P. 1
Tanulási zavarok azonosítása és kezelése

Tanulási zavarok azonosítása és kezelése

|Views: 341|Likes:
Published by Kovács I. Éva

More info:

Published by: Kovács I. Éva on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2015

pdf

text

original

Sections

Tanulási zavarok azonosítása és kezelése


Írta: Administrator

A tanulási zavarok azonosítása óvodában és iskolában

Tanulási zavarnak röviden összefoglalva azt a jelenséget nevezhetjük, amikor egy gyerek
normális, átlagos oktatási körülmények között nem tud megtanulni írni, olvasni, vagy számolni,
ha ezeken a területeken iskolai teljesítménye jelentősen elmarad az intelligencia szintje alapján
elvárható teljesítménytől. Amikor értelmi fogyatékosokról van szó, ezt könnyen elfogadja a
környezet, de mikor normál vagy átlag feletti értelmi képességekkel rendelkező gyerek nem
boldogul az iskolában, mind a szülők, mind a pedagógusok értetlenül és tehetetlenül állnak a
probléma

előtt.

Nem a gyermek eszével, szorgalmával van baj, hanem az íráshoz, olvasáshoz, számoláshoz
szükséges alapfunkciók egyikének-másikának fejletlensége okoz nehézséget. Az iskoláskort
elérve, egyes készségek még nem jutottak a szükséges szintre. A jelenség hátterében sok,
egymásra épülő ok húzódik meg. A születés előtti, alatti vagy utáni, és kisgyermekkori
betegségek, sérülések a leggyakoribb és legismertebb kiváltó tényező ezek közül. Lehetnek
egyéb traumák vagy biokémiai, genetikai eltérések a háttérben, melyek nyomán kialakult apró,
csak működésben megmutatkozó idegrendszeri zavar jelentkezik. Az ingerszegény környezet is
szerepet

játszik

a

tünetegyüttes

kifejlődésében.

Az írás, olvasás, számolás a különböző képességek és készségek együttműködését kívánja. A
szemmozgás és a kéz finommozgásának összehangolása csak egyik, bár igen fontos része a
teljesítménynek. A gyermeknek többek között össze kell egyeztetni a hang akusztikus képét a
hang beszédmotoros emlékképével és a betű vagy szám vizuális képével is, mozgási képet kell
alkotnia, és kezének finom mozdulataival megjeleníteni mindezen működések
eredményeképpen a betűket, szavakat, mondatokat, számtani műveleteket. Bármely ponton
fellépő nehézség az egész teljesítményt bizonytalanná teheti.

Egyre szélesebb körben ismert, hogy megfelelő fejlesztéssel korrigálható a probléma, és nem
kell a gyermeknek évekig elhúzódó iskolai nehézségekkel küzdenie. Legtöbbször az óvodában,
iskolában vagy a családban is lehetőség lenne a részképességkiesések, elmaradások
felismerésére és megfelelő fejlesztéssel történő korrigálására, ha a pedagógusok rendelkeznének
a szükséges ismeretekkel. Az óvodákban és iskolákban dolgozó szakemberek képesek
diagnosztizálni és megfelelő terápiával csökkenteni illetve megszüntetni a tüneteket, megelőzni
a tanulási rendellenességeket, és nem kell minden esetben fejlesztőpedagógushoz,
logopédushoz

vagy

pszichológushoz

fordulni.
A megfelelő ismeretekhez tartozik az is, hogy tudjuk meddig ér kompetenciánk. Súlyosabb
tünetekkel, elmaradásokkal mindenképpen érdemes specialistához küldeni a gyermeket. A
kompetencia kapcsán meg kell említeni azt a problémát is, amely szakembereknél is gyakori.
Rendszeresen diagnosztizálnak szűrővizsgálatok és egyéb tesztelések esetleg megfigyelések
alapján óvodáskorú gyerekeket diszlexiásnak vagy tanulási zavarokkal küzdőnek. A
meghatározásban azonban hangsúlyosan szerepel, hogy olyan egyének nevezhetők tanulási
zavarokkal küzdőknek, akik a normális, átlagos iskolai oktatás során nem tudnak megtanulni
írni, olvasni, számolni. Szakmai szempontból hibás addig tanulási zavart, diszlexiát, diszgráfiát

vagy diszkalkúliát megállapítani, amíg a gyermek megfelelő szintű általánosiskolai oktatásban
részt nem vett. A szakmai szempont mellett a gyerek érdeke is azt kívánja, hogy óvodáskorban
és az iskola első két évfolyamán a cimkézést elkerüljük. Természetesen fontos, hogy minél
korábban felfigyeljen a környezet a gyermek esetleges részképességbeli elmaradásaira, de
ezeket a deficiteket fejlődési sajátosságként és a fejlesztés irányának megjelöléseként
azonosíthatjuk csupán. Minél fiatalabb gyermekről van szó, annál kevésbé jogos bármely
tanulási zavar diagnosztizálása. Az óvodáskorban rohamosan fejlődnek a szenzomotoros
képességek, de igen egyenlőtlen is lehet szinvonaluk. A lemaradó funkciók egyik napról a
másikra beérhetnek, különösen, ha a gyermeknek megfelelően stimuláló környezetet
biztosítunk.

A

tanulási

zavarok

tünetei

A tanulási zavarok tünetei két fő csoportba sorolhatóak, teljesítmény- és viselkedésbeli
jellegzetességeket különíthetünk el. A tanulási nehézségekkel küzdő gyermek figyelmetlen,
könnyen elterelhető, munkái rendetlenek, rajzai csúnyák, összerendezetlen, ügyetlen a mozgása.
Teljesítménye ingadozó. A viselkedésbeli tünetek nagyrészt másodlagosan, a teljesítménydeficit
nyomán fejlődnek ki. A sok kudarc, megnemfelelés, a környezet felől érkező negatív értékelés
az amúgyis nyughatatlan, szétszórt gyermeket agresszívvé teheti. Más esetben szorongóvá,
visszahúzódóvá

válhat,

tétova

és

bizonytalan

lesz.

A tanulási rendellenességeket legtöbbször részképességkiesések, egyes területeken történt
fejlődésbeli elmaradások okozzák. Sok esetben valóban csak megkésett fejlődésről van szó, de
gyakran igazi deficit áll az olvasás, írás, helyesírás vagy számolás terén mutatott gyenge
teljesítmény

mögött.

Igen gyakori tünet az egyensúlyérzékelés zavara és a bizonytalan testséma. A gyermek mozgása
összerendezetlen, ügyetlen. Nem tud felmérni alapvető térbeli távolságokat, viszonyokat.
Bonyolultabb mozgásformációkat nem képes pontosan végrehajtani. Gyakorta megbotlik,
elesik. A koncentrációs képesség gyengesége kisgyerekkorban a mozgás terén jól
megfigyelhető.

Nem tájékozódik megfelelően a saját testén. Nem tudja, milyen az, ha a bal lábát keresztbe teszi
a jobb lába fölött, milyen a karkulcsolás. Hátát nem tudja homorítani-domborítani, stb. Gyakori
a kézfej nemmegfelelő tartása, a szabálytalan ceruzafogás.

Nagyon fontos tünet a téri orientáció zavara. A téri tájékozódásban a saját test a kiinduló pont, a
gyermek saját térbeli helyzetének tudatosítása teszi lehetővé a fent-lent, jobb-bal irányok
megkülönböztetését. Amennyiben ebben zavar keletkezik, nem csak az olvasásban és írásban
léphetnek fel problémák, hanem a számolási műveletek is nehézségekbe ütközhetnek. A tünetek
jelentkezhetnek akár a balról jobbra való írás folyamatosságában, akár az iránytartásban,
sorvezetésben,

betűk

számok,

műveletek

felcserélésében.

A nagy és finommozgás koordinációjának zavara, vagy fejletlensége feltűnik általában már az
óvodás korban. A finommozgások fejlődésének egyik legdöntőbb szakasza a 6 éves kor körüli
időszak. A gyerekeknél változó, hogy ez a fejlődés milyen ütemben halad. Sokszor csak az első
iskolai év végére alakul ki a helyes ceruzatartás. Sokuk görcsösen tartja az íróeszközt,
nehézséget jelent számukra az egy sorban való maradás, a megfelelő vonalvezetés. Percepciós
zavarként társul a motoros deficitekhez az alakfelismerési zavar, térbeli relációk helyes
felismerésének

nehézsége.

Mutatkozhat gyenge ritmusérzék, gyakori az amuzikalitás, a nyelv alapvető ritmusát, zeneiségét
nem érzékeli a gyermek, s ez a szótagolásnál, elválasztásnál jelentkezhet problémaként.

Előfordulhat a rossz beszédhang megkülönböztető képesség. Ez összefüggésben van a hallási
figyelem fejletlenségével, a hanganalizálás gyengeségével. Ez alapjául szolgálhat a zöngés-
zöngétlen

hangok

nemmegfelelő

differenciálásának.

Sok tünet mögött az idegrendszeri feldolgozásnak a szokásostól eltérő módja, elmaradottsága
állhat. A gyermek csak az egyszerre jelenlévő ingereket tudja hatékonyan feldolgozni, az
egymásutániság felépítése nehézséget jelent. Sorbarendezési problémái lehetnek. Nehezen tanul
meg szó szerint verseket, egymás után következő utasításokat nem tud követni.

Először meghökkentő, milyen kevés kapcsolat látszik némely fent leírt funkciókiesés, és az
iskolai munka között, de ha alaposan elemezzük a jelenségeket, egészen könnyen érthetővé
válik a kapcsolat, és ezzel a gyerek problémája is.

A

tanulási

zavarok

felismerése

Már az óvodáskorban felfigyelhet a környezet a gyermek hiányosságaira. A megfigyelések
alapján következtetni lehet a deficites képességre. Támpontok a gyermek megfigyeléséhez:

1.Rendezetlen, bizonytalan mozgás - egyensúly, térorientációs és testséma problémák.
2.Kialakulatlan oldaliság - testséma és térorientációs zavar.
3.A gyermek nem tudja követni a mozgásokra vonatkozó utasításokat, még akkor sem, ha
bemutatják neki - testséma, térorientációs zavar, elmaradás a nagymozgások szintjében.
4.Figyelmetlenség - belső rendezetlenség, az egymásutániság felfogásának nehézsége,
elterelhetőség, összefüggésben lehet az egyensúlyrendszer gyengeségével.
5.Rossz ceruzafogás - testsémazavar, finommozgási nehézségek.
6.Kusza rajzok, elmaradott rajzszint, a rajzolás elutasítása - térorientációs zavarok, a
finommozgás fejletlensége.
7.Artikulációs problémák - beszédhang-megkülönböztetési nehézségek, sorbarendezési
problémák.

A pedagógus néhány egyszerű eljárással megbizonyosodhat megfigyeléseinek helyességéről. A
vizsgálatok megfigyelésjellegűek, a gyerekek teljesítményét korosztályukhoz illetve társaikhoz
viszonyíthatjuk. A legtöbb eljárás csoportos játék, torna közben is alkalmazható, nem kíván
elkülönítést, de ha csak így van módunk a gyermek megfigyelésére, számolnunk kell ennek
torzító

hatásával.

Egyik oldalról, a gyerek jobban teljesíthet, mert a társak utánzása, követése segíti. Előfordulhat,
hogy amikor egyedül kell a feladatokat elvégeznie nem képes ugyanolyan szinten teljesíteni.
Másrészről sok kisgyermek csoportos feladatok esetén nem eléggé motivált, és személyes
kontaktusban sokkal jobban tud teljesíteni. Ezért a legszerencsésebb, ha többször különböző
helyzetekben

figyeljük

meg

a

gyermekeket.

Testséma

•Mozgásutánzás (karemelés, lábemelés, fejkörzés, csuklókörzés, lábfejkörzés, cicahát-
kutyahát, törökülés)
•Mutasson a kérdezett testrészre a gyermek (fej, kéz, láb, szem orr, fül, nyak, homlok, ál,
csukló, könyök, hónalj, váll, térd, boka, ujjak megnevezése)
•Mutassa meg a testrészeket társán, játékmackón.

Az oldaliság kialakulása normális esetekben is elhúzódhat az iskolás évekre, de ez nem
feltétlenül okoz komolyabb nehézségeket. A dominancia megerősödése azonban jelentősen
segíti a térorientációs képesség fejlődését, ezért kiemelten fontos ismernünk a gyermeknek
etéren éppen adott fejlettségi szintjét. Óvodáskorban elsősorban a domináns kéz nyújthat
támpontot, így a kezesség megállapítása igen fontos része a tanulási zavarokra való hajlam
vizsgálatának.

Kezesség

•Ujj és karkeresztezés - a domináns ujj illetve kéz van felül.
•Gyufaszedés időre egy kézzel - a domináns kézzel többet tud gyűjteni.
•Villanykapcsoló, kilincs használata - a domináns kezet használja.
•Tárgyak átvétele - a domináns kezet használja.

Térorientció

•Utasítás szerint különböző téri irányokban mozog a gyermek (előre, hátra, jobbra, balra,

fel, le).

•Utasítás szerint környezeti tárgyakkal való viszonylatban is elvégzi a mozgásokat (elé,
mögé, fölé, alá, tőle jobbra illetve balra, valamik közé, valamin túl).
•A fenti téri relációkat tárgyakkal is meg tudja valósítani.
•A fenti relációkat meg tudja nevezni (pl. a tábla a falon a szekrénytől balra van).

Koncentrációs képesség

•Féllábon állás idejét mérjük nyitott majd csukott szemmel (1 percnél nem kell tovább

állnia).

•Szavakat vagy számokat mondunk, és egy adott szónál vagy számnál jeleznie kell.
•Nagybetűs mesekönyvben pl. az "s" ("kígyóbetűket") megmutatjuk, és megkérjük, hogy
nézze végig az oldalt, és keresse ki a "s" betűket.

Finommozgás

•Gyöngyöt fűz, és mérjük tíz szem felfűzésének időtartamát.
•Egyre szűkebb csíkok között kell a gyermeknek ceruzájával végigmenni (3, 2, 1, 0.5,

cm)

•Rajzoljon karikát, négyzetet, széket, embert (ez utóbbi a testséma szintjéről is sokat
mondhat).

Ritmusérzék

•Egyszerű ritmusokat tapsolunk, amit a gyermek megismétel (tá-tá-ti-ti-ti, ti-ti-tá-tá-tá,

stb.).

Artikuláció

•Kevéssé ismert, hosszú szavakat kell a gyermeknek megismételnie (pl. találékonyság,
irgalmatlan, megszelidíthetetlen, társaságkedvelő, rezonancia).

Sorbarendezés

•Mozgássor megismétlése.
•Számsort mondunk lassan, és a gyermek ugyanolyan sorrendben megismétli.
•Képsorozatot kell megjegyeznie.

A gyermek megfigyeléséről érdemes rövid jegyzeteket készítenünk, ugyanis később segíthet a
fejlődés ellenőrzésében. Sajnos manapság olyan nagy létszámúak sok óvodában a csoportok,
hogy az óvónő nem is tudná észben tartani a gyerekek képességeit.

A fenti vizsgálatokat az általános iskola első osztályába érkező gyerekekkel érdemes elvégezni,
hogy lehetőleg már év elején kiderüljenek az esetleges deficitek. A későbbiekben a gyermek
teljesítményében mutatkozó hiányosságok elemzése segíthet a probléma azonosításában.
Nézzük meg, hogy a szülő és a pedagógus milyen nehézségekkel, hibákkal találkozik az iskolás
gyerek teljesítményében (Porkolábné Balogh Katalin nyomán), és ezek hogyan köthetők egy-
egy funkció gyengeségéhez:

1.Kusza írás, bizonytalan vonalvezetés, betűk nagyságának egyenetlenségei - szem-kéz
koordináció, finommozgás fejletlensége, elmaradás a látás- és tapintásészlelésben.
2.Betűk, szavak felismerési nehézségei, hiányos betűforma, ékezetelhagyás, szó vagy
betűkihagyás - egészlátás, alakszervezési folyamat fejletlensége, elmaradás a testséma
és látásészlelés területén.
3.Az olvasás olyan típusú zavarai, amikor a gyerek nem ismeri meg a megtanult betűket,
szavakat, ha azok más nagyságúak, színűek - alak- és formaállandóság fejletlensége,
testséma, látásészlelési elmaradás.
4.Betűk, szótagok felcserélése, szóköz és sorköz be nem tartása - sorbarendezés
nehézsége, térészlelés hiányossága, térorientáció elmaradottsága.
5.A d-b, d-p betűk gyakori összetévesztése, betűk, számok fordított írása - sorbarendezés
nehézsége, iránytévesztés, térorientációs elmaradottság.
6.Hangok differenciálásának nehézségei - artikulációs problémák, hallási észlelés
elmaradottsága.

A tanulási zavarok felismerésénél kell szólni két speciális esetről. Az azonosítási munka egyik

nehézsége, hogy a szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyerekek a tanulási zavar tüneteit
mutatják gyakran, pedig nehézségeiket általában a kulturális elmaradottság okozza.
Természetesen gyakran jár együtt a tanulási zavar alacsony szociokulturális háttérrel, de a kettőt
meg kell különböztetni. Az alacsony színvonalú családból érkező gyermek olvasási problémái,
nyelvi nehézségei szókincshiánynak, a környezet alacsony nyelvi kultúrájának következménye.
Ezeknek, az áldiszlexiás gyerekeknek a fejlesztése elsősorban verbális képességeik
fejlesztéséből áll. Segíthet az azonosításban a gyermekek füzetének és munkájának elemzése. A
"valódi" tanulási rendellenességeket mutató gyerekek munkáját jellegzetes és következetes
hibázások

jellemzik.

Másféle problémát jelentenek az igen jó képességű, kiemelkedő intelligenciájú tanulási
zavarokkal küzdő gyerekek. Náluk a felismerést megnehezíti, hogy megfelelő technikáik
vannak hiányosságaik elfedésére. Eszükkel megoldják a tesztfeladatokat, de kifogástalan iskolai
teljesítményre nem képesek. Náluk az segíthet, ha már egész apró jeleket komolyan veszünk.
Értelmes gyerekeknél se törődjünk bele, hogy nem tud rajzolni, vagy szétszórt, esetleg "lusta,
pedig tudna", hogy rossz a mozgása, vagy figyelmetlen. Ezek a tünetek jelei lehetnek tanulási
rendellenességnek még akkor is, ha minden vizsgálati feladatot többé-kevésbé sikeresen
teljesített

a

gyermek.

A tanulási zavarok azonosítását segítheti a szülőkkel folytatott beszélgetés. Rendellenesség
kialakulását valószínűsítheti, ha terhességi komplikációk léptek fel, a gyermek születése nehéz
volt, besárgult, vagy légzési problémái voltak, koraszülöttként jött világra. Kisgyermekkori
sérülések, súlyos, magas lázzal járó betegségek szintén okozhatnak kisebb idegrendszeri
eltéréseket, amelyek az egyébként egészséges gyermek iskolai megfelelését akadályozhatják. A
családban előforduló tanulási zavarok vagy balkezesség az örökölhetőség miatt megjelenhetnek
a

gyermeknél.

A

tanulási zavarok

megelőzése

és

terápiája

A

tanulási

zavarok

megelőzése

A tanulási zavarok tekintetében igen fontos szerepe van a megelőzésnek. Lehetőség szerint
biztosítani kell a kisgyermekek észlelési és mozgási, úgynevezett szenzomotoros képességeinek
fejlődését. Ingergazdag környezettel, a gyermeknek minél sokfélébb apró kihívással teli
elfoglaltság biztosításával a legtöbb esetben megelőzhetjük a tanulási nehézség kialkulását,
vagy

csökkenthetjük

annak

súlyosságát.

A legtöbb gyermeknek elegendő fejlődéséhez a környezetadta ingermennyiség és minőség, de
még az egyébként megfelelően fejlődő kicsinyek képességeit is ugrásszerűen növelik a fejlesztő
foglalkozások. Ezek a foglalkozások nem jelentenek külön megterhelést sem a gyermeknek,
sem a környezetnek. Lényegében olyan játékokról, szokásokról van szó a megelőzésben, amely
a

normális

gyermekkornak

része.

Az egyik legfontosabb eleme a tanulási zavarok megelőzésének a felolvasás. Már
kiscsecsmőkorban énekeljünk, verseljünk a gyermeknek. A nyelv zeneiségét, ritmusát egész
kicsi korban felfogja, és ez segíti nyelvi készségeinek fejlődését. A verseket énekeket kétéves
kortól kezdve kiegészíthetik rövid történetek, mesék. Az esti lefekvés előtti felolvasás nemcsak
a gyermek fejlesztését szolgálja, de kellemesebbé teszi az elalvás előtti időszakot, ami
egyébként meglehetősen zaklatott lehet (vacsora, rendrakás, tisztálkodás, öltözködés, ágyazás,
stb.). Az óvodában is jól kihasználható mesélésre a délutáni alvás előtti időszak. A mindennapra

legalább egy mese mind a családban, mind az oktatási intézményben (tehát az iskola első
éveiben

is)

szabály

kellene

hogy

legyen.

A felolvasások hatása igen sokrétű. A gyermeknek nem csak a szókincse gyarapszik, de az
irodalmi nyelvet, az olvasott szöveg fordulatait is elsajátítja. Ehhez tudnunk kell, hogy a beszélt
nyelv és az írott nyelv jelentősen eltér egymástól, ezért mikor a gyerekek iskolába kerülve
olvasni tanulnak, gyakran előzetes tapasztalatok hiányában egy új nyelvet is el kell sajátítaniuk.
A felolvasások másik nagy fejlesztő hatása, hogy a gyermeknek sorban kell követnie az
eseményeket, vizuális ingerek nélkül saját képzetet alakítva a történet minden egyes eleméről.
Ezzel a sorbarendezéssel, és saját képzet kialakításával az olvasáshoz szükséges alapvető
képességei

fejlődnek.

A harmadik, és nem kevésbé fontos hatása a rendszeres felolvasásoknak, hogy az irodalmat
megszeretteti a gyermekkel, igényt alakít ki az írott világ iránt. A televízió, video és
számítógépek igen fontos, és megfelelő használattal fejlesztő elemei a gyermek világának, de
ugyanakkor konkurensei a könyveknek. Az olvasás iránti igény kialakításával nő a gyermek
motivációja annak elsajátítására és a későbbiekben való folyamatos alkalmazására. Éppen ezért
nagy hiba, hogy sok családban, és mondhatni minden iskolában megszüntetik a felolvasásokat
ahogy a gyermek már maga tud olvasni. A még gyenge olvasási képességgel nem jut hozzá az
irodalmi élményhez, és ez kedvét szegheti. Érdemes a felolvasásokat legalább addig folytatni,
amíg már a gyermek rövidebb regényeket maga is könnyedén elolvas. Ez azt jelenti, hogy 8-9
éves kora előtt ne hagyjuk magára teljesen az olvasásban.

A tanulási zavarok kialakulásának megelőzésében kulcsfontosságú a széleskörű
mozgásfejlesztés. A gyermeknek minél több lehetősége legyen testének megismerésére,
mozdulatainak próbálgatására, téri tapasztalatok megszerzésére. Legyen ruházata minél
könnyebb, hogy szabadon mozoghasson, nyáron veszélytelen helyeken sokat legyen mezitláb.
Másszon minél többet a földön, széken, padon, mászókára és fára. Lehetőség szerint verbálisan
is ismerje meg testét, tanulja meg a téri viszonyokat. Erre az együttes tevékenységek akár sport,
játék (pl. a játékos birkózás is ide tartozik), akár konyhai segítség, vagy barkácsolás, kerti
munka igen alkalmasak. Ezek a tevékenységek mind családban, mind oktatási intézményben a
mindennapok

részét

képezhetik.

Sok kifejezetten fejlesztő játékot is játszon a gyermek. A népi és gyerekjátékok legtöbbje a
testséma kialakulását, a térorientáció fejlődését elősegítő elemeket tartalmaz ("Kint a bárány
bent a farkas", "Erre csörög a dió,....", "Hol szólsz kispajtás?", stb.).

A társas- és kártyajátékok amellett, hogy nagy élvezetet jelentenek, nemcsak a gyermek társas
készségét, logikáját növelik, de kezeinek finommozgása, az irányok megismerése,
megtapasztalása által szenzomotoros képességeire is fejlesztően hatnak, és így áttételesen az
írás,

olvasás

és

számolás

elsajátításában

segítenek.

Mindenféle játék, amely célzást kíván fejleszti az észlelés és mozgás összehangolásának
képességét. Célbadobás, labdajátékok, gombfoci, de egy csúzli is fejlesztő hatású. Minél
többféle, a test különböző részeinek használatát kívánó célzójátékot játszik a gyermek, annál
szélesebbkörű fejlődés tapasztalható a szenzomotoros képességek terén.

Koncentrációs képességet növelő hatású minden egyensúlygyakorlat. Az iskolai képességek
kialakításához tartozik, hogy a gyermek képes legyen mozgásának, gondolkodásának
összpontosítására, vagyis megfelelő szinten tudjon figyelni. Az egyensúlyrendszer ingerlése

segít a rendezettség kialakításában. Azok a tevékenységek, amelyek erre a területre hatnak
fejlesztik a koncentrációs képességet. Az egyensúlygyakorlatokon kívül mindenfajta forgás,
hintázás és sportok, mint például úszás, korcsolyázás, sízés, torna, hatékonyan segíthetnek a
figyelmi

képességek

erősödésében.

A fenti tevékenységek legtöbbje nem szokatlan a kisgyermekekkel foglalkozók számára.
Felsorolásuk és a tanulási zavarok kialakulásának megelőzésében játszott szerepük elemzése
azért szükséges, mert megváltozott világunkban éppen ezeknek a tevékenységeknek kárára jut
több a különböző audio-vizuális eszközökből a gyermekeknek. Rengeteg inger éri őket, a
környezet ingergazdagsága bizonyos szempontból megnövekedett, de harmónikus
fejlődésükhöz szükséges az ingerek különböző fajtáinak biztosítása, a gyerekeket érő hatások
minőségének tudatos ellenőrzése. Egészséges gyermekeknél általában nem jelent problémát, ha
egy-egy területen valamivel kevesebb tapasztalatra tesznek szert, de ha akárcsak egy kis
idegrendszeri hajlam mutatkozik (és ez egyre gyakoribb, már csak a megnövekedett kémiai
terhelés miatt is, amely igen erősen befolyásolja az idegrendszer fejlődését és működését), már
könnyen tanulási nehézségek kialakulásához vezethet a hiányos környezeti ingerlés.

A mindennapi fejlesztés megfelelő ismeretek birtokában szinte észrevétlenül beépíthető a
gyermek életébe. Az óvodákban és iskolákban tanító pedagógusoknak lehetőségük van ezen
ismereteknek munkájukban való felhasználására, és a családok felé történő továbbadására, így
saját

hatékonyságuk

növelésére

is.

A

tanulási zavarokkal küzdő gyerekek terápiája

Amennyiben a kis tanítványok között olyanokat találunk, akik tanulási zavarokra utaló
tüneteket mutatnak, vagy vizsgálataink, megfigyeléseink alapján részképességhiányokat
fedezünk fel, bármilyen enyhék a tünetek, foglalkoznunk kell velük. Az óvónőnek, tanítónőnek
tapasztalata és felkészültsége szerint mérlegelnie kell, hogy a fejlesztést el tudja-e maga
végezni, vagy specialistához küldi a gyermeket. Előfordulhat, hogy igen nagy megeröltetést
jelentene a családnak a gyermek megfelelő szakemberhez juttatása, esetleg egyáltalán nincs
mód rá (pl. kisebb településeken). Lehetnek a hiányosságok elég apróak, amelyek korrekciója
nem haladja meg a pedagógus kompetenciáját. Ilyenkor jó, ha a fejlesztést helyben, az óvónő
vagy

tanítónő

el

tudja

végezni.

Ha szakemberek állnak rendelkezésre, mindenképpen érdemes konzultálni, mert biztonságot ad
a további munkához. Súlyosnak tűnő esetekkel feltétlenül forduljon a szülő vagy a pedagógus
specialistához, akinek kifejezetten az a munkája, hogy ezeknek a gyerekeknek segítsen. Akár
felvállalja a terápiát a pedagógus, akár nem, mindenképpen biztosítania kell, hogy a gyermek
megfelelő

fejlesztéshez

jusson.

A tanulási zavar előjelei már óvodáskorban mutatkozhatnak, és jó, ha már akkor felfigyel rá a
környezet, mert 3-6 éves korra esik az iskolai készségek kialakulásához szükséges egyik igen
fontos képességcsoport, az úgynevezett szenzomotoros funkciók szenzitív periódusa. Az egyes
képességterületek szenzitív periódusuk alatt fejlődnek a legnagyobb mértékben, és ekkor
fejleszthetőek is a leghatékonyabban. Az óvodáskorban és a kisiskoláskor elején az érzékelés és
mozgás finom összerendezése zajlik. A gyerekek ekkor válnak képessé az írás, olvasás,
számolás elsajátítására. A fejlesztés leghatékonyabb módja pedig, az életkornak legmegfelelőbb
tevékenység,

a

játék

felhasználása.

Óvodáskorban a megelőzésben használt tevékenységek célzott alkalmazásával, különböző

fejlesztőjátékokkal korrigálható a részképességekben történt lemaradás. Egyéni illetve
kiscsoportos foglalkozásokra is szükség lehet, vagy személyreszóló fejlesztési tervet kell
készíteni a gyermek képességeinek ismeretében. A terápiának a lemaradó részképességek
fejlesztésén kell alapulnia. A fő területek, amelyek a fejlesztésben is jelentős szerepet játszanak:
testsémaészlelés, tér-irányészlelés, egyensúlyérzék, látási, hallási, tapintási észlelés, téri és idői
rendezettség. Fejlesztő játékkatalógusok és munkafüzetek, munkalapok állnak rendelkezésre a
foglalkozásokhoz, amelyekről bővebben egy következő cikkben lesz szó.

A tervszerűen kialakított terápia kiegészítéseként általánosan fejlesztő játékokat és
tevékenységeket kell a gyermek mindennapjaiba beépíteni mind az óvodában mind az
iskolában. Általánosan fejlesztő hatású az origami, tangram és mindenféle kirakós játék,
mozaik, labirintusok, számösszekötős játékok, memorik, társasjátékok, kártyajátékok,
szókitalálós és találós kérdések, mese, vers, ének, rajz, agyagozás, bábozás, népi játékok. stb.

Sajnos legtöbbször csak az iskolába kerülve derül ki, hogy a gyerek nem tud teljesíteni.
Állandóan korrepetálásra jár, ami általában igen csekély eredményt hoz, és az iskolai munkában
egyre nagyobb lesz a lemaradása. A tanulási zavarokkal küzdő gyermeknél az íráshoz,
olvasáshoz, számoláshoz szükséges alapvető készségek nem alakultak ki, de még ebben az
időszakban sem késő, hogy minél játékosabban, tehát a gyerek belső késztetését felhasználva
segítsünk.

A fejlesztés az iskola első két osztályában már sokkal célzottabb kell hogy legyen, és a
feladatlapok kifejezetten az írás, olvasás és számolás előkészítését célozzák, de ugyanúgy mint
korábban is, mindenképpen az alapfunkciók megfelelő szintre emelése kell hogy vezesse a
terápiát.

Amennyiben csak harmadik-negyedik osztályban derül ki a tanulási nehézség, vagy a fejlesztés
ellenére sem ért el megfelelő szintet a gyermek erre az időszakra, mindenképpen specialistához
kell fordulni. Az iskolában ekkor is sokat lehet még segíteni, de az életkor növekedésével egyre
nehezebb a teljes siker elérése. Az idegrendszer képlékenysége csökken, a hiányzó funkciók
szenzitív periódusától egyre távolabb kerülünk, így a fejlesztést ki kell hogy egészítse olyan
technikák tanítása, amelyek az írás, olvasás és számolásbeli nehézségeken segítenek.

Fejlesztés, segítség 3. 4. osztálytól kezdve:

•Értelmetlen szótagok olvasása segít, hogy ne találgasson, hanem sorban olvassa a

betűket.

•Helyesírási szabályokat tanultassuk meg, fogódzókat, összefüggéseket adjunk.
•Soha ne hagyjunk hibásan leírt szót a füzetben, még aláhúzva sem, csak kijavítva.
•Rendszeresen írassunk rövid másolást, először csak szavakat, majd mondatokat.
•Szószerinti tanulásra (pl. vers) hagyjunk több időt.
•Használjon a gyermek magnót a tanuláshoz.
•Idegen nyelvek tanulása igen nehéz, de teljesen ne mondjunk le róla. Hang- és
videokazetták a beszélt nyelv elsajátításában segítenek.
•A számítógép használata, szövegszerkesztő és más segédprogramok már most sem
elérhetetlen segítő eszközök.
•A számolási nehézségekkel küzdő gyermekek közül sokan nem az ujjukon, hanem a
vonalzójukon számolnak, de akár mutatós óra számlapján is tudnak számolni.
•Ha lehet tanítsuk meg szorobánon számolni a tanulási zavarokkal küzdő gyereket.

•Dolgozatok alkalmával is engedjük meg segédeszközök használatát diszkalkúliás
diákunknak. Ha matematikai gondolkodását és nem számolási képességét nézzük, akár
számológép használatát is engedélyezhetjük.

Gyarmathy Éva

Forrás: www.diszlexia.info

Tanulási zavarok terápiája


Írta: Administrator

(Gyarmathy

Éva

munkája

alapján)

A Gyarmathy Éva által kidolgozott fejlesztő anyag a Porkolábné-féle programmal rokon,
viszont annyiban különbözik, hogy a pszichomotórium célzott fejlesztése mellett az
ingerfelvétel és feldolgozás szintjén is nyújt fejlesztési lehetőséget. A terápia során alkalmazott
játékok és gyakorlatok a tanulási zavarok kialakulásáért felelős funkciók fejlesztésére
szolgálnak.
Ez a fejlesztési program nem kifejezetten prevenciós célú, hanem már a kisiskolában meglevő
diszlexia

korrigálására

is

felhasználható

terápia.
A fejlesztő anyag jellemzője, hogy nem ad konkrét tervet a foglalkozásokra, hanem
szempontokat kínál és

gyakorlati anyagot nyújt.
A tanulási zavarok szindrómát különböző eredetű és igen változatos tünetegyüttes jellemzi,
amelyhez a környezeti tényezők és hatások sokfélesége szintén társul. Ezért a pedagógus csak a
helyi igényekhez és lehetőségekhez alkalmazkodva, megfelelő ismeretek és anyagok birtokában
képesek

hatékony

fejlesztést

végezni.

A

fejlesztő

foglalkozások

kialakítása:

Amikor tervet készítünk a fejlesztő foglalkozásokra, nagyon sok szempontot kell figyelembe
vennünk. Szervezhetünk egyéni vagy csoportos (4-5 gyermek) foglalkozásokat. Az egyéni
foglalkozásokat sokkal célzottabban választhatjuk ki a megfelelő játékokat, mint amikor 4 – 5
gyerekre

tervezünk.
A fejlesztés során egy másik nagyon fontos dolog, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni az
eredményes fejlesztés érdekében az, hogy a szülők együttműködjenek a terapeutával. Ebben az
esetben megfelelő játékokat javasolhatunk otthonra és így megsokszorosítva a gyakorlási időt.
Nagyon fontos, hogy a foglalkozások hangulata legyen játékos, kreatív és gyakorló jellegű. A
foglalkozásoknak legyen egy bevezető és egy lezáró szakasza, mert ez strukturálja, és egyfajta
biztonságot nyújt. Továbbá nagyon fontos a rendszeresség a foglalkozások időpontja és helye
tekintetében (ugyanazon a napon, ugyanabban az órában és ugyanott találkozzunk a gyerekkel).
A foglalkozások 30 – 45 percesek és lehetőleg nyugodt, ingerszegény környezetben folyjon a

foglalkozás. Nagyon fontos, hogy minden foglalkozás után írjuk le megfigyeléseinket,
gondolatainkat,

érzéseinket

a

fontosabb

csoporttörténésekről.

A

fejlesztő

anyag

jellemzői

és

felépítése:

Fontos tudnunk, hogy a fejlesztésben vannak kiemelt területek, amelyek fejlesztése több
funkciót is betölt. Ezek a nagymozgások, a testséma és a tapintás. Éppen ezért a fejlesztés akkor
a leghatékonyabb, ha pontosan tudjuk minden egyes gyereknél, hogy mit kell fejlesztenünk és
mivel. A fejlesztő foglalkozásokhoz ki tudjuk válogatni a legmegfelelőbb gyakorlatokat, szem
előtt tartva olyan fontos tényezőket is, mint hely és eszközlehetőségek, valamint a saját
érdeklődésünk.
A fejlesztő programot 5 – 10 éves gyerekekkel végezhetjük, óvodai és napközis foglalkozások
keretében egyaránt. A gyakorlatok kiegészíthetőek, újabb változatokat lehet kitalálni, új
játékokat lehet kitalálni. Éppen ezért dolgozatomban részletesebben próbálom minden
fejleszthető

területen

a

gyakorlatokat

kiegészíteni.
A Gyarmathy Éva által kialakított fejlesztő anyag sorbarendezéses, analitikus megközelítést
kívánó feladatsort is tartalmaz. Ennek jelentősége abban rejlik, hogy az írás, olvasás, számolás
elsősorban egymás utáni, lépésről lépésre történő foglalkozást kíván, míg a tanulás zavarokkal
küszködő gyermek legnagyobb részére inkább a globális információkezelés jellemző, egyszerre
jelen

levő

ingerekkel

tudnak

jól

teljesíteni.
Egy másik fontos változás az anyagban, hogy a játékokat, gyakorlatokat különböző feladatlapok
egészítik ki. A papír – ceruza fejlesztés az életkor előrehaladtával egyre nagyobb hangsúlyt kap,
de ez nem jelenti azt, hogy a mozgásos, aktív tevékenységre építő gyakorlatok hátterébe
szorulnak. A feladatlapok akkor hatékonyak, ha azokat a képességeket, amelyeket játékos,
mozgásos tevékenységekben már megfelelő szintre tudunk hozni, a gyermek két dimenzióban,
papíron

is

gyakorolhatja.
Nagyon fontos, hogy a foglalkozások során minél többet beszéltessük a gyereket, és mi is
igyekezzünk minél többször verbálisan gazdagítani a gyakorlatokat. A verbális szövegeket
mozgással színezzük, a mozgást verbális anyaggal, beszéddel gazdagítsuk.
A Meixner Ildikó által kidolgozott terápia a Gyarmati Éva által kidolgozott terápiától abban
különbözik, hogy a fejlesztési területek kissé eltérnek. A fejlesztési területek a következők:
A beszéd fejlesztése, szókincsfejlesztés, térbeli tájékozódás fejlesztése, ritmusérzék fejlesztése,
és az olvasástanítás során a módszerük a szintetikus olvasástanítási módszer.

I.

GYAKORLATOK

ÉS

JÁTÉKOK

1.

TESTSÉMA
A környezetben való tájékozódáshoz az első kiinduló pont a saját testünk. A testünkről való
információkat már csecsemőkortól kezdődően fokozatosan sajátítjuk el, fedezzük fel.
Amennyiben ez a folyamat gátolt, akadályba ütközik, komoly zavart szenvedhet a
mozgáskoordináció és az észlelés. Ebben az esetben nagyon fontos, hogy a gyerekeknek
tudatosítsuk testrészeiket, élményeket szerezzenek testükkel kapcsolatosan.

Gyakorlatok:

Tájékozódás a testen

•a gyerekeknek különböző utasításokat adunk. Az egyik fejlesztő játék, hogy a gyerekek
különböző tárgyakat visznek egy megadott helyre valamelyik testrészük segítségével.

Pl: kézháton, vállon, fejen tárgyakat szállítsanak - könyvet, füzetet, törülközőt, labdát -
az utolsó padra.
•egy másik játék lehet a „létrán lépegetés”. Egy lefektetett létra fokai között maj fokain
mennek előre, hátra, kettesével lépve, futva, valamit cipelve vagy egyensúlyozva.
•ugyancsak egy jól alkalmazható játék a „Fácska, vándorolj!”. A játék során karikákra
van szükségünk, amit a padlóra helyezünk. A játék lényege, hogy eggyel kevesebb
karika van, és minden gyerek egy karikába be kell álljon. Az akinek nem jutott karika,
az útnak indítja a fákat a mondatocskával (Fácska vándorolj!) és azt is mondja hogyan
kell menni (guggolva, bal lábon, keresztezett lábbal). Közben ő is elindul és szerez
magának helyet.
•„Tárgyátadás” – kis tárgyakat vállukkal, kezükkel, lábujjakkal próbálják egymásnak
adogatni. Csoportosan is lehet láncban az egyik helyről a másikra juttatni dolgokat.
Ehhez a megfelelő tárgyak: kendő, babzsák, botocskák.

2. EGYENSÚLY

A fejlesztés célja a test egyensúlyának fenntartása, a ritmikus képek megértésének és
kifejezésének képessége adja az alapot a haladó perceptuó – motoros gyakorlatokhoz.

Gyakorlatok:

Három szint szerint vannak a feladatok, kezdő, középhaladó és haladó szint szerint.

a. Kezdő szint:

•Lábujjhegyen járás: előre és hátrafele szalad, lábujjhegyen áll és közben tízig számol.

•Egy lábon állás: egy lábon állva, keze oldalsó középtartásban van, és ötig számol. Majd
a másik lábán áll és fokozatosan hosszabbítja az állási időt.
•egyensúly játékok: „Cél a torony!”, „Tedd rá a csúcsot!”. Rakjanak egymásra építő
kockákat, dámaköveket. Építsenek kártyavárat.

b. Középhaladó szint:

•Egyensúly staféta: a fejükön levő könyvel sétálnak vagy esetleg valamilyen zenére
mozognak.

•Egyensúly gerenda: sétáljon kettő – négyhez arányban alátámasztott egyensúly
gerendán és ha lehetséges változó ritmusú dobütésre és zenére mozogjon.

•Ugródeszka: ugráljanak ugródeszkán vagy ugrószőnyegen. Ugrókötelezés.

•Egyensúly deszka: álljunk tízig számolva szélesen alátámasztott egyensúly deszkán és
később fokozatosan csökkentsük az alátámasztás méretét.

c. Haladó szint:

•Egyensúly magas gerendán: a földtől kb. 1 méter magasságban helyben járás. A gyerek
előre és hátra járkál.

•Megfordított távcső: a gyerek egy megfordított helyzetű távcsövet tart a szeme előtt és
egy vonalon vagy járó deszkán kell végigmenjen.

•Egyszerű kerékpár: a gyereknek már megtaníthatjuk az egyszerű kerékpár használatát,
és az elején segítsük megtartani az egyensúlyt.

Játékok:

•„Erdei séta”- a földre egy utat rajzolunk és ez lesz az út, melléje tehetünk virágokat,
papírfákat, gombát, amit a gyerek séta közben összeszedhet. Az útra akadályokat is
rakhatunk, amelyet a gyerek át kell ugorjon.

•„Krumplifutás”- a gyerekek egy adott helyre kell eljussanak, de kezükben egy kanál van
és abban krumpli. A lényeg, hogy a gyerekek ne ejtsék ki a krumplit a kanálból.
Akadályokat is lehet tenni.

Ezeket a gyakorlatokat különböző ritmusú zenével lehet társítani ami a ritmusérzéküket is
fejleszti.

3.

TÉRI

ORIENTÁCIÓ:

A térorientációs gyakorlatoknál a gyerekeknek önmagukat kel a külső környezetben
elhelyezniük. Mivel sok tanulási és feladat megoldási helyzet megkívánja az irányokban való
eligazodást, ezért ezeknek a gyakorlatoknak a végzése különösen fontos. A tanítást a saját
testen való tájékozódással kezdjük, folytatódik a tárgyak viszonyával, konkrét helyzetekkel.

a. Tájékozódás a testen:

•Kéz és láb azonosítása: a gyerek jobb kezére és lábára piros szalagot teszünk és
játszunk. Pl. „A vezér azt mondja, hogy érintsed a jobb kezeddel a padlót.”, „Rázd meg
a bal lábadat”.

•Egyéb testrészek: tanítsuk meg melyik a jobb és bal fül, kéz, lábujjak, váll stb. Ebben az
esetben is játsszuk a „Kövesd a vezért” játékot.

•Zene és ritmus: játszunk indulókat és adjunk utasításokat, pl. Doboljatok a bal
lábatokkal.

•Teljes test mozgás: „Menj el Mária bal oldalán”, „Ülj le arra a székre amelyik a bal
felemen van”

•Az ujjak helyének definíciója: Pl. „A bal kezed ujjait fesd be zöldre”. „A jobb
tenyeredbe rajzolj egy X-et”.

•Test utánzás: a tanár különböző mozgásokat produkál és a gyerek meg kell azt a
testrészét nevezze, amelyiket mozgatja majd ő is kell utánozza.

b. Viszonyok tárgyakon:

•Papír jelölés: irányítás után a gyerekkel rajzoltassunk a papír bal, jobb, felső, alsó,
középső felére.

•Ellentétes parancsok: utasítsuk a tanulókat úgy, hogy ellentétes irányokkal
válaszoljanak. Pl. „Emeld fel a jobb (bal) kezedet”, „Fogd meg a bal (jobb) válladat”.

•Fent-lent, fölött-alatt fogalmának elsajátítása: különböző utasításokat adunk a
gyereknek.

•Égtájak: tanítsuk meg az északi, déli, nyugati és keleti irányt. Olyan játékokat játszunk a
gyerekekkel amelyben égtájakhoz megfelelően kell magukat elhelyezni. Pl: „Balázska
menj északra Jánoshoz”.

•Szökdelés zenére: „Beugrani – kiugrani - északra ugrani - délre ugrani”.

•Mindennapi tárgyak: tanítsuk meg a bal és jobb oldalt megkülönböztetni állatokon,
tárgyakon.

•Rajzolás: jelöljük meg a papír vagy tábla oldalát, ahonnan a gyerek el kezd rajzolni.

c. Alkalmazás és általánosítás:

•Kép azonosítása: használjunk képeket, diafilmeket és filmeket az irányok
megbeszéléséhez.

•Orientáció táblán és papíron: gyakorolják a jelöléseket a papíron és a táblán az
irányokkal kapcsolatosan. Használjunk golyós táblát.

•Térképek: Állapítsák meg az irányokat a városi és területi térképen.

•Soralkotó tevékenységek: rendezzenek el puzzle vagy rajzfilm képsorokat asztalon,
padlón balról jobbra. Rendezzék el a fa számsort vagy a betűformákat balról jobbra.

A téri orientációs zavar egyik speciális esete az egymás utáni sorozatok követésének nehézsége
a térben. Ha a gyermek már jól kiismeri magát az alapvető téri relációk között, tovább lehet
lépni a sorozatok fele, ami már a téri irányulás egy magasabb formája, több elemet és azok
egymáshoz

való

viszonyát

tartalmazza.

Játékok:

•„Robotirányítás”- egy gyerek kimegy a teremből. A többi gyerekek kijelölnek tárgyakat
vagy személyeket, akiket a személy meg kell érintsen. Ezek után a gyerek visszajön a
terembe és a többiek utasításai szerint cselekszik, a gyerekek irányítják, de csak irányt
jelölő szavakat használnak.

•„Tolatás”- ez páros játék. Egyik gyerek hátrafele megy, a párja pedig irányítja az
akadályok között (Jobb kezed fele egy lépés, Bal kezed fele két lépés). Ezt a játékot
akkor játszhatjuk, ha a gyerekek biztosak a jobb és bal megkülönböztetésében.

Játékok az egymás utáni sorozatok követésének fejlesztésére:

•„Mi van messzebb?” a gyerekeknek két-két távolságot kell összehasonlítsanak.

•„Mi van feljebb és lejjebb?” Játékosan elbeszélgetünk a fent és lent levő tárgyakat
összehasonlítva.

4.

LÁTÁS

A vizuális észlelés fejlesztése nem a látásélesség javítását jelenti, hanem a felfogott kép
feldolgozását, egyéb észleletekhez és a mozgáshoz való kapcsolását célozza, hogy a gyerek
integrálni tudja a vizuális információkat. Az aktivitást a látáshoz kötő gyakorlatok segítik a
szem-kéz koordinációjának fejlődését, a finommozgás javulása az írás eredményességét növeli.
A látás pszichofizikai folyamat. Szemlélődés révén megfogalmazhatók a gravitációval,
térpercepciós megismeréssel kapcsolatos élmények, ezek megfogalmazása, leírása integrálja a
vizuális tapasztalatokat a nyelvi funkciókkal, fogalmi gondolkodással.

Ezért fontos a vizuális diszkrimináció fejlesztése, a szemmozgás koordináció fejlesztése, az
alak-háttér

megkülönböztetése.

a.

Vizuális

diszkrimináció:

Vizuális felismerés.

•Ennivaló: az asztalra gyümölcsöket vagy játékokat helyezünk és a gyerekek egy
bizonyos távolságról nézhetik, majd a gyerekek megkaphatják azokat, ha megnézik és
leírják azokat. Fokozatosan növeljük a távolságot egészen 6 méterig.

•Fénykör: a gyerekeket biztassuk a teleideszkop felderítésére, a természetes formák és
tárgyak leírására tükörből.

•Nagyítókészülék: vizsgáljanak meg különböző tárgyakat, alakokat, elemi részeket.

•Színek felfedezése: először nézzenek alapszíneket majd festékeket, pasztellkrétákat.
Játszanak színpalettával, keverjenek rajta színeket. Kísérletezzenek prizmával.

•Vizuális orientáció: adjunk a gyereknek egy zsírkrétát, és ugyanezt a színt tegyük más
krétákkal együtt pl. a padra, tálcára stb. a gyerekek mutassanak rá, hol találták meg a
saját színüket.

b. A vizuális felismerés leírása, elemzése:

•Nézési feladatok: bizonyos távolságról tárgyakat mutatunk, és a gyermek írja le a
tárgyat. A megfigyeléshez és a leíráshoz használjanak kartonpapír csövet.

•Személyleírás: a tanár az osztályban egy gyermekről leírást ad, a gyerekek rámutatnak

arra.

•Tárgyak azonosítása: az asztalon levő tárgyak közül az egyikről a tanár leírást ad, a
gyerekek rá kell mutassanak a megfelelő tárgyra.

•Látótér leírás: az ablakon kinézve a gyerekek leírást adnak a látott tárgyakról.

•Képelemzés: nagy képeket használva a megnevezett részeket kell a gyermeknek
megmutatnia.

c. A vizuális felismerés értelmezése:

•Gyakorlatok mikroszkóppal: egy és kétszemes mikroszkóppal való tárgyelemzés.

•Folytatás leírás: kép étkezőasztalról tálalás után, kérdés, hogy mi történt és mi fog

történni.

•Méret leírás: különböző méretű tárgyak azonosítása.

d. Szemmozgás koordináció:

a gyermek mozdulatlan fejjel képes különböző helyeken levő, állandó tárgyakra fixálni, mozgó
tárgyakat, pl. ujjpozíció, képtörténeteket kizökkenés nélkül balról jobbra követni.

Példák: sétálás, szökdelés, labdagurítás, versenyautók, különböző minták kisérése (vízszintes,
függőleges, kör, átló), stb. Ilyen típusú gyakorlatokat maga a pedagógus is rengeteget tud
összeállítani.

Alak és háttér megkülönböztetés: a jelentéssel bíró tárgyak környezetükben való differenciálása
vizuális koncentrációt, figyelmet, és stabilitást követel.

Pl. a hiányzó részek megtalálása, egymást fedő figurák megjelölése, elrejtett figurák
megtalálása.

Másolás és megnevezés.

Játékok:

•„Ujjlánc, orrlánc”: a gyufásdobozt adogatják egymásnak ujjról ujjra, vagy pedig orról

orra.

•„Én látom, amit te nem látsz”: különböző tárgyak elhelyezése az osztályterembe és azok
a gyerekek, akik nem voltak a teremben, szemükkel kell keressék azokat.(Fejét testét
nem mozgatja )

5.

HALLÁS

Ahhoz, hogy egy gyermek helyesen megtanuljon írni és olvasni nélkülözhetetlen, hogy tisztán
tudjon beszélni. A megfelelő artikulációt akkor tudja elsajátítani, ha képes differenciálni és
sorbarendezni a hangokat. Ezen a területen a következőket kell fejlesztenünk:

a. Hangdifferenciálás: gyakorlatokat végzünk a mozgásgyakorlatokkal párhuzamosan. A
gyermek feladata, hogy a helyes és helytelen hangokat megkülönböztesse.

b. Irányhallás: a gyermek feladata, hogy a hallott hangok irányát meghatározza.

c. Hangerősség és hangminőség észlelése: különböző hangok produkálása bizonyos hangerővel
és

hangminőséggel.
Pl. Hangerőnövelés: a pedagógus az adott versikét elmondja különböző hangerővel, majd a
sorok

olvasása

során

történő

hangnöveléssel.
Versikék: Gazdag Erzsi- Hej danárom, Donászy Magda- Bim, bam, bam, stb.

d. - Ritmusérzék fejlesztése: hangokkal és mozgással történő ritmusfejlesztés.

Pl. beszédtechnikai gyakorlatokat a pedagógus elmondja és a gyermek megismétli.

A ritmusérzék fejlesztése történhet különböző hangszerekkel történő feladatok során, amelyet a
mozgással is ötvözhetünk, és időmértékes szövegmondással, valamint versritmusú szólások
kötetlen

beszéd

során.

Pl. Weöres Sándor Rongyszőnyeg című versgyűjteményéből.

6.

TAPINTÁS
A fejlesztés során célunk a téri formák percepciója és a tárgyak egymáshoz viszonyított
manipulációjához szükséges motoros készségek alapját képezik a mindennapi életben
előforduló

nonverbálisan

megjelenő

problémák

megoldásának.

a. Alapvető formák tapintása, párosítása, csoportosítása, szortírozása.

b. Mintákkal és különböző formákkal történő játékok. Minták és formák tulajdonságainak
megbeszélése és azok készítése a gyakorlat lényege.Pl. formák elrendezése, minta egyeztetése a
téri konstrukcióval, minta egyeztetése a mélység különbségeinek figyelembevételével,
mintamásolás

golyós

táblán.

c. Manipulálás jelekkel: kartonból készült kis és nagy betűkkel meg számokkal történő játékok.

7.

IDŐBELI

SORBARENDEZÉS

A tanulási zavarokkal küszködő gyermekek az időben túlságosan távol lévő elemeket nem
tudják egységként kezelni, ezért gyakran az egyes szavakból nem áll össze számukra a mondat.
Az idő felfogásával is nehézségeik lehetnek. Nagyon fontos számukra, hogy megtanulják az
időbeli viszonyokat, az időtartamok nagyságát és egymással való összefüggését.

Játékok:

„Én elmentem a vásárba...” a dal éneklése során a piacon vásárolt állatokat, zöldségeket,
tárgyakat

kell

felsorolják

a

gyerekek.

„Adj hozzá egy mozdulatot (vagy betűt, vagy szótagot, vagy pedig szót)” a csoportvezető egy
jól látható mozdulatot produkál, a mellette levő gyermek meg kell ismételje, és egy mozdulatot
adjon

hozzá.

Ezt

folyamatosan

történik.

8.

VERBÁLIS

SOROZATOK

A verbális elemek egymásutániságát, rendszerét már óvodáskorban elsajátíthatják a gyerekek,
és az iskolában is gyakorolhatnak az olvasás és írás megalapozásához.

Játékok

és

feladatok:

a. Minden szóra egy pálcika: mondunk egy mondatot és a gyermeknek annyi pálcikát kell
lerakjon ahány szót hallott. Eleinte egyszerű 2-3 szóból álló mondatot mondunk majd ezt
fokozatosan

nehezítjük.

b. Találd ki hány szó: mondunk egy mondatot és a gyerekeknek meg kell mondaniuk hány
szóból áll az. Ennél a feladatnál is szintén 2-3 szavas mondattal kezdjük a gyakorlatokat majd
ezt

fokozatosan

nehezítjük.

c. Robotparancsnok: mint egy robot szótagolva adunk utasításokat és a gyerek azokat az
utasításokat el kell végezze. A szokásosnál nagyobb szünetet hagyunk a szótagok között, így a
gyermek

dolgát

megnehezítve.

II.

REJTVÉNYGYŰJTEMÉNY

A feladatok során a gyerekek kíváncsiságára, játékosságára, belső hatóerejére kell építenünk. A
feladatok megoldása izgalmas rejtvényfejtés kell, hogy legyen. Inkább többször kapjanak egy-
két

rejtvényt,

mint

egyszerre

sokat.

A rejtvények - vagyis a papír-ceruza feladatok - segítségével a következő területeket fejlesszük:

1.

TÉRORIENTÁCIÓ

Ebben az esetben a helyzetek felismerése és azonosítása a cél. Tudatosodnia kell az irányok
megkülönböztetésének és annak, hogy a dolgok milyen irányban helyezkednek el.

A téri orientáció fejlesztésére alkalmasak a következő feladatok:

a Labirintus jellegű gyakorlatok: keskeny vonalak között ceruzával húzott vonallal kell a
megadott tárgyhoz érkezzen. Ezek a finom motorikát is fejlesztik.

b. Kirakós játékok: Különböző képeket kell a gyermek kirakjon, pl. puzzle

c.

Mintautánzás:

különböző

mintákat

kell

lemásoljon.

A kirakós játékok és a mintautánzás a téri viszonyokat, az elemek egymáshoz való kapcsolatát
tudatosítják

a

gyermekben.

Pl. a nem megfelelően elhelyezkedő tárgyat kell megkeresse. Térbeli irányok tudatosítása a cél.

2.

FINOMMOTORIKA

FEJLESZTÉSE

Az ebben a részben található feladatok az íráshoz szükséges vonalvezetési készséget, a
mozdulatok precizitását kívánják növelni. A gyermek egyeneseket, karikákat, hullámvonalakat
rajzolgat. A gyakorló feladatok során alapszabály, hogy először minél nagyobb méretekben
kelljen

a

ábrát

elkészíteni.

Kezdhetünk a homokozóba rajzolni, majd nagyobb papíron és minél kisebb területeken történő
rajzolással

folytatjuk.

Pl. a nyuszi egy tüskebokor körül szalad a kutya elől. Vezesd a ceruzával úgy, hogy ne menjen
le az útról. A mellékletekben megtalálható a feladattípus.

3.

FIGYELEM

FEJLESZTÉSE

A feladatok során a gyerekeknek balról jobbra kell követniük egy-egy ábrasort és utasítás
szerint kell megjelölnie az adott típusú képet. A gyakorlatok során vigyázzunk arra, hogy a
gyerek mindig a megfelelő iránytól haladva kövesse a képeket és ne összevissza.

A szemmozgásirány begyakorlása segít az olvasáshoz szükséges haladási irány
megtanulásában.

Pl. Nézd végig sorba a kutyákat és karikázd be azokat, amelyek ügyesen felemelik a mancsukat,
ahogy a fenti képen látod. A mellékletekben a feladattípus megtekinthető.

4.

TÉRBELI

IDŐBELI

SORBARENDEZÉS

A feladatok során a lépésről lépésre történő információfeldolgozást gyakoroltatjuk. A képek
segítik őket, hogy a sorbarendezéses, egymás utáni logikai rendet kívánó feladatokat el tudják
végezni.

A sorbarendezést fejlesztő gyakorlatok egyik típusában sorozatokat kell befejezni, alkotni.
Sorminták és logikai rendek kialakítása a feladat. Ezekből a feladatokból egy – egyet adjunk és
ne túl gyakran. Hagyjunk elég időt, hogy alapos munkát végezhessenek.

A sorbarendezést fejlesztő gyakorlatok másik típusa képekből áll. A képsorozatokat a
gyerekeknek összekeverve adjuk oda és az ők feladatuk az lesz, hogy megfelelő sorrendbe
rakják

azokat.

Mennyiségi, időbeli és térbeli sorozatokat tartalmazzanak a feladatok. A képek kirakásakor
törekedjünk arra, hogy a gyermek a cselekedeteiket értelmezzék, és hogy a balról jobra történő
sorbarendezés

valósuljon

meg.

5.

NYELVI

SORBARENDEZÉS

Csak akkor kezdjünk el szavakkal is foglalkozni, ha a térbeli és időbeli szekvenciák terén már
valahogy elboldogul a gyermek. A feladatok során adjunk elég időt a gyerekeknek gondolkozni,
és egyszerre csak egy feladatot kapjon. Ezeket a feladatokat egyénileg és kiscsoportokban is
végeztethetjük. Jó, ha a feladat végzésekor hangosan kimondják a szavakat, keresik a hangokat,
szótagokat. Ilyen feladatokat mi is összeállíthatunk csak képeket, rajzokat kell gyűjtenünk.

PL. Hány „k” hanggal kezdődő állat képe van itt? Színezd ki azokat, amelyeket megtaláltál.

Mint tudjuk a tanulási nehézségek eredetükben és tüneteikben is sokfélék, és éppen ezért a
fejlesztő anyagoknak ehhez a sokféleséghez kell alkalmazkodniuk. Csak akkor végezhetünk
hatékony munkát, ha a terápia előtt meghatározzuk azokat a képességeket, amelyekkel
rendelkezik a gyermek, vagy pedig azokat a képességeket, amelyekkel nem rendelkezik vagy a
fejlettségi szintjének nem megfelelő. Ha ezeket feltérképezzük, akkor megfelelő fejlesztést
tudunk biztosítani. A fejlesztő anyag rugalmasan alakítható a gyerekek képességei szerint és ezt
a

pedagógusnak

mindvégig

követnie

kell.

FELHASZNÁLT

IRODALOM

Montágh Imre, Montághné Riener Nelli, Vinczéné Bíró Etelka (2002), Gyakori beszédhibák a
gyermekkorban,

Holnap

Kiadó,

Budapest

Gyarmathy Éva (1991), Játékkatalógus: tanulási zavarokkal küzködő gyerekek, ELTE,
Budapest

Porkolábné Bíró Katalin (), Kudarc nélkül az iskolában, Kiadó,

Robert E. Valett (1996), A tanulási zavarok terápiája, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Tanárképző

Főiskola

Franz Sedlak, Brigitte Sindelar (2000), „De jó, már én is tudom!” Óvodáskorú és iskolát kezdő
gyermekek

korai

fejlesztése,

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főiskola, Budapest.

Forrás: www.diszlexia.info

A tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban


Írta: Administrator

Az írás egy három részből álló tanulmány bevezető része, amely a tanulási zavarok
fogalmának értelmezési kereteit, továbbá a diagnosztika lehetséges osztályozási
szempontjait tisztázza a témára vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom alapján. Az
áttekintésből kitűnik, hogy a tanulási zavar értelmezése meghatározza a szükségesnek ítélt
terápia szemléletmódját és jellegét. A tanulmány segítséget nyújt a különböző típusú
tanulási zavarok felismerését szolgáló pedagógiai diagnosztikai munkához és a fejlesztő
terápia kidolgozásához.

A tanulási zavarok kifejezés olyan tünetegyüttes összefoglaló elnevezése, amelynek
meghatározása, eredete, de még a tünetei is vitatottak, ezért nem csoda, hogy szakmai körökben
is többféle meghatározás használatos. Egységes elnevezés híján munkámban szinonimaként
használom a tanulási zavarok, rendellenességek és nehézségek kifejezéseket.

A tanulási zavarok meghatározása

A tanulási zavarok általános, összefoglaló kifejezés a különböző – figyelmi funkciókban, a
beszédkészségben, az olvasási, írási és számolási készségek elsajátításában és használatában
akadályozott, de nem a képességhiányok hagyományos kategóriáiba (vakság, süketség és
értelmi fogyatékosság) tartozó – képességdeficitekkel küzdő heterogén csoport megjelölésére.
Bár a tanulási zavar más deficitekkel (pl. érzékszervi gyengeség, érzelmi zavarok) vagy negatív
környezeti hatásokkal (pl. hátrányos szociokulturális háttér, nem megfelelő oktatás) együtt is
jelentkezhet, azoknak nem egyenes következménye (Yewchuk–Lupart, 1993).

A tanulási zavarok előfordulási gyakoriságát Gaddes (1985) nemzetközi tapasztalatokra
alapozva az átlagos általános iskolás populáció vonatkozásában 15%-ra teszi, de országonként
igen nagyok a különbségek. A tanulási zavar meghatározásának módszertani nehézségei és az
egyes országok eltérő kulturális igényei miatt átfogó tanulmány még nem készült ezen a téren.

Magyarországon is igen változatos adatok látnak napvilágot. Korábban 3%-ra tették a tanulási
zavarokkal küzdők arányát, de a globális olvasástanítási módszer elterjedésével az olvasászavar
gyakoribbá vált, és ennek tízszeresére nőtt a problémás gyerekek aránya. A diszlexiások nagy
része azonban a hagyományos olvasástanítási módszerrel logopédusok segítségével megtanult
olvasni. Ez a jelenség és az igen különböző adatok jelzik, hogy amíg egyértelmű meghatározás
nem alakul ki, addig nem kaphatunk még csak megközelítően pontos adatokat sem a tanulási
zavarok előfordulási arányáról.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->