P. 1
Guzsikjegyzetkozepkorkihúzott7

Guzsikjegyzetkozepkorkihúzott7

|Views: 494|Likes:
Published by Kristóf Horváth

More info:

Published by: Kristóf Horváth on Jun 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Az ókeresztény építészet előzményei
 • 1.2. Ókeresztény építészet Rómában
 • 1.3.1. Palesztína
 • 1.3.2. Egyiptom
 • 1.3.3. Szíria
 • 1.3.4. Építészet a nyugati provinciákban
 • 2.1. Kora-bizánci építészet (V-VII. sz.)
 • 2.2. Közép-bizánci építészet (VIII-XII. sz.)
 • 2.3. Késő-bizánci építészet (XIII-XV. sz.)
 • 2.4.1.1. A Bolgár birodalom építészete
 • 2.4.1.2. Szerbia építészete (XI. sz. - 1456)
 • 2.4.1.3. Román fejedelemségek építészete
 • 2.4.2. Orosz fejedelemségek építészete
 • 2.4.3.1. Georgia (Grúzia) középkori építészete
 • 2.4.3.2. Örményország (Hajasztán) középkori építészete
 • 3. Ravenna középkori építészete (IV-VI. sz.)
 • 4.1.1. Római hagyaték, római hatás
 • 4.1.2. Az ősi formakincs továbbélése
 • 4.2.1. A gótok építészeti emlékei (Itália, Hispánia)
 • 4.2.2. Fejedelmi építkezések
 • 4.2.3. A térítő (bencés) szerzetesek építkezései
 • 5.1.1. "Karoling reneszánsz"
 • 5.1.2. A Német-római császárság építészete (Németország)
 • 5.1.3. Lombardia császárkori építészete
 • 5.1.4. Csatlakozó területek császárkori építészete
 • 5.2.1. Antik (ókeresztény) hagyományok továbbélése: "latin romanika"
 • 5.2.2. "Bizantizáló" romanika
 • 5.2.3. Szerzetes- és zarándoképítészet ("bencés" romanika)
 • 5.2.4. Ciszterci romanika
 • 5.2.5. Normann építészet ("imperiális" romanika)
 • 6.1. Észak-francia ("katedrális") gótika (1140-1350)
 • 6.2. Az észak-francia gótika elterjedése
 • 6.3. Angol gótikus építészet
 • 6.4. "Latin" gótika (Dél-Európa)
 • 6.5.1. Ciszterci építészet
 • 6.5.2. Városi szerzetesépítészet ("koldulórendek")
 • 6.6.1. Polgári gótika Itáliában
 • 6.6.2. Polgári gótika Németországban
 • 6.6.3. Polgári gótika Közép-Európban
 • 7.1. Várépítészet
 • 7.2. Városi világi építészet
 • 8. Magyar középkori építészet

BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék "A középkori építészet történet" c.

tárgy oktatási segédlete

dr. Guzsik Tamás:

A középkori építészet története
(Összefoglaló, segédlet és ábraanyag) Jelen összeállítás a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék nappali és kiegészítő tagozatán kötelező oktatási tárgyként szereplő "A középkori építészet története" c. tárgy hallgatói részére kíván segítséget nyújtani az európai középkori építészet alaposabb megismeréséhez. Jellegénél fogva összefoglaló és segédlet - nem több! Nem tudja, és nem is akarja pótolni az előadások anyagát, csupán azok főbb gondolatmenetét rögzíti. És főleg nem áll szándékában helyettesíteni a vonatkozó szakirodalom alaposabb áttanulmányozását. Európa középkori építészetének fejlődése térben és időben szerteágazó folyamat. Az egyre bonyolultabbá váló társadalmi-gazdasági viszonyok (rabszolgatartó társadalom fokozatos megszűnése, naturálgazdálkodás kora, árutermelés és pénzgazdálkodás megjelenése, korai polgárosodás, a kereszténység keleti és nyugati felének eltérő fejlődése, nem-keresztény kultúra és tudomány megjelenése, stb.) kihatottak az építészetnek mind a funkcionális, mind a technikai-technológiai oldalára épp úgy, mint annak művészi kifejezésmódjára. Ezt a középkori fejlődés folyamán egyre változó visszatükrötődést a szakterület kutatói és a szakirodalom más-más fölfogás szerint közelítik meg, nem egyszer egymástól lényegesen eltérő módon. A középkor szemléletét figyelembe véve a korszak legjellemzőbb, kor- és stílushatározásra legalkalmasabb épületei a szakrális épületek, a templomok: "örök időre", a legjobb anyagból a legjobb technikával a legigényesebb művészi kivitelben készítették őket, az elmúlt közel kétezer év alatt alig változtak. A mindennapi szükségleteket kielégítő ú.n. "világi építészet" emlékeit a változó funkció és a fejlődés-adta korszerűsítés következtében gyakran átalakították, így egy-egy korszakra jellemző állapotuk szinte alig határozható meg (pl. várépítészet). Ezért az összefoglalóban elsősorban a templomépítészet kimagasló emlékei említjük példaként. Ha az alábbi vezérfonal tud némi eligazodásul szolgálni és támpontot adni, akkor kiadványunk - mint oktatási segédlet - elérte a célját. 1. rész:

Róma és a keresztény kelet szakrális építészete

1. Az ókeresztény építészet kialakulása 1.1. Az ókeresztény építészet előzményei Időszámításunk kezdeteként Krisztus születésének dátumát fogadta el a klasszikus és a mai történettudomány. Ettől kezdve a periodizáció és a középkor-fogalom eltérően alakult. A mai periodizáció szerint az ókor 476-ig, a Római Birodalom bukásáig tart, míg korábban ez a dátum is Jézus születéséhez kötődött. Az egyháztörténetben a "keresztény ókor" Nagy Sz.

Gergely pápa működéséig tart (590-604). Az építészettörténetben is az "ókor" és a "középkor" elhatárolása nem egyértelmű. A Kr.u. I-III. század egyaránt jelenti a késő-római kultúra és építészet fénykorát és a kialakuló keresztény szakrális építészet kezdeteit. A korszakot találóan nevezik a "kettős kultúra" idejének. Az akkori ismert világ legnagyobb része a római Imperium része volt. A római igazgatás, technika és kultúra valamennyi provinciában érvényesült. A római pantheon az isten-császárok kultuszával bővült. Ennek építészeti megjelenése a császári palota, mint uralkodói szentély volt (Palatium Sacrum). A római "basilica" (törvénykezési csarnok) szintén a császárkultusz jelképe volt.

Split (Spalato), Diocletianuspalota (300. k.). Palatium Sacrum, az ókeresztény templom egyik funkcionális előképe.

Trier, Nagy Konstantin palotája (IV. sz. eleje), 313 után keresztény templommá alakították.

Róma, Basilica Nova (Maxentius-bazilika, 306312), a római ókeresztény bazilika "szerkezeti" előképe.

A provinciák helyi hagyományai alapján illegális társadalmi mozgalmak, misztériumvallások terjedtek el birodalom-szerte (Mithras, Isis, Sarapis, Magna Mater, Zoroaszter, stb. kultusza). A gnosztikus filozófiák keretében (pl. Philonizmus Alexandriában) ezek beépültek a római ideológiába. A légiók és a kereskedők vándorlása során a misztériumvallások a birodalom egész területén elterjedtek (pl. Mithras és Isis kultusz Pannóniában - Aquincum, Szombathely, vagy Zoroaszter kultusz Hajasztánban - Garni, Dvin, stb.). Palesztínában a kereszténység a zsidó vallási új irányzataként jelentkezett, majd rövidesen függetlenedett tőle. Térigényként az asztal-közösség (oltártér) biztosítása, a beavatás (keresztelés) és a befogadás (consignatio) helyiségének biztosítása merült föl. Építészeti előképként a zsidó vallás szentélye, a "Szentsátor", majd a "salamoni (heródesi) templom" csak áttételesen értelmezhető (a jeruzsálemi Templomot Titus császár 70-ben lerombolta). A zsidó vallási gyakorlat általánosan elterjedt színterei, a zsinagógák viszont az első keresztény gyülekezeti helyek konkrét építészeti mintái voltak.

A mózesi "Szentsátor" (i.e. A "Salamoni templom" i.e. A kapernaumi zsinagóga korában XIII. sz.), rekonstrukció. ld. 950.k.) elvi rekonstrukciója. Jézus ld. 1.Kir.6,1-14., 2.Krón.3- (rekonstrukció). 2.Móz.36,8-40., 15. 4.fej. Az első ókeresztény gyülekezeti helyek, a háztemplomok az átriumos római lakóházak funkcionális átalakításával keletkeztek (Dura-Europosz, Qirqbiza), figyelembe véve az antik zsinagógák ima-termeinek elrendezését.

Qirqbiza, háztemplom (IIIzsinagóga, Dura-Europosz, háztemplom, (III-IV.sz.) IV. sz.), alaprajz részei: 1.előtér, 2. udvar,3.tornác,4.coenaculum, 5. oltárhely, 6. cathedra, 7. diakónus-ajtó, 8. protheszisz, 9.baptiszterion,10.keresztelőmedence, 11. consignatorium, 12.emeleti feljáró a lakásokhoz,13. empórium, nők helye (?). Rómában, Nápolyban (és még több városban) a római temetési szokások jellegzetes "terméke" volt a katakomba: föld alatti folyosórendszer, ahol a falba vájt fülkékben (arcosolium) vagy szintén kivájt helyiségekben (cubiculum) helyezték el a szarkofágokat. A keresztényüldözések idején, különösen a III-IV. században ezeket a helyiségeket istentiszteleti célra alakították át, a halotti szertartást, a szeretetlakomát (agapé), esetleg a liturgiát is itt végezték. Társművészeti alkotásai (katakomba-festmények) inkább progagatív, mint díszítő célúak: antikból átértelmezett, vagy ószövetségi bibliai jelenetek, tárgy- és betűszimbólumok. Plasztikai alkotások (domborművek) a szarkofágokon jelentek meg. Dura-Europosz, III. sz.

Jellegzetes római katakomba-térformák.egy látomás hatására .a Milánói Ediktummal biztosította a keresztények szabad vallásgyakorlatát. .2.kultusztemplom: kisebb közösségnek szánt centrális építmény (sírkápolna. 350 k. Róma. Marcellino katakomba.az antik bazilika (törvénykezési csarnok) szerkezetileg alkalmas volt nagyobb tömegek befogadására és mozgatására a liturgia során. a közösség a templomon kívül tartózkodott (ellentétes a keresztény liturgia befelé forduló asztal-közösségétől). Callixtus-katakomba. keletelt. "Jó Pásztor" mennyezetkép. A római Via Latina alatti cubiculum-sor alaprajza. k. Kialakításában előképként az antik templomok nem jöhettek szóba: .az antik zsinagóga (imaház. . jelképezve az államszervezet és a egyházi hierarchia szerves kapcsolatát.gyülekező (egyházközségi) templom (domus ecclesiae): nagy tömeg befogadására és a napi istentisztelet végzésére alkalmas irányított tér.sz. Ókeresztény építészet Rómában Nagy Konstantin császár 313-ban . eleje 1. Salvator (Lateráni bazilika). 325-ben a Nikaiai Zsinat már az államvallássá vált kereszténység első hivatalos megnyilatkozása volt (maga a császár elnökölt a zsinaton). SS. . Pietro e Vatikán.az antik templom cellája csak az isten-szobor őrzésére szolgált. előcsarnokos irányított tér) a keresztény templomok közvetlen funkcionális előképének tekinthető. IV. Ez a térforma a történeti építészetben a keresztény templomok leggyakoribb típusává vált. -cselekmény az épület központjában kap helyet. Az állami elismerés nyomán lehetőség nyílt a reprezentatív keresztény építészet megteremtésére. Római példája S. baptisterium). Róma. Többnyire a kiemelt . felismerve az államhatalom és a keresztény ideológia összefonódásában rejlő lehetőségeket. Ádám-Éva falfestmény. a kultusztárgy v. Az ókeresztény bazilikának (funkció szerint) három alaptípusa alakult ki: . "Passio-szarkofág". 200. Ennek legfontosabb "terméke" az ókeresztény bazilika.

12. kapuépítmény (propyleia). diadalív (arcus triumphalis). századi csoportját képviselik az ú. 4. E megoldás az európai zarándok-építészetben élt tovább ("francia-szentély"). confessio). IV-V. S. vagy a S. 2. metszet. . Itt a memória-tér folyamatos látogathatóságát a mellékhajó körbevezetésével oldották meg. presbyterium. A római memoriális bazilikák jellegzetes. külső előcsarnok (exonarthex. 6.középrésszel bazilikális szerkezetű ("centrális bazilika"). Róma. . kultuszhelyet is magában foglal (egyes szóhasználatban "emléksír-templomnak" is nevezik. Paolo fuori le mura (Falakon kívüli Sz. 8. 11. galilea). Pietro Vecchio (Régi Sz. 5. raktár.). belső előcsarnok (endonarthex). lateráni (315 k. Római példája a S. kút (kantharosz). 3. Laterano (313-320). 14. 15. kincstár. Sta Constanza (354 Róma. cathedra. 10. Péter templom).n. körüljárós bazilikák. 7. alaprajz. Giovanni in Róma. Róma. Pietro Vecchio bazilika (324-337). udvar. alaprajz.memoriális bazilika: nagy tömegek nyilvános istentiszteletét biztosító tér. 13. Baptisterium. apszis. rekonstruált tömegvázlat. memoria. mellékhajók. Az ókeresztény bazilikák általános elrendezését az alábbi ábra mutatja: 1.) mauzóleum. Pál) bazilika. mely ugyanakkor valamilyen emlékhelyet. Római példája a Sta Constanza sírtemplom vagy a lateráni bazilika baptisteriuma. 9. alaprajz. metszet. Empórium (női karzat) a mellékhajók fölött lehet (Rómában nincs). keresztház. ciboriumos oltár (martyrium. baptisterium. e. Rómában a hosszanti és a centrális tér ötvözetét keresztházzal oldják meg. alaprajz. S. főhajó.

3. A zarándokforgalom körüljárós arche-típusát teremtette meg. Marcellino e Pietro (nyugati oldalán Sz. a Születés-barlang. Szent sír bazilika (325-336. Szentsír kápolnák. Ókeresztény építészet a provinciákban (IV-VI.3. XII. az öthajós hosszház végében a memória-tér oktogonális formájú. sz. stb. Pál). Kapernaum. Jézus születése bazilika (325-333. 4. rekonstrukció). 1. Westwerk. SS.VI.2. századtól jelentős szerepe volt a zarándoklatoknak: a birodalom más részeiből a hívek fölkeresték Jézus életének fontosabb színtereit (Betlehem. S. ma csak centrális Anasztaszisztere áll.): 1. az ókeresztény bazilika a birodalom több provinciájában .Betlehem. Jézus földi működésének színterein) a IV.. . Jézus születése bazilika (eredeti és Jeruzsálem. Antal.a helyi építészeti hagyományokat beolvasztva . S. A zarándokhelynek ez a kialakítása a későbbi altemplomos megoldás arche-típusává vált. centrális memoriális tér (Anasztaszisz) foglalta magában a sírbarlangot és a Golgota-sziklát. Jeruzsálem.). többször átépítve. Ennek megfelelően a kultuszhelyek fölé emelt bazilikáknak a zarándokforgalomból adódó funkciót is ki kellett elégíteniük. mellette a Sta Constanza mauzóleum. Pakhomiosz hozta létre az első szervezett közösséget (koinobiták. századi átépítés nyomán): öthajós empóriumos memoriális bazilika volt. A sivatagi remetékből (anakhoréták) 323-tól Sz. Sebastiano).1.).3. Názáret.) 1. Egyiptom Egyiptom pusztáiban. Agnese. Az emelt szentély alatt helyezkedett el a kultuszhely.módosított formában fejlődött tovább.Jeruzsálem. Legfontosabb. szerzetesek).Római körüljárós bazilikák (IV-V. 3. sivatagjaiban a III-IV. Palesztína A Rómában megfogalmazott templomtípus. Basilica Apostolorum (S. majd a szerzetesi mozgalom. 1. Lorenzo fuori le mura. alaprajz. 2. Ilona mauzóleuma). típusalkotó emlékek (eredeti formájuk csak régészeti föltárásból ismert): . stb. Ennek tapasztalatait fölhasználva alkotta . a középkor leggyakrabban másolt tér-típusa lett ("zarándok-szentély". . együtt-lakók. századtól a vallásgyakorlás spciális formájaként terjedt el a remeteség (Sz. században gyökeresen átépítve): memoriális bazilika. Betlehem. Az apszis mögötti önálló. sz. Szent sír templom (alaprajzi átépített állapot). Sz. Palesztínában (Szentföldön.

Az V. A korai egyházközségi templomokok (hombártemplomok) a római bazilika egyszerűsödése figyelhető meg (háromhajós. északi melléktér.A nagylétszámú szerzetesi közösségnek önálló térigénye volt (zsolozsma. benne nagy keresztház (szerzetesi liturgia) és kultuszhely (Sz. alaprajz. Sz. . déli melléktér. oszlopálló szerzetesek). Példa: QalatSziman zarándoktemplom (V-VI. . Példák: Eszra.apszis. Szíria A virágzó keleti provinciában a IV. Gerasza. eredetileg az evangéliumos könyv őrzési helye.) . fölmagasztosult oltárral.zarándoktemplomok: Szíriában is kialakult a szerzetesség (antonita-rend). oltár körüli szolgálat). Ez az igény a keresztház megnövekedését eredményezte. trikonchás elrendezést kapott. századtól ismertek ókeresztény bazilikák. Abu Menasz. Kialakult a jellegzetes szír szentélyfej (haikal. keresztház nélküli bazilikák. az adományok előkészítésének (proszkomidia) a helye.). hármas szentélyfejjel. baptisterium-együttes (529-533).centrális mauzóleumok (a halotti istentisztelet a szír liturgiában fokozott jelentőségű).meg Nagy Sz.Deir-el-Abiad. ugyanakkor a liturgiának megfelelően az apszis gazdagodott.egyházközségi (püspöki) templomok: háromhajós. A nyugati oldalon megjelent a toronypár közötti előcsarnok (livan) . esetenként szélsőséges aszketikus formákat is megvalósítva (pl. kolostortemplom: Itt külső zarándokforgalom nem volt. . A szerzetesi közösség megjelenése és életformája a constantinusi bazilika térszervezetében változtatásokat igényelt: .protheszisz. zarándoktemplom.A szerzetesi templomok többnyire kultuszhelyekre épültek. Vazul (Baszileiosz. madbah). 1. keresztház nélküli változat). Az V-VI. századtól (451) az alexandriai kopt egyház önállósult. alaprajz. Menasz sírja fölé épült kettős bazilika. a zarándok-forgalom "kiszolgálását" a szerzetesek végezték. Boszra. A trikonchás apszisban helyezkedett el a liturgiát szolgáló kórus. az egész együttes a szerzetesi életet szolgálta. megemelt tér. Típusalkotó emlékek: . kolostortemplom. zarándoktemplom (395-408): Sz.diakonikon. György templom (515). készületi és raktár tere. . Deir-el-Abiad. de építészetében megőrizte az ókeresztény hagyományokat.hettita városkapumotívum. Példák: Qalb-Luzeh (460 k. vagy az apszis önálló.3.3. Turmanin (480 k. . Sz. sz.Abu Menasz. ugyanakkor őket el kellett különíteni a "laikus" közösségtől.Menasz sírja) kialakításával. 330-379) kaiszariai érsek a keleti szerzetesség máig használatos szabályzatát (bazilita rend). Szergiosz és Bakkhosz templom (512). . században (fénykor) az ókeresztény szakrális funkciók teljes skálája megtalálható: . Részei: . .).

bazilika (480 k. alaprajz. Szergiosz és Bakkhosz templom (512. tömeg-rekonstrukció. metszet. Sz György templom Boszra. axonometrikus metszet. Turmanin. belső rekonstrukció.).Qalb-Luzeh. alaprajz. Alaprajz. homlokzati rekonstrukció Eszra. alaprajz. metszet. (515).). metszet. metszet. . Sz. püspöki székesegyház.

Európa preromán és románkori építészetére (gallikán liturgiák révén). 1.Ravenna VI.Qalat Sziman.). fejezet). Oktogon a Szent oszlopával.4. 1. Szíria hatása és közvetítő szerepe: .3. bazilika.). sz. sz. sz. 4. Simeon zarándoktemploma (V. Építészet a nyugati provinciákban Lásd: Népvándorláskori építészet és preromanika (4.a Kaukázus-vidék építészetére (Armenia. első fele) és kolostora (VI. V-VII. 3. . kolostoregyüttes. 2. .Bizánc építészetére. Oszlopálló Sz. zarándokházak. Rekonstruált alaprajz. századi építészetére. . .

ötkupolás tere rendszeres liturgia végzésére nem volt alkalmas. században a keleti provinciák építészeti szintézise valósult meg a császári és a szerzetesi építkezéseken. A Hagioi Aposztoloi mauzóleum (528-565) görögkereszt alaprajzú. alaprajz. Essen). Építészetében tovább éltek a késő-antik. Konstantinápoly. Konstantinápolyban az V. de közvetve hatott a karoling építészetre is (Aachen. és a megbízó személye szerint több építészeti központ alakult ki. alaprajz. A szerzetesség korai központja Thesszaloniké volt. 564. Kora-bizánci építészet (V-VII. pont). majd 928-ig a konstantinápolyi monofizita (szír. ld. Sz.típusalkotó. A Johannész Prodromosz templom.1. században még elsősorban a római (és korai szír) térformák hatása a jellemző.. század elején . Bizánci építészet Byzantion városát Nagy Konstantin császár tette uralkodói várossá.2. A Hormiszdasz palota melletti Hagioi Szergiosz és Bakkhosz templom (527-536) kezdetben a császári család magánegyháza volt. Vitale). A Nyugatrómai Birodalom bukása (476) után Bizánc a Római Birodalom kizárólagos örököse lett. Jusztinianosz császár (527-565) építőtevékenysége nyomán .) kupola-sorolásos tere átmenetet jelent a római (szír) hosszanti. A VI. A császári reprezentáció épületei Konstantinápolyban keletkeztek. 740. 379) .mint a keleti rész fővárosa . Perigueux). a Sztudion katholikonja (455-463). örmény) szerzetesek temploma volt. század elején jelentős császári építkezések voltak Ravennában is (külön téma. a Sztudion kolostor katholikonja (455-463) a római és a szír ókeresztény bazilikák formáját tükrözi. viszont a térformája hatott az európai romanika bizantikus hatású területeire (Velence. a körüljárós oktogonális tér az egykorú ravennai építkezéseken is megjelent (S. A VI. Térformája szír előképre (Eszra.) A birodalmon belül földrajzilag. György) mutat. . Hagia Eirene (532-től). és a középkupolás centrális bizantikus terek között.Konstantinápoly fejlődésnek indult. sz. A Hagia Eirene templom (532. egyedi emlékek keletkeztek. de a VI. a római ókeresztény és a kisázsiai hagyományok. kolostor Konstantinápoly. 3. 2. Theodosziosz halála.. metszet.I. A Birodalom kettéosztása után (I.

4. metszet. félkupola. baptiszterion. endonarthex. 13. 2. 3. a hosszemetszet. 1. 5. axonometrikus metszet. metszet. Konstantinápoly.Konstantinápoly. körüljárós centrális tér (szkeuophylakion) a jeruzsálemi Anasztaszisz-térre utal. Konstantinápoly. 565). A középkupolás. 7. Hagia Szophia templom. hosszanti tartópillér.(527-536). . Hagia Szophia templom. Hagioi Konstantinápoly. Jézus szenvedésére és a Szentsírra utal. alaprajz. átrium. harántpillér. 6. A Hagia Szophia császári főtemplom 532-537 között épült Trallészi Anthémiosz és Milétoszi Iszidorosz tervei szerint (kupoláját a 997-es földrengés után Trdat örmény mester állította helyre). Hagia Szophia templom. exedra. konchákkal bővített tér a hosszházas és a centrális tér speciális ötvözete. Szekeuophylakion alaprajza és metszete. exonarthex. főkapu (császárkapu). alaprajz. 12. kincstár). kupolatartó harántheveder. 11. A déli oldal keresztelőkápolnája szír előképre mutat. 8. Konstantinápoly. . Hagioi Szergiosz és Bakkhosz templom Aposztoloi mauzóleum (528. apszis. 10. A templom északi oldalához kapcsolódó önálló. korábbi templom maradványa. Szkeuophylakion (Szentsírkápolna. 9.

alaprajz. Hagiosz Démetriosz. részben a Hagia Szophia által képviselt középkupolás formát. V.). kiegészülve a szerzetes-templomokra jellemző nagy keresztházzal (egyiptomi analógiák). aminek "árnyéka van"). Balkán) a freskófestészet. axonometrikus metszet.Konstantinápoly. itt nem volt szükség nagy templomhajóra: a templom egész tere a szerzetesi liturgia szolgálatában állt. 412. Nagy Sz. Konstantinápoly mintegy ellepólusaként a szerzetesi építészet első nagy központja Thesszaloniké volt. mely szoros kapcsolatot tartott Rómával és Alexandriával. Ezek a templomok a római ókeresztény bazilikák térformáját követték. egyes területeken (pl. Társművészet: a bizánci művészet kerülte a plasztikus ábrázolást (minden kép "bálvány". részben a katholikon térformát szintetizálja. a lavra a külső forgalomtól elzárva működött. Síkművészetben kezdetben a mozaik dominált. Thesszaloniké.). a katholikon rendszerint középkupolás. kilencosztatú tér volt (Thesszaloniké. Hagiosz Démetriosz. A Parosz-i Katapolani templomegyüttes (550 k. A kolostor főtemploma. sz. jelentős külső forgalma is volt (Thesszaloniké. A térformának perzsaszasszanida előképei vannak (tűztemplomok). majd megjelent a táblakép-festészet (ikonok). A szerzetesi templomok egy része zarándokhelyeket tartott fönn. A kolostorok másik formája. . Hagia Szophia templom. Baszileiosz (Vazul +379) szabályzata alapján mererősödött a szerzetesség. Hosziosz David. tömegvázlat.) részben római ókeresztény hagyományokat.

keresztelőegyház. 5. endonarthex. 4. században eltérő hatásra mutató térformák létesültek. Katapolani templomegyüttes (550 k. sz. eleje). 10. "Nagy bazilika". Ezt ellensúlyozandó III. Közép-bizánci építészet (VIII-XII. Sz. eleje). első fele) a konstantinápolyi Hagioi Aposztoloi kupola-sorolásos formájának ismétlése. a Latomosz Parosz. A . eleje) kifejezetten római ókeresztény elemeket mutat. preszbyterion. 6. Korint-Lechaion Sz. Sz.szerzetsség-képviselte . apszidiális átrium. templomhajó. Leó császár (717-741) 726-tól intézkedéseket hozott a képtisztelet ellen (ikonoklaszmosz = képrombolás). 2.egyház között: a szerzetesség kép-tisztelet (zarándoklat) révén egyre nagyobb befolyásra tett szert. A képrombolás befejezése a császárság és a szerzetesség "kiegyezését" jelentette. Korint-Lechaion. 2. első bazilika. oltár.Thesszaloniké. mauzóleum. Hosziosz David. kolostor katholikonja: alaprajz. sz. Elmélyült az ellentét a császári hatalom és a . keresztház. axonometrikus metszet. baptiszterion. Leonidasz bazilikája (V. sz. A "képrombolás korszaka" (726-843) jelentős károkat okozott a bizánci képzőművészeti alkotásokban. 8. kórus. metszet. memória-tér. 7. exonarthex. János temploma (VI. Jusztinianosz császár halála (565) után bel.). 1. míg a nyugati félkörös átrium már a Karolingkori kétszentélyes templom előképeként fogható föl. előudvar. alaprajz. János templom (VI.és külpolitikai szempontból a hanyatlás jeleit mutatta. Epheszosz Sz. Epheszosz. alaprajzi rekonstrukció.) A császárság I. sz. Leonidasz bazilika (V. militarizálódott.2. 3. ambó. más téren viszont egyre mélyült a szakadék a római és a bizánci egyház között. 1. alaprajz. 3. metszet. sz. 2. 9. Konstantinápoly környezetében és közvetlen hatósugarában az V-VI.

fenyegetését. A főtemplom a katholikon térszervezete szerint épült. A főtemplom (Megiszté Lavra) 963-1060 között épült. Hosziosz Lukasz kolostoregyüttes. századi konstantinápolyi Hagioi Aposztoloi mauzóleum görögkereszt-alaprajzú. katholikon (VI. 6. sz. 5. templom (870).végeredmény az 1054-es nagy keleti egyház-szakadás lett. sz. kupolasorolásos terét idézi. A kor építészetének legjelentősebb alkotásai a kolostorok.1080). alaprajz. Hosziosz Lukasz kolostoregyüttes (X. a szálláshelyek mellett a másik közösségi helyiség a szerzetesi étkező (trapeza). a szerzetesi zsolozsma színhelye. A közép-bizánci építészet jellegzetes együttese Athosz kolostoregyüttese (961-től). A félsziget kolostor-államában több ortodox egyháznak is van kolostora: az Iviron kolostor (XI. Sz. századtól érezte az arab hódítás előretörését. Sz. András Daphni. helyszínrajz. Külpolitikailag Bizánc a VII. trapeza. Sz.).). kolostoregyüttes (XI. sz. Periszterai. Új liturgikus igény a nyugati oldal nagy előcsarnoka (lité). . sz. Sztirisz. alaprajz. kolostoregyüttes Periszterai. Istenszülő templom (1035).sz. Romanosz sírtemplom (X. Helyszínrajz: 1. 4. trikonchás katholikonja típusalkotó lett ("athonita térforma"). .). 1080. A korszaknak Bizáncnak a keresztes hadak általi elfoglalása (1204) vetett véget.. a Hilandar kolostor (11971299) a szerb autokephál egyház alapítása. axonometrikus metszet. (XI. a kettős templom alaprajza. sz. Utóbbiak is a Megiszté Lavra (athonita) térformáját követik. Fontosabb emlékek: Sztirisz. András templom (870-871) a VI. kút. Daphni..). kolostorudvar.) a grúz autokephál egyház. 2. Megara. a a kereszt-szárakban trikonchás megoldással (min az alábbi. 3. Megara. II. kolostoregyüttes (VI. gazdasági udvar. sz.). kolostoregyüttes. "athonita" tértípusnál).

Pantanassza kolostor (1428). Konstantinápoly 1261-től vált újra az újjáéledő birodalom fővárosává ("Palailogosz-reneszánsz"). Innen indultak ki a császárság újraegyesítésére irányuló törekvések. metszet. emeletes oszlopszerkezetet alkalmaztak. Panagia Parigoritissza . alaprajz. alaprajz. Megiszté Lavra (963. főtemplom (XI. sz. Pantanassza kolostor Misztra. a bizánci császárság Nikaiába vonult vissza. Misztra. Thesszaloniké a latin császárság hűbérese volt (1204-1246). azaz a Bizánci Birodalom. metszet. Hagia Szophia palotatemplom (1350). Iviron grúz kolostor. Fontosabb emlékek: Misztra. főtemplom (11971299). Konstantinápoly elestével (1453) formálisan is megszűnt a Kelet-római Császárság. 2. Az újjáéledő késő-bizánci birodalom kisázsiai központja Trapezunt (Trebizond) volt. Athosz.). kolostor. Arta kolostoregyüttesének Panagia Parigoritissza katholikonját Niképhorosz despota (1271-1296) alapította 1282-1289 között. sz. Hagia Szophia Arta. Építészetileg a korszak jelentős újításokat nem hozott: templomépítészet a katholikon-térformát ismételte. sz. század végétől erősödő iszlám terjeszkedés veszélye. utóbb a későbizánci restauráció fővárosa lett. Trebizond. Késő-bizánci építészet (XIII-XV. székesegyház (XIII. A latin helytartóság (despotatus) székhelye Misztra volt (1259-1460). A korszak jelentőségére árnyékot vet a XIII. A hagyományos katholikontérforma középkupolájának sarok-kialakításánál egyedi. 1060) kolostori főtemplom. alaprajz.Hilandar szerb Athosz. Misztra.).Athosz.3.. különböző variánsokban.) A keresztes hadak támadása nyomán 1204-től Konstantinápolyban "latin" császárság alakult.

alaprajz. . axonometrikus metszet. székesegyház metszet. alaprajz. katholikon (1282-1289). (1350).katholikonja (1428).

Ohrid elesett. századtól mutatható ki: Az uralkodói építészet emléke Preszlav palotatemploma ("Aranytemplom"). Urosz fejedelem. Palailogosz "reneszánsz" 1453.4. fővárosa Tirnovo 1393.963. despotatus 1261 . Nemanja dinasztia 1220.1460. Autokephál bolgár egyház 967. Iszlám előtetrörés A Balkán középkori térképe (dr. bizánci kapcsolatok.1280. paloták. eleje: Neve Ţara Romanesca (Havasalföld). Önálló szerb egyház 1282.889.2. Koszovo-Polje-i (rigómezei) csata. sz. Iszlám berendezkedésd Szerbia: XII. Szkopije elfoglalása 1322 . Tompos Erzsébet nyomán) 2. Latin császárság 1259 . Makedónia birtokbavétele 1334. Ohrid elfoglalása XIV. iszlám uralom Bolgár birodalom: VIII. sz. Misztrai helytartóság. fele: raskai fejedelemség 1159 .1. 2.4. Milkovói (latin) térítőpüspökség XIV. bizánci fennhatóság 1185-től II. míg a szerzetesi építészet központja Ohrid volt.1.) fővárosa Pliszka volt. A kor reprezentatív alkotásai: erődítések. Moldva) XIII. III. A Bolgár birodalom építészete A bolgár terület kezdettől a keleti (bizánci) és nyugati (római) keresztény térítés vitás harárterülete volt. iszlám fennhatóság XV. templomok. Tarnaszentmária) nem bizonyított. Komnenosz dinasztia 1204. sz. Nemzeti építészetek Bizánc hatósugarában Chronologia Bizánci birodalom: 717. Az építészeti előképek sorában a keleti . eleje: Koszovo-Metohija központ 1389. fővárosa Baia Havasalföldi ortodox egyház 1393. Makedon dinasztia 961. Moldvai fejedelemség.1. A Balkán népeinek építészete 2. sz. Morava-i fejedelemség Román fejedelemségek: (Havasalföld. nagyobb építészeti központok Preszlav és Ohrid voltak. fővárosa Preszláv 917. Jelentősebb keresztény építészet a IX. Az első bolgár birodalom (VIII-X. Moldvai ortodox egyház 1500 k. sz. Nikaiai (bizánci) császárság 1204 -1259.4. Keresztes hadjárat. Bizánci támadás 1018. Konstantinápoly eleste.1453.867. A kor bolgár építészetének a magyar preromanikával való kapcsolata (pl. Első bolgár birodalom (fővárosa Pliszka) 852 . Konstantinápoly eleste. Képrombolás (ikonoklaszmosz) 867 -1059. sz. IV.1331. sz. fővárosa Çimpulung 1359. bolgár birodalom. Athosz alapítása 1081 -1185. Borisz kán.

sz. palotatemplom. Szerbia építészete (XI. önálló szerb királyság a XII. (1335. Az építészetben jellemzőek a bizánci típusú térszervezetek. vége). 1604).1456) Az ezredfordulótól függetlenségi harcok folytak a fejedelemségek területén. Az építészeti hatások egyre bonyolultabbá váltak: alaprajzi rendszerben a közép. kolostoregyüttes helyszínrajz. részben a földbirtokos arisztokrácia (bojárok) volt. az építészet központjai elsősorban a kolostorok voltak (Rila. Bacskovo. A második bolgár birodalom (1185-1393) fővárosa Tirnovo volt. Bacskovo).). esetenként hosszanti elrendezéssel kombinálva.1.). alaprajz. tömegvázlat. Bacskovo). alaprajz. Preszlav. tömegvázlat.. esetleg az "athonita" térformára emlékeztető formában (Rila. . Kultúrális hatások érték a területet Dalmácia felől (itáliai érdekeltség) és Bizánc felől (vallási érdekeltség). a tömegalakításra a Kaukázus-vidéki építészet is hatással volt. 1018-ban a birodalom bizánci fennhatóság alá került. 2. alaprajz. "Aranytemplom" (IX. sz.. Bojana.és későbizánci építészet "katholikon" térformái érvényesültek.2. Rila. Az építtető részben maga a szerzetesség. sz.4. kolostor (XI.(szír) empóriumos bazilikák és a bizánci középkupolás terek követhetők nyomon. míg a homlokzatalakításban dalmáciai hatások érvényesültek. Pliszka. sz. "Nagy bazilika" (IX. közepén jött létre. sz. míg a tömegalakításban . 1446.

de a lombard épületplasztika elemei is föllelhetők. Egyes épületek az európai (erdélyi) gótika hatását mutatják (pl. 1359-től fejedelemség. alaprajz. alaprajz. metszet (Balogh I. A tömegformálásban és a homlokzatképzésben dalmáciai.. Cîmpulung. Studeńica. sz. metszet. Mária kolostor Graćańica. Athosz-hegyi Hilandar kolostor). pl. de hosszanti térsorolás alkalmazásával (pl. Építészeti műhelyközpontok: Raśkai iskola (XII-XIII. pl. déli homlokzat. rajza). templom. Krusevac. Kaukázus-vidéki és iszlám hatás egyaránt kimutatható..4. alaprajz. Román fejedelemségek építészete A mai Románia területén önálló fejedelemségek léteztek: Havasalföld (Ţara Românescă). (1183-tól).a Kaukázus-vidék hatása is kimutatható (toronyszerű kupola-megoldások). pl. Térszervezetben a bizánci építészet formái érvényesültek. katholikon (1380). Kruśevac). Sz. Az építészetre erősen hatott a korábbi faépítészet. kolostoregyüttes (1318-1321).. metszet. katholikon. fővárosa Cîmpulung. katholikon. Curtea d' Arges). bazilika). század elejétől önálló vajdaság.3. központja Baia. alaprajz. 2. Lazarica kolostor Ravańica. . kolostor.1. metszet. sz. katholiDzsurdzsevi-Sztubovi (1170). Studenica). kon (1375-1381). A homlokzatokon egyértelmű a dalmáciai hatás. Moldva.sz. a XIV. metszet. Moravai iskola (XIV-XV. alaprajz. Kośovo-Metohija (XIII-XIV. Graćanica.

sokhajós-sokapszisos bővítéssel. tömegvázlat. kolostortemplom (1386). Szófia székesegyház.). századtól pogány fejedelemségként föltűnő.2. század között önálló fejedelemségek léteztek. Sz. majd 988-tól krisztianizált kijevi rusz a tatárjárásig játszott vezető szerepet. A kupolák megoldásában számszimbólika érvényesült (12+1). metszet. bazilika (XIII-XIV.4. püspöki székesegyház (1512-1521). utána jelentősége csökkent. metszet. alaprajz. Fejlődésük a tatárjárás (1238-1242) következtében eltérően alakult. kolostortemplom (1457-1504). Kijev. 1045-1050. tömegvázlat. alaprajz. Cozia. Sz. A novgorodi fejedelemség (X-XV. 2. alaprajz. Szófia székesegyház (1037-1067).) követik a Kijevnél . Orosz fejedelemségek építészete Oroszország területén a IX-XVI. A Sz. Curtea d' Arges.Keleti és nyugati hatás ötvöződése: Voroneţ. A IX.) építészete erős faépítészeti hagyományokkal rendelkezett. sz. Egyes épületei (pl. Szófia székesegyház (1037-1067) magja egy bizánci típusú katholikon térforma. Előképe a konstantinápolyi Panakhrentosz templom volt. keleti homlokzat. Cîmpulung. alaprajz. sz.

bizánci katholikon térformát mutat. vakárkádos homlokzat. az európai reneszánsz formakincse és az ősi orosz faépítészet homlokzati megoldásai sajátosan keveredtek. de a továbbfejlesztés során ettől eltértek és egyedi megoldásokat alkalmaztak (pl. majd a korábbi fejedelemségek egyesítésének a központja lett. míg a szerzetesi építészetben a bizánci térformákat vették alapul. sz. Jurjev kolostor. (1045-1050). Legfontosabb építészeti együttese a moszkvai kreml (uralkodói központ. homlokzati lapos-domborművek. a tatárjárás után a jelentősége megszűnt. Fontosabb emléke a vlagyimiri Sz. Szófia székesegyház alaprajz.) a tatárjárás után jutott vezető szerephez. A tömeg. metszet. . Az épületeken a késő-bizánci építészet elemei. Vlagyimir-Szuzdal. Mátyás király szolgálatában is dolgozott Aristotele Fioravanti itáliai reneszánsz mester működött közre.megismert sokapszisos-sokkupolás formát. 1119. Jurjev kolostor. Sz. Novgorod. Demeter templom (1094-1097).és homlokzat-alakításban a Kaukázus-vidék hatásai is föllelhetők: toronyszerű középkupola. templomok). egyszerűsített formában. Sz. a nyugati oldalon egy boltszakasszal megtoldva. alaprajz. A tömegformálásban és a homlokzatképzésben kaukázusi elemek is kimutathatók. A moszkvai kreml főtemploma. Építészetében a közép-bizánci katholikon térforma érvényesült. fejedelemség (1125-1238): Rövid életű rusz. az Uszpenszkij székesegyház (13261333) ötkupolás. Georgij katholikon (1119). Novgorod.). A moszkvai fejedelemség (XIV-XVI. Befejezésében (1467-1479) a Magyarországon.

alaprajz. ill. Kutaiszi) 1089-1125. fénykor (főv.: Kolhisz és Ibéria (Kartli) önálló államok i.: tatár fennhatóság 1329-1334.: Az örmény egyház függetlenedett Kappadókiától.: monofizita (szír.: kelet-római fennhatóság.: arab fennhatóság . (Nagy) Trdat király uralkodása 301-305.: IV.: Hajassza állam i. sz.e. Nino térítésének emlékére ("Életadó oszlop") 736. XV-XIII.: első örmény állam (Jervanida dinasztia) i. metszet.e. Uszpenszkij székesegyház (1326-1333.e.: Dzsvári.: III. sz.: az örmény ABC megszületése (Meszrob Masdoc) 506. sz. Cate király Bizáncban fölvette a kereszténységet VI. Sz. 63 után a terület római uralom alá került 226-tól: ütközőpont Róma és a Szasszanida birodalom között IV. önálló nemzeti egyház 591-705. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.: Armenia római provincia 287-330. sz.4. alaprajz. 95-től: harcok Rómával.Bagrat király.e. Giorgi király országegyesítése 1555. metszet.e. kopt) kapcsolatok 578-604. Sz. VIII. sz. templom (1094-1097). Mirian kartli-i király államvallássá tette a kereszténységet 523. 1467-1479).: iszlám hódítás kezdete (emirátus) VIII-X.: V.3. keresztény kultúra a tengerparti városokban.: A kereszténység államvallás Örményországban (a világon először) 374.: bizánci hatás erősödése VII.e.: az ország fölosztása (Irán. Kereszt kultuszhely. az első örmény liturgia megszületése 396.Vlagyimir. 500 k.Demeter Moszkva.: Dvin-i zsinat.: Kaheti önálló fejedelemség 975-1014. sz. szerzetesi építészet 1220-1329.: II. 570. 2. Törökország) Örményország (Hajasztán) i.: "Aranykor" 654-885.: Arme tartomány (Urartu része) i. örmény. részleges fennhatóság 114-117. (Építő) Dávid király. Sz.

Az önálló grúz építészet kialakulása a függetlenségi harcok idején (VII-XI. de önálló hatkaréjos emlékkápolnákat is építettek (Botszorma. A szír-örmény külsőtornácos bazilikák és a "athonita" (bizánci) tértípus ötvözetét képviseli néhány püspöki székesegyház (Oski. Egyháza 472-től monofizita lett (szír hatás).önálló királyságként . memoriális építészetben jelentkezett. majd 607-től a bizánci egyházhoz csatlakozott. fejedelmi templom). Vardzia).: Kilikia virágzása (Rubenida dinasztia) 1223-tól: mongol hódítások 1555. századtól elterjedt. metszet.: Bagratida-dinasztia ("Ezüstkor") 1054. kolostorokat hozott létre (pl. alaprajz. A X-XI. Nino térítésének emlékére épült a IV. templom (585-605). . Utóbbi kompozíciók az Ani-környéki örmény templomokkal mutatnak rokonságot.n. A szerzetesség sajátos barlang-teleüléseket. sz. Kumurdo). Georgia (Grúzia) középkori építészete Grúzia területén a kereszténység a IV. Kachi). A Mcheta melletti Dzsvári Sz.: Perzsa-török megállapodás (Amasszia) 2. A memoriális terek egyedi kompozíciója a keresztalakú tömegbe foglalt hexagonális-hatkaréjos tér (Nikorcminda. Bolniszi székesegyháza (478-494) kiforratlan formában tükrözi az ókeresztény bazilika térszervezetének és a külső tornácos szír-örmény bazilikáknak a hatását. Kereszt temploma (585605) Sz.fénykorát élte.) a római ókeresztény építészet és a szír ókeresztény építészet hatása érvényesült.: Szeldzsuk támadás 1080-1226. Gurdzsaani. A bizánci hatást a katholikon-térforma középbizánci változatai jelentik. prefeudális korban (V-VII. századi mártírium helyén. Mcheta. században . hangsúlyos középkupolával (pl. Kutaiszi). "háromegyházas templom" (pl. közvetlen rokonságban az örmény "Hripszime"templomtípussal.) bontakozott ki. Építészetében két korszak különíthető el.n. axonometrikus metszet. Sz. Dzsvári. sz. alaprajz. Utóbbi inkább a centrális. Sz. székesegyház). majd az arab hódítás áldozata lett. Fülkékkel bővített középkupolás tere szír hatású. Folyamatosan ütközőpont volt Bizánc és a Perzsa birodalom között. Kereszt metszet. Bolniszi. Szoros kapcsolat volt a szomszédos örmény építészettel. A római-szír építészet speciális módosulataként értelmezhető az ú. Mokvi. A liturgikus térben a római ókeresztény és a bizánci elemek keverednek.4. Sion püspöki székesegyház (478-494). Az ú.3.1. a területnek zsinagógai hagyományai (jeruzsálemi kapcsolatok) vannak.885-1045.

Mokvi. Gergely működése nyomán).2.3. 2. Örményország (Hajasztán) középkori építészete Örményország területén először vált államvallássá a kereszténység 301-305 között (III. Kezdetben a keleti szír egyházzal (Kappadókia) állt kapcsolatban. Baguaszi családi templom.szintén keleti szír liturgikus hatásra háromhajós formában épültek a szintén oldaltornácos püspöki bazilikák (Dvin. végül 506-tól létrejött az önálló (autokephál) örmény egyház. Kumurdo. alaprajz.). A IV-V. Tekor). l. Az V-VI. Trdat király. században . alaprajz. 2. sz. "három. fele). Artik). első fele). fejedelmi templom. században a keleti szír (egyhajós. Az építészet első fénykorát ("Aranykor") a VII. 451 után a nyugati szír (jakobita) egyház és építészet hatása alá került. alaprajzok. emléktemplom (XI. székesegyház (X. (VII-VIII.Gurdzsaani. sz. székesegyház egyházas" templom. székesegyház (X.). sz. Ecsmiadzin (Vagharsapat) és környéke (Zvartnoc) jelentős alkotásokkal gazdagodtak. sz.). sz. templom (X-XI. sz. . oldaltornácos) templomok hatása érvényesült (Karnut. Az "aranykornak" 654-től az arab hódítás vetett véget. metszet. alaprajz.4. alaprajz.. Világosító Sz. (1010-1014). fele jelentette: az egyházi központ. Nikorcminda. (1003). II. Oski.alaprajz. metszet. Tanajat. Kutaiszi. Kachi. Ereruk.

Gaghik Arcruni király 915-921 között zarándok-templomot építtetett a Sz. Sz. oldaltornácos temp. metszet. (Th. Hripszime templom (614. alaprajz. alaprajz. alaprajz. sz. püspöki magánfői főtemplom (625). homlokzat 618). Az arab fennhatóság alóli fölszabadulás időszakában az első jelentős művészeti központ az Arcrunida-királyság egyházi központjában.). Kereszt tiszteletére. Az "aranykor" jelentősebb emlékei: Szurp Ecsmiadzin. Tanajat (IV-V. sz. fele). Pavia). metszet. egyhajós.Karnut.ódus (VI.). alaprajz. Dvin. Az agtamari épületplasztikai műhely (laposan faragott domborűvek) hatása Európában is kimutatható (pl. ásatási alaprajz. székesegyház II. Thoramanjan elvi rekonstrukciója). Zvartnoc. egyház. bazilika (V. sz.Ereruk. lomok. alaprajz. . Aghtamar-ban alakult ki. 2.egyház (641-652). metszet. peri.Vagharsapat (Ecsmiadzin).

nyugati homlokzat. alaprajz. . Sz. Kereszt templom (915-921).Aghtamar.

. alaprajz. VII. Ani. u. homlokzat (rekonstrukció Th. századi emléktemplom pontos mása. székesegyház (989-1001. A főváros és környéke politikai. 1001-1013) a zvartnoci. A Bagratida dinasztia (885-1045) tagjai részt vettek mind az örmény. Ani. Thoramanjan szerint). XIX.Az ezüstkornak nevezett időszakban (X-XI. Trdat mester). metszet.) részben hagyományőrző ("Hripszime-típus"). A Bizánc-barát egyházfő. déli homlokzat rekonstrukciója. Mindkettő a Bizáncban is népszerű Trdat mester alkotása. alaprajz.). Trdat mester).) a történeti Sirak tartomány. metszet.különösen I. az Apostolok temploma (1020. belső kép (Brosset. századi építészetében . sz. mind a grúz területek fölszabadítási mozgalmaiban. míg a király magánegyháza (Gaghik-templom. művészeti központ volt. századi egyházi központok térformáját idézi (Dvin. Ani XI. A székesegyház (989-1001) a VI-VII. Gaghik-templom (1001-1013. rövid időre az egyházigazgatás is Aniban székelt. Bedrosz katholikosz főtemploma. és annak fővárosa. Thalin).Gaghik király (989-1020) idején -föllelhető egy tudatos archaizálás. Ani játszott vezető szerepet. sz. szellemi. részben bizantizáló.

alaprajz. egyben az "ezüstkornak" a végét az 1054-es szeldzsuk támadás jelentette. Apostolok temploma (1020. Megváltó-templom Ani. k. Szaghmoszavank. A nagy katedrálisok és családi magánegyházak mellett a városban és környékén számos kisméretű emléktemplom is épült. a gavit (nagyméretű. A X-XIII. metszet. tömegvázlat (Tokarszkij szerint). században Hajasztán északi részén jelentős (többnyire bizánc-barát) kolostorok létesültek (Szanahin. stb. Hripszime-kápolna. alaprajz. Ani-t a szakirodalomban az "1001 templom városa" névvel szokták illetni. templom (XI. Hripszime apáca(1036). stb. első felében még egyszer nagyobb jelentőségre tett szert Ani (mint kereskedőváros). alaprajz.).utóbbi a bizánci (athonita) "lité" örmény megfelelője. Jelenleg lakatlan romváros az örmény-török határon.). Térformában újszerű a zsamatun (nyugat-oldali kápolnapár) ill. Pásztorok temploma Ani. homlokzati rekonstrukció. homlokzat. alaprajz. de egykori fényét már nem érte el. Geghard. Abugamrenc-templom.). Sz. Pásztorok temploma. többhajós előcsarnok) alkalmazása . Ani. Megváltó-templom. A XIII. Építészetileg külön csoportot képviselnek a karéjos-centrális kápolnák (Várkápolna. metszet. homlokzat. Sz. .Ani. u.). sz.). (1020. Haghbat. Ani fénykorának.

jól elkülönülő periódus követhető nyomon: . Az ortodox baptisterium (S. 3.. kolostorakadémia (folyosó. Szurp Asztvadzadzin (Sz. gavit (1185). a keleti provinciák és Bizánc. Lorenzo kápolna) kereszt-alaprajzú. A barbár zaklatások elől a császári székhelyet Rómából a jobban védhető Ravennába helyezték át. kolostoregyüttes főtemploma (972991). de . . 2. A város környéki mocsarak természetes védelmet.).) sarkain fülkékkel bővített kvadratikus tér. alaprajz. 8. építészete között. gavit. Istenszülő) templom (928944).a tengeri kapcsolat révén .A felbomló nyugat-római császárság építészete (395-476). könyvtár (XI. 6. harangtorony (XIII. gavit (1211). Építészetben a későrómai kultúra és az ókeresztény hatás a jellemző. Classis kikötője tengeri menekülés lehetőségét biztosította.Szanahin. 4. 5. sz. kolostoregyüttes: 1. a szír mauzóleum-építészet hatását mutatja. eredetileg S. A korszak társművészetére a "kék-alapos" (naturális) mozaik-ábrázolás a jellemző. történetileg egyaránt speciális helyzetben van Ravenna: hidat jelent a késő-római (ókeresztény) építészet. XI. A gavit jellegzetes boltozati megoldása. Gergely kápolna (1061). akadémia. a római ókeresztény sírépítmények hagyományait folytatja.) Földrajzilag. a "jerdik". könyvtár (1063). Ravenna középkori építészete (IV-VI.). középkupolás mauzóleum.szír hatás is kumutatható. k. k. sz. axonometrikus ábra.). 3. Amenapörgics (Megváltó) templom (966). alaprajz. Sz. sz. valamint a népvándorláskori népek kultúrája. Fénykorának rövid története során három. Giovanni in Fonte. 450. Haghbat. sz. 7. A Galla Placidia sírkápolna (450.

Appolinare Nuovo.) kétszintes centrális. 450. 519). k.) a szír mauzóleumokra emlékeztet. alaprajz. k.A bizánci exarchátus építészete (526-751). alaprajz. .). metszet. Galla Placidia mauzóleum (450. a nyugatrómai birodalom formálisan is megszűnt. 476-ban Romulus Augustulust megfosztották trónjától. hagyományainak alkalmazása is.és templomegyüttese (S. valójában független. . Jusztinianosz császár (527-565) kezdetben (526-tól) ténylegesen. Nagy Theoderich Ravenna. ariánus Ravenna. Nagy Theoderich palota. k. Giovanni k. Ravenna. Ugyanakkor az 526 után nyugatra vándorló gótok kapcsolatot jelentettek az antik kultúra és a népvándorláskor népeinek hagyományai között. alaprajz. I.Appolinare Nuovo.). metszet. Theoderich síremléke (520. Odovakár (476-493) herul fejedelem uralmát a keleti gót vezér. Ravenna. alaprajz. k. ortodox baptisterium (S.Ravenna. Az ariánus baptisterium (500. a bizánci mintaképek szerepének növekedése (Theoderich Bizáncban nevelkedett). mind Bizánctól való elszigetelődést eredményezett.A keleti gót királyság fővárosa (476-526). Theoderich családi kapcsolatot épített ki a kialakuló frank állam és a gótok között (Theoderich lányának és Klodvig frank királynak a házassága). majd 539-től jogilag is a bizánci birodalom részévé (exarchátus) tette .). metszet (Balogh I. palotatemploma (S. Ravenna ekkor névlegesen Bizánc vazallusa. baptisterium (500. de előtérbe kerül a gótok formakincsének. A gótok ariánus hite mind Rómától. az európai preromanika egyik első ismert alkotása. 519) részben római ókeresztény hagyományt őriz. Theoderich-síremlék (520. Nagy Theoderich (493-526) királysága váltotta föl. Az építészetben jellemző az ókeresztény hagyományok továbbélése. részben szír hatásokat mutat. metszet. rajza). in Fonte. alaprajz. k.). a pogány fejedelmi sírépítészetre emlékeztető mauzóleum.

a császári és a szerzetesi építkezésekben . 3. . alaprajz. Az építészetben döntően . s már ebben a formában alakította vagy befolyásolta a Bizánc hatósugarában lévő kultúrák építészetét. hogy Róma antik öröksége szervesen élt tovább a Rómában reprezentatív megfogalmazást nyert ókeresztény építészetben. 7. Ugyanakkor a Ravennában folyamatosan jelen lévő szír hatás sem elhanyagolható. kórus. A helytaró (exarcha) főtemplomává "előlépett" S.egyéni módon átfogalmazódott. Ravenna.az egykori gót királyságot és fővárosát. (535-549). Ravenna. György emléktemploma is (körüljárós oktogonális tér). A korszak társművészetére az aranyalapos mozaik a jellemző (bizánci hatás. 6. S. egykorú). Ezalatt Róma már mint a pápaság székhelye élt tovább és a térítő szerzetesek révén sugárzott ki az ókeresztény kultúra az egykori nyugati provinciákon megtelepült népvándorláskori népek prefeudális építészetére. és az ekkor kialakuló bizánci kultúrára.reális formát öltött. Szeriosz és Bakkhosz templom. 4. Appolinare in Classe bazilika régi narthex. ikonográfiai kötöttségekkel.kora-bizánci konstantinápolyi emlékek példaképszerepe a meghatározó (pl. az öröklét kifejezője). a földöntúliság.Itália egy részén . mai narthex. Appolinare in Classe. Ezzel az egykori római birodalom újbóli egyesítésének ideológiája .a szintén Jusztinianosz által kezdeményezett . megteremtve ezzel az európai romanika művészetét. HH. 2. templomhajó. Alaprajz. Vitale templom (526-547) építtetője (mecénása) egy Julianus Argentarius nevű szír kereskedő volt. 5. diakonikon. Vitale templomban szokatlan (és egykor meghökkentést keltett) a császár és a császárnő ábrázolása. A S. A keleti középkori építészet összefoglalásaképpen megállapítható. E hatás Bizáncban . 535-549) apszis-megoldásában szír hagyományokat folytat. A Ravenna kikötőjében épült bazilika (S. Innen már mint keresztény szakrális építészet sugárzott ki a keleti provinciákra (Palesztína. S. A példaképnek tekintett konstantinápolyi Szergiosz és Bakkhosz templom mellett térformájára hatássa volt a szíriai Eszra Sz. apszis. metszet. Ravennát. 1. Szíria). Egyiptom. liturgikus tere azonban a bizánci szertartásrendet szolgálja. Vitale templom (526-547). protheszisz.

Catalaunumi csata. 498. utólérésének a szándéka teremtette meg . Nagy Theoderich uralkodása. A bencés Regula születése. idővel eredeti funkciójuk feledésbe merült. 410. követésére). A sokszínűségben az egységet a nagy példakép. preromanika 476 után a Nyugatrómai Birodalom provinciáit a népvándorlás (IV-X. vagy az épület-maradványok új funkcióra átépültek (építészeti kontinuitás). Nyugati gót berendezkedés Galliában. séget. Ágoston Hyppo püspöke lett (+430). V. 353. 493. 432. Monte Cassinóban Nursiai Sz. 540.álló vagy romos épületek formájában .a rátelepülő egyes népcsoportok hagyományaitól. sz. 330. Sz Ambrus Milánó püspöke lett (+397). sz. egyes római városok tovább éltek (történeti kontinuitás). 396.) keletről nyugat felé áramló népei vették birtokba. 412.) Európa a prefeudalizmus korában (IV313. fejlettségi fokától függően . IV. Vandál állam Észak-Afrikában. A rómaiak távozása után azok műszaki és kultúrális hagyatéka . 529. Nagy Theoderich elfoglalta Rómát. 476. 374. sz. A Nyugatrómai Birodalom bukása. Népvándorláskor. Attila halála. Klodvig király megkeresztelkedésével frank keresztény királyság alakult nyugaton. 493-526. sz. 409. fejlett egyházszervezet a nyugati provinciákban.megmaradt. E sokszínűségből fejlődött ki az első egyetemes európai építészet: a romanika (nevében is utalva Róma hagyományainak vállalására. Benedek megalapította a bencés rendet. közepe: a burgundok letelepedése a Rhone vidékén.időnként azt meg nem értve! Chronologia (IV-IX. Arles-i zsinat. Egyetemes (Khalkédoni) zsinat. IV. 429-534. sz. Alarich elfoglalta Rómát. rész: A népvándorláskor és a romanika szakrális építészete 4. Nagy Konstantin államvallássá tette a keresztény. A burgundok fölvették a kereszténységet.eltérő "nemzeti" kultúrák alakultak. Patric ír missziója (+461).2.IX. Így az egységes római civilizáció és kultúra "romjain" . a római császárság (keleti. A romokat vagy kőbányának használták. a hun birodalom fölbomlása. 451. 516. 434-453. Germán betörés Hispániába. Konstantinápoly alapítása. Attila hun birodalma. 453. Sz. . Sz. A rómaiak föladtál Pannóniát és a limes-t. nyugati) utánzásának. Az egykori római épületek használatát a romanizált őslakosság még ismerte.).

fele: longobardok letelepedése Lombardiában. Normandiai normann hercegség alapítása. Római hagyaték. 751. Más esetben az egykori császári reprezentáció épületeit értelmezték át. Rosszabb esetben a római romokat az új építkezésekhez kőbányának használták. Palatium Sacrum. tömegvázlat. 768-843.). metszet.590-604.Sophiane lis mauzóleum (II. 2. cella trichora (háromkaréjos) kápolna (III-IV. (Pécs). Pribina állama Pannóniában. Nagy Károly birodalmának felosztása.Építészeti kontinuitás: a még álló. Verduni szerződés.sz. egyes faragott elemeket másodlagosan fölhasználtak. a településeket tovább használták. Trier. Angolszász térítés kezdete VI. 911. 843. avarok berendezkedése a Kárpát-medencében (796-ig).). 895-ig. Pannónia területén a kontinuitás példája Pécs (Sophiane) vagy Óbuda (Aquincum) vagy Dombóvár (Iova) ókeresztény építészete (II-IV. Az európai romanika kialakulását befolyásoló tényezők 4. vagy részben romos római épületeket "átértelmezve" a lakosság tovább használta. 840-870. hexagoná. sz. 4. axonometrikus metszet.). cella Iova (Dombóvár). sz. sz. alap. axonometrikus rajz. I. Az ókeresztény kor szakrális épületeit az őslakosság tovább is használta. Martell Károly frank maiordomus. majd (800-tól) nyugat-római császár. Aquincum (Óbuda). . azok megmaradt emlékeit részben fölhasználták (esetleg új funkcióban). romanizált őslakosság is segített. 730.1.septichora. Gergely pápa (a keresztény "ókor" vége). k.). római hatás Az egykori Nyugatrómai Birodalom településeinek a kontinuitása kétféleképpen is érvényesült: . Ilyenkor az új városok rátelepültek a római városokra. A folyamatosságban a helyben maradt. 711.Történeti kontinuitás: a rómaiak (vagy még korábbi népcsoportok) által fölsimert tájenergiai adottságokat a megtelepedő népcsoportok is fölismerték.). hétkaréjos kápolna (II-III. Az arabok megsemmisítették a nyugati gót államot. sz. Nagy Károly frank király. tömegvázlat. (Nagy) Sz. magyar honfoglalás befejezése.1. és alakították át keresztény templommá (pl. 305.1. 596. . Kis Pipin frank király.

Euphemia.hagyományok is érezhetők. irodalom) is ilyen egyházi "szűrőn" jutottak el az új népcsoportokhoz.) római ókeresztény térformát ötvöz a keleti liturgiákra jellemző "szír" szentélyfejjel. természetesen az általuk ismert római (ókeresztény) mintára. Bizánc.). Donato temploma (IX. Dingle. A brit és ír szigetek első térítői valószínűleg Észak-Afrikából indultak. Az antik kultúra emlékei (pl. Brixworth. Ehhez a körhöz sorolható Trogir Sz. Pl. 416-418). hogy a Nyugateurópai térítők nyomán kialakuló keresztény liturgiák kevésbé követték a puritánabb rómavárosi liturgiát. k. memoriális épületekben türöződik Kelet építészeti és liturgikus hatása. hanem a keresztény egyház központja. Az egykori térítő-kolostorok mai formája a Karoling-korban alakult ki (ld. H. A korai oratóriumok (pl. Nerdum (Írország). Főleg centrális. sz. örmény) hatás a Karoling-kor szakrális építészetében is tovább élt (pl. VII. Zára. ott). A keleti (szír. . Nerdum) az egykori anakhoréta.A prefeudális államok kialakulásakor érvényesült a "második Róma" hatása.) is. így élő "római" példakép Bizánc lett az európai kultúrák számára. már nem mint birodalmi központ. parochiális egyházak (pl.) hexagonális tere bizánci előképre mutat (Konstantinápoly. filiáris századi kolostor. alaprajz. Germigny-des-Prés. részben antikizáló (római.). Látványos pompája követendő példa lett. Sz. E térítő munkában meghatározó volt a római pápaság szervezetét támogató bencés rend. Az egyszerűbb. Reculver. Bradford-on-Avon) részben követik a korai oratóriumok legegyszerűbb térformáját. "gallikán" liturgiák). építészet. Bradford-on-Avon. sz. kolostortemplom (VII. alaprajz. Mária temploma (X. A megdöntött nyugati császárság után a nagy Róma egyetlen élő örököse. St. sz. A római hatás harmadik csatornája az "élő Róma". bizantikus) homlokzati elemeket tartalmaznak. A Rómából küldött térítő szerzetesek működési helyükön létrehozták az első szakrális épületeket. szívesebben gazdagították azt bizánci. É-afrikai) elemeket. A bencés térítések korai központjai (Hexam. Ugyanakkor a népvándorláskor népeinek nem volt idegen a bizánci kultúra. VI-VII. Az épületeken a római ókeresztény hatás mellett ezek a talán Afrikából származó . sz. ld. Ugyanitt a zárai baptisterium (614. templom (mai formája X. majd koinobita szálláshelyek mintáira emlékeztetnek. hiszen vándorlásaik során valamennyien kapcsolatba kerültek a keleti birodalommal. Így érthetőbbé válik. alább).n.) egyaránt mutatnak római ókeresztény és keleti (pl. Canterbury. szír vagy örmény elemekkel (ú. helyszínrajz. tömegvázlat. a hittérítések szervezője. Hexam (Northumbria). sz. a bencés térítők missziói (596-tól) már ezzel a helyi hagyománnyal találkoztak.

sz. közötte díszítő jellegű állatalakokkal. Mária sz. fűrészfog-motívum. Donato. elsősorban a korábbi faépítészet és ácsmesterség továbbéléseként.). A normannok díszítésére a geometrizmus a jellemző (cikk-cakk motívum. sz. Bezdéd. a palmetta-életfa motívumok dominálnak (pl. Athlone bronzplakett Pavia. kerámia. Dublin. Valamennyi népnél jelentős az ősi. S. X. metszet. Zára (Zadar). A honfoglaló magyarok díszítőművészetében a fonatdíszek. hurkolás). IX. metszet.metszet. (VIII. longobárd fonatdíszes Tarcal. párkányok (VIII-XI. k.2. templom. alaprajz. alaprajz. sz. sz. 4..). Szolyva.és háromeres fonatdíszeket alkalmaztak (a kötélfonás formaeleme). Fejlett volt viszont a díszítőművészetük...). 614. textilművészet. .Zára (Zadar). Népcsoportonként eltérő formakinccsel járultak hozzá a romanika művészi arculatához. fémművesség. palmettás díszítés.1.). Trogir (Trau). ennek krisztianizált formája élt tovább a romanika szörnyalakjaiban és szimbólikus ábrázolásaiban. Az ír-kelta területen a végtelen terülőmustraként kialakított fonatdíszítés a jellemző. törtpálca. stb. alaprajz. Tarcal. Az ősi formakincs továbbélése A vándorló népek többnyire számottevő önálló kőépítészettel nem rendelkeztek (nem volt rá igény). perzsa-szasszanida) elemet tartalmaz. tarsolylemez (IX-X. tarsolylemezek. Éppen a vándorlás során Bizánccal létrejött kapcsolatok következtében a népvándorláskori formakincs sok keleti (bizánci. de megjelentek a szimbólikus szörny-alakok is. A longobardok két. totem-állat ábrázolása. Sz. fafaragás. stb. baptisterium. keresztre-feszítés. örmény.

metszet. így a liturgiában és a szakrális építészetben jellegzetes hibrid alakulatok jöttek létre ("gallikán liturgiák"). sz. Banos de Cerrato (Valencia) Sz. Szerkezetében faépítészeti hagyományokat.). alaprajz. de egyenes zárású apszisához két melléktér és még további két oldalkápolna csatlakozik. sz. Az itáliai Cividale településen a longobard fejedelem magánegyháza épült (S. Cristina de Lena. alaprajz. részben Hispániában (nyugati gótok) folytattak jelentős építkezéseket. IX. Liturgikus tere a gót (ariánus) és az ambrozián rítus hatását mutatja.n. Miguel de Lillo. eleje).). (IX. Nagy Theoderich ravennai építkezéseiről a 3. A S. sz. mozarab rítus. Hispánia) A VI. Maria delle Valle. sz. . míg ÉszakItáliában az ambrozián liturgia terjedt el. 774. Theoderich síremlék. 4. fejezetben már szóltunk (Theoderich palotája. Sz. Ennek hispániai változata az ú. homlokzatában bizánci palota-építési elemeket mutat. szír.). részben szakrális.4. Mindkét területen jelentős ókeresztény hagyományok voltak.2. A templomok liturgikus teréhez minden esetben hozzátartozik a keletről már ismert "hármas szentélyfej". Asturia.2. templom S. IX.2. A népvándorlás korának építészeti emlékei 4. századtól a gótok részben Ravenna környékén (keleti gótok).) templom (661). (IX. A gótok építészeti emlékei (Itália. A gótok ariánus hite (és liturgiája) az ókeresztény térformákban némi módosulást eredményezett. palotatemplom.2. melyet utóbb (8438) S. VI. metszet. Az asturiai Naranco-ban fejedelmi fogadócsarnok épült (VIII. örmény) hatások is kimutathatók. alaprajz.) nyugati oldalán is összetett liturgikus tér van.1. Maria de Naranco néven templommá alakítottak. sz. metszet. János temploma (661) ókeresztény hagyományokat követ. így nem a Rómából kiinduló térítő missziók hatása a meghatározó. Banos de Cerrato. sz. János S. nyugati rész alaprajz. Fejedelmi építkezések A gót fejedelmi központokban uralkodói építkezések is folytak. Ugyanilyen "kétpolusú" liturgikus tér Santa Cristina de Lena (Asturia. k. Miguel de Lillo templom (Naranco. templom. mely a Karoling-kori Westwerkekre emlékeztet. részben kultikus céllal.) temploma is. Mindkét területen jelentős keleti (bizánci.

Benedek reguláját (pl. több monostort alapítottak (pl. majd fokozatosan átvették Sz. 4.3.2. Luxeuil. A korábbi. kezdetben önálló regula szerint éltek. Maria delle Valle. A korai monostorok . fejedelmi csarnok.). Nazarius apátsága (768-774). Maria de Naranco templom. . S. egyedi szabályok szerint működő szerzetesi közösségek életformáját fölváltotta az "ora et labora" szellemében élő bencések monostori rendje. A bencés térítés első központjai a Karoling-korban is tovább működtek.példája Lorsch S. Az épületeknek a szerzetesek mindennapi életének kiszolgálása mellett bizonyos védelmi funkciókat is el kellett látni. Cividale (Lombardia).Naranco (Asturia). k. A térítő (bencés) szerzetesek építkezései A bencés regulában megfogalmazott életmód építészeti kerete lényegében a térítések során formálódott. longobard fejedelmi magánegyház (774. hosszés keresztmetszet.azóta részben elpusztult . k. Bobbio. 600. alaprajz. kapuépítménye az antik diadalívekre emlékeztet. így ezeket a későbbiekben mutatjuk be. Sz Kolumbán (540-615) ír missziója 590 körül érkezett Frankföldre. alaprajz.). Temploma a római ókeresztény bazilikák térszervezetét követi. 615). majd S.

hogy a helyi sajátosságok túlhangsúlyozásával éppen a romanika lényege szenved csorbát: feledteti. térszervezésében gyakori az empóriumos bazilika v.a területi eltérések ellenére . Toscana: románkori építészeti arculatát főleg az antik hatás határozza meg. 5. körüljáró-tető. E túlzottan "regionális" megismerés azonban magában rejti annak a veszélyét. alaprajz.a XI. Díszítményeiben az antik diadalkapu (templomkapuk) és az antik oszloprendek hatása (kolostori kerengők) érződik. Romanika A romanika tárgyalási módja az építészet.a bencés építészetben a reprezentáció előtérbe került. a normann. a bizánci.és művészettörténeti szakirodalomban többféle módon történik. . kápolnakoszorús apszis (francia szentély). műhelykapcsolatoknak. Az építész-hallgatók számára szerkesztett korábbi tankönyvek elsősorban a különböző földrajzi egységek románkori építészetében megmutatkozó sajátosságokat. lombard kapu) alakítottak ki. hosszház-tető. St. főleg a díszítőművészetben ezek éltek tovább. A homlokzatképzésben két iskolát teremt (síkszerű kőberakásos ill. Németország: fejlődése a császári dinasztiákhoz kötődik. hogy . geometrikus díszítésű). soktornyos nagyméretű templomok épültek. . a kisázsiai és az iszlám hatás. század végén jelentkező ciszterci építészet puritán (toronytalan. Róma környéke: az antik (ókeresztény) építészet változatlanul élt tovább. A zarándok-utak mentén a franciaszentélyes zarándoktemplom megoldása terjedt el.egységes szerep jut az országokat átfogó építészeti irányzatoknak. rekonstrukciós tömegvázlat. ugyanakkor fejlett szerkezetiséget mutat. Auvergne: a francia-szentélyes megoldáshoz jellegzetes lépcsős tömeg kapcsolódik (négyezeti torony. Jellegzetes térforma a szentélykörüljárós. kápolnakoszorú teteje. Díszítésére a kőberakásos (cosmata) díszítés a jellemző. Aquitania: erős bizánci hatás a kereszt-alaprajzú. Hispánia: a helyi hagyományok erős délfrancia és arab elemekkel ötvöződtek. 1066-ban a terület normann fennhatóság alá került. törpegalériás. Itália: Lombardia: antik és népvándorláskori hatások ötvözeteként jellegzetes térformát (lombard bazilika) és homlokzatképzés (kulisszahomlokzat.Lorsch. az egyes területek közötti eltéréseket hangsúlyozta. a gótika előkészítése. Provence: erős antik hatást mutató terület. geometrizáló díszítések. Normandia: erős szerkezetiség. a meglévő templomokhoz kolostort építettek. keresztház-tető. építészetét a továbbiakban a normann kora-gótikus fejlődés határozta meg. álbazilika. Nazarius apátság (768-774). sokhajós. Szicilia: történeti adottságai révén az építészetében keveredett az ókeresztény. egyenes apsziszáródású. plasztikus). A romanika hagyományos tárgyalási módja (egyes területek főbb jellemzőinek bemutatásával): Franciaország: Burgundia: . a kapuépítmény homlokzata. kupolás terekben. Anglia: kezdeti románkori építészetét a korai szerzetesi hagyományok határozzák meg.

Lotharingia) 855. Verduni szerződés. Nagy Ottó császárrá koronázása 955. német királyság. Nagy Károly udvari művészete az antik kultúra tudatos fölélesztésével (de sokszor meg nem . Sz. a Meroving dinasztia 496-ban fölvette a kereszténységet (Klodvig király.n. a szerkezet és az épületplasztika fejlődött (kerek-szobrászat). 481-511). hogy abban elsősorban az országhatárokon túlmutató. A nyugati (Német-római) császárság építészete 5. háromhajós bazilikák. az ú. megkíséreljük a romanika fejlődését úgy összefoglalni. Nagy Károly császárrá koronázása ("karoling reneszánsz") 802-817. Henrik német király (Szász dinasztia) 936-973. vállalta az "egyház védője" címet. a késő-romanika. ezért 800 karácsonyán Rómában császárrá koronázták. a frank birodalom bomlása 829. a Rajna-menti építőműhely császárdómjai képviselik a klasszikus német romanikát (négytornyos. átfogó stíluskapcsolatok domborodjanak ki. Martell Károly a frank állam maiordomusa 730. "Karoling reneszánsz" Chronologia (Preromanika. 751-768). Ottó császár 987. A térszervezet nem változott. III. (Nagy) Ottó német király 962. 5. A normannok letelepedése Angliában 896. Karoling-kor) 482-511. Arab betörés a frank államba (732: Poitiers-i csata) 751-768.1.Szász dinasztia (Ottó-kor). I. Capet Hugo francia király 997-1038. II. Nyugati gót állam Hispánia területén (711: arab hódítás) 568-774. Személyében újraéledt a nyugatrómai császárság (a bizánci császárság ellenezte). Az angolszász királyságok egyesülése 843. kétszentélyes. a karoling birodalom fölosztása (nyugati frank királyság. a kétszentélyes német templomtípus megjelenése. majd magyar király 1002-1024. Ottó császár 983-1002. Benedek bencés reformja 814-840.1. Lech-mezei győzelem a magyarok fölött 973-983. Nagy Károly (768-814) a frank birodalmat egységesítette. II. I. Jámbor Lajos császár. Nagy Károly uralkodása a frank birodalomban. Száli-frank dinasztia.1. Klodvig frank király (Meroving dinasztia) 507-711. A fenti csoportosítást tudva. Egyéb országok románkori építészete. Kis Pipin frank király (Karoling dinasztia) 768-814. Cluny alapítása 919-936. 751-től a kezdetben maiordomusként szereplő Karoling család uralkodott (Kis Pipin. Magyar honfoglalás 909. István fejedelem. átmeneti stílus kora. 800. a romanika első nagy szintézise. Henrik császár A Karoling birodalom és Európa korarománkori térképe A letelepedő frankok első uralkodócsaládja. Aniani Sz. Hohenstauf-dinasztia. geometrizáló díszítések). Longobard királyság Itáliában 714-741.

A karoling udvari építészet tudatosan másolta a római építészetet.) nyugati része az aacheni palotatemplom architektúráját idézi. . de különös hamgsúlyt kapott Ravenna előképszerepe is. Vitale így vált az aacheni palotatemplom (796805. de szimbólikus tartalmú előkép a jeruzsálemi Sz. Az udvar ideológusa az angol bencés. Jeruzsálemre) emlékeztető centrális térrész épült. Ezekben esetenként az aacheni palotatemplomot (vagy annak egy részét) másolták. sz. A "frank-római liturgia" kialakításakor Nagy Károly a rómavárosi liturgiát vette alapul (Sacramentarium Gregorianum). Utóbbi szimbólum lett az alapja a karoling-kori szerzetes-templomok Westwerk-jeinek. Alkuin volt. így kézenfekvő volt az új "nyugati császárság" fölélesztésekor Ravenna hagyományaihoz visszanyúlni. Saint-Bénigne apátsági templom (1001-1018) apszisa mögött szintén Aachenre (ill. Az egykori ravennai exarchátus főtemploma.értésével) próbált a "nagy" Róma méltó utódja lenni. Dijon. Az antik Nyugatrómai birodalom utolsó székhelye Ravenna volt. Távolabbi. Odo von Metz) tudatosan választott előképévé. Bizánc építészete volt. de ez is Ravenna közvetítésével érkezett a birodalomba. Az esseni Münster (XI. körüljárós tér). Sír templom "Anasztaszisz" tere (centrális.. a S. Közvetlen példaképe azonban az "élő Róma".

Münster (XI. Alsó részén (crypta) halotti szertartást és a világiak temetését végezték. metszete. A Karoling-kori szerzetesi építészet (bencés építészet) alapelemeiben a római ókeresztény hagyományokat őrzi. Saint-Bénigne apátsági templom (1001-1018).. többszintes centrális tér. Essen. A szerzetesi funkciónak megfelelően az apszis előtti nagy keresztház biztosította a szerzetesi kórus elhelyezését. palotatemplom (796-805).esetenként . A nyugati oldalon a szerzetestemplomok jellegzetes térformája a Westwerk ("nyugati mű"): toronyszerűen kiemelt. sz. míg az emeleten a húsvéti szertartásnál használt szentségőrző hely és kápolna volt. Ugyanitt . földszinti és emeleti alaprajz (rekonstrukció). . Corvey apátsági templomának (822-848) Westwerkje (855-885) ma is áll. Dijon. metszet.a kegyúri karzat is helyet kapott (de a Westwerk nem azonos az uralkodói karzattal!). alaprajz (hosszház 1272). a Westwerk Westwerk metszete. Centula S. A Westwerk emeleti kápolnájának külön nyugati karzata volt. Riquier apátsága (790-799) csak föltárásból és egykorú ábrázolásokból ismert.Aachen. a földszinti és emeleti alaprajz. belső nézet. korábbi előzmény).

apáti lakosztály. 10. tömegrekonstrukció. gyógynövény-kert.) Sz. kocsiszín. ispotály. alaprajz.csak tervrajzról ismert . a Westwerk metszete és homlokzata. "Ratgar-bazilika" 790-819. 11. 12. noviciusok háza. alaprajz. Bonifác (Winfrid) missziós-vértanú sírhelyeként (+754) búcsújáróhellyé vált. 4.Centula. 9.. 6. érvágóház. 8. átrium 937-948. orvos-lakás. 1. iskola. novicius-kápolna.Sankt Gallen kolostor egykori (820 k. metszet.. . 14. 2. bencés apátsági templom (744.). előkelők vendégháza. 5. apátsági templom (855 utáni állapot). átrium 937-948. ispotály-kápolna. Ez a germán kétszentélyes templomtípus közvetlen előzményének tekinthető.) elrendezése. 790. 3.Sankt-Gallen. Corvey. 1613-ból ismert ábrázolás. Fulda. Hagyományos. keresztházas térformája mellett a Westwerk kialakítása figyelemre méltó: a szakrális funkció kidomborításaként apszidiálisan záródik. Fulda kolostortemploma (744. 7. Ezt a típust követi a . S. metszet. fürdő. a kolostorterv magyarázata: 819.. 13. konyha. alaprajz. Riquier apátság (790-799).

temető, 15. gyümölcsöskert, 16. konyhakert, 17. kertészház, 18. barimfiudvar, 19. magtár, 20. árnyékszék, 21. ostyasütő, 22. dormitórium, 23. refektórium, 24. kerengő, 25. éléstár, 26. kézművesek háza, 27. pékműhely, 28. malmok, 29. pince, 30. műhely, 31. csűr, 32. aszaló, 33. istállók, 34. zarándokok vendégháza, 35. gazdasági épületek. A templom részei: 36. átrium, 37. torony, 38. Sz. Péter oltár, 39. keresztkút, 40. Sz. Kereszt oltár, 41. kórus, 42. mellékoltárok, 43. Sz. Mária és Sz. Gallus oltára, 44. Sz. Pál oltár, 45. írószoba, 46. sekrestye. Nyugat-Európa koraközépkori építészetében (népvándorlás-kor, Karoling-kor) van egy jellegzetes emlékcsoport, mely térformájában kifejezetten keleti (Kaukázus-vidéki) kapcsolatot mutat. Csak sejthető, hogy létrejöttük a szórványban élő szír és örmény kereskedők jelenlétére utal. Észak-Itáliában Gravedona (VI-VII. sz.), Chienti (VI. sz.) és a milánói S. Satiro (VIII-IX. sz.) képviseli ezt a kört, de hasonló emlékek Hispániában és Galliában is voltak (Quimperle, Canosa, Villeneuva d'Aveyron, stb.). A Loire-menti S. Germigny-des-Prés püspöki magánegyházát 806-ban Theodulf gót-örmény származású püspök szentelte föl. Térformája Ecsmiadzin főtemplomának a pontos mása. KözépEurópában Linz, Martinskirche (799), Ostrow palotatemploma (XI. sz.), Magyarországon Feldebrő temploma (XI. sz.), Székesfehérvár, Sz. Péter prépostság (1000 k.) és Szekszárd bencés apátsága (1060-1063) képviseli ezt a típust.

Gravedona (Itália), S. Maria Chienti (Itália), S. Claudio Milano (Itália), S. Satiro (VIII-IX. sz.), alaprajz. del Tiglio (VI-VII. sz.), (VI. sz.), alaprajz. alaprajz.

St. Germigny-des-Prés (Loire), püspöki magánegyház (806), alaprajz, metszet, tömegvázlat.

Feldebrő, templom (X-XI. sz.), alaprajz, Szekszárd, bencés apátság tömegvázlat. alaprajz, tömegvázlat. 5.1.2. A Német-római császárság építészete (Németország)

(1060-1063),

A romanika korának meghatározó politikai és gazdasági tényezője a Német-római császárság volt. Ennek megfelelően az itt kialakult építészetet tekintjük a fejlődés "gerincének", majd erre a fejlődési vonalra fűzzük föl a különböző interregionális áramlatokat. A tárgyalás az időrendi, az uralkodó dinasztiák sora szerinti folyamatot követi. A politikai és uralmi helyzet, valamint az építészeti kölcsönhatások alapján a német és az északitáliai terület (Lombardia) együttes tárgyalása indokolt. A verduni szerződés (843) után Nagy Károly birodalma fiai között került felosztásra, a német hercegségek területe Német Lajos birtoka lett. A hercegségeket I. (Madarász) Henrik (919-936) egyesítette. A német romanika viszonylag egységes fejlődése a X. századtól kísérhető nyomon. Fejlődési szakaszai: a./ Szász dinasztia ("Ottók") kora (919-1024), b./ Száli-frank dinasztia kora (1024-117), c./ Hohenstauf dinasztia kora (1117-1254). a./ Szász dinasztia kora ("Ottó-kor", 919-1024). A hercegségek egyesítése után a német királyság további területek hódítására törekedett (Lombardia, szláv területek, KözépEurópa), majd I Ottó 962-ben császárrá koronáztatta magát. Császári építészete a Nagykárolyi hagyományok felújítása volt ("Ottó-kori reneszánsz"). Központja Hildesheim volt.. Hildesheim, Sankt Michael templom (1010-1033): Bernward püspök építtette kölni bencésekkel, környezetében jelentős képzőművészeti központ jött létre (pl. bronzművesség). Típusalkotó előképe a tervrajzról ismert, IX. századi Sankt-Gallen-i kolostor ill. a "germánok apostolának" (Sz. Bonifác) kegyhelye, Fulda. Háromhajós, kétszentélyes, két-keresztházas, négytornyos elrendezése mintaképül szolgált a későbbi német császári dómépítészetben. A nyugati (emelt) szentély alatt körüljárós altemplom van, jelezve azt, hogy a Karoling-kori Westwerk a német gyakorlatban önálló szentéllyé fejlődött. A templom tömeg-kapcsolata esetleges, additív (lépcsőtornyok), szerkezetalakítása ókeresztény hagyományokra támaszkodik (famennyezet). A plasztikus díszítés visszafogott: antikizáló elemek mellett többnyire geometrikus jellegű (pl. "kockafejezetek").

Hildesheim, Sankt-Michael templom (1010-1033), alaprajz, hosszmetszet, déli homlokzat, axonometrikus metszet, távlati kép. A "Szász dinasztia" korának szerzetesi építészetére a Karoling hagyományok folytatása a jellemző. Fulda és Hildesheim mintájára a Westwerk altemplomos nyugati szentéllyé alakult (Gernrode, S. Cyriakus női kolostortemplom, 961-975., a nyugati rész 1150. k. átépült), vagy nyugati karzattá redukálódott (Quedlinburg, S. Servatius társaskáptalani templom, VIII-IX. sz., 1070. k., befejezve1129-ben). Az altemplomon belül már megjelent a későbbi zarándoktemplomok körüljárós apszismegoldása (Quedlinburg, Wiperti kripta, IX. századi alapon 961ben épült).

Gernrode, S. Cyriakus női kolostortemplom (961-975., 1150. k.), alaprajz, hosszmetszet.

Quedlinburg. Speyer. a korábban ilyen teret igénylő liturgiát a XIII. alaprajz. hogy az alaprajz csak mint hagyomány élt tovább. Térszervezésben követik a Karoling és a szász hagyományokat (kétszentélyes.. sz. a templom többi részét átépítették. nem kizárt. "invesztura-harc" időszaka: a császárság önálló (birodalmi) egyház-felügyeletre irányuló törekvése. Wiperti kripta (961). Keleti apszismegoldásának leegyszerűsödése jelzi..): háromhajós. Fontos szerkezeti fejlődés az emelt-ívű keresztboltozat és a kötött rendszerű boltozási mód alkalmazása. A harc a pápaság és a császárság között váltakozó sikerrel folyt. Mainz.n. Quedlinburg. két keresztházas bazilika. S. b.n. 1239. a korszak legjelentősebb épületei az ú. a homlokzatképzésben és részlet-alakításban továbbra is a szigorú geometrizmus a jellemző. alaprajz. belső kép. Sz. hogy eredetileg kétszentélyes volt. Csak a keleti oldala őrzi a középkori formát. András kórus 1234-ben épült). négytornyos templomtípus). században már nem végeztek (a nyugati. törpegaléria). eleje -1234. négytornyos. További részletei lombard hatást mutatnak. metszet. rajnai császárdómok (Speyer. Mivel a nyugati oldala teljes egészében újkori helyreállítás eredménye. dóm (978-1085. szerkezetében a legtisztább (szintetizáló) császárdóm. dóm (1025-1106.): időben legkésőbbi.. Worms./ Száli-frank dinasztia kora (1024-117): A Német-római császárság fénykora az ú. Servatius templom (1070-1129). . Worms). az altemplom a keleti szentély alatt van. tömegvázlat. dóm (XI. dóm (1025-1106. Speyer.): Mai formájában eltér a kétszentélyes típustól. 1159. A Rajna-menti császári központokban önálló építőműhely működött.). alaprajz. kétszentélyes. 1159. lombardiai homlokzati elemeket is alkalmaznak (vakárkád. Mainz.

hatalmas altemploma itáliai példákat idéz. András kórussal. alaprajz..1234). dísztelenség). Maria Laach bencés apátsági templomát (1093-1156.. A premontrei rend Jerichow-i prépostsági temploma (1150-1190) szintén a Cluny II. alaprajz. A Sz. A bencés reformokat .a burgundiai Cluny hatására . 1239. hosszmetszet. A torony díszítésén jellegzetes faltagolás a lapos-plasztika látható (kaukázusi ill. Worms.) ez a konzervatívizmus jellemzi. eleje . részben a Cluny-i 2. előcsarnok 1230.a hirsaui kongregáció képviselte. sz. korai állapot tömegvázlata. lombard kapcsolat). A csökevényes Westwerk-re emlékeztető nyugati karzatot két hangsúlyos torony fogja közre. Péter-Pál apátság (1082-1091) épülete részben a ciszterci reformokkal azonos elveket mutat (egyenes apszis-záródás. külső nézet a Sz. .).Mainz. A kor szerzetesépítészetét a Karoling hagyományok tisztelete és a rajnai dómműhelyek hatása jellemzi. bár szerkezetében a kötetlen keresztboltozás alkalmazása már előre mutat. dóm (978-1085. templom térformáját követi. szentély és keresztház metszete. dóm (XI. térformáját idézi.

Hirsau./ Hohenstauf dinasztia kora (1117-1254): A XIII. északi és keleti homlokzat. a birodalom széttagolódásában végződött.Maria Laach.). bencés apátsági templom (1093-1156.. Jerichow. a folyamat a császárság széthullásában. Magdeburg) térformája a korábbi hagyományokat . alaprajz. alaprajz. tömeg-rekonstrukció. Péter-Pál bencés apátság (1082-1091). keresztmetszet. Sz. Politikailag és gazdaságilag a vezető szerepet a francia királyság vette át. alaprajz. c. A kései dómok (Bamberg. századra a császárság fokozatosan elveszítette a jelentőségét. Az építészetben is a francia gótika és a ciszterci építészet hatása erősödött. tömegvázlat. Naumburg. 1230. premontrei prépostsági templom (1150-1190).

dóm (1209-1363): térszervezetében már átveszi a francia kora-gótika megoldását (hangsúlyos nyugati toronypár. sz. Erősen geometrikus díszítésében nagy jelentőség jut a kapuknak.1280): a hagyományos kétszentélyes terében a magas pódiumra emelt szentélymegoldás (altemplomos forma) pótlására . hosszmetszet. Donátor-szobrai (Ekkehard és Uta) kvalitásos kerekplasztikai alkotások. 1210-1235): apszis-megoldása és nyugati homlokzata a francia kora-gótika hatását mutatja. Önálló plasztikai alkotása a "bambergi lovas" (a hagyomány szerint Sz. Építésében ciszterci műhelye működött közre. dóm (XI. jelentős alkotásai megszülettek. Sz. kapuk). György székesegyház (910. István király lovasszobra). dóm (XI. Magdeburg. "püspök-folyosó" boltozata és fejezetei)...az apszisban szentélyrekesztőt (lettner) alkalmaztak. körüljárós.inkább formai meggondolásból . részletképzése a német hagyományokhoz ragaszkodik. Naumburg. kápolnakoszorús szentély). külső kép. 1185-1237). alaprajz. 1185-1237): a császárdómok térszervezetét követő alaprajzi megoldást mutat. sz. ez a szerkezet-alakításban és a díszítésben is megnyilvánul (pl. . . a kerek-szobrászat első. Az épületplasztika gazdagodott (pl.megőrizte. Limburg an der Lahn. a társművészetben nyújtott a korszak jelentős fejlődést. Bamberg. dóm (XI. sz. Bamberg..

metszet.ld. mely bizánci. Lombardia császárkori építészete Észak-Itália 919 után. jelentős bizánci befolyás (Velence és Ravenna építészete révén). Építészetének alakulását meghatározta az erős antik hatás. nyugati homlokzat. a germán hódítások révén vált a Német-római császárság részévé.. E . nézet) lettner. Milánó környékén a Sz. a longobardok saját ősi formakincse. Magdeburg. ambroziánus liturgia vált általánossá. 5. dóm (1209-1363).Naumburg. sz. korábban önálló longobárd királyság volt. alaprajz. 1218-1280). Ambrus püspök (334-397) nevével fémjelzett ú.. alaprajz. keleti (nézet) és nyugati (alaprajz. szír és örmény elemeket is tartalmazott (egyes esetekben napjainkban is végzik). alább). keleti nézet. A templomok téralakításában szoros kölcsönhatás volt a szomszédos dél-német (bajor) területtel (pl. alaprajz. Sz. apszis részlet.3. Limburg an der Lahn.1. 1210-1235). dóm (XI. Regensburg . metszet. apszis belső. György székesegyház (910.n.

szörnyalakok). Verona. Zeno sz.n. szintén "kilóg" a hagyományos lombard templomelrendezésből (öthajós templom. S. Michele temploma (1125-től) Lombardiában idegen keresztházas térformát képviseli. Zeno kapuja). altemplom nélkül. erősebb a rómavárosi . Abondio templom (1095 k. Kötött rendszerű boltozása az egykorú német emlékekkel mutat rokonságot.egyszerűbb . a városon belül a közvetlen analógia a S.). Verona. empóriumos bazilika. Modena. A "szabályos" lombard bazilika Sz. keleti toronypárral). Főoltárán van Sz. átépítve 1098-1128 között). Szobrászati díszítésében erősen él a longobard hagyomány (fonatdíszek. 1098-1128. sz. Ferrara. S. Zeno Maggiore bencés apátság (1125-1139): Lombardia déli határán már kevésbé érződik az ambrozián liturgia hatása..n.terület jellegzetes térformája az ú. liturgikus tere az ambrozián (gallikán) liturgiát tükrözi. dóm. A nyugati kapu az ú. Milánó. A "kulisszahomlokzat" néven ismert homlokzati megoldás jellegzetesen lombard. Ambrogio bazilika (X. Maggiore apátsági templom (1125-1139). dóm). Ezért nem meghatározó a háromapszisos forma. Pietro ciel d'Oro ágostonrendi templom (XII. többnyire keresztház nélküli. A kötött boltozási rendszerrel együtt ez is erőteljes germán hatást mutat. galériákkal díszített köpenyfal. alaprajz hossz.és keresztmetszet. S.). dóm (1099-1184. Ambrogio (X.). Homlokzatképzésben jelentős elem a bazilikális tömegformát elfedő kulisszahomlokzat: a nyugati fal elé épített.. Milánó. Como. S. Lombardián belül külön csoportot képvisel Pavia és Como környékének emlékanyaga. Ambrus sírja fölé épült. Modena. Átriumos udvara ókeresztény hatású. S. dóm (1099-1184): a milánóihoz hasonló lombard bazilika. háromapszisos. valamint a lombard kapu: baldachinos előépítmény. egységes teret sejtető. lombard bazilika: háromhajós.liturgia hatása. Verona. Térformájának és szobrászati díszítésének magyar kapcsolatai is feltételezhetők (pécsi székesegyház műhelye). a keleti oldalon kiterjedt altemplommal. S. melynek oszlopait oroszlánok hordozzák (pl. alaprajz. Ágoston sírja. metszet. A templom egykor tervezett kötött boltozása helyén ma famennyezet van.). lombard-kapu típusalkotó példája. sz. Pavia S. Ennek is elsősorban . alaprajz. Többszintes változata is lehet (Verona. a teljes keleti részt kitöltő altemplommal.

n. Épületplasztikája. Erősen átalakított formája alapján az egyéb stíluskapcsolatokra nem lehet következtetni. S. sz.germán kapcsolatai vannak (Hirsau-i iskola). Michele templom (1125-től). 1065 e. S. . Pavia. A comoi S. "lapos plasztika" Paviával rokon.) a maga trikonchás rendszerével szintén germán analógiákra mutat (Köln. alaprajz. nyugati homlokzat. hoszmetszet. keresztmetszet. az ú.). Fedele templom (XII. Maria im Kapitol.

Sopron-horpács).Regensburg. Regensburg. ágostonrendi prépostság (1145 k. Fedele templom (XII. századi átépítés eredménye. sz.ma bencés apátság): "lombard" alaprajzi típus. . Északi kapuja számos népvándorlás-kori díszítőelemet tartalmaz.1. sz. St. sz. 5. sz. Ma szalvatoriánus priorátus. Emeram (X. századi purista helyreállítás nem vált az épület előnyére. (Karintia) székesegyház (1140-1200): háromhajós "lombard" bazilika. St. S. 1180 k. a Közép-európai kapu-plasztikára hatással volt (Salzburg.sz. Regensburg. Münster (XI. között a délnémet és lombard hatások ötvözeteként jelentős építészeti alkotások keletkeztek.). Regensburg. Hemma sírja). A mai boltozat a XV. A terület művészeti központja Regensburg volt. Jakob eleje). Gurk. Münster (XI.Como. keresztmetszet. 1180 k. Jakob (Schottenkirche. a regensburgi emlékekkel mutat rokonságot. St. alaprajz. alaprajz. hatalmas altemplommal ("százoszlopos kripta". Emeram templom (X-XII. k. Como. hosszmetszet.): a háromhajós "lombard" alaprajzi típushoz nyugati keresztház és Westwerk-csökevény csatlakozik. ). . Klosterneuburg. Belső díszkapuja ágostonrendi sajátosság. alaprajz. Geometrizáló díszítésében elsősorban a rajnai műhely hatása érezhető. alaprajz. S Abondio templom (1095. két nyugati toronnyal és Westwerk-csökevénnyel. alaprajz. Regensburg.). XII. St. (Schottenkirche.). benne Sz. eleje): Az Ottó-kori templom Karoling hatásokat mutat. a Westwerk redukált formája a nyugati oldalon fölismerhető. sz. Csatlakozó területek császárkori építészete Bajorország területén A Szász-dinasztia korától önálló építészeti arculat alakult ki: a germán és a lombard hagyományok sajátosan ötvöződtek. Karintia és Stájerország (Ausztria) területén a XI-XIII.): a skót bencések temploma a szabályos lombard alaprajzi rendszert követi. A XIX. Regensburg. Seckau (Stájerország).4.

Az interregionális áramlatok egy részénél az építészet elsősorban az antik (római. Schőngrabern (Alsó-Ausztria) plébániatemploma a XII. Ennél fontosabb. eleje. átépítés 1350-1380.).. Ilyenek a bencés (zarándok) romanika. sz. Ennek figyelembe vételével választottuk a romanika építészetének ismertetésekor "vezérfonalnak" a császárság különböző területeinek alkotásait. ossarium .). század első felében születtek jelentős alkotások: Tulln. alaprajz. külső épületplasztikája lombardiai és Kaukázus-vidéki kapcsolatokra mutat. 12591270. székesegyház (1140-1200).2. ossarium . közepe.XIII. stb. Sz.1250 k. Bizánc vívmányait továbbfejlesztő bizantizáló romanika. Wiener-Neustadt. szerkezeti és formai elemeket mutat.Gurk (Karintia). ágostonrendi prépsostalaprajz. melyek már a gótika szintetizálását készíti elő. A kisebb emlékek (plébániatemplomok. sz. délre lévő területek építészeti hagyatékában megmutatkozó különbség. 1420-1491). ossarium .. de egyes kisebb régióknak is sajátos arculata volt. végén épült. Ezek természetesen magukban hordozták a kiindulási helyükön lévő építészeti hagyományokat. metszet.2. Liebfrauenkirche (XIII. Mödling. sz. általános áramlatok irányzatok. sz. A romanika azonban ennél sokszínűbb: regionális változatai jöttek létre az eltérő földrajzi és társadalmi környezetben. Alsó-Ausztriában a XIII. a bencéseknek. Ezeket nevezzük interregionális áramlatoknak. sz. hogy a romanika építészeti fejlődésében vannak régióktól független. István templom (XI-XIII. Elrendezésükben és részletformáikban a német kései dómok hatását mutatják. Seckau (Stájerország). Antik (ókeresztény) hagyományok továbbélése: "latin romanika" Az európai keresztény kultúrák kialakulásában döntő szerep jutott a Rómából kiinduló térítő szerzeteseknek. bizánci) hagyományokhoz való ragaszkodást fejezi ("konzervatív" irányzatok): ilyenek a római hagyatékot őrző és ápoló antikizáló (latin) romanika. 5. csontházak) a Közép-európai egykorú emlékanyaghoz kapcsolódnak. közepe. Tulln.. 5.1. Interregionális áramlatok a romanikában (X-XII. a magyarországi késő-románkori műhelyekkel eseti kapcsolatra utalnak (Deutsch-Altenburg. Deutsch-Altenburg. a ciszterci romanika vagy a Normandiából kiinduló imperiális romanika. Marienkirche (1028-1213. ill. vagy az "élő Róma". ság (1145 k.) Az európai romanika kialakulásának és fejlődésének a korában a meghatározó politikai és gazdasági tényező a német-római császárság volt.XIII.). Az interregionális áramlatok másik csoportja viszont már olyan térszervezési. Különösen föltűnő az Alpoktól északra ill. Bár egy-egy területen a helyi hatásokat is . átépítés 1350-1380).

megrősödése szükségessé tette az álló templomok kolostorral való kiegészítését. alaprajz. Természetes. sz. geometrikus mintázatú színeskőberakást (cosmata-díszítés .. Clemente 1099-1108). . canonia) élt együtt (pl. Az antikizáló kerengőkben szívesen alkalmazták a mozaikra emlékeztető.a készítő család nevéről).figyelembe véve kellett új szakrális építészetet teremteniük. monasztikus elrendezést ott is alkalmazták. de alapjában nem változott. a templomok térszervezetén nem kellett változtatni. Róma. Róma. Róma. alaprajz. átép. S. Caecilia in Trastevere (V. 1099-1108). A szerzetesi mozgalom kialakulása ill. ezek közös magva az ókeresztény bazilikaépítészet volt. sz.. Clemente (V.sz. a. S. új templomok építésére alig volt igény. S. Róma./ Itália Róma környéke: Itt többnyire álltak az ókeresztény bazilikák. a római egykori provincia hatása egyébként is erős volt. Mivel a rómavárosi liturgia továbbfejlődött. Paolo fuori le Mura kolostora. Az 1080 körüli normann betörések után több templomot újjá kellett építeni (pl.). ahol világi papi testület (káptalan. XII. A papi közös életre alkalmas. Laterán-bazilika kolostora). de az újjáépítéskor szigorúan követték az ókeresztény hagyományokat. S. a romanikára ez az antikizáló hatás nyomta rá a bélyegét. hogy azokon a területeken.

Ez a homlokatképzés érvényesült az 1059-ben újjáépített keresztelőkápolna (Battistero) felületein is. bencés apátsági templom (529. Sta Croce). Provence-i hatás. campanile. Háromhajós. A rómavárosi liturgia bővülése a káptalani gyakorlattal jól megfigyelhető a népoltáros. A fejlődésben szerepet kapott a délfrancia. a szír zarándoktamplomokra emlékeztető hangsúlyos.). S. Genova többi templomában (SS. emelt szentélyes megoldásban. erősen renoválva: eredetileg háromhajós ókeresztény bazilika. egyapszisos ókeresztény bazilika altemplommal. A felületképzésben a firenzei műhely ismérve az antik elemek síkszerű alkalmazása.Monte Cassino. oliveti bencés templom (1060-tól). apszis-kialakítás) germán hatást mutat. ill. Donato) gyakori az antik oszlopfők másodlagos fölhasználása. dóm (Busketos és Rainaldo műve. Toscana: A korán kialakuló városállamok építészetét legerősebben az antik hatás befolyásolta (a "nagy" példakép).. dóm-együttes: A dóm öthajós ókeresztény bazilika. valamint a toszkán romanika közelsége. Firenze. Emeletes törpegalériákkal erőteljes plasztikus hatást értek el. háromhajós keresztházzal. polichrom geometrikus elemekkel (márvány-berakás). Egyes elemeiben (pl. Pisa. Firenzében a korábbi ókeresztény épületek (Battistero. A dóm-együttes részei: 1. A Pisa-luccai iskola alkotásain az antik homlokzati elemeket más kompozícióban alkalmazták. S. alaprajz. Miniato al Monte. belső kép. hosszmetszet. a S. századi építészetét alapvetően a római hagyaték határozta meg. homlokzat. A homlokzatképzésben lombardiai és germán hatás is kimutatható. alaprajzi rekonstrukció. 1071. sz. a polichromia másodlagos. Reparata dóm) mellett fölépült az oliveti bencések (bencés reform-rend) új temploma. szentély alatti kriptával. Miniato al Monte (1060-tól). építészetben is eltérő stílust képviseltek. de ez a hagyomány a gótikában is folytatódott (dóm. . S. tömegrekonstrukció. A terület két művészeti központja Firenze és Pisa (Lucca) volt. Liguria: A terület XI-XIII. Annunziata. S. 1063-1118. Stéfano apátsági templom (XII. Genova.

campanile-jellegü. St. Francesco.n. nyugati homlokzatán timpanonos diadalkapuval. Luccában 14 templom homlokzatán tükröződik a pisai emeletes-törpegalériás megoldás (dóm. közepe) törpegalériás homlokzata kulissza-homlokzatként magasan a templom tömege fölé magasodik. a tornyok szervetlenül kapcsolódnak. campanile (harangtorony. keresztmetszet. sz. b. hevederes donga-lefedésűek. Egyszerűbb megoldásban hasonló elemeket tartalmaz több Provence-i apátság is: Montmajour. stb. antikizáló díszítés van.. Az empóriumokba süllyesztett féldonga tartószerkezetek a későbbi támíves szerkezeti rendszert vetítik előre.). apátsági templom (korábbi alapokon 1116-1150 u. Az egyébként külön utakon fejlődő francia romanika legjobban itt őrizte meg a "latin" jelleget. XIII. románkori és gótikus homlokzat.): homlokzatán háromnyílásos diadalív van. A zarándok-építészet hatására létrejött körüljárós szentélyek későbbi átépítésből származnak. Gilles./ Provence (Dél-franciaország) A tartomány nevében is megőrizte az egykori római provincia-jellegét. ritkán keresztházasak. battistero (keresztelő kápolna. 2.). metszet. Michele templom alaprajz. S.). A S. St. plasztika a XIII. sz. XIII. sz. 1261-1270. sz.. távlati kép. Michele templom (XII. mind a kolostorkerengőben gazdag plasztikájú.itáliai mintára . Egyed apátság (Sz. földszinti és karzatszinti alaprajz. Egyéb építészeti tagozatoknál is előszeretettel használják az antik elemeket. 1153. közepéről). Bazilikái háromhajósak.Pietro Somaldi. Gilles-i francia szerzetesek voltak. 1091. Mind a kapuzaton. közepe). sz. 1137-1150. Battistero (1153. sz.).). S.) lakói évtizedeken keresztül St. Lyon (utóbbi kettőnél hangsúlyos homlokzati középtoronnyal). ú.). Trophime apátsági templom (1152. Arles. k. földszinti és emeleti Lucca. cimitero (temető. Pisa. 4. . 3. A torony . Az apátság magyar vonatkozása. László alapítása. látkép. dóm (1063-1118). Frediano. hogy a somogyvári Sz.): háromhajós. empóriumos álbazilika. "ferde torony".ill. S. (XII. A homlokzatképzésben meghatározó szerepű a római diadalívekre emlékeztető egyes vagy hármas kapuzat. Pisa. Viene. S. Zarándok-szentélye későbbi (XIII.

) az ókeresztény cella trichora elrendezést követi. stb) is jelentős antik hagyományt őriznek. S./ Németország Az egykori Germania provincia területén több város folytatta az antik hagyományokat. 1054-1067). S.).. St. Vincente káptalani templom (1040. körüljárós. León. k. A város (Köln) más templomai (S.Arles. Caecilia. alaprajz.). . k. Trophime apátsági templom (1152.). Korai példáknál a Karoling-kori kétszentélyes forma is megjelent: S. c. Fedele)./ Hispánia A több tartományból álló területen a preromán-kori ú. Isidoro ágostonrendi prépostság (IX. Cardona. Az egykori Capitoliumon épült templom (St. 1065 e. kolostorudvar képe. S. alaprajz. Maria im Kapitol. d. nyugati kapu. St. mozarab rítus továbbélése jellemző.n. Köln (Colonia) területén a középkori templomok negyrésze római-ókeresztény eredetű. bencés apátság (1032-ig). stb.). Pere de Burgal bencés priorátus (1007. de hasonló elrendezéssel Lombardiában is épüt templom (Como. Gereon. e. S. sz. homlokzati vázlat. S. k. a káptalani és szerzetesi templomok térszervezetében a lombard bazilikákhoz hasonló elrendezés érvényesült: Ripolli. Apostolok temploma. bencés apátsági templom (1116-1150. karéjos apszismegoldása betlehemi előképre mutat. Gilles. Martin.

Mind a kereskedelemben. 1069). sz. belső kép. S. esetenként görögkereszt-alaprajzú templomok keletkeztek. A közeli Ravenna élő bizantikus hagyományai Veneto és Romagna tartományban hoztak létre bizánci hatást mutató épületeket. de liturgikus tere és mozaik-díszítése bizantikus elemeket mutat. 1063-1073): a konstantinápolyi Apostolok templomának elrendezését követő kereszt-alaprajzú. A Sta Fosca templom a közép-bizánci katholikon térformát idézi. Bizánc építészete többféle közvetítéssel jutott el az európai romanikába. 1172-1220). S.Köln. Apostolok temploma (872. Maria im Kapitol Köln.. S. kupola-sorolásos tere volt. XI. alaprajz. alaprajz. kupola-sorolásos térforma.). . Az Európára típusalkotóként ható példa a konstantinápolyi Apostolok temploma keresztalaprajzú. Nagy Sz. Padova. Márton templom Köln.2. 5. alaprajz.. Marco székesegyház (IX. Díszítőművészete (aranyalapos mozaik) is közvetlen bizánci kapcsolatra utal.2. században is tovább élt. századi dekagon. alaprajz. Torcello. Velence. Köln. mind a zarándoklatokban. templom (1040-1065). 1067(690. mind a keresztes hadjárat csapatainak szállításában elsősorban Velence szerepe volt meghatározó. Gereon templom (IV. sz. dóm és Sta Fosca templom (639-1008): a dóm alaprajza a lombard bazilikákra emlékeztet. S. Antonio (1231-1237). pl. A környezetben a térforma még a XIII. metszet.. keleti homlokzat. "Bizantizáló" romanika A "élő Róma". Valószínűleg a keresztes hadjáratok nyomán kerüt át ez a térforma a franciaországi Perigord tartományba is: itt hasonló kupola-sorolásos. Szokatlan a templom nyugati végével egybeépített baptisterium (Westwerk?).

valószínűleg Velence közvetítésével jutott el a kupola-sorolásos térforma. sz. Angouléme. S. S. alaprajz. S. Front templom (1120 u.) a görögkereszt-formát is követi. Oliveti bencés (Jeruzsálem) templomegyüttes (XI-XII. Perigueux. sz. (639-1008). alaprajz. Sepolcro. részben a jeruzsálemi Anasztaszisz-térhez köthető. Antonio templom (1231-1237). S. Stéfano.Padova. Szerzetes. S. 1073). Torcello. 3.3. alaprajz. A franciaországi Perigord tarományba a keresztes hadjáratok idején. Oliveti templomegyüttes: 1.). alaprajz. alaprajz. Vitale (XI-XII. míg Angouléme katedrálisa (1105-1128) csak a kupola-sorolásában követi a "bizantizáló" formát.és zarándoképítészet ("bencés" romanika) .): A két hosszházas bazilika közé ékelődött centrális Szentsír-kápolna kompozíciója szír előképre utal (Gerasa).Bologna. Marco székesegyház (1063. bazilika és Sta Fosca templom Bologna. axonometrikus metszet. A centrális kápolna szerkezete részben Ravennához. Front temploma (1120 u. Az épületek egyéb részletei nem tükrözik a bizánci vagy a velencei építészet és művészet magas színvonalát. katedrális (1105-1128). metszet. Perigueux S.). 2. Velence. metszet. 5.2. S.

Jakab apostol "mórölő" kultusza. s ennek központja. Keleten Nagy Sz. Jeruzsálem) eleve a zarándok-funkció kiszolgálására épültek. Compostelába. hogy a kereszténység is a hivatalos római államgépezet szerves része lett. a Szent sírja (Sant'Jago da Compostela). Jeruzsálem első püspöke . stb. Nyugat-Európa fontosabb zarándok-útvonalai. keletkezett). A XI. Ágoston. ereklyék meglátogatása a keresztény ókor első századaitól kimutatható: a szentföldi nagy bazilikák (Betlehem. századtól). 325) után sokan a vallás haladó. Szíriában és Egyiptomban szentek sírja fölé. Más esetben jelentősebb helyi Szentek sírja lett kedvelt zarándokhely (pl. később ezt több szerzetesrend is átvette (kanonikus rendek). vagy aszkéták emlékhelyeihez építettek zarándoktemplomokat (Abu Menasz. Az arabok elleni reconquista-mozgalom egyházi vetülete Sz. A továbbiakban a már létrejött és megszilárdult egyházi intézmények működtetésében vállaltak szerepet. Márton sírja Tours-ban a VI-VII. Brescia. A betlehemi Születés-barlang (grotta) a későbbi kriptás-altemplomos megoldások. 529-ben az itáliai Monte Cassinoban Nursiai Sz. 711-ben Geb al Tarik mór serege már Hispániában harcolt.). elsősorban a bencés szerzetesek kezelésében. Bologna. így ez a terület az Európát közvetlenül is fenyegető iszlám veszély ütközőpontja.A szerzetesség előzményei. A zarándoklatok előzményei: A keresztény kultuszhelyek. Jakab személye keveredett!) egyszersmind a fölszabadítandó Szentföldre és Jeruzsálemre is utalt. mely az európai keresztény kultúra terjesztésében meghatározó jelentőségű volt. majd rövidesen már szervezett remete-közösségek jöttek létre (koinobiták. Benedek (480-547) megalapította bencés rendet. Sz. . Mohamed (571-632) fellépése és az iszlám vallási mozgalmának kezdete (hidzsra. századtól egész Európából szervezett zarándok-utak vezettek ÉszakSpanyolországba. A fennálló rendtől való elfordulást kezdetben a spontán remeteségben látták (anakhoréták). Qalat Sziman). Pisa. A szentföldi zarándoklatok "pótlására" Európa-szerte jöttek létre a Szentföldet idéző zarándokhelyek. társadalmi és szociális szerepét látták elveszni abban. funkciója: A kereszténység államvallássá nyilvánítása (313 ill. Észak-Afrikában Augustinus Aurelius (Sz. Jeruzsálem és környéke 638-tól iszlám fennhatóság alá került. 323-tól Pakhomiosz közössége Tebennis-ben). Aymery Picaud: Historia Compostelana (Codex Calixtianus) c. "útikönyve" alapján (1139-1173. Sz Jakab személye (Jézus rokona. Szentsír-kápolnák (Cambridge. k. Sír templom Anasztaszisz-tere pedig a szentélyt körülvevő körüljáró folyosó előképe lett. 622) után a szentföldi zarándoklatok fokozatosan háttérbe szorultak. A zarándokutak mentén jellegzetes zarándoktemplomtípus alakult ki. Vazul (330-379) szabályzatával már a mai értelemben vett szerzetesi közösségek jöttek létre.itt a két bibliai Sz. 354430) az együtt élő világi papok számára adott szabályzatot ("kánon"). A bencés rendnek ez az elsősorban missziós funkciója az ezredfordulóra befejeződött. a jeruzsálemi Sz.. A szerzetesi felügyelet alatt álló zarándokközpont gondolata Egyiptom ókeresztény építészetében fogalmazódott meg először.

főoltár. Zarándok-templomtípus: Három. B. főhajó. keresztházas bazilika. északi zarándokkapu. sz. később a gótikus katedrálisok apszismegoldásának mintaképe lett.: főoltár előtti szerzetesi kórussal. 2. szentélykörüljáró. 3. lettner vagy korlát. főpapi trón.vagy öthajós. keresztház. 6. 8. 7. 9.Szerzetesi zarándoktemplom liturgikus terének kétféle elrendezési vázlata: A. 13. mellékhajók. 14.). ereklye. 10. A kultusztárgy körüljárhatóságának első építészeti megfogalmazása a jeruzsálemi Sz. Külsőben ennek a lépcsős tömegalakítás felel meg. A típus főleg Hispániában és Franciaországban terjedt el. 12. Sír bazilikán jelentkezik (IV.: hátsó szerzetesi kórus. Főbb emlékei: . stallumok. 4. 5. 1. szentélykörüljárós. déli zarándokkapu.(zarándok-) oltárok. 11. káptalani oltár. papi kórus. mellékoltárok. kápolnakoszorús apszissal ("francia-szentély").

Notre-Dame-du-Port (1100. II. Az ezredforduló világvége-hangulata után a "túlélés" konjunktúráját a bencések segítették. Cluny. templom (1095-1135) már a többezer monostort tömörítő kongregáció reprezentatív központja: a középkori Európa legnagyobb méretű temploma. Franciaország több tartományában születtek hasonló zarándok-típusú bencés templomok: Auvergne-ben Clermont-Ferrand. A nyugati toronypár helyett a négyezeti torony dominál. középen pillérel osztott kettős kapu. Sant'Jago da Compostela. Notre-Dame-la-Grande (1103-1145). S. bordás keresztboltozat. stb. Aquitaniában Poitiers. században már 2000 kolostor csatlakozott a mozgalomhoz. A kongregáció (910-től) a XI.) már a gótika szerkezetiségét vetíti előre. Benoit-sur-Loire (1060-1130). Jelentős a későromán bencés építészet szerkezeti fejlettsége. rendi prépostság (1077-1119). Toulouse. Burgundiai bencés építészet: A hercegség románkori építészete az európai késő-romanika szempontjából meghatározó jelentőségű. S. Zarándok kapuja (Portico de la Gloria. a XII. Elemeiben (csúcsíves donga. Az elterjedés legfontosabb területe Burgundia. Toulouse. hosszmetszet. Mateo mester alkotása) típusalkotó: szoborbélletes.Sant'Jago da Compostela. .).. 1168-1188. rövidesen a környezetében vezető szerepre tett szert. hosszmetszet. két-keresztházas. két nyugati tornyos. zarándok-típusú templomából ma csak csekély részletek ismertek (az együttest 1789-ben lerombolták). század folyamán jelentős politikai befolyásra tett szert. Loire-ban S. vagy azok stílusában épült. k. öthajós hosszházzal. háromhajós keresztház csatlakozik. A legtöbb épületük zarándok-tamplom volt. Öthajós. francia szentélyben végződő hosszházhoz erőteljes. Építészeti célkitűzésükben a "diadalmas egyház" gondolatának reprezentatív megjelenítése szerepelt. A terület építészeti arculatát a Cluny-i kongregációhoz tartozó bencés monostorok építészete határozta meg. Sernin ágostonalaprajz. alaprajz. és nagy hatással volt a gótika kialakulására. A III. Cluny körzete volt. zarándoktemplom (1075-1128). temploma (955-981) már előrevetíti a monostor politikai súlyának erősödését. támpillér. zarándoktemplom és apátság (1075-1128): háromhajós. bencés főapátság: az apátságot 910 körül alapították. déli homlokzat. Sernin ágostonrendi prépostság (1077-1119): a típus leggazdagabb példája. bár temploma elsősorban a Cluny-ben kialakult liturgikus "szokások" kiszolgálására létesült (típussá vált). stb.

hosszmetszet. rész hosszmetszete. Vezelay. földművelés) jutott szerephez. 5.immár a Cluny-i kongregáció függvényében . Az épület plasztikai díszítése gazdag (nyugati kapu). Közös jellemzőjük a reprezentatív igények kielégítése. az önfenntartó fizikai munka (erdőirtás. alaprajz. (1102-1132). a templom elsősorban zarándok-céllal épült (viszonylag csökevényes keresztház). nem volt zarándokhely.): Cluny közvetlen fennhatósága alatt áll. nyugati k. alaprajz. apátsági templom "kicsinyített mása". az első (915-927) és második (955-981) templom alaprajza. k. Térszervezete a Cluny III. Vezelay.több zarándoktemplom is épült. a burgundiai Molésmes apátságból kivonuló szerzetesek alapították Róbert apát vezetésével. S. . Életformájukban a világtól elvonulás. keresztmetszet. Első telephelyük (Cistercium. Madelaine apátsági templom Paray-le-Moniale. a második templom tömegvázlata. Burgundiában . Ciszterci romanika A ciszterci rend a bencés regula reformjaként jött létre 1098-ban. bencés priorátus (1100. S. bencés priorátus (1100.).2.4. Paray-leMoniale. a harmadik templom (1095-1135) alaprajza és tömegrekonstrukciója. Cluny. bencés apátság. Citeaux) után nevezik magukat ciszterciekben. a szerkezeti és formai fejlettség. bencés apátság.Cluny. Madelaine apátsági templom (1120-1132): A bibliai Mária Magdolna legendásan idekerült sírjára települt a zarándokhely.

keresztház. armarium. refectorium. A ciszterci építészet első periódusa. filiációs rend. 12. bimbós fejezet) és geometrikus jellegű. templombejárat a laikusok részére. hosszház. Mária-kultusz) a gótika lovagvilágának gondolkodásmódját tükrözi. 1114). a ciszterci építészet későbbi fejlődését (és kudarcát) a gótika témakörében tárgyaljuk. Ciszterci monostoregyüttes és részei (elvi elrendezési vázlat): l. laikusok temploma. hosszház. stb. 3. egyenes zárású főapszis csatlakozik. calefactorium. 10. feljárat a dormitoriumba. kútház. keresztfolyosó. Bernát (+1153). káptalanterem. Díszítésük növényi (pl. keresztház északi kapuja (halottak kapuja). Átépítéseikkel a későbbiekben foglalkozunk. részben elpusztultak. Pontigny (Pontiacum. 13. vele együtt a gótika elterjedését Európában: Sz. Bernát apológiája. laikusok refectoriuma. 25. Clairvaux (Clara Vallis. 4. konyha. kórházépület. Bernát halálakor a rend terjedésének határait már Erdély.Ideológiájuk (Kereszt-kultusz. Észtország. 1113). "szentbernáti" ciszterci építészet általánossá válása főleg a Cluny-i mozgalom ellenhatásaként értelmezhető (ld. ma múzeum. 20. Álbazilikális rendszerű. Építési szabályaikat először Clairvaux-i Sz. laikusok munkaterme. a. fő-és mellékapszisok. 32. kórházépület. temető. keresztfolyosó északi szárnya. aszkézis. sekrestye. 28. 6. toronytalanok (legföljebb csak négyezeti tornyot építenek). A monostori elrendezésnek a cisztercieknél kikristályosodott formáját a következő elvi elrendezési vázlat mutatja. Ezek később többször átépültek. vonatkozó vitapontok). Sz. 8. 1789-től nem működik templomként. La Ferté (Firmitas. a rend harmadik apátja foglalta össze ("szentbernáti építészet"). 29. szakrális formában. monostorudvar. 27. raktár. apátság (1139-1147): a legépebben megmaradt. beszélő. hevederes donga és fiókdonga fedi. 9. papok munkaterme. betegek terme./ Burgundia ciszterci építészete A területen a szigorú. 30. előcsarnok. szószék a refectoriumban. Szíria. . katonás szervezettsége (atyaapátságok. 19. 1115). A rend hierarchikus. 23. kápolna. 21. monostor bejárat. 24. papok étkezője. talán legtisztábban "szentbernáti" épület. kapusszoba. 15. 16. egyenes apszis-zárással. jelentette. templombejárat a papok részére. olvasófolyosó. 5. részben a szerkezetből fakad. papi kórus. Építészetük kötött: templomaik dísztelenek. Háromhajós. összesen ezernél több monostorral. 11. a "kötött" stílus esik a romanika korára. Sz. Fontenay.22. 18. könyvtárhelyiség vagy könyvespolc. 26. 1098-1115 között fölépült az öt anyamonostor: Citeaux (1098). 17. 31. fogadószoba. melegedő. Morimond (Morimundus. lépcső a keresztházból. latinkereszt alaprajzhoz négykápolnás. 2. auditorium. laikus folyosó. 7. négyévenként nagykáptalan) segítette a ciszterci rend (és stílus). átjáró folyosó az ispotályhoz. 1115). 14.

ép. viszonylag nagyobb politikai önállósággal. alaprajz. bordás-csúcsíves boltozatot. Normann építészet ("imperiális" romanika) Normandia a francia terület legerősebb hercegsége volt. Flaran Senanque (1148. Le fil. fil. Utóbbi területen önálló normann királyság jött létre. hármas kapuzat. 1160. axonometrikus metszet.. századtól kísérleteztek Brit szigetek meghódításával. A normannok ősi hagyománya (faépítészet. sisak nélküli. ismerték a támívek és támpillérek rendszerét. az ókeresztény korra emlékeztető térarányokkal és méretekkel. terci monostor. Thoronet (1136. melyre joggal illik az "imperiális" jelző./ Provence ciszterci építészete Provence-ban még a kötött ciszterci szabályok is némiképpen enyhültek. monostor. Hódító Vilmos 1066-ban uralma alá vonta az angolszász területet.2. esetleg fölötte rózsaablakkal. a VIII. erődszerű toronylezárás.Fontenay. Montmajour) mellett a bencésekéhez hasonló ciszterci monostorok épültek. b. ciszterci monostor (1139-1147).. Antikizáló bencés műhelyközpontok (pl. csúcsíves dongát.5. Mazan). fil. alaprajz. félkörös apszismegoldással. Az északfrancia berendezkedés után. hajóácsolás. hatsüveges boltozatot alkalmaztak. A normann építészet fő jellemzői: két nyugati tornyos homlokzat. érdekeltségük a kijevi Rusz területére is elért.k. ciszterci monostor. alaprajz. 5. Magyarországon Szentgotthárdon 1183-tól). A normann építészet átmenetet jelent a késő-romanika és a korai francia gótika között. . (1151-1180. A ciszterci építészet európai elterjedését. az antikizáló "latin romanika" hatására. cisz. nyugati homlokzat. melyek az építkezés befejezése után Európa keleti területén is föltűntek (pl. 1072-től a korábban bizánci fennhatóságú Sziciliát. A Provence-i ciszterciek a saját építkezéseikhez önálló műhelyeket teremtettek. A tornyok mezőjében (az egykori Westwerk helyén) alakult ki a hagyományos. Épületeik fejlett szerkezetűek.Mazan). hódítás) a romanikában is alapvetően meghatározta a terület politikai arculatát és építészetét egyaránt.. Kelet felé kiterjedt kereskedelmi kapcsolataik voltak. fejlődését a gótikus építészet keretében tárgyaljuk. alaprajz. E széles elterjedés alapján tekintjük a normann romanikát is "interregionális" tényezőnek. boltozásra dongát. ciszterci 1180-1190. tengeri közlekedés.L'Escala Dieu).ép. két torony közötti nyugati karzat.

n "váltakozó támaszállást" megszüntette. Francia-szentélyes zarándoktemplom-típus. alaprajz. Földrajzi helyzete miatt itt arab-mór hatás is érvényesült. Caen. apácatemplom (1059-1066). S. Caen. keresztmetszet. alaprajz.Díszítésük geometrikus jellegű (fűrészfog. hurkolás). a. mely az ú. közte Westwerkre emlékeztető karzattérrel. S. Trinité bencés apácatemplom (1059-1066): Apszis-megoldása csak imitálja a körüljárós szentélyt (fal elé állított oszlopsorral). Jumiéges. Főhajóját eredetileg famennyezet födte. bencés apátság (1040-1067): a burgundiai bencés hagyományok jellegzetesen normann változata. Étienne (emporiummal). két nyugati toronnyal. S. keresztmetszet. Ma romos. de igényt tartott rá (később eredménnyel) a római pápaság és a német-római császárság is. apátsági templom (10621077). Tornyai fiatornyos sisakban zárulnak. Étienne bencés apátsági templom (1062-1077): Elrendezése a legközelebb áll a korai észak-francia katedrálisokhoz. alaprajz. keresztmetszet és főhajó travé-metszet./ Normann építészet Szicíliában Szicília a normann hódítás előtt bizánci érdekeltségű terület volt. szimbólikus fényhatásokat alkalmaztak (körablak. S. A normann építészet fontos szerkezeti vívmánya a hatsüveges boltozat. S. s a boltozati és a teherhordó szerkezet közötti kedvezőbb kapcsolatot tette lehetővé. A hatsüveges boltozatszerkesztés és térkapcsolás változatai: Caen. Az empórium (oldalkarzat) helyén megjelent a triforium (falszélességben kialakított áttört folyosó). b. törtpálca. Építészetében jellegzetes stílus-keveredés jellemző: . Trinité bencés Caen. metszet. Caen. Trinité (triforiummal). apátsági templom Caen. rózsaablak). hatsüveges boltozása újszerű. kereszt-ablak. S./ Normann építészet Észak-Franciaországban Jumiéges. Étienne bencés (1040-1067).

. bizantikus mozaikdíszítéssel. fatemplom (XII. alaprajz.bizánci hatás (középkupolás terek. dóm (1173-1182): normann nyugati építményes ókeresztény bazilika. a későbbiekben történik. geometrikus díszítés). A normann hódítás (1066) után kialakult építészet tárgyalása a gótikus fejlődés ismertetésekor. dóm (1173-1182). hosszmetszet. kőépítészetében (Sigtuna. térszervezetük és homlokzat-alakításuk rokon. Borgound in Laerdal). A dóm építésekor kialakult mozaik-iskola a középbizánci hagyományokat folytatta magas színvonalon. c. távlati kép. háromhajós bazilika. .normann hatás (toronymegoldás. . Monreale. keleti homlokzat részlete.római ókeresztény építészet hatása (alaprajzi rendszerben). az észak-német hatás mellett az orosz fejedelemségek építészetének kapcsolata is kimutatható. hangsúlyos négyezettel. d. Lund) a normann./ A Brit szigetek normann hatású építészete A korai építészetet az ír-kelta ill. Capella Palatina (1132-1143): II. Monreale. távlati kép. alaprajz. Pietro székesegyház (korábbi alapokon 1132-1148. Borgound. S. . középkupolás keresztházzal. Álkeresztházas./ Skandinávia építészete A területen erős a helyi faépítészeti hagyomány (Hedared. Cefalú. sz. Palermo. mozaikművészet).iszlám hatás (díszítőművészetben).): a Monreale-i dóm közvetlen előzménye. Lund. a germán császárkori építészetre jellemző hármas szentélyfejjel. székesegyház (1100-1234). szerkezetiség. Építőműhelyeik a bencés egyházszervezet szolgálatában álltak.). k. szász hagyományok határozták meg. Roger normann király palotakápolnája..

Bp. Gótika "A gótika az első klasszikus művészet. 7. nyugati. fejlődési eltéréseket figyelembe véve lehet nyomon követni a gótika alakulását. A területen viszonylag szerényebbek voltak a románkori hagyományok.. Tovább differenciálódást jelent a regionális tényező: más szinezetet kapott a gótika valamennyi irányzata az Alpoktól délre ("latin" gótika). Az egységen belül azonban fölismerhető egy olyan szerkezeti tagozódás.a romanikához hasonlóan .1. amely teljesen Európában gyökerezik. ókori és "barbár" összetevők különböző fokú és arányú egybeszövődése által alakítja ki a maga művészi nyelvezetét. mint attól északra. Az említett interregionális áramlatok ezt ugyanúgy motiválták. polgári életforma és társadalmi-gazdasági helyzet változása következtében lényegében egy új "stílus". Az egységen belül ezt a sokféleséget is igyekszünk az alábbiakban bemutatni. A gótikus építészet "gerincvonalának" tekinthető katedrális-gótikát . A romanika hosszú századokon át érlelődik. a városi. úgy néhűny területen a kialakuló gótika még sokáig megőrizte románkori (esetleg antik) arculatát. amikor létrejött a cserére termelés. 1973. kialakult a termelési specializálódás.. Ennek alapján vizsgálva az egyes területek közötti különbségeket. melyet már jegyzetünk korábbi részében is nyomon követtünk. normann építészet).írta Entz Géza (A gótika művészete. közbiztonság) csak erős. tartományokra széthullott egykori frank birodalom területén Ile-de-France-ban fogalmazódott meg a XII. s az ezt az ideológiát kifejező első jelentős építészeti alkotások is itt születtek (imperiális-szakrális gótika). viszont az új irányzat képes volt befogadni és szintetizálni a környező területek késő-román szerkezeti és formai vívmányait (burgundiai bencés és ciszterci építészet.. Igy a két középkori művészeti irányzat sem térben.E mozaikszerűséggel szemben a gótika minden tekintetben a nagy egyéniségek művészete" .jelentős interregionális tényezők befolyásolták (ciszterci gótika. Egy-egy alkotás már a kortárs szemében is "non res unita sed una (nem összetett. városi szerzetes-építészet). árútermelés-pénzgazdálkodás) közötti gazdasági-társadalmi bázis-különbözőség. hanem egységes mű) volt. Ennek zavartalan föltételeit (útviszonyok. A hercegségekre. Észak-francia ("katedrális") gótika (1140-1350) . a polgári gótika alakult ki. A gótika kialakulását meghatározó gazdasági-társadalmi alap a feudalizmusnak az a szakasza. sem időben nem választható szét mereven. amint azt 1200 körül a lincolni katedrális névtelen csodálója megállapította. pénzforgalom. Ahogyan az európai romanika néhány irányzata magában hordta a gótika csíráit. p. Ezen a ponton találkozott az egységesítési törekvésekkel fellépő francia királyság és a városokban kialakult iparos-kereskedő polgárság érdeke. mint a katedrális-gótikát. század közepétől a birodalom egy részét egyesítő francia királyság eszméje. A korszak második részében. Sok esetben a stílusjegyek sem nyújtanak kellően biztos támpontot a"két stílus" szétválasztására. Lényeges viszont a feudalizmus két korszaka (naturál-gazdálkodás ill.). központosított monarchia volt képes biztosítani. és a legváltozatosabb keleti.. rész Az európai gótika szakrális építészete 6. az iparos és a cserét bonyolító réteg. 6.3.

1163-tól a párizsi Notre-Dame katedrális építése. Gutenberg első könyvnyomdája. 1414-1418. Capet Hugó francia király lett. a német lovagrend veresége lengyel területen.) Egyetemes Zsinat. az "imperiális-szakrális" gótika kezdete. 1036-1056. Spanyolország megalakulása. Denis apátsági templomának újjáépítése. Chronologia: 987. 1237-1242. 1456. 1098. Az albigens eretnekség kezdetei DélFranciaországban. A Cluny-i reformok kezdete. Hunyadi János nándorfehérvári győzelme. 1241. Grünwaldi csata. 1302. 1096. A templárius rend alapítása. Magna Charta Angliában. IX. A dominikánus rend alapítása. Lajos király Franciaországban. Husz János (1369-1415) kivégzése. 1410. 1209. 2. Latin császárság Konstantinápolyban. 1216. Lateráni Zsinat (liturgikus reformok). A ciszterci rend alapítása. 1311. A Német-római Császárság fénykora. 4. Aragónia és Kasztília egyesülése. keresztes hadjárat. 1215. "Százéves háború". 3. 1479. Hódító Vilmos hadjáratával normann uralom kezdődött Angliában. Barbarossa Frigyes német császár. az egyházszakadás megszüntetése. A Hohenstauf-dinasztia kihalása.Közép-Európában. 1444. 1152-1190. A pápák avignoni "fogsága". 1248-tól a kölni dóm építése. A templárius rend föloszlatása. a francia királyság hatalmi megerősödése. Sz. Lachester-York trónvita Angliában. 1429. A premontrei rend alapítása. . 1226-1270. Ferenc "rendalapítása" Assisi-ben. 1119.A katedrális-gótika elterjedése Európában. majd főapát föllépése. I. Bizánc eleste. 1135-től S. 1202. keresztes hadjárat. 1453. 1455-1458. Az 1. 1190. 1066. 1450 k. A Hanza-városok szövetsége. Az első rendi országgyűlés Franciaországban. 1147. 1048. 1189. Szép Fülöp (12851314) uralkodása. 1120. 1378-1414. keresztes hadjárat. 1420-1434. A német lovagrend alapítása. nyugati egyházszakadás. 1113-tól Clairvaux-i Bernát ciszterci szerzetes. Sz. Basel-Ferrara-Firenzei (XVII. interregnum a Német-római Császárságban (1273-ig). Ellenpápák. IV. 1434-től Medici uralom Firenzében. 1204-1261. 1309-1376. Várnai csata. Konstanzi zsinat. Jeanne d'Arc fölszabadította Orléans-t (kivégzése 1431-ben). keresztes hadjárat kezdete. 1431-1445. Mongol invázió Kelet. 1415. 1337-1453. úniós törekvések. 1254. huszita háborúk.

S. öthajós hosszházhoz. többnyire szűk utcák vették körül. Legföljebb a püspöki palota és a káptalan kanonoki házai csatlakoztak lazán a székesegyházhoz. alaprajz. 1515-1547. 1137-1140 között megépítették a nyugati homlokzatot . Csak a főhomlokzat érvényesült. majd kivégzése. kifejezve a város gazdagságát. 1517. 1524-1525. Amerika fölfedezése.normandiai mintára. 1497-1498. a főtér egyik végénél állt. Német parasztháború. Így a katedrális (cathedra = püspöki szék) a város jogállásának szimbóluma is lett. 1480-tól az inkvizíció működése Spanyolországban. Itt alkalmazták először egységes terv szerint következetesen a gótikus szerkezeteket. Denis maga nem volt katedrális (bencés apátság. így a kompozíció legfontosabb eleme a nyugati. A katedrálisok jellemzői: Téralakítás: A tér egységesítése érdekében a keresztház és a mellékterek szerepe csökkent. apátsági templom (1137-1144). Goa). egyben püspöki székesegyháza (a feudális monarchia értékrendjében ekkor súlyt kölcsönzött a településnek. Saint-Denis. Girolamo Savonarola firenzei működése. ezek szervesebben csatlakoznak a három. Granada fölszabadulása a mór uralom alól. hogy benne monostori funkciót nem végeztek. rekonstruált homlokzat.v. Ezt követően 1140-1144 között . A bonyolult mellékterek. így a katedrálishoz nem csatlakozott kolostor. 1498.) Egyetemes Zsinat. Elmaradt a kripta . V. királyi magánegyház)! Ezzel közel egyidőben kezdődött el a már kifejlődött városokban az első katedrálisok építése. Ferenc uralkodása Franciaországban. altemplom elhagyása lehetővé tették a katedrálisban a téregységesítést. a szentélykörüljáró belső kée. Angliával . ha egyben püspöki székhely is volt). A püspökségen világi papok szolgáltak (ellentétben pl. Lateráni (XVIII. kéttornyos homlokzat lett. I. A gótikus katedrális: funkcióját tekintve a város plébániatemploma. 1512-1517. A missziós tevékenység megindulása a gyarmatokon (India. s itt kísérleteztek először a monumentális nyugati katedrális-homlokzat megteremtésével. később). A téralakításban is meghatározó.ld.A gótika központjai Közép-Európában. Luther Márton (1483-1546) föllépése Wittenbergben. 1492. Általában a katedrális a város központjában. kápolnák. A francia királyok temetkezési helyét az Ile-de-France-ban. Párizs mellett lévő SaintDenis apátsági templomát Suger apát építtette újjá.szintén normann előképek alapján épült meg a templomhajó.

A csúcsív alkalmazásával feloldódott a kötött boltozási rendszer. Homlokzatképzés: A katedrális legfontosabb nézete a nyugati homlokzat. katedrális (1160-1220): lényegében az első. a nyugati toronypár között karzat van. Vilmos mester Angliában. A katedrális mellett társaskáptalan működött. támívekkel oldották meg (esetenként vonóvassal is kombinálva). timpanondomborművek). Sokszor a hosszú ideig elhúzódó építkezés miatt a két torony kialakítása asszimetrikus. a falfestés szerepe korlátozott. A vázszerkezetnek megfelelően bordás boltozatot alkalmaztak. a támívek egyensúlyát fiatornyok biztosították. Notre Dame székesegyház (1163-1249): alapítója Maurice de Sully (1160-1197) és Eude de Sully (1196-1228) püspök. Párizs. Fejlett az épületszobrászat (kapuszobrok. A kapuk fölötti mezőben királygaléria lehet (vízszintes sávban egymás mellé helyezett fülkeszobrok). A toronytestek függőlegesen tagoltak keskeny. Denis koncepcióját tükrözi. Az alsó sávban hármas kapuzat van (normann hatás). Az empórium megmarad. Tömegalakítás: Általános a két nyugati torony használata." Téralakítás ciszterci ízű. elfedi.sisak nélküliek. Az északfrancia katedrális-gótika periódusai és fontosabb emlékei: a. bimbós vagy naturális levéldíszes fejezetek). már kiforrott korai katedrális. vagy triforium helyettesíti (a kettő együttesen is előfordulhat). Villard de Honnecourt XIII. erős románkori (normann) hagyományokkal. ennek szerkezeti következménye a négyezetre nincs. így egyfajta "vak-vonalnak" tekinthető ez a fejlődési irány. A főhajó oromzatát csúcsíves. Westwerk. a Canterbury-i székesegyházon is vezető mesterként dolgozott. katedrális (1131-1157): térszervezete a későbbi katedrális-fejlődésre alig volt hatással. A tér egységesítésében Laon nem lépett túl a monasztikus templomok térszervezetén. Noyon. ennek igényeit elégítette ki a nagy keresztház a különálló kápolnákkal. amit az egyenessé átépített apszis-záródás még fokoz. A tornyok sisak nélküliek. Laon.. ezek . Fiatornyokat sokszor díszítő céllal is alkalmaztak. . néha magas gúlasisak épült rájuk.(altemplom)./ Korai katedrálisok (XII. nyugati szentély . átépítés) . felette esetenként teherhárító csúcsív van. századi Cambray-i mester vázlatkönyvében írta: "Már sok országot bejártam. s részlet-megoldásaiban is erősen kötődött a ciszterci hagyományokhoz. Egységesített tere az "érett" katedrálisok mintaképéül szolgált. Társművészet: A díszítésben növényi elemeket alkalmaztak (pl. A négyezet fölött huszártornyot építettek. Szerkezetalakítás: kikristályosodott a váz-szerkezet. A központi mezőt hatalmas rózsaablak tölti ki. a két toronytest között a főhajó oromfala jelentkezik. katedrális (1130-1163): útkeresés.nincs. Az ablakkal áttört falfelületeket színes üvegablak borítja. magas ablakokkal. A két épület között térszervezeti rokonság kimutatható. Nevers. téglalap-alakú boltmezőket építettek. viszont általános a körüljárós franciaszentély használata. A korai katedrálisok gyakori szerkezete a hatsüveges boltozat.normann mintára . Apszisa S.néhány kivételtől eltekintve (pl. a kapuk zarándok-típusú osztott kapuk. A kiegyensúlyozást támpillérekkel. A francia-szentélyre jellemző lépcsős tömegalakítást a támívek-támpillérek rendszere feloldja ill. sz. erős normann hatás) Sens. Az oszlopos béllet fölött vimperga (kúszóleveles háromszögű oromzat) van. áttört törpegaléria takarja. de egyetlen helyen sem találtam a laonihoz hasonló tornyokat. Függőleges irányban hármas tagolású. ott is halt meg.

Rheims.Sens. Párizs dómjával nagyjából egyidőben épült. Laon. XIII. alaprajz. . katedrális (1247-1590). kerek-plasztikai értékű alkotások hordozója ("Aranyos Szűz" . nyugati homlokzat. alaprajz. katedrális (1131-1157). a "legklasszikusabb": alaprajzában és homlokzatában egyaránt szintetizáló. Amiens. a "legmerészebb": minden korábbi dómot fölülmúlni akaró terve . Beauvais. egyszerűbb.csak részben valósult meg (szentély és keresztház). önálló. Homlokzatában a párizsi megoldást fejlesztette. alaprajz. Párizs. nyugati homlokzat. Utóbbi funkcionális kötöttség (koronázási szertartás). b.) Chartres. Jelentős az épületplasztika (kapuk) és egyedülálló az üvegablak-művészete. hossz-és keresztmetszet. katedrális (1194-1220): "az első". épületplasztikája a legfejlettebb. alaprajz. alaprajzában a normann romanikára emlékeztető bonyolult szentélykialakítást alkalmazott. Notre Dame (1163-1249). katedrális (1130-1163).az itáliai Madonna-szobrokkal egyenértékű alkotás). katedrális (1220-1270)./ Érett katedrálisok (a "leg"-ek kora.több katasztrófa után . megoldása már annál tisztább. keresztmetszet. katedrális (1160-1220). katedrális (1211-1311): "a legpompásabb". Noyon. sz. Torzója a "középkor alkonyának" emlékműve.

nyugati homlokzat.Chartres.és keresztmetszet. keresztmetszet. nyugati homlokzat. Rheims. katedrális (1194-1220). . alaprajz. katedrális (1211-1311). hossz. alaprajz.

axonometrikus metszet. c. S. kisebb tereknek. de a szerkezetalakításban sem születtek új eredmények. később). Beauvais. S. A boltozatrészben gazdagodott. .Amiens. nyugati homlokzat. metszet. belső kép. A triforium helyét is az egész falat betöltő ablakok váltják föl. alaprajz. A pillérek fejezet nélkül folytatódnak a boltozatban. Fontosabb emlékei (Normandia): Rouen. A telt tagozatú (körte-idomú) bordaprofilokat hornyolt. katedrális (1220-1270). Franciaországban ez az irányzat képviseli a polgári gótikát (ld. Amiens. árnyékrajzolatra komponált profilok váltják föl. alaprajz. katedrális. kápolnáknak./ Kései katedrálisok (flamboyant stílus) A kései francia katedrális-építészetet elsősorban részletképzés gazdagsága jellemzi. székesegyház (XIII-XVI. A térforma a Sens-Noyon-Laon csoport továbbfejlesztését jelenti. Maclou. Rouen. Ouen templom (XIV-XV. sz. A nagy katedrálisok mellett fokozott szerep jutott az egységes. katedrális ((1247-1590). templom (1434-1470). bonyolult metsződések keletkeztek.).). sz.

katedrális (1172-1324). nyugati homlokzat részlete. Az Ile-de-France-ban kialakult szintézis a francia királyság egész területén éreztette a hatását . Ste Chapelle (1243-1248): királyi magánkápolna. alaprajz. Ste Chapelle (12431248).és keresztmetszet. a. a részletekben gazdagodással: a nyugati homlokzaton öt-nyílásos kapuzat.2. S. Bourges. Párizs. hossz./ Közép-és Délfranciaországban Legtöbbször az Ile-de-France-ban kialakult típust ismételték./ Észak-Franciaországban A területen elsősorban a párizsi Notre-Dame katedrális volt a követendő példa. Ouen templom (1318 után). Bourges.északon és délen eltérő formában. 6. a felső térben a térfalak teljes föloldása (üvegfelület) megvalósult. Krisztus töviskoronája részére készült "épített ereklyetartó". alaprajz. kisebb helyi változtatásokkal. alaprajz.). sz. a belsőben a mellékhajókban is triforium. Kétszintes kápolna. b. Az észak-francia gótika elterjedése Rouen. katedrális (XIII-XVI. keresztmetszet. .Rouen. Párizs. a párizsi koncepció töretlen folytatója (alaprajz. alaprajz. székesegyház (1172-1324): Henry de Sully érsek építtette. szerkezet).

Chapelle-lel hozza kapcsolatba. Részletképzése proto-reneszánsz elemeket mutat.Loire mentén: Tours. S. Maurice székesegyház. Soissons. székesegyház (XII-XV. S.. kereszt. nyugat felé újabb apszissal megtoldva. sz. már a lateráni liturgikus reform szellemében.). Vienne. c. .. 1390-1500. S. lettner boltozata. Gatien székesegyház (1239-1547). alaprajz. a polgári gótika eredménye. Orléans. Részletformáiban francia elemeket tartalmaz. befejezés 1858-ban). Öthajós alaprajzával a német területtel (Köln) mutat rokonságot. alaprajz. Bologna. a XX. sz. Az antikizáló "derű" itt erődszerű. Egyedi megoldások: Nevers. Az itáliai dómépítészetről a "polgári gótika" kapcsán szólunk részletesebben. románkori székesegyházat építették át. székesegyház (1162-1300).és hosszmetszet. Albi. században). . romos.. apszis külső képe. sz. székesegyház és bencés apátság (XIII. kisméretű kápolna. tényleges védelemre is alkalmas komor tömegalakítással párosul. székesegyház (1162-1300): háromhajós. Maria della Spina kápolna (1323): Az Arno partján épült. S. Poitiers. Megoldása már a "latin gótika" ill. S. Milánó. Sz. déli homlokzati travé. a katedrális-gótika jellegzetesen "latin" változatai is csak az északi területen. székesegyház (1282-1330). Albi. sz. hanem a korábbi. dóm (1387-1418. Kereszt székesegyház (XIII.). Petronio székesegyház (Antonio di Vicenzo.): francia területen ritka. egyenes szentélyzárású álbazilika. "ereklyetartó" jellege (Krisztus töviskoszorújának egy tüskéje) a párizsi S. katarok) központjában "Isten erődjeként" épült templom. XIV./ Itáliában Az erős ókeresztény hagyományok már a romanikát is befolyásolták. egykor prímási katedrális (XII-XIV. ill. Poitiers. Jean székesegyház (1165-től.). szórványosan fordultak elő. sz. A germán példákkal ellentétben itt a két szentély nem egységes terv eredménye. befejezés a XVI-XVII. toronytalan homlokzatképzése és tömege jellegzetesen itáliai. Pisa. Épületplasztikája realisztikus. kétszentélyes megoldás. keresztháza és középkupolája a toscanai romanika hagyatéka (Pisa).Rhone mentén: Lyon. székesegyház (1282-1330): a délfrancia eretnekség (albigensek. befejezetlen): térformája a francia katedrálisok egyszerűsített változatát mutatja. Belső tere proto-reneszánsz.

Milánó. . alaprajz. keresztmetszet. nyugati homlokzat.). sz. XX. bef.. dóm (1386-1500.

geometrikusabb jellegű. ágostonrend . 1390-1500). ágostonrendi katedrális (1199-1273)./ Németországban Németországban a francia gótika erős helyi hagyományokkal találkozott. S. belső kép. e. Petronio székesegyház (Antonio di Vicenzo. axonometrikus metszet./ Hispániában A katedrális-gótika Hispániában erős helyi hagyományokkal és mór hatással találkozott. alaprajz. nyugati homlokzat. székesegyház (1227-1418). alaprajz. katedrális (1221-től).látja el). Burgos. Burgos. A német dómépítészet egyik irányzata ezt a "konzervatívabb". székesegyház (1227-1418): A Párizs-Bourges térszervezés helyi módosulata. "monasztikus katedrális" (a székeskáptalani funkciót egy-egy szerzetesrend . Elterjesztője a ciszterci rend. így franciás lendülete szigorúbb. Toledo. . d. katedrális (1221-től): francia alaprajz. katedrális (1199-1273): ágostonrendi monostor és székesegyház. Nem ritka az ú.bencések.n. Leon. alaprajz. alaprajz. a romanikához kötődő vonalat képviseli. belső kép. Toledo. Leon. A gallikán liturgikus hagyományok (mozarab-rítus) továbbélése a téralakításban is érvényesült. erős helyi mór hatásokkal.Bologna.

altemplom). dóm (1248-1270). egytornyos teremtemplom). Az észak-német városokban ("Hanza-városok") a francia alaprajzi rendszer jellegzetes téglaépítészet formájában élt tovább: Rostock. Köln. de a formai elemek irracionális túlhajtásával. dóm (1248-1322. A korai szakrális építészetben a térítő bencések hagyományai és a helyi.Magdeburg. nyugati homlokzat (rekonstrukció). székesegyház (1248-1322). metszet és szerkesztőháló.3. katedrális (1250-1275): Erwin Steinbach tervei szerint készült korábbi.. kapu kelta díszítésekkel. 6. székesegyház (1250-1275). Mária templom (1280-1305). Strassburg. románkori részletek fölhasználásával (keleti rész. alaprajz. dóm (1209-1363) . Sz. Strassburg. normann és Ile-de-France-i. Sz. A francia alaprajzi rendszer redulát formában élt tovább a német katedrálisoknál: Halberstadt. Mária templom (1290-1305). dóm (1240.ld. században fejezték be): Amiens hatására visszavezethető öthajós katedrális gazdag részletekkel. 1354-1402). A gótika előzménye anglia normann megszállása (1066) után jelentkezett. a XIX. a ciszterci építészet és a német hagyományok sajátos ötvözete. A német dómépítészet legjellemzőbb alkotásai közvetlenül a francia katedrális-gótikához kötődnek.. Schwerin. keresztmetszet. Köln. Lübeck. Earl's Barton. alaprajz. főleg díszítőművészeti hagyományok a meghatározók (Kilpeck. homlokzati részlet. a német késő-romanika tárgyalásánál. valamint erős ciszterci hatásokkal. A francia katedrális gótika. . stb. Angol gótikus építészet Anglia területén a kelta és a szász törzsek egyesülése 829-ben történt.

a keresztház kialakítása. Westminster apátsági templom (1245-től): az angol egyház központja. a nyugati toronypár esetleges elmaradása. a geometrizáló díszítések./ Az észak-francia katedrális gótika hatása A normandiával való szoros kapcsolat lehetővé tette. A templom térszervezete is megőrizte a monasztikus jelleget./ Normann előzmények A normann hatásra épült első angol katedrálisok ill. Mária kápolna (Lady Chapel) fejlődött ki. alkalmazkodva a szerzetesi életformához. hogy a francia katedrálisok stílusa először itt terjedjen el. katedrális (1093-1143). sok oldalkápolnával bővített templomok). a szerzetesi liturgiához alkalmazkodó bonyolult tereket képeztek ki. székesegyház (1128-1200). Durham. Emiatt az apátsági katedrális a településen kívül épült föl. században 70-nél több ciszterci monostor működött). Peterborough. b. Westminster apátsági templom (1245- . Ely. Épületéhez a bencés monostorok jellegzetes épületrészei (kerengőfolyosó. Ám az angol egyházszervezést alapvetően a bencés térítők monasztikus (apátsági) szervezete határozta meg. London. A fejlődésben szerepet kapott a ciszterci építészet elterjedése is (Anglia és Írország területén a XII-XIII. székesegyház (1128-1200). káptalanterem) kapcsolódnak. A francia katedrális-hatásnál erősebb a normann és a ciszterci kora-gótika szerepe. így az angol egyházigazgatás egysége az apátság maradt. később a szentélyek végénél kiemelt Sz. Ezek az ismérvek az angol gótika fejlődése során végig megmaradtak. Az angol katedrális funkciójában alapvetően eltér a francia mintaképtől. székesegyház (1133-1174). A francia katedrálisok téregységesítési törekvése itt nem érvényesült. Durham. a négyezeti torony szerepe.a. alaprajz. London. Peterborourgh. stb. Canterbury. Altemplomát az itt vértanúhalált szenvedett Becket Sz. apátságok őrzik a gallikán liturgiákban kialakult. székesegyház (1175-1184). Canterbury. A korai katedrálisokat részben francia mesterek építették. bencés szerzetesi térformákat (háromhajós. Tamás (+1170) sírhelyeként alakították ki. igy kialakítása is módosult. a franciaszentély mellett Angliában itt alkalmaztak először mérműveket. székesegyház (1175-1184): Sens-i Vilmos mester részt vett a szentély építésén. Jellegzetes ciszterci megoldások az egyenes szentélyzárás. A eredetileg püspöki székesegyházat jelentő katedrális Angliában is megtartotta egyházigazgatási központ-jellegét. katedrális (1093-1143). több keresztházas. A korai katedrálisoknál kriptát is alkalmaztak. a kevésbé égbetörő térarányok. alaprajz.

katedrális (1220-1266): nagyjából egységes terv szerint épült. Lincoln.és keresztmetszet. A meglévő elemek kombinációjával új térlefedési (boltozási) és támasztási megoldások keletkeztek. a ciszterci gótika és az északfrancia gótika együttes hatására az angol gótika saját fejlődésnek indult. Érett gótika (Decorated Style): az 1250-1350 közötti időszak elnevezése. A katedrális-gótika elemei átértelmeződtek (pl. a triforium helyére is ablak került). katedrális (1220-1266). mind a téralakításban (pl. alaprajz./ Az angol gótika saját fejlődési útja Kora-gótika (Early English): Az 1250-ig terjedő időszakot jelölik így. . dekoratív teret teremtettek. homlokzati travé. Lincoln. katedrális (1074-1092. Ekkor a normann hagyományok. Salisbury. hossz. keleti rész 1192-1200. keresztház 1220-1235): románkori alapokon normann hatásra épült. geometrikus díszítéssel kombinálva jelentkezik mind a homlokzatképzésben. alaprajz. 1192-1200. székesegyház (1074-1092. szentély-négyezet boltívei). Boltozata későbbi.. Wells. A monasztikus hagyományok kiteljesedtek. Salisbury. nyugati homlokzat. c. ill. A díszítésre a geometrikus elemek túlsúlya a jellemző.). alaprajz.alaprajz. A szerkezet gazdagításával és a térköpeny teljes föloldásával egy "anyagtalan". külső kép. től). székesegyház (1320-1368): Technikai és szerkezeti elemeinek ötletes kombinációja tartózkodó.

Wells. a vertikális geometrikus meghatározottságról nyerte (pl. King's College kápolna (1446-1515). Más fejlődési úton. Kései szakaszát "Tudor-Style"-nak is nevezik. Monreale. "Függélyes stílus" elnevezését a szerkezet racionalizálásáról. Falait a térköpeny teljes föloldása jellemzi. A fentieket figyelmbe véve kézenfekvő. Cefalú). . "latin gótikáról" beszélni. Az angol késő-gótika francia megfelelője a "flamboyant-stílus". belső kép. térformálása iskolát teremtett. A romanika építészetében a lokális tárgyalástól eltekintve is . London. alaprajz. szerkezet-alakítása.n. 6. de alkalmazni fogjuk az alábbiakban bemutatásra kerülő interregionális áramlatoknál (ciszterci építészet.4.n.utaltunk az erős antik hagyományú déli területekre (Toscana. Itt csupán Lombardia és Bajorország kölcsönhatása jelent átmenetet. De még a tisztán "északinak" nevezhető normann romanikának is létrejött egy jellegzetes mediterrán változata (pl. Az "északi" és a "latin" különbözőség talán legjobban a komoly kötöttségekkel rendelkező ciszterci. ú. A templomban és a kerengőben festői rajzolatú csillagboltozat van. hogy a gótika különböző irányzatainál is mindíg megemlítjük az adott irányzat "északi" és "déli" változatát. György-kápolna (1481). "Latin" gótika (Dél-Európa) A korábbi szakirodalomban . "szentbernáti" építészetben mutatkozott meg (Burgundia és Provence eltérő értelmezése). Ezt már megtettük a katedrális-gótika elterjedésének vizsgálatakor. Már a preromanika és a Karoling-kor építészetében is alapvető különbség figyelhető meg a déli területek (Észak-Itália.Entz Géza terminológiáját fölhasználva . stb) és a szinte csak karoling hagyományokkal rendelkező északibb vidékekre (pl. az uralkodó családról. VII. és kiterjesztjük a középkor valamennyi szakaszára. valamint az európai polgári gótika tárgyalásánál is. mégműves ablakok rácsozata). Hispánia) .liturgiában is eltérő templomépítészete és a germán térítés monostorépítészete között. hispániai és itáliai változatait. Henrik kápolna (1503-1519). Westminster. Windsor. székesegyház (1329-1337): románkori hajóhoz épült későgótikus szentély. és ehhez kapcsolva még néhány emlékcsoportot. Ennek előrebocsjájtásával fölöslegesnek érezzük az emlékcsoportok és fejlődési irányok tárgyalási menetéből kivenni. Palermo. Angliától részben függetlenül ugyanide jutott el a német polgári gótika. Késő gótika (Perpendicular Style): 1350-1550 között Anglia a késő-gótikus fejlődés példaképe. Glouchester. Provence. Emlékei: Cambridge. városi szerzetesépítészet). Rajna-vidék).külön szoktak ú. egyetemi v. Ennek során említik a katedrálisok délfrancia. Kápolnák: az európai termtemplomoknak megfelelő egységesített térforma a királyi. székesegyház (1320-1368). Összefoglalónkban a "latin" jelzőt általánosabb értelmezésben használjuk. családi kápolnáknál alakult ki.

az őket fölváltó első kő-monostorok számos faépítészeti hagyományt őriztek. Mindez a romanika keretében került tárgyalásra. politikai befolyása (Sz. periódus: kötött építészet (Szentbernáti stílus): Clairvaux-i Bernát szigorú építési szabályokat írt elő a rend monostorai számára.Németországban a ciszterci műhelyek a XII-XIII.4. Mindkettő a kötött rendszer burgundiai formáját mutatja. "latin gótika" címszó alatt bemutatni egy-egy irányzaton belül az Alpoktól délre létrejött alkotásokat. Pontigny.átépült. Interregionális áramlatok a gótikában 6. Az első monostorok kezdetleges faépítmények voltak. épült 1170-1186 között) és Maulbronn (alap. építészetének megfogalmazása a burgundiai későromanika korára esik (ld. A rend szervezeti jellege (filiációs rendszer. az elterjedést a következő periódus jelentette. épült 1210-1230 között). A kötöttség ellenére a perióduson belül két irányzat alakult ki: burgundiai és Provence-i változat. 5. A ciszterci építészet periodizációja és elterjedési területe: 1. Ciszterci építészet A ciszterci rend kialakulása. Bernát propatatív tevékenysége a keresztes hadjáratok sikere érdekében) és kötött építési szabályzata lehetővé tette. A kötöttségek végrehajtását a négyévenkénti rendi nagykáptalan biztosította s a filiákat látogató definitorok ellenőrizték. 6. a gótika kialakulásában meghatározóak. 1139-ben. 1135-ben. az anyaház 1113-1115 között további négy anyamonostort alapított (La Ferté. századi nagy dóm-építkezéseknél már éreztették a hatásukat (késő-romanika). Clairvaux. A periódusnak hatása elsősorban Burgundiára volt.5.1. A "szentbernáti építészet" elterjedése: . egy részük a XVIII.és külön. Morimond). Ez a periódus lényegében csak elvi periódus.5.2. század során megsemmisült. periódus: az anyamonostorok kialakítása: Citeaux (1098). centralizált irányítás).építése után röviddel . 2. fejezet). mert az öt anyaház mindegyike . hogy rövid idő alatt egész Európában a gótika különböző irányzatainak terjesztőivé váljon. Jelentős műhelyközpontok Eberbach (alap. .

épült 1152-1159 között)..: 1151.Anglia. stb. . ép.Hispániában és Portugáliában nemcsak átépítéssel keletkezett francia-szentélyes megoldás (Alcobaça. sz. Róma. 1147. Egyrészt fölépültek pontos francia mintára (kőből) a Róma melletti nagy monostorok (import-művészet): Casamari (1203-1217) és Fossanova (1187-1208). ciszterci monostor (1135. ciszterci monostor (1139.). 3. 1135.Itáliában a kötött rendszer elterjedése kétirányú fejlődést hozott... 1230).. 1229. de íves körüljáróval..az észak-francia katedrálisok mintájára .: 1149. 12101186). átép. Tre Fontane (1221). Kirkstall (alap. Royaumont ( alap. Ezek a burgundiai kötött rendszerben épültek. 1177. ciszterci monostor (1203-1217). pl. 1135. alaprajz. periódus: A katedrális gótika hatása a ciszterci építészetre. Írországban Boyle (alap. A változás Burgundiában kezdődött. Másrészt kialakult itt a ciszterci kötött építészet jellegzetes itáliai változata (téglából): Chiaravalle Milanese (alap. San Galgano (1218-1300). amikor az anya-monostorokat . folyamán Anglia és Írország területén főleg Clairvaux létesített fíliákat. épült 1218-ban). első templom 1138-1147 között épült). ciszterci monostor (1187-1208). Clairvaux átépítése hasonló. A katedrális-gótika stílusában új monostorok is létesültek.Eberbach. stb.. .. alap. 1161. Írország: A XII. sz.. Poblet. épült 1150-1160 között). . s a későbbi angol gótikára nagy hatással voltak: Fountains (alap. 1170. de körüljáró és kápolnakoszorú övezi (funkcionálisan szerencsétlen kísérlet). . XIII. hanem új monostorokat is terveztek ilyen formában (pl. Casamari. ép.körüljárós és kápolnakoszorús szentéllyel látták el. alaprajz. Fossanova.Burgundiában Citeaux szentélye (1150-1193) egyenes záródású maradt./ Francia-szentélyes megoldás: . Pontigny szentélyét 1185-től alakították át.. alaprajz. 1194-1253. ép. Gradefes.. alap.Maulbronn.). alaprajz.: 1178-1252). Az európai elterjedés során két változat jelentkezett: a.

. Royaumont. 1225-1275. 12021237. alaprajz.).Németországban körüljárós szentély épült egyenes záródással (pl. Heisterbach. alaprajz. szentély északi homlokzata. Doberan.. ciszterci monostor (1225alaprajz. ép. a körüljárós szentély nézete. alaprajz. apszis Pontigny. ciszterci monostor. Ebrach. (XIII. tömegvázlat. . ciszterci monostor átépítés (1193. Riddagshausen.: 1189.. k.: 1171. 1220-1282. Riddagshausen. 1291-1336. ép. sz. alaprajz. alap..) és íves körüljáróval is (pl. Ebrach.Citeaux. 1275)..). közepe). átépített apszis (1185). . ciszterci monostor (1220-1282). alap.

a franciaszentély külső képe. ép. maga szentélycsarnokot alakított ki./ "Redukált típus" (egyszerű poligonális szentélyzárás): Az Alpoktól északra . alaprajz. emlékek: . Belgiumban Les Dunes (alap. alaprajz. hosszmetszet (rekonstrukció). alaprajz. Lehnin (1190-1195. nyugati homlokzat. Az európai polgári gótikából . ép. A ciszterci rend a XIV-XV. alaprajz. ciszterci monostor (1291-1336). ciszterci monostor (1190-1250). A folyamat Németországban és Közép-Európában jellemző. .Heisterbach. szentélycsanok 1250-ből) a térforma legszebb példája.alakult ki a ciszterci templom szentélyének egyetlen poligonnal és egyenes oldalkápolnákkal történő lezárása.Szentélycsarnok: Olyan megoldás. Doberan. 1202. alaprajz. az északi téglagótika jellegzetes ciszterci módosulatai. stb. csarnok-szerkezetű körüljáróval vették körül.. ép. Chorin. a franciaszentély külső képe. . ciszterci monostor (1137-1151).. de a körüljáró és a kápolnakoszorú azonos magasságú. Fogalmak. ciszterci monostor (1202-1237). Schulpforta.a városi szerzetesépítészet hatására ..átvette a csarnokszentélyes megoldást. ciszterci monostor (1273-1324). k. ahol a kiemelt főapszist többhajós. maga is polgárosodott. Schulpforta (1137-1151). végül önálló csarnoktemplomot is épített. b. Lényegében a francia-szentély egyenes változata. Lehnin. században elveszítette eredeti jellegét. 1200-1230). 1139-1214). 1210.. periódus: Kapcsolat a polgári gótikával.. 1262. Emlékei: Chorin (1273-1324). Ausztriában Lilienfeld (alap.különösebb funkció nélkül . Villers (alap. 1146. Franciaországban a megoldás nem terjedt el (a polgári gótika korában itt a ciszterci rend új építkezéseket nem végzett. 4. 1137.itt az apszis félkörös).

11.Lilienfeld.ma apácakolostor) képviseli ezt a típust. Lipót herceg. Helyszínrajz: 1. képtár (újkori).Csarnoktemplom: A templomon belül a hajó és az apszis nem különül el.. káptalanterem. 1295).. . ép. eleje). 13. a két periódus alaprajza. 5. szentélycsarnok. keresztelőkápolna (?). sz. Életformája is gátolta ebben: a vlágtól elzárt. Svájcban Salem monostora (alap. sz.Salem. mindkét térrész azonos csarnok-szerkezetű. 1348). sz. kútház. Zwettl. ciszterci monostor (1150-1187. Sz. 1138. 8. alaprajz.). ciszterci monostor (XIV. a szentélycsarnok 1250ben készült. alaprajz.Csarnokszentély: Mind a főhajó. Így a ciszterci rend lényegében "konzerválta" a XII. 1133. Ausztriában Neuberg monostora (1327-1344). templom. József kápolna (újkori). a csarnokszentély metszete. mégoly . Heiligenkreuz. Kudarca és fejlődés-képtelensége ugyanitt kereshető: a túl sok kötöttséget tartalmazó rendi előírások alig tették lehetővé a fejlődő gótika újabb irányzatainak. A ciszterci rend (és építészet) reform-szerepe a korai periódusban nyilvánult meg: egységes szervezete alapján rövid idő alatt általa terjedt el a kora-gótika Európa-szerte. Ausztriai példája Heiligenkreuz (alap.. tehát az egész szentély-fej csarnokszerkezetű. 1150-1187. 1210 körül épült. XII. sz. vívmányainak befogadását. ép. 4. főkapu. 3. 2. 12. 7. 10. régi monostor-bejárat. . 9. ciszterci monostor: 1202-ben alapította VI.. a késő-gótika fejlődésébe nem tudott bekapcsolódni. 6. ciszterci monostor (XII. csarnokszentély: 1295) és Zwettl (alap. ép. kerengő. 1342. könyvtár (újkori). . mai lakóegység.. XIV. 1137. laikusok munkaterme (fölötte hálóterme). századi építészetet. teljes átépítés a csarnokszentéllyel: 1342-1348. mind a körüljáró és a kápolnakoszorú azonos magasságú..

tökéletes életforma is a külvilágra hatástalan maradt. szószék.). étkezés. Ugyanez mondható el a XII-XIV. de nem tartalmaz komplett kiszolgáló egységet. ezt az elvilágiasodott monasztikusok és kanonok-rendek (bencések.utóbbiak pasztorációt egyáltalán nem végeztek. a városiasodás alkalmassá tette a területet./ ferencesek (minoriták. oratórium. lettner. részben városi igehírdetésükkel kellőképpen propagálták is. betekintő nyílással a szentélybe). a rend gyorsan elterjedt. Ferenc és társai úgy éltek szegény-életformát. kamalduliak) nem teljesíthették . papi trónus. 1215 után az istentisztelet csak a szentélyben lévő oltárnál (vagy valamelyik mellékoltárnál) ill. propaganda-tevékenységet nem fejtett ki. A monostor a monasztikus rendek templommal egybeépített. Kolostoraik részben alkalmazkodtak a rend életformájához. városi vagyoni polarizáció) a városon belül társadalmi feszültségeket eredményezett. orgonakarzat (átjárás a konventből). a hajó közepén elhelyezett szószéken folyt. szentély. sz. áldoztatórács. Kolostoraik a város külső részén. A kolostor csak szerzetesi szállásépület. 5. a szegények-lakta negyedben épült föl. Custodiá-ik (kolostoraik. vagy a világtól elvonuló rendek (ciszterciek. egyszerű megjelenéssel. sekrestye. kereskedelem. stallumok. 3. Nuremburg. custodia (1380-1382). Koldulórendi városi szerzetesi templom típusa ("északi típus"): 1. 4. Szemben a korábbi (gallikn. remete-telepeik) kiváló építészet alkotások: Charterhouse (Champmol. 13. Nagylétszámú városi koldulórend alakult ki. . Sz. hogy a központi helyzetű templom környezetében a kerengőről önálló remetelakok nyílnak A fejlődés következő "főszereplői" a merőben más életformát követő XIII. A szegénység eszméjének propagálása új feladat volt az egyház számára. papi kórus. templombejárat. premontreiek). frank-római) liturgiákkal. Clermont. Dijon mellett). Közös jellemzőjük. karthauzi kolostor (1380. ima. prédikáció) és életforma (vándorlás. században létrejött aszkétikus reform-rendekről is (kamalduliak. 12.5.monostor: A többnyire szinonímaként használt két fogalom más-más funkciót takar. 15. A templom előadótér-jellege meghatározta a városi szerzetesi templomok térszervezetét. custodia (XIV. torony (emeleten kápolnával. Ahol erre a polgárosodás. karthauzi kolostor (1396-tól). k. A ferences propaganda (igehírdetés.). 8. mely a rend-tagok valamennyi életfunkcióját (szállás. templomhajó. obszervánsok. gazdálkodás) hivatott kiszolgálni. tabernaculum. melyhez templom is csatlakozhat (de nem fontos egybe építeni). konvent-bejárat. Kolostor . önellátó ipar. 2. szentélykorlát. részben formailag követték a monostorok kötött elrendezését. vagy: 9. hogy ezt részben példájukkal. PaviaCertosa. Új típusú szerzetesrend csírái bontakoztak ki 1209-ben Assisiben. kathauzi kolostor (1373-1385). 6. koldulás) szempontjait is figyelembe véve az 1215-ös Lateráni Zsinat szabályozta és átalakította a liturgiát. 14. főoltár. kötött rendszerű telepe. századi városi szerzetesrendek lettek. 11. Buxheim.2. a ferences rend (rend-csoport). karthauziak. Városi szerzetesépítészet ("koldulórendek") a. 7. mellékoltárok. árútermelés. konventuálisok) A polgári életforma (városok kialakulása. 10. karthauziak). stb. 6.

keresztmetszet. A torony a szentély mellé került. Ezek redukált változata. Francesco (1228-1253): Kereszt-alaprajzú.A ferences építészet jellemzői. Firenze. Giotto) propagatív jellegű. emeleti oratóriumából ablak nyílt a szentélybe (a harangozás a szertartás szerves részévé vált). Francesco kolostortemplom (1228-1253). alsó. Mindkét típusnál a templomhoz udvar csatlakozott (kerengő). keleti kápolnasorral bővített bazilika. A szószék a hajó kiemelt helyére került. kétoldalon a szerzetesi stallumokkal. káptalanterem). S. ezalatt szentély-kriptával. Itáliában az építészetét alapvetően az helyi. Új elem a templomtér olyan egységesítése. . amikor egyetlen hajóhoz keresztház nélkül csatlakozik az oldalkápolnákkal közrefogott egyenes vagy poligonális főapszis. emlékei (eltérő "déli" és "északi" típus): A ferences rend létrejötte helyén.és fölső templom alaprajz. A mellékkápolnák új funkciót kaptak a magánmisék elterjedésével. Északon az apszis-kialakítás nem követte a ciszterci hagyományt. Boltozott (Itáliában nem jellemző). alatta végigmenő altemplommal. Assisi. antikizáló hagyomány határozta meg (nagy terek. a rendalapítás centenáriumára (1308) készült el. A monasztikus rendeknél általános közös hálótermet a szerzetesi cellák váltották föl (szakrális individualizmus). Assisi. A kápolnákat az oszlopok (pillérek) elé állított mellékoltárok pótolták. ezért térszervezet nem tipikus. háromhajós. egyhajós teremtemplom. falfestése (Cimabue. nyújtott poligonális apszist alkalmaztak. Lorenzetti. Itáliában minden városban épült gótikus ferences kolostor. oldalkápolnák. Eleve az alapító Szent zarándoktamplomaként épült. fafedélszék). keresztházas. Itáliai hagyományok szerint nyitott fafedélszékes. innen nyíltak a közösségi helyiségek (pl. de a ciszterci építészet is alapvetően befolyásolta (homlokzati torony hiánya. stb. egyenes apszis-záródás. Sta Croce (1295-1442): A ciszterci térképzés elveit követő.). dísztelen téralakítás. hogy a hajóban minél több ember tudja az igehírdetést hallgatni. S.

Colmar. Esetenként a városi koldulórendi templom átvette a városi polgári gótikus építészet térformáit. Hispániában és Dél-Franciaországban . A koldulórend nagylétszámú. "Ordo Praedicatorum"). első fele): a hajó és a nyújtott apszis között lettnert alkalmaztak (dominikánus liturgikus hagyomány). hosszmetszet. ferences templom (XIII. alaprajz. alaprajz.az iszlám előretörés és az iszlám elől észak felé menekülő zsidó kereskedők nyomán . elején): a késő-román hajóhoz épült csarnokszentély a német polgári gótika hatását mutatja. holott . ferences templom (XIII. 1.ismertté váltak az arab és zsidó természettudomány és filozófia elemei. A korábbi káptalani és szerzetesi iskolák alig működtek. sz. Sta Croce ferences kolostor (1295-1442). b. alaprajz. századra az egyházi műveltség a mélypontra került. eleje). Vitatható a gyűjtőfogalom. sz. Salzburg. mely a dominikánusokat is a "koldulórendek" közé sorolja. fele). 1225-1274). 1193-1280.. ferences templom Salzburg. Európa egyetemein teológiai fakultást szerveztek. Aquinoi Sz. valdens) forrásaivá váltak. századi hajó. Ezek újabb eretnekségek (albigens. templom belső képe. hosszú.akarata ellenére eretnek tanik terjesztője is lett. Az Alpoktól északra a háromhajós. (XIV. sz. sz. poligonális apszisú ferences templomtípus vált általánossá. a csarnokszentélyt Hans von Burghausen építette a XV. Tamás. XV. ferences templom (XIV. sz./ dominikánusok (prédikálórend) A XIII. Colmar.Firenze. de képzetlen szerzetesközössége .a lakossággal kapcsolatba kerülve . a sekrestye és a torony az apszis keleti végében önálló életet él.. melynek a feladata a tudomány művelése és szakszerű hírdetése volt (dominikánus rend. s megalkották a középkori skolasztika filozófiai rendszerét (Albertus Magnus. 1216-ban Guzman Domonkos (1170-1221) Osma-i kanonok rendet alapított.

alaprajz. alaprajz. Ezért használjuk a fejezet-címben is az általánosabb "városi szerzetesrendek" elnevezést. S. Savonarola prédikátor működése és kivégzése 1498-ban). hossz. egyenes apsziszárású templomokat építettek. sz.): dombtetőn álló kétszintes templom ciszterci "stílusban". . Kolostoruk elrendezése valamivel kötöttebb. így a két rend építészete sokban hasonlít. Domenico dominikánus kolostor (1250 k. a rend kialakulási helyén kezdetben kísérleteztek egy önálló "dominikánus templomtípus" kialakításával. de a kéthajós templomforma elszigetelt kísérlet maradt. dominikánus templom (1260-1304). Dominikánus építészet: A rend liturgikus és igehírdetés funkciói megegyeznek a ferencesekével. egyhajós teremtemplom három-kápolnás szentélyfejjel. Domenico kolostor (XIII-XIV.és keresztmetszet. Főhomlokzatát reneszánsz szellemben. Itáliában a dominikánus építészet is a ciszterci hagyományokat követte. Siena.B. Alberti fejezte be (1457). de csak egyetlen hajóval. Sta Maria Novella dominikánus kolostortemplom (1278-1349). jakobita (dominikánus) Toulouse. ez 1789-ben elpusztult. Párizs.funkciójuk alapvetően más voltl. Közvetlen építészeti előképe a párizsi jakobita (dominikánus) templom (1221). de firenzei hagyományok alapján L. több monasztikus hagyományt követ (az első elképzelés szerint a dominikánus rend monasztikus szabályok szerint élt volna). nemegyszer egymással rivalizálva (pl. Firenzében G. D.dominikánus kolostor is működött. Arezzo.a ferencesek mellett .): a ciszterci hagyományok végsőkig leegyszerűsített formája. egy. A legtöbb városban . Franciaországban. templom (1221). Toulouse. dominikánus templom (1260-1304): kéthajós csarnoktemplom kápolnakoszorús szentéllyel. Firenze. rekonstruált keresztmetszet. alaprajz. Firenze. Sta Maria Novella dominikánus kolostor (1278-1349): szabályos ciszterci alaprajz karcsú boltozattal.vagy háromhajós.

ágostonrendiek . ces kolostortemplom ferences sz. 1410). trinitáriusok. hogy a dominikánus templomok apszisát (és annak környezetét) a hagyományos szerzetesi kórus igényei szerint alakították ki. (XIII. vége).és keresztmetszet. lettner templom (1250 k. mely a dominikánus renden belüli liturgikus hagyományőrzés egyik megnyilvánulása.). templom alaprajz. század a "rendalapítások időszaka" volt: a két legfontosabb városi szerzetesrenddel egyidőben más . Eltérés csupán annyiban van. Romagna. S. kolostor.szintén városi . Itália egyes területein (Róma-környéke. alaprajz. A XIII. szerviták.) a városi szerzetesrendek templomépítészete eltérő úton haladt. Siena.rendek is alakultak (karmeliták. Domenico (XIII-XIV. Polgári gótika . templom (1229-1278.kolostortemplom sopra Minerva. Az Alpoktól északra is kimutatható a rokonság a ferences és a dominikánus építészet között . közvetlen francia hatásokat is szintetizált.6.Francesco Bologna. dominikánus Regensburg.utóbiak remete-rendként. Velence. S.). ill. Sta Maria Velence. Önálló. Gyakori a szentélyrekesztő (lettner) továbbélése. Domenico (1250 k. (1280-1453). dominikánus templom (1338-1443). Az alábbi példák ezt mutatják.). sz. dominikánus Esslingen. pálosok.Bologna.Arezzo. Erfurt. alaprajz.). alaprajz. alaprajz. alaprajz. alaprajz. Frari. alaprajz. stb. alaprajz. stb. szervita Róma. feren.természetesen az itt kialakult "típus" alkalmazásával. 6. a gótika egészét befolyásoló építészeti arculattal nem rendelkeztek. mercedáriusok. hossz. dominikánus (1240-1268).). templom (1236 k. S.

Periodizációnkban ezt a fogalmat is a korábbi szakirodalomban szereplő tartalomtól némiképpen eltérő módon értelmezzük. A gótika tárgyalásakor bevett szokás a gótika kései korszakát (1350-1550) "polgári késő-gótika" névvel illetni és Németország és Közép-Európa területére koncentrálva bemutatni. A mi fölfogásunk szerint a "polgári gótika" egy önálló irányzatot jelöl a középkor egészén belül: a feudális hagyományoktól fokozatosan elszakadó (vagy elszakadni akaró) városi közösségek építészeti törekvése, mely a gótika egészén belül szinte egy önálló "stílust" képvisel. Ennek megfelelően egy-egy régión belül a polgári gótika korai, érett vagy kései szakaszáról beszélhetünk - annak függvényében, hogy a polgári építési igény mikor jutott el olyan fejlettségre, hogy saját alkotásokkal jelentkezzék. Ennek megfelelően a példaként fölhozott német polgári gótikán belül is beszélhetünk egy korai, egy érett és egy kései szakaszról. Tehát a gótikán belül a "polgári" jelző nem a stílus kései (hanyatló) szakaszára utal, hanem önálló irányzatra. 6.6.1. Polgári gótika Itáliában Itáliában a középkor folyamán nem alakult ki erős központi hatalom, hanem egy-egy város környezetében feudális városállamok ill. regionális uralmi központok (hercegségek) keletkeztek. A toscanai, erős helyi hagyománnyal rendelkező városokban a polgári társadalmi és gazdasági formációk (manufakturális ipar, helyi pénzgazdálkodás, kereskedelem) csírái hamar kialakultak. Ennek megfelelően a feudális keretek között működő városi igazgatás is egyre nagyobb szerephez jutott. Az érdek-különbözőségek miatt általános volt a városok közötti rivalizálás - esetenként fegyveres formában is. A Franciaországban megismert, és a központosított hatalom érdekében alkalmazott reprezentatív építészet is elmaradt, e téren is városok közötti "nemes" versengés érvényesült. A város székesegyházának, mint a város súlyát kifejező szakrális szimbólumnak különös jelentőséget tulajdonítottak: a dóm méretével, gazdagságával igyekeztek a rivális városokat túlszárnyalni. E "megalo-mániás" törekvés már a pisai dóm-együttes építésénél (1063-tól) megnyilvánult: minden eddiginél nagyobb, gazdagabb dóm fejezze ki a városi polgárság öntudatát, jogállását, vagyoni helyzetét. A sort a többi, polgárosodott város (Siena, Orvieto, Firenze, stb.) folytatta. Az itáliai dómépítészetben csak korlátozottan érvényesült az észak-francia katedrális-gótika hatása. Pótolták ezt az erős helyi (antik, ókeresztény, románkori) hagyományok, a ciszterci és városi szerzetesi építészet szintén helyi - vívmányai. Az így kialakult, jellegzetesen itáliai stílust (építészetben és képzőművészetben) szokták "proto-renaissance"-nak is nevezni. Az itáliai gótikus dómépítészet emlékei: Siena, székesegyház (1229-1350): Eredetileg a jelenleginél lényegesen nagyobbra tervezett épületnek a keresztháza a mai, háromhajós, egyenes apszisú katedrális. Antikizáló pillérkötegei, polichrom felületképzése a toscanai romanika hagyományaira emlékeztetnek. Homlokzatán (1284-1299. G. Pisano) a plasztikus elemek (fiatorony, vimperga, törpegaléria) és a polichromia (színeskő, mozaik) harmonikusan illeszkednek. Homlokzati tornyai nincsenek (campanile van), a bazilikális homlokzatot csak négy fiatorony tagolja. Orvieto, székesegyház (1285-1350): ciszterci alaprajzi rendszerű, egyenes szentélyzárású bazilika, hajója fülkeszerű oldalkápolnákkal bővített. Homlokzata Sienával rokon. Lucca, székesegyház (1160-XIV. sz.): öthajós, Pisa és Siena hatását tükrözi. Firenze, székesegyház (1294-1434): Az egykori S. Reparata ókeresztény bazilika helyén Arnolfo di Cambio kezdte építeni, a munkát 1301 után Giotto folytatta (campanile). Háromhajós hosszházához nyolcszögű kupolatér kapcsolódik (Brunelleschi, 1418-1434). Homlokzata (XIX. századi befejezés) Sienával és Orvietóval rokon, egyben őrzi a firenzei románkori homlokzatképzés polichrom hagyományait (S. Miniato al Monte, Battistero).

Siena, dóm (1229-1350): alaprajz a tervezett hosszház maradványaival, nyugati homlokzat.

Orvieto, dóm (1285-1350), alaprajz, nyugati homlokzat.

Lucca, dóm (1160-XIV. sz.), belső kép.

Firenze, dóm (1294-1434), alaprajz, a kupolatér metszete, belső kép. 6.6.2. Polgári gótika Németországban Történeti és építészeti meghatározottság: A Hohenstauf-dinasztia kihalásával (1254) a Karoling hagyományokat őrző császárság megszűnt, a területet a feudális széttagoltság jellemezte. Ebben a városok, városi szövetségek képviselték a polgári fejlődést. Építészetben a korai (későromán, koragótikus) dómépítészetet egyre inkább az önálló városi reprezentáció építészete (plébániatemplom, városháza) váltotta föl. Míg a centralizált feudális (francia) modellben a város rangját a városban székelő feudális hierarchia adta meg (püspökség -

székesegyház), addig a polgári városnak már nem kell ilyen "rangot" szereznie. Arra törekedtek, hogy a várost egyház-igazgatásban is függetleníteni tudják a feudális igazgatási kötöttségektől. A város a plébániatemplomát maga építteti, maga tartja fönn, papját ő választja, ő fizeti. A gazdag családok fogadalmi kápolnák, oltárok alapításával, magán-misék fizetésével járultak hozzá a templomuk életéhez (szárnyasoltárok, javadalmas papok, stallumok, fogadalmi- és sírkápolnák). A városi szerzetesség is alkalmazkodott a polgári életformához. Épületeik gazdagodtak, átvették a polgári gótika térformáit. Építészeti jellemzők: - erős későromán hagyományok, - a francia gótika átértelmezése (pl. csarnok-szerkezet alkalmazása), - a misztikára és a realitásra való törekvés ellentéte (épületplasztikában), - kétszintes belső tértagolás, a csuklós erőjáték elfedése, föloldása (szerkezeti gazdagítás, boltozatok), - egytornyos homlokzat-alakítás. a./ korai szakasz (XIII. sz.): A plébániatemplomokon az észak-francia katedrális gótika "redukált" változata keveredett a helyi későromán hagyományokkal. Marburg, Sz. Erzsébet templom (1235-1283): A katedrálisokra jellemző kéttornyos homlokzat mögött háromhajós, trikonchás szentélyű, csarnokszerkezetű templom áll. Trier, Liebfrauenkirche (1235-1253): Kísérlet a gótikus centrális térforma megteremtésére, négy oldalról egy-egy kápolnakoszorú övezi a négyezeti teret. A homlokzatképzésben a románkori hagyományok továbbélése figyelhető meg.

Nürnberg. a csarnokszerkezet térlefedésében előtérbe kerültek a gazdag háló. Egyes esetekben az egytornyos. Esslingen.). 1260-1354). Sz. nyugati homlokzat. stb. Frauenkirche (XV. sz.Marburg. axonometrikus metszet. sz. Trier. b. Erzsébet templom (1235-1283). háromhajós templomhoz a franciaszentélyre emlékeztető keleti templomrészt építettek: Freiburg im Breisgau. de egytornyos megoldása. Frauenkirche (monasztikus funkcióval./ érett szakasz (XIV-XV. alaprajz. metszet. Liebfrauenkirche (1350-1358). alaprajz.vagy csillagboltozatok: Ulm. .): Kialakult a városi plébániatemplomok jellegzetes háromvagy öthajós. A későbbiekben ebből fejlődött ki a csarnokszentély. Münster (1380-1390). Liebfrauenkirche (1235-1253).

1439): a kéttornyos. Frauen. Münster (1380-1390). nyugati homlokzat. csarnokszerkezetű szentélyt építettek. sz. Esslingen. Schwäbisch-Gmünd. Lorenzkirche (XIII. Salzburg. alaprajz. Pl. keresztmetszet. Heiligkreuzkirche (szentély 1351-től. A folyamat első építészeti vetülete a csarnokszentély megjelenése: a meglévő. Heinrich és Peter Parler műve): a szentély-kialakítással egyidőben az egész templomot körüljárós csarnokszerkezetté alakították. sz. hanem a gazdag polgár is itt követelt magának helyet életében (stallumok) és halála után (sírhely). korábbi templomot bővítették. Nürnberg. ferences templom).. Az így megnövekedett.. A térformát a városon belüli szerzetestemplomok is időnként átvették (pl. sz köz. többhajós. belső kép. gau. egyszerűbb hajóhoz gazdagabb. kirche (XV.Freiburg im Breisalaprajz. Liebfrauenkirche (1350-1358). . Nürnberg./ kései szakasz (XIV-XVI. Frauenkirche nyugati homlokzat.). gazdag szentélytér nemcsak a papság helye. alaprajz c. (1260-1354).Ulm.): A vagyonilag is differenciálódott városi polgárság szakrális igényeit új térformákkal elégítették ki.

Halle. . Heiligkreuzkirche (1351). az apszis legföljebb jelképes.1439). Lorenzkirche (XIII. Pl. városháza) mintájára a templom is egyetlen hálóboltozatos tér. a csarnokszentély külső képe. Nürnberg. Annaberg. keresztmetszet.Schwäbisch-Gmünd. Frauenkirche (1425-1500): a háromhajós. körüljárós csarnoktemplom mindkét vége íves (poligonális) lezárású. A csarnoktemplomon belül megszűnt a szentély és a hajó különválása. Mária templom (1530-1554). sz. plébániatemplom (14991525): az egytornyos. alaprajz. alaprajz. Ingolstadt. csarnokszentély külső képe. A típus Szászország későgótikus építészetére jellemző. Az egész épületet változatos hálóboltozat fedi. A német polgári gótika kései szakaszának további térformái a csarnoktemplom és a teremtemplom. nyugati homlokzat.. A tér végső leegyszerűsítését jelenti a teremtemplom megjelenése: a világi polgári terek (posztócsarnok. "ál-keresztházas" templom keleti része jelzés-szerű hármas szentélyfejben végződik. az egész templomot gazdag rajzolatú térgörbe-boltozat fedi. Az így egységesült teret rendszerint gazdag hálóboltozat födi. A forma rokon az angol kései kápolnák megoldásával. Sz.

királyi vár (1477-től).): Nürnberg. . Kutná Hora. műhelyek szervezetekbe (céhek.Roritzer. ferences templom (szentély. Peter Parler művei: Prága. Sz. . Mária (1530alaprajz. A kései polgári gótikában megváltozott az építési szervezet jellege. S. Ingolstadt. Lorenzkirche (1439-től). Konrad (? .Buchsbaum. Nagyboldogasszony templom (átépítés). Hans: Bécs. Az egyes mesterek. Bern-Zürich. kirche (1425-1500). Kutná Hora. benne Peter Fischer S. István dóm csarnokszentély (1446-1454). boltozat).és csillagboltozatok váltották föl. belső kép. s dekoratív hatást is biztosít. Fontosabb családok: . A későgótika szerkezeti újítása a térgörbe boltozat. Sebaldus ereklyetartója. plébániatemplom (1387-től). Vit dóm (befejezés). Jakab templom (1400-0440). templom 1554). . Strassburg. Borbála templom. részben szerzetesi. Sz.1475 k. Sebaldus templom. Peter (1330-1399) voltak a legjelentősebbek. de egy adott építkezésre szerveződött műhelyeket fölváltotta az egy vezető mester köré csoportosult szervezett műhely. alaprajz.Annaberg. Sz. A korábbi. majd fia. részben világi.Stethaimer.Parler-család: Heinrich (Schwäbisch-Gmünd). Buda. plébániatemplom (1499-1525). Sz. Nürnberg.Rejt. A vezető mester meghatározta a műhely jellegét (a gótikus építészet individuálissá vált). alaprajz. Köln. Fontosabb későgótikus építőpáholyok: Bécs. Munkáikon egyedi szerkezeti vagy formai "újítások" érvényesültek. "Könyv a fiatorony helyes szerkesztéséről" (1486). . Frauen. építész-családok. Egyre nagyobb szerephez jutottak az építész-egyéniségek. . Benedikt (1454-1534): Prága.Halle. Sz. S. építőpáholyok) tömörültek. Borbála templom (befejezés. amelyben a bordák kétirányú hajlítása a merevséget is fokozza. Strassburg. A boltozatok fejlődési iránya: a háromcsuklós keresztboltozati rendszert háló. Salzburg. 1408-1452). Hans (1355-1432): Landsahut.

kúszólevelekkel. a kapu mellett fiatornyokkal. A boltozat ("parleri boltozat") és a homlokzat az ő egyéni koncepcióját tükrözi. sz.3. A műhelynek komoly hatása volt a magyar érett-gótikára. Kassa. Hans Buchsbaum tevékenysége. a bélletben baldachinos szoborfülkékkel. zarándokkapuzat (bélletes. Főművük a prágai vár Ulászló-terme (1477-1502). Prágai műve a Károly-híd (1357-1378). valamint a támpillérek 45°-os élben végződése.n. Prága.vagy csillagboltozat). Valószínűleg az ő tervei szerint kezdték építeni a Kutná Hora-i Sz. a homlokzaton megjelenő.k. kereszt-virággal. metszetek. Siklós. A műhely magyarországi hatása is kimutatható (Selmecbánya. A legjelentősebb a prágai és a bécsi dómműhely volt (Peter Parler ill. mai forma a XVI. csarnokszentély. (Buda. 6. Sz. vakmérművekkel. Vit székesegyház: Az építkezés alap-koncepcióját Arras-i Mátyás terve határozta meg. Halála (1352) után vette át a már félig-kész épitkezés vezetését Peter Parler (1330-1399) Gmünd-i származású délnémet építőmester. térgörbe-boltozat (kétirányban hajlított bordákkal kialakított háló. részletek (Sódor A. Szerkezeti "újításuk" az ú. A "kaputípus" kiindulópontja az ú. nyomán). vimpergákkal.n. stílusát a német építőmester-családok és műhelyeik határozták meg.). "parleri boltozat" (a hálóboltozat egyszerűsített formája).). . Somorja. alaprajz. a Narbonne-i székesegyház mintájára (1344. csehországi munkája a Kolin-i Sz. Borbála templomot (1388-1506.6. stb. Homnlokzatképzésben említendő az eresz vonalában kialakított áttört rácsozat. Polgári gótika Közép-Európban A terület fejlődése szorosan kapcsolódott a német fejlődési vonalhoz. elejéről). valamint az említett Kutná Hora-i templom befejezése..Háló-és térgörbe boltozat. Szászsebes. Bertalan templom (1360-1385). szamárhát-ívezettel. A Parler-műhely fontosabb jellemzői: Szerkezet-alakításban újítás az ú. középen osztott kapu). kőrácsos függönyökkel. plébániatemplom. stb.).n. Nagybologasszony templom átépítése. Szintén prágai központtal dolgozott Benedikt Rejt (1454-1534) műhelye. valamint a kapu-plasztika. baldachinos szoborfülkék és szobrok.

Bécs. hogy annak építészeti vetülete is volt. Csarnokszentélye (a regensburgi dóm mintájára) a XIV. Somorja. nyugati homlokzat. nyugaton mindössze 2-3 alkalommal változott úgy. 1534). elején készült.Prága.Éppen a "változatlanság" és a tökéletességre törekvés ("Istennek a legjobban és a legjobban") miatt egy-egy stílus reprezentálására a szakrális építészet alkalmasabb. keresztmetszet. megmaradt nyugati része a magyar jáki műhellyel mutat szoros rokonságot. stb. Kutná Hora. Ennek oka: . századi eredetű. azok függvényében gyakran változó. mint a mindennapi funkciókat követő. autoportréja a szószék lábazatán és az északi hajó egyik konzolán megmaradt. A világi építészetben mind lakó-. alaprajz. metszet. Sz. . A műhelynek a Nyugat-magyarországi gótikára volt hatása (Pozsony. . A hajó átalakítását és boltozását 1446-1454 között végezték. Sz. a középkori építészet fejlődésének áttekintésekor elsősorban a szakrális építészetet vettük alapul. ez a munka köthető Hans Buchsbaum építőmester tevékenységéhez. Borbála templom (1388alaprajz.A szakrális funkció tartósabb. Nagyszombat. Középkori világi építészet Mint a bevezetőben már jeleztük. mind a közösségi funkció a társadalmi-gazdasági fejlődéssel dialektikus egységben van. 7. 1304-1446).Vid székesegyház (1356-1385). István dóm (XIII. keleti nézet. mind a védelmi. rugalmasabban és gyorsabban követte a pillanatnyi igényeket. István dóm: Első formája XIII. Sz. alaprajz.. nemegyszer "szükségleti építészet" jellegű világi építészet.). Bécs. sz. A szobrászati munkában jelentős szerep jutott Anton Pilgram mesternek (1460-1515). Pilgramskanzel (1515). Sz. A liturgia keleten egyáltalán nem.

ágyútorony. A bástyák belseje tömör volt. Scamozzi: Palmanova városterve . London. Ez többszörös. A kiépülés többnyire a gótika korára esik. Angliában a kelta hagyományok és a normann várépítés jellegzetes ötvözete a keep v. olaszbástyás várak alkalmazása Itáliában vált általánossá (pl. Athosz. Hagia Szophia. századig tovább működtek. Sophiane. A limes kisebb települései is későbbi. kaputornyokkal megerősített többszörös falgyűrű.1593). tower. . A népvándorlás népeinél az ideiglenes védelmi építményeket (szekérvár. Magja nagyobb épületegyüttes: vár és palota együtt. alacsonyabb.Michael. Carcassonne. vagy egyszerű falgyűrűvel körbevett udvar. stb. Az erődítés elemei: csapórács. Ezek a falak mentén az oldalazó fegyver-használatot tették lehetővé. sőt meglétük károssá vált. Mont-S.normann vár: külső. Hasonló várak a keresztes hadjáratok más területein is létesültek(Crak des Chevaliers. A terepadottságok helyenként a természetes sziklaképződmények várként való fölhasználását is lehetővé tették.frank vár: földsánccal. burgus-ok esetenként a XIII. V. tarisznyavár (előretolt ágyúállás). Konstantinápoly. szuroköntő. Aquincum). századtól jelentős várépítési és erődítési tevékenység folyt (Amberd. palánkkal kombinált sáncrendszer. rondellák (kaputoronnyal kombinálva: barbakán). Lyon. gyilokjáró. . Várépítészet A Római Birodalom településeit fallal vették körül. középen kő lakótoronnyal (donjon. Solva. Yilan Kale. Ani. London). középkori települések alapjai lettek (Breigetio. pl. pl.és palotaegyüttes). külsőtornyos v. "héjtorony" alkalmazása) a kilikiai várépítészet is átvette. Ez lényegében nagyméretű lakótorony és egyéb lakóegyüttes. A Keletrómai Birodalom (Bizánc) területén a vár.és új-olasz rendszer). vizesárok. Ulcisia Castra. Intercisa). Rila.1. pl..és belső tornyokkal. bennük ágyúfolyosókkal (kazamaták). Manazkert. Belfried). A Birodalom határán (limes) lévő településeknél kifejezetten a védelmi jelleg dominált (Vindobona. Alapvető vártípusok: . palotaegyüttes és városfalak. Róma). ezek egyrésze a középkor folyamán a városi védelem alapját képezte (Perugia. ennek építészeti újításait (pl. Theoderich templom. főleg a keresztes hadjáratok idején (Korykosz. Campona. "latin helytartóság"). 7.és palotaegyüttes.Az előbbiekből következően a vizsgálathoz rendelkezésre álló emlékanyag is éppen a szakrális építészet köréből maradt fönn. Szíria. Misztra. Gyakori a szakrális épületnek védelmi célra való fölhasználása. A provinciák településein a védelemnek fokozott szerepe volt. Az örmény területen a X. Malbork. Castel del Monte). Kialakultak az ágyúállások. Avignon. Sabaria). Coucy. Ilyen megoldás lehet az erődített kolostoregyüttes (pl. Klosterneuburg. Győr). Contra Aquincum. palánkkal. Az olaszbástyás rendszert városfalakként is alkalmazták (Lucca. Orange. de vastagabb falakat építettek. Ravenna. A szabályos. Kajan). de szerkezetük hatott az itáliai reneszánsz várostervezésre is (pl. Novgorod. Moszkva). Arques. A tűzfegyverek elterjedésével a tornyok szerepe csökkent. benne a főtemplommal egyben hatalmi szimbólum (pl. Sz. A romanika várépítészetét a tűzfegyverek nélküli haditechnika határozta meg. Szehun. többszörös védőművel kombinálva (pl. palánkvár) a földvárak rendszere váltotta föl. Ennek jellegzetes továbbélése az orosz fejedelemségekben a kreml-ek építése (pl. Arrabona. Sinai. A castrumok. fellegvár és városfalak). így a római militáris építészet esetenként a középkori város szerkezetét alapvetően meghatározta (Köln. Gaillard. pártázat. A középkor végén kialakult a fülesbástya (ó.

emeletén díszes tanácsterem volt (pl. Regensburg. A római hidak mintájára hidakat építettek. Gimignano). Nürnberg. Szászkézd). stb.ház. az örmény "anapat"-típus). építésük az adott rend előírásaihoz alkalmazkodott (pl. menhely) egyházi. téglaépítészet váltotta föl. Ugyanakkor figyelmet érdemel. S. Firenze. Lőcse. Muzsna. Benne kapott helyet a védelem és igazgatás néhány funkciója (őrszoba. Berethalom.a római városokhoz viszonyítva . német és skandináv területen a favázas emeletes ház (Fachwerk).Katalin kolostor. az erődített templom: az épület teteje. A zsúfoltság és a közművek hiánya gyakran katasztrófát okozott (tűzvész. Assisi. ezt a fejezetet a jelen jegyzetből kihagytuk. szabadon áll. Lübeck. Tours. posztócsarnok. magasabb egységből áll (pl. Pozsony). A közlekedési építés . A lakóház alaptípusai: . irattár. Bologna.déli (itáliai) típus: a házak zárt utcavonalat alkotnak. Jellegzetes megoldás francia. Gönc. A kialakuló ipar és kereskedelem megkívánta a saját középületek kialakítását (pl. Sopron). A gótikus lakóházak többnyire emeletesek (alapterület-növelés). börtön. körülötte szabályos várrendszerrel (pl. majd egészben a kő v. Mödling. s az emelet konzolosan előreugrik (az utca-szélesség megtartása csak a földszinten volt ellenőrizhető). Lund. Siena.északi (germán) típus: a házak szabadon állnak vagy zárt utcavonalat alkotnak. várostorony (tűztorony) és loggia vagy loggiás lépcső csatlakozik hozzá.2.itt került sor a magyar középkori építészet vázlatos bemutatására. A városi védelmi rendszer (városfalak.a tárgyalás logikáját követve . tornya van védelmi célra kialakítva (pl. Magyar középkori építészet A korábbi jegyzetben . . A lakóépületek városi elrendezését az alapterület szűkössége. A városi középületek közül a városi polgári reprezentáció világi képviselője a városháza. A kezdeti faépítészetet részben.). a közlekedés biztosítása és az építtető vagyoni helyzete. Buda. Lübeck. Verona. .). Bamberg). A városi lakótorony kéttraktusos épület. járvány). 8. Firenze. A város. céh-székházak.Itáliában szokásos volt a városi lakótornyok építése (városon belüli családok vetélkedése). városkapuk) lényegében megegyezik a váépítészetnél elmondottakkal: azonos haditechnikát és azonos védelmi technikát követelt meg a feudális birtokközpont és a város egyaránt. Nagyszeben). főleg lovagrendi kezelésben voltak. pl. a tetőgerinc és az eresz vonala az utcatengellyel párhuzamos (pl. Rendszerint a város főterén. mint zárt társadalmo organizmus részben fölismerte. csatornázás elmaradása. esetleg kicstár). Medgyes). Mivel a magyar építészet bemutatására önálló jegyzet készült.alacsony színvonalú volt (útburkolat hiánya. Az északi terület városházái egyszerűbbek. Ponte Vecchio). pl. Vörösberény). 7. kereskedőház. stb. foglalkozása határozta meg. hogy az "egyetemes" és a "magyar" középkor tárgyalása nem választható el: a magyar . vagy a templomerőd: a templom az öregtornyot helyettesíti. Freistadt. Bártfa). részben újakkal helyettsítette az antik városok közösségi funkcióit. de az ereszés gerincvonalak az utcatengelyre merőlegesek: a ház oromfala néz az utca felé (pl. Az egészségügyi létesítmények (ispotály. és toronyszerű. toronytalan épületek (pl. néha egyéb funkcióval is gazdagítva (pl. Homorod. Albi. A két szomszédos ház közé gyakran kocsibehajtót építettek ("dufartos"durch frahrt . a főtéren szabadon álló. az utcavonalat lezáró alacsonyabb. Városi világi építészet Az árutermelés-pénzgazdálkodás fejlődésével az önellátó feudális bitrokközpontok helyett a városok jutottak vezető szerephez.

1. Késő-bizánci építészet 2. Ókeresztény építészet a provinciákon 1. Ókeresztény építészet Rómában 1.3.2. Az egykori Birodalom építészete épp úgy meghatározó volt a keleti császárság (Bizánc) építészetében.1.3.1. Az ókeresztény építészet kialakulása 1.2. Fejedelmi. Közép-bizánci építészet 2. Ősi formakincs továbbélése 4. Az antikot szinte már elfelejtő későközépkori művészettel egyidőben született újjá Itáliában az antik: a reneszánszban. Palesztína 1. Az ókeresztény építészet előzményei 1. Római (antik) hatás 4. vagy annak fölélesztésével találkoztunk.4. A Balkán bizánci hatású építészete 2.3.2.2. Bizánci építészet 2. Orosz fejedelemségek 2.1. Bolgár birodalom 2.4.2.2. Tartalomjegyzék Róma és a keresztény Kelet szakrális építészete 1. Ravenna kora-középkori építészete A romanika szakrális építészete 4.3. † † † Az európai középkori építészet áttekintése során lépten-nyomon az antik.3. Szórványemlékek a népvándorlás korából 4.2.3.1.4. mint a római provinciákon szerveződő prefeudális-feudális államok kultúrájára.1. Gótok építkezései 4. a nagy római kultúra hagyatékával.4.1. Román fejedelemségek építészete 2.1.2. több szállal is kapcsolódott az európai fejlődési irányokhoz.4. Arménia (Hajasztán) 3.4.4. uralkodói építkezések .3.2.4.1.4.építészet fejlődése rendszeresen. Nemzeti építészetek Bizánc hatósugarában 2. A Kaukázus-vidék középkori építészete 2.1. A kialakulást befolyásoló tényezők 4. Kora-bizánci építészet 2. Egyiptom 1.4.3.1. Népvándorláskor 4.2.3. Szerbia építészete 2. Szíria 1.1. a római egyház térítői tették újra érthetővé és fölfedezhetővé a középkori népek számára.2.1. A holt. Építészet a nyugati provinciákban 2. Georgia (Grúzia) 2.3.3.1. A fenti sorokban és fejezetekben rendszeresen utaltunk erre a kapcsolatra. kőépítészeti hagyatékot a "második Róma".

6. Normann ("imperiális") építészet A gótika szakrális építészete 6.2.1.1.2. "Karoling renreszánsz" 5. A nyugati (Német-római) császárság építészete 5. Németország 6.2. A térítő bencések első építkezései 5.2.2. Középkori világi építészet 7. Bizantizáló romanika 5. Ciszterci romanika 5. Itália 6.6. Németország 5.2. Ferencesek 6.2.és zarándoképítészet ("bencés romanika") 5. Német-római császárság építészet.5.1. Városi világi építészet 8.2.2.1.1. Német-római császárság építészete. Városi szerzetes-építészet ("koldulórendek") 6. Antik hagyományok továbbélése ("latin" romanika) .3.4. Dominikánusok 6.5.1. Lombardia 5. Az észak-francia gótika elterjedése 6. Angol gótikus építészet 6.3.1.2.2. Polgári gótika 6.4. Gótika 6. Szerzetes. "Latin" gótika 6.Itália .1.3. Várépítészet 7. Ciszterci építészet 6.6.1.6.5. Magyar középkori építészet Tartalomjegyzék . Közép-Európa 7. egyéb terület (Bajorország.Németország 5.2. Német-római császárság építészete. Interregionális áramlatok a romanikában 5.2.Provence .3.1.4. Interregionális áramlatok a gótikában 6.3.5. Észak-francia ("katedrális") gótika 6.1.2. Romanika 5.4. Karintia) 5.2.2.5.1.5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->