P. 1
Regi Erdelyi Kortek Es Mas Gyumolcsok

Regi Erdelyi Kortek Es Mas Gyumolcsok

|Views: 701|Likes:
Published by Tóth Tibor

More info:

Published by: Tóth Tibor on May 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

'•J

-'

/,

Nagy-Tóth Ferenc

REGI ERDÉLYI KÖRTÉK ÉS EGYÉB GYÜMÖLCSÖK

^S

.j^^ft".

i^^

Nagy-Tóth Ferenc Régi erdélyi körték és más gyümölcsök

A kötet megjelenését

T

"m rff
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta

Nagy-Tóth Ferenc

Régi erdélyi körték és más gyümölcsök

N ^ 4 A V - •':.-••

^^E[J^
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása Kolozsvár, 2006

Descrierea CEP a Bibllotecii Na^onale a Romániei NAGY-TÓTH FERENC Régi erdélyi körték és más gyümölcsök / Nagy-Tóth Ferenc. - [Kolozsvár] Cluj-Napoca: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2006, p. 328 + 30 plan^e; 17x24 cm ISBN 10 973-8231-59-0 ISBN 13 978-973-8231-59-7

OC ÍOO. 'hn
'TÁRj

Készült a Református Egyház Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjának nyomdájában Felelős vezető Tónk István Műszaki szerkesztő: Bálint Lajos Korrektúra: Sztranyitczki Mihály A színes képeket Kőváry Éva dolgozta fel Számítógépes tördelés: Nagy Andrea

+

Előszó
A részeiben is összetartozó Kárpát-medence gyümölcsészetének kibontakozásához Erdély is hozzájárult. Mind természeti adottságai, értékei, mind pedig népe szorgalma és tehetsége által. Ez a különlegesen nemes emberi tevékenység itt, a Kárpát­ medencében egy viszontagságos évezred végén érte el virágkorát. Az erre az időre el­ ért ígéretes haladást törte meg a gyötrelmes 20. század. Az I. világháború szomorúságos vége Erdélynek és egyúttal gyümölcsészetének is idegen rendelkezést szabott meg, megváltoztatva haladásának irányzatát, felfogásbeli eszmeiségét. A végzetes csapást azonban a II. világháború utáni magántulajdon megszüntetése s általa az önálló kez­ deményezésű termelőgazdálkodás elsorvasztása jelentette. Erdély régi gyümölcseinek gyűjtése a földtulajdon államosítása előtti utolsó évek­ ben, 1951-1957-ben történt, amikor még léteztek a régi gyümölcsészet maradványai. A gyűjtések írásos és képi anyaga (két szakdolgozat megjelentetése után) a volt Bolyai Tudományegyetem Természetrajz Kar kallódó hagyatékába került. Az önkényuralmi rendszer bukása után (1989) a régi almák részletesebben feldolgozott anyagát (a millecentenárium emlékére) közölni lehetett (1998). A társadalmi rendszerváltás utáni reményteljes viszonyok lehetővé tették az esetleg még megmaradt ősi és Erdély kör­ nyezeti feltételeihez jól alkalmazkodott gyümölcsök felkutatását. Ennek a lehetőségnek köszönhetően a 2001-2004-es években a Duna televízió „szenvedelmes kertészei" (Ambrus Lajos író és Erdélyi János rendező) újabb kutatási és képanyagrögzítési kiszál­ lásokat szerveztek Erdély jellemző gyümölcsészeti és településtörténeti tájaira (Marosszék, Udvarhelyszék, Mezőség, Kalotaszeg, Szilágyság). A most közrebocsátott munkába az ekkor gyűjtött gyümölcsészeti anyag is bekerülhetett. Erdély régi gyümölcseinek tárgyalásában önkéntelenül is érvényesül a történelmi szemlélet: az itt megtelepült nép viaskodása a természeti és a gyakori idegen érdekű társadalmi erőkkel. S közben is tökéletesítve a termesztett növények, a gyümölcsfák művelését, melynek eredménye a csodálatos fajta- és hagyománygazdagság. A múltbeli eredettel és azonosítással összefonódó fajtaleírásokhoz viszonyítva a gyakorlati gyümölcsészeti tudásanyag háttérbe szorult. A körték gyümölcsészeti pontos leírása egyébként is sajátosabb, körülményesebb, mert bár alakváltozatosságuk széles körű, színárnyalataik nem oly jellegzetesek, mint az almáké. Talán ennek (is) tulajdonítható társneveik (szinonimáik) sokasága (a Nyári Kálmán körtének 64, az Erdei vajkörtének 6l társneve halmozódott fel), ám kevesebb népi-képzeletvilági ihletettséggel. Erdély gyümölcseinek ezt a munkáját emlékezetessé teheti a hitelesen művészi ér­ tékű s ugyanakkor hamisítaüanul (méreteiben is) valósághű képanyag (akvarell és gra­ fika), mely a marosludasi Keresztes Kálmán (1887. II. 29.-1980. II. 29.) elhivatott kép­ zőművész tehetségének és ügybuzgalmának örökbecsű alkotása. Qelenleg nemigen készül ilyen tudományos igazoló képanyag.) A szerkezeti tollrajzok Pap Ernő kiváló grafikus lelkiismeretes munkájának a bizonyítékai. A régi erdélyi gyümölcsök e könyvének a megjelentetése az Erdélyi MúzeumEgyesületnek köszönhető. És mindazon intézményeknek és személyiségeknek, ame­ lyek s akik megértő támogatását, itthon és otthon, sikerült megszereznie, azzal a nemes szándékkal, hogy a benne közölt adatok és gondolatok ne csak a gyümölcsészetet, hanem általa minden maradandó alkotó tevékenységet serkentsen. Köszönet illeti a Református Egyház Misztótfalusi Sajtóközpontjának munkaközösségét a hozzáértéssel, buzgalommal és szeretettel végzett kiadásáért. A szerző

.

5-2 millió év) a jelenkorig (holocén. amely a vackorból a jelenlegi termesztett ízletes körtefajtákat eredményezte.. majd Észak-Indián át Délkelet-Kínáig halad (Terpó 1958. század második felében Erdély-szerte és a Kárpát­ medencében. amit Linné adott: Pyrus. Serres Olivér szerint „egy körtefák nélküli gyümölcsös meg se érdemli a nevét". a jósvafői Szőlőhegy (Varga és mtsai." (Terpó 1958) . a galagonya QCrataegus) nemzetséget (genus) is magába foglaló Rózsafélék (Rosaceaé) család már a földtörté­ neti harmadkor (tercier) végén. A közismert és széles körben elterjedt fajták. Ez a határvonal északon Dél-Anglia.I. továbbá Szírián. A negyedkor (kvarter) fo­ lyamán (kb. vagy még inkább keresett és használt lehetett. szilva. A déli határvonal a Földközi-tenger észak-afrikai partjai men­ tén a Sínai-félszigeten. Ázsiában a 20. vagy bármely más szabadon termő gyümölcs (meggy. Soó 1965). majd déli partja mentén a Kopet-dag hegységen át a Hindukust és Himaláját megkerülve Kelet-Kínán és Koreán keresztül az Amur mentén Japánig húzódik. a Tigris és Eufrátesz kö­ zépszakaszán. a Volga kö­ zépszakasza. a berkenye iSorbus). 2000). A vad körtefajok és természetes előfordulásaik A körte iPynis) nemzetség fajai elterjedésének északi határa Európában a 60. szé­ lességi fok mentén halad.. a balatoncsicsói Bankó (Mészáros A. A vadkörtefás-tölgyes füves ligetek verőfényes domboldalakon gyakran látható élő tájképek voltak még a 20. A körte Körtefás táj A körte az északi földrészek egyik legváltozatosabb megjelenésű és legkedveltebb minőségű gyümölcse. „Az igazi botanikus név. makk. olyan nagynak képzelhető el az a változási fo­ lyamat. cse­ resznye. a szilva (Pninus). 15 ezer éve) bekövetkezett (el­ jegesedés. Emlékezetesebbek a Kolozsvár környéki Bácsi-torok (Nyárády 1941^4). 2-1. 2000). gesztenye). glaciális. Dél-Dánia. som.. A körte {Pyrus). fejlődtek ki az ismert vad körtefajok.5 millió éve) a jelenkorinál melegebb. valamint a tájtípu­ sok nyártól a következő tavaszig az előnyös tápanyagtartalom bősége mellett. A pliocén szakaszban (megközelítőleg 2. mérsékelt és szubtrópusi éghajlat uralkodott a vad körtefajokat is tartalmazó lombhullató erdők övezetében (Batiz 2000).5 millió év) hatására keletkeztek. a Kaszpi-tenger nyugati. Batiz 2000). A növénytermesztés hajnalán éppoly.. mint az alma. 3 millió éve) megje­ lent (Terpó 1958. A körte még nem annyira néptáplálék. a kellemes illatok sokféleségével vonzzák és serkentik a velük való bíbelődésre a cselekvő embert. csakúgy mint a szilágysági „hepehupás" kies tisztások. mint az alma. a déli pedig Európában és Észak-Afrikában a 30. kb. de azzá válik a termésérés és tárolás időtartamának növelésével. a külön­ leges ízek. dilűvium korszaka. Amilyen nagy a különbség a jelenkori hagyásfás vadkörtefás tájak és az ugyanott lé­ tezett valamikori ősi erdőségek között. Cipruson és Krétán. annak miocén szakaszában (kb. 2. Ázsiában az 55. berkenye.

.

communis (De Candolle 1894. Eredetileg Pyrus communis L. P. et DC." Ez az eredet kelti a szüntelenül gyarapodó természet­ beni változatosságot.) nemesítéséből származó fajtáknak köszönhetően. Borcea 1985). communis L. 1964. Pinis sativa Lam. század végére alig maradt 27% (Giurescu 1977. A termesztett körte vad ősei „A termesztett körtefajták és a vad fajok között botanikailag és pomológiailag nincs éles határvonal. neveket is használják. Terpó 1958. A vackor (európai vadkörte) eredeti növénytani neve. Jávorka 1925. mind Ázsiában. szintúgy a rendszerezések bizonytalansága is jelzi a vad körtefajok és termesztett fajták állandó változatosságát. hanem a kutatók felfogásából következőleg is. de időközben nem kevesebb. az újabb átmeneti alakokat." (Rubtzov 1940). Pyrus communis (a) Pyraster Linné 1753. elsősorban az usszuriai körte (f. mint valamikori erdei fáknak az ekerjedési területeit erdőségek borították mind Európában. A körte nemzetség (genus) faja- . a tűz csiholásának a felfedezéséig. s általában megegyezik a kocsányos tölgy {Quercus robitr) hatái'vonalával. A termesztett körte {P. A vad körtefajok természetes életfeltételek között főleg vegyes fajú tölgyesekben {Quercetalia piibescenlis) voltak gyakoriak. a hagyásfás ligetek környezetében a vadkörte fajok természetes változatossága fokozódott (Rubtzov 1939). Az erdők kiirtása után. Megtévesztő e sokféle név következetlen használata. Akárcsak az elnevezések. mint 14 hasonnév isynonimd) is hozzáragadt. 102106) korában is. mind pedig Ázsia vadkörte termő vidékein. Eredetileg Kína területének 70%-át borította erdő.A vad körtefajok. tissuriensis Maxim. Nem egységes a termesztett körtefajták növénytani gyűjtőneve icollectiv) sem. u.Querceto [puberscentil-Cotinetwri) és gyöngköleses tölgyes {Querceto-Lithospermetuni) (Terpó 1958).Querceto-Convallatietum.subspecies) vagy változatának (varictas).sativa Lam. Querceto-roburis stepposwrí) társulásokban (Soó 1937) is. (1805)" (Sávulescu 1956). 1954. inelyből mára csak 8% maradt. A kutatások eredményeként a jelenleg elfogadott név: Pyrus pyraster Burgsd. Jelenleg ismert neve P. et DC. A Kárpátok erdőrengetegei az Al-Dunáig és a Tisza-síkság pereméig terjedtek. hanem különálló rendszertani egységnek. Gyúró 1976. a tudatos termelőgazdálkodás és erdőirtás felismeréséig tartott. nem tekinthetők a "közönséges körte (Pirus communis)" alfajának (. Erdélynek 70%-a volt erdőség még a rómaiak általi meghódítás (Kr. Soó 1965. volt. Hegyes-dombos tája­ kon cserszömörcés-molyhos tölgyes (. melyből a 21. Batiz 2000). A kutatási felmérések és értékelések adataiból következő növénytani és gyümölcsészeti rendszerezések isysteind) és elne­ vezések inomenclaturd) nem egyértelműek és nehezen áttekinthetők. Európában északabbra van. ahol őshonos vadkörtefa­ jok nem léteztek. sőt ugyanazon név szerzője iauctor) is változik. Bordeianu és mtsai. Nyárády 1941-44. Nemcsak a ter­ mészetbeni folytonos változás miatt. „Mi­ velhogy a termesztett körték több faj keveredéséből alakultak ki. Szabó 1983. „A termesztett fajták valószínűleg minden vad fajból keletkezhettek domesztifikáció és spontán hibridizáció útján mind Európa.) elterjedési határa nagyobb a vad körtefajoké­ nál. Az őserdők és a természetes növényzetál­ lomány önfejlődése a csiszolt kőkorszak (neolitikum) kezdetéig (kb. Karakter fajként érté­ kelték gyöngyvirágos tölgyes és erdősztyepp tölgyes (. A vackor jelenkori életegyüttesei a Kárpát­ medencében úgyszintén tölgyes ligetek társulásaiban találhatók. 10 ezer évvel ez­ előtt). Során.. majd Pynis domestica Medicus 1793. Ázsiában is északabbra terjedt. A termesztés eredményeként kerültek a körtefajták az amerikai földrészre. Palocsay és mtsai.

pillás felületűek. Batiz [2000] kidolgozásában): I. majd annak keretében az alaktani és szaporo­ dásbiológiai (maradó vagy lehulló csészelevelek. Tennése gömbölyded vagy kúp. fonákuk molyhos. A) Subsectio: Pontica Decaisne emend. stb. PyrasterL. Terpó [syn. tövises ágai fiatalon moly­ hosak. Hókörte (vastaggallyú körte) {Pyrus nivalis]acq. közöttük az átmenetet a sok alakot i\l fonnci) magába foglaló. bibe jellegek. csipkézett csúcsú levelekkel. (2. Közepes vagy kis termetű fák vagy cserjék. ám az ezekből (és más vad. gyakran szíves vállú. ovata Terpó) képvise­ li. caucasica Terp. Kaukázusi köite (Pynis caucasica Fed. Közepes termetű fák. eriopletiria Reich. Balkán. ősszel piroslók. tövises ágakkal. olykor rózsaszínes szélű virágokkal. Kis-Ázsia. A mai Magyarország területén ugyan­ csak 12 vad körtealapfaj (némileg eltérő megnevezéssel) létezett. Elterjedése: Európa. ábra) A legtöbb termesztett körtefaja ebből a vadfajból ered. A rend­ szerezés alapelve a földrajzi elterjedés. zöldessárgás. pyraster ssp. Közepes nagyságú (10-17 m) fák. tövisesség.és termesztett körtékből) keletkezett faj alatti rendszertani egységek ivarietas. tojásdad levelű változat (var. többnyire piramis alakú koronával. tojásdad. Nagy fák (15-25 m). Elterjedése: Kaukázus (1000-1500 m tszf.. 10 . a Balkán. P. (2. P. mediterrán-közeli faj. A jelentősebb vad körtefajok (45 species) közül a termesztett köitefajták kialakításában résztvevő legfontosabbak (24 species) rendszere a következő (Terpó [19581 alapján.). Nyugat. 1968). hosszúkás tojásdad vagy visszás tojásdad levelekkel. Bibe­ szál 5. hosszú szárú.és KözépEurópa. ábra) IL Sectio: Pontica Decaisne Csészelevél a termésen maradó. bőrszerű kerekded. éretten barna. Európa növényei (Flóra Europaea) között csak 12 vad körtefaj található (Terpó-Franco.sá. levélalak. Csészelevél a temiésen maradó. Levél keskenyebb kerülékes. napos oldalán pirosló. 1787 [syn. (2. esetleg köite alakú. termésalak és felület) ismérvek. Nagy vagy közepes tennetű fák. Kis-Ázsia. A vackor párhuzamos (vikariáns) faja a Kaukázusban.]. 1774 [syn. fűrészes vagy ép élű. fehé­ ren molyhos (ennek tulajdonítható a neve) ágakkal. Termése gömbölyded. Nagy termetű (15-20 m) fák. ép élűek. ép szélűek és hosszú nyelűek. 1. ÉszaknyugatTörökország.]). ábra) ' Neve a vad olajfa régi görög nevéből (Elaia agrici).inak {species) a számát 60-ra becsülik. A gyü­ mölcs szára rövid.nf!. Vackor (európai vadkörte) iPyruspyraster^\. Levél kerekded. Sectio: Pyrus Tuz. 2. nem pedig az ezüsifáéból (Elaeagiius) ered (Batiz 2000). Levelei nagyon változó széles tojásdad alakúak. Bibeszál 5. kerülékes vagy tojásdad. 1972 (syn. elaeagrifolia^ Pali]). Gyúró [1976] változtatásainak figyelembevételével. hibrid) száma több volt mint száz (félszáz évvel ezelőtt) (Terpó 1958). 1952 [syn. A csoportosítás azonban szerzők szerint változik. gyérebben tövises vagy tövistelen és vastag. ritkán visszás tojásdad. Pyrus communisL. fehér. de csúcsai felé finoman fűrészesek. gömbölyded vagy lapított gömbölyded ter­ méssel. ArgYromalon Fed. 1. Északkelet-Görögország. Levelei visszás tojásdad alakúak. Elterjedése: Kelet-mediterrán eredetű. var.D. forma. P. Achras Koehne).

Levelei megnyúlt háromszög (deltoid) alakúak.. Közepes termetű fa vagy nagyobb cserje.. P. Előfordulása: európai. kicsik. A termés körte. 1807 [syn. nivalis x P. pyraster Burgsd. P. austriaca]). salicifolía Pali. parviflora Desf. fonákukon molyhosság. Előfordulása: Ausztria. könnyen kereszteződő sajátsá­ ga miatt. nivalis ssp. P P. salvifolia (Binz et DC. 3.vagy almaszerű (pörgettyű alakú). Termései rövid és vastag szárúak. tövises ágakkal. elaeagiilolia Pali. Gyakori alany. ritkán háromkaréjúak. olykor lándzsa alakúak. syn. néha lándzsa alakúak. P. 1825 IP. földközi-tengeri elterjedése egyezik a hókörte (típusfaj) terü­ letével. 2. nivalís Jacquin amygdaliformis Vili. pyraster. P cordata Desv. P. P. Gyümölcse szárrafutó. sárgásbarna színűek. syn. syriaca Boiss. P. gömbölyded vagy pörgettyű alakúak. Kultúreredetét is gyanítják. 2. Gyakran termesztett. 11 . cossonii Rehd. spinosa Foíssck. nivalis x P. Zsályalevelű körte {Pyins salvifolia DC. Levelei keskeny kerülés vagy visszás tojásdad. P. nivalis Lindl. fiatalon szürkéssárgás. 4.— — —9 xxxxxxxxx 10 11 Pyrus boíssieriana Buhs« R rosstca Danjíov P. könnyen kereszteződő. fonákuk molyhos. R magyar ica Terpó P.t 2 3 i 5 6 7 8 . fekete vagy sötétszürke színű hajtásokkal. Magyarország (Dunántúl). ősszel megfe­ ketedő. majd vörösbe hajló. 1896 [P.]). körte vagy pörgettyű alakú. Vélhetőleg ebből származik a Császár körte. vékonyabb és szürkés. amygdalifonnis. sötétzöld. Mandulalevelű körte (Pynis amygdalifonnis Vili. Kisebb fák vagy cserjék (6 m-ig). Gyakori alany. mustkörte.) Thomen)]. tövises ágakkal. Fekete körte (sózó körte) {Pyi%is austriaca Kern. A körte (Pynis) fajainak (species) elterjedése Európában és Kis-Ázsiában (Terpó 1976) A termesztett fajták kialakulásában nagy hatása volt. Levelei kerülékes. A hókörte közeli rokon fajának tartják. bőrneműek. Terebélyes vagy közepes termetű fák. ábra. P. nivalis var. melytől legfőbbképpen a levél és gyümölcs alakjában különbözik.

Földközi­ tenger környéke (Tunézia. Törpefák kitűnő alanya. ép élű vagy csipkés.-ig). Kis-Ázsia. P. éghajlati és talajtani tényezőinek hatására különösen változatos vad körtefajok (Pyrus raddeana.]'). Ennek a fajcsopoitnak típusa. Alkalmas díszfának is. Örményország. ahol 1700-1900 m tszf magasságban is megél). Gyakran használt alanyként. Teniiése rövid és vastag száni. hosszú szárral. Örményország. szürkéssárgák. lelógó és gyéren tövises. 500-2000 m tszf magasságig. ép élűek. Fűzfalevelű körte {Pynis salicifolia Pali. Ciprus). 1. Több termesztett körtefajta őse. mely sok termesztett fajta létrejöttében részesült. Levelei feltűnően és igen változó alakúak: egyszeiTÍek és hosszúkás tojásdadok. szürkésbarnás színű ágakkal. gyapjasán szőrözöttek. Délkelet-Európa. (2. 12 . Elterjedése: szárazságtűrő balkáni elem. Díszfának is ültetik. et Schmalh. P. könnyen kereszteződő. több termesztett fajta kialaku­ lásában részesült. 2. vagy köiteszeíTj pörgettyű alakú. 1915 [syn. csipkés-szálkás élű levelekkel. Levele lándzsás vagy hosszúkás tojásdad. olykor tövistelen. némelykor karélyos. magasodó gömbölyded. Levelei lándzsa vagy visszás tojásdad alakúak. Termései köiteszerűen kúposodó gömbölyded. heterophylla Regi. P. Alacsony vagy közepes termetű fák (5-10 m magasságig) téglavöröses. Közepes vagy nagyobb termetű fák.]). 1939 [syn. Szíria. A termesztett fajok kialakulásában jelentős volt két faj. (2. Nyugat-Ázsia. vöröslő­ barnás. ábra) 6. vagy szárnyasán szeldeltek. szárnyas. Alanynak használt vadfaj. 1849). Aral-tó és Kaszpi-tenger környéke (Örményországban 1200-1500 m tszf. hosszú tövisű. ezüstösen molyhos szőrözöttségük csak a fonákukon megmaradó. sinensisLindl. és lehetnek gyapjasak vagy kopaszak. Alacsonyabb termetű fák (6-10 m magasságig). Elterjedése: Délkelet-Európa. Nyugat-Tien-san). ábra) 5. Cserjék vagy kisebb termetű fák (2-10 m magasságig).és Kis-Azsiában. fűrészes éllel. Előfordulása: Nyugat-Ázsia (Irán. gömbölydedek. SinensisM^\eev]. napos olda­ lán pimló. oxypiron. Bőrnemű. sárgászöldek. molyhos-nemezes szőrözöttségű. Anatóliai körte (Pynis elaeagrifolia Pali.Elterjedése: Földközi-tenger melléke. Kauká­ zus (1700 m tszf. Kisebb fák vagy cserjék. kemény húsúak. aprók. Regei körte (Pynis jvgelii Rehd. vékony ágakkal. Szíriai körte (Pynis syriaca Boiss. Levelei keskeny lándzsa vagy megnyúlt tojásdad alakúak. 1793). vavilovii) keletkeztek (Rubtzov 1939). Kaukázus környéke (Krím félsziget. Kisebb termetű fák vagy cserjék (6 m magaságig) tövises. Észak-Törökország. taochia. Lindley körte (Pynis lindleyi Rehd. Belőle származtatják a Szentendrei Kálmán körtét és a Vilmos körtét. ábra) Szíriában termesztik iPyiiis nobilis Kotschy). 1776). magasságig). csipkés vagy csipkézetten fűrészes éllel. pörgettyű ala­ kúak. de sűrű ágazattal. C) Subsectio: Mongolica (Decne) Terpó [syn. 1. Elterjedése: Közép-Ázsia (Turkesztán. Termései szintén változó alakúak: lapított gömb vagy körte formájúak. B) Subsectio: Xeropyrenia Fedorov. Levelei keskeny lándzsa vagy hosszan kerülékes (fűzfáéhoz hasonló) alakú­ ak. Termései rövid szárúak. P. Krím. Hidegtűrő. P. (2. valamint a Kaukázus nagyon változatos földrajzi. tövises ágakkal. Törökország). Spanyolországtól Törökországig. Közép.

kicsik. Cosson körte (. ábra) 2. enyhén nyélrefutó vállal.Közepes termetű fák (15 m magasságig). (2. Algéria (Atlasz-hegység) hegyi patakjai mentén őshonos. Előfordulás: Spanyolország. Kína. culta Tuz. Portugália. feltű­ nően paraszemölcsösek. Tennései hosszú száaiak. Levelei hosszú nyelűek.Y). [syn.) Schneid. „borsó körte" (Pyrus betulaefolia Bge. Délnyugat-Anglia te­ rületein őshonos. Rehd. feltűnően paraszemölcsös. Bibeszál 2-5. olykor piros pettyekkel. 1. asiae-mediae Undl. Észak-Kína. Japán). [syn. megbarnuló termésű. ábra) A szívlevelű körte és a Cosson körtéje maradvány benszülött (reliktumendemizmus) fajok eredeti élőhelyeiken. kihegyesedő csúccsal és finoman fűrészes éllel. Kisebb termetű fák. hosszú levélnyéllel. tojásdad. P. longipes Coss. maradandóan tövises. hosszúkás to­ jásdad alakú és fűrészes élő levelekkel és ugyancsak megnyúlt tojásdad alakú. Termései lapított vagy magasodó gömbölyded. de tövises. P. Hűvös hegyvidékeken 2000 m-ig is megtalálható. Leve­ lei úgyszintén a nyírfáéhoz hasonló megnyúlt tojásdad vagy ferde téglalap (romboid) 13 . pyrasterés P. 2. Japán) és díszfának is ültetik. éretten fénylő pirosak és sűrűn paraszemölcsösek. Északkelet-Ázsia (Oroszország. P. Kínában és Japánban termesztik. 1946 [P. Nyírfalevelű körte. cordata (Desv. gömbölyded vagy megnyúlt gönibölyded alakúak. A körtefajok északi határvonalát az usszuriai körte jelzi. Bibeszál 2-4. Nagyon gyakori alany.Pyrus cossonii Rehd. P. kihegyesedő csúccsal és szálkásan fogazott éllel. Ter­ mése ferdén lapított gömb..) Maleev. syriaca után). kerekített vagy szíves vállal. communis vzr. a nyírfáéhoz hasonló csüngő ágakkal. hosszú szárral. et Durieu) Henry]). Elterjedése. sárgászöld. Cserjék vagy kisebb termetű (3-8 m) fák. Durieu. et. (2. Kisebb termetű fák (10 m magasságig). csipkésen fűszeres éllel. Pop. Ebbe a csoportba a lehulló csészelevelű. kerekded vagy széles tojásdad alakúak. változó alakulású levelű fák vagy cserjék tartoznak. Vékony levelei kerekded vagy széles tojásdad alakúak. csipkés élűek. éretten megbarnuló. ussuriensis ssp. A) Subsectio: Armoricana (Decne) Terpó. Hosszú nyelű levelei jellemzően szíves vállúak. Szívlevelű körte iPynis cordata Desv. 1. A fiatal hajtások molyhosok. (3. Usszuriai körte (Pyncs ussuriensis Maxim. az Usszuri folyó mente. A termesztett körtefajták szülői közül fontossági sorrendben a harmadik (a P. Nyugat-Franciaország. ovoidea. asiae-mediae (M. kopasz. B) Subsectio: Pashia Koehne 1890. aprók. távol-keleti tartományai. sárga színű és ízletes sárga húsú termésekkel. Ritkaságok (reliktumok). Termései gömbölydedek. olykor kerekded alakúak. ovoidea Rehd. jellegze­ tesen paraszemölcsös ágakkal. szétálló ágakkal. lekerekített vagy enyhén szíves vállal. pörgettyű alakúak. longipes {Coss. 1818 [syn. Cserjék vagy kisebb termetű (3-6 m) fák gyéren tövises ágakkal. P. 111. Közepes vagy inkább nagyobb termetű (10-15 m) fák. Levelei tojásdad alakúak.]). Sectio: Pashia Koehne. sinensis ssp. Bibeszál 5.ábra) Csak termesztésben élő kultúrváltozata iPynis ussuriensis var. rövid csúccsal. 1835). Bizonytalan eredetű. communis var. Kisebb fák. P.]). de termesztik is (Kelet-Szibéria. fiatalon bordópiros színű. Korea.

Bibircses körte (Callery körte) (Pynis calleryana Decne 1872). Eredeti élőhelye: Kína. (3. feltűnően fehér. A magon­ cok levelei karéjos szélűek. kihegyezetten fogazott éllel. Japán (1400 m tszf. de termesztik is. Kínai barna köite iPynisphaeocarpa Rehd. majd gesztenyebarnás. gyorsan termőre forduló. Gyakori alany.és Dél-Kína (1800 tszf magasságig). Himalájai (Pashia) körte (. körteszenj.-ig). fiatalon szürkés­ zöld. magasságig). (3. gömbölyűek. 1. ábra) 4.alakúak.Pyruspashia D. Több fajtáját is termesztik (Kína.j Nakai) nagyobb le­ velű. Nemesítésre használt alany és díszfáknak is ültetik. Eredeti élőhelyei: Közép. Közepes vagy kisebb temietű (10-12 magasságú). pirosasbarna ágazatú fák. kifejlett fákon szélesebb lándzsa vagy tojásdad alakúak. magasságig) honos. serotina Rehdl). Levelei széles tojásdad vagy ke­ rekded visszás tojásdad alakúak. éretten barnák. (3.ábra) 2. sűrűn paraszemölcsösek. tojásdadok. tövises. különösen aszályos vidékeken. Termései aprók. ábra) C) Subsectio: Pyrifolia Tuz. (3. világos paraszemölcsökkel. Közép-. Kínai (homoki) körte {Pyrus pyrifolia [Burm. Típusfaja ennek a csoportnak. tövistelen ágakkal. Közepes termetű (8 m magas) laza lombozatú. pettyezetten sárgásbarnák. meg szálkásan fűrészes éllel. Don). szíves vagy ékszení nyélrefutó vállal és hosszan ki­ hegyezett csúccsal. vízigényes. máskor nagyobb termetű (5-15 m) fák. nagyobb méretű levelekkel és gyümölcsökkel. Irakban és Ausztráliában termesztik. rövid kihegyezett csúccsal és csipkés éllel. a vackorhoz hasonló alkatú fák. ék alakú vállal. Termé­ sei magasodó gömbölydedek vagy éppen köite alakúak.] Nakai 1926 [syn. alma vagy körte alakú gyümölcsei is nagyobbak. hosszan kihúzott csúccsal. Levelei bőrneműek. molyhos fonákkal. Japán. Előfordulás: a mérsékelt égövi Ázsiában Afganisztántól a Himalájáig és Burmán át Délnyugat-Kínáig (3000 tszf.és Közép-Kína (50-1800 m tszf. olykor kisebb. P. (3. de a gyümölcse csak ipari minőségű. gömbölydedek. Bőven termő. Alanynak használt. cseresznye méretűek.ábra) Termesztett (kultúr)változata (Pyrus pyrifolia var. 14 . éretten barnák. olykor tövistelen ágakkal. Előfordulása: Észak-Kína (1400 m tszf-ig). Alanyként használatos a nemesítésben. ami az ősi típusra való visszautas jele. Elterjedése: Észak. Leveleik megnyúlt kerülékes vagy tojásdad alakúak. Termése apró. 1915). Nagyobb fák. és díszfának meg sövény­ kerítésnek is ültetik. ősszel pirosas-narancssárgák. Termései igen aprók. vízszintesen terebélyesedő tövises ágrendszerrel. hidegtűrő faj. kihegyesedő vagy tompa csúccsal és fűrészes éllel. kihegyesedő csúccsal és fűrészes éllel. Amerikai Egyesült Államok). Termései gömböly­ dedek. Közepes termetű fák (6-10 magasságig). éretten barna. ábra) : 3. tövis nélküli hajtásokkal. culta [Mak. sűrű paraszemölcsökkel. Bibeszál 3-4. éretten barnák. Levelei inkább kicsinyek.

1915). P. pyrifolia P. 1 1 _.ussuriensis P. . —^* \ '• 7 T 1.. N ^ / ^ ^ yT5^ } \ ÍJ^*"^:*^. Előnyös alany vadfaj. ._ . phaeocarpa P.^''S Mongólia 1 1 . szembetűnően világos paraszemölcsökkel. poshia D.__. Dene Rehd. . változóan kerekített vállal.— • * _ _ ^ . ábra.y--' J-~' } / / / / / y^ . Kelet-ázsiai körtefajok földrajzi körzetei (Terpó 1976) 2.. serrulcta DOOOOOO 3 • •••• ^===. Yu.-- /í A /.. sárgásbarnák. pseudoposhic P. Pyrus bretschneiden Nakai Bgs. 6 7 P.( —••—•• wm^m^ 1 7. hosszabbrövidebb csúccsal és finoman fűszeres éllel. be(ulaefólia P.\ / f\ X x X X . és részben ma­ radó csészelevelekkel! Levélélétől eltekintve (nem szálkás fűrészes) nagyon hasonlít a kínai (homoki) kör­ téhez. L. később vö­ rösesbarna hajtásokkal. Rehd.Don Max. 15 . fiatalon fehéres-molyhos. Cserjék vagy kis termetű (8-10 m magas) fák. Rehd. Levelei tojásdad alakúak.t' ^^' '^-^^ N \ '^ \ /• / ^. Recézetl levelű körte {Pyrus serratula Rehd. calleryana P.= 8 9 to ® 4 5 P.. communis 3.•• • • . 0 -y^^ í^ ^ L. Termései gömbölyded vagy visszás tojás­ dad alakúak..

A termesztett körtefajták legjelentősebb vadfaj ősei földrajzi körzetek szerint: a) Európa (és a Földközi-tenger környéke): Pynts pyraster. betulaefolia. pashia. P. nivalis. P. caucasica. P. P. sativa DC. Kr. smensis") és a „japán" körtefajták. Isyn. Bánság: 252 700. Termései magasodó-gömbölydedek vagy tojásdadok (pörgettyű alakúak). változóan kerekded vagy ékszerííen nyélrefiitó vállal. Az alanytól függően nagyobb vagy kisebb (10-20 m magas) fák. csipkézett. Hunyad: 89 800. április-májusban nyílnak. 4-12 cm átmérőjű. Eredeti élőhelye: Észak-. szíves vagy ék alakú vállal. P. tojásdad. változó korona alakulással. P. ussiiriensis (var. P. syriaca. Kolozs tartomány: 257 700. A termesztés Elő-Ázsiából (Perzsia. amelyek a tulajdonképpeni P. 1915). esetleg nagyobb temietű (5-10 magas) fák. cossonii. salicifolia. sativa A. cominnnis ssp. P. Nyugat. Szatmár: 200 000.ábra) A termesztett körte {Pyriis cominiinisL. nivalis. bretschneideri. A termelt mennyiség 1/3-a az almáénak (Batiz 2000). (3. A termés 6-l6 cm hosszú. Ezek származéka a tulajdonképpeni P. P.-ig). Továbbá a: P. cordata. A kínai körtéből és Bretschneider körtefa­ jokból erednek az ún.]) az ismertetett 21 vadfajnak és az azokból és utódaikból származó többszöri kereszteződéseknek az eredménye.Előfordulása: Észak-. P. 1954) becsülik. fűrészes vagy ép éllel. calleryana. (Gyúró 1976. 1000 körül a rómaikhoz. e. domeslica Medic. pyrifolia. 1500-ra. 1967). P. Levelei tojásdad vagy tojásdad-kerülékes alakúak. amydalifonnis. P. illetőleg 5000-re (Palocsay és mtsai. culta). c) Kelet-Ázsa: P. b) Balkán (a Földközi-tenger déli és keleti vidéke).ábra) 3. mások 4000-re. A virágok bogernyőbe csoportosulnak. Brassó vidéke: 197 000 fa) az 1963. sinensis (var.és Kelet-Kína (1500 ni iszf. Máramaros: 155 300. hegyes vagy kihegyesedő csúccsal. P. pashia. A levélalak is igen változó. A fajták számát kb. P. többnyire tövistelen. jellegzetes körte vagy gömbölyded vagy visszás tojásdad. austriaca. Bihar. P. P. P. Bretschneider köite iPynis bretschiieiderí Rehá. communis. P. (3. cnlta) ősei. elaeagrifolia. Hozzájárultak még a térségben a termesztett fajták létrejöttéhez a P. syriaca. Közeli rokonfaja az usszuriai körtének. P. Batiz 2000) 16 . vöröslő-barnuló vagy szürkés zöldellő hajtásokkal. A körtefák száma Erdélyben (Székelyföld: 212 900. salvifolia. vastagabb-vékonyabb. hosszan kihegyezett csúccsal és szálkásan fűrészes éllel. Közép. Kaukázus (Kis-Ázsia): P. et G. „kínai" i„P. pyrifolia. kerülékes.és Közép-Kína (1200 m tszf magasságig). caucasica. pashia. évi számbavétel szerint: 1 365 400 volt (Bordeianu és mtsai. Közepes. P. amelyek régóta termesztettek. akik a meghó­ dított közép-európai területeken is elterjesztették. sárgák. vörösbarna vagy bordóbarna hajtásokkal. Örményország) jutott el Kis-Ázsián (Anatólia) keresztül az ókori Görögországba és kb.

a kínai eredési gócokkal való növénycserét is. 4. Tien-san nyugati hegyvidéke. Horánszán). Mediterrán tengerpart. körzete (genetikai centruma) volt. a Föld kü­ lönböző tájain kezdődött el. 5. majd tömeges elszaporításuknak. „Az óvilági növénytermesztés feltehetőleg KisÁzsia nyugati részétől Dél-Anatólián át a Zagrosz-hegységig és a Tigris folyótól keletre fekvő területen. 1983). 7.vidékén (4. e. Tádzsikisztán. más-más időszakban. cit. Ezt a területet. e. Az ide és Kelet-Európába is bevitt termesztett növények másodlagos „domesztikáción" mentek át. Termelőgazdálkodás ott jöhetett létre. 4. • 17 . s ugyanúgy a Közép-Európa térségeiben élők a Kr. Igen lényeges. ábra) alakult ki" (Szabó A.. Változott a Vavilov rendszere is (Szabó A.. Dél-Anatólia. Ez a rendszer Közép-Ázsia körzetei révén könnyebben elképzelhetővé teszi ugyanakkor. évezredben honosították meg a már háziasított növényeket és állatokat" (Bartha 1988). hogy „ott a bevándorlók az i. évezredek között (Szabó A. Kelet-Anatólia. 5. A „neolitikumi forradalom" közel-keleti időszakát a Kr.. viszonyában a legdöntőbb. de a természetes környezetT tői való elszakadását is. majd a vándorlásaik folyamán. 4. Kezdetének két legfontosabb feltétele a földtörténeti jégkorszak (glaciális) megszűnte és a tűz csiholásának a felismerése (Kr. 7. 9-8 évezredekre becsülik (Barraclough-Stone 1992). ahol az emberi tápláléknövények vadon nőt­ tek és ahol az életföldrajzi feltételek kedveztek fokozottabb. Kaukázus. Zagrosz-hegység és vidéke. 6. 4800 körtili években lehettek ezen a szinten. Közép-Ázsiában ugyanis 2 gabonafajta. évezred táján élelmiszerek java részét már termelőgazdálkodással szerezték meg. 6. Bartha 1988). Északnyugat-India (Pandzsáb és Kasmír). Vavilov (1926. "Termékeny Félhold. E felfogás szerint „a sumerok [akik lakták] többségére a keleti földközi-tengeri típus volt a jellem­ ző (Bartha 1988). Ez az áttérés határozta meg létezését. Ennélfogva a növények termesztésbe vétele. 1983). hogy ebben a rendszerben Mezopotámia nem tartozik egyik közelkeleti körzethez sem. vadászó-halászó életmódról a termelő életmód­ ra. 5-4. 9 kerti növény és 10 gyü­ mölcsfaj őshonos. a termesztett növények származása alapján.a Földközi-tenger keleti partvidéke. 10 000 évvel). India. 2. 3. -. az ún. a természetes gazdálkodásról a tennelőgazdálkodásra (növénytermesztés. A magyarság által is korán megismert. e. Dél-Kaukázus és Dagesztán. állattartás) való áttérés jelentette. 5. Afganisztán. 3.. Kína. Irán. Szabó A. .A termesztett körte származásának földrajzi körzetei Az embernek a természethez való kapcsolatában. főleg pedig a honalapítás után a Kárpát-medencében termesztett növények Kelet-Európához és Nyugat-Szibériához legközelebb fekvő eredési gócait. 1983) a következő körzetekre osztotta: „2. vagyis a termesztett növények eredetének több központja. 3. . Clifton 1968. Afganisztán. a közel-keleti és a közép-ázsiai körzetekbe sorolják (Bartha 1988)._ . A közel-keleti körzetek a következők: 1. Közép-Ázsia körzetei: 1. még azon időkben is." Nincs azonban egy­ ségesen elfogadott származási körzetesítés. a Kaszpitenger délkeleti vidéke (Turkesztán. A Tesszalonika (Görögország) vidékén élő ókori emberek csak a Kr. e. Üzbegisztán. e. azon oknál fogva. c. A folyamat több évezredes időtartama dacára „neolitikumi for­ radalom" néven ismeretes (Childe 1942. kb. fatál Hüyük (Törökország) környékének lakói Kr. 2. leg­ meghatározóbb változást a gyűjtögető. 1983). Kelet-Törökország.

ábra. A növénytermesztés keletkezésének földrajzi térsége |a „Termékeny Félhold" (A)] és elterjedésének iránya (B) (Szabó A.4. 1983) 18 .

som termesztése kezdődött el (Bartha 1988). fenyő. füge. A termeszlés kezdeteinek kormeghatározása csak hozzávetőleges lehet.. mely növényekből készített gyógyszert közölt. Japán. Nyugat-Európa éghajlati és talajfeltételei nagyon kedveztek a finom zamatú fajták létrehozásának" (Rubtzov 1940). élettani és öröklöttségi (genetikai) nagy változatossága. Gyógyításokra való használata évezredeken át öröklődött és elterjedt más földrészeken is. Anató­ liában Pontus tartománya." Az ékírásos agyagtáblácskák egyikén Nippurnak Kr. 1500 év körüli helyrajzát azonosították. A vad körtefajok eredeti. hogy ez utóbbi kellett legyen. hogy földed megdolgozd. melyeket illa­ tuk alapján válogattak ki. Ez az egybeesés különösen a Dél-Kaukázus tájaira jellemző. megtanulván megismerni az istenek törvényeit". a lencse.A körteter­ mesztés keletről nyugat feles haladt. Ezt tanúsítja az egyes vad körtefajok különböző földrajzi elterjedése (áreája). kör­ te. Miként több más (ókori civilizációs) embe­ ri tevékenység. A körtetermesztés kezdeteinek jelentősebb körzetei a következő földrajzi térségek­ ben voltak: a) Európában a Eöldközi-tenger környéke és a Balkán. . szőlő. ősi élőhelyeinek megfelelően a körték termesztésének ki­ induló teilileiei természetesen a haszonnövények háziasítási kerületeinek csak egy részében fordulnak elő.. szárbátú [fűzfaféle] fákat ültetett kert­ jébe. azok közlé­ se nem mentesek kételyektől. A régmúlt idők eseményei. E gyógyszer több más növény (fűz. Kr.A körtetermesztés kezdetei A lermelőgazdálkodás különböző földrajzi tájakon való kialakulásából. hogy aztán történelmi léptékkel Közel-Keletre.. a nagyvonalúságot hazugság­ nak tekintik. borsó. vigyázz . „Sukallituda a kertész. kéreg. me­ lyen a város központjában levő park (Kirisaru) is be volt jelölve.vagy termesztett körte. babfélék (nem a paszuly!). A „Temiékeny Félhold" térségében. ahol sok kerti növény. datolya) mellett. a mezopotámiai sumerok (akik egy régebbi fel­ fogás [Kramer 1962] szerint a mai Afganisztán és Bcludzsisztán tájairól odatelepedett indogermán.. A körtetermesztést Ázsiából eredeztetik. turáni nyelvű nép volt) Nippur városának romjai alól kiásott. de valószínű. a történések ideje. Mindazonáltal a ma már lényegtelennek tűnő akkori feljegyzéseknek is jelentősége lehet az oknyomozott tárgykör megítélésé­ ben. Egy jelen19 . e. Analóliába. virágok.és úgy nyítsd meg a csatornákat hogy a víz ne lepje el a szán­ tást". Ez az óvatosság még fokozódhat az eltelt idő folyamán bekövetkezett környezeti (ter­ mészetes és ember általi) változások miatt. mint pl. az akkori létesítmények maradványai. Szíria északi része. úgy a gyümölcstermesztés is Kínából eredt el. Sumerban készült a több mint 4000 éves „első orvostani könyv" is. c) Kelet. a Kaukázus vidéke. Kína. e. b) Nyugat-Ázsiában az Iráni-felföld. a Földközi-tenger tájaira is eljusson. 2. Nem részletezi a gyógyszer. Ez a nép alkalmazta először a mezővédő erdősávot is..(Elő-)Ázsiában Mongólia. Régente még Trója létezésében is kételkedtek. s azoknak sűríí árnyékában buján növekedett mindenféle zöldség. „Ha a költői szabadságot. akkor a régi írók sem hibáztak többet. valamint a termesztett fajták alaki. mint a jelenkoriak" (Ceram 1949). magvak porrá töi"ve) is tartalmazott (Kramer 1962). hogy vad. s ezáltal a haszonnövények több körzetű származásából nyilvánvalóan következik a termesztett körtéknek is más-más életföldrajzi környezetből (genetikai centrum) és több vad kör­ tefaj őstől való (polifiletikus) eredete. év­ ezredben készült ékírásos agyagtáblácskája („a földművesek legelső tankönyve") földművelésre vonatkozó szabályokat tartalmaz: „amikor eljön az ideje. körte szerveket (vélhetőleg fiatal hajtások.

kb. akár máshonnan behozottak (allochtonok). először romboltak. Eridu. 1964. Hammurápi idejében érte el fénykorát). cso­ dálatos. aki „egy kertet kívánt magának!" És meg is építtette. hanem annak kialakított környezetét is. A körtetermesztés kezdetét némely szakíró (Bordeianu és mtsai." Ninivének Asszurbanipal (Kr. e. A jelenlegi „Irán és a Kaukázus térségében Kr. 4. lett légyen vagy nem tekintettel a kínai hozzájáailásra az emberiség eme sorsdöntő önfenntartó tevékenységének a ki­ alakulásában. glabm Boissl) a magjait sós lében pácolják és fo­ gyasztják. ékírásos agyagtáblácskákból álló könyvtáráról vált híressé) idejében létezett egy „Kertek kapuja" a várfalakat övező vizes árok hídja előtt (Ceram 1968). Szikura 2003) a Kr. Kem lehet véletlen. 1955-1919 közötti években. A sumerokat követő babiloniak (Kr. akik. e. 4000 évvel már termesztet­ ték a kínai körtét" {Pynis pyrijbiid) (Bordeianu és mtsai. ligetes „paradicsomi" kertet. alkalmazkodóképessége és minősége más vad fajok (Pynis syriaca. Kr." A sumerokat más népek követték ebben a természettől megáldott térségben. s alkotásaikba a maguk saját és sajátos szándékaikat és ismereteiket is beleöt­ vözték. föld alatti csatornákkal összekötött kutakat. „Asszur városában 16 000 m'' [!] területen sziklába vága­ tott. ^atal Hüyük tájai) is (Szabó A. Nyugat felé terjedésében a termesztett körte addig meglevő változékony­ sága. hogy a Biblia olvasói e tájakra képzelték a Teremlés Paradicsomkertjét. évezredre. hogy első nagy királyát (Szargon. e. És az is tanulságos. Közép. elaeagrifolia).kori tanulmány szerint Perzsiában az ottani őshonos Szíriai körte egy változatának iPyrus syriaca var. 1250). calleryand) gyantanyerés (rágógumi) céljából termesztik (Batiz 2000). Ez a becslés általában megegyezik a lermelőgazdálkodás kezdeteinek korával és fontosabb térségeivel (Jarmo.. P. pyraster) kiválogatásából (szelekció) és keresz­ teződéséből (hibridizáció) eredő öröklöttségi (genetikai) tulajdonságokkal is gazdago­ dott. Ezeknek az ókori csodás városoknak mesés kertjeiben. melyben a kedvelt növények mellett állatok is voltak. Babilont" hozták létre. e. Jellemző. Ninivél Szennaserib választotta fővárosává. e. más élőlényekre nem jellemző emberi magatartás szerint. Mezopotámia északi részén. 20 . vagyis több mint 6 ezer év\'el ezelőttire be­ csüli. hogy aztán sa­ ját városaikat építsék fel. amely még ma is az emberi kéz által épített városok egyik legnagyobbjának számít (Ceram 1968). Porpáczy 1964. ember alkotta kertek léteztek. főleg pedig a vackor (P. kb. 1964). 3000 körül) nem csupán az ókori „Kelet legnagyobb városát. Kalakban Asszurnaszirpal létesí­ tett egy valóságos. pompás parkjaiban minden bizonnyal haszonnövények. Hérodotosz Kr. P. hogy a későbbi feljegyzések (ékírásos agyagtáb­ lácskák. Kr. a sziklára talajt hordatott és fákkal ültetette be. e. 1983). 484—420) Babilonnak nem a hivalkodó palotáit. 2684-2630) gyermekkorában ker­ tésznek szánták. hanem csak vastag falait és „Szemirámisz függőkertjét" említik. s amely annak idején „tizenhá­ rom évszázadig volt a birodalom fővárosa" (Kr. e. Az asszírok lerombolták Babilont (Tukulti-Nimurta. 668-626. glabra [syn. e. Kr. akár itteni őshonosak (autochto­ nok). uraik. majd épí­ tettek. Melius Juhász Péter (1578) szerint „a mag­ vai az körtvélynek használnak a tüdőnek rothadása ellen. 810-806) „függőkertje" nem is babi­ loni „alkotás" és csak az arra utazók bűvöletének bizonyult később (Ceram 1968). e. Bár az ókori világ hetedik csodájá­ nak tartott Szemirámisz (Samuramat.és Dél-Irakban pedig a Callery körtét (P.. gyümölcsfák is léteztek.

e. Bizonyság erre a gyümölcs­ fák oltásának legelőször Hippokratész (Kr. 4—3. A termelőgazdálkodás. Ennek eredményeként. javításának (nemesítésének) alapvető feltételei közül leírta a dugványozást. A hellenizmus hanyatlását követő római uralom (Kr. különösen a Nagy Sándor (Kr. s ez utóbbiak közül négy fajtát meg is nevez (Myrra. nyilvánvalóan a termesztés és felhasználás céljából. Onichion. 1000-600) Görögország. Ezen alapvető növénytani és gyümölcsészeti gyakorlati ismeretek általánosabb elterjedtsége nélkül az ókori Görögország nem lehe­ tett volna a „körték hazája". Állítólag ő említette először az Árpával érő körtét (Mohácsy M. e. 372-287) több mint 500 növény részletes alaktani leírását adta. amelyben minden bizonnyal körtefák is lehettek. Talentatiaion) két almafajta mellett. e. 1958. 850?) megemlíti AJkinoosz király Shkeria (Kérkira. e. Az ókori (Kr. Peloponnészosz. Ezek közül melyik az? Tudomása szerint „nagyon sok körtefajtát termesztenek Pontusban [a Fekete-tenger déli partvidéke Bizánctól Trapezuntig]. a 2. 1964). De Candolle (1894) véleménye szerint ezek „nem valószínű. 565) annak már kibontakozott gazdasági rendszerét sajátította ki. élénkítették a termelőgazdálkodást. Ez a tíz évig tartó viadal Kr. 264. 3000-2500) cölöpépítmények maradványai között azonosított körtemagvak. A ter21 . e. a gyökérsarjak elkülönítését és ültetését. e. Porpáczy A. melyben Arisztotelész (Kr. Theophrasztosz Eresziosz (Kr.. a magvetést és termé­ szetesen az oltást. iS^r-HD tanítványa. szervezte meg a maga sajátos termelési cserehálózatát. birodalmát. És valóban néhány évti­ zeddel Hippokratész után megjelent a növénytan első összefoglaló könyve (. alkalmazá­ sa tehát általánosabb elterjedtségének és ismeretének a jele. tehát ezelőtt 4 ezer esztendővel történt (Trencsényi-Waldapfel 1963). u. 1963. amelynek felhasználásával és újabb területek és népek meghódításával építette ki. lehetővé téve az ismeretek és tapasztalatok cseréjét. A szerteáradt görögség. Az oltás egyik alapvető művelete (még ma is) a céltudatos gyümölcstermesztésnek. e. hogy régebbi­ ek a trójai háborúnál". e.A körtetermesztés európai múltjából A körte legrégibb európai emlékei valószínűleg a svájci és észak-olaszországi bronzkorszakbeli (Ki'. a gyümölcsészetet. Hőseinek hazatérő bolyongását elbe­ szélve (Odüsszeia).Kr. megkülönböztetvén a vadfajt a temiesztett fajtáktól. Bordeianu és mtsai.A növé­ nyek okairól [De causis plantaaim]).. Weier és mtsai. Homérosz (KJ-. 460-377) által említett ténye. Nardinion. és minden bizonnyal a régebbi ismereteket is felhasználva. a „körték hazája"-ként volt ismert (Bordeianu és mtsai. a gyümölcsészet ókori görögországi méltatott színvonala a görögség (hellenizmus). évezredben. 356-323) hadjáratai utáni kiterjedtségének tulajdonítható. amely kiterjedtebb lehetett. főleg pedig annak déli része. a tudományos nyövénytan megalapítója. vélhe­ tőleg a Kr. Az ókori gyér feljegyzések csak sejtetik a termelőgazdálkodás. melyek igen finomak" (Mohácsy-Porpáczy. Korfu) szigetén levő csodálatos gyümölcsöskertjét. Homérosz a körtét az istenek ajándékának méltatta (Mohácsy-Porpáczy 1958). A más tájakról ide telepített növények. települések. 1970. A gyümölcsfák kiválogatásának. illetőleg a gyümölcs­ termesztés tényleges helyzetét. e. 1958). Igen jól írta le a körtét. gyü­ mölcsfák az eltérő éghajlati és talajfeltételekhez alkalmazkodva megváltoztak. A Római Birodalom kialakulásának következményeként a termelési körzetek nyugatabbra kerültek. melynek folytán bőségesebb kiválogatás! anyagot nyújtottak a velük bíbelődő embernek. A Fekete-tenger egész partvidékének és a Földközi­ tenger medencéjének minden fontosabb pontján voltak városaik. s általuk más („barbár") népek közötti mind gyakoribbá vá­ ló mindennemű kapcsolatok. Váczy 1997). században „az összes ma ismert gyümölcsfajok már mint termesztett növények voltak ismeretesek" (Mohácsy 1954). e.

. 234—149).nielőgazdálkodás megváltozása ismeretelméleti vonatkozásokban is megnyilvánult. megelégedtek azzal. Itália földjén (Hesperia. De nem is helyénvaló. A falusi dolgokról (De re rustica) összeállított köny\'e. 3 birset. hogy oltott fajtákat ültesse­ nek. A mezei gazdaságról (Re'i nisticae libri XII. Ezekben általában vagy pontosítva né­ mely gyümölcsfajokat is megemlítenek. e. de az ne legyen nagyon vad. néhány barackot és kajszit. a citrom. és tárgyalja a Damasz­ kuszi szilvát is. amelyben két almafajtát megnevez ugyan (Kerek alma. Még a költő P.^). Nem említett körtefajtákat. az emberek már kimerítettek minden lehetőséget. Az ókori rómaiak egyik legjelentősebb gazdasági szakírója L. fogyaszthatósága egybeesett a vidékükön termő más gyü­ mölcsökével. Sementinum. íme: Fontos körte. Musteum. Kobak. a barack. mert azok többet teremnek. A körtefáról azt ajánlja. M. némelykor közvetlenül görög írástudók kihasználásával (akik eleinte csodált műveltségű görögök. a narancs illatos gnimölcseit. Porcius Cornelius Cato (Kr. pl.. mert a nemes alanyon jobb gyümölcsök teremnek". Anicius körtéje. azokat fontosnak tartották. Anicianum. Pelusianum. főként Itáliában (Róma) jöttek létre. vagyis a mesterséges kiválogatást tanácsolja. Gabonával (Árpá­ val?) érő körte. „Itáliában az alma megtermett. Az ókori római gazdasági írók természetesen átvették és felhasználták görög előde­ ik eredményeit. A földművelésről {De agricnltiírd) írott munkájában M. Terentius Varrónak. Liber de arboribus re aistica) c. aki szerint „a gyümölcstemiesztés már rég elérkezett fejlődése csúcsára. de almákat igen. amelyek az akkori szokás szerint származási helyük. Secundus Maior Plinius (23-79) is. Sexlianum. 2-Kr. Már senki sem képes újat kieszelni. Mindenekelőtt abban. hogy a tudományművelési központok is nyugatabbra. vagy talán az akko­ ri ismert körtefajták érése. csupán származásuk országnevét adták hozzá. hogy „ősszel ültessük". amelyet platánfára oltottak. A földmiívelés. hogy oltá­ sokkal mindenfélét összezavarjunk. Matianum." Mindazonáltal az ő koráig az (élő és élettelen) természetről felgyülemlett ismereteket összefoglaló alapvető művének. Bifera). I. a gránátalma. ezért amikor la birodalom megalakulása utáni a ró­ maiak megízlelték a kajszi. hogy mindegyiket a közös alma névvel illessék. Amerinum. Dinnye (Tök) körte (Volemum. A természet 22 . még olyat is. „Graccus". Scandianum. Hasonló tárgyú M. melyek közül némelyik azonos lehet a Theophrasztosz által említettek valamelyikével. azaz Orbicularia. illetve ter­ mesztőjük után kapták nevüket. könyvében a gyümölcsfákra vonatkozóan azt tanácsolja. a csodálatos termékenységű aranyalmák országa) Saturnus (Kronosz megfelelője) ne­ mesítette először a gyümölcsfákat oltóággal (Trencsényi-Waldapfel 196. Megnevez nyolc almafajtát (mégpedig származási helyeik szerint. a legrégibb római szakíró a termesztési eljárások ajánlása mellett hat olyan köilefajtát nevez meg. hogy a szakírók érdeklődését jobban felkeltették az újab­ ban termesztésbe vett haszonnövények. a gabona. Syrianum) és 18 körtefajtát. melyben arra szólítja fel a szántóvető embert „hogyan kell meg­ szelídíteni a vad gyümölcsöket".. u. Az is feltételezhető volna. Columella (Kr. Cucurbitinum). e. Vergilius is írt a földművelésről egy tanköl­ teményt (Georgica). a körtéről viszont csak annyit közöl. Ezt sejteti C.sztés itáliai kibontakozásához minden bizonnyal nagyban hozzájárult a görög hitvilág (mito­ lógia) szellemisége. M. 65) volt. Tarentinum. és egy almafajtát (Musteum) is. s ezekkel együtt a mezőgazdálkodás fejlődését és fontosságát jelzik az egyre gyakoribban megjelenő szakköny\'ek.és gyümölcsterme. Mustos körte és Lopótök.. az ellatinosított görög istenek tisztelete is. Tarantói körte. hogy „vadkörtére kell oltani." (Gibbon 1966) A termesztett és a szabadban előforduló haszonnövények ismert mennyiségének a gyarapodását. „GraeculusO. majd később a lemaradásuk miatt gúnyosan lenézett görögöcskék. Kétszertermő alma.

nagyobb a Superba-nál. bizonyára ez lehetett a legjobb. Cicero barátja). 2. de lehet a dél-itáliai Baitüus tartomány is). Syriaca (Syria. mert Plinius is elsőként említi.). Onichina (Onyx. Tiberius császár kedvelt körtéje volt. sárga márvány). Hispánia). 3. 23 . 7. a sabaeusok földjén. Egyiptom). Atticus. „Veres körte". 6. a legkellemesebb zamatú. a termesztő (nevezetes családok II. érés. Cucurbitina (Tök alakú). ahonnan a myrrhát hozták. „Vajonc" körte). Az almák kö­ zül 17 fajtát említ. hogy kellemes illata miatt. ezt a fajtát mondták Testacea-nak is tégla színe (vagy órdes felülete) miatt. 19. Pomponiana (T. Az általa ismertetett növényfajok száma közel 1000. 29. fogyasztás ideje?). A Plinius által említett körtefajták (Mohácsy-Porpáczy 1958. 15. Sevillana (Sevilla?. Nardina (Illatos növény). 4. Myrapiana (Myrapia. közli Stoll (1888). Tarentina (Tarentum [Taranto]. Calabria). a Cato által is közölt 6 fajta mellett további 35 fajtát. „Árpával érő körte" (az árpa a legősibb termesz­ tett gabona). A fajtanevek indítéka ez esetben is a származási hely (I. szín. sötét színű. a legkedveltebb lett volna? vagy illata alapján adott név? 26. Licerina (Lycaonia. Campania). Alexandrina (Alexandria. amelyek között viszont Theophrasztosz fajtái is fellelhetők. Signina (Signia. közlése alapján): I. érési idő (V. savanykás ízű. Numantia (Numantina. 8. késő őszi. Dinnye körte" (?). V. Picentina (Picenum [Ancona]. méret (III. Laurea (Babér). igen bőlevű. Anniciana (Annius. 27. Közép-Itália). 30. Dolabelliana (Cornelia-nemzetség mellékneve). Superba (Legjobb). -Fontos" körte (neve a sú­ lyából eredt). 14. 16. legkésőbben érő.). 17. de valószínűbb azonban. hasonlít a Licerina fajtához. Favoniana (Tavaszi szellő. Hispánia). 31. pirosas színű. IV. görög alapítású város Dél-Itáliában). II. AmpuUacea (Hosszú nyakú edény). 10.históriájának (História naturális) „a növényekről" írott köteteiben (XII-XXI. 12. 25. Numidiana (Numidia. amelyeknek fő forrása Theophrasztosz könyve volt) a gyümölcsökről is sokkal több adatot közöl elődeinél. 13. Kis-Ázsiában). P. nem termett körte). III. ahonnan a myrrhát hozták". a jelenkori „Nyakas körté"-k ókori neve. római nemzetség). Marcus Coriolanus). Tiberiana (Tiberius császár). a mai Algír). Turanniana (Thurii. Theophrasztosz is említette (Myrra = Tömjénes körte). Bruttia (Baitus nemzetség. Latium). 28. Decimiana (Samnit nemzetség neve). Coriolana (C. „Illatos körte"? Theophrasztosz is emltettc. 21. 20. 1. II. Közel-Kelet). de annál csinosabban piros. 23. „Kobak. 24. a körték közül.). s ezek kö­ zött a napjainkban is termesztett alapvető gyümölcsök is megtalálhatók.). Hordearia (Hordeum = Árpa). Crustumia (Caistumeria sabinus város). alak. mert „Arábia közepe táján. az őszibarackhoz sorolták. 5. Umbria). „Márvány körte". 22. Theophrasztosz könyvében is megvolt. Purpurea (BíboiTörös). 9. Lactea („Tejes" körte. íz (illat) (IV.). kötet. Falerna (Falernus. 18. Amerina (Ameria.

Aemilianus Palladius (4. különösen Plinius és Palladius. oly nagy hatással voltak európai utódaikra. hogy almát fűzfába is lehet oltani (Rapaics 1940). és az itteni földeket ők művel(tet)ték meg. ahol a földrajzi feltételek lehetővé tették. hogy „Ponticapaeum (a mai Keres] városban a cimmeriabeli Bosporus környékén. Hispánia.. Plinius könyvében a körtéről természetesen még más adatok is találhatók. század). T.Ezek az ókori körtefajta nevek a jelenkori gyümölcstermesztők részére elsősorban a ma is érvényes elnevezések a különböző tájakról való eredetük szempontjából érdeke­ sek. Tőle számiazik az az állítás. Pannónia. hasznos növény vagy megcsodált virág beszerezhető volt.. lekvár. Nagyon sokféle almát és körtét termesztettek. hogy egyes elvadult fajták még a rómaiak idejében honosodtak meg" az erdélyi paraszti kertekben (Borza 1962). sütötték hamuban. bőségesen élnek. de a híres családok révén közvetve a gyümölcsöskertek itáliai elterjedését is jelzik. „A gyümölcsöknek valóságos kultusza volt az ókori Rómában. gyümölcsök köl­ csönösen mindenütt meghonosodtak. Britannia megszelídített kertjeiben. A római kori gazdasági szakírók. írott művek­ ben jelentkező érdeklődés nem elsősorban a tekintélyes szakírók nagy hatású munkái­ nak elmaradása miatt lankadt meg. Belgica. de a hegyvidékinek ízletesebb a gyümölcse.és gyümölcsismeretben (Mohácsy-Porpáczy 1958). alma és körtefák". Norricum. Az ilyen települések jelentős mértékben hozzájárultak a birodalom mezőgazda­ sági fellendüléséhez" (Barraclough-Stone 1992). A gyümölcsök külön­ leges tulajdonságait a különös oltásoknak tulajdonította.. amelynek céljából minél elté­ rőbb alanyokat használtak. cseresznye). A középkori (500-1500) körtetermesztés és jelentősége a későbbi kertészkedésre Európában Az élővilág. Megemlíti.és szilvafajta létezett". Tacitus írta. hogy a germán törzsek lakta területeken csak a vad gyü­ mölcsfákat ismerték. hanem inkább a létrejött társadalmi rendszer meghasonlása következtében. a földművelés és gyümölcstermesztés iránti alkotó jellegű. a termesztett fajtákat a rómaiak honosították meg. melytől kezdve a „Ftjzfa alma" hiedelme végigvonul a gyümölcsészet történelmén a szilágycsehi és az ocfalvi Fűzfa almákig (Nagy-Tóth 1998). és tudtak bort meg ecetet készíteni almából és körtéből" (Bordeianu és mtsai. hogy a körtefa a síkságon is megterem. sőt bor is. a szabad római polgár csupán származásuk hely24 . 1964).. Készült belőle befőtt. A kiterjedt birodalom bármely tarto­ mányában termő megkívánt gyümölcs (barack. A Római Birodalom Diocletianus császár uralkodásáig (284305) egységes közigazgatási rendszerében „a városi jellegű coloniákba és a hozzájuk tartozó területekre veterán katonákat telepítettek. A római uralom jól működő gazdasági kapcsolatrendszere folytán az Itáliában. hogy azok a középkor végéig alig kezdeményeztek újat a növény. mi­ szerint „Hiányzanak ugyan a bizonyító történelmi adatok. A Római Birodalomnak az európai középkorra is sokáig nagy hatással levő gazda­ sági írója R. hogy „Róma kertjeiben számos alma-. az utóbbi volt a kedveltebb. Dáciára vonat­ kozó római kori adatok eddig még nem találtattak. kör­ te. A folyton gyarapodó változatossága és számú körtefajták gyökeret eresztettek Gallia. C. a mezőgazdálkodásról (De re ntsticá) 380-ban írott 12 kötetes könyvében közölte. de nem kizárt. Raetia. Germania. Jelenkori többségi népének római rangos eredete utáni sóvárgása keltette azt a ma is csökönyösen éltetett hiedelmet. főzték mézben és természetesen aszalták is" (Hoffmann 2002). és hogy „a rómaiak isnierték az oltást. ille­ tőleg a birodalomhoz csatolt tartományokban termesztett növények.

A keresztyénség szellemisége teremtette meg azt a növénytermesztési tiszteletet és szeretetet (növénykultuszt). vadaskertjei. majd pedig alapo­ sabb tanulmányok megírása és közlése követte. mert Szent Márton. „A kertész művészete.. rendszerbe foglalás. Minden élőlény Isten teremtménye! . évszázad végére már mindenütt voltak kolostorok. gyümölcsösei el­ pusztultak." (Kerner 1855). Igen feszítőek voltak a birodalmon belüli népek és társadalmi csopor­ tok közötti ellentétek is. vitte magával Sabariából (Szombathelyről). század végén már 600 kolostor létezett. A széthullást azonban ez sem akadá­ lyozhatta meg. A megmaradás. A kolostori kertek közvetítették a világi kertekbe is a növények termesztését. rombo­ lás követte. a méhészet. hanem annak bonyolultabb. művészet kinőtt a kolostorok kőfalai közül s a kitágult térben már nem csupán az ember békés szemlélődésének körülményeit. Uralkodása első évében (284) Nyu­ gatrómai és Keletrómai Császárságra osztotta. dédelgetett növénytermesztés. művek megjelenteté­ sében képzelték. döntően annak az új szellemi­ ségnek tulajdonítható. Időnek kellett eltelnie. Ezek a szellemi és adott környezeti körülmények serken­ tették az embert az őt köililvevő élővilág alaposabb megismerésére. A külső és belső erőszakos támadásokat. A keresztyénség területein a 7.. Franciaországban a Téli Kármán köne (Bon Chrétien d'hiver) nemcsak minősége folytán lett közkedvelt. mely a haszon mellett a kertművészet követelménye..legalábbis elein­ te . Hasonlóképpen szigorúan büntették a 25 . A növénytermesztés. míg a lelki békét kereső. Magyarországon is a 12. hanem a belső békében. a gyümölcsészet és a szőlészet volt.főleg azért. A mind gyakoribbá váló népmozgalmak erősödő támadásainak kitett kiterjedt hanyatló birodalmat Diocletianus császár az irá­ nyítás megosztásában képzelte megmenthetőnek. letéteményesei a szerzetesek.. Gallia). kertészkedés belső indíttatású tiszteletének (misztérium) székhelyei a kolostori kertek. költészet. aztán az újlatin nyelvű országokban (Hispánia." (Számadó 1911). később pedig a többi volt római birodalmi tartomány­ ban. a későbbi toursi püspök. helyben maradt törzslakosságának kertjeiben éledt újra a gyümölcstermesztés. szabályozások tapasztalatait. A parasztkertekben a herbák ismeretét sokáig a szer­ zetesek tartották ébren. Magyarorszá­ gon elsősorban a bencések voltak. gondozására. ille­ tőleg jobb termesztési eljárások megvalósítására. A közösségi magatartásra vonatkozó megfigyelések. Ez a biztonságos társadalmi iielyzet a fokozódó barbár betörések miatt megingott. tudomány. majdnem oly szomorú sorsú mint a színészé: alkotása nem maradandó. az élővilág összefüggéseiben.hirdette a több mint három évszázadon át üldözött és csak 313-ban (Milánói Edictum) elismeit keresztyén hitvallás! Ennek hívei boldogulásukat nem a minden testi igényt kielégítő jólétben. parkjai. nem a hivalkodó munkák. hanem . s csak a szerényebb kertek maradtak meg. Legkorábban természetesen Itália kolostorainak és földművelő. a termelőgazdálkodás folytonossága. amely a társadalmi feszültségekből pattant ki. a folytonosság biztosításában jelentős szerepük volt a hódítók pusztítá­ sai után megmaradt ókori itáliai parasztkerteknek. termesztett növényeinek. s amely alapjai­ ban változtatta meg az egész élővilághoz való viszonyulást is. A gyümölcslopást és a gyümölcsfák károsítását szigorúan büntették. teljesebb megismerésében kellett folyto­ nosan keresni és megtalálni. A legpompásabb mes­ terművet is kikezdi az idő foga. gyümölcsfáinak telepítésében. Az ezekben előforduló adatokból le­ hetett következtetni a gyümölcsészet hajdani állapotára. „Az európai parasztkertek a középkori ko­ lostorkert közvetlen folytatásai. A kolostori kertek kialakításában.nevével különböztette meg őket (Gibbon 1976). A veteránok virágzó gazdaságai. Dél-Franciaország termelőgazdálkodásának alapja a Meroving-uralkodóház Clovis (Chiodwig) király idejében (481-511) az állattenyésztés. mint mindig. ker­ tészkedés. A gyümölcsfák magántulajdonban voltak.

3 körtefajta.. a körte. Megnevezett körtefajlák: Édeskörte (Dulciores). „Vannak olyan helyek is. mogyorók. amelyet a Karoling uralkodóházból származó Nagy Lajos (Charlemagne) francia királynak tulajdonítanak ugyan. Ezek neve viridarium" [díszkert]. amelyek nem annyira a haszon és nagyobb termelés szolgálatában állanak. „Ne trágyázzuk alattuk a föl­ det. A kony­ hakerti zöldségfélék mellett a rendelet előírta a gyümölcsfák ültetését is. berkenyék.. gesztenyék. az ókori közlé­ seket is figyelembe véve. barackok.. birsek. Coccus körtéje (Cocciores) és Késői (Téli) körte (Serotina) (Bordeianu és mtsai. s elsősorban a természet ala­ posabb búvárlatát serkentette. Jám­ bor Lajos készíttette. 26 . Gyümölcsészettörténeti vonatkozásban figyelemre méltó Petrus de Crescentius A földművelés hasznairól (Opus airalium commodorum.. amely annyira kel­ lemes.és körtefajtákról találni adatokat.. A Szerémség termékeinek leírása közben Galeotto Míírzio (Mátyás király mondáiról és Vitéz János unokaöccséről. amely Capitulare de villis et cortis imperialibiis (795) címen vált ismertté. mint a szőlő. században elkezdődött reneszánsznak a jele. de utasításaiból következtetni lehet annak ismereti színvonalára. 1305) írott mimkája. mely a teremtett világ. körtefajták. babér.gyümölcslopást és a gyümölcsfák pusztítását Bajorországban is. hogy ne ártsunk a pázsitnak. Albertus Magnus (Albert von Bollstadt gróf 1193-1280) A növónyekről (De vegetabilibus) írott műve. A díszkertek megjelenése és fokozódó terjedése Itáliában annak a 14. hanem a szórakozás helyei. „És hogy a Szerémség hegyeinek boráról ne hallgassak. a Szerémség püspökéről írott és 1485-ben kiadott könyvében) annak híres borát és körtéjét is meg­ említette. naspolyák. A középkori kolostorkertekben termesztett növények legteljesebb jegyzékét s emel­ lett művelésük rendszerét az a bencés apátok buzgólkodásának köszönhető rendelet tartalmazza. amely a gyümölcsösök telepítéséről rendelke­ zett. cseresznye­ fajták" (Rapaics 1932). meg néhány cseresznye és barack neve van megemlítve. mint például a diófa. miként azt egy 480ban kiadott rendelet tanúsítja. hogy annak hitbuzgó ha. Több gyümölcs említése mellett. hogy keserű fákat ne ültessünk. amely an­ nak idején egyike volt a legelterjedtebb gazdasági kézikönyveknek. bizonyára nem kielégítő mennyiségben. fenyő. foglalta össze kora ismereteit. mégpedig meglepően növényélettani vonatkozásokban... (Mohácsy-Porpáczy 1958 szerint: „a fajták nincsenek megnevezve. vagy csak hasonlót találni.és almafa" (Rapaics 1932). szilvafajták. Óvakodni kell.. a lelki egyensúlyát kereső szellem magasabb szintű szárnyalását és a kertészkedés részletes megismertetésével akaratlanul is ünnepélyes elvilágiasodását eredményezte a Domonkos-rendi szerzetes. Kertészeti vonatkozásban ez a szellemi meg­ újulás a gyümölcsfajok és -fajták valóságos gyarapodásában. Ebben a sokáig nagy hatású munkában a szerző.") A gyümölcsösök telepítése céljából a királyi rendelet az erdők irtását szorgalmazza. Mivel szigoaian kellett őrizni azokat. Egy későbbi (630-638) tön'ényben. A kolostori keitészkedés legszélesebb körű kiterjesztését. illetőleg azok megneve­ zésében és leírásában nyilvánult meg. sürgette. de valószínűbb. Inkább édes természetűek legyenek. mégpedig „különböző almafajták. 1963). hogy az egész föld kerekségén nehéz lenne párját. e könyv érdekessége a gyümölcsfajták színük szerinti osztályozása (Bordeianu és mtsai. ami az akkori gyarapodó fajtabőségre utalhat. amely olyan nagy. füge. A jegyzékben 7 almafajta. eperfák. és hogy kobakkörtéjének nagyságáról és finomságáról se beszéljek. Csaknem négy évszázad­ dal Tacitus közlése után (97-ben) a rómaiak megjelenéséig csak a vad gyümölcsöket termő pogány német tartományokban is meghonosodtak a termesztett gyümölcsök. A Capitularéban felsorolt 89 növény a fajtákkal együtt eléri a százat. mandulák. 1963). az ottani. Nem tért ki részletesen a gyümölcsészetre. diók. akkori alma.

1963). a szüntelenül gyarapodó. melynek katalógusát 1628-ban adta ki. A másik magoncozó belga J. csak arról a hallatlan és csodálatos dologról számolok be.előnyösebbeknek minősített utódokat. hogy a fajták számának csupán névleges növekedése már ekkor elkezdődött. Hardenpont (1705-1774). A Cordus által leírt Király körte (Königsbirn) a Téli Kámián körtével azonos (Rapaics 1940).liogy kél kézzel is alig leliet köililfogni. Cavalieri. hogy a faj eredeti élőhelyén nem. 127 cseresznye-. Neki köszönhetik a gyümölcskedvelők az akkoriban jól értékelt 400 olyan körtefajtát. Szakismereteit bizonyítja. Itália gyümölcseit tárgyaló munkájában Agostino Gallo (1499-1570) 12 körtefajtát említett (Moscatelli. hanem csak a megváltozott körülmények hatá­ sára változik. megalapítója N. és mintegy 3000 szinonimáját jegyezte fel. örökléstani. Nem kizárt azonban.és 45 kajszifajta mellett). Nagyszámú magról nevelt csemete egyedfejlődésének tanulmányozása alapján úgy vélte. a nagy földrajzi felfedezések (Amerika. Távol-Kelet). az egyre pompásabb és terjedelmesebb díszkertek mellett. valamint a gyorsuló né­ pességnövekedés és az igen aránytalanná változó gazdasági tulajdonviszonyok kény­ szere ésszeníbben megtervezett haszonkertek. némelyik még jelenleg is közkedvelt. Ezek közül az ő korában 40 körtefajla került termesztésbe. B. legfőbbképpen pedig a termesztési és kísérleti-módszertani eljárások jelentős mértékben gazdagodtak és töké­ letesedtek (nemcsak az újlatin népek. Gnimello.és 113 barackfajtát ismertet. gazdagodó élettudományi ismeretek. E közben a kezdetleges növénytani.és 13 cseresznyefajta mellett). Van Mons (1765-1842). Az ésszeríí kísérleti mezőgazdálkodás megalapítója Olivicr Serres (1529-1619). 1608) köny\'ében ezt írta: „egy körteják iiélkiili gyümölcsös nem érdemli meg a nevét". Bergamoto.és 31 almafajtát írt le. Jelen­ tékeny fajtagyarapodást bizonyít Claude Saint Étienne munkája {Noiwelle i?istncction ponr connaitre les bonsfrnits. aki 1598-ban egy fajtag>aljteniényt alapított. amiből aira lehet következtetni. hogy azonosíthatóan 50 körte. A jövedelmező gyümölcsösök létrehozása és a fajtabőség gyarapítása kezdetben főleg Franciaországban. melyben 600 körte-. A német tartományok g^áimölcseit behatóan Valerius Cordus (1515-1544) tanulmá­ nyozta. hogy azok „nem a nemesítés alatt születtek. visszaütnek rajta az ősi (primitív) jellegek. Bordeianu és mtsai. Az általa megnevezett fajtajellegek ugyanazok. 153 alma. Szerinte a gyümölcsök közül a körtének van a legtöbb változata. A temiesztett fajták niagvaiból nevelt csemetékből (magoncokból) válo­ gatta ki az általa. Leroy. környezeti megfigyelések és kutatások. 125 barack. Ugyanis két évszázad múltán A. aki hatkötetes munkájában {Dictionaire de pomologie. melyekből 40 jelenleg is termesztésben van (MohácsyPorpáczy 1958. 1866-1879) 926 körtefajt írt le (526 alma-. gyümölcsösök létrehozását sürgette. hanem már az ősi típusokban is megvoltak" (Mohácsy-Porpáczy 1958). A mezei művelés és használat bemutatása (Le Theátre d'Agriculture et niesnage de Champs. amelyet sehol a világon nem ismernek. Ugyancsak nagy körtekedvelő volt Le Lectier. di Sina stb. 27 kajszi. A Római Birodalom szétesése után lehanyatló gyümölcstermesztés az európai kö­ zépkori kolostorkertekben éledt lassan újra. Ebben a katalógusban 254 körtefajta van felsorolva (a 35 alma-. Innen terjedt el a világ díszkertjein át az udvarházak és földművelők gazdasági kertjeibe. élettani. hanem a németek. mint az ókori görögök és rómaiak által is termesztelt fajtáké. majd ké­ sőbb Belgiumban bontakozott ki. Garzignoii. A reneszánsz szellemisége." Az általa Pynim citcnrbitiniunnak (Cato említi először) nevezett körtét a gyümölcsészek a Kármán körtével azonosí­ tották (Rapaics 1940). 1963). és hosszadalmas változatlan feltételek között termesztve. 1660).) (Bordeianu és mtsai. a szlávok és a magyarok kö27 . korának legkiválóbb körtetermesztője volt. Az újkon körtenemesítés Belgiumban kezdődött.

ha a vizsgált szakszó csoportot a használt teljes szókészlethez lehetne viszonyítani. A környezet változása és változtatása az ismeretek gyarapodását eredményezte.. anyanyelvében rögzítette. A haszonnövények közül kb. Az eleinte csak szoi"ványosan megjelenő gyümölcstermesztéssel foglalkozó írások idővel (főleg a 18-20. Ez a folyamat természetes ugyan. Levédia. A régi nevek kipusztulását nagyban előmozdította őseinknek a po­ gány vallásról a keresztyénségre való áttérése is. A gyarapodás élénk (dinamikus) lehetett. hogy „a szavakban tükröződik ugyanis a legjobban a nép anyagi és szellemi műveltségének. Nehéz elképzelni. illetve alkalmazásuk gyakoriságát is sejteni. Kétségtelen nyereséget. miként a diónak. A döntő többség honalapítás előtti alko­ tás vagy szerzemény (Nagy-Tóth-Uray 2005). gondolko­ dásmódjának jellege és változása" (Benkő L. Sajnálatos..rében is). „A magyar nyelv őseredeti szóanya­ ga óriási változáson ment át. továbbá.. meg kellett nevezni. annak szükségképpen pusztulni kellett. vagy az egész Eurázsiában élő bodzának ne lett volna ere­ deti ősi neve. meri az újonnan szerzett is­ meretek közül sok régi kiveszett az emlékezetből. A táj mélyrehatóan és jellegzetesen határozza meg a benne élő népet. más népekhez hasonlóan.). Ismeretes. viszont az élő nyelv teremtő ereje temérdek új szót fejlesztett magából az őseredeti szóanyagból is.. 1995). A közösségi lét pedig azok közlését. de nagyon sajnálatos is. arra sza­ vunk is volt" (László é." (Szily 1896). hanem valamely történetileg kialakult etnikai közösség sajátos szellemiségének kifej­ lődése" (Murádin 2003). „A környezet elemeinek tudatos elkülönítése a megnevezé­ sekben jelentkezik először" (Péntek 2003). Az őshazában A szavak szerinti természetismeret színvonalának becslése akkor volna megnyugta­ tóan tanulságos. tehát megnevezését. Etelköz. hogy a Dél-Kaukázus és ÉszakTörökország vidékén őshonos cseresznyének. mi­ vel a mindig újonnan látott tárgyakat és jelenségekel is. különösképpen az ismeretek folytonosságának feltárásában. n. hogy amink volt. ismeretgyarapodást jelentett viszont a kölcsönzött megnevezéseknek magyar nyelv sajátságaihoz való idomítása. a Közép-Ázsiától a Balkánig honos (kökény)szilvának. 26% ilyen eredetű. a Földközi-tenger környékén és a Kárpát-medencében is őshonos ber­ kenyének és gesztenyének. század folyamán) önálló szakirodalommá gyarapodtak. életkörülményeinek. amelyek bizonyára léteztek a magyarság korábbi szállásteililetein (Levédia) vagy azok közelsé­ gében (Kaukázus környéke). Az ismeretek legfőképpen az élőlényekre vonatkoztak. felhasználásuk céljából. A magyarság szavaiban rögzített időnkénti ismeretanyag feltehetően gyakrabban változott mint más népeknél az ismételt honkeresés (őshaza. A magyar­ ság őstörténetének nyelvészei „abból indultak ugyanis el. Hány növényt vagy növény­ tani (vagy állattani) fogalmat ismer egy átlagos tájékozottságú ember? Ilyen alapon cél28 .vagy növénynév a régi pogányságra emlékeztetett. „A nyelv nem pusztán hírközlő eszköz. Amely állat. temérdek régi magyar szó végképp kiveszett nyelvünk­ ből. szavak és fogalmak alkotását követelte meg. hiszen azoktól szerezte élelmét és öltözetét. Az ismeretelméletileg és tapasztalatilag így megalapozott gyümölcstermesztés képes volt kielégíteni a folyton növekvő és szeszélyesen (fajtaválasztékbelileg) változó társa­ dalmi-gazdasági igényeket. hogy kivesztek az élő szókincsből olyan növénynevek. Kárpát­ medence) kényszere miatt. A magyarság körteismerete A környező világról képzett ismereteit a magyarság is.

hárs. azonban ez sem biztos. (Erdély némely vidékén még a 20. „a volgai bolgárok országában az almák zöldek és igen savanyúak. hanga (törpe mandula). Hogy a magyarságnak tudomása volt erről. és azoknak a szálláshelyeknek az éghajlati-környezeti rideg feltételeit figyelembe véve. sejteni lehet az eleddig török eredetűnek vélt eke finnugor gyökerű alkatrész-szavaiból. hogy eleinte kerítést. Elképzelhető. méz. Abban a növénytermesztésre nézve mostoha földrajzi térségben. írt. csakis kerti növény lehetett. A magyar nyelv ősi öröksége. • ' Értékes környezetismereti jelentőségű finnugor kori szavak a. rügy. kéreg. Ibn Fadlán (10. lű. hosszúvas. 1995). Kr. Első írásos említése 1055-ből való. nyár. az osszél) is bekerült (Péntek 2003). kert hel nomine adfernum utilis" (Benkő L. az a mogyoróbokor. más növényt jelölt. Egyik sem lehetett termesztett gyümölcs. fenyő. mivel nélkülözhetetlen volt az álla­ tok (főleg a szarvasmarha) gyógyításában. fő. mái. tő. A magyarság akkori életmódját (gyűjtögető. mint amilyen a: fagyai.) Finnugor korinak vélik a nyelvé­ szek a kedvelt szárazgyümölcsnek számító sulyomot is. ősisége őrzött. fűz[fa]. Bizonysága a mindmáig megtartó ereje. virág.sen meggyökeresedelt és gyakran használt közszó lehetett. Eltekintve attól. állaltartó). Annak általános valószínűsítése. délebbre (a Don-Kubán-Azovi-tenger vidé­ ke). esetleg kezdeményezte is. fa. „alius locus. láp. gondozott. fonnyad. tölgy. lapo. lok. 1978). amelyet a nyelvészek (Benkő L. e. halászó-vadászó. hogy akárcsak a gyopár. tövis. s a történelmi-társadalmi szerveződés azon időszakában a magyarság sem foglalkozhatott növény-. u. mely szerint hatszögletű kis buzogányszenj termése a hadászati lópatanyomorító súlyzóval (tribulus) való hasonló­ ság alapján képződött volna (Rapaics 1940). illetőleg termeszlett finnugor kori nevű növény csupán a köles és esetleg a hagyma. későbbi korokra utal. Ami legtöbb terem ebben az országban. hogy az akkori növényismeret minden bizonnyal gazdagabb leheteti. A nomád élet­ mód nem zárja ki a földművelést. gubacs. 1995) finnugor kori ősi hagyatéknak (Volga-Káma vidéki őshaza. 700) vélnek. A ker. talp.svas. gyökér. liget. 500 . hogy az a csaknem félszáz növénynév és vonatkozó fogalom. mint amilyen. Ugyan ebből a korból származtatják a hunyor nevét. [ekejszarv. szántóvas. másrészt nevének eredeztetése. bogyó. Ma is általánosan használt ilyen szó: ág. hasznos nö­ vények termőterületének elkerítésére (is) utal. nyír. liszt. éghajlati viszonyok vonatkozásában kedve29 . hogy létezett azon a vidéken. Oly erő. A megkö­ zelítőleg negyven növénytani vonatkozású szóból alig három gytimölcsnév: az eper. hatái-vonalat (is) jelentett.igei (igtínévszói?) alapszó finnugor eredetű. Jelentősebb számban öröklődlek a finnugor térségnek és a későbbi szálláshelyek­ nek is gyakori erdei-ligeti fáit jelölő szavai. század­ ban általánosan használták a „csúszó[kígyó]füvet". hogy nem is ismerte a földművelést. A nagyobb számú finnugor eredetű növényi vonatkozású fogalom azt sejteti. vad. netán a gyümölcstermesztéssel. század) szerint.ravezető mérlegelni. tó. milyen ismeretszintet jelentett.Kr. ebből ott egész erdőket láttam" (Andrásfah'y 2001). a leányok eszik és meghíznak tőlük. Nagy jelentőségű a kert szónak már az akkori időkből való eredete. hogy a magyarból még néhány kauká­ zusi nyelvbe (pl. a meggy és a mogyoró. Levédiában és Etelközben Szálláshely változtatásra kényszerülve. hogy olyan északon élt volna. temiészeti adottságokban gazdagabb. vet. hogy az őshazabeli magyarság nem foglalkozott rendszeres termelőgazdálkodással. Amennyiben a jelenleg is­ mert hunyor lett volna. még nem kétségtelen bizonysága. megfelelő­ nek vélhető a sejtett ismeretanyag töredéke. szil. vezér (Gaál L. le­ vél. A későbbi ko­ rokban azonosított hunyor (Hellehonts) nem valószínű. kert. mag. Mai éitelemben ismert keni.

tehát szélesebb könj növényismeretre mutatnak a mezei növények nevei. török népek szoros közelségében sajátította el a magyarság az eladdig nem ismert és használt növényeket és némelyeknek a termesztését is.zöbb területekre telepedett a magyarság. Az ótörök eredetű szavak azt tanúsítják. állandó lakhelyhez kötött szántó-vető életmódot kibonta­ koztathassa. azonban a szántást-vetést abban az időben. szór (Gaál L. Hasonlóan vélekedett Vámbéri Ármin (1882) is. polyva. őröl. Ezen a Levédia néven ismert és a kazárok ellenőrzése alatt tartott tájon (ahol Tokaj nevű folyó is van Voronyezstől keletre) két évszázad (650-850 körüli évek) folyamán. A szőlő feldolgozásának. melyet már ősi hazájában ismert. kender. „Nagyon valószínű. kolokán) és gyógyítási (csalán. magyarázatot adhat a mai megszépítő képzelet. tiló. kőris. gyöngy[virágl. üröm) jelentősé-. hogy eze­ ken a szállásterületeken ismerte meg a magyarság az alma. Könnyen valószínűsíthető. szerszám nevek és tevékenységi fogalmak. csak félig szabadokra és rabszolgákra bízták". hogy az alma. 1978). tarló. komló. fo­ kozottabb növényhasználatra. káka. orsó háziasabb tevékenységet jelentő Levédiában keletkezett sza­ vak Az előző szálláshelyekhez képest különböző és változatosabb növényzetű tájra. aki szerint a magyarság „a földműve­ léstől. katáng. szór. torma. amelyben a szabad férfiú kezét még magához sokkal méltóbb foglalkozásra is használhatta. A szántó-vető életmód alapvető két gabonanövénye: az árpa és a búza. Ibn Ruszta (Rászlek) feljegyzése szerint „aligha lehet kétséges. Az is elképzelhető. arat. őröl. asz[al]. bors. amelyek arra utalnak. tarló. árpa. Etelközben. A Kárpát-medencében (895) A honalapító magyarság természetismerete elég gazdag volt ahhoz. üröm. A Kárpát-medencében talált termesztett szántóföldi. Az itteni kedvezőbb földrajzi övezetben és előrehaladottabb történelmi-társadalmi rendszerek közelségében a magyarságnak is lehettek már termesztett gyümölcsei (alma^ körte és esetleg a cseresznye). a körte. E szavakhoz. etelközi földeken szántottak és vetettek". sarló. Az eladdig 30 . a som és a kökény gyümölcsöket. csepű. mint: bojtorján. sarló. ocsú. illetőleg haszonnövén\ekhez társítandók az ugyancsak innen szár­ mazó [eke]. hogy a magyarság körében már itt meghonosodott az ekés földművelés. csalán. A ma­ gyarság Levédia korabeli krónikása. szérű. ocsú. hogy a Kárpát­ medencében a letelepedett. arat. esetleg kerti vagy kivadult növények legtöbbjét már ismerte és felhasználta. torma. gyékény. kökörcsin.\ban sem hiányzott a magyar ker­ tekből" (Rapaics 1932). „kertben" voltak. bors. kóró. A gyümölcs szó is innen származik. a bor készítésének a szavai (bor. hogy ezek közül csak a szőlő lehetett ellenőrzötten tennesztelt. majd aztán néliány évtizedig (830-860) nyu­ gatabbra. Ennek eredménye újabb közel félszáz növényi és teniiesztési vonatkozású elnevezés. köles. katáng. orsó. A termelőgazdálkodás bő\ailését. kikerics. valamint a borsó neve. Szókészletében közel száz (89) növényi és vonatkozó termesztésifelhasználási fogalom létezett. ge volt a legtöbbnek. illetőleg ismerete és termesztése is e tájakról csuvas-kazár gyökerekből ered. hogy a magyarok a lebédiai. Földművelésre utaló török és bolgár-török eredetű szavak: [eke].meg a körtefa már Levédi. a szőlő. seprő) is e szálláshelye­ ken és ekkoriban keletkeztek (Kristó 1996). gyopár. :uiielynek elhiheü^. nem tartózkodhatott ugyan sokáig. a magyarság életmódjának a változását jelzik: a kender. dara (ősi jelentése köles). Természetesen táplálkozási-ízesífési (komló. hogy a vadon növő területei is be voltak kerítve. bú­ za. hogy minden egyes megnevezett növénynek volt valami hasznosítása. kéve. gazda. kolokán. kikerics. Nyilvánvaló. csepű. a dió. gyertyán. szűr. a birs. kepe.

Az erdőségek eleinte közös használatban voltak.. semmit sem tudni. a kajszi. ribiszke. A domboslankás tájakon és a folyók menti mocsaras ártereken is gyakoriak és kiterjedtek voltak a néhol összefüggő.. a cseresznye. berkenye. bal­ káni közvetítéssel. Ezekből keletkeztek később a tájfajták (Andrásfalvy 2001).és őszibarack. Fodo'í-Kováts 1993). számontartása és közös begyűjtése. illetőleg az akkori eszközökkel és gyakorlaü ismeretekkel (nyomásos gazdálkodás) megművelhető szántóföldek növekvő igényének (Gaál L. (1997): francia és olasz telepesek szerb elnevezése. . amelynek gyümölcsészetéröl. letelepedést nemcsak a földtani virágpor-elemzések (palinológia) (GyőrffyZólyomi 1996) jelzik. egres.nem találtakat (gesztenye.] A Római Birodalomhoz tartozás korában kerülhetett Európába. és előszeretettel fogyasztják. a földiepret manapság is szorgalmasan gyűjtögetik. mely a jobb. hiszen a csipkebogyót. a Dunától keletre már puszta és emberi megszállás nyomait sem mutató hely volt" (GyőrffyZólyomi 1996). 1978).. szerte a Kárpát-medencében a Székelyföldtől (Erdőalja. az áfonyát. vajmi keveset ültettek" (Rapaics 1940). Idővel elsajátították az oltogatás mesterségét. iFruska Gora Frisnyák (1996) szerint: gytimölcsöskert. A kora középkori keletkezésű.. 31 . és a magyar nyelv sajátságainak megfelelő nevekkel látta el. az erdei málnát. 1250). másutt ligetes erdős. A letelepedésre és helyhez kötött gazdálkodásra alkalmas szállásterüle­ tek megszabottak voltak. Nem a paradicsomkertbe telepe­ dett be a honalapító magyarság. ebből a korból. mindenütt létezett Erdő-Ardó alapnevű. hanem a régészeti feltárások is.A beköltöző magyarok a Kárpát-medence belső térségeit még nem találták olyan dús Úncs térségnek. mint azt 200 év után első krónikásunk elbeszélte. Erdőfüle) a Szilágyságon (Szamsardó) át Zólyomig (Ardó. Még inkább vonatkozik ez a helyzet Dáciára. a földművelést alacsony foglalkozásnak mondták" Ourchányi 1906). felvirágzása azonban csak a Ró­ mai Birodalom idején (a 3. málna. szemmel tartása. ősi. bozótos. de rendszeresített gyűjtögető g^óJmöl'-sészet még évszázadokig folytatódott. áfonya) természetesen fokozatosan bevonta használati körébe. fás növényzettel borított tertiletek. sőt Apafi Mihály fejedelem korában kötelező is volt. szőlészeté­ ről.. A dologta­ lanságot tisztességnek. Ez a kezdeti. a termés figyelése. Létezhetett ugyan a Közép-Duna térségében már a bronz-. s ennek megfelelő volt a Kárpát­ medencei honalapítás kori gyümölcsészet is: a hasznos gyíimölcsök termőfáinak a megkeresése. Miután a róma­ iak visszavonulni kényszerültek e tájakról „minden visszasüllyedt a régi barbárságba. A honalapítás korabeli Kárpát-medence jelentős részét erdőségek borították. tanú­ bizonysága a hajdanvolt erdőrengetegeknek.. Ott kezdetlegesebb maradt a római korban is a gazdaságnak ez az ága.század végén) következett be. előnyösebb fajták szorgal­ mas elszaporítását eredményezte. majd a vaskorban is valamelyes növény.. 485-425) szerint csak „kendert termeltek. A Szerémség legrégibb népe. mintegy félszáz helység (Zolnay 1977.. a nemes szilva. későbbi korszakokban pedig még nyugat-ázsiai eredetű oltott fajták is kerültek ide. A hegyvidékek háromnegyed részét fedték összefüggő zárt erdők. e. mi több Máramaros csaknem egész területét „a nagy. a szedret. fekete erdő takarta" (Giurescu 1977)..és gyümölcstermesztés. Kiss L. Hérodotosz (Kr. szőlőt és gyümölcsöt újra főként az erdőn és a hagyásfákról szedték. az agaürzek. Ezeknek a helyeknek a földrajzi elterjedését és a népességi eloszlást. E földrajzi térség termelőgazdasága a Római Birodalomhoz tartozása idején azonban előnyös helyzeténél fogva az itáliaival lehetett azonos színvonalon. De napjainkban sem szűnt meg.

felmért birtok területét. A betelepülő idegenek.) 1332-ben épült falusi iskola (Köpeczy 1993). Almafa. a keresztyén vallás hirdetése mellett. A bencés apátoknak Szent István „ugyanolyan szerepet juttatott az ország megszervezési munkálataiban. A saját ismereteik és igényeik szerin­ ti gazdálkodás-szei"vezéssel ugyancsak hatékonyan befolyásolták a régi életmód és környezet megváltozását.A magyarság keresztyén hitre térítésének jelentősége a termelőgazdálkodás kibontakoztatásában A honalapítást követően a magyarság életmódját döntően határozta meg a keresztyénségre térítés. A társadalmi felemelkedés lehetősége . A birtokadományok töi-vényesítése és az írásbeliség terjedése következményeként jöttek létre országszerte a hiteles helyek (lóca credibilia). glosszák) a nép ismereteivel. Együtt járt a keresztyénséggel és az állandó letelepedéssel a tanítás." (Turchányi 1906). megnevezéseivel. a latin írásbeliség terjedésével lassan feledésbe mertili (csak véletlenül maradt meg) az ősi („pogány") rovásírás. akik szülőföldjük műveltségét voltak hivatottak meggyökereztetni a szervezendő Kárpát-medencei magyar hazában is. „A keresztyén tanítás vallásgyakorlat szempontjából egyenlővé tette az embereket. Szilváshely. A létesítendő egyházi intézmények (templomok.. Zsukon (Kolozs vm. püspökségek [Gyulafehérvár 10091) tevékenységét terjedelmes bir­ tokadományok és a hozzájuk rendelt népek biztosították. emellett azonban igen ko­ rán létesültek falusi iskolák (domus scholaris) is. A magyarság körében Kárpát-medence-szerte működő kolostorok száma a 12. tanítanak. erdei és gyümölcsfa magyar nevét rögzítették írásba. majd pedig ötvöződtek (bejegyzések. Az általuk kiállított határjárási oklevelek sok növény. Krassóalmás. apáiságok. mint vagy két­ száz évvel előbb Nyugaton a Karolingok" (Rapaics 1932). A keresztyéni művelődés kibontakozásával egyidejűleg a régi hagyományok tompultak. Ugyanis határjáráskor a nép terepismerete alapján szembetűnő és hasznos hagyásfák. Ezeknek a hite­ les helyeknek fontos szerepük volt a folyton bonyolódó birtokviszonyok rendezésé­ ben. sőt a földmű­ velés és gyümölcstermesztés legfontosabb csínja-bínjában is eligazítanak. köznépi) családok tanult gyermekeiből kerültek ki az egyházi vezetők is (Köpeczi 1993).bárki előtt megnyílt... A Kárpát-medencei honalapí­ tás utáni első két évszázadban a kolostorok példája irányította egész közéletünket (Rapaics 1942). monos­ torok. Az egyházi birtokok saját kezelésű gazdálkodása példamutató volt (Gaál L. Almásróna.. tanácsokkal szolgálnak. Szőlőhegy.ha valaki egyházi pályát választott . mint 600. Nemsokára az­ tán fokozatosan a letelepedett és feltörekvő népes magyar (nemesi. ele­ inte a külföldről behívott írástudók. ille­ tőleg a csak latinul író papság és hivatalnokok természeti és gazdasági fogalmai eleinte csak keveredtek (oklevélbeli szavak). plébániák. az általa ismert növényeket és termesztési eljárásokat is igyekezett a Kárpát-medencében elterjeszteni és fejleszteni. században alapított kolozsmonostori bencés apátság is. A papok nem varázslók. A magyarországi tennelőgazdálkodás létrehozásában és terjesztésében különösen a bencés és cisztercita rend monostorai jártak az élen (Gaál L.. növényzeti térségek. vagy állatok belsőségeiből jöven­ dölnek.. Jobbágy-gyerekből is válhatott püspök" (Nemeskürthy 1993). század végén több volt. gyakrabban látogatott ligetek helyileg is­ mert nevével jelölték meg és iktatták ok. Még Krassó-Szörény vármegyében is „a határjárásoknál még a [későbbi] nem magyar falvak területén is csupa magyar nevekkel találkozunk. 1978). magyarázataival. maguk is egyszerű emberek. Az intézmények vezetői. Az egyház képviselőivel együtt számos világi idegen is érkezett az országba. Ilyen hely volt a 11. 1978). a nyugati műveltségű papság.(hiteles-)levelekbe a bejárt. Elhivatottságának megfelelően. Plébániai és káptalani iskolákban nyert kiképzést a papság. akik önkívületi állapotban. akik szolgálataikért kiváltságokat és birtokokat kaptak. 32 . az írásbeliség.

Feltehetőleg ez a „föld" azonos azzal a nyolc évszázaddal később említett. Oklevelek. akkor az előző századok folyamán megszerzett szókészlete. gyümölcsös vagy gyümölcsfa nevek. korabeli leírások (krónikák) gyümölcsismereti adatai Földbirtok területek megállapítása céljából végrehajtott határjárások. A veszprémi püspökségnek adandó dézsmáról 1009-ből van okleveles adat. Szilágy vm. IV. Egy 1417-ben Szabolcs megyében végzett határjárás a „gyümölcsös [pomeri Gyemewlches vocatal" helyet jelölte ki vá­ lasztóvonalként. legalábbis részben. évi alapítólevele megművelt és műveletlen földeket említ. hogy az idegen nevek magyarrá sajátosultak és hamarosan megjelentek a latinul írott szövegekben. Letelepedett földművelésre lehet következtetni Kálmán király (1095-1116) töi-vényeiből is (Gaál L.és gyümölcsöskert" került eladásra 33 .Ha a letelepedő magyarság természetismerete és termelőgazdálkodása nem lett volna alapos és szilárd. 1995). Ugyancsak 1417-ből kiállított oklevél egy „gyümölcsfa [gemevlchfa]"-t említ egy Kolozsvár melletti szamosfalvi birtokon (Mályusz 1999). amelyet a Történeti Etimológiai Szótár tartalmaz. Szentkeresztmacs­ káson (Kolozs vm. 1978). mesterséges telepítések leheltek. akkor ott bizonyára ültetett gyümölcsfák is kellett legyenek. adományozá­ sok vagy alapítások után kiadott oklevelekben gyakran fordulnak elő a helyi közösség által jól ismert környezeti állapotok. Áldozataikat diófák alatt tartották (Mohácsy 1954). gyümölcsös. a gyümölcsfajok növényföldrajzi elterjedésére. • . ma­ gyarázatokká fűződtek össze.) 1419-ben „csűrös. Ezek az adatok a termesztés szélesebb körű elterjedését és haladását is jelzik. A „gyümölcsénes. érzékenyebben változott volna meg. Nagyfalu körzetében a Réz-hegység északkeleti lejtőin található faluval (Petri 1902).j nevű földet" (Jakó 1997). az idegen hatások következtében. Gyerőmonostoron (Kolozs vm. Idővel a növekvő számú törvénykezések miatt is szaporodó oklevelekben a gyü­ mölcsösökre vonatkozó említések is gyakoribbá válnak.. a gyümölcsészet jelentőségére lehet következtetni. mely „és evek az tiltott gyümölcsből [es evec az tiluvt gimiltstwl]" mondatában volt leírva (Benkő L.. illetőleg nyelvi kifejezőkészségnek köszönhető. majd egyöntetű anyanyelvű írásbeliség hitelesíti mind a mai napig. gyümölcs" szó meglehetősen gyakori az oklevelek­ ben határrész vagy tennés megnevezése gyanánt. illetve vad gyümölcsökre vonatkoznak. Elmélkedésre ösztönző az a kétkedő gondolat. Nagy valószínűséggel vadon termő fákra. Ez a Jakó által közölt adat korábbi annál az 1130-40-ből eredeztetett „gyümölcsénbokor [dicitur gemilsenbuqur]" megnevezésnél. folyamatos anyanyelvű mondatokká. hogy ezek az eleinte említett „gyümölcsénesek" többféle gyümölcsfát jelentettek-e vagy csak általában jelöltek meg valamely helyet? Ha netán több fajú ligetre vonatkoztak. Ezt követi a Halotti beszéd 1195-ből. A tihanyi apátság 1055.és szőlődézsmát szolgáltatlak. majd nemsokára összefüggő. A növény. Béla király (1235-1270) névtelen (Anonymus) jegyzője szerint a magyarok vezérei Pusztaszeren a vérszerződés megkötésekor harmincegy napig a „Gyümölcsény" erdőben és a „Körtvény" tó mellett voltak letelepedve. Ennek az alapo­ san rögzöti ősi természetismeretnek.. tagjának adományozza Gemelchen iGyümölcsénes. Egyik igen régi említés abban az okle­ vélben található. A pannonhalmi apátságnak a somogyiak már 1001-ben gabona.) egy 1468-ban levő telekhez „halastó és gyümölcsös" is tartozott. A későbbi századokból való említések. Ezekből az adatokból a gazdálkodás helyzetére. táj-. amelyet Kálmán herceg 1090-1093 között adatott ki a [nagylváradi püspök számára: „Nezdin fia.és gyümölcstermesztés történelmi menetét ez a kezdetben szórványos.

Oakó 1990). A kassai templom (dóm) egyik falfestményén 15. századi magyar gyümöl­ csöskert („Getsemáné-kert") a háttér. Érdekessége, hogy a kertben nincs mesterséges, mértani rend, a fák úgy bomlnak össze, mint a természetben (Zolnay 1977). Gyümölcsösök létezhettek a honalapítás korában is, szorgalmazottan létesültek azonban Kárpát-medence-szerte a keresztyén hitre térítést követően. Egy akkoriban itt járt mór kereskedő (Abu Hamid al Garuati al Andalusi, 1150) úgy látta, hogy „Magyar­ ország... azok közé az országok közé tartozik, amelyekben legnagyobb a jólét és a gazdaság..." (Zolnay 1977). Abban a „jólétben" bizonyára gyümölcsök is léteztek. Erről tanúskodik egy 1230-ban kiállított oklevél is, mely szerint „Róbert esztergomi érsek két Duna-szigetén, a Helembai- és a Garam-torkolati-szigeten levő almáskertjét meglop­ ták" (Zolnay 1977). Rogerius szerint a kunoknak, akiket IV. Béla király a Duna-Tisza közére letelepített, „végtelen sok marhacsordájuk lévén, súlyos károkat okoztak a ma­ gyaroknak legelőkben, vetésekben, kertekben, gyümölcsösökben, szőlőkben és egyéb javakban" (Nemeskürthy 1993). Egyes gazdasági, földrajzi következtetések szerint „a Felső-Tisza, a Szamos, a Duna, a Dráva és az erdélyi Olt és IVIaros ősgyümölcsösei... ellátták a környék lakóit almával, szilvával, dióval, körtével és más gyümölcsökkel" (Frisnyák 1996), még ha nem is oly bőséggel, miként azt a későbbi vélekedések sejtetik. Szőlők, szőlőskertek említése a középkori oklevelekben többször is előfordul. S ha a gyümölcsösökkel kapcsolatosan felmerül a kétség, hogy vad vagy elvadult, esetleg termesztett fajokra, fajtákra történt-e az eredeti utalás, a szőlő vonatkozásában ez a kétely mellőzhető, mivel a valódi vadszőlő (Vitis vinifera ssp. sylvestris), amelyet ha­ sonlóan más gyümölcsökhöz, ősidők óta használt az ember (Szabó A. 1983), szembe­ tűnőbben (alakilag, élőhelyileg) különbözik a temiesztett fajtáktól. Ennélfogva na­ gyobb a valószínűsége, hogy az oklevelekben említett szőlők termesztésben levőkre vonatkoznak. Szent László király idejében alapított (1083-1095) nagyváradi prépostság, amely hamarosan püspökséggé emelkedett, Elvin nevű püspökének „Biharon öt szőlője, Micskén palotája" volt. Ladomér püspöknek használati joga a „Szőlős" határ egy részé­ re. Vitéz János püspök csökönyösen küzdött intézménye birtokainak visszaszerzéséért, és gondoskodott „hogy e birtokok pusztán ne álljanak, jövedelmezők legyenek", mert nagy művelődési tervei voltak: irodalmi, tudományos és egyetemalapítás. Az 12051235 közötti években kiadott 389 oklevél adatait összesítő Váradi Regestrum közölte, hogy „a lakosság már nemcsak állattenyésztéssel, hanem földmíveléssel és szőlőterme­ léssel, méhészettel, sőt mesterségekkel is foglalkozott... nem hiányoztak Várad első lakosai közül... a vinczellérek, szántó-vetők, méhészek... betegápolók" (Bunyitay 1883). A kolozsmonostori apátság, melynek alapítását Szent István király rendelte el, egy 1377. évi oklevele szerint minden kolozsvári polgár köteles volt hegyvámot (terragium montis, tributum montanum de vineis) fizetni; szinte mindenkinek volt némi szőlője (Jakó 1977b). Az Anjou-királyok korában (13. század) „értékes gyümölcs- és szőlőter­ mesztés volt Tokaj tájain, a Szilágyságban, az Érmeilékén (Mohácsy 1954). A Mátyás király és II. Ulászló király korabeli krónikaíró, Antonio Bonfini (1434-1503) történeti munkájából CRenim Hungaricamm Decades, megj. 1568) ismeretes, hogy Magyaror­ szágot „A természet a talajnak kiváló termékenységével áldotta meg... Takarmányban, gabonafélékben, hüvelyes veteményekben, gyümölcsfélékben is nagy a bőség..." A középkori kolostorkertekben, ház körüli kertekben, sőt még előbb is legalább 60-80 növényt termesztettek. Nem hiányzott a zsálya, az articsóka, a lóbab, a csicseriborsó, a kerti laboda, a porcsin, a galambbegy, a bamia (gombó), a feketegyökér, a komló. A
34

gyümölcsöskerl különálló egységet képezett, mivel ez volt a temetkezési hely is, s nem hiányzott belőle a berkenye és naspolya (Surányi 1987). (Monóban, Szilágy vm. a 20. században már csak a temetőben létezett e két gyümölcsfa.) Ebben a korban „Hazai gyümölcseink közül a szőlőnek, dinnyének, szilvának, kör­ tének volt keletje. Galeotto a kobakkörtét {cuairbita pinis) magasztalja; Janus a du­ nántúli mandulát énekli meg. Mátyás a kormos alma kedvelője; messzi Szabolcsból is ezzel kedveskedett neki egyik híve... Jagelló Zsigmond hercegnek budai asztalán 1500-1505 között a következő ételféléket találjuk... Gyümölcs: alma, dió, füge, szőlő, mazsolaszőlő, mandula, mogyoró, körte, narancs, őszibarack" (Zolnay 1977). A „föld csodás termékenységét" tartotta fontosnak megemlíteni Váradi (Várdai) Pál (14831549) krónikás is, akárcsak Oláh Miklós (1493-1568) esztergomi érsek, aki leírásában „Magyarország az összes emberi szükségletekkel gazdagon meg van áldva. Földje feke­ te, kövér és tennékeny, csekély munkával is bő termést hoz létre" (Gaál L. 1978, Makkai 1993). Hasonló csodálattal íit Erdélyről Verancsics Antal (1504-1573) is. „Minden fajta gyümölcsei, mint az alma vagy köite, nemcsak ízben, hanem bőségben sem maradnak el Olaszországéi mögött, sőt barackja, amely gyulafehérvári földön terem, messze fe­ lülmúlja..." (Makkai 1993). „Az ősök karddal szerezték e hazát, de papjaink tartották meg azt "kereszttel és ekével"" (Bunyitay 1883). A gyümölcsök jelentősége a földrajzi helynévadásban „Az egyes növényfajok, a növényzet szerepe a földrajzinév-adásban vallomás a ré­ gebbi növényföldrajzi állapotokról és az idők folyamán végbement változásokról" (I'éntek 2003). Oklevelekben előforduló, tehát az írásos említésű gyümölcsnevek közül időrendben az első a som, 1001-ből. Ez természetes is, hiszen minden verőfényes, cser­ jés domboldalon, erdőszélen jelen volt, és mai maradványai is gyakoriak Kárpátmedence-szeile. Ez lehetett a legáltaláno.sabban használt ételízesítő gyümölcs, de ked­ velt szerszámfa is. A nép széles körben ismerhette. Ebben a sorrendben következik: az alma 1009; a dió 1015; a körte 1055; a mogyoró 1055; berkenye 1055; a szilva 1060; a szőlő 1075; a meggy 1220; gesztenye 1244; a cseresznye 125Ó; a barack 1395. E gyü­ mölcsnevek közül három (25%): a berkenye, szilva és a barack szláv eredetű, illetőleg közvetítésű. A többi ősi örökség vagy ótörök gyökerű, jóval a honalapítás előtti szer­ zemény. Meglepő a még a Volga vidéki, tehát a magyarság által a legrégebbi időkből ismert gyümölcsnek, a meggynek Kárpát-medencei kései okleveles említése. A lema­ radás bizonyára szerényebb megjelenésének és használati értékének tulajdonítható. Ezt látszik igazolni az is, hogy a róla elnevezett települések gyakorisági sorrendjében csu­ pán a tizennegyedik. A magyar nyelvterület 20 000 településéből közelítőleg 1000-nek valamely növénynév az alapja, melyekben több mint 100 növény neve fordul elő. Az al­ ma neve 54, a mogyoró 43, a som 40, a körte és a dió 30-20 település nevében maradt meg. A gyakoriság a növénynek, „a magyar nép életében betöltött szerepére utal. De jelzi a települések környékének akkori jellemző, meghatározó növényvilágát is" (Murádin 1996). A településnevek hajdani környezetet jellemző jellegét még teljesebbé teszi az a megállapítás, mely szerint „a növénynevekből alakult helységnevek legnagyobb része (Almás, Körtvélyes, Nádas, Füzes, Berkenyés stb.) eredetileg mind víznév volt, s csak másodlagos névadással vált helységnévvé" (Kniezsa 2001). A meggyfa és a körtefa nem folyóvizek menti cserjés, ligetes életegyüttesek növénye, ami természetessé teszi mér­ sékeltebb gyakoriságukat település- és határnevekben.

35

A „Körtvélyes" nevű települések száma a Kárpát-medencében ma már jóval keve­ sebb, mint amennyi a múltban, a középkorban lehetett. Az apadás oka lehetett a feltű­ nő, határjelző hagyásfák pusztulása, földrajzi elterjedésük csökkenése, települések el­ tűnése, de lényegesebb lehetett a vadkörte táplálkozásbeli szükségének lanyhulása, a termesztett körték fokozottabb teijedése miatt. Erdélyben a jelenlegi helységnévtár és térkép (Szabó M. A.-Szabó M. E. 1992; Fodor-Kováts 1993) szerint csupán tíz település „Körtvélyes" gyökerű (5. ábra). Rapaics (1940) adataival kiegészítve az huszonötre emelkedik: 1252. Alsókörtvélyes 1255. Szepeskörtvélyes, 1313. Körtvélyes (Bihar m.), 1318. Nyitrakörtvélyes, 1319. Körtvekapu (Maros-Torda m.), Körtvélyfája (Maros-Torda m.), Körtvélypatak (Krassó-Szörény m.), Bethienkörtvélyes (Beszterce-Naszód m.), Bégakörtvélyes (Temes m.), 1325. Körtvélyes (Szolnok-Doboka m.), Déskörtvélyes (Szolnok-Doboka m.), 1342. Érkörtvélyes (Bihar m), Kiskörtvélyes (Máramaros m.), Nagykörtvélyes (Máramaros m.), Révkörtvélyes (Szilágy m.), 1390. Lajtaköitvélyes, 1391. Szentmihálykörtvélyes (Máramaros m., ekkor már kolostora volt), Körtvélyszél, Körtvélyesbérc, Körtvélyestelek, Körtvélyesberek, Körtvélyesvölgy, Körtvélyestó, Godolyamál, Godolyaszer. Területi előfordulásuk a honalapítás kori szálláshelyekre is emlékeztet, bár okleve­ les említésük nyilvánvalóan későbbi. A Kárpát-medence más tájairól további nyolc helység volt ismeretes e néven (Rapaics 1940). A „Körtvélyes" településneveknél min­ dig több volt a „körtés" nevű határrészek, dűlők száma a II. világháború utáni mező­ gazdaság államosításáig. A Szilágyságban a millenniumi évforduló idején olyan 13. századi települések, mint: Krasznarécse, Mojgrád, Monó, Nagyszeg, Peér, Tasnád hatá­ rában létezett „Körtvélyesek, körtefás völgy, körtefás domb, körtvélyesi térföld" (Petri 1902). Igen valószínű, hogy ezek a határnevek vadkörtefákra vonatkoztak. „A települé­ sek, hegyek, vizek nevei az adott földrajzi környezetben élő ember tájékozódását te­ szik lehetővé. A nevek részei a lakosság civilizációjának, meghatározott törvényszerű­ ségek szerinti átalakulásuk jelzik a népesség változását, átalakulását vagy eltűnését" (Köpeczi 1993). A „körte" szó a honalapítás előtt, a magyarság levédiai tartózkodása korában (650850) ótörökből kaukázusi vagy iráni közvetítéssel került a magyar nyelvbe (Benkő L. 1995). Ez az eredet és természetesen annak indítéka, hogy ti. a gyümölcs közelebbről való megismerése és fokozottabb használata bizonyára összefügghet azzal, hogy a ma­ gyarság akkori szállásterületei földrajzilag közel voltak a körtetermesztés kezdeteinek egyik legfontosabb körzetével, a kaukázusi-anatóliai körzettel. A „körte" név legrégebbi írásos említése az 1055-ben kiadott tihanyi apátság alapí­ tólevelében található: kurtuel fa. Eladdig csak a beszélt magyar nyelvben makacsul élő szó, ettől kezdve leírva is maradandóan őrizte ennek a kedvelt gyümölcsnek és termő­ fájának körte nevét. Ma is használatos régies, nyelvjárási szóalakjai igen változatosak, tájra, szálláshelyek eredeti népének beszédére emlékeztetőek: körtövéj (Bardócszék, Fogarasföld), körtily (Vajdahunyad környéke), körtvi, körtövi, körtöve, körtövő, körtő (Közép-Maros, Küküllő mente), körti (Szilágy, Szamoshát, Kalotaszeg, Bihar, Érmeilék) (Murádin 2003). Mintha az 1055-ben (kurtuel) vagy 1348-ban (Körthy) kelt oklevelek közlői visszhangzanának.

36

5. ábra. Körtvéiyes nevű települések

A körtefajták keletkezésének kezdetei A középkori oklevelekből közel félszáz különböző „körte" bejegyzés ismeretes (bi­ zonyára több is lehet). A körte említések szóalakjainak időrendi összefoglalása (1, táb­ lázat) gondolatébresztő következtetéseket kelthet a termelőgazdálkodás és annak kere­ tében a gyümölcstermesztés mindegyre szélesebb körű kibontakozása tekintetében a magyarság körében.

37

1. táblázat. Középkori körte, -fa- és -helységnév említések Név és év Kurtuel fa (Körtvélyfa): Eredet adpublicam uniam que proielatur usque ad kurtuel Fa (Benkő L. 1995); terminatur in Dedteluke... et Hasfa Kurtuelfa (Benkő L. 1995); (Benkő L. 1995) Petherlaka, Kertliwelfa és Thelek birtok (Torda vni., Jakó 1990) ad arborem Kerwella apellatum (Óbuda, Kolozs vm., jakó 1990) venitur ad locum aprokwrthwel (Benkő L. 1995); (Benkő L. 1995); (Benkő L. 1995); usque arborem piri Wachun curtuely vocatum (Crasna-i var Huruath nevű földjén (lakó 1997a); as duas arbores piri Wereskurtuel vocatas (Benkő L. 1995); In montem qui dicitur Gudulamal (Benkő L. 1995); arbor piri antiqui, que dicitur telelő kurtwely (Andrásfalvy 2001); arbore fusci piri (lakó 1997a); una est térre episcopalis naghkeorthwely vocate (Gyu­ lafehérvár határában, Jakó 1997a); (Galeotto Marzio, 1485: Pirum cucurbilinum = Kobak körte?); (Rapaics 1940); (Rapaics 1940); (Rapaics 1940); a parte ville Zalach circa quendam arborem piri Arpalyreu nominati (Jakó 1997); ad tertiam arbore piri dulcoratam (Jakó 2004); (Andrásfalvy 2001); (Rapaics 1940); (lakó 2004: A Csonka körtövénél, Ben­ céd, 1797); (Rapaics 1940); ad quandam arborem piri silvestris Palfya lanus kurtuele dictum (lakó 2004; Kniezsa 2001); (Rákösd, Hunyad vm. határában); (Rapaics 1940); unam arborem piri silvestris Farkasakasztókörtvély nominatum (Rapaics 1940);

1055: 1158 1228: 1441 1461

AprokwrthweI (Apró kör­ te): Körtvély (Körthy): Sár körtély (Sárga körte): * Wachum curiuely (Vac­ kor? körte): Wereskurtuel (Veres kör­ te): Gudula (Gödölye = kör­ te): Telelő kurtwely (Telelő körte): (Szürke? körte): Yurke körtvély (Szürke? körte): Naghkeortliwely (Nagy körte): Kalamárkurtuel: Keseleu körtvély (keserű? keselyű? későn erő? kör­ te): Sukkur körtvély (Cukor? körte): Remete körtvély: Arpalyreu (Árpávalérő): (Édes körte): Chakan körtvély (Csá­ kány? Csonka?): Chunkakerthwel (Csonka körte): • Hynthouskurtel (Hintós körte): • Palfyayanus kurtuele (Pálfia János körtéje): Gyakor körtvély: * Farkasakasztókörtvély: • Vadkörte

1145 1208/ 1348; 1258; 1270; 1275; 1275 1284; 1327; 1295/ 1327 1299 1304; 1314;

1317; 1325; 1326; 1327; 1330; 1338; 1342 1358

1367; 1368;

38

Név és év Chomkurtwyl (Som kör­ te): Gyöngyös körtvély: Kiskörtvély: Mezeskwrtliwel (Mézes körte): * Ikreskörtvély: BekekerthweI (Beké kör­ te): Kobakkörtvély: Piros körtvély: Körtvélytó: Körtviles Völgy: Kortwelyes:

Eredet 1385; 1386; 1393; 1422; 1427; 1440; 1485; 1512; 1200; 1233; 1252; 1313; 1325; 1319; (Andrásfalvy 2001); (Andrásfalvy 2001); (Oklevélszótár); (Benkő L. 1995); mesda seu signum inciperetin uno arbore piri silvestris vxilgo ikreskörtvély dicti (Rapaics 1940); Kidé (Kolozs vni.) határában BekekerthweI nevű rét (lakó 1990); (Pirum cucurbitinum) (Rapaics 1940); (Rapaics 1940); (Benkő L. 1995); (Benkő L. 1995); (Benkő L. 1995); Kurtuelus (Bihar vm.) Clakó 2004); (Magyar Körtvélyes, Szolnok-Doboka vm.) (Kniezsa 2001); Gernyeszegi kastélyhoz tartozó Sárpatak (Maros-Torda vm.), Kerthwelkapu Vnokabirtok Qzkó 2004; Kniezsa 2001).

Kerthwelkapu (Körteka­ pu):

A megnevezések némely esetben kimondottan a gyümölcsfára vonatkoznak (kurtuel fa, 1055), máskor viszont csak határjelző voltuk utal erre. Több esetben egy­ aránt gondolni lehet a fára és termésre is (aprokurthwel, 1145), s úgyszintén az erdőir­ tás után meghagyott vadkörtefára (hagyásfára) vagy a termesztettből kivadult, netán ültetett gyümölcsfára. A korábbi említések többnyire egyszavíiak, a későbbiek kettős, jelzős megnevezésűek. Ez a megkülönböztetés a termesztés haladására és a termeszed ismeretek bővü­ lése utalhat. A fokozatosan terjedő és tökéletesedő kertészeti termesztés eredményeként a soka­ sodó, településközeli körtefák már nem voltak éppen annyira feltűnőek, hogy határjel­ zők legyenek. Sokkal alkalmasabbakká váltak erre a célra a fokozódó erdőirtások után meghagyott nagyobb fák, az ún. hagyásfák; köztük igen gyakran vadkörtefák, de más fafajok is (szil, éger, tölgy, gyertyán, juhar). Ez következtethető a későbbi okleveles említésekből. Némely esetben az okleveles bejegyzés kétségtelenül vadkörtefára vonatkozik, máskor viszont csak következtetni lehet erre. Kétségtelenül vadfa volt a Történelmi Etimológiai Szótár (TESz) (Benkő L. 1995) adatolásánál (vad korthwely, 1560; vatzkor körtvély, 1664) jóval régebbi említésű Vackorkörte (Wachun curtuely, 1270), és való­ színűsíthetően vad volt az Apró körte (aprohwrthwel, 1145) is. És nyilvánvalóan az volt a határozottan megnevezett Pálfia János (piri silvestris Palfya Janus kurtuele dictum, 1358), meg az Ikres körte (piri silvestris vulgo ikreskörtvély dicti, 1427), míg a Hintós körtvélyről (Hynthouskuitel, 1342) csak gyanítható vad volta. Termesztett körtének vélhető a Sárga körte (sár körtvély, 1258) és kétségtelenül an­ nak tartják a Veres körtét (duas arbores piri Wereskurtuel vocatas, 1275), bár ebben gyanakodni is lehet, annálfogva, hogy ugyanazon a helyen azonos két fa volt. Páros volta a később említett Ikres körtére (1427), színe pedig a szintén jóval későbbi Piros körtére (1512) emlékeztet. . . .

39

Bár az oklevelekbeli vadkörtefák felsorolásában fordul elő a Gyöngyös körte (Rapaics 1940), mindazonáltal valószínűsíthető, hogy féltett, termesztett lehetett, ugyanis „a magyar nyelvben régtől használt gyöngyöm-virágom, talán a legbecézőbb kifejezés" (Rapaics 1932) nem vonatkozhatott egy akármilyen közönséges gyümölcsre. Kétségtelenül termesztettnek tekintett körtefajta volt a regényes történetű Kálmán (Kalamár) körte (Kalamárkurtuel, 1304). Valóságos mondakör keletkezett róla Francia­ országban. E szerint „Szent Márton püspök vitte magával Sabariaból (Szombathely), amikor 374-ben megválasztották Tours püspökének. A Téli Kármán körte, vagy mint a franciák nevezik Bon-Chrétien d'hiver, hajdan gyakran szerepelt a franciák közt Szent Márton körtéje és tours-i körte néven is" (Rapaics 1942). A Kálmán körtével azonosították később a már M. Galeolto által 1485-ben említett, de nevét még Catótól öröklött Kobak (a középkorban csak ezt a tököt ismerték) [Lopó tök, Dinnye-1 körtét. Eredeti, Kármán [Kalamár] körte, nevében keletkezésének helye rejlik: a dél-anatóliai (Törökország) Karmán nép és város. A karma szanszkrit szó s a buddhizmus és hinduizmus szerint a lélekvándorlás (transzmigráció) folytonosságát és az elkövetkező lét meghatározottságát jelenti. E körte nevén kívül a karmán (karma) kifejezés több magyar szóban is megőrződött (valószínűleg a török hódoltság korából): karmán kesztyű (1543), kármány zabola (1595), karmazsin szín (1568), karmazsin gyolcs (I62O). De a szó még az őshazában, a Karmanovka és a Karmanovo, délnyugat uráli folyók tájaira is elrepíti a szárnyaló képzeletet. Ez az eredeti neve érvényesült a 19- század közepéig, amikor is feleslegesen Kálmánra változtatták „Sokan szeretik Kár­ mán körtének nevezni, melynek pedig semmi értelme nincs..." (Kovács I86I). Az okleveles említéseknél sokkal régebben termesztettnek tartják Pannónia földjén (Rapaics 1940) a többször említett Árpával érő körtét (a parte ville Zalach circa quendam arbore piri Arpalyreu nominati, 1326). Ez volt az első korai körtefajta. Neve a legrégebben termesztett és legkorábban aratott gabonára utal. Hiánypótló időszerűsége és elterjedtsége bizonyára serkentőleg hatott más, korán érő fajták kiválogatására és termesztésére is; mint amilyen a Korai muskotály (= Apró muskotály = Kis szegfű) kör­ te (1558), Annyira elterjedt és közismert lehetett akkoriban ez a két fajta, hogy még idegen, korabeli kertészeti könyvekbe (Gesner 1561) is mint magyar körte került meg­ említésre (Rapaics 1940).

Az oltás jelentősége a gyümölcsészet kibontakozásában
A gyümölcstermesztés kezdetei egyidejűek az erdőirtásokkal. Amikor a régmúlt ko­ rok embere az ehető gyümölcsöket termő fákat megkímélte, meghagyta (hagyásiák) tulajdonképpen kiválogatást végzett. A termés számontartása, begyűjtésig való megőr­ zése váltotta ki a hagyásfás területek elkerítését, az egyes települések nevében máig megmaradt vadkertek (nem vadas!) (Soltvadkert) létrejöttét (Bálint 1981). A kétféle megnevezés váltakozott az idők folyamán. Létesítésük ókori hagyomány, „régi idők hagyatéka a vadkert, vagyis a vadaskert... Mátyás királynak a nyéki vadaskertje volt a legnagyobb... A magyar vadaskerteknek büszkesége volt a bölény, a gím-, a dámszar­ vas és az erdei vadkan... A kastélyok és várak tövében alakított kisebb vadkerteket gyümölcsfákkal ültették be és méheseknek is használták. S mivel a vadak hamar ki­ pusztultak belőlük, csak a nevük volt vadkert. Igazában azonban méhes- vagy gyü­ mölcsöskert volt az" (Takáts 1961). Ilyen lehetett a végardói vadaskert, melynek gyü­ mölcsei aszalásáról és a sárospataki várba való behordásáról az I613. évi leltár számol be (Détshy 1973). Továbbá az l632-ben számba vett, Fogaras vára mellett „a mondrai 40

) Papkert és a Hidegkúti kert. mert nem könnyű a villámokat kiengesztelni. Már Vergilius beszél arbutusra oltott dióról. 41 . rügyet kéreg alá (szemzés). I.írta P. A vad gyü­ mölcsök oltással szelídíthetők meg . Hosszú idő elteltével az ősidők embere megtapasztalhatta. Az oltás ősidők óta ismeretes. dugványokkal.határon vadkert. 1951). M. nyíltan hirdetik ugyanis. Hippokratész is említette a gyümölcsfák oltás általi szaporítását (Veress I. És nem elmarasztalólag. Mohácsy 1954). azért találkozunk középkori okleveleinkben ilyenféle kifejezésekkel: pomerium vulgo Vad­ ken dictum. galagonyás. 1 belind bika" (Makkay 1954). illetve a Malomdomb Fenyvesétől kökényes. ahány oltóág van rajta. a gyümölcsfák oltással.. hogy a tulajdonságok előnyösebb továbbítódását a természetszerűen összenőtt ágú fákon figyelhette meg. mivel a nemesebb alany használata által jobb gyümölcsöket lehet nyerni" .. Oltásmódok: behasítva. 1963). hogy egyetlen mennykőcsapás alkalmával annyi villám éri a fát. Mindenféle ol­ tóággal lehet oltani. ha a kérge nem különbözik azétól a fáétól. művében. amelyikbe be akarjuk oltani. Elképzelhető. Előfordult azonban az is. 39 suttá szarvas. hogy Plinius művét. Az eladdig erdei növényzeü kötöttségben élő vadfairtás általi tágasabb térbe kerülé­ se alapvető tényezőjévé vált az ösztönös kiválogatásnak és messzemenően kedvezett az ember részére előnyös gyümölcsészeti tulajdonságok létrejöttének. sarjak­ kal és magvak vetésével való terjesztését tárgyalta Theophrasziosz is. az „oltási babonák tárházának" tartja (Rapaics 1940). az emberek már kimerítettek minden lehetőséget. melyet közönségesen vadkertnek neveznek" (Rapaics 1942).vallotta M. a kéreg alá. gyümölcsöskeit. 6 őz. „Körte vad körtére oltassék. vadrózsafás. Ugyanis szerinte: „A gyümölcstermesztés már rég elérkezett a fejlődés csúcsára. gályáinak összelapítására." A mai ítélettel megmosolyogtató akkori hiedelmek között fellelhetők azon­ ban az alany és oltvány kölcsönös egymásra hatására vonatkozó jelenkori ismeretek csírái is. Bordeianu és mtsai. szedres eleven sövénnyel elkerített monói (Szilágy vm. Columella úgy tudta {Rei ncsticaé). azaz az oltásra. összenövesztésére. De nem is helyénvaló. Már senki sem képes újat kieszelni: újabb gyümölcsöt már régóta nem fedeztek fel. hogy az elvetett magok­ ból keletkezett gyümölcsfák nem örökítik a remélt jótulajdonságokat. A céltudatos gyümölcstermesztés és -kiválogatás. A kiválogatás következő szakaszát képezte a települések közeli fák magjai nagyobb számának ter­ mékenyebb talajokba hullása. Vadkertek kései maradványa lehetett a Falu Erdejétől. „A diófára oltott szilvafák különleges szemtelenségről tesznek bizonyságot. 1'. hogy oltásokkal mindenfélét össze-vissza zavarjunk. nemesítés kezdeteinek egyik legmeghatározóbb fordulata. azaz mint az olyan. M. hogy „Az oltott fa termékenyebb. némely koRinkbeli szakíró. Ez gyanítható az újkőkori svájci cölöpépítmények maradványai között talált kisebb és na­ gyobb almamagok (Rapaics 1940) alapján is. írásos említése már az ókori bölcselők munkáiban is megtalálható. mint a nem oltott. Az oltás­ ban találta meg a növénytermesztő ember a gyümölcsnemesítés. amelyet dugványként vagy magoncként ültetnek. Vergilius Geor-gicon c. de ne legyen nagyon vad. hogy „Közönséges gyümölcsösökbe telepítettek vadat. platánfán termő almáról és szilfára oltott cseresznyéről. párosítására. Hasonlóképpen." A gyümölcsfák oltásával kapcsolatos adatok oly bőségesen halmozódtak. „Hasonló fajok csak hasonlókkal oltassanak össze" (Mohácsy-Porpáczy 1958. de még az elterjesztés és szaporítás talán legeredményesebb műveletét. benne 26 szarvas. Például tövisbo­ korba nem olthatunk. mert megcsalják az anyanövény alakját és ellopják nedvét. Ez a megfigyelés ösztönözhette a kedvelt gyümölcsfák ágainak. Nevük a két növény után: diószilva" (Plinius). Varró is. 1951. Munkáiban Arisztotelész is közölte a gyümölcsfák oltás és mag­ vak általi szaporítását. majd pedig elvetése és gondozása (Veress I.

„Az oltott gyümölcsfák elterjedése Nagy Károly birodalmában. A Római Birodalom bukása. 1963). hogy „Plinius után 1500 éven át kevés adat keletkezett a körtékre vonatkozólag. Ez a megállapítás az olt szó ugor kori ősiségéből.) oltóágat. kertészeti. megküldheted az egyéb fajtákat is.és körtefajták számának növekedése. természettudományos írásbeliség is hosszabb átmenetiséggel lanyhult. amelyek kiválóak. 1995). amelyek kétfélék. ame­ lyet katalán szilvának neveznek.: Gymelch oltó Boldogh Ázzon napia (Gyümölcsoltó Boldogasszony napja) (Benkő L. illetve a 630-680-ban kiadott bajor törvények. Ezekkel a szel­ lemi és gazdasági görcsös tusakodásokkal magyarázható a termelő gazdasági irodalom 5-11. amelynek népiesen oltvány a neve). közönségesen öregszemű fekete cseresznye. hogy szedess és gyorskocsin küldj Nekünk oltóágakat.és Franciaor­ szág területén. annak bizonyítéka. században már általános lehetett. a másik fekete. 1278: Unam siluam que wlgariter Olthuan nuncupatur (egy erdő. amelyet ölyvedi cseresznyének is neveznek. 1963). oltásokat és csemeteoltványokat felhasználó gyorsabb szaporításának és eredményesebb nemesítésének a módszerei. bőven van egyházad Ölyved nevű községé­ ben. Mindezeket az oltóágakat idején gyűjtsed meg. ahol szabadabban éi-vényesülhetett a nyugati hatás. név szerint a nagy duránciból. a I6. nemkülönben az alma. A keleti gyümölcsfajták európai elterjesztését a nagy népvándorlások és a keresztes hadjáratok (1096-1270) is elősegítették. 1489 k. minden 42 . Az oltásos gyümölcsészet a török által le nem igázott vagy adófizetésre nem kényszerített országrészekben (Felvidék.március 18. Ezenkívül szilvákból is oltóágakat. a jelenkori Német. gondosan csomagoltasd. feketések és fehér színűek és talán közönségesen lószemű szilvának neve­ zik. de csak a legjobb fajtákból. hogy már akkor megvoltak a csemeteszaporítás alapjai" (Bordeianu és nitsai. gyümölcsészeti ismere­ tek. gyakorlati eljárások. Kis-Ázsián. Az így megalapozott gyümölcsészet. nehogy az úton elpusztuljanak. amelyek közül az egyik piros. Erdély). nemkülönben származékainak kora középkori okleveles említésű gyakoriságá­ ból következik. századi kolostorok és kenézek birtokain is) elterjedtek és rohamosan tökéletesedtek a gyümöl­ csösök gazdaságosabb termesztésének. minden társa­ dalmi viszontagság ellenére is eredményesen haladt a későbbi századokban is. Charles Étienne Praedium nisticum c. az utódok a római szerzőket másolják" (Mohácsy-Porpáczy 1958). a humanizmus megjelenése után. amelyek megfelelő sza­ porítási eljárások ismerete és alkalmazása nélkül nem jöhettek volna létre. De an­ nál gazdagabban újhodott meg az egyházi iskolarendszer átfogó megszervezése. könyvében (1530) a gyümölcsfák oltásának és metszé­ sének különös fontosságára hívta fel a figyelmet. A gyümölcsfák oltása a magyarság körében bizonyára még a Kárpát-medencei honalapítás előtt sem lehetett ismeretlen. Miksa császár és király Verancsics Antal érsektől kért (1573. gazdasági rendszerének felbomlása és hanyat­ lása s ezzel egyidejűleg a keresztyénség terjedése és szellemi kikristályosodása közben a világi. „Kegyesen felhívunk tehát. ti. a zöld hosszúkásból. amelyről azt mondják. nem azonban oltott fákat. A középkor elején Nyugat-Európában kibontakozó gyümölcsészetet jelzik a termő­ fák megrongálását büntető 480-ban. a Balkánon és a Földközi-tenger környékétől a Brit-szigetekig) és közigazgatásilag (katonailag és gaz­ daságilag) egységes szervezetű Római Birodalomban (a helyi háborúskodások ellené­ re) viszonylag hamarosan elterjedtek a földművelési.A nagy kiterjedésű (Nyugat-Ázsiától a Közel-Keleten. A pozsonyi díszes gyümölcsös érsekkert híre hamarosan Bécsbe is eljutott. eljárásai. és ezekkel együtt kölcsönösen cserélődtek a termesztett nö­ vények is. valamint azokból a tyúk tojásnagyságúakból. a kétféle legkiválóbb cseresznyéből. század közötti elfogult minősítésű viszonylagos pangása (Bordeianu és mtsai. Kisebb-nagyobb időkülönbséggel Európában mindenüvé (Oroszország 10.

század kertészete számára már sürgetően nélkülözhetetlenné váltak. Inserere-Oltani. Az vta(n) Az karért három oltowant Attanak vala de Nem tudom kj. azoknak.. Plánta sylvestris . az kertet megh loptak vala. sipra oltani.. hogy egyiket a másiktól névleg is meg le­ hessen különböztetni" (Rapaics 1942). 1997).. miképen kell szemre oltani.. a nem ritka lopások. Fronius 1892). Az oltá­ soknál „Leginkább két dologra kell vigyázni: elsőben az időre.és szilvafa.. Metari arbores . fa közé és héjjá közé. a szerzetes i-vel írta a nevét. Gyümölcsészettörténeti jelentőségük mellett ezek a szótörténeti töredékek figyeleinreméltóak azért is. A. A közön­ séges oltásokban vigyázni kell az esztendőnek ideire és a csillagok forgásaira.sek y-nal. mert némelyeket egy időben. Minden jó oltvány ágakat szereztetni annak idején. . auag vad oltoani. A gyümölcsfa-szaporítás és -nemesítés a l6.. olyanokat is" (Anonymus. az kik nyarad szakra rendszerént egy más után szokott megérni. melyek az eljárás közismertségén túlmenően a korabeli gyümölcsészet színvonalát is jelzik. latin-magyar Nomenclatura (1590) e művelettel összefüggő fogalmaiból is: „Insitio . hogy a jó gyümölcsökből sohasem volt elegendő min­ denki számára. A kertészet 17. másokat más időben kell oltani. szólót wltete bele es sok oltowant olta oda". továbbá csemeték és oltványok" voltak (Makkay 1954). .Fákat rendel ültetni. Mert Az ér. másodszor a fáknak természetire. Vagyon húsz esztendeje hogy keortweliem veszet volna el.mk ő nga számára .Oltás. el ne maradjon. ha valami szép oltott meggyágakat találnak is. 43 . Melleolus ." Udvadielyszéken 1598-ban „Valami oltuant metéltek volt le az gyermekek az Solymosi János kertében" (Szabó T. A társadalmi többletigény nyilvánvalóan ösztönzőleg hatott a termesz­ tésfejlesztésre. Coalescere plantam .. Egy Szolnok-Doboka megyei birtokon 1582-ben „chegedj györgy . Erdélyi régi oklevelekben és periratokban is már a 16.Vad fa.Az oltouani meg fogonitani. században általánossá vált eljárásai a 17. oltovány cselekvéssel és bíbelődéssel kapcsolatos feljegyzések. 1664-1667) találhatók meg. A Fogaras vára melletti poaimbáki fejedelemasszonyi mé­ hes kertben Lorántffy Zsuzsanna idejében (1648) „Néhány alma. „Asszonyi.Oltouani ag. A sárospataki vár kertjének l632-ben már szüksége volt „Giümölcz oltvaniok gondviselőjé"-re [Szil­ ágyi István] (Détshy 1973). Lippai János részletesen tárgyalta és raj­ zokkal ábrázolta az akkoriban alkalmazott oltásokat is: „meghasított fába.egyes ágra köttess névvel jegyzett cédulát. oltás. században gyakoriak voltak az olt. mert érzékeltetik a korabeli társadalmi-gazdasági helyzetet is. kártevések említései arra engednek következtetni. Az oltás általános elterjedtségét lehet sejteni Szikszai Fabricius Balázs alkalmasint a sárospataki kollégium tanulói részére összeállított.. többi között mostan utószor az minemű vörös körtvélyekkel gazdálkodott asszonyimknak biró uram. mennyivel inkább közismert kel­ lett hogy legyen a gyümölcskedvelő és -termesztő ember munkájában. Egy kolozsvári 1586-beli perirat szerint: „Ursula Ziggarto Balintne vallia. másféle oltásoknál". századig elért eredményeinek gyakorlati megvalósításai Lippay György európai hírű pozsonyi érsekkertjében.." Ha még a középiskolai beszéd­ gyakorlatban is természetes volt ez a fogalomkészlet.. valamint a kor ismereteinek elméleti tudományos összefoglalása Lippai János' nemzetközileg is kiemelkedő művé­ ben {Posoni Kert. Rákóczi György fejedelem egy 1639ben Fogarasból keltezett levelének ulóiralában {Memóriáié) olvasható.

becses nö­ vény. mivel államkincstári (fiskális) és nemesi részeket szakítottak ki belőlük (Gaál L. szagokban. kapával kellett a földeket for­ gatni... 1526-[Nagy] Majtény.. fokhagyma. júniusi országgyűlés.. Rédei István falujában . Az ígéretesen kibontakozott gazdasági és művelődési folyamatok a török terjeszkedés és Habsburg hatalmi törekvés szorítása következtében válságosra fordultak. raboltak. a Szamos folyónál.. káposzta.(zab. hogy „.. az ojtás. De sokat ezek közül inkább elmefuttatásra és furcsa vizsgálatokra irtanak. És „már a fejedelmi korszak előtt eléggé általános volt Er­ délyben a tized bérbeadása" (Trócsányi 2005). ha abban az időben talál oltani. szőlő. hogy valamely . akik egymással nem egyeznek. aug. hogysem mint valóságra és próbált dolgokra. a birtokviszonyok folyton fokozódó viszálykodásai közepette is. keleti része (Erdély) a török porta adófizetőjévé (1572-ben az évi adót 10 000-ről 15 000 arany Ft-ra emelték). hagyma. A török csapatok pusztításait az osztrák császári zsoldosok fosztogatásai is sú­ lyosbították (Köpeczi 1993). századvég sejt... a nyugati és felvidéki területek pedig az osztrák terjeszkedés érdekterévé váltak. a szőlőiben és kertjeiben levő gyümöl­ csöt megették s a katonaság jóllakott. ízekben s mind temiészetekben stb. nemesítésének.és szövettenyésztéses korszakában sem csökkent (legalábbis a kis. A gyümölcstermesztés helyzete (különös tekintettel a körtére) a középkori magyar állam szétszakítása után (Mohács. ezáltal az ország a leg­ nagyobb nyomorba jutott" (Kraus 1965). Azután a sereg hangyaként ellepte a szőlőket s a gyenge fákat földdel tették egyenlővé". A mohácsi gyászos csatavesztés (1526. ha legalább hat maga oltotta gyümölcsfa-csemetét bemutatott (Egyed 2000). Al­ föld) az állandóan portyázó török csapatok rablásai-rombolási színterévé. valamint a tized (alma. körte. kik által a fák gyümölcseit változtathatni mind idejekben. A személyi és vagyonbiztonság hiánya visszavetette mind a népességnövekedést." Jelentősége még a 20.. Azon czélból. 1978).vagy gyümölcsfajt eredeti minőségben elszaporíthassunk: leggyakrabban az ojtáshoz kell folyamodnunk." Az állandóan tökéletesedő oltási eljárások a Lippai János munkáját követő évszá­ zadokban is meghatározó tényezői maradtak a gyümölcsfák fajtagyarapításának. században az ősi földkö­ zösségek területe csökkent (1534). hanem inkább egyik a másikkal tusakodik.. 1711) Az európai keresztyénség közösségébe sikeresen beilleszkedett magyarság haladást biztosító termelőgazdaságot teremtett. A török uralom vé44 .. a szüntelenül növekvő robotmunka (1540). A megváltozott birtokviszonyok következményeként a l6. Még a székelyeket is tizedfizetésre szándékozta kötelezni az 1559. Bereczki Máté (1877) szerint is „a gyümölcstenyésztés leg­ szebb és legfontosabb teendője . 29) és Budavár eleste (1541. színekben.néha ellenkező idők és csillagok találkoznak össze. répa) telkeik elhagyására kényszerítette a családi birtokkal rendelkező falusi földműve­ lőket (jobbágyságot). fosztogattak. Az ország középrésze (Szerémség. és így az oltásnak ártanak. búza. Bálványosváralján (Szolnok-Doboka vm. Cselebi bég dicsekedte el (l660-l664)." „Sokféle mesterséges oltásokat írnak az autorok.. hallatlan sarcokkal terhelték . a gazdaságaikat kitartóan védő és bővítő hatalmaskodó nemesek önkényeskedése. a többszörös adóztatás. zöldség) és gyümölcsdézsma. Az állandó hadiállapot. hogy valamit teremjen . Basta generális és Mihály vajda seregei 1599-l601-ben egész Erdély „országot bejárták. mind pedig a termelést. hogy a felnőtt fiatal fiú csak akkor léphetett a házasságra. század közepén is.) szigorúan betartott hagyomány volt még a 20. aug.és közepes magán kertészkedésben nem). 29) után az ország három részre szakadt. a kötelező termény. ter­ jesztésének.

Melius Juhász P. szerepe lany­ hult. hogy majd a 17. „Az adatok gyarapodása a 16. „Nagyobb arányokban bontakozott ki a magyar gyümölcsészet a 17. században a nemességnek az uralkodókhoz való igazodása után. 45 . a ker­ tészkedés élénkebb kezdeinényezése. században széles körben megindul. Köpeczi 1993). Szikszai 5zótó/ában 35. annál jobban felgyorsuljon. azt mondhatjuk eléri fénykorát" (Rapaics 1940). Melius könyvében csupán 9. sőt némi haladás is. miköz­ ben annak hajtóereje nemhogy a reménységből fakadó tervezés lett volna. szorgalmazása a fejedelem. században magas színvonalra emelkedik. ezen kívül 4 köböl kökényt aszaltak Kőváron. akkor valamelyes gyümölcstermesztésnek is kellett lennie. Posoni Kert c. a főurak hatásköré­ be került. század fordulója) 27 növénynevéből (az első magyar gyógy­ növényjegyzék) gyümölcs csak a szőlő. Különösen érzékenyen érintette az egyház jelentőségél a reformáció megjelenése és terjedése és főleg Erdélyben. 1978. 1236 növényne­ vet (627 fajt) tartalmaz. főleg a külországból való egyre gyakoribb faj. valamint az írásbe­ liség jobban gyarapodott és nemcsak az akkori. (1578) Herbáriuma.gére a Mátyás király korabeli négymilliónyi Kárpát-medencei lakosból alig maradt fele­ annyi (Gaál L. Apafi Mihály fejedelemsége idején (I66I-I69O) kincstári dézsmaként beszedett mennyiség: „a fejérvári uradalomban 10 köböl vadalma és vad­ körte. a Schlágli Szójegyzék (1405) 189 növénynevet. (1533) latin-magyar szótára 137. Természetesen a gyümölcsészetet is. A Besztercei Szójegyzék (1395) 144 növénynevet. a kővári uradalomban 426 köböl vadalma és vadkörte-aszalvány. A birtokviszonyok megváltozása következményeként a mezőgazdálkodás. A mezőgazdaság s ennek keretében a kertészet lemara­ dását jelzi a termékkivitel visszaesése is. Az a fejlődési folyamat. a 17. hogyha a szőlőtermesztés. A Pray-kódex (12-13. Lippai J. Az egyház gazdálkodási-termelési haladást irányító helyzete. hanem még az azelőtti természeti tár­ gyakat és jelenségeket is jobban rögzítette. A gyümölcstermesztés kétséges helyzetét jelzi a vadgyümölcsök még hosszú ideig rendszeres begyűjtése is. A gyümölcstermesztés 16.és fajtabehozatalnak tulajdonítha­ tóan. I603. másrészt viszonylagos is. hogy azon kilátástalan körülmények között (a háborús zaklatá­ sokat néptömegeket pusztító járványok is tetézték. (1590) latin-magyar szótára 445. évek között négyszeresére nőtt (Köpeczi 1993). 22 köböl kökény-aszalvány és 1 köböl som-aszalvány. Ez az átmenet is hozzájárult a termelőgazdaság lanyhu­ lásához. háromkötetes. a középkor teremtette feltételek lehető­ ségeihez képest egyrészt nagyon lassú. Erdély legfontosabb exportcikke a 16. évi nagy pestisjárvány (Kraus I965I) hogyan létezhetett egyáltalán valamelyes termelés. században mutatkoztak s a 16. alapvető kertészeti könyvében lesz részletesen leírva 89 gyümölcsfaj. hogy az általános nö­ vényismeret (növénynevek) jelentősebben gazdagodott a gyümölcsismeretnél. A szüntelen háborús szorongattatás válságosán gátolta a termelőgazdálkodás hala­ dását. századi haladása. A borkivitel 1520-1580. Szikszai Fabricius B. Korabeli írások adatai igazolják. Csak majd egy évszázad múltán. hanem szin­ te csupán a megmaradás természet adta életösztöne. Murmellius J. a szamosújvári uradalomban 426 köböl vadalma-aszalvány. A Szójegyzékekben 26 gyümölcs található. hanem az írásbeliség szélesebb körűvé válásának is az eredménye" (Nagy-Tóth 1998). 5-öt Fogarasban és 2-öt Porumbákon" (Rapaics 1940). században. Csaknem fél évezred távlatából kétségbeej­ tően elgondolkodtató. a termelőgazdálkodás alapvető feltételeinél az anyanyelv kifejezőkészsége és szókészlete. illetőleg -fajta. Ennek alapján viszont feltételezhető. illető­ leg a borkészítés olyan eredményes volt. amelynek előjelei már a 15. században nemcsak a kiterjedésének. század­ ban a szarvasmarha és a bor.

oltani nem tudnak. körtefajta: 4. Szinópi sárga (Sári sinap) alma. Kármán körte (lehet törökkor előtti is). szilvafajta: 9. hogy azokat tengerentúlról kellvén hozatni.. Apaffyné Bornemissza Anna ló72-ben azt írja naplójában.?.. hanem a sok őszibarack. szőlőfajta: 10 (Mohácsy 1954). században a Balkánról származott gyümölcsfák „nemes fajtáknak. gyakoribbak voltak a következő fajták (Rapaics 1940.Külországból származó némely gyümölcsfaj és -íajta a török uralom korában a Bal­ kánról vagy a Balkánon át („Balkáni út") került a Kárpát-medencébe. uradalmi gyümölcsöknek számítottak" (Rapaics 1940) akkoriban és még az után is valameddig. Makaria (Ciprusi) körte. szilvafajtákat hozott" (Zolnay 1977).. illetőleg Erdély­ be. A 16.. században igen elterjedt Bergamot-Pergamotl körték netalán a kis-ázsiai Pergamon (Bergama) vidékéről származnak. Kajszi (Tengeri) barack. Nyelvészeti alapon véli török eredetűnek a Bergamot körtefajtákat Borza (1962). ugyanis a „Beg" gazda az „armudu" az úr körtéje jelentésű. noha nem sokféle. aki jól ismerte Rapaics (1940) véleményét e kör­ ték itáliai származásáról. Ilyen vonatkozású gyümölcsészettörténeti utalás azonban még nem bukkant fel. Mikes Kelemen az 1750. Port") alma. de az visszaje­ lenti. mert a kertészek rosszak. Zelenka (Zeljanij = zöld) körte. kajsziba­ rackfajta: 2. ott a sok gyümölcs.. alma. Nagy-Tóth 1998): Boszniai (Bószman — Pázmány = Török muskotály) alma. mind növé­ nyeinknek sorát. cseresznye-. A törökök nem hoztak gyíimölcsfákat. Új köite-. nem küldhet. Bolgár szőlő. hogy a 17. szeptember l6-i levelében íita: „Most a kertekbe enni gyönyörűség. a sok két-." (Rapaics 1932). őszibarackfajta: 4.. cseresznyefajta: 9. > Szercsika (Pogácsa) alma. onnan kaptak mindent. szilva nincsen. Ennélfogva tehát csupán időbeni egybeesés a török időkben történt gyümölcshonosodás. meghonosítását. köszmétefajta: 4. Duránci szilva. békés társadalmi viszonyok között több új gyü­ mölcsfaj került volna a „Balkáni úton" a Kárpát-medencébe. Még az erdélyi követek sem jutottak ilyesmihez.. bizonyára több értékes termesztett gyümölcsfaj kerüli volna abban az időben a Kárpát­ medencébe a gazdag ókori eredési (gén) központokból. Damaszkuszi szilva. Kadarka (Skutari) szőlő. 46 . Duránci (Durazzói) barack. háromféle dinnye. Minden bizonnyal a törökök harcias beözönlése nélkül.. Szlankamenkai (Slankamen) szőlő. Hercsóka (Grecska = görög) körte. Körtvély." „A töröknek nem volt közvetlen hatása a magyar kertészetre. Amennyiben a törökökkel való kapcsolatok enyhébbek. gazdaságilag kölcsönös érdekeltségűebbek lettek volna. Sándor cár (Aport = „A. Romonya (Ruméliai) szőlő. Közismer­ tebbek.. Viszont ha Pozsonyba fordultak virágért. hogy Gyulai Tamás portai követ küldjön pomagránátfát és narancsfát. s egy­ értelműnek elfogadott az észak-itáliai Bergamo táji eredet. A Kárpát-medencében nem foglalkoztak sokat gyümölcsfaültetéssel. Tévedés lenne azonban a törököknek tulajdonítani a Balkánról származott vagy a Balkánon át érkezett gyümölcsfajok betelepítését. Nagyon kísértő azt gyanítani... ribiszkefajta: . A „Balkáni úton" érkezett gyümölcsfajok és -fajták száma meghaladja a félszázat: almafajta: 15.. „A török igen sok keleti fajtával gazdagította mind gyümölcsöseinket.

amikor minden dol­ gos kéznek kinn kell szorgoskodni a földeken. Erdélyben 50 major) aligha jövedelmezett. hogy a török dúlta föl otthonát. század második felében kezdtek éledezni. Ekkoriban még a balkáni fajták voltak ismertebbek. majd azt követően gazdagodni és terjedni. a fajtaváltozatosság és minőségjavítás (nemesítés) korszerű követelményeire törekedtek. nemesség. Az újrarendeződött birtokrendszerek jö­ vedelmezőségét csak a szüntelen korszerűsítés és a szigort ellenőrzés biztosíthatta. „A gazda személyesen ügyelt arra. A mindinkább kiszolgáltatott földművelő jobbágyot a puszta megélhetés sarkallta. hogy egyetlen búzaszem se menjen veszendőbe s egyetlen béres se süttesse a hasát a nappal. természetesen csak a török által meg nem szállt országrészekben a jelenkor számára tanulságosabban tükrözi a természettu­ dományos ismeretek gyarapodása. majd magyarul. két negyve­ nes hordó kökényvizet. A fogarasi vár első gabonás házában az 1632. hogy Erdély mindenko­ ri fejedelme elsősorban saját családi vagyonára. Az állandó veszélyhelyzetben a föld népe ösztönö­ sen is féltőbben őrizte és gondozta az ígéretesebb veteményeket. két és fél köböl aszalt almát. egyház) növekvő követelései. Mert „a szegény jobbágynak igen mindegy volt. A korabeli jelentések. a Tomoribástya alatti pincében és a veres bástya pincéjében egy átalag sós egrest. virágzott volna szigort szervezés és ellenőrzés és szorgos munkáskezek nélkül. az értékesebb. 1978). a bármi áron való többet és kielégítőbbet termelés­ re. jobbat és többet termő gyümölcsfákat. megtervezett gyümölcstermesztés. a főurak és az egyházak által létesítendő gyümölcsösökben a szabályok szerinti telepítés. A fenyegetetlségi közállapotok körültekintőbb terménybegyűjtésre és tartalékolásra kényszerítették a földbirtok tulajdonosokat. A magyar természetismereti irodalom kialakulása A termelőgazdálkodás viszonylagos haladását. hét és fél köböl almát. Ezek nyilvánvalóan visszahatottak a gyakorlati me­ zőgazdálkodás ágazatainak további menetére. először latinul. egyéb gabonák mellett. a sáfár ház­ ban hat köböl mogyorót. a kadarka szőlő (Mohácsy 1954). A 16. és a művelődés (tudományos ismeretek gyarapodása) igénye. január 15-23-i leltár.A rendszeres magyar kerti gyümölcstermesztés megalapozódása A magyar országrészek szétszakítottság okozta válságos helyzetében a termelőgaz­ dálkodás valamelyes haladásának kényszerítő tényezője a megmaradás természet adta ösztöne. Rákóczi György fejedelem hatalmas birtokrendszere (Magyarországon 37. s ezek keretében a nö­ vénytani és gyümölcsészeti ismeretek a 15. leltárak tekintélyes mennyiségű begyííjtött és elraktározott termékről és gyümölcsről adnak számot. a földbirtokosság (fejedelem. három hordó almavizet. a veres bástyában hat véka aszalt szil­ vát és két véka aszalt almát jegyzett fel (Makkay 1954). Ebben a válságos társadalmi-politikai hely­ zetben kezdődött el immár harmadszor (a honalapítás és tatárdúlás után) a Kárpát­ medencei magyarság rendszeres termelőgazdálkodása.és az őszibarack. A valóságos 47 ." Mert „jól tudta. században honosodolt meg a kajszi. I. s ennek keretében az európai színvonalú. vagy fölszabadító zsoldosok pörkölték föl házatáját és gyil­ kolták le családját" (Gaál L. fűzte rabláncra sorstársait. magánhatalmára támaszkodva tudja megtartani Erdélyt" (Asztalos 1994). A fejedelem. a bizonytalan körülmények között is. Minden bizonnyal más birtokos főurak is hasonló igyekezettel biztosították megszerzett vagyonuk és helyzetük fenn­ maradását. egy és fél köböl körtét. A Mátyás király korabeli európai szintű kibontakozást követő hanyatlás után a természettudományok.

körtefajta: 7. Amely kedig igen megért és édes. árt és colicát hoz. zilua fa. 1590) könyvecskéjében is. Adatainak búváriói szerint „a l6. cherösnye fa. táplálék-. Az összesen feldolgozott növényfajok száma 1236. Zedery fa. 1978). Jelentősebb és időálló volt Carol Clusius munkássága. 1584) művébe Beythe István hozzájánilásával 487 magyar növénynév is bekerült. szilvafajta: 5. A körtvélynek természeti az. mandula: 2. A hét körtefajta közül négy régebbi oklevelekben már említve volt. 1578) c. természetekről. Gyümölcsészeti vonatkozás­ ban meglehetősen szegényes Melius Herbariwna. Az Faknac Fuveknec nevekről. rövid ideig Kolozsvárt is tanárkodolt s bizonyára ott is gyűjtött. Telelő körtvély. Kortársa volt Meliusnak. a magvai az körtvélynek használ­ nak [2] a tüdőnek rothadássa ellen. Ez világosan mulatja. Kökény fa (Gombocz 1936). 1590). akkor találta meg kiváló szakíróit" (Rapaics 1940). gondozott kerti („háziasított") fajtákra. néprajzi adatok nyomtatásban való rögzítésének. nedves és melegítő valami kevéssé. fűszer. Debrecen. de ártnak az magok az vesének. dió. 1512. 1539) munkája ébresztette. földrajzi és számtani szövegeket is tartalmaz (Vizi 2001). század 60-as éveiből való. munkájában. hogy nincs a Szójegyzékben a már 1275-ből 48 . Piros körtvély. A kétségtelenül termesztett gyü­ mölcsfajták száma 46. de fél részem szorító. század szó­ jegyzékeihez képest. Barack fa. botanikai. A mezőgazdaságiudomány részére az első kertészeti.termelőgazdálkodás mindenkori helyzete változásainak és a tudományos ismeretek gyarapodásának kölcsönösségéből következik. és a hazai előző eredmé­ nyeket is. Körtuély fa. melyből 358 régebbről is ismert adat." Gyümölcsészeti és általános természetismereti tekintetben gazdagabb Melius Herbáriu7náná\ Szikszai Fabricius Balázs (1530-1576) Latin-magyar Szójegyzéke (Nomenclatura..és takarmánynövény és növényvédelmi kézi­ könyv" (Szabó A. nem pedig halárjelző (méta) hagyásfákra vonatkoznak. A könyv tartalmazza az ókori természettudósok (Theophrasztosz. holott kellelt ismerjen jó néhányat. Az ért édes körtvély jó hasafájónak de az savanyú vadkörtvély szorító. 1284. Melius Juhász Péter: Herbárium. cseresz­ nyefajta: 3. bis [birs] alma. Plinius) munkáira való hivatkozásokat. Dioszkoridész. al­ ma fa. Muskotály körtvély. niondola. század legkiválóbb szójegyzéke. szőlőfajta: 10. Körtvélyfa. állatoivosi. ugyanis a Bolondító alma és a Leanczeczü alma nevén kívül más gyümölcsfajta nevet nem ad. mennyire haladt az érdeklődés Magyaror­ szágon a szőlészet és gyümölcsészet iránt" (Rapaics 1940). A körtét így ismerteti: „Pyrus.. Árpával érő körtvély.és gyümölcstermesz­ tés minden fejezetéről. orvosi. mely „igen nagy haladást jeleni a 15. Furcsáiható. hogy a magyar gyümölcsészet. lengöri barack. . munka. monyaró.a magyar természettudományos. A Szójegyzékben. Görögül Apion. hogy annál bőségesebb magyar anyanyelvű növénytani adat (275 növénytani cikk) jelenjen meg Beythe András Fives feön/w (Németújvár. es hasznairól (Kolozsvár.. 1422. és a ko­ rabeli okiratokban (legtöbbje perirat) előforduló gyümölcsnevek és a hozzájuk kapcso­ lódó fogalmak kétségtelenül termesztett. mint általában a magyar kertészet. Növényleírások (20 fáj) találhatók Pécsi Lukács: A keresztyén szüzeknek tisztességes koszoroia (Nagyszombat. Ennek a korszaknak legjelentősebb műve „az első magyar nyelvű természettudományi kézi­ könyv" (Csűrös 1979). A gyümölcsfák közül a következők: somfa. Ebben 445 növénynév keretében 2l6 szócsoport található. 1326. gyógyszerészeti műnyelv.. hogy igen hidegítő. 1595) c. hogy a haladás „nyilván azzal függ öszsze. évforduló­ jára készített újrakiadásának szerkesztője és szakavatott értékelője szerint „A hitek és meggyőződések harcában született befejezetlen munka elindítója egy folyamatnak . Anyaga a l6. Megjelenése 400. akinek Stirjnum Nomenclator Pannonicus (Antverpiae. Gazdag szócsoportok tájékoztatnak a szőlő. A természettudományok iránti érdeklődést Sylvester János: Grammatica Hungaro-Latina (Sárvár.'. megy fa. Byrbaum. diófajta: 2. 2000 körüli magyar növénynév kíséretében. mely növénytani. almafajta: 17.

amelyekről bizonyára tudhatott. a Pynim cnistuminum. Történetileg érdekesnek tekinthető a Muskotály körte azonosítása. Pápai Páriz 1767) még sokáig használták adatait. hogy az ország három részre szakítása után a 16. apianii fajta latin jelzőjének megfelelőbb volna a már 1422-ből ismert Mézes körtvély. Pyrwn lacteum. Szőlői és kertjei bizonyára régeb­ biek az 1554. század végéig írásosan is ismert magyar nevű gyümölcsfajták száma eléri a 60-at. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna birtokába keililt. hagyatéki kimu­ tatások.. Hiszen jól ismerhette a magyar körtéket. korszerű kertészet egész Er­ délyre. aki újabb szőlőket és kerteket telepített. özvegy Országh Ilonát: „Otthona falai közül alig is mozdult ki. ugyanis az utána következő szótárkészítők (Szenczi Molnár l 6 l l . praecox. s nem utolsósorban természeti megismerésük mértékét. illetőleg az 1423-ból említett Édes körtvély. több mint négy évszázad távlatából. háromkötetes Posoni Kertje (1664-1667) haladta meg. Vagy fordítva: az általa irodalmi adatokból ismert régi római fajtákra vonatkoztatta a közismert magyar népi neveket. Szikszai Fabricius Balázs. A fajtanevek változásmenete „jogosan tekint­ hető útmutatónak" (Rapaics 1940). a Nomenclaturában Hoszszu szánj körtvély.." Munkáját csak hat évtized elteltével. A Perényiekről a Szepesi Kamara gondozására (1570). amely a Campaniai borter­ mő vidéktől eredeztethető. valamint korabeli oklevelek adata tanúsítja. a Szójegyzékben a Pynun lactcummal együtt Leues körtueli. Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediá]a (1653). Mindazonáltal a muskotály is kiválót jelenthetett akkoriban. majd pedig háromnegyed század multán Lippai János korszakos jelentőségű. mert jelzik a termesztett gyümölcsök származását. Közben a gyakorlati természetismeretek gazdagodtak. Az . Szenczi Molnár (1604) körtenevei nem pontosak: „Ár­ pával érő. oklevelek tanúsítják a bővülő és terjedő gyümölcskertészetet. ha ugyan nem kertjeit látogatta. Pynun superbum. évi összeírás említéseinél (Détshy 1973. a sárospataki iskola igazgatója gyászbeszédében ekképpen búcsúztatta (1569) Perényi Gáborné. míg a Pyrum falemum. kiváltképpen pedig a még régebbről ismert. majd Dobó Ferencre szállt (1573) a sárospataki uradalom. A sárospataki kertészet és annak országos kihatása Szikszai Szójegyzékének keletkezési helye nem véletlenül Sárospatak. akkor a 16. A Szikszai Szójegyzékében ismertetett gyümölcsökhöz hozzászámítva az előző ko­ rok okleveleiben feljegyzetteket. Falemum. továbbá az 1422-ben feljegyzett Mé­ zes körtvély. Telelő körtvély. a kertészeti tevékenységben is megnyilvánult" (Nagy-Tóth-Fodorpataki 2000). amely valószínűleg a Cornelius (Cilicia praetora) nemzetség melléknevéből származik. Muskotály körtvély. sőt a Partiumra és a Felvidékre is kisugárzott. amely eredhet a sabinusok Tiberis parti Crustumeria város ne­ véből is Szikszainál Pyros körtueli. Pymm seretiniun. két kezdeményezőén cselekvő ember különlegesen szerencsés egymásra találá­ sa. Leves Körtvély. Az ott kibontakozott.adatolt Weres körtvély. elterjedéséi és számbeli gyarapodását. ugyanis a Pynun supcrbu. tudományos színvonalát. de a magyar okle­ velekben csak 130'1-ből említett Kalamár körtvély. Pyrum praecox. ám sejthető szakirodalmi elismertségéből. akkori idők szerinti. Szikszai Szójegyzékének termelőgazdáikodásbeli közvetlen hatása. századi éledő kertészkedés központja Sá­ rospatak volt. „A két kiváló jellemű és szigorú erkölcsű szemé­ lyiség. majd l621-ben I. amelyek legszépségesebben és a gyönyörűségek minden fajtájával ékesen virultak" (Détshy 1973). a természettudományok művelését anyanyelven fejleszteni akaró. Ekkor még a Perényieké. csupán alkalmi kézírásos vagyonleltárak. l)ár nyomtatott művek nem. a művelődés haladását. A Pymm dolobellinum. Ez a széles köaí természetismereti összefoglaló. mert az ókori római név eredetű fajtáknak is magyar neveket adott. aligha felbecsülhető. Sürling 1996). Apianum.

. a kertben gyümölcsfák" (Archívum Famíliáé Rá­ kóczi). hanem a kertek legtöbbjében volt. Idecs... minemű vörös köitvély jó oltvány ágakat...és szilvafák". Virágos-. Szinte biztosra vehető azonban. és Vadaskert. s természetesen gyümölcsfák is. sem az faján nem állanak megh. A fejedelem és hitvese. éréskor az úr 1-2 fát foglaltatott s a termést nyersen vagy aszalva kellett küldeni". A kővári uradalom is jelentős bor és gyümölcs (kiváltképpen dió és szelídgesztenye) bevételt biztosított. a muskotály és egyéb almák. Gyaluban a vár főterének bővítésével létesített gyümölcsöskertet a fejedelem (Köpeczi 1993). benne alma-. Ritka kivétel a fejedelem egy 1639. Erdélyben és a Partiumban 40-50) mindegyikének volt veteményes-. A fejedelmi pár szenvedélyes tevékenységét a kertek sokfélesége. Munkácsra hordókban jol beczinalvan. mellette egy nagy gyümölcsöskert. valamint gaz­ datisztjeik leveleiben. február 27-én kelt leve­ lének utóiratában említett „Aszszonyunk ő nga [ő nagyságai számára. l6-án Székely András tiszttartójához írott leveléből is: „. Sárospatak a termelőgazdálkodás mintaközponlja volt Lorántffy Zsuzsanna és L Rá­ kóczi György idejében. amely Csiki Mihály gazdatiszt jelentésében fordul elő (Nagy-Tóth 1998). Poaimbák. Mandulás-. kitűnik Lorántffy Zsuzsanna egy 1655. Marosvécsen „a vár előtt egy zsindelyes nyári ház. a meggy. mint muskatuly. hogy a Szikszai Szójegyzékében említettek ismertek voltak. Hagymás-. és a már 1508-ból ismert Pónyik alma. „többi közt hólyagos cseresznye is. mind mas jo fele almát oda. Az Oltovanjok ighen szépek. az kik. amelyet a madarak és darazsak is kikezdenek. Uzdiszentpéter. s különösen 50 . A kertészet korszerűsítésére irányuló kitartó törekvést meggyőzően tanúsítja a szak­ szerű kertészek felkutatása és alkalmazása. Igen keresettek voltak a felvidéki. az ősziba­ rack. A fogarasi vár kertjében „vagyon egy kereszt lugas circalom formán csinált fákra. Az ott kialakított gazdálkodási rendszer természetesen érvé­ nyesült minden birtokon. nemellyket madarak.. de nem egyaránt termet mindenik.ő birtoklásuk idején virultak európai színvonalú. körtvellyel eggiüt". Gyümölcs-. Az okiratok fajnevekben sajnos nem bővelkednek. az uradalom ügyirataiban előfordul a duránci barack. Jövedelmező kertgazdálkodás folyt Fogarason és a hozzá tartozó uradalmakon (Szom­ batfalva. s a fejedelemség elnyerése után (1630) egész Erdélyben. késő reneszánsz rendszenj kertekké a sárospataki várhoz tartozó belsőségek. Mezőzáh) is számon tartott kertek voltak a majorok mel­ lett. Olrványos-. A felsőidecsieknek Alsóidecs határában voltak szőlőik és gyümölcsösük. magok­ ban nemellyk mint hogy gyenge. lm azért ednihanyat be czinaltatva benne küldöttem Ngodnak. Az Erdélyi Mezőség több településén (Örményes.. Gyulafehérvár egyik bástyáján talajjavítással alakítottak ki gyümölcsös. Komána. Lúgos-. azonban nem sárospataki vonatkozásban. amelyet Debreczeni Tamás. akiket vallásuk miatt üldöztek. Mogyo­ rós-. Szőlő nemcsak külön. a cseresznye. nov. Sáfrányos-. Mondra). küldiön . morva­ országi újkeresztyének (anabaptisták). kik nyárod szaka egy más után szokott meg érni. eredményességét pedig a begyűjtött és raktározott készletek tanúsítják. A gyümölcsészet ügybuzgó felkarolása.. Kóródszentmárton.. csakis kitűnő minőségű lehetett... Hogy a körték kedveltek voltak. Sá­ rospatak prefektusa írt a fejedelemasszonynak l648-ban: az mondolas kertben az Ngod oltvanit megh latvan. körte-. meggy. Volt: Gombos-. Bánd. s annak ered­ ményeként kedvező állapota sugárzik abból a levélből. megh rothad.és gyümölcsöskertje. A császári katonaság l670-ben az egészet fel­ dúlta. s nemkülönben az oltványok is gondozot­ tak.és virágosker­ tet. A nagyszámú és kiterjedésű Rákóczi-uradalmak (Magyarországon 37." és a gyíimölcsészettörténeti vonatkozásban nagyon jelentős. nemellyket darazok vesztegetvén. a körte. virágos. nemellyken ighen Szép körtveljek értek megh." Az a körtvély. a szilva említése sajnos a fajták megnevezése nélkül.. az időnek alkalmatlan esős voltában.

Rákóczi). „mikor eyel eoriznenek. A kolozsvári levéltárban található ada­ tok (2. „Kentemből az éretlen mezes körttuelt le verettem" (1595). ki az kertet táblánkint igazgassa meg" (Arch. Peregrinus volt Szikszai Fabricius Balázs is. .... ugy mint keörtouely es alma azokbanis sokat uertek" (I6O6). Fogarason „2 oltót kőrteöveli-"t (1656) talált a leltározó (Szabó T. 1645. A fogarasi udvarbíró írta Lorántffy Zsuzsanna fejedelemné asszonynak 1647. A lednicei (Trencsény vm. A nyugat-európai gazdasági ismeretek. kik közül csupán 9 nem tért haza (Tónk 1979.. A gazdaságok központi irányítása. augusztus 6-án megnézte a lednicei Lichtensteinkastélyt. Jakó 1997/c). 1995). 1625. Körték miatti pereskedések voltak Udvarhelyszéken is: „ne(m) hattá megh zednik a keortwelylh" (1596). meghonosításához jelentős mértékben jártiltak hozzá az ottani egyetemeken tanuló magyar fiatalok (peregrinusok). vagion 60 estendeje hogy kezdettek volt epiteni kinek massat nem hisem senki seme láthatta es czak kelet is elmemmel se égess magyarországban erdeiben ez kitt nem láttam fel nem tanáliiatom s meg sem tudom hiiytelen írni mind szépséget alkalmatossagitt ha lehetne azon volnék az kertesst kiültethetnem fiaual eggiut". hoszszw [szárúi keortwill. Czeresznét d 8. A. Kolozsvári oklevelek körtelopásokról és ajándékozásokról tanús­ kodnak: „ely vittek az keorthwelt Eomagaval Erewel rázattak leh" (1570). aki 1558tól három esztendeig volt a wittenbergi egyetem hallgatója. „Makarias keortwill. Rákóczi Györgyöt. Fam. „kwltem . január 13-i levelében értesíti I. 51 . Réz And­ rás. . sőt bécsi kertészekel is elhozni. augusztus 13-án: „az új keresztyenek közül rendeljen ide egy jó tudós kertészt. rendszeres ellenőrzése kölcsönösen kiegészítő együttműködést eredményezett. Számuk 1520-ig elérte a 2060-at. vagy hozattak. körtelliel" (1639) szál­ lítottak a fejedelmi raktárba." Morvaországi hadjárata idején... hogy „az kertész megh szerzésében szorgalmatoskodom.. s ezek körében a gyümölcsfajták Kárpát­ medencei.. De sikerült ausztriai. köznépi kertekben is. „az oltouanioknak nimelliken uoltak giwmolcziek.. s a fellendülés az egész országra kihatott.. nem csak az udvarházakéban. amelyről így írt hitvesének: „ez elmúlt serdan valek egi kertben itt morvában. közelebbről erdélyi elsajátításához. Mwskotály keortwilt" (1598). az Erdélyi Fejedelemség korában pedig 3000-en tanultak kül­ földön. reais felelt immár egy hogi fyastul alá megyén.) birtokok gazdatisztje. Korabeli okiratok adatai tanúsítják a gondosan termesztett és féltve vigyázott. táblázat) szerint 1632 és 1648 között összesen 26 kertész érkezett Erdélybe. Kővárból „Szelíd aszú gyümölcz sziluanal. Ezek a nyugatról érkezett kertészek minden bizonnyal nemcsak szakismereteiket. hanem könyveket és még gyümölcsfa oltógalyakat is hoztak magukkal. Másféle zep Apró keortwill" (1597). ha­ nem új gyümölcsfákat is hoztak. Nemcsak az ott megszerzett tudást és elsajátított életszemléletet. vgy hagot volna egy kowach legiennel az zabo András keortuelliere" (1586).1550 után menekültek többen Magyarországra (Stirling 1996). olykor a fajta megnevezéssel is feljegyzett körték elterjedését.

gyermekestől nyolcan és 3 darabant véllek. jún. 3.. oltó ágakat viszen Patakra [Sárospatak]. 16. A fejedelem pataki kertésze érkezik Várad [Nagyvárad] felől. 19. Murvábúl jö. 1641. 4. .. 2.. négyökrös szekeret alája Enyedigh. 1636. 1640.. Érkezének Feieruarrol két rendbeli újkeresztyének. Az nemet kertészek alá adott biró uram (szekeret) Enyedigh.. 1638. 7. nov.. 1648. 1642. Ne­ gyedmagával megyén Fejervarra. ápr.. hossatta kertesseknek. szept.6\ uadnak. 9. Érkezek Feieruarrol az urunk őnagysága kertésze feleségestől. Kis Máté érkezek Patakrul. nov. Urunk őnagysága görgényi német kertészének .. 1648. alája egy lovat.. item 2kertészt. a kis Takacz fia viszen asszoniunknak 3 fwlenwle mada­ rakat két darabanttal kosarokban. 8 ökrös szekeret alájok Enyedigh.s bizo­ nyos mértékig korszerű . gyermekestől V... 1.. Urunk őnagysága hozatott Magiarorsaghbol 2 compactort (könyvkötőt). Lörinczjatelnek híják. a gyümölcsészet 16. 7." Küldöttem alá Feieruarra az őnagysága oltóágait. febr. egyket Szamos Uyuarra viszik. 7. gyermekestől. 1634. 1640.. Kovács András szíves közlése) Keltezés 1632. mennek Pociajban [Pocsaj]. Balogh István viszi az őnagysága (görgényi?) kertészét Abafaiara 4. máj.. századbeli szakszerű megalapozását döntően a nyugat-európai országokkal való művelődési és gazdasági kapcsolatok ha- 52 . Váradra küldik.. Noha a birtokviszonyok többnyire a nemesség előnyére változtak. gialogh... Lorántffy Zsuzsanna-korabeli kolozsvári levéltári kertészeti adatok (dr... 1648. 19. A termelőgazdálkodás. 20. Tegesz Péter Vyliely Jánossal és egy ífeertásze/negyedmagokkal. 1648.. Attam. Érkezek Szélihydrul [Székelyhíd] Koncz Esyas. Érkezének Feieruarrol Bojér András és Kertzegi György egy szolgával. Érkezének Feieruar felöl 3 újkeresztyén kertészekíe\eséges\. 3. ápr. 1648. V. 20.. akinek nincs. Érkessék kétt szekér némett felleségestől... az masikat Varad felé. A felfalusiak pedig „Aki­ nek szilvása van. 1642.. egyik a pataki ker­ tész..gyümölcstermesztés a jobbágyi és kisebb gazdaságok. attam. attunk posta lovakat alájok Eniedigh [Nagyenyed]. 1642. Érkezének Trinczenből [Trencsén] kélt szekéren négy üj keresztyén ker­ tészek feleségestől. ápr.. d. Ezt tanúsítják a kötelező dézsmaszolgáltatások is. B. 2-2 véka aszalt szilvát ad. kezekben. táblázat. vadnak no. létezett .. 1642.. Szövegrész Érkezek egy czimeres posta. Megy Alvincre házasodni az (újkeresztyén) atyafiai közé. kit kegyelmes urunk őnagysága Gyaluban küld kertésznek. 6. városét Colosigh [Kolozs]. V. Érkezek egy német kertész. B.. évi jelen­ tés szerint a felsőidecsiek „a cseresnyés után dezmat adnak".. Érkezek újkeresztyén kertész. az 2 vékát aszal a vár szilvá­ sából" (Makkay 1954)... Érkezek Szabó Péter Fogarasbol. h.. 1648. földdel be vagyon csinálva.. gyerme­ kestől „Albert kertész.. 20. a pór­ nép kertjeiben is. ökrön. az másik Hanusz Rekaly.. feleségestől lévén. ápr. jún. 16. valami virágokat víznek Somlyóra. ki Munkátsról aszonjunk őnagysága parantsolattyára az kotsikon jött eddigh. 13..... 1646. 1648.. jún. ápr. N. U.. aug.. P. ápr.. 4. atta B. E. máj.. Érkezének háwm kertész «émete/fe feleségestől. jan. h..2.. attam ne­ kik Feyeraurigh [Gyulafehérvár] fi... Zekeli Lőrincz. 1642. 21. aug. 10. az urunk kertésze. 18. Egy 1648.. jan. jan. eleven hiuszt és oltóágat viszen.

főzet [liktárium].és egy kajszibarack. 1971. 1646: Kolozsvár. A Szikszai Szójegyzékében is előforduló Árpával érő. 1682: Galac. s a király még kertészt is kért az ültetéshez. Ferdinánd király új kertje részére. tudniillik fertelmességre" (Kiss A. 1561ben megjelent könyvében Boroszló. március 14. Telelő. Egy évszázaddal később Evlija Cselebi török utazó-portyázó leírása (I66O-I666): „a Szamos folyó partján [levői város . Conrad Gesner 16. Ugyancsak Bécsbe I. akinél „so­ ha kedvesebb testű embert nem kóstolt". mert „az udvari kertészek ehhez nem értenek". kisajtolt levek [almavíz. Az ö és a szászok tevékenységének emlékéi őrizték meg az Erdély-szerte (1624: Székelykál. De a kapcsolat nem volt csupán egyirányú még az ország részekre szakított állapo­ tában sem. korabeli Bongar. Bungor határnevek. aszalvány. A vad termések begyűjtése és tárolása mindenekelőtt azt jelzi. Zürich és Bázel városokból említ magyar gyümölcsfákat. a cseresznyék közül valószínűleg a Ropogós fajta („nagy. Bongor. 1998). táblá­ zat). mivel azok színüket és ízüket hosszú időn át megtart­ ják". de bizonysága a gyümölcsök sokoldalú táplálkozási (nyers. kemény húsú. 1692: Alsórákos) előforduló. Leves körtvély fajtákon kívül megtalálható még köny­ vében a Zelenka. szív alakú). A haladás kezdetben a már meglevő „Balkáni úton" bekerült fajok és fajták gondozottabb termesztésében mutatkozott meg (Rapaics 1940). édes. 1628. Muskotály. Makaria. A magyar gyümölcsök ismertek és keresettek voltak nyugat-európai orszá­ gokban is. hanem gyümölcsfaoltványo­ kat is (Nagy-Tóth-Fodorpataki 2000). Nevezetességei közül különösen körtéjét és almáját kell említeni [amelyeket] más vidékre is viszik ajándékul. aki „szeméremtestét kökénylével mosogatta gonosz végre. továbbá két őszi.és fajtaszám gyarapodásában. Dengeleghy Mihályné Török Katának. 53 .. Belényesi és a Zala ura körtvély rövid leírása. Miksa császár Verancsics Antal pozsonyi érsektől kért (1573) Öregszemű cseresznye (Ölyvedi cseresznye). Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna korában betelepített kertészek is jelentős mértékben elősegítették. meg három szőlőfajta (Kecskecsecsű szőlő) van könyvében megemlítve (Rapaics 1940). A nyugat-európai országokkal való gyümölcsészeti tapasztalati és tárgyi kapcsolat kedvező hatása később a faj. Piros. kökényvíz]) és gyógyászati felhasználásának is. Lindau. 1975). Kozma. Targau. 1649: Szeszárma. Hosszú szárú. s nemkülönben a fokozottabb gyümölcs­ termesztést az I. Ezek mellett azonban bizonyára voltak már nyugati eredetű gyümölcsök is. Az Erdélyi Fejedelemség virágkorabeli gyümölcstermesztésének teljesítményét és színvonalát s ugyanakkor társadalmi igényét jól jelzik az uradalmi birtokról és a dézsmából begyűjtött és tárolt szelíd (nemes) és vad gyümölcsök leltári jegyzékei (3.tározták meg. jelzi a gyümölcsök kölcsönös cseréjét. a termesztés előrehaladá­ sának legbiztosabb mutatójában nyilvánult meg. Lorántffy Zsuzsanna hihetőleg Bécsből nemcsak „Tulipa hagymákat" hozatott. századi zürichi természetbúvár Németország és Svájc kertjeiről írott.. vallomás) szokása volt Báthory Gábor fejedelem (I6O8-I613) szeretőjének. A szilvafajták közül a Besztercei szilva (Pnina hungarica praeslantissiind) meg a Sárga szilva fajta. A. Bizonyos mértékben a határnevek is tanúsítják a haladást. hogy a jó gyümöl­ csökből sohasem volt elegendő. Németújvárból Battyányi Ferenc 1558-ban oltványokat küldött Bécsbe I. illetőleg a termesztés színvonalának emel­ kedését. Elhíresült (I6l4. amelyek a német Baumgarten (gyíimölcsöskert) származékai (Szabó T. Ezeket a kapcsolatokat. Nagy duránci szilva és Lószemű (Zöld hosszúkás. Katalán) szilva oltógallyakat.

Rákóczi György fejedelemsége idején az egész országra kihatóan felvirág­ zott a kora újkori (l6. 13. „A paraszti tö­ megek az ellenségtől való félelmükben összegyülekeztek a [Fogaras] vár külső gyü­ mölcsösében [1662]" (Benkő J. s általában a Kárpát-medencei mezőgazdálkodás megalapozásá- 54 . dcc. század első. Meghatározó központja volt a céltudatos magyar gyümölcstermesztés. majd Lorántffy Zsu­ zsanna és I. mivel a löbbi meg van nevezve. táblázat. század második fele) keitészet. egy köböl kb. vagy 125 liter. korok és helységek szcrini változott ** Gyümölcsök: valószínűleg alnia és körte (általában ezeket érlelték e fogalom alatl). doboz) Termék Nyers gyümölcsök asztalra valók Helység Fejérvár (Gyula-) Vinc (A1-) Fogaras Porumbák Komána Udvarhely Szamos­ udvarhely Kővár Gyalu Summa Fejérvár Vinc Fogaras Porumbák Komána Udvarhely Görgény Kővár Szamosújvár Gyalu Summa Fejérvár Vinc Fogaras Porumbák Komána Görgény Szamosújvár Kővár Gyalu Summa Alma 6 3 53 3 2 1/2 18 19 2 106 Vi Gyümölcs** Körtvély 5 1/3 '/2 Dió 1 3 4 Mogyoró Retek 22 1/3 8'/2 6 5 4 1 1/3 5 13 4 29 1/3 Szilva 8 8 86 48 19 4'4 70 116 20 379 Kökény 16 3 Vi 16 4 33 Cseresznye 8 41 Meggy Vi 28 Barack 1/3 7'/2 1 '/2 Szelíd aszalt gyümölcsök 4'/4 116 8 21/4 8 1/3 8 1/3 Som 2 1 1/3 1 1/3 Komló 40 10 1/3 132 Gyümölcs 20 10 32 4'/2 5 2'/2 Vad aszalt gyümölcsök 6 3 20 426 62 577 Vi 22 4 33 Vi 1 29 13 32 59 * Köböl (cubuli) mértékben. 62 vagy 94. A Rákóczi-uradalmakból és a tizedekből begyűjtött gyümölcsök 1642. 31Jegyzéke' (Archivum Familiae Rákóczi E 190. A sárospataki várhoz tartozó gazdaságokban kibontakozott.3. 1999). 17.

kertészkedtek." A pozsonyi érseki kert Lippay György (l600-l667) korában érte el virágkorát. tapasztalati és módszertani anyag nem talált egy elhivatott szakemberre. akik ugyancsak kertbarátok voltak. Kertjét Oláh Miklós (1489-1549) érsek szerezte meg." Vörösmarty Mihály „kertészkedő fejedelem"-nek nevezte és ekképpen jellemezte: „Ezeknek a nagy embereknek. és mint maradandó jelentőségű nemzeti közkinccsé átminősült alapvető kertészeti kézikönyv. a gyümölcsöket jól ismerhette. Ez a változás gazdasági-társadalmi és művelődési emelkedését is elősegítette. és gyümölcsfákat ültettetett. mert még a prédiká­ cióiba (1636) is beleszőtte neveiket: „A vad körtvélyből bergamotot vagy kármánkörtvélyt nem aszal. amely legalább kétszeresen vált emlékezetessé: mint a kortársak által megcsodált való­ ságos emberi alkotás. aki I6l4-l6l5-ben sokat költött a kertre.nak. Clusius Pannónia természetes növényeinek jegyzéke iStirpium Nomenclator Pannonicus. a kertészeti szakirodalomban Pozsony volt nagyobb hatású. 55 . A társadalmi haladás és emelkedés jelképévé változott kertészkedés sok külhoni termesztett növény (főleg virág) beszer­ zését és meghonosítását eredményezte. Ebben az időben a nyugati országrész némely tájain már ígéretes növényismereti tevékenység bontakozott ki. Híres volt Wesselényi Ferenc nádor és Széchy Mária kertje. Posotii Ken. hogy az akkor felgyülemlett ismeretelméleti. Már ismert volt C. a vad fáknak oltásokban. gyengülő gazda­ sági és művelődési képessége fokozatosan nyugatabbra kényszerült. egyengetésökben. „a ke­ resztyénség kapujá"-t is) veszedelmesen csonkult az ország területe. Nagy vesztesége a magyar kertészetnek. a gyümülcsfiataloknak jó renddel ülteté­ sekben. Öt követte Forgács Ferenc bíboros. augusztus 29) után Pozsony lett a megmaradt Magyarország-rész fővárosa. akitől Miksa császár és király kért oltó­ ágakat. aki írásban hagyta volna az utókorra a létreho­ zott értékeket. Kiváló kertgazda volt Verancsics Antal (1504-1573). Az egyházi vezetőkhöz hasonlóan tehetősebb világiak is építkeztek. miként az a magyar kertészet másik központjának. Budavár eleste (1541. A török hódító terjeszkedése miatt (l660-ban elfoglalták Váradot.. mivel „Nagy élvezetet nyújt itt a széttekintő szemnek a kilátás a Dunára és a dunántúli mezőkre" (Rapaics 1942). tiszta valóságnak hallója egekben. a megmaradási küzdelem is elősegítette. S bár a kertet nem fejlesztette jelentősen. Érse­ ki beiktatását (1642. megalapozó központja. a magyar természettudományos művelő­ désnek. ezeknek összeforradások után a szép oltványoknak kezeivel irtogatásokban. nagyságod is ebben közibe illik. kik e világtól ennyiben is di­ cséretet érdemlettek. nevelésükben foglalatosságát. A gyakoriati gyümölcstermesztés megalapozásában Sárospatak. Végrendeletileg utódaira hagyta." „Pázmán. Szívesen kertészkedett Pázmány Péter (1570-1637) is. november 19) követően több mint két évtizedes szenvedélyes munka és szakszem irányítás eredményeként elkészült az a késő reneszánsz díszkert. A pozsonyi érseki kert A sárospataki várkenek létrehozásával és az egész keleti országrészre (Erdély. Valóságos növénygyűjtő és növénykedvelő kör alakult ki Lippay György érsek körül (aki az ország felszabadításáért küzdő vezéregyé­ niségek munkájában is részt vett). a nemzeti élniakarás. és szökőkutat építtetett.. Pozsony vára Zsigmond király (1387-1437) korában épült a husziták rablótámadá­ sai ellen. Kiépítését a történelmi helyzet. hogy felékesítse: egyebek mellett a hegyről vizet vezettetett. a kora közép­ kori magyar kertészet és gyümölcsészet másik maghatározó. Pozsonynak Lippai Jánosban adatott meg. kinek magam is egynehányszor néztem eféle dolgokban is maga gyakorlását. Partium) kiliató jövedelmező megszervezésével egy időben bontakozott ki és emelke­ dett európai színvonalra a nyugati országrészben a pozsonyi érseki kert.

hogy bár kortársa volt az ugyancsak korszerűségre törekvő sárospataki kertművelöknek. a latin mellett magyar neveikkel is (alma fa. Lippai János páter Pozsonyba való hazatelepülése után több mint két évtizedet dol­ gozott a reá bízott feladaton. vagy külömb-külömbféle gyümölcsfákbul. hanem a saját szenvedélye is serkentette. az bolthajtásfor­ mára hajtva. Barnaés ezüstszínű muskatályalmafák is" (cit. körtvély fa. Bécsben nevelkedett. Nem kétséges.és körtefák állanak. úgymint mogyorófábul. Vezetője volt a trencséni. S ilyenre törekedtek a későbbi tulajdonosok is. mindenféle szilva. cherösnye fa. mondola. monyaró). tengöri barack. A pozsonyi érsekkert már eleve díszkertnek volt elgondolva. nagyon különböző és ritka fajták. Lippai János alapos kézikönyve nemcsak kertészeti kincsestára lett két évszázadon át a magyarságnak. vagy arcusokra. kiknek gyenge ágai levélnek is sűrű leve­ lei. hogy a természetes növényvilág kutatása ösztönzőleg hatott a kertészetre (új virág. szolgálata révén a felvidéki országrész jó ismerője. s vált a Jézus Tár­ sasága tagjává (l642). amikor a telket megszerezte s onnan elmerengve tekintett szét a változatos regényes tájra. iianem a természetes nö­ vényvilág tudományos feltárását is jelentősen serkentette. meggy. Ezt kárpótolandó. Európa-szerte nép­ szerű volt a rostocki orvos kortárs. főként a keleti kapcsolatokra és haszonkertészetre voltak rászorítva. Neveltetése és műveltsége nyugat-európai. Kedvelte a kertészkedést és ismerte az ókori és kora kertészeti munkákat is." Bezzeg a sárospatakiak lugasai hársfából készültek.1584). majd az ungvári rendháznak. 1632) c. Tanított a grazi. jelentős mértékben díszfajokat is. munkásságában nincs vagy csak elvétve akad nyoma ennek. miután az érseki kertet is megtekintette. A másikat vagy szölőtövekbül. német tartományok) szerezhették be könnyebben az újonnan termesztésbe vont növényeket. birsalmafábul. 1942). nagy körültekintéssel kialakított díszkertje hervadását. Ungváron is szolgált. A pozso­ nyi központú kertészkedésnek köszönhető. Rapaics 1942). Lippai János Pozsonyban született. zilua fa. s végül érsek bátyja a po­ zsonyi udvarba hívta (Rapaics 1940. Az elsőt szőlőtövekkel kell beültetni. és a győri kollégium­ ban. és birtokrészükön. melyet nyilvánvalóan Lippai János is szemmel tartott. és csak a hátsó része volt gyümölcsös. ide­ jében gondoskodott alkotása megörökítéséről. „Az lugasok felyül vagy kinyitva lesznek. Sajnálatosan elgondolkodtató. addig a pozsonyiak nyugat­ európai országokból (francia. belga. Testvéröccsét készítette fel és bízta meg e feladattal. Nemcsak a vállalt kötelezettség és az örökség iránti felelősség.és gyümölcsfajok és -fajták termesz­ tésbe vonása). az alkotások múlandóságának és sejtette. a káposztába 56 . Ezt valósí­ totta meg magas fokon Lippay György. A lugas is gyümölcsfákból volt kiképezve. Pedig a sárospatakiak gyakorta hozattak kertészeti anyagot Pozsonyból. ami­ kor ártatlan természetességgel kételkedik némely furcsa közlésben (pl. azaz venyikékból. spanyolhólyagmeggy. sőt az előző pompázatos királyi kertek eltűnéséből előre­ láthatta. hólyag-meggy. Bizonyára olyannak képzelte Oláh Miklós is. Miként fordítva is érvényes. Laurenberg Péter HortictUtura (németül. a szász weimari herceg bécsi császári koro­ názási ünnepségeken résztvevő és Pozsonyt is megjárt küldöttségének egyik tagja (Müller). mely hamarosan meghatározta a magyar gyümölcstennesztés jellegét. úgy jelenik meg. Lippay György érsek tudatában lehetett az emberi gyarlóságoknak. könyve. nem fenntartások nélkül! Mintha ma is élne. spanyol-meggy. cseresnye. majd a bécsi egyetemen. ezt írta (l658-ban): „Néhány táblában (pomaria) hatalmas alma. De ez is az akkori idők szín­ vonalának megfelelő. De éppen mert szakmai­ lag is beavatott volt. Mert a kert legnagyobb részét a virágos táblák (parter) képezték. som és több efféle fákbul. Míg a sárospataki kertművelők az ország kényszerhelyzeténél fogva. Korabeli látogatója. hogy ismét elkezdődött a török hódoltság előtti nyugati gyümölcsészeti cserekapcsolat. a Posoni Kert megírásán.

. mert: „az almáknak külömb külömbféle nemét és nevét mind leírni. a Bosc kobak fajtának 21 társneve van (Dibuz 1984). Lippai korában Magyarországnak több mint egyharmada." A körtenevek. és hasznos mesterséget nem-tudják." S vé­ gül elévülhetetlen a mű célja. csudálatos képen megvidámítja az embert. az. 57 . csiszolódott a magyar írásbeliség (Balassa Bálint. mint valami kincses drágakövekkel ragyogó násfákkal.. ahol a honfoglaló őseink ko­ rában volt" (Gaál L. jó ízű. azóta nemhogy apadtak volna.. Merlet 481 gyümölcsfajtát közöl.ollóit alma): „én ez mellett le nem teszem hitemet". . az Alföld török megszállás alatt vergődvén. . hogy „istenes szándékbul az nemes magyar nemzetnek hasznára" írta. mini maga éleiének hosszabílása: egészségének oltalmazása: fáradt erejének meg-nyugosziása: suUyos gondgyainak enyhítése: és minden tagjainak vigasztalása. hanem az ismeretek bővülésének. csak ennek az Könyvnek oktatása által-is az Kenészségben. mert maga a külföldön nevelkedett szerző. 1978).és 31 almafajtát nevez meg. ha fellyül nemhaladgyák-is más nemzetségeket: legalább ne-engedgyenek nekiek. az Erdei vajkörtének 61. Az Második könyv. azt pedig sohull in­ kább fel-nem talállya. Kiben csak egy kedves sélálás-is al­ kalmatos időben. köztük olyanokat is. A Szikszai óta eltelt évszázad folyamán sokai haladt." Az első kettő még életében. a Nyári Kálmán körtének 64. ki a becsületes kerti munkáiul irtózik. 1667-ben jelent meg. mi lehel az Világon hasznosabb az embernek. az emberi természeitül el-fajult állatnak itilem . az Virágos Kert. Fran­ ciaországból ugyanazon évben [1667-benj J. Nelegyenek a' Magyarok is olly alávalók. Pázmány Péter. és felébresztik embernek. úgyhogy még léiben is a lelelő gyümölcsök mind illattyukkal s mind ízekkel nagy táplálásokra és vigasztalásokra vannak az eml:)eri állatnak. A Gyümölcsös Kert „kereken 100 gyümölcsfajtát" ismertet (Rapaics 1940).. szaporodtak. szivét megvidámítják. 1561-ben megjelent könyvében 51 körte.. „gazdasági állapota oda süllyedt vissza. mégpedig az. Ma is érvé­ nyes. mind nevek majd töb. És nem is törekedett kimerítő fajtaismertetésre. szemeit. 1664-ben. a pontosabb leírások és meghatározások dacára. és annak gyönyörűségéi meg-veti.. amelyek Magyarországról származtak [Rapaics 1940]. kedves illatú gyümölcsök az ő számtalan külömböző színes termetekkel." Lippai János: Posoni Kertié három könyv: „Az első könyv. Kilenc elterjedtebb fajta-nevei szá­ mának átlaga 41. mely annál is inkább meglepő. majd haszontalannak és lehetetlennek ítélem. hogy „az Magyar Kertészeknek oktatásokra. Lippay György fogalmazott meg. ma is él­ vezetes olvasmányként írja könyve ajánlásában a gyümölcsérlelő évszak szépségéi: „Mit írjunk az ősz gyönyörűségirül? Mikor a fáknak drága ékességek a sok külömbféle szép. azonban a korabeli Magyaror­ szág és a legtöbb európai ország helyzetéhez képest kielégítően gazdagnak tekinthető.. melyek­ ből körte 187) gyümölcsészetéhez viszonyítva szerény. hanem irodalmilag is kiváló alkotás. más idegen országokbul kell-hozatniok nagy-költséggel. véleménye a kertészetről: „. Az Harmadik könyv. és ebben a természetes környezetet félelmetesen romboló világban még idősze­ rűbb. mini az kerti mulatságban. A Posoni Kert nemcsak az első ma­ gyar tudományos gyümölcsismereltan. hogy-nem az almáknak. hanem inkább nem-reslelvén az munkát.. Másrészt pedig nem ismerte az erdélyi fajtákat. A' körtvélyeknek mind külömbségek. hogy ha csak közép-szerű kertészt kévánnak-is.. több okos emberekkel együtt. a' kik a' gyönyöaíséges. azt én. a harmadik halála után." Megkapóan. .. Lippay György gondo­ zásában. Gyümölczös Kert. illetve a harmadik kötet kiadását rendező unokaöccs. az Veteményes Kert. ifj. sajnos.. Gyöngyösi István munkásságának köszönhetően). meg-tanuUják. hogy az Hazánk fiai is.. Ez a fajta­ bőség némely régebbi kertészeti hagyományokkal rendelkező ország (a Hessenben élő orvos-gyümölcsész. ifj.

amely Gesner könyvében is előfordul.). bár a nyelvészek kétségbe vonják (Borza 1921. kerti. megjelenése előtt közel 40 (jelen adatok szerint 38) magyarországi köitefajta neve létezett (oklevelekben. évben) szombathelyi származású körtéjének. az első magyar gyüniölcsismerettannak. Gesner a németországi kertekről 156l-ben megjelent köny­ vében. Torzsátlan. Lippai idejében ez volt a legjobb körte. de sokkal régebbi. évi oklevél említi. többnyire Pozsonyból szállították. Lippai János körtefajta leírásainak a felidézését nemcsak a történelmi hű­ ség. Apró hosszúkás. de voltak azelőttiek is (Galeotto 1485: „két kézzel átfoghatatlan körte"). Buckós körte. Kétségtelenül vonatkozik ez Lippai könyvére is. Az egykori fajta­ leírások csak részben vonatkoztathatók a jelenlegi gyümölcsökre. tehát a gyümölcster­ mesztés haladása vonatkozásában is mérföldkő. avagy Cseresnyével érő körtvély. Lippai János körtefajtái: 1. sárga zöld szabá­ sú. Szikszai Fabricius 1590) azonban. Pirus hordearis = „árpái" körte. Neve jelen korunkban is gyakran fel­ bukkan Erdély különböző tájain. mint az 1393-ból adatolt Kis körtvély. nem tart sokáig." Valószínűleg azonos a Szikszai által feljegyzett Hosszúszánj körtével. „Apró muskatal. Nágovics körtvély. Nemkülönben a nyugati gyümölcsészeti kapcsolatok meghatározó jelentősége tekintetében. valamennyire kásás. mint Magyarországról származót írta le. sárga kerekded. szerzők hivatkozásaiban. sárga. „Kármán. Lippai műve a fajtagyarapodás. avagy mint a Felföldön híják Császár körtvély. ami gyaníthatóvá teszi neve laün fordításbeli eredetét. A szerzőkében (Cordus 1561. 4. Az oklevélbeliek között vadkörték is van­ nak. némelyiket (Salzburgi. Gerellyés körtvély. nem tart sokáig. nem-is köves." Meglehet. Mosóci. amelyeknek (alaki. Igen régi termesztett fajtanév. a gyümölcsészet haladásának a megalapozása is indokolttá teszik. ilyenként tárgyalta V. nagy öreg. Babka. Azo­ nosnak vélhető a Nádasdy Tamás nádor levelében említett (1559) Korai muskotály. Ezt tulajdonítják Szent Márton tours-i püspök (a 374. 5.Lippai János könyvének. valamint egy l621-beli erdélyi oklevélben feljegyzett „Apró Muskotali keortuel" fajtá­ val (Szabó T. minőségi) jellegei az idők folyamán öröklöttségi és környezeti-termesztési tényezők hatására sokat változtak. Sz. hogy ugyanazt a fajtát jelöli. Bereczki Máté (1886) Kis szegfű körte néven írta le. nyilvánvalóan csak a kiválogatás által keletkezett. jó édes leves. nagy hasa vagyon. Macskafejű. Hercsóka. Pu§cariu 1921-1922). Cordus (1561) is. Vilmos. termesztett fajták fordulnak elő. Lőrincz. Búzával érő. Az ókori rómaiak is e néven ismerték. jó leves édes. E néven jegyezte fel Szikszai Fabricius Balázs (1590) is. Erdélyből egy 1597. egy kevéssé hosszúkás." Nagyon keresett volt Bécsben. Magyaror­ szágról terjedt nyugatra. Lippai összesen 25 körtefajtát írt le. hanem a kertészeti szakirodalmi kifejezőkészség és műveltség. Minden bizonnyal bal­ káni úton érkezett hozzánk. Bon-Chrétien stb." Neve első írásos említése 1304-ből való. másj'elől szép vörös. „Fejér mnskatal. jó édes: egy-felől sárga. pézma szagú." Ezt is mondták Eleve érőnek. 58 . Havasalji) ő említette először. hiszen abban elsősorban az érseki kert gyümölcsei nyertek leírást. táblázat). Akkori társnevei: Lőrinc. lásd 1. A magyar Oklevélszó­ tár 1326-ból adatolja. A Lippai korabeli Itírmán körte sem lehet teljesen azonos a jelenlegivel. Román nevét a növénytanosok a latin közvetlen folytatásának tekintik (hordearia ~ oarzán). nem tart sokáig. nem igen leves. 3. 2. 1997). A. „Elővel-érö avagy Pünkösdi. és szép sárga. „Árpával érő. és C. Gesner 1561. s később aztán még több (Császár. egy kevéssé hosszúkás.

a szaga szinte olyan mint az apró muskatalnak: ttem igen leves.„Vörös körtvély. középszerű. „Vörös bélű körtvély. akkor ő az első leíró. ennek is az ízi ollyan. csak. jó-kora. valamint különlegességének köszönhetően terjedt el és maradt meg napjainkig. ami azt való­ színűsíti. kerekded. közép-szem. akár a színére (zöld). nem igen leves. kö­ ves valamennyire.-szept. hosszúkás. nyugat) több változatban lé­ tezett és főleg ellenállóságának. jó édes. így jelzi C. hosszúkás: egy felől zöld szabású. században is gyakori volt. Nyugatra Magyarországról jutott el. ha netalán abba a fajtacsoportba tartozott. Turóc vm.) kaphatta nevét. „Zelenka. hajdinát is). 12. színében-is nem igen külömböz. más felöl szép vöms. jó édes leves: el-tart csak nem Karácsonyig. más-Jélől vörös. apró hosszúkás. jó ízű le­ ves: de nem tartós. tiem sokáig tart: hamar meglágyul." Érési ideje után (aug. 15. őszi körtvély. ésföllyül hosszúkás. s' nem igen leves. melynek társneveként fordul elő később (Rapaics 1940). jó édes leves. Neve színéből (esedeg húsa színéből) következett és kü­ lönböző fajtákra vonhatkozott. 7. 10. „Szalczpurgcr körtvcly. Lőrincz körtvély. Gesner könyve (1561). A régi erdélyi körte fajtanevek között előfordul a Sz. szürkeszabású." 59 . Skopje vagy Dubrovnik körzetében) vonatkozik. Birtalan körtvéllye (1625). köves. hosszúkás körtvély. „Mosóczi körtvély.) helyi kedvelt fajta lehetett Lippai idejében. édes: nyári körtvély." Balkáni eredete nevéből gyanítható. igen szép sárga. „ Vöiüs nyári körtvély. mely eredeténél fogva is (olasz. leves-is. „Macska fejű körtvély. mert nem írta volna le külön fajtaként. „Hercsóka. a héja zöldes. Erdélyben még a 20." Középkori körtefajta." Az elnevezés különböző nyári köitefajtákra vonatkozhatott a múltban és jelenleg is8. nem-is tartós. leírása pedig l667-ből való. de jelenti a kölest. illetőleg Erdélyből 1625-ből. a béli szép vörös fejér. A Felvidéken már Lippai idejében is elterjedt lehe­ tett s a későbbi századokban is gyakori kellett legyen. hosszúkás. amely érési ideje szerint azonos típusú a Lippai Sz." 14. mikor meg­ érik. kerekded hasú. köves. Lőrincz körtéjével." A Veres körtvély fajtanév már 1275-ből ismert. Lippai idejében nem lehetett azonos a Kármán körtével. mint a Zelenkának. 11. másfelől vörös. belől szép fejér húsa van.egyfelől sárga. s a nyugati termesztett fajták meghonosításának a gyarapodását jelzi. Nógrádból írta le Bereczki Máté (1889-ben) is Catillac néven az akkor Fontos körtének is nevezett fajtát." Neve eredete Szalzburgra utal. A Catillac (Cadillac) körtefajta első említése l665-ből. fölölte kesém. „Őszi muskatal. Merlet (1667)." Felvidéki (Mosóc. hogy a Lippai Macska fejű körvélye nem volt azonos a Catillac fajtával.6. „Sz. ha nem jobb: el tart annyi ideig. 13. el-tart Karácsonyig." Balkáni görög nyelvterületről szláv közvetítéssel származhatott a Kárpát­ medencébe (hrecska ~ grecska: görögöcske. de a hol meg­ rothad.. „Búzával érő avagy zöld muskotal. jó-kora lapos: egy-felől sárga. zöld kerekded. csak hogy igen köves. 9. közép-szerű." Bizonyára nyugat-európai fajta. igen jó szagú édes. akár a helységre (Zelenika. 16. hogy sokkal nagyobb. nem pedig J. valamennyire leves. nem igen nagy. egy-felől szép piros. a Piros körtvély pedig csak 1512-ből.

" Gyűjtőneve lehetett Lippai idejében is. 24.]" (Bereczki 1899). és a tolva­ joktól nem lehetett megőrizni.. „Téli Pergamót. nem köves. a kikkel most se üdőt se papirost nem akarok héijába tölteni. amannak zöldes. és ha le szedik-is. Középkori és kora újkori. el-áll karácson-után-is. közönségesen újig: ezért igen kedves. A. meglehetősen gyakori feljegyzéséből ítélve nagyon el­ terjedt. ízében. vala­ mennyire sárga szürke: és a teteje nem ollyan hosszúkás. nem igen nagy azért állani kell.. „Mézes körtvély... „Babka körtvély. Itteni régiek szerint a Makariás körte „magyar eredetűnek látszik. az általában gömbölyded („kerekded") alakú különböző körtefajtáknak. Va­ gyon öreg-is: ez még valamennyire job és tartósb. 17. Leszbosz és Rodosz) utaló ókori neve balkáni eredetét jelzi. Noha ez a lejegyzett szájhagyomány meg­ győzően tanúsítja a körte (a gyümölcsök) népi névadásának a szokását." Görög szigetekre (Cipius. kivált-képpen az ízében. Most származott egy főkörtvély Olaszországbnl. 1995). kemény. Ez gyanítható erdélyi (Maros-Torda vm. de lehet Pergamen is (Nyugat-Anatólia). némelly egy-jélől vörös. mint a Makaiia. amely különleges szagú vagy ízű körtékre (pl. évi feljegyzésből is: „A Süvöltén körtvély a mellyben vagyon 3 hold" (Szabó T.. csak hogy amaz nagyobb. A. 19-22. apró édes. A. Ma is megvan a Makariás ház. 1995). ritkán előforduló. a jó körtvélyekhez számláltatnak. „A régi bergamot körték családja ettől kapta elnevezését. jó lenes édes körtvély. nagyobb a zelenkánál. sokáig el-tart áfáján. Htlsvétig-is el-áll. jó édes leves. avagy Havas. Liegel vajkörtéje.. csak hogy ezis igen köves. hosszúkás. mikor egy ke­ véssé meglágyul. és igen kedves szép illatú.A muskotály gyűjtő jelző és különböző fajtájú. jó leves. miként nap­ jainkban. jó édes leves. jó édes leves. mint annak. kinek má­ sodik helyt adnak a Pergamót titán.) 1647. akárcsak az utána következő századokban. Találtatnak többek-is. s a hasonló értelmű Édes Körtvély 1423-ból. más-felől szürke zöldes. 25. Lippai páter vélekedésével élve.„Süvötén körtvély. ali körtvély ez-is mind egy színében." 18. igen fojtás. Bizonyára ritkaságnak számított.. más Jelöl szürke szabású: ez is köves. De ez (Ének urunk bölcs ítélete-szerént) nem különbőz az öreg Makariatúl. 23. leg-tovább tart a többinél. amire gyakori hasonló utalás lordul elő. sárga szabású. stb. nem igen nagy. században élt Marosvásárhelyt vagy hol. a héjok ollyan mint a bőr. A 17. Erdélyi említése 1597-ből adatolt: Makarias keortwill (Szabó T. „Makaria vörös: Makaria fejér vörös. csak nem el olvad az ember szájában. „Nyári Pei-gamót." A „mézes" jelző különböző édes körtefajtákra vonatkozhatott régen is. egy-felől vörös. -" 60 . de ha áll. évből való. ha leszedik. Kolozsvári okleveles feljegyzése 1595-ben bukkant fel: „Kerttemből az éretlen mezes körttuelt le verettem" (Szabó T. esetleg félvad körtefajta lehetett. el-tart újjig-is. sok változatban létező és nagyon kedvelt körtefajta lehetett. Ezek-is. Sokáig el-tart a fáján-is. a kit Carabellanak hívnak. Ilyen nevű emberről nyerhette a Makariás körte a nevét" (Porzsolt 1881). Hasonnevei (sok: stb. egy Makariás nevű ember. Eredetét tekintve bergamóinak (Észak-Itália) tartják (Rapaics 1940). ennek vörös. csak hogy a színében. hanem tom­ pább: nem-is olly köves." Feljegyzésekben alig említett. és a népi megnevezésekben („Büdös firges körti") ezeket jelöli napjainkban is. mikor meg-érik. kinél nem tartanak jobbat a körtvélyek-közzül: kerekded." 26. írásos említése 1422. típusú és eredetű. sárga zöld. 2002). „én ez mellett le nem teszem hitemel". jókora. több helyi fajta) vonatkozott.. „Mészáros Benedek. ide mi-hozzánk.jó édes leves mind a kettő.

mely még az ősi nemesség visszatelepülését is akadályozta (okmányok és pénz­ összegek követelése). két évszázadon át folyamatosan károsodtak. A szabaddá vált földterületek tulajdonjogait egy birtokigényi bizottság ineoacquistica commissió) in­ tézte. veteményes. Erdélyben a Mezőség" (Bárczi 1996). Az erdélyi nemesi réteg búsongva tekintett gyengülő pozícióira. „A Habsburg-hatalom szinte korlátlan lehetőségeket biztosított az udvar kivételezett hívei és hitelezői részére. hanem más fontos kedvezményekben is. melyben „Ausztria mindenekfelett!" elve érvényesült könyörtelenül. a Dunántúl keleti fele. Főleg a magyar lakta részek pusztultak el: az Al­ föld. majd felülmúlni a vérveszteségben leginkább érintett ma­ gyarságot" (Pálffy 2004). 1867) viszonylagos békét. ezt azonban a magyar nemzet bizony keservesen megfizette. a nemzeti ügyeket is idegenek intézték (Baráth 1941).. ill. Mert ezek a „többek" nemcsak a „Felföldön". mit tehetett volna? Gyakoriak voltak a célzatos perbe fogások. Felvidék. „A török kiűzése.. A Mátyás korabeli négymillió helyett az ország népessége másfél millióra csökkent. amelyeket vagyonelkobzás követett. Alföld) felszabadultak ugyan a török iga alól. aki képes lett volna „le-írnya" a szétszórtan meglevő adatokat. „A Magyar Királyság oszmánok által 1526 után elszakított középső és keleti régióinak településhálózata és termelőerői. Az elvérzett Rákóczi­ szabadságharc után. Sajnálatos. A szabad földművesek és a viszonylag független jobbágyok helyzete súlyosbodott (megadózások. ered­ ményezett. majd a Rákóczi-szabadságharc el­ bukása után az ország a legszörnyűbb pusztulás képét mutatta. a földközösségek. A kormány fontos bizottságaiba magyar ember nem kerülhetett be. „Pax Habsburgica". A török uralom idején erősen elnéptelenedett magyarországi területek benépesíté­ sére olyan telepítéspolitikát („Einrichtungswerk") érvényesítettek.Pedig nagy kár! Az utókor hálásan fogadta volna. nemzeti önállósá­ gukat azonban nem nyerték el. ha páter Lippai több „üdőt és pa­ pirost tölt" a még akkor „találtatott körtvélyekkel". akik nemcsak jelentős birtokadomá­ nyokban részesültek. valamint a tizedbérlet megszüntetés). ugyanakkor óriási birtoktesteket juttatott idegen katonatisztek­ nek és katonai szállítóknak (Baráth 1941). akik szolgáltatási és adómentességben is részesül­ tek. a velük való háborúskodás alatt. A csodálatos dísz-. amely csak az ide­ genek letelepedését tette lehetővé. A magyar országré­ szek a megerősödött Habsburg-hatalom részeivé kényszerültek. Hatása azonban tovább virágzott és szétterjedt az egész Kárpát"medencében. még Erdély is elveszítette azt. s ebből is magyar nem volt sokkal több egymilliónál. Sőt. A törzsnépesség tömeges fogyását a nemzetellenes közigazgatási rendelkezések 61 ." (Csetri 1999).. városfejlő­ dése megrekedt. Magyarország részei (Dunántúl. az elpusztult területekre betelepülő-betelepített nemzetiségek pedig fokozatosan kezdték elérni. A gyümölcsészet helyzete Erdély Habsburg-hatalmi közösségbe kényszerítése után A termelőgazdálkodás keretei (társadalmi feltételei) Alapvetően változott meg a Kárpát-medence társadalmi. s a vonzóan megírt Posoni Kerioen a magyar kertészeti irodalom mara­ dandó alapjává öröklődött.. hogy a betagolás közel két évszázadnyi (1689-1857. hanem Kárpát-medence-szerte léteztek. Körükből kerültek ki a részükre többnyire idegen és ismeretlen helyi közösségek vezetői. Igaz ugyan. hogy nem tűnt fel egy szenvedélyes tehetség.és gyümölcsöskert Lippay György érsek halála után hanyatlásnak indult. népességi és gazdasági helyzete a törökök kiűzése után.

de még a románok részére is (jelentős közbirtokossági adományok. elfoglalá a nagy felfuvalkodás. polgári és vallásszabadság ki­ teljesítése.). és még a gyümölcsfák is csak imit-amott voltának. mint amikor kálvinista pappal va­ gyon dolga" (Wesselényi 1705). „A szatmári béke (1711) után a termelőeszközök fejlődésnek indultak. Erdély hagyományosan türelmes szellemiségétől (az 1568. „A legkevésbé szerencsés kézzel a gazdaságpolitika kérdéséhez nyíilt a Habsburgkonnányzat" (Köpeczi 1993). mértéktelenség. Erdélytől idegen termelési rendszer átmenet nélkül szakadt a társadalomra. templom. pajtáknak és gyümölcsös kertnek hasonlóképpen csak a helyei voltá­ nak. 70 000 férfi. határőrezredek felállítása.. „az evangélium hirdetésének és magyarázatának teljes szabadsá­ gát") idegen (kezdetben latin. „Mihál vajda [l601-ben]. „Iszonyú terhe volt a szegénységnek és nagy panasza az egész vármegyében. Az önálló nemzeti gaz- 62 .. „Sok faluk többnyire pusztán maradtak. román nyelvű iskoláztatás kiszélesítése. főleg magyarok és székelyek) a II. még létezett a földközösség. A majorház­ nak.. népszaporulat fokozódása)." Helyükbe havasal­ földiek özönlöttek.mellett háborús vesztességek és pusztító járványbetegségek is fokozták. illetőleg kedvezményes alapításokat hajtot­ tak végre. évi or­ szággyűlés kimondta. 1609 esztendőben az szegény Erdély országa annyira prédájára juta az Báthori Gábor hadának. A központi szigorú ellenőrzésű. Bethlen Miklós.. 1978). „A generálnak [Rabutin] nincsen semmi idegenebb. mindenféle fertelmesség" (Bethlen M. az idegen elnyomást s a helyi vezetőréteg gyarlóságát.. elbizonytalanítva a viszonylagos egyensúlyban levő kapcsola­ tokat. hogy csak annak is szörnyű voltát nem tudom. micsoda fő tudná megírni.és állhatatlansággal van tele. A híres kastélypark csak fél évszázad multán (1750) újhodott meg (Rapaics 1940). oly igen szörnyen megdulatá-kóboroltatá Erdélyt. A Habsburg Birodalomba betagolódás utáni célzatosan (is) gerjesztett gazdasági és eszmei felfogásbeli létbizonytalanság nem kedvezett a távlati tei"vezést igénylő terme­ lőgazdálkodás korszerűsítésének.. A birodalom népeinek célzatos megosztása következtében a meghasonlás állapotába jutott a honalapítás utáni állandó letelepedést és földművelést.. Rákóczi György fejedelem meg­ gondolatlan hadjáratainak lett az áldozata. istállóknak.. l656). Az önkényuralmi hatalom korlátai között „a Felvilágosodás (17111830) haladást jelentett ugyan. kevélység. hogy termését megkóstolhatja? „Amiolta a németek ott vannak [Bonchidán]. A gerjesztett vallási villongásokat kihasználva új bir­ tokfelosztást.." Másrészt pedig: „Az egész nemzetséget. Apáczai Csere János. a természettudományok visszalatinosodása miatt azonban nem tekinthető kedvezőnek" (Nagy-Tóth 1998). 1700-1761 között számuk 250 000-ről 547 000-re emelkedett (mi­ közben hazájukban apadtak) (Asztalos 1940).. S ez a szokatlan. a tized bérlet (Trócsányi 2005).és iskolacseréket. bujálkodás." (Borsos Tamás). zavargásokat gerjesztve hátráltatta az új követelményeket kielégítő mennyiségi és minőségi termelést.." (Wesselényi 1705). míg nyugaton már árutermelés éiTényesült. mint amilyen a gyümölcstermesztés. „Erdélyország istentagadás-. igazságtalanság-. Korabeli írástudók (Borsos Tamás. Erdély hadra képes lakosságának 10%-a (kb. hogy annak határa nem volt. majd német nyelvű) közigazgatás a magyarság tömeges elvándorlását idézte elő. Erdélyben a mezőgazdálkodás jórészt még önellátásra termelt (kivéve az állattenyésztést és a borászatot). főleg a szászok. a gyümölcsfákat vagdalták. a munkaeszközök még nem" (Gaál L. valamint a népművelést megszen'ező keresztyén egyház.. Ugyan ki ültet gyümölcsfát olyan korban. Wesselényi István) a mai olvasót is megrendítően örökítették meg az akkori kilátástalan helyzetet. Ügyszintén a nép csaknem 10%-át ragadta el az 1717-1720-as évek közötti pestis (Köpeczi 1993). amikor reménye sincs. a ma­ gyar anyanyelvű művelődés korlátozása..." (Apá­ czai Cseréj.

majd pedig a kiegyezés után (1867) enyhültek. cserélge­ tés útján terjedtek. A nemesített gyümölcsfa-oltványok árusítása céljából való tömeges szaporítására lé­ tesített első csemetekertet (faiskolát) a karthauzi barátoknak (a rendet 1084-ben alapí­ totta Szt. De nem csupán a megtermett gyümölcs. piaci gyümölcstermesztés követelményének megfelelő fajok és fajták. a franciaországi Chartrouse-ban) tulajdonítják. „Az oltott gyümölcsfák elterjedése Nagy Károly (Charlemagne) frank császárnak a mai Német.és éghajlaü viszonyok) szabályozó hatása a növekedésre. Míg a Sárospatakon s az erdélyi fejedelmi gazdaságokban meg Pozsonyban kibontakozott és fellendült ker­ tészkedés eredményeinek alkalmazása és további gazdagítása a válságos töiténelmi helyzet miatt megtorpant és fél. 1997) gya­ nítható. fejlő­ désre és a virágzásra. Ezt az igényt elégítették ki a csemetekertek vagy faiskolák. kezdetét vette (elsősorban az új földtulajdonosok birtokain) a kereskedelmi gyümölcstermesztés (Mohácsy 1954). Ez időtől fogva árucikké váltak (Rapaics 1940). hogy már a karthau­ ziak (1675). fajtanemesítés és választék-gyarapítás fel­ gyorsult igényének alapvető serkentője természetesen a sohasem kielégített fogyasztás volt ugyan. az ivaros szaporítószervek (a porzó és a termő) egymásra hatása. az életfeltéte­ lek (elsősorban a talaj. sohasem volt elegendő. A. a megtermékenyítés időbeli tényezői. Leroy csemetekertjei (I86O) előtt kellett legyenek oltványokat szaporító és nevelő kertek. hogy már akkor megalapozták a csemetekertészkedést is" (Bordeianu és mtsai. 1963).daság és művelődés kibontakozását sújtó szigorú korlátozások csak a reformkorban (1830-1848). Sokat gazdagodott a növényismeret. erclőiitásokban beoltott gyümölcsfák még a 20. addig a nyugati békésebb országokban jelentősen előrehaladt. Ugyanis csemetekertekben szerzett megfigyelések és el- 63 . nemkülönben a ker­ tészkedés módszerei ez után Nyugatról érkeztek a Kárpát-medencébe. Bozótos. ami már akkori lét­ jogosultságát bizonyítja. l675-ből. 1995. Bruno. és természete­ sen Erdélybe is. A rend párizsi csemetekertje 1789-ig állott fenn (évi 30 000 frank jövedelemmel). A jövedelmező. Csemetekertek. gyümölcsös parkjaiba. a csemete is kereskedelmi cikk.és Franciaország területén levő akkori birtokain annak bizonysága. a fiatal ültetni való nemesí­ tett fa. patriarká­ lis) népi tapasztalati nemesítés-kiválogatás eljárásával lassan tökéletesedő erdélyi gyümölcsészet jelentékenyen visszaszoiult. Ennek alapján nagy valószínűséggel tételezhető fel. az oltvány. században is előfordultak a Székelyföldön. illetőleg A. ám fejlődésének fő tényezője a természettudományok ugyancsak meg­ pezsdült haladása és terjedése lett. A nehezebben megközelíthető. nagy valószínűséggel már ré­ gebben is léteztek. metszések) következményei. a magvak kialakulása. A francia forradalom utáni években a kertészetnek ez a sikeres ágazata a Leroy család angers-i birtokába került (1790). hanem a szaporítóanyag. A Habsburg Birodalomba kényszerítés után. És nyilvánvalóan itt is elsődlegesen a tehetős nagybirtokos nemesség kertjeibe.vagy háromnegyed százados lemaradást szenvedett. a csíráztatás és a magvak általi szaporítás leltételei és előnyei a nemesítésben. Régente a gyümölcsfa-csemeték ajándékozás. A nagyobb arányú gyümölcstermesztés. ami egyébként a gyakori lopásokból eredő pereskedésekből (Szabó T. A csemetekertek (faiskolák) meghonosodása A megváltozott birtokviszonyok és termesztési követelmények kényszerítő hatása következtében az addigi önellátó és többnyire önkezdeményező (családias. bizonyára nem kereskedelmi célból. s végül a termesztési mesterséges beavatkozások (többszöri átültetés. a gazdasági és társadalmi feszültségek ellenére. áru lett. szántóföldi gazdálkodásra kevésbé alkalmas tájakon folytatódott még sokáig.

holott az a megmondottaknál mind régibb. Saint-Etienne I66O. évi csemetekertnek is tekinthető. Márpedig a készenlétben lévő cserealapot csakis a nagyobb számú tarta­ lék. Uy nöues vy oltás. Egy sűkeréki (Szolnok-Doboka vm. Az oltouant meg foganitani. illetőleg Erdélyben. nagyszámú gyümölcsfajt és fajtát írtak le (Bonnefonds 1651. mind hasznosabb. Sickler 1794-1804. könyvében. mellyet szegény megh holt Feyedelem Comissioiabul .és Szászország. ám a fejedelemasszony által ösztönzött termesztés alapját jórészt az önel­ látás képezte. 1628.cit.. Van Mons 1765-1842 . február 27-én kelt levelében írta: „Asszonyimk ő nga számára. vagyis a csemetekert biztosíthatta. Bordeianu 1963-1967). zal karóval kerített.. igyenesek. bár nem kereskedelmi célú szaporításának régebbi kezdeményezésére lehet következtetni. De mi­ ként a nyugati országok gyümölcsészeti történetében a tételesen feljegyzettek meg­ előzték a szórványos... magasak. A. Szikszai Fabricius Balázs Szótámb'dn (1590) előforduló sok kertészeti fogalom.. Ezeknek az Erdély-szerte szétszórtan keletkezett és írásban megörö­ kített adatok mintegy összegezése és általánosítása jelent meg Apáczai Csere János Magyar Encyclopaedia (1653) c." tartalmazó kert 1582." Lorántffy Zsuzsanna beható kertészeti tevékenységére vonatkozó történelmi adatok (Nagy-Tóth-Fodorpataki 2000) meggyőzően valószínűsíthetik. hogy az ültetendő oltvány az Encyclopaedia előírásának megfe­ leljen: „A tőkék [oltványok] egy kapanyélni temérdekek [vastagok]. hogy a gyümölcsfa-csemeték gyakoriak voltak. amelyből mindig jutott ajándékozásra és cserére." Csemetekertek nyilvánvaló megléte kellett ahhoz. 64 .. a kialakuló fajtákra jellemző s a nemesítés céljából fontos öröklött tulajdonságokat és a környezeti tényezők kiváltotta alkalmazkodásokat (Duhamel du Monceau 1762. ma is figye­ lembe vett kertészeti művek megírását. közvetett adatolásű kertészeti létesítményeket. ügy a magyar gyümölcstermesztés múltjából is a nemes facsemeték tömeges... simák. 1768. 1997). mint pl. hatékonyabb termesztési módozatokat sürgetlek (Serres I6OO). Sárospatakon l632-ben a „Giümölcz oltvaniok[nak] gondviselője" Szilágyi István volt. nem hagyhatom a paraszti munkát (res rustica) is. Váralmáson (Kolozs vm.) l627-ben volt „A var alat egj nagi zeölő az aliaban . Csemetekerti oltványok folytonos megfigyelése és tanulmányozása nélkül nem állapít­ hatták volna meg és írhatták volna le az egyedfejlődés folyamán bekövetkező sajátos.: Vad oltouani. a nyugati országokból (Moi^va. hogy a Drassóban (Alsó-Fehér vm. Saint-Etienne 1670). szaporításuk közis­ mert lehetett. éphéjjuak. hogy a fejedelmi ker­ tekben csemetekerteknek is kellett lenniük.) „sok oltowant. 1978.végzett munkák tapasztalati adatai nélkül nehéz elképzelni olyan alapvető. táblázat). fekély nélkül való legyenek. Cseh János 1815-ben alapított csemetekertet. hogy „Vagion egy io Eöregh [nagy] gyümölczös kert." Gyanítható. Ausztria) pedig elsősorban kertészeket igyekeztek szerződtetni (2. illetőleg szedtek jegyzékbe (Le Lectier.) az 1647-ben létezett meggyeskert melletti „io seouenyw kert Apró oltouaniok"-kal úgyszintén szaporítást szolgáló csemetekert lehetett (Szabó T. Merlet 1667. Nemes gyíimölcsfa-oltványokat eladás céljából szaporító csemetekertek Magyaror­ szágon. Hozattak ugyan gyümölcsfa-oltványokat Nyugatról is. Saint-Etienne 1660. vagyis a mezőgazda­ ságban elvégzendő munkák fejezetét ekként kezdte: „Ez dologra egy kis alkalmatossá­ got kapván. I.) településről említi. oltványok metszésének és gondozásának az eljárásait adták meg (Etienne 1530. Kolozsváron Bodor Pál 1812-ben. azt valószínűsíti. Quintinye 166G). Vitetni való vessző." Egy 1637. A csinálmányokról. a történelmi helyzet következményei miatt a Nyugathoz képest. Oltvani fak is vadnak. amelyeknek szerzői: a gyümölcsfák. s mind igazabb. évi okirat Bráza (Fogáras vm. egy évszázadnyi késéssel jelentek meg. Rákóczi György a birtokgondozó­ nak Fogarasból 1639. Tessedik Sámuel Szarvason 1779 után. kerittetett es ültetettetett uolt be sok szép Czemetekkel és oltovaniokkal. Knoop 1765).

megírta Magyar Athenas (1767) címen az első magyar irodalmi lexikont és a Tudós emberekből álló magyar társaság (a Magyar Tu­ dományos Akadémia előfutára) megalakítását sürgette (1760).. A.Minden jó oltovány ágakat szereztetni annak idején. Schola Salernitana című köny^'ében foglalta össze egészségügyi szabályzat-gyűjteményét (magyaail l693-ban jelent meg).. évi branyicskai (Hunyad vm. olykor idegen (latin. A gyümölcskeitészet szinte önkéntelen meg-niegújulási kezdeményezései. Egy 1756. 1975. Kiemelke­ dőbb tevékenységet Pápai Páriz Ferenc. április 7-én: „Kis Máté érkezek Patakrul." Majd 1648.). unitárius. akkor is feltételezhető a mindig készenlétben levő vadalanyokat nevelő csemetekert. német) nyelven. 1993." Majd egy 1784. április 3-i levélben ez állt: „Kül­ döttem Fejeruarra az Őnagysága oltóágait. majd még tíz kiadás). tanárok. A különböző vallásfelekezetek (református. Leggazdagabb és eredményesebb ter65 . Táblák szél<ei>n vadnak 15 meg fogont külömb féle Alma és Körtvely oltoványok.) oklevél­ ben ez áll: „a Veteményesnek majd mint egy közepette. „edj nagy Gyümöltsös-Kert . aki Leydenből (ahol az 174l-1743-as években volt egyetemi hallga­ tó) még mikroszkópot is hozott haza. A csemetekertek későbbi évekből való időnkénti okiratos említései is szemléltetik a megtorpanást. oltóágakat viszen Patakra. Pápai Páriz Ferenc nagyenyedi kollégiumi tanár és oivos.. feles apró oltóvánjokkal együtt" (1732.. Bod Péter. magyarigeni (akkoriban virágzó református egyházközség. mellyet in A(nno) 1670 kezdettek Conalnj" (Uzdiszentpéter. Kolozs vm. febr. mind gyakoribbá váltak. oltóág" jelenlegi „oltógally" értelmezést kap. a Pax Cofpotis az az Az emberi Testnek belső Nyavalyáinak Okairól (1690. Kórod. katolikus) támogatásával a nyugati országokban tanult értelmiségiek (papok. Kolozs vm. Úgy tűnik mintha a buzgó tudományművelés. Szolnok-Doboka vm. a megtervezett termesz­ tés kibontakozása és haladása lehetetlen volt. valamint la­ tin-magyar és magyar-latin szótárával (1708) járult hozzá a természettudományok mű­ veléséhez." Egy 1640. tapasztalataikat. ma kihalt) református lelkész. hanem írásban is igyekeztek népük javára gyümölcsöztetni ismereteiket. ezen okon neveztetik Oltoványos Erdőnek" (Szabó T. Fridvalszky János (1730-1784) és Benkő József (1740-1814) fejtett ki.). „ezen gjumolcsös kertben vannak alma és szilva fák. Fridvalszky János a ko­ lozsvári jezsuita akadémia tanára egy mezőgazdasági egyesület. A na­ gyobb (feles) számban említett oltványok jelezhetik egyaránt a felbukkanó kezdemé­ nyezést." Még ha az akkor „oltovány ág. Köleséri Sámuel. 1997). Köleséri Sámuel. akár a csemeték évszázados hajtásai. ám a mostoha társadalmi­ gazdasági körülmények. Bod Péter. bíró uram el ne maradjon. a nem­ zeti öntudat ébrentartásának és kiterjesztésének akkori eszköze lett volna. ebben sok szép oltványos fa. feles külömb-külömb féle ótoványokkal tellyes' (1732. „A természettudományok fejlődése az 1750-es évek derekán szinte ugrásszeoí Erdélyben" (Köpeczi 1993). illetőleg a csemetekertészet vonatkozásában. földdel be vannak csinálva. eleven hiuszt és oltóágakat viszen. oivosok) hazatéive Apáczai Csere János törekvéseihez hasonlóan nemcsak szóban." Egy 1648. A településen kívül létesített oltványos kertet említ egy l679-ben kelt oklevél: „Ez az Falu Erdeje között vagyo(n). a fokozatosan gyarapodó természetisme­ retek dacára sem. évi szásznyíresi (Szolnok-Doboka vm. A néhány évtizeddel későbbi okiratokból sem sejthető lényegesebb előrehaladás a gylimölcsészct. l6-i levélben ez az üzenet volt: „Érkezek Szabó Péter Fogarasból... állandó zaklatások és dúlások miatt. Szentjakab. Erdélyország főor\'osa.) okmányba ezt írták: „Ezen Erdőnek közepe táján vagyon feles Alma és Körtvely Fákból álló Oltovány Gyümöltsös is.). és a kezdetleges csemetekertet is. a gyümölcsöskert létesítésének a szándékát. Societas Agriculturae (az Erdély Gazdasági Egyesület csírája) létrehozását indítványozta és ter\'ezetet készí­ tett az előnyös papírgyártásról és bőrcserzésről.

A Habsburg-uralom gazdasági-társadalmi rendszere szerinti Kárpát-medencei át­ rendeződés. Tessedik Sámuel (1742-1820) evangélikus lelkész. „Ko­ lozsvárt az első rendezett gyümölcstenyésztést Cseh János kezdte meg az 1700-as évek végén.és körtefajták Csík. Folyovics István úr szomszédos kertje egészében a Cseh János iskolájából keililt ki.n sem) talán.. közvet­ lenül hathatósan serkentették a jövedelmező g^áimölcstermesztés megalapozását. amelyeket mindig keresnek. hogy már 15 000 fát neveltem magról. Gyakorlati gyümölcsészként 66 . Mivel azonban a külföldi fajták sok esetben nem alkalmazkodtak a hazai környezeti és éghaj­ lati körülményekhez. mert köztudottnak tartotta. szilva-. melyet Nyugat-Európában nagy érdeklő­ déssel fogadtak (a haarlemi Tudós Társaság tagjává választotta). kajszi-. hogy „mivel az idegenből hozott fák nem akartak tenyészni. két emberöltőnyi forrongás után. jól kép­ zett (szász. Belföldi faiskolák nélkül nem fejlődhet magas­ ra a magyarországi gyümölcstermesztés" (cit. Több évi kísérletezés után ő is tapasztalta.. • Bodor Pál ( 1773-1828) „Erdély legkiválóbb gyümölcsésze e korban" (Rapaics 1940) Jénában (1795) és Göttingában (1796-97) tanult. de kibontakozni kép­ telen kezdeményezés volt. de használati célból is. méhészet. a bányászott kin­ csektől a növényvilág fajaiig (elsőnek alkalmazta C. A gazdasági átrendeződésnek néhány. Halaszthatatlanná vált a hazai csemetekertek létesítése. és Bécsben is tájékozódott. a Transsilvania sive Transsilvaniae Principalus (Erdély avagy Erdély Nagy­ fejedelemsége) 1778-ban jelent meg (latinul). Az Erdélyben (Magyarországon) a 17. dióban. század folyamán megjelent természettudományos munkák. nemkülönben szerzőik közéleti tevékenysége. „A különböző fajú termesztett alma. Rapaics 1940). nyilvánvaló bőségben mégis Medgyes. Cseh János után ör. akác. Ültetvénye és gyümölcsiskolája a Házsongárd felső részén feküdt. szilvákban.mészettudományos munkásságot végzett Benkő József középajtai református lelkész. Bodor Pál lépett fel alaposabb készülettel" (Nagy F. század végére állandósultnak tűnt. alma-.és eperfatelepítés. meghatározó jelentőségű gyümölcstermesztési következménye vált sürgetően időszeitívé. Kolozsvárt pénzügyi tisztségviselő volt. melynek falvai többnyire rendben beültetett gyümölcsösökben. a 18.és poroszországi tanulmányok) mezőgazda (talajjavítás. a szarvasi kert. még sürgetőbbé vált a gytimölcsészeti szaporítóanyag helybeli megtermelése. századvég-18.és Gyergyószék mellett és más tájak mezőin Erdély-szerte majd mindenütt gyakoriak. almákban. szülővárosában. igazából azonban Udvarhelyszék. tömeges szaporításra alkalmas csemetekertet.és galagonyafákat. meggy.és lucernatermesztés kezdeményező. körtékben. Elsődlegesnek tűnt az eladdig különleges­ ségnek tekintett és csak a nagybirtokos (főleg idegen eredetű új)nemesség részére el­ érhető külföldi fajtagyarapltó anyag behozatalának a szélesebb könívé tétele. Feles mennyiségű gyümölcsfa-oltvány növelésére sok sikeres. körte-. lóhere. annál is inkább. Nagy igyekezettel gyűjtötte össze és írta le az akkori Erdély minden természeti értékét. A szüntelen viszontagságok hatására önkéntelen hagyománnyá állandósult megma­ radási újrakezdések eredményeként. Linné kettős nevezéktanát a növé­ nyek ismertetésében) és a termesztett gyümölcsfajták elterjedéséig. selyemhernyó­ tenyésztés) létesítette Szarvason (45 holdas birtokán) 1779 után az első eredményes. Nem írt a gyümölcsfák szaporításáról (még az 1999-ig kéziratban maradt Tratissilvania speciali±>2. elsősorban megismeitetési. Munkája ma is tiszteletreméltóan társa­ dalmi szolgálati indíttatású volt. továbbá tömeges párisi és hasonló négy vagy öt alma­ fajtában hasonlóan bővelkednek. Segesvár és Marosszék." Saját kertjében több mint 400 gyógynövényfajt termesztett. Erdélyben is kezdetét vette a korszeixí gyümölcstermesztés. Fő míjve.és mezőgazdasági iskolaalapítás­ sal közel egyidejűleg. mert olcsók. 1852). édes [cseresz­ nye?! és saván}"!! meggyekben. elkezdtem magról nevelni eper-. s ez a kísérletem olyan jól sikerült. Hazajőve.

kertje. mert 1812... 2 barackfaj­ ta.és 4 meggyfaoltvány volt felsorolva a jegyzékben.): 40 alma-.és 33 téli körtefajtát mutatott be. A gazdatársadalom szakszerű tájékoztatásának és művelésének fontos tényezője volt az Erdélyi Gazda folyóirat. 38 körte-. amelyen 160 alma. 1815. 19 szilva. 's tapasztalás után.. Sebesben társulatok által alapított gyümölcsfais­ kolák nemcsak a szász föld. gyümölcsiskolát állítottak fel. Kétvizköz Darnoczy kert. A kolozsvári csemetekert-alapítások s általában az itt elkezdődött tartósan felélén­ kült és elterjedt gyümölcstermesztés meghatározó jelentőségűnek bizonyult.. Bodor P. Az erdélyi gyümölcstermesztés helyzetét 1842-ben fel­ mérő Nagy Ferenc 1852 decemberében Kolozsvárt már gyümölcskiállítást rendezett.és csemetekert-telepítések.üzletileg foglalkozott oltványszaporítással. ez idei Tavaszkor. Házsongárdi kertjét nem sokkal hazatérte után létesíthette. és tett próba. Purczell által alapított plántaiskola Kézdivásárhelyen . és megkezdődik az üzleti g^áimölcsészet" (Rapaics 1940). Ebben 34 alma-. Eddig 32 körte. számában írták. A kertalapító „apa hajlamát ifj. naspolya és szederj [eper] oltványt ajánlott megvételre.. 1834 .. A csemete­ állomány változása. 's Fákból. hanem a szomszédos havasalföldi tartományok ebbeli szükségeinek megfelelő nagy mennyiségű készlettel bővölködnek. Kronstádler József. 3 szilva-. 1853).) és csemetefajszáma is kissé meghaladja a Bodor Pálét: 45 körte-... Sárpatakon. Mellyek Kolo'sváratt a' Cseh János' Koronahegyi Keiíében. 1853). illendő áiron megszereztethet­ nek. betses tíílűjdonságii gyttmölts termő Tsemetékhöl. nemesebb alma. [Ko­ lozsvár] szinte egyedüli tekintélyes pomológusává emelkedett" (Nagy F. Szászsebesszék. „A szász atyafiaknál N. Háromszéken nevezetes a' b. öszve-szerkesztetett.és meggyfajta felsorolását tartalmazza. szeptember 1-én Kolozsváron már kiadta első csemeteár­ jegyzékét.és 56 nemes almafajokat bír ezen iskola" (Nagy F. Szász Régenben . Könyvészeti ritkasága miatt Rapaics (1940) teljes egészében közölte. A nagyarányíian kibontakozott erdélyi gyümölcsészet lendületét a szomorúan vég­ ződött 1848-49-es szabadságharc ismét hátráltatta. Terjedelme (22 old. 's körte kész oltványokat találhatsz. 1829-ben a hazában található mindennemű gyümölcsökből... a' városban nagy kiterjedésű 's rendszerezett oltoványiskola . gyümölcsgazdálkodás nálunk is. nagy Gond.. mint politikamentes esz­ mei tevékenység. de meg nem törte.. birtoka a brétfői hegyen van.. szaporíttatott gyűjteménynek Lajstroma.. 22 körtvély-. fajtagyarapítása a katalógus ismételt kiadásait (1825) tette szüksé­ gessé. 1953). Néhány évvel később (1819) kiadott El-aclő t'álogalott gyümölts fa oltványok Inistroma már bővebb (18 old... gondosan megvizsgálva. Fogarasban. l6 cseresznye-. évi 18." (Nagy F.tetemes bellweileri.. S valóban egymást követik a gyümölcsös.londoni származású fajta. 8 cseresznye-.. 11 szilva. Kovács Mihály a Békás szőlőhegyben" (Nagy F. A faj. „Ez a ha­ tárvonal a régi és az új magyar gyümölcsészet közt.. Sz. „Torda vármegyében Abafáján. ezerenként küldi a' kész oltoványokal Oláhországba. Ugyanis a re­ formkorban megélénkült természettudományos művelődés. Brassó vidéke . Schütz József a Házsongárdban. Noha Cseh János kertészete megelőzte Bodor Pálét. Miké Sándor. Sinken. Brassóban. Tiszta és egyenesen útbaigazító katalógusa örököseinél vagyon. 1833 .és fajtaazonosítás és -elterje­ dés a következő években is folytatódott és a Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola meg­ alapítása (1862) után rendszeressé vált. amely 1869-től 1945ig jelent meg.. 1842). Ettől kezdve a csemetekertekre vonatkozó említések egyre gyakoribbá válnak Erdély majd minden vidékéről..és 12 cseresznye. örökölte s ez utóbbi 20 év alatt Kv.. Kolozsvá­ ron „Egyidőben állítá be kertjét a Házsongárdban Dobay György. Szolgalom. jegyzéke három esztendővel később jelent meg: A' ludósabb kerti Gazdák által szánnazások Tartományaikból.. 3 meggy-. 's költséggel szerzett. Vele bezánil a régi familiáris. hogy kiváló minőségű gyümölcs67 . Ennek 1870.. némi lehetőséget biztosított az önálló szellemi élet megnyilvánulásá­ nak (Bereczki Máté életműve).

Régi erdélyi gyümölcsfajták csemetekertje A csemetekertek létesítésére vonatkozó országos rendelkezés helyi végrehajtásának mozgalmas történetét jellemzően szemlélteti Énlaka (Marosszék) csemetekert alapítása (Szávai Márton ny. 17-i első határozat szerint a kapott összegből „Az iskolás gyemiekeknek a megkívántató szükséges könyveket vásárolnak". dargenson. s az eredeti kiváló tulajdonságok nem én-'ényesülnek minden esetben. áyeni szilva. erdei vajoncz.]" „Faiskolák teniletük kétharmadrészében lehetőleg csak szederfa. A \'égrehajtást kormányrendelet tette kötelezővé. esperen bergamatte.. a Kolozsvárt: 9 ha. Ez a felismerés és meggyőződés szükségszeiTjvé tette a csemetekertek létesítésének a kiterjesztését az egész országra. tournay arany alma. cseresznye: Schneider késői. téli aranypármint.és éghajlati feltételek következtében. szilvafajok: besztercei (muskotály vagy közönséges)." Az állami hatóságok által szorgalmazott csemetekertek iránti (miként egyéb rendel­ kezésekhez is) tartózkodó bizalmatlanság általános szokott lenni a falusi nép körében. hogy a N>aigatról hozatott csemeték egy része jelentékenyen megváltozik az erdélyi talaj. A második határozat elren­ delte: „Az említett területen 400 diófának likat kell ásni. bosc kobakja. cramíord (amerikai Kovács-féle). 23 947 oltott csemete. Monóban (Szilágy vm. Ennek eredményeként 1892-tül kezdve magánlétesítmények mellett Erdély-szerte állami csemetekertek létesükek. gondozta a maga oltotta csemetéket. 1879-től). Csak miután valóságosan is meggyőződött valamely eljárás ígéretes voltáról. hogy a „Védhelyek makkal vagy csemetékkel ültettessenek be". fogadta el azt. A csemetekertek országszerte (nem csak Énlakán) való fokozott használatának és fejlesztésének következményét bizonyítja „A Magyar Királyi Erdőgondnokság 607/1912. §-a értel­ mében a községi faiskolákban termesztendő gyiimölcsfajtákul a következők állapíttat­ tak meg: almafajok: batul. Fogarason: 12 ha. 100 darab meggyfa. 67 000 oltott csemete. töi^vénycikk 46. A Tömleccseréje nevű határ­ részen a Közbirtokosságnak volt 6 ha földje. és 60 000 vadcsemete. nov. és 100 000 vadcsemete.. s ennek keretében Erdély minden földrajzi tájára. Kecsetkisfalud 68 . A kénben „100 darab almafa mind eredeti eidélyi faj. germensdorfi és májusi cseresznye." „Zilah és Szilágysomlyó szakképzett kertészeket köteles alkalmazni. okt. rendelete: -A csemetekeretet szabályszerűen lássa el a Közbirtokosság. sikulai és sóvári. 200 darab körtefa Gregoire-féle legelső ranguakból.. mely a legjobbnak talált" (Anonymus ISTOl Az egyazon gyümölcsfajta hasonneveinek a sokasága isméteken azt a korábbi fel­ ismerést bizonyította. barack: Kary." Egy 1909. Zilahi korai és a legjobb magyar kajszi-barack (. vagy csatlakozzon a központilag létesítendő csemetekerthez". ig. dió. melynek tűhasználatát mindig elái^verezték. hogy „A községi faiskolakert űjracsinálása költségére 20 szálfát kell adni". tanító oklevélkivonatokból készített jegyzete). mégis a nép szívesebben ültette. akkor a régi legalább 30 éves lehetett (kb. Az országos Erdőfelüg>'előségtől 1897-ben érkezett utasítás elrendelte. 12-i határozat kimondta. s természetesen Magyarországon mindenütt (DarányiSchilberszky 1900). Lúgoson: 17 ha. desportes érdre. ha a kerítést „újra kell csinálni". 70 000 oltott csemete. Márpedig. évi XII. Zilahon és Sepsiszentgyörgyön.) a földesúrnak képzett kertésze volt (Szélesi István). Szilágy vármegyében „Az 1894. hardenpont.. A többi köz­ ségben a néptanító gondoskodik la faiskoláról]" (Somogyi 1907). Az 1905.csemeték Nagy Ferenc tanár úr lordai gyliniölcsiskolájából vásároUiatók. tenyésztendő. Ezenkívül állami csemetekert volt: 'l'ordán. kör­ tefajok: téli esperes. motyó körte és nyári esperes (dinnye körte). téli vajoncz.

világháború és annak számunkra szomorú vége megváltoztatta ugyan a köz­ igazgatási viszonyokat. oly mértékben. Az I. A hagyományosan népi gyümölcstermesztés háttérbe szonilt. Mettheus Ltd. A korszerű gyümölcstermesztés kibontakozása A Rákóczi-szabadságharc leverése után létrejött államrend jelentősen megváltoztatta a magyar országrészek birtok. szántó. Szávai Már­ ton elődje) 1923-ban kötelezettséggel vállalta az iskolákért gondozását. több gyümölcsfája. szül.. hagyományos menete. amelyet mind fajtaválasztékban. hogy az egész Kárpát-medencei várható igényt kielégíthesse. Régente minden faluban volt (talán még ma is van) egy-két oltogató ember (többnyire a tanító). 13 őszi és l6 téli körtefajtát ajánlott megvételre. A 19. saját kezével nemesítette fáikat" (Fülöp 1970). de folytonossága meg nem szakadt. A kertészet 1938-1939. század utolsó évtizedei óta a csemetekertészkedés lendülete folyamatos volt mind a jelen időkig. valamint 16 nyári. nádas 69 . síkság. ősi erdélyi gyümölcsfajták cseinetegyüjteinónyót. hogy versenyezzenek: „kinek van szebb faiskolája. Ezt tanúsítja a két világháborti között a Nagyenyed melletti sikeresen gazdálkodó csemetekerti ma­ gánvállalkozó is. A kiterjedt birtokadományok­ ban részesített nagyszámú betelepített idegen és a behódolt régi birtokosok a hatalom­ hoz hű. legelő. század első felében a legtöbb egyházi (papi) kertben (Monóban. Ilyen volt Gegesen (Marosszék) Kis József. Sok értékes. mert már szállítottak Énlakáról őshonos csemetéket. Az erdélyi gyümölcstermesztés terjedésének és kiválogatásának. mindazonáltal a fellendült gyümölcstermesztés évtizedekig a kiépített pályán haladt. egyéb gyü­ mölcs (szilva. Magyari Domokos papsága idejében) létezett kisebb-nagyobb csemetekert. Az angolok (Frank P. A szerényebb birtokkal rendelkező gazdálkodó csemetevásárlási lehetőségei is korlátozottak voltak. önkéntelen fajtanemesítésének ez volt a hosszadal­ mas. de közismert bizal­ matlansága is az általa meg nem tapasztalt dolgok iránt mindig fenntartották az önálló kezdeményezésű gyümölcsészetet. Ugyanazon korban Mária Terézia olyan úrbéri törvényeket (1767) vezetett be.és népességi viszonyait. vizes. iiegy. Erdélyben a 20. új földesúri réteget hoztak létre. gyümölcskedvelő társa kérésének.(Marosszék) szülötte (Szélyes János. fizikatanár közlése). Trees for Life tagjává választotta) előreláthatóbbak és élelmesebbek vol­ tak. 1922-ben) ekképpen emlékezett a régi gyümölcsészetre: „lia apám egy jó fát meglátott. A háboai után Énlakára került tanító (Nagy Ferenc. aki szívesen tett eleget törekvő. mind pedig mennyiségben szaporítani kíván. mind pedig a fajtagyarapítás és a tájak. meggy) és dísznövény-csemete mellett (AmbrosiFischer 1939). gyümölcsfaj­ tája" (Larcher Károly ny.. különleges fajta létrejötte köszönhető ennek a bensőséges gyümölcstermesztésnek. A falvakban elment igen gyakran ő maga a székely gaz­ dákhoz. A korszerű csemetekert létesítésében igen figyelemreméltó Szávai Márton kezde­ ményezése. évi katalógusa 13 nyári. illetőleg ökológiai feltételek szerinti fajtaváltás. ahol a konfirmándusokat oltogatásra is tanították. aki „Nemes fáiról egész életében ingyen osztogatta az oltógallyakat. aki a kommunista rendszer bukása után visszakapott kertjében (Malom­ kert) megalapozta a régi. barack. mező. melyeknek következtében a faluközösségek közös használatú élőföldjeit („élését"): erdő. elküldött oltóágéit". 19 őszi és 96 téli al­ mafajtát. cseresznye. Ennek keretében bontakozott ki mind a nemesítés. Hasonló nemes buzgólkodás más községekből sem hiányzott. Rugonfalva (Udvarhelyszék) tanítója (András Albert) arra szólította fel Kobátfalva (Udvarhelyszék) tanítóját (és más falvakét is).

Az önkényuralom szorításában vergődő Magyarországban a „felvilágosodás" (17111830) felemás állapotban maradt. az akkori gyümölcsöket is tájanként említi meg. melyek 70 s 80 esztendők alatt nevelkedlenek fel oly nagyra edgy két óra alatt mint pusztíttatnak el!" (Andrásfalv)' 2004). 1760. illetőleg azok eredményeként valósulhatott meg. Ott is állandó fe­ nyegetettségben. vagy nevetlen és ismeret­ len fajokat. az úrbéri rendezés után „a faluközösség élőföldje mintegy felére zsugorodott" (Köpeczi 1993.nagymértékben csökkentették. Kettős elnevezéssel látta el az eladdig több nevű. 1784) való félelem megtörte ugyan a nemesség ellenállását. amely a magyar országrészek megújuló mezőgazdaságát. eszmei té­ ren a reformok követelése mégis folytonos volt [lásd A felvilágosocláslól (1711-1830) a reformkorig (1830-1848) (Köpeczi 1993)1.. És miként más európai országokban és a meg­ előző korokban. A mezőgazdaság korszenjsítése legfőképpen az idegenből behozott növény. A gyakori felségánilási perek s a népfelkelésektől (Jakobinus-mozgalom. amelyben egyéb javak mellett. ugyanis „I. Még az árte­ rekből is földesúri majorságok lettek. a gyümölcsészet korszerű kibontakozása nálunk is a széleskönjen haladó természettudományokkal és a fokozatosan árutermelővé váló mezőgazdasággal egyidejűleg jelent meg. „A műveltség társadalmi csoportképző erő lett" (Köpeczi 1993). Linné. Csak szellemi szinten érvényesült. S ebben elsősorban a szászság volt a kezdeményező (Köpeczi 1993). a Flóra Transsilvanica 1784-ben már készen volt.. műveletek. • A magyar Linné Kitaibel Pál (1757-1817) volt. aki az or\'oslásnak akkor még legfon­ tosabb anyagait képező növények nagyon összekuszált ismereteit szedte áttekinthető rendszerbe. Ebben a kényszernyugalmi helyzetben „a magyarság európai keresztény kultúrkörben való megmaradásának egyetlen reális lehetősége a Habsburg Birodalomba való integráció volt" (Fálffy 2004). kéziratban maradt. s ennek keretében gyümölcsészetét meghatározta. hogy a mint atyáink tedies munkával kiirtatott s megtisztí­ tott Földön plántált és oltott szép fák. ismeretterjesztés) érdekében kertemben .] szívfojtó érzés volt látni. hanem a politikai viszonyok miatt" (Gombocz 1936).. hagyományossá öröklődött eredeti népi gazdálkodási eljárások. Szakmailag alaposan felkészült. szenvedélyesen elkötelezett tudósa volt a Kárpát-medencei növényvilágnak. természettudományi. a Füvek számát hat százig felszaporítottam". Andrásfalvy 2004). ellensége lett minden reformmozgalomnak" (Baráth 1941).. Első erdélyi követője Benkő József volt.. „Az országban szétszórtan élő írók és tu­ dósok elsősorban az ismeretek terjesztését. illetőleg a földesurak ellenőrzése alá vonták. de nem a tehetségek hiánya. A törekvő tehetségek támogatásának elhanyagolása indo­ kolta azt a szomorú következtetést. s ennek folytán még gátlásmentesebb lett a nyugat-európai hatás. A kor kiemelkedő természettudósa C.és állatfajok és -fajták meghonosítására szűkült. akinek az ország növényeit ismertető munkája.. nevelési értekezések és szépirodalmi témák között" (Jancsó 1969). Ugyanaz volt a sorsa 1999-ig Erdély természeti-gazdasági értékeit feltáró hatalmas mű­ vének is." Az enciklopedizmusra törekvés miatt „alig van különbség a bölcsészeti. A kialakult nemzetidegen társadalmi rendszerben lappangásra kényerültek a cse­ lekvésre ösztönző. egymás után mind kivagdalták szegény Hazánk népének élelmet adó drága gyümölcsfáinkat [. „Az ember nem is hinné milyen gazdag ez az ország új és ritka növényekben". „Míg a földesurak nem látták magukat a tőlünk elfoglalt birtokaikba megerősödve. kiadói támogatás híján. Horea-lázadás. a tudományok és az irodalom kibontakozá­ sát tartották szükségesnek. sajnos. írta egy levelében 70 . A közjó (gyógyítás. hogy „Két és fél évszázad folyamán Clusius (l609) óta a magyar flórakutatás nagyon keveset eredményezett. melyek által pontosan meghatározhatókká lettek. Ferenc császár (1792-1825) hadat üzent a felvilágosodás egész szellemi tartalmának .

Pisztráng körte. hogy a táj. a szülők tulajdonságainak az át­ örökítését. majd aztán a beoltás utáni további fejlődésüket. Örökké követendő nemzeti elkötelezettség. „A nyugati országokliól már minden kertészet. akárcsak a növényrendszeitani tanulmányokban. hogy az 18481849-es szabadságharc utáni idegen elnyomás dacára a Kertészeti Füzetekben közök tanulmányok nem idegen nyelven (miként Benkő Józsefnél latinul. Szerinte a ma­ gyar gyümölcstermesztésnek egyik legnagyobb hiányossága a mi viszonyainknak meg­ felelő téli körtefajták. Izambert. Ez a versengés a g\liniölcsészeket is megérintette. Egri körte. Entz Ferenc (1805-1877) is. Ezen korszakos kezde­ ményezésen „épült fel a célszerű magyar gyümölcstermesztés" (Rapaics 1940). csupán látszó­ lagosan gyarapodott. illetve azok megváltozását. a fajták élettani tulajdonságait nem ismerte" CRapaics 1940). korának természettudományi színvonalán. A csemetekeitek tömeges termelése eredményezte a gyors leírást. s főleg pedig az eredeti. termesztés érdekében. és a Kertészeti Füzetek címmel szakfolyóiratot jelen­ tetett meg (1857-1859). de értékes fajtát ültetni".(Goniljocz 1936). hogy ki jelez. valamint a l'ajtaszám-gyarapodást. amelyeknek leírása. Kolmár (= Manna) körte. ennélfogva is. minden faiskola megrakodott kiválónak mondott fajtákkal. Orvosélettani felkészüksége és kertészeti tapasztalatai alapján is szorgalmazta a gyümölcsfajták mélyrehatóbb megismerése céljából azok növénytani. ker­ tészeti társulatot szeivezett (1853). A fajták száma. a mulandó vagy megmaradó külső változások részletekbe menő le­ írása helyett. Fejér őszi vajkörte. Napóleon. megkülönböztető fajtajegyeik megjelenését. A gyüniölcsismeret haladásának a növénytani kutatásokból eredő ösztönzését a csenietekeitek alapozták meg. megismertetését. vagy Kitaibel Pál­ nál németül). illetőleg ökológiai kísérleti tanulmányozását. Éppen ezért további feladatul „alaposabb élettani megismerésü­ ket szorgalmazta a magyar viszonyok között" (Rapaics 1940). „A rendetle­ nül kavargó elmeiből kikristályosodva. Lippai János: Posoni 71 . Itt nem csak lehetséges. [A kertész] a gyümölcsfajták neveinek tenge­ rén nem tudott tájékozódni. az eredményesebb telepítés.. Hardenpont. az elsők között. A különböző környezeti feltételek létrehozta változások tapasztalata eredményezte azt a fontos megállapítást. a múlt század közepén így lép elénk a reform­ kor után megújhodott magyar kertészet is. bőségesen kedvezett a szerzői hiúság kielégítésére. Vilmos. ír le több rendszertani egységet.. szerveiknek alakulását. Ezt a növénygazciasságot igyekeztek l'ekárni a nyomában elinckilt buzgó botanikusok. A fajtaismeret elsődleges he­ lyei ugyancsak a csemetekertek. Jelszavává vált: „ke­ vés. hanem makacs következetességgel magyarul jelentek meg. az eltérő életfeltételek a gyümölcsfajták önkénte­ len kiválogatódását idézik elő. Az eredeti élőhely­ től eltérő éghajlati feltételek között ugyanazon fajták is jelentős különbségeket mutat­ tak. Az árutermelésre is berendezkedő földbiitokosok igényeit leghamarabban és legígéretesebben Európa-szeite és természe­ tesen Magyarországon is a csemetekeitek elégíthették ki. Diel vajkörte. Az akkoriban már nagyszámú (Magyarországba is betele­ pített) köitefajták közül Entz Ferenc csupán 12 fajtát ismertetett és ajánlott: Kármán körtét. ekkor már a nemzeti élet szerves része ked­ ves magyar nyelven. Valóságos versengés jött létre. Ármin. És hogy az általa elgondolt kertészeti művelődésnek. a korszeití magyar gyümölcsészet megalapítóinak egyike. Ezt ismerte fel. sajátos. hanem szükséges is volt meg­ figyelni és feljegyezni a magvakból kihajtott vadcsemeték növekedését. tudományos érdeklődésnek folytonossága és gyakorlati termesztési haszna biztosítva legyen: kertész iskolát alapított (1853). a ternielögazdaság ezen ágazatának haladására. Téli esperes. Az öröklött változékonyságot nagymértékben fokozták a földrajzi elterjedésből adódó eltérő környezeti feltételek. és serkentőleg hatott te­ vékenységükre.

. máskor. s aki nem ismeri a magyar gyümölcsészel egész történetét. hogy az erdélyi gyümölcsészet a régi magyar gyümölcsészet folytatása" (Rapaics 1940). haladását döntően határozta meg több gazdasági-társadalmi kö­ rülmény. amelynek idején a gyümölcsészet is éledni kezdett. aki a „Sárospataki. árpával érő.] század első felében a nyugati hatás. A történelmi-társadalmi következmények kiváltotta sajátosságok idővel eltűntek. már csak Erdélyben őrizték. kertészet és gyümölcsészet Erdélyre s a Felvidékre is egységesen kihatott és volt olyan jelentős. sem napjaink­ ban. világosan mutatja.. V2 . sós. mint a pozsonyi érseki kert. Ezeknek a történelmi időszakoknak az értékelése tekintetében nem alakult ki egységes álláspont sem régen. a Kárpát-medence egészéhez viszonyítva. A jellemző „erdélyies" sajátosságok dacára a döntő történelmi folyama­ tok Kárpát-medencei konvergenciája évszázadokon át megmaradt. Gy. sajátos történelmi időszakok. elein érő és vackor. muskotáj. C. a Gyu­ lafehérvári vagy akár a Fogarasi kert"-et megírta volna. apró. Ugyanis tájszerkezéti sajátsága­ ik dacára egyazon gazdasági-szellemi rendszerbe tartoztak. hanem tudományos életében is külön utakon járt" (Gombocz 1936). hogy Erdély valamely különleges gyümölcsterület az országban. zöld. Ezekben maradtak meg a korabeli írásokban említett régi erdélyi g^áimölcsfajták. Az erdélyi gyümölcsészet haladásában is előfordultak. társadalmi­ lag is elkülönülve a tulajdonképpeni Magyarországtól. vagy azok sarjadékából eredő vadhajtásaiba és a vad csemetékre oltogatott ősi gyümölcsfajták lehettek. annak keretében csupán ármeneti jelentőségű­ nek tekintették.. fejér. diófa. gyakorágu. kerek vagy sárga. A Lorántffy Zsuzsanna korában felélénkült termelőgazdálkodás. nemcsak politikailag élt évszázadokon át önálló életet. „Olyan nagy volt a múlt [19. Wolff. paris. muskotáj.Keii]ének megjelenése óta. G. Bágyi Joó I. mint amilyen Lippai János volt. E korban ugyanis azokat a hagyományokat. Fuss. tár­ gyuknál fogva természetszeriíleg bizonyos sajátosságokat mutattak. Csűrös I. Egy Erdőszentgyörgyre vonatkozó. valamint a történelmi helyzetekből adódó gazdálkodás színvona­ lában. F. tángyér. tereptanulmányaiban nagy teret kaptak. értékesként megmaradtak. téli. szilva: besztercei. amelyek Kitaibel Pál nyomán J. Simonkai L. húsos. nemkülönben művelődése olykor valóságos vagy vélt sajátos szakaszokat élt át. édes. Az erdélyi növénytani ku­ tatásoknak. Itthoni alapfeltételeit azok a fejedelemség korában létesült gyümölcsösök képezték. Baumgarten. az éghaljati-talajtani feltételek kiváltotta elté­ rő fajtaminőségben. Schur. piros. Az ilyen félreesőbb települése­ ken a gyümölcsfák többsége még mindig a hagyásfák. miközben azonban huzamosan változott a népességi összetétel. körtvéj: méz. Némelykor a Kárpát-medence földrajzilag összekapcsolt többi tájegységétől az elszakadásig elkülönítő volt. Újraéledését.évi okiratban megörökített fajtanevek: „Gyümölcskerben: alma: vajas. majd újabb válságok után megváltozva ismét előálltak. Hiányzott azonban egy olyan elhivatott személyiség. általános értékű növénytani műveiben összegeződtek. zsib. Soó R. 1743. amelyek gyümölcsészetünk múltjához igyekeztek fűzni jelenét. Történelme folyamán Erdély termelőgazdasága. lószemű. Önállósága elvesztését követő idegen elnyomással sújtott és belső viszálykodásokkal is terhelt (meghamisított „felvilágosodás") Erdélyben a 18. Amit ed­ dig megtanultunk a magyar gyümölcs történetéből. mint eddig sokan tartották is. azt vélheti. brassai. cigány. amelyek a hadak járásakor nem pusztultak el . A természetes környezet kü­ lönbségéből eredőek.. Ezek megmutatkozhattak a külfölddel való kapcsolatokból eredő fajtaváltozásokban. hogy hiába szállottak vele szembe az erdélyi pomológusok. mosolygó. század második felében állandósult egy kényszer-nyugalmi állapot. Ezek a külön utak végül is Jávorka S. fojtós. kiválogatás révén. M. kétszáz esztendőn át a Kertészeti Füzetek kiadásáig a „ma­ gyarnak nem volt semmiféle kertészeti kézikönyve" (Rapaics 1940). Janka V. „Erdély a Királyhá­ gón túli testvérhaza. Nyárády E..

szilva. megalapozásának ez a gyorsabb eljárása csak a tehetős birtokosoknak és a kivételezett szászoknak volt lehetséges.és Felső-idecs iTorda vm. Zelenka körte (Rapaics 1940). kéziratban 1778. tö­ megével van a párisi meg 4 vagy 5 hasonló almafajta. hogy ki-ki . RHEDE/L. szilva-. Lőrinc körte. K-m) Erzsébet kertéiben meg is található gyümölcsfáknak. T. 31 meggy-. 108 körte-. valamint „Alsó. szorgalmazván a gyümölcsfák. dió-. a Déstől Ny-DNy-ra levő dombok között) az 1760. azaz a „Székek'-re jellemző gyíimölcsfajta nevek is gyakoriak. Pónyik alma. melynek falvaiban rendbe ültetett gyümöl­ csösök. köite-.. mint az erdők. B." Második könyvében (Transsilvania speciális. úgy a veteményeskeitbcn levőről. Berekeresztúr. dió-. Udvarhelyszék településeiről (Székelyudvarhely. A gyümölcsösök felújításának. Benkő József Erdély-leírásaiban is természetesen gyakoriak a gyümölcsfák említése. Romoszhely (Szászváros mellett). „Érkezvén a Mis. valamint az alaposabb természettudományos ismereteket is alkalmazó művelési eljárá­ sok határozták meg. Kendő. van egy piros színű almafajta." Kolozsvárról a Hidelvében levő Wesse­ lényi-kertet és a keleti elővárosban fekvő Kemény-kertet tartotta érdemesnek megemlí­ teni. [lakó Zs. mint pl.. De még inkább Udvarhelyszékben. a gyümölcs fákot szaporicsa s ültesse" (Udvarhelyszék. küíönösen az utak menti eperfák ültetését. A honi fajták megtartása ezekben a ker­ tekben az erdélyi gyümölcsészet vonatkozásában azért jelentős.." „A Miklósvárszékhez tartozó Sepsibacon fa­ luiban! . piros. Városi Szolga Mihály." E két gyümölcsösben 149 alma-. Mindenik igen speciális gyíimölcs" (Rettegi 1970). Márkod stb. Török muskotály alma. Segesvár. Segesvár. A szász székekből Szeben.és savanyú-cseresznyefák bővelkednek. Magyarköblösről (Szolnok-Doboka vni.és fajtabehozatal. niuskotáj. század végén országos hírű mintagyíimölcsösök.és körtefajták Csík. „Esmórtető könyve méltóságos L. Nyári borízű alma. járdovány.. mert egyfelől értékelt 73 . tök. Nagyobb bőségben mégis Medgyes-. Közülük csak 33 volt hazai gyümölcsfajta.miként a Kárpát-medence más tájain . K-re) és hosszúaszói (Balázsfalva. a nevezett jószág-inspektora számára írta Orbán Péter az 1812-ik esztendőben. fejér. „Gr. Az újrakezdéshez bizonyára jelentős mértékben jánútak hozzá az állami hatóságok is. Ilyen módon jöttek létre már a 18. Brassó és a Barcaság kertjeinek sokaságát és gyümölcsgazdagságát dicsérte. 32 cseresznye-. 41 szilva-." Marosszék falvai (Magyaros. nem sajnálnám kapálni a tövit. hasonlóképpen a nagy vackorfa tetején oltottról ettem Isten engedelmiből ezen esztendőben. fekete és leány" (MNMIJZ.szöUő: közönséges bor. Kemény József közelebbről épen Parisból hozatott 4-6 éves oltványokat" (Nagy F.a külföldi faj. Az első könyvében {Transsilvania sive Transsilvaniae Principatus. Hája. amelyek egész télen át romlatlanul és ízesen megmaradnak. Cibrefalva. alma-. szíves közlései).) „híresek gyümölcsükről. Bére." A megváltozott történelmi helyzetben a korszerűsödő gyümölcsészet haladását Er­ délyben is . nyomtatásban 1999) már a tájakra. 6 ősziba­ rack. vagyis baconi édes almának neveznek. Sóvári alma.és 20 angol egresfajta volt. K. körte-.és cseresznyefák sok falut úgy beborítanak. 1769). kövér.. Guberniiim[na]k szorgos és kemény parancsolat! . édes.és Marosszékek környékén talál­ hatók. Szentimre.l kiváló minőségű cseresznyében roppant gazdag szász falvak. a Paris alma. 1784) többnyire csak általában írt a gyümölcsökről: „A különböző fajú termesztett alma.és Gyergyószék mellett és más vidékeken is Erdély-szerte majd mindenütt gyako­ riak.. 1842). Losonci Bánffy Pál úr ő nagysága által a külső otszágokból is megszerzett s a nagycégi (Katona. amelyet baconi édesnek. főként almájukról és körtéjükről. amelyeket olcsóságuk miatt is mindig keresnek. Kénos) írta: „A gyíimölcstermő fák: alma-. Ugyan a szőlőbeli selymes pergamentkörtvélyfáról. évi „emlékezetre méltó dolgok" között jegyezték fel: „Ugyanezen esztendőben szűrtem a köblösi szőlőmből 50 veder olyan bort. hogy ha minden esztendőben olyan a termene [sici.

jelzéséitékűek a tekintetben is. ha azzal bővölködnék. 's a' gyümölcs' nem eléggé becsben tartásának okát abban keressük. mellytől az ország fölvirágzása 's erői függnek. 's ezerek kiáltó tudatlansága arany paszománt czondraposztón. s' milliók sze­ génysége. sok szegény. a haladás és a nemzeti önállóság szellemiségéhez. tudományos megalapozása.. A gazdasági változások. néhányak magas vagy középszerű képzettsége. társadalmi érzékenység is társult. mellyel némellyek birtokosi állapotukat mintegy hetykélkedve szokták kijelenteni. A dolog erét eltaláltuk. másrészt pedig külföldi elterjedésüket is sejtetheti. a haladás biztató irányának körvonalazása a reformkor társadalmi középrétegéből kiemelkedő. Mintegy bizonysá­ ga a felvilágosodás szellemi folytonosságának. akárcsak Magyarország más taitományaiba. Eleinte Erdélybe. Ezek a jegyzékek. minek tanúsága az isme­ retes kifejezés' -nékem is van öt-hat szilvafám-. Ennek ellenére a mezőgazdaság. a' munkás dol­ gozó néposztályt nyomorából s tudatlanságából kiemelni igyekezni. hogy ez. kertészet és gyümölcsészet.. A reformkor szellemiségének következetes képviselői még a mezőgazdaság és gyümölcsészet korszerilsítését és kiterjesztését szorgalmazó és népszeiTÍsítő írásaikban s legfőbbképpen a társadalom középrétegeit és a szerényebb vagyoni helyzetűeket igyekeztek felvilágosítani. 's mivelődése azon alap. A nemes gyümölcsök a' közvéleményben úgy állanak..a' nagy tömeget. 1842). többnyire előzetes termesztési tapasztalatok híján hozták be a nyugat-európai körülmények közölt kiváló eredményességű fajtákat.minőségüket jelezlieti. Másrészt pedig a mezőgazdálkodás. „A napi kivánatok közt alig van egy sürgetőbb. 1842) A vármegyék' fásabb helyein is többnyire az uraság' kertjeiben terem a' gyümölcs. tekintve. Idővel azonban az idegen eredetű fajták szaporítóanyagai (magvakból kelt csemeték. mint csemege 's nyalánkság. 1842). a' közvéleményben.. Sürgetőnek mondjuk e' kivánatot. ezért részben támogatta.. fontos gazdasági czikknek nem tekintetik.. amely lehetővé tette kertészeti kiváloga­ tásukat. pedig ritka ország melly a' gyümölcsfát könnyebben te­ remje.. Ritkaságok mind­ azok a' szegény embernél.. „Elő­ deink a' nemes gyümölcsöket méltó becsben láttattak tartani. A nemes gyümölcsfa szaporítására. mert utoljára is a' nagy néposztály jólléte. aminek következménye annak felgyorsulása és haladásának fogyasztói irányítottsága. 's hol a' szorgalom ezen ágának akkora elhanyagolása mellett is olly bővön le­ gyen gyümölcs. az arisztokráciából jóval nagyobb arányban kapcsolódtak be a reformmozgalomba" (Köpeczi 1993). „Az erdélyi középnemesség gyengének számított... mint Erdélyben" (Nagy F. mint a' honi köznépet .Ugyanis a nagybir­ tokosság (az új és a behódolt régi arisztokrácia) a bécsi központi kormányzathoz való viszony alapján biztonságosabb helyzetben volt.. illetőleg az ánitermelés és -értékesítés fokozását a refor­ mok által remélhette. hogy a jegyzék elkészítéséhez idegen tanulmányokat is felhasznált a szerző. a legnagyobb jótétemény lenne különösen a' föld népe' szegényebb osztályára nézve" (Nagy F. selyemhimzés rongyos ruhán" (Nagy F. nem véletlenül. gyümölcsészettöiténeti elsődleges jelentőségükön túlmenően.. ha a' nemes gyü­ mölcsfa-szaporítás köilili országos hanyagságnak. Közben az eredményesen meghonosodott l'ajták kiszivárogtak a közkertekbe is. hogy tanúsítják a nagybinokos gazdálkodás ámtermelésre való át­ állását a gyümölcstermesztésben is. Kevesek jólléte. felvilágosult értelmiségiek szellemi munkálkodásának köszönhető. és sejtetni engedi a természettudományi ismere­ tek gyarapodását és a gyümölcstermesztéshez való hozzájárulási szándékát. külö­ nösképpen a gyümölcsészet ismeretelméleti. A gyümölcs.. 74 . oltványok) faiskolai termesztésen és helyi éghajlati és talaj­ viszonyokhoz való alkalmazkodáson estek át.. különösen falusi honfitársaink­ nak kenyér mellett a' leves étek' helyét igen jótékonyan pótolná.

... nemes eszméknek a megvalósításához csupán földteriilet kel­ lett. Zilahon.. a termelési eljárások időnkénti különbözőségei dacára a ma­ gyarság gyümölcsészete évszázados haladását azonos irányú (konvergens) törekvési szándék határozta meg. igen leves. mint a' többek' koronája legelső helyen áll véleményünk szerint a' Kolozs megyében kebelezett nagy czégi kert. hogy harminc év alatt ez a gyümölcsös is. faluba.. Brétén. Van a tordai szőllőkben két neme az almának." Jövedelmező gyümölcsö­ söket említett Nagy Ferenc az előnyösebb helyzetű szászok lakta tájakról is." Segesvárszékről a nagy batul. s több más helyeken roppant mennyiségbe terem évenkint. Sárpatakon... Bornemissza József és Pál." Kitűnik e hivatkozásból. b.. századokon át jövedelmező gyümölcstermesztés (főleg a pálinkafőzésnek tulajdoníthatóan) létezhe­ tett. Zsibó. körte sok.. b. gr. és K. majd gazdasági akadémiai tanár összegezte (1842). Enyed városa. szép külsőjű 's nagyon leves. A termesztett fajták. mint sok egyebekre nézve is.Ezeknek az őszinte. melly a' lakosoknál. hogy „a marosszéki paris almának országos híre 's becse van.. 15 év előtt több mint 80 fajt lehetett Sárpatakon ta­ lálni.. cseresznye több mint 80 féléjű sat. hosszukó.. Zilahon és Vérvölgyön híres a cseresznye. melly verescsikos. az eperalma és francia muskotály (Tordán narancsalma).. az utóbbi cseresznyéjéről is híres.). melly főleg a' nyárád mentén bővön terem. Itt terem a híres mádi alma és cseresznye. Décsébe.. hol főleg sok pojnyik alma terem. Csákán. „N. 's lakossal mondhatni azzal keresik élelmöket." „Torda vármegyében Abafáján. Zarándban is van egy néhány szép gyümölcsös. Közép Szolnok és Kraszna megyékben mindenfajta gyümölcs bővön terem. Mindszenten. Sok alma terem Sajóudvarhelyen. Alsó fehér megyében a' nemesebb gyümölcstermesztésnek közép pontja N. A megújulás és fellendülés. Csépánba. Alma száznál többre menő... a aibin és a por almák. 's mindezek egytől egyig nemesítvék. jelentős mértékben tulajdonítható a 19. Híres gyümölcsösök léteztek akkoriban más tájakon is: Sáromberkén (JVIarosTorda vm. valamint a cukor és bors cseresznye volt figyelemre méltó. század elején kibontako­ zott hazai csemetekertészetnek is. az adóemelés mi­ att.. Alapjában véve Entz Ferenc meghatározó jelentőségű kertészeti munkásságával egy időben korszerűsödött az erdélyi gyümölcsészet természettudomá­ nyi és gyakorlati-tapasztalati vonatkozásban is... 1994). 's szinte aratásig megáll. Itt minden nemű gyümölcsfajok a' lehető legnagyobb mennyiségben találtatnak. Jó gyümölcs az ugy nevezett mosolygó alma is. Ennek a fellendülésnek nevezetesebb eredményeit Nagy Ferenc kolozsvári főiskolai. kortörténelileg fontos azonban. „Az erdélyi gyíimölcsészet a régi magyar gyümölcsészet folyta­ tása" (Rapaics 1940). tudományos ismerettel. Disznódon terem az országszerte híres cseresznye. letagadták a gyümölcsfák számát (Szabó M. körtefákkal az egész uradalom bé van ültetve. híres de rossz sóvári alma is nagy mennyiségben terem. nemes alma-. és Felgyógyon... Doboka vármegyében Árokalja érdemel említést. alsó Gáldon. mellyet n.. miként mások is Erdély-szerte. mellyek ott nagy mennyiségben tenyésznek. Bánffy Pál kraszna megyei főispán.. Nagy Ferenc (1842) számbavéte­ léből ismeretes. évenkint több ezer forintokat behajt. Brassóban ugyancsak a cseresznyét 75 . Diódon... Telekinél főleg sok alma és különféle terem. A marosszéki cseresznyék közt igen jó a' hólyagos cseresznye. nagy gonddal és költséggel a' mezőség szivében nevelt föl. De legnevezetesebb ezen megyében az úgynevezett gyógyi alma. hogy az 1820. amelynek „Almásberek" határrésze már 1464-ből adatolt. Teleki Lajos uraknál keressétek a' nemes fajú gyümölcsöt. sokat gyarapodott (cseresznyefajták-változatok száma csaknem háromszorosa az 1812-ben említettek­ nek). Az algyógyi já­ rásban Máda nevíí helység sok és jó gyíimölcsöt terem. a nyugat­ európai hatás mellett. „Az erdélyi rendszeres gyümölcskertek között. N.. Leg­ nevezetesebb Szilágyban a' gyümölcstermesztésre. évi összeíráskor. Gr.

miként a következő évekbeliek is. . Mindezek a tényezők együttvéve. a ki képes volna. Az erdélyi gytimölcsészet és gazdatársadalom helyzetének ismeretében már a sza­ badságharc utáni elnyomás éveiben. Méltán tekintette Bereczki Máté ezeket a „gyümölcstárlaiokat a gyümölcsészet valódi tudományos egyetemének". az 1852.. melyben különösen az őszi körték tűntek ki (Nagy F. Elsődleges és legközvetlenebb eredményük a fajták megismerése. ősi fajta is rejtőzött. „tapasztalt gyümölcstenyésztő" rendezte be. tehát a legelső kísérleti alka­ lommal is csak Kolozsvárról többet állítottunk ki. benne „ritka fajú" cseresznyékkel és körtékkel. természetesen nagy hatással voltak az elterjesztésre is. főleg a külföldről származó fajták megváltozásának a kiértékelése. évi első gyümölcskiállítás. 1842). hadak nem dúlta félreeső vidékről eredő értékes helyi..tartotta versenyképesnek. akkori szóval: „gyümölcsízleléseket". a fajtaazonosítás és -minősítés. „Ugyanazon fajok az ország különböző vidékein különböző nevek alatt termesztvén. aki az 184548-as évek között katalógust is kiadott. amely „több jó féle alma és körtefajokkal bír. Entz Pestről és vidékéről. Nagy jelentőségűnek bizonyult gyümölcsészeti. szinte semmi sem küldetett be. s jövedelmezőnek „Imsich dominális ülnök rendszerezett oltvány iskolá"-ját. Jelentőségük több vonatkozásban és távlatokban is meg­ határozó volt. helyi ökotípusok megállapítása. illetőleg az ökotípusok megállapítása vonatkozásában is. „Fogaras földén a' munteneskó (havasi) almát különösen kedvellik. A Cseh János és Bodor Pál csemetekertjein és természetesen gyümölcsösein kívül híres volt Dobay György „legbecsesebb kertje" a Házsongárdban... hogy azok közül csak a már isméteket és névvel bírókat is megismerni s nevők szerint megnevezni nincs ember. s az alkalmazkodás mértéke szerinti termesztésre aján­ lása. egészben véve kolozsvári gyü­ mölcs kiállításnak nevezhetjük. ezek által pedig a tájjellegek. tájankénti tennesztésre ajánlások. a faj valódi miléte tisztába hozatott. „Miután a vidék­ ről kevés kivétellel. akinek a Brétfői-hegyen volt a gyümölcsöse. A Kétvízközben levő Darnóczy-féle kertet Baczalicza Mátyás nyitrapereszlényi plébános.. a sok­ sok hasonnév kiiktatása volt. Enyeden Narancs alma. amolyan elsődleges gyakorlati kiválogatás (szelekció). úgy szinte a hazába található mindennemű gyümölcsökből" lé­ teztek termöfák. s ezek mindegyikéből volt a Darnóczy-kertben is. és 33 téli körte fajokat kiállítani. hogy akkoriban Kolozsvárt több jól berendezett gyümölcsöskert léte­ zett. Egy Marosszéki paris változatot Rosen pepin-nek nevezett a 76 . de az Értesítés adata­ iból is kitűnik. A „legavatottabb pomológusok egyi­ kének" nevezte az Értesítés szerzője Miké Sándort. mint 1850-ben dr. melyben 40 almát és 30 körtét nevezett meg. az ezekből keletkezett új. Jelentős és tanulságos volt az 1852. de társadalmi vonatkozásban is. Ilyen körülmények közt képesek voltunk közel l60 darab külön faj alma. 1853). de főereje ritka fajú cseresznyéiben rejlik". Ezek alkalmával folytak a fajtaazonosítások és persze minősítések. „Végre az ugy nevezett Békás-szőllőhegyben Kovács Mihály úr gyümölcsöse érdemli meg az ismertetést". amelyben „a nálunk megtalálható külföldi. Az Erdélyben századoktól meghonosodott Batulenn. „Véletlenül elhullott vagy szándékosan elvetett magvak­ ról a gyümölcsfajok száma oly rengeteg nagyságra szaporodott már." A fajtaazonosításhoz kapcsolódott az ismert. decemberi gyümölcskiállítás. Görgény körül Sáromberki alma. Említésre érdemes volt „Schütz József úr terjedelmes kertészete a felső Házsongárdban". hogy e gyümölcsöskertek némelyike az 1950-es években még megvolt. S végül ez a szelekció szigoaibban éi'vényesült a név nélkül vagy népi nevekkel jelölt gyümölcsfajták tömkele­ gében. amely némi dicsekvést is kiváltott. amelyek közt sok. Érdemes emlékezni.." Az eldicsekedett s valóban gazdag kiállítási anyagból. majd a kiegyezést követően folyamatosan szer­ vezte a gyumölcskiállltásokat. 's bőven termesztik is" (Nagy F.

A szakmai kereteket meghaladó. falvanként ismertet­ te a jellemzőbb gyümölcsészeti foglalatosságokat.). Fejér vajkörtve). kékalma. A körtefajták közül: a Közép-Szolnok megyei Motyó köitvét (Blanquettek családjából) az Erdélyben általánosan elterjedt Oskola körtvét. és masáncky". A fellendülő gyümölcsészet állapotá­ nak és haladásának ismeretében „az erdélyi gazdasági egylet g\áimölcstermelő tagjai­ nak tapasztalatai s tanulmányozásai után Erdély területén előnyös.). 1853). A Girókuti Ferenc által el­ kezdett Magyarország gyümölcsészete (1862-63) részére ö írta le a Főnyik. Tájanként. Ugyancsak neki köszönhető egyes erdélyi gyümölcsfajták közlése a Molnár István szerkesztette Magyar pomológiahan (1900-1909). valamint a Bosc kobakja körtefajtát. A szilvafajták közül a Besztercei szilva. 1874. sz. a Marosszéki piros paris ahnafajtákat. Későbbi közleményeiben állandóan gazdagította az erdélyi tájakra alkalmasnak talált. 41-50. Egy ilyen kiállításkor válik ismertté. gyümölcsöket. azon túlmutató sokoldalú kapcsolat épült ki az er­ délyi gyümölcsészet ürügyén a nyvigati magyar országrészek. a Manna Colmar. elsöbbrendűnek. Udvarhelyszéken „a 77 . Torzsátlan. 18. valamint egyes európai országok között. és az Olasz kék fajtákat emel­ te ki (Fülei-Nagy 1869). svéd rambour. De Jonghe-t a mi Batul almánk kötelezte le. a Muskotály berenczei. hogy ezek a fajták a francia pomológiába is bekerültek. A szakavatott gazdászok. sőt még a szépség sem mérlege a nobilitásnak. itthon kinemesített vagy idegenből meghonosított gyümölcs­ fajták ismertetését és termesztésre ajánlását. A gyümölcsízlelés ad alkalmat a Brassaitól iKronstádler] kapott. „Egyik évben mintákat küldtem az erdélyi fajtákból Lucasnak Hohenrimba s De Jonghe-nak Brüsszelbe. gyümölcsészek tanulmányait. ponyik. hogy az „Olasz szilvát némelyek Rákóczynak is híják" (Erdélyi Gazda." A „kisded ÍVIuskatály magasan felette áll" a különösen szép Alexander cár fajtának (Nagy F. 19. nagy angol Reinette. A kiállításra bekül­ dött leggyakoribb fajták a: „szebeni.beküldője. amely jelezheti a közkedveltséget. valamint Nyugat-Európában folyamatosan megjelenő közleményeiben és tapasztalati anyagok cseréiben teljesedett ki. Elkötelezett buzgó szakirodalmi tevékenysége az itthon Erdélyben és otthon Ma­ gyarországon. Tapasztalatai alapján jegyzékbe foglalta azon 60 körtefajtát. Alkalom volt annak is a megismerésére. Ő ismertette szakszerűen a Bodor Pál által szaporított és terjesztett gyümölcsfajtákat. illetőleg az el­ terjedtséget. Tordai csemetekertjében 100 db eredeti erdélyi alma-. Némely gyíimölcsfajták általa keililtek nyugatra. nemkülönben helyszíni sa­ ját megfigyeléseit és tapasztalatait némi regényes megszépítéssel általánosította Orbán Balázs a hatköteles Székelyföld leírásában (1868-1873). 1874. amelye­ ket nagybani („gyümölcsipari") termesztésre javasolt.). sóvári.). valamint az Őszi per­ gament (Király körtve. El kell ismerni. Közülük elterjedtebbek voltak: Nyári pergament. Ennek köszönhető. A rendszeresen megtartott gyümölcsízlelések alkalmával is eredményesen bővül a fajtaismeret. a Húsos szilva. amely „országosan elterjedt s a maga nemében tökéletes". S ebben nem kis része volt Nagy Ferencnek. hogy a gyümölcsfajok közt a nagy­ ság. Őszi pergament (Erdélyi Gazda. hogy a belga jobb számító a németnél is" (cit. sz. a Császár vagy Torzsátlan (Bon Chretien d'été) fajtát. a Batul. 1870.és 100 db meggyfa-csemetéből lehetett megvételre válogatni (Erdélyi Gazda. jeges. sz. Méltán tartotta őt Bereczki Máté (1873) „Erdély büszkeségének".Marosszékből a Nyárád menti falvak „folyó" cseresznyéjét tartotta. Rapaics 1940). Bőventermő pergament és a Bergamott csíkos körtefajták minősítésére (Erdélyi Gazda. s termelésre mások felett ajánlható" fajtákat szedte jegyzékbe (1869). 200 db Grégoire-féle körtve. öregbítvén a magyar gyümölcs kiváló minőségét. 1870. a szászföldi fajtáknál is. és a Nyári pergament (Dinnye körtve. Lucas a Pónyikba lett szerelmes. sz. Nyári zöld milanói). 17. „mely nálunk teljesen honosuk".

A kiteljesedés alapfeltétele. ne­ héz megmagyarázni. hogy ha az Pesten vagy a külföldön értékesíteni tudná. melyekből „7827 alma-. még a Báthori-család idejében honosodtak meg.. muskotály. a Szt. puhakerek. 46 eperfát. István és sáfrányos barack. Ilyenek: a bürgezdi hólyagos. hogy a gyü­ mölcstermesztést „a legszorgalmatosabban a magyar faluk űzik. ugyanis ezek a gyengébb gazdálkodási feltételek miatt jobban rá voltak utalva erre. hogy ezeket a tájakat elkerülték a pusztító ha­ dak. nyilvánvalóan az ország viszonylagos békés állapo­ ta.. a vadnövényfajok irigylésre méltóan szorgalmas leírása. általános közérdekű gazdasági ágazattá kifejlődni. és még más társadalmi tényezőkkel is összefonódva.. Marosszékből „Ki ne ismerné a költők által is megénekelt s a szék címerébe is felvett marosszéki piros párizst [piros almái]". 500 kajszibarack-. Ezt a 19.és magurai ropogós cseresznye.gyümölcs mindenütt nagy mennyiségben terem. a legnemesebb válfajú gyümölcsöket lehet itt találni. évi mezőgazdasági felmérése 246 kertet jegyzett fel. Körték: fojtó. a 19. de az is valószínű. 64 mandula-. Legfőbb serkentője a piaci áruter­ melés. Ezzel. a korabeli magyar gyiimölcsészeti kutatások európai színvonalhoz való felzárkózási tö­ rekvése. melyeknek kezelését zilahi tanárom Hiripi Ferencztől ta­ nultam volt meg és nagy örömöm volt fácskáim növekedésében. A Szilágyság és pedig Somlyó környéke. Haladását azonban több tényező is befolyásolta. 238 meggyfát. 1569 meggy-. különösen a dinnyével érő és a Bacsókörte. 356 almafát. alig lehettem 10-12 éves. és általában a Székelyföld. ebből magából gazdag lehetne! Hogy hol vette a Szilágy e máshol ily kitűnőségben sehol elő nem forduló fajokai. vereskörte stb. Kétfaluban leginkább ezen gyümölcsfajok fordulnak elő: al­ mák: fehér. hagyma. 3 cseresznyefát és 2 gesztenyefát íitak össze a létező 151 gazdaság belsőségében. 1415 dió-. a természettudományos haladás. A Barcaságról Orbán Balázs azt írta. jegesés bőralmák. A tudomány és a nemzet iránti elkötelezettség cse78 . valamint szellemi megalapozottság határoz­ ta meg a gyümölcsészet haladását a Kárpát-medencei Magyarország trianoni szétszakí­ tásáig.. a sóvári-. tányér. kabola stb. századvég virágzó gyümölcsészetéről tanúskodik Sáromberke 1894. amelynek alkalmával 914 szilvafát. És végül az a cselek­ vésre ösztönző szellemiség.. 235 eper. 6323 őszibarack-. de első sorban a sötétvörös bakator szőlő." Orbán Balázs munkájához valamelyest hasonló gyümölcsészefi leírás olvasható a korabeli Péterfalvi Szathmári Károly regényíró Szilágysomlyó környékének gyümölcse­ iről Emlékeim c. század­ végi időszakot a magyar gyümölcsészet virágkorának is tekintették (Rapaics 1940). én azt hiszem. melyek külföldre szállítva arannyal fizetettnek" (Petri 1902). Kétfalu a távolból mint zöld vár tűnik fel. 58 diófát. Szilágysomlyó 1895. évi gyümölcsszámlálása. s főként a fennfekvő falukban annak tennelésére nagy gond fordíttatik". mit Bras­ sóban jó áron adnak el. Az ekkor létrejött szakirodalmi és termesztési. árpával érő. bartalis. midőn már egész faültetvényeim voltak. fekete. mint az 1900. évi párizsi Világkiállításon is bemutatott Magvar pomológia. pereszlen. még a gyümölcsészetre sem maradt hatástalan. méz. Olyan korszakos gyiimölcsészeti művek kiadása kezdődött el. lényeges hatással voltak a sokszor csak vélt új gyümölcsfajták szapora közléseire. őszi és nyári bergamot. Nem esetlegesség „a fennfekvő faluk" nagyobb gyümölcsgazdálkodása. minőkhöz hasonlókat sehol sem láttam a nyári körtefajok. Szilva: édes. az állandóan növekvő társadalmi igény a minőségi gyümölcsök iránt. 1695 körte-. 34 őszibarackfát. könyvében. zengő. 122 gesztenye-.(szeder)fát" írtak össze (Petri 1902). kék.. oltvári. melyek elő sem fordulnak a pesti piaczon. mely a honalapítás ezredéves évfordulójának a megemlé­ kezéséből fakadt. Marosszék. A reformkorban élénkülő magyar gyümölcsészet csak a kiegyezés (1867) után volt képes kiteljesedni. „Még kis fiu voltam. 18 915 szilva-. gyümölcseiben oly kincset bír. 113 körtefát. 1533 cseresznye-. melyeket magam ol­ tottam be. szárazmagú.

hogy ojtana már a szomszédjok szőUőjében levő fontos körtéről.. melyhez hasonló Lippai János Posoni Kei'lie óta nem létezett a magyar gyümölcsészeti szakirodalomban. „Nyocz-tíz éves lehetett a fiu.. Németország) való megismeréséért. Itt van egy szép vad köitefácska. és a termesztőknek általában..de korántsem mind.. a g^áimölcsészet iránti szenvedélyes vonzalmát édesanyjá­ tól örökölte.(fajtagyűjteményt) és csemetekertet. A táj természetes arculata és adottságai meghatározhatják a benne élő embernek nemcsak megélhetési foglalatosságát. nemes szem nagyobbodni és duzzadni kezdett.lekvési szándéka hozta létre Beieczki Máté korszakos jelentőségű négykötetes Gyüinölcsészeli vázlatok (1877-1887) c. nemes gyümölcsfákkal jelölte meg útját. Hazslinszki Frigyes.. vonzalmára is. mint te. majd megváltott 23 holdas telkén gyümölcsös. A fajtaismeret és -leírás követelménye a fajtagyűjtés meg az azt követő időigényes tanulmányozás. Hunyad.... bizonyára Bereczki Máté törekvéseit serkentették a fajtaazonosítások is. munkáját.. Egy hur rezdült meg ekkor szivében. Nagyrabecsüléssel követte az erdélyi gyümölcsészet haladását. Nagy vesz­ tesége mindmáig a magyar gyümölcsészetnek. Ahhoz. hogy képanyag nélkül jelent meg ez az alapvető munka. talán a legtöbbet tett a magyar gyümölcsészet külföldön (Belgium. A természet szeretetét." Nemcsak a szakemberekkel (Bodor Pál). elkötelezettségének a Felvidék déli dombos tájainak régóta meg-megújuló gyümölcsészetéből való eredeztetésére. hogy a fajokat ismerjük". Legyen e fa egészen a tiéd: ojtsd be ezt te magad! . Többször kéite anyját. ha­ nem a termesztőkkel (Veress Ferenc fényképész) is sűrű levélváltása és mintaanyag­ cseréje volt. De az is következtethető a táj és az ember kapcsolatából. a boldogult Nagy Ferencz tanár. Annál is inkább. szemeiből az égető könnyeket letörölte a gyümölcsészet kegyes istennője" (Bereczki 1877). Bujdosnia kellett.. Borbás Vince. ős gyümölcseit.honi nyelvünkön az -Erdélyi gazdá«-ban csak 1873-ban jelezte röviden Erdély büsz­ kesége. Mintegy két hét múlva azon vette észre. Francia-. kísérleti anyag cserét) terem­ tett a honi és a külföldi gyümölcsészekkel. . Szivéből a vért. a szomszédos Mezőkovácsházán kísérieti gyíimölcstelepet alapított és azokban alkotott élete végéig (1895). a gyümölcsészet szeretetének első ébredése. hogy Bereczki Í4áté kiterjedt és szenvedélyes gyümölcsészeti munkásságának a hagyománya is érvényesül ennek a vidéknek jelenlegi virágzó gyümölcsészetében. leíró. de gyakran mély hatással vannak érzelemvilágá­ ra és az abból fakadó szenvedélyére. holott a technikai Feltételek már léteztek akkoriban. A 48-49-iki szabadságharcz már mint ügyvédjelöltet találta őt. „Még Erdély kitűnőbb.. Szaba­ dulása után (1856) házitanító. Munkája eredményeként Európa-szerte elismert gyümölcsészeti szaktekintély volt. hogy maga is utal erre. Bereczki Máté a Nógrád megyei Romhányban született (1824) kertészkedő család­ ban. hiszen már előtte Girókuti Ferenc Magyaroiszág gyümölcsészete színes rajzokban (1862-1863) valóban természethű ábrákat is közölt. éppen oly nagy. Kiterjedi honi és külföldi kapcsolatainak köszönhetően nagyon sok 79 . Lelkesedve fogott ekkor fegyvert hazája fenyegetett szabadságáéit. A merre elhaladt. kezdetben bé­ relt. . Ez az összefüggés könnyen hajla­ mosít Bereczki Máté életszenvedélyének. vallotta. a szorgos új növényfaj-leírások. hogy „a gyümölcsészet s így a gyíimölcs-ipar is hazánkban felvirágozhassék.). valamint AlsóFehér. és termesztésre ajánlott nemes szaporítóanyagot kértek tőle Erdély-szerte (Székelyföld. Fáradhatatlan fajtagyűjtő. Akárcsak füvész kortársait (Wolff iFarkas] Gábor. illetőleg fajtaazonosító volt. a természet. hogy a kis.. szükséges... a gyümölcsészet iránti életre szóló vonzal­ mának. Ez irányú te­ vékenysége érdekében kiterjedt kapcsolatot (levelezést. Krassó-Szörény m. s ott.. Simonkai Lajos). ismeretlen fajtákat küldtek számára azonosítás végett... s mint ilyen. majd közjegyző Kunágotán (1862). [8 évig]..

1857-1859) s a német gyümölcsészek még korábbról közölték. Ananas.. Amilyen szenvedélyes fajtagytjjtő.) 5.körülményes" leírása található meg. másik inkább mostoha anyjára talál" (Bereczki 1877).) 11.) 3.. hogy egy-egy különálló fán próbáljunk ki minden egyes gyümölcsfajt . Meg­ nevezését mai felfogás szerint „fajtafa"-nak kellene azonosítani. A gyakorlatban a módszer jól bevált és a fajta­ megismerést legalább oly mértékben szolgálta. meggyőződése szerint „a gyümölcsészet áldással teljes tudomány. Bőtermnő körte (VIII-IX. az itteni talajban minden tekintetben kitűnőeknek tapasztaltattak . A jelenkori örökléstani kutatások alapján kételyek is felmeililnek az ugyanazon alany (a törzsfa) és a ráoltott más-más fajtatulajdonságú nemes ágak kölcsönhatásaiból eredően. Angouléme-i hercegnő (X-XI. 1890 Karthausi apátok. másféle talajban szintén jelesek maradnak-e?" A leírásokban tanúsított alapossága ellenére. Mon dieu Károly főherceg. az egész világot törekszik boldoggá tenni. éppen olyan szorgalmas fajtaleíró volt. négykötetes művében 356 fajta . Bereczki Máté is tapasztalta. Leroy sze­ rint 1692 előtti Francia. 136 szilva-. Összesen több mint ezer gyümölcsfajtát írt le. 17 meggyfajta (Rapaics 1940). egy.) ' Bereczki számozása Eredete Bizonytalan. Comperette stb. 1845 Ismeretlen (német) Hasoiinevei De Bouchet.) A fajta neve (és érése) 1*.mintaanyagot kapott. hogy a fajfákra helyezett fajok nem mindnyájan díszlenek egyenlő mértékben: egyik édes dajkájára. (4.. Bereczki Máté (1824-1895) által leírt ismertebb körtefajták (Az általa leírt fajták száma Rapaics szerint: 472. Hardenpont ízletese (X-XI.. hanem az általa is többször hangsúlyozott termőhelyi alakító hatás alapos megfigyelésének és rögzítésé­ nek. Poire des Eparonnais Kecsketnéti muskotály. melyekből: 472 körte-. már termő almafa..le­ gyen az erdei vad gyümölcsfa vagy nemesített fa -. és jelezte is. melynek koronaágaira 10-20 vagy akár 4-5 száz almafajt is rá ojtottunk" (Bereczki 1877). melynek korona ágaira a hasontermészetű gyümölcsnemekből több-kevesebb számú fajt ojtottunk. Hite. fejedelmi vagyonnal kellene bírnunk. Fajfának nevezzük az oly fát .." 4. a magyar gyümölcsészetben valójában Bereczki Máté honosította meg és alkalmazta eredményesen. Colmar de Chín. miként tették azt füvész kortársai a vad növények nevezéktanában. Korai sárga körte (VII. A módszert ugyan már Entz Ferenc ismertette (Kertészeti Füzetek. Kolosvár környékén. 1759 Esperen termesztés. táblázat) Némely fajta ismételt leírása nem csupán a gyümölcsészettörténeti érdektelenségének tulajdonítható.. pl.. Őszi koltiiár körte (X. Délices d'Hardenpont Passe-Colmar Gélbe Frühbirne (Zöld Magdolna) 80 .kérdés. megközelítőleg sem szapo­ rította annyira a hasonneveket a gyümölcsészetben. 423 alma-.) 10. táblázat. ha az egyes fajokat fajfákra helyezzük. A gyümölcsismeret legjobb módja az. Ananász körie (IX-X. mint a füvészek préselt mintanövényei (a herbáriumok). „Arra. 27 cseresznye-. hogy más vidéken. 1675 Hardenpont apát ter­ mesztése. A Gyümölcsészeti vázlatok négy kötetében 356 körtefajta van részletesen leírva. „Amely fajok pl.. hogy: „Bizonyos különben az is.) 6.

és még kb.) 104. elterjedt világ­ szerte 57. bizonytalan Régi.) 43. Nagy Vajoncza ClX-Xl.) 85.) 33. Doyenné. Alma alakú körte (IX-XI. Vilmos körte (VIII-IX. Espargne.) 111. 60 név Őszi pergament. Pap körte (X-XI. „Virguleuse" (hibás) Passe-Crassane 81 .) 66. francia 1670 óta Francia Régi. 19. Vineuse Beurré Nagy Bergamotte précoce Citron des carmes Bon Chrétíen d'liiver Kossuth körte.) 82. Borízű körte (IX-X. Erdély szépe (VIII-IX.) 107.A fajta neve (és érése) 14.) Nincsenek Nagy Ferenc írta le (1871) La Transylvanie Esperen borízűje. Egri körte (X-II. Téli esperes körte (XI-IV. Beurré Hardenpont Forellenbirn Budai körte. 1628 A római „Crustumium" származéka Francia. erdőben találták az 17(X)-as években Régi. Pergament Bergamotle de la pentecóte.) 78. Szent-Lőrincz körte. Zöld Magdolna (VII.) 39. régi Bizonytalan. Erdei vajoncz (IX-X. Korai bergamott (VIII. Bosc kobakja (X. Nemes Krasszán (X-XII.) 55. 1840 körül Belga. Stuttgarti pirók körte (VIII-XI. Pisztráng körte (X-XI.") 24. Téli Kálmán körte (XI-I.) Régi francia Chatillon találta erdőben 1790 körül A római „Sementium" fajta származéka Belga Angol. Avranches-i jó Luiza körte (IXX. Takarék körte (VII-VIII. Pastorale Williams Ferdinánd koronaörökös.) 45.) Eredete Plinius-féle „Superba" Hasonnevei Apró muskotály. Nyári Kálmán körte (VIII-IX.) 38. francia (?) Francia Német Francia Belga (Nagy János) em­ lékének Belga.) 64. Császár körte. Beurré gris („Sándor cár") Bergamotte d'Avranches stb. neve Nagy Ferenczröl van Bizonytalan. Congressus emléke (VIII-IX. Petitmuscat. Torzsátlan körte Szürke őszi vajkörte. Császár körte (IX-X. Clairgeau vajoncza (IX-X. bizonytalan. Lecüer.) 81. Curé.) Normandia (?). Sparbirn Fondante des bois. Izambert körte (IX-X. bizonytalan Francia. Nádasdy-féle Korai muskotály Búzás körte.) 31. Kis szegfűkörte (VII. 1796 táján Hardenpont apát ter­ mesztése Szászország Itália. Hardenpont vajoncza (XI-XII.) 109.) 110. 44 neve volt Poire pomme Soutmann. igen régi 49.) 61.) 86.

kb. 82 . Korai pirókkörte (VII.) 244. Kormos császár körte (IX-X. Jules Guyot 249. 9 cseresznye-. fran­ cia.) 356.) 355. Ez az egységes szellemiség hatotta át a Kárpát-medencei gyümölcsészet művelé­ sét és haladásának irányzatait Magyarország trianoni szétszakításáig. stb.A fajta neve (és érése) 117. 1860-as évek Nánás (Hajdú vm. Itália (Ve­ lence). Társulati esperes (IX-XI. Nánási korai körte 246.) 309. Hosszú szárú fehérke (VII-VIII.) 145.) „E becses körte valószí­ nűleg hazai gyümöl­ csünk" Francia Régi. majd Molnár István és Angyal Dezső méltóképpen összegezett. Französische langstiele Doyenné gris Rousselet d'Ottrubay Kálmán körték családjába tartozik Doyenné du Comice Bergamotte d'automne stb. bizonytalan. Crésane falu Bizonytalan. Arabella (IX-X.) Olivier de Serres Rousselet hátif.) 192. belga Erdély. Arad. Székely bergamott (VIII-XII. 1826 Belga. Bodor Pál. nyomukban pedig Bereczki Máté felvi­ rágoztatott. fran­ cia. amelyet legliatásosabban Nagy Fe­ renc és Entz Ferenc nagy lendülettel elkezdett.) 291. Őszi bergamott (X-XI. Bodor-féle iskolai körte (VIII. alapozta meg a magyar gyümölcsészet szellemi és gyakorlati egységét. eleje Bizonytalan. bizonytalan.és 2 kajszifajta természethű bemutatása a Molnár István: Magyar Pomológia (1900-1909) díszes kiadásában. bizonytalan. sz. bizonytalan..lozefina körte (XII-II.) Eredete Amerikai. 4 őszibarack.) 151. 17. Vérbelű körte (VII-VIII.) 164.) 150. Erdély Kászon „Hazai faj" (Fehér vm. 1830 Francia.) Hasonnevei Favorité de Clapp Blanquet á la quene. Olivér 277.) 181. a csemetekenek megyén­ kénti kötelezővé tétele és mindenekfelett a kertészeti szakoktatás országos megszerve­ zése. elter­ jedt világszerte Belga. 1825 Kolozsvár. Sényi vajoncza (IX-XIII. Krassó. 3 meggy-. igen elterjedt Régi. 1880 Régi. Brassai vajoncza (IX-X.) 317. Nyári cukor körte (VIII. Ennek csupán maradan­ d ó jelképe a 12 alma-.) 280. Ottrubay pirókja (VIII.) 123. kb. Ilona körte (VIII. Poire de Cypre Nincsenek Nincsenek Colmar d'été Nincsenek Langstielige Bergamotte Nincsenek „Mocskos körte" Nincsenek Az a gyümölcsészeti korszerűsítési tevékenység. régi idők óta „Alkalmasint hazai faj" Belga Régi.) 298. Jozephine de Malines Dr.) 196. Guyot Gyula (VIII. Brassai (Kronstadler József. Krasszán (X-XI. bizonytalan (fran­ cia?) Régi.) 284. Hol­ landia. Hosszú távon is meghatározó jelentőségűnek bizonyult a vidékenkénti termesztendő gyümölcsfák megállapítása (gyümölcsészeti körzetesítés). Nyári kolmár (IX. . 1737 Temes. Clapp kedvencze (VII-VIII.

Megváltozott tudományelméleti és szakmai-szervezési irányzata. A mezőgazdaság anyanyelvi művelése és gyakorlati szervezése szigorúan ellenőrzött és nagyon korláto­ zottá vált (Erdélyi Gazda). Az alma szabványosítása. dec. Szellemi és szakmai irányítást csupán az Erdélyi Gazda­ tanfolyamok adhattak.A magyar gyümölcs tartalmának jvjtelmei. ám fejlesztése megszűnt. Az utódállam-hatalom megtartotta és alkalmazta a meg­ lévő szervezési kereteket. A régi fajok és fajták számbelileg és változatosságukban is csökevényesedtek. világliáború befejezését követő Erdély elcsatolása és az állami tulajdonok és közintézmények kisajátítása miatt súlyos törést szenvedett még a gyümölcsészet is. világháború kétségbeejtő vége kilátástalansággal fenyegette az újraéledt ha­ gyományos erdélyi gyümölcsészetet is. szaporítása és a folyamatos nemesítésben való felhasználása az 1989.Az I. 2002). A kiállításokat szakelőadá­ sok követték (. dec. 13-15. és csupán 2%-án volt körte (Cristea és mtsai. 15. A Kolozsvár környéki állami gyümölcsösök területének 90%-án csak néhány almafajta. csomagolása). Egyes gyümölcsészeti kísérleti intézmények gyűjtötték és őrizték a hagyományos helyi fajtákat is (a kolozsvári Palocsay-kertben összesen 359 körtefajta van vizsgálat alatt) (Cristea és mtsai. midőn ismét az eredeti Kárpát-medencei gazdasági szerkezetbe került vissza Erdélynek egy része.) és ismét megrendezésre kerültek a század eleji gyümölcskiállítások Kolozsváron (Erdélyi Gyümölcsnapok. 1942. Beszélő számok a gyümölcs­ fák életéből. A II. de más központú irányítással. Az ősi gyümölcsfajták felkutatása. Új­ raalakultak az Erdélyi Vármegyei Gyümölcstermelési Egyesületek (1942. Elmaradtak a gyümölcsfajta-kiállítások és az azokkal össze­ kapcsolt szakmai értekezletek. Az újjáéledést az a röpke négy esztendő (1940-1944) tette lehetővé. A hamarosan megalakított szövetkezeti és álla­ mi gyümölcsösökbe kisszámú piacos fajtát telepítettek. évi rendszerváltás után vált halaszthatatlanná. noha eredményei éppen akkor jelentkeztek. 83 .) és más városokban is. A háború előtt létesített gyümölcsösök fajtaállománya megmaradt. 2002). még a gyümölcsészeti körzeteket és a csemetekerti rendel­ kezéseket (iskolakertek) is. helyes osztályozása.

virágzás és előnyös beporzó. eredettől függő­ en. bibe és bibefej. elterjedés. csészelevél. 1954). 2. a gyümölcstengely. amelyek kizá­ rólag csak a termőlevelekből képződnek. levelek. a kertész szempontjából nyilvánvaló. kocsány A körtefa termése összetett tüsző. a „csutkát". ábra. Nem kétséges. növekedéserély. fénykép. a fa és hajtásrendszere. főleg pedig a virág szerkezete szükséges. vacok. de összenövés nélkül.A körtefajták tanulmányozásának és leírásának módszerei A körtefajták nagyfokú változatossága. sziromlevél. A szabadon álló öt tennőlevél. 1954). alany.portok. A növénytani jellemzéshez a körtefa minden része. Ez által kapcsolódnak egybe (látszólag forrottá. A valódi termésekhez viszonyítva. rügyek. Az általánosan elterjedt és közismert Bosc kobak tájtípusai a megtévesztésig külön­ bözhetnek. A vacok bőrszövetéből (epidermisz) véglegesítődik az áltermés (gyümölcs) héja (epicar84 . 3. rajzok) is csak a tanulmányozott mintára érvényes kételymen­ tesen. hogy a korszerű kutatások megbízhatóbb (még ha rejtettek is a szabad szemnek) fajtajellegeket fognak kidolgozni. 6. amelyeket az almafajták leírásában alkalmaznak (Nagy-Tóth 1998). érési időszak. hogy a minta leírásában minden lehető gyümölcsészeti és növénytani fajtasajátosságot figyelembe kell venni. Legfontosabbak a következők: eredet.(éghajlat-. mert a termőlevelek és a virágtakarócső (a vacok) kölcsönös egymásra hatása által fejlődik ki. 7. Ugyanazon körtefajta jellegei lehetnek eltérőek a termőhelytől. magház. Természetes tehát. 4—5. a körte áltermés. Az így összenőtt magházak képezik a vacoköblöi. képezi a magházat. 6. „A körte általános gyümölcsfajta ismerettana ugyanaz. hogy „a fajták leírásánál is legfontosabb a gyümölcs" (Palocsay és mtsai. mindegyikben két petesejt.és környezet. A körtefa virágának és terméskezdeményének részei (Bálint 1981) 1. a gyümölcs alaki sajátságai és vegyi összetétele. syncarp) az eredetileg szabadnak (coenocarp) keletkezett magházak (pseudocoenocarp). mint az almáé" (Palocsay és mtsai. Az öt magházat sugaras helyzetben köti össze a szövetbe hatoló szárrész. külön-külön hosszában összehajtva. jellegeik sokasága és változékonysága meg­ lehetősen körülményessé teszik a pontos azonosítást megkövetelő leírást. A körtefajták tanulmányozásában lényegében ugyanazokat a sajátosságokat hatá­ rozzák meg. A valósághű kép (festmény. 8. talaj)igény. termőre fordulás.

parenchima rétegeiből pedig a gyümölcs húsa (mezocarpium). Gömbölyded típus (ősi alak. d) kúposodó gömb alak („csűszosodó tojásdad") (Amanlis vajkörte. A körtegyümölcsnek ez a sajátsága nagyon változatos. ábra. a vacoköböl határa. c) magasodó gömb alak („tompa visszás tojásdad") (Császár körte. A gyűjtés helye és ideje. A tojásdad. A gyümölcs méretei. közönségesen így lesz tojás alakú. a tulaj­ donképpeni termésnek. b) lapított gömb alak (Serres Olivér). hiszen növénytanilag és gyümölcsészetileg azonosak: almástermésűek. kocsánytő gyü m ö les kocsány kocsánycsúcs gyümölcshéj — gyümölcshús vacoktengely kosejtes réteg vacoköböl— kocsánymélyedés tüsző magház -—" mag csutkaüreg " bibecsatorna csészemélyedés csésze körtegyümölcs hosszmetszete 7. Lucius miniszter). míg ha a gyümölcsöt a csészetájra ültetik. 85 . a lüszőnek a fala pergamenszerűvé merevedik. s mini ilyen. A leírás lehet részletesebb vagy összevontabb. Krier vajkörte). s ez tennészetes is. illetve visszás tojásdad alat. ennek értelinében az alak visszás tojásdad. c) kúposodó tojás alak (Erdei vajkörte. 2. Pisztráng körte). Tojásdad' típus (átmeneti alak) (9. A gazdag alakváltozatosság azonban három alaptípusra. mint természeti elsődleges képződmény is) (8. Társulati esperes). ennek belső. 4. illetőleg azoktól való eltérő mintákra vezethető vissza. A körtegyümölcs részei (Mohácsy-Porpácry 1958) körtegyümölcs keresztmetszete A körtegyümölcs jellemzése is az almáéhoz hasonló. az áltermés (pomum) belső falát (endocarpium) képezi. A. b) hosszúkás tojás alak (Dr. amely növénytanilag a felső rész. Ebben a munkában a következő sajátságok lettek figyelembe véve: 1. ábra): a) gömb alak (Crassane bergamot). használata következetlen. Liegel vajkörte). melyet a kösejtek övezete jelez. és változó még egyazon fa termései között is. a gyümölcs nagyobbik átmérője többnyire a csészetájon van. A fajta neve gyűjtési helyén (és esetleges szakirodalmi azonossága).pium). néhány sejtsoros rétege. B. Alakja. ábra): a) közismert (tyúk)tojás alak (Tojás körte. 3.

gömb alak: Crassane bergamot. 4.8a. Gömbölyded alaktípusú körteminták. lapított gömb: Serres Olivér. 86 . szélesedve magasodó gömb: Társulati esperes. 3. 2. keskenyedve magasodó gömb: Császár körte. ábra. 1.

8b. Gömbölyded alaktípusú körteminták. ábra. 5. kúposodö gömb: Krier kúposodó rövid nyakas körte: Amanlis vajkörte. vajkörte. 6. 87 .

9a. 1. i'- 88 . 2.. 3. ábra. küposodótöaasi tojásdad: Erdei vajkörte. tojás alakú: Tojás körte. Tojásdad alaktípusú körteminták. . tojásdad: Liegel vajkörte.

Lucius miniszter. körte. kúposodó karcsú tojásdad: Pisztráng 5. 4. Hosszúkás tojásdad: Dr. 89 . Tojásdad alaktípusú körteminták. ábra.9b.

^ 1 /-< •V. 10a. 3. általános körte­ alak: Párizsi grófnő. 1. tojásdad körtealak: Nyári zöld Magdolna. 90 . tipikus körtealak: Saint Gertnain. Körte alakú körteminták. ábra. . 2.

megnyúlt körtealak (kobak): Bosc kobakja. ábra. Körte alakú körteminták. tömzsi körtealak: MalinesiJozefine. 5. 6. 4.10b. hegyesedő kör­ 91 . tealak: Giffard vajkörte.

9. kúposán nyakasodó körtealak: Nyári szegfű körte. vékonyan nyakasadó körtealak: Árpával érő körte. ábra. 92 . 7. 8. nyakasadó talpas körtealak: Római zsír körte.10c. Körte alakú körteminták.

8. Római zsír körte). A körte színe . mint az almáé.általában sugarasan kihajló öt hullámos dombomlata képző­ dik. állása.. Párizsi grófnő).és állapotmeghatározó a csészelevelek helyzete. 5. Szármélyedés . méretei. Ha rang alakú körte: Napóleon vajkörtc. 9. Uralkodó szín a zöld.lOd. Körte típus (fejlettebb alak) (10.lényeges alak. Csészemélyedés . 6. g) harang alakú körte (Napóleon vajkörte). c) tömzsi körte alak („csiga" alak) (Malinesi Josefine). d) hegyesedő (csúcsosodó) körte alak (Giffard vajkörte). ábra). Az alak és a gyümölcs részeinek következetes meghatározása és leírása általában típusrajzok alapján történik (11. árnya­ latainak a megközelítő megállapítása is meglehetősen körülményes. az öt termőlevél növekedés-serkentésének megfelelően. b) tojásdad körte alak (Nyári zöld Magdolna). 93 . Csészéje . 10 C. 7. 0 nyakasodó körte alak (Árpával érő körte. e) megnyúlt körte (kobak) alak (Bosc kobakja).hosszúkás tojásdad") (Saint Gerniain. Körte alakú körteminták. Nyári szegfű körte.a gyümölcs alakjának lényeges meghatározója. ábra): a) közönséges (tipikus) köite alak (. Szára.általában egyszeiiíbb.

hegyesedő körtealak: Mária Luiza.B 11. hosszúkás tojás alakú: Clairgeau. tojásdad körte alak: Diel vajonca. Tojásdad típusok: 4. tojás alakú: Erdei vajonc. kúposodó gömb: Lincoln körte. C. 5. ábra. 3. 94 . 8. kúposodó tojás (pörgettyű. 2. 6. meggyúlt körtealak: Pap körte. Gömbölyded típusok: 1. Körtetípusok: 7. A. Leíráskor leggyakrabban használt körte alakminták. gömb alak: Rutter körte. 9. 10. csiga) alak: Colona őszi vajonc. B. magasodó gömb: Sudduth körte. 11. nyakasodó körtealak: Chini jargonelle. tömzsi körtealak: Malinesi Jozefine.

18. minősítésének leg­ lényegesebb tulajdonsága. Jávorka Sándor (1925) is ezt a mesterséges csoportosítást közölte határozójában. Ezeket a jellegeket a gyümölcs színével és húsa minőségével. 11. 15. ábra vázlattal (12. amennyiben a nagyobb. kásássága. Tüszők (magházak.10. Minden fajta mintha egyedi volna. Héja . de talán még inkább kiváló gyümölcsészeti kutatók (Lucas 1855. Nyomon követhető ez az igény már másfél évszázada. 16. koronaalakja.a gyümölcshús kősejtes övezete jelzi határát. hogy a növényvilág nagy rendszerezője.szabad szemmel és tapintással megállapítható fajta. a gyakorlati gyümölcsészetnek is megfelelő. Húsa . Bereczki 1877. 14. tárolhatósági időtartama. a tengelyhez viszo­ nyított helyzete. magassága. jobb minőségű gyümölcsök magvai általában kiseb­ bek. lehetőleg természetes rend­ szer kidolgozását. A vegyelemzések csupán a számszerűségét adják ennek az évszakoktól és termőhelytől is függő fajtajellegnek. mérete. szabványos leírást. satnyábbak. magüregek). Erre a rendszerre utal. A meglevő mesterséges rendszerek adnak valamelyes tájékozódást. Ezt a rendszert ismertette. csupán egységes.a telt vagy a léha magvak aránya jellemzője lehet a gyümölcs minősé­ gének. Savulescu 1956) részéről is. aki egyébként 9 csoporton belül 57 körtetípust különböztet meg. 1964) és elhívatott növényrendszerezők (Jávorka 1925. elterjedése (történeti vonatkozások). Jellemző lehet az alakja.a szárból eredő edénynyalábok és azok kísérő szöveteinek összes­ sége. Közismert és könnyen áttekinthető.más fajtákkal való összehasonlítás. Csésze alatti ürege . 12. jól átgondolt és könnyen áttekinthető.az alaki sajátosságok mellett talán a legfontosabb ismén'e a köitegyümölcsnek (állománya: levessége. Vacoköböl („magház". A körtefajták rendszerezése A körtefajták nagy száma és ugyanazon fajtának is megtévesztőén sok öröklöttségi vagy évjárati átmeneti alakváltozata és hasonneve isynonimd) rendkívülien szükséges­ sé tenné egy korszerű vizsgálati eredményekre alapozott. Chasset 1928. a fajta (minta) keletke­ zésének köililményei. kövecsessége. Érése. illata).végleges kialakulását főleg az itt tömörülő kősejtek bősége és tömöttsége vagy lazasága határozza meg. de ismétlődő csoportokat tartalmazó a gyümölcs méretarányaira és alakjára alapozott mesterséges rendszer is (Chasset 1928). 17. nem csupán az érdeklődő gyümölcstermesztők részéről. s ez a fajta minőségétől és az éghajlati és környezeti feltételektől függően lehet nyil­ vánvalóbb vagy elmosódottabb.(tájtípus) jellegzetes­ ségek meghatározása. Általános értékelés . „csutka") . Jellemző a nehézségekre. ábra) is Dibuz Erzsébet (1984). Tengelye . 13 Magvak . valamint az érési 95 . A levél növényszervezettani tulajdonságai (a fajta azonosításában kisebb a jelentősége). Bordeianu és mtsai. de biztos fajtaelkülönítési jellegkulcsot nem. Fájának főbb jellegzetességei. Egyik legrégibb mesterséges körtefajta rendszer a gyümölcs alakja és íze alapján 15 csoportot különített el (Lucas 1855). Mohácsy-Porpáczy 1958. A jelenleg is igen élénken képződő alakbőség továbbra is nehezíti a rendszerezést és a fajtameghatározást. 19. szedési ideje. Borza 1962. de nem alkalmazta Bereczki Máté (1877) és később Mohácsy Mátyás és Porpráczy Aladár (1958). életkora. De még sürgősebb lenne egy könnyebben használható fajta­ meghatározó megszerkesztése.

egyéb. körte alak. birs alak. mely által a nagy változatosságot a két eredeti ősi vadalakra (gömb. 4. pörgettyű) lehet visszavezetni. Rendszerezési körtealakok (Dlbuz 1984): 1. 5. Ebben az esetben 7 nagy csoport és 14 alakkör állapítható meg (Bordeianu és mtsai.idővel kiegészítve fajlahatározó kulcsot (de csak 35 lajtára!) is kidolgoztak (Savulescu 1956). 9. hosszúkás. 8. gömbölyded. sza­ bálytalan. 10 szabálytalan 11 egyéb alakváltozatok 12. tojásdad-hengeres. 11. alma alak. 1964). Dibuz 1984). 96 . Ez a szempont érvényesült jelen munkában. tojásdad. 10. Az alakilag elkülöníthető csoportok száma lehet változóan sok is (vö. 6. 7. Az alak szerinti csoportok köre az érési időszak (nyári. lecsökkenthető kettőre is. téli fajták) tekintet­ bevételével is társítható. i. kobak. kúpos alakok. őszi. miáltal a rendszerezés alkalniazhatóbb. 2. ábra.

tojás (Liegel vajkörte) 5. birs (Hardenpont vajkörte) . tömzsi kúp (Angoulémi hercegnő) 7. gömb (Crassane bergamot) 3. tömzsi körte (Vilmos körte) 11.gömbölydedek 1. lapított gömb (Serres Olivér) 2. görbe (Clairgeau) 13. nyújtott körte (Pap körte) 12.hosszúkásak: • körte: 97 .nyakas: 8. Jules Guyot) • változó: 14.tojásdad 4. rövid nyakas (Macskafej körte) . magasodó gömb ( Őszi esperes) .Körtefajták rendszere .kúposodó < 6. tipikus (Avranchesi Jó Lujza) 10. hosszú nyakas (Douillard Alexandrina) 9. kúp (Malinesi Jozefine) . bunkós (Dr.

Poniképzödményei (paraszemölcs. a csészelevelek töve forrott. sűixík. na­ gyon nagy. nagy. de mindig egyenetlen felületű. Hasas körte 98 . gömbölyded tömzsi köite alakú. 1955. Csészéje: teljesen nyitott. Csészemélyedése: tányérszenl és tágas. dohánybarnák. Alakja: hasas.A tanulmányozott körtefajták G ö m b ö l y d e d alaktipusú körtefajták Hasas körte (13a. súlya: 178-240 g. csúcsa kissé liúsosodó. hegyük kifelé kunko­ rodó. október 25. jellemzően szabálytalan ferdüléses-daganatos felületű. rövid és hirtelen csúcsú. Csésze alatti ürege: üslszerű. ábra) Gyűjtőhelye: Rava. olykor ferde. Szára: 24-27 mm. sötétbarnává szárad. sugarasan szétteitilő rozsdafolttal van behintve. némelykor pirosló udvaniak. ábra. majd citromsárga. rövid és kissé göcsörtös felületű. átmérője: 65-80 mm. 13a. mely a csészetáj felé foszlányos csíkokra. Meretei: magassága: 76-84 nini. kárminpirosas árnyalattal belehelt. de sekély mélyedésű. foltocskákra különül. végül kénsárga. Színe: gyengén sárgászöld. vastag. de szinte mindig ferde állású. nagy. de nem szétteililő. közepes méretű. vagy hiányzik. többnyire egyenes. töve duzzadtabb. mézsárga és arany­ sárga. Szármélyedése: felületi szárcsúcs melletti körkörös vagy félkörnyi barázda. a nap érte részeken rozsda vöröslő. lenticella) aprók.

sötét gesztenyebarnák. Nagymacskafej körte Vacoköble: hagyina alakú és jellemzően kicsi. Héja: kissé zsíros és finoman szemcsés tapintatú. Tüszője: zárt.13b. gyenge fényű. mindkét végükön kis csőröcske képződik. jellemzően szabálytalan alakú és rendellenesen a száma is változó. sárgás kősejtes keskeny övezet kíséri. - 99 . sokszor több tüszője van. esetleg vékony. de változó alakúak. Magvai: lapított tojásdadok. nagyon változó. de szívós. ábra. Tengelye: laza kötegű. vékony vagy vastag. a léha magok gyakoriak . közepesen vastag. a legtöbbször hasítékos vagy nyitott.

Küküllőkeményfalvi Torzsa körte (14. ábra) 14. gyengén édes.) Érése: november. Megjegyzések: Azonosnak tekinthető a Nagymacskafej körtével (13b. savanykás répaízű. Küküllőkeményfalvi Torzsa körte 100 . ábra. nem bőlevű. sokáig tárolható. kemény. mely már 1665-ben ismert volt. és a 19. században a Kárpát-medencében és Erdélyben is. hogy ez a megállapítás egyezik az előzőleg nem ismert szakirodalmi azonos adattal. században Európa-szerte elterjedt.Húsa: halványsárgás fehér. ábra). s e század végén és a 20. (Figyelemre méltó. amely laza szemcséssé alakul. Az újabb munkák nemigen említik.

Csészemélyedése: tányér alakú. lehet annak egy jobb helyi származéka. folyto­ nossága a csésze alatti üregig jól követhető. majd fokozatosan apróbbá váló pettyekkel megy át az alap­ színbe. 1952. A Piros bergamot fajtához hasonlítható. súlya. a szár felé röviden és hirtelen kissé nyakasodva csúcsosodik. a hajlatokban sötétebb. édes. de kissé fojtós. de annál valamivel nagyobb. selymes fényű. 1894). nyitott. és kisebb-nagyobb egyenetlen domborulatokkal hullámos a felülete. le­ ves. hhaszínű pontozata sűrű s az egész felületen egyenletes eloszlású. talpas. hosszan kihegyezett csé­ szelevelek sugarasan. gesztenyebarnák. Vacoköble: gyengén elhatárolt. október. nagyon rövid he­ gyűek és gyengén kanyargós szélűek. sárgásfehér. és kissé érdes. melyeket vékony. kemény és roppanó. Megjegyzések: helyileg kialakult fajtaváltozatnak tekinthető. szélesen elmosódott. 60-75 g. 101 . közepesen nagy. Szára: 29-42 mm. Tüszője: lapított visszás tojásdad. mindkét vége kissé duzzadtabb. 57-64 mm. súlya. emelkedésekkel és horpadásokkal. kerekedő vagy szívesedő vállúak. gyengébb minőségével elüt a többi „torzsa" körtefajta változattól. Húsa: halványzöldes árnyalatú fehér. Levelei: tojásdad kerülékesek. közepes nagyságú vagy kisebb. enyhén nyakasodé. szabályos vagy kissé szabálytalan. a nap érte ré­ szeken rózsaszínnel vagy kárminpirossal vékonyan. de a tüsző tájékán hasítékos.Gyűjtőhelye: KüküUőkeményfalva (Székelyudvarhelytől É-ra). átmérője. Érése: október-november. a nap érte részen szép vérpiros. okkersárgából sötétsárgává száradó. Méretei: magassága: 58-65 mm. a kissé vastag szárcsúcs körüli sekély. piszkosabb és fakóbb. nagyon gyengén aromás. ráncokkal. széles és lapos. mindkét végük hegyesedő. csúcsosodó gömbölyded körte alakú. a kiemelkedéseken világossárgább. Csésze alatti ürege: tölcsér vagy U alakú. Alakja: gömbölyded tömzsi körte. 1955. Csészéje: közepes nagyságú. közepes hosszúságú és vastagságú. Tengelye: edénynyaláb kötege eléggé tömör. Rozsdázata világos dohánybarna. Alakja: gömbölyded tömzsi körte. Színe: halvány mézsárga és citromsárga váltakozik narancssárgával. szabályta­ lan féloldalas. elmosódott. fátyolosan behintett vagy belehelt. a húsos rész felénél kisebb. közepes nagyságú. átmérője. Fojtós körte (15a-b. hasas körte alakú. Szármélyedése: keskeny és lapos. enyhe egyenetlenségekkel. 55-60 mm. orsó alakú. vagy azt kissé meghaladó. október. vízszintesen szétteililők. csemege gyümölcsnek aligha válik be" (Bereczki 1877. vékony. ábra) Gyűjtőhelye: Bondoraszó (Belényestől K-re). széles emelkedések­ kel. és külleme is csinosabb. Goethe és mtsai. mely tömör a kö­ zéptájon és sűrííbb. Méretei: magassága. Magvai: lapítottak. tompa fényű. majd vajsárgás fehér. amely „bágyadtízű. 59-65 mm. a hajlatokban sötétebb. nyálkás-ragadós felületűek. csaknem felületi barázda. Héja: vékonyan viaszos. kicsi és zárt. a tövükön összenőtt. csészetája széles. löbbé-kevésbé sugaras rozsdázat takar. mely gömbölyded alakjával. 100-105 g. nagy. Színe: halványzöldes citromsárga.

ferde ál­ lású. csúcsa zöldes.. vékony..v. de hiányozhat is. Fojtós körte 102 . töve lehet kissé szélesebb és barna. !. de helyenként szemöl­ csök is előfordulnak rajta. 15a. egyenletes.Szára: közepes hosszúságú: 20-40 mm. ábra. Szármélyedése: szűk és nagyon egyenetlen falú mélyedés.

Csészemélyedése: tál alakú, széles, de sekély vagy közepesen mély, fala szabály­ talanul sugarasan hullámos. Csészéje: közepes nagyságú, olykor nagyobb is, nyitott, összenőtt tövű csészeleve­ lei lehetnek nagyobbak és kiterültek, vagy kisebbek és ferde helyzetűek. Csésze alatti ürege: tölcsér alakú, meglehetősen széles, de nem mély, nem nyúlik le a magház aljáig. Vacoköble: retek vagy széles hagyma alakú, közép helyzetű, feltűnő a kősejtes övezete. Tüsz^e: lapított tojásdad, kicsi és zárt, fala vékony és merev, színárnyalatokban játszó. Magvai: kicsik, megnyúlt búzaszemszerűek, rövidcsörűek, sötét gesztenyebarnák, gyakori a léha mag. Tengelye: vékony, a tüsző táján hasítékos, üreges. Héja: vastag, nagyon vékony viaszrétege van, sima, tompa fényű, vonzó képű. Húsa: sárgásfehér, tömött és kemény, sok a kősejtsziget benne, kevés levű, gyen­ gén savanykás-édes, enyhe aromával. Érése: november-december, tartósan tárolható. Fája: nagy, erélyes növésű, gúla alakú lombkoronával. Levelei általában kicsik és feltűnően változó alakúak, többnyire lándzsa vagy kerülékes lándzsa alakúak, de nem ritka a tojásdad alakú sem. Gyakran egyenlőtlen kerekded vagy ék alakú vállúak, ki­ húzott vagy rövid hegyűek és finoman fűrészes szélűek. Megjegyzések: bizonyára természetes kereszteződéssel keletkezett helyi tájfajta. 4. Piros körte (l6a-b. ábra) Gyűjtőhelye: Alsókajanel, 1952. október. Méretei: magassága: 45-55 mm, átmérője: 50-55 mm, súlya: 35-55 g; közepesnél kisebb. Alakja: gömbölyded tojásdad körte alakú, tömzsi körte alakú, szabálytalan, né­ melykor kissé féloldalas, elmosódott szélei és egyenetlen bordái a csészetájon keske­ nyednek és feltűnőbbek. Színe: zöldes világossárga, napos oldalán kárminpirossal belehelt. Pontozata feltű­ nő, sűrű, szinte hálózattá kapcsolódó sűrű rozsdavöröslő fakóbarna. Szára: közepes vagy annál kissé hosszabb, közepesen vastag, töve kissé szélesedő, egyenes, merev, vöröslő barna. Szármélyedése: a szár csúcsa körül egyenetlen kis keskeny, sekély barázda, több­ nyire rozsdával borított. Csészemélyedése: szélesedő tányérocska alakú, a behajló, elmosódó bordák sza­ bálytalan hajlataival, hálózatos vagy egyöntetű rozsdázattal borított. Csészéje: szűk, a tövüknél összenőtt, széles alapú, de rövid, a szürkés csészeleve­ lek hegye összehajló és takarja az üreget. Csésze alatti ürege: közepes nagyságú, kerekített V alakú, olykor U alakú. Vacoköble: gyengén elhatárolt, szabálytalan hagyma alakú, a húsos rész felénél ki­ sebb, enyhén csészetáji. Tüszője: közepes nagyságú, zárt, fehér, sima, vékony falú. Magvai: duzzadtak, lapított tojásdadok, rövid hegyűek, sötét gesztenyebarnák. Tengelye: tömött, szembetűnő, a csésze alatti üreg táján nyalábokba válik. Héja: vastag, homályos és érdes felületű. 103

I6a. ábra. Piros körte

Húsa: fehér színű, tömött és kemény, kövecses, kásás, kevés levű, édeskéssavanykás. Érése: október.

104

Fája: erélyesen növő, gúla alakú koronával, nagy, fél vadnak tűnő. Minden évben terem (ami ellenállóságának a jele), de mérsékelten. Levelei a közepesnél kisebbek, kerülékes vagy tojásdad kertilékes alakúak, ép szélűek, esetleg nagyon finoman fűrészes szélűek a csúcs alatti részen. Megjegyzések: bizonyára valamely régen behozott külföldi termesztett fajta szár­ mazéka. Némely jellegében (alak, méret, szín, minőség) a régi Betzelsbirn (Röhlingsbirn [Herrenbirn, Didbirn, Galbe Wiesenbirn, Wasserbirn, Weissbartsbirnl) fajtához hasonlít (Goethe és mtsai. 1894). Ez a fajta is közepes nagyságú, gömbölyű, szedéskor sajátos szürkészöld, éretten sárgás, napos oldala halványan pirosított. Húsa fehér, homályos, érés előtt fanyar. Kedvelt bor-, aszalnivaló és főznivaló körte. Eltart tavaszig. Kerekded körte (17a-b. ábra) Gyűjtőhelye: Marosszalatna (a Solymosi-hegycsúcs [837 m tszf.] déli lejtőjén), 1952. október. Méretei: magassága: 3 5 ^ 0 mm, átmérője: 40—45 mm, súlya: 3 5 ^ 5 g; kicsi, néha alig közepes. Alakja: gömbölyded-tojásdad körte alakú, röviden kúposodó gömb alakú, szabály­ talan, kissé féloldalas és változóan hullámos, főleg a csészetája. Színe: citromsárga, majd szennyes kénsárga, egyenetlenül elszórt, szembetűnő vi­ lágosszürke pontokkal behintve. Szára: közepes hosszúságú, egy kissé vastag, szemölcsös felületű, sárgásfehér szí­ nű, de töve barnásszürke, fásodott, csúcsa húsosodó. Szártnélyedése: a szár csúcsát egyenetlenül körülvevő kis barázda. Csészemélyedése: sekély, kis tányérszerű, a behajló bordák elmosódott domboru­ lataival. Csészéje: kicsi, csaknem zárt, mert a mereven felálló, rövid, sárgásszürke csészele­ velek cimpái összehajlók. Csésze alatti ürege: táguló kupak alakú, köze­ pes mélységű. Vacoköble: nem szembetűnő, kerekded hagyma alakú, közepes nagyságú, közepes helyzetű. Tüszője: kicsi, zárt, vékony falú, vajsárgás-fehér. Magvai: aprók, kissé lapítottak, szabálytalan to­ jásdad alakúak, rövid- és tompacsőrűek. Tengelye: szembetűnő, a tüsző tájékán üreges, a csésze alatti üreg felett vastagabb és kövecses résszel övezett. Héja: vastag, szívós, sima és fénylő. Húsa: fehér, tömött és kemény, feltűnően köve­ cses, leves, édeskés. Érése: október. Fája: erőteljesen növekvő, dús lombozatú. Min­ den évben, de lustán termő. Megjegyzések: az ősi erdélyi fajták közül a 17a. ábra. Kerekded körte Lippai János (160(>-1666) által leírt Zelenkával és a

105

Kolozs megyében ugyancsak régi Őszi citrom körtével rokonítiiató (Bordeianu és mtsai. 1964). De elképzelhető, hogy valamely behozott (Bergamot) fajta elpóriasodott származéka. Ez gyanítható elterjedéséből (pl. Világos) is (Borza 1962). Erdei vaj körte (18. ábra) Gyűjtőhelye: Énlaka (Szávai Márton, Veres Vilmos kertje), 2004. szeptember 28. Méretei: magassága: 70-85 mm, átmérője: 65-73 mm, súlya: 165-175 g; nagy. Alakja: hosszúkás vagy gömbölyded tojásdad alakú, többnyire szabálytalan, egyik oldala domborúbb, de hosszanti lefutású széles hullámai is vannak, nem olyan kecses, mint egyes szakkönyvekben megadottak. Színe: sárgásán zöldellő, később tompán mézsárga, nap érte oldalán egy vékony rőt lehelet képződik. Pontozala izabellafakó fahéjszínű, apró és ritkább vagy sűi"űbb hálózattá szövődhet, sőt némelykor a gyümölcs fél felét vékonyan fedheti. Szára: 7-13 mm; rövid vagy igen rövid, töve kissé kiszélesedik, világosbarna. Szármélyedése: kicsi vagy nagyon kicsi, a szár csúcsa szinte kitölti, a perem behaj­ lása enyhén hullámos. Csészemélyedése: sekélyes, széles szabálytalan tálacska, egyenetlen peremmel. Csészéje: szembetűnő, csészelevele széles és rövid, a csésze alatti üreg nyitott. Csésze alatti ürege: közepes nagyságú, kupak alakú, csaknem szabad. Vacoköble: nagyon csészetáji, viszonylag kicsi, hosszúkás hagyma alakú. Tüszője: zárt, megnyúlt, de szűk, vékony, fényes, fehér falú. Magvai: karcsú tojásdadok, hosszúcsőrűek, csak kissé lapítottak, sötét gesztenye­ barnák. Tengelye: lehet vékony és tömött, de lehet szétvált is. Héja: nem vastag, rozsdázottsága nem teszi durvává, homályos, húsra tapadó. Húsa: fehér, később szennyes fehér, kásás, olvadó és kevés levű, édeskés, gyenge, de sajátos és kellemes aromájú, felülete barnulva lágyul, nem szotyósodik. Érése: szeptember vége-október, kb. két hétig tartható el. Fája: birsre oltva nem annyira sugár növésű, mint amilyen változatai vannak. Gyü­ mölcse közt „nincs sok különbség" (Szávai M.). Levele változatos méreteiben és alak­ jában, valamint széle szerkezetében is; kifejezetten vagy igen finoman csipkézetten fűrészes. Megjegyzések: egyes jellegei (alak, szín, íz) nem felelnek meg a szakirodalmi (Stoll 1888; Palocsay és mtsai. 1954; Bordeianu és mtsai. 1964) leírásoknak. E tekintet­ ben az Angouléme-i hercegnő fajtához hasonlítható, amely későbbi érésű ugyan, de „száraz években már október elején is érik" (Stoll 1888).

106

18. ábra. Erdei vajkörte

107

Csuszátlan körte (19a-c. ábra)

19a. ábra. Csuszátlan körte

108

19b. ábra. Csuszátlan körtefa levele

Gyűjtőhelye: Gyergyószenimiklós, 1955. október. Méretei: magassága: 55-60 mm, átmérője: 46-50 mm, súlya: 64—78 g; közepes nagyságú. Alakja: tojás- vagy hordócskaszerű, legnagyobb átmérője a középtájon van, csésze­ tája kissé laposabb, a szár felé csúcsosodó, szabálytalan, de nem feltűnően, leginkább a szárcsúcs körüli ferde duzzanat miatt. Színe: sárgás világoszöld alapszíne csak kisebb foltokban, főleg a szár tájékán ma­ rad meg, mert a felület nagy részét okkersárga szín borítja, mely néhol barnásabb kaj­ szibarackba, másutt fakósárgába vált. Sűrű, dohánybarna, szembetűnő pontok és rend­ szertelenül szétágazó rozsdavonalak tarkítják az egész felületet. Szánu hossza 9-33 mm; változó, általában közepes hosszúságú, de lehet hosszabb is meg rövidebb is, közepes vastagságú, csúcsa húsos, töve duzzadtabb, többnyire egyenes, néha enyhén ívelt, de szinte mindig ferde állású, sárgás vagy piszkos zöldes kávébarna. Szármélyedése: féloldalas, szabálytalan gödörke. 109

lehet vastagocska vagy közepes. vonzó küllemű. nyitva hagyva a csészeüreget. a csészetáj domborulatán fokozatosan elvész. a környezeti feltételektől függően változik. enyhén szemcsés felü­ lete bágyadtan fénylő. Szára: 17-19 mm. 50 éves. Magvai: hosszúkásak. Bordeianu és mtsai. közepes méretű vagy kisebb. laza szövete itt-ott kősejtes. ritkábban csak­ nem kerekdedek. mert kiterjedt. enyhe kajlasága miatt nem éppen szabályos. apró dudorokkal és húsosodó tővel. olykor csaknem sima. zárt. átmérője: 48-53 mm. majd hálózatos és összefüggő világos fahéjbarna rozsdázat. mely már 1628 óta ismert és régóta elterjedt nálunk is (Bereczki 1877. ábra) Gyűjtőhelye: Énlaka (Szávai Márton Demeter Lajos kertjéből maga a dédapja oltot­ ta). Fája: mérsékelten fejlődő. Graue Herbstbutterbirne) fajtával. pereme egyenetlenül enyhén domboailatos. széleik szabálytalanul. közepes nagyságú. rövid és széles alapú csészelevelei kifordultak. sugarasan repedezett. StoU 1888. terebélyes lombkoronájú. szép kárminpiros szélű rozsdavörössel összeötvözve szinte teljesen eltakarja. Héja: csaknem teljesen száraz. esetleg közepes nagyságú és nyitott. keskeny. Csésze alatti ürege: tálacska vagy szélesebb kupacs alakú. körömszerű végeik kihajlanak. súlya: 60-65 g. viaszrétege nagyon vékony. sötétbarnák. válluk kissé nyélrefutó.Csészemélyedése: szabályos kis tálacska alakú. Levelei változó alakúak és nagyságúak. vékony rozsdagyűrű borítja. fala vékony. többnyire kisebbek és keskeny kerülékesek. nyálkás felületűek. közepes méretű. fényes. hegyük menedékes. Csészemélyedése: felületi. Alakja: hosszúkás tojás alakú. de nagyon kevés helyen figyelhető meg. eléggé mély. erősen kövecses fallal öve­ zett. Pontozata szembetűnő és sűrű. 110 . olvadó. mérsékelten leves. rövidcsőrűek. Húsa: sárgásfehér. 1964). Szármélyedése: nincs. Méretei: magassága: 60-65 mm. különösen a szártájékon. mint közepes hosszúságú. szeptember 27. inkább rövid. sekély mélységű. jól elhatárolt. sűrű behintés. Csésze alatti ürege: közepes szélességű. kisebb a húsos rész felénél. nagyon édes. Csészéje: közepes nagyságú. sötét gesztenye­ barnák. esetleg hasítékos a tüsző táján. egyéb­ ként kellemes. rozsdabarna színnel. a csészelevelek tö­ vükön forrtak. elhúzottan csipkésedően fűrészes. Csészéje: viszonylag nagy. Tüszője: lapított tojásdad. vagy csak egy szabálytalan gödörke a ferde eredésű szár­ csúcs kÖITJl. Színe: alapszíne citromsárgás zöld. 2004. Tengelye: vékony. kb. Vacoköble: orsó alakú. kősejtes réteg övezi. Érése: szeptember második fele-október. széles tálacska alakú. Fűszer körte (20. Megjegyzések: Azonos az Izambert köite (Beurré gris. többnyire zárt. aprón molyhosak.

20. ábra. Fűszer körte 111 .

Magvai: gömbölyded tojásdadok. kicsi. közepes vagy annál kisebb. súlya: 85-90 g. Héja: vékony. Színe: citromsárga. ábra) Gyűjtőhelye: Magyardécse (Ballá Tamás kertje). középrésznél alig kisebb. változó vastagságú. Érése: szeptember vége-október eleje. széle alig észrevehetően csipkésedő. Húsa: homályos. középhosszú vagy rövid. albinpiros árnyalatú. Csészéje: változó alakú és nagyságú. pontozottsággal megy át az alapszínbe. jó leves. a porzóma­ radványok az aljában vannak. 1964). édes. arányos csőrűek. Pirosoldalú körte (21. Fája: százévesnél idősebb. zárt. Vacoköble: csészetáji. erős. két hétnél tovább nem tartható. Tüszője: aránylag kicsi. keskeny kövecses. Tengelye: vékony és tömött. többnyire ferde állású. Héja: homályos. csészetáji. Alakja: csúcsosodó körte alakú. kásás. ferde. Tengelye: vékony. átmérője: 50-55 mm. de emlékeztet valamelyest a Császár körtére (Őszi vajkörtére) is (Bordeianu és mtsai. és a csészelevelek is lehetnek feltűnőbbek vagy összehajlók. domborodó peremmel. amelyek helyenként vékony hálózatos rozsdázattá egyesülnek. egyik fele laposabb. általában szabálytalan. horpadásos. de nem széles. egyenetlenül hullámos. gesztenyebar­ nák. fakó világosbarnák. válla enyhén szívesedő vagy majdnem nyélrefutó vállú. jól kifejlett. kel­ lemesen édes. rövidcsőrijek. kevés levű. foltosán fahéjbarna. Megjegyzések: Legjobban az őshonosnak tartott erdélyi Pap körtéhez hasonlít. kisebb és majdnem zárt. tompán fénylő. bőrnemú. ép állapotban. a gyümölcshús laposan öleli körül a szárat. törékeny. szélesen és keskenyen kerülékes alakú. hosszant lapítottak. Érése: szeptember. szembetűnő nagy és nyitott vagy szerényebb. kövecses. 112 . gyengén fanyar. Levele kerülékes (ellipszis). fűrészes. vékony. nagy fa. kövecses hús övezi. de gyenge illatú. húsos rész határolja. de a iiúsos rész közepéig kiterjedi kö­ vecses öv határolja. vékony falú. darabosan visszamaradó. magas. Csészemélyedése: felületi kis tányérkaszená. Tüszője: nem nagy. aromájú. Húsa: vajsárgás árnyalatú fehér. Szármélyedése: nincs. hamar barnuló. kisebb és nagyobb pirosló irhabarna paraszemölcsök. vajsárgás-fehér. napos oldala szép vérpi­ ros. majd fakósárga. Szára: 17-23 mm. falai hamar elnyálkásodnak.Vacoköble: hagyma alakú. kelle­ mesen savanykás utóízzel. Méretei: magassága: 60-65 mm. szeptember 30. 2004. nagyobbrészt kifejlettek. fonáka világosabb zöld. meglehetősen mély. Pontozata egyenetlen. Csésze alatti ürege: gyűszű alakú. mely szederjesen. kissé kásás. töve kisebbnagyobb mértékben lehet húsos. eléggé vastag és erős. nyújtott hagyma alakú. csúcsa kihúzott. hosszú. Magvai: alig lapított csepp alakúak. mézsárgás árnyalatú.

^ ^ ^ • »5>. ábra. ábra. Piros körte . 15b. Fojtós körte -0 l6b.

Kerekded körte • " ^ ^ ^ ^ ^ S "i: Wti A0 19c. Csuszátlan körte n . ábra.17b. ábra.

kénsárga. satnya csészelevelek ferdén kihajlóak. piros vagy pirosló fahéj­ barnás. 1964).). 113 .21. Pontozata feltűnő. a rövid. (Pál Ádám kertjéből). Bordeianu és mtsai. Weisse Herbst-Butterbirne) (StoU 1888. 2004. szeptember 27. Megjegyzések: valószínűleg azonos a már Cato (Kr. rövid vagy közepes hosszúságú. töve húsosodott. Pirosoldalú körte Énlakán is található a Vészdonib teteje halárrészben (Szávai Márton közlése. Szára: 22-30 mm. Csészemélyedése: felületi kis mélyedés. Torzsátlan körte (22. vagy szépen rágyűalzik. gúla alakú koronával. Alakja: hosszúkás tojásdad. 2004. a gyümölcs húsa ránő a szárcsúcsra. ritkuló piros pontokkal végződő szélekkel. súlya: 60-65 g. enyhén ferde. Csészéje: teljesen nyitott. • Színe: zöldes-árnyalatú citromsárga. nap érte oldala élénkpiros. melynek peremén az elmosódott ormok észrevehet őck. Pirosoldalú körte Fája: kb.. sűrű. átmérője: 45-51 mm. Méretei: magassága: 56-63 mm. 50 éves. erélyesen növő. 234-149). és az ő nyomán Plinius (23-79) által említett Sementium („Búzavetési". e. közepes. de leginkább kisebb. szeptember 29. ábra) Gyűjtőhelye: Márkod. tömzsi körte alakú. . némelykor hosszanti zöld foltokkal. mélyedés nélkül. világosbarna. mivel egyik oldala doniborúbb. vastagocska és egyenetlen felü­ letű. Szármélyedése: nincs. ábra.Vetéskor termő") körtéből származtatott Császár körtével (Kaiserbirne.

nagyon vékony.22. 114 . világos gesztenyebarnák. Torzsátlan körte Csésze alatti ürege: kupakszerű. mindkét végük hegyes. zán. a húsos rész felénél kisebb. ábra. Magvai: hosszúkás tojásdadok. kö­ zéphelyzetű. liagynia alakú. Tüszője: jól fejlelt. közepes méretű. olykor kettő is van egy magüregben. Vacoköble: keskeny és megnyiilt. fehéres falú.

többnyire szabályos. 195-1). a szárcsúcsból befutó edénynyaláb kötegek eléggé szembetú'nőek. Megjegyzések: A Császár körtéhez áll legközelebb (Stoll 1888. némelykor csekély körgyűrűszea'í kis mélyedés leiiet a szárcsúcs körtil. vagy csu­ pán gyenge aromával. Bíró Gáborné lelkén \'an az eredeti fa). tompa csőrrel. de megnyúlt. törékeny. Magvai: lapított palack alakúak. váltakozóan lehet rövid vagy közepes hosszúságú. Pontozata rejtett (a rozsdabevonat miatt). 2004. olykor éppen tojásdad. Színe: alapszíne sárgás világoszöld. Tengelye: zárt. hogy több fajtát is neveznek Császár körtének. „régi körte" (Szávai Márton közlése). 115 . amelyeknek őse a Cato által említett „Sementium". de hiányozhat is. édeskés. IMéretei: magassága: 40-50 mm. vékony. hogy helyi keletkezésű. meg a Plinius munkájában előforduló „Lactea". kissé homályosan fénylő. melyet a napos oldalon. fojtós. Héja: fénytelen. erősen húsra tapadó. szinte ép szélű. általában köves. nem tárolható. sok kősejttel. Bőr körte (Nyárvégi körte) (23. Fája: levele tojásdad és kerülékes. rövid időtartamú. esetleg kissé tojásdad keililékes alakú. enyhén szennyes fehér. Weisse HerbstButterbirne). viszonylag tartósabb. de gyakran ferdén tűzön. Csésze alatti ürege: kicsi. nagyon aprón fűrészes szélű. megnyúllan kerülékes. de üdítő utóhatással. mely egyébként a termőhelyi feltételektől függően igen vál­ tozó. kiterült. előfordul. hagyma alakú. Ismeretes. fala vékony. amely azonban alig látható az irhabőrszínű. vagy inkább vékony. kissé kásás. tompa hegyű és lekerekített vagy szívesedő vál­ lú. tölcsér alakú. kősejtek határolják. kicsi körte. kellemes ízű. sötét fahéjLxirna. valamint az A. nyitott a rövid csészelevelek teljes kifordulása miatt. mindent eltakaró vékony rozsdabevonattól. Gallo (1449-1570) éitesítéséből ismert „pere ghiaciuole" lehetett (Stoll 1888). Tüszője: szűk. elnyálkásodó. Érése: szeptember-október. finoman fűszeres. szeptember 27. Húsa: szennyes árnyalatú fehér. Több tulajdonsága alapján a Stoll (1888) által közölt Császár körtéhez hasonlít. igen finoman fűrészes élű. mert ellenálló. az edénynyalábköteg a csésze alatti üregig jól látható. rövid. a perem egyenlőtlen enyhe domborulatai­ val. Vacoköble: csészeláji. sajátos tájfajta. de szívós. ábra) Gyűjtőhelye: linhika (Szávai Márton. aroma nélküli. többnyire egyenes. De a Rapaics (1940) által közölt teljesen elüt ezektől. Csészéje: nagy. nem vastag. Héja: vékony és sima. Fája: mérsékelten növekvő. édes.Tengelye: vékon\' cs zárt. Szármélyedése: nincsen. Levele nagy. némelykor málnavörös árnyalatú rozsdavörös bevonat is leplez. vékony. súlya: 30-55 g. közepesen vastag. olvadó. hamar szotyósodó. Szára: 20-30 mm. vagy a Nyári Kálmán körtéhez (Torzsátlan körte) CPalocsay és mtsai. kedves a tekintetnek. Érése: szeptember. de jó leves. vastag és bütykösödő. ám a kövecsessége kellemetlen. Alakja: hegyesedő köite alakú. hogy a gyümölcshús ferdén ránő a szárcsúcsra. Húsa: fehér. közepes nagyságú. Megi'egyzések: nagyon valószínű. Csészemélyedése: felületi tálkaszeal. de hosszú életű. sötét gesztenyeljarnák. átmérője: 40-45 mm.

23. Bőr körte 116 . ábra.

az elferdülések kismérvűek. 1953. Rozsdázata zöldes fakóbarnás színű és sűrűbb vagy ritkább hálózatosán az egész felületre kiterjed. Pontozata sűi"ű. átmérője: 50-53 mm. súlya: 45-65 g. szinte szabályos. részarányos. Alakja: gömbölyded-. de gyakran ferdén tűzött. vékony és nemrit­ kán aprón göcsörtös. szeptember. Méretei: mafíassága: 57-60 mm. többnyire egyenes. ábra. ferde kis mélyedés a szárcsúcs köilil. helyenként vékony haragoszöldes árnyalattal. 24a. 117 . faiiéjbarna. közepes hosszúságú. Veresbélű körtefa levele Szára: 28-32 mm. a csúcs röviden nyakasodó-csúcsosodó. a csészetáj szűkülő. tojásdad-körte alakú.Vcresbélű körte (24a-b. Szármélyedése: szűk. esetleg annál hosszabb. de hiányozhat is. s a napos oldalon rejtettebb. mely a napos oldalon kárminpirossal vékonyan fátyolozott. ábra) Gyűjtőhelye: Felsővidra. Színe: sárgászöldes.

Szerinte a velencei Szent Antal szerzetesektől került Erdélybe. Igen közel áll (majdhogynem azonos) a Bereczki Máté (1887) által leíit Vérbelű körléhez. írásos említése magyarul 1275-böl való: „Ad duas arbores piri Wereskurtucl vocatas" (Benkő L. majd kisebb-nagyobb rozsdafoltokká egyesülnek. súlya: 100-185 g.Csészemélyedése: keskeny. átmérője: 55-65 mm. Dániel Lőrincztől.. Színe: élénkzöld. nyári. kisebb gyümölcsöké vörösebb. többnyire részaránytalan (aszimmetrikus). rövidcsőrűek. Gogánváraljáról (Maros m. Fája: mérsékelt növekedésiéi. szal^ályialan eloszlású domboixilatokkal. köves. hogy ők kapták tőlünk. Csészéje: viszonylag nagy. Tengelye: tömör. tompa csúcsba enyészik." és „Vörös körivély. száraz és itt-ott szelíden érdes tapintású. Megjegyzések: a Veresbélű köite régóta ismert és igen elterjedt Hurópa-szerte. éltével sárgás zöld. Héja: érdes. Érése: szeptember második fele. Marton Szabolcs. birtokosának pedig rangot. Alakja: hosszúkás tojásdad-körte alakú." Húsa színe miatt különlegességnek számított. Magvai: lapított tojásdadok. A pontok szembetűnőek. valamennyire leves. fűzöld. Bereczki Máté (1887) Vérbélű körtéje: „kisded. ha­ nem több különböző fajtára vonatkozik. 1995). homályos. Méretei: inagassága: 85-92 mm. kerekded. kúposodó lombkoronát fejleszt. nagyon enyhe. néha tojásdad csiga. de ellenálló és hosszú életű. tekintélyt. Tüszője: zárt. majd gyengén sárgászöldes árnyalatúvá érik. nemcsak a 20. gesztenyebarnák. kelyhe körül szűk. különösen a csésze alatti üreg tájé­ kán. rövidke. Csésze alatti ürege: tágasabb kupak alakú. fakó heggyel. Márkodi Torzsa körte (25. leves. század elején a Szilágyságban. Vacoköble: gömbölyded. fala fehéres. gömbölyded. 118 . hosszúkás. s így a Kárpát-medencében. a lu'isos rész középrészéig terjed. édes. gyak­ ran hálózatosán összekapcsolódnak. ábra) Gyűjtőhelye: Márkod. gyenge aromával. Hz utóbbi emlékeztet erre az erdélyi fajtára. száraz. esetleg egyenes. a széles alapú. szembetűnő. a jó gazda hírét jelentette. meglehetősen vastag. de az is lehet. bágyadtan fénylő. sima. Húsa: pirosló vagy rózsaszín. rozsclázatlal borított. 2004. napsütötte oldalán. héja zöld. kövecses húsos rész övezi. lapos kisiányérkaszerű.. vékony. nem sokáig taii: hamar meglágyul". az árnyalat változik a gyümölcs nagysága és érettségi foka szerint.) kapta. Színe: bőre kissé vastag és keménykés. közepes nagyságú. melyeknek folytán a gyümölcs szennyes benyomást kelt. de nem mély. túléretten barnuló. Az elnevezés nem egy. de csak ritkán. elmosódott. hanem más tájakon is. sűrűek. rövidke csészelevelek he­ gye kifordul. szeptember 17. Már Lippai János (1667) is két fajtát emleget: „Vörös bélű körtvély. Pontozata és rozsdázata sötét mogyoróbarna. Erdélyben is. napos oldalán néha igénytelen pirossal márványozott vagy pettyezett. nagyon vékony pirosodó lehelet képződhet. amelynek „ojtóvesszejét" P. elejénte sápadt zöld. kis folton. közép-szerű.

ábra.25. Márkodi Torksa körte 119 .

igénytelen. gyenge savanyúsággal. s ilyenkor a szárcsúcs köilil szabálytalan dudorok nőnek. citromsárgává váló. kissé csésze­ vagy középtáji helyzetű. Csészéje: eléggé feltűnő. mint tompán fénylő. hosszant barázdált. Patakfalvi Lajos kertjéből). Megjegyzések: azonosnak tekinthető az Erdélyben régóta isméit Izamben fajtával (Nagy F. közepes liosszúságú. Alakja: gömbölyded vagy magasodó gömb alakú. szívós. édeskésen l'anyar. súlya: 130-175 g. igen aprón fűrészes élűek. megnyúlt hagyma alakú. Szára: 15-20 mm. többnyire húsos. Méretei: magassága: 65-80 mm. 2004. 1964). Szánnélyedése: nincs. Levelei tojásdad kerülékesek. szabadon hagyva a porzókör csonkját. vége kiszélesedik. 1853. Pontozata szembetűnő. Csésze alatti ürege: eléggé tágas. Tengelye: általában zárt. Bereczki 1877. sűrű. 120 . Érése: jól tárolható téli köite. Szármélyedése: igen kicsi vagy hiányzik. jól kifejlett. felső peremén a porzók körének jól látható maradványával. sötét gesztenyebarnák. rásimulnak a csészemélyedés falá­ ra. inkább kásás. napos oldala vörhenyes rozsdavörös árnyalatú. világos fahéjbarna. átmérője: 65-70 mm. a jól látható edénynyaláb-kötegek csak ritkán válnak szét a magüreg tájékán. dagadt tövű. Magvai: megnyúlt tojásdadok. Csészemélyedése: csaknem felületi kis szabálytalan mélyedés. esetleg közepes hosszúságú. eléggé kövecses. ábra) Gyűjtőhelye: Énlaka (Szávai Márton. széles domboailatokkal. Fája: erélyesen növekvő. melyet a kiterült csészelevelek szinte egészen elborítanak. Stoll 1888. szeptember 27. sötétzöld le­ vélzettel. Vacoköble: kisebb a g^áimölcshűs felénél. lehet apró szemölcsös a felülete. s a jól kifejlett és megmaradó csészelevelek laposan teililnek szét. Tüszője: jól fejlett. inkább homályos. többnyire léhák. szélesen kúposodó lombozatú. esetleg lapított tojásdad. zöldellően fehér. de nem bütykös. szinte kiemelkedik a csészemélyedésből. Őszi mocskos körte (26. kúposodó szártájékát a szárcstjcs körüli duzzanat még fel­ tűnőbbé hegyesíti. Bordeianu és mtsai. fahéjbarna zöldes foltokkal. Héja: tömött és vastag. a gyümölcs oldalán elmosódott bordák csak e részen sejthetők. kevés levű. Színe: szennyes almazöld. sötét fahéjbarna. több­ nyire szabályos vagy enyhén ferde. kissé ívek.Szára: 22-26 mm. inkább rövid. gyakran ferdén tűzölt. de nagyon kicsi csőrűek. gyűszű alakú. nem leszi kívánatos­ sá az egyébként szép alakú gyümölcsöt. de nem vastag fala nem záródik mindig. hálózatos vagy összefüggő rozsdázattá folyik össze („mocskos"). apró bütykökkel. Húsa: igen tömött. tompa vagy rövid hegvTlek. úgyhogy látha­ tóak a magok. de nem mély.

őszi mocskos körte 121 . ábra.26.

közepes nagyságú. Megjegyzések: bizonytalan eredetű régi tájtípus. nyálkásodó falú. Csészéje: közepes nagyságú és nyitott. csak olykor keletkezik ferdülése. de nem mély. elszáradnak. csaknem felületi. keililékes alakú. kissé lapított vagy tojásdad gömbölyded. némelykor a bordázat nyo­ maival a peremen. aránylag kicsi. 2004. hosszan elkeskenyedő. Csészéje: nagy és nyitott. fűszeres ízű. a porzóniaradványok nem láthatók. Tengelye: tömött. eléggé vastag és szívós.Csészemélyedése: felületi. Héja: homályosnak („kormosnak") tűnik a kiterjedt rozsdázat és a sűrű pontozat miatt. Kellemesen édes. ormóján felsejlenek a termés bordavégződései. Húsa: vajsárgásan fehér. rövid. Van nyári változata is. kissé ívelt. átmérője: 55-70 mm. tágas. vékony. olvadó. ábra) Gyűjtőhelye: Márkod (Marton Szabolcs). Érése: szeptember első fele. A Diel vajkörtére (Palocsay és mtsai. jól látható fűrészes szélű. Alakja: gömbölyded. ill. rövid. a húsos rész felényi részéig terjedhet. gyakran ferdén tűzött. sötét fahéjbarna. A „Mocskos körte" elnevezés azonban különböző. igen szabálytalanok. rövid hegyű. szeptember 16. csupán a némelykor meg­ maradó elszáradt porzók köre takarhatja a csészenyílást. lándzsás csészelevelei kiteiiilnek. Szára: 16-24 mm. elmosódott szélekkel. rozsdázatos vagy betegség okozta varasodásos fajtákra is vonat­ kozhat. közepes vastagságú vagy vastagocska. szépen árnyalt. Héján vékony szederjes rozsdázat képződhet. Csésze alatti ürege: gyűszű alakú. Magvai: megnyúltak. szabálytalan tálacska. lapított tojásdad. Színe: tompazöld. részarányos. Ez a minta az Őszi fehér vajkörtére (Stoll 1888). 1954) emlékeztet. amelyet Székely bergamot néven íit le Bereczki Máté (1887). a húsosodó szárcsúcs csaknem kitölti. többnyire szabá­ lyos. súlya: 55-85 g. különösen a pirosított felülete. Levele: közepes nagyságú. kicsi. egyébként többnyire szabályos. körülötte a gyümölcs húsa kö­ vesebb. sötétzöld. Méretei: magassága: 45-55 mm. Vacoköble: megnyíilt hagyma alakú. nagyon leves. ép nagyon kevés. gyakran elsatnyulnak. szabályos vállú. de kövecses gócok is képződnek benne. de nem túlságosan. rövid tompa csőrűek. igen feltűnően „szeplős". Csészemélyedése: csupán egy lapos tányérocskaszerű mélyedés. Tüszője: hosszúkás. de többnyire nem jellemző . külö­ nösen a csésze alatti üreg tájékán sűnjn kövecses hús övezi a vékony edénynyalábokat. napos oldala kétharmada-egyharmada szennyes kárminpiros. mert a csészelevelek töve jól kifejlett és függőlegesen álló. majd enyhén sárgászöld. Bölkényi körte (27. Szármélyedése: sekély. töpörödött hegye pedig szétálló. Pontozata viaszbarna. de csak közepes vagy annál sekélyebb mélysé­ gű. bőrnemű. a magház tájékán marad meg tartósabban. szíjas. 122 . Vacoköble: gömbölyded hagyma alakú. Csésze alatti ürege: gyűszűszenj. töve né­ melykor elhúsosodó.

sűrű kövecses övezet kíséri. de szakadó.27. sötét gesz­ tenyebarnák. kellemesen olvadóvá. fényes. rövid csőrrel. Húsa: zöldes árnyalatú fehér. Lé­ dús. Tengelye: többnyire zárt. sőt hamarosan szotyóssá válik. niajd vajszínű árnyalatú fehér. üdítő savanyúsággal. Bölkényi körte Tüszője: aránylag nagy. Magvai: megnyíilt és enyhén lapított tojásdadok. de a pirosló részen tompán fénylő. édes. de rövid érési időtartama alatt meglágyul. a lalliánya vastagocska. Héja: homályos. meglehetősen vastag. Kezdetben tömött és szemcsés. 123 . gyenge. de töré­ keny. ábra. élvezetes. gyakori pirosló beárnyalással (innen a hivatalos elnevezés).

közepes hosszúságú. 2004. hosszant lapítottak. Moldvai körte (28. tömötten kövecses hússal övezett. csúcsratörő. széle ép vagy alig láthatóan aprón fűrészes élű. általában kél. szembetűnő izabcllafakó pontokkal és kiterjedt. Héja: kissé merev. esetleg bordázottak. Tengelye: nyitott. 1964). széles és mély.Érése: szeptember. édeskés. fala fehéresen tompán fénylő. ábra) Gyűjtőhelye: Énlaka (Bíró Gábor). de nem nagy. nagyon aprón fűrészes szélű. különösen a szár tájékán. Húsa: homályos fehér. sötét gesztenyebarnák. Palocsay és mtsai. középtáji. de meglehetősen vastag. Csésze alatti ürege: gyűszű alakú. csak erdei vackorba fogant meg az oltás". halvány zöldessárga. széles domboailatok beívelésével. Méretei: magassága: 48-58 mm. némely jellegében pedig a Champagnyi körtéhez (Stoll 1888). Szára: 13-20 mm. a körbefutó edénynyaláb szélesen kövecses résszel övezett. Megjegyzések: Azonosnak tekinthető a Nyári bergamott. Fája: erélyesen növekvő. Gúla alakú koronája még most is erőteljes és sűrű. Levele tojásdad vagy kerülékes. Dinnye körte) fajtával (Goethe és mtsai. szabálytalan rozsdafoltokkal. átmérője: 60-70 mm. kerekített vállú. elnyálkásodik és megbar­ nul. Alakja nagyon hasonlít a későbbi érésű Grassane bergamote-hoz. vékonyan viaszos. Tüszője: kerülékes. 124 . gyenge aromával. nagy. hegye rövid. bőrnemű. 1894. Valóban hasonlít valamelyest egy Bojár körte nevű fajtához (Bordeianu és mtsai. Piros bergamotl („Nyári pergament. lapított. szeptember 28. a ferdén kihajló csészelevelek csak részben borítják be. súlya: 100-125 g. de nem sűrű. hamar elpuhul. elfásodó. Érése: szeptember vége-október eleje. töredező. közepes nagyságú és kisebb. Színe: halvány citromsárga. gyakran satnya magot tartalmaz. Szármélyedése: kicsi. gömb alakú koronát fejleszt. szabálytalan. sűrű. Fája: öreg. Megjegyzések: népi kiválogatású tájfajta. „hozta az oltóágat az öreg Bíró Mihály 1811-1812 táján Moldvából (terményeit ánilta ott). Csészéje: közepes nagyságú. tojásdad kerülékes. Magvai: duzzadt tojásdadok. nagyon rövid csőrűek. Csészemélyedése: eléggé fejlett. elmosódottan cikkes. mindkét vége lapos. homályos. eléggé köves. töve mérsékelten duzzadt. Alakja: lapított gömb. olyan mint egy szép fánk (pánkó). peremén a bordaszerű sugaras. jól kiképzett. Vacoköble: kerekedő hagyma alakú. válla szívesedő vagy kerekített. oldala kiszélesedő. amely azonban hosszabb száni és nem annyira lapított. 1954. a porzómaradványok is takarhatják. Levele kicsi. rövid hegyű. kásásán leves. Borza 1962). Neve (és termesztője) szerint moldvai eredetű (az oltóág). szabálytalan dombonjlatos csésze alakú.

ábra. Moldvai körte 125 .28.

ábra. Színe: éretten szalmasárga és ennek zöldesebb és okkeres árnyalatai szürkészöld foltocskákkal. Demeter Áipád kertjéből). ábra) Gyűjtőlielye: Érüaka (Szávai Márton. súlya: 75-90 g. Tinóorrú körte 126 . közepes vagy annál kisebb. többnyire szabályos. lakó. Méretei: magassága: 53-60 mm. szeplciiiber 27. 2004. Alakja: gömbölyű. homokszínű. Pontozata igen apró. átmérője: 50-55 mm. 29.Tinóorrú körte (29. nem feltűnő.

Színe: sötétzöld. jól észrevehető. külö­ nösen szembetűnő a csésze alatti üregnél való sűrűsödése. Érése: szeptember második fele. egy hét) megpuhul. majd halványzöld. erőteljes. hosszan lapítottak. ízében a Sárga körtéhez hasonlít". szemölcsös felületű. Megjegyzések: meglehetősen idegen az ismertebb fajtáktól. Szármélyedése: nincs. egyenes. Csésze alatti ürege: tölcsérszerű vagy V alakú. bőrnemű. jól látható. Tengelye: nyitott. kis­ sé csipkésen fűrészes élű. Vacoköble: nagyobbacska. göcsörtös. vékony. enyhe bordaszerű kiemelkedésekkel. Héja: vékony. elszotyósodik. igen liosszú. de szembetűnően elhatárolt a gyíimölcs csú­ csától. gyakran két maggal. töve kissé szélesebb. augusztus 9. kihúzott hegyű. nyitott. sötét gesztenyebarna színű­ ek. kupak alakú. láthatóan elhatárolt. de némelykor hiányzik. hagyma alakú. csúcsa viszont húsosodó. haragoszöld. hosszan kihegyezettek. rövid csőrrel. Mádától É-ra). elszáradó csészelevelei keskenyek. Pontozata rejtett. feltűnő. elmosódott domboRilatokkal a szár­ csúcs környékén. piszkosfehcr falú. Gömbölyded körte (30a-b. mint leves. 1952. 1964). Csészémélyedése: nincs. a behatoló edénynyalábok fejlett köteget képeznek. Levele: elég nagy.Szára: 50-55 nini. Alakja: gömbölyű vagy alig csúcsosodó gömbölyded körteszerű. tojásdad-keililékes. Szára: 25-35 mm hosszú. szabálytalanul hul­ lámos. homályos. gyengén fűszeres. Csésze alatti ürege: közepesnél fejlettebb. főleg a csészetájon és ferde. bágyadtan fénylő. inkább kásás. apró körte. a gyümölcshús középrészéig terjed. töve kissé szélesedő. igen hamar (kb. a hamvasszürke rövidke csészelevelek kifordulva szin­ te vízszintesen a csészemélyedés falára fekvők. a magház falát stJrű köves övezet határolja. Csészemélyedése: közepes arányiéi. Méretei: magassága: 30-35 mm. könnyen szakadó. Csészéje: feltűnő és nyitott. elmosódott egyenetlenségekkel. Szármélyedése: keskeny felületi laposodás vagy ferde kis barázda a húsosodott szárcsúcs körül. a csésze körüli gömbölyödés enyhén. Húsa: tompán fehér. Vacoköble: általában közepes nagyságú. egyenes vagy enyhén ívelt. ábra) Gyűjtőhelye: Középalmás (Zalatnától DNy-ra. átmérője: 35-37 mm. Csészéje: nagy vagy közepes. vastag. Szávai Márton szerint „külsőleg a Torzsátlan. Magvai: tojásdadok. 127 . édeskés. Tüszője: nagyocska. Az ősi erdélyi fajták közül a Zabbalérő és a Marosvásárhelyi körtefajtákkal lehet rokonítani (Bordeianu és mtsai. közepesen vastag. erőteljes. tányérocska alakú horpadás. kisebb-nagyobb sárgászöldes és citromsárga foltokkal váltakozva. csúcsa azonban húsos.

Gömbölyded körte Tüszője: kicsi és zárt. szívós és vastag. édes. ábra. Húsa: fehér. a csésze alatti üregig feltűnően folytonos. Magvai: aprók. ferdén lapított tojásdad alakúak. Tengelye: duzzadt és zárt. Fő­ leg aszalásra és pálinkafőzésre való.30a. rövidcsőrűek. Héja: sima. de hamar barnul. Érése: augusztus. gyengén fénylő. kevés levtj. szorosan kitöltik a magházat. gyenge aromával. 128 . lisztes-kásás.

t.V 24b. Veresbélű körte 30b. Gömbölyded körte m . ábra. ábra.

ábra.<) ^ i> 32b.31b. Pergamott körte IV . Szürkés körte <>. ábra.

Ződ körte 34c. ábra. Hamvasszőke körte . ábra.33b.

* \ 35b. ábra. Zöld almakörte 36b. ábra. Pirosas aUnakörte VI .

töve kis bütykösödéssel. Alakja: gomboljál. hosszabb vagy rövidebb heggyel. szép. És közel áll a niarosszalatnai Hamvasszőke körtéhez is. augusztus 9. átmérője: 25-27 mm. kékellő árnyalattal. csúcsa enyhe húsosodással. súlya. hamvas szürkészöld. szabályos. ép széllel. 1952. Megjegyzések: nagyon hasonlít (talán változata) az ugyan e helységben gyaíjtött Szürkés körte fajtához. 31a. a húsosodott szárcsúcs kitölti. Csészemélyedése: felületi kis kerekded horpadás. vastag. Színe: szinte egyöntetűen szürkés haragoszöld. Levelei keskenyedő kerülékes alakúak.Fája: szabadon növekedett erdei-ligeti Fáiioz hasonló. gúla alakú lombkoronával. ábra. Szürkés körte 129 . 25-30 g. ábra) Gyűjtőhelye: Középalniás. nagyon kifejlett. Méretei: magassága: 25-26 mm. vackorszenj. Szürkés körte (31a-b. Szára: nagyon hosszú (31-35 mm). kicsi. Való­ színűsíthető közös eredetük. szűkülő vállal. alacsony csúcsú. szárra csúcsosodó. Szártnélyedése: nincs.

Alakja: kissé magasodó gömb alakú. nem igen leves. Valóban nagyon hasonlít ehhez a fajtához (Stoll 1888). eltartható 10-15 napig. rozsdafoltokká sűrűsöd­ nek a nagyon változó nagyságú és alakú pontok. de szinte mindig ívelt. Vacoköble: gyengén körvonalazott. merev és szívós. Régi. kávébarna színűek. esetleg a szárcsúcs köáil lehet kisebb ferdülése. általában kettesével egy tüszőben. Az erdélyiérchegységi Zalatna bányászati körzetébe tartozó Középalmás régi lakosai között sok volt a Felvidékről. széles. a rövid és tövükkel összenőtt szürkés-niolyiios csészele­ velek l'erdén terülnek ki. ÉK-re). lapított tojásdad. Húsa: érés kezdetekor tömött és kemény. kúp alakú lombozatú. de sima felületű. fásodoti vesszőszerű. Tengelye: szembetűnő. október 10. szép nagy fa. fonákuk ezüstösen szürke. közepes vastagságú. Színe: fakózöld és halvány citromsárga. Magvai: duzzadt kis tojásdad alakúak. fehér színű. kissé hosszúkás-gömbölyded hagyma alakú. édeskés ízű. alig sejthetően csészetáji. okker sárgás­ barna vagy világosbarna. a tüszők között kissé duzzadtabb és hasítékos. rövid csőrrel. jelenkori nevét külleméről nyerhette. kékesen árnyaló haragoszöldek. s nevét a régi bécsi pomológusok Wiener Kirschbirne. Erre utalnak termőlielyének múltbeli népesedési-települési és foglalkozási körülményei is. sűrű. hogy régi termesztett fajta ez a ragadványnevű körte. Régente azokban a tartományokban a korai körte­ fajták közül a Pünkösdi körte volt elterjedtebb. sárgazöld szabású. eredeti neve(i) feledésbe merült(ek). Levelei aránylag kisebbek. ép szélűek. avagy Pünkösdi. zárt. s a csésze nyitva marad. vagy lilás-téglavörös árnyalattal befuttatott. Szára: hosszú (33-36 mm). de töve és csúcsa duzzadtabb. sem a Bú­ zával érő avagy Zöld muskotály (alakja miatt) fajtákkal. Lippai János (I6O6-I666) szerint: „Az első Elővel-érő. A régi korai körték közül nem hasonlítható sem az Apró muskotály (színe miatt). Fája: 100 évesnél öregebb. némelykor másutt is. többnyire egyenesen tűzött. Pontozata szembetűnő. egy kevéssé hosszúkás. Méretei: magassága: 37-41 mm. Csésze alatti ürege: szabályos kis kupak alakú." Akkoriban Pozsonyból szállították Bécsbe. ábra) Gyűjtőhelye: Fenyéd (Székelyvidvarhely mellett. később megpuhul. de még erőteljesen növekvő. szotyósodik és megbarnul. akik szülőföldjük gyakori g^óimölcseit is magukkal hozhatták. a csészetájon. Érése: augusztus első fele. Tüszője: kicsi. vackorszerű. Pünkösdi pergament körte Nagy Ferenc 1869-beli jegyzékében is meg van említve. 130 . szabálytalan barázdácska a szárcsúcs körül. szabályos. Bécsi cseresznyekörte nevén je­ gyezték fel (Rapaics 1940). Szármélyedése: esetleg kicsi. Mor\'aországból betelepült szakmunkás. Héja: homályos. csaknem lándzsásak. a nap érte oldalán szederjes kánninpiros. ép falú. 1955.Csészéje: aránylag nagy. de nagyobb a húsos rész fele részénél. avagy Cseresnyével-érő körtvély. minősége (nyersen való fogyaszthatósága) való­ színűsíti. Megjegyzések: korai érési ideje. súlya: 40-52 g. átmérője: 36—45 mm. de gyak­ ran hiánvzik. zöldesfehér. keskeny keililékesek. Pergamott körte (32a-c. vastagocska. kicsi. de nem mély.

32a. ábra. Pcrgamott körte 131 .

fala vékony. Vacoköble: nagy. közepes mélységű és szélességű. törékeny. Héja: homályos. aprón molyhos csészelevelek vízszintesen kiteriiltek.32c. nagyjából csillag alakú világosbarna rozsdázat borít. fehér. ép. de laza szövésű. Érése: október. vastag. Pergamott körtefa levele Csészemélyedése: sekély. pergamenszerű. döblecízű. a csészemélyedés falára lapultak. édeskés. szinte lé nélküli. majd szennyes-. sárgásbarna vagy vilá­ gos gesztenyebarna színűek. Csésze alatti ürege: kicsi kehely alakú. esetleg csak felületi laposodás. retek alakú. összeköt­ tetése a tengellyel jól kivehető. kis kerek horpadás. kissé édes. omlós. me­ lyet jellemzően vékony. Magvai: szabálytalan alakúak. finoman érdes. lisztes-kásás. Csészéje: nagy és nyitott. 132 . szürkésfehér. a szürkés. ábra. kövecses. Tüszője: nagy és zárt. csészetáji. Húsa: halványzöldes árnyalatú fehér. mindkét végük duzzanatos. Tengelye: laza kötelékű és hasadékos.

zárt és ép falú. kissé magasodó gömb. mely lényegében megegyezik a Bereczki Máté (1887) által említett Piros bergamot (Bergamote rouge. Ződ körte (33a-b. általában a húsos rész középrészéig terjed és közepes helyzetű. Pergament körte Mocskos körte néven volt elterjedve. szinte visszás tojásdadok. Borza (1962) szerint „a Szé­ kelyföldön a Bergamot. 1869. de törékeny. Téli. Hamvasszőke körte [Marosszalatna]). a szár felőli rész domborodó. sötétbarnák. általában enyhén ívelt. gyakran csak népi hiedelem alapján. Pontozata szembeötlő. Lippai János (1667) két változatát. átmérője: 36-40 mm. súlya: 26-31 g. röviden kihegyezettek. Szára: 56-62 mm. Színe: világoszöld és sárgászöld között változó. századbeli) gyümölcsészek ismerték a Nyári (Király). tányér alakú. ábra) Gyűjtőhelye: Gyergyószentmiklós. A székelyföldi „Pergament" körték alakköréL:)e foglalható (a begyűjtött fajták. aprón egyenetlen felületű. fűrészes szélűek. Vacoköble: gömbölyödő hagyma alakú. Nagy F. Bereczki 1877). barnák. Pergament" megnevezés több körtefajtára is vonatkozhat. mely téglavörös vagy rozsdavörös árnyalatokba piail. csúcsára egyenetlenül ránő a gyümölcs húsa. 1956. Csésze alatti ürege: kupak alakú. enyhe egyenetlenségek miatt kissé részaránytalan. Őszi. szóbeli közlése). Pergamot. Levelei hosszúká­ sán kerülékesek. Több változata (valójában. Rothe Bergamoth). Bereczki Máté (1887) íita volt: „többféle köitefaj van e név alatt felemlegetve". 2004. 133 . A későbbi (19. körkörös apró repedezettséggel. hegyes csészelevelei a tövükön összenőttek. nap érte részein olajzöldes-sárga. Tengelye: vékony és zárt. Szármélyedése: általában hiányzik. Téli hosszú csíkos. szemölcsös felületű. érdes. szürkés­ zöldes gesztenyebarna. gyakori a léha mag. hosszúcsőrűek. de lehet szabályos is. közepes méretű. töve csak kissé kiszélesedő. rövid és kicsi. szennyes sárguló barna. Magvai: viszonylag aprók. Bergamotte d'été) fajtával. esetleg kis gödröcske a gyümölcs csúcsosodása következtében. kicsi körte. csúcsuk kifordult. mfnták közül) az Őszi mocskos körte (Énlaka). Tüszője: hegyesedő lapos tojásdad. a Tinóorai körte (Énlaka). Megjegyzések: „Bergamot. vékony. zöldes.Fája: évszázados. igen hosszú. Ugyancsak más alakkörbe tartoznak az Erdélyi-szigethegység falvaiban talált „Gömbölyded" körtetípusok (Gömbölyded körte és Szürkés körte iKözépalmásI. Méretei: magassága: 35-39 mm. a Nyári és a Téli pergament fajtát említette. (1954) könyvében közölt Nyári Bergamott (Piros Bergamott. enyhén csúcsosodva. nagy kúposodó lombozattal. vagy csak megnevezésében) létezik jelenleg is (Szávai Márton. nem mély. Pünkösdi. a csészetáj laposabb. Csészemélyedése: sekély. nyitott. Téli Vilmos perga­ ment fajtákat (Bodor 1812. esetleg közepes vastagságú. Héja: vastag. a Bölkényi körte (Márkod). október 4. „körtésedő". és a Palocsay és mtsai. Alakja: gömbölyű és gömbölyded. aprón molyhosak. a Torzsa körte (Küküllőkeményfalva) és ez a fenyédi Pergamot körte. de még erélyes. Csészéje: közepes nagyságú. szabályosan keskenyedő vállúak. Az Esztelneken Torzsa körte néven gyűjtött minta teljesen eltérő típus. többnyire enyhe kis egyenetlen domboailatú falakkal.

Júliusi esperes) Húsa: fehér. olvadó.33a. rövid ideig tárolható. Érése: október. ábra. A Zöd körte és alakköre (jobbróL Dombról. laza szövetű. édes. Lipcsei retekkörte. leves. 134 .

elmosódott szabályta­ lansága alig vehető észre. igen hosszú szár. Szármélyedése: nincs. szeptember. 1952. Csésze alatti ürege: kupak alakú. Abba az alakkörbe sorolható. Színe: világosszürkés árnyalatú zöld.Fája: idős. amelybe a Dombrói köite (Kispestény). kissé molyhos és szür­ kés csészelevelek kihajlók. a Zöld Pichel körte és a Weiler mustkörte Nyugat-Európában régen termesztett fajtákra emlékeztetnek. de még erélyesen növekvő. Méretei: magassága: 26-30 mm. sőt nagyon hosszú. hagyma alakú. sűrűn pontozott. Csészemélyedcse: felületi sekély. szürkésen barnászöld. tágas. a pontok pirosló kerületűek s a felületet kissé érdessé teszik. szennyessárga. a Gömbölyded körte (Középalmás) és a Szürkülő körte (Kiskocsoba) is tartózik. átmérője: 28-32 mm. s ame­ lyek a Kárpát-medencében is már rég honosak voltak. viszonylag vastag. majd hamvasszürkés. súlya: 25-35 g. ábra. de nem mély. nagy. 34a. merev és egyenes. csúcsa húsosodó. ábra) Gyűjtőhelye: Marosszalatna (Garassá község). Megjegyzések: valószínűleg valamely nemes fajla és a vackor (alak. a Szürkés körte (Középalmás). Hamvasszőke körte (34a-c. Csészéje: a gyümölcshöz képest nagy. Alakja: gömbölyű vagy (a csészetáj) kissé lapított gömbölyű. a héj csészeláji repedezeusége) kereszteződéséből természetes kiválogatással ke­ letkezett változat. nagyméretű. gömbölyded. de szélesebb és szabályos oldalú mélyedés. Hamvasszőke körte 135 . kicsi körte. Szára: 33-36 mm. vagy csekélyke köríves barázdácska. Vacoköble: gyengén elhatárolt. a tö\aikön összenőtt. hosszú. töve kissé szélesedő (bökösödő). a csészemélyedés falára teáilők. amelyek a Lipcsei retekkörte.

Héja: kissé egyenetlen felületű. homályos. vastag. Dombról körte.34b. 136 . Gömbörlyded körte. Hamvasszöke körte. Magvai: gyakran satnyák. ábra. a kifejlettek lapított tojásdadok. Weiler körte) Tüszője: kicsi. barnák. rövid hegyűek. tompa fényű. tömör. Lipcsei retekkörte. lent: Fakó [Barna] körte. Tengelye: vékonyka. lapított és zárt. Szürkés körte. Hamvasszöke körte vackor típusú alakköre (fent jobbról.

laposdad gömbö­ lyű. táblázat. zöld udvarú pontokkal sárgászöld. keskeny vállú. kevés levű. illetőleg minőségben csökevényesedett származéka. csészetája is csak keskenyen laposodó. Alakja: gömbölyű. 1955. átmérője: 42-48 min. 1894) Weiler Muslkörle (Anonymus 1922) Méret 28x30 mm. kevés levű. szotyósodó és barnuló. szotyósodó tömött. édes tömött. 28 g 29x34 mm. Ennek a fajtának alakkörébe sorolható még az Erdélyi-szigethegység déli. Több tulajdonság­ ban a Lipcsei retekköitéhez hasonlít (Bereczki 1886. 1964). Emlékez­ tet továbbá a Zöld Pichel-körte (Stoll 1888). kevés levű. Maros völgyére lejtő településein talált több változat (5. ábra) Gyűjtőhelye: Gyergyóalfalu. kissé féloldalasan szabálytalan. dumbravenel Gömbölyded körle (Almás) (P. leves leves. Megjegyzések: Lehet egy hosszas természetes kiválogatás eredményeként kelet­ kezelt helyi fajta. Goethe és mtsai. nagyon aprón. szür­ késbarnás rozsdázott zöldessár­ ga. 30 g 25x26 mm. 32 g 40x35 mm.Húsa: fehér. a na­ pos oldal narancsos zöld. megnyíilt kerülékes. valamint a Weiler mustköite (Anonymus 1922) fajtákra. mint a: kispestényi Dombról körte. a kiskocsobai Szürkés köite (34 ábra) (Bordeianu és mtsai. szotyósodik tömött. cukros. kevés leviTÍ. szeptember. laza kúp alakú koronával. tömött. plevite) Szürkés körte CKözépalmás) (P. olva­ dó. Az Erdélyi-szigethegység déli lejtőinek településein talált ősi típusú körtefajták hasonlósági köre Név. rozsdaponlos hagyma augusznis tojásdad göm­ bölyded tojásdad göm­ bölyded hagynia októbernoveinber október augusztus végeszeptem­ ber október 41x38 nun magnyúlt hagyma 60x40 mm göm­ bölyded gömbölyded Zöld almakörte (35a-b. 5. rövid hegyű. finoman fűrészes élű. seine) Donibrói körte (Kispestény) ( P. durduce) Pakó (Barna) körte (Kiskocsoba) (P. táblázat). 1894). erélyes növésű. 40 g 42x48 nini Alak gömbö­ lyű. Levele kicsi. leves. nagyon enyhén és tompán kúposodé gömbölyű. édeskéssavanykás fojtós. Fája: nagy. esetleg majdnem közepes nagyságú. na­ gyon fűsze­ res kásás. Érése: szeptember. édeskéssavanykás Érés szeptem­ ber augusztus augusztus zöldessár­ ga zöldessár­ ga. Méretei: magassága: 3 5 ^ 5 min. a középalmási Gömbölyded köite. a középalmási Szürkés körte. vajsárgás árnyalatú feliér. 27 g 32x36 mm. kicsi. súlya: 45-55 g. szotyósodik kásás. 137 . De lehet valamely termesztett fajta helyi környezeti feltételekhez al­ kalmazkodott. murRi) Zöld Picliel körte (Stoll 1888) Lipcsei retekköric (Goeilic et alii. származás Hamvasszőke körte (Marosszakiliia') (P. tojásdad tojásdad gömbö­ lyű széles körte Szín zöldes szennyes sárga szürkés haragos­ zöld zöldessárVacoköböl gömbölyded hagyma liosszúkásgömbölyded hagyma hagyma Hús tömött.

s ez esetben a szárcsúcs vékonyan húsos. kissé ívelt.és tompacsőrűek. a keskeny és kicsi szürkés­ barna csészelevelek rézsútosan kihajlók.35a. a közepesnél kissé hosszabb és szinte az egész hosszá­ ban egyenletesen vékony. haragos sötétzöld. gömbölyií hagyma alakú. laza. ha­ tározottan savanykás. mely a körte összképét meghatározza. A régi fajták közül a Champagnyi borköitére emlékeztet ugyan (StoU 1888). Vacoköble: nagy. sötét gesz­ tenyebarnák. lehet egyenesen álló vagy kissé ferdén tűzött. Csésze alatti ürege: tölcsérszeixí. homályos. amely valamely nemes híjtából keletke­ zett. Tüszője: nagy. közepes szélességű. Húsa: fehér. ez kisebb foltokban. kősejtes réteg övezi. Héja: sima. egyenetlen fala miatt szabálytalan. a szűkülő csészetájhoz viszonyítva. de sekély a horpadása. Szármélyedése: hiányzik. közepes szélességű és mélységű. kásás és kősejtes. rövid. zárt. Csészéje: közepes nagyságú. közép helyzetű. az alapszíntől elütő zöldebb és hamvasszürke udvarú. Csészemélyedése: kis tányérocska. de nem azonosítható vele. sárgászöld. 138 . lapított csepp alakúak. vastag. Érése: szeptember. esetleg nagyon finoman szemcsés tapintású. s ennek köszönhetően olvadó. Magvai: hosszúkásak. ábra. Szára: 28-33 mm hosszú. kéklő zöld. kevés édességgel és gyenge aromával. főleg a nap éite helyeken. Pontozata sűrű. a mostohább környezeti feltételek miatt annak elsatnyulása vagy kereszteződése által. vízízű. Ekérő üpus a Pirosas almakönéiől is. feltűnő. de kénsárgává szelí­ dül. vagy csupán csak egy kicsi körbarázda. sárgászöldes barna. érett gyümölcsről válik. félkörös tarsolyszerű. Megjegyzések: olyan helyi körteváltozat. de bő leves. Zöld almakörte Színe: alapszíne. Tengelye: laza szövedékű és teljesen nyitott a tüszőtájon. nyitott vagy félig nyitott.

1955. 36a. kicsi. ábra. ábra) Gyűjtőhelye: Gyergyóalfalu. szeptember 23Méretei: magassága: 35-42 mm. esetleg •cözelít a közepes nagysághoz. Pirosas almakörte (fent) és Salzburgi körte (lent) 139 . súlya: 40-55 g. átmérője: 46-50 mm.Pirosas altnakörte (36a-b.

mely a nap érte részek felé árnyalt átmenettel téglavörösbe. Néhány kisebb különbségtől eltekintve azonosnak vehető a Salzburgi körtével. kellemesen aromás. Csésze alatti ürege: kupak alakú. Kicsi rozsdafoltok ritkán képződnek rajta. középszerű. ábra) Gyűjtőhelye: Gyergyóalfalu (Gyergyószentmiklós mellett). Vacoköble: lapos hagyma alakú. amelyet már Lippai J. Szára: 26-30 mm. gyengén elhatárolt. vastagnak tűnő. de nem mély. • Alakja: tojásdad. barnás árnyalatú rozsdavörösbe vált. ritkán előforduló enyhe szabálytalansága nem feltűnő. átmérője: 40-47 mm. hogy valóban származási helyét őrzi nevé­ ben. hamar barnul. (1667) is leírt: „Szalczpurger körtvély. olvadékonnyá váló. Nincs olyan okunk kételkedni. Szármélyedése: körkörös. ahol ne lenne megtalálható". Megjegyzések: Neve alma alakú körtére utal. keskeny nyílású peremmel. csak hogy igen köves. Tüszője: kerekded." Hosszúkás alaktípusú körtefajták Csúcsos zöld (Névtelen) körte (37a-c. Rapaics (1940) is általánosan ismertnek vélte: „Augusztus végének. szemcsés szövetű. erősen kősejtes a halárvonala. melyet a porzószál­ maradványok takarnak. vékonycsőrűek. ferdén lapítottak. vagy kissé hosszabb a közepesnél. jó édes leves. vékony. Apfelbirn). 140 . Nem hasonlítható a Bereczki Máté által leírt (1877) Almakörtéhez (Bergamotte ponime. többé-kevésbé szabályos. laposan gömbölyded. a csúcs felé keskenyedő. amely valójában bergamotszerű. egyenetlen gödörke a szár csúcsa körül. 1955. nincs olyan körzet a Közép-Duna medencében. mint a Salzburgi. nagyon eny­ hén görbült. majd vajsárgás árnyalatú.Alakja: gömbölyű. Magvai: rövidek és szélesek. a tüszőlájon hasítékos. hamvas sötétzöldből vált sötétbarnába. sötétbarnák. fala hullámos. egyenesen álló. Világosszürkés pontozata ritkás és a vörös színű felületen látszik jobban. a csészetáj laposabb. édes. 1964). szeptember elejének körtéje a Salzburgi. Héja: sima. viszont emlékeztet egy marosvásárhelyi vajkörtére (Bordeianu és mtsai. általában szabályos. Tengelye: laza kötegű. a gyümölcsliús középrészéig terjed. vékony és merev fala fehér. szeptember. Színe: halványzöldes citromsárga és tiszta sárga. más-felöl szép vörös. Méretei: magassága: 50-55 mm. kicsi méretű. szélesen elmosódott domborulatai a csé­ szetáji sugaras cikkesedésben szembettlnőbb. zárt és nagy. hosszú. a csészelevelek is rövidek és kifelé hajlók. nagyon vékony viaszréteg vonja be." Stoll (1888) szerint: „kevés olyan [körteifajta van annyira elterjedve. de nem azonos azzal se. hosszúkás: egy felől zöld szabású. talpasodó. leves és puha. széles. Csészemélyedése: tálacska alakú. sok kősejttel. Érése: szeptember-október. gyengén fénylő. Csészéje: kicsi és szűk. vastag. kissé csésze­ táji. Húsa: eleinte fehér. alatta sűrűek a kősejtek. de könynyen szakad. rend­ szerint kettesével vannak egy üregben.

üdítően édes. Vacoköble: orsó alakú. hosszúkás csőrűek. ábra. Magvai: csepp alakúak. Csészemélyedése: tányér alakú vagy csaknem egyszintű. hul­ lámos falú sekély kis mélyedés. néha vízízű. középtáji helyzetű. majd lágyuló. de egyenesen tűzött. haragoszöld és olívzöld. zöld foltosán fakóbarna. eléggé duzzadtak. Tüszője: duzzadt tarsoly alakú és záit. Szármélyedése: korongszerű. fénylés nélküli. ho­ mályos. Csúcsos zöld (Névtelen) körte 141 . csak ritkán hasítékos. vékonyan viaszos tapintatú. keskeny kis horpadás a szárcsúcs körül. Héja: enyhén finoman szemcsés. többnyire tömör. gyengén fűszeres. ol­ vadóvá válik. fala sima és merev. enyhén domboai. bőr alatti rejtettnek tűnik. sötét gesztenyebar­ nák. vékony. a csészetájon fakóbarnás árnyalatú. mert eléggé leves. érdes felületű. kezdetben tömör. a deresen molyhos csészelevelek szétterültek a csészemélyedés falán. összeköttetése a csésze alatti üreggel jól látszik. Csésze alatti ürege: kupak alakú. másutt ritka. majd sárgásfehér. közepes nagyságú. Világosbarna pontozata egyenetlen eloszlású. Tengelye: vékony. Csészéje: közepes vagy annál nagyobb és nyitott. a nap éite részeken világosabb zöld. jól elhatárolt. arányos méretű. Húsa: zöldes árnyalatú fehér. többnyire hosszú. enyhén ívelt.Színe: sötétzöld. változó hosszúságú. 37a. néhol sűiiíbb. ritkábban közepes hoszszúságú. Szára: 3 0 ^ 8 mm.

ábra.37b. Zöld Magdolna körteváltozatok 142 .

mely sűrű. többé-kevésbé szabálytalan. zöld színű. ábra) Gyűjtőhelye: Középalmás (Zalatnától DNy-ra. vékony fala homályos fehér. 1894. amely e helyi típus esetében a termőhely mostoha. Magvai: duzzadlak. De való­ színűbb. csúcsa kissé duzzadt. Szára: 37—Í7 mm hosszú. Fája: erőteljesen növekvő. tömött és kövecses. közepesen leves. Színe: szedéskor kissé szürkéllő és kéklő haragoszöld. csaknem egyszintű falakkal. hogy a Zalatna környéki Nyugat-Európából betelepített bányászokkal került a vidékre. nem feltűnő. augusztus. Megjegyzések: jellegei alapján helyi félvad fajtának is lehetne tekinteni. Lényegesebb eltérés az érés időszakában van. 1628) és az igen elterjedt Zöld Magdolna körléhez hasonlít. súlya: 40-55 g. Csészéje: eléggé nagy és nyitott. Hosszúkó zöld körte (38a-b. Tengelye: tömött. széles kúp ala­ kú lombkoronával. Alakja: hosszúkás-körte alakú. 1964) . 1964). százévesnél idősebb. változóan nyakasodé. 1954. a húsos rész fele részéig terjed. homályos. nem feltűnő. közepes vastagságú. kékesszürkéllő homályossággal takart. Bordeianu és mtsai. Goethe és misai. vastag. kicsi mélységű. apró és hamvas szegélyű pontokkal behintett. lapított tojásdadok. hűvösebb (Gyergyóalíalu Er­ dély leghidegebb helysége) éghajlatának tulajdonítható. az Erdélyi-érchegység DK-i lejlője). de szembetűnő. nagy. kicsi körte. gyakran párosával fejlődnek egy üregben. cimpáik esetleg kissé összehajlók. De emlékeztet egy Würtemberg környékéről származó Stuttgarti Kecskepásztor körtefajtára (Siuttgarter Gaishirte) is (Anonymus 1922). Érése: augusztus második fele. sőt ezen a Hosszúkó zöld körtén a Zöld Magdolna fajta némely jellege is sejthető (Bordeianu és mtsai. átmérője: 26-34 mm. vagy kissé nagyobb annál. 1964). szorosan kitöltik a magüregei. 143 . Palocsay és mtsai. vékonyan húsosodon. egyenes vagy enyhén ívelt. Az elterjedtebb termesztett fajták közül legjobban a Kolozsvár környéki Kicsi körtéhez hasonlít (szinte azonos azzal) (Bordeianu és mtsai. elmosódott domború felületlel. többnyire egyenletes. Vacoköble: középhelyzetű. dúsan fejlett. Csésze alatti ürege: kupak alakú. rövidcsőiTÍek. esetleg azonos vele (Bereczki 1877. savanykás-édes. Méretei: magassága: 35-45 mm. men a rövid. 1952. Szármélyedése: nagyon felületi kis egyenetlen körbarázda a szárcsúcs körül. Megjegyzések: a nagyon régi (Le Lectier.Érése: július-augusztus. Húsa: zöldesfehér. éréskor sárgás árnyalatúvá tompul. Csészetnélyedése: széles kis horpadás. alsó harmadukig összenőtt szürke csészelevelek egyenesek. Héja: bőrnemű. Tüszője: kicsi és zárt. hosszúkás orsó alakú.

Méretei: magassága: 61-75 mm. ábra) Gyűjtőhelye: Gyergyóalfalu. vagy megfigyelhetők szürkésbarnás.38a. 144 . általában szabályos vagy kissé részaránytalan elferdült kúposodó része miatt. szeptember 23. kisebb a közepesnél. esetleg feketés­ zöld. a horpadásos részek zöldesebbek. kúposán megnyúlt köne alak. Hosszúkó zöld körte Fűszeres körte (39a-b. palackszeilá. 1955.31 mm. kerek és szembetűnő pontok is. élénkebben zöldek. átmérője: 29-. de nem kicsi. Alakja: iiosszúkás körte alak. Színe: halványan sárgászöld. ábra. ugyancsak í'eltijnöbben.

Csúcsos zöld körte 38b.37c. ábra. ábra. Hosszúkó zöld körte VII .

ábra.40b. Havasalji körte VIIl .

rövid. 1953szeptember. mert a nyakasodás nem egyforma. csúcsi fele vastagabb és húsos. sekély horpadás. Csésze alatti ürege: kúp ala­ kú. Héja: vastag. sima és gyengén fénylő. Alakilag hasonlít ugyan néhány „muskotály" fajtához (Palocsay és mtsai. Bordeianu és mtsai. Megjegyzések: ez a népi minősítési elnevezés több és teljesen különböző körtefaj­ tát és változatot jelöl Erdély-szerte. Alakja: gömbölyded. Csészemélyedése: felületi lencseszem. tompa csőrűek. szabályos hagyma vagy orsó alakúnak tűnik. 1954. Érése: szeptember. ábra) Gyűjtőhelye: Fehérvölgy (Gyalui-havasok D-i. Az Énlakán talált Fűszer körte telje­ sen különbözik ettől a Gyergyóalfaluban gyűjtött Fűszeres körtétől. jó aromás. tömör. Fűszeres körte Tengelye: vékony és zárt. csúcsa felé homorú. súlya: 25-30 g. közepesen nagy. főleg színe és érési ideje miatt. átmérője: 40-43 mm. túlérett gyümölcsről válik. nyakasodé. de nem mély. mérsékelten leves. Némely helységben. 1964).Szára: 28-40 mni. de hamar barnul. esetleg köze­ pes nagyságúak. sárgásbarna színűek. Ez a különös jellegű. eny­ hén féloldalas. Méretei: magassága: 4 2 ^ 8 mm. Havasalji körte (40a-b. rövidke csészelevelek kiteililtek. kissé szabálytalan. több­ nyire egyenesen tűzött. nagyon édes. 145 . kicsi. tövi részén vékony és kicsi bütyke van. hegyesedő-köite alakú. olykor kesernyés utóízzel. különleges minőséget. Húsa: fehér. főleg. édeskés körtefajta bizonyára hosszas termesztés eredményeként ke­ letkezett ősi erdélyi gyümölcs. Bihar-hg. eléggé kiterjedt. Szármélyedése: nincsen. laza szövetű és kásás. DK-i találkozása kanyar­ jának lejtője az Aranyos folyó mellett. Magvai: aprók. Tüszője: inkább nagy és zárt. 39a' ábra. 1228 m tszf. ám egyikkel sem egyeztethető elfogadhatóan. Vacoköble: gyengén elhatá­ rolt. csúcs alatt). de szinte mindig ívelt. de a szár csatlakozását gyűmszcnl kis duzzanat jelzi. többé-kevésbé sza­ bályos. a hamvas barna. Csészéje: viszonylag nagy és nyitott. településen a muskotály (mocskotár) jelzi a hasonló. Topánfalva ÉNy-i.

de általában egyenesen eredő. Pontozata rejtett. többnyire szabályos. Havasalji körte Színe: szürkészöld. de csúcsa elhűsosodva duzzadt. hosszú és vékony. szürkésbarnás. Szármélyedése: nem képződik.40a. Csészemélyedése: felületi kis kerekded mélyedés. 146 . összképe: szennyes-zöld mái-ványozott honiokszínnel pettyezve. amely foltonként zöldesebb vagy dohánybarnásabb árnyalatú. szépen ívelt. zöldes foltos színű. ábra. legfeljebb kis gödröcskék lehelnek a csúcsosodás folytán. Szára: 43-46 mm.

Színe: szürkés sárgászöld. Méretei: magassága: 32-37 mm. s a gyümölcshöz képest közepes vastagságú. de nem mély. a felső háromszögletű rész sugarasan vízszintesen kiterült a csészemélyedés laposodott falára. esetleg vé­ konyabb. kevés levű. vastag és szívós. nem mély. esetleg sekély horpadás a szárcsúcs köilil. Szára: 33-37 mm hosszú. Magvai: közepesen nagyok. hegyesedő-köite alakú. nemesítési kiinduló. többnyire kettesével egy tüszőben. de lehet egyenes is. túléretten megbar­ nul és szotyós. Héja: homályos. Csészemélyedése: felszínes. hogy valamely nemes fajtával kereszteződött helyi félvad változat. lehet hasítékos a tüsző táján. egész hosszában szinte egyforma. Csésze alatti ürege: kupakszeal. eléggé tágas. szeptember. Megjegyzések: tipikusan termesztett körte alakja miatt nem sorolható a vackorok csoportjába. karéjosan lapított csepp alakúak. tömött és szemcsés. erősen kősejtes övezetű. A pontozata nem látható. kissé ívelt. ábra) Gyűjtőhelye: Fehér\'ölgy. Csésze alatti ürege: gyűszűszeixí. laza kötegű. kissé csészetáji. majd fehér. Előnyös kiválogalási. szinte vízszintes. Húsa: tömött. összehúzó. kisebb a húsos rész felénél. nagyon vékonyan viaszos és sima tapintatú. sima és homályos. 1953. amely elviseli a havasalji mostoha környezeti viszonyokat. átmérője: 3. rövid. de változó méretűek. 147 . Vacoköble: hagyma alakú. de hiányozhat is. Érése: szeptember második fele. összeforrott része egyenes.Csészéje: nagy és nyitott. kissé széles. csőilik felé szőkülők. jórészt eltakarják a porzószál-ma­ radványok. talpsze­ rű. Alakja: gömbölyded-köite. rozsdázat sem. Csészéje: nagy és nyitott. Húsa: zöldesfehér. ritkán hasítékos. Édeskés­ savanyú. szemcsés. s felső része csillagszerűen vízszintesen kiterült a csészemélyedés falára. szabályos vagy majdnem szabályos. október eleje. eléggé széles. a molyhos csészelevelek töve párkányszeitlen forrott. Levelei: kisebljek. Tüszője: hosszúkás sarló alakú. kevés levű. Magvai: duzzadtak. Szármélyedése: csak egy kis laposodás. megpuhulva barnuló. vízízű. duzzadtak. édeskés-savanyú. geszte­ nyebarnák. Vacoköble: nagy. kásásodó. nagyon aprón fűrészes élűek.3-37 mm. hatái'vonalát a széles kövecses övezet jelzi. Héja: száraz. Tengelye: igen vékony. retek vagy hagyma alakú. vastag és szívós. általában egyenes állású.(genetikai) anyag. kicsi méretű. Apró körte (4la-b. rövidke és hirtelen csúcsosodással. kicsi lűhegyűek. Tüszője: szűk és záii. Tengelye: vékony. valószínű azonban. dohánybarna színű. súlya: 18-20 g. de zárt. többnyire zárt. szabályos kerülékesek. kis behajlás. helyenként barnás-okkersárgás árnyalattal. a molyhos csészelevelek tövi.

nagyon aprón fűszeres. Nyakas körte (42a-c. Méretei: magassága: 70-75 mm. átjnérője: 45-51 mm. súlya: 64-76 g. 148 . vagy tipikusan kerülékesek. október 11. szinte ép éllel. közepes nagyságú. Apró körte Érése: szeptember-október. rövidke heggyel. de nem azonos azzal. ábra. Levelei: általában kicsik. kerekded kerülékesek. Megjegyzések: A Havasalji körtével hasonló típusú. Való­ színűleg ez az Apró körte is nemesített fajtával korcsosodott. DNy-ra). ábra) Gyűjtőhelye: Bikafalva (Székelyudvarhely mellett.4la. 1955. kere­ kedő vállal.

Nyakas körte Alakja: liosszúkás nyakasodó-körte alakú. Egyenletes felületű. 149 . Szára: 29-30 mm. könnyen törik. de nem szembetiJnően. közepes hosszúságú és inkább vékony. szárazon sötét gesztenyebarna. ívek és ferdén tűzött. világosbarna. szép külle­ mű körte.42a. de végei vastagabbak. némi szennyes-zöld kis foltokkal. nap éite oldalán sűalbb. mint az árnyékban levőé. Pontozata szembetűnő. ábra. némelykor kissé görbült. Színe: sárga és aranysárga. nap érte oldala viaszsárgán és narancsvörös árnyalatok­ kal szép élénk pirosba változik. majdnem kobakszeiij és szinte szabá­ lyos.

42b. ábra. Nyakas körte (fent) és a Római zsírkörte (lent) 150 .

Tengelye: vékony. de a magüregek tájékán lehet hasítéka. Ez a Bikafalván talált szép körte azonosnak tekinthető a Római zsírkörtével (Goethe és mtsai. s ez is. határvonala csak rész­ ben látható. Erdély különböző részein megtalálható. Csészéje: közepes méretű és nyitott. 1894. a csészelevelek szétterültek a csészemélyedés falára. a táj feltételei által kialakított típu­ sa. annak egy sajátos. egyenes vagy ferde állású. a gyűszű alakú tágabb rész szűk csövecskével csatlakozik a gyümölcs tengelyéhez. erősen csészetáji. vékony.Szármélyedése: nincs. Csészemélyedése: tányérszenJ felületi kis horpadás. a csészemélyedés falára lapultak. kissé érdes felületű. ábra) Gyűjtőhelye: Bikafalva. Megjegyzések: nevét. Csészemélyedése: felszínes kis kerekded iiorpadás. Érése: szeptember-október. közepes nagyságú vagy annál kissé nagyobb. Vacoköble: nagy. de a „Kicsi nyakas" körte is más fajta. laza szövetű. átmérője: 53-63 mm. fakó rozsdázattai borítva. Csésze alatti ürege: kupak alakú. több fajtára. nicn rácsúcsosodik a gyóiniölcs iiúsa. ferde tojásdad. Csészéje: közepes nagyságú és nyitott. Stoll 1888. de egyik többnyire léha. kevés levű. szederjes. Tüszője: zárt. Színe: eleinte sárgászöld. Levelei: inkább kisebb méretűek. Szára: 35-^i5 mm. bizonyára. fala vékony és sima. miként sok népi név. feketés gesztenyebarnák. üregenként általában két mag képződik. barna színe sötét olajzöld foltok­ kal tarkított. egyenlőtlen és elmosódott kiemelkedésekkel-domborulatokkal. közepes nagyságú. változatra vonatkozhat. Csésze alatti ürege: tölcsér alakú. karcsúsodó. mindkét végükön rövid és tompa csőrük van. a peremén levő porzóma­ radványok takarják. 1964). A Kolozsvár környéki „Nyakas" körte (Borza 19Ó2) nem azonos ezzel az udvarhelyszéki változattal. Bordeianu és mtsai. csúcsa egyenetlenül húsosodott. csúcsosodó gömbölyded-körte alak. Héja: nagyon finoman szemcsés felületű és kissé zsíros tapintatú. mert a gyümölcs húsa a szárcsúcsra hegyesedik. majd világossárgává véglegesítődik. Pontozata rejtett. szélük kissé kanyargósán fűrészes. Kicsi nyakas körte (43a-b. Méretei: magassága: 5()-74 mm. október 11. hegyük igen rövid. palack vagy orsó alakú. rozsdázattai bevonva. Alakja: körte alak. Húsa: sárga árnyalatú fehér. halványan fénylő. édes. szabálytalan. 151 . súlya: 75-130 g. kü­ lönösebb aroma nélkül. nyakasocló alakjáról nyerte. 1955. Szármélyedése: nincs. közepes hosszúságú és vastagságú. a keskeny és barnásszürke és tövükön öszszenött csészelevelek kiterültek. többé-kevésbé szabályos. kimondottan kerülékes alakúak. Magvai: változó alakúak. lapított. kifejezetten kásás. vállaik olykor ferdék. vé­ kony rozsdázata sugarasodó a szárcsúcs körül.

az edénynyalábok mentén aprón kövecses.43a. Kicsi nyaltas körte Vacoköble: gyengén elhatárolt. Tüszője: közepes nagyságú és zán. ábra. kisebb a húsos rész felé­ nél. fala sárgásfehér és harántráncai is képződnek. 152 . csészetáji. hagyma alakú.

43b. ábra. Nemes kolmár körte, melyhez a Kicsi nyakas körte liasonlítható

Magvai: lapított tojásdadok, rövid és tompa csőiijek, fahéjbarnák, többnyire épek és kettesével vannak egy magüregben. 153

Tengelye: vékony, de a vacoköbölben nyitott. Héja: kissé egyenetlen felületű, eléggé vastag, bőrszei"ű, homályos. Húsa: vajsárgás fehér, finoman, kissé kásás, de nem kövecses, jó leves, édes, kel­ lemes ízű és enyhe szegfű illatú. Érése: október első fele. Fája: erélyes növésű, természetes alakulása, terebélyes lombozattal. Levelei általá­ ban kisebbek, kerülékes lándzsás alakúak, rövid hegyűek és hegyesedő vállúak, fino­ man fűrészes szélűek. Megjegyzések: a Székelyföldön (különösen Hargita és Maros megye helységei­ ben) annyira elterjedt, hogy őshonosnak tartják. Neve kétségtelenül eredeti népi kelet­ kezésű, s talán a gyümölcs alakjára utal, termesztési körülményei (gondozottabb gyü­ mölcsöskertek) és kiváló minősége külföldi származását is valószínűsíthetik. A régóta ismert termesztett, nemes fajták közül a Nemes kolmár körtéhez (Passe Colmar, Regentin) (43b. ábra) hasonlít legjobban (Bereczki 1886; Goethe és mtsai. 1894; Anonymus 1922; Bordeianu és mtsai. 1964). Stoll (1888) a kolozsvári Ritter G. kertészre hivatkozva említi, hogy „Erdélyben a Nemes kolmár a legelterjedtebb téli körte". Euró­ pai széles körű elterjedését sok hasonneve is mutatja: „annyi hasonneve van, hogy la­ pokat lehetne azokkal teleírni, Leroy 53 nevét számolja el, az ismertebbek közül" (Bereczki 1886). Vajas körte (44a-c. ábra) Gyűjtőhelye: Gyergyóalfalu, 1955. Méretei: magassága: 59-63 mm, átmérője: 48-55 mm, súlya: 60-91 g; közepes nagyságú. Alakja: csúcsosodó tojásdad-körte alakú, általában szabályos részarányos, esetleg a csúcsán képződik kis ferdeség. Színe: szalmasárga és viaszsárga, amely narancssárgával kárminpirosba megy át a napos oldalon. Az egész felület jól látható, kávébarna, szürkés kávébarna, kerek pon­ tokkal van egyenletesen behintve. Szára: 50-55 mm; hosszú és vékony, ívelt és ferdén tűzött, kiszáradáskor hosszant ráncolt, rőt árnyalatú sárgásbarna. Szármélyedése: szűk, kicsi, egyenetlen mélyedés, nem feltűnő. Csészemélyedése: széles tányér alakú, hullámos oldalakkal, szabályosnak tűnő sekély kis belaposodás. Csészéje: közepes nagyságú vagy szűkebb és nyitott, a nem nagy, megbarnuló, molyhos csészelevelek kiterültek. Csésze alatti ürege: táguló V alakú, közepes vagy kisebb. Vacoköble: orsó alakú, gyengén elhatárolt, finoman kövecses övezet jelzi jobban. Tüszője: eléggé feltűnő, zárt, fala vékony és nyálkásodó. Magvai: duzzadtak, nagyok, ferde és lapított tojásdad alakúak, tompán csúcsosodók, sötétbarnák, többnyire kettesével egy magházban. Tengelye: nyalábjai laza kötegűek és középen nyitottak. Héja: tompa fényű, zsíros tapintatú, sima, inkább vékony, de szívós. Húsa: vajsárgás fehér, laza szövetű, kásás, kevés levű, kellemes aromájú, édes. Érése: szeptember.

154

44a. ábra. Vajas körte

Fája: erélyesen növekvő, szabad természeti jellegűvé visszaalakult, százévesnél idősebb, nagy körtefa. Megjegyzések: minden bizonnyal őshonos helyi köitefajta, de gyaníthatóan vala­ mely nemesített régi változatból ered. Rokonítható a Pisztráng körtével (Bereczki 188Ó; Stoll 1888; Bordeianu és mtsai. 1964; Dibuz 1984), melytől érési idejével különbözik lényegesen. Hasonlít az Izambert fajtából származtatott Capiaumont vajonchoz, de szárhosszúságától eltekintve az Erdély-szerte régóta elterjedt Császár körtéhez (Perga­ ment, Őszi pergament, Vajkörte) is nagyon közel áll. „Minden oly körte, mely ennek húsa finomságával, olvadékonyságával s kedves ízével bír, vajoncznak, vajkörtének (Beurré, Buttersbirn) neveztetik a világon" (Bereczki 1886).

155

44b. ábra. A Vajas körte hasonlósági köre (fent: a Pisztráng körte két változata; lent Caplaumont körte)

156

Változékony körte (45a-c. ábra)

45a. ábra. Változékony körte

157

45b. ábra. Nyári Kálmán körte, melyhez a Változékony körte hasonlítható

Gyűjtőhelye: Fornádia (Déva mellett), 1952. szeptember 20. Méretei: magassága: 94-103 mm, átmérője: 62-66 mm, súlya: 120-150 g; nagy, olykor nagyobb, illetve közepes méretű; a közepes méretű magassága: 55-58 mm, át­ mérője: 50-54 mm, súlya: 65-80 g. Alakja: megnyíilt-köite alakú vagy gömbölyded tojásdad körtealak, menedékesen, egyenetlen kiemelkedésekkel és horpadásokkal, hosszabban vagy rövidebben kúposodik, csésze felöli része egyenlőtlenül gömbölyödő, általában kisebb-nagyobb mér­ tékben ferde. Színe: halvány hamvaszöld, majd citromsárga, mely a hajlatokban és árnyékos ol­ dalon szürkésbarnára fakul, a nap érte részeken pedig szalmasárga, hol aranysárga, narancssárgává erősödhet és vékony rózsaszín lehelettel is pirulhat. Pontozata váltako­ zóan sűixí vagy ritkább és apróbb, némely esetben szinte rejtett, máskor szembetű­ nőbb. Vékony rozsdafoltok főleg a csészetájon és a hajlatokban képződhetnek. Szára: rövid, a nagy példányoké 30-33 mm, a közepes méretűeké 13-16 mm; kö­ zepes vastagságú, vagy annál vékonyabb, töve enyhén kiszélesedő, csúcsa duzzadt. 158

45c. ábra. Változékony körte

159

zsugorodottak. széle ép vagy nagyon aprón fűrészes. a közepes nagyságúaké vékony. a tüszőtáján hasítékos. csatlakozása a csésze alat­ ti üreghez jól fejlett. laza kötelékű. szakadozó a fala. vagy hasas tojásdad alakú. hogy a régi és sokszorosan keveredett Nyári Kálmán [Kármán] körtének egy tájfajtája. általában szabálytalan mind az oldalai. Megjegyzések: nagyon valószínű. kősejtes ré­ teg övezi. enyhén ívelt és szinte mindig ferdén tűzött. csak­ nem lándzsa alakú (Pynis daeagrifolid) Pali. 160 . homályos. hasas körte alakú. Magvai: hosszúkás tojásdad vagy ferde csepp alakúak. lédús. kisebb részben közepes. Lustig Adolf kertjében volt egy vén Kálmán körtefa. enyhén mézízű. de nem olvadó. Húsa: fehér. Bereczki (1877) leírása szerint: „Igen változó. lapos és zárt. Csésze alatti ürege: tölcsér alakú. mind pedig a csészetája és szárcsúcsa körüli dombonilatok miatt. Téli háj körte (46a-b. ábra) Gyűjtőhelye: Márkod (Marton Szabolcs kiskertjében. a patak partján). tömött. ék alakú. tövük kes­ keny peremmé nőtt össze. Színe: sárgászöld vagy halvány citromsárga. Tomcsányi 1979) leírásaival egye­ zően hasonlítható össze ez a Változékony körte. enyhén érdes. rövidcsőrűek. mert a csúcsosodás egyenetlen domborodásokkal nő rá a szárra. nem roppanó. kemény. Csészéje: többnyire félig nyitott. hegye rövid. a magház körül szemcsés­ köves. Érése: szeptember-október eleje. Fája: erélyesen növekvő. a csészelevelek kicsik. fakóbarna. átlagosan nagy.. hosszúkás-körte alak. Szármélyedése: hiányzik. Méretei: magassága: 75-95 mm. kisebb a húsos rész felénél. átmérője: 55-70 mm. teljes értével élénk citromsárga vagy aranysárga. száraz. de nem mély. nem is kásás. 1870-71 köilil Aradon. Összképe nem vonzó.. de nem mély. és elmosódot­ tan egyenlőtlenül.. többnyire szabály­ talan emelkedéses és hovadásos fölületű. súlya: 130-200 g. lombkoronája szétterülő. főleg a horpadásos fe­ lületeken. napos oldalán nem ritkán szép pirossal belehelt. szennyeszöld lóitokkal. jelleg [Batiz 2000]) levele. melynek válla kissé nyélrefutó. Tüszője: sarló alakú.. Csészemélyedése: tálka alakú. 2004. de több­ nyire szabálytalanul kuszált. Nagyon érdekes. Héja: meglehetősen vastag. néha kellemesen fűszeres. sötétbarnák. mely az érés folyamán kénsárgává vál­ tozik. vékony. többé-kevésbé sugarasan hullámos falú. sűrűn és csaknem egyenletesen szembetűnő élénkzöld körvonalú egérszürke pontokkal behintett és gyakoriak az agyagbarnás rozsdafoltok. laposodó gömb alakú.húsosodó. szembetűnő a keskeny kerülékes. enyhe sárga árnyalattal. Tengelye: vékony. meglehetősen széles. Színe elejénte világoszöld. Vacoköble: hosszúkás-keskeny orsó alakú. vagy a közepes méretűeknél kis domború oldalú gödörke. jó édes. szep­ tember 29. kissé széles. tompa fényű. legtöbbnyire buczkós. 1954." Más gytimölcsészek (Stoll 1888. Palocsay és mtsai. Alakja: hosszúkás-tojásdad.

4lb. ábra. ábra. Apró körte • # • N 42c. Nyakas körte D C .

ábra.50c. Esztelneki Torzsa körte .

46a. ábra. Téli háj körte 161 .

s ez esetben nagyobbacskák. rendszerint ferde állású. de nem szotyósodó. nagyon leves. Érése: október második fele. közepes hosszúságú. 162 . varas látszatú. a körülötte levő gyümölcshús igen köves. Héja: érzékelhetően vastag. homályos. igen egyenetlen peremmel. sokkal jobb. de a magházak között szétnyílt üreges. alig érzik. Csészemélyedése: közepes nagyságú vagy kisebb sekély tálacska. Tüszője: hosszúkás ferde tojásdad. a tövükben levő porzómaradványok gyakran teljesen letöredeznek. Magvai: szabálytalan csepp alakúak. mint szép. mint az ép. tömött. Csésze alatti ürege: tölcséres. aljában a bibe maradványával. eléggé szűk. mert hosszan kihegyesedő csészelevelei mereven kihajlanak és rálapulnak a csészeniélyedés peremére. csak egy csekély ellaposodás vagy körbcl'utó kis barázda a horpadó húsos szárcsúcs köilil. Tengelye: alig sejthető.46b. több a fejletlen. jellemzően elhúsosodó csúcsú. esetleg zöldes árnyalattal. Téli háj körte Szára: 30-35 mm. ívelt csőrűek. de jó. de törékeny. valódi „hájkörte". gyengén elhatá­ rolt. szűk és rövid csövű. ábra. sötét gesztenyebarnák. fényes fehér falú. kellemes fűszeres. a húsos rész felénél kisebb. elenyészően köves. egyébként inkább vékony. l'ahéjbarna. Kitűnő körte. rövid. Húsa: fehér. mérsékelten édes. Vacoköble: megnyíilt hagyma alakú. legfőképpen igen olvadó. Szármélyedése: valójában nincs. Csészéje: teljesen nyitott.

Palocsay és misai. Színe: eleinte zöldes citromsárga. éretten szinte egyöntetűen okkersárgás viaszbar­ na. a porzószái-maradványok takarják az üreget. kúposodó gömb alakú koronát ne­ vel. eléggé vastag a jól kifejlődött edénynyaláb-kötegek miatt. Bordeianu és mtsai. de nem vastag. a Virgoiileus fajtával (amely Stoll szerint „Ziemlich áhnlich mit Saint Germain") úgyszintén rokonítható (Stoll 1888). mely gyakorta változó sűrűségű hálózattá szövődhet. 1954. rövid szálkásan fűrészes élű. alig kásás. de jó leves. Bőr körte (Őszi körte) (47. húsra tapadó. Alakja a Téli esperesre is em­ lékeztet (Goethe és mtsai. Csésze alatti ürege: tölcsér alakú. kerülékes. ez a fa 40-50 éves lehet. Szármélyedése: nincs. Húsa: fehéres vajsárga. rövid hegyű. érdes felületű. Levele: tojásdad kerülékes. a hegyesedő gömbölyded-körtcalak. közepes nagyságú. nyálkásodó. rövid csészelevelei többnyire felállók s csupán a hegyeik hajlanak ki. „Iklrom különlíöző körtefa van a ház előtti udvaron. szeptember 29. átmérője: 50-58 mm. sötét gesztenyebarnák. ki­ sebb a húsos rész felénél. de kisebb annál (Palocsay és mtsai. 1894). nyélrefutó vállú. rövid hegyűek. fi­ noman fűrészes szélű. 1964). csúcsa olykor kissé elhúsosodhal. . édes. súlya: 70-90 g. Szára: 24-30 mm. kerekded hagyma alakú. Héja: homályos. ananász dinnyére em­ lékeztető aromája jól érződik. a peremen egyenetlen szelíd domborula­ tokkal. kősejtes húsos rész övezi. Magvai: oldalról lapított csepp alakúak. 2004. fehér színű fala igen vékony.Fája: erőteljes növésű.Mindeniket a férje ojtotta 25-30 éve. Megjegyzések: a Saint Germain fajtához hasonlít (Bordeianu és mtsai. rö%'id hegyű. l%i. 1954). Érése: október eleje. ábra) Gyűjtőhelye: Énlaka (Szávai Marton. Levele: eléggé terjedelmes. Tüszője: szűk. Csészeniélyedése: felületi kis tálkaszerű. liaragoszöld lombozatú. és többnyire szabálytalan az egyenetlen domborodások miatt. Alakja: hosszúkás-körte alakú. szinte a csésze alatti üregre van helyezve. vagy a kissé nyakasodó körtealak (kobak) felé való átmenetekkel. mert a gyümölcs a szárcsúcsra rátapad. Csészéje: közepes vagy kisebb. Tengelye: tömött. olvadó. Vacoköblc: kifejezetten csészetáji. irhabarna sűitl pontozással behintve. Megjegyzések: Bosc kobak fajtához nagyon hasonlít (azonos?). közepes hosszúságú. nagy részük satnya. Bíró Berta kertjéből). Méretei: magassága: 70-T^0 mm." (Szávai Márton). 163 . vagy kissé hosszabb. kerek vállú. közepes vagy kicsi.

Bőr körte (Őszi körte) 164 . ábra.47.

ábra) 48. ábra. Ószi vaj köríve (48. Őszi vaj körtve 165 .12.

Fája: százévesnél idősebb. Megjegyzések: legjobban az Avranchesi jó Lujza fajtához hasonlít. Csészéje: közepes. szűkülő peremét elmosódott domborulatok képezik. de lehel össze­ szűkült és csak félig nyitott. hosszú hegyűek. helyenként zöldessárga árnyalattal. vonásokká folyik össze. esetleg közepes vastagságú. Érése: október. Héja: vékony. szeptember 29. legnagyobb átmérője a középrésznél csészetájibb. tompán fénylő. megifjított. ferdén tűzött. Szára: 42-46 mm. s ez esetben félig nyitott vagy majdnem nyitott. Tengelye: vékony. nem laposodó és több­ nyire csak kissé szabálytalan. a csészelevelek tövében rögzültek. csupán a hegyesre kihúzott csúcsa miatt tér el az alaktól. mérsékelten leves. de csak enyhén nyakasodó. átmérője: 55-60 mm. gyengén fénylőfehér falú. szembetűnően fűrészes élű.Gyűjtőhelye: Márkod (Siklódi Sándor kertje). erélyesen növő. nem feltűnő. valószínűleg azzal azonos. csúcsa húsos. a nem nagy csészelevelek összerücsköllek. vékony és lágy. vékonyabb. nagy körte. kellemesen édes és fűszeres. 166 . Fontozata igen apró. 1955. Színe: mézsárga és halvány narancssárga. Szármélyedése: nincs. sűrű. de a csészetáj is szűkül. Méretei: magassága: 75-80 mm. gyakran élénkvörös udvarral. Csésze alatti ürege: kupak vagy kis tölcsér alakú. különösen a megpiailt részeken. ez kiterjedhet a felület felére-kétharniadára. majd citromsárga. nem köves. 2004. mely a nap érte részein narancsos rózsaszín és kárminpirossal befuttatott. Alakja: hosszúkás tojásdad-körte alak. különösen a csúcsi része. szembetű­ nően szabálytalan. Rózsás körte (49. a csésze alatti üreg felett kis területen köves. Pontozata szabálytalan eloszlású. közepes nagyságú. mely kisebb vagy terjedelmesebb teljesen sza­ bálytalan foltokká. eléggé hosszú. a magiiázak közötti része lehel üreges is. kívána­ tos gyümölcs. Csészemélyedése: szabálytalan kis tányérocska. október 25. Alakja: kúposodó hosszúkás-körte alakú. nem lapulnak a csészemélyedés peremére. gyengén elhatárolt. Levele jellemzően kerekded. ábra) Gyűjtőhelye: Rava (Erdőszentgyörgy és Bözöd mellett). ívelt. Színe: tompa világoszöld. jellemző a napos oldalán kialakuló leheletszerű téglavörös pirulás. fakó színű. Húsa: olvadó. súlya: 150-180 g. nyakasodé tojásdad-köitealak. helyenként rozsdafolttá tömöáil. s végül halvány mézsárga. Méretei: magassága: 90-96 mm. átmérője: 60-70 mm. Tüszője: hosszú.vagy dohánybarna. különbség főleg a levele alakjában mutatkozik. Vacoköble: keskeny orsó alakú. tapadási felülete kissé vastagabb. a porzószál-maradványok felső karimáján. a gyümölcs húsos része felénél kisebb. sok a léha. közepesnél hosszabb. Magvai: megnyúlt tojásdadok. citromsárgás zöld. sötét gesztenyebarnák. zabszem alakú. súlya: 90-110 g. sötét fahéjbarnára szárad. irha. szabálytalanul csúcsosodva tapad a húsosodó szárra.

49. Rózsás körte (fent) és Clairgeau körte (lent) 167 .ábra.

fényes felületű. kissé egyenetlen felületű. majd barnába szárad. Magvai: szabálytalanok. csészetáji. felületük molyhos. szennyes-zöldből sötét olaj­ zöldbe. nyitott. ívelt és a legtöbbször ferdén tűzött. 1954. a léha magok nem ritkák. változó. szemölcsös felületű. világos gesztenyebarnák. szabálytalan. kövecses. Tüszője: lapított tojás alakú. fényes. Megjegyzések: ez a körte a Clairgeau fajtával azonos. leves. Méretei: magassága: 70-84 mm. mérsékelten édes. kicsi és zárt. a tövükön összenőtt. szeptember. fala vékony. nyitott. Csészéje: közepes vagy keskenyebb. igen jellemzően hosszú vagy nagyon hosszú. orsó alakú. Csésze alatti ürege: tölcsér alakú. gyenge (tejeskukorica) aromával. rövid heg>áik teljesen kiterült. csúcsa húsos. rövidcsőaíek. Érése: október második-november első fele. inkább vé­ kony. az emelkedések és horpadások (a nyakasodás) elmosódottak. a gyümölcs szárra csúcsosodásától függően. Szára: 61-82 mm. sötétebb zöld kerületű pontok az egész felületet sűrűn tarkítják. a csészelevelek töve összenőtt. 1964). de vége mélyre hatol. lapítottak. rendszerint a szár dőlés felőli oldalán. átmérője: 52-62 mm. kemény és erős. nagy. Színe: vidámzöld. megkapó külsejű gyümölcs. jellemzően ferde helyzetű. kapcsolata a csésze alatti üreggel jól kivehető. Palocsay és mtsai. fehér. sárgászölddel váltakozó árnyalatú. Tengelye: vékony. Stoll 1888. mely a 19. Vacoköble: hagyma alakú. sekély. erősen nyálkás felületűek. rövid tompa hegyűek. Pici kerek vagy sokszögű. csészetáji. érdes. század második felében terjedt el Európában. Vacoköble: kicsi. Bordeianu és mtsai. de nem feltűnően. ferde helyzetű. de egyik-másiknak a vége visszakunkorodó. Csészemélyedése: tányér alakú sekély és közepes szélességű kis mélyedés. Csészéje: közepes. ábra) Gyűjtőhelye: Esztelnek (Kézdivásárhelytől É-ra). nagy és zárt. a hosszan hegyesedő csészeleve­ lek kifordultak. Szármélyedése: hiányzik vagy esetleges kis gödörke. mogyoróbarna. Szép. szűk. Szármélyedése: kicsi. töve kiszélesedő. közepesnél nagyobb vagy nagy. Csészemélyedése: valójában hiányzik s csupán csak kis horpadások vannak a csé­ szelevelek eredése mentén. 1957. nyakasodó hosszúkás tojásdad-körte alakú. Magvai: laposak. Húsa: sárgásfehér. tömör.Szára: 30-33 mm. 168 . elmo­ sódottan hullámos foltokkal. mint közepes vastagságú. Héja: érdes és kissé viaszos. puha és olvadó. Csésze alatti ürege: táguló V alakú. Esztelneki Torzsa körte (50a-c. sárgásbarna. pikkelyes. ép. de hasítékos. rövidebb a közepesnél vagy rövid és vastag. Tüszője: lapított tojásdad. kicsi. Alakja: körte alakú. néhol vékony. laza szövetű. szabálytalan gödörke. s a Kárpát-medencében is (Bereczki 1877. fala vékony. súlya: 86-134 g. a nap érte részeken szalma­ sárga. világos gesztenyebarnák. széle­ sek. mogyoróbarna vagy homok­ színű rozsdázattá is tömörülhetnek.

Nagyon valószínű. külö­ nösebb aroma nélkül. termesztett körték közül a Csatár körtére (50b. de valószínűbb. vad alanyra oltott idős gyümölcs­ fák. ábra. Héja: enylién egyenetlen felületű. Ez az erdélyi keleti határszéli Esztelnek faluból gyűjtött fajta az ismert. homályos.50a. nagyon leves. édes. Márkod) előfordul és nemritkán más-más fajtára vonatkozik. ábra) emlékeztet (Bereczki 1877. amelynek eredményeként a gyümölcsfajták is kölcsönösen honosodtak. Goe­ the és mtsai. Megjegyzések: a Torzsa körte név a Székelyföld több vidékén (Küküllőkeményfalva. a 20. tömött és eléggé vastag. Észtéinek! Torzsa körte Tengelye: vékony. mely előfordul Terzsó vagy éppenséggel Dezső körte változatban (miként az Márkodon bebizonyosodott). Érése: október vége. tömött és kemény. törékeny. hogy ez a Clairgeau népiesített alakja. század elején ültetett). 1894). hogy azonos származású a moldvai csángóföldi (Németvásár. 169 . de nyitott. 1964). Ghindáoane) (Bordeianu és mtsai. Húsa: halványzöldes árnyalatú fehér. Tárgu-Neamp Hosszúszáai körtével (50b. A székelyek és a moldvaiak között természetes volt a ter­ mékcsere. ábra) (Codoase. Stoll 1888. nagy. Általában régi (a 19század fordulóján.

ábra.50b. Az Észtéinek! Torzsa körtéhez hasonló Hosszúszárú körte (fent) és Csatár körte (lent) 170 .

hogy ez a körtefajta idegen ere­ detű. tonipa heg^oíek vagy kihegyezett és igen aprón fűrészesek. nagyon egyenetlen kis mélyedés a szárcsúcs körül. Csészéje: kicsi. ritkábban enyhén tojásdad kerülékesek. mérsékelten leves. rövidcsőnjek. Tengelye: kitágult és nyitott. 1960. szelíden kerekedő vállal. édeskés. roppanó. száraz évek idején a napos oldalán. Tüszője: aránylag nagyobb és zárt. esetleg vöröses udvani paraszemölcsökből képződött. Abrudbányától DNy-ra). 1894). erélyes növésű.Kanna (Torkos) körte (51a—b. közepes vagy annál kisebb méretű. a csészeüreg alatt sűii^bben kövecses. szcplcmber 18.) hegyvidékéről származik. világosszürke. Csészemélyedése: változó nagyságú és alakú. Kannabirne. amely Svájc magas (2100 m tszf. többnyire görbült. lapított tojásdadok. súlya: 45-115 g. Színe: sárgászöld. Hasonlít (valamelyest) a Hosszú körtéhez (Langbirne. nem túlságosan vastag. Szára: 85-90 mm. Megjegyzések: az ezen a néven korábban közölt fajtaváltozatokat (a nagfobb Hát­ szeg környéki. nagyságú. a kisebb bucsesd-vulkáni) őshonosnak tekintették (Péterfi és mtsai. átmérője: 50-60 mm. laza kúp alakú. százéves. gyenge aromá­ val. csaknem ép szélűek. Szármélycdcse: felületi. melynek „Növényzetén a talaj és éghajlat befolyása kevéssé. kupak alakú. többnyire egyenetlen oldalú sekély tálacska. Bordeianu és mtsai. sima. változó és feltűnően részaránytalan. Levelei többnyire kerülékes alakúak. apró és kes­ keny. Csésze alatti ürege: kicsi. palackra (lopótökre) emlékezte­ tő körte alak. Húsa: zöldesfehér. kövecses övezetű. némelykor zöldes színű. eltart decemberig. közepes. És „Hűvösebb helyen tökéletesebb gyümölcsöket terem" (Bereczki 1886). közepes mélységű. de gyümölcsein már inkább észre­ vehető". kemény. Vermillon). olykor ferdén tűzött. Vacoköble: orsó alakú. egyenlőtlen. 1952. Valószínű azonban. a sima felületén leheletszerű rozsdavörös pír is képződhet. mert a tövükön összenőtt. 1964). Alakja: hosszúkás-körte vagy tojásdad-liosszúkás. ábra) Gyűjtőhelye: Bucsesd-Vulkán (Abnidbánya és a Brád-hágó alalt. szélesen elmosódott domboiulatokkal és szabálytalan bordákkal. Magvai: duzzadtak. általában egy magházban mindkét mag fejlelt. kb. Héja: tompa fényű. és szinte azonos a Grumkowi vajonc fajtával (Gnjmkower Butterbirne) (Goethe és mtsai. Pontozala feltűnő. sárgásfehér falú. határozatlan körvona­ lú. összeszűkült. Fája: magas törzsű. kissé húsos. hosszú vagy nagyon hosszú. csúcsi harmada húsos. vékony. Méretei: magassága: 70-90 mm. Érése: szeptember-október. 171 . fás és törékeny. szürkés csészelevelek egyenesek vagy enyhén összehajlók.

ábra. Kanna (Torkos) körte 172 .51a.

ábra. Sütő körte (fent) és a hozzá hasonló Száradó Márton körte (lent) 173 . ábra) 52a.Sütő körte (52a-b.

Színe: szalmasárga. a csészemélyedés és a szárcsúcs tájékán hálózatos fakó rozsdázat képződik. mely a nap éne részeken pírral behintett narancssárgába megy át. amely a gyümölcs oldalára is kiterjedhet. de kellemes küllemű gyümölcs. közepes nagyságú. enyhén szabálytalan féloldalas. Méretei: magassága: 60-65 mm. ábra. Alakja: kissé hosszúkás tojásdad-köite alakú. október. 174 . átmérője: 45-52 mm.52b. súlya: 50-73 g. Sütő körtefa levele Gyűjtőhelye: Küküllőkeményfalva (Székelyvidvarhelytől É-ra). 1955.

amely kör vagy kerülékes. Megkapó küllemet kölcsönöz a gyümölcsnek. de töve szélesebb. felülete érdes-ráncos. ábra) Gyűjtőhelye: Torja CKézdivásádielytől ÉNy-ra. rövid hegyük kifelé visszakunkorodott. kicsi. Vacoköble: orsó alakú. szeptem­ ber 27. a csészelevelek töve for­ rott. a húsos rész feléig terjed. 65-75 mm. Méretei: magassága. Szára: 30-35 mm. Héja: homályos. Alakja: hosszúkás-tojásdad-csúcsosodó-köite alakú. 175 . Csésze alatti ürege: tölcsér alakú. vastag és erős. súlya: 66-91 g. hogy valamely helyi fajta. sok a léiia mag. folytonossága a csésze alatti üregig jól látható. sárgadinnye ulóízű. csúcsa húsosodó. kissé érdes és száraz tapintatú. rövid hegyűek. sűrűn teleszórt. kifejezetten csészetáji. nagyon szűk bibe alatti csövecskével. Színe: mézsárga. kinyúlt hegyűek. Tüszője: kerülékes alakú. mogyoróbar­ na. színe szennyes zöldből fakóbarnára válto­ zó. a gyümölcs csúcsosodó alakulása folytán. Csészéje: közepes nagyságú vagy kicsi és teljesen nyitott. helyenként rozsdázattá tömöililő. de zárt. Szármélyedése: nincsen. Őszi pergament körte (53a-b. Szármélyedése: hiányzik a csúcsosodó gyümölcs alakulása folytán. Megjegyzések: nagyon valószínű.Szára: 25-36 mm. Levelei: szinte szabályosan keáilékesek. elmosó­ dott egyenetlenségekkel és igen gyakran hálózatos vagy foltos rozsdázattal. hosszan keskenyedő felső részük szétterülő. leves. csúcsa a húsosodás miatt duzzadtabb. keskeny kövecses rész övezi. Érése: október vége-november. a héj alatt meg a vacoköböl körül kősejtes. szemcsés-kásás. a rövid és aprón molyhosodó csészelevelek töve összeforrott. kanyargósán csipkés élűek. Kádár János keitje). felszínes vagy sekély horpadású tányér alakú. amely foltonként citromsárgával és szennyes-barnássárgával vál­ takozik. jól észrevehető. a vastagsága is köze­ pes. közepes hosszúságú vagy annál hosszabb. kissé érdes felületű és fahéjbarna. szabálytalan. 1957. Húsa: vajsárgás fehér. enyhén édes. Csészéje: nyitott. Csészemélyedése: csaknem felületi kis horpadás. elmosódott ráncokkal. Tengelye: eléggé vastag. A régi kultúrfajták közül egy Száradó Márton (Trockener Martin) fajtá­ ra (Goethe és mtsai. Tüszője: eléggé tágas. közepes nagyságú. gyakori a mag nélküli összelapított. fala fehér és hártyaszerű. Szembetűnő és jellemző a pontozata. meit a hosszanti domboailatai nagyon elmosódottak. 1894) emlékeztet. de nem túlzot­ tan. kicsi és zárt. Csészemélyedése: változó. olykor pirosló udvarú. közepes hosszúságú és vastagságú. de a tüsző tájékán hasítékos. melynek neve fel­ használását jelzi. Vacoköble: rejtett körvonalú. erősen lapított. átmérője: 45-55 mm. tárolható januárig. inkább a csészetáj és a csúcsi rész ferdültebb. Csésze alatti ürege: kicsi tölcsérszerű. Magvai: sarlós köivonalúak. orsó alakú. nyálkás-ragadós felületűek.

jó leves és édes. csőilik rövid. de különösebb aroma nél­ kül. tömött és vastag. laza szövetű. Húsa: fehér. sötét gesz­ tenyebarnák. vagy a kis-ázsiai Pergamon régi 176 . Őszi pergament körte Magvai: szabálytalan csepp alakúak.53a. homályos. egyik élük varratos. ábra. kissé érdes. Érése: október végén. A név eredeztethető az itáliai Bergamo. Héja: száraz. • Megjegyzések: a Pergament (Bergamott) körtenév régóta létezik az egész Kárpát­ medencében. Tengelye: vékony. de törékeny. tömött és zárt. de kövecses.

XI .

Kőkemény körte . ábra.54c. ábra. Sós körte n r 59b.

. a szártájon kisebb-nagyobb foltos. Magvai: igen szabálytalan vese alakúak. Tordátfalva. Borza 1962. de nem emelkedik rá. Megjegyzések: a Sós körte vidékenként (Éniaka. Tengelye: eléggé vastag kötegű. Szármélyedése: nincs. „csigás tojásdad vagy hasas körte alakú.. Zetelaka. de leírás nélkül. Ez a torjai „Őszi pergament" körtefajta valójában nem Bergamot-típus. átmérője: 55-61 mm. hosszúkás. Héja: finoman érdes. mely a régi. a régebben gyakrabban olvasott-hallgatott bibliai többszöri említés is elősegítette. minden bizonnyal. melyet a csészetájon öszszefüggő. század elején Belgi­ umban kiválogatott Verténé körtéhez (Madame Verté) hasonlítható. leves. Feltűnő. Csészéje: nagy vagy közepes nagyságú. Herbstbergamot) körtének leíit fajtával. hosszú és vékony. termesztett fajták közül a 19. Jellemző a fakó­ barna rozsdafoltossága. szabályos vagy enyhén szabálytalan. ábra) Gyűjtőhelye: Bikafalva (Székelyudvarhelytöl DNy-ra). De népszenjsését." De azért „az egész gyümölcs szép szabályos-termetű" (Bereczki 1877). esetleg közepes és egyforma vastagságú. felületük finoman molyhos. összeköttetése a csésze alatti üreggel nyil­ vánvaló. amely sajnálatosan hiányzik az újabb szak­ könyvekből. a felszín többi részén hálózatos vagy sűrű pontozatú fakóbarna rozsdázat tarkít. Színe: zöldessárga és kénsárga átmenetekkel váltakozó. tömött és kissé vastag. hosszan hegyezettek és kiterültek. Érése: október második fele. Szára: 38-^8 mm. Nagy-Tóth 1998). őshonos típusnak minősíthető. 1955. hogy kicsíráznak. többnyire tojásdad és tojásdad kerülékesek. Sós körtvéj (54a-c. A kentelki változatot Bereczki (1887) is megemlíti. Csészemélyedése: közepes szélességű. a gyümölcs csúcsa körülnövi a szárat. gyenge aromával. de kövecses. Húsa: sárgásfehér. Csaknem az egész gyümölcs vörhenyes rozsdával van be­ mosva. kövecses övezetű. sekély mélységű tálacska alakú. száraz tapintatú. nyitott. sima és gesztenyebarna. egy helyi. Vacoköble: kissé széles orsó alakú. Tüszője: zárt. többnyire szabályos. Levelei: eléggé változó alakúak és nagyságúak. bár elmosódott kis domborulatok alakulhatnak a peremen. Eted. vékony csővel csatlakozik a tengelyhez. közkedveltségét. puha és kásás. de rövid a csőník. a tövükön forrott csészele­ velek. Ez a minta. Kenteiké) más-más fajtára vonatkozik.október 30. Alakja: kúposodó tojásdad-köite alakú. közepes nagyságú. keskenyedő véggel és kanyargósán fűrészes éllel. fala vékony pergamenszenj. Az újabb munkákban ez a körtefajta nagyon ritkán fordul elő (ha előfordul egyáltalán).települések nevéből (Rapaics 19'10. Énlakán zöld és sárga változata is létezik. de többnyire csak egyik fejlődik ki. Kecsedkisfalud. minden üregben kettő. levelei alapján e két változat közötti átmenetnek tekinthető. súlya: 95-110 g. édes. teljesen nyitott. szelíden nyélrefutó vagy csaknem szívesedő vállal. Csésze alatti ürege: kupak alakú. lapított tojásdad és viszonylag nagy. Méretei: magassága: 75-80 mm. bár azonos­ nak tekinthető a Bereczki Máté (1877) által is Őszi pergament (Bergamote d'autumne. dohánybarnák. nagy. 177 . kissé nagyobb.

ábra. S6s körte 178 .54a.

54b. Verténé körte. Sárga sós körte (fent) és Zöld sós körte levélalakok (lent) Énlakán 179 . ábra.

Téli vaj körte (55. Téli vaj körte 180 . ábra) 55.ábra.

kupakszem. nagy. és rendszeresek a szabálytalan alakú. Magvai: megnyúlt csepp alakúak. Pontozata sűrű' és feltűnő. Megjegyzések: Szávai Márton „behozott fajtának tartja. átmérője: 50-56 mm. fakófehér fala szívósan ellen­ álló. ap­ rón fűrészes élűek. súlya: 110-130 g. leggyakrabban sza­ bályos. kúposodó gömbö­ lyű lombkoronával. szeptember 30. kevés levű. fahéjbarna. dús lombozatú. 181 .Gyűjtőhelye: Énlaka (Bíró Mihály kertje). elmosódó. Tüszője: magháza hosszúkás tojásdad. a csészetája többékevésbé féloldalas. Húsa: vajsárgás fehér. a termesztő is a szászrégeni csemetekertből szárma­ zónak véli. 2004. sok a léha mag. fehérebb a gyümölcshúsnál. akárcsak a bibecsatornát. kissé bőrneműek. közepes nagyságú. sötét fahéjbarnává szárad. melyet a porzószál-maradványok több­ nyire elfednek. Csésze alatti ürege: nyitott. a rövid. tömött. öreg. Héja: tompa fényű. nem „vajas". Minősége kétségessé teszi nemesített fajta voltát. Fája: nagy. Levelei szélesen keililékes alakúak. Érése: november. Szára: 33-36 mm. sötét gesztenyebarnák. jól elhatárolt. de még erőteljesen növekvő. és közepes vastagsá­ gú. átmérője: 55-65 mm. némelykor kissé nagyobb. Méretei: magassága: 80-95 mm. Őszi esperes körte (56. tompa hegyűek. általában szabálytalan. csészetáji. ábra) Gyűjtőhelye: Énlaka (Bíró Berta kertjéből gyűjtötte Szávai Márton). gyenge édességű. szemcsésen kásás. de az egész felületet behálózza a szürkés-zöldes pontozat és hálózat. Alakja: hosszúkás tojásdad. rövid és tompa hegyűek. enyhén nyakasodó. súlya: 80-100 g. majd kénsárga. Színe: zöldessárga. közepes hosszúságú vagy kissé hosszabb. eléggé kicsi csészelevelek szétterülnek a csészemé­ lyedés peremére. Csészéje: teljesen nyílt. Méretei: magassága: 75-93 mm. Alakja: hosszúkás tojásdad-körte alak. 2004. csúcsa húsos. a csésze alatti üreg előtti a kősejtek elfedik. vastag és ellenálló. a húsos rész fele részéig terjed. olykor nagyobbacska rozsdafoltok. de nem ritka a főként fertőzés miatt keletkezett szabálytalan alak is. palackosodó. 1964). eléggé tágas. amelyet az 'oltogató' embe­ rek terjesztettek el". Vacoköble: palack alakú. szep­ tember 29. kissé kesernyés utóízzel. végül kénsárga és mézsárga. és a gyakran kiterjedő irhabarna rozsdázat. Bíró Mihály. Csészemélyedése: a keskenyrc kigömbölyödő csészetájnak csak egy csekély tányérszenl mélyedése a csészelevelek körül. Tengelye: vékony és zárt. mivel a gyümölcs húsa ránő a szár csúcsára. Alapvető jellegeiben az ugyancsak székelyföldi (Miklósfalva) származású Korsós körtével egyezik (Bordeianu és mtsai. Szármélyedése: hiányzik. egyenetlen domboailatokkal. töve enyhén kiszélesedő. majd citromsárga. Színe: világoszöld.

töve kissé bunkós.56. csúcsa húsos. 182 . sötét szürkésbarna. ábra. Szármélyedése: valójában nincs. mert a szártőre csúcsosodik. Őszi esperes körte Szára: 28-34 mm. közepes liosszúságú és vastagságú.

édes. mint vékony. Héja: vastag. vékony. de nem mély. Csészéje: meglehetősen nagy. Megjegyzések: ilyen nevű köitefajta nincs. Csészemélyedése: csak egy enyhe laposodása az elmosódottan hullámos perem behajlásának. Ferde állású. Palocsay és mtsai. Színe: szedéskor fűzöld. szembetűnően fűrészes élű. eléggé széles. Csúcsa kissé húsos. Tengelye: tömött.Csészemélyedése: felületi kis laposodás. általában szabálytalan fél­ oldalas. átmérője: 40-^5 mm. de a héja kissé kesernyés. Ez a minta fő tulajdonságaiban megegyezik a Saint Germain (Ármin köite) faj­ tával (Bereczki 1886. sekély mélységű. Csészéje: szembetűnő. Szávai Márton szerint is „honosított fajta". Vastető). szeptember 28. néha kettő összeolvad. nyitott. tompa fényű. a húsos rész felényi részéig terjed. esetleg a szárcsúcsán körbefutó vékony perembarázda. egyenlőtlen peremmel. olykor rit­ kás hálózattá fűződik össze. hosszan csepp alakúak. puha és bőlevű. lekerekített vállú és rövid hegyű. Az Ármin körte 1670 óta ismert francia fajta (van egy csíkos változata is [StoU 1888]. gyengén elhatárolt. erős. 183 . tövükben a porzómaradványokkal. az ismert Esperes fajtákhoz nem hason­ lítható. ábra) Gyűjtőhelye: Énlaka (Patakfalvi Lajos kertje. •. Alakja: megnyúlt tojásdad-körte alak. a teljesen kihajló háromszögletű csé­ szelevelek nyitottan hagyják. homályos fényű. kicsi. Tüszője: keskeny-hosszúkás. kissé nyakasodé. közepes hosszúságú. teljes éréskor tompa okkersárga. Magvai: nagy részük satnya. Szármélyedése: nincs. rövid hegeliek. Levele: kerülékes és kerekded között váltakozó. a magház tájékán alig látható. Tüszője: lapított tojásdad alakú. Inkább vastagocska. súlya: 40-60 g. Vacoköble: szinte szabályos hagyma alakú. fehér fala szívós. sötét gesztenyebarnák. 1964). rövid hegyűek. szürkés-zöldes foltokkal és irhabarna rozsdázattal. kövessejtek inkább csak a csésze alatti üreg fölött gyakoriak. 2004. Érése: november. száraz tapintalú. Korsós körte (57. Csésze alatti ürege: kupak alakú. homályos. a lándzsa alakú hegyes csészelevelek kiterülnek és rálapul­ nak a peremre. szembetűnő. száraz tapintatú. Héja: kissé vastag. Vacoköble: keskeny hagyma alakú. Szára: 27 mm. Csésze alatti ürege: kupakszenj. Pontozata apró. fala fehér és vékony. a csésze alatti üregig halad. iVIéretei: magassága: 55-61 mm. kellemesen fűszeres utóízzel. ellenálló. csé­ szetáji. Bordeianu és mtsai. csészetáji. fahéjszürkés barna. amelyhez az énlakai típus nem hasonlítható). napos oldala rózsaszín pirossal szederjesen belehelt. Zöldes ár­ nyalatú fahéjszürkésre állandósul éréskor. Magvai: hosszúkás paszulyalakúak. Tengelye: vékony és tömött. sötét geszte­ nyebarnák. Húsa: fehér. de törékeny. viaszsárga. 1954.

ke­ sernyésen savanykás-édeskés. nem kívánatos. szíves-szívesedő vállú. 184 . rövid hegyű. kevés levű. Levele: tojásdad kerülékes. Érése: november. kissé bőrnemű. gyorsan barnuló. ábra. finoman fűrészes élű. tömött.57. erősen kövecses. Korsós körte Húsa: vajsárgás fehér.

Hosszúszárú korsós körte (58a-b. pírja van). Az európai fajták közül a Solanerre emlékeztet. Közel áll egy Puha köite fajtához. Hosszúszárú korsós körte 185 . 1964) mintával.Megjegyzések: a Miklósfalváról már közölt (Bordeianu és mtsai. mely Észak-Erdélyben ritkábban fordult elő. Szávai Márton szerint a Rozsdás körte változata. lényegében megegyezik. ábra) 58a. nem annyira rozsdás. ábra. kis különbségekkel (valamelyest kisebb.

kicsi vagy közepes nagyságú. töve enyhén kiszélesedett. Alakja: megnyúlt körte. közepes vastagságú. elmosódott kiemelkedések. 186 . bar­ násszürkék. fakóbarna. egyenetlen eloszlású. Szármélyedése: nincs. Méretei: maga. Színe: zöldessárga. világosbarna. ki­ hegyesedő végeik csillagszeiTjen a csészemélyedés falára fekszenek. átmérője: 40-48 mm. hosszú. Hosszúszárú korsós körtefa levele Gyűjtőhelye: Miklósfalva (Székelyuclvarhelytől DNy-ra). Csésze alatti ürege: közepes méretű. Csészéje: közepes nagyságú vagy kicsi. lehet egyenes. a szárcsúcs és a csé­ személyedés táján rozsdahálózattá sűrűsödik. mert a gyümölcs húsa csúcsosan szárrafutó. a csészelevelek tövükön összenőttek. lapos kis horpadás. molyhosak. kobak alakú. súlya: 45-65 g. szabálytalan. ábra. Csészemélyedése: felszínes. csúcsa kissé húsos. Pontozata szembetűnő. egyenetlenségek főként a csészetájon gyakoriak. de leginkább ívelt. teljesen éretten kén­ sárga.58b. helyenként olajzöld árnyalatú foltokkal. kupakszerű felszíni része szűk kis csatorná­ vá tölcséresedik. de nem túlzottan. október.ssága: 65-75 mm. Szára: 56-60 mm. 1955. fásodott.

kevés levű. súlya: 80-100 g. vastag. Magvai: kisebbek. lapított tojásdadok. világos gesztenyebarnává szárad. Szára: 4 3 ^ 7 mm. tömött. Húsa: zöldes árnyalatú fehér. inkább hosszabb és közepes vastagságú. Magvai: nagyok. csészetáji. egyenetlen mélyedés a szárcsúcsa körül. Tüszője: lapított tojásdad. kissé kanyargós éllel. Legjellemzőbb a körte küllemére a pontozata. rövid hegyűek. közel százéves. amely szembetűnően elhatárolja a gyümölcs csúcsától. könnyen repedő-szakadó. terebélyes lombozatú szép körtefa. kásásodó és omló. kerekedő vállal. Fája: mérsékelten növekvő. Érése: december-január. Húsa: tömör. Tengelye: vékony és nyitott. édes. tojásdad kerülékes alakúak. Tengelye: vékony és többnyire zárt.Vacoköble: kissé szélesebb orsó alakú. gyenge aromával. Tüszője: közepesen nagy. összeköttetése a csésze alatti üreggel jól látha­ tó. töve a tapadási pontig fokozatosan kissé vastagodik. fala zöldesfehér és tompa fényű. amely nagyon sűrű és nagy pontokból (lenticellák) képződött. kősejtes. de törékeny. ép. világosabb csúccsal. fala a sugarasan behajló. édeskés. Kőkemény körte (59a-b. leves. vékony fala fehéres. finoman szemcsés. gyengén elhatárolt. Vacoköble: közepesen nagy. közepes nagyságú vagy annál kissé nagyobb. a fala környéke na­ gyon kövecses. Héja: bőrszerű. vagy annál vékonyabb. Héja: homályos. eltart tavaszig. fonnyadó. Megjegyzések: iieiyi fajtának valószínűsíthető. nap érte olda­ lán bordóvörös és rozsdavörös lehelettel takart. Csészéje: közepes nagyságú. Csészemélyedése: tányér alakú. (görög)dinnyeízű. átmérője: 60-64 mm. a kősejtes réteg jól jelzi határvonalát. helyenként viaszsárgába árnyaló. ábra) Gyűjtőhelye: Gyergyószenlmiklós. gesztenyebarnák. száraz felületű. kettesével üregenként. homályos. csúcsosodó-körte alakú. zárt. Csésze alatti ürege: kupak vagy tölcséresedő kupak alakú. Alakja: tojásdad-körte alakú. rövid heggyel. orsó alakú. 187 . hasítékos. szabálytalan-egyenetlen domborulásokkal és elmosódott kisebb-nagyobb horpadásokkal. keskeny. esetleg málnavörössel árnyalt fakóbarna. duzzadtak. Levelei viszonylag nagyok. a léha magvak ritkák. október 4. elmosódott bordák miatt többé-kevésbé szabályosan hullámos. szemcsés és kősejtes. rövidcsőrűek. világosbar­ na. sötétbarnák. Színe: kénsárga. fakóbarnás sárga. de hosszú életű. Érése: január. átlagos nagyságú. mert a tövükön összenőtt rövid csészelevelek alsó része befelé hajló és csak végeik szétnyílók. kissé vagy csak félig nyitott. Szármélyedése: kis kör alakú. a húsos rész sűrűbben kövecses. 1956. Méretei: magassága: 75-79 mm.

59a. ábra. valamint Pisztráng körte (lent) 188 . Kőkemény körte alakok (fent) és Köves körte.

Tüszője: keskeny és zárt.Megjegyzések: valószínűsítliető. különösen a csúcsi ré­ sze. a tüsző táján ritkán képződik hasadék. kisebb a húsos rész fele részénél. Több jellegük (méret. rövid. Levelei: kerülékesek. érés. minőség. szeptember. Méretei: magassága: 61-72 mm. átmérője: 49-57. szűk. Tengelye: eléggé tömör és többnyire zárt. alsó része felálló. Húsa: fehér. minőség) alapján a Pisztráng körte CForellenbirne) fajtából származtat­ hatók (Bereczki 1877. finoman szemcsés felületű. Ez a szászor­ szági eredetű körtefajta a környezeti feltételektől függően nagyon változó (méret. apró és nem szembeötlő. 1964). a szeszélyes bordák a csészetáj felé többé-kevésbé sugarassá rendeződnek. Csésze alatti ürege: V alakú. fa­ nyar utóízzel. de kősejtek van­ nak alatta. másutt nagyon ritka. szemcsés. A kisebb és vékony foszlányos világos rozsdabarna foltok ritkák. széles. alak. a Solymos-csúcs (837 m tszf] alatt). Stoll 1888. Érése: október-november. Igen hasonló ehhez a Kőkemény körtéhez egy csángók által is lakott Németvásár (Tárgu Neamp környéki „Köves" (Chetroase) körte (Bordeianu és mtsai. mérsékelten édes. finoman fűrészes él­ lel. Vacoköble: gömbölyded hagyma alakú. felülete érdes és sötétbarna. Bordeianu és mtsai. Szármélyedése: hiányzik. érési idő). s kedvezőtlen körülmények között termése a satnya Bosc kobak körtéhez hasonló (Stoll 1888). a horpadások szennyesebb zöldek. nem vastag. szembe­ tűnően csészetáji. lazává váló. 189 . Csészemélyedése: tányér alakú. Pontozata változatos. ahol a domborulatok és horpadások göcsörtösek. szín. szembetűnően szabálytalan. mintha hiányoznék. eléggé kicsik. 1964) (59a. közepes nagysá­ gú. alak. Színe: halványzöld és citromsárga árnyalatos átmenetekkel. a hegye egyenes vagy kissé kikunkorodó. homályos. erős és szívós. hogy valamely külföldről behozott fajtának a he­ lyi. kerekedő vállal. helyenként sűiilí. a gyümölcshús egyenetlenségei következtében. töve menedékesen széle­ sedő. közepes hosszúságú és eléggé vastag. főleg a csésze és szár­ csúcs tájékán keletkeznek. tompa heggyel. a rövid csészelevelek töve forrt. súlya: 65-72 g. Zarándi téli körte (60a-b. Csészéje: keskeny. ábra). majd vajsárgás árnyalatú. esetleg közepes méretű és zárt vagy csak kissé nyitott. ábra) Gyűjtőhelye: Marosszalatna ( Zaránd-hegység déli lejtője. legfeljebb kis gödörkék alakulhatnak a csúcs körül. Alakja: hosszúkás-körte alakú. mérsékelt mélységű. 1952. a kiemelkedések mármár fehéres szalmasárgák. mostohább éghajlati és talajfeltételekhez alkalmazkodott változata. sötét gesztenyebarnák. Szára: 34-38 mm. Magvai: lapított tojásdadok. Héja: száraz. de sekély mélységű fala változatosan suga­ rasan domborulatos. Ez a Kőkemény körte is emlékeztet a silányabb Bosc kobak gyümölcsére.

Bondoraszó. 190 . legjobban a cebei Gö­ csörtös téli körtéhez hasonlít. Az Erdélyi-szigethegység több településén (Cebe. ábra. Felsőkocsoba) gyakori téli köiték alakköréhez tartozik. Csegez.l alatti település) elsatnyult változata. a mostoha környezetben (Zaránd-hegységi Solymos-csúcs 1837 m tszf. Zarándi téli körte Megjegyzések: minden bizonnyal valamely nemesített. külföldről behozott fajta.60a.

homályos. de széles és zárt. buczkős" felülete. a Fehér-Körös jobb oldali lejtőin). hegyíik feltűnően befelé kunkorodó. a Téli Kálmán körtére emlékeztet. közepes nagyságú. tömör. Pontozata sűíTj és szembetűnő. Magvai: hosszúkás lapított tojásdadok. göcsös felületű. Levelei: csaknem szabályos kerülékesek. csúcsa daganatos. amely „zárt vagy félig nyílt. fölálló vagy egymásra boruló osztványokkal ellátott" (Bereczki 1899). a csészelevelek eredési köre közepes vagy kisebl). tövüknél összenőttek. kásás-leves. Vacoköble: közepesnél nagyobb orsó alakú. hogy a Six vajonc kivadult származéka. Csészéje: kissé nyitott. az a fajta ugyanis kedvezőtlen éghajlati és talajfeltételek alatt ala­ kilag és minőségileg és lényegesen leromlik (Bereczki 1877. csupán szabáhtalan kis gödröcskék. zöldesbarna. vastag. majd teljesen barna. hullámos felü­ letű. összeköttetése a csésze alatti üreggel jól kivehető. húsos. Érése: október vége-november eleje. kövecsesen övezett. keskeny. Gyanítani lehet. keskenyedő vállal. töve bunkósodó. és valószínűleg eredetében is különbözik. hegyes és molyhos. Méretei: magassága: 60-66 mm. Szára: 50-54 mm. Színe: sárgászöld és világoszöld. a Bihar és az Erdélyi-érchegység találkozásának lejtőjén. Húsa: fehér. súlya: 60-70 g. Héja: finoman érdes és száraz tapintatú. Izabella fakóbarnás molyhosak. helyenként citromsárga foltokkai. keskeny és nem mély. melyet némely­ kor gyenge pírral árnyalt fakóbarna rozsdázat takar. nagyon egyenetlen. mint amilyen „bordás. Szármélyedése: nincsen. Csésze alatti ürege: gyűszűszeal. Alakja: csúcsos gömbölyded-köite alakú. hosszú. 191 . nagyon rövid csúccsal és aprón fűrészes széllel. sötétebb zöld vagy fakó narancssárga köröcskék. Megjegyzések: nagyon közel áll a bondoraszói Téli buckás körtéhez. trottyos. Tengelye: tömör és zárt. de nem azo­ nos vele. Csészemélyedése: eléggé széles tányér alakú. átmérője: 50-58 mm. hosszas. megnyúlt végűek. Tüszője: szűk (összenyomott). fanyar-édes. de legfőképpen csészéje. Néhány jellege alapján. október. hirtelen csúcsosodó körte alakú. ábra) Gyűjtőhelye: Cebe (Köiösbánya mellett. de csőrük rövid. Stoll 1888). nem feltűnő. kisebb és nagyobb. vastag és egyenetlen. a húsosodott szár­ csúcs köilil. 1952. általános megjelenésén a legjelentősebb a teljesen szabálytalan gidres-gödrös felület. a Solymos-hegy.Göcsörtös téli körte (6la-b. kőszigetes. alsó harmaduk egyenes.

óla. ábra. Göcsörtös téli körtefa levele (lent) és a Six vajonc körte (fent). amelyhez a Göcsörtös téli körte hasonlítható 192 .

ábra.¥ • ^ . Zarándi téli körte XIII . 60b.

62b. Téli kobak körte XIV . ábra. ábra. Paraszt-Pap körte 63b.

csészetáji. hamvas-zöldesszürkék. Fája: kb. Méretei: magassága: 45-57 mm. né­ melykor kissé nyélrefutó. a már 1760-ból Franciaországból adatolt és Európa-szerte. hosszaL:)bacska csőrrel.Paraszt-Pap körte (62a-b. laza gúla alakú lombkoronával. akkor vékony és tömör. a tövön forrott. jelezvén. félig ép élűek. Csészéje: eléggé nagy és nyitott. az elhúsosodott szánó körüli kis mélyedés. töve menedékesen vastagodó. megnyíilt csészelevelek a mélye­ dés falára lapulva kilcililnek. A tájbeli környezeti feltételek kiváló tulajdonságait csökkentették. Gyakran kialakul oldalán a nemes Pap körtére emlékeztető hosszanti. a vacoköböl körül és a héj alatt kövecses. eléggé összenyomott. aroma nélküli. Csészemclyedcse: sekély tányérocska. rövid hegyűek. napos oldalán halvány cserépvörös pírral. vékony falú. Világosbarna vagy vöröslő barna színű. fényes sötétbarnák. Szára: 30-37 mm. csaknem szabályos hagyma alakú. s a Kárpát­ medencében is igen elterjedt Pap körte (Poire des prétres. Palocsay és mtsai. tölcsér alakú. hogy értelmiségi embertől. Tengelye: némelykor nem vehető észre. majd szennyes citromsárga. kerülékes és tojásdad keríilékes alakúak. Tüszője: kicsi és zán. de eltartható januárig. vagy annál kisebb. csúcsa viszont szárrafutóan húsos. átmérője: 4 3 ^ 7 mm. közepes. esetleg véko­ nyabb. Alakja: csúcsosodó tojásdad-körte alakú. valamint a ferdén tűzött szára miatt. 193 . alapvető jellegeiben megegyezik azzal (Stoll 1888. viszonylag kicsi (a húsos rész felénél kisebb). 1964). kemény. néhány km-re). édeskés-savanykás. Neve Erdély­ ben gyűjtőnév és azt sejteti. közepesnél kissé hosszabb. Szembetűnően fakóbarna és pirosló körű pontokkal sűrűn behintett. esetleg rozsdává összefolyó sáv. fanyar. pontokkal sűrűbben be­ hintett. az egész tüsző üregét kitöltik. Színe: sárgászöld. Szármélyedése: ha van. 1954. 50-60 éves. Levelei igen változóak. mely a sugarasan behajló bordák miatt egyenetlen. Erre utal hasonneve is. Húsa: tömött. Csésze alatti ürege: közepes nagyságú. közepesen nagyok. ha elkülönül. október. de még erélyesen növekvő. Érése: október vége. mellyel azonosnak tűnik a bondoraszói Fojtós körte is. akkor csak egy szabálytalan. az Úri körte. ábra) Gyűjtőhelye: Cebe (Körösbányától D-re. Héja: finoman érdes felületű. Vacoköble: szembetűnő. rit­ kán kis ürege van. szabálytalan az egyenetlenül húzódó bordák és elmosódott dombonilatok. a paptól ered. Bordeianu és mtsai. fala tájéka kövecses. hogy a pap kertjéből származik. 1952. Magvai: ha kifejlődtek. szedéskor zöldesfehér. mert a csúcs felé haladva aprón fűrészesek. Megjegyzések: ez a cebei minta. éréskor vajsárgás árnyalatú. közepes vastagságú. vastag és erős. súlya: 35-60 g. tompán fénylő. Curé) származéka. húsra tapadó. máskor szívesedő vállúak. melyek a horpadásokban és a hosszanti barázdában tömöttebbek. kissé la­ pított tojásdad-csepp alakúak.

ábra. Paraszt-Pap körte 194 .62a.

fűrészes éllel. Héja: merev tapintatú. súlya: 52-70 g. a kiemelkedések világosabbak. szeptem­ ber-1. csupán az elhúsosodott szárcsúcs körül alakul ki szabálytalan barázda. hosszú és vékony. Szüie: fakósárga. a csúcsi. levél) alapján a Bosc kobak fajtával rokonítható. barnák. a Bihar-hegységben). Tengelye: soknyalábú és laza kötegű. többé-kevésbé sugarasan rozsdázotl. Érése: december. Alakja: kúposodó gömb. súlya: 45-70 g. de jól szemlélhető. és vo­ natkozhat idegen eredetű nemesített vagy helyi keletkezésű fajtára. tömör és vastag. Méretei: magassága: 60-75 mm. Alakja: kobak. szinte rejtett. a horpadások szürkülőek és világosbarna rozsdázatúak. Szármélyedése: valójában hiányzik. Ez a bondoraszói minta valószínűleg valamely nemesített fajta kivadult származéka. enyhén ívelt és ferdén tűzött. rövid hegyűek. egyenetlen domborula­ tok teszik szabálytalan alakúvá. közepes nagyságú. sárgásbarna. Színe: szalmasárga és mézsárga árnyalatokkal váltakozik. Csésze alatti ürege: kupak alakú. eléggé egyöntetűnek tűnik. édeskés fanyar. Szára: 45-52 mm. Húsa: sárgásfehér. Levelei: szélesen. ábra) Gyűjtőhelye: Bondoraszó (Bihar-hegység Ny-i lejtője). vagy gödörke. és a csésze alatti üreggel va­ ló csatlakozása szembetűnő. szeptember. Anonymus 1922). nem mély. csúcsa húsos. szár körüli rész szembetűnően. tipikus palack alakú. Magvai: lapított kis tojásdad alakúak. aroma nélküli. ábra) Gyűjtőhelye: Boncloraszó (Belényestől K-re. töve enyhén ki­ szélesedő. a liajlatokban szürkésebb árnyckolású vékony rozsdázattal. gyakori a satnya mag. 1894. hegyesedő. Szára: 35^i0 mm. egyenetlen domború falakkal. Méretei: magassága: 65-73 mm. Tüszője: kicsi és zárt. kevés levű. homályos fényíí. szür­ késsárga színű csészelevelek alkotják. keskeny kihegyesedéssel. barnássárga színű. szívesedő vállal. csúcsa vastag. szélesen elmosódott. jól elhatárolt. Pontozata apró. Csészéje: közepes nagyságú. átmérője: 50-64 mm. eléggé vastagon. árnyas mézsárga. majdnem kerekdeden kerülékcs. kerekded. retek alakú. és valamelyest emlékeztet a Michel körte fajtára is (Goethe és mtsai. Buckós téli körte (64a-c. Vacoköble: kicsi. szín. Több jellege (alak. 1952. felülete egyenletes. feltűnően válto­ zó és szabálytalan a göcsörtös kiemelkedések és horpadások miatt. átmérője: 40-55 mm. Megjegyzések: A „téli" köite elnevezés nagyon általános.Téli kobak körte (63a-b. fodrosán húsos. 1952. fajtajelleg nélküli. kissé kásás. Csészemélyedése: sekély és széles tányér alakú. 195 . tapadási töve kissé kiszélesedett. tövükön összenőtt. közepes nagyságú. közepes hosszúságú és nagyobbrészt vékony. csillag alakúan szétterült. nemritkán csak négy alakul ki. hasítékos. majd nyakasodó-körte alakú.

ábra.63a. Téli kobak körte 196 .

Buckós téli körte 197 . ábra./ 64a.

igen változó méretűek. gyengén. tömött. Csésze alatti ürege: tágas kupak vagy sekély mélységű csészécske. tömör. Csészemélyedése: széles. vékony falú. Csészéje: közepes vagy kisebb. homályosan fénylő. szinte ráül a csésze alatti üregre. lapítottak. Vacoköble: hagyma alakú.64b. a szár­ ra növés miatt. Magvai: kicsik. szűk és zárt. vállaik majd nyélrefutó. Nemes kolmár körte és a Malinesi Jozefin körte. majd kerekedő. felső felük hamvasán molyhos. de fanyar utóízű. alső részük szürkéssárga. 198 . hegyük rövid. kövecses-kásás. fala domborulatos-horpadásos. Héja: finoman érdes. félig záit. hegyük kissé behajló. a tövüknél összenőtt csészelevelek felál­ lók. de törékeny. a íélálló leve­ lek miatt inkább rejtett. a húsos rész felénél kisebb. ábra. Tüszője: kicsi. üreget vagy hasítékot képeznek. édes. rövid hegyűek. melyekhez a Buckós téli körte hasonlítható Szármélyedése: csupán szabálytalan gödörkék az egyenetlen csúcsosodás. éleik aprón fűrészesek. Húsa: vajsárgás fehér. Tengelye: laza kötegű nyalábjai a tüsző tájékán szétváltak. nagy tányér alakú. Érése: november-december. kevés levű. Levelei: hosszúkásán kerülékes alakúak. kicsi.

Méretei: magassága: 56-70 mm. nemkülönben a gyakori bergamottszerű gömbölyded alakváltozatok. Nagy valószínűséggel a Nemes kolmár körte (Passe Colmar. ábra. Talpas téli körte (65a-d. 199 . hogy a Nemes kolmár és a Malinesi Jozefine „Erdélyben a legelterjedtebb téli körtefajták". A gyűjtött anyag példányain a „rozsdázat a száras végén" (Bereczki 1899).) hivatkozva írta.. 1952. Stoll (1888) a kolozsvári Mezőgazdasági Akadémia főkertészére (Ritter G. valóban a Jozefinre emlékeztetnek. Gyűjtőhelye: Csegez (Várfalva község). Belgium). átmérője: 50-62 mm. közepes mé­ retű. Mons. Regentin) fajtából szár­ mazott.Megjegyzések: kétségtelen. szeptember 4. ábra) 65a. amelyet Hardenpont apát termesztett ki (1758. Bereczki (1877) szerint a Jozefine fajtát „Esperen őrnagy nyerte hihetőleg a Nemes kolmár magvárói". Talpas téli körte . öröklöttségi visszaütésként. súlya: 50-65 g. hogy valamely régen termesztett fajta elfajzott változa­ ta.

Talpas téli körte és levélalakok Alakja: kissé hegyesedő tojásdad-köite alak. ál­ talában egyenes. meg itt-ott az oldala is fakó kávébarna. szalmasárga. mely narancsvörössé élénkíti a szín bágyadtságát. vagy aranysárga. Szára: 40—53 mm. felső csúcsának lándzsásan kihegyesedő része kiterül. fakó. vékony rozsdázattal tarkított. míg a szárcsúcs tájéka. lapos tányér alakú. töve enyhén vastagodott.65b. szembetűnően szabálytalan. Színe: halványsárga. Csészemélyedése: széles. Csészéje: meglehetősen nagy és nyitott. napos oldala kárminpirossal fá­ tyolosan belehelt. Szármélyedése: szabálytalan kis laposodó vagy egyenetlen horpadás a szárcsúcs körül. oldala szembetűnően egyenetlenül hullámos. a csészelevelek alsó harmada összenőtt. de ferdén tűzött. ráfekszik a csészemélyedés falá­ ra. közepes hosszúságú és vastagságú. szennyes-zöld színe végleges éréskor rozsdavörössel fokozódik. sima. hamuszürkés sárga színű. mind pedig a csúcs és a csészeláj bordabehajlásai miatt. 200 . mind az oldala dombomlatai. ábra.

sötét geszte­ nyebarnák. ívelt. általában kette­ sével egy magházban. Tengelye: duzzadt és a magüregek tájékán nyitott. közepes vastagságú. Színe: zöldessárga. gesztenyebarnák. rövidcsőrűek. kerülékes kerekedő. vékony falú. hirtelen és kissé horpadó (nyakasodó) száitájékkal. Húsa: tömött és kövecses. bar­ nuló csészelevelek rálapulnak a csészemélyedés oldalára. Csészéje: meglehetősen nagy és nyitott. vastag bőrszerű. teljes éréskor omló. némileg ferde állású. rövid hegyűek. egyenetlen. homályos. átmérője: 3 2 ^ 0 mm. Csészemélyedése: széles és sekély. fűrészes élűek. Fája: erélyesen növekvő és nagyméretű. mely különböző idegen eredetű vagy őshonos fajtára vonatkozhat. erős. szélesedő kúpos. Tüszője: zárt. szembetűnő barna. tömött. majdnem kö­ zepes helyzetű. Méretei: magassága: 35-^t5 mm. Érése: december. Megjegyzések: Erdély-szerte nagyon gyakori népi köitenév a „Téli" CBondoraszó. lapított tojásdadok. október. elmosódott domboRilatai miatt szabálytalan. rövidcsőrűek. egyenetlenül hullámos a behajló bordák miatt. vagy olykor szívesedő vállúak. kevés levű. Tengelye: tömött. Alakja: csúcsosodó tojásdad-körte. kicsi. eléggé vastag. Bikafalva). rozsdavö­ rös udvaai. de kissé fanyar és aroma nélküli. Vacoköble: retek vagy hagyma alakú. barna színe zöld foltokkal váltakozik. nagyobb a húsos rész felénél. Héja: sima. sekély. zárt. Héja: sima. vagy táguló U alakú. napos oldala fakó narancssárga. Felsőkocsoba. A régi nemes fajták közül a Nemes kolmárral rokonítható (Kicsi nyakas körte. súlya: 30-50 g. szabálytalan szárcsúcs körüli mélyedés. Vasaskőfalva). de gyakoriak a léha iriagvak. 201 . ábra) Gyűjtőhelye: Felsőkocsoba (a Bihar-hegység Ny-i lejtője). mérsékelten leves. Húsa: fehér. Tüszője: közepes nagyságú és zárt. közepes nagyságú és helyzetű. Levelei igen változó nagyságúak és alakúak: kerülékes. tompán csillanó. Szármélyedése: csak egy sekélyke.Csésze alatti ürege: csésze alakú. nyitoti. édes. Érése: október-november. gyakran satnyák. Vacoköble: hosszúkás hagyma alakú. Magvai: kicsik. laza lombozattal. laposodó széles csésze­ tájjal. a hosszan. Fakó [Barna] körte (66a-b. Csésze alatti ürege: V alakú. Szára: 28-37 mm. vagy majdnem kör alakúak. Magvai: széles-lapított tojásdadok. hegyesedő-körte alakú. közepes nagyságú. lándzsásan elkeskenyedő. töve kissé bunkós. 1952. savanykásan összehú­ zó ízű. egyenetlenül szélszóit pontozattal. gyakrabban nem részarányos. keililékes tojásdad.

szíves vállúak. Levelei feltűnően változó ala­ kúak és nagyságúak. 202 . vagy nyélrefutóak. félgömbölyű lombkoronával. Megjegyzések: a Piros köite (Alsókajanel). a Változékony körte (Fornádia) és a Fojtós körte (Bondoraszó) fajták alakkörébe tartozik. Valószínűsíthető közös eredetük (6. tojásdad alaktól a keskeny kerülékesig.66a. Fakó [Barna] körte Fája: erőteljes és nagy. táblázat). rövid hegyűek és finoman fűrészes élűek. ábra.

savanykás 45-55x5055. 65 lankái Paraszt-Pap körte. Göcsörtös téli körte. táblázat. 203 .38-^)5x4550. 50 Nelis körte laz Erdélyiszigethegység. 45 gömböly­ dedtojásdad körte ' Göitibölydcd típusú fajta. Erdélyiércliegység D-i lejtője Talpas téli körte. Biliar-lig. Nemes kolinár 56-70x5062. Erdélyi-érchegyscg D-i lejtője 45-57x4347.dec. Felsökocsoba.) fanyar 55-58x5054. fanyar 38-45x3240. Bondoraszó Fakó [Barnai körte. Fornádia. Bosc kobakja. (kicsi") (jan. Különböző tájtípusú körtefajták erdély-szigethegységi közös eredetet valószínűsít­ hető hasonló irányzatú minőségi legyengülése Méret magasság X átm. Gebe Változékony körte. cserépvörös pírral fanyar. Bondoraszó.Téli fajtákl Six vajonc körte sárgásbarna. Alsókajanel. Pap körte (Guré) okt. ded. Ny-i lejtője Karéjos téli körte. 55 tojásdad körte szalmasárga piros lehe­ lettel savanykáretek­ san ösz. Felsökocsoba ki'iposodó gömb fakósárga hagyma édeskés.: mm. hagyma szehúzó Belzelbirn zöldes vilá­ gossárga édeskéshagyma okt.6. -okt.édeskéshagyma savacskás.s körte. a többi hosszúkás típusú. 40 kobak szalmasárga retek (kicsi) édeskés. 60-66x50Bihar-hg. Nemes holmár. D-i 98. Gyalu i-ha va­ sok DK-i lejtője Piros körte. talpasodé gömb csúcsoso­ dó gömböly­ ded körte Ctrottyos) csúcsoso­ dó tojás­ dad-körte gömböly­ dedtojásdad körte hosszú­ kás hagyma édeskés. súly: g 60-75x5064: 60 Név. töm­ széles fanyar citromsárga zsi hagyma csúcsoso­ dó tojás­ zöldessárga dad körte ki'iposodó gömb. 60 58-65x5764. édes okt. halványzöld. 73 kes­ hainvaszöld. Biliar-lig. keny citromsárga orsó Nyári Kálmán körte jó édes.dec. nov. eredet Alak Szín Vacoköböl Hús Érés Hasonlóság Buckós leli körte. 40 aug.dec. fanyar dec. Bondoraszó ' Fojtó. Malinesi Jozefln 65-73x4050. fanyar nov. nov. 55 haragoszöld hagyma édeskés. fanyar dec. dagadó fakóbarna orsó­ rozsdázattal alak sárgászöld. . Gebe.nov. édeskés. mézízű szept. Gsegez. Ny-i lejtője Téli kobak körte. Michel körte gömböly­ retek.

67a. súlya: 45-Ó5 g. ábra. átmérője: 45-50 mm.Karéjos téli körte (67a-b. ábra) Gyűjtőhelye: Felsőkocsoba (Bihar-hegység Ny-i lejtője). közepesnél kisebb. Karéjos téli körte 204 . Méretei: magassága: 38-45 mm.

67b. szennyes zöldből világosbarnába váltó. tájak. szotyósodó. fanyar. gömb alakú. néha tompa. a csészeüreg felől laposodó. egyenetlenül duzzanatos ormokkal. homályos. szabálytalan. ábra. vállaik kerekedőek. de a keskenytől a tojásdad kcililékesig lehetnek. de nem mély. kisebb a gyümölcshús fele részénél. ill. mely a mostoha hegyvidéki éghajlati és talajviszonyokat is elviselte. Vacoköble: hagyma alakú. közepesnél kisebb. kis kupakocska alakú. ol­ dalról lapítottak. majd sárgászöldes. 1964). mind a töve. általában keililékesek. leírók szerint. Megjegyzések: nagyon valószínű. felszínes tál­ alakú. Levelei: nagyon változó alakúak. némelykor szinte szívesek. Goethe és mtsai. melynek fajtatulajdonságai meglehetősen változóak. a szár irányában csúcsosodó. a feltűnően szabálytalan alakja és nagyon egyenetlen hepehupás felülete. de nem takarja a gödörkét. vagy „néha buczkós gömbölyű. sarlószerűen görbültek. Csészéje: nagy és nyitott. féloldalas. hegyesedő-köite ala­ kú. valamint kisebb-nagyobb rozsdafoltokkal. Közös jellegzetes­ sége a többi erdélyi-szigethegységi téli körte fajtával. hegyük rövid. Csésze alatti ürege: tágas. Érése: december. hamar barnuló. lapos. hogy kivadult. mind a csúcsa duzzadtabb. 1894. rövid. elcsökevényesedett változat. hosszú és viszonylag vastag. Nelis téli körte Magvai: kisebbek. Színe: haragoszöld. Héja: igen vastag. vékony hegyűek. Tengelye: laza kötelékű és a tüsző tájékán nyitott. Csészemélyedése: széles. igen kövecses övezetű. felülete egyenletes. citromsárga beárnyékolással. Tüszője: közepes méretű és zárt. vékony falú. Szára: 45-48 mm. Bordeianu és mtsai. hasas csigaforma" (Bereczki 877. hullámos falakkal. enyhén nyakasodva kúposodó gömbölyded. Húsa: fehér. hamvas kékeszöld. a rövid csészelevelek hegye befelé hajló. száraz és érdes tapintatú.Alakja: kúposodó gömb. vagy közepesnél nagyobb. szembe­ tűnő dohánybarna pontokkal és hálózatos rozsdázattal. A régi termesztett fajták közül a Nelis téli kör­ téhez lehetne hasonlítani. tömör. talpas gömbölyded. 205 . édeskés. leves. széleik finoman fűrészesek. Szármélyedése: csekély kis körbarázda a szár­ csúcs köilil. szélesen-karéjosan hullámos oldalakkal.

terebélyes lombkoronájú körtefa létezett. rövid csúcsú gömbölyded-körte alakú. barnás sötétvörös. magvastól szokták befalni. szára közép­ hosszú. felülete sima. Talán sohasem férgesedett. Cigány (Barna) körte (öreg Vicsi István kertje) Közepes nagyságú. nagy fák voltak. tömzsi-körte alakú. Mértéktele­ nül. enyhén nyatca.: Sárga körte. 1964). de nem túlságosan. mindig pír nélküli.sodó-l<öne alakú. mely szerint őshonos erdélyi. Hasonló körtefajtát közöl Románia poniológiája. jó édes. Au­ gusztus második felében-szeptember elején érett. Kedvelt aszalni való körte volt. Fája közepesnyire növekedett. A Római zsírkörte fajtához hasonló (StoU 1888. tüszővel. Az Észak-Erdélyben létrejöttnek. többnyire l'akózöld vagy sárgászöld. A jó fo­ gú gyermekek egészben falták be. Húsa fehér. százévesnél idősebb. és mindig tömött egészséges. Sárga kőiie [Zabbal érőköileji. százesztendő körüli. Ősi. sárgászöld. gyakori szembetűnő pettyekkel. kívánatosan fűszeres. Húsa vérpiros. július végén-augusztus elején volt fogyasztható. Zabaratáskor.. Pirosbein kőiie (öreg Vicsi Mihály keitje) Kis méretű. sima felületű. aroma nélküli. csúcsosan terebélyesedő koronát növesztett. kissé nyakasodó. zöld alapszínű. század végén ültettek. édes. Fája általában középtermetűvé növekedett. vajsárgás. száraz vagy nagyon vékonyan \iaszos. Valószínűleg nemesített fajta származéka. hosszú szárú. Minden esztendőben bőven termett. gyakori korompenészessége miatt válik szürkésbarnás vö­ rössé. Bordeianu és mtsai. Aratás után. tömött. Húsa bőleva'í. nap érte része barnás árnyalatú bársonyos vörös. nem kövecses. Augusztusban \'olt fogyasztható. kenyérként lehetett fogyasztani. nap érte része bár­ sonyos. élénkfekele magjai voltak. 2001-2004) Régi monói körték Sárga kői-le(öreo Vicsi Mihály kertjében) Kisméretű. őshonosnak vélt (Bordeianu és mtsai. de aroma nélküli. élénkebben a vacoköböl tájékán és a héj alatt. jó leves. Rendszerint egészben.Ai'dai" Jlános kertje) Közepes nagyságú. Húsa kimondottan kásás. sárgászöld. kúposán hegyesedő lombkoronát fej­ lesztett (vö. csúcsosodó göniLxMyű koronát képezett. Fája lassan növő. hosszú vagy közepes hosszú szárral. 206 . liosszú körte. kissé viaszos. édes. kb. pír sohasincs rajta. utóhatás nélkül. 1964). erdélyi fajtának \'élik (Bordeianu és mtsai. bőlevű. hamar szotyósodó s ekkor be­ barnul. lassan szotyósodó. melyeket alkalmasint még a 19. nemritkán köves (a fertőzött részeken). 50 éves korig éltek.A terepkutatások idején a termesztők által közölt körtefajták és körtefajta nevek (1951-1957. augusztusban érett. Énlaka). majd tompa sárga. 1964) „Ke­ nyér körté"-hez hasonlítható. világoszöld. kelleme­ sen édes. Két nagy.

Epeirel érő körte. aroina nélküli. 803 m tszf. az udvar fája. Nyárialc! - Árpával éro (Mézvackor. Tinóomí körte. Zergő körte). nagyon édes. alakja a Torzsátlan. kicsit későbbi a Búzával érőnél. Az oltogató emberek által terjedhetett.) és környéke kertjeiben. vackor alakú. korábban érő. Énlaka gyakoribb körtefajtái (Szávai Márton írásbeli közlése) Énlaka (a Gagy patak forrásvidéke. Július végén volt fogyasztható. hosszú szárú. a „honosítottak"-kal (idegen erede­ tűek) együtt 63. mások lisztesebbek. Méz körte (Szilágycseh gyümölcsöseiben létező nyári és nyár végi fajták).) 207 . egyik változata szabályos körte alakú. de nem maradt nyomuk. egy sárga meg egy zöld. kissé zsíros felületű. Húsa téhér. nagyon elterjedt. század harmincas éveiben. hosszú szárú vackorforma és egy körte alakú. Nagyon magasra növő fák. Eleden pedig valamivel nagyobb és ízletesebb. Ősrégi fajta. 34 ha-t ültettünk bé Szászrégenbői a csemetekertből hozott (1960-as évek) oltvánnyal. a másik vackorszerű. apróbb a Sárga körténél. mostanra csak néhány fa maradt. éretten szétroppantható. telkek ud­ varán 1958-ban 81 ilyen ősi gyümölcsfajta létezett. Grófi körte. Úgyszintén két változata van. Piwsbelü körte. Torzsátlan körte." (Bíró Mihály) I. mint különös ajándék. csaknem minden háznál van. Ritka köitefajta volt a 20. a magántulajdon megszüntetése (a kényszerített közös gazdálkodás. enyhén sárgászöld. rezgő levelű (mint a nyárfáé). Búzával érő körte (Kunkori körte. Valószínűsíthető. kolhozosítás bevezetése) után. szétterülő. Sós körte. lehetnek 200 évesek. aki gyümölcsöt vitt oda áRilni. a lehullott gyü­ mölcs szétroppan. röviden csúcsosodó. Régente Eted gyümölcsöseiben sok volt e fajtából. amely Bereczki (1877) szerint „E becses körte valószínűleg hazai gyümölcsünk". kellemes sós ízű. hogy a „Nyári czukorköite" alakkörébe tartozott.Cukor körte iCiyöíff^ István kertje) Kicsi. (Bizonyára más fajtákat is hoztak Moldvából. Szilágycsehi körték Titkon érő körte. Eteden: Bakkbűz körte). Hatalmas nagy fák. ennek is két változata van: egy kerek. Gyakran nevezik Torzsátlan körtének a Nyári Kálmán körtét és a Császár körtét is. két változata van: Énlakán kisebb. A köitefajták száma (szomszéd falvakból is). „Ez a vidék szereti a gyümölcsöt. nagy fák. Moldvai körte. egy kisebb meg egy nagyobb változata létezett. íze a Sárga körtéhez hasonlít. közepes hosszú és vékony szárral. Zabbal érő sárga körte. Nagyon sok idegen fajta került erre a vidékre is. rejtett pontozottságú a héja. mérsékelten leves. némelyek levesebbek. Ezekből 2001-re megmaradt még 49 fajta. Fája kis termetű. Már csak egy fa él. régi. Több változata ismeretes. düledező koronát növesztett. Érzékeny a tűzelhalásra. lisztes. Helyenként Xd-Vl körtefajta is volt termesztésben. enyhen nyakas-tcörte alakú. enyhén kövesedő. alig kásásoctó. ízletes. az oltóágat öreg Bíró Mihály hozta 1811-1812-ben. hosszú szárú. Sáix>a körte. Világoszöld vagy gyengén sárgászöld színű. Hosszú életű. szintén hosszú száai. Kormos körte.

ra. Háj körte inyúri és téli). CsókJ'alvi körte. kövesedő. Más települések gyümölcsöseiben található (őshonos. Vásárhelyi köfie. nyers fogyasztásra nem valók. szép. Méz körte. 208 . Fája ellenálló. Füge körte. Torzsátlan kötle („nagy. de kellemes ízű. Téli kerek körte. rv. piros színű gyümölcs. Fűszer körte. Innen származott a 19. Dezső O'ezsó = Clairgeau) körte. Bölkényi körte. Lószar (fark) köiie. főve fogyasztották. nem vad ződ. Már csak egy fa van. takarmánykörte. Tordátfalva igen érdekes körtéje (említette Boros Sándor. levélhullás után is a fán marad. Kecsetkisfalud. jó. több mint öt változata van. inkább ződ vót. Bikafalva. ellenálló fa. Fojtás körte. Őszi darázs körte. Izamber körte. Sze­ rinte gyakoribb fajták a következők: Búzával ém körte. laposabb. Őszi alma vöt. Téliek Nyakas körte Korsós körte. egy kb. Kecskecsicsü kötte. pálinkát főztek belőle. apró. szül. sülve. Küküllőkeményfalva. Magyarvalkó. Magyarókereke.II. 1935): Venyike (Venike) körte. a Nyakas körte változata. Honosított fajták Azonosítva összesen 12 fajta. század máso­ dik felében a közkedvelt Márkodi nőzsér almafajta. szül.) Gyümölcstermesztéséről régóta híres helység. Nyárád mellék pataka. 416 m tszf. Tinó­ lábú körte. fonóban fogyasztották. Vörösbelü körte. Téli zöld köne. serkentette a szösz nyálazását. Akkora ni! Nagyobb a Pónyika almánál. Fnz kör­ te V. gyenge minőségű. százéves fa (talán különleges illata miatt nevezték így). 1917-ben) csaknem húsz körtefajtát is felemlített a vidéken ismert nevükön. amely „most már nincs! Sükösd Mihály kertjében volt. egyetlen fa él. ősziek Bőr körte." Martonné Sikó Polixénia („Póli néni". Mezőfele. fojtós"). Mesei körte (Nyálazó körte). Sós körte. Bikatök körte. a Rozsdás körte változata. Nyakas körte („men nyaka vót"). sárgás­ zöld. Rozsdás ^ö??e (Mocskos körte. de csak ződ. Érdekesebb helyi elnevezésű a Klapka körte iKlapp kedvence) és a Derzsó (Clairgeati) körtefajta. a Korsós körtéhez hasonló. aszalva. Fontos körte. Piros oldalú körte (ősziek). nem tárolható. Kiveszett fajták Borsós körte. valamint a helyi környe­ zeti köiTJlményekhez alkalmazkodott) körtefajták: Magyardécse. Kormos körte). Alsóbencéd. Márkod jelesebb körtefajtái (Egres patak forrásvidéke. Magyargyerőmonostor.

ábra. ábra. Buckös téli körte 65c. Talpas téli körte XV .64c.

Talpas téli körte 66b.65d. ábra. ábra. Fakó (Barna) téli körte XVI .

ábra.s nyári körte XVII . Kicsi nyaka. ábra. Nyári szegfű körte 69b.

ábra. ábra. 70b./^^^:rx•\. Désl cseresznyekörte 71b. Dinnye körte XVIII .

de nem mindig lapul rá. Harang körte. melyek között. csúcsa vékonyan és egyenetlenül húsos. Vackor Nemesített körtefajták Nyári szegfű körte i68a-b. de nem mély. ábra) Gyűjtőhelye: Dés. a gyakoriak mellett. nagyon hosszú. melyből több mint 500 valóban termesztett fajta. csészetája tojásdad gömbölyded.: Darázs körte. átmérője: 28-33 mm. szürkésbarna rozsdázatlal behintve. mely szem­ betűnően jelzi a csatlakozás határvonalát (a Nagevitz körte szárcsúcs gyűrűjére emlé­ keztet). felülete elmosódottan egyenetlen dombonilatos. súlya: 30-38 g. a felső vagy kö­ zépállású porzószál-niaradványok többnyire takarják. V vagy tölcsér alakú. Szármélyedése: hiányzik vagy felületi kis gödörke a szárcsúcs körül. Muskotály (Apró és Zöld) köite. mely az árnyékolt részeken sötétebb. Erdélyi szászok által használt magyar körtenevek Krauss (1943) a Beszterce-Naszód megyei szászok körében 318 köitefajta nevet jegyzett. Gyurka körte. nagy és nyitott. Méretei: magassága: 40-50 mm. 209 . Oskola köne. Alakja: hosszúkás-köite és hosszan csúcsosodó-körte alak. érdekeseb­ bek: Arany körle. 1955. Nőconib köne. Foftó (Fujtó) körte. Nyulas körte. Csonka körte. viszonylag vastag. Huszár­ kapitány körte. a csészelevelek töve forrott és peremszerűen kiemelke­ dik. melyek között magyar fajták is előfordulnak. Málé körte. Pontozata apró. s a hamvasán molyhos-szőrösödő felső rész kiterjeszkedik a csészemélyedés falá­ ra. Csésze alatti ürege: U. Kormos körte. Szajkó körte. de nem feltűnő. keskeny ecsetvonásokkal van tarkítva.Magyar népi eredetű körtefajta nevek előfordulása az erdélyi románság körében Borza (1962) nagy előszeretettel tanulmányozta Erdély ősi gyümölcseit és a két vi­ lágháború között 1131 körtefajta nevet jegyzett fel. Csóka körte. mint pl. haragoszöld. és dohány­ barnás színűvé váló. Házsongárd. enyhén nyakasodé. kicsi. széles. zöldes árnyalatúan okkersárgás. Dinnye körte. a nap éite felületen fehérlő világossárgás és halványpiros vagy leheletszerű kárminpiros csíkocskákkal. sötétebb zöldes udvarú. ferde. Csészéje. 1952. sűrű. s összemosódva narancsvörös színűvé. Tanulmányában 132 fajtát (Kárpátokon kívülieket is) közölt (rövid leírással vagy csak névleg) és 70 fajtának a vonalas rajzát is megadta (38 fajtának a színes rajza a család hagyatékában maradt). vagy téglavöröses árnyalatú fakóbarnává válik. Pujka körte. Csészemélyedése: csak egy keskeny. Szára: 35^5 mm. egyenetlen kis laposodás. Kolozsvár. Színe: iiomályoszölci. kissé ferdén álló töve göcsös. augusztus 4. Magyar körteneveinek száma 31. 992 csak puszta név (nomen nudlim').

68a. ábra. Nyári szegfS körte 210 .

súlya. az azonosítás kétséges. de nem érdes. de nem mély. Magvai: kerülékesen duzzadtak. 20-28 g. lapított tojásdadok. vékony téglavö­ rös leheleltel. Csésze alatti ürege: V vagy kupak alakú. nagy. általában enyhén görbült-ívclt. sz. különösen a csúcsi része. fűszeres (íze a Nyári zöld Magdolna fajtáéra emlékeztet). közepes nagyságú vagy annál kissé na­ gyobb.iperba« körte nem volna más. 'i'udós gyümölcsészek szerint. Plinius által felemlített »Si. nagyon hosszú és aránylag vastag. nem ntka az üres tüsző és a léha mag. ábra) Gyűjtőhelye: Dés. kertészeti termesztett. Lédús és szotyósodó. Kicsi nyakas nyári körte (69a-b. kicsi vagy nagyon kicsi. barnuló. kivá­ logatott fajta. kissé tág. Tengelye: vékony és hasítékos. 211 . kúposodó gömbölyded. de lehet szabályos is. Kétségtelenül nemesített. amely szerinte „Egyike a legrégibben ismert gyü­ mölcsfajoknak. az árnyékban maradt felület sötétzöld. általában kissé szabálytalan. évente tennő (100-150 kg). Húsa: fehér. zöldes. de még jól növekvő. Héja: kissé (szokatlanul) vastagocska és tömött. Folyamatosan. van vékony hamva és homályos. fala fehér és merev. Hasonlít ez a Nyári szegfű körte a Mohácsy (1958). Szármclyedése: nincsen. század második felében létesített s a 20. nagy lombkoronával. csészeláji. zöldessárga. amely vékonyan húsosodhat is. Csészemclyedése: többnyire hiányzik. okkersárgás fakóbarna. kerekedő vagy szíves vállal. Alakja: hosszúkás-körte alak.. rövid kis tompa csőrrel. Érése: július-augusztus. kissé tömött és finoman szemcsés. de nem lapulnak a csészemélyedés falára. ill. enyhén savanykás.. átmérője: 30-37 mm. Megjegyzések: Ez a minta Bodor Pál (1812) régi gyümölcsöskertje szomszédságá­ ban még a 19. Fája: mindkét termőhelyen idős. Levelei: nagyok. csipkésedő-fűrészes éllel. század első felében is szépen viniló gyümölcsösből származik. egészséges. de a szárcsúcs csatlakozását kön'arrat jelzi. a nap érte rész kénsárga. Kleine lange Muskateller) is. mint a mi Kis szegfükörténk. sem pedig a Nyári szegfű körtefajtát. a csészelevelek töve forrott és kis karimát képez. felső részük tekeredve kiforduló. Kleinc Muskateller). és csatlakozása a csésze alalli üreghez jól látható. Tüszője: lapos és ferde tojásdad. Méretei: magassága: 48-57 mm." Házsongárdi termőhelye alapján valószínűsíthető. kicsi és zárt. enyhén féloldalas. kihúzott heggyel. hogy már a Bodor Pál (1812) által termesztett és szaporított Nyári apró muskotály fajtának a származéka. 1952. utáni 80-ik év körül. szélesen kerülékesek. sötét­ barnák. Színe: hamvas világoszöld.Vacoköble: lehel hagynia vagy orsó alakú. Csészéje: nagy és nyitott. Jeliegeiben jól egyezik a Bereczki (1877) által leírt Kis szegfű körtével (Petit-muscat. majd vajsárgás árnyalatú. július. vagy csak egy kerekded horpadás. Szára: 48-62 mm. Tomcsányi (1979) által közölt Nagy szegfű körtére (Kis muskotály körte. vagy kör alakúak. a Kr. édes. mivel ők nem említik sem a Bereczki-féle Kis szegfű körtét.

ábra.69a. Kicsi nyakas nyári körte 212 .

finoman kásás. esetleg vékony. száraz. többnyire kettesével egy tüszőben. Csésze alatti ürege: kupak vagy tölcsér alakú. 1964). többnyire szabályos. kissé kásásodó. fakó dohánybarnás árnyalással. az árnyékos oldalon pedig szür­ kés. már-már zabszem alakú. átmérője: 29-36 mm. leves. Dési cseresznyekörte (70a-4>. gömbölyödő. vagy egy kerekedő kis mélyedés. lapított tojásdad. nyi­ tott. csúcsi része vé­ konyodó és enyhén vagy kifejezetten nyakas. a csészelevelek hosszúak. Tengelye: vastag. Szármélyedése: hiányzik. mérsékelten leves. tompa hegyűek. szabályos körkörös horpadással. nem fűszeres. augusztus. gyengén fűrészes. összeforrott tövük kis peremet képez. felemás módon elhatárolt. Alakja: hosszúkás tojásdad. sza­ bad részük ferdén kifordult. világoszöldből okker­ sárgás világos fakó dohánybarnába váltó. Csészemélyedése: felszínes. fűrészes élűek. Ennek alakkörébe sorolható ez a Désen gyűjtött minta is. 213 . Magvai: karcsúan hosszúkásak. nagyobb a húsos rész felénél. töve korongja alig szélesebb. Húsa: szép fehér. piszkoszöldes bomlással. eléggé széles. de leg­ inkább kerekedő. de nem mély. súlya: 44-50 g. ritkábban enyhén ferdülő. nagyon rövid csőrűek. Szára: 28-36 mm. szűk. Fája: erélyesen növekvő. Csészéje: szembetűnően nagy. 1952. zárt. valósággal kicsúcsosodik a csészemélyedésből. ame­ lyet a vackor és valamely nemes fajta korcsának vélnek (Bordeianu és mtsai. de kívánatos édes. vékonyan viaszos. a csésze alatti üreggel való folytonossága jól látszik. zárt. keskeny kősejtes réteg jelzi hatán'onalát. Tengelye: laza kötelékű és hasítékos. lándzsásak. sima. kicsi. lapos. Megjegyzések: nagyon hasonló egy Kolozsvár környéki Kicsi körte fajtához. Érése: július. középhely­ zetű. Levelei kerülékes vagy tojásdad kerülékes alakúak. Héja: sima. laza kötelékű és hasítékos a tüsző táján. Tüszője: közepes. Pontozata csak a fakó színalapon látható. sötétbarnák. gúla alakú. enyhén savanykás édes. majd gyengén sárgásfehér. Magvai: kicsik. Vacoköble: keskeny orsó alakú. a héj alatt vékony sávon lehet zöldes ár­ nyalatú. Húsa: fehér. finom szemcséjű. fehéres szürkén molyhosak. Tüszője: elnyújtott és keskenyedő tojás. homályos. általában hosszú nyelűek. a gyümölcs hegyesen kúposodó. esetleg vékonyan viaszos. meglehetősen sűrű lombkoronájú. hegyesedő gömbölyded-körte alakú. sötét gesztenye­ barnák. vékonycsőrűek. féloldalas csepp alakúak. Méretei: magassága: 43-52 mm. mely a nap érte részen világos.Vacoköble: lia^yma alakú. ke­ rekded vagy szívesedő vállúak. Színe: kékellően sötétzöld. hosszú és vékony. csúcsán vékony kis kezdő húsosodás is képződhet. hamvas-fehéres világos­ zöld. Héja: vékony. csészetája lehet kissé laposodó. némelykor enyhe. ábra) Gyűjtőhelye: Dés. homályos. kicsi körte. csészetáji. esetleg közepes vastagságú. nagyméretű.

Dési (fent) és Bécsi (lent) cseresznyekörte 214 .70a. ábra.

súlya: 40-50 g. Alakja: kúposodó gömbölyded vagy tojásdad. amelynek alakkörébe sorolható a Dinnye körte 215 .Érése: július vége-augusztus eleje. DK-re). általában szabályos. amely Rapaics (1940) szerint azonos a már Lippai (1667) által említett „Elövel-érő avagy Pünkösdi. piszkos sötétzöld. Júliusi esperes). sárgás­ barnás piszkoszöldből válik dohánybarna színűvé. sárga zöld szabású. amely azonban nem azonos a Bereczki (1877) állal leírt fajtával (Bergamotte d'été. 71a. 1956. Méretei: magassága: 53-57 mm. egyenetlen felületű. Megjegyzések: helybeli neve „Nyári esperes". ábra) Gyűjtőhelye: Kurtapatak (Esztelnek mellett. közepes hosszúságú. Színe: világoszöld és halványsárgás zöld. közepesnél kisebb. század második felében felélénkült erdélyi gyümölcsészet kedvelt körtefajtái között ez az apró fajta nincs említve. Nagyon közel áll viszont a Bécsi cseresznye körtéhez. helyi változat. nem igen leves. inkább vékony. amely az újabb művekben meg sincs említve. helyenként fakóbarnás lehelettel. ábra. Zöld Magdolna körte. Szára: 18-23 mm. avagy Cseresznycvel-érő körtvély. hogy ennek alakköréből keletkezett régi. a csúcsa lehet esetleg enyhén ferde. Valódi pontozata rejtett. Dinnye körte (71a-b. de a sötétzöld hálóza­ tot jól látható zöld pettyek fűzik össze. vörhenyes sűrű háló­ zattal. mindazonáltal feltételezhető. egy kevéssé hosszúkás" fajtával. átmérője: 42-^8 mm. A 19.

ábra) Gyűjtőhelye: Magyarvalkó. vékonycsőnjek. a széles tövíí. Pisztráng körte (72a-b.Szármélyedése: csupán egy keskeny körbarázda a száicsúcs körül. közép helyzetű. hasonló egybeesés többfelé is előfordul Erdélyben (pl. Bőr körte. ám ez a tulajdonság ebben a mintában nem volt tapasztalható. sár­ gás homályoszöldből válik fakóbarnává. Tüszője: kicsi. enyhén féloldalasan nyakas. Küküllőkeményfalva. Csészemélyedése: tálacska alakú. esetleg közepes hosszúságú. a Pyriis ctictírbitinummal (Rapaics 1940). Tengelye: foszlányos. mely lehet apró. majd citromsárga. Nevét bizonyára a dinnye érési idejétől kapta. vagy szélesen elmosódott hullámos falú. homályos. közepes nagy­ ságú vagy kisebb. de lédús és olvadóvá válik. V vagy tölcsér alakú. lehet szabályos. Nagyenyed környéke) és különböző fajtára vonatkozik. eléggé széles. leiiel kisebb vagy közepes. felülete legnagyobb részét azonban változó élénkségű vérvörös borítja. egyenetlen oldalú gödörke. a Kobak (Dinnye) körtével. vagy tekéit. általában zán. Énlaka). Csészemélyedése: sekélyes tányérka vagy sima. beljebb fehér. fakóbarna. 216 . laza. átmérője: 50-55 mm. egyébként általában kétalakú körtefajta: hosszúkás-nyakas. de nemritkán vízízű. Az újabb gyümölcsészeti mű­ vek ritkán vagy egyáltalán nem említenek ilyen nevű körtefajtát. vagy hosszabb és sarlószenj. gyengén elhatárolt. melyet kámiinpiros árnyalatú sötétebb piros na­ gyobb pettyek tarkítanak. sima vagy nagyon enyhén szemcsés. édes. annál többet foglal­ koznak a régiek a fajtanév gyanítható ősével. október 9. Szármélyedése: körkörös kis. hamvasszürkén molyiios csészelevelek hegye befelé hajló. vagy nagy és nyitott. ui. gyakori a léha mag. általá­ ban vékony. oly­ kor a tengelyhasítékig hatol. Szilágycseh. Megjegyzések: a Zöld Magdolna fajtakörébe tartozó helyi változat (Palocsay és mtsai. vonzóvá téve a gyümölcs küllemét. Sütő körte. enyhén fűszeres. eltart szeptemberig. szabadon álló. Csészéje: közepes nagyságú. Húsa: héja alatt halványzöldes fehér. de nem mély. húsos. Héja: meglehetősen vastag. 1954). közepes nagyságú. a tüszőtáján hasítékos. csúcsosodó (Bosc kobak-szerű) és gömbölyded-csigás (bergamot-szerű) (Stoll 1888). kissé szemcsés és eléggé tö­ mött. Miklósfalva. de hiányozhat is. babszem alakú. dí­ szessé. Vacoköble: orsó vagy hosszúkás hagyma alakú. körkörös repedezettségű. Dinnyére emlékeztető íz előfordul némely körtefajtában (Korsós körte. Désháza. száraz tapintatú. Méretei: magassága: 65-68 mm. vagy nagyon el­ mosódottan hullámos. szép szabályos. közepesnél kissé rövidebb. 1951. Alakja: hoszúkás tojásdad-körte alakú. Magvai: lapított tojásdadok. Csésze alatti ürege: változó. de nem fedi az üreget. Szára: 23-26 mm. Színe: alapszíne zöldessárga. súlya: 78-90 g. de csúcsa némelykor lehet gömbölydeden duzzadt. kissé szabály­ talan. egyenes. vagy liiányzik. Érése: augusztus. s ezek olykor még az árnyékolt részekre is elszóródnak. vékony rozsdázat borítja.

72a. a csészemélyedés falára fekvők. Pisztráng körte Csészéje: közepes nagyságú vagy szűkebb. sötétbarna csésze­ levelek a tövüknél szabadok és kifordultak. ábra. 217 . a háromszögszeríl.

Tengelye: közepes vastagságú. a pontokhoz hasonló színű egyenetlen. Alakja: hosszúkás tojásdad-körte alakú. kisebb-nagyobb rozsda­ foltok az egész felületen előfordulnak. Magvai: megnyúlt csepp alakúak. Mindenütt megtalálható. leginkább hasíték nélküli. lapo­ sak. Pontozata kénsárgás árnyalatú fahéjbarna izabellafakó. Gyengén elhatárolt. csészetáji. a kikunkorodó hegyű csé­ szelevelek nem fedik. aszimmetrikus. és a tüszőtáján hasítékos. Vékony. Tüszője: hosszúkás tojásdad. Neve a pisztrángéhoz hasonló petytyezeltségre utal. Szára: 15-25 mm. gödörszerű. öszszehajló bordák gyakran megfigyelhetőek. szűk. Pergamen körte. megnyúlt ellipszoidálisak. inkább kisebbek. Csészemélyedése: felszínes vagy hiányzik. csészetája szélesen lekerekített.ábra) Gyűjtőhelye: Márkod. nyitott. de nem mély. rövid. lazán szemcsés. a kicsiny csészelevelek nem fedik el. Csészéje: kicsi vagy igen kicsi. Megjegyzések: Halléből (Németország) származik. eléggé tágas. Húsa: fehér. szűkösebb. Tengelye: nem feltűnő. Vacoköble: szabályos hagyma vagy majdnem kör alakú. sárgásfehér. közel áll a magüregekhez. vagy hiányzik. egyenetlen kis duzzanatok miatt szabálytalan. sima. szépen fénylő. Magvai: a jól fejlett gyümölcsökben többnyire satnyák. kellemesen édes. bordázat a csészetájon alig jelentkezik. kövecsek nélkülinek tíínik. meglehetősen merev. jellem­ zően fűszeres. 2004. Csésze alatti ürege: tölcsér alakú. hosszúkás. első közlése 1804-ből való. Williams. de csak egyik f'qlett. esetleg megközelíti a közepes hosszúságot. súlya: 100-230 g. mint közepes méretűek. a kialakullak is kicsik. rövid. az igen elmosódott. eléggé sűrű. kisebb a húsos rész felénél. általában kettesével egy üregben. dudoros. a terméshez viszonyítva kicsi. némelykor duzzanatos a töve. igen rövid. kősejtek határolják. Színe: világos fakózöld („almazöld"). átizzad rajta a lé. Érése: október vége-november. Méretei: magassága: 70-115 mm. a csészeüreg alatti részen köve­ cses. Szármélyedése: elenyészően kicsi. szára felé többnyire menedékesen keskenyedik. összefüggően csak a szártájékon találhatók. zárt. Don Chrétien Williams) (73. olvadó. apró pontokból képződött. né­ ha közepes nagyságú. leves.Csésze alatti ürege: tölcsérszerű. fás. majd vidám sárgászöld. nyakasodása nincs vagy alig sejlik. Többnyire ferdén tűzön. rövid. Siklódi Sándor. ahol körtét termesztenek. átmérője: 50-80 mm. teljesen pír nélkül. szabálytalan.és tompacsőrűek. összeköttetése a csésze alatti üreggel jól észlelhető. Vacoköble: hagyma alakú. 218 . tompa fényű. Tüszője: gyengén fejlett. foltosán barnák. nagy. közepes méretű. Háj körte (Vilmos körte. vastagocska. Héja: vékony. szeptember 16. fehéres csőrűek. Héja: közepesen vastag. sima. Színe füstszürkés viaszbarna. igen vékony falú. Felülete igen egyenetlen.

ábra.73. Háj körte 219 .

tojásdad-köite alakú. tapadási töve széle­ sebb. Szára: 48-50 mm. közepes hosszúságú. sok friss hajtású. 1952. Vilmos körte 220 . átmérője: 70-75 mm. nagyon változó és szabálytalan alakú.Húsa: fehér. nagy körte. Általában féloldalas. Alakja: kúposodó tojásdad. fajtajellegei megegyezőek. Vilmos körte (74a-c. majd mézsárga. csúcsa csak né­ melykor duzzadtabb. leves. 74a. citromsárga. Érése: szeptember. súlya: 100-150 g. és közepes a vastagsága is. he­ lyenként világos szal­ masárga foltokkal. Nem rit­ kák a szürkészöldes barna. Színe: hamvaszöl­ des sárga. viszonylag kicsik. szeptemberé. olvadó („háj körte"). csészemélyedésének tájéka lehet egyenetlenül talpasodó vagy gömbölyödő és bordázott. A másik húsz-huszonöt éves. hanem keskenyen lapossá-gödrössé alakul. lehet egyenes állású. százévesnél idősebb. de nem hegyesedik ki. Megjegyzések: éretlen termései különböznek. de egyenetlen eloszlá­ sú: hol sűrűbbek a do­ hánybarna paraszemölcsök. gömbölyű koronájú. hol ritkábbak és kisebbek. de lehet rövidebb is. üdítően édes. finom. de még bőven termő fa. szabálytalan lombozatú egyed. Méretei: magassága: 70-90 mm. lágy. ábra. jól növő. igen aprón. ábra) Gyűjtőhelye: Kolozsvár (Palocsay-keit). Fája: egyik nagy. Pontozata szembetűnő. terebélyes. vékony rozsda­ foltok sem. Levelei majdnem szabályos kerülékesek. fáradtnak tűnő. a nap érte részen hal­ ványpiros lehelettel. rövid hegyű­ ek. csúcs felőli része is többnyire buckós és enyhe hajlattal (nyakasodással) szűkül. később nagyon közelednek a típusához. de szinte mindig ívelt. finoman fűrészesek. piszkosfehéres.

ábra.74b. Vilmos körte 221 .

Méretei: magassága: 95-110 mm. 222 . 2004. közkedvelt. Szármélyedése: igen kicsi. üdítően kellemesen savanykás. a közepesnél kisebb. bülykös-dudoros. erősen csészetáji. Fája: Lassú növekedésű. általában féloldalasan tűzött. tüszöiáján keskeny hasítéka van. nem feltűnően elhatárolt. homályos fényű. de töiibnyire mély. a bordázat végeinek behajlásától szabálytalan. gyenge. hah'ány citromsárga. eset­ leg vérpiros szederjes. lédús. Szára: 8-15 (19) mm. nagyon dudoros és rozsdafoltos. Vacoköble: hosszmetszetben kerekded hagyma. ábra) Gyűjtőhelye: Szováta (Domokos Mihály udvara). de nem mindig a napos oldal 1/4—1/5 részén vékony narancs-rózsaszín vagy kárminpiros. apró pontokkal váltakozva. vékony falú. szélállók vagy félrehajlók. fala vékony. Alakja: tömzsi hegyesedő körte. kösejtek ritkán képződnek. laza. olykor rövid és vastag. de nem mély. igen nagy. majd sárgásfehér. mert nem köves a húsa. Csészemélyedése: nagyon x^áltozó alakulású és ícliűnően. lehet szélesebb vagy keskenyebb lálacska alakú. gúla alakú lombkoronájú fákat fejleszt. Tüszője: kicsi és zárt. gyengén elhatárolt. Ná­ lunk is szélesköaTen elterjedt. Szovátal Társulati esperes körte (. igen rövid. sekéh'cs vaoy kisebl). Vacoköble: hagyma alakú vagy tojásdad-orsó alakú. de lehet kisebb és nagyobb is. szeptember 17. nagyon finom nyárvégi könefajta. és többé-kevésbé suga­ rasan bordázott. Tüszője: gyakran satnya. Magvai: kicsinyek. az apró csészelevelek félig nyitottak. Csésze alatti ürege: töicsérszenl. töL^bé-kevésbé sugarasan hullámos. majdhogynem nyélrefutó. ritkán szinte hiányzik. válluk szívesedő kerekded vagy hegyes­ szögű. esetleg közepes. jó édes. rövid hegnlek és fűrészes élűek. közepes termetű. Húsa: fehér. Csészéje: kicsi. súlya: 220-400 g. Héja: vékony. fűszeres. zamatos. fátyolos lehelet keilil. laza kötelékű. Megjegyzések: angliai (Aldermaston) származású (1770) fajta. melyre gyakran. gyakran elnyálkásodik. Tengelye: vékony. a csészetáj felé felsejlő öt daganatszerű bordával. keresztmetszetben szabálytalan • kör alakú. eléggé nyitott. hirtelen összeszűkülő rövid és igen enyhe hullá­ mos. Jellemzően trottyos. olvadó. Színe: alapszíne éretten citromsárga. szabálytalan ritka és vékony hálózat. a csészelevelek rövidek. Csészemélyedése: széles. sötét gesztenyebarnák. átmérője: 85-95 mm. mely az ÉszakAmerikai Egyesült Államokban szaporodott el (1797) s aztán Európában is (1817). Levelei alakjukban és méretükben egy­ aránt változatosak: tojásdad és kerülékesek. Csésze alatti ürege: kűpszeríl. sötét fa­ héjbarna. tányér alakú. mélyebb göciörke. rövidcsőrűek. nem ritka a léha mag. közepesen tágas. enyhén viaszos és sima. az ép magvú ke\'és. és nyitott vagy félig nyitott. Rozsdázata viaszszínű vagy okkersárga. nagy. a csészemé­ lyedés fala összeszorítja. Csészéje: általában közepes nagyságú.Doyenné cin Comicé) (75. Érése: augusztus vége-szeptember első fele. de némelykor hiá­ nyozhat is. daganatos. finom szövetű.Szármélyedése: keskeny. szűk. hamarosan a koravénség jeleit mutató.

75' ábra. Szovátai társulati esperes körte 223 .

dohánybarna színű. Színe: sárgászöld. olvadó. Társulati esperes körte (76a-b. Érése: október.Magvai: hosszúkás. Magvai: lapos csepp alakúak. kisebb a húsos rész felénél. Húsa: fehér. 1954. közepes nagyságú vagy annál kisebb. könnyen felreped. hegyeik kifele kunkorodóak. a jól fejlett teniiéshúsban. kissé csészetáji. fala vékony. Szára: 40-45 mm. de nem túlzottan. súlya: 190-210 g. édes. a gyümölcs méretéhez képest középvastag. Héja: tompán csillanó. később fakuló. Csésze alatti ürege: szűkülő csészécskeszeinj. olvadó. bőlevű. 224 . széles domborulatai egyenetlenek és különösen a csúcsi részen szembetűnőek. Megjegyzések: Jellegei egyeznek a szakirodalomban leíroltakkal (Bereczki 1899. tövíik egyenes. szabályos vagy kissé hullámos környezetű. de közepes szélességű. sima. Pontozata feltűnő. finoman szemcsés. rövid heg^njek. ép törzsű. esetleg közepes és szűk. szakadékony. Húsa: vajsárgás árnyalatú fehér. sötétbarnák.' Egész Európában elterjedt. rozsdával bontott. igen puha. édes. menedékesen hegyesedő csőrrel. kúpos csiga alakú. Nem kövecses. közepes mélységű. Különleges! Érése: szeptember vége-október. egyenes vagy kissé ferde állású. átmérője: 88-94 mm. kúposán hegyesedő koronájú. lapított tojás alakú. rövid. felfelé tartó ágakkal. száraz. hogy a különlegesen finom aromás ízét elnyomja. záit. ahol 1849-ben termett először. Méretei: magassága: 96-106 mm. rövidcsőrűek. de tartósabban tárolható. leves. gyengén elhatárolt. majd szalmasárga és viaszsárga váltakozású. a nap érte részen nagyon vékony kárminpiros lehelet szépítheti a fakóbarna vékony rozsdázatot. Vacoköble: szélesebb orsó vagy hagyma alakú. Alakja: kúposodó gömbölyded. hiitelen és röviden kúposodó része kissé nyakasodó. Nem szabályos. feketés gesztenyebar­ nák. Héja: meglehetősen vastag. Fája: erélyes növésű. Megjegyzések: az angers-i (Franciaország) kertészeti társulat (a fajta névadója) csemetekertjéből ered. nagy. Tüszője: hosszúkás. szeszélyesen termő. szeptember. keresztmetszetben alig láthatók. sekély. Tengelye: edénynyaláb nyúlványai: nem különösen feltűnőek. szűk és kissé mély. finoman fűrészes szélűek. Csészemélyedése: tálacska alakú. ahol körkörösen rendezett. Szármélyedése: egyenetlen oldalú gödör. szabálytalan tojásdadok. göcsöitös felületű. sűrűbb a csészetájon. vékony. de egyenetlen eloszlású. ábra) Gyűjtőhelye: Kolozsvár (Palocsay-keit). Levelei szélesen vagy megnyúltan kerülékesek. üdítően fűszeres. Palocsay és mtsai. és mtsai. Csészéje: kicsi. 1951. Tengelye: laza és nyitott. mintha onnan lenne széthintve az egész felületre. egyenetlen. ennélfogva levezik. a hamvas szürkésbarna csészelevelek ki­ csinyek. sötét haragoszöldek. homályos. de ritka. Bordeianu T. elmosódó. 1964).

Pisztráng körte t f 74c. ábra. Vilmos körte XIX .72b. ábra.

Társulati esperes körte XX .76b. ábra.

és itt-ott ki­ sebb-nagyobb rozsdafoltokat is képeznek. átmérője: 50-60 mm. mely a pirosló ala­ pon zöld udvaninak tűnik. fakóbarna vagy irhaszínű. Méretei: magassága: 70-80 mm. közepes nagyságú. de nem minden esetben. Alakja: liosszúkás. esetleg halvány rózsaszínű vékony árnyalatot kaphat.76a. 2004. súlya: 80-110 g. de szabályos Is lehet. napos oldala rőt színű.és hosszúkás-tojásdad körte alakú. ábra) Gyűjtőhelye: Magyardécse (Ballá Tamás keitje). csúcsosodó tojásdad. Társulati esperes körte Téli császár körte (77a-b. ábra. gyakran szabálytalan. majd citromsárga és tompasárga. Pontozata csaknem egyenletesen SŰITJ. eny­ hén nyakasodó. szeptember 30. Színe: szedéskor világoszöld. néhol szabálytalan hálózattá kapcsolódnak. 225 .

77a. Téli császár körte 226 . ábra.

szabadon hagyván a csé­ sze alatti üregei. Szármélycdése: többnyire nincs. nem túlságosan vastag. rövid hcgyííek. szinte kitölti a csészemélyedést. Magvai: megnyúltak. hosszúkás vagy gömbölyded hagyma alakú. keskeny is. Csészemélyedése: sekélyes. Tüszője: hegyesedő tojásdad alakú. Csészéje: nagy. közepes vagy annál kissé liosszabb. homályos tompa. majdnem középhelyzetű. ívelt. Héja: száraz tapintású. ábra. de a magüregek közötti részen nyitott. vagy csak egy kis körkörös barázda a szártő kö­ rül. a perem szűkülően enyhe és szabálytalan domborulatai miatt. Téli császár körte Szára: 24—40 mni. kávébarnák. tiszta fehér falú. oldalról lapítottak. de szívós. a porzószál-maradványok a tövükben találhatók. közepes méretű. gyakoriak a satnya magvak. Vacoköble: gyengén elhatárolt. 227 . a csészelevelek keskeny lándzsásak és hosszúak. Csésze alatti ürege: kupak alakú. közepes nagyságú. kissé csészetáji. gyenge fényű. általában ferdén tűzött. aljában a bibemaradvánnyal. Tengelye: a húsos részben nem feltűnő.77b. töve alig vastagabb. csúcsa kissé húsosán duzzadtabb. a húsos rész fele részéig terjed. és rálapulnak a csészemélyedés peremére. inkább vékony.

kevés levű. magasan hullámos az oldala és legnagyobb részét fakóbarna színű rozsdázat borítja. sötét gesztenye­ barnák. alig fűszeres. Csészéje: közepes nagyságú vagy kicsi. csúcsosodó. Angoulémei hercegnő (78a-b. de az érett körte színösszképét a narancs-rózsaszínű és téglavöröses lehelet. homályos. Csészemélyedése: tál alakú. kellemes fűszeres utóízzel. egyenesen felállók. majd vajsárgás fehér. inkább kásás. 1964). de utóíze nincs és kívánatos fogyasztani. 228 . esetleg nagyon finom szemcsés és száraz tapintatú. rövid és vastag. édes. ősét a római korabeli „Sementium" nevűben valószínűsítik. olvadó. a csészelevelek töve szabad. Megjegyzések: a Bereczki Máté által leírt (1886) Császár körte (Doyenné Blanc. Szármélyedése: csésze alakú.Húsa: fehér. Alakja némileg hasonlít a Párizsi grófnő fajtára (Bordeianu és mtsai. szinte csőrtelenek. Vacoköble. egyenetlen felületű. termőhelye településének hagyományos gyümölcsészete úgyszintén a régi fajtára utal. de nem azonosítható vele. tömzsi-körte alakú. de még erélyesen növő. kihúzott heggyel. október 9. lapított tojásdad alakúak. félkör alakú. íze azonban teljesen eltérő. Emlékez­ tet továbbá a Nemes Kolmár fajtára (Bereczki 1886. Érése: október második fele-november első része. Weise Herbstbutterbirne) fajtával alapvető tulajdonságaiban megegyezik. Tengelye: vékony. sima. átmérője: 72-82 mm. Szára: 22-31 mm. gömbölyded hagyma vagy orsó alakú. kerekedő vállal. nagy. többnyire szabálytalan. (1964) által közölt Császár körte típusoktól. A fa kora. Magvai: kicsinyek. Húsa: fehér. szembetűnően sűnj fűrészes széllel. súlya: 237-250 g. Fája: termetes öreg nagy fa. zárt. lehet megnyúltabb vagy gömbölydedebb körte alakú és mindkét vége belapított. Tomcsányi (1979) szerint „a 19. üdítő gyenge savanyúsággal. Színe: alapszíne citromsárga és szép világossárga. Érése: október-november. gyengén látszik. Héja: vastag. Levelei tojásdad kerülékesek. Méretei: magassága: 76-88 mm. Bordeianu és mtsai. „van vagy 150 éves" (Ballá Tamás). alig kásás. kősejtes réteg övezi. igen nagy. Csésze alatti ürege: kupak vagy tölcsér alakú. század divatos körtéje volt". főleg pedig az irhabarna vékony rozsdázat és a fahéjszínű sűrű. kicsi vagy közepes. enyhén görbült. 1964). esetleg közepes vastagságú. göcsös. de nem mély. nagyon egyenetlen domborulatos falú. gömbölyödő. Tüszője: kicsi. majd vajsárgás árnyalatú. lehet mé­ lyebb vagy sekélyes. Igen régi körtefajta. de általában nagyon változó. 1951. nem köves. Alakja: kúposodó tojásdad. de gyéren kősejtes. hamvasán molyhosak. sötétbarna. de lehet nyitott is. meglehetősen sűrű lombozattal. szembetűnő pontozat adja meg. hegyük begörbülő vagy egyenes. Teljesen elüt Stoll (1888) és Bordeianu és mtsai. nyitott vagy csak hasítékos. zárt vagy félig nyitott. kisebb-nagyobb mértékben féloldalas és szelídebben vagy kihangsúlyozottabban domborulatos és horpadásos. lédús. gyakori a léha mag. nagyon összenyomott. széles. ábra) Gyűjtőhelye: Magyarvalkó. mér­ sékelten édes.

L 78a.^. AngoulSmei hercegnő 229 . ábra.

már a 19. 2004. s a gyümölcsei feltehetően ezért na­ gyobbak. sötét gesztenyebarnák. nem mély. Levelei aránylag nagyok. 230 . Megjegyzések: boltozottabb és nagyobb a Stoll (1888) és Falocsay és mtsai (1954) által magadottnál. hagyma alakú. fényesek. kárminos árnyala­ tú élénkpirossal belehelt. aki 60 éves korú. Csésze alatti ürege: kicsi. mind pedig a száitájéka. Magvai: kicsik. Érése: október. megpuhulva vajsárgás árnya­ latot kap. vállaik hegyesedők. ferdén kerülékes. Alapfajta jelenleg is. tágas. a leggyakrabban világos irha­ színű rozsdázattal borított. ferdén tűzött. Méretei: magassága: 90-100 mm. Tüszője: paszulyszem alakú. Csészéje: közepes vagy inkább kisebb. ellenálló. Héja: homályosan. tömött. szabályosan vagy féloldalasan körülnövi a szárcsúcsát. A minta­ gyümölcs fája erős megcsonkítás után újult ki.Fája: középmagas. nem fedik az üreget. jó leves. „két annyi idős mint én. a nap érte részen vérpiros. vagy kerülékesek. tölcsérszení. Szármélyedése: nincs. Dezső körte {Clairgeau körte) il9. hűsosodó. átmérője: 80-90 mm. Innen került Anvers-be (Belgium). jóval kisebb a húsos rész felé­ nél. de szélesen domborulalos az oldala is. szabálytalan hullámos peremű. vagy csiga alakú. Tengelye: zárt. kevés kövecsességgel. majd irhabarna hálózatos rozsdázattal is bontott és feltűnő világos fahéjbarna pontozattal sűrűn és egyenetlenül behintett. Alakja: kúposodé tömzsi-köiie alakú. nagyon kellemes ízű. Csészemélyedése: figyelemre méltó. erélyes. a gyümölcs méretéhez képest csak közepes szélességű és mélységű. tojásdad kerülékesek. nagyon részaránytalan mind a csésze. Húsa: tiszta fehér. zárt. Szára: 15-17 mm. eredményesen ifjítható. gyengén fénylő. rövid. Színe: citromsárga. csúcsuk rövid hegytj. Audusson apát találta Angers-ben (Franciaország) 1809-ben és Éparonnais-i körtének nevezte el. a csészeleve­ lek széles tövűek és rövidek. zöldesen fehér. a gyümölcs csúcsi része gyűnlszerűen. Fája: mérsékelt növekedésű. de csövecskéje rövid. nem nagyon vastag. éleik a csúcs í'elé aprón lurészesek. súlya: 220-300 g. üdítő. egyenes törzsű. erélyesen fejlődő gúla alakú lombkoronával. ábra) Gyűjtőhelye: Márkod (Sükösd Károly udvara). olvadó. nagyon nagy. ahol 1820-ban Angoulémei hercegnő néven írták le és onnan terjedt el Kurópában s a Kárpát­ medencében. ez utóbbi esetben a csúcs csiga alakú görbületet képez. megtermett 3 4 véka körtét is". majd okkersárgás. szeptember 29. Tulajdonosa szerint. tojásdad hegyes csőrűck. Megjegyzések: A. a bőr alatt enyhe zöldes árnyalatú. Vacoköble: csészetáji. ellenálló. fényes. jól elhatárolt. században.

79. Dezső körte 231 .ábra.

tartósan tárolható. Méretei: magassága: 80-90 mm. nap érte részén márványos rózsaszín lehelettel. ugyanis a csészelevelek kifordultak. 53-60 mm. súlya: 155-170 g. alatta a kősejtek gyakoriak. jó édes. szemcsés szer­ kezetű. kellemes gyümölcs. enyhén hullámos falú. egyenesen álló. kicsit nyakasodó. súlya: 105-MO g. hosszú és vékony. de bő leves és olvadóvá válik. ábra) Gyűjtőhelye: Báródbeznye (Királyerdő ÉK-i. Tüszője: ferde. Tengelye: laza szövedékű. átmérője. a csúcstól a csészetájig húzódó hosszanti rozsdasáv nem jelenik meg minden gyümöl­ csön. élvezetes. Csészemélyedése: kis tálacska. Magvai: kicsik. később vajsárgás. szabályos vagy enyhén szabálytalan kis ferdüléses. vékony. ívelt. gyakran gyengén elhatárolt. lapított. még ha kősejtek is képződnek benne. sötét gesztenyebarnák. mely néhol vajsárgás­ fehéres. szűk vagy közepes szélességű. a nap éite részeken világos fahéjbarnás. elmosódottan bordás. az árnyékos horpadásokban zöldellő udvarú. A fajtára jellemző. a Király­ hágó [528 m tszf. szakadozó falú. Levelei: kerülékes tojásdad alakúak. 1952. DNy-i lejtője. Színe: homályos sárgászöld. kissé összehúzó utóízű. Béli-iiegység). átmérője: 72-77 mm. szemcsés tapintású. a tüszőtáján nyitott. Pontozata apró és egyenetlen eloszlá­ sú. Színe: sárga. Csésze alatti ürege: gyűszűszerű. nagy. Csészéje: viszonylag nagy. szeptember. Héja: száraz. Alakja: hosszúkás tojásdad-. szalmasárga és élénkebb sárga árnyalatokkal. kerekded vállal. Méretei: magassága: 83-90 mm. aprón fűrészes éllel. egyenetlen. kisebb a húsos rész fele részénél. sötétbarna. 232 . melyek a g'sóimölcs csúcsán kis rozsdafolttá tömörülnek. Szármélyedése: hiányzik. még ha olykor fel is kunkorodik a hegyük. ábra) Gyűjtőhelye: Fornádia (Dévától ÉNy-ra). Szára: 50-60 mm. hullámos felületű. másutt fakóbarnás árnyalásúvá változik. Az egész felület sűrű és szembetűnő fakóbarna pontokkal behintett. Hardenpont vajkörte (81a-c. október 3. de lehet szabályos is.] alatt). Pontozata néhol vékony vörhenyes rozsdázattá tömörülhet. Vacoköble: hosszúkás orsó alakú. többnyire zárt. Megjegyzés: régi (1760) francia fajta. vastag. hosszúkás tojásdad. szerte Európában s így a Kárpát-medencében is elterjedt volt. gömbölyded tojásdad-körte alakú. de a héj alatt lehet zöldes árnyalatú. szabálytalan alakúak. alig fűszeres. Érése: október vége-november. Alakja: hosszúkás-körte alakú. nyitott. Húsa: fehér. szalmasárga az alapszíne. nagy körte. kissé csészetá­ ji. 1952. de lehet ferdén tűzött is. és mindkét vége duzzanatos. rövid hegyűek. gyakori a léha mag. homályos. közepes a szélessége és mélysége is. kihúzott heggyel..Pap körte (80a-b. s bár a porzómaradványok takarják.

ábra. Pap körte 233 .80a.

\ 81a. rövid és vékony. Vacoköble: keskeny orsó vagy tojás alakú. Csésze alatti ürege: szűk és eléggé mély. majd gesztenyebarna színűvé szárad. közepes nagyságú vagy kicsi. ferde csepp alakúak. . gyengén elhatárolt. ábra. 234 . Csészéje: félig nyitott. Hardenpont vajkörte Szára: 25-30 mm. ritkábban nyitott. el­ mosódott bordák miatt. de hiányozhat is. eleinte zöldes. alsó részük egyenes. szürkés-fehéresen molyhosak. kis tölcsér alakú. Tüszője: nyíijtott és lapított tojásdad. szabálytalan a sugarasan beívelődő. rövid hegyűek. végeik kifelé kunkorodok. Magvai: kicsik. kissé érdes felü­ letű. vékony falú. Csészemélyedése: kis tányérocska alakú. zárt. a csészelevelek töve forrott. gyakoriak a léha magvak. egyenetlenül gödrösdomboailatos. csúcsa enyhén duzzadtabb is. Szármélyedése: keskeny kis csatorna a szárcsúcs körül. kősejtek meglehetősen gyéren övezik. a húsos rész felénél kisebb.

de hiányozhat is. kerülékes alakúak. vékony. hegyesszögű vállal és igen rövid csúccsal. másutt esetleg leheletszeixí rózsaszínűvé pimlhat. de szívós. Dr. majd citromsárga. homályos. Ez a Palocsay-kerti igen kedvező feltételek között fejlődött („hizlalt"). na­ gyon nagy. de változó és szabálytalan. a tüsző táján hasítékos. Színe: világoszöld. kellemesen aromás. ennélfogva nem te­ kinthető minden jellegében tipikusnak. 1759) szárma­ zik és szerte Európában élterjedt. Érése: október vége-november. Minősége függ az éghajlati és talajfeltételektől. nagy. Alakja: hosszúkás-körte alakú. a nyakasodása gyengén alakul ki. bőlevű és ol­ vadékony. máshol rit­ kább. ábra. 1952. általában ferde és egye­ netlen buckós felületű. Hardenpont vajkörte levelei Tengelye: laza. Megjegyzések: Belgiui'nból (Mons. 235 . gúla alakú lombkoronával. Levelei meglepően kis méretű­ ek. Héja: sima.81b. Húsa: szedéskor halványzöldes árnyalatú fehér. nagyon apró fűrészes éllel. fahéjbarna rozsdázattá folyhat össze. súlya: 185-250 g. fiardenpont apát nyerte magról. átmérője. Guyot Gyula körte (82a-4j. 15. szakadozott. mely helyenként szalmasárgává fakul. Fája: erélyesen fejlődő. majd vajsárgás fehér. a horpadásokban vékony. Méretei: magassága: 80-99 mm. 61-75 mm. édes. esetleg nagyon finom szemcsés tapintatú. szeptember. ábra) Gyűjtőhelye: Kolozsvár (Palocsay-kert). Pontozata helyenként sűrűbb. huzamosabb ideig tárolható. Minden gyümölcsészeti könyvben meg van említve (Stoll 1888).

Guyot Gyula körte 236 . Dr.82a. ábra.

Héja: vékony. tojásdad alakú. ritkán hasítékos. kezdetben tömött. ferde helyzetű. Húsa: fehér. kívánatos. 1951. ábra) Gyűjtőhelye: Kolozsvár (Palocsay-kert). zöldellő. gúla alakú lombkoronát fejleszt. az árnyékos felületen pedig piszkoszölddé homályosul. zárt. hosszanti tengelyű. és olvadóvá válik. göcsörtös felületű. Vacoköble: hosszúkás orsó alakú. rövid hegyűek és aprón fűrészes élűek. lé­ dús. sötétbarnák. egyenes vagy kissé görbe. kisebb a közepesnél. A Vilmos körte fájához hasonló (Mohácsy-Porpáczy 1958). csúcsa zöldes. üdítően enyhén borízű. de a szabálytalan kiemelkedé­ sek és horpadások a csésze. közepes szélességű és változó mélységű tálacska. század végi (1870) keletkezésű. 19. tompa fényű. Levelei változó métenjek és alakúak. töve felé menedékesen szélesedik. feltűnően. rövid hegyűek. nagy. kősejtes hatáivonala keskeny.és szármélyedés tájékán. de nem mély. majd sárgásfehér. Színe: tiszta zöld. Csészéje: közepes vagy esetleg annál kissé nagyobb is lehet. Szára: 27-32 mm. Szármélyedése: szűk. hegyesedő vagy kerekedő vállúak. sugarasan domborulatos és barna rozsdázattal borított. •Szármélyedése: szűk és kissé mély. mely ki­ tűnő tulajdonságainak és minőségének köszönhetően gyorsan és széleskörűen nálunk is elterjedt. su­ garassá rendeződnek. vékony. a csészelevelek hamvasán molyhosak. széles alapjuk keskeny sávon forrott. egyenetlen. Tengelye: laza. enyhén csavaro­ dott. Méretei: magassága: 78-85 mm. nyakasodva csúcsosodik és gömbölyödve talpasodik. Fája: lassú növekedésű és középtermetű. dohánybarna és fahéjbarna. sima. Alakja: tojásdad-körte alakú. felfelé hosszúkásán gömbölyödő. rövid és közepes vastagságú. jó édes. csúcsa néha vékonyan húsos. egyenetlenül domborulatos-buckós felületű. ritkábban közepes hosszú is lehet. Magvai: többnyire kisebbek a közepesnél. de nagyon finom szemcséjű. zárt. hirtelen keskenyedő végeik szétállók. a hajlatokban vékonyan rozsdázott. Csészemélyedése: egyenetlenül magasan bordázott falú. némelykor rozsdázattal borított. kisebb-nagyobb mértékben. fakósárgává vi­ lágosodik és némelykor rózsaszínű lehelettel is kipirul. Tüszője: lapított és ferde.Szára: 17-21 mm. gyengén elhatárolt. átmérője: 67-75 mm. nyitott vagy csak félig nyitott. Megjegyzés: Franciaországi (Troyes). október. hosszant kerülékesek. közepes hosszúságúnál rövidebb. 237 . mely a nap érte részeken zöldessárgává. Érése: augusztus vége-szeptember eleje. nagyon vékony és gyenge falú. nagyobb része dohánybarna. de majdnem mindig ferdén tűzött. súlya: 140-170 g. töve kissé duzzadt. a körte uralkodó színösszképét a mogyoróbarna szembe­ tűnő pontozottság és a kiterjedt. sötét dohánybarna. helyenként sötét olajzöld árnyalatú rozsdázat adja meg. enyhén viaszos. lehet kissé görbe. Naghin vajkörte (83. s emiatt mélyebbnek tűnik. Csésze alatti ürege: kupak alakú. fala szinte jellemzően nagyon egyenetlen. tágas. feltűnően.

laza szövetű.Csészemélyedése: tányér alakú. kellemes ízű gyümölcs. s 1858-ban ismertette gyümölcsét. illetve 140-220 g. átmérője. illetve 60-64 mm. annak különböző ár­ nyalataival és erősségével. közepes a hosszúsága és a vastagsága is. a nagyenyedi Ambrosi-Fischer cég (19. Tengelye: meglehetősen tömött. Bosc kobakja (84a-c. azonban a Palocsay-féle csúcsosodó része hosszabb. sok-sok lakóbarna pont­ tal behintve. csészetáji helyzetű. nagyobb típusé tálacska alakú. szűk és közepes mélységű. nyakasodása ennélfogva feltű­ nőbb. homályos.és hegyescsőrűek. nagyon finoman szemcsés. apró szemcsés. Magvai: hosszúkás tojásdadok. Vacoköble: közepes vagy kisebb méretű. niajd vajsárgás árnyalatú. környéke tömötten kösejtes. s a romániai körték monográfiájából is hiányzik (Bordeianu és mtsai. de válto­ zó. 1952. 238 . október. kobak (palack) alakú mind a két típus. egyenetlenül boltozatos és fala barna színű rozsdázattal borított. hálózatossá vagy ös2szefüggővé egyesülő és fakóbarnává sötétülő pontok miatt. 1938-1939) jegyzékében nincs megnevezve. Alakja: jellemzően hosszúkás-körte alak. s az egész felülete buckósabb. Érése: október vége-november. ugyanis a csészelevelek össze­ forrott töve karimát képez. illetve 40-55 mm. Méretei: magassága: 90-103. Csészemélyedése: változó. legfőképpen az eléggé nagy és sűrű. száraz tapintalú. Szára: 45-63. 1952 október. meglehetősen széles. a soványabb báródbeznyei mintáé kisebb és szelídebben domborulatos. illetve 81-93 nim. kisebb gödörkék. amely miatt azok csak ferdén terülnek. de nem vált gyakori­ vá. de a tüszőtáján hasítékos. széles és mély. édes. a satnya magok nem ritkák. ábra) Gyűjtőhelye: Kolozsvár (Palocsay-kert). és nagyon egyenetlenül sugarasan hullámos az oldala. csupán a gyümölcs csúcsosodásának egyenetlenségei folytán keletkezett. Megjegyzések: Tournayi Darás de Naghin válogatta ki magoncokból. Héja: mérsékelt vastagságú. de mindig ívesen görbült. záil. kövérebb. és Báródbeznye (Királyhá­ gó alatt. s a porzószál­ maradványok is felső állásúak. Színe: éréskori alapszíne világoszöldes sárga.35-19. 66-72. a hízottabb. általában egyene­ sen eredő. Tüszője: zseb alakú. okkersárgás barna. Szármélyedése: nincsen. jó leves és ol­ vadó. vékony. töve kissé duzzadt. de nem mély. Nap pirította része vékony rozsdavörös leheletet kaphat. Húsa: fehér. citromsárga. Nyugati csemetekertekből került hozzánk. sűrűn kősejtes réteg övezi. DNy-ra). de nem szűk. 1964). sötétbarnák.36. orsó alakú. általában félig nyitott. Csésze alatti ürege: kupak alakú. súlya: 150-250. éretten az általános színösszetétel bronzossá válik. csúcsa szembetűnően fodrosán húsosodott. üdítően savanykás és fűszeres. Csészéje: közepes nagyságú. közepesen nagy.

Bosc kobakja 239 . ábra.84a.

ábra. Bosc kobakja 240 .84b.

Angoulémei hercegnő XXI .78b. ábra.

Hardenpont vajkörte XXII . ábra. ábra.% 80b. Pap körte H 81c.

N^hin va|körte XXIII . ábra.83.

Bosc kobakja XXIV .84c. ábra.

Drouard elnök körte . ábra.84d. ábra. Bosc kobakja 85b.

ábra. Mallnesijozefln XXVI .86b.

87b. ábra. Serres Olivér körte XXVII .

88b. ábra. Espéren bergamott körte XXVIII .

de sekély. hagyma alakú. szűk és mély. duzzadtak. másutt viaszsárga és okker­ sárga. A Palocsay-kertbéli szakszerűen gondozott fa termése nagyobb. tekertek vagy egyenesek. Magvai: általában kisebbek. Pontozata fakóbarna. október. éleik aprón fűrészesek. 1956. Megjegyzések: egyes gyümölcsészek belga. Levelei feltűnően változó nagyságúak és alakúak. Ez a két típus jól szemlélteti a termesztési körülmények hatását a gyümölcs kialakulására és. töve kissé duzzadtabb. okkersárgából barnába váltó. kissé ferde állású. főleg a kősejtek rétege jelzi. fala egyenetlen és körkörö­ sen pontozott. gyakran hasítékos. J. sötét gesztenyebarnák. de zárt. Csésze alatti ürege: lehet tölcsérszerű. közepes nagyságú. Alakja: tojásdad-körte. vagy vastag. de nem mély. homályos. egyenetlen eloszlású. de rövidcsőilik \'ilágosabb. közepesen széles. V alakú. Színe: szedéskor világoszöld. Tüszője: lapított tojásdad. csúcsaik hegye is lehet hosszabb vagy rövidebb. teljesen éretten tompasárga. mézédes. egyenetlen. enyhén érdes tapintaiú. finoman szemcsés. tömött. Szármélyedése: tálacska alakú. vagy kisebb kupak alakú. különböző árnyalatok­ kal: a nap érte részeken halvány citrom. mostohább feltételek között keletkezett termés kisebb. szerényebb. eléggé tágas. általában kerülékesek. Boscról nyerte. a kicsi csészelevelek töve forrott és peremet képez. de tartósan tárolható. minőségére. elmosódott domboai felületű. Droüard elnök körte (85a-b. Húsa: vajsárgás fehér. rövid és közepes vastagságú. mások francia eredetűnek tartják. Szára: 20-27 mm.vagy szalmasárga. nehézkésen kialakuló törzsű és lombkoronájú. de bőlevű és olvadó. mandulára emlékeztető kellemes-fűszeres ízű. apró. széles. Tengelye: vékony. Némelykor szabályos is lehet. Ne­ vét a párizsi növénykert igazgatójáról. egyenes vagy enyhén hajlott. akinél 1835-ben termett elő­ ször. de gyakori a léha. a keskeny és hegyes végeik enyhén kihajlók. nagy. Kitűnő gyümölcs. féloldalasan enyhén nyakasodó. 241 . sötétbarnává száradnak. de vállaik lehetnek kerekcdők és szívesedők. Egyike a legjobb és legelterjedtebb körtefajtáknak még ma is. Érése: október. Csészemélyedése: tányér alakú. vagy annál kisebb. A különbségek a fajtajellegek változásainak határai szem­ pontjából is jellemzőek. hízottabb. súlya: 150-200 g. Vacoköble: gyengén elhatárolt. Fája: lassan növekvő. Méretei: magassága: 90-95 mm. átmérője: 76-82 mm. az árnyékolt részeken vörhe­ nyes rozsdázattá sűrűsödhet. csészetáji. Héja: vékony és száraz. ábra) Gyűjtőhelye: Kolozsvár (Palocsay-kert).Csészéje: kicsi. nyilvánva­ lóan. kúposodó tojásdad-körte alakú. a fala hullámos és le­ het vékony rozsda vörhenyessége. alig vagy félig nyitott. vékony falú. míg a Királyhágó alatti báródbeznyei. Későn terem és korán jelennek meg rajta az öregedési tulajdonságok.

halvány sárgás­ fehér. főleg a Palocsayféle. Alakja: gömbölyded. Levelei általában nagyok. sima. 1964. Megjegyzések: franciaországi (Angers) eredetű (1855). olvadó. Érése: december-január. szakadékony. de ritka (Bordeianu és nitsai. súlya: 169. ábra) Gyűjtőhelye: Kolozsvár (Palocsay-kert). a hamvas szürkésfehéren finoman moly­ hos. záil. illetve 110-143 g. jó édes. nagyon enyhén csúcsosodó. Méretei: magassága: 58-70. Tengelye: vékony. kellemes ízű. gyengén elhalároll. Gyúró 1976. Héja: vékony. Droúard elnök körte Csészéje: kicsi és többnyire félig nyitott. esetleg nyitott. majdnem szabályos. Csésze alatti ürege: tölcsér alakú. a megbarnult csészelevelek enyhén szétterülök. a porzöszál-niaradványok felső állásúak. Tüszője: lapított tojásdad alakú. ép vagy finoman fűrészes élűek. Malinesi Jozefin (86a-b. olykor ferde helyzetű és satnya. a húsos rész felénél kisebb. Mérsékelten termő. kihegyesedő csőrűek.8Sa. 242 . kicsi. ábra. átmérője: 68-71. kerülékes vagy tojásdad kerülékesek. de hegyeik összehajlök és tekének is lehet­ nek. bőlevű. bár a nyalábok nem tömörülnek. közepesen sűrű gúla alakú lomkoronát ké­ pez. né­ melykor pici sarkantyújuk is képződik. közepes vagy kissé nagyobb. október. vékony falú. 1951. és Gyerőmonostor. Vacoköble: orsó alakú. illetve 59-66 mm. Húsa: fehér. illetve 61-68 mm. némely­ kor vékony hasítéka van. üdítően savanykásan fűszeres. kihegyezett. október 9. és nyakasodásra emlékeztető kis hajlata-horpadása is van. Fája: vadalanyon erélyesen növekvő. finom szemcséjű. nagyon vékony viaszréteg borítja. rövid tojásdad. Tomcsányi 1979). bágyadt fényű. 1951. a Napóleon vajkörte ma­ gonca. csészetáji. Erdély-szerte elterjedt. vállaik kerekded vagy szívesedö. Magvai: lapított csepp ala­ kúak.

ábra. majd citromsárga és mézsárga árnyalatok között váltakozó. 243 . sűaí. szürkésbar­ na pontozottsággal és hálózatos rozsdázattal.86a. Pontozata feltűnő. az árnyékos oldala halvány homokszínűvé fakuló. nemritkán halvány rózsaszín udvani. mogyoróbarna. Malinesi Jozefin Színe: a Palocsay-keiti minta enyhén zöldessárga. A falusi kertből gyűjtött gyerőmonostori körték szinte egyöntetűen piszkoszöldek.

1951. leves. vékony és szabálytalan rozsdázattal. Csészéje: nagy vagy közepes nagyságú. majd jobban sárgul. finom szemcséjű. Espéren őrnagy. Színe: halványzöld. kissé borízűen savanykás-édes. alakulásában hosszanti egyenetlen bordák ismerhetők fel. vagy kisebb. illetve 23-25 mm. és hitvestársáról nevezte el. sötétbarna. felületét apró kis göcsök teszik egyenetlenné. de tapadó töve kiszélesedő. Szármélyedése: tágas. ábra) Gyűjtőhelye: Kolozsvár (Palocsay-kert). menedékesen hegyesedő csúccsal. kis mélységű. egyenetlen. aprón fűrészes éllel. vékony falú. hegyükkel begörbülő csészelevelek meg porzószál-maradvá­ nyok takarhatják. szinte szabályos kis mélye­ dés. Magvai: hosszúkás és lapított tojásdad. Szármélyedése: kicsi és szűk. nagy és mély. de mérsékelten. vagy homályos. Méretei: magassága: 58-70 mm. barna vagy sötétbarna. rövid. nagy és sűrű pontok határozzák meg. ' Héja: vékony. többnyire kissé görbült. kissé ívelt és ferde állású. Szára: 18-25 mm. egyenetlen gödröcske vagy szinte szabályos kis tálacska. Csészéje: közepes szélességű és nyitott. mert a rövid és egyenesen álló. dohánybarna. Serres Olivér (87a-4>. gyakran hálózatos vékony rozsdabevonatos. nap érte része mézsárgává világosodhat és ritkán vékony rózsaszínnel is pirulhat.Szára: 20-22. vékony. egyöntetű. a csészemélyedés falára fekvők. mint az oldalakon. olajzöld és pirosló foltokkal. vagy a töve kissé. a szürkén molyhos. félig nyitott. de nem szembetűnő. Alakja: mindkét végén lapított gömb. ritkás. Érése: december. súlya: 150-200 g. • Tengelye: vékony és zárt vagy keskeny hasítékos. a porzószál-maradványok felső állásúak. sárgászöld. kissé érdes és száraz tapintatú. nagy vagy közepes méretű. kerülékesek. a szártájéka gyakran keskenyebb. közepes méretű. majdnem közepes hosszúságú. kihegyezett csőrűek. Megjegyzések: a belgiumi Malinesben magoncból nevelte ki (1830) P. melyek hálózattá és összefüggő rozsdázattá egyesülnek. kicsi. Csészemélyedése: tányérkaszerű. Tüszője: szűk és zárt. sötétbarnák. kerekedő vállal. Csésze alatti ürege: tölcsér alakú. Vacoköble: hagyma alakú. nem vastag. gyengén elhatárolt. olvadó. szabályta­ lan dudoros. Húsa: sárgásfehér. kellemesen fűszeres ízű. október. átmérője: 78-85 mm. Fája: mérsékelt növekedésű. Csészemélyedése: a szármélyedéshez hasonlóan tágas és mély. 244 1 1 . Csésze alatti ürege: tölcsérszerű. a csúcsa jobban duzzadt. Levelei kisebb méretűek. gömbölyded lomb­ koronát képez. tompa fényű. . közepes szélességű. rövid. A gyümölcs színének összképét azonban az agyagbar­ na. mérsékelten megnyíilt csészelevelek kiterültek. a sugarasan behajló bordák miatt nagyon egyenetlen. Az egész világon elterjedt. de szép nagy fává fejlődő. a ba­ rázdák rozsdázata sötétebb színű. rozsdabevonata sötét színű.

Tengelye: vékony és nyitott. ábra) Gyűjtőhelye: Kolozsvár (Palocsay-kert). súlya: 150-200 g. kövecses rész övezi. Fája: lusta növekedésű. enyhén érdes. október. bőlevű. 1951. Méretei: magassága: 57-67 mm. de olykor szinte szabályos. vállaik hegyesszögűek. Magvai: lapos tojásdadok. átmérője: 68-83 mm. Megjegyzések: régi (1619) francia (Rouen) fajta. de eléggé duzzadtak. kö­ zepesnél nagyobb. tartósan tárolható. ho­ mályos. század második fe­ lében terjedt el. tömött. igen érdekes alakú körte. savanykásan édes. laza. jóval szűkebb a gyümölcs húsos részének felénél. nagy. éleik aprón fűrészesek. Húsa: fehér. sárgásfehér. mint egy cipó. Espéren bergamott körte (88a-b. Héja: közepes vastagságú vagy vastag.87a. Tüszője: közepes vagy nagyobb méretű. csúcsaik nyújtottan kihegyezettek. ahol még sekély kis horpadás is elő­ fordulhat. középmagas törzsű. a csészetáj mindig laposabb. sötét gesztenyebar­ nák. tompa csúcsos rész. merev. Általában szabálytalan. Érése: december. Alakja: lapított gömbölyded vagy gömbölyded. 245 . boltozatosabb. Serres Olivér körte Vacoköble: hagyma vagy gömbölyebb orsó alakú. kellemes. mérsékelten olvadó. kicsi. Nálunk a 19. üdítően fűszeres. finom szemcséjű. Némelyik olyan. kívánatos ízű. csészetáji helyzetű. Levelei hosszant kerülékes alakúak. zárt. száraz tapintatú. gömbölyödő gúla alakú koronát fejleszt. gyengén elhatárolt. de még korábbról ismert lehetett. szélesebb sarló alakú. elmosódott domborulatokkal és horpadásokkal. mint a szár felé eső. ábra. rövidcsőrűek.

fala vékony. nemritkán sodrottak. Csészéje: közepes méretű vagy kisebb. Magvai: kicsik vagy közepes nagyságúak.és szártájékon rozsdázattá olvad össze. száraz. Érése: december. bőlevű. de tavaszig tárolható. kissé mély és közepesen széles. majd sárgásfehér. finom szemcséjű. lehet keskenyebb vagy szélesebb. üdítően savanykásan fűszeres. mérsékelten mély és egyenetlen fala gyakran vékony rozsdázattal borított. jó széles. kis göcsös felüle­ tű. az árnyékolt oldalon pedig szürkésen barnulhat. a rövid és hegyes csészeleve­ lek ferdén szétállók. félig nyitott. jó édes. Héja: eléggé vastag. csőrük hosszabb és világosabb barna.88a. olvadó. kősejtes réteg béleli. sűrű pontokból alakult hálózata. ábra. enyhén érdes tapintatú. de mindig kisebb a hú­ sos rész felénél. Espéren bergamott körte Színe: hamvasán szürkés piszkoszöld. hosszúkás. de hiányozhat is. homályos. hegyesedő. Tengelye: vékony és hosszú hasítékos. Húsa: zöldes árnyalatú fehér. Csészemélyedése: tálacska alakú. mely a csésze. Szármélyedése: szűk kis egyenetlen gödörke a szárcsúcs köiül. Szára: 18-22 mm. esetleg közepes hosszúságú. Csésze alatti ürege: kupak vagy tölcsér alakú. egyenetlen. mely helyenként halvány citromsárgáig vilá­ gosodhat. lapított tojásdad. mint a felület. hatái^vonalát keskeny kősejtes réteg jelzi. 246 . kissé ívelt és ferdén tűzött. Feltűnő a nagy és fahéjbar­ na. Vacoköble: orsó alakú. rövid. csatlakozása a csésze alatti üreghez jól lát­ ható. Tüszője: közepes nagyságú.

19 % 15.78 8.59 1. Magasság mm 76-84 55-60 55-60 57-60 37-41 42-48 32-37 70-75 56-74 55-103 90-96 70-90 60-65 65-75 75-80 45-57 65-73 65-68 70-90 96-106 76-88 80-90 80-99 55-70 Süly 178-240 100-105 64-78 45-65 40-52 25-30 18-20 64-75 75-130 65-105 150-180 45-115 50-73 66-91 95-110 35-60 45-70 78-90 100-150 190-210 237-250 105-140 185-250 110-169 C-vit.26 0.35 15.35 11. Bondoraszó Pisztráng körte. Felsővidra Pergaiiiott körte.07 17.35 0.00 13.16 0.50 10.20 0.97 2. vagy ritkán gúla alakú.58 1. Bikal'alva Kicsi nyakas körte.20 7. de nem vált gyakorivá.87 0.72 1.03 0. Rava Torzsa körte.76 9.30 20. Magyarvalkó Vilmos körte. Fehérvötgy Nyakas körte.28 23.31 0.29 1.54 2.93 247 .77 1.04 7.75 % 0.93 0.89 8. táblázat. 3.11 0.78 2.85 14. Guyol Gyula körte.53 0. mg % 1.40 14.80 7.32 17.59 17.71 % 11.41 13.49 9.63 16.26 14. Gyergyószciitniiklós Veresbélű körte.24 0.17 0.05 14.47 14.60 1. Ko­ lozsvár Társulati esperes körte. de leginkább félgömb.15 0.31 0. Kolozsvár Angoulémei herceg­ nő. Megjegyzések: a belga P.99 1.96 17. Gyerőmonostor Méretek Átmérő mm 65-80 60-65 45-50 50-53 36-^i5 40-43 33-37 45-51 53-63 50-66 60-70 50-60 45-52 45-55 55-61 4.20 0. lombkoronája változatos.82 16.18 0.12 0.35 0.02 10. Küküllőkeményfalva Őszi pergament körte.21 0. Fenyéd Havasaiji körte.05 11.97 0.57 2. Fornádia Rózsás körte.18 0.69 14.a. Espéren magoncból válogatta ki (Malines) az 1830-as években.17 6.63 9.Fája: mérsékelt növekedésű és közepes magasságú.58 9.94 0.század végén hozták.19 0.14 0.3-47 40-55 50-55 70-75 88-94 72-82 5. Fe­ hérvölgy Apró körte. Cebe Téli kobak körte. Torja Sós körte.43 12.53 29.40 12.13 15.98 19. Rava Kanna körte. Hozzánk a 19.3-60 61-75 61-71 Összetétel-jellemzők Sav Cukor Sz.01 14.30 0. Magyarvalkó Pap körte.16 16. KüküUó'kejnényfaiva Csuszátlan körte.46 12.15 8. kerülékesek. Levelei általában nagyok.64 1.52 8.97 19. Bikafalva Paraszt-Pap körte.86 12.23 9. Régi erdélyi körtefajták méretei és minőségi jellemzői A körték neve Hasas körte.36 nyom.51 17.45 0. Báródbcznye Dr.02 2.17 8. 7. szabálytalanul fűrészes élűek.23 0.05 1. Bikafalva Változékony körte.19 0. Kolozsvár Malinesijozefin körte.20 13.20 0. Bucsesd-Viilkán Sütő körte.

77 24.50 1.25 0.40 15.A körték neve Senes Olivér körte. Kolozsvár Bécs diadala körte.99 17.24 0. Kolozsvár Magasság mm 58-70 Méretek Átmérő inin 78-85 Súly 150-200 118-120 205-213 50-98 140-164 C-vit. % 7. Ko­ lozsvár Nyári Kálmán körte.36 0.21 16.41 13.00 18. mg % 0.75 15.18 % 17. a.26 % 0.89 4. Kolozsvár Senator körte.74 17.38 1.26 0.46 - - 248 . Kolozsvár Klapp kedveltje körte.41 1.37 Összetétel-jellemzők Cukor Sav Sz.

A császárság korabeli (Kr. Plinius szerint házasságkötéskor azért énekelték a diót is emlegető fescennini éneket. ha hasonló. A diófa rejtélyes varázsa a növényvilág leíróit és rendszerezőit is megérintette. Szibéria) terjedtek el.. Ne­ vében. mert az „sokféleképpen védi az utódját". alatta áldoztak a Hadur-nak. 1193-1280.n. mint az almáé vagy a körtéé. mert ezek árnyéka elgyengíti az embert. Ezek a régi észrevételek a növények gátló kölcsönhatására (allelopátia) emlékez­ tetnek.. még mellette-is. hogy „Őseink nagy tiszteletben tartották a diófát. Karácsonyi köszöntők legkedvesebb ajándéka még ma is. mint például a diófáé és más efféle fáké. késői ter­ mőre fordulás. „Attól is óva­ kodni kell.. nem nőhet alatta. Inkább édes természetűek legyenek ezek a fák. milyen sárga szegény" (1853). aki áldott makkjával Qovis glans) ajándékozta meg az embert.és almafa. balzsam. bizonyos vonatkozásban. 27 után) rómaiak diót dobáltak a lakodalmasok közé (De Candolle 1894)."). mert még árnyéka-is olly mérges annak. más gyümölcsöknél nem. Termesztése azonban. „Legalább. s az neki nem párja. Ezek mellett a diófélék családjába még csak három nemzetség tartozik: a kelet-ázsiai szárnyas dió (Ptervcaryd)." Jókai Mór szerint „valami kegyetlen kertész egy diófa mellé ülteté a harmadik já­ vort.. természetszertíen kisebb. 2. Rapaics 1932). mint a szőlő. Vélik. mert ártalmasok a víz csöppök. amelyek virága kellemes illatú és árnyékuk élvezetes. körte. Bizonyára élettani sajátosságai (hosszú élettaitam. negyven vagy ötven lábnyira kell egymástul ültetné. vagy kisebb mér­ tékben létező valamely sejtelmes titokzatosság. A diót régóta. helye azonban meghatározott volt. mérgezés) következ­ tében. hogy keserű fákat ültessünk. s az együttlevő család az újévi reggelit dióval kezdi. a trópusi szárnyas dió (Engelhardtid) és az észak-amerikai hikori dió iCarya). cit. e. még az előző hazájukban. A dió­ fa őse már a földtörténeti harmadkorban (65 millió évvel ezelőtt) megjelent. fenol) 249 . A harmadkor utáni korszakok­ ban (jégkorszakban. Jovis-piter) ütokzatos tisztelete rejtőzik. lakk. Az akkori kedvező éghajlatnak tulajdoníthatóan több faja keletkezett. A diótermésűek (Juglandales) rendje is csak a diófélék családjára apadt.. A középkori lovagi dísz(vár) kertekből nem hiányzott a diófa. teljesítőkészséget élénkítő hatás. Jupiter (Dies-piter." (Albertus IVlagnus. milyen halvány. mert az jelzi egész évi egészségét.. vagy fa. magas tápérték. A dió A dió eredete és elterjedése A dió gyümölcsészeti és gazdasági jelentősége bár i<étségtelen. A magyar nemzet fájának tartották" (Darányi-Schilberszky 1900). s ez az új hazá­ ban is megvolt.5 millió év) a többször megismétlődött eljegesedés és felmele­ gedés (glaciális-interglaciális) miatt. Hasonló óvakodással írt „A Dió-fánjl" Lippai János a Posoni KeiioQn (1667).. Jnglans regia L. Virágszerkezetük alapján a kupacsostermésűek (Fagales). varázslatos hiedelem övezi.. a „királyi Ég-atya". amelyek sokkal szélesebb földrajzi térségekben (Grönland. vegyianyag-tartalmuk (illóolaj. előkelőbb mindkettőénél. ünnepi ételek nélkülözhetetlen kelléke volt (Andrásfalvy 2001). hogy semmi vetemény. Népünk kö­ rében is a meglett korú férfi unokájának ültet diófát („eztet a diófát. Régente az egészség és a termékenység jelképe. A Földön élő diónem (Juglans ge­ nus) ma is meglevő fajainak a számát 40-re becsülik. vagy más féle fára csö­ pögnek. a jelenkorra a diófélék (Jtiglandaceaé) családjá­ nak fajszáma és elterjedési területe (area) csökkent.

750-500 köriili években Perzsiából (Irán) hoztak jobb fajtaváltozatokat (király dió = kanion bazilikon. bizonyára közvetlenül Perzsiából. Ovidius szerint: „a dió annyira igén>telen. ha­ nem már Levédiában (650-850). Az ázsiai térségekbe a Kr. Kínába a Han dinasztia (Kr.. A természetes (vad) Király dió (Közönséges dió) eredési központja Gilán tartomány (Irán). sem szél­ től. „A szőlő északi határát alig lépi át és dél felé korántsem terjed annyira" (De Candolle 1894. u. kb. gondozta és termesztette szállásteriiletei gazdasági nö­ vényeit. Az újabb nyelvészeti követ­ keztetések szerint a diót a magyarság nem Etelközben (830-860) (Rapaics 1940). 6000) és bronzkori (Kr. Az észak-olaszországi és svájci cölöpépítmények kövük maradványai között újkőkorszaki (Kr. 1955).szerint a szömörcefélék {Anacardiaceaé) csoportjaival rokoníthatók. bár már az akkori almát annak vélik (De Candolle 1894). Ovidius. a Kazár Kaganátus korában ismerte meg. Törzsfejlődésük alapján a sziromtalanok (. Vergilius. szokások is. 207-Kr. A dió ismeretének kezdetei a magyarság körében A nyelvtörténeti adatok tanúsága szerint a magyarság már a Kárpát-medencei hon­ alapítás előtti időkből ismerte. Borhidi 1995). hanem a növényföldrajzi 250 .. és ellopják nedvét.Apetalae. Bárczi 1996." Itáliából terjedt el idővel a dió Nyugat-Európába. 123-87) idején került a termesztett dió Itáliába. e. R. században került el a dió. és úgy véli. sem szárazságtól" (Bordeianu és mtsai. Erre utal angol neve is: Perzsa dió. 4000-2500) diómaradványokai is találtak. Biharban kivadultnak vélték (Sávulescu 1952). Monochlamydeac) szerveződési szintjébe tartoznak (Soó 1965. 220) korában Tibetből jutott el a dió (Bordeianu és mtsai. Bár Theophrasztosz sze­ rint „Görögország hegyeinek erdőiben a szelídgesztenyével és a bükkel együtt vadon nőtt a dió". e. A dió termesztésének kezdetei az ókorba nyúlnak vissza. hogy „a diófára oltott szilvafák különleges szemtelenségről tesznek bizony­ ságot. a diófa. Benkő 1995. amely csak az övé. 1967). Ezek nem valószínű. 3-2. Plinius azt írta. Elterjedési határa folyóvölgyekben és környező hegyoldala­ kon az Olt déli-kárpáti áttörésétől Szászvároson. 1967). Tennészetes életkö­ zössége (cönózisa) leggyakrabban a szelídgesztenyével kevert állományban létezett (Porpáczy és mtsai. a Kaszpi-tenger déli partmente. Való­ színűleg a Magyar-középhegységben is őshonos (Rapaics 1940). Termésének gyűjtögetése és felhasználása bizonyára egykorú az emberrel. Bartha 1988. sem dörgéstől. 1967). e. e. Plinius mégis úgy tudja. Hivatkozik Vergiliusra. magasságig. aki „beszél Arbutusra oltott dióról".. Innen terjedt el Eurázsiában a 63°35' szélességi határig. Erdélyben is őshonos. sem esőtől. Porpáczy és mtsai. Nevük a két növény után: diószilva. e. Ezek között a dió is számon tartott kellett legyen. Kristó 1996. Palladius) fennmaradt műveiben megtalálhatók a dióra vonatkozó akkori ismeretek. Andrásfalvy 2001). Ezt a következtetést valószí­ nűsítik meggyőzőbben nemcsak a nyelvtörténeti fejtegetések. hogy még az utak szélén is megnő. vagyis perzsa dió = persikon) (De Candolle 1894. és semmitől sem fél. s nevét ótörök (esetleg kazár vagy alán) szóból hasonította sajátjává (Gombocz 1936. a Fehér-Körös felső völgyén át Nagy­ váradig húzódott (Szilády 1934). hogy termesztett változatok volnának. 1967). hogy a dió „felépítése is különleges. amennyiben kettős burok védi: egy külső párnás burok. hogy a görögök a Kr. továbbá ezen belül egy kemény. de nyilvánvalóan a Római Birodalomhoz tartozó Görögországból is. Bordeianu és mtsai. e. Bordeianu és mtsai. mert megcsalják az anyanövény alakját. Jávorka 1925. Kora­ beli írók (Cicero. 1100-1300 (1800) m tszí'. a gesz­ tenye nem szereti a vizet". T. A római-perzsa háborúk (Kr. 1955. Plinius.

verőfényes domboldalakon valóságos diófás ligetek léteztek. 1264/ Gyöd. annak északi szelíd lejtőin volt. A Kárpát-medence településnevei közül 25 Dió-. Macsova Krassó mellett. A honalapító magyarság a Kárpát-medencében ősdiófásokat talált. s onnan az egész hegy­ vonulatban a Dunáig. Ezzel egyezik az a felmérés is. Gyofa /Diófa. dióval. Diómái. Perecsenen (1205. Tomist. a Kaukázus közelségé­ ben. Fokozódó kertészeti.és halárne­ vek: Diós. tudatos termesztését jelzik. A dió első írásos említése 1015-ből való: Gyos (Diós) (Benkő L. hogy ezeknek az ősdiófásoknak a maradványait lelte meg a későbbi korok növénykutatója (Heuffel 1858): „berkekben és hegyi erdőkben. „Hoza tíz forintot. folyóvölgyek emelkedésein. dio dio dio dio dio dio 1 cubuli* 3 cubuli 4 cubuli l6 cubuli 3 cubuli Vi cubuli 251 .. 1282/ Gyozeg/Diószeg. hely. körtével és más gyümölcsökkel" (Frisnyák 1996). Diófatető Szilágynagyfaluban (1205). a Dráva és az erdélyi Olt és Maros ősgyümölcsösei »a természet ajándékaként" vagy kevés munkafordítással ellátták a környék lakóit almá­ val. A 10. 1291/Qakó 1997a.. 1584) (Szabó T. főleg pedig számottevő gazdasági jelen­ tőségét tanúsítják a begyűjtött és tárolt mennyiségekről készült korabeli kimutatások. melyben a dió régi szláv neve (Oreh) rejlik. mind gyakoribb Kárpát-medence-szerte. termesztési értékelését. természetesen.megállapítások is. És megtalálható volt a diófa későbbi szálláshelye­ in is. A Rákóczi-uradalmakról 1642-ben begyűjtött diómennyiség a következő volt: Feyervar Vincz Fogaras Szamos Udvarhely Kővár Gyalu • Egy köböl: 62-94-125 liter lehetett. Ettől kezdve. szilvával. Pestyere. Levcdia a diófa egyik őshonos tartománya. Korai oklevelekben említett település-. A gyümölcsöskertekböl nem hiányzott a diófa (Darányi-Schilberszky 1900). akárcsak az erdélyi Szászvá­ ros román nevében (Orá^tie —• Oreh + es -* „Diófás hely"). Andrásfalvy 2001. a Szamos. A letelepült magyarság nyilvánvalóan a diófát is mint már ismert és használt gyümölcsöt. hanem növényföld­ rajzi vonatkozásban is figyelemre méltó. Különleges érdekességű a Rahó/Rahov — Orehov —• » Oreh helynév. A középkorban a diófásokat elkerítette (Kapaics 1940). Nagyon valószínű. ui. hog' Dioot vegywnk velle" (Ko­ lozsvár. élelmi­ szert számon tartotta. 1978). kezdetleges művelését. Életföldrajzilag „a honfoglaló magyarság szállásteriilete a Kárpátok belső medencerendszeré­ nek sík. a Duna környékén pedig Herkulesfürdőig imitt-amott ligeteket alkot" (Rapaics 1940). A településnevek mellett > szaporodó gyakorisággal jelentek meg az okiratokban a dióval jelzett hely. Gyomai/Diód. 1235) és Kalotaszegen (1756) (Petri 1902. A Szörényi-havasokból eredő Dióspatak 1495-ből való említése (Téglás 1908) nemcsak településtörténeti. főleg pedig védelmét.. A Felső-Tisza. az erdélyi őshonos diófás élőhelyek egyi­ kére utal. Későbbi adatok gazdasági jelentőségét. bizonyos fokú „háziasí­ tását". terjedt ki. A. a Duna. 1582). Diós. századi élettér (oikumené) megközelítően azonos a lösz és egyéb negyedidőszaki üledékek és a tölgyerdők elterjedésével.és határnevek tanúsítják megbe­ csülését. külö­ nösen mésztalajon. 1995). Péntek 2003). „kwlde ket pénz Arra dioerth" (Kolozsvár. Kniezsa 2001). óvta és gondozta. 1997).alapú (Kiss L.. Diósberek.. amely szerint a településneveket jelölő több mint 20-30 dió alapú (Murádin 1996).és dombvidékeire.

mennyiségileg kielégítő volt.. Szikszai Fabricius Ba­ lázs. körte-. Tarentina . de még általában sincs megemlítve a dió egy fél évszázaddal későbbi rendszeres kertészeti felmérésben (Nagy F.. A vár­ megyék fásabb helyein is többnyire az uraság kertjeiben terem a gyümölcs" (Nagy F. 1842). ligeteket Evlija Cselebi is megemlítette. netán kiviteli igényeket még sokáig a szabadon termett dió biz­ tosította. A diófa tudatos termesztése iránti fokozódó figyelem jelei a korabeli írásos kerté­ szeti használati és szaporítási tanácsok.Gyumölcsészettönéneti vonatkozásban azért is fontos ez a kimutatás. 1842).. talán az akkori eredet-hiedelmet sejteti. mint Erdélyben. Kortársa. tudományos növényismeretté" emelkedtek (Szabó A." Ha megkülönböztette a magyar diót. Fokozódó gazdasági jelentősége dacára." Más gyümölcsökhöz képest meglehetősen gyérek a dióra vonatkozó adatok a kö­ vetkező századokban is. Ezen túlmenően azonban társadalomtör­ téneti vonatkozásban is figyelemre méltó. magánhatalmára támasz­ kodva tudja megtartani Erdélyt. netán fajtanevek." A név kiegészítése földrajzi (Tarentum. Lippai János: Posoni Kertiéhen (1667) a többi gyümölcshöz képest a diófára vonatkozólag viszonylag és egészében véve is jóval ke­ vesebb ismeretanyag található.. avagy a gyökérbül kinőtt csemetén ültetik... aki Kolozsváron is tanított (1564-1566) és kapcsolatban is volt Meliusszal. szilva.Nux moratia.Fas dio.. hogysem mint oltják. A Nagybánya környéki „körte. ausztriai tartomány) utalással. szőlő. meggy. Miklósvárszék. A Székelyföldre vonatkozó általános adatok Benkő J. carinthiaca . s hol a szorgalom ezen ágának akkora elhanyagolása mellett is olly bőven legyen gyümölcs... Ezért volt szüksége a különben is erősen szigoai gaz­ dasági irányú beállítottságra" (Asztalos 1994). Karintia. A táplálkozási. Előfor­ dul Szótárában több „Nux" is.. cseresne. hogy léteztek a különböző diófajták vagy legalábbis tájfajták. hogy Erdély mindenkori fejedelme elsősorban saját családi vagyonára. Korabeli kertészeti könyv (Galgóczi 1865) szerint: a dió „tenyésztése magból könnyen megyén. megnevezve azonban nincsenek. Felsőtök kertjeiben „Anno 1774..és cseresznyefák sok falut úgy beborítanak.. Egy évszázaddal Melius és Szikszai után. kerteket. hogy min­ den fölöttébb való és penészedő nedvességet megemészt... mint az erdők.: Transsilvaniá]sb^n (1778) találhatók: „Udvarhelyszék: alma-. 1978). különösen a szakszerű termesztésre utalóak. „A magyar diók az gyomorban sárt és hunitot csinálnak. Melius Juhász Péter Herbá­ riuma.. A bélgyümöl252 . mert a vadon termett gyü­ mölcs is minőségileg megfelelő. típusúnak is kellett lennie..Lágy heio dio. Úgy tűnik. a dió sokvonatko­ zású gyógyhatásának a leírása mellett. „Rákóczi György. Talán. mert jelzi a diófások földrajzi elterjedését. s amelyben „a népi növényismeret mélyen gyökerező hagyomá­ nyai. főleg pedig kertészeti-gyümölcsészeti tanulmányozása lassan haladt.dió. „Ritka ország melly a gyümölcsfát könnyebben teremje. gyakoriságát. A gyarapodó csemetekertekből is hiányzott.. Az diók melegítő és száraztó természetűek. ha még ő is észrevette (s ha egyáltalán hinni lehet írásának). mintha az Erdélyi Gazdasági Egyesület megalakulása (1844) után megélénkült gyümölcsészet korszerűsítéséből is elfelejtődött volna a szakszerű dióter­ mesztés. calabriai város. Zalány: gyümölcsfák. (1578). dió.. illetőleg fajták. célirányos termesztése. szilva. alma. dió bőven termett" (Rettegi). dió-. melyet az erdélyi természettudományos irodalom kezdeteit jelentő mun­ kának tekintenek." Bár kétségtelen. „A diófát inkább magul ültetik. akkor feltételezhetően valamilyen más fajtájúnak. A diónak olyan természete van. típusok megkülönbözteté­ sét is. A részletesebb ismertetés hiányának oka csakis a szakszerű termeszlés lemaradása lehet. Bizonyára jelentősek lehettek. sejteni engedi fajták. és őshonos lévén. jól tudta. két dió­ fajtát nevezett meg Szótárában (1590): „Nux molusca.. bőven te­ rem.. azok azonban nem diófajok. Nemhogy fajták. Juglans név alatt a „Bik mak" található..

hogy nem sikerült még kidolgozni a szabadföldi oltás (szemzés) gyakorlatát (Porpáczy és mtsai. 1955. amelynek hatására a szakszert diótermesztés szervezetten elkezdődött. és üres szokott lenni. vagy nem létesí­ tettek diófaligeteket suvadásos domboldalakon. törhetőség. hogy nem ültették gyakrabban díszfának. A diónemesítésnek jelenleg is ez a legeredményesebb eljárá­ sa (Bordeianu és mtsai. A fokozódó élelmiszeri és fenyegető faipari igény szükségessé tette a diófaállomány minőségi és mennyiségi hatósági javítását és szabályozását. évi töivényrendelet diófacsemeték szaporítására és a diófaállomány számbavételére kötelezte a községi hatóságokat. Külföldi (főleg francia) fajták betelepítésével (1910-1913) szándékoztak feljavítani a Kárpát-medencei ősi diófaállományt. A diónemesítés lehetőségeinek a tanulmányozását sürgetővé tette az egykori „Erdélyben nagykiterjedésű erdőszerű diósok" (Porpáczy és mtsai.csök. melyek közé a mandola. 1994). a varjakra maradt (Rapaics 1940). 1967). vonzó küllem. A palánta csak a gyökér kiala­ kulása után emelkedik a talaj felszínére. A kihajtott főgyökér orsó alakú. ellenállóság (az éghajlati feltételekkel és kártevőkkel szemben). teltbelűség (összsúly 45%-a). A diófa földben csírázó igenninatio hypogaea) mag. ritkán szoktak nemesíttetni. mindenekelőtt utak mentén. több száz évig élő szép nagy fa. mogyoró tartoznak. hogy érvényesült a klónkiválogatás is (a legértékesebb fa leg­ jobb magjának a vetése). A dió növénytani jellegei A diófa kellemes közérzetet és tiszteletet keltő. Az éghajlati és környe­ zeti feltételek nem kedveztek a külföldi fajtáknak." Terjesztése. állandó termékenység. Az erdélyi diófák túlnyomó része népi kiválogatás eredménye. 1967). Kétségtelen. A kivitel volt az a fontos tényező. a dió. hogy „sípolás által sokasíthatok" és „számos válfajai közül a vékony törékeny héjú telebelű dió legérdemesebb tenyésztésre. Kár. a dió fejlődése lassú. Az 1894. 1955). A diónemesítés legfőbb szempontjai: rövid tenyészidőszak. nagy részük kifagyott (Rapaics 1940. 1955. akárcsak a középkorban. Márpedig „amíg az ivartalan (vegetatív) szaporítás nincs általánosan elterjedve. mivel meg is tart­ ják fajjósságukat.és fegyvergyártás). A diónemesítés legáltalánosabb módszere a kiválogatás. A Szilágyság csemetekertjeibe a közönséges vékonyhéjú fajtát ajánlották és emellett a francia diót (Somogyi 1907). évi számbavétel 58 diófát talált (Szabó M. kiegyensúlyozott vegyi összetétel (zsír-fehérje arány) (Porpáczy és mtsai. Ezek csak a harmadik év után gyarapodnak. A kiválogatással végzett nemesítés hosszadalmas folyamat." Mindazonáltal a szerző jelezte. mely az idegen (kölcsönös) megporzásból keletkezett magvak általi szaporodásnak tulajdonítható. s már az első évben elérheti az 50-80 cm hosszúságot. 1967). termőre fordulása kései. Előnyőssé teszi ezt az ősi idők óta (önkéntelenül vagy tudatosan) alkalmazott eljárást a dió rendkívtilien nagy változatossága. Diófa kivágásához még az 1930-as években is hatósági engedély kellett (Bordeianu és mtsai. 1955). Palocsay és mtsai. ígéretesebb eljárásnak bizonyult ugyancsak az idegen meg­ porzásból adódó tudatos keresztezés (hibridizáció) és természetesen az azt követő ki­ válogatás. megfelelő méret. Porpáczy és mtsai. addig nem lehet szó diófajtákról" (Bordeianu és mtsai. erőteljes nö­ vekedésű. miközben a főgyökér 253 . Bordeianu és mtsai. gesztenye. 1967). 1955) nagyipari kitermelése céljából (bútor. De még így is volt diókivitel az 1800-as években (Porpáczy és mtsai. a papiros héjú nagy dió rendszerint szikár bélű. 1957). de csak kevés oldal­ gyökeret növeszt. Megnehezíti a diónemesítést az. Ezzel a módszerrel hozta létre Luther Burbank (1849-1926) is különleges dióváltozatait. Sáromberke kertjeiben (határában) az 1895.

majd sima. kétszeresen is meghaladván a hajtásrendszert. 6-20 cm hosszúságú. amely fiatalon finoman szőrös. A levélkék kerülékesek (ellipszis alakúak). Közben fokozódik az oldalgyökerek képződése és növekedése. talajban jó televény. végül öregkorában fordított boglya alakú. A porzós virágzat az előző évi hajtások hónaljrügyeiből ered. Kromoszómaszáma: 2n=32. Törzse általában embermagasságú. Az egyes virágok lepellevelei a murvalevelekkel összenőttek. Az együregű. kocsány nélküli. Ennek hosszanti varrata jelzi a termés két termőlevélből való eredetét. amely halványsárga (vagy kárminpiros. melyeknek kü­ lönleges szépségű szöveti szerkezete miatt vált a diófa a bútoriparban nagyon kereset­ té. alsóállású magház két termőlevélből keletkezik. a belső réteg (endocaipirmí) a kősejtekből isclereidd) képződött csonthéj. szél po­ rozta.250 cm mélységig hatolhat a talajba. Később. csonthéjas.és cseranyagtartalmú. A diófa termése (fnictus) száraz.í-í A <^o $P. idegenmegporzó. Lombkoronájának ágai fiatalabb korban hegyesszögben állók. egyivarú. A termés héja (. de állománya szerint változik: ligetekben maga­ sabb (3-5 m). a dióbélt.pericaipinni) három rétegű: a külső réteg {epi. A kifejlett diófa gyökérrendszere 20 m-nyi talajkörzetet is behálózhat. aztán lelassul. A csúcsiligyek termő.és oldaliligyek. egylaki. Virágonként 6-30 porzó képződik. a csonthéj benövései által szeszélyesen barázdált. 70-150 virágot összefűző. melynek kialakításában a murvalevelek (a fedőlevél és a két előlevél) is részt vesznek. Lombkoronája fiatalon kissé szabálytalan. helyzetük szerint. a középső réteg {mesocarpium) vastag. s végül 30 éves korában meg is szűnhet. 254 . A magkezdemény egyenes állású (citropos). Fiatalon hengeres. Rügyei. a vörösbelű változatban) maghártyával iintegtimenttun) borított. A levelek kellemes illatúak. A bibére ju­ tott virágpor csírázási tömlője a magkezdemény alapját áttörve termékenyíti meg annak petesejtjét (chalazogamid). illetőleg az önmegporzás (. zöldes árnyalatú hamuszürke.vagy exocarpiuni) vékony. A termős virágok rövid kocsányúak.és hajtórügyek. A négykaréjú összeforrott leplet Cperígoniiim) egy murvalevélből ibracted) és két murva­ levélkéből ibracteola. A gyökérnyak tájékán gyakoriak az alvórügyek által gerjesztett duzzanatok (olykor 1. egy burkolatú (intcguwenlum). illóolaj. csüngő. az ásványi tápanyagfelvétel a gyökerekkel eg^áitt élő isynibiosis) gombafonalak imikotrhizd) által valósul meg. ikerlebenyű két sziklevele (cotyledo)i) csúcsi tájé­ kán található a csíra iembiyó) rügyecskéje iphimnld) és gyököcskéje {radicnld). A dió genetikai sz]átosságai kevéssé ismertek. Csúcsán a kétkaréjú. parthenogencsis) is. élénkzöld bőrke. olajzöld barka. Szénatakarmányban mérgezőek. széles lemezű héjkérget irhitidomd) képez. A csonthéj zárja közre a magot Csemeii). A diófa gyökerének nin­ csenek gyökérszőrei. egymagvíi makktermés. majd gömb alakúvá válik. az az évi hajtások csúcsrügyeiből erednek 2-3-sával a levelek megjelenése után. öt-kilenc levélkéből összetettek. Virágképlete: á'P. A virág váltivartisága. különösen a tavaszi kihajtás idején és szétdörzsöl­ ve.(humusz-) képzők. a virágtakaró csökevényes. A diófa virága nem feltűnő. az oldaliligyek a porzós virág. Mindazonáltal előfordul­ hat megtermékenyítés nélküli magképzés (apomixis.5 m). előlevél) képződött burkolat borítja. 30-50 éves kora után fajára jellemzően hosszan repedezett. A levelek páratlanul szárnyasán. a hajtáson való különálló helyzete. szemölcsös felületű fésűs bibe. sima kérgű.| G(7). a csúcslevélke na­ gyobb. csúcs. valamint a virágzás eltérő ideje {dichogamid) a kölcsönös idegen megporzást (allogainici. később konyulok és megritkulnak. felnyíló csontár itryind).(barka-) rügyek.autogamid) megakadályozását szolgálják. húsos-szivacsos. xenogamid). ezért áltermésnek tekinthető.5-2 m). Ennek élénk növekedése 10-12 évig tarthat. magányosan növő fáké alacsonyabb (1-1.

gömbölyded. a^. 89. az alakindex iK^\ a csonthéj alapja. 1955). ábra. a. h.d)/2 bi. váll. amikor hosszúsága 44 mm. ha A. Ez határozza meg méreteit. magasság. a. e. szélesség. i. mint 28 mm. a|. vállszélesség. k. b) Az alak leglényegesebb meghatározói: a hosszúság és az átmérők középarányo­ sa hányadosának százszorosa. M -X100 szerint a dió alakja lehet: (D -I. vastagság. A hosszúság (magasság) általában 29-^4 mm. Eme mérethatárokon belül csoportokat különböztetnek meg. és alakját. s a szélesség és a vastagság közép­ arányosa kevesebb. j . alapi tájék.és típusjellegei A dió fajta. gömbölyödő (tágabb a sarkosnál). nagy a dió. felszíni rajzolata pedig sajátos összképét. ábra) (Porpáczy és mtsai. karima. talpas). a vastagság pedig úgyszintén 26-36 mm között váltakozhat (Porpáczy és mtsai. a) A méret lényegesebb része a térfogat (6-26 cm'^) és súly (5-15 g). az átmérők középarányosa pedig 37 mm feletti. gömbölyű. a. illetve 33-36 mm közöttiek. b^. alapi nyilas. laposodó és lapos (csaknem egyenes. tojásdad.A dió fajta. tömzsi. ha a méretek 34-38. m. ha a hosszúság 29-33 mm alatti.(.és típusjellegei leírásának legáltalánosabb és legfontosabb szei-ve még mindig a csonthéj. válla és csúcsa (89. erezet. A diófa termésének csonthéjas része (Porpácry és mtsai. hy hosszúkás. A| • 255 . hengerded (ellipszoidális). varratok közötti átmérő) 2636 mm. d. csúcsi és b. kicsi a dió. Bordeianu és mtsai. közepes nagyságú a dió. > 126. A csonthéj alapja lehet: sarkosan szűkülő. c. ha Ai = 111-125. 1955). vállmagasság. nye­ reghajlat.. göm­ bölyű. o. 1955. g. 1967). Az alakindex. igen nagy a diómakk. L héjfelület. n. illetve 29-32 mm között váltakoz­ nak. a szélesség (a kariníák. csúcs. varrat. f. ha Ai< 110. hogyha méretei 39-43.

A csúcs és a váll alakulása lehet: hegyes és kúposodó (csaknem váll nélküli); he­ gyesedő (rövidcsőrű és vállasodó); kerekedő-gömbölyödö; egyenes csúcsú és vállas; széles csúcsú és horpadásos vállú (90. ábra). Vállszélesség

Alap
90. ábra. a dió csonthéja vallanak és alapjának alakváltozatai (Porpáczy és nitsai. 1955)- Váll­ szélesség: 1. hegyes; 2. rövídcsöríí; 3- kerekedő; 4. széles; 5- egyenesedő; Vállmagasság: 1. csőrös; 2. csapott; 3- kerekded; 4. vállas; 5- magas (horpadt); Alap: 1. sarkos; 2. gömbölyded; 3- gömbö­ lyű; 4. lapos (átmeneti); 5. lapos;

Ezeknek figyelembevételével pontosítani lehet az alakindex által kapott fogalma­ kat. c) A csonthéj végleges kiképződése: vastagsága, felületi rajzolata, belső kinövései lényeges jelzője lehet a termőhely (évjárat) életfeltételeinek, a természetes (spontán) vagy keitészeti-nemesítési folyamatnak. E képződmények fejlettségi foka jelezheti az anyagcsere irányát is: tápanyag-felhalmozás vagy önvédelmi vegyületek képzésének túlsúlya. Vastagsága fajták, típusok és életfeltételek szerint 0,6 és 2,4 mm között válta­ kozhat. A héj vastagság és a feltörhetőség alapján megkülönböztetnek: papírhéjú (0,61,0 mm), vékony héjú (1,1-1,5 mm), közepesen vastag héjú (l,(S-2,0 mm), és vastag héjú vagy kő (2,1-2,4 mm) diófajtákat. A csonthéj felületének változatos rajzolata nem egyéb a terméshéj edénynyalábjai­ nak (erezetének) lenyomatánál. Fajta (típus) meghatározásokban megkülönböztetnek:

256

finom erezetet, amelynél az alap szinte sima, a varrat (karima) mentén nincsenek göd­ röcskék; sekélyes erezetet, amelynél az alapon kezdődő vékony rovatk.ák az alapon rajzolatokba erősödnek s a varrat mentén néhány gödröcske is előfordulhat; barázdált a csonthéj, ha a hálózatba szétteililő rovátkák közepes mélységűek s a varrat melletti gödröcskék feltűnőek; dudoros a héj, amikor a rovátkák és az egész felületen széthin­ tett gödröcskék mélyebbek, dudoros ormójúak; rücskös, dudorosan-dudoros a csont­ héj felülete, amikor a rovátkák mélyek és az ormok is kinövésesek. A csonthéj varrata (karimája) a két termőlevél összeforradási helye. Változhat a sze­ gélymagassága (kiemelkedése, amely lehet 0-3 mm), vastagsága (0-10 mm) és a felü­ leti egyenetlensége szerint. Szabad szemmel szemlélve megkülönböztethető: kicsi (alig kiemelkedő és keskeny), közepes és durva varrat. A magrekeszek (a csonthéj benövései által képződött üregek) alakulása is lehet faj­ ra vagy típusra jellemző. Az üregek nagysága, a benövések vastagsága és merevsége, nemkülönben a színe lehet megkülönböztető jelentőségű. d) A mag (a dióbél) fejlettsége szerint a magrekeszek 30-60%-át töltheti ki. Mint cél­ termék, nyilvánvalóan a minősítésnek és azonosításnak alapvető tárgya, a gyümölcs legfontosabb szeive. Általánosan figyelembe vett sajátságai: teltsége (duzzadtsága), héja (bőre), színe, íze, összetétele. A dióbél teltsége, a rekeszekhez viszonyított nagysága lehet: szorosan telt, hézago­ sabb és soványabb (aszottabb). Külleme, felületi barázdáltsága nem egyéb a rekesz­ üreg belső falának lenyomatánál. Megjelenése szerint lehet: szinte sima, egyenetlenül hullámos, dudoros, mélyebben gödrös-barázdás és höbörcsös. Héjának színe a szal­ masárgától a sötétbarnáig változhat, és a vörösbelű fajtánál piros. Szívóssága és vastag­ sága alapján lehet: vékony, közepesen vastag és vastag. A dióbél összetétele határozza meg táplálkozási és ipari értékét. Természetesen a környezeti feltételek és fajták szerint ez is változik. Általános értékek a következők (Porpáczy és mtsai. 1955; Palocsay és mtsai. 1957; Bordeianu és mtsai. 1967): víztartalom zsírtartalom fehérje cukrok rostanyagok hamu A-vitamin C-vitamin Bfi-vitamin B,-vitamin Bi-vitamin foszfor kalcium vas kalóriaérték 3,3-8,0% 64,4-77,5% 15-25,0% 13-20,0% 2,1%> 1,7%) 30,0 mg%o 3,0 mg%) 1,2 mg % 0,48 mg % > 0,13 mg%) 380,0 mg % 83,0 mg% 2,1 mg% 654

257

A dió rendszerezése
A Közönséges (Király) dió rendszerezésénetc a csontiiéj alakzata és rajzolata az alapja. A csonthéj mérete, vastagsága, felületi rajzolata és mértani alakja tette lehetővé a különböző változatok és típusok megállapítását. Ezeknek a jellegeknek a figyelem­ bevételével készültek a régebbi rendszerezések (Dochnal 1856; Schneider 1942) is. Az újabb elgondolások és csoporlosítási felfogások dacára máig sincs még egy általánosan elfogadott rendszer. A Közönséges diónak „mintegy 150 fajtája van, ezek jó része azonban csak egy-egy vidék populációs típusköre" (Porpáczy és mtsai, 1955). A jelen­ kori Románia területéről 90 diófajtát, illetőleg típust írtak le (Bordeianu és mtsai. 1967). Ezekből 52 fajta Erdélyben honos. A rendszerezésben 13 változatot ismertetnek, a rész­ letes leírások azonban inkább populációs típus szerintiek. A fajták és a természetes keveredések közötti kölcsönviszonyokat, a szabadon (spontán) termő alakok és a nemesített fajták elkülönítését jobban érzékelteti a Palocsay és mtsai. (1957) által közölt rendszer, E szerint (8. táblázat) a Kő dió, a Keményhéjű dió és a vékonyhéjú dióváltozatok (fajták) alakgazdagsága, a körükbe sorolható átmeneti alfajták és alakok előfordulása sokkal gyakoribb, mint a kiváloga­ tás, a nemesítés következményeit tükröző Papírhéjú, Cinege és Fürtös fajták. 1. Kő dió (Juglans regia var. durissimd). A csonthéj nagyon vastag, a rekeszfalak is vastagok és szorosan hálózzák be a belet, úgyhogy nehezen törhető fel. Két alakváltozata van: a) Nagy kő dió (subvar. marginata, amely azonosnak vehető a Porpáczy-féle var. dwacinával), és a b) Kis kő dió (subvar. connatd), amely főleg méreteiben különbözik az előzőtől, de ez utóbbinak a rekeszfalai is fejlettebbek, kikoválása még körülményesebb. 2. Kemény héjú dió {fiiglans regia var. duriusciiki). A csonthéj kemény ugyan, de könnyen feltörhető. Belének a zsírtartalma kevesebb, s emialt jobban beszárad és zsu­ gorodik. A legnagyobb méretű (60x50 mm) diók tartóznak ebbe a csoportba. a) Óriási dió (Lószemű dió. Kan dió) (subvar. maxi ind), két alakcsoporttal: ai. Sima óriás dió (f. glabeninia), felülete sima, alakja megnyúlt gömbölyded; a,. Bütykös óriás dió (f. quadrangularis), felülete dudoros és bütykös (főleg az alap és a csúcs), emiatt alakja is szögletes. b) Gömbölyű nagy dió (Közismert dió) (suvbar. rotiindd). Ez az alfaj a közönséges diónak a leggyakoribb, tulajdonképpeni alaptípusa. Közepes méretű, szabályos, kissé megnyúlt gömbölyded alakú. Felülete meglehetősen lelapított, sima még a varrata is. Héja közepesen vastag, de könnyen törhető. Bele általában jól kitölü a rekeszüreget. c) Gömbölyű apró dió (subvar. minőid. Kisebb méretű, általában feleakkora és gömbölydedebb az alaptípusnál. Bele szinte szorosan tölti ki a rekeszüreget. Mosto­ hább égjajlatú vidékek diófajtája, a szabadon termő (spontán) típusok jellegeivel. 3. Vékonyhéjú dió (Juglans regia var. gracillimd). Kecsesebb, kissé hosszúkásabb alakú és közepes méretű. Csonthéja vékony ugyan, de erős, feltörhetősége némely típusnál kissé nehezebb. Nagyon értékes dióvállozat. a) Hosszúkás dió (subvar. oblongd). Megnyúlt, tojásdad alakú, mindkét vége tom­ pán kerekedö-kúposodó. Felülete simább, a varrata is tompítottabLi, csekélyebb. Könynyen törhető. b) Hengerded dió (subvar. cyliiidrica). Az előbbi alváltozatnál kissé nyúltabb, de mindkét vége tojásdad lekerekített; hengerded tojásdad alakú. Csonthéja meglehetősen vékony, felülete viszonylag sima, még a varrata is enyhe. Eléggé könnyen törhető.

258

8. táblázat. A közönséges dió (Jitgtans regia L.) alakváltozásainak rendszere Species (Faj) Varietas CVáltozal) . durissíma (Kő dió") <<^ ^ " ^ ^ ^ - connata (Kis kő dió) 1 maxitna <Cr (Óriás dió) ^^-~...,_^ ~ (liiriuscula ( (Kemény héjú dió) \ rotimda (Göniböl)'ű dió) quadrangularis (Bütykös dió) glaberrima (Sima óriás dió) Subvarictas (Alvállozat) marginata (Nagy kő dió) Fonna (AJak)

minor (Apró kemény liéjú dió)

oblonga (Hosszúkás dió) Jtiglans regia (Közönséges l l\

/

á\6)

l\

cylindrica (Hengerded dió) globosa (Szives dió)

gracilltma (Vékony liéji'i dió)

\ ^^ \ ~ acuta ^ ^ (Hegyes dió) ^ ^ ^

rubrocarpa CVeresbélű dió)

carínata (Karimás dió)

rostrata (Csőrös dió) tenera (Papírhéiú dió)

tnembranacea (Cinege dió)

racemosa (Fürtös dió)

259

Ebbe a csoportba tartoznak a legértékesebb és legkedveltebb nemes fajták (pl. az Eszterházi dió). c) Hegyes dió, szíves dió (subvar. acuta). Tömzsi tojásdad; széles talpú, rövid csú­ csú. Közepes nagyságú vagy nagyobb. Héja közepes vastagságú, eléggé sima és a var­ rata is kicsi. Telt belű. Ennek a csoportnak a keretében alakváltozatokat {JbiDui) lehet elkülöníteni. C]. Rendes szíves dió (f. globosá). Tömzsibb az alváltozat típusánál, s a bél héja bar­ nább, sőt lehet piros is (Vérbelű dió) (subf. rubrocarpd). Cl. Karimás dió (f. carinatd). Alakja hasonlít a szíves dióéhoz, felülete dudorosabb, varrata vastagabb és szélesebb. Bele telt (pl. a Milotai dió). C3. Csőrös dió (f. rostratd). Nyújtottabb tojásdad; talpa szélesebb, hegye keske­ nyebben, csaknem csőrszeinJen kúposodik: tompa kúpos. Felülete eléggé sima és szin­ te karima nélküli. Könnyen törhető. Telt belű. Kedvelt fajta. 4. Papírhéjú dió (Juglans regia var. tenerd). Hosszúkás vagy gömbölyded tojásdad, közepes nagyságú. Felülete meglehetősen sima s a varrata is csak kissé dudorodik ki. Vékony héja kemény, de könnyen, kézzel is feltörhető. A bél jól kitölti a rekeszüreget. 5. Cinege dió (Juglans regia var. ntembinnacea). Hosszúkás gömbölyded. A héja olyan vékony, hogy helyenként kilátszik a bél s a cinegék elcsipegetik. 6. Füitös dió (Juglans regia var. racemosd). Egy termős virágzatban több (5-7) vi­ rág is megmaradó termést hoz létre. Általában nagyok, szögletes alakúak. Az alaki jellegek szerinti rendszerezés idejétmúlttá válik, mihelyt egy korszerű (mo­ lekuláris) biológiai módszerek szerinti tulajdonságok összefüggéseit tükröző, természe­ tes törzsfejlődési kapcsolatokat kimutató csoportosítás kidolgozást nyer.

Tanulmányozott diófajták (tájtípusok)
Őshonosságának és termesztésének tulajdoníthatóan a diónak sok változata és tí­ pusa (populáció) jött létre Erdélyben. A típusok tájanként különböznek, de eltérőek ugyanazon földrajzi övezeten belül is. A változatosság átmeneti alakok bőségét is jelen­ ti, amelyek kisebb, rejtett (diszkrét) sajátosságokkal összekapcsolódva teimészetes so­ rozatokat képeznek (miként a törzsfejlődésileg kibontakozóban levő növénycsopor­ tok), melyek miatt a fajták jó körülhatárolása, elkülönítése, rendszerezése kétséges. A szélső alakok elfogadható fajtáknak tekinthetők, a köztes alakok sorozata által azon­ ban összefolynak. A kevert és sorozatokkal összekapcsolt lájtípusok jellemző, sajátos bélyegek alapján földrajzilag megkülönböztethető diófás övezeteket képeznek. Tájtípusokban talán a leggazdagabb övezet Sebeshely (Nagysebes, Ósebeshely, Algyógy, Gyomlár), a Maros középszakaszának dombvidéke, a régi Kenyérmező térsé­ ge. Erről a vidékről már régebbről közölték a „Gömbölyű és a Hosszú Sebeshelyi ma­ gyar diófajtákat" (Rapaics 1940). Újabban 50 típust írtak le ugyancsak ezekről a tájakról (Bordeianu és mtsai. 1967). Alakgazdag földrajzi diósövezetek találhatók még; a Küküllő mentén (Karácsonyfalva és a környező települések), Beszterce térségében, a Szamos és a Lápos találkozása táján, a Szilágyságban (Völcsök), majd Máramarosban (a Nagyhegy körzetében), mely már elvezet a Szamos-hátságra, Milota (Bereg vm.) köze­ lébe (Palocsay és mtsai. 1957; Bordeianu és mtsai. 1967). A tanulmányozott dióminták az 1952. és az 1957. évi gyűjtések eredményei. A számba vett anyag nagy része a Bihari- és a Béli-hegység által határolt Körösök vidéké­ ről, a Belényesi-medence településeinek kertjeiből származik. Az itt talált és tanulmá­ nyozott anyag nemcsak gyümölcsészeti, hanem történeti-növényföldrajzi vonatkozás­ ban is figyelemre méltó. A diófa itteni őshonosságát már Kerner Antal (1831-1898) is 260

igazolta az 1858 nyarán és 1859 tavaszán Vasaskőfalva és Rézbánya (a Bihari-hegység nyugati lejtői) környékén tett tanulmányútja adatai alapján. Ennek a diófás tájövezet­ nek a számbavétele Kárpát-medencei gyümölcsészeti vonatkozásban jelentős annak folytán is, hogy hiánypótló; ugyanis innen származó anyag nincs a legutóbbi monogra­ fikus művekben (Palocsay és mtsai. 1967; Bordeianu és mtsai. 1967). Kiegészíti tehát Erdély dió alakgazdaságának ismeretét. A tanulmányozott anyag kisebb része a Sza­ mos középszakasza és a Lápos dombvidékeiről, míg végül két minta Háromszékből származik (9. táblázat). Diós tájövezetek (dió-tájtipológia) alapján a tanulmányozott diófajták és típusok nagyobbik része, mintegy kétötöde (a Körösök vidékéről gyűjtött: Belényesi 4, Bondoraszói 17, 18, 19; Báródbeznyei 13, 15;'Magyarókereki 25; Szakadási 6) a koráb­ ban leírt és már ismert Küküllő menti (Karácsonyfalvi, Vézai), valamint ugyancsak két­ ötöde (Belényesi 5; Bondoraszói 16; Bózi 9, 10; Dióspataki 3; Zaláni hosszúkó 24) a Sebeshelyi (Ósebeshely, Gyógy, Gyolmár) tájtípusokkal hasonlítható (rokonítható), és csak kisebb hányadának, kb. egyötödének (a Szamos-Lápos diófás övezetéhez sorol­ ható: Felsőkocsobai 8, 11, 12, 14; Bucsesd-Vulkáni 17; Bondoraszói 19, 20; Zaláni ke­ rek 23) van valamelyes közös vonása a már közölt Szamos-medencei (Magyarvalkói, Szelecskei, Nagyhegyi, Szatmári) típusokkal. A nagyon különböző (alaki és öröklöttségi) diófajták, változatok és típusok tájak szerinti csoportosítása, bár eléggé általános, mégis elkerülhetetlen, mert leszűkíti a sokféleség (polimorfizmus) kiterjedtségét, a meg- (fel)ismerést elősegítő osztályozást, a rendszerezést azonban nem helyettesíti. A diók rendszerezése bármilyen szempontok szerint történik is, ma még eléggé viszonylagos. A tanulmányozott 23 dióváltozat, típus a gytimölcs mérete és a csonthéj rajzolata és vastagsága alapján öt csoportba sorolható, úgymint: I. Kő diók (var. durissimd), amelyek lehetnek nagyok vagy közepesek, csonthéjuk vastag és szilárd. Ide tartóznak: 1. Belényesi 4, 5 2. Felsőkocsobai 1,8, 14 II. Vastag héjú diók (var. durissima subvar. connata, és var. duriuscula subvar. rotunda és subvar. minőig, amelyek általában közepes nagyságúak vagy kicsik, csont­ héjuk ezeknek is vastag. Ide tartóznak: 1. Dióspataki 2 2. Bondoraszói 20 3. Szakadási 6 III. Kemény héjú diók (var. duriuscula), közepes nagyságú, többnyire gömböly­ ded tojásdad alakú (subvar. rotunda) és közepes héjvastagságú vagy vékony héjú di­ ók. Ezek a típusok a gyakoribbak. Ilyenek: 1. Bózi 10 2. Bondoraszói l6 3. Báródbeznyei 13 4. Bucsesd-Vulkáni 7 5. Szakadási 12 6. Dióspataki 3

' Fajták és típusok (minták) megkülönbözlető száma.

261

9. táblázat. Erdélyi diófajták és -típusok fontosabb jellegei

Jellegek Eredet, fajta, típus hossz Belényesi-91. ábra Belényesi - 92. ábra Felsőkocsobai - 93. ábra Felsókocsobai - 94. ábra Felsőkocsobai - 95. ábra Felsőkocsobai - 96. ábra Bondoraszói - 97. ábra Bondoraszói - 98. ábra Bondoraszói - 99. ábra Bondoraszói - 100. ábra Bondoraszói - 101. ábra Bárődbeznyei - 102. ábra Báródbeznyei - 103. ábra Bucsesd-Vulkáni -104. ábra Bózi -105. ábra Bózi -106. ábra Szakadási - 107. ábra Szakadási - 108. ábra Dióspataki -109. ábra Dióspataki - 110. ábra Zaláni kerek - 111. ábra Zaláni hosszúkó - 112. ábra Magyarókereki - 113. ábra 43 47 38 34 35 34 33 35 31 32 30 37 31 38 38 41 36 28 40 46 37 37 45 szélesség X vastagság 38,50x41,50 40,33x43,50 34,25x37,50 32,25x33,00 37,00x31,50 32,00x34,00 30,25x33,00 33,75x31,00 27,25x28,00 27,25x29,50 30,00x29,00 30,00x31,00 26,33x27,00 31,25x31,00 36,25x34,50 33,25x33,50 27,75x29,00 28,25x29,50 33,25x36,50 31,25x30,50 28,00x30,00 27,00x28,50 36,75x38,50 Méret megnevezés jókora, nagy jókora közepes vagy kissé nagyobb közepes, esetleg kissé nagyobb közepes, olykor kissé nagyobb közepes vagy kisebb alig közepes vagy annál kisebb közepes, olykor kissé nagyobb kicsi kicsi közepes vagy kisebb közepes kicsi közepes közepes, némelykor nagyobb közepesnél kissé nagyobb közepes vagy annál kisebb Alak index 107,50 110,90 105,20 104,21 101,45 102,29 103,56 108,88 112,21 111,01 101,69 119,67 117,19 122,08 107,42 122,85 125,11

kicsi, esetleg közepeshez közeledő 96,96 közepes, esetleg nagy közepes vagy kissé nagyobb közepes, olykor kisebb közepes vagy alig kisebb nagy, esetleg jókora 115,40 147,40 127,58 134,23 118,27

262

hegyesedő csúccsal 263 . cikkesen talpas. gömbölyödő. széles vállal és kerekedő alappal és csúccsal tömzsi tojásdad. csapott vállal. kerekedő alappal és csúccsal. de kicsi sarkú alappal. tompán sarkos alappal. kerekedő vállal és hegyesedő csúccsal tojásdad. gömbölyödő-sarkosodó talppal. sarkos alappal. gömbölyödő alappal és szélesen kerekedő vállal gömbölyded tojás. kerekedő csúcsú. tompán sarkos alappal és szélesen kerekedő vállal és csúccsal hosszúkás tojásdad. kicsi és szélesedő sarkosodással és kerekedő vállal talpasán gömbölyödő. kerekedő vállal és csúccsal tojásdad. hegyes csúccsal tojásdad. kis. horpadásos vállal gömbölyű. cikkesen lapos alappal. kerekedő vállal. változékony gömbölyű. laposodó-kerekedő talppal. cikkesen gömbölyű alappal. hegyes csúccsal hosszúkás. laposodó alappal és szélcsen kerekedő csúccsal talpas tojásdad. horpadásos vállú változó: gömbölyded laposodó. hegyesedő csúccsal hosszúkás. enyhén laposodó alappal és szélesen kerekedő vállal tojásdad. szélesedő vállal és hegyesedő csúccsal gömbölyű. kerekedő-szélesedő vállal és csúccsal gömbölyded tojás. lapos vagy laposodó alappal és szélesen kerekedő vállal változóan gömbölyded tojásdad. hegyesedő-kerekedő csúccsal gömbölyded. gömbölyödő alappal. gömbölyödő alappal. szélesen kerekedő vállal gömbölyű. hegyesedő csúccsal hosszúkás.Jellegek Alak mértanilag gömbölyded: lapos vagy laposodó alappal és liegyesedő-kerekedő csúccsal gömbölyded tojásdad. laposodó alappal. tompa sarokkal és szélesen kerekedő vállal gömbölyded.

esetleg köze­ pes 264 . ábra Magyarókereki . ábra Bondoraszói .105.1 1 3 . vastag kicsi. ábra Bondoraszói . ábra Felsőkocsobai . közepes 1. ábra Felsőkocsobai . vastag vastagabb a köze­ pesnél 2.92.106.9 5 .70.44. vékony. ábra Felsőkocsobai . közepes 2. vékony. ábra Belényesi . majdnem kö­ zepes közepes. ábra Zaláni hosszúkó -112.72. vastag 2. ábra Szakadási . ábra Zaláni kerek .109.17.94.75.103. ábra Bózi .111.Csonthéj Eredet.98. ábra 1. ábra Dióspataki . vastag 2.45.108.60. közepes 1.102. vékony. közepesnél vastagabb papírhéjú vagy vékony vékony papírhéjú vagy vékony felület rücskös dudoros-rücskös tompán barázdált dudoros.99. típus vastagság (mm) Belényesi . csaknem papírhéjú 1. durvásodó közepes vagy kicsi durva közepes.91. rücskösödö tompítottan ba­ rázdált sekélyes erezetű tompítottan rücs­ kös tompán barázdált barázdált sekélyesen erezett dudoros-barázdált barázdált-erezett barázdált dudorosodó dudoros-rücskös sekélyes erezetű rücskös-dudoros barázdált sekélyes erezetű fokozottan baráz­ dált dudoros-barázdás sekélyes erezetű sekélyes erezetű. nem kie­ melkedő. ábra Bózi . vékony 1. közepes vas­ tagságú közepes. esetleg közepes 1. ábra Bondoraszói .110.51. durva közepes vastagságú. vékony és közepes közepes vagy vékony 1. ábra Bucsesd-Vulkáni -104. vékony 1. fajta. ábra Bondoraszói .71.11. ábra Báródbeznyei . ábra Bondoraszói . de nem kiemelkedő közepesnél kisebb enyhén kiemelkedő. vastag közepes. kissé vas­ tag durva közepes kicsi közepesnél durvább durvásodó közepes kicsi. durva felé közelít kicsi. ábra Szakadási . vastag 1.101.100.59.88. ábra Felsőkocsobai . esetleg közepes 1.29. ábra Dióspataki . közepes vagy kissé vastagabb 0.56. de vastag közepes közepes. barázdásodó barázdált varrat (karima) közepes durva. de vastag közepes. papírhéjú 1.93. ábra Báródbeznyei .96.107.50. közepes vagy vékony 2. közepes 2.97.04.98.19.

mélyen benőtt erős.Csonthéj Bél magrekesz fal í'ásodott. szelíden kanyargós teltség eléggé laza hézagos telt telt. meglelietősen vastag fás. tompán dudoros durván dudoros 265 . egyenetlen meglelietősen vastag fás. nagy dudorú hosszanti mélyedéssel tompán dudoros dudoros-höbörcsös dudoros elmosódottan dudoros dudoros. göcsörtös szeszélyesen girbegurba vékonyabb. fás vastag göcsörtös. höbörcsös höbörcsös höbörcsös. üreges szeszélyesen dudoros dudoros. duzzadt csaknem telt jó hézagos szellős. höbörcsös dudoros. göcsörtös vastag. szeszélyesen göcsörtös fás. mélyen behatoló vastag. mélyen behatoló eléggé vastag. mélyen benövő vékony vastag. dudoros tompán dudoros höbörcsös rücskök. durván dudoros hullámos. vastag mélyen benőtt vékony. göcsörtös elmosódott. szakadó vékony. szelíden kanyargós hártyás. szívós göcsörtös vastag. höbörcsös tompán dudoros mélyen árkolt. de szívós kissé vastag hártyás. höbörcsös dudoros höbörcsös szelíden vagy mélyen dvidoros elmosódottan hullámos dudoros. üreges helyenként hézagos kissé hézagos keskenyen hézagos telt telt telt közepesen üreges tág üregű közepesen üreges közepesen üreges szorosan telt szorosan telt telt. esetleg keskenyen hézagos jó hézagos hézagos tágas.

a Szakadási 12. Ez az élettani sokféleség (biológiai diverzitás) ugyan a gyarló emberi csoportosítást. transii var. I. rendszerezést bonyolít­ ja. III. A tanulmányozott tí­ pusok kb. A dió őshonosságából és földrajzi elterjedése határövezeti sok hatótényezős helyze­ téből. nemkülönben a kertészeti-termesztési-kiválogatási műveletekből (csemetekerti célszerű szempontok szerinti szaporítás) eredően az erdélyi diófaállomány csodálato­ san (alakilag. egy részük valószí­ nűleg célszerű kiválogatás eredménye. szívós csonthéjjal. kétötöde ilyen (mint pl. de nyil­ vánvalóan csak három csoportot eredményezhet. de igen kedvező a természetes kiválogatás hosszadalmas és rejtelmes folyama­ tára. közepes vastagságú vagy vékonyabb. a Szakadási 6). és még előnyösebb a célszerű. a Bondoraszói l6 és 20. két­ ötöd ilyen (a Belényesi 2. Ezek kicsi. belátható időtartamú emberi gyakorlati neme­ sítésre. Bózi 9 6. Hosszúkó (ellipszoidális) diók. tenera felé)]. élettanilag. Zaláni hosszúkó 24 3.IV. Tojásdad alakúak a 111 és 125 közötti alakindexű típusok. a Belényesi 1. öröklöttségileg) kevert. 18. minor^. duriiiscula subvar. a Dióspataki 3). Ebbe a csoportba sorolhatók: 1. a Bondoraszói 17. II. Gömbölyded alakúak a 110-nél kisebb alakindexű diók. Eelsőkocsobai 11 Az alakindex szerinti osztályozás igen egyszerű és könnyen áttekinthető. a Magyarókereki 23) alakú. 18 2. Magyarókereki 25 4. 15. Az élettani és öröklöttségi külön­ böző típusok közötti egymásra hatás jelenleg is érvényesül. 11. a Dióspataki 2. elsősorban a Magyarókereki és a Zaláni típu­ sok. Zaláni kerek 23 2. esetleg közepes méretűek. Ide tartóznak: 1. 266 . Bondoraszói 17. a 126-nál nagyobb alakindexű fajták és változa­ tok. áliak'iban gömböly­ ded alakúak. 8. A tanulmányozott mintáknak alig egyötöde ilyen (a Zaláni 23. a Bózi 9. a Bózi 10. 24. a Báródbeznyei 13. Közepesen kemény héjú diók (var. Általában közepes méretűek és változó alakúak. Vékony héjú diók (var. gracillimd) [közöttük átmenetek a Papírhéjú változat (var. Úgyszintén kb. medio-duriusctűa. Báródbeznyei 15 V. 14. Bondoraszói 19 5. a Eelsőko­ csobai 1.

ábra. Belényesi dió (4) 92. ábra. Belényesi dió (5) 267 .' r t \ \ \ ? <^ r ^-*^^^ I i i ' 1 ^ Z^'' 91.

94. ábra. Felsökocsobai dió (14) 268 .

Felsőkocsobai dió (8) .N r. FelsfOtocsobaJ dió (11) ' %• 269 . ábra. ábra.í 95.< ^ -i /ifT^ 96.

%í *ft--. Bondoraszól dió (16) 270 . Bondaraszói dió (19) ^<3^Í Í'N^' 4A 98. ábra. ábra. -.» . j > ^ 97.. .

Bondoraszói dió (18) 271 .99. ábra.ábra.-fS^sfe 100.. Bondoraszói dió (17) .

Bondoraszól dió (20) "^ii^^ 102. ábra.101. ábra. Báródbeznyei dió (13) 272 .

ábra. ábra. Báródbeznyel dió ( I 5 ) 104. •>> 4'í^ 103.^—'W < ! ' . Bucsesd-Vulkáni dió (7) 273 .

Bózl dió (9) y"\ r N^L 106. ábra. ábra. Bózl dió (10) 274 .105.

ábra. Szakadási dió (12) 108. Szakadási dió (6) 275 .^ 107. ábra.

ábra. Dióspataki dió (2) 110.109. ábra. Dióspataki dió (3) 276 .

ábra. Zalání kerek dió (23) <!«^' 112. Zaláni hosszúkó dió (24) 277 .^//^ 111.

113. ábra. Magyarókerekl dió (25) 278 .

„A fája. hanem lassú növekedése és kései termőre fordulása miatt is.. melynek legjobban megmaradtak természetes jellegei. Erdélyben is régen számon tartott élelmiszer. nem csupán gazdasági je­ lentőségének csökkenése folytán. Lippai János szerint (1667) „némely országokban. tárolták és fogyasztot­ ták. rendszeresen begyűjtötték. az éghajlat a Földkö­ zi-tenger északi partmelléki jelenkori éghajlatához lehetett hasonló. melynek következtében a növénytakaró többször is átalakult. mind azon-kívül az esőben. a tej mellett. század közepén is Svájc déli teililetei a lakosság szegényebb rétegének. 1983) előtt volt alapvető (Gáyer 1928. őshonossága Fejlődéstörténetileg a szelídgesztenye már a földtörténeti középkor végén. íita Lippai János a Posoni Kertoen (1667). Táplálkozási jelentősége különösen a burgonya európai meghonosítása (15801585) (De Candolle 1894. Kertészeti kiválogatása és nemesítése közben elmaradt. Ekkor vált ki a bükk és tölgy örökzöld levelű közös őséből (Gáyer 1928a). Heltai Gáspár 1595-ben három ebédre „Beczy (bécsi) Geztenyet" hozatott vendégeinek. [Fagus castanea L. a felső krétában (140 millió évvel ezelőtt) megjelent (Soó 1965). a gesztenye volt a legfon­ tosabb tápláléka (Gáyer 1928). De teljesen mellőzött sem maradt. „Fejér várra szállítottanak Fogarasbul (l673-ban).... A szelídgesztenye Múltja A szelídgesztenye {Castanea sativa Mill. hanem sajnos állománya is nagyon csökkent a disznók általi fokozott makkoltatás. 1939).. de még inkább ellenálló fája miatti kíméletlen erdőiitások következtében. „Nagybánya vidékén. ifj. tercier..i n . Kolozsvárra 1585-ben „Egy Sak (zsák) geztenyet" hoztak.. de jövedelmezőbb szőlő termesztése is (Gáyer 1928b). Castanea vesca Gartn. mezogén. Az európai földrész éghajlata ezekben a földtöiténeti korokban meleg volt és annak megfelelő óriás tömegű növényzet borítot­ ta (Gaál I. felette alkalmatos karóknak". A burgonya terjesztése a gesztenyések fontosságát erősen csökkentette.. A több mint tíz évezredes növényter­ mesztés (Barraclough-Stone 1992) folyamán sem vált az ember igényei és szeszélyei szerint alakított kétségtelen kultúrnövénnyé. Művelődéstöiténeti jelentősége mellett növénytani törzsfejlődéstörténeti (filogenetikai) ősi sajátosságai is lényegesek. 1984). A ter­ mőtájain élő népek számon tartották. Napjainkban a szelídgesztenye már csak csemege ugyan. ami a gesztenyések kárára történt. tercier vége) Közép-Európában és a vele azonos helyzetű területeken a telek még jóval enyhébbek voltak. ke­ nyeret sütnek belőle: avagy kását főznek tejjel a lisztibői". de még mindig igen közkedvelt. immár igen ritka ősi gyümölcsfajok egyike. azért. A neogén kezdetén (pliocén.és középső korszakaiban (paleogén. igen jó a ház épületre: fölötte tartós mind a földbe. vulgáris Lani. Szabó A. Gesztenyét egi tonnává" (Szabó T. C. Még a 19. Állo­ mánya csökkenését fokozta a vele hasonló éghajlat. Mind­ azonáltal még sokáig jelentős néptáplálék maradt. Ennek köszönhe279 . a bányákban szükséges fát is szolgáltatta és szolgáltatja" (Staub 1877). elterjedése.]) azon. 65-35 millió évvel ezelőtt) is. majd kedvelt csemege volt. A későbbi századokban nemcsak élelmiszeri fontos­ sága. A dús növénytakaró fejlődésének kedvező enyhe éghajlat érvényesült az újkor kezdő. A. Törzsfejlődése. Ennek a korszaknak a végső szakaszában (neogén.és talajigényű. 5 millió évvel ez­ előtt) az éghajlat szélsőségessé vált. Bordeianu 967).

rendkívüli erdőségek bizonyságai. Palocsay és mtsai. Givulescu 1990. tagolt vagy egységes. Sáromberke. Gáyer 1928. Karánsebes. Borhidi 1995). akácok és gyümölcsfák között díszlett két szép.) elterjdésének határaival. Ködmönös. Soó 1965. mint jelenleg. Monó. A földtörténeti folyamatosság. Brassó stb. Savulescu 1952. Kusaly. A Felsőbányához tartozó Kisbánya környékén. Csűrfalva. conferta Kit]) és bükk (Fagiis silvatica L. Meglepően. a Gutin-hegy délnyugati oldalán (987 m tszf. meg a jelenkori földrajzi elterjedés. A növénytan szakembereinek nagy többsége (Staub 1877. Rapaics 1940. hársak. A Pindoszhegység déli lejtőit (Oite) a Thermopülai-szorosig a harmadik perzsa hábonik idején (Kr. Völcsök. Más szerzők kétlik európai folytonosságát.) található pliocén kori felső pontusz pannon rétegeinek ősnövénykövületi bőséges leletei „e fennsíkon akkor létezett. hnngarica'Wubeny. a Balkánon és Kis-Ázsián át a Kaukázusig találhatók. kételyek mégis vannak (Tóth és mtsai. Krasznabéltek. még a neogén középső időszakában. A buja növényzet létrejöttének kedvezett: a szilíciumtartalmú tápanyagokban gaz­ dag. Szamosudvarhely.) is (Staub 1877. vulkanikus eredetű talaj. 510 m tszf. Castaneto-Quercetii7n noricuní) alkotó csertölgy {Quercus cerris L). De a sarkköri jégtakaró kö­ zeledtével az éghajlat fokozatosan hidegebbé vált. hogy „nincs lényeges különbség a most élő Castanea sativa és a tanulmányozott földtörténeti leletanyag között" (Giuvulescu 1990). Jávorka 1925.. Kolozsvár. Borbás 1879. Kövületmaradványai és jelenleg élő fáinak alapos összehasonlító vizs­ gálata azt a következtetést eredményezte. ültetett szelídgesztenyefa (Nyárády 1941—44). a légköri szén-dioxid-többlet és a melegvíz-források je­ lenléte.) előfordulását. Gáyer 1928a. Kiskopács) és a szebeni Szászgorbó határában is voltak még terebélyes szelídgesztenyefák. Soó 1965).. Jávorka 1925. Siter. Tóth és mtsai. Kárpát-medencei őshonosságának. Marosillye. 2000) nyil­ vánvalóan őshonosnak tartja. a jégkorszakban (dilúvium = pleisztocén) is megmarad­ tak. Menyháza. Egyes mediterrán elemek kipusztultak vagy délebbre húzód­ tak. majd a jegesedés enyhülésével ismét kiterjedtek.tőén jóval több melegkedvelő növényfaj élt. 1957. ami a növényzet összetételének a megváltozását idézte elő. A régi erdélyi gyümölcsök gyűjtése idején (1952-1957) a Királyer­ dő egyes déli. Piski. délnyugati kitettségű tájain (Csarnóháza. 2000). Erdély több tájáról jelezték csoportos (Nagybánya. Q. A szelídgesztenyefa jelenlegi élőhelyei a Földközi-tenger mellékén (Dél-Európa. Elterjedésének északi határa nagyjából egybeesik a szőlőével (Staub 1877. Európa-szerte igen elterjedt. Rejtekeinek ösvényein kerültek a perzsák a görögök hátába (Yong 1968). e. Gaál I. ültetettnek és 280 . Kolozsvár kör­ nyékén a Csillag-hegy alatt. 1879. dús tölgyes erdők {Quercetiim meciioeiüvpaenin) gyakori fája volt a szelídgesztenyefa is. Nagykároly. A kövületleletek tanúsága szerint a miocén-pliocén kori. Rapaics 1940. 1939. Legészakibb előfordulása pedig a Rajna kö­ zépszakasza völgyétől a Keleti-Alpokon (Nyugat-Dunántúl: Kőszeg és Sopron vidéke) és a Magyar-középhegységen át a Keleti-Kárpátok pereméig (Nagybánya környéke) terjed. 40 cm törzsátmérőjű. Keresd. Zsibó. Soó 1965. Az akkori gazdag növényzet természetesnek tekinthető. Ilyen mediterrán ílóraelem a szelidgesztenyefa iCastanea sativa MiU. mások szelídebb éghajlatú (mikroklímájú) teilileteken szűkebb határok között. mivel a mio­ cénből a pliocénbe való átmenet a fajszám jelentős növekedését eredményezte" (Givulescu 1990). magasságban szétszórt tölgyek. 480-479) szelídgesztenyefa rengeteg borította. Herkulesfürdő vidéke) és szórványos (Magyarberkesz. Északnyugat-Afrika). Élőhelyeinek hatá­ rai általában egybeesnek a vele növényzeti közösséget {Castaneo-Qiiercioii. valamint a kö\aileti és élő gesztenyefa faji-alaki és szerkezeti azonossága kétségtelen bizonysága lehet­ ne közép-európai. magyartölgy iQuercus frainetto Ten [Q.

Földközi-tenger vidéke. Mátyás királynak második felesége a nápolyi király leánya. bíztathatta férjét az olasz fajtájú gesztenyefák telepítésére" (Molnár J. Hunyadi Jánosra. keveset foglalkoztak. Bél Mátyás (1735) szerint: „vannak helyenként gesztenye ligetek is magas és koros fáktól árnyasak. e. de különböző fajtájú. azóta mind a közelmúltig. amelyek fogadott gyermekeiket: a gyámoltalan és nehéz sorsú embereket először lát­ ták el táplálékkal. később kertivé vált gyümölcs.. 480—479) a Pindoszhegységben rengeteg erdőséggé fejlődhetett volna. hogy makktermésének kiváló minősége és gazdag táp­ anyagtartalma is régi keletkezésű. 1. Még a középkorban is Itáliából hozták Európába a jobbnak tartott fajtákat (De Candolle 1894). 2002)." Egyes szakirodalmi adatok (Gáyer 1928a) szerint Alsó-Ausztriában az utolsó eljege­ sedést (kb. mint a többi. amelyhez képest a szelídgesztenye lemaradt. Fogyasztásra a régi maradványerdők és a hagyásfák termése kerül. illetve a rómaiak által elteijesztettnek vélik (Plinius. 504). lassú növekedésével társuló hosszú élettartama) arra engednek következtetni. ha­ nem gazdasági szakembereket is hozhatott Olaszországból. Nemesítésével és gazdaságos művelésével. Miocén és pliocén kori előfordulása a Kárpát-medencében (Soó 1965. egy későbbiben (1940) pedig szláv eredetűnek tartja. Kerner 1877.5-2 millió évvel ezelőtt. Sávulescu 1952) és neolitikumi megléte a Dunántúlon (Borhidi 1995) őshonosságának bizonyítéka. Középkori gyümölcs jellegét napjainkig megtartotta. Jelenkori nyel­ vészek (Benkő L.. alsó-misztótfalusi királyi földterületeken levő bányákhoz kö­ zeli területekre a legjobb. A Kár­ pát-medencei szállásteniletein pedig kiterjedt erdőségeit találta és nyilvánvalóan hasz­ nálta a termését. Plinius említi. hogy a gesztenyefák az Appenin-hegységben „a hegyes-völgyes vidéket kedvelik". az ősember kora) is átvészelte. Gabonaínség idején megszárítják... hogy nem újak. Spanyolországban már a történelem előtti időkben létezett. ami azt bizonyítja.. akiknek segítségével a nagybányai. e. mind begyűjtése és részben használata. Az ő idejében már nyolc változatát különböztették meg. őskori kultúrközpontok). másodszor gondolhatunk Mátyás királyra. Az ókori görög 281 . K. Rapaics egy korábbi munká­ jában (1932) latin. 1500-1000) vannak nyomai (Bordeianu 1967). A magyarság valószínűleg már a honfoglalás előtt ismerhette a gesztenyét. cit. a többi gyümölcshöz képest. Rapaics 1940).. 1995. Borbás 1879. 1957). Beatrix volt. Neve eredetére nézve is megoszlanak a vélemények. először gondolhatunk. felsőbányai.. Sávulescu 1952. „Ha visszaálmodjuk magunkat a múltba. hogy az ültetés a harmadik perzsa háború idejéig (Kr. lisztté őrlik és kenyérnek da­ gasztják. Balkán. Murádin 2000) bajor-osztrákból származtatják.abból elvadultnak (De Candolle 1894. Bordeianu 1967. tehát a szelídgesztenyefáról is. szelídgesztenye-csemetéket telepítet­ te. Plinius (23-79) a fák közül azért beszél először a makkot termőkről. kétes azonban.. Ehrendorfer 1971). Mert ugyan ki plántált volna szelídgesztenyét azokban a földtani korokban? Kultúrtörténete A szelídgesztenyének napjainkban is meglevő növénytani ősi jellegei (a virág csö­ kevényes kétöívűsége és kétivarúsága. e. mind pedig termesztése tekinteté­ ben. Ennek tulajdoníthatóan a történeti korokban fontosabb élelmiszere lehetett a termőterületén élő népeknek (Kis-Ázsia. A régi római kori írók szerint legelőször Görögországba ültették be (Kr. aki mint itáliai. Borbás 1879. mert: „Ezek voltak azok. hanem őseinkről maradtak ránk" (cit. Az Alpok aljában Svájc és Olaszország terüle­ tén a bronzkorból (Kr. Palocsay és mtsai. nem komnkban ültetett fák ligetei. Hunyadi János földesurasága idején a nagybányai pénzverő kamarához nemcsak szakembereket.

és édes. Rákóczi György levélben megkö­ szönt. az akkori állomány állandóan fokozódó gyérülése ellenére (még szőlőkarónak is gyakran használták tartóssága miatt). melyet I. nem lesz ollyan nagy. és a 17. Rákóczi Györgynek. 1984). 1995). 1364-ből: „Veniret at duas arbores vnam Geztenyfa et aliam Rakatyafa" mint haiárfa szerepel (Benkő L. A későbbi századokban állománya fokozatos csökkenésével. Gesztenye ajándé­ kozásról többször is történik említés: Bornemissza Gergely 1582-ben Gyulafehérvárra 3 font gesztenyét és 18 narancsot vett az útra. században kapható volt Erdély (Kolozsvár) vásárain is. nagyobb lészen a közönségesnél.. Ezekben a feljegyzésekben már gesztenyeváltozatok megnevezései is fellelhetők: „. Elgondolkoztató. 3 font beczy gezteniet" (1585). ugyanakkor a „Malosa szőlőnek okája oszpora 4. „Vettem mas fel Ib olasz geztenjet" (1598) (Szabó T. 1268-ból: „Gezthene Berche" (Gesztenye Bérce) határhelyként fordul elő (SzamotaZolnai 1902-1906. K.. egy 1591-1592-ből való török portai vásárlási jegyzékben ezt írták: „egy öreg oka (kb. 5 kg) Gesztenye 7 vagy 8 oszpora" (legkisebb török váltópénz). A. amelyet elajándékozott. 1460-ból Lecsmér (Berettyószéplak mellett) településhez tartozó „Gezthenestheleke"-ről történik említés (szóbeli közlés Jakó 1999). egy 1588-ból való feljegyzés szerint Kolozsváron „Zaz Naranchiot. Gesztenyét örögöt" (1595). kit mi Olasz gesztenyének nevezünk.a mindenko­ ri erdélyi fejedelmeknek" (Molnár J. hogy a 16.. A régi ok­ mányokban és feljegyzésekben a l6. 1593-ban az Geztenies Baniay Azzony"-tól Kolozsváron 40 vagy 35 forintokai loptak el (Szabó T.. Jakó 1997). viszonylag később bukkan fel a gesztenye neve. mind pedig a gyü­ mölcse említése gyakoribb. századig. Szikszai Fabricius Balázs (1590) Noinc'iiclatHrá]ábnn ekként jegyezte: „Castanea . a vadgesztenye díszfa­ ként való betelepítéséig. 1984). Lónára Kendi Sándornak 1594 januárjában „Olaz Gwmellczeoth és Gheztenieth" vittek ajándékba." Az „öreg" és az „olasz" gesztenye bizo­ nyára a legnagyobb magvú.. vagy talán lassan ismerték fel valódi hasznát. Coluniella) szerzők a konikbeli örmény casc = gesztenye szól vették át írásaikba (Sáviilescu 1952). természetesen csak a szelídgesztenyét jelentette (Murádin 2000). A... Feltételezhetjük: Alsó-Mísztótfalu mezőváros vezetősége is küldhetett a messze földön is híressé vált misztótfalusi szelídgesztenye gyümölcsből "kóstolót. Narancsban egy osporán vettem 7 és nyolczat" (Binder 1983). „Vöttem. mint máskor is "kedveskedés­ képpen" gesztenyét küldött ajándékba. És furcsállható az is. hogy akkori hazai bősége ellenére értéke vélekedett a déligyümölcsökével. .. holott a jelenkoriak között..Király B Vramek Ménének Lonára Kendy Sándorhoz. Több régi leírásban is megemlékeznek a Pozsony és Nagybánya környéki gesz282 . hogy viszonylagos gyakorisága ellenére neve nem öröklődött középkori helységnevekben.. a megmaradt ligetek és magános terebélyes szelídgesztenyefák napjainkig tartó regényes tisztelete kezdő­ dölt el. Marminc font gezteniet" vásároltak. századtól kezdve mind a fája. Igen figyelemreméltó.Gesztenienek mind az faia smind az gyümölcze". nem igen terem a mi Or­ szágunkban: és szintén magon ültetik is el. Eetlwen zaraz Lemoniat. hogy a kitinosított „C'mtí3/í<?íí" magyarosodott el a középkorban. más növényekhez képest. akadnak „gesztenye" és „geszte­ nyés" nevűek (Rapaics 1940). más gyümölcsökéhez hasonlóan (Murádin 1996).. Lippai János (1667) az „öreg" (ami na­ gyot jelenteti abban az időben) gesztenyét az „olasz" gesztenyével azonosnak tekintet­ te: „Az öreg gesztenye. 2002). „Nagybánya város tanácsa 1642. s valószínűbb.. szeptember 24-én I.(Theophrasziosz) és római (Plinius. hogy nem keltett különösebb feltűnést. waros wegezesebol v/ettek Aiandeko(n) Nekie 12 Naranchot. Okleveles említése 1244-ből: „Guestene" mint helynév. noha vala­ mennyire. Megjegyzésre érdemes az is. Mintha annyira közönséges lett volna a Kárpát-meden­ cében. hogy a magyar nyelvemlékekben. olasz Svájcban gyakori marone változatot jelentette..

2000). magassága 16 m. K. Sikeilil-e megállítani (kivágással. magassága erdőkben elérheü az 50 m-t is (Bordeianu 1967). koronaátmérője 22-24 m. Öreg cseresznyefák is léteztek még.. melynek felira­ tát az 1940-es években még ki lehetett betűzni. Zsibó irányában..20 m. A sokféle őshonos és behozott különleges gyümölcsökkel. mintha »haza« jöttek volna. ami bizonyára jelentősebb állományának (erdő?) volt tulajdonítható.. cit. mint ritkaságok. 2005. a Szamos és a Szilágy összefolyása szögletében. 283 . délkeleti aljában az 1870es filoxéra pusztításáig szőlőskertek voltak. 9 ) A régi csodálatos szelídgesztenyéseknek sajnos már csak a maradványai találhatók napjainkban. Magános fa lévén.. Korabinszky J. hatalmas nagy kőtáblával leborítva. de még termő szelídgesztenyefa. század közepén: „Ez az igen becses fa Magyarországon honos ugyan. nevezetességek. megporzása csak a Nagybánya környéki gesztenyésekből történhe­ tett. Nagybányán 2001. „Az első világháború előtt. meit berkei Pozsonynál. Egyiknek a következő méretei voltak: törzskerülete 6. Bárcsak serkentené a fokozottabb és célszerűbb termesztését is! Sajnos azonban az 1100 ha-nyi gesztenyésből közel 800 ha-on már veszedelmesen pusztít a kéregrák. -erdőkről (Bél 1735.. az 1950-es évekig még megvolt egy nagyon öreg. A domb déli.. és csuda óriási termetre terjeszkedik" (Katona D. külföldi (Hollywood) résztvevők­ kel. ahol évente 200-300 q (20 000-30 000 kg) termést gyűjtöttek össze (Molnár-Buday 1896). szeptember utolsó napjaiban immár a kilencedikszer rendezték meg a Gesztenye Ünnepét. hogy felvásárolják a híres misztótfalusi szelídgesztenyét. Egyes adatok szerint életkora meghaladja az ezer évet is (Gáyer 1928). édessé­ gekkel túltelített jelenkorunkban a szelídgesztenye ismét közkedvelt és igen keresett élvezeti élelmiszerré válik. Szép szelídgesztenye-liget lehetett ebben az időben a bihari Siter falu környékén is. Rapaics 1940).tenyeligetekről. melynek 1931-ben mért törzskertilete 9. díszes és szelídgesztenye-jelképes felvonulással (Sajtóhír. 2002). Dávid 2001). Nagybá­ nyánál. csemegékkel. a Vigyázó-csúcs melletti legelő dombon (ahol régente szőlőskertek lehettek). cit. vegyszeres gyógyítással)? (Sajtóhír. légvonalban 15-25 kmre. és némely más helyeken is találkoznak. 1786.06 m volt (Tóth és mtsai. Nagybányától délnyugatra.. A nép ezerévesnél idősebbnek tartotta. ábra). még élő vagy már kipusztult legendás szelídgesztenyefát tartanak számon. korát pedig 300-350 évre becsülték. 1905-1914 között Lengyelországból a kereskedők úgy jöttek ide Misztótfaluba. Ezer esztendőnél tovább él.38 m. nov. Alatta egy Toldy-sírhalom volt. Sokáig csodált famatuzsálem volt az 1963-ban kiszáradt „800 éves" gesztenyefa (114.. vásáros bemutatókkal." (Molnár J. A Hargitán a Kakukk-hegytől nyugatra eső egyik csúcsot két és fél évszázaddal ezelőtt „Gesztenye fejé"-nek nevezték (Benkő J.. Kárpát-medencei élőhelyeinek számon tartása történeti-természeti és gazdasági éltékének fokozódó felismeréséből fakadt már a 19. 1850. Vas megyében több ilyen. Rapaics 1940). de nemesítésének hiányában. 1778). koro­ naátmérője pedig 24. évszázados tölgyek (a „Nigytögyfánál") és a vadkörtefák társaságában. Monó határában.

különösebb a többi fánál. később pedig nagy lombkoronájának tulajdoníthatóan szebb. Tavasszal lombfakadáskor hal­ ványzöld üde levélzete. a Királyvölgyben (Balogh András rajza) Növénytana . ábra. A 800 éves szelídgesztenyefa Kőszegen. nyár közepi virágzáskor sárgásfehér csüngő barkái.A szelídgesztenye egyike a legszebb élő fáknak. 284 .A 114.

Tö7-zse ál­ talában rövid. szélesen terebélyes gömb vagy ernyő alakú. fonákuk {abaxialis) fakóbb és fiatalon molyhos itomentosiis). A pálhalevelek lehullok. A talajigény vonatkozásában több megfigyelést is je­ leztek. június vége-július eleje. Színük (adaxilis oldal) sötétzöld és kopasz. A hajtórügyek az erőteljesebb hajtásokon ülnek. terméséréséhez (október) 8 °C szükséges. szelídebb és száraz éghaj­ lati viszonyokhoz jói alkalmazkodott. Rügyei ülők. lassú. Elágazása szinte vízszintes.. Az idősebb törzsek héj­ kérge (ritidóma) hosszában szabálytalanul durván repedezett. hogy elterjedése a talaj minőségétől függ. később szőrösödő (pubescens). olykor szívesedő vállal. alkalmankénti -25 °C-ot még elviseli. terméskötéséhez 14 °C. A hajtásokon csavarvonalasan erednek. kihegyezettek. tojásdadok (Sávulescu 1952. A levélnyél rövid (1. trachyton. kétségenkívül előszeretettel tenyész a láván. vulkanikus eredetű. Olyan fa. Éves fiatal hajtásai (vesszői) hosszában ormósak. zöldesszürkék vagy vöröslő barnák. 285 . révén) a növénytan magyarországi művelőitől. foszlik. Növekedése ele'mtG.. mészsze­ gény talajokat kedvel (Palocsay és mtsai. amelyhez 15 °C átlagos hőmérséklet kell. 2. trachit-bazaltos. A fiatal levelek gyöngéden hajléko­ nyak. 1957). az idősebbek merevek. miszerint a gesztenyefáról (Castanea vesca) azt tartják. 1. a hidegre viszont érzékeny. Pozsony környékén gránit. barnás-. basalton. Borbás (1879) szerint „Magyarországon a szelíd gesz­ tenye meszes földön is megterem". olajbarna szí­ nű. 10-25 cm hosszúak és 4-8 cm széle­ sek. hogy a mészkőtalajt megtűrje?" De CandoUe „egy eszmecserét" kért (Haynald 1877. oldalágai kis magasságban erednek. Azon felfogást tisz­ tázandó. de a vízszintes vagy csaknem vízszintes helyzetű oldalágakon kétoldalúvá módosulnak (ventrális disztichia). Rövid időtartamú. bőrneműek. mellettük pikkelyes mirigyszőrök találhatók. mind pedig nagyság és szerkezet vonatkozásá­ ban. Régebben úgy vélték. mély rétegű.és gneiszgránitból képződött talajon. 1957). Keskeny lándzsa alakúak. alapja az alatta fejlődő rügy körül kis hüvellyé alakul. A kibontakozott „eszmecsere" az őshonosságot is érintette és két felfogás: az őshonosságot elismerő és azt elutasító kö­ vetkeztetést tette nyilvánvalóvá. majd feketés­ szürke. mely mélyrétegű agyagos talajt igényel arra. „Közép-Magyarhonban a Castanea satiua Mill. mely a fának létét föltételezi. jól észrevehető világosabb paraszemölcsökkel (lenticella). porphyron és grániton. Nagybánya vidékén trachittufán és palán. kopaszak. de kiemelkedő paraszemölcsökkel.Éghajlatigényét földrajzi elterjedése is jelzi. éghajlati és környezeti feltételek szerint. a rügyek alatt kissé bütykösek. Fiatalon kérge sima. A másodrendű oldalerek párhuzamo­ sak. Zsibó mellett. kisebbek és karcsúbbak. nagyobbacskák. hegyes vagy kihegyezett csúccsal. A termőrügyek (virágrügyek) a gyengébb oldalvesszőkön fejlődnek ki. hanem elsősorban a klimatikus tényezők" (Staub 1877). 5-4 világos barnásvöröslő pikkellyel borítottak. Levelei igen változóak mind alak. hogy a szelídgesztenye ásvá­ nyi anyagokban gazdag. hogy jól tenyésszen" (Kerner 1877). kisebb darabokban válik le. hogy meszes talajon meg nem élhet és „Vájjon az éghajlat különbözete engedi-e meg önöknél (Magyaror­ szágon).5-2 cm). Melegigényét jelzi kései virágzása is. Más adatok szerint „nem a talaj physikai vagy chemiai minősége az. hirtelen elkeske­ nyedő vagy lekerekített. szálkás-fűrészes-fogas élűek. homok és mészkövön. Palocsay és mtsai. az ennél zordabb időjárás károsítja. a Rákóczi-hegy közelében vörhenyes agyagtalajon találtak szelídgesztenyefákat (Tóth 1877). A melegebb. később 8-10 éves kora után azonban felgyorsul. de ép oly biztosan találni e fát itt-ott kristályos és egyéb palákon is. A főér a nyéltől csúcsra futó. Jelenkori vizsgálatok azt állítják.

Csűrös 1976. mind pedig a porzós virág. melybe az edénynyalábok vannak beágyazva. melyek közül leggyakrabban csak a két szélső fejlődik ki. A virágzás időtartaina 10-11 nap. felálló. a fellevelekből képződött. a lomblevelek hónaljából eredő. s ez is vonzza a bogarakat. de csak 3. A gesztenyemakk héja (terméshéj. kis zöld lepel (perigonium). vagy csak rit­ kán képződnek és nem képesek megtermékenyülésre. Tóth és mtsai. zsírokat. A virágtakaró egyszerű és egyörvű (homoiohaplochlamideus) csészenemű. ami törzsfejlődésbeli ősiség (Soó 1965. Ez az oka annak. barna színűek (gesztenyeszín). de külön-külön. xenogámia) termékenyülnek meg. A virágpor (pollen) fehérjedús. A halványsárga. barna színű anyagot tartalmazó. tüskés szörözöttséggcl sűnín borított. Ehrendorfer 1971. ennélfogva a rovarmcgporzás (entomofília) csak rövid ideig tart. mely a terméshéj belső rétegének molyhossága miatt finoman rücskök. Az egyivarú virágok kölcsönös idegen megporzással (allogámia. de hamar kiszárad (Ehrendorfer 1971. 1-3 cm hosszú tüskékkel sűrűn borított. diklin) virágokban olykor azonban a másik ivarszerv csökevényei is fellelhetők. erősen vastagodott falú. fényes felületű. 1957. Sárkány-Szálai 1957.5 cm átmé­ rőjűek. A magház (ovárium) 6 üregű. Teáját asztma. egyenes vagy enyhén ívelt barka virág­ zatba csoportosulnak. sima felületűek. A kifejlődött makkok 2-3. A zöld színű termős virágokból a vörös szí­ nű. lazán záródó. s a szél (anemofília) biztosítja a további megtermé­ kenyítést. június második fele-július eleje között jelennek meg és hamarabb is hullanak le. kicsi és vékony falú sejtek alkotják. Cseranyagokat (10%). A szelldgesztenyefa egylaki (inonoikus) növény. cukrokat.A szelídgesztenyefa levele gyógytea iCastanea foliwn). helyenként 3-4 hét (Halmágyi-Keresztesi 1991). gyantát. Ez alatt található a hártyaszerű többsejtsorú maghéj (xegraen). méheket (Gáyer 1928b). szélső oldaluk gömbölyded tojásdad. kemény szaaiszerű. hörghunit és hasmenés ellen használják (Palocsay és mtsai. Borhidi 1995). 6 karéjú. Bordeianu 1967). Borhidi 1995). 286 . A zárt kupacsokban 1-3 makk található. 6 fonalas bibe nyíilik ki. és a köldök kivételével. Az egynemű (egyivarú. 1957. szivacsosabb állományíi sejtsorból képződött. A tennös virágok 3-5 (7)-sével virágzatokba csoportosulnak. A középső réteg (mezokarpium) több. A belső réteget (endokarpium) néhány sejtsorból álló. emiatt tapad. rövid hajtásokon. esetleg csupán 1 (maroni) fejlődik maggá (makká). Minden virágból 10-20 szál szalagszerű. A messze magános szelldgesztenyefa termékellen marad. A külső réteg (epikarpium) egyetlen. pektineket. húsos kupacskezdeményekben elhe­ lyezve a porzós barkák alsó részén ülnek. A virágpor pollengittel van átitatva és ragacsos. alapjuk (köldök) világosbarna és kissé érdesebb. a belső lapított csúcsuk hirte­ len kihegyesedő és néhány rövid serteszőrrel végződik. 10-30 cm hosszú porzó (sztamina) csüng ki. a muivalevelek hónaljában ülnek és 8-10 cm hoszszú. 3 rétegű. perikarpium) száraz. Rápóti-Romváiy 1987. A szelldgesztenyefa termése kupacsos makk. ennélfogva a magkezde­ mény (ovulum) száma termős virágonként több is lehet. szamárköhögés. hogy a szelíd­ gesztenyefák csak 15-20 év után fordulnak termőre. alkaloidákat tartalmaz. Éréskor (október) 2-4 kopáccsal hasad fel. A termős virágok a fiatal fákon nem. 2000). tű alakú. A virág alatti fellevelekből képződött kupacs („burok") zöld színű. A porzós virágok a termős virágoknál kissé korábban (protandria). ugyanazon az egyeden kifejlődik mind a termős. illatos porzós virágok magánosan vagy párosával (eset­ leg többesével). inozitol. szorosan egymáshoz tapadó sejtekből áll. A porzós virágok vacokpárnáinak felületén nekiáriumok vannak (Halmágyi-Keresztesi 1991). me­ lyeknek belső oldala szőrképletszerű kitüremkedéseket képez a mag felé „molyhossá" alakítva a mag felőli felületet (Palocsay és mtsai. merev.

var. Bordeianu 1967). A régi növényrendszerezők (Gáyer 1928a) a szelídgesztenyefának természetes alak­ változatait (forma) is megkülönböztették (C sativa f.00 szárazanyagtartalom 17. arra is következtetni lehet. hetemsperma . ozarkensis Ashe. amelyet a természet ekkora gonddal rejtett el. discolor.. „Faragon" [C. C. Japánban és Kínában) található. Japánban. var.30 víztartalom 14. var.nagyobb középső makkal). prolifera. C. C. Az újabb rendszertani munkák nem említenek faj alatti egységeket.. var. de kétséges. Plinius leírásából. a C. Kis-Ázsiában és a Földközi-tenger mellékén csak a szelíd­ gesztenye (C sativa Mill. Némelyik burokban egyszerre hármat is". Kínában. var. „lisztes mag") a sziklevelek (kotiledon) és a csíra (embrió) nagyjá­ ból egynemű sokszögűvé (parenchimatikus) összenyomott sejtek tömege. aspletzi/olia. és külön a közönsé­ ges hárommagviit (C. cochleata.) fordul elő. neglecta]. nagy makkot termő mawni ak­ koriban létezett-e (De CandoUe 1894). C. s emellett a sardonnc-i és a tnscanes-i is el volt terjedve (De Candolle 1894). a gyümölcsészeti kézikönyvek (Bordeianu 1967) azonban külön csoportba sorolják az egyetlen magvíi marónit (C sativa maior). Ezt csak a terméshéj belső sejtrétegének molyhos betüremkedései és a maghéj rücsköltsége osztja meg (kisebb-nagyobb mértékben). hogy a csak egyetlen. glabra.) él.A magtest (bél.81-36. A magban raktározott tartaléktápanyagok összetétele az árpáéhoz meg a rizséhez áll legközelebb. vagy legalábbis nem volt gyakori. és C. Henryi Rehd. században a maronit /yonmak is­ merték.és cukortartalom között.38-2. homospenna . 1957. amely nálunk nem él. mely a tarta­ léktápanyagokat tartalmazza... alnifolia Nut.egyenlő nagyságú makkokkal.63 cellulóz 2. amely a „makkot csak részben takarja. megha­ tározva ezáltal a gyümölcs minőségét is. argento-variegata. ugyanis az éghajlati feltételek mellett az ökotípusoktól is függ a nemkívánatos betüremkedések száma és mélysége. hogy az egymagvú maróni még nem volt meg. pumilla Mill. f. dentata]) és 6 díszfaváltozat (C sativa var. sativa minői). sativa x C. crenata Sieb. 287 . mollissima Bl. Ázsiában ugyancsak 4 faja (C.14-7. Franciaországban a 16. mintha valamelyes kölcsönös korreláció volna a tágabb értékek között változó fehérje. Úgy tűnik. aureomaculatd) van elterjedve (Bordeianu 1967).. Kultúrváltozatai számosak. Scgiiini Dode. A Nagybánya környéki típusok főbb tápanyagai a következő (%-os) határértékek szerint változtak: fehérjék 5. et Zuc. Kerti művelésben két korcs (C neglecta Dode. Észak-Amerikában 4 faja ( C dentata Borkh. A középkorban (1170) azonban már elterjedten használták.45-4. mely szerint: „a gesztenyét jól felszerelt bástyafal.38 cukrok 4. Fajtaváltozatai A szelídgesztenye (Castanea) nemzetségének (genus) összesen 9 faját (species) tartják számon: Európában.37-9. [C pumila x C. milyen nagyszerű dolog az.60 fajsűly: 100-300 makk 1 kg (Palocsay és mtsai. a tüskés héj védelmezi".80 keményítő 31. f.50 zsírok 3. C.96 ásványi anyagok 2. Itáliában már Plinius idejében nyolc „fajtaváltozatát" kü­ lönböztették meg.molyhosabb levelű.

hogy vadgesztenyefák helyett nem szelídgesztenyét telepítettek azon parkok és utak mellé. sötétbarna. ennélfogva korábban termőre forduló.. Je­ lenleg Olasz-. fényes. egyöntetűbb termés. „Arra. 1957). kecskeláb­ oltás. ami ennélfogva a gesztenyések természetes állapotára is utalhat. fénytelen. nemcsak gyümölcsészeti-élelmiszeri célok teszik időszenjvé. Tomcsányi 1979). selymes fényű. A szelídgesztenye igényesebb termesztését. erősen domború és nagyon bordázott. vörösbarna. hanem 288 . a feketebarna. hanem idővel déligyümölcs lett a gesztenye is. ahol más gyümölcs­ fák. továbbá a korán érő. illetve erdei fák nem eléggé gazdaságosak. mikor a nap az étszakával egyenlő. amelyekben nem különíthetők el fajták. mint más növény. és vé­ gül a molyhos makkú (Rapaics 1940). illetve termőhelyi csoportok.Olasz Svájcban a 20. és a behozott gesztenye új nevet kapott. Ajánlják a dióéhoz hasonló oltást (oldallapozás. század elején 16 kultúrváltozat volt ismeretes. Típusai Az Erdély-szerte. ami azonban ritkábban alkalmazott. illetőleg a keresztezést (hibridizáció) is (Palocsay és mtsai. Bár Lippai (1667) szerint: „Az öreg (azaz nagy) gesztenye. bár régóta ismeretes. Jelentős szelídgesztenyé­ sek találhatók Romániában Havasalföldön a Déli-Kárpátok déli lejtőinek dombvidékén (Bordeianu 1967)." A nemesítés céljaként a kisebb növésű. kikeletkor mindgyárt. mérete és színe alapján. meg a magasabb fekvésű helyeken termő montane (GáyQí 1928a)." A többi változat: sötét-vörösbarna. Az előnyösebb típusok (nagyobb makk. feltű­ nően fényes. 1957). ahol az éghajlati és talajviszonyok megfelelőek. mert körülményesebb. akár szemre. akár sípra. Görög. gyenge fényűt és durva bordázatút.és betegség-ellenálló fák kinemesítését ajánlják (Palocsay és mtsai. magas makkú. szürkésbarna. hogy nincsenek fajtái (cultivar). köztük elsősorban a maróni. Ez a többszörösen is hasznos és pompás lombos fa számos ökológiai és környezet­ gondozási előnnyel alkalmazható erdősítési munkálatokban ott.és Franciaországban él a legtöbb szelídgesztenye fajta (Palocsay és mtsai. Kitűnik ez abból is. Lippai (1667) szerint „A Gesztenyét olthatni. valamint a Nagybánya környéki és másutt is előforduló szelídgeszteriyések amolyan természetes vagy részben természetes hagyásligetek vagy szórvá­ nyos fák. és csak 1969-ben minősítettek hivatalosan is 10 fajtát (Tomcsányi 1979). ma is maróni névvel különbözetjük meg" (Rapaics 1940).és maghéj. hogy nemes gyümölcsöt is lehetne nemesíteni a hazai gesztenyeállományból. Ezek közül kettőt a maróni ősének vél­ tek. Nemesítése Lassú növekedése és kései termőre fordulása miatt nemesítése kevésbé érdekelte a kertészeket. meg a vörösbarna. Bordeianu 1967. Erdély közel félszáz helységéről jelezték előfordulását (Sávulescu 1952). kit mi Olasz gesztenyének (vagyis maróni) nevezünk nem igen terem a mi Országunkban.. Csak sajnálkozni lehet azon a mulasz­ táson. fagy. hanem temiészetvédelmi feladatok is. Ezeket a változatokat később termőhelyi csopor­ toknak (populáció) tekintették. Spanyol-. és hogy jelenleg is többnyire a természetből „gyűjtögetett" gyümölcs. ízletes torcione. A Kárpát-medencében a szelídgesztenye alakkörének hét változatát különböztették meg a makkok alakja. 1957. szemzés). szé­ les makkút. csak-nem mint más fát: akár hasítékban. senki sem gondolt. na­ gyobb és jobb minőségű. egyenlete­ sebb felületű sziklevelek) elszaporítása leggyakrabban kiválasztás (szelekció) által tör­ ténik (Bordeianu 1967).

duzzadtabb pikkelyekkel borítottak. keskeny élekkel hosszant barázdált. rövid vagy közepes hosszúságúak.5 cm). duzzadt.5 m fölött kezdődik. fakósárga. tábla alakú.csak jellemző típusok. Többnyire egy kopáccsal nyílnak fel. Érik október első felében. nagy átmérője 24-25. A magbél vajsárga. 1957). 180 éves (Kerezsi-féle) törzsfa (Palocsay és mtsai. Nagybányai típus (115. Az erdélyi típusokat külön csoportba. félgömbölyded. ábra) A tennőfa kb. Kupacsai általában kettesével a hajtásvégeken. A fa összmagassága 20 m körüli. jóízű. Magbele enyhén rücskök felületű. Lombkoronája laposodó gömbölyded. ízközei inkább rövidek. ábra) Termőfája kb. a középsők vastag korongszeníek (20-22x10-12 mm). Elágazása 2-2. Gyenge aromájú. nyújtott gömbölydedek (ellipszoidális). szabálytalanul hullámo­ san kerülékes. közepes hosszúságú. az oldalsók sza­ bálytalan félgömbölyded alakúak. kis serteszeal. A szarúszerű terméshéj színe vöröslő gesztenyebarna. Színe sötétbarna. a felsők hegyesszögben (15-20°) ívelők. 100 éves. továbbá a magyarberkeszi (öt fa) és a felsőbányái típustörzsfák (Bordeianu 1967). Köldökforradása aránylag kiterjedt. 3 4-szeresen. Kellemes ízű. 200 éves és a giródtótfalvi kb. Ilyen törzslípus Erdélyben: a nagysomkúti kb. nagy. olyannyira egyenesek. barázdái nem túl mélyek. Rügyei kissé rövi­ debbek. a szárcsomókban váltakozva hajlatos. 289 . pl. átmérője 80-90 cm. törzsmagassága 2-3 m. barázdált. szabálytalan leválásúak. A máramarosi csoportba 13. Makk (gesztenye) minden kupacsban rendszerint kettő. A makkok száma kupacsonként általában három.(35^5°). Kupacsai gyakrabban kerülékes. mert délnyugati alsó oldalágai fejlettebbek és a vízszinteshez közelítők. gömbölyded kerülékesek. Érik szeptember végén-október elején. ritkábban kettő. többszörösen tőből elágazó fakó sárgászöldes végződésű. a havasalföldibe 17 típust sorolnak (Bordeianu 1967). szabálytalan. A bibemaradványok olykor kis horpadásból emelkednek ki. gömbölyded lombkoronája 15-20 m átmérőjű. laposabb-talpasabb alapból hirtelen kihegyesedők. a maghéj felülete csak kissé rücskök. halványan barnásszürkék. 15-20 m magas. hosszanü élei szembetűnők. az átlagosnál alig kisebbek (átmérő­ jük 3-3. Bibemaradványa rövid. felülete fényes és finoman ormózolt. Havasalföld típusaitól). inkább rövid (6-) 7-9 (-11) mm tüskékkel borítottak. kis átmérője 15 mm). csúcsra törők. Hajtása (vesszője) vékonyabb. Rügyei aránylag kicsik. gyümölcséréskor rőtsárgás-zöldes végűek. olykor a középtájig. olajbarna árnyalatú szürkés pikkelyek borítják. jól fejlett. nyelesek. A köldök kerülékes és kiterjedt. alsó oldalágai tompa. a máramarosi típuscsopoitba sorolják (megkülönböztetésül más tájak. Nemesítési kiindulóanyagnak ajánlott. tüskéi tő­ ből ágaznak el. tompán világosbarna. 150 éves. az erdélyi típusok átlagánál kisebb (magassága (21-) 23-26. törzsátmérője 70-80 cm. Misztótfalusi típus (116. hogy szárcsomó hajlatai alig észlelhetők. Ezek közül ajánlják kiválasztani a nemesítésre legalkalmasabb törzsekel (termőfákat). vese alakú. Leggyakrabban két kopáccsal nyílnak. Hajtása (vesszője) duzzadtabb. kéregpikkelyei tégla alakúak.

Nagybányai típus 290 .ábra.115.

az átlagosnál kisebbek. némelykor enyhén csavarodolt. fényes és vöröslőén sötét gesztenyebarna. 291 . barnálló élekkel. alig észrevehető. ritkáb­ ban képződnek benne bemélyedő maghéjbordák. A köldök fénytelen és világosabb. hosszanti keskeny. Érik október első felében. Alakjuk kissé megnyúlt félgömbölyded. Lombkoronája te­ rebélyes. átmérője a 70-80 cm-t. Hajtása (vesszője) többnyire szárcsomóhajlat nélkül. ábra) Az élőfa szépen kifejlett. kiválogatásra érdemes típus. Törzsmagassága elérte 2. gömb alakúak és szembe­ tűnően csomósán elágazva kissé gyérebben tüskézettek. A rügyek aprók. tojásdadok. a felsők csúcsra ívelők. A makkok sz^m^. egy vagy két kopáccsal nyílóak. fer­ de iiasáb alakú leválásúak. kupacsonként általában kettő. A kéregpikkelyek széles. kissé laposodó gömb alakú. ritkábban egy vagy három. ábra Misztótfalusi típus Magyarberkeszi típus (117. erőteljes alsó oldalágai vízszinteshez közeledők. enyhén barnás árnyalatú hamuszürkék. közepes kiterjedésű. de talán tömörebbek. a gyűjtés idején 80 évesnek lehetett becsülni. Bibemarad­ ványa satnya kicsi szőrcsomó. kiváló ízű. Felületük finoman oniiózott. A fa magassága 20 m körtili volt. Szaporításra. erőteljes volt.5-3 m-t. A magbél fehéres vajsárga. Kupacsai jellemzően hánnasával-hatosával csoportosultak. Bőven termő.116. Alig érzékelhetően aromás. egyenes. szabálytalan kerülékes alakú. lehajló végekkel. igen rásimuló rügypikkelyekkel borítottak. csaknem sima. aprón rücskök felületű.

ábra.117. Magyarberkeszi típus 292 .

26.-l: makk alak és méret. 29. sz.3 25. 30. sz.alakör): A.6. kicsi szabálytalan.4 26. többékevésbé nagy kissé sza­ bálytalan közepes Bibemarad­ vány hosszú rövid hosszú Magyarberkeszi 7.-l: a makkok száma és a köldök varrat alakjában.7x26. sz. sz. kicsi szabálytalan.3 31.9x17. 29. Misztótfalusi 2. Felsőbányai 1.sz. Vöröslő 3-121 Magyarberkeszi 22. Nagybányai 6. Erdélyi szelídgesztenye-típusok terméseinek főbb jellegzetességei ^~~~----.2. 1-3 hosszú pamacsos benyomott ráncos benyomott kissé benyomott kinyúló pamacsos néha bemélyedéses kinyúló pamacsos 2-3 1-2-131 1-2 2-11-31 Misztólfalusi 21a. a Nagysomkúti 3. a Nagybányai 6.3. szín. rücsköltség. 20x16 kissé megnyúlt félgömb vöröslő gesztenye­ barna • Hossz (magasság). Nagysomkúii 32-131 2-3 2-3-111 Makkok mérete (mm)' 28.4x19. szélesség (nagy átmérő) x vastagság (kis átmérő) Hasonlóság (típus . a Magyarberkeszi 7. a Nagysomkúti 5. alak. 28x17. köldök. 28.9. kicsi szabálytalan.-l: alak. Magyarberkeszi Vöröslő 22.5. köldök. B. sz. Misztótfalusi 1. nagybányai 21. Vöröslő 2-11-31 18-22. bél. 33x19.3x18.3 30.-l: tüskecsomó-elágazás.„lellegek Típusok ^ ^ ^ ^ ^ ^ száma Nagysomkúii 5. kicsi kerülékes. 22x10 alakja gömbölyded kúpos félgömbölyíí félgömbölyű színe vöröslő barna vöröslő barna gesztenye­ barna világos gesztenye­ barna vöröslő kávébarna gesztenye­ barna sötét gesz­ tenyebarna vöröslő barna gesztenye­ barna gesztenye­ barna sötétvörös­ lő barna köldök közepes kerülékes kerülékes kerekded kerülékes vagy kerek­ ded kerekded. 293 . köldök.2 27.-l: makk alak. köldök.9 24. a Magyarberkeszi 7. 2-11-31 félgömbölyű szabálytalan félgömbölyű szabálytalan félgömbölyű szabálytalan félgömbölyű szabálytalan lapított félgömbölyű félgöiTibölyű szabálytalan kissé szabálytalan félgömbölyű félgömbölyded hosszú Magyarberkeszi 1.3.-l: makk. 31.2. közepes kerülékes.-l: tüskecsomó. a Magyarberkeszi 1. a Misztótfalusi 3. 25x15 20. sz. táblázat. Misztótfalusi Vöröslő 21a.10.7x19. nagy szabálytalan.5 28. a Felsőbányái 1.sz. Misztólfalusi 3Nagybányai 21. kicsi szabálytalan. makkszám. rücsköltség.-l: tüskecsomó.7x16. C.5 24.5x19 21-26. 26.

begyűjtötték és fogyasztották.). Még ma is véleménykülönbségek vannak természetes vagy ültetett eredetéről. körte) mellett és általában figyelmen kívül maradnak a „köz­ tes" állapotban levők. makktermésű és kitűnő faminőségű növényeinknek. Fokozottabb tanulmányozása és nemesítése mind a gyümölcstemielés. alma. bur­ gonya. A szelídgesztenye egyike a legszebb megjelenésű lombkoronájú és barkás virágú. ám háztájivá csak kivéte­ lesen fogadták. mint amilyen a szelídgesztenye (Castanea sativa Mill. Az ezek között is igen kevés a fokozottan termesztettek (rizs. 294 . kukorica. holott a földtörténeti újkor (kainozoikum) végi Nagybánya környéki ma­ radványok és a jelenkori fa szerkezete között „nincs lényeges különbség".6-1%-át képezik a Földön élő növények összességé­ nek. búza.összefoglalás A termesztett növények alig 0. cukorrépa. mind pedig a parkosítás céljából igen figyelem­ reméltó lenne. nyilvánvalóan. Már a felső kréta korban (140 millió évvel ezelőtt) megjelent szelídgesztenye kiváló értékű termését.

Andrásfalvy 2001). málna. amilyen a növénytermesztés hajnalán lehetett. Gyümölcsét. akkoriban rendszeres szüretelése nem maradt el. Ez megmaradt olyannak. ízlésének.. szeder. Gato. vadcseresznye és vadmeggy. majd Plinius szerint „szür­ csölgették" (sorbere. évi földrajzi kutatásai közben figyelték meg.. tár­ gyalásának. Szelíd] berkenye. 1995). legfeljebb kedvtelésből. Elő-Ázsia. jóval az írásos emlékek előtti időkre tehető. a „Berkenefa" is felbukkan (Szamota-Zolnai 1984. mert elszoktak használatától. A jégkorszak előtti időkben sokkal elterjedtebb lehetett. pálinkát) (Mészáros 2000). és alkalomadtán még ma is. kökény. gyűjtögetett gyíimölcsök (vadalma. termését sem igen gyűjük. úgy tűnik. A középkorban igen kedvelt és elterjedt volt a berkenye. ennélfogva bizonyára valamilyen ősi elne­ vezés is. ecetet. csipkebogyó. ugyanis a honfoglalás előtü szál­ lásterületein (Nyugat-Szibéria. meg a hajdani erdőszélek maradványaként kint a határban (Monó). Persze. A hajdan. hogy teljesen különböznek eredeti ősüktől. Házi [Közönséges. Növénytani elnevezése. A berkenye Története A berkenye fölött. geszte­ nye. és jelentősége vetekedhetett a többi természetben megta­ lálható gyümölcsével. A Kárpát-medence legalapvetőbb gyümölcsészeti monográfiájában (Stoll 1888) meg sincs említve. Rapaics 1940. vadkör­ te [vackor]. A többi gyümölcsfával (alma. som) együtt számon tartották élőhelyeit is. A berkenye. Plinius megfigyelése szerint „a berke­ nye. melyből a Berekszó (1332) és Berkes (1359) helységneveket származtatják (Kniezsa 2001). Gyümölcsét igen sokrétűen használták (fogyasztották frissen és készí­ tettek belőle bort. élvezetétől. Sorbus. mogyoró. a termesztett 60-80 növényfaj között a berkenye is megtalálható volt (Surányi 1987). eljárt az idő. szelídgesztenye. A magyarság állítólag csak a Kárpát-medencei hazájában ismerte meg a berkenyét (Andrásfalvy 2001). inkább a hűvös helyeket kedveli". amelyeket a magyarság körében elsősorban a bencés apátok hono­ sítottak meg. Legfeljebb a még megmaradt sövénykerítésekben és a temetők­ ben. régi használatát tanúsítja. Az akkori vegyes hozamú kolostorkertekben. A Tien-san hegység Ili folyó völgyeinek szélvédett lejtőin egyko­ ri lomboserdők maradványaiban ma is él a berkenye (Lendvai 1998). szamóca) legtöbbjét a termesztő ember céljainak. vadbarack és vadalmafák futnak le a folyó­ partra" (Kozlov 1950). Legalábbis mint termesztett gyümölcs fö­ lött. gala­ gonya.IV. Mekong és Huangho felső medencéje) 1899-1901. amelyeknek mai elkényeztetett leszármazottai az ember támoga­ tása nélkül elpusztulnának. dió. amelyeknek őse már a földtörténeti harmadidőszakban (70 millió évvel ezelőtt) megjelent (Soó 1965). talán a berek szóval is összefügg. Korunkban már helye is alig van a gyümölcsöskertekben. Barkóca) Qávorka 1925. Benkő L. Ismerete és használata. körte. hogy „a völgyek mélyén vörös és fehér berkenye'. Sávulescu 1956. innen a neve). sőt szeszélyeinek megfelelően annyira megváltoztatta. A berkenye fajcsoport295 . főleg annak levét a dél-európai népek az ókor óta fogyasztották. szilva. Kaukázus vidéke) elterjedtek voltak egyes fajai (Madárberkenye. Kelet-Tibet (Kám tartomány. Gyümölcsészeti szakkönyvekben is alig szentelnek néhány oldalt ismertetésének. majd 1252-böl mai kiejtésű szóalakja. berekenye megnevezés. Első írásos említése mostani nevén 1055-ből való: „deinde ultra fyzeg ad brokinarea" (azután túl a fűzeken a berkenyésig). igényeinek. áfonya. Nem úgy a berkenye.

Melius Juhász Péter Herbaríumában (1578) az olvasható. amelyek keverednek juharral. 1279. 1978).. ket Barkocza fa. de latinból isorberé) került nyel­ vünkbe (Andrásfah'y 2001). ennélfogva nem annyira közismert a nép között. Az aszú berkenyét ha borban iszod. és szürke lészen mint az nyospola. boróka berkenyé­ vel (. itt vagyon tíz öreg dio fák. ha­ nem még a gyógyító hatását is közli: „Berkenye-fa. de ez alkalmatosabb a gyer­ mekeknek. hársfával. vadalmával (Malus sílvestris) és vadkörtével {Pyriis süuestris). illetve 1570-ben volt feljegyezve. A. Egy 1679ből származó okiratban ekként fordul elő: „Alábis tudok egj Főidet az Berkenye Fa(n) allol". Általános elterjedése. különben nem élnek vele: hanem a vér-has-ellen. hanem mikor megérik meglágyul. hogy a berkenye a Kárpát-medence Felvidékén nem volt olyan gyakori a természet­ ben. hogy a berkenye szavunk szláv közvetítéssel ugyan. alaposabb elemzés szerint a berkenye bolgár (brekinja). s-annak levét isszák. Ez időtől kezdve említése. Lippai János a Posoni Kert (1667) c. Miklósvárszék erdőiről Benkő József azt írta (1778): „Ezek az erdők nagy­ részt bükkösök. A szláv eredetű középkori növénynevek és növényismereti fogalmak számaránya nem több mint 25-30% (Nagy-Tóth-Uray 2005).).. Maros m. mint a délibb Erdélyben Oávorka 1925). de akkor meg nem ehetni. ami nemcsak a nyelvi-történelmi írásos emlékek gyarapodását. Régebben a földművelés és a növényismeret szavait és fogalmait túlzással és elfogultan nagyrészt szláv eredetűeknek tartván." Magyar neve eredetére vonatkozólag megoszlanak a vélemények.jába tartozó barkóca legkorábban egy 1257-ben készült határjárási okiratban („usque ad arborem Burcolcha" = a barkóca fáig) fordul elő (Szamota-Zolnai 1984). A. szil stb. szerezték gyümölcsismeretüket." Miként más közönséges erdei fa (tölgy. mind gyakoribb (1257. hogy-nem-mint az öreg embereknek. bükk. régente a berkenye is gyakori határjelző fa volt földbirtok megállapításoknál... Mikor még éretlen. hanem a természeti környezet fokozódó kihasználását is jelzi. ezeken kivül baraczk. gyertyán. továbbá mogyorófával iCorylus avelland). es Silva fák felesen" (1699. minek-előtte meg-érik.Sorbus torminalis). „Martha Berkenyes estwanne") 1568-ban. berkenye (neve)" (Rapaics 1940)... Szentdemeter. a berkenye és barkóca nevét is szlávból eredeztették. természetesen. levelei is igen hasonlók a körös-fa leveleihez. az azon időkben más gyümölcsökhöz képest. Ez időbeli a barkóca emlí­ tése is: „Vagyon egy jó darab majorság szőlő... Személynevekben („Stephanus berkenyes". 1995). 1975).. a barkóca pedig szlovén (brékovec) eredetű (Benkő L. termékenysége és gyümölcsének sokoldalú haszna kétségtelenné teszik korábbi ismeretét.. „A szlávok délen. 296 . és szalmában rakhatni: olt meg-lágyul. 1405). Valószínűbb azonban az a vélemény. Az orvosságokban. Még tetszetősebb azonban ómagyar származtatása (Kniezsa 2001).. Erdélyi írásos említése meglepően későbbi. a gyümölcse hosszúkás. szilfával. 1330. nevezetes könyvében nem csupán leírását.. évi okleveles említése) szavimk finnugor eredetű (Gaál L. juhar. megállatja az has­ nak folyását. A' ber­ kenyét le-szedhetni. más felől piros. 1395. ahol tovább élt a római örök­ ség. mint a naspolya.. csak nem ollyan mint az apró muskatal körtvély: egy felől sárga. 1378. hogy „száraztó. Újabb. 1975). mikor az száraz berkenyét megfőzik.) (Szabó T. s-úgy ehetni.." Gyógyító hatásának ez. 1325. Szláv eredetű a . nagyon szűkös ajánlata annak tulajdonítható. majd l699-ből „az Berkenyésben" (Szabó T. 1259. Az eke (1358. mert igen fojtós.

) kereszteződéseiből keletkeztek. amelynek szirmai pirosak vagy ró­ zsaszínűek. majd pirosló vagy piros. Többségük 15-20 m magasságúra megnövő. A virágok a rózsafélékre jellemző sugaras részarányúak. Képződésük eredeti három köre (10+5+5) a kifejlett virágokban már nem különíthető el. Ritkán képződnek átmeneti fajok a madárberkenye és a lisztes berkenye között.j Cr. a többi fajéban kettő (né­ melykor három. melyből az almafafélékre jellemző áltermés (álcönokárp) jön létre. A levelek alakmintázata (változékonyságuk dacára) képezi a fajmeghatározás alapját. Molnár V. [Pyriis aucuparia Gaertn]) levelei páratlanul szárnyasán összetettek. ép vagy különböző méívű bevágásokkal a széleken. tojásdad vagy visszás tojásdad. amidőn megpuhul és ehető bar­ nává válik. néhá­ nyuk pedig 2-9 m-nyi nagyságú cserje. kerülékes vagy to­ jásdad. kivéve a törpe vagy naspolya alakú berkenye cserjét (Sorbus chamaemespihis [L. Soó 1965. Borhidi 1995. hegyek. endemikus) állapítottak meg. [Pynis doinesíica Sm]) és a madár. Bibék. a barkóca {Sorbtis tonninalis [L.Növénytana A berkenyék a rózsafélék (Rosaceaé) család. esetleg öt). laza sátor vagy sátorozó virágzatokba tömörültek.és termőlevelekkel. kétivarúak.l Cr. Régebben ezek a tájak nem voltak mezőgazdasági művelésben. amelyek az alhavasi szintekig terjednek el Qávorka 1925. tüszőszerű termőlevelekből egy pergamenszenj alsó állású magház fejlődik. Későbbi munkákban Erdélyre vonatkozólag hét alapfajt és négy korcsot (hibridet. szirom. egyesítvén a termőlevelek felső részét is. 1998). Egyes ber­ kenyefajok között gyakori a kereszteződés. A lisztes berke­ nye és a barkóca kereszteződéseiből keletkezett fajok száma meghaladja a harmincat. általában körte alakú fa. amely fejlődése közben belenő az embriózsákba. mész­ kősziklás dombok.). A megporzás serkentő hatására a magkezdemény (nucellus) valamelyik sejtje válik embrióvá (járulékos embrió). A felső részükön eredetileg szabad. melyekből egy bennszülött. A gyümölcsészetileg legfontosabb két faj: a házi berkenye vagy süvöltén-körtvély {Sorbtis domesHca L. 297 . erdőszélek (maradvány)fái. almafélék (Maloideaé) alcsaládjába tartoznak.vagy veres berkenye {Sorbiis aucuparia L.). a többi fajé általában gömbölyded. narancssárgás. erdei tisztások. A Kárpát-medencében (az egykori Magyarország) élő berkenyéknek tíz törzsfaját különböztették meg. A legtöbb berkenyefaj a bükkösök és fenyvesek kísérő fája. s ily módon önálló fajokká állandósultak. Általában köves. A sziromlevelek fehérek. fűrészes vagy kétszeresen fűrészes élekkel. Levélzetük szórt állású. A kor­ csok idővel elszigetelődtek. A korcs-. visszás tojásdad alakúak. eredetileg szabad csésze-. A gyümölcs színe sárgás.) és a süvöltény iSorbits civtica ILindl] Fritsch. ugyanis a gyümölcs kialakításában az elhúsosodó vacok és a csészelevelek töve is részt vesz. illetve a termőle­ velek száma a házi berkenye virágában öt (ritkán kettő). s bizonyára ez a helyzet is késleltette-hátráltatta gyümölcsészeti termesztésüket. Alsó részük összenőtt. A hím és női sejtmag összeolvadásából a táplálószövet iendosperinitmi) keletkezik. A porzók száma (ritka kivételtől eltekintve) 20. Legjellemzőbb a házi berkenye köite alakja. A. Sávulcscu 1956. A levelek összetettek vagy egyszerűek. ötös tagozódásúak. keverékfajok igen változatos át­ menetei a lisztes berkenye (Sorbiis aha [L] Cr.

118a. ábra. Körte alakú berkenye. Cebe 298 . (Sorbus domestlca f. pyriformis).

119a. pyriformis) Felsőgáld 299 . Körte alakú berkenye (Sorbus domestica f. ábra.

gömb alakú. ábra) tartozik. ábra). 30-35 éves. pyriformis Kirchn. szembetűnő fehér pontokkal. másika a körte alakúhoz (5. szeptember végétől élvezhető. Két minta Gebéről. Sávulescu 1956) azonban „gyakran termesztett"-nek említik a lisztes berkenyét is. Egyes szerzők (Palocsay és mtsai. A cebei maliformis termése gömbölyű. Még a házi berkenyéből sem! De mindenkor. A felsőgáldi fa levélkéinek az éle a kettő kö­ zötti átmenetet képezte (igen hasonlított a madárberkenye levélkéihez). csúcsosodó koronájú. napos oldala élénk kárminpiros színű. Felsőgáld Nagyenyedtől déln^aigatra. de szembetűnő különbségek vannak közöttük. gyakran tipikus al­ maalak. de nem gyakori „muzso"-féle berkenyét (Sorbus Motigeotti Soy. bár régebbi búvárok (A. A cebei két fa életkora sem egyezett. az utak mentén meghagyott fák­ ról származtak a közelebbről vizsgált minták is.) is (Sávulescu 1956). 20 év körüli. Mindhárom típus gyümöl­ csének öt magürege van (lényeges rendszertani bélyege a házi berkenyének). A felsőgáldi minta ugyancsak a körte nalakú módosulásnak felel meg (119.) „gyümölcs általában nem tartózik a leg­ utolsók közé. fakuló zöld színűek voltak. Neilreich cit. Napos oldala kevés kárminpírral befutott. számon taitottak voltak. 15 m-nyi magasságú volt. magassága némelykor kisebb az átmérő­ nél (15-20x25 mm).) (118. et Eichl. a cebei alma alakúnak az éle kissé dui^vábban fűrészes és kihegyezettebb volt. a házi berkenye minő­ sül gyümölcsnek. Tanulmányozott erdélyi berkenyék Nem gyümölcsös keitekből. mint az almaféléké. Cebe az Erdélyi-érchegység északi aljában. 1954. A cebei pyriformis gyümölcse szabályos körte alak (30x20 mm). az Erdélyi­ érchegység keleti lejtőjén levő település. magas törzsű. régóta való sokoldalú (étkezési. amelyen szembetűnők a fehér pontok. esetleges tanalékként. Általános rendszertani bélyegek alapján a cebei minták egyike az alma alakú házi berkenyéhez iSo?-bus domestica f.Gyümölcsészeti jelentősége A berkenyefajok közül általában csak a házi berkenyét tartják termesztettnek. nagyrészt zöld színű. csúcsra törő ágakkal. napos oldala fakuló sárga. Állítólag „na­ gyon teimesztették a régi időkben" a barkócát is. egy pedig Felsőgáldról való. amelyek éleik kialakulásában különböztek. az alma alakú fája fiatalabb. ábra).és szármélyedéssel. szára hosszú (2/3-nyi a gyümölcs magasságának)." (Bálint 1981). szára rövid (alig 1/4-1/5-nyi a gyümölcs magasságának). mint a körte alakúé. az ember kénye-kedve szerint „megszelídített" gyümölcsfák. illetve sárguló. szerény csésze. a Fehér-Körös felső sza­ kasza völgyében található falu. A felsőgáldi körte alakú 35-40 éves fa lehetett. kb. lekvárnak nem alkalmas" (Borbás 1879). terebélyes. 1998). „En­ nek a fának számos faja él erdeinkben. de ezek közül csak egy. páratlanul szárnyas leveleik pedig 6-7 pár ülő levélkéből összetettek. Borbás 1879) „élvezhetetlennek" minősítették a gyümölcsét. Szárhossza felényi a gyümölcs magasságának. Széles körű földrajzi elterjedtsége. hanem a szabadban. A bokor berkenye (Sorbiis semiincisa Borb.) (120. Jobb ízű a naspolyánál és korábban érik. et Eichl. a körte alakú gyümölcsfa idősebb volt. szerszámkészítési) használata ellenére a berkenyefajokbó! nem keletkeztek keiti művelésű. Alapvetően a gyümölcsök vonatkozásában különbözött a tanulmányozott három berkenye típus. Hajtásaik gesztenyebarna. domestica f. A felsőgáldi pyriformis gyümölcs tömzsi körte alak (25x22 mm). Éhínség idején a törpe berkenye termését megszárítva lisztpótlóként kenyérsütésre használták (Bolligerés mtsai. ábra). élénk növésű. és ehetőnek értékelték az Európaszerte előforduló. Húsa kásás. megnyú­ ló gömb alakú koronával. A mag300 . maliformis Kirchn. 20 m magas. Mindhárom minta a házi berkenye körébe tartozik (118-120. népi-gyógyá­ szati.

118b. Körte alakú berkenye (Sorbus domestlca f. Felsőgáld XXIX . ábra. pyriformis). Cebe 119b. ábra. Körte alakú berkenye (Sorbus domestlca f. pyriformis).

120c. ábra. Cebe XXX . Alma alakú berkenye (Sorbus domestlca f. maliformis).

Almaalakú berkenye (Sorbus domestica f. maliformls). az alma alakúban majd­ nem egyenlő oldalú háromszögűek.vak a köne alakú gyümölcsében hosszúkás háromszögűek. Egyes magházak némelykor üresek. ábra. Cebe levele 301 . 120a.

jelenleg Nyugat-Európában felkapottabb (Palocsay és mtsai. Csersav­ tartalma miatt kérge a régebbi időkben a bőrcserzés alapanyaga volt (Rápóti-Romváry 1987). 3. Kecses levélzetű szép lombkoronája folytán a házi berkenye (de a többi fajok is) kiváló parkfa. ábra. Virága is gyógyhatású: megszárítva enyhe hashaj-tó és vizelet­ hajtó tea készíthető belőle. s általában a húgyvezetékek gyógyítására használják. mint más gyümölcs. amely ugyan megfelel. Drogja a sorbifriíchis meci. szorbittartalmánál fogva a cukor­ betegek ételédesítésére (igaz ma inkább gyártott szorbitot. minde­ nekelőtt hátrányosan aprók (bár nem kisebbek az olajbogyónál). 1964).és C-vitamin-tartalma is.24 csersav (tannin). csak tárolás (régente szalmában) után puhulnak (szotyósodnak) meg s válnak élvezhetőkké. „A berkenye pihenőkertekbe való. egy fa évi termése elérheti a 600 kg-ot is! A gyümölcs tulajdonságai is természetes öröklöttségéből következnek. 0. savanykás összehúzó (fojtós. fanyar). Cebe A berkenye természetes öröklöttségének tulajdoníthatóan ellenállóbb a környezeti feltételek változásaival szemben (még a füstnek is). mert 12-15 m magas. de hiányzik a „fűszer" íze). 0. Nyers fogyasztása mellett gyakran használták sörbet („sorbette") készítésére. A régebbi időkben Erdély­ ben sokkal keresettebb gyümölcs volt. kedveltekké. mint napjainkban. 1954. Összetételének kö­ szönhetően vált már rég és jelenleg is kedvelt gyógynövénnyé. Szárított leveleit „orosztea"-pótlónak használták. szabályos szép alakú fává fejlődik. Ezeken kívül jelentős az A.Ái: 120b. s fehér virágai májusban sátorozó fürtökben díszítik a kertet" (Bálint 1981). a magvakban a zsírosolajokon kívül kevés amigdalin is van. Megszárított termésének főzetét vesekőképződés ellen. 1964). Almalakú berkenye (Sorbus domesüca f. Ennek köszönhető. húsuk kezdetben tömött. 302 .vagy parkfák. maliformls). füsttűrésének tulajdoníthatóan különösen az ipartelepek környékére ajánlható (Sávulescu 1956. Bordeianu és mtsai. Bordeianu és mtsai. 0. hogy rendszeresen terem évente.73 cellulóz.63 szerves savak. Igen kedvező a gyümölcs vegyi összetétele.81 fehérjék. Elemzések (Tserevitinov 1949) szerint a házi berkenye a következő jellemzőbb szerves anyagokat tartalmazza (szárazanyagra vonatkoztatott %-os mennyiségben): 13.74 cukrok.

. tud. Aiud (Nagyenyed).: Gyí'tmölcsészeti vázlatok. Románé. sz. Acad. tud. 1995. (Előszóval ellátta: Kocziány L. Budapest. Kniezsa I. köt. Mezőgazdasági Kiadó. (Anonymus (Fronius)]: Rákóczi Cíyörgy levelezése.J. 1735. kiadás: 16531) Kiiterion Köny\'kiadó. Ko­ lozsvár. BORDÁS V. Comp.: A szelíd gesztenye (Castanea vulgáris Lam. I-II. . [I. APÁCZAI CSI:I«.: Melanioipliosis Traiisylraiiiae. 709-719. Verlag v. évi füzetek.. doboz.: Traussilvania speciális. CO. Kiadó. 1976. In: Asztalos M. Bukarest. Bukarest. AsziAi. (szerk.: A magyar nyelv életrajza. Magyar Népművelők Társaságának kiadása. N. Bukarest. Gazdál­ kodás. köt. BHL M. Gunda B. História. Kiadó. 1999.. III.: Erdély. 1994. 188. 11. 1526-1790. Magyar KönyT. BiíNKő. 1939-40. füzet. 1996. BALÁZS É. ANI)Í(Á.): Erdély ömksége V.: Notitia Hnngariae Novae Historíco Geographica. köt. 10-17.: El-adó válogatott gytimölts fa oltoványok laistroma. P..: A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszertana. Arad-Budapest. Term. 1638-1648. BORDHIANII T. Akad. 26. Term. Magyar 'riidoiiicíiiv(Ú\ fo­ lyama). Kr'iterion Könyvkiadó. ASZTALOS M. ANDKÁSI'AI. Druck u. BAKTUA A. Rud. resp. Világtörténelem. 1630-1661. kiadás: 1736]). 1877-1887. ANDKÁSI'AI. BI. füzet. 2000.. köt. Közlöny. Kiadó. (Kézirat 1778-ból. sz. '812 [1812]. 11. sive magntis Transsilvaniae principatus.. BAKKACLC)IIC. Akad. I-IV. 1936-37. 1992. Budapest."): Magyar Néprajz //. Nemzeti Tanköny\'kiadó.. Bukarest-Kolozsvár.: A vízhaszonvétel és árvízvédelem Magyarországon. Kozocsa S. (föszerk. fordította és sajtó alá rendezte: Szabó Gy. (S. 1962.: A lisztes berkenye gyümölcse.: Önéletírása.. Országos Levéltár.ZI G. MAKKAI L.. 1998. 6. Typis Johannis Petris van Ghelen.: A körte iVyvus) nemzetség morfológiai és növényföldrajzi feldolgozása. 1983.VY B.. Wiesbaden. (Sajtó alá rendezte: Szigeti J.RI-X:ZKI M. de Kurtzbök. 19-20. é\'f. 1988.) R. 115. 1978. (red.): Pomologia R.) Kriterion Könyvkiadó. 1^.): Magyamiszág története. (Válogatta: Bernád Á. B(JlX)i( P. "* Archi\aim Familiae Rákóczy... Közlöny. Kolozsvár. 1870. Kriterion Köny\'kiadó.: Magyar Eiicyclopaedia.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára.SI'M. BORDÁS V. köt. Bechtold u.): The Times Atlasz. Cholnoky j . 1879. Tilia (Sopron). 1941. 15-19. BoKiiiiJi A. Ai'OK P. Kolozsvári Ferencjózsef Tudományegyetem Történeti Intézete. BirniLRN M.. 303 .) csírázásához. BORDÁS V. 4. BÁIW. sz. 163-216. (válogatta): Utazások a Töivk Birodalomban. Budapest. Bucure^ti.: A szelíd gesztenye hazánkban. Typis losephi nob. 1977. Budapest. In. 193»-39. Bukarest. 1879.: Erdély löríéiwle. Székelyvidvariiely. 113. [Anonymus]: Uiisere bestén deulsclieii Obstsoileii. 1935-36. évf. Akad.: Magyar töríénet. Kiadó.'kIub (kiadása). 1970. 2004. Töiiéneliiií Tár. Ed.. BiNni:ií P. BÁLINT Gy.os M. Viennae. BAKÁTII T. (szerk. 45. Budapest.. 2000. BC)LLK. 704-705..: Gyi'tmólcskiillúra. 1995. (szerk. BI. 34.L(. Term.. H. 114. tud. Paládi-Kovács A. Apa és fiú. [I. Akad. 104109. II. Budapest. E 190. 68. 1963-1967. füzet.Irodalom AMHI«)SI-FIS(:III:K.: A magyar nép őstörténete. Budapest. (AnonymusI: Honnan vegytink gytimölcs-csemetét? Erdélyi Gazda.: Cyümölcsöskeil.: Catalogitl pepuiierelor (Csemetekertek jegyzéke).. Budapest. BALIZ E. 9.. 11.VY 13. Budapest. Kriterion Könyvkiadó. Tankönyvkiadó. 18. 1981.VY B.. 6. Binien. Vindobonae. köt.). Közlöny.I. évf. köt. (főszerk. 2001.I:K-EVHL:N-GKAU-HL:I'BL: Cserjék. G. 1892. Budapest.: Transsilvania. Aka­ démiai Kiadó. Custos Kiadó.: Ártéri gazdálkodás Magyarországon. 1879. 5. 1778.NKŐ J. II. Bi-NKŐ L. köt. S'IONI:. 1922. 1940. Budapest.

Kolozsvár. 1971. Erdélyi Gazda Kiadó. Agmiioniice (C\u]). 1. ' BoKZA. Csi-Ki-. A 400 éves Herbáriumról. Magyar Gazdák Szemléje. dii Beaujolais. CAVIÍNDISII.évf.Nyomda. Impressum Nemetuyvarini per lohannem Manlium. 304 . Budapest.. l6l. Budapest. Athenaeum (kiadása). I. Ct. BiiL Iiifonn. Auflage). 429-433. évig. 213-226. P. 13.: Sikeres gesztenye ünnep. Társulat. De CANI:>OLU. R.KI. Igazság (Kolozsvár). CSI.t)i-:. Mellyek Kolo'sváratt a' Cseh János Koroiiahegyi Kertében. szaporíttatott gyiT/teménynek Lajstmma. I. Szorgalom. Erdélyi Gazda Kalendárium 2000. In: Strasburger's Lehrbuch der Botanik (30. Dávid L. Sliidii fi cercct. FRti:ivALi3. 1867.. Emicli Gusz­ táv . 2001. CSŰRÖS I. Cluj-Napoca. Ct. sz. köt. V. 2002. 6.: A kőz hasznára . (Ha­ sonmás kiadás. 's költséggel szerzett.: A kertészet a fejedelmek korabeli Erdélyben. Bot. VEB Gustav Fischer Veriag.: Flóra grádinilor (arane^ti románé.: Vásárlielytöl a Fciiycs Poiláig. BACIII. iMarul.: Hogyan alakult ki a növényvilág? Tudomknyos és Enciklopédiái Köny\'kiadó. 1883. Kolozsvár. Nagyvárad. 1999. Csiniít E.R. 3.. BtiNYt'fAY V. 1-2. Csiniit E. BoKZA. Studii ambientale. 1968.szKY J.): Adalékok: az EGE-RMGE-RAÍGE 150 éves történeléhez. 1928. 1992. M. D . 1894.ijtó alá rendezte: Koczinny L. W. L. Bálványosváralja gyümölcstermesztési szabálytvndelete 1886ból. Boston. Pmgresid íIoiHcol (1938).si"r. (eds. 229. Ed.iisiLis. Penguin Books.K L. DtBUZ E. 1968. 1942. CiiA.: A magyar nyelvű mezőgazdasági imdalom Romániában (1919-1989). Bi.P. 1984. A pi'ispökscg alapításától 1566.: Körtejajták rendszerezése (Doktori értekezés). sz. 1-6. Budapest. 19ó2. DLTSHY M.1. és tett pmba. Miiz. Cliij. sz. (szerk. Szeged. C . C.) Kriterion Köny\'kiadó. (S. Farkas Z.^79-745. GAI'IA.): Mimicipinl CliiJ-S'apoca fi zónapetitirbaná. M.s. Cop. 2004. évf. ez ideig Ta­ vaszkor. Ed. Növénytani Tan­ szék.: Systematik und Evolution.: Monographie de la Horticullure en Hongrie. G.évf. 7591. gondosan megvizsgálja. Budapest. EIIRI:NIX)RII:R. (ed... Graber und Gelehrte). CoRDiis. Budapest. CSŰRÖS 1.. Hoffmann Zs. Agrártörténeti Szemle.évf. R. Tlie Automobile Ass. SciitLi3HRSZKY K. Torda. 163-215. London.BíiKSOS T. illendő áron meg-szcreztélhetnek. Qtit. nagy Gond. C. 11. L. tud. Jena. 1921. 40. 1991. BöiiM L. sz.Áfákról.: Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás ISOO-ig. 53.Ym:) Á. (szerk.. Ford.: Essai de détermiiialioii desfniits (poiresj. A..: Soiurile de pere cultivaie In R.): Források az antik mezőgazdaság történetéhez. F. Uiiir. Villal'ranche.. A.: A ráradi püspökök. 's tapasztalás után. Kiadja a K. Kertészeti Egyetem. C()LIIMI:UJ\. Erdélyi Gazda Kiadó.rnii:. köt. 1561. Nov.: Woiideis of tlie Worls. 1999) BiiKTON. A. Bucure^ti. Term. 1976. 1928. 1972. Accent. Houghton Mifflin Co. Krónika. I. In: Maróti E. Grád.: Stitpiuiu Nomenclator Fannouiciis.. 4. I. A.: Históriaplaiitantiu.: A 'tiidósabb kerti Gazdák állal származások' Taríomáiivaiból.: Termesztett növényeink ewdete. Buka­ rest. In. Bcriiíz.. M. 1583.: Egy késői Jálutőrvény.: Dél Magyarország vagy az úgynevezett Bánság külön töitéiielme. Impr. J. 1900. 1973.: Zei. 15. CKI-STHA. betses tulajdonságú gyümölts termő Tsemetékből 's Fákból. V. V. 1815.: Sortimente ^i varieta(i pentrii regiuni pomicole ale Ronianiei. cáiliirarí (Gönev.az ég kegyeimévei Magyar Egyháztörténeti Encik­ lopédia Munkaközösség (METEM). Erdélyi Gazda Kiadó. Bukarest. DARÁNYI L.iiTON. J.: De arboribns. 2003. ]KYE Press. öszve-szerkesztett. 64-84. évf.): Introdiiction to Cultnral Antlimpology. . 1999.. Ec. CSEH J. 33. CiíRAM. nionninie. Basingstoke (Hampshire).: Wliat Happeiid in Histoiy.: A sárospataki vár kertjei és szőlői. 1979.. ^tiintificá.

és 27. HA1. (szerk. JAKÓ ZS.: Decline and Fali ofltie Román Empiiv. évf. (Honnan vegyünk gylimölcs-csemetét?) "* Erdélyi Gazda 1870. 1997a. Kiadja Heckenast Gusztáv.sek Gegesi Kiss Józsefről. sz. Pest..: Milyen talajon él a gesztenye Magyarhonban és szomszédországaiban? Magyar Nö­ vénytani Lapok. Magy. Vej. Szépirodaimi Könyvkiadó. 18-19.iA Csi-Li:iii: Töivk világutazó ntagyamrszági utazásai (1660-1666). 22-24. egyház. Kiadó.DSZKY I. Ed. Kiadó..K.: Ka­ rácson I. füzet.) Magyar Tud. Id. 1996. 1991.36. MI:RTI:NS. Ges. JAKÓ ZS. C: Despiv isloría pádurii mmáne^ti. 1877. GAI.): Fádurea ^i spatiile verzi hl actnalitate fi peispectivá. évf. Budapest. Hori-MANN Zs. 1969. Földrajzi Közlemények.: Táisadalom.: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (128S>~1556). Közlöny.. (Ford. sz. 1. Kiadja a Kir. 1976. 6-11. 13. füzet. 2. Akad. FOi. Mezőgazdasági Kiadó.: Kertészet kézikönyve. NACJY F. GiiiKiúsai. köt. Ed. Verlag P. Budapest.: AZ Árpád-kori Magyarország gazdaság-földrajza. Budapest.305 . 14. Közlöny. I. GAAI. FoDOK A. B. V. 1-2. Á'oní. Kiadó. Lucrárile Simpozionului din 19-20 decembrie 1975.: Enumeratio Plantarum in Banatu Temesieni sponte crescentium et frequentius cultarum. Gvsw. Budapest. sz.tojástól az almáig". Acad. \5b\. KI. 6.i). red. GÁYt'K Gy. 1865. 1990.) "• Erdélyi Gazda 1873. A . VI!.n E.) JANCSÓ E. 1908. Akad. MAI. Erdélyi Gazda. 17. Tenn. Di'C. J. G. I-II. V. 29. 1962. Ed.. 119-1. köt. sz.): Körte. köt. HA.. Hi:tifFi:i. köt. Term. K(5V/Vrs Zs.. Evi. RHEDE4.sztalánál.) (Kézirat közlés. 25.: Hiifffarországgyümőlcsészete({-\l. 617-626. GYÚRÓ F. JAKÓ ZS. 1928b.X ÉniiNNii.*•* Erdélyi G. (Jegyzéke azon alma. Budapest.MÁC. Budapest.): A méhlegelö. 1894. köt. GoMBocz E. F. Budapest. 1904. I. 3.. (Gyümölcsízielés szept. R. 18. (1743. 1978. sz. JÁvoRKA S.. SZŐKI.: A magyar növénytermesztés múltja. Kiadó. s termelésre mások feleit ajánlhatók. 869. 805. Akad. Bucure^ti. Z.") •" Erdélyi Gazda 1870. köt.és szilvafajai. 20. Filiala Cluj-Napoca.. kiadása. Románia. 2002. JÁVORKA S. évf.: A gesztenye (Castanea sativa M'Al). tud. H..: Magyar Flóra.. In: Magyarország kultútflórája.: Gesztenyecsemeték beszerzése és ültetése.C.: Őseink a. és okt. 1996. Pest.: A magyar imdalom a felvilágosodás korában.: Horti Gennaniae. 1858. sz. köt. Kiadó. sz.: Bengáli tűz. 2005. Ped. Bucure^ti.SZTI:SI B. 17. 60.YI L. Ever>'man's Library. 874. Magyar Egyháztörténeti Munkaközösség..i:i 1. Parey. História. köt. Did. évf. JAKÓ ZS. Erdélyi Múzeum. R. T. század közepi kolozsvári terinészettudományos élet­ mű forrásvidékei. 41. GÁYi'K Gy. DMAP. (szerk. 2004. 1977.: Flóra fosiIá a Mioceuuliii Superíor de la Chiuzbaia (jude(Hl Maramuivf). 49-50. Kiadó. Budapest. (Gyümölrsízlelés szept. C.. Acad. Kiadja Heckenast Gusztáv. . 1969. Budapest. körtve.INÓC:ZY R. Rizet.: Egy 18.... 16. (sub.. tud. Magyar Tudo­ mány. sz. Budapest. sz. 1966.D L.. 8.: Feljegyzé. (Román ford.. 120. 1863. A gesztenye. 1997b. Budapest. 1970. sz. Stúdium kiadása. 19.izda 1869. Akad. Akad. VI. tud. körte és szilva válfajoknak. 1939. London. 1990. 1869. 8. 9. 161-163.. (Erdély ős gyümölcsei) "* Erdélyi Gazda 1874.: Apfel undBimen.. (1289-1484).v/(. E. GAi.. Kiadja a Magyar Tud.: Erdőszentgyöigy MNMUZ.: 1976) GiRÓKtni P.: A magyar Botanika története. Társulat. Budapest. K.HNKoi.öi' G.CIÓCZI K.iúscii. FKIDVAI. L. D.. művelődés. (Kolozsvár). HAYNAI.RI. 1993. S. füzet.: Erdély térképe és helységnévtára.: Praedium nisliciim. Budapest. füzet). In: Préda. 60. ZÓLYOMI B. GAÁI.: Erdélyi Okmánytár Akad. 39-240. 156-157. \Q(y-\2\. I. 1972. Givtii. Magyar Országos Levéltár (kiadása). Budapest. F(ii. I. 1928a. füzet.: A Kárpát-medence és Etelköz képe egy évezred előtt. JÁvoRKA S... sz. sz. Tenn. Goiniii-:. 2-3. Akad. Ch.ICA P. I. R. Berlin. 67. JAKÓ ZS. 1925.: Erdélyi Okmánytár II. 1530. 1936... Akad.: Erdély jelesebb alma-. köt. F'RISNYAK S..: Diófélék. 899-918. GYÖKI-1 Gy. GlltBON. melyek az Erdé­ lyi Gazdasági Egylel gyümölcstermelő tagjainak tapasztalatai s tanulmányozásai után Erdély területén előnyösök. A Föld és az Élet töilénete. MÁTiií. Románé.

Magyar Növénytani Lapok. S. „Örökségünk" kiadása. 1861. Budapest."). MAKKAI L. Budapest. Kiwtis G. Buchdaickerei Cári Csallner. MOLNÁR I. Hibridizáció.. 6. 1954. évf.. Akad.-Bot. Athenaeum R. évf. Kriterion Könyvkiadó.. sz. Kirclien und einigerPJlanmen. és 26. Köi'iiczi B. MoLNÁií . K. füzet. Szegedi Középkorász Műhely. KKAUSS F. 25. Franklin Társulat Kiadása.. 1950. Adatok Magyaroiszág gyümölcstermeléséhez.). sz. 1999. Rózsa Kálmán és neje Könyvnyomdája. KRI. Mezőgazdasági Kiadó. 1997. Nyomtattot Colosvárat Heltai Gáspárné Mühellyébe. köt. Feddel Repert. J.. 20002001. 53. I-II. XII.: Hagyományos gyümölcsfajták előfordulása a Balatoufelvidéken. Mi-uiis JtJiiÁsz P. Budapest. Pest... Budapest. Erdély rövid története.. k. Császár Urunk ö Fólsége Könyv-nyomtato bötüivel. Cormerovius Máté. Publ.) (Kertészeti Egyetem)... Budapest. das isi Beschreibungen inid Abbildnngen der bestén Arten der Aep/el. MIKES KELEMEN. (főszerk.: Anyanyelvünk ösvényein. 3. KOZLOV. Misztótfalusi Kis Miklós bölcsőhelyének üzenete. 71-334.DC.): Erdély öröksége. I-V.KNI-. szalmakoszorús paráznák. Ed. Tündérország.: Pomologia. Budapest. 2. 1962. Akad.): 6. Budapest (é.. sz. Budapest.: Herbárium. (összegyűjtötte): Adatok a kertészet és ágai történetéhez.: Die Flóra derBaueigárten. (Kézirat. Hungária Könyvkiadó N. 2001. Gesztenye...: Fosoni Ketl. KI:RNI:IÍ A. (1417-1418). Erdélyi Gondolat Kiadó. Sze­ ged. 1993. 1943. .) Kiadja a Magyar országos Levéltár. 1988. PálFáne F. Magyar Pomológia. A. A körte termesztése és nemesítése. évf.: Zsigmond-koii Oklevéltár Wl.KÁNiT/ Á. 1578. Veszprémi Egyetemi Kiadó. Nyilatkozat. 10-14 és 19-23. [1702-2002] Tótfalusi Tannyom­ da. Budapest. Verhandl. in Wien.: Boszorkányok. P. KNII-ZSA L: Kelet-Magyaroiszág helynevei. 98-120. Budapest. 1996.: Hungária)! Flistoiy in the Ninth Centiny. (eds. 1998. I. Veszprém. növényekre vonatkozó. 26-27. Arad. BukarestKolozsvár. 1978.: A legrégiljb. KI. 5. K. 1996. MOLNÁR V. R. KISS L. Kis. Ver. MtiRÁniN L. A Tien-san. Országos Magyar Gazdasági Egyesület kiadványa. niagynr munkák címei Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárából közölve és egy pár jegyzettel ellátva.S'IÓ Gy. LiPi'Ai J. 1855. I-II. Akad.: Mennyei-hegység. 95. (Bevezető tanulmánnyal és ma­ gyarázó jegyzetekkel sajtó alá rendezte Szabó Attila. 1998. 1900-1909.: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest. 1993. (szerk. 3. LÁSZLÓ Gy. Magvar Növénytani Lapok. Borsa Iván. In: Bauer N..LXV'II. Bucure^ti. 180-226. Erdélyi Tudományos Intézet. (sajtó alá rendezte): /. Az Jaknak. Bukarest.: Nöslerlándische PJlanzennamen. MOLNÁR I. Budapesten. 1879. 109-113. KÁurÁTi Z.: Istoria tncepe la Sumer Ed..1. Kiadó. T. nyesés és a Bátorkeszi faiskolában található csemeték­ ben vagy oltó-vesszőkben megwndelhető gyümölcsfajok közül. 1608-1665.) MiúszÁKüs A. Természet Bi'wár. des Zool. Rákóczy Gyötgy birtokainak gazdasági iratai. KOVÁCS J. Beszterce-Bistriz. Kriierion Kön>'vkiadó.. Romane. 28-31.: Mongólia és Káin. Gyümölczös Kert. Természetbilvár.és Köny\'nyonidája. 1896.: Cóg és Magóg népe. 2002. Niómtátott Béczben. 16. Binien. n.K A. (Rodostó. Ki^AMHK.: Mily talajon él a gesztenyefa Magvarhonban és szomszédországaiban?\.s A. MoiiÁcsY M. LENDVAI G. Kiadó.. 1965. 1541-1571...: Kalauz a gyümölcsjáíiltetés. 1958. 62. 306 . Cmnica Transílvanieí. Borbás Emlékelőadások. 1765. 1877. BIIDAY B. MAKKAY L. Anno M. Kiadó. 1954. Törökoiszági Levelek. Kö. Szabó T. §tiin(ificá.. MoiiÁcsY M. A. Bukarest.: Die Sorbits Arícii Uuganis und der angrenzeiiden Gebiete. V. (Kéziratot kiegészítette és szerkesztette. MuRÁDiN L. PuRPÁczY A. KNOOP. Szeptembris 1750) Kriterion Könyvkiadó. Szabadság 2000. Borbás Memóriái Lectuivs 2000. évf. MÁLYLisz E. N. Budapest. kiirnzslók. tennészetekről és hasznairól. 1. P. Kiadja Heckenast Gusztáv. füveknek nevekről. 33-35. sz. sz. Lucidus Kiadó. Bucure^ti. 1960. Székelyiidvariiely. 1998.

De Arte Grafice ^i Editura . III.AIÍÓ A. Ma­ gyar Tudomány (Új folyam)..: Matériáipentm vocabulanil botanic al limbii rvmátie. Lorántffy Zsuzsanna. 14-18. Kolozsvár.: Tiiiidérkeitész. 1913. In: Zakariás E. Kolozsváratt.: Népi nevek. A jövő... QtiiNTtNiNYi.: Emberes növényvilág. fordította. IV. NM'. PAÍ. 2000. a rom. J.: UlciL' és nevek. Mezőgazdasági és Erdészeti Állami Könyvkiadó. 1-VI.: Krassó vánnegye története. In: Tamás E.): A koiszenl gyümölcstermesztés elméleti kérdései. prune ^i cire^e din Ardeal.: L'évoliition de la cidtiire depoire.... Vi:Kt. Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. AN'iAt.. Fcole Supérieure d'Horti et Viticulture. 1964. 1973. Kriterion Könyvkiadó. PiíiRi M. NAC. Kiadó. BioL (Cluj). MÓZIÚS P. Bu­ dapest. PoRi'ÁczY A. Akad. közös udvar. 1884. Paris. évf.KY E. köt. Veress. A növényekről. 2. Bukarest. Tilsch és Fia 'ruiajdona.NTIVÁNYI P. Bukarest. NAGY-TÓTII F. Pi. Budapest.: Transilvaiiia (1584).K I. (szerk..MI.: Gyümölcsös a Vlegyásza alján. S. Oi. PI. Sumptibus dr. December napjaiban tartolt gviimölcskiállüásról. (szerk. 1660. D. Kolozsvár. 215-238. 1767. 1962.NTI-:K. Budapest.Y A. Sárospatak.: Erdélyről. A Sáros­ pataki Múzeum Füzetei.s. sz. Vesztrém. Nyomatta Némethi Mihály.: Dictionariiim hiingatico-latinnm. köt. 1955. VI-RI-SS I.: Nyárád-mellék gyümölcsészete.: Gyümölcsfák és bokmk metszése. Kriterion Könyvkiadó. PÁi'Ai PÁRiz F. 123-140. 8..: Gyümölcs-iparunk múltia. 2003NAGY F. UKAY Z.). (Ford. BRiiGovi'iy. NAGY-TÓTII F. Píni'Ri'i 1. 26. 1987. NAGY F. Franklin-Társulat kiadása.: Soiuri autohtone de pere. 1941^4. Pannon Nyomda..): Kriza János Néprajzi Táisaság Évkönyve. BRiK.. népi hagyományok Mentor Kiadó. 1993.. 1998. (Válogatta. Lajstroma a javaslatba hozott 60 körtefajtának. Insl. PI. PLINUIS S. I-IV.: Contributii la cunoa^terea soiurilor de mere din Ardeal. 1853. 159-177. P(jR/. Mezőgazdasági Kiadó. 5. 2004. 3. Dacoromania. II. Kiadja az Erdélyi Nemzeti Múzeum Könyvtá­ ra. 1902. 2. 1993. (szerk. 359-360.. Kolozsváratt. 50.) Natura. sz. Z. PoRi'Ácy.OCSAY R.T Á. Lorántffy Zsuzsanna kertészeti jelentősége. Pi-STY Fr. D. 51-60.): Erdély és Patak Jéjedelemasszonya. Budapest.ovri7. Gyümölcsészeti és konyhakertészeti füzetek. köt. évf. I.: Étlesílés és még i'alaiiii a Kolozsváratt 1852.: Mi magyamk. 1960. PALOCSAY R. I. Sttidii^i Cercet.. 1-2.I. Siimptibus Samuelis Sárdi Typographi. C. 1957. PossuviNi. Csernoch. Akadémiai Kiadó.: A természet históriája.: A Székelyföld leírása. PiriHKi-i I.. A M:isy. 1954. Frank­ lin-Társulat (Budapest).: Pax Coiporis. ViiKiiss 1.: Héjasok és bogyósgyümölcsűek termesztése és nemesítése. C : Vocabiilar botanic cuprindend numiríle scintifice ^ipopnlare ale plantelor. köt. OKIÍÁN B. In: Makkai L. a) Nagy gazdaságok számára.: Régi erdélyi almák. 1881. 1868-1873PÁi... 307 . 21(>-224. Cibini.. 2005. FoDoRi'ATAKi L. köt.: Kolozsvár és környékének flórája. Erdélyi iiépköiiyv. Budapest. Mezőgazdasági és Erdészeti Állami Könyvkiadó. PALOCSAY R.Ml iKÁniN I.): Meiilor.: Az almástennésűek és csonthéjasok tennesztése és nemesítése. Stndii^i Cercet.Y-TÓTII F. Lyceum betűivel. Erdélyi Gazda 1874.. A. 1955. nyomda.Y F. Budapest. évf..s I.): Erdély öröksége.ir Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társiisága. közös arisztokrácia.: Tóth S. 1842. Mezőgazdasági és Erdészeti Állami Könyvkiadó.. NI.. (szerk. 17. A középkori magyar növényismeret. cath. Budapest. köt.SKÍIRTIIY I.s()i. sz.SZI-HARMATII E.. Gy. 41. NYÁKÁDY E. 137-139.. Budapest. 1690. 6. ANIAI. NAGY-TÓIII F.Áii M. SZI..NTI. Kolozsvár.. Közhasznú ismeretek tára.!. Bucuresti.. Kolozsváratt. ANIAL D. Athenaeum Könyvnyomdája. sz. dr.. PuSCARiii. A. 1902.: A tennészet históriája. C. Mózis p„ KI.: Közös állam. 11.Miner\'a". bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Váczy K. sz. köt. évf. 1995.iNUJS 5. Marosvásárhely. Bukarest.. jelene és jövője.KY E. 1957. (szerk. BRÓZIK S. Kiadja Szilágy Vármegye Közönsége. 2003.. Écriture kft. Budapest.i'i'Y G.. NAG>Y-TÓTI 1 F. NAGY J. PÁi'Ai PÁKiz F. BioL (Cluj).: A dió.: A magyar botanika gyökerei. Ed.: Szilágy Vármegye Monographiáfa. 1921.: Instntctionspoiir les jardins friiitieis etpotageis.. História. PANTII. S/. 1985. II. PoRi'ÁczY A. Bukarest.

xia seii nomencla/or colonim polyglottns additis speciminibus coloratis ad nsiim botanicomm el zoologornm.: Mily talajon él a gesztenyefa Magyarhonban és szomszédországaiban? Magyar Növény­ tani Lapok.: A pomológiai értékek (hungarikumok) jövője a káipóllások utáni helyzetben. 1996. G. 283-284.. Szeged. Szarvas Zs. A. 1994.: Jaj Aríehiek.: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban. köt.: Alkalmazott biológia a termesztett nöiiények fejlődéstörténetében. Bukarest. 197-204.. Budapest. SAvtiLi-scii. 350-353. 1940. RmTEGi Gy. köt. Enciklopédia Kiadó. R. köi. I. (Közzéteszi: [akó Zs. 1891. 1975-2005. (red. Klosterneuburg bei Wien. köt.: A Nyírség erdői és erdölípnsai. Magyar Figyelő. Bukarest.: Erdélyi helységnévszótár. Erdészeti Kísérletek. SZAMOTA I. (szerk. 1877. 1942.: Beldie..: A magyar gyümölcs. A. 1984). Magyar Term.: Sároinberke rövid története (1319-1944).: Régi magyar kertek.): Utóparaszti hagyományok és modernizációs tötvkvések a magyar vidéken. 1994. M. V. SOMOGYI K. (szerk. Medicina Kön)'\''kiadó.: Magyar reneszánsz ketimüvészet a XVI-XVII. Veszprém. §tiintitlca ^i Enciclopedicá. 1937. Társulat. Budapest. Budapest. RiJBTZOv. 1848. A. 1879. 81-84. Társulat. Szilágyi M.): Flóra Republicii Popiilaiv Románé. 1940. 1952. köt. 11. köt. RAI'AICS R. 5. Selbstveriag des Herausgegebers. 1907. R. G. O. SZABÓ M.: Magyar biokertek a XVII. In: Schwarcz Gy. SZABÓ M.. Kiadja a Sároinberki Református Egyházközség.. Kiadó. 1965. 1. SZABÓ T. Sroix. Magyar kellek. században. 1999.. Kiadó. Si-RRKS. Kriterion Könyvkiadó. Buia. 200-201.: Omni SÍ biosjéra. 2005. 337-380.). Comptes Rendiis (Doklady) de lAcadémie des Sciences d l'URSS. sz. STAUB M. Kir. SZÁMADÓ J. Magyar Egyetemi Nyomda. 1970.. Nyom. Buda­ pest. Soó R. Szeged. Magynr. Bukarest. 1956 (cit.. Kriterion Könyvkiadó. Bucure^ti. Ed. 1996. 1932. Budapest.: Siralmas krónika. Kolozsvár. Apa és tlű. SriRiJNG J. E.): Erdély öröksége. SZABÓ T. Í939. (anyagát gyűjtötte és szerkesztette): Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár 1-12. parkok. 1971. SACCARDC)... 5-64. 39. A. 1. SZABÓ M. Budapest. Si IRÁNYI D.: Polymorphismus and Centres of Formation ol' Pyrus Species in the USSR. ZOLNAI Gy. 81-84.: (egybegyűjtötte): Szilágv i'ámiegye Szabályrendeletei és Közérdekű Határozatai. Kir. Budapest. SZÁLAI I. RAPAICS R. köt.. SZABÓ M.1. 1983. Románé.: A honfoglaló magyar nép. 28. sz. Ceres Könyvkiadó. BORCI:A. Ed. P.: Le Tliéátre d'Agnculture el mesnage de Cliamps.: Ültetett növény-e nálunk a szelídgesztenye? Természettudományi Közlöny. Akad. Természettudományi Közlöny.: Gyógyító növények. 1888. Kiadja Horánszky Viktor Könyvkereske­ dése.: Chromota.. (Reinhold-hagyatékl Kiadja az Agapé. Kolozsvár. Budapest. MTA Néprajzi Kutatóintézet. Bu­ dapest.. P. évf. 26.: Origin and Evolution of Cultivated Pears. füzet. tud. STAUB M. A. 1902-1906 (Reprint kiadás a Kossuth Nyomdában. MTA Társadalomkutató Központ. Si'AtiB M. Tankönyvkiadó.: Oestetreichisch-Ungamche Pomologie. 117. Acad.. Seres Samu Kön^n'nyomdájában.: Növényszeri'ezeltanigyakorlatok. október 23. Budapest.. Budapest. 5. T. Bukarest. A. 308 . 1911.: A szelíd gesztenye talajáról.: A magyafság t'irágai. 1-78. 11. RÓNA-TAS A. RoMVÁRY V. 1987. SZABÓ A.. Bucure^ti.. Natura. 1992.: Emlékezet/V méltó dolgok (1718-1784).. Paris. Budapest. sz.RAI'MCS R. SZALÁRDI J. 200-201. században. 1600. 1879. Ferences Nyomda és Könyvkiadó. I. Morariu. SOKAN. évf. Term. Erdélyi Múzeum-Egyesület. TÓNK S.') Kriteiion Köny\'kiadó. 1987. A. 1521-1700.. Közreadja a József Attila Tudományegyetem.. Soó R. Bukarest. In: (Anonymus): Sáromberke 1319-1994. 395^07. ÁKN SkvM ]. Zalatna. Kiadja a Kir. 1992.): Magyar Oklevél-szótár. Tankön^ívkiadó. Akad. líÁi'ó'n J. Pannon Nyomda. SiiRÁNYi D.: A szó és az ember Kriterion Könyvkiadó. Budapest. S R Á Y S. köt. 1985. lud. Comptes Rendiis (Doklady) de l'Académie des Sciences d IVRSS. Patavii. In: Makkai L. 4. Zilaiion. köt.: Fejlődéstörlétieli növényrendszertan. IV.. pr. 1957. Balassi Kiadó.. Riiirrzov. I. A. (szerk.

37-54. Tsi'Ki'VrnNov.. Szii. Buda­ pest.ÁOY Z.: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Magyar Történelmi Társulat kiadása.. 1949. Anno Domini MDCXI (első kiadása 1604). Moldáviáé et Transalpinae. TAKATS S.II. Szii. Ti-Ki'ó A.N(:/. Kriterion Köny\'kiadó. Vácrátót. 1958. Ti'. 1872.3-258. Gondolat Kiadó. Kiadja Krassó-Szörény megye közönsége. 3-30. Bukarest. 179-182.I. F. Budapest. 2. 570-572. 1909-1942. 15-19. 1997. Királyi Magyar Egyetemi Nyornda.: Félszáraz gyepek az Aggteleki-karszton: fitocönológiai viszonyok.: IV.: Vas megye idős nevezetes fái.i. 1908. M. New York. V. In: Gyx'iró F.): Gyümölcsfajtáink. G.): Vegetá­ ció és dinamizmus. A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Évkönyiv.. 1.: A gynmölcskertész kézikönyve.Szeretet Nemzet betses nyelvének pallérozása" . 1963. WI.. K. ORCI M. SZ. Természettudományi Közlöny.. V. In: Flóra Eiimpaea. CZIMBI.S/. 1983. VÁCZY K.K B. Fitoszociocentr. Rákóczi Györgv (1593-1648). V.: A körte botanikai leírása és a körtefajok ismertetése. XX.1.: /. Mezőgazdasági Kiadó. évf. F. Stúdium Könyvkiadó. Magyar Orvosi Nyelv.ÁC.: Kincses Magyamiszág. Budapest.: Jókai természettudománya. WI:II:K. Kriterion Könyvkiadó. 2003.: Diófáink öslionossása.!. Vol. 1956. egyenesszárnyú rovar. 271-284. (szerk. A.: Bolany ]o\m Wiley & Sons. YoNG. SoMKtniiY F.SSI:I.: Magyarország vadkörtéi (Pyri Hungáriáé).: De situ Transsylvaniáé. Berkley Publ. 1976.NYI I. 5. 1786.Ás G. Tí'C. In: Erdélyi Pál (szerk. TKSSI'DIK S. sz.: Pyrus.avagy a magyar orvos nyelvvíjítók munkássága. 1. TÓNK S. Gostorghizdat.: Carl Linné (1707-1778).): Körte. Bukarest. C. 1979. In: Eperjessy K. Debreceni. Lúgos. 148-154. R. 1951. A 70 éves Fekete Gábort köszöntik. köt.STYAN.: Vie Pass of Tliermopylae. évf. TRI-NCSÉNYI-WALDAI-IT. 1970. Bukarest.: Mitológia. Pesten. S/. 1906. 1977. Nyilatkozat (Mily talajon él a gesztenyefa Magyarhonban és szomszédországaiban?). KM'U. TiiRCiiÁNYi T.: Sanyarú világ. Pest Köny\'nyomda-Részvénytársaság. 1934. RÁCZ I..: Krassó-Szöiv)iy megye története az ősidőktől a régi Krassó megye megszűnéséig (1490).YI S. Excudebai loannes Czaklornaj. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. 2000. In: Virágh K. A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Érkönyve. . Typis Thomae Villeriani. 326. XXII. Budapest. 83-149. In: Hemingway. Budapest. Hannoviae. (Sajtó alá rendezte Benda Kálmán).: Gróf Mikó Imre és a magvar föld. Történeti család. 1859-1909.. 66.és lepkeegyüttesek. ToMCSÁNYi P. Kiiv (Kiev). E. Kriterion Könyvkiadó. SziKSZM FABKICIIIS B. Inc. V. 2001.NÁK A. BAKDOUR. 1976. I.: Diclioues Ungarícae Suinmo Sludio Collectae el Latirie Couveisae. 1979. TÓTH M. Ti-KPÓ A. VARGA Z.: Nomeiiclatura sen Dicliottariiim Lalino-Uiigaríciiiii.Ki'ó A. Budapest. sz.. (szerk. (Kiadta: Széchenyi F. VKRESS Z.. Budapest. 27. FKANCX). Corp.: A honfoglaló magyarok természetrajzi ismereteiről..I MOI. 1893. (szerk. Budapest. Ch.1. Vi-RESS I.Ác. Gondolat Kiadó. 137-146. Vizi E.. TOKAJI L.. T. füzet. (összeállították és kiadták): Szemelvények a magyar történelem latinnyelvű kútfői­ ből. S/. Vi'RANCSics (ViiRANCitis) A. 1935. 8. 1877. Természettudományi Közlöny. 1590.Í. a tennészet rendszerezője. 309 . MTA Ökológiai és Botanikai Kutató­ intézete..) Pest.. 65-66. Budapest. Kun A.C. 2005. TKÓCSÁNYI ZS. Kolozsvár. 1961... évf.: Iiitwclitkcija mszliii (Plants introduction). 84--85. (ed. századból. sz. New York| 1968.. Kolozsvár. Bukarest. Publ. Magyar Nöi'énytani Lapok.. Eggenberger Ferdinánd Magyar Akad. Kanítzia.iKiiRA. SZI1. 2000.Yi S.: A magyar földművelő.. STOCKINC.I.: Khimiya i tovaroi'edeniesveytli i oioshchei.: . 1968.: Tön'ényalkotás az Erdélyi Fejedelemségben. 430 B. Juhász L.: Htiuyadmegve közgazdasági leírása. köt.Y K. 195-238.: A Pyrus genus félkultúr alakjainak természetes előfordulásai. 1896. Me­ zőgazdasági Kiadó. évf. Állami Tudományos és Tankönyvkiadó.: Mfírelődéstörténeti tanulmányok a XVI-XVII.és jellemrajz. Gondolat Kiadó..): Men at War. TERPÓ A. Köny\'árusnál. I.): Emlékkönyr az Erdélyi Mú­ zeum-Egyesület félszázados ünnepére. Magvető Könyvkiadó. TóTii. ZoLNAY L.: LorántJ'fy Zsiizsaitita. Sii'osJ.

160. 76 Csetri Elek 6l Csűrös István 48. 80 Fodor Andrea 31.. 41 Asztalos Miklós 47.J. 19. 38.115. 199.iró Ferenc 4. 183. Geoffrey 17. 80. 133. 72. L. 31. 39..M. 137. c. 64.75. 28ó Darányi Ignác 68. 72 Győrffy György 31 Gyi. 282 Cordus. 53 skk. Gesner. 95 skk. 31 Heuffel. 282 Bod Péter 65 Bodor Pál 64. Michael 72 Fülöp G. 191. 205.211. 297 Bornemissza Anna 46 Bornemissza József 75 Borsos Tamás 62 Borza. 24. 251 Fuss. 171 skk. 133. M. I. 296 Benkö Lóránd 28. 79. Alexandru 24 skk. Szerzők (személyek) András Albert 69 Andnístalv)' Bertalan 29. 286 EntzFerenc71. Conrád 40. 21. 155 Dobay György 67 Egyed Ákos 44 Ehrendorfer. 62. 250. Ferenc 77. 295. 64 Folyovics István 66 Fridvalszky János 65 Frisnyák S. István 48 Binder P. R. 79 Giurescu. Johann Christian 72 Bél Mátyás 281. C. 285. 118.. 95 skk. 58 Cristea. 44 skk. 251 Hippokratész 41 Hoffmann Zsuzsanna 24 Homérosz 21 Jakó Zsigmond 33 skk. 38. 251 skk. Lajos 285 Hazslinszki Frigyes 79 Heliai Gáspár 279 Hérodotosz 20. 95 Childe. M. 20 Chásset. 209 Buday Barnabás 283 Bunyitay Vince 34. 1. 43. 211 Bolliger. 242 Halmágyi Levente 286 Haynald. 66. 286. 70. 73. 280 Gaál László 29 skk. 76. 51. 101 skk. Constantin 9. 177. 79.és tárgymutató I. Antonio 34 Borbás Vince 79. 67. Vasile 83 Cseh János 64. 249. 31 Givulescu. Margaréta 9 Bordeianu. 251. C.^7 skk. Cato. 33. 67. Jancsó Elemér 70 Janka Viktor 72 Jávorka Sándor 9. András 48 Beythe. Valerius 27. 250. Jókai Mór 249 310 . 35 Candolle. 249. 42. 66. 113. Agostino 27 Gáyer Gyula 279 skk. 41. 70.228 Bethlen Miklós 62 Beythe. Gombocz Endre 48. 76.10. 73.22. 36 Fodorpataki László 49. 49 Dibuz Erzsébet 57. I. 59. 9. 250. 120. Galgóczi Károly 252 Gallo. 295 Ceram. 252 Baczalicza Mátyás 7ó Bágyi Joó István 72 BálintGyörgy 40. 122.70 Bárczi Géza 6l. 16. T. Rázván 280 Goethe. l6. 76. 72. 300 Bonfíni. 299 Borcea. 71. 279 skk. 34. 250 Batiz Eszter 7. 280.281. De Aiphonse 9. 251. 65 Arisztotelész 21. 62. W.L. 250 Barraclough. 70. Dénes 69 Gaál István 279. 281. 17 Clusius. l6. Borhidi Attila 250. 280. 36. V. 281.Név.arol 48.295. Friderich 281. 84. 31..296 Apáczai Csere János 49. Gibbon Edward 11.207. 66. 189. 279 Bartha Antal 17. 20 skk.224. 17 Clifton. 283 Benkö József 65. 95. 154.296 Bereczki Máté 41. 29. 251 Détshy Mihály 40. 151. 118. S. 55. 53. 9. 302 Balogh András 287 Ballá Tamás 112 Bánffy (Losonczi) Pál 73 BaráthTibor6l. 279 skk. 283. Porcius Cornelius 22 skk. 300. 70 Columella. 160 Baumgarten. A. 71. 24 Girókuti P. 96.

51. Attila 43. R. 296 Szávai Márton 68. 106 skk.. 64. 51 Stoll. CarI 66. T. 282 Szikura József 20 Szilády Zoltán 250 Szily Kálmán 28 Tacitus... 251 Plinius. 295 Stone. Attila 297 Murádin Liszló 28.. 36. Attila 36 Szabó M. 70 Lippai János 43 skk. 237 skk. A... 249. 296 Korabinszky János 283 Kovács József 40 Kovács Mihály 76 KovátsZsolt31. 45 skk.. 126. 301 Pápai Páriz Ferenc 49. 252.237 Molnár István 77. Viorel 9 Staub Móricz 280. Cornelius 24. 58 skk.36. 17 skk. 72.. 282 Nagy Ferenc 66 skk. 26 311 .. 252 skk. 105 skk.30. 251 Kitaibel Pál 70.. A. 296 Mészáros András 7. 183 skk. 63. 251.. 228 skk. 45 skk... 199 Romváiy Vilmos 286. 24.. E.70 Palladius. G. Ferdinánd 72 Schütz József 76 Serres. Albertus 26. 41. 295 Miké Sándor 67. 251. Erzsébet 36 Szabó Miklós 75. 295 Köleséri Sámuel 65 Köpeczi Béla 32 skk. 35.. 250 Larcher Károly 69 László Gyula 28 Lendvai Gábor 295 Leroy. Kramer. 34. 16. 72. 120. 295. 193 skk. 143 skk. 85 skk. 27. 215 skk. 183 Szélyes János 69 Szenczi Molnár Albert 49 Szikszai Fabricius Balázs 43.. 9.. 34. 279 Surányi Dezső 35. 151 skk.. 302 Rubtzov. 295 Sylvester János 48 Szabó Attila 9. 22 skk. 2. 296 Szálai István 286 Számadó János 25 Szamota István 282. 281 skk. K. 249. Ae. 252 skk. 39. 261 skk.. 252... 29. 249 Magyari Domokos 69 Makkai Líszló 35 Makkay László 41. 1. 106 skk. 253 Soó Rezső 9... Georg 44 Krauss. 58. 9 Sárkány Sándor 286 Sávulescu. 24.. 65 Péntek János 28. 34 Nyárády Erazmus Gyula 7. 250. 113.. 78. 283 MolnárJ. 84.36 Kozlov. 296 Nemeskürthy István 32.. 27. 253 Szabó T. Szabó M. 80 Linné. 285 Stiriing János 49. 280 Oláh Miklós 35 Orbán Balázs 77. 251 Schur. 120 skk.Katona Dénes 283 Kemény József 73 Keresztesi Béla 286 Kerner Anial 25. 72. 79 Somogyi Kálmán 68.. 251 Péterfalvi Szatmári Károly 78 Péterfi István 171 ' • Petii Mór 33. 42. 78 Orbán Péter 73 Ovidius. 47. 52 Mályusz Elemér 33 Melius Juhász Péter 45. Olivér 7.K. 44 skk. 73 skk.. 48.. 63. 36 skk. 62 skk. P. 71 Kniezsa István 35. 41 skk. Publius Naso 250 PálffyGéza61. 84 skk.. Norman 17. Schilberszky Károly 68.. 250 Palocsay Rudolf 9. 252 Nagy-Tóth Ferenc 24 skk. 53 skk. 295 Rápóti Jenő 286. Traian 288 skk. Kis József 69 Kiss András 53 Kiss Lajos 31.S0. 283 Molnár V. 85 skk. 211. 115 skk. Friedrich 209 Kristó Gyula 30. 64 Simonkai Lajos 72. Során. 53. 299. 302 Rettegi György 73. 250. 279 skk. 55 skk.. 95 Magnus. Porzsolt Ádám 60 Rapaics Raymund 24 skk. Porpáczy Aladár 21 skk. 33. .282. Rudolf 23. 76 Mikes Kelemen 46 Mohácsy Mátyás 21 skk. 251 skk. Lucas. Caius Sec. 215... 53 skk. 281. Sámuel Noah 19 Kraiis. 252 RirterGustavl54. 253 skk.

266.Szakadási 261. T. 279 • . 260 . 266 . VHlgaiis 279 gesztenye28. 259 . vesca 279. 298. 285 C. 35. 287 C. 31.felsőbányai 293 . 260 -Keményhéjú 258.Kő 258. 46 Zólyomi Bálint 31 II. 259 . 300 .Közönséges 250. 41 Vavilov.Sima óriás 259 . 266. .Magyarókereki 262-265.fehér 295 . 259. 31. 259. 250 Vitéz János 26. . 66 Theophnisztosz Eresziosz 21. 276 .Kiskő 259 . 51 .madár 297 . .Karimás 259. 278 . 265. 275 . 300.Takáts Sándor 40 Teleki Liijos 75 Téglás Gábor 251 Terpó András 7 skk.hólyagos 50 . 260 -Dióspataki 261. 280. 261 . 259 . 299. 53 Dió dió 28. 259 A római számok a színes képekre utalnak.Óriás 258. 259 .Hosszúkás 258. 270-272 .Báródbeznyei 26l. 262-265. Elliot 21 Wesselényi István 62 WolffGábor72. 266.Bütykös 259 . 296 Váczy Kálmán 21 Vámbéri Ármin 30 VanMons. N. Tomcsányi Pál 160. 260 .Belényesi 261.Bucesd-Vulkáni 261.Kocsobai 261. Charlotte 280 Zolnai Gyula 282. 258 . 260 .Zaláni 262. 41.Gömbölyű 258. 266. 53.Vékonyhéjú 258. 262.aszú 296 . 228. 300.almaalakú 300.lisztes 297.. 1.Hegyes 259. Szilveszter 48 Weier.Király 250. 30. 293 312 . 267 .Hengerded 258. 261. 211. 283. 35. V. 272-273 . 64 Váradi (Várdai) Pál 35 Varró. .. 258 Gesztenye Castanea sativa 279.fajtaváltozatai 287 . 296 Zolnay László 31 skk. 295 skk. 259. 266.Csőrös 259. 257. Gyümölcsök Berkenye berkenye 28 skk. 266 .Szíves 260 -Vastaghéjú 261 . 262-265.Nagykő 259 . 262-265. XXX. B. 259.Cinege 258.Fürtös 258. 285. 249 skk. 79 Yong.Papirhéjú 258. 301 . 277 Juglaris regia 249. 34. 265.házi 295. 27. 274 . 22.35.Köaepes keményhéjú 266 . 288 Tónk Sándor 51 Tóth József 280.vörös 295.ölyvedi 42. 302.Bózi 261.Hikori 249 . 259. 282. 286 Trencsényi-Waldapfel Imre 21.erdélyi 300 .naspolya alakú 297 . 22 Trócsányi Zsolt 44 Tserevitinov F. Tessedik Sámuel 64. 34 Vizi E. 242.Magyarberkeszi 292. 268-269 . 267.körtealakú 297.Beczy 282 . XXIX. 259. 55 Veress István 41 Vergilius. 302 Turchányi Tihamér 31. 17 Verancsics Antal 35. 48. 260 . . 262-265.J. 54. 297 Cseresznye cseresznye 28. 273 . 266. Terentius 22. M. 32 Uray Zoltán 28. Publius Maró 41. 262.Bondoraszói 26l. 266. 262.

49.Csákány (Chakan) k. 195. XXIV. 51. .Erdei vajoncz 68. 230-231 -Dielvaj71. 113. 38.desportes 68 . 230231 . 36.Fontos 22.Búzás 81 .Farkasakasztó k. 1. 106-107 .Crassane bergamot 85.Csatár 169. 68. 23. -Dombrói 134-136.Babka 58. 77.Bőtermő 80 . XV.1. 49. 85.Catillac 59 -Champagnyi 124 -Champagnyi bor 138 .Bölkényi 122-124.Csóka 209 .293 .30.Angoulémei hercegnő 80.Belényesi 53 . 288 . 124 .Bergamot-Pergamot 46.Borízű 81 . 214. 91. 133 . 124. -anatóliai 12 -Apró 38. 202. 53. 247. 85. 116.Csuszátlan 108-110. 106.Árpával érő 22. 209 .Bretschneider 16 .78 .Bartaiis 78 . XVI. X.bibircses 14 . 81 . 183 . 203. 155. 97.Drouard elnök 241-242. IX.216 -Bőr (Őszi) 163-164 . .38.Derzsó 208 .Csókfalvi 208 .Clapp kedvencze 81 .Dargenson 68 .-vély 38 .Esztelneki Torzsa 168-170.Bikatök 208 . .Nagybányai 290. 97. 23. 170 .Budai 81 .Buckós 58. . 1. .Cseresznyével érő k. .Bergamot csíkos 77 . 215 . 81. . 30.Espéren bergamot 68.Fojtós 101-103. .-vély 38. 77. . II. 130 . 88. 137 .Erdei vaj 57. 81. 209 .228 . 195.Darázs 209 .Fakó (Barna) 136.Elövel-érö k.Bacsó 78 . 167. 168. 60 -Egri 71. 197-199.Cigány (Barna) 206 .-vély 58 -Fejér őszi vaj 71 .Fejér vaj k. 77.„Búzavetési" 113 . 208. 133.Nagysomkuti 289. 58. 208. XXVIII.Bergamot 46. 293 . 247. 137.-vély .Csonka (Chunka) k.Öreg 282.Csúcsos zöld (Névtelen) 140-143.-vély 38 . 92. 59. 201-202. -Apró imiskotál 58. 86. 93.Bécsi cseresznye 130. 203.Dezső 169.Császár 11. 58. VII.Füge 208 -Fűszer 110-112. XVIII. 97.Búzával érő 58.Elein érő k.Erdély szépe 81 . -Almalakú 81 . 245-247. 48. 193. . VIII. 40.Brassai vajoncza 82 .Olasz 282.típusok 293 Körték körte?. 215 .Eperrel érő 207 . 115.Clairgeau 81. 208 -Capiaumont 155 .Fojtó 78.Cukor? (Sukkur) k. 208 -Bőr 115.Douillard Alexandrina 97 . 215 . 208 . 293 .-ve 77 -Fekete 11.Amanlis vaj 85 -Ananász 80 . 209. 60 .Fejér muskatál k. 215216. 209. 78 . 81 . XXI. 313 .-Misztótfalusi291. 145.Borsós 208 . 288 . XXV.-vély 58. 228230.Dinnye 22. . 189. 38skk.94. 238-241.Bécs diadala 248 . 207 -Avranchesi jó Lujza 81.Bosc kobakja 57. 78.-vély 58.208 -Fűszeres 144-145. 122 .Beké 39 . 130.208. 59.-vély 72 . 112. 169. 93.Arabella 82 -Arany 209 -Arniin71.30. 207. 208. 68.Bodor-féle iskolai 82 -Bojár 124 . 39. 147-148.Congresszus emléke 81 -Cosson 13 . XVIII. 81. 93. 203.Édes 26. 247. 38. 17. 97. 166. 77. 206 . XXV. 23. 86. 9.Dési cseresznye 213-215.

Kis k. 247. Dinnye) 22. . II.Lószar (fark) 208 . 97 . 58. 208 . XXIII. 2l6. 216 . 93.Kormos 207.h ó 10 . 60 . 53. 136.Kis mukotály 211 .-vély 58 -GitTardvaj91. 122.Hintós (Hynthos) 38. 40.Késői (Téli) 26 . 208 .Macskafejű 58.39 -Kis szegfű 81.. 198. 248 . . XIII. 78 .Makaria (Ciprusi) 46.Hosszúkó zöld 143-144.Korai muskotály 81 .Liegel vaj 60.Korai sárga 80 . 215 -kalamár 38.-vély 72.Kármán 27. 247. V.-vély 23.Lipcsei retek 134. 97.himalájai 14 . 82 .Köves" 188. 133 .Korsós 181. 145-147.Gyvirka 209 -Hamvasszöke 129. 39 . 97. 235-2.Michel 195 . -mandulalevelű 11 .Hardenpont 68.Harang 209 . 218-220 .60.-vély 39 . 59 . . 60 -Makariás k-vill 51. 77 314 . . 58.Göcsörtös téli 190.„Mocskos" 82.Guyot Gyi. XVII.Manna Colmar 77 . 97.-vély 53 .Ilona 82 -Izambert71.. 1.Hardenpont ízletese 80 -Hardenpont vajoncza 81.Gyöngyös k. 77. 110. 51. 133. . 247.37. 133. 133.Hasas 98.Havasalji 58. 1.-vély 49.-vély 49. III. XII. -Gömbölyded 127-129.Malinesi Józefine 91. 242-244. 207.Hosszú 171 .Motyó 68.Kobak k. 208.Korai bergamot 81 . 199. XI.Márkodi Torzsa 118-120 -Marosvásárhelyi 127 . 213 . 247 .Kerek k. 49. 46.-vély 38 .Huszárkapitány 209 . 78.Korai pirók 82 . VII. 120. XXVI.Hosszúszárú fehérke 82 .Méz k.Mesei 208 -Mézes39.Grófi 207 .Mosóci 58. 40. 97 . 71 . 203.Krasszán 82. -Kolmár71..Kormos császár 82 .Kicsi nyakas 151-154.-vély 72 ..Japán" körtefajták 16 -Jozefina 82 -Júliusi esperes 134.Keserű 38 . 60. 80 .207 .Málé 209 . 247. -Háj 208.Gyakor k. 169-170 . 135-137. 234235. 155. 232.-vély 39. 40 . 59 . 53.33 . 94. 85. 35.Leves k. 89 . Lucius miniszter 85. 73 .Kanna (Torkos) 171-172.93 . 204-205 .Kecskecsicsű 208 . XXII. 49 -Kálmánl2. 209 .Grumkowi vajonc 171 . .Fűz 20« -Fűzfalevelű 12 . 137.Gerellyés k.Kobak 22 . 191-192. 26.ila 82. . 1.37 .Karéjos (téli) 203.Illatos 23 .Hosszúszárú korsós 185-187 -Hosszúszárú k.Lopótök (Kobak. . VIII.Lindley 12 .Kozma k. 135.Király 27.Kicsi nyakas nyári 211-213 -kínai 14. 135. 208 -Moldvai 124-125. 39. 88. 87 .Dr. 53 .Klapka 208 .81.„kínai" körtefajták 16 . 201.Gabonával (Árpával) érő 22 . 85 .Lőrincz 58.Hercsóka 46.Kicsi 143. 40.Kossuth 81 .Kecskeméti muskotály 80 -Kerekded 105.Krier vaj 85. 148.80 .-vély . 189 .Kőkemény 187-189.Ikres k. 59.kaukázusi 10 .Manna 71 . 211 . 16.36.Klapp kedvence 208.Márvány 23 . . 59. 183-185. 247. .Küküllőkeményfalvi Torzsa 100-101. 40. 40 .

Neiis téli 205 -Nemes kolmár 154.Nágovics 58 • nagy 38 .Salzburgi 58.Szürke őszi vaj 81 •Szürkés 129-130.-vély 59 . 103-105. Birtalan59 . -Six vajonc 191. . 97.Pap 81. 215 • Pünkösdi pergament 130 -recézett levelű 15 •Regei 12 •remete k. 133.Nyulas 209 . . 49. . 208 .Sózó 11 . -Társulati esperes 85. 140 -Sárga 38. 189.Szováti Társulati esperes 223-224 .Őszi citrom 106 . 97. 192 • Solaner 185 •Som (Chom) 39 . 247. XI. 247. 207 •Pirosoldalú 112-113. 203. 244-245. 85. XIX. 203. 247.Nöcomb 209 -Nyakas 23.Telelő 38. 150. 93. 208. 228 -Pergamen 133.Szürke 38 . XVI.1. IV.Piros 39. 133 -Pirosas alma 138. 71. 49.Nyári zöld milánói 77 .-vély 48. 297 -Sz. 93 .Őszi kolmár 80 -Őszi mocskos 120-122. 247 • Rozsdás 185.-vély 72. . VI.Saint germain 90. 133. •Puha 185 • Pujka 209 • Pünkösdi k. 86. 247. 137. . Lőrinczi 58. 81.Nagy macskaf'ej 99 . 59.Nyári pergament 77. 78. 136. 81 . 247. IX.Mustos 22 . 85. 163.Sós k.Nyári cukor 82.Szajkó 209 . XIV. 124.Őszi esperes 97. 124. 124 . 247. 135. 224-225. 247 . xxn. XII. 177-179.Téli császár 225-228 . 181-183 -Őszi fehér vaj 122 . 155.Székely bergamot 82. 133 -Őszi muskatal k. 86.. 49.Serres Olivér 82. 127. .nyírfa levelű 14 . XX. 188. XXVII.Nyári zöld Magdolna 90. . 158. 53. 59. 202. . -Szürkülő 135 -Takarékéi -Talpas téli 199-201.Tejes 23 . 183 .Stuttgarti pirók 81 -Sütől73-175.Nagy vajoncza 81 -Nánási korai 82 -Napóleon 71. 228 . 201.Őszi bergamot 78 .Nyári szegfű 92. 93. XXVII.Pirosbelű 206.Nyári Pergamót 60 . 139. 198-199.-vélyfa 73 -Senator 248 . . 242 .Stuttgarti kecskepásztor 143 . 248.206.208 • Pisztráng 71. 48.Római zsír 92.Olivér (Serres Olivér) 82. 81. 151 • Rózsás 166-168. 112.Nyári apró muskotály 211 -Nyári bergamot 78.nemes Krasszán 81 . 48. 218 -Pergamott 46. 93.Ottrubay pirókja 82 .Szent Márton 40 -szíriai 12. XV. 72. 216. 122 • Szekfű 58 -Szentendrei Kálmán 12 .165-166 .Száradó Márton 173 .-vély 58. 247.Téli esperes 68. 133. 130-133.Süvöltén k. 155. 207. 203.Selymes pergament k.-vély 38 . 139-140.• Muskotály k. 53. 208. 207 . 93. -Piros bergamot 101.Nagy szegfű 211 . 130. 72.Szt. 193.Nyári esperes 68. 209 . 133 . 39 . 247.Párizsi grófnő 90. 160. -Őszi vaj 112.Nyári kolmár 82 .Őszi darázs 208 .-vély 60. 81.PálHajános . 215 . . 20 -szívlevelű 13 . 156. 59. 89. XVII. 51. IV. 93. 209-211. 81 315 . 148-151. 203. XXIII.207 .^8. 53 . 216-218.Paraszt-pap 193-194.Nyári Kálmán 57. 209 .Sényi vajoncza 82 . 248 . 115.Naghin vaj 237-238. 232-233.Őszi pergament k-ve 77. 175-177.Oskola k-ve 77.

16 .Lactea 115 . 73. 23 . 16 . 15.magyarica 11 .16.-Téli háj 160-163 -Téli hosszúcsíkos perg:iment 133 -Téli Kálmán 81.phaeocaipa 14.20 .silvestris 296 . 207. III. -Változékony 157-160. 15. 13. 179 . 247. 16 . 15. 133.Veres 23.lougipes 13 .20 . 118 -WeilerMust 135. 209 -Vaj 155 -Vajas 154-156. 11.pasliia 14. 118. 137 .boissieriaiia 11 .aiicuparia 297 .Vackor 10. . 11.Téli pergament 128. 16.pseudopashia 15 -pyraster 10. 27.doniestica 9.zsályalevelű 11 Pyru(m)s 7. 118 . 13 . 202. 247 . l6. 49. 13.praecoxA9 . 16 -pyrífolialA.superbit.seiratula 15 . . 16 .Vörösbélű k.regein 12 . VI. 97. 118 -Veresbélű 117-118.coninnniisl.seivtiiium 49 . 215 . V.Vásárhelyi 208 . 12.-vély 59. 168-169.cordata 11. 207 .liiidleyi 12 . 12. 247. 15. 16 . 15 . 39.belitlaefolia \5.Vilmos 12. 81. 15. 13. 14. 81.Sementium 113.tissutiensisS.sineiisis 12. 16 . 73. 71. 137 . 13. 247. 35. 237.ainygdalifornUs 11. 133 .Téli Pergamót 60 -Téli vaj 68. l6 . 180-181 -Téli Vilmos 133 . 16 . 11.207 .Superba 211 .mssica 11 -salicifoíia 11. 8. 16 . 15.caiicasica 10.Venyike 208 -Vérbelű82.oxypimu 12 . 58. 9.-vély 59.Zarándi téli 189-190.Zabbalérő 123. 53. 143. 13. 16 . 9.48 .Z ő d 133-135. 118. . 77.raddeana 12 . 203. 88 -Torzsa 100. 12.bretsclnteidcrí\5. 160 -Jaleniuni 49 . 16 .Virgouleus 163 .. 59. 297 .% -ZöldPichel 135.-vély 72 . 38-39. . 11.Tök 22.cűlleiyaiia 14. 16 .CHcitrbitiimm 27. 8. X. 247.austriaca 11. 216 .dolobelliiim 49.Zelenka 46.Úri 193 -usszuriai 9.sativa 9.elaeagrífolia 10.Zöld Magdolna 81. -Téli k. . XIII.Zala ura k. 10.Titkon érő 207 . XIX.„Vetéskor termő" 113 . 59.lacleiim 49 . 78. 115 . 16 .Zöld muskotály 1. 105 . 203.cossoniiW. 191 -Tél!Kármán25. XIV.cnistiuniiiDi 49 .salvifolia 11. 38.Vörös k. . 127.Téli zöld 208 -Tinóorrú 126. l6 . 142.Tömjénes 23 . 220-222. 9.hordearis 58 .vaviloviill 316 .taodiia 12 . l6. 113-115.nobilis 12 .nívalislQ.-vély 53 . 133. apiatiu 49 -syriacaU.Zöld alma 137-138. 206. -Verténé 177. 72. 208 . 57 . 40 -Téli kerek 208 -Téli kobak 195-196.16 . 60. 13. 208 . 16 .Tojás 85. 13. X. 20.Torzsátlan 58. 127.

45. 72 földközösség 62 földművelés 32 gazdaságpolitika 62 genetikai centrum 17 gesztenye 282-286 . 50.örökiöttsége 254 . 55 Erdélyi Gazda 67. 83 gyümölcslopás 25 gyümölcsnevek 48 gyümölcsök (aszalt) 53-54 . folyamatok. 297 bencés apátok 32 benépesités 61 berkenyés 296 Besztercei Szójegyzék 45 birtokadományok 32. 258 diófás övezetek 260 diófások (ős-) 199. 40.nemesítés 69 . 61 birtokviszonyok 44 Capitiilaiv de villis 26 csemete 27 cseineteárjegyzék 67 csemetekertiek) 63-68.252 diófélék 249 diókivitel 253 diómaradványok 250 diónemesítés 253 diós tájövezetek 261 diósok (erdöszerű) 253 diószilva 41. 71. 83 csemetekertészkedés 69 csonthéj 256 Darnóczy-féle kert 76 dézsmaszolgáltatások 52 dió 251-258 -alakja 255 -csonhéja 255 .csoportosítása 255 -fajtajellegei 255. 40. 53.megismerés 80 .írásos említése 251 -növénytani jellegei 253 . 79. 66. 79 .III. 266 alakváltozatosság 85 alany 45 allelopatia 249 alma 35.gyűjtő 79 .ismeret 71 . 42. 70. 82 Erdélyi Gazdasági Egyesület 252 erdőségek 51 faiskolák 63 faiskolakert 68 fajta 80 . 73.termése 254 .azonosítás 67 . 258 . 53 „Balkáni út" 46 barack 35 barkóca 295. 68-69 gyümölcsfák (kiválogatása) 21 gyümölcshonosodás 46 gyümölcsismeret 71 gyümölcsismerettan 58 „gyümölcsipar" 77 gyümölcsiskola 66.váltás 69 felvilágosodás 62.ligetek 281 .elraktározott 47 gyíimölcs (minta-) 73 gyümölcsöskert 34-35.dézsma 44 „Gyümölcsén" 33 „Gyümölcsénbokor' 33 gyümölcsész 66 gyümölcsészet 31.őse 249 . jelenségek alakindex 255. Tárgyak.állomány 253.változások 282 „Gesztenye feje" 283 Gödölye CGudula) 38 gyümölcs 30.gyűjtemény 27. 68 gyümölcsízlelés 77 gyümölcskiállítások 14.virága 254 diófajták 255. 74 Gyümölcsészeti Vázlatok 79-80 gyümölcsészettörténet 252 gyümölcsfa(szaporítás) 74 gyümölcsfajok 21 gyümölcsfajták 57. 65. 76.leírások 58.Ünnep 283 . 33 gyümölcs (részei) 84-85 . 77.határozó 95 . 266 . 250 dióváltozatok 258-259 díszkertek 26. 84 .Bérce 282 .makk 286 .rendszerezése 257 dióbél 257 diófíi 249 . 75 317 .fejlődése 253 . 67. 251.

293 szelídgesztenyefa 280. 97.fajtaváltozatai 287 . 76 kolostori kertek 25 . 35 .74. 140. 296-299 süvöltvény 297 szászok magyar körtenevei 209 szelekció 96 szelídgesztenye 279-294 . 33. 206. 71. 63.liget 282-283 . 37 körtvélyfa 38.alakköre 288 . 40-44. 247 körtefás táj 7 körtefa termése 84 körtegyümölcs 85 „körték hazája" 21 körtelopás 51 körtenemesítés 27 körtenemzetség 8 körte színe 93 körtetermesztés 19. körtetípus 93 körtvély 36. 40.jöveclelme7. 31. 26. 286 . 44 oltásCok) 22.kultúrváltozatai 287 . 284. 95. 71. 252 növénynevek 29 növénytani kutatások 72 ojtás40-41.43.elterjedése 279 . 65 oltogató ember 69.gyiimölcsösök 27. 35 „neolitikumi forradalom" 17 növények kölcsönhatása 249 növényekből alakult helynevek 35 növényismeret 45. 253 oltásmódok 41 oltásos gyümölcsészet 42 oltóágak 52. 24. 63.felkutatása 50 kertészek 51. 78 Rózsafélék 7 Sárospataki kertészet 49-55 Schlágli Szójegyek 45 som 30.ő 27 gyümölcstermeszlés 19. 209. 40. 41. 207 oltvány(ok~) 53. 49. 72. 27. 79. 66 iKigyásfák 32. 33.termése 286 Szerémség 26.típusai 287.művészete 25 kertészkedés 55 kiválogatás 24.katalán 42 szilvafajták 53 szőlő 30. 282 hiiszonnövények 22 határjárások 32. 35 Sorbus 295. 37. 56 magoncok 27 Magyar Pomológia 79.híres 73. 203. 288 meggy 35 mezőgazdaság 70 mezőgazdálkodás 62 mezőgazdaságtudomány 48 mogyoró 25. 24. 296 „Herbárium" 48. 53 körtvélyes 35. 45.nagycégi 75 kertbarátok 55 . 31 szilágycsehi körték 207 szilva 28. 75 . 52 kertészel 54 Kertészeti Füzetek 71. 73 . 21. 55. 252. 35 társnevek 5 318 . 98. 82 magyarság körteismerete 28 maróne(i') 282. 43. 249. 39 körtvélynek természeti 48 „Körtvény" 33 közhasználatú élőföldek 69 kiipacsos termésűek 249 lugas 50.kertészkedés 26 kolostorok 25. 63-67 őserdők 9 Palocsay-kert 83 peregrinusok 51 Pónyik alma 50 pórnép kertjei 52 „Posoni Kert" 43. 21. 25. 252 pozsonyi kert 55 Pray-kódex 45 reformkor67. 80 kert észiskola 71 .nemesítése 288 . 296 iskolakert 69 káposztába oltott alma 57 katalógus 67 Kemény-kert 73 kéregrák (gesztenye) 283 kert 29 . 32 korszerű gyümölcstermesztés 69 korszerűsödő gyümölcsészet 73 kökényié 53 körte elterjedése 7-8 körte fajtái 206-208 körtefajták 16.

36. 190. Hargita m. 36. 53 Alvinc (Vintu de Jos. 190. Bistritz). Hunyad m. 78 Bardócszék 36 Báródbeznye (Delureni. 158 Diód (Stremt. Krassó-Szörény m. 260 Bethlenkörtvélyes fPeri^or). Ratsch). 232. Temes m. BeszterceNaszód m. Bihar m. Magyarbréte (Bretea. 75 Dióspatak (Váli^oara. BandorO.36. Beszter­ ce-Naszód m. 238 Bégakörtvéiye (Bégakörtés) (Páru). Szatmár m. Arad m. 191. 75 Dés (Dej. 64 Dunántúl (Magyarország) 11 Énlaka (Inlaceni). 247 Bonchida (Bontida. 216 Déskörtvélyes (Curtuiu^u Dejului). 62 Bondoraszó (Budureasa). 190. 67. 110. 31 Árokalja (Arcalia. 37 Déva CDeva. 73 Alsókajanel (Cáinelu de Jos. 101. Breitan). 208 Alsóidecs (Idecu de jos. 247 fatál Hüyük (Törökország) 17. Kallesdorf). 280 Brassó vidéke 16 Bréte. 199. BeszterceNaszód m. 203. 106. 44 Bánd (Bandul de Cámpie. 36 Alsórákos (Raco^. 193. BeszterceNaszód m. Maros m. 120. Hunyad m. 181. 151. Bihar m. 19 vadkörtefák 39 virágporelemzések 31 Wesselényi-kert 73 IV. Maros m. 75 Csarnóháza (Bulz). 67. Hagendorf). 183. Kolozs m. 37 Bihar (Bihor) 16. Marcis m. Unterwinz). 75 Alexandria (Egyiptom") 23 Almafa (Máru"). 73 Csűrfalva (Clit. 207. lóO Ardó (Arduzel). 32 Almás CAlma^u"). Temes m. 163. Hargita m. Fehér m. 177. Kolozs m. Beznea). 203 Cibrefalva (Jiba). Szilágy m. KainsdorO. Nussdorf). 73. 35 Beszterce (Bistrila. Kolozs m. Schlosswall). 53 vadkert 40--41 vadkörte aszalmány 45 vadkörte fajok 7. Beregsen"). Kolozs m. Helynevek Abafája (Apaiina. 295 Berkenyes (Berchie^u. Kronstadt). Brassó m. Bruck). 251 Drassó (Dra^ov. 115. 73 Berekszó (Beregsáu Maré. 75 Babilon (Izrael") 20 Bácsi-torok (Cheile Baciului") 7 Bálványosváralja (Ungura?. 73 Berekeresztúr (Bára. Hargita m. 32 Alsóbencéd (Ben(id). 52 Arad (Arad"). 295 Bergamo (Olaszország) 46 Berkes (Borze^ti). 280 Csegez (Pietroasa). Hunyad m. KreutzdorO. 247 Brassó (Bra^ov. 211. 201. 9-10. 21. Szilágy m. 179. Beszterce-Naszód m. TschippendorO. 124. 203 Alsókörtvélyes (Curtuiu^u Dejului). 280 Décse (Magyardécse) Cire^oaia). 30. 68. 73 Ciprus 60 Crasnai (Krasznai) vár (Crasna Cetate) 38 Csáka (Almáscsáka) (Ceaca. Fehér m. Diemrich). Nieder-EidischX Ma­ ros m. 209. 177. Szi­ lágy m. Desch). Klity). NuBschloss). 76. Máramaros m. Krassó-Szörény m. 50 Bánság (Bánat) 16 Barcaság (fara Bársei) 73. Szilágy m. 103. 171. 202. 52. 20 Cebe (Jebea). 75 Bucsesd-Vulkán (Buce^d-Vulcani). 213 Désháza (Deja). 203 Csépán ( Cepari. Szilágy m. 36. Beszterce-Naszód m.iermelög. Kolozs m. Fehér m. 37 Bére (Berea). Troschen). Hargita m. Sperberdorf). Kolozs m. 195.izdálkoclás 17. Brassó m. 148. Hargita m. 25. 47. Odendorf). Hunyad m. 75 Csíkszék (Ciuc) 66. 126. Kolozs m. 61 „termékeny félhold" 17-18 termesztett növények 17 természettudományok 48 tölgyes ligetek 9 vackor 9 vadaskert 40 vadcsemeték 71 vadg>aimölcsök 45. 145. 208. 35 Almásrónia (Ravensca). 216 319 . 201. Kolozs m. 145 Bikafalva (Táureni).

168 Eted ÍAtid). 207 Etelköz 29 Fehérvölgy (Albac). Hargita m. 48 skk. 36. 53 Gáld (Alsógáld) Galda dejos. 158. Kolozs 111. 177. 50. 75 Kiskocsoba (Felsőkocsoba) (Cociuba Micá). 247 Galac (Galafi. Szeben m. Hunyad m. 201. 52. 73 Háromszék (Trei Scaune) 67 Hátszeg (Hateg. 133. 280 Felsöidecs (Ideciu de Sus.. 38 Idecs (Ideru. 143. 37. Hargita m. Krassó-Szörény m. Birnthor). 171 Házsongárd (Hajongard) 66. 135. 77 Göttinga (Göttingen. 65 Kórodszentniárton (Coroisánmartin. 135. Brassó m. Maros m. Hargita m. 65. Máraniaros m. 133. 73 Gyergyószentmiklós (Gheorgheni.. Niklasmarkt). Galac m. Kovászna m. Ki'assó-Szörény m. SzeklerNeumarkt). 232. ThurndorD. 36. Kovászna m. Maros ni. 190. Maros m. Maros ni. Karanschebesch). 203. 67 Kidé (Chidea). 31 Erdöfüle (Pilia"). Ma­ ros m.iniei) 50 Erdőalja (Sub Pádure. 73 Kénos (Chinu^u). Szi­ lágy m. 203. 37 Érmeilék CBarcSu') 34. 280 Körösök vidéke (Jara Cri^urilor) 260 Körtekapu (Poarta. 39 Körr\'élyes (Curtuiu^u). 73 Kenteiké (Chintelnic. 136 Kobátfalva (Cobáte^fi). Hatzeg). Maros m. 36. Maros ni. 50. 68. Kovászna m. 54. Fehér m. 54. 69 Kolozs m. Máramaros m. 208 Kendő (Cándu). 137 Kiskopács (Copacel). Hunyad m. 147. Máramaros m. 280 Kiskörtvélyes (Curtuiu^u Mic). Nösnergau). 54 Gyergyóalfalu (Joseni). 280 Karmanovka (folyó) 40 Kárpát-medence (Bazinul Carpatin. 54 Kórod (Coroi). Kovászna m.Erdélyi Mezőség (Cánipia Transilv. Heltau). (jud. 242. 209 skk. Hunyad m. 247 Fogaras (Fagara^. Hahnenberg). Unterwald"). Máramaros m. Kolozs m. 52 Kolozsvár (Cluj. 50. Fogaraschland) 36 Fogaras vára (Cetatea Fagara^ului. 247 Gyerőmonostor (Magyargyerőmonostor) (Mánástireni. Bihar m. 36 Esztelnek (Estelnic). Cluj) l6. Kolozs m. 31 Kászon (Ca^inu). 39 Kisbánya (Cliiuzbaia). 235 skk. Biharul. Hunyad m. 151. 33. Hargita m. 75 Geges (Ghine^ti). Bihar ni. 144. 145. 251 Karánszebes (Caransebe^. 43. 133. 39 Godolyaniál 36 Godolyaszer 36 Görgény (Görgényszentimre) (Gurghiu. Fogaraschburg) 40 Fornádia (Fornadia. 52. 50. 248. 187. Kreisch). Brassó m. Hargita m. Karlsburg). Klausenburg). Ober-Eídisch). Herkulesband).. 68. Bihar m. Kertzing). 280 Hidegkutikert (Hidegcut). 76 Herkulesfürfö (Báile Herculane.. 36. BeszterceNaszód 111. 280 Gylimölrsény (Gyüniölcsénes) (Plopi^). Maros m. Ungarisch-Klosterdorf). Maros m. 247 Gyulafehérvár (Álba lulia. 280 Kézdivásárhely (Tárgu Secuiesc. Fogarasch). Fehér m. 72 Érkörtvélyes (Curtuiii^eni). 50 Jena (Németország) 66 Kalotaszeg (Cálátea) 5. 50 Ködmönis (Cormeni^). 202. 117. 36. 177. 35. 82 Kecsetkisfalud (Satu Mic). Görgen). líarlsburg). 154 Gyergyószék 66. Maros m. 7. Hargita m. 73 Hunyad (Vajdahunyad) (Hunedoara. 39. Fornaden). 177 Keresd (Cri^. 37 Kispestény (Pe^ieni(a). Fehér ni. 145. 75 Felsőbánya (Baia Sprie). Hargita m. Eidisch). Maros m. Galatz). 41 Hosszúaszó (Hosasáu). 33 Hajó (Haieii). 52. Szilágy ni. 69 Gernyeszeg (Gorne^ti. Ober-Kürbisdorf). 73 Felsőkocsoba (Cociuba Micá). Fehér ni. Maros m. Komandjen). 140. 252 Felsövidra (Avram lancu). 280 Koniana (Comana. 38. 247 Fejérvár (Gyulafehérvár) (Álba lulia. MartinsdorO. Bihar m. Kolozs m. Kolozs m. 37 Körtvélyesbérc 36 320 . 204 Felsőtök (Tiocu de Sus. Karpaihen-Becken) 30. 247 Fenyéd (Bráde^ti). 109. 31 Erdőszentgyörgy (Sángeorgiu de Padure). Julmarkt). 16. 76 Fogarasföld (Jara Fágára^ului. 280 Kisdisznód (Cisnádie. Németország) 66 Gutin (Gutinul) 280 Gyalu (Gilau. 45. Fehér m. 130. Hargita m. Fehér ni. 54 Felgyógy (Geoagiu de Sus). Szilágy ni. 139.

36. 280 Krasznarécse (Recea). Biidegg"). 279. Kladendorf). Magroth). 169. Szatmár m. 208. 50 Micske (Mi?ca). Cara^-Severin) 32 Krasznabéltek (Beltin. Maros m. 247 Malomdomb (Négyfalu) (Dealu Morii). BeszterceNa. Majding). 160. 53 Németvásár (Tárgu Neamp. 280. 127 Magyarberkesz (Berciiez).a. Hunyad m. 69. 44 Nagyszeg (No|ig. 73 Magyarvalkó (Valeni. 68 Máda (Mada. 75 Nagyenyed (Aiud. Kovászna m. leciu. 36.208. 252. 230 Marosillye (Ilia. 73. 68. 65 Magyarköblös (Cuble^u unguresc). 181. 133. 52 Nádas (Nade?. Grossenyed). 51.225 Magyargyerőmonostor ÍMánástireni. 208 Magyaros (Mágheru^). 216. 50 Monó (Mánáu). 247 Kükiillő mente (Valea Tárnavelor) 36. 30 Lúgos (Lugoj.129. 45. Hargita m. 32 Krassó-Szörény m. 189 Ninive (Irak) 20 Nógrád (Magyarország) 59 Nyárád mente 77 Nyitrakörtvélyes (Szlovákia) 36 Örményes (Ormeni?. Szilágy m. Grosswardein). 37 Körtvélykapu (Poarta. Maros m. 52. Ai'ad m. 280 Magyardécse (Cire^oaia. Bihar m. 280 Marosszalatna (Slatina de Műre?). Kolozs m. Maros m. Gross-ZegendorO. Maros m. 36 Mondra (Mándra. 280 Leszbosz (Görögország) 60 Leyden (Németország) 65 Levédia 28. 33. 283 Mosóc (Szlovákia) 59 Munkács (Ukrajna) 50. Máramaros m. Hargita m. Temes m. 260 Lijtakörtvélyes 36 Lecsmér (Le^mir. Maros m.54 Középalmás (Alma^u de Mijioc. Elienmaikt). Szilágy m. 208. 127. 218. 185. Krassó-Szörény m. NageldorO. 284 Kővár (Cetaiea Chiuarukii). 215 Kusaly (Co^eiu). 186. 66. Máramaros m. 36. BeszterceNaszód m. 36 Nagyszombat (Szlovákia) 48 Nagyvárad (Oradea. Maros m. Birnbaum). 73 Nagydisznód (Cisnadie. Walken). 73 Magyarkört vél yes 39 Magyarókereke (Aluni^u. 29. Nadesch). Szatmár m. Wetsch). 280 Mohács (Magyarország) 44 Mojgrád (Moigrad. 216. 105. Bihar m. 75 Nagykároly (Carei). Szatmár m. 137. 35. 122. 280 Küküllőkeményfalva (Tárnovita). 36 Körtvélyestó 36 Körtvélyesvölgy 36 Körtvélyfája (Peri^. 280 Nagykörtvélyes {Custuiu?u Maré). 101. Ausztria) 48. Neumarkt). Szilágy m. 41 Máramaros (Maramure^) 16. Hunyad m. 252 Milota (Magyarország) 260 Mindszent 75 Misztótfalu (Táutii-Magheru?). Dicea). Mittel). 36. Brassó m. 75. Kolozs m. Szilágy m. Máren). 112. Szilágy m. Máramaros m. 36 Kunágota (Magyarország) 79 Kurtapatak (Valea Scurta). Brassó m. 39 Körtvélypatak (Cru^ovap. Hargita m. 66. 166. 50 Medgyes (Media?. Medvi/isch). Heltau). 280 Mezőfele (Cámpeni(a). Maden). 169. 133. Arad m. Szeben m. (jud. 280 Nagycég (Jagu. 35 Nagybánya (Baia Maré. Máramaros m. Ungaririsch-Klosterdort"). 50 321 . 60 Marosvécs (Bráncovene^ti. 31 Márkod (Márculeni). Arad m. 113.szódm. Szeben m. Harghita m. Szatmár m. Irmescli). 135. 169. Máramaros m.Körtvélyesberek 36 Körtvélyestelek (Érkörivélyes) (Cuiiuiu^eni"). 37 Nagymajtény (Moftinu Maré. Maros m. 208 Magyarigen (Ighiu. Kolozs m. 37 Körtvélyszél 36 „Körtvény "-tó 33 Kőszeg (Magyarországi") 280. 208 Mezökovácsháza (Magyarország) 79 Mezőség (Cámpia Transilvaniei) 5 Mezőzáh (Zau de Cámpie). 189 Marosszék 5. Neamf m. Fehér m. 208. Ki'assó-Szörcny m. Birnthor). 135. 73 Menyháza (Moneasa). EgendorO. 206. Kolozs m. 174. 75. Maros m. 216 Nagyfalu (Nu?falau). 119. 79 Marosvásárhely (Tárgu Műre?. Fehér m. 137. Kothstrass). 34 Miklósfalva (Nicole?ti). 228. 118. Lugosch). Frauenbach). 143 Kj'assóalmás (labalcea). Maros m. 216 Miklósvárszék 73. 250 Nánás (Magyarország) 82 Németújvár (Güssing. Szilágy m.

Sathmar). 73 Szentjakab (Mezöszentjakab) (lacobeni. 38 Piski (Simeria). 78 Székelyhíd (Sácueni. Urbegen). 63. Brosz). 36 Rézbánya (Baita). 38 Rava (Roua). Torian).Pannónia (egykor római provincia Magyaror­ szágon) 24. Szilágym. 67. Kolozs m. 68 Tordátfalva (Turdeni). 53 Székelyudvarhely (Odoriieiu Secuiesc. Fehér m. Maros m. Fehér m. 36 Tokaj (Magyarország) 39 Torda (Turda. 39. Bömischdorf). 75. 52 Sopron (Magyarország) 280 Szabolcs (Magyarország) 35 Szamosardó (Arduzel). Jokesdorf). 73 Székelyföld (Secuime. 45. Kolozs m. Weisshorn). 50 Szombathely (Sabaria) (Magyarország) 25 Szováta (Sovata). 50. Magyarország) 40 Sajóudvarhely (§ieu-Odorhei. Maros m.75 Sebeshely (Sebezel. 280. 31. 207. Thorenburg). Kolozs m. 31 Szamoshát (Podi^ul Somé?) 36 Szamosudvarhely (Sonie^-Odorhci. Hargita m. 261 Rodosz (Görögország) 60 Romhány (Magyarország) 79 Romoszhely (Romodéi. 73 Sepsiszentgyörgy (Sfantu Gheorghe. Szilágy m. Rugendorf). 283 Shkeria (Kérhira. 54 Szarvas (Magyarország) 64. 247 Révkörtvélyes (Perii Vadului). Anncnierstadt). Hargita m. 53 Szerémség (Severin) 26. Temes m. 118 Szilágysomlyó (§imleu Silvaniei. 280 Szamosújvár (Gherla. 216 Szilágynagyfalu (Nu^faláu). 73 Segesvárszék 76 Sebsibacon (Bafanii Maré). Szekleriand) 16. Maros m. 32 Szombatfalva (Sámbateni). 67 Szászsebesszék (Sebe?) 67 Szászváros (Ora?tie. Kovászna m. Odorhállen). 283 Pusztaszer (Magyarország) 33 Rahó (Rahiv). 296 Szentimre (Csíkszentimre) (Santimbru. Szilágy m. Maros m. 52. 280 Szászrégen (Reghin. Bihar m. Kleia-Runiusch). 36. 250. Kovászna m. 73. Sáchsisch-Regen). Schomleumarkt). 208 Torja (Turia. Hermannstadt). (Ukrajna) 251 Rákösd (Raca^tia). Szilágy m. Maros m. Szeben m. 68. 31. 67. Korfu. 75 Salzburg (Ausztria) 59 Sáromberke (Dumbrávioara. 98. Hunyad m. Szarmár m. 56. Szilágy m. Hodford). Maros m. 66 Szászgorbó (Gárbova. Emrichsdorf). 280 Sárospatak (Magyarország) 40. Bihar m. 63. 50 322 . 31. 52 Trója (Ilion) (Törökország) 19 Ungvár (Ukrajna) 56 Uzdiszentpéter (Sampetru de cámpie. 66. Szilágy m. 175. 33 Szentmihálykörtvélyes (Ukrajna) 36 Szepeskörtvélyes (Szlovákia) 36 Szészárma (Sasarm. Scharnberg). 55. Szeben m. 282. 260 Segesvár (Sighi^oara. Hargita m. 78 Szilváshely (Sálbágel). Bihar m. 253. Tressenburg). 52. 44 Szilágycseh (Csehu Silvaniei. 73 Szentdemeter (Dumitreni). Máramaros m. 54 Pozsony (Szlovákia) 46. Hunyad m. 65 Szentkeresztmacskás (Macicáce?ti). Bihar m. 280 Pocsaj (Magyarország) 52 Porumbák (Porumbacu. Klein-Mühibach). 68 Siter (^i^terea). Maros m. Schássburg). Schomlenmarkt). 73 Rugonfalva (Rugane^ti. 78. Sankt Georgen). Kolozs m. BeszterceNaszód m. Hargita m. 130. 54. l66. Macedónia) 5 Soltvadkert (Magyarország) 40 Solymosi hegycsúcs 105 Somlyó (Szilágysomlyó) ($imleu. 222 Szőlőhegy (Szőllőshegy) (Szerbia) 32 „Szől6s"-határ 34 Tasnád (Tárnád. Hunyad m. 16 Szeben (Sibiu. Scharpendorf). 78. Szilágy m. 69 Sabaria (Szombathely. 247 Tomleccseréje (határrész) 68 Trencsény (Szlovákia) 51. 52 Székelykál (Cálu?eri). Maros m. Kovászna m. Beszterce-Naszód m. Görögország) 21 Skopje (Szkopje. 64 Sárpatak ($apartoc. DienesdorO. Maros m. PetersdorD. 251 Szatmár (Szatmárnémeti) (Satu Maré. 251 Szilágyság (Saiaj) 5. Zichelhid). Maros m. Szatmár m. 36 Perecsen (Szilágyperecsen) (Pericei). 41. 38 Papkert 41 Peér (Szilágypér) (Piru). Hunyad m. 56. 177. $imleu Silvaniei. 251 Pergamon (Olaszország) 60 Petheslaka (Péterlaka) (Petrilaca). Fehér m. Bornbach).

127. Grosswardein"). 52. 106 Vinc (Vintu. Arad m. Kolozs m. Arad m. 177 Zilah (Zaláu. 261 Vérvölgy (Veiveghiu. 68. 75 Világos (§iria. Hahrdorf). BlutigeO. Fehér m. Szilágy m. 32 323 . S/.ihunyad (Hudedoani. 54 Völcsök (Ulfiug. Szilágy m. Szilágy m. 280 Zsuk (liicu). Szilágy m. Hellburg). 75 Zelenika (Szlovákia) 59 Zetelaka (Zetea). Siben).ijd. 260. 252 Zalatna (Zlatna. 143 Zaránd (Zarand). Goldmarkt). 201. Zilenmarkt). 64 Vasaskőfalva (PieirosaX Bihar m. Hunyad m. 34. Winzendorf). Fehér m. 36 Várad (Nagyv'árad') (Oradca. Bihar m. Szilágy m. 55 Váralmás (Alma^u"). ThurnsdorO.V. 75. 130. 280 Zalán CZálan).ilágy ni. Hargita m. 75 Zólyom (Szlovákia) 31 Zsibó (libou.

castan §i scoru^. cand s-au putut Infiin^a livezi rentabile In jurul cur^ilor principilor. mánástirilor $i a unor mo^ieri. mai generál ráspándite. Beiu^ului. Ea sintetizeazá datele investiga^ülor de terén ^i de laborator rcferitoare la soiurile de pere. respectiv rustificate §i cele culte de provenien(á strainá („domne^ti". care au dus cu ei nu numai informa^ia .dar a ramas mai restránsá. anii 1812-1842). ci ^i matériái pentru selecjie pomicolá. Matériáiul studial a fost colectal Imre anii 1951-1957 §1 2001-2004. O semnificativá contribu{ie la acest progres au avut Inváíapi autohtoni care ^i-au completal studiile la universitáfi europene {paregrinii) ^i grádinarii venifi din |árile vestice. ci ^i o Indeletnicire sigurá pentru un mod de viajá stabil. ^i 21 de soiuri selec|ionate. Originea polifileticá a fost for^a niotricá a variabilitá|ii prodigioase $i a devenirii muljimii de soiuri cultivale. Acestul principiu se datoreaza refeririie mai razle(e la gradinile sa^ilor. S-au adunat nunieroase probe (niostre) de soiuri §i tipuri de faicte. Evolujia gospodáriei productive pa^nice a fost adesea Intreruptá de rázboaie externe ^i frámántári sociale necrujátoare chiar ^i pentru livezi. Descrierea soiurilor studiate este precedatá de un suniar istoric economico-social. Munfilor Apuseni ^i Secuiniii. 1998). lucrarea s-a rezumat la publicarea doar a 55 de soiuri de pere strábune. din care au fost selectate apói doar acelea. S-a nuan^at astfel o diferen^a Intre varietaíile b. Pánil cultivat iPyriis comnuuiis L. 12. Nucul §i castanul sünt plante autohtone pe nieleagurile ardelene.i§tina$e. Huedinului. au beneficiat de libei-táli sociale esenjiale §i meniinándu-^i legaturile culturale ^i economice cu meleagurile de obár^ie. care Incearca schi^area evoluíiei zbuciumate chiar §i a poniiculturii In Ardeal. din 24 de spécii (din totálul de 45) pádure(e europene $i asiatice. Capitole aparte con^in prezentarea a 23 de soiuri (tipuri) de nuci. Respectánd acest principiu. semnalándu-se ca extinse Incá 33 de soiuri bá^tina^e. O relativá Inflorire s-a intninit In epoca neatárnárii principatului Transilvaniei (sec. care prin cálugárii ^i preo|ii invita|i. care fiind coloniza^i {/lospiles) In sec. care pareau a fi autohtone ^i cele adaplate la condi|iile pedoclimatice iocale. cárora li s-a mai adáugat. pentru exemplificare. Localitáíile vizitate pentni colectari de matériáié íji dalé sünt situale In zoncle Clujului. Contribujia compatrioplor sa^i a fost mai impoitanta. §i-au dezvoltat un soiliment pomicol mai selecjionat. 324 .^i experimentul mai avansat. Salajului. tipurile de nuci. Cánipiei Transilvaniei. 17). Bislri|a-Nasaud. au adus din ^árile lor de ba^tiná nu numai o religie ^i moralá pa^nicá. Soiurile selectate („culte") considerate rentabile pentni cerinjele contemporane. populare. au fost detailat descrise In Pomologia Roinániei. Datele sünt seninificative pentru ca au dainiiit speciile ^i soiurile strábune de fnicte In gospodarii particulare (aráne^ti care au fost luate prin colectivizare In anii urniatori (1962). Maraniure^ului. precuni soiurile din vestita livadá mo^iereascá de la fagu. de-a lungul indeletnicirii omene^ti multimilenare.) s-a formát (domesticit). Progresul promi(átor a fost fránat timp Indelungat de profimda reorganizare a structurii economico-sociale dupá includerea principatului In Imperiul Habsburgic (1690). 12 forme de castan comestibil §i 3 tipuri de sconi^. Devenite astfel strábune. ínceputurile sünt datorate bisericii cre^tine.Soiuri strábune de pere ^i alté fructe din Ardeal Lucrarea este continuarea volumului precedent {Soiiui strábune de mcre din Ardeal.

Datorita acestei coincidenfe rarisime. ofera o delectare artistica. Jahrhundert angesiedelten Siebenbürger Sachsen („hospites") nur gelegentlich erwahnt werden. neadaptate condi^iilor pedoclimatice locale §i concomitent regresului varietfuilor aiitolitone §1 ale celor adaptate deja. necontrolat al soiurilor vest-europene. Revenirea poniiciilturii traclifionale cu reevaluarea soiurilor indigene. niulte necompatibile. in der Marmarosch. lucrarea Soiuri strabtme de pere 5/ altefnicte din Ardeal. Este important de mentionat ca descrierea sumara tipizata a soiurilor este atestatá de picturi 5Í grafice aitistice. die dem Anschein nach autochthon sind und an die lokálén pedoklimatischen Bedingungen angepasst erschienen. Alté Birnensorten und andere Früchte aus Siebenbürgen Die Arbeit stellt eine Fortsetzung des früheren Bandes (Alté Apfelsorten aus Siebenbürgen. veröffentlicht die Arbeit nur 55 alté Birnensorten. landlichen Varietaten und den „edlen"' („iierrischen") Sortén fremder Herkunft (wie z. ín primele decenii ale sec. exacte (5Í In diniensiuni). Edelkastanien. in den Gegenden von Salaj. 1998) über Apfelsorten aus Siebenbürgen dar. pflegten enge kulturelle und wirtschaftliche Verbindungen zu ihrem Herkunftsland und entwickelten ein ausgeleseneres Obstsortiment. La finele acestui secol infiiníarea 5Í men^inerea pepinierelor („pomarii ^colare') au fost impuse prin lege de cátre stat. ba^tina^e . volkstümliche Sortén angesehen werden können. pentiii o ráspfmdire mai larga. alftturi de informa5iile de specialitate. care ofereau soiuri locale ^i impoitate verificate calitativ 51 cantitativ. 1812-1842). so dass sie als altererbte. metodá mai rar apiicata ín lucrarile actuale. Der oben angefülirten Einschrankung ist es auch zu verdanken. dar §i ca indicatori de compara^ie §i fond de seleqionare. Beiu§ und Huedin. Auf diese Weise ergab sich ein Unterschied zwischen den einheimischen. im Rumiinischen Westgebirges und im Szeklerland lokalisiert. die Sortén des beilihmten Obstgartens auf dem Herrengut bei J^gu in Bistritz-Nassod. Sie fasst die Ergebnisse der im Gelande und im Laboratórium durchgeführten Untersuchungen über Birnensorten.und Speierlings-Typen in Siebenbürgen zusamnien. B. die allerdings durch die 1962 abgesciilossene KoUektivisiening in ihrer Existenz stark bedroht waren. Die zusammengetragenen Angaben sind für den Fortbestand altér. Vom erwahnten Prinzip ausgehend. a celor straine pronii|atoare. Die im Laufe der Sammlung der Daten besuchten Ortschaften sind in der Umgebung von Cluj und Cámpia. sowie von Walnuss-. mai recente. Es wurden zaiilreiche Muster von Fruchtsorten und-typen gesammelt. von denen sciiliefilich nur diejenigen ausgewahlt wurden. dass die Obstgarten der im 12. 19-lea au apanit §i ín Ardeal pepinierele comerciale.Una dintre consecirne fiind apói importul masiv. o percepere ^i o traire a frumosului. nesecat izvor de folclor. sau chiar suprimare. identice cu exemplarele concrete. Alaturi de acestea a inflorit §i pomicultura mstica generánd spontán necontenit soiuri ^i tipuri locale. erwahnt wird aulSerdem noch das Vorkommen von weiteren 33 einheimischen Sortén 21 der allgemein verbreiteten 325 . archaischer Obstsorten in biiuerischen Eigenwirtschaften bezeichnend. Das untersuchte Matériái wurde in den Jahren 1951-1957 und 2001-2002 gesamnielt. a fost posibilá abia dupa un secol. die sachsischen Ansiedler erfreuten sich beachtlicher sozialer Freiheiten.sursá de bunástare materiala §i estetica peisagisticá.

Die Wiedereinrichtung des traditionellen Obstbaus wurde erst nac h eineni Jahrhundert durch die Neueinschiitzung der einheimischen Sortén als Vergleichsindikatoren und Auslesebasis für die fremden. In den ersten Jahrzehnten des 19. aniiand der versucht wird. 326 .edlen Soiten. Ani Ende dieses Jahrhunderts wurde die Gründung und der Weiterbestand der Obstbaumschulen durch staatliche Gesetze geregelt. die heute dank ihrer Rentabilitíit angebaut werden.) staninit von 24 (der insgesamt 45) europjiischen und asiatisdien Wildarten als Ergebnis jalirtausendjahriger menschlicher Auslese. als auch die aus westlichen Landern konimenden Gíirtner. die quantitativ und qualitativ geprüfte lokale und importierte Sortén anboten. als ertragreiciie Obstgarten ani Fürstenhof und in der Umgebung von Klöstern und Gutshöfen geschaffen wurden. Ein relatives Aufblülien wurde in der Zeit der Unabhiingigkeit des Siebenbürgischen Fürstentunis erreicht (17. Die zahlreichen edlen Zuchtfomien. Der vielversprechende Fortschritt wurde dauerhaft durch die tiefgreifenden Uniorganisieaingen der sozial-ökonomischen Struktur nach der Einverleibung des Fürstentunis in die habsburgische Monarchia (1690) gebremst.und Züchtungsarbeit ab. blieb jedoch iokal beschrankt. Es ist vielleicht von Bedeutung zu ei'wahnen. aber auch eine unversiegbare Quelle für die Folklóré darstellte. Besondere Kapitel der Arbeit behandeln 23 Sortén CJypen) von Walnussbaunien. die in den heutigen Arbeiten nur selten angewandt wird. ein Empfinden und Erieben des Schönen. sondern auch eine sichere Beschaftigung für eine stabilé Lebensart. 12 Sortén von Edelkastanien . Jahrhundert). Die Walnuss und die Edelkastanie sind einiieimisciie Ptlanzenarten Siebenbürgens. In dieser Hinsicht war der Beitrag der sachsischen Mitbürger zwar bedeutender. Die angebaute Birne iPyriis conininiiis L. Einen bedeutenden Beitrag zu diesen Fortschritt hatten sowoiil die einheimischen Gelehrten. rentableren Sortén möglich. eine Methode. Dank dieser überaus seltenen Übereinstimmung vermittelt die Arbeit Alté Bimsorten und andere Fríichte aus Siebenbürgen aulSer einer Fachinfomiation auch eine künstlerische Freudé. Eine ihrer Folgen war ein massiver und unkontroUierter Import von nicht an die lokálén pedoklimatisciien Bedingungen angepasster westeuropaischer Sortén und gleichzeitig damit ein Rückgang der autochthonen Varietiiten bzw. Seine Anfange in Siebenbürgen sind der ciiristliciien Kirche zu verdanken. Daneben blühte auch der líindliche Obstbau auf. die bewegte Entwicklungsgesciiiciite des Obstanbaues in Siebenbürgen skizzenhaft zu unireissen. Jahriiunderts erschienen auch in Siebenbürgen die ersten Handelsbaumschulen. die nicht nur fortgeschrittenes Fachwissen und Erfahrung niitbrachten. der bereits angepassten Sortén. dass die kurze typisierte Beschreibung der Sortén durch authentisch künstlerisch gestaltete Malereien und Graphiken attestiert wird. die durch die nacli Siebenbürgen eingeiadenen Mönche und Pfarriierren nicht nur eine neue Religion und eine l'riedfertige Morál aus iliren Herkunftslandern niitbrachten. Der polypliyletische Urspmng der Birne war die treibende Kiall für die ertragreiciie Variabilitiit und für die Zücinung einer grofíen von Sortén. die sogar in den Dimensionen genau den konkréten Vorlagen entsprechen.und 3 Speieding-Typen. die sich an europaischen Universitaten weiterbilden konnten. Der Beschreibung der untersuchten Sortén wird eine kurze sozial-ökononiische Darstellung vorangestellt. sondern auch Ausgangsmaterial für die Züchtung ini Obstbau. Die Entwicklung eines friedfertigen produktíven Haushaltes wurde oft durch die auch für Obstgiirten unerbittlichen Kriege unterbrochen. der spontán standig lokale Sortén und Typen züchtete und dadurch den niateriellen und astiietische Wohlstand und das Wohlbefinden beeinílusste. sind im Fachwerk „Poniologia Ronianiei" ausfülirlich beschrieben.

korabeli leírások (krónikák) gyáimölcsismereti adatai A gyümölcsök jelentősége a földrajzi helynévadásban A körtefajták keletkezésének kezdetei Az oltás jelentősége a gyümölcsészet kibontakozásában A gyümölcstermesztés helyzete (különös tekintettel a körtére) a középkori magyar állam szétszakítása után (Mohács.. \hMr 5 •. 2001-2004) Nemesített körtefajták II. 7 7 7 9 17 19 21 24 28 28 29 30 32 33 35 37 40 44 47 47 49 55 61 61 63 68 69 84 95 98 98 140 206 209 249 249 250 253 327 r . 1526-[Nagy] Majtény. A dió A dió eredete és elterjedése A dió ismeretének kezdetei a magyarság körében A dió növénytani jellegei .Tartalom Előszó I.. A körte Körtefás táj A vad körtefajok és természetes előfordulásaik A termesztett körte vad ősei A termesztett körte származásának földrajzi körzetei A körtetermesztés kezdetei A körtetermesztés európai múltjából A középkori (500-1500) körtetermesztés és jelentősége a későbbi kertészkedésre Európában A magyarság körteismerete Az őshazában Levédiában és Etelközben A Kárpát-medencében (895) A magyarság keresztyén hitre térítésének jelentősége a termelőgazdálkodás kibontakoztatásában Oklevelek. 1711) A rendszeres magyar kerti gyümölcstermesztés megalapozódása A magyar természetismereti irodalom kialakulása A sárospataki kertészet és annak országos kihatása A pozsonyi érseki kert A gyümölcsészet helyzete Erdély Habsburg-hatalmi közösségbe kényszerítése után A termelőgazdálkodás keretei (társadalmi feltételei) A csemetekertek (faiskolák) meghonosodása Régi erdélyi gyümölcsfajták csemetekertje A korszem gyümölcstermesztés kibontakozása A körtefajták tanulmányozásának és leírásának módszerei A körtefajták rendszerezése A tanulmányozott körtefajták Gömbölyded alaktípusú körtefajták Hosszúkás alaktípusú körtefajták A terepkutatások idején a termesztők által közölt körtefajták és körtefajia nevek (1951-1957.

A dió fajla.300 303 310 324 325 328 . tárgy és helynév mutató Soiuri strábune de pere ^i alté l'ructe din Ardeal Allé Birnensorten und andere Früchle aus Siebenbürgen 255 258 260 279 279 279 281 284 287 288 288 289 289 291 295 295 297 300 . elterjedése. őshonossága Kultúrtönénete Nö\'én)lana Fajtaváltozataí Nemesítése Típusai Nagybányai típus Miszlótlalusi típus Magyarberkeszi típus IV. A szelídgeszienye Múltja ' Törzsfejlődése. A berkenye Története Növénytana G>aimölcsészeti jelentősége Tanulmányozott erdélyi berkenyék Irodalom Név-.és típusjellesei A dió rendszerezése Tanulmányozóit diól'ajták (tájtípusok) III.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->