YTONG Tegla Epitoanyag Tanacsado

Építőanyag-tanácsadó

A minőséggel építési költséget
takarít meg.
Aki a minőségre épít, az jól vá-
laszt. Minőségi építőanyagokkal
értékálló, igényes házat épít het.
Mindezek eléréséhez az építő-
anyag és az alkalmazni kívánt
építési rendszer kiválasz tásánál a
következőkre figyeljen:
1. Minél egyszerűbben és
gyorsabban beépít he tő a
kiválasztott építőanyag,
annál alkalma sabb a „házi-
lagos” építkezésre, így saját
munká jával, avagy a barátok,
szomszédok segítségé vel
pénzt takaríthat meg. Azok az
építőanya gok, építési eljárá-
sok, amelyek nagy gépeket
vagy speciális szakembere-
ket igényelnek, lényegesen
drágábbak.
2. Minél kedvezőbbek a kivá-
lasztott építőanyag épület-
fizikai és építéstechnológiai
tulajdonságai, annál több
kiegészítő szerkezet, mun-
ka és anyag ta karítható
meg. Ha olyan építőanyagot
választunk, mely megfelelő
teherbírás mellett biztosítja
a hőtechnikai, zaj- és tűz-
védelmi elvárásokat, drága,
utólagos megoldásokat
kerülhetünk el.
A minőség hosszú távon
kifizetődik.
A tervezéskor, anyagválasztáskor
gondoljon az építkezést köve-
tő időkre is. A minőségi, tartós
épí tőanyag feleslegessé teheti a
drága felújítási munkákat, ezáltal
csökkenthetők a fenntartási költ-
ségek. A jó hőszigeteléssel fűtési
költséget takaríthat meg, a jó tűz-
védelem pedig garantálja Önnek
otthona biztonságát – generáció-
kon keresztül.
A minőség emeli háza értékét.
Egy ház értéke nagy mértékben
függ a be épí tett anyagtól. A mi-
nőségi építőanyag alkal ma zása a
legjobb garancia arra, hogy házá-
nak értéke az idő előrehaladtával
növekedjék.
A „beépített” minőség azonban
nemcsak anyagi értelemben kifi-
zetődő – kellemes lakó környezetet
biztosít, emelve Ön és családja
komfortérzetét, ami pedig megfi-
zethetetlen.
Az építőipari minőség az építőanyagok
kiválasztásánál kezdődik
GB
NL
DK
B
F
E
CH
D
CZ
PL
A
SLO
HR
I
SK
HU
YU
KOS
BG
RU
RO
CHN
Aki álmai házát akarja
felépíteni, számos kérdésben
kény szerül döntésre.
Az egyik legfontosabb kérdés
ezek közül:
a megfelelő építőanyag,
építési rendszer kiválasztása.
2
Az YTONG falazóelemek
ismertetőjegyei
Általános építőanyag
Anyagszerkezetéből adódóan széles-
körű felhasználást tesz lehetővé.
Hőszigetelés
Az Ön háza kiegészítő hőszigete-
lés nélkül is megfelel a szigorú
hőtechnikai követelményeknek.
Ezáltal nemcsak energiát takarít meg,
hanem a környezetvédelem érdekeit
is szem előtt tartja.
Komfortérzet
A pórusbeton klímaszabályzó tulaj-
donsága otthonának egészséges,
kellemes belső klímáját, egyszóval jó
komfortérzetet biztosít.
Zajvédelem
Az utcáról behallatszó zaj, vagy a
szomszédban szóló zene mindenkit
zavar. Az YTONG megteremti Önnek a
nyugodt, csendes otthon biztonságát.
Tűzvédelem
Az YTONG kizárólag ásványi alapanya-
gokat tartalmaz, ezért nem éghető.
Megmunkálás
A könnyű, gyors megmunkálás lehe-
tővé teszi az építési idő lerövidítését,
a költségek csökkentését, a szerke-
zetépítés minőségének javítását.
Nyomószilárdság
Stabil, masszív házat építeni értékál-
ló befektetés. Az YTONG épületek a
biztonságot nyújtják Önnek.
Környezetvédelem
A természetes alapanyagok, az ala-
csony előállítási energia szükséglet, a
szinte hulladék nélküli gyártás és fel-
használás mind a természeti környezet
terhelésének csökkentését jelenti.
Területnyereség
Az YTONG-gal nagyobb hasznos teret
alakíthat ki ugyanakkora beépített
helyen.
Súly, önsúly
Az YTONG elemek kevésbé terhelik
meg a már meglévő tartószerkezetet.
Időjárásállóság
Az YTONG használatával megelőzhetők
az építkezés során keletkező károk.
Fajlagos építési költség
Az építkezés megkezdése előtt készít-
sen körültekintő költségvetést!
Minőség
Az YTONG termékek minőségét
a folyamatos és szigorú minőség-
ellenőrzések szavatolják.
Különféle építőanyagok, illetve az azokból megépített épületek
összehasonlításakor a következő szempontokat vegye figyelembe:
3
A mérlegelés kifizetődik.
Ügyeljen arra, hogy az építőipari
termékek összehasonlíthatóak
legyenek! A leggyakrabban ott le-
het a döntést elhibázni, hogy nem
fordítanak kellő gondot az egyes
építőanyagok, építési rendszerek
valós tulajdonságainak megisme-
résére, vagy egymástól távol eső
műszaki teljesítményű termékeket
hasonlítanak össze. Ez minden-
képpen nagy
kockázat, ami gondos mérlege-
léssel elkerülhető! A következő
oldalakon összefoglalva, könnyen
érthető és áttekinthető formá-
ban megadjuk azokat az általunk
fontosnak tartott szempontokat,
amelyek segítenek Önnek a helyes
választásban. Természetesen örü-
lünk, ha végül az YTONG mellett
dönt, hisz a felsorolt ismertető-
jegyek is azt bizonyítják, hogy az
YTONG egy kiváló építőanyag.
Hogyan találhat rá a megfelelő
építőanyagra?
A választék nagy, aki tájékozódni próbál, gyakran ellentmondásos információkkal,
vagy számára ért he tetlen építőipari szakzsargonnal találkozik.
Ezzel a kiadvánnyal szeretnénk Önnek segítséget nyújtani.
4
A gondos tájékozódás nem kerül
semmibe.
Győződjön meg erről személye-
sen. Alkossa meg magának az
ideális építőanyagról szólóképet,
és azt vesse össze az YTONG tu-
lajdonságaival. Szakértőink akár
személyesen is – szívesen adnak
Önnek tanácsot.
Minőséget építeni,
s egyben pénzt
megtakarítani:
megmutatjuk Önnek
hogyan lehetséges.
5
Az YTONG jó hőszigetelő.
Ennek alapja különleges anyag-
szerkezete. Minden YTONG elem-
nek millió apró, zárt légpórusa
van. Mivel a bezárt, nyugvó levegő
kiváló hőszigetelő tulajdonságú,
ezek a légkamrák természetüknél
fogva optimális hőszigetelő érté-
ket, illetve jó hőszigetelő képes-
séget biztosítanak.
Az YTONG-gal anyagot
és munkát takarít meg.
Az optimális hőszigeteléssel
az YTONG csök kenti az építési
költségeket is. Annak érdekében,
hogy elérje az optimális hőszige-
telést, elegendő egy egyrétegű 30
cm vastagságú YTONG fal is.
Figyeljen az építőanyag
hőszigetelő képességére!
A külön rétegként felvitt hőszi-
getelő anyagokat több munkával
kell felragasztani, illetve mecha-
nikusan rögzíteni. Kellő gondos-
ság hiányában gyakran hőhidak
keletkezhetnek, a többletköltsé-
gekről nem is beszélve. Az YTONG
esetében mindez szükségtelen.
Egyéb építőanyagok: kétrétegű építési mód,
plusz kiegészítő hőszigetelő anyag
YTONG: egyrétegű építési mód,
a hőszigetelést is magában foglalja
Jó hőszigeteléssel megtakaríthatja
fűtési költségeit
Az YTONG magában foglalja a hőszigetelést.
Az YTONG-gal
egyszerűen takaríthat
meg fűtési költséget,
mert az már
anyagszerkezeténél
fogva kiváló
hőszigetelést nyújt.
6
A megfelelő beltéri klíma jó
komfortérzetet biztosít.
Erről az YTONG gondoskodik.
A jó közérzethez
hozzátartozik a kellemes
szobahőmérséklet.
A jó hőszigetelő és
nedvességszabályozó
képességgel rendelkező
építőanyagok egész
éven át biztosítják a ház
optimális hőmérsékletét.
Az, hogy Ön jól érzi magát a házá-
ban, alap vetően a szobában uralko-
dó léghőmérséklettől, illetve a falak
felületének hőmérsékletétől függ.
Ebben is a falazóanyag az egyik fő
meghatáro zó. Azok az anyagok a
legjobbak, amelyek egyben nedves-
ségszabályzók és hőszigetelők is.
A jó hőérzet:
A kellemes hőérzet meghatáro-
zója a hőszige telés. A jó határoló
szerkezet nemcsak arról gondos-
kodik, hogy télen jó meleg legyen
bent, hőtároló és hőfokcsillapítási
képessége azt is biztosítja, hogy a
nyári hőség kint rekedjen.
Így egész éven át biztosított a kel-
lemes szobahőmérséklet.
A rossz hőszigetelés és hőtárolás
nyáron a belső tér túlmelegedé-
sét, télen pedig a falak kihűlését
okozhatja.
1. Jobb klíma az egész házban.
Az YTONG kiváló hőszigetelő
képességgel rendelkezik, így
egyenletes, kellemes hőmérsék-
letet biztosít a pincétől a padlá-
sig, a kinti időjárási viszonyoktól
függetlenül.
2. Több védelem a háznak és
lakójának.
A kitűnő hőszigetelő képességnek
köszönhetően a falak magas felü-
leti hőmérséklettel rendelkeznek,
így a rossz hőszigetelésű építő-
anyagokkal ellentétben, a belső
térben keletkező pára nem csapód-
hat le a falakon. Ezáltal a fal meg-
őrzi eredeti minőségét, és megóvja
Ön és családja egészségét.
Tél:
A hideg odakint
marad.
Nyár:
Megvéd
a melegtől.
A

m
e
l
e
g

i
d
e
b
e
n
n

m
a
r
a
d
.
H
ű
v
ö
s

m
a
r
a
d

a

s
z
o
b
a
.
Az YTONG többet nyújt:
7
A jó zajvédelem jobb
életminőséget biztosít.
Az YTONG megéri a pénzét.
Egy nyugodt házban nemcsak kelle-
mesebb élni, hanem a nyugalom
házának értékét is növeli.
Ami a hangszigetelésnél számít:
Az építőanyagok, épületszerkezetek
megkívánt hangszigetési értékeit
szabványok rögzítik. Azonos felü-
lettömegű falak esetén a pórus-
beton falak rendre 2–4 dB-lel jobb
valós léghanggátlást mutatnak,
mint ami számítás alapján elvár-
ható volna. Ennek oka, hogy a po-
rózus szerkezet belső csillapítást
biztosít. (A németországi zajvédel-
mi szabvány ezt a tulajdonságot
+2dB bónusz formájában ismeri el.)
Miért szólnak a számok az YTONG
mellett:
Ha YTONG falazóelemet használ,
nem kell külön zajvédelemre
költenie, mivel az YTONG-nál ez a
tulajdonság garantált, ezt függet-
len mérések is bizonyítják. Egyes
építőanyagoknál a zajvédelmet
utólagosan kell megoldani.
Az YTONG jó
hangszigetelést biztosít
anélkül, hogy Ön ezért
külön fizetne.
bónusz 2 dB
52
50
48
46
44
42
40
Felülethez viszonyított tömeg [kg/m
2
]
L
é
g
h
a
n
g
g
á
t
l
á
s
i

s
z
á
m

[
d
B
]
100 150 200 250 300 350 400
Hangvédelmi értékek – összehasonlítás
■ Nagy lyukú tégla ■ Pórusbeton DIN 4109 Bbl. 1 Pórusbeton bónusz
A grafikon németországi mérések alapján készült
8
Biztonság a tűzzel szemben.
Erre az YTONG a garancia.
Pórusbeton
Tégla
A tűzállóság életet menthet.
Biztosítsa háza garantált
tűzvédelmét YTONG-gal,
többletköltségek nélkül.
Tűzvédelem – megtakarítás
az YTONG-gal.
Beépítési hely szerint a falnak
különféle tűzvédelmi előírásoknak
kell megfelelnie. A cél, hogy ezeket
a követelményeket minél gazdasá-
gosabban teljesítsük. Ezért Önnek
olyan építőanyagot kell választania,
amely már vékony fal esetén is
magas tűzvédelmet biztosít. Így
anyagot takarít meg, és teret nyer.
Miért előnyös a tűzvédelem
YTONG-gal?
Az YTONG tisztán ásványi eredetű
anyag, ezáltal nem éghető, ezért
a viszonylag vékony fal is eleget
tesz a legmagasabb tűzvédelmi
követel ményeknek is. Egy 30 cm-es
YTONG fal tűzálló sági határértéke
4 óra. Ez Önnek és családjának
garantált biztonságot nyújt anélkül,
hogy növelné az építési költséget.
Szükséges falvastagság
a tűzvédelmi osztály szerint – összehasonlítás
30
60
90
120
150
180
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Vatagság (mm)
T
ű
z
á
l
l
ó
s
á
g
i

h
a
t
á
r
é
r
t
é
k

(
p
e
r
c
)
9
Saját kézzel is megvalósíthatja
álmai házát…
Az YTONG-gal az építkezés rendkívül gyors.
25 cm
2
0

c
m
3
0
c
m
3
8
c
m
2
3
,
8

c
m
60 cm
0,54 ó/m
2
Korszerű N+F tégla
hőszigetelő falazóhabarccsal
YTONG NF+GT
vékonyágyazatú falazóhabar-
ccsal
Beépítési idő mezőfalazás esetén
és megfogóhoronnyal (GT) is ké-
szül. Így még a gyakor latlan ember
is – kis odafigyeléssel – tökéletes
falat építhet.
3. Az YTONG-falazóelem pontosan
illeszthető.
Minden blokk egyforma méretű, így
már 2-3 mm vastag habarcsréteg
is elegendő a falazáshoz. A nútfé-
deres kialakítás esetén nem kell
az állófugákat habarccsal kitöl-
teni. Így munkát takaríthat meg,
nem képződnek hőhidak, tovább
csökken a falazóhabarcs-felhasz-
nálás és majdnem fugamentes
falazatot kap. Más építőanyagoknál
a vastag habarcs fuga miatt hőhidak
keletkezhetnek, amely a teljes fal
hőszigetelését csökkenti.
4. Az YTONG a teljes szerkezet
építésére alkalmas. Az YTONG-nál
komplett építési rendszert talál.
A rendszer minden eleme töké-
letesen illeszke dik egymáshoz,
hogy Ön az egész szerkezet építést
problémamentesen készíthesse el.
Így időt, munkadíjat takaríthat meg
az építkezés során és elkerülhet
minden olyan problémát, amely kü-
lönböző anyagok kombinációjából,
összeépítéséből adódhat.
5. Az YTONG könnyen meg-
munkálható.
Az YTONG könnyen fűrészel-
hető, fúrható, marható és
szegezhető. Így egyszerű a
különféle illesztődarabok, pro-
filozott elemek készítése. Nem
kell előkészítenie a kapcsoló-
dobozok, a vezetékek helyét,
hanem egysze rűen utólag
befúrhatja, vagy bemarhatja
ezeket a kész falba.
Az YTONG munkát takarít
meg a szerkezetkész
építkezésnél:
1. Az YTONG könnyű.
Minél nagyobb a falazóelem, annál
gyorsab -ban nő a fal. Az YTONG-gal
viszonylag nagy elemekkel dolgoz-
hat, így gyorsabb a falazás, rövidebb
lesz az építési idő.
A 60×30×20 cm-es YTONG falazó-
elem súlya például csak 25,2 kg.
2. Az YTONG formája.
A könnyű elhelyezés érdekében az
YTONG falazóelem nútféderrel (NF)
Az YTONG-gal az
építkezés különösen
könnyű, hisz a meg-
munkálás annyira
egyszerű, hogy nincs
szüksége segítségre.
0,87 ó/m
2
10
Saját kézzel megvalósíthatja
álmai házát…
Az YTONG-gal könnyű az építkezés:
1. Az YTONG-gal megtakaríthatja
a szigetelőanyagot.
Valamennyi YTONG fal a háznak jó
hő-, hangszigetelést és optimális
tűzvédelmet biztosít. A falazáskor
további szigetelőanyag használata
feleslegessé válik.
2. Az YTONG fal felülete.
Az elemek nagy méretpontos-
ságának kö szönhetően a falazat
felületét könnyű síkban tartani.
Ezáltal a falazást követő befejező
munkálatok pl. vakolás, csempézés
anyagtakarékosan készíthetők el.
3. A nyers YTONG falfelület
közvetlenül alkalmas további
munká latokra:
A vakolatot, csempét, vagy
a burkolatot köz vetlenül
felhordhatja a falra. Szegek
be verése, fúrás vagy csiszo-
lás lehetséges anélkül, hogy
a fal károsodna. A tömör
YTONG építőanyagba különféle
dübelekkel problémamen-
tesen erő síthetők a nagyobb
terhek is.
Más építőanyagok felhasználá-
sa – összehasonlítás.
Az YTONG építési rendszerének
használata kor kevesebb a speci-
ális tudnivaló, egy szerű az építési
technológia. Más építőanyagok
beépítése esetenként több gya-
korlatot és tudást igényel. Üreges
falazó elemek feldolgozásánál több
dolgot is figye lembe kell venni
– az üregeket a födém rábetono-
zása előtt célszerű hőszigetelő
habarcsréteggel bezárni, különben
a beton behatolhat az üregek-
be, s hőhidak kelet kez hetnek a
falban. A falazóelemek szokásos
3-5 mm-es méretpontossága meg-
nehezíti a valódi, zárt fugaképzést
az állóhézagoknál. Az 5 mm-t
meghaladó méretű üres állóhéza-
gok jelentősen képesek ron tani a
falazat teljesítő képességét vala-
mennyi lényeges kategó riában – a
hő szigetelés, a teherbírás, a zaj-
és tűz védelem terén.
A saját építkezés kifizetődik!
YTONG-gal mindenki elkezdhet építkezni. Még a gyakorlatlan ember is gyorsan be dolgozhatja magát, azonban
feltétlenül kérje ki szakember véleményét! Az YTONG munka társa – igény esetén – a helyszínen tanácsokat ad
és gyakorlati segítséget nyújt. Annak érdekében, hogy még könnyebbé tegyük a dolgát, egyszerűen alkalmazható
szerszámokat ajánlunk, így megtakaríthatja a költséges felszereléseket.
11
Az YTONG tömör és hőszigetelő.
Tömör, homogén építőanyag lévén
az YTONG hőszigetelő képessége
nagy, mégis relatíve nagy teher-
bírással rendelkezik. Akár 6 eme-
letes házat is építhet belőle külön
kiegészítő megerősítés (pl. vas-
beton pillér) nélkül, mégsem kell
lemondani a jó hőszi getelésről.
Az YTONG az optimális megoldást
nyújtja az Ön számára.
Az YTONG falazóelem több szilárd-
sági osztályban áll rendelkezésre,
ezáltal biztosított az optimális
nyomószilárdsági, hőszigetelé-
si és falvastagsági érték a ház
valamennyi pontján. Legyen szó
akár egy nagy terhelésű középső
pincefalról, akár egy kevéssé
terhelt tetőtéri oromfalról.
Az YTONG alkalmazásával
tiszta szerkezeti rendszert
hozhat létre.
A teljes szerkezetkész épület
minden részét ugyanabból
az építőanyagból valósíthatja
meg. Ez megkönnyíti a be-
építést, szükségtelenné teszi
a pótlólagos szerkezeteket,
továbbá nem fordulhat elő
anyagkeveredés.
Értékálló befektetés
Az YTONG optimális nyomószilárdsággal rendelkezik.
➧ ➧
36 t
100 cm
3
0
c
m
Példa: Vékonyágyazatú falazóhabarcsba rakott P4 szilárdsági osztá-
lyú 30 cm vastag YTONG falazóelemből készült fal nyomószilárdsága
mintegy 36 t/fm. Ez azt jelenti, hogy a fal törés nélkül kb. 36 autó
terhét 1 fm-en képes hordani.
Vizsgálja meg a méret-
pontosságot!
A méretpontosság azt jelenti,
hogy az adott elem valós mérete
mennyire tér el a kata lógusban
megadott mérettől. Az YTONG kb.
1 – 1,5 mm-es méretpontosságot
garantál, amely lehetővé teszi
a vékony habarcs réteggel, az 5,
illetve 2–3 mm-es fuga vastag-
sággal történő falazást. Így javul
a fal teher bírása és hőszigetelése
is. Ilyen kiemelkedő méretpontos-
sággal nem rendelkező építő-
anyagok esetén a falazást vastag
habarcsággyal kell kiegyenlíteni.
Ezáltal romolhat a falazat hő-
szigetelő képessége és csökken-
het a teher bírása is.
12
A környezetkímélő építőanyagoké a jövő.
Az YTONG környezetbarát.
Előreláthatóan a törvényes
környezetvédelmi szabványok a
jövőben még szigorúbbak lesznek.
Az környezetkímélő építkezés ma
már több mint pusztán felelősség
kérdése.
Az YTONG természetes
alapanyagokból áll.
Az YTONG alap anyagai: mész,
homok, cement és víz, ezen kívül
csekély men nyiségű alumínium
(0,1%).
A gyártási folyamat nem tartalmaz
kémiailag lebomló, kiégő, vagy
eltávozó pórusképző anyagokat. Az
YTONG gyártása is környezet barát:
a blokkok szilárdítása más gyártá-
si el járásoknál jelentősen keve-
sebb energiát igé nyel. Az YTONG
az egy m
3
termék előállítá -
sához felhasznált úgynevezett
primer energia felhasználásban
az előkelő 3. helyen áll a kézi
vetésű vályogtéglák és az azo-
nos alapanya gok ból préseléssel,
gőzérleléssel készülő mészhomok
falazóelemek után.
Az YTONG-gal egyszerű
az építkezés.
Az YTONG-gal dolgozni rendkívül
egyszerű. Alkalmazásánál nem
szabadulnak fel mérgező-, illetve
gáznemű anyagok. Ez természete-
sen érvényes a kész házra is.
Az YTONG több generáción
keresztül szolgál.
A tisztán ásványi eredetű YTONG
nem megy tönkre és nem támad-
ják meg a rovarok, rág csálók.
Ennek köszönhetően az YTONG
rendkívül hosszú élettartamú
építőanyag, mivel pórusvázát egy
természetes kalcium-hidroszilikát,
az ásványi TOBERMORIT alkotja.
Ezzel Ön megtakarítja a későb-
bi, utólagos felújítási és javítási
költségeket!
Y
T
0
Ñ
0

¦
~
¦
~
.
o
e
¦
e
:
.
R

=

/
O
O

¦
q
/
:
´
\
~
.
¦
e
:
~
:
i
~
¦
.
R

=

8
O
O

¦
q
/
:
´
M
e
s
.
¦
o
:
o
¦

l
e
q
¦
~
.
R

=

1
/
O
O

¦
q
/
:
´
T
o
:
o
:

l
e
q
¦
~
.
R

=

1
2
O
O

¦
q
/
:
´
D
e
l
o
:
.
R

=

2
´
O
O

¦
q
/
:
´
kWblm
3
1000
800
ó00
ó00
200
0
1 m
3
építőanyag gyártásához felhasznált energia
Az YTONG-gal háza a jövőbeni
minőségi követelményeknek is
megfelel és megtartja értékét.
13
Nyerjen hasznos teret!
Az YTONG-gal nagyobb életteret kap.
A ház tervezése, építése során
az egyik legjobb gazdaságos-
sági mutató a beépített terület
(külső épületméret) és a kiala-
kuló hasznos alapterület ará-
nya. Természetesen az a gaz da-
ságosabb, ha az eladható, avagy
bérbeadható, illetve lakható
hasznos tér növekszik a szerkeze-
tek (fő és válaszfalak) által elfog-
lalt terület ellenében. Az YTONG
építési rendszer falazóelemeivel a
külső határoló falakon bizonyosan,
eseten ként a belső teherhordó
falakon is kb. 8 cm falvastagság
megtakarítható – azonos mű-
szaki tartalom, vagyis megfelelő
teherbírás és azonos hőszigetelő
képesség mellett.
Ez egy átlagos, mintegy 50 folyó-
méter főfalat tartalmazó épület
esetén (80-100 m
2
beépített
terület) 50 m x 0,08 m = 4,0 m
2

nyereséget jelent szintenként! Az
előző fejezetben idézett 5 szintes
házon ez 20 m2-t tesz ki. A mai m
2

Az YTONG falazóelemeivel
nagyobb hasznos teret
alakíthat ki ugyanakkora
beépített területen.
38 cm vastag vázkerámia falazattal 30 cm vastag YTONG falazattal
+4%
14
Tartószerkezetek terhelhetősége
YTONG-gal könnyedén!
YTONG – pincétől a padlásig.
Sok érv szólhat egy lakás meg-
nagyobbítása mellett és legalább
ennyi érv szól amellett, hogy
ehhez YTONG építőelemeket érde-
mes választani. Az emeletráépíté-
sek esetenként statikai problémát
jelentenek, melyek az YTONG
rendszer elemeivel leküzdhetők,
hiszen ezek az elemek csekény
önsúllyal és megfelelő szilárdság-
gal rendelkeznek.
A toldás, hozzáépítés is könnyen
megvalósítható YTONG-gal. Ehhez
Önnek komp lett építési rendszert
kínálunk, amely felöleli a tartó-
szerkezeti megoldásokat, meg-
oldja a hő-, hang- és tűzvédelmet,
valamint sokféle lehetőséget kínál
a felületképzés és a díszítő mun-
kálatok során.
Ráépítések.
A ráépítések esetén az új fal- és
födémszer kezetek újabb terhelést
jelentenek a meglévő tartószer-
kezeteknek. Ezeknek a szer ke-
zeteknek a teherbírási tartalékai
Végeztessen
számításokat!
A meglévő tartószerkezet álla-
potának ellenőrzésekor minden
esetben vizsgálatokat és számítá-
sokat kell végezni.
korlátozottak, ezért nem mellékes,
hogy az új falak, födémek milyen
önsúlyúak. A csekély önsúly ebben
az esetben előnyt jelent. A nagy
szilárdságú YTONG építőelemek
rendelkeznek ezzel a hasznos tu-
lajdonsággal, könnyedén összeépít-
hetők a meglévő szerkezetekkel
és kevés hulladékkal járó gyors
kivitelezést tesznek lehetővé.
A tető- és födémpallók alkal-
mazásával gyorsan készíthetők
a födémcserék és a ráépítések.
A szerelt jellegű technológia
és a csekély kiegészítő munka
miatt egy munkanap alatt akár
100 m
2
felület is elkészíthető.
Tetőcserék.
Ha egy régi épület eddigi beépí-
tetlen tető terében új lakásokat
szeretne kialakítani, előfordulhat,
hogy egyidejűleg a tetőszerkezet
cseréjét is meg kell oldania. Az
ilyen esetekben nagy probléma
a csekély önsúlyú szerkezet és a
megfelelő hő-, hang- és tűzgátlás
egyidejű biztosítása. Az YTONG
kitűnő megoldásokat kínál tető-
cserékre és a tetőterek utólagos
beépítésére. Emellett a határoló
szerkezetek hő-, hang- és tűzgátló
képessége átlagon felüli marad.
Az YTONG szerkezeti
elemek kevésbé
terhelik a már meglévő
tartószerkezetet.
15
Az épületszerkezet nagy
„ellensége” a víz.
Az YTONG-nak ez nem probléma.
Általában nem akadályozható meg,
hogy a szerkezetkész építmény
az építkezés során nedvességet
kapjon. Az YTONG anyagszerke-
zetében az építés közben bevitt víz
nem okoz problémát. Természe-
tesen – a jó hőszigetelő képesség
megőrzése érdekében – célszerű
védeni a falszerkezeteket a túlzott
nedvesség hatástól.
Az YTONG alkalmazásával
megelőzhetők az építkezés
során keletkező károk.
Az YTONG kevesebb vizet vesz fel,
mint az égetett agyagtermékek,
a kavicsbeton, vagy az adalékos
könnyűbetonok. Ennek köszönhe-
tően a vakolatlan, szerkezetkész
állapotban sem jelent problémát a
hó vagy az eső.
A többi építőanyaghoz hasonlóan
a vízszintes falfelületeket (mellvé-
deket, falegyeneket) takarni kell az
építkezés során. Az YTONG házat
hosszabb időre is vakolatlanul
hagyhatja anélkül, hogy ennek
a minőség látná kárát.
Az YTONG kiegyenlíti
a nedvességet.
Ennek a különleges nedvesség-
gel szembeni viselkedésnek még
egy további előnyös oldala van:
mivel az YTONG kevés vizet szív
fel, az építőanyag a kész házban
nedvességszabályozó szerepet
tölt be. Ez azt jelenti, hogy ha a
helyiségekben nagy a nedvesség-
tartalom, az a pórusokban raktá-
rozódik. Ha a nedvességtartalom
csökken, az YTONG leadja a fel-
vett páratartalmat. Így gondos-
kodik az YTONG a kellemes belső
téri klímáról, és megakadályozza,
hogy a felesleges páratartalom a
falakon kicsapódjon.
Már a munka
megkezdésekor olyan
anyagot válasszon, amely
jól tűri a nedvességet.
Így elkerülheti, hogy
a későbbiekben
drágán oldja meg ezt a
problémát.
Így elkerülheti az
építési károkat:
1. Az építkezés során takarja
le a vízszintes felületeket,
mint pl. falegyen, mellvé-
dek.
2. Olyan építőanyagot válasz-
szon, amely csekély meny-
nyiségű vizet vesz fel. Az
YTONG kiváló nedvességgel
szembeni tulajdonságokkal
rendelkezik, így Önnek azt
a biztosítékot jelenti, hogy
generációk számára jó
minőséget épít.
16
Mindig számoljon előre!
Építkezés előtt készítsen költségvetést!
Készítsen költségvetést!
Amikor a műszaki paramétereket
már sike rült összevetni, nem
maradhat el a pénzügyi értékelés
sem.
A lényeg ebben a döntésben nem
egyszerűen az ár, hanem meg
kell vizsgálni az elkészült, tech-
nikailag egyenértékű falszerke-
zetek, építési rendszerek fajlagos
bekerülési költségeit is.
Nemcsak azt kell figyelembe ven-
nie, mennyibe kerül 1 m
2
nyers
falazathoz szükséges anyag, ha-
nem mennyibe kerül ez a falazat
vakol tan, a szükséges kiegészítő
szigeteléssel együtt.
Az alábbi felsorolásban 1 m
2
el-
készült fal szer kezetre vetítve se-
gítünk végighaladni egy komplett
költségelemzésen. Nagyobb be ru-
há zás esetén azonban érdemes
komp lett árazatlan költségvetés-
sel neki fogni az elemzésnek:
A falazat
kicserélhetetlen!
A falazat a kész ház költségé nek
mintegy 4-5%-át teszi ki, viszont
ez az egyik elem, amit nem lehet
kicserélni! Gondolja meg, miért
épp azon spórolna, ami kicserél-
hetetlen!
Falazóelem az építési helyre leszállítva
Törési veszteség (%)
Egy m
2
falazat felfalazásásnak munkadíja
Egy m
2
szerkezetkész fal ára
=
Beltéri vakolás anyagszükséglete
Beltéri vakolás munkadíja
Homlokzati vakolás anyagszükséglete
Homlokzati vakolás munkadíja
Egy m
2
„kulcsrakész ” fal ára
=
17
Mindent a minőségért!
Az YTONG Minőségi Programja.
Az YTONG építési rendszer gyár-
tása három lépcsős ellenőrzés
mellett zajlik.
Az első lépcsőfok a teljes cég
rendszerének ellenőrzése. Ennek
garanciája a tanúsított és állandó-
an működtetett ISO 9001:2000 sze-
rinti minőségbiztosítási rendszer.
A második lépcső a német-
országi Brück és Emstalban
található fejlesztési és vizsgáló-
intézetek – eseti ellenőrzésekkel
kiegészített – rendszeres kontroll
tevékenysége. A fejlesztési inté-
zetek a pórusbeton gyártásának
egyik nemzetközi „fellegvárai”.
Ők látják el valamennyi YTONG
gyár minőségellenőrzési és fej-
lesztési feladatait.
A harmadik lépcsőfok a függet-
len minősítés és engedélyezés,
melyről Magyarországon az ÉMI
Kht. gondoskodik. Rendszeres
utóellenőrzéseikről jegyzőköny-
vek készülnek, valamennyi - az
építőipari felhasználás szempont-
jából lényeges - tulajdonságokat
szigorú korlátok között tartanak.
Ez a háromszoros minőségi
kontroll jellemzi az YTONG építési
rendszerét.
YTONG – biztonság felsőfokon.
Tõbb m
int 70 év
Ì50 º001:2000
M
a
g
ya
r t e
r m
é
k
Ellenôrzõtt m
inôség
18
Az YTONG megkönnyíti a választást.
Az alábbi felsorolásban újra
megtalálja a helyes építőanyag
kiválasztás fontos szempontjait.
Vigye magával, amikor az építész-
nél vagy az építőanyag szakkeres-
kedésben érdeklődik. Elemezzen
minden pontot, így világos képet
alkothat bármely építőanyagról.
1. Hőszigetelés
– Milyen az anyag hőszigetelő
képessége?
– Milyen falvastagság szükséges
az Ön által igényelt hőszigetelé-
sű falhoz?
– Szükséges-e kiegészítő hőszi-
getelés?
2. Nyomószilárdság, teherbírás
– Mennyire teherbíró az anyag?
– A ház minden fala megépíthető-e
az anyagból?
– Szükséges-e kiegészítő szer-
kezet?
– Mekkora az elemek méretpon-
tossága?
3. Szerkezeti terület kontra
hasznos terület
– Mennyi ez az arány az egyes épí-
tőanyagoknál?
– Mekkora nyereséget jelent, ha Ön
a jobb arány mellett dönt?
4. Súly, önsúly
– Mennyi az egyes elemek térfo-
gatsúlya?
– Mennyi az összes szállítási,
beépítési súly?
5. Megmunkálhatóság
– Milyen méretűek az egyes
elemek?
– Milyen nehezek?
– Alkalmas-e az anyag házilagos
kivitelezésre?
– Biztosít-e a gyártó helyszíni
tanácsadást?
– Könnyű az anyaggal dolgozni?
– Lehet a falra közvetlenül csem-
pézni, szigetelni?
6. Időjárásállóság
– Fagyveszély okoz-e károsodást
az anyagban?
– Van-e az anyagnak légnedves-
ség szabályzó képessége?
– Lélegzőképes-e a falazat?
7. Terek belső légállapota, felületi
hőmérsékletek
– Van-e tapasztalat a belső terek
hőérzeti viselkedéséről?
– Milyen a határoló felületek
hőmérséklete – azonos külső-
belső viszonyok mellett?
8. Hangszigetelés
– Elegendő-e az adott anyag zaj-
védő képessége az Ön igényei-
nek kielégítéséhez?
– Szükséges-e kiegészítő szerkeze-
tek alkal -ma zása a valós lég hang-
gátlási elvárás teljesítéséhez?
9. Tűzvédelem
– Éghető az anyag?
– Milyen falvastagságra van szük-
ség egy meghatározott tűzálló-
sági osztályhoz?
– Szükséges-e pótlólagos tűzvé-
delem?
10. Környezetvédelem
– Környezetbarát-e az anyag?
– Természetes anyagokból áll?
11. Minőségbiztosítás
– Ellenőrzi-e a gyártást független
intézet?
12. Fajlagos építési költség
– Milyen eredményre jutott az ösz-
szehasonlító táblázat alapján?
19
2007. július
Xella Magyarország Kft.
Kereskedelmi Iroda
H-1139 Budapest, Teve u. 41.
Postacím:
H-1384 Budapest, Pf: 787
Tel.: 1 / 237 1180
Fax: 1 / 237 1181
E-mail: xella@t-online.hu
Internet: www.xella.hu
YTONG-Falazóelemgyár
Halmajugra / Gyöngyös
Tel.: 37 / 328 022
Fax: 37 / 328 021
Értékesítés
Tel.: 37 / 328 050
Fax: 37 / 328 055

Az építőipari minőség az építőanyagok kiválasztásánál kezdődik
A minőséggel építési költséget takarít meg. Aki a minőségre épít, az jól választ. Minőségi építőanyagokkal értékálló, igényes házat építhet. Mindezek eléréséhez az építőanyag és az alkalmazni kívánt építési rendszer kiválasztásánál a következőkre figyeljen: 1. Minél egyszerűbben és gyorsabban beépíthető a kiválasztott építőanyag, annál alkalmasabb a „házilagos” építkezésre, így saját munkájával, avagy a barátok, szomszédok segítségével pénzt takaríthat meg. Azok az építőanyagok, építési eljárások, amelyek nagy gépeket vagy speciális szakembereket igényelnek, lényegesen drágábbak. 2. Minél kedvezőbbek a kiválasztott építőanyag épületfizikai és építéstechnológiai tulajdonságai, annál több kiegészítő szerkezet, munka és anyag takarítható meg. Ha olyan építőanyagot választunk, mely megfelelő teherbírás mellett biztosítja a hőtechnikai, zaj- és tűzvédelmi elvárásokat, drága, utólagos megoldásokat kerülhetünk el. A minőség hosszú távon kifizetődik. A tervezéskor, anyagválasztáskor gondoljon az építkezést követő időkre is. A minőségi, tartós építőanyag feleslegessé teheti a drága felújítási munkákat, ezáltal csökkenthetők a fenntartási költségek. A jó hőszigeteléssel fűtési költséget takaríthat meg, a jó tűzvédelem pedig garantálja Önnek otthona biztonságát – generációkon keresztül. A minőség emeli háza értékét. Egy ház értéke nagy mértékben függ a beépített anyagtól. A minőségi építőanyag alkalmazása a legjobb garancia arra, hogy házának értéke az idő előrehaladtával növekedjék. A „beépített” minőség azonban nemcsak anyagi értelemben kifizetődő – kellemes lakókörnyezetet biztosít, emelve Ön és családja komfortérzetét, ami pedig megfizethetetlen.

RU DK

GB

NL B D CZ

PL

SK A F CH SLO HR HU YU KOS RO

I E

BG

Aki álmai házát akarja felépíteni, számos kérdésben kényszerül döntésre. Az egyik legfontosabb kérdés ezek közül: a megfelelő építőanyag, építési rendszer kiválasztása.

CHN

2

Komfortérzet A pórusbeton klímaszabályzó tulajdonsága otthonának egészséges. a szerkezetépítés minőségének javítását. Nyomószilárdság Stabil. gyors megmunkálás lehetővé teszi az építési idő lerövidítését. a szinte hulladék nélküli gyártás és felhasználás mind a természeti környezet terhelésének csökkentését jelenti.Az YTONG falazóelemek ismertetőjegyei Különféle építőanyagok. masszív házat építeni értékálló befektetés. Zajvédelem Az utcáról behallatszó zaj. Tűzvédelem Az YTONG kizárólag ásványi alapanyagokat tartalmaz. önsúly Az YTONG elemek kevésbé terhelik meg a már meglévő tartószerkezetet. Időjárásállóság Az YTONG használatával megelőzhetők az építkezés során keletkező károk. Fajlagos építési költség Az építkezés megkezdése előtt készítsen körültekintő költségvetést! Minőség Az YTONG termékek minőségét a folyamatos és szigorú minőségellenőrzések szavatolják. Területnyereség Az YTONG-gal nagyobb hasznos teret alakíthat ki ugyanakkora beépített helyen. Súly. az alacsony előállítási energiaszükséglet. egyszóval jó komfortérzetet biztosít. csendes otthon biztonságát. Hőszigetelés Az Ön háza kiegészítő hőszigetelés nélkül is megfelel a szigorú hőtechnikai követelményeknek. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek. ezért nem éghető. Megmunkálás A könnyű. vagy a szomszédban szóló zene mindenkit zavar. hanem a környezetvédelem érdekeit is szem előtt tartja. a költségek csökkentését. 3 . Környezetvédelem A természetes alapanyagok. illetve az azokból megépített épületek összehasonlításakor a következő szempontokat vegye figyelembe: Általános építőanyag Anyagszerkezetéből adódóan széleskörű felhasználást tesz lehetővé. kellemes belső klímáját. Ezáltal nemcsak energiát takarít meg. Az YTONG megteremti Önnek a nyugodt.

Ez mindenképpen nagy kockázat. vagy egymástól távol eső műszaki teljesítményű termékeket hasonlítanak össze. hogy nem fordítanak kellő gondot az egyes építőanyagok. ha végül az YTONG mellett dönt. építési rendszerek valós tulajdonságainak megismerésére.Hogyan találhat rá a megfelelő építőanyagra? A választék nagy. ami gondos mérlegeléssel elkerülhető! A következő oldalakon összefoglalva. amelyek segítenek Önnek a helyes választásban. Természetesen örülünk. hisz a felsorolt ismertetőjegyek is azt bizonyítják. Ezzel a kiadvánnyal szeretnénk Önnek segítséget nyújtani. 4 . gyakran ellentmondásos információkkal. A mérlegelés kifizetődik. hogy az építőipari termékek összehasonlíthatóak legyenek! A leggyakrabban ott lehet a döntést elhibázni. aki tájékozódni próbál. Ügyeljen arra. hogy az YTONG egy kiváló építőanyag. vagy számára érthetetlen építőipari szakzsargonnal találkozik. könnyen érthető és áttekinthető formában megadjuk azokat az általunk fontosnak tartott szempontokat.

Minőséget építeni. 5 . és azt vesse össze az YTONG tu- lajdonságaival. Szakértőink akár személyesen is – szívesen adnak Önnek tanácsot.A gondos tájékozódás nem kerül semmibe. Győződjön meg erről személye- sen. Alkossa meg magának az ideális építőanyagról szólóképet. s egyben pénzt megtakarítani: megmutatjuk Önnek hogyan lehetséges.

ezek a légkamrák természetüknél fogva optimális hőszigetelő értéket. Az YTONG esetében mindez szükségtelen. illetve jó hőszigetelő képességet biztosítanak. illetve mechanikusan rögzíteni. Mivel a bezárt. nyugvó levegő kiváló hőszigetelő tulajdonságú. 6 YTONG: egyrétegű építési mód. plusz kiegészítő hőszigetelő anyag Az YTONG-gal egyszerűen takaríthat meg fűtési költséget. Az YTONG jó hőszigetelő. a többletköltségekről nem is beszélve. mert az már anyagszerkezeténél fogva kiváló hőszigetelést nyújt. Az optimális hőszigeteléssel az YTONG csökkenti az építési költségeket is.Jó hőszigeteléssel megtakaríthatja fűtési költségeit Az YTONG magában foglalja a hőszigetelést. Annak érdekében. hogy elérje az optimális hőszigetelést. . Ennek alapja különleges anyagszerkezete. a hőszigetelést is magában foglalja Egyéb építőanyagok: kétrétegű építési mód. elegendő egy egyrétegű 30 cm vastagságú YTONG fal is. zárt légpórusa van. Figyeljen az építőanyag hőszigetelő képességére! A külön rétegként felvitt hőszigetelő anyagokat több munkával kell felragasztani. Az YTONG-gal anyagot és munkát takarít meg. Minden YTONG elemnek millió apró. Kellő gondosság hiányában gyakran hőhidak keletkezhetnek.

7 . Így egész éven át biztosított a kellemes szobahőmérséklet. alapvetően a szobában uralkodó léghőmérséklettől. A meleg idebenn marad. és megóvja Ön és családja egészségét. Ebben is a falazóanyag az egyik fő meghatározó. Azok az anyagok a legjobbak. A jó hőérzet: A kellemes hőérzet meghatározója a hőszigetelés. illetve a falak felületének hőmérsékletétől függ. Hűvös marad a szoba. kellemes hőmérsékletet biztosít a pincétől a padlásig. 2. A jó hőszigetelő és nedvességszabályozó képességgel rendelkező építőanyagok egész éven át biztosítják a ház optimális hőmérsékletét. Tél: A hideg odakint marad. Erről az YTONG gondoskodik. A rossz hőszigetelés és hőtárolás nyáron a belső tér túlmelegedését. hogy Ön jól érzi magát a házában. Ezáltal a fal megőrzi eredeti minőségét. a belső térben keletkező pára nem csapódhat le a falakon. Nyár: Megvéd a melegtől. így egyenletes. A jó közérzethez hozzátartozik a kellemes szobahőmérséklet. Az. Az YTONG többet nyújt: 1.A megfelelő beltéri klíma jó komfortérzetet biztosít. hőtároló és hőfokcsillapítási képessége azt is biztosítja. A jó határoló szerkezet nemcsak arról gondoskodik. télen pedig a falak kihűlését okozhatja. Jobb klíma az egész házban. így a rossz hőszigetelésű építőanyagokkal ellentétben. A kitűnő hőszigetelő képességnek köszönhetően a falak magas felületi hőmérséklettel rendelkeznek. hogy télen jó meleg legyen bent. amelyek egyben nedvességszabályzók és hőszigetelők is. Több védelem a háznak és lakójának. a kinti időjárási viszonyoktól függetlenül. hogy a nyári hőség kint rekedjen. Az YTONG kiváló hőszigetelő képességgel rendelkezik.

1 Pórusbeton bónusz A grafikon németországi mérések alapján készült 8 . ezt független mérések is bizonyítják. Egyes építőanyagoknál a zajvédelmet utólagosan kell megoldani. épületszerkezetek megkívánt hangszigetési értékeit szabványok rögzítik. Az YTONG megéri a pénzét. Azonos felülettömegű falak esetén a pórusbeton falak rendre 2–4 dB-lel jobb valós léghanggátlást mutatnak. Hangvédelmi értékek – összehasonlítás 52 50 Léghanggátlási szám [dB] 48 46 44 42 40 100 bónusz 2 dB Az YTONG jó hangszigetelést biztosít anélkül.) Miért szólnak a számok az YTONG mellett: Ha YTONG falazóelemet használ. Ennek oka. Ami a hangszigetelésnél számít: Az építőanyagok. hanem a nyugalom házának értékét is növeli.A jó zajvédelem jobb életminőséget biztosít. mivel az YTONG-nál ez a tulajdonság garantált. nem kell külön zajvédelemre költenie. hogy Ön ezért külön fizetne. mint ami számítás alapján elvárható volna. Egy nyugodt házban nemcsak kellemesebb élni. 300 350 400 150 200 250 Felülethez viszonyított tömeg [kg/m2] ■ Nagy lyukú tégla ■ Pórusbeton DIN 4109 Bbl. hogy a porózus szerkezet belső csillapítást biztosít. (A németországi zajvédelmi szabvány ezt a tulajdonságot +2dB bónusz formájában ismeri el.

Tűzvédelem – megtakarítás az YTONG-gal. Így anyagot takarít meg. hogy ezeket a követelményeket minél gazdaságosabban teljesítsük. Ez Önnek és családjának garantált biztonságot nyújt anélkül. A cél. ezáltal nem éghető. Biztosítsa háza garantált tűzvédelmét YTONG-gal. Szükséges falvastagság a tűzvédelmi osztály szerint – összehasonlítás Pórusbeton Tűzállósági határérték (perc) Tégla 30 60 90 120 150 180 0 20 40 60 80 100 120 Vatagság (mm) 140 160 180 A tűzállóság életet menthet. ezért a viszonylag vékony fal is eleget tesz a legmagasabb tűzvédelmi követelményeknek is. Ezért Önnek olyan építőanyagot kell választania. Beépítési hely szerint a falnak különféle tűzvédelmi előírásoknak kell megfelelnie. Miért előnyös a tűzvédelem YTONG-gal? Az YTONG tisztán ásványi eredetű anyag. és teret nyer. Egy 30 cm-es YTONG fal tűzállósági határértéke 4 óra.Biztonság a tűzzel szemben. 9 . hogy növelné az építési költséget. többletköltségek nélkül. amely már vékony fal esetén is magas tűzvédelmet biztosít. Erre az YTONG a garancia.

Beépítési idő mezőfalazás esetén 0.2 kg. Így időt. tovább csökken a falazóhabarcs-felhasználás és majdnem fugamentes falazatot kap. Az YTONG munkát takarít meg a szerkezetkész építkezésnél: 1. Az YTONG a teljes szerkezet építésére alkalmas. 4. Az YTONG könnyű.8 cm 25 cm 38 cm 0. Az YTONG-nál komplett építési rendszert talál. Így még a gyakorlatlan ember is – kis odafigyeléssel – tökéletes falat építhet. hogy Ön az egész szerkezetépítést problémamentesen készíthesse el. Az YTONG könnyen megmunkálható. Minél nagyobb a falazóelem. A 60×30×20 cm-es YTONG falazóelem súlya például csak 25. A nútféderes kialakítás esetén nem kell az állófugákat habarccsal kitölteni. marható és szegezhető. Az YTONG könnyen fűrészelhető. 5.87 ó/m2 Korszerű N+F tégla hőszigetelő falazóhabarccsal 23. így már 2-3 mm vastag habarcsréteg is elegendő a falazáshoz. hanem egyszerűen utólag befúrhatja. Minden blokk egyforma méretű. nem képződnek hőhidak. munkadíjat takaríthat meg az építkezés során és elkerülhet minden olyan problémát. vagy bemarhatja ezeket a kész falba. amely a teljes fal hőszigetelését csökkenti. rövidebb lesz az építési idő. Az YTONG-gal viszonylag nagy elemekkel dolgozhat.Saját kézzel is megvalósíthatja álmai házát… Az YTONG-gal az építkezés rendkívül gyors. 2. Más építőanyagoknál a vastag habarcsfuga miatt hőhidak keletkezhetnek. Így egyszerű a különféle illesztődarabok. hisz a megmunkálás annyira egyszerű. 3. fúrható. hogy nincs szüksége segítségre. amely különböző anyagok kombinációjából. A rendszer minden eleme tökéletesen illeszkedik egymáshoz. a vezetékek helyét. annál gyorsab-ban nő a fal.54 ó/m2 YTONG NF+GT vékonyágyazatú falazóhabarccsal 60 cm Az YTONG-gal az építkezés különösen könnyű. így gyorsabb a falazás. Így munkát takaríthat meg. profilozott elemek készítése. 20 cm 10 30 cm . A könnyű elhelyezés érdekében az YTONG falazóelem nútféderrel (NF) és megfogóhoronnyal (GT) is készül. Nem kell előkészítenie a kapcsolódobozok. Az YTONG formája. összeépítéséből adódhat. Az YTONG-falazóelem pontosan illeszthető.

Más építőanyagok beépítése esetenként több gyakorlatot és tudást igényel. Annak érdekében. Az YTONG fal felülete. Az elemek nagy méretpontosságának köszönhetően a falazat felületét könnyű síkban tartani. azonban feltétlenül kérje ki szakember véleményét! Az YTONG munkatársa – igény esetén – a helyszínen tanácsokat ad és gyakorlati segítséget nyújt. 2. hangszigetelést és optimális tűzvédelmet biztosít. zárt fugaképzést az állóhézagoknál. A saját építkezés kifizetődik! YTONG-gal mindenki elkezdhet építkezni. Az YTONG építési rendszerének használatakor kevesebb a speciális tudnivaló. vakolás. Az 5 mm-t meghaladó méretű üres állóhézagok jelentősen képesek rontani a falazat teljesítő képességét valamennyi lényeges kategóriában – a hőszigetelés. hogy még könnyebbé tegyük a dolgát. A falazáskor további szigetelőanyag használata feleslegessé válik. így megtakaríthatja a költséges felszereléseket. fúrás vagy csiszolás lehetséges anélkül. Szegek beverése. hogy a fal károsodna. egyszerű az építési technológia. egyszerűen alkalmazható szerszámokat ajánlunk. csempét. Valamennyi YTONG fal a háznak jó hő-. vagy a burkolatot közvetlenül felhordhatja a falra. A nyers YTONG falfelület közvetlenül alkalmas további munkálatokra: A vakolatot. A tömör YTONG építőanyagba különféle dübelekkel problémamentesen erősíthetők a nagyobb terhek is. különben a beton behatolhat az üregekbe. Ezáltal a falazást követő befejező munkálatok pl. 3. A falazóelemek szokásos 3-5 mm-es méretpontossága megnehezíti a valódi. a teherbírás. s hőhidak keletkezhetnek a falban. Még a gyakorlatlan ember is gyorsan bedolgozhatja magát. Más építőanyagok felhasználása – összehasonlítás. csempézés anyagtakarékosan készíthetők el. Az YTONG-gal megtakaríthatja a szigetelőanyagot.Saját kézzel megvalósíthatja álmai házát… Az YTONG-gal könnyű az építkezés: 1. 11 . a zajés tűzvédelem terén. Üreges falazóelemek feldolgozásánál több dolgot is figyelembe kell venni – az üregeket a födém rábetonozása előtt célszerű hőszigetelő habarcsréteggel bezárni.

homogén építőanyag lévén az YTONG hőszigetelő képessége nagy. hogy a fal törés nélkül kb. mégsem kell lemondani a jó hőszigetelésről. Az YTONG kb.Értékálló befektetés Az YTONG optimális nyomószilárdsággal rendelkezik. Ezáltal romolhat a falazat hőszigetelő képessége és csökkenhet a teherbírása is. Ilyen kiemelkedő méretpontossággal nem rendelkező építőanyagok esetén a falazást vastag habarcsággyal kell kiegyenlíteni. Az YTONG falazóelem több szilárdsági osztályban áll rendelkezésre. Ez megkönnyíti a beépítést. 36 autó terhét 1 fm-en képes hordani. Így javul a fal teherbírása és hőszigetelése is. A teljes szerkezetkész épület minden részét ugyanabból az építőanyagból valósíthatja meg. Legyen szó akár egy nagy terhelésű középső pincefalról. ezáltal biztosított az optimális nyomószilárdsági. szükségtelenné teszi a pótlólagos szerkezeteket. 30 cm ➧ ➧ . Az YTONG tömör és hőszigetelő. akár egy kevéssé terhelt tetőtéri oromfalról. Tömör. Az YTONG az optimális megoldást nyújtja az Ön számára. az 5.5 mm-es méretpontosságot garantál. 12 36 t 100 cm Példa: Vékonyágyazatú falazóhabarcsba rakott P4 szilárdsági osztályú 30 cm vastag YTONG falazóelemből készült fal nyomószilárdsága mintegy 36 t/fm. Ez azt jelenti. Akár 6 emeletes házat is építhet belőle külön kiegészítő megerősítés (pl. 1 – 1. mégis relatíve nagy teherbírással rendelkezik. vasbeton pillér) nélkül. illetve 2–3 mm-es fugavastagsággal történő falazást. hőszigetelési és falvastagsági érték a ház valamennyi pontján. amely lehetővé teszi a vékony habarcsréteggel. Vizsgálja meg a méretpontosságot! A méretpontosság azt jelenti. hogy az adott elem valós mérete mennyire tér el a katalógusban megadott mérettől. Az YTONG alkalmazásával tiszta szerkezeti rendszert hozhat létre. továbbá nem fordulhat elő anyagkeveredés.

Előreláthatóan a törvényes környezetvédelmi szabványok a jövőben még szigorúbbak lesznek. Alkalmazásánál nem szabadulnak fel mérgező-. homok. Ennek köszönhetően az YTONG rendkívül hosszú élettartamú építőanyag. illetve gáznemű anyagok.A környezetkímélő építőanyagoké a jövő. gőzérleléssel készülő mészhomok falazóelemek után. helyen áll a kézi vetésű vályogtéglák és az azonos alapanyagokból préseléssel. Ez természetesen érvényes a kész házra is. Az YTONG alapanyagai: mész. A tisztán ásványi eredetű YTONG nem megy tönkre és nem támadják meg a rovarok. cement és víz. mivel pórusvázát egy természetes kalcium-hidroszilikát. kiégő. Az YTONG-gal dolgozni rendkívül egyszerű. A gyártási folyamat nem tartalmaz kémiailag lebomló. Ezzel Ön megtakarítja a későbbi. rágcsálók. Az YTONG több generáción keresztül szolgál. vagy eltávozó pórusképző anyagokat. Az YTONG környezetbarát. Az YTONG gyártása is környezetbarát: a blokkok szilárdítása más gyártási eljárásoknál jelentősen kevesebb energiát igényel. Az YTONG az egy m3 termék előállításához felhasznált úgynevezett primer energiafelhasználásban az előkelő 3. ezen kívül csekély mennyiségű alumínium (0.1%). Az környezetkímélő építkezés ma már több mint pusztán felelősség kérdése. 1 m3 építőanyag gyártásához felhasznált energia 13 . Az YTONG természetes alapanyagokból áll. az ásványi TOBERMORIT alkotja. Az YTONG-gal egyszerű az építkezés. utólagos felújítási és javítási költségeket! Az YTONG-gal háza a jövőbeni minőségi követelményeknek is megfelel és megtartja értékét.

Természetesen az a gazdaságosabb. 14 . esetenként a belső teherhordó falakon is kb.08 m = 4. ha az eladható. mintegy 50 folyóméter főfalat tartalmazó épület esetén (80-100 m2 beépített terület) 50 m x 0.Nyerjen hasznos teret! Az YTONG-gal nagyobb életteret kap. Az YTONG építési rendszer falazóelemeivel a külső határoló falakon bizonyosan.0 m2 nyereséget jelent szintenként! Az előző fejezetben idézett 5 szintes házon ez 20 m2-t tesz ki. Ez egy átlagos. vagyis megfelelő teherbírás és azonos hőszigetelő képesség mellett. építése során az egyik legjobb gazdaságossági mutató a beépített terület (külső épületméret) és a kialakuló hasznos alapterület aránya. illetve lakható hasznos tér növekszik a szerkeze- tek (fő és válaszfalak) által elfoglalt terület ellenében. A ház tervezése. 8 cm falvastagság megtakarítható – azonos műszaki tartalom. A mai m2 +4% 38 cm vastag vázkerámia falazattal 30 cm vastag YTONG falazattal Az YTONG falazóelemeivel nagyobb hasznos teret alakíthat ki ugyanakkora beépített területen. avagy bérbeadható.

könnyedén összeépíthetők a meglévő szerkezetekkel és kevés hulladékkal járó gyors kivitelezést tesznek lehetővé. 2 Tetőcserék. hang. 15 . hiszen ezek az elemek csekény önsúllyal és megfelelő szilárdsággal rendelkeznek. födémek milyen önsúlyúak. előfordulhat.és tűzvédelmet. jelentenek. hogy ehhez YTONG építőelemeket érdemes választani. megoldja a hő-. Az emeletráépítések esetenként statikai problémát korlátozottak. hogy az új falak. Emellett a határoló szerkezetek hő-. Ezeknek a szerkezeteknek a teherbírási tartalékai Az YTONG szerkezeti elemek kevésbé terhelik a már meglévő tartószerkezetet. amely felöleli a tartószerkezeti megoldásokat. A nagy szilárdságú YTONG építőelemek rendelkeznek ezzel a hasznos tulajdonsággal.és tűzgátló képessége átlagon felüli marad. hozzáépítés is könnyen megvalósítható YTONG-gal. A csekély önsúly ebben az esetben előnyt jelent. valamint sokféle lehetőséget kínál a felületképzés és a díszítő munkálatok során. Végeztessen számításokat! A meglévő tartószerkezet állapotának ellenőrzésekor minden esetben vizsgálatokat és számításokat kell végezni. hang. Ehhez Önnek komplett építési rendszert kínálunk. Ráépítések. A ráépítések esetén az új fal. A tető.és tűzgátlás egyidejű biztosítása. melyek az YTONG rendszer elemeivel leküzdhetők.és födémszerkezetek újabb terhelést jelentenek a meglévő tartószerkezeteknek. Az ilyen esetekben nagy probléma a csekély önsúlyú szerkezet és a megfelelő hő-. Sok érv szólhat egy lakás megnagyobbítása mellett és legalább ennyi érv szól amellett.és födémpallók alkalmazásával gyorsan készíthetők a födémcserék és a ráépítések. Az YTONG kitűnő megoldásokat kínál tetőcserékre és a tetőterek utólagos beépítésére. A toldás. hang.Tartószerkezetek terhelhetősége YTONG-gal könnyedén! YTONG – pincétől a padlásig. ezért nem mellékes. Ha egy régi épület eddigi beépítetlen tetőterében új lakásokat szeretne kialakítani. A szerelt jellegű technológia és a csekély kiegészítő munka miatt egy munkanap alatt akár 100 m felület is elkészíthető. hogy egyidejűleg a tetőszerkezet cseréjét is meg kell oldania.

amely csekély menynyiségű vizet vesz fel. Az YTONG alkalmazásával megelőzhetők az építkezés során keletkező károk. 16 Így elkerülheti az építési károkat: 1. az a pórusokban raktározódik.Az épületszerkezet nagy „ellensége” a víz. a kavicsbeton. Az YTONG kiegyenlíti a nedvességet. hogy a felesleges páratartalom a falakon kicsapódjon. Általában nem akadályozható meg. Az YTONG kevesebb vizet vesz fel. Ha a nedvességtartalom csökken. Az YTONG-nak ez nem probléma. hogy generációk számára jó minőséget épít. szerkezetkész állapotban sem jelent problémát a hó vagy az eső. hogy a későbbiekben drágán oldja meg ezt a problémát. Az YTONG kiváló nedvességgel szembeni tulajdonságokkal rendelkezik. Így gondoskodik az YTONG a kellemes belső téri klímáról. mint pl. 2. az építőanyag a kész házban nedvességszabályozó szerepet tölt be. és megakadályozza. A többi építőanyaghoz hasonlóan a vízszintes falfelületeket (mellvédeket. falegyeneket) takarni kell az építkezés során. mint az égetett agyagtermékek. így Önnek azt a biztosítékot jelenti. vagy az adalékos könnyűbetonok. Az YTONG anyagszerkezetében az építés közben bevitt víz nem okoz problémát. hogy ennek a minőség látná kárát. mellvédek. Az YTONG házat hosszabb időre is vakolatlanul hagyhatja anélkül. Ez azt jelenti. . az YTONG leadja a felvett páratartalmat. Az építkezés során takarja le a vízszintes felületeket. amely jól tűri a nedvességet. Ennek köszönhetően a vakolatlan. falegyen. hogy a szerkezetkész építmény az építkezés során nedvességet kapjon. hogy ha a helyiségekben nagy a nedvességtartalom. Olyan építőanyagot válaszszon. Már a munka megkezdésekor olyan anyagot válasszon. Természetesen – a jó hőszigetelő képesség megőrzése érdekében – célszerű védeni a falszerkezeteket a túlzott nedvességhatástól. Ennek a különleges nedvességgel szembeni viselkedésnek még egy további előnyös oldala van: mivel az YTONG kevés vizet szív fel. Így elkerülheti.

Nagyobb beruházás esetén azonban érdemes komplett árazatlan költségvetéssel nekifogni az elemzésnek: Falazóelem az építési helyre leszállítva Törési veszteség (%) Egy m2 falazat felfalazásásnak munkadíja Egy m2 szerkezetkész fal ára = A falazat kicserélhetetlen! A falazat a kész ház költségének mintegy 4-5%-át teszi ki. hanem meg kell vizsgálni az elkészült. Nemcsak azt kell figyelembe vennie. A lényeg ebben a döntésben nem egyszerűen az ár.Mindig számoljon előre! Építkezés előtt készítsen költségvetést! Készítsen költségvetést! Amikor a műszaki paramétereket már sike rült összevetni. miért épp azon spórolna. hanem mennyibe kerül ez a falazat vakoltan. a szükséges kiegészítő szigeteléssel együtt. építési rendszerek fajlagos bekerülési költségeit is. technikailag egyenértékű falszerkezetek. amit nem lehet kicserélni! Gondolja meg. ami kicserélhetetlen! Beltéri vakolás anyagszükséglete Beltéri vakolás munkadíja Homlokzati vakolás anyagszükséglete Homlokzati vakolás munkadíja Egy m2 „kulcsrakész ” fal ára = 17 . viszont ez az egyik elem. Az alábbi felsorolásban 1 m2 elkészült falszerkezetre vetítve segítünk végighaladni egy komplett költségelemzésen. nem maradhat el a pénzügyi értékelés sem. mennyibe kerül 1 m2 nyers falazathoz szükséges anyag.

tulajdonságokat szigorú korlátok között tartanak. Rendszeres utóellenőrzéseikről jegyzőkönyvek készülnek. melyről Magyarországon az ÉMI Kht. YTONG – biztonság felsőfokon.Mindent a minőségért! Az YTONG Minőségi Programja. Az első lépcsőfok a teljes cég rendszerének ellenőrzése. Ennek garanciája a tanúsított és állandóan működtetett ISO 9001:2000 szerinti minőségbiztosítási rendszer. Ez a háromszoros minőségi kontroll jellemzi az YTONG építési rendszerét. Az YTONG építési rendszer gyártása három lépcsős ellenőrzés mellett zajlik. A harmadik lépcsőfok a független minősítés és engedélyezés. A fejlesztési intézetek a pórusbeton gyártásának egyik nemzetközi „fellegvárai”. gondoskodik. Ők látják el valamennyi YTONG gyár minőségellenőrzési és fejlesztési feladatait. A második lépcső a németországi Brück és Emstalban található fejlesztési és vizsgálóintézetek – eseti ellenőrzésekkel kiegészített – rendszeres kontroll tevékenysége.az építőipari felhasználás szempontjából lényeges . 18 . valamennyi .

Szerkezeti terület kontra hasznos terület – Mennyi ez az arány az egyes építőanyagoknál? – Mekkora nyereséget jelent.Az YTONG megkönnyíti a választást. így világos képet alkothat bármely építőanyagról. Elemezzen minden pontot. 4. önsúly – Mennyi az egyes elemek térfogatsúlya? – Mennyi az összes szállítási. teherbírás – Mennyire teherbíró az anyag? – A ház minden fala megépíthető-e az anyagból? – Szükséges-e kiegészítő szerkezet? – Mekkora az elemek méretpontossága? 3. Súly. Az alábbi felsorolásban újra megtalálja a helyes építőanyag kiválasztás fontos szempontjait. Vigye magával. Nyomószilárdság. Hangszigetelés – Elegendő-e az adott anyag zajvédő képessége az Ön igényeinek kielégítéséhez? – Szükséges-e kiegészítő szerkezetek alkal-mazása a valós léghanggátlási elvárás teljesítéséhez? 9. Minőségbiztosítás – Ellenőrzi-e a gyártást független intézet? 12. ha Ön a jobb arány mellett dönt? – Milyen nehezek? – Alkalmas-e az anyag házilagos kivitelezésre? – Biztosít-e a gyártó helyszíni tanácsadást? – Könnyű az anyaggal dolgozni? – Lehet a falra közvetlenül csempézni. Megmunkálhatóság – Milyen méretűek az egyes elemek? – Milyen a határoló felületek hőmérséklete – azonos külsőbelső viszonyok mellett? 8. beépítési súly? 5. Időjárásállóság – Fagyveszély okoz-e károsodást az anyagban? – Van-e az anyagnak légnedvesség szabályzó képessége? – Lélegzőképes-e a falazat? 7. Környezetvédelem – Környezetbarát-e az anyag? – Természetes anyagokból áll? 11. Hőszigetelés – Milyen az anyag hőszigetelő képessége? – Milyen falvastagság szükséges az Ön által igényelt hőszigetelésű falhoz? – Szükséges-e kiegészítő hőszigetelés? 2. Terek belső légállapota. amikor az építésznél vagy az építőanyag szakkereskedésben érdeklődik. szigetelni? 6. Tűzvédelem – Éghető az anyag? – Milyen falvastagságra van szükség egy meghatározott tűzállósági osztályhoz? 1. felületi hőmérsékletek – Van-e tapasztalat a belső terek hőérzeti viselkedéséről? – Szükséges-e pótlólagos tűzvédelem? 10. Fajlagos építési költség – Milyen eredményre jutott az öszszehasonlító táblázat alapján? 19 .

Xella Magyarország Kft. Kereskedelmi Iroda H-1139 Budapest.: 37 / 328 050 Fax: 37 / 328 055 2007. Teve u.hu Internet: www. Pf: 787 Tel.hu YTONG-Falazóelemgyár Halmajugra / Gyöngyös Tel. július . Postacím: H-1384 Budapest.xella.: 1 / 237 1180 Fax: 1 / 237 1181 E-mail: xella@t-online. 41.: 37 / 328 022 Fax: 37 / 328 021 Értékesítés Tel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful