P. 1
A népi táplálkozás DDMévkönyve

A népi táplálkozás DDMévkönyve

|Views: 992|Likes:
Published by magyarvitez

More info:

Published by: magyarvitez on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2015

pdf

text

original

VARGA GYULA

A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

DEBRECEN,

1993

VARGA GYULA

A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

DEBRECEN,

1993

A kötet lektora: BŐDI ERZSÉBET és UJVÁRY ZOLTÁN

HU-ISSN

0438-4121

BEVEZETŐ

Ecsedi István 1935-ben adta k i , A debreceni és a tiszántúli magyar ember táp­ lálkozása" című könyvét, melyet nagyobb részben saját debreceni élményei alapján írt meg, kiegészítve azt szórvány táji adatokkal. Azóta a Déri Múzeum Néprajzi Adattárában sok száz oldalt kitevő táplálkozással foglalkozó kézirat gyűlt össze, el­ sősorban falun élő gyakorló háziasszonyok pályamunkái. 1980-tól a „Hortobágytól Sárrétig" elnevezésű, kisközségek számára meghirdetett közművelődési vetélkedő egyik kérése az volt, hogy írják le és készítsék el falujuk hagyományos ételeit. A kö­ vetkező két évben mintegy 20 faluból küldtek be értékelhető pályamunkát, illetve ké­ szítették el a hagyományosnak tartott ételeket. A kész ételekből bemutatót, „kóstolót" rendeztek, ahol rég elfeledettnek hitt ételféleségek sorát volt módunkban megízlelni, készítését, tálalását megfigyelni. A múzeumban összegyűlt tekintélyes anyag ismeretében nyilvánvalóvá vált, hogy Ecsedi István írása több kiegészítést és módosítást igényelne. Ezt alátámasztotta az 1940-es évektől előbb gyér, majd mindinkább kibontakozó néprajzi szakirodalom is, melyre a későbbiekben hivatkozunk. Ezért már 1982-ben elhatároztam, hogy az összegyűlt anyagot - egybevetve Ecsedi monográfiájával - kötetbe szerkesztem. A rendszerezés első stádiumában kitűnt az anyag hiányossága, itt-ott bizonyta­ lansága. Ezért részletes kérdőívet készítettem, s azt a tisztázatlan tájegységeken, összesen 25 faluban tanítványaim segítségével kitöltöttük. 1984-ben a kutatást lezár­ tam, így az ettől az időtől megjelenő szakácskönyvek, közlemények anyagát már nem tudtam nyomon követni. (Pedig éppen ettől az időtől kezdve árasztották el a könyv­ piacot a különböző célzatú történelmi, hagyományos és modern ételrecepteket közlő írások!) A rendszerezésen kívül a terjedelmi kötöttségek nem engedtek meg mélyebb k i ­ tekintést, összehasonlító vizsgálatokat. Célom elsősorban az, hogy mai megyénk táj­ egységeinek a X X . század első felére jellemző ételeit és szokásait rendszerbe foglaljam, érzékeltetve az utóbbi 100 év során végbement lényegesebb változásokat. Az ételneveket és készítési módokat igyekeztem földrajzi elhelyezkedés szerint is szemléltetni. Kiderül, hogy a népi kultúra más ágazataiban megmutatkozó táji ta­ golódás a táplálkozási szokásokban is igazolódik. A Tisza melléke és a Hajdúhát egy része ebben az esetben is a palócsággal, Felfölddel mutat rokonságot (pampuska, hejőke, göföje stb.). Debrecentől keletre a nyíri falvak olajos, káposztás, krumplis éte­ leikkel válnak el a református Érmeilék, Bihari síkság olaj nélküli zsíros és erdélyi jellegű ételeitől. A hal és a csík s a tésztás ételek sokfélesége a Sárrétre jellemző.

Debrecen, a hozzá tartozó pusztákkal, tanyákkal a táplálkozás terén is prototípust képvisel. Itt a szabadban főzés, a hozzátartozó izzított zsíron főtt tésztás, kásás, krumplis ételek, „parázshúsok" uralkodó monotóniája jellemző. A „módot", gazdag­ ságot i t t a sertéshús, szalonna, zsír bősége fejezte k i . Könyvünk elsősorban leíró jellegű, így nem nyüt mód sem az összehasonlító vizsgálatokra, de még az egyes társadalmi rétegek közötti táplálkozási különbségek f i ­ nomabb elemzésére sem. Nem fejeződik k i pl. az egyes történelmi korszakok jobb-, vagy szegényesebb táplálkozási mechanizmusa. Korszakunk alatt két „mélypont" is volt, amikor nagyon sokan a létminimum szintjét is alig érték el a táplálkozásban. Ilyen volt az első világháború utolsó korszaka, majd az 1929-1933-as nagy gazdasági válság korszaka. A második világháború, bár a parasztgazdaságokat tönkretette, de a táplálkozásban csak a városokban okozott élelmezési gondokat. E kérdéseket részle­ tesen nem elemeztük, de az egyes ételféleségek leírásánál utalunk rájuk. Összesen 62 helységből áll rendelkezésünkre táplálkozási adat. Kétségtelen, hogy a különböző időben, különböző felkészültségű gyűjtőktől származó anyag nem egyen­ lő értékű, s talán félreértésektől sem mentes. Mégis úgy gondoljuk, hogy a kép, me­ lyet a témáról adhatunk így is teljes. Bizonyos, hogy még variációk ezreit lehetne feljegyezni, de ezek mind beilleszthetők abba a szerkezeti rendszerbe, melyet itt fel­ vázoltunk. Az ételek minősítésétől eltekintünk. Ecsedi István általában dicséri a tisztántúli gazdasszonyok ételeit. Ma már tudjuk, hogy relatív, mit tartunk jónak. Bizonyos, hogy a régiek által „jó"-nak tartott ételek általában megfeleltek a nehéz fizikai mun­ kát végző emberek igényeinek. Hiszen a napi 14-16 órás kemény testi munka során a szervezet sokkal több szénhidrátot, zsírt égetett el, mint a mai bentülők, csupán kézzel, aggyal dolgozók. De a zsírban dúskáló receptek sora is félrevezető lehet, h i ­ szen a régiek sem mindig azt ették, melyet kívántak, hanem ami éppen volt. Egy-egy dús étkezés után néha hetekig kellett koplalni, vagy legalábbis szegényesebb koszton élni. Ecsedi István is utal rá, de Márton Béla tudós elemzéssel igazolta, hogy pl. a két világháború között az emberek általában alultápláltak. A paraszti étrend minőségét értékelni nagyon nehéz, mert az értékelő mindig v i ­ szonyít valamihez, amit ő valamilyen elvi megfontolásból normálisnak tart. Annyi azonban bizonyos, hogy évszázadokon át fenntartotta az emberi nemet, s módot adott arra, hogy megpróbáltatásokat átéljen, testben és szellemiekben kiteljesedjék. Két­ ségtelen, hogy az életforma megváltozásával táplálkozási kultúránknak is változni kell, de vigyázzunk, mert az étrend radikális átalakításával járó változásokat nem is­ merjük! Bizonyára helyesebben gondolkozik az, aki elsősorban az évszázados tapasz­ talat és gyakorlat során kipróbált táplálkozási rend tanulmányozásából indul k i , s így vizsgálja, melyek azok az elemek, amelyek a mai életfeltételek mellett változtatást igényelnek, s mi lehet az a harmonikus egyensúly, ami a mai életcéloknak megfelel? E könyv tehát nem reklám, ajánlás a régi szokások feltétlen felújítására, hanem tanulság arra: őseink milyen ételekkel élték át a történelmet, s miként nevelték fel a ma élő generációkat. S ha tanulságait okosan használjuk, több bizonyossággal nevel­ hetjük fel utódainkat is. Varga Gyula

A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN

A táplálkozás tényezői

A népi táplálkozás alapvető meghatározója mindenekelőtt a rendelkezésre álló nyersanyagbázis, amelyből aztán az emberek az adott korszak eszközkészletének se­ gítségével, a népi kultúrában kialakult technológiák, ízlés- és szokáshagyományok f i ­ gyelembevételével táplálékaikat elkészítik. A nyersanyagbázis a népi kultúrában fontos, mert minden tájon a tápanyagok nagyobb részét saját környezetük növény-, állatvilágából, ásványaiból állítják elő, s csak kisebb részét szerzik be idegenből. A nyersanyagokat megszerezhetik gyűjtöge­ tés, zsákmányolás, halászat, vadfogás útján, de minden paraszti kultúrában a terme­ lés, vagyis a földművelés és állattenyésztés a legfontosabb élelemszerző tevékenység. Ennek megfelelően minden esetben összefüggést kell keresni - a földrajzi, termé­ szetrajzi tényezőkön kívül - a gazdálkodás szerkezete és a táplálkozás között. Néprajzi kutatásunk megállapította, hogy tájunk, Hajdú-Bihar az Alföld kultu­ rális zónájába sorolható, de sok kapcsolat fűzi az erdélyi, és a felföldi tájak népi kultúrájához is. A gazdálkodás fejlődése a táplálkozás történetét is korszakokra ta­ golja. Vizsgálódásaink során ezt mi is igyekszünk szem előtt tartani, bár munkánk elsősorban leíró jellegű, s mint ilyen főleg X X . századi helyszíni gyűjtések alapján készült. A táplálkozás történeti fejlődését így nem követhetjük nyomon, holott tisz­ tában vagyunk azzal, hogy a gyűjtések során fellelhető ételféleségek és táplálkozási szokások különböző történelmi korok lerakodott, olykor megkövesedett, máskor r u ­ galmasan alkalmazkodó termékei. Tudjuk, hogy a táplálkozásban is forradalmi vál­ tozások zajlottak le a XVTI-XVIII. században, amikor az „újvilág"-ból behozott növények beépültek a népi táplálkozás rendjébe, Nagy változást hozott a XIX. szá­ zadi agrárfejlődés, s az ezzel járó ízlésváltozások, de legnagyobb átalakulás kétség­ telenül a XX. században történt.
2

A táplálkozás fejlődésében nem elhanyagolhatók a társadalmi motívumok sem. Csak az válogathatta kedve és ízlése szerint a tápanyagokat, akinek ehhez módja volt. Ecsedi István írta 1935-ben: , A jómódú gazdaember azt eszi, amit akar, a sze­ gény meg ami van." A fejlettebb táplálkozás ezek szerint összefüggésben van a tá­ jékozottsággal, de fő meghatározója a lehetőség. Szegény ember minden ehető táplálékot megevett, amit elébe tettek, vagy amit talált. Sokszor ami a jobbmódúaknak pusztán csemege, az a rászoruló szegénynek létfenntartó táplálék.
3

A táplálkozási rétegek elhatárolása azonban nem egyszerű, mert a táplálkozás nem csupán biológiai szükségletet kielégítő tevékenység, hanem egyben kulturális megnyüvánulás is, amelyet a fenti tényezőkön kívül igen erősen befolyásolnak a ha­ gyományok, szokások is. A táplálkozás rendje éppen olyan közösségi magatartás, mint a gazdálkodás, az öltözködés vagy a vallásosság. Közösségi magatartás zár k i pl. bizonyos anyagokat. Nálunk pl. sohasem ettek kutyát, macskát. Undorral emlegették, ha egyes urak megették a teknősbékát, rákot. Megyénk egyes református falvaiban ugyanüyen undorral nézték, amikor katolikus társaik olajjal főztek. Közösségi szabá­ lyok alakítják az étkezés rendjét, azt, hogy étkezés közben hogyan kell viselkedni. (Pl a férfiaknak a kalapot le kell venni, nem illik evés közben beszélni stb.) A táp­ lálékok mágikus hatást is fejhetnek k i . Némely ételek „státuszszimbólummá" vál­ hatnak. A táplálkozási szokásokban jelentkezhetnek etnikus specifikumok is. Úgy tűnik azonban, hogy néhány idegenből jött telepesek által behozott ételféleségeken kívül a nemzetiségek jelenléte inkább csak vallási vetületen keresztül figyelhető meg. A ku­ tatást nehezíti, hogy a népi táplálkozás az általános törvényszerűségeken túl rengeteg szubjektív vonást is magában rejt. Többen is megfigyelték már, hogy az étkezések azon részében, mely nyilvánosan folyik, a szokások által meghatározott szabályokat sokkal pontosabban be szokták tartani (lakodalmi vacsora stb.). De amikor otthon, szűk családi körben, még inkább magánosan a mezőn esznek, akkor gyakran eltérnek a közösségi szabályokból. Néha „a szükség törvényt bont", s többek közt „híg 1ère eresztik" azt, amit jobb időkben dúsabb kivitelezésben ettek. Mindebből következik, hogy ugyanannak az ételféleségnek sokféle megjelenési formája lehetséges. Sok függ a fűszerezés mértékétől, az edények, tűzhelyek, tüzelő anyagok minőségétől, és még ezernyi technológiai feltétel teszi, hogy lényegében nincs két egyforma étel. Kisbán Eszter, a kérdéskör legkiválóbb kutatója írta: „Az egész táplálkozáskutatás régi és alapvető hibája a magátólértetődőség túl gyakori megalapozatlan feltételezése." Sokan elmondták hogy a főzés, sütés hasonlít a m ű ­ vészethez: ugyanazokból az alapanyagokból, különböző keverési arányok, technikák segítségével az ízeknek és zamatoknak sokféle harmóniáját lehet megkomponálni. Ecsedi István szerint „a magyar gazdasszony valóságos konyhaművész", aki még „azt a kevés nyersanyagot is, amely rendelkezésre áll, olyan jól, olyan tisztán és íz­ letesen el tudja készíteni, hogy még finomabb ízlésű embereknek is legnagyobb meg­ elégedését vívta ki minden i d ő b e n . "
4 6 7 9 10

Természetesen, bőségesen lehetne idézni példát az ellenkezőjére is, amikor ke­ vésbé jó gazdasszonyok elrontották az ételeket. Amikor „ragacsos"-ra sült a kenyér, odakozmált az étel. Különben is, hogy mi a „jó", meg mi a „rossz", azt a fogyasztók kialakult ízléshagyományai döntik el. A variációk végtelen lehetőségei azt is eredményezik, hogy a sütés-főzési tech­ nológiák, az egyes ételféleségek sokszor annyira összemosódnak, hogy a legalaposabb elemzés se tudja a folyamatokat elkülöníteni. Minden időben felbukkannak újítá­ sok, melyek aztán vagy meghonosodnak, vagy elfelejtődnek. Talán olykor a véletlen vezeti rá a gazdasszonyt valamilyen szerencsés változtatásra, máskor tudatosan pró­ bálkozik jobbnak ígérkező megoldással. A kipróbált ételrecepteket aztán az asszo11

melyeket aztán többféle étel elkészítéséhez felhasznál­ nak. Álmosdon pl. Mindene­ kelőtt jellemzőek maguk az alapanyagok. melyek lényegesen meghatározhatják egy-egy étel karakterét (pl. iparos asszonyokon keresztül .). így terjedt el az a szokás. tü­ zelőrendszerekre és a sütés-főzés során használatos konyhai eszközökre. vagy a savanyított káposzta. Ne feledjük. Máskor az alapanyagokból olyan alap készítményeket állítanak elő. melyekből az ételek készülnek. rántások. hogy ott megtanulják a finomabb ételek készítését. Legtöbb parasztportán találunk valamilyen receptkönyveket. Olykor egy-egy más faluból beköltöző asszony hoz magával újításokat. előbb ezt a három „előfokozatot" vegyük számba. vagy írásban kicserélik. a X I X . Az emberi táplálékok technológiai szempontból fokozatokból épülnek. az aszalt gyümölcs. természetesen figyelemmel a tájunkra jellemző tüzelőanyagokra.a náluk szolgáló szakácsnők. hogy a pa­ rasztlányokat férjhezmenetelük előtt egy időre beadták szolgálatra a földesúri kony­ hára. habarások. mint pl. 12 3 1 4 . melyek generációkon át hagyományozódnak. Mindenekelőtt te­ hát mielőtt az egyes ételféleségeket tárgyalnánk.nyok egymás közt szóban. ételrecept a falusi értelmiségen. cselédlányok közvetítésével eljut a parasztokhoz i s . alapkészítményeken kívül számba kell venni bizonyos előre összeállított étélsürítö készítményeket. levesbe való tészták stb. Az alapkészítmények szintén gyakran önmagukban fogyasztható ennivalók. Az alapanyagokon. Lehet az újításoknak más forrása is. melyeket környezete is á t v e s z . századtól mind több népszerű szakácskönyv. a földbirtokos Miskolczy családnál mindig kiváló szakácsnőket tartottak. Néha az alapanyag már maga is fogyasztható táplálék.

.

hogy ízletesebb legyen. legelső célja a szükséges búzamennyiség megter­ melése. sütés előtt késel megvagdalták. az a legnagyobb nyomorúságnak számított. Korábban az őszibúza (Triticum vulgaris) mellett gyakran vetettek tavaszbú zát (Triticum aestivum) is. bár az emberi táplálkozásban betöltött szerepe éppen itt a legkisebb. A X V I I I . Kukorica. Főleg a nyíri részeken a második legfontosabb kenyéradó növény. Ma legtöbb helyen tengeri néven ismerik. Akinek „nem volt meg a kenyere". Rozs. A XX. az részes aratással. Nagypénteken minden faluban pattogtattak tengerit. Egy főre régebben 1-2 mázsát. Akinek földje volt. Ujabban mindenütt csak kenyérpótló. Ennek neve: dumó. A búza tájunkon minden idők legfontosabb növényi alapanyaga: legtöbb helyen életnek nevezik. 1 4 / a 15 16 1 A rostakéregben. Főzték zsengés állapotában csuhástól együtt. vagy a vaskályha tetején megpirították. mézet. vagy más módon igyekezett megszerezni. Évi szükséglete kb. tréfásan biztatgatták: . Sokan cukrot. Főleg a fekete bihari földeken és a Hajdúság­ ban domináns növény. Hajdúszováton mákot tettek a fövő vízbe. század elejéig még a domináns búzatermő tájakon is gyakran vetették rozzsal keverve. régen „indiai búzának" is mondták (latin forrásokban „indici"). Újszentmargitán cukorrépát. században 2-3 mázsát számoltak. mely sok helyen a köleskását helyettesítette. Megyénkben is a legfontosabb kenyérnövény. nyílt tűz fölött pattogtatott tengeri társasösszejövetelek ked­ velt csemegéje. A még zsengés kukorica csöveket csuhéjától megfosztva nyárson. század vége óta lényeges változás alig történt. azaz kétszeresként . Ha nehezen pat­ tant. de főleg kásaétel. A kukoricát főzve. de míg a bihari részeken és a Hajdúságban domináns növény. a nyíri falvakban másodlagos helyre kerül a rozs mögé. sütve vagy pattogtatva eredeti mivoltában is fogyasztják. Sok helyen gabonának nevezik. a XX. Levét köhögés ellen i t t á k . „öregszik". Ha már kemények a szemek. vagy télen a szemes tengerit cserépfazékban megfőzték. a búzával egyenlő. I t t szal­ mája is nagyon fontos tetőfedő anyag volt (zsupp). században betelepített románság körében sokáig az alapvető táp­ anyagok közt szerepelt. vagy vasvilla ágára szúrva tűzön pirosra megpörkölték. Újszentmargitán a már érett kukoricaszemeket a tűzhely plattján.A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS NÖVÉNYI EREDETŰ ALAPANYAGAI Termesztett növények Búza. A k i ­ nek nem termett meg ennyi. Termesztésének arányaiban a X V I I I .

de kásának valót is hagy­ tak egy keveset. Neve tájunkon kolompir. mert a köles igen bőhozamú növény: „terem. polgárosultabb körökben krumpli. Árpa. de termesztik köztesként .a kölessel párhuzamosan . Nem kellett belőle sokat vetni. Lencse. de a fűszerezésben a fokhagyma is nélkülözhetetlen. és Derecskén szántóföldi növényként is. Ennek következtében . vagy régeben az „úrizáló" emberek mondták babnak. Újszentmargita). parázsban. de általában sza­ lonna.egy ide­ ig .szőlősorok között . Mindkettő elsősorban kerti növény. század elejétől szerepel. Ez is elsősorban kerti növény. de a finomabb borsófajtá­ kat továbbra is kertben termesztették. Az 1930-as évek végétől egyre többen vetették szántóföldekbe. század elejéig megyénk egész területén a legfontosabb kásanö­ vény. 1 9 20 21 22 Hagyma. A vereshagymát szegény emberek nyersen. Bab vagy paszuly. Héjában sütve. de különösen a lencsét igen kedvelte. de jóval ke­ vesebb fajtáját ismerik. Valószínűleg a táplálkozási szokások átalakulása miatt jelentősége a X X . Eltűnésének valószínűleg az volt az oka. A XX. A két alfaj közül mennyiségben a vereshagyma dominál.. Nyers fokhagymát kevésbé ettek. X V I I I . Borsó. Tájunkon csak a tanult. Különösen a sült krumpli téli esti összejövetelek kedvelt csemegéje. pattanj Pál. úgy ették (Almosd. A népi táplálkozásban betöltött szerepe a babhoz hasonló. században m á r a népi táplálkozás talán legsokoldalúbban használt alapanyaga. A búza mellett talán a paszuly megszerzése volt a legfontosabb minden háztartásban. zab. Köles. ahol cséplés után az összes hüvelyes magot szénkéneggel fertőtlenítették. amikor az 1930-as évek végén sok bihari faluban néhány évig újra d i ­ vatba jött.„Pattanj Péter. század első felében csökkent. Ebben az időben m á r szán­ tóföldi növényként is termesztették. Évi szükséglet családtagonként 5-10 k g . szokták mondani. Emberi táplálkozásra csak nagyon ínséges időkben használták. vagy főzve természetes formá­ jában is fogyasztották. régebben nagyobb szerepe lehetett a táplálkozásban.csak­ nem teljesen elfelejtették. Ekkor elsősorban zöld takarmánynak vetették. takarmányozás céljára is. század elejétől azonban . A X X . Főként kerti növény. ami nem az cipó. zsíroskenyér mellé fogyasztották. Szerep. Levéltári forrásokban nálunk a X V I I I . Különösen szegény embereknek alig telt el napja kolompir nélkül. Debrecen. mint egy t á l ! " 18 Amelyik szem jól kipattant. mely a hüvelyes magvakat. A kolompirt krumpliásáskor nyílt tűzben. odahaza kemencében sütötték. összesen 10-15 féle fajtáját ismerik. Ezért minden falu végén zsizsiktelenítő bunkereket építettek. Az 1930-as évek végén a kormányzat a lencse termesztését is igyekezett felújítani. hogy elszapo­ rodott a zsizsik. Artánd. A markukban feltört kolompirt több helyen kacsazsírba. de nagyobb mennyiségben köztesként termesztették a kukorica földeken. annak neve kokas. vagy olajba már­ tották. A XIX. legfeljebb 2 . kenyérrel is ették. századi forrásokból úgy tűnik. Burgonya. Faluként 6-8. Olyan legyél. Termesztését már sok helyen el is hagyták. mint a köles".a lencse kezdett visszatérni a paraszti étrendbe.

A hagyomány szerint Monostorpályiban Pálos-rendi szerzetesek honosí­ tották meg még a középkorban. De sok káposztát termeltek a bihari Tépe. Retek. Legfontosabb káposztatermelő helység Hajdúhadház. Régebben kevesebb fajtát ismertek. de inkább pirosra érlelték. Zeller. Káposzta . vagy őszi ret­ ket. Fontosságát jelzi. Elsősorban polgárosultabb családoknál főzték. Általában termeltek nyári kelkáposztát. petrezselyem. Mezőpeterd káposztatermelését. Vidékünkön csak a XX. Falvainkban valószínűleg főleg a XX. a X V I I I . valószínűleg az újabb korban meghonosodott növény. főleg a gyerekek nyersen is szerették. megszárították és fa mozsárban apróra törve fűszerként fogyasztották. Városok­ ban a bolgárkertészek árulták. Elsősorban kerti növény. A fekete földön jobban termett. Újszentmargitán tudnak arról. Paprika. A falusi háztartásokban a XX. Paraszti földeken az 1930-as évektől jelenik meg. Hosszúpályi. Csak a XLX. Hajdúbagos gazdái is. A cukorrépát ismerték. kb. ahonnan régen szekerekkel. de főleg az uradalmak termelték. Ostváth Pál kiemeli Artánd. évszázadok óta termelt növényünk. A sár­ garépát. melyet nyersen főleg szalonnával e t t é k . század elején terjed e l . Répafélék. Néhány tanult gazda termelt hónapos. Nagyon kevés helyen termeltek vörös­ káposztát. tanyasi. újabban vagonokkal szállították az őszi fejes k á ­ posztát a környék piacaira. hogy egyesek cukorrépát sütöttek és azt fogyasztották. A káposztát kizárólag alapanyagként használták. Nyersen 1945 előtt nem ették. Uborka (ugorka). a X I X század eleje óta el­ terjedt kerti növény. Elsősorban kertekben termesztették. Nyersen a gyerekek e t t é k . Zölden ették szalonnával. Sárgarépa. Derecske. Karalábé. mivel úgy tudták. de megyeszerte nem is terjed is. században ismerték meg. A kis-sáréti Berek­ böszörményben a múlt században eladásra is termelték. Valójában később. hogy alig van olyan településünk. A takarmányrépa kellemetlen íze miatt alig jöhetett számításba. Egyik legnépszerűbb. Monostorpályi. csak étel alapanyagnak tekintették. vagy cseresznye paprikát kedvelték. Paradicsom. G á borjon. században termeltek. de Derecskén szántóföldi művelésben is terme­ lik. de kedvelt növény a Nagy­ sárrét környékén is. mint a káposzta. de a pásztorok. Igen kevés adat alapján úgy tűnik. szekerezve árulták. csak a torzsáját ették nyersen. hogy a fokhagyma g i ­ lisztahajtó szer. Sok helyen a szőlősorok közé is vetették. Tájunkon nyersen nem ették. század végén bukkan fel. 24 25 26 27 2 8 29 0 . században még ne lett volna külön káposztás kert.a pirított zsíros kenyeret dörzsölték be vele. csak savanyított formában. torzsáskert. században már előnyben részesítették az „édes nemes" pirospaprikát. pusztai férfiak a nagyon erős csöves. egy korábbi és egy későbbi érésű fejes káposztát. században ter­ jedt el. elsősorban kerti növény. Kevésbé elterjedt. Ekkortól kezdték használni cukor p ó t l á s á r a . Mindkettő vidékünk legfontosabb ételízesítő növénye. Céklát paraszti kertekben csak a X X . elsősorban a gyerekek. és piacokon. ahol a XVTII.

század derekától kezdett elterjedni. sőt exportra is termelnek nemes tormát. „isten­ gyalulta tököt". ha a héja olyan kemény. amire szükség volt. Tök. század végén használtak. ami a házhoz kellett.nem túlságosan gyakori emberi táplálék is lehetet. vagy olajat préseltek belőle. borsfűt. Kertekben félvad formában nő. elsősorban a húslevest színező fűszernövény volt. haparázs. ami ott minden gondozás nélkül szaporodott: mindig volt annyi gyökerük. Régen a kenyérkelesztő pár elkészítéséhez kellett a komlóvirág.főleg öntve . század első felében Nagylétán és a környező falukban kifejlődött a szakszerű tormatermesztés. Nyáron zöld levelét. A X X . Kapor. Kertben termesztett. Sok helyen ismerik az ún. Torma. de . Az igé­ nyesebb fejes saláta csak a XX. Kóstojja meg. Sáfrány. télen megszárított szárát. század elejéig vidékünkön igen népszerű. gyömbért. rozmaringot. Hajdúböszörményben Unka). Egyéb fűszernövény. milyen ídes" 1 A töknek a magját szárítva csemegének ették. csak kapáláskor vigyáztak rá. Idősebb adatközlők visszaemlékeznek még. melyet még zsenge korában használtak étel készítésére. Itt már nagyobb mennyiségben piacra. A »jodete sáfrányt" kertekben termesztették. ídes. A XX. vagy sütőtök. Ezért legtöbb falusi kertben a kerítések mellett ott te­ nyészett a komló. jórészt elvadult állapotban. illetve termesztettek majoránnát. elsősorban baromfi eledel. hogy a X I X . A sült tököt a debreceni piacon a kofák így ajánlották: „Parázs. A levágott szelet a vízben elsüllyed. de legtöbben a kert­ be is beültettek néhány tövet. különben állati takarmány. hogy az ember körme nem megy bele. hogy néhány tő mindig megmaradjon. néhá­ nyan sörfőzéshez használták. bazsalikomot. így főleg a virágos kertekben volt a helyük. Híres sáf­ ránytermelő falu volt Derecske. Régen ismert téli csemege a fehér héjú. Legelterjedtebb a köztesnövényként termesztett zöld disznótök. sárga bélü bécsitök. ánizst. Régebben vad állapotban tenyészett a kertek alatt. (Hajdúnánáson dinke. .Saláta (Kismarjában régen sajáta). Komló. s ezt főzik. de mindig termett annyi. szíles. A sütőtök akkor jó. mely forró vízben gyalulás nélkül is vékony csíkokra bomlik. tár­ konyt. Újában a kertben termesztenek spárgatököt. és mozsárban megtört magját használták kü­ lönböző ételek ízesítésére. Ezek több része színes virág. ezért termesztésével külön nem foglal­ koztak. vastag.

akkor lekvárt főztek belőle. A X I X . szőlőskertben 1-2 fát neveltek. Kertekben. Simon piros.csak a XX. Nem bőtermő. vajalma stb. pálin­ kát főztek belőle. A szomszédos dél-bihari. A még zöld szőlőszemekből levest főztek (nálunk ezt nevezik „egres"nek). Akiknek nem volt szőlője. szatmári vidékekhez képest jelen­ tősége kisebb. fontos. század elejére már minden faluban volt zárt szőlőskert. szőlő közt neveltek néhány fát. Érés idején nagyon népszerű csemege. Általában nyersen csemegézték. s fajta változata is kevesbedett. ízesítője. némelyek csináltak belőle almabort. mely egykor neves történelmi borvidék volt. kerítések mentén. mindenütt megélt. vagy néhány üveg­ gel befőztek. Egész megyénkre jellemző. akinek több termett. Többnyire kertekben. hiszen csak az érés egy-két hónapjában fogyasz­ tották. de a főzésben többféle célra felhasználták. Fája többnyire vadon kelt. Szőlő. minden rendszer nélkül. Tájunkba ékszerűen benyúlik az Érmellék. 5-6 féle fajtája egész sor étel alapanyaga. Alma. de többnyire a szőlőskertekben oltották. hogy szüretkor a legszebb fürtökből valamennyit meghagytak „álló sző­ l ő d n e k . szőlő közt. A XX. En­ nek ellenére nem sok szőlőt ettek. század közepé­ től létesültek. felhasz­ nálták tészta ízesítésére. de nem nagy mennyiségben.és kajszi (itt kajszin ) alfaja vidékünkön mindkettő megtalálható. Meggy. A XX. jószerint csak szüretkor evett szőlőt. Addig 8-10 féle népi tájfajtát ismertek (borízű. Ették nyersen. Téli eltevésre csak nagyon kevés fajta alkalmas. Szilva. de h i ­ ánya minden bizonnyal egészségügyi problémákat okozna. A Sárrét szélén szép almáskertek is voltak. de étel alapanyagként és befőzésre kisebb mértékben hasznosítot­ ták. 5-6 fajtáját ismerték.Gyümölcsfélék A népi táplálkozás rendjében a gyümölcsféléknek nincs túl nagy értéke. században a szilvafák száma csök­ kent. A tényen nem sokat változtatott.főleg a nyíri részeken . télire befőzték egészben vagy cefre formájában. Minden háznál. szőlők között. melynek gyü­ mölcsét nyersen vagy aszalva fogyasztották. Keveset aszaltak. Nyersen nem nagyon ették. Télire eltették a búza közé. mely jó esetben egy-két hónapig elállt. főztek belőle levest. Az almát többnyire nyersen fogyasztották.). s arra alkalmas helyen ezek közül hagytak meg néhányat. mégis eléggé elterjedt gyümölcs. s ezeket spárgára fűzve a padláson felakasztották. szilágysági. vagy azok végé­ ben. A fejlettebb piaci igé­ nyeket kielégítő gyümölcsösök . főztek belőle lekvárt és elég sok pálinkát. mint a szilvát. nevelték az almafákat is. ha sok termett. a szalmakazalba. így többnyire a magról kikelő elvaduló példányokat hagyták meg a kertben. vagy főztek almapálin­ kát. búzás. első felében még kevesen oltották. ezért többnyire csak az érés időszakában ették. lyánycsecsű. Cseresznye. Körte. A termés túlnyomó többségéből bort készítettek. de még így is számottevő. Barack. mint a cseresznyét. 33 4 3 5 . az érett szőlőből ritkán lekvárt főztek. Őszi. aszalva.

Nem gondozták. melynek termését nyáron el­ csemegézték. a zölden maradt apró dinnyékből savanyúság céljára be­ főttet készítenek.Birsalma. főleg amikor a háborús beszolgáltatási rendszer során a napraforgómaggal jól lehetett teljesíteni a beadási kötelezettséget. Gyümölcsét télen a tiszta szobában a szekrény tetején tartották. illetve néhány helyen főztek belőle levest. A diófa a kertek. Elsősorban tésztafélék töltőanyaga. Hajdúbagos. Régebben többnyire nyersen fogyasztották. mely olykor tekintélyes fává is fejlődhe­ tett. A gyerekek nyersen is szemelgették. szinte félvad állapotban te­ nyészett. Ilyen volt Konyár. Mind a görög. A piros. vagy lekvárt. Táblás termelése csak az 1930-as évek óta ismert. Ribizli. H. vagy lekvárt. Dió. Pöszméte. de fő­ leg étel alapanyag. amit a rosszul alvó gyereknek adtak. Régebben csak vadon fordult elő az erdők tisztásain. mind a sárgadinnye egyike legrégibb ismert gyü­ mölcseinknek. Megszerzésére mindenki törekedett. csak étel alapanyagként használták. Hatalmas példányait főleg a szőlőskertek ő r i z t é k . főleg azonban olajat préseltek belőle. Megyeszerte elterjedt olajat adó növény. A XIX. A XX. sokan készítettek belőle ször­ pöt. Tépe. mert jó illatot adott a szobának. Málna. egres elnevezése tájunkon újabb jelenség). de néhány falu különösen híressé vált dinnyéjéről. utak mentén tűrték meg. köszöntő gyerekek aján­ déka. Megyénk egész területén ismert. Vidékünkön elsősorban vadon termő erdei gyümölcs. Konyár) kenyérrel eszik. Magja nyersen. M . Régebben elsősorban szegénynövényként ültették kukoricatábla-. Szakszerű szántóföldi művelése a nyírvidéki falvakban az 1950-es évektől terjedt el. I t t is a XVHI. Mák. eladásra is termelték. bokor formájában szőlők végében. Mogyoró. században nagyon sok kert végében lényegesebb gondozás nélkül. Az 1930-as évek végétől sokan szántóföldön. Néhány bokor állt a kertben az utak mentén. Egyesek pálinkát is főztek belőle. néhol (Fülöp. de nagyon sok kertben tenyészett egy-két mogyoróbokor. így a fő étkezést pótolja. Vidékünkön egyértelműen a fán termő fehér. vagy utak mellé. A dió nyersen is kedvelt csemege. Nyersen nem nagyon ették. így félvadon tenyészett. a Debrecen környéki kertek. Napraforgó. főként azonban tésztába való töltelék. Református falukban '945 előtt olajat nem fogyasz36 37 38 . udvarok méltóságteljes dísze.és fekete gyümölcsöt (Mo­ rus alba. ritkábban a fekete ribizli szintén nem nagyon számontartott gyümölcs. Termését a dióhoz hasonlóan hasznosították. Dinnye. Félvad állapotban tengődött egy-két fa a kert sarkában. eladásra is termelték. Termése a gyer­ mekek kedvelt csemegéje. század végétől. kertekben termelték. illetve ültették mindenütt az utak mellé. (köszméte. vagy enyhén pörkölve kedvelt csemege (neve Gáborjánban és Konyáron muszi). Nem sokra be­ csült gyümölcs: cserje. Többnyire kertekben termesztett növény. Régebben a gubójából altatószert főztek. Eper. században m á r megszokott díszfája a paraszti udvaroknak. Szamóca vagy földieper . de a termés több részét baromfiak ették meg. Érési szezonban a dinnyetermelők délben és este igen sok dinnyét esznek. Igen kis mennyiségben. ahol nagy mennyiségben. Ősszel. József ismert ren­ delkezése óta telepítettek epres kerteket. nigra) értik alatta.

M i n ­ den faluban jellemző néhány olyan határrész. vagy kalapos gomba (psaliota campestris). Elsősorban leves. Gomba. Olyan legyél. Megyénknek különösen az erdőtlen sík vidékein nem dicsekedhetnek nagy gomba fogyasztással. harmatgombának is. az úgynevezett ke­ ringőt vagy karingót. még annál is e r ő s e b b ! " 40 Gyerekek kedvelték a sóska még gyenge felmagzott szárát. mint a kerti sóska. I t t az olajat világításra használták: az istállókban a villany bevezetése előtt mindig olajmécsessel világítottak. A gyűjtögetés tehát el­ sődlegesen csak kiegészítő foglalkozás volt. A kertek végében. A vadon termő sóska különben is sokkal ízletesebb. melyet mondanak szíkfügombának (Tiszacsege). s csupán néhány szegényembernek adott szerény megélhetést. holott a gyűjtött növények száma összes­ ségében elég nagy. ami a népi ét­ rendnek rendes. Kerti termesztése ezért 1945 előtt szinte ismeretlen volt. szfkígombának. s kis versikét mondtak hozzá: 39 „Sóska. Sokan évekig nem ettek gombát. domika. mint a petróleum. Debrecenben a sóska leveleit markukban összetörték. Gyűjtögetésből származó növényi tápanyagok A gyűjtögetett növények sokasága közül alig néhány volt olyan. Sóska (Rumex acetosa). illetve rengőt. szabályosan visszatérő alapanyaga volt. mert ez kevésbé volt veszélyes. a tinóorrú-. Galambsaláta (ramuculus ficarza). A gyűjtögetés inkább azért volt fontos tevékenység. a gyűjteményüket házalva árulták. de a falusi parasztok ezt nem merték megenni. kucsmagombát. Április végétől nyár végéig mindig gyűjthető volt. pecérkének. Saláta készült b e l ő l e . tölgyfa-. melyen előszeretettel gyűjtötték. I t t mindössze két gombafajtát esznek. főleg böjtös időben alapvetően fontos zsírozó volt. Másik közismert gomba a csiperke. A szükségletnek megfelelően ástak mindig néhány tövet. Az erdőket járók még ismerik a szarvasgombát. Vad torma (armaricia macrocarpa). Egyik a marhajá­ rásokon tömegesen növő szekfügomba (marasmius oreades). Ezt sokan összekeverik a csirkegombával (cantharellus ciborius). garággya tövében tenyé­ szett. században m á r nem tartozik a gyűjtögetés szempontjából leggazdagabb vidékek közé. Megyénk a X X . mert a vadon termő növények fogyasztása változatosabbá tette a különben meglehetősen egyhangú paraszti étrendet. Gomba gyűjtéssel általában szegény asszonyok foglalkoztak. mint a borecet. mártás alapanyag. 41 42 43 44 . de kü­ lönben a gyerekek nyersen is fogyasztották. Katolikus falvakban azonban az olaj.tottak.

Gyűjtögető asszonyok szedték. Szántóföldek végében. Nyersen elég „hú­ zós" ízű. silvestris). Kökény (prunus spinosa). Szeder (rubus tometosus). de a gyökerein fejlődő. Erdők szélén. és a gyerekeket óvják tőle. Eltevésre kevésbé alkalmas. Csipkebogyó. I t t pásztorok és falusi szegény embe­ rek gyűjtötték s főzve ették. s nyersen ették. árokparton. Hencidán picsóka. s a piacon. a burgonyához hasonló gumóit ették nyersen.Salátaboglárka.) Több helyen azonban méregnek tartják. Főleg gyerekek kedvelték. szárítva izzasztó teát főznek. csak mezőgazdasági munkák közben csemegéztek rajta. utak mellett növő szúrós cserje. Ugyanakkor Kismarjában nem merték megenni. Régebben bőségesen gyűjtötték. vagy különböző ételek kiegészítésénél használták. Erdőkben található rendkívül szívós keményfa. garággyák mellett vadon tenyészik a fekete szeder. A Tisza mellékén a lathyrus tuberosus gumóját nevezik földimogyorónak. vagy ecetet készítettek belőle. (Zsákán ezt piroscsizmának nevezik. a sárréti mocsarakban. hecsedlit. s néhányan lekvárt főztek belőle. mesgyéken növő szúrós bozót. ezért gyógynövényként is ismerik. vagy p. A Tisza árterületén. vagy főzték ételbe. a líciumnak piros bogyóját néhány he­ lyen megeszik. A garággyák gyakori bozótjának. s ahol elszaporodott. T i szacsegén pl. Rendkívül szívós növény: eldobott héja is kihajt. Vadalma (pirus malus. vagy vackor (pirus pirastes). A feketebodza érett bogyóját főleg a Tisza melléki falvakban gyűjtötték. onnan szinte nem lehet kiirtani. Érés idején főleg gyerekek gyűjtötték. Vadkörte. Az utak mentén. hecse-pecsét főztek belőle. A Debrecen környéki erdőkben igen gazdagon termett. Néhányan lekvárt is főztek belőle. Napraforgószerű szára és fészkes virága van. sulyomrántást. Bodza (Sambucus negra). Som. piros bogyó termése igen ízletes gyümölcs. sulyompogácsát készítettek belőle. A szántóföldnek mesgyéin. a Hortobágy folyó környékén tenyészett nagyobb bőségben. melynek apró. mert méregnek tartották. s azt terményért árulták a gazdáknak. de hasmenés ellen így is ették. azután meghámozva megették. Földimogyoró vagy libapimpó (patentilla anserina). aszalták. A vadrózsa (rosa spinosa) piros bogyó-termését vidékünkön is gyűjtötték szegény asszonyok. Néhányan lek­ várt főztek belőle. Ma már kevés helyen ismerik. s abból frissen üdítő italt. Súlyom (Trapa natans). melynek késő ősszel érő apró piros bogyója fogyasztható. Egyesek szerint jó szélhajtó. mely­ nek késő ősszel élvezhető fekete bogyó termését itt-ott gyűjtötték. vagy házal­ va árulták. Újabban a bodza virágát is gyűjtik. Gyenge levele ecettel leöntve salátának való. 6 47 48 5 0 51 . Lícium. ún. mint a va­ dalma. Csicsóka (helianthus tuberosus). s néhányan lekvárt főztek belőle. vagy más lekvárhoz keverték ízesítő­ ül. Mogyorószerű gyökereit a debreceni kondások egykor disznóval túratták k i a vizes erdei laposokon. Eladásra nagyon kevesen gyűjtötték. de leginkább erdőkben található. akik ízletes lek­ várt. Galagonya (Crategus monogyna). főleg a gyerekek.

ujjnyi vastagra is duzzadó. Bengyele (elecske. Gyermekláncfű vagy fügörhe (Taraxanum levigatum). ahol régen erdők voltak. Erdei szamóca (Fragaria virides). Megyénk minden részén. A Tisza mellékén bubályka. Csaknem minden háznál tartottak kevés szárított szíkfű virágot. de a játszó gyerekek szívesen rágták. A föld alatt évente több méterre nyúló. Föld feletti szára kb. amelyből különböző betegségekre használatos gyógyteát főztek. Az árokparton növő kerekmályva (malva neglecta) apró. s belőle salátát készítettek. akácfasze­ rű levelekkel. s ezt régen a gyerekek úgy rágták. Ott állítólag hasznos ínségeledel volt.nak mondják. Nagyobb mennyiségben nem gyűjtöt­ ték. Nagyobb mennyiségben nem nagyon gyűjtik. Szélhajti tövis vagy ördögszekér (Xanthium spinosum). 52 3 54 55 56 57 58 . Édesgyökér (Glycyrohica echinata). Néhányan gyűjtötték s gyógyteát főztek belőle. Akácvirág (Robina pseudoacacia). Elég ízetlen gyümölcs. Több helyen ismerik. mint ma a rágógumit. Hársfavirág. mogyorófü a neve. A bihari részeken méregnek t a r t j á k . Püspökladányban. Az új hajtásokból kinövő kunkorgós zöld szárrészt.Bubolyicska (Chaerophylum bulbosum). A gyékény (Typha augustifilia) lisztes gyökértörzse. főleg az érmelléki falvakban ürmösbor készítéséhez használták. Egyeken agacsi. 1 méterre növő cserje. Hiedelem szerint a tüdőbajt gyógyította. húsos termése. Szíkfű vagy kamilla (matricaria chamonilla). Kakukfü (Thymus serpillum vulgaris). Kertekben. vagy gyógytea készítéséhez használt növény. Sokan vízben oldott édeskés levét köhögés ellen itták. de külö­ nösen a hortobágyi szikes legelőkön nagy mennyiségben terem. Sok helyen. Vizenyős réteken gyűjtötték. Erdei tisztásokon. és nyersen elfogyasztották. főként a por­ hanyós fekete földet kedveli. szőlőcukor tartalmú gyökerét tavasszal kiássák. A gyerekek a csöves termés belsejében található édeskés ízű húsos részt szopogatták. de gyűjtésére eddig megyénkből nincsenek adataink. Az 1930-as években Balmazújvároson volt nagy felvá­ sárló központja. Papsajt vagy mályvapogácsa. de a megtalálóknak kedvelt csemege. enyhén sa­ vanykás íze miatt sokan szívesen tépdesték és rágták. A Tisza mellékén gyen­ ge hajtásából salátát ö n t ö t t e k . Ritkán használatos ételízesítő. de rendszeresen nem fogyasztották. Gyenge levelét gyűjtöt­ ték. Megyénkben csak az erdős tájakon gyakori. Fehérüröm (Artemisia absinthium). de vadon terem. Újszentmargitán papke­ nyérnek is nevezték. vagy ott. A gledicsia vagy koronaakác (Gleditsia triacanthos) csöves termését a Berettyó-melléki falvakban szentjánoskenyérnek nevezték. A szőlő bajusza. Gumós gyökerét tavasszal a gyerekek kiásták. Egyelőre csak a Tisza melékéről vannak adataink gyűjtésére. Harmatkása . A gyerekek akácvirágzáskor a virágok bibé­ jét kitépték s ezt megették. csella). lapályos réteken fordul elő.

illetve a debreceni piacokon árulták. meggy­ falevélből. századtól elterjedt paprika se tudott kiszorítani. században főleg tészta­ félék ízesítéséhez használnak. Minden esetben ízesítették. vagy árpakávé volt. Szegények még a XX. Ilyen volt pl. Ritkán használt gyarmatáru. a boltból vásárolták meg. csipkebogyóból. Egyike a legrégibb gyarmati eredetű fűszernek. Cickafarok (Achille millefolium). században is igen kevés rizst esznek. Köménymag. fodormentából. melyet a X X . sőt leves alapanyag. vagy erjesztett állapotban itták. elsősorban ünnepi alkalmakon. de főztek teát szederlevélből. Elég gyakori ételízesítő. Gyógytea készítésére használták. Nagyon ritkán használt gyarmatáru fűszer. szíkfűből. akik tehették borral. Fahéj. Vértisztító teát főztek belőle. Legtöbben azonban hazai tea­ pótlókat használtak. Babérlevél. Elég gyakran használt ízesítő anyag. A „mag nélküli" mazsolaszőlőt hozzánk főleg Itáliából hozták.Fodormenta (Mentha arvensis). A szegények a babkávét nem nagyon tudták megvásárolni. A gyarmatáruként érkező valódi teafüvet inkább csak a XX. a háború alatt népszerűsített „plánta tea". Legtöbbre a rumos teát tartották. kalács­ ba és édestésztákba gyakran használták. Bors. Szegényemberek szárított levelét do­ hánypótlóként szívták. Ezek közül fontosabbak. Nyírvíz . század polgá­ rosultabb gazdái kezdték inni. Feketenadálytö (Symphitum officiale). Ez a mediterrán levélféleség savanyú levesek ízesítéséhez szinte már nélkülözhetetlen fűszernövény. 59 Idegenből származó növényi alapanyagok Azokat a növényi alapanyagokat. . Mazsola. század folyamán kezdték használni. Némelyek gyógyhatást is tulajdonítottak neki. mások borba töltötték savanyúvíz he­ lyett. de csak a tehetősebb gazdák körében. kivételes alkal­ makkor citrommal. Rizs. hársfavirágból. Szárított formában árulták. melyet a XVffl. Újszentmargitán főztek cukorteát (a barnára pirított cuk­ rot vízzel felengedték. Nyírvidéki szegény emberek a nyírfa kérgét megcsapolták. melyeket maguk nem termeltek. bodza-. a tej ízesítésére. s a kifolyó nedvet frissen. Tea. A külföldről behozott babkávét a parasztok csak a XEX. Szegfűszeg . amit mozsárban kellett porrá törni. elsősorban cukorral. valamilyen tartalmasabb étel mellé. befőtt levével ízesítették) stb. A rizskása vidékünk népi táplálkozásában csak a XIX. Szerecsendió. század végétől ter­ jed el. vagy gyűjtö­ getés útján se tudták megszerezni. borkősawal. Az 1930-as évek végén szántóföldi termesztésével is kísérleteztek. „pótkávéval". ami legtöbbször hazai gyártmányú cikória kávé. De ekkor is min­ dig keverték ún. Kávé.

vagy a különböző ételekbe. ahol nyersen és sütve lehetett vásárolni. A friss állapotban fogyasztható. elsősorban vásárokban árulták. ízesítésre a cirtomnak a héját is felhasználták. préselt formában bukkant néha fel vásárokban. tésztafélék töltelékébe. melyet préselt formában a falusi szatócsüzletekben is lehetett kapni. Csak aszalt. Főként gyerekek kapták mint vásárfiát. mint a banán. Régebben valószínűleg elterjed­ tebb lehetett. a falusiak nem nagyon ismerhették. s cseppentettek a teába. boltokban. az 1930-as évek óta falun is terjednek a különböző vanüiás sütőporok.Tárkony. Régebben eredeti szárított formában hozták forgalomba. de a falusi gyerekek alig ismerték. Hozzánk csak bolti áruként jutott el. kivi stb. párhuzamosan a cukrozott édes süteményekkel terjed el. A narancsnál valamivel elterjedtebb mediterrán gyümölcs. Gesztenye. v . Füge. rövid ideig tárolható déli gyümölcsöket. században. Házilag is termeszthető. ananász. Csak a módosabbak vásároltak néha egy-egy darabot. Szentjánoskenyér. Ma sok faluban nem is ismerik. fillérekért kapható importból származó csemegéje volt. de nálunk inkább boltban árulták. vagy karácsonyi ajándékot. Narancs. Emlékezet óta csak nagyon kis mértékben használták (Álmosd). Hétköznapi táplálékként nem ették. Datolya. VanüicL Csak a XX. A második világháború előtt a falusi gyerekeknek talán kegkedvesebb. Citrom.

.

azt minden tavasszal kitisztították. hogy az friss vízzel töltőd­ jön fel. Legfontosabb ásványi alapanyag a só. A z 1930-as években elterjedt zománcozott „bádog kannában" a víz hamar me­ legedett. melyet régebben a nagyváradi sóraktárban vettek meg. Borkő. Amelyik kútból többet ittak. A XIX. (sok kutat meg is lehetett gyújtani. melyet odahaza a sóderálón őröltek porrá. A múlt századi folyószabályozások után a vizek természetes folyása sok helyen megrekedt. vizét kimerték. A „jó vizet" régebben cserép korsóban vagy faedényben vitték magukkal a me­ zőre. Sajnos. .ÁSVÁNYI EREDETŰ ALAPANYAGOK Víz. Tájunkon azonban legtöbb artézi kút vize langyos és meglehetősen gázos volt. így is voltak „rossz kutak".) A mezőn dolgozók azonban a legújabb időkig az ásott kutak vizét itták. század végéig leg­ több helyen „élő vízből" táplálkoztak. amelyekből nem ittak. az itt vágott lápikutak vizét is jónak tar­ tották. A hegyek felől érkező Körösök. Ekkor kezdték fúrni az artézi kutakat. Só. A kristályos borkősavat. a különböző holtágakban a víz megposhadt. Később mindenki a boltban vásárolta a sót. az ásott kutak vize már ebben az időben is sok helyen ihatatlan volt. Élő víznek számítottak elsősorban a folyók. az egyetlen mederbe terelt folyók vize egyre több fertőzésnek volt kitéve. De még az ezekből táplálkozó lápok. így a század végétől mind több helyen a 3-10 méter mélyen található talajvizet igyekeztek ásott kutak segítségével feltárni. melyek 100300 méter mélységből adtak iható vizet. a boltokban árulták. s a különböző kisebb erek vizét mindenütt i t ­ ták. Berettyó. melyet különféle ételek savanyítására használ­ tak. külö­ nösen a lakóterületeken belül. E témakörön belül első helyen kell szólni a vízről. ezért sokan még ekkor is ragaszkodtak a cserépkorsóhoz. többnyire darabos „kősó" formában.

.

hiszen nincse­ nek megbízható források. akkor véres tejet ad a te­ hén). de a feketekávét itt is pótkávéval készítették. A tejeskávé csak a módosabb családoknál terjedt. hogy tehenet tartson. természetes állapotá­ ban. vagy forralva ették.ÁLLATI EREDETŰ ALAPANYAGOK Az állati eredetű alapanyagok súlyának megítélésében néprajzi szakirodalmunk nem egyértelműen foglal állást. főként a tésztás-. 60 61 Állati termékek Általános jellemzőjük. Utóbbi esetben általában kenyeret ap­ rítottak bele (kézzel. melyek hiteles választ adnának. mivel étrendjében a növényi eredetű. s a növényi tápanyagok szűkös vol­ tára panaszkodnak. hogy a nyers tej fogyasztása nem mindenütt volt eléggé nép­ szerű. hogy különösen a szántóföldekben szegényebb tájakon . az állatok által előállított termékekre. hogy fogyaszthatók a maguk nyers. vagy alkalmasak arra. 62 63 6 4 . Szegényebbek maguk pörkölte árpakávéból. az állatok leöléséből nyert alapanyagokra. Tej. mert azt tartották. és JJ. A háború alatt különböző kávépót­ lók terjedtek e l .inkább állati eredetű tápanyagoknak voltak bőviben. kásás ételek vannak túlsúlyban. A ház körül tartott tehenet mindig fejték. hogy különböző ételek alapanyagává váljanak. A tejet nyersen itták. Az állati eredetű alapanyagokat két nagy csoportra oszthatjuk: I .legalábbis a XVHI-XTX. hogy a tejnek magának is. Az állati eredetű tápanyagok fontosságához azonban nem férhet kétség megyénkben sem. Mások ugyanakkor azt bizonygatják. bár az egyes tájékoztatások ezen a téren is elég ellentmondásosak. de még a gulyán ellett tehenet is gyakran megfejték a p á s z t o r o k . bár ez kétségtelenül nem mindenkinek adatott meg. században . Ecsedi István szerint a tiszántúli magyar ember el­ sősorban növényevő. Többen is leírták. de különösen a tejből nyert alapkészítményeknek igen fontos szerepe volt a népi táplálkozásban. Minden család alap­ vető törekvése. Mégis b i ­ zonyos. erre a kérdésre nehéz válaszolni. Azt gondolom. vagy égett ke­ nyérhéjból készítették el a szükséges feketekávét. ha késsel vágják. Megyénkben évszázadok óta legjelentősebb a tehéntej.

A tiszta méz a cukor elterjedése előtt legfontosabb édesítő szer volt. Szerepe volt a gyógyításban is. különösen Hajdúszoboszló. akik el tudták látni a lakosokat mézzel. Inkább gyerekek csemegéje volt a nádtetők ereszeiben előforduló nádméz. ennek megfelelően számtalan alapkészítményhez és ételhez. főzve ették. Nincsenek em­ lékeink sem a ló fejesről. Néhányan időnként befogtak egy-két kas ismeretlen helyről kirajzott méhet. de feldolgozásának gazdag változata is­ meretes. Sokan szerették a mézes p á l i n k á t . században is csak a lakosságnak 10-12%-a adózott méhkasok után. Ennek ellenére termelése a legújabb idő­ kig nem volt megszervezve: a tyúkok az udvaron szanaszét tojtak. Tájunkon is számbajöhet még a kecsketej. feldolgozásra nem nagyon került. A k i k tehették. de a szikes bihari pusztákon is voltak juhtartó faluk. Megyénk erdős. Nem jutott el hozzánk a bivalyfejés erdélyi szokása. A juhtejet nyersen nem nagyon itták. süteményhez felhasználták. melyet frissen. sem a szamár fejesről. Az ősi idők óta ismert méhészkedés tájunkra és korszakunkra is jellemző. s a családtagok igyekeztek minden nap összegyűjteni a tojásokat. Az erdős vidékeken itt is szokásban volt a vadméhek felkutatása és kirablása. még kevesebb a libatojásnak . Zsáka stb. kenyérrel fogyasztottak. században egy-egy faluban már csak néhány m é ­ hesgazda. Bár az erről szóló írások bizonyára nem mentesek a romantikus túlzásoktól. A táplálkozásban legfontosabb a tyúktojás volt. bár uradalmakban néhány igavonó bivalyt tartottak. De elég sok adat utal arra. mint azt egyesek feltételezik. 65 67 . Ez az arány később se nagyon változott. Tojás. mint pl. évente egy-két alkalommal vásároltak néhány kiló mézet.A tehéntej mellett a juhtej volt még számottevő. minden réteg számára egyformán fontos alapanyag. A tojást általában sütve. de nem olyan mértékben. A gaz­ dák a mézért terménnyel fizettek. vagy étel alapanyagként használták. Többnyire nyersen vagy forralva ették. így elég sokan hozzájuthattak vala­ mennyi mézhez. s a falukon belül is csak kevesen tartottak fejős juhokat. Kecskét minden faluban 8-10 szegényember tartott s ezeket rendszerint a bornyúcsordába járatták. (XVHI. Gáborján. vagy hivatásos méhész volt. Jóval kisebb szerepe volt a ru­ catojásnak. Teje a földnél­ küli szegény embernek alapvető tápláléka volt. Méz. hogy egyesek. főként gyerekek a nyerstojást megitták. századi helyi forrásokban tyúkmony) Minden faluban. de ez már nem minden falura volt jellemző. inkább csökkent. A XX. Már a XVJU. Megyénk területén más állatot nem fejtek. néhány küó lépesmézet. Megyénkben legnagyobb juhtartók Debrecen és a hajdú városok. M a ­ gában a paraszti táplálkozásban sehol se találkozunk a vadmadártojások rendszeres felhasználásával. mocsaras vidékein még a múlt században is számottevő lehetett a vadmadarak tojásának az összegyűjtése.

A húst azonban legtöbben alapanyagnak tekintették. özet is megfogtak. Ecsedi István szerint az 1930-as években egy vagyontalan. s csak kivételesen gyöngytyúkot. de sózva. fácánt. különösen a fiatal „gida". hiszen a halászat joga kötetlenebb volt. különösen a juhtartó falukban. hiszen az álla­ tok leölésével m á r valamiféle feldolgozási folyamat kezdődik el. ahol nem volt számottevő a juhtartás. szárítva. Sokkal fontosabb lehetett valaha a vizekben élő hal és a csík fogyasztása. azt felnevelték. Mégis ide soroljuk az állatok levágásával nyert első terméksort. egészen kuriózumszámba ment a szamárhús. Ezért szegényebb családok csak igen ritkán juthattak marhahúshoz. fűszerezve a kol­ bászhúst már sokan megkóstolták. a gazdák évente vettek 2-3 bárányt. elsősorban a húsokat és a vért. mint a vadászat. de repülni még nem tudó kisgalambokat.Az állatok leöléséből nyert alapanyagok Ez a kérdéscsoport már csak részben tartozik a jelen fejezethez. A háziállatokból nyert húsfogyasztás mértékét elég nehéz meghatározni. A húsételek közt előkelő helyet foglalt el a marhahús. Elég sok háznál volt galambdúc. A tehetősebbek 3-4. M á r ritkábban.húst. Hús. Juhot elég gyakran fogyasztottak a pásztorok is. Gye­ rekek perzselés után sózva megették a disznó fülét.rendszerint szüretre . a cselédtartó gaz­ dák 8-10 disznót öltek évente. városokban nagy sze­ repe volt a birkahúsnak. melyből rendszeresen kiszedték a már kitollasodott. amely során maga az alaptermék is többé-kevésbé átalakul. s belőlük kitűnő levest főztek. Kecsketartó emberek a juhhús­ hoz hasonlóan megették a kecske-. „esett" birka húsát is. farkát. A vasárnapi. Egy önálló keresetű napszámos család 26-52 kg húst fogyasz­ tott évente. közülük is elsősorban a tyúk. Az erdők közelében la­ kók olykor egy-egy vaddisznót.levágták. hiszen részben maguk is tartottak. A paraszti táplálkozásban. füstölve pedig rendszeresen ették. ünnepi étrend leggyakoribb húsát a baromfiak adták. Évente 23 nyulai. melyből a legkülönbözőbb ételeket készítették. A paraszti háztartásban marhát csak nagy családi ünnepek alkalmával vágtak. Az ünnepi táplálkozáshoz szükséges marhahúst a mészárszékből vették. egy cselédtartó nagygazda 180-200 kg húst igényelt egy é v b e n . Nem tartot­ tak rendszeresen pulykát sem. s csak kivételes alkalmakkor libát. foglyot majdnem minden család megevett. amelyből családonként évente 50-100 darabot is levágtak. s az erre szánt alkalomra . s undorral utasították el a kutyát és a macskát. Vidékünkön legelső helyen a disznóhús áll. Azokban a falukban. Nagyon szegény embernek számí­ tott. Ebben nincsen benne a vadászati tilalom ellenére elfogott vadak húsa. A halfogyasztás megítélésében 68 69 70 71 . A húst nálunk nyersen nem fogyasztották. aki legalább évente egy disznót nem ölt. Egy kisgazda 100. s megették a sérült. csak hizlalva öltek rucát. Vidékünkön nem ették a lóhúst. dolgozni nem tudó szegényember évente 5 kg húst evett. I t t szinte minden társas összejövetel alkalmával birkát vág­ tak.

Vér. Osváth Pál szerint a XIX. a fiatal hím állatok heréje. ugyanakkor más leírások pedig a halak mérhe­ tetlen bőségéről szólnak. hiszen ez a „kígyóféreg" a múlt századi lecsapolások után eltűnt vidékünkről. s sáskatojással telt potrohájukat megették". Még nehezebb a csík megítélése. minden állat mája. " Arról is tud. így könnyen valószínűsíthető. s szinte egész nyáron főzték. szíve. hogy „Némely köszvényes ember orvosság gyanánt eszik gólyahúst . bélkövérrel. ették a csíkot. Osváth Pál említi. a hozzájuk tartozó fehérmájjal. veséje. hogy egyesek a darunak a húsát is m e g e t t é k . recehájjal. Megyeszer te tudnak róla. A leölt állatok vérét többféle módon felhasználták. mások szerint nem valami jóízű húsa v o l t . így már a legöregebb emberek is csak hallomásból emlegetik a csíkot. Ecsedi István pl. az agyvelő. szalonnája. bár egyes nyírségi falvakban ismerték a „birkatepertőt". vagy legalábbis nem szeretnek bajlódni a szálkájával. ezeket lábaiknál fogva egy rúdra akasztották. sőt némelyek a tüdő­ baj gyógyszerének t a r t o t t á k . a vállukra véve hazavitték^ s otthon anyjuk megfőzte. lépe. a j u h és a szarvasmarha vérét zömmel elfolyatták. Egyelőre a Hortobágyról és Tiszacsegéről van adatunk rá. hogy azok csak a legújabb időben váltak ismertté a nép között. Elsősorban a sertés és a baromfiak vérét hasz­ nosították. Állítólag ugyanitt a lepke és a méh mézszerű édes folyadékkal telt potroháját is m e g e t t é k . A parasztemberek általában nem nagyon szeretik a halat. melyet a j u h faggyújából sütöttek. hogy „a gyerekek nyáron a nagy zöld sáskákat nyárson megsütötték. hogy serdülő gyerekek tavasszal kiszedték fészkeikből a kövér varjúfiókákat. meg sem említi a „tiszán­ túli magyar ember" halfogyasztását. Ecsedi István hallott r ó ­ la. 3 74 7 6 77 78 79 . s a vért csak alapanyagnak tekintették. tüdeje.azonban a szakirodalom nem egységes. bellérek megitták a meleg vért. Kétségtelen. 15-20 kisvarjúból kitelt a vasárnapi ebédje a családnak. Van. hogy a halételeket illetően elég szegényes adatokkal rendelkezünk. hogy a halfogyasztást ületően Ecsedi Istvánnak van igaza. Igen fontos pl. de külön nem szerették. Legtöbben azonban a nyers vértől undorodtak. Az ismertebb halételekről rendszerint kiderül. fodorhájjal. század derekán még mázsaszámra fogták. A szarvasmarha és a j u h faggyúját a húsával együtt megeszik. Belszervek. a gyomor és a belek. a sertések hája. hogy egyes henteslegények. A leölt állatoknak csaknem minden szervét alapanyagként felhasz­ nálták. aki még a szemeket is elfogyasztja.

bihari faluk0 . s az első világháború előtt a szénhidrogén-gázokat sem. de elhullott gallyat. Az udvarokon. Később azonban itt is . 1920 előtt sok fát hoztak a vidékre a bihari megyékből is. kórói. ez pedig a ren­ delkezésre álló tüzelőanyagokkal. század végéig szinte korlátlan mennyiségben állt rendelkezésre. Ha szálfát nem is. a magkender szára. mint a parasztudvarokon négyzetes formákba taposott tőzek. melyet a nyíri részeken és a pusztákon a szabadba építettek. Kitűnő fűtő-. A XX. Az eladó tűzifát a debreceni piacon. A SÜTÉS-FŐZÉS ESZKÖZEI Az ételek íze összefüggésbe hozható a készítés technológiájával. s a felszántott kukoricaföldekről összegyűjtött kórótü. vagy csutkatü. a hajdúsági. Tájunk tüzelőanyagai elsősorban a vegetációra ala­ pozódtak. Falusi udvarokon valahol a ház közelében volt az ún. vagy a fában szegényebb faluk utcáin árulták. kis tető alá. Kitűnő t ü ­ zelő volt pl. s ezt kerítések mellett. Ebből némelyeknek még eladásra is jutott. tüzelőszer volt a naprafor gókóró. de különösen a pusztáknak jellegzetes tüzelője volt a marhatrágya. A Debrecentől keletre hú­ zódó erdőségek környékén a lakosság végeredményben korlátlan mennyiségben hoz­ zájuthatott tűzifához. TÜZELŐANYAGOK. a szőlő venyigéje. s mindenféle konyhahulladék. csutkái. árvagané éppen úgy. az Alföldre általában jellemző faszegénység állt elő. században m á r mindenütt előtérbe kerültek a szántóföldi növények szárai.. tuskót mindenki gyűjthetett. Ezek nagyrésze azonban a XX. A tüzelőberendezések közül tájunkon is legfontosabb a kemence. század elejé­ től elpusztult. Falun régebben nem ismerték a szenet. Az egész megyére kiterjedő általános tüzelőanyag a fa. eresz alatt szépen sorba rak­ ták. században már nem egyenlő mértékben állt rendelkezésre. tehát csak a természetben újratermelődő anyagokat tüzelték el. pásztorszál­ lásokon mindkettőből egész boglyára valót összehalmoztak. a faragás során nyert faforgács. mégpedig a legelőről összeszedett ún. az eltört kender „pozdorjája" és a kukorica csutka (Bi­ harban „tucska"). vagy kukoricaszárral fűtötték. mely azonban a X X . A Sárrét fontos tüzelője volt a nád. Régebben a Berettyó és a K ö ­ rösök mellékén is dús erdők díszlettek. a fentieken kívül minden éghető anyagot eltüzeltek.mint a Hajdúság nagyobb részén . ahol az egész év­ re elegendő tűzifát felaprították. A kemencéket m á r legtöbb helyen szalmával. favágitó.TŰZHELYEK. Az egész tájnak. amely a XTX. Természetesen.

A X X . esetleg a sütőházba. a pitarba a ke­ mence előtti padkára. melegítették a disznó ennivalóját. tengeri stb. hosszú fogóval ellátott vas serpenyő. Főleg a katlanban tüzeltek a lassan égő tőzekkel. a sárré­ t i földkemence. juhporf Előfordulhattak a megszokottól eltérő. A kemence formája változhatott. a tűz élesztését segítő piszkafa. 81 A szabad tűznél néha úgy sütöttek. amelyben lehetett süt­ ni.ban pedig a szobába. század végéig nyílt tüzelésű kandallók. vagy más rossz minőségű tüzelővel. a spórok. kivételére a X X . A pitarban megyénk egész területén nyílt tüzelőpadkákat találhattunk. Dyen pl. s ezen a vasmacska. A nagyobb vasfaze­ kat egyesek állványra kötött láncon csüngették a tűz fölé. A falusi háztartások elengedhetetlen kellékei a katlanok. melynek neve megyénk8 4 . tök. később vaslemezekből készült zárt égésű takaréktűzhelyek. a szabadban álló kemence mellé. Bármüyen volt a formája. szá­ zad elején még általánosan használták a fazéktoló szekeret. mely valójában kis halom oldalába vájt lyuk. A tüzelés hagyományos eszközei tájunkon nem mutatnak különös eltérést az Alföldről ismert formáktól. vagy katlant beépíthették a sütőházba. Üstben olvasztották a zsírt. A bihari részeken a kemence mellett a XIX. szappan főzésre. bográcsban főznek. A szabad tűz jellegzetes tüzelője az árvagané. forraltak benne vizet. hamu kihúzá­ sára. a X X . kivételesen a bihari Zsákán is felbukkan. A tojást. A tüzet a gyufa feltalálása előtt mindenütt acél-kova-tapló segítségével. vízbe mártható rúdra kötött rongy pemet. századtól zárt tüzelésű „spórok" is épültek. A vasháromlábat helyettesíthette az ugyancsak három lábon álló. A cserépfazék betolására. század első évtizedeiben is használták. tehát csiholással gyújtották. Egyes nyíri falukban felbukkan a szatmári konyhai kemence is. különleges tűzhelyek is. vagy juhállások közelében összesepert ún. használták lekvár főzésre. elrendezésére szolgáló szfvanó. me­ lyeket pásztorok még a X X . rajta nyílt tűz égett. Tájunkon a tűz fölé függesztett. vagy tüzikutya. leölt madarat. Ez több­ nyire a konyha közepén. de seholse tekinthető tipikusnak. illetve a háromláb segítségével főztek. Az üstházat. a kemence al­ ját tisztára seprő. Üstben főzték a takarmánynak való burgonyát. belül sárral kitapasztott hordozható katlan is. úgy tették a tűzbe. vagy pendelykémény vezette k i a szabadba. sőt igen elterjedt volt a bá­ doglemezből készített. vadat olykor sárba tapasztották. A nyílt. de néha a kemence előtti padkán főztek. a kemence alját hűtő. te­ hát mindennapos szükséglet volt. melyen szolgafára akasztott vasfazíkban. szabad tűz ettől kezdve csak a puszták. században a nyílt tüzelésű konyhai tűzpadkákat mindenütt felváltották a vályogból épült. esetleg a tanyák jellegzetes főzőhelye. főleg a Hajdúságban és a nyíri részeken reliktumokban előfordul.). láncon csüngő vas.vagy rézbogrács. A kemence legfontosabb eszköze a parázs. de min­ denütt a kerek boglyakemence a jellemző. Legtöbbször a tűz fölött nyárson sütöttek. amelyekre az üstöket lehetett helyezni. virágzó nádból kötött píhseprü. A nyüt tüzelő. a hátsó fal mellett állt. és a kemence füstjét a pitar hátsó részét kitöltő hatalmas szabadkémény. A csiholó acéloknak igen nagy változatosságát ismerjük. hogy az ennivalót beletették a tűzbe (krumpli.

illetve a komlóskorpát szárították. a félgömb alakú bemélyedésekkel készült tarkedli sütők. lyeket vidékünkre rendszerint Erdélyből jövő vándorárusok hoztak. A különbö­ ző fából. Kenyérsütéskor használták a kisméretű fa merőedényt. 1806-ban készült va­ gyonleltár szerint id. többféle szitát használtak. 80-120 cm átmérőjű. Valószínű. Egy Kismarján. melyet korábban kővel nyomtattak le. s finom selyemszálakból a fátyolszita . A Hajdúságban a fa bodon helyett sok helyen cserép bodonokban tartották a lisztet. kanták: 6 db. a kis kapa. kuruglya stb. födök: 33 db. de talán az is bizonyos. a kétágú perzselő villák. melyekben a kemence tetején a kovászt. Régen igen fontosak voltak a különböző nagyságú fa. mikor még vízimal­ mokban. a nagyméretű a kovászkeverő. rosták. a kártust. Szükség volt fa lisztmerő kanálra. a kerek kuglófsütök. században Igen sokféle kádra. Egyesek babonás jóslásra is felhasználták. Általánosan ismertek az alacsony szélű. a már említett vasmacska vagy tüzikutya. vagy görbekés formájú tészta dagasztóteknö. Mindezeket a 87 88 8 9 90 91 92 . az egészen vékony rézdrótból a drótszita. Nem mutatnak táji jellegzetességeket a kenyérsütés tárgyai sem. hogy csak a nagyobb gazdák rendelkeztek ilyen sok cseréptárggyal. Ilyenek a lapos palacsintasütök. szalmából. A X I X . komlószárítók. a lószőrből a szőrszita. kantaszekér. tálak. tányérok: 85 db. A nyitott tűzhely tartozékai a tüzpiszkáló vagy vaskó. A szitát és a rostát mérték­ egységként is használták. a különböző cserép füszertartók. Bár a fenti leltárat még k i kell egészíteni néhány általánosan használt cseréptárggyal. szilkék: 27 db. szűrők: 2 db. ezzel mérték a gyalult káposztát. nyújtó fára. cserépből készült konyhai edények sokasága nemcsak a konyhát töltötte meg. Bábolnai Mihály portáján a következő cserépedényeket talál­ t á k : fazekak: 73 db. A lisztet általában lisztes zsákokban a kamarában tartották. dézsára volt szükség. Jellegzetes vizes edény a csobolyó. gyékényből vagy vesszőből kötött kovászszárítók. a hosszúkás kacsasütök. szakajtókendőket. nyújtódeszkára. a vasháromláb és a serpe­ nyő. később csavarral szorították. használtak különböző abroszokat. korsók. század elejétől bukkan­ nak fel a kis pálinkás bütykösök. hanem ezek egy része a kamarába vagy a padlásra szorult. Régen.és vas nyársak. a parázs kivételre szol­ gáló csípővas. kovász/a. Közöttük is nél­ külözhetetlen az ún.ben tatyiga. s még néhány kisegítő tárgy. lábasok: 18 db. káposztáshordó. csészék. kisebb kavaró teknőkre. pl. A kenyér berakására szolgált a sütőlapát. vagy vessző kötéssel. A kenyérsütés tartozékai a szakajtókosarak. me­ még sok helyen ettek fatányérból. kaparó vagy teknőkaparó. s a teknő fölé helyezhető kovászfákat. pergelő serpenyő: 1 db. szárazmalmokban őröltek. A X I X . a különböző sziták. hogy ezeknek egyszerre csak kisebb része volt használatban. A különböző tésztafélék elkészítéséhez szükség volt különböző méretű fa gyúró teknőkre. de a napi használatra néhány kilót a kony­ hában a fa lisztesbodonban tartottak. ez a 10-20 literes dongás lapos faedény. Típusai tájegységenként némileg meghatározha­ t ó k . ta­ risznyákat a morzsóka eltartásához. melyek készülhettek gyékényből. A legdurvább drótszövetből készült a vas rosta. Legtöbb azonban a cserépedény. sás.

A háztartás vágóeszközei közé tartoztak a bárdok. két-. olykor a zöldséget. mezőcsáti. Ilyen eszközök pl. Legfontosabbak minden bizonnyal a debreceni és Nagyvárad környéki kerámiák voltak. derelyemetszővel. Szegény emberek között elég jellegzetes volt az ún. mert ha valaki nyelének a gömbölyű végét megfaragta.is hozhatták. A laskatésztát. Nem volt tanácsos kölcsönadni. fűszertartó edényfélét is t a l á l u n k . Ezek erős acél pengéjét néha állatfej alakúra formálták. Legnépszerűbb vizes edények a révi korsók és kanták. háromágú evővillák. Fillérekért lehetett kapni. Ez nem más. Az elnyújtott tésztát gyakran cakkosszélű. Boszniából . A vékony vaslemezből préselt kerek bográcsok főleg a hortobágyi pásztorok és a Debrecen környéki tanyasi gazdák nélkülözhetetlen edényei. kanalat. Bár ezek nagy részét különböző vásári árusok messze vidé­ kekerői . Rézből készültek a hatalmas pálinkafőző üstök is. vagy zománcozott fémlemezekből ké­ szítették. főleg debreceni iparosok készítették. s ezek önálló stílusjegyeket viselnek. Népszerűek voltak a debreceni „ol­ dalvillás" és „farvillás" kések is. butéliákat. mint egy kis esztergályo­ zott fa nyélbe illesztett. poharakat.X I X . így mindenki által hozzáférhető eszközök a tökgyalu 93 94 95 96 97 . délen a hódmezővásárhelyi faze­ kasok munkái találhatók. A konyhában számtalan kisebb-nagyobb fából. zsidó bicska. mezőtúri. vagy bugylibicska. vagy réz edényt is találunk. hanem . A kisebb konyhaeszközök csak annyiban mutatnak jellegzetességet. és porcelánedény is felbukkan. csőrögemetszővel vágták el. főleg hús aprítására használták. bár ezeket sokszor egyszerű üvegpohár helyettesítette. Apróbb eszközök voltak a különböző került íves élű bicskiával tésztaszaggatók. behajtható acélpenge. A X V I I I . sárospataki. azután már szégyen volt használni. A főzőedények zömét a gömöri fazekasok hozták. A Tisza vidékén ismerik a gyöngyöspásztói munkákat i s . de különösen megyénk északi részében a nagybá­ nyai. a különböző kések. A XIX. Egy-egy háztartásban 8-10 féle különböző nagyságú kést.pl. amennyi­ ben itteni. A X V I I I . tiszacsegei. században megyénk kerámiakészletét több kerámiaközpontból szerezték be. Az 1830-as évektől maradtak ránk a legszebb káposztagyaluk. A Hajdúság egy részében a nádudvari fekete edény is népszerű volt. por­ celán hazája pedig a Felvidék volt. káposztát a csizmadiáktól k i ­ vágták.század végétől már legtöbbször horganyozott.néhány káposztafej ellenében . Mindenütt. A juhászok főként a görbe végű körmöző bicskákat keresték. ökörszarvból készült só-. villát is használtak. század végétől mind több üveg-. pintes üvegeket részben a Réz­ hegység üveghutáiból hozhatták (Sólyomkővár. ún. Ezt a drága esz­ közt nem mindenki szerezte be. melyeket a debre­ ceni késesek készítettek. melynek egyik pengéjét herélésre is lehetett használni. „meg­ herélte". melyeket a múlt század végéig még nagyon sokan használtak. a keménycserép. amikor a szépen formált bicskához evővilla is párosult. századi konyhaedények közt már elég sok öntöttvas. kancsókat. Hármaspatak). de a kisebb csontot is el­ vágta. Az üveg pincetokokat. Jóval egyszerűbb.egymásnak kölcsönadták. Ezeket később zománcozott kivitelben is készítették.

rántáskavaró.esetleg szaruból. Ezt újabban kü­ lönböző gyári acéltárcsás darálók helyettesítik. A X X . mellyel a közös bográcsból kén volt divatos a hosszúnyelű. kávés kanalakat. Szélesebb körben nem terjedt e l . Másik a fából . Nélkülözhe­ tetlenek voltak régen a fából. s talán legrégibb a nádborda. a húsdaráló. újabban vasból. pergelő. abáló-. század közepe táján debreceni pipás mesterek készítették. vagy rézből . különböző rendeltetésű fa-. Vasból készült a hosszúnyelű kásakavaró kanál is. Tájunk nagyon jellegzetes konyhai eszközei a csigacsinálók . században terjed el mákdaráló. Régen általános volt a kézzel hajtható ún. alpakka. Ismertek ezeken kívül lencsetörő.és az ugorkagyalu. mint a balta. rézből készült mozsarak. A háztartás nélkülözhetetlen tárgyai voltak még a sózó. tejfelmérő. ezért többször szerelmi jelképeket (szívet. Harmadik a cserép csigacsinálók csoportja. Egyes pásztorok folyami kagylóból is készítettek evőkanalakat. lekvárkavaró fakana­ lakat kanalas cigányok készítették s ezeket vásárban árulták. húsvágó tő­ kék. Ezt a XrX. vagy vas kanalat használtak. kásakavaró-. A főzéshez 8-10 féle. mérőedények stb. Ezeket tudomásunk szerint a XIX. sajtgyúró. s a különböző vas. A Hortobágy környé­ vaskanál. melynek fogaira a sózott szalonnát. . század folyamán több helyen a legények szerelmi ajándékként adták a le­ ánynak. ez a kb. Főleg a XX. mérlegek. Mindhárom típus elengedhetetlen kelléke a sodró/a. a kamarában elhelyezett ösztörű. A legszebb példányok Debrecen környékéről kerültek e l ő . sóderáló.megmunkált csigacsináló. diódaráló. Első. században terjedtek el a polgári konyhák nagyméretű zománcozott levesmerő kanalai. vagy készíthettek erre a célra esztergályozott fa-. kerekfejü ettek. füstölt húsokat akasztották. kóstoló. sajtnyomó. réz pálciká­ kat. melyet törött szövőbordából csináltak. 180x150 cm nagyságú deszka. melyen a sózott szalonnát készítették elő. hurkatöltő. tulipánt) faragtak rá. Nem lehetett meg háztartás valamilyen daráló nélkül. Gyakran a gazdaság más ágazataiban használatos tárgyak is bekapcsolódtak a háztartási tevékenységbe. ezüst evőeszközei. melyet helyettesíthetett egyszerű orsónyél is. Három típusát kell megkülönböztetni. a tésztareszelő és a tormareszelő . A legegyszerűbb főző-. 99 1 0 0 1 0 1 102 szűrő.

.

(Debrecenen kívül híres volt a haj­ dúnánási Csiha malom és a berettyóújfalui Nyíri malom. de a kisebb patakok is. Nemcsak a nagyobb vizeink. Emléküket egyedül a Debrecenben még álló Hortobágy ma­ lom tornya őrzi. melyet főként tésztafélék készítéséhez h a s z n á l t a k . s helyüket a gőzmalmok és a különböző motormeghajtású malmok vették át. A rozslisztet hasonlóan osztályozták. Be­ rettyó. A durvább. Körösök. átlag minőségű liszt neve kenyérliszt. vagy gríz fontos étel alapanyag. A kukoricát vidékünkön csak durvábban őrölték. 1 0 4 106 1 0 7 . A régi kővel őrlő malmokban nyert korpa na­ gyobb darabokból állt. emlékezet óta malomban végezték. A háborús években hántoltak búzát (búrizs).ALAPKÉSZÍTMÉNYEK Hajalás. A hántolást régen famozsárban. Kösely a X V I I I . Mindenekelőtt kirostálták a korpát. A X X . A X I X . szemcsés búzadara. század végétől a szárazmalmok is eltűntek. A legfinomabbnak tartott liszt a nul­ lásliszt vagy lángliszt. A lisztet tájunkon is évszáza­ dok óta malomban állítják e l ő . Ennek értéke függött a búza siker tartalmától és az őrlés minőségétől. szá­ zadban terjed el a rizskása. században azonban már inkább mindenütt a száraz­ malmok voltak jellemzőek. A X I X . A közönséges. A síkvidék dacára tájunkon a szélmalmok nem nagyon tudtak meghonosodni. bár belőle nem vettek nullás lisztet. mely a kenyérkészítéskor hasz­ nálatos erjesztőanyag fontos kelléke volt. Olajnyerés előtt hántolták a napraforgót és a tökmagot. Ezt fodorkorpának nevezték. a köleskását. a Tisza. A régi malmok­ ban nyert búzadara még több korpahulladékot tartalmazott.) A búzából nyert őrleményeket a malomban legkevesebb négyfelé választották. szemcsés tengerikását és a finomabb málélisztet . Ezt nevezték dercé­ nek. árpát (gers­ li). őrlés A háztartás legfontosabb alapkészítménye a liszt. Darálás. mint a Tócó. így lényegében két minőséget nyertek: a durvább. században még vízimalmot hajtottak. hántol ás Hántolással nyerték tájunk legfontosabb kásáját.

Az érmelléki falukban még az utcai járókelőket is behívták. sőt a XX. lepárlással nyert alapkészítmények Egyik legősibb erjesztett ital a bor. Azután a magot összezúzták. az Érmellék kivételével megyénk területén elég gyenge minőségű bor termett. Megyénk egész területén elsősorban a szőlőből készült bort ismerik. Sajnos.Sajtolás Az olajtartalmú magokból az olajat az úgynevezett olajütökben sajtolásal pré­ selték k i . de a gyerekeknek is kedvelt csemegéje volt. de a rossz vizeket ez is szerencsésen pótolta. burgonyából. Igen sokan eladásra is főztek. répából csak a X X . Az így nyert mag neve Gáborjánban. igen kedvelt csemege. A borkészítésben elsősorban a bihari. enyhén megpörkölték. A bor a vendéglátás szinte elengedhetetlen kelléke volt. ha az a gazdát megszó­ lította. Megyénk református falvaiban az olajnak a táplálkozásban alig volt jelentősége. Bortermelő gazda por­ táját nem hagyhatta el vendég anélkül. Búzából. 1 1 0 111 11 113 . Reggelire sok helyen ittak vízzel hígított forralt bort. A z itteni módszerek terjedtek el Debrecen környékén és a hajdúsági szőlősker­ tekben i s . Nyíracsádon visszaemlékeznek még a valóságos éksajtórcL Megyénk más tájain már a múlt század vége óta csavaros. szekfűszeggel fűszereztek. században létesített szeszfőzdékben állítottak elő alkoholt. melyet fő­ ként az asszonyok kedveltek. Pálinkát főztek a szőlő törkölyéből. rozsból. A szeszmonopólium bevezetése előtt megyénk minden területén főztek pálinkát is. században hidraulikus olaisa itókát alkalmaztak. borssal. A bort általában természetes állapotában fogyasztották. 1 0 1 0 9 Erjesztéssel. Ha ez kihűlt. Az érmelléki falukban sokan készítettek ürmös bort. majd kisajtolták. különösen az érmelléki szőlőkultúra a meghatá­ rozó. amikor bizonyos piros borokba a fehérüröm megszárí­ tott szárát á z t a t t á k . melyet kis mértékben étel alapanyagként is használnak. vagy disznópogácsát főként állatoknak adták. A présben visszamaradt olaj­ pogácsát. A katolikusoknál azonban az olaj fontos böjti zsí­ rozó. tökmagot előbb hajalták. Az olajütőkben a szárított napraforgót-. édesbor a neve. melyek rendszerint a malmokban működtek. kukoricából. Konyáron muszi. Itt az olajat világításra használták. bár ezt már korábbi helyhatósági rendeletek is korlátozták. melyet cukorral. hogy meg ne kínálták volna egy pohár borral. a hordó alján összegyűlt seprő­ ből. romlott borból és mindenféle gyümölcs cefréjéből. Nyíradonyban. A préselés a mustnyerésnek is fontos fázisa.

mint az e c e t á g y " . tehéntej savóját. Azután a masszát leszűrik és kész az ecet. századi urbáriumok szerint ebben az időben csaknem minden bihari faluban hasonló módon készítettek almaecetet. Ecet készítés. A gyümölcsöt fa vályúban össze kell törni s a zúzalékot fa hordóban meleg helyen kb. fehér babot. Debrecenben bükkfa forgács. Az ecetkészítés legegyszerűbb módja. vagy januárban. L é ­ nyeges szabály. az egy idő után ecetes erjedésen megy át. melyet víz helyett is ihattak. hogy gyógyítja a kolerát. Ha szűkében voltak a bornak. hogy taposás után a törköt nem préselték k i . vagyis szaporodott benne az ecetsav. akkor decemberben. két hét alatt ecetté érett. Ha jól sikerült az ecetágy. pl. ha gyenge alkoholtartalmú folyadékot langyos helyen tartanak. hanem tapasztalati alapon állapították meg az erejét (kis üvegben megrázták. ha mézzel összegyúrt szárított savanyú kovászt kevertek b e l e . évekig használták. T i szacsegén egres. A pálinkát nem fokolták. kellemes. XVTII. Töbféle ecetágyat ismertek. s engedéllyel vagy anélkül igen sokan főztek pálinkát. vadkörte levét erjesztették e c e t t é . sa­ vanykás üdítőitalt nyertek. Lőre. Utóbbit kuruc pálinkának hívták. mely folyton „erősödött". A bihari részeken szőlő törköly közé kukorica csutkákat helyeztek. zöld dióval. s figyelték. Sör. rézelejit külön töltötték. melyet aztán folyamatosan fel lehetett tölteni gyenge bor­ ral. vagy ciberének használták. Az igen gyenge minőségű italt inkább nyári üdítőként itták. hanem még jó nedves állapotban hordóba rakták. Az árpát kicsíráztatták. Lezárt üvegekben erjesztették. Sok helyen tettek az ecetágy­ ba búzakorpát. Ehhez előbb ecetágyat kellett csinálni. pálinkát. de főleg a háborús években sok faluban kísérleteztek vele.1868 után a pálinkafőző üstöket összeszedték. hogy a tetején keletkezett légbuborékok milyen gyorsan tűnnek el). lencsét. Az így nyert gyenge minőségű italt nevezték kanbornak. mert ez mérgező faszeszt tartal­ maz. vagy lőreciberét készítettek belőle. hogy a cefrét legalább kétszer lepárolták. ma is mondják: „savanyú. Ha a borecet megromlott. Készítésmód ját egy 1829-ből származó le­ írásból i s m e r j ü k . vagy zacskóié. 1 1 5 116 117 118 . Egy-két hét múlva a lé kiforrt. de a parasztok még ezután is ér­ tettek a pálinkafőzéshez. Kellemetlen íze miatt inkább csak forralt bornak. körteecetet. majd vízzel fel­ töltötték. erős paprikával. s igen kevés alkoholtartalmú. darálták. amikor is az erdőben összegyűjtött vadal­ ma. Borecetet még a két világháború közt is sok helyen készítettek. 20 napig kell erjeszteni. Kanbor. Szőlőtermelő falukban a lőrét úgy csinálták. a seprőt kis vászon zacskókba gyűjtötték és k i ­ sajtolták. ami kb. Ez a lőre. szárították. s mindkét alkalommal az első egy-két deciliter ún. A pálinkát egyesek fűszerezték. Erre öntötték a vízzel hígított bort. vagyis még éretlen szőlőbogyó alkotta az ecetágyat. Ha valami nagyon savanyú. állítólag meg lehetett javítani. hígított seprőt. majd komló hozzáadásával kifőzték. Debrecenben mézes vizet. amikor a bort lehúzták. s azt tartották. A sörfőzésnek megyénkben nincs nagy hagyománya.

Káposztasavanyítás Lényege. tölgyfaág (H. Kismarjában és Hajdúhadházon a zöldpaprikát apróra vágott káposz­ tával töltik s úgy teszik e l . csöves paprika (H. vagy szemes kukorica (Hajdúhadház. szovát). Nyáron pl. csípős paprikát. ecettel. Debrecen). Újabban facsavaros szerkezettel szorítják le. s ezt bunkóval tömték. ahonnan folyamatosan le­ hetett használni. komló és korpa (Kismar­ ja). A fejes káposztát és az apróra vágott. A készítmény neve hordós káposzta. Kismarja). Ismertek mesterséges savanyító eljárásokat is. illetve gyalult káposztát (Hajdúhadházon cika) rétegenként rak­ ták a hordóba. rokonok. akik fejenként 4-6 fillérért nemcsak meggyalulták. illetve nagyon sok helyen taposták. a káposztafejeket fa­ zékba rakták. hogy a káposztát ellepje. különböző fűszer. ismerősök is részt v e t t e k . amitől az eltett anyag sötétzöld színét megtartotta. Nyáron igen kedvelt a kovászos ugorka. a levet is a tetejéről lemer­ ték és tiszta vízzel töltötték fel. nánás). paprikát. melyet mindenütt kapor és kenyérbél segítségével napon érlelnek. hogy a fejes vagy gyalult káposztát fa hordóba préselték. hadház). két hétig a szobában. Az ecetes vízbe több vagy kevesebb cukrot is tesznek. Valószínűleg ezzel az eljárással savanyították a debreceni ugorkaárusok is. pincében egy-két hétig is eltartható. Debrecenben voltak gyalusok. Ekkor befejeződött az erjedés. A hordót a szobából kivitték hűvös helyre. Ha a kád megtelt. néhol ka­ porral. Berettyó melléki falvakban többen kevés rézgálicot is szoktak ten­ ni az ecetes vízbe. Azután régen deszkalapot tettek rá és súlyos kövei lenyomatták. Hajdúhadház. A természetes erjedéssel készített vizes ugorkát ma csak néhány helyen ismerik (Kismarja. A faedényben. melyen a családtagokon kívül szomszédok. köleskása (Kismarja). 1 9 A káposztaeltevés kisebbfajta társasmunka volt. annyi vizet öntöttek rá. Megyénkben csak savanyított formában fogyasztották az ugorkát.és erjesztőanyagok mellett vízzel feltöltötték s ettől a káposzta különböző sa­ vas erjedésen ment át. borsot. had­ ház. s ha m á r sárgára érett. 120 1 2 1 122 1 2 3 12 . vagy más fűszerfélét is elengedhetetlennek tarta­ nak az eltevésnél. Kismarja) bors (mindenütt). A savanyítás történhetett kovászos erjesztéssel. elmosták. akkor a deszka fedőt levették. birsalma (mindenütt). meggyfa ág és fejes saláta (H. míg a lé véglegesen tiszta nem maradt. mások sót. Ha a lé tetején fehér le­ pel keletkezett. kapor (minden helységben). hordóban való savanyítást Debrecen kivételével falvainkban nem i s m e r t é k . dinynyét. kömény (H. hanem be is csinálták a káposz­ tát. s legtöbb zöld növényt. Ezután kb. torma (Debrecen. vagy cukros víz hozzáadásával. de a savanyúság kissé kesernyés „húzós" ízű lett. Télire rendszerint ecetes vízben teszik el az ugorkát. Legfontosabb adalé­ kok: csöves. zöldpaprikával fűszerezték. vagyis ecetes erjesztéssel. H . jó meleg helyen tartották. rá ecetes vizet öntöttek. zöld paradicsomot. tetejére kis darab kenyeret tettek. Ezt a műveletet 2-3 naponként megismételték mindaddig. míg el nem fogyott. s a napon 2-3 napig erjesztették. szovát). babérlevél (Debrecen. lehetőleg pincébe. Hajdúszovát. Kismarja).

majd néhány órai pihentetés után még „kikemencézték". Aszalással szilvát. magvastól. Ekkor a tűzről levették. szeder. 125 Lekvárfőzés A lekvárfőzésnek elég nagy hagománya van. körtét magvastól felszeletelve napon. de a X I X század folyamán már vidékünkön is széltében alkalmazták. Ha megaszalódott. barackot. földieper. vászon zacskóban a padláson tárolták. ribizlit. és más gyógynövényeket s fűszernövényt. de a vizet naponta cserélték. Családonként 50-100 kg lekvárt is főztek. Ismerték a baracklekvárt. A szilvát egészben. Ezek több részét már cukorral kellett pótolni. s a kamará­ ban tárolták. s a padláson fel­ akasztva tárolják. Különös csemegének számított a dióbefőtt. az almát. újabban húsdarálóval apróra vágták. vagy kenyérsütés után a már nem túlságosan forró kemencébe tolták. A szilvát itt előbb k i magvalták. csipkebogyó lekvárt. aszalás Szárítással megyénkben igen kevés növényféleséget tartósítanak. míg meg nem aszalódott. A befőzés lényege. míg a kellő sűrűséget elérte. A zöld dió kopáncsát megszurkálták. melyet magvait és hámozott kajszi-. s rézüstben addig főz­ ték. som. hogy főzés. Leginkább bercencei (besztercei) szilvából főznek lekvárt. ha a főzőkanál már megállt benne. Szilván kívül más gyümölcsből ritkán főztek lekvárt. ezt megszárítva csomókba kötik. Akkor volt jó. azaz rövid időre betették a forró kemencébe. Az aszalt almát Debrecen környékén bagolytüdő-nek n e v e z t é k . vagy őszibarackból főztek. cseresznyét. Az aszalt gyümölcsöt télen csemegézték. Ezután a fazék tetejét disznóhólyaggal. cserépfazekakba merték. pöszmétét. vagy levest főztek belőle. Befőzéssel tettek el télire szilvát. cukor s b i ­ zonyos tartósítószer segítségével igyekeznek megakadályozni az erjedési folyamato­ kat. Nyár végén összegyűjtik a zöld kapor szárát. hársfavirágot. Nyolc . almát. mert ezt nem kellett cukorral pótolni. Még kevesebben főz­ tek birsalma. majd nyolc napig vízben áztatták. birsalmát. málna. meggyet.Alapkészítmények konzerváló eljárással Szárítás. mely legtöbb helyen böjtös ételnek szá­ mít. régen késsel. ritkán meggyet tartósítottak. Befőzés A befőzés a tartósításnak valószínűleg újabb módja. vagy boltban vásárolt hólyagpapírral lekötötték. Szárítják a gyógyteának szánt kamillát. körtét.

(Hajdúszovát. rummal ízesítettek. A paraszti üzemekben főleg az 1930-as évek végétől vetették. kellemetlen ízű melaszfokozatig j u ­ tottak el a főzésben. A bolti cukor vidékünkön is a XIX. A cukorrépát az 1860as évektől uradalmak kezdték termelni. fahéj­ jal. . század második felétől terjed el. így apróra vágott sóskát. szilvacefrét és még több hasonló anyagot. cukrozott szirupot öntöttek rá. de a gyár­ tási technológiát nem ismerve csak a sötét színű. melyet szegfűszeggel. zöldba­ bot.nap után üvegbe rakták. Kismarja. Almosd. zöldborsót.) Befőzéssel tartósítottak különböző főzelékeket. vagy édes gyümölcsfélét használtak. Ko­ rábban édesítésre mézet. passzírozott paradicsomot. A háborús években többen próbálkoztak cukor főzéssel. Cukor.

rész­ ben kicsapódott a kazein nevű tejfehérje. kenyérrel. s a köz­ ismert karcsúsított tejescsuporban mehetett végbe. ahol az néhány óra alatt összecsomósodik. A hevítés hőfokának és idejének megválasztásától függ. zést vidékünkön nem i s m e r i k . Az aludttejet fazékban a tűzhely közelében helyezik el. Az aludttej régies neve vidékünkön is szérdik. Az aludttejet szívesen fogyasztották eredeti formájában nyersen. A XIX. A tehéntejet szűrés után külön erre rendeltetett tejescsuprokban pincében vagy más hűvös helyen letették. mint a böjti s z é r d i k " . gulászta. E folyamat során részben kivált a tejben levő szemcsés tejzsír. Ilyenkor a tej fölét még az alvadás 130 . zöldséggel is fűszerezték. Bár volt. a túrót kézzel kinyomkodták. vagy túró-tejkultúra. A gulusztát nem mindenki szereti. A sápi mazdazján szektabeliek az aludttejet főételként is fogyasz­ tották. A közönséges túró aludttejből készül. tehát már bizonyos erjedési folyamaton átment zsíros tejszínt jelentet­ te. Éppen ezért régebben a tejfel egyértelműen az aludttej tetejé­ ről leszedett. mind az oltás. aki édes tejszínt óhajtott nyerni. de szerencsendióval. A kellő pillanatban a savót leszűrték. Az oltó nélküli tejkultúra első terméke az aludttej vagy szérdik. szétmor­ zsolták és keveset szikkasztották. Ahol készítik. hevítéssel. de ez a név ma már csak szólásban él: „alul van. és lezajlott maga a tejsavas erjedés. ez a guluszta.ÁLLATI EREDETŰ ALAPKÉSZÍTMÉNYEK A tejfeldolgozás termékei Vidékünkön mind az oltó nélküli. a tejfel. Konyáron pectej. ott reggeli étel. majd főtt vagy sült tészták ízesítésére használták. században 126 127 * 129 128 Az „agott tej" elneve­ Debrecen környékén és Biharban még széltiben ismerték. s ott az a levegőben és a csupor falán levő erjesztő gombák hatására meg­ aludt. a tej szeparálás csak az 1930-as évek végétől vált ismertté. Tejfel. hogy milyen lesz a túró m i ­ nősége. főleg meleg nyári estéken kedvelt eledel. 3-4 nap múlva a megaludt tej te­ tejéről leszedték a tejfelt. Újszentmargitán a savanykás aludttejet néha m e g c u k r o z t á k . a Tisza melléken gurászta. A tejszín mesterséges elválasztása. kenyérrel. vagy sajt tejkultúra m e g t a l á l h a t ó . Túró. Magának a tejnek a neve föcstej. de egyes helyeken a szomszédok kóstolót küldenek belőle egymásnak. elválik a savója. A hiedelem szerint mindez legtökéletesebben 14-16 °C körüli hőmérsékleten. GulusztCL A z elles utáni napokban forraláskor a tej összement.

Mikor lencseszem nagyságú „sárga csillárokat" lökött fel. Vaj. Ezután kivették a vízből. hogy a benne levő víz egy részét kiszorítsák. A vaj kisütését nálunk Bereczki Imre írta le 1950-ben Hajdúszoboszlóról. melynek fel-le mozgatásával a tejfelt addig verték. néhány napig füstön szárították. s fakanállal még tovább ütögették. tehát az este letett tejről másnap reggel leszedték. Torna vagy tarhó. Az üst alján ott maradt a vajalja . K. Pogácsatúró vagy göfölye. még ételt is ritkán készítenek belőle. Kivétel a tarhó. századi inventáriumok gyakran adnak hírt „sült vaj"-ról. az író enyhén savanykás. A vajköpülö fenyőfa dongákból készült kes­ keny. mások i n ­ kább eladták. (A formázófát megyénkben nem hasz­ nálták. akkor kanállal kiszedték. vagy n é ­ hol főzéshez használták. majd vászon zacskóban a kamra egyik polcán tárolták. keverték a tejfelt. Innen a mon­ dás: „Szemtelen. XVin. vagyis kis cipó alakokra formázták. mivel csak ilyen módon lehetett a vajat huzamosabb ideig e l t a r t a n i . Kovács Lász­ ló pogácsatúró néven ismerteti. Ezután még főzték egy darabig. A tarhóból lehetett édestúrót hevíteni. szemben a „nyers". s az így összeállt édes tú­ ró a tarha vagy tarhó. s ezt főzéshez használták. Lényege.előtt. Oltóanyagul felhasználtak maradék +arhót. A vajat rézüstbe tették. R é ­ gebben nagyon kevés vajat fogyasztottak. hanem inkább a disznónak a d j á k . 1-2 liter tejfelből úgy is lehetett vajat csinálni. egyesek meg is gyúrták. mint a piaci légy a t á r n á n ! " . míg a sa­ vótól elvált a vaj. magas fa edény. A tejfelt csak a jobbmódúak ették kenyérrel. A Hortobágy melletti Nagyivánon göfölye néven i s m e r i k . Mind a túró-. A vaj kisütése régen elég általános lehetett. melyet elsősorban Debrecen környékén jegyeztek le. Hajdúszoboszlón egyesek cserépfa­ zékban kézzel törték. két félmarék rozslisztet szórtak rá. míg össze nem á l l t . Az olvasztott sült vajat a XX. nyáron hideg vízben tartották a felhasználásig. „írós" vajjal. Ezzel rendszerint rántották sü­ töttek. vagy gyomoroltót. benne hosszú nyéllel mozgatható átlyuggatott koronggal. hogy fazékban. ünnepi alkalmakkor tésztába tették. befőt­ tes üvegben addig rázták. Amikor a vaj elvált a savótól. túróval. Miután erjedési fo­ lyamat utáni termékről van szó. Vidékün­ kön mégis nagyon kevesen fogyasztják.) A kész vajat télen tányéron. ezután kipogácsázták. majd mázas tejes fazékba öntötték. vagy keverték ételhez. hogy a friss tehéntejet oltóval megaltatták. Debrecenben régen kis mázatlan cserép csuprokban árulták a piacon. s Viga Gyula szerint bizonyára szélesebb 131 132 133 1 3 4 1 3 5 136 137 . míg egyetlen csomóba össze nem állt. író. s hideg vízben tovább lapogatták. A vajköpülőt a nyíri falukban zurbolónak mondják. gömölye néven ismert. még a vajas kenyér is ünnepélyes ételnek számított. A vajat tejfelből köpülték. míg a vaj kicsapódott. s lassú tű­ zön elkezdték olvasztani. üdítő folyadék. s szerinte a Hajdúságból múlt századi adatokkal iga­ zolható. Kevesebb. Az oltós tejfeldolgozási rendszer vidékünkön inkább a juh­ tejre jellemző. század elejéig piacon is á r u l t á k . mind a vajkészítés mellékterméke az író. felül tölcsérszerű fedővel. A Tiszazug falvaiban gomolya. melyet a T i sza-melléki pásztorok asszonyai ökölnyi gombócokba formáltak. A vajat legtöbbször eladták.

Tehéntejből sajtot tudomásom szerint megyénkben nem k é s z í t e t t e k . K é ­ szítését először Ecsedi István írta l e . Ennek az is előnye. Egy-egy kendőbe 1-5 kg-nyi alvadt tejet tettek. megszárították. kis ecetet tettek rá. A száraz ótó többnyire borjú. Megismerése az V . hogy a sa­ vója kiszűrődjön. s az erre a célra készített sajtnyomó asztalon addig gyúrták. eredetét a török állattartó népek tejfeldolgozási rendszerében lehet keresni". Majd a kendő sar­ kait összefogták. századra tehető. s így akár évekig is használható. megsózták. s borssal. Ez többnyire a disznógyomorból k é ­ szült. vagy egy-két kanálnyit beletettek a kanalas ótóból. Másik variáció szerint a tejjel teli gyomrot mosás. babérlevéllel. szegfűszeggel fűszerezték. hogy ha a savó elfogy. Ez valószínűleg a pogácsatúróra is vo­ natkozik. az üveg alján maradó ágy többször is újratölthető friss savóval. Addig mindenki maga készítette az ótót. hogy a tarhó a magyarságnak a Kárpát medencébe való letelepedését megelőző idő­ ben. s ráncba szedve meg­ szárították. 141 1 4 2 . Disznóöléskor a gyomrot le­ sózták.körben ismert lehetett. Ezután száraz helyen felakasztot­ ták száradni. s kis vászondarabba kötve száraz helyen felakasztották. A juhtej legfontosabb feldolgozott terméke a juhsajt. tisztítás után nyolc napig ecetben áztatták. Ezután az egész masszát ritka szövésű vászonkendőbe. 3 9 140 Juhtejből előállított alapkészítmények A juhtejet csak feldolgozott formájában hasznosították. A forró vízben tisztított. vagy langyosra felmelegített tejbe egy zacskóban belelógatták a száraz ótót. vagy szopósbárány gyomrából készült. a száraz-. Levágás előtt a kis jószágot megszoptatták. és a kanalas ótó. A gomolyakészítés első fázisa a tej beoltása. hogy a frissen fejt. Hajdúszováton disznógyomorból is csináltak ótót. paprikával. megkapart gyomrot besózták. Ekkor hosszú kavarófával. Az ótás abból állt. vagy a meleg kemence mellé a sutba. Az 1930-as évek óta gyógyszertá­ rakban árultak mesterséges oltószert. Gomolya. majd korpába gyúrták és azután szárították meg.V I I I . majd az üveget feltöltötték for­ ralt tehén savóval (ami a túró készítésekor visszamaradt). aztán a megalvadt tejjel tele gyomrát rögtön kivették. melyet mai me­ gyénk területén mindenütt gomolya néven ismernek. A feldolgozás pedig csakis az oltós-altatásos módszerrel t ö r t é n t . s ott néhány nap múlva szép pirosas-sárgás színűre ért. Általában elterjedtebb volt a kanalas ótó. majd átszúrták egy náddal. s így belekötötték a sertés vízhólyagjába úgy. vagy hosszú nyelű kanállal a megalvadt tejet feltörték borsószemnyi nagyságú darabokra. Két fő formája ismert. Kisbán Eszter szerint „Ma megengedhető az a feltevés. Ezt kitették a napra. Egy-két nap múlva vékony szeletekre vágva üvegbe rakták. sajtruhába merték. Ezután 5-10 perc múlva a tej megaludt. hogy a nádon át levegőzhessen.

Ha erről a savót leszűrik. mint a tehéntúrót. Kb. Ezért. 14 144 145 146 1 148 149 150 151 . ezért feltételezhető. melyet kukoricaliszttel főztek össze. majd túrót vagy sózott sajtot vagdalnak bele. s addig tartják a tűzön. Néhány adatunk van arról. de már emlékezet óta nem c s i n á l t á k . zöldesfehér folyadékot nyernek. nyírségi juh­ tartó falukban a gomolyát a gazdasszony készítette. édes juhsajtot. sz.nyomkodták. míg nyúlóssá olvad. Legtöbben elkészített ételféleséget értenek alatta. akkor kásás. Újszentmargitán sokan cukorral édesítették s reggelire ették. melegített. melyet vasárnaponként . melyet tésztafélék ízesíté­ sére használnak ugyanúgy. 2-3 nap múlva megfordították. M a i megyénk területén az ordát sok idős ember ismeri. A Hortobágyon a juhásznék k é ­ szítették el a gazdának járó gomolyát is.bevittek a városba a g a z d á k n a k . Ponori Thewrewk József 1829-ben „Urbálmos"-nak nevezi a lágyított. a benne kicsapódott túróval. Az egészet pirított hagymával összekeve­ rik. Megyénkben emberemlékezet óta nem készítik a bálmost. hogy a savója és a túrója megfelelő arányban kerüljön a csuporba. zsemlice. mint a juhsajtból forró savóval. egy hét múlva már jól egybeállt a gomolya. a fejősjuhásznék azonban naponta 10-20 liter zsendicét is főztek. hogy a bálmos nem más. A zsendice tehát a felforralt savó. Szerintük ez a b á l m o s . hogy még a múlt században itt is ismerték. Magyarlóna stb. Zsendice. a savó. így sűrűbb lett a zsendice. A zsendicét aztán nagy cse­ répfazékból a debreceni piacon á r u l t á k . de nevét so­ kan ismerik. Azután görcsöt kötöttek a kendőre s az eresz alatt a na­ pos oldalon felakasztották szikkadni. hogy egyenletesen száradjon. míg szép sárga és jó kemény lett. mert a gazdák a savót rendszerint nekik adták. Inaktelke. s kenyérrel eszik. fehérsavó­ ban főzött kukoricapépet nevezi b á l m o s n a k . Csíkban tejfölbe vagy vajba hagyma­ szárat aprítanak. A MNL-ban Kisbán Eszter egyik változatként a sajtkészítés során nyert ún. és szellős helyen sajtszárító polcra tették. vereshagymával ízesített j u h t ú r ó t . vagy hűtve fogyasztották. vagyis az édestúró. Orda. Ez a zsendice. ahol 2-3 hétig száradt. amíg a savó j ó l k i nem csöpögött belőle. Ekkor a r u ­ hából kivették. visszamarad az orda. azt megpirítják. melyet már az 1695-ből származó első magyar nyelvű szakácskönyvünk is ismertet. Talán a Kalotaszeg vidékéről jövő vándor aratóktól maradt fenn az emléke? Értelmezése körül a szakirodalomban és a ma élő hagyományban ellentmondás van. Magam több kalotaszegi faluban vé­ geztem gyűjtést (Bogártelke. ha a savót fel­ forralják. Hajdúszoboszlón srófos sajt­ nyomóval is kipréselték. Melegen. A savóban azonban még elég sok fehérje marad. Gazdák a XIX. tejfellel hígított friss. hogy a gomolyát f ü s t ö l t é k . Ezzel szemben „juhászbálmos"-nak. A Hajdúságban sok helyen felfőzés előtt 10 liter savóhoz 1-5 liter birkatejet kevertek.) s ott egyértelműen arra a megállapításra jutottam. tejjel. „pakulárbálmos"-nak nevezi a parázson olvasztott. Bálmos. A juhászok gyakran a gazdának „kóstolót" küldtek a zsendicéből. A bihari. A gomolyakészítés mellékterméke a sajtból kiváló híg folya­ dék. Ügyesen kellett mérni.forró savóval szépen lemosva . érett. vége óta már ritkán foglal­ koztak zsendice készítéssel.

a gomolyából készül úgy. s így érlelte. Ezzel a sárga színű zsírral aztán puliszkát főznek. vagyis széleit szépen lekerekítették. míg a túró szép sárga lett. hanem a puszta tejzsír. de legtöbben undo­ rodtak tőle. Ekkor egyik végén kis kerek lyukat vágtak. Ha ezt nem tették. vagy sütve ették. akkor a vastagából lenyestek. hogy nagyobb. mert a hordóban a túró erjedésen ment át. azaz kb. hogy az érett gomo­ lyát megmosták. A mezőn dolgozó parasztember legfontosabb tápláléka vidékünkön a szalonna volt. ta­ nyasi parasztok ételeinek is nélkülözhetetlen alapanyaga. A juhtúrót vidékünkön ma­ gában ritkán ették. 152 153 Dumika. Tájunkon régebben kizárólagosan fehér szalonnát csináltak. Ebben állt kb. Mindig a szalon­ na és a zsír szükséglete szabta meg. A szalonna megszedése így mindig a gazda dolga volt.vagy forróvízzel kioldott tejzsír. Hűvös helyen megfagy s így kanállal könnyen leszedhető. ebben két maréknyi erős juhtúrót elmorzsoltak és kockára vágott ke­ nyeret tettek bele. inkább a szegényebb emberek. A nyár végén eltett túró tavaszig is elállt. Ezt keserű túrónak. Ez forrázás után a folyadék tetején gyűlik össze. s a fél szalonnát segítségével a szalonnás kamarában a mestergerendához. Két-három nap múlva fogyasztható volt. Gyúrás közben bőségesen meg­ sózták. Bontás után a szalonnát „megszedték". erős túrónak nevez­ ték. Legtöbbször nyersen. 154 A sertésfeldolgozás alapkészítményei Szalonna. Maga a bálmos azonban nem a kész étel. A XX. A megszedett szalonnát besózták. Ettől ugyan még meg lehetett enni. akkor tavaszra kukac keletkezett a túróban. Egyesek gyógyszernek is tartották. A juh túró a juhsajtból. meghámozták s kézzel összegyúrták. ujjnyi vastagon sóba takarták. században már nem c s i n á l t á k . Katolikus falvakban fontos böjti eledel volt. vagy erre a célra rendeltetett ösztörü-re felakasztották. A gazdák főleg főtt tésztára tet­ ték. falba vert szögre. ezen áthúztak egy kötéldarabot. ha nagyon vastag volt. A k i kevesebb túrót tett el. Ez a dumika. melyet egy fa pöcökkel rögzítettek. Legtöbbször azonban a túrót kis fa dézsába préselték (juh­ túrós dézsa). de a pusztán élő pásztorok. ízesítőnek. Eddigre jól átjárta a só. A szalonna neve ekkor új 155 . egy hónapig. Hajdúszovátról. cserépfazékba. amelyet többféle étel készítéséhez felhasználhat­ nak. befőttes üvegbe nyomkodta be. az kisebb fa bodonba. Juhtúró. 1 liter sós vizet felforraltak. s ezt is bálmosnak nevezik. ha közben két-három alkalomal átgyúrták. bár Debrecenben állítólag egészben is hagytak s z a l o n n á t . s így hónapokig eltartható volt. A hátán bontott disznó szalonnáját általában kettőbe vágták szét. vagy kisebb fél szalonnát hagytak. Csak egyetlen forrásból ismerjük. Debrecenben kevés tejfelt és kapormagot is gyúrtak bele.

A füstölt. hanem a kiolvadt zsírt is étel alapanyagként lehetett felhasználni. és hegyére kisebb fej vörös­ hagymát szúrtak. oldal. míg a nyíri katolikus falvakban kevesebb szalonnát fogyasztottak. a szalonnát hazavitték a családjuknak. sokan hideg vízbe mártották. Némelyek a nyársat túl dugták a szalonnán. Sokan a szalonnasü­ tést valóságos művészetnek tekintik. Tájilag Debrecen és környéke vezetett. vagy feketére égett. században. vagy sütő meghegyezése elárulta. Még a bőrét se illett eldobni. A szalonna felhúzása. Mindenki arra törekedett. ha valakinek a szalonnája a tűzben meggyulladt. háta szalonnát szerette. mert a parázson lehetett legszeb­ ben megsütni a szalonnát. mások az ó-szalonnát.-. De ezek a különlegesebb készítmé­ nyek a fehér sós szalonnát az 1960-as évekig nem tudták kiszorítani. Valószínűleg ők terjesztették el a paprikázott kövesztett. de sok egyéni variációval tör­ ténhetett. Amikor a piruló szalonnában elég zsír gyűlt össze. miközben a nyársat a jobb kézben úgy forgat­ ták. mások a vékony. Álmosdon jegyezték fel. Volt. még később avas szalonna. hogy a ráhúzott szalonna ne fordul­ jon meg rajta. s azt azonnal elkezdték enni. Ezt sok helyen megették. pácolt. de legtöbbre a fát tartották. Ezért nem ritka volt az a gazdacsalád. Van. században kez­ dett elterjedni. Gazdák. centiméterenként bevagdal­ ták. A frissen vágott vessző vas­ tagabbik végét lapos háromszögletűre hegyezték. A nyárson sütésnek azonban kialakult hagyományai voltak. hogy a szalonnabőr alá kukac költözött. 1950 előtt a cselédbérek. A szalonnasütésnek kétféle módja van: serpenyőben (lábasban). Előbbi esetben a vékony szeletekre vágott szalonnát kb. A kenyeret bal kézben tartották. A fél szalonna részei: toka szalonna. vagy obárolt tokaszalonnát is a XX.és hasa szalonna. Ecsedi István szerint napszámos ember évente 36-40 kg szalonnát evett meg. Az évi szükséglet változó. Addig inkább csak a hentes mesterek készítettek ilyet és a vásá­ rokon üzletekben árulták.szalonna. Tüzelőként bármilyen éghető anyagot felhasználtak. Előfordult. Egyesek a kenyeret előbb megpirították. fejenként 50-60 kg sza­ lonnát felhasználtak. beleszámítva a zsírozó céljára valót is. háta. így nemcsak a szalonnát. aki a zsírosabb toka. A kenyeret általában megsóz­ ták. Szegényemberek néha csak a zsíroskenyeret ették meg. húsos hasa szalonnát kedvelték. Mások a kenyérre aprították a hagymát s a vorró zsírt rácsorgatták. Az avas szalonnát egyesek a tüdőbaj orvosságának tartották. sokan meg is paprikázták. Szégyen volt. Már a nyárs. hogy ha 5 6 158 . vagy nyárson. Még inkább. bevagdalása szintén hagyományos módon. A Sárrét vidékén nádszálból is készítettek nyársat. hogy egész évre elegendő szalonnával rendelkezzék. majd hónapok múlva ó-szalonna. majd kenyérrel megették. aki i n ­ kább az új szalonnát szerette. sőt egészségesnek tartották. A Hajdúságban némely háznál mázsaszámra fel­ halmozódott a szalonna. hogy minél kevesebb zsír csöpögjön bele a tűzbe. ahol évente 8-10 sertést is megöltek. Mikor a szalonna pirosra sült. a kenyérre csorgatták. s lassú tűzön megpirították. paprikázott szalonna vidékünkön csak a XX. egyesek az avas szalonnát r é ­ szesítették előnyben. ha a sütő elégett és a szalonna a tűzbe esett. hogy tulajdonosa mennyire mestere a szalonnasütésnek. pásztorbérek elengedhetetlen tétele volt a szalonna.

Sült zsírnak nevezték a sütés során nyert másodlagos zsírokat. majd lassú tűzön kezdték olvasztani. A XX. Egyes módosabb gaz­ dák a Hajdúságban nem is sütötték k i . Rendszerint ősszel. ruca kisütött hajából nyert zsírt finomabbnak tartották. Ha a víz felszínén kis zsírfoltok jelentek meg. Fülöpön és Bárándon még emlékeztek arra. Úgy tűnik. A zsír legfontosabb alapanyaga a szalonna volt. receháj. Nem is keverték össze. hiszen bennük már ott van a húsokat ízesítő fűszerek aromája is. sajátos karakterű zsírféle. rövid ideig a hájat belelógatták. Legtöbb helyen zsírt olvasztottak a belekről leszedett fodorháj egy részéből is. s a még forró pirítóst a nyers szalonnával bedörzsölték. A belekről le­ szedett aprób hájdarabkákat bélkövérnek (Kismarja). sós zsírt. rucazsír. A liba. edé­ nyekben tárolták őket. pecsenyesütéskor a lábas alján maradt kissé égett zsírt. a vastagabbnak a bőrét is lefejtették. Amikor a tepertő szép pirosra sült. mint a disznózsírt. (A hentesek egyáltalán nem sózták. Ritkán sütöttek tyúkzsírt. hanem külön.) Néhány óra múlva lehetett a szalonna darabokat üst­ re hányni. az ún. hanem kenyérre. Zsír és tepertő. pirított ke­ nyérre kenve önmagában is fontos tápanyag. hanem külön-külön kis csuprokban. Egyesek a sebre téve gyógyszernek tekintették. mint pl. Amikor a sza­ lonnát megszedték. ezért külön kezelték. Azután a zsírt zsíros bodonba merték. cseplesznek (Konyár). az ap­ raját szűrő kanállal szedték ki. porcot villával. a szalonnasütéskor. ebből majd tepertős pogácsát sütöttek. Régebben vas üstben. s a hulladék magvakon „hájat eresztettek". A zsír megyénkben nemcsak fontos étel alapanyag. mert így a zsír kevésbé avasodott. Ilyen többek közt a kolbászzsír. s kezdődhetett a pergelés. vagy finomabb tésztákba tették. amikor a tyúkok már nem na­ gyon tojtak. ezért nem együtt sütötték a szalonnával. így egy sütetnyi szalonnával egy hétig is e l é l t e k . Régebben a hájat külön felfüstölték és étel zsírozóul használ­ ták. Ezt megfőzve a hurkába tették. hogy a füstölt hájat levesbe f ő z t é k . vagy a zsírban sült tészták alatt megmaradt zsír. melyet a sertés hasi részéből egy darabban vettek k i . hanem szappant főztek belőle. Ezt Biharban pergelésnek mondták. Mindenik sajátos ízű. De ennek a zsírja kellemetlen szagú. vagy sült tésztákba. ezért inkább csak főzött ételek ízesítésére használták. Fodorháj. Liba-. k i ­ sebb részéből hájastésztát sütöttek. recehájnak (Biharnagybajom) nevezték. 159 Háj. a hájat kiemelték. A megava­ sodott hájjal régen a szekér fatengelyét kenték.már fogytán volt a szalonna. s amikor főtt a víz. de a parasztok jobban sze­ rették a sós tepertőt. A szegények néha a hájat egy madzagon a fazék fölé csüngették. Az alján ma­ radt morzsalékot külön edénybe gyűjtötték. s jellegüknek megfelelően használták zsíroskenyérhez. sokan a kenyeret megpirították. Komádiban. A zsírt rögtön a disznóölés után olvasztották. században a háj legnagyobb részét a szalonnával együtt kisütötték. református falukban szinte egyetlen zsírozó a disznózsír volt. újabban zománcozott pléh üstben pergeltek. A bodon zsírt és a tepertőt a szalonnás kamarában tárolták felhasználásig. Megyénkben legfontosabb. A zsírkészítés másik alapanyaga a háj. Sült zsírok. Alá kevés vizet öntöttek. a zsírnak szánt részeket kisebb darabokra vágták. Kenyérre kenték. A fodorháj-zsírt pogácsába tették. A tyúkzsírt nem tartották értékes anyagnak. legnagyobb zsírfogyasztók a 1 6 0 161 . a nagyja tepertőt. majd enyhén megsózták és dézsába hányták.

Ették frissen sütve. majd a májat.debreceni cívisek voltak. Vidékünkön általános gyakorlat volt. A szarvasmarha. K i kellett még vágni a két oldalast. Előbbi esetben a második. Az avas háj tisztította a sebet. vagyis a nyúlját. A szalonna és a húsok megszedése. de külön legtöbb helyen undorítónak tartották. 1 kg húshoz 2. Zsákán pl. Disznó bontásakor legelőbb a lábakat vették ki. Fűszerezése: só. valamint az állát. melyet kö­ zönségesen fogyasztottak. hogy eltávolították a belszerveket: előbb a tüdőt. szívet. és abból kolbászt töltöttek. 2-3 dkg őrölt borsot s tetszés sze- . vagy sonkát vettek. Ennek ellenére egy-két adatunk van a faggyú fogyasztására. vagy később nyersen. Régebben több fokhagymát tettek bele. rajtahagyva a fejet és a farkát is. nemi szerveket. orját vágták k i . A faggyút a hússal együtt mindenütt megették. a pásztorok a juh haját kisütötték. s következett a különböző részek feldolgozá­ sa. Szalicillal keverve elpusztította a szemölcsöt. napszámos szegényembereknek 1-2 liter is alig jutott. A zsírfogyasztás mértéke természetesen főként társadalmi rétegenként szembetűnő. A kolbász tájunk legkedveltebb hús alapkészítménye. és a mellcson­ tot. de még sokáig élt az a felfogás. Mérsékeltebb zsírfogyasztók a katolikus Tisza-melléki falvak. 162 163 Ezután kétfelé vágták a szalonnát. nyelvet. ugyanakkor a nyíri falukban 15-20 l i ­ ter zsír jutott átlagban családonként. végül a gyomrot. beleket. vagy a lesipecsenye a legfinomabb falatoknak számított. Hajdúszoboszlón pl. A vesék mellett találha­ tó két kisebb izomcsomó a csuka-. A hátán a szalonnát végigvágták. hogy a csontos részekről a húsok legnagyobb részét leszedték. A nagy zsírfogyasztó helyeken 5-6 tagú család olykor 100 liternél is több zsírt tárolt évente. előkészítése a férfiak. füstölve sütve. vagy köménymagot igen. vagyis a bordákat. juh faggyúját egy darabban felfüggesztették a padlá­ son. mint a darált. A népi táplálkozás legfontosabb alapkészítményei a konzervált húsfélék voltak. fokhagyma. sőt még jókora szalonnát is hozzá kanyarítottak. 1 dkg piros paprikát. újabban a paprika adagja nő a borssal szemben. Nyírvidéki falvakban sütöttek birkatepertőt. már borsot nem is tesznek bele. E fűszerek aránya azonban változó. tehát a lábak csaknem teljes hús mennyisége rajta maradt. a XX. vesét. majd a hátgerincet. és lebbencset főztek v e l e . paprika. (Erre a célra különösen a nyújháj volt alkalmas!) Húskonzerválás. vagyis a térdízületnél vágták k i a lábakat. s belefőzték különböző ételekbe. században húsdará­ lóval darálták. bors. lépet. azután a gazdagabb bihari faluk következtek. A bontás következő fázisa. itt is elsősorban a disznó különböző részeiről van szó. az ún. Míg a nagygazdák fejenként 20 liter zsírt is el­ fogyasztottak.5 dkg sót. Ezután hasára fordították a disznót. hogy a késsel darabolt kolbász jobb. Ennek két módja volt: vagy só­ dart. s legkevesebb zsírt a nyíri görög ka­ tolikus falvak lakói fogyasztottak. A fűszereket újabban kimérik. Úgy tűnik. A kolbászhúst régebben mindig két késsel aprították. s általában bőr puhítására használták. Természetesen.. vízhólyagot. a sonkánál pedig az utolsó ízületnél. így nyár elejére majdnem mindig elfogyott. a belsőségek feldolgo­ zása a nők feladata volt. A padláson szárított ó-hájat kelések gyógyítására használ­ ták. Hajdúszováton pl. Szinte sohase volt belőle elég. Faggyú. helyette kevés t ö ­ rött kaprot.

Ujszentmargitán még majoránnát is kevertek bele. rúdra akasztva a kamarában tárolták. A só mellett nem maradhatott el a bors. de Sárándon belevágták a nyelvet. ke­ vesebb májat tett bele. az abá­ rolt bélkövér és a fűszerek. Régebben háromfajta hurkát töltöttek: májas(Biharban május). vagy más súlyokat tettek rá.rinti fokhagymát tesznek. a lábakat. majd kb. Hozzá régen „fakasztott". a szegényebbek és a román nemzetiségiek tengerikását ad­ tak. vagyis főtt köleskását. Püspökladányban zsírban p i ­ rított vereshagyma. melyet korábban késsel vágtak apróra. és a sertésgyomorba töltött hús csak periferikusan. a X I X . s a megtisztított sertés gyomorba töl­ tötték. sóval. csak azt valamivel tovább hagyták a s ó b a n . az ol­ dalast. Főzés után két deszka között összepréselték: nyomatékul tég­ lákat. A fűszerek mennyiségét kóstolással döntötték el. Kismarjában a májas és a tüdős hurkát nevezték fehér hurkának. Hasonló módon füstölték a sonkát is. hogy könnyebben lehessen tölteni. majd 3-4 nap múlva négy részbe hajlítva a füstre akasz­ tottak. erőspaprika. Arra is volt példa. fokhagymával fűszerezték. szívet. Hencidán olvasztott zsírral hígították. Füstölt hús. a zsíros. A kolbászt megyénkben mindenütt vékonybélbe töltötték. a disznó­ fej. Régen a fűszerek mennyiségét kóstolással állapították meg. Mindezeket vékony csíkokra darabolták. főleg a román nemzetiségűek fehér kukoricakásával csinálták. A kása és a máj aránya változhatott. A tüdős hurka alapanyaga a megdarált tüdő és a lép. az több kását. piros. Fűszerezése legtöbb helyen só. az orjáról leszedett töviskest. vagy bürsajt. elsősorban a balmazújvárosi németeknél fordult e l ő . Hajdúnánáson különböző hulladék húsdarabokat is. Ehhez jött a kása. Zsákán. A fűszereket nem mérték. Ez­ után jól megfüstölték s így több haónapig elállt. Zsákán. hanem kóstolással hagyták jóvá. A füstölt hús egész éven át igen fon­ tos étel alapkészítmény. A különbözőségek a töltőanyagot képező kásafélékben és a fűszerezésben mutatkoznak. a fejétől megfosztott orját. néha a fejet és az állat előbb egy dézsában besózták. Zsákán még abárolt szalonna darabkákat és húsdarabkákat is kevertek a máj közé. és véreshurkát. Készítésmódjában falunként számos vari­ áció figyelhető meg. me­ lyet előbb csigába sodortak. forró abároló lével. Disznósajt. gömböc). Alapanyaga a szalonnáról lefejtett főtt bőr. ezért fehér hurkának is nevezték. keresztcsontot. Zsírozóként Biharban a májas hurkába darálták a fehérmá­ jat. A háborús években a rizskását néha a búrizs vagy a gersli helyettesítette. egy hét múlva füstre akasztották. újabban darálják. A k i szaporítani akarta. nyúlját. a lapickákat. hogy pirított tarhonya pótolta a kását. főtt bélkövér egy részét. a bélről leszedett. A gyomrot aztán bevarrták s még aznap kifőzték. A májas (május) hurka alapanyaga a főtt máj. a vastagbélbe töltött „békési kolbász". bors. s kenyérrel ették. vagyis a sódart. s majoránnával ízesítették. tüdős-. Újabban sok helyen a kétfajta masszát összekeverik. Zsákán papri­ kázták is. A májas masszát. s ezt nevezik 1 6 4 1 6 5 166 . A megszedett csontos részeket. A tüdős hurkát Hencidán kásás hurkának is nevezték. így egy-két nap alatt a massza jól egybeállt. Ha megfüstölődött. farkát. különösen a fülek. borssal. Egy szál kolbász 120-160 cm hosszú. Töltelékek (hurkák. vesét. század vége óta rizskását. paprikával.

vesét. melyet vagy nyersen. Véres hurka anyagát tejjel jól összeke­ verték. Mindhárom hurkafajtát töltés után főzték (abálták). A juh-. Hencidán orját) raktak. Később ebből is gömböclevest főztek. aki meg is f ü s t ö l t e . Zsákán a disznóbelekről lehúzott. vagy köménymag. a disznótoros vacsorán ették. csak vettek b e l ő l e . A véreshurkát vé­ konybélbe töltötték. Az abárolólében megfőzték a köleskását. Azután kifőzték és felfüstölték. Kásás hurka. s ha a főzéshez kellett. forró vízben megabált csepleszbe májashurka masszát.fehér hurkának. Kockára vágva tálalták. Ma már 1 6 8 169 1 171 1 173 . tüdőt. Hús szárítás. a bőröket és a fodorhájat. lépet. majd gyékényen k i ­ terítve a napon megszárították. sóval. a szí­ vet. kockára vágott szalonnát. A véres hurka lényege a vér. K é ­ sőbb gömböclevest főztek belőle. A kimaradt véres hurka masszába főtt húsdarabokat (Kismarján az állát. A megszáradt húst régen bőrtömlőben. A balmazújvárosi németek készítették. középre diónyi kolbászhúst csomagoltak. Fűszere a só. Gömböc. Majd forró vízben megfőzték és kemencében ropogós­ ra sütötték. majd rúdra akasztva tárolták a fogyasztásig. s itt beledarálták a fehérmájat. majd tepsibe rakták és kemencében k i s ü t ö t t é k . bors és majdnem mindenütt a törött kapormag. Újszentmargitán az apróhájat megabárolták. majd megdarálták. ezenkívül kevés sza­ lonnát együtt megabálták. míg el nem fogyott. Pogácsa formára kerekítették. de a májast lehetőleg vastagabba. Az abálólével hígítva összegyúrták és vastagbélbe töltötték. majd összekeverték a hagymás hájjal. Kisgömböc. vagy abárolva kevertek össze a kásával. Kiegészítője a bélkövér mellett abárolt véres húsdarabkák. A pásztorvilágban régen nagy hagyománya volt a hús szárításnak. Azután teknőben jól összekavarták és vastagbélbe töltöt­ ték. majoránnával fűszerezték. apró darabokra vágták. abból a jó ismerősöknek kóstolót küldtek. apróra vágott vereshagymát. paprikázták. Hajdúnánáson háj darabkákat is beledaráltak. s még ledarált nyers vörös­ hagymát is kevertek hozzá. beleöntötték egy jól kizsírozott tepsibe és szép barnára megsütötték. később vá­ szon tarisznyában tárolták. Mindkét hurkafajtát vastagbélbe töltötték. borssal. s a maradékot hidegen ették. s az egészet a vakbélbe töltötték. Zsákán a legutóbbi időkig sárga kukoricakásával töltötték. a torokhúst. Sóval. azután vöröshagy­ mával összesütötték. Minden településen ismerték és készítették. ami megmaradt. Karikára vágott krumplit. húsdarabkákat borssal. Először frissen. Pludéj. paprikával fű­ szerezve vastagbélbe töltötték. Újból kifőzték és sütötték. Újszentmargitán készítették. tepsiben kisütötték. a májat. vagy borjúhúst előbb kifőzték. mint a tüdőst. A masszába a szúrás helyéről kivágott véres szalonna-. húsdarabokat kevertek. mint a rendes h u r k á t . A belsőségeket. Csepleszpogácsa. Volt. Újból főzték. majd rövid hűlés után ke­ mencében. megsózták. Krumplis gömböc (krumbere gömböc). Hurkapite. Sárándon tüdős hurka maradékából csináltak kisgömböcöt.

ta­ golásnak a leírása nem feladatunk.falukban senki se emlékszik rá. szárnya. a zúzát külön is felvágták. Ezeket három. valamivel több a szá­ rításra. így bármikor k i ­ olvaszthatták s a frissen sülthöz hasonló eledelt nyertek. kiterítve nyúzták le. kitisztították. bár egyes pász1 7 4 1 7 5 176 177 torok ezeket is hasznos célra feldolgozták. Kiszedték a zsigereket. A felső. szárnya töve. vagy a hasa alatt végigvágva. hogy éles késsel a nyak ütőerét átvágták. kecskét. combja tövét rendszerint több darabra szétvágták. csak friss állapotban használták ételkészítés céljára. A tyúkot. lábait összefogva késsel a nyakát vágták el. hogy újabb jelenségről van szó. majd a testet a horgasinához kötött madzagon felakasztották. nyúzásnak. a testet két részre tagolták. s a húsok feldarabolása eltér a hagyományostól. Kevés adatunk van a juhhús füstölésre. hogy pergeléskor a forró zsírba tepertőt. Apró csirkét. kaparója. Először tőből levágták a szárnyakat és a lábakat. combja töve. Ezután a két hát­ só láb belső oldalán a bőrt végigvágták. Egyszerűbb falusi hente­ sek a belszerveken kívül 8-10-féle marhahúst árultak. Ez­ után vagy egyben . és azokat a vásárláskor megkülönböztették. A bontás különféleképpen történhetett.) A liba. században egyes adatok szerint kemencében is szárítottak h ú s t . Legtöbbször azonban szabályszerűen felbontották a baromfit. rucát néha egyben meghagy­ ták. Debrecenben a szarvasmarhát . háti rész eleje a háta vagy kódu- . általában úgy. vagy négy darabra vágtak s így főz­ ték meg. s a rajta maradt pihés tollakat leperzselték. és az azt követő „beszolgáltatásos" világban terjedt e l . A test többi részét nem tagolták. Ezután a használható tollakat kitépték. században kezdett elterjedni az a szokás. Baromfit a gazdák kb. Különösen a második világháború alatt. a szárnyak hegyét és az alsó lábszárat. Kisütés. sült kolbászt tettek el. így magának a vágásnak. Nyúzás után a hasat vágták fel. melyet már rendszerint hentes segítségével végeztek. puly­ ka. a fe­ jet levágták s ezt elkülönítették. mert általában a vegyes húst szerették. Szarvasmarha vágással parasztemberek nem foglalkoztak. Ha mégis erre ke­ rült sor. A XX. s itt eltávolították a belsőségeket. Ez is bizo­ nyítja. Az ehető belsőségeket kiszedtek. galambot.mintegy zsákszerűén . Ilyenkor a hátulsó puha részét felvágták. s a testről csupán a fejet. majd koppasztották. míg a két comb között a vágás összeért. (Szárnyhegye. Ez elsősorban női feladat volt.húzták le a bőrt. a bordákat átvágva. Marhahúst paraszti háztartásokban nem konzerváltak.39 egységre t a g o l t á k . hetenként vágtak. foglyot két. sült húst. ruca hatalmas combját. az ún. A beleket rendszerint kidobták. A juhot. A marha egyes részeit azonban legtöbben ismerték. kaparókat tá­ volították el. Ebben az esetben azonban a disznó felbontása. vagy több részre tagolták.a belsőségeket nem számítva . Szár­ nyait. Kivétel a pásztorok már említett hús szárítása. A XIX. galamboknak baltával levágták a fejét. zsírban eltevés. combja. de ez is elsősorban a frissen el nem fogyasztott borjúhúsra vonatkozhatott. akkor rendszerint hentest hívtak. nyulat maguk vágták. Ez­ után oldalt. Azután a nyúzás következett: előbb a hátsó lábakról lefejtették a bőrt.

akik disznókolbászt nem ehettek. hájas lágy­ részek alkották. A test hátulsó alsó részét a szalonnás. a rajta hagyott püspökfalattyával. pulykahúsból egyesek kolbászt töltöttek. ezért ezt nagyobb baromfiaknál több kisebb darabra is tagolhatták.semyöje. főként a zsidó vallásúak. A baromfihúst tájunkon a magyarok nem füstölték. sőt a sült húst is az 1930-as évektől sokan zsírban eltették. A test alsó részé­ nek eleje a melle. mely a legtöbb húst tartalmazza. Liba-. libamájat. Hizlalt baromfiaknál ez a legértékesebb résznek számított. hátulsó része a fara. A ruca-. s így hónapok múlva fogyasz­ tották. .

ÉTELSŰRÍTŐ ÉS DÚSÍTÓ KÉSZÍTMÉNYEK

Az alapanyagok, fűszerek és alapkészítmények mellett az ételek karakterét leg­ jobban a sűrítő és dúsító készítmények adják meg. Ritka az olyan étel, melyet sűrítő, dúsító készítmény nélkül főztek. Tájunkra legjellemzőbbek a következők: 1. Liszt vagy dara. Legegyszerűbb sűrítőanyag a búza- vagy rozsliszt, illetve a búzadara (gríz). Ezt kézzel, kanállal, esetleg szűrőszitán át egyszerűen a fövő ételbe szórták. 2. Izzított zsír. Különösen a Hajdúságban, itt is a pásztorok, tanyai emberek legjellegzetesebb dúsító anyaga. Legtöbbször a zsírt előre izzítják, s ebbe teszik bele a különféle étel alapanyagokat. Az izzított zsírt nagyon sokszor a szalonna olvasztá­ sából nyerik, s ilyenkor maguk a szalonna darabkák is dúsító szerepet töltenek be. Az izzított zsír továbbfejlesztése, amikor a forró zsírban hagymát is dinsztelnek. Tehet­ tek a zsírba fűszerfélét is, elsősorban paprikát, vagy más anyagokat is. Vidékünkön étel dúsításra csaknem kizárólagosan disznózsírt használtak. Faggyú és vaj csak szór­ ványokban bukkan fel, olajat pedig csak a katolikus, főleg a görögkatolikus falvakban használtak. 3. Rántás (Hajdúnánáson: rost). A legáltalánosabban használt sűrítő készítmény mai napig a rántás. Lényege, hogy az olvasztott zsírt liszttel összekeverték és megpi­ rították. Hajdúszoboszlón nem egyszer a rántáshoz való zsírt olvasztott szalonnából Készíthettek soványabb, vagy dúsabb rántást aszerint, hogy a zsírhoz nyerték. több vagy kevesebb lisztet adtak. A közvélemény jobbnak tartotta a dúsabb rántást, bár ez függött a készítendő étel jellegétől is. A rántást piríthatták világosabbra vagy sötétebbre. A sötétebb rántásnak intenzívebb ízhatása volt. A rántás elkészítése egyik oka a házanként eltérő ízeknek. Szegényebbek, s böjtös időben a katolikusok olajjal is készíthettek rántást. Van szórvány adat a vajból készült rántásról is. Tiszacsegén még a X X . század elején is készítettek sulyomrántást, amikor búzaliszt helyett a szá­ rított súlyom lisztjét keverték a zsírhoz. 4. Tej, tejfel. Sűrítő, dúsító anyagnak számított az is, amikor az ételt tej, tejfel hozzáadásával ízesítették. Bizonyos ételféleségeknél az aludttej is számításba jöhe­ tett. A tejjel, tejfellel való ételdúsítás azonban nem jellemzője vidékünknek: ahol mostanában megtalálható, ott is valószínűleg újabb fejlemény. (Pl. amikor a töltöttkáposztára tejfelt tesznek!) 5. Habarás. A habarás alapanyaga is tej, vagy jobbmódúaknái a tejfel, amelyet liszt hozzáadásával sűrítenek. A habarással készült ételek már tájunkon is elég elter­ jedtek, de megítélésük nem egyértelmű. Van, ahol a szegénység jelének tekintik (nincs elég zsírozójuk), más helyen a változatosságot, tehát bizonyos módot fejez k i . A Hajdúságban régi típusú savanyú ételekhez alkalmazták előszeretettel. Az egyszerű tej-liszt habarást gazdagítani lehet, ha tojást is kevernek hozzá.
178

Módos gazdasszonyok nem egyszer azzal tették még dúsabbá és tartalmasabbá ételeiket, hogy a rántást és a habarást együtt alkalmazták. Ez a módszer különösen a volt kisnemesi hagyományokat őrző falukra jellemző. 6. Levestészták. Vidékünk levesbe való tésztákban igen gazdag. Minden leves­ tészta lényege, hogy valamilyen lisztet vízzel, tojással, kevés sóval összegyúrnak, vagy kavarnak. Némelyiket készítés után azonnal, másokat szikkadás, vagy száradás után teszik a levesbe. A levestészták legtöbbször búzalisztből készültek, de használhattak búzadarát, kukoricalisztet, kiegészíthették burgonyával, darált májjal stb. Rozsliszt­ ből, árpalisztből csak szükség esetén gyúrtak levestésztát. A gazdagságot a tojás mennyisége fejezte k i . Egy levél tészta akkora adagot jelentett, ami elnyújtva kb. egy 80 cm átmérőjű kör alakú lapot kiadott. Egy levél tésztához a szegényebbek 1, a módosabbak 2-4 to­ jást számoltak. ínséges időben előfordult, hogy tojás nélküli tésztát főztek a levesbe. A krumpli hozzáadása megváltoztatta a tészta karakterét: súlyosabb, sikamlósabb lett, mint ami tiszta lisztből készült. ínségeledelnek számított a kukoricalisztből gyúrt tészta is. A grízgaluskát speciális levesekhez készítették. A liszt-tojás-só összegyúrásából készült tészták változatosságát leginkább formai megoldásai adták, illetve néhány esetben speciális elkészítésükkel, adalékanyagokkal való gazdagításuk. De arra is van példa, hogy ugyanaz a név többé-kevésbé eltérő vál­ tozatot takar. Máskor meg a változatos elnevezés mögött ugyanaz a tésztaféle áll. Is­ mertebb variációk: a) Lebbencs tiszta, leveles tiszta, tördelt tiszta, száraz tiszta A meggyúrt tésztát elnyújtották, kb 1 mm vastagságúra. Száritórúdon, vagy az ágyra tett fehér abroszon megszárították, azután darabokra tördelték s felhasz­ nálásig vászonból készült tisztás zacskóban tárolták. Főként a tanyás Hajdúság­ nak,- a hortobágyi pásztoroknak, a debreceni cívis gazdáknak volt közkedvelt le­ vestésztája. b) Laskatíszta, vágott tészta, metélt, vágott laska, vékony laska Az elnyújtott tésztát összehengergették egy vastag hurkává (legtöbbször nyújtófára tekerték, majd a nyújfófát kihúzták), a hurkát összelapították s éles késsel igen vékony, kb 1 mm-es csíkokra metélték. Minél vékonyabb csíkokat sikerült metélni, annál szebbnek tartották. Szikkadt állapotban lehetett főzni. c) Kockatiszta Az előbbi módon elnyújtott, felhengergetett tésztát szélesebb, kb fél centiméter széles laskákra vágták, majd mikor 8-10 laskát levágtak, ezt összefogva kereszt­ be fordították, s kis kockákra metélték. d) Zabszemtiszta, hegyestészta, zabostészta Az előbbi módon laskára vágott csíkokat nem keresztben, hanem ferdén aprítot­ ták el, így nem kockákat, hanem hegyes, zabszem alakú darabkákat nyertek. Hogy még inkább hasonlítson a zabszemhez, az asztallapon tenyérrel meghen­ gergették. e) Eperlevél, szederlevél (Tiszacsege) Az elnyújtott tésztát derelyemetszővel kb. 2x2 cm-es kockákra metélték f) Csipetke, csipkedett tészta, csipegtészta, csipketészta, csipegetett tészta, csipkedttészta stb. Lényege, hogy a gyúrt tésztából ujjheggyel kb. borsószem nagyságú tésztadarab­ kákat csipkedtek, s ezeket szikkadt állapotban tették a levesbe.

Gyüszűtészta Az elnyújtott tésztából gyűszúvel kis köralakú korongocskákat szaggattak. Ezt néhol a tűzhely plattján meg is pirították s így tették a levesbe. Neve ekkor gyüszüfánk. h) Ujjal formált tészták Lényege mindegyiknek az, hogy az elnyújtott tésztából ujjal különböző alakza­ tokat formáltak, s ezeket szikkasztott állapotban főzték. A tészta formájától fügően nevük igen változatos. Pl. macskatalp, macskanyom, kacsatalp, tyúknyelv, tyúkfúl, gombatészta, hurkatészta vagy tésztahurka. Valamivel jobban meghatá­ rozhatók a kötött tészta, kötött galuska, csimbókos galuska, cifragaluska, te­ kercsgaluska stb. Mindegyik lényege, hogy az elnyújtott tésztát hagymás, papri­ kás zsírral megkenték, majd feldarabolták, s a hosszúkás tésztadarabkákat kéz­ zel valamilyen módon összesodorták, csimbókba kötötték. i) Táskatészta Hasonló elven formálódott a táskatészta is, de ebben az esetben a hagymás, pap­ rikás zsírral megkent tésztát nem kézzel formálták, hanem különböző módon összehajtogatták és azután szétvagdalták. így kocka-, vagy téglalap alakú kis „táskákat" nyertek. Hajdúböszörményben ezt mondják hurkatésztának, j) Csigatészta A nyújtott tésztából formált tészták között legelőkelőbb helyet foglal el a csiga, vagy csigatészta. Ezt kizárólag ünnepi alkalmakkor és csak húslevesbe használ­ ták. A csiga speciális, erre a célra rendszeresített eszközzel, csigacsinálóval ké­ szül. Régebben az elnyújtott tésztát kb. 2x2 cm-es kockákra vágták s minden egyes kockát külön-külön sarkánál kezdve rátekertek a csigasodró hegyére, s vé­ gig görgették a csigacsináló bordán. így a csiga mindkét végén hegyben végző­ dött. Maga ez a művelet elég szaporátlan, ezért szívesen csinálták a csigát társa­ ságban. Az 1930-as években főleg Biharban kialakult a csigacsinálásnak egy gyorsabb módja is. Derecskén és környékén az elnyújtott tésztát nem kockákra, hanem hosszú szalagokra vágták, s a csigakészítő a sodrófa hegyével erről a szalagról tépett le annyit, amit a bordára görgetve, kialakíthatta a csigát. Ezzel a mód­ szerrel 3-4 csiga elkészült azalatt, míg a régivel egy. A kész csigát több napi szá­ rítás után főzték a levesbe. A csigacsinálók készülhettek szövőborda darabból, de a legszebbeket fából, sza­ ruból készítették s a legények szerelmi ajándékkánt adták a leányoknak. A lazábban összesodort, kagylószerű tésztát mondták restcsigának (Püspökla­ dány). k) Lángelőtészta, hasfót A laskára vágott nyújtott tésztát a kemence elején, vagy a tűzhelyen megpirítot­ ták, s így tették a levesbe. Fülöpön hasfótnak nevezték. I) Reszelt tészta Igen keményre gyúrt tésztát tésztareszelővel morzsaszerűvé reszelték, s szik­ kasztva főzték a levesbe vagy gombótának. m) Tarhonya A keményre gyúrt tésztát nagyobb lyukú tarhonyareszelőn nyomkodták át, majd a deszkán kézzel végig höndörgették, hogy a szemek golyócskákká alakul­ janak. Főként a Debrecen környéki tanyai gazdáknak és a pásztoroknak kedvelt levestésztája.
1 0

g)

n) Felvert galuska, kavart galuska, szaggatott tészta, kavart tészta Az alapmasszát több vízzel, kavarható sűrűségűvé alakították, majd lágy álla­ potban fakanállal apró darabkákra szaggatták közvetlenül a fövő ételbe. o) Csorgatott tészta, eresztett tészta A tésztát még hígabbra keverték, s kanállal vékony csíkokban belecsorgatták a fövő levesbe, ahol az rögtön megszilárdult, s szabálytalan alakú, göbös tésztává állt össze. p) Grízgaluska Gríz, tojás - melynek fehérjét külön habbá felverve adták hozzá - víz, kevés só keverékéből állították elő, s kanállal szaggatták bele a fövő levesbe. Nagyon fon­ tos a kellő keménységi fok eltalálása, mert csak akkor lett szép és jó a grízgalus­ ka. r) Májgaluska Darált májat kevés liszttel,k sóval, vízzel összekavartak, hagymás zsírba forgat­ ták, majd kanállal kis gombócokat szaggattak belőle, melyet a levesbe belefőz­ tek. s) Burgonyás galuska A levestésztába ínséges időben kevés főtt burgonyát kevertek. Inkább szegény családokra volt jellemző. t) Kukoricagombóc, gölödör, gölödény Még ritkább a kukoricalisztből vízzel, sóval, kevés búza-, vagy rozsliszt, zsír vagy olaj, esetleg tojás hozzáadásával készült kukoricagombóc. Inkább román nemzetiségi falukban, és a palóc származású Tisza-melléki lakosság körében bukkan fel, szórványokban a Hajdúháton. u) Vaj galuska Olvasztott vajat tojással elkevertek, kevés liszttel összekavarták s a levesbe szaggatták. Csak Álmosdon ismerték. v) Zöldséggombóc Vegyes zöldséget gombával együtt kockára vágtak, zsírban kevés vízzel megpá­ rolták, hozzá kevertek egy kockára darabolt, zsírban pirított zsemlét. Az egészet összekeverték. Két nagy kanál lisztből 4 tojással 1 kanál zsírral, sóval, borssal tésztát gyúrtak. Ebbe belekeverték az előbbi összeállítást. Negyedórai pihentetés után ökölnyi gombócokat formáltak belőle, s ezt lobogó vízben megfőzték és ezt tették a levesbe. Csak Almosdon ismerik. z) Rizsgombóc Kis pohárnyi rizst megfőztek, majd kihűtötték. Egy kis darab vajat 2 tojás sár­ gájával jól elkevertek, beletették a rizst, sót, tojás felvert habját és kevés lisztet. Belőle tojásokat formáltak s ezt főzték a levesbe. 7. A burgonya mint ételsűrítő anyag. A burgonyát karikára vagy kockára vágva gyakran szokták levesbe tenni, hogy azt dúsabbá, laktatóbbá tegye. E levesek egy r é ­ szét egyenesen krumplilevesnek mondják, de tettek krumplit gulyásos levesbe, húsle­ vesbe, káposztalevesbe is. 8. Egyéb sűrítő anyagok. Ételek, főként levesfélék sűrítésére felhasználtak még többféle anyagot. így pl. sokan pirított kenyeret aprítottak az ételbe. Van rá példa, hogy zsemlemorzsát, mások búzakorpát szórtak a levesbe, de ezek csak ritkán s szór­ ványokban bukkannak fel, elsősorban a nyíri falukban.

hogy a megmaradt kész ételből egy másik. Természetesen. vagy hidegen megeszik.A KÉSZ ÉTELEK OSZTÁLYOZÁSA Kész ételről akkor beszélhetünk. Ezért először szólunk a levesekről. De a leveseken belül bizonyos fejlődési sorrend megfigyelhető. Láttuk. Másokat az előkészítés valamely közbeeső stá­ diumában esznek. etnokulturális jelenségek szerepét emelik ki. mert ezek tájunk leg­ dominánsabb é t e l e i . máskor a készítési eljárásokat emeli ki (pl. edényben. „sült étel" stb. kása stb. Első helyre azért kerültek a levesek. a szociológiai. holott ez lehet egy későbbi ételnek az alap készítménye. akik a sü­ tés-főzés eszközeit is fontos megkülönböztető tényezőnek tartják (nyílt tűzön." Vannak fő 181 182 3 . kemencében stb. Ilyen pl. „A régi és az új leveseket többek közt arról is fel lehet ismerni. megmelegítik. A „maradékot" egy későbbi alkalommal újra előveszik. „főtt étel". Ilyen pl. a töl­ tött káposzta. Alap­ anyagok. Mások újbóli felmelegítéskor már veszítenek értékükből. amelyet az emberek a kialakult étkezési szokások szerint elfogyasztanak. Amikor maga a feldolgozási folya­ mat befejezettnek tekinthető.). bizonyos táplálékokat minden előkészítés nélkül. amikor egy egyszerűbb. A paraszti hagyományban azonban az étel szentség. hiszen a táplálkozás komplex jelenség. új étel készül. a felsoroltak mindenike na­ gyon fontos. fűszerek és sűrítmények segítségével formálódik aztán a kész étel. Mindezekből következik.). A z egyszerűség miatt mi a paraszti táplálkozás rendjét próbáljuk követni. Előfordul azonban. azt nem szabad eldobni. annál jobb lesz. „nyersen" is lehet fogyasztani. Ezért gyakran előfordul. vagy bonyolultabb elő­ készítési folyamat végtermékével állunk szemben. A rendelkezésre álló szak­ irodalom is egyszer a felhasznált alapanyagok szerint rendszerezi az ételeket. mely a népi kultúra szerves egységében jelenik meg. húsokról. alapkészítmények. majd a különböző „vastag ételekről". s csak újabban tesznek bele többféle anyagot. Rendes házi étkezés nemigen múlhat el leves nélkül. tészta­ félékről és csemegékről. hogy az ételek osztályozása nem könnyű feladat. Vannak. minél többször melegítik. Tehát a volt kész étel alapkészítménye lesz egy hasonló karakterű új ételnek. hogy a régebbiek mindig egyneműek. h i ­ szen többféle nézőpontból lehet a kérdést megközelíteni. Sokan a népi táplálkozás rendjét. „A levesfélék sora meg­ s z á m l á l h a t a t l a n " . a főtt krumpli. Vannak ételek. hogy nem fogy el a teljes mennyiség. melyről azt tartják.

végül az újabb. de a készítés során sok minőségi változtatáson esik át. Érdemes kiemelni a vastagételek sorából a főtt tésztákat is. megkísé­ reljük áttekinteni megyénk táplálkozási szokásainak rendjét és annak fejlődését. A vastagételek sorából kiemeltük a húsokat. de tájunkon már száz­ évesnél régibb cukros. vagy különböző anyagokkal. így ugyanaz az ételféleség készülhet pl. illetve a húsféle ételeket. melyet minden ételek közt a legfontosabbnak tartottak. majd a kalácsfélék. hiszen nagyon sok „vastagétel" hússal együtt jelenik meg. a kelesztés nélküli lepények. velő. Dyenkor „egytálétel "-ről beszélünk. vese.csoportok. sósán vagy savanyítva. de gyakran magát a levest is helyet­ tesítik. „Legtöbb le­ ves főzhető hígan. szalakális sütemények. mint a kocsonya. a fontosabb társadalmi rétegek táplálkozási szokásaira. " Rendszerint a levesek tovább fejlődései a „vastag ételek". bélesek. kukoricalisztből sült ételek. Ezek a leves mellett rendszerint második fogás szerepet töltenek be. ö r e g e s e n . rétesek. melyeken belül minőségi variációk egész sora jelenik meg. Közöttük is első hely­ re kerül a kenyér. Azután jönnek a kenyértésztából készült különböző sütemények. Úgy tűnik. megöntött tészták. máj stb. Egyben ezeken mérhető legjobban az elmúlt száz esztendő ízlésváltozásának folyamata. Feltétlenül külön kategóriába kell sorolni a sült tésztákat. dúsító készítmé­ nyekkel jól besűrítve. zsírbansültek. A*nikor a főtt és a sült ételekről már kellő áttekintéssel rendelkezünk. szív. a levesek mellett a tészta­ félék mutatnak legnagyobb változatosságot. hússal vagy hús nélkül. f i ­ gyelemmel a házköznapok és ünnepek. hiszen ezek tájunk­ nak nagyon jellemző „gyomortöltő" ételei. hajdúsági kifeje­ zéssel „parázs húsok" képeznek külön kategóriát. 184 . De valójában csak a színhúsok. hosszú 1ère eresztve. A vastagétel nagyon sokszor valóban egyszerű leves sűrítmény. rakott tészták. vízenkelt.

s az ilyeneket tavasszal nem szívesen hívták napszámba. Ezután leszűrték s ezt a) b) c) d) . de egy-két alkalommal kellemes. vagy mézet tettek bele. az keserves. A bihari síkságon az ilyenféle leveseket nevezték ciberének. ciberelevesek A legegyszerűbb levesek magából a vízzel összefőzött alapanyagból állnak. I t t nyáron üdítő italként is itták. hitvány ételnek tartották. Korpacibere 10 liter langyos vízben 3-4 kg búzakorpát áztattak. Berettyóújfalu) sóval itták.) Egyes ciberéket nálunk étel alapkészítményként használtak rán­ tott. Igen lenézett. A ciberék vidékünkön hol könnyű téli reggelik. testsorvasztó álla­ pot. (Berettyóújfalu. cukor nélkül (Hajdúböszörmény) paprikával ízesítették (Újtikos. mint azt régi szakácskönyvek is teszik. Több változata ismert: borssal ízesítették (Hajdúszovát. Hajdúszoboszló.LEVESEK Ciberék. mert nem bírták a kemény munkát. hogy „szalmán telelt emberek". 5-6 nap múlva a korpa fel­ jött a tetejére: „megveszett a korpa". min­ denféle sűrítő készítmény nélkül. s kenyérrel itták. kevés cukrot. de ha szükségből huzamosabb ideig kénytelenek ciberéket fogyasztani. A víz zavaros lett. Fajtái: 185 Vízicibere vagy ecetcibere Vizet melegítettek. hol nyáresti üdítő vacsorák. legfeljebb némi ízesítő fűszerfélét adtak hozzá. holott több más tájon a ciberének nevezett levesfélét is dúsítják. Főleg ínséges időben! e) forratlan hidegvízből készítették. fogyasztható étel. Tiszagyulaháza) cukor helyett zaharinnal édesítették (Hajdúszovát. Ha ritkán kerül rá sor kedvelték. vagy habart ételek savanyítására. majd kevés ecettel ízlés szerint savanyították. Ka­ tolikus falvakban böjti eledelek. (Az egész télen ciberéken tengődő emberekről mondták. Nádudvar. majd néhány nap múlva a korpa leült az aljára. a lé letisztult s enyhe savanykás ízű lett. Hencida). Hajdúszovát. M i ezt a terminológiát fo­ gadjuk el. M i eze­ ket ciberelevesnek nevezzük.) A víziciberét ciberelevesnek mondják: Újtikos.

tojás nagyságú házi kovászt is tettek a lébe. A cukorrépát meghámozták. ez mégis a böjtre utal!) Újabban a borciberét némelyek szegfűszeggel. Debrecenben forrás előtt kb. ahol kb. Ez itt böjti étel volt. pontosabb helymegjelölés nélkül a savanyított cukor-. Fülöpön erjedéskor kevés sót és meggyfagallyat tettek a folyadékhoz. kenyeret aprí­ tottak bele és itták. majd kenyeret aprítottak bele. KORPACIBERE-LEVESEK Újtikoson a főtt tészta levét korpaciberével savanyították. hordóba beta­ posták. mert ebben sok édes. hogy tengerikásából is lehetett cibe­ rét csinálni. hogy beteg gyomornak nagyon jó. Debrecenben a korpaciberébe a jobbmódúak tojást ütöttek. karikára szeletelték. me- . esetleg már enyhén ecetesedő borból. picike sót kevertek. Használat előtt felmelegítették. Ülepedés előtt a levét leszűrték és eltették. ráhabartak. Általában gyengébb. A lé valószínűleg kiforrott és megsava­ nyodott. Főként ősszel fogyasztották. rendes fogyasztásra kevésbé alkalmas. Álmosdon az erjesztéshez kenyérbelet is alkalmaztak. cukorral íze­ sítettek s evéskor bele kenyeret aprítottak. A jobbmódúak a tejfeles habarásba tojást is ütöttek. Hajdúszováton ecettel. némelyek vízzel hígított seprőből készítették. lőréből. Fogyasztás előtt felforralták. s tálaláskor kevés reszelt tormát is tettek hozzá. de étel savanyítására is használták. seprőcibere A borcibere lényegében vízzel hígított forralt bor. s ez a lőrének kellemes ízt adott. Neve itt korpacibere. babérlevéllel ízesítették. Almosdon rizskását főztek a ciberébe s behabarták. Levéből csinálták a répaciberét. kanborból. Szerepen fahéjjal íze­ sítették. s mini­ mális (1-2 fokos) szesztartalmánál fogva nem is ártalmas. Erősebb hígítással iskolás gyerekeknek is adták. Derecskén a lőreciberét karácsony este ették. Szerinte a répát összevágták. vagy céklarépából készült répaciberét. fahéjjal ízesítették. fazékban vagy üstben megfőzték. Debrecenben különösen a bakator szőlő törkőjéből készült lőreciberét kedvelték. aszú szőlőszem is megmaradt. melyet borssal. hogy bele kenyeret tördeltek. (Bár református faluról van szó. de ehhez erjesztéskor a kovászon kívül még kevés ecetet is kellett ad­ ni. s úgy ették. Különösen a lőrecibere igen kellemes. Mások fél liter forrásban levő ciberéhez 1 kanál savanyú tejfelt. sózták. kaláccsal. üdítő hatású ital. egy hét alatt megsavanyodott. Ecsedi István helymegjelölés nélkül közli. Újtikoson babérlevéllel ízesítették. de rán­ tással is sűrítették. a bihari síkságon a bor­ termelők télen heteken át borciberét reggeliztek. Úgy tartják. 1 8 6 Borcibere. lőrecibere. majd behabarták. Répacibere Csak a nagysárréti falvakból van adatunk a cukorrépából készült répaciberére. Hidegen üdítő italként is fogyasztották.a levet lehetett használni ciberének. Az Ermelléken. Ecsedi István említi. egy tojás sárgáját.

Kornádi. rántással (Hajdúszoboszló) vagy habarással (Debrecen. disznótoros vacsora előtt (Hajdúszovát. de . pöszméte (Tiszacsege). Valamivel szűkebb körben az alma (Hajdúszoboszló. vagy aszalt gyü­ mölcsből. és a cse­ resznye cibere (Debrecen. hogy a cefrét nem szükséges azonnal felhasználni: jól lezárt üvegben egész évig eltartható (Ártánd. Kis­ marja. Sajnos. sok helyen ették a húsos ételek könnyítésére. az érés időszakában csinálták. A készítés tipikus formája. borssal fűszerezték. 189 A leveseknek azonban csak egy kis része készült zsírozó nélkül. sóval. vagy melegítve kenyérrel ették.még mindig domináns típus. A gyümölcsciberéket leginkább nyáron.kü­ lönösen a Hajdúságban .lyet állítólag a zsidók ettek böjt időben. Tisza­ csege). belét kikaparták. Neve általában tísztaleves. a répa savanyításról megyénkben Tökcibere Tiszacsegén és Hajdúhadházon írták le. Az első világháború óta ugyan kezd háttérbe szorulni. Előbbit tájunkon általában pergelt levesnek nevezik. . Több helyen levessé sűrítették. Pötyöcibere Lényegében ez is gyümölcscibere. Zsáka). vadkörte. vízzel felengedték. 18 GYÜMÖLCS CIBERÉK Legelterjedtebb a szilva és a meggycibere. de főzhették eltett szirupból is. aztán szűrőn átpasszírozzák. amikor a megmosott friss gyümölcsöt két-. A további osz­ tályozás egyik szempontja lehet. csak ebben az esetben a gyümölcsöt előbb hí­ gítás nélkül a saját levében főzik. Pergelt levesek Megyénk minden táján valószínűleg legtöbbször és talán legtöbb variációban megfőzött levestípus. az utóbbit rántott levesnek. Hajdúszoboszló). Néhol fűszerezték borssal és szegfűszeggel (Berettyóújfalu). második esetben pedig rántás. h á ­ romszoros mennyiségű vízben megfőzik. Berettyóújfalu. Biharnagybajom. liszttel (Ti­ szacsege). a vadalma. s az így nyert levet cukorral édesítve hidegen. hogy böjtös ételek. tiszta ruhán átnyomkodták. vagy sűrítő ké­ szítményként adták a levesekhez. Ennek előnye. A ciberék. s ezt a híg cefrét hígítják az­ után tetszés szerint ciberének. Nagykereki). Kismarja. Debrecen s t b . több adatunk nincs. hogy a disznótököt kemencében megsü­ tötték. ciberelevesek azon túl. s melegen fogyasztották. pl. hogy a zsírozót közvetlen formában. azután passzírozzák. ) . Előbbi esetben a zsírozó lényegében izzított zsír.

Zsír + víz + tészta Mezítlábas leves Bográcsban szalonnát olvasztottak. borsot is tet­ tek a piruló hagymára. s igen fontos a piros paprika. s csak addig szabad dinsztelni. ha előbb meghatározzuk alapvető komponenseit. majd a fövő lébe 2 tojásból kavart gyenge tésztából galuskát szaggattak (Hajdúböszörmény). Lacsuha leves vagy homárleves 190 A vízzel feleresztett izzított zsírba száraz tésztát tettek (Hortobágy). viszonylag tiszta vízben főztek. Fontosabb variációk: 1. mely az ünnepélyes csiga kivételével le­ het bármüyen gyúrt-nyújtott. Azt is jó tudni. Ezzel szemben a szegények csak nagyon óvatosan adagolták. melyet mindig zsírban pirítva adtak a leveshez. különösen a debreceni cívisek bővebben bántak. annál jobb. majd vízzel felengedték.pergelt tísztaleves. sót tettek hozzá. hogy a hagymát sohase szabad nagyon forró zsírban sütni. hogy a legjobb ízű pergelt leveseket vasfazíkban. hogy a férfiak tudnak jobb pergelt levest főzni. Főzéshez lehetőleg j ó ivóvizet használtak. Paprikát. vagy pirított szalonnazsír. A zsírozóval a nagyobb gazdák. Amikor főtt. Alapvető szabály. vagy kavart tészta. . és szabad tűzön lehet főzni. hájzsír. de még ennél is inkább a sorrendje szabja meg. petrezselymet. mely lehet izzított disznózsír. Varián­ sait úgy tudjuk számbavenni. Nélkülözhetetlen a só. azaz bográcsban. Zsírjában hagymát pirítottak. A pusztai emberek úgy tartják. Ezenkívül fontos elem a és a különböző fűszerek. hogy so­ kan azt tartják . melyet legtöbbször a hagymával együtt adták a leveshez. hogy a megszerzett szűkös zsírozó egész éven át elég legyen.. nagyon ritkán olaj (Fülöp). Némelyek répát. s az egész hígra kavart tésztát a forró lébe csorgatták (Debrecen. Lassú tűzön. mert akkor keserű ízű lesz. ahány személynek főzték (Hajdúszovát). A közvélemény szerint minél zsírosabb egy étel.különösen a Hajdúságban . míg a hagyma üveges színű lesz. de szükségből a ha­ tárban bármilyen. Csorgatott leves Az izzított zsírt vagy szalonnazsírt paprikázták. Az-egyes pergelt levesek sajátos karakterét részben az egyes komponensek mennyisége. még ritkábban faggyú (Hajdú­ szoboszló). petrezselyemlevelet. A fűszerek között első helyen áll a hagyma. Második alapvető komponens a tészta. Hajdúszovát. Harmadik fő komponens a krumpli (kolompir). vízzel felengedték. Első meghatározó mindenesetre a zsír. Felvertgaluska leves Az izzított zsírt vízzel feleresztették. azonkívül a sűrítmény nevével kombinált meghatározás. annyi félmarék száraz tésztát tet­ tek bele. Kismarja).

s azután vízzel felengedték. Neve itt pacóka leves. Sáp. Kismarja.). Sáránd. hurkatészta-. Hajdúszoboszlón a bográcsban kisütött juhhús alján maradt hagymás.) Fülöpön petrezselyemlevelet is főztek bele. majd beleforgatták a tésztát (leb­ bencs. hogy a tésztát. A balmazújvárosi németek néha a kenyér piros héját főzték a tésztalevesbe. majd vízzel felengedve megfőzték. Bal­ mazújvároson a tísztalevesbe fél marék köleskását is b e l e f ő z t e k . hogy a tésztát. Ezt vízzel felengedték. s az üresen maradt edényben szalonnakockákat pirítottak. vagy el­ őbb a zsíron megpirították. csipkedett tésztaleves (Kornádi. s fövés közben beletették a pirított tésztát. táskatészta (Sáp. Neve ekkor pirítatlan lebbencsleves. bele kevés paprikát tettek. vagy olajban megpirították. A Tiszavidéken a katolikusok zsír helyett néha olajat izzítottak. zöldséget és néhány krump­ lit is tettek. ha a fövő galuska fel­ jön a lé tetejére (Hajdúszovát. csimbókos galuska. s csak azután eresztették fel vízzel. Ezután a tésztát kiszedték. 19 2. Zsáka stb. vagy a krumplit tették előbb bele. A Hortobágyon r é ­ gen a tísztalevesbe a tömlőből szárított húst. paprikát pirítottak. Az első és a második típus keveréke az újtikosi lebbencsleves. Pl. Pirított tísztaleves. Balmazújváros stb. paprikával. a . vagy kolbászdarabkákat is tettek. krumplit a már fövő vízbe tették-e bele.). A tészta lehet többféle. ízlés szerint sózták s a fövő lébe beleszaggatták a frissen kavart galuskát. tarhonya stb. Egyeken az átlagnál több paprikával lacsuhaleves a neve. s ebbe karikára aprított krumplit (kolompírt) tettek. Tiszacsegén kavartgaluska helyett szárí­ tott lebbencstésztát is főzhettek a lébe. Hortobágy. Akkor jó az eljárás. pirított lebbencs Szalonnazsírban hagymát. pergelttíszta leves Az izzított zsírba a hagymán. T i szacsege. A lebbencstésztát zsírban. kötött galuska-. sózták. Neve: prumi sup. Zsír + tészta + víz Ebben az esetben tehát a tésztát a forró zsírban megpirították. vízzel felengedték. További variáció.Tísztaleves. faggyús zsírba beleforgatták a lebbencs íésztát. Debrecen. Zsír + víz + krumpli + tészta Kavartgaluska-leves Vasfazékban szalonnát pirítottak. Hajdúszovát. s ennek megfelelően változhat a leves neve is. Újtikos.). hagymával. majd vízzel feleresztették és szárított tésztát főztek bele. paprikán kívül borsot. (Balmazúj­ város. A négy fő komponensből álló pergelt leveseket hasonlóan előbb két csoportba sorolhatjuk aszerint.). kötött tészta (Tiszacsege. 192 3. Tiszacsege). Balmazújváros stb. reszelt tészta.

vízzel felengedték. belefőzték a tésztát. gulyás mindig megpirította a tésztát. és reszelt tésztával főzték a levest. paprikát tettek bele. Rendszerint váltva főzték a p i ­ rított tísztalevessel.Hortobágyon mezítlábas lebbencs. a csikós. neve: pirított tész­ 4. Azután vízzel felengedik. majd felengedés után sóval. Fülöpön a krumplit néha olajban dinsztolták. Kissé hűtve ették. ezután karikára vágott krumplit főztek bele s sózták. reszelttísztaleves. majd a feldarabolt krumplit és megsózták (Hajdúböszörmény). Hajdúböszörményben. Debrecenben pirított tarhonyaleves. Zsír + tészta + víz + krumpli Pirított tísztaleves. Az olvasztott szalonnazsírba kevés paprikát és karikára aprított krumplit tesz­ nek. bele hagymát pirítottak. Balmazújvároson a tísztalevesbe krumpli helyett néha köleskását főztek. taleves. sózzák. Vasfazékban szalonnát olvasztottak. Szinte soha nem un­ ták meg. lebbencsleves Debrecen és a Hajdúság egyik legelterjedtebb levesfajtája. Ú j ­ szentmargitán s általában a Tisza mellékén kavart. Komádiban néha olajon pirí­ tották a tésztát. majd vízzel felengedték. Hajdúnánáson van pirított laskaleves. hagymát. s belefőzik a száraztésztát. A forró zsírban a tésztát megpirították. Zsír + víz + tészta + krumpli Tísztaleves Szalonnát olvasztottak. Tiszacsegén pirított lebbencsleves a neve. borssal. Tanyai ember naponta kétszer is megfőzte. 5. szerecsendióval fűszerezték. Hajdúböszörményben csipegetett tésztával is főzték (csipegtísztaleves). vagy felvert galuskával is főzték. Almosdon nyáron petrezselyemzölddel ízesítették. Egyesek karikára vágott kolbászt is főztek bele. hogy meg ne unják egyiket sem. 1 9 4 . Kenyérleves Almosdon levestészta helyett a zsírban apróra vágott kenyeret pirítottak. Ecsedi István szerint a Hortobágyon csak a juhász főzött mezítlábas tísztalevest. I t t tarhonyát is főzhettek. Zsír + krumpli + víz + tészta Tísztaleves. mezítlábas tísztaleves A Hajdúság második legnépszerűbb levesfajtája. 6. Neve ekkor heprecsóré.

csipetkét. laskatésztát. paprikát. Nagykerekiben. Előbb egy kanálnyi forró zsírban a lebbencset megpirították. Zsír + tészta + krumpli + víz Pirosított tísztaleves. galus­ kával. A rántott és habart krumplilevesektől úgy különböztetik meg. A fentieken kívül zellert. előbb kevés vizet öntöttek rá. rátöltötték a forró paprikás zsírt. Itt kevesebb krumplival galuskaleves néven ismert. s kevés pirítás után vízzel felengedték s puhára főzték. A zsíron kevés krumplit dinszteltek. azonos mennyiségű krumplit. nemsokára beletették a tésztát. rákarikázták a tésztával kb. csipkedett tésztával sűrítették pl. 10. 9. akkor hígították fel a megszokott sűrűségűre. Használhattak lebbencset. piros paprikát. s mikor ez jól összeállt. közben beletették a tésztát. a tészta a zsír nagy részét felszedte. Zsír + krumpli + tészta + víz Tördelt tésztaleves Ezt a variációt egyedül Fülöpön írták le. Ha megfőtt. hegyes tésztát vagy felvert galuskát. vagy paprikás kolompírleves. köménymagot főz- . Hajdúszovát. majd rá hagymát. A pergelt levesek következő csoportjában a fő komponens a krumpli. Zsír + krumpli + víz Paprikás krumplileves Az izzított zsírban hagymát pároltak. Fülöpön. vagy megsütött szalonnakockák zsírján lebbencstésztát pirítot­ tak. Újszentmargita).7. majd ráöntötték az előre már felforralt sózott vizet (Artánd. kockát. Számtalan variációja van. Ezután egy darab szalonnát aprítottak az edénybe. Újszentmargita). zöldpaprikával ízesítették. Ezeket együttesen kolompir leveseknek nevezik. Berettyóújfaluban a lebbencset komplikáltabb módon csinálták. csak amikor m á r jól összefőtt. paprikával ízesítették s beletették a hasáb alakúra vágott burgonyát. pirosított lebbencsleves Izzított zsíron. vízzel felengedték (Hajdúböször­ mény. Ezután a zsírból kiszedték. A tészta pirulása közben tették bele az apróra vágott hagymát. Hajdúnánás. sózták. Víz + krumpli + tészta + zsír Tísztaleves Hajdúnánáson a krumplit vízben megfőzték. s az összevágott krumplit. Petrezselyemzölddel. hogy hozzáteszik: pergelt-. melyet külön elkészítettek. M i n ­ den helységben ismerik. Ezután a már bőségesebb hagymás zsírba visszatették a tész­ tát. Amint pirulni kezdett. 8.

Az osztályozás másik szempontja. Neve itt rizsleves. Bár annak ellenére. petrezse­ lyem. s a sós rántáson kívül bors­ sal. nagyon sokszor nevük is közös. I t t rendszerint cserépfazék­ ban. kolbászt is főztek bele. Kásaleves 196 Az első vüágháborő előtt köleskásából főzték. és kész a kásaleves. A hántolt köleskását sós vízben megfőz­ ték. illetve ha öregebbre főzték. vagy savanyítva készítik-e a levest? A keveredés lehetősége természetesen ebben az esetben is fennáll. Újszentmargitán árpakásából is főztek kásalevest. Balmazújvároson a kásalevesbe kolbászt is főztek. erős paprika. s pár darab krumplit is főztek bele. rizskása leves. vereshagyma. paradicsommal ízesítik. felfőzték s utána tették rá a papri­ kás. rántást tettek bele. petrezselyemlevéllel is ízesítették. s itt a rántáson (rost) kívül tejjel. hogy sósán. hogy a lábas falára tapadt zsiradék kárba ne vesszen. (A zsíros lábosban kevés vizet forraltak. Éppen ezért az el­ választás főleg teoretikus szempontból fontos: gyakorlatban a kettő keveredik. a leveskása . hogy a zsírozót rántás (rost) formájában ad­ ják a leveshez. ezzel habart levessé válik. Legrégiesebb változatát a deb­ receni tanyákon ismerték az 1950-es évekig. zellerlevél. hogy a kettő között valóban minőségi különbség van. Bárándon tiszta víz helyett a galuska k i ­ főtt levét használták a krumplileveshez. s készítésmódjukban is sok a hasonlóság. A jobmódúak füstölt disznóhúst. I t t ezenkívül a krumplit és a fenti adalékokat előbb kevesebb vízben főzték meg. s még ezt is rátöltötték a levesre. A követ­ kezőkben igyekszünk a leves karakterét leginkább meghatározó tényezők figyelembe­ vételével elvégezni az osztályozást. Hajdúnánáson már csak a rizsből főtt kásale­ vest ismerik. aki a rántást már el is hagyja. I t t egy fej vereshagymával ízesítették. tejfellel. Víz + krumpli + zsír Pergelt kolompírleves A kockára vágott krumplit vízben. fazékban bezöldségelték (sárgarépa. Variációk: Zsákán 4 liter leveshez 10-15 dkg köleskását adtak. Éppen ezért célszerűnek látszik külön tárgyalni előbb a hús nélküli. 195 11. s csak később egészítették k i meleg vízzel. Alapanyagait tekintve igen sok fajtája ismeretes. Van. A különböző alap­ anyagok természetesen a technológiákat is befolyásolják. majd a hússal főzött rántott leveseket. esetleg olajjal kevert zsírt. kemencében főzték. só).) (Fülöp) Rántott és habart levesek Mindenféle rántott leves lényege.tek a krumplilevesbe Álmosdon. I t t is szokásban 1 9 7 .

kolbászt . Ha füstölthúst. A csorgatást végezhették kanállal. Kolompírleves Az előre elkészített rántást felmelegítették. a forró rántásba beleforgatták a kockára vágott. Tiszacsegén árpadara levest főztek.folytonos kavarás közben . Tésztalevesek A tésztalevesek zöme a pergelt levesek közé tartozik. Gölödörleves Hagymás. Tojásos vagy csorgatott leves A rántással gazdagított forró lébe jól elkevert nyers tojást csorgattak. Eresztett tésztaleves A sok vízzel felengedett rántásba . Kukoricagombóc leves Hasonló a gölődörleveshez. ugyancsak cserépfazékban. hogy előbb a krumplit főzték meg. Kismarja). füstölt disznóhúst is főzött bele. Legtöbben tettek bele egy gerezd fokhagymát (Hajdúböszörmény. csak a kukoricagombócba tojást is kevertek ( A l mosd). Neve Hajdúnánáson: röstölt krumplileves. Püspökladány). megmosott krumplit. de néhány esetben rántás­ sal gazdagított formája is előfordul megyénkben.volt. paprikás rántást pirítottak. vízzel feleresztették. Igen szegény leves volt. hogy személyenként egy-egy darab füstölt kolbászt főztek a kásalevesbe. Kötöttgaluska leves A pirospaprikával készült rántást vízzel felengedték. Még elterjedtebb volt az a módszer.igen hígra ka­ vart tésztát csorgattak (Fülöp). majd kötött galus­ kát főztek bele (Újszentmargita). kemencében. ezt vízzel feleresztették. sózták. Újtikos). vagy gölödinygombócokat főztek bele (Tiszacsege. kolbásszal gazdagított krumplilevesek. Rántott krumplilevesek A pergelt krumplilevesek mellett gyakoribbak a rántott. majd kukorica­ lisztből készült gölödör-. I t t a rántásba sokan kevés fokhagymát kevertek. vagy tölcséren át (Hajdúnánás. s azután adták hozzá a rántást és a fűszereket. Ú j ­ szentmargita. Akinek módja volt. Vízileves A berántott forró lébe a kemencében vagy a tűzhely lapján sütött hasfótot főz­ tek. sózták. igen sokszor füstölt hússal. Fülöpön erre mondták: „berántom a kutat".

Álmosd. Igen elterjedt az a változat. berántották. sokan ecettel is ízesítettek. füstölt húst. vagy kockára vágott veres­ hagymát rántással pirították meg. Az ecet mellé egyesek kevés cukrot is tettek a levesbe (Hajdúnánás). majd kevés lisz­ tet szórtak r á és vízzel felengedték. majd kenyeret aprítottak bele. Kismarja). a jobbmódúak tejfölös habarást tettek bele. Egy-két fej vereshagymát kockára vágva zsírban dinsztoltak. szegényes leves.szántak a levesbe. amikor a karikára. Egy időben Debrecenben „divatos reg­ geli volt". de ezen felül még tejfölös habarást is készítettek s ezt a levesbe keverték. Ezt tej és ecet nélkül ették. Biharnagybajom). Biharnagybajom. ezután tejes.többször megfőzték. Nagykereki). de a változatosság kedvéért . kevés ecettel (Zsáka. ezt természetesen előbb kellett megfőzni. Készítésének me­ gyénkben három fontosabb variációja ismert: 1. 7 / a . 2. majd világos (paprika nélküli) rántással berántották. a rántást és a fűszereket. Petrezselyem le­ véllel ízesítették (Álmosd). vagy legalábbis sós szalonna szeleteket főztek a levesbe. Debrecenben füstölt orjával is főztek kolompir levest. A só mellé tehettek hozzá ecetet (Kornádi. 4. s aki tehette tejjel. vagy tejfölt. Sokan ecettel ízesítették. Hajdúhadházon: rántott leves. Sok he­ lyen tálaláskor száraz kenyeret aprítottak a levesbe (Ártánd. majd vízzel felengedték és ízesítették. Újszentmargita). A debreceni polgárok nagyon szeretik". Konyár. tejfellel gazdagította. Savanyú krumplileves A kockára vágott krumplit sós vízben megfőzték. s tartalmasabbá tehették főtt tojással (Hajdúnánás. Kevés helyen ismerik a fokhagymalevest. Zsáka. Mindenütt szokás volt. Hagymaleves Eléggé elterjedt. melyet vereshagymával. megfőzték. sózták. amikor az izzó rántásba egy-két gerezd fokhagymát aprítottak. sózták és megfőzték. . Kismarja). babérlevéllel. Püspökladány. s így hidegen ették. ecetet és cukrot (Hajdúszo­ vát. Zsáka. Némelyek a savanyú krumplüevest is előbb paprikás rántással berántották (Álmosd. Neve Püs­ pökladányban. tehát a legszegényebb levesek közé tartozott (Kornádi. Hajdúhadház). Hajdúhadház. aludttejes. hűlni hagyták. 3. itt keselyleves a neve). azután tették bele a krumplit. Kismarja. majoránnával ízesítették. HABART Édes KRUMPLILEVESEK krumplileves Kb. Püspökladány. és személyenként egy-egy tojást főzött bele (Derecske. tejet. Ecsedi István szerint ez „a legízletesebb tavaszi eledel". Forró vízbe hagymát karikáztak. hogy kolbászt. Átható íze miatt sokan nem szerették. s még ecettel savanyították (minden helységben). majd vízzel felengedték. megsózták. 1/2 kg krumplit kockára vágva megfőztek. itt savanyúleves a neve).vagy szükségből . A rántást már előre kevés tejjel felengedték.

Sózták. esetleg pirított kenyeret a levesbe belehányták (Debrecen. vagy darálták. A szemes. Sápon tejjel. Neve tejbetészta. Balmazújváros. Tiszacsege. hogy a száraz. Azután elkészítették a töltelékeket: 1 kg marhatüdőt darabokra vágva megfőztek. Némely helyen a tejet vízzel hígították (Fülöp. 2. Sápon. A tyúktojás két végét kötőtűvel kilyukasztották. sózták. vagy rizskásával együtt hozzá keverték. Almosdon vajgaluskát szaggattak a fövő lébe. Újszentmargitán néha tojást csorgattak bele. ecettel savanyították (Kismarja. vagy tészta helyett rizskását főztek bele. Debrecenben. Több-kevesebb variációval megyeszerte ismerték. s ezt 1/2 kg főtt köleskásával. Kukóleves Először kukót csináltak. Ebből alakult k i az a szokás. a bel­ sejét kifújták. Hajdúhadház). vízzel felengedték. enyhén cukrozták (Álmosd. azután eresztették fel vízzel. Újtikoson kenyér helyett lángelő tésztát aprítottak a levesbe.) A zupát a katonaságnál csuporból itták és kenyeret ettek hozzá. Újszentmargita. . Nagykerekiben. Neve így eresztett leves. fűszerezték borssal.Bördöpaszuly Csak Derecskén ismerték: a vereshagyma felmagzott szárát 2-3 cm-es darabok­ ra vagdalták. Tiszacsege). már berántott lébe beleszórták. majd apróra összevágták. majoránnával. zsírban pirított kenyérkockákkal gazdagították. Innen ment át a magyar köznyelvbe zupa elnevezése. Tiszacsegén. mely vidé­ Készítésének két fő változata künkön egyértelműen a köménymaglevest j e l e n t i . tejes tiszta (Debrecen). Nagykerekiben. főleg reggeli é t e l . egyesek megpaprikázták. Újszentmargi­ ta). majd az egészet sós vízben megfőzték. Balmazújváros. Balmazújvároson a németek kenyérsütéskor lángossal ették. A köménymagot a rántásban megpirították. megsózták. amikor a tejet felforralták. Legegyszerűbb változata. zöldségeitek. 25 dkg fehérszalonnát apró kockákra aprítottak. ezt a levet berántották. jól kimosták és megszárították. s valamüyen levesbe való tésztát főztek bele. Újszentmargi­ tán a rántást előbb paprikázták. Tiszacsege). s a keveréket beletöltötték a kukóba. A szegényebbek étele v o l t . ismert: 1. amikor a forralt tejbe kenyeret ap­ rítanak (Balmazújvároson: apricstej ). Kismarja. 1 9 9 200 TEJLEVESEK Főként a Hajdúságban és a Tisza-mellékén főzték. legtöbb helyen tejleves. gyömbérrel. A kukó végén levő lyukat szalonnadarabbal bedugták. Sok helyen tejlevesnek tekintik azt is. A Bihari Síkságon csak Sárándon is­ merték. s még tovább főzték (Debrecen. (Ez volt az elterjedtebb. s tejfellel gaz­ dagítva ették. Tiszacsegén híg tésztát. Ha meg­ főtt. ezt lisztes zsírban dinsztelték. petrezselyemlevéllel. esetleg habarták. vagy darált köménymagot a forró. Hajdúnánás). A régi közös hadseregben a katonák egysé­ ges reggelije volt. 19 Köménymagleves Régről ismert.

Hajdúhadház). Biharnagybajom). Kismarjában babérlevéllel. Hajdúnánáson a savanyítás céljából savanyított ugorkát re­ szeltek a lébe. bár az étel íz-karakterét mindenütt a torma adta meg. Tormaleves A tormával ízesített lében füstölt húst főztek. Volt. 1. Hajdúszováton a habará­ son kívül rántották is. a nyers. s azután tették vissza a levesbe. majd ecettel savanyították. Balmazújváros). Almosdon szokásban volt. Püspökladány. Balma­ zújvároson cukorral ízesítették. s a levet külön elkészítették. hanem egysze­ rűen a fövő lébe rakták és megfőzték. habar­ ták (Hencida. I t t buggyantott tojás a neve. Gömböcleves Disznótor után egy-két hónappal a felfüstölt gömböcöt megmosták. hanem vé­ konybélbe töltötték. Nagykerekiben borssal. majd ebben a zsíros lében laska-. tejfellel gazdagított savanyú zöldség­ levesbe (Kismarja. tejfellel kiegészítették és ecettel savanyították.Hurkaleves Több változatban ismert. mert így a tojás jobban együtt maradt. Sok helyen a gömböccel együtt a lébe a szívet. nyelvet is belefőzték (a Hajdúságon kívül Konyár. azután sózták. Püspökladányban. s úgy kavarták. Gáborján. vagy reszelt tésztát főztek. re­ szelt tormával ízesített vízben megfőzték. Balmazújvároson a németek hasonló módon főzték meg a krumpligömböcöt i s . ízesítése helységenként változott. fűszerezték. 203 Tüdöleves A kukólevesnél leírt tüdőskása keveréket nem töltötték hurkába. paprikával készített rántást forró vízzel felengedték. ahol csak habarták és ecettel savanyították (Hajdúnánás. Mikor főtt. sütőben átsütötték. 2 0 4 Tojásleves A hagymával. ízesítésre sok helyen használtak babérlevelet. Hencida). ahány tagú a család volt. esetleg habarták (Balmazújvá­ ros). Hajdúböszörményben. cukorral ízesítették. Álmosdon a reszelt tormát rántásba forgatták. Hajdúhadház). sóval. a gömböcöt a léből kivették. feltört tojást egészben beleütötték. Disznóöléskor a hurka abálólevének az alját az üstből kisebb edénybe öntöt­ ték a benne összegyűlt hurkamorzslékkal együtt. Kismarja. sózott. s ezt főzték bele a tejjel. A gömböcöt annyi darabra vágták. tejföllel habarták. cukrot (Hajdúszovát. (Általánosan ismert. hogy a tojás később se menjen szét. Ezt tejjel. ecettel megsavanyították. hogy egy-egy darab gömböchús jusson a tányérjába. Egyik változat szerint a kukólevesnél leírt keveréket nem kukóba. Ezután visszatették a lébe. hogy amikor a megfőtt gömböcöt a léből kivették. ecettel. s mindenki úgy szedett belőle. A lé elkészítése. Nagykereki. Ha megfőtt. majd hús­ lével engedték fel. 2.) Almosdon az ecetet már előre beleöntötték a vízbe. Újszentmargitán a rántásba kevés kö­ ménymagot is pirítottak. .

majd tejjel habarták. Elsősorban füstölt húst. de népszerű Hajdúhadházon i s .lehetőleg csirkehússal együtt . petrezselymet (Újszentmargita). köménymaggal. kockára vágott krumplit (Balmazújváros. sárgarépát. Ekkor sok helyen korhelyleves. (Ha valamire azt akarták mondani. Tiszacsege. borssal fűszerezték. vagy bármiféle hússal. Gáborjánban tejfeles habarást is tettek rá. esetleg egy­ két darab vágott krumplival ízesítették. de húst nem. végül világos rántással berántották és tejfellel ha­ barták. hogy „hitvány". Édeskáposzta leves A mosott.) A káposztaleveseket a nyíri falukban kombinálhatták paszullyal. Petrezselyemzölddel. Fülöpön kockára vágott krumplit főztek a levesbe. fokhagymát (Nagykereki). ak­ kor azt mondták: „olyan. Almosdon vüágos. Helyette kis darab hájat kisütöttek. ecettel savanyították. köménymagot. Kismarjában. Húsok közül Hajdúhadházon a csirkét. tejszínnel gazdagították. vagy vegyesen. majd bő tejfellel behabarták. Zsáka. mint a káposzta hús nélkül".megfőzték. Gáborján). a torzsás részét kidobták. borssal. Mindenfajta káposztaleves készülhetett rántva. Almosd. Lucskos-káposztaleves A fejeskáposztát ujjnyi széles csíkokra felszeletelték és sós vízben . Újszentmargita). néhány krumplit tettek bele. Nyáron k é ­ szülhetett savanyítás nélkül vagy savanyítva. paprikás rántással berán­ tották. I t t ezt a savanyúlevest nevez- . majd a savanyúkáposzta levével eresztették fel és sóval. habarással. Hajdúhadházon csirkehúst főztek bele. Sok helyen tesznek bele tejet. Kornádi. majd belefőzték a paradicsomot. Legtöbb bihari faluban ismerik. paprikával. paprikával. laskára vágott fejes káposztát sós vízben megfőzték s berántották. Álmosdon. Paradicsomos káposztaleves A laskára vágott káposztát sós vízben megfőzték. Hajdúszováton a hagymával kiegészített rántást előbb kevés vízzel. 2 0 6 Savanyúkáposzta leves A hordóból kiszedett savanyított aprókáposztát megmosták.nek nevezték (Hajdúhadház. ezt megpaprikázták. Balmazújváros. Legtöbb helyen azonban gazdagították.KÁPOSZTALEVESEK A káposztaleveseket megyénkben is több variációban készítették. rossz minőségű. s ezt főzték a levesbe. télen többnyire csak hordós káposztá­ ból. de főzhettek bele kolbászt és füstölthúst is. Hajdúböszörményben. Biharnagybajom. ízesítőül tehettek bele babérlevelet (Újszentmargita). majd sós vízben puhára főzték. pap­ rikát. Zsákán fűszerezték vereshagymával. Balmazújvároson a juhhúst szerették. kolbászt főztek bele. tehát savanyú formában. sós vízben megfőz­ ték. 2 0 5 Kelkáposztaleves A kelkáposzta fejet laskára vágták. borssal. majd berántották (Artánd. vagy paradicsommal. Konyár). majd tejjel. kolbásszal. paprikával. Készülhetett hús nélkül „szűzen". Kismar­ ja.

vüágos rántással berántották. vagy tejfeles habarást adtak hozzá. Néha csirkehússal főzték. majd egy evőkanál vajból. s itt nem ha­ barták. Tojássárgájával dúsított habarást és csipegetett tésztát főztek bele. s az egészet összefőzték. A kisebb karalábék belsejét fö­ vés után kikaparták. Káposztás paszuly 1/2 liter szemespaszulyt kb. hogy elsősorban szatmári étel s innen jutott el m e g y é n k b e . Álmosdon készítettek töltött karalábélevesí is. 207 208 Karfiolleves 8 dkg karfiolt sós vízben. paprikás lében megfőzték.) Vele egyidőben egy kb. 3 tojásból. Fülöpön a paszulyba krumplit is főztek. Csak me­ gyénk Északkeleti részén i s m e r t é k . csirke aprólékkal megfőztek. Sózták. Gáborjánban úgy tudták. álla. Csak a XX. melyben a káposzta savanyú leve is benne főtt. s belefőzték a zellerkockákat. Zellerleves Néhány gumó zellert meghámoztak. Hajdúhadházon.) Tiszacsegén a csirkehúst el­ őbb hagymás. 4 liter vízben főzni kezdtek. Sápon a zöldséget el- . majd belerakták a megtöl­ tött karalábékat és a gombócokat. században tűnik fel Almosdon. Beletettek annyi darab füstölt húst (csülköt. a karalábét hosszúkás csíkokra vágva zsír­ ban megpárolták. orra darabot). zöld petrezselyemlevéllel. hanem olajban pirított rántással sűrítették. de a rántáson kívül még kb 1 1/2 liter tejből készült habarást is tettek rá. tejes. A megmaradt tésztából gombócokat for­ máltak. akkor tréfásan „túrós paszuly"-nak nevezték. Készíthető maradék húslevesből. petrezselyemzölddel fűszerezve. 3 literes fazékban 1 kg hordókáposztát főztek. vagy csontlével is. majd tejfölös habarással sűrítet­ ték. Biharnagybajomban. berántották. hogy gyomortisztító. (Ha sertés orrá­ val készült. Végül tejföllel gazdagították. ZÖLDSÉGLEVESEK Apróra vágott vegyes zöldséget (sárgarépa. Sűrí­ tésül tejet. zsemlemorzsából tésztát kavartak. Úgy tudják. de a kimaradt húslé is jó ízt adott neki. borsozták (Álmosd). ízlés szerint ecettel vagy cukorral ízesítették (Monostorpályi). A karalábé sós levét vajas rántással berántották. hogy a súlyos ételek után a gyomor kitisztuljon. ahány személynek készült. akkor adták hozzá a karalábét. A savanyúkáposzta levest leginkább télen főzték. petrezselyem. ezért szívesen főzték ünnepek után. s amikor a hús félfövésben volt. Konyáron. hashajtó hatása van. Amikor mindkét alkotóelem megfőtt. majd kockára vágták.ték korhelylevesnek . a kettőt összeöntötték. karalábé) sós vízben megfőztek. (Mindenütt ismer. Karalábéleves A karalábét meghámozva apró kockákra vágták és sós vízben megfőzték. egysze­ rűbb formában Püspökladányban. Ezzel megtöltötték a karalébákat. Kevés rántást vízzel feleresztettek.

vízzel.őbb hagymával ízesített olajban dinsztolták. Készülhet száraz-. karalábá stb. Különben úgy főzték. fél óra múlva. mikor a só jól átjárta. Konyár). Kevés rántásban paprikát pirítottak. Tejes. Ezután vízben megfőzték. mint a sóskalevest. s késsel. Hajdúnánáson a salátát előbb sós vízzel leforrázták. I t t a tejes. majd tejföllel dúsították. majd vizet öntöttek rá. Debrecenben füstölt hús levé­ ben főzték s még paprikával is f ű s z e r e z t é k . vagy egy darabban beletettek egy fej vereshagymát. rántva vagy habarással. cukorral ízesítették. Amennyiben a zöldségek mellé még ta­ vaszi zöld leveleket (káposzta. édespaszuly. vagy húsokkal. tökkáposztaleves A zöld disznótököt. Uborkaleves (ugorkaleves) A savanyított uborkát szeletekre vágták. Hajdúnánáson töklaska a neve. 209 Tökleves. hogy „a zöld ízét elvegye". sót. bableves A szemes paszulyt előző nap szemenként megtisztították. 1 kanál zsíron megdinsztelték. vagy tejfölös habarással dúsítot­ ták. Megyeszerte ismert. ecettel savanyították. I t t csupán tejjel dúsították. Sok helyen rántva is csinál­ ták (Kismarja. majd vízzel felengedték. hogy megpuhuljon. Almosdon ecettel. Sózták. vagy tökreszelővel apró csíkokra vágták és lesózták. kaporlevelet tettek bele. lemosták. berán­ tották. majd tejjel habar­ ták. vagyis a hibás szemek. A paszuly aztán egész éjjel a vízben ázott. Tejes. tejfölös habaráson kívül rőstöt is adtak hozzá. összedarabolták. vagy tejfeles habarást tettek rá. hús nélkül. Kb. Belevágtak. vagy cu­ korral ízesítették. majd vízzel felengedték. Sóskaleves 30 dkg sóskát késsel apróra összedaraboltak. Püspökladány. Régebben kedvelték az istengyalulta tököt. babérlevéllel megfőzték. Változatai: Szárazpaszulyleves. paszulyleves. Hajdúhadház. meg­ hámozták. PASZULYLEVES (bableves) Egyike a legelterjedtebb levesféléknek. Újszentmargitán a salátát zsíron dinsztolták. Ilyenkor feljött a tetejére a „léhája". Álmosdon padlutkaleves volt a neve. Újszentmargita). vagy cukrozhatták (Újszentmargita. Biharnagybajom). majd belerakták a megmosott tököt és megfőzték. újabban a kertben termesztett spárgatököt kibelezték. sózták és megfőzték. azután en­ gedték fel vízzel s főzték meg. Némely helyen cukrozták (Álmosd. ízlés szerint adhattak hozzá még az uborka savanyú levéből. Salátaleves A salátát megmosták. majd erőspaprikás r á n - . Zsáka.) is tettek. Hajdúszováton a salátát előbb a forró rántásba forgatták. sós vízben megfőzték. vagy zöldpaszulyból.

Nagykerekiben a hús együtt főtt meg a babbal. Sok helyen ecet­ tel savanyították (savanyú paszulyleves). s a zsírba paprikát kevertek. vagy legalábbis szalonna bőrt. ebben oldották fel a rántást. tejfeles paszuly Sok helyen a rántás helyett. karalábéval. néhol kivételesen cukrozták is (Újszentmargita. majd bőséges tejfeles ha­ barást tettek bele. Ezt főként a nagyobb gazdák főzték. paradicsomot. Fülöpön a habart paszulyt kockára vágott krumplival gazdagították. a né­ meteknél paszulyknepersee). Szerették. Végül a levest és a pörköltet összekeverték. a hozzávaló sárgarépával. Az egyiket vízzel fel­ engedték. Debrecenben a fokhagymás paszulyba babérle­ velet. Almosdon. füstölt csülökkel. tehát míg a rántást vagy habarást hozzáadták. 211 Habart paszuly. Ugyanitt. Konyár). Babgulyás A babgulyás vidékünkön főleg az első világháború után kezdett elterjedni. valamint Fülöpön. s egyszerűen belefőzték a levesbe. Balmazújvároson csipegetett tésztát (bableves csipdelttel. petrezselymet is főzhettek a paszulylevesbe.) R é 210 gébben kemencében főzték. s a húst a már kész levesbe rakták bele. Némely helyen a rántást fokhagymával ízesítették (Debrecen. Nem kellett hozzá se rántás.tással berántották. se habarás. zellerrel. Hencida). Zsákán a paszulylevesbe majdnem mindig belefőztek egy-egy vékony szelet szalonnát. Kismarjában. Hajdúnánás. a húsokat kiszed­ ték a léből. . s elmaradhatatlan volt a babérlevél. Gáborján. Álmosdi adatok szerint a babgulyás készítéséhez két bogrács kellett. A füstölthúst ugyanúgy. 20 dkg nem füstölt disznóhúst kockára vágra. kevés vizet is öntöttek alá. mégis nagyon finom. vagy a rántás mellett a paszulylevesbe habarást is tettek. Neve ekkor espékes paszuly. Kismarja. Ekkor mindig savanyították ecettel. kevés fahéjat és olvasztott mézet főztek. Mindkét bográcsban zsírt o l ­ vasztottak. Biharnagybajom. Fülöpön böjtös időben a rántást olajon pirították. Püspökladány. hagymát dinszteltek. megsózva lassú tűzön jól megpároltak. M i n d a rántott. s szaggattak bele felvert galuskát is. mind a habart paszulylevest minden helységben lehetőleg hús­ sal. hogy meg ne égjen a hús. s még belefőztek egy darab kockára vagdalt füstölt húst. de voltak faluk. Legjobbnak tartották a kemencében főtt paszulylevest. Hajdúszováton galuskát szaggattak bele. (A fövő léből keveset kivettek. Nagykerekiben a paszulylevest előbb pirospaprikás rántással berántották. ahol nem ismerték (pl. ha a paszulyleves jó sűrű. Újszentmargitán sárgarépát. előző nap beáztat­ ták. Sáp). Hajdúnánás). A másik bog­ rácsban kb. valamennyi húslével is ízesítve a levest. Almosdon a húst külön főzték meg. mint a babot. Hajdúhadház. zöld paprikát (télen üvegbe eltett lecsót) tettek a lébe. Ha a bab megfőtt. Ha szükséges volt. Tiszacsege. s ebben megfőzték a babot. laktató étel volt (Ál­ mosd. vagy kolbásszal főzték. de a „felkészítés alatt". s azokat csak közvetlenül a fogyasztás előtt rakták vissza.

Álmos­ don kevés lisztet szórtak a levesbe. Álmosdon szalonnabőrt. Tiszacsege. (A liszt és a tej így együtt a habarást helyettesítette!) Itt még meg is cukrozták a borsóíevest. Ha­ sonlóan a -babhoz. majd itt is tejjel bővítették. majd sós vízben megfőzték. Az elbeszélések szerint hasonlóan főzték. de Debrecenben is ecettel savanyítva. Az újabb gyűjtések mindenütt csak ha­ bart változatait közlik. Elkészítése ugyanúgy történt. Ezután tejjel. s a zsengés szemeket külön. Ugyan­ itt 4 liter leveshez még 5-6 dl tejet is öntöttek s kevés ecettel savanyították. Almosdon csipegetett tésztá­ val is dúsították. mint a szárazpaszulyt. Nagykerekiben. Zsáka. Püspökladány. laposborsóleves. Böjtös napokon a háj termé­ szetesen elmaradt. Komádiban kolbászt. petrezselymet. Zsákán a fenti izzított zsíron dinsztelt kompozíciót még rántással dúsították. . vagy zöldborsóból. Konyár). mint a zöldpaszulynak. hozzátéve sárgarépát. De a XX. tejfellel beha­ barták. Habarás az újabb időben előfordulhat. Hajdúhadház. Debrecenben füstölt hússal. vagy még gyenge csövekkel együtt megfőzték. s magát a csövet két-három darabra törték. kibontották. sarkasborsóleves stb. két végét lecsípték. Fülöpön kockára vágott krumplit is tettek a levesbe. tisztított csö­ ves. de régi készítésmódját már senki se tudta elmondani. s adtak hozzá sót. hogy rántott formában már egyedül Ecsedi fenti közléséből ismer­ jük. Borsóleves Borsólevest is készíthettek szemes. Hajdúböszörményben juhhúst is főztek a borsólevesbe. csipkedett tésztát. végül berántották. de régebbi gyűjtéseink során nem találkoztunk vele. s maga a hüvely már bördőssé vált. vagy zsenge szemesborsót pirospaprikával fűszerezett forró zsírban kissé meg­ forgatták. század derekára már minden helységben jól ismerték. zöldségeitek. Főként füstölt hússal kedvelték (Zsáka. Kismarja). vagy hagymás rántást is adtak hozzá (Nagykereki.Zöldpaszulyleves Ecsedi István szerint ezt nem gyakran főzték. A debreceniek korcvesszö -nek n e v e z t é k . majd vízzel felengedték. reszelt tésztát vagy kavart galuskát. a borsót is sós vízben megfőzték. Zöldborsóleves Készítésének több variációja ismert. Hajdúnánás. A levest gyakran a borsófajtáról nevezték el: szegesborsóleves. Újabb elterjedésére utal. Legtöbbször füstölt hússal főzték. vagy kolbásszal is f ő z t é k . 212 213 Zsengéspaszuly Amikor a csőben a szemek már jól kifejlődtek. s mindenütt ecettel sava­ nyították. Leggyakrabban a megmosott. majd a tejes habaráson kívül kevés hájat olvasz­ tottak. Sok helyen a habaráson kívül tiszta. ezt jól megpaprikázták s ráöntötték a levesre. A csöves gyenge zöldbabot megmosták. Lencseleves Több adatunk van rá.

szegfűszeget. borssal párolták. Almalevesbe sok helyen tettek fahéjat (Álmosd. melyet nagypénteken még a reformátusok is ettek.). Kedvelték a csirkehús-. cukorral felforralták. felaprított gyümölcsöt sós vízben megfőzték. Bármüyen savanykás gyümölcsből főzhették. mustár­ maggal. Nagykerekiben a gyümölcsöt főzés előtt forró zsírban átforgatták. Lehetőleg frissen tálalták. Kismarja. de ismerik a birsalmalevest. A gyümölcslevesek is készültek hús nélkül. Fülöp). esetleg gomba hozzáadásával. különösen a szilvaleves legtöbb helyen böjtös étel. Előbbi esetben a megfelelően tisztított. Az ízesítés gyümölcsfajonként is változhatott. A leveseket nyáron friss. A rántott paradicsomleves úgy készült. dinsztelték. télen aszalt gyümölcsből vagy cefréből főzik. Álmosd. vagy hússal. Mások fűszerezték gyömbérrel. marhahús levében főtt gyümölcslevest. a gyümölcsöt húslében főzték meg. hogy a rántásra ráöntötték a kifőzött paradicsomlevet. mégis úgy tűnik. A gyümölcsleveseket általában habarással készítették. A gyümölcslevesek. Ma legtöbb helyen a r á n ­ tott paradicsomlevesre szoktak ráhabarni (Nagykereki. Almosdon tovább finomították a paradicsomlevest is. Ugyanitt a tejszínhabot néha a leves tetejére tették. hogy megyénk északkeleti falvaiban a káposztás paradicsom­ levest is ismerték. kevés vajjal. 1-2 darab krumplit apró kockára vágva belefőztek s tejes. mert később a színét elvesztette (Álmosd). pöszmételeves. Zsáka). Az igényes álmosdiak az ünnepi alkalomra szánt gyü­ mölcslevesekbe keményre felvert tejszínhabból szaggatott „galuskákat" is tettek. s erre merték a forró levest. de főzhettek friss vagy füstölt disznóhús lében is (Debrecen. hagymás lében zöld petrezselyemmel. végül reszelt tésztát. Kismarja. Előbb említettük. vágott tésztát főztek bele. bár ismerik rántott. Mindkettő készülhet friss. cukorral ízesítették. a régi étrendekben nem játszottak túlságosan nagy szerepet. Hajdúnánás). sóval. A vízzel hí­ gított paradicsomlevet sóval. vagy csiperkegombát apróra vágták. Egyedül Ecsedi István közöl. században terjedt el. paprikás. Hajdúná­ nás stb. habart és rántott­ habart formáját. földieperlevest (Ál­ mosd). Kimérés előtt a leveses tálba kb. ízlés szerint fűszerezték és behabarták. vízzel feleresztették. Legnépszerűbbek az almaleves. Kismarja. helymegjelölés nélkül adatot rántott pöszmételevesről. A túlságosan savanyú gyü­ mölcsöket pl. borsot (Debrecen). Nyáron a gyümölcsleveseket gyakran a pincében vagy a kútban hűtve fogyasztottak. baracklevest. vagy rizst főztek bele (Újszentmargita. A habart paradicsomleves valószínóleg a XX. majd még tetszés szerint vízzel hígították. citromhéjat (Álmosd). vagy tejfölös habarással sűrítették. Ha tehet­ ték. legtöbb helyen cukorral „szelídítették".GYÜMÖLCSLEVESEK A gyümölcslevesek az utóbbi fél évszázad során elég népszerűek voltak. meggy­ leves. s . Újszentmargita. vagy befőzött paradicsomból. Gombaleves A szekfű-. Paradicsomleves Szintén az újabb levesek közé tartozik. szilvaleves. 2 dl tejszínhabot helyeztek.

zsírban megdinsztelték. Rántást kevertek hozzá. besózott. Hajdúhadház). megfőzték és paprikás rán­ tással berántották. A főtt hússal együtt tálalták. ezért ritkán főzték. csak savanyítással készült. hús nélkül. Konyár. Karikára vágott vereshagymát. sózták és ecettel savanyí­ tották. Sót és krumplit tettek bele (Zsáka. és a rántáson kívül tejjel is gazdagították. majd visszatették a tűzre s jó sok vereshagymát karikáztak bele. Püspökladány. Végül fokhagymával. Olcsó. Mikor lehűlt. 214 Kanecetes vagy savanyúlé Annyi darab disznóhúst vágtak. Biharnagybajom. s ecettel savanyították. A húsokat egy napig áztatták. SAVANYÍTOTT HÚSOS LEVESEK Valószínűleg legrégibb levesfajtáink közé tartoznak a füstölt. vagy a pásztoroknak. a levét le­ szűrték. de nem füstölt sódarral sze­ rették. esetleg tüdő. Kaporleves A rántásba vereshagymát és kevés kaprot tettek. 2 liter lébe belefőztek 1 kg karikára szeletelt sárgarépát. oly­ kor friss hússal. Ezután a húsokat kiszedték. Nagykerekiben megfőzték a kol­ bászt. vagy tejfeles habarással sűrítették (Zsáka. majd vízzel felengedték és megfőzték. A sárgarépát apró kockákra vág­ ták. Hajdúszováton kocká­ ra vágott krumplit főztek a levesbe. vízzel feleresztették s az egészet összefőzték. század első felében közkedvelt leves volt. Sápon egyesek olajban pirították a hagymát. A gombalevest ritkán és kevés helyen főzték: tájunkon az újabb levesek közé sorolhatjuk. Nem túlságosan népszerű leves. Ha a hús megfőtt.tejes. A XX. I t t fő­ leg borjúcsülökkel. s vízzel felengedték. sózták. Zsákán főleg a disznó farkával főzték. más részüket tejes. hozzáadták a kolbászhoz. majd pap­ rikás rántással berántották. Répaleves Sárgarépából főzték. Hajdúhadház). emiatt elnevezésükben keveredés m u t a t k o z i k . tejfeles habarással gazdagították. kis ideig pirították. Tejjel vagy tejföllel sűrítették. paprikával ízesített r á n ­ tást kevertek bele. tarjával. Debrecen környékén még a X X . Konyár. hurka felhasználásával készült. ahány személyre főzték. Ezek egy része habarás nélkül. Hen­ cidán levesbe való húst főztek sós vízben (lehet füstölt orja is!). tehén lapockával. vagy szárított. borecet­ tel savanyított levesek. században mind ritkáb­ ban főzték. kevésre becsült étel (Zsáka. Püspökladány. a levet ráöntötték a húsra s cserépszilkében vagy fa bodonokban vitték k i a mezőre a dolgozóknak. Almosdon a habarást tojás sárgájával gazdagították. pacal. majd megfőzték. zsíron megpárolták a sárgarépát. azután megmosták. és ugyan2 1 5 . I t t fokhagymával ízesítették. Komádiban rántás helyett csak liszttel szórták meg. vagy hússal. Hajdúnánás). Móricz Pál fehér ecetes néven érdekes változatát írja le: Bő lében a füstölt sza­ lonnás sonka darabokat kellő puhára főzik. ecettel. Püspökladány.

Azután gyenge pirított rán­ tással feleresztik. 216 Habart húslé vagy kaszáslé A füstölt disznóhúst jól kiáztatva. belerakták a húst. Ha kihűlt. nemes borecettel gyengén s a v a n y í t j á k . A húslevesek a levesek legelőkelőbb csoportját alkotják. Ecsedi szerint Debrecen környékén az 1930-as években kiment a divatból. A juh. mosva megfőzték. Pacalleves Csak Hajdúböszörményből van róla leírásunk. Többségük kimondottan ünnepi leves volt. aratási étel. Legtöbb helyen babérlevéllel is ízesítették. de az egyes húsleves fajták készítése között á r ­ nyalati különbségek voltak. sós vízben megfőzték. Kismar­ jában ekkor még rendszeresen főzték.) Húslevesek Húslevesnek nálunk csak a friss húsból főzött leveseket nevezték. Hajdúböszörmény­ ben a füstölt csülökkel főtt savanyú hagymalevest is espékesnek nevezik. A húst kiszedték. j ó tejfellel behabarják. s fogyasztották (Püspökladány. beletettek. Hajdúböszörmény). majd fel­ darabolták és sós vízben megfőzték.csak karikára szeletelt ecetes uborkát bőven adnak bele. ecettel savanyították. Általában a marhahúsból. tyúkhúsból főtt. Húsvétkor sok helyen a sonka levé­ ből főzték. A sertés orjaleves inkább alkalomhoz 218 . A leves ünnepélyességét a belerakott tész­ taféle is fokozhatta. Tiszacsegén ezt nevezték kanecetesnek. hagymás. vagy borjú „százrétű" gyomrát megtisztították. ecettel savanyították. Elvüeg bármi­ lyen húsból készíthettek húslevest. később krumplival sűrí­ tették. (Ismerték még Püspökladányban. Több helyen vereshagymát is főztek b e l e . A tojást rendszerint előbb megfőzték. Egyesek szerint nyáron gyomorjavító leves. majd megtisztítva egészben főz­ ték bele a levesbe (Debrecen). levét tej­ jel vagy tejfellel behabarták. mert hűtve is lehetet fogyasztani. Ezután a húst kiszedték. Debrecenben és a Nagy-Sárréten köleskásával. lisztet. paprikás rántással berán­ tották és ecettel savanyították. Espékes A borjúlábat vagy disznócsülköt szabad parázson pirosra perzseltek. babér­ levelet tettek. s a már nem forró lébe 3-4 tojást (melyet előbb tejfellel elkavartak). Bele­ rakták a húst. F ő ­ leg nyári. csigatésztával dúsí­ tott levest tartották legelőkelőbbnek. Hajdúhadházon. Hidegen több napig elállt. ezért a tanyákon kedvelték. 217 Fehér ecetes vagy savanyú tojásleves Abban különbözik a kanecetestől. hogy bele rántás helyett tojást.

megtisztítás után leforrázták. hogy a hús-. Orjaleves Nagyon sok helyen a disznótorok elengedhetetlen levese. vártak. esetleg átsütötték. Ujabban többféle zöldség­ félét alkalmaznak. máját is be­ lefőzték. juh levesek nem tartoztak a nép­ szerű húslevesek k ö z é . nem ették meg. hogy szebb színű legyen a leves. vagy más módon készítették el. zöldségmaradványoktól is megtisztuljon. krumplit. Ezt a legegyszerűbb formát többféle módon variálhatták. Többféle színező. gyömbért.) Végül belefőzték a levestésztát. ha­ nem óvatosan merték merőkanállal a levesestálba. majd belefőzték a tésztát. A z ünnepélyesebb al­ kalomra főzött húslevesnek pl. Mindezek a variánsok összefüggéstelenül bukkannak fel. A kacsa. karalábéval. tehát inkább egyéni. Hajdúnánás. galamb. míg leülepedett a zavarosa. Debrecen környékén. hogy a leves tetején a zsír apró foltokban csülogjon. hasonlóan a csirke. Zsáka. szerecsendió virágát. restcsigát. a tyúkleveshez hasonlóan (Kismarja. (Fövés után a zöldséget legtöbb helyen k i ­ dobták. inkább hosszabb ideig főzték. Sok helyen bors­ sal is fűszerezték a húslevest. majd nem öntötték. Igen sok helyen fűszerezték borssal. petrezselyemlevelet főztek bele. hogy lassú tűzön. 2 1 9 Húsleves A húst sós vízben megfőzték. A kész levest rendszerint át is szűrték. azaz sárgarépát. Sokan fövés után kevés hideg vizet öntöttek a levesre. sok helyen tesznek a levesbe káposztalevelet. A friss nyakasorját darabokra vágva sós vízben megfőzték. hagymát. cifragaluskát. Varjúleves A fiatal varjút megnyúzták. ízesítőül felzöldségelték. ízesítették vereshagymával. Mások a leves kristálytiszta. mint táji változatoknak tekinthetők. hogy a leülepedett alja fel ne ka­ varodjon (Álmosd). gyakran tettek a húslevesbe jóféle sáfrányt. Biharban pl. Az orjalevesbe leg­ több helyen reszelt tésztát. Ezzel szemben Zsákán a kockatésztát. Az igényesebbek nagy gondot fordítottak arra. arany színére voltak kényesek. Jobb ízű a leves. Régen a főtt húsokat sohase hagyták benne a húslevesben. ha csak tehették egy-egy velőscsontot is belefőztek. liba. Püspökladány. krumplival. Sok helyen a tyúkot egyben főzték meg. Eléggé elterjedt a zeller. tehát nem nyújtott tésztát főz­ tek (Debrecen. Hajdúszovát). hanem külön ették meg ke­ nyérrel. hanem azt külön fo­ gyasztották el. Haj­ dúhadház). ha a baromfi aprólékját. Sáránd). . amelytől a leves aranysárga színt nyert. káposztával (Tiszacsege. petre­ zselymet. vízben jól megmosták s csak azután főzték meg. A főtt orját régen nem tették vissza a levesbe. a fövés közben keletkezett habját habmerő kanállal leszedték. Ezt úgy érték el.kötődött. ízesítő anya­ gokat is használtak. A marhahúslevesbe. zúzáját. karalábé. reszelt tormával. Sarándon a csigatésztát részesítették előnyben.

kevésbé tartalmas volt. A vegyes húst falatokra felaprózták. sőt disznó aprólé­ kokból (szíve. a paraszti gyakorlatban azonban csak különle­ ges alkalomra főzött levesféleség. végül galuskát. hagymát. sózták. veséje). majd vízzel felenged­ ték. Friss. Újszentmargitán babérlevéllel is ízesítették és szabályos tej­ fölös habarást tettek rá. 220 221 Készíthetik marhahúsból. Pásztoremberek r é gen üyenfajta levest nem f ő z t e k . de borssal. Ebben az esetben kevés vízzel. s főként j e ­ les alkalmakra főzték. században már minden helységben ismerték. ami hasonlóan készül. néhány szem savanyú pöszmétét (ezzel savanyították!). s még ezen felül tejjel. vagy zsírt izzítottak (Bihar). tejfellel is gazdagították (Álmosd). csak a zöldségelés. fűszerezni (Hajdúszovát). piros paprikát tettek bele. újabban disznóhúsból. Fazékban szalon­ nát pirítottak (Hajdúság). Újabban elterjedt az úgynevezett hamisgulyás. Gyakran egytálételként ették. megpirították. s ebbe jött a hús. karalábéval.Csontleves Ezt a levest régen nem ismerték. citrommal íze­ sítették. mint a húslevest. és hasonlóan készítették. Ecsedi szerint „krumplileves hússal". Egyik variáció szerint az apró darabokra vágott húst zöldséggel együtt kevés zsí­ ron megpárolták. Főzés közben sózták. Egy másik variáció szerint a hagymás zsírba tett húst előbb vízzel feleresztették. Ez tulajdonképpen pergeltleves. Másik variáció szerint a húst és a zöldséget nem párolták zsíron. s ennek ellensúlyozására cukorral édesítették. petrezselyemmel. borjú. Hajdúszováton a zöldségeket előbb zsírban átforgatták. Álmosd. juhhúsból. nyelve. Debrecen). LEVESEK BECSINÁLT Régi szakácskönyvek jól ismerik. fokhagymás rántással berántották. jó sűrűre főzték. azután kezdték főzni. csak az idegenforgalom hatására terjedt el. I t t ecettel savanyították. Gulyásleves Tulajdonképpen híg 1ère eresztett p ö r k ö l t . vüágos. csak hús nélkül. majd kockára vágott krumplival s felvert galuskával dúsították. enyhén savanyított. Álmosdon így is nevezik: „hosszú 1ère eresztett pörkölt". vagy habart. legtöbbször csirkemájból készült májgaluskát (Ál­ mosd). így i t t a csontlevesnek pergeltleves jellege volt. A XX. A különbség i n ­ kább minőségében mutatkozott: a csontleves sokkal hígabb. gyenge húsból főzték (csirke. mert benne van a hús és a sűrít­ mények. mint a húsleves. malac). s csak azután eresztették fel vízzel (Újszentmargita. A són kívül főzhettek bele vereshagymát. melyben tálaláskor benne hagyták a főtt húst is. azután rakták a levesbe. gyömbérrel. zellerrel zöldségeitek. mint a húslevest. galamb. gazdagon fűszerezett lében. egy kanál liszttel megszórták. . A kevés húst tartalmazó csontból főtt levest is húslevesnek tekintették. citromhéjjal. Maga a gulyásleves elnevezés valóban új. sárgarépával. Lehetőleg nagyon kevés vízen párolták a húst. a krumpli és a galuska együttes alkalmazása miatt hasonlít a gulyáslevesre. hanem sós víz­ ben megfőzték. Hajdúnánás. rántott.

Felbukkan a Sárréten is. . Ezután csípős csöves paprikával fűszerezték és sok kenyérrel ették. Utána több lében kimosták. HALLEVESEK Megyénkben még a X I X . A Tisza-melléki halá­ szok főzték. s előbb kockára vágott kolompírt raktak bele. majd pirospaprikával meghintették. majd vízzel felengedték. Debre­ cenben néha halotti torra főzték. paprikát pirítottak. majd vizet öntöttek rá. Ettől a csíkok addig nyüzsögtek. paprikázták és jól megfőzték. Ezután a csíkok fejét levágták. s két liter leveshez kb. kevés lisztet szórtak rá. Ebbe előbb beleforgatták a sózott halszeleteket. míg a bőrükön levő fekete réteg teljesen letisztult. 1 kg megtisztított halat belefőztek. A hagymás. sózták. ami eredetüeg valószínűleg csak az apró törpeharcsa és a csík főzésére volt alkalmas. Paprikázták. sózták. „zsírjára főzték". Zsákán egy-két fej vereshagymát kockára vágva zsírban dinsztolták. ezzel együtt kijött a belső részük is. A fehérpecsenyét zsírban meg­ sütötték. (Kevesebb lével ezt nevezték csíkos káposztának. hagymás zsírban hordóskáposztát dinszteltek.) A csíkot leginkább a Sárrét környékén fogyasztották. I t t a levet még gríz hozzáadásával is sűrítették. a mai halászléhez hasonló tömény változatát halpapri kasnak nevezték. és ecettel savanyították. Tiszai halleves vagy halpaprikás Tiszacsegén zsírban apróra vágott vereshagymát pirítottak. Hajdúszováton főként a „halfogó" emberek főztek halászlevet. ezután főzték bele a kockára vágott krumplit és az erős paprikát. pap­ rikás zsírt vízzel felengedték. nagyon kevés vízzel feleresztették. beletették az előre már megsózott haldarabokat. belefőzték a megtisztított. Ezután vízzel feleresztették. de ezt el is főzték. s hagymával ízesített lében megfőzték. majd a sós vízben külön megfőzött csíkokkal összekeverték. s pirított hagymás zsíron megfelelő mennyiségű vízzel felengedve megfőzték. Még több káposztalével savanyították. A són. azután kockára vagdalták. Csíkleves káposztával Püspökladányban a paprikás. századi idegenforgalmi receptkönyvek alapján terjedt el.Vargaleves Egyelőre csak Ecsedi István leírásából ismerjük. mely m á r vastagé­ telnek számított. Újszentmargitán kevés zsíron hagymát. de hallevesnek. de i t t kezdetlegesebb változatban. majd amikor ez már félfövésben volt. Csíkleves Az eleven csíkokat faedényben besózták. A halászlé elnevezés csak XX. paprikán kívül ecettel is ízesítették. század végén alig ismerték. sózott halat.

Egyéb. Kismarja. citrommal ízesítették. s ezt a már kissé lehűlt levesbe szaggatták (Álmosd. A tojás fehérjéből habot vertek. Balmazújváros). Balmazújváros). vajjal ké­ szült rántást. cukorral. vagy vízben megfőzték. Hajdúhadház. borssal ízesítve felfőzték. húslevessel feleresztették. . majd tojás sárgájával behabarták. Fő' > 223 ként gyermekagyas asszonynak vittek (Almosd. 222 Mazsolaleves A mazsolát borban. Hajduhadhaz. Cukorral. s ezen kívül tejfelt kevertek hozzá. különleges levesek Borleves A bort vízzel hígították. darabos fahéjjal.

Itt általában kenyérsütés reggelén csinálták. A hüvelyes magvakból készült sűrű ételek tört jelzőt kaptak (törtpaszuly. cukorral.) Egyes bihari falukban az ilyenféle főzelékeket lenesé. s a friss kenyeret belemártogatva önálló fogásként ették. tésztareszelővel megreszelték. ezután meleg kemen­ cébe vagy sütőbe tették. Némely fő­ zeléket káposzta. a só. 2 227 . A főzelék kifejezés csak az utóbbi évtizedekben kezd tért h ó d í t a n i . Püspökladány. ecet. de ezeket inkább a gyümölcs-. Ezek néha a levest is helyettesítették. borsólencse. Haj­ dúhadház. sűrű jelzővel látták el. és sószükségletének a fenntartásában játszottak fontos szerepet. mártások Tormamártás A Tormát megtisztították. de a fizikai munkát végző test energiaszükségletét ténylegesen a „vastag ételek" biztosí­ tották. A változó terminológia miatt mi a vastagételeknek ezt a csoportját egységesen az újabb „főzelék" címszó alatt tárgyaljuk. Biharnagybajom). esetleg egy ideig állni hagyták. Ilyenkor egytálételről beszélünk. cukor ízesítés itt megmaradt. s víz helyett tejjel hígították. kevés ecettel történt. a vastag é t e ­ lek jelentették. de lehetett tört kolompir is. hanem j ó sűrű tejfeles habarást. Hajdúszováton rántást nem tettek a tormára.„híg 1ère" eresztett levesek normális körülmények között i n kább csak a mezőn dolgozó emberek folyadék-.nak neveznek (pl. Azután tejjel felhígított rántásos lében megfőzték (Debrecen. sőt lencselencse. Balmazújvároson a reszelt tormát főzés előtt rántáson megdinsztolták. Ennek megfe­ lelően van paszulylencse. 224 225 Főzelékek.nek nevezik. paradicsommártás).VASTAG ÉTELEK A „hosszú 1ère" . törtlencse. kolompírlencse. Újabban elterjedt a mártás kifejezés. paradicsomsűrítményekre alkalmazták (al­ mamártás. tej. törtborsó. tökkáposzta ). A paraszti világban a táplálkozás gerincét a sűrűre főzött ételek. A leves sűrítmé­ nyeket régiesen öreges. hogy az „ereje"elmenjen. Szükségben pillanatnyi jóllakottság érzését is keltették. Fűszerezése sóval. A vastagételeknek megyénkben nincs egységes terminológiája.

összedarabolták. végül tejfellel habarták (Hajdúszovát. tetejét szalonnazsírral leöntötték. Püspökladány. 15 percig főzték. késsel apróra darabolták. Derecske. Debrecen. sós vízben megfőzték. A tejfeles habarás mellett sokan cukorral is édesítették (Hajdúná­ nás. rántással sűrítet­ ték s kevés sós vízben megfőzték. zamatanyagot tartalmaz. Ezt Hajdúhad­ házon bakaszósz -nak mondják. Hagymamártás Lényegében rántással és sűrű habarással feldúsított hagymaleves. Álmosd). Sokan a megtisztított sóskát kevés zsíron előbb „fonnyasztották". Ezért főként ta­ vaszi ünnepeken (húsvét. Hasonló módon készítettek fokhagymamártást is. cukorral ízesítették. majd sós víz­ zel feleresztették és sűrű habarással beállították. mivel a fokhagyma nagyon erős íz-. Püspökladány. gyakran kolbászt. hozzáadtak egy kávéskanálnyi összevágott vereshagymát és kevés kaprot. Konyár. Ecettel. Zsáka. Az aprított hagymát előbb zsírban pirították. Hajdúhadház. Sokan a találáskor csorgattak a tetejére tejfelt (Tiszacsege. 2. s a szalonna tepertőjét is ráhintették. 228 Sóskamártás A vadon termett. majd még kevés kaprot adtak hozzá. Néhol kevés zöld kaprot is főztek bele (Hajdúnánás. önálló fogásként is ették. A k i k javítani akarták a hagymamártást. s ha volt. Újabban sokan sült kolbászt. Kapormártás Rántást készítettek. csak sokkal kevesebb hagy­ mával. s kb. de ilyenkor hígításra húslevet használtak (mint a régi úri k o n y h á k o n ) . Kismarja). pünkösd) főzték. majd ráhabartak (Tiszacsege). Zsáka. században fokozatosan el is hagyták. Biharnagybajom. Regebben önallo fogásként ették. tejfeles habarással gazdagítot­ ták (Hajdúszovát. Ennek megfe­ lelően készítésének kétféle módja volt: 1. s a mártáshoz a főtt húst is megették. kevés ecettel ízesítették (Balmazújváros). kevés vízzel felengedve megfőzték. Sohase volt népszerű étel. zsíron dinsztolták. tejfelt tettek a tetejére (Tiszacse­ ge). kenyérrel. Nem gyakori étel. Kismarja). . Salátamártás A megmosott leveles salátát lesózták. Ahol főzték. így a XX. Kismarja). majd liszttel. A tejfeles változatokat főtt hússal is ették. Püspökladány). Sok helyen disznótoros étel. Ilyenkor or jávai főzték. vagy tükörtojást tesznek rá. ha húslé­ ben főzték meg. vagy a kerti sóskát megmosták. rántással besűrítették.Kismarjában a legtekintélyesebb mártás: „a mártások királya". A karikára vágott vereshagymát sós vízben megfőzték. Hajdúhadház. sült húst is adtak hozzá. Vízzel felengedték. s tejfeles habarással dúsí­ tották. Sok faluban teljesen ismeretlen. Tetszés szerint cukrozták. Ha megfőtt. Jobb ízű a sóskamártás. Közben kevés ecetet és cuk­ rot.

A héjakat és a magvakat kidobták. A gazdagabbak főtt húst is adtak hozzá. de bármilyen szárazbab alkalmas volt.megfőzték. hogy sűrűsödjön. s a tetejét paprikás. Hajdúnánás. Uborkamártás (ugorkamártás) 20 dkg ecetes uborkát apró kockákra vágtak. vagy olajjal leön­ tötték (Álmosd. Újtikoson sós vízben krumplit liszttel összegyúrtak. Már passzírozás közben néhány kanál lisz­ tet kevertek bele. A megtisztított. kevés sóval és cukorral ízesítették. Tiszacsegén az áttört masszát ecettel. Törtpaszuly. vagy reszeltek. torzsázták. de legtöbbször főtt húst adtak hozzá. kis gombócokat formáltak belőle. Néha önálló fogásként is ették. borsólencse) Készítésének több fokozata ismeretes. hagymás zsírral.GYÜMÖL CSMÁR TÁSOK Készítették almából. A gombamártást mindig zöldséggombóccal ették (Püspökladány. ribizliből. Levét leszűrték. Hajdúhadház. 1 1 tejből liszt és tojás hozzáadásával habarást készí­ tettek s ezt a sűrűre főtt uborkához hozzáadták. s ha megfőtt. legtöbb helyen ezen kívül habarással besűrítették. Fülöp. Lehetőleg fehér paszulyból főzték. cukorral ízesítették (Hajdúhadház. . szilvából. Ezután valamennyi vizet visszaöntöttek. pöszmétéről. majd kockákra da­ rabolták. csak az ízesítése. Sóval. A levet főzni kezdték. Kornádi. a pöszmétét. a meggyet magvalták. de az 1920-as években már megyeszerte elterjedt. cukrozása alkalmazkodott a gyümölcs jellegéhez. Sok helyen nem ismerik. majd sűrű szitán. biharnagybajom). (Megyénk minden részében ismert. Hajdúböszörmény. majd a paszulyt szitán áttörték. törtborsó (paszulylene se. Rántást pirítot­ tak.le­ hetőleg húslében . Gombamártás A gombát apró kockákra vágták és vereshagymával összekeverve kevés zsíron puhára párolták. Télen kövérkés disznóhús mel­ lé főzték. melyet lehetőleg húslével feleresztettek s belefőzték a gyümölcsöt. Mind nagyjából hasonló módon készült. majd világos rántással. vagy paradicsom passzírozón át­ törték. Hajdúhadház). borsozták. meggyből. ünnepi étrend tartozékaként. A gyümölcsöt előkészítették: az almát hámozták. ribizlit tisztították stb. A paradicsomot megfőzték. tejfölös habarással dúsították. Zsáka. s az egészet sűrűre főzték. s ezeket tálalás előtt belerakták a paradicsommártásba. Liszttel és tej­ föllel dúsították. azután kevés vízzel feleresztették. esetleg borssal fűszerezték. birsalmából. Tehettek bele kevés paradicsompürét is. cukorral ízesítették. Ezután tányérokra kirakták. előző nap beáztatott paszulyt sós vízben puhára főzték. Elsősorban módosabb gazdák főzték.) Paradicsommártás Ujabb mártásféle. Kevés sóval. sózták. kevés vízben . Püspökladány).

töviskessel). húslé. borsozták s a tálban pirított hagymás zsírral leöntöt­ ték. Elég általános volt. Lábasban hagymás zsírt olvasztottak. Kuthy Lajos egyik hortobágyi h ő ­ se. Ebben az esetben szárazpaszuly főzelék a neve. Kismarja. Ezután egy nagyobb lábasba alul raktak egy sor főtt babot. Ebben az esetben külön főzték (sü­ tötték) meg a húst. melyet tejföllel meglocsoltak. majd kukorica­ liszt. hanem abban más alka­ lommal tésztát főztek. melyet. A Tisza-mellékén a vereshagyma mellett kevés fokhagymával is ízesítették. külön a lencsét. A lencse régen igen népszerű főzelék lehetett. vagy kolbásszal ették. Debrecen környékén azonban a lencsét csakis füstölt hússal. itt is bizonyára újabb étel. hús. ha megfőtt. amikor a X I X század elején átutazott a pusztán. sózták. ilyen­ kor egyesek cukrozták illetve ecettel savanyították (Álmosd. borsófőzelék. s többszöri melegítés után még jobb ízű l e s z . rántással gazdagították s tetejére hagymás zsírt tettek (Kismarja). liszttel. Cigánytokány babbal. Végül a tele lábast forró sütőbe vagy kemencébe tették s kb. cukorral ízesítették. Ráraktak egy réteg sült húst. borssal. Kb.Néhány helyen rántást is tettek bele (Hajdúnánás. Kismarja. kukoricával Egyedül Almosdon ismerték. Állítólag napokig eltartható. Ú j ­ szentmargita). Hajdúszovát). passzírozáskor a masszát a hús levével meglocsolták. hanem szemes formában készítik el. hogy a tört paszulyt füstölt disznóhússal (nyúljával. Szerep. hogy „ha a lányok 231 . s ebben személyen­ ként 20-20 dkg sertés lapockát feldarabolva megpirítottak. A borsó teljesen hasonló módon készül. vagy csülökkel főzték. Zsáka). csülökkel. Álmosd. Megyeszerte úgy tudják. 15 dkg tarkababot sós vízben puhára főztek. s a húst tálaláskor tették a főzelék tetejére (Hencida. Ebben az esetben a lencsét sós vízben megfőzték. Újszentmargita). Újszentmargita. farká­ val. s ecettel. átpasszírozták. A főzéskor kimaradt levet általában nem öntötték k i . hogy a paszulyt nem passzírozzák. mint a paszulyt. ezt meghintették kukoricaliszttel s megöntözték húslével. a húslével együtt passzíroztak át. Ezt kevés vízzel feleresz­ tették. s lesz belőle törtborsó. Újabban előfordul. Gáborján. mégpedig legtöbb­ ször füstölt orjávai. majd rátették a füstölt húst. többek közt „egy szilke lencsét füstölt disznóhússal" vitt m a g á v a l . Újabban sok helyen a rántáson kívül tejfellel is gazdagították (Kismarja). Ezután rántással gazdagították. 30 percig sütötték. Egyes helyeken savanyú káposztával fogyasztották (Hajdúnánás. Ezután újra bab következett. paprikával fűszerezték. Ebben az esetben külön fazékban főzték a húst. sóval. Neve: paszulymártás. pohnepraj. tejföl s a tetejére ismét bab. 230 Tört lencse (lencselencse) Készíthették hús nélkül. de ízesítőül tettek bele kevés fokhagymát és majoránnát is. Álmosd. Balma­ zújvároson a németek a kimaradt rántásos paszulylevest sűrítették még több rántással.

Ezután sós vízben megfőzték. A tököt meghá­ mozták. Jól meg sózza. (Kapros tökfőzelék) Almosdon víz helyett savóban főzték meg a tököt. zöldborsófőzelék Készítették hús nélkül. Hogy a hideg is kirázza!" . TÖKLASKA. füstölt oldalast. Sok helyen ecettel savanyították (Debrecen. Sütőtökből készült. majd néhány óráig állni hagyták. Sárgarépa főzelék A magyar lakosság körében nem kedvelt étel." A lencsét fakanállal passzírozó leányra mondták: „Töri Mari a lencsét. Mer' meg tudja főzni orjával a lencsét. vagy hússal. A módosabbak tehettek rá füstölt kolbászt. Megyénkben csak az 1930-as évektől kezdett terjedni. sokan már nem törték át. A sütőtököt meghámozták. TÖKFŐZELÉK Disznótökből. században elterjedt nóta szerint: „Csak azért szeretem a magyar menyecskét. A XIX.). belét kivágták. vasárnap szépek lesznek". Sok helyen kaporral is ízesítették. csak min­ den esetben bőséges tejfellel habarták. Püspökladány. Tökpötye Egyelőre csak Fülöpről ismerjük. A nóta is erre utal: „Ki az urát nem szereti. levének egy részét leöntötték. Álmosd. tejfellel. elsősorban a városokon (Hajdúböszörmény. Konyár stb. Várja a jó szerencséi!" Amikor az 1930-as években kezdték felújítani a lencsetermesztést.szombaton lencsét esznek. Sárgarépát főzzön neki. spárgatökből vagy istengyalulta tökből készült. Hajdúhadház. kedvelt vacsora volt. majd rán­ tással. Tehettek rá füstölt húst. tehát késő őszi eledel. szeletekre vágták. TÖKKÁPOSZTA. hasonlóan a zöldpaszulyleveshez. jól kimosták. Zöldbab. vékony szeletekre darabolták és megfőzték. Nyáron hűtve fogyasztották. tejes habarással. Kismarja). hanem szemes formában készítették el a lencsefőzeléket. sózták. Ú j ­ szentmargitán meg is cukrozták. Balmazújváros. esetleg aludttejjel sűrítették. meggyalulták. Ezután liszttel együtt fakanállal feltörték s tejjel kissé hígítva mártás sűrűségűre főzték. vagy zsírból kiolvasztott húst (Hajdúböszörmény). vagy zsírban eltett húst. paprikázza.

Püspökladány). Ecsedi István szerint 1935-ben még nem i s m e r t é k . mert keserű Lám a répa milyen édes! Ha megfőzik disznólábbal. a hús­ leves után következő második fogás. paprikázták s ezt a masszát a paprikába töltötték. Töltött paprika Szép nagy zöld paprikákat megmostak. holott ebben az időben már a Hajdúságban is. Biharnagybajomban is. Újabban nagyon sok helyen ismerik. Ezalatt másik edényben megfőzték a paradicsomot. Rácpergelt (lecsó) Egy darabka hájat felolvasztottak. Hajdúhadházon. 75 dkg darált sertéshúst 20 dkg rizzsel. 1 fej összedarabolt vereshagymával összekevertek.Ecsedi István szerint versben biztatták. Kb. Hajdúhadház. Többen kevés cukrot is tettek bele. majd a habarást ráöntötték s az egészet még egyszer átfőzték (Nagykereki). Apád is megeheti!" A sárgarépát megreszelték vagy laskára vágták. Valószínűleg újabb étel. Különösen „rokonlátogatások" alkalmával Kismarjában. Közben kb. majd sós vízzel. Megsóz­ ták. sós vízben megfőzték és sűrű habarással feldúsították. torzsáját kivágták. s amikor a paprika megfőtt. Legtöbben valamilyen krumplis étel mellé ették (Fülöp). Ilyenkor gyakran húslében főzték meg a répát (Debrecen. Balmazújváro­ son rántást is tettek bele. 233 . Mellé a levesben főtt húsokat is feltálalták. előbb egy kanál cukrot. sőt még apróra vágott krumplival is sűrítették. Ennek a neve le­ csó. de különösen Biharban minden falu­ ban jeles vasárnapi fogás. kolbásszal ették. aki vonakodott megenni: „Verd meg Uram a hagymát. Is­ merték Püspökladányban. benne hagymát. s tovább főzték. 2 dl tejfellel habarást készítettek. majd erre rakták sorba a már megtöltött pap­ rikákat. Amikor a paprikáról a víz már majdnem teljesen elfőtt. Egy nagyobb lábas aljára eldarabolt zöld paprikát tettek. vagy tejjel mártás sűrűségűre fel­ eresztették. Általában disznóhússal. borsozták. sózták. Vagy orjával. zöld paprikát és jó érett pa­ radicsomot dinszteltek. akkor rátöltötték a paradicsomot. 1 dl tejjel. Rántásmártás Sok liszttel rántást pirítottak. Ezután forró vizet öntöttek rá s óvatosan főzni kezdték. Konyáron. s a szokott módon szitán átpasszírozták. de legtöbb faluban tojást is ütnek bele. Gáborjánban a jobb gazdák körében már szinte elmaradhatatlan. Kenyérrel mártogatták a kaszrojból (Fülöp).

a zöld színét jobban megőrzi. borsozták.mint korábban láttuk . A tendencia azt mutatja. majd helyét a kukorica. Az is jellemző. sózták. Egy darab sertéshúst megda­ ráltak. míg a nagyobb gazdák r i t ­ kábban főzték. kukorica-. 234 .tágabb fogalom: jelöli egyrészt a hántolt ma­ gok egy részét (köles. mert az azonos elnevezések mögött különböző. Gyakran ugyanaz a kásatípus készülhet köles-.) Sóval. s bőséges tejföllel megöntözték. azután . vajban párolt. és az egészet összefőzték. században. cukorral ízesítették (Monostorpályi). vagy tükörtojást tettek (Álmosd). Minden bizonnyal csak a XX. megve­ tette (Hajdúhadház). majd saját zsírjában pirosra sütött sonkát. („Lisztes eresztéket csináltak neki". árpa. szakácskönyvből tanulták meg. A régiesebb kásaételek magában készültek. vízzel feleresztették és liszttel sű­ rítve megfőzték. cukrozták. a kását a hús mellé „garnírungnak" tálalták. másrészt a szemcsésre darált kukoricát (ten­ gerikása). rizs). Csoportosításuk nehéz. napszámos rétegek között. Minden bizonnyal csak a legújabb időben. búza. némi zsírozóval. apróra összevágták. A paradicsom kiszedett részét átpasszírozták. Zellermártás A zellert megreszelték. Kásaételek A kása .. De az ételkészítés szempontjából ide kell sorolni a búzadarát és a kukoricalisztet is. majd beletöltötték a pa­ radicsomba. Ilyen tágabb értelemben vett kásaételekben megyénk igen gazdag. a parasztnép vidékünkön a spenótot (parajt) nem ismerte. újabban a rizs vette át. Ezután sütőben puhára főzték (Álmosd). majd tejjel felengedve. ha hallott is róla. az úri osztálytól alászállott ételféleség. sózták. Tetejére tejben. vagy rizskásából. Ha kevés szódabikarbónát tesznek a vízbe. zsírban megpirították. Ha megfőtt. hogy a kásaételek jellemzőbbek maradtak a pásztorok köré­ ben. ízlés szerint kevés ecettel savanyí­ tották. Az is megfigyelhető. egy gerezd fokhagymával ízesítve. Töltött paradicsom Személyenként 2-2 paradicsom belsejét kivájták. a különböző elnevezések alatt azonos típusú ételek húzódnak meg.különösen a módosabb gazdák . majd az egészet ráöntötték a megtöltött paradicsomra.Spenótfözelék A spenótot sós vízben megfőzték. s kevés grízzel megszaporították. Világos rántást készíte­ nek. azután a szegény summás. hogy az el­ múlt századokban a köles uralkodott. s to­ vábbadták környezetüknek. sózva beletették az összeaprított spenótot.

Né­ mely helyen a vízbe kevés zsírt tettek. zsíros kanállal kiszaggatták. . A lisztet folya­ matos kavarás közben kellett a forró vízbe csorgatni. A vízben főtt kását Biharban „kitoló kásának" nevezték. majd zsíros kanállal kiszaggatták s forró zsírban megforgatták. 236 237 Tengerikása Alapváltozata mindenütt azonos: a jól kiszitált darabos kását sós vízben meg­ főzték. Kenyér nélkül. ekkor kukoricatokány a neve. Ez olykor súlyos sértésnek s z á m í t o t t . hagymás zsírba. Újszentmargitán. deszkára vagy abroszra öntötték. Legtöbb helyen előbb zsírral öntötték le. Újszentmargitán. krumplival. azután a Hajdúság. mert állítólag az év utolsó napján a távozó cselédnek ezt főzték. Zsíros puliszka (Biharban pulicka ) Kása helyett apróra darált kukoricalisztet főztek a sós vízben. nehogy összecsomósodjon. Belcforgatták a hántolt kölest. Ecsedi szerint „szegényemberek eledele". Szalonnát sütöttek. Fülöpön a megfőtt ká­ sát fedőre vagy abroszra öntötték. lejjel. a húsnélküli pedig azt. Kismarjában. hogy nem kavarták. ral együtt rakhattak a tetejére sült húst is. Debrecen környékén lakodalom előtti napon főzték a férjhezmenés előtt álló leánynak vagy legénynek. az a távozó megtiszteltetését jelentette. ZSÍROS KÁSÁK Fordított kása Bográcsban szalonnát pirítottak. mint a nokedlit. Berettyóújfaluban borsozták is. Püspökla­ dányban. Ha a kitoló kását hússal főzték. szalonnazsírral leöntötték. Komádiban. hogy a gazda örül a cseléd eltávozásának. Álmosdon. Nevét onnan kapta. ekkor már tartalmasabb ételnek számított. A megfőtt puliszkát aztán különböző módon készítették el. Kismarján. Fő hazája Debrecen környéke. Komádiban a kását sonka levében főzték meg s zsírral leöntve ették. Elkészítésmódja aztán változatosságot mutat. s ennek zsírját tepertő­ A zsír­ jével együtt a tetejére öntötték. Fülöpön zsír helyett olajat öntöttek rá. megsózták és sűrűre főzték. Nagykerekiben fedőre. Kismarjában a szalonnának a tepertőjét is rátették. Komádiban.hogy a kását keverték tésztával. megsózták s ették. tejtermékkel. Álmosdon tejfelt is kevertek a zsíros puliszkához. hanem a bőséges szalonnaszíron a bogrács mozgatásával megforgatták. olykor kenyér helyett ették. Hencidán. így a kásaételeknek egész sora alakulhatott k i . Hajdúkása A köleskását sós vízben megfőzték. de Biharban is ismerték. vagy olajba forgat­ ták. Újtikoson a tálba kiöntött kását forró zsírral. vízzel felenged­ ték. Földesen zsíros kanállal tálba szaggatták.

Kása tejjel. Ettől a tej megaludt. hogy sűrűbb legyen. Biharnagybajom. hogy „ka­ rimája legyen". Debrecenben barna búzalisztet kevertek a fövésben levő kása közé. (Minden helységben ismert. vagy frissen fejt langyos tejet öntöttek. kerseknep a neve. Püspökladány). Lényege. A keveréket sű­ rűre főzték. vagy búzalisztre főtt krumplit is raktak. Lisztpulicka. grízpulicka Komádiban a kukorica. 23 Szérdékes kása 239 A Sárrét környéken a főtt kására kanállal aludttejet raktak. tányérra rakták és forralt tejet ön­ töttek rá (Nagykereki. hanem kanalanként egyben maradjon. Rizskása A megmosott rizskását sós vízben vagy húslében megfőzték. és leg­ több helyen fahéjjal szórják be (Tiszacsege. zsíros kanállal kiszaggatták és hagymás zsírba forgatták. . Hajdúhadház). Sok helyen mondják a kásafélének megfelelően tejberizsnek. Utóbbi különösen kedvelt nyáresti étel volt (Kismarja. borsozták. régebben önálló fogás volt. hogy a megfőtt kását a tálban kanállal szétnyomkodták. Álmosdon erjesztett kása. Fülöpön kásapuliszka a neve. Ártándon. Pergelt kása A fövő kukoricakása közé az előbb kiszitált kukoricalisztből beleszitáltak n é ­ hány kanállal. Kismarja). azután kukorica. míg a kása kihűlt. Ótott kása Debrecenben 2 liter tejhez 1 liter tejfelt kevertek.Földesen. Püspökladány. Újtikoson hasonlóan. vagy kukoricakásából. hogy az aludttej ne törjön össze. Tejbekása Régebben köles. Ekkor megfőzték a kását. Karimáskása ne­ vét onnan kapta. karimás kása Készülhetett köles-. Hajdúhadház. megvárták míg kihűlt. zsírozták. Kismarjában a kiszaggatott puliszkát forró zsírban kisütötték. Zsáka. Hajdúhadház). Ha megfőtt.) Több helyen megvárták. Újabban rendszerint köretként fogyasztják. itt ganca a neve. s ekkor a tejfellel együtt megaludt tejet kanállal rárakták a kására lehetőleg úgy. Püspökladányban káposztával ették. hogy a kását tejben megfőzik jó sűrűre. ekkor kanállal csészékbe szaggatták s rá hideg. majd levét leöntve borssal meghintették. Balmazújvároson a néme­ teknél kásagaluska. esetleg puliszkából. majd tálaláskor a tetejét megcukrozzák. Álmosd. tányérra kirakták. Neve Debre­ cenben tejesgombóta. (Ugyanez: Föl­ des. s a meleg kására hideg tejet öntöttek. Zsáka. legújabban rizskásából készül.

mus­ tárral ízesítették. gombával együtt apróra vágták. Pl.Megfelelője a búzadarából készült tejbegríz. Hajdúszováton az érett juhtúrót a táblán kiterített. tetejére juhtúrót szórtak. melyet napjainkban is mindenütt ismernek.) KÁSA. Újszentmargitán a tejbekását és a tejbegrízt is vajaíjával gazdagították. 4-5 kanál cukrot. neve itt kása­ puliszka. s sütőben kisütötték. A tűzről levéve 8 tojás sárgáját. 6 dkg vajat kavartak közé. Álmosdon különleges változata a rakott gombás puliszka. s még zsírt vagy olajat is ön­ töttek rá. megvárták. de adhattak mellé aludttejet és egészben főtt burgonyát is. tejfelt. szikkadás után cérnával szeletekre vágták. 3/4 óráig sütötték. a gomba levével meglocsolták. míg megmereve­ dik. Almosdi változat a tejfeles puliszka. sózták. Almosdon a megfőtt puliszkát deszkára öntötték. A málélisztet cukros-sós vízben főzték. reszelt sajtot szór­ tak. s még olvasztott vajjal is megöntözték. Komádiban. Álmosdon még több variációját is ismerték. majd cérnával darabokra vágták és úgy ették. mint a tésztát. némelyek a málélisztet vízzel hí­ gított tejben főzték ki. Ezután a puliszkát és a gomba keveréket tepsibe rakták. majd előmelegített sütőben vagy kemencében átsütötték. s úgy sütötték át. Különösen a juhtartó bihari románok közt volt népszerű. majd melegített tálra borították k i . tejfelt raktak. A kását és a túrót. Rakott puliszka A megfőtt kását vagy puliszkát kanállal egy tálba szaggatták. A végén az egészet összekavarták. borsozták. A tűzről levéve néhány percig állni hagyták. megmerevedett puliszkára morzsolták. sült szalonnát néha tepsiben több réteg­ ben helyezték el. Csipetnyi sót és kb. Fülöpön olajjal öntötték meg. s közé rétegenként túrót. Tetejére sodót. Közben egy fej vereshagymát olajban pároltak. PULISZKA Túrós puliszka ÍZESÍTŐ ANYAGOKKAL A megfőzött puliszkára vagy kására tehén. juhtúrót és sült szalonna darabkákat szórtak rá. Ezután lábasba öntve kb. A megfőtt puliszkát táblára öntötték. . vagy juhtúrót szórtak. majd átsütötték (Hajdúság). Kukoricadara felfújt Almosdon kukoricadarát cukrozott vízben főztek jó sűrűre. Álmosdon tejfelt is tettek rá a túrón kívül. tetejét szalonnazsírral meglocsolták. De isme­ rik a Hajdúságban is. fél óráig sütötték. akkor cérnával szeletekre vágták. Neve itt mâmâliga eu brínza. rá juhtúrót. (Bizonyára a legú­ jabb korban átvett szakácskönyvi recept alapján készült. Egyesek sü­ tés előtt még gomolyát is reszeltek a tetejére. tetejére sajtot reszeltek s kb. majd forró zsírral kikent edénybe szaggatták. majd a tojások fehérjének felvert habját lassan közé keverték. Ezt több rétegben megismételték. vagy gyümölcslevet öntöttek.

Egy másik fazékban a megtisztított kö­ leskását sós vízben megfőzték. vagy kukorica kását. Hajdúböszörmény­ ben borsozták is. mialatt erős csöves paprikát is raktak bele. Püspökladányban fordított kása. 2 4 0 HÚSOS KÁSÁK Mai étkezéseinknél a kása rendszerint csak köretként szerepel a húsok mellett. kásástíszta. Puliszka krumplival Földesen. Komádiban a húst bővebb lében főzték meg. Általánosan ismert az a mondás. így Debrecenben tísztáskása. A Hajdúságban.Puliszka káposztával A zsírospuliszkát sok helyen savanyú káposztával ették (Hencida. hogy harminckétszer kell megfordulnia. kevesebb a kása. különösen Debrecen környékén az elmúlt időkben egyike volt a legnépszerűbb ételeknek. Bárándon ugyanezt öTiön-nek ne­ vezték. Amikor kész. paprikás zsírban párolták. Tésztás kása Vasedényben szalonnát pergeltek. só. Hajdúnánáson kétszeres kása. A nem csontos „parázs" húst zsíron. Újszentmargitán a krumplit hagymás. Olyan zsírosnak kell lennie. Bárándon öhön. hogy kavarás nélkül is meg le­ hessen fordítani. szalonnáját kiszedték. Mikor a kása „felfakadt".zöldség hozzáadásával megfőzték a kölest. Neve: burgonyás kuko­ rica gánica. Hajdúböszörményben dzsama. s személyenként egy-egy evőkanál köleskását megfőztek benne. Hajdúszováton. Tiszacsegén borsozták is. a zsírt vízzel felengedték. s ebben a lében . kevés vízzel feleresztve zsírjára főztek. Régen a kását összefőzték a hússal. akkor kásástésztá nak mondták. . Ha megpirult. Balmazújvá­ ros. összefőzték. Hajdúhad­ ház). Almosdon néha a pulickába krumplit főztek. s a hús levében főzték meg a kását. vízzel felengedték. Puliszka lekvárral A zsírospuliszkát sok helyen lekvárral ízesítették (Kismarja. majd a kettőt összekeverték. s ebben főzték meg a kukoricakását. Sokféle néven ismerték. az elején kiszedett szalonnatepertőt ráhintették a tete­ jére. Hajdúhadház). Juhhúsos kása Legjellemzőbb változata szerint a feldarabolt juhhúst hagymás. paprikás zsír­ ban. Levét teljesen elfőtte. Almosdon két variációban is főzték: egyik variáció szerint a csontos húst bő lében megfőzték. levét leszűrték. Zsáka. Minden juhtartó helyen ismerték. Amennyiben több volt benne a tészta. Többféle hússal készíthették. sózták s személyenként fél marék száraztésztát főztek be­ le.

míg kezdett kipattogni. ludaskása Tipikus készítési módja az. paprikás zsírban megsütötték. lábakat és más aprólékokat) sós. ünnepi eledelnek számított. Debrecenben r é ­ gen halotti torra is ezt f ő z t é k . amikor a húsokat (legtöbbször a szárnyakat. míg a levét elfőtte. füstölt o l ­ dalast. Közben egy másik bográcsban zsírt izzítottak. Tálaláskor a főtt húst rárakták a megzsírozott kására. Hajdúná­ náson „szüret el nem múlhatott nélküle". majd hagymás zsírral bőségesen meglocsolt kására sült. hogy az apróra vá­ gott vegyes juhhúst előbb sós vízben jó ideig főzték. . s mellé még hordóskáposztát is adtak. s úgy tet­ ték rá a főtt kására (Hajdúnánás. paprikázva át is sütötték. vízzel felengedve „öregesre" főzték. borson. levét „gyökérrel". Hajdúböszörmény. végül az egészet összefőzték. \ Másik variáció szerint a kását füstölt szalonna zsírjában pirították meg. Több helyről ismerünk olyan variációt is. körmöskása A még füstöletlen disznókörmöt. tárkonnyal is ízesítették. Egyesek a megszokott són. borssal ízesítették. fület. s a lébe be­ lefőzték a köleskását. zsírral gazdagították. A juhhúsos kása öregesen Debrecen környékén úgy készült. A megfőtt húst kiszedték. a kását tányérra rakták. paprikán kívül zöldséggel. Ezután a főtt húst. kevés vízen megsütötték. Hajdúhadház). Újszentmargitán. míg a le­ vét elfőtte. zöldséggel ízesített vízben megfőzték. A megfőzött húst némely helyen még sózva. majd a vízben főtt köles. Itt újabban a kö­ leskása helyett tengerikását főztek. Balmazújváro­ son a húst hagymás. Ez a variáció megyénk minden részéből ismert. a sült húst és a kását összekeverték s még egy darabig „összefőzték". vagy más fűszerrel. hogy a kására rárakták a külön megsütött húsokat. s addig főzték. vagy más bőrös részeket sós vízben meg­ főzték. Közben a juhhúsból az előbb leírt módon pörköltet csináltak. majd kiszedték a léből és he­ lyébe köleskását tettek bele. majd erre rátették a megmosott kását. paprika hozzáadásával. Ezt egy-két kanál zsírral gazdagítva. tetejét disznózsírral „megpacsmagol­ ták" s rárakták a pirosra sült j u h h ú s t . Ugyanúgy Kismarjában. esetleg tovább fűszerezték borssal. Disznóhúsos kása. vagy húslével feleresztették. Kismarjában a vízben megfőzött. majd vízzel. 241 242 Rucáskása.bors. sült kolbászt raktak. Többször a kacsa tepertőjét is rászórták. s ebbe belerakták a félig főtt húst és pirosra sütötték. vagy rizskását a hússal összekeverték. petrezselyemgyökérrel ízesítve addig főzték. A juhhúsos kása a Hajdúságban alkalmi. Ha mindkettő elkészült.

majd csíkra vágott szalonna szeleteket kevertek közé. Gyöngyöshurka. borssal. Tetejét cu­ korral megszórták (Álmosd. sóval.EGYÉB KÁSÁS ÉTELEK Süldő A kukoricadarát megmosták. sóval. Balmazújvároson a megabált köleskásával. vagy sütőben pirosra sütötték. cukrot. Krumpliételek A krumpliételek . melyet megsóztak. tepsikrumpli A megtisztított krumplit karikára vágták.nyomtatott szakácskönyvekben csak az 1810-es évektől jelentek meg. s a fazék száját kenyérsütésből maradt tésztával betapasztották. Berettyóújfalu). esetleg a kenyér héj alatti pirosra sült része. s ott főzték meg. majd ezt lábasban forró zsírban megpirították. míg a fa­ zék tetejére tapasztott tészta megsült (Álmosd). megsóz­ ták. s rendesen sütve is fogyasztótták. A kész hurkát a fövő birkahús közé helyezték. juhászhurka A juh vagy sertés végbelébe. paprikáztak. Ezután forró kemencébe tették. Komádiban neve drótos krump­ li. hiszen pl. s vastagételként is több változa­ tát készítik. 2 4 4 Pirított gríz Fél liter tejben ugyanennyi grízt 3 tojással simára kevertek. borssal ízesített úgynevezett csinoshurkát vékonybélbe töltötték. A töltelék száraz házi­ kenyér. a népi környezetben fogant Rátz Zsuzsanna miskolci gazdasszony 1816-1818-ban keletkezett szakácskönyve már több mint százféle burgonyás ételreceptet ismertet. 1944 előtt megyénk minden részében ismerték. paprikával. Kevertek bele citromhéjat. vagy újabban tengeri dara. vagy fodorbelébe töltötték.egy-két kivételtől eltekintve . mazsolát. Álmosdon a felkarikázott krumplit előbb paprikával kevert lisztbe forgatták. 245 Betyárkrumpli. kolbászt. Zsáka. Itt hordós káposz­ tával ették. ahol addig főzték. Ennek ellenére a nép körében már ebben az időben is sokféle elkészítésmódját ismerhették. . zsíroztak. hagymával fűszerezték. tetejére apróra vágott szalonnát. a balmazújvárosi németeknél tepsi krumbere. megzsírozott tepsibe rakták. bő zsírral. Kemencében. kakastaréjra vágott szalonnát raktak. A burgonya azóta a ke­ nyér mellett a legfontosabb népélelmezési cikk lett. Vízzel hígított hordóskáposzta levet öntöttek rá. kondáshurka. köleskása. füstölt oldalast. azután rakták a tepsibe. cserépfazékba rakták.

246 Tört kolompir A meghámozott krumplit karikára vágták és megfőzték. Kismarjában a hígabbra készített. hogy ellepje. Megsózták. Hajdúhadház. hagymás zsírral tányéronként zsírozták. így neve dinsztelt krumpli.) Újszentmargitán krumplifőzelék a neve. M i n ­ denütt ismert. vagy tejfeles habarást tesznek rá. Artándon. Biharnagybajom. hagymás olajjal „pergelték". Itt juhtúrót. Itt a paprikáskrumpli kifejezést nem ismerik. akkor szinte levesszerű étel volt. piros paprikás rántással berántották. Azután összetörték. 247 . A Hajdúságban néha „bő 1ère eresztették". amikor a hagymás zsírt ráöntötték. de a krumpli még nem ment szét. Tiszacsegén zsíron kockára vágott hagymát pirítottak. piros paprikával színez­ ték. és hideg vizet öntöttek rá. Konyár. Biharnagybajomban kolompírmó ring a neve. Kevés levét visszaöntöttek. Almosdon. hogy jó sűrű legyen. A héját lehúzták. s kevés vízzel puhára főz­ ték. Tiszacsegén borsot is tettek bele. s ilyenkor kevés ecettel savanyították. Fülöp). Neve ilyenkor túrós cinke. Fedő alatt kellett párolni. Cinke A krumplit hosszúra vágva sós vízben megfőzték. itt száraz krumpli a neve. Hajdúhadház. hagymás zsírral leöntött tört főttkrumpli neve kolompírlencse. míg a leve elfőtt. mint más he­ lyen sült kolbásszal ették. neve: kristene krumbere. Ha kevés vízen. azután kiolajozott tepsibe rakták. megtörték. kanállal tányérra rakták. jól összekeverték és át­ sütötték.Hajában főtt krumpli A krumplit hajában megfőztek. Neve: kolompírkása. Konyáron. akkor itt fojtott kolompir a neve. Krumpli öreg lével A karikára vágott krumplit sós vízben főzni kezdték. Itt rántás helyett olykor tejes. zsírral jól ellapogatták. Álmosdon sült szalonna zsírjában dinsztelték a krumplit. Hajdúszovát). Addig főzték. Hajdúnánáson. és kemencében megsütötték (Püspökladány. Balmazújvároson a németek kacsazsírban forgatták meg. felfőzték. mégis többféle módon csinálták. Felzöldségelték. tetejére tejfelt tettek. azaz „rövid 1ère" főzték. Berettyóújfalu. levét leöntötték. A m ó ­ dosabbak libatepertőt. megsózták s előre elkészített paprikás. Fülöpön paprikás. prézlit is tehettek rá. s fövés közben annyi lisztet szórtak bele. (Fülöp. Télen itt is. hagymás paprikás zsírban kisütött libamájat is raktak rá (Fü­ löp. s belekeverték a kockára vágott krumplit. Itt a rántást olajjal csi­ nálták. megsózták. Ha megfőtt. Hajdúnánáson hússal is ették. Paprikás kolompir Tájunk legközönségesebb étele. Levét leszűrték. Csak annyi vizet öntöttek rá. A Tisza-menti falukban búzapuliszka a neve. Kismarjában.

Változata. lehütütték. majd ráöntötték a tejfölös keveréket. Hajdúhadház. sonka darabkákat is rakhattak közé. tetejére egy darab szalon- . Fülöp) Savanyú kolompir A kockára vágott burgonyát kevés sós vízben puhára főzték. kolbászt tettek és kemencében kisütötték (Szerep. Neve: tejfeles krumpli. Fülöpön aludttejjel ették. pet­ rezselyemzöldet tettek rá. s zsírral kikent lábasba rétegenként berakták előbb a krumplit és a főtt tojást. paprikával ízesített. sok vöröshagymát. borssal. Tetejére még vajat és zsemlemorzsát is tettek. kevés vizet öntöttek rá. Biharnagybajom. miközben babérle­ velet raktak bele. Némelyek pirított vereshagymát is tettek bele (Álmosd. Tiszacsege). s fedő alatt dinsztelték. Ha volt. eset­ leg kolbász karikákat. szívesen tettek bele füstölt disznóhúst („belelépett a disznó!"). Konyár. Karikánsült krumpli Télen a hajában főtt krumplit meghűtve karikára vágták. meghámozták s vékony karikákra vágták. s a fehérjéből felvert habot. Ezután lefedték és kemencében kisütötték (Újszentmar­ gita). vagy szalonnát kisütött zsírjával. Lábasba rakták. Majd a? egészet sütőben pirosra sütötték. paprikás olajat öntöt­ tek. majd egy darab kisütött há­ jat. s sza­ lonnát daraboltak a tetejére. borsot. megsózták. apróra vágott hagymát töltöttek. Megsózták. majd vereshagymás rántással berántották és ecettel savanyították (Hajdúhadház. Rakottkrumpli A krumplit héjában megfőzték. (Artánd. aludttejjel. csípős paprikát. lábasba hányták. Biharnagybajom. csak búzaliszt helyett kukoricalisztet szórtak bele.Ganca Ugyanaz. Személyenként 1-2 tojást megfőztek. Kis­ marja) Fojtott krumpli A krumplit cserépedénybe karikázták. vagy savanyú káposztával ették (Fülöp). s az így nyert lyukba sóval. Újkrumpli A gyenge krumplit megkaparták. Biharnagybajom). A lehetőségektől függően készíthették szegényesebben. Vizet egyáltalán nem tettek bele. Kismarja. Egy csésze tej­ fölbe belekevertek két nyers tojás sárgáját. puliszka krumplival!) (Újtikos. Bölcsőkrumpli A nyers krumplit késsel kivájták. amikor rántás helyett habarással dúsították. s ezt is karikára vágták. Mindenütt ismerték. mellé oldalast. majd amikor megfőtt. Biharfélegy­ háza. Másik változat szerint az összevágott krumplira hagymás. Püspökladány). zsíros tepsibe rakták. mint a cinke. (L. vagy dúsab­ ban.

Töltött krumpli Személyenként egy-két krumplit megsütöttek. Kb. Ebben az esetben az edény. vagdalt sonkával. hogy szépen. hozzá ke­ vertek kevés lisztet. valamint só és víz. melyet forró zsírban pirosra sütöttek. közepét kivájták. Ezen kívül gya­ kori a vágott hagyma és a piros paprika. 15 percig sütötték. a mások módszerét pedig romlott. a krumpli. Polgári házaknál a tetejére reszelt sajtot hin­ tettek (Álmosd). 16 dkg lisztet. s kevés cu­ korral ízesített masszát. A lyukak végére rátették a krumplik levágott végét. a szárított tészta. Az egészet jól összekeverték s kis labdákat formáltak belőle. melyet legtöbbször szalonna o l ­ vasztásából nyertek. Amikor minden kompo­ nens benne volt. elkorcsosodott formának tekintették. s az egészet még kb. 1/2 kg sertéshúst kockákra vágva pörköltnek elkészítették. tojásból készült sózott. és sütőben félkeményre sütötték. Ha kihűlt. húsos lepény Kb. A k i k gyakrabban főzték. hogy lényegében a pergelt levesek sűrített változatáról van szó. Többnyire férfiak készítették. A h i ­ edelem szerint harminckétszer kellett megfordítani. bográcsban. Ezután rátették a húst. tovább nem kavarták. valamint a pirítás mértéke is nagyon lényeges. Konyár). KRUMPLI TÉSZTÁVAL Megyénkben. s a kimaradt krumpli keveréket.nát tettek. Krumplis. megreszelték. s megtörték. 4 dl tejet s négy tojás fehérjének a felvert habját hozzá keverték. Kihűlés után egy kanál zsírt. tojás sárgájával gazdagítottak és kellőképpen sóztak. s rászórták a kivájt krumpli forgácsát. 4 tojás sárgáját. Több néven és sok variációban ismert. és sütőben átsütötték. nyílt tűzön. Tálaláskor ráöntötték a pörkölt levét (Álmosd. Amikor kihűlt. Egy lábasban zsírt izzítottak. azoknak kialakult a maguk metódusa. Széleit hosszú nyelű kanállal nyomkodták. ízlés szerint sózták. Tálaláskor olvasztott vajjal megöntözték. Fő komponensei az izzított zsír. Krumplilabda A krumplit egészben megfőzték. borsozott gombát is felhasználhattak (Álmosd). Az egyes módszereket sokan táj jellegűnek is tartották. és csakis ezt tar­ tották jónak. megsózták. majd a bogrács ügyes rázásával forgatták. egyenletesen piruljon. Éppen ezért itt is a komponensek ará­ nyai mellett az adagolás sorrendje is fontos. pedig nem egyszer már a . s ebbe beleöntötték a krumpli keverék egy harmadát. Ebből rögtön szembetűnő. valamint egy darabka vajból. Forró sütőben vagy kemencében megsütötték (Álmosd). melyet tejföllel. ugyanennyi krumplit megfőztek. különösen a Hajdúságban igen elterjedt étel. s megtöltötték apróra vágott húsmaradékkal. Töl­ telékként sózott.

betyárosnak. Bográcsban szalonnát izzítottak. Hajdúnánáson: öhön. Ugyanez mondható el az elnevezésről is. Tiszacsege). Beleforgatták a tésztát és a karikára vágott krumplit. öhön. de ezek az eltérések a tájban teljesen összekeverednek. akkor slambuc. slambuc. Kornádi. vagy hájat izzítottak (Fülöp. s aztán kavart galuskát főztek bele (Deb­ recen. Püspökladány. ha éppen vala­ mely komponens nem úgy jött össze. Kornádi. Haj­ dúhadház. vízzel feltöltötték. cserászkának.) 3. beletették a tésztát. Hajdúszováton úgy tudják. Kockára vágott krumplit főztek. Néha erős pap­ rikát is főztek bele. sőt maga az adatközlő is. Nagyléta. hogy a fogalmi keveredés újabb eredetű. slambuc. ha nem.) 4. Újszentmargita: öregleb­ bencs. akkor öhön. Újtikos: öhön. (Kaba. Kismarja. Zsáka. Paprikás galuska Egyszerű paprikáskrumplit készítettek. csak a zsírban paprikát is oldottak. (Hajdúböszörményben öregtiszta. Berettyóújfalu. Gyakoribb variációk: 1. Püspökladány. Lehet az is. 248 249 Öregreszelt A lebbencstészta helyett reszelttésztát főztek a krumplilébe (Újszentmargita. Ma a krumplis tésztákat legtöbb helyen slambuc néven ismerik. sózták. Régebben eléggé elterjedt volt az öhön. a zsírban hagymát pirítottak. vízzel felengedték. majd a megfőtt galuskával összekeverték (Hajdúböszörmény. 2. belefőzték a krumplit. hogy az utóbbi száz esztendő alatt melyik elnevezés milyen régebbit szorított k i . kissé pirították. Földes. Tiszacsege. hogy ha a tésztát megpirítják. slam­ buc).) Neve ugyanolyan változatos. . dzsamé. Vízzel felöntötték. A pirított szalonnazsírba előbb a tésztát forgatták bele. megsózták s pirosra sütötték. sózták. s ezt hagymás zsírban összetörték. De nevezték öregtisztának. (Debrecen. sózták. Beleforgatták a krump­ lit.) Ugyanez. Szalonnát olvasztottak. Püspökladány). öhön). s késsel a fövő vízbe beledobálták. öreg lebbencsnek. vízzel felöntötték. Biharnagybajom). Amikor a krumpli félfövésben volt. slambuc. Biharnagybajom: öreglebbencs. nyögvenyelőnek. cserászka stb. dzsamának. Püspökladány. Késsel vágott galuska A tojással gyúrt tésztát kézben ellapították.legközelebbi szomszéd is változtatott rajta. Hajdúszovát stb. sózták és öregre főzték. Szalonnát olvasztottak. betyáros. Sáránd. 5. Biharnagybajom: öhön. (Hortobágy. de ma már nehéz lenne kideríteni. Talán az egyetlen slambuc név az. mint m á s k o r . slambuc. Hajdúszoboszló. Szalonna helyett disznózsírt. majd végül főzték bele a krumplit. Konyár: slambuc. Az egyes adatközlők minden elnevezés mögött valamilyen apróbb szerkezeti eltérést is sejtetnek. melyet 1850 előtt tájunkon nem h a s z n á l t a k . paprikázták. végül a tésztával sűrűre főzték. mint az előbbieknél. slambuc. (Berettyóújfaluban öhöm.

s tetejét borssal meghintették. tarhonya 1. megsózták és már ehettek. Galuska Vidékünkön két alapváltozata ismert: 1. Kismarja). Csak a bihari falukban általános. Szűrés közben még tiszta vízzel is átöblítették. Zsáka.) Zsíros tarhonya. dinsztelt ká­ poszta (káposztás galuska). Hajdúság). Hajdúhadházon. azután vízzel felen­ gedve megfőzték. lekvár (lekváros. Szaggatott galuska (mai neve nokedli). s benne a reszelt tész­ tát öregre főzték. tísztagombóta A reszelttésztát sós vízben öregre főzték. ráütött tojással 25 2 5 1 . főként Sárándot csúfolják „gombótás falu"-nak. a tetejét borssal szórták (Debrecen. hagymás. majd tetejére apró kockákra vágott szalonnatepertőt és forró zsírt tettek. borssal ízesítették. majd négyzetes kockákra darabolták. öregreszelt. szalonnatepertős zsírba forgatták. 2. kapros túró. Előbbi esetben forró zsírral.Főtt tészták Gombóta. kaporlevéllel. Az ízesítő lehetett szalonnatepertő. sóval. Különben valamennyi variáció a megye minden táján felbukkan. Néhol a fövő vízbe néhány szem krumplit tettek (Kornádi. paprikás zsírral átitatott tört krumpli (kolompíros galuska). mák. Hajdú­ szovát. ezt vízzel felengedték. Konyáron. Ha a kapros túrós galuskára tejfelt is tettek. A reszelt tésztát izzított hagymás zsíron megpirították. Újszentmargitán a tésztát a krumpli sós levében főzték meg. Berettyóújfaluban. Nyújtott galuska (mai neve: kocka). mint a levestésztát. csusza a neve. Tetejét cukorral szór­ ták meg. A sós vízben kifőtt. túró (túrósgaluska). G á borjánban. majd levét laskaszűrőn át leszűrték. vagy valami­ lyen ízesítővel. Tiszacsege. sózták. dió. A hagymás krumplival összekeverve meg lehetett pirítani (Tiszacsege. a katolikusok esetleg olajjal leöntötték. Régen rendszerint pucéron ették (kopaszgaluska) (Debrecen. Ha kész volt. vagy piszkos galuska). Biharnagybajom­ ban. Ez valószínűleg újabb v a r i á c i ó . A liszt-tojás-víz segítségével gyúrt tésztát valamivel vastagabbra nyújtották. 2. I t t zsíros gombóta a neve. hogy „a liszt ízét elvegyék". de ismerik Hencidán. Hajdúszovát). gríz. átmosott tésztát olvasztott zsírba. Paprikás zsírt izzítottak. Zsákán. Hajdúszovát. A túrós galuskát néha sütőben átpirították. Sós vízben kifőzték. Az így elkészített galuskát vagy pucéron ették. Kismarjában. juhtúróval (Berettyóújfalu. Tejbetészta Komádiban a reszelt tésztát pici sóval tejben főzték meg. Be­ rettyóújfalu).

rucazsírt. Amikor megfőtt. sóval. Laska A tészta lényegében ugyanúgy készül. 5x5 cm-es kockákra szétdarabolták. s ezt 1-2 cm-es kis korongocskákra szétdarabolták. Ezek szerint van túrós laska (néhol tejföllel. A tésztát az­ tán sós vízben kifőzték. majd sarkait összefogva gömb alakúra összesodorták. kb. Újabb neve metélt. sonkás laska. A kolompíros szaggatott galuska egyik változata szerint a krumpli fövése köz­ ben szaggatták bele a levébe a galuskát. Újszentmargita. hanem kb. Tiszacsege. liszttel. grízes laska. Bárándon káposztával is ették.(tojásos galuska. juhtúrós laska (Zsáka). lekváros gombócról. fél centiméter széles csíkokra vágták. mák­ kal (Újszentmargita). majd zsíros prézlivel összekeverték. fölös levét leszűrték. melyből kb. A jól kigyúrt tésztát elnyújtották. mint a galuska. Báránd Gáborján). angyalbögyörő (Biharban és a Tisza-mellékén). kapros laska. mazsolás laska (Hajdúnánás). században szorította k i a korábbi magyar elnevezése­ ket. de néhány he­ lyen az újabb időben cukrozzák. Hajdúnánás. egy-két adat van a túrós gombócról. mákos laska. Ha ezeket a kis korongokat tenyerükben hegyesre sodorták. prézlivel ízesítve ették. tepertővel). olvasztott vajat is gyúrtak a tésztába. lekváros laska vagy mocskoslaska. tojással gyúrt tészta. de rendszerint kevés liba-. krumplis laska. . diós laska. Hajdúszováton a mag helyébe fahéjas cukrot tet­ tek. vajaljás túrós laska. Hajdúböszörmény).) GOMBÓCOK A gombócok is krumplis tésztából készültek. Nudli A nudli főtt krumplival. Újszentmargita) néven is ismerik. A tölteléktől függően beszélhetünk szilvás gombócról. prézlis laska. Legtöbben sósán szerették. átöblí­ tették. csak nem kockára. (Újszentmargita). pucu (Tiszacsege. ká­ posztás laska. Minden helységben ismert. Mindezeket a hozzáadott ízesítő anyagokkal együtt mondják. (A német eredetű nudel-nudli szó valószínűleg csak a XDC. zsírral. Minden kockába beletették a töltelék anyagot. ceruza vastagságú rudakat sodortak. majd a galuskára zsírt öntöttek és borsozták (Hajdúszovát). A szilvát min­ dig kimagvalva tették a gombócba. Forró vízben kifőzték. Ismerik szabógallér néven is (Debrecen. Sok helyen csíknak is mondják.

Rakott túrós derelye Az elnyújtott tészta leveleket lehetőleg egészben. két evőkanál grízt. míg a lábas tele lett. vagy cukrozott prézlibe forgatták. Újszentmargitán komplikáltabb készítésmódját is ismerték. megsózták s jól összedolgozták. Ezután egy nagyobb darabot zsírral kikent lábasba helyeztek úgy. kevés kaprot adtak. Ezután a levél másik felét rá­ hajtották az első felére. Vagyis ezt is egyesek sósán. Túrós. Restderelye Lényegében túrógombóc. hogy-a lábas oldalát is befedje. leszűrték. Forró sós vízben kifőzték. egy egész tojást. fahéjjal ízesí­ tett túrót. Végül derelyemetszővel. leöntötték tejfellel és sütőben kisütötték (Kismarja). Két összemarék te­ héntúróhoz egy diónyi zsírt. 2 tojás sárgáját. Hajdúnánáson. majd a levél tésztát tojással megkenték. csipetnyi sóval. s a töltelékcsomók közötti részeken jól rányomkodták. túrót annyi rétegben. . Fövés után leszűrték. s ennek felvert habját. lekváros derelye Jó sok tojással. s ezt sós vízben kifőzték. sőt egy fajtáját a sült tészták közt is megtaláljuk. A töltelék lehet cukorral. vagy négyszögletes dara­ bokra metélték. hogy összeragadjon. Mindenütt ismerték. Újabban a túróba sokan mazsolát is tesznek. majd zsíros sós. tojással dúsított tehéntúró. kaporral ízesített. s kis gom­ bócokat formáltak belőle. Biharnagybajom. A levél egyik felére kb. zsemlemorzsába forgatták. Leginkább sósán ették (Debrecen. s még két evőkanál lisztet kevertek. Bojt). Tetejére ráhaj­ tották az oldalán lelógó tésztát. tojást. Deb­ receni versike szerint: „Lekváros derelye 252 a kaszásnak ereje". 5-5 cm távolságra kis csomókban elhelyezték a tölteléket. majd raktak rá egy sor cukorral. zsíros pirított morzsába (prézli) for­ gatták. Tiszacsegén prézli helyett cukrozott darált diót hintettek a derelyére. Újszentmargitán úgy is nevezik. Azután tésztát. vagy szilvalekvár. Ezt vékonyra el­ nyújtották. s ki sóval. Kifőzték. kevés zsírral tésztát gyúrtak. Két rész túróhoz egy rész lisztet. k i cukorral ízesítette.DERELYEK Az elnevezés többfajta főtt tésztát jelöl. mások édesen ették. vagy minél nagyobb darabok­ ban sós vízben kifőzték. Ezután barack nagyságú gömböket formáltak belőle. vagy késsel három-. Jól eldolgozták. Kismarja. Hajdúság. valamennyi kenyérmorzsát.

hor­ dós káposztával megszórták. 255 Tepsiben sült hordós káposzta Az apró hordós káposztát tepsiben két ujjnyi vastagon elegyengették. meleg borral ették. tölteléket. s bele­ főzték a kenyérkockákat.) Töviskes galuska Nyers krumplit reszeltek. J ó ez mindenhez. vagy lábasban kevés zsírt olvasztottak. Leszűrés. liszttel. sűrű tej­ fellel leöntötték. Paprikás zsírt vízzel feleresztettek. s kemencében vagy sütőben megfonnyasztották. Lehetett enni túróval. mint vastagétel A káposzta vidékünk egyik legnépszerűbb főzelékféle vastagétele. melyet csak szükségben fogyasztottak. juh­ túróval. túróval. Püspökladány. A káposzta gyakran szerepel új stílusú népdalokban. kolbásszal teletűzdelték és kemencében megpi­ rították (Hajdúhadház. sóval összedolgoztak. azután engedték fel vízzel. „pergelték". kolbászt tettek a t e t e j é r e . tojást ütöttek rá. cukorral is ízesítették. édes-. de főleg a nyíri falukban ismerték. . Biharnagybajom). tepertővel. Úgy tudják. vagy esti étel volt. Gubakenyér A száraz kenyeret kockákra vágták. Leszűrték és szalonnatepertős zsírba forgatták. Hajdúhadházon télen reggel pirított kenyérrel. hogy ez felvidéki étel. mosás után forró zsírba forgatták. vagy hordós káposztával. A káposztás vastagételek többnyire hűssel készültek. s ebben a káposztát megforgatták. vagdalt szalonnával. sóval elkeverték és forró sós vízbe szaggatva kifőzték. Komádiban a kenyér kockákat előbb hagymás zsírban vagy olajban megpirították. vízzel. sós vízbe szaggatták és megfőzték. Hajdúböszörményben mondták a kikapós nőre: . A káposzta. Debrecentől délre. tepsiben. a hús nélküli káposztát hitvány ételnek tart­ ják. mint a káposzta". Ha a leve elfőtt. s azzal együtt a zsíron megpirították (Püspökladány). Ezt ecettel. tojással. Legtöbb helyen kakastaréj formára sü­ tött szalonnát. a bihari részeken egyedül Almosdon ismerték. Álmosdon keményre főtt tojást is kari­ káztak a tetejére. Valóban. mint köretet. De sok más ételhez is használták.Csirásgaluska Főtt krumplit liszttel. Párolva köretként fogyasztották főleg kacsasült mellé (Álmosd). Neve: Hordós káposzta párolva. katonanóták­ ban. Vörös káposztából is csinálták. Hajdúböszörményben gyakori reggeli. Ismert variációi: 253 254 Pergelt káposzta (párolt káposzta) Az apró hordós káposzta levét kifacsarták. (Újszentmargitán. Újszentmargitán trapacska néven ismerik. füstölt oldalast.

végül berántották (Hajdú­ hadház). kukoricakását. akkor székelygulyásnak nevezik. állával. Hájat. s végül be is rántották. Komádiban káposztás hús. karikára vágott kolbásszal kevés vízen összefőz­ ték. Biharnagybajom. majd apróra vágott disz­ nóhússal. újabban rizst főztek bele. 256 Kásás savanyú káposzta A savanyú apró káposztát füstölt disznóhússal együtt tették fel főni. később búzadarát. Az apró hordós ká­ posztát külön megfőzték. Sóval. Hajdúhad­ házon . megsózták és köleskását vagy tengerikását. Tálalás előtt tejfellel dúsították (Hajdúszovát. K o ­ nyár). Gazdagították szalonnával. s tejfeles habarást tesznek rá. Püspökladány. újabban rizskását főznek bele. (Mindenütt ismerték. úgynevezett dagadót is főztek (Kismarja. s tetejére sült disznóhúst. Újszentmargitán a fazék tetejére árpakását szórtak. Kismarjában kolozsvári káposzta. Hajdú­ hadházon fokhagymával is ízesítették. farkával. apróra vágott kolbásszal. Hajdúhadházon paradicsomos édes káposztából is készítenek székelygulyást. Konyár). érett paradicsommal összefőzték. Hajdúhadház.tejfel nélkül . esetleg sült szalonnát tettek (Hajdúhadház. Kolozsvári káposzta A hordós káposztát kevés lében megfőzték.puliszkás káposzta a neve. végül paprikás rántással berántották ( H a j d ú h a d h á z ) . Amikor félfövésben volt. vagy füstölt sertéshússal rétegen­ ként cserépfazékba rakták. Debrecenben: apró káposzta levesen. Székelygulyás Ha a toros káposztát levesebben készítik. majd a húsra ráborították és az egészet összefőzték. köleskását. bő tejfellel behabarták. Tiszacsegén a káposztát és a húst rétegesen rakták a fazékba. Visszarakták a húst. Hajdúkáposzta A savanyú hordós káposztát hagymás zsíron párolták. árpadarát. s kemencében megfőzték. Ezután a zsírban hagymát pirítottak. borssal ízesítették.) Sok helyen a hús közé friss szalonnadara­ bokat. bőrös friss.Kásás édes káposzta Édes fejes káposztát laskára vágtak. Ebben az esetben a hagymás zsírban megsütött húst zsíron párolt apró édes káposz- . nyúl jávai. Konyár). * 257 25 Toros káposzta Főként disznótorban készítették. Tiszacsegén árpadarás káposzta a neve. Püspökladány). s főként az „urak" főzték. Hajdúböszörményben neve: savanyú káposzta disznóhússal. Ecsedi szerint a vidékünkön újabb étel. vagy vegyes kövéres húst zsírjára sütöt­ tek. Kásával rakott káposzta A hordós káposztát köleskásával. Végül híg rántással berántották (Hajdúnánás. Mikor majdnem megfőtt. Álmosdon a hagymás zsír­ ba paprikát is kevertek. kolbászt. vagy vendéglőben készítették.

K ü ­ lönleges étel. rá a húst. a galuskával összekeverték. tejföllel. Sózták. tetejére tejfelt öntöttek és lefedve. petrezselymet. Biharnagy­ bajom. M i n ­ denütt újabb étel. Megszórhatták sajttal. (Álmosd. tojással gazdagított habarással sűrítették. Közben egy lábasban rétegenként párolt kel-leveleket. s sütőben vagy kemencében kisütötték. borssal. kevés kaprot. Külön sárgarépát.) Rakott karfiol A sós vízben puhára párolt karfiolt bezsírozott. zellert. Erre tették a megfőtt káposztát. tejföllel leöntötték. majd újra karfiolt raktak. Püspökladány. Rakott káposzta A húst paprikás zsírban megsütötték. Püspökladány. Fél fövésben rétegesen fazékba rakták. Tetejét meglocsolták a pörkölt levével. bor­ sozták. két tojást jól elkevertek benne. A pörkölt helyett darált húst is alkalmazhattak. majd sorban berakták a káposztát és a máj keveréket. pörkölthúst. Konyár). sós vízben párolták. (Álmosd. gombát. prézlivel megszórt lábasba rak­ ták. Rakott kelkáposzta A kelkáposztát ketté vágva sós vízben megpárolták. Egy darab májat ledarálva hagymás zsírban megpirítottak. Újabb étel. lehetőleg kemencében összefőzték. Hajdúhadház. . közé külön elkészített pörkölt húst. Hajdúhadház. Ezután egy zsír­ ral kikent lábasba előbb zsemlemorzsát szórtak. Az egészet összemelegítették.) Kelkáposzta daragaluskával Tejben grízt főztek. Ezután egy cserépfazék aljára ujjnyi vastagon füstölt sza­ lonna darabokat raktak. végül világos rántással leöntötték. reszelt sajttal szórták és sütőben átforrósították (Álmosd. Tetejére ha­ barást öntöttek. R á karikára vágott kolbászt. spenótot. párolt rizst raktak. s tehettek rá tükörto­ jást. Hajdúhadház. majd sós vajba mártott kanállal galuskát szaggattak belőle. Püspökladány. sárgarépát.tával főzték össze s paradicsom zúzalékkal ízesítették. - Rakott karalábé A gyenge karalábét hosszú csíkokra vágták. Tört bors­ sal fűszerezték (Hajdúhadház. és rátöltötték a hús levét. Ha kihűlt. Biharnagybajom). Biharnagybajom. szalonna szeleteket raktak.) Erdélyi lucskos káposzta Két kisebb fej káposztát 4-4 cikkre vágtak s megfőzték. Ha megfőtt. Másik fazékban füstölt oldalast. lefedték. Ezután vajjal kikent lábasba rakták. A hordóskáposztát vízben puhára főzték. Tetejére szalonna szeleteket helyeztek. zöldhagy­ mát. körmöt főztek. majoránnával ízesítették. majd tejfeles habarást tettek rá. (Álmosd. sót. Püspükladány. gombát dinszteltek és sóval.

s annyi v i ­ zet. paprikás zsíron pörköltnek elkészítették. Biharnagybajom. végül tejfellel gazdagították. majd hozzá kevertek kockára vágott krumplit. Az étkezéskor kimaradt húsos káposztát és krumplit a balmazújvárosi németek még egy sor újabb ételféleség alapanyagául felhasználták. s hozzáadtak személyenként kb. Sózták. amelyet érett paradicsommal felengedtek.ecettel. Amikor mind a két komponens elkészült. Az egészet puhára főzték. egyszerre tálalták. Konyár). Rántást pirítottak. Külön sós vízben kari­ kára vágott krumplit főztek. ídes káposzta A gerezdekre vágott káposztafejet juhhússal összefözték. majd a káposztával összefőzték (Újszentmargita. Ko­ nyár). s ők nevezték el „szalmás s á r " . esetleg cukorral ízesítették. Rá ismét apró káposztát. s a krumpli levében rántást oldottak és ezt a főtt krumplihoz keverték. Egy nagy vászon­ fazék aljára egy sor savanyú káposztát helyeztek. s az étkezők mindkettőből szedtek a tányérjukra. majd rántással besűrítették. Ezt leszűrték. s ott maguk összekeverték. „Szalmás sár" (Kraut und praj) A balmazújvárosi németek egyik legtipikusabb káposztaétele. 40 dkg savanyú káposztát. borsozták s paprikás rántással berántották (Debrecen. Az egészet kevés sós vízben megfőzték. Juhhúsos káposzta A birkahúst hagymás. Ezután kevés vízzel feleresztették. Biharnagybajom. Püspökladányban régen a la­ kodalmak fő étele volt. minden személyre egy darabot számítva. 259 KÁPOSZTA Káposztafözelék KRUMPLIVAL Egy fej káposztát vékony szeletekre vágtak. Püspökladány. Hajdúhadház. Hajdúhadház. Még tálaláskor is lehetett rá tejfölt tenni (Ál­ mosd. 260 : Paradicsomos káposztafözelék Egy fej édes káposztát vékony szeletekre vágva sós vízben megfőzték. Az egészet 2-3 órán át kemencében főzték. Püspökladány.n a k . Az ételt az itteni magya­ rok is átvették. ami ellepte. Biharnagybajom). (Biharnagybajom. Erre darabokra vágott disznóhúst raktak. köménymaggal ízesítették (Újszentmargita).) • .

261 Töltött káposzta hordós káposztából Az apróra összevágott . vagy szegényebbek. Kismarja). Kismarjában a háború alatt szárított reszelt tésztával. Hajdúszováton. vagy tarhonyával keverték a húst. így minden „reprezentatív" étkezés egyik fő f o g á s a . szabadtűz mellett vagy vashárom­ lábon. hogy a forrázó lébe borecetet tettek (Balmazújváros).) Ha kemencében főzték a káposztát. A Hajdúságban a töltelékbe szalonna darabkákat is kevertek. Hajdúszováton a fazék aljára szalonnadarabokat. vajban párolt hagymával. Ennek legegyszerűbb módja. Debre­ cen környékén és a Tisza-melléki falvakban a töltelék közé apró káposztát is tettek. Tiszacsegén még a töltelékbe is vágtak valamennyi füstölt húst. de a töltelék húskeverék és az ízesítőanyagok. Az így előkészített káposztát főz­ hették kemencében (itt kb. s ágyba. Ártándon. borsot. Debrecenben. és általában a bihari románság tengerikását alkalmazott. Hajdúszováton egyesek már a XX. Régebben a töltött káposztát mindig cserépfazékban főzték. történeti tényekre. Töltelék variációk: A köleskása helyett ínséges időkben. s ettől néhány nap alatt megerjedt. gombával. majd savanyították. Álmosdon sós vízben párolt kelkáposzta leveleket rizzsel. mert a szabad tűz a fazéknak csak az egyik oldalát melegítette. s a rántásba kevés fokhagymát is tettek. Konyár). sót. Itt főtt meg teljesen. A bihari falukban a nagyobb leveleket kétfelé szakították. Elkészí­ tésének sok variációja van. Újabban citrommal. A fazék aljára ká­ posztaleveleket helyeztek s erre sorban rakták a töltelékeket. sáfránt kevertek. borkővel. Álmosdon a keverékbe apróra vá­ gott vöröshagymát is tettek. Töltött káposzta édes káposztalevélből Főként nyáron főzték. vagy nagybundába takarták. gyömbért. (Ez újabb jelenség. Szokás volt. s a megmosott ká­ posztaleveleket ezzel megtöltötték. Sok helyen a káposztára sós vizet öntöt­ tek. mint a Hajdúságban. Biharnagybajom. Ilyenkor a nyers káposztaleveleket forró vízzel leöntve fonnyasztották. Mindezt némileg befolyásolják a táji hagyományok is. Sok helyen „az ételek királyának" tartják. 2 óra alatt főtt meg!). így apróbb töltelékeket készítettek. Tiszacsegén árpakását is alkalmaztak. . Fő különbség a hordós káposzta és a friss káposzta kö­ zött van. füstölt húst vagy kolbászt is tettek. Ujabban majdnem mindenki rizskásával keveri a húst.Töltött káposzta Tájunkon is legtipikusabbnak tartott magyar vastagétel. Mások tejfellel. citrompótlóval savanyítanak.vegyes disznóhúshoz régebben köles­ kását. század első felében is tejfelt tettek rá. mint a kovászos uborka (Ártánd. a cserépfazék száját tésztával betapasztották. Ilyenkor gyakran kellett forgatni. rázni. hogy még a teljes fövés előtt elvették a fazekat a tűztől. darált kolbásszal töltöttek. Fülöpön. Püspökladányban. részben a vagyoni állapotokra. Ugyanitt levét rántással is gazdagították. tetejére kenyérdarabkákat helyeztek. paradicsommal savanyítottak (Hajdúhadház. Vízzel feltöltötték s a fazék tetejét szintén káposztalcvelekkel fedték le. Hajdúböszörményben.újabban darált . egyesek paprikát. fűszerek összetétele is utal részben fejlődési. Újszentmargitán.

Közben külön megfőztek kb. Hajdúhadház). A megtisztított csíkot sós vízben felforralták. Zsáka. paprikás hagymával ízesített kukoricakásával. A szőlőlevelekből egy csomót összevágtak. Ezután betették a forró kemencébe. Ez több zsírozót (szalonnát.Nagyon szegény helyeken a káposztaleveleket sós. 1/2 kg sertéshúst sós vízben. Kevés ecetet öntöttek hozzá. A káposztához vöröshagymás barna mártást csináltak. hús nélkül töltötték meg (Fülöp). Tetejére egy sor szalonna került. mint a nyári töltött káposztát. A Sárréten és Debrecen környékén a savanyú apró káposztát saját levében pu­ hára párolták. borkővel és pöszmétével. majd a hagymás zsíron megsütötték (Hajdúszovát. de így is kévésében s z e r e t t é k ' 262 Tőtike Általában úgy csinálták. csak káposztalevél he­ lyett szőlőlevélbe töltötték a tölteléket. rizs. s forrón ették. Konyár. Tá­ laláskor a-gazdasszony füstölt disznóhúst. . (Rántani nem szabad!) Csíkos káposzta A csíkos káposzta a XIX. Kismarja. Vászonfazék aljára savanyú káposztát tettek. 263 264 Egyéb vastagételek Gombapaprikás vagy paprikás gomba Zsírban hagymát pirítottak. oldalast. Biharnagybajom. bors keverékével. kolbászt is rakott közé. lelkész írta le. só. Kivételesen töltötték a káposztát marha-. s ezt a levet. káposztát. tejfellel behabarták. század végére kiment a divatból. vagy baromfihússal is. húsostól együtt ráöntötték a töltelékekre. Erre egy sor megtisztított. ahol az egész összefőtt. főtt tojás. juh-. A töltelékeket az összevágott levelekkel együtt lábasba rakták. s tálaláskor ezt a levet ráöntötték a tőtikére. A megfőtt csíkokat írós vajban megpirították és a káposztához keverték. majd ismét csíkot. le­ forrázták és megfőzték. Kb. míg a fazék meg nem telt. s berántották vele. Álmosdon a tőtikét is komplikáltabb módszerrel készítették. A nagyobb leveleket forrázás után megtöltötték darált ser­ téshús. Konyárról Molnár Gyula ref. 1969-ben. a szőlőlevelet is előbb lefor­ rázták. Másik variáció szerint a csíkot a káposztával együtt tepsiben sütötték k i (Ko­ nyár). sózott csíkot raktak. Természetesen. rántást) igényelt. A megtisztított gombát sós vízben meg­ abálták. savanyították ecettel. s az egészet újra főzték. ezért bár sokan em­ lékeznek rá. levét leszűrték. Ha megfőtt. paprikával. fél óráig lassú tűzön összerotyogtatták. elkészítésmódjáról kevés adatot g y ű j t h e t t ü n k .

Újszentmargita. Konyár. Újszentmargitán füstölt bőrös sonkából is főzték (sonka kocsonya). és erre öntötték rá a felvert tojásokat. s hideg helyre tették. Az inas húsok lassan főnek. Fülöp). hogy nagyon sok ételnek fontos alkotóeleme. Süthették hígabbra. Zsáka. A bőrös húst bő vízben főzni kezdték. mégpedig vagy főve. Tejfeles rántotta Kivételes alkalmakkor a felvert tojáshoz kevés lisztet és tejfelt is kevernek. hogy a sárgája és a fehérje összekeveredjen. paprikával ízesítették (Újszentmargita). s ennek a zsírjában sütötték. Hencida. Kismarja). megsózták és jól összekeverték. de legalábbis télen csinálták. a húsokkal együtt tányé­ rokba szedték. Újszent­ margitán szaporított rántotta a neve. sózták és kenyérrel ették. Sokan kavarás nélkül. Főtt tojás A tojást hajában keményre főzték. s ez­ zel együtt sütik pirosra (Hajdúszovát. Ezután lehetett enni. legtöbben disznókö­ römből. egy darabban sütötték meg. de a hentestől is vettek borjúkörmöt. vagy keményebbre. petrezselymet is főztek bele (Újszentmargita). A tojásokat külön tányérba felütötték. zsírban sült kolbászra ütik rá a tojásokat. hagymás zsírba megforgatták. Mások szalonnát pirítottak. Parasztrántotta Főtt. ahol 6-8 óra alatt megfagyott. Sóval. TOJÁSÉTELEK A tojás azon kívül. . vagy rátotta Zsírt olvasztottak. Sokan paprikát is szórtak a tetejére. Kismarja. majd karikára vágott krumplit zsírban átforgattak. Sok helyen ünnepi eledel volt (Hajdúnánás. Biharnagybajom. borsozták. vagy sütve. Debrecen. néhány gerezd fokhagymát dobtak a vízbe. amikor a karimára aprított. Egyes helyeken sárgarépát. ezért az elfőtt vizet pótolni kell. főleg a Hajdúságban és a nyíri részeken a zsírba hagymát is aprítottak (hagymás rántotta). Régebben gyakran kemencében főzték. s tojást ütöttek rá. önálló vasta­ gételként is fogyasztották. Esetleg paprikázták is. s ami elengedhetetlen. Ilyenkor a szalonna darabkákat is benne hagyták. Tetejét legtöbb helyen piros paprikával szórták meg. Gáborjánban a hús­ levesből kimaradt főtt húst apró darabokra vágták. Rántotta. sózták. Kolbászos rántotta Minden helységben igen kedvelt reggeli étel. A híg tojást nem ismerték. Ha megfőtt. s megsütötték.Kocsonya Rendszerint disznóölés után. Folytonos kavarás köz­ ben a zsírhoz öntötték. Egyes helyeken.

század elejétől már mindenütt ismerték. Levét nagyszombaton böjtös ételként ették. Egészen lassú tűzön sokáig főzték. ekkor néha még bor­ sozták is. A már meghűlt rizzsel ezt elkeverték. A sárgáját 6 kanál porcukorral habosra kikavarták. majd kiszedték egy tálba. A tojás sárgáját egy kávéskanál liszttel. három csapós kanál porcukorral jól kikevertek. s főként gyermekágyas asszonyoknak vitték. s mindkét ol­ dalát megfőzték. 10 tojást felütöttek. A református bihari falukban teljesen is­ meretlen. főleg alkalmi. így azok egy darabban sül­ tek meg. hogy a sárgatúró kultikus étel. Egy liter tejet fel­ tettek főni. Tetejét sózták és borsozták. Mások inkább édesen kedvelték. melyet elsősor­ ban a görögkatolikus falvakban készítettek. Ezt néha valamilyen főzelékhez is adhatták (Kismarja). Sósán ették. Közben 6 tojás fehérjét 2 kanál porcukorral habnak felvertek. Sokan inkább sósán szerették. Ezután kizsírozott tepsiben átsütötték. Rétegenként egy-egy sor zsemlemor­ zsa következett. Madártej 3 tojás fehérjét három kanál porcukorral habbá felvertek. rárakták a habot és tálalták. kb. Rizskók (rizskoch) A rizst tejben főzték. cukorral ízesítették. Ez is mutatja. A tejbe beleszaggatták a habot. „Möllpraj" A balmazújvárosi németek étele volt. A kikavart sárgáját 2 dl tejjel felengedve a fövő tejbe belekeverték. me­ lyet utána zsíros kanállal egy tálba szaggattak. beledobtak egy rúd vaníliát. Újabb étel. Megyénk minden részében is­ mert. Ma már nem ismerik. ünnepi eledel volt. Ekkor a só mellett fahéjjal.Tükörtojás vagy ökörszem A tojásokat közvetlenül a forró zsírba ütötték bele. Ha megfőtt. míg a leve tiszta nem lett. cukorral. Ekkor egy szakajtókendőn átszűrték. majd hűtötték. felverték és hozzá kever­ ték a tejhez. s az egybeállt sárgatúrót kevés szikkadás után lehetett fo­ gyasztani. TEJBŐL Sárgatúró KÉSZÜLT VASTAGÉTELEK 1 liter tejet megmelegítettek. magát a sárgatúrót húsvét reggelén szenteltették. hozzáadták a habot s még kevés lisztet is. A tejbe kavarás nélkül lisztet főztek. vaníliával ízesítették. . de a XX. Fűszerezése változó.

ne kelljen kevernie. vagy „garnírungok" csak a XX. Hagyományos étkezési alkalmakon még ma is megfigyelhető. mint kolbász!" A népi konyha elég sokféle húst ismer. s azokat a vastagételeket. század első feléből vannak leírások. hogy a húst és a köretet külön tálalják fel. hogy megsült. összetörték a keményre égett sarat. Múzeumainkban található 200-300 éves hatalmas vas nyársak bizonyítják. A húsban szűkös időszakokban különöen úgy illett. s mellé több „hastöltő" kenyeret egyenek. rászóltak: „kicsi pécsi. A nyárs megtámasztására tüzikutyát (vasmacskát) használtak. hogy a régi konyhán a mi tájunkon is a köret nélküli. 26 6 . Ha valaki a nagyobb falat hús mellé kisebb kenyeret harapott. hogy régen vidékünk úri konyháin is szokásban lehetett a nyárson való sütés. hogy mind kevesebb húst. Ebben a fe­ jezetben azokat az ételféleségeket tárgyaljuk. borjú­ húst vékony szeletekre vágva nyársra húzták. a hússzeletek közé szalonna. úgy­ nevezett parázshúst kedvelték. hogy aki magában akarja a húst enni. A köretek. amelyeknek elsőrendű meghatározója a hús. Mikor sejtették. és kenyérrel fogyasztották. mivel legtöbb ugyanazokat a fűszereket. 265 Nyárson sütés A XX. s nagyjából hasonló elkészítés­ módokat tartalmaz. vagy „lassan hé! több nap. hogy a mezőn elejtett kisebb madarakat kibelezés után tollastól sárba tapasztották s a parázsba helyezték. s az egészet a nyílt tűz fölött forgatva megsütötték. mellyel együtt a madár tolla is le­ jött. hogy a pásztorok a juhhúst.HÚSÉTELEK Húsos ételekkel eddig már két vonatkozásban találkoztunk: sorra vettük a hússal főtt leveseket. Családi körben ma már rendszerint együtt jár a hús és a köret. a húst megsózták. században terjedtek el. Szabad tűzben sütött húsok Néhány szóbeli közlést ismerünk arról. Általános vélemény. nagy popa!". de ezek elkészítése nem mutat nagy vál­ tozatosságot. és hagyma szeleteket is húztak. A hús mellé elmaradhatatlan a kenyér. amelyekhez húst is adagoltak.

pap­ rikázták. A pecsenye csak alkalmi étel. mellé a nya­ kat. vagy kemencében. ha nem volt elég kövér. vagy szalonnát. s kevés vízzel is feltöltötték. Sokan a pecsenyét fokhagymával megtűzdelték. paprikát is. Ilyenkor a bogrács fenekére velőscsontot helyeztek. Ha nem volt elég kövér a hús. szalonnával tűzdelték meg (Püspökladány. Biharnagybajom). borjú hússzeleteket a tűz fölé állított vas rostélyon sütötték meg. szalonnával megspékelték. Ujabban majdnem min­ dig köretet is készítenek h o z z á . s a kemencében megsütötték. hanem rázassál forgatták Hasonlóan készült a borjú gulyásos is. a füstölt oldalast. ruca májat. hogy víz ne érje. s még így is sütés közben az alulra kifolyt zsírjával többször meglocsolták. szalonnával megtűzdelték. hájat.) 2 6 8 SÜLT HÚS A kifejezés minden húsfélére vonatkozhatott. vagy a fokhagymát a kés fo­ kával beleverték a hússzeletekbe. akkor kellett alá zsírt izzítani. vagy borjúhúsból csinálták. Hajdúhad­ ház. s nem töltöttek alá vizet sem. Ha a hús nem volt elég kövér. Néha a levesben már kifőzött húst sütötték meg. ha so­ vány volt. A sült húsokat kenyérrel ették melegen. ezért sok fajtája van. A hústömeget lehetőleg nem kavarták. a malac. (Minden helységben ismerték. egészben sült baromfi stb. 269 270 Hús gulyásosan Birka-. se krumplit. borsozták. mely önmaga is rendszerint elég zsírt eresztett. Sütöttek egészben malacot. tettek alá zsírt. A sütést végezhették lábasban. sőt leg­ többször még a kolbászt is. Vásárokon a pecsenyesütők combból. A hús alá a zsírba sokan tettek hagymát. hanem a „saját levében" főtt meg. sütőben. sózták. máskor a fehérpecsenyét és a tokapecsenyét. A megsütendő húst tepsibe tették. Az állatot úgy nyúzták. 2 7 1 . A juh combot fokhagymá­ val megtűzdelték. zsírt tettek alá. vagy hidegen. Ilyenkor a paprikát a zsírral együtt pirították. A lapos szeletekre vágott húst megsózták. vagy más tömény húsból sütötték a lacipecsenyét. melyet a lacikonyhában árul­ tak. lábasban sült húsok Disznóhúsból készítették. a töviskes húst. Tepsiben. Ha­ sonló módon sütötték a liba. hétköznapokon ritkán került rá a sor. Disznótor reggelén sok helyen hasonló módon megsütötték az úgynevezett lesipecsenyét. hanem rá­ zassál fordították. Nem tettek közé se hagymát. De ha nem volt elég zsíros.Rostélyon sütés Juh. koncokat. A húst sózták. Birkahús esetében a bogrács fenekére helyezték el a kettévágott fejet. disznó. csukapecsenyét. Főzés közben nem is kavarták. borsozták s úgy sütötték k i . baromfit. tepsibe rakták. Nagyobb darab húsokat. mint pl. azután az apróhúst és a csontokat. Közben folyamatosan sózták.

század közepén gyékényre terítve szárították. velőjével együtt mindig közé rakták a húsnak. megszórták liszttel. mások rizskását. Hajdúszováton a hagymás. megsózták. Újszentmargitán ebből a célból a forró vízbe még kevés ecetet is tettek. s mikor a hús már a saját levét kezdte elfőni. Újszentmargitán borssal. paprikával. Bármilyen húsból készíthették. s inkább bő 1ère éreztették. aki víz helyett bort tölt a hús alá. s aki nem kívánja. Tiszacsegén emlékezet óta mindig főztek bele kockára vágott burgonyát is. 2 Pörkölt vagy aprópecsenye Egyike a legelterjedtebb húsfélének. Már ember­ emlékezet óta csinálhatták rövid-. vagy hosszúlével. Itt a krumplit a hússal együtt tálalták. Püspökladányban birkapaprikás a neve. Különösen Debrecenben és a Hortobágy környékén kedvelték. paradicsommal. Hajdúböszörményben pörgőit -nek. hogy a garnirungot külön tálban szolgálják fel. Hencida stb. 273 Almosdon a húst aprított vcrcshagymával keverve zsír. még mielőtt a húst belerakták. hogy a pörkölt mellé „garnirungot" is készítenek: legtöbben krumplit. Kismarja. De sokan főzték régi­ esen. majoránnával is fűsze­ rezték. vagy a bőrtömlőből hidegen ették. vízzel feleresztették. Itt a megmaradt húst még a XIX. Régen min­ dig vasfazékban készült. azaz krumpli nélkül és rövid 1ère eresztve. hogy a végére ezt a levet is majdnem teljesen elfőtte.A gulyásos húst neveztek parázshús -nak. Konyár. Itt paprikáshús a neve. felengedték egy kevés húslével vagy fehér borral. vagy rizzsel tálalták. akkor paprikázták. hogy a „birkaszagát" elvegyék. Ebben az esetben a zsír­ jára pirított pörkölthöz adtak kevés paradicsomot. vagy paprikáscsirke. Kezdték főzni. és a húsos tarisznyából.). fokhagymával. az csak parázs húst eszik (Gáborján. A hosszúlével készített pörköl­ tet nevezték gulyás -nak. s hagymás szalonnazsíron párolt gombát kevertek közé. hol birkapaprikás -nak nevezték. s csak mikor főtt. Ebbe apróra vágott húst raktak. 274 Csirkehúsból készült változat a csirkepaprikás. hagymával. Itt sokan a birkahúst főzés előtt le­ forrázták. de csak annyira. kepaprikást rendszerint galuskával. Van. de itt a birkafejet. Hajdúszoboszlón a szalonna tepertőjét nem hagyták a birkahús közt. Újabb szokás. hogy majdnem levesszerű étel volt. hanem k i ­ szedték a zsírból. paprikás zsíron pörkölt birkahúst hol birkapörkölt nek. Ugyancsak Almosdon készítették a pörköltet gombával. Szalonnát izzítottak. Sokan még fövés közben is karikáztak bele vereshagymát és tettek bele erős p a p r i k á t . A bihari falukban gyakori szokás. ezzel megpi­ rították. Ez itt ünnepi ételnek számított. A csir- . és víz nélkül tették a bográcsba. vagy szaggatott galuskát.

besózták. 45 percig forró sütőben vagy kemencében sütötték (Álmosd. borssal fűszerezett apróra vágott főtt tojás. Haj­ dúhadház. lisztbe. é * Rántott csirke A csirkét feldarabolták. Fülöpön a tyúk bőrét rögtön leölés után. Fedővel lefedték. Erre egy sor húst. amit meghintettek zsemlemorzsával. sot. mazsolát. Kismarja.megtöltötték. Hajdúszováton. még koppasztás előtt felfújták. Hasonlóan rántották a galambot i s . de ennek kiverését a parasztkonyhákon a XX. Szegényebbek a töltött tyúkot sütés előtt előbb még leves­ ben kifőzték. A bőr alatti részeket sóval. Konyár. Ráöntötték kb. Majd az egész tyúkot zsírral kikent tepsiben kisütötték (Kaba. vagy kenyérmorzsa keverékkel . Kibelezés után a bőrét kanállal óvatosan felfejtették. kis szalonna darabkákat is kevertek. hogy a bőre meg ne sérüljön. hogy a tepsibe szalonnát is aprítottak. A vásárra. Mikor megfőtt. mazsolás csirke „Ezt olyan becsináltra készítik." Levében citromszeleteket. borsot es vékony rántást oldottak. fél liter vörösbort. tojásba. de a fedő szélét híg tésztával leragasztották. lábasban izzított hagymás zsíron megpárolták. A sertéshúst vékony szeletekre vágták. Sokan nádszállal fújták. mint a rántott csirke. A töltelékbe sokan petrezselyemlevelet. de általánosan elterjedt. babérleve275 let. Újabb étel. zsemlemorzsába forgatták és zsírban kisütötték. 2 7 6 Rántott hús Ugyanúgy készült. . Rendszerint kavart galuskát is főztek hozzá. egy sor vajban párolt gombát helyeztek. Ezután kb. Sülés közben a tetejét forró zsírral öntözgették. bőséges tejfellel felen­ gedték. század első felében nem ismerték. Biharnagybajom. amit a tejfeles lébe kevertek. Fülöp). mert ilyenkor jobban elvált a bőr a hústól. borsozták. Konyár). sózták. hogy ki ne szakadjon.) Citromos. Töltött tyúk A tyúkot óvatosan tisztították.Vászonfazékban főtt hús A bárányhúst apró darabokra aprították. csak azután sütötték. Mártáscsirke vagy tejfeles csirke A csirkét pörköltszerűen készítették fel. Itt rendszerint kemencében sü­ tötték a tyúkot úgy. (Reprezentatív ünnepi eledel.amelybe 2-3 nyers tojást is belekevertek . Ezután fagyos zsírral kikent cserépfazék alját szalonna szeletekkel kirakták. zsemle-. búcsúra utazók rendszerint rántott csirkét vittek magukkal.

majd tejföllel leöntötték. majd tepsiben zsírban kisü­ tötték. szalonnacsíkot. eset­ leg mustárt. szalonnacsaíkok. borssal meghintették. adtak hozzá vágott vereshagymát. a bagdánt a hentessel felszúratták. vereshagymát. nem elterjedt étel. mert ez a végére megégett volna. b o r s o z t á k . Tettek rá egy szelet savanyú uborkát. s kevés vizet.Töltött bagdán A marha oldalán. vagyis a tüdővel. borsozták. a hátszín alatt található rostos húst. megsózták.) (Álmosd. só.apróra összevágták. kevés fokhagymát. s ezzel átsütötték. majd tojást ütöttek rá. Ecse277 di István szerint hidegen is igen jó ízű. tejföllel ízesítették. rövid ideig sütötték. sózták. míg a víz el nem főtt. petre­ zselyem. megtöltötték kockára vágott főtt tojás. Hajdúhadház) Báránypilis A bárányhúst a „hozzávalóval". ezt egy csésze vízzel felenged­ ték. Megsózták. Készíthető bográcsban is (Álmosd^Hasonló módon készült Deb­ recenben a malactokány. (Álmosd. Fedő alatt puhára párolták. hogy az egészet ellepje. Kevés vízzel főzni tették. Vágtak még közé főtt to­ jást. szívvel. Ekkor a húst kiszedték és a zsírt leszűrték. egy szelet főtt tojást. borsozták. majd ugyan­ abban a zsírban a húsokat pirosra sütötték.) Sertéstokány A sertéshúst hosszúkás csíkokra vágták. Töltöttek rá annyi vizet. feldarabolták és úgy fogyasztották. bors. grízes lisztet. 75 dkg sovány marhahúst vékony szeletekre vágtak. 279 Borsos kacsapecsenye A feldarabolt kacsahúsból egy sort lábasba raktak. Hagymás zsírt pirítottak. Tettek bele csíkokra vágott ecetes uborkát. fejjel. és saját zsírját ereszt. Töltött marhahús Kb. de tejfel nélkül és bő lével. bazsalikomot. szalonnát. Tojásos hús A levesben főtt marhahúst egy kis zsírba odahányták. bor­ sot. Különleges. hanem mikor megsült. Ha pirosra sült. majd egy újabb réteg húst. sózták. (Azért szűrték ki a hagymát. Amikor puhulni kezd. majd addig sütöt­ ték. Püspökladány. megsózták. egy-két nyers tojás keverékkel. borsozták. Ha megsült. s belerakták a göngyölt marhahúst. petrezselyemzöldjét. s szórtak rá karikára vágott vereshagymát. s az egészet . Ezután tovább nem kavarták. Ezután az egészet a csepleszbe becsomagolták és összevarrták. májjal. a nya­ kán levő mirigyekkel és a csepleszhájjal együtt megfőzték. Ezután összesodor­ ták és cérnával átkötötték. s jól kiverték.a cseplesz kivételével . 280 . ütöttek rá egy nyers tojást.

Püspökladány). paprikás zsírban megsütötték (Debrecen. Ilyenkor a főtt tojás a szeletek közepén ma­ radt. paprikát és kevés ecetet tettek bele (Debrecen. sós.) Az 1930-as években Derecske környékén terjedt el az a módszer. kevés vízzel m e g f ő z t é k . máját is. zsemlemorzsát. hogy a fasírt­ masszából nem formáltak kis pogácsákat. Tálaláskor vékony szeletekre vágták. A húst apróra vágták. s így egészben sütötték ki. fokhagymát. Hajdúhadház ). de leginkább a disznócombot tartották alkalmas­ nak. hanem összekötve a hús aljára helyezték. paprikázták. A baromfi velő régen a család legidősebb tagját i l 284 . A disznóvelőt szokták külön is sütni. s együtt főzték meg. hanem az egészet egy hosszúkás tömbben helyezték tepsibe. de készítéséről csak annyit tudunk. vagy darálták. I t t kaporral is ízesítették és hordós káposztát ettek hozzá. Kis lapos pogácsákat formáltak belőle és forró zsírban kisütötték. Ezután kockára vágták és hagymás zsírban megsütötték. 281 Fasírt Bármilyen húsból készülhetett. Borjúcsülök A borjúcsülköt a lábszárral együtt megfőzték. Zsákán a vért szalonnazsírban sütötték s a tepertőjét is benne hagyták. forró vízben megfőzték. 8 Pacalpörkölt Ecsedi István szerint a „pásztornépek kedvelt eledele". azután hideg vízben kiáztatták.Varjúhús A fiatal varjút megnyúzták. Konyár. Baromfiak esetében rend­ szerint közé aprították a zúzáját. Püspökladány. hogy a megmosott. Gyúrtak közé nyers tojást. kerti sáfrányt. Kismarja). Konyár. megtisztított pacalt paprikás zsíron. sóval. Külön sós vízben megfőz­ ték a velőt. borssal ízesítve megsütötték. vagy a sertés vérét amikor megalvadt. azt egyben díszítette is (Derecske. sózták. Ha megfőtt. Vese-velő A veséket megfőzték és hagymás zsírban átsütötték. t o j á s s a l . Kismarja. hagymát. Zsáka. (A XX. A birkavelőt külön nem sütötték. forró vízzel leforrázták. Több hajdú városban is­ merték. belső részeit eltávolították. Sokan borsozták. a vékony szeletekre aprított vesékkel összekeverték. Különösen a gazdák útravalóul kedvelték. század­ ban mindenütt ismert. majd feldarabolták és hagymás. Közepére egészben főtt tojásokat raktak. néhány tojást ütöttek rá. 283 APRÓLÉKOK Hagymás vér A baromfiak. borsozták.

szalonnával beborították. Hajdú­ hadház) 285 Tüdő-máj Külön nemigen sütötték. Tiszacsege. felbontották. de így a tepsi aljára nádszálakat raktak. megették a ka­ kas. hogy a hal oda ne égjen. s a csontok közül kiszip­ pantotta (Kismarja. s addig főzték. Ha megsült. kissé megsózták. sült töke Főként a malac heréjét ették. a velőt megsózta. lisztbe. csak paprikás lisztbe forgatták a húst (Hajdúszovát. 287 288 Paprikás hal. Tiszacsege). . kevés vízzel feleresztették. Püspökladány. hogy a sárréti emberek a halat sárba burkolva a parázsban sütötték m e g . parázsnál s ü t ö t t é k . hogy a sárréti emberek a megtisztított halat nyárson. s újabban olajban sütötték. Herepörkölt. Kismarja. Debrecen). Ha igen. A r ­ ról is tud Szűcs Sándor. Álmos­ don a bevagdalt szeleteket kukoricalisztbe forgatták. a borjú heréjét is. besózták. 286 Sült hal A megtisztított. de ha egyszerre több összegyűlt. Sok helyen tojás nélkül. Konyár. hanem rendszerint a gulyásos vagy a paprikás közé ap­ rították. Biharnagybajom. paprikás zsírba belefor­ gatták. Püspökladány. akkor hagymás zsírban sütötték. esetleg tojást is ütöttek rá. Hajdúhadház). Kismarja. halpaprikás A halat megtisztították. s ke­ mencében m e g s ü t ö t t é k (Konyár. HALAK Nyárson sült hal Molnár Gyula és Szűcs Sándor említik. A heréket megmosták. Konyár. és ették.lette: a főtt fejet bicskával kétfelé vágta. hagymás zsírban kisütötték s tojást ütöttek rá. apróra összevágták. a bárány. besózott halat tepsibe rakták. tojásba forgatták és for­ ró zsírban kisütötték. a pikkelyét lekaparták. Hajdúhadház). Szűcs Sándor szerint a Sárréten a halat „tisztítatlanul" öntötték a kemencébe. Kakas heréléskor (kappanozás) a kakasok le­ vágott taréját is b e l e s ü t ö t t é k . Biharnagybajom. a belét kidobták. Zsáka. Hajdúszováton nem tettek a tetejé­ re szalonnát. majd forró hagymás. (Kismarja. Püspökladány. míg a leve teljesen elfőtt (Hajdú­ szovát. Rántott hal A megtisztított halat szeletekre vágva besózták.

Ritkán fokhagymával is fűszerezték. . Akkor pedig a sertés. A fácánt. A cigányok paprikásnak elkészítve ették a sündisznót. s paprikásnak készítették el. Leginkább nyulat sikerült fogni. vagyis inkább levesnek. marha mintájá­ ra sütötték meg. Vaddisznót. mint a varjút. s csak a főtt húsokat sütötték át paprikás zsíron. Neve: nyúlpaprikás . fürjet úgy készítették el. Az úri konyhákról ismert vadashúsok elkészítését vidékünkön nem ismerték.VADHÚSOK A népi konyhára ritkán került sütni való vad. őzet nagyon ritkán fogtak. mint a tyúkot vagy a galambot. Ezt leforrázták.

Tiszta málélisztből csak nagyon ínséges időkben sütöttek kenyeret. De híresek voltak egyes bihari faluk is. A megszárított úgynevezett anyakovászt lan­ gyos vízben feloldották. A kenyér mindenekelőtt a liszt minőségétől függött. 290 2 9 1 292 293 294 . Ezért kezdjük a legfontosabb süteménnyel. Püspökladányban. bodzavirágot. A korpakovászhoz régebben fo­ dorkorpát használtak. a homoki falukban pedig a rozslisztből sütött ke­ nyér a gyakoribb. A Berettyó-mellékén egyes családok a második világháborúig korpakovásszal. század vé­ géig sok helyen vetettek kétszerest. A fejlődési sorrend a kezdetlegesebb lepényféléktől a különböző kelt és cukro­ zott tésztákig vidékünkön a XX. Püspökladány). Püspökladányban lebogyózott fehér szőlőt. Zsákán és Debrecenben akácvirágot. úgynevezett komlóskorpával élesztették a kovászt. A korpára leforrázott komlóvirág langyos levét öntötték. Szerepen fokhagymaszárat. A fekete földi falukban a rozsliszt ugyanúgy.SÜLT TÉSZTÁK Tájunk népi táplálkozásában a legnagyobb változatosságot a sült tészták alkot­ ják. Ezért a felsorolásnál inkább a fontossági szempontokat vettük figyelembe. ha ez nem volt. mint a máléliszt a szegénységet jelképezte. Valószínűleg a lisztnek is köszönhető. vagy a „ 2 " számot viselte. A malombeli osztályozás szerint a jó kenyérliszt az „ 1 " . Földesen. században is európai hírnévnek ö r v e n d e t t . Nagyon ínséges időkben más kenyérpótló anyagokat is ismertek. s ezt a levet öntötték a korpára (Sáp. bár a XIX. században már nehezen rekonstruálható. N é ­ hol magát a komlóvirágot is beletették a korpába. Sápon forrásban levő must habját. Zsákán. a kenyérrel. akkor is inkább a románlakta falvakban. vagyis közvetlenül a „nul­ lás" liszt után következett. hogy a debreceni kenyér már a XVTI. kevés búzalisztet is szórtak a kovászba. Bárándon csírázott árpa levét. században sok helyen a komlós korpához a ke­ nyérsütéskor kivett kovászt is tettek. akik állítólag Nagyváradot látták el elsőrendű k e n y é r r e l . Lisztpótlás céljából időnként tet­ tek a kenyérbe burgonyát i s . A XX. A kenyérkészítés történeti fejlődését elsősorban az élesztőanyagok változása jelzi. törkölyt kevertek a korpához. A kenyér 289 Vidékünkön a kenyeret elsősorban búzalisztből sütötték. bort.

Kismarja). ezt a lágy masszát kófic. rátették a szitát. Amelyik asszony nem tudott j ó kenyeret sütni. morzsó­ ka) előbb langyos vízben. mindvégig megmaradt. A k i ülve kovászol. fél óráig erőteljesen kavarták. pár. szegre felakasztva. Sokan csak ekkor szűrték rá a komlóskorpa levét is. Este a langyos vízben oldott „kóficot" szűrőn át a lisztből formált kis fészekbe szűrték. illetve a kelt tésztából kivett anyakovász. A kenyérsütés mindenütt „az asszony fokmérője" volt. Ha kivettek belőle. ezért a két világháború közt sok helyen már a férfiak segítségét is igénybe vet­ ték.) Ezután a teknőn keresztbe fektették a kovászfát. azt megvetették. hanem ebből kis cipószerű kutya­ kenyeret sütöttek. a másik végében lisztből kis fészket formáltak a kovásznak. hogy a vízzel kellőképpen hígított. Kenyerenként kb. Kovászolni csak állva lehetett. mint a korpakovászt. Sáp. (Ez igen nehéz munka volt. amikor erre melegvizet öntöttek. melyet ugyanúgy meg­ szárítottak. nehogy va­ laki lopjon belőle. A morzsóka helye min­ dig fehér vászonzacskóban a kemence mellett volt. valamilyen meleg takarót is tet­ tek rá. annak „rest lesz a tésztája". kevés liszttel. Ez azt jelentette. A kovásznak valót (cők. Ott. melyet Újszentmargitán pár-nak mondtak. században a kovászanyag egyszerűsödött.nak mondották. A korpakovászból kb. 96 . A férjhez menő leány mindig vitt magával egy kevés anyakovászt. kis fazékban feloldották. A kovásztevésnek ezt a folyamatát Hajdúnáná­ son cökölés -nek mondták. s beleöntötték a kenyérnek való lisztet. Úgy tudták. hogy a korpakovásszal ké­ szült kenyér tovább elállt. s az egészet a sütőabrosszal letakarták. Ez az elnevezés később a kovászból készült élesztőanyagra is átment. A szárított morzsókát kultikus tisztelet övezte. a kovászoló kanállal felverték a kovászt. A XX. ilyenkor tették hozzá a langyos vízben feloldott élesztőt is. Kölcsön kovászt nem adtak. félévre elegendő mennyiséget készítettek egyszere. (Magát a korpa masszát se dobták k i . A dagasztóteknőt már délután beállították. míg a kenyérsütést az anyjától meg nem tanulta. Kis családban egyszerre 2 kenyeret sütöttek. A hangsúly mindinkább a kelt kovászból. A leány addig nem mehetett férjhez. Ha a házban hideg volt. de ezt a két világháború k ö ­ zött mindinkább az élesztő váltotta fel (Vértes. Sokan még a morzsókába is tettek komlóvirág levet. hanem csak átszűrt levét. A lisztet a teknő egyik végébe rakták. fél marékkal számoltak. hogy a kemence tetejéhez illeszkedő ko­ vásszárító kosarat a legutóbbi időkig biharban komlószárítónak mondták) A félszáraz kovászt kézzel összemorzsolták. Ezt nálunk mindenütt morzsókának mond­ ják.) Amikor az élesztő használata elterjedt. Ezt Sápon cő£-nek mondják.ra került. akkor azt mondták: cőköt forráztunk?' Amikor a cőköt langyos vízben feloldották. nagy családban 4-5 nagy kenyeret s mellé még cipót is sütöttek. a sutnál. Az 1930-as években már mindenütt az élesztő játszotta a fő szerepet. még a késő esti órákban nagy fakanállal. (Érdekes. ezt az egész anyagot nem tették bele a kenyértésztába. A kenyérsütés első fázisa a kovásztevés. ahol a korpakovász többféle anyagból készült.Az ily módon egybekombinált élesztő alapkészítményt kis gombócokká formál­ va megszárították. Kevés pihentetés után. egy keveset mindig vissza is tettek. s óvták. liszttel összekevert kovászt kb. sóval összekeverték. de a morzsóka. hogy ez estig kissé átmelegedjen.

már csak kézzel lehetett végezni. fél marék sót feloldottak. Ettől függetlenül. zsemle nagyságú kis kenyér. században késsel vágták annyi részre. ha lassan kelt a tészta. kiszakították. ekkor szép pirosra sül a kenyér. ezért szalmával. A szusztora kis kóró-. Ezt eredetileg valóban kézzel vé­ gezték. hogy szépen felnyíljon. s a következő adag tüzelőt itt égetek. s kezdték fűteni a kemencét. A szép simára kimunkált tésztát ismét a teknő egyik végébe gömbölyítették. akkor a kemence befúlt. (Ez rendszerint esti kovászolás esetén a kora hajnali órákra esett. A lapátot liszttel megszórták. de már a X X . nádszál. A bevetésben szintén segédkezhettek férfiak is. (Vidékünkön kevés volt a fa. A k ­ kor lehet abbahagyni a dagasztást. Ez egy kb. a kemence alját píhseprüvel tisztára seperték. igen aprólékos munkával. s kezdődhetett a bevetés.) Mindenekelőtt vizet melegítettek. vagy pálcára tekert olajos rongy. ezeket kibélelték a szakajtókendőkkel. a másik oldalra helyezték a parazsat. az anyósuk úgy igyekezett próbára tenni. Ez előbb történhetett kovászverő kanállal is. melyet a gyerekek még me­ legen nagyon szerették. A fűtés ugyancsak nagy tapasztalatot igénylő munka volt. Fiatalasszonyo­ kat pl. de ahogy sűrűsödött a tészta. hogy még tovább keljen. hogy vízszintesen álljon. hogy jobban lássák a kemence belsejét. melyet m e g g y ú j t o t t a k . Ekkor lehet hozzákezdeni a dagasztáshoz. majd 2-3 óra múlva kezd összeesni. kukoricaszárral. Ezt rendszeresen piszkálták. Ezt rendszerint a fér­ fiak végezték. Almosdon a kenyér alá káposztalevelet tettek. Kelés után a kovász eredeti térfogatának többszörösére felduzzad. ott kiscipót is sütöttek. A sütőlapátot a kemence szája elé he­ lyezték. s letakarták. s abban kenyerenként kb. Amikor ez elhamvadt. majd kihúzták. Ezalatt előkészítették a szakajtókosara kot. Előbb szalmacsutakkal gyújtottak be. A kiszakított részt kerekre formálták s a szakajtókosárba tették. vagy más hulladékkal fűtöttek. akkor azt egyelőre a teknőben hagyták. akkor forró tálat borí­ tottak a kovász fölé. a szívanóval kihúzták. nyelét egy székkel alátámasztották. amikor­ ra a kenyerek a kosárban éppen megkeltek. kerekre formálták. hogy három búzaszemet dobott bele a kovászba. hogy maximális lánggal égjen.) Amikor a kenyértészta megkelt. s azt dagasztás közben meg kellett találni. le­ takarták. egye­ sek az oldalát éles késsel megvágták. egy óráig kelni hagyták. egy óra hosszat kellett erőteljesen dagasztani. Amikor a kemence alja a szívandó húzásakor már jól szikrázott. Ezután a langyos vizet felöntötték a kovászra. mialatt fokozatosan keverték hozzá a teknő végében felhalmozott lisztet. Amikor az összes lisztet feloldották a kovásszal. majd a kosárból a tésztát ráborították. Ha a kenyértésztából va­ lamilyen süteményt is akartak sütni. ahány kenyeret sütni akartak. 298 . még kb. Úgy tudták. A tészta eleinte ragadós. Ilyenkor előbb a parazsat egy kis időre szétterítették a kemence fe­ nekén. hogy pontosan akkorra legyen kész. A dagasztást lehetőleg mindig tapasztaltabb nőszemélyek végezték. amikor már nem tapadt a kézhez. Azután sorban a többit. pontosab­ ban tudják a kenyereket a kemencében elhelyezni.azaz nem kél meg. s egy határozott moz­ dulattal becsúsztatták a kemencébe. majd fokozatosan mind nagyobb adag tüzelőt dugtak be. Később mindig a kemence egyik oldalán égették a tüzet. Tetejét liszttel megszórták. s még kb. A fűtést úgy kellett időzíteni. Némelyek régebben az első kenyérbe szusztorát dugtak. A kenyér minősége ugyanis nem kis részben a dagasztástól függ. Ahol gyerek volt.

Debrecenben a tanyára érkező utast régen kenyérrel kínálták meg. Ezt kivették. A kenyeret lehetőleg a gazda szegte m e g . illetve a fogyasztásra kerülő kenyeret a kenyeres kosárba. Hencidán bevetés után a sütőlapátot megforgatták. 303 304 . amelybe a tüzes szívanót. amit nem jó szívvel adnak. más része. hogy a tészta növekedését segítsék. babonás hiedelem. Nagykerekiben a kovászra három keresztet rajzol­ tak. hogy egyenletesen sül­ jenek. A főtt krumplit. Kismarja). Sápon. tetejét vizes tenyérrel lemosták. vagy lábaközt a szoknyáját meglebbentette. csak ha teljesen kihűlt. Ha a földre esett. mert „sír a kenyér a kemencében". Álmosdon. hogy a kenyér magasra nőjön. he­ lyezték a kamarában levő kenyértatóra. sületlen lesz. A bevetés során felszabaduló szakajtókosarakat egymásra borították. pótló anyagokat is alkalmaztak. málét stb. A kenyérhez számtalan szólásmondás kapcsolódik. s ezzel együtt dolgozták ki a tésztát. illetve cselekedet kapcsolódott. Ekkor a szívanóval kiszedték. (Álmosd) Űrnapján se. vagyis a jó egészséget szolgálja. annak kenyere a kemencében felcsattogzik. felvették. néhol a sütőlapátra ráborított kenyértésztára tenyerük külső élével bevetés előtt keresztet intettek. Kb. vagy kővé válik a kenyere.. A cipó már kb. 2 óra alatt sült meg minden kenyér. mert az asszonynak megfájul a háta. hogy a kenyér felhasadjon. seprűt mártogatták az eladó­ lány öntötte k i . de az volt a dicsőség. Úgy tudták. s ekkor a kenyereket megforgatták. A kenyeret sohase szabad a tetejére fordítani. A k i vasárnap süt. A megdagasztott tészta tetejére. ha valaki szép pirosra tudta sütni a kenyerét. Ezt a műveletet még a reformátusok is elvégezték (Hencida). 299 300 301 302 A pemetlevet. Fontos volt maga a kenyérsütés napja. hogy az ártó hatalmakat a kenyér hollétéről megtévesszék. a dagasztás alkalmával keverték a liszthez. hogy szép fényes legyen.lehetőleg nyugat felé . hogy a tészta jól megkeljen. hogy áldás legyen rajta. A kenyeret egészében is tisztelet övezte. A kenyérsütés munkamenete variálódhatott akkor. és várták a sülést. piszkafát.Bevetés után feltették az előtét. csillag alakban. megcsókolták és megették. Pénteki napon nem sütöttek. A sárréti és a nyírségi falukban múlt századi öregek da­ gasztás közben szájukkal cuppantottak. A kiszedett ke­ nyeret előbb a konyha földjére leterített ruhára rakták. hogy még abban az évben férjhez menjen. magasra nőjön. mert aki süt. hogy kapós le­ gyen. hogy a kenyér h é ­ jától a gyerek szép piros lesz. nyilván azért. ha valamilyen kiegészítő. Hasonló okból bevetéskor az asszony magasra dobta a farát. hogy magasra nőjön a ke­ nyér. Eldobni egyetlen falatot se szabadott. A kenyérsütéshez nagyon sok kultikus. („Kölcsönkenyér visszajár!") Legrosszabb a „panaszos kenyér". vagy meghal valaki a családban (Hancida. egy óra múl­ va megsült. azután végigszaladt rajta. teknősbékává változna. Megszegés előtt még reformátusok is a késsel keresztet rajzoltak a kenyér felső részére. Ilyenkor azt mondták: „az úr ké­ pét megmosdatták!" (Nagykercki) A kenyér legtöbb falusi kemencében feketére sült. Hencidán a szakajtót is megrázta. A kölcsönkért kenyeret illett megadni. A mágikus cselekedetek egy része azt szolgálta. A kettévágott kenyér a válás szimbóluma. Sokan ujjukkal belecsípték a tésztába.

Cipó Kétfajta cipót sütöttek. „fekete kenyér". „leányszínű". M i n d ­ két esetben a kelt tésztából egy-egy darabot kiszakítottak s ezeket a kemence elején sütöttek meg. tejfellel. legfeljebb az ízesítés módjában vol­ tak némi eltérések. Régen a kisgyermeknek az anyja rongyba kötött kenyérbelet tett a szájába (kenyércsuszli) Tejbe. lángálló. Az 1930-as években Márton Béla felmérése szerint megyénkben egy munkás ember naponta kb. lekvárral. Ezeket rendszerint a kenyér­ sütés napján. Lángos. Különleges kenyereket megyénkben nem sütöttek. „savanyú". sokan még a főtt tésztához is. főzelékekkel. ahol sülés közben kidomborodik: „dúcos". A kenyértésztából cipónyi nagyságú darabot kiszakítottak. Ecsedi szerint a magyar ember minden ételféleséghez kenyeret eszik. ököl­ nyi nagyságú kiscipó. „magasra nőtt". akkor a sütőlapáton nyújtófával elnyújtották kb. Kivétel a nagyon ünnepélyes. „alja". Egyik a kb. A kenyeret lehet enni „magában". „cigányos" (fekete). 1 kg kenyeret evett meg. „haja". „ele­ je". később „szikkadt". melyet főleg a gyerekek kaptak a kenyérsütés reggelén. vagy „héja". hússal. A kenyérnek van „teteje". vagy „feneke". s ami­ kor a kenyeret a kemencéből kiszedték. vagy vaskóval parázs fölött pirították. Külső színe: „pirosbarna". „sületlen". Vidékünkön a gyümölcskenyér isme­ retlen. „keserű". sózva (sós kenyér). maga a k i türemkedett rész „ d ú c " . majd „száraz k e n y é r " . ma már a kemencék nagyobb részét is e l p u s z t í t o t t á k . „sikertelen". „penészes". nullás lisztből sült kenyér (Balmazújváros). Eszik zsírozva (zsíros kenyér). főleg reggelire fogyasztották. kenyérlángos Kivétel nélkül minden helységben ismerték. „likacsos". Ma a kenyér jelentősége csökken. „hátulja" vagy „fara". kenyérlepény. „oldala". Van „fehér kenyér". Igen elterjedt reggeli volt a zsíros pirítós. hogy a . mézzel. másik a kb. fél cm vastagságúra. alatta a piros „alsó haja". kávéba a kenyeret beleaprították. Részben. 3 0 5 306 3 0 7 308 309 310 Kenyértésztából készült sütemények Kenyérsütés alkalmával a kelt kenyértésztából. „nyersen".A kenyérnek minden részét hagyományos névvel nevezték. félkenyér nagyságú cipó. melyhez a ke­ nyeret a pirítóvassal. „könnyű". „barna kenyér". Me­ gyénkben az 1960-as évektől a házikenyér sütés fokozatosan megszűnt. A rossz kenyér „szalonnás". vagy „pirítva". Sülés után még „lágy kenyér". s a még meleg kemencében megsütötték. Eszik szalonnával. vagy a teknő oldalára tapadt úgynevezett vakaró-ból sokféle süteményt készítettek. levesekkel. A kenyér legértékesebb része a „béle". A jó kenyér „fosz­ lós". A feketére égett rész a „felső haja". cukorral. A bevágás helyén „felhasadt". vajjal.

hogy minél rétegesebb legyen. Lényege mindig az. Ebben az esetben sütés előtt a lángos szélén kis peremet formáltak. kezükkel ellapították. Debrecen. katolikusoknál olajjal megkenték. Elnevezései: dübbencs (Berettyóújfalu. Biharnagybajom). vagy va­ karával lekaparták. mónársován (Sáp). Fülöp). vakarík (Sáp. Ez pár perc múlva megsült. este tejbe aprítva ették. hogy a tészta nyílt láng mellett süljön. Berettyóújfaluban ke­ nyérlepény. közepébe fagyos zsírt tettek. Volt. s azon melegen zsírral. hájjal. Ezt késsel. Elnevezése: molnárpogá csa (Hajdúszovát. Sáp. Fülöpön. kenyérlepény) A kenyértésztát kicipózták. varjú. Kismarja. egyesek paprikázták. mónárvakaró (Püspökladány. Püspökladány. s még mele­ gen fogyasztották. hogy a kenyértésztát elnyújtják. Néhol kenyértésztával pótolták a vakarékot. Henci­ dán. kenyérlepény (Püspökladány. A m i a terminológiát illeti. Újszentmargita. liszttel. Az elkészült tésztából néhol féltenyérnyi darabokat hajtogattak össze. Keveset kelni hagyták. sózták. majd a láng elé bevetették. Molnárpogácsa. Almosdon lángálló. hogy ez a ráöntött tejfelt megtartsa. de azért is. mások meg még tejfelt is gyúrtak bele. (dubbancs. Közben több helyen borssal. Ha a friss lángos reggel nem fogyott el. Hajdúhadház). Nádudvar). majd összehajtogatták. Hajdú­ szoboszló). Hajdúböszörmény. Debrecen. vakarcs. Sápon közben még szét is tépték a tésztát. többször összehajtogatott tésztát tekercsbe sodorták össze. kenyérpogácsa (Kismarja). megsózták. Balmazújváros). Sáp. s úgy sütötték ki (Biharnagybajom. megkenték olvasztott zsírral. a sü­ tőlapáton levő tésztát késheggyel megszurkálták. Ezt még egy-két alkalommal megismételték. s így sütöt­ ték k i . vagy töltik. Zsákán juhtúróval töltötték. dublitekercs (Sáp). 311 Kenyérlepény M i n d elnevezésben. Más helyen tepsiben nyújtották és csak sülés után dara­ bolták fel kockákra (Berettyóújfalu. zsírozták. nyáron zöld kapor­ ral is megszórták. Szerep. Hajdúszovát. mind elkészítésében megyénken belülis igen nagy változa­ tosságot és terminológiai keveredést mutat. . Szerep). kevés zsírral összegyúrták és jó nagy kerek pogá­ csákat formáltak belőle. Debrecen.kemence fogyó melegét pótolják. A pogácsák tetejét késsel kockásán megvagdalták. Fontosabb típusai: Dübbencs. Sáp. aki zsír nélkül sütötte. Kismarjában. esetleg fűszerezik. tepsiben k i ­ sütötték. Konyár. kenyérpogácsa Rendszerint a fateknő oldalára ragadt tésztából k é s z ü l t . Zsáka. Földes. sózták. vamyú (Püspökladány). Amikor a tűz a kemencében jól lángolt. ha az nem volt elég. dublitekercs. Bárándon kenyérlángos. zsírozzák. legtöbb faluban lángos a neve. vagy fokhagyma gerezdekkel bedörzsölték. Parányi cipó­ kat formáltak belőle. Eléggé elterjedt a tejfeles lángos. Földesen a tésztába krumplit is gyúrtak. Harmadik változat szerint a megzsírozott. Báránd. Egyeken parasztlángos. sóval. majd a kenyér kiszedése után a még forró kemencében. Debrecen). vakaró. és így sütötték k i (Hajdúszovát). a kemencében kisebb tüzet gyújtottak. vékonyra nyújtották. újból elnyújtották. dubbancs (Balmazújváros.

Mikor ropogósra sült. A készítés során különböző ada­ lékokkal is gazdagíthatták a tésztát. esetleg túróval. Szerep. Ezt megzsírozták. vagy prézlivel. Ilyenkor sülés után a tészta rétegekre bomlott. dübbencs (Hencida). A változatok közt leggyakoribbak a kelesztett kenyér-. kemencében sütötték. M á s helyen a tésztát előbb elnyújtották. mézzel. Püspökladány. tejfellel. Neve: túrósbodak.Rongyoskifli A többször zsírozott-összehajtogatott. A rétegek közé néha apró tepertőt. így szebben lehetett tördelni. liszttel. Név változatai: zsíroslepény (Artánd. Nagykereki. majd kiflinek sodorták. Kelt tésztából készült variációk: . Legtöbben krumplit is kevertek hozzá. káposztát is helyeztek. Neve: kolompíros pogácsa. a katolikusok olajjal gazdagíthatták a tésztát. kevés pihentetés után kemencében kisütötték. majd elnyújtott tésztát tenyérnyi kockák­ ra vágták. kevés élesztővel keltették. lepény (Püspökladány. tejfellel. Püspökladány). mákkal. Püspökladány). Közös jellemzőik. A tepsi alját kizsírozták. Fülöp). Debrecen környékén zsírral. Volt. ÖNTÖTT TÉSZTÁK Igen sok néven. kis sóval összegyúrták. túrót tettek rá. Bodag A teknőben maradt tésztát felkaparták. Ezt néha 2-3 cm-enként bedarabolták. kenyérlepény (Hencida. 2 ujjnyi vastagra elnyújtották. nagyon jóízű tészta. sokféle változatban ismert. A készítésmód is változhatott. hogy valamiféle rúd. sóskavarjú (Berettyószentmárton). Kelesztés után pogácsaformákra szaggatták. néha cukrozták (Kismarja). s ezeket ke­ mencében kisütötték (Püspökladány). zsírt. Zsíroslepény A kenyértésztát tepsi nagyságú lapokra nyújtották. ahol a cipóból kiszakított tésztát kézzel rúd alakúra sodorták. Földes). tenyérnyi nagyságú kockákra vágták. fűszerezve. Kb. kanvarnyú (Kornádi. némelyek borsozták és zöld kaporle­ velet hintettek rá. de sokan minden adalék nélkül készítet­ ték. sózták. vagy tejjel leön­ tötték. Újszentmargitán tepsiben sütötték. majd forró sós vízzel. tepertővel ízesítették. Kismarja. kaproslepény (Nagykereki). Újtikoson. vagy kalácstésztából készült rudak. Ezután jött rá a második lap. összetördelték. forró vízzel leöntötték. s a többi. túrót. de kelesztés nélküli tésztából is készülhettek. Igen népszerű. Ha a tepsi megtelt. varjúlepény (Artánd. vagy fel is vágták. be­ letették az első lapot. dióval. mindegyik közét hasonló módon zsírozva. megzsírozták. majd a tepsiből kivéve négyszögletes darabokra vágták. Konyár). vajjal. Tiszacsegén a búzaliszthez zsírt. vagy perecformákra sodorják a tésztát. Tetejét tojással kenték. Kemencében sütötték k i . Kornádi. A tepsiben a tésztát késsel kis kockákra bevagdalták. tejfelt gyúrtak. s csak az­ után sodorták hurkává.

Kura. Kölödör (Báránd). Álmosd. rudakba sodorva (Hajdúböszörmény. Biharnagybajom). zsír. rongyos fickó (Kismarja. libanyak. Túróskura (Biharnagybajom). Guba (Tiszacsege. Újszentmargita. esetleg főtt krumpli hozzáadásával (Hencida). Kucori (Berettyóújfalu. Püspökladány). Berettyóújfalu). Hajdúhadház). kura (Szerep. Hajdúhadház). Kacsanyak (Újtikos. Sáránd. Gubajka (Tiszacsege). Hajdúhadház. Sáp. s forrázáskor sza­ lonnatepertővel hintették. Kolompíros perec (Tiszacsege). Görbekenyér (Debrecen). Püspökladán). Lángoló (Nádudvar). Itt előre kis gömbölyű darabokra formálták). perec. Kornádi). Hencida. mákkal). Polgár). Pereckura. tej. Hajdúböszörmény). sodrott tésztából: Gyúrt fickó Zsír. mákkal. Darunyak (Hajdúböszörmény). Lúdhúr. T i ­ szacsege. pereckura (Debrecen. Keletlen tésztából készült variációk. gúnárnyak (Püspökladány.Öntött perec Vakarékból. Rongyos fickó (Hajdúszovát). Kurimankó (Újtikos). Rongyos galuska A rétesszerű kihúzott tésztát zsírozták. túróval. cukorral. Előre gömbökké formázva. Kucori (Zsáka. Itt a tésztát előre feldarabolták). majd összesodorták r u ­ dakba (Püspökladány). mákkal). Újléta). Fickó. Krumplis fickó (Konyár). . Kölödör (Ártánd. szódabikarbóna. Gurud (Hajdúnánás. Bobajka (Fülöp. Itt juhtúróval. Gúnárnyak (Balmazújváros. Gurbancs (Sáp. Babájka (Fülöp. Kunyorica (Derecske). Konyár). Darunyak (Debrecen. Forró tejjel. Berettyóújfalu). (Újszentmar­ gita. Biharnagybajom). Debrecenben a perecsütőktől vették.) Mákosdugó (Kornádi. Kacsanyak (Hajdúhadház). Lószarfickó (Konyár). Sáp. Újtikos. tojás. tejfel hozzáadásával. Gödény-nyak (Püspökladány).

Keletlen tésztából készült lapos változatok: Lángelö vagy lángoló (Báránd. Boszorkánypogácsa A kenyértésztát elnyújtották. Ennek azonban nincs kapcsolata a régi sovány ostyával. Zsákán kevés zsírral. pászka A liszt. vagy laskatészta. s ebből ostyasütő vas között ropogós tésztát sütnek. holott régi megléte a múzeumokban található igen szép ostyasütőkkel b i z o n y í t h a t ó . Itt a forrázó vízhez rántást is adtak.) Pászka Platton pirított leves. (Tiszacsege. só. Tubu vagy galamb Kenyérsütéskor. Lepénykenyér A néprajzi szakirodalom lepénykenyérnek nevezi a liszt-víz-só összetételű. Berettyóújfalu. sózták. század közepén Debrecenben még több mint tízfajta ostyát sütöttek. Újabban sok helyen tejjel. majd sütőlapáttal a kemencébe vetették. öregesen ették. tej. Álmosd). így levesen. Itt a szárított tésztát a tűzhely tetején pirították. Haj­ dúhadház). A ke­ nyérlisztből való ostyasütés ma már alig ismert. Fülöp. Biharnagybajom). vagy olajjal gyúrt változatát molnárpogácsa néven ismerik. négy sarkát összehajtogatva kisütötték (Kornádi). Lebenyica (Derecske). 312 Krumplilepény Liszt. Kismarja. Újtikos. Irodalmi forrásokból tudjuk. liszttel palacsintaszerű tésztát kavarnak. olaj. (Sáránd.) Öreg lángelö (Újszentmargita). víz segítségével kevert. Elnyújtották. cukorral. Berettyóúj­ falu. Püspökladány. Sülés után tejföllel kenték. Hajdúszovát. A madár szemét két borsszem alkotta (Hajdúböszörmény. Tüzönsült vagy oláhbéles (Zsáka). négyszögletes lapokra vágták. Sáp. szilvalekvárral töl­ tötték. hog^ a XTX. vagy kalácssütéskor a gyermekek részére galambforma tésztát formáltak. Hencida. Zsáka. de „kóstolót" szoktak küldeni magyar ismerőseiknek is. kevés cukor összedolgozásával nyújtható tésztát gyúrtak. tejföl. korpa. zsírozták. Debrecen. Ostya. s lehetőleg még melegen ették (gubakenyér). erjesztetlen tésztából készült k e n y é r p ó t l é k o t . főtt krumpli. Sápon pusztán vízzel gyúrt változatát dubac-nak nevezik. 313 . Kismarja) Has/ót (Sáp. Haskó (Berettyóújfalu. igen vékonyra sütött pászka a zsidók ta­ vaszi szent eledele. sós víz­ zel leöntötték.

Az élesztőt azonban mindig tejben oldották fel. tejfel. másik. ízesítő anyaggal egészítették k i . vagy pusztakalácsokra. . hogy a fonatból különböző kerek. cukrot is tettek bele. hogy a ka­ lácsot finomabb. Debrecen). hogy a kalácsot is élesztővel keltették. és töltött kalácsokra. Az összefont kalácsot tepsibe rakták. vagy hosszúkás alakú kalácsokat formáztak. cukor. zsír. vagy három ágra összefonták. ezt öntötték az előkészített liszthez. A kalácsfélék a népi táplálkozásban mindig valamilyen ünnepi funkciót töltöt­ tek be. 315 FONOTT KALÁCSOK Legegyszerűbb formája az. hogy a fonás. 1 kg lisztet 1 liter tejjel. a hosszúkás vesu (Báránd). nullás lisztből készítették. amikor a kelt tésztát egyszerűen kis cipókba formálták és kisütötték. hogy szép fé­ nyes legyen. majd két. majd dagasztották. melynek közepét kézzel kilyukasztva. esetleg tojás. Hasonló. Álmosdon foszlós kalács a neve. legtöbbször a vaj. mint szabadon (Derecske. mazsola. A kemencés kalácsokat mindenekelőtt két nagy csoportba oszthatjuk: üres-. Elengedhetetlen pl. citromhéj stb. Ezért csak meghatározott alkalomra sütötték. Kis cipókat formáltak belőle. A kerek ne­ ve dúc. amikor a kelt tésztát hurkaszerű rúddá nyújtották. • Kalácsfélék KEMENCÉS KALÁCSOK A kalácsot a kenyértől két lényeges dolog különbözteti meg: egyik. Kelés után megformálták a kívánt alakra. Az alkalomnak megfelelően változott a kalács megformálása. hogy a vízen és a són kívül vala­ milyen gazdagító. Püspökladány). Hajdúdorog. Több helyen ismertek cserépből készült kalácssütőket. összecsomózás formailag szép legyen. Valamivel kisebb dagasztóteknőben előbb „felverték". a tej. Mindig vigyáztak arra. Gyakoribb azonban. 8-10 tojással összegyúrtak. pereceket formáltak belőle. mint a kenyeret. tetejét tojással megkenték és kemencében kisütötték. s így kisütötték. és abban sütik ki. Mindkettőt különböző alakúra for­ málhatták: Cipókalács A kalácstészta legegyszerűbb megformálása. A szépen megformált kalács a gazdasszony büszkesége volt. Tepsiben kemencében kisütötték (Hajdúszovát. és minősége is. Ujabban cserépből készült kalácssütőbe helyezik a tésztát. mint a kenyeret. és kemencében sütötték. de ebben a fonás nem jött ki olyan szépen. s ha „fel­ fut".Nagypénteki perec Kb. Bevetés előtt a tetejét tojással kenték be.

A tészta felületét tojással kenték meg. sőt Újszentmargitán. Elengedhetetlen tartozéka a lakodalmaknak. Debrecenben voltak hivatásos kalácssütők is. Töltött kalácsok Leggyakoribb formája.A fonott kalácsok tetejére olykor kis tésztadarabkákból díszeket ragasztottak. majd ezt 8 kisebb pálcikával rácsszerűen átfonták. túró. Neve a töltelék szerint diós kalács. sok he­ lyen törött dióba hengergették. szentjánoskenyér. majd kristálycukorba. három ágra fonott tésztát perec alakba görbítették. s úgy kísérték a násznépet az esküvőre. kakaó. vagy pászka kalácsok. ritkán napraforgó mag. A töltőanyag lehetett cukrozott dió. Ezek a Krisztus öt sebét jelképezik. Ilyenkor a házba belépőt kaláccsal kínálták. kb. majd minden kockába lekvárt tettek. Ablakos kalács A vajjal gazdagított kalácstésztát ujjnyi vastagságú pálcikákká sodorták. pünkösdre. göngyöleg (Balmazújváros). majd ezt egy erre a célra készített. fahéj. Tiszacsegén az elnyújtott kalácstésztát négyszögletes darabokra vágták. ködmönujja (Ti­ szacsege). amikor is a vőfélyek a kulacs nya­ kára akasztották. Tiszacsege). 30 cm átmérőjű karikát formáltak. s 6-8 dkg élesztő. Megyénkben egyelőre csak Püspökladányban bukkan fel. mákos kalács stb. lekvár. A töltött kalácsok sütése kevésbé alkalomhoz kötött: fontosabb munkaal­ kalmakra. 2 l i ­ ter tej. hogy közepén lyuk maradjon. akiktől a cívi­ sek megrendelhették az ünnepi alkalmakhoz szükséges k a l á c s o k a t . ma legszebb példái a hajdúdorogi húsvéti szentelő kalácsok. szüretkor s minden fontosabb társas összejövetel alkalmával. melyekre 5 darab rózsát formáltak. Ezt nálunk lakodalmakra készítették. A fát újabban jó vastag napraforgókóró helyettesítette. rudas ka­ lács (Hajdúböszörmény. Tiszacsegén sült cukorrépa. összehajtogatták s tepsiben kisütötték. majd rúdba összetekerték. valamilyen töl­ teléket raktak rá. s a pász­ torok is kaptak ajándékba egy-egy kisebb kalácsot. (Egy ke­ mence kalácsot Álmosdon 6-8 kg nullás lisztből sütöttek. Ebből előbb egy kb. 5-10 cm átmérőjű fa hengerre feltekerték. 1/2 kg vaj. A rudat előbb megzsírozták. Kürtös kalács A zsírral. Ritkán -tekercs (Hajdúszovát. Régen a lyukas kalácsot a kulacs borral együtt a vőfély az eskető papnak adta. hogy a tészta rá ne ragadjon. de külö­ nösen karácsonyra.) Fonott kalácsot sütöttek temetéskor. tepsiben sütötték. névnapokra is megsütötték. Kerek. mák. Neve: apró lekváros. Módosabbak ilyenkor „5-6 kemence kalácsot" sütöttek. 1/4 kg cukor. amikor a kelt kalácstésztát elnyújtották. Tetejét tojással kenték. Zsáka. ennél valamivel kevesebb zsír. vagy vese alakú kalácsokat sütöttek minden nagyobb ünnepre. 316 Lyukas kalács A két. Régen lakodalmakra is sütöttek ilyen kalácsot. Szerep). vajjal gazdagított kalácstésztát ujjnyi vastag rúdba sodorták. Ezután a kemence előtt a kürtő alatt parázs fölött . barack­ mag. s 2-3 dkg só kellett hozzá.

Debrecenben fán sült kalács volt a n e v e . Számuk a XVÍII. A múlt században még négyfajta perecet sütöttek. A lányomat e l v e g y í t e k ! " 320 . lekvárral is (Balmazújváros. vagy túróval (Szerep. Kelés után megfor­ málták. majd megdagasztották. azután a főtt perec (60 fillér). Alföldszerte legényfogó szerepet tulajdoní­ tottak neki. kött kifli A kalácstésztát elnyújtották. puffancs. zsírt vagy vajat dagasztottak bele.addig forgatták. Kismarja. anyakovásszal kelesztették. Tölthették is lekvárral. kis cipókat formáltak belőle. Püspökladány. Püspökladány. 319 Túrós lepény. Hajdúhadház. Az áriimitációk szerint legolcsóbb a zsíros perec (100 darab 10 fillér). pici zsírral meg­ kenték. Bihar­ nagybajom). században a negyvenet is meghaladta.20 forint). Sok helyen a kalácstésztába főtt krumplit is dagasztot­ tak (Álmosd. B i ­ harnagybajom. Némelyek sülés közben a tésztát zsírral kenegették. állandóan égő tűz mellett kisütötték. Hozzá kevertek 1 kg nullás lisztet. A debreceni sütögető asszonyok a X V I I I . majd a felso­ rolt kategóriák szerint cukrot. míg pirosra sült. négyszögletes lapokra vágták s egyik sarkánál kezdve összesodorták. Úgy csalogatják a legínyt! Ha a lepínt megettítek. Hajdúböszörmény). ma csak hivatásos grillsütőktől veszik.X D C században a piacon árulták. Debreceni perecek A debreceni perecsütők többnyire magános asszonyok. majd zsírozott tepsiben kitüsötték. majd kifli alakúra hajlították (Hajdúnánás. Általában a Pereces utca környékén laktak. 10 dkg élesztőt pici cukorral langyos tejben megkelesztettek. és & finom vajas perec (1. A kész pereceket aztán hosszú zsinórra fűzve a vásárban á r u l t á k . A perec mindig nullás lisztből készült. Hajdúnánás. szá­ zadban társaságba tömörültek. Kovászos kifli. Ismert nóta: „Tepsibe sütik a lepínt. 317 318 EGYÉB KŐTTES SÜTEMÉNYEK bukta Dübbencs. vagyis céhszerű szervezetet alkottak. a parasztperec (80 fillér). Konyár. Kismarja). Hajdúnánás). Legtöbb helyen tölthették dióval. Mikor meg­ kelt. Szükség szerint tejjel hígították. kelt béles Egyike a legelterjedtebb tésztaféléknek. majd kemencében zsíros lapokon. mákkal. Régebben minden faluban ismerték. akik már a X V I I I . Zsíros kézzel kissé ellapították.

és sütés előtt egy-két órát kelesztették. hogy az elnyújtott tésztalapot tenyérnyi kockákra vágták szét. amikor főtt kukoricakásával töltötték (Kismarja). Neve: szüzkuha. A tölteléket nagyon sok helyen két tésztalap közé tették. s evő villával egyenletes távolságokra megszurkálták. Konyár). esetleg vajjal. vaníliával ízesített túrót terítettek. A kőtt pite tetejét Újszentmargitán vaníliás cukorral. kimagvalt meggyet. s ilyenkor 1/2 kg liszthez 4-6 tojást se sajnáltak. s minden egyes kockát külön töltöttek meg túróval. Sokféle variációja ismert. a németeknél kvecsikuhe. Debrecen). Báránd. szinte palacsintaszerű hígra kavart tésztát. tejföl. Tetejét tejfellel összekevert tojás sárgájával lekenték. Tetejére tojás sárgájával. nullás lisztből kevés zsírral. kásával. Kismarja. só. melyet tejben futtatott élesztővel kavartak. Kismarja). majd sütőben kisütötték. Ál­ mosd. majd zsírozott tepsibe öntötték. lekvárral. Újtikoson a nullás liszt. majd nem túl meleg kemencében kisütötték. Újszentmargita). míg a fe­ hérjéből habot vertek. al­ mával. sóval. majd porcukorral hintve. Hasonlóan Balmazújvároson. s a kb. Neve: almás pite. Neve: krumplis lepény. főtt burgonya. Kismarja. Neve: öntött pite (Kornádi. főleg télen sütötték. Elég gyakori. cukor összetétellel k i ­ gyúrt tésztát a lángoshoz hasonlóan a sütőlapátra nyújtották. rombusz alakú darabokra vágva tálalták. sóval. kásás lepény. mazsolával keverve (Álmosd. tojással. tetejét tojással lekenték. Püspökladány. ilyenkor túróval. Kocka. kevés cukorral eldolgoztak. Tiszacsegén a tejben futtatott élesz­ tővel kelesztett lepénytésztát cukorral. sóval tésztát gyúrtak. Amikor tavasszal a kotló alól kivált tojások felszaporodtak. citrom levével. Újszentmargita. Neve szilvástészta. Ennek neve pecpite (Egyek. Tetejét cukrozott vízzel lekenték. táska. meggyes pi3 2 1 . vagy két tésztalap közé. Biharban tetejére sok helyen reszelt almát. Balmazújvároson kimagvalt szilvát is tet­ tek. a Hajdúság városaiban vagdalt dióval hintették meg. Néhol csak a tojás sárgáját keverték a tésztába.) Bárándon élesztő nélküli tésztából is sütötték. Kelés után kinyújtották. 1/2 cm vastag tésztalapot tepsibe fektették. Konyár). tojással. Sülés után porcukorral hintették (Kismarja. vagy befőttet tettek. főtt krumplival összekevert cukrozott. tej. (Megyénk egész területén ismert. szuszlapite (Sár­ rét) vagy egyszerűen pite (Debrecen. vagy rombusz alakú darabokra vágva tálalták (Tiszacsege. PITÉK Tejjel. Ebben az esetben neve béles. Ez minden helységben ismert. batyu. Tetejére pl. Változatai a hozzáadott tojás mennyisége s az ízesítő anyagok szerint alakultak. Hajdúnánás. ezekből előszeretettel sü­ töttek pitét. Hasonló módon készült almás lepény. Másik változat a kött pite. hogy szép fényes legyen. Neve: édes lepény. s ezt vagy a tészta tetejére tették. káposztával.Langyos tejben futtatott élesztővel. Hajdúböszörmény. Biharnagybajom. kevés zsírral. Sütöttek pitét a tehén ellése utáni napokban fejt föcstejből is. holott már 2-3 tojásból is j ó pitét lehetett sütni. de itt szódabikarbónával „könnyítették". kavart pite (Hajdúnánás). Kismarja). széleit felhajtották és sütés után tejfellel ették. olaj. reszelt citromhéjjal íze­ sítve tepsiben sütötték k i .

Hajdúhadház. vagy zsír. majd sütőlapáttal berakták a kemencébe. tojás sárgája. Püspökladány). században már me­ gyénk minden táján ismerték. . rákenték az előbbi masszát. a német Gugelhupf -ból vettük át. ízesítőül a són kívül köménymagot kevertek a tésztába. Neve: krumplis levelensült (Püspökladány). cukrot. mások a tojások felvert habját.). Sokan a tűz mellett a sütőlapáton tartva sü­ tötték meg a levelén sültet. vagy fonnyasztott káposztalevélre öntötték. fatálba rakták. A folyékony tésztát zsírral. ká­ posztalevélre rákenték. Régebben a tortát helyettesítő reprezentatív tésztaféle volt. Püspökla­ dány). 323 Kuglóf Újabb tészta. (Álmosd. tej. Derecske stb. akinek ilyen nem volt. Harmadik változatban nyers krumplit reszeltek. s a kemencében úgy sütötték. vagy csokoládéport. míg megkelt. azután sütő­ ben kisütötték. kemencében pirosra sütötték. s a nagyobb gazdasszonyok évente néhány alkalommal megsütötték. letakarták. Ha megsült. a pernyét leveregették róla. és kemencében kisütötték. Egy-két órát vártak. liszt). de a X X . Ekkor tejföllel ették. ezután vajjal. Másik változat szerint sós vízben főtt krumplit. Neve: siligó (Fülöp). ke­ vés lisztet kevertek közé. főleg reggelire. Ezután a kuglófsütőbe. tejföllel kenték. Konyár. Nagykereki.te stb. levét leszűrték. Újszentmargita. újabban kakaót. Biharnagybajom. Szerep. Egyesek a tésztába mazsolát is kevertek. Frissen szedett káposztalevelet a kemencében kissé megfonnyasztottak. megsózták. majd pogácsaszerű darabokra szaggatták és olajban kisütötték. melyet tojás sárgájával és langyos tejben futtatott élesztővel a fánknál sűrűbb masszává összeka­ varnak. Tésztájának alapanyaga a nullás liszt. vagy lakodalmakba vittek ajándékba (Álmosd. hogy egyik oldalán égett a tűz. melyet betegágyas asszonynak. egyszerű lábasba öntötték. Sajátos változat a krumplis pite (Sáp. Püspökladány. A megsült tészta lapocskákat a tálban úgy rakták egy­ másra. Kismarja. Levelensült vagy siligó Első változat szerint sűrűbbre kavart palacsintatésztát kell kavarni (tej. hogy minden lapot forró olajjal l e ö n t ö t t e k . így az égett káposztalevelek leváltak a tésztáról. rozslisztet összekavartak. A megsült lapocskákról az égett leveleket lehúzták. Ebben az esetben a tejben futtatott élesztőhöz a liszten kívül héjában főtt krumplit is kevertek. Püspökladányban a tésztát savanyú aludttejjel csinálták. Biharnagyba­ jom. vaj. vagy olajjal megkent tengeri csuhára.

mákot. s több nő köz­ reműködésével leterített asztallapon hártyavékonyságúra kihúzogatták. Sok helyen a tepsibe helyezés után a tésztát tejfölös. Ezután rövid ideig pihenni hagyták. HÚZOTT BÉLES 1. Az elnyújtott. míg a tészta hólyagos lett. meggyet. az édeseket a nők és a gyerekek kedvelték. HÚZOGATOTT RÉTES. A részeket külön-külön elnyúj­ tották. A hurkából levágtak egy kis darabot. vagy savanyú hordós káposztát. cukorrépát. akkor a kellően k i nem nyúlt szélét letépték. Neve így rongyos pogácsa (Sárrét). kanál ecettel. sárgarépát. majd a tészta egész felületét olvasztott zsírral meglocsolták. Neve: száraz rétes. tojásos masszával meg­ kenték. majd ügyesen. s lehetőleg estétől reggelig pihentették. majd zsírozott palacsintasütőben mindkét oldalát pirosra sütötték (Álmosd). . s a tésztát 10 dkg zsír és ugyanennyi liszt keverékével le­ kenték. az alatta levő abrosz segítségével a tésztát úgy felhen­ gerítik. almát. Amikor a tész­ ta beborította az egész asztallapot. A tölteléket végig a tésztán hosszú csík­ ban elhelyezik. hurkába hengerítették. 2. magas sikértartalmú lisztből lehetett kellő vékonyságú tésztát nyújtani. A sós töltelékeket a közfelfogás szerint inkább a férfiak. majd a többi tekercs. míg az egész levél tészta meg nem telt. 2 5 Nyújtó fás rétes 20 dkg lisztet diónyi zsírral elmorzsoltak. Ezután következett a második. Ekkor a hurka hosszában a tésztát elvágták és tepsibe helyezték. Újabban azonban a rétest mindig töltik valamilyen töltelékkel.Rétesek A rétes igen régen ismert. édes dinsztolt. vagy savóban addig dolgoztak. de ünne­ pi alkalmakra édes túrót. vagy kukoricakását. cukros. Nullás lisztet sós vízben. majd felgöngyölítették és négy részre vágták. diót. s ezt tenyérrel vékonyra ellapogatták. Nálunk is RÉTES. sült tököt. majd kis cipókba szaggatták. SZÁRAZRÉTES. s belé helyezték a tölteléket. 2 kanál tejfellel és sós vízzel rétes keménységű tésztát gyúrtak belőle. tetejét tejfellel lekenték. mint a töltelék a hurkába. főtt krumplit. de még így is nagy ügyességre és óvatosságra volt szükség a nyújtáshoz. hogy szép fényes legyen. Kevés pihentetés után nyújtófával elnyújtották. Töltelékként használhattak főtt köles-. nálunk is széltében elterjedt sütemény' több variációban készült. hogy a megzsírozott vékony tésztalapot kis pogá­ csákká összenyomkodták. s egy tojással. zsírral lekent rétes tésztát töltelék nélkül hurkává összesodor­ ták. Mint a rendes rétest. Csak a legki­ válóbb. hogy a töltelék két-három réteg közé kerüljön. rizskását. Egyik régies elkészítésmódja. azután kisütötték (Derecske).

egyúttal egyen­ letesen elkenték. Ezután 1/2 kg lisztet 3 tojás sárgájával. majd a nyújtást. A töltelék és az összehajtás módja szerint ismerték a következő variációkat: Rétesbéles A zsírral. tojással. Tojásos rétes Hajdúnánáson. (így a tészta valójában már hártyaszerű rétegeket képezett. nagyon kevés cukorral tál­ ban. ezt vékonyra elnyújtották. valamivel kevesebb zsírt használnak. kockákra vágva töltötték dióval. cukorral együtt 4 dkg élesztőt futtattak. négy sarkát összefogva tepsiben sütötték (Püspökladány. só. majd ujjnyi vastagra elnyújtották. mint a száraz rétest (Balmazújvá­ ros. utóbbi hájas tészta).) Ezután ismét elnyújtot­ ták. hájzsír. Ezután több rétegben összehajtogatták. majd fagyos zsírral vagy hájjal lekenték (előbbi: kenett béles. káposztával. 10 perc pihen­ tetés után még kétszer nyújtották. amit az elnyújtott tésztára rákentek. túróval. században liszt. tejfellel gazdagított tésztát kétszer hajtogatták. s mindkét oldalát ráhajtották. A X X . almá­ val. RÉTESBÉLESEK Rendszerint zsírral gazdagított rétestésztát gyúrtak. Hajdúböszörményben tojást is ütöttek a tésztába. majd a tésztalapot könyv formára összehajtogatták. összehajtogatást még kétszer megismételték. Ezután a kockákat különböző módon összehajtották. majd deszkán összedolgoztak. régebben köleskásával.Ostorrétes 3 dl tejben kevés sóval. pici sóval. Zsírozóval gazdagított rétes Almosdon. A tésztára tettek 15 dkg lisztet és ugyanannyi zsírt. Ezután tölteléket helyeztek rá. kicsit pihentették. Balmazúj­ város). Kelt rétes A rétestésztát néhány helyen tejben futtatott élesztővel nyújtás előtt 1-2 órával kelesztették. kevés sóval. a megkelt élesztővel langyos vízzel összegyúr­ ták. sós vízben főtt köles­ kásával töltötték. századi változat: 1/2 kg lisztet 2-3 dl tejföllel. de helyette tejfölt is tesznek a tésztába. Komádiban a rétestésztába néhány tojást is beleütöttek. s forró sütőben kisütötték (Derecske). Debreceni béles Alkatrészei a X I X . víz. Olvasztott vajjal meglocsolták. Nagykerekiben a rétestésztába diónyi nagyságú fagyos zsírt is bele­ dolgoztak azon kívül. tojás sárgája. lekvárral. azután a tésztát elnyújtották. pihentették. A legismertebb X X . ezeket a tésztán keverték össze. Máskülönben ugyanúgy dolgozták fel. s kisütötték. Derecske). Tetejét tojással megkenték. kevés porcukor. hajtogatták. késsel sűrűn megvagdalták. zsírral vagy hájjal kenést. századi receptek nem veszik külön a tojás sárgáját. és háromszor hajtogatták. majd negyedszeri . s egy ideig hűvös helyen állni hagyták.

). Tetejét porcukorral szórták. Zsáka). . Késsel vékonyan hájat kentek rá. 2. Az egyes darabokból kis lángosokat formáltak. túróval és tengeri kásával is (Zsáka). sós vízben főtt kölessel megtöltötték. de lehetett dió. Tölthették meggyel. lekvárral vagy dióval töltötték. pl. Utána cipókba szakítva elnyújtották. hogy hólyagos legyen. a négy sarkát összehajtották. Kismarja. majd pirosra sütötték. rudakba hajtogatták és tepsi­ ben megsütötték. Gáborján. Ezután a kis kerek lapokat kézfejen kezdve tovább nyújtották. (A sütő alját olajozták. A jól sikerült h á ­ jastészta szépen. Ezt háromszor ismételték. Hajdúböször­ mény. asztallapon elnyújtották. majd kinyújtották jó vékonyra. vagy kása is (Püspök­ ladány. 326 Rongyos lángos Zsírral. dióval. s ezt sós vízzel puhára gyúrták. mint a könyv lapjai (Sáránd. Ezután feltekerték rudakba. majd elnyújtották. Gyúráskor a tésztát mindig a tál fenekétől felfelé húzgálták. Melegen ették. Ezt 3 tojással és fehér borral összegyúrták. vagy dióval töltötték és kemencében kisütötték. Konyár stb.) Harmadik hajtogatás után hideg he­ lyen hosszabb ideig. annyi marék lisztet kimértek. 60 dkg lisztben egy tojás nagyságú zsírt elmorzsoltak. zsírozták. megsodorintották. ke­ vés zsíron megsütötték. HÁJASTÉSZTÁK 1. ha tüzes késsel darabolták fel az elnyújtott lapot (Álmosd. Fél órát pihenni hagyták.) (Fülöp) Rongyos béles Maréknyi lisztből sós vízzel rétesszerű tésztát gyúrtak.nyújtás után féltenyérnyi kockákra vágták. Sokak szerint akkor nyílt fel szépen. kockákra vágták. belé helyezték a tölteléket. (Püspökladány) Béles Ahány levél bélest akartak sütni. Kicsit szikkadni hagyták. Olajjal meglocsolták. A két tésztát együtt háromszor nyújtották. A töltelék legtöbbször mazsolás túró. rétegenként szétnyílt. Negyedszeri nyújtás után kockákra vágták. Ezután karvastagságú rudat sodortak belőle. megolajozták. zsírral meglocsolták. majd ezt kb. Ekkor elnyújtották. estétől reggelig pihentették. majd összegyúrták. vízzel gyenge tésztát gyúrtak. s ezeket palacsintasütőben kisütötték. Tetszés szerint kimért lisztet két részre osztották. Kismarja. Másik felében kb. (Zsír helyett ter­ mészetesen itt liszttel kevert hájat alkalmaztak. s 15-20 percig pihenni hagy­ ták. 5 cmes darabokra feldarabolták. Derecske. ugyanannyi oldott hájat kevés ecettel jól eldolgoztak. hajtogatták. mint a rétest. s 10-15 cm-es darabokra vágva lábasban. tetejét is dióval szór­ ták és öszehajtották. Sütés előtt még a tetejét olvasztott zsírral megkenték. Feléből sós vízzel rétestész­ tát gyúrtak. majd hajtogatták. lekvárral. pergelt káposztával megtöltötték. Debrecen).

A sárréti falvakban régen dercéből is sütötték. majd tepsiben kemencé­ ben kisütötték. vagy kolompíros lángos A főtt krumplit liszttel fánk sűrűségűre gyúrták. a darabokat elnyújtották. Neve ekkor: pezsgős pogácsa (Fülöp). minden darabot porcukorba forgattak (Álmosd. így finomabb lett. ezért inkább ünnepélyesebb lakomák alkalmával sü­ tötték. majd tekercsbe sodorták. elnyújtották. Pogácsák A parasztember leggyakrabban fogyasztott süteményei a különböző zsíros pogá­ csák voltak. vízzel összedolgozták. tejfelt is kevert a tésztába. liszttel megszórták és rúdba felsodorták. Kismarja). szódabikarbónával is. Álmosd. s ezeket kemencében. Balmazújvároson restpogácsa a neve. így hétköz­ napokon is fogyasztották. Sokan a tészta tetejét tojással kenték. 1/2 kg lisztet 30 dkg hájjal. vagy a tűzhely lapján megsütötték.Hájas kifli Kb. 3 2 7 . Ezután a rúdból kisebb darabokat vágtak. s vitték magukkal az utazók is. Alig múlt el hét. Ha kisült. s ekkor zsír he­ lyett liszttel megszórták. te­ tejét késsel megvagdalták. hogy „könnyebb" legyen (Nagykereki. Pihentetés után 5 cm-es darabok­ ra vágták. s ilyenkor kevés aludttejet is adtak hozzá. Vajas pogácsa Ebben az esetben zsír helyett vajjal gyúrták a tésztát. 2 tojással. tojással is gazdagították. ezeket külön-külön elnyújtot­ ták. pogácsaszaggatóval kiszaggatták. és kiflibe formálva kisütötték. Hajdúnánás). szilvalekvárral megtöltötték. Derecske. Mindenütt ismerték. Neve ekkor dercepogácsa. Az élesztőt néhol szódabikarbóna helyettesítette. hogy meg ne sütötték volna. majd vékonyra elnyújtották és olvasztott zsírral megkenték. A Hajdúságban né­ hol tejfellel. Mint a kenyérlángost. Cipó formában 4 órát pihenni hagyták. 1/2 dl ecettel. mint a zsíros pogácsát. zsírral kenve ették (Tiszacsege. Pogácsa A lisztet sóval. Hajdúhadház). A k i tehette. 2 dl tejfellel jól összegyúrtak. Több helyen tejben futtatott élesztőt is adtak a tésztához. A pogácsa szó elsősorban a tészta formájára utal. Krumplirétes szegényesen. Püspök­ ladány. Legtipikusabbak azonban a keltetés nélkül készült pogácsák. így készülhettek po­ gácsák kelt tésztából. zsírral. Neve: tejfeles pogácsa (Hajdúböszörmény. tejben futtatott élesztővel. Hajdú­ böszörmény). Ezt „előkelőbbnek" tar­ tották. s pihentették egy keveset. Disznótor hajnalán a fris­ sen sült pogácsa elmaradhatatlan. 1-2 cm vastagra elnyújtották.

törött köménymagot. sóval összegyúrták és kisütötték.Tepertős pogácsa Főként disznótor után a zsír olvasztáskor az üst alján összegyűlt tepertős zsírral sütötték. Itt három rész rozsliszthez egy rész sulyomlisztet kevertek. és kellőképpen kigyúrt hájat tettek a tésztába. Itt újabban előfordul. de megyénk minden részén felbukkan. egy-egy darab sült bécsitököt is gyúrtak a pogácsába. sóval együt összegyúrták. 7-8 darab nagyobb krumplit megfőztek. s az íze is megváltozott. Egyik esetben egyszerűen a zsír helyett darált. és késsel megszúrkálták. törött borsot. hanem forró zsírban sütik k i . s ha volt tejfellel. Krumplis pogácsa A pogácsa tésztába főtt krumplit gyúrtak. A krumplit bár­ melyik korábban ismertetett pogácsafajtához a l k a l m a z h a t t á k . Zsírban sült tészták Krumplilángos Tejben élesztőt futtattak. Sufyomtísztának is mondják. 2 tojást. és a tök szaporította a lisztet. Pihentetés után tenyérnyi nagyságú lapokra nyújtva ismét pihentették. zsírral. így a pogácsa is réte­ gekből állt. főleg a bihari részeken. hogy nem tepsiben. Hájas pogácsa Kétféle módon készülhetett. amikor a tök megérett. amelybe piros paprikát is tettek. mintha tojást ütöttek volna bele. . Álmosdon 1/2 kg liszthez 25 dkg túrót. sót. Biharnagybajomban. Nem túlságosan gyakran sütötték. meghámozva megtörték. Túrós pogácsa A pogácsa tésztába tehén-. Másik módszer szerint a hájat a koráb­ ban ismertetett módon. A krumpli nemcsak szaporította a lisztet. Ettől szép sárga lett a tészta. s tejben fut­ tatott élesztőt gyúrtak össze. majd kb. Sütötték olajjal. ezu '\n zsírral. ugyanennyi liszttel. Máskor a tepertőt összevágták s a rendes zsír közé keverték. Minden hely­ ségben ismerték. tartósabb lett. A balmazújvárosi németek mint tipikus német ételt tartják számon. Tökös pogácsa Fülöpön késő ősztől. mint a fánkot. Püspökladányban juhtú­ róval is sütötték. tejfelt. A kiszaggatott pogácsák tetejét olyan tojással kenték meg. de a pogácsa puhább. vagy juhtúrót is gyúrtak. tehát rétegenként adták a tésztához. 328 3 Sulyompogácsa Egyelőre csak Tiszacsegéről ismerjük. pezsgővel.

Püspökladányban. Az egészet tálban meglehetősen lágyan. Kézzel kissé ellapogatták. s vizes pohárral kiszaggatták. Rongyos. l . Nagykereki. Konyár. Püspökladány. Újszentmargitán néha fokhagymával ették. kis cipót formáltak belőle. Hajdúhadház). Esetleg még sülés után is átkenték zsírral (Ál­ mosd). Újtikoson lek­ várral kenték. Biharnagybajom. Rövid pihentetés után bőséges forró zsírben kisütötték. Újszentmargitán pampucka. s palacsintasütőben zsíron kisütötték (Kismarja. 3-4 tojással. Ezután 5 cm-es darabkákra vágták. Krumplilángos kelesztés nélkül A főtt krumplit liszttel. Rá kb. Fülöpön fala­ tonként olajba mártották. Lisztezett táblán elnyújtották s fa­ gyos zsírral lekenték. tojás nagyságú darabokra vágták. kevés sóval összegyúrtak. de jól munkáihatóvá kikavarták. vagy cukrozott hordós ká­ posztát helyeztek. 3 dkg élesztővel futtatott tejet. felsodorták. majd ezt kb. Káposztás lángos A tejben futtatott élesztővel kelesztett tésztát olvasztott zsírral megkenték.l 1/2 óráig kelni hagyták. el­ nyújtották és zsírban. palacsintasütőben forró zsírban mindkét oldalát pirosra sütötték (Álmosd. Ezután darabokra vágták. vagy kolompíros palacsinta Sós vízzel jól munkálható tésztát gyúrtak. a balmazújvárosi németeknél kihiltyi né­ ven ismerik. Kb. a korongokat palacsintaszerű­ en elnyújtották. elnyújtva zsírban sütötték. Álmosdon finomfánk. . Almosdon. FÁNKOK Kerekfánk Kb. majd a tésztát rúdba felsodorták. Gábor­ ján. Kar vastagságú rudat formáltak belőle. s az egyes kis darabokat palacsintaszerűen elnyújtva lábasban vagy tepsiben forró zsírban kisütötték. Biharnagybajom). elnevezése azonban változó. Hajdúhadházon siska. vagy olajban kisütötték. Ha megkelt. Biharnagybajomban a krumplit a tésztával nyúj­ tás előtt összedolgozták. Maga az alaptészta mindenütt ismert. sós vízzel összegyúrták. Hajdúhadház. 1 kg lisztet langyos tejjel. Néha lekvárral kenve fogyasz­ tották. Szé­ lére csíkban sóval. A fánk nevet mindenütt ismerik. A szegényebbek zsír nélkül a tűzhely plattján pirították meg. pampuszka a neve. majd lisztezett táblára k i ­ borították.mint a kenyérlángost. Hozzáad­ tak kb. Tiszacsegén. s hasonló módon darabokra vágtva. s utólag kenték meg kevés zsírral vagy olajjal. ugyanennyi tört főtt krumplit helyeztek. Az elnyújtott tésztát zsírral kenték. A tésztát a káposztára ráhajtva felsodorták hurkába. borssal ízesített párolt édes káposztát.

Debrecenben a fonatos sütők valaha társaságot alkottak. Kaba. Forró zsírban kisütötték (Püspökladány. hogy az ilyen tészta jól kelt. és így sütötték k i . ide lekvárt tettek (Álmosd. Sokan sütés előtt kissé megnyújtot­ ták. Túrós fánk Egyelőre csak Kismarjából ismerjük azt a változatot. Kö­ zepét átszúrták. arasznyi hurkává sodorták. Balmazújvároson a jobb gazdák csak a tojás sárgáját tették bele. ettől szép sárga és rugalmas lett a tésztája. hanem kb. Almos­ don. Eb- . néhány kanál tejfelt és fehér bort is adtak a tésztához. Újszentmargitán. Rózsafánk. Kismarjában. amelyiknek az ol­ dalán körbe fehér „pántlika" maradt. hogy sok helyen az el­ nyújtott tésztát nem fonták össze. hogy a kiszaggatott. Legegyszerűbb változata szerint 1 kg lisztet 5 tojással. Biharnagybajom. 335 Padrakukó Balmazújvároson a kelt fánk tésztát zsíros kanállal kiszaggatták s tepsiben ke­ mencében m e g s ü t ö t t é k . így a zsírból úgy kiemelkedik. Biharnagy­ bajom). A karingó. s belsejét cukrozott túróval töltötték. Almosdon vajat. s ha megsült. borjúkötélnek is. A Sárréten nevezték juhbél. csak a tésztát nem kerekre szaggatták. Nagykereki. visszaragasz­ tották. Konyár.nek. majd ezt két ágba összefonták. Debrecenben. meg­ kelt kerek fánk oldalát felvágták. 336 CSŐRÖGE Megyénk egész területén csőröge. csörge néven ismerik. Zsáka). Újszentmarjcitán. Hajdúnánás. Komádiban és Debrecenben a fenti anyagokon kívül kevés sót. mint a kerek fánk. Sáránd. könnyű. s 332 * róluk utcát is neveztek el (Fonatos utca). s ta­ lán a többi „palócos" Tisza-melléki faluban felbukkan a herőke név is. cukrot. bort. írót. Elkészítésmódjában azonban több variáció is található. Azt a fánkot tartották szépnek.). ahol az összekunkorodott (Sáránd. s ezen a lyukon egyik végét átfordították. rózsatészta A kiszaggatott kerek fánk tetejére egy kis tésztából formált virágocskát ragasz­ tottak. vajat. Konyár). Kismarja. hanem egyszerűen beleengedték a forró zsírba. Minden faluban ismerik. A vásárokon sátraik egész sort alkottak. vízzel összegyúrtak. közepére ujjukkal lyukat nyomtak. s a zsírban így sütötték m e g . úgy sütötték ki (Debrecen. Vékonyra nyújtották s csőrögemetszővel téglalap alakú négyszögekre metélték. 1 Fonatos vagy karingó Úgy készült.) Lekvár helyett legtöbb helyen csupán porcukorral hintették meg a tetejét. Komádiban tesznek í 330 a tésztába tejfölt. 1. (Ennek oka.A nyíri katolikusok és a bihari románok olajban is sütötték. kacskaringó elnevezés onnan származik. Újszentmargita stb. hogy oldalán egy csík a megfordítás után se ér bele a forró zsírba.

s zsírban kisütötték (Püspökladány. 3-4 tojásból. Álmosdon. melyeknek a négy sarkát kissé megnyúj­ tották és vízszintes irányban bevágták. Hajdúböszörményben ugyanebből a tésztából perec formákat is sütöttek. csipetnyi sót. Püspökladány). sulyomtészta A csőrögetésztát kissé keményebbre gyúrták. hogy összeragadjon. Itt olajban sütötték ki. hanem rombusz alakúra metszették a tésztát. Közben cukorral kevert to­ jással gazdagították. Hajdúhadház). o. Deb­ recenben és Kismarjában lekváros derelye néven i s m e r i k . Biharnagybajom.ben az esetben 1 ^kg liszthez csupán 2 tojás sárgáját használták. 3 evőkanál cukrot. Kb. Tetejére a kis lyukba lekvárt tettek (Álmosd. egy evőka­ nál rumot vagy pálinkát. kissé megnyomkodták. de itt valamivel több cukrot tettek bele. Kismarjában. 168. és ennek egyik sarkát fordították át a közepére szúrt lyukon. variáció (1. Kevés sót is kevertek bele. lekváros csőröge A téglalap alakúra metélt lapocskák egyik felére cukrozott túró. s ahogy jött k i a „duduján". vagy lekvár csomócskát tettek. A tészta másik végét ráhajtották. míg „öreg" nem lett. Tiszacsegén az 1 kg lisztből. Hajdúszovát. Nagykerekiben 30 dkg liszthez adtak 3 tojást. így a forró zsírban a sarkai szétnyíltak. s a víz helyett íróval állították össze. Hajdúnánáson egy összemarík liszthez 4-5 tojás sárgáját. majd hűlni hagyták. 2-3 evőkanál porcukrot és késhegynyi szódabikarbónát gyúrtak. Tolófánk 1/2 liter tejet feltettek főni. Régebben hurkatöltővel nyomták k i . 5x5 cm-es kockákra vágták. Haj­ dúnánás. Fövés közben annyi lisztet szórtak bele. majd zsírban kisütötték. Hajdúhadház. Kismarja. pici sót. egy-két cm-enként beleszag- . és vastagabbra nyújtották. tejjel. Hasonló Újszentmargitán. kevés szódabikarbónát („pezsgőt") cukrot és olajat. mint a súlyomnak (Debrecen. 3 4 0 Rózsafánk 2. s szódabikarbóna helyett legtöbbször kb. tejfellel gyúrt tésztát ugyancsak olajban sütötték ki. Túrós. ugyanennyi tejfölt. Berettyóújfalu. mint a csőrögét. s csücskei hegyesen álltak szét. Szé­ lét körben éles késsel bevagdalták. de a közepén átlyukasztott perecet ragasztottak. Itt mindig zsírban sütötték. erre egy ugyanilyen nagyságú. 339 Tésztasulyom. s i t t ezt nevezték karingónak. Hajdúböszörmény. Nagykereki). A vastag pépet kanállal a forró zsírba beleszaggatták. 3 dkg élesztőt. Itt nem téglalap. borral.) Az elnyújtott csőrögetésztából kerek formákat szaggattak. Fülöpön 3 kg búza liszthez adtak 1-2 tojást.

Püspökladány. sóval kavart tésztához tejben oldott élesztőt is adtak. dióval. liszt keverék. ahol erősen megduzzadva pirosra sült. hogy a fenekét éppen ellepje. . s így a tészták kis gömb alakot vettek fel (Hajdúszovát. hogy közéjük valamilyen krémet kentek. míg a közepe sülés közben felhólyagosodott. túróval. újabban vaníliás cukorral ízesítették. de rendszerint töltötték porcukorral. vagy egészen kisméretű fánkszagga­ tóval apró korongokra szurkálták és széket zsírban kisütötték. vagy titakniknep nevű tésztaféléje. Minden helységben ismerték. melyet öntöttvas lábasban. A jobbmódúak több tojással. csak sűrűbbre kavarták. megfordították. Zsír­ ban sütötték. majd merőkanállal forró. melyet sűrűre főztek. Ilyen lehetett cukor. Nagykereki. Fülöp. 2 dl vízzel hígra kavartak. Szaggatott változatának a neve a Sárréten egértíszta . Biharnagybajom). 342 Kőtt palacsinta A 2 tojással. mint a habart palacsintát (Újszentmargita. gyűszűtészta Egy marék lisztből egy tojással. zsírozott palacsintasütőbe annyi tésztát löttyentettek. Vékonyra kinyújtották és egymásra hajtották. ugyanennyi cukorral 3 dl tejjel. Apró palacsinta Ugyanúgy készült. lekvárral. Gyűszűvel. A szúrkálástól a lapok széle összeragadt. tej. 341 Gyüszüfánk. s ugyanúgy töltötték. mézzel. Régebben sóz­ ták. így fogyasztot­ ták (Újszentmargita).) 3 4 3 Rakott palacsinta A kisült palacsintákat egymásra rakták úgy. fehér liszttel. Az utolsó lap tetejére cukrozott diót szórtak (Tiszacsege. lehették „pucéron is".gatták a forró zsírba. zsírosabban sütötték. PALACSINTA Habart palacsinta 20-30 dkg lisztet 2 tojással. Ilyenkor sütés előtt pihenni hagyták. mint a kőtt palacsinta. cukorral. Keveset pihentették. Konyár. Bojt). csipetnyi sóval. Ha semmi töltelék nem volt. hogy a tészta megkeljen. Hasonló módon készülhetett a balmazújvárosi németek sterc. forró zsírban sütöttek. majd bő zsír­ ban vagy olajban felpirították. Ha az egyik oldala megsült. (Köménymagos. Igen eltgerjedt t é s z t a . Katoli­ kusok néha olajjal kikent sütőben sütötték. kb. vízzel vagy savóval tésztát gyúrtak. vagy hagyma levessel et­ ték. fahéjjal. így a tészta apró darabokra széthullt. tejjel. tojás. Biharnagybajom).

1945 után itt is a lepcsánka elnevezés terjedt el. de nem nagyon híg tésztát kavartak. bevagdosták és zsírban kisütötték. Miután mindkét oldalát megsü­ tötték koszorú tésztának nevezték. „Szépen kinyílt. kevés sóval. fél kg lisztből 2 tojással. vagy tepertőt. só. élesztő hozzá­ adásával fánkszerű sűrű tésztát kavartak. tepertőtíszta. zaftos z s í r b a . azután feldara­ bolták. amikor reszelt krumplit kevés liszttel.Tarkedli Kb. ugyanennyi vízzel kiegészítették. ahol egy-két tojást. Néhol a tetejére is locsoltak zsírt (Álmosd. 345 Lepcsánk. Ezt tepsibe. Ezeket aztán forró zsírban kisütötték. vagy más súlyos tárggyal le is nyomtatták. gőztíszta. Ezt Kismarjában az 1940-es években ismerték meg. Sok helyen tojással. borsot is kevertek a tésztához (Álmosd). lepcsánka. petrezselyemlevéllel gazdagítják a palacsintaszerű masszát. végül vaníliás cukorral. Addig főzték. Debrecen. míg a víz teljesen el nem főtt. Püspökla­ dány). tejjel csurgatha­ tó. majd bőségesen megzsírozott vagy megolajozott tepsibe öntötték. palacsintasütőben sütötték k i . Tiszacsege. mint a rózsa". koszorú alakban. Lehetőleg még melegen ették (Álmosd. Ha egyik oldala megsült. Konyár). Püspökladányban a híg tésztát lábasban izzított zsírba csorgatták. Néhol két tarkedlit lekvárral összeragasztottak (Nagykereki. Konyár. majd kelesztés után tenyérnyi cipókra szaggatták. Fedővel lefedték. mint a sütésre előkészített szalon­ nát. hogy alulról a gőz melegítse. Tetejét fahéjas cukorral hintették. belerakták a tésztacipókat. szalonnatíszta 1/2 kg lisztből 6 tojással kevés cukorral és sóval kb. Biharnagybajom. s a tésztával töltött edényt fölé helyezték. s tenyérnyi lapos darabokra nyújtva zsírban. Kismarja. Hajdúnánás. belemártogatták a még forró. lapos. Hajdúhadház. mackó Legegyszerűbb formája az. vagy lapos lábasba öntötték. s ennek egyik oldalát úgy darabolták be. Van. megfordították. 4 evőkanál cukorral. Egy lábasban elég sok zsírt olvasztottak. Zsáka. Egy hasonló nagy­ ságú edényben vizet forraltak. Amikor a tészta megkeményedett. Bárándon a nyers tésztát előbb tepsiben kemencében átsütötték. melyet tejben oldott kb. . s még rézmozsárral. s itt ekkor hadipecsenye-nek ne­ vezték. sóval összeke­ vertek. 1/2 liter tejjel palacsinta­ szerű tésztát kavartak. cukor. Mikor a víz főni kezdett. fa­ héjas cukorral hintették. fokhagymát. téglalap alakú darabokra vágták. 3 dkg élesztővel ke­ lesztettek. Gőzönkelt. majd ezt kb. Biharnagybajom. hogy a gőznek némi nyomása legyen. 4 4 Gőzgaluska A balmazújvárosi németek lisztből tojás sárgája. Ha megkelt tarkedli sütőben bő zsíron kisütötték. Püspökladány. Kismarja. Sülés után a tetejét porcukorral hintették. n é ­ hány kanálnyi tejfelt (Újszentmargita). Újszentmargita). Ezután falatokra tördelték. s azután az edény al­ ján maradó zsírban a tésztát pirosra sütötték. Püspökladány). Újszentmargitán lábatlan tyúk-nak nevezték. és kemen­ cében kisütötték (Újtikos. A tésztát merőkanállal csorgatták a sütőbe. tej.

Balmazújvároson is ismerték. szeletekre szétvágták s a szele­ teket egyenként kirántották. Daragaluska Tejbegrízt főztek. A kifőtt derelyéket aztán forró zsírban kisütötték. Köles lepénykék Kb. de itt a lepénysütéskor kimaradt tojásos. túrófánk Kevés lisztet kb. Zsírbansült kenyér A többnapos. hanem olajon sütötték k i . Az „olajos" falukban nem zsíron. jó sűrűre. melyeket előbb felvert tojásba. tojás nagyságú galuskákat szaggattak belőle. azután mártották a tojásba. Ezt nevezték túrófánknak. lábasra rakták. s szabályosan berántották. már erősen szikkadt kenyeret felszelték. egy cm vastagon. és kis galuskákat szag­ gattak belőle. Ezután kb. 3 tojást. Amikor megmerevedett. Fövés után táblán szétterí­ tették kb. Gyúrótáblán kb. kevés sóval grízt főztek. Biharnagybajom). . Tetejét cukorral hintették (Kismar­ ja. ugyanennyi túróval összekevertek. T i ­ szacsege). cukrozott túrókeveréket kevés liszttel sűrítve hasonló módon gombócokká formálva zsírban kisütötték. Konyár). vagy ovális lapocskákat formáltak belőle. Ezeket sós vajba forgatták. Csinálhatták kimaradt tejbegrízből is (Álmosd. míg teteje megpirult (Álmosd). ütöttek hozzá néhány tojást. Ha kihűlt. Újszentmargitán vakhal néven ismerik. vagy baracklekvárral kenték.Krumpli rántva 10 db krumplit megfőztek. vagy olajban kisütötték (Álmosd). Bundás kenyér A szikkadt kenyeret felszeletelték. vágott petrezselyemlevelet. Sült túrós derelye. Rántott gríz Tejben cukorral. Jól kikavarták. majd kis szög­ letes. tetejére tejfelt öntöttek és forró sütőben jól átsütötték. s ezt sós vízben kifőzték. cukorral. Megtisztították. sót. sózták. majd prézlibe mártottak és zsírban. Tetejét fahéjas cukorral hintették. sóval ízesítették és jól elkavarták. fél kg köleskását 1 liter tejben megfőztek. Kismarja. közé sajtszeleteket helyez­ tek. Vízzel vagy tejjel megfelelően hígították. és forró zsírban kisütöt­ ték (Debrecen. összetörték. hozzákevertek egy evő­ kanál vajat. Porcukorral hintve melegen tálalták (Álmosd). benne két tojást elkevertek. 12 egyforma lepényt formáltak belőle. Hajdúszovát. Álmosdon a ke­ nyeret előbb tejjel meglocsolták. s ezeket forró vaj­ ban mindkét oldalukon kisütötték. citrom reszelt héjával íze­ sítették.

Álmosdon 5 dkg vajat is tettek a tésztába. akkor cukrozott diót. diót tettek. cukorral hintették. akkor feljött a tetejére és megfordult. s kemencében kisütötték (Kaba. de itt is kisebb nagyobb eltérésekkel csi­ nálják. Amikor egy sor betelt. Szerepen tojásos kelt palacsintatésztát készítettek. benne oldott élesztővel. Biharnagybajom. akkor megfordult. 4 darab kockacukorral. Püspökladány.Vízenkelt tészták Vízen kullogó Csak megyénk nyugati felében ismerik. amennyit felvesz. 2. így a lá­ bas tele lett. kristálycukorba forgatták és nem tepsiben. de vajjal. darált dióval. jól elkavarták. Tettek hozzá tejfölt. hogy a tész­ ta szép sárga legyen. Ezután olyan desz­ kára tették. . Ha megkelt a tészta. habbá felver­ ték. szétdarabolták. míg a lábas jó félig lett. de egy madzaggal az edény füléhez kötötték. 3 4 6 Rakott tészták Aranygaluska A fánkhoz hasonló tésztát 1/2 kg lisztből. a görcs felülre került. melyeket patkó alakúra formálva zsírozott tepsibe raktak. Hajdúszovát. mákkal töltötték. 5. melyet tejben futtattak. Nagykereki. Ezután 2 ujjnyi szélességű rudacskákat nyújtottak belőle. Itt elnyújtották. és úgy kavarták a tésztához. 1. mazsolát szórtak rá. zsírt és 6 dkg élesztőt. úgy. tojással kavart tésztát a kútban levő veder­ ben kelesztették. 4. hozzákeverték a sárgájához. s ezt vízen pihentették. tojásnak a sárgájával és jó sok élesztővel ké­ szítették a tésztát. 1-5 dkg élesztővel. kristálycukorba forgatták. Kismarja. Vászonruhába kötve helyezték a veder vízbe. Újszentmargitán a tésztába szánt 5 tojás fehérjét külön vették. melyeket sütés előtt még kristálycukorba forgattak. dióval. s még egy ideig kelni hagyták. 1-3 tojásból készítették. s rakták a következő sort. majd zsírozott. zsírozott tepsiben sütötték k i . s a fenekéről kezdve bontották meg (Álmosd. csi­ pet sóval. Ezeket egyenként zsírba mártották. Amikor a tészta megkelt. Báránd. Ezután egy veder hideg víz­ be tették. Újtikoson cukor nélkül. hogy teljesen el ne sülyedjen. Püspökladány. hogy a görcs alul le­ gyen. Balmazújvároson a sok élesztővel. és sorban egy kizsírozott lábas aljára rakták. Nyújtás után az el­ vágott darabkákba lekvárt. egy tálra kiborítot­ ták. 3. hanem forró zsír­ ban sütötték k i . úgy hajtogatták kifli formára. A jól kikavart tésztát kelni hagyták. Konyár. amelyik kristálycukorral volt meghintve. annyi liszttel. Hajdúnánás. Ezután kemencében kisütötték. két evőkanál cukorral. pici sóval. 1/2 liter tejjel. Tetejét tojással lekenték. Ha megkelt. Biharnagyba­ jom). Mikor pirosra sült. s itt a tojásnak csak a sárgáját használták. Azután ruhába kötve tették a vízre. Hajdúhadház). azután rakták a tepsibe. vagy vajba martot evőkanállal kis golyócskákba szaggatták. 6 tojással. hosszúkás da­ rabokra elvagdalták.

mondták: „Málé. Balmazújvároson. tejfölt öntöttek a tetejére és pirosra sütötték (Álmosd. ahol estétől reggelig a cukor kivált belőle. . hogy erre csak az „ásott kút vize" az úgynevezett „po­ kolvíz" jó. A korongocskákat végeikkel felfele lazán egymás mellé tepsibe rakták. olyan legy!" Apróbb változtatásokkal egész megyénkben ismerték. A Hajdúságban kevés borsot. Némelyek a tetejét zsírral leöntötték. Ha kisült. Álmosdon. Kismarja. majd a kemencében kisütötték. Ezután felgöngyölítették tekercsbe. Derecs­ ke környékén úgy tartották. Hajdúszovát). olyan lígy" Debrecenben „új párok szerelmére öntötték". Ha kb. ídesmálé. Kis­ marjában tejet főztek bele. ha ennél vastagabb. tepsimálé. víkonymálé Nagy vászonfazékban a málélisztet leforrázták. Tejben futtatott 2 dkg élesztővel kelesztették. Szép vőlegény közeledjék!" Esztárban: „Edesmálé édes légy. Derecske. majd sütőbe tették. hogy könnyebb legyen a tészta. fél óráig keltették. Mint a csókom. Fülöpön. Derecskén búza-. Ekkor lett jó édes. Álmosdon szódabikar­ bónával fújatták fel. Konyár. s kavarás közben ezt mondták: „Málé. hogy édesebb legyen. akkor vastagmáié. Álmosdon fahéjjal ízesítették. 1 cmnél vékonyabb volt a réteg. hogy sűrű péppé váljon. Fél süléskor cukrozott tejet. majd 5 cm-es korongocskákra szétdarabolták. Kismarjában kevés sóval tartották jónak. Hasonló okból Fülöpön.Darázsfészek 35 dkg lisztből 3 tojás sárgájával gyenge tésztát gyúrtak. vagy öntött málé a neve (Báránd. Derecskén a tej mellé kevés élesztőt is oldottak. málé ídes lígy. öntött málé. Berettyóújfa­ luban. ahol még egy darabig lefedve állni hagyták. 348 Hencidán azt Mint a pinám. Kukoricából sült tésztafélék Málé. Hajdúszováton. (Hajdúböszörményben ilyenkor kérdezték: „kinek a csókjára főzted"? Földesen fövés közben kevés búzalisztet is hintettek a vízbe. málé édesedjék. kockákra vágták s tálba rakták. Újtikoson. a málé „kicsipásodott". akkor víkonymálé. Kb. s 15 dkg vaníliás. Ezután az ágyba a dunna közé tették. Fülöpön ola­ jat tettek bele. Püspökladány. Biharban kevés cukrot. vagy rozslisztet adtak hozzá. Nagykerekiben kevés zsírt. Biharnagybajom. majd kisujjnyi vékonyan elnyújtották. cuk­ rozott vajjal lekenték. mert ezalatt „az édesség kijött rajta". Hajdúhadház). „megédesedett". Reggel aztán a pépet zsírozott tepsibe öntötték.

langyos tejben felfuttatott élesztővel kelesztették. ritkán vajat vagy olajat adtak. Málésütemény A málélisztet leforrázták. Tepsiben csendes tűznél kisütötték (Álmosd. Püspökla­ dány). késsel a tetejét meg­ ütögették. vízzel jól elkevert masszából tepsiben pogácsákat sütöttek (Földes. 3 dkg élesztőt és kb. majd tetejét zsírral lekenték és tepsiben kisütötték (Álmosd). Újszentmargitán. Tepertős pogácsa 25 dkg kukoricalisztet 15 dkg tepertővel. hogy a kukoricalisztből sóval. kelni hagyták. . majd tepsibe öntötték. Komádiban cukorral. pogácsának kiszaggatták. és kemencében kisütötték. Ú j ­ szentmargitán. Tepertős málé 1 kg kukoricaliszthez 2 marék búzalisztet. s ezt legtöbbször tejjel. Két réteg málé közé lekvárt tettek. Kerek pogácsákká formálták. ke­ vés cukorral. Almosdon valamilyen élesztőanyaggal is igyekeztek a görhemálét puhábbra formálni. tetejét zsírral meglocsol­ ták. Kukoricalepény 1/2 kg kukoricalisztet 1/2 liter tejjel leforráztak. Almosdon búza vagy rozsliszttel.Görhe. hanem téli es­ téken a társas összejövetelek vendégeit is kínálták vele. 3-4 kanál cukrot és 1 tojásnak a felvert habját. Fülöpön. pár kanál tejfelt. 10 dkg zsírral összemorzsoltak. A pogácsák tetejét tojással kenték s forró sütő­ ben kisütötték (Álmosd). A jól sikerült görhemálé nemcsak a családi étkezéseket szolgálta. mint a piskóta (Balmazújvá­ ros). 1 liter tejet vettek. sóval. vagy pezs­ gővel kelesztették. egy összemarék apró teper­ tőt. (Főleg a bihari részekre és a Tisza-menti falvakra jellemző. Balmazújváros). hogy a pogácsákat zsíros kézzel formálták meg. élesztővel. hogy a liszthez zsírt. kevés sót. Az élesztőtől olyan lett. görhemálé Többféle variációban készült. Hajdúnánáson. Kukoricamálé A kukoricalisztet tejjel. egy tojásnyi fagyos zsírral si­ mára kavarták. Újtikoson. Elég jellemzőnek tekinthető az is. Deb­ recen. borssal. cukorral összekeverték. Pihentetés után elnyújtották. Ekkor tették bele az élesztőt és a tepertőt. 2 tojás sárgáját. Reggelig langyos helyen állni hagyták. adtak hozzá 3 tojás sárgáját. s ezeket együtt jól összedolgozták. A lisztet este a tejjel leforrázták. majd hozzákeverték a búzalisztet. Hozzá­ adtak 2 dkg élesztőt (tejben kelesztve). sőt néha tejfellel is kiegészítették. kevés sót. Újtikoson Almosdon. Hajdúböszörményben megelégedtek annyival. ha már kissé lehűlt. zaharinnal igyekeztek javítani. pici sóval. Közös jellemző. bőven megolajozott tepsiben kisütötték (Újtikos).

Lan­ gyos helyen édesedni hagyják. Finom édesmáié 1/2 kg kukoricalisztet 2 liter tejjel leforráztak és simára kavarták. Ecsedi szerint debreceni erdei szegényemberek gyakran sütik. pici sót. Sülés után lapjá­ ra kettőbe vágták s lekvárral töltötték. Prósza I I A kg búzalisztből 2 dkg élesztővel. Nagy kockákra vágva eszik. 2 dl tejjel kovászt készítettek. Tepsibe öntve kisütötték (Álmosd). vagy hosszúkás szeletekre vágták. 1-2 kanál tejfelt. 10 dkg zsírral vagy vajjal. 10 dkg cukorral. Ezután 3 to­ jást. majd zsírral. Kicsit állni hagyták és kizsírozott tepsiben kisütötték (Álmosd). cukrot. Bár nevét Biharban még sok helyen ismerik. vagy olajjal kent tepsiben kisütik. tojást. ismét elnyújtották. megszitálják s fazékban pépszerűvé kavarják. Sajtos málépogácsa 14 dkg kukoricalisztet 6 dkg vajjal összemorzsoltak. vaníliával. A búzát februárban locsolgatják. Zsírral kikent tepsibe öntötték. po­ gácsának elszaggatták. Zsírozott tepsibe ujjnyi vastagon öntötték és kisütötték (Álmosd). fahéjjal. szegfűszeggel. 5 evőkanál tejfelt. és 8 kanál kukoricalisztet. Ekkor az 5 tojás fehérjét habbá verték és hozzákeverték. míg csí­ rát nem lök. tejjel piskótaszerű tésztát kavartak. egy kevés sóval. 5 dkg reszelt sajtot. hogy fánk keménységű tésztát nyerjenek. majd 15 percig hűvös helyen pihentették. fél liter tejet.Finom málé 15 dkg vajat 3 kanál cukorral habosra kevertek. szódabikarbónát és „szalagárét" kevertek. Dömötör Sándor hivatkozik kabai előfordulására. Csiramáié Dömötör Sándor szerint az Alföldön általában i s m e r t . majd szeletekre vágták. Mégis megyénkből csak Ecsedi István leírásából i s m e r j ü k . 349 350 . Azután megdarálják. ízesítették reszelt citromhéjjal. kevés sót. s tetejére kis csomókban szilvalekvárt raktak és ropogósra kisütötték. s jól összedolgozták. Kukoricatorta 8 tojás sárgáját 8 kanál cukorral kikavartak. egész tojással. Mindezt jól összedolgozták. mint a tortát (Ál­ mosd). készítésmódját már mindenütt elfelejtették (Hajdúhadház). felsodorták. 1 kg kukori­ calisztből. 1 kanál írós vajat vagy zsírt és 3 evőkanál törött cukrot kevertek hozzá. Hozzáadtak 2 dkg tejben futtatott élesztőt. majd hozzáadták a tojások habját. tetejét tojással megkenték. Kerek tortaformában sütötték k i . Azután kockákra vágták s tetejét cukorral meghintet­ ték (Álmosd). kevés szódabikarbónával. majd annyi kukoricalisztet. Kukorica pite Kukoricaliszthez tejet. Ezután vé­ konyra elnyújtották. Ezután hozzákeverték a megkelt kovászt. 1 egész tojást. úgy sütötték ki (Álmosd). Hozzáadtak 5 tojás sárgáját.

szinte végtelennek tűnő variációsorból csak néhány olyan süteményt ismertetünk. úgy a XX. Többfaj­ ta mézestésztát készítettek azonban paraszti háztartásokban is. Az újítások legtöbbször a hiva­ tásos cukrászoktól származnak.Egyéb sütemények A táplálkozás rendjében bekövetkezett újítási törekvések legszembetűnőbben a tésztafélék változatosságában figyelhetők meg. aminek követ­ keztében főleg a reprezentatív vendégváró. Az 1940-es évek elején magam is megfigyelhettem. A mézeskalács sütés egyik központja a X V I I I . vaníliás. tojás és cukor hozzáadásával készült. Mézestészta A mézeskalácsot évszázadok óta zömmel tanult mesterek készítették. hogy a derecskéi cukrászok által népszerűsített vajkrémes torták. század első felében jutottak el a módosabb paraszti rétegekhez. kakaós krémek. Ezeknek azonban alig 4-5%-a ment át a gya­ korlatba. a vajas. 1 tojást. 1 dl vizet. hogy csak a népi emlékezetben rögződött receptek jelesebbjeit gyűjtsük össze. A ro­ pogósra sült lapokat a módosabbak kávéval ették. aki elkészíti a megrendelt süteményeket. 3 csupor lisztet. Az egészet jól 352 . 1 kanál zsírt. majd egymásra rakva. Segítik ezt a folyamatot az ekkor már tömegesen megjelenő népszerű szakácskönyvek. Püspökladány. A mézeskalácsos mester­ séget kitűnően leírta Szabadfalvi József. Debreceni. és vásár­ ban árulták. Amennyiben a XIX. hanem újabb. berettyóújfalui gazdák már a két világháború között is lakodalmak alkalmával cukrászt fogadtak. Ostya A korábban közölt „molnár" ostyától az különbözteti meg. A különböző úri és polgári divatok a XX. Debrecenben cukrászok. A körülöttük szorgoskodó parasztasszonyok aztán ellesik. s egymás között továbbadják a tapasztalt fogásokat. vagy kézzel írt valamilyen receptgyűjtemény. kevés fahéjat. Tájunkon a palócokra jellemző os­ tyahordás nem volt szokásban. század eleje óta Debrecen volt. 1 csupor cukrot. melynek a paraszti közösségek életében számottevőbb szerepe volt. töltelékek alakítják át a tésztafélék korábbi rendjét. („Haladni akar a korral? Süssön Váncza sütőporral!") Az ebben az időben már fellelhető. hogy ez minden eset­ ben tej. vaníliás. Eb­ ben az időben már alig volt olyan gazda háztartás. így az ostyasütés csak kevés helyen fordul elő (Tiszacsege. ahol ne lett volna nyomtatott. derecskéi. elemzésük igen hosszadalmas és kevés sikert ígérő vál­ lalkozás lett volna. A palacsintaszerűen kikevert masszából nem a hagyományos. ezért számbavételük. ezért ezzel itt nem foglalkozunk. ünnepi tésztafélék teljesen átalakulnak. században a cukor elterjedése jelentette a forradalmi válto­ zást. vagy hivatásos os­ tyasütők árusították s a cívisek tőlük vásárolták. században a különböző sütőporok. reklámhir­ detések. Vidékünkön nem nagyon általános. Alapvető szempontunk tehát az volt. Biharnagybajom). Adtak hozzá egy kanál szódabikarbónát. keresztbe bordázott ostyasütővel készítik. ahol összesen közel negyvenféle mézestésztát sütöttek. 3 kanál mézet összekevertek. cso­ koládés krémmel töltve belőle készült az úgynevezett dobos torta. a hozzávaló díszítőeszközökkel együtt hogyan terjedtek el a környéken.

A lágy masszát előre zsírozott tepsibe. Néha két lapot egybe tettek. 2-3 dkg szalakáli. aki egyszerűen szeletekre vágta. vajas krémet kentek. Piskóta Mindenfajta piskóta lényege: 8-10 tojás sárgáját. 1-3 tojás. s közé helyeztek valamilyen ízesítő tölteléket. Ezt már tortának nevezték. amikor a megszokottnál véko­ nyabb. cukor. s vagy pogácsákat szaggattak belőle. majd tekercsbe hengerítették. A la­ pok közét kitöltötték 20 dkg cukor. ugyanannyi kanál cukrot. Az anyagok aránya igen változó. 1/2 1 tej. majd hozzáadtak 45 dkg lisztet. Tetejét vajban oldott kakaó krémmel le­ öntötték. tejföl. vagy rudacskákra vágták. A tésztát ízesíthették reszelt citromhéjjal. esetleg díszítették. SZALAKÁLIS TÉSZTÁK (A népetimológia szálikáli. kevés szalakáli. egy kávéskanál szódabikarbónát. szalagória néven ismeri. de a XX. Némelyek rumot. Mézes grízes Egy egész tojást. szalagáré. Ebből lett a mézes mogyoró. Az anyagokat jól összedolgozták. szeg­ fűszeggel. ugyanannyi kanál lisztet egy csomag sütőporral tálban folyton egyirányú kavarással teljesen simára kavartak. Ma­ gát ezt az alaptésztát aztán tovább alakíthatták. Volt. Kismarja. vaj vagy zsír. Pl. 1 evőkanál vaníliás cukor keverékéből nyert krémmel. Forró vízbe mártott késsel lehetett vágni (Álmosd). vajas kakaót. s nem túl forró sütőben megsütötték. Vastagabbra sütött tésztát éles késsel vízszintesen 2-3 lapra elvágtak. a cukor és a méz aránya. 1/2 kg liszt. azt diókrémmel töltötték. csipet só. könnyű. tej. Majd belekavarták a tojások fehérjéből felvert habot. Változhatott a tojás. és külső felületét is krémmel ken­ ték. pl. szalakáré. rugalmas lett. 4 evőkanál gríz. .összegyúrták. Fél órát pihentették. 3 kanál tejet. 1-2 cm vastag tésztalapot sütöttek. azután a három csomó tésztát külön-külön elnyújtották és tepsi hátlapján megsütötték. Nagykereki). tortasütőbe öntötték. s ezek közé különféle cukros. században vidékünkön már nem volt olyan gazdasszony. A tészta tetejére kenhettek valamilyen krémet. aki valamiféle tortát ne tudott volna készíteni. Készítés és díszítésmód­ jában 1920-1950 között is többféle divathullám jelentkezését figyelhettük meg. baracklek­ várt stb. mazsolát is tettek a tésztába. azután vágták szeletekre (Újszentmargita. s ennek megfelelően a tészta ka­ raktere is módosult. de ennek vizsgálata már nem feladatunk. Összegyúrták. Gazdagíthatták olvasztott vajjal. törött ánizsmaggal. tetejét cukorral meghintette. még kevesebb só. Sütés közben a tészta kb. 10-15 dkg zsírozó. 3 dkg zsírt. Elég gyakori az úgynevezett piskóta tekercs. 15 dkg cukrot egy edényben lassú tűzön kevertek. tojás.) A tészta alapanyaga liszt. 8-20 dkg cukor. s azt apró darabokra aprították. majd három részre kicipózták. duplájára megnőtt. Mások két lapot lekvárral összeragasztottak. A tortakészítés már a cukrászmesterség körébe tartozik. elnyújtották. s a jól gyúrható masszából különféle alakú tésztákat formáltak. 2 evőkanál mézet. s fogyasztották (Tiszacsege). 15 dkg vaj. Tepsiben vagy platton kisütötték. citromlével.

dióval hintették és sütőben kisütötték (Derecske. A világos korongokat előbb kristálycukorral meghintették. és sütőben kisütötték. és ragasztottak össze (Újszentmargita. perecekre szaggatták. Süthe­ tő két lapban is. tejben oldott égetett cukor. Konyár. Nap és est 1/2 kg lisztet 6 tojás sárgájával 20 dkg olvasztott vajjal vagy zsírral. a két részt málnalekvárral összeragasztották s hosszúkás szeletekre dara­ bolták (Álmosd. Ilyenkor tetejét tojáshabbal. kockákra vágták (Álmosd. vagyis karamella). pogácsákat formáltak belőle. Mindkét csomót elnyújtották. A tésztát két részre osztották. 2 egész tojást és egy vaníliacukrot vagy sütőport jól összegyúrtak. darált dióval fedték. egy kávéskanál vaníliacukorral. kevés tejfölt. vagy félhold alakú darabokra stb. Valamilyen vari­ ációját a XX. Vaníliás perec 20 dkg lisztből 6 kanál tejföllel. A lapokat szaggat­ hatták pogácsaszaggatóval kerek. A két részt lekvárral összeragasztották. Süthették nyújtva tepsiben is. fél cm vastagra elnyújtották és pogácsákba szaggatták. majd tepsiben kisütötték. tepsiben elnyújtva egy darabban kisütni. Biharnagybajom). pici sót. Sütés . porhanyós tészta 40 dkg lisztet. Elnyújtották. másik felét perecnek szaggatták. Hoz­ zákeverték a 6 tojás felvert habját. században minden helységben ismerték. Névnapi pogácsa 1 kg lisztet 30 dkg zsírral. s közét valamilyen krémmel tölteni (pl. Ezután a tésztát két részre osztották. amit utólag szaggattak k i . 3 tojás sárgájával egy kis kanál szódabikarbónával. Jól összegyúrták. A két részt sülés után barack-. 1930 óta sütik (Kismarja. esetleg sütőport. tepsibe helyezték és kisütötték. 30 dkg vajat vagy zsírt 14 dkg cukorral. 2 tojás sárgájával. 2 dkg élesztővel.Lehetett pl. Vékonyra nyújtották. majd tepsiben kisütötték. elnyújtották. Biharnagybajom). Szilveszteri sütemény. Kismar­ ja). két tojást. Derecske. kevés cukorral és sóval. s egyik felébe kakaót kevertek. vagy szódabikarbónát. porcu­ korral szórva szétdarabolni. a szükséges vízzel összegyúrtak. 1 dl tejfellel. de minden másodiknak a k ö ­ zepét kiszúrták. Konyár). Ha kisült. Ha megsült. Sütőben vagy kemencében kisütötték. Mindkét részt kb. a szükséges tejfellel összegyúrtak. Hajdúhadház). Biharnagybajom. Kismarja). Több lapot helyezhettek egymásra. hozzáadtak 15 dkg porcuk­ rot. s ezt utólag dióval. 1 sütőporral vagy 2 dkg szódabikarbónával összedolgoztak. fél rúd vaníliával tésztát gyúrtak. vagy ribizlilekvárral összeragasztották (Álmosd. vagy legényfogó 1/2 kg lisztet. 15 dkg zsírt 25 dkg cukrot. Egyik felét pogácsának. egyik részhez kakaót kever­ tek. Tetejét tojással kenték. elnyújtották és kiszaggatták. Omlós tészta. Kb. Zsíros apró sütemény Két összemarék lisztet két kanál zsírral elmorzsoltak. 30 dkg cu­ korral.

1 dkg szála kálival. Pezsgőtészta 1 liter lisztet 20 dkg cukorral. Szilviké Két barna és egy sárga tésztalapot sütöttek. A három lapot 1/2 liter tej. 1-2 kanál tejjel. Kiállítási tészta (1896-ban keletkezett recept. Kiszaggatták. A sárga: 20 dkg liszt. kevés tejfellel összegyúrtak. kevés tejjel összegyúrtak. 2 dkg kakaóval. 15 dkg cukorral. 4 tojással. majd cukrozott dióba mártották és kisütötték OHajdúszovát). 12 dkg zsírral. (A Frank-kávé kb.) 20 dkg lisztet 15 dkg vajjal. Cúkoros pogácsa 4 csupor lisztet 1 csupor cukorral. Ezt a tölteléket a két lap közé kenték.) (Derecske. 6 dkg cukorral. cukros tejben áztatták. 1 vaníliacukorral. tejföllel. vagy cukrozott dióval meghintették ODerecske). 1 tojással. 1/2 kg cukorral. ezt rákenték a tészta tetejére és kisütötték. 1 „Váncza" sütőporral összedolgoztak. 25 dkg vaj. 8 dkg zsírral. 1 evő­ kanál cukorral. 8 dkg zsírral. 1 dkg kakaó­ val. Három lapra nyújtották. tojás sárgájával lekenték. egy cit­ rom levével. 1 kanál lekvárt és 15 dkg vajat. Nyújtás után tepsibe helyezték és kisütötték (Derecske). s vagy lekvárral. 4 kanál víz. fél maroknyi fagyos zsírral és 1 dkg szódabikarbónával összedolgoztak. 1 csupor zsírral. Hajdúhadház) Citromos perec 30 dkg lisztet 1 kanál tejföllel. 1 vaníliacu­ kor. A három lap közül egyet összemorzsoltak. Kétfelé vették. 4 db „Frank-kávé"-val és 6 kávéskanál pezsgővel (szódabikarbóna) összedolgozták. a négy tojás habbá felvert fehérje. Tetejét kakaós vajjal kenték (Álmosd). Ke­ vertek hozzá két kanál kakaót. Biharnagybajom). 6 kanál tejfellel. késhegynyi szódabikarbóna összedolgozásából készült. sütőporral összegyúrtak. Hajdúhadház. 2 tojás sárgájával. tetejét to­ jással megkenték. hogy a sárga középre kerüljön. 20 dkg cukor. Sülés után még reszelt csokoládé­ val szórták (Álmosd. 3 kanál liszt. Biharnagyba­ jom). Nyúj­ tás után kör alakú pogácsákra szaggatták és tepsiben kisütötték. Hajdúhadház. A barna: 25 dkg lisztből készült. melyeket tepsi hátlapján sütöttek meg. század első felében. s vaníliás. Kávés tészta 1 liter lisztet 1/2 liter tejjel. Kismarjja. Ezután 3 tojás fehérjéből 25 dkg cukorral keverve gőz felett habot vertek. és el- . A lapo­ kat a tepsi hátlapján sütötték. 2 tojás sárgájával. 4 tojás sárgája. 1 dkg-os korongocskákba préselt őrölt kávé volt a XX. Pohárral kiszaggatták. Kata szelet 1/2 kg lisztet 15 dkg zsírral. egy sütőporral. 1 tojással 7 dkg cukorral. kevés cit­ romhéjjal. 20 dkg cukor keverékéből nyert krémmel úgy ragasztották össze.után lekvárral összeragasztották (Derecske. 6 kanál olvasztott zsírral.

8 kanál olvasztott zsírral. 1 citrom lereszelt hajával. s a tojások cukorral együtt felvert habját. Lisztezett tepsibe öntötték. 25 dkg cukorból. és darált csokoládéval beszórták (Álmosd). „Egyél sütemény" 10 evőkanál lisztet 2 db tojással. Ha megkeményedett. Zsírozott. 25 dkg vaj keverékéből készült krémet öntöttek. Még rövid ideig visszatették a sütőbe. só összedolgozása után ceruza vas­ tagságú rudakba nyújtották. Forró késsel lehetett kockákra szétdarabolni. 3 evőkanál baracklekvár. Konyár). 1 sütőporral összedolgoztak. 25 dkg cukor. majd tepsiben kisütötték. Az egészet egy zsírozott lábasba öntötték. s 1 tojás fehérjéből 10 dkg cukorral. Tetejére 1 liter tej. és a tészta tetejére ken­ ték. míg a hab kissé megszáradt. adtak hozzá ma­ zsolát. Késhát vékonyságúra nyújtották. Ha kihűlt. Diós rudak 25 dkg diót ledaráltak. lisztezett tepsiben kisütötték. s ezt 25 dkg porcukorral. Mazsolás. 10 dkg olvasztott vaj. . A rudak tetejét tojás sárgájával megkenték és reszelt sajttal szórták. Fekete-fehér kocka 6 tojásból piskótalapot sütöttek. fél citrom levével készült habbal lekenték. reszelt citromhéj keverékéből készült krémet kentek. Kis ru­ dakba vágva. 7 kanál cukorral. lisztezett tepsiben kisütötték (Álmosd). citromhéjjal készült krémet ken­ tek. 6 evőkanál gríz. 8 dkg puhított csokoládét. tetejére vágott diót szórtak és kisütötték (Derecske). egy evőkanál vízzel összegyúrták. csokoládés szelet 14 dkg vajat 15 dkg cukorral habosra kikevertek. még ennek a tetejére is öntöttek egy sor krémet.nyújtották. a 7 tojás fehérjéből vert habbal. és annyi tejjel. 8 kanál langyos tejjel. A két lap közé 7 tojás sárgájából. Habos-mákos lepény 18 dkg lisztet összegyúrtak 12 dkg vajjal. Egy órán át állni hagyták. 5 reszelt alma. Rizs sütemény 1 csésze rizst 2 csésze tejben pici sóval megfőztek. tetejére 25 dkg mák. 16 dkg törött dióból. amennyit felvett. pici sóval. 37 dkg liszt. és sütőben kisütötték (Álmosd). Ha kisült. ugyanennyi juhtúró. majd tepsiben kisütötték (Álmosd). 5 dkg porcukorral. citrom levével habbá felverték. 2 kanál prézliből. 1 to­ jás sárgájával. 3-4 tojás sárgáját cukoral elkeverve. 2 tojás sárgájával. Tetejét baracklekvárral kenték. és kisütötték (Álmosd). 3 kanál kakaó keveréké­ ből. Kockára vág­ ták (Álmosd. közé befőttet. Sajtos rúd 25 dkg vaj. 40 dkg cu­ kor. 13 dkg grízes lisztet. párolt gyümölcsöt is szórtak. Ezután a két tojás fehérjét 20 dkg porcukorral. 10 dkg mazsolát és a tojások fel­ vert habját. Hozzádolgoztak 6 tojás sárgá­ ját.

4 dl tejfölt. reszelt sajt keverékéből készült krémmel (Álmosd). 3 tojás sárgájával. még 35 dkg lisztet hozzá gyúr­ tak. Úgy szeletelték. Néha két kekszet összeragasztottak 15 dkg vaj. zsír. vagy olajban kisütötték (Álmosd. Püspökladány). vagy kerekre szaggatták és kisütötték. Krumplis. só­ val. paprikával összedolgozták és 1/2 cm-re kinyújtották. tej. a négy tojás felvert habját. vagy sós-kapros túróval. a ^ z e p é t kivájták és megtöltötték cuk­ rozott. szódabikarbóna összedolgozásával tésztát gyúrtak. Tésztás tálon savanyú uborkával tálalták (Álmosd). majd rátették a húst és fölé a kimaradt krumplit. Részeges barátok Másnapos kiflit keresztbe kettévágtak. mint a tortát (Álmosd). 4 kanál zsírral. 4 dl tejfelt. azután zsemlemorzsába forgatták és forró zsírban kisütötték. s az üregét lekvárral megtöltötték. paprika. Egy órai pihentetés után kinyújtották. Tetejét a gyúrt tésztával lefedték s kisütötték. 1 cso­ mag szalakáli keverékével. majd felvert tojásba. tojás. a tojások felvert habját. 1/2 kg burgonyát puhára főztek és meg­ törték. . Sonkás lepény Liszt. 12 dkg reszelt sajttal. Ezzel a tésztával kibéleltek egy lábast. húsos lepény 1/2 kg sertéshúsból pörköltet csináltak. 4 tojás sárgájával összekeverték s még adtak hozzá 16 dkg lisztet. Túrós kifli Másnapos kiflit hosszában kettévágtak. Ez­ után kevés ideig cukrozott borban áztatták. s egy kis bél maradvánnyal betömték. formákkal kiszaggatták és tepsiben kisütötték (Álmosd). Ezt sütőben félke­ ményre megsütötték. Hozzáadtak 5 tojás sár­ gáját. Ezután egy lábasban zsírt forrósítottak. hegyes késsel a belét k i ­ vájták. s zsírral kikent formában kisütötték (Ál­ mosd). Ha kihűlt. A két részt öss^3fordították és forró zsírban. Ha megsült. Még kb. 15 percig sütötték. Végül fahéjas cukorral szórták be (Álmosd. Hosszúkás kockákra.Sajtos keksz 20 dkg lisztet 12 dkg darált dióval. Mikor a keverék egybeállt. kevés sót. még a pörkölt kimaradt levével leöntötték. s a közepét kitöltötték apróra vágott sonkával kevert főtt laskával. Sonkás tészta Főtt laskatésztát apróra vágott sonkával összekevertek. Angol keksz 35 dkg lisztet összedolgoztak 5 tojás. 8 kanál kristálycukor. s ebbe belerakták a krumpli egy harmadát. fél kanár zsír. 3 főtt tojás sárgája. Hajdúhadház). só. héját lereszelték.

végül fahéjas. forró sütőben kb. . Hajdúhadház). grillas.Ördögpirula A lisztet tejben simára kavarták. s közé összevágott almát tettek (Kismarja). század első felétől a torták foglalták el a reprezen­ tatív első helyet. Két lapot nyújtottak belőle. s 6 to­ jás fehérjének felvert habját. Ezután részletekben hozzákevertek 6 evőkanál lisztet. Ezután tojást kavartak hozzá. tojás sárgája. vagy os­ tya volt. Gáborjánban. 1 citrom reszelt héját. annyi tejfelt. hogy a módosabb gazdák ekkor már gyakran cukrásszal készíttették el a tortákat. A lapok közé házi készítésű krémet töltöttek. Mivel az volt a szokás. vanília összefőzve. hogy a lakodalmi tortákat maguk az ajándékozók „kínálták végig". 5 dkg késsel összedarabolt dióbelet. Hajdúhad­ ház). Bi­ harnagybajomban szerecsenyfánk a neve. egy sütőport. így a torták mindig a helységben ismert legú­ jabb divatáramlatokat tükrözték. Azon melegen beleütöttek 5 tojást. Püspökkenyér 6 tojás sárgáját és egy egész tojást 7 kanál cukorral fél óráig habosra kevertek. Különösen a lakodalmaknak lett külön ünnepélyes fogása. hozzáadtak 10 dkg cukrot. sütőpor összefőzéséből készült (Derecske. Almás sütemény 30 dkg lisztet 20 dkg vajjal elmorzsoltak. Krémes Hájastésztából 2 db tepsi nagyságú. egy vaníliás cukrot. 15 dkg mazsolát. vagy olajban kisütötték. Képviselő fánk 1/2 liter tejben kevés lisztet főztek. A krém: 1/2 liter tej. Az újabb divatok elterjedését segítette. 2-3 mm vastag lapot sütöttek. egy csipet sót. liszt. cu­ kor. 2 tojás sárgáját. vagy kakaós cukorban megforgatták (Balmazújváros). Biharnagybajom. Torták Az édes tészták között a XX. Tepsiben. A torták alapanyaga a két világháború között többnyire piskóta tészta. és megfőzték. Ekkor úgy sül meg. fél citrom reszelt héját. majd apró gömböcskékké szaggatva zsírban. A krém tej. Közben nem szabad a sütő ajtaját kinyitni. tepsiben kisütötték. s közeit habos. A pépet kávéskanállal tepsibe szaggatták és sütőben 10 percig sütöt­ ték. felvert tojáshab. majd az 1930-as évek végétől mindinkább vajas krémekkel töltötték. cukor. 4-5 tojás. Az 1930-as években terjedt el (Derecske. A lako­ dalmi tortákat többnyire a résztvevők hordták össze. Gáborján. Biharnagybajom. s ugyanilyen krémekkel díszítet­ ték. folytonos kavarás közben. Kismarja. Kismarjában. s ez lett a minta a parasztasszonyok szá­ mára is. hogy a belseje lyukas marad. Ezt a lyukat aztán egyenként krémmel töltik tele. hogy eldolgozva kemény tésztát adjon. cukros. 3/4 óráig sütötték (Kismarja). Kismarja. több rétegből tevődött össze. egy kis tábla reszelt csokoládét. liszt. mindenki igyekezett a legújabb egyéni kreációját bemutatni.

Püspökladány. Konyár). A régi. Emiatt a mezőre induló parasztok. A saláták ezekből a nyers növényekből előállított ételkiegészítők. Savanyúságok. mint saláták Télen az ecetes uborka. amelyek nálunk sohase képeztek önálló fogást. de a szomszédos szláv és román népek sa­ láta kultúrájától. vizes uborka. pásztorok kis zacskóban a tarisz­ nyában magukkal vittek egy kevés hordós káposztát (Hajdúhadház. vagy tálra rakva. melyet vagy közvetlenül kézből ettek szalonnával. Püspökladány).) . esetleg felaprítva. Fejes hordós káposzta Főleg tavasszal a sült szalonna mellé sokan hordós káposztaleveleket ettek. SAVANYÍTOTT ÉTELALAPANYAGOK. Bihar­ félegyháza. zöld hagyma. Ezt néha a kenyérre tették és a forró zsírt rácsepegtették (Hajdúhadház. gyü­ mölcsök. befőttek stb. töltött paprika. egyszerűbb táplálkozási rendben a salátáknak nálunk nem volt nagy szerepe. Ilyenek voltak elsősorban a hagyma. Kismarja.SALÁTÁK A szalonnát. Konyár. a nehezebb húsételeket régebben is valamilyen emésztőnedv-ser­ kentő anyaggal ették. (Általánosan elterjedt. savanyúság gyanánt. Sok helyen pálinkaivás után egy csipet savanyú káposztát ettek. nyáron a kovászos uborka szolgálhatott salátaként. hússal. Újszentmargitán a savanyú káposztacikára kevés olajat is tettek. emiatt változatos­ ságban messze elmarad nemcsak a nyugat. MINT SALÁTÁK KápQsztacika Sok helyen hús mellé adják.

Gáborján. Tejfölös saláta A megmosott salátaleveleket apróra tépték. Hajdúhadház). Konyár). ecetes vízzel sa­ vanyították. Hajdúhadház. sűrű rántásos lében megpuhították. majd helyette kevés fokhagymát. majd ecettel savanyították. Biharnagybajom. s csak akkor ön­ tötték rá a zsíros levet. Konyár. Biharnagybajom) 3 5 3 Hordós káposztasaláta A kicsavart nyers hordós káposztát tálra rakták. A szalonnát a zsírból kiszedték. amikor az ecetes tejfölhöz még 3-4 tojás főtt sárgáját kevés olajjal keverve hozzáadtak. Gáborjánban. egy tiszta ruhán megszárították. megsózták s ecetes vízzel leöntötték. Zsíros ételek mellé adták (Hajdúhadház. Tetejére tejfelt és kariká­ ra vágott sárgarépát tettek (Álmosd. Püspökladány). Ez­ után borecettel savanyított. más helyen vereshagymát (Fülöp). A tetejére hintették a szalonnatepertőt (Álmosd. és még forrón ráöntötték a megmosott salátára. Piros káposzta A piros káposztát vékony szeletekre vágták. Öntött saláta A salátát megmosták.SALÁTA KÉSZÍTMÉNYEK Káposztasaláta Az édes fejes káposztát vékony szeletekre vágták. besózták. s egy szál hasított tormával ízesítették. Kevés kockára vágott szalonnát üvegesre lábasban megsü­ töttek. Püspökladány. cukorral édesített tejföllel leöntötték (Álmosd).). . amikor a saláta már jól megfonnyadt. ecetet kevertek hozzá. igen sok helyen tetejét piros paprikával szórták meg (Kismarja. Uborkasaláta Az uborkát meghámozták. felforralták. (Üvegbe rakva télire is eltet­ ték. tejfölt. Hajdúszováton a zöld salátát már előbb forró sós vízbe tették. cukros. Püspökladány. Haj­ dúhadház stb.) (Hajdúhadház. két tojás sárgáját 1 -2 evőkanál olajjal kikevertek. Kevés ideig állni hagyták (Hajdúnánás. Hajdúhadház). Ugyan­ ennek gazdagabb változata. karikára vágták. s tetejére ráhintették a főtt tojásfehérjét (Álmosd. Püspökladány. A z ecetes vízbe sok helyen tettek kevés cukrot. Konyár. forró vízben „megfonnyázták". Hasonlóan Kismarjá­ ban. vagy veres­ hagymát. hagymaszárat tettek a zsírba s ezt vízzel felengedték. Püspökladány. cukorral ízesítve a káposztára öntötték. Biharnagybajom). Kevés sót.

Egy-két órai állás után lehetett fogyasztani (Derecske. majd kicsavarták. sós vízben áztatták. és (Tisza­ ecetes cukros vízzel leöntötték. Hajdúhadház. felszeletelték. Ecetes cukros vízbe tették. Zellersaláta A zellert apróra vágták. mente). 354 Saláta szélhajti tövisből A gyenge hajtásokat megtisztították. Biharnagybajom). tiszta vízben megfőzték. Bihar­ nagybajom). Egy-két óra múlva ehető (Tisza-mente ). Hagymasaláta vagy ecetes vereshagyma A vereshagymát karikára vágva lesózták. reszelt tormával ízesítették (Álmosd. Gyermekláncfű saláta A leveleket megmosták.Céklasaláta A céklát megfőzték. azután kimosták és ecetes vizet öntötek rá. cukros vízzel leöntötték. 10 perc állás után tejföllel felöntötték (Monostorpályi). Hajdúhadház. majd cukros ecetes vizet öntöttek rá. . Néhány órai állás után fogyasztható volt. köménnyel. besózták. ecetes.

• .

ha igyekeztek takarékoskodni ez­ zel. hogy milyen volt az időjárás. mit. Meghatározó volt az is. hogy a régi világban nyár elején már fogytán volt a gabona. hogy mikor. hanem étkezésekből. Esőben. nem volt kedve az embernek szalonnát sütni. Az étkezési rend nagyban igazodott az egyes munkák helyéhez. zimankós őszi időben pl. függött attól. pl. Ilyenkor még abban az esetben is több zsíros. Tudjuk. és a bizonyos alkalmakhoz kö­ tődő étrendekben. Az évszakok étkezési rendje közismerten öszefügg a rendelkezésre álló élelmi­ szerek milyenségével és mennyiségével is. Ilyenkor a mennyiséget se nagyon korlátozták. mint az otthoniaké. húsos ételt ettek. vagy hazament ebédelni? Este hazatért-e vacsorára. amelyek köré az egyes ételeket szervezik. vagyis tudott-e még otthon reggelizni. Bizonyos mér356 . A mezőre járó ember nyári étrendje pl. s ilyenkor fokozottabb takarékosságot követelt a szükség. az ünnepi-. Télen voltak a disznótorok. főzés­ sel bíbelődni. Az étrend rendszerint összefügött a nappalok hosszúságával is. és többet ettek. sütő alkalmatosság. a hús. Közismert. hogy reggel mikor indult el ha­ zulról. rövid téli napokon kevesebbszer és kevesebbet. hogy kint a helyszínen volt-e va­ lami stabil főző-." A népi kultúra a táplálkozást éppen úgy rendszerbe fogta. A hosszú nyári napokon többször. vagy kint hált a tanyán? Az is kérdés. Ezzel szemben pihenő időben mind a mennyiséget. vagy már a reggelit is a „tarisznyában" vitte magával? Délben kint volt-e a mezőn. jellegéhez. mint az ember egyéb ösztöntevékenységét. vagy a maguk főztjén éltek? A mezőn dolgozók étkezését az is befolyásolta. mind a minőséget igyekeztek redukálni.A TÁPLÁLKOZÁS RENDJE „A táplálkozás sohasem ételek rendezetlen sorából áll. hogy milyen munkát végeztek? A nagy fizikai megter­ helést jelentő munkák alkalmával az étkezést rendszerint pálinkával kezdték és álta­ lában kalóriadúsabb ételeket fogyasztottak. Nyáron ezzel szemben a zöld növényi tápanyagok álltak rendelkezésre. Más volt az utazó ember étrendje. kemence. vagy csak szabadtűznél lehetett ételt készíteni? Az is kérdés. hiszen a disznóölések sok zsíros melléktermékét frissen kellett elfogyasztani. mennyit és ho­ gyan lehetett fogyasztani. hogy ez a négy kritérium különbözőképpen mutatkozott az úgynevezett hétköznapi-. hogy a kint dolgozóknak vittek-e hazulról főtt ételt. Az anyagi lehető­ ségek határain belül a szokásrendszer szabályozta. a bor.

s a nagyobb ünnepek étrendjét i s . Ilyenkor felbukkannak olyan szükségeledelek. mint a volt zsellérfaluk szegény népe. Mindezek sokféleképpen módosíthatták a mit. 3 5 7 Vidékünkön is számolni kell a vallások befolyásoló hatásával. A városok. A csecsemő étrendjét nem számítva is az is­ koláskorú gyerekek naponta többször ettek. ha­ gyott el régies ételeket. mindenképpen csak vázlatos lehet. de a módosabbak táplálékait is be­ folyásolják. Bizonyos mértékben konzervatívabb volt a nemzetisé­ giek. hiszen a különböző előírások rítusok még egy faluközösségen be­ lül is igen különbözőek. Pedig az elmondottakon túl még figyelembe kell venni a hétköznapitól eltérő ünnepi és alkalmi táplálkozási szokásokat is. mértéken felül tobzódnak a drága éte­ lekben. Egyálta­ lán nem illeszkedett a parasztság táplálkozási rendjéhez a cigányság.tékig az életkor is meghatározó lehetett. Sokszor azonban éppen ezek az alkalmak adnak okot az újítások bevezetésére. és hogyan kategóriákat. Ha ezeken felül még figyelembe vesszük. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az időnként beköszöntő szükségállapotokat sem. mint azt a lakodalmi torták esetében láttuk. az idősebbek ritkábban ettek. mint a fiatalok. gazdasági válságok nemcsak a létminimum alá süllyedő nyomorultak étrendjét változtatják meg. hogy településeink külön-külön is bo­ nyolult társadalmi képletek. de eze­ ken keresztül befolyásolja a zsírozok igényét. A böjtöt legszigorúbban a görög katolikusok és görögkeleti vallásúak tartják.és kisnemesek. vagyis az étkezés rendjét. mely elsősorban a böjtös ételek különbözőségében és bizonyos kultikus ételekben mutatkozik. a X V I I I . még ha nem vesszük figyelembe az olyan csoportokat. hogy b i ­ zonyos ünnepi szokások konzerválják az étkezési szokásokat. akiknek táplálkozási szokásaikról nagyon keveset tudunk. Ebben az esetben számolni kell azzal. ugyanakkor bizonyos ünnepi étrendek szinte pazarlóan dúskálnak. A kép tehát. Az időnként jelentkező aszályok. ahol a volt közép. akik lényegében csak nagypénteken őrizkednek a zsíros ételektől. akik 3 5 8 . mezővárosok módosabb parasztpolgárai. akkor meg­ értjük. mint pl. akik évente közel száz böjtös napot tartanak számon. Az 1930-as évek elején még nagyobb gazdák is gyakran máléval sütötték a kenye­ rüket. mint a felnőttek. De ezek a kategóriák térben és időben is változhattak. hogy míg a parasztember hétköznapi étkezéseit a legnagyobbfokú takarékosság jellemzi. melyeket máskor nem en­ nének meg. de a faluk nagygazda népe is hamarabb tért rá az újításokra. Er­ re az egyes ételek leírásánál is többször utaltunk. Legkevésbé a reformátusok. mennyit. vagy a szabadban kosztoló pásztorok. különösen a románok s a balmazújvárosi németek táplálkozási rendje. hogy mindenfajta statikus térkép torz képet mutatna az étkezési szokásokról. század vége óta mind számottevőbb polgári elemek kölcsönösen hatottak egymásra. Apróbb különbség még a nők és a férfiak étkezésében is meg­ figyelhető. A mi tájunkra is jellemző az az országos megfigyelés. melyet megyénk táplálkozási rendjéről adhatunk. az 1864-es nagy aszály idején a tölgyfakéregből sütött kenyér. amikor disznózsírt nem esznek. tanyasiak. vagy egyes ételeket.

e) négynél több fogásra ritkán kerül sor. Az étkezés állhat: a) egy fogásból. A kettő közül az ebéd számított fő étkezésnek. Ilyenkor szintén a főzelék-. Ebben az esetben az első fogás mindig leves. lekváros kenyér. szekták. a második lehet vastagétel. vagy „kenyír magában". früstök néven ismernek. Ezt a típust nevezzük asztalnál étkezőknek. ami legtöbbször kenyér sza­ lonnával. s délután 3-4 óra körül az ebéd. csemegéket. c) három fogásból. Természetesen negyedikként itt is tészta következik. a tarisznyás emberek a) Télen minden paraszti rétegre jellemző volt. hogy a család együtt étkezett. legszegényebb esetben sós kenyér. valami­ lyen vastagétel. a második hús. hús. hús. a harmadik tészta. vagy tészta. akár tanyán. vagy a különböző vegetáriánus stb. . Az első most is leves. d) a négy fogás úgy jön létre. A napi étren­ det illetően két tendencia mutatkozik: sok helyen él még a napi kétszeri étkezés emléke. Ez az egy fogás lehet nyerskoszt. vagy tészta. és külön sült húst. Az egyszerűbb áttekintés végett tudnunk kell. valamilyen mártással. mint pl. Pl. külön fo­ gásként tálalják a főtt húst. vagy valamilyen vastagétel. de a XX. b) két fogásból. században már legtöb helyen télen is háromszor ettek. a nyári és a rendkMili alkal­ makat. Ezen belül is meg kell különböztetni a téli. hogy az étrend a paraszti táplál­ kozásban is fogásokból áll. Pl. a főtt hús-sült hús közé bejön a töltött káposzta stb. Ezt általában „egytálétel"-nek mondják. amit nálunk mindenütt fröstök. esetleg zsíros kenyér.külön előírásokkal rendelkeznek. A hagyo­ mányos étkezés „etikettje" leginkább ennél a típusnál figyelhető meg. Lehet az egy fogás főtt étel. A hétköznapok táplálkozási rendje Az étkezések állandó szabályos ritmusa főleg a hétköznapi táplálkozásban figyel­ hető meg. „pucér kenyér". Az étkezéshez kapcsolódó italokat. gyümölcsöket nem szokták külön fo­ gásnak számítani. és a hús­ félék osztódnak több részre. A kétszeri étkezés esetében 9 óra körül volt a reggeli. a kint lakók. már valamivel jobb esetben kenyér hagymá­ val. Téli táplálkozási rend A a) b) c) téli étkezési szokásokat is három kategóriában kell vizsgálni: az asztalnál étkezők. almával stb. mágpedig sűrűre főzött leves. hogy a második fogást megkettőzik. akár falun lakott. az izraeliták.

Szalacsi Rácz Mária. szegényeknél egyene358/a 3 5 9 360 .Úgy tűnik. hol egy-egy dömping mindig befolyásolta. A második fogás kásaféle. jobb módúaknái sült szalonna. paszulyleves). míg a vacsora a déli ma­ radékból telt k i . minden ételhez kenyeret ettek. a pásztorok ünnepeken nagy mennyiségű kalácsot kaptak. ebédre hurkamaradékkal. Őrlés után az új liszt. ami legrosszabb esetben kenyér pucéron. mint ciberék. Kismarjában t u ­ dunk olyan gazda családról. s más aprólékkal. Tiszacsegén már az 1970-es években úgy tudták. Téli estéken a vacsorát gyakran kiegészítette. hogy valamivel korábban. kenyérsütéskor a befűtött kemencét igyekeztek kihasználni tésztasütésre. azok közül is inkább a XIX. hogy egyfajta étel ne ismétlődjön túlságosan gyakran.) N é ­ mely egyszerűbb asszonynak a fantáziaszegénysége is lecsökkentette a variációkat. savanyú levelek váltották egymást. Vitatott és vitatható. természetesen legtöbbször hús nélkül. de azokban az említett pénteki böjtre utaló célzásokon kívül állandó tendenciát nem nagyon lehet megállapítani. habart leveseket. hogy csak a nagyon szegények ettek kétszer. A heti étrend alakulását külső tényezők is befolyásolták. Pl. Gyakran a több napra előre megfőzött levesma­ radékból ettek (pl. vagy újabban két fogásból áll. de a XX. bár egy-egy gazdasszonynak kialakul egy bizonyos étel repertoárja. Disznótorok után egy ideig némileg gazdagodott az étrend. tejeskávé. Természetesen. Debrecen kör­ nyékén a tanyán lakók gyakran főztek reggelire is tísztalevest. ilyen alkalmakra ugyanis mindig valami speciális ételféleség is készült. a reggeli és az ebéd nem nagyon változott. tengerit főztek stb. 12 órakor az ebéd és este 5-6 óra között a vacsora. Ez a repertoár általában nem túlságosan bő. kemencés ételek készítésére. a kemencében krumplit sütöttek. gömböccel. Ezt azonban hol a szükség. A háromszori étkezés rendje úgy alakult. Az öregek itt még azt tartották. de a csa­ lád többi tagja háromszor. 8 óra körül volt a reggeli (fröstök). főtt tészták. régebben általánosabb lehetett a kétszeri étkezés. Ez vagy dúsabban kombinált egytálétel. tésztás vastagételt. melegbor. de arra törekedtek. amiből a családnak is jutott. s ezen belül va­ lamiféle szabályosnak tűnő ritmus. Azután jött a „harapnivaló". Te­ hát még az úgynevezett „húsos napok". Ilyenkor heteken át szinte kalácson éltek stb. hogy volt-e valamiféle kialakult heti é t r e n d ? Vidékün­ kön Ecsedi István. a Déri Múzeumba beérkezett többször idézett pályamunkák és saját megfigyeléseink alap­ ján több száz heti étrendet tanulmányozhattunk. krumplis. olajütés után a friss olaj csábította a gazdasszonyt. sült kolbász.. A m i az ételeket illeti. de igen gyakori a zsí­ ros pirítós. Ebben az esetben igyekeztek takarékosan főzni. században született kor­ osztály egyes tagjai tartották ezt a h a g y o m á n y t . „tésztás napok" rendje se k ö v e t k e z e t e s . Kevés zsírozóval készült pergelt levesek. Csak a módosab­ bak ettek rántott. hogy k i ­ próbálja azt. a jobb módúaknái tej. hogy télen egészségesebb a kétszeri evés. (Pl. újabban tea. reggelire tepertővel. Kétszeri étkezésnél a reggeli rendszerint valamilyen meleg folyadékkal kezdő­ dött. krumpli. Esti társas összejövetel. Az idény fő étkezése az ebéd. névnap. vagy valamilyen kásás. Pl. mind befolyásolták az ét­ kezések megszokott ritmusát. ahol az öreg gazda télen mindig kétszer evett. sült oldalas. század­ ban már csak a szegényebbek. Márton Béla és mások kutatásai. vendégvárás.

Bortermelő falukban evés közben. fácán. sült húst. s reggel. mert ebben a télen nem fa­ gyott meg az étel. É t ­ kezés közben senkit nem illett megzavarni. vagy háromszori étkezés rendjét az utasember is betartotta. Ha nyúltak a napok a kintlakók is háromszor ettek. Utóbbit a tanítók rendszerint tiltották. A hajdúsági és a nyírségi falukban reggel étkezés előtt rendszerint pálinkát ittak. vagy utána megittak egy-egy pohár bort. Szegényemberek nagyon sokszor egyszerű vászonzacskóban vitték az élelmet. A szegényebb gyerekek 36 362 . E típuson belül említhetjük az iskolás gyerekek uzsonnáját. savanyú káposztát. században a bort juhbőrből készült tömlőben vitték magukkal. amit kenyérrel főként reggelire ettek azok. de az étrendjük így is alig változott. melyet a nyergen vetettek keresztül s kétoldalt benne tartották az eleséges tarisznyá­ kat. Ezeknek nem nagyon adódott mód főzésre. bors. só. akik hozzájuthattak. Az alapanyagok. csőszök. krumpli. Lovon. Régi lovas emberek ismerték a bőrből készült átalvetőt. este mindig ugyanazt ették. s újab­ ban a gazdák más vidéken is sült húst. vagyis olyanok. c) Télen is sok volt a „tarisznyás ember". tipikus étel reggel a tísztaleves. A pásztorok rövidebb időre a szűrük ujjában vitték az élelmet. Ilyenek a vásárra járó gazdák. Biharban bakó-nak. vagy kolbászt. A jobb módú szülők tet­ tek a kenyér mellé szalonnát. Ezek hétköznapokon hazulról hozott nyersanyagból készítettek maguknak ételt. a te­ leltető pásztorok és az olyan tanyások. hajcsárok. mert fokhagymaszaggal töltötte meg a tantermet. A gazdák asztalnál való étkezéséhez rendszerint hozzátartozott valamilyen sze­ szes ital. Télen naponta rendszerint kétszer ettek. A gazdák inkább a bőr szíjakkal. szekerén utazók magukkal vitték a boros kulacsot is. Ezt a nyíri falukban szütyőnek. Mellé régebben hagymát. disznó adhatott. a X V I I I . szironyokkal díszített szőrtarisznyát kedvelték. vagy zsebben. Vacsorára ettek maradék sült tésztákat. az erdei favágók. Utasember eledele Biharban mindig kenyér. paprika eleve megszabták a lehetőségeket. Debrecenben. ha nagyritkán valami húsféléhez hozzájuthattak. b) Az úgynevezett „kintlakók" a napot rendszerint családjuktól távol. tehát többnyire hazulról ho­ zott „nyers koszton" éltek. jobb esetben zsíros kenyér. akiknek családja nem élt kint a tanyán. (Még régebben. a kenyér. kolbászt. újabban savanyú uborkát és természetesen fűszereket is bepakolnak. A sokat utazók legjobban szerették a bőrtarisznyát. szalonna. tarisznyában elhelyezhető pálinkás bütykös nélkül. Ilyenkor. amit egy-egy elej­ tett nyúl. asszony nélkül töltötték. Ilyenek voltak pl.) A napi kétszeri. tök. délben a levestíszta. vagy a pásztoroknál a megsérült és gyors kényszervágásra szorult juh. Utasember ritkán indult el egy üveg bor. Emiatt is étrendjük rendkívül szegényes. kalácsot. de a két ét­ kezés minősége között számottevő különbség nem volt. még inkább a tej. néha magában kenyeret. száraztészta. Debrecen környékén pl. így a maguk kosztján éltek. üyenkor az étrend a tarisznyához igazodott. libá-nak mondják. még újabban rántott húst tarisznyáznak.sen pótolta a kemencében sült krumpli. ha tehette félrevonult. s a megszokott mozdulatokkal komótosan evett. Ez sokszor nem volt más. J ó volt. Már változatosságot jelentett a kása (tísztáskása. fordított kása). Természetesen. délben. kerü­ lők stb. nyáron meg nem olvadt meg. mint egy darab üres kenyér. akik több napon át úton voltak. szalonna volt.

az uzsonna (nálunk ozsonya) is b e i k t a t ó d i k . vagy kétfogásos főtt ebédet ettek.vittek magukkal sült krumplit. 363 A gazdacsalád nyári táplálkozása Egy jobb módú gazdacsalád nyáron a családtagokon kívül rendszerint kibővült cselédekkel. ciberét. de igyekeztek ezeket minél tartalmasabbá tenni. sült tészta. s hozzá zsíros kenyeret. azok a téli reggelihez hasonlóan va­ lamilyen folyadékot. Rendszerint főtt . különösen szerették a savanyú leveseket. akkor a gazdasszony. hogy a nyári mezei munkákhoz való alkalmazkodás miatt a család tagjai különböző módon étkeztek. nagyobb gonddal igyekeztek az étkezést megszervezni. ételhordóban. Mellé vizet ittak. valamilyen előző napi maradékot ettek. A reggeli. görög katolikusok néha kis üvegben olajat. Az ebéd ideje 12 óra körül volt. szalonnát. na­ gyobb leánygyerek a főtt ebédet cserépszilkében. Ha a családtagokon kívül idegen munkások is voltak. lábasban sült szalonnát. Mivel a tanítás régen mindig délután négy óráig tartott. azzal bővült. tarisznyában vitték k i magukkal a kenyeret. vagy más sütemény. azoknak a gyerekeknek. pl. valamilyen árnyékos helyen költötték el. s azt ott a helyszínen elfogyasztották. Ha a munkások nem túlságosan messze dolgoztak. így a gazdasszonynak gyakran naponta 10-15 főre kel­ lett főzni. Nyári étkezés A nyári étkezés még több variációt mutat. délben nem mehettek haza. valamilyen laktató vastagétel. az aratás idején volt jellemző. Természetesen. ez is belekerült a gyerek iskolás bakójába. akkor asztal mellett rendes egy-. gyümölcs. Ilyenkor a leves nem maradhatott el. Ez különösen a nagyobb munkák. gomolyát. ha volt otthon pogácsa. Ha délre ott­ hon volt a család. aki nem kínálta meg a mun­ kásait pálinkával. így jobban elválnak a foglalkozási rétegek és ezek táplálkozási szokásai. sőt nagyon sokszor az ebéd és a vacsora közé még egy pótétkezés. tejet. kávét ittak. vagy görhemálét. Nyáron változatosabbak a munkahelyek is. Hajnalban. s különféle módon történhetett. A téli étkezés három kategóriája pl. akik a mezőn dolgoztak. akik távo­ labb laktak az iskolától. négyszögletes ruhá­ val átkötve kivitte a mezőre. édesmáiét. nem maradhatott el a második fogás sem. Nyáron nem jellemző már a kétszeri étkezés. Ilyenkor megszólták azt a gazdát. napszámosokkal. vagy fröstök nyáron megoszlott: azok a családtagok. s kint a mezőn 7-8 óra között fogyasztották el. Akinek módja volt hozzá. ez az étel az ebédet is jelentette. A tanyasiak és a pásztorok ilyenkor is megfőzték a tísztalevest. Ezt jó idő esetén kint a szabadban. a munkába indulás előtt a család férfi tagjai és a munkások rend­ szerint ittak egy kis pohár pálinkát. s az étkezés rendje is folyton változott. Akik a reggeli időt éppen otthon töltötték.

szalonnát. vagy savanyúság. de „bennkosztos" cselédek. Ilyenkor a nyári ebéd rendszerint kenyér. s ha volt. Ilyenkor azt ettek. Szombaton kisült a kenyér. s ilyenkor a gazdasszony gondoskodott róla. hogy hány embernek. mégpedig rendszerint a megszokott pergelt levest. A vacsora attól függött. Ezt nagy cserépfazékba. vagy hólyagpapír). akkor nyárson szabad tűznél meg­ sütötték. itt gyakrabban ettek baromfi húst. Ha a gazdasszony kint lakott a ta­ nyán. Hosszú nyári napokon délután 5 óra körül a mezőn dolgozók gyakran megálltak néhány percre „ozsonyázni". milyen volt az ebéd. Ha délben hideget ettek. paprikás zacskót. Az ételvivőnek megmondták. esetleg mellé hagyma. vagy valamelyik családtag vitt k i a dolgozóknak. a cséplógépi munkásoknak. zsákban kolompírt. hogy ki ne lötyögjön. ak­ kor bor. Nyáron nagy melegben kedvelt nyári ételek voltak a gyümölcsciberék. Ilyenkor tányért nem mindig vittek. 364 Tanyán lakó. Itt még a két világháború között is sok helyen közös tálból ettek: a tálat vagy bográcsot az asztalszékre. hogy minden nap­ ra jusson főtt étel. akkor a mezőn dolgozók csak tarisznyából ebédeltek. a tejbekása. Tanyás vidékeken. ahol a gazda és munkásai több napot is kint töltöttek a me­ zőn. tésztás ételeket főztek. A nyáresti tanyasi étkezés hasonló módon történt. A napi nagy folyadékveszteség miatt sokan szerették este a savanyú leveseket. meg a sík határban néhol tüzelőt se nagyon találhattak. reggelire maguknak főztek tísztalevest. az aludttej. Ha nem volt. legrosszabb esetben pucér kenyeret. hanem a szilkéből kanalazták. a Hajdú városokban az is gyakori volt.a nyers szalonna kenyérrel. sza­ lonnás zacskót. estére va- . sós-. egy szilke zsírt. burgonyás öreg ételt. vagy habart leveseknek.és fokhagymát s természetesen egy nagy kenyeret. Ilyenkor különösen örültek a húsos savanyú leveseknek. Azután az edény száját bekötötték lantornával (felfújt marhahólyag. Vasárnap délelőtt megfőzték a vereshagymás ecetest (kanecetes). kásás zacskót. hány napra való étel van benne. három fogásos húsos. délre rendszerint főztek. Debrecenben. Kint a tanyán aztán maguk osztották be. vagy nagyon messze esett a munkahely a fa­ lutól. melyet maga a feleség. Ha már nagyon unták a nyers szalonnát. veres. Erre azonban a szorgos munkaidőben sokan sajnálták az időt pazarolni. de a többi étel inkább egyhangú volt. akkor a vacsora lett a fő ét­ kezés. tanyások A kint élő cselédek kosztját Debrecenben a gazdasszony otthon egy hétre készí­ tette el. akkor a vacsora a maradékból telt ki. de nagyobb munkák alkalmával az sem volt ritka. Ha délben főtt ételt ettek. aki az ebédet kivigye.ételt vittek az aratóknak.kanalazta az ételt. hogy vacsorára két. ami délről maradt a tarisznyában: kenyeret. hogy az étel egy hétre elegendő legyen. mint a faluban. hogy a mezőről hazatérőket főtt étel fogadja. szalonna. körülülték és hosszú nyelű ka­ nalakkal ki-ki „maga elől" . füstölt disznóhússal. vagy valamilyen tésztás. mártogatták k i az ételt. így nyári hónapokban sok helyen szinte mindennapi ebéd . rántott. vagy fabodonba rakták. evőszékre tették. hogy hetenként egy napon „asszonyfőzte" ételt ettek. A főtt étel mellé helyezték a tésztás zacskót.néha reggeli is . Természetesen. kásás.

közegészségügyi konfliktusok forrása l e t t . Mindezek mellett ünnepszámba ment. Ha kedvük volt. az ilyen körülmények mellett éhhalál fenyegeti a gyerekeket.lamilyen kásás vagy krumplis ételt. s főleg az egytálételes felfogás uralkodott náluk. Mivel a pásztorszállásokon ritkán épül­ tek stabil tüzelő berendezések. ha volt. ha valami módon hús kerülhetett a bog­ rácsba. 25 kg kása. főleg a gaz­ dasági válság éveiben ezt a pénzt az egész család élelmezésére voltak kénytelenek fordítani. mint valóság. s így nyári kosztjukat ebből maguk állították elő. fejenként két étel s a v a n y ú l é . tejtermékekhez. napközben kenyeret. „Haldoklik a debreceni vákáncsos!" . A napi háromszori étkezést itt is tartották. de sok esetben a gazdák földjén dolgozó mezei munkások is a gazdáktól természetbeni járandóságot kaptak. p a p r i k á t . A szűkös időkben. akik a két világháború közt egy hétre kaptak egy egész kenyeret. A pásztori elbeszélések gyakran szólnak nagy húsevésekről. de a reggeli-ebéd-vacsora milyensége tel­ jesen egybefolyt. 25 kg szalonna. A X X . ami az 1930-as évek derekán igen komoly társadalmi. Hónapo­ kon át alig ettek mást. 3-4 kg krumplit. A gulyások. akik rendszeresen megkapták a vasárnapi tejet. Egy hortobágyi pásztor kikészítése az 1930-as évek elején: két hétre 12 nagy kenyér. A pásztoroknál is egyhangúbb volt a kintlakó munkásoknak a kosztja. hogy a munkások élelmezését is pénzben fizették a gazdák. azért felelnie kellett. A napi háromszori étkezést ez a réteg is tartotta. hogy egy 10 tagú család évi keresete nem éri el a 150 pengőt. Korabeli tudósítások rendkívül szegényesnek írják le a két világháború között a debreceni vákáncsosok táplálkozását is. hozzá sót. században Debrecen környékén is mindinkább az jött divatba. a magáét meg. itt az ételkészítésnek kezdetlegesebb módszerei kon­ zerválódtak. de főleg a juhászok hoz­ zájuthattak néha tejhez. Ebben csak heti egy-két alkalom­ mal a savanyú leves jelentett változatosságot. egy kiló szalonnát. 30 levél lebbencstészta. mint a különböző izzított zsíron készült tésztás. nem pusztította el. így a szegényemberek táplálkozása nagyon leromlott. 365 Pásztorok. vagy nyers kosztot ettek.írja 1936-ban a Debreceni Újság tudósítója. krumplis ételeket. hiszen a pásztor a gazda jószágát nem vághatta le. szalonnát. A „kikészítés" a legfontosabb étel alapanyagokat tartalmazta. de az egyes étkezések fo­ gásai itt ö s s z e m o s ó d t a k . egy zacskó tördelt tésztát. 366 367 36 369 . mezei munkások Debrecenben s a hajdú városokban a pásztorok. túrót is. amikor kimutatja. kásás. sütöttek szalonnát. borsot. Ezeknek az embereknek a nyári táplálkozása meglehetősen egyhangú volt. s ebből csinálhattak maguknak gomolyát. ez azonban való­ színűleg inkább vágyálom.

vagy gulyásleves mákos tésztával (Szerep). s azzal levágtak egy szeletet. jobb kézbe vették a bicskát. rendben lerakta a szerszámot . a hortobágyi pásztorok a kútgémre felhúzott ruhadarabbal jelezték. Ha este hazamentek a faluba. Ilyenkor volt idő arra. Szabály volt. gyakori a ka­ lács.). A debreceni tanyákon hatalmas fűzfakürtöt fújtak meg. az étkezés idejét az állatok etetése is befolyásolta. A ló csaknem annyi idő alatt jóllakott. mezőn a kihallatszó harangszó adta meg a jelt az evéshez. Ha eljött az étkezés ideje. Nem maradhatott el pl. a reggeli aratópálinka. Vacsorára az aratók is déli maradékot. de a hétköznapi étkezések alkalmával ezt nem tartották be. Mezőn. a delelés akár 1 -2 órát is igénybe vett. ha valaki lassan „nyámnyogott". s erről főleg nem ülett beszélni.éles szerszámoknál ügyelve arra. hogy nem illett kimutatni. Újtikos stb. kapkodni. két. esetleg főzzenek valamit. ha valaki éhes. zöldpaszuly. de az ökröt. de a hosszas gyakorlat során a nap állásából is meg tud­ ták állapítani. Az evéssel nem ülett nagyon sietni. tehenet hosszabb ideig kellett etetni. Ennek elle­ nére a paraszti étkezésnek is szigorú. húzta az időt. Az étkezés rendje Nálunk a polgári étkezés etikettjét a parasztok csak az 1930-as évektől kezdték megismerni. Deleléskor néha a szomszédok is összejöttek s keveset elbeszélgettek. melyet egyesek kint a tallón maguk főztek meg (Kornádi. kenyeret. vagy három fogásból álló ebédet vittek ki az aratóknak. otthon a gazdasszony. Aztán mindenki szépen. azután csirkepaprikás galuskával. de ebédre már jó tartalmas. Első fogás rendszerűit vala­ milyen savanyú leves (kaszás leves. esetleg legeltetni. hogy a szalonnát megsüs­ sék. rá egy falat kenyeret..Különleges alkalmak A nyári étkezési szokásokkal kapcsolatosan kell még szólni bizonyos nagyobb munkakampányok különleges étrendjeiről. húslében főtt almaleves stb. húst mindig kézből ették. Otthon az óra. melyet minden­ kinek be kellett tartani. otthon este is főtt étel várta őket. mezőn a rangidős férfi ad­ ta meg a jelt. Amikor jószággal dolgoztak. 15-20 percet szunyókáltak.). Reggel ugyan többnyire szalonnát ettek kenyérrel. de az még nagyobb szégyen volt. hogy kezdődhet az evés. csaknem kultikus rendje volt. nehogy valaki belelépjen . szalonnát ettek.és hüvelykujja közé fogták (lehetőleg kis darab kenyérhéjjal. s megették. A szalonnát a bal kéz mutató. ha eljött az ebéd ideje. mint az ember. hogy a kezük ne legyen zsíros). úton a hideg kosztot. így némileg eltért az aratók kosztja a megszokott hétköznapi étrendtől. hogy dél van. Ha jószággal voltak. A mezőn egymást étellel nem kínálták: mindenki . s alkalmas helyet keresve kezdtek enni. szalonnát. Gyakori volt az igen tartalmas leves egytálétel is. ha az idő engedte.

uram-király!") A közös tál­ ból evésnél nagy szégyen volt. azzal illő volt felkö­ szöntem az ebédhez jött vendéget. ha azonban még volt a tálban. akár nem. akkor a gazda vagy a gazdasszony tovább kínálta: „szedjenek még!".a magáét ette. előbb szedett. A leveses tálat az asztal közepére tették. s közben a tányért nem mosták el. vagy a család tagjainak kiszedte a levest. mint amit meg bírnak enni. Ha leves is volt. hogy többet ne szedjenek. Voltak olyan patriarchális családok. mint a mezőn. De ha valaki bort. Rendszerint a gazda kezdte el. vagy ezzel vágott az asztal közepén egy tányérba elhelyezett szalonnából. tehát nem volt szükség a leveses tányérra. (Az anekdota szerint a hortobágyi pásztor Mátyás királynak is a kezére ütött a kerekfejű kanállal. Ha volt bőségesen étel. Otthon a faluban asztalnál ettek. Ha idősebb volt a cseléd. hogy a közös tálból mindenki csak „maga elől" vehetett. azt is ugyanabból a tányérból ették. a katolikusok ke­ resztet vetettek. Hencida). s úgy kellett szedni. az az ősi szabály élt. s abból mindenki magának szedett a merőkanállal. szeressék még!". Evés közben nem illett beszélni. azért mégis a nők legtöbb­ ször külön ettek. aki felszolgáljon. vagyis egyék meg mindet. Evés előtt a vallásos emberek imádkoztak. A szedéskor ki-ki számotvetett. újabban már villát is. ha valaki elcsorgatta az ételt. hogy a vastagételeket még a XX. és ő hagyta abba legelőbb. de még ezeknek se volt szabad meg­ hagyni: ha nem ették meg. addig nem kaptak más ételt. azután életkor szerint haladtak sorba. A k i nagyon gyorsan falta az ételt. mint a nála fiatalabb családtag. Bár vidékünkön nem volt olyan szokás. hogy az asztalnál ülők mindenikének jusson. hogy kb. század első felében is na­ gyon sok helyen közös tálból ették. Az asztalnál is ügyelni kellett az evés ritmusára. akkor a többieket tovább kínálta: „egyenek csak emberek. „na. csak egy kés volt az asztalon. mindenki kapott egy-egy tányért. mellyel ki-ki magának vágott annyi kenyeret. ami . hogy a gazdasszony férjének. Az ilyet meg is szólították: „meg kék kalapálni a fogát!". arra azt mondták: „lúbélü". tehát inkább le se ült (Hajdúnánás. azzal ettek. de ha nem volt. ha valaki nem ette meg a tányérjába kiszedett ételt. amikor az a bogrács másik oldalából akart húst venni. Akár közös tálból ettek. Csak a polgárosuló parasztoknál fordult elő. evőeszközt nem adtak. Ha hideg étel volt. amit akartak. ha lassan evett: „nyámnyila". kolbászból. mennyi jut. ahol a gazda maga mellé ültet­ te a feleségét. hogy a nők nem ülhettek az asztalhoz. mert a leg­ nagyobb véteknek számított. egy-két szóval el­ mondták. A férfiak­ nak volt bicskája. Ha mégis elkerülhetetlen volt. éppen úgy. Arra viszont vigyázni kellett. Éppen ezért minden fa­ lat alá egy darab kenyeret tartottak „kármentő"-nek. úgyis mindig fel kellett állnia. A gyerekeknek ugyan az anyja szedte ki az ételt. mint mikor a pásztorok a közös bográcsból ettek. Ha több fogás volt. Ilyenkor mindig a gazda szedett először. Az viszont természetes volt. egy kanalat. A k i ezt elvétette. garas a fenekin". amennyit akart. ugyanúgy kézből. Bár az igaz. amennyire szüksége volt. mikor illett az evést abbahagyni. Tudni kellett. vagy pálinkát hozott magával. a nők a gazdasszony tói kértek egy-egy konyhakést. mondván: „magad elől. hogy a család­ tagokon kívül a cselédek és a munkások is egy asztalnál ettek a gazdával. azt a gazda rendre utasította. vagy a munkás. melyet hátköznapokon nem mindig terítettek le abrosszal.

Bár a paraszti táp­ lálkozásban nem találkozunk a régi főúri konyhák 15-20 fogásból álló gazdag választékával. mivel nálunk ilyen nem volt. Egyes fő fogások megkettőződtek. az asztalnál való étkezéskor nem tartottak „sziesztát": az evés befeje­ zése után a férfiak azonnal indultak munkába. Az ünnepi táplálkozásban mindenekelőtt a megszokott ételek gazdagabb. zöld gallyakból az udvaron külön sátrat építettek. még akkor is. tartal­ masabb elkészítésével találkozunk. de a szegényebbek is igyekeztek bővíteni a hétköznapi egy-két fogást legalábbis tésztákkal. a hagyo­ mányok pontosabb betartására. Otthon. hogy legtöbbször olyan közösségi megnyüvánulás. Egyes ételfé­ leségek így rituális tartalmat nyernek (pl. ha ez igen nagy megterhelést jelent a rendező családnak. hogy itt sokkal nagyobb súly esik a külsőségekre. Csűrös vidéken ilyen volt a csűr. a nők pedig mosogattak. s itt terítettek.előttük van. Az ünnepi táplálkozás másik jellemzője. Ha azonban valaki „nyakig teleette magát". mert ezek nem bírták a m u n k á t . elsősorban a családi. Általában bővült az étrend is. baráti kapcso­ latok felelevenítése. a húsok közé pótfogásként belépett a húsos. bizonyos transzcendens vágyak kiélésén túl legfőbb funkciója az emberi. A z ünnepi étkezések színtere legtöbbször a szoba. a kisszobát. a levesben főtt húsok mártással új fogást ké­ peztek. De a jobb gazdák nem szerették a „kákabélű". Pl. Ha olyan nagyszámú résztvevőre számítottak. „szartig telerakta a hasát". A húsok mellé savanyúságok is jártak. akik a házban nem fértek el. A pihenésen. Ebből is következik. hogy bizonyos ünnepekhez mindig ugyanazok az ételféleségek. néha hagyományos étrendek kapcsolódnak. így az eredeti két fogásból egyszerűen 4-5 fogás is kifejlődhetett. leterítették és valamilyen módon fel is díszítették. . Az ünnepi táplálkozás fontos mozzanata. beteges embereket sem. rendbe tet­ ték a konyhát. sőt ha kellett. csemegékkel. vagy pedig ponyvák­ ból. Ez pedig törvényszerűen együttjárt a táplálkozási rend valami­ féle megváltoztatásával. s az ilyen embert nem szívesen hívták azután munkára. a húsvéti pászkakalács és egyéb szentelmények). melyen nemcsak a teljes család. melyet gyakran a szükséglet­ nek megfelelően erre a célra átrendeznek. rosszétkű. Az asztalt ilyenkor gyakran megnagyob­ bították. azt megszólták. szóba jöhetett a juhhodály. töltött káposzta. akkor igénybe vették a pitart. lelki feltöltődésen. hanem annál tágabb közösség is részt vesz. egyéb időszakos építményt is. italokkal. rokoni. 3 7 0 Az ünnepek táplálkozási rendje Az ünnep a táplálkozásban is a hétköznapok egyszerű monotóniájából való k i ­ emelkedést jelentett.

akkor valami gyorsan elkészíthető zsíros egytálételt készítettek. Legtöbb helyen már óév utolsó nap­ ján se főztek baromfit. Ennek elmaradása a szegénység jele. A vasárnapi étke­ zések éppen ezért a templomi istentiszteletekhez igazodtak. vasárnap elengedhetetlen volt ebédhez a bor. A vasárnap esti vacsora rendszerint déli maradékból állt. s erre a napra esnek a keresz­ tyének számára kötelezően előírt istentiszteletek. az emberi életkor fordulóihoz. vízenkullogó. de a füstölt hússal főzött levesek már nem számítanak ünnepi levesnek. sok helyen kolbászos rántottát. az utcát. ritkább a marhahúsleves. ilyenkor ettek savanyú káposztát sült szalonnával. tojás rántottát kolbásszal. de ahol az ünnepnek nyomatékot akartak adni. újabban édes tészta. Az év utolsó estéjén szívesen főztek szemes terményből főzelékfélét. hogy az szerencsét hoz az új évben. tea. hajnali misére is elmentek. a töltött paprika. vagy a töltött káposzta. Ez régebben lehetett fánk.A fontosabb ünnepek részben az úgynevezett jeles napokhoz. leggyako­ ribb a tyúkhúsleves. Kivételes alkal­ makkor. A szokásos pirítós kenyér. kolbász mellett több helyen főleg vasárnap reggel ettek szalonna zsírjában dinsztelt káposztát (Fülöp). sült szalonna. valamilyen sült hús. Emiatt is a vasárnapi reggeli nem nagyon különbözött a hétköznapitól. A vasárnapi ebéd legkevesebb két fogásból állt. Hencidán vasárnap esti vacsora volt a kocsonya. sok helyen állan­ dó eleme a húsleves. itt jelentek meg az újabb ételek. Újszentmargitán szüveszter estéjén szemes kukoricát főztek. a munka és a társasélet jelesebb eseményeihez kapcsolódnak. mert ez a hiedelem szerint elkaparja az újévtől a szerencsét. sült kolbászt. a férfiak borotválkoztak. kürtös kalács. vagy vacsorára is maradt a vendég. . Természetesen. mert azt hitték. Ha ez elfogyott. Ugyancsak újabb vasárnapi köret a rizskása. főleg amikor kedves vendég is jött ebédre. A második fogást képezhette a levesben megfőtt hús valamilyen mártással. Kábán pl. Számbajöhet még a friss hússal főzött zöldség-. sült oldalast. töltött káposzta. sült töviskes húst. Legtipikusabb. (zsidóknál a szombat). különösen ha disznóhúst is főztek bele. paprikás csirke. s gyakori a savanyúság. Vasárnap reggel falun mindig felseperték a ház elejét. vagy gyümölcsleves. újabban rántott hús. a leves és a sült hús közé beépül­ hetett a főtt hús mártással. Ennek megfelelően a reggeli a megszokottnál kissé későbbre tolódott. vagy a pálinka. templomjárások. melyet jobb módúak néha kaláccsal ettek. ahol kora reggeli. A vasárnapi ebéd nagyon gyakran záródott valamilyen édes tésztával. A jeles napok étrendje Hét naponként ismétlődő jeles nap a vasárnap. az udvart. a csa­ lád minden tagja „megtisztálkodott". mint a kávé. Ha vendég volt. Újév napja Az újévi ünnep már szilveszter estéjén kezdődött. Különösen ott. cukorrépával édesítve. mely a Mózes-féle teremtésmítosz szerint munkaszüneti nap. csőröge.

Újév reggelén legtöbb helyen rétes. a böjtöt szigorúan betartok húst nem ettek. Báránd. egészen húshagyó keddig a farsangi időszak. Szilveszteri böjtre utaló jelenség.). vagy hájastészta várta a köszöntőket (Kis­ marja. Derecske. ciberelevesek. Újszentmargita). Mivel a húsok általában nem mentesek a zsírtól. ezzel szemben mindenütt előnyben részesítették a disznóhúst.Kivétel Debrecen. Téli összejövetelek kedvelt csemegéje a cukrozott. gyakori volt az estézés. tollfosztóka. hogy Hajdúszováton ilyenkor szilvaciberét főztek. Újév napján szívesen ettek kocsonyát is (Szerep. ricsaj. Sárándon ezt valamivel nagyobbra sü­ tötték. farsangi fánkot. H a j d ú n á n á s . Egyeken is. február. Ezt a katolikusok egész böjti idő alatt betartották. tehát szerencsét hoz az újévben. hogy zsír helyett olajjal főzték. Húshagyó kedden pl. Hajdúnánáson szilveszterkor tököt sütöttek. hogy sok pénzük legyen az újévben. szombat estéken a cuháré. hogy nyáron a baromfi el ne h u l l j o n . Kábán a húshagyó kedden elfo­ gyasztott tyúk csontját egy zacskóba tették. Január. hogy ekkorra estek a téli társas összejövetelek. Ezt az időszakot tájunkon nem nagyon külön­ böztették meg. meg ez szerencsét hoz a jószágtartásban is. mint rendesen. Á l ­ talában erre az időszakra esnek a disznótorok. A böjtös ételek legfőbb jellegzetessége. Sok helyen sütöttek pl. Egész napon at malacsült várta a kö­ szöntő zenészeket is. de bizonyos mértékben még a reformátusok táplálkozásában is érezteti hatását. Hajdúnánáson a reformátusok is tyúkot öltek. Az újévi ebéd általában a vasárnapi ebédhez hasonlított. s a padláson a szelemengerendára felkö­ tötték. legfeljebb annyiban. v a 374 . de sehol se főztek ba­ romfit. Erőteljesen befolyásolta a római katolikusok étkezését is. mert „a disznó 371 372 373 * előre túr". Hajdúszová­ ton kásás bélest kaptak az újévi k ö s z ö n t ő k . Nagykereki. Hajdúnánás stb. Újszentmargita. Fülöpön. ezért igen sok húsos. Előtérbe kerültek tehát a zsír­ talan kásák. Püspökladány. Ezt a római katolikusok nem követelték meg. Ezeken az összejöveteleken gyakran felbukkantak hagyományos ételféleségek. hogy a nemsokára kelő csirkékhez szerencséjük legyen. Zsákán a görög katoli­ kusok tejes ételt se fogyasztottak. kukoricahántás. Újévtől Pünkösdig Ezt az időszakot három nagyobb szakaszra tagolhatjuk. a különböző ciberék. A Hajdúság kivételével az 1930-as évekig még éltek a fonók. Ismerik a farsangi fánkot Bárándon. zsíros ételt esz­ nek. főtt tészták. s hat hétig tartó böjtös időszak a görög katolikus lakosság étrendjét teljesen átalakította. Katolikus falukban az újévi ebédet már az előző napon megfőzték. játszó néven ismert táncos összejövetel. A hamvazó szerdával kezdődő. s tetejére lekvárt tettek. vagy mézes főtt kukorica. Újszentmargitán is fánkot (pampucka)> g y csőrögét (fterőke) sütöttek. ahol szilveszter estére kappant sütöttek.

tejfelt. s a görögkeleti val­ lású románok tartották. A szentelékeket erre a célra készített díszes vesszőkosarakba rakták. sonkát. igaz. Különösen a pénteki napokon mérsékelik a zsíros ételek fogyasztását. melyet a szigorú böjt alatt is elfogyasztották. Budaábrányban sódart. ciberelevest. mert a húsvéti locsolókat főtt sonká­ val is illik megkínálni. Általában vigyáztak arra. s mellette még va­ lamilyen édes sütemény. a debreceniek ezt azért jól meghintették szalonna tepertővel. A felszentelt ételeket húsvét nap­ ján elfogyasztották. kolbászt. Húsvétkor elmaradhatatlan volt a kalács. Hajdúhadház. Ilyenkor már kimerülőben volt a télen feltöltött kamara. azt az állatoknak adták (Sáránd). azaz egész nap semmit nem ettek. az új meg még nem érkezett el. A tavaszi évad utolsó nagy ünnepe a pünkösd étrendje már alig tért el a rendes vasárnapi menütől. Újabban ott is sokan főznek sonkát. Újszentmargitán a böjtöt azzal enyhí­ tették. tojást főztek. mákos. kivéve a sárga túrót. hogy a szentelmények minden morzsáját megőrizzék. A nagypénteki böjt még a református falukat is érintette: általában ezen a na­ pon ők se ettek zsíros ételt. Sok faluban tipikus pénteki eledel a paszulyleves. mivel itt szokásban volt. Nagyon sok he­ lyen főztek töltött káposztát. Biharnagybajom). töltött tyúkot és sárga túrót is szenteltettek. s szent jel­ vényekkel díszített szentelő kendővel leterítették. régebben fánk. A m i t már nem ettek meg. még az 1910-es években is „szigorú böjtöt" tar­ tottak. Húsvét vasárnap reggelén aztán véget ért a böjt. hogy napraforgót pirítottak s azt ették. Nagypénteken a református falukban is tengerit pattogtattak. Fülöpön pl. ahol nem szokás a szenteltetés. Újszentmargita. mézet fogyasztanak. Haj­ dúnánás). de némely helyen a rómaiak is ezen a napon teljes böjtöt tartottak. Báránd). Fülöpön. Legjellemzőbb a hajdúdorogiak 5 rózsával díszí­ tett pászkakalácsa. A katoli­ kusok mindenütt kalácsot sütöttek. hogy pünkösd . A hozzávalókat már előző nap elkészítették. Gáborján. ezekkel a köszöntőket. Ezért a pünkösdi kalács az egyetlen. Fülöpön a szentelt tojások héját elégették. hanem ciberét. Legszigorúbb böjtös nap a nagypéntek. több tejet. mint máskor. s általában kerülik a zsíros étele­ ket. A húsvéti ünnepi ebéden elmaradhatatlan volt a tyúkhúsleves. de még tejet és tojást se ettek. cukrozott tészták. Nyírábrányban. túrós laskát főztek. locsolókat is megkínálták. csőröge. újabban szalakális. tehát nemcsak zsíros ételt. kocsonyát (Egyek. Püspökladány.Újszentmargitán pl. A legszigorúbb böjtöt a görög katolikusok a nyíri falukban. Ilyenkor mindenütt a megszo­ kottnál dúsabb ebédet főztek. A hithű görög katolikusok. s ezeket egy üveg borral húsvét reggelén elvitték szentelésre. a böjti időszak alatt is szívesen főztek habart leveseket. 375 3 7 6 A húsvéti ételtobzódás után az évi rendes kerékvágásba tért vissza a táplálkozás menete. Biharnagybajom. hogy ezek­ ben a hónapokban több főtt tésztát esznek. báránysültet (Hencida. némely helyen birkapörköltet (Egyek. s a főtt tésztákat vajaljával ízesítették. A reformátusok napi étrendjében a böjt hatása abban mutatkozik. amit legalábbis a Berettyó-menti falukban sohase hagytak el.

" Ha a pünkösd későbbre tolódott. Az ebéd húsleves. ilyenkor már megjelentek a tavaszi zöldségek. Fülöpön vacsorára kocsonyát ettek. Fülöpön ilyenkor szőlőlevélbe töltött töltikét főztek. betlehemeseket. Ugyanitt sült tököt is szívesen ettek. túrós bobályka val kínálták. az asztalra égő gyertyát tettek. sült tojás. s belefektet­ tek egy erre a célra készített babát.„Mit ettetek? . húsvétkor kenyeret. kán tál ókat is mákos. mert az hasznot h o z . sült húsok (elsősorban tyúk és apró pecsenye). s a karácsonyi kalács sütésekor a teknő oldalára ragadt vakarékból sütött tésztát a teheneknek. diós bobályka volt az ebéd. Újszentmargitán a vacsoraasztal alá egy kosár szénát tettek. mert ez is szerencsét hoz. kását. cukrozott sütemények.Karácsonykor kalácsot. mégpedig annak lehetőleg többféle változata. A karácsony esti vacsora lényegében az ebéd mása. Derecskén lőreciberét ettek. A XX. sült szalonna. Újtikoson ilyenkor aszalt szilvaleves és mákos. Ezt a szegé­ nyebbeknél lepényféle. Fülöpön. sült kolbász.reggelén minden pásztornak minden gazda adott egy kisebb fonott kalácsot. vagy rumos tea. Hájdőnánáson főleg kakast vágtak. pünkösdkor meg kenyérből se et­ tünk eleget. alma. angyalbögyörőt. hogy ezektől a következő évben az elfogyasztója fakadásokat. borsót. Sárándon. s minden betérő vendé­ get. mely Jézus Krisztus jelenlétét szimbolizálta. A karácsonyi ünnepkör Katolikusoknál régebben a karácsonyt is böjti időszak előzte meg. K a r á ­ csonykor elmaradhatatlan a kalács. Ezzel kínálták a köszöntőket. B á r á n d ) . mert azt tartották. Hencida. Tiszacsegén mákos gubát ettek. különféle kőttes helyettesíti. azaz keléseket kap (Sáránd. sokszor éppen maradéka. nudlit. 377 378 . ka­ láccsal. Reggeli tejeskávé. A fülöpiek az esti órákban érkező vendége­ ket. mogyoró. Katolikusoknál azonban mindez kultikus mozzanatokkal telítődött. A karácsonyi étrend a szokásos vasárnapi menü gazdagabb változata. boros. diót. Karácsony és újév közt nem fogyasztottak „fakadékos" ételeket. A sárándi kato­ likusok pl. kalács. borjúknak adták. kölődört főztek. Karácsony második napján az első napról maradt ételeket. 24-i böjtre emlékeznek. töltött káposzta. Fülöpön. Ilyenkor a bihari falukban főtt tésztát. Karácsonykor néha még a gyü­ mölcs is az asztalra kerül. különösen a dió. újabban krémesek jelentik. ha volt sző­ lőt tettek. század első felében már csak a dec. tésztaféléket fo­ gyasztották el. Hajdúnánáson a karácsony esti asztalra almát. természetesen borral kiegészítve. Ezért pl. Külön­ ben találó a sárándi mondás: . Fülöp. lencsét. A kalács mellett újabban elmaradhatatlan még valamilyen édes sütemény. a jobb módúaknái hájas tészta. vagyis pa­ szulyt.

vagy valamilyen édes likőrfélét. A komaebéd vitelkor mindenki az általa ismert legfinomabb ételeket igyekezett elkészíteni. vagy összerágott. illetve helyette újab­ ban citromos becsináltleves. vagyis. csőrögét.Az emberi életkorral és szokásokkal összefliggő táplálkozási rend A megszületett csecsemő egyetlen tápláléka régen kizárólagosan az anyatej volt. 1 éves korától a gye­ rek a felnőttek ételeit ette. Igen gyakori a madártej. és ezt dugták a síró gyerek szájába. újabban különböző alakú porcelán levesestál. Ha az anyának nem volt elég teje. fánkot. A komatál régebben 2-3 egymásra helyezhető komacsészé. újabban valamilyen édes tésztát. hogy „két karral viszik-e" a komatálat (Sáránd). szomszédok táp­ lálták. esetleg tortát. A síró gyereket már néhány hetes korától csuszliztatták. a csecsemő rendszerint elpusztult. kappan aprólékleves. A komaebéd elmaradhatatlan fogása a húsleves csigával. A csuszli eredetileg összecsomózott rongydarab. Ebből következik. A komatálat a szőtt. Ezek egymás közt megegyeztek. hogy milyen sorrendben viszik a komatálat. vagy tehéntejet is kaphatott a csecsemő. melyben az egyetlen húslevesen kívül . Szülés után kb. a csecsemőt régen 9 hónapig szoptatták. Megszólták azt. Ezután valamilyen újabb sült hús. komaasszonyok.a legújabb ismereteket tükrözi. vagy töltött káposzta következett. hogy „hadd e r ő s ö d j ö n " . töltött hús. században kezdtek elterjedni a jobb gazdák körében. aki nem elég gazdag komatálat vitt. tésztás tál egyberakásából áll. sulyomtésztát. Előbb ezt is kenyérbélbe áztatva az anyja a saját szájából adta át a gyerek szájába. Sokan vittek bort. tejbe rizskását mazsolával. húsos lében főtt gyümölcsleves. főtt hús mártással következett. majd pohárból. aki a sa­ ját gyereke mellett vállalta más gyerekének a szoptatását. cuk­ rozott kenyérbelet kötöttek bele. ha a dajka és a szoptatott gyerek családja nem egy társadalmi réteghez tartozott. töltött galamb. Balmazújvároson a német anyák állítólag egy-két csepp pá­ linkát is adtak a csecsemőnek. hogy vidékünkön a komatál az ételújdonságok tükre. A tejet pótló kü­ lönböző csecsemő tápszerek csak az 1920-as évektől kezdtek terjedni.néha még az is! . tejfeles paprikás csirke. Néhány hónap múlva már kecske-. rántott csirke. Második fogásként valamilyen finomabbnak tartott húsétel. Kb. Az üvegre húzható gumicsuszlik csak a XX. A szoptató dajka gyerekét „tejtestvér"-nek tekin­ tették. Ha ilyen nem került.bői. 379 . húsokat. 3-4 hetes gye­ reknek az anyja már csócsált: előbb csupasz kenyérbelet. majd fokozatosan más ételeket. újabban boltban vett damaszt komakendövei kötik át. amelyet cukros vízbe mártottak. Ha nem volt akadálya. akkor dajkát hívtak. hogy több fogásból áll-e az ebéd. s ez a legszorosabb műrokonságot jelentette még akkor is. vagyis olyan anyát. pl. borsos tyúksült. Gyak­ ran vittek tejbegrízt. Figyelték. Az összerágott ételt az anya a szájából adta át a csecsemőnek. két hétig az anyát a rokonok. húsos.

Természetesen. a vőlegényes háznál nagyobb előkészületekkel. de a lakodalomban segédkezők már kora reggeltől tevé­ kenykedtek. Lakodalmakra rendszerint különböző módon fonott üres kalácsokat sütöttek. Kábán a délelőtt érkező vendégek r u ­ mos teát kaptak. a levágott baromfiak sült vérét. amelyen a közeli rokonság. sült húsok és tésztafélék. Természetesen nem hiányozhatott a bor és a pálinka. aprólékját stb. A lakodalom vidékünkön is több napig tartó ceremónia. 1 8 2 . malacpecsenye. pulyka. az előző nap már kisült kalácsot. A keresztelő ebéd rendszerint a késő esti órákig elhúzódott. vagy kappan egészben sütve. akik már reggel megjöttek. volt kalács és tésztafélék. Közben tehát kiadós nagy vacsorát nem tarthattak. Bárándon. a lakodal­ makhoz mindig sütöttek friss kenyeret. s amikor a csiga elkészült. hogy csigatésztával. műrokonság. de itt is általában volt húsleves. így ennek étrendje is híven reprezentálja a gazda társadalmi-. sült húsok és tészták. kalács. Lakodalom előtti összejövetel volt a csigacsináló is. de a teljes násznépet összefogó eseménysorozat. töltött káposzta. városból érkező rokonok. így mindig volt kéznél valamilyen harapnivaló. óránként illett kínálni. s ezek este a lakodalomhoz hasonló vacsorát ettek. pálinka. csőröge. amit éppen találtak: tejeskávét. gyakran 50-100 fő is összejött. Nagykerekiben szinte elmaradhatatlan volt a csőröge. Voltak mindig más faluból. Almosdon. kávé. Itt már rendszerint volt húsleves. Általában a vasárnapi étrend a meghatározó. de elmaradhatatlan volt a lyukas kalács. hogy a kínálgatás is tovább tartott. A vendégeket érkezésüktől kezdve egész napon át kb. Az esküvőt vidékünkön leg­ többször délután tartották. Debrecenben régen elmaradhatatlan volt a sült kappan. Ilyenkor 40-50 rokon családot is meghívtak. Utóbbi lehet kalács. Ez tehát elsősorban munkaalkalom volt. amelyen közös étkezés is volt. gyümölcs. a töltött káposzta. de nem biztos. valamilyen sült hús és tészta. délben a húsleves után töltött tyúk volt. vagy újabban cukros édes tészták. így mindkét háznál már reggeliről is kellett gondoskodni. sokszor zenés mu­ latságban folytatódott.A keresztelő már olyan társas összejövetel. Falun valamivel szeré­ nyebb volt az étrend. vagy fánk sült tészta (kürtőskalács). a hozzátartozó hagyományos étkezésekkel egy nap és egy éjjel történik. szom­ szédság. vagyoni helyzetét. megsütötték a levesben főtt húsokat. kalács. A lakodalmi fő esemény két háznál zajlott: a menyasszonyos háznál valamivel kisebb. vagyis kezdődött valamiféle mulatság. töltött káposzta. A lakodalmat megelőző összejövetelek közül a kézfogó volt a legszá­ mottevőbb esemény. a kimaradt húsok. amely a késő délutáni órákban kezdődött. befőttel. ha más nem. s természetesen a bor vitték a fő szerepet. Ilyenkor a tésztafélék. fánk. paprikás. néhol nullás lisztből. Délben mindkét háznál viszonylag szerény ebédet tálaltak a más helyről érkezők és a lakodalomban tevékenykedők részére. vagyis a húsleves csigatésztával (Hajdúböszörményben grízgaluskával). végül rétes. este 10-11 óra körül. század első felében a következőből állt: csigaleves tyúkhússal. Ez Debrecenben a XX. akkor „taposták be a végét". de azért főztek csigalevest. kávé s természetesen bor. ahol a család és a rokonság nőtagjai elkészítették a szükséges csigát. bor. Ebből még nem csináltak nagy ügyet: mindenki azt evett. ami azt jelenti. s természetesen bor.

Igen gyakran töltött káposzta. tejes kávéval. malactokány. marhapörkölt és disz­ nóhúsból sült fokhagymás pecsenye. fonatos. vagy rucáskása. kolbász. Nagyke­ reki. amikor mindkét násznép néhány órát a menyasszonyos háznál töltött. A második fogás már megoszlott. s természetesen. Végül rétes. Ugyanez történt az esküvő után is. nem maradhatott el a bor. Egyeken juhhúsos káposzta. ez tehát ismert termékenységmotívum. Az ebédidő után. . mely az egész lakodalom fő étkezési periódusa. újabban néha rántott hús. gyümölcs-. a káposzta után következtek. Debrecenben a tyúk aprólé­ kokból főztek levest. rántott karaj stb. Itt természetesen marhahúslevest főztek. pecsenye (fokhagymás). gyümölcs zárta az ebédet. azonkívül a hurka. esti szürkület­ kor a teljes násznép kíséretében a menyasszonyt átvitték a vőlegényes házhoz. tejfeles csirke (az 1930-as években rántott csirke). A h ú ­ sokhoz mindig járt valamilyen savanyúság is. nyilvánvalóan hasonló célzattal. Gáborján). Hajdúböszörmény. 383 Módosabbaknál a sült húsok harmadik fogásként. Minden faluban ismer­ ték azt a szokást.) Hencidán a tyúkokban található apró tojásokból is a me­ nyasszony tányérjába raktak néhányat. Kismarja. A pörköltekhez újabban hasábra vágott főtt krumplit is adnak. pálinkával kínálták a korábban érkezett vendégeket.Újszentmargitán gulyásleves és sült tészta volt az ebéd. Sok helyen elmaradhatatlan volt a töltött ká­ poszta (Debrecen. csak kaláccsal. Egyeken szintén gyakori a birkapörkölt. de ezt nem keverik a húshoz. de a húsokhoz köretet nem adtak. fánk. A lakodalmi vacsora falvanként és társadalmi rétegenként több-kevesebb válto­ zatosságot mutat. Kivétel csak az olyan nagygazdáknál volt. Álmosdon sokan tejbekását főz­ tek ebédre. pecsenyék. birkapörkölt volt (Kismarja. ahol a lakodalomra ök­ röt vágtak. hogy ki-ki annyit vegyen csak. Az újí­ tások főleg a sütemények területén jelentkeznek. csigával. Hajdúnánás. Lehetett pl. A nagygazdáknál többféle sült hús is készült. Elég gyakori a ser­ téspörkölt is. s újabban a rántott csirke. Ezt a vacsoránál a menyasszony tányérjába csempészték. melyet a menyasszony-vőlegény közös tányérjába raktak. illetve Püspökladányban. pulyka-. hogy a csigacsináló alkalmával csináltak egy „nagy csigát". A juhos gazdáknál birkapörkölt. s itt már gyakran ebédre is volt töltött káposzta. helyette juhhúsos kása. Majd a menyasszony kikérése után. I t t egy-két órás szünet után került sor a vacsorára. század elején a lakodalmi ebéd csigaleves. benne hét kicsivel. A szegényeb­ beknél libás. amelybe hét kisebbet beletöltöttek. Ártánd stb. amit a lakodalomra vágott disznóból töltöt­ tek. (A menyasszony és a vőlegény közös tányérból ettek. A vacsora első fogása kivétel nélkül mindenütt csigaleves. amennyit óhajt.). kappansült. Egy tál húsétel volt a lakodalmi ebéd Szentpéterszegen. amit legtöbbször tyúkhúsból főznek. Ezzel szem­ ben Hajdúszoboszlón a X X . s ha volt. Ebből szintén csináltak „nagy káposztát". Hencida. esetleg malacpörkölt. Ez lehetett pörkölt. Szegényebb helyeken viszont nem főztek ebédet. s rendes borral. vagy tormamártás. tokány. Hajdúhadház. forralt borral. közvetlenül az esküvőre érkező vendégeket mindkét háznál ka­ láccsal. a nyíri falukban pálinkával kí­ nálgatták. hanem külön tálban szolgálják fel. de az azonos kategóriákban meglehetősen hagyománytartó. Szegényebbeknél a töltött káposzta elmaradt.

A köszöntők régen tréfás rigmusokat. csőröge. Debrecenben sült disznóhúst. Még elérték a vacsora végét. Itt is volt csigaleves. melyet legtöbbször maga a készítője kínálta végig legkedvesebb hozzátartozói között. bő­ séges borral. Amikor ez fő fogás volt.a lakodalmak legreprezentatívabb süteménye a torta lett. tésztafélék és bor. hanem legtöbbször az asztalbontás után. A kínálgatás következő hulláma hajnal felé.elsősorban tormamártásban . majd pedig mint arra korábban utaltunk . Előkelőnek számított az aranygaluska. lepények. paprikás csirkét. boro­ zás után került sor. hogy ha valaki kedvet kap. akik nem voltak hivatalosak a vőlegényes vacsorára. mert nyáron nem értek rá az időt tölteni. A névnapi köszöntőket általában az esti órákban fogadták. vagy kukoricakásával együtt is felszolgálhatták. Falun azonban régebben csak az őszi és s téli névnapokat ünnepelték.Negyedik fogásként felszolgálták a levesben kifőtt. Az édes tészták. de utána ropogósra kisütött tyúkhúsokat. úgy 4 óra körül következett. A lakodalmi maradékokból még hetekig táplálkozhatott a család. hiszen a hús­ levesben kifőtt hústömeget legcélszerűbben így lehetett hasznosítani. Szegényebbeknél ugyanakkor ez közvetlenül a leves után. A Hajdúságban névnap estékre gazdag. Régebben ez élhetett fánk. A tésztafélék­ ből a résztvevők haza is vihettek néhány darabot kóstolóul azoknak a családtagok­ nak. több órai társalgás.). kaláccsal. s természetesen tésztákat. egészben sült tyúkot kap­ tak. különösen a torták nagy része már nem is kapcsolódott közvet­ lenül a vacsorához. Dél-Biharban énekes köszöntőket mondtak. húsos vacsorát is főztek. újabban édes tésztával és borral kínálták a vendégeket. éjfél tájban szolgálták fel. Artánd). Kismarja). Püspökla384 . főleg az átsütött tyúkhúsokat szolgálták fel. hurkát. perecek. Az emberi életkor jeles napjai a névnapok. s ilyenkor pogácsával. A gyerekeknek sok helyen külön főztek tejbegrízt (Egyek). Akárhogyan is. pálinkával. bélest. A vőlegényes háznál folyó nagy reprezentatív vacsora mellett a menyasszonyos háznál is volt egy szerényebb vacsora.) Nagyon kevés emléke maradt fenn annak. Biharban hévíszesek. szalonnasütemény. Jómódúaknái erre már csak a vacsora végén. Köztudott. Általában ügyeltek arra. így bőségesen ellátták őket enni-innivalóval. régebben köles. kolbászt. Ok voltak a hérészesek. t o r t á k a t . de ez a fogás nem maradhatott k i . Sok helyen ilyenkor került sor a frissen átmelegített aranygaluskára is. hogy a menyasszony szülei nem kí­ sérték el lányukat a vőlegényes házhoz. vagy beléphetett a töltött káposzta után. a sült húsok helyett. forralt borral. fő fo­ gásként is megtette (Nagykereki. sült tyúkot.szolgálták fel (Hajdúszoboszló. vízenkullogó. Éjfél után a menyasszony szülei néhány kísérővel átmentek a vőlegényes ház­ hoz. valamilyen hús (zsírban átsütött főtt hús. birkapörkölt stb. hanem otthon maradtak azokkal a vendégek­ kel. hogy az ennivaló az asztalról sohase fogyjon el teljesen. hogy a főtt marhahúst közvetlen a leves után valamilyen már­ tásban . Debrecenben pl. ehessen. (Ez azon­ ban magyar lakodalmakon igen nagy szegénységnek számított. Ilyen­ kor a vacsorából kimaradt húsokat. A vacsorát mindig valamilyen tésztaféle zárta le. Az 1920-as évektől szédületes gyorsasággal terjedtek a különböző édes tészták. kalácsot és bort kínáltak a vendégeknek. akik nem vehettek részt a lakodalomban.

fehér kenyér. hogy az itteni céhbeli lako­ mák hatással voltak a környéken élő parasztság ünnepi étkezési szokásaira is. a férfiak a juhszínben ültek asztalhoz. vagy krumplilevest és tejbekását. előbb magában ke­ nyeret kaptak. Juhtartó helységekben a juhhús. vagy lúd.dányban. főtt árpakásával. tyúkhússal. mogyoró. 50 icce borral vendégelje meg a céhet. ahol birkapaprikást ettek. felül eleven borssal meghintve. Zsákán szokásban volt. melyet a felszabadított legény adott a céhbeli mesterek számára. Varga Gyula idézett munkáiból k ö z l ü n k : 386 Gyapjúrnűvesek. Néhányat ezek közül Ecsedi Ist­ ván. század elejei iparos összejöveteleken is éreztették hatásukat." Ugyanők 1713-ban: Tehénhús. marha­ hússal. Tudunk róla. hogy a temetés után három nappal a környéken lakó gyerekeket meghívták a halottas ház­ hoz. Sárándon birkapaprikást. dió. más helyen a baromfiakból főzött húsleves. de az 1960-as évek­ től ismét kezd felújulni. Az emberi életkor végén. Hajdúszoboszlón. akik visszamentek a halottas házhoz. A két világháború között kezdtek megszűnni a nagy torok. vagy jó öreg tyúk.) Debrecenben régen a torra vargalevest főztek. tésztaféléket szolgálnak fel. Remekléskor pedig 8 tál étellel. főztek. a sírásókat szalonnával. században. a temetéskor megyénk egész területén halotti tort tar­ tottak. így feltételezhető. főtt sonkát. Az 1760 előtti céhlevelek rendszerint közlik a mesterasztal kötelező menüjét. Gáborjánban a nők a házban. velős­ konccal és disznóorjával elegyesen főtt káposzta. míg a fejfa el nem készült. borral. század második felétől tiltották. vagy pálinkával látták el. (Itt néha még nótázásra is sor került. Konyáron a temetés után közvetlenül a résztvevők. 1468: A legény első beállására két jó tál étket és egy sültet. túlélték a céhrendszert. A tiszántúli céhes élet egyik központja éppen Debrecen volt. sülttel. Takács Béla. gulyásleves volt a jellemző. bort ittak. egy malac sütve. A céh­ beli nagy társas lakomákat a X V I I I . 385 A gazdasági tevékenységhez kapcsolódó ünnepek A gazdasági élettel kapcsolatos „rituális" étkezések hagyománya minden bi­ zonnyal az egykori céhbeli élet lakomáiból merítette a példát. 1674: mesterasztal „Egy temérdek fazék káposztás hús. Laskával. négy pint bort ad a látómestereknek. két tyúk főve. ha szerényebb formában is. néhol még csigalevest is főztek. Magát a tort a temetés után tartották. de ezek. Ujabban sok helyen hideg ételekkel terítenek: kolbászt. újabban tejbegrízt kapnak. vagy r u - . sza­ lonnát. A céhekben legfontosabb közös étkezés az úgynevezet mesterasztal volt. s hordó bort megittak a t o r o n . sült húsokkal. de még a XIX. s hozzá bort. század első felében is egész marhát megsütöttek. Fésűsök. akik itt bab-. hogy a Bihar megyei Sárréten és környékén a X V I I I . Malac. M á r előbb is. Hason­ lóan a halottas háznál kosztolt a fejfafaragó mindaddig. vagy rizskásával főtt kappan. s még a X X .

s még több falucsúfolóban előforduló eset. 1680: Két kappan. Második: lúdból. amit kint talál (Kismarja). Természetesen. Kovácsok. Emellett dió. bor. Második fogásként friss húst sütöttek. rucahússal készített „fekete lév". tyúkhús. nem maradhatott el a bor. Negyedik lúd. an­ nak rendi szerint „meg trágyázva". A főtt tyúkhúsokat köleskásával készítették el. gyümölcs. kappanból. vagy csipegetett tésztával. A Bihari síkság falvaiban régebben délre mindig tyúkot öltek. még annyi ökörhúsból. s ebből csináltak húslevest valamilyen vágott. De a hajnali falatozás és a reggeli kö­ zött így eltelt néhány óra. végül 12 forint ára bor. egy lúddal egyetemben. felyül eleven borsot hintve reája. Itt délben elég gyakori volt a toros káposzta is. ha még volt. Ezenkívül gyümölcs. Debrecenben. forralt borral. ) A reggeli legtöbb helyen sült vér. Főbb motívumai: Hajnalban a disznóölésre érkezőket frissen sült zsíros pogácsával. egy jó kövér ökör-. csemegék. mandolával. A tyúkhúsból álló étek egy tálba légyen három „tikbul". amikor a szalmával letakart disznót a szomszédok k i ­ cserélték t a r g o n c á r a .cahússal főzött fekete lév. ruca aprólékjával főzött kása. vagy tehénhúsból és egy kövér tyúkból álló sült pecsenye. felül eleven borssal meghintve. Gombkötők. velős konccal. Természetesen. kereken szelt körtvéllyel vagy almával. és egy nyúlnak hátsó részéből álló sült. A téli időszak hagyományos társas munkaalkalma volt a disznótor. masola szőlővel. Igaz. szép tehén húsából és egy kövér tyúkból elegendő pecsenye. mellé egyes helyeken pálinkával. vagy hús mellé hordós káposztát ettek. lúd. nyolc font bornyúhúsból. Nagykerekiben a nők tejeskávét ittak. Maga a reggeli (fröstök) régebben az ölés. Harmadik. pecsenye. korsza­ konként. töltött tyúkból. más helyeken forralt borral kínálták. Zsákán a sült vér. sok helyen friss sült hús. perec. velő tojással. melynek ha­ gyományos étrendje alakult ki. Néhol az ölés és a perzselés közben 5-10 perces evés-ivási szünetet is tartottak. Negyedik: tejben főtt rizskása. ez az étrend helységenként. nyolc font disznóhúsból. Harma­ dik: káposztából főtt hús. vese. de néha családonként is variálódott. kenyér. Fazekasok. A pecsenyéhez mindenik tálba adjon egy-egy malacot. perzselé és bontás befejezése után volt. 1715: Első fogás tehénhús. Második. mert azt mondták: elviszi a harangozó. A két világháború közt már legtöbbször nem öltek tyúkot 388 . bor. vagy a pálinka. pogácsával. disznóorjával elegyesen főtt káposzta. ezért illett a munkálkodókat többször is megkínálni pálin­ kával. cukort hintvén reája. vagy két tyúk. A hajnalról megmaradt és kihűlt forralt bort most mint „édes bort" szintén inkább a nők kedvelték. Ötödik. laskával vagy rizskásával főtt kövér kappany. Ezek után gyümölcs. és egyegy „tikot". nyersen. egy darab ökörszárral. malacból. malac vagy lúd-. A káposztás hús tisztessé­ gesen jó öreg legyen. (Ilyenkor fordulhatott elő a sárrétudvari. A disznótoros ebéd hagyománya falunként változott. régen a reggeli harangozásra illett a bontást befejezni. vagy rucza aprólékjával főzött ká­ sa. vagy jó öreg tyúk. ó-kolbászt ettek. hozzá esetleg tört krumplit adtak. 1620: Káposztás hús. vagy velős­ konccal együtt rizskásás lében megfőve.

Dyenkor illett valamilyen . a disznótorok fő attrakciója mindenütt a hurka és a friss kolbász volt. Itt nemcsak azok vettek részt. másik a leves nélküli vacsora. Zsáka). sőt meghívott vendégek is. A „kóstolás" fontos szertartása volt a disznótoros va­ csorának. sült máj volt az átvezető étel a hurkafélékhez (Debre­ cen. Mások a töltött káposztát részesítették előnyben. Tiszacsegén. esetleg sült tyúk. valamilyen káposztás hússal. hanem azok családtagjai.(rájöttek. dióval töltött hájas tésztákat sütöttek.lehetőleg nem sértő . Báránd. toros káposzta következett (Zsáka). majd lekvárral. akik nap­ közben a disznó feldolgozásában segédkeztek. s ezek a hurkafé­ léket éppen csak megkóstolták. Volt. Biharnagybajomban. Volt. Sáránd). a húst és a bort elfogyasztották. hanem orjalevest főztek.). tüdős. Konyáron a levest valamilyen gyo­ moroldó szilvacibere. véres hurkából álló sorozatot s a kolbászt is meg tudják kóstolni. A disznótor fő étkezése a vacsora volt. amikor este is van leves. hogy végig tudják enni a májas. „a ká­ sa egy kicsit lágy!" stb. Előbb üres hájas pogácsát. itt birkát vágtak. Debrecenben és a Hajdúságban délre tyúk-. Egyeken. Hasonló evéssel egybekötött gyűléseket tartottak az egykori hagymáskertek gaz­ daközösségei Derecskén. Megyénkben két típusba sorolható a disznótoros vacsora. melyek évente né­ hány alkalommal evéssel egybekötött összejöveteleket tartottak. súlyom. A leves után sok helyen töltött káposzta (Egyek). Egyik típus az. fonatos. Hajdúhadházon. ) Megyénkben is működtek olyan gazdasági csoportosulások. Újszentmargita. 3 8 9 390 391 392 . Püspökladányban. Régen gyakori volt a tarked­ l i . Konyáron orjalevest főztek. A m á ­ sodik fogás töltött káposzta volt. Akármi volt is az előétel. (Valószínűleg a hurkafélék jelenlétét a gyűjtő termé­ szetesnek vette. mely szerint itt a disznótoros va­ csora frissen sült tepertő volt. ahol orjalevest főztek (Püspök­ ladány. ezt bográcsban megfőzték. majd vese. szomszédok. Egészen különlegesnek tűnik egy kabai adat. ahol káposzta helyett sült hússal kezdő­ dött a vacsora.véleményt mondani a hurkákról („kellett volna még bele egy kis bors". a két világhábo­ rú közt azonban legtöbb tájon a hájas tészta minden más tésztafélét kiszorított. s a levesben főtt orját torma­ mártással szolgálták fel. Sokan azért nem ettek sokat az előző fogásokból. fül köleskásával. közösen bort is vettek. köröm. Kismarjában az 1940-es években már krémmel töltött hájas tésztákat is csináltak a vacsorához. Püspökladány). s erre azért nem kérdezett r á . „kicsit elsóztátok a májast!". cibereleves helyettesítette. Derecskén. A leves nélküli disznótoros vacsora többnyire töltött káposztával kezdődött (Kismarja. Nagyobb disznótorkor 25-30 felnőtt számára is terítettek a vacsorához. fej. s miközben meg­ tárgyalták a gazdaság folyó ügyeit. fánk. hogy ez pazarlás!). sült kappan. Hencida. más helyen sült hús. Legismertebb a haj­ dúszoboszlói juhtartó gazdák „gazdasági evés" néven ismert l a k o m á j a . rokonok. vagy marhahúslevest főztek. Utolsó fogás rendszerint valamilyen tésztaféle volt. Álmosd. Egyek. azután sok helyen csináltak aranygaluskát. Ezeket az őszi összejöveteleket „torzsalé"-nek n e v e z t é k . Évente 2-4 alkalommal a közös nyájat fenntartó gazdák egyik társuk portáján összejöttek.

kásás. s közösen hordták be egymás gabonáját a közös „szűrűre". hogy a gépésznek és az úgynevezett „vállalkozó"-nak (aki a cséplés egész munkamenetét irányította. ami valószínűleg az egykori közös evések emlékét őrzi. Az aratóünnepek lényege mindenütt az volt. más helyen főtt tésztát. szomszédok igával. melyen rokonok. akkor va­ lamilyen árnyékos helyen asztalt terítettek. evéssel is kapcsolódó társas munka a szüret volt. amit a legeltetésre kiadott káposztaföldek bérleti hasznából nyertek. az rendszerint a cséplési szemveszteséggel fizette meg az árát. Nagy ara­ tóünnepekről tudunk az egri. ) 394 Az egykori nagy házépítő kalákákból vidékünkön a XX. szalonnát reggeliztek. mely az 1950-es évekig minden szőlőskertben elevenen élt. hogy az aratást vezető bandagazda jelentet­ te az uradalom tiszttartójának. kalács. s mellé bort ittak. vagy savanyú leves. de a „Hajdúszováti Kecsegi Kertgazdaság" 1871-ben Debrecenben szabájyos „céhkorsót" csináltatott. az ebédhez pedig bor is járt. hogy az aratást befejezték. illetve ha a tanyában folyt a cséplés. gulyásos. Úgy illett. majd az uradalom nagy vacsorával. amennyire szüksége v o l t . a kicsépelt gabonát megmérte) a csépeltető gazda adott ebédet. Rend­ szerint 3-4 közeli rokon család fogott össze ilyenkor. pálinka és bor volt. vagy gya­ logszerrel vettek részt. téglahordás maradt meg. Az ebéd húsleves. s hajnalig tartó mulatsággal megvendégelte az aratókat. templomba elmehessen. (Rendszerint hordó bort ütöttek csap­ ra. A k i ezt elmulasztotta. „kalákák" emléke megyénkben már régen elhalványodott. ihatott. A parasztgazdaságok felbomlásáig szokásban volt azonban a közös búzahordás. akinek a búzáját hordták. átadták az eddigre meg­ kötött aratókoszorút. Pálinkával a cséplőmunkásokat is el kellett látni. ahol töltött káposztát is készítettek. Ilyenkor az. Volt.mivel a közös étkezéshez szükséges birkahúst és bort abból a pénzből vették meg. pörkölt. Megyénkben legnagyobb. és több más uradalomban is. A társas munkák. Tudunk a be­ rettyóújfalui szőlős kertgazdaságok közös evéséről. vasárnapi ebé­ det főzött a résztvevőknek. amelyből minden résztvevő maga ereszthetett. tész­ taféle. A gőz cséplőgépek elterjedése óta ünnepnapnak számított a cséplés is. Ezeken az összejöveteleken általában mindig birkahúst. hogy aki akar. századra már csak a k ö ­ zös vályog-. 1944 előtt aratóünnepeket nálunk csak az uradalmakban rendeztek. Természetesen csépléskor a gazda nem takarékoskodhatott a pálinkával. Hajdúnánáson sült kakas). Ilyenkor az volt a szokás. Hajdúszováton már nem él a kö­ zös evés szokása. majd 7-8 óra körül kenyeret. Rendszeresen tartottak aratóünnepet a bihari Beöthy-féle uradalmakban. A lényeg az volt. Tehát itt is elmaradhatatlan volt a húsleves. Rendszerint vasárnap a kora reggeli órákra szervezték ezt a munkát. birkapaprikást főz­ tek. rántott csirke. amit szabadban vasfazekakban főztek. hogy ilyenkor ki-ki a legjobb ebédösszeállítást adja. Itt mindenekelőtt pálinkával kínálták az érkezőket. A vacsora ilyenkor nagy tömeg hús. papri­ kás csirke. váradi káptalan uradalmaiban. 10 óra körül már be is fejezték a munkát. hogy ilyenkor min­ denki korlátlan mennyiségben ehetett. Birkatartók természetesen ilyenkor is birkát vágtak. savanyúság. valamilyen sült hús (paprikás csirke. paprikás. esetleg hússal főtt savanyú leves. A szüretre hívogatták a részt- . gyümölcs-. Az ebé­ det ételhordóval vitték k i a géphez. ismerősök.

A közös evésre a gazdasági életben még több alkalom is adódott. itallal megrakott szekerekkel mentek ki a Nagyerdőre. a gazda házához bejáratos mun­ kások és ezek családtagjai jöttek szívesen.vevőket. akik munkájukért fizetést nem kaptak. amit megettek. vagy a birkapaprikás volt. töltött káposz­ tát. a csőszfogadás. szomszédok. Debrecenben feledésbe ment már a pünkösdi majális. Természetesen. betegség. de ál­ talában a felsorolt ünnepi ételek valamelyike jelenik meg. a jószágkihajtás. Ilyenek voltak a pásztorfogadás. De az étkezések rendje ezekkel együtt teljes. Este vacsorát is főztek. csirkehúst ettek. és ott evés-ivás közben vidáman eltöltötték a napot. akkor a vacso­ ra rendszerint egytálétel volt: juhhúsos. vagy szubjektív tényező megbonthatta (pl. A Hajdúságban éppen úgy. hozzá sült húst. hordozható katlanokon. kenyeret. egész napon át volt bor. szőlőt. barátok. vagy rucáskása. váratlan vendég érkezése. A hétköznapi étkezések megszokott monotóniáját a felsoroltakon kívül még sok külső. Akik kértek. 395 396 . szórakoztak. legfeljebb esténként egy-egy kosár szőlőt vihettek haza ajándékként. Elsősorban rokonok. daloltak. hogy otthon a házi dolgokat elvégezzék. Ilyenkor rend­ szerint valamilyen húst főztek. amikor a debreceni gazdák étellel. Ilyenkor csigalevest. zöld hagymával. hogy egész nap együtt lehettek. s lehetett enni kalácsot. a gyepűkerülés. Ha délben volt húsleves. A debreceniek régen az érmelléki szőlőikben több napos nagy szüreteket tartottak. mert az étkezések rendjét megbontják ugyan. Debrecenben perecet kínáltak a résztvevőknek. Ha délben nem volt leves. Ezeket nem soroljuk fel. szalonnát is ehet­ tek.). A bérük az volt. mint B i ­ harban a legtipikusabb szüreti ebéd a juhhúsos kása. vagy üstben. vagy töltött k á p o s z t á t . sőt keveset táncolhattak is. Fontos volt. katonai bevonulás stb. amikor mindig valamilyen ünnepélyesebb étel kerül az asz­ talra. szabad tűznél bog­ rácsban. Délre rendszerint kint a helyszínen főztek. A szüreti étrend reggel kalács szőlővel. bár ezen már nem mindenki vett részt: sokan hazamen­ tek. serpenyőben sült pulyka-. akkor vacsorára húslevest főztek. beszélgettek.

17 E C S E D I 1935. 129-139. 14 Ezt igazolják SZABÓ László felsőtiszai megfigyelései is. a disznó általában szerencsét hozó állat stb. 216. ugyanakkor a balma­ zújvárosi németek nem kedvelték. 336.: 1964. S C H W A L M 1984. 203.38 25 ENYEDI 1962. 23 V A R G A 1974. SCHRAM 1961. 12 Fiatal koromban magam is tanúja voltam. 11 M N L V. OSVÁTH 1875. 21 V A R G A 1978. 76. 34 V A R G A 1975. 31 E C S E D I 1935. Bihardiószegen 1944-ben kiemelkedően legfonto­ sabb ételalapanyag. 169. 336. M N L V. VAJDA 1979. Püspökladány DMNA 624-70. TÁLASI 1955. MORVAY 1950. 93-116. 169. 26 VAJDA 1979. 16 SZŰCS 1938. FÜR 1976. 203. 39. 223. M N I. 20 A X I X . század végén Esztárban eladásra is termelték. 27 A Dunántúl egyes vidékeire jellemző répa savanyítást vidékünkön nem ismerték. 30 V A R G A 1988. 331. C S E R V E NYÁK 1991. 339. MÁRTON 1968. 7-25. DMNA 896-65. 32 V A R G A 1975. 10 E C S E D I 1935. 18 ECSEDI 1935. KISBÁN 1989. 9 KISBÁN 1965. 14/a DMNA 2024-82. Ua. 211-214. rokonsági környezetében legalább 8-10 fajta sütemény honoso­ dott meg. 202. A debreceni ember a gyümölcsöt nem eszi. 158. 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 . Uo. 29 V A R G A 1974. 3. Szerinte Debrecenben a gyümölcsfa csak véletlenül nő meg.JEGYZETEK M N L V. 103. Ezt igazolja: BÁTKY. 273. VAJDA 1979. 19 MÁRTON 1968. 1963. a kakas a férfiasság jelképe. K U R U C Z 1964. SZABÓ 1964. 436. 31. 33 E C S E D I 1935. 582. vagy moslékba a disznónak hányja. 157. 15 FÉNYES 1839. 163-165. Uő. 13 L E N G Y E L Sándorné szíves közlése. Pl. M N I. M N L V. 356.8. 436. 431-534. VAJKAI 1947. 273. 22 KÓSA 1965. Porkoláb Irma. 28 S C H R A M 1961. 24 Hajdúnánás. ECSEDI 1935. hanem a gyereknek adja. B E L L O N 1974. 204. 204. 169-177. 156. amikor 1940-ben Derecskéről Kismarjába jött férjhez Pozsár Istvánné. 153-163. V A R G A 1989.

ették". 47 BENCSIK 1973. 45 E C S E D I 1935. este tejet ettek kenyérrel. ECSEDI 1935. reggel. 37 A z utakat szegélyező eperfasorokat az 1960-as. 9. 56 Uo. 9. ezért. 126. 2 9 . 73 A z 1940-es évek elején a sok esőzés miatt a Sárrét környékén sok régi lapos vízzel föltöltődött. 40 BENCSIK 1973. Bereczki Imre jegyezte fel. 181. 70 SZILÁGYI 1964. 116. mely a pásztorok minden­ napi eledele. 119. s ebből talán magais evett. 112. 8. 1950./ehér Isten"-nek nevezi a tejet. Szerinte a mocsarakban összegyűjtött madártojást „szakajtóval beöntötték a kemencébe. 52 ECSEDI 1935. ECSEDI 1935. 42 E C S E D I 1935. A csecsemőnek is tehéntejet adtak. ECSEDI 1935.3 1 . 48 Uo. hogy egy hajdúszoboszlói juhász egy télen. 68 Ecsedi szerint disznóbontáskor a böllér a még meleg húsból befal egy-egy darabot. 38 Debrecenben 1647-ben már „ősi szokáshoz képest" osztanak a polgárok számára dinnyeföldet. csak tejet kenyérrel. 70-es években irtották ki. 8. hogy a tej gyógyítja a tüdőbajt. Régebben a paraszt­ udvarok elengedhetetlen dísze: . 57. 60 E C S E D I 1935. 53 ÉBNER 1925. 63 Ecsedi szerint a tiszántúli ember „nem tejevó".. 58 V A R G A 1970. Ugyanakkor tudunk olyan hor­ tobágyi pásztorról. 9. 57 M N II. BENCSIK 1973. 65 G U N D A 1975. Magunk hasonló esettel nem találkoztunk.5 . DMNA l 7 l / a . 2 . B A R T H A 1947. 44 E C S E D I 1935. 59 E C S E D I 1935. 281. 66 SZŰCS 1938. (Pásztorének) Sárándon úgy tudták. Állítólag újabban felbukkan a Hortobágyi Nemzeti Pak nemrég vízzel feltöltött egykori mocsaraiban is. KARDOS 1943. ha volt. 36 1936-ban vidékünkön a katonaság nagy diófapusztítást végzett: a legszebb diófatörzseket fegyver­ készítés céljára felvásárolták. 173. 39 BENCSIK 1973. ha megsült. f e k e t é n bólogat az eperfa lombja" (Arany). 43 A z Őrségből Kardos László 11 féle ehető gombát ismertet. de már senki se tudta megfőzni. s ezekben a tócsákban megjelent a csík. 67 V A R G A 1978. 46 E C S E D I 1935. 119.35 ECSEDI 1935. 120. 348-351. 8. 107. 158. 1938. 208. 55. 50 E C S E D I 1935. 116. 64 A kenyérhéjból főzött „feketekávét" Újszentmargitán kevés cukorral ízesítve tej nélkül is itták. 2 3 5 236. Ekkor magam is láttam. 71 E C S E D I 1935. DMNA 2020-82. 69 Néhány kivételes adatról tudunk Hajdúhadháztéglásról. A bagosi és a konyán dinnyéről: V A R G A (DMÉ. SZEBENI 1962. sajtó alatt). 16. Sinka István a bihari pásztorköltő . 114. 159. KARDOS 1943. 8. ha az anyának nem volt elég teje. 116. aki heteken át egyebet nem evett. 51 BENCSIK 1973. 61 KARDOS 1943.11. 73. 72. DMNA 2026-82. sőt fogtam is csíkot. BENCSIK 1973. 54 BENCSIK 1973. 218. 20. 49 BENCSIK 1973. 72 BÉ1 Mátyás írja: „a Tisza 2/3 része víz. 169-177. miközben juhait teleltette egy tanyán. 15. BÉL 1984. 159. 38. Püspökladányból. 1/3 része hal". 62 SZŰCS. a kutyái szá­ mára megvett egy rossz lovat. 41 BENCSIK 1973. BENCSIK 1973.

Nagyobb malmokban Debrecenben a XIX.-tól 1 forintig büntető joggal bírtak. 220-234. 98 V A R G A 1978. A társaságot évente négyszer kell összehívni.50 fo­ rint között volt. 97 ENYEDI 1962. 87 GUNDA 1989. 1013/f. TÁBORY 1976. A z olajütő mesterek száma 15-31 fő között váltakozott s a városban egy külön erre a célra kijelölt helyen (Olajütő) működhettek. 212-214. 220. ECSEDI 1935. 228-229. 247-267. század első felében „Olajütő Társaságot". akik 30 kr. V A R G A 1981. 112 E C S E D I 1935. 83 M N I. A z Erdélyből is­ mert „vándorkemencék". DMNA 1665-77. PONORI T H E W R E W K 1929. Igaz mértéket tartson. APOR 1978. 76 OSVÁTH 1975.20. 217-218. 71-79. 31-45. 283-289.67. 95 VAJDA 1989. 108 A z olajütők Debrecenben már a XVIII. 217. V. 89 A XVII. 11-28. 431-534. 10-40 fő között mozog. 85 VISKY 1932. 197. 75 Kismarjában. 107 Újszentmargita.4. DMNA 2056-83.2 2 . 88. s a szomszédos Csákó-pusztán 1930-1940. 209-212. 36-46. 99 Derecskén pl. V A R G A 1979. 19. 2 1 . és ne férje. A z ok­ levél szabályozta az árulás rendjét. Nyers kölest minden kásacsináló maga vásároljon. S Z A L A Y 1989.: 1979. CS. 1740-től pedig valóságos céhet alkottak. Rendszabályaikat még 1833-ban is csak a debreceni vásárbíró adta ki.25. 57-58. 90 A z utolsó káposztanyomó követ 1975-ben Kismarjából hoztam be a Déri Múzeumba. 111 V A R G A 1970.2. 241-262. Hencida. 92 E C S E D I 1935. s 10 kg volt a vám. 77 OSVÁTH 1895. s új tagokat csak a társaság vehet fel. Uő. leánya. 163-189. az első világháború után terjed el. DMNA 2020-82. s a vevőkkel „illendően" bánjon és jó árut adjon. században Erdélyben még a főurak is fatányérról ettek. 103 Debrecenben 1774-ben „Kása Tsináló Társaság" alakult. A helyet sorshúzással nyerték a kásacsinálók. 100 Rajzait közli: ECSEDI 1935. 171-180. 40 kg kenyérlisztet és 20 kg korpát adtak. 78 BENCSIK 1973. 191-239. 64. század végén 11 féle lisztet őröltek.7. 2 104 L A M B R E C H T 1915. SZŰCS E . 252-256. K U R U C Z 1964. 75. 79 ECSEDI 1935. de kimondja a szabály. 344. 84 SZŰCS 1938. IV. 16-17. 222. 105 SZŰCS 1938. 101 P.5 3 . 25 kg nullás-. HBMLT. 102 ECSEDI 1935. S Z A L A C S I RÁCZ. 4 7 . 93 P. 86 ECSEDI 1935. 122. 84-86. 5 kg-ot számoltak „porlás"-ra. DMNA 1012-70. hogy ott „csak magaés ne leánya" áruljon. 91 V A R G A 1978. 81 DÁM 1968. A. de már szabályos céhszerű feltételeket szabott számukra. cse­ lédje. 1978. Évi adójuk egységesen 1. így a tár­ saság élére két „gazdasszonyt" választottak. 96 ECSEDI 1935.50-2. Számuk változó. 110 V A R G A 1974. SZILÁDY 1909. „sütőharangok" nyomait megyénkben nem találtam meg. 217. 106 A jő minőségű 1 mázsa búzából kb. között sokszor láttam a varjúszedésnek ezt a módját. Végig egy „classis"-ba sorolták őket. 82 SZŰCS 1938. DÁM 1979. Lsz. 2 . 213.: M N I. 80 ECSEDI 1935. 94 BARNA 1989. tehát nem lehettek módosak.74 OSVÁTH 1875. 88 MAGYARI 1989. S Z A L A Y 1989. 286. 109 Vö.

142 E C S E D I 1929. MÁTYUS 1787. Újszent­ margitán úgy tudják. 85. 165. és zsírjára sütötték". DMNA 2020-82. ECSEDI 1935. SZŰCS 1938.113 HJ3MLT ÍV. mint a káposztasavanyítás.10. MADARASSY 1932. 124.1. Feljegyzés 1870-ből. 121 E C S E D I 1935. hogy a tejfelt „feltették egy edényben a kályhára. 114 ECSEDI 1935. 225. sem a zempléni földbe mélyített aszaló építményeknek nincsenek tárgyi emlékei. 159-163. K. B E R E C Z K I DMNA 170/2-70. 135 Tehát a Kisbán Eszter által vázolt határt nem sikerült tovább bővíteni. 80. ezzel szemben a Dunántúlon főleg apró ká­ posztát savanyítottak. 98. Erdélyben a XIX. Debrecen. DMNA 1949-82 (Diószegi Lajos gyújt. és apró káposztát. 205.36. 122 A z uborkasavanyítás Debrecenben ugyanolyan foglalkozás volt. 585. 149 M G B 1929. 131 B E R E C Z K I DMNA 171/3-70. 133 B E R E C Z K I DMNA 171/3-70. A z „uborkacsináló asszonyok" kis hordókban savanyították az uborkát. 223. így sem a szatmári aszalóházaknak. a férgesedéstől úgy próbálták megóvni. Vázlatosan K. 286-288). 175. DMNA 2 0 2 4 . BÓDI 1985. Feljegyzés 1870-ből. A. 123 E N Y E D I 1962. KOVÁCS 1970. (MGB 1829. 119 Megyénk minden részében csináltak be fejes. és a piacon árulták. DMNA 1360-74 (Kismarja). 161-162. 147 E C S E D I 1935. 124 M N I. ECSEDI 1935. 2 2 . 115 BÁRSONY 1985. 618-619. 118 DMNA 116-70. 4.27. hogy az „égett bort" a piacokon ún. 116 TAKÁTS 1829.29. 139 KISBÁN 1967. 144 Ha a gomolya romlani kezdett. puina elnevezésével vidékünkön nem találkoztunk. DMNA 624-61. 55. A z edényben maradt vajízű sárgás zsiradékot vajaljának nevezték. 128 E C S E D I 1935. 140 V A R G A 1973/a 499. 197. 37.szérdik a' te!" így aztán lassan mind megették. 148 A zsendicének orda. 429. 581. 132 S C H R A M 1964. 197. KOVÁCS 1970. amikor a juhász felesége a néhány óráig állni hagyott juhtejnek leszedte a tetejét. TÁLASI 1955. hogy rozslisztből készült híg péppel kenték be. Ezek látván a gyanús dolgot. század elején csak fejes káposztát tettek el. 617-637. s így szárították. 599-600. 127 A népi elbeszélés szerint egy gazda a szógájával küldött egy fazék tejet a nála dolgozó cigányok­ nak. G R A T Z 1930. 54. Bizonyára a vajkisütés emlékéről le­ het szó. SCHRAM 1964. 136 ECSEDI 1935.27. Mátyus István már 1787-ben leírta. Ugyanezt írja le NAGY 1943. A legény tréfából beleszékelt a tejbe. 157. 235-236.2 4 . 141 Mindössze Hajdúszoboszlóról van egyetlen adatunk. 38-39. 137 FÜVESSY 1980. DMNA 116-70. GUNDA 1964. 125 Vidékünkön nincs nagy hagyománya az aszalásnak. 146 E C S E D I 1929. KOVÁCS 1970.23.). Ismeri: ECSEDI 1935.402/a. 2 2 . KISBÁN 1967. 50-51.8 2 (Fülöp). 143 B E R E C Z K I DMNA 170/2-70. 1775. KARDOS 1943. 31. 79-81. egymást biztatgatták: .. KARDOS 1943.). „pálinkás asszonyok" árulták. 88-91. 120 E N Y E D I 1962.6.20. 138 V I G A 1981. 48. Sass Jánosné gyűjt. Szob vár prot. K. Ezzel persze a gomolya szegé­ nyebb lett. „bálmos". 415-423.2 4 . 345. 145 B E R E C Z K I DMNA 171/3. Elterjedt szokás volt. 150 M N L I. B E R E C Z K I DMNA 171/3-70. 126 K . 28. 130 DMNA 2020-82. SZŰCS 1938. 134 Bődi Erzsébet szerint Bárándon emlékeznek az író kisütésére. s azt főzéshez felhasználta. 117 ECSEDI 1935. Hasonló péppel kenték be a télire eltett juhtúró tetejét is. mert alul van a fele". Aztán még figyelmeztette is a cigányokat: „vigyázzatok. 81-94. 619.20-27. BENCSIK 1973. Gáborjáni népi elbeszélés. ECSEDI 1935. 129 K .4. 2 .

32-33. a szalonnát összeégetik. 13. sárkonc. hanem szórakozás. hátszín szaporája. 158 Biharban minden faluban ismerik az elbeszélést az „ecceri" szógáról. 171 VAJDA 1979. akik erről még leszedegették a zsírosabb szalonnarészeket. 2.8. fejhús. 345. Sáránd 164 „Hernworst. keresztfartó. DMNA 170/2-70.: A marha részei: 1. 11. hétvégi üdü­ lőkben baráti társaságban sokan sütnek szalonnát. 167 Ennek történelmi előzménye is van.9. Részletesen leírja: BŐDI 1985. csí­ pőfartő. 175 A disznóölést legrészletesebben ismerteti: ECSEDI 1935.: Szerinte 1870 óta lett népszerű. Újszentmargita. 9.1. 155 M N L IV. paprikával pácolt birkahúst is füstöltek. víresszegy. E z ma már nem a létszükséglet kielégítését szol­ gálja. DMNA 2026-82.. 13. 29. 61-85. míg a szalonna beleesett a tűzbe. században „száll le" a nép közé. verespecse­ nye. 173 SZŰCS 1938. oldalhegy vagy csontosódal. aki fogadott a gazdájával. melyet v é ­ gül a fiatal gazdasszony furfangja mentette meg: az utolsó sütések egyikén szemben a legénnyel ült le.272. 28. 544. A z 1806-ban meghalt kismarjai Bábolnai Mihály kamrájában 166 font sza­ lonnát találtak. 161 DMNA 2024-82. Bagdán. 157 ECSEDI 1935. V A R G A 1978. Jó lenne a régi szalonnasütéseknck az etikáját és az „esztétikáját" is megtanulni! 160 Id. Bereczki Imre gyűjt.27. DMNA 1949-82. bőszín vékonya és bőszín ron- . Vö. 22. De ez nem pontos megfelelője a Békés megyei szajma. 283-289. pofa. 159 A szalonnasütés debreceni módszerének legrészletesebb leírása: ECSEDI 1935. 168 DMNA 202-82. 152 Erre utal a bogártelki (Bagara) csujogató is: „Ez a leginy olyan álmos. 10. 218. 5. 163 Kivágták a végbél környékét. Bodnár Istvánné gyűjt. 283-289. 40. az ún. 8. 25. csak a XIX. 154 Erdélyben domika néven ismerik. (Video felvétel 1992. lapocka első vágás. Jordán Sándor gyűjt. alsórésze lábszárhús. vastag lapocka.4. DMNA 171/3-70. Kertekben. A szalonnasütés mint nosztalgia napjainkban felújuló tevékenység. 344. A legény addig pislogott előre. s ezt a napközben odavetődő szegények kapták. 30. Hasonló módon készült a balmazújvárosi csepleszhurka. 11. Hasonló hurkafélét készítenek a bal­ mazújvárosi németek szalonnahulladék felhasználásával. 6. s az egykori népi gyakorlatban mélyen elítélt pazarlással: a kelleténél jóval nagyobb szalonnát húznak fel. alsó bagdán. 342. a zsírt a tűzbe csorgatják (mert nem tudják szabályosan forgatni). puli néven ismert sertésgyomorba töltött kolbászfélének. öregódal. vi­ rágos tarja. Sass Jánosné gyűjtése. MN I. vékonyszegy dagadója vagy bélszín vékonya. 27..) 169 DMNA 2023-82. 19. hogy egy szál nádon száz alkalommal megsüti a szalonnát. 3.345. 26. s azóta „világhírűvé" vált. Bábolnai Mihály kismarjai polgár hagyatékában 1806-ban 54 font felfüstölt hájat találtak. SCHRAM 1961. lábszárcsont. V A R G A 1978. Diószegi Lajos gyűjt. nagytarja. 162 DMNA 171/3-70.31. Talán innen a „kásás hurka" el­ nevezés? SCHRAM 1961. vírestarja. 16.31 Bereczki Imre gyűjt. A gazda két ökre volt a tét. bőszín vastaga. felsőrésze konchús. vékonyszegy. 14. 23. virágos kistarja. DMNA 2 0 2 5 82.30. járomtörés. 31. 170 DMNA 2026-82. szegydagadó. Korsós István gyűjt. 21.151 SZEBENI 1962. nyaka-tarja. 73. vagy szegycsúcs. inghajli" VAJDA 1979. 20. 1973-ban. „seggevígit". 84. DMNA 2023-82. 9. 585-588. 165 Hajdúszoboszlón fokhagymával. kódökremek. 17. lapocka. Diószegi Lajos gyűjt. 12. 174 DMNA 33/5-70. Balmazújvároson az újesztendő első napjának étele volt. középszegy. 166 A tüdős hurkának 1711-ben pontos megfelelője a „tüdős kása". bagdános fartő. 18. Egykor úri étel volt. Sáránd. Varga Gyula gyűjtése Mezőberényben. Megfagy előtte a bálmos!" 153 DMNA 1949-82. Ezért a szalonnasütés rendszerint együttjár italozással. 271. 15.: SCHRAM 1964. stb. 172 VAJDA 1979. 176 ECSEDI 1935. hátszín vagy vékonyódal. 7. 78. 4. BŐDI 1985. 156 ECSEDI 1935. valamint sa­ ját megfigyeléseim. 24.

BENCSIK 1973. 118. konchús (a másik lábon). hörbölje fel a fene!" Biharban pl. melye­ ket a Dunántúlon keszőce.38. 37. 126. 337. nincsen húsa. VAJDA 1979. igen kedvelt nyáresti eledel volt. 38. E C S E D I 1935. Pl. 216. BENCSIK 1973. 35. miszerint a Tiszántúlon a gyümölcsciberét nem szerették. 33. 26. S C H R A M 1961. 55. lábszárhús. 451. konchús. ha bor nincs. 56. vastagfarok vagy ököruszály (1. . 271. minden sűrítmény nélkül készült levesekre alkal­ mazhatjuk: „Vízzel hozzá. 35-46. Erdélyben cibre néven ismernek. a Palócföldön kiszi. fejér pecsenye. tőgy. Ciberével. 32. csak leve. 190 BÉRES 1986. M N L I. ka­ tikönyöke. ha hús nincs!" SZŰCS 1938. talán csak a tészta és húskedvelő debreceniekre igaz: „cibere. Ecsedi megjegyzése. M A R T O N 1968. E C S E D I 1935. 435. 34. A debreceni cisgacsinálók rajzait közli: ECSEDI 1935. 338. V i ­ dékünkön azonban általában a legszegényebb. DMNA 80-34. felsár. 586-599. KARDOS 1943. A szarvasmarha részei: 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 DOROGI 1978. 191 VAJDA 1979. a mellékelt rajzot).gyosa. M N L III. 26. Bihardiószegen 1944-ben 642 ételféleség közül 298 tehát az ételek töb mint 46%-a leves volt. 36. 722. Sok helyen az erjesztett gabonaféléből készült leveseket értik alatta. 39.

14. században valószínűleg nálunk is főzték. DMNA. 210 Csongorádi bíró lánya. Marika. 205 ENYEDI 1962. KISBÁN 1989. 213 ECSEDI 1935. 33.192 193 194 195 196 ECSEDI 1935. 28. de nagyobb ünnepi alkalmakra vala­ milyen módon a szegények is igyekeztek húst szerezni. 105. Konyáron. 65. 589. Megállott a kanál benne!" . Debrecenben a napszámosok levese. hogy a parasztember csak akkor eszik húst. 341. ECSEDI 1935. hogy mikor. 1927. 202 A régi szakácskönyvek is ismerték: SCHRAM 1961. 1793-78. DMNA 1793-78. „Bodzavirág. 28. 204 VAJDA 1979. 18. fiam szelj kenyeret! Szelj kenyeret Ferenc gyerek. 199 SCHRAM 1964. Megfőtt már a kásaleves!" 197/a E C S E D I 1935. hogy napszámos szegényemberek nem juthattak hozzá gyakran friss húshoz. 340. 203 VAJDA 1979. 589. SCHRAM 1964. 200 A közös hadsereg ébresztő kürtjelére költött szöveg: „Kelj fel katona! Megfőtt a zupa!" 201 MÓRICZ P. de gazda emberek legalább vasárnap húst ettek. felsár. 209 E C S E D I 1935. 217 SZŰCS 1938. 338. de ismerték Hajdúnánáson. tatárkából készült kásalevest a XVIII. 214 S C H R A M 1964. SCHRAM 1964. Mondja. sokszor naponta kétszer. Paszulyt főzött vacsorára. 25. 1927. Német neve itt: „vainsup". vagy a tyúk. Olyan sűrű vót a leve. 197 ECSEDI 1935. Talán a hozzáadott hagyma mennyisége döntheti el. 211 E C S E D I 1935. 216 MÓRICZ P. 47. Mindenik nap kétszer járja" „Jó gazdám vót nékem Elek. 206 Hajdúhadházon leírta: ENYEDI 1962. 221 E C S E D I 1935. 273. 75. 72. N. vékonyoldal. 212 ECSEDI 1935. „ha vagy ő beteg. vagy mind a kettő". BÉRES 1986. ECSEDI 1935. melyik kategóriába sorolhatjuk.21-22. ha há­ zasulandóknak hús nélkül. A pohánkából. 24. 225. Kétségtelen. a sárkonc.ECSEDI 1935. öregoldal. 272-273. 116. 427. A savanyított húsos levesek rokonságban vannak a hagymalevesekkel. BÓDI 1985. (Sinka) 220 M N I. 427. DMNA 72-70. 345. 207 ECSEDI 1962. s „bortalan múlt el lakodalmi estjük". Szatmárban a neve peterák. csuhajja. Bihar­ nagybajomban. csípőremek részekből választották a levesbe való húst. 222 VAJDA 1979. 28. 2 .6. A legnagyobb nyomorúság az volt. 589. 236. 427. 218 Akik tehették. 27. Püspökladányban. BARTHA 1947. leveskása. 215 E C S E D I 1935. reggel és délben kásaleves volt. fartő. 208 Részletesen leírta CSORBA Ildikó Csaholcról. 26. 57. 198 V A R G A 1973. 219 Volt olyan vélemény.

224 M N L I. N. évben a 3. században főúri konyhákon is ismerős volt.47. E z is valószínűsíti. 19-20. 589. 225. Vö.8. 246 S C H R A M 1964. 589. a hortobágyi pásztor. A z „öhön" és a „tísztáskása" ügyben meddő vita folyt H . Ezt a mi gyűjtéseink nem igazolják. ha beledöglik a 2 .236. ha krumplija elfogyott. ECSEDI-BODNÁR 1927. Bartha Károly között. kenyeret morzsáit az öreg tész­ tába. Hajdúböszörmény 233 Ecsedi szerint a törökök. 253 Hajdúhadházon Enyedi József jegyezte le a következő mondásokat: „Kínlódik. túróval. 236 M N I. DMNA 33/3-70. 173. a körte.223 VAJDA 1979. kását. 245 KÓSA 1970. alatt közölt leírás téves. DMNA 6 2 4 . M N I. 76. 54-55. lapon közölt kölödör nevű galuskafélével. 243 E C S E D I 1935. 94. 79. 96. L E N G Y E L Sándorné gyűjt.6 1 . 100. gyöngyöshurka néven a XVIII. 229 S C H R A M 1964. tojással töltve kedvelik. 338-339. a krumpli. szírek. A z N. 18. mint a káposzta hús nélkül". BARTHA 1947. 248 Ecsedi említi. 242 DMNA 896-61. 250 E C S E D I 1935. ECSEDI 1935. 249 E C S E D I 1935. 273. Erről szól a hortobágyi pásztornóta: „Magunk megesszük a húsát. 235 E C S E D I 1935. Kutya issza meg a vírit. 67. 234 ECSEDI 1935. F E K E T E 1957. 232 DMNA 963-66. 649. 107-108. M N I. 106. a zsír. Otthun hattá a szalonnát!" E C S E D I 1935. 241 E C S E D I 1935. 235-237. Fekete P é ­ ter é s N. 167. 252 ECSEDI 1935. 225 Ecsedi valószínűleg debreceni adatra támaszkodva állapítja meg: „a debreceni és tiszántúli ember főzeléknek nevez mindent. tört krumplit egyaránt főzeléknek nevezték ECSEDI 1935.Feltette a tisztát. Szerinte ez azonos lehet a Városi jkv. „Akkor jó a káposzta. De kásás az olvadó jég. 175. KARDOS 1943. hiszen a közölt ételben nincs kása. 240 Debrecenben gyakran főzték napszámosoknak. 16. 19-20. ECSEDI 1935.9. 1796. 96. 226 ECSEDI 1935. a m é z stb. 338. 361-374. bolgárok juhhússal. ami nem tészta". 103. A dinnye. Ha nem volt elég zsíros. a gazdát kicsúfolták: 2 2 . 108. Tágabb értelemben minden szemcsés dolog kásás. bár egyes hajdú­ sági városokban a főzelék valóban „főzött vastagételt" jelent. 106. 237 ECSEDI 1935. 238 ECSEDI 1935. Zsidó veszi meg a búrit. 105. 228 S C H R A M 1961. 239 SZŰCS 1938. 272. tejes kását. Hajdúnánáson pl. 227 VAJDA 1979. 247 A cinke hasonlít a dunántúli dödölléhez. S C H R A M 1961. E z nem valószínű. a sült tök. hogy pl. „A káposzta csak túróval jó" (azaz disznó orrával). H .11. hogy így van. 251 Ecsedi szerint Debrecenben egy-két öregasszony ezt mondotta csuszának. 78. DMNA 896-65. I. 231 K U T H Y 1906. B A R T H A 1947. (Hajdúhadház) 244 A z étel seggvéghurka. hogy a Balkán felől érkezett hazánkba. A zsírjába főzünk kását. ECSEDI 1935. a rucáskását. 230 DMNA 2025-82.

századi katonanótában benne van a káposzta. Még a XIX. DMNA 1420-74. ECSEDI 1935. 264 MOLNÁR 1969. ENYEDI 1962. 273 E C S E D I 1935. friss jó disznóhússal. 271 E C S E D I 1935. Keresse meg benne ki fülit. kelle­ mes ízű" hús. Hajdúszováton maradt fenn egy anekdota. 101..disznó". rég elvitték vóna a kutyák!" ENYEDI 1962. E C S E D I 1935. ECSEDI 1935. 265 SZŰCS 1938. 86. „Kerek a káposzta. 57-58. 24. 46.3. ki farkát". 362. 428. úrnak. zsellérnek kedves eledele". 277 ECSEDI 1935. KISBÁN 1989. 276 E C S E D I 1935. 262 ECSEDI 1935. M N I. ENYEDI 1963. 263 Bél Mátyás 1730 táján még „fölöslegesnek tartja kiemelni". 270 E C S E D I 1935. stb. 309-352. 1927. 267 A z idegenforgalmi rendezvényeken ma felbukkanó ökörsütésnek nem ismerjük népi megfelelőit. amikor már nagyon unta a heteken át fogyasztott töl­ tött káposztát. 274 E C S E D I 1935. „Káposzta. VAJDA 1979.A káposzta a magyarok híres eledele. KISBÁN 1989. 87. 340. 46. BÉL 1984. . 266 E C S E D I 1935. 269 ECSEDI 1935. A káposzta jobb a hústól". V A R A 1981. Belevágattam kilenc disznónak elejit. Jól megeszkábálva. 278 E C S E D I 1935. s fölé a következő sírfeliratot készítette: 2 255 256 257 258 259 260 261 . 183.mondta a gazda a szógának . 254 Sok XIX. hús is van benne!" A hajdúsági lako­ dalmak vőfélyrigmusa a káposzta elkészítésének régies módját mondja el: . DMNA 2021-82. 87. meg is sózattam. Pl. 279 Uo. 217. . mely szerint az egyik kántor. . 88.nehéz étel. mint szekér a gúzzsal. Kigyelmeteke^t is megkínálom vele. Itt van a káposzta. 268 Debrecenben „pecsenyesütő társaság" működött. káposzta. 426. Vö. 428. ECSEDI 1935. 101.: SCHRAM 1964. Ecsedi szerint . téli-nyári káposzta".olyan a' mint a hús!" „Nem olyan a' . akik más sütögetőkkel együtt céhszerű szerveze­ tet alkottak. 97." DMNA 1949-82. 87.A szováti káposzta Nyugodjék meg az Úrba. Szakácsasszonyokkal felfúszerszámoztattam. 272 MÓRICZ P. 581. „Szeretem a káposztát. . hátulját. A közös hadsereg ebédre hívó kürtjeléhez a magyar bakák a következő szöveget költötték: „Káposzta. 275 E C S E D I 1935.. 101.. 15. tanítványaival együtt szabályosan eltemette. milyen kitűnő. 66. Tétettem bele szegfűt. csipkés a levele". század derekán is „közétek. Régen ezzel igyekeztek kedveskedni a sorkoszton élő tanítóknak is. 87. 119. OSVÁTH 1875. 94. káposzta.Egyed a káposztát .mer ha olyan lenne. Mert nem tudja már bevenni A rektor uram gyomra. borsot. irodában ülő embernek nem való". 183. de csak ha porcióba van kötve" (azaz meg van töltve). DIÓSZEGI Lajos gyűjtése. 17. ENYEDI 1962..mindenki tudja.mondja a szóga . 59.

A kővé vált kenyér mondáját Bihartordán Dám László jegyezte le.280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 E C S E D I 1935. 300. Debrecenben. (K. 2. szárított krumpli kenyérről. 8. 94. l. 19.17. megfájul a hátuk. E C S E D I 1935. mert elfolyik a kenyér. Ha vihar van. Vö. A „tzők" eredetéről K. Mátyus István azt írja. E C S E D I 1935. elmegy a háztól a szerencse. Karácsony táján a tyúknak kovászt kell adni.3% volt a búza aránya a rozshoz képest. 4. 572 (Szentjános) A komlószárító 6 0 . 5. hogy a német „zeug". 585. 11.: UJVÁRY 1967. SZŰCS 1938. A kenyér kutatás története jól kimunkált. kivisszük a szerencsét a házból. 122. s a német pékektől került a magyar nyelvbe. 42. Sütéskor a pernyét a katlanba kell húzni. V. Nádudvaron pap. Ki milyen egye­ nesre vágja a kenyeret. 3. Ismerték a mondát Hajdúnánáson és Hajdúbö­ szörményben is. 100 közkenyér-sütő és 3 úgynevezett poltráskenyér-sütő nyert adóbesorolást. véres tejet ad a tehén. a mályvafélék termése. Ha a pemetlevet nem a kulinába öntik. A Nemzeti Gazda IV (1817) 56-57. DMNA 2094-84.) A „czók" készítésmódját leírta Ponori Thewrewk József 1829-ben (PONORI T H E W R E W K 1829. ezért nevezték ezt cőknek. Más szük­ séganyagokról tájunkon csak szórványadatok vannak. 488). sót le is fényképezett egy állí­ tólagos kóvé vált kenyeret. BOGDÁN 1973. op. Itt még 1960-ban is csak 48. mert be­ csap a villám a kéménybe. 4 6 . 88. Ilyenek a gyékény lisztes gyökere (bengyele). MOLNÁR 1969. cuppantanak. 14. . vagy gyékénykosár. Ha friss tejbe lágyke­ nyeret késsel vágnak. A népi magyarázat szerint ilyenkor a kovászt készítő asszony ajkával csücsörítve „cö-cö-cö" han­ got ejtett. 118. hogy magas legyen a kenyér. Debrecenben a sütőasszonyok a kenyeret a piacon árulták. valaki meghal. 9. 429-430. A. zab. Gáborjánban cuca a neve. MÁTYUS 1787. 219. (1817) 51-52. század második felétől (K.4 8 ) . 94. inni. A debreceniek fehér kenyerét világhírűnek tartja TOWSON Robert angol utazó (SZAMOT A 1891. DÁM 1968. mert ha nem. Ha a fűtőanyag szemetjét az ajtó fele seperték. valaki meghal. 637/a. 220. a leány nem megy férjhez. Dagasztáskor pici darabot felemelnek. 18. S Z A L A C S I RÁCZ DMNA 1012-67. 10. Ha fordítva teszik le a kenyeret. század elejétől kezdték propagálni. Vidékünk kenyérsütési hagyo­ mányait leírta: SZALACSI-RÁCZ 1976. A XVIII. Uo. a családot csapás éri. SZŰCS 1938. Ha a kenyér feneke meghasad. E C S E D I 1935. harmatkása. 93. A krumplis kenyér készítését a X I X . így tudunk árpa. MÁTYUS 1787) napjainkig (KISBÁN 1965) számtalan tanulmány foglalkozik vele. 20. 217. 1013/f. 17. mert akkor kővé válik a kenyér. mert akkor hamarabb tojik. és a főtt krumpli alkalmazását a kenyérsütéshez.8 0 cm átmérőjű. 217-218. SCHRAM 1964. „zeuk„ szóból származik. A szakajtó­ ruhát a kemence előtt kell kirázni. Dagasztás közben nem szabad enni. árpa. Class. Kézirata DMNA 1012-67. MOLNÁR 1969. Ha valaki elejt egy darab kenyeret. Ha valakitől kovászt loptak. hogy magas legyen a kenyér. Űrnapján nem szabad kenyeret sütni. nem szabad fűteni. 485-486.-on ismerteti a nyers. 1758-ban 24 fehérkenyér-sütő. H B M L T ÍV. 88. BROWN Eduard utazása 1669-1670. 2. olyan a beszéde. köles. kifolyt a kenyér. Ha a kemencében kettéhasad a kenyér. Bevetés után a pemetlevet magasra öntötték. 10-15 cm magas kör alakú vessző-. 15. S Z A M O T A 1891. SZŰCS 1938. éhezik a rokona. Nemzeti Gazda IV. hogy magas legyen a kenyér. Magát a korpakovászt nálunk már 1489-ben ismerték. A Berettyó-melléki falvakban a kovásszárítót ma is így nevezik. 16. II. mert ha nem. 30-42. 359-365. A sárréti falvakban a püspökladányi gimnázium tanulói a következő babonás hiedelmeket jegyezték le: 1. 220. súlyom. 95. SZŰCS 1938. 303. 89. nem kelt meg a kenyere. századi városgazdái elszámolásban is szerepel. SZŰCS 1938. 12. 7. E C S E D I 1935. 13. A szakajtókosarakat bevetés után lefele fordították. HBMLT.99. 118. OSVÁTH 1875. Ha a szívanó sarka lángrakap és parázslik. E C S E D I 1935. cirok. már XVIII. 6. S Z A L A C S I RÁCZ DMNA 1017— 67.

Magába kenyér. 5-én 25 kalácssütő kérte a Tanácstól. (1/2 1 vízben feloldva). 21. 7. 12. E C S E D I 1935. A tésztát elnyújtották. Kenyérkereső nélkül maradt. Class.11. K U T H Y 1906. VAJDA 1979. K A R ­ DOS 1943. hogy régen a molnárok a vámlisztből maguknak a malomban a főzőpadkán nyílt tűz mellett sütötték. Elég egy sütetből egy kenyér. A. Egy debreceni bélessütó asszony (Bartháné) receptje a XDC század végéről: 1 kg liszt. 126. Kenyérből se ettek ele­ get. Mindezt összekeverték. DMNA 377-54. Szegénykenyér az árváé! 20. Debrecenben a bélessütó asszonyok krajczáros béles néven árulták. Eddig ugyanis csak minden második héten árulhattak. MÁRTON 1968. Erdélyben Kalotaszegen és a Székelyföldön ma is közkedvelt sütemény. MNL. 445. Dl. 11. A palócoknál domó. 319-320. ECSEDI 1935. 122. Újabban minden faluban népszerű.) 16. 340-341. Ha valaki kővel dob. sarkait ráhajtották. „Szárazkenyír. Olyan. 592. 639. 125. Kardos László-Tóth János gyűjtése. 18. S C H R A M 1964. 2 evőkanál porcukor. Készítését közli a Mezei Gazdák Barátja. a Felvidéken púp. 2 tojás sárgája. szombaton min­ den kalácssütő szabadon árulhasson. bélét. E C S E D I 1935. 2. rizskása. 34. 21. GUNDA 1935 19-29. mert elviszik a kovász erejét és a kenyerünk megnyúlósodik. DMNA 1006-67. Lesz még szőlő lágy kenyérrel. E C S E D I 1935. vasárnap. Kenyerének javát megette. E C S E D I 1935. a családból meghal valaki. S C H R A M 1964. KISS 1958. 5. Attul van jó egíszsíg!" 1935. 1013/f. KISBÁN 1961. 112-113. gyerek születik. S Z A L A C S I RÁCZ 1012-67. mint egy könyv. Ezt a vajas változatot már a XVIII. 3. Panaszos a más kenyere. 1 órát hideg helyen állni hagyták. űrnapján. 1829. haját. szerdán. mazsola. BŐDI 1985. Lesz még neki a kenyér is popa! 15. VAJDA 1979. Minden hajtásnál zsírozták. raggancs. 128. 4. 14. E C S E D I 1935. 594. 2 . 1834. S Z A L A C S I R A C Z 1012-67. 325-343. Neve valószínűleg onnan származik. 222. 23. holott valaha bizonyára itt is nagyobb hagyománya le­ hetett. 469-486. (Olyannak mondják. SZŰCS 1938. SZŰCS 1938. 10. kerekdedre formálták és megsütötték. 134-139. 126. E C S E D I 1935. 8. 436.87-90. márc. dió. Kenyeres pajtásom. op. 1/5 liter hájzsír. M N L III. Háromfélét evett: kenyeret. B E R E C Z K I 1982. Csak Püspökladányban jegyezték fel a következőket: 1. E C S E D I 1935. 126. majd elnyújtot­ ták. H B M L T IV. aki felesége testvérét akarja feleségül venni. Nem kenyere a dolog (nem szeret dolgozni). 129. 19. Ha sütéssel álmodunk. Ha valaki álmában kenyeret süt. négyszög alakú darabokat/ vágtak belőle. tálban erősen kigyúrták. 222. alma. I. 168-176. beletették a tölteléket. S Z A L A Y 1972. 57. S C H R A M 1964. 22. hidegvíz. mint egy falat kenyér. majd többször összehajtogatták. vagy kár éri a családot.1-17. Kenyér­ törésre került a dolog. 592. míg akkora lett. mert nem szárad hamar. Kopasz kenyér.302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 Kovászt nem jó kölcsön adni. MÁTÉ 1865. KISS 1923-1924. hogy ezentúl kedden. Egy kenyéren éltek (nagyon szegények voltak). 2 kávéskanál só. Madárlátta kenyér (amit este a mezőről hazahoztak). VAJDA 1979. Ezt 2 / 5 . nagypénteken s pénteki napon. Kakastejjel sütött kenyér. 274. Ismét pihentették másnapig. 342. századi úri konyhák is ismerték. 13. Elkészítették a töl­ teléket: túró. Megyénkben csak három változata ismert. 9. 308. S C H R A M 1964. 339. 17.75. gyírke. A balmazújvárosi németeknél fordítva: a háziasszony szegte meg a kenyeret. 196. dobd vissza kenyérrel. 593.ö s csupor langyos hájzsírral megkenték. Nem szabad kenyeret sütni ünnepeken. a Duna-Tisza közén gyürke.

Kóstolja meg. 366 Ezt a számadó kapta. 5. SZŰCS 1938. fehér liszttel kevert tésztát forró kőre loccsantották. s így sütötték meg. 45-46. 6 0 . 119-120. BÓDI 1985. aki Bárándról közöl heti étrendet. A gazda felháborodottan szólt vissza: „. 152. amikor a debreceni szénavásártéren a helypénz­ szedő éppen akkor kérte egy hencidai gazdától a „vámot". 203. 342 Valószínűleg őse lehetett a székely „kőre leppencs". 132.Jiát nem látja. 351 M N L 4. 338 E C S E D I 1935. század végén. 352 S Z A B A D F A L V I 1963. Ismerte már Simái Kristóf is a XVIII. 340 E C S E D I 1935. hogy fröstökölök?" Nem is állt s z ó ­ ba a helypénzszedővel. Itt kb. hogy ugyanez az asszony ősszel sült tököt árul. a szerda és a vasárnap tűnik húsos napnak. 362 A z 1930-as évek végén magam is tanúja voltam. 361 V A R G A 1991. 334 SZŰCS 1938. melynek hét krajcár az ára. SZŰCS 1938. 342.1.. 243-247. 119-120. ídes. 365 E C S E D I 1935. 340. PONORI T H E W R E W K 1829. 592. 337. 349 DÖMÖTÖR 1960. 501. 89. 132. 217.6 0 4 . aki ebből kosztolta a bojtárokat. 339 E C S E D I 1935. Uő. 184.: B E R E C Z K I 1982. 54. Leginkább az iskolások veszik. DMNA 72/9-70. 221. 363 MÁRTON 1968. 337 Vö.Parázs. 345 VAJDA 1979. 332 K U T H Y 1906. 189. 353 E N Y E D I 1962.: 1986.2 . 340.331 E C S E D I 1935. Lapos. 355 Uo. amikor az a szénásszekér tetején fa­ latozott. 367 E C S E D I 1935. Másképpen látja BÓDI 1985. 324-326. 132. tejjel. 346 E C S E D I 1935. 333 LOVÁSZ 1901. 348 ZSÚPOS 1986. 343 V A J D A 1979. 134. Kuthy színesen írja le a fonatos áruló asszonyt: „gyalog szalmaszéken ül" s leterített vesszőkosárból árulja a „gúzsformára tekert. „bakarasz nagysá­ gú élesztős tésztát". 336 VAJDA 1979. 354 BENCSUC 1973. 347 E C S E D I 1935. 342. 344 BÓDI 1985. M N L 1. 364 H O F E R 1956. melyben némileg elválnak a húsos és a tésztás napok. 126. 341 E C S E D I 1935. 132. 45-46. forrásvízzel. amikor a tojással. 267-272. 358 BÓDI 1985. 746. Színes leírást ad a debreceni fonatos sorról: LOVÁSZ 1901. 188-200. 152. 336. A z asszony a k ö ­ vetkező szöveggel árulja: . 359 M N L 2. 47. 184. 429. 358/a B A L O G H 1985. 432-433. 335 Saját családi emlékem. . és 308. 190. beh jó ídes!" Kuthy szerint ez a szöveg onnan származik. szíles. 360 B E R E C Z K I 1982. 343. míg a reggelit be nem fejezte. SCHRAM 1964. 357 A z 1929-1933-as gazdasági válság következtében fellépő ínséges állapotokra utal E C S E D I 1935. 356 M N L . festett bundaszínű". 350 M N L 4. 221.

180. DMNA 7 3 4 . E C S E D I 1935.: V.. A z újtikosi aratószokásokról videofelvétel készült 1985-ben. IGMANDI 1942. A két korsó a Déri Múzeum tulajdona.6 4 2 . DMNA 2024-82. DMNA 1 9 4 8 . IGMANDI 1942. DMNA 734-64.5 .8 5 . Uo. 30-32. E C S E D I 1935. DMNA 963.. E C S E D I 1935. 78. Videotár 1.1. 44. 411-471. 216. 1935. SZŰCS 1938. 179. 1985. DMNA 33/3-70.368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 E C S E D I 1935. 1941. 271. OSVÁTH 1875.: S C H R A M 1961. V A R G A 1981. FÖLDES 1962. V. 104. 242.49.4. 309-352.) A z esztári Beöthy-féle uradalom aratóünnepeit elmondta id. S Z E N D R E Y Zs. ECSEDI.12. 177. (Déri Múzeum.2.: Déri Múzeum V. 4 3 . 4 . nyilván ezek a gazdasági evések alkalmával szolgáltak a közös ivásra. Lsz. Lsz. 44. SZŰCS 1938. TAKÁCS 1984. DMNA 2 1 6 8 . OSVÁTH 1875.. E C S E D I 1931. 85-86. Diószegi Lajos gyűjt. 188.4. 177. Vö. A hajdúszoboszlói juhtartó gazdaság 1808-ban két hatalmas zöldmázas „céhkorsót" csináltatott Debrecenben. V A R G A 1973.4 5 .8 2 2 7 .66. M A G Y A R I Márta szíves tájékoztatását köszönöm. M A T O L C S Y Lajos gyűjtése 1952-ben. 7-8. Hosszúpályi. 1911. . Klepács János.1. E C S E D I 1935. 254-255. 1911.3.

.

BÁTKY Zsigmond 1919. Táplálkozás. X. Néprajz és Nyelvtudo­ mány. LVin. Táplálkozási hagyományok a németeknél. NÉ. században. Békés megye néprajza a X V I I I .IRODALOM APOR Péter 1978. Szeged BALOGH István 1985. Ethn. Faragó karám. BARABÁS Jenő 1959. BARABÁS Jenő 1964. BÁLINT Sándor 1962. V-VT. BÁTKY Zsigmond 1931. L X I I I . Db. n. BAKÓ Ferenc 1952. Adatok a húskonzerváláshoz. Metamorphosis Transylvaniae. Pásztori beszélgetés ételekről. A kenyér és a kalács a szegedi néphagyományban. BARTHA Károly 1946. Ethn. főzésről. A pásztorok művészete. 439-440. 67-71. 235-237. 363-378. Tűzikutyák a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályából. Adatok a debreceni étkezési szokásokhoz a XVH-XTX. szalonnasütésről a Horto­ bágyon. (Szerk. Ethn. Bp. BÁTKY Zsigmond é. Bp. BÁRSONY István 1985. sírkútról. Kuruglya és korcsoba. SZABÓ Ferenc) Mezőberény. BARTHA Károly 1947. NÉ. Acta Universitatis Szegediensis. N . B A R N A Gábor 1989. XXHI. BANNER József 1973. In: Mezőberény története I I . Ethn. L X X . Az erdőhorváti perecsütő asszonyok. L V I I . 37-123. Gyula. N .: G A Z D A László-VARGA Gyula) Bp. Ethn. Ebéd és vacsora. 2 . XCVL 324-326. In: M N I . (Szerk. századi Bihar me­ gyében. 416-432. In: Hajdú-Bihar megye népművészete. 51-93. századból. A paraszti gazdálkodás feltételei és lehetőségei a X V I I I .

A termelt javak feldolgozása és fogyasztása Bárándon. Debrecen. B O L L A József 1939. Magyarország népének élete 1730 táján. Műveltség és Hagyomány. BERECZKI Ibolya 1981.: UJVÁRY Zoltán) Debr. HMÉ. Bp. BŐDI Erzsébet 1981/b 1981/b Ethnocultural Connection betveen Hungarians. BENCSIK János 1973. L X X . BOROSS Marietta 1959. 606-610. Mindennapi ételek és ünnepi étkezési szokások Biharnagybajomban.: BAKÓ Ferenc) Eger. 178-226. Kurír 4. BÉL Mátyás 1984. 89-103. I . A tehéntejhez fűződő szokások Polgár községben. 319-342. A gyűjtögető gazdálkodás emlékei a Tisza-mentén. . Tanulmányok egy alföldi palóc kirajzás népéletéből. Adatok a csányi felesdinnyések életmódjának és kultúrájának alakulásához. Múz. 4 7 7 492. BERECZKI Ibolya 1984. pásztorételek. 128-134. 147-160.: SZABADFALVI József) Miskolc. Népi táplálkozás a Tiszazugban. Pásztorkonyha. Csépa népi táplálkozása.: SZABÓ László) Szolnok. In: Báránd története és néprajza. (Szerk. Slovaks and Poles as Ref­ lected through a Popular Dish. Szolnok.: BALASSA Iván) Báránd. UJVARY Zoltán) Db. (Szerk. Bp. BENCSIK János 1974.BELLON Tibor 1974. In: B i ­ harnagybajom története és néprajza. Régi magyar mesterségek. 11-126. (Szerk. I . Hagyományos ételek és étkezési szokások.: UJVÁRY Zoltán) Bakonszeg. BŐDI Erzsébet 198 l/a Növényi alapanyagú táplálékok. Ethn. 199-202. BÉRES András 1986. BŐDI Erzsébet 1992. 18-19. (Szerk. Népi táplálkozás Szolnok megyében. In: Néprajzi Tanulmányok a Zempléni Hegyvidékről. 333-346. Ethn. BŐDI Erzsébet 1985. BORZSÁK Endre 1937. A népi konyhamesterség műszókincse Felsőgörzsönyben. (Szerk. XLVTÍI. BOGDÁN István 1973. BERECZKI Ibolya 1982. In: Ethnographica et Folcloristica Carpatica 2. BŐDI Erzsébet 1990. In: Bakonszeg története és nép­ rajza. In: 10 éves a Tiszazug kutatása. Szolnok megyei Néprajzi Atlasz. Db. Juhhús a népi táplálkozásban. Db. (Red. a volt alsó-szabolcsi fal­ vakban. In: Csépa. (Szerk.

(Szerk. CSIHA Margit Népi ételek. konyha. L X V L 471-481. A Sárrét népi építkezése. D Á M László 1974. A Bodrogköz lápi községeinek településföldrajzi vázlata. 586-599. a toll. DIÓSZEGI Lajos Népi ételek. 235-266.BUDAI János Táplálkozási szokásaink az 1900-as évek közepén. 247-267. Adatok a vállaji svábok táplálkozási szokásaihoz. DOROGI Márton 1978. 1931. 254-255. 514-536. 159-163.: ÚJVÁRY Zoltán) Db. Ethn. Db. ECSEDI István 1931. Ethn. Ételkonzerválás Hajdúböszörményben a századfordulón. In: Hajdú-Bihar népi építészete. V. Hajdúböszörmény (kézirat) D M N A . D Á M László 1968. D A N K Ó Imre 1955. 2022-82. Ethn. mint konzerválási mód a Zemplén hegység falvaiban. (Szerk. . DÖMÖTÖR Sándor 1960. Az aszalás. I I I . 1949-82. LXXLX. (kézirat) D M N A . 734-64. L X X X . 45-58. Egyek. 429-430. Ethn. cserépedények. BODNÁR Istvánné Ünnepekhez kapcsolódó étkezési szokások és ételek Újszentmargitán (kéz­ irat) D M N A . DOBROSSY István 1969. táplálkozási szokások. a tojáshéj és a trágya felhasználása a Hajdúságban és a Nagykunságban. N N Y . In: Műveltség és Hagyomány X. 1793-78. Hajdú­ szovát (kézirat) D M N A .: SZŐLLÖSI Gyula) Db. In: Régió és kultúra. Föld és Ember. A kővé vált kenyér hiedelme Nagysárréten. 1976-82. GSERVENYÁK László 1991. D Á M László 1979. kamra. A debreceni és a tiszántúli magyar ember táplálkozása. A lakóház tüzelőberendezése a Nagy-Sárréten. A pusztatúrpásztói tanyaközpont élete. CSORBA Ildikó A szatmári nép táplálkozása (kézirat) D M N A . ÉBNER Sándor 1925. LXXXLX. 963-66. a szőr. CSIHA Éva Népi táplálkozás és eszközei Kábán (kézirat) D M N A . L X X I . ECSEDI István 1935. 65-103. D A N K Ó Imre 1977. Db. Dunántúli és alföldi édes lepények. Gazdasági evés. Ethn. A csont. H M É HL 213-235.

A káposzta jelentősége a nép életében Hajdúhadházon. FEKETE Péter 1957. 1. r v . G A Á L Zsigmond Népi táplálkozás Földesen (kézirat) D M N A .X V L 27-49. Hortobágyi pásztor. 30. Múz. 1912. G U N D A Béla 1964. 245-261. G U N D A Béla 1933. Hogyan készül az ótó. A kapitalista mezőgazdasági termelés megszüárdulása a századfordulón (1890-1914). H M É . Kurir. A kenyérsütés Orosháza környékén. Ethn. ECSEDI István 1929.ECSEDI István-BODNÁR Lajos 1927. a gomolya és a zsendice a szilajpásztorok kezén? NÉ. GÖNCZI Ferenc 1907. Tésztáskása-e vagy öhön? Ethn. In: Jászdózsa és a palócság. XXIV. GOMBOCZ Zoltán 1905. FÜVESSY Anikó 1972-1974. L X X f l . N É . FÖLDES László 1962. Közi. X X V I . (Szerk. FÜVESSY Anikó 1980. 19-25. 167. U. A nagyiváni göföje. X L I V . A tarhó készítése. 1963. (Ugyanaz: Déri Múz. . mikroflórája és vegyi összetétele. Ethn. Db.. (Szerk. Egy alföldi juhtartó gazdaság. FÜR Lajos 1976. 13. In: Műveltség és ha­ gyomány X V .és betyárnóták. LXXV. X X I . Kisérletügyi Közlöny I . Múz. NÉ. itala és étkezése. 27-79. H. 22-24.. 153-275. A pásztorok táplálkozása a tiszafüredi kocsi legelőn. Kurir..: GUNST Péter-HOFFMANN Tamás) Bp. Deb. G R A T Z Ottó 1930. mostani állapotja. Pest. 599-600.. L X V I I I . ENYEDI József 1962. Ósi gyűjtögető tevékenység a mocsárvilágban. 32. GUNDA Béla 1935. 52-57.) ENYEDI József 1973.: SZABÓ László) Eger-Szolnok. VBX 232-237. században. 169-177. A kenyérsütés Jászdózsán. A göcseji és hetési nép étele. FÉNYES Elek 1839. Olasz sajtkészítők Magyarországon. 415427. GULYÁS Éva 1973. Magyarország. Magyarországi primitív főző-sütő eljárások és néprajzi kapcsolataik. NÉ. In: A magyar mezőgazdaság a XLX-XX. M N Y 257. Régi ételneveink. N É . 2057-83. 421. Népi táplálkozás Hajdúhadházon. G U N D A Béla 1975.

HEGYI Imre 1964. A lisztminőségek és a tésztaételek összefüggése. Műveltség és Hagyomány V . LDH. Bp. Az Őrség népi táplálkozása. . cserépedények Hajdúszováton (kézirat) K M N A . XLÏÏ. HUTÁS Magdolna 1958. KARDOS László-TOTH János A debreceni pereces mesterség kialakulása és története Océzirat) D M N A . KARDOS László 1943. R. Magyarország élelmezési statisztikája.: SZABÓ Ferenc) Mezőberény. Ethn. X I I . 325-343. 2058-83. H U T T K A I László A mazdaznán táplálkozása. KISBÁN Eszter 1960. 5-29. GYŐRFFY István 1911. 1911. IGMÁNDI József 1942. Bp. Karácsonyi és ünnepi szokások Hajdúnánáson. Sáp (kézirat) D M N A . Ethn. Ethn. 377-54. 2056-83. Bp. Hajdúszovát A ciberelevestől a kunkorgóig (kézirat) D M N A . L X V I I I . 2023-82. Karács Ferenc Gimnázium Néprajzi Szakköre Tájunk kenyere. NÉ.GUNDA Béla 1989. Ethn. A gyümölcskenyér elterjedésének tanulságai. KISBÁN Eszter 1963. kamra. KISBÁN Eszter 1961. 189-203. 483-518. konyha. (Szerk. 624-61. L X X I I . N É . GY. 1859. Honismereti Szakkör. Nyersanyag és technika. Zsáka (kézirat) D M N A . Szatmár megyei szilvaaszaló. 345-351. HATHY Imre 1973. 42-45. HOFER Tamás 1956. Pépes ételeink típusai. A mezőberényi magyarok táplálkozási hagyományai. A népi táplálkozás alakulásának problémái. Hajdúböszörményi földművesek karámja. HORVÁTH Sándor Kenyérsütés Hencidán (kézirat) D M N A . 94-95. K Á D Á R Ildikó-NAGY Róza Táplálkozás. Egy alföldi nagy falu fájdalma és téli mulatsága. Vasárnapi Újság. Püspökladány (kézirat) D M N A . 1664-77. J O R D Á N Sándor Paraszti disznótor a felszabadulás előtt. 362-383. Az ételkészítés műveleteinek és eszközeinek nyelvi kifejezései legrégibb sza­ kácskönyvünkben. Adatok a német-magyar interetnikus érintkezés kérdéséhez. L X X V . In: Mezőberény törté­ nete. A rostaforgató asszony. 2052-83. K E L E T I Károly 1887. 1887.

paprikás.Népi társadalom IV. A magyar malmok könyve. pörkölt. A kenyérsütés Hódmezővásárhelyen. Ethn. LAMBRECHT Kálmán 1915. 2092-84. L X X I . Ethn. L X X V . KOVÁCS László 1947. Adatok tejkonzerválásunk egyik régi módjához. KOVÁCS László 1968. KISBÁN Eszter 1975. Az étkezések napi rendjének újkori átalakulása és az ebéd. A kenyér kutatása Európában. KISBÁN Eszter 1969. KÓSA László 1970. K. KURUCZ Albert Az észak-bihari szőlőművelés és borgazdálkodás.Népi társa­ dalom I . Közi. K. Népi kultúra . L X X X I . 361-374. M N Y . 5. Vásárhelyi hétköznapok. IX. KISS Mária 1964. Népi kultúra. Adatok a pomázi szerbek karácsonyi ünnepköréhez. KISGYÖRGY Lenke Mindennapi kenyerünk. Bp. közkultúra.Népi társadalom I . (A kenyérsütés Debrecenben) (kézirat) D M N A . „Búza szükségben felsegéllő jegyzések" Ethn. 617-634. (Múz. Ethn. L X X V I .) K U T H Y Lajos 1906. jelkép: a gulyás. KISS Lajos 1908. K. L V . L X X X I . . A lepénykenyér a magyar népi táplálkozásban. A sertéshús tartósítása a paraszti háztartásban. N é ­ pi kultúra . 45-55. Népi kultúra . M N Y . Adatok a bálványosváraljai fejős juhászathoz. Ethn. Szentbenedeki Mihály szakácskönyve 1601-ből. Db. Hazai rejtelmek I—II. 81-94.KISBÁN Eszter 1965. 191— 210. Ethn. Bp.Népi társa­ dalom ii-in. KOVÁCS László 1970. 1900 körül. Bp. KISBÁN Eszter 1970. L X X V I I I . Bp. KISBÁN Eszter 1989. KISBÁN Eszter 1968. A kenyér a népi táplálkozási struktúrában. A joghurt helye és szerepe a délkelet-európai tejfeldolgozási rendszerekben. KOVÁCS József 1959. 311-337. LVIU. Bp. NÉ. 95-120. KISBÁN Eszter 1967. Népi kultúra . A közös fejős juhnyájak tejhaszonvételi formái Erdélyben. KISS Lajos 1958.

Az ünnepi táplálkozás a Bódva völgyében. Ethn. M O L N Á R Gyula 1969. M O R V A Y Judit 1965. M O L N Á R Balázs 1974. M O L N Á R Csilla Kenyérsütés Sápon (kézirat) D M N A . Db. és téli ételek Bihardiszószegen 1944-ben. Gomolyakészítés Nyíregyházán. Ethn. 2226-86. MÁTYUS István 1787. Ethn.L E N G Y E L Sándorné Régi táplálkozási szokások. 1989. M O L N Á R Balázsné Népi táplálkozás Hencida községben (kézirat) D M N A . Népi halászat Konyáron. Db. . (kézirat) D M N A . Pozsony M L E János Népi táplálkozás. LXXLX. Húsvéti asztal. L X I . X L I I I . Ó. A gulyások tarhája. K. M Á T É János 1865. 431-436. MÁRTON Béla 1968. Ethn. Debreczeni szakácskönyv. 396-411. Berekböszörményi népi konyha a XLX. M Á R K U S Mihály 1938. 110. In: Hajdú-Bihar megye Népművészete (Szerk. 2025-82. L E N G Y E L Zsuzsanna Népi táplálkozási szokások Komádiban. 76-81. BMÉ. Az Ecsedi-láp vidékének egykori állattartása és pásztorélete. Ethn. Szerep. L X X X V . A nyári. I . 301-310. 2055-83. L I . 241-263. Ethn. NÉ. MÓRICZ Pál 1927. M O R V A Y Péter 1940. LOVÁSZ János 1901. 2168-85. (kézirat) D M N A . Népi táplálkozás. 45-46. Hortobágyi legendák. Levéltári adatok a burgonyaliszt készítéséről és annak felhasználásáról. (kézirat) D M N A . Fonatos soron. MADARASSY László 1932. 148-171. LXXX. Bp. MATOLCSI Lajos Szentpéterszeg község lakodalmas szokásai (kézirat) D M N A . század második felében. M A G Y A R I Márta 1989. 107-119. M O R V A Y Judit 1950. Álmosd. L I . M Á T É László 1976. Útmutató füzetek néprajzi adatgyűjtéshez. 1484-75. Paraszti háziipar. Ethn.és Új Diaetetica. 2021-82. 123143. Debreceni Képes Kalendárium I .: G A Z D A László-VARGA Gyula) Bp. 253-255. XXX. M Á R K U S Mihály 1940.

konyha. Népr. Bp. R Ö M E R Béla 1966. NÉMETHY Endre 1949. század végéről (1870 körül) Debrecen. Egri Múz. 266-277. cserépedények Hajdúszováton. Méhészkedés a szatmári Erdőháton. L X X I I . Népi feljegyzés a X I X . X. 2024-82. 3-4. P Á L L István „Tejfölös tormának nincsen fogyatéka" A torma népi felhasználása Ma­ gyarországon. Juhsajtkészítés (bácsolás) a kalotaszegi Magyarvalkón. 1576-76. kamra. 1663-77. Ethn. 281-282. PAPP Éva Kenyérsütés Hajdúböszörményben. . PAPP Sándorné Régi ételleírások. LXXVTII. cserépedények Derecskén (kézirat) D M N A . SCHRAM Ferenc 1964. konyha. Ethn. 1665-77. A barkóság és népe. (kézirat) D M N A . Két kemenesaljai nagyböjti tészta: a málé és a szalados. X. Nagyböjti táplálkozás Észak-Heves megye palóc falvaiban. (kézirat) D M N A . 85-86. 116-70. Bp. OSVÁTH Pál 1875. NÉMETI Erzsébet-KADÁR Irén Táplálkozás. (kézirat) D M N A . A kenyér és a táplálékot szolgáltató növényeink története. Ethn. kamra. Régi magyar szakácskönyvek. Simái Kristóf kéziratos szakácskönyve (1795-1799) Ethn. Miskolc PALLAS Juliánná Nagykereki népi táplálkozása (kézirat) D M N A . (kézirat) D M N A . 2022-82. SASS Jánosné Táplálkozási szokások Fülöp községben. Közi. Összefüggések az úri és a népi konyha között. SZABADFALVI József 1956. Nagyvárad PALÁDI KOVÁCS Attila 1982. Évk. PÓCS Éva 1965. Ethn. LTV. 2174-85. 578-599. RAPAICS Raymund 1934. 1278-71. N A G Y József Táplálkozás. A sütőharang a történelem előtti időktől napjainkig. (kézirat) D M N A . Újtikos. RADVÁNSZKY Béla 1893. L X . SCHWALM Edit 1972. SCHRAM Ferenc 1961. Bihar vármegye Sárréti járása leírása. L X X V . (kézirat) D M N A .N A G Y Jenő 1943. A karácsonyi vacsora és a karácsonyi asztal hiedelemköre. Ethn. 451-482. LXVTI.

S Z A L A Y Emőke 1972. Debr. Ethn. A nagypénteki és húsvéti táplálkozás a beregi Tiszaháton. 1358-74. 1356-74. (kézirat) DMNA.V H . 54-69. 129-139.SZABADFALVI József 1963. SZAMOTA István 1891. SZILÁGYI Miklós 1964. (kézirat) DMNA. SZILÁDY Zoltán 1909. DMNÉ. 279-282. LXXIII. Balogh Ádám Múzeum Évk. 165) Szolnok Megye Néprajzi Atlasza I. (szakdolgozat) DMNA. (kézirat) DMNA. Ethn. In: Hajdú-Bihar megye népművészete (Szerk. (kézirat) DMNA. X. Adatok állattartásunk egy kevéssé kutatott problémájához. Közi. A magyar népszokások ősi elemei. Régi utazások Magyarországon. SZABÓ László-CSALOG Zsolt. P. 1012-67. 1974. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évk. 12. SZILÁGYI Miklós A szárított hal. 46. 285-300. A csíki juhászat. S Z A L A Y Emőke 1989. L X X V . Db. 191-239. L I . Déri Múz. SZEBENI Géza 1962. SZATHMÁRI Ibolya Ünnepi tészták Kismarján. Mézeskalácsosság Debrecenben. BMÉ. Közi. (Halkonzerválási módok a magyar halászok gyakorlatában. SZATHMÁRI Ibolya Mindennapos ételek és tészták Kismarján. . I. 1359-74. A Szekszárdi B. V I . G A Z D A LászlóV A R G A Gyula) Bp.V . 1366-74. A debreceni mézeskalácsos mesterség Db. P. SZALACSI RÁCZ Mária 1976. Erdély régi tűzhelyei. Db. NÉ. S Z E N D R E Y Zsigmond 1940. 469-486. Ostyasütők a Déri Múzeumban. SZABÓ László 1961-1962. (kézirat) DMNA. Múz. Kerámia.) SZŰCS Ernő A debreceni István Gőzmalom története. I V . SZALACSI RÁCZ Mária A hajdú-bihari kenyér. SZATHMÁRI Ibolya Tengerilisztből és kásából készült ételek és tészták. Ethn. 352-360. 135774. HBMLK. Szolnok. Bp. 1974. (Szerk. SZATHMÁRI Ibolya Ünnepi ételek Kismarján. 2. SZABADFALVI József 1986. A bihari házikenyér. SZATHMÁRI Ibolya Káposzta savanyítás Kismarján.

TUSZ Lajosné-DURÓ József Népi táplálkozás. . 124-126. PONORI THEWREWK Aurél 1829. V. MGB. 1419-74. 267-272. (1945-1955) Ethn. (kézirat) D M N A . CS. A ' Cseszt. Kőre leppencs. TÁLASI István 1955. MGB. Kurir 33. (kézirat) D M N A . (kézirat) D M N A . L U I . Debreceni céhek lakomái a XTV-XVII. In: Rajzok a török világból I I I . Kolompér vaj. TÁBORY Hajnalka Mezőn való főzés. 2026-82. A gazdák sütődéje 1911-1914. Az anyagi kultúra néprajzi vizsgálatának tíz éve. PONORI THEWREWK Aurél 1829. PONORI THEWREWK Aurél 1829. A ' káposzta-sózás Erdélyben. L X V I . konyhahasználat (kézirat) D M N A . A kemencében főzés egy tárgyi emléke. V. 286-288.SZŰCS Ernő 1979. TAKÁCS Béla 1980. 5-56. DMÉ. 142-144. 359-365. CS. In: Bihar Vármegye. Db. Bethlen kemencéje.. Db. 61-63. Táplálkozási szokások Sáránd községben (Szakköri gyűjtés. (Szerk. 1420-74. TAKÁCS László A hajdúnánási ember táplálkozása. V. TÁBORY Hajnalka 1976. Múz. 1980. kézirat) D M N A . században. V. MGB. SZŰCS Sándor 1938. PONORI THEWREWK Aurél 1829. TAKÁCS Sándor 1915. 405-410. UJVÁRY Zoltán 1967. PONORI THEWREWK Aurél 1829. 896-65. 1197-70. CS. Ethn. Zsáka. Magyar adatok a finn vetési kenyérhez. A vadontermő növények szerepe az abaúj-zempléni hegyvidéken. Körtvély vagy almaecet. 1935-82. Db. L X X V I I I . 92-94.: N A DÁNYI Zoltán) Bp. V. TÁBORY Hajnalka Főzés. MGB. V. MGB. TAKÁCS Éva 1829. 79. NÉ. Bp. UJVÁRY Zoltán 1991 Népi táplálkozás három gömöri völgyben. UJVÁRY Zoltán 1957. Néprajzi vonatkozások Bihar megyében. (kézirat) D M N A . DMÉ. (1977) 171-180. CS. 288. TÁBORY Hajnalka Hajdúböszörményi gyűjtés. A sáfrányoskert. MGB.

1-3.V A J D A Mária 1979. Múz. In: Hajdú-Bihar megye népművészete. Néhány szó a nagyiváni „göföje" kérdéséhez. acél. Db. D M É . Db. VAJDA Mária 1989. 37. NÉ. L X V I I . 2055-83. konyha. 1666-77. DMÉ. Db. In: Debrecen története I I . (1981) 331-352. (Szerk. század első felében egy protokollum tük­ rében. V A R G A Gyula 1987. 4. (1974) 259-280. kamra. A debreceni szőlőművelésről. 57. (kézirat) D M N A . A háztartás eszközei. Vándorló juhászok a kismarjai sziken. 309-352. V A R G A Gyula 1970. Ipari termelés. Esztár néprajza. Cserépedények Hajdúszováton. V A R G A Gézáné Népi táplálkozás Ártándon. Ethn. Db. A balmazújvárosi németfalu táplálkozási szokásai. V A R G A Gyula 1991.: G A Z ­ DA László-VARGA Gyula) Bp. A paraszti élet körvonalai a X V I I I . (Szerk. BMÉ. 1979. XXIV. Bp. VISKY Károly 1932. Z O L T A I Lajos 1914. 63-66. Tapló. Db. V A R G A Gyula 1978. . a társadalom iparos rétegei. V A R G A Gyula 1973. V A J K A I Aurél 1947. Hogyan készül az ürmösbor? Múz. 84-86. Egy falu az országban. NÉ. V A R G A Gyula 1956. 109-123. 163-189. V I G A Gyula 1981. XV. 159-212. tűzgyújtás.: R Á C Z István). V A R G A Gyula 1981. Db. Kurir. VÁRADI Ida-VÁRADI Irma Táplálkozás. A derecskéi hagyma és zöldségtermesztés. Kurir. A zellertermesztés hagyománya Monostorpályiban. (1988) 169183. DMÉ. A népi táplálkozás kutatása. (kézirat) D M N A . ZSÚPOS Zoltán 1987.

MNY. Ethn. MNL. Közi. MGB. Bp. Db. HMÉ. DMÉ. Népraj. HBMLK. MN. NÉ. NNY. DMNA. Bihari Múzeum Évkönyve Budapest Debrecen Déri Múzeum Évkönyve Déri Múzeum Néprajzi Adattára Ethnographia Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Leltári Közlemények Hajdúsági Múzeum Évkönyve Mezei Gazdák Barátja Magyarság Néprajza Magyar Néprajzi Lexikon Magyar Nyelv Néprajzi Közlemények Népünk és Nyelvünk Néprajzi Értesítő .RÖVIDÍTÉSEK BMÉ. HBMLT.

SZAKMUTATÓ abáló kanál 31 abárolt szalonna 44 ablakos kalács 127 abrosz 29 acél-kova-tapló 28 agacsi 17 agott tej 39 akácvirág 17 álla 46 alma 13 almáslepény 129 almáspite 129 almás sütemény 152 aludttej 39 angol keksz 151 ánizs 12 anyakovász 117 angyalbögyörő 99 apricstej 67 aprókáposzta levesen 102 apró lekváros 127 aprópalacsinta 139 aprópecsenye 111 aranygaluska 142 árpa 10 árpadara leves 65 árpadarás káposzta 102 árvagané 27 aszalás 37 aszalmányok 37 avas szalonna 44 bab 10 babályka 124 babérlevél 18 babgulyás 72 bableves 71 bableves csipdelttel 72 bagolytüdő 37 bakaszósz 82 bálmos 42 balta 31 barack 13 báránypilis 113 bárd 30 barna kenyér 121 baromfivágás 49 batyu 129 bazsalikom 12 becsinált levesek 78 bécsi tök 12 befőzés 37 béles 129. 133 bélkövér 26. 45 belszervek 26 bengyele 17 betyárkrumpli 93 betyáros 97 bevetés 119 bicskia 30 birkahús 25 birkapaprikás 111 birkapörkölt 111 birkatepertő 26 birsalma 14 .

30 bor 34 borcibere 58 borecet 35 borjúcsülök 114 borjú gulyásos 110 borjúkötél (fonatos) 137 borkő 21 borleves 80 bors 18 borsfű 12 borsó 10 borsófőzelék 84 borsólencse 83 borsóleves 73 borsos kacsapecsenye 113 boszorkánypogácsa 125 bölcsőkrumpli 95 bördőpaszuly 67 bubályka (bubolyicska) 16 bubolyicska 16 buggyantott tojás 68 bugylibicska 30 bukta 128 bundáskenyér 141 bunkó 36 burgonya 10.bobályka 124 bodag 123 bodza 16 bogrács 28. 106 csimbókos galuska 53 csimbókosgaluska leves 61 csínoshurka 93 csipegetetett tészta 53 csipegtészta 53 csiperke 15 csipetke 53 csipkebogyó 16 . 29 cserép fűszertartó 29 cseresznye 13 csicsóka 16 csigacsináló 31. 54 burgonyás galuska 54 burgonyás kukoricagánica 91 búrizs 33 butélia 30 búza 9 búzadara 33 búzapuliszka 94 bűrsajt 47 cefre 35 cékla 11 céklasaláta 155 ciberék 57 cibereleves 57 cickafarok 18 cifragaluska 53 cigányos kenyér 121 cigánytokány habbal 84 cika 36 cinke 94 cipó 10. 53 csigatészta 53 csiholó acél 28 csík 25. 121 cipó („pattant tengeri") 10 cipókalács 126 citrom 19 citromos mazsolás csirke 112 citromos perec 149 combja 49 combjatöve 49 cők 118 cőkölés 118 cuca 190 cukor 38 cúkoros pogácsa 149 csella (bengyele) 17 cseplesz 45 csepleszhurka 185 csepleszpogácsa 48 cserászka 97 cserépbodon 29 cserépedény 2 1 . 26 csík (tészta) 99 csíkleves 79 csíkleves káposztával 79 csíkos káposzta 79.

128 dzsama 9 1 .csipkedett tészta 53 csipkedett tésztaleves 62 csipkedttészta 53 csipketészta 53 csípővas 29 csiramáié 145 csirásgaluska 101 csirkegomba 15 csirkepaprikás 111 csobolyó 29 csontleves 78 csorgatott tészta 54 csorgatott leves 60 csorgatott tojásleves 65 csörge 137 csőröge 137 csőrögemetsző 30 csukapecsenye 46 csusza 98 csutka 27 csutkatü 27 dagadó 102 dagasztás 119 dagasztóteknő 29 dara 51 daragaluska 141 darálás 31 darázsfészek 143 daru 26 darunyak 124 datolya 19 debreceni béles 132 debreceni perecek 128 derce 33 dercepogácsa 134 derelyék 100 derelyemetsző 30 dézsa 29 dinke 12 dinsztelt krumpli 94 dinnye 14 dió 14 diódaráló 31 diós kalács 127 diós laska 99 diós rudak 150 disznó 25 disznóhúsos kása 92 disznópogácsa 34 disznósajt 47 disznótök 12 dobostorta 146 drótoskrumpli 93 drótszita 29 dubac 125 dubbancs 122 dublitekercs 122 dúc 121 dúc-kalács 126 dumika 43 dumó 9 dübbencs 122. 97 ecet 35 ecetágy 35 ecetcibere 57 ecetes vereshagyma 155 édesbor 34 édesgyökér 17 édes lepény 129 édes káposztaleves 69 édes krumplileves 66 édes paszulyleves 71 egértészta 139 egres 13 egyél sütemény 150 egytálétel 81 éksajtó 34 elecska 17 előte 120 eper 14 eperlevél 52 erdei szamóca 17 erdélyi lucskos káposzta eresztett leves 67 eresztett tészta 54 eresztett tésztaleves 65 erjesztett kása 89 . 123.

95 fokhagyma 10 fokhagymaleves 66 fokhagymamártás 82 fonatos 137 fonott kalácsok 126 forralt bor 34 fordított kása 88. 91 foszlós kalács 126 foszlós kenyér 121 föcstej 39 földieper 14 földimogyoró 16 földkemence 28 főtt perec 128 főtt tojás 107 füge 19 fűgörhe 17 füstölt hús 47 fűtés 119 galagonya 16 galamb 25. 95 galuska 98 galuskaleves 63 gersli 33 gesztenye 19 gidahús 25 gledícsia 17 gólya 26 gomba 15 gombaleves 74 gombamártás 83 gombapaprikás 106 gombatészta 53 gombóc 99 gombóta 98 gomolya 40 gödénnyak 124 göföje 40 gölödény 54 gölödör 54 gölődörleves 65 gömböc 48 . 45 fodorkorpa 33 fodormenta 17 fogoly 25 fojtott kolompir 94. 125 galambsaláta 15 ganca 89. 46 fahéj 18 fakanál 31 fánk 136 fán sült kalács 128 fara 50 farka 47 farvillás kés 20 fasírt 114 favágító 27 fatányér 29 fátyoltiszta 29 fazéktoló 28 fehér ecetes 75.erőstúró 43 espékes 76 espékes paszuly 72 evőeszközök 30 fa 27 fácán 25 faggyú 26. 76 fehérhurka 47 fehérmáj 26 fehér szalonna 43 fehér üröm 17 fej 47 fejes hordós káposzta 153 fejes káposzta 11 fehér-fekete kocka 150 fekete kenyér 121 feketenadálytő 18 felhasadt kenyér 121 felverni a kovászt 118 felvert galuska 54 felvert galuskaleves 60 fickó 124 finom édesmáié 145 finomfánk 136 finom málé 145 finom vajasperec 128 fodorháj 26.

125 gulyás 110. gurászta 39 gúnárnyak 124 gurbanc 124 guruci 124 gyermekláncfű 17 gyermekláncfű saláta 155 gyömbér 12 gyöngyöshurka 93 gyöngytyúk 25 gyúróteknő 29 gyúrt fickó 124 gyümölcsciberék 59 gyümölcslevesek 74 gyümölcsmártások 83 gyűszűfánk 53 gyűszűtészta 53 habarás 51 habart húslé 76 habart krumplileves 66 habart palacsinta 139 habart paszuly 72 habos-mákos lepény 150 hadipecsenye 140 hagyma 10 hagymaleves 66 hagymamártás 82 hagymasaláta 155 hagymás rántotta 107 hagymás vér 114 háj 26. guluszta. 133 hajdúkáposzta 102 hajdúkása 88 hal 25 halászlé 79 hallevesek 79 halpaprikás 79. 111 gulyásleves 78 gulászta. 54 guba 124 gubajka 124 gubakenyér 101. 68 göngyöleg 127 gömölye 40 görbekenyér 124 görhe 144 görhemálé 144 görögdinnye 14 gőzgaluska 140 gőzönkelt 140 gőztíszta 140 gríz 33.gömböcleves 48. 115 hamarleves 60 hamisgulyás 78 harmatgomba 15 harmatkása 17 hántolás 33 hársfavirág 17 hasfót 53. 51 grízes laska 99 grízpulicka 89 grízgaluska 52. 45 hajalás 33 hajában főtt krumpli hájaskifli 134 hájaspogácsa 135 hájastészta 132. 125 haskó 125 hecsedli 16 hecse-pecse 16 hegyestészta 52 heprecsóré 62 herepörkölt 115 herőke 137 híglére eresztett 81 hordós káposzta 36 hordós káposzta párolva 101 hordós káposztasaláta 154 hosszúlére eresztett 81 hurka 47 hurkaleves 68 hurkapite 48 hurkatészta 53 hurka tészta leves 61 hurkatöltő 31 hús 25 húsdaráló 31 hús gulyásosan 110 .

48 kásás édes káposzta 102 kásáslepény 129 kásás savanyú káposzta 102 kásás rétes 131 kásás tészta 91 kásával rakott káposzta 102 kaszáslé 76 Kata szelet 149 katlan 28 . 137 kártus 29 kása 33 kásagaluska 89 kásakavaró kanál 31 kásaleves 64 kásapuliszka 89. 92 juhtej 24 juhpor 28 juhtúró 43 juhtúrós laska 99 juh vágás 49 kacsa 25 kacsanyak 124 kacsasütő 29 kacsatalp 53 kacskaringó 137 kád 29 kakukfű 17 kalácsfélék 126 kalaposgomba 15 kamilla 17 kanalas ótó 41 kanbor 35 kancsó 30 kandalló 28 kanecetes 75 kantaszekér 29 kanvarnyú 123 kaparó 49 kapor 12 kaporleves 75 kapormártás 82 káposzta 11 káposztacika 153 káposztafőzelék 104 káposztagyalu 30 káposzta krumplival 104 káposztás laska 99 káposztaleves 69 káposztanyomó kő 36 káposzta savanyítás 36 káposztás galuska 98 káposztás hordó 29 káposztás hús 102 káposztás lángos 136 káposztás laska 99 káposztasaláta 154 káposztás paszuly 70 kappan 115 kaproslaska 99 kaproslepény 123 kapros tökfőzelék 85 karalábé 11 karalábéleves 70 karfiolleves 70 karikán sült krumpli 95 karimás kása 89 karingó 15. 90 kása tejjel 89 kásáshurka 47.húskonzerválás 46 húsleves 77 húsos kásák 91 hús szárítás 48 húsvágó tőke 31 húzogatott rétes 131 húzott béles 131 ídesmálé 143 ídeskáposzta 104 indiai búza 9 író 40 istengyalulta tök 12 izzított zsír 51 jóféle sáfrány 12 juhászbálmos 42 juhászhurka 93 juhbél (fonatos) 137 juhhúsos káposzta 104 juhhúsos kása 9 1 .

121 kisgömböc 48 kiszakítás 119 kisütés 49 kitoló kása 88 kocka 98 kockatíszta 52 kocsonya 107 kófic 118 kódusernyője 49 kokas 10 kolbász 46 kolbászos rántotta 107 kolompir 10 kolompírkása 94 kolompírlencse 94 kolompir leves 65 kolompir móring 94 kolompíros lángos 134 kolompíros perec 124 kolompíros galuska 98 kolompíros palacsinta 136 kolompíros pogácsa 123 kolozsvári káposzta 102 komló 12 komlóskorpa 29. 23 kávéskanál 31 kávés tészta 149 kecskehús 25 kecsketej 24 kelkáposzta 11 kelkáposzta daragaluskával 103 kelkáposztaleves 69 kelt béles 128 kelt rétes 132 kemence 126 kemencés kalácsok 126 kenett béles 132 kenyér 117 kenyeres kosár 120 kenyércsuszli 121 kenyérlángos 121 kenyérlepény 121. 117 komlószárító 29 kondáshurka 93 kopaszgaluska 98 korcvessző (zöldpaszuly) korhelyleves 69 koronaakác 17 kórótű 27 korpa 33 korpacibere 57 korpacibere-leves 58 korpakovász 117 kóstoló kanál 31 koszorútészta 141 kovászfa 29 kovászkeverő 29 kovászoló kanál 29 kovászos kifli 128 kovásszárító 29 kovásztevés 118 ködmönujja 127 kökény 16 köles 10 köles lepénykék köleskása 33 141 73 .kavaróteknő 29 kavart galuska 53 kavartgaluska leves 61 kavart pite 129 kavart tészta 53 kávé 18. 122. 123 kenyérleves 62 kenyérpogácsa 122 képviselőiánk 152 kerekfánk 136 kerekfejű vaskanál 31 keresztcsont 47 keringő 15 kerseknep 89 keselyleves 66 keserű kenyér 121 keserű túró 43 késselvágott galuska 97 kétszeres kása 91 kiállítási tészta 149 kihiltyi 136 kiscipó 119.

kölödör 124 köménymag 18 köménymagleves 67 könnyű kenyér 121 körmöskása 92 körmöző bicska 30 körte 13 köszméte - pöszméte 14 kötött galuska 53 kötöttgaluska-leves 65 kötött tészta 53 kötöttészta-leves 6 1 , 65 kőtt kifli 128 kőtt palacsinta 139 kőtt pite 129 kövesztett szalonna 44 kraut und praj 104 krémes 152 krumpli 10 krumpli főzelék 94 krumplilabda 96 krumplilángos 135 krumplilángos kelesztés nélkül 136 krumplilepény 125 krumpli öreglével 94 krumpli rántva 141 krumplirétes szegényesen 134 krumpli fickó 124 krumplis gömböc 48, 68 krumplis húsoslepény 96, 151 krumplis kenyér 117 krumplis laska 99 krumplis lepény 129 krumplis elevensült 130 krumplis pite 130 krumplis pogácsa 135 krumpli tésztával 96 kucori 124 kucsmagomba 15 kuglóf 130 kuglófsütő 29 kukorica 9 kukóleves 67 kukoricadara felfújt 90

kukoricagombóc 54 kukoricagombóc leves 65 kukoricalepény 144 kukoricamálé 143, 144 kukoricapite 145 kukorica tokány 88 kukoricatorta 145 kunyorica 124 kura 124 kurimankó 124 kurucpálinka 35 kuruglya 29 kutyakenyér 118 kürtőskalács 127 kvecsikuhe 129 lábak 47 lábasban sült húsok 110 lábatlan tyúk 140 lacipecsenye 110 lacsuhaleves 60 lágykenyér 121 lángálló 121 langaló 124, 125 lángelö 125 lángelőtészta 53 lángos 121 lapicka 47 lápikút 21 laposborsóleves 73 laska 52, 99 laskatíszta 52 leányszínű kenyér 121 lebenyica 125 lebbencsleves 62 lebbencs tiszta 52 lecsó (rácpergelt) 86 legényfogó 148 lekvárfőzés 37 lekvárkavaró kanál 31 lekváros csőröge 138 lekváros derelye 100, 138 lekváros galuska 98 lekváros gombóc 99 lekváros laska 99

lencse 10 lencse-lencse 84 lencseleves 73 lencsetörő kanál 31 lepcsánka 140 lepény 123 lepénykenyér 125 lesipecsenye 46 levelensült 130 leveles tiszta 52 levél tészta 52 leveskása 64 levestészták 52 levesmerőkanál 31 liba 25 libanyak 124 libapimpó 16 libazsír 45 lícium 16 linka 12 liszt 33, 51 lisztesbodon 29 lisztpulicka 89 lóhús 25 lószarfickó 124 lőre 35 lőrecibere 58 lucskos káposzta 103 lucskos káposztaleves 69 ludaskása 92 lúdhúr 124 lyukaskalács 127 mackó 140 macskanyom 53 macskatalp 53 madártej 108 máj 26 májashurka 47 májgaluska 54 majoránna 12 mák 14 mákdaráló 31 mákosdugó 124 mákos kalács 127

mákos laska 99 mákos tekercs 127 málé 143 máléliszt 33 máléskenyér 117 málésütemény 144 málna 14 mämäliga (mamaliga eu brínza) 90 mályvapogácsa 17 marhahús 25 mártáscsirke 112 mazsola 18 mazsolás-csokoládés szelet 150 mazsolás laska 99 mazsolaleves 80 meggy 13 meggypite 129 melle 50 mérleg 31 metélt 52, 99 méz 24 mézes-grízes 147 mézes mogyoró 147 mézes tészta 146 mezítlábas leves 62 mezítlábas tísztaleves 60, 62 mocskoslaska 99 mogyoró 14 mogyorófa 16 molnárpogácsa 122 mónársovány 122, 125 mónárvakaró 122 morzsóka 118 mozsár 31 möllpraj 108 muszi 14, 33 nád 27 nádméz 24 nagypénteki perec 126 Nap és est 148 napraforgó 14 napraforgókóró 27 narancs 19 névnapi pogácsa 148

nokedli 98 nudli 99 nyárs 28 nyársonsült hal 115 nyárson sütés 109 nyírvíz 18 nyögvenyelő 97 nyújtódeszka 29 nyújtófa 29 nyújtófás rétes 131 nyújtott galuska 98 nyúl 25 nyúlháj 46 nyúlja 46 nyúlpaprikás 116 nyúzás 49 ó-háj 46 oláhbéles 125 olaj 34 olajpogácsa 34 olajütő 34 oldalas 46 oldalvillás kés 30 omlóstészta 148 orda 42 orja 46 orjaleves 77 ostorrétes 132 ostya 125, 146 ó-szalonna 44 ótó 41 ótottkása 89 öhön 9 1 , 97 ökörszem 108 öntöttmáié 143 öntött perec 124 öntött pite 129 öntött saláta 154 öntött tészta 123 ördögpirula 152 ördögszekér 17 öreges 81 Öreg lángelö 125 öreglebbencs 97

öregreszelt 97, 98 öregtíszta 97 ösztörű 31 őrlés 31 őszi búza 9 őz 25 pacalleves 76 pacalpörkölt 114 pacókaleves 61 padka 28 padlutkaleves 71 padrakukó 137 pakulárbálmos 42 palacsinta 139 palacsintasütő 29 pálinka 34 pálinkafőzés 34 pálinkafőző üst 30, 35 pálinkás bütykös 29 pampucka 136 papkenyér 17 paprika 11 paprikás csirke 111 paprikás galuska 97 paprikás hal 115 paprikás hús 111 paprikás kolompir 94 paprikás kolompírleves 63 paprikás krumplileves 63 papsajt 17 pár 118 parázshús 109, 111 paradicsom 11 paradicsomleves 74 paradicsommártás 83 paradicsomos káposztafőzelék 104 paradicsomos káposztaleves 69 parasztlángos 121 parasztperec 128 parasztrántotta 107 pászka 125 pászkakalács 127 paszuly 10 paszuly knepersee 72

paszulylencse 83 paszulymártás 84 paszulyleves 71 pattogatott tengeri 9 pecérke 15 pecpite 129 pectej 39 pemet 28 pemetlé 120 penészes kenyér 121 perec 124 pereckura 124 pergelés 45 pergelő kanál 31 pergelt káposzta 101 pergelt kása 89 pergelt kolompírleves 63, 64 pergelt tísztaleves 59, 61 perzselő villa 29 petrezselyem 11 pezsgős pogácsa 134 pezsgőtészta 149 picsóka (csicsóka) 16 píhseprű 28 pincetok 30 pirítatlan lebbencsleves 61 pirított gríz 93 pirított kenyér 121 pirított laskaleves 62 pirított lebbencs 61 pirított tarhonyaleves 62 pirított tísztaleves 61, 62 pirosbarna kenyér 121 piroscsizma 16 pirosított lebbencsleves 63 piros káposzta 154 piskóta 147 piskóta tekercs 147 piszkafa 28 piszkosgaluska 98 pite 129 pludéj 48 pogácsa 134 pogácsatúró 40

pohnepraj 84 porhanyós tészta 148 pozdorja 27 pöre 45 pörkölt 111 pöszméte 14 pötyőeibere 59 prézlis laska 99 prósza 145 prumi sup 61 pucérgaluska 98 pucu 99 puffancs 128 pulyka 25 pulicka (puliszka) 90 puliszka káposztával 91 puliszka krumplival 91 puliszka lekvárral 91 pusztakalács 126 püspökfalattya 50 püspökkenyér 162 rácpergelt (lecsó) 86 rakott gombás puliszka Ç rakott káposzta 103 rakott karalábé 103 rakott karfiol 103 rakott kelkáposzta 103 rakott krumpli 95 rakott palacsinta 139 rakott puliszka 90 rakott tészták 142 rakott túrós derelye 100 rántáskavaró kanál 31 rántás 51 rántásmártás 86 rántotta 107 rántottcsirke 112 rántott gríz 141 rántott hal 115 rántott hús 112 rántott krumplileves 65 rántott leves 66 rátotta 107 receháj 26

30 rézeleje 35 ribizli 14 rizs 18 rizskása 33.rengő 15 répa 11 répacibere 58 répaleves 75 restcsiga 53 restderelye 100 restpogácsa 134 részeges barátok 151 reszelt tészta 53 reszelt tísztaleves 63 retek 11 rétes 131 rétesbéles 132 rézedény 28. 31 sodrófa 31 som 16 sonka 46 sonkás laska 99 sonkás lepény 151 sonkás tészta 151 . 42 savanyú paszulyleves 72 savanyúságok mint saláták 153 savanyú tojásleves 76 seprőcibere 58 serpenyő 28 sertéstokány 113 sikertelen kenyér 121 siligó 130 siska 136 slambuc 97 só 21 sódar 46 sóderáló21. 42 sajtos keksz 151 sajtos málépogácsa 145 sajtos rúd 150 saláta 12. 89 rizsgombóc 54 rizskók 108 rizs-sütemény 150 rongyos béles 133 rongyos fickó 124 rongyos galuska 124 rongyos kifli 123 rongyos lángos 133 rongyos palacsinta 136 rongyos pogácsa 131 rosta 29 rostélyon sütés 110 rózsafánk 137. 153 salátaboglárka 16 salátaleves 71 salátamártás 22 saláta szélhajti tövisből 155 sárgadinnye 14 sárgarépa 11 sárgarépa főzelék 85 sárgatúró 108 sarkosborsóleves 73 sáska 26 savanyított húsos levesek 75 savanyú káposzta disznóhússal 102 savanyú káposztaleves disznóhússal 69 savanyú káposztaleves 69 savanyú kenyér 121 savanyú kolompir 95 savanyú krumplileves 66 savanyúlé 75 savanyú leves 66 savó 39. 138 rózsatészta 137 rozs 9 rost 51 rőstölt krumplileves 65 rozmaring 12 ruca 25 rucáskása 92 rucazsír 45 rudaskalács 127 sáfrány 12 sajáta 12 sajtgyúró 31 sajtnyomó 31.

sóska 15 sóskaleves 71 sóskamártás 82 sóskavarjú 123 sóskenyér 121 sótartó 30 sózó 31 sör 35 spenótfőzelék 87 spárgatök 12 spór 28 sterc 16. 135 sulyomrántás 16. 51 súlyom tészta 138 süldő 93 sületlen kenyér 121 sült hal 115 sült hús 110 sült töke 115 sült túrós derelye 141 sült vaj 40 sült zsír 45 sündisznó 116 sütőlapát 29 sütőtök 12 szabad tűzben sütött hús 109 szabógallér 99 szaggatót galuska 53. 139 súlyom 16 sulyompogácsa 16. 98 szaggatott tészta 53 szakajtókendő 29 szakajtókosár 29 szalagáré (szalakáli) 147 szalagória 147 szalakális tészták 147 szalakáli 147 szalma 27 szalmás sár 104 szalonna 26. 19 szérdékes kása 89 szérdik 39 szerecsendió 18 szerecsenyfánk 152 szíkfű 17 szíkfűgomba 15 szilva 13 szilvás gombóc 99 szilvás tészta 129 szilveszteri sütemény 148 Szilviké 149 szita 29 szívanó 28 szolgafa 28 szőlő 13 szőlő bajusza 17 szőrszita 29 szuszlapite 129 szusztora 119 szűrőkanál 31 szűzkuha 129 . 43 szalonnás kenyér 121 szalonnasütés 44 szalonnatíszta 140 szamárhús 25 szamóca 14 szaporított rántotta 107 szárazkenyér 121 szárazkrumpli 94 szárazótó 41 száraz paszulyfőzelék 84 száraz paszulyleves 81 szárazrétes 131 száraztíszta 52 szárítás 37 szárnya 49 szárnyahegye 49 szárnyatöve 49 szarvasgomba 15 szarvasmarha vágás 49 szeder 16 szederlevél 52 szegesborsóleves 73 szekfűgomba 15 szegfűszeg 18 székelygulyás 102 szélhajti tövis 17 szentjánoskenyér 17.

53.tarha (tarjjó) 40 tarhonya 47. 98 tarisznya 29 tarkedli 140 tarkedlisütő 29 tárkony 12. 85 tökleves 71 tökös pogácsa 135 tökpőtye 85 tölgyfagomba 15 töltött bagdán 113 töltött kalács 126. 88 tepertő 45 tepertős málé 144 tepertős pogácsa 135. 144 tepertőtíszta 140 tepsiben sült hordós káposzta tepsiben sütés 110 tepsi krumbere 93 tepsikrumpli 93 tepsimálé 143 101 tésztahurka 53 tésztakaparó 29 tésztás kása 91 tésztareszelő 31 tésztasulyom 138 tésztaszaggató 30 tiktakniknep 139 tinóorrú gomba 15 tiszai halleves 79 tísztagombóta 98 tísztaleves 60. 98 tejberizs 89 tejbetészta 67 tejes gombóta 89 tejeskávé 160 tejestíszta 67 tejfel 39 tejfeles csirke 112 tejfeles krumpli 95 tejfeles lángos 121 tejfeles paszuly 72 tejfeles pogácsa 134 tejfeles puliszka 90 tejfeles rántotta 107 tejfeles saláta 154 tejfelmérő kanál 31 tejleves 67 tekercsgaluska 53 teknőkaparó 29 tengeri 9 tengerikása 33. 63 tojás 24 tojásételek 107 tojásleves 68 tojásos galuska 98 tojásos hús 113 tojásos leves 65 tojásos rétes 132 tolófánk 138 torma 12 tormaleves 68 tormamártás 81 tormareszelő 31 toros káposzta 102 torta 147. 62. 127 töltött káposzta 105 töltött káposzta hordós káposztából 105 töltött káposzta ídes káposztából 105 töltött karalábéleves 70 . 19 táska 129 táskatészta 53 táska tísztaleves 61 tavaszbűza 9 tea 18 tej 23 tejbegríz 90 tejbekása 89 tejbetészta 67. 61. 152 tök 12 tökcibere 59 tökfőzelék 85 tökgyalu 30 tökkáposzta 85 tökkáposzta leves 71 töklaska 71.

114 varjúlepény 123 99 .töltött krumpli 96 töltött marhahús 113 töltött paprika 86 töltött paradicsom 87 töltött tyúk 112 tördelt tésztaleves 63 tördelt tiszta 52 törtborsó 83 tört kolompir 94 tört lencse 84 tört paszuly 83 tőtike 106 töviskes 47 töviskes galuska 100 tőzek 27 trapacska 101 tubu 125 tucska 27 túró 39 túrófánk 141 túrógombóc 99 túrósbodak 123 túróscinke 94 túrós csőröge 138 túrós derelye 100 túrós fánk 137 túrós galuska 98 túrós gombóc 99 túrós kifli 151 túróskura 124 túrós laska 99 túrós lepény 128 túrós paszuly 70 túrós pogácsa 135 túrós puliszka 90 tüdőleves 68 tüdő-máj 113 tüdős hurka 47 tükörtojás 108 tűzikutya 28 tűzpiszkáló 29 tűzönsült 125 tyúk 25 tyúkfül 53 tyúkmony 24 tyúknyelv 53 tyúkzsír 45 uborka (ugorka) 11 uborkagyalu 31 uborkaleves 71 uborkamártás 83 uborkasaláta 154 uborkasavanyítás 36 ugorkaleves 71 ugorkamártás 83 ujjal formált tészták 53 újkrumpli 95 új szalonna 43 úrbálmos 42 üreskalács 126 ürmösbor 34 üst 28 üstház 28 üveg-edények 30 vackor 16 vadalma 16 vaddisznó 25 vadhúsok 116 vadkörte 16 vadtorma 15 vágott laska 52 vágott tészta 52 vaj 40 vajalja 40 vajaljás túrós laska vajas pogácsa 134 vajgaluska 54 vajköpülő 40 vakarcs 122 vakarík 122 vakaró 121 vakhal 141 vanília 19 vaníliás perec 148 vargaleves 79 varjú 122 varjúhús 26.

varjúleves 77 varnyú 26 vasedény 30 vasfazík 28 vasháromláb 28 vaskó 29 vasmacska 28 vasrosta 29 vastagmáié 143 vászonfazíkban főtt hús 112 vékonylaska 52 venyige 27 vereshagyma 10 vér 26 véres hurka 47. 48 vese-velő 114 vesu 126 víkonymálé 143 vízenkullogó 142 vizes uborka 36 vízicibere 57 vízileves 65 vörös káposzta 11 zab 10 zabos tészta 52 zabszemtíszta 52 zacskóié 35 zeller 11 zellerleves 70 zellermártás 87 zellersaláta 155 zöldbabfőzelék 85 zöldborsó főzelék 85 zöldborsóleves 73 zöldpaszulyleves 73 zöldséggombóc 54 zöldséglevesek 70 zupa 67 zurboló 40 zúza 49 zsák 29 zsemlice 42 zsendice 42 zsengés paszuly 73 zsidóbicska 30 zsír 45 zsírbansült kenyér 141 zsírbansült tészták 135 zsíros bodon 45 zsíros gombóta 98 zsíros kása 88 zsíros kenyér 10. 121 zsíros lepény 123 zsíros perec 128 zsíros pirítós 121 zsíros puliszka 88 zsíros aprósütemény 148 zsíros tarhonya 98 zsírozóval gazdagított rétes 132 .

lepárlással Káposzta. hántolással Darálással. őrléssel Sajtolással Erjesztéssel. A SÜTÉS-FŐZÉS ESZKÖZEI ALAPKÉSZÍTMÉNYEK Hajalással. uborka savanyítás Alapkészítmények konzerváló eljárással ÁLLATI EREDETŰ ALAPKÉSZÍTMÉNYEK A tejfeldolgozás termékei Juhtejből előállított alapkészítmények A sertésfeldolgozás alapkészítményei 3 5 5 9 13 15 18 21 23 23 25 27 33 33 33 34 34 36 37 39 39 41 43 . TÜZELŐANYAGOK.TARTALOM BEVEZETŐ A TÁPLÁLKOZÁS TÉNYEZŐI A TÁPLÁLKOZÁS NÖVÉNYI EREDETŰ A L A P A N Y A G A I Termesztett növények Gyümölcsfélék Gyűjtögetésből származó növényi alapanyagok Idegenből származó növényi alapanyagok ÁSVÁNYI EREDETŰ A L A P A N Y A G O K ÁLLATI EREDETŰ A L A P A N Y A G O K Állati termékek Az állatok leöléséből nyert alapanyagok TŰZHELYEK.

mint vastagétel Egyéb vastagételek Húsételek Sült tészták A kenyér Kenyértésztából készült sütemények Kalácsfélék Rétesek Pogácsák Zsírban sült tészták Vízenkelt tészták Rakott tészták Kukoricából sült tészták Egyéb sütemények Saláták A TÁPLÁLKOZÁS RENDJE A hétköznapok táplálkozási rendje Téli táplálkozási rend Nyári étkezések Gazdacsalád Tanyán lakó bennkosztos Pásztorok. ciberelevesek Pergelt levesek Rántott és habart levesek Húslevesek Egyéb. mezei munkások Különleges alkalmak Az étkezések rendje Az ünnepek táplálkozási rendje Jeles napok Az emberi életkorral összefüggő táplálkozás A gazdasági tevékenységhez kapcsolódó szokások 51 55 57 57 59 66 76 80 81 81 8 7 93 9 8 101 106 109 117 117 121 126 131 134 135 142 142 143 146 153 157 159 159 162 162 163 164 165 167 167 168 172 176 .ÉTELSŰRÍTŐ ÉS DÚSÍTÓ KÉSZÍTMÉNYEK A KÉSZ ÉTELEK OSZTÁLYOZÁSA Levesek Ciberék. különleges levesek Vastagételek Főzelékek. mártások Kásaételek Kmmpliételek Főtt tészták Káposzta.

JEGYZETEK IRODALOM RÖVIDÍTÉSEK SZAKSZÓJEGYZÉK 1 8 1 1 9 5 206 207 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->