P. 1
03_habilitacio_rehabilitacio___45381

03_habilitacio_rehabilitacio___45381

|Views: 486|Likes:
Published by Monesz13

More info:

Published by: Monesz13 on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2014

pdf

text

original

Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek

Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények részére

Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlôségének biztosítása az oktatási rendszerben „B” komponense (Sajátos nevelési igényû gyermekek együttnevelése) keretében.

Szakmai vezetô Kapcsáné Németi Júlia Projektvezetô dr. Torda Ágnes Témavezetô dr. Perlusz Andrea Lektorálta Gereben Ferencné dr.

Inkluzív nevelés – HabIlItácIós és reHabIlItácIós tevékenységek
Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények részére

Írták Auer Éva Fótiné Hoffmann Éva Mohr Marian dr. Radványi Katalin Sándor Éva Schiffer Csilla T. Kovács László

suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Budapest, 2007

Sándor Éva. 2007 © suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Dr. A felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem szolgálhatja.sulinova.hu . kizárólag zárt körben. Telefon: (06-1) 886-3900 Fax: (06-1) 886-3910 E-mail: sulinova@sulinova. kereskedelmi forgalomba nem hozható. 2007 Azonosító: 7/211/B/1/hab/m/II. Diákotthon és Módszertani Intézmény centenáriumának alkalmából készültek.sulinovadatbank. Szakmai igazgató: Pála Károly Fejlesztési igazgatóhelyettes: Puskás Aurél Felelôs kiadó: Pála Károly ügyvezetô igazgató 1134 Budapest. Mohr Marian. Kiadja a suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht..hu Internet: www. Schiffer Csilla. Váci út 37. A kiadvány ingyenes. Kovács László. oktatási céllal használható. T. Fótiné Hoffmann Éva. Borítóterv: Dió Stúdió Borítófotó: Pintér Márta A fotók a Mozgásjavító Általános Iskola.© Auer Éva.hu Adatbank: www. Radványi Katalin.

................ 14 5–6.................................................................. 17 7–8................................................ Radványi Katalin) . 42 15–16................................................. óra (Dr................................................................................................................................................ óra (Dr.................................. óra (Fótiné Hoffmann Éva – Schiffer Csilla) .................................................... Radványi Katalin) ................... óra (Fótiné Hoffmann Éva – Schiffer Csilla) ...... óra (Sándor Éva) ................... óra (Fótiné Hoffmann Éva) ................................... óra (Fótiné Hoffmann Éva – Schiffer Csilla) ............. 122 29–30................................... óra (Auer Éva) ....................... 29 11–12... 9 3–4....tartalom elôszó (Dr..................... 137 ................................................................ 119 27–28. 21 9–10............................ 93 21–22............. óra (Sándor Éva) ................................................................................. 31 13–14..... óra (Fótiné Hoffmann Éva) ............. óra (Fótiné Hoffmann Éva) ...................... Radványi Katalin) ....................... óra (Mohr Marian) .......................................................................... 111 23–24............................................................................................................................................................. Kovács László) ......................................................................... óra (Sándor Éva) ......................................................................................... óra (Schiffer Csilla) ..................................................................................... 79 19–20.......................................................... 7 1–2..... 52 17–18. 116 25–26.................................. óra (Auer Éva) ........... 135 a képzô intézmények oldaláról (T.................

.

hanem a hallgató szélesebb körû tájékozottságát is szolgálja. és a sporttevékenységekre is kitekintést kaphatunk. akik számára valamilyen speciális formában segítség nyújtható. hogy ne keveredjenek a kompetenciák és a felelôsségek. Az anyag összeállításánál folyamatosan konzultáltunk a pedagógusképzô intézmények képviselôivel. A tanegység választásával képet kaphatunk arról.elÔszó A Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program keretében lehetôvé vált egy olyan választható tanegység kidolgozása a pedagógusképzô intézmények számára. és fontosnak tartottuk felhívni a figyelmet arra. Könyvünk a tanegység anyagának nyomtatott változata. akár késôbb egy-egy fogyatékossági terület vagy a speciális (gyógypedagógiai) segítségnyújtás lehetôségeit jobban meg kívánják ismerni. alkalomtól a hallgatók tapasztalataikat naplóban írják le. amelynek alkalmazhatóságát a multimédiás verzió még könnyebbé teszi. A habilitáció/rehabilitáció csoportban megvalósítható formáira adnak mintát a mûvészeti terápiák.és szemléletváltozásukat rögzíthetik. Radványi Katalin . Az iskolában a gyermek a habilitációs/rehabilitációs foglalkozások keretében kapja meg a számára fontos speciális segítséget. A 2. A tanegység kidolgozóinak célja nem az elméleti tudásanyag felsorakoztatása volt – erre 30 órás tanegység keretében aligha kerülhet sor. Mindezeket figyelembe véve a sajátélményen nyugvó feldolgozást részesítettük elônyben. Dr. hogy a pedagógus hol és milyen módon tud ebben a folyamatban részt venni. amely a többségi iskolák leendô pedagógusainak egyfajta kitekintést nyújtva a sajátos nevelési igényû gyermekek iskolai integrációját kívánja elôsegíteni. A módszertani útmutató helyenként bôséges kínálatot ajánl a téma feldolgozásához. A pedagógiai tanulmányok során felvett tanegység nem pusztán a szakmai kihívásokra készít fel. akik akár a tanulmányaik során. hogy kik azok. egyfajta szemléletformáló és értelmiségi létre felkészítô szerepe is van. A pontos és jó munkamegosztás lehetôvé teszi a pedagógiai munka hatékonyságának növekedését. az osztályban dolgozó nevelô pedig segítse ezt a fejlesztést saját szakterületén: a tanegység abban is segítséget szeretne nyújtani. A tanegység összeállításánál figyelembe vettük a témában való elmélyedés igényének különbözô szintjeit: irodalomjegyzékek segítik azokat. így a tanegység feldolgozása során alakuló tudás.

1–2. óra 

1–2. óra
Tananyag
– Bevezetô elméleti ismeretek, fogalomtisztázás – A habilitáció és a rehabilitáció fogalomköre, területei – A habilitáció/rehabilitáció és a gyógypedagógiai tevékenység kapcsolata – A gyógypedagógiai tevékenység célja, területei és színterei

Cél
– A tanegység bevezetése, a tanegységgel kapcsolatos hallgatói elvárások megismerése – Tartalmi és fogalmi tisztázás: a habilitáció/rehabilitáció szerepe és jelentôsége, a foglalkozások elméleti háttere – A szakemberek kompetenciáinak, az együttmûködés szükséges és lehetséges formáinak áttekintése

A tananyag feldolgozása
A tanegység témái, fôbb területei: – A habilitáció és rehabilitáció fogalma, értelmezések a különbözô szakterületek körében. A fogalmak gyógypedagógiai értelmezése. Gyógypedagógiai (speciális) nevelést igénylô személyek, nevelhetôség, képezhetôség [& (1)] 1. A habilitáció és rehabilitáció területei a fogyatékosügyben [& (2)], a fogalom használatának története a fogyatékossággal élô emberek nevelése során [& (3)] – Esélyegyenlôség, emberi és gyermeki jogok, a rehabilitációhoz való jog [& (4); (5)] – Rehabilitációs szolgáltatások mint állami kötelezettség, a „Fogyatékos Személyek Esélyegyenlôségéért Közalapítvány” [: (6)] – Habilitáció, rehabilitáció az iskolai nevelésben. Az iskolai habilitációs/rehabilitációs órák szerepe a fejlesztésben [& (7)] – A foglalkozásokat vezetôk kompetenciái [& (8); (9)]
Jelmagyarázat: A zárójelben szereplô ikon és szám pl. [& (1)] a témához kapcsolódó segédanyagot jelöli. & = szöveges dokumentum, : = internetes hivatkozás; π = mozgókép, PP = Power Pointprezentáció, 1 = melléklet. A részletes adatok minden foglalkozásnál A felkészüléshez felhasználható irodalom és források címû részben találhatók és a tananyag szerinti feldolgozás sorrendjében követik egymást. A multimédiás változatban közvetlenül elérhetô anyagokat vastag betûvel emeltük ki. A hivatkozott honlapok a kézirat lezártakor, 2007 júniusában elérhetôk voltak. 

10

Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek

– A pedagógus (tanár, tanító) és a rehabilitációs foglalkozást vezetô szakemberek együttmûködésének fontossága, lehetôségei, kommunikációs formák [& (10); (11)] – Teammunka, a szülôk bevonása a fejlesztésbe [& (12)]

Módszerek
– Bevezetés, fogalomtisztázás elméleti elôadás keretében – Informálódás a hallgatók tanegységgel kapcsolatos elvárásairól – Videofilm bemutatása fogyatékossággal élô emberekrôl [ π (13)]

A felkészüléshez felhasználható irodalom és források
(1) Gyógypedagógiai (speciális) nevelést igénylô személyek. Gyógypedagógiai rehabilitáció. Gyógypedagógiai nevelhetôség, képezhetôség. Rehabilitáció (lexikonszócikkek) In: Mesterházi Zsuzsa (szerk.). Gyógypedagógiai lexikon. ELTE BGGYFK. Budapest, 2001. 95–98. old., 95. old., 134–135. old., 143–144. old. (2) Gyógypedagógiai rehabilitáció. Gyógypedagógiai nevelési folyamat (lexikonszócikkek) In: Báthory Zoltán – Falus Iván (szerk.): Pedagógiai lexikon. Keraban. Budapest, 1997. 617. old., 614–616. old. (3) Mesterházi Zsuzsa: A gyógypedagógia mint tudomány In: Illyés Sándor: Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF2. Budapest, 2000. [Rehabilitációs módszerek: 68–69. old.] (4) Fonyódi Ilona: Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlôségük biztosításáról. In: Illyés Sándor: Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF. Budapest, 2000. 119–136. old. (5) Emberi/gyermeki személyiségi jogok, normalizációs elv. In: Gordosné Szabó Anna: Bevezetô általános gyógypedagógiai ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 2004. 67–69. old. (6) Fogyatékos Személyek Esélyegyenlôségéért Közalapítvány: www.foka.hu, www. fgyk.hu (7) Közoktatási törvények (gyógypedagógiai vonatkozásai). In: Gordosné Szabó Anna: Bevezetô általános gyógypedagógiai ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 2004. 31–38. old.
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzô Fôiskola, 2000-tôl ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fôiskolai Kar (ELTE BGGYFK). 3 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlôségéért Közalapítvány a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány és a Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány egyesítésével jött létre 2007 júliusában. A kézirat lezártakor az új szervezet honlapja még nem mûködött, a jogelôd szerevezeteké még igen.
2

old. (13) Videofilm: Nagyné dr. (10) Torda Ágnes: Az integrált iskoláztatás hatása a gyermek személyiségfejlôdésére. 357–367. Különszám. In: Gordosné Szabó Anna (szerk. (12) Jászberényi Márta: A gyógypedagógiai szolgáltatások bôvülése. 2004. Budapest.): Gyógyító pedagógia. old. Réz Ilona – Szaffner Gyula: Néhány lépés az iskola. (11) Perlusz Andrea: Az integrált tanítási-tanulási folyamatban résztvevôk és a komplex kapcsolatrendszer jellemzôi (az összegzésig). Medicina Könyvkiadó Rt. old. a szupervízió igénye és szükségessége. 61–62. In: Illyés Sándor: Gyógypedagógiai alapismeretek. In: Gordosné Szabó Anna (szerk. old. old. Budapest. Budapest.1–2.): Gyógyító pedagógia. Gyógypedagógiai Szemle. 1998. 9–13. 359–391. 31’) BGGYTFK. óra 11 (8) Mesterházi Zsuzsa: Kompetenciahatárok. 10’ . (Mozgáskorlátozott gyermek iskolaérettségi vizsgálata. Medicina Könyvkiadó Rt. In: Gordosné Szabó Anna (szerk. BGGYTF. együttmûködés családokkal. 116–121.): Gyógyító pedagógia. Budapest. Medicina Könyvkiadó Rt. (9) Mesterházi Zsuzsa: A gyógypedagógia kompetenciája és interdiszciplináris helyzete. 2000. 2004. 2004.

tehetségét. a rájuk irányuló tevékenységet tehát nem lehet rehabilitációnak nevezni. jogtudomány. foglalkoztatási és szociális intézkedéseket jelent. új szakmára átképzését jelenti”. Az Idegen szavak és kifejezések szótára szócikke (Bakos. rehabilitáció értelmezése A rehabilitáció. a társadalmi életben való részvételének szinten tartása. amelyhez a rehabilitálandó ember aktív részvétele nélkülözhetetlen. nevelési. „Törvény” szerint a rehabilitáció „az egészségügyi. összehangolt és egyénre szabott orvosi. . építészet stb. ügyességét jelentette. visszahelyezésrôl. attól függôen. A gyógypedagógia területén régóta ismert és elfogadott a habilitáció kifejezés használata. – használja. szociális rendszerekben megvalósuló folyamat. foglalkoztatási. mentálhigiénés. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlôségük biztosításáról szóló 1998. Kullmann szerint a pedagógiai rehabilitáció „egyrészt a fogyatékos gyermekek speciális oktatását. – széles körû (komplex). másrészt a munkaképes korúak szakmai kiképzését. A rehabilitációs tevékenység – folyamatos. a rehabilitációs tevékenység meghatározásának igen sokféle. oktatási. képzési. valamint önálló életvitelének elôsegítése”. szociológia. A rehabilitáció tervszerû. hogy a kifejezést melyik szakma. gyógypedagógiai nevelését. A szó latin eredetû. és a habilitas szóból is származtatható. 316. itt egyszerûen a beillesztés. 1983. o. amelynek célja a fogyatékos személy képességeinek fejlesztése. A gyermekek jelentôs hányada ugyanis veleszületett rendellenesség vagy szülés közben. együttes. – csoporttevékenység (teammunka). A habilitáció. behelyezés.12 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek FogAloMTár 1. átképzési. azaz a habilitáció a megfelelô tevékenységi forma. Az ô esetükben tehát nem beszélhetünk megelôzô vagy korábbi állapotukról. esetleg közvetlenül a szülést követôen elszenvedett károsodás miatt válik fogyatékossá. szociálpolitika.) alapján valakinek valamely területen való képességét. évi XXVI. A rehabilitáció kifejezést számos tudományág – orvostudomány. több szempontú magyarázata ismert. tudományág képviselôje adja.

2002. vagy megvalósíthatatlanná válik. 13 Könczei a habilitáció fogalom használatát a fogyatékosság szempontjából olyan esetekben tartja elfogadhatónak. Osiris Kiadó. ha nem azonos az óraterv szerzôjével. Forrás: Kálmán Zsófia – Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlôségig.Fogalomtár 1. . Fótiné Hoffmann Éva 4 A fogalomtár szerzôjét akkor tüntetjük fel. Budapest. amikor a társadalomba való beilleszkedés többnyire orvosilag indokolható okok miatt már születéskor vagy kisgyermekkorban nehezített.

amellyel természetes módon rendelkeznek a fogyatékossággal élô emberek éppúgy. rehabilitációs tevékenység „köznapi” értelmezései és megfogalmazása a hallgatók saját élményei. A hallgatók bemutatkozása. „Sötétben” vagy más szimulációs program. a siketek film.14 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek 3–4. mint bárki a csoportból A tananyag feldolgozása (szeminárium) 1. Frida…) .és videofesztiváljairól [: (1)] – „Ability Park”. sajátos nevelési igényû gyermekekkel kapcsolatos – ismereteinek. amelyek kapcsolódnak a témához (Száll a kakukk fészkére. élményeinek és az együttneveléssel kapcsolatos attitûdjeinek feltárása – A tantárgy tanulása iránti motiváció és elkötelezettség tudatosítása – A közös emberi lényeg felfedezése. életükrôl? – Milyen érzéseim kapcsolódnak e témakörhöz? 3. Egy esszé vázlatának elkészítése az órán. amelyeket fogyatékossággal élô emberek hoztak létre. rendezvény [: (2)] – Irodalmi és filmélmények. Egerek és emberek. Férfi az ágy lábánál. Esôember. névtanulás 2. tapasztalatai. tapasztaltam a nevelésükrôl. óra Tananyag A habilitációs. Kulturális és emberi értékek. Egy asszony illata. vagy az ô állapotukat jeleníti meg – A Vakrepülés Társaság színházi elôadásairól. Az esszé alapkérdései: – Milyen tapasztalatokkal rendelkezem a sajátos nevelési igényû tanulókról? – Mit tanultam. Cél – A hallgatók elôzetes – gyógypedagógiával. A kerekesszék harcosai. motivációi alapján.

tapasztalatai. óra 15 – A paralimpiai mozgalom és a magyar eredmények [: (3)] – Zenei és képzômûvészeti alkotások bemutatása és beszélgetés a mûvekrôl L. Lehet-e fogyatékos az emberi lét? – Mit tanulhatok fogyatékossággal élô embertársaimtól? – Milyen nevelésre van szüksége a sérült gyermeknek ahhoz. ha a tanár maga ajándékozza ezt a csoport minden tagjának. hogy élete teljes lehessen (egyenlôség. Kisebbség. például: • Horváth Attila zongoradarabjai (megvásárolható a Vakok Szövetségében) • Érdi Tamás. megerôsítve azokat. hogy számára fontosak a hallgatók gondolatai. szolidaritás. Andrea Bocelli. jelentôségére. Tarts ki! • Calle: A vakok • Pál István: Az angyalföldi intézet társalgójában • Velazquez: Baltazar Carlos és egy törpe – Tábla vagy tacepao írószerszámmal (a motivációk összegyûjtéséhez) . és rámutatunk együtt mindegyik értelmére. 6. kapcsolatok szerepe)? – A tapasztalatok összekapcsolása az elôzô órai elôadás tananyagával 5. Eszközök [& (4)] – Könczei György: A rehabilitáció és a fogyatékosság. önállóság. Beszélgetés párban: Miért szeretném a tantárgy témaköreit alaposabban megismerni? – Beszámoló ötletbörzeként – Összegyûjtjük a lehetséges motivációkat. A rehabilitáció lélektanához [& (5)] – Kálmán Zsófia: A jog ereje és korlátai.) – Zenemû. de Toulouse-Lautrec: Monsieur Toulouse Monsieur Lautrec-Monfa-t festi • Frida Kahlo: A törött gerinc vagy A remény fája. megerôsítve ezzel. például: • H.3–4. avagy az emberi létezés egy variációja [& (6)] . Louis Amstrong felvételei – Képzômûvészeti alkotások. Házi feladat: az esszé részletes elkészítése néhány oldalban a fenti kérdések mentén Eszközök – Füzet minden hallgató számára (Elônyös.

avagy az emberi létezés egy variációja (3. Kisebbség.hu/ffriss (2) Ability Park: www.motivacio. A rehabilitáció lélektanához (2.motivacio. (5) Könczei György: A rehabilitáció és a fogyatékosság. ELTE BGGYFK – Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium.4).abilitypark.hu. In: Kálmán Zsófia – Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlôségig. old. 601–624.10). In: Zászkaliczky Péter – Verdes Tamás: Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. 2002.hparalimpia.16 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek A felkészüléshez felhasználható irodalom és források (1) Motiváció Alapítvány: www. Osiris Kiadó. 177–180.hu (4) Aknai Katalin: „…Az emberi létezés mélységi kérdéseihez vezet el…” – A fogyatékosság jelensége a mûvészettörténetben. Osiris Kiadó. old. old. (6) Kálmán Zsófia: A jog ereje és korlátai. Budapest. Budapest.hu (3) Magyar Paralimpiai Bizottság: www. 97–109. 2004. és az utána következô 8 db kép (7) Reményik László: Akik a sötétben is látnak. In: Kálmán Zsófia – Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlôségig. . 2002. Háttér Kiadó. Budapest. 2000. internetes hírportál és adatbázis: www. Budapest.

„minôsítések”? Az elhangzottak kerüljenek fel a táblára is! – Mindenképpen különítsük el a negatív és a pozitív ítéleteket! – A hallgatók beszélgessenek errôl! Ki mit gondol: igazak-e és mennyire a sérült emberekrôl „gyártott” jelzôk. meghatározása. – Ismerjék meg a fogyatékosságfogalom nemzetközi és hazai értelmezését. óra 17 5–6. értelmezése Cél – A hallgatók tájékozódjanak a fogyatékosságról és annak következményeirôl. Ráhangolódás – A hallgatók fogalmazzák meg (gondolkodási idô nélküli verbális asszociáció). jelzôk. állításaikat indokokkal próbálják alátámasztani! . – Melyek a leggyakoribb gondolatok. – Ismerkedjenek meg a sajátos nevelési igényû gyermekek nevelésére. oktatására vonatkozó jogszabályokkal. s értsék a közoktatási törvény sajátos nevelési igényekre vonatkozó paragrafusait. „minôsítések”? Az „igen” és a „nem” mellett érveljenek. a leggyakrabban használt terminológiák. nemzetközi és magyar vonatkozások. – Ismerjék meg. ami a sérült. naplójukba is rögzítsék az elsô három gondolatot. vegyék észre az azonosságokat és a különbségeket. óra Tananyag – A fogyatékosság és fogyatékosságfogalom értelmezése. osztályozási rendszerek – A gyógypedagógiai segítséget igénylô személyekrôl általában – A sajátos nevelési igényû (a továbbiakban: SNI) gyermekek körének bemutatása – Az SNI-gyermekek ellátására vonatkozó törvények. A tananyag feldolgozása 1. fogyatékossággal élô emberekrôl eszükbe jut.5–6. és próbálják azokat átültetni az általuk ismert pedagógiai gyakorlatba. tanügyi dokumentumok és rendeletek áttekintése.

multidiszciplináris értelmezése [& (3)] . évi XXVI. a fogyatékossággal élô emberekrôl. évi XXXI.) törvény • A gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló (1997. fenntartó. iskolavezetôvel és esetleg önkormányzati-fenntartói képviselôvel abban az esetben.) . ellenérvek.) OM-rendelet a Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról – A hallgatók másik csoportja az óra során készíthet kérdôívet az iskolahasználók (pl. szülôi jogok. Elméleti bevezetô elôadás [& (1). a hallgatók korábbi tapasztalatainak felidézése (olvasmányok. feltételek. kötelességek stb. A közoktatási törvény sajátos nevelési igényû tanulókra vonatkozó jogszabályainak értelmezése [PP (7). (2)] 3.). (Szülôvel. (III. 1. csoportfeladatként. (9–12)] 7. – A hallgatók más csoportja szimulációs játék keretén belül interjút készíthet (egymással). ha az iskola nem fogadná az SNI-gyermeket. amely felméri. szülôk jogai. π (6)] 6. hogy az egyes szereplôk mennyire vannak tisztában az SNI-gyermek ellátására vonatkozó törvényi. jogszabályi elôírásokkal. rendeleteket: • A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlôségük biztosításáról szóló (1998.) törvény • 2/2005. iskolákkal szemben támasztott kötelezô jogszabályi elôírások. megszemélyesítve az iskolai nevelés-oktatás különbözô szereplôit. A sajátos nevelési igény nemzetközi (SEN) és hazai (SNI) értelmezése [& (5).18 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek – Rövid beszélgetés. & (8). 2. A hallgatók elôzetesen (otthoni munka keretében. hallgatói létszámtól függô csoportokban) tanulmányozták a következô törvényeket. A törvényi elôírásoknak megfelelôen hangozzanak el az érvek. aki SNI-gyermeket szeretne többségi iskolába beíratni. fenntartói jogok. szülô) számára. SNI-tanulói jogok. Csoportfeladatok – Differenciált csoportmunka keretében a hallgatók egy csoportja elôzetes (otthoni) felkészülés alapján posztert készíthet a sajátos nevelési igényû tanulókra vonatkozó törvényi szabályozásról megbeszélt szempontok szerint (pl. Az Egészségügyi Világszervezet – WHO – fogyatékosságfogalmának változásai és új értelmezési rendszere [& ()] 5. A fogyatékosság fogalmának több szempontú. saját élmények alapján) a fogyatékosságról.

(lexikonszócikkek) In: Mesterházi Zsuzsa (szerk. Medicina Könyvkiadó Rt. törvény. íróeszközök – Állvány/tábla a poszterekhez – Füzetek – A/4 írólapok – Projektor A felkészüléshez felhasználható irodalom és források (1) Fogyatékosság. 91–93. old. (4) ICF/FNO-modell. (5) Sajátos nevelési igényû gyermekek/tanulók: SNI-besorolások – dilemmák. 2004. Funkcióképesség–fogyatékosság–egészség.5–6. – A csoportok közös munkájának rövid ismertetése. (Power Point-prezentáció) . (7) Fótiné Hoffmann Éva: A közoktatásról szóló (többször módosított) 1993. 2004. 25–28.és vitalehetôséggel Eszközök – Napló – Csomagolópapír. Budapest. (Videofilm) Részletek. Budapest. Budapest. 2000. (6) Csányi Yvonne (szerk. 85–87. Fogyatékos személyek.) Gyógypedagógiai alapismeretek. értékelése.): Gyógyító pedagógia. old. 2004. Budapest. ELTE BGGYFK. különös tekintettel a sajátos nevelési igényû (SNI-) tanulók ellátására vonatkozóan. ELTE BGGYFK. 83–85. Nemzeti Tankönyvkiadó. 80–82. Budapest. old. ELTE BGGYFK. (2) A gyógypedagógia alapfogalmai. Fogyatékossággal élô személyek. beszélgetés. meghatározzák az üggyel kapcsolatos kompetenciákat. majd a csoportok a törvényességi utak figyelembevételével megoldási módokat keresnek. meghallgatja (esetleg magnófelvételen rögzíti) az esettel kapcsolatos sérelmeket. A hallgató felkeresi az érintett feleket. évi LXXIX.. óra 1 – Választható egyéb lehetôség: egy sajátos nevelési igényû tanulót ért jogsérelem elemzô feldolgozása „riporter” módszerrel. 2001.): Gyógypedagógiai lexikon. In: Gordosné Szabó Anna: Bevezetô általános gyógypedagógiai ismeretek. A fogyatékosság jelentésváltozatai In: Illyés Sándor (szerk. Nemzeti Tankönyvkiadó. old. In: Gordosné Szabó Anna: Bevezetô általános gyógypedagógiai ismeretek. (3) Fogyatékossági folyamat. old. érveket. 83–84. 2004. Budapest.): Befogadás? Igen. In: Gordosné Szabó Anna (szerk.

2004. évi LXXIX.] (9) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlôségük biztosításáról szóló 1998. törvény5 (10) A gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 1. (III. törvény (11) A közoktatásról szóló többször módosított 1993. mert így a jogszabályoknak mindig a hatályos változata érhetô el. december 1-jétôl elérhetô a Hatályos jogszabályok elektronikus gyûjteménye (HJEGY). A gyûjtemény elérhetô az alábbi címen: http://www. 5 .magyarorszag. [Törvényi háttér: 152–168. a jogszabályok forrását külön nem hivatkozzuk meg.hu/kereses/jogszabalykereso A HJEGY használata azért is ajánlott. Nemzeti Tankönyvkiadó.20 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek (8) Gordosné Szabó Anna: Bevezetô általános gyógypedagógiai ismeretek. évi XXVI. törvény (12) 2/2005.) OM-rendelet a Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. old. évi XXXI. Mivel a gyûjtemény ingyenesen és korlátozások nélkül használható. Budapest.

Ismerjék meg azokat az intézményeket. A gyógypedagógiai óvodai/ iskolai ellátás lehetôségei a közoktatásban] . A csoportok határozzák meg a feladatot. fejlesztési lehetôségekre. a) A közoktatás intézményrendszere: a struktúra és a feladat vázlatos bemutatása [& (1). nevelési tanácsadók. amelyek a közoktatás rendszerén belül e gyermekek tankötelezettségének sikeres teljesítését segítik. például a kommunikáció. óra 21 7–8. tartalmi értelmezése – A gyógypedagógiai szolgáltatásokat nyújtó intézményi formák rendszere. az utazótanári ellátás. mechanizmusokat. A munka során indirekt módon fordítunk figyelmet azokra a készségekre. amelyek a sajátos nevelési igényû gyermekekkel foglalkozók körében különös jelentôséggel bírnak. lényegkiemelés.7–8. A tananyag feldolgozása 1. 1 2. integráló intézmények – A gyógypedagógiai szolgáltatások körének meghatározása. illetve oldalszámok segítségével (c pont). A közoktatás intézményrendszere] b) A gyógypedagógiai ellátás óvodai/iskolai lehetôségei (integráló intézmények – szegregált intézmények) a közoktatásban [& (2). teammunka stb. óra Tananyag – A gyógypedagógiai ellátás lehetôségei Magyarországon: sérülésspecifikus gyógypedagógiai nevelési és oktatási intézmények. jellemzô fô tevékenysége – Az SNI-tanulók integrált oktatásában kiemelten szerepet vállaló szakszolgálatok bemutatása (feladat–hatáskör–elérhetôség): szakértôi és rehabilitációs bizottságok. módszertani intézmények. 1 1. Poszterkészítés Az egyes munkacsoportok feladata: választott elem poszteren történô feldolgozása Az a)–e) pontokban meghatározott témákhoz mellékletben biztosítjuk a struktúrát. és azonosítsák az adott fogalmak tartalmát a jelzett paragrafusok. s a jelen tartalomhoz illeszthetôk. Az SNI-gyermek útja a közoktatás rendszerében Cél A hallgatók számára váljék átláthatóvá az SNI-tanulók ellátási lehetôsége. utakat.

22 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek c) A gyógypedagógiai szolgáltatások körének tartalmi értelmezése [& (1). A sajátos nevelési igényû gyermek/tanuló útja a közoktatás rendszerében Az elkészült rendszer alapján az egyes csoportok egy-egy választott sajátos nevelési igény típusának ellátási folyamatát. A gyógypedagógiai szolgáltatások körének tartalmi értelmezése] d) A szakértôi és rehabilitációs bizottságok. az adott intézménybe történô beiskolázás feltétele.) E feladat teljesítéséhez a képzés korábbi tapasztalatainak. § (12). A sajátos nevelési igényû gyermekek ellátásában a kompetenciahatárokat betartó teammunka jelentôs szereppel bír. hogy a kisebb csoportok hatékony és fontos részei az egésznek.). 2. csoporton belüli szerepvállalást ösztönzô feladat. elérhetôség. szülôi jogok a döntés ellenében. törvényesség. Az elkészült poszterek bemutatása. . jegyzôi hatáskör. (3). A hatályos közoktatási törvény a hallgatók rendelkezésére áll a feldolgozáshoz. (4). hogy bemutatja a magyar közoktatási rendszeren belül a sajátos nevelési igényû gyermekek lehetôségeit. Korrekciós elem esetén a pozitív énkép megtartására nyújtunk példát. valamint a nevelési tanácsadók – feladat. elérhetôség. önkorrekciós technika alkalmazásával. lehetôségeit. A kidolgozás a meglévô ismeretek aktivizálását és a feladathelyzet kivitelezéséhez szükséges új ismeretek önálló megszerzését és beépítését célozza. alkalmat nyújt annak megélésére is. kiemelve az egyes állomások törvényességi elemeit (pl. (7). a sajátos nevelési igény megállapításának joga. aktivizálása szükséges. a lényegkiemelés erôsítésére. hatáskör. szükség esetén korrekció A feladathelyzetet – a tartalmi feldolgozás mellett – felhasználjuk az elôadói hatékonyság és a kommunikációs készség fejlesztésére. 1 3. utazótanári ellátás – feladat. felülvizsgálati lehetôség stb. törvényesség [& (1) – a 33. (6). . Együttmûködést. alternatíváit dolgozza fel. 3. hatáskör. [& (4). A részek közös rendszerbe építése E módszertani elem beiktatásának célja túl azon. ismereteinek (a sajátos nevelési igényû gyermek ellátására vonatkozó törvények. (5)] e) Módszertani intézmény. (8)] A feldolgozáshoz szakirodalmat biztosítunk a csoportok számával megegyezô példányban. tanügyi elôírások stb.

esetleges mulasztások felszínre kerülése. Az oktató véleményezi az elkészült munkákat. évi LXXIX. Kifejezhetô a szülô joga arra vonatkozóan. – Két szülô találkozik: Tapasztalatok közvetítése. 1. saját csoportja segíthet. milyen utat jártak be SNI-gyermekükkel. mit kellett volna tenni. fejezet: A közoktatás rendszere (2) Gordosné Szabó Anna: A gyógypedagógiai nevelésben és oktatásban részt vevô intézmények. A „turistacsoport” ne saját csoport legyen. Nemzeti Tankönyvkiadó. információcsere. az alternatívákat különbözô színnel jelölik. 2004. óra VÁLASZTHATó TEVÉKENYSÉGFORMÁK 23 – Szerepjáték: A választott SNI-gyermek „intézményi” életútjának bemutatása. . Eszközök – Flipchart – Különbözô színû íróeszközök – A tematika tartalmi feldolgozását támogató szakirodalom A felkészüléshez felhasználható irodalom és források (1) Az 1993. kiegészítik a hiányos információkat.) – Idegenvezetés: Egy érdeklôdô imitált csoport végigvezetése egy adott fogyatékossági területet ellátó intézményrendszeren. hogy nem ért egyet a döntéssel. amikor elmesélik. Amennyiben az idegenvezetô tudása hiányos lenne. – Tanórán kívüli feladat: A hallgatók órán kívüli munkában készítsék el a poszter kicsinyített változatát. így két fogyatékossági terület összehasonlítására is mód van. jellemzôinek bemutatása. Budapest. és igyekezzenek minél több kérdést föltenni. Pl. amelyek a törvényességi lehetôségekre mutatnak rá. 172. többször módosított törvény a közoktatásról. In: Gordosné Szabó Anna: Bevezetô általános gyógypedagógiai ismeretek. A szülôk egymásnak adnak hasznos tanácsokat. s mit tudnak arról. illetve 177–204. az intézményekbe kerülés útját. A szerepjáték tartalmazza azokat az elemeket. old. IV. mi vár még rájuk. Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények. old. amelyen a fogyatékossági terület ellátásában részt vevô intézményeket. bekezdés. (A játékot két külön csoport egy-egy embere játssza.7–8.

Vas Megyei Pedagógiai Intézet.. old.) törvény.. 35. évi LXXIX. Pedagógusoknak az együttnevelésrôl. (5) Szabó Ilona (szerk. old. 208–217. Illyés Sándor (szerk. ELTE BGGYFK.): Gyógypedagógiai alapismeretek. old. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. old. továbbá: 5. 12–19. old. Szakmai és Szakszolgálat.. 177–179. Budapest.24 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek (3) Gordosné Szabó Anna: A közoktatásról szóló (a 2003. old. old. 2004. In: Dr. törvénnyel módosított 1993. ELTE BGGYFK. Budapest. 2004. (8) Utazó gyógypedagógiai tanár. Szombathely. 164. (lexikonszócikk) In: Mesterházi Zsuzsa (szerk. 16–17. 2001. (6) Gordosné Szabó Anna: Bevezetô általános gyógypedagógiai ismeretek.): Gyógypedagógiai lexikon. Budapest. tanulók integrált neveléséhez. 357–376. oktatásához. A gyógypedagógiai szolgáltatás intézményei. évi LXI. 2004. (7) Kôpatakiné Mészáros Mária: A befogadás megvalósulása felé. 2000. . Budapest. old. In: Gordosné Szabó Anna: Bevezetô általános gyógypedagógiai ismeretek. 165–167. In: Táguló horizont.): Alapismeretek sajátos nevelési igényû gyermekek. 2004. Országos Közoktatási Intézet. Nemzeti Tankönyvkiadó. old. (4) Nagy Gyöngyi Mária: Közoktatási intézmények és szolgáltatások a fogyatékos gyermekek számára.

(5) 27. § (2) 32. § (6) 35. § (4). § (1) 35.7–8. § (1) Forrás: 1993. § (3) 26. § (1) 30. 29. § (4). órához 1. § (1) 33. § (5). § (5) 35. § (1). § Feladat 35. óra 25 Mellékletek a 7–8. (3) 28. korai fejlesztô és gondozó központ Megyei és fôvárosi tanulási képességet vizsgáló szakértôi és rehabilitációs bizottságok Országos szakértôi és rehabilitációs bizottságok Nevelési tanácsadó Logopédiai intézet Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadó Konduktív pedagógiai intézmény Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények 35. § (4) 35. (5) 31. fejezet: A közoktatás rendszere . § (7) 36. IV. § (2). A közoktatás intézményrendszere A közoktatás intézményrendszere Intézmény Nevelési-oktatási intézmények óvoda Iskolák Általános iskola Szakiskola Középiskolák (gimnázium. konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény Diákotthon és kollégium Többcélú intézmény Pedagógiai szakszolgálatok Gyógypedagógiai tanácsadó. szakközépiskola) Alapfokú mûvészetoktatási intézmény Gyógypedagógiai. többször módosított törvény a közoktatásról. évi LXXIX. (4) 24.

diszkalkuliás tanulóknak Halmozottan sérülteknek Gyógypedagógiai középfokú iskola/tagozat Gyógypedagógiai készségfejlesztô speciális szakiskola/tagozat Gyógypedagógiai speciális szakiskola/tagozat Többcélú intézmény Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény 177–179. 179–183. . old. old. 183–202. old. 2004.26 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek 2. Feladat Forrás: Gordosné Szabó Anna: Bevezetô általános gyógypedagógiai ismeretek. A gyógypedagógiai óvodai/iskolai ellátás lehetôségei a közoktatásban A gyógypedagógiai ellátás óvodai/iskolai lehetôségei Intézmény Nevelési-oktatási intézmények Gyógypedagógiai óvoda/tagozat/csoport Értelmi fogyatékos gyermekeknek Beszédfogyatékos gyermekeknek Hallássérült gyermekeknek Látássérült gyermekeknek Testi fogyatékos gyermekeknek Autista gyermekeknek Gyógypedagógiai általános iskola/tagozat/osztály Enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóknak Beszédfogyatékos tanulóknak Siket tanulóknak Nagyothalló tanulóknak Vak tanulóknak Gyengénlátó tanulóknak Testi fogyatékos tanulóknak Autista tanulóknak Diszlexiás. Nemzeti Tankönyvkiadó. old. diszgráfiás. old. Budapest. 163–230. 202–204.

Nemzeti Tankönyvkiadó. old. §. §) 215–216. • A különleges gondozáshoz való jog. (1)] • A különleges gondozáshoz való jog megállapítása. (19/200. [Kt. old. §. [Kt. korai fejlesztô és gondozó központ Szakértôi és rehabilitációs bizottságok Tanulási képességet vizsgáló szakértôi és rehabilitációs bizottságok Országos szakértôi és rehabilitációs bizottságok Beszédvizsgáló Országos Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Hallásvizsgáló Országos Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Látásvizsgáló Országos Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Mozgásvizsgáló Országos Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Nevelési tanácsadó Beszédjavító intézmények Szakmai szolgáltató intézmények Országos Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Gyakorló Gyógypedagógiai Szolgáltató Intézmény 211–212. 1. évi LXXIX. old.) OM-rendelet 7. (2) 11–16. többször módosított törvény a közoktatásról. old. 30.] . old. 208–209. 165–167. 30. IV. (3)] • A különleges gondozás formái [1/Kt. pszichés fejlôdési zavar A megyei önkormányzat feladatát vállalási szándéka és nyilatkozata esetén a megyei bizottságok elláthatják a beszédfogyatékosok vizsgálatát is.: A tanulási képességet vizsgáló megyei szakértôi bizottságok által ellátott SNI-kör: értelmi fogyatékosság. fejezet: A közoktatás rendszere – Gordosné Szabó Anna: Bevezetô általános gyógypedagógiai ismeretek. 212. 213–215. old.. Felhasznált irodalom – Az 1993. old. Megjegyzés 21. autizmus (gyermekpszichiátriai vizsgálat szükséges). 209. Budapest. old. 216–217. 2004. §. 35. óra 27 3. old. old. (VI. A gyógypedagógiai szolgáltatások körének tartalmi értelmezése Gordosné Szabó Anna: Bevezetô általános gyógypedagógiai ismeretek Pedagógiai szakszolgálatok Egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény Gyógypedagógiai tanácsadó. old. (1). (3) 165–167.7–8.

RAABE. In: Metzger Balázs (szerk.): Kisgyermekek nagy problémák. .1. Budapest. 11–16. J. 2005. –9 éves gyermekeket nevelô pedagógusok kézikönyve. old.28 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek (1) Korai fejlesztés és gondozás (2) óvodai nevelés (szegregált-integrált) (3) Iskolai nevelés-oktatás (szegregált-integrált) (4) Fejlesztô felkészítés • Pedagógiai/gyógypedagógiai szakszolgálat • Gyógypedagógiai szakmai szolgálat – Szabó Ilona: A sajátos nevelési igényû gyermekek. tanulók nevelésének-oktatásának törvényi szabályozása/A sajátos nevelési igény diagnosztizálása.

A tananyag feldolgozása – Az egyes sajátos nevelési igényeknek megfelelô eszközrendszer megfigyelése intézménylátogatás alkalmával. π (2)] Az óramegfigyelés szempontjai ß Milyen sajátosságai vannak a megfigyelt iskolaépületnek. amelyet (3-4 fôs) kiscsoportokban tesznek a hallgatók egyegy gyógypedagógiai intézményben. [& (1). ismerje meg gyakorlati példákon keresztül. óra 2 9–10. milyen taneszközökre és speciális tanulási technikákra van szüksége. hogyan alakul ki egy-egy gyermek adaptált fizikai és tárgyi környezete. sérülésspecifikus eszközrendszere Adaptált fizikai. annak bemutatása egy-egy 10 perces iskolafilm segítségével történik a tanórán. óra Tananyag – – – – A gyógypedagógiai rehabilitáció objektív.9–10. tárgyi környezet Rehabilitációs és tanulást segítô eszközök Speciális tanulási. kompenzáló technikák Cél A hallgató kapjon betekintést a speciális eszközök rendszerébe. a tanteremnek? ß Hogyan alkalmazkodott a tanulóasztal környezete a gyermekek szükségleteihez? ß Milyen speciális taneszközöket használtak a tanórán. Amelyik gyógypedagógiai szakterület iskolájába nem tudtak intézménylátogatást szervezni. és ezek mennyiben segítették az órai részvételt? Ki tanította használatukat a gyermeknek? Mennyire ismerte a tanító ezek mûködését? Milyen segítségre volt szüksége a tanulónak ezek használata közben? ß Milyen játékeszközök segítik a tanuló szabadidejének eltöltését és a társakkal való kapcsolatteremtését? ß Milyen speciális tanulási technikák alkalmazására került sor a tanórán? .

pantomim.): Rehabilitációs foglalkoztató terápia. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérôl (5) Kovács Krisztina: Látássérült gyermek az óvodában és az iskolában. – Csoportonként egy eszköz vagy technika bemutatása (pl. In: Illyés Sándor (szerk. tanulmányokkal. : (6)] A felkészüléshez felhasználható irodalom és források (1) Gulyás Csilla (ford. Budapest. használatuk célját és módját. (7). Tanulmánygyûjtemény. Budapest. ELTE BGGYFK. néhány szó jelnyelven) és azok használatának megtanítása más csoportok tagjainak a tanórán. 23–25. Nevelés és terápia. pontírás és kódja. 2000.hallatlan. old. Eszközök – Videofilm és a lejátszásához szükséges eszközök – Taneszközök és játékeszközök lehetôség szerint vagy képek [& (5). Medicina Könyvkiadó Rt.): Gyógyító pedagógia.hu (7) Takács Mari – Vincze Tamás: Beszél a kéz. 2004. (2) Iskolafilmek az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fôiskolai Kar videotárából (A vakok iskolája. óralátogatási jegyzôkönyvekkel) alátámasztják a speciális taneszközök szükségességét. fényképekkel. 488. A Mozgásjavító Általános Iskola. old. 461–503.): Az akadálymentesség európai eszméje. 2004. (4) Az 1997. évi LXXVIII.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest. . Csimota. BGGYTF. [A látássérültek segédeszközeirôl: 481. 1999. old.] (6) Hallatlan Alapítvány: a jelnyelv elsô internetes szótára: www. Picht írógép. A hallássérültek iskolája… (3) Gordosné Szabó Anna (szerk. azok megtanulásának lehetôségeit. tapintható földgömb. In: Benczúr Miklósné (szerk. Budapest.30 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek – Az elôzetes tapasztalat feldolgozása az órán: a hallgatók csoportonként bemutatják és dokumentumokkal (az iskola pedagógiai programjának részleteivel. 484.. A gyengénlátók iskolája..

gyógyászati. – A hallgatók a szimulált helyzetek alapján tapasztalják meg a mozgáskorlátozottság következményeként fellépô „részvételbeli” akadályozottságot.11–12. rehabilitációs eszközök és használatuk Cél – Annak felismerése. a mozgáskorlátozott gyermekek gyógypedagógiai habilitációjának. tudják elfogadni a mozgáskorlátozottságból eredô sajátos igényeket. – Tájékozódjanak arról. rehabilitációjában leggyakrabban alkalmazott terápiák. a szomatopedagógus tevékenységével. tevékenységeinek színterei. terápiás eljárásai. kompetenciája – A mozgáskorlátozott gyermek szomatopedagógiai habilitációjában. hogy milyen segítô szolgáltatások vehetôk igénybe. óra Tananyag – A szomatopedagógia. – Ismerkedjenek meg a mozgáskorlátozott gyermekek oktatás-nevelésére képzett szakos gyógypedagógus. hatásrendszere – A szomatopedagógiai tevékenység színterei. rehabilitációjának célja. hogy valóban olyan „különleges”-e a mozgáskorlátozott gyermek. és mi módon mûködhet együtt a pedagógus és a szomatopedagógus a mozgáskorlátozott gyermek integrált oktatása-nevelése során. vagy a környezet hiányosságai teszik azzá? – A hallgatók tájékozódjanak a mozgáskorlátozottságról és annak következményeirôl. a szomatopedagógiai munka során leggyakrabban alkalmazott terápiás eljárások céljával és az alkalmazható eszközökkel. módszerei – A mozgáskorlátozottság következményeként megjelenô sajátos nevelési igény körvonalazása – A szomatopedagógus feladata. . óra 31 11–12.

problémákat. . próbálják ki a hallgatók a kerekesszékkel való közlekedést is). – Egyik csoport: Körben a földön ülve. Mindenki azt az eszközt próbálja ki. π (9)] 3. (8). Szimulációs gyakorlatok A hallgatók csoportokban dolgoznak. nyissanak ki egy lefóliázott dobozt (joghurtospohár). kompetenciájáról s az együttmûködés lehetséges formáiról [& (7).32 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek A tananyag feldolgozása 1. (4). tartalma. általános elvei [& (1). vegyék fel a kabátjukat stb. mit olvastak a hallgatók a mozgáskorlátozott emberekrôl. π (9)] – A szomatopedagógus tevékenységérôl. önkéntes alapon való kipróbálása (amennyiben rendelkezésre áll. (6). terápiás eszközeirôl [& (3). semmi nem kötelezô. ismerôse. A rendelkezésre álló gyógyászati és tanulást segítô eszközök egyéni. annak következményeirôl. esetleg kiszolgáltatottnak. Elôadás. mindenki ceruzát fog a lábával. Ráhangolódás Beszélgetés arról. egy kézzel kenjenek meg egy kenyeret. mi jelentette számukra a legnagyobb akadályt. – Másik csoport: Asztalnál ülve szájába vett vagy csukló közé szorított íróeszközzel tábláról feladatot másol. kapcsolják fel a villanyt stb. mit gondolnak akadályozottságuk lényegérôl? 2. vagy egy kézzel pakoljanak bele a táskájukba. Mennyire érezték magukat ügyetlennek. amit akar. (2)] – A mozgáskorlátozottságról. vita A feladat elvégzése után közösen megbeszélik az átélt élményeket. a habilitáció. Például guggolva mossanak kezet a „normál” magasságú mosdónál.. és miben volt leginkább szükségük segítségre. Mit tudnak. hogy van-e valakinek mozgáskorlátozott családtagja. rehabilitáció folyamatáról. különbözô feladatokon. A hallgatók kipróbálhatnak még egyszerûen szimulálható környezeti akadályokat és tevékenységeket. . Megbeszélés. (5). és csomagolópapírra rajzol. – Harmadik csoport: Domináns kezét felkötve a másik kezével ír. elméleti bevezetô – A szomatopedagógia fogalma.

In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. – Az összegzô órán errôl a csoportok beszámolnak. füzet-könyv alátétek. [A szomatopedagógia fogalma és tartalma: 537.. rögzítô csipeszek Számítógép-tartozékok stb. Szomatopedagógiai folyamat. Budapest.11–12. 535–561. old.] (4) Mozgáskorlátozottak. old. BGGYTF. ELTE BGGYFK. A szomatopedagógiai rehabilitáció fôbb területei: 541–547.. terápiás eljárások [ π (9)] – Az élmények közös megbeszélése 6. ELTE BGGYFK. old. rögzítô sínek. 130– 132. In: Illyés Sándor (szerk.. Szomatopedagógus. Videofilm-vetítés – Mozgáskorlátozott gyermekek oktatása-nevelése területérôl. 199. a csoport tagjai a felmérésrôl jegyzôkönyvet készítenek. A szomatopedagógia általános elvei: 539–541. 2000. (2) Benczúr Miklósné: A mozgáskorlátozott gyermekek szomatopedagógiai nevelése az óvodában és az iskolában. old. . Budapest. csomagolópapír. kendôk) Speciális ceruzák. old. Budapest. BGGYTF. (lexikonszócikkek) In: Mesterházi Zsuzsa (szerk. (lexikonszócikkek) In: Mesterházi Zsuzsa (szerk. 2001. [A mozgáskorlátozottság szomatopedagógiai értelmezése: 537–539. projektor A felkészüléshez felhasználható irodalom és források (1) Szomatopedagógia.] (3) Benczúr Miklósné: A mozgáskorlátozott gyermekek szomatopedagógiai nevelése az óvodában és az iskolában. old. old. Önálló munka – A hallgatók a korábban választott csoportjukkal felmérik intézményüket a környezeti..): Gyógypedagógiai lexikon.): Gyógypedagógiai lexikon. old. 535–561. videolejátszó. Eszközök – – – – Napló. naplójukban ezt rögzítik. 2001. színes kréták Gyógyászati segédeszközök (kerekesszék. Budapest. 150–153. 2000. fizikai akadályok szempontjából. Mozgáskorlátozottság. támbot. óra 33 5. – Minden csoport ugyanazt a feladatot végzi el.): Gyógypedagógiai alapismeretek.

Nemzeti Tankönyvkiadó. BGGYTF. –9 éves gyermeket nevelô pedagógusok kézikönyve. old. old.] (8) Fótiné Hoffmann Éva: Az integráció kihívásai – sajátos nevelési igényû gyermekek a többségi általános iskolában. [Mozgászavar. . Medicina Könyvkiadó Rt. [Mozgáskorlátozott gyermekek szomatopedagógiai nevelése.34 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek (5) Gordosné Szabó Anna: Bevezetô általános gyógypedagógiai ismeretek. Budapest. 199–216. Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak. 2000. 2000. osztályfônököknek. Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége. Budapest. In: Kisgyermekek nagy problémák.): Gyógypedagógiai alapismeretek. oktatása az óvodában. 1997. mozgáskorlátozottság – mozgáskorlátozottak: 95–97. Budapest.): Gyógypedagógiai alapismeretek. [Mozgáskorlátozott gyermek: 10–19. 43. BGGYTF. Budapest. 2005. Ajánlott irodalom Benczúr Miklósné: Mozgáskorlátozottság miatt módosult tanítás-tanulás szervezés speciális színtereken. iskolában: 548–557. 2004. kiegészítô kötet. [A mozgáskárosodás fogalma: 199. Nevelés és terápia. Chikán Csaba – Józsa Teréz (szerk): A mozgásfogyatékossággal élô emberek rehabilitációjának sokoldalú megközelítése. 2004. Gordosné Szabó Anna: Bevezetô általános gyógypedagógiai ismeretek. Budapest. (videofilm) Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon. 2003. In: Gordosné Szabó Anna: Gyógyító pedagógia. RAABE. (7) Benczúr Miklósné: A mozgáskorlátozott gyermekek szomatopedagógiai nevelése az óvodában és az iskolában. oktatása. Budapest. Budapest.] (9) Nádas Pál: Oktatás vagy Mozdulatok. RAABE. In: Illyés Sándor (szerk. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. old. 1997. Budapest.] (6) Kullmann Lajos: A mozgáskárosodás. 2004. Fótiné Hoffmann Éva: Mozgáskorlátozott gyermekek integrált nevelése. In: Tanári létkérdések. old. old. In: Illyés Sándor (szerk.

akinek a mozgásával. A mozgáskorlátozott személy viszont tartósan marad akadályozott több-kevesebb tevékenységében.és idegrendszer külön-külön vagy együttesen) veleszületett vagy szerzett károsodása és funkciózavara jelentôs és maradandó mozgásos akadályozottságot okoz. A könnyebb megértés. nem mindenki értelmezi megfelelôen és egységesen a fent említett fogalmakat. tartják mozgáskorlátozottnak. Ma. akinél a mozgásszervrendszer (tartó vagy mozgató rendszer. testi fogyatékos. mozgásos ügyetlenség). Mozgáskorlátozott az a gyermek. ízületi. annak ellenére. újabban pedig a mozgásfogyatékkal élô (nagyon magyartalan) kifejezés is. visszafordíthatatlan állapotváltozáson van. vagyis a csont-. ha kezét vagy lábát töri. de ez az állapot elmúlik: a sérült ember a gipsz eltávolítása után ismét akadálytalanul élheti korábbi életét. következményként pedig a cselekvéses tapasztalatszerzést és a szocializációt is befolyásolja. hogy az integrációt megelôzô években többnyire mindenkit. enyhe fokú gerincferdülés. Átmenetileg mindenki lehet mozgásában akadályozott. s a mozgáskorlátozottság szimbólumává vált a kerekesszék. mozgásfogyatékos. A mozgáskorlátozottság A mozgáskorlátozottság kifejezésére ma Magyarországon több szó. A hangsúly tehát a jelentôs és maradandó. elnevezés terjedt el. amely megváltoztatja a gyermek mozgáskompetenciáját. de a különbözô elnevezések ellenére vélhetôen ugyanazt a népességet értik alatta. A mozgáskorlátozott ember akadályozottsága kifejezhetô úgy is. Empirikus tapasztalataink igazolták. azonos gondolkodás és a szakszerû segítésnyújtás megvalósítása miatt (és nem a kategorizálás okán) szeretnénk egy egységes leírást adni a mozgáskorlátozottságról. a perceptuális. mozgásszervrendszerével kapcsolatos bárminemû problémája volt (lúdtalp. jogszabályok is más-más szóhasználattal élnek. Használatos a mozgássérült. izom. A fejlôdéspszichológusok az emberi fejlôdést tanulmányozva annak fô területeit az alábbiakban írták le: a test és a mozgás. Sajnos a hatályos törvények. a kognitív. 35 FogAloMTár 2. sokan kizárólag ôket gondolják. hogy mennyi korlátot állít fel a társadalom és az ôt körülvevô környezet.Fogalomtár 2. és begipszelik a törött végtagot. amikor egyre többet hallunk a sérült emberekrôl. A gyakorlatban azonban ez a sokféle megfogalmazás némi zavart kelt. illetve a társas kapcso- . illetve mennyit nem hárít el a sérült emberek útjából. mozgáskorlátozottnak gondoltak. hogy ez a fogyatékosság talán a legváltozatosabb kórképek és megjelenési formák gyûjtôneve. illetve a kerekesszékben ülô ember piktogramja.

annak keletkezési ideje. A sérült. ügyesség. a mozgásos akadályozottság és a pedagógiai szükségletek alapján. az átlagostól minôségében és idôbeliségében is igen nagy eltéréseket mutathat. erô. a tanulás és a kommunikáció is zavart szenvedhet. általában egy pedagógus számára . részképességek fejlôdését hátrányosan befolyásolja. a kórfolyamat lezajlását. hogy például a végtaghiány alsó vagy felsô végtagra terjed ki. Valóban. hogy a többségi pedagógusnak kell-e ismernie a gyermek orvosi diagnózisát.36 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek latok fejlôdése. az élettani. A mozgás akadályozottsága a komplex modell alapján az egyes területek. A csoportok nem teljesen egységesek. a környezethez való alkalmazkodás és aktív ráhatás lehetôségeinek módosulása – A motoros sérülés következtében az ismeretszerzés akadályozottsága – A kommunikáció nehezítettsége A mozgáskorlátozott gyermekek sajátos nevelési szükségleteit a következô gyógypedagógiai szempontú csoportosítás mentén is megközelíthetjük: – Végtagredukciós fejlôdési rendellenességek és szerzett végtaghiányok – Petyhüdt bénulást kiváltó kórformák – Korai agykárosodás utáni mozgás-rendellenességek – Egyéb. hanem a vezetô tünetek. jelentôs mértékû csökkenése – Az életkori sajátosságoknak megfelelô cselekvések akadályozottsága. átlagostól eltérô tartási és mozgási funkciók kialakulása – A motoros képességek (mozgáskészség. A fejlôdés komplex értelmezése miatt az egyik területen bekövetkezett változás magában hordozza a többi terület pozitív vagy negatív változásait. azaz minden gyermek egy egyedi utat jár be. amelynek alapján a személyiségfejlôdés. Affolter szerint egyes fejlôdési területek valamelyikének átmeneti vagy tartós károsodása jelentôs hatással van a többi fejlôdési területre. Sokan megkérdôjelezik. a károsodás mértéke és helye függvényében. az észlelés. vagy a bénulás a kezet vagy lábat érinti-e. és milyen mértékben. A mozgásszervi károsodás legfontosabb motoros megnyilvánulásai a következôkben foglalhatók össze: – A mozgási és tartási funkciók módosulása. Átlagos körülmények között is az egyes területek a fejlôdés különbözô szakaszaiban több ponton megegyezést. edzettség) módosulása. Fröhlich szerint az akadályozottság elsôsorban a mozgásaktivitásban és a mozgáskompetenciában jelentkezik. maradandó mozgásállapot-változást. de számos eltérést is mutatnak. az érzékelés. A fejlôdésmenet sok tekintetben más. eltérések mutatkoznak az egyes kategóriákon belül a sajátos nevelési igények tekintetében is attól függôen. gyorsaság. mozgáskorlátozott gyermekek esetében ezek az eltérések még inkább tetten érhetôk az adott kórforma. mozgáskorlátozottságot kiváltó kórformák – Halmozott sérüléssel járó különbözô kórformák A csoportosítás nem diagnózisok szerint történt.

akkor megelôzhetjük. iskolai közösségbe egyaránt jól beilleszthetôk. mivel születése pillanatától ehhez az állapothoz szokott hozzá. hogy vigyázzanak. Vannak esetek. éreredetû megbetegedések. rajzol. kellô ismeretek hiányában tevékenységünkkel. végtagrészt érintô elôfordulásúak. hogy alapbetegsége progresszív (folyamatosan romló) vagy krónikus lefolyású. hogy legjobb szándékunk ellenére is. Ha tudjuk például egy gyermekrôl. a régi beidegzôdés is akadálya lehet az új mozgások tanulásának. gyakran halmozott. bizonyos feladatok végeztetésével károsítsuk egészségét. a késôbbiekben játszik. Minél késôbbi életkorban következik be a végtag elvesztése. Például a kétoldali karhiánnyal született kisgyermeknek természetes a lábával végzett „manipuláció”. hogy a pedagógus elfogadja ezt a sajátos technikát. meglévô mozgáskészség elvesztése után kell új mozgásokat. szájjal vagy az álla és válla közé szorított író. fejlôdési rendellenességük vagy végtaghiányuk ellenére mozgáskészségük általában jónak mondható. közös játékban. 37 lényegtelen a diagnózis ismerete. A sérült gyermek mire óvodába. Végtagredukciós fejlôdési rendellenességek és szerzett végtaghiányok Ebbe a csoportba tartoznak a veleszületett vagy szerzett végtaghiányok.Fogalomtár 2. a tapasztalatok alapján már nagyon jól kialakította saját „kompenzáló technikáját”. Rá kell szoktatni a társakat arra. Nagyon fontos. A felsô végtag károsodása vagy hiánya a manipulációt. valósít meg különbözô mozgásokat. iskolába kerül. cselekvési módokat megtanulnia. annál nehezebben tanul meg a gyermek új mozgásmintákat. A társak elismerését. több végtagot. de ettôl még részt vehet a foglalkozásokon. A gyermekek óvodai. állapotában rosszabbodást idézzünk elô. legyenek óvatosabbak vele játék vagy munka közben. Az ô esetükben inkább az ép gyermekek szüleinek elôítéleteit s a fogadó pedagógusoknak kell saját félelmeiket megfelelôen kezelni. Kézhiány esetén rajzol. hogy egy mûlábat viselô mozgáskorlátozott gyermek könnyebben elesik. Természetes. természetes számára megváltozott testsémája. A veleszületett végtaghiányok lehetnek teljes vagy részleges hiányok.vagy rajzeszközzel. s méltányolja a gyermek erôfeszítéseit. Megváltozott mozgásszervrendszerével sajátít el. baleset miatt) szerzett végtaghiánynál a már kialakult testsémában történik változás. Ügyesen fog a lábujjaival. Az amputáció következtében (daganatos. amikor viszont nagyon is fontos. a finommozgást igénylô feladatok kivitelezését nehezíti. manipulál lábbal. mint ép társa. a más módon való manipuláció . Gyakoribb megjelenési formáik: – A végtag teljes hiánya – A végtag egy részének vagy egy szegmentumának hiánya – Az ujjak hiánya vagy összenövése – Szám feletti ujjak A veleszületett végtaghiánynál a gyermek „belenô” fogyatékosságába. A gyermeknek egy kialakult.

A sérülés helyének és súlyosságának megfelelôen az izmok. Közösségbe illeszkedésük sikere ennek ellenére szinte kizárólag a fogadó intézmény befogadó attitûdjétôl függ. amiben egészen biztos. hogy rendszeressé tegye a gyermeknél a vizeletürítést. fájdalmat a bénult testrészen. tanulás közben. A fent említett érzéskiesés következtében ugyanis nem érzik a hôt. A rendellenesség többnyire a gerinc ágyéki vagy keresztcsonti tájékán jelenik meg. A gerinc egyes csigolyáinak ismeretlen eredetû fejlôdési (záródási) rendellenessége következtében alakul ki a nyitott gerinc (myelodysplasia. amely a születéskor elszenvedett sérülés következményeként okoz részleges vagy teljes bénulást a felsô . hogy az izom összehúzódásra. hogy véletlenül se kerülhessenek forró. Álljanak fel az ülésbôl. hogy kipróbáltatja velük a sajátos. s ez súlyos égési sérülésekhez vezethet. gyengülését is jelentheti. amelyet különbözô deformitások vagy az arra való hajlam kísér. hogy az ép mozgású gyermekek sokkal ügyetlenebbek lesznek. hogy ne érjen egy bôrfelületet hosszú ideig nyomás. Az ilyen típusú károsodások még együtt járhatnak vizelet. mûködôképessége csökken. Ha nincs mûtéti megoldás. A bénulás az izomerô csökkenését. önálló életviteli lehetôségeiket illetôen is. Mivel a mozgáskorlátozottság különbözô mértékû és súlyosságú lehet (az egy alsó végtagra kiterjedô bénulástól mindkét alsó végtag és alsó gerincszakasz bénulásáig). szájjal vagy más módon végzett tevékenységet. mûködésre képtelen. sugárzó tárgy közelébe. izomcsoportok többnyire petyhüdt (ritkán görcsös) bénulása jellemzô. testrész bôrfelületén jelentkezô érzészavar vagy érzéskiesés. lábbal. valamint a fellépô keringési zavarok miatt a fekélyképzôdés. Igen gyakran jellemzô tünet még a bénult végtag. Emiatt ezek a gyermekek lehetôség szerint gyakran változtassanak testhelyzetet játék. de azt is. Szigorúan meghatározott idôintervallumonként kell a gyermeket WC-re vinni vagy küldeni. amely természetes következménye a már említett bénulásnak.és székletürítési zavarokkal (inkontinencia). A tünetek alapján ebbe a csoportba tartozik a szülési felkarbénulás. Arra is figyelni kell. A befogadás akadálya elleni érv ugyanis többnyire nem a mozgásos akadályozottság. Petyhüdt bénulást kiváltó kórformák A különbözô eredetû és lokalizációjú kórokok következtében az izomzat tónusa. az ilyen diagnózisú gyermekek nagyon eltérô képet mutatnak mozgáskompetenciájukat. vagy fekhessenek le egy matracra. s a mosdó forróvíz-csapját se használhassák egyedül. Ezek a zavarok azonban ma már igen gyakran orvosi beavatkozással enyhíthetôk vagy kompenzálhatók.38 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek elfogadását pedig elôsegítheti azzal. petyhüdt jellegû bénulás alakul ki. spina bifida). akkor a pedagógus is sokat tehet azért. hanem szinte mindig az inkontinencia.

Már a napirend kialakításánál is figyelembe kell venni ezt a szempontot. amely egy folyamatosan elôrehaladó izomsorvadás. a gerinc. s ennek következtében izomerô-csökkenést. – Sokat ül. A gyermek tevékenykedése során azonban nagyon fontos arra is figyelni. Ez az utolsóként leírt tünet nagyon jellegzetes. A túlterhelés. veszik át a sérült végtag funkcióit. majd kezével a lábszárán. amelyek figyelemfelkeltôk lehetnek a pedagógus számára: – A gyermek hirtelen fáradékonnyá válik. majd teljes bénulást jelentô állapothoz vezet. Mivel a bénulás egy végtagra terjed. és önmagában is jelzésértékû. hogy az érintett végtagot is használja (legalább támasztásra). Mivel a betegség sokszor éppen óvodás. nyújtja a térdét. A gyermekek gyorsan elfáradnak. myopathiák. A pedagógus erre minden esetben figyelmeztesse a többi gyermeket. túlzott kifárasztás ugyanis állapotromlást idézhet elô.és helyzetváltoztatási képességével kell számolni. aki ilyen diagnózisú gyermekkel foglalkozik. érdemes szót ejteni azokról a jelekrôl. Abban az esetben. születés alatt vagy közvetlenül a születés után elszenvedett sérülése következtében kialakult állapot.Fogalomtár 2. Alapelvként kell tudnia mindenkinek. könnyebben elesik. 3 végtagon. járásegyensúlya bizonytalanabb. Korai agykárosodás utáni mozgás-rendellenességek Az agy méhen belüli életben. ha a gyermek járógépet visel.vagy kisiskoláskorban látszólag egészséges kisgyermeknél kezdôdik. a másik végtaggal a gyermekek általában jól helyettesítik. Egyik leggyakoribb kórforma a dystrophia musculorum progressiva (DMP). kezével odalépdel a lábához. kicsit bizonytalanabb egyensúlylyal kezd járni. Alsóvégtag-bénulásnál a gyermek nehezebb. combján végigtámaszkodva/kapaszkodva egyenesedik fel). más néven az izombetegségek. elôfordulása esetén azonnal irányítsuk a szülôt gyermekével orvosi vizsgálatra. hogy az állapotromlás miatt idôvel önálló helyzetváltoztatásra csak kerekesszékkel lesz képes. vagy mintegy a saját testén felmászva áll fel (guggolásban kezén megtámaszkodik. A kora gyermekkori agykárosodás. Felsôvégtag-bénulás esetén a manipuláció egyértelmûen károsodik. s ez még tovább ronthatja teljesítményüket. s ennek természetes velejárója. hogy a kéz mozgásait igénylô feladatoknál a gyermek gyengébben vagy csak nagy erôfeszítések árán tud tevékenykedni. Petyhüdt bénulást okoznak még a neuromusculáris megbetegedések. hát deformitásainak megelôzése érdekében. a megszokotthoz képest szélesebb alapon. hogy ôket óvni kell mindennemû fizikai túlterheléstôl. – Képtelen guggolásból segítség nélkül felállni. és azzal is. a ce- . kéri a segítségünket. lassúbb hely.

amely a csöves csontok elvékonyodásával. hogy munkája során éljen a differenciálás kínálta minden lehetôséggel. Vezetô motoros tünetként a görcsös (spasztikus. valamint a bénulás helye és mértéke határozzák meg a mozgásképet. saját. A mozgáskorlátozottság az ismétlôdô törések. A központi idegrendszer (agy) sérülése miatt a károsodás komplex. – féloldali bénulás (hemiplégia). fokozott tónusú). Ennél a csoportnál különösen fontos a pedagógus részérôl. A görcsös bénulás vagy túlmozgások leküzdése miatt minden mozdulat. buzdítsa a gyermeket a tevékenységre. a hely. paraplégia). amit azonban segítô eszközökkel. mozgásos ügyetlenségük. játszóudvar) csak úgy vigyük a gyermeket.és helyzetváltoztatás és önkiszolgálás nehezítettsége okozza a legtöbb problémát. A végtagok igen jellegzetes tartásban rögzülnek. a hely. a percepció és a kommunikáció is nehezítetté válhat. – négy végtagra kiterjedô bénulás (tetra. egyéni technikákat alakítanak ki. többnyire ortopédiai és reumathoid elváltozások sorolhatók ebbe a csoportba. Ma a leggyakoribb mozgáskorlátozottságot kiváltó kórkép (a mozgáskorlátozott gyermekek kb. tovább deformálhatja .vagy quadriplégia). deformálódnak. egyénre szabott módszerekkel és gyakorlással fokozni. Csoportos foglalkoztatásuknál a legszembetûnôbb tempóbeli lassúságuk.40 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek rebralis paresis – CP (hibás terminológiával gyakran olvasható a Little-kór elnevezés is) tünetegyüttesei alkotják ezt a kategóriát. teljesítményében sokszor súlyosabb képet mutat valós állapotánál. A nevelés. Gyakori velejárója az epilepszia is. Erre meg kell tanítani a társakat is. Fontos azonban náluk is kerülni a túlzott fizikai terhelést. esetenként a kognitív funkciók. károsíthatja. mert az fokozhatja a rossz tartást. kompenzálni lehet. különbözô kóreredetû és megjelenési formájú. mint társainak. megnyilvánulás sokkal nagyobb erôfeszítést igényel. a finommotorika. A gyermekek feladatvégzésük során igen gyakran nagyon jó kompenzáló mozdulatokat. túlmozgásos és inkoordinált (atetotikus és ataxiás) jellegû rendellenességek. Egyéb eredetû. hegesedés. oktatás során a kézfunkció csökkenése. A bénulás lehet – egy végtagra kiterjedô (monoplégia). A gyermeket védeni kell a fokozott terheléstôl. mozgás-rendellenességet okozó kórformák A gyermekkorban gyakran elôforduló veleszületett vagy szerzett. Balesetveszélyes helyekre (tornaterem. A veleszületett ízületi merevség (arthrogryposis) az ízületek különbözô mértékû mozgáskorlátozottságát kiváltó ismeretlen eredetû elváltozás.és helyzetváltoztatás. A gyermek megjelenésében. A csonttörékenység (osteogenesis imperfecta) öröklôdô fejlôdési rendellenesség. – mindkét alsó végtag bénulása (diplégia. de mindenekelôtt az eleséstôl. 67%-a). ha végig felnôtt „védelme alatt áll”. fokozott törékenységével jár. és folyamatosan motiválja. deformitások következményeként egyre súlyosabbá válik.

Fótiné Hoffmann Éva (szerk.): Szemelvénygyûjtemény a mozgásfogyatékos gyermekek nyelvi fejlôdése és kommunikációja körébôl. In: Csányi Yvonne (szerk. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fôiskolai Kar. Forrás: Benczúr Miklósné: Sérülésspecifikus mozgásnevelés. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2000. Budapest. 41 az ízületeket. Fótiné Hoffmann Éva: Mozgáskorlátozott gyermekek integrált nevelése-oktatása.) E csoport beilleszkedése többnyire zökkenômentes. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fôiskolai Kar. mint például a korai agykárosodás utáni állapotoknál. a pedagógus megfigyelései. tapasztalatai is irányadók lesznek. Budapest. . de a gyermek alapos megismerése. 1994. (Az optimális terhelés megállapításánál segíthet a szakember. mert mozgásos akadályozottságuk ellenére sérülésük kevésbé komplex. 2001.): Mozgáskorlátozott gyermekek integrált nevelése-oktatása. Útmutató szülôknek és szakértôi bizottságoknak.Fogalomtár 2. Budapest.

Vagy 1. és éljék át ezek szükségességét. (2)] – Hogyan viselkedik.42 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek 13–14. – Keressenek együttmûködési lehetôségeket a látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógusokkal. majd visszatérve a terembe asztalokhoz vezetik az egyes csoporttagokat azok. Csoportos megbeszélés (gyengénlátó és vak tanulók helyzetét szimulálók csoportjaiban) – Az élmények megbeszélése érzések. „ismerkedô és beszélgetô” körök kialakítása. kreatív ötletek. óra Tananyag Sérülésspecifikus terápiák – A látássérültek pedagógiájának hatásrendszere Cél – A hallgatók kapjanak betekintést a látássérültek nevelésének speciális eljárásaiba. játszó. térkép). beszélôvel a számítógépet használó. fehér bottal közlekedô. A terem átrendezéséig a folyosón felvehetik a szemüvegeket és kendôket. Az asztalokon található eszközök megismerése a feladat (pl. hogyan segíti a lehetô legélesebb látást a gyengénlátó gyermek? [& (2)] 2. a) Szimulációs gyakorlatok (bekötött szemmel. b) A látássérülés bemutatása pedagógiai szempontból (multimédia segítségével) – Mit jelent a gyengénlátás? [& (1). illetve önállóan megkeresik választott feladatukat. illetve a szimulációs szemüvegek használatával) Érdeklôdés alapján történô csoportalakítás után olvasó. A tananyag feldolgozása 1. akik nem akarták kipróbálni a szimulációt. olvasók asztalán: Braille-könyv és domború ábra. tapasztalatok alapján .

gépírás. speciális informatikai technológiák (a vakok iskolájáról korábban látott film alapján) . óra 43 – Kérdések a feldolgozáshoz • Mit jelentett itt és most számukra a sajátos nevelési igény? • Milyen helyzetekben volt szükségük és milyen jellegû segítségnyújtásra? • Hogyan szervezhetô meg mindez a tanórán? 3.és tájékozódásnevelés. Ismétlés A szakszolgálatok és módszertani intézmények a látássérülteket befogadó iskolák szolgálatában [& (4)] Eszközök – Kendôk – Szimulációs szemüvegek – Braille-írással készült tankönyvek – Számítógép beszélôvel – Domború képek és térképek – Adaptált játékok. mozgásfejlesztés. dobókocka. szemléltetés. (a gyengénlátók iskolájáról szóló. speciális tanulási technikák (pontírású tankönyv használata. videomontázs) • Vakok: Tapintásfejlesztés. fehér bot – Videofilm(ek) [π (3)] . mozgás. speciális matematikai taneszközök – a Várgesztesi történet c. olvasási technikák optikai segédeszközökkel. térképhasználat. finommotorika fejlesztése. Videofilm-vetítés Egy vak gyermek példáján keresztül az egyes fejlesztési színterek megismerése az integrált iskolában [π (3)] – Megfigyelési szempontok • Milyen specialitások jelennek meg. önkiszolgálás fejlesztése.13–14. hallásnevelés. térérzékelés és tájékozódás fejlesztése. korábban látott videofilm egyes színtereinek képi felidézésével – multimédia. amelyekre már az általános pedagógusképzés nem képesít? • Mely területeken van szükség a látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógussal való együttmûködésre az integrált nevelésben? (Csoportos megbeszélés) – A film segítségével szerzett tapasztalatok összefoglalása • Gyengénlátók (aliglátók): Látásnevelés. film alapján).

(2) Paraszkay Sára: Közelrôl nézve – a gyengénlátó gyermek. 1994. BGGYTF. [A vizsgálat eszközei: 204–207. old.] (3) Szaffner Gyula: Várgesztesi történet. Földiné Angyalossy Zsuzsanna – Hartdégen Józsefné: Látók között. Medicina Könyvkiadó Rt.): Gyógypedagógiai lexikon. Budapest.] Ajánlott irodalom Földiné Angyalossy Zsuzsanna: A tanítási-tanulási folyamat szervezése integráltan tanuló vak gyermekeknél.): Gyógypedagógiai alapismeretek.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Nevelés és terápia. Útmutató súlyos fokban látássérült tanulók neveléséhez általános iskolai tanítók és tanárok számára. Schiffer Csilla: Látókkal együtt – az általános iskola alsó tagozatán. Méhes József: Tiflopedagógia. Budapest. 1995. 2005/3.44 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek A felkészüléshez felhasználható irodalom és források (1)Látásélesség. 461–503. 1994. 2000. Budapest. Budapest. BGGYTF. Gyógypedagógiai Szemle.): Szemelvénygyûjtemény a látássérültek integrált neveléséhez. 2001.): Gyógypedagógiai lexikon. Fôvárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány. old. Kovács Krisztina: Látássérült gyermek az óvodában és az iskolában. [A látássérült gyermekek szegregált és integrált nevelésének és rehabilitációjának modellje: 501. Paraszkay Sára: Közelrôl nézve – a gyengénlátó gyermek. Jankó-Brezovay Pálné – Vargáné Mezô Lilla: Az integrált nevelést-oktatást segítô módszertani központ modellje a gyengénlátók iskolájának gyakorlatában. Budapest (4) Kovács Krisztina: Látássérült gyermek az óvodában az és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk. látássérülés. (lexikonszócikkek) In: Mesterházi Zsuzsa (szerk. BGGYFK. Képek: 216–233. Földiné Angyalossy Zsuzsanna (szerk. látásnevelés. Budapest. Budapest. látássérültek. old. Budapest. 2001. Gyógypedagógiai Szemle. Budapest. 120–122. old. 1996.): Gyógyító pedagógia. In: Illyés Sándor (szerk. old. In: Gordosné Szabó Anna (szerk. old. Budapest. Paraszkay Sára. 2000. Tankönyvkiadó. BGGYTF. ELTE BGGYFK. Budapest. 399–418. . 1985. 2001/3. 6–9. 2004. old. oktatásához. old. Schiffer Csilla: Tanítók tapasztatai a vak gyermekek integrációjáról. 62–70. old. 181–195. 2001. Paraszkay Sára. Budapest. ELTE BGGYFK.. Mesterházi Zsuzsa (szerk. BGGYTF.

a színlátás. illetve látótérszûkülete nem több 20˚-nál.1). A látássérült gyermekekrôl A látássérülés A látássérülés a szem. hogy a szembetegség milyen mértékben befolyásolja a közelre és a távolra látás minôségét. akiknek az életvitelét nagymértékben korlátozza a csökkent látásteljesítmény (vizus: 0. nagytárgylátók (vizus: fényérzés = 0. A látássérült gyermek egyéni diagnózisát. Fontos feladat az életvezetéshez szükséges rend szeretetének és megtartásának kialakítása. munkavállalási (foglalkozási). Az önálló életvitelhez szükséges ismeretek. b) Aliglátók azok a tanulók. életviteli. A látás képessége szempontjából fontos még: a perifériás látás. a látássérülés kialakulásának ideje és körülményei.1–0. A vak. Az oktatás.3) vagy ennél kisebb. a kontrasztérzékenység és a látótér. Ezen belül: a) Vakok azok a tanulók. a látásukat praktikusan használó aliglátó és a gyengénlátó tanulók esetén a látó-halló (tapintó) életmódra való felkészítés történik. családalapítási lehetôségek megismerése. valamint a gyakorlatilag vak. a fejlesztés legfontosabb céljait. akik minimális látással rendelkeznek: fényt érzékelôk. nevelés folyamán lényeges figyelembe vennünk. aliglátó tanulók esetén elsôsorban a tapintó-halló életmód. amely megváltoztatja a tanuló megismerô tevékenységét. feladatait és a speciális szolgáltatásokat nyújtó intézmény . hogy nagyon gyenge távoli látás mellett olyan jó marad a közeli látás. hogy (esetleg segédeszközzel) lehetôvé válik a síkírás és az olvasás.33). szokások folyamatosan alakíthatók ki.Fogalomtár 3. amely a retina felbontóképességét kifejezô mérôszám. 45 FogAloMTár 3. a speciális megsegítésre való jogosultságát. a látóideg vagy az agykérgi látóközpont sérülése következtében kialakult állapot. akiknek látóképessége teljesen hiányzik (vizus: 0). Elôfordul. ujjolvasók. a tanuló szemészeti állapotából fakadó pályaválasztási. akinek látásmaradványa a két szemen (= a jobbik szemen) maximális korrekcióval (szemüveget használva) mérhetô látásélessége az ép látás (100%) 30%-a (V: 0. A tanulás módját alapvetôen meghatározzák a látásmaradvány mértéke. az esetleges koraszülöttség és a csatlakozó további sérülések is. Pedagógiai szempontból látássérült az a személy. A látásélesség orvosi mértékegysége a vizus. c) Gyengénlátók azok a tanulók.

egyéb tapintható szemléltetô. A kémiai . adaptált munkafüzeteket használnak. szaglással) történô információszerzésre. ellenôrzése fôként ezen az úton lehetséges. amelyek kezelésének megtanulása már alsó tagozatos korban ajánlott. Amit nem láthatnak a tanulók. a családját és a tanítókat is. hiszen az órai munka javítása. A vak tanulók iskolai nevelése A tapintható pontírás-olvasás rendszerét Charles Barbier tüzértiszt „éjszakai írás” rendszerére alapozva Louis Braille. hogy a tankönyvek Braille-változatai sokkal nagyobbak és vastagabbak. A Brailleírás megtanulása egy titkosírás megtanulásának nehézségével vethetô össze. A vak tanulók pontírású tankönyveket. A tanulást segíthetik a különbözô hanghordozók. Tanulásszervezési szempontból fontos figyelembe venni. Ilyen például a domború. törtdobozt. így szállításuk. esetleg több kötetesek. tárolásuk külön odafigyelést igényel. a párizsi vakok intézetének egykori diákja. Az óvodáskor elôtt a gyermekek korai fejlesztô foglalkozásokon vehetnek részt a „Látásvizsgáló” szolgáltató központjában. Az eredményesség érdekében lehetôséget kell teremtenünk a minél több érzékszervvel (hallással. illetve pontírású kijelzôvel ellátott kalkulátorokat használnak. tapintással. majd 5–6. azokat – például a kísérletek végzésekor végbemenô változásokat – közvetítsük nekik szóban. az alkalmazott speciális módszer. A matematika tanításához az abakuszt. pszichológiai és gyógypedagógiai vizsgálata során készült szakértôi vélemény tartalmazza.és mérôeszközöket. Használatukra a gyógypedagógus tanítja meg a gyermeket. A vak gyermeket tanító pedagógusok számára ajánlott a pontírás látás útján történô olvasásának elsajátítása. A vak tanulók oktatása során speciális eszközök használata is szükséges. látó emberként a szemmel való olvasása bárki számára könnyedén elsajátítható. ezért Braille-írásnak nevezik világszerte. mint ugyanaz a könyv síkírásban. tapintható térkép. hang-. A látássérülésbôl fakadó speciális szükségleteket a 2/2005-ös OM-rendelet fogalmazza meg. Ezeket az integrációt segítô módszertani központ bocsátja az iskolák rendelkezésére kölcsönzéssel. tapintható vonalakat rajzoló körzôt. A nevelés-oktatás szervezeti keretének megválasztását.és eszközrendszert minden esetben a tanulók állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg. majd tanítója dolgozta ki mai formájában. osztálytól a gépírás elsajátítása után a speciális szoftverek és a beszélô számítógép használata is. ha az iskola látássérült gyermek nevelésére vállalkozik.46 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek elérhetôségeit a Látásvizsgáló Országos Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság komplex orvosi. amelyeket az iskola pedagógiai programjába be kell építeni. Az óvodai és az iskolai nevelés elôkészítéséhez is sok támogatást nyújthat a legkorábbi idôszaktól megvalósuló fejlesztés.

47 kötéseket. túlmozgások korrigálása).) – A speciális tan. fejlesztése – látásnevelés –. közlekedést nehezíti. a Braille-írás. alkalmazása (mozgástréner segítségével a fehér bot technikájának elsajátítása).Fogalomtár 3. -olvasás technikájának gyorsítása – A testkultúra kialakítása. önelfogadás. Ezeket a foglalkozásokat látássérültek pedagógiájára szakosodott gyógypedagógusok végzik. aki fénykerülô. megfelelô társas kapcsolatok kialakítása) g) A leendô munkahelyen és hivatalos helyeken követendô helyes viselkedéskultúra kialakítása A gyengénlátó tanulók iskolai nevelése A látássérülés nem egyformán érinti a perifériás és a centrális látást (éleslátás). azaz a nevelés-oktatás teljes folyamatába be kell épülniük. súlyosabb eseteknél gyógytornász. Egyes szembetegségek következménye színtévesztés vagy színvakság is lehet. A számítógép egyre nagyobb szerepet kap a vak tanulók oktatásában. a perifériás látás sérülése pedig a látótér csökkenését. a kézügyesség fejlesztése. a könyvek egyre nagyobb része digitális könyvként is kiadásra kerül. ha szükséges. A centrális látás sérülése a síkírást-olvasást akadályozza.és segédeszközök használatának gyakoroltatása f) A személyiségzavarok megelôzése. varrás stb. optikai segédeszközök használata c) Beszédhiba-javítás d) Intenzív mozgásfejlesztés – Tapintás. pszichológus segítségével (helyes önértékelés. környezetkialakítás – Mindennapi tevékenységek (étkezés. rehabilitációs foglalkozások szervezése is szükségszerû. A vak tanulók pedagógiai és egészségügyi célú (re)habilitációjának céljai és feladatai a kötelezô oktatás teljes vertikumában azonos súllyal jelentkeznek. Az egyéni igények szerint külön habilitációs. amelyek a döntôen individuális jelleg miatt egyéni vagy kiscsoportos foglalkoztatási formában valósíthatók meg. finommozgás. szomatopedagógus bevonásával e) Életviteli technikák – A közlekedést. . képernyôolvasó) is sokoldalúan biztosítják. a testtartási hibák javítása (pl. molekulaszerkezeteket is lehet ábrázolni tapintható formában különbözô modellek segítségével. alkalmazkodási képesség fejlesztése. fejlógatás. úgynevezett „csôlátást” eredményezve elsôsorban a tájékozódást. Az önálló ismeretszerzést egyéb kiegészítôk (Braille-sor. tájékozódást segítô ismeretek konkrét élethelyzetekben történô elsajátítása. gyakran körkörös szûkületét. Van. A vak tanulók (re)habilitációs foglalkozásának fôbb területei: a) Az ép érzékszervek mûködésének intenzív fejlesztése b) A meglévô látás megôrzése. erôs fényben hunyorog.

A nagy értékû segédeszközök beszerzése gyógypedagógiai és szemészorvosi javaslatra. az olvashatóság. többnyire az OEP támogatásával történik. A diagnózis pontos ismerete és figyelembevétele szükséges a látássérült tanuló optimális osztálybeli helyének kijelöléséhez.48 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek könnye csordul. elektronikai eszközök segítségével képesek a sík írás-olvasás elsajátítására. könyvtartó állvány) és a tanuló szükségleteinek megfelelô taneszközök (jól olvasható betûtípusú és betûméretû tankönyv. megfelelô íróeszköz). Biztosítani kell a kontrasztosságot (fekete-fehér. teleszkópok. Az írásvetítô által kivetített képet csak teljes besötétítés mellett. hogy az udvari verôfényrôl a sötét folyosóra érkezô látássérült tanuló tájékozódása nehezítetté. aliglátó tanulók számára az ismeretszerzéshez. eszköz csak változtatással használható a gyengénlátók oktatásában. A technikai fejlôdésnek köszönhetôen gyengénlátó tanulók számára ma már sokféle korszerû optikai eszköz áll rendelkezésre: kézi. Az iskolai feladatok nagyrészt vizualitásra épülnek. elektronikus olvasókészülékek. hanem a vonalvastagságot. feladatmegoldáshoz több idôt kell biztosítani. bizonytalanná válik. Sok módszer. A tanulási környezet kialakítása szempontjából elsôdleges fontosságúak a megfelelô megvilágítás (teremvilágítás. nagyon közelrôl látják. a sorköz méretét is az egyéni igényeknek megfelelôen kell megválasztani. távcsôszemüvegek. Az aliglátók sokszor 15–60szoros nagyítást lehetôvé tevô optikai. valamint a fejlesztési feladatok megválasztásához is. A tanítási órákon szükség lehet auditív információhordozók (magnetofon) használatára is. elemes lupék. A gyengénlátók oktatásában fô szempont a láthatóság. Az olvasókészülék – amelynek képernyôjén megjelenik a nagyított szöveg – a köztudatban „olvasótelevízió” néven is szerepel. Vizuális feldolgozási nehézségeik miatt a gyengénlátó. Elôfordul. a különbözô látásjavító eszközök ajánlásához. az íróasztal megfelelô kialakítása (speciális tanulóasztal dönthetô asztallappal. szükség esetén lehetôvé téve. Kerülendô a fényes lapfelület.). Nemcsak a betûméretet. ôk külön helyi megvilágítást igényelnek. hasábnagyítók. a színes mezôben történô szövegmegjelenítés. a speciális módszerek. ugyanakkor ismernie kell a helymeghatározás technikáját. hogy közelebb menjenek. speciális füzet. míg mások fényigénye nagy. és közelrôl megnézzék a megismerendô jelenséget. kék-sárga stb. Ez a tünet a fényerôsség-változáshoz való alkalmazkodás hibájának a következménye. Nem képes . nagyobb méretû ábraként lehet biztosítani. Nehezített lehet a térképhasználat a tanuló számára kedvezôtlen nagyságú feliratok miatt (fokszám). A tanítók nagy segítséget nyújthatnak számukra táblára írás közben a táblára írt szöveg kimondásával. Számukra ezt nagyobb betûméretû fénymásolatként. egyéni helyi megvilágítás).

megismertetése. az arckifejezéseket hiányosan érzékelik. ezért a „vakon gépelés” számukra létkérdés. vagy akár síelnek is. hiszen nem tud gyorsan pillantást váltani a monitor. aliglátó tanulók szociális kapcsolatai szempontjából lényeges. lépcsônél a figyelemfelhívó sárga jelzés. A nyitott ablak keretével. A gyengénlátó. Mindezek jelentôs része kis körültekintéssel elkerülhetô. hogy a szokatlan helyen levô bútornak nekimegy. Egészen kis változtatással is sokat tehetünk az akadálymentesített környezetért. a mimika. a tanári fejcsóválás számukra nem érzékelhetô. Ezért a szemléltetés során biztosítani kell a hiányzó tapasztalatok megszerzését vagy a téves fogalmak pontosítását. sportnak. bicikliznek tandemmel. Elôfordul. a gesztusok értelmezése ezért nehezített. Már a tanulási környezet kialakításakor figyelembe lehet venni az egyéni igényeket. nagymozgás) c) Az olvasási készség fejlesztése d) Tájékozódásra nevelés (tájékozódás vizuális támpontok alapján. A gyengénlátó tanulók pedagógiai vagy egészségi célú (re)habilitációs foglalkozásain a speciális. A gyengénlátó. A vakok szívesen csörgôlabdáznak. korlátozottak. A tömegben. a klaviatúra és a munkaanyag között.Fogalomtár 3. az atlétika. Ezért szavakkal is ki kell fejeznünk a dicséretet vagy érzelmeinket számukra. hogy ôk az emberi arcot. közlekedési önállóság) . Az úszás minden látássérültnek veszélytelen sport. sôt veszélyes helyzetbe. Segíthet az épület és környékének közös bejárása. A látássérült gyermekek számára is fontos egészségmegôrzô szerepe van a mozgásnak. A gyengénlátó tanuló tapasztalatszerzési lehetôségei lelassultak. üvegezett ajtóval megsértheti magát. aliglátó tanulók (re)habilitációs célú fejlesztô foglalkozásai általában a következô területeket érintik: a) Látásnevelés (a látási funkciók fejlesztése.5 cm-es pontosságú szerkesztési feladat teljesítése elvárható tôle. A látássérültek számára az informatika-számítástechnika tantárgy „elôszobája” a gépírás megtanulása. tájékozódás hoszszú fehér bottal. de a szerkesztés menetét pontosan kell tudnia. és a 0. Ezeket a foglalkozásokat látássérültek pedagógiájára szakosodott gyógypedagógusok végzik. optikai segédeszközök használata) b) Mozgáskorrekció (finommozgás. hiszen a biztató mosoly. a tanulók egyéni szükségletei szerinti fejlesztést biztosítják. az ismeretlen vagy a szokásoshoz képest megváltozott helyszíneken a látássérült gyakran kerül kellemetlen. 4 milliméteres pontossággal szerkeszteni. támpontok adása. A gyengénlátók számára ajánlható a gimnasztika.

akkreditált tanfolyamok. XII. szülôi tanfolyam. Ajtósi Dürer sor 39. 77.): állami gondozott látássérült gyermekek. értelmileg akadályozott vak gyermekek nevelése – Világ Világossága Alapítvány Rehabilitációs Centruma (Pécs.): gyengénlátó tanulók oktatása – Gyengénlátók Általános Iskolája. Miskolci u. konzultációs lehetôség.) A halmozottan sérült vak.: gyengénlátó tanulók oktatása. nyílt napok. diszkalkulia-terápia h) Logopédiai ellátás i) Gyógytestnevelés j) A speciális optikai segédeszközök használata k) Mindennapos tevékenységek (étkezés. eszközbemutatók. Bálicsi utca 29. varrás stb. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium. tanulásban akadályozott vak gyermekek. aliglátó. halmozottan sérült mozgás-látássérült gyermekek nevelése – Dr. Pedagógiai Szakszolgálat (4032 Debrecen. Speciális Szakiskolája. 3. gyengénlátó tanulók iskolai nevelése A halmozottan sérült vak. iskolalátogatás. A látássérült gyermekek speciális oktatási intézményei – Batthyány László Gyermekotthon Római Katolikus óvodája és Iskolája (Budapest.): látássérült gyermekek óvodai nevelése.50 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek e) Tapintó írás-olvasás aliglátó vagy progrediáló szembetegségû tanulók esetében (Braille-írás. Az integrált nevelés-oktatásban részt vevô látássérült tanulók oktatásához a látássérültek speciális intézményeiben létrejött egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények nyújtanak szak. általános és szakiskolai oktatása . aliglátó. Diákotthona és Gyermekotthona (1146 Budapest. Lóverseny u. Módszertani Intézménye. Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest.és szakmai szolgáltatásokat. Általános Iskolája. kerület. A halmozottan sérült tanulók oktatását felvállaló iskolák a helyi tanterv kidolgozásánál a társuló fogyatékosságokra vonatkozó irányelveket együttesen alkalmazzák. tanulásban akadályozott gyengénlátó tanulók oktatása – Vakok óvodája. -olvasás) f) Személyiségkorrekció g) Diszlexia-. tájékoztatás. speciális fejlesztés. Mátyás király út 29. gyengénlátó tanulók nevelését-oktatását és optimális fejlesztését a gyógypedagógiai intézményeken belül mûködô speciális tagozatok biztosítják. diszgráfia-. pl.): vak gyermekek oktatása.

Útmutató szülôknek és szakértôi bizottságoknak. Budapest. 2001. 1996.latasvizsgalo. ELTE BGGYFK. http://www. ELTE BGGYFK. Kovács Krisztina: Látássérült gyermekek az óvodában és az iskolában. BGGYTF.hu/oldal. Budapest.) OM-rendelet a Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Csányi Yvonne (szerk. 1. 1146 Budapest. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. (III.php?tipus=kiadvany&kod=Tagulo .): Látássérült gyermekek integrált oktatás-nevelése. BGGYTF.): Táguló horizont – Pedagógusoknak az együttnevelésrôl. Földiné Angyalossy Zsuzsanna (szerk. Földiné Angyalossy Zsuzsanna – Hartdégen Józsefné: Látók között. 1995. 51 Szakértôi vizsgálat és korai fejlesztés Látásvizsgáló Országos Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ.oki.hu Irodalom 2/2005. Kôpatakiné Mészáros Mária (szerk. Ajtósi Dürer sor 39. oktatásához. Budapest. 2000. Útmutató súlyos fokban látássérült tanulók neveléséhez általános iskolai tanítók és tanárok számára. Budapest. http://www.): Szemelvénygyûjtemény a látássérültek integrált neveléséhez.Fogalomtár 3.

struktúrájának és eszközrendszerének megismertetése – A pedagógushallgatók a kompetens alapismeretek birtokában tudják támogatni az integrált keretek között oktatott SNI-tanulók inklúzióját. amelyek ismerete biztosítja számukra a felelôsségmegosztás megnyugtató érzését. beszédfogyatékosság. segédeszköz-bemutatás. – A speciális feladatellátás bemutatásával az elsôsorban többségi iskolai oktatásra képzett pedagógushallgatók számára körvonalazódjanak a szurdopedagógia. együttmûködés Cél – A verbális kommunikációs folyamatban gátolt gyermekek körében végzett re/habilitációs tevékenység fôbb elemeinek. erôsíti a gyermek önmagába vetett hitét. óra Tananyag – Az akadályozott verbális kommunikáció hátterében álló sérülések: hallássérülés. az integráció elônyei és nehézségei – A speciális igényekhez alkalmazkodó sajátos módszerek. elôadás (lehetôséghez mérten minimalizálni). hatékonyságuk megélése növeli a pedagógusi kompetencia érzését. sérülésspecifikus vonatkozások kiemelése. sajátélményt biztosító technika . – Bemutatva az utakat. eszközök stb. amelyek a differenciált oktatás során a tanítási órákon alkalmazhatók. nevelési feladatok. Ezek kipróbálása. szituációs játék. logopédia és pedagógia azon határai. amely alapfeltétel az iskolai szocializálódás megindulásához.). mutizmus – A hallássérültek és beszédfogyatékosok sajátos nevelési igénye. A tananyag feldolgozása Munkaforma A meglévô ismeretek aktivizálása: kiscsoportos munka. – A napi tanítási gyakorlat tervezésekor fel tudják mérni azokat a lehetôségeket (szervezési módok. módszertani elemek. integrációjuk feltételei. lehetôségeket szeretnénk az elfogadás folyamatát segíteni. a szükséges személyi és tárgyi feltételek – Kompetenciák.52 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek 15–16. speciális módszereinek. terápiák.

Ezt követôen az oktatótól pontos definíciót kapnak. óra 53 Szemlélet A kommunikációs problémákkal küzdô tanulók re/habilitációs foglalkoztatásának központi eleme a teammunka. de ne válasszunk idôigényes formát. amely a közoktatási törvény besorolását követve a pszichés fejlôdési zavar címszó alatt kerül feldolgozásra. illetve a beszédfogyatékossággal kapcsolatos korábbi tapasztalataikat. egymást támogató munkája. segédanyag használata nélkül gyûjtik az adott témakörben a fogalmakat. kifejezéseket. (I. re/habilitációs óra. – Feladatmeghatározás – A csoportok véletlenszerûen választanak az elôre elkészített 2 szócsík közül (hallássérülés. illetve beszédfogyatékosság) – Az adott témának megfelelôen kb. – Ezt követôen megkapják a pontos definíciót. felvázolja azokat a fogyatékossági területeket. ismereteket. s ellenôrzik a lényeges elemek meglétét. A hallgatók csoportmunkában mobilizálják a hallássérüléssel. Szükség esetén tartalmi magyarázat . A tananyag feldolgozása e szemlélet érvényesítését tükrözze. A gyermeket ellátó szakemberek közös szemlélete. [1 1. családi színtér. 1. a családdal való folyamatos kapcsolattartás elengedhetetlenül fontos az eredményesség érdekében. Utal az e területhez tartozó mutizmus témakörére. melléklet: Az alkalmazott fogalmak ajánlott definíciója) 2. társszakmák ellátási területe) egymást erôsítô hatásának érvényesülése. Kiscsoportos munka Az oktató az óra tartalmára vonatkozó bevezetést követôen kiscsoportos munkát kezdeményez. 3 perc idôtartamig „brain-storming” módszerrel gyûjtik és lejegyzik a témával kapcsolatos fogalmakat. amit összevetnek az általuk gyûjtött fogalmakkal. szabadidôs tevékenység.15–16. Bevezetés A bevezetésben az oktató meghatározza a verbális kommunikáció fogalmát. amelyek a verbális kommunikáció akadályoztatottságával járnak. kifejezéseket. Az alkalmazott fogalmak ajánlott definíciója] – Csoportalakítás: két kiscsoport A technika alkalmazása tetszôleges. és összevetik az általuk gyûjtött fogalmakkal. a különbözô színterek (tanóra. amelyben kiemelik a lényeges elemeket. A csoportok „brain storming” módszerrel.

Szempontsor a hallássérültek témakörének feldolgozásához a megfigyelô csoport számára. a rehabilitációs ellátást biztosító gyógypedagógus stb. Felhívjuk a csoport figyelmét arra. – 1 2. az iskolában integráltan tanuló gyermeket tagintézményük kollégáinak.54 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek 3. kérdésjavaslatokkal bôvített. hogy a feldolgozás lényegkiemelô legyen. – Ugyancsak szempontsor alapján végzi feladatát a megfigyelô csoport. – A bemutatott órarészletet a megfigyelô csapat a „Gyakorlati teendôk. A vendégcsoport feladatkörét a beszédfogyatékos témában szerepet vállaló csoport látja el. oldalszámot is megadva közöljük a szakirodalom feldolgozandó részeit. osztályfônök. azonban az órabemutatás alatt nincs interaktivitási lehetôségük.. Az adott témakört feldolgozó csoport szerepei: hallássérült tanuló. ép hallású tanulók. Mivel nekik nincs lehetôségük a hallássérült témában a felkészülésre. Mint az iskola tantestületének tagjai (szerepek: iskolaigazgató. . A másik csoport szerepe változatlan. pontban leírtak alapján véleményezi. A felkészüléshez a csoport számára megfelelô mennyiségû szakirodalmat és szempontsort biztosítunk. osztályfônök. bemutassanak egy. biztosítva az érdeklôdôk számára az interaktivitás lehetôségét. Szempontsor a hallássérülés témakörének feldolgozásához – Az adott témakört feldolgozó csoport számára. hogy mint az iskola pedagógus munkaközösségének tagjai. Sajátélményt biztosító feladathelyzet hallássérülés témában A hallássérülés témáját feldolgozó hallgatók csoportjának feladata. esetleg megjelenhet az intézmény nem szakalkalmazotti dolgozója is) bemutatják a vendégeknek a hallássérült gyermek ellátásával kapcsolatos fontosabb ismereteket. az órarészletet vezetô pedagógus. Feladatvállalásuk kettôs: a) Elôször mint az iskola tantestületének tagjai (szerepek: iskolaigazgató. a rehabilitációs ellátást biztosító gyógypedagógus stb. A szempontsorban pontosan. szaktanárok. Sajátélményt biztosító feladathelyzet beszédfogyatékosság témában A beszédfogyatékosság témáját feldolgozó hallgatók csoportfeladata. tanulásszervezési kérdések” c. akik tapasztalatszerzésre érkeztek a városba. 1 3. hogy az integrált oktatás-nevelés egy tanórarészletét mutassák be az iskolába érkezô társiskola tantestületének. szaktanárok. gyógypedagógus. a részükre biztosított anyag az interakció megvalósulása érdekében részletesebben kidolgozott. b) Ezt követôen a hallássérült tanulót integráló osztályközösséggé alakulnak.) bemutatják a beszédfogya- .

beszédprodukció) hatásának érvényesülése – A sajátélményt biztosító gyakorlat szimulált helyzetvariációi lehetnek: • Kifejezetten csak szájról olvasási lehetôség mellett végzett feladat. pl. Szempontsor a beszédfogyatékosság témakörének feldolgozásához – Az adott témakört feldolgozó csoport számára – Ugyancsak szempontsor alapján végzi feladatát a megfigyelô csoport. erôsen dadogó vagy motoros kivitelezési nehézséggel. Ezt követôen további helyzeteket javasol a hallgatóknak kipróbálásra. vásárlás vagy orvosi rendelô szimulálása • Szûk idôhatárral megadott feladathelyzet teljesítése. EGYÉB SAJÁTÉLMÉNYT BIZTOSÍTó FELADATHELYZETEK – Sajátélményû cél: A hallássérülés. A szempontsorban pontosan. szükség esetén korrigál. – 1 5. A felkészüléshez a csoport számára megfelelô mennyiségû szakirodalmat és szempontsort biztosítunk. hogy a feladat eredményes végrehajtásának feltétele a korlátozott idôhatárok miatt a csoporton belüli adekvát szereposztás és -vállalás. hogy a feldolgozás lényegkiemelô legyen. biztosítva az érdeklôdôk számára az interaktivitás lehetôségét. oldalszámot is megadva közöljük a szakirodalom feldolgozandó részeit. Ezzel mintegy bevezetjük a hallgatókat az integrált oktatás tanóráinak differenciált szervezésébe. 1 5. A szituációs játékok bemutatása Az egyes csoportok bemutatását követôen az oktató kiegészít. – A sajátélményt biztosító gyakorlat lehet egyéni ötlet alapján szimulált helyzet. a részükre biztosított anyag az interakció megvalósulása érdekében részletesebben kidolgozott. amelyet pl. Ezek közül egyet választva rögzítsék saját élményeiket (tanórán kívüli feladat). Felhívjuk a csoport figyelmét arra. Szempontsor a beszédfogyatékosság témakörének feldolgozásához – A megfigyelô csoport számára A munka megkezdése elôtt ez esetben is felhívjuk a csoportok figyelmét. esetenként a szájról olvasási lehetôség korlátozása. Mivel nekik nincs lehetôségük a beszédfogyatékos témában a felkészülésre. Az oktató az élményfeldolgozást elemzi. esetleg szótalálási nehézséggel küzdô gyermek közvetít. 5. illetve beszédfogyatékosság következtében gátolt verbális kommunikáció (beszédértés. pl. óra 55 tékos gyermek ellátásával kapcsolatos fontosabb ismereteket.15–16. fényviszonyok. a körültekintô munkaszervezés. . A tagintézmény szakembereit a hallássérülés témában szerepet vállaló csoport látja el. és visszajelzést ad a hallgatóknak. takarás (haj) • Szinkrontolmács-játék: videofelvétel megtekintése hanghatás nélkül→szinkronizálás • Valamely élethelyzet.

videolejátszó. 2000. 183–195. 227–228.): Gyógypedagógiai alapismeretek. In: Kisgyermekek nagy problémák. Budapest. BGGYTF. 1982. old. Csányi Yvonne (szerk. Farkas Miklós – Perlusz Andrea: A hallássérült gyermekek óvodai és iskolai nevelése és oktatása. Egyirányú és kétirányú kommunikáció. 2000. Illyés Sándor (szerk. old. 11–12. 1997. old. Tájékoztató és útmutató. Budapest. 1994. Gondolat–Kairosz.) – Élményfeldolgozás: A kommunikációs helyzet mindkét kommunikációs fél szemszögébôl történô elemzése. Pataki László: Hallássérülés-hallási fogyatékosság. 87.56 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek – Vagy felhasználható: Rudas János: Delfi örökösei. a kommunikációs hatékonyságot növelô és gátló tényezôk rögzítése Eszközök – Szempontsorok – Flipchart – Elôre elkészített szócsíkok „beszédfogyatékosság”. a hallókészülék használatának szemléltetésére oktatófilm) A felkészüléshez felhasználható irodalom és források Subosits István: A beszédpedagógia alapjai. BGGYTF. 77. Budapest. (Pl. Hallássérülés Csányi Yvonne: A hallássérült gyermek. Budapest.): Gyógypedagógiai alapismeretek. RAABE. hallókészülék. old. In: Dr. Tankönyvkiadó. In: Dr. 505–533. BGGYTF. Csányi Yvonne – Deák Tiborné – Gyöngyösi Lászlóné: A hallássérült tanulók integrált oktatásáról. Illyés Sándor (szerk. Budapest. 2001. tv) – Az eszközbemutatás kellékei (pl. Budapest. F1. Budapest. ELTE BGGYFK. old.): A hallássérült gyermekek integrált oktatása-nevelése. -felvétel. adó-vevô. Útmutató szülôknek és szakértôi bizottságoknak. –9 éves gyermekeket nevelô pedagógusok kézikönyve. 2004. old. illetve „hallássérülés” felirattal – A két fogalom definíciója – Rögzítô gyurma – Íróeszköz – Vaktérkép – A feldolgozást segítô szakirodalom – A szimulációs játék eszközkészlete (pl. .

1985. Budapest. Locsmándi Alajos – Losoncz Mária – Kôpatakiné Mészáros Mária – Vargáné Mezô Lilla: Sajátos nevelési igény: a látássérülés. 1. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. In: Nádor Györgyné (szerk. Budapest. Országos Közoktatási Intézet. BGGYTF.): Szemelvénygyûjtemény a beszédhibások pszichológiája körébôl. a hallássérülés. old. Gósy Mária: A beszédképesség zavarai. . 87–89. a beszédfogyatékosság. old.) OM-rendelet a Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése és a Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Beszédfogyatékosság Gordosné Szabó Anna: Bevezetô általános gyógypedagógiai ismeretek. (III. 2/2005. In: Dr.): Táguló horizont – Pedagógusoknak az együttnevelésrôl. az értelmi fogyatékosság. 573–600. óra 57 2/2005.) OM-rendelet a Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése és a Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Torda Ágnes: Beszédhibás gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Kôpatakiné Mészáros Mária (szerk. Tankönyvkiadó. A gyógypedagógiai szolgáltatás intézményei. az autizmus. 2004. Illyés Sándor (szerk. 123–138. old. old. old. 214–215. (III. BGGYTF.15–16. Knura. a mozgáskorlátozottság.): Gyógypedagógiai alapismeretek.): Gyógypedagógiai alapismeretek. 2000. In: Dr. Gerda – Reutlingen: A beszédhibás gyermekek iskolai viselkedésének néhány sajátossága. 2000. Budapest. 1. 211–237. 2004. Budapest. Illyés Sándor (szerk.

és a kód ismeretében feldolgoz. amelynek következményeként a beszéd és nyelvfejlôdés nem indul meg. In: Dr. 2000. Budapest. amelynek következtében átmeneti. órához 1. illetve tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi. A verbális kommunikáció akadályoztatottságával járó fôbb sérülések – Beszédfogyatékosság – Hallássérülés – Mutizmus HALLÁSSÉRÜLÉS A hallássérülés olyan halláscsökkenés. vagy olyan mértékben sérült. vizuális vagy taktilis úton érzékel. Illyés Sándor (szerk. Felhasznált irodalom Farkas Miklós – Perlusz Andrea: A hallássérült gyermekek óvodai és iskolai nevelése és oktatása. mondattanilag tagolt formában (beszéd. 1982. Budapest. Az alkalmazott fogalmak ajánlott definíciója VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIó A verbális (nyelvi) kommunikáció a kommunikáció egyik fajtája. BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG A beszéd és nyelvi teljesítmények biológiai/organikus. Felhasznált irodalom Subosits István: A beszédpedagógia alapjai. 11–12.58 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek Mellékletek a 15–16. A hallássérülés gyógypedagógiai értelmezése. kommunikációs és tanulási képességben. amelyet a fogadó fél auditív. old. Tankönyvkiadó. a szociális kapcsolatokban. old. 507–508. ELTE BGGYFK. hogy megindításához vagy korrekciójához speciális beszédfejlesztô módszerek alkalmazása szükséges. Megjelenési formák: – A beszédfejlôdés súlyos elmaradása – A beszédfolyamatosság sérülése . írás) történik. funkcionális okok következtében kialakuló súlyos érintettsége. Alkalmazása során az információközlés nyelvileg szerkesztett.): Gyógypedagógiai alapismeretek.

óra 5 – A beszéd és hangképzés sérülései – Olvasás-. ELTE BGGYFK. In: Dr. A beszédben való akadályozottság súlyosság szerinti osztályozása.15–16. . 578.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Illyés Sándor (szerk. írászavar Felhasznált irodalom Torda Ágnes: Beszédhibás gyermekek az óvodában és az iskolában. 2000. Budapest. A beszédfogyatékosság. old.

számú melléklet az 1993. (III. old. In: Kisgyermekek nagy problémák. old. § (6) d) e) 3. Illyés Sándor (szerk. RAABE. típusa. fontosabb tudnivalók a hallókészülékrôl Felhasználható szakirodalom Csányi Yvonne: A hallássérült gyermek. In: Kisgyermekek nagy problémák. –9 éves gyermekeket nevelô pedagógusok kézikönyve. Szabó Ilona (2005): A sajátos nevelési igényû gyermekek. a sajátos nevelési igénynek megfelelôen alkalmazott törvényi vonatkozások Felhasználható szakirodalom Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve. old. Budapest. old. tanulók nevelésének-oktatásának törvényi szabályozása. 1993. törvény a közoktatásról (A 2003. – A hallókészülék bemutatása. 19. 8–17. mértéke. A hallásveszteség foka. 2004. 509–510. RAABE. Az osztályok.) OM-rendelet. évi LXXIX. (E feladat során eszközbemutatás vagy a hallókészülék használatát bemutató oktatófilm alkalmazása javasolt) – A re/habilitáció jogosultságának megállapítása. számú törvénymódosítás figyelembevételével). A hallásveszteség fellépésének idôpontja. vagy a Hatályos jogszabályok elektronikus gyûjteménye (HJEGY) I. Elôzmények – A hallássérültség mértéke. 1. In: Magyar Közlöny 2005/26. 2000. a). pontja . bekövetkezésének idôpontja Felhasználható szakirodalom Farkas Miklós – Perlusz Andrea: A hallássérült gyermekek óvodai és iskolai nevelése és oktatása. évi LXXIX. 2004. A sajátos nevelési igény diagnosztizálása. 974–976.60 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek 2. § (1) 29.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest. II.. Budapest. 121. BGGYTF. old. 4. évi LXI. Szempontsor a hallássérülés témakörének feldolgozásához (Az adott témakört feldolgozó csoport számára) A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEK BEMUTATÁSA 1. In: Dr. F1. törvényhez. 988–995. 2/2005. csoportok szervezése 3. lábj. J1. 52. –9 éves gyermekeket nevelô pedagógusok kézikönyve.

2001. 4–9 éves gyermekeket nevelô pedagógusok kézikönyve. 2001. 43–44. Csányi Yvonne (szerk. 2004. ELTE BGGYFK. 2/2005. Útmutató szülôknek és szakértôi bizottságoknak. Útmutató szülôknek és szakértôi bizottságoknak. Budapest. old. hátrányai Felhasználható szakirodalom Csányi Yvonne (szerk. 52–53.): A hallássérült gyermekek integrált oktatása-nevelése.): A hallássérült gyermekek integrált oktatása-nevelése. Verbális képességek. (III.5. In: Kisgyermekek nagy problémák. 2001. F1. old. Az integráció folyamata – A gyermek integrációját megelôzô tevékenységek Felhasználható szakirodalom Csányi Yvonne (szerk. A szakirányú végzettséggel rendelkezô gyógypedagógiai tanár/terapeuta kompetenciája 976. Budapest. ELTE BGGYFK. old.3. szociális kapcsolatok Felhasználható szakirodalom Csányi Yvonne: A hallássérült gyermek. 50–52. 1.) OMrendelet. 1. Budapest.15–16. tanulásszervezési kérdések Felhasználható szakirodalom Csányi Yvonne (szerk. 1. – Gyakorlati teendôk. old. 45–49. Budapest. 975. Útmutató szülôknek és szakértôi bizottságoknak. ELTE BGGYFK. ELTE BGGYFK. A többségi intézményben megvalósuló (integrált) nevelés. Útmutató szülôknek és szakértôi bizottságoknak. old. RAABE. 18–20.): A hallássérült gyermekek integrált oktatása-nevelése. oktatás a)–g) . kompetenciák. – A gyógypedagógus-pedagógus feladatköre.3.): A hallássérült gyermekek integrált oktatása-nevelése. A gyógypedagógiai ellátás lehetôségei integrált keretek közt Felhasználható szakirodalom a) A gyógypedagógus kompetenciája Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve. old. 2001. In: Magyar Közlöny 2005/26. 3. old. óra 61 2. – Az integráció tapasztalt elônyei. Budapest.

old.) OM-rendelet. 1.) OMrendelet. In: Magyar Közlöny 2005/26. 2/2005. (III. A többségi intézményben megvalósuló (integrált) nevelés. 976. oktatás (utolsó bekezdése) vagy a Hatályos jogszabályok elektronikus gyûjteménye (HJEGY) I.5. 4. oktatás a)–f) – A gyógypedagógiai ellátás integrált lehetôségei Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve. . 1. 1. (III. old.5. lábj. In: Magyar Közlöny 2005/26. A többségi intézményben megvalósuló (integrált) nevelés. 2/2005.62 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek b) A pedagógus kompetenciája Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve. 1. 975–976.

– szókincse. szempontsor a hallássérültek témakörének feldolgozásához a megfigyelô csoport számára A hallássérült gyermek bemutatása 1.15–16. tartozékai. használata. bekövetkezésének idôpontja – Milyen mértékû a tanuló hallássérülése? – Ez milyen következményekkel jár a beszédértésre vonatkozóan? – Mikor történt a hallássérülés? Van-e még hallássérült a gyermek közvetlen környezetében? Stb. fontosabb tudnivalók a hallókészülékrôl – Mit kell tenni. használata) – A re/habilitáció jogosultságának megállapítása – Ki jogosult a hallássérültek sajátos nevelési igényének megállapítására? Hallásvizsgáló Országos Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest. 125–137. használata.: (06-1) 422-1493) 2. Cochleáris implant: mûködésének mechanizmusa. – A hallássérülés súlyosság szerinti osztályozása: • Nagyothallás (40–90 db) • Enyhe nagyothallás (40–55 db) • Közepes nagyothallás (56–70 db) • Súlyos nagyothallás (71–90 db) • Siket tanuló (90 db→) ß Nagyothallás és siketség határa (90–110 db) ß Siketség (110 db→) – A hallássérülés megjelenésének ideje szerinti osztályozás: • Prelingvális: a beszéd kialakulása elôtt már fennálló hallássérülés • Postlingvális: a beszéd kialakulását követôen fellépô hallásveszteség – A viselt hallókészülék bemutatása. Cinkotai u. mûködése. ha nem jó a készülék? – Hogyan tisztítható a készülék? Stb. hibalehetôségek. SZOCIÁLIS KAPCSOLATOK Milyen a gyermek – kiejtése. tisztítása. Adó-vevô: mûködési mechanizmusa. – grammatikai-szintaktikai struktúrája. (Hallókészülék: részei. . ELôZMÉNYEK A hallásveszteség mértéke. Tel. VERBÁLIS KÉPESSÉGEK. 1147. beszédérthetôsége. óra 63 3.

a gyógypedagógiai ellátás biztosításának módja • Hogyan történt az intézmény kiválasztása? • Kitôl kap segítséget az iskola? Milyen módon? (Pl. összegzés: figyelemfelkeltô a hallássérült gyermek számára ß Vizuális szemléltetés. hitelesség ß A tantárgyi tartalmak feldolgozásának sérülésspecifikus alkalmazása . tolerancia. hajviselet: a szájról olvasás lehetôségének biztosítása • Milyen módszerekkel segítik a gyermek óraközi munkáját? ß Témaváltások jelzése. utazótanári ellátás. szülôk) – Gyakorlati teendôk. kompetenciák az integrált nevelésben és oktatásban – Milyen a munkamegosztás a pedagógus és a gyógypedagógus között? – Mit tehet a pedagógus. gyógypedagógiai módszertani intézmények) • Kiket érintett a felkészítés? (Pedagógus. elmagányosodás b) A gyógypedagógus és a pedagógus feladatköre. reálisabb énkép. más osztályok tanulói. osztálytársak. vázlat biztosítása – Az integráció tapasztalt elônyei. saját szakalkalmazott. elszigetelôdés. mit nem? – Melyek a gyógypedagógus kompetenciái? Stb. empátia. – szociális beilleszkedése? a) Az integráció folyamata – A gyermek integrációját megelôzô tevékenységek. egészséges magatartásminta. fogalmazási készsége. nincs biztosítva a sajátos nevelési igénynek megfelelô ellátás. tanulásszervezési kérdések • Milyen szempontok alapján választották ki a gyermek ülôhelyét? ß Ülôhely kiválasztása: elônyös az ablak felôli padsor vagy az U alakban történô elhelyezkedés ß Pedagógus helyzete óra közben. a képességek magasabb szintû kibontakoztatása ß Hátrányok: formális integráció. hátrányai • Milyen elônyei vannak a gyermek számára az integrációnak? • Milyen hátrányai vannak a gyermek számára az integrációnak? • Ezek közül az adott esetben mik a jellemzôk? ß Elônyök: pozitív beszédminta. intézményi dolgozók. • Szükséges pedagógiai kompetenciák ß Elfogadás. a társadalmi beilleszkedés nehézségeinek csökkenése.64 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek – szövegértése. írásos kompenzálás. a család közelsége.

óra 65 ß Biztosítja a differenciált nevelés-oktatást. alternatívákat keres a megoldáshoz ß Együttmûködési készség például a gyógypedagógussal • Gyógypedagógiai kompetencia ß Diagnózis értelmezése ß Programok. ß Konzultációs lehetôség biztosítása a pedagógus számára .15–16. programcsomagok összeállítása ß Re/habilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés ß Közremûködés a tanítási órákba épülô re/habilitációs tevékenység tervezésében.

törvény a közoktatásról (a 2003. 14. Törvényi vonatkozások A sajátos nevelési igényû tanulókra vonatkozó általános törvényi vonatkozások (utalással) – specifikusan a beszédfogyatékosságra vonatkozó törvények. Budapest. A BESZÉDFOGYATÉKOSOK RE/HABILITÁCIóS JOGOSULTSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA. A beszédben való akadályozottság súlyosság szerinti osztályozása. 2004. A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG TÉMAKÖRÉNEK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA – Fogalommeghatározás (az oktatótól kapott definíció alapján) – Az adott fogalom helye a beszédhibák rendszerében (beszédfogyatékosság–beszédzavar–beszéd. A BEMUTATÁSRA KERÜLô BESZÉDFOGYATÉKOSSÁGI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA (BESZÉD. évi LXXIX. TÖRVÉNYI JOGOSULTSÁG Felhasználható szakirodalom Gordosné Szabó Anna: Bevezetô általános gyógypedagógiai ismeretek. számú melléklet az 1993. § (1) 29. rendeletek: – Az 1993. Az osztályok. A BESZÉDFOLYAMATOSSÁG SÉRÜLÉSE. BGGYTF. számú törvénymódosítás figyelembevételével) • 121. § (6) d) • III.] 19/2004. II. 1.): Gyógypedagógiai alapismeretek. 214–215. [A gyógypedagógiai szolgáltatás intézményei. Nemzeti Tankönyvkiadó. BESZÉD. Budapest. 2000. old. a) • 52. 2. (III. Szempontsor a beszédfogyatékosság témakörének feldolgozásához (Az adott témakört feldolgozó csoport számára) 1. (VI. évi LXI.66 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek .és nyelvi fejlettségi hátrány) Felhasználható szakirodalom Torda Ágnes: Beszédhibás gyermekek az óvodában és az iskolában. 578–580. Illyés Sándor (szerk.ÉS HANGKÉPZÉSI PROBLÉMA) . old.ÉS NYELVFEJLôDÉSI ELMARADÁS. törvényhez.) OM-rendelet 3. évi LXXIX. In: Dr. pontja – 2/2005. § A megyei önkormányzat feladatátvállalási szándéka és nyilatkozata esetén a megyei bizottságok elláthatják a beszédfogyatékosok vizsgálatát is.) OM-rendelet 7. csoportok szervezése 3.

582–589. 6. 7. old. Tankönyvkiadó. Budapest.. . old.2. 1. old. A BESZÉDFOGYATÉKOS TANULó RE/HABILITÁCIóS TEVÉKENYSÉGÉNEK KIEMELT TERÜLETEI.6.) OM-rendelet.. BGGYTF. 7. In: Dr. 1985. óra 67 Felhasználható szakirodalom Torda Ágnes: Beszédhibás gyermekek az óvodában és az iskolában. old.2. SÉRÜLÉSSPECIFIKUS FELADATOK. Gerda – Reutlingen: A beszédhibás gyermekek iskolai viselkedésének néhány sajátossága. 2004. 7. A BESZÉDFOGYATÉKOS TANULó INTEGRÁLT ELLÁTÁSA A beszédfogyatékos tanulók fejlesztési alapelveinek érvényesülése az adott gyermekre vonatkozóan Felhasználható szakirodalom Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve. [Az óvodás és iskolás korú gyermekek beszéd-rendellenességei. 5. a beszédfogyatékosság. Országos Közoktatási Intézet. Illyés Sándor (szerk.) OM-rendelet. In: Magyar Közlöny 2005/26. A BESZÉDFOGYATÉKOS TANULó BEMUTATÁSA – Megismerô tevékenysége. Budapest. Budapest.): Szemelvénygyûjtemény a beszédhibások pszichológiája körébôl. In: Nádor Györgyné (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. 2000. érzelmi-akarati életének jellemzô vonásai (erôsségek. 2/2005. 1. Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve.] 4.3. MóDSZEREK. a mozgáskorlátozottság. a hallássérülés. gyengeségek) – Társas magatartás – Iskolai teljesítmény Felhasználható szakirodalom Knura. 1028. old. 87–89. az autizmus.2. 1027. old. lábj. (III. 1029– 1030.. In: Magyar Közlöny 2005/26.): Táguló horizont – Pedagógusoknak az együttnevelésrôl. 1027–1028. 4.15–16. In: Kôpatakiné Mészáros Mária (szerk. old. 123–138. 2/2005. ESZKÖZÖK Felhasználható szakirodalom Locsmándi Alajos – Losoncz Mária – Kôpatakiné Mészáros Mária – Vargáné Mezô Lilla: Sajátos nevelési igény: a látássérülés. az értelmi fogyatékosság. (III. vagy a Hatályos jogszabályok elektronikus gyûjteménye (HJEGY) I.

• 1. 4. oktatás a)–g) 976.) OMrendelet. A többségi intézményben megvalósuló (integrált) nevelés. . lábj. oktatás (a témakör utolsó bekezdése).) OMrendelet. old. 4. vagy a Hatályos jogszabályok elektronikus gyûjteménye (HJEGY) I. 1. iskolai dolgozók és a család szerepének meghatározása.3. 1. In: Magyar Közlöny 2005/26. oktatás a)–f). old. vagy a Hatályos jogszabályok elektronikus gyûjteménye (HJEGY) I. • 1. 975. lábj. old. vagy a Hatályos jogszabályok elektronikus gyûjteménye (HJEGY) I. 1. EGYÜTTMûKÖDÉS A re/habilitáció folyamatát segítô szakemberek. KOMPETENCIÁK. kiemelten a pedagógus-gyógypedagógus kompetenciája. A többségi intézményben megvalósuló (integrált) nevelés.5. A többségi intézményben megvalósuló (integrált) nevelés.68 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek 7.5. In: Magyar Közlöny 2005/26.5.3. 976. A szakirányú végzettséggel rendelkezô gyógypedagógiai tanár/terapeuta kompetenciája. old. 1. kapcsolódási pontjai a) A gyógypedagógus kompetenciája – Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve. (III. 4. c) A gyógypedagógiai ellátás integrált lehetôségei – Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve: 2/2005 (III. b) A pedagógus kompetenciája – Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve: 2/2005 (III. lábj. 975–976. In: Magyar Közlöny 2005/26. 2/2005. 1.) OMrendelet.

tervszerûség. A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG TÉMAKÖRÉNEK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA – Mi a beszédfogyatékosság? – Mi a különbség a beszédhiba. BESZÉD. a jól mûködô funkciók maximális kihasználása. Szempontsor a beszédfogyatékosság témakörének feldolgozásához a megfigyelô csoport számára 1. A BEMUTATÁSRA KERÜLô BESZÉDFOGYATÉKOSSÁGI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA (BESZÉD.ÉS HANGKÉPZÉSI PROBLÉMA) – Milyen típusú beszédfogyatékos tanuló ellátása folyik az intézményben? – Ezenkívül még mely területek ellátását tudják biztosítani? 4.ÉS NYELVFEJLôDÉSI ELMARADÁS. TÖRVÉNYI JOGOSULTSÁG – Ki állapíthatja meg a beszédfogyatékosság tényét? – Melyek a beszédfogyatékosok ellátását szabályozó sérülésspecifikus törvények. A BESZÉDFOGYATÉKOSOK RE/HABILITÁCIóS JOGOSULTSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA. transzferhatás . folyamat-ellenôrzés. A BESZÉDFOGYATÉKOS TANULó INTEGRÁLT ELLÁTÁSA – Milyen fejlesztési elveket követnek az adott beszédfogyatékos gyermek ellátása során? • Általános fejlesztési elvek: tudatosság.15–16. rendeletek? 3. A BESZÉDFOLYAMATOSSÁG SÉRÜLÉSE. egyénre szabott tervezés. a beszédzavar és a beszédfogyatékosság között? 2. óra 6 5. A BESZÉDFOGYATÉKOS TANULó BEMUTATÁSA – Milyen nehézségekkel szembesült a beszédfogyatékos tanuló a társas magatartás terén az iskolai nevelés-oktatás folyamatában? – Milyen nehézségekkel szembesült a beszédfogyatékos tanuló a teljesítmény terén az iskolai nevelés-oktatás folyamatában? – Milyen megoldási módokat alkalmaztak? – Milyen erôsségekre támaszkodhatnak az oktatás-nevelés folyamatában? 5.

egyéni differenciálás. kommunikációs tréning. az alap-kultúrtechnikák két év alatt történô elsajátítása. SÉRÜLÉSSPECIFIKUS FELADATOK. azok szükséges eszközrendszere. re/habilitációs órakeret – Az iskolai oktatás folyamatában alkalmazható speciális eszközök és módszerek (pl. bábterápia. számítógépes programok stb. EGYÜTTMûKÖDÉS – A re/habilitáció folyamatát segítô szakemberek. empátia. szociális integráció.70 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek 6. • Egészségügyi: fül-orr-gégészeti. hitelesség ß A tantárgyi tartalmak feldolgozásának sérülésspecifikus alkalmazása ß Biztosítja a differenciált nevelést-oktatást. Kiemelten a pedagógus-gyógypedagógus kompetenciája. az észlelési csatornák egymást erôsítô hatásának kihasználása. eszközök – sérülésspecifikus tervezés. gyermekneurológiai vizsgálatok. ESZKÖZÖK – Melyek a beszédfogyatékos tanulók ellátásának kiemelt területei? • Kommunikáció. beszédsebesség stb. képanyagok. a homogén gátlás kerülése. terápiás eljárások. a kifejezô beszéd integrált keretek közt történô támogatása 7. a mozgás. adekvát beszédminta. hangoztató-elemzô módszer.) – Melyek a beszédfogyatékos tanulók re/habilitációs tevékenységét kiemelten támogató mûveltségterületek? Miért? • Magyar nyelv és irodalom • Mûvészetek • Testnevelés és sport • A téri orientáció. tolerancia. kapcsolódási pontjai – Milyen feladatokat láthat el és mit nem a gyermekkel foglalkozó pedagógus? – Mi a gyógypedagógus kompetenciája? • Szükséges pedagógiai kompetenciák ß Elfogadás. a ritmus. pszichoterápia stb.. – Milyen sérülésspecifikus feltételeket biztosít az iskola a gyermek ellátásához? • Személyi feltételek: pl. mozgástréning stb. KOMPETENCIÁK. A BESZÉDFOGYATÉKOS TANULó RE/HABILITÁCIóS TEVÉKENYSÉGÉNEK KIEMELT TERÜLETEI. a beszédkoordináció. szakemberek • Tárgyi feltételek: pl. tankönyvek. pozitív énkép – Milyen re/habilitációs tevékenységforma került alkalmazásra az adott gyermeknél? • Pedagógiai: logopédiai terápia. MóDSZEREK. alternatívákat keres a megoldáshoz ß Együttmûködési készség (pl. fejlesztô játékok. iskolai dolgozók és a család szerepének meghatározása. foniátriai. gyógyúszás. gyógypedagógussal) . a hallás és beszédészlelés.

15–16. konzultációs lehetôség biztosítása a pedagógus számára – Mi a szerepe a családnak az integrált oktatás folyamatában? Stb. óra 71 • Gyógypedagógiai kompetencia ß A diagnózis értelmezése ß Programok. programcsomagok összeállítása ß Re/habilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés ß Közremûködés a tanítási órákba épülô re/habilitációs tevékenység tervezésében. .

Az ép hallású személy hallásküszöbe 0 és 10 decibel közé esik. nyelvelsajátítás is rendellenesen alakul. vagyis nem azonos mértékben jelentkezik minden frekvenciasávon (hangmagasságon). A beszéd megértése szempontjából a legfontosabb frekvenciák a 250–3000 Hz közötti hangok. A hallássérülés a hallószerv valamely részének veleszületett vagy szerzett sérülése. Fülünk három részre tagolható: a külsô. A hallásküszöb és a fájdalomküszöb közötti legnagyobb távolság átlagosan 120 decibel. a közép. A fájdalomküszöb az a hangerô. A kódolás. amely éppen hangérzetet kelt. illetve 20 és 20 000 hertz közötti részét. illetve a benne található szôrsejteknek van szerepe. illetve fejlôdési rendellenessége. amely a fizikai ingereket (hanginger) elektromos jelekké alakítja át. a hangingerek elektromos jellé történô átalakításában a csigának (cochlea). A hallásküszöb az a legkisebb hangerô. Ez a beszédtartomány. amely az éptôl eltérô hallásteljesítményt eredményez. dekódolja (hangérzet). a személy csak a valamilyen mértékben erôsebb hangokat hallja meg. 1996). Az egészséges emberi fül a 20 és 20 000 Hertz közötti hangrezgések felfogására képes. s a beszédfejlôdés. Az emberi hallás meghatározott hangerejû és magasságú levegôrezgéseket képes hangként felfogni. Hallástartománynak nevezzük a diagram 0 és 120 decibel. és fájdalmat okoz.72 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek FogAloMTár 4. Hallássérülés esetén a hallásküszöb megemelkedik. A hallásveszteség sok esetben nem egyenletes. majd ezeket a jeleket kódolja. A külsô és a középfül a fül hangvezetô részei. azaz amit éppen meghallunk. . Minél jobban eltér a hallásküszöb görbéje a 0 dB-tôl.és a belsô fülre. a belsô fül pedig a fül hangfelfogó része. illetve az egész hallópálya feladata (Pytel. nehezítetté válik a beszéd meghallása. A hangingerek felfogásában a külsô. Ha a hallássérülés a beszédhangok már említett területét is érinti a hangerô és/vagy a frekvenciák szempontjából. Hallássérülés esetén a különbözô frekvenciájú hangok meghallása különbözô mértékben károsodik. 30 és 65 dB közötti hangerôsségen. annál súlyosabb a hallássérülés. vagy meg sem hallja azokat. Az életkor elôrehaladtával fokozatosan csökken a magas hangok meghallása iránti érzékenység. dekódolás (értelmezés) a cochlea. illetve középfülnek. ami már meghaladja a kellemetlen szintet. A hallássérülésrôl „A hallórendszer olyan komplex érzékszerv.

Az idegi eredetû hallásveszteségben szenvedôknél a beszéd hangerejének növelése nem javítja kellô mértékben a beszédértést. amely kevert típusú hallássérülést eredményez. vagyis a hangvezetô rendszer károsodása ún. Ha a beszédhangok eléggé erôsek. szükség esetén hallókészülékkel jól korrigálható. hanem esô jellegû. Idegi jellegû a hallássérülés. de a hallássérült személy mégsem képes felismerni. – Elsôsorban a magasabb frekvenciák meghallása sérül. A vezetéses hallássérülés jellemzôje: – A hallássérülés mértéke általában nem haladja meg a 60 dB-t. A többi esetben a hallóideg kóros elváltozása a hallászavar oka – ez az idegi eredetû hallássérülés. a dobüreg vagy a hallócsontocskák mûködési zavarai miatt nem jutnak akadálytalanul a belsô fülhöz. vezetéses hallássérülést eredményez.Fogalomtár 4. A vezetéses és az idegi eredetû hallássérülés közötti különbség leegyszerûsítve úgy jellemezhetô. idegi apparátust egyformán érintik. értelmezni a hallottakat. hogy a hallássérülés a hallószerv mely részének károsodása eredményeképpen jött létre. Az idegi eredetû hallássérültek kb. de nem torzítva hallja a beszédet. ha a károsodás a belsô fülben lévô csiga szôrsejtjeit vagy az agyhoz vezetô idegrostokat éri. addig az idegi eredetû hallássérülésnél az ép halláshoz képest mennyiségi és minôségi eltérés (a beszédet halkabban és torzítva hallja) is tapasztalható. A vezetéses hallássérülés esetében a hallószervet érô rezgések a hallójárat. – Az audiogram lefutása általában vízszintes jellegû. vezetéses. Az idegi eredetû halláscsökkenés jellemzôi: – Az enyhe halláscsökkenéstôl a súlyos hallássérülésen át akár a teljes siketségig terjedhet. – Hallókészülékkel. – Az érintett személy csak halkabban. 73 Annak alapján. ami tovább nehezíti a beszédértést. 95%-ánál a csiga károsodása okozza a hallásproblémát – ez a cochleáris hallássérülés. mert a hallásgörbe nem vízszintes. mivel a különbözô kórokok a középfület és belsô fület. A külsô és a középfül. valamint mûtéti úton is (lásd: cochleráris implantáció) javítható. hallásneveléssel. hogy míg a vezetéses hallássérülés csak mennyiségi különbséget jelent (a beszédet halkabban hallja). Ekkor a megemelt hangerô torzításokat eredményez. – A legtöbb esetben orvosilag kezelhetô. A centrális (központi) hallászavar esetében az ingerület eljut ugyan az agy hallásközpontjába. . a vezetéses hallászavarban szenvedôk meghallják a beszédet. és sok esetben nem is elegendô a beszéd felfogásához. illetve kevert típusú hallássérülés különböztethetô meg. idegi. A valóságban azonban a hallássérülés két típusa gyakorta kombinálódik.

agyhártyagyulladás) következtében alakul ki. a beszéd megtartásáról van szó. a csak az igen magas frekvenciákat érintô hallássérülés. hogy a külsô fülben felgyülemlett fülzsír csökkenti a bejutó hangok erejét. A szerzett hallássérülés leggyakrabban gyulladásos megbetegedések (pl. összenövése. Az elsô esetben a gyermeknek a beszédet. siketséggel határos vagy siketségnek diagnosztizált hallásveszteséget jelent. A frekvenciák szempontjából a nagyothalló típusú hallásveszteség esetén a hallássérült személy a magasabb. Jelentôs. A vezetéses hallássérülés leggyakoribb okai között szerepel. „A hallássérülés gyógypedagógiai fogalma elsôsorban a beszédértéshez szükséges hallásterületen közepes vagy annál súlyosabb fokú nagyothallást. ami szintén hallásproblémát eredményez. A hangerô csökkent érzékelése szempontjából a következô kategóriák állíthatók fel a fôbb beszédfrekvenciákon mért átlagos hallásveszteséget alapul véve: – Enyhe nagyothallás: 25–40 dB hallásveszteség – Közepes nagyothallás: 40–60 dB hallásveszteség – Súlyos nagyothallás: 60–90 dB hallásveszteség – Átmeneti sáv a súlyos nagyothallás és a siketség között: 90–110 dB hallásveszteség – Siketség: 110 dB felett. vagyis a második életév elôtt (prelingvális hallássérülés) vagy ezt követôen (postlingvális hallássérülés) következett-e be.74 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek Orvosi értelemben hallássérültnek tekinthetôk mindazok. mert a házilag végzett tisztítás maradandó sérülést is okozhat! Ritkán – fejlôdési rendellenesség következtében – a fülkagyló vagy a hallójárat eltér a normálistól. Az elsô esetben a hallássérülés már a születést megelôzôen fellép. a dobhártya perforációja vagy a hallócsontláncolat sérülése. hallásmaradványos siketség esetén a magasabb hangok területén már nem mutatható ki hallásmaradvány. . A veleszületett hallássérülés kórokai között elsôsorban genetikai faktorok (öröklés). 1000 Hz feletti frekvenciákat is meghallja. az utóbbi esetben viszont inkább újratanulásról. illetve annak meghallását teljes egészében meg kell tanulnia. Ajánlatos ilyenkor fül-orr-gégész szakorvos segítségét kérni. Az egyoldali enyhe fokú hallásveszteség. azonban gyógypedagógiai értelemben nem tartozik a hallási fogyatékosság körébe. illetve az idôskori halláscsökkenés orvosi értelemben igen. A hallássérülés kórokát tekintve lehet veleszületett vagy szerzett. akiknek hallásteljesítménye az ép hallástól eltérést mutat. középfülgyulladás. mivel nem vagy csak kevéssé érinti a beszédértés. az anya és a magzat között fennálló vércsoport-összeférhetetlenség (Rh-inkompatibilitás). beszédelsajátítás területét. a szerzett hallássérülés pedig a születéstôl kezdve bármely életkorban kialakulhat. a folyadék felszaporodása. illetve a magzati életben bekövetkezett fertôzések szerepelnek. a kétoldali kismértékû hallásveszteség. A középfül megbetegedéseinek oka lehet a fülkürt vagy a középfül nyálkahártyájának gyulladása. hogy a hallássérülés a beszéd megtanulása elôtti idôszakban. az átmeneti hallásromlás.

diagnosztizálása és a megfelelô segédeszközökkel történô ellátása. A hallássérült csecsemôk és kisgyermekek esetében döntô jelentôségû a sérülés minél korábbi felismerése. Tartós hallássérülés esetén (pl. ma már mûtéti eljárással biztosítható a hallás élménye (cochleáris implantáció). keringési zavarok és a szôrsejteket károsító gyógyszerek szerepelnek. amelyet ne lehetne részben vagy teljesen korrigálni. belenéz a hallójáratba. 0 dB és 30 dB sáv közé esô halláskiesés a normális beszéderôsségû beszéd megértését nem zavarja. akkor hallásveszteség áll fenn. amelyet audiológiai állomáson végeznek. 30 dB sávon. Mindez esélyt biztosít számukra meglévô hallásmaradványuk legjobb kihasználására. a szülés körüli oxigénhiány. A hallássérülés mértéke hallásvizsgálattal állapítható meg. Ha a mért hallás ennél rosszabb. Manapság a technika fejlôdése beláthatatlan lehetôségeket kínál a hallássérültek (re)habilitációjának területén. A hallókészülékkel történô ellátás elsôdleges célja. akkor látja a dobhártyát. . de ismeretesek olyan megbetegedések is. szinte nincs olyan típusú és súlyosságú hallássérülés. hogy az adott hangmagasságokat milyen hangerônél hall éppen meg a vizsgált személy. hogy a készülék biztosítsa a beszéd meghallásához legmegfelelôbb erôsítést. Ez egy koordinátarendszer. Ezt követôen az audiológus asszisztens az audiométeres vizsgálatot végzi el. Olyan súlyos esetekben. 250–3000 Hz-nek megfelelô területen található a szociális hallásküszöb. s egyben a gyógypedagógiai terápia alapját is képezi. ahol a hallókészülék már nem biztosít megfelelô erôsítést. amelyek fokozatosan romló hallássérülést okoznak. agyhártyagyulladás. A hallássérülés kórokától függôen a hallásromlás lehet átmeneti. Ha a hallójáratban nincs fülzsír. ami a 18–20 év körüli fiatalok hallásának felel meg. örökletes betegség) a hallássérülés hosszú ideig változatlan mértékû lehet.Fogalomtár 4. A hallásvizsgálat eredményét audiogramon jelölik. 75 Az idegi eredetû hallássérülés kórokai között elsôsorban az öröklés. vagy afölé kerüljenek. ami a beszéd kialakulásának feltétele. illetve tartós. függôleges tengelyén a hangerôsséget (intenzitás – dB) ábrázolják. amikor a megfelelô orvosi kezelésnek köszönhetôen a betegséget követô 6-8 hét múlva helyreáll a normális hallásállapot. azaz. hallókészülékes segítség még nem szükséges. végleges. Ennek állapotából következtetni tud az esetleges elváltozásokra. egyes vírusfertôzések. A hallásvizsgálat elôtt a fül-orr-gége szakorvos megvizsgálja a fület. amelynek vízszintes tengelyén a hangmagasságot (frekvencia – Hz). Az ép hallás küszöbe minden frekvencián 0 dB. Átmeneti a halláscsökkenés például a gennyes középfülgyulladás esetén. Az orvos hangvillával végez el néhány fontos hallásvizsgálatot. A diagramon a pontok azt jelzik. hogy a hallókészülékkel erôsített fülön mért eredmények illeszkedjenek az optimális beszédmezôbe.

mind alakilag hibásan alakul. Veleszületett nagyothallás esetén a nagyothalló kisgyermek beszédfejlôdése spontán megindul. ha a hallássérült személy nem látja a beszélô száját. alaki oldala azonban sérülhet. A súlyos nagyothallás csak a közeli. zörejek. A nagyothallók számára a szájról olvasás a hallást kiegészítô információs forrás. A kommunikáció során elsôsorban a vizuális csatornára támaszkodnak. az információfelvétel fô csatornája a szájról olvasás. hogy a hallássérülés következményes jelenségei nem érintik az intelligenciát. fejlesztése hallássérültek pedagógiája szakos korai fejlesztô gyógypedagógus segítségével. Megfelelô gyógypedagógiai fejlesztés nélkül a nagyothalló kisgyermek beszéde mind tartalmilag. nagyothallást eredményezô hallássérülés esetén a beszéd tartalmi oldala nem. Hallókészülékkel. Amint az a fentiekbôl kitûnik.76 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek A hallókészülékek mérete igen változatos. Hallókészülék viselése a 40 dB körüli hallásveszteség esetén válik indokolttá. A késôbbi életkorban bekövetkezô. Esetükben a beszédmegértés. A beszéd megértéséhez feltétlenül szükséges a hallókészülék viselése. de a hallásveszteség mértékétôl függôen a beszédfejlôdés késést mutat. mivel a nagyothalló személy saját kiejtését nem hallja tökéletesen. Ugyanakkor hangsúlyozni kell. inkább vibrációt érzékelnek. megértésére. nagy hangerejû beszéd felfogását. a nagyothalló személyek – a hallásveszteség függvényében – a beszédmegértés során nagymértékben támaszkodnak megmaradt hallásukra. zörejek felismerését teszi lehetôvé. a beszédértés és nyelvhasználat elindítása. az értelmi képességeket. illetve a beszéd megtanulása elôtt siketté vagy hallásmaradványos siketté vált kisgyermekek beszédfejlôdése spontán módon nem indul meg. Közepes fokú nagyothallás esetén már szükséges a hallókészülék viselése. A veleszületett. A siket személyek még nagy teljesítményû hallókészülékkel is csak zajok. a család intenzív bevonásával történik. mind a nyelvi megnyilatkozások. Perlusz Andrea . illetve a beszéd töredékes felfogására képesek. A közepes fokú nagyothallás a társalgó beszéd megértését már nehezíti. 50%-os. esetleg még anélkül is képesek a beszéd differenciálására. Dr. a fül mögé helyezhetô változattól egészen a hallójáratba mélyen behelyezhetôkig hozzáférhetôk analóg és digitális rendszerek is. a mondanivaló pontos megértése már csak kb. érintve mind a beszédmegértés. A hallássérülés tehát elsôsorban a nyelvi funkciókra hat ki. illetve igen halk beszéd megértésében lehetnek nehézségei. Az átmeneti sávban elhelyezkedô. Enyhe fokú nagyothallás esetén a hallássérült személynek a távoli. az aktív beszéd területét. illetve a környezeti zajok. illetve a siket személyek már csak egyes és igen erôs hangok meghallására képesek.

A teljesítményproblémák tartalma. Akiknél ez a javulás nem következik be. 77 FogAloMTár 5. súlyossága. Ezek között szerepelhet . Ugyancsak a beszédzavarok körébe tartozik a hangképzés zavara. Beszédben akadályozottak/beszédfogyatékosok A beszéd. amikor a beszéd fonetikai szintjén a hangok képzésében fordulnak elô pontatlanságok. mint például a dadogás és a hadarás. majd a beszéd és nyelv mûködésének rendezôdése. A megkésett beszédfejlôdésû gyermekeknél a logopédiai kezelés nyomán várható az elmaradás mértékének csökkenése. A pöszeség az artikulációs hibák sokfélesége miatt különféle mintázatú lehet. hanem eltérô fejlôdésmenetrôl van szó. hogy a valóban súlyos kommunikációs zavarok hátterében a beszéd és nyelv fejlôdésének együttesen elôforduló elmaradása vagy sérülése áll. mint a dizartria és az afázia. A beszédzavar esetén már a beszédprodukció hátterében álló nyelvi szintek is sérülhetnek. ezért nem fejlôdési késésrôl. A beszédhibák már a beszédtanulás kezdetén megjelennek. fennállásának idôtartama és a beavatkozás prognózisa alapján beszélhetünk beszédhibáról.és a nyelvteljesítmények különféle problémáit gyakran és helytelenül beszédfogyatékosságnak nevezik. A leggyakrabban elôforduló mûködési zavarok a beszédritmus zavarai. A beszédzavar tartósan fennálló állapot. amelynek oka lehet idegrendszeri éretlenség (fejlôdési lassúság) vagy a kedvezôtlen környezeti hatás. A beszéd és a nyelv fejlôdésének korai szakaszában diagnosztizálható a megkésett és az akadályozott beszédfejlôdés. beszédzavarról és beszédfogyatékosságról. azoknak a logopédus nyújt segítséget. diszgráfia és diszkalkulia. A közoktatásról szóló törvényben is beszédfogyatékosság szerepel.Fogalomtár 5. kiterjedtsége. A megkésett beszédfejlôdésûeknél még hároméves korban sem indul meg a beszéd. amely lehet öröklött vagy szerzett. Ezért a legsúlyosabb állapot neve helyesen a beszéd és a nyelv mûködésének fogyatékossága lenne. az artikulációs eltérések egy része spontán módon. a centrális zavarok. de ismert. A beszédhiba a leggyakoribb probléma. ez mindenki számára könnyen felismerhetô. Az állapotra jellemzô. de mindenképpen kiterjedt és külsô segítséget igénylô. Az akadályozott beszédfejlôdés hátterében a központi idegrendszer sérülései állnak. segítség nélkül is megszûnhet. a diszfónia. illetve a részképességek mûködésének zavarai következtében fellépô diszlexia. hogy a nyelv fejlôdésének egésze zavart mutat.

és nyelvfejlôdésének súlyos elmaradásait vagy zavarát a habilitációs-rehabilitációs munkát végzô logopédus látja el. Torda Ágnes . a beszédmegértés és a beszédkivitelezés. Dr. továbbá a nyelvi szintek mûködésének eltérései. A beszéd.78 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek a beszédészlelés.

Nevelhetôség és korlátozott nevelhetôség [& (5)] – Értelmi fogyatékosság: definíció.17–18. óra 7 17–18. az integráció színterei. definíciók. (7)] – Az értelmileg akadályozott tanulók integrációjának feltételei. differenciáldiagnosztika. Inklúzió. (13)] . autizmussal élô gyermekek fejlesztése Cél – A tanulási zavarok és az értelmi fogyatékosság differenciáldiagnosztikájának megismerése. oktatási formák A tananyag feldolgozása – A tanulási zavar fogalma. a tanulási képességek fejlesztése a többségi általános iskolában [& (3)] – A nevelés és a terápia megkülönböztetô jegyei. fôbb jellemzôk & [(6). óra Tananyag – Tanulási képességek – Sérülésspecifikus terápiák – a tanulási képességek fejlesztése – Értelmi fogyatékossággal. Tanulásban akadályozott gyermekek differenciált fejlesztése [& (8)] – Az autizmus jellemzôi. Az értelmi fogyatékossággal. fôbb tünetek – Betekintés a tanulási képességek fejlesztésének terápiáiba. a pedagógus és a terapeuta eltérô szerepei [& (4)] – A nehezen tanuló gyermekek és a tanulásban akadályozott gyermekek integrációja. (12). Az eddig tanultak felelevenítése a témában [& (1)] – A képességfejlesztés és az életmód összefüggései tanulásban akadályozottaknál [& (2)] – Terápiás módszerek. formái. formái. (10)] – Módszerek az autizmussal élô gyermekek fejlesztésében [& (11). formái [& (9). illetve autizmussal élô gyermekek integrációjának feltételei.

217–235.80 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek Módszerek – Elôadás az elméleti tartalomból – Szemináriumi feldolgozás multimédiás háttér alapján A felkészüléshez felhasználható irodalom és források (1) Mesterházi Zsuzsa: A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. Medicina Könyvkiadó Rt. Az integrált fejlesztést elôsegítô. In: Gordosné Szabó Anna: Gyógyító pedagógia. (4) Lányiné Engelmayer Ágnes: A nevelés és terápia megkülönböztetô jegyei. Budapest. 2004/2. In: Illyés Sándor (szerk. ELTE BGGYFK.. old.. [A tanulási akadályozottság fogalma: 438. old. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest.): Gyógypedagógiai alapismeretek. 74–76.: Az autizmus fogalma.. Medicina Könyvkiadó Rt..): Gyógypedagógiai lexikon. évf. 15. (5) Illyés Sándor (szerk.. 1996. ... old. old. Budapest. illetve hátráltató tényezôk: 448–451. 431–457. In: Gordosné Szabó Anna: Gyógyító pedagógia. Nevelhetôség és korlátozott nevelhetôség: 33–35. In: Gordosné Szabó Anna: Gyógyító pedagógia. 2001. Egységesítô törekvések a terminológiában. A speciális nevelési szükségletû gyermekek és fiatalok integrált nevelése-oktatása: 379. old. (7) BNO. 2004.): Gyógypedagógiai alapismeretek. old. A sajátos nevelési szükséglet: 35–36.. 2004. (3) Lányiné Engelmayer Ágnes: A terápiás gondolat megjelenése a gyógypedagógiában. Budapest. old. Tanulásban akadályozott gyermekek differenciált fejlesztése: 451–457. Fejlesztô Pedagógia. Inklúzió: 387. (8) Gaál Éva: A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. old. old. Budapest. ELTE BGGYFK. 96–101. 2004. old. BGGYTF. (lexikonszócikkek) In: Mesterházi Zsuzsa (szerk. Enyhén értelmi fogyatékosok. old. old. Budapest. 4–5. Szegregált és integrált szervezeti formák: 445–447. 2000. a nemzetközi szervezetek szerepe (WHO-ig). 69–70. old. 2000. old. 76–77. 79–80. a pedagógus és a terapeuta eltérô szerepei. Budapest.] (9) Balázs A. Budapest. ELTE BGGYFK. [A „tanulási akadályozottság” definíciója: 54.] (2) Szabó Ákosné: A képességfejlesztés és az életmód összefüggései tanulásban akadályozottaknál.. BGGYTF. old. old. Integráció: 386.. old. 1998. Nevelés és terápia: 58–59. (6) Lányiné Engelmayer Ágnes: Értelmi fogyatékosok pszichológiája I. old.. old. old. Integrált nevelés: 59–60.

12–15. Fejlesztô Pedagógia. (12) Lord. 2004. old. 1995. 2004. – Rutter. Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak körébôl.. old. Gerebenné Várbíró Katalin: A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értelmezése. old. A fejlesztés fô területei: 642– 644. In: Illyés Sándor (szerk. Medicina Könyvkiadó Rt. óra 81 (10) Balázs Anna: Az autista gyermekek az óvodában és az iskolában. 2004/2. BGGYTF. 519–536. Budapest. Tas 11 Kft. írás.: Olvasás.. 1998.: Autizmus és pervazív fejlôdési zavarok. Budapest. Budapest. 1995. Autizmus Alapítvány. ELTE BGGYFK. (szerk. C. 631–653.17–18.): Fejlesztô pedagógia.): „Önmagában véve senki sem…”. Papp Gabriella (szerk. 1996. Budapest. A. 2002. 2001. Értelmileg Akadályozottak Gyógypedagógiája Tanszéki Csoport . M. old. Englbrecht.): Diszkalkuliáról pedagógusoknak. diszlexia. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2004. Arthur – Weigert.): Gyógypedagógiai alapismeretek. 216–245. Hans: Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? BGGYTF. Kézirat. Budapest. Csányi Yvonne (szerk. [Diagnózis. 2004. Budapest. 1996.] (11) Gy. Budapest. Lányiné Engelmayer Ágnes: Képességzavarok diagnosztikája és terápiája a gyógypedagógiai pszichológiában. Budapest. BGGYTF. 1994. ELTE Eötvös Kiadó. Ellis. Stefanik Krisztina: Terápiás lehetôségek az autizmussal élô gyermekek ellátásában. Budapest. old. Martonné Tamás M. Az ellátás keretei 647. ELTE BGGYFK.): Értelmileg és tanulásban akadályozott gyermekek integrált nevelése és oktatása. 15. In: Zászkaliczky P. W. (13) Urbánné Varga Katalin: Kommunikációs képességek fejlesztése autista gyermekeknél a zeneterápia eszközeivel. Comenius Bt. Budapest. (szerk. Budapest. Budapest. Pécs. évf. Radványi Katalin: Értelmileg akadályozott tanulók integrációjának feltételei. tünetek: 630–637. Alternatív füzetek 5.): Válogatás az integrált nevelés szakirodalmából. BGGYTF. In: Gordosné Szabó Anna: Gyógyító pedagógia. Lányiné Engelmayer Ágnes: Értelmi fogyatékosok pszichológiája I. BGGYTF. Fordításgyûjtemény. old. Papp Gabriella: Tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános iskolában. 1996. IFA–OKI Iskolafejlesztési Alapítvány. Budapest. ELTE BGGYFK. Akadémiai Kiadó. Ajánlott irodalom Csányi Yvonne (szerk. old. Mesterházi Zsuzsa: A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. 2000. Mesterházi Zsuzsa (szerk.): Együttnevelés – Speciális igényû tanulók az iskolában. 1996.

földrajzi ismeretek stb. elsôsegélynyújtás.82 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek FogAloMTár 6. szeretet kimutatása. együttmûködés másokkal. olvasás. törvényesség betartása.) 6. a környezetre. hibák korrigálása stb. tevékenységek kezdeményezése. veszekedés.) 3. Egészség. Nem megfelelô: irigység.) 7. zene. elvégzése. és amely 18 éves kor elôtt manifesztálódik. színház. becsületesség.) . 176. evés. megelôzés. o. Önellátás (öltözködés. tisztálkodás. amelyek az önálló élethez szükségesek) 9. eredményesség. Kommunikáció 2. feladatok befejezése. 1995. Szociális képességek (megfelelô: barátság.) AZ ADAPTÍV KÉPESSÉGEK TÍZ SPECIFIKUS VISELKEDÉSBELI ÖSSZETEVôJE 1. strand. biztonság (betegség felismertetése. kezeltetése. memória. szobatisztaság stb. közlekedési eszközök használata. bevásárlás. megbízhatóság stb. az egészségre. családi problémák megoldása stb.) 8. választás képessége. Háztartás ellátása (otthoni napi feladatok ellátása) 4. versengés. Tanulási képesség (kognitív képesség. a szexualitásra vonatkozó alapvetô ismeretek. Szabadidô eltöltése (olvasás. Az értelmi fogyatékosságról Az értelmi fogyatékosság fogalma Az American Association on Mental Retardation (AAMR – Amerikai Értelmi Fogyatékosügyi Szövetség) definíciója szerint: „Az értelmi fogyatékosság olyan kóros funkcionális állapot.” (Hardman és mtsai. kedvesség. könyvtárak. diéta. írás. ami együtt jár az adaptív képességek következô területei közül kettô vagy több sérülésével. tévé stb.) 5. baráti összejövetelek. Önmegvalósítás (döntés. megfelelô viselkedés a közösségben stb. védelem a bûntények ellen stb. – mindazon ismeretek birtoklása. parkok. Munkavégzés (rendszeresség.) 10. mosoly. követelôzés stb. amelyben az intellektuális teljesítmények jelentôs mértékben az átlag alatt maradnak (IQ 70–75 vagy kisebb). szükség esetén segítségkérés. a szolgáltatások igénybevétele. A közösség/társadalom nyújtotta lehetôségek kihasználása (közös kirándulás.

AAMR: 55–70) – F71 Közepes mentális retardáció (IQ megközelítôleg 35–49. ugyancsak az AAMR-definíció adaptív jártasság-összetevôjének része. 4.): – A konceptuális intelligencia a hagyományos intelligenciafogalom. amit ha mód van rá. o. kevesebbe kerül. pl. o. AAMR 25–40) – F73 Igen súlyos (extrém) mentális retardáció (IQ 20 alatt. átmeneti támogatás az iskoláskorból a felnôtté válás idején). négyféle támogatási rendszert jelölve meg: 1. A pervazív támogatás tipikusan több segítôt és befektetést igényel. és nem idônkénti (pl. de nem idôszakos. a környezet helyszíneit átfogó. mint az intenzívebb támogatások (pl. amelyet az IQ-tesztek elsôdlegesen mérnek. amelyek az adott kulturális normáknak és az egyén színvonalának megfelelnek. 15. AAMR: 0–25) . használata az egészségügyben azóta kötelezô. munkahely vagy otthon).) A BNO-10-ben a következô súlyossági kategóriák vannak feltüntetve (mellettük összehasonlításul az AAMR által javasolt határértékek): – F70 Enyhe mentális retardáció (IQ megközelítôleg 50–69. 83 A klasszifikáció a támogatás mértéke szerint is különbséget tesz. tartós home-living támogatás). a gondozóktól meg kell kérdezni. A „Diagnosztikus útmutatóban” felhívják a figyelmet. AAMR: 40–55) – F72 Súlyos mentális retardáció (IQ megközelítôleg 20–34. amelyet epizodikusság jellemez. Idôszakos: „Kívánság szerinti” támogatás. A Magyar Pszichiátriai Társaság 1994-ben lefordíttatta az ICD-10-bôl a Mentális és viselkedészavarok osztályozására vonatkozó részt. potenciálisan egész életen át tartó. – A szociális intelligencia a szociális elvárások megértésének és a helyzettel való megbirkózásnak a képessége. mint a kiterjedt vagy idôszakos támogatás.Fogalomtár 6. 3. 2. Az AAMR-definíció három intelligencia-összetevôje (AAMR. amely BNO-10 néven használatos Magyarországon. magas intenzitású. hogy olyan intelligenciateszteket kell alkalmazni. napi elfoglaltságot igénylô támogatás. munkahely elvesztése vagy egészségügyi krízis esetén). Az angol szövegnek megfelelôen a magyar fordítás is a „mentális retardáció” kifejezést használja az értelmi fogyatékosságra. A személy nem igényli folyamatosan a támogatás(oka)t. Kiterjedt: Rendszeres. vagy csak bizonyos életszakaszban (pl. majd így folytatják: „Ezeket kiegészítik a helyi környezethez adaptált tájékoztató skálák az adott környezethez való szociális adaptációról és érettségrôl. legalább néhány helyszínen (pl. 1996-ban a teljes BNO-10 megjelent. 1992.” (339. az AAMR-definíció adaptív jártasság-összetevôjének részét képezi. Korlátozott: A támogatás lehet folyamatos vagy idônkénti. Pervazív: A támogatás állandó. több segítôt igényel. a szülôktôl. – A praktikus intelligencia a mindennapi életben jelentkezô problémák megoldására vonatkozik. az akadémikus anyaggal kapcsolatos problémamegoldásokra vonatkozik.

84

Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek

– F78 Egyéb mentális retardáció – F79 Nem meghatározott mentális retardáció A mai szakmai nómenklatúrában megkülönböztetjük a „tanulásban akadályozottak” és az „értelmileg akadályozottak” csoportját. Elôfordulás, gyakoriság, szocioökonómiai jellemzôk
1. táblázat. Az értelmi fogyatékosság becsült prevalenciája 100 000 fônél IQ Kor (év) 0–5 0–19 20–49 50+ Összes 8 36 25 69 6–19 18 70 600 688 20–24 4 20 25 49 25+ 20 74 100 194 összes 50 200 750 1000

Forrás: Drew, Logan és Hardman, 1988. 12. o.

Az U.S. Department of Education (1994; in: Hardman et al., 1996) az 1992–93-as adatok alapján közli, hogy az Egyesült Államokban az összes fogyatékos tanuló mintegy 13%-a értelmi fogyatékos. Ez a korábbi évekhez képest (amikor 40%-on felüli prevalencia is elôfordult) jelentôs csökkenést jelent, amit annak tudnak be, hogy az értelmi fogyatékosság definíciójának megváltozásával az oktatásban olyan tendencia alakult ki, amely a tanulási zavarok tekintetében kevésbé stigmatizáló. Az iskoláskorra vonatkozóan általában 1–3%-ban állapítják meg az értelmi fogyatékosok prevalenciáját. A család szocioökonómiai státusza és a gyermek fogyatékosságának súlyossága tekintetében Drew és munkatársai (1988) a következô adatokat kapták.

Fogalomtár 6. 2. táblázat. A retardáció mértékének összefüggése a szocioökonómiai státusszal A fogyatékosság mértéke Magas IQ 20 alatt IQ 20–50 IQ 50–75 (80) IQ 75 (80)–90 1 4 10 50 Szocioökonómiai státusz Közepes 1 4 25 170 Alacsony 1 4 50 300

85

Forrás: Drew, Logan és Hardman, 1988. 13. o.

Az értelmileg akadályozottak Ide tartoznak azok a személyek, akik középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékossággal élnek. Elôször is fontos leszögezni, hogy az értelmileg akadályozott gyermekek is ugyanazokon a szinteken mennek végig fejlôdésük során, mint a nem fogyatékosok. Az egyes szinteken tovább megmaradnak, illetve vissza is eshetnek egy korábbi fejlôdési fokra, és nem jutnak el a legmagasabb fejlettségre. Sokáig jellemzô rájuk az érzékszervi-mozgásos szint. Piaget normál fejlôdés esetén a 2–7 éves kort „Mûveletek elôtti szakasz”-nak jellemezte, az ép kisgyermek ekkor tanulja meg a nyelvet használni, jellemzô a tárgyak egyedi vonások alapján történô osztályozása és az egocentrikus gondolkodás. Ebben az idôszakban a gyermek domináns mentális aktivitása a percepció. 7 éves kor után, a konkrét mûveleti periódusban válik majd alkalmassá arra, hogy logikailag legyen képes tárgyakról és eseményekrôl gondolkodni (Piaget, 1966). Középsúlyos értelmi fogyatékosság esetén iskoláskorra a gyermek még sok esetben a mûveletek elôtti szakaszt sem éri el a fejlôdés minden terén. Például elôfordul, hogy még nem kezd el beszélni, mindenesetre fejlettsége egy legfeljebb 3-4 éves ép gyermek fejlettségével vethetô össze. Az értelmi fejlôdés sérülésének súlyossága a fejlôdés idôbeli lelassulását is jelenti, ezenkívül igen jellemzô náluk az úgynevezett „töredezett képességprofil”. A középsúlyos-súlyos fokban értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott) gyermek a formális mûveleti szakaszba élete végéig nem jut el. Ennek következtében életük végéig speciális támogatást igényelnek, teljesen önállókká nem válnak. Általában a kutatások azt mutatják, hogy az értelmileg akadályozott gyermekek – amennyiben nem érte ôket nagyobb pszichikai vagy idegrendszeri sérülés – sok dolgot éppúgy megtanulnak, mint a nem sérült, hasonló mentális korú gyerekek. Mindamellett az attitûdök, amelyek múltbeli élményeken alapulnak, és az érdeklôdés különbözik

86

Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek

az azonos mentális korú, ám fiatalabb gyerekektôl, ezek azután befolyásolni fogják az értelmi fogyatékos gyermekek hozzáállását a tanuláshoz. A tanulással, gondolkodással és emlékezettel kapcsolatban mentális és kognitív folyamatokról beszélünk, amelyek azonban soha nem választhatók el az észleléstôl és a motivációtól. Az alaklélektan és az újabb pszichológiai, neuropszichológiai és fiziológiai kutatásokról szóló publikációk hangsúlyozzák, hogy az emóciók, érzések és affektusok a célirányos viselkedésnek éppúgy elômozdítói, mint kísérôi. A cselekvést, viselkedést (külsô aspektus) és a belsô kognitív és emocionális folyamatokat csak elméletileg lehet elkülöníteni egymástól, mert a két terület kölcsönösen feltételezi egymást. Fejlesztésüknek legfontosabb területe a kommunikáció fejlesztése, ennek megalapozása már a korai fejlesztés idején megkezdôdik a motoros tevékenységek és a percepció fejlesztésével. Az értelmi akadályozottság leggyakoribb okai Talán legismertebb és legszembetûnôbb az ún. Down-szindróma, amely a kromoszóma-rendellenességek közé tartozik. A kutatók szerint egyes tüneteinek kifejlôdésében ugyanazok a gének játszanak szerepet, amelyek egyébként egészséges emberekben is különféle rendellenességekhez, például leukémiához vagy Altzheimer-kórhoz vezethetnek. A Down-szindrómával születettek elôfordulási gyakoriságát tekintve (incidencia) a statisztikai adatok eltérôek, 600–900 szülésre jut egy. A Down-szindróma prevalenciáját tekintve az utóbbi évtizedekben magasabb számokat találunk. Ez elsôsorban azzal magyarázható, hogy az egészségügyi ellátás fejlôdésével a korábbi magas halálozási arány csökkent. Míg az ötvenes években várható maximális élettartamuk nem haladta meg a húsz-harminc éves kort, addig ma már a fejlett országokban a 60-as éveiben járó Down-kóros ember sem ritka. Születésük bármelyik szociális osztályban várható. Ellentétben más újszülöttkori fizikai problémával, ez az állapot nem függvénye szociális osztálynak vagy miliônek, egészségügyi problémának vagy szintnek, illetve annak sem, hogy a szülôk milyen egészséges életmódot folytatnak. Hosszú ideig a Down-kór ismeretlen eredetû volt, magyarázatára különféle elméletek születtek. Ma leggyakrabban az anya életkorával hozzák összefüggésbe, bár az összefüggés nem minden esetben törvényszerû.

A kromoszóma-rendellenességek mellett gyakoriak az enzimopátiák (pl. a tüdôlégzésre való áttérés késedelme miatt kialakult oxigénhiányos állapot. amikor Down-szindrómás gyermeke született Anya kora (év) <21 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 ismeretlen 1973 és 1975 között (n = 31) Fiú (18) – 2 4 4 3 1 4 Lány (13) – 1 4 2 1 3 2 1976 és 1978 között (n = 42) Fiú (28) 1 3 8 9 1 2 4 Lány (14) 1 3 5 3 2 – – 87 Forrás: Crombie. mucopolysaccharidosis) vagy a méhen belüli (intrauterin) ártalmak. Gunn és Hayes. A szülés közben (nehéz szülés. az agy összenyomódása).Fogalomtár 6. a központi idegrendszert érintô betegségek (agyhártyagyulladás) vagy balesetek is sokszor lehetnek okai értelmi akadályozottságnak. táblázat. Dr. és úgy találták. Radványi Katalin . Az anya életkora. 1980 A párizsi Progenese Intézet munkatársai 1959-ben megszámolták a Down-kórosok sejtjeiben lévô kromoszómákat. Az epilepsziák és a görcsös állapotok is gyakori együttjárói a fogyatékosságnak. hogy kromoszómáik általában nondiszjunkciósan osztódtak. harmadik példány. a 21-es kromoszómából mindegyiküknél található egy számfeletti. így összesen negyvenhét kromoszómával rendelkeznek. valamint a gyermekkorban elszenvedett. 3.

Okuk. A tanulás napjainkban új megvilágításba került. akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethetô gyengébb funkcióképességei. 1998) A több évtizedes kutatómunka alapján mai tudásunk szerint a tanulás terén megjelenô problémákat perceptív. és mára már a gyermeket és környezetét összefüggô rendszerként értelmezik. átfogó tanulási nehézségeket. „A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek. de nehezen tanuló gyermekek igen változatos formában megjelenô tanulási nehézségeit. Dr. A korábbi tanításcentrikusságot felváltotta a tanulás felôli megközelítés. vagyis egyre nagyobb teret hódít az ökológiai szemléletmód. motoros. A biológiai kritérium hangsúlyozása helyett a kutatók figyelme a tanulási képesség vizsgálatára irányult. A gyógypedagógiai gyakorlatban erôs bírálat érte a korábbi deficitorientált diagnózist.” (Mesterházi. a tanulási zavar (részleges) és a tanulási akadályozottság (tartós) csoportjaira oszthatók. keresték a nevelhetôség faktorait.88 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek FogAloMTár 7. illetve a kedvezôtlen környezeti hatások folytán tartós. kutatták a nem értelmi fogyatékos. amelyik az egykori kisegítô iskolákat látogatta. hogy pedagógiai szempontból indokolható az enyhe fokú értelmi fogyatékosság mellett a tágabb értelmû tanulási akadályozottság szakkifejezés hazai bevezetése is. A tanulásban akadályozottság A tanulásban akadályozottság fogalmának kialakulása számos változás következménye. tanulási képességzavart mutatnak. illetve egyben következményük jellemzésekor a szociális faktorok erôteljes hangsúlyt kapnak. Papp Gabriella . A súlyosság és a pedagógiai-pszichológiai befolyásolhatóság szerint a tanulási gyengeség (átmeneti). A holisztikus szemlélet elôretörésével a gyermeki individuum került a középpontba. motivációs és emocionális tünetekben érhetjük tetten. kognitív. Mindezek a tudások hozzájárultak ahhoz. Az értelmi fogyatékosság kritériumait tekintve az elmúlt évtizedekben jelentôsen megváltozott az a tanulónépesség.

amely világszerte összefüggött a szülôk önszervezôdésével. kevésbé jobb értelmû. 60-as években Bruno Bettelheim „fridzsider anya” hipotézisével magyarázták az autizmus tüneteit. Az autizmuskutatás a 60-as években lendült fel. súlyosabb esetet írt le. utalva ezzel az autizmussal élôk sajátos természetére. a testtartás. Az autizmusról Az autizmus fogalmát elôször Eugen Bleuler svájci pszichiáter használta 1911-ben. Kanner 11 tipikus. Angliában bizonyították ezekben az években az autizmus biológiai determináltságát. a gesztusok egyértelmû károsodása a szociális interakció során b) A kortárs kapcsolatok alakításának csôdje . önmagukba fordultságára. Az 50-es. csak 1979-ben ismerték el. tünetcsoport Minôségi sérülés a társas interakciókban (amely a következôk közül legalább kettôben megmutatkozik): a) A szemkontaktus. Önálló tünetegyüttesként elôször Leo Kanner amerikai pszichiáter és vele párhuzamosan Hans Asperger bécsi gyermekorvos írták le 1943-ban és ’44-ben. kevésbé fogyatékos. 8 FogAloMTár 8. hogy a tünetek valóságos szindrómát alkotnak. Ezek: . bûntudatot keltve bennük. hogy „önmaga”. Asperger négy. a tüneteket a skizofrénia egyik fázisának kísérôjelenségeként írta le. ami azt jelenti. Lorna Wing szerint az autizmusra jellemzô triász: – A szociális kapcsolatok károsodása – A reciprok kommunikáció – A rugalmas viselkedésszervezés sérülése Azt a feltételezést. furcsa viselkedésû fiúnál diagnosztizált „autisztikus pszichopátiát”. a BNO-10 (európai) és a DSM-IV (amerikai rendszer) szerint is három területen kell károsodást kimutatni ahhoz. Ez az elmélet hosszú ideig megkeserítette a szülôk életét. Tünetek A pszichiátriában használt két diagnosztikus rendszer. az arckifejezés. A szó a görög „autos”-ból származik. Bleuler kifejezésével élve „infantilis autizmusnak” nevezte a jelenséget. hogy az autizmus diagnózisát felállítsák. Eszerint a rideg szülôi magatartás okozza a gyermek introvertáltságát.Fogalomtár 8.

érdeklôdés. amelyek azonban a mindennapi életben nem használhatók. de diagnózis a gyakorlatban 3 éves korban vagy még késôbb adható. A jellemzô tulajdonságok az elsô három életévben jelentkeznek. Elôfordulhat különleges emlékezôtehetség. rajz vagy más mûvészetek területén jelennek meg. érdeklôdést. Az elsô gyanús jelek 1. ez a pervazív fejlôdési zavarok csoportja. amelyet a szülôvel vesznek fel). tünetcsoport A viselkedés.0 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek c) A spontán törekvés hiánya arra vonatkozóan. amely intenzitását. az ADI (autizmust diagnosztizáló interjú. esetenként sajátos. sikert másokkal megosszon d) A szociális vagy érzelmi kölcsönösség hiánya 2. korlátozott (gyakran kizárólagos) érdeklôdési kör. tünetcsoport Minôségi sérülés a kommunikáció területén (az alábbiak közül legalább egy dologban megmutatkozik): a) A beszélt nyelv fejlôdésének késése vagy teljes hiánya. repetitív és sztereotip jellege (amely legalább egy dologban megmutatkozik): a) Sztereotip. hogy örömöt. A diagnózis alapján az autizmus besorolható a BNO-kód F84-es kategóriába. a normális beszédindulás kezdeteitôl figyelhetôk meg. az ADOS-G. imitatív játék hiánya 3.) . illetve ennek rövidített változata. hogy a tünetek 3 éves kor elôtt mutatkoznak.5 éves kortól. idioszinkretikus nyelv d) A fejlôdési szintnek megfelelô változatos és spontán szerepjáték. amelyet nem kísér gesztusokat vagy mimikát használó kompenzációs törekvés b) A másokkal folytatott beszéd kezdeményezésére vagy fenntartására való képesség károsodása c) Sztereotip vagy repetitív nyelvhasználat. hogy valamely területen kiemelkedô képességgel rendelkeznek. A diagnózis felállítására használt legelterjedtebb módszerek a CHAT (gyermekkori autizmust megfigyelô kérdôív). Ide tartoznak: – F 84 gyermekkori autizmus (A triászon kívül jellemzôje. a kéz vagy az ujjak röpködô mozgása) d) A tárgyak részleteiben való tartós elmélyedés Az autizmus megjelenhet bármely értelmi képesség mellett. gépies memória is. Elôfordulhat. Ezenkívül különféle nonverbális teszteket is használnak a diagnózis felállításához. Az izolált képességek legtöbbször a zene. tevékenység beszûkülése. tárgyát tekintve abnormális b) Merev ragaszkodás sajátos rutinokhoz vagy rituálékhoz c) Repetitív mozgásos manírok (pl.

oki háttere is eltérô. folyamatos támogatásra • A szakértôi csoporttal való intenzív kapcsolattartás . az elnevezés az Asperger által diagnosztizált jobb képességûekre utal.5 Asperger-szindróma (Valójában szakmai körökben nem kezelik külön kategóriaként. – életkor (változik a tünet súlyossága). enyhe fokú autisztikus fogyatékosság.) – F84. ha egyértelmûen az autisztikus gyermek javát szolgálja. minimális viselkedésproblémák – A családtagok részérôl egyértelmû szándék a szakemberekkel való szoros együttmûködésre és a gyermek intenzív támogatására – Az iskola részérôl • A speciális módszertanban jártas pedagógus és asszisztens • Jól elôkészített.9 Nem meghatározott pervazív fejlôdési zavar Az autisztikus spektrum zavarainak megjelenését és diagnosztizálhatóságát befolyásolják – az értelmi képességek. részképesség-kiesés). 6-7 éves korig normális fejlôdésmenet.1 Atípusos autizmus (A triászból egy terület sérülése nem mutatható ki egyértelmûen.) – F84. – az alapszemélyiség. vagy a társuló súlyos értelmi sérülés tüneteitôl nehezen különíthetôk el az autizmus tünetei. 1 – F84. hallássérülés. – társuló zavarok (pl.4 Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló túlzott aktivitás – F85. – a környezet. – a korábbi ellátás minôsége. hogy a feltételek együttesen és perspektivikusan legyenek adottak.) – F84. A mérlegelés jellemzôen a harmadik szakaszban nevelt tanulók egy részénél reális. Az autisztikus gyermekek integrációja A tudatosan tervezett és nem kényszermegoldásként alkalmazott integráció csak akkor indokolt.Fogalomtár 8. ütemezett fejlesztési terv • Speciális eszközök. azután progrediálás. Nem autisztikus spektrumzavar. vagy nem bizonyítható a 3 éves kor alatti kezdet. Az integráció szükségességének megítéléséhez az alábbi tényezôk alapos mérlegelése szükséges úgy. – A tanuló részérôl átlagos vagy átlag feletti intelligencia. módszerek és környezet • Együttmûködés a családdal és/vagy a diákotthonnal • A befogadó gyermekcsoport felkészítése a pozitív hozzáállásra.8 Egyéb pervazív zavar (kevéssé használt kategória) – F84.3 Egyéb gyermekkori dezintegratív zavar (Jellemzô egy típusos autista tünetegyüttes. epilepszia. jól kompenzált.

amely rendelkezésre áll a szülôk felvilágosításában.2 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek – Szakértôi csoport. kézírás helyett gép használata. továbbá a fogyatékosságot kompenzálandó alternatív eszközök. problémakezelésben. fontos. Dr. hogy jól érezze magát. a szociális. tervezés. fejlesztés. követésében – Az integrált autisztikus gyermek legyen elégedett az iskolai élettel. a tananyag szûrése (egyes tantárgyakból felmentés). az egyénre szabott mérés. a fejlesztés irányának kijelölésében. Radványi Katalin . módszerek igénybevétele egyéni szükségletek szerint (pl. szóbeli felelet helyett írásbeli beszámoló vagy fordítva). kommunikációs és kognitív deficitek figyelembevétele. A fenti feltételek mellett is szükséges az integráció fokozatos megkezdése. a pedagógusoknak nyújtandó szakmai tanácsadásban.

Saját kompetenciahatáraik felismerésével. mutizmus.és módszertárának megismertetésével szeretnénk lehetôséget biztosítani. óra 3 19–20. eljárások – A pszichés fejlôdési zavarral küzdôk integrált oktatásának lehetôségei. megjelenési formái: részképességzavar. hibaelemzés. A tananyag feldolgozása Munkaformák Elôadás. figyelemzavar – A pszichés fejlôdési zavar körébe tartozó fogyatékossági típusok bemutatása. ellátási formák – A re/habilitációs tevékenység speciális feladatmeghatározása. szituációs játék . feltételei. Az e területen folytatott gyógypedagógiai re/habilitációs tevékenység speciális eszköz. kiemelt területei. hogy a leendô pedagógusok kompetens ismeretek birtokában ismerjék fel a tanulási folyamataiban tartósan és súlyosan gátolt. sérülésspecifikus módszerek. kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar. A szerzett tapasztalatok alkalmazásával a tanórai differenciált oktatás-nevelés folyamata gazdagodjon. Legyenek tájékozottak a re/habilitációs ellátási forma elérésének mechanizmusával. interaktív beszélgetés. a gyermek igényeit és érdekeit szem elôtt tartó döntés meghozatalával idejében kezdeményezzék a problémaorientált kivizsgálást és ellátást. törvényi jogosultság Cél A pszichés fejlôdési zavar körébe tartozó gyermekek jelentôs része integrált keretek közt folytatja tanulmányait. gyakorlati teendôk. kiscsoportos munka. a hiperkinetikus és a fokozott verbális gátoltság tüneteit magukon viselô gyermekek nehézségeit.19–20. a tanórai és re/habilitációs ellátás összhangja erôsödjön. a fejlesztés elvei. óra Tananyag – A pszichés fejlôdési zavar meghatározása.

hibatípusokat gyûjt (gyûjtés közben nincs elemzés). ismereteiket mobilizálva a hallgatók meghatározzák a pszichés fejlôdési zavar diagnózisának felállítási jogkörét. sérülésspecifikus törvényi vonatkozások) – Utalva a képzés korábbi óráinak tartalmára. diszkalkulia). hiperaktív vagy mutista gyermek a tanórán) A feladathelyzetek elemzéséhez tünetlistát. kóros hiperaktivitás vagy kóros aktivitászavar. 2. (1 1. melléklet: A pszichés fejlôdési zavar fogalma. . a speciális törvényi vonatkozásokat. figyelemzavar) fogalmi meghatározását értelmezik. felkészülési. táblán rögzítik. (1 2. kiscsoporton belüli csoportbontás javasolt az idôtakarékosság érdekében. diszgráfia. 3. A rögzítés módja tegye lehetôvé az esetleges késôbbi változtatást. megjelenési formáit.4 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek 1. Lehetôségek: – Diszlexiás gyermek hangfelvételen rögzített olvasásteljesítményének elemzése – Diszgráfiás gyermek írásteljesítményének elemzése – Diszkalkuliás gyermek matematikadolgozatának elemzése – Szituációs játék (pl. Kiscsoportos munka – Ezt követôen három kiscsoportban dolgoznak: a szakirodalom felhasználásával csoportonként egy-egy terület (részképességzavar. vagy választják. melléklet: Az alkalmazott fogalmak meghatározása) – A meghatározások önálló elemzését követôen következtetéses módszert alkalmazva minden csoport az érintettségbôl származó feltételezett problémahelyzeteket. illetve húzzák. illetve megfigyelési szempontokat kapnak a hallgatók. majd a két csoportot párba állítva pl. A csoportok létszámának tervezésénél figyelembe kell venni. Hibaelemzés vagy szituációs játék Az óra következô részében a csoport által feldolgozott területtôl függôen hibaelemzést vagy szituációs játékot kezdeményez az oktató. A definíciókat gépelt formában kapják. mutizmus. és a közös „gyökeret” megtalálva egy erôsséggyengeség listát állítsanak össze. a szituációs játékokhoz elônyös külön terem biztosítása. megjelenési formái. ezeket a felvetésekkel egy idôben papírcsíkokon rögzítik egyesével. hogy a részképességzavar talaján kialakuló tanulási problémák köre bôvebb (diszlexia. Mivel a csoportok munkája párhuzamos. Bevezetés – Az elôadó a bevezetôben körvonalazza a pszichés fejlôdési zavar fogalmát. A tanulási zavar problémakörét feldolgozó részcsoportok vessék össze munkájukat. Ezután ugyanígy (más színnel) rögzítik a feltételezett erôsségeket is.

(1 6/B melléklet: Mutista gyermek a tanórán – A megfigyelést segítô szempontsor) e) Figyelemzavaros hiperaktív gyermek a tanórán (szituációs játék) Szükséges eszközök: A szerepjáték kellékei. Kiemeli az adott területre alkalmazható sérülésspecifikus módszereket. tünetlista (1 3. eljárásokat. majd ezt követôen az egyes csoportok munkájának bemutatására. az alkalmazandó elvek jelölése. korrigálják. magnó. Következtetés A tapasztalatok alapján a hallgatók korábbi spontán gyûjtéseiket kiegészítik. tünetlista (1 4. melléklet: Tünetlista a diszlexiát bemutató hangfelvétel elemzéséhez) b) Diszgráfiás gyermek írásteljesítményének elemzése Szükséges eszközök: Írásminta. (1 7/B melléklet: Figyelemzavaros hiperaktív gyermek a tanórán – A megfigyelést segítô szempontsor) . Ezen munkafolyamat során az oktató szerepe már aktívabbá válik. a kiemelt fejlesztési területek körvonalazása. . óra 5 a) Diszlexiás gyermek hangfelvételen rögzített olvasásteljesítményének elemzése Szükséges eszközök: Hangfelvétel. tünetlista (1 5. melléklet: Tünetlista a diszgráfiás íráskép elemzéséhez) c) Diszkalkuliás gyermek matematikadolgozatának elemzése Szükséges eszközök: Dolgozatminta. a felkészülést és a megfigyelést segítô szempontsorok (1 7/A melléklet: Figyelemzavaros hiperaktív gyermek a tanórán – A felkészülést segítô szempontsor.19–20. a felkészülést és a megfigyelést segítô szempontsorok (1 6/A melléklet: Mutista gyermek a tanórán – A felkészülést segítô szempontsor. melléklet: Tünetlista a diszkalkuliát bemutató dolgozat elemzéséhez) d) Mutista gyermek a tanórán (szituációs játék) Szükséges eszközök: A szerepjáték kellékei. A gyûjtések eredményeit felhasználva az adott bemutatás alkalmával történik az egyes területek re/habilitációs tevékenységének speciális feladatmeghatározása. szükség esetén kiegészítésére kerül sor.

) OM-rendelet. In: Gerebenné Várbíró Katalin (szerk. 8. Budapest. Illyés Sándor (szerk. Budapest. In: Dr. Budapest. 1985. 10–16.): Gyógypedagógiai alapismeretek.): Szemelvénygyûjtemény a beszédhibások pszichológiája körébôl II. In: Horányi Annabella – Kósáné Dr. Óvodai élet. In: Dr. 2000. 2. 1999. évf. 239–278. Budapest. Dr. Tankönyvkiadó.): Gyógypedagógiai alapismeretek. old. sz. Englbrecht. 1996. (III.): Pedagógusok és pszichológusok. Mutizmus Jáky Ilona: A verbális kommunikáció gyermekkori zavara – az elektív mutizmus. 10–17. 2000. Budapest. 147–156. BGGYTF. Arthur – Weigert. . BGGYTF. Hans: Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! BGGYTF. 1. 1993/1. BGGYTF. Meixner Ildikó: A dyslexia prevenció. 2000. old. 279–307. Mesterházi Zsuzsa: Diszkalkuliáról – pedagógusoknak. Illyés Sándor (szerk. Budapest. ELTE BGGYFK.6 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek Eszközök – Szakirodalom – A szituációs játék eszközigénye – Vastag filctoll. old. old. Nagy Erika: A kommunikáció fejlôdése – gyermekkori beszédzavarok. Budapest. magnó – A magnófelvétel írásos formája – A diszgráfia markáns tüneteit jelzô írásminta – A diszkalkulia jellemzô tüneteit illusztráló matematikadolgozat A felkészüléshez felhasználható irodalom és források Tanulási zavar Adorján Katalin: A dysgraphia tünetei. Tankönyvkiadó. Neukäter. old. rögzítô gyurma – Erôs diszlexiás tüneteket illusztráló hangfelvétel. Ormai Vera (szerk. reedukáció módszere. Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve 2/2005. Márkus Attila: A matematikai képességek zavarai. Heinz: Elektív mutizmusos gyermekek oktatása. 158–168. Beszédgyógyítás. Csépe Valéria: Az olvasás és írásképesség zavarai. Együttmûködés a szocializációs zavarok megelôzéséért. kötet. 2000. papírcsíkok. 1986. old.

) OM-rendelet. Illyés Sándor (szerk. Félix – Frick F.19–20. Fanz. In: Dr. Wender. 1991. Budapest.. [Elektív mutizmus: 592. 1998.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest. 1.): Gyógypedagógiai alapismeretek. (III. old.: A nehezen kezelhetô gyermek (POS). Fodorné Földi Rita: Hiperaktivitás és tanulási zavarok. VOLÁN Humán Oktatási és Szolgáltatási Rt. Ehart. Vetró Ágnes: A figyelem és a cselekvésszervezési képesség zavarai. 1997. Budapest.] Kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar Bálint Mária: Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok. old. Medicina Könyvkiadó Rt. Oktatáskutató Intézet. Silvia: A hiperaktív gyerek. óra 7 Torda Ágnes: Beszédhibás gyermekek az óvodában és az iskolában. Figyelemzavar egy egész életen át. BGGYTF. Budapest. In: Dr. Budapest. Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve 2/2005. 1993. old. 1998. 1036–1039. Paul: A hiperaktív gyermek. In: Magyar Közlöny 2005/26. 974–976. old. . Trivium Budapest. 311–328. Fredi – Mattmüller. 2000. serdülô és felnôtt. Gondolat. Illyés Sándor (szerk. 2000. BGGYTF. Budapest.

beilleszkedési és magatartászavar léphet fel. a (2/2005. sérülésspecifikus törvényi vonatkozások A PSZICHÉS FEJLôDÉSI ZAVAR FOGALMA. órához 1. 1.) megfogalmazottakat tekintjük alapnak. 2005. 1036–1037. A DIAGNóZIS FELÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZAKEMBER KOMPETENCIÁJA – Részképességzavar (diszlexia. emlékezet. valamint verbális gátoltság (mutizmus) formájában. kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar. Megjelenhet részképességzavar. Budapest. azonban az 1993. amely a verbális kommunikáció érintettsége miatt (tünet) a 2/2005. törvény a közoktatásról a kiváltó ok szerint a pszichés fejlôdési zavar körébe sorolja. MEGJELENÉSI FORMÁI Pszichés fejlôdési zavarnak nevezzük a pszichikus funkciók (percepció. old. évi LXXIX.8 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek Mellékletek a 1–20.1. (III. figyelem stb. diszkalkulia): gyógypedagógus szakember – Kóros hiperaktivitás. tanulók nevelésének-oktatásának törvényi szabályozása. megjelenési formái. Felhasznált szakirodalom A meghatározáshoz a Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelvében.) OM-rendeletben (In: Magyar Közlöny 2005/26.) OM-rendeletben a beszédfogyatékosság címszó alatt kerül említésre. A megjelenési formákat kiegészítettük a mutizmus területével. 19. Következményeként súlyos tanulási. A pszichés fejlôdési zavar fogalma. 1. RAABE. In: Kisgyermekek nagy problémák.) akadályozott fejlôdését. kóros aktivitás zavar: gyermekpszichiáter – Mutizmus: pszichológus . A DIAGNóZIS FELÁLLÍTÁSÁNAK JOGKÖRE A diagnózis felállításának jogkörével az adott terület diagnózisához szükséges szakember véleményezése alapján a megyei tanulási képességet vizsgáló szakértôi és rehabilitációs bizottságok rendelkeznek. (III. Felhasznált szakirodalom Szabó Ilona: A sajátos nevelési igényû gyermekek. mozgás. diszgráfia. old. 4–9 éves gyermekeket nevelô pedagógusok kézikönyve J. A sajátos nevelési igény diagnosztizálása.

mutizmus. 2. évi LXI. A pszichés fejlôdési zavara miatt a nevelési és tanulási folyamatban tartósan akadályozott. Az osztályok. kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) gyermeket és tanulót – (a továbbiakban együtt: beilleszkedési. magatartási nehézséggel küzdô gyermeket. 1. § (1) 29. sz. tanulási. In: Magyar Közlöny 2005/26. tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. törvény a közoktatásról (a 2003. számú törvénymódosítás figyelembevételével) • 121. az iskolai nevelés és oktatás keretében valósítható meg.” Az új rendszer mûködésérôl a kiadvány nyomdai munkálatainak lezártáig nincsenek tapasztalataink – a szerk. számú melléklet II. tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekeket nem sorolja a sajátos nevelési igényû gyermekek közé.6 • 52. tanuló beilleszkedési. § (6) b) A kötelezô egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs. 6 .) OM-rendelet. melléklet 9. óra A SÉRÜLÉSSPECIFIKUS TÖRVÉNYI VONATKOZÁSOK  – 1993. tanulót az iskolai osztály létszámának szervezésekor kettô tanulóként kell számításba venni. magatartási nehézséggel küzd – beleértve a pszichés fejlôdési zavarai miatt a nevelési. (III. a közösségi életbe való beilleszkedését elôsegítô rehabilitációs célú foglalkoztatásra jogosult. (1036–1039. A pszichés fejlôdés zavara miatt a nevelési és tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztésének elvei. dyslexia.”) – 2/2005. dyscalculia. az óvodai nevelés. továbbá a beilleszkedési. „Ha a gyermek.19–20. rehabilitációs foglalkozások heti órakeretének meghatározása („Pszichés fejlôdési zavar esetén az évfolyamra meghatározott heti óraszám 15%-a”) • 3. magatartási nehézséggel küzdô gyermek.) A kézirat lezárása óta a közoktatási törvény megváltozott: a pszichés fejlôdés zavara miatt a nevelési. évi LXXIX. A rehabilitációs célú foglalkoztatás a nevelési tanácsadás. dysgraphia. tanulási. csoportok szervezése („3. tanulási. old. tanuló).

központozás stb.) nyilvánul meg. valamint az általuk kiváltott. a kisiskoláskort követôen szemantikai és fogalmazási problémákkal társulnak. számolás) – elsajátításának nehézségei. A pszichés fejlôdés zavara miatt a nevelési és tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanuló.): Gyógypedagógiai lexikon. 74. sz. nehezen alakul ki a hang-betû kapcsolat. 1. az olvasás során betûtévesztések. Felhasznált szakirodalom Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve 2/2005. produkciós sebesség.1. írás. mondatszerkezet. következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok komplex tünetegyüttese tartozik.) OM-rendelet.) OM-rendelet: Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. (III. kivetések. szövegértési problémák tapasztalhatók. A tünetek intelligenciaszinttôl függetlenek. old.100 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek 2. old. 2. Az alkalmazott fogalmak meghatározása RÉSZKÉPESSÉGZAVAR A részképességzavarok körébe az iskolai teljesítmények – elsôsorban az alapvetô eszköztudás (olvasás. In: Mesterházi Zsuzsa (szerk. Budapest. 2001. In: Magyar Közlöny 2005/26. old. 1. a képességek deficitje. DISZGRÁFIA A diszgráfia olyan írászavar. másrészt a fonológiai-nyelvi jellemzôk zavarában (nyelvtan.). téri elrendezés. ELTE BGGYFK. 1037. betoldások. helyesírás stb. 1037. amely intelligenciaszinttôl függetlenül súlyos olvasási és helyesírási gyengeségben nyilvánul meg. DISZLEXIA Az iskolai teljesítményzavarok egyik fajtája. . (III. Vassné Kovács Emôke: Diszlexia. amely egyrészt az írás grafomotoros jellemzôinek zavarában (betûk felismerhetôsége. Az adott részképességben a gyermek intelligenciaszintjéhez mérten súlyos teljesítménybeli elmaradás mutatkozik. In: Magyar Közlöny 2005/26. Felhasznált szakirodalom 2/2005. Az olvasáselsajátítás folyamata lelassul vagy megreked. melléklet 9. átvetések.

óra 101 Felhasznált szakirodalom Csépe Valéria: Az olvasás. ELTE BGGYFK. Budapest. Felhasznált szakirodalom Bôdör Jenô: A diszkalkulia pszichológiája. In: Magyar Közlöny 2005/26. old. oktatási problémáktól és környezeti hatástól független. 592. mûveletek. old. In: Mesterházi Zsuzsa (szerk. A gyermek egyáltalán nem vagy csak a családtagok szûk körével kommunikál. amely a matematikai fogalmak. Felhasznált szakirodalom Jáky Ilona: A verbális kommunikáció gyermekkori zavara – az elektív mutizmus. szabályok.és írásképesség zavarai. 2/2005. a háttérben általában valamilyen idegrendszeri sérülés húzódik meg. old. . 2000. Torda Ágnes: Beszédhibás gyermekek az óvodában és az iskolában. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzô Fôiskola. Budapest. 242. 73. 1999. Az értelmi fejlôdés zavarától. Budapest. 2000.): Gyógypedagógiai alapismeretek. 158–168. In: Horányi Annabella – Kósáné Dr. a számára idegen vagy nem kedvelt személlyel nem teremt verbális kontaktust. In: Mesterházi Zsuzsa (szerk.) OM-rendelet a Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. ELTE BGGYFK. Gereben Ferencné: Diszkalkulia. 2001. jelek. Illyés Sándor (szerk. 1. old.): Gyógypedagógiai lexikon. old. amelynek következtében zavart az érzékelés-észlelés folyamata. technikák elsajátítási és alkalmazási nehézségében jut kifejezésre. MUTIZMUS A mutizmus a kisgyermekkori pszichés megbetegedések körébe tartozó hibás védekezô mechanizmus. 17.): Gyógypedagógiai alapismeretek. DISZKALKULIA Az iskolai teljesítményzavarok egyik fajtája. In: Dr. Elektív mutizmus. 1038. Budapest. 1986. sérült a gondolkodás.19–20.): Pedagógusok és pszichológusok. amely a verbális kommunikáció megtagadásában nyilvánul meg. In: Dr. Illyés Sándor (szerk. Ormai Vera (szerk. (III. Budapest. ELTE BGGYFK. Tankönyvkiadó. old.): Diszkalkuliáról – pedagógusoknak. Együttmûködés a szocializációs zavarok megelôzéséért.

a külsô ingerek elterelô hatása fokozott. 1997.102 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek KóROS HIPERAKTIVITÁS VAGY KóROS AKTIVITÁSZAVAR Általában a kisiskoláskor elôtt jelentkezô. Paul: A hiperaktív gyermek. Tünetek: A gyermek viselkedésére a motoros nyugtalanság jellemzô. de a tünetek többsége enyhül. Figyelemzavar egy egész életen át. a tevékenységek során feledékeny. Szabó Ilona (szerk. A problémák az iskoláséveken. Nehézségei vannak a kivárással. old. old. gyorsan vált tevékenységeket. . A figyelemzavaros egyén kerüli a tartós mentális erôfeszítést igénylô helyzeteket. Wender. 16. Animula. 53–55. gyakran figyelemzavarral jellemezhetô állapot. Budapest. 53–55. amikor a figyelem csak rövid ideig köthetô le.): Alapismeretek sajátos nevelési igényû gyermekek. old. gyakran félbeszakít másokat. 1997. Zsebkönyv. sôt a felnôttkoron át is elkísérik az érintettet. Zsebkönyv. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest. Budapest. Vas Megyei Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálat. szervezési nehézséggel küzd. serdülô és felnôtt. Szombathely. 50–52. Felhasznált szakirodalom A DSM–IV diagnosztikai kritériumai. Kezelése viselkedésterápiás módszerekkel. az instrukciókövetés számára nehéz. Felhasznált szakirodalom A DSM–IV diagnosztikai kritériumai. FIGYELEMZAVAR A viselkedési zavaroknak az a formája. 2004. old. túlzott aktivitással. fokozott intenzitása és állandósága szükséges. oktatásához. 1993. Animula. gyógyszerrel lehetséges. mozgással. tanulók integrált neveléséhez. a részletekre való koncentrálás nehezített. A figyelemzavar diagnózisához a jelzett tünetek többségének együttléte.

v-u) • A betûk téri irányának észlelési nehézsége (pl. óra 103 3. ô-û. Budapest. 1987. esetleg sor kihagyása vagy betoldása – Hosszú szavak kiolvasásának nehézsége – Hibás kombinálás: „kitalálja” a szavak végét – Technikai szintû olvasás – Perszeverációs jellegû hibák: az elôzôleg olvasott elemet „átviszi”.19–20. ty-gy-ny stb. b-d) – A betûk sorrendjének felcserélése – Betû. tünetlista a diszlexiát illusztráló hangfelvétel elemzéséhez Az alábbiak közül mely tünetek voltak tapasztalhatók? A diszlexia jellemzô tünetei OPTIKUS HIBÁK – Betûtévesztések • A betûformák hasonlósága miatt (pl. u-n. . Tankönyvkiadó. megtapad EGYÉB ÉSZREVÉTELEK AKUSZTIKUS HIBÁK – A nyomtatott betûnek megfelelô hang kiejtése nehéz – A képzésben egymáshoz közelálló hangok tévesztése pl. – A jelentés felfogásának nehézsége – Szótalálási nehézség – Zöngés-zöngétlen hangpárok tévesztése Felhasznált szakirodalom Meixner Ildikó: Útmutató az olvasólapok és feladatlapok használatához. szótag.

old. a ceruza ellenkezô irányba dôl – Helytelen eszköztartás: a középsô ujj (esetleg gyûrûsujj is) irányító szerepet kap. araszoló mozgás – Együttmozgások KÜLALAK – Elégtelen sorkövetés – Hullámzó íráskép – A hármas vonalközben való nehezített tájékozódás – Margóhatár tartásának nehézsége – Változó betûnagyságok – Változó dôlésszög – Szabálytalan betûformák – Tükörképes betûforma – Gyakori átírások. Tünetlista a diszgráfiás tüneteket mutató íráskép elemzéséhez Az alábbiak közül mely tünetek voltak tapasztalhatók? A DISZGRÁFIA jELLEMZô TüNETEI ÍRóMOZGÁS – Rossz kéztartás: a csukló erôsen behajlik. elveszíti tartó funkcióját („átöleli” a ceruzát) – Görcsös ceruzatartás – Merev ceruzavezetés – Erôs nyomaték – Töredezett írásritmus. 1993/1. ragot külön ír • A helyesírás szabályait hiányosan alkalmazza • Központozási hibák • Idôtartam-jelölési problémák • A hasonulási szabályokat nem veszi figyelembe EGYÉB ÉSZREVÉTELEK Felhasznált szakirodalom Adorján Katalin: A dysgraphia tünetei. 10–17. Beszédgyógyítás. v-u írott alakja) tévesztése • Nyomtatott és írott betûk keverése – Betûk.104 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek . áthúzások – Hiányzó vagy torzult betûkapcsolás. nem érzékeli a szóhatárt. . szótagok kihagyása – Betûk sorrendjének megváltoztatása – Pontatlan szövegreprodukálás – Gyenge helyesírási készség • Tagolási problémák. esetleg különálló betûformák TARTALOM – Betûtévesztés • A vizuális hasonlóság alapján • Az akusztikus hasonlóság alapján • Azonos motoros elemmel kezdôdô betûk (pl.

Budapest. BGGYTF. több-kevesebb fogalmak bizonytalan ismerete – Számfelcserélés vizuális tévesztés miatt (térbeli helyzetfelismerési nehézség (pl. Tünetlista a diszkalkuliás tüneteket mutató dolgozat elemzéséhez Az alábbiak közül mely tünetek voltak tapasztalhatók? A DISZKALKULIA TüNETEI GRAFIKUS – Vonalvezetési probléma – A számjegyek alakja. old. 314-341) – Figyelemzavar. távolsága hibás – Számfelcserélés. dôlése. sorrendhibák. fáradékony figyelem – Matematikai fogalomalkotási problémák. betoldása – Helyiérték-zavar – A szöveges feladat rögzítése problémás NYELVI TERÜLET BESZÉD/OLVASÁS – Mozgás-beszéd koordinációjának zavara (megszámlálás rámutatással) – A matematikai olvasás nehezítettsége (szimbólumok dekódolása) – Kisebb-nagyobb. ismétlése. 1999. nagysága. fáradás (az idô múlásával arányosan szaporodnak a hibák) – Fogalmi hiányosságok ÉRZÉKELÉS-ÉSZLELÉS. 39–54. a számjegy tévesztése. In: Mesterházi Zsuzsa (szerk. . nem hallott szám felidézése • Felületes szövegészlelés • Maradékmegtartási probléma • Feladatmegtartási nehézség FIGYELEM/ GONDOLKODÁS – Szórt. 6-9) – Szám hibás elôvételezése (pl. kihagyása.): Diszkalkuliáról – pedagógusoknak. kihagyások – Akusztikus • Kihagyás.19–20. EMLÉKEZET – Vizuális • Ábrák hasonulása külsô hasonlóságok miatt • Nagysághibák • Térbeli helyzet felismerésének hibája (6-9) • Írásbeli mûveletet balról jobbra végez • Nem látott szám felidézése. óra 105 5. elhelyezkedése. merevség – A szöveges feladat „lefordítása” a matematika nyelvére – Számjegy-azonosítási nehézség – Perszeveráció (megtapadás) – A matematikai elemzôkészség gyengesége – A matematikai szabály felismerésének nehézsége EGYÉB ÉSZREVÉTELEK Felhasznált szakirodalom Dékány Judit: Vizsgálati módszer diszkalkuliás gyermekek számára. rossz sorrend.

106 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek 6/A Mutista gyermek a tanórán A felkészülést segítô szempontsor A MUTIZMUS JELLEMZô TÜNETEI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI – A verbális kommunikáció megtagadása (szelektálás). a kompetenciahatárok megtartása • Empátia. kirekesztôdik kortárscsoportjából. – A terápia tervezésének alapja és feltétele • Pontos differenciáldiagnózis • Egyénre szabott tervezés • Pszichológus. utasítás a verbális kommunikációra • „Megtörni”. – Integrálódni nem képes. pedagógus) kudarcélménye RE/HABILITÁCIóS TEVÉKENYSÉG 1. ráhagyás. a helyzet elfogadása → írásban teljesít • Direkt kérés. logopédus. kényszeríteni az integrálódás érdekében – Támogató pedagógusviselkedés • A tünetek észlelése esetén minél hamarabb irányítás a szakemberhez. Pszichológiai eljárások. Pedagógiai teendôk – Helytelen pedagógusi magatartás • Kivételezés. kapcsolatok korlátozódnak. iskola. valódi odafordulás. beszédmegvonásos büntetés – Nem verbális dacreakciók (mozdulatlanná merevedés. a gyermek feltétel nélküli elfogadása • A pozitív változás természetes fogadása . család szoros gyakorlati együttmûködése • A folyamat irányítója: a pszichológus 2. tervezés – Családközpontú terápiák Kiinduló alap: a gyermek tünete a család neurotizálódását tükrözi. megkülönböztetett bánásmód – A szociális tevékenységek. – A gyermekkel kapcsolatban lévôk (pl. illetve megszûnnek. – Viselkedésmodifikációs eljárások Kiinduló alap: a tünetet a megnyilvánulás közegében kell megváltoztatni (áttanulás). védelmi pozíció felvétele) – Az érzelmi kapcsolatok bôvítésének képtelensége – Az anyától való fokozott függés – Fokozott szenzibilitás – A szemkontaktus kerülése – Fejletlen énkép – A hallgatás „nyeresége” → a környezet törôdése.

1986. írásban felel stb. Ormai Vera (szerk. aktivitási szint stb.): Pedagógusok és pszichológusok. amelyek a gyermek viselkedésére jellemzôk (pl. Együttmûködés a szocializációs zavarok megelôzéséért. Felhasznált szakirodalom Jáky Ilona: A verbális kommunikáció gyermekkori zavara – az elektív mutizmus. türelmetlen. old. – „tolmács” szerep megjelenése) . 3.) – Alkalmazott tanulásszervezési módok és technikák (pl. 2. 6/B Mutista gyermek a tanórán A megfigyelést segítô szempontsor – Specifikus tünetek. ráhagyó stb. szemkontaktus. 4.19–20. 1. Pszichológussal közvetlen párbeszédet folytat szemkontaktussal. Budapest. 158–168. Más személyek bevonása a kommunikációs folyamatba. Idegennel családtag jelenlétében sem beszél.) – A gyermek és az osztályközösség kapcsolata – A gyermek és a pedagógus kapcsolata – A pedagógus viselkedési formái a mutista gyermekkel szemben (megértô. „Tolmács” segítségével közöl. In: Horányi Annabella – Kósáné Dr. óra 107 • Reális önbizalom-erôsítés • Egységes stratégiai tervezés (pszichológus-pedagógus) • A problémakört figyelembe vevô elvárások A MUTISTA GYERMEK INTEGRÁLT OKTATÁSA Cél A speciális ellátás biztosítása mellett a gyermek integrált oktatás-nevelése – az eredményes szocializáció megvalósítása érdekében szükséges a szocializációs tér. mozgásjellemzôk. 5. Tankönyvkiadó. Szemkontaktus nélkül családtag jelenlétében már közöl.

érzelmek szabályozása (Tegyünk különbséget az érzelmek és a tettek között: jogos valamiért dühösnek lenni. de nem elfogadható a dühöt bántalmazásban kifejezni!) . utolsó pad) – A helyzettel való megküzdés helyett a gyermek intézménybôl történô eltávolításának támogatása – A gyermek vagy családjának nyílt vagy rejtett hibáztatása – A gyermek felelôtlenné minôsítése – A gondolatok. kreativitás – Fejlett morális érzék – Jó humorérzék – Mentális érettség HELYTELEN PEDAGóGUSI MAGATARTÁS – Elutasítás. a szabályok erôszakos betartatása. lelkesedés. segítôkészség – Nyitottság.108 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek 7/A Figyelemzavaros hiperaktív gyermek a tanórán A felkészülést segítô szempontsor TÜNETEK. önzetlenség – Önállóságigény – Jó intuíciós képesség. szórakozottság – Hangulatváltások – A kitartás hiánya – Éretlen viselkedési formák A HIPERAKTÍV GYERMEK ERôSSÉGEI – Empátia. direkt szankciók. AMELYEK AZ ISKOLAI HALADÁST NEHEZÍTIK – Figyelemtartási nehézség – Instrukciókövetési nehézség – Pontatlanság. a részletek figyelmen kívül hagyása – Strukturálási problémák – Az intenzív mentális aktivitást igénylô helyzetek kerülése. hárítása – A külsô ingerek elterelô hatásának fokozott érvényesülése – Motoros nyugtalanság – Fokozott verbalitás – Kivárási problémák – Feledékenység. térbeli szegregálás (pl.

Zsebkönyv. világos szabályok/elvárások legyenek. Animula. kiabálás vagy vitatkozás révén: késleltessük a helyzet megbeszélését! Felhasznált szakirodalom A DSM-IV diagnosztikai kritériumai. Budapest. • A jutalmazás-büntetés azonnali legyen. old. megfogni a vállát – konkrét közlés – meggyôzôdni a közöltek megértésérôl: ismételje el – szükség esetén természetes hangon ismételt közlés) – A tevékenység tervezhetôségének biztosítása • A gyermek tevékenységének hirtelen félbeszakítása dühöt válthat ki. Figyelemzavar egy egész életen át. 96–136. ne általánosítsunk. • Egyértelmûség: Mindkét fél számára érthetô. következetes. Medicina Könyvkiadó Rt. 1993. óra HELYES PEDAGóGUSI MAGATARTÁS 10 – Tegyük képessé a gyermeket arra. szóbeli dühroham) ne vonódjunk be pl. saját magát befolyásolni tudó felelôs személyiségként kezeljük! – Biztosítsunk a gyermek számára határozott. old. 53–55. hogy felelôsséget érezzen cselekedeteiért. Megoldási mód: elôre figyelmeztetni a bekövetkezô eseményre. • Kiszámíthatóság: A szabályok alkotásával a problémahelyzetet meg kell elôzni. . egyértelmû és kiszámítható környezetet! • Határozottság: A szabályok/elvárások mindig azonos következményekkel járjanak. – A gyermek érzéseinek felismerése. „Mindig csak bajt csinálsz!” Helyette: „Ezt nem kellett volna tenned!” • A dicséret szintén konkrétumhoz kötött legyen. serdülô és felnôtt. • Következetesség: A szabályok ne legyenek változékonyak. • A bírálat a konkrét viselkedésre vonatkozzon. vagy idômérô alkalmazása • Ne várjuk meg a viselkedés „összeomlását”: az önkontroll elvesztésének elsô jeleire reagálni kell! – A gyermek önkontrolljának elvesztésébe (pl. megértése – A gyermek figyelmének felkeltése • Fizikai kapcsolat teremtése (pl. – A jutalmazás-büntetés adekvát helyzethez igazodó alkalmazása • Nem lehet büntetni. Pl. Budapest. ha a szabályban nem állapodtunk meg elôre. Wender. 1997. Paul: A hiperaktív gyermek.19–20.

aktivitási szint. ráhagyó stb. differenciálás (pl. feladathelyzetben tartás stb. amelyek a gyermek viselkedésére jellemzôk (pl.) – A gyermek és az osztályközösség kapcsolata – A gyermek és a pedagógus kapcsolata – A pedagógus viselkedési formái figyelemzavaros hiperaktív gyermekkel szemben (megértô. a feladathelyzet megértésének kontrollálása.110 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek 7/B Figyelemzavaros. figyelem stb.) – Alkalmazott tanulásszervezési módok. mozgásjellemzôk. hiperaktív gyermek a tanórán A megfigyelést segítô szempontsor – Specifikus tünetek.) . türelmetlen. technikák.

sajátélményû gyakorlatokkal.21–22. módszere – Differenciált fejlesztés a vizuális nevelésben és re/habilitáció a gyógypedagógiai vizuális mûvészeti terápiában. teljesen egyéni képességstruktúrát és érzelmi állapotot tükrözô mû – minden gyermek számára megteremti az egyéni személyiségstruktúrát figyelembe vevô optimális fejlesztést. . a kompetencia kérdése Cél A tanegység fent nevezett témakörének célja egy olyan speciális metódusba (mûvészeti pedagógiai terápia) való betekintés nyújtása. amelyet a vizuális kifejezés és a vizuális mûvészetek eszköztárából állítottunk össze. Az alkotási folyamat – a közös instrukció alapján megszületô. és amelyet gyógypedagógusok a gyógypedagógia minden területén sérüléstôl függetlenül alkalmazhatnak re/habilitációs célzattal. mind a többségi pedagógia mûvészeti nevelésében megvalósítható differenciált fejlesztést. célja. eszköze. illetve a kompetenciahatárok világossá. óra Tananyag – A gyógypedagógiai mûvészeti terápia mint a sajátos nevelési igényû gyermekek re/habilitációjának egyik lehetséges eszköze – A képi kommunikáció mint a gyógypedagógiai vizuális mûvészeti terápia alapja – A mûvészeti terápia hatásrendszere. óra 111 21–22. Elsôdleges cél A gyógypedagógus speciális habilitációs tevékenységének bemutatása. Különbségek és közös pontok. Ezért lehetôségünk van arra. Másodlagos cél Ebbôl következôen a többségi pedagógus differenciáló fejlesztése és a gyógypedagógus habilitációs munkája közötti különbségek. tapinthatóvá tétele ismeretek nyújtásával. hogy szemléletessé és átéltté tegyük mind a gyógypedagógiai mûvészeti terápiában megjelenô gyógypedagógiai re/habilitációs tevékenységet. valamint a fejlesztô munka gyakorlatban való megfigyelésével.

Ez a gyakorlat minden hallgatóval elvégezhetô. Picasso: Harlekin. . ahol a hallgatók egyenértékûnek érezhetik magukat társaikkal és a csoport vezetôjével. Max Bill: Végtelen. mûtárgy vagy grafika felhasználható pl. Csontváry: Magányos cédrus. az egyénre jellemzô képességstruktúra és érzelmi állapot átélése. B) KÉPI ASSZOCIÁCIóK MûALKOTÁSOKHOZ A hallgatók nagy méretben vetített mûalkotások hatására saját képet készítenek szabadon. – Bármelyik gyakorlatot választja az oktató. Sajátélményû gyakorlat a vizuális kommunikáció megtapasztalására. A) VERBÁLIS ASSZOCIÁCIóK MûALKOTÁSOKHOZ A hallgatóknak a képrôl eszébe jutó elsô szót kell kimondaniuk [1 (1)] A gyakorlat célja – Élje át a hallgató. és van már valamiféle jártasságuk a vizuális kifejezésben C) KÉPI ASSZOCIÁCIóK MûALKOTÁSOKHOZ ÁTALAKÍTÁSSAL A hallgatók A/4-es méretû fekete-fehér vagy színes reprodukciókra fehér lapot helyeznek (fehér géplap vagy átütô papír). ha az asztalokat félretolva körben ülünk. szobor. majd úgy rajzolják át az alkotást.és gondolatvilágát Verbális asszociációk céljára bármilyen festmény. esetleg ellentétes érzés. szobor vagy tárgy (vizuális kommunikáció dekódolás oldala) – Élje át a hallgató a csoport rendkívül változatos asszociációi során a csoporthoz hasonló és attól erôsen különbözô. egyéni jellemzôk felismerése. bármilyen technikával. hogy milyen érzést és/vagy gondolatot váltott ki belôle a kép. Így saját alkotáshoz jutnak a mûalkotás inspirációja alapján. Legegyszerûbb. Itt többféle gyakorlat közül választhat az oktató. hogy közben átalakítják. Berény Róbert: Gordonkázó nô. A beszélgetés mindig csoportban történik olyan formátumban. Ez csak annál a csoportnál ajánlott. ahol a hallgatókat ismerjük. a rajzokat a hallgatók maguk elé helyezik a földre. A képben megjelenô. minden esetben megbeszélés követi a képpel való munkát.112 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek A tananyag feldolgozása 1. Szônyi István: Kert stb. a sajátos. Alkotás és személyiség A képi kommunikáció átélése.

– A sajátélmény így segíti a hallgatókat abban. azonos formában történik. színes. hatásrendszerének tudatosítása – A terápiás rendszer felvázolása • Közös interaktív munkával poszter készítése • Az elkészült poszter alapján az oktató prezentációjának bemutatása a tanultak öszszegzése és rögzítése céljából [& (2)] . miközben a festéket belekenik a ragasztóba. sajátélmény és a vizuális nevelési praxisból vett példák elemzése alapján – A különbségek és a közös pontok megállapítása esetelemzések alapján . tapétaragasztót és festéket kapnak. Alapképességeink és vizuális képességeink átélése alkotás során (Sajátélményû gyakorlat) Mozgásimprovizáció zenére ujjfestéssel közös keretben: A hallgatók fehér papírral letakart asztalok mellett állnak. csak ôrá jellemzô alkotást ad. valamint arra. óra 113 – A beszélgetéskor rá kell irányítani a figyelmet saját érzéseinkre és gondolatainkra. amelyben az egyén egész személyisége és teljes képességrepertoárja megjelenik. Ezt a gyakorlatot is megbeszélés követi. A klasszikus zene hatására szabadon mozgatják kezeiket és ujjaikat. hogy a sokféle megoldás hatására meglássák és keressék a másságban rejlô egyéni kompetenciákat. mert mindenki teljesen egyedi. A megbeszélés az elôzô gyakorlat utáni beszélgetéshez hasonlóan. Így változatos. vonalas vagy foltszerû absztrakt vagy konkrét alkotások születnek. Az alkotó munka mint a gyógypedagógiai re/habilitáció eszköze (gyógypedagógiai mûvészeti terápia) Cél – A differenciált fejlesztés lehetôségeinek tudatosítása az alkotó munka során. 2. ritmikus. A sajátélményû gyakorlatok összegzése – Az átélt tapasztalatok alapján a gyógypedagógiai mûvészeti terápia lényegének. Cél – Érzések és gondolatok megfigyelése – Az egyéni különbségek meglátása és elfogadása – Saját képességeink mûködésének meglátása az alkotásokban 3.21–22. hogy nincs hibás megoldás.

pigmentfesték. videolejátszó vagy számítógép. (4)] – A sajátélményû gyakorlatokhoz szükséges képanyag: mûalkotások reprodukciói diapozitívon vagy CD-n. az egyes csoportok a rájuk kiosztott szempont alapján rendszerezik tapasztalataikat és rögzítés céljából posztert készítenek. színes ceruza. színezôpaszták. eszközeit. példa: Re/habilitációs tevékenység egy terápiás foglalkozáson SNI-gyermekek fejlesztése ugyanazzal a technikával [π (4)] Mivel a videoelemzés csoportmunkában történik (minden csoport más-más szempontot kap).114 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek A) VIDEOELEMZÉS CSOPORTMUNKÁBAN – 1. tapétaragasztó vagy fôzött keményítô. továbbá fekete-fehér fénymásolat formájában a képi asszociációs gyakorlatokhoz – A csoportmunkához szükséges íróeszközök és papíranyag – A közös munkában végzett sajátélményû gyakorlathoz temperafesték vagy ujjfesték. makulatúrapapír – Technikai eszközök: írásvetítô. példa: Differenciált fejlesztés egy rajzórán A gyerekek a videón látható órán az elôzô hallgatói gyakorlaton átélt ragasztós technikával dolgoznak. KIÉRTÉKELÉSE Az alkotó munka kétféle felhasználhatóságával (a differenciált fejlesztéssel és a gyógypedagógiai re/habilitációval) kapcsolatban szerzett tapasztalatok összegzése a kétféle tevékenység célját és feladatait. (3). A/3-as méretû rajzlapok. & (2). tus. [π (3)] – 2. valamint módszereit tekintve A témához megadott szakirodalom – A gyógypedagógiai mûvészeti terápiás munkát bemutató multimédiás anyag ([1 (1). ecsetek. filctoll vagy olajpasztell. projektor – Terápiás és mûvészeti foglalkozásokat bemutató multimédiás anyag – Az oktató prezentációja – A csoportmunkában készülô poszterekhez írószer és papír . B) INTERAKTÍV KÖZÖS MUNKA: AZ ELKÉSZÜLT POSZTEREK MEGBESZÉLÉSE.

13–46. – Klee: Ab ovo. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzô Fôiskola. (3) Részlet Sándor Éva Kis-kis kígyó c. – Miró: Asszony és madár – Henry Moore: Álló alak – Henry Moore: Belsô és külsô formák – Henry Moore: Kompozíció 1931 (2) Sándor Éva: „Szabadfestés védelem alatt”.21–22. Brigitta hároméves története (esetismertetés). 1917 – Miró: Asszony III. 1996. diákotthonban élô. rózsaszín varázslat”. Képzômûvészeti pedagógiai terápia tanulásban akadályozott. óra 115 A felkészüléshez felhasználható irodalom és források (1) Mûalkotások diavetítésre – Berény Róbert: Gordonkázó nô – Szônyi István: Fák – Szônyi István: Kert – Szônyi István: Virágzó gyümölcsfák – Csontváry: Magányos cédrus – Csontváry: Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban – Picasso: Gyermek galambbal – Picasso: Anya gyermekével (Artisták) – Picasso: Nô varjúval – Picasso: Harlekin – Klee: Villa R. videofelvételébôl (9 perc) . 7–10 éves gyermekek számára. „Zöld varázsló. A képzômûvészeti pedagógiai terápia fogalma. old.

A terápia elméleti háttere – Elôzôleg megadott szempontok alapján vázlat készítése otthoni szakirodalmi felkészüléssel [& (4)] – Az otthoni felkészülés megbeszélése a hallgatók vázlatainak felhasználásával (interaktív közös munka) – A téma összefoglalása és rögzítése. – Lássanak gyakorlati példákat a habilitációra felhasznált mûvészeti tevékenységbôl minél többféle sajátos igényû gyermekcsoportban. Gyakorlati példák a gyógypedagógiai mûvészeti terápiából Itt a következô lehetôségek közül választhat az oktató: – Tanulásban akadályozott.116 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek 23–24. gyermekotthonban élô gyermekek terápiája: egy gyermek egyéves fejlesztésének folyamata [PP (6)] – Tanulásban akadályozott családban élô gyermekek csoportos terápiája: egy gyermek fejlesztési tervének és fejlôdésének bemutatása [& (7)] . és el tudják választani a pszichoterápiáktól. óra Folytatása) Tananyag – A gyógypedagógiai mûvészeti terápia elméleti alapjai – A gyógypedagógiai mûvészeti terápia alkalmazhatóságának területei – A sérülésspecifikus alkalmazás megvalósítása a gyakorlatban az egyes sajátos nevelési igényû gyermekek habilitációjában. A tananyag feldolgozása 1. rehabilitációjában Cél – A gyógypedagógiai mûvészeti terápia elméleti alapjainak megismerésével a hallgatók el tudják helyezni a gyógypedagógiai mûvészeti terápiát mint sajátos re/habilitatív tevékenységet a pedagógia rendszerében. óra (a 21–22. Az oktató elôadása és prezentációja [PP (5)] 2.

2003). Képzômûvészeti pedagógiai terápia. A csoportok más-más szempontokat kapnak. In: Gordosné Szabó Anna (szerk. Értelmileg akadályozottak pedagógiája szak. a csoportmunkában készülô poszterekhez írószer és papír A felkészüléshez felhasználható irodalom és források (4) Három részlet Sándor Éva: „Fejlesztés mûvészettel” c. szakdolgozatához készült videofilmjébôl. Szabad improvizáció zenére (5 perc) (5) Terápiaelmélet.): „Az én házam és a te házad”. Medicina Könyvkiadó Rt. Nevelés és terápia.23–24. ELTE BGGYFK. videofelvételeibôl: A fekvô nyolcas (5 perc). óra 117 – Mozgáskorlátozott és halmozottan sérült gyermekek csoportos és egyéni terápiájának bemutatása [& (8)] – Mutista gyermek egyéni terápiája: képek egy-egy gyermek fejlesztésébôl [& (9)] A hallgatók az elemzést csoportmunkában végzik el. old. Az esetismertetés. Formakövetés (5 perc). (9 perc) (9) Részlet Tamás Katalin videofelvételeibôl (15 perc) . Budapest. 500–511. Eszközök – Gyógypedagógiai mûvészeti terápiás munkát bemutató multimédiás anyag – Az oktató prezentációja. és rövid felkészülés után beszámolnak egymásnak a kapott szempontok szerint rendszerezett megfigyeléseikrôl. Budapest. ELTE BGGYFK. Ez a munka egyben az elsajátított ismeretek ellenôrzésére is szolgál. Power Point-prezentáció (6) Sándor Éva: „A kis bohóc keresi a nap-világot” címû esettanulmánya (In: Sándor Éva (szerk. valamint a hozzá tartozó prezentáció képsorozat – Power Point-prezentáció (7) Sándor Éva: Személyiségfejlesztés mûvészettel.): Gyógyító pedagógia. 2004. (8) Két részlet Soltészné Takár Anita: Kreatív képességfejlesztés a vizuális nevelés eszközeivel halmozottan sérült gyermekeknél c. 2004.

ELTE BGGYFK. 2000. old. Sándor Éva – Horváth Péter: Képzômûvészeti pedagógiai terápia. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzô Fôiskola. Klaniczay Sára: Tér és lélek. old. . Budapest. old. ELTE BGGYFK. 80. old. Budapest. 2003. 2003. 141. Képzômûvészeti pedagógiai terápia. Budapest. 39–75. 7–13. Gondolatok az alkotásról és a gyógyításról. 9–25. Budapest. 1995.): „Az én házam és a te házad”. Sándor Éva (szerk.118 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek A témakörhöz ajánlott szakirodalom Gerô Zsuzsa: A gyermekrajzok esztétikuma és más írások. Flaccus Kiadó.

óra Tananyag – Az egészséges életre nevelés megvalósulása a sajátos nevelési igényû gyermekek iskolai testnevelés-tanításához kapcsolódóan – A testnevelés tantárgyi hatásrendszerének célirányos felhasználása a sajátos nevelési igényû tanulók nevelésében-oktatásában – A mozgásnevelés mint gyógypedagógiai sajátosság – A motoros képességek és a fizikai aktivitás fejlesztése az adaptált testnevelés és sport sajátos eszközeivel Cél – Ismerjék meg a hallgatók a sajátos nevelési igényû gyermekek motorikus képességeinek fejlesztési lehetôségeit. – Szerezzenek tapasztalatot arról. adaptált testnevelés és sport sérülésspecifikus. változtatásokkal. óra 11 25–26. Bevezetô elméleti elôadás A mozgásnevelés. A tananyag feldolgozása 1. hogy a testnevelésóra minden gyermeknek lehetôséget nyújthat a mozgásra a fizikai és egészségi állapotnak megfelelô módosításokkal. – A hallgatókban erôsödjön meg a sajátos nevelési igényû gyermek iránti pozitív attitûd a fogyatékossággal élô emberek sportteljesítményeinek bemutatásával. Sajátélményû gyakorlatok módosított feltételekkel – A hallgatók kipróbálják a következô testnevelési és sportjátékot (módosított feltételek. szabályok): • Szabadulás a labdától • Ülô röplabda . rehabilitációs célú alkalmazásának lehetôségei 2.25–26.

120

Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek

– A hallgatók ezután együtt próbálják megfogalmazni a játékok adaptációjának lényegét, a sajátos elemeket. Ezek a szempontok kerüljenek bele a hallgatók naplójába és a táblára is. (Szabálymódosítás, a tevékenység módosítása, az eszközök módosítása, a környezet módosítása, az idô módosítása. Amennyiben megszervezhetô, a hallgatók szerezzenek közvetlen tapasztalatot a fogyatékossággal élô tanulókkal, sportolókkal való együttes foglalkozás formájában is.) – A hallgatók 3–5 fôs csoportban önállóan dolgozva módosítsanak egy-egy általuk választott játékot úgy, hogy abban SNI-gyermekek is részt vehessenek társaikkal együtt. Lehetôség szerint minden csoport más típusú fogyatékos gyermeket vonjon az elképzelt munkába. – Csoportmunka keretében a hallgatók készíthetnek óravázlatot egy testnevelés-foglalkozás megtervezéséhez. Ezt ismertetve vázolják fel a tervezés közben felvetôdött problémáikat, azok megoldási lehetôségeit. Véleményezzék egymás tervezô, problémamegoldó munkáját (néhány elôre megadott szempont alapján). 3. Videofilm-vetítés – A fogyatékossággal élô emberek sportversenyeirôl. Sportversenyek bemutatása. Videofilm. Metropolis Stúdió [π (7)] – Parasport bemutatása [π (8)]

Eszközök
– Tornaterem a szokásos felszereltséggel – Teniszháló, röplabda – Lehetôség szerint speciális sporteszközök (boccsa, csörgôlabda stb.) – Video- vagy DVD-lejátszó

Felhasználható irodalom és források
(1) Benczúr Miklósné: Az egészséges életre nevelés fogyatékosságspecifikus sajátosságairól. In: Benczúr Miklósné (szerk.): Adaptált testnevelés és sport I. FONESZ. Budapest, 2003. 35–52. old. (2) Speciális olimpia. (lexikonszócikk) In: Mesterházi Zsuzsa (szerk.): Gyógypedagógiai lexikon. ELTE BGGYFK, Budapest, 2001. 146. old.

25–26. óra

121

(3) Magyar Speciális Olimpia Egyesület. (lexikonszócikk) In: Mesterházi Zsuzsa (szerk.) (2001): Gyógypedagógiai lexikon. ELTE BGGYFK, Budapest, 2001. 128. old. (4) Morten, Severin: A tevékenységek adaptálásának általános módszerei (különös tekintettel a testnevelés tanítására). In: Csányi Y. – Fótiné Hoffmann É. – Kereszty Zs. – Nagyné Kovács I. (szerk.): Inklúziós tanterv és útmutató a magyarországi pedagógusképzés számára. Európai Bizottság – Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium – Oktatási Minisztérium. Budapest, 2004. 289–291. old. (5) Morten, Severin: Szempontok az adaptáció elemzéséhez. In: Csányi Y. – Fótiné Hoffmann É. – Kereszty Zs. – Nagyné Kovács I. (szerk.): Inklúziós tanterv és útmutató a magyarországi pedagógusképzés számára. Európai Bizottság – Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium – Oktatási Minisztérium. Budapest, 2004. 292–294. old. (6) Nádas Pál: A nemzetközi Paralimpiai Játékok és a parasport hazai története. In: Litavecz Anna (szerk.): Fogyatékosok sportjának története. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium. Budapest, 2003. 53–72. old. (7) Országos sporttalálkozó (8) Salt Lake Paralympics 2002

Ajánlott irodalom
Benczúr Miklósné (szerk.): Adaptált testnevelés és sport I. II. FONESZ. Budapest, 2003. Csányi Y. – Fótiné Hoffmann É. – Kereszty Zs. – Nagyné Kovács I. (szerk.): Inklúziós tanterv és útmutató a magyarországi pedagógusképzés számára. Európai Bizottság – Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium – Oktatási Minisztérium. Budapest, 2004. Litavecz Anna (szerk.): Fogyatékosok sportjának története. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium. Budapest, 2003.

122

Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek

27–28. óra
Tananyag
– A konduktív pedagógia, a mozgáskorlátozott gyermekek habilitációjának, rehabilitációjának Petô András által kidolgozott rendszere – A konduktív pedagógia hatásrendszere és alapelvei – A mozgáskorlátozottság konduktív pedagógiai értelmezése, a mozgáskorlátozott gyermek sajátos nevelési igényének körvonalazása – A mozgáskorlátozottak speciális pedagógusa a konduktor – A konduktor feladata, tevékenységeinek színterei – A konduktív nevelésben leggyakrabban alkalmazott rehabilitációs eszközök és használatuk

Cél
– A hallgatók ismerjék meg a központi idegrendszer sérülése által mozgáskorlátozottá vált gyermekek legjellemzôbb tulajdonságait, a mozgáskorlátozottság fôbb csoportjait és a csoportokba tartozó gyermekek legjellegzetesebb tüneteit. – Ismerjék meg rehabilitációjuknak egyik módját, a konduktív nevelést, amelynek kidolgozója Petô András magyar orvos volt. – A konduktív nevelés alapelveinek elsajátításával legyenek képesek a szakpedagógussal, a konduktortanítóval a gyermek érdekét szem elôtt tartva egy magas szintû együttmûködés kiépítésére. – Váljanak képessé saját kompetenciahatáraik felismerésére. – Magabiztosan alkalmazzák a gyermekek által már elért eredményeket. – Ismerjék és alkalmazzák a gyermekek biztonságához és önmegvalósításához, önkifejezéséhez szükséges alapvetô eszközöket és a speciális szaktudást még nem igénylô alapeljárásokat. – Vezérmotívumuk ne a sajnálat legyen, hanem tanuljanak meg a mozgáskorlátozott gyermektôl is követelni, és ôket a saját fejlettségükhöz képest a legmagasabb elvárások elé állítani.

Elôadás – A központi idegrendszeri sérülés lehetséges változatainak ismertetése [& (2)] – A kiváltó okok rövid vázlatos áttekintése – A mozgáskorlátozottak különféle csoportjainak bemutatása. egyéni feladatlebontás. amelyek a konduktív nevelésben érvényesülnek. (5)] – A konduktív napirend. (4). a programfelépítésen át a megvalósításig és az eredményeknek a mindennapi életben való hasznosításáig [& (6)] – Az egyén és a csoport kölcsönhatásának konduktív szemléletû megközelítése – A konduktív nevelés a többségi pedagógus munkájának segítésére [& (7)] – órai munka konduktív szemlélettel – A mozgáskorlátozott gyermek speciális igényeinek ismertetése (differenciálás.27–28. speciális megoldási módok kidolgozása) – A tanító és a konduktor együttmûködési lehetôségeinek vázlatos bemutatása – Egy elképzelt terv felvázolása egy elképzelt esetre 3. A Petô Intézet bemutatófilmjének megtekintése [π (1)] Megfigyelési szempontok – Melyek az elsôdleges benyomások a konduktív nevelésrôl a film alapján? – Melyek azok a fontos vezérelvek. Fényképek megtekintése elôadással – A mozgáskorlátozott gyermekek speciális eszközeinek bemutatása a teljesség igénye nélkül – Az eszközök a mindennapi élet szolgálatában – Speciális eszközök kifejezetten az oktatáshoz . a tervezésen. fényképek megtekintése – A konduktív nevelés bemutatása [& (3). és a filmbôl kiszûrhetôk? 2. feladatsorok a koordináció újraépítésének szolgálatában – A konduktív pedagógia alapelveinek megismerése. óra 123 A tananyag feldolgozása 1. fôbb tünetek ismertetése. összevetése az általános nevelési elvekkel – A konduktor munkájának bemutatása a gyermek megismerésétôl.

Kútvölgyi út 6. Budapest. 1991. Kútvölgyi út 6. Egy-két konkrét gyermek fejlôdési menetének bemutatása (Egyéni hozzájárulással) – Fényképekkel illusztrált fejlôdési folyamat ismertetése a többségi iskolába történô beilleszkedéssel. (5) Hári Mária: A humán alapelv a konduktív nevelésben. egyéni eredményekkel – A saját fejlettségi szinthez mért legmagasabb eredmények elérésének lehetôsége a megfelelô követelményekkel Eszközök – Videofilm. Beszerezhetô: 1125 Budapest. old. 1991. (9) A Petô Intézet bútorainak.és helyzetváltoztatásához szükséges eszközök • A gyermekek alapvetô biztonságérzetét szolgáló eszközök • A gyermekek alapvetô higiéniás állapotát és emberi méltóságát biztosító eszközök • Az oktatáshoz nélkülözhetetlen funkciópótló vagy azt segítô eszközök A felkészüléshez felhasználható irodalom és források (1) A Mozgássérültek Petô András Nevelôképzô és Nevelôintézetének bemutató filmje. Medveczky Erika: A konduktív nevelés mint a neurorehabilitáció pedagógiai módszere. 98–102. 1997. Nemzetközi Petô Intézet. Graphitech. 2004. Budapest. Nemzetközi Petô Intézet. Budapest. 1971. Nemzetközi Petô Intézet. (7) Dr. MPANNI. Budapest. old. Budapest. Tünetváltozások (fényképek magyarázó szöveggel).124 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek . old. (4) Dr. vetítô – Speciális eszközök fényképen. Hári Mária – Horváth Júlia – Kozma Ildikó – Kôkuti Márta: A konduktív pedagógiai rendszer. old. 308–341. old. Beszerezhetô: 1125 Budapest. különbözô kategóriákba csoportosítva [& (8). 126–134. 62–66. (8) Hári Mária – Ákos Károly: Konduktív pedagógia. (9)] • A gyermekek hely. Tankönyvkiadó. . Hári Mária – Horváth Júlia – Kozma Ildikó – Kôkuti Márta: A konduktív pedagógiai rendszer. illetve – lehetôség szerint – a valós életben történô bemutatása. (2) Dr. (3) Dr. Budapest. Budapest. Hári Mária – Horváth Júlia – Kozma Ildikó – Kôkuti Márta: A konduktív pedagógiai rendszer. 1–11. speciális eszközeinek fényképes katalógusa. Hári Mária – Horváth Júlia – Kozma Ildikó – Kôkuti Márta: A konduktív pedagógiai rendszer. Nemzetközi Petô Intézet. 103–114. (6) Dr. old. 1991. 1991. old. 93–97.

1998. Budapest. MPANNI. óra 125 Ajánlott irodalom Hári Mária: A humán alapelv a konduktív nevelésben. Budapest. Hári Mária – Horváth Júlia – Kozma Ildikó – Kôkuti Márta: A konduktív pedagógiai rendszer. Budapest. Kálmán Zsófia: Bánatkô: sérült gyermek a családban. Budapest. . 1997. MPANNI. Hári Mária – Ákos Károly: Konduktív pedagógia. MPANNI. 1997. Dr. 2004. Tankönyvkiadó. Nemzetközi Petô Intézet. 1991. Bliss Alapítvány. Budapest. 1971. Bevezetô a konduktív mozgáspedagógiába. Petô András elôadásai és gyakorlati bemutatói. Hári Mária: A konduktív pedagógia története. Budapest.27–28.

Petô András az 1950-es években foglalta össze és írta le a konduktív nevelés alapjait. idônként átmeneti kudarccal. A funkciók tanulásának módszere elsôsorban a gyakorlás volt. akkor kevéssé fogadták el. hanem helyesebb a személyiségközpontúság. A mozgásfogyatékosság helyreállítása érdekében a különbözô problémákkal (tanulási képességek hiánya. nem csoportos foglalkozást igényelt. segítségre várók ezreit zarándokoltatja el Budapestre.” (Salamancai tézis) A fent idézettek alapján a legfontosabb fejlesztési követelmény: a központi idegrendszeri sérült gyermekek integrálása. valamint eljuttatni a saját fejlettségi szintjéhez mért és saját lehetôségeihez képest felállított követelménylétra legmagasabb fokára.126 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek FogAloMTár 10. rehabilitáció a konduktív pedagógia segítségével „Mi – 88 kormány és 25 nemzetközi szervezet képviseletében a Speciális szükségletûek nevelése: lehetôség és minôség világkonferencián a spanyolországi Salamancában 1994. hogy a speciális nevelési szükségletû gyermekek.” (Csányi Yvonne. a lehetô leghamarabb a lehetôségekhez képest kortárs közösségbe illesztése. Zsoldos Márta) Dr. világháború után a konduktív nevelésnek nem volt hagyománya. hogy a koordináció megszervezéséhez. indirekt út vezet a kognitív és az észlelési úton át. a Gyógypedagógiai Fôiskolától függetlenül mûködô intézmény volt. de kialakított egy ma már nemzetközi porondon is elismert diszciplínát. június 7. a mozgás vagy funkció javítása. Azt az alapvetô elvet. Az volt nehezen elfogadható. beszédzavar vagy beszédképtelenség) speciális képzettségû szakemberek foglalkoztak. észlelési zavar. és a foglalkozásmód. . küzdelemmel. szakemberek. között részt vevô küldöttek – ezennel megerôsítjük elkötelezettségünket az Oktatás mindenkié elv mellett. felismerve annak szükségességét és sürgôsségét. aminek látható eredménye a mozgás. fáradságos munkával. amely már mint önálló. hogy ki nem. 1945-ben a II. hogy ki integrálható. Az azóta eltelt közel ötven év számtalan eredménnyel. Vezetésével ekkor nyílt meg a mozgássérültekkel foglalkozó elsô hazai intézet. fiatalok és felnôttek számára a többségi oktatási rendszerben biztosítsák az oktatást. a kreativitás elômozdítása. hogy az elsôdleges cél nem a szigorúan vett biológia. az egyénenként különbözô állapotok megfelelô kezelése egyéni. „Nem az a kérdés. az önmegvalósítás. és 10. hanem az. amely a világ minden tájáról érdeklôdôk.

tervezett és komplex nevelési eljárás során valósul meg. míg egyidejûleg a személyes szükségletek is nagy hangsúlyt kapnak. 127 A diszfunkció kifejezés azt a meggyôzôdést tükrözi. kommunikálni akar. A KN alapelve szerint nem az egyes funkciókat kell egymástól elkülönülten gyógyító terápiákkal kezelni. szervezési zavarban nyilvánul meg. a funkciók kialakítását.Fogalomtár 10. Ez az átfogó megközelítés egy tudatos. amit megért. Természetesen jobban érdekelni fogja az. A csoport biztosítja a szociális facilitáció egy formáját. akkor a kondukció. Lényeges jellemzôje a konduktív nevelésnek a csoportos foglalkozás. és ez úgy értelmezhetô. A konduktív nevelés (KN) a központi idegrendszeri sérült gyermekek és felnôttek speciálisan integrált és komplex nevelési rendszere. Az is igen fontos. hogy az ember kreatív. a konduktor pedagógiai munkája vezeti hozzá. az egyén aktív tanulását elôsegítve. Ha ezt egyedül nem találja meg. és elsôsorban a megértés válik cselekedetei kiindulópontjává. a másik embert és az ôt körülvevô szituáció információit meg kívánja érteni. morális és egyéb irányú fejlôdését. A hagyományos szemlélet szerint az idegrendszeri károsodások visszafordíthatatlansága miatt az általuk okozott fogyatékosságok maradandók. helyi jellegû. hogy a probléma nem statikus. Az aktivitás humán dimenziója „A konduktív pedagógiában az ember tisztelete is nagyobb a hagyományosnál. a fogyatékosság összerendezési. a mozgás elsajátítását pedagógiai problémának tekintette. még ha a nyelvet nem is érti. ennek ellenére meg tud tanulni. A diszfunkció a helytelen. hogy ki akarja fejezni magát. nem közönyös a külvilág iránt. Ugyancsak emberi jellegzetesség. hogy az emberre jellegzetes tulajdonságok még az idegrendszer súlyos károsodásai esetén is jelen vannak. és motiváló erôként funkcionál. Petô a diszfunkciós mûködést. A konduktív nevelés során bizonyítani akarjuk és tudjuk. figyelmen kívül hagyva a gyermek kognitív. aki a konduktív nevelést minden korcsoportban képes alkalmazni. A csoport tagjai számára hasznos a csoport dinamikája. A konduktív pedagógiai megközelítés szerint a központi idegrendszer koordinált mûködését biztosító egyes funkciók integrálására van szükség. A konduktortanítókat és konduktor-óvodapedagógusokat képzô fôiskola készíti fel ennek a folyamatnak a kulcsfiguráját. hogy az a személy. tehát változás lehetséges. szociális. és egy jobb összerendezési mód tanulható. akinek strukturális károsodás következtében fogyatékossága van. az ortofunkció kifejezés a helyes mûködést jelenti. Saját maga és környezete . Egy ember (felnôtt vagy gyerek). meg tud találni egy helyes mûködési stratégiát.

Amit felépít. érzelmei. Hári M. o. hanem olyan új konstrukció.) A kondukció és a gyermek célkitûzése „A konduktor szenvedélyes. A konduktor lehetôvé . 1991.” (Dr. 28. az nem puszta másolat. ez csak megtörténik vele. et al. Az érdeklôdés.) „A helyes mozgásmintákat nem lehet közvetlenül megtanulni. gyakorlatozás. hanem a gyereket. és hogy a cselekvésre annak fontossága késztesse. az érdeklôdést.. fantáziadús. vagyis kommunikálni akar. Hári M. bizalmat nyújt. saját magát kifejezni. ha nem jár mozgással. Tudja. hogy lemondunk a direkt segítségekrôl és könnyítésekrôl. Ezt a mozgást nem „teszi” az ember. et al.. o.” (Dr. 29. amelyeket magának kitûz: megérteni. Hári M. hogy az ember tanulása elsôsorban újraépítés. o. 1991.) A koordináció újraépülése „Az egész programunk azon alapul.. akkor – bár ez mechanikus szempontból aktivitás – az ember ennek a mozgásnak passzív elszenvedôje csupán. A tanító által nyújtott kondukció rávezeti a neveltet arra.” (Dr. azaz nem passzív befogadása a tanító által kiszabott anyagnak.128 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek képét (amit megért. A kondukció útján nem közvetlenül a gyerek funkcióit segíti. Hári M. hogy a tanulás nem egyszerû másolás.) „Elôször is azt kell tisztáznunk. 27.” (Dr. Hári M.) „Tudjuk. ha passzív vagy reflexes. hogy az embernek céljai vannak. Ebben segít minden lehetséges eszközzel. Sokat számítanak a kondukcióban: dinamizmusa. illetôleg az ember számára megérthetô célokat talál. hogy legyen célja. et al. o. arckifejezése. a perifériás segítségadás helyett a közvetett. nem a puszta mozgást. a tanulónak világosan meg kell értenie. Ugyanis a puszta mozgás. 1991.. Amikor a pedagógus játékszituációkat. Céljai eléréséhez éppen ezekre az elsôsorban humán tulajdonságokra épít a konduktív nevelés. de mindig összefüggô egész az ember tudatában (környezetvázlat). a tervezést tekintjük aktivitásnak. 28–29. Mi a célképzést. Egészen különleges jelenség az. amikor a megtanulandó anyagot újraépíti. Bárminek a megtanulásakor a tanulónak legelôbb lehetôséget kell nyújtani ahhoz. hogy ô maga aktívan megtervezze. humoros. ’intendálja’ cselekvése célját. et al. amit megtanult. et al. amely némileg eltérhet attól. fel kell hagynia passzivitásával. kizárólag csak tevékenységek útján. mulattató. amelyek például spaszticitás nélkül elérhetô mikrocélokat foglalnak magukba. a pusztán asszociációs tanulásnál magasabb szintrôl indul ki. és amit megtanul) felépíti magában. 1991.” (Dr. hogy ’mirôl van szó’. biztonságot. aktivitásnak. 27. részben megfoghatatlan tudati és motivációs hatásokkal élünk. 1991. aki a funkciókat építi. a részvétel azonban még akkor is aktivitás. öröme. o. Ellenkezôleg.. hogy mit tekintünk cselekvésnek.

ha azt kívánjuk. Hári M. 35. 32. 1971) . o. hogy morális és indokolható tartalma legyen. az ember egész attitûdjében.” (Hári–Ákos. 35. és neki örömet okoz. A problémának ezért kell. amely az intenciónak megfelel. Az intenció speciálisan emberi aktivitás. de az a személy.. Az intenció olyan belsô. Ezek közül a legoptimálisabbak kiválasztása. Jó atmoszférát kell teremteni! Mindenkinek megvannak a maga szokásai. 1991. o. Pedig rendkívül fontos személyes erôfeszítése. 33. o. akkor a cselekvés hibás. újak alkotása nem kis kreativitást igénylô feladat. 1991. ha az idôtöltése megfelel szükségleteinek. minél automatikusabbá vált a cselekvés. hogy sem a mozgást. tervezete. 1971) A gyerek számára elérendô cél érdekében végzett rávezetés bizonyos módszereknek. a hôsiesség. mint a kézzel fogható technikaiak.) „Az erôfeszítés. az aktív emberrel tartja a kapcsolatot. Ha nincsen olyan belsô organizáció.” (Dr.” (Dr. Az természetes. a gesztusokban. a cselekvés elhatározása. mert az ô tevékenységének célja épp neveltje sikere. Hári M. A … konduktor azért képes reális irányítást nyújtani. akire ez vonatkozik. sem annak belsô képét.” (Dr. ami annál általánosabbá válik.Fogalomtár 10. nem a változtatandó funkcióival. 12 teszi az ember számára. hogy jelentése legyen. az arckifejezésben. egyszóval megoldása életfontos legyen a nevelt személy számára. fogásoknak az alkalmazása.” (Hári–Ákos.) A „konduktor sikere egybeesik a diszfunkciós sikerével. Hári M. et al. a siker kizárólag a problémamegoldó személyé. elôzetes képzôdmény. igényeinek. o. Hári M. és ezeket figyelembe kell venni. az akarás energiája. et al. sem annak megszervezését nem tartja elsôdlegesnek cselekvése céljának eléréséhez képest. … s így az … a saját eredményeként … jelentkezik. hogy az adott diszfunkciós a konkrét esetben és a kívánt módon megoldja a feladatát. Dinamizmus kíséri: energiateli kezdeményezés. hogy az illetô jól érezze magát.. E nevelési kapcsolatban a diszfunkciós azért ér el eredményt. et al. belsô késztetés. Ez érvényes magatartásának egészére.. 1991. „A konduktor kérdése így hangzik: hogyan érhetem el. kell.” (Dr. majd a nehéz problémamegoldás sikerének öröme. kombinálása. hogy az ô direkt segítsége nélkül érje el a célt.) „…az erkölcsi feltételek éppen olyan fontosak. hogy a konduktor valamely mozgást fontosnak talál. Ebben az emberi autonómia tisztelete fejezôdik ki. az intenció tulajdonképpen a cselekvés belsô képe. erôfeszítése mellett jelentkezik egy belsô ritmus is. Az intendálás külsô jegyei is láthatók a hanghordozásban. et al. ritmusát. Mindenki akkor érzi jól magát. amely megindítja a koordinációt (az összerendezést) vagy a diszfunkciót. biztos.) A célkitûzéssel járó intenció tanulása „A konduktív nevelés a teljesítmény megváltoztatása helyett az intenció megváltoztatását célozza.. céljainak. 1991. mert saját károsult idegrendszerének szabályozó mûködésében konduktíve (latinul: vezetôleg…) egy erre képzett felnôtt agyának közremûködésére számíthat.

– A pedagógiai érték elve Pedagógiai érték nemcsak objektum. együtt. szellemi. csak a sikertelen pedagógus találkozik konfliktussal. akarati nevelés a valós életben. mert azáltal fejlôdnek.130 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek A nevelés elveinek konduktív pedagógiai alkalmazása PEDAGóGIAI ALAPELVEK – A céltudatosság elve – A tervszerûség elve – A fokozatosság elve – A közösségi ráhatás. egyéni bánásmód elve – Az egységes és differenciált ráhatás alapelve – A követelés és a tisztelet elve („tôled jobbat várok”. – A tevékenységcentrikusság elve Azért tanulnak tevékenykedni. a nagyobb követelés. – Totalitás elve Mindent fel kell használni. esztétikai. Ma ezt másképp látják. az erôfeszítés is érték: a nevelés tényleges értéke. – A pedagógiai optimizmus elve – A nevelhetôség elve A nevelhetôségben és a pozitív gondolkodásban való hit. hanem a megoldásához vezetô út. – Komplexitás. Elengedhetetlen a neveléshez. nem a konfliktus fejleszt. – A tolerancia elve Az emberek mássága gazdagítja a társadalom sokféleségét. Tevékenység nélkül nincs konstruktív életvezetés. Az ember összhatások eredményeképpen érlelôdik. – A konfliktus általi nevelés elve Régen úgy tartották. erkölcsi. integrálás elve Fizikai. a nagyobb tisztelet feltételei) – A tévedhetôség elve (a pedagógus is tévedhet) – A döntés felelôsségének elve – A konfliktusnevelés elve (a negatív tapasztalat is fontos) – Az egyéni felelôsség és globalitás elve PETô-FÉLE ALAPELVEK – A humánum tiszteletének elve Minden egyed sajátos értéket képvisel. – A közösségi nevelés elve . hanem a hozzá vezetô út.

„Nekem ez nem célom. egy jól felépített tevékenységi tervvel mintegy ráveszi neveltjét arra. eredménye a nevelésnek és célja. hanem feladat. akkor elbocsátható. – A bipolaritás elve A gyerek hat a nevelôre. Partnere a szülôknek. • A célok és feladatok rendszerének elve Cselekvésre késztetô vonzó célok. • A szerepvállalás elve Többféle szerepet tudjon vállalni. 131 Színtere. hanem eszköz. oktatja a hallgatót. A sérülés keletkezésének helye szerint két nagy csoportot különböztetünk meg.Fogalomtár 10. a nevelô a gyerekre. aki (jelen esetben) a gyermek tudatos és elôre megtervezett módon felépített motiválásával. Mely mozgáskorlátozottakkal foglalkozik a konduktív nevelés? A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK CSOPORTjA Az alábbi felsorolás a központi idegrendszer sérülése miatt mozgáskorlátozottá vált gyermekeket tartalmazza. • A mozgásfejlesztés és a konstruktív életvezetés elve A konstruktív életvezetéshez a mozgás nálunk nem cél. – A siker biztosítása • Az egyén lehetôsége és reális célkitûzés elve Csak a lehetôségeihez képest tûzzünk ki célt. Ezek: a) Cerebromotorikus dysfunkciós gyermekek (agyi eredetû gyermekbénulás) b) Spinomotorikus dysfunkciós gyermekek (gerincvelôi eredetû bénulás) A keletkezés idôpontja szerint három csoportot különböztetünk meg: a) Születés elôtti b) Születési c) Születés utáni (szerzett) . • Az együttmûködés elve Partnerként tudjon együttmûködni gyerekkel. hogy saját fejlettségi szintjéhez képest a lehetô legnagyobb önállóságot elérje. Az ember a célok irányában állandóan feladatot keres. más konduktorral.” Ha a gyerek eléri azt. A közösségben a közösségnek a közösség által. és segítséget nyújt neki a kivitelezés módjában. ami az én célom. szülôkkel. eszköze. A fentiek figyelembevételével tehát a konduktor a mozgássérült személy olyan „vezetôje”. módszere. – Gyakorlati elvek • A tanulás megtanításának elve A hozzávezetô út a fontos. Rávezeti a tevékenység megtervezésére.

Besorolási szintek: a) Enyhe (MILD) b) Középsúlyos (MOD) c) Súlyos (SEV) A kialakult diagnózisok az alábbiak: CEREBROMOTORIKUS DYSFUNKCIóS GYERMEKEK (AGYI EREDETû GYERMEKBÉNULÁS) – Hemiplégiás gyermekek (HPL) A gyermek féloldali bénult. a) Örökletes okok b) Születéskor elszenvedett oxigénhiány c) Születéskori agyvérzés d) Újszülöttkori sárgaság (ma már ritkábban) e) Velôcsô-záródási rendellenességek f) Szerzett sérülések (baleseti koponya. A személyiséget alkotó különbözô területek fejlettségi szintjei. – Tetraparesis spastika (TPS) A gyermek mind a négy végtagja bénult. érintett a törzs izomzata. de a kézfej petyhüdt. Az oldalak közötti eltérés lehet jelentôs. Rendszerint megtanul járni önállóan vagy bottal. betegség. jobb vagy bal oldali túlsúly. de önállóan járóképes. Probléma lehet a fej tartása. .132 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek A kiváltó okokat tekintve több ismert kórokot felsorol a szakirodalom. a nyelés. a nyak. Feszes izomtónus jellemzi. de mozgásában csak enyhén korlátozott gyermek súlyossági besorolása mindig is vitatott kérdése volt a szakmának. illetve a keresztezett érintettség is gyakori. egy súlyosan mozgáskorlátozott. Ezek a kategóriák azonban a diagnózist felállító szubjektumától függôen a határon mozgó gyermekek esetében bizonytalanok. egy KIR-sérült gyermek esetében nagyon különbözôk lehetnek. az anya által elszenvedett fertôzés. de értelmes gyermek vagy éppen egy súlyosan értelmi sérült. – Diplégiás gyermekek (DIPL) A gyermek két alsó végtagja bénult. nagyon enyhe érintettség lehet a kézen. a beszéd. gyulladás stb.vagy gerincvelô-sérülés) g) Szerzett agykárosodás fertôzés. Mutathatnak túlsúlyt a lábak vagy a kezek. Pl. betegség következtében h) Szerzett agykárosodás oxigénhiány következtében A kialakult kórkép súlyosságát illetôen három fô kategóriát különböztetünk meg. és számos ismeretlen eredetû kórkép létezik. Ilyenek lehetnek: Magzati életben elszenvedett károsodás. Izomtónusa feszes.

Részleges vagy teljes petyhüdt bénulás inkontinenciával. – Paraplégiás gyermekek (PARAPL. Nagyon enyhe mozgászavar. fejre. Spinomotorikus dysfunkciós gyermekek (gerincvelôi eredetû bénulás) – Spina bifidás gyermekek (SPINA BIF.) A gerinccsatorna záródási rendellenessége.Fogalomtár 10. illetve nemük feltüntetésével történik (leány: FEM. Az esetek 65%-ában hydrocephalus. értelmi problémák. fiú: MOD). az is enyhe. a súlyossági fok megjelölésével. A gyermek aktuális fejlettségi szintje a kiindulási állapot. végtagokra. petyhüdt az izomtónus. hólyag. Beszéde jellegzetes skandáló. . Következô lépésként a gyermek aktuális fejlettségi szintjét figyelembe véve célokat tûz ki. A kórképek keveredése is gyakori. beszédzavarok. amelyet a gyermek képtelen befolyásolni. – Myelomeningokele. 133 – Ataxiás gyermek (ATAXIA) Súlyos egyensúlyzavar jellemzi. a megfigyelés. A lesio helyének megfelelô magasság alatti. – Athetotikus gyermekek (ATH) A mozgás összerendezése szenvedett zavart. az esetek 96%-a. teljes vagy részleges petyhüdt bénulás. nyelés. A gyermekek nyilvántartása a diagnózis megnevezésével. – Meningokele. Méhen belüli károsodás.és végbélmûködési zavar. Lehetnek látásproblémák. az állapotfelmérés. inkontinencia ha van. Az agyi eredetû sérülést szenvedett gyermekek alapkórképét számtalan társdiszfunkció egészíti ki. vannak rövid távú célkitûzései. A célok kétfélék. Ez a fejlettségi szint a teljes személyiségre vonatkozik. nemcsak a mozgásállapotra. amelyek megvalósítására 1-2 hónapos idôintervallumot szokás megjelölni. a sérültek kb. Vannak hosszú távú céljai. érzészavar. téri orientációs zavarok mint kísérô tünetek stb. Érintett a beszéd. Ennek értelmében például egy középsúlyos athetotikus fiú besorolása: ATH/MOD/ MAL Egy súlyos tetraparetikus leány: TPS/SEV/FEM A konduktor elsô feladata a kapcsolatteremtés. ami bizarr túlmozgásokat eredményez. a rágás. Kiterjed az egész törzsre. lateralitási zavarok.) Szerzett gerincvelôi károsodás. Állandó változó izomtónus jellemzi testszerte. Az egészen súlyos formától az enyhe kórképig minden lehetséges. 4%-a. amelyek megvalósítására egy évet szán.

és ha a gyermek motiváltsága megfelelô. az operatív megfigyelés. A konduktor egyik fô feladata a megfigyelés. így elengedhetetlen a gyermek motiválása. ha a hét többi idejét a gyermek „biztonsági okokból” kerekes székben tölti.és helyzetváltoztatási programmal indul. Ehhez feladatot rendelni. Heti kétszer egy órában hiába tanítjuk a gyermeket bottal járni. a feladatok azonnali változtatása. A nap rendszerint fekvô helyzetbôl induló hely. havi ritmusát. illetve a segítségadás csökkentése garantálja a további fejlôdést. A rehabilitációs órakeret az új struktúrák kidolgozására. Egy konduktív neveléssel foglalkozó intézményben a napirend határozza meg a gyermek napi. hogy azokban a feladathelyzetekben. és állandó nevelôi segítséget igényel. Ezt a rendszert nem lehet heti néhány órára korlátozni.134 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek Mivel a konduktív nevelésben a gyermek aktív résztvevôje a vele történô eseményeknek. nehezítése. A funkcióváltozás alapos rögzítése. egyéni program. Délután manipulációt fejlesztô feladatok egészítik ki a programot. Az iskolai oktatás. nyugodt körülmények között legyen lehetôsége a próbálkozásra és a gyakorlásra. Akár a mozgás. A konduktív rendszer nem egy heti néhány órás foglalkozás. Az elért új fejlettségi szint állandó alkalmaztatása pedig az elért funkciók stabilizálódásáért. amelyekben a gyermek még a tanulási folyamat legalsó fokán áll. Ezt követi az álló helyzetbôl induló helyzetváltoztatási program. akár a személyiség egyéb összetevôjének a változása alapvetôen határozzák meg az újabb célokat és az azokhoz kapcsolódó újabb feladatokat. illetve heti. az automatizálódásért felel. majd egy ún. valamint arra. hanem egy életforma. illetve aktuális fejlettségi szintjének rendkívül alapos ismerete. illetve annak a megfigyelése. a megoldási módok kifejlesztésére ad kiváló alkalmat. állandó együttmûködést kíván meg az osztálytanítóval az egyéni megoldási módok kidolgozását illetôen. . hogy egyes területek változása milyen ütemben zajlik le. illetve az óvodai foglalkozás délelôtt és délután is a napirend szerves része. A konduktor feladata a gyermek aktuális igényeit összekapcsolni egy elérendô céllal. Amint egy területen egy magasabb fejlettségi szintre jutott el a gyermek. A napirenden belül különféle helyzetekben tanulják a gyermekek a koordináció újraépítését. A konduktív nevelés rendszere folyamatos. amely szorosan a gyermek egyéni problémáit figyelembe véve a legaktuálisabb gondok célzott megoldását kínálja. akkor létrejön a cselekvésre késztetô belsô indíték: a gyermek „akar”. A gyermek tevékenységei a konduktív csoporton belül napirendben szabályozottan folynak. A konduktív nevelés a gyermek aktuális fejlettségi szintjéhez mért maximumot várja el a gyermektôl és a konduktortól.

a változtatások „körvonalazása” • Megváltozott-e. a közös munka.29–30. poszterek bemutatása) • Mit tudtam meg a gyógypedagógiáról. annak integrálásáról az oktatás-nevelés folyamatába? • Az intézmény akadálymentesítésérôl készült jegyzôkönyvek ismertetése. rehabilitáció folyamatáról. a gyógypedagógusokkal való együttmûködés lehetôségeirôl szerzett személyes tapasztalatainak összegzése A tananyag feldolgozása – Válaszok a naplóírás folyamatosan visszatérô kérdéseire • Mit tanultam meg ezen az órán? • Mit nem tanultam meg ezen az órán? – Önreflexió a féléves tantárgyra vonatkozóan (megbeszélés. tapasztalatok összegzése – A beszámolók és a kurzus során összeállított írásos anyagok. viszonyom a fogyatékossággal élô emberekkel kapcsolatban? • Mit tanultam meg a tanegység teljesítése során? Hogyan fogom ezt beépíteni ismereteim sorába? Mennyi gyakorlatra vonatkozó útravalót kaptam? . dokumentumok bemutatása Cél A hallgatóknak a gyógypedagógiáról. annak elméleti és szervezeti kereteirôl. óra 135 29–30. hogyan változott a szemléletem. és ha igen. a gyógypedagógiai habilitáció. kiselôadás. óra Tananyag – A tanult ismeretek.

állványok a poszterek számára A felkészüléshez felhasználható irodalom és források Bánfalvy Csaba: Fogyatékosság és szociális hátrány. 83–115. old.): Gyógypedagógiai lexikon. old. ELTE BGGYFK. BGGYTF. Budapest. 2001. 200/1. 15–19. Budapest. Papp Gabriella: Öt hazai integrált nevelési modell tanulásban akadályozott gyermekek számára. . 2000.136 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek Eszközök Füzet.): Gyógypedagógiai alapismeretek. In: Illyés Sándor (szerk. Mesterházi Zsuzsa (szerk. Gyógypedagógiai Szemle.

gyakrabban is. Szükségessé vált egy olyan tematika elkészítése. a tanulók és a szülôk egyaránt. szinte nap mint nap számos újdonsággal találkozhattak munkájuk során. Az egyik cél az. hogy ismertessük meg a hallgatókat és az érdeklôdô kollégákat az elfogadás-befogadás témakörével. hiszen nem csupán tanórai keretek között mozognak a tanulók az iskolában. tudjanak rendet kialakítani. Elegendô a fontosabb jegyek bemutatása és azoknak az eljárásoknak a szemléltetése. ha alaposabban betekintünk a mai osztályokban folyó munkába. Nem tartjuk szükségesnek a különbözô fogyatékosságok részletekbe menô ismertetését. Ebbe a körbe egyaránt beletartoznak a tanári közösségek. A tanító és a gyógypedagógus partnerszemléletû munkakapcsolata valósíthatja meg az elképzeléseket. Fontos tehát. Ennek az újszerûségnek teret és hangsúlyt kell kapnia a képzôk tanrendjében és a továbbképzések rendszerében is. Lényeges az SNI-gyermek „szoktatása” is a többségi iskola légköréhez. . mennyire kell ismernie a fogyatékossággal élô gyerekek jellemzôit a befogadó iskola oktatói karának és mennyire a velük közvetlenül foglalkozó pedagógusnak. mint amit maradéktalanul fel tudnának dolgozni. Ez lehet az alapja egy elôkészítô munkának.a képzô intézmények oldaláról 137 a képzÔ Intézmények oldaláról A ma pedagógusai az utóbbi években. Az elvárások is folyamatosan módosulnak a tananyagnak megfelelô mértékben. (Úgy gondolom. az iskola dolgozói. Nélkülözhetetlen ennek érdekében az oktatásban résztvevôk pici szemléletváltoztatása. A „lecke” tehát az. Azokra a közvetlen megoldásokra kell a figyelmet koncentrálni. hogy nagy a különbség az osztály egyes tagjai között. mi az. normál oktatásban a kérdéssel. áttekinthetôvé tenni a munkájukhoz szükséges körülményeket. családi környezeten kívül a gyerekeknek. nem igazán megvalósítható. Ennek egyik eleme a mindennapos kihívásoknak való megfelelés. az inklúzió és az integráció elôtérbe kerülése is indokolja az elôretekintést. Hangsúlyt kell fordítani a nem inkluzív osztályok pedagógusaival és tanulóival történô együttmûködésre is. amelynek során a tanulókat és a szülôket tájékoztathatják az SNI-gyerekek fogadásával kapcsolatban. hogy egyre több az úgynevezett „problémás tanuló”. ami segítséget jelent nekik a munkába való gyors. zökkenômentes bekapcsolódáshoz. nem szükséges foglalkozni az ún. Fontos megtudni azt is. A kor elvárásainak megfelelôen.) A fenti kérdésekben felvetettekre a megoldást egy egészséges kooperatív együttmûködéssel lehet és kell megalapozni. Azonban. amelyekkel segíthetjük számukra a munkakapcsolatot. amely a már mûködô pedagógusok és a leendô pedagógusok számára egyaránt szól. hogy a jelen sokféleségében tudjunk. hogy meg kell tanulnunk a velük való bánásmódot az eredményes oktatás érdekében. Talán kicsit többel is. mindezeket az adott természetes környezetre jellemzô keretek között kell megtenni. nehézkes. A kérdés az. akkor láthatjuk. amelyek nélkülözhetetlen mankót jelentenek a megszokott. Sokan úgy vélik. Azt is észre kell venni.

illetve jelenlétükkel tudják hatékonyan segíteni a munkát. ill. – mi az.138 Inkluzív nevelés – Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek Egy másik cél. A felsoroltakhoz szükséges a szakmai magabiztonságot biztosítani a gyógypedagógusok bevonásával. hogy a többségi osztályokban is elhelyezhetô SNI-gyerekekrôl kapjanak elsôsorban ily módon képet. (Egyes feladatok megvalósításában akár a kooperáció alkalmazása jelentené a megfelelô megoldást. – a segítségadás. A vállalkozó iskolák vállalkozó oktatói részére mindenképpen szervezni szükséges oktatást. Fontos. amiben segítségre szorulnak és azt hogyan célszerû biztosítani. A tapasztalatok azt mutatják. – ellenôrzés. illetve sikertelenné: – a tanulók motiválása és a feladatokhoz történô szervezése. a gyakorlati példa. Mindenkinek ismernie kell a szerepét a feladatok eredményes végrehajtása érdekében. A „bemutatásnak” természetesen nem feltétlenül csak a mintaeljárást kell sugallnia. Mindezek az oktatott pedagógiai módszerek ismeretkörében értelmezhetôk. Fontos: – tudni kell. – milyen jellegû feladatokat tudnak gond nélkül elvégezni. az önálló helyzetmegoldási lehetôség és annak elemzése biztosíthatja a leghatékonyabb eljárást e téren. Ennek a kérdésnek a kulcsa az lehet. hanem azt elemzô megbeszélés kövesse. . ha maradnának a diákok a tanulóközösségükben. A tapasztalat azt mutatja.) Az órai tevékenység eredményességét sok összetevô teheti sikeressé. – a feladatok kiválasztása. A célok megvalósítása a tanórán. A közös feladatmegoldások különbözô munkavégzéssel párosuló együttmunkálkodást jelentenek. hivatalosan kik vehetôk ki a normál órákról. kik vehetnek részt az egyes órákon – pl. Fontosnak látszik egy szokásrend kialakítása. tapasztalatszerzô lehetôséget. – milyen jellegû közös feladatok végrehajtásába vonhatók be. teljesebb értékû kooperatív munkát. hogy az oktatásban résztvevôk kapjanak képet az integrációs nevelésoktatás lehetôségeirôl és valamilyen „elôzetes kép” alakulhasson ki bennük a munkával kapcsolatban. az alapozó ismeretek elsajátítását követôen. értékelés. rögzítése az adott tanulóközösségnél. célszerû módosítások. A prevenció lényegének ismerete sokban segítheti a pedagógus munkáját. a jól megválasztott feladatok és oktatási módszerek segítségével történhet meg. A korszerû pedagógiai szemléletmód alakítása a tantárgyak oktatása során különösen fontos szerepet kell kapjon. sok esetben jobb lenne. alkalmazkodóbb megoldásokat igényelnek a résztvevôktôl. ismertetése. testnevelésórán. Ezen a tapasztalt elôadók a látottakra épülô más megoldási javaslatokat is vázolhatnak. akik konzultációval.

Kovács László . Az összegyûjtött tapasztalatokat idôrôl idôre érdemes megvizsgálni és az oktatási rendszer számára ajánlások formájában átadni szervezett módon. Úgy érzem. a nem szigorúan vett gyógypedagógiai szemléletû habilitáció-rehabilitáció bevezethetôségének megvalósítását. hogy még tovább formálódjon. egy egységes álláspont kialakítása ennek a munkának az elvégzése után is kell. használható módszereket és eredményeket mutathasson. T.a képzô intézmények oldaláról 13 Röviden ebben látom a képzô intézmények oldaláról. hogy a megkezdett újszerû munka a lehetô legrövidebb idôn belül jó.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->