P. 1
neurologiai karosodasok

neurologiai karosodasok

|Views: 1,668|Likes:
Published by Eniko Pataki

More info:

Published by: Eniko Pataki on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2012

pdf

text

original

12.

Fáy Veronika Aszalós Zsuzsanna Juhász Ferenc Szabó Gyula

fejezet

Neurológiai károsodások

Általános rész
Fáy Veronika

Az idegrendszer felépítése és mûködése
Az idegrendszer részekre differenciált, de egységbe integrált szerv, feladata az élet változó körülményei között a környezeti hatásokra adott, az egyedi élet fenntartása szempontjából legkedvezôbb és egyben leggazdagabb válasz megszervezése, a környezethez való alkalmazkodás, a szervezet és a környezet közötti harmonikus kapcsolat megvalósítása. Ugyancsak az idegrendszer feladata a különbözô szervek mûködésének funkcionális egységgé integrálása. Az idegrendszer: • észleli, érzékeli a külsô és a belsô környezet jelenségeit; • szállítja, feldolgozza (integrálja) az információkat; • reagál a környezet változásaira; • szabályozza és fenntartja a szervezet belsô környezetének az egyensúlyát, homeostasisát. A környéki idegrendszer teremti meg a kapcsolatot a környezet és a központi idegrendszer között. A környezet változásainak észlelése az idegrendszer speciális érzékelô struktúrái útján valósul meg (érzékelés). A környezetbôl származó információ feldolgozása, integrálása, a válasz (motoros tevékenység) tervezése, kivitelezésének elôkészítése a központi idegrendszer feladata, a végrehajtásban pedig ismét a perifériás idegrendszer, annak mozgató apparátusa vesz részt. Az idegrendszer mûködésének jelentôs szerepe van az ember munkájában, társadalmi életében. Az idegrendszer betegségei esetén ezek a

funkciók károsodnak, a harmonikus mûködés zavart szenved, a teljesítôképesség csökken, változik vagy megszûnik. Az ember munkaképessége, a környezetével való kapcsolata beszûkül. Az idegrendszer rendellenességeinek a szervezet mûködésére, teljesítôképességére kifejtett hatásainak vizsgálata azért is nehéz, mert azok gyakorlatilag minden szerv funkcióját befolyásolhatják. Az idegrendszer felelôs a környezet hatásainak érzékeléséért, a végtagok mozgatásáért, központja a kognitív, intellektuális és magatartási funkcióknak, valamint integratív része a belsô szervek mûködtetése ellenôrzésének. Az idegrendszer mûködésében bekövetkezô változások tökéletesen adaptálhatóak szignifikáns károsodás nélkül, de okozhatnak igen súlyos állapotokat is (pl. egy szerv mûködésének teljes elvesztését). Az idegrendszeri struktúrák károsodása különbözô mértékû funkciózavarokat okozhat; a neurológiai károsodás fokának meghatározása tehát igen nehéz feladat. Az idegrendszer funkcionális alapú felosztása a szomatikus és a viszcerális idegrendszert különíti el egymástól. • Szomatikus idegrendszer: a környezetbôl és a szervezetbôl származó szenzoros információkat szálllítja, illetve a motoros mûködésre vonatkozó utasításokat közvetíti a vázizmokhoz. • Viszcerális idegrendszer: a belsô szervek mûködését szabályozza. Az anatómiai felosztás az idegrendszer alábbi részeit különíti el: központi idegrendszer, környéki idegrendszer, autonóm idegrendszer és a neuroendokrin rendszer.

258

12. FEJEZET

Neurológiai károsodások

A neuron
A neuron az idegszövet specifikus mûködésének celluláris egysége. Felépítését a 12.1. ábra mutatja be. A neuronok sejtjei a „szürke-”, a nyúlványok és burkaik a „fehérállományt” alkotják. Az idegsejtekben az információt elektromos potenciál hordozza, mely az egyik neuronról a másikra vagy a célszervre (izom, belsô elválasztású mirigy) a végkészülékekben termelôdô vegyi anyagok (neurotranszmitterek) útján terjed. A transzmissziós mechanizmus vegyi behatásra igen érzékeny, károsodása számos betegség (Parkinson-kór, myasthenia gravis, depresszió, Alzheimer-kór stb.) hátterében állhat.

Utóagy. A nyúltagynak (medulla oblongata) fontos szerepe van a szívmûködés és a légzés szabályozásában. A kisagy (cerebellum) a mozgáskoordináció érzô- és mozgatóközpontja; a mozgások finom kivitelezéséért felel. Az utóagy része a híd (pons) is. Középagy. Fô struktúrái a pedunculus, a substantia nigra, a nucleus ruber és az aqueductus sylvii, mely fontos szerepet játszik a cerebrospinális folyadék (liquor) áramlásában; illetve az aquaeductus Sylvii körüli szürkeállomány. Elôagy. A diencephalonra és a nagyagyra (cerebrum) osztható.

okcipitális lebeny

12.1. ábra. A neuron felépítése

A központi idegrendszer
Két fô része az agy és a gerincagy (12.2. ábra). Agy. A koponyaûrben helyezkedik el. Hártyás képzôdmény, agyhártya borítja. Részei: utóagy (rhombencephalon), középagy (mesencephalon) és elôagy (prosencephalon).

torakális

12.2. ábra. A központi idegrendszer részei

a pszichés jelenségek szabályozása.és a neuroendokrin rendszer között: a hypothalamus magjai kapcsolatban állnak az agyalapi miriggyel. A gerincvelô szürkeállománya a neuronok sejtjeit. beszéd. akaratlagos mozgásszabályozás. A limbikus rendszer a hangulati élet szabályozásában játszik alapvetô szerepet.6. a motoros. A központi idegrendszer fôbb struktúráit és funkcióit a 12. kommunikáció. Itt létesül kapcsolat az ideg. az emóciók szabályozásáért felelnek. Anatómiailag cervikális. a mozgásszabályozás. a szenzoros magvak a ganglionokban. melyek szenzoros. táblázat mutatja be. A végtagok bôrének a perifériás idegek által való beidegzését a 12. 12. olfactoriust. Huntington-kór) alapját képezik. az agytörzsi információk fogadása. A környéki idegrendszer Környéki idegrendszeren az agy. Motoros magvaik mélyen az agytörzsben helyezkednek el.1. A gerincvelô a gerinccsatornában helyezkedik el. az autonóm mûködés szabályozása. lumbális és szakrokokcigeális szakaszra osztható. a hypothalamus komplex neurológiai struktúrákat tartalmaz. fehérállománya az idegsejtek nyúlványait tartalmazza. A perifériás idegrendszer feladata a környezet ingereinek (energiaváltozásainak) felfogása a receptorok által. Az agyféltekéket elülsô (frontális). Károsodásaik súlyos degeneratív betegségek (Parkinson-kór. A központi idegrendszer fôbb struktúrái és funkciói Struktúra Agytörzs Funkció az agyidegek mûködtetése. megállás. a kardiorespiratorikus rendszer ellenôrzése. a limbikus. a mozgatórendszer kimenetének szabályozása (indítás. opticust és a n.3.6. Az agy fontos részei az agy fehérállományának mélyén elhelyezkedô sejtcsoportosulások (bazális ganglionok). az agykéreg aktiválása az autonóm mûködések centruma a mozgásszabályozás. a thalamus számos sejtcsoportot (magot) tartalmaz. fali (parietális). illetve továbbítása a megfelelô kérgi struktúrákoz. ábrák mutatják be. A felsô végtag dermatómáit és beidegzését a 12. a kognitív. Gerincagy. a környéki idegeket és a motoros végkészülékeket. torakális. koordináció) az érzôrendszerek összekapcsolása. Az agyidegek (kivéve a n. melyek fô funkciója a szenzoros. • Nagyagy (cerebrum). az izomtónus szabályozása.1. közvetlenül az agytörzsi kilépés közelében vannak. accessorius egy részét) az agytörzsbôl erednek.3–12.12. melyek a motoros szabályozás központjai. a motiváció. Az agy nagy részét alkotja. az infratalamikus. a magatartás. mozgató és vegetatív rostokat tartalmaznak. affektív mûködések szervezése szenzoros felvétel. az érzelmek szabályozása Cerebellum Thalamus Hypothalamus Bazális ganglionok Agykéreg . melyek a biológiai alapösztönök. a kognitív funkciók központja. A gerinccsatornát 31 pár spinális ideg hagyja el. az alvás-ébrenlét szabályozása a mozgató. a n. s az információ továbbítása a szenzoros központok felé. melyeket a kommisszurális pályarendszer (corpus callosum) köt össze. ábrák mutatják. Két féltekébôl áll. a fájdalomérzés módosítása. a hippocampusban az emlékezés funkcióit biztosító struktúrák helyezkednek el. Egyik része. halánték.és érzôrendszer szabályozása.(temporális) és nyakszirti (okcipitális) lebenyekre osztjuk. a reflexek mûködtetése. FEJEZET Neurológiai károsodások 259 • Diencephalon.–12.és gerincidegeknek a központi idegrendszerbôl való kilépési helyétôl a terminális végkészülékig terjedô szakaszát értjük: az ideggyököket. a plexusokat. táblázat. A diencephalon másik alkotóeleme.

ábra. A felsô végtag idegeinek topográfiája 12.3. FEJEZET Neurológiai károsodások torakális szakasz 12.4. ábra.260 12.5. ábra. A spinális idegek által megvalósított szegmentális beidegzés . A végtagok bôrének beidegzése 12.

ábra). valamint az axon által beidegzett izomrostok összességébôl áll (12. annak efferens axonjából. ábra.6.7.8. hogy melyik szakasz érintett elsôsorban. mint információk to- vábbítása az agyi központokból az izmokhoz.2. A motoros egység zavarait aszerint osztályozzuk.3. A 12. ábra és a 12. A motoros válasz nem más.12. táblázat mutatja be. . FEJEZET Neurológiai károsodások 261 12. A végtagok motoros beidegzését a 12. táblázat a felsô végtag plexus brachiálisából eredô perifériás idegeinek eredetét és funkcióját mutatja be. A felsô végtag innervációja (dermatomák) A motoros egység a mellsô szarvi motoros sejtbôl. a neurológiai információ izommûködésbe történô konvertálása.

7. ábra.262 12. FEJEZET Neurológiai károsodások - 12. ábra. A motoros egység epicondylus medialis 12.8. A felsô végtag motoros innervációja .

cutaneous brachii medialis . iliacus m. dorsalis scapulae C4–C5 N. tibialis 12. thoracicus longus. sartorius m. vastus laterialis et intermedius pectineus obturatorius ext. musculocutaneus. alább) (N. tibialis anterior m. a könyök hajlítása. m. alább) (N. peroneus breois a lábszár és a láb többi izmai L2. táblázat. l. extensor digitorum longus m. m. suprascapularis C5–C6 (N.3. n. radialis. adductor magnus m. m. alább) Érintett izmok Érzészavar Mûködés a lapockát a gerinchez közelíti a felkar abdukciója és kifelé rotációja a vállízületben a felsô karfonat bénulásakor a leggyakrabban szenved zavart a váll abdukciója. Az alsó végtagok motoros beidegzése Ideg L4-5 n. l. axillaris. l. ischiadicus Izom m. rectus femoris m. biceps femoris m.4 n. peroneus comm. peroneus longus m. m. ischiadicus S1-2-3 n. semitendinosus m. FEJEZET Neurológiai károsodások 263 12.3. femoralis n. semimembranosus psoas maior et minor m. supraspinatus m. infraspinatus n.2. obturatorius m. táblázat. A felsô végtag plexus brachialisából eredô perifériás idegek eredete és funkciója Ideg Felsô karfonat C5–C6 N. extensor hallucis lougus m.12. rhomboideus major m. adductor brevis adductor longus gracilis adductor magnus Ideg Izom L2-3-4 n. rhomboideus minor m. m. l. az alkar kifelé fordítása (néha a váll kifelé rotálása) m. alább) (N. m.

m. (a n. az ujjak adés abdukciója. n. axillaris 2. musculocutaneus C5–C7 m. radialis kifelé rotálás a vállízületben elsôsorban a váll helybentartója (a felkar addukciója és hajlítása) a fel. A felsô végtag plexus brachialisából eredô perifériás idegek eredete és funkciója (folytatás) Ideg Alsó karfonat N. radialis innerválja) 1. alább) (N. musculocutaneus) a könyök feszítése a könyök hajlítása m. csúcsának rotálása m. alább) m. brachialis (részben a n. superficialis n. az alkar kifelé fordítása. musculocutaneus ága) 3. táblázat. teres minor N. a felkar hajlítása N. n. cutaneous brachii medialis HC7–T1 Érintett izmok Érzészavar Mûködés N. cutaneous antebrachii lat. radialis C5–C8 (T1) m. axillaris C5–C6 abdukció a vállízületben m. l. extensor carpi radialis brevis et longus a csukló feszítése és radiális abdukciója . triceps brachii anconeus brachioradialis brachialis (+ n. cutaneous ante-brachii medialis C8–T1 (N.3. deltoideus 1 N. m.és az alkar hajlítása. l. ulnaris. coracobrachialis m. cutaneus antebrachii lat. thoracicus longus C5–C7 a lapocka oldalt és ventrál felé húzása. m. biceps brachii m. medianus. FEJEZET Neurológiai károsodások 12. az ujjpercek hajlítása (a csukló hajlítása) N. serratus anterior n. r.264 12.

extensor digiti minimi m. opponens pollicis mm. pronator teres m. palmaris longus m. abductor pollicis longus m. m. extensor indicis N.3. extensor carpi ulnaris m. ujj alappercének hajlítása és az interfalangeális ízületek feszítése . A felsô végtag plexus brachialisából eredô perifériás idegek eredete és funkciója (folytatás) Ideg Érintett izmok m. quadratus m. ujj végpercének hajlítása a hüvelyk végpercének hajlítása a hüvelyk alappercének hajlítása az I. extensor pollicis brevis m. flexor digitorum profundus II-III. extensor pollicis longus m. táblázat. lumbricales II-III. flexor pollicis brevis (caput superficiale) m. FEJEZET Neurológiai károsodások 265 12. flexor digitorum superficialis m. extensor digitorum communis m. medianus N. flexor carpi radialis m. flexor pollicis longus m. medianus C5–T1 m. ulnaris C8-T1 m. abductor pollicis brevis n.12. a hüvelyk opponálása II–III. metacarpus abdukciója m. supinator Érzészavar Mûködés az alkar és a csukló kifelé fordítása az ujjak alapízületének feszítése a csukló feszítése és ulnáris a kisujj feszítése a hüvelyk alappercének abdukciója a hüvelyk végpercének feszítése a hüvelyk elsô ujjpercének feszítése a mutatóujj feszítése az alkar pronálása a csuklóízület hajlítása radiális irányban a csukló tiszta hajlítása az ujjak középsô ujjpercének hajlítása a II-III.

266 12. táblázat. ujj alappercének hajlítása és interfalengeális ízületeinek feszítése az ujjak ab. a kisujj oppozíciója a kisujj alappercének hajlítása a III–IV. m. ujj végpercének hajlítása a kisujjpárna bôrizma m. 1 pár kokcigeális) gerincideg szenzoros magvakat. interossei m. 5 pár szakrális. 12 pár torakális. különbözô szenzoros.4. Budapest. . flexor digiti minimi brevis mm.és addukciója a hüvelyk addukciója a hüvelyk alappercének hajlítása mm. adductor pollicis m. A felsô végtag plexus brachialisából eredô perifériás idegek eredete és funkciója (folytatás) Ideg Érintett izmok m. flexor pollicis brevis (caput profundum) Forrás: M. Mumenthaler: Neurológia. 1999 A 31 pár (8 pár cervikális. 5 pár lumbális. A 12 pár agyideg magjai (központjai) az agytörzsben helyezkednek el. A spinális idegek által megvalósított szenzoros és motoros inner- váció szegmentális elosztását a 12. flexor digitorum profundus IV–V. ábra mutatja be. opponens digiti minimi n. flexor carpi ulnaris Érzészavar Mûködés a csukló voláris és ulnáris flexiója a IV–V.3. rostokat és motoros rostokat tartalmaz (a motoros idegsejtek a gerincagyban helyezkednek el). abductor digiti minimi a kisujj abdukciója m. FEJEZET Neurológiai károsodások 12. lumbricales III–IV.4. Medicina. ulnaris m. palmaris brevis m. táblázat). motoros és autonóm funkciók megvalósításáért felelnek (12.

n. vestibulocochlearis IX. gégébôl. a fogak érzékelése. melyeket a vegetatív rostok továbbítanak (12. n. az agyból a rágóizmokba az agyból a külsô szemizmokba a nyelv izlelôbimbóitól az agyba. a mellkasi és a hasi szervektôl az agyba. A rendszer az akarattól függetlenül irányítja a belsô szervek és a mirigyek mûködését. n. az agyból az arc izmaihoz a fülbôl az agyba a garatból és a nyelv izlelôbimbóiból. az agyból a garatizmokhoz és a nyálmirigyekhez a garatból. n. ízérzés. egyensúlyérzés a garat érzékelése. trigeminus VI. n. fejfordítás nyelvmozgások XI. facialis VIII. Az agyidegek megnevezése. nyáltermelés a garat. A belsô szervek kettôs beidegzéssel rendel- keznek. hangképzés. Anatómiailag szimpatikus idegrendszert (köz- 12. illetve más egyensúlyi állapotok fenntartását. a szívmûködés lassítása. nyelés. ábra. n. accessorius XII. Az autonóm egység . táblázat. a fejtetô. ez biztosítja a funkciók egyensúlyát. oculomotorius IV. n. trochlearis V.és az elektrolit-háztartás. a verejtékmirigyek és a belsô elválasztású mirigyek mûködését. n. n. abducens VII. rágómozgások a szem kifelé forgatása ízérzés. vagus Az ingerület vezetése az orrból az agyba a szembôl az agyba az agyból a szemizmokba az agyból a külsô szemizmokba a bôrbôl. olfactorius II. hypoglossus Az autonóm idegrendszer A választevékenység sajátos részét képezik azok az autonóm (vegetatív) utasítások a belsô szervek. FEJEZET Neurológiai károsodások 267 12. n. az arckifejezés hallás. n. a fej nyálkahártyáiból.12. a víz. a mellkasi és hasi szervek érzékelése. a perisztaltika aktiválása vállmozgások. az agyból a garatizmokhoz.9.4. a fogakból. fô funkciói Agyideg I.9. a szervezet homeostasisát: a testhômérséklet. n. a mellkasi és a hasi szervekhez az agyból a váll. az erek és a mirigyek felé. valamint szabályozza az emésztôrendszer mirigyes struktúrái. a gége. nyelômozgások. Az autonóm idegrendszer szabályozza a simaizmok és a szívizom mûködését is.és a nyakizmokba az agyból a nyelvizmokba szaglás látás Funkció szemmozgások szemmozgások az arc. glossopharingeus X. ábra). opticus III.

szexuális élet. székelés stb. írás. hypertonia. vagyis lelki és szellemi tevékenységét is. a hallás. • vegetatív mûködési zavarok (légzés. A létrejövô károsodások nagymértékben függnek azok helyétôl. demielinizácios góc). daganat. a piramispálya sérülése spasztikus hemiparesishez vezethet. a beteg értelmi. a szaglás.). széklet. • a mozgáskoordinációs zavarok (cerebelláris. Az agy elváltozásai zavarokat okozhatnak a mozgásban. Ugyanakkor a spaszticitás oldására szolgáló módszer mindegyik betegségben ugyanaz. de a pihenést. hanem az idegrendszeri károsodás helyétôl függnek. szexuális tevékenység).). FEJEZET Neurológiai károsodások pontja a gerincagy torakális és lumbális szakaszán van) és paraszimpatikus idegrendszert (központja az agytörzsben és gerincagy szakrális szakaszán van) különböztetünk meg. kiesése (paresis. • a figyelem zavarai és a neglect jelenségek. indítékszegénység). Az idegrendszer fizikai funkcióit érintô zavarok A motoros funkció zavarai • az izomerô csökkenése. szomjúságérzet. emocionális labilitás. Pl. • olyan fájdalom. spaszticitás). demielinizációs góc vagy egyéb. A központi idegrendszer és az endokrin rendszer között a hypothalamus teremti meg a fô kapcsolatot – az endokrin szervek mûködését a neuroendokrin rendszer a hypophysisen keresztül ható stimuláló és gátló hormonok kibocsátásával szabályozza. vizelet. Ezen funkciókárosodások nem a betegséget kiváltó tényezôktôl. chorea stb. Az érzelmi és az indulati élet zavarai (depressio. a viselkedést. mely a biológiai alapfolyamatokat (hômérséklet-szabályozás. olvasás). daganat. A központi idegrendszeri betegségek természetüket tekintve fokálisnak mondhatók (vérzés. hogy a sérülés oka vérzés. spinális ataxia) és • az akaratlan mozgások (tremor. A neuroendokrin rendszer A szervezet funkcióinak szabályozását idegi és hormonális mechanizmusok útján a neuroendokrin renszer biztosítja. függetlenül attól. vizelés. a hangulati és az érzelmi életet szabályozza. • propriocepciós zavarok. Az idegrendszer szellemi funkcióit érintô zavarok Kognitív zavarok • kommunikációs zavarok (beszéd. lassultság. • a praxiás zavarok. Érzékszervi zavarok • a látás. plegia). melyek a betegek mindennapi élettevékenységét súlyosan korlátozhatják. mely nagymértékben befolyásolja a mindennapi mozgásfunkciókat. amnesiák. Olyan funkciókárosodásokat okozhatnak. a Az idegrendszer mûködésének károsodásai Az idegrendszert érintô megbetegedések kiemelkednek a súlyos fogyatékossághoz vezetô okok közül. akarati tevékenységét. a beszédben. érzelmi.268 12. éhség. • az izomtónus változása (hypotonia. • memóriazavarok. Neurológiai betegség következtében fizikai és szellemi jellegû funkciózavarok egyaránt elôfordulhatnak. ugyanakkor az egész központi idegrendszer mûködését befolyásolják. a tapintás károsodásai. . a motivációkat. Az autonóm idegrendszer mûködésében igen fontos szabályozó szerepe van a hypothalamusnak.

Az éberség (vigilitás) olyan energetikai állapot. A jobb félteke károsodásánál fellépô neuropszichológiai tünet az ún. auditív. • A speciális összetett képességek (olvasás. fejezetben foglalkozunk. károsodásakor az amnéziák változatos formái jelennek meg. az integratív funkciókban csakúgy. írás. • a tartalom zavaraira és • kevert típusú zavarokra osztjuk. és gyakran saját testének a sérüléssel ellenoldali. Mindezt a károsodások vizsgálata során figyelembe kell venni. • Az emlékezetnek több típusa létezik. A rehabilitációs folyamatban. A neglect javítható olyan jelzésekkel.és egyensúlyzavarokban. illetve a frontális típusú figyelmi deficitek. neglect szindróma. nyelési zavarokban. mint az emocionális magatartásban. melyek a negligált oldalra irányítják a figyelmet. neuropszichológiai tünetcsopor- . Oka nem tisztázott. Ezek organikus alapon létrejövô. A tudattal és zavaraival részletesen a „Pszichiátriai károsodások” c. számolás) károsodásai. ezek rehabilitációjával foglalkozik. mintha nem létezne az ôt körülvevô tér. a gondolkodás és a beszéd az emberi psziché egymásba kapcsolódó. kialakított tulajdonságok az egyénre jellemzôek. szelekció. azaz a bal oldala sem. Megemlítendô az érzelmek észlelése és kifejezése. ideomotoros. taktilis) funkciójának károsodásai az agnóziák. melyeket nem körülhatárolt anatómiai struktúrákhoz tartozó egységek mûködése határoz meg. így azok gyakran sérülnek. A gerincvelôvel kapcsolatos károsodások zavarokat okozhatnak a fizikai mobilitásban. A tartalmi funkciók a kognitív funkciók. A neuropszichológia különbözô kognitív funkciók károsodásainak vizsgálatával. • A képzelet és a gondolkodás – magasabb szintû kognitív funkciók. a nyelvhasználat zavarai. értelmi funkciói. Ez utóbbinak fontos része a betegségbelátás. valamint a tudatosság problémája. melyen a külsô és belsô környezetben zajló események megélését értjük. komplex lelki mûködészavarok. Az agytörzsben létrejövô elváltozásoknak tulajdonítható károsodások rendszerint az agyidegek diszfunkcióját okozzák. • A figyelem (összpontosítás. és látászavarban. Fô jellemzôje. önkéntelen figyelmi funkciók) károsodásai a neglect.12. Az élet során szerzett. Ennek megfelelôen a tudatzavarokat • a vigilitás zavaraira. kontrolljában. a vizelés. hogy a magasabb rendû kérgi funkciók megvalósulhassanak. hallás. FEJEZET Neurológiai károsodások 269 kommunikációban. akaratlagos. amely ahhoz szükséges. A tudat károsodásai A tudat a központi idegrendszer legmagasabb rendû funkciója. csak a jobb oldalát gondozza. kategoriális gondolkodás) vizsgáljuk – károsodásai. Neuropszichológiai tesztekkel a neglect jellege és súlyossági foka megítélhetô. az akaratlagos cselekvésszabályozás (frontális praxis) károsodásai a különbözô apraxiák (konstruktoros. a székelés és a szexuális tevékenység befolyásolásában. A tudat két elemét különböztetjük meg. megtartás. dysarthriában nyilvánulhatnak meg. A „neglect” sokszor a járást is nehezítô tényezô lehet. de önmagukban nem határozzák meg a személyiséget. speciális humán funkciók. • A beszéd. a felsô és az alsó végtag használatában. • A tanult mozgások. Az agy károsodásakor a kognitív funkciók zavarainak legkülönbözôbb változataival találkozhatunk: • Az észlelés vagy percepció (vizuális. Szellemi károsodások Ide tartoznak az ún. hogy a beteg úgy viselkedik. A megismerés. a mentális állapotban. tok. ideátoros). majd késôbb a hétköznapi életvezetésben ez igen súlyos gondot okoz: a beteg pl. a bal oldali végtagokról nem vesz tudomást. ún. melynek különbözô formáit (analógiás.

A beszédközpontok Az emlékezés zavarai Az emlékezés az a folyamat. Gyakori lehet a kóros indulat. Ilyenek pl. amely az agyban levô elváltozás elhelyezkedésétôl és kiterjedésétôl függ. amely hangképzési nehézséget jelent. A nagyagynak a beszédképesség szempontjából fontos helyeit a 12.) Az amnesiák – körülhatárolt emlékezetkiesések – különbözô neurológiai károsodások során alakulhatnak ki. Az aphasia komplex sérülés. ábra mutatja be. a memória épsége mellett. amelynek során engrammákat tudunk létrehozni. károsodása. összetett cselekvések megtervezésének. elraktározni és szükség esetén felidézni. mely egyben kognitív zavar. elsôsorban muszkuláris eredetû rendellenessége. az érzelmek elsivárosodása. Az aphasia gyakran befolyásolja a koncentrálóképességet. hallás. az apathia. az epilepsiák. a beszéd és az affektív együttmûködések képviselik.11. Az aphasiától el kell különíteni a dysarthiát. pl. fejezetben mutatjuk be. Az apraxia az akaratlagos. az acalculia a számolás képességének károsodása. tapintás). tumor esetén lassan alakul ki. Az alexia az olvasás. így érzelmi reakciókat idéz elô a betegeken. végrehajtásának a zavara. Az aphasia lehet enyhe. 12. és a dysphoniát. • a szenzoros aphasia olyan megértési zavar. Oka a domináns félteke kortikális funkcióinak organikus sérülése. A teljesítôképességet is kedvezôtlenül érinti.10. az agysérülések. az emocionális incontinentia. és ez rehabilitációjuk gátja lehet. mely a beszéd artikulatív. A kiváltó okhoz idôben viszonyítva létezik kongrád (a tudatvesztés idejére). . fejezetben. Az aphasiák osztályozása számtalan vita tárgyát képezi. FEJEZET Neurológiai károsodások Kommunikációs zavarok A kommunikációs funkciót az információk fogadása és megértése. iszkémiás vaszkuláris léziók után gyorsan.10. • a szenzomotoros aphasia a kifejezés és a megértés együttes zavara. A szimbolikus kifejezés és megértés zavara az ikonikus kép (látás. az encephalopathiák. ez a nyelvi kifejezést megvalósító akaratlagos motoros aktivitás zavara. Az érzelmi és a hangulati élet zavarai A krónikus neurológiai betegségben szenvedôk érzelmi életükre vonatkozóan is fogyatékossá válhatnak. Az emlékezés zavarának részletes leírását a „Pszichiátriai károsodások” c. ábra mutatja be. Ezek egyben az emlékezés fô szakaszai. A zavarok fellépésének üteme a kiváltó októl függ. retrográd (a megelôzô idôszakra) és anterográd (a tudatvesztést követô idôszakra vonatkozó) amnézia. a szorongás és a depressio (ezek elemzését lásd a „Pszichiátriai károsodások” c. az általános használat szerinti osztályozás a következô: • motoros aphasiáról a kifejezés zavara esetén beszélünk. amely a verbális és az írásbeli megértést is érintheti. a gyulladások.270 12. akik ugyancsak érzékenyebbek a fáradtsággal és a stresszel szemben. a düh. ábra. az agraphia az írás. fejezet megfelelô részében). mérsékelt vagy súlyos kommunikációs zavar. (A részletes leírást lásd a „Pszichiátrai károsodások” c. kommunikációs zavar és beszédkárosodás. A beszédzavarok típusait és az afáziás beteg vizsgálatának algoritmusát a 12.

Az alvászavarok formái: • insomniák (elalvás. FEJEZET Neurológiai károsodások 271 12. Az alvászavar fogalmát nehéz tömören meghatározni. melyek kialakításában központi és periferiás neurológiai struktúrák külön-külön vagy együttesen érintettek lehetnek. tevékenységben nyilvánul meg. . Szenzoros és motoros károsodások Elsôsorban funkcionális jellegû károsodások. Az alvás folyamatának szabályozásában a felszálló retikuláris aktiváló rendszer. • hypersomniák (rendszerint az éjszakai insomnia következményei). • parasomniák (a REM-fázisban megfigyelhetô magatartászavarok). • narcolepsia (nappali ellenállhatatlan alváskényszer. változásainak észlelése a szenzorium által. A környezethez való alkalmazkodás többnyire valamilyen mozgásban. Kivitelezésének három komponense van: • a környezet jelenségeinek.12. A beszédzavarok típusai Az alvás és az ébrenlét zavarai Az alvás idegi szabályozásáért felelôs struktúrák az agytörzsben és a diencephalonban találhatók. a gonadotrop hormonok. korai ébredés). a pajzsmirigyhormonok. Okai lehetnek a mentális károsodások. Az alvászavarok az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásában részt vevô rendszerek mûködésének zavarai. • alvási apnoe (alvásban periodikus légzés. valamint a szteroidok vesznek részt. genetikailag determinált).11. ébrenlét során insomnia). ábra. de társulhat egyéb megbetegedésekhez is. az átalvás zavara. kísérhet neurológiai betegségeket.

12. disztenzió) érzékelése. • a visceroreceptorok (pl. a válasz tervezése. Az ingerek felvétele a receptorok útján történik. hogy a patológiai elváltozás a bonyolult mozgási rendszer mely részén következett be. Az érzôrendszerek károsodásai A külvilág felôl a szervezetet érô ingerek felfogását végzô rendszert érzôrendszernek nevezzük. Az ingerek egy része tudatossá válik. intervertebraléba továbbítják. majd az érzôkéregbe jut. Szenzoros és motoros homunculusok . ábra. A koordinált. célorientált mozgások kivitelezéséhez elengedhetetlen a testhelyzetváltozás. funkciójuk a mélyérzés. ez a szorosabb értelemben vett szenzibilitás. hogy megnézné a tárgyat. a hideg-. ábra mutatja be. • interoreceptorok (proprioceptorok): az izomorsókban. a nyomás-. Az érzô receptorok lehetnek: • exteroceptorok (bôrreceptorok): funkciójuk az érintés-. „Az ujjak látnak” – írja Moberg arra célozva. A szenzoriumnak a mozgások megvalósításában nem csupán a külsô környezet ingereinek felfogásában van jelentôsége. hogy mit tart a kezében. a proprioceptív feed-back mechanizmus mûködése. Ezt a komplex folyamatot nevezzük szenzomotoros koordinációnak. A károsodás jellegét.272 12. illetve melegingerek felvétele. melynek szomatotópiáját a 12. hogy az ember anélkül is tudja. A szenzomotoros rendszer motoros ágának károsodásai különbözô fokú bénulásokban. a vibráció érzékelése. kivitelezésének kezdeményezése. a helyzetváltozás. A gerincvelô felszálló pályarendszerein keresztül az ingerület a thalamusba. többé vagy kevésbé kiterjedt mozgásfunkció-kiesésekben öltenek testet. majd a rostok a hátsó szarv felett belépnek a gerincvelô állományába. a mozgások észlelése.12.12. bélnyálkahártyában) feladata a belsô szervekben lezajló folyamatok (fájdalom. klinikai képét az határozza meg. az inakban fordulnak elô. FEJEZET Neurológiai károsodások • az információk integrálása. A felvett ingert a környéki idegtörzsben futó érzôrostok ingerületként a ggl. • a motoros tevékenység megvalósítása. koordinálása.

a különbözô struktúrák károsodása különbözô érzészavart produkál. A kérgi mezôk funkciói a mozgástervezés. Ezek a magvak részt vesznek a vázizmok mozgásának szabályozásában. sokszor nehezen befolyásolható tünetet jelent. • a reflexek csökkenése vagy hiánya. A bazális ganglionok rendszere több magból áll. • a mozgások korlátozottsága. indítás. lásd. a mozgáskontroll. gamma).és fájdalomérzés elvész. Az akaratlagos mozgás egységei a mozgató agykéreg. mozgásszabályozó körök a mozgás leállításával vagy esetleges túlmûködtetésével válaszolnak. végrehajtás. esetleges változtatás és megállítás. A mozgatókéreg károsodásának következményeként különbözô kiterjedésû bénulások jöhetnek létre. Legfontosabb elemei: tervezés. A bazális ganglionok károsodásai A korábban extrapiramidális mozgászavaroknak nevezett – az izomtónus változásával. melyek leszálló rostjai pályákként a gerincvelôben végzôdnek. a különbözô ingerekre bekövetkezett válasz koordinálása. FEJEZET Neurológiai károsodások 273 Az érzôrendszer károsodásának tünetei. annál nagyobb a reprezentációs területe az agykéregben. • ún. A fájdalom mint pszichés élmény negatív affektust. • az izmok sorvadása (atrophia. az izomaktivitás idôbeli kontrollja.: tabes dorsalis). A tünetek rendszerint az érzôkéreg. A mozgásszabályozásban fontos két rendszer – a striatális és a cerebelláris rendszer – ugyanazon leszállópályán keresztül fejti ki a hatását. hypotrophia). mert jelzi a károsító ingereket. fokozódása (hyperaesthesia). a kognitív mûködésekben. de bénulással nem járó mozgászavarokat – a bazális ganglionok betegségeinek tudhatjuk be. a bazális ganglionok. • graphaesthesias zavara. Az akaratlagos mozgás szabályozása szerkezetileg két részre osztható: • Az agykéregben. A mozgatókéreg funkcionális organizációjának jellemzôi: • szomatotópiás-szegmentális organizáció (lásd a 12.12. ábrán a homunculust). melyet a gerincvelôi motoneuronok (alfa. Az érzésféleségek között a fájdalom modalitásának különleges jelentôsége van. • astereognosis (tárgyak tapintással történô felismerésének zavara). A mozgást szabályozó körök különbözô izgató vagy gátló hatású neurotranszmitterek útján mûködnek. az agytörzsben található szupraspinális motoros sejtrendszerek. az ún. a thalamus vagy az érzôpályák sérülésének következtében alakulnak ki.12. • az egyes testrészek kérgi reprezentációjánál a funkcionális fontosság elve érvényesül: minél finomabb mozgásban vesz részt egy testrész. disszociált érzészavar (a hô. Amennyiben ezek aránya vagy hatékonysága megváltozik. a mozgáskivitelezés. . összehangolás. a kisagy és a leszálló pályarendszerek.és poliszinaptikus reflexívek alkotnak. de a mélyérzés zavartalan vagy fordítva. a memória és a viselkedés alakulásában. A mozgatórendszer károsodásai A mozgatórendszer feladata az akaratlagos mozgás létrehozása. • a vibrációsérzés csökkenése. A mozgásszabályozó körök zavarai klinikai megjelenésük szerint többfélék lehetnek. • A szegmentális motoros apparátus. a thalamus. A motoros károsodások az alábbiakban nyilvánulnak meg: • izomerô-csökkenés vagy bénulás. a mono. a synergia szabályozása. Elôfordulhat: • az érzékelés hiánya (anaesthesia). csökkenése (hypaesthesia).

gyors. Viszonylag gyakran fordulnak elô az arc. kiigazítja a mozgás közben keletkezô esetleges hibákat. írás stb. Dyskinesis. a félremutatás. Az utóbbit helyesebb volna szenzoros ataxiának mondani. mivel a mélyérzés zavarán alapszik. intenciós tremor) jelentkeznek-e. Nagy. esszenciális. villanásszerû. akaratlanul ismétlôdô. mozgásterápiával csak kevéssé befolyásolhatók. a törzsre. funkcionális. a száj körüli izmokban. dobáló. Dystonia. iránya a célnak megfelelô. mind a mozgatórendszerrel.). Ezeknek a feltételeknek a hiánya során keletkezik az ataxia. mely folytatólagosan folyamatos mozgássorba megy át. rövid. Egyszerû vagy összetett. proximális és axiális izomzatot. A koordinációs zavarok többfélék lehetnek. cerebelláris. disztóniás tremorok stb. akciós v. A cerebelláris ataxia tünete az asynergia. nem ismétlôdô. A tremorokat csoportosíthatjuk frekvenciájuk (lassú: 3–5 Hz. Akaratlan. Tic. a torticollis. A fenti mozgászavarok kezelése többnyire gyógyszeres. változó. ha kifejezetten fokozódik. Nem csak az egész testre. már károsodással társulva okoznak. mely változatos mozgásmintákat idéz elô. ritmusuk. Feloszthatók etiológiájuk szerint is (Parkinson-szindróma. ataxia) és az izomtónus csökkenésével (hypotonia) jár. oszcilláció jellegû mozgás. Proximális. stabilizál. FEJEZET Neurológiai károsodások Tremor.274 12. ezek tünetileg elkülöníthetôk. Fôleg a végtagok disztális részére és az arcra kiterjedô rövid. gyakran testhelyzetváltozással járó mozgászavar. A mozgás összerendezettségének sajátos zavara a spinális ataxia. csavaró jellegû. akarattól független szabályos vagy szabálytalan periódusú kontrakciója. A kisagy károsodásai A cerebellum a mozgások célszerû. Valamilyen hirtelen ingerrel triggerelhetô. ivás. amely változatos kombinációban érinti a disztális. Az izomtónus zavara következtében a testtartás tartósan kóros. a végtag proximális részén mutatkozó. amelynek oka a mély szenzibilitásra. eloszlásuk szerint és attól függôen. jól meghatározható kiindulása és befejezése van. A tremorok általában nehezen befolyásolhatók. akarattól független. A kisagy összeköttetésben áll mind az érzô-. céltalan. illetve a mozgásra és a helyzetre vonatkozó proprioceptív. Ha behunyt szem esetén az ataxia egyáltalán nem változik. Athetosis. a folyamatban levô mozgások megszakadnak. Károsodása a mozgások tér. specifikus és nem specifikus információk . ha meghatározott ereje és sebessége. A koordináció zavarai Az akaratlagos mozgás akkor teljesíti feladatát. hogy nyugalmi állapotban (nyugalmi tremor) vagy izomaktivitás során (statikus. Az izom kontrakciójának és relaxációjának ismétlôdésébôl álló ritmikus.és térbeli megvalósításához koordinálja az agonista és antagonista izmok mûködését. de néha sztereotippé váló mozgás. Egy izom vagy izomcsoport rövid. Chorea. de nem ritmusos mozgás. a dôlés. optimális idô. az írásgörcs és a grimaszok. akkor spinális ataxiáról van szó. A primer ortosztatikus tremor 13–18 Hz frekvenciájú. Ballismus. rendszerint féloldali mozgás.és idôbeli összerendezettségének zavarával (koordinációzavar. Leggyakrabban elôforduló formái a blepharospasmus. sztereotip. a dysdiadochokinesis. gyors: 6–11 Hz). néha célszerû mozgást utánozva. Myoclonus. Súlyosabb károsodást csak egyéb mozgászavarral. hanem egy-egy végtagra vonatkozóan is kialakulhat. akkor cerebelláris eredetû. a szemhéj. gördülékenységét és ritmusát a mozgásban részt vevô izmok szinergizmusa kellôen biztosítja.) erôsen gátolhatják. a mindennapi élettevékenységet (evés. akaratlan mozgás.

12. centrális paresis jön létre. A szem kontrollja bizonyos fokig ellensúlyozni tudja a tájékozódási hiányt. izomtónus-változással és az izomerô gyengülésével. hogy a felsô motoneuron-rendszerben milyen magasságban történt a károsodás. a kényszertartásnak megfelelôen kontraktúrák (ín-. az internunciális sejtek aktivitásának következményes növekedésével az érintett spinális szegmentumban. decubitusokra hajlamosítanak (pl.és alsómotoneuron-lézió (pl. Az izomgyengeségnek különbözô fokozatai vannak az enyhe paresistôl a teljes plegiáig. Spaszticitás. milyen tényezôk javítják vagy rontják azt. izom-. Az izomtónus csökkenése. Guillain– Barré-szindróma). • hosszúpálya-hyperaktivitás. A cerebelláris ataxia funkcionális javulására nagyobb az esély. 85%-ban keresztezôdve fut le a gerincvelôbe. mûanyag sínek. postpolio-szindróma) • perifériás idegrendszeri elváltozás (pl. tetra. para-. traumás agysérülés). FEJEZET Neurológiai károsodások 275 hiánya vagy csökkenése. • kombinált felsô. A kóros együttmozgások korlátozzák a mobilitást. melyet a sebességfüggô izomtónus-növekedés. amelynek foka a károsodás lokalizációjától függ.és hemiparesis vagy -plegia. gipszek. Az izomtónus változásának két fô típusa van: • az axon és mielinhüvely károsodásának következtében létrejövô izomtónusvesztés. Fontos a panasz precíz jellemzése. illetve -csökkenés. radiculopathiák. A kortikospinális pálya károsodásai A kortikospinális mozgatópálya (piramispálya) a kéregbôl a corona radiatán keresztül a capsula interna hátsó részében fut le. mok gátló hatásának csökkenése révén (gamma-hiperaktivitás). akkor a konzervatív kezelés (fizioterápia. A koordinációs zavarok oki kezelése szûk keretek közt mozog. A spinális ataxiánál észlelhetô járás maga a kompenzáló mechanizmus megnyilvánulása. Károsodásánál ún. A tónus fokozódásának. milyen egyéb panaszok vagy tünetek kísérik. a fokozott ínreflexek. A spaszticitás megjelenési formája attól függ. a kóros reflexek és együttmozgások megjelenése jellemez. • az izomtónus kóros növekedése a motoneuronok vezénylésében részt vevô struktúrák károsodása következtében. gerincvelôsérülteknél). majd a nyúltvelô pyramidumán áthaladva. ortézisek). A gyengeséget okozó kórfolyamat lokalizációja szerint lehet mono-. feszültségi állapotban van. plexopathiák. Az izomgyengeség lehet: • Ideg eredetû: • felsômotoneuron-lézió (pl. emiatt jellegzetes járászavar alakul ki. illetve súlyos esetben a mûtéti megoldások sem hoznak mindig eredményt. A spasztikus paresisek jellemzô tünetei. • elülsô motorosneuron-lézió (pl. Az izomtónus változásai Minden egészséges izom aktivitásra kész. A spasticitás magyarázatára két ellentétes teória létezik: • fokozott izomorsó-aktivitás a felsô centru- . A felsô motoneuron-szindróma részjelensége. a panasz kialakulásának idejét. ALS). Meg kell határozni a pontos lokalizációt. Ezt az állapotot nevezzük izomtónusnak. SM. az ízületek deformitásai fájdalomhoz vezetnek. ízületi) alakulhatnak ki. állandó készenléti. stroke. Nagyon fontos a megelôzés. mert ha már kialakult. Kóros együttmozgások. melyek tovább csökkenthetik a bénult végtagok funkcióképességét. Az izombetegségektôl a pszichiátriai kórképekig a betegségek széles skálájában fellépô tünet. • alsómotoneuron-lézió.

tartása. spasztikus. Ide tartoznak a konvulzív . Az izomgyengeség jellege felsô. Leggyakoribb megjelenési formáik az epilepsziás rohamok. valamint a fej helyzete. a csípô mozgásával és a karok fiziológiás együttmozgásával. járás. valamint az izombetegségek elkülönítését. Jellege szerint az izomgyengeség lehet javuló (pl. 12. parkinsonos stb. csoszogó. Az izomgyengeség jellegét neurogén és miogén léziókban a 12. etikai normák stb. egyenlô lépéshosszal. és súlyos fogyatékosságot eredményezhetnek. FEJEZET Neurológiai károsodások • a neuromuszkuláris junctio mûködészavarai (myasthenia). és kvantitatív formában rögzíteni kell. táblázat mutatja be. tartása. akaratlagos és vegetatív elemei. ha funkcionális próbákat (kézfogás. Az idegrendszer különbözô területeinek károsodásai esetén jellegzetes járászavarok alakulhatnak ki (ataxiás. Az elôzmény adatainak összegzése. A testtartás a törzs formája különbözô test. • myopathiák. stroke után) és progrediáló (pl. neuritis). a fizikai vizsgálat. • Izom eredetû: • izomdystrophiák. kötôdés.és alsómotoneuron-betegségben Megnyilvánulás Reflexek Atrophia Fasciculatio Izomtónus Felsômotoneuron-betegség fokozott nincs nincs fokozott Alsómotoneuron-betegség csökkent vagy hiányzik van van csökkent vagy hiányzik Állás-.és járászavarok A neurológiai betegségek során alakulnak ki. Tisztább képet kapunk. az elektrofiziológiai vizsgálatok lehetô- vé teszik az alsó. melynek biológiai (fajfenntartás) determináltságához az embernél magasabb rendû idegi tevékenységgel (tudat. táblázat.276 12. szabályos járás automatikus. tárgyak fogása. hemiparetikus.és felsômotoneuron-károsodások. spasztikoparetikoataxiás. féloldali spasztikus. E funkciók megvalósításában egyaránt részt vesznek az idegrendszer központi és perifériás. Az idegrendszer ezen tevékenységei integrálódnak az adott szervrendszer mûködésébe. de rendszeresen megjelenô neurológiai funkciózavarok. steppelô. Az emberi lét sajátos területe a szexuális élet. stacioner (pl. melynek alapvetô elemei a táplálékfelvétel és a salakanyagok eltávolítása. a végtagok törzshöz viszonyított helyzete. tekintettel az esetleges késôbbi változásokra.5. hangulat. állandóságának biztosítása. Részletes ismertetésük az epilepsiát tárgyaló részben olvasható. SM és DMP esetében). s így külön nem kerülnek tárgyalásra. Ahhoz. betegségek és a kardiovaszkuláris okból bekövetkezô (syncope) tudatvesztések. hogy az izomerôt megbecsüljük.). lépcsôn járás stb. A normális. Az izomerô osztályozását a perifériás idegrendszerrel foglalkozó rész tárgyalja.és mozgáshelyzetekben.) is végeztetünk. A viszcerális funkciók károsodása A központi idegrendszer egyik legfontosabb feladata a szervezet belsô környezete harmóniájának. testtartás.5. meg kell állapítani a gyengeség tényét. felállás.) jellemezhetô szociális ele- Epizodikusan megjelenô neurológiai rendellenességek Intermittáló. motiváció. továbbhaladó mozgás.

a cerebrovaszkuláris agyi történések. • a vizelet-visszatartási képesség részleges vagy teljes elvesztésében (incontinentia).12. Nyelészavarok (dysphagia). így: • a széklet konzisztenciája. A nyelési zavarok speciális diagnosztikát és speciális ellátást igényelnek. annak kóros állapotától A táplálkozás és a nyelés zavarai A táplálkozás alatt a táplálék. • nyelés (orális. agytörzsi léziók fennállásakor. Az emberi agy mûködése a fejfenntartási ösztönre épülô szexuális tevékenységet új szintre emelte. rágás. A vizelet-visszatartás károsodása lehet stressz alapú. a discushernia. a medence izomstruktúrái valósítják meg. A vizelet. a táplálék nyállal való keveredése. a gyomor-bél traktus mûködésétôl. „elôemésztése”. A neurológiai eredetû nyelészavarral. fájdalom stb. agyi érbetegségek. reflexes. Ezt a koordinált tevékenységet az akaratlagos és a vegetatív idegrendszer szabályozza. a környezetet nem zavaró megvalósítása. A diagnózis felállításában segítenek a reflexvizsgálatok. a garat és a gége károsodásai” címû fejezetben mutatjuk be. ALS és myasthenia gravis eseteiben találkozhatunk.és a székletürítés zavarai A szervezet belsô egyensúlyának fenntartása. A székletürítés zavarai. Különbözô eredetûek lehetnek. A vizelés a vizelet adekvát tárolását (continencia) és megfelelô idôben és helyen történô ürítését (urinatio) jelenti. Fázisai: • harapás. a demielinizációs folyamatok és a különbözô degeneratív betegségek. az arc. FEJEZET Neurológiai károsodások 277 mek kapcsolódnak. s a hólyag. A vizeletürítés károsodásának kritériumait és azok értékelését „A vizeletkiválasztó és -elvezetô szervek károsodásai” címû fejezetben ismertetjük. • nyáltermelés. a szájüreg. s ennek higiénikus. a gége. • a vizeléssel kapcsolatos kóros érzések (inkomplett vizeletürítés érzése. UH) és az urodinámiás vizsgálatok. • a tápláléknak a szájban történô továbbítása. Parkinsonkórban szenvedô betegeknél. valamint a társadalmi integráció szempontjából egyaránt nélkülözhetetlen funkció a salakanya- . faringeális és özofageális). az orr. agyidegek közvetítésével). állandó és kevert jellegû. A vizelet tárolásához és ürítéséhez a hólyagfal és a sphincterrendszer koordinált tevékenysége szükséges. a rágást biztosító muszkuláris és egyéb mechanizmusok. gok eltávolítása. a folyadék befogadásának megvalósítását értjük. mely a nyelés orális és/vagy faringeális fázisát károsítja leggyakrabban. A széklet tárolásában és ürítésében számos mechanizmus játszik szerepet. Ez indokolja a szexuális funkciók károsodásának külön tárgyalását a központi idegrendszer károsodásai között. az agyi és gerincvelôi daganatok. és XII. A tartós. megvalósításában részt vesznek a fogak. súlyos nyelési zavarok malnutritiót okozhatnak. átmeneti és tartós munkaképesség-változáshoz vezethet. A székelés a béltartalom tárolását (continencia) és a megfelelô idôben és helyen történô ürítését (defekáció) jelenti. E bonyolult mechanizmust az idegrendszer szabályozza (zömmel a IX. A súlyos hólyagdiszfunkció leggyakoribb szerzett oka a gerincvelô sérülése. A nyelészavarok elôidézte károsodások kritériumait és értékelésüket „A fül. a nyelôcsô. a nyálmirigyek. mely fogyatékossághoz.) kialakulásában. A vizeletürítés zavarai. A vizeletürítés zavarai megnyilvánulhatnak • a vizeletürítési képesség részleges vagy teljes elvesztésében (vizeletretenció). A vizeletürítési zavarokat okozó neurológiai betegségek között a leggyakoribbak a diabéteszes neuropathia. mely függ az elfogyasztott tápláléktól. a hólyagkapacitás meghatározása (katheter.

érdeklôdés csökkenése a frigiditás. • az anális sphincter és a pelvikus izomzat mûködése. az elôkészítô tevékenység. az anális receptorhálózat pusztulása. viszcerális és kisugárzó fájdalmat. intermittáló. A fájdalom ugyan a károsodás jele. A férfi szexuális tevékenységre való képességének csökkenése. a szenzomotoros rendszer összehangoltsága. attól függôen. Befolyásolja a múltbeli tapasztalat. Jelleg szerint lehet szúró. a folyékony vagy a kemény székletet tudja-e tartani az egyén. A szexuális tevékenység megvalósulásában alapvetô szerepet játszanak a központi idegrendszer tudati. a szexuális tevékenységnek a vagina funkciókárosodásaiból eredô korlátozottsága a vaginizmus. az egyén pillanatnyi fizikai és szellemi állapota. felszívódási zavarok. • a frontális lebeny mûködése. A fájdalom nagysága. valamint a genitáliák mûködése. A székletürítés zavarai megnyilvánulhatnak az akaratlagos ürítés károsodásában (incontinentia). telenség az impotencia. de leggyakrabban az anorectum daganatos megbetegedései. égô. muszkuláris. súlyosságától és az egyén pszichés állapotától. a penis és a clitoris erekciója. komplex szubjektív érzés. mely a valós vagy lehetséges szövetkárosodást és az arra kialakult reakciót tükrözi. melynek az elôidézô okoktól függôen különbözô típusai ismertek.. A lokalizáció szerint megkülönböztetünk felületes. elektromiográfiával. • az anorektális szenzomotoros rendszer mûködése.278 12. • a nemi szervek vérellátása vizsgálatának a módszerei. az orgazmus és az azt követô reszolúció. mély. az ejakuláció és az orgazmus jellemzik. A fájdalmat elôidézheti külsô károsító hatás A szexuális funkció zavarai A szexuális tevékenység mentális és fizikai funkciók megvalósulásának eredménye. A nôi szexuális vágy. krónikus. s a fájdalom is létezhet szövetkárosodás nélkül. az endokrin rendszer. tompa. de a károsodás elôfordulhat fájdalom nélkül. Az anorectum funkcióját a hagyományos klinikai vizsgálatok mellett kolometriás vizsgálatokkal. görcsös. Az incontinentiának különbözô fokozatai ismeretesek. emocionális tapasztalat. jellegzetessége függ a károsodás jellegétôl. az anális sphincter károsodásai. FEJEZET Neurológiai károsodások (gyulladás. A székelés zavarait az „Emésztôrendszer károsodásai” címû fejezet tárgyalja részletesen. A fájdalom lehet generalizált vagy lokalizált. A székletürítés zavarai a frontális lebeny léziói. hangulati tényezôi. Az ejakulációs zavarok megnyilvánulhatnak korai (praecox) vagy késleltetett (retarda) ejakuláció formájában. valamint gerincvelô-sérülések következtében alakulnak ki. A székelés és a széklettartás funkcióit tehát komplett idegi. stenosis). az anális reflex vizsgálatával lehet kimutatni és objektivizálni. A szexuális élet károsodásának kritériumait és értékelésüket „A vizeletkiválasztó és -elvezetô szervek károsodásai” címû fejezetben mutatjuk be. digesztív és mechanikai mechanizmusok biztosítják. a vagina nedvesedése. A fájdalom A fájdalom kellemetlen. Tartalmilag a szexuális funkciót a szexuális vágy. a kultúra. tartamát tekintve lehet átmeneti. melynek kompenensei a szexuális vágy. A szexuális károsodások megítélésére a hagyományos klinikai vizsgálati módszerek mellett rendelkezésre állnak: • a specifikus pszichológiai próbák. illetve az arra való teljes kép- . A fájdalom a szervezet védekezô mechanizmusainak része. a vallás. koordinálása. éles stb. • a beidegzés vizsgálatai. Az orgazmus zavarait – a szexuális tevékenység zavarait a rendszer komplexitásának megfelelôen – számos tényezô okozhatja. minôsége. hogy a gázokat. az érdeklôdés.

12. FEJEZET

Neurológiai károsodások

279

(nyomás, hô, elektromosság, vegyi anyagok stb.), valamint egy adott testrész ischaemiája, izomkontraktúrája. Oka lehet centrális – ilyen a gerincvelôi, a talamikus, a pszichogén fájdalom. Ide tartozik a fantomfájdalom is. A fájdalom tehát általában szomatogén (organikus) élettani folyamatokkal magyarázható. Pszichogén fájdalom esetén szervi károsodás nem mutatható ki, vagy a fájdalom intenzitása ennek nem megfelelô. A „lelki okokra” visszavezethetô fájdalom az egyén mentális, fizikai teljesítményét, hangulatát kedvezôtlenül befolyásolhatja és súlyosságától és tartósságától függôen önálló károsodási kritériumként fogható fel (ún. krónikus fájdalom szindróma). Vannak nehezen osztályozható fájdalomszindrómák, mint pl. a krónikus fejfájás, ahol az összetett nociceptív zavarok interakcióját pszichogén tényezôk tarkítják. A fájdalomra az emberek személyiségükbôl, lelki állapotukból fakadóan különbözôképpen reagálnak. A fájdalomtûrô képesség (fájdalomtolerancia) is tág határok között változik. Ténylegesen szervi eredetû krónikus fájdalom szövôdményeként is kialakulhatnak olyan személyiségváltozások, melyekkel egy-egy károsodás meghatározásánál foglalkozni kell. Az idegrendszer bármely szintjének károsodásakor létrejövô krónikus fájdalom a neuropátiás fájdalom. Számos ilyen jellegzetes tünetegyüttest írnak le, incidenciájuk, prevalenciájuk nem tisztázott, sokszor alig függnek össze a kialakulásukat megelôzô mechanizmussal, és gyakran súlyos funkcionális károsodáshoz vezetnek. Ilyen pl. a trigeminus neuralgia, a deafferentációs fájdalom vagy a szimpatikus idegrendszer által közvetített fájdalom. A fájdalomérzési zavarai közül a fokozott fájdalomérzés (hyperalgesia), a csökkent fájdalomérzés (hypalgesia) és a fájdalomérzés hiánya (analgesia) említhetô. A krónikus fájdalomszindróma – mint károsodás – kritériumaival és értékelésével a ”Pszichiátriai károsodások” címû fejezet foglalkozik. Hasonlóképpen a megfelelô fejezetekre utalnak a sajátos fájdalommal összefüggô károsodások – a krónikus fejfájás, a trigenimus neuralgia és a hátfájás – kapcsán.

A környéki idegrendszer károsodásai
A perifériás idegrendszer károsodásai lehetnek strukturális és funkcionális jellegûek. Anatómiai tekintetben a perifériás idegrendszer károsodásai bárhol elôfordulhatnak az ideg mentén. Az idegsejtek, ezek nyúlványai (axonok), mielinhüvelyük vagy mindkettô károsodhat különbözô behatásokra. A környéki idegrendszer károsodásait elôidézhetik sérülések, neurodegeneratív betegségek, gyulladások, anyagcsere- és egyéb belgyógyászati betegségek, intoxikációk. A funkciókárosodások külön-külön vagy együttesen érinthetik a szenzoros, a motoros és a vegetatív egységeket. A motoros egység rendellenességeinek felosztásait a 12.6. táblázat (280. o.) mutatja be. A vegetatív károsodások a belsô szervek, a mirigyek mûködészavaraiban, vazomotoros rendellenességekben, a hôszabályozás károsodásaiban, reflexes szimpatikus dystrophiában nyilvánulhatnak meg.

Alagútszindrómák
A perifériás idegkárosodások sajátos csoportját képezik az ún. alagútszindrómák, melyek „A mozgásszervek károsodásai” címû fejezetben kerülnek bemutatásra.

Az autonóm idegrendszer környéki károsodásai
A vérnyomás-szabályozás, az orthostasis, a hôszabályozás, a vizelet, a székletürítés, a szexuális funkciók zavarait okozhatják. A hólyagürítés, az anorectum, valamint a szexuális funkciók károsodásának kritériumait és értékelésüket a megfelelô fejezetekben tárgyaljuk. Az autonóm károsodásokat tartós károsodásként lehet értékelni, ha a vérnyomás-szabályozás, az orthostasis zavarai ismételt, tartós tudatvesztést okoznak (12.7. táblázat l. 27.olal).

280

12. FEJEZET

Neurológiai károsodások

12.6. táblázat. A motoros egység rendellenességeinek felosztása

Hely

Típus öröklôdô

Példák spinális izomatrophiák I., II. és III. típus polio-, coxsackie-vírus és egyéb enterovírus okozta fertôzések amiotrofiás lateralsclerosis, paraneopláziás tünetegyüttes, postpolio szindróma, progresszív bulbáris paralysis discushernia, metastasis, neurofibroma, trauma akut brachiális neuritis, diabetes mellitus, haematoma, metastasis, neurofibromatosis (esetenként), születés közbeni húzás, trauma herediter motoros és szenzoros neuropathiák I-VII. típus, herediter szenzoros és vegetatív neuropathia I-V. típus diftériás neuropathia, herpes, HIV-fertôzés, lepra, Lyme-kór, parazitás neuropathia krónikus gyulladásos demielinizációs polyneuropathia, Guillain–Barré-szindróma, vasculitis amyloidosis, súlyos betegség okozta polyneuropathia, diabetes mellitus, diszproteinémiás neuropathia, krónikus etanolintoxikáció, leukodystrophiák, veseelégtelenség myasthenia gravis, kongenitális myasthenia szindróma, Eaton–Lambert-szindróma, toxikus neuromuszkuláris junctiorendellenességek, botulismus

Motoneuron

szerzett - akut - krónikus szerzett szerzett herediter fertôzés

Ideggyök Plexus

Perifériás ideg

gyulladás metabolikus

Neuromuszkuláris junctio dystrophiák

Duchenne-dystrophia, facioszkapulohumerális muszkuláris dystrophia, végtagöv-dystrophia, okulofaringeális izomdystrophia (ritka), disztális muszkuláris dystrophia (ritka) familiáris periodikus paralysis, myotonia congenita (Thomsen-kór), myotonia dystrophica (Steinert-kór) „central core” betegség, centronukleáris myopathia, nemalin myopathia acromegalia, Cushing-szindróma, hypothyreosis, tireotoxikus myopathia fertôzés, polymyositis/dermatomyositis glikogéntárolási betegség, lipidtárolási betegség

csatornarendellenességek (miotóniás) Izomrost kongenitális endokrin gyulladásos metabolikus

A neurológiai károsodások kimutatása
A neurológiai károsodások és a károsodások eredményezte fogyatékosság, valamint a munkaképesség-változás orvosszakértôi minôsítésének elsô lépése a lehetô legpontosabb diagnózis felállítása. A pontos diagnózis feltételezi, hogy a be-

teg teljes kivizsgálása (a diagnosztikai protokoll szerint) megtörtént. A klinikai diagnosztika mellett szükséges értékelni a terápiás lehetôségek kimerítését, a rehabilitáció megvalósítását, a vizsgált személy állapotának kialakultságát, tartósságát. A neurológiai betegek orvosszakértôi minôsítése során még imperatívabb követelmény, hogy csak kivizsgált, diagnózissal rendelkezô, megfelelô gyógykezelésben részesült, rehabilitált, tartósan stabil

12. FEJEZET

Neurológiai károsodások

281

12.7. táblázat. A syncope okozta átmeneti tudatvesztéses állapotok értékelése

Leírás

Az összszervezeti egészségkárosodás (%)

Enyhe, 2 percen túli tudatzavar. A vérnyomás enyhe (10–15 Hgmm-es) esése 2 perces tudatzavar következtében, kompenzatorikus bradycardia nélkül Mérsékelt (15–25 Hgmm-es) vérnyomásesés 1–2 perces tudatzavarral Ismételt, 20–30 Hgmm-es vérnyomáseséssel, lokális vagy generalizált neurológiai tünetekkel járó, 1–2 perces tudatzavar + 1. és 2. szint Kezelhetetlen tudatés mozgászavar + 3. szint

1–9

10–29

30–49

50–70

és a károsodás mértékére többnyire nem adnak információt (Pl. az MR-vizsgálatnak az SM kimutatásában igen magas az érzékenysége, de a károsodás mértékérôl nem ad információt.) Az egyes vizsgálati módszerek az idegrendszer más-más területein különbözô diagnosztikai értékkel (és hiányosságokkal) bírnak. • A képalkotó eljárások elsôsorban az agy és a gerinc anatómiai, szerkezeti elváltozásainak kimutatására alkalmasak (törések, degeneratív elváltozások, ér eredetû elváltozások, daganatok stb.), nem adnak viszont tájékoztatást ezen struktúrák mûködésérôl. • A magasabb rendû idegmûködés – a tudat, a memória, a hangulat – zavarainak kimutatására szolgálnak a pszichodiagnosztikai vizsgálatok. • Az elektrofiziológiai vizsgálatok során információt nyerhetünk a perifériás idegek, a szenzoros és motoros pályák funkcióiról, nem mutatják azonban a károsodást okozó folyamatok természetét. Sajátos részét képezik a vizsgálatoknak az idegrendszer sérülései következtében egyre nagyobb számban elôforduló hólyag-, székletürítési és szexuálisfunkció-károsodások kimutatására szolgáló módszerek (cisztometria, urodinámia, kolometria, sphincter-EMG, kortikális és spinális kiváltott válasz stb.). Az idegi szabályozás elsôdlegessége miatt különös jelentôséggel bírnak a nyelészavarok, az idegi eredetû légzési zavarok, a vizelet- és székletürítés, valamint a szexuális funkció zavarai. E károsodások leírása, értékelésük szempontjai – annak ellenére, hogy elsôsorban neurológiai rendellenességek idézik ôket elô – didaktikai megfontolásból szintén a megfelelô fejezetben kerülnek tárgyalásra. A neurológiai károsodások fokát súlyossági skálákkal, mért értékekkel vagy a funkcionális kapacitás értékeivel jellemezzük. A vizsgálati eljárás kiválasztása attól függ, hogy az idegrendszer mely területe érintett. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül kívánunk áttekintést nyújtani azokról az eljárásokról, amelyeket használni lehet. E vizsgálatok módszerének részletes ismertetése

állapotú igénylôk kerülhessenek a károsodás, a fogyatékosság és a munkaképesség-változás minôsítésére. A neurológiai betegek orvosszakértôi vizsgálatának alapját a klinikai vizsgálat képezi, mely az anamnézisre, a fizikális vizsgálatra, a hagyományos és a képalkotó eljárásokra épül. Tekintettel azonban arra, hogy sok betegség ugyanolyan klinikai tünet formájában jelentkezik, speciális vizsgálatok is szükségesek lehetnek a diagnózis tisztázásához (elektromiográfia, kiváltott válasz stb.). A szubjektív panaszokat, tüneteket (fájdalom, izomgyengeség, gyengeség, fáradtság, bizonytalanság érzése, szédülés, memóriazavarok) nehéz klinikai vizsgálatokkal megerôsíteni. Mindazonáltal a legtöbb károsodást értékelô rendszer megkívánja az objektív megerôsítést, olyan vizsgálatokkal, amelyek nagy valószínûséggel támasztják alá ezeket a szubjektív panaszokat. A szubjektív panaszok egyértelmû alátámasztására azonban gyakorlatilag nincs eljárás. A különbözô diagnosztikai eljárások érzékenysége csak a diagnózis felállítására vonatkozhat, a prognózisra

282

12. FEJEZET

Neurológiai károsodások

nem jelen munka feladata, ezek a megfelelô kiadványokban megtalálhatók.

Anamnézis
Az anamnézis felvétele a neurológiai betegségek esetében fontos támpontot ad a betegség prognózisának, a lehetséges károsodás vagy rokkantság fokának megítéléséhez. Az anamnézisbôl megítélhetôk azok az etiológiai, pszichikai, szociális-társadalmi tényezôk, amelyek a betegség kialakulásához hozzájárultak. Az életkörülményekre, életvezetésre, munkára, szociális helyzetre vonatkozó kérdésekre kapott válaszok a komplex rehabilitációs tevékenység sikerességét elôre jelezhetik. A beteg premorbid személyisége, magatartása, szociális adaptációs készsége (tájékozódás, emlékezôtehetség, teherbíró képesség, érzelmi, indulati élet, hangulat) mind olyan tényezôk, melyek az adott betegség lefolyását, a károsodás mértékét befolyásolhatják. Az anamnézis felvétele során választ kaphatunk a beteg munkavégzô képességére vonatkozó lehetôségekrôl, az eddig végzett munkájáról, körülményeirôl.

Fizikális vizsgálatok
A neurológiai károsodások vizsgálata a szenzibilitás vizsgálatával kezdôdik. Az érzéskiesés (anaesthesia), az érzéscsökkenés (hypaesthesia), a hyperaesthesia (túlérzékenység) és a fonákérzés (paraesthesia) kimutatására vannak ugyan módszerek, ezek azonban nem rendelkeznek kellô objektivitással. Az agyidegek érzés-rendellenességei közül különös jelentôséggel bír a n. trigeminus érzészavara, a trigeminusneuralgia. Az agyidegek vizsgálata során a szaglás, a látás, a mimika, a hallás, az egyensúlyérzék, a nyelés, az ízérzés, a rágás, a hangképzés elváltozásairól kaphatunk információt. A gerincvelôi érzôkör vizsgálata. A végtagok és a törzs felszínes érzéseit (tapintás, fájdalomérzés, hideg-meleg érzés) és a mélyérzéseket

(helyzet- és mozgásérzés, vibráció) vizsgáljuk. A fájdalom- és hôérzést együtt – miután biológiai szempontból alapvetôen fontos szerepet játszanak – vitális érzésféleségnek nevezzük. Az érzésvizsgálatoknak megbízható, objektív módszere nincs. Fontos a pontos anamnézis, tisztázni kell a szenzoros tünetek jellegét, helyét, szokásos kezdetét, kiterjedését és idôbeli vonatkozásait, rá kell kérdezni a kiváltó vagy enyhítô tényezôkre. Szenzoros zavarokat minden olyan betegség létrehozhat, amely a perifériás idegek vagy a centrális érzôpályák bármely részét érinti. A betegek érzéscsökkenésrôl, -hiányról számolnak be, végtagjaikat sutának, érzéktelennek érzik. A hôérzékelés hiánya miatt a betegek megégethetik magukat, nemegyszer a már kialakult égési hólyag hívja fel a figyelmet a zavarra. Ha érzészavar állapítható meg, annak eloszlása utal a zavar anatómiai alapjára, pl. a perifériás idegre (harisnya-, illetve kesztyûszerû eloszlás), több idegágra nem szimmetrikus eloszlásban (mononeuropathia multiplex), ideggyökökre (radiculopathia), a gerincvelôre (az érintett szegmentum alatt van az érzészavar), az agytörzsre (keresztezett arc-test érzészavar) és a nagyagyra (hemihypaesthesia). Az ízületek helyzet- és mozgásérzés-zavarát a betegek nem élik meg, csak az ennek következtében létrejött koordinációs zavarok okoznak panaszokat. A gerincvelôi sajátreflexek (mélyreflexek). Kiváltásuknak nagy klinikai-gyakorlati jelentôsége van. A felsô végtagon a triceps-, biceps-, radialis-, az alsó végtagon a patella- és az Achilles-reflexek vizsgálata használatos. A reflexek kiesése vagy csökkenése (areflexia, hyporeflexia) az alsó motoneuron (a mellsô szarv sejtje, annak axonja, neuromuszkuláris junctio, izom) károsodására utal. A felsô motoneuron károsodásánál a reflexek fokozottak (a rendellenesség a törzsdúcokon kívül bárhol elôfordulhat, a mellsôszarvi motoneuron felett). A felszínes (vagy idegen) reflexek közül leggyakrabban a hasbôrreflexek és a cremaster-reflex vizsgálatait használjuk. A kóros reflexek közül leg-

súlyosságát. Kontraktúrák. nagyon megnehezítik a rehabilitációt. Ezek nemegyszer az idegrendszeri funkció regenerációjának hatékonyságát is gátolják. A mindennapi élet szempontjából fontos. Különös figyelmet érdemes fordítani a testféldominancia érvényesülésének vizsgálatára. izom. A mozgatókör vizsgálata. testtartás és járás csak a motoros. ujj körmének felülrôl történô ütögetése a hüvelykujj flektálódik a hüvelykujj flektálódik . Kóros reflexek (piramisjelek) nyújtanak a károsodás mértékérôl. különbözô eszközök fogása. járni. a Trömner. járni. ujj palmáris felszínének gyors ütögetése 2–3. a perifériás vagy gyöki eredetû „lógó lábfej” arra készteti a beteget. akkor szükséges jellemezni a kiesések lokalizációját. hogy alsó végtagját magasabbra emelve járjon. guggolások. Pl. a passzív mozgathatóságában van-e elváltozás? • Az izomerô megfelel-e az átlagosnak. Vizsgáljuk az akaratlagos mozgások kivitelezhetôségét. A funkcionális tesztek sokszor pontosabb képet 12. cerebelláris ataxiában a beteg széles alapon járva próbálja stabilitását megôrizni. A kóros reflexeket a 12. Szintén a mindennapi élet szempontjából fontos a manipulációs képesség. Az idegrendszer szervi károsodásai során létrejött bénulástípusok jellemzôit a 12.Trömner (egyoldali+!) . A normális koordináció. az állás jellegzetességeit. táblázat mutatja be. azok jellegét.Hoffman (egyoldali+!) Kiváltás Válasz a talp laterális részének hosszanti ingerlése a tibia mellsô felszínének erôs simítása az Achilles-ín szorítása a nagyujj dorzálflexiója a nagyujj dorzálflexiója a nagyujj dorzálflexiója 2–4. A vizsgálatok elvégzése során a következô kérdésekre kell választ kapni: • Milyen a végtagok körfogata. a kéz használata (öltözködés.12. táblázat.és a Gordon-reflex. Jel Alsó végtag .Oppenheim . FEJEZET Neurológiai károsodások 283 ismertebbek a Babinski-reflex – mely felsômotoneuron-sérülést jelez (a centrális paresis legjellegzetesebb kóros reflexe) –. jellegzetességeit. az izomtónust.és ínzsugorodások korán kialakulhatnak a tónusfokozódásnak. Ha ezek léteznek. E pályák bármelyikének sérülése jellegzetes eltéréseket okoz. egyes izmainak alakja. az izmok trophiáját. pl. Vállövi gyengeség esetén elôfordul. a kényszertartásnak megfelelôen. hogy a beteg csak a testét himbálva tudja a karjait mozgatni. a testtartást. öltözködni. A képességek csökkenése a különbözô feladatok (pl.Schaefer Felsô végtag . állni. A szenzomotoros koordináció állapotát jól jellemzi a járás. a kézügyesség.8. az akarattól független mozgásokat. állni. korlátozottságát. fokozva ezzel a károsodás mértékét. valamint a Hoffmann-. konzisztenciája. lépcsôn járás) végrehajtása során jól megfigyelhetô. a quadriceps gyengeségénél a beteg a székbôl való felálláskor a kezével nyomja fel magát. járásának paraméterei (járásanalízis) megfelelôek-e. megtartása. milyen az izom tónusa. különbözô eszközöket használni? A motoros károsodások vizsgálata során detektáljuk az izomerôt. a mozgás összerendezettsége? • A mindennapi élettevékenység során tud-e a beteg ülni.9. a vesztibuláris és a proprioceptív pályák épsége esetén lehetséges. használata). a mozgások terjedelmét.Babinski . táblázat összegzi. tud-e ülni. hogy a beteg képes-e helyváltoztatásra.8.

Ez kiterjed a tudatállapot megítélésére. tumor vagy infarctus) elkülönítô diagnózisának felállításához nélkülözhetetlenek. tumoros folyamatok. a gondolkodás. Vaszkuláris léziók. a viselkedés. táblázat. a . FEJEZET Neurológiai károsodások 12. kognitív és pszichiátriai rendellenességek anélkül is létezhetnek.) Képalkotó eljárások Elsôsorban agyi és gerincvelôi megbetegedések strukturális léziói kimutatására alkalmazzuk ôket.284 12. A képalkotó eljárásokat tehát a diagnózis eszközének kell inkább tekinteni. Szignifikáns pszichológiai. figyelem) vizsgálata és az érzelmi. Fontos a mentális képesség (kommunikáció. E vizsgálatokhoz kontrasztanyagot is használhatnak. a szürke. hemiparesis) okozó agyi elváltozások (pl.9. Például tünetmentes idôsebb személyek vizsgálata során sok esetben apró fehérállományi léziók láthatók. mint a károsodás mértéke meghatározásához alkalmas módszernek. ha a kognitív károsodások meghatározásáról van szó. ízületben centrális Pszichiátriai vizsgálat A neurológiai beteg tájékozódó jellegû pszichiátriai vizsgálatát mindig el kell végezni. illetve használnak. Komputertomográfia (CT). a mielográfia. Ide tartozik az MRI. Adhatnak azonban a feltételezett neurológiai károsodás mértékét megkérdôjelezô leleteket is. Az agyi sulcusok. az éberség. (Lásd részletesebben „A pszichiátriai károsodások” címû fejezetben. a koncentráció. kamrák. az azonos klinikai tüneteket (pl. memória. Ezek a tényezôk gyakran zavarba ejtô különbségeket eredményeznek az orvosi véleményben. SM. Az idegrendszer szervi károsodása során létrejövô bénulástípusok jellemzôi Tünet spasztikus Izomtónus Saját reflexek Idegen reflexek Clonus Kóros reflex Fasciculatio Sorvadás Akaratlan mozgás Kóros együttmozgás A bénulás foka Kontraktúra A kórfolyamat helye fokozott fokozottak kiesnek van van nincs jelentéktelen nincs van ritkán teljes Hypertonia rigid fokozott esetleg fokozottak megtartottak nincs nincs nincs nincs van van hypokinesis nincs centrális Hypotonia csökkent csökkent megtartottak nincs nincs van kifejezett nincs nincs gyakran teljes az egész antagonista izomzatban perifériás izomban.és a fehérállomány. olykor a canalis spinalis szûkületét is ki lehet mutatni az egyébként tünetmentes betegen. indulati élet esetleges zavarainak rögzítése. a gerinc különbözô képleteinek elváltozásai. az angiográfia. hogy nyilvánvaló veszteséget észlelnénk a kognitív és az intellektuális képességekben. a tesztek milyensége. az együttmûködési képesség megfigyelésére. az esetleges aphasia. hogy bármely képalkotó eljárással látható intrakraniális patológiás állapot állna fenn. a CT. Ugyanakkor egyes esetekben az agy lényeges részei pusztulhatnak el anélkül. A különbözô tesztek eredményeit befolyásolhatja a hangulat.

és MRIvizsgálatot. Dupla-Doppler UH-vizsgálat. Fotonemissziós komputertomográfia (SPECT). és a nyugalmi EEG normális.12. hogy epilepsziás rohamot átélô betegnél. FEJEZET Neurológiai károsodások 285 csontok és az elmeszesedett képletek gyors. a gerincvelôre és a gerincvelôi gyökökre terjedô elváltozások stb. Mielográfia. a steal-jelenségeknek a megítélésére alkalmas. Agyi angiográfia. aneurysma. alvásmegvonás). az oedema. A gyors spirál CT-készülékek már funkcionális vizsgálatokra (pl. így a kóros agyi elektromos tevékenység kimutatására alkalmas eljárás. míg mások diagnosztikai értékûek (tüskehullám-komplexusok). exulceratiójának kimutatására. Ennek fontos differenciáldiagnosztikai értéke van. vertebralis) disszekciójának. a vérzés. Az idegrendszeri képletek jobb felbontású. a. így a gerinccsatorna kóros elváltozásai kimutathatók. okklúziójának. carotis. A vizsgálat ellenjavallt pacemakeres betegnél vagy bármely mágnesezhetô fém beültetése után. akkor az agykérget elektromosan aktiváló eljárásokat alkalmazunk (hyperventillatio. A kóros szövet denzitása a CT-felvételeken eltér a normálistól. az epilepsia. noninvazív leképezésére szolgál. alkalmazásával a demielinizációs folyamatok is jól láthatóvá válnak. Noninvazív eljárás az extrakraniális nyaki erek (a. Az agyi erek malformatióinak vizsgálatára (verôérszûkület vagy -elzáródás. az érképletek veleszületett hiánya. A valódi és az esetleges álrohamok elkülönítésében szerepet kap a szimultán videó. munka a magasban stb. Az agy vérátáramlásának kontrasztanyag beadását követôen végzett röntgenvizsgálata. melyek esetenként elôhozhatják a típusos rohamjeleket. a vérellátási zavarok legkülönbözôbb formáit. A szenzitivitás és specificitás minden egyes betegségnél változó. részletgazdagabb leképezését nyújtja. a cysták.) kiválóan alkalmas. Legfôbb indikációi a cerebrovaszkuláris elváltozások. Az nagyobb intrakraniális erek – fôleg az a. Mágneses rezonancia vizsgálat (MRI).és EEGmonitorozás. Segítségével kimutathatók a hydrocephalus. az EEG teljesen normális is lehet. Funkcionális vizsgálat. A PET a véráramlás és az agyi anyagcsere és más neurokémiai történések (kvantitatív) mérésére alkalmas. Az epilepsia a fogyatékosság és a rokkantság meghatározásának szempontjából igen speciális betegség. Az agyi angiográfia az intrakraniális lézió helyének és érellátottsá- gának tisztázása révén kiegészíti a CT. Nagyon fontos. Pozitronemissziós komputertomográfia (PET). fotostimuláció. a lokális keringés megítélésére) is alkalmasak. Különösen az agytörzsi régiók kimutatásában jelent komoly segítséget. AVM stb.). stenosisának. Bizonyos kóros hullámformák nem specifikusak (epileptiform meredek hullámok). A CT segíthet a terápia tervezésében és hatékonyságának ellenôrzésében is. Kontrasztanyag beadása után láthatóvá válnak azok a területek. Az EEG hasznos lehet generalizált . különösen megfelelô gyógyszerelés esetén. a klinikai vizsgálat és az EEG együtt értékelendô. ahol a vér-agy gát károsodott. az atrophia. Elektroenkefalográfia (EEG) Az EEG-t a kérgi neuronok nagyobb csoportjainak szinkron poliszinaptikus aktivitása hozza létre. Az epizodikus neurológiai rendellenességek megítélésénél az anamnézis. az infarctus. Transzkraniális Doppler-vizsgálat (TCD). Lumbálpunkció során kontrasztanyagot juttatunk a szubarachnoidális térbe. cerebri media – keringési zavarainak. és nagy felelôsséget ró az orvosra a döntésben (jogosítvány. Igen költségigényes. amely a CTés MR-vizsgálatnál normálisnak látszó területeken képes kimutatni a hemodinamikai viszonyokat. így egyelôre nem számít a „gold standard” kivizsgálási módszerek közé. a térfoglaló folyamatok. Ha epilepsiára van gyanú. a dementiák.

286 12. A válaszokat hagyományosan és számítógépes módszerekkel értékeljük. Ezekbôl lehet következtetni a neurogén vagy miogén elváltozásokra. akusztikus neurinomák és kisagy-híd szögleti tumorok diagnózisánál. Elektroneurográfia (ENG). és kimutatják: melyik ideg vagy izom károsodott. illetve e vizsgálat Tensilon-teszttel való kombinációja a diagnózis alapja. Urodinámiás vizsgálatok Az incontinentiát okozó neurológiai kórképekben gyakran nagyon fontos eljárások. A kevert környéki ideg kompressziójában az érzôideg ingerületvezetô képességének vizsgálata érzékenyebb a vezetési zavar kimutatására. A szomatoszenzoros kiváltott válaszok (SSEP – Somato Sensory Evoked Potentials) a felsô és alsó végtagok nagy idegeinek ingerlésébôl származnak. A hallási agytörzsi válasz (BAEP – Brainstem Auditory Evoked Potential) a hallórendszer mûködésének vizsgálatára szolgál. az agytörzs és a thalamusrendszer. a gyenge akaratlagos innervációkor létrehozott egységpotenciálokat és a maximális akaratlagos innervációkor létrejött mintát vizsgálja. Általában sorozatingereket. Myopathiában az alacsony amplitudójú. l mm pontossággal meghatározza. a hátsó köteg. A normális ingerületvezetési sebességekkel való összevetéssel dokumentálni tudjuk az egész idegben fennálló lassulást (pl. Myasthenia gravisnál a repetitív ingerlésre kialakuló minta. Ezek a vizsgálatok gyakran megadják a diagnózist. hogy a funkcióromlás az ideg. az izom vagy a neuromuszkuláris junctio károsodásának tulajdonítható-e. hangés elektromos hatásokat alkalmazunk. A vizuális kiváltott válasz (VEP – Visual Evoked Potential) az optikus ideget és a látópályát vizsgálja. és milyen mértékben. Elektromiográfia (EMG). kompressziós elváltozásainál és demielinizációs betegségekben igen hasznos. fény-. Az izom nyugalmi állapotában észlelhetô elektromos aktivitását. Hasznos lehet pl. Több ponton történô ingerléssel lehetôvé válik az adott ideg egyes szakaszainak mûködését vagy mûködéskiesését (trauma. kompresszió) tükrözô információ megszerzése. Segítségével a motoros és a szenzoros idegek ingerületvezetési sebességét határozhatjuk meg a különbözô perifériás idegeken. Újabban gyakran használt eljárás a gerincvelô sérüléseinek kimutatására. Kiváltott válaszok A környéki és a központi idegrendszer pályáinak mûködését különbözô ingerekkel kiváltott agykérgi elektromos válaszok segítségével vizsgálhatjuk. polifázisos potenciálokból álló teljes interferenciaminta vezet a diagnózishoz. az agytörzsi léziókat kb. mint a mozgatóé. akkor a kérdés megválaszolásához célszerû elektrofiziológiai vizsgálatokat végezni. polyneuropathia). Az amiotrofiás laterál sclerosis (ALS) diagnózisában a denervációs és fibrillációs potenciálok meghatározóak. Elektrofiziológiai vizsgálatok Ha klinikailag nehéz meghatározni. A tû-elektromiográfia izombetegségekben egyedülálló segítség lehet. így a leletet mindig a klinikai képpel együtt kell értékelni. Cisztometriával el lehet különíteni a perifériás és a központi idegrendszer okozta hólyagbeidegzési . Az ideg vezetési sebessége és az ingerléssel kiváltott válasz amplitúdója ad információt a perifériás ideg állapotáról. Kóros EEG-t egészséges embereknél is találhatunk. az érzôkéreg léziójáról adnak információt. Az EMG a vázizomzat motoros egységeinek mûködését vizsgálja. FEJEZET Neurológiai károsodások encephalopathia vagy coma diagnózisának megerôsítésében.

mely lehet gyógyulás. Ilyenek például a betegek szubjektív panaszai. Ugyanakkor a betegségek a funkciókárosodások széles körét és variációját eredményezhetik. kiváltott válaszok ENG. repetitív stimuláció. A neurodiagnosztikai tesztek összefoglalását a 12.és liquorvizsgálatok A vér és a liquor vizsgálata több. a funkciók ugyanazon állapota a különbözô prognózissal rendelkezô betegségekben egyaránt elôfordulhat. Az immunglobulinok vizsgálata nagy szerepet kap a sclerosis multiplex diagnózisában. A károsodások önmagukban nem jellemzik a beteg funkcionális képességeit. hogy a különbözô betegségek hasonló klinikai képpel jelentkeznek. egységét. mivel ugyanazon tünetek. hólyag. EMG. EEG. A neurológiai károsodást szenvedett betegek rehabilitálhatósága a prognózistól függ. amelyben az anamnézis és a fizikális vizsgálat nagy szerepet kap. progresszió: . melyeket semmiféle vizsgálat nem tud objektivizálni. lumbálpunkció képalkotó eljárások. Az anyagcsere-rendellenességek fennállását is meg lehet erôsíteni ab- normis proteinek vagy poliszacharidok izolálásával. a károsodás fokának megállapításában sok „alá nem támasztható” tényezô is szerepet játszik. reflexvizsgálatok cisztometria. a tünetek. tendenciájának megítélése szempontjából a diagnózis fontos adatokat szolgáltathat. EMG. EMG. a központi idegrendszert érintô rendellenesség diagnosztizálásának lényeges része.és szexuális diszfunkciók Izomkárosodások Vizsgálóeljárás képalkotó eljárások. de a neurológiai funkció elvesztésének meghatározásában. a fogyatékosság és a munkaképesség minôsítése során figyelembe kell venni. BAEP. kiváltott válaszok (SSEP.12. A károsodás következtében az önellátást. A neurológiai károsodások meghatározásában alkalmazott neurodiagnosztikai vizsgálóeljárások Károsodás Agyi károsodások Gerincvelôi károsodások Radiculopathiák Perifériás neuropathiák Bél-. Az idegrendszer különféle rendellenességei a prognózis tekintetében is igen eltérôek lehetnek. A diagnózis ismerete önmagában nem elég a károsodás. a gyengeség. neurológiai tesztek.10. E vizsgálatok a fertôzések fennállásakor elsôdlegesek. lumbálpunkció képalkotó eljárások. FEJEZET Neurológiai károsodások 287 zavarokat. A neurológiai károsodás meghatározásánál elsôdleges a helyes diagnózis meghozatala. VEP). Mindezek a diagnosztikai eljárások szükségesek lehetnek a diagnózis felállításához. Vér. és egyénenként eltérôek a betegek szervezeti reakciói is.10. stabil állapot. anális EMG véranalízis. a diagnózisok és a funkciókárosodások az idegrendszer esetében sajátos összefüggésekkel bírnak. kiváltott válaszok. Az urodinámiás vizsgálatok a vizeletretenció mértékére utalhatnak. biopszia A neurológiai károsodások értékelése A panaszok. reflexvizsgálatok. táblázat. mint a fájdalom. 12. a mobilitást. táblázat mutatja be. az ügyetlenség. A betegségek érinthetik az egész idegrendszert vagy annak csak egy részét. a tanulási és foglalkozási képességeket befolyásoló maradványtünetek jelentkezhetnek. a fogyatékosság súlyosságának és a munkaképes- ség-csökkenés mértékének megállapításához. melyeket a károsodások. kiváltott válaszok. Tekintettel azonban arra. sokszor elengedhetetlen az egyéb speciális diagnosztikus tesztek igénybe vétele. A károsodások tartósságának.

A megmaradt funkciók felmérése a fogyatékossági folyamat különbözô szintjei mellett történik. 7 pontos skálán. stabil állapot. vagy progresszió. fogás. Parkinson-kórnál a Webster-skála. mely 18 különféle funkció (önellátás. amelyet aztán szakember értékel. Ezért pusztán a diagnózis nem elegendô a károsodás. alkalmazkodás stb. Ennek megfelelôen a rehabilitációs stratégia. amelyek a neurológiai funkciók károsodása szempontjából nagy variabilitást mutathatnak – ilyen pl. Az ún. megtartás képessége? • Meg tudja-e tartani az egyensúlyát? Az egyén és társadalmi környezetének kapcsolatát vizsgálhatjuk részleteiben vagy átfogóan. a lehetô legnagyobb terheléssel. A neurológiai rehabilitációban a legszélesebb körben alkalmazott globális funkciókat mérô skála az ún. a szabadidôs tevékenységek stb. A vizsgálatokat általában olyan mérôskálákkal végzik. elektrofiziológiai módszerekkel (EMG-H-reflex) lehetséges. a fogyatékosság és a rokkantság mértékének meghatározásához. tudati állapotától. táblázat). a sclerosis multiplex (SM). A spaszticitás mérése a passzív nyújtáskor észlelhetô ellenállás mérésével. a fogyatékosság és a részvétel akadályozottságának megítélése.) vizsgálatát jelenti. pl. illetve a munkaképesség. amit a betegség okoz. akkor mindig egy fokkal rosszabbra készítjük fel a beteget. motivációjától. gyengeség.288 12. az interperszonális kapcsolatok. a tanulás. funkcionális diagnosztika az emberi tevékenységek (járás. mely lehet gyógyulás. A fogyatékosság átfogó vizsgálatára javasolható az életminôség felmérése. Ismerni kell a neurológiai hiányosság természetét és mértékét. • az idôtartamtól. ilyenkor a fogyatékos ember saját értékítéletét is tartalmazza a vizsgálat. a cselekvôképtelenséget okozó motoros és szenzoros deficitekig. Egyes betegségekre specifikusabb skálák is rendelkezésre állnak. amelyen belül várható az állapot változása (javulás vagy romlás). vonatkozásában. állás.) mellett mérnünk kell a funkcionális para- métereket (járásidô. a kognitív funkció elvesztéséig bármely tünetkombinációban megnyilvánulhat.11. akkor a maximálisan elérhetô eredményt tûzzük ki célul. a spaszticitás foka. Az izomrendszer teljesítményének csökkenését (ügyetlenség. amelyek esetenként a prognózisról is tájékoztatást adhatnak. illetve a fogyatékosság fokát (életminôségi skálák. valamint a kezelések eredménye is sokféle lehet.(Activities of Daily Living) vizsgálatokkal lehet (12. Vannak betegségek. Az SM-es beteg nagyon gyorsan munkaképtelenné válhat. • ha a betegség progrediál. beszédzavar stb. mechanográfiával. a különbözô életfunkciókra vonatkozó funkcionális skálák). A beteget többször és keveset terheljük. A részletek vizsgálata végezhetô pl. szociális magatartás stb. járás. járási sebesség. homályos látás). és ehhez különbözô diagnosztikai eljárásokra van szükség. FIM (functional independence measurement). A vizsgálatok önértékelô módon történhetnek. fájdalom. Barthel-index. A károsodások. járásvizsgálattal és az ADL. Klinikai módszerekkel általában a módosított Ashwort-skálával. Az SM a reverzíbilis kisebb szimptómáktól (zsibbadás. hemiparesis esetén az ún. átülés. hogy sokáig tud akár ugyanolyan intenzitással vagy könnyebb munkakörben dolgozni. mobilitás. emlékezés. FEJEZET Neurológiai károsodások • a patológiai folyamat prognózisától. beszéd. növekvô fáradtság) a mindennapi tevékenység során vizsgáljuk és elemezzük: • Tudja-e használni a spasztikus végtagot? • Képes-e helyváltoztatásra? • Hogyan alakul az ülés. Ennek során a károsodásra jellemzô paraméterek (izomerô. nehogy a maximális terhelés állapotromlást vagy a betegség fellángolását váltsa ki. kérdôívek). az „ad optimum” a cél. . Mindezek ismeretében változik a rehabilitációs stratégia: • ha az állapot stabil. kommunikáció. • az egyénnek a rehabilitáció kezdetekor tapasztalható általános teljesítôképességétôl. ugyanakkor elôfordul.) tekintetében mér.

amelynek során orvosi ellenôrzés mellett. EEG. hogy meghatározza • az aktuális státust (neurológiai kiesési tünetek). A betegek állapotának és munkaképességének felmérésében a neurológiai rehabilitációban jártas szakemberre van szükség. Sokszor csak ilyen körülmények között derülhet ki. de a végtag könnyen mozgatható Jelentôs izomtónus-növekedés. szimulált. amelyek a továbbiakban esetleg különös figyelmet igényelnek.12.12. terhelhetôségét.11. akinek feladata. Szükséges a foglalkozás-egészségügyi orvos bevonása. PET. A munkaképesség megítélése. táblázat.12. 12. Ehhez olyan egészségügyi intézményekre van szükség. • mentális követelmények. akik komplex módon meg tudják ítélni a beteg állapotát. a mozgások jellege. munkahelyszerû körülmények között történik annak a munkaterhelésnek a kipróbálására. A módosított Ashworth-skála Az izom tónusa és ellenállása Normális tónus Enyhe tónusnövekedés. kiváltott válaszok . hanem az adott egyén premorbid személyiségétôl is függnek. Az ún. melyet elakadás vagy minimális ellenállás jellemez a mozgáspálya végén Enyhe tónusnövekedés. hogy azok nem csak a betegség. hogy a társas munkavégzés szimulált feltételei között milyen reakciói jelentkeznek. A megváltozott munkaképességûek munkába állítása csak az olyan. viselkedése. energiaszükséglet. A funkcióvesztés megállapítása A funkcióveszteségek vizsgálatának összefoglalását a 12. amelyek mûhelyekkel vagy más munkavégzési feltételekkel rendelkeznek. SSEP elektronisztagmográfia. a sérülés súlyosságától és lokalizációjától. • az esetleges pszichés tüneteket (figyelem. A szervezet károsodását a szenzoros és motoros rendellenességek mellett befolyásolja az egyén motiváltsága. FEJEZET Neurológiai károsodások 289 12. • az együttmûködési képességet. anális EMG. munkafolyamat. aki az adott munkára jellemzô paramétereket: • munkakör. mûszeres egyensúlyvizsgálat cisztometria. hangulata. elakadással és minimális ellenállással a mozgáspálya fennmaradó részén Kifejezettebb tónusnövekedés a mozgáspálya csaknem egészében.). hogy mennyire terhelhetô valaki. Deficit Kognitív deficitek Motoros deficitek Szenzoros deficit Koordinációs deficitek Bél. az adott betegséget ismerô szakemberek bevonásával lehetséges. környezete. • a sérülés kockázatát. vagy biztosítani tudják ezek „szimulálását”.és hólyagfunkció-veszteségek Vizsgálóeljárás pszichológiai tesztek. a passzív mozgatás nehéz Az érintett végtag flexióban vagy extenzióban merev Pontérték 0 1 1+ 2 3 4 Az idegrendszer funkciókárosodásának sajátossága. táblázat mutatja be. kérgi motoros kiváltott válaszok ENG (szenzoros vezetési sebesség). amelyet a beteg késôbb végezhet. SPECT. ENG. kiváltott válaszok EMG. memória stb. munkaterhelés olyan speciális módszer. • fizikai követelmények. táblázat.

Ez a szempont meghatározza az orvosszakértôi vizsgálat tartalmát és módszerét is – az egyén és a környezet kapcsolatának. bizonyos mértékben eltér az össz-szervezeti egészségkárosodás mértékétôl. a szenzibilitás. Klinikai vizsgálat • általános belgyógyászati vizsgálat. ahol az egészség súlyos károsodása esetén is megmaradhat az egyén munkaképessége. • egészségre ártalmas tényezôk stb. a motorium. FEJEZET Neurológiai károsodások • a baleset lehetôsége. 6. hiszen a hozzátartozók és a munkatársak a betegség akut fázisában és a rehabilitációs szakban is hathatós segítséget nyújthatnak a károsodottnak. az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése A rehabilitálhatóság véleményezése. A központi idegrendszer betegségeibôl adódó össz-szervezeti egészségkárosodás és a fogyatékosság véleményezésének számos – az egyéb területek orvosszakértôi gyakorlatától eltérô – sajátossága van. míg mások enyhébb károsodás esetén is súlyosnak ítélik meg állapotukat. a funkciókárosodások vizsgálatának integratív . a funkcionális kapacitás vizsgálata. hemiparesis+beszédzavar) a beteg fizikai és szellemi terhelhetôsége olyan fokban csökken. a paraplegia. Vannak olyan esetek. Az össz-szervezeti egészségkárosodás minôsítése e károsodások esetében különösen nehéz. hogy tartós. A károsodások értékelése tehát jelentôs részben az okozott fogyatékosságon és a munkaképesség-változáson keresztül történik. A fogyatékosság kialakulásában a beteg környezete is jelentôs szerepet játszik. hiszen esetlegesen „egyszerû” anatómiai elváltozások szerteágazó funkcionális károsodásokat okozhatnak. így egy egyöntetûen használható értékelési rendszer kialakítása igen nehéz feladat. E vizsgálatok során kell választ kapni arra a kérdésre. rehabilitálhatóság. 8. • Mivel a központi idegrendszer alapvetô feladata a szervezet és a környezet közötti harmonikus kapcsolat megteremtése. illetve a tevékenység akadályozottságának mértéke a beteg személyiségétôl is függ. a koordináció. Az össz-szervezeti egészségkárosodás 80%-ot meghaladó minôsített esetei tartozhatnak ide. rehabilitációs terv A fogyatékosság jellegének.290 12. súlyosságának értékelése A munkaképesség véleményezése A központi idegrendszer károsodásainak értékelése Az idegrendszeri károsodás okozta fogyatékosság. speciális képzettséget igénylô foglalkozás esetén (pl. Egyes betegek a súlyos károsodás ellenére is alkalmasak megfelelô életvitelre. hogy az egyén képességei és a munka követelményei lehetôvé teszik-e a munkába történô visszaállást. dások specifikus vizsgálata. Ø Az egészség súlyos károsodását okozó neurológiai eredetû betegségek esetén (pl. Anamnézis. • neurológiai vizsgálat (az agyidegek. napi tevékenységének elemzése a klinikai kivizsgálás. értékelése A neurológiai és pszichés károsodások kritériumainak értékelése. a vegetatívum állapota). A neurológiai és pszichés funkciókároso- 5. a panaszok regisztrálása 2. együtt értékeli a kezelôorvossal. pl. társadalmi részvételének korlátozottságával lehet jellemezni.: komputerkezelés). 7. A laboratóriumi és eszközös vizsgálatok eredményének értékelése 4. teljes munkaképtelenség véleményezhetô. A neurológiai betegségek kapcsán kialakuló fogyatékosság. • pszichiátriai vizsgálat 3. a károsodások súlyosságát az egyén napi tevékenységének. munkaképesség-változás széles skálán mozog. Mindezek alapján a neurológiai betegek orvosszakértôi vizsgálatának lépései a következôkben határozhatóak meg: 1.

a testtartás. a felállás képtelensége jelenti. Az értékelési rendszer a kéz funkcióit. az érzékszervek. A járás. a pulmonológia.13. táblázatok mutatják be. a beszédzavarok vizsgálata meg kell. táblázat. manôverezést igénylô – mozgásokat a felsô végtag végzi. FEJEZET Neurológiai károsodások 291 része. • Mivel a belsô környezet egyensúlyáért az idegrendszer a felelôs.12. s az idegi szabályozásnak minden egyes szerv mûködésében döntô szerepe van. A neurológiai károsodások minôsítési kritériumainak. Mindezek alapján az orvosszakértôi vizsgálat menete a következô általános séma szerint körvonalazható: mivel funkcionális szempontból a legbonyolultabb – flexibilitást. A szenzomotoros koordináció minden elemének hibátlan mûködése. a motivációk vonatkozásában is. Figyelembe veszi a dominanciát is. A kommunikációs. 12. a kézügyesség képességét elsôsorban az önellátás szempontjából értékeli.14. a rendszer károsodásai más szervrendszerek jelentôs. Az egyéb szervek károsodásainak minôsítése során a tevékenységre és a társadalmi részvételre való képesség vizsgálata elválik a klinikai jellegû vizsgálatoktól. valamint a gasztroenterológia vonatkozásában.. a teherhordás.15. természetesen csak 12. a lépcsônjárás képtelensége kevésbé súlyos károsodást eredményez. a fogás. A károsodás legsúlyosabb fokát az állás. hogy elôzze a mentális tevékenység egyéb funkcióinak vizsgálatát. • A károsodás különbözô kritériumainak vizsgálata során megfelelô sorrendet kell betartani. A központi idegrendszer károsodása esetén ez a követelmény fokozottan érvényes a pszichiátria. hiszen a kommunikációs zavar jelentôsen befolyásolja azok kivitelezhetôségét és eredményét. tartós funkciókárosodását eredményezhetik. a járás funkciójának a megvalósításához. táblázat mutatja be. a tehervivés nehézségekbe ütközik. Ugyanez a determináltság érvényesül a hangulat. sem napi tevékenységre használni nem tudja A felsôvégtag-károsodás %-a 1–13 Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-a 1–9 14–49 10–30 49–79 30–49 80–100 50–60 . értékeinek összhangban kell lenniük az egyéb károsodott területek értékeivel.13. a testtartás és a járás károsodásának kritériumait és értékelését a 12. A felsô végtag károsodásának kritériumait és értékelését a 12. A felsôvégtag-károsodások kritériumainak értékelése A károsodás leírása A páciens mindennapi tevékenységre és teherhordásra használni tudja a károsodott végtagot. Az állás. Mivel ezeket a funkciókat több szerv. melynek kézügyessége csökkent A páciens önellátásra használja a károsodott végtagot. jelentôségének megfelelôen külön értékelési rendszer foglalkozik az egy és mindkét felsô végtag károsodásának értékelésével. kézügyessége hiányzik A páciens önellátásra is nehezen tudja a károsodott végtagot használni A páciens a károsodott végtagot sem önellátásra. amennyiben a domináns végtag károsodását automatikusan 10%-kal magasabbra értékeli. összehangoltsága szükséges az állás. illetve szervrendszer valósítja meg.

de emelkedônél. FEJEZET Neurológiai károsodások 12. nehézséggel állni is képes. a kézügyességet igénylô tevékenységeket nem tudja kivitelezni A páciens felsô végtagjait nehézséggel használja az önellátásra A páciens képtelen használni a felsô végtagjait A felsôvégtag-károsodás %-a 1–24 Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-a 1–19 25–79 20–49 79–99 50–79 100 80 12. interperszonális konfliktusok. hosszas járásnál nehézségei vannak A páciens fel tud emelkedni álló helyzetbe. nappali ködös állapotokkal járó éjszakai rohamok. táblázat. Mindkét felsô végtag károsodásának értékelése A károsodás leírása A páciens mindkét felsô végtagját használni tudja önellátásra. s a tudat. Az epilepsziás károsodások értékelésének elveit a 12. táblázat. a nappali rohamok jelentôsen korlátozhatják a nappali tevékenységet. de a kézügyességet igénylô tevékenységek végrehajtása nehézséget okoz A páciens mindkét végtagját nehézséggel tudja használni önellátásra. A generalizált tónusos-klónusos rohamok. tartóssága. a koncentrálóképesség és más kognitív képességek. Az alvás–ébrenlét ciklus zavarai tartós károsodásként foghatók fel.292 12. bizonyos távolságot nehezen. teherhordásra. rendszeressége. • depressio.16.14. ha eredményükképpen • csökken a nappali figyelem. a napi tevékenységet kedvezôtlenül befolyásoló. teherhordásra. de segítség nélkül nem tud tenni A páciens mások segítsége vagy támaszték/protézis nélkül nem tud állni Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-a 1–9 10–19 20–49 50–60 az össz-szervezeti egészségkárosodás fokát határozzuk meg. de segítség nélkül meg tud menni. naponta többször jelentkezô rohamok tartós károsodásnak értékelendôk. szociális problémák alakulnak ki. akadályozhatják a munkavégzést. Az állás és a járás károsodása okozta össz-szervezeti egészségkárosodás A károsodás leírása A páciens fel tud emelkedni álló helyzetbe. tud járni. a tartós. lépcsônél.és viselkedési za- varokkal járó. fogásra. Az ún. irritabilitás. táblázat mutatja be. fogásra. . Az epilepsia tartós károsodásként értékelhetô.15. kisrohamok esetén is a fenti kritériumokat kell figyelembe venni. s a napi tevékenységet befolyásoló hatásuk jellemzi. A károsodások súlyosságát a rohamok gyakorisága. de csak sík talajon A páciens fel tud emelkedni álló helyzetbe.

IV. Az alvás-ébrenlét zavarainak értékelését a 12.18.12. a beteg felügyeletet igényel A nappali éberség súlyos csökkenése. melyek nem korlátozzák a napi tevékenységet.. FEJEZET Neurológiai károsodások 293 12.) vagy más szervi károsodások jönnek létre.17.7. agyideg). a beteg tevékenységre képtelen Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-a 1–4 5–24 25–49 50–60 Az agyidegek károsodásai nyomán kialakuló funkciózavarok közül a nyelési zavarok (IX.16. agyidegek). 12. melyek jelentôsen korlátozzák a napi tevékenységet. X. A nyelési zavarok értékelését a 12. a syncope okozta átmeneti tudatvesztéses állapotok értékelését a 12. a hallás és egyensúlyér- zés (VIII. gyakori. nazális regurgitatióval. de veszélyhelyzeteket jelentenek bizonyos tevékenységek során Rohamok. mely nem zavarja a tevékenységek többségét Csökkent nappali éberség. valamint az arcideg (VII.18. táblázat. a folyadék vagy pépes étel aspirációjával Súlyos nyelési képtelenség Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-a 1–14 15–39 40–60 . 12. melyek bizonyos napi tevékenységet korlátoznak Súlyos. védelmet igényel Súlyos. szívelégtelenség stb.. VI.. táblázat. a szaglás (I. agyideg) károsodásait a megfelelô fejezetben tárgyaljuk. a látás (II. Az epilepsziás károsodások értékelése A károsodás kritériumai Rendszeresen vagy rendszertelenül jelentkezô rohamok. mely a nappali tevékenység felügyeletét igényli A csökkent nappali éberség szignifikánsan korlátozza a tevékenységet. táblázat mutatja be. A nyelészavarok okozta össz-szervezeti egészségkárosodás értékelése A zavarok leírása Enyhe dysarthria vagy dysphagia fulladozással. táblázat. táblázat. III.. agyideg). a beteg felügyeletet. agyideg). és XII. melyek teljesen korlátozzák a napi tevékenységet Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-a 0–14 15–29 30–49 50–70 • kardiovaszkuláris rendellenességek (arrhythmia. Az alvás-ébrenlét zavarainak értékelése A zavarok leírása Csökkent nappali éberség. táblázat mutatja be. hypertonia. folyadék vagy pépes étel fogyasztása során Mérsékelt fokú dysarthria vagy dysphagia rekedtséggel.17. gyakori rohamok. nehezen befolyásolható rohamok.

A fájdalom értékelése során csak a tartós fájdalmat lehet a károsodás szempontjából figyelembe venni. Szükséges értékelni. Progresszív betegség esetén is követelmény a teljes értékû kivizsgáltság és a rendelkezésre álló terápiás lehetôségek kihasználása. kiterjedését. nehezen kezelhetô. Az érzôrendszer károsodásainak értékelése Az érzôrendszer vizsgálata során dokumentáljuk az érzéskvalitások változásainak jellegét. hogy a károsodások értékelésénél a hierarchiában magasabb rendû struktúrát és legsúlyosabb károsodást kell figyelembe venni. ábra mutatja be. izomra. izomcsoportra. Többszörös szenzoros károsodás esetén a károsodásokat az általános szabályok szerint kombináljuk. súlyos fokon 30–40%-os össz-szervezeti károsodást eredményezhet. disszimulálás lehetôségére is. jellege.294 12. hogy egy ideg (mononeuropathia) vagy több ideg károsodásával (polyneuropathia) van-e dolgunk. Plexuskárosodás esetén a felsô végtag szenzoros és motoros károsodásának maximális százalékos értékét a 12. Az aktuális felsô végtagi funkciókárosodás mértékét az érzészavar súlyossági fokát jelentô érték s az adott maximális (100%-os) károsodási hányad szorzatából kapjuk. tartóssága. fájdalomról számolnak be. Az érzészavar által érintett terület meghatározása után a dermatomák és az innervációs sémák alapján megnevezhetô a károsodott gyök. mozgáskorlátozottságról. Az érzészavar súlyosságát a napi tevékenységre való hatása alapján állapítjuk meg. Az orvosszakértôi véleményezésnek a stabil állapotban elôforduló reziduális károsodásokat kell kimutatnia. plexus. Végezetül a felsôvégtag-károsodást össz-szervezeti egészségkárosodási értékbe konvertáljuk (megszorozzuk 0. agyideg. mérsékelt fokon 15–29%-os. ideg) károsodnak. plexus. A szenzoros károsodások értékelésének algoritmusát a 12. érzészavarról. Egy adott ideggyök léziója a felsô végtag szenzoros és motoros funkciójának meghatározott hányadát képviseli. dermatomára) terjednek ki. lokalizációját. Az aktuális felsôvégtag-károsodás százalékát a maximális érték és a súlyossági fokozat százalékának szorzataként kapjuk meg. hogy azok • milyen területre (testrészre.6-del). A környéki idegrendszer károsodásainak értékelése A perifériás idegrendszer károsodásainak vizsgálatára és értékelésére csak a megfelelô terápiás algoritmus (protokoll) és rehabilitáció megvalósítása után kerülhet sor.13. A vegetatív zavarok megjelenése a panaszokban gyakran bizarr. • milyen idegi struktúrák (ideggyök. FEJEZET Neurológiai károsodások Az V. Különös jelentôséget kell . táblázat az irányadó. Általános szabály. hogy a szenzibilitás rendellenességei milyen befolyást gyakorolnak a vizsgált személy napi és munkatevékenységére. ideg. a diszkomfortérzés súlyossága stb). A panaszok jellege. trigeminus sajátos károsodása (trigeminusneuralgia) enyhe fokon 15%-os. A felsô végtag érzészavarinak értékelése vonatkozásában a 12. intenzitása.19. táblázat mutatja. a n. s gondolni kell a szimulálás. A károsodások vizsgálata és dokumentálása során figyelemmel kell lenni arra. tulajdonítani a fájdalom érzékelésének (lokalizációja. A felsô végtag szenzoros károsodásainak értékelése. kiterjedtsége alapján általában meg lehet ítélni. Törekedni kell a szubjektív jellegû panaszok és tünetek objektív alátámasztására.20. A betegek perifériás idegbetegségek esetén végtaggyengeségrôl.

A plexus brachialis egyoldali szenzoros. abnormális szenzációkkal vagy anélkül. táblázat Az érzészavarok súlyosságának megállapítása 12. táblázat. A felsô végtag szenzoros károsodásának értékelése . abnormális szenzációkkal. major causalgia Az érzészavar %-a 0 1–25 26–60 61–80 81–100 12..20. tevékenységre jelentkezô fájdalom csökkent érzékelés. A felsô végtag periferiás érzészavarai által eredményezett károsodás értékelése Fokozat 1 2 3 4 5 Az érzészavar vagy a fájdalomérzés zavarának leírása nincs érzészavar vagy fájdalomérzési zavar csökkent érzékelés. 12. FEJEZET Neurológiai károsodások 295 12.1.6.. amely akadályozza a tevékenységet.6-del Össz-szervezeti egészségkárosodás a kombinált 1.5.20.4. ábra. minor causalgia csökkent érzékelés. abnormális szenzációkkal vagy anélkül. motoros és kombinált károsodásainak maximális felsôvégtag-károsodási értékei A felsôvégtag-károsodás maximális értékei (%) A károsodás helye Plexus brachialis (C5–T1) Felsô törzs (C5-6) Erb–Duchenne-bénulás Középsô törzs (C7) Alsó törzs (C8–T1) Dejerine–Klumpke-bénulás szenzoros 100 25 5 20 motoros 100 75 35 70 kombinált 100 81 38 76 Az érzészavar által érintett terület azonosítása dermatomák. innervációs sémák 12. 12.12.13. a tevékenységet akadályozó fájdalom. plexus. táblázat szerint Két FV szenzoros károsodásából adódó össz-szervezeti egészségkárosodás 12. táblázat.3. 12. táblázat A FV-károsodás mértéke a kombinált táblázat szerint Többszörös károsodás értéke szorzás 0.. fájdalom. táblázat A károsodott gyök. ideg megnevezése 12. abnormális szenzációkkal vagy anélkül. 12. ábrák. tevékenység során megszûnô fájdalom csökkent érzékelés.3. 12.19.19..3.

táblázat).22. táblázat. A felsô végtagokat ellátó ideggyökök egyoldali.8. Az adott idegnek a felsôvégtag-károsodást elôidézô maximális károsodási hányada és a súlyossági fokozat értéke alapján megkapjuk az ideg motoros károsodásából adódó aktuális felsôvégtag-károsodás %-át (12. Funkcionális szem- pontból vizsgáljuk a szorítóerôt. a mozgáskoordinációt. ábra mutatja be. az izmok kontraktilitását. mozgás van nincs kontrakció A motoros deficit %-a 0 1–25 26–50 51–75 76–99 100 12. s az innervációban részt vevô idegeket.3 táblázat). a gravitációs erôvel szembeni és az aktív mozgások és kontrakciók értékelése alapján adjuk meg (12. Ehhez a motoros innervációs sémák nyújtanak segítséget (12. az izmok tónusát. trofikus állapotát. 12. A felsôvégtag-károsodás értékét össz-szervezeti egészségkárosodási értékké konvertáljuk (megszorozzuk 0. a járást. táblázatokból állapítjuk meg. a reflexeket. a munkavégzô képességre. A felsô végtag motoros károsodásainak értékelése Fokozat 5 4 3 2 1 0 Az izomfunkció károsodása aktív gravitációellenes mozgások teljes ellenállással aktív gravitációellenes mozgások. FEJEZET Neurológiai károsodások A felsô végtag motoros károsodásainak értékelése A motoros károsodások vizsgálata során értékeljük az izomerôt. Az aktuális felsôvégtag-károsodás %-át ez esetben a maximális érték és a súlyossági fokozat szorzata adja.22.. A szubjektivitást objektív vizsgálatokkal (elektromiográfia) igyekszünk kiküszöbölni.14. a súlyossági fokozatokat a gravitációs erôt meghaladó. 12. izmokat. táblázat. ellenállás nincs az aktív mozgásokat a gravitációs erô megszünteti enyhe kontrakció.21. Gyöki vagy plexuskárosodás esetén a felsô végtag motoros károsodásának maximális értékét a 12. szenzoros és motoros károsodásainak maximális értékei A felsôvégtag-károsodás maximális értéke (%) Ideggyök C5 C6 C7 C8 T1 Szenzoros kiesés 5 8 5 5 5 Mozgáskiesés 30 35 35 45 20 Kombinált károsodás 34 40 38 48 24 .296 12. Meghatározzuk a mozgászavar által érintett izomcsoportokat. a motoros rendellenesség hatását a napi tevékenységre.20. A motoros károsodások meghatározásának algoritmusát a 12. Többszörös motoros károsodás esetén a károsodásokat az általános szabályok szerint kombináljuk.22. A motoros károsodások súlyosságát elsôsorban az izomerô vizsgálatával határozzuk meg. bizonyos ellenállással csak gravitációs ellenes mozgások.21. ábra és 12. táblázat).6-del).

• A szenzoros és motoros alsóvégtag-károsodások kombinálása.5.3. 12. izom.3.23. • A károsodások mértékének össz-szervezeti egészségkárosodásba történô konvertálása (megszorozni 0. Funkciókárosodást a mozgáskorlátozottság. Az RSD az idegek sérülése által okozott krónikus fájdalmérzéssel járó állapot.1.6-del Össz-szervezeti egészségkárosodás a kombinált 1. amelyben a fájdalom vegetatív kísérôjelekkel (vazomotoros rendellenesség) és/vagy trofikus változásokkal jár (bôr-. ábra.15. 12. Két felsô végtag együttes károsodása esetén a végtagok össz-szervezeti egészségkárosodási értékeit kombináljuk. • A szenzoros és/vagy motoros károsodás jellegének. 12. táblázat) alapján. Reflexes szimpatikus dystrophia (RSD). ábra. csontatrophia.. táblázat alapján.4-del.4.8. táblázat A károsodott ideg megnevezése 12.4. Ezeket a károsodásokat kombinálni. A felsô végtag motoros károsodásának értékelése A szenzoros és a motoros károsodásokat az alábbi általános szabályok szerint kombináljuk: a szenzoros és motoros károsodások kombinált felsôvégtag-károsodási értékét össz-szervezeti egészségkárosodási értékké konvertáljuk.22. 12.. 12. 12.12.3.8. össz-szervezeti egészségkárosodási értékként konvertálni kell (lásd „A mozgásszervek károsodásai” címû fejezetben). táblázat A FV-károsodás mértéke a kombinált 1. . ízületi kontraktúra).16. 12.... ábrák és 12. izomcsoport meghatározása motoros innervációs sémák 12. táblázat Az károsodás súlyosságának megállapítása 12. a szenzoros és a motoros kiesések miatt okoz. lokalizációjának meghatározása a dermatomák és a beidegzési sémák (12. ábra. táblázat szerint Többszörös károsodás értéke szorzás 0. táblázat szerint Két FV motoros károsodásából adódó össz-szervezeti egészségkárosodás 12.2. • Az alsó végtag szenzoros vagy motoros károsodásának meghatározása a 12.) • Mindkét alsó végtag károsodása esetén a két érték kombinálása. FEJEZET Neurológiai károsodások 297 Az érintett terület. 12.20. Az alsó végtagokat ellátó idegek károsodásának értékelése Az alsó végtagot ellátó idegek károsodása esetén az értékelés lépései gyakorlatilag megegyeznek a felsô végtag esetében alkalmazott módszerrel.1.14.

ábra. cutaneous n. FEJEZET Neurológiai károsodások n. Az alsó végtag szenzoros beidegzése epicondylus med. cutaneous nn.15. Az alsó végtag motoros beidegzésének sémája .298 12. n. clunium inff. cutanreous 12. n. cutaneous porf.16. az 12. ábra.

• A szerzett neuropathiák prognózisa a háttérben álló betegségtôl függ. Az anamnesztikus adatok (anamnesis vitae) mellett erre vonatkozóan információkat nyerhetünk a hozzátartozóktól. n. egyéb interperszonális kapcsolatainak. Az alsó végtagot ellátó idegek szenzoros és motoros károsodásainak maximális értékei Ideg n. plantaris lat. glutealis inf. számottevô tartós károsodást azonban nem okoznak. A károsodások értékelése Mivel az idegrendszer egyik alapvetô feladata a szervezet tevékenységeinek szabályozásában. hogy a kimutatott mentális. Az amyloidosishoz társuló neuropathia valószínûleg rosszabbodni fog. a foglalkozás-egészségügyi A környéki idegrendszer károsodásainak prognózisa A prognózis elsôsorban a betegség okától függ. vagy stabil állapotot eredményezhet. n. obtoratorius n. a neurológiai károsodások jellege. Többszörös károsodás esetén a nyaki idegek károsodása 3%. n. mivel az alapbetegség nehezen tartható kézben. • A Guillain–Barré-szindrómás betegek nagy része meggyógyul. n.23. súlyossága az egyén tevékenységeinek és a társadalmi életben való részvételének korlátozottsága alapján határozható meg. peroneus comm. szenzoros. a vitaminhiány okozta neuropathiák viszont jól gyógyulnak. n. motoros és érzékszervi károsodások hogyan befolyásolják az egyén szokásos életvitelét. FEJEZET Neurológiai károsodások 299 12. thoracicus károsodása 2%-os össz-szervezeti egészségkárosodást eredményez. foglalkoztatásának alakulását. reziduális károsodás nélkül végzôdhet. Az értékeléshez ismernünk kell a vizsgált személy családi. a munkáltatótól. femoralis n. táblázat. peroneus sup. .12. ha meggyógyul. a n. A fogyatékosság és a részvétel korlátozottságai (többek között a munkavégzô képesség csökkenése) jellemzik az egész szervezet károsodásának súlyosságát. Az alsóvégtag-károsodás maximális értéke (%) szenzoros 2 0 0 0 17 5 5 7 7 motoros 15 7 62 37 75 42 0 25 5 A törzs és a nyak idegi károsodásainak értékelése A törzs és a nyak idegeinek rendellenességei megfelelô módszerekkel jól kimutathatók. tevékenységeit. A következô fontos lépés tehát megvizsgálni. • A degeneratív eredetû és a genetikailag meghatározott polyneuropathiák prognózisa általában rosszabb. A fogyatékosság minôsítése tehát – s ez különösen a mentális és hangulati károsodásokra igaz – egyúttal a károsodások súlyosságának megállapításához is adatot szolgáltat. glutealis sup. plantaris med. az inguinális régió idegeinek károsodása 5%. • A traumás sérülés. ischiadicus n. tervezésében és megvalósításában realizálódik.

kódja 1344. kismértékû károsodás esetén a kód utolsó számjegye 1. s ez 0–4%-os károsodásnak felel meg. . fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása” (FNO) utolsó. a közlekedési eszközök használatára való képesség károsodása különbözô fokú és jellegû mozgási fogyatékosságot eredményez. A funkciókárosodásnak az egész szervezet állapotára való hatását befolyásolja a motoros és a szenzoros károsodások kombinációja. • a teljes. Az önellátás a legfontosabb napi tevékenységek közé tartozik. melyek kivihetetlenek az idegrendszer normális mûködése nélkül. más esetben kóros személyi függôségek alakulhatnak ki. A károsodások súlyosságát minôségi kategóriákkal vagy az azoknak megfelelô százalékokkal jelöljük. a szexuális kapcsolatok. a lakóhely. csekély. meglehetôs károsodás kódjának utolsó számjegye 2. Így pl. a toaletthasználat. A testhelyzet változtatására. a tudati. az öltözködés. az ételkészítés. a kéz. a testápolás. a láb használatára. FEJEZET Neurológiai károsodások orvostól. nagymértékû. e könyv mellékleteként magyar nyelven is megjelenô verziója nyújt segítséget: • ha károsodás nincs. a házastársi. az egyén magába fordul.3. a test. a tárgyak mozgatására. motivációjától. Az önellátó képességet a központi idegrendszer állapota alapvetôen meghatározza. vagy elhanyagolható. E funkciók károsodása a mindennapi élettevékenységeket korlátozzák. tapasztalataitól. A mozgásfunkció károsodásai. fogyatékosságokat eredményezhetnek. Az interperszonális kapcsolatok károsodásai. • a mérsékelt. • enyhe. totális károsodás kódjának utolsó számjegye 4. és ezen belül a családi. A különbözô érzékszervi. mint a mosakodás. A háztartási tevékenységek. hanem a vizsgált személy premorbid személyiségétôl. a testhelyzet megtartására. az FNO kód utolsó számjegye (a pont után) 0. a járás és a testmozgások különbözô változataira. hiányzik. a nyelvi szimbólumok fogadása és elôállítása. s ez 96–100%-os károsodásnak felel meg. Az önellátás képességének értékelése során vizsgálni kell az olyan alapvetô funkciókat. részvétele korlátozott. a takarítás. A vizsgálat során meg kell jelölni a funkciók vagy a struktúrák károsodásait. azok jellegét és súlyosságát. az étkezés. Így pl. zavart szenvednek a szociális. az utolsó szám pedig a súlyossági fokot jelzi. az alvás-ébrenlét ciklus súlyos károsodását a globális mentális funkciók (b110-b139) között találjuk meg. Ide tartozik a beszélt. • a súlyos. Természetesen a szükséges információk alapvetô forrása a háziorvos kell. A károsodások besorolásához a WHO „A funkcióképesség. Az önellátás károsodásai. teljes. a hangulati. a beszéd képessége. a vitakészség. e terület károsodásai súlyos korlátozottságokat. mentális funkciók károsodása eltérô jellegû és fokú érzékszervi. Neurológiai károsodások esetén az interperszonális kapcsolatok beszûkülnek. a saját és a mások egészségének védelme. a használati tárgyak beszerzése. s ez 5–24%os károsodásnak felel meg. tanulási képességétôl is függ. A kommunikációs tevékenység károsodásai.300 12. Mindezek természetesen befolyásolják a rehabilitáció sikerét is. az élelem. a háztartási gépek használata. jelentôs károsodás kódjának utolsó számjegye 3. A központi idegrendszer károsodása esetén az egyén számos tevékenysége. s ez 25–49%-os károsodásnak felel meg. mások kiszolgálása a mindennapi élet olyan fontos területei. az ismerôsöktôl vagy akár a szomszédoktól is. gyakori a tanulás és a megszerzett tudás alkalmazása képességének a korlátozottsága. s ez 50–95%os károsodásnak felel meg. értelmi és beszédfogyatékosságot eredményezhet. a viselkedési komponensek alakulása. (Az elsô négy szám az alvás-ébrenlét ciklus károsodásának a kódja.) A károsodás súlyossága nem csak a patológiai folyamat súlyosságától és lokalizációjától. hogy legyen. az írott.

A központi idegrendszer szellemi károsodásainak esetében a kritériumok: • a tudatzavarok. A szellemi funkciózavarok értékelése dosával. Ø E kritériumok esetén a károsodás súlyosságát a napi tevékenység korlátozottságával jellemezzük. képzésének nagyfokú képtelensége Minden tevékenységben súlyosan korlátozott. felügyeletet igényel néhány szociális és interperszonális funkció zavara 15–29 Számos tevékenység a nyelvi jelentôs szimbólumok korlátozottsága megértésének. hogy ez a hányados az 1-hez közelit.24. képzésének minimális zavara a nyelvi szimbólumok megértésének. FEJEZET Neurológiai károsodások 301 A károsodások és a napi tevékenységre kifejtett hatásuk értékelése után meg kell határozni a tartós károsodások kritériumainak létét.12. melyet megszorzunk a szervnek az egész szervezet funkciójában betöltött szerepének százalékos értéke. • a beszédzavarok. pl. hogy meghatározzuk az adott szerv károsodásának százalékát (a károsodás súlyossági fokát). s az össz-szervezeti egészséget jelentô 100% hánya12. azok súlyosságát.24. A neurológiai betegek rehabilitációjának általános szempontjai A neurológiai megbetegedések rehabilitációja már az aktív osztályokon megkezdôdik. képzésének mérsékelt zavara rövid idejû. • a magatartás és az emocionális élet zavarai. A központi idegrendszer elváltozásai okozta szellemi funkciókárosodás értékeit a 12. A károsodás százalékos értékének kiszámítása során az a gyakorlat. önellátásra képtelen komatózus állapot állandó felügyeletet igényel csaknem minden szociális és interperszonális funkció zavara 30–59 a nyelvi permanens szimbólumokkal vegetatív állapot történô kommunikáció teljes képtelensége önálló életvitelre teljesen képtelen másik személytôl való teljes függés 60–80 . egy akut stroke-os beteg helyes fektetése a kontrakturák. A központi idegrendszer szerepe az egész szervezet mûködése szempontjából olyan mértékû. a hangulat zavara a szociális és interperszonális kapcsolatok enyhe zavara Össz-szervezeti károsodás %-a 0–14 a nyelvi szimbólumok megértésének. • a mentális (kognitív) zavarok. így a központi idegrendszer esetében a szervi károsodás és az össz-szervezeti károsodás értéke gyakorlatilag egyenlô. táblázat. a hólyagkondicionálás az esetleges késôb- A napi tevékenység korlátozottsága Enyhe korlátozottság A károsodás jellege beszédzavar tudatzavar mentális zavar a magatartás. ismételt tudatzavar kimutatható károsodás Mérsékelt korlátozottság prolongált tudatzavar irányítást. táblázat mutatja be.

Ergoterápia A gyógyfoglalkoztatások elôsegítik a szelektív mozgások kialakulását. • lakóközösségi szinten. az értágítás. • komplex rehabilitációs központokban. hanem a munkaügyi. Ingerkezelés. ugyanúgy. Ennek ellenére sajnos Magyarországon a krónikus neurológiai kórképekben szenvedôk rehabilitációja és gondozásuk normatívái is kidolgozatlanok. a mechanoterápia. elôkészíti a mindennapi . FEJEZET Neurológiai károsodások bi incontinentia megelôzésében fontos szerepet játszhat. melyeknek a medicinális ellátás mellett képzô. ahol a betegeket az aktív szak lezajlása utáni állapotban gondozásba vennék. átképzô. A terápia feladata az erôsítés. a hidroterápia. és erre alapozva felmérhetô legyen a beteg össz-szervezeti egészségkárosodása is. a fizikai állóképesség erôsítése. a vizelési zavarok. A neurológiai betegek gondozására hivatottak az ún. mind a gondozás során. formái az elektroterápia (kis és középfrekvencián). a kommunikáció zavarai. foglalkoztató és közösséget teremtô funkciói is vannak. mint az idôben megkezdett logopédiai kezelés vagy az ún. az összerendezett mozgássorok elvégzését a kinesztetikus emlékképek automatikus felidézhetôségén keresztül. paraplegia) vagy bizonyos területeken (a sclerosis multiplex gondozása Fejér megyében) valósult meg. hanem az egész személyiség adaptációs tevékenységét érintô diszfunkció is egyben. a keringési és a légzési rendszer állapotának javítása. A gyógytornász feladata a kóros mozgásformák megszüntetése. A tornának preventív és terápiás célja van. posztstroke depressio felismerése és terápiája. A rehabilitáció történhet: • kórházi keretek között. A megelôzés célja az inaktivitásos atrophia. A mozgásterápia (gyógytorna) a fizioterápia része. A neurológiai betegségek rehabilitációjában nemcsak az egészségügyi. Fizikoterápia A fizikoterápia célja a fájdalomcsillapítás. spasmusok oldása. A neurológiai betegségek következtében kialakuló. amelyet mozgás formájában végez a gyógytornász. egy esetleges gondozási hálózat csak bizonyos betegségcsoportoknál (pl. csökkentése. epilepsia. a keringés javítása. az oktatási és a szociális szféra is részt vesz. a termoterápia. a görcsoldás. a fájdalom és gyakran mindezek együtt igen súlyos fogyatékossághoz vezethetnek. és ideális esetben ugyanazon teamtagok foglalkozhatnának a beteggel mind intézeti kezelésük. az ízületek mozgásbeszûkülésének megakadályozása. a balneoterápia. maradandó vagy tartós károsodás estén célzott gyógytornával a funkció teljes vagy részleges helyreállítása. a mozgásfunkciót érintô bármilyen károsodás az egyén legkülönbözôbb tevékenységeire kiható hátrányos helyzetet teremthet. az ízületi kontraktúrák. tetra-. az ilyen betegek ellátására szakosodott intézeti forma. Ez az intézményrendszer lehetôvé tenné. A központi és perifériás idegrendszeri léziók következtében kialakuló súlyos mozgáskorlátozottság. az alkalmazkodóképesség csökkenése. javítják a proprioceptív érzékelést. A bonyolultabb mozgásfeladatok teljesítése mellett társadalmi programot is jelent.302 12. a mozgást korlátozó sérülés nemcsak mozgásszervi károsodás. Az osztályhoz csatolt ambulancia mint gondozási központ koordinálná a beteg ellátásában részt vevô szervezeti egységeket. • rehabilitációs szakrendeléseken több szakterület képviselôjének részvételével. neurorehabilitációs osztályok. hogy megvalósuljon a rehabilitáció legmagasabb foka. Gyógytorna A mozgás szinte minden emberi tevékenységhez nélkülözhetetlen.

A rehabilitációs tevékenység alapvetôen nem a betegségre. a személyiségváltozás. ahol a kézmozgások várhatóan nem térnek vissza. A beszédterápiás szakember. Rehabilitációs mûtétek A rehabilitáció sikerét gyakran megakadályozza a már kialakult spasmus vagy kontraktúra. mert a beteg elôször szembesül deficitjével. Az ún. hogy a beteg megfelelô életvitelt folytathasson. az önellátáshoz. többek között a munkavégzés nehézségeinek a megelôzésére. és az épen maradt funkciók megfelelô kihasználása. pl. a rehabilitációs mozgásterápia kiegészítése és támogatása. Ha ez kudarcot vall. minél hamarabb elkezdjük a kezelést. A neuropszichológiai munka alapját a beteg szellemi képességeinek analízise jelenti. amit a mozgásterápia nem tud korrigálni. a visszatért akaratlagos mozgások feladathelyzetben való gyakorlását. a beszédzavarok. zottságának. a rugós ortopédcipôk). A mûtét célja a funkció javítása. a könyök flexiós jellegû kontraktúrájának esetén a flexor ín átmetszése. hanem hogy megtanítsa hatékonyan kommunikálni. a rehabilitációs vagy testtávoli segédeszközök általában a fogyatékosságot csökkentik vagy szüntetik meg (pl. alapvetôen jó mozgáskészséggel rendelkezzen. kognitív tréningnek. a kognitív funkciók csökkenése. hanem a funkciókárosodások csökkentésére és a károsodás következtében kialakuló fogyatékosság. hogy a beteg motivált legyen.12. akkor alternatív kommunikációs lehetôséget kell biztosítani. jól kooperáljon. Achilles-kontraktúra esetén pedig az Achilles-tenotomia. Segédeszközök A mozgásukban korlátozott betegeknek (pl. hogy kisebb zavaraik maradnak a verbális kommunikációban – kielégítôen javul. pl. a mozgászavarok képezik a rehabilitációs tevékenység tárgyát. hogy a beteget beszélni megtanítsa. A diagnosztika a terápia elsô lépcsôjének tekinthetô. FEJEZET Neurológiai károsodások 303 életbe történô beilleszkedést. gyógyászati vagy testközeli segédeszközök általában a károsodást kompenzálják (a gyengült vagy elveszett funkciót pótolják. a logopédus feladata nem feltétlenül az. egyharmada – annak ellenére. a mozgások stabilizálását és továbbfejlesztését célozza. az érzelmi és indulati élet zavarai korlátozhatják a rehabilitáció sikerét. Ilyenkor jönnek szóba a korrekciós mûtétek. emocionális károsodásainak rehabilitációja Az agyi károsodások pszichés következményei. A rehabilitációs szemléletû neuropszichológia teremti meg az alapját az ún. a mindennapi élet elvárásaihoz való alkalmazkodáshoz legtöbbször segédeszközre van szükségük. melyet végezhetünk: . A betegek fennmaradó része nem mutat változást. a helyváltoztatást lehetôvé teszi a kerekes szék). csökkentésére irányul. az akadálymentes közlekedéshez. Ezekre ideiglenesen vagy véglegesen lehet szükség. illetve a végtagok olyan fokú funkciócsökkenése. stroke-on átesett hemiparetikus beteg) a járáshoz. ott a feladat az egykezes életmódra való felkészítés. A kéz funkcióinak javulásakor pl. Az idegrendszer károsodásának rehabilitációja során a mentális rendellenességek. a cselekvôképesség akadályo- A központi idegrendszer kognitív. alkalmasint a kozmetikai célú beavatkozások is. Fontos. mert csak ezek esetében várható jó eredmény. Általában a betegek egyharmada jelentôs javulást mutat. A beszédzavarok rehabilitációja A beszédterápiás rehabilitáció eredményessége annál valószínûbb. A rehabilitáció célja a deficites funkciók helyreállítása.

a rehabilitáció után. • a progresszió mértékének megfelelô parakoordinatív mozgások kialakítása. FEJEZET Neurológiai károsodások • diagnosztikus célból (mely kognitív funkciók károsodtak és milyen mértékben). szükség esetén parakoordináció kialakítása. A pszichoterápiás tevékenység fô célja a sérült társadalmi beilleszkedésének segítése. Az izomgyengeség rehabilitációja Más jellegû problémát jelent az izomgyengeség. otthon hagyható-e egyedül. családi és társadalmi funkciójának megváltozását. hanem a beteg további sorsát. a személyiség jellemzôi és esetleges zavarai – is. amitriptilin) és szorongásoldók (buspiron. beszédképtelenségét. döntésképes-e stb. triciklikus antidepresszánsok: imiprazin-származékok. paroxetin. • az izmok összehúzódó-képességének fenntartása passzív mozgatással és elektroterápiával. A kezelés célkitûzései izombetegségek esetén: • a megbomlott izomegyensúly következtében kialakult kontraktúrák oldása. nagyon idôigényes. javult-e vagy romlott a beteg mentálisan az otthon eltöltött idô után. a neuropszichológiai károsodások nagyban befolyásolják nemcsak a rehabilitáció menetét. van-e neglect. Domináns oldali károsodásnál a fogyatékosság erôteljesebb mértékû. fluvoxamin. az állandó gyötrôdés miatt insomnia. A társadalmi reintegrációban a személyiségnek van a legfontosabb szerepe.). exhaustio alakulhat ki. • a rehabilitációs lehetôség felmérése céljából (a kognitív funkció rehabilitálható-e. A terápia során fokozott figyelemmel kell lenni a kudarctûrô-képesség csökkenésére. képzettség. A neurogén eredetû gyengeség kezelésének célja: • az ízületi kontraktúrák kialakulásának megakadályozása.és keresôképességét. hogy a beteg élethelyzetét mennyiben befolyásolja a kognitív deficit (pl. az állóképesség fokozása aktív tornával. az önellátáshoz szükséges mozgások megtanítása.304 12. szorongásokhoz vezethet. a függetlenség elérése. A fogyatékosság pszichológiai hatása jelentôs. kénytelen tudomásul venni függôségét. a munka. • a részfunkciók vizsgálatára (pl. ennek rehabilitációja a legnehezebb. Mint látható. citalopram. sertralin. alprazolam stb. Bizonytalanná válik a jövô. munkáját vagy tanulmányait folytathatja-e. a családba és a társadalomba való beilleszkedésének lehetôségét is. A felsô végtagi gyengeség vagy bénulás – a károsító októl függetlenül – a beteg önellátási képességét alapvetôen befolyásolja. • annak eldöntésére. vegetatív zavarait. bizonyos esetekben lehetetlen. A gyógyszeres kezelés során antidepresszánsok (SSSR-készítmények: fluoxetin. milyen mértékben és mennyi idô alatt rehabilitálható). • az önellátás.) adhatók. • a segédeszköz-használat megtanítása. • a koordinált izommozgás helyreállítása. Nagy jelentôsége van a rehabilitációs folyamatban a betegség elôtti lelki adottságoknak – intellektus. bár a másik kéz gyakran át tudja venni a funkciókat. A pszichés problémák pszichoterápiával és gyógyszerekkel kezelendôk. . • a javulás arányában izomerôsítés. esetleges mozgáskorlátozottságát. A kéz mozgásainak károsodásakor a finommozgások károsodnak a legjobban. A rehabilitációban a beteg- nek új önkifejezési formát kell keresni. mennyire van betegségbelátása. az állandó önértékelési zavar depressióhoz. A mentális státust és a magatartást befolyásoló alterációk különbözô szintûek lehetnek. a családi és a társadalmi kapcsolatok mélysége. és milyen típusú). egy esetleges újabb történés után). A károsodott ember megváltozott énképpel szembesül. • az állapotváltozás felmérésére (pl.

• az azonos tüneteket okozó. terápiás munka. prognózisukat részben a károsító noxa minôsége. ami a munkába állással zárul le. de nem foglalkozási ártalom hatására létrejövô kórképekétôl. A foglalkozási eredetû neurológiai kórképek egyrészt toxikus ártalmak (pl. Magyarországon jelenleg nem ez az elterjedt. mennyisége és fennállásának idôtartama. részben a létrejött károsodás határozza meg (12. hangsúlyozva. azaz a munkahely ma a legveszélyesebb szubkörnyezet. mert a munkaadók idegenkednek a fogyatékosok munkába állításával járó esetleges problémáktól. 10%-ában tartós munkaképesség-csökkenés marad vissza. harmadrészt fertôzô megbetegedések (pl. hogy a megváltozott munkaképességû ember lehetôleg eredeti munkahelyén. a munkahelyi körülmények megváltoztatásával (adaptálásával) eredeti munkahelyén. de a munkaadót is kapacitálni kell rá. az orvosi rehabilitáció szerves részét képezi az ún. Ennek megfelelôen a rehabilitáció és a munkaképesség-csökkenés megítélése szempontjából az általános neurológiai fejezetben leírtak érvényesek. ábra). Sajnos. Kezelésük általában nem tér el az azonos. alagútszindrómák). az ún. A terápiás tevékenység. Magyarországon évente 25–30 ezer munkabalesettel kell számolni. encephalopathiák.12. FEJEZET Neurológiai károsodások 305 Az orvosi és a foglalkoztatási rehabilitáció kapcsolata A foglalkoztatási rehabilitáció komplex folyamat. hogy olyan körülményeket teremtsen az adott munkahelyen. másrészt traumák vagy mikrotraumák következményei (pl. Az új munkakörben történô foglalkoztatáshoz szükség lehet a megváltozott munkaképességû egyén átképzésére. A foglalkozási betegségek diagnosztikája során bizonyítani kell: • a foglalkozási expozíciót. Súlyos fogyatékosság esetén indokolt lehet a védett munkahelyen történô foglalkoztatás. mérgezések Fémek okozta mérgezések A WHO 1997-es adatai szerint évente 160 millió foglalkozási betegség fordul elô a világon. hogy a munkavállalót megváltozott munkaképessége ellenére is értékes munkára tudja használni. A rehabilitált személy munkára való alkalmasságának felmérését követôen. • a betegség fennállását objektív vizsgálómódszerekkel. Neurológiai károsodások és foglalkoztatás Foglalkozási eredetû neurológiai kórképek Aszalós Zsuzsanna Kémiai kóroki tényezôk. hogy foglalko- . ezek 30–40%-a krónikus betegségbe torkollik. kullancs okozta meningoencephalitis) lehetnek (az utóbbiak vonatkozásában a fertôzô betegségekkel foglalkozó fejezetre utalunk). de nem foglalkozási eredetû megbetegedés kizárhatóságát. eredeti munkakörében vagy eredeti munkahelyén új munkakörben foglalkoztatható. A foglalkoztatási rehabilitáció általános irányelve. Nem csak a megváltozott munkaképességû embert kell felkészíteni a munkára.17. nyílt munkaerôpiacon kerüljön foglalkoztatásra. állapotától függôen. polyneuropathiák).

sztirol. xilol. metil-alkohol. szénkéneg Hg. lindán Hg. Sn. etilén-oxid. Bi. As. akrilamid. Al. o depressio ek 12. nitroglikol. piridin Tl. metanol CO. n-hexán.25. toluol. toluol. dekaborán Extrapiramidális tünetek (Parkinson-szerû) Korszakov-szindróma Nervus opticus-atrophia Organikus pszichoszindróma Polyneuropathia Piramispálya-lézió Szemmozgászavarok . toluol. Mn. benzol. és az egészségkárosodás mértékét csak stacioner állapotban lehet megítélni (12. xilol. akrilamid. táblázat). szerves higanyvegyületek. triklór-etilén. endoszulfán.17. FEJEZET Neurológiai károsodások zási eredetû kórkép gyanúja esetén a dolgozót azonnal ki kell emelni a károsító környezetbôl. szénkéneg. Tl. pentaborán. triortokrezil-foszfát. triortokrezil-foszfát Toxin Hg. Bi. sztirol. metil-klorid. szénkéneg Pb. triklór-etilén. klórozott szénhidrogén-származékok. ketonok. metil-bromid. Tl. toluol. Pb. Pb. Sn. Mn. táblázat.306 12. Tl. szénkéneg. Gyakoribb neurológiai tünetek néhány foglalkozási eredetû toxikus ártalom következtében Tünet Acetil-kolin-mérgezés tünetei Amiotrófiás lateralsclerosisra emlékeztetô klinikai kép Cerebelláris tünetek Egyéb extrapiramidális tünetek Epilepsziás rohamok szerves foszfátok Hg. Mn. DDT. Tl. izocianátok. benzin. sztirol. kénhidrogén. piridin. CO. Mn. As. CO. Al. metil-bromid Hg. glikolok. xilol. n-hexán. benzin. Bi. n-hexán. triklór-etilén Pb.25. benzol. piridin. CO. szén-tetraklorid. tri-orto-krezil-foszfát. ábra. benzol. As. nitrobenzol Hg. naftalin. A foglalkozási ártalmak hatásai 12. szerves foszfátok. szénkéneg. ciánhidrogén Hg.

Axonális típusú károsodást mutat. mint a férfiak. izomatrophia. valamint neuralgiás fájdalom észlelhetô. organikus eredettel). majd egyre kifejezettebbé váló organikus pszichoszindróma (erethismus mercurialis vagy encephalopathia mercurialis. coma). epilepsziás rohamok. Polyneuropathia. a letargia és a nagyfokú irritabilitás váltakozása. illetve zokniszerû eloszlásban jelentkezô érzészavar jelentkezhet.12. a Purkinje-sejtek megkíméltségével. valamint a hegesztôk. Ritkábban fordul elô nervus opticus-atrophia. fáradékonyság. Neuropatológia. Higany. ingerlékenység. a koponyaûri nyomásfokozódás tünetei (heves fejfájás. a memóriafunkciók romlása. radialis károsodik a jellegzetes „lógó kéz” tünetet hozva létre. halláskárosodás. Kezdetben „burning feet”. de továbbra is megengedett bizonyos higanytartalmú favédô szerek (higanyklorid és higany-cianid) használata. A szervezetbe került ólommennyiség felének kiürüléséhez évekre van szükség. Pseudoneurasthenia (a neurasthenia tünetei. az ólom erôteljes lipidperoxidációt okoz az agyban. Ugyanez az elváltozás a cortex egyéb részein is elôfordul. hypo. s az egyidejûleg fennálló perifériás és piramistünetek miatt a klinikai kép amiotrófiás lateralsclerosishoz válik hasonlóvá. a szellemi teljesítôképesség csökkenése). nyugtalanság. napon a legkifejezettebb. Minthogy a tremor korai jel. festékek. A szerves ólomvegyületek okozta mérgezésbôl felgyógyult személyt a teljes gyógyulás után sem szabad ólom-tetraetil veszélyével járó munkahelyen foglalkoztatni. az akkumulátorgyártó üzemekben. dysphagia és piramispálya-lézióra utaló tünetek észlelhetôk. gliosis kíséretében. maradandó bénulást okozva.és areflexia. a sokszorosító iparban. a benzinkeverôk. Ritkábban extrapiramidális tünetek (parkinsonoid vagy choreoathetoid) is felléphetnek. nátrium. Fôleg a felsô végtagi motoros tünetek dominanciája jellemzô. Tünettan. EMG. indulatvezéreltség. ingerlékenység. kínzó insomnia. majd kesztyû-. azonban kialakulásakor maradandó károsodással. Az ólommérgezésre a nôk és gyerekek érzékenyebbek. a kézírás változásának vizsgálata igen fontos az expozíció elôtt és alatt. általában heveny vagy félheveny mérgezéskor fordul elô. Az olvasztókban. góctünetek. alvászavar. elektromos mérôeszközök és laboratóriumi mûszerek készítésénél és javításánál. A cerebrovaszkuláris kórképek kialakulására való hajlam jelentôsen megnô (ui. delíriumig fokozódó confusio). ami az ólomexpozíciót követô 5. intenciós tremor) jellemzôek. a kerámiaiparban. azaz fáradékonyság. hányás. A kevésbé gyakori polyneuropathia motorosan hangsúlyozott. a teljesítôképesség csökkenése. a festôk és a fazekasok. elsôsorban a cortexben. mnesztikointellektuális deterioratióval és a személyiség alacsonyabb szintre való nivellálódásával kell számolni. a kohászatban fémhigany elôállításakor. Prognózis. Progrediáló cerebelláris tünetek (törzs. Elôfordulás. A korábban sok problémát okozó higanytartalmú növényvédô szerek használatát Magyarországon már betiltották. Encephalopathia vagy dementia saturina (étvágytalanság. A cerebelláris cortexben a granuláris réteg degenerációja jellemzô. az öntödékben. elsôként a n. Az encephalopathia ma már ritka. delírium. FEJEZET Neurológiai károsodások 307 Ólom. szédülés.és kálium-hidroxidok.és végtagataxia. Az elemi higany gôzeinek expozíciója a legveszélyesebb. a gumi. . Tünettan. meglassult pszichomotilitással. Az oxigénderivált szabadgyököknek endothelkárosító hatásuk van). hangulati nyomottság. Elôfordulás. a forgácsolók. fénycsövek gyártásakor. lumineszcens lámpák. Ugyancsak irreverzíbilisek lehetnek a súlyos ólomneuropathiák. miközben a vérben a felezési idô 30–40 nap. máskor dysarthria. a fogászatban amalgám készítésénél fordul elô. ez fôként a higanyércbányászatban. de kevésbé kifejezetten. Az érzôkör érintettségére az „égô láb” (burning feet) utalhat. petyhüdt paresis.és mûanyagiparban dolgozók a legveszélyeztetettebbek. Elsôsorban a kalkarineális cortexben csökken a neuronok száma. gyengeség.

Tünettan. confusio. Elôfordulás. A manganismus késôi szakaszában a károsodás végleges. dementia. A poszterior cinguláris cortex hipermetabolizmusát mutatja. delírium. gyakran lassú a gyógyulás. A foglalkozási eredetû mérgezések általában idült lefolyásúak. A piramispálya léziójának jeleként kortikobulbáris és kortikospinális tünetek is társulhatnak. önkontrollvesztés. kissé diszartriás beszéd. Az izmok nyomásérzékenysége. Prognózis. Bizmut. Az agy fehérállományában számos pontszerû bevérzés észlelhetô. fluktuáló pszeudoneuraszténiás tünetek. enyhe. gyengeség. Extrapiramidális tünetek jelennek meg: a posztenkefalitiszes Parkinsonhoz hasonló „lárva” arc. Néha az extrapiramidális tünetek inkább Wilson-kórra emlékeztetnek (súlyos axiális rigiditás és dystonia). majd 8–21 nap múlva rapid polyneuropathia alakul ki. Fôleg a pallidumban és striatumban. ataxia. epilepsziás rohamok. FEJEZET Neurológiai károsodások SPECT. diffúz myoclonusok. Mangán. a végtagok rigorózus merevsége. A parkinsonoid tünetek az expozíció megszûnte után is progrediálnak. „fogaskeréktünet”. coma). a törzs és a fej nagy. de a szubakut expozíciót követôen a perifériás idegek károsodása többnyire reverzíbilis. Az alsó végtag merevsége korai jel. Tünettan. melyet heves fájdalmak.és retropulsio. Elôfordulás. A különbözô fémek ötvözésével foglalkozók körében gyakori. valamint az arzénfinomítóban. Elôfordulás. impulzivitás. a bôrcserzés és a mûtrágyagyártás során is. ante. majd durva hullámú tremor.és hegesztôpálcaelôállítással foglalkozók vannak kitéve. Prognózis. Legnagyobb veszélynek a mangánbányászok.és járásképtelenség. a ferromangán-. vas. Az idült mérgezés prognózisa jó. de a frontoparietális és cerebelláris cortexben és a hypothalamusban is neuronvesztés és gliosis mutatható ki. Ha a tünetek megjelenése után az expozíció gyorsan megszûnik. dysarthria jellemzi. részleges javulásra számíthatunk. és a levodopa szubsztitúciója hatástalan.és elektronikai iparban foglalkoztatottak között fordul elô elsôsorban. Neuropatológia. hallucinációk. . állás.308 12. Krónikus expozíció esetén szenzomotoros jellegû polyneuropathia (pseudotabes arsenica) fejlôdik ki. Neuropatológia. Prognózis. Axonális típusú károsodást igazol. de organikus jegyekkel. mely azonban nem specifikus elváltozás. fém. Arzén. Ugyancsak mangánexpozícióval kell számolni a gyufaés festékgyártás. monoton. elôbb finom. Kezdetben pszeudoneuraszténiás tünetek. EMG. ritmikus mozgásai. majd – folyamatos mérgezés esetén – rapid (24–48 órás) romlás. peroneus) majd a visszamaradó égô fájdalom (burning feet) a további ismérvek. Az arzéntartalmú peszticideket használó mezôgazdasági és erdôgazdasági dolgozók. a disztálisan hangsúlyozott paresis (n. Tünettan. remegés. convulsio. A bizmut okozta encephalopathiát szubakut kezdet. Egyszeri masszív dózis hatására elôbb encephalopathia arsenica (confusio. ércolvasztóban. A késôi szakaszban a pszichiátriai kórkép psychosis maniacodepressivára emlékeztet. a szárazelem. emiatt a járás megtartott izomerô mellett nehézkessé válik. a beszédben és a járásban azonban ma- radandó károsodás várható.és acélipari dolgozók. hypersalivatio. ha az expozíció megszûnik és a korai szakaszban sikerül megállítani a tüneteket. tabeszes jellegû érzészavar jellemez. majd prolongált confusio. Az arzén toxikus hatása a celluláris metabolizmushoz szükséges enzimek szulfhidrilgyökével való reakcióján alapul.

Neuropatológia. a faciális paresis és a hangszalagbénulás. Elôfordulás. Heveny mérgezéskor álmosság. az absztraháló képesség csökkenése. de katalizátorokkal. Mûanyagipari dolgozók és mezôgazdasági kemikáliákkal foglalkozók körében a leggyakoribb. Galvanizálás. epilepsziás rohamok és rapidan progresszív.12. mind pedig a gerincvelôben. Elôfordulás. Elôfordulás. kivételével mindegyik agyideg érintett lehet. a Sommer-szektor megkíméltségével. az ophthalmoplegia. hanem a tüdôemphysema és a progrediáló vesekárosodás miatt kedvezôtlen. és felfelé terjed. Prognózis. a trimetilszármazék toxikus eltéréseket okoz a limbikus rendszer neuronjaiban. A heveny tünetek általában néhány nap alatt maradandó következmény nélkül megszûnnek. Jellemzô a hippocampusban a neuronok számának megfogyatkozása. Feltételezett. fejfájás. Patkánymérgekkel. krónikus mérgezésnél nem specifikus tünetek. szabadgyök-lehasítás következtében a Ca2+beáramlást alterálják a mikroszomális membránon át. Tünettan. Prognózis. ötvözetek elôállítása során. A krónikus mérgezéseknél elôbb anosmia. Tünettan. Leggyakoribb a rágcsálóirtással foglalkozók körében. az ingerlékenység és az álmatlanság. fájdalmas szenzomotoros neuropathia jellemzô. aluszékonyság. a kénsavgyártásban. Tünettan. Alumínium. Heveny mérgezés esetén delíriummal. Organikus pszichoszindróma (memóriazavar. félvezetôkkel és festékekkel foglalkozónál is elôfordulhat mérgezés. Az intrakraniális nyomásfokozódás tünetei jelentkeznek. Az üveg. További expozíció esetén zavartság. Az ón trietilszármazéka mielinotoxikus. depressio) és koordinációzavar jelentkezik. Oldószerek. Bauxitbányászat. Elôfordulás. paranoid és hallucinációs tünetekkel jellemzett organikus pszichoszindróma. a fényelemgyártásban. a vegyiparban alkalmazzák. timföldgyártás. permetezôszerekkel foglalkozók körében. alumíniumelôállítás és -feldolgozás során. mert a gyengeség disztálisan kezdôdik. Kadmium. eszméletvesztés. oldószergôzök okozta mérgezések Általában a celluláris membránstruktúrát károsítják. de nem bizonyított szerepe van az Alzheimer-kór etiológiájában. beleértve a harántcsíkolt izmokon kívül a simaizmokat és a szívizmot is. a centrális mielin ödémás és vakuoláris elváltozásait idézi elô. a központi idegrendszert elôbb stimulálják (euforizáló szakasz). Tünettan. Elôfordulás.és a porcelániparban. Az I. organikus pszichoszindróma és epilepsziás rohamok kiala- . a xerográfiában. majd neuralgiás és mialgiás fájdalmak lépnek fel. depressio jelentkeznek. és VIII. FEJEZET Neurológiai károsodások 309 Tallium. A tartós expozíció toxikus encephalopathia. ötvözetekkel. Ón. Az utóbbi a Guillain–Barré-szindróma tüneteire emlékeztet. Nem az idegrendszeri. Tünettan. majd gátolják (neurodepressio). Elôfordulás. akkumulátorgyártás. Tünettan. Heveny hatásuk lényegében azonos. Jellemzô a nagyfokú fáradékonyság. mély coma és általában a légzôközpont bénítása miatt letális állapot alakul ki. Támadáspontjának megfelelôen az egész izomrendszer bénul. Szelén. görcsök. ugyanis diffúz fehérállományi oedemát hoz létre mind a cerebrumban. Bárium. különösen jellemzô az opticusatrophia. izomrángások. nyugtalanság.

310 12. az illatszerek és a kozmetikumok gyártásánál alapanyag. fejfájást. A mérgezés elsôsorban az etil-alkohollal történô összetévesztés következménye. Olajok. álmatlanságot. ami VEP(vizuális kiváltott válasz) vizsgálattal korán felismerhetô. FEJEZET Neurológiai károsodások kulásához vezet. majd eszméletvesztés. . szédülés. nedvesítô folyadékokban. gyanták. A neuropathia jellegzetessége. Tünettan. N-hexán. Elôfordulás. disztálisan hangsúlyozott szenzomotoros polyneuropathia. fagyálló folyadékokban. a Ranvier-befûzôdés kiszélesedik. hidraulikus folyadékokban. a mielinhüvely elvékonyodik. Tünettan. majd tudatvesztés. akár a fehérállományi léziók megjelenése elôtti csökkenését mutatja. Tünettan. faszesz). lakkok oldószere. hígításra. hogy az expozíció megszûnte után még néhány hónapig a tünetek további progressziója következhet be. a cipôgyártásban használják. idült mérgezésnél az organikus pszichoszindróma tünetei (emocionális labilitás. valamint tisztítószer. parkinsonos tünetek jellemzik. Benzin. Neuropatológia. A polyneuropathia elhúzódó lefolyású. Szurális biopsziában az axonok óriási méretûre duzzadnak a 10 nm-es neurofilamentumok akkumulációja miatt. hôcserélô közegben. Oldószerként. a kenôolajok. Idült mérgezésben szimmetrikus. ragasztók. Elôfordulás. a fényezôanyagok. Heveny mérgezésben fejfájás. Neuronvesztés figyelhetô meg az aquaeductus cerebri körüli szürkeállományban. tisztítószerként és motorüzemanyagként széles körben alkalmazzák. egyes esetekben alvási apnoet is leírtak. mely súlyos esetben izomsorvadásig is fokozódhat. eufória. nystagmus és eszméletvesztések jelentkeznek. Az idült mérgezés nem specifikus. Különösen toxikus az ólmozott benzin a látópálya-károsodás elôidézése miatt. a mnesztikus funkciók gyengülése. cellulóz-észterek. Prognózis. Ismételt és hosszan tartó expozíció esetén a mosóbenzinben elôforduló n-hexán lokális axonduzzanattal és szegmentális demielinizációval jellemezhetô neuropathiát vált ki. Tünettan. részegség. A nyomdaiparban (ofszetnyomás). szédülést. pigmentek és festékek. pszeudoneuraszténiás tüneteket okoz. súlyos fokú gliosissal kísérten. idült mérgezésben a toxikus encephalopathia tünetei (az emlékezôképesség csökkenése. Prognózis. Akut mérgezés esetén rövid ideig tartó szédülés. Oldószerekben. esetleg deliráns epizódok) alakulnak ki. tremor. részegséghez hasonló állapot. coma. majd narkotikus állapot. Metil-alkohol (metanol. zsírtalanításra. alsó végtagi. prenarkotikus. szédülés). A perfúziós vizsgálatok a vérátáramlás korai. A parkinsonos tünetek az expozíció megszûnte után is progrediálnak. Elôfordulás. fokozott szorongáskészség. Tünettan. tinták. a locus coeruleusban és a pedunculopontin magokban is. a szintetikus gumigyártásban. Prognózis. másodlagos demielinizációval). figyelemfelkeltô jelként értékelik a szaglás funkciózavarát. Ketonok. kétoldali hallóideg-gyulladás és a Parkinson-szindróma enyhe formája alakulhat ki. Egyébként a tünetek néhány heti benzinmentes munka után visszafejlôdnek. ritkábban optikus neuropathia. és a levodopa szubsztitúciója hatástalan. a benzin egyik összetevôje. aluszékonyság. Polyneuropathia. Elôfordulás. Elôfordulás. Glikolok. Korai. A CT és az MRI a kamrarendszer kitágulását és generalizált atrophiát igazol. A központi idegrendszerre a substantia nigra területén a dopaminerg neuronok megfogyatkozása jellemzô. a mûbôr. a festékek. a gyógyulás nem minden esetben teljes. Perifériás neuropathia (primer axondegeneráció. Akut mérgezésben a központi idegrendszer depressiója.

Elhúzódó expozíció esetén akár egyéb mérgezési tünet nélkül is elôfordulhat a n. hányinger. gumi. vestibularist. extrahálása. néhány esetben típusos Korzakov-szindróma. Prognózis. A xilol akut és krónikus mérgezésben egyaránt károsítja a n. hányás). Tünettan. sztirol (vinil-benzol). szédülés. Elôfordulás. gyanta. A krónikus toluolintoxikáció kapcsán stimulusszenzitív spinális myoclonusokat írtak le. javításakor fordul elô leginkább mérgezés. Oldó-. trigeminus neuropathia. részben methemoglobinképzôdést okozva anoxaemia következtében károsítja. viasz. zsír. FEJEZET Neurológiai károsodások 311 Monoklórmetán (metil-klorid). tisztítás. Tünettan. Heveny mérgezéskor az általános mérgezési tüneteket követôen coma. a festékgyártásban. Az idült mérgezésre pseudoneurasthenia. Tûzoltószerek és hûtôszekrények gyártásakor. Az akut mérgezést hosszabb eufóriás szakasz vezeti be. gumi. Enyhébb mérgezésben látászavar (szemkáprázás. toluol. xilol. coma. izomgyengeség. Gyanta. cerebelláris tünetek (ataxia. A heveny mérgezést gyorsan kialakuló cyanosissal kísért eufória. intenciós tremor). Benzol. majd szédülés. szurok. görcsök jellemzik. neuritis retrobulbaris jellemzô (az utóbbiak miatt okozhat differenciáldiagnosztikai problémát a sclerosis multiplextôl való elkülönítése). Az akut mérgezést hosszabb eufóriás izgalmi szakasz vezeti be. hígító. alkoholintolerancia. Vegyiparban. ragasztóanyagként használják a vegyiparban. Euforizáló hatása miatt a megszokás veszélye igen nagy a triklór-etilénnel dolgozók körében. zsír. tónusos-klónusos görcsök. extraháló-. kettôs látás. A krónikus mérgezésre pseudoneurasthenia. a síküveggyártásban.és tisztítószerek alapanyagaként. Elôfordulás. nagyfokú álmosság. Tünettan. Akut mérgezés kapcsán nem specifikus mérgezési tünetek (fejfájás. Krónikus mérgezésben pszeudoneuraszténiás tüneteket észlelünk. dysarthria. a kábelgyártásban. impregnáló anyagok oldása vagy az állatorvosi gyakorlatban féregirtás során kerülhet belélegzéssel vagy bôrön át a szervezetbe. Idült mérgezésnél nem specifikus pszeudoneuraszténiás tünetek mutatkoznak. melyek az expozíció megszûnte után még hónapokig fennállhatnak. de egyéb vegyipari baleset. Elôfordulás. hiperkinetikus ataxiás tünetegyüttest hozhat létre. Tünettan. aluszékonyság. a cipôgyártásban. toxikus encephalopathia. Elôfordulás. rovarirtó szerrel való foglalkozás is elôidézheti. fejfájás. Anilin. akkomodációs zavar). Dimetil-szulfát. émelygés. Elôfordulás. majd súlyos mérgezés esetén epilepsziás rohamok.12. kôszénkátrány. koordinációs zavar. Tetraklór-metán (szén-tetraklorid). a gyógyszeriparban. Zsírok extrahálása. opticus károsodása. eszméletvesztés. A tünetek többnyire néhány hét alatt elmúlnak. Számos gyógyszer alapanyaga. Tünettan. olaj. légzésbénulás jelentkezik. valamint repülôgép-üzemanyagként. ami viszont súlyos idült elváltozásokhoz vezethet. majd légzésbénulás jelentkezik. Magas toluolexpozíciónál optikus neuropathia alakulhat ki dyschromatopsiával (részleges színtévesztés). Elôfordulás. zsírtalanítás. Triklór-etilén. fémek zsírtalanítása. szemmozgászavarok (opsoclonus. légzésbénulás. a gumiiparban használják. ocularis dysmetria). viasz vagy paraffin oldása. gyakran csillapíthatatlan csuklás a jellemzô. hányás. fülzúgás. kivételesen azonban 1–2 évig is perzisztálhatnak. valamint vegytisztítás során alakulhat ki mérgezés. ragasztó. delírium. a mûanyagiparban. Prognózis. majd gyengeség. coma és légzésbénulás alakul ki. dysaesthesiák a jellemzôek. A trinitrotoluolmérgezés atípusos neurológiai kórképet. Az idegrendszert részben közvetlenül. a rotációs nyomtatásban. szá- . járásbizonytalanság. majd hirtelen alakul ki mély eszméletlenség. ptosis.

de az érfalkárosodás miatt a szubkortikális fehérállományban kialakuló multiplex stroke is jellemzô. hemianaesthesia. vagus és a szemmozgató idegek paresise. robbanóanyag-gyártás. valamint a vegetatív labilitás jelei mutatkozhatnak. organikus pszichoszindróma. izomrángások jelennek meg. illetve bizonyos rovarirtókban fordul elô. Hidrazin. a plasztikés a petróleumgyártásban használják. motorok kenôanyagaként. Tünettan. eszméletvesztés.és mûbôrgyártásnál. epilepsziás görcsök. Az akut mérgezést követôen (ún. facialis. Vegyipar. illatszergyártásban metilezôszer vagy intermedier. delírium. Elôfordulás. súlyos vagy ismételt mérgezés esetén optikus neuritis. Fakonzerváló szerek alkalmazása. Elôfordulás. Heveny mérgezésben az általános mérgezési tünetek. abdominális görcsök. a n. a perifériás idegrendszer részérôl pedig polyneuropathia (szenzomotoros típus). Pentaklórfenol. Naftalin. fejfájás. Elôfordulás. Prognózis. Tünettan. Szénkéneg (szén-diszulfid). esetleg légzésbénulás. Lágyítószer a mûanyag. a n. cerebelláris ataxia. Tünettan. majd mély eszméletlenség. A krónikus mérgezés az agyi erek. mind a psychosis állandósulhat is. FEJEZET Neurológiai károsodások mos ipari eljárásban. Vegyipar és gyógyszeripar. n. görcsök mellett hirtelen fellépô Wernicke-encephalopathia típusú agytörzsi tünetek. Görcsök. Piridin. Convulsiók. hypersalivatio. idült mérgezésben fejfájás. Elsôsorban a striatopallidális rendszer érintett. coma. Tünettan. izomgyengeség. különösen a kiserek korai atherosclerosisát okozza. Heveny mérgezésben hyperpyrexia. Akut. Tünettan. olfactorius) okoz. miosis. Késôi központi idegrendszeri hatása jelentôs. Elôfordulás. Tünettan: Nagyfokú nyugtalanság. Elôfordulás. Vegyipar.és mûanyagszivacs-gyártás. A parkinsonos tünetek az expozíció megszûnte után is progrediálnak. Tünettan. hányás. profúz verejtékezés. extrapiramidális tünetek (Parkinson-szerû tünetek vagy choreoathetosis). kisagyi gliomákat és egyéb idegrendszeri tumorokat (pl. hányás. Heveny mérgezésnél a részegséghez hasonló állapot. bôripar. Alkoholintolerancia.312 12. Az intermedier szindróma (ún. Egyes esetekben – valószínûleg az anoxaemia következtében – a károsodások maradandóak. sôt mind a bénulások. atropinresponder fázis) az antikolinészteráz-hatás következtében fejfájás. analgesia jellemzi. nitrocellulóz oldására. rovarirtás. mûselyem. Idült mérgezésben tabest utánzó kép ataxiával. Nitrobenzol (mirbanolaj). hólyagbénulással és piramislézió tüneteivel. coma. nitroglicerin. hemiparesis. nitroglikol (dinitroglikol). Prognózis. gyógyszer-. atropin-nonresponder fázis) a mérgezést követô 24–96 óra múlva lép fel. Triortokrezil-foszfát. toxikus psychosis maniacodepressiva jellegû kép bontakozhat ki. azonban a polyneuropathia javulása évekig elhúzódhat. Elôfordulás. festék-. Enyhe mérgezés esetén pár hónap alatt gyógyulás várható. A vegyiparban. izomgyengeség. és a levodopa szubsztitúciója hatástalan. delírium. a molykár elleni védekezésben használják fel. Neuropatológia. Elôfordulás. Jellemzô a motoros típusú perifériás (a pro- . talajfertôtlenítés. ritkán neuritis retrobulbaris léphet fel. Viszkóza-. hányás. szeszdenaturálás. hypoglykaemia. Tünettan.

FEJEZET Neurológiai károsodások 313 ximális izmokra. Tünettan. a cserzôk. Leírtak triortokrezil-foszfát indukálta psychosist is. depressióval. Izocianátok. szimmetrikus. pl. Elôfordulás. súlyosabb esetben organikus pszichoszindróma tünetei. Gázok okozta mérgezések Szén-monoxid. Elôfordulás. így a szilárd tüzelôanyagból nyert gáz elôállításával. elsôsorban poliuretángyártás. Elôfordulás. a tûzoltók. dominálóan motoros jellegû polyneuropathia alakul ki. a kazánfûtôk.és ezüstkivonók.és festékgyártás. mely a légzôizmok érintettsége esetén lehet fatális. az acetilénhegesztôk. akusztikus hallucinációk. a bányászok. Prognózis: A károsodások reverzíbilisek. a kôolaj-finomítóban. a galvanizálók. csomagolóanyagok elôállítása. elosztásával foglalkozók veszélyeztetettek. de a gyógyulás évekig is elhúzódhat. Fejfájás. A paralitikus tünetek 2–3 hétig tartanak. a kohászok. és a levodopaszubsztitúció hatástalan. emlékezetkieséssel. Prognózis. az arany. igen súlyos esetben személyiségváltozáshoz vezethet. szédülés. a motorkezelôk. Kénhidrogén (hidrogén-szulfid). Elôfordulás. krezol. valamint a mûanyaggyártásban dolgozók veszélyeztetettek. Prognózis. Mûgyanta. az autószerelôk. A bénulások rendkívül lassan gyógyulnak. konfabulátoros tünetegyüttes) észlelhetô. Szerves anyagok tökéletlen elégésekor keletkezik. majd bénítja (confusio. Késôbb a piramispálya degenerációja miatt a tüneti kép amiotrófiás lateralsclerosisra emlékeztet (a perifériás és a centrális tünetek egyidejû jelenléte miatt). A parkinsonos tünetek az expozíció megszûnte után is progrediálnak. Hidrogén-cianid (cián-hidrogén). coma). Mûanyaggyártás. végtagfájdalmak lépnek fel. tremor. Pseudoneurasthenia. a vegyipari dolgozók. A parkinsonos tünetek az expozíció megszûnte után is progrediálnak. szenzomotoros. Prognózis. extrapiramidális tünetek (elsôsorban rigorral jellemezhetô Parkinson-szerû kép). progresszív atrophiával. Nejlon gyártása. A comába torkolló súlyos mérgezés maradandó idegrendszeri károsodásokat okoz. A szennyvízkezeléssel foglalkozók. convulsiók. A súlyos akut mérgezés maradandó központi idegrendszeri károsodást okozhat. 2–5 hét múlva disztális. fertôtlenítô és impregnálószer. Elôfordulás. Korszakovszindróma (amnesztikus. Tünettan. Mûanyagok okozta mérgezések Fenol (karbolsav). az acélipari. A krónikus mérgezés kapcsán szaglásvesztés. a bányászok. A gázosítást végzôk. tudatzavar. hányinger. hányás. Tünettan. szédülés. izomatrophia. Krónikus mérgezés esetén makacs fejfájás. a cukorrépa feldolgozásban. Akrilamid. kevésbé súlyos esetben teljes remisszió lehetséges. a kevésbé súlyos mérgezés prognózisa kedvezô. a végtag. a silóban. görcsrohamok. festékek. a légzôizmokra terjedô) polyneuropathia az agyidegek részvételével. a viszkózaés celofángyártásban és egyéb vegyipari ágazatban foglalkoztatottak veszélyeztetettek. Fôleg a krónikus expozíció során parkinsonos tünetek. a közlekedési dolgozók. majd lassan csökkennek. Az akut mérgezés során a központi idegrendszert elôbb izgatja. altatóra rezisztens insomnia. a levodopa szubsztitúciója hatástalan. akrilnitril (vinil-cianid). feldolgozása. Tünettan. Tünettan. bénulás. . és néha súlyos idegrendszeri elváltozások maradnak vissza.és nyaki hajlítókra. Elôfordulás.12. egyéb pszeudoneuraszténiás tünetek jelennek meg. Nem specifikus pszeudoneuraszténiás tünetek. fejfájás.

eszméletvesztés. Elôfordulás. inszekticidek. Csávázószerként. Tünettan. lindán. endoszulfán. Elôfordulás. rakéták és sugárhajtómûves repülôgépek hajtóanyagaként használják. paraesthesiák. görcsök.és beszédzavar. Tünettan. dekaborán. coma jellemzô. féregirtó szerekben és harci gázokban. Nem specifikus pszeudoneuraszténiás tüneteket és szenzomotoros polyneuropathiát okoz. fertôtlenítô. látás-. Prognózis. átjutnak a vér–agy gáton. Szerves foszforsav-észterek. tünettan. fejfájás. Elôfordulás. A súlyos mérgezés rokkantságot okozó encephalopathiát idéz elô. degeneratív elváltozásokhoz és intrakraniális nyomásfokozódáshoz vezetnek. cerebelláris tünetek (koordinációs zavar. szorongás. Metil-bromid. akut mérgezéskor néhány másodpercen belül zavartság. Rovarirtó szerekben. Az aerob sejtlégzés enzimatikus károsítása következtében anoxia jön létre. görcsök jellemzôek. Lipidoldékonyságuk miatt igen kifejezett az idegrendszeri affinitásuk. Az akut mérgezés során zavartság. Kedvezôtlen. A szubakut és az idült mérgezés során észlelhetôek súlyos idegrendszeri tünetek. coma lép fel. görcsök. Tünettan. különbözô vegyi anyagok intermediere.314 12. légzésbénulás következik be. szemidegbénulás. Kezdetben központi idegrendszeri izgalmi tünetek. majd beszédzavar. Prognózis. majd bénulás. Prognózis. akár pszichotikus állapot is kifejlôdhet. extrapiramidális tünetek. Növényvédelem. veszélyeztetettek még a hûtôkészülék-. gyakoriak a súlyos idegrendszeri maradványtünetek. a kevésbé súlyos mérgezés prognózisa kedvezô. fungicidként. Elôfordulás. szubakut és krónikus mérgezés esetén pszeudoneuraszténiás tünetek. eszméletlenség. Prognózis. vegetatív idegrendszeri tünetek fejlôdnek ki. Növényvédôszerek okozta mérgezések Szerves higanyvegyületek. DDT. ataxia. kettôs látás. bénulások. Etilén-oxid. A javulás lassú. izomrángások. beszédzavar. izomrángások. hallucináció. nystagmus. Pentaborán. polyneuropathia. Igen súlyos idegméregként kis menynyiségben is általános mérgezési tüneteket okoz. intenciós tremor. személyiségzavar. remegés. majd tónusos-klónusos görcsök.és tisztítószer. A vegyiparban metilezôszerként használják. Az acetil-kolint bontó kolinészteráz foszforilálásával annak mûködését bénítják. így acetil-kolin-mérgezés tünetei jönnek létre: a harántcsíkolt izmok végkészülékeiben a depolarizációs gátlás miatt finom rángások. légzésbénulás jelentkeznek. zaj. a tûzoltókészülék-gyártásban dolgozók és a rovarirtással foglalkozók. nyugtalanság. photophobia. A krónikus mérgezés során nem specifikus pseudoneurasthenia. az organikus idegrendszeri elváltozások évek múltán is kimutathatók. Tünettan. izomremegés. izgatottság. Tünettan. csuklás. súlyos zavartság. hyperaesthesiák. Széles körben felhasznált anyag. Az acélés gumiiparban. Hatásmechanizmus. és a központi idegrendszerben kumulálódnak. Hónapokon át észlelhetôk még polineuropátiás tünetek és patológiás EEG (diffúz kortikális kisülések).és fényérzékenység. Elôfordulás. FEJEZET Neurológiai károsodások Tünettan. hallás. esetleg schizophreniára emlékeztetô hallucinációk vagy delírium. . Elôfordulás. görcsök. ataxia).

A m. A vállízület abduktorainak és kifelé rotálóinak. az esetek több mint felében teljes gyógyulásra számíthatunk. a tartósan kemény tárgyra való támaszkodás (telefonkezelôk. peroneus paresis. A beteg zsibbadtnak és duzzadtnak érzi ujjait. Az érzészavar akár hiányozhat is. supinatornak a paresise. A szállítómunkásoknál és az állványozóknál gyakori. A felsô karfonat bénulása jóindulatúbb folyamat. az már a sebészeti kezelés (a ligamentum carpi transversum átmetszése) esetén sem változik sokat. ha a beteg elkerüli a károsító helyzeteket . azonban az éjszakai fájdalomrohamok csökkenhetnek. hátizsák viselése. Részlegesen gyengülhetnek a könyök. A leggyakoribb foglalkozási eredetû idegsérülések Plexus cervicobrachialis lézió. a felkar külsô oldalán és az alkar radiális szélén észlelhetô. Ha a nyaki sympathicus is károsodik. Érzészavar a comb elülsô és a lábszár belsô oldalán. vagy ha Horner-tünetcsoport is kialakul. Tünettan. Tünettan.12. a felkar hajlítóinak és a m. Elôfordulás. A csípôízület hirtelen túlfeszítése következtében. vagy a vállon. karpális alagútszindróma). a váll hirtelen megrántása (gépszíj) esetén. N. Prognózis. A kilátásokat rontja. a vállon nehéz teher szállítása. a pénztári vonalkód leolvasása. A láb tartós keresztbetétele. a gyakori könyökmozdulatok (fúrógép. N. Az egészségkárosodás különbözô mértékû és jellegû. pneumatikus szerszámok. a kéz feszítôizmai és néhány lapockamozgató izom. A kéztôbôl fölfelé sugárzó fájdalom jellemzi. A lábszél megemelésének lehetetlensége miatt „szteppelô járás”. emiatt a lépcsôjárás lehetetlenné válik. serratus anterior bénulása következtében scapula alata. valamint keszonvájároknál. A kéztôre gyakorolt idült nyomás (fafeldolgozásnál használt szerszámok. dobolás. kézi csavarhúzó). Elôfordulás. térdelô helyzetben való munkavégzés következtében. Prognózis. mert ez a gyök kiszakadására utal. Általában jó. Tünettan • Felsôkarfonat-bénulás (Erb–Duchenne) (C5–6). Tünettan. ha csont is sérül. ulnaris lézió. és a hüvelykujj abdukciója gyengül. A mm. Tünettan. Számítógépes adatbevitel. Tünettan. FEJEZET Neurológiai károsodások 315 Prognózis. mind pedig a pszichés károsodások hosszú ideig fennállhatnak. illetve ha igen nagy fájdalom jelentkezik. érzészavar a kézhát ulnáris felén. A felsô karfonat bénulása gyakoribb. interossei bénulása miatt ún. N. thoracicus longus lézió. Elôfordulás. Elôfordulás. Az összes térdfeszítô bénul. ritkán a csukló hajlítói. mind a neurotoxikus. mely éjszaka jelentkezik. • Alsókarfonat-bénulás (Dejerine–Klumpke) (C8– T1). finomköszörülôk) idézik elô. néha a hosszú ujjhajlítók. „karomtartás” és a hüvelykujj addukciójának gyengesége. N. lyukasztógép. Elôfordulás. kés használata). medianus lézió (brachialgia paraesthetica nocturna. Vállsérülés. ha a kezdeti bénulás teljes. a hüvelykpárna sorvad. . érzészavar a láb külsô szélén és a lábhát nagyobb részén. N. Elôfordulás. femoralis lézió. Prognózis: Ha a thenar izmainak elôrehaladott atrophiája alakul ki. Horner-triász kíséri. parkettázás esetén. A kéz összes kis izma bénul. A megerôltetés a panaszokat fokozza.

a láb valgusállást vesz fel a peroneus által beidegzett izmok túlsúlya következtében. mind pedig a teljesítôképességét meghaladótól. 2. A strokeos betegek tekintélyes része a munkaképes korúak közül kerül ki. Ép színlátást igénylô munka végzésére nem alkalmas (a dohányzás.2. a hallópálya. ugyanolyan neurológiai státust különbözô kórképeknél is észlelhetünk. valamint az egyik szem nagyfokú látásromlása). N.2. A láb és a lábujjak összes hajlítója bénul. 1. Elôfordulás. A gerincvelôsérültek száma az Egyesült Államokban kb. FEJEZET Neurológiai károsodások Prognózis: Általában jó. Magyarországon számuk kb. Jó látást igénylô munka végzésére nem alkalmas (a n. tibialis paresis. aortaív-szindróma). Tünettan. E besorolás adott betegségek fennállása esetében állapítja meg. A diagnózis ugyanakkor az aktuális funkciót nem jellemzi. traumás idegrendszeri károsodás esetén stagnáló állapot. diabéteszes. azaz utasok. hanem esetleg a beteggel munkakapcsolatban lévôk (munkatársak és „kliensek”. 200 ezer. az Egyesült Államokban pl. kettôs látással járó kórképek – pl. mint a három mûszak. hogy a diagnózis elsôsorban a prognózist határozza meg (sclerosis muliplexben vagy amiotrófiás lateralsclerosisban progresszió várható. acusticus. opticus vagy a látópálya léziói. beleértve számos speciális faktort is.3. és még így is elôfordulhatnak komoly tévedések. hogy emberi sorsok vannak a kezükben. A beteg egészségi állapotának megítélésekor tudnunk kell. teljesítôképességét. szerencsésebb esetben stacioner jellegû. . legnagyobb részük fiatal. már enyhe paresis esetén is nehéz a lábujjhegyen járás. a A neurológiai betegek munkaköri alkalmassága A központi idegrendszer elváltozásai a munkaképtelenség igen gyakori okai. Teljes látóteret igénylô munka végzésére nem alkalmas (quadrans. illetve alkohol okozta neuritis retrobulbarisban a színlátás korán zavart szenved). agytörzsi érintettség. –. A foglalkoztatás korlátozásait a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézete által közreadott lista tartalmazza. A betegek munkaköri alkalmasságának megítéléséhez számos tényezô egyidejû mérlegelése szükséges. a munkaköri fizikai és szellemi megterhelést. Jó mélységlátást (térlátást) igénylô munka végzésére nem alkalmas (a látópálya sérülése mellett elsôsorban a parietális lebeny léziói. opticus. 1.1. hogy a neurológiai beteg: 1. 1.316 12. A döntéshozóknak soha nem szabad elfelejteniük. illetve a látópálya felsôbb szakaszának léziói). tanítványok) és azok hozzátartozóinak sorsa is. A talpon érzészavar mutatható ki. A neurológiai kórképek jelentôs része progresszív. és nemcsak a beteg és családjának sorsa. Ép hallást igénylô munka végzésére nem alkalmas (a n. Az állandó taposó mozdulatot követelô foglalkozást (fazekas. korongozó) ûzôk esetében. alkoholos neuritis nervi optici. A fentiek értelmében: • meg kell ismerni a beteg egészségi állapotát. Magyarországon hasonló felmérések nem készültek.1. Tehát egyidejûleg kell védeni a beteget mind a szellemi és/vagy fizikai alulfoglalkoztatottságtól. és fel kell mérni ezek várható változásait. betegek.és hemianopsiák – n. esetleg javulás). 200 ezer.3. a magasban vagy forgó gépek közt való mozgás. szemizomparesisek. 1. intrakraniális térszûkítô folyamatok. • fel kell mérni a munkahelyi.4.5 millióra becsülik az ebben a megbetegedésben szenvedô betegek számát. chiasma. a hideg vagy nedves munkahely. cerebrovaszkuláris kórképek. sclerosis multiplex stb.

Refsum-betegség).8. 2. Tartós álló munkát nem végezhet (elsôsorban a lumbális gerinc degeneratív elváltozásai. tranziens vertebrobaziláris keringészavar. Kallmann-tünetcsoport). kényszermozgásokkal járó extrapiramidális mozgászavar). térdelés. parietális apraxia. ismétlôdô.9. akinesis vagy hyperkinesis. koponyaalapi törés). 2. temporális lebeny.1.7. cerebelláris koordinációs zavar. a n.7. kosztoklavikuláris és szkapuloklavikuláris szindróma). cerebelláris koordinációs zavar. kortikális jellegû beszédzavarok [aphasiák]. monoton mozgást igénylô munkát nem végezhet (a figyelem csökkenésével. discopathiák).6. FEJEZET Neurológiai károsodások 317 1. dystoniák. elôrehajlott vagy egyéb testhelyzet) igénylô munka végzésére nem alkalmas (elsôsorban a lumbális gerinc degeneratív elváltozásai. váll-kéz tünetcsoport. centrális eredetû paresisek). A lábak. Wilson-kór. 2. a felsô végtagot vagy végtagokat érintô centrális vagy perifériás paresis. lábfejek használatát igénylô munkát nem végezhet (centrális vagy perifériás eredetû paresis vagy érzészavar. polyneuropathiák. Thomson-. Sok gyaloglást és/vagy járkálást igénylô munkát nem végezhet (elsôsorban a lumbális gerinc degeneratív elváltozásai. spinális ataxia vagy hátsóköteg-érintettség). Egyoldalú. dadogás]. a n. glossopharyngeus perifériás károsodása. frontális ataxia. izomatrophia. 2. 2.4. 1. aortaív-szindróma.6. frontális ataxia. primer izombetegségek. parietális lézió. diabetes mellitus. centrális vagy perifériás eredetû paresis vagy érzészavar. 2.2. dekoncentrációval jellemzett kórképek). „parkinsonos” monoton. Kézi anyagmozgatást igénylô munka végzésére nem alkalmas (aortaív-szindróma.8. extrapiramidális eredetû rigor. discopathiák. modulálatlan beszéd. coccygodynia). dystoniák. vertebrogén szédülés.1. Jó tapintást igénylô munka végzésére nem alkalmas (szenzoros típusú polyneuropathiák. A karok. cerebelláris beszédzavar [”skandáló” beszéd]. kényszermozgások. . extrapiramidális eredetû rigor. stiff-man-szindróma és más neuromuszkuláris szindrómák. olfactorius. akinesis vagy hyperkinesis. 2. akinesis vagy hyperkinesis. kényszermozgások. Jó egyensúlyérzést igénylô munka végzésére nem alkalmas (vesztibuláris és cerebelláris léziók. facialis. esetleg a frontális vagy a temporális lebeny sérülései. periarthropathia humeroscapularis.5. 1. primer izombetegségek). Az ujjak használatát igénylô munkát nem végezhet (centrális vagy perifériás eredetû paresis vagy érzészavar. Tartós kényszertesthelyzetet (görnyedés. 2. guggolás. cerebelláris koordinációs zavar. Paget-kór. kezek használatát igénylô munkát nem végezhet (aortaív-szindróma. frontális ataxia. parietális apraxia. a cervikális gerincvelô és -gyök károsodásai).6.2. nukleáris vagy perifériás jellegû dysarthriák [dünnyögô beszéd]). discopathiák. Tartós ülô munkát nem végezhet (elsôsorban a lumbális gerinc degeneratív elváltozásai. scalenusszindróma.12. frontális ataxia. 1. fokozott vagy a mozgás ismétlésekor fokozódó izomtónussal járó kórképek (myotonia congenita. Jó ízérzést igénylô munka végzésére nem alkalmas (gyakran anosmiával jár együtt. 1. bármilyen eredetû tremor.5. 2. bármilyen eredetû tremor. a pontocerebelláris szöglet léziói. kényszermozgások. discopathiák. bármilyen eredetû. esetleg a mozgásismétléskor az izom erejének csökkenésével járó kórképek [myasthenia gravis]). Jó beszélôképességet igénylô munka végzésére nem alkalmas (funkcionális beszédzavarok [hebegés.3. Jó szaglást igénylô munka végzésére nem alkalmas (a n. primer izombetegségek). extrapiramidális eredetû rigor.

5. erythromeralgia). Mások fertôzôdésének veszélyével járó munkahelyen munkát nem végezhet. Poros.9. elsôsorban pszichiátriai kórképek). a figyelem csökkenéssel járó encephalopathia [toxikus.10. Raynaud-szindróma. adynamia episodica hereditaria Gamstorp. 6. mozgásszervi degeneratív elváltozások). 5. Együttmûködést kívánó munkát nem végezhet (különbözô.4. Zárt. Nehéz fizikai munkát nem végezhet (bármilyen eredetû paresissel járó kórkép. különbözô típusú paresisek és mozgászavarok).3. paramyotonia congenita Eulenburg. az interperszonális kapcsolatokat megnehezítô organikus pszichoszindrómák. különbözô típusú paresisek és mozgászavarok). dropattackok eszméletvesztéssel vagy anélkül. de súlyosabb neurológiai státus). a gerinc degeneratív eltérései. adynamia episodica hereditaria Gamstorp.14. Fokozott figyelmet igénylô munkát nem végezhet (bármilyen. Ionizáló sugárveszéllyel járó munkahelyen munkát nem végezhet. labilis agyi keringés. Önálló közlekedést igénylô munkahelyen munkát nem végezhet (közlekedési fóbia. Kéz.1. füstös. vaszkuláris. Változó hômérsékletû munkahelyen munkát nem végezhet (familiáris paroxizmális hipokalémiás bénulás. mozgásszervi degeneratív elváltozások). 5. 4. 5. myotonia congenita Tomsen. csökkent frusztrációs toleranciával jellemzett organikus pszichoszindrómák. Raynaud-szindróma).2. 5.11.6. szia.3. Zárt téri meleg munkahelyen munkát nem végezhet (erythromeralgia). Idôkényszer keretei közötti munkát nem végezhet (pszichomotoros meglassultsággal. poszttraumás stb. csökkent frusztrációs toleranciával jellemzett organikus pszichoszindrómák). az érzelmeket is involváló organikus pszichoszindrómák. de még súlyosabb neurológiai státus). 5. mint elôbb. FEJEZET Neurológiai károsodások 3.3. Zajos munkahelyen munkát nem végezhet (fokozott irritábilitással. 5. Érzelmi megterheléssel járó munkát nem végezhet (különbözô. 5.2. nyirkos. 5. Szabadban munkát nem végezhet. 3. izombetegségek. csökkent frusztrációs toleranciával jellemzett organikus pszichoszindrómák).2. mint elôbb. paroxizmális és hipokalémiás bénulás. 6. szûk térben és/vagy föld alatti munkahelyen munkát nem végezhet (eszméletvesztéssel járó kórképek. paramyotonia congenita Eulenburg. claustrophobia). encephalopathia). Fokozottan balesetveszélyes munkahelyen munkát nem végezhet (eszméletvesztéssel járó kórképek. . Hideg munkahelyen munkát nem végezhet (familiáris paroxizmális hipokalémiás bénulás. adinámiás. 4. myotonia congenita Tomsen.15. 5.8.12. aortaív-szindróma. 6. elsôsorban pszichiátriai kórképek). Vegyi anyagokkal munkát nem végezhet (toxikus polyneuropathia. Könnyû fizikai munkát nem végezhet (ugyanaz. epizodikus herediter Gamstorp). csökkent frusztrációs toleranciával jellemzett organikus pszichoszindrómák. agyi aneurysma gyanúja vagy intrakraniális mûtét utáni instabil nyomásviszonyok.7. ataxiával járó megbetegedések). Közepesen nehéz fizikai munkát nem végezhet (ugyanaz. 5.13.3. gázos munkahelyen munkát nem végezhet. Nedves. epilep- 5. familiáris. gôzös. párás munkahelyen munkát nem végezhet (mozgásszervi degeneratív elváltozások). 5.2. Egésztest-vibrációval járó munkát nem végezhet (alagútszindrómák.1. 5. 5. 3. Váltakozó munkahelyen és gyakori utazást igénylô munkahelyeken munkát nem végezhet (közlekedési fóbia. vertigóval.]) 4.és karvibrációval járó munkát nem végezhet (alagútszindrómák.1. Allergizáló anyagokkal munkát nem végezhet.5. aortaív-szindróma.318 12.1.

• az akut fázis lezajlása után a munkaképességet a maradványtünetek jelenléte vagy jellege határozza meg. A munkaképesség átmeneti csökkenése (keresôképtelenség) neurológiai betegségekben Juhász Ferenc Az idegrendszer betegségei a különbözô statisztikai mutatók (esetszám. alvászavar stb.) a munkakörök egy részében lehetetlenné. hiszen sikeres rehabilitációval a maradványtünetek jelentôs része enyhíthetô. határozzák meg a keresôképtelenség idôtartamát. míg más munkaköröket a beteg el tud látni – a neurológiai betegnél tehát igen fontos a munkaköri alkalmasság megítélése. torticollis. alkoholizmus stb. Ezen esetekben fokozottan érvényes a kö- . nyújtott mûszakot igénylô munkahelyen munkát nem végezhet (fokozott fáradékonysággal jellemzett bármely neurológiai kórkép). kiutalt nap. Túlmunkát. A táppénzkiadásoknak a 2–2. az epilepsiának és a végtagok mononeuropathiáinak van. A neurológiai megbetegedések sajátosságait figyelembe véve a keresôképesség elbírálása során a következô szempontokat célszerû figyelembe venni: • akut szakban a betegek keresôképtelenek.12. • az idegrendszer (és fôleg a központi idegrendszer) károsodásai számos esetben másodlagosak. s ez mindig egyéni elbírálást igényel. A fejfájás különbözô eseteiben a keresôképtelenség idôtartama 9–23 nap között mozog.3–1. arteriosclerosis. a betegszabadságról kiegészített keresôképtelenséggel kapcsolatos kiadásoknak mintegy 1.2.3.5%-át. hogy esetükben milyen fogyatékossággal rendelkezô személy foglalkoztatása kizárt vagy kétséges. a bordaközti idegek bántalmai) vonatkozásában is. sôt veszélyessé teszi a foglalkoztatást. s ez felhívja a figyelmet az elbírálás szakmai megalapozottságának a szükségességére. A jelenség oka. Az ideggyökök és -fonatok rendellenességei gyakran a gerincbetegségekhez társulnak – elemzésük a „Mozgásszervi károsodások” címû fejezetben szerepel. Figyelemre méltó azonban a migrénnel és egyéb fejfájásszindrómákkal kapcsolatos keresôképtelenségi esetek viszonylag nagy száma. ezen esetekben a háttérben álló megbetegedés (hypertonia. becsült táppénzkiadás) alapján nem képezik a keresôképtelenség jelentôs tételét. Több mûszakos munkarendben munkát nem végezhet (fokozott fáradékonysággal jellemzett bármely neurológiai kórkép). Magyarországon mindenki számára hozzáférhetôk („Foglalkozások egészségi tényezôi” Országos Munkaügyi Módszertani Központ. FEJEZET Neurológiai károsodások 319 7. illetve a neurológiai betegségek más rendszerek kóros állapotaiban. károsodásaiban nyilvánulnak meg. faciális bénulás) és néhány kisebb kórkép (pl. látászavarok. személyiségzavar. hogy az idegrendszer betegségei gyakran valamely más szisztémás megbetegedéshez kapcsolódnak.7%-át teszik ki. Hasonlót lehet elmondani az agyidegek károsodásai (trigeminus neuralgia. diabetes.) súlyossága. 7. egy eset átlagos idôtartama. Az esetszám és a kiadások vonatkozásában a legnagyobb súlya a vaszkuláris agyi történéseknek. illetve a funkciókiesések kompenzálhatók. Az egyes foglalkozások arra vonatkozó adatai. 7. terápiás igényei stb. • a neurológiai megbetegedéseknél különös jelentôsége van a rehabilitációnak. Teljes munkaidôben munkát nem végezhet (fokozott fáradékonysággal jellemzett bármely neurológiai kórkép).1. 1997). • a neurológiai betegségekre jellemzô bizonyos funkciókárosodások (koordinációs zavar. s a kiadások viszonylag magas aránya. megszüntethetô.

myelitis encephalomyelitis Parkinson-kór • thalamotomia Torticollis Szellemi. hemiparesis Alvás-ébrenlét zavarok G40 • • G43 • • G54 G81 G47 G50–G51 28–360 120–360 7–14 • • Agyidegek bénulása. súlyosságától. Mind a beteg. s legalább annyira a beteg fájdalomtûrô-képességétôl.0 • • • Plexus brachialis károsodásai konzervatív kezelés scalenotomia bordaresectio . könnyû Közepesen nehéz fizikai munka fizikai munka 21–28 21–28 0–14 28–35 1–5 0–5 0–360 0–20 360 0–20 0–20 0–21 1–3 0–25 90–360 1–7 0–14 14–21 14–21 21–28 28–35 21–28 21–56 28–56 42–90 0–360 50–90 5–10 28–35 28–35 Nehéz fizikai munka G30 Alzheimer-kór • enyhe • súlyos • • G35 Sclerosis multiplex enyhe súlyos Epilepsia kezdeti. táblázat. • a különbözô fájdalomszindrómák esetén a munkaképesség függ a fájdalom jellegétôl. egyszerû generalizált Migraine kivizsgálás nélküli kivizsgált Motorosneuron-betegségek Hemiplegia. neuralgiája konzervatív kezelés sebészi kezelés G54. FEJEZET Neurológiai károsodások vetelmény. táblázat a keresôképtelenség irányadó idôtartamait a fôbb neurológiai kórképekben. progresszív neurológiai betegségek esetén az állapot pszichés viselése szempontjából is elônyös. hogy ezek a betegek végleg elvesztik munkavégzô-képességüket. lokalizációjától. A keresôképtelenség idôtartama neurológiai betegségekben (ajánlás) BNO G00–G03 G04 G20 Diagnózis Különféle meningitisek Encephalitis. hogy a keresôképtelenség idôszakát a rehabilitáció céljaira fel kell használni. Mindez egyéni mérlegelést igényel. ha egy hosszabb keresôképtelenségi idôszak árán meg lehet elôzni a tartós munkaképességcsökkenés kialakulását. ha a beteg keresôtevékenységét minél tovább tudja folytatni.26. E szempontoknak megfelelôen mutatja be a 12. 12.26. • a rosszindulatú idegrendszeri daganatok esetén (szemben a rosszindulatú daganatokkal általában) még mindig érvényes a tétel. • hosszan tartó.320 12. mind a finanszírozás teherviselôi számára elônyösebb.

könnyû Közepesen nehéz fizikai munka fizikai munka Nehéz fizikai munka 14–21 21–35 7–21 14–28 0–7 7–21 14–28 14–35 21–42 21–42 35–56 28–56 35–90 7–14 21–35 42–90 28–42 90–180 G57 G60 G70 Myasthenia gravis enyhe kifejezett thymectomia .26. táblázat.12. A keresôképtelenség idôtartama neurológiai betegségekben (ajánlás) (folytatás) BNO G56 Diagnózis A felsô végtag periferiás idegeinek károsodása • konzervatív kezelés • sebészi kezelés Az alsó végtag perifériás idegeinek károsodása Polyneuropathiák • • • Szellemi. FEJEZET Neurológiai károsodások 321 12.

Az epilepsziás rohamok nemzetközi osztályozása I. II.27. paroxizmális zavara. b. Komplex parciális rohamok. A parciális vagy fokális epilepsiákban az epilepsziás mûködészavar kezdetén az agy körülírt részén zajlik az elekromos történéssorozat. c. Az epilepsziás mechanizmus dinamikája szerint a napi gyakorlatban parciális és generalizált formáról beszélhetünk. Hazánkban az epilepsziás betegek száma 60 ezer körül mozog. 3. pszichés tünetekkel. az idiopátiás epilepsiák esetében viszont az elsôdleges teendô a megfelelô szindróma keresése. és az ok megszüntetését célzó specifikus kezelés megkísérelhetô. Az idiopátiás formakörbe tartozó esetek többségében genetikai tényezôk szerepe feltételezhetô. Parciális (fokális. lázas állapotban vagy koponyatrauma után jelentkezhetnek. amelyek pl. absance b. tudatzavarral járó parciális rohamok.27. egyszerû parciális rohamok. míg a szimptómás formakör azt jelenti. hogy a kiváltó ok meghatározható (heg vagy tumor). Az epilepsziás rohamok nemzetközi osztályozását mutatja be a 12. 4. mioklónusos c. Szimptómás epilepsia esetében elsôdleges az ok keresése. táblázat. autonóm tünetekkel. motoros tünetekkel lokalizált clonusok. Nem osztályozható rohamok . atoniás III. tónusos e. nem ismétlôdô rohamokat. tudatzavarral: 1. 2. klónusos d. amely az agymûködés ismétlôdô. A generalizált epilepsiákban viszont a 12. Kóroki szempontból az epilepsia idiopátiás és szimptómás epilepsiára osztható. Parciális rohamok. táblázat.Részletes rész Fáy Veronika Görcsrohammal járó állapotok – epilepsia A görcsrohammal járó állapotok két típusát különböztetjük meg: az alkalmi. Jackson. lokális) rohamok a. tónusos-klónusos f. és az epilepsiát. Generalizált rohamok a. melyek másodlagosan generalizált rohamot váltanak ki. utólagos tudatzavarral. Egyszerû parciális rohamok a tudat károsodása nélkül: 1. szenzomotoros vagy szenzoros tünetekkel. 2.

Az aurák olyan szenzoros vagy pszichés jelenségek. • a betegség okozta interperszonális és szociális nehézségek. de ezek nem feltétlen velejárói a megbetegedésnek. A generalizált rohamok azonnali eszméletvesztéssel és motoros tünetekkel járnak. Egy részük generalizált rohammá alakul. Az egyszerû parciális rohamra motoros. Az „epilepsziás beteg gyógyítása” helyett az „epilepsia kezelése” a megfelelô kifejezés. szenzoros vagy pszichomotoros jelenségek megjelenése jellemzô. generalizált rohamok. A genetikusan determinált epilepsziafajták meghatározó génjei egyre több esetben tisztázhatók. melyre néhány másodperces eszméletvesztés jellemzô.12. ha a biterápia . A generalizált rohamok közé az infantilis spasmus és absence-. A pszichopatológiai tünetek fôbb forrásai: • agyi károsodás (ami az epilepsiát okozza). A betegek 70%-a monoterápiával. FEJEZET Neurológiai károsodások 323 rohamnak mind az elektromos. Kezelés. hogy fokális vagy generalizált-e a roham. A háttérben az esetleges organikus léziót mindig ki kell zárni. tisztázni kell a roham gyakoriságát. • antiepileptikumok (különbözô mértékben okoznak kognitív deficitet). depressio. az esetleges korábbi traumát vagy mérgezést stb. Az anamnézis alapján meg kell ismernünk a családi adottságokat (volt-e epilepsziás vagy egyéb neurológiai betegség a családban). A helyes gyógyszer kiválasztása aszerint történik. és fôleg gyermekkorban fordul elô. valamint a tónusos-klónusos. Diagnózis. mind a klinikai jelenségei az agykéreg generalizált epilepsziás mûködészavarának a következménye. továbbá nem mellôzhetô a rohamtípus alapján megválasztott terápia sem. ez a forma genetikailag determinált. Két vagy több antiepileptikum együttes használatának akkor van létjogosultsága. Status epilepticusban a rohamok folyamatosan követik egymást anélkül. primer. az interiktális periódus idôtartamát. hogy a neurológiai funkciók rendezôdnének. MRI. Radiológiai vizsgálattal lokalizálhatjuk a strukturális károsodásokat (CT. Elektrofiziológiai módszerekkel (EEG. további egyharmadánál pedig a rohamok gyakoriságának jelentôs csökkenése érhetô el. ami döntôen gyógyszeres kezeléssel történik. az elsôdleges feladat a roham visszaszorítása. A gyógyszeres kezeléssel a betegek egyharmadánál rohammentesség. atóniás és mioklónusos rohamok sorolhatók. A diagnózis kialakításakor legfontosabb a szimptómás és az idiopátiás eredet elkülönítése. a roham alatt a beteg elveszti az eszméletét. Az absence-rohamok rövid. hogy késôbb a rohamok visszatérnének. melyek a komplex parciális vagy generalizált tónusos-klónusos rohamokat közvetlenül megelôzik. azaz egyetlen antiepileptikummal beállítható. PET). Bármilyen patomechanizmusról van is szó. A gyógyszerekre jól reagáló betegek 50%-ánál idôvel az antiepileptikumok elhagyhatók anélkül. megtartott eszmélet mellett. angiográfia) és az agyi funkciózavarokat (SPECT. A komplex parciális roham legtöbbször a temporális lebenybôl indul ki. A gyógyszeres kezelés a terápiás vérszint kialakításán alapul. A rohamot posztiktális tenebrositas követheti. a perinatális és kisgyermekkori eseményeket (esetleges traumák). ami rohammentességet vagy jelentôs rohamszámcsökkenést jelent. a roham típusos lefolyását. Ebben az esetben az interiktális pszichológiai elváltozások elôfordulása gyakoribb. primer és szekunder generalizált formáit különítjük el. A neuropszichológiai tesztek segítségével a károsodott agyterületeket vizsgáljuk az egyes pszichés teljesítmények vonatkozásában. videoEEG) regisztráljuk az epilepsziás mûködészavarokat. • epilepsziás rohamok (a rohamokban elszenvedett agyi hypoxia és cerebrális traumák). hiposzexualitás stb. Az epilepsziás megbetegedés szindrómától függôen pszichopatológiai szövôdmények (memóriazavar.) kialakulására is hajlamosíthat.

Orvosi oldalról nemcsak a rohamok megszüntetését kell célul tûzni. ha a betegnél többféle rohamtípus jelentkezik. • a teljesítôképesség. illetve retrovírus-fertôzést. . Ø Az epilepsziás beteget gondozó intézetnek részt kell vennie a munkaképesség-csökkenés. közülük mintegy 20 ezer fiatal felnôtt korú. esetlegesen azok fejlesztésében is. A szociális ellátásról szóló törvénynek megfelelô rehabilitációra hazánkban nincs intézményes lehetôség. a beteg pszichoszociális státusát. a demielinizációs gócok (plakkok) többsége periventrikulárisan. illetve ezeket is az adott lehetôségeknek megfelelôen kell kezelni. Az epilepsziások jelentôs része rokkantnyugdíjas. hogy megadja. melyeket bizonyos környezeti tényezôk (pl. 15 év alatt és 50 év felett igen ritka. pszichés és szociális deficitjeit is fel kell mérni. Keletkezésében specifikus immunfolyamatokat. A rehabilitálhatóság és a munkaképesség megváltozásával kapcsolatos szakvéleményt a beteget gondozó orvos és a foglalkozási-egészségügyi szakember együttesen kell. az esetleges munkahely felvilágosítása. A rehabilitációt az epilepsziásokat gondozó speciális szakrendeléseken célszerû megoldani. aminek célja: • a tünetek csökkentése vagy megszüntetése. illetôleg a betöltendô munkakör reális lehetôséget adna. FEJEZET Neurológiai károsodások vagy politerápia esetében a toxikus hatás kisebb vagy a görcsoldó hatás erôsebb. genetikai tényezôket tételeznek fel. a cerebellumban és a gerincvelôben helyezkedik el.324 12. A demielinisatio krónikus gyulladás következményében jön létre. ha erre egészségi állapota. • a beteg és az ôt körülvevô közösség. a rohamok súlyosságát. esetleges lassú-. az idegpályákon az ingerület vezetése lelassul. A világon becsült adatok szerint kb. mintha a monoterápia dózisának kétszeresét adnánk. Ø Az epilepsiával élô felnôttek rohammentesíthetôk. és a kombinációt ennek megfelelôen választjuk ki. a család. a n. schubokban zajló. mérlegelni kell a mûtétet. 6–8 ezer beteggel számolhatunk. Hatvan százalékuk gyógyszerelés mellett önállóan élhetne. változatos neurológiai tünetekkel járó megbetegedés. Az epilepsziások jelentôs része nem jut képzettségének megfelelô munkakörbe. A betegség fôleg fiatal életkorban jelentkezik (25–30 év). A demielinisatio következtében vezetési blokk alakul ki. A beteg állapotát. az agytörzsben. • az eltartott státus megszüntetése. a chiasmában. Nôknél 2-szer gyakoribb. és teljes mértékben hiányzik az epilepsiával élô fiatalok szakmai képzése és átképzése. hanem a beteg neuropszichológiai. Ha az epilepsia diagnózisa és szindromatológiája egyértelmû. Az epilepsziás betegek 30–35%-a számára a gyógyszeres kezelés nem biztosít megfelelô életminôséget. 2 millió ember szenved SM-ben. családot alapíthatna. a prognózist a szindróma ismerete és a hosszú távú követés alapján a beteget gondozó orvos tudja alapvetôen megítélni. illetve az epilepsia után a mérsékelt égövön a leggyakoribb neurológiai megbetegedés. a központi idegrendszerben szétszórtan elôforduló demielinizációs plakkok okozta. hazánkban kb. az önértékelés javítása. az elvesztett képességek megítélése mellett a hasznosítható megmaradt funkciók felmérésében. A politerápia egyik leggyakoribb indoka. opticusban. Demielinizációs betegségek – sclerosis multiplex A sclerosis multiplex (SM) ismeretlen eredetû. Az idegrendszeri traumás sérülések. Az epileptogén fókusz sebészi eltávolítása után a rohamok jelentôsen ritkulhatnak. akkor se. Az epilepsia terápiája a helyes gyógyszerelés után már átvezet a rehabilitáció körébe. a félúti intézmény. segítésre ösztönzése. Kevés a védett munkahely. Rehabilitáció. éghajlat) befolyásolhatnak. többgócú. a munkába állítás lehetôségének megkeresése. és többségük munkába állítható lenne. mint férfiaknál.

Incontinentia. A betegségre igen jellemzô kóros fáradékonyság (chronic fatigue) per os amantadin adásával egyes esetekben mérsékelhetô. • continentiazavarok: vizelet-. benzodiazepin használatos. Az elôrehaladott betegség tünetei. a szenzoros veszteség. m. Tüneti kezelés. Az izomspaszticitás kezelésére baclofen. paraparesis).12. • vizelési zavarok. tolperison. A plakkok okozta károsodások miatt a következôk lehetnek: • motoros tünetek a plakk helyétôl függôen (spasztikus hemi-. • neuritis retrobulbaris. • szédülés. adásával történik. Liquorvizsgálat: az esetek 80%-ában a liquorIgG emelkedett. hosszabb lefolyás esetén szubkortikális dementia. intenciós tremor. a continentiazavarok. A betegségre jellemzô specifikus teszt nincs. a BAEP. immunterápiás lehetôségként az Imuran jól tolerálható. székletincontinentia. Az interferonterápia a schubokban zajló formában javasolt. a fájdalom a betegre adaptálva részben gyógyszeresen. Kezelés. akut relapsusokkal. illetve triciklikus antidepresszánsok. melyek kb. -retentio. Tünetek Korai tünetek: • egy vagy több végtag gyengesége. T2-súlyozott felvételeken észlelhetô elváltozások elhelyezkedése jellemzô. 70%). dexamethason) H2-blokkoló és diuretikum védelemben. a dysphagia. ennek hatástalansága esetén triciklikus antidepresszánsok adása kísérelhetô meg. 15 év alatt megszûnnek. részben fizikális módon kezelendôk (a módszerek leírását lásd fent). • agytörzsi tünetek: szemmozgászavarok. • diplopia. A sclerosis multiplex az esetek döntô többségében: • schubokban zajlik (kb. nyelészavar. Diagnózis. A vizeletürítési panaszok kezelése a klinikum. • másodlagosan progresszív formát mutat. mint a spaszticitás. FEJEZET Neurológiai károsodások 325 megszakad. törzsataxia. inadekvát érzelmi reakciók (frontális plakk!). Schubok esetén indokolt a szteroid-lökéskezelés (methylprednisolon. MRI: a demielinizációs folyamatra jellemzô. Fájdalmas paraesthesiák esetén is triciklikus antidepresszáns vagy SSRI-készítmények adhatók. Immunterápia. • cerebelláris tünetek: végtag-. a kezelés két részre osztható: immunrendszerre ható és tüneti kezelésre. • pszichés tünetek: affektív zavarok. • szenzoros tünetek: paraesthesiák. • paraesthesiák. . hatására a schubok várható gyakorisága csökken. Felállításában a klinikai kép (a térben és idôben disszemináltan jelentkezô neurológiai tünetek jelenléte) igen fontos. Rehabilitáció. nagy felbontású elektroforézissel oligoklonális csíkok detektálhatók. dysarthria. atípusos facialgiák. nausea. Egyéb. a kóros fáradékonyság. ataxia. ez a közvetlen oka a klinikai tüneteknek. A betegek 75%-ában a mielin bázikus protein értéke a liquorban emelkedett. A progresszív forma kezelése ACTH kúraszerû i. a SEP szubklinikus léziók kimutatására használatos. vertigo. Neuralgiform panasz esetén carbamazepin. a paresis. skandáló beszéd. urgencia esetén oxybutyninum.és járászavar. Az olyan tünetek. Elektrofiziológiai vizsgálatok: a VEP 90%-ban pozitív. illetve az urodinámiás vizsgálat eredménye szerint. • kezdettôl fogva egyenletesen progrediál. egyensúly. retenciós ürítési zavarok esetén pyridostigmin adható. Oki kezelés nincs. • kezdettôl fogva progresszív formát mutat. • neuralgiák.

közel teljes össz-szervezeti egészségkárosodás és azzal kapcsolatos munkaképesség-veszteség állapítható meg az SM progresszív formájában. 85%-a iszkémiás esemény. Egyes statisztikák szerint a stroke egyre inkább a munkaképes korú populáció betegségévé válik. 40 000 új megbetegedést regisztrálunk. Cerebrovaszkuláris betegségek – stroke Az idegrendszeri funkciók romlását világszerte leggyakrabban a cerebrovaszkuláris betegségek okozzák. kontraktúrák) az elsôdleges. izomgyengeségük ilyenkor fokozódik. 15%-a cerebrovaszkuláris inzultus után következik be. általános állapotától. a mortalitás az életkorral nô. Akut schubban a másodlagos szövôdmények megelôzése (húgyúti fertôzés. a szociális és a munkarehabilitációnak. Fogyatékosság. és ennek megfelelôen kell tervezni a napi teendôket. A terhelhetôség meghatározása mellett fontos a mindennapi gyógytorna. A hûtés. . A cerebrovaszkuláris megbetegedések klinikai vonatkozásainak a bemutatását „A vérkeringés rendszerének károsodásai” címû fejezetben szerepeltetjük. az Evers-féle zsírszegény étrend. Külföldi statisztikák szerint a betegek kb. pl. majd a hetvenes évektôl fokozatosan csökkent. az önkiszolgálás gyakorlása. elôre meg nem jósolható lefolyására. az egy éven belüli halálozás 25% körüli. 200 000 stroke-on átesett beteg él Magyarországon. A felépülés mértéke a beteg életkorától. ezek kb. az otthoni ápolástól az intézeti elhelyezésig. Az esetek körülbelül 5–10%-ában 1–2 év alatt súlyos fogyatékosság alakulhat ki. a mindennapi élettevékenységet negatívan befolyásolja. Az iszkémiás stroke elsô napjaiban sem a progressziót. kb. igen változó. Fontos az aktív mozgásfeladatok rendszeres végzése. a férfiakat és a nôket egyenlô mértékben sújtja. Gyógyszeres kezelésként az isoniazid vagy a propranolol jön szóba. A gyakorlatok nehézségi fokát. Tekintettel a betegség többgócú és változatos neurológiai tünetekkel járó jellegére. az energiakonzerváló technikák alkalmazása fizikális aktivitásuk során ajánlott módszer. Ugyan- akkor a schubokban zajló enyhe formánál a hosszabb-rövidebb tünetmentes idôszakokban a beteg teljes értékû munkát végezhet. sem a kimenetelt nem lehet meghatározni. A stroke incidenciáját és prevalenciáját csak becsülni tudjuk. de a betegek kóros fáradékonyságát figyelembe kell venni. a gyakorlatok mennyiségét helyesen kell megválasztani. Az SM-es betegek melegre érzékenyek. hogy kb. A betegek mintegy 20%-a hal meg a kórházban. a lézió helyétôl. felfekvés. ilyen pl. Míg az ötvenes években a nyugati országokban a 100 000 lakosra jutó halálozások száma emelkedett. 1/4-e folyamatos segítségre szorul. kiterjedésétôl. Az összes haláleset kb. 10–15 év kórlefolyás után jelentôsen mozgáskorlátozott a betegek körülbelül 50%-a.326 12. Ø Az össz-szervezeti egészségkárosodás foka és ezzel együtt a fogyatékosság minôsítése is igen eltérô lehet. Évi kb. Nagy jelentôsége van a beteg pszichés vezetésének. Prognózis. a fogyatékosság különbözô jellegû és súlyosságú lehet. paraplegia vagy súlyos koordinációs zavarok esetén. addig hazánk e tekintetben a nyolcvanas évekre a világon a második (!) helyére került. FEJEZET Neurológiai károsodások A beteg állapotának megfelelô életmód javasolt. 15–20 év után relatíve jó mozgásfunkciók csak 15–20%-ban találhatók. A végtagataxia enyhíthetô a különbözô használati eszközök súlyának növelésével. Hazánkban a stroke morbiditása és mortalitása az elmúlt évtizedekben jelentôs mértékben romlott. 2/3-a véglegesen munkaképtelen marad. és feltételezzük. A tremor nehezen csökkenthetô. rövid ideig). az idôtartamot (naponta többször.

fizikai és anyagi értelemben egyre inkább ellátásra szorul. felül. Az agydaganatok felosztását szöveti származás szerint a 12. glioma stb. agyhártyák. Jelenleg ezek az adatok jellemzik a minden szempontból rehabilitált betegek arányát. könnyítés szükséges. lehajlás. egyensúlyzavar. 40 000 új strokebeteg kb. 9–13 ezer bénult embert jelent. 30–40%-a mozgáskárosodott. koordinációs zavarok. meningeoma.12. az önellátó képesség elérése. de nem ágyhoz kötött. kognitív zavarok. cerebellum. Rehabilitáció.) serkentése. ami megfelelô komplex rehabilitációval még kb. A stroke az egyik leggyakrabban fogyatékossághoz vezetô kórok. teljes ellátásra szorul. ez évente kb. könnyített munkát tud végezni. hogy eredeti munkáját folytassa. az átképzésekre fordítható anyagi eszközök szûkössége komoly gátat jelent. melyet beszédzavar esetén a zavarra vonatkozó vizsgálatok egészítenek ki. Az eredeti foglalkozásában bizonyos módosítás. az érzelmi élet zavarai – a megfelelô fejezetben leírtak alapján történik. visszatérhet a munkába. táblázat (328. • Súlyosan sérült. a mindennapos és a munkavégzéssel összefüggô tevékenységek és képességek (járás. egyes mozgásokban (esetleg a beszédben) korlátozott. Ezen belül az egyes részcélokat a stroke következtében létrejött funkciókárosodások alapján lehet meghatározni. eddigi foglalkozását semmiféleképpen nem tudja folytatni. Ha az orvosi rehabilitáció után a foglalkoztatási és a szociális rehabilitáció nem valósul meg. A kérdés megoldását a károsodott személy állapotának egy rehabilitációs orvosból. esetleg szükségleteit is el tudja végezni. a napi teendôket illetôen is beszûkültek a képességei. praxiás és fáziás zavarok. valamint egy átfogó – orvosi.és törzsbénulások. szociális – rehabilitációs terv megvalósítása jelentheti. foglalkozás-egészségügyi szakemberbôl. feláll. Barthel-index) mellett neuropszichológiai tesztek készülnek. amit betegsége elôtt tett. Esetleg valamilyen speciálisan kiválasztott munkát tud elvégezni. cerebrum. a napi tennivalókban némi segítségre szorul. agyidegek. foglalkoztatási. A daganatok fele idegrendszeri eredetû. agytörzs. aki szinte teljes ellátásra szorul. Az újabb stroke megelôzéséhez a rizikófaktorok csökkentése. izomtónuszavarok. az akut ellátás minôségétôl függ. Másik 10–15% módosított. az alapbetegségek (hypertonia) kezelése. a munkaadók „idegenkedése” a fogyatékosoktól. medulloblastoma. akkor a beteg részvétele a társadalom életében beszûkül. a thrombocytaaggregáció gátlása szükséges. Az évente kb.10%-a képes arra. o.és szellemi károsodás. tudat. A felnôttkori . Manapság a rehabilitáció jelenlegi megvalósulása mellett az agyérkárosodottak csupán kb. Az önellátásra és mobilitásra vonatkozó tesztek (pl. continentia. egyedül étkezik. feszültségtûrô és kapcsolattartási képesség. incidenciájuk Európában 50–100 000.) alapján. A különbözô funkciózavarok kezelése – végtag. 20–30%-kal növelhetô lenne. ezért a beteg mindent el tud végezni.28. A rehabilitáció állapotfelméréssel kezdôdik. • Enyhébb fokban sérült.) mutatja be. A stroke utáni rehabilitáció célja az adott lehetôségen belüli legfüggetlenebb életmódhoz való visszatérés. Ezért a túlélôk rehabilitációjának nagy népegészségügyi jelentôséget kell tulajdonítanunk. • Közepes fokban sérült. orvosszakértôbôl álló team általi jellemzése. Ø A munkavégzés szempontjából a betegeket a következôképpen lehet osztályozni: • Nincs jelentôs fokú mozgás. koponya) és szövettani összetételük (astrocytoma. stb. A rehabilitációs munkahelyek hiánya. kézügyesség. • Magatehetetlen beteg. beszéd. Koponyaûri daganatok A koponyaûri daganatok feloszthatók elhelyezkedésük (pl. FEJEZET Neurológiai károsodások 327 az általa okozott funkciókárodásoktól. érzészavar.

a liquorkeringés és -felszívódás zavara. Teljes körû neurológiai vizsgálat. SPECT. A tumorok általában szenzoros. valamint mentális. Az elsô tünetek a gondolkodás. DSA. liquorcitológia. FEJEZET Neurológiai károsodások tumorok többsége az elülsô scalában növekszik. a sztereotaxiás brachyterápia. az agyoedema. hypophysisadenomák (15%). A helyi károsodások távoli hatásai. a helyi roncsolás (kiesési tünetek vagy kompresszió. Kezelés. CT. motoros) a daganat elhelyezkedésétôl függenek. hanem méretük. Lymphomák és vérképzôszervi daganatok 5. izgalmi tünetek) következményeképpen. mentális változás. Neuroepiteliális daganatok • astrocytomák • oligodendrogliomák • ependimális tumorok • kevertsejtes gliomák • a plexus chorioideus daganatai 2. Metasztatikus daganatok . PET. extragirális tumorok 8. Ø A központi idegrendszer daganatai esetén gyakran súlyos funkciókárosodások. A malignus daganatok rosszabb prognózisúak. a daganat elhelyezkedésétôl és nagyságától is függ. ekkor határozható meg a késôbbi terápia is. Lokális károsodást okozó. az új kezelési módok. Az általános tünetek a nyomásfokozódás következtében alakulnak ki: fejfájás. a vénás elfolyás akadálya.328 12. hormonok és a szupportív (antiepileptikum-. Felnôttben a primer tumorok leggyakrabban gliomák (kb. bradycardia. rendezetlen viselkedés. Az agydaganatok súlyosságát nemcsak szövettani képük. Elhe12. 45%). hányás. Az agyburkok daganatai • meningeomák • mezenchimális daganatok • melanocitás tumorok • ismeretlen eredetû tumorok 4. sugár-) a túlélési esélyt növelik. A benignus daganatok lassan egészen nagyra nôhetnek. szteroidok). Az agyidegek és a spinális idegek daganatai • schwannomák • neurogliomák • malignus schwannoma 3. Embrionális eredetû tumorok 6. táblázat. A felismerésük képalkotó eljárásokkal már a korai szakban lehetséges. Diagnózis. Alkalmazható a radioterápia. epilepsziás (fokális vagy generalizált) rohamok stb. A kezelés a szövettani lelettôl. motoros. kiváltott válaszok.és a személyiségváltozások. A felnôttkor metasztatikus daganatai leggyakrabban bronchuscarcinomából. emlôadenocarcinomából és malignus melanomából származnak. a kemoterápia (citosztatikumok. MRI. Legnagyobb számban azonban 30–35 és 45–50 éves. A terápia fejlôdése. kognitív és koponyaûri nyomásfokozódásra utaló tüneteket okoznak. gyermekkorban több a hátsóscala-daganat. szteroid-) kezelés. tehát az aktív dolgozó korban észleljük ôket. azonban a terápia mindhárom komponense igen erôsen igénybe veszi a beteget. a daganatos betegségek komplex kezelése (sebészi. Az agydaganatok minden életkorban elôfordulhatnak. elhelyezkedésük és a növekedés gyorsasága határozza meg. meningeomák (15%). esetenként agybiopszia szükséges a diagnózishoz. Tünetek. mielôtt tüneteket okoznának. schwannomák (7%). gyógyszeres. a memóriazavar és a gnosztikus eltérések lehetnek. a sztereotaxiás sugársebészet. aluszékonyság. Az intrakraniális nyomásnövekedés tényezôi a tumor tömege. férfiakban és nôkben egyenlô gyakorisággal.28. A gócjelek (szenzoros. Az agydaganatok felosztása szövettani jellegük szerint lyezkedésük miatt a teljes eltávolításuk gyakran lehetetlen. A mûtét kapcsán nyernek pontos diagnózist. Cysták 7. valamint az általános állapot jelen- 1. hányinger. érzékszervi és mozgásszervi fogyatékosság alakul ki. gyakran többrétû.

mely lehet a munkába való teljes visszaállítás. szociális viszonyaira. a légzés. Ez könnyen érthetô. a testtartás.” A baleseten kívül bénuláshoz vezethetnek a gerincvelô kompresszióját okozó.8 C8 felett C8–T12 között Torakális L4–S2 S3–conus Cauda * A sérülés magasságának az utolsó ép gerincvelôi szegmentumot tekintjük. olyan életfontosságú funkciókat szabályoz.és térdmozgások érintettek érzészavar: L4-tôl disztálisan autonóm: reflexes hólyag motoros tünet nincs érzészavar: perianálisan autonóm: széklet-. 12. Magyarországon leggyakrabban a kompressziós és a sérülés okozta gerincvelôi léziókkal találkozunk. a hôszabályozás és a vérkeringés. féloldali bántalmak (Brown–Séquard-tünetcsoport). C4 felett C4 érintett C6. Az Egyesült Államokban 1 millió lakosra kb. az érzôpályák) függôen. impotencia motoros: perifériás paraparesis szenzoros: L4-ig mindenre kiterjedô érzészavar autonóm: széklet. az elülsô szarv és az elülsô gyök.29. betegsége az egyik legnagyobb csapás. melyek az embert utolérik. a hólyag-. légzési elégtelenség FV-i perifériás lézió. A gerincvelô-bántalmak keresztmetszeti lokalizációjuk szerint lehetnek harántsérülések.12. mert az agy és a test között impulzusokat közvetít.és vizeletürítési képtelenség.29. 900 balesetes gerincvelôsérült és ugyanannyi egyéb gerincvelô eredetû bénult beteg jut. vizeletincontinentia. hogy a gerincvelô élettanilag igen fontos. a szexuális mûködés.7. a sérült struktúráktól és a sérülés magasságától függnek. Célja az adott helyzetben az elérhetô legjobb életminôség. a bél-. a sérülés alatti területeken súlyos következményekkel kell számolnunk. Rehabilitáció. vérkeringési. anyagcserét károsító betegségek (infekció. merevedési zavar vagy erektilis diszfunkció A gerincvelô betegségei Sir Ludwig Guttmann. Más esetekben – s ez elsôsorban a sikeresen mûtött benignus daganatokra vonatkozik – a károsodás és a munkaképesség-változás átmeneti. daganat. Ezért akár baleset. AV-i centrális paresis centrális Horner-szindróma preganglionáris Horner-szindróma centrális paraparesis. mint az akaratlagos mozgás. A klinikai tünetek a lézió okától. de esetlegesen az ágyban való felülés képességének megszerzése is. A tumoros betegségek esetén a rehabilitációban a funkciókárosodások kezelése mellett igen nagy szerepet kap a pszichés támogatás. szenzoros. az oldalkötegek vazomotoros rostjai. A kiesési tünetek (motoros. a belépô hátsó gyökök. harisnyanadrág-érzészavar motoros: egyes csípô. A gerincsérülés szintjei* és tünetei A lézió magassága Tünet spasztikus tetraparesis frenikus bénulás. érelváltozás. ha tudjuk. könyvének bevezetôjében ezt írta: „A fogyatékosságok között. kétségtelenül a gerincvelô súlyos sérülése. Tünetek. táblázat. autonóm) lehetnek azonos vagy ellenoldaliak. discushernia) is. a huszadik század gerincvelôsérült-rehabilitációjának atyja. a sérült struktúrától (a piramispálya. centromedulláris és hátsótraktus-léziók. nemcsak azért. önértékelésére és a kezeléshez való viszonyulására. akár betegség következtében károsodik. FEJEZET Neurológiai károsodások 329 tôs romlása miatt az össz-szervezeti egészségkárosodás jelentôs mértékû lehet. A tünetek a lézió magasságától is nagymértékben függnek (12. a hátsó kötegek. Fokozott figyelemmel kell lenni a beteg családi. . hanem önmaga is idegközpont. táblázat).

A gerincvelô maradandó károsodásának mértéke. CT. Neurológiai vizsgálat a lézió magassága meghatározható a lézió nem lokalizálható rtg. a vizelés zavarai. FEJEZET Neurológiai károsodások Diagnózis.18. vala- . az intenzív terápiától és az ápolás színvonalától. valamint a tartós mechanikus kompresszió okozta másodlagos károsodásokkal függenek össze. az alsó végtagra lokalizálódó érzészavarok. A gerincsérülések diagnózisának algoritmusa Kezelés. a sebészeti. Az anamnézisben meg nem határozható járászavarok. körülírt háti fájdalmak szerepelnek. A baleset okozta gerincvelô-sérülés következményei a gerincvelôt ért erôbehatás okozta elsôdleges mechanikus károsodáson kívül a sérülés utáni órákban fellépô keringési és anyagcserezavarokkal. MR. ábra.vagy MR-vizsgálata nem látszik lézió liquorvizsgálat tumor degeneratív folyamat gyulladás véres negatív vaszkuláris spinális angiográfia kezelési terv elektrofiziológiai vizsgálat 12. a baleseti sebészeti ellátástól.18. övszerû fáj- dalom. A másodlagos gerincvelô-károsodások megelôzésének legjobban bevált módja a gerincvelô kombinált dekompressziója. ábra. mielográfia a feltételezett régióban kimutatott lézió a gerinc rtg. a rehabilitáció idôtartama és eredménye nem kis mértékben függ a kiváltó októl.330 12. A gerincsérülések diagnózisának algoritmusát mutatja be a 12.

Ez megszûnt vagy csökkent hólyagérzésben. A végtagok spaszticitása mellett extenziós spasmusok is megjelenhetnek. amely adott esetben további szövôdmények forrása lehet.és a hólyagfunkciók rendszeres ellenôrzése feltétlenül szükséges. a tanulásban. illetve mozgásképtelenség. ortézisek. de igen súlyos fogyatékosságot okoznak. orthostatikus collapsus). A gerincvelô-károsodás következtében a legtöbb esetben a hólyag beidegzése is károsodik. kapaszkodó. a képzettségnek és az intellektusnak. Ø A gerincvelô léziója következtében kialakult paraplegia és continentiazavarok különbözô fokú. Fogyatékosság. Székelési és szexuális funkciózavarok általánosan elôfordulnak. autonóm hyperreflexia léphet fel. A spaszticitás következtében kontrakturák alakulnak ki. a hô. illetve a vizelet-visszatartási képesség részleges vagy teljes elvesztésében (incontinentia) nyilvánul meg. spasztikus tónus) jönnek létre. melyek alapján a megfelelô gyógyszeres és egyéb kezelés kivá- lasztható. ezért a vese. Torakális szintû léziónál a teljes érzéskiesés esetén nagyon nehéz észrevenni és diagnosztizálni az akut hasi kórképeket.és sokszor a durvatapintás-érzékelés akkor. Gyakran a betegek környezete sem felel meg a kerekesszékes közlekedésnek (akadálymentes környezet). mozgásszervi (motoros tünetek) és viszcerális (vegetatív zavarok) fogyatékosságok egyidejû fennállásával kell számolnunk. súlyosabb esetekben kerekesszék) használnak. ha a hátsó traktusok érintettek. A húgyúti infekció a leggyakoribb szövôdmény. és gyakran az exitushoz vezetô ok. A bénulások következménye járás-. Nagy szerepe van a lelki adottságoknak. és a szövôdmények elkerülése. A szenzibilitás zavarai. a nyaki szakasz léziójánál a kardiopulmonális folyamatokat. FEJEZET Neurológiai károsodások 331 mint a perioperatív idôszakban. A gyomor-bél rendszer mûködése lelassulhat. a vizeletürítési képesség részleges vagy teljes elvesztésében (retentio). paraplegia) rehabilitációjának része a neurológiai károsodás miatt kialakuló szövôdmények gyógyítása. a vibráció-. A rehabilitáció célja a sérülés lokalizációjától függô maximális önállóság megszerzése. ami obstipációra hajlamosít. a vegetatív zavarok ellátásának módszereit a fentiekben ismertettük. vazoregulációs zavarok (károsodhat a hôszabályozás. A tartós nyomás okozta elváltozások fájdalmatlansága újabb felfekvéseket eredményezhet. ha a spinotalamikus pályák sérülnek. A gerincvelôsérültek (tetra-. Szellemi képességeik megtartottak. akik kooperációra képesek. A helyváltoztatáshoz rendszerint segédeszközt (egyszerûbb esetekben járókeret. A spaszticitás oldásának. Az érintett pályáktól függnek: a helyzet-. és a szövôdmények a fizikai terhelést nem zárják ki. mert a beteg nem érzi a viszcerális fájdalmakat. a megmaradt képességek fejlesztése és alkalmazása az önálló életben. A gerincvelôsérült többszörös fogyatékosnak tekinthetô. A rehabilitációs programba csak azok vonhatóak be. Az érzéskiesések miatt gyakoriak a decubitusok. A gerincvelôsérülteknél izomtónuszavarok (petyhüdt. A vizeletürítés és -tárolás zavarainak meghatározásához feltétlenül szükséges vizsgálómódszer az UH és az urodinámia. így ilyen irányú rehabilitációjuk ajánlott. makacs fájdalmak kísérhetik. emellett másodlagos pszichés alterációk jöhetnek létre. nagy adagban alkalmazott szteroid. a finomtapintás-érzékelés akkor esik ki.12. Érzékszervi. a fogyatékosság elfogadtatása. A gerincvelô sérülését krónikus. a fájdalom-. Rehabilitáció. A fogyatékosság mérésére a funkcionális függetlenségi skála (FIM) használata javasolt. A motorium zavarai. a prevenció módszereinek megtanítása. A mellkasi és hasizomzat spaszticitása a nyaki és a magas háti gerincvelô sérültben légzészavart okozhat. a személyiség jellemzôinek. taníthatók. Az érintett beteg önálló . Ennek megfelelôen helyváltoztatással járó munkát nem tudnak folytatni. vizeletürítési zavar lép fel. a további szövôdmények megelôzése. a munkavállalásban a családi és társadalmi életben.

a beszédzavar. táblázat). ortosztatikus hypotonia. 65 év felett ez aaz arány azonban tíz-húszszorosára nô. ismertetésére itt csak röviden kerül sor. ha a hypokinesis mellett legalább egy alaptünet fennáll. a tremor. A 65 év alatti lakosságban gyakorisága 1–2 ezrelék. attól függôen. A Parkinson-kór ismeretlen eredetû. Magyarországon becslések alapján mintegy 16–20 ezer Parkinson-szindrómában szenvedô beteggel számolhatunk. a Hoehn–Yahr-féle beosztás a klinikai tünetek mellett a beteg munkaképességérôl. a munkavállalás esetükben csak akkor lehetséges. a normálistól eltérô izomtónussal. A bénult önellátását. a tartási instabilitás. Emellett vegetatív (obstipatio. a tanulás. az írászavar. a mimikaszegénység. meghatározott klinikai tüneteken alapuló betegség.és járászavar. kerekes székkel használható mellékhelyiségek hiánya). illetve ismert eredetû tünetek a Parkinson-szindrómák. ha a lakáskörülményei megfelelôek (kapaszkodók.30. és javításukról. közlekedését segítô eszközök állapotát rendszeresen ellenôrizni. A hivatalos ügyek intézése. A mozgáskorlátozottság. Ennek kezelése elengedhetetlenül szükséges. idiopátiás. ezeket korábban extrapiramidális mozgászavaroknak nevezték (12. pótlásukról gondoskodni kell. A bénulást és reflexeltérést nem okozó mozgászavarok. Parkinson-kór A Parkinson-kór a leggyakoribb idegrendszeri betegségek egyike. hogy milyen agyi struktúrák érintettek. A mozgászavarokat okozó leggyakoribb kórképek Mozgászavarforma Hypokinesissel és rigorral jár Elôidézô kórkép Parkinson-kór és -szindróma Wilson-kór Hyperkinesissel jár Huntington-chorea Wilson-kór esszenciális/familiáris tremor dystoniák . ha nem ütközik akadályokba (lépcsôk. hyperkinesissel vagy hypokinesissel járnak. termoregulációs zavar. A diagnózis felállítható. A funkcionális károsodás megítélésére több klinikai skálát használnak. a vegetatív és szexuális zavarok.332 12. a kognitív funkciók zavarai) jelentkezhetnek. és a progresszió megítélésére is alkalmas.vagy akinesis. A Parkinson-kór valójában patológiai diagnózis. a hypo. az UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) motoros része a mozgáskészség aktuális állapotát méri fel. a helyzetváltoztatási nehezítettség. A paraplég beteg állandó támogatásra szorul. a helyiségek bôvítése). a mozgásminták ismétlésének zavara. Fogyatékosság. 12. A fentiekbôl adódó funkciózavarok a tartás. a synkinesiscsökkenés. táblázat. pl. a családban és a társadalomban betöltött funkció csökkenése sokszor depressióhoz vezet. Klinikai tünetek. hogy a betegség fôként nem az aktívan dolgozó korosztályt érinti. Az alaptünetek a rigor. vizelettartási rendellenesség) és pszichés zavarok (depressio. FEJEZET Neurológiai károsodások tevékenységre otthonában csak akkor képes. mivel csak szövettani vizsgálattal igazolható egyértelmûen (Lewytestek jelenléte és idegsejtpusztulás az agytörzsi struktúrákban). járdák.30. illetve mindennapi önellátásáról ad információt. Tekintettel arra. Az egyéb degeneratív idegrendszeri betegséghez társuló. A neurológiai vizsgálat mellett CT és MRI elvégzése ja- Mozgászavarokkal járó kórképek A mozgászavarokkal járó kórképek többségét a bazális ganglionok betegségei idézik elô. a környezettôl való függôség. széles ajtó.

ezért idôvel. A parkinsonos tünetek súlyosságát. Pl. Bár a Parkinson-szindróma leggyakrabban 60 év feletti korban kezdôdik. a motoros fluktuációk. endokrin rendellenességei stb. Terápia. neuropatológiai elváltozásai. tremor). A Parkinson-kór tüneteihez nagymértékben hasonló tónus-. anhydrosis) különbözô kombinációja adja a klinikai képet. A levodopa hatástalan. Nagy részükben a mikroszkópos elváltozások hiányoznak.12. következtében kialakult molekuláris szintû. dás (nystagmus. mert viszonylag egyszerû idegsebészi beavatkozással (shunt) a beteg akár tünetmentessé is tehetô. impotencia. 30 és 70 életév között kezdôdik. dopaminerg készítmények (levodopa). a nigrosztriatális pályarendszereket érintô folyamatok lehetnek multiplex vaszkuláris léziók.és mozgászavar más degeneratív idegrendszeri betegségben is észlelhetô. az egyéb idegrendszeri elváltozások kizárására. mely segítségével a beteg a megváltozott mozgásfunkció mellett is képes lehet mindennapi élettevékenységének segítség nélküli gyakorlásában. Multiszisztémás atrophia Olyan ismeretlen eredetû degeneratív betegség. trauma. A jelenleg használt gyógyszerek a betegség természetes lefolyását nem képesek megváltoztatni. esetleges fluktuáló jellegét vagy reverzibilitását a fent említett kórképek patológiája határozza meg. gyógyszer vagy mérgek hatására bekövetkezô károsodása miatt alakul ki. Akár 4–5 év alatt súlyos fogyatékossághoz. A mozgásterápián (hely. amelyben autonóm és neuroszomatikus tünetek kombinálódnak. . FEJEZET Neurológiai károsodások 333 vasolt. a neuroprotektív szerek adása hatékony lehet.és helyzetváltoztatás. COMT-gátlók és ezeknek kombinációja használatosak. tumor esetén nem várható javulás. Mivel a Parkinson-kór oka nem ismert. gliosis). rokkantsághoz vezethet. A betegség stádiumától függôen neuroprotektív szerek (selegilin. „normal pressure” hydrocephalus stb. antikolinerg szerek (amantadin). dopaminagonisták). A parkinsonos tünetekkel járó. Kezelés. pl. amantadin. így oki terápiával nem rendelkezünk. amely a szubkortikális mozgásszabályozó rendszer organikus okok. az agytörzsi struktúrákat. Hiperkinetikus mozgászavarok A hiperkinetikus mozgászavarok leggyakrabban elôforduló formáit az általános részben tárgyaltuk. ataxia) és a viszcerális tünetek (a vizeletürítés zavarai. tumor. de hatásos gyógyszer-kombinációkat tudunk alkalmazni. ritmikus mozgásgyakorlatok) alapul. Rehabilitáció. kompenzált fázisában a beteg szellemi és fizikai munkaképesség tekintetében nem feltétlenül korlátozott. a levodopakészítmények hatástalansága. a kisagykároso- Encephalopathiák Az encephalopathiák az agyi struktúrák vérkeringési és súlyos anyagcserezavarai. tartás. Az utóbbi felismerése rendkívül fontos. jellemzô a gyors klinikai progresszió – korai instabilitás. egyensúlygyakorlatok. melyek az aktív munkaképes korosztályt is érinthetik. valamint a kezelés mellékhatásaként számos komplikáció alakulhat ki. agysérülésnél a spontán restitúcióval számolva jelentôs funkciójavulásra is számíthatunk. pszichiátriai tünetek. A betegségben a Parkinson-szindróma (hypokinesis. Ø Az öregségi nyugdíjkorhatár elôtt kezdôdô gyógyszeres kezelésre reagáló Parkinson-kór esetében a kórkép korai. illetve olyan elváltozásokat találunk (sejtpusztulás. rigiditás. A tremor kezelésére a thalamotomia jöhet szóba. amelyek különbözô kórokokra vezethetôk vissza. vannak olyan Parkinson-tünetcsoporttal járó kórképek.

• mozgászavarok: spaszticitás. az irreverzíbilis. formájában jelentkeznek. lassult mozgás. A jellemzô tünetek: . Tünetek. • a coagulopathia rendezése – hepatikus encephalopathiában. hyperthyreosis 5. Akut esetben: • az akut alapbetegség rendezése. az arterioszklerotikus. Az enkefalopátiás károsodások az elôidézô folyamattól függôen lehetnek akutak és krónikusak. aneroid állapot. Az encephalopathiák közül leggyakrabban a krónikus. fokozott reflexek. dysphagia) észlelhetôk. FEJEZET Neurológiai károsodások Az encephalopathia mint fogalom pontatlan.31. coma. táblázat. delírium). parkinsonismus. jelentésköre az elmúlt idôszakban kibôvült. A tartós károsodások általában súlyos össz-szervezeti egészségkárosodást. Vérképzôszervi betegségek • vérzés • sepsis 4. dementia alakulhatnak ki.31. Krónikus esetben a kialakult neurológiai tünetek tüneti kezelése. hyperkinesisek stb. a pszichomotilitás és a beszéd lelassul.334 12. • tiamin (B1-vitamin) vagy kokarboxiláz adása. • a vérnyomás óvatos csökkentése – hipertenzív encephalopathiában.és idôbeli orientáltság. paranoid vonatkoztatások. a gondolkodás. Limfogén encephalopathia 6. táblázat mutatja be.és elektrolit-háztartás rendezése. • gyakoriak a magatartás elváltozásai. Cerebrovaszkuláris betegségek • hypertonia • arteriosclerosis • arteritisek 2. dühreakciók jelentkezhetnek. Kezelés. a beteg teljesítôképessége függvényében. 12. • bulbáris és pszeudobulbáris tünetek (dysarthria. • az ion. egyes kategóriák átfedik a tüneti dementiákat. szélsôséges emóciók. • az agyoedema csökkentése. Az encephalopathiák etiológiai felosztása 1. fogyatékosságot okoznak. Endokrin betegségek • Addison-kór • Cushing-kór • hypo-. valamint az akut (hipertóniás. confusio. eredményezhetnek átmeneti és tartós károsodást egyaránt. Az encephalopathiák etiológiai felosztását a 12. a tér. • incontinentia léphet fel. memóriazavarok. a fehérjebevitel megszorítása. • egyes esetekben fokális vagy grand mal rohamok fordulhatnak elô. • a vércukorszint rendezése. Metabolikus károsodások • hypoglykaemia • hepatopathia • uraemia • anoxia • hypernatraemia • vitaminhiány • porphyriák 3. sopor. hiszen többségük dementiába mehet át. Egyéb encephalopathiák • HIV • szervtranszplantációt követô • tudatzavarok: a tudati vigilitás és/vagy integráltság zavarai (somnolentia. a hepatikus. hiperglikémiás) reverzíbilis formák fordulnak elô. a koncentrációképesség csökken. Az agyi funkciók károsodásainak szinte valamennyi formája a legkülönbözôbb variációkban fordul elô. piramisjelek. a renális és toxikus. • szükség esetén antiepileptikum adása. • károsodnak a kognitív funkciók.

illetve kevert típus). Kábítószerek. Neurodegeneratív betegségek • Alzheimer-kór • Pick-atrophia • Parkinson-kór • Huntington-kór 2. személyisége megváltozik.32. A dementiák csoportosítása történhet: • az érintett agyterület szerint (kortikális és szubkortikális. az önellátásra is képtelenné válik. 12. Vaszkuláris dementia 3. az új helyzethez való alkalmazkodási képesség csökkenése (rigiditás). FEJEZET Neurológiai károsodások 335 Dementiák A dementia az agy progresszív. Fontos a szövôdmények és a társuló betegségek kezelése. • aphasia és/vagy apraxia és/vagy agnosia és/vagy a feladatok végrehajtásának zavara (legalább egy jelenléte kell a diagnózishoz). Mini Mental State) is. a 65 év feletti lakosság 5%-át. • az érintett lebenyek szerint (frontális vagy temporális). súlyos). • valamely kimutatható vagy feltételezhetô oki tényezô magyarázza a tünetcsoportot. melynek következménye a tanulás. és nincs jelen tudatzavar vagy depressio. Fertôzô betegségek • AIDS • Creutzfeldt–Jakob-betegség • Neurosyphilis • Bakteriális meningitis 7. A késôbbi szakban a tartós ápolást kell megszervezni. mérgek 5. A központi idegrendszer e súlyos károsodásai következtében az egyén a legszokványosabb napi feladatok ellátására. közepesen súlyos.és hyperthyreosis Rehabilitáció. pszichiátriai és képalkotó eljárások mellett alkalmazni lehet a mentális státus vizsgálatait (pl. a 80 év felettiek 20%-át érinti. • zavarok a szociális környezetben. A dementia gyakori tünet. A szekunder dementiák esetében az elsôdleges folyamat sikeres kezelése esetén az állapot némi javulása. • a patológiai jellegzetességét alapul véve (in vivo kimutatás nem lehetséges). A korai szakban megkísérelhetô a kognitív rehabilitáció a megmaradt képességek jobb kihasználására. ezáltal a beteg szegregálódik a társadalomtól. Trauma 4. A dementia klinikai diagnosztikai ismérvei és tünetei: • a rövid vagy a hosszú távú memória zavara. • az önellátás képességének hanyatlása. A dementiát okozó leggyakoribb betegségek összefoglalását a 12. . A primer dementiák kezelése jelenleg nem megoldott. organikus betegsége. A betegek kivizsgálásában a hagyományos neurológiai. • a kimenetel szempontjából (reverzíbilis vagy irreverzíbilis). A multiplex kognitív deficitek megzavarják a szociális mûködést. decubitus stb. Intrakraniális térfoglaló folyamatok 6. a mindennapi aktivitásban jelentkezô problémák megelôzésére. táblázat mutatja be. okai 1. A betegek egy részének gyógyítható szomatikus betegsége van. az ismeretanyag alkalmazási képességének elvesztése. és a szövôdményeket (húgyúti és légúti infekciók. a személyiség hanyatlása. illetve a progresszió ütemének csökkenése lehetséges. • súlyosság szerint (enyhe. Hiánybetegségek • Wernicke–Korszakov-encephalopathia 8.12. táblázat. melynek kezelése megállíthatja vagy enyhítheti a dementia tüneteit. visszafordíthatatlan.) megelôzni. viselkedési zavarok. A dementiák leggyakoribb formái. Metabolikus zavarok • Dialízisdementia • Hepatikus encephalopathia • Cushing-szindróma • Hypo.32. A beteg szokásai. Tünetek.

a hozzászokás. Az apnoe-szindrómában szenvedô betegeknél átmenetileg – a légzés centrális vagy inkább obstruktív károsodása miatt – a vér oxigéntelítettsége csökken. fertôzések stb. Bizonyos organikus betegségek (daganatok. A kezelést az alvászavar kiváltó oka határozza meg. traumák. agyi hypoxia lép fel. . az általuk elôidézett alvászavarok csak az alvászavar rögzülése. közkeletû szóval az alvászavarok. illetve el is alszanak. és a kialvatlanság a munka rovására megy. kognitív. kezelni kell. A tartós. megfelelô alváskörnyezet. a gyógyulást és a rehabilitáció szükségességét. a lehangoltság. nem megmagyarázható vagy terápiarezisztens alvászavar alváslaboratóriumi kivizsgálást és terápiát tesz szükségessé.vagy drogfogyasztás. illetve lehetetlenné teszi számukra. leszorítás és a perifériás idegrendszer rendszerbetegsége. antidepresszáns kezelése szükséges. Sérülés okozta perifériás idegkárosodás A sérülés okozta perifériás idegkárosodás típusa. hibás kondicionálása esetén öltenek patológiás jelleget. • neurotmesis: teljes idegi lézió. Az alvászavarok közül számottevô tartós károsodást az ún. és az általa ellátott izmok sorvadnak. Az idegkárosodás leggyakoribb okai a trauma (közlekedési baleset. Az ideg regenerációját alapvetôen befolyásolja az eltávolodott idegvégek állapota. Az alvászavart okozhatják külsô okok (a mindennapi élet emocionális. sportsérülés). Az alvási apnoe szindróma többoldalú terápiás megközelítést tesz szükségessé. • axonotmesis: az axonok folytonossága megszakad. A hypersomniákat egyedileg alkalmazott stimulánsok alkalmazásával lehet kezelni. vongálás. Kezelés. az emlékezetzavar lehetnek. de az ideg külsô. Az alvászavart. pszichés problémái. alagútszindrómák. a tartós kompresszió. A sérülés helyétôl disztálisan levô axoncsonk degenerálódik. A folyamatos pozitív nyomású lélegeztetés eredményes lehet. Mellékhatásai az álmosság. mûtéti beavatkozás. s ez bizonyos foglalkozások mûvelését veszélyessé. Ezek a betegek nappal aluszékonyak. Az idegsérülés következtében létrejövô károsodás lehet: • neuropraxia: az idegrostok mielinhüvelye sérül. a sérülés és a mûtét között eltelt idô. Altatót lehetôleg csak az elôbbiekre rezisztens esetekben. alvási apnoe szindróma okozhat. amikor a betegek napközben imperatív alváskényszerrel küszködnek. különösen. Károsodásjelleget öltenek azonban a hiperszomniás alvászavarok. és gyakorlatilag ugyanez mondható el az ellenállhatatlan alváskényszer (narcolepsia) különbözô formáiról is. stimulánsok kerülése stb.) megszüntethetô. az axonok épek. melyek a mindennapi élettevékenységet negatívan befolyásolhatják. ha a közérzetet befolyásolja. hiszen valamennyi altató többé-kevésbé magában rejti a túladagolás. mind a mielinhüvely sérül. mértéke meghatározza a kezelést. koncentrációs és fizikai teljesítôképességük csökkent. különbözô fogászati segédeszközök is hatékonynak bizonyultak. Az ép külsô burok miatt az axonok újranövése biztosított.336 12. a függôség és a megvonásitünet-képzôdés veszélyét. az izmok denervációja nem jön létre. az alkohol.) is eredményezhetnek hypersomniát. Sokszor egyszerû életmód-rendezési tanácsokkal (rendszeres alvási idôrend. a polyneuropathia. a sérülés lokalizációja. mind az axonok. FEJEZET Neurológiai károsodások Alvászavarok A központi idegrendszer koordinatív funkciójának sajátos károsodását jelentik az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásának zavarai. rehabilitáció. Az axon napi 1 mm-t képes regenerálódni. relaxáció. néhány hét alatt gyógyul. a kedvezôtlen életkörülmények). kötôszövetes burka megtartott. rendszeres testedzés. átmenetileg adunk. Az ideg varrat nélkül nem regenerálódik. Az alvászavarok hátterében igen gyakran fellelhetô szorongásos és/vagy depressziós kórképek anxiolitikus.

periarteritis nodosa. bizsergés. • kevert forma. törzs. amely sokszor éjjel erôsebb. • fokális vagy multifokális: agyideg. fertôzô betegségeket követô (parotitis után). A polyneuropathia mindig tünet. proximális AV-i motoros. Ha már nem észlelhetô további javulás. ischiadicus. ahol a tünetek jelentkezhetnek önmagukban vagy kombinációkban. anyagcserezavarokat kísérô (diabetes. a motoros érintettség miatt izomgyengeség. gyógyszer okozta. Kialakulhat axonális vagy mielinkárosodás. Guillain– Barré-szindróma) vagy krónikus veseelégtelenség. izomátültetés). a vazomotoros rostokat. Pozícionálás. elektromos kezelések. zsibbadás. késôbb az ortopédiai mûtét lehetôsége is felmerül (elmerevítés. a n. alkoholos eredetû) és egyéb eredetû (malignomákat kísérô. a motoros. az életkortól és a testmagasságtól. A diabéteszesek 55–60%-ában észlelhetô.vagy B12-vitaminhiányok). Diabéteszes polyneuropathia. A vegetatív idegrendszer érintettsége miatt esetleges incontinentia. A kórjóslat a kiváltó októl függ. a férfiaknál gyakoribb. valamint vazomotoros tünetekkel járó betegség. izomgyengeséggel. EMG. Az összes polyneuropathia 1/3-a diabéteszes eredetû. ortézisek alkalmazandók. passzív gyógytorna. atrophiával. Charcot–Marie–Tooth-betegség). hiányos vagy hibás táplálkozáshoz társuló (B1. A kiváltó ok lehet örökletes (pl. Prognózis. . radialis. Az idegregeneráció mellett a beidegzésben károsodott izomzat mûködôképességének fenntartása is szükséges (korai rehabilitáció). környezeti toxikus zavarokat kísérô (mérgezéses. A kezelésben legfontosabb az Perifériás neuropathiák Érzészavarral. A betegség érinthet egy ideget (mononeuropathia). kullancs okozta stb. Szükség esetén CT. renyhe sajátreflexekkel. májcirrhosis). mindkét formát okozhatja akut (pl. A tünetek a legváltozatosabb formát és súlyosságot mutathatják. Polyneuropathiák A polyneuropathiák a perifériás idegek általános okból létrejövô. medianus. MRI. égô fájdalom. uraemia. mint a nôknél. ENG segítségével meghatározható. Viszonylag szimmetrikus eloszlású. a n. autonóm. Diagnózis. izombiopszia is végezhetô.és kesztyûszerû érzészavar. végállapot alakul ki. aktív. impotencia jöhet létre. peroneus. és hômérsékletváltozásra fokozódhat. végtag. kettô vagy több ideget (mononeuropathia multiplex) vagy több ideget egyidejûleg (polyneuropathia). a proprioceptív zavar miatt járászavar jelentkezhet. az összes vagy több perifériás ideg megbetegedése. aszimmetrikus AV-i. atrophia alakul ki.12. ulnaris.). Mononeuropathiák A leggyakoribbak a n. Tünetek. Anamnézis. fizikális vizsgálat. milyen típusú rostok károsodása áll az elôtérben. a n. a n. FEJEZET Neurológiai károsodások 337 A felismerés és a pontos lokalizáció nagyon fontos a primer ellátásban. Az ujjakon fekélyek alakulhatnak ki. gyakori szisztémás betegségei. A neuropathia függ a diabetes súlyosságától. laborvizsgálatok (az eredetre lehet következtetni). gyakran egyszerre érinti a szenzoros. az izomtónus csökkenésével. arteriopathiákat követô (pl. Sjögren-szindróma). a n. hogy mely idegek érintettek. cutaneus femoralis lateralis neuropathiái. Harisnya. Súlyos sérülés esetén akár egy-másfél évig is tartó kezelésre kell felkészülni. A diabéteszes polyneuropathia lehet: • szimmetrikus: szenzoros vagy szenzomotoros.

Az alkohol toxikus hatása mellett a májlézió. aszimmetrikus. Kezelésként során súlyosabb esetekben plazmaferezis vagy immunglobulinok adása javasolt. rendszeres fizioterápia mellett. A perifériás idegrendszer neuropathiái által okozott károsodást nem szabad az akut fázisban. a javulás üteme azonban lassú. Az akut idiopátiás polyganglioradiculoneuritis. mely a mielinhüvelyek ellen irányul. a disztális izomgyengeség a lábakban. 20%-a öt évig. A hosszabb ólomexpozíció után alakul ki az egyre ritkább ólompolyneuropathia. ataxia. táblázat mutatja be. fizioterápia. Alkoholos polyneuropathia. Fô tünete az érzészavar. hogy egy fertôzô ágens ellen irányuló kóros immunválasz. Az idegek bántalmának progressziója különbözô gyorsaságú és fokú lehet. feltételezhetô. A betegek döntô része néhány hónap alatt reziduális tünetek nélkül gyógyul. Specifikus terápia nincs. a fájdalomcsillapítás karbamazepinnel. progresszív izomdystrophiában. súlyosabb esetekben a cél az önellátás. Prevalenciája 1/100 000. mint pl. bulbáris paresissel. Neurogén izombetegségek A motoneuronbetegségek ismeretlen eredetû betegségek. Az elektroterápia az izomatrophia ellen és az axonregeneráció érdekében fontos. Ipari mérgek okozta polyneuropathia. Az izom megbetegedése lehet a betegség fô jellemzôje. A betegség progresszív. A perifériás idegek károsodása esetén a rehabilitációt igénylô leggyakoribb fogyatékosságok a járászavar. igen hamar rokkantsághoz vezet. Fogyatékosság. a kontraktúrák nyújtása. Súlyos esetben a protézissel történô ellátás is indokolt lehet. Kezelése: az alkohol elhagyása. Mindezek következtében a beteg önmaga ellátására képtelen lehet. keringésjavításra szolgálnak. Keverten észlelhetôk centrális és perifériás motoros tünetek. Myopathiák. melynek eredete nem ismert. A fizioterápia az izmok kontraktilitásának fenntartására. A herbicidek bôrön keresztül felszívódva okoznak léziót. Ismert az akrilamid. Rehabilitáció. az állóképesség fokozása. légzészavarral. triciklikus antidepresszánssal és a fizioterápia. melyek a kortikospinális pálya és/vagy a mellsô szarvi motoneuron és/vagy a bulbáris motoros magvak progresszív degenerációjával járnak. az AV-on kezdôdô.338 12. kb. a fájdalom. a terápia és a rehabilitáció elôtt meghatározni. Az alapbetegség kezelése az elsôdleges. súlyos esetben járásképtelenség. életév között indul. A 40–60. Egyes esetekben 2 hét alatt tetraparesis is kialakulhat. érzészavar és sphynctermûködési zavar nélkül. areflexiával. fôleg a férfiak betegsége. B1-vitamin adása. a hexakarbonok inhaláció útján történô bevitele során kialakult polyneuropathia.33. a kéz ügyességének különbözô fokú zavarai. Amiotrófiás lateralsclerosis (ALS). Incidenciája: 1–2/100 000. különösen a bulbáris forma. koordinációs gyakorlatokkal az ataxia csökkentése. és a motoneuron betegségek 66%-át alkotja. Azokat a megbetegedéseket nevezzük myopathiáknak. Tünetei az általában felsô légúti vagy egyéb. Diagnózis: fehérje-sejt disszociáció a liquorban. A gyógytorna célja a szelektív izomerôsítés. Kialakulására ipari vagy mezôgazdasági védôszerek alkalmazása során kerülhet sor. akár banális infekciót követôen 1–2 hét múlva jelentkezô. A betegek 50%-a 3 éven belül meghal. a betegek hamar teljes ellátásra szorulnak. súlyosabb esetben a járásképtelenség. vagy ál- . a B1-vitaminok. amelyekben a kórfolyamat közvetlenül az izmot támadja meg. felfelé aszcendáló petyhüdt paresis. A neurogén izombetegségeket a 12. FEJEZET Neurológiai károsodások alapbetegség kezelése. a B1-vitamin felszívódási zavara is oka a léziónak. 10%-a tíz évig él. Guillain–Barré-szindróma. az önkiszolgálás elérése. érzészavarral.

Incidenciája 5/1 millió lakos. Etiológia. A myopathiák kezelésének és rehabilitációjának stratégiáját a betegség progressziója által kikényszerített visszavonulások közötti karbantartás. Diagnózis. Oki kezelés . majd EMG. endokrin eredetû) fertôzéses neuropathiák (lepra. A neurogén izombetegségek felosztása 1. A betegek 65%-ában thymushyperplasia. Klinikai tünetek. A perifériás idegek betegségei • radiculopathia • alagútszindrómák • gyulladásos demielinizációs szindrómák (Guillain–Barré-szindróma) • • • • metabolikus neuropathiák (diabetes. Örökletes neuropathiák 5. Myastheniaszindrómák • myasthenia gravis talános betegség részjelensége. ezek genetikusan meghatározott.12. érzészavar nincs. herpes zoster) kollagénbetegségek toxikus ártalmak 4. Reflexeltérés. szükség esetén antitestvizsgálat. Az izomrendszer betegségeinek legnagyobb csoportját az izomdystrophiák képezik. hátrányos társadalmi helyzethez és gyakran idô elôtti halálhoz vezetnek. megfelelô segédeszközökkel történô ellátás (fûzô-támasztó készülék) nagy szerepet kap. az önellátás gyakorlása. állapotmegôrzés jellemzi. és súlyos fokúvá válhatnak. Másodlagosan fôként viselkedési és szituációs fogyatékosságok kialakulása várható. A mozgásterápia feladata a megbomlott izomegyensúly mértékének megfelelô parakoordináció kialakítása. pl. A tünetek fluktuálhatnak.33. Kezelés. FEJEZET Neurológiai károsodások 339 12. gyakori a dysarthria. Súlyos és többszörös fogyatékossághoz. táblázat. diplopia. A motoros neuronok betegségei • amiotrófiás lateralsclerosis • immunjellegû motoros neuropathiák • szenzodegeneratív betegségek Egyéb motoneuronbetegségek • • • • • nincs. A klinikai tünetek alapján. az EMG. A dystrophia musculorum progressiva diagnózisa a jellegzetes klinikai tüneteken (tartási és mozgási rendellenességek) alapszik. szellemi munka végzése esetleg otthon is lehetséges. SFEMG. Spinális muszkuláris atrophia • örökletes formák • egyéb formák 2. valamint az ügyesség fogyatékosságai alakulnak ki. A megfelelô idôben. A myopathiák jelentôs része nem kezelhetô eredményesen. általában 20 és 40 év között alakul ki. 15%-ban thymoma kimutatható. a test kontrollált mûködése. A neuromuszkuláris transzmisszió zavaraival járó legfontosabb betegség. nôkben gyakoribb. endokrin toxikus infekciós postpolio-szindróma a motoros gyökök betegségei 3. A légzési izmok érintettsége közvetlen életveszélyt jelenthet. Diagnózis. az önkiszolgálás. A túlfárasztás tilos! Ø A munkavállalás fizikai munka területén nem javasolható. az acetil-kolin-receptorok károsodása vagy mûködészavara következtében kialakuló izomgyengeség. energiakonzerváló módszerek megtanítása. mediasztinális CT. Lyme. a helyváltoztatás. az ún. dysphagia. ptosis. progresszív vázizomdegenerációval járó megbetegedések. A neuromuszkuláris junctio posztszinaptikus régiója elleni humorális autoimmun reakció. anaemia. a malignomákat kísérô myopathia esetében. a biopszia megerôsíti a diagnózist. A harántcsíkolt izmok fáradékonysága. Elsôdlegesen az önellátás. Tensilon-teszt. Myasthenia gravis.

Így még a kisebb mechanikai erôbehatások is átmeneti funkciózavart okozhatnak anélkül. Klinikai diagnózis. émelygés. patológiás következmények idôbeni észlelését és a szükséges beavatkozások elvégzésének lehetôségét. Néhány napos intézeti megfigyelés azért szükséges. kortikoszteroidok.). a formatio reticularis.340 12. az adagokat a beteg szükségleteihez kell igazítani. Az esetek legnagyobb részében a miaszténiás beteg gyógyszerrel jól kezelhetô. ahogy neki jól esik (maradjon fekve vagy keljen fel). A megközelítôleg gömb alakú fej geometriai középpontjában helyezkedik el az agytörzs. hogy kimutatható patoanatómiai elváltozás létrejönne. Ø Munkavállalás szempontjából a fizikai munka még jól beállított gyógyszerelés mellett sem ajánlott. immunszuppresszív szerek. Terápia. Az amnesiának három formája van: • kongrád amnesia: az amnesia az eszméletvesztés idôtartamára terjed ki. de a . Kerüljük a szigorú ágynyugalmat. FEJEZET Neurológiai károsodások Kezelés. hányinger. Legfontosabb tünete az eszméletvesztés. Az agyrázkódásnál elôforduló egyéb tünetek nem az agyrázódásra specifikusak. Az állapottól függôen kolinészterázgátlók. és ne tartsuk indokolatlanul ágyban. Ø Keresôképtelen állományban való tartása 1–2 hétig indokolt. A vizsgálat során az amnesia fennállásának kiderítésével kapunk támpontot az agyrázódás megállapításához. Még enyhe esetekben is tapasztalt szakembert igényel. mely a bármilyen irányból érkezô erôbehatás útjába esik. 10–15 percet nem haladja meg. Ez általában néhány percig tart. önmagukban. ugyanakkor legenyhébb fajtája. • anterográd amnesia: az emlékezetkiesés a tudat visszatérte utáni idôszakra vonatkozik. hányás stb. és pszichés iatrogén károsodást okozunk. mert ezzel biztosítjuk az esetleges szövôdmények. tudatvesztés nélkül a contusio capitis tünetei. Etiológia. hanem funkcionális jellegûek (fejfájás. szükség esetén plazmaferezis. thymectomia is szóba jön. Engedjük. Agyrázódás Szabó Gyula Az idegrendszeri sérülések egyik leggyakoribb. A mozgásterápia feladata a gazdaságos izommunka tanítása. Specifikus terápiája nincs. szédülés. • retrográd amnesia: az emlékezetkiesés a sérülés elôtti idôszakra vonatkozik. mert ezzel elmélyítenénk a betegségtudatot. Igyekezzünk a beteg helyes pszichés irányításával az egyébként is gyakori járadékneurosist megelôzni. a nap egészére jól elosztani. Jelen ismereteink szerint nem jár kimutatható és biztosan igazolt patológiás elváltozással. Természetesen a vegetatív tünetek jelentkezése miatt néhány napig ágyban maradhat. A vegetatív tüneteknek megfelelô terápiát alkalmazunk. az erôadagolás mindig az adott állapothoz igazodik. hogy a beteg úgy mozogjon.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->