E-mail: detektor@hu.inter.net www.detektorplusz.

hu
9 7 7 1 2 1 7 9 1 7 0 0 9
2 0 0 2 1
G Y Ú J T Ó P O N T
ÁRA 3 / 810 FT
P I A C T É R
• Detektor Országos
Pályázatok 2011
– eredményhirdetés
• XIII. MBVE Konferencia
– Egerszalók
• Korai
temetni az ATM-eket!
• Módszerek, eszközök
a dézsmálások ellen
2012. • 19. ÉVFOLYAM 2. SZÁM
2012. • 19. ÉVFOLYAM 2. SZÁM
S Z A K É R T Ô
Biztonságtechnika
.
biztonsági menedzsment
.
őrzés–védelem
.
bűnmegelőzés
• A magánbiztonság
helyzete, lehetôségei…
– Fialka György
• Kriminalisztikai
gondolkodásmód
– Sasvári Rudolf
• Túszként
egy pénzintézetben
– Asztalos Tibor
F Ó R U M
• Biztonsági irányítási
rendszer és önellenôrzés
– Zólyomi Zsolt rovata
• XTRALIS IP alapú integrált
vagyonvédelmi rendszer
• Intellio Streaming
technológia
• AXIS Camera Companion
– hálózati videomegfigyelés
SW–400
RFID OLVASÓCSALÁD
Professzionális beléptetôrendszer
ahogy Ön szeretné!
SEAWING Fejlesztô és Szolgáltató Kft.
8000 Székesfehérvár, Palánkai u. 5. • tel.: (+36) 22 510 170*
fax: (+36) 22 510 171 • e-mail: sales@seawing.hu • www.seawing.hu
A fejlesztések az „Új Magyarország Fejlesztési Terv
GOP – 1.3.1 – 10/A – 2010-0002. keretében valósultak meg.
Cégünk egyre kevésbé bízik a ma elterjedten használt
proximity beléptetôkártyák biztonságában. A rabló-
pandúr játékban továbbléptünk. Megalkottuk a ma
legbiztonságosabb Mifare Plus X és DESFire EV1
technológiájú beléptetôkártyák olvasására is alkalmas
kártyaolvasó családot. Mert mi komolyan gondoljuk az
Ön értékeinek biztonságát. És Ön?
SW 400 i l hi d té 163 222 i dd 1 10/28/11 7 34 PM
Pályázatunk
nyertesei
Pályázatunk
nyertesei
2det_borito levil.indd B/I 5/7/12 3:15:32 PM
Avigilon Control Center
HI GH DE F I NI T I ON F E L ÜGY E L E T I R E NDSZE R HI GH DE F I NI T I ON F E L ÜGY E L E T I R E NDSZE R
220-300 indd 1 2012 05 04 9:57:44
DSC Avigilon 1_1 1202.indd B/II 5/7/12 3:39:04 PM
Justice 1_1 1202.indd 1 3.5.2012 15:42:12
Ô R Z Ô - V É D Ô - M E G E L Ô Z Ô
K I , M I T , H O L
S Z A K É R T Ô
Budapest Médiafigyelô Kft.
MEGRENDELÔLAP
Meg ren de lem a ma ga zint ........ pél dány ban
Név:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Te le fon/fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dá tum:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ol vas ha tó alá í rás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elô fi ze té si díj 2012-re
4860 Ft/év/6 szám
Meg ren del he tô:
Ty pon International Kft.
1437 Bp. Pf. 327.
Tel./fax: 370-7108
E-mail: de tek tor@hu.inter.net
Szer kesz tô ség:
1141 Bu da pest, Mogyoródi út 127/B

GYÚJ TÓP ONT t a r t a l o m
DETEKTOR PLUSZ A CIVIL BIZTONSÁG LAPJA • BIZTON-
SÁGTECHNIKA • BIZ TON SÁ GI ME NEDZSMENT • ÔRZÉS-
VÉDELEM • BÛNMEG ELÔ ZÉS • MEGJELENIK ÉVENTE
HAT ALKALOMMAL • 19. ÉV FO LYAM 2. SZÁM • 2012. •
KIADJA: TYPON IN TER NATI O NAL 1437 BUDAPEST, PF.
327 • FELELÔS KIADÓ: KLÉZL MARINA KIADÓI IGAZ-
GATÓ, FÔSZERKESZTÔ • LAPIGAZGATÓ, SZERKESZTÔ:
MOLNÁR ZOLTÁN • MAR KETING, SZERKESZTÔ: KESZ -
LER LÁSZLÓ • SZAK TA NÁCS ADÓK: BOZSIK FRI GYES,
ECSEDI ÁKOS, MÓRÉ ATTILA, PAPP JÓZSEF, PÁLFFY ZOL-
TÁN, TÓTH LEVENTE, DR. UTASSY SÁNDOR, ZÓLYOMI
ZSOLT • A LAPSZÁM SZERZÔI • ZÓLYOMI ZSOLT, BA-
LOGH GÁBOR, KLÉZL MARINA, TÓTH I. GÁBOR, FIALKA
GYÖRGY, SASVÁRI RUDOLF, BATA MIKLÓS, ASZTALOS
TIBOR, DR. DÓSA IMRE, MACSÁRI ERIKA • ELÔFIZETÉSI
DÍJ: 2012. ÉVRE 4865 FT • KIVITELEZÉS: PIXEL-X KFT.,
TEL./FAX: 390-4474 • MINDEN JOG FENN TART VA! •
ISSN 1217-9175
SZERKESZTÔSÉG:
1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B
TEL./FAX: 370-7108 • E-MAIL: detektor@hu.inter.net
A MAGYAR ORSZÁGI BIZTONSÁGI VEZETÔK EGYE SÜ LE TÉ-
NEK (MBVE) ÉS A NEMZETKÖZI TESTÔR ÉS BIZ TON-
SÁGI SZOL GÁ LA TOK SZÖVETSÉGÉNEK (IBSSA) MÉ DI A-
PART NERE
G Y Ú J T Ó P O N T
F Ó R U M
P I A C T É R
A lapot Magyarország legnagyobb médiafigyelôje,
az OBSERVER Budapest Médiafigyelô Kft. rendszeresen szemlézi.
H–1084 Budapest, Auróra utca 11. Tel.: 303-4738, fax: 303-4744
E-mail: sajto@observer.hu http://www.observer.hu
Hírek/események . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 4–7
Tollhegyre kívánkozott…
Mit is védünk… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Aktuális
Tájékozott biztonsági vezetô kalandjai . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Korai temetni az ATM-eket! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
LDSZ Biztonságtechnikai szimpózium Pécsett . . . . . . . . . . 19
Módszerek, eszközök a dézsmálások ellen . . . . . . . . . 20–21
Díjnyerteseink
Detektor Plusz Országos Pályázatok 2011
– eredményhirdetés és díjátadás . . . . . . . . . . . . . 8, 16–17
Konferencia
MBVE XIII. Konferencia – 2012. Egerszalók . . . . . . . . 9–15
Zólyomi Zsolt biztonsági vezetô rovata
Biztonsági irányítási rendszer és önellenôrzés . . . . . . 22–23
Integrált rendszerek
Egy valóban integrált IP alapú
vagyonvédelmi rendszer – Rendszertechnika Kft. . . . . . 24–25
Beléptetés
NFC a biztonságtechnikában – Seawing. . . . . . . . . . . . . . . 26
Videotechnika
Az Intellio Streaming technológia… – Intellio. . . . . . . . . . . 28
AXIS Camera Companion – Aspectis. . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Avigilon Control Center
VMS szoftver – DSC Hungária . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32–33
Tûzvédelem
FPC 500-as sorozatú tûzjelzô központ – Robert Bosch . . . 34
Értékvédelem
Elismerést nyert a megnyugtató
értékvédelem – Justice Security . . . . . . . . . . . . . . . . . 36–37

Szaktanulmány
A magánbiztonság helyzete, lehetôségei 2012-ben . . . 38–39
Kriminalisztikai gondolkodásmód a gyakorlatban . . . . 40–42
Végponton történô tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Túszként egy pénzintézetben 1. rész . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Adatvédelem/adatbiztonság
Adatkezelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

IBSSA hírek
Szorosabb együttmûködés a testôrképzésben
az IBSSA, a TCCS és a PSA-Academy között . . . . . . . . . . . 46

Szolgáltatók
Akik önnek segítenek… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47–48
2. SZÁMUNK HIRDE TÔ I: Sea wing
Fej lesztô és Szol gáltató Kft. (B/I,
27) • DSC Hungária Kft. (B/II, 29)
• Justice Security Kft. (1) • Top Cop
Security Zrt. (3) • Hungexpo (5) •
TellSystem Communication Kft. (23)
• Aspectis Kft. (31) • Ro bert Bosch
Kft. (35) • Ulysses Team Kft. (37) •
ERANDO Biztonságtechnikai Tanács-
adó és Kereskedelmi Kft. (B/III) •
Mas co Kft. (B/IV)
IP-szakmai nap
az Intellióval
Rendkívüli érdeklôdésre tartott
számot az I-SEC Kft. rendez-
vénye, amelynek a témáját a
hazai fejlesztô és gyártó cég,
az Intellio videomegfigyelô rend-
szerének bemutatása szolgáltat-
ta. Csaknem 150, a korszerû
hálózati videomegfigyelés iránt
érdeklôdô biztonságtechnikai
szakember és végfelhasználó –
cégvezetô, intézményüzemeltetô
– hallgatta az élô bemutatókkal
tarkított elôadásokat a budapesti
Lurdy Ház konferenciatermében.
■ Az Intellio komplex, modern
rendszerelemeinek – okoskame-
rák, menedzsmentszoftver – be-
mutatása mellett kiemelt téma
volt az elôadások sorában az
ONVIF-platform, amely a meglévô
rendszerek modernizálását, bô-
vítését segítheti, kitágítva ezzel a
rendszertervezés határait. Kópházi
János, az Intellio vezérigazgatója
szerint ma a kameragyártók és
a videomenedzsment szoftver-
fejlesztôk jellemzôen egymástól
függetlenül fejlesztik termékei-
ket, holott az IP-technológiában
a két termék összhangja elen-
gedhetetlen feltétele a minôségi
videomegfigyelésnek. A külön-
bözô gyártók termékeinek „bábe-
li zûrzavarát” hivatott áthidalni
a közös nyelvként funkcionáló
ONVIF, amely csak elsô hangzás-
ra old meg minden kompatibili-
tási problémát. Hiába fejleszt a
szoftvergyártó ONVIF-kompatibilis
menedzsmentszoftvert, ha a ka-
meragyártók nem vagy csak rész-
ben készítik fel erre az eszközöket.
A hardver- és a szoftverfejlesz-
tés összhangjának fontosságát
ismerte fel az Intellio, és éppen
azért tette le voksát a komplett
rendszerek fejlesztése mellett,
hogy ne csak elméletben, hanem
a mindennapi használat során is
teljesítse a kamera a rendszer-
szoftverben leírt funkciókat, és a
rendszer valóban hatékony biz-
tonságtechnikai eszköz legyen.
Népszerû volt az elôadások kez-
detén és a szünetekben tartott
workshop, ahol az érdeklôdôk ki
is próbálhatták az okoskamerák-
kal szerelt rendszert.
02 tart_hirek.indd 2 5/7/12 10:22:00 AM
V
alamit nem értek, éspedig azt nem, hogy
hogyan lehet biztonságosan operálni úgy,
hogy a cég területére belépô vendégek adatait,
ahogy kiléptek törölni kell? De azt sem értem,
hogy hogyan lehet bármit is visszakeresni, ki-
vizsgálni, ha a kamerafelvételeket három nap
után törölni kell? Tételezzük fel, hogy van egy cé-
gem (ami nincs természetesen) és kis szürke
cégtulajdonosként bérelek egy néhány helység-
bôl álló irodát. Mondjuk azt, hogy tanácsadással
foglalkozom, az most úgyis nagyon trendi.
Vállalkozásom profilja okostelefonok személyre
szóló beállítása és különbözô alkalmazások fel-
installálása elfoglalt menedzserek, vagy a rend-
szerek beállításával már nem szívesen bíbelôdô
idôsebb hölgyek és urak részére. Ezekbôl az
okostelefonokból természetesen jelentôs készlet-
tel rendelkezem az irodában, hiszen kollégáim-
nak és nekem is meg kell ismerni ôket, valamint
adunk is el belôlük. Szóval megy szépen az üz-
let. Mivel elôrelátó, felesleges kockázatot nem
vállaló vállalkozó vagyok, a biztonsághoz annyit
értek, mint bárki más (tudjuk, hogy ez azt jelenti
nálunk, hogy szakértônek tartom magam J), te-
hát beruháztam egy riasztó, egy kamera és egy
beléptetô rendszerbe, bízva abban, hogy majd a
vállalkozás kitermeli a beruházási költségeket.
Törvénytisztelô honpolgár lévén, a biztonsági
szolgáltató cég, kérésemre beállította az automa-
tikus törlési határidôket, mind a beléptetô, mind a
kamerarendszeremben. Telt múlt az idô, kollégá-
immal dolgoztunk, jöttek mentek az ügyfelek,
számolgattam, hogy mikor leszek képes a bevé-
telekbôl visszafizetni a beruházási költségeket,
amikor a következô eset történt:
a) kollégám izgatottan rohant be az irodámba
hétfôn délután és közölte velem, hogy eltûnt
egy aktatáskára való okostelefon. A szállít-
mány aznap reggel érkezett. A rendôrség
azonnali értesítése után, lementettük a kame-
rarendszer felvételeit és a beléptetôrendszer
adatait. A rendôrségnek át tudtuk adni azon
személyek adatait, akik a szállítmány megér-
kezése óta a lopás észleléséig megfordultak
nálunk, valamint a kamerafelvételeket, amin
jól látszanak a belsô mozgások és a szemé-
lyek is. A rendôrség másnap értesített minket,
hogy elfogták az elkövetôt és a telefonok is hi-
ánytalanul megvannak.
b) kollégám izgatottan rohant be az irodámba
kedden délután (hétfô délután házon kívül volt
egy ügyfélnél, kedden délelôtt, engedéllyel a
kisgyermekét vitte orvoshoz) és közölte velem,
hogy eltûnt egy aktatáskára való okostelefon a
hétfôi szállítmányból. A rendôrség azonnali ér-
tesítése után, lementettük a kamerarendszer
felvételeit, de sajnos a beléptetôrendszer ada-
taiban már nem szerepeltek az elôzô napi
mozgások, adatok, így a kamerarendszeren
kívül más adatokkal nem tudtunk a rendôrség-
nek szolgálni. A több mint 24 óra alatt jelentôs
ügyfélforgalmunk volt, így az esélyek is jelen-
tôs mértékben csökkentek az elkövetô kézre
kerítését illetôen, mondták a rendôrök. Harminc
nap elteltével kaptunk egy levelet, hogy az el-
követô kilétét nem sikerült feltárni, ezért a vizs-
gálatot lezárták.
c) kollégám izgatottan rohant be az irodámba
csütörtök délután (hétfô délutántól szabadsá-
gon volt mostanáig) és közölte velem, hogy
eltûnt egy aktatáskára való okostelefon a hét-
fôi szállítmányból. A rendôrség azonnali érte-
sítése után, mikor megérkeztek és kérték a fel-
vételeket, mi csak széttártuk a kezünket és már
se belépési adatokkal, se kamerafelvételekkel
nem rendelkeztünk. Az eltelt több, azaz három
nap alatt jelentôs ügyfélforgalmunk volt, így az
esélyek szinte nullára csökkentek az elkövetô
kézre kerítését illetôen, mondták a rendôrök,
majd szomorúan távoztak. Harminc nap eltel-
tével kaptunk egy levelet, hogy az elkövetô ki-
létét nem sikerült feltárni, ezért a vizsgálatot le-
zárták.
A fenti példán keresztül, ha nem derül ki azonnal
a visszaélés, akkor már szinte bottal lehet ütni az
elkövetô nyomát, sajnos! Hát én még mindig nem
értem…
Zólyomi Zsolt biztonsági vezetô, szaktanácsadó
3
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
GYÚJ TÓP ONT t o l l he gy r e k í v ánk o z o t t …
Mit is védünk…,
AVAGY A TULAJDON VÉDELMÉNEK
ÉRDEKE ÉS A SZEMÉLYISÉGI JOGOK
VÉDELMÉNEK ÉRDEKE?
03 zolyomi.indd 3 5/4/12 10:48:55 AM
4
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
GYÚJ TÓP ONT hí r e k / e s e mé ny e k
■ 2012. május 15–18. között a HUNG-
EXPO Budapesti Vásárközpontban az Ipar
Napjai keretében bemutatkozó IN DUST-
RIAUTOMATION Nemzetközi ipari és au-
tomatizálási szakkiállítás, az önálló, de
egymással szoros kapcsolatban álló ipa-
ri ágazatokat mutatja be.
A korábbiakban Industria, ELECTROcom,
Chemexpo és Securex néven megrende-
zett szakkiállítások is ebben a megújult
formában jelentkeznek ismét, társrendez-
vényük az ÖKOTECH Nemzetközi környe-
zetvédelmi és kommunális szakkiállítás.
TEMATIKUS NAPOK
és KONFERENCIAPROGRAM:
Fókuszban az energiatakarékos
és környezettudatos megoldások
■ 2012. MÁJUS 15. KEDD
Ünnepélyes megnyitó 11 órakor
az A pavilon 307/B standján
Kiemelt téma: Élelmiszer-,
italgyártó-, gyógyszeripar
Ǡ Magyar Logisztikai Egyesület szakmai
elôadásai
Ǡ Kiállítói elôadások (FESTO, Klüber
Lubrication Austria GmbH, Phoenix
Contact Kft., WM Rendszerház Kft.)
■ 2012. MÁJUS 16. SZERDA
Kiemelt téma: Vegyi anyag gyártó-,
feldolgozó-, olaj- és gázipar
Ǡ BME Polimer Tanszék nanobörze
elôadások, kísérleti bemutatók
Ǡ Munkavédelmi konferencia
az U-4 Reklámiroda szervezésében
Ǡ Magyar Gumiipari Szövetség
konferenciája
Ǡ Elektromosipari Magánvállalkozók
Országos Szövetségének közgyûlése
Ǡ Magyar Jármûalkatrész-gyártók
Országos Szövetségének elôadása
Ǡ Ipari szimbiózis workshopok
hulladékhasznosítás témában
az Iparfejlesztési Közalapítvány
szervezésében
Ǡ Magyar-német szakmai konferencia
az elektronikai hulladékok
hasznosításáról a Vidékfejlesztési
Minisztérium szervezésében
Ǡ „Fókuszban a villámvédelem:
Új villámvédelmi elôírások
és tapasztalatok az olaj, gáz
és vegyiparban” - Szakmai program
a DEHN & SÖHNE cég szervezésében
Ǡ Kiállítói elôadások (FESTO, Phoenix
Contact Kft., Volánpack Zrt.,
Weidmüller Kereskedelmi Kft.)
■ 2012. MÁJUS 17. CSÜTÖRTÖK
Kiemelt téma: Elektronikai gyártó-
és összeszerelô ipar
Ǡ SZVSZMK Szakmai Kollégium
elôadásai
Ǡ Járôrrobotok a védelem
szolgálatában (objektum-
és katasztrófa védelem)
Ǡ Lövedékálló mellények
(testpáncélok) garanciális idejének
meghatározása
Ǡ A magyar magánbiztonsági
tevékenység történetének fejlôdése
a rendszerváltástól napjainkig
Ǡ Ipari szimbiózis workshopok
hulladékhasznosítás témában
az Iparfejlesztési Közalapítvány
szervezésében
Ǡ Kiállítói elôadások (Control System
Kft., FESTO, Phoenix Contact Kft.,
Weidmüller Kereskedelmi Kft., WM
Rendszerház Kft.)
■ 2012. MÁJUS 18. PÉNTEK
Kiemelt téma: Autó,-
és jármûgyártó beszállítóipar
Ǡ Magyar Jármûalkatrész-gyártók
Országos Szövetségének elôadása
Ǡ Magyar Környezetvédelmi Kamarai
Szövetség elôadása
Ǡ Kiállítói elôadások (CAD-Terv Mérnöki
Kft., FESTO, Phoenix Contact Kft.,
Szinkron 87 Kft., Oper Southeast
Europe Kft., WM Rendszerház Kft.)
■ További programok:
Ǡ Lean megoldások bemutatása
a LeanCenter segítségével
Ǡ ÚJDONSÁG-díj a leginkább innovatív
termékek vagy szolgáltatások
bemutatásáért
Ǡ Mérnökállások.hu: Állásbörze
a különbözô szakterületek humán
erôforrás igényeirôl
Ǡ Elektromos Ipari Magánvállalkozók
Országos Szövetsége elôadás-sorozat
Ǡ Naponta két alkalommal munkaruha
divat show A pavilonban lévô Fórum
Színpadon
Ǡ Pesti megyei Kutató- mentôszolgálat
katasztrófavédelmi bemutatója
a Magyar Vöröskereszt Baleseti
Szimulációs Csoportjának
együttmûködésével a szabad területen
Ǡ Leesés elleni védelem bemutató
az A pavilonban
A kiállítás részletes konferenciaprogramja
megtalálható a honlapon a Látogató va-
gyok / Programok / Konferencia progra-
mok menüpont alatt.
A bejelentkezett kiállítók listája itt megte-
kinthetô a honlapon a Látogató vagyok /
Kiállítói lista / abc menüpont alatt.
2012-ben is ÚJDONSÁG-díj elismerésben
részesül a szakmai zsûri által legjobbnak
ítélt, legkiemelkedôbbnek tartott innováció
mindkét szakkiállításon.
A díjakat a hivatalos megnyitón ünnepélyes
keretek között adjuk át a nyerteseknek.
Egyidejû rendezvény: LIGNO NOVUM
Woodtech (www.lignonovum.hu)
A kiállítások honlapjain online regisztráció
mûködik, mely egyszeri ingyenes belépést
biztosít a kiállításra, és amely egyben re-
gisztrációs kártyaként is szolgál: www.
industriautomation.hu/detektorplusz
Egy regisztrációval mindhárom szakkiállí-
tás megtekinthetô.
Bôvebb információ:
www.industriautomation.hu
INDUSTRIAUTOMATION
Ipari kiállítások új koncepcióval 2012. május 15–18.
Általános információk:
Ǡ Nyitva tartás: 2012. május 15–18.,
10–17 óráig Ǡ Belépés: I. és III. kapu
Ǡ Parkolás: a P5 és a P3 jelû belsô pa-
kolókban, valamint az Albertirsai úton
(1200 Ft/nap) Ǡ Belépôjegy: 3000 Ft.
Ǡ Napi jegy X. kerületi lakosok részére:
500 Ft (igazoló okiratok bemutatása
szükséges) Ǡ Csoportos diákjegy (min.
10 fô): 800 Ft/fô Ǡ Online katalógus:
ingyenes Ǡ A Volánbusz belföldi járata-
in 50%-os menettérti kedvezményt biz-
tosít a kiállítás látogatóinak.
A kiállításokon kötelezô szakmai re-
gisztráció mûködik.
04-05 hirek.indd 4 5/4/12 10:25:43 AM
5
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
GYÚJ TÓP ONT hí r e k / e s e mé ny e k
A tajvani Planet Technology új magyarországi
disztribútora az Aspectis Kft. A Planet 1993
óta az egyik vezetô szereplô a hálózati és
kommunikációs eszközök piacán, jelen van
több mint 120 országban és 2003 óta a taj-
vani tôzsdén is jegyzik. A Planet elkötelezett
a magyar ügyfelek iránt és erôsíteni kívánja
jelenlétét, ennek megvalósításához az
Aspectis Kft.-t ítélte a legalkalmasabbnak. Az
Aspectis 2003 óta több gyártót vezetett be
sikeresen a magyar piacon és piacvezetô a
professzionális hálózati videó területén.
■ A Planet innovatív megoldásokkal rendel-
kezik az IP kommunikáció területén a LAN és
PoE switchek, ipari switchek, médiakonverte-
rek és IP kamerák vonatkozásában. Nagy
hangsúlyt fektetnek az innovációra, minôségre
és megbízhatóságra. Az évek folyamán több
díjat nyertek el innovatív termékeikkel és kima-
gasló társadalmi szerepvállalásukkal.
„A Planettel elsôsorban telepítô partnereinket
szeretnénk támogatni, hogy IP-videó és belép-
tetô projektjeiket egy költséghatékony és meg-
bízható infrastruktúra köré tudják építeni, ezál-
tal elnyerni az ügyfelek elégedettségét és bi-
zalmát. Az Aspectis eddig is csak olyan gyár-
tók forgalmazását vállalta, akik minôségben,
szolgáltatásaikban, innovációban és piaci
megjelenésükben az élen járnak. Na gyon
büszkék vagyunk, hogy a Planet rajtunk ke-
resztül szeretné erôsíteni magyarországi pozi-
cióját, mert úgy gondoljuk, hogy a Planet üz-
leti értékei tökéletes összhangban vannak az
Aspectis által képviseltekkel.” – nyilatkozta
Bata Miklós, az Aspectis Kft. ügyvezetô igaz-
gatója.
„A Planet Technology-nál mindig az innovációt
és a minôséget helyeztük elôtérbe, és mindezt
megfizethetô áron. Magyarország számunkra
egy fontos piac és az Aspectis bizonyította,
hogy elkötelezett az innovatív megoldások
iránt, és ezeket az értékeket sikeresen tudja
képviselni a magyar partnerek, ügyfelek felé.
Egy olyan képzett és aktív integrátori hálózattal
rendelkezik országszerte, amivel úgy érezzük,
hogy magyar ügyfeleinknek kimagasló megol-
dásokat tudunk biztosítani.” – mondta Lidia
Sung, regionális kereskedelmi igazgató.
A tavasz folyamán az Aspectis Kft. folyamato-
san növeli raktárkészletét, bôvíti és képzi szak-
embereit, hogy minél hamarabb tudja kiszol-
gálni partnereit a tôle megszokott minôségben
és gyorsasággal.
Aspectis Kft.
– disztribútori megállapodás a Planet Technology-val
Z&Z Biztoságtechnika Kft.
– név és címváltozás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy cégünk, a
Z&Z Export-Import Kft. neve és székhelye
2012. április 1-jétôl megváltozott.
A cég új elnevezése:
Z&Z Biztonságtechnika Kft.
A rövid elnevezés továbbra is Z&Z Kft.
Új cím: 1141 Budapest, Paskál u. 27/b.
Egyéb elérhetôségeink, adószámunk,
bankszámlaszámunk változatlan.
Kérjük nyilvántartásukat a fentiek szerint
módosítani és jövôbeni levelezésükben új
címünket, illetve akár rövidített, akár teljes
új elnevezésünket alkalmazni szíveskedje-
nek.
Zagroczky Ágnes, ügyvezetô igazgató
04-05 hirek.indd 5 5/7/12 11:12:24 AM
A Deutsche Post DHL „A szállítmányozás
jövôje – Logisztika 2050” néven publikálta
jövôkutatási tanulmányát. Öt lehetséges
forgatókönyv készült arról, milyen lesz a vi-
lág 2050-ben. Az öt különbözô forgató-
könyv olyan kulcsfontosságú területek vizs-
gálatára épül, mint a kereskedelem, a fo-
gyasztás, a technológiai és társadalmi ten-
denciák, valamint a klímaváltozás. Igyek-
szik megbecsülni továbbá, hogy milyen ha-
tással lesznek az ezeken a területeken be-
következô változások a 2050-ben élô em-
berek életére és értékrendjére.
■ A világban zajló változások határozottan
felgyorsultak az elmúlt években. Ebben az
összetett gazdasági, politikai és társadalmi
közegben gyakorlatilag lehetetlen egyértelmû
elôrejelzéseket készíteni. Mivel egyre nehe-
zebb megbízható módon megjósolni a jövôt,
ezért több lehetséges alternatívát is kell vizs-
gálni. Csak akkor lehetséges hatékony stra-
tégiát kidolgozni és a helyes irányt választa-
ni, ha különbözô perspektívákból is tanulmá-
nyozzuk jövônket.
Van azonban egy közös eleme a forgató-
könyveknek: a logisztika alapvetôen megvál-
tozott szerepe. A logisztikai szolgáltatások
iránti igény szinte mindegyik forgatókönyv
szerint jelentôs mértékben nôni fog. Eltérnek
azonban a változatok abból a szempontból,
hogy konkrétan milyen feladatok hárulnak
majd a logisztikai szolgáltatókra, és milyen
kihívásoknak kell majd megfelelniük.
42 nemzetközileg elismert szakember
mûködött közre a tanulmány elkészítésében,
olyan vezetô nemzetközi intézmények mun-
katársai közül, mint a Nemzetközi Energia
Hivatal, Világgazdasági Fórum, Greenpeace,
Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlôdésért vagy
a koppenhágai Jövôkutató Intézet.
A tanulmány módszertana is eltér a megszo-
kottól. A klasszikus, izolált elemzésekkel és
elôrejelzésekkel ellentétben a program során
alkalmazott, több alternatíva kidolgozására
és elismert szakértôk bevonására épülô
módszertan a fôbb paraméterek vizsgálata
alapján több elképzelhetô irányt térképez fel.
■ 1. forgatókönyv: Elszabadult gazdaság –
az összeomlás veszélye
Ebben a változatban a világot kontrollálatlan
materializmus és a fogyasztás intenzív fellen-
dülése jellemzi. Ezt a fenntarthatatlan rend-
szert az erôforrások szakadatlan kizsákmá-
nyolása határozza meg, melynek nyomán
felgyorsul a klímaváltozás és egyre gyakorib-
bá válnak a természeti katasztrófák. A fékte-
len növekedés világában drámai mértékben
megnô az igény a logisztikai és szállítmá-
nyozási szolgáltatások iránt. Egy hatalmas,
globális szállítmányozási hálózat teszi le-
hetôvé a javak gyors eljuttatását a fogyasz-
tás vagy a felhasználás helyére. Ám a klíma-
változás egyre gyakrabban okoz problémá-
kat az ellátási láncok mûködésében, ami ko-
moly kihívást jelent a logisztikai vállalatok
számára.
■ 2. forgatókönyv: Megahatékony megavá-
rosok
A világ mûködését hatalmas „Megavárosok”
határozzák meg. Ezek az óriási városok egy-
szerre hajtómotorjai és haszonélvezôi a fenn-
tartható fejlôdést célzó paradigmának. A vá-
rosok növekedésébôl adódó problémák, pél-
dául a zsúfoltság, a közlekedési dugók és a
légszennyezés megoldása érdekében a me-
gavárosok rendkívül hatékony tervezési, szer-
vezési és megvalósító mechanizmusokat dol-
goztak ki. A robotika forradalmasította a ter-
melés és a szolgáltatások világát. Meg változ-
tak a fogyasztói szokások is: a termékeket
sok kal inkább bérlik az emberek, nem pedig
megvásárolják. A hatalmas jármû for gal mat
rendkívül hatékony közlekedésirányítási kon-
cepciók segítségével kezelik. A világ megavá-
rosai közötti kereskedelmi kapcsolatokat egy
hatalmas hálózat teszi lehetôvé, amely köz-
úti, tengeri és ûrrepülôkkel történô áruszállí-
tást egyaránt magában foglal. A logisztikai
ágazat feladata a városok és a köz mûvek lo-
gisztikai irányítása, valamint a repü lôterek,
kórházak és bevásárlóközpontok rend szer-
szintû szolgáltatásainak biztosítása.
■ 3. forgatókönyv: Testre szabott megoldá-
sok
Ebben a változatban a világot a testre sza-
bott megoldások határozzák meg, ideértve
például az egyedi termékeket is. A fogyasz-
tóknak lehetôségük van arra, hogy megter-
vezzék és létrehozzák saját termékeiket. Eb-
ben központi szerepet játszanak az újonnan
kifejlesztett 3D nyomtatók. Ez a tendencia a
regionális kereskedelem erôsödését eredmé-
nyezi, csak a nyersanyag és az információ
áramlása zajlik globális mértékben. A testre
szabott megoldások és a regionális termelés
decentralizált energiaellátó rendszerekkel és
infrastruktúrával egészül ki. A logisztika
szem pontjából az értékláncok lokalizálódá-
sa miatt jelentôs mértékben csökken az
igény a kész- és félkésztermékek nagy távol-
ságba történô szállítására. A logisztikai szol-
gáltatók szervezik meg a teljes fizikai érték-
lánc mûködését. Szintén ôk felügyelik a 3D
nyomtatók számára készített tervekkel és
ada tokkal kapcsolatos kódolt információ-
áramlást. A termelés decentralizált szervezé-
se nyomán megnô a regionális logisztika és
a közvetlen szolgáltatások jelentôsége.
■ 4. forgatókönyv: Bénító protekcionizmus
E forgatókönyv szerint a gazdasági válsá-
gok, valamint a fokozódó nacionalizmus és
protekcionizmus miatt a globalizációs ten-
dencia megfordul. A technológiai fejlôdés le-
lassul. A magas energiaárak és a drámai
nyersanyaghiány nemzetközi konfliktusok-
hoz vezet. Ebben a helyzetben a logisztikai
ágazat számára fokozott kihívást jelent a
globális kereskedelem visszaesése és az el-
látási láncok regionalizálódása. A kormá-
nyok stratégiai ágazatként kezelik a logiszti-
kát. Mivel egyes országok és szövetségek
között kiélezôdnek a feszültségek, a függet-
len államokban tevékenykedô logisztikai
szolgáltatók egyfajta közvetítôként vesznek
részt a nemzetközi kereskedelmi tárgyalá-
sokban.
■ 5. forgatókönyv: Globális rugalmasság –
lokális alkalmazkodás
Ez a forgatókönyv olyan világot ír le, amely-
ben kezdetben az olcsó és automatizált ter-
melésnek köszönhetôen jelentôsen megnô a
fogyasztás. A gyorsuló klímaváltozás miatt
azonban egyre gyakoribbá válnak a termé-
szeti katasztrófák, amelyek gondokat okoz-
nak az ellátási láncok és a karcsúsított ter-
melési struktúrák mûkö désében, ami gyako-
ri ellátási hiányhoz vezet. Az új gazdasági
paradigma jegyében a hatékonyság maxi-
malizálásáról a sebezhetôség csökkentésére
és a rugalmasság növelésére helyezôdik át a
hangsúly. Ez a radikális elmozdulás a redun-
dáns termelési rendszerek felé, valamint az
ellátási láncok regionalizálódása megnöveli
a globális gazdaság ellenállóképességét a
problémákkal szemben. Ez a regionális ke-
reskedelemre épülô, rugalmas rendszer nagy-
mértékben a logisztikai ágazatra támaszko-
dik, amely prioritásként kezeli a folyamatos
ellátás biztosítását, és tartalék-infrastruktúra
segítségével gondoskodik arról, hogy a szál-
lítás a bizonytalan vagy veszélyes idôsza-
kokban is zavartalan legyen. Az összetett
„just-in-time” folyamatok helyett hatalmas
raktárakat alakítanak ki a gyártóvállalatok
közelében; az itt tárolt készletek nélkülözhe-
tetlenek a megbízható mûkö dés hez.
dgf
6
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
GYÚJ TÓP ONT hí r e k / e s e mé ny e k
A szállítmányozás jövôje
– Logisztika 2050
06 szallitmanyozas.indd 6 5/4/12 10:26:58 AM
Harc egy e-mail címért,
avagy a kommunikáció útvesztôi!
Az alábbi vicces, egyben sírni-
való kis írást az LDSZ-es kollé-
gáktól kaptuk. A szerk.
Telefonbeszélgetés Dél-
Dunántúli Múzeumigazgatóval
Niki: Jó napot kívánok, az LDSZ
Vagyonvédelmi Kft.-tôl telefoná-
lok, az Igazgató Úrral szeretnék
beszélni.
Porta: Csókolom, mindjárt
megnézem hol az Igazgató Úr
és kapcsolom, de még egy fél
órát benn van a múzeumban.
Niki: Köszönöm. (kapcsolás,
kicseng)
Igazgató: Jó napot, miben segíthe-
tek?
Niki: Jó napot kívánok, az LDSZ
Vagyonvédelmi Kft.-tôl telefonálok,
a március 29-én tartandó bizton-
ságtechnikai szimpóziumunkra sze-
retném meghívni Önt. Ehhez szük-
ségem lenne egy e-mail címre, hogy
el tudjam küldeni a meghívót.
Igazgató1: Az mi?
Niki: Internetes postafiókcímre len-
ne szükségem.
Igazgató Úr1 félreteszi a telefont,
és megkéri „Gizikét”, hogy adjon
emil címet, mire Gizike visszakér-
dez, hogy melyiket?
Niki: Az Igazgató Úr címe lenne a
legmegfelelôbb.
Igazgató1: Ja, az nem én vagyok.
Niki: Akkor beszélhetnék Giziké-
vel?
Gizike: Jó napot, miben segíthe-
tek?
Niki: Üdvözlöm, az igazgató úr
e-mail címére lenne szükségem
egy meghívóval kapcsolatban.
Gizike: Azt sajnos nem tudom, de
kapcsolom az Igazgató Urat, (tár-
csahangok)… Sajnos nem tudom
kapcsolni, mert nem értek ehhez
az új technikához, de mondok egy
telefonszámot: „XXX XXX” és vagy
a 12-es vagy a 21-es melléket kéne
tárcsázni, mert nem tudom melyik
az övé.
7
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
GYÚJ TÓP ONT hí r e k / e s e mé ny e k
GYÚJ TÓP ONT ak t uál i s
M
ár látható, hogy több olyan új szervezet
alakult, vagy éledt fel Csipkerózsika-ál-
mából, amely érdekvédelmi, érdekérvényesítési
célokat tûzött zászlajára. Az azonban szinte
mindegyikben közös, hogy a szakmai szabá-
lyok, minôsítések, tanúsítások kidolgozása, ér-
vényesítése szerepel a tervezett, vagy már meg-
kezdett tevékenység homlokterében. Miért is
ezek a legfontosabb kérdések?
1990 után, amikor már legálisan lehetett kor-
szerû biztonságtechnikai termékeket importálni,
ôrzô-védô vállalkozásokat alapítani és mûköd-
tetni, a társadalom nagy része elképedt a biz-
tonsági megoldások lehetôségeit látva. Az ad-
dig szinte teljesen állami privilégiumként mû-
ködô területre példátlanul sokan nyomultak be a
társszakmák és a fegyveres erôk és testületek –
akkor még fiatalon nyugdíjazott – szakemberei
közül. De sok-sok szerencselovag is úgy gon-
dolta, most eljött az ô ideje. Sok cég alakult, sok
tönkrement, mások profilt váltottak.
Az igazi változásokat a külföldi biztonsági gyár-
tók és cégek megjelenése hozta, a maguk több
évtizedes szakmai kultúrájával, eszközeivel.
Per sze kellett ehhez sok minden és sok min-
denki más is. Kármán József nevét ma is nagy
tisztelet övezi a régi szakmabeliek között, de
mindenki emlékszik még Borai Ákosra is a
(h)ôsidôkbôl és az ORFK Bûnmegelôzési Osz-
tályának szerepét sem vitatja senki a bizton-
ságvédelem, mint önálló fogalom megteremté-
sének idôszakában. 1992 és 1994–95 között
pezsgett a szak mai élet, egymást érték a kon-
ferenciák, meg beszélések, gyûlések. Szak mai
szervezetek alakultak (mint például a SZEM),
szakmai kiadványok jelentek meg (De tektor),
évkönyvek készültek, tankönyvek, rend ôrségi
kiadványok („Pénzt, vagy életet?!”) kerültek
napvilágra.
Az elsô vagyonvédelmi törvény leképezte azokat
a lehetôségeket, amelyeket akkor helyesnek gon-
dolt a jogalkotó. Jelentôsége a mai napig vitat-
hatatlan, de az idô távolából már jól láthatók
túlzásai és a szakmai elôrelépést néhány terü-
leten gátló rendelkezései is.
A MABISZ által (és persze számos szakértô ál-
tal) kidolgozott elôírások a biztonságtechnikai
esz közök kezdeti, sajátosan magyar és sajáto-
san biztosítási szempontú sztenderdjét rögzítet-
ték.
Most sok szempontból hasonló helyzetben van
a szakma. Ám pótolni szükséges azokat az el-
maradt lépéseket, amelyeket a ’90-es évek elsô
felében nem lehetett, vagy még nem kellett
megtennünk. A NATO-csatlakozás (1999) és
Európai Uniós tagfelvételünk (2004) óta eltelt
idô megmutatta, hogy az európai sztenderdek-
hez történô alkalmazkodás szakmai kényszer.
Nem csak az onnan származó cégek magyar-
országi leánycégei ese té ben követendô az euró-
pai gyakorlat, hanem a magyar tulajdonú és
magyar mérnöki teljesítményeket felmutató cé-
gek számára is. Csak így lehet felvenni a harcot
a távol-keleti, dömpingárakon szállítani képes
cégek ellen és egyben a legkiválóbb, magyar
innovációt piacra juttatni Európában és persze
itthon is. A várható további szabályozások (pld.
minôsített adatok védelme érdekében alkal-
mazható termékek ajánlásáról, tanúsításáról)
egybeesnek a szakma érdekeivel, és a fentebb
hangoztatott szakmai szervezeti célokkal.
Az állami szabályozás – bár látszólag a termé-
kek egy szûk szegmensére fog vonatkozni csak
– mégis szándékon túli(?) pozitív eredményeket
fog tudni felmutatni – dörmögte a bajsza alatt
tájékozott biztonsági vezetô mosolyogva.
Eszébe jutott az is, hogy a ’90-es évek elsô
felében hiányzott az a mintegy húszévnyi szak-
mai tapasztalat, oktatási, kísérleti és publikáci-
ós eredmény, amely jórészt az oktatási intéz-
ményekben, laborokban, halmozódott fel. Most
éppen ez a tudományos háttér és a szakmai
szervezetek javának egységes akarata, szak-
értôk felhalmozódott ismerete és az európai
sztenderdeket (is) érvényesíteni kívánó hatósá-
gok lehetnek zálogai a biztonságvédelem 2012.
évi tavaszának.
Balogh Gábor biztonsági vezetô
Tájékozott biztonsági
vezetô kalandjai
TAVASZ A TÉLBEN
Niki: az elôbb megadott szám
nem jó… Rendben akkor újra a
központi szám és legyen a 21-
es mellék.
Jó napot kívánok, az LDSZ
Vagyonvédelmi Kft.-tôl telefoná-
lok, az Igazgató Úrral szeretnék
beszélni.
Igazgató2: Igen én vagyok.
Niki: A március 29-én tartandó
Biztonságtechnikai szimpóziu-
munkra szeretném meghívni
Önt, ehhez szükségem lenne
egy e-mail címre, hogy el tud-
jam küldeni a meghívót.
Igazgató2: Az nincs, csak köz-
ponti e-mail cím.
Niki: (WÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ)
Tájékozott biztonsági vezetô már jónéhány tavaszt megélt a szakmában. Ebben az évben
azonban, amikor számos változás következett be a szabályozási környezetben, de a gaz-
dasági szabályozók és általában a jogi környezetben szintúgy és sokan kongatják a vész-
harangot a szakma vélt sírja felett – mégis tavaszodik. A természet csakazértsem fogja
hagyni magát. Alkalmazkodik ugyan némelyest az emberek által egyre furcsábbra formált
világhoz, de törvényszerûségeibôl nem enged. Mint ahogy a szakma is alkalmazkodni fog
– bár lehet, nem kis áldozatok árán – a környezethez, de biztosan megújulva fog kikerülni
a sokszor csak a puszta létért vívott küzdelmekbôl. Tájékozott biztonsági vezetô maga is
meglepôdött romantikától fûtött gondolatain, de hát mikor, ha nem most…?
07 hirek_balogh.indd 7 5/4/12 2:13:10 PM
A SZAKMA LEGJOBBJAI
ORSZÁGOS PÁ LYÁ ZATOK 2011
A biztonságvédelmi és biztonságtechnikai szakma legjobbjai számára kiírt pályázatunk
eredményeinek összegzése és kihirdetése továbbra is két szakaszban történik.
„Az év biztonságvédelmi szakembere 2011”, „Az év biztonságvédelmi szolgáltatója 2011”, valamint
„Az év testôre 2011” kategóriákban az eredményhirdetésre – hagyományaink szerint –
a Magyarországi Biztonsági Vezetôk Egyesületének 2012. évi évnyitó XIII. Konferenciáján – március
22-én, Egerszalókon – került sor. Fo lyó i ra tunk 2011. évi országos pá lyá za tá t a Magyarországi
Biztonsági Vezetôk Egyesülete (MBVE), a Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gán nyo mo zói Szak mai Ka ma ra
(SZVMSZK), a Nem zet kö zi Test ôr- és Biz ton sá gi Szol gá la tok Szö vet sé ge (IBSSA) tá mo gatta.
A SZAK MA LEG JOBB JAI EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJÁTADÁS
A BIRÁLÓBIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE
CZIRKUS LÁSZLÓ – Czirkus László fôosztály-
vezetô, 2010. január 1-eje óta vezeti és irányítja a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)
Biztonsági Fôosztályát (a továbbiakban: BFO). Ezt
megelôzôen az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal
(a továbbiakban: APEH), – ahol a jelölt szintén a
Biztonsági Fôosztály vezetôje volt – és a Vám- és
Pénzügyôrség Országos Parancsnoksága (a továb-
biakban: VPOP) önálló szervezetként mûködött. A két
cég fúziója 2010. január 1-jén történt meg és így jött
létre a NAV, melynek tevékenységét a 2010. évi CXXII.
törvény szabályozza. Ez alapján az állami adóha-
tósági és vámhatósági feladatoknak a minôségileg
új, hatékonyabb és költségtakarékosabb ellátása, és
az azokhoz szükséges információáramlás korszerû
biztosítása, valamint egységes elvek alapján fel-
épülô és egységes irányítású szervezet kialakítása
alapján a költségvetési bevételek integrált szervezet
általi biztosítása, továbbá a pénzügyi és egyes
más bûncselekményeket hatékonyan és eredménye-
sen felderítô bûnügyi szervezetrendszer kialakítása
érdekében az Országgyûlés a már az elôzôekben
említett törvényt alkotta. • Szakmai munkájával (a
jogsértô cselekmények megelôzésével, felderítésével,
egyéb biztonsági kockázatok feltárásával, a fizi-
kai biztonság növelésével, az elektronikai vé delem
racionalizálásával, a személyi ôrzés-védelem haté-
konyságának növelésével, stb.) nagyban hozzájárult
és járul a NAV-ba vetett közbizalom erôsítéséhez,
ezáltal közvetett módon az adózói morál növeléséhez.
Jelenlegi fontos és bizalmas beosztásához „C” típusú,
legszigorúbb nemzetbiztonsági ellenôrzésen esett át.
JUSTICE SECURITY KFT. – Complex Store
Secu ri ty System – a kiskereskedelmi egységek
költség- és leltárhatékony komplex védelmi rend-
szere • Az elnevezés a JS technikai rendszerek és
a JS csapatában felhalmozódott tudás, gyakor-
lati tapasztalat szinergiájából kialakított komplex
rendszert takarja, amely a kiskereskedelmi üzletek
vagyonvédelemmel összefüggô problémáira jelent
költséghatékony, eredménycentrikus megoldást. •
E megoldásnak köszönhetôen tudták azt megva-
lósítani, hogy egy-egy áruházláncnál az áruházak
havi nyitvatartási idejének mindössze 50-60%-ban
van jelen vagyonôrük, de ez nem azt jelenti, hogy
felügyeletük ne lenne 100%-os. • Gyakorlati példán
keresztül érzékeltetve, a diszkont vagy drogéria-
szektorban az átlagos havi nyitvatartási idôt és egy
fô biztonsági ôrt figyelembe véve korábban kb. 420
óra havi ôrzésiidô-szükségletrôl beszéltünk, ami a
rendszer alkalmazásával 210-240 órára csökkent.
Ugyanakkor e rendszer bevezetésének és az egy-
másra épülô nyílt, illetve rejtett keresztellenôrzési
pontoknak köszönhetôen – a leltárhiányok okai fel-
tárhatóvá válnak, majd drasztikusan csökkennek. •
A megbízói oldalon ezek az eredmények együttesen
egy fajlagos költségcsökkenést és egy nagyon jelen-
tôs profitnövekedést eredményeznek. • A rendszer
sarokpontjai a teljesség igénye nélkül: Kitûnôen kép-
zett területi vezetôi csapat a vagyonôrök közvetlen
irányítására • Motivációs rendszer a területi vezetôk
és a vagyonôrök részére, hogy mindenki fontosnak
érezze a munkáját • Nyomozócsoport a speciális
tudást igénylô ügyek felderítésére • Belsô auditor,
hogy lássák valóban úgy mennek-e a dolgok, ahogy
megtervezték • 24 órás ügyfélszolgálat a szükséges
tartalékokkal a rendkívüli helyzetek gyors, szakszerû
kezelésére • Járôrszolgálat a magas kockázati
kategóriába tartozó áruházak fokozott ellenôrzésére,
a rendkívüli események kezelésére • Folyamatos
elemzô-értékelô munka a biztonsági szint dinami-
kus változásaira történô gyors reagálás érdekében
• Kifinomult ellenôrzési módszerek, rendszerek,
melyek megbízható információkat szolgáltatnak a
vagyonvédelem mûködésérôl, az aktuális védelmi
szintrôl.
MÁRKUS GERGELY – 2009 óta aktív tagja
a Nemzetközi Testôr és Biztonsági Szolgálatok
Szövetségének (IBSSA – International Bodyguard
and Security Services Association). • A hazai és a
külföldön megrendezésre került képzéseken, tovább-
képzéseken mindig aktívan részt vett, valamint sike-
resen szerepelt hazai és nemzetközi lövészversenye-
inken is. • Márkus Gergely 2006–2011 között rend-
szeresen részt vett az IBSSA nemzetközi speciális
szakmai továbbképzô tréningjén (SEC-tember), ahol
kiemelkedô munkájáért és szakmai hozzáértéséért
számos alkalommal elismerésben részesült. 2010-
ben pedig a „SEC-tember” képzés során az IBSSA
Nemzetközi Oktatási Bizottsága VIP személyvédelmi
segédinstruktori címet adományozott neki. • 1999
óta magas hivatali pozíciót betöltô üzletemberek,
hírességek személyvédelmi feladatát látja el, és
azóta is ebben a munkakörben dolgozik. • Magas
szintû képzettsége, 13 éves szakmai tapasztalata,
megbízható munkája és sikeres pályafutása alapján
Márkus Gergely kapta a DETEKTOR Plusz Magazin
által meghirdetet t „A Szakma Legjobbjai 2011”
pályázaton „AZ ÉV TESTÔRE 2011” kinevezést.
8
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
GYÚJ TÓP ONT dí j ny e r t e s e i nk
AZ ÉV BIZTONSÁGVÉDELMI SZAKEMBERE
CZIRKUS LÁSZLÓ
fôosztályvezetô, NAV, Biztonsági Fôosztály
AZ ÉV BIZTONSÁGVÉDELMI SZOLGÁLTATÓJA
JUSTICE SECURITY KFT.
Complex Store Security System
Az oklevelet Kovács György, ügyvezetô igazgató vette át
AZ ÉV TESTÔRE 2011
MÁRKUS GERGELY
08 eredmhird1.indd 8 5/4/12 2:14:56 PM
■ Fialka György „Mi-
nôség, Tudás Okta-
tás” címû elôadása
indította a konferen-
cia érdemi munká-
ját.
Hangsúlyozta, hogy
az MBVE. 16 éves
múlja, tapasztalatai, eredményei alapján
részt vállal a magánbiztonsági feladatok
egységes értelmezésének kialakításában,
feladatrendszerének meghatározásában,
minôségi paraméterei és egységes mérô-
rendszere megteremtésében, valamint tu-
dásanyagának folyamatos fejlesztésében.
Aktív résztvevôje a magánbiztonsági isme-
retek tudományos bázisanyaga, képzési
rendszere kialakításának. Részt vállal a fel-
sôfokú képzés tananyagának elkészíté-
sében és az oktatásban.
Büszkén említi, hogy az egyesületi tagok
közül már ketten is a ZMNE. KMDI-n Phd.
(magánbiztonság szakterületen) doktori fo-
kozat megszerzésben vesznek részt.
Munkáságuk eredményes a törvényalkotás
magánbiztonságot érintô tevékenységében
is, aktív véleményalkotásukkal segítik a mi-
nél hatékonyabb szabályozások kialakítá-
sát.
■ Urbán Zoltán al-
ezredes (ORFK) a
„2011. év bûnügyi ér-
tékelése a magán-
biztonságot érin tô
kérdésekben” címû
elôadása szám sze-
rû adatokkal ismer-
tette meg a hallgatóságot. Ôsszegzése sze-
rint 2011-ben 431 935 bûncselekményt re-
gisztráltak Magyarországon, de ez a mér-
ték az ország méretéhez viszonyítva Eu ró-
pában átlagosnak mondható. A bûn cse-
lekmények elkövetésének tendenciája, saj-
nos 2010-hez viszonyítva 0,4 százalékos
emelkedést mutat. Az összbûnözés 7 szá-
zalékkal emelkedett és az összes bûn cse-
lekmény 60-70 százaléka vagyon, közrend
és személy elleni bûncselekmény. A nagy
értékû gépkocsilopások, valamint a betöré-
ses lopások száma emelkedik. A zseblopá-
sok száma – fôleg Budapesten – 5,4 szá-
zalékos emelkedést mutat, a trükkös lopá-
sok területén legtöbbször az idôskorúak a
sértettek. A pénzintézeti rablások száma is
emelkedett, az elkövetés egyre agresszí-
vabb és jellemzôen fegyveres.
Sajnos, a gazdasági bûncselekmények
száma is drasztikusan emelkedik immár
2010 óta. A szervezett bûnözés területén az
elkövetôk felismerték, hogy komoly lehetô-
ségek nyílnak a közpénzek megszerzésére.
A különbözô maffiacsoportok eddig ➲
9
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
MBVE XIII. KONFERENCIA
MBVE
XIII. Kon fe ren cia – 2012. Egerszalók
Idén is sikeresen rendezte meg hagyományos konferenciáját a Magyarországi Biztonsági
Vezetôk Egyesülete (MBVE). Fialka György, az MBVE elnöke a konferencia megnyitója
alkalmából elmondta, hogy az egyesület szakmai fejlôdése folyamatos és az MBVE immár
a hazai civilbiztonsági szakma meghatározó szervezete. Az egyesület a civil szférában
dolgozó magasan képzett biztonsági vezetôket fogja össze, és egyik legfontosabb
feladatának tekinti a magánbiztonság területén dolgozók szakmai tudásszintjének
folyamatos fejlesztését.
NAGY ÉRDEKLÔDÉS, KITÛNÔ ELÔADÁSOK A BIZTONSÁGI SZFÉRA
MEGBÍZÓI ÉS SZOLGÁLTATÓI OLDALÁNAK HAGYOMÁNYOS SZAKMAI TALÁLKOZÓJÁN!
09-15 mbve_konf.indd 9 5/4/12 2:34:09 PM
116 Mrd Ft gazdasági kárt okoztak az
országnak, amelybôl eddig csak 7 Mrd Ft
kár térült meg (Elképesztô adat! A szerk.).
Idén tehát a rendôrségnek igazodnia kell a
bûnözés megváltozott helyzetéhez, és ki
kell alakítania a bizonyításközpontú nyo-
mozást.
Urbán Zoltán kiemelte, hogy a vagyonvéde-
lem területén ma már megosztottak a fel-
adatok a rendôrség és a civil biztonsági
szervezôdések között. A rendôrség állás-
pontja, hogy a civil biztonsági szféra sze-
replôinek kell kialakítani, a vagyonvédelem
és bûnmegelôzés területén a siker remé-
nyével alkalmazható módszereiket.
■ Az éves konferen-
cián Thuróczy Géza
a Novosec Security
Kft. ügyvezetôje a
cég felépítésérôl,
bolt jairól (Budapest,
Kecskemét, Szeged),
elért eredményeirôl
beszélt elôadása kezdetén. Rövidesen rá-
tért elôadásának fô témájára: a biztonság-
technikában alkalmazott és a jövôben al-
kalmazható elektronikus megfigyelôrend-
szerek történeti bemutatására, egyszóval a
kamerás rendszerek kronológiai, és techni-
kai oldalú elemzésére.
Elôször az analóg megfigyelôrendszerek
technikai megoldásait ecsetelte, illetve azt
az állapotot mutatta be, ahol CCTV techno-
lógia jelenleg tart. Ennél a pontnál tért ki
elôször arra a termékcsaládra, amit a
Novosec Security Kft., mint hazai kizáróla-
gos forgalmazó értékesít, ez a termékcsa-
lád nem más, mint a Videosec. Az analóg
technika csúcsaként – a kamerás rendsze-
reket gyártó cég – egy új technikai megol-
dású termékkel jött ki, melyet HD SDI né-
ven vezettek be a hazai piacon. Ez a rend-
szer már FULL HD-ben is képes felvételt ké-
szíteni, illetve rögzíteni analóg technikai
megoldással.
Elôadását az IP technológiával folytatta,
amelyik technikai megoldás korunk egyre
inkább terjedô videós megfigyelôrendsze-
reit jellemzi (pl.: közterületek megfigyelése,
távoli és nagy területen elhelyezkedô, nagy
felbontású megfigyelést igénylô objektu-
mok védelme), és az IP-alapú megfigyelô-
rendszerek technológia fejlôdését vázolta
fel. Ugyancsak a Videosec termékcsalád-
ból mutatott be néhány megoldást (pl.:
Videosec ICS 20F), hogy szemléltesse a
technológia jelenlegi állását, megoldásait,
ár és mûszaki tartalom szempontjából is.
Elôadásának végéhez közeledve a Novosec
Security Kft.-nek a GSM és GPRS kommu-
nikátor termékeirôl híres hazai gyártó és
fejlesztô vállalat tal (TELL Software
Hungária Kft.-vel) kötött megállapodásukat
részletezte a kíváncsi hallgatóságnak.
Elmondta, hogy a TELL termékek teljes ha-
zai forgalmazását és értékesítését vállalta a
Novosec Security Kft. Végezetül bemutatta
a Novosec – TELL üzletág vezetését ellátó
kollégáját Szarka Szilvesztert.
Szarka Szilveszter elôadásában a bizton-
ságtechnika átjelzéstechnológiai irányait
ismertette (PSTN, analóg rádiós rendsze-
rek, GSM, GPRS). Természetesen elôadá-
sának gerincét képezte a TELL termékek
bemutatása. Így szót ejtett az easyTRACK
elnevezésû gépjármûfelügyeleti és flottakö-
vetô eszközükrôl és szolgáltatásról, illetve
az easyAID elnevezésû vész és segélyhívó
berendezésükrôl és természetesen a hozzá
kapcsolható havidíjas szolgáltatásról is. A
két termékrôl egyébként részletesen olvas-
hat az érdeklôdô a www.easytrack.hu, il-
letve a www.segelyhivo.eu weboldalon.
Elôadásának fô részét a riasztórendszerek-
hez, ipari berendezésekhez és tûzjelzôkhöz
kapcsolható GSM, illetve GPRS alapú kom-
munikátoraik alkották. Ezen belül említést
ejtett a kontaktus vezérelt eszközparkjukról
(Compact GSM, GSM és GPRS Pager 3 Z6,
GSM és GPRS PROCOM). Ezek az eszkö-
zök, így pl.: az új PROCOM is a szárazkon-
taktusok átjelzését CID formátumban táv-
felügyeletre, vagy SMS és hanghívás for-
májában mobilszámra akár 28 bemenetig,
így 28 megkülönböztetett eseményig képe-
sek ellátni. Természetesen az eszközök se-
gítségével visszafelé is lehet vezérelni ki-
meneti kontaktusok, és egy ingyenesen
használható hanghívás segítségével.
Szót ejtett továbbá a riasztóközpontok
mögé csatolható kapcsoltvonalat szimulá-
ló CID kommunikátorokról (EcoLINE GSM,
SIA IP, GSM és GPRS Adapter, GSM és
GPRS PROCOM).
Befejezésül a TELL által kifejezetten távfel-
ügyeleti cégek számára biztosított 3, illetve
5 év hûségszerzôdés megkötése mellett
igénybe vehetô GPRS eszközparkra vonat-
kozó kedvezményekrôl beszélt az elôadó. A

GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
09-15 mbve_konf.indd 10 7.5.2012 10:27:28
kedvezmények elmondása szerint akár in-
gyenesen megszerezhetô eszközöket is je-
lenthetnek a szerzôdött ügyfeleknek. Szarka
úr kiemelte az elôadása zárásaként, hogy
egy Telenor székházban megrendezésre
kerülô TELL rendezvényre is várja a szak-
ma konferencián résztvevô képviselôit.
■ Nyerges Béla a
BRFK rablási osz-
tály vezetôje a „Bu-
dapest, mint köz- és
magánbi zt onság
együttmûködésének
bázisfelülete” elôa-
dása keretében foly-
tatta a témát. Megtudhattuk, hogy Buda-
pesten tavaly 74 000 vagyon elleni bûn-
cselekményt regisztráltak melybôl 10 700
volt a betöréses lopás, 6500 gépkocsifel-
törés, 4000 gépkocsilopás, 3800 alka-
lommal történt személy elleni bûncse lek-
mény, valamint 7 pénzintézet kárára történt
fegyveres rablás.
A BRFK osztályvezetôje fontosnak tartja a
civil biztonsági szakemberekkel való együtt-
mûködést. Hangsúlyozta, hogy ez a fajta
együttmûködés a bankbiztonsági területen
ma már kifejezetten jó. Kiemelte, hogy a
banki ôrök komoly, felelôsségteljes munkát
végeznek a rablások megelôzésében.

■ Pálffy Zoltán a
Seawing Kft. ügyve-
zetô igazgatója
„NFC és biztonság-
technika” címmel
tartott színvonalas
elôadást, melyet la-
punk Piactér rovatá-
ban teljes terjedelmében közreadunk (26.
oldal).
■ Bata Miklós az
Aspectis Kft. ügyve-
zetô igazgatója az
„IP biztonságtechni-
kai megoldások az
Aspectistôl” címû
elô adásában el-
mondta, hogy Ma-
gyar ország vezetô IP biztonságforgalmi cé-
güket 2003-ban alapították. Az elôadó ki-
emelte, hogy a mostani bizonytalan gaz-
dasági helyzetben nehéz és drága finan-
szírozás miatt gyenge a beruházási kedv.
Bata Miklós úgy látja, hogy a kitörési pont
a biztonságtechnika területén a technikai
és minôségi váltás. Az ügyvezetô bemutat-
ta a cég új szolgáltatását az „easyinstall”-t,
amely egybefogja a társaság logisztikai és
mûszaki szolgáltatásait. A teljes élettartal-
mú szolgáltatás moduláris, amely tanács-
adás és tervezés (eszközök helyszíni be-
mutatása, kölcsöneszközök biztosítása,
tervezés, tanácsadás), projektvezetés és
üzembe helyezés (hálózati konfiguráció
készítése, rögzítési paraméterek beállítása,
teljes dokumentációkészítés), karbantartás
és selejtezéscsere (rendszeroktatás, szoft-
ver frissítések követése, terv szerinti kar-
bantartás, hulladékkezelés) modulokon
alapszik.
■ Bessenyei Péter
az StP Kft. ügyve-
zetô igazgatója „Vi-
deo analízis 100 me-
gapixeles Logipix ka-
merával” címû elôa-
dását hallgatthatták
meg az érdeklôdôk.
■ Sabjanits István
a BM Tudomány-
szer vezési osztály-
vezetôje a bûnmeg-
elôzési kutatások
gyakorlati alkalma-
zásáról beszélt. Ki-
fej tette, hogy para-
digmaváltásra van szükség a magánbiz-
tonsági szféra képzésében. Áttekintést adott
a képzési rendszer kialakulásának történe-
térôl, hangsúlyozta, hogy a biztonsági cé-
gek munkatársai számára, már egy új tu-
dástartalmat kell oktatni és a kompetencia
alapú képzés ezen a szakterületen is egyik
generálója lehet a jövôben a gazdasági
versenyképesség fenntarthatóságának.
■ Csuthi Zsuzsanna,
az AXIS Commu ni-
cations közép-kelet-
európai kereskedel-
mi csapatának ve-
zetôje „Lightfinder
technológia” cím-
mel tartott elôadást.
Egy éjjel/nappal látó kamerát arra tervez-
nek, hogy kültéri környezetben vagy belté-
ren kevés fényviszony mellett is jól
mûködjön és színes képeket továbbítson
egész nap. Ahogy romlanak a fényviszo-
nyok, a kamera automatikusan éjszakai
üzemmódra vált, hogy az infravörös fényt
hasznosítva fekete-fehér képeket szállítson.
Azonban a képélesség és az alacsony zaj-
szint – különösen eltérô kültéri fényviszo-
nyok mellett – nagy kihívást jelentenek.
Az Axis Communications bemutatott egy
forradalmian új technológiát, a Lightfinder
technológiát, mely a minden részletre ki-
terjedô, megfelelô szenzor és lencsék ki-
választásának, a házon belüli chipfej-
lesztés és képfeldolgozás területén szer-
zett tapasztalat összegyúrásának eredmé-
nye.
A Lightfinder technológiával mûködô
kamerák két példája, AXIS Q1602 és AXIS
Q1602-E
A Lightfinder technológia egyesíti a CMOS
szenzort a kivételes fényérzékenységgel.
Ugyanakkor ez a technológia sokkal több,
mint csak egy szenzor. Analóg kamerák-
hoz viszonyítva, a technológia jobb fel-
bontást, élethûbb színeket ad vissza, külö-
nösen gyenge fényviszonyok mellett. Sôt,
mivel a technológiával rendelkezô kame-
rák digitálisak, ezért olyan széles lehetôsé-
gek tárháza nyílik meg használatuk elôtt,
mint a progresszív letapogatású szenzor
használata, intelligens videó elemzése és
videomegfigyelô rendszerek. A Lightfinder
technológia elônyei a következôk: magas
fényérzékenység, kiváló képminôség, ala-
csony zajszint, ugyanakkor részletgazdag
kép és jobb színvisszaadás alacsony fény-
viszony mellett, és könnyen integrálhatók
az iparág legnagyobb alkalmazás szoft-
verbázisával.
A Lightfinder technológiával rendelkezô há-
lózati kamerák tökéletesen alkalmasak bel-
téri és kültéri megfigyelésre alacsony fény-
viszonyok mellett, különösen ott, ahol a fel-
használónak a színek visszaadására is
szüksége van a tárgyak eredményes felis-
merése és azonosítása érdekébôl. A ha-
gyományos éjjel/nappali kamerákkal

11
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
MBVE XIII. KONFERENCIA
09-15 mbve_konf.indd 11 5/4/12 2:34:31 PM
ellentétben, melyek sötétben fekete-fe-
hér képre váltanak át, az új technológiával
felszerelt kamerák megtartják színhûségüket
még nagyon sötét környezetben is.
Számos olyan helyzet van, ahol a színes
videónak kulcsszerepe van a sikeres azo-
nosításban, és ez a képesség nagymérték-
ben növeli a felhasználó esélyét emberek,
jármûvek és események azonosítására.
Ezek a kamerák kimondottan elônyösek
olyan igényes videomegfigyelô alkalmazá-
sokban, mint pl.: parkolók, városi megfi-
gyelés, iskolák és kollégiumok, valamint
építési területek. A Lightfinder technológia
felhasználható kültéri területeknél, mint
hôerômûveknél és szennyvíztisztító tele-
peknél, börtönöknél és vasúti megfigyelés-
nél.
3 különbözô megfigyelôkamera – egy AXIS
221, egy AXIS Q1602/-E (a Lightfinder tech-
nológiával) és egy alacsony fény érzé keny-
ségû analóg kamera között – végzett össze-
hasonlítás megmutatja, hogy éjszakai kör-
nyezetben, 2 különbözô helyszínen milyen
teszteredmények születtek.
2. képsorozat: Külterület megfigyelése, utcai
megvilágítás nélkül, este 22.40-kor, kb. 0,1
Lux mellett.
Fent: AXIS 221
Lent: AXIS Q1602-E, Lightfinder tech-
nológiával
A közeli megvilágítás hiányában, az AXIS
Q1602-E színes képeket, míg az analóg
kamera fekete/fehér képeket továbbít.
3. képsorozat: Raktár megfigyelése,
alacsony fényviszony mellett
Fent: AXIS 221
Lent: AXIS Q1602-E, Lightfinder
technológiával
A színazonosítás egyszerûbb az AXIS
Q1602 kamerával, továbbá kevesebb zajt
és élesebb képet továbbít analóg társánál.
A fejlôdés továbbra is a hálózati kamerák
irányába történô elmozdulás lesz ilyen ma-
gas szintû fényérzékenységgel, mint a
Lightfinder technológia, de a sokkal jobb
felbontás, jobb fényérzékenység és keve-
sebb képi zaj lesznek a jövô technológiájá-
nak kulcsszavai. Mivel az Axis mindig a
legújabb szenzor technológiát alkalmazza
és folyamatosan fejleszti az okosabbnál
okosabb szoftvereket, ezért az Axis tovább-
ra is a termékfejlesztés éllovasa lesz a pia-
con. Bôvebb információért forduljon az
Aspectis Kft.-hez.
■ Czirkus László a
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Biz ton-
sági Fôosztályának
fôosztályvezetôje a
fôosztály felépíté-
sérôl és szakmai te-
vékenységérôl tar-
tott elôadása keretében beszélt a közérdekû
bejelentések és egyéb beadványok kezelé-
sének 2011. év tapasztalatairól. Elmondta,
hogy a tavalyi évben 29 764 közérdekû

GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
09-15 mbve_konf.indd 12 5/4/12 2:34:41 PM
bejelentés történt. A leggyakoribb témák a
következôk voltak: számla- nyugtaadási
kötelezettség elmulasztása, vagyonosodá-
si vizsgálatok lefolytatásának kérése, uzso-
rakölcsönök nyújtása, pénznyerô automa-
ták manipulálása, engedélytôl eltérô sze-
rencsejáték szervezése, engedély nélküli
engedélyhez kötött tevékenységek végzése,
illegális fémkereskedelmi tevékenység, jö-
vedéki termékekkel kapcsolatos törvény-
sértés, adózás alól elvont jövedéki termék
beszerzése, értékesítése, csempészet útján
az ország területére behozott jövedéki ter-
mékek (cigaretta, alkoholtermékek, üzem-
anyag) értékesítése, mûködési engedélyes
vendéglátó egységekben pancsolt italok
értékesítése, kétes származású palackozott
bor árusítása, jogvédett termékekhez kap-
csolódó márkavédett ruházati bevarró cím-
kék használata (iparjogvédelmi jogok meg-
sértése bûncselekmény), kábítószer (amfe-
tamin, marihuána, stb.) birtoklása, lôfegy-
verrel való visszaélés, engedély nélküli éles
lôfegyver tartása.
Na és végül ismét néhány gigantikus
számadat. A NAV által beszedett bevétel
2011-ben összesen 9 323,8 milliárd Ft
volt, amely az államháztartási bevételek
92%-át tette ki. A tavalyi évben 2 055 848
vámeljárás került lefolytatásra. 20 435
esetben, és 367 millió Ft elkövetési érték-
ben került sor szabálysértések feltárására,
melyek jellemzôen vámszabálysértések
voltak. A rendészeti szakterület közúti el-
lenôrzések során feltárt jogsértések miatt,
több mint 6300 esetben és 1,018 milliárd
Ft értékben szabott ki közigazgatási bírsá-
got. A személyforgalmú határátlépések szá-
ma 2011. évben 33 928 371 fô volt. A NAV
informatikai munkaállomásainak a száma:
31 102 amelyekhez jelenleg 11 533 darab
nyomtató kapcsolódik. (Egy szóval mam-
mut szervezet, az ország zökke nômentes
mûködéséért viselt kiemelt felelôséggel. A
szerk.)
■ Fialka György „A magánbiztonság helyze-
te, lehetôségei 2012-ben” címû elôadásában
a biztonság értelmezésének kiterjesztésérôl
beszélt. A teljes elôadás lapunk Szakértô ro-
vatában (38–39. oldal) olvasható.
■ Menekülési útvonaljelzô és biztonsági
világítási rendszerek jövôje címmel tartott
elôadást Csendes István, az ASM Security
Kft. tûzvédelmi szak-
értôje. Elôadása so-
rán hangsúlyozta a
vészvilágító rend-
szerek felbecsülhe-
tetlen jelentôségét,
részletesen bemu-
tatta a szabványkö-
vetelményeket, valamint a nemzetközi és
hazai helyzetértékelés során összehasonlí-
totta az egyes rendszertípusokat.
Az évek során megváltozott az épületek
mérete, térszerkezete, valamint megnôtt az
épületekben tartózkodók száma. Ennek kö-
szönhetôen veszélyhelyzetben egyre na-
gyobb a szerepe a jól kiépített vészvilágító,
és kijáratmutató rendszereknek, hiszen a
biztonsági világítás emberéleteket ment-
het.
„A hazai szabályozás alapja az OTSZ” –
hangzott el az elôadás során. Az építmé-
nyeket úgy kell kivitelezni, hogy „a kiürítési
útvonalak késedelem nélkül használhatóak
legyenek” és biztosítva legyen a mentés-
ben közremûködôk számára az épületen
belüli gyors és biztonságos közlekedés, az
irányfelismerés és a különbözô tûzvédelmi
berendezések, eszközök hozzáférhetô hasz-
nálata, kezelése.
„A vészvilágító rendszerek mûködôké pes sé-
gét minden körülmények között biztosítani
kell.” Ennek érdekében az OTSZ számos
pontja kitér a vészvilágító rendszerek mû-
ködésének, ellenôrzésének a szabályozá-
sára. Fontos szem elôtt tartani, hogy a je-
lenkor követelményeinek megfelelôen „nem
elég csak lámpákat elhelyezni, hanem a
vészhelyzet-kezelés folyamatába illesztve
kell egy rendszert megtervezni.”
„Ahová ezeket a rendszereket telepítik, ott
sok ember lehet adott esetben veszélyben.
Így követelmény a maximális üzembizton-
ság, melyhez a következôk szükségesek:
minôségi – minôsített termék, szakszerû
ter ve zés, gondos kivitelezés, elôírásoknak
megfelelô karbantartás.” Ez inspirálta az
ASM-et saját fejlesztésû rendszerének meg-
alkotására. A Clever Light hagyományos és
címzett vészvilágító rendszer egy olyan
magyar találmány, ami talán áttörést je-
lenthet a vészhelyzeti megoldások hazai és
nemzetközi gyakorlatában.
Elmondta, hogy a soron következô ASM
Szak mai Napon, május 10-én a részvevôk
részletes technikai információt kapnak
majd a Clever Light rendszerrôl, és élôben
tekinthetik meg mûködés közben az egyes
rendszerelemeket.
■ Szarka Szilveszter
a TELL Szoftver Hun-
gária Kft. értékesíté-
si vezetôje „TELL a
XXI. századi kom-
munikáció” címmel
tartott színvonalas
elôadását hall gatták
az érdeklôdôk.
■ Géczi Gyula a
Posta Biztonsági és
Vészhelyzeti fôigaz-
gató-helyettese a „A
Magyar Posta, mint
kritikus infrastruktú-
ra” címû elôadásá-
ban aláhúzta, hogy
az országosan több mint 36 000 munka-
állomással mûködô intézményhálózat ko-
moly biztonsági kihívások mellett kell vé-
gezze – lehetôleg zökkenômentesen – a
munkáját. Bemutatta a Magyar Posta
mûködését és elemezte tevékenységét.
Beszélt a várható jövôbeni biztonsági kihí-
vásokról ezek közül a csalásokat, az adat-
lopást, a pénzforgalmi szolgáltatások meg-
zavarására irányuló egyre gyakoribb kísér-
leteket emelte ki.
■ Bökönyi István
az IN-KAL Security
Events Kft. stratégiai
igazgatója a „Tö-
megrendezvények
biztosítása és a til-
takozási kultúra ala-
kulása hazánkban”
témakörben tartott elôadást. Elmondta,
hogy Magyarországon 2011-ben 30 millió
ember vett részt rendezvényeken. Az or-
szágban 3000 rendezvényszervezô cég
mûködik, amelybôl 800 „nagy cég” és a
legnagyobb 9 mûködteti az információs-
konzultatív kerekasztal-társaságot. A biz-
tonsági cégeknek sok feladatuk van, mivel
már a 10 fôt meghaladó résztvevôszám is
– egyébként megdöbbentô módon – tö-
megrendezvénynek számít. Részletesen
bemutatta a gyülekezési jogról szóló 1989.
évi törvényt, a rendezvénybiztosítás faj-

13
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
MBVE XIII. KONFERENCIA
09-15 mbve_konf.indd 13 7.5.2012 10:41:51
táit, a rendezvények biztosításának jogi
szabályozását, a zenés, táncos rendezvé-
nyek biztosításának elôírásait, és a bizton-
sági terv tartalmát. Végül kiemelte, hogy
magánbiztonsági szolgáltatást nyújtó cég-
nek csak olyan rendezvény biztosítására
szabad szerzôdést kötnie, amelynek szer-
vezôi rendelkeznek a jogilag elôírt engedé-
lyekkel, vagy rendôrségi tudomásulvétellel
és megfelelnek a 2005. évi CXXXIII. tör-
vényben foglalt biztonsági ôri intézkedési
lehetôségeknek.
■ Eiselt György, BM
fôosztályvezetôje a
„Magánbiztonsági
kerekasztal jogi, köz-
szolgálati lehetôsé-
gei” címû elôadása
keretében az új ma-
gánbiztonsági alap-
törvényrôl tájékoztatott röviden.
A törvény deklarálja, hogy a magántulaj-
don védelme állampolgári kötelesség, a tu-
lajdonosnak kell ellátni saját maga és tu-
lajdona védelmét és kimondja, hogy a
rendôrség feladata döntôen a közrend biz-
tosítása.
Az új szabálysértési törvény szerint a köz-
igazgatási bírság be nem fizetése esetén a
bírság összege végrehajtási eljárás ke-
retében lesz behajtható és ha az nem jár
eredménnyel, börtönbüntetés, vagy köz-
munka is terhelheti a természetes sze-
mélyt.
A helyszíni birság felsô határa cégeknél
500 000 000 forint magánszemélyeknél
300 000 forint.
Az elôadó tájékoztatta a hallgatóságot,
hogy a Büntetô Törvénykönyv átalakítása
még folyamatban van.
■ Német Ferenc
SZVMSZK elnöke Az
új magánbiztonsági
törvény és a köztes-
tületek szerepérôl
beszélt.
A Kamarának jelen-
leg 37 000 regiszt-
rált tagja van, az elnökség 7 fôvel mû-
ködik. Januárban a Belügyminisztérium
együttmûködési megállapodást kötött a
Kamarával, valamint határidôt szabott meg
a szervezet számára a vállalkozások minô-
sítése, oktatási és továbbképzés rendszeré-
nek kidolgozására.
■ Kakas Nándor a
Miniszterelnökség
biztonsági vezetôje
a „Közigazgatás
biztonsági normái”
elôadásában ki-
emelte, hogy az ál-
lamigazgatás terü-
letén folyó biztonsági munka jogalkalma-
zás. Közszolgáltatási alkalmazásban csak
büntetlen elôéletû ember lehet. A törvény
nemzetbiztonsági ellenôrzést is elôír, mivel
e fontos és bizalmas munkaterületeken
csak ellenôrzött személyek dolgozhatnak.
Az ellenôrzött személy nemzetbiztonsági
ellenôrzésének eredményét az Alkot mány-
bíróság adja ki és az ellenôrzés ezt kö-
vetôen is periodikusan ismétlôdhet.
■ Zólyomi Zsolt a
MOL Nyrt. biztonsá-
gi igazgatója „Az
üzemanyag-elôállí-
tás biztonsági kér-
dései „címû elôadá-
sa keretében érde-
kes betekintést en-
gedett a cég mindennapi biztonsági mun-
kájába. A MOL-csoport tevékenységét be-
mutatva elmondta, hogy a magyarországi
kitermelést 5378 olaj és földgázkút adja.
Beszélt a biztonsági szempontból veszé-
lyes országok területén a kitermelés védel-
mének egyedi feladatairól, ilyen pl. az ope-
rációs helyszínek legmagasabb szintû biz-
tosítása, az utazásbiztonság, a védett
helyszínek közti utazások biztosítása (spe-
ciális gépjármûvek, sofôrök, útvonalak,
stb.), a folyamatos kapcsolattartás a helyi
lakossággal, illetve a krízismenedzsment
(emberrablások megelôzése, kezelése, eva-
kuációs tervezés és végrehajtás).
Bemutatta a csôvezetékes, a tanker és a
vasúti szállítások elleni támadások és a
megelôzések sokféleségét. Kiemelte, hogy
a közúti szállítás elleni támadások, vala-
mint a kereskedelmi tevékenység során je-
lentkezô visszaélések megelôzése ér-
dekében a folyamatos kontroll a megelôzés
és az elhárítás döntô eleme. Elmondta,
hogy az elektronikus kontroll, a biztonsági
plombák, a pontos, ellenôrzött mérési fo-

GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
09-15 mbve_konf.indd 14 5/4/12 2:35:05 PM
lyamatok, a tisztázott felelôsségi körök, a
szigorú átadás-átvételi szabályok stb. mind
részei az eredményes védekezés összetett
feladatának.
■ Sinka Iván a BAT
biztonsági vezetôje
„Egy jól biztosított
svájci rendezvény”
elôadása a 2012.
évi davosi World
Economic Forum
biztosításáról szólt.
A rendezvény védelmében 3000 közterüle-
ti rendôr, mesterlövészek, speciális egysé-
gek és nagyszámú biztonsági ôr vett
részt.
Az idôjárás igen zord volt ebben az idôben.
A közlekedést, úgy a vendégeknek mint a
helyi lakosoknak biztosítani kellett. Az uta-
kon két ellenôrzési pontot alakítottak ki,
ahol csak elôzetes autóregisztrációval, új-
lenyomat-ellenôrzéssel lehetett behajtani a
védett területre. A konferencia résztvevôit
„zárt” rendszerben, shuttle buszokkal szál-
lították a szálloda és a konferencia helyszí-
ne között.
K. M.
15
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
MBVE XIII. KONFERENCIA
09-15 mbve_konf.indd 15 5/4/12 2:35:16 PM
A SZAKMA LEGJOBBJAI
E
gyik cég sem ismeretlen olvasóink
elôtt. A Tellsystem Communication Kft.
több mint nyolc éve gyártja itthon GSM/
GPRS termékeit melyek megoldást nyújta-
nak távoli vezérlésre, automatizálásra, át-
jelzésre, információ és adatgyûjtésre. CE
minôsített moduljaik kompatibilisek a ha-
zánkban forgalmazott riasztóközpontok-
kal (pl. az Enigma központtal is, lásd: lej-
jebb), illeszthetôek a már meglévô rend-
szerekhez. lapunkban rendszeresen olvas-
hatnak legújabb fejlesztése-
ikrôl (ProCon, EsyCon,
ProLine GSM stb.).
A VillBau Biztonságtechnika
Kft., az egyik legrégebbi, ko-
moly innovációs tradíciók-
kal rendelkezô vállalkozás a hazai piacon.
A 26 éves múlt két kiemelkedô fejlesztése
az (egyébként szintén Detektor-díjas)
Enigma távfelügyeleti rendszer, illetve a
SOLO sziréna termékcsalád.
Következô cikkeinkben a nyertes techniká-
kat igyekszünk bemutatni olvasóinknak.
A BIRÁLÓBIZOTTSÁG
KÖZLEMÉNYE
ProCon GSM
Magyar fejlesztésû, versenyképes ár/érték ará-
nyú GSM kommunikátor. Külsô zavarok elleni
védelemmel (AJS), 16 000 esemény mélységû
belsô tárral, idôszinkronnal valamint térerôfi-
gyeléssel és a térerô legalacsonyabb értékének
óránkénti naplózási képességével rendelkezik.
Innovatív termék sok hasznos praktikus szol-
gáltatással, sokrétû alkalmazási lehetôséggel.
Az eszköz bôvíthetô, így akár egyszerû „köz-
pont” funkció megvalósítására is alkalmas le-
het. Saját tápellátását felügyeli, belsô akkumu-
látora révén 24 óra szünetmentes mûködést
biztosít. Távolról is felügyelhetô, programozha-
tó, frissíthetô, 2 év garancia. Sajnos csak rádi-
ós minôsítésekkel rendelkezik, EU-s, nemzeti
biztonságtechnikai szabvány és/vagy TMT
megfelelôsséggel nem!
VBIP PRO
Magyar fejlesztésû, kiváló ár/érték arányú IP/
PSTN kommunikátor. A Villbau Kft. a már meg-
lévô VBIP IP kommunikátorának továbbfejlesz-
tett változatát elsôsorban az EN 54-21:2004
szabványnak való megfelelés céljából készítet-
te, megteremtve a vagylagos, de akár a párhu-
zamos kommunikáció lehetôségét a két eltérô
adatátviteli úton. A legtöbb behatolásjelzô köz-
ponthoz csatlakoztatható. Helyben USB-n ke-
resztül, távolról IP hálózaton át programozha-
tó, az IP címe lehet akár fix akár DHCP. Az esz-
köz bôvíthetô, akár 8 bemenet státuszának jel-
zésátvitelére képes. A fejlesztés során az EN
szabványmegfelelôség alapvetés volt, ennek
eredményeként a MABISZ ajánlás mellett TMT
megfelelôségi tanúsítványa is van az eszköz-
nek. A gyártó 3 év garanciát vállal az eszközre
és folyamatos terméktámogatást biztosít.
A Bírálóbizottság tagjai:
Móré Attila, Papp József, Tóth Levente
és Vida ferenc
16
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
GYÚJ TÓP ONT dí j ny e r t e s e i nk
Élen a hazai átjelzéstechnikai Innováció
DETEKTOR BIZTONSÁGTECHNIKAI PÁLYÁZAT 2011
AZ ÉV BIZTONSÁGTECHNIKAI TERMÉKE, MEGOLDÁSA, SZOLGÁLTATÁSA
Az eredményhirdetésre immár második éve – tradíciót teremtve – az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán
Villamosmérnöki Karán került sor biztonságtechnikai mérnökhallgatók elôtt, 2012. április 24-én.
Meggyôzôdésünk hogy a „jó ügy, jó otthont talált”, hiszen így a jövô szakmai generáció, elsô kézbôl
értesülhet az innovációs eredményekrôl. A nyertes pályamunkákat a pályázó cégek szakemberei
elôadások keretében mutatták be, egyúttal kitekintést is adva szakterületükrôl.
A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatokat mérlegelve a Nemzetközi Innovációs Díj idei kiadását
nem támogatta, ugyanakkor Hazai Innovációs Díjat megosztott formában két pályázónak is adott.
Érdekesség nyilván az, hogy a két hazai fejlesztésû nyertes termék a szakmának szinte ugyanabból
a szegmensébôl érkezett és ez az átjelzéseket segítô kommunikátorok világa. Cél mindkét esetben
a megbízható és gyors átjelzési technikák bôvítése volt, GSM, illetve vezetékes technológiával.
A NYERTES PÁLYAMÛVEK
MAGYAR INNOVÁCIÓS DÍJ
VBIP PRO
Vezetékes IP-alapú telefonkommunikátor
tûzjelzô és behatolásjelzô központokhoz
VillBau Biztonságtechnikai Kft.
MAGYAR INNOVÁCIÓS DÍJ
ProCon GSM
GSM kommunikátor komplex távvezérlés-
hez, távfelügyelethez
TellSystem Communication Kft.
Schmidt András (TellSystem) átveszi
a díjat Tóth Leventétôl (Bírálóbizottság)
Almássy József (VillBau)
és Tóth Levente (Bírálóbizottság)
Tóth Levente és Móré Attila; Schmidt András
(TellSystem), Zajtai Dorottya és Almássy József
(VillBau) az oklevelekkel és díjakkal;
és Klézl Marina, Detektor Plusz kiadói igazgató
16-17 eredmhird2.indd 16 3.5.2012 14:36:51
A SZAKMA LEGJOBBJAI
A ProCon GSM gyártá-
sának célja a sokoldalú
és megbízható felhasz-
nálhatóság: riasztóköz-
pontként, GSM átjelzô-
ként, vagy akár kapu-
vezérlôként.
A
ProCon GSM, 4
kontaktusvezérelt
bemenettel és egy NO/
NC relés kimenettel ellá-
tott GSM modul. SMS-t,
hangüzenetet és/vagy Contact ID-t küld a bemenetekre érkezett jelzések ese-
tén – akár GPRS-en keresztül is –, a kimenet ingyenes hívással vagy SMS-sel
aktiválható. Hanghívás esetén beállítható, hogy a kimenetet számazonosítás-
sal – akár 1000 telefonszámról – vezéreljük, mely lehet bistabil vagy monos-
tabil.
■ A készülék különlegessége, hogy óránként menti a GSM térerô legalacso-
nyabb értékét egy külön memóriába, mely az ingyenes ProRead szoftver se-
gítségével egy grafikonban felrajzolható, így megkönnyítve a hibakeresést és
a karbantartást. A készülék folyamatosan ellenôrzi a hálózati tápellátást,
melynek hiánya esetén hangüzenetet vagy SMS-t küld. Saját akkumulátor se-
gítségével még 24 órán át képes biztosítani a kommunikációt. 16 000-es ese-
ménymemóriájába minden bemeneti jelzés, kimeneti vezérlés (hívószám-
mal), tamperriasztás és tápfeszültséghiba is rögzítésre kerül.
■ A ProCon GSM riasztóközpontként is használható, ebben az esetben beál-
lítható a bemeneten késleltetett be- és kilépési idô, illetve szirénavezérlés is.
Az élesítést kulcsos kapcsolóval vagy akár ingyenes hanghívással is megte-
hetjük.
■ Az EXP Alarm bemeneti bôvítôpanellal a készülék 4 bemenete teljes értékû
zónaként használható, továbbá a bôvítôbemenetére illeszthetô a kulcsos kap-
csoló vagy a távirányító vevômodulja. Az OC-os kimenetre sziréna, az állapot-
kimenetre visszajelzô fényforrás illeszthetô, melyet élesített állapotban a
ProCon GSM vezérel. A be- és a kilépési késleltetéskor hangjelzéssel jelez.
■ Az EXP Relay segítségével egy további teljes értékû relés kimenettel bôvül
a ProCon GSM, így a két kimenet külön-külön, vagy akár egyszerre is vezérel-
hetô.
A TellSystem Communication Kft. által fejlesztett ProCon GSM modul nemzet-
közi CE minôsítéssel rendelkezik. A modulról további információk elérhetôk a
www.tellsystem.eu weblapon.
(További ajánlott cikk: Tellsystem GSM modulok távfelügyeleti szemmel.
Detektor 2011/5. szám 22. oldal. A szerk.)
17
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
GYÚJ TÓP ONT dí j ny e r t e s e i nk
A tûzjelzô központok
hiba és riasztás átjel-
zésére is szigorú elôírá-
sok (EN 54–21:2004)
vannak, amellyel való-
szí nû leg minden tûz-
jelzés fogadására al-
kalmas fel ügyeleti állo-
más üzemeltetô is tisz-
tában van. A szabályo-
zásból két fontos pa-
ramétert érdemes ki-
emelni: az elsôdleges
útvonalon 10 másod-
percen belül kell a jel-
zésnek megérkeznie és
rendelkeznie kell egy másodlagos útvonallal is.
A
10 másodpercen belüli jelzésekre jellemzôen TMT minôsített IP alapú
GPRS kommunikátorokat szoktak használni, melyek a tûzjelzô központok
kimeneteinek állapotait továbbítják a felügyeleti állomásra. Azokban az esetek-
ben amikor a kommunikátor a bemeneteinek jelzését GSM hanghívással,
Contact ID DTMF formátumban is le tudja adni, akkor az másodlagos útvonal-
ként tekinthetô, de vannak eszközök, amelyek mellé egy szintén TMT minôsített
telefon kommunikátort kell felszerelni a tartalékútvonal teljesítéséhez.
■ Sokan nem is tudják, hogy az IP alapú kommunikációnál átjelzés szempont-
jából nem csak a GPRS kommunikátorok kerülhetnek szóba, hanem a vezeté-
kes IP kommunikátorok is. Üzemeltetés szempontjából gazdaságossága meg
sem kérdôjelezhetô a GPRS kommunikátorokkal szemben, hiszen csak olyan
helyen javasolt használni, ahol már eleve van internet, így nem kell számolni
plusz havi díjakkal, ami egy GPRS szolgáltatás esetén 3 évre 30-40 000 Ft.
Használata még abban az esetben is gazdaságos, ha az IP kiszolgáló eszkö-
zöket (modem, router, switch) szünetmentesíteni kell. Mûködésével kapcsolat-
ban ki kell emelni, hogy a kommunikáció szempontjából a leggyorsabb jelzés-
átvitelrôl van szó, ugyanakkor azt is fontos tudni, hogy a GPRS kommunikáto-
rok egyszerû telepíthetôségével szemben, itt azért elôfordulhatnak a védendô
objektum IP hálózatának sajátosságai miatt olyan problémák, amelyek na-
gyobb hozzáértést igényelhetnek. Talán ez az egyik legjelentôsebb oka annak,
hogy hazánkban a vezetékes IP alapú kommunikátorok teljesen ismeretlenek.
■ A VILLBAU Biz ton ság technika Kft. által fejlesztett Tûzvédelmi Megfelelôségi
Vezetékes IP alapú átjelzések a tûzjelzô és a behatolásjelzô központokhoz
Tanúsítvánnyal (TMT-521112010) rendelkezô VBIP PRO ezen próbál változtatni
azzal, hogy egyetlen eszközbe van sûrítve egy IP és egy telefon kommunikátor,
mindez a GPRS kommunikátoroknál jóval alacsonyabb áron. Ezzel a megol-
dással a tûzjelzô központ kimeneteinek állapotát a leggyorsabb kommunikáci-
óval juttatja el az arra alkalmas felügyeleti vevôkészülékre (pl. ENIGMA II FIRE),
és másodlagos útvonalként a legáltalánosabban használt kapcsolt vonalas te-
lefonhálózaton történô DTMF Contact ID formátumot lehet használni.
■ Természetesen a VBIP PRO alkalmas arra is, hogy önálló telefon kommuni-
kátorként mûködjön, így már meglévô GPRS kommunikátor másodlagos útvo-
nalához is használható.
■ Mivel a készülék tûzjelzôk mellett riasztóközpontokhoz is csatlakoztatható,
ezért rendelkezik telefon dekóderrel is, így a riasztóközpontok telefonos kom-
munikátorára is beköthetô. Rendhagyó módon a szokásos DTMF Contact ID
kommunikáció mellett, a pulzus és DTMF 4/2-es formátumokat is ismeri.
■ A VBIP PRO bemenetei kimenetnek is programozhatóak, így IP-n keresztül
akár vezérlésekre is használható. Szükség esetén, külön modulokkal a beme-
netek (kimenetek) száma akár bôvíthetô is.
■ Olyan esetekben, amikor a riasztóközpont telefonos kommunikációja költsé-
geinek csökkentése a cél, vagy a VOIP rendszerû telefonvonalra nem illeszthetô
a központ, a VBIP PRO telefonkommunikátor nélküli verziója, a VBIP használa-
ta a javasolt, melynek fejlesztésénél a legfôbb szempont, hogy a lehetô legki-
sebb méretû és legolcsóbb kommunikátor legyen a piacon. Mivel egy soros
porttal is rendelkezik, ezért a DTMF Contact ID telefonos kommunikációk mel-
lett, arra alkalmas központ soros porton megjelenô eseményeit is képes fogad-
ni és továbbítani IP formátumban.
■ További alkalmazási lehetôségei a soros/IP, illetve IP/soros konverter funk-
ció, így akár két RS232 port is összeköthetô IP-n keresztül két VBIP segítségé-
vel. Ugyanez a funkció használható olyan riasztóközpontoknál, ahol egy soros
porton keresztül lehet megoldani a közvetlen programozást (pl. PARADOX köz-
pontok). Ilyenkor a központ telefon kommunikátora is be van kötve, mert ezen
keresztül kerülnek továbbküldésre az események, de mellette lehetôség van a
soros / IP / soros konvertálás okán a riasztóközpont IP alapú távprogramozá-
sára is.
■ Az sem mellékes, hogy a távoli vezérléssel párhuzamosan, akár az is meg-
oldható, hogy 2 darab VBIP modul segítségével kontaktusállapot változást le-
hessen IP-n keresztül továbbítani.
További információt kérjen a VillBau Kft. elérhetôségein, telefonon a 297-5125-
ös számon vagy e-mail-en a mail@villbau.com címen.
(Megjelent: Detektor plusz 2011/5. szám, 32. oldal)
ProCon GSM – a kommunikátorok új generációja
16-17 eredmhird2.indd 17 5/3/12 12:00:09 PM
■ Mekkora szere-
pe van a készpénz-
nek ma Ma gyar or-
szágon?
– A tapasztalatok
azt mutatják, hogy
nagyon nagy –
ahogy az angolok mondják: cash is king! Ennek
több oka is van: az egyik legfontosabb talán az,
hogy habár a fizetések ma már számlára érkez-
nek, az emberek – fôleg a vidéki kistelepüléseken
– az elektronikus fizetési lehetôségek korlátossá-
ga miatt az elsô adandó alkalommal kiveszik a
pénzt a számláról. A nyugdíjak jelentôs része is
készpénzben érkezik a lakossághoz. Van egy
másik fontos oka is a készpénz nagyfokú hasz-
nálatának, hogy a magyar lakosság jó része bi-
zalmatlan az elektronikus fizetési lehetôségekkel,
pénzmozgatással szemben. (Nem csak az idô-
sebb generáció tagjaira, vagy a szegényebb réte-
gekre kell gondolni – van olyan fiatal kollégám,
aki amint a számlára megérkezik a fizetése az
adott hónapban elköltésre szánt összeget kiveszi,
hogy ne lássa senki mikor, mire költ. Ez is egy
szempont.)
■ A fenti példa szerint az ATM-ek fontos kész-
pénzforrások.
– Így van. Alapvetôen két forrásból jutnak az em-
berek készpénzhez: vagy eleve a kifizetések így
történnek számukra, vagy a számlájukról vonják
le a készpénzt. Ez utóbbi jellemzôen automaták-
ból történik.
2011-ben az MNB statisztikái szerint összesen 4907
bankautomata üzemelt az országban. Ez 2010-hez
képest 1,3 százalékos növekedést jelent. A telepítet
automaták zöme Budapesten és Pest megyében talál-
ható. A megyék esetében alap vetôen a településszám
a meghatározó, hiszen minél több település van egy
megyében, annál több automatával lehet megoldani a
lakosság kényelmes készpénzellátását.
■ A lakosságnak tehát fontos az ATM, de a
pénzintézetek miként viszonyulnak a berende-
zésekhez?
– Változóan. Felismerték, hogy megfelelô ATM-le-
fedettség nélkül nagyon nehéz az ügyfél elége-
dettséget fenntartani. A lakosság részérôl elvárás,
hogy az automatákat elérjék, ne kelljen 10-20-30
kilométereket utazni a készpénzfelvételi lehetôsé-
gekért.
■ Mégsem lehet minden településen gond nél-
kül automatát találni.
– Látni kell, hogy a pénzintézet számára az auto-
mata nyûg: elviszi az erôforrásokat, a likviditás egy
részét, nem tud a fôtevékenységre koncentrálni.
Mivel egy nem mûködô, vagy éppen „pénzhiányos”
ATM inkább haragot gerjeszt az ügyfelekben, a
megfelelô üzemeltetés biztosításához jelentôs erô-
források kellenek. Éppen ezért a pénzintézetek na-
gyon körültekintôen járnak el, mikor kiválasztják az
ATM-k telepítési helyeit. Még mindig kevésbé jelent
presztízscsökkenést, ha nincs ATM az adott telepü-
lésen, mintha sokszor lenne kénytelen üres kézzel
távozni a berendezéstôl az ügyfél, vagy éppen el-
hanyagolt lenne a berendezés környezete, és ezt
társítaná a bank imázsával az ügyfél.
Egy ATM telepítésének és üzemletetésének a költ-
ségei csak igen magas tranzakciószám mellett
térülnek meg, ezért egy pár száz fôs településre
pénzügyileg nem éri meg automatát telepíteni.
Ráadásul ilyen településeken zömében idôsebb
emberek élnek, akik általában a nyugdíjat kész-
pénzben kapják, tehát ez is csökkenti a kihasz-
náltságot.
■ Itt léphetnek be az értékláncba a speciálisan
készpénzlogisztikával és ATM-üzemeltetéssel
foglalkozó szolgáltatók.
– Ma már ez is egy külön iparág. Az ATM-k kielé-
gítô üzemeltetéséhez, specializált know-how-ra,
technikai és technológiai szaktudásra van szük-
ség. Egy professzionális szolgáltatóval szemben
alapvetô elvárás, hogy ki tudja választani az új
ATM-k legjobb elhelyezését, meg tudja szervezni
a készpénztöltést úgy, hogy soha ne álljon üresen
a berendezés, munkatársai képesek legyenek a
kisebb javításokat a helyszínen, a nagyobb kar-
bantartást telephelyen elvégezni. Emellett az au-
tomatákba elektronikusan feldolgozott és ellenôr-
zött bankjegyet lehet csak visszatölteni – ennek a
rendszernek a kiépítése nem tíz fillér, 50-60-100
ATM-ért nem is biztos, hogy megéri.
■ Hasonlóan fontos a biztonság kérdése is. Egy
integrált szolgáltató által üzemeltetett automata
biztonsági szintje magasabb?
– Ez összetett kérdés, hiszen a biztonság kérdés-
köre sok mindent lefed. Elôször is ott van az
üzembiztonság kérdése. Ennek tekintetében biz-
ton ki merem jelenteni, hogy egy professzionális
szolgáltató által kiszolgált berendezés üzembiz-
tosabban mûköd het, mint egy saját kezelésében
álló készülék. Ennek oka az, hogy egy szolgálta-
tó stabilan tud viszonylag nagy erôforrásokat a
karbantartásra, töltésre-ürítésre fordítani, mivel ez
a mûködési profilja. A 24 órás távfelügyelet révén
a meghibásodásokat szinte valós idôben érzéke-
li a cég, ezeket ráadásul az arra felkészült üze-
meltetô akár 1-2 órán belül képes javítani. A ta-
pasztalatok szerint az átlagosnál magasabb a
karbantartás szintje is.
Maga a fizikai biztonság is nagyobb lehet. Ez
adódik abból, hogy a telepítési helyszínek kivá-
lasztásakor az ügyfélforgalom mellett a biztonsá-
gi szempontokat is mérlegeli egy szolgáltató.
Nem mindegy, hogy egy forgalmas vagy egy tel-
jesen kihalt utcába tesszük a készüléket, vagy a
töltéshez és ürítéshez kettô vagy ötvenkettô mé-
tert kell gyalogolniuk a munkatársaknak. Alapvetô,
hogy az automaták rögzítése megfelelô legyen,
és lehetôleg zárt térbe kerüljenek. Nagyon fontos,
hogy a töltési-ürítési folyamatnál a képzett pénz-
szállítók a lehetô legkisebbre mérsékeljék a ve-
szélyforrásokat, odafigyelnek a járókelôk bizton-
ságára.
■ És ez még csak az automaták kezelése volt.
A készpénzt viszont szállítani is kell.
– Ez is szorosan kapcsolódik az ATM-üzemelte-
téshez és a készpénz-logisztikai szolgáltatások-
hoz. Holott a biztonság kérdése az egész folya-
mat – a berendezések telepítésétôl kezdve a
begyûjtött készpénz elektronikus feldolgozásáig
terjed – ez az a lépcsôfok, ahol a közvélemény
szemében a leginkább a biztonság kerül elôtérbe.
A látványos védelmi eszközökön túlmenôen –
páncélautó, egyenruhában dolgozó fegyveres
ôrök – azonban itt is inkább a láthatatlan té-
nyezôk növelik a biztonságot. Ilyenek az útvonal-
tervezés, a valós idejû felügyelet, a képzés. Az
utóbbi idôben ezeknek köszönhetôen a külsô tá-
madások száma jelentôsen le is csökkent.
K.
18
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
GYÚJ TÓP ONT
JELENTÔS NÖVEKEDÉS VÁR AZ ATM-PIACRA – NÖVEKVÔ KÉSZÜLÉKSZÁM ÉS EMELKEDÔ
SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONAL JELLEMZI AZ ELJÖVENDÔ ÉVEK PIACI TRENDJEIT
■Az ATM-ellátottság tekintetében a kelet-közép-európai régió nem tartozik a vezetô térségek közé, a piac bôvülése a
maga 7 százalékos növekedésével a harmadik legdinamikusabb lesz a világon 2016-ig – mutat rá egy friss elemzés.
Ezzel a növekedési ütemmel a jelenleg 2,2 millió ATM készülékkel bíró globális piacon jelentôset léphet elôre a térség
a mostani 9 százalékos részesedésérôl. ■Ázsiában és a csendes-óceáni térségben található jelenleg a legtöbb – kö-
zel 800 ezer – bankautomata. A készülékek számát tekintve a majd’ 500 ezer darabos kínálatával az észak-amerikai
piac a második, míg a harmadik helyet közel 380 ezer telepített berendezéssel Nyugat-Európa birtokolja. A vizsgált
maradék három régióban összesen nincs annyi telepített ATM, mint a piacvezetô régióban – Dél-Amerika alig 250 ezer,
a kelet-közép-európai régió szûk 200 ezer, míg a régiós lista utolsó helyén tanyázó közel-keleti és afrikai térség alig
110 ezer telepített készülékkel rendelkezik. ■Az elôrejelzések szerint a legnagyobb növekedésre – mintegy 9,5 száza-
lékos bôvülésre – a Közel-Keleten és Afrikában számít az iparág, ezt a régiót 9 százalékos bôvüléssel követi az ázsiai
és csendes-óceáni térség. Ezeket szorosan követi majd Kelet-Közép-Európa és Dél-Amerika a maga 7, illetve 6 száza-
lékos növekedési ütemével. A jelenleg már megfelelô ATM ellátottsággal rendelkezô Észak-Amerika és Nyugat-Európa
növekedése még a 2 százalékot sem fogja elérni. ■A telepített ATM készülékek országonkénti toplistáját a 2010-es
adatok alapján az Egyesült Államok vezeti 424 ezer készülékkel, a második helyen Kína áll 271 ezer, míg a harmadi-
kon Japán 191 ezer berendezéssel. A százezresek klubjában további két ország, Brazília (156 ezer) és Dél-Korea (kö-
zel 105 ezer) kapott helyett. A fejlôdési ütemre vonatkozó elôrejelzések alapján a sorrend 2016-ra jelentôsen átren-
dezôdik majd, hiszen míg a jelenleg listavezetô Egyesült Államokban addigra csupán mintegy 13-14 ezerrel nô majd
az ATM-ek darabszáma, Kínában várhatóan mintegy 370 ezer bankautomatát telepítenek majd. ■Hasonlóan fontos
piaci trend, hogy a készülékek mennyiségének változásával párhuzamosan szélesedni fog a készülékek által kínált
szolgáltatások palettája is. Ma már nem számít újdonságnak, ha egy készülékbôl nem csak felvenni lehet a készpénzt,
de a számlánkra is befizethetünk. A technológia fejlôdése mellett lehetôvé teszi a bankszámlamûveletek elvégzését, át-
utalások lebonyolítását, számlák befizetését is. Fôleg a fejlett ATM-kultúrával rendelkezô térségekben ma már szolgál-
tatásokat – jegyeket vehetnek, terméket rendelhetnek – is igénybe vehetnek a felhasználók.
Korai temetni az ATM-eket!
Hiába állítják sokan, hogy eljárt felette az idô, a készpénz szerepe
globálisan még mindig kiemelkedô és ezzel párhuzamosan folya-
matosan nô a bankautomaták száma világszerte és Magyarországon
is. Kárpáti Balázst a Brink’s ügyvezetô igazgatóját kérdeztük az
ATM szolgáltatás jövôjérôl.
18-19 brinks_ldsz.indd 18 5/3/12 2:21:17 PM
A
z ORFK-ról, valamint Baranya, So mogy,
Tolna megyébôl is érkeztek ma gas rangú
rendôri vezetôk, köztük két városi rendôrkapi-
tány, tûztervezôk, biztonságirendszer-telepítôk,
a Vagyonvédelmi Szakmai Kamara megyei elnö-
ke, de a hallgatóság soraiban nagyvállalati-in-
tézményi vezetôk, polgármesterek, építôipari ki-
vitelezô cégek vezetôi, biztonsági vezetôk is ül-
tek. Az LDSZ Kft. hagyományteremtô céllal szer-
vezte meg a Dél-Dunántúlon dolgozó szakmai
és végfelhasználó cégek, intézmények számára
a biztonságtechnikára fókuszáló szakmai elôa-
dássorozatot.
■ Korontos Zoltán pécsi rendôrkapitány meg-
nyitója után a Labor Strauss bécsi tûzközpont
gyár vezetôje mutatta be hazai tûzoltósági en-
gedéllyel is bíró vezeték nélküli tûzjelzôit, mely-
lyel kábelezés, fúrás-faragás nélkül is telepít-
hetô szabványos tûzjelzô akár egy mûemlék
épületbe is. A helyiség színvilágának, mennye-
zetének megfelelô, akár egyedi színezésû, min-
tázatú érzékelôkkel is áll a gyártó a megrende-
lôk rendelkezésére. A több ezer érzékelôt fogad-
ni képes új osztrák gyártmányú tûzközpontról is
szó esett, melynek piaci bevezetése csak a kö-
vetkezô hónapokban várható. A tûzközpontok
akár 3 különbözô (System Sensor, Apolló, LST)
intelligens érzékelôt is képesek egy rendszerbe
integrálni.
■ Az LDSZ fômérnöke, Szatori Tamás beszélt ar-
ról hogy milyen gyakran vágják el a vezetékes
telefont a betörôk „munka” közben, hogy a kom-
munikációt bénítsák. Ilyen esetben a távfelügye-
let nem kap információt az eseményekrôl. Az
LDSZ által forgalmazott SatAlarm GSM és GPRS
kommunikátorok használata mellett ez nem for-
dulhat elô, hiszem még anti-jamming funkcióval
is felruházták ôket.
■ Szeretô Csaba, a cég budapesti irodavezetôje
mutatta be élôben a GRUNDIG HD-SDI kamerá-
it, FULL HD speed dome, 18x optikai zoomos
kameráját a németországi premier után 2 héttel.
Régi, mára elavult, kis felbontású, fekete-fehér
videomegfigyelô rendszereket lehet átkábelezés
nélkül azonosításra alkalmas, 2 Megapixel fel-
bontásúra cserélni a legújabb technológia segít-
ségével. Az IP-vel szemben nagy elônye az új
SDI technológiának, hogy:
1. minden SDI kamera kompatibilis az összes
SDI videorögzítôvel,
2. azonnal, késleltetés nélkül hajtja végre a for-
gatható kamera a kézi vezérlés adta parancsot,
3. teljesen zárt láncú, biztonságos,
4. az eddigi biztonságtechnikai szaktudás ele-
gendô a telepítéséhez, nem kell IT szakember-
nek lennie a telepítônek.
Ugyanakkor interneten keresztül tökéletesen el-
érhetô, hiszen az SDI Videorögzítôt a netre csat-
lakoztatva távoli betekintéssel akár mobil tele-
fonról is láthatjuk a kameraképeket.
■ Szintén ô mutatta be, hogyan lehet az LDSZ
által forgalmazott IdentiVision Digitális Video
Rögzítôkkel 4080 db kamera képét egy közpon-
ti gépen figyelni. Példaként élô képeket láthattak
a résztvevôk a cég pécsi, budapesti és prágai
üzletébôl egy monitoron. Bármelyik képben ki-
nagyíthatunk egy arcot az azonosítás érdekében
akár élô, akár visszajátszott képrôl van szó.
Biztonságos videoanyag-tárolást egy, a DVR el-
len is irányuló betörés esetén az FTP-re való fel-
töltéssel lehet meg-
oldani a HDMI kimenet-
tel is bíró új DVR-ek se-
gítségével. A készülékek
távolról is programoz-
hatóak – ezzel idôt és pénzt spórolhat mind a
Felhasználó, mind a Telepítô.
3 év garancia bizonyítja a tartós, megbízható
mûködést.
Az LDSZ Kft. által importált rendszámfelismerô
rendszert is bemutatta budapesti üzletvezetô. Ez
a kamera által leolvasott rendszám alapján tart-
ja nyilván a területre behajtani kívánó jármûveket,
vezérli a kaput, vagy sorompót, illetve nyilván-
tartja a parkolás idôtartamát. Képes rögzíteni a
haladó autó sebességét és rendszámát is.
Bemutatta, hogyan telepítsük, és hogyan ne a
rendszámot leolvasó kamerát, és annak milyen
funkciókkal kell rendelkeznie az eredményes és
hatékony mûködéshez.
■ Az EVERLINK magyar fejlesztésû parkoló és
munkaidô-nyilvántartó beléptetôirôl, fizetô par-
koló automatáiról, fizetôkártyás megoldásairól a
hazai gyártó beszélt. A szerver – kliens architek-
túrában Linux és Windows alatt is futó, SQL
adatbázist elôállító, területeket komplexen fi-
gyelô nagy biztonságú beléptetôrendszer 1024
belépési ponton akár 4 milliárd kártyát tud ke-
zelni. A rendszer rugalmasságát mutatja, hogy
Everlink, Roger, Sorex, Soyal, YLI olvasókat is
kezel egy rendszeren belül. Automatizálhatók az
ajtónyitások vészhelyzet, tûz esetén. Több szer-
vezet munkaidô-nyilvántartása is megoldható
egy szerveren, így takarítva meg jelentôs költsé-
get egy nagyobb irodaházban.
Bemutatta profi hangrögzítôit a DSR Kft. is, mely
mobil telefonokat, ügyfélszolgálati hangokat,
diszpécserközpontok beszélgetéseit rögzíti pro-
fesszionális módon. Ma már kulcsszó-keresés,
hangból írott szöveg készítése is tartozéka a
profi hangrögzítésnek. Az ügyfélszolgálati hang-
rögzítésbe belehallgatva a supervisor segítheti
az ügyintézôk hatékonyabb marketingmunkáját
is. Szó esett egy új integrált épületfelügyeleti
rendszerrôl is.
A Strauss Metal Pécsen gyártott termékeit hely-
ben tekinthették meg a résztvevôk. Páncél-
szekrényeken túl tûzoltósági kulcsszéfeket,
ügyfélhívó rendszert, pénzkezelô-tároló egysé-
geket is bemutatott a gyártó.
Professzionális, vandálbiztos, IP-n távkommu-
nikációval bíró ôrjáratellenôrzô rendszerrel is
megismerkedhettek a helyszínre látogató szak-
emberek. Meggyôzôdhettek a magyar design
tervezôk tehetségérôl is.
A pozitív visszajelzések alapján várhatóan má-
jusban ismét megrendezi az LDSZ Kft. a színvo-
nalas Biztonságtechnikai szimpóziumot immár
budapesti helyszínen.
19
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
GYÚJ TÓP ONT ak t uál i s
LDSZ Biztonságtechnikai
szimpózium Pécsett
Az LDSZ Vagyonvédelmi Kft. – mint a Dél-Dunántúl vezetô biztonságtechnikai vállalkozása –
március 29-én tartotta a Dél-Dunántúli biztonságtechnikai szimpóziumot Pécsett, a Hotel
Palatinus impozáns Bartók Termében.
Egyedi színezésû,
vezeték nélküli
füstérzékelôk
Grundig HD-SDI
kamerarendszer
18-19 brinks_ldsz.indd 19 5/3/12 11:47:20 AM
NÉMETH MIKLÓS
vezérigazgató, Golden-Pack Hungary Zrt.
■ Már több mint 10
éves tapasztalunk,
van az ipari csoma-
golóanyagok, és a
szállítmánybizton-
ság területén.
A logisztikai folya-
matok a nyers-
anyagkitermeléstôl
a végfelhasználásig
terjednek, miközben számos járulékos
szolgáltatás is bekapcsolódik a folyamat-
ba. Többszöri raktározás, szállítás, hulla-
dékkezelés, csomagolás és egyebek. A
sokféle mûvelet során elôfordulhatnak – és
mint tapasztaltuk, sajnos elô is fordulnak
– dézsmálások, amelyek komoly károkat
okozhatnak gyártónak, szállítónak, raktár-
nak, vagyis a logisztikai lánc minden érin-
tett szereplôjének.
Nemzetgazdasági szinten pedig már igen
nagy összegûek az eltulajdonításból adó-
dó hiányok. Mi lehet a megoldás? Saját
szállítóeszköz, saját személyzet? Ez na-
gyon drága. Mûholdas megfigyelés? Ez is
sokba kerül. Rádiófrekvenciás vonalkódos
címke? Fegyveres kíséret minden szállít-
mányhoz? Ugyan! Rakománybiztosítás?
Majd fizet a biztosító!? Ez még nem akadá-
lyozza meg a dézsmálást. Hogyan gondol-
kodik az enyveskezû ember? (Nem min-
denki az! – a szerk.)
„Itt van elôttem sok kisebb papírdoboz,
csak feltépem a barna ragasztószalagot,
kiveszem az árut és a bárhol kapható má-
sik barna ragasztószalaggal, visszara-
gasztom”. Cégünk, olyan ragasztószalagot
gyárt, forgalmaz, amely feltépve levakarha-
tatlanul otthagy „opening” (kinyitva) felira-
tokat a dobozon. A más színû ragasztósza-
lag nyilván azonnal feltûnik a csomagolá-
son. (www.biztonsagiragasztoszalag.hu)
Bizonyára mindenki látott már átlátszó fóli-
ával bevont raklapos árut, amirôl könnye-
dén meg lehet állapítani, mi van benne. Mi
azt mondjuk, fekete biztonsági fóliába cso-
magoljuk és ragasszuk le az általunk gyár-
tott, olyan biztonsági ragasztószalaggal,
(www.srabsz.hu) amely sorszámozott, te-
hát bármikor megállapítható, ki csomagol-
ta, hol és mikor.
Az áruszállító konténerek kinyitása is
kedvelt tevékenységük egyeseknek, az ô
kedvüket az ajtónyílásokra ragasztot t
feltûnô, nagy biztonsági címkékkel lehet
elvenni. Ezt is csak mi gyártjuk, forgal-
mazzuk.
Mindezen biztonsági termékeink, haszná-
lata esetén egyes biztosítótársaságok 10%
kedvezményt adnak a szállítmány biztosí-
tási díjából, az ügyfeleinknek.
Az ismertetett olcsó, szállítmánybiztonsági
eszközök hatását, el lehet képzelni abból
az esetbôl is, ahol például az egyik cé-
günk, bevezette a termékeink használatát,
mire „válaszul” az öt raktári dolgozóból
kettô sietve kilépett.
BRACZKÓ SZILVIA
ügyvezetô, DLM Logisztika Kft.
■ Bérraktározással és belföldi gyûjtô és
nemzetközi szállítmányozással foglalko-
zunk. Áruértékek, illetve a gyors fogyások
miatt különösen érzékeny tevékenység, a
megbízóinknak fon-
tos a pontos átlát-
ható tevékenység, a
hatékony, gyorsan
vi s s zaköve t he t ô
rendszerek mû köd-
tetése, de legfôkép-
pen a megbízható-
ság.
A bértárolási tevé-
kenységben elsôdleges követelmény a nap-
rakész készletismeret, ami nem könnyû fel-
adat. Sokéves tapasztalat alapján több
száz belsô leltározás után is azt tapasztal-
tam, hogy eltekintve a szándékos lopás
esetétôl, amit már sokféle biztonsági meg-
oldással lehet visszaszorítani napjainkban,
mégis folyamatosan elô forduló probléma a
személyi felelôsség hiánya, illetve a „rutin-
ból” való leltározás prob lémája.
Hosszas gondolkodás és keresés után
dön töttem, egy független leltározó cég mel-
lett, majd felkértem ôket folyamatos kész-
let auditálásra.
Mára elmondhatom, hogy az eredmény
kézzel fogható és látványos. Cégünk a
2011-es évet mindösszesen 2 ezrelék kész-
let eltéréssel zárta, és az eltérések minden
esetben feltárásra, dokumentálásra kerül-
tek, így könnyítve cégem vezetését és a
partnereinkkel való kiegyensúlyozott viszo-
nyát.
Napjainkban már elképzelhetetlenek tar-
tom, hogy logisztikai tevékenységgel, kész-
letmozgással járó, és kezelô cég ne külsô
auditálással ellenôrizzen.
BÁSTYAI MIKLÓS
leltárüzletág-vezetô, Cardeon Kft.
■ A Cardeon Kft.
2007-ben alakult,
hogy autókereske-
delemmel kapcso-
latos háttérszolgál-
tatásokat nyújtson a
gépjármûpiac kü-
lönbözô szereplôi-
nek, elsôsorban
márkakereskedôk-
nek. Egyéb tevékenységek mellett a piaci
igényekre reagálva 2008-ban megjelent
szolgáltatásaink között a bérleltározás, ek-
kor még csak kiegészítô tevékenységként.
A válságnak a magyar gépjármûpiacra
gyakorolt hatása miatt más tevékenysége-
20
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
GYÚJ TÓP ONT ak t uál i s
Módszerek, eszközök
a dézsmálások ellen
HA LELTÁRHIÁNY VAN…
Minden cégnél valamilyen mértékû sokkos állapotot okoz,
ha kiderül, eltûnt, hiányzik az áru, vagy annak egy része.
Hallgassunk róla? Belsô vizsgálatot indítsunk? Hívjuk
a rendôrséget? Tegyük felelôssé a biztonsági szolgálatot?
Vagy valaki mást?
A dézsmálások elleni védekezés komplex feladat, a cég
minden vezetôjének, minden munkatársának feladata. Bár
a cél azonos, de mindenki máskép csinálja.
20-21 leltar_tig.indd 20 5/3/12 3:36:43 PM
ink súlya csökkent és mindeközben bérlel-
tározási tevékenységünk önálló üzletággá
nôtte ki magát köszönhetôen annak, hogy
egyre több iparágban egyre több szereplô
ébred rá arra, hogy a leltározási díj sokszo-
rosát tudják megtakarítani a leltározási te-
vékenység függetlenítésével, kiszervezésé-
vel. Jóma gam gépészmérnökként az autó-
iparban vevôszolgálati területen dolgoztam
több mint 10 évig és eközben sokszor ke-
rültem kapcsolatba a leltározással és az
azzal kapcsolatos egyéb folyamatokkal,
problémákkal. Egy éve vezetem a Cardeon
Magyar ország Kft. leltározási üzletágát.
A dézsmálás minden cég számára presz-
tízsrombolást, sokszor piacvesztést jelent,
ezért a baj forrását minél hamarabb fel kell
deríteni, meg kell akadályozni a még na-
gyobb károkat. Az áru „eltûnésére” elsôsor-
ban ezeket a mûveleteket ajánlatos monito-
rozni. Ha egy cégnél megjelenik a Cardeon
leltár kommandó, érdekes az ott dolgozók
reakciója. Van ahol nyugodtak maradnak,
szinte ügyet sem vetnek ránk, van ahol ba-
rátsággal fogadnak és van ahol nagyon
idegesek lesznek. Ott érdemes még alapo-
sabban körülnézni. Vonalkódos áruazono-
sító rendszer esetén többnyire könnyû dol-
gunk van, de egyes esetekben szükség van
a munkatársaink helyi, anyagismereti fel-
készítésére. Egyébként mindenre van szak-
emberünk. Bármilyen célú leltározást válla-
lunk, legyen az anyagraktár, készáruraktár,
bútor, informatikai eszköz, üzlethálózat,
vagy tárgyieszköz-leltár. A leltári többletek-
re is ugyanúgy odafigyelünk, mint a hiá-
nyokra, hiszen a többlet is valamilyen hi-
bára, problémára utal. Tapasztalataink
szerint, akit egyszer kártérítésre kötelezett a
cég, legközelebb azonnal jelzi a leltárhi-
ányt. Akár egyszeri leltározást rendelnek
meg, akár folyamatos együttmûködésrôl
van szó, mindig a napi munkát segítô, ja-
vító szóló javaslatokkal zárjuk a munkán-
kat. Munkatársainkat érintô korrupciós kí-
sérlet még nem fordult elô. Egy biztos: se-
gítségünkkel akár munkadíjunk 10–50 sze-
resét is megtakaríthatják megbízóink.
KEMKA PÁL
szállítási biztonsági tanácsadó,
a Veszélyes Áru Biztonsági Tanácsadók
Nemzetközi Szakmai Egyesületének
alelnöke, és Volánpack Zrt.
Román kapcsolatok igazgatója
■ A Volánpack vál-
lalat az 1968-as
megalakulását kö-
vetôen Európa egyik
legjelentôsebb ex-
portcsomagoló cé-
geként mûködöt t.
Fénykorában 2300
dolgozó tevékenyke-
dett a Volánpack
vállalatnál, ebbôl 1000 fô 50-55 fôs brigá-
dokban kihelyezetten dolgozott az exportra
termelô nagy állami vállalatoknál. A kor
igényeinek megfelelôen többségében fa
alapanyagú csomagolóeszközöket gyártot-
tunk. Évente 10%-os volt a növe kedés és a
80-as évek közepére árbevételünk megkö-
zelítette az 1 milliárd forintot. A rendszer-
váltással megszûntek a nagy partnereink,
ezért a túlélés vált elsôdleges céllé. Sikerült.
A cég újra talpra ált, a technológiáink jelen-
tôsen korszerûsödtek, több szakmai díjat
nyertünk. Jelenleg 130 munkatárs dolgozik
a cégnél, telephelyünk van Budapesten és
Biharkeresztesen, továbbá most bôvítünk
Romániában.
Többnyire nagy értékû gyártmányokat cso-
magolunk, tehát a teljes körû árubizton-
ságnak elsôdleges szerepe van a vállalati
stratégiánkban. A csomagolás megvédi az
árut a sérülésektôl, normál szállítási körül-
mények között. A telephelyek külsô- és bel-
sô védelme ugyancsak fontos feladat.
Nagyon rövid átfutási idôvel dolgozunk, a
beérkezô árut azonnal csomagoljuk és
még aznap már a repülôn van.
Mindenképpen szólnom kell a nemzetközi-
leg elismert Authorised Economic Operator
(AEO) rendszerrôl,
amely „engedélye-
zet t gazdálkodót ”
jelent. Eltekintve a
részletes ismertetés-
tôl, az AEO a gyár-
tástól a csomagolá-
son át a felhaszná-
lóig történô bizton-
ságos árukövetést
követ eli meg.
Amelyik cég AEO ta-
núsítvánnyal rendel-
kezik, az bizalmat
kap a vámhatósá-
goktól és a megbí-
zóktól is. Olyan cso-
magolási rendszereket alkalmazunk, ame-
lyek eleget tesznek az AEO követelményei-
nek.
A csomagolásokon olyan technikai eleme-
ket helyezünk el, amelyek jelzik az illetékte-
len felnyitást vagy a rongálódást. Csoma-
golásaink nem ritka esetben akár 2 évig
meg kell óvják a becsomagolt árut. A cso-
magokon, szükség esetén úgynevezett cso-
magôröket helyezünk el. Ezek egyszer hasz-
nálatos ütésjelzôk, borulásjelzôk, hômér-
sékletingadozás-jelzôk vagy páratartalom-
jelzôk. Ezek a csomagôrök visszavonhatat-
lanul jelzik, ha a paraméterek átlépték az
elôre meghatározott értéket. Ezeket a jelzô-
ket komplex regisztrátorokkal lehet helyesí-
teni. Igaz hogy elég drágák viszont újra fel-
használhatóak. A legújabb regisztrátorok
képesek nem csak az említett paramétere-
ket rögzíteni, hanem az idô függvényében
a koordinátákat is. Azaz a csomag útját kö-
vetni lehet, mikor hol milyen útvonalon lett
szállítva. Ez elôsegítheti az optimális szál-
lítási útvonal kiválasztását, a kockázatos
útszakaszok elkerülését.
A küldeménydarabok belsô tartalmának a
gyors meghatározásához egyre elterjed-
tebb lesz az RFID. Ez egy intelligens címke,
fel lehet vinni rá a csomag teljes tartalmát,
és a leolvasókapu érzékelôje áthaladásá-
nál a teljes csomag tartalmát képes elekt-
ronikus formában kimutatni. Ez kibontás
nélkül képes az adatokat megfelelô adatke-
zelô környezetben továbbítani. Nagy jelen-
tôsége van kisméretû és nagy értékû alkat-
részek gyûjtôcsomagolásban történô nyo-
mon követésére.
Tóth I. Gábor
21
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
GYÚJ TÓP ONT ak t uál i s
20-21 leltar_tig.indd 21 5/3/12 3:36:53 PM
E
gy biztonsági szervezet mûködtetése
nem egyszerû feladat, ezért fontos,
hogy kialakítsuk saját irányítási, vezetési
rendszerünket, hogy erre tudjunk támasz-
kodni és viszonylag automatikussá tenni a
mûködését, amelybe nem kell folyamatosan
beavatkoznunk, hanem csak a rendszer ál-
tal kidobott javítandó részekkel kelljen fog-
lalkoznunk. A lényeg szerintem a következô,
hogy egy objektív, mérhetô, ellenôrzô pont-
tokkal és visszacsatoló funkcióval rendel-
kezô szisztéma mûködjön, és ne kelljen
mindig kézi irányításra kapcsolva, feltalálni
mindennap a „spanyolviaszt”! Vegyük sorra
a teendôket! Elsô lépés, a meglévô szervezet
irányítási rendszerek összekapcsolása,
majd a belsô folyamatok rögzítése, és ezzel
egy egységes irányítási rendszer elindítása.
Egységes, folyamatok kialakítása. Konkrét,
rög zített feladat meghatározások mérhetô fo-
lyamatok mentén. Egységes elvárási rend-
szer kialakítása. Ellenôrzô-értékelô tevé-
kenység hatékonyságának növelése. Folya-
matos fejlesztés a teljesítmény és a haté-
konyság növelése érdekében.
A RENDSZER ELEMEI
1. szabályzatok: egységes szabályzati rend-
szert szükséges kialakítani, amelyben mi-
ni málisan elválik a helyi és a vállalati (ré-
giós, vagy globális) szint. A vállalati szin-
ten kell meghatározni azokat a kereteket,
irányelveket, amelyek alapján létre kell
hozni a helyi szabályzatokat.
2. belsô folyamatok: a biztonsági tevékeny-
séget folyamatosítani kell! Be kell azono-
sítani a folyamatokat, majd kategorizálni
minden munkafolyamatot és kialakítani a
teljes folyamatszemléletet. Amikor felve-
szünk egy folyamatot, akkor el kell készí-
teni (az egységes rendszer szerinti) fo-
lyamatleírást, ahol rögzítjük a folyamat
összes lényegi elemét, mint a folyamat
neve, azonosítója, kiadója, kiadás dátu-
ma, a folyamat rövid leírása, a bejövô és
kimenô adatokat, illetve a folyamatba be-
dolgozó és a folyamat eredményét hasz-
náló szervezeteket. Itt kell szerepeltetni a
mérési pontokat, amelyek segítségével
tudjuk mérni, meghatározni a folyamat
mû ködését. A folyamatleírás mellé szük-
séges elkészíteni a folyamatábrát, mel-
lyen grafikusan is jól látható az egész fo-
lyamat. A munkafolyamat megértésének
és elvégzésének megkönnyítése és egy-
értelmûvé tétele érdekében ajánlott egy
rész letes végrehajtási utasítás elkészíté-
se, ami pontról pontra felsorolja a munka-
folyamat során a szükséges teendôket.
3. munkaköri leírások: célszerû, ha elkészít-
jük minden munkatársunk részletes mun-
kaköri leírását, ami jóval bôvebb, mint
egy HR-es munkaköri leírás, hisz ez nem
csak vázlatosan tartalmazza a munkafel-
adatokat, hanem teljes részletességgel
igyek szik lefedni azt, minden egyes mun-
kafolyamatával egyetemben.
4. teljesítmény kontroll: célokat kell kitûzni
a biztonsági szervezet szintjén, majd
ezen belül meg kell határozni a biztonsá-
gi szervezet kisebb egységeinek a céljait
is és ezeket le kell bontani az egyén szint-
jére is. Mindenkinek rendelkeznie kell
éves egyéni célokkal, amelyek illeszked-
nek a biztonsági szervezet egészének a
célkitûzéseibe. Ezen teljesítményeket leg-
alább negyedévente, objektív módon
szük séges mérni és értékelni.
■ A rendszert úgy lehet elképzelni, mint egy
piramis (1. ábra) négy oldalát, egyik oldal a
szabályzati oldal, a következô a folyamatol-
dal, majd a munkaköri leírások oldala és vé-
gül a teljesítmény kontroll oldala következik.
A piramis talapzatán, az alsó szinten az
egyéni és a lokális folyamatok/szabályzatok
helyezkednek el, míg ahogy följebb hala-
dunk a piramison, úgy haladunk följebb a
hierarchiában is.
A RENDSZER MÛKÖDÉSE
Három szinten tudjuk ábrázolni a rendszert a
mûködés szempontjából (2. ábra), a bizton-
sági vezetés a fôfolyamatokra tud közvetlenül
támaszkodni, de a támogató folyamatokkal
(melyeket képletesen A, B, C, D betûkkel jelöl-
tem) együtt lesz képes a rendszer mû ködni.
■ Még szemléletesebben lehet ábrázolni a
rendszert (3. ábra), ha folyamszemlélet irá-
nyából vizsgáljuk, mert ebben az esetben a
fôfolyamatok és a támogató folyamatok
szint je mellett harmadikként megjelennek a
rendszerfolyamatok is. A rendszerfolyama-
tok, mint a dokumentumok kezelése, az in-
tézkedések és a reklamációk kezelésével
együtt válik valódi egésszé, hisz ezek a
rendszerfolyamatok biztosítják számunkra
22
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
Biztonsági irányítási
rendszer és önellenôrzés
A biztonsági irányítási rendszer általános leírásával,
a rendszer elemeivel, mûködésével, a belsô
folyamatokkal és az önellenôrzéssel szeretnék
foglalkozni a továbbiakban. Egy lehetséges modell
felvázolásával mutatnám be, hogy milyen rendszer
kialakításával tudjuk elérni, hogy a biztonsági szervezet
szakszerûen, folyamatosan megújulva és ellenôrzés alatt
mûködjön.
F ÓRUM Zólyomi Zsolt biztonsági vezetô rovata
1. ábra
2. ábra
22-23 zolyomi.indd 22 5/3/12 12:37:24 PM
az egész rendszer mûködését, nélkülük a
munkafolyamatok nem lennének egysége-
sen összekapcsolva.
A BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI
RENDSZER KULCSFONTOSSÁGÚ
TERÜLETEI
Ǡ biztonsági szabályzatok egységesítése
globális szinten
Ǡ biztonsági folyamatok pontos definiálása
Ǡ egységes folyamatok alapján pontos
egyéni feladat meghatározás
Ǡ feladatok teljesítésének rendszeres el-
lenôrzése-értékelése
Ǡ oktatási program – biztonsági tudatosság
fejlesztés
Ǡ folyamatos ellenôrzés-értékelés
Ǡ tervszerû felülvizsgálat
Ǡ folyamatos fejlesztés
■ A kulcsfontosságú területek közül a leg-
többet érintettem, illetve nem szorulnak to-
vábbi magyarázatra, de a tervszerû felül-
vizsgálatot szeretném kiemelni. A tervszerû
felülvizsgálat szorosan kapcsolódik az egyé-
ni és csoportos célok teljesítésének ellenôr-
zéséhez és a szabályzatokhoz való megfe-
lelôsség, valamint a folyamatok idôszakos
felülvizsgálatához is. Az elnevezés a bizton-
sági szervezet önellenôrzését, belsô auditját
jelenti. Célszerû kialakítani a munkatársak
közül egy bizottságot, aminek lehetnek ál-
landó tagjai is, pl. a folyamatgazda, vagy
olyan vezetô, aki több terület felett gyakorol-
ja menedzseri feladatait, illetve lehetnek ad
hoc tagjai is, akiket más területekrôl irányít-
hatunk az épp aktuális felülvizsgálatra.
Rendkívül hasznos lehet ez a fajta felülvizs-
gálati folyamat, hisz meggyôzôdhetünk egy
adott terület tevékenységérôl és mindemel-
lett egyfajta továbbképzési lehetôség a kol-
légáknak is, hiszen több helyszínt megis-
mernek, az ott tapasztaltakat tudják majd
saját területükön kamatoztatni, illetve a sza-
bályzatainkban és eljárásainkban is na-
gyobb magabiztosságot szerezhetnek, mert
tudni kell, hogy mi alapján ellenôriz bármit
is, biztosnak kell lenniük a szabályzati hát-
terünket illetôen.
ÖSSZEFOGLALÓ
Summázva az eddigieket, megállapíthatjuk,
hogy egy biztonsági irányítási rendszer se-
gítségével biztosítani tudjuk a biztonsági
szervezet hatékony és szakszerû mûködését.
Támaszkodni lehet a világosan megfogal-
mazott szabályzati rendszerre, a feladatok,
az elvárások egyértelmû meghatározására,
és a tevékenység visszaellenôrzését biztosí-
tó önellenôrzési rendszerre. Így a folyama-
tos korrekt munkavégzés mûködtetése páro-
sul a munkafolyamatok állandó ellenôrzésé-
vel és ezáltal azok folyamatos tökéletesíté-
sével. Mindezek által a biztonsági szervezet
állandó képességévé válik a folyamatos
megújulás és a teljesítményjavulás.
HIVATKOZÁSOK
1, 2, 3, ábrák a szerzô saját munkái.
23
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
F ÓRUM Zó l y o mi Zs o l t bi z t o ns ági v e z e t ô r o v at a
3. ábra
22-23 zolyomi.indd 23 5/3/12 12:37:35 PM
A
z XTRALIS IP alapú vagyonvédelmi
rendszerének felépítését az 1. ábra
mutatja.
A rendszer központi adatátviteli vonala egy
redundáns módon is kialakítható Ethernet
hálózat. Erre a hálóra csatlakozik minden
vagyonvédelmi eszköz, közvetlenül, vagy
illesztôegységen keresztül. Mivel az összes
eszköz egymás között és a grafikus fel-
ügyeleti szoftverrel is az Ethernet hálózaton
kommunikál, nagyon fontos a kommuniká-
ció titkosítási szintje. Az XTRALIS rendszere
SSL, erôsen védett titkosítási módot alkal-
maz. Eredetileg bankfiókok vagyonvédelmi
rendszereinek kialakítására tervezték.
Ideálisan alkalmas nagy kiterjedésû telep-
helyek, vagy sok telephellyel rendelkezô
cégek védelmének, és központi felügyeleté-
nek kialakítására.
A központi egység egy grafikus megjelenítô
felületet biztosító szerver/kliens alkalma-
zás, amely összefogja a vagyonvédelmi al-
rendszerek jelzéseit, az eszközök állapota-
it, és elvégzi az egyes egységek vezérlését
is. A kapcsolat tehát kétirányú a központ,
és az egyéb egységek között. Az egyes al-
rendszerek, sôt egységek egymás között is
szoftveresen kommunikálnak.
Egységes rendszerbe került beintegrálásra
a beléptetô és behatolásjelzô alrendszer, a
videó alrendszer, és a tûzjelzô alrendszer
is. Mint írtuk, az egyes egységek egymás
között is képesek kommunikálni. Ennek
megfelelôen, egy bekapcsolt riasztóval vé-
dett területre nem lehet bemenni érvényes
beléptetô kártyával sem. Másik ilyen fontos
szolgáltatás lehet a beérkezô riasztási jelek
valódiságának ellenôrzése a videorendszer
képeinek elemzésével. Nagyon sok funkciót
az tesz lehetôvé, hogy minden egyes ré-
szegység, azonos gyártó terméke. Ezért
nem fordulhat elô, hogy valamelyik egység
utólagos frimware módosításának követ-
keztében nem kommunikálnak egymással
a rendszerek. Mivel az egyes egységek kö-
zötti kapcsolat szoftveres, és szabadon
programozható, a rendszer szolgáltatásai
rugalmasan képesek alkalmazkodni a vál-
tozó igényekhez is.
A telepítések mindegyike több módon is fel-
épülhet. A beléptetô alrendszer lehet például
tisztán IP alapú. Ebben a konfigurációban
az ajtóvezérlô egységek, és a leolvasók is
IP alapon kommunikálnak egymással.
Másik konfiguráció, egy IP címmel ellátott
központra RS485-ös soros vonalon
felfûzhetô ajtóvezérlô egységekbôl és az
ezekre csatlakozó leolvasóegységekbôl áll.
A beléptetô alrendszer a szokásosan elvárt
szolgáltatásokon túlmenôen sok más szol-
gáltatással rendelkezik. Megoldható, hogy
a beléptetés videoazonosítást követôen,
távvezérelt ajtónyitással történjen. Más
esetben a beléptetô alrendszer csupán az
interlock funkciókat biztosítja. (Pénz inté ze-
tek alkalmazzák a zsiliprendszereket, az aj-
tók egymáshoz történô reteszelt vezérlését.)
Gyári kiegészítô egységgel felszerelve al-
kalmas késleltetett ajtónyitásra, például ér-
téktárak mûködtetése esetén. Feszült-
ségmentes kontaktusokat adó és fogadó
egységei révén kisebb berendezések – tipi-
kusan ATM pénzváltó automaták – techno-
lógiai jeleinek felügyeletére is alkalmas. A
videó alrendszer és a beléptetô alrendszer
24
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
P I ACTÉ R i ntegrál t rendszerek/Rendszertechni ka Kft.
Egy valóban integrált,
IP alapú vagyonvédelmi rendszer
A professzionális vagyonvédelmi rendszerek piacán elôszeretettel, és sokszor in-
dokolatlanul használják az „integrált” jelzôt. Sok esetben, az „integrált” szó csu-
pán marketing fogás. Ezért most röviden ismertetjük, az XTRALIS cég ténylegesen
integrált, IP alapú vagyonvédelmi rendszerét. A rendszer felépítését áttanulmá-
nyozva minden telepítô és üzemeltetô szakember képet kaphat, mit kell jelentsen
az „integrált” kifejezés napjainkban.
1. ábra – A rendszer felépítése
24-25 rendszertechn.indd 24 5/7/12 11:18:07 AM
együttmûködése révén valósítható meg a
rendszám azonosítás. A mozgó, vagy álló
gépjármûvek rendszámát a forgalom se-
bességétôl függô típusú IP kamerák figye-
lik, amik a jelet közvetlenül az Ethernet há-
lózatra juttatják. Videojel-analízis révén a
rendszám, beléptetô kártyaként kerül feldol-
gozásra. Kártyahasználattól függô vezérlé-
sek hozhatók létre. Például, ha a titkárság
már megérkezett a munkahelyre, a vezetô-
nek és a vezetôhöz érkezô egyéb munkatár-
saknak már nem kell a titkársági ajtónál
használniuk a beléptetô kártyát. Fontos szol-
gáltatás a jelenlét lista készítése. Katasztrófa
helyzet, vagy más okból történô kiürítés ese-
tén sok helyen nagyon fontos tudni, hogy ki
van bent még a területen. Ez a rendszer a
kártyatulajdonos fényképét, adatait, és a
várható megtalálási helyét is képes megje-
leníteni, az utasítás eredményeként. Opciós
tételként rendelhetô a látogatókezelô szoft-
vercsomag. Ennek alkalmazása esetén
mail üzenetben értesíti a szoftver a résztve-
vôket a megbeszélés helyérôl és az idô-
pontjáról, lefoglalja a tárgyalót, és parkoló-
helyet is, az érkezô partnerek részére.
Nagyon sokféle leolvasóegység illeszthetô
a beléptetôrendszerbe. A gépjármûvek azo-
nosításának másik módja a nagytávolsá-
gú, 3-tól 10 m leolvasási távolságú leolva-
sók alkalmazása. Nagyon jól alkalmazha-
tók erre a célra a TagMaster cég nagytávol-
ságú leolvasói. Alkalmazásukkal a telep-
helyre érkezô gépjármûvek gyors, zökke-
nômentes azonosítása oldható meg. Ez a
leolvasó a vezetô részére biztonságos, két-
kezes vezetést tesz lehetôvé az azonosítás
idôszaka alatt is. Rendszereinkben a HID
és a Rosslare cég leolvasóit is alkalmaz-
zuk. Mint már az eddig leírtakból is kide-
rült, a beléptetôrendszer rugalmasan prog-
ramozható.
A videó alrendszer képes kezelni közvetle-
nül IP kamerákat, de analóg kamerák jele-
inek fogadása, digitális rögzítése és PTZ
kamerák vezérlése is megoldott. Speciális
mobilvideo digitális rögzítôk is részei lehet-
nek a rendszernek. Gépjármûre szerelve fo-
lyamatos hang és képkapcsolatot biztosí-
tanak a központtal. Az így kialakítható vi-
deorendszer alkalmas tömegközlekedési
eszközökön, jármûparkban, pénzszállító
au tó kon történô alkalmazásokra egyaránt.
Nagyon jól alkalmazható szolgáltatása a
rendszernek a virtuális mátrix. Mivel a vi-
deorendszer minden kamerája IP címmel
azonosított, (az analóg kamerák is a digi-
tális rögzítô(k) révén), programozható vi-
deofalat lehet kialakítani. Egy vagy több
monitoron programozástól függôen osztott
felületen, tetszôleges helyen, a rendszer-
ben üzemelô bármelyik kamera képe meg-
jeleníthetô.
A videojel-analízisek széles skálája áll ren-
delkezésre. Az itt ismertetett XTRALIS rend-
szer kültéri mozgásérzékelôje a Honvédelmi
Minisztérium minôsítésével rendelkezik
Nagy-Britanniában. A videojel-analízis al-
kalmazásával számos egyéb nagyon jól
használható funkció érhetô el, amennyiben
a vevô igényli. A kültéri védelmek kialakítá-
sához ajánlja az XTRALIS cég a speciális
kültéri mozgásérzékelôjét, melyet több más
cég is saját logoval ellátva forgalmaz. Az
egység beillesztése a rendszerbe teljesen
megoldott.
A videojelek hálózaton történô átvitelénél
nagyon fontos tényezô a tömörítés fogal-
ma. Az XTRALIS a legkorszerûbb H.264 tö-
mörítési formát alkalmazza.
A tûzjelzô alrendszer központja négy ana-
lóg intelligens érzékelôhurkot képes kezel-
ni. Nagyobb épület esetén 32 központ he-
lyileg hálózatba kapcsolható. Az érintôkép-
ernyôs kijelzô és kezelô, önálló egységet
képez. A rendszer felépítésébôl adódóan
akár több, helyi hálózatba kapcsolt tûzjelzô-
központ kezelhetô egyetlen kezelôegység-
gel. Ikonos kezelése lévén egyszerûen átte-
kinthetô, és kezelhetô.
Nagyon fontos, hogy mekkora kiterjedésû
rendszert lehet létrehozni. Egy rendszer
mérete jelentheti a rákapcsolt érzékelôk, le-
olvasási pontok stb. számát, de jelentheti
az egységek földrajzi távolságát is. Mint
említettük a központi grafikus egység szer-
ver/kliens kialakítású, így munkaállomás-
ból korlátlan számú csatlakoztatható. A
földrajzi elhelyezkedés, megfelelô adatátvi-
teli vonalak birtokában, nincs korlátozva. A
biztonsági vezetô a saját íróasztaláról is el-
lenôrizheti folyamatosan, vagy idôszako-
san, a több telephellyel rendelkezô cég ál-
tal üzemeltetett vagyonvédelmi rendszer
eseményeit. A munkaállomáson minden
operátor a saját jelszavához tartozó jogo-
sultsági szintû információkat kap. A vezér-
lési funkciók is jelszóhoz kötöttek. A rend-
szer tág határok között bôvíthetô. A 120 va-
gyonvédelmi érzékelôt címzetten kezelô, és
8 darab kétirányú beléptetési pontot vezérlô
behatolásjelzô és beléptetô IP alapú kis-
központból 10 000 darab kapcsolható ösz-
sze, egy egységbe. Az egyes egységek
földrajzi elhelyezkedése is tetszôleges le-
het. Természetesen a rendszer moduláris
felépítésû, tehát a vevônek csak annyi ele-
met kell megvásárolnia, amennyi a saját
beruházásához szükséges. Az egységek
képességei szoftverlicencek megvásárlá-
sával modulárisan alakítható ki.
Nagyon fontos információ, hogy a rendszer
elemei önállóan is mûködôképesek. Akinek
legsürgôsebben beléptetôre van szüksége,
az is kiépíthetô és ez a rendszer részét ké-
pezô egyéb alrendszerekre is vonatkozik.
Az integrált rendszer több részre bontott be-
ruházással is kialakítható. Ez a jelenlegi
gaz dasági helyzetben fontos szempont le-
het.
Egy szót kell szólni a kezelhetôségrôl. Az
önmagában nem elegendô, ha egy va-
gyonvédelmi rendszernek sok szolgáltatá-
sa van. Az egyszerû kezelhetôséget kell
biztosítani. Az XTRALIS grafikus felülete iko-
nokkal és menüpontokkal, megfelel ennek
a kritériumnak. A minimális számítógépes
alapismeretekkel rendelkezô operátorok is,
egy-két alkalommal megtartott oktatást kö-
vetôen, készség szinten tudják kezelni.
A rendszer hardver elemei Vds minôsítéssel
rendelkeznek. Ezen túlmenôen egyes esz-
közöknek egyéb speciális minôsítései is
vannak. A tûzjelzôrendszer megkapta a ha-
zai minôsítô intézet engedélyét is.
Ajánljuk az XTRALIS integrált IP alapú va-
gyonvédelmi rendszer alkalmazását az egy
nagyobb telephellyel, vagy irodaházzal
rendelkezô felhasználóknak. Nagyon jól al-
kalmazható olyan cégek számára is, ame-
lyek több telephellyel rendelkeznek az or-
szágban vagy az országhatáron kívül is és
fontos részükre a vagyonvédelmi helyzetük
pontos ismerete. Alkalmas logisztikai cé-
gek, különbözô pénzintézetek, nagyobb
ipari objektumok megbízható, korszerû vé-
delmének kialakítására.
Magyarországon az XTRALIS rendszerét a
Rendszertechnika Kft. forgalmazza. Mivel
saját, a gyártó által képzésben részesített
tervezô- és telepítôcsapattal is rendelke-
zünk, teljes technikai hátteret tudunk bizto-
sítani. További információkat találhat web-
oldalunkon: www.rendszertechnika.hu.
N. P.
25
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
P I ACTÉ R i nt e gr ál t r e nds z e r e k / Re nds z e r t e c hni k a Kf t .
24-25 rendszertechn.indd 25 5/7/12 11:18:19 AM
S
ok definicó jelent meg NFC
kapcsán, de a legpontosab-
ban és legegy sze rûbben úgy fo-
galmazható meg, hogy az NFC
nem más, mint a KOMMUNIKÁCIÓ
+ INTELLIGENS RFID AZONOSÍTÓK
házassága. A mobiltelefonok
2012-es modelljei, operációs
platformtól függetlenül tartalmaz-
zák az NFC opciót, vagyis hatal-
mas erôk mûködnek már a hát-
térben a technikai lehetôség meg-
teremtése érdekében.
A technológiából következik, az
NFC mindenre alkalmas, amire
az intelligens RFID kártya és ol-
vasó alkalmas!
KÁRTYAKÉSZLET
KEZELÉSE
Az NFC technológia kártyakész-
letet kezel, így megteremtette an-
nak lehetôségét, hogy egyetlen
eszköz birtokában kártyakészlet-
tel rendelkezzünk. Sôt, technikai-
lag kártya a kártyában megoldás
is mûködik, vagyis egy kártyá-
hoz több alkalmazás rendelhetô.
A virtualitás számos olyan meg-
oldást ad a felhasználónak,
amelyre a hagyományos kártya-
technológia nem képes.
KÁRTYA KIADÁS
A hagyományos kártya (belép-
tetô, bankkártya) esetén a kár-
tyaigénylés megfogható eszkö-
zökkel megfogható eszközt ho-
zott létre – a kártyát, vagy más
azonosítót.
Az NFC alkalmazás ese-
tén informatikai háttér
megteremtésével adatok
kezelése történik, ami-
nek eredménye a mobi-
lon megjelenô VIRTUÁLIS
kártya.
A mûködés különbségét
jól mutatja egy alkalma-
zási példa, pl. a céghez
érkezô vendég kártyájá-
nak kezelése közötti kü-
lönbség:
Ǡ Hagyományos rendszer ese-
tén meghatározott helyen, fizi-
kai kártya kiadásával, az adott
rendszer jogosultsági rendsze-
rének módosítóval jut
érvényre a fizikailag
megfogható kártya,
amivel a vendég köz-
lekedhet.
Ǡ Az NFC azonosító
esetén, a vendég
bárhol, bármikor
megkaphatja virtuá-
lis vendégkártyáját
mobiljára, a jogosult-
ságokat a kártyára
lehet tölteni, majd a
kártya a mobil felhasználójá-
nak tudta nélkül törölhetô,
vagy a jogosultságok vissza-
vonhatóak.
BIZTONSÁGTECHNIKAI
ALKALMAZÁSOK
Minden mûszaki megoldás, ami
RFID azonosítóval mûködött, az
megoldható NFC-vel is. Alapvetô
biztonságtechnikai alkalmazá-
sok:
Ǡ Beléptetôrendszer
Ǡ Hotelzárak
Ǡ Elektronikus jegyrendszer
Ǡ Fizetési rendszerek
SEAWING
BELÉPTETÔRENDSZER
UP-GRADE NFC-RE
Seawing beléptetôrendszerek le-
állás és folyamatos mûködés
mellett, csak olvasócserével állít-
hatók át NFC kompatibilis rend-
szerekké. A cég legújabb SW-
MP-400 Hybrid olvasói képesek
olvasni a nagy biztonságú kár-
tyákat (MIFARE Plus X, DESFire
26
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
P I ACTÉ R be l é pt e t é s / S e awi ng
NFC a biztonságtechnikában
– Seawing Kft.
Az intelligens, nagy biztonságú kártyák alkalmazása mellett a
Seawing Kft. a legújabb, mobiltelefon NFC alkalmazásban is úttö-
rôszerepre vállalkozott Magyar országon.
EV1), a régi 125 KHz-es kártyá-
kat és az NFC-s telefonokat.
Jelenleg üzemszerûen használt
rendszer a Magyar Telekom be-
léptetôrendszere, de NFC alkal-
mazásra felkészített több más
rendszer is mûködik, pl. a
Mûjégpálya beléptetô és jegyke-
zelôrendszere.
MINDENNAPI
ALKALMAZÁSOK
NFC-RE
Az NFC széles körben elterjed,
ami viszont új biztonsági felada-
tokat ró a szakértôkre, az üze-
meltetôkre. Az élet szinte minden
területe érintett lesz, mint azt az
alábbi összefoglaló táblázat jól
mutatja.
Az ábra alapján látható, az NFC
azonosítónk nélkül szinte moz-
dulni sem tudunk majd az élet-
ben! Ez azt jelenti, hogy a mobil
telefonunk az NFC révén szinte
nélkülözhetetlen eszközünk lesz,
hiszen virtuális igazolvány, virtu-
ális pénztárca, virtuális azonosí-
tó eszközként mûködik majd. Az
NFC azonosító a modern kor ujj-
lenyomataként fog mûködni –
ami új gondokat és gondolatokat
is felvet, biztonságtechnikai von-
zataival együtt.
Pálffy Zoltán
Seawing Kft. ügyvezetô igazgató
26 seawing.indd 26 5/7/12 12:20:39 PM

DESfire EV1

Mifare Plus X

Mifare Classic/Ultralight

NFC kompatibilitás
NAGY BI ZTONSÁGÚ
RFID OLVASÓK/RFID ÍRÓ-OLVASÓK
SEAWING Fejlesztô és Szolgáltató Kft.
8000 Székesfehérvár, Palánkai u. 5. • tel.: (+36) 22 510 170*
fax: (+36) 22 510 171 • e-mail: sales@seawing.hu • www.seawing.hu
A

t
e
r
m
é
k
c
s
a
l
á
d

t
o
v
á
b
b
i

r
é
s
z
l
e
t
e
i
r
ô
l

é
r
d
e
k
l
ô
d
j
ö
n

a

w
w
w
.
s
e
a
w
i
n
g
.
h
u

o
l
d
a
l
o
n
!
s
SW-400 olvas 220x300mm.indd 1 4/25/12 6:31 PM
Seawing 1_1 1202.indd 27 3.5.2012 15:44:00
Az Intellio Technologies Zrt. már 7 éve fejleszti saját hálózati videomegfigyelô
rendszerét, amely a képelemzésre képes okoskamerák mellett menedzsmentszoft-
verbôl és rögzítôkbôl áll. A magyar tulajdonú gyártó a kezdetektôl egységben gon-
dolkodik – és bár rendszerét nyitottá tette az ONVIF specifikációval más gyártók
eszközei számára – a minôségi, magas biztonsági követelményeknek is megfelelô
videomegfigyelés zálogának a komplex rendszert tekinti. Az összehangolt hardver-
és szoftvergyártás eredménye a kényelmes és praktikus kliensfelület, az egyszerû
vezérelhetôség és a költséghatékony üzemeltetési lehetôség.
KÖLTSÉGCSÖKKENTÔ
TECHNOLÓGIA
Az Intellio kiemelt figyelmet fordít arra,
hogy a megfigyelôrendszer üzemeltetése
gazdaságos legyen az ügyfél számára. Az
Intellio Streaming az Intellio által kifejlesz-
tett, egyedülálló hálózati videoátviteli meg-
oldás, amely minimalizálja az IP videomeg-
figyelô rendszer mûködéséhez szükséges
hálózati sávszélességet. Legfôbb elônye
más digitális képátviteli eljárásokkal szem-
ben, hogy jelentôsen lecsökkenti a tárhely-
igényt, illetve növeli az adott sávszélességû
hálózaton telepíthetô kamerák számát. A
költséghatékony tárterület-gazdálkodás és
szerver-tehermentesítés pedig hatással van
a rendszer teljes mûködtetésére, a rögzítôk,
merevlemezek és hálózati eszközök meny-
nyiségére, illetve kedvezôen befolyásolja
az áramfelvételt.
DUAL STREAM HELYETT
EGYETLEN VIDEOFOLYAM
A hagyományos megoldások esetében
képrögzítésre és megjelenítésre is külön
küld képkockákat a kamera. Az Intellio
Streaming újítása az, hogy a rendszer
egyetlen videofolyammal képes ellátni a
rögzítési és monitorozási feladatokat. A ka-
merába épített képtartalom-elemzô detek-
toroknak köszönhetôen beállítható, hogy a
videofolyamban csak azok a képkockák
kerüljenek átvitelre, amelyek lényeges képi
információt tartalmaznak, tehát ténylege-
sen szükséges
ôket továbbítani
a rögzítôk és a
monitorozó állo-
mások felé.
CSÖKKENTETT FPS
Amennyiben a beállított riasztási para-
métereknek megfelelô esemény törté-
nik, a kamera megemelt sebességgel
továbbítja az eseményrôl készített kép-
kockákat a szervernek képrögzítési cél-
ra, valamint képi és hangjelzéssel riaszt-
ja a megfigyelô személyzetet. Amennyiben
a megfigyelt területen nincs mozgás, nem
következik be riasztást kiváltó esemény, a
kamera az elôre beállított értékre csökkenti
a videofolyam képküldési sebességét (tipi-
kusan 1 fps). Ez jelentôs mértékben csök-
kenti a videorendszer eszközeinek terhelt-
ségét.
INTELLIO VIDEO CODEC
– TÖMÖRÍTÉS A MINÔSÉG
MEGTARTÁSÁVAL
Az Intellio saját, kifejezetten a videomegfi-
gyelés speciális igényeinek megfelelôen
fejlesztett videotömörítési megoldása egye-
síti a korábbi képkockánkénti képtömörítési
eljárások (pl. JPEG-re alapuló MJPEG) és
a legújabb videotömörítések (MPEG4,
H264) elônyeit. Az Intellio Video Codec
(IVC), a képkockánkénti tömörítési eljárá-
sokhoz hasonlóan, a videofolyam ki- és
betömörítéséhez alacsony számítási kapa-
citást igényel, ami lehetôvé teszi, hogy egy
Intellio munkaállomás egyszerre akár 40
megapixeles kameraképet is megjelenít-
hessen. Az IVC eljárás különösen hatéko-
nyan használja ki, hogy a folyamatosan
egy irányba nézô biztonsági kamera kép-
kockái között nagyfokú hasonlóság van,
ezáltal radikálisan képes csökkenteni a tár-
kapacitás-igényt és a szükséges sávszé-
lességet. Mivel az IVC a változást szinte
veszteség nélkül tömöríti, így a mozgó ob-
jektumokról jobb minôségû, felismerésre
alkalmasabb képet eredményez, mint a
többi megoldás.
Az egyedi technológiával a legkorszerûbb
videomegfigyelés valósítható meg úgy,
hogy közben a mûködtetés költségei is op-
timalizálhatók. A rendszer nem csak spó-
rol: ott is stabilan mûködik, ahol a sávszé-
lesség csak szûkösen áll rendelkezésre,
így a vezeték nélküli hálózatokra (WiFi)
épülô városi térfigyelés feladatait is hibátla-
nul ellátja.
További információk: www.intellio.eu
Sz. G.
28
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
P I ACTÉ R v i de o t e c hni k a/ I nt e l l i o
Az Intellio Streaming
technológia – elôtérben
a költség-
és energiatakarékos
megoldások
28 intellio.indd 28 5/4/12 2:20:09 PM
'6&+81*Ÿ5,$.)7 JOBB Budapest, luveszkert utca B.
Telefon: +36-1 210-3359 +36-1 323-0638
Fax: +36-1 210-3389
L·nail: info@dsc.hu
1udta, hogy lagyarország piacvezetĂ biztonságtechnikai
cege a LSC lungária Kft. a behatolásjelzĂ rendszerein kivul
az iparág nás teruletein is kinagasloan teljesit?
%(+$72/Ÿ6-(/=ā5(1'6=(5(.
&&795(1'6=(5(.
7
ď
=
-
(
/
=
ā

5
(
1
'
6
=
(
5
(
.

%
(
/
§
3
7
(
7
ā

5
(
1
'
6
=
(
5
(
.

DSC-220-300.indd 1 2012.05.04. 12:18:46
DSC 1_1 1202.indd 29 5/7/12 11:39:25 AM
A
z AXIS Camera Compa-
nion tökéletes megoldást je-
lent kiskereskedelmi üzletek, szál-
lodák vagy irodák megfigyelésére.
A 16 kameráig bôvíthetô rend-
szerhez nem kell központi szer-
vert, NVR-t vagy NAS-t használni,
amennyiben olyan Axis kamerát
alkalmazunk, amin van helyi táro-
lási lehetôség, tehát csak egy erô-
sebb asztali PC-re vagy laptopra
van szükség, a kamerákon,
az SD/SDHC kártyákon és a PoE
switch-en kívül. Az Axis videokó-
dolóival analóg készülékeket is
integrálhatunk.
Az ingyenesen letölthetô AXIS
Camera Companion szoftver kris-
tálytiszta HDTV képminôséget ga-
rantál, így beazonosításra alkal-
mas részletgazdag képet kapunk.
Egy router segítségével interneten,
mobilon keresztül könnyen, bár-
honnan hozzáférhetünk a felvéte-
lekhez iPhone, iPad, Andro id al kal-
mazáson, vagy akár egy kliens
PC-n keresztül is. A szoftvert csak
az adott helyszínen a kliens gépre
kell feltelepíteni. Élô vagy rögzített
videoanyag megtekintésére vagy
egy adott esemény videójának ex-
portálására elég egy kliens, vagy
egy okostelefonos applikációt
hasz nálni. Míg más alternatív
meg oldásokban, amikor a DVR
meghibásodik a kamerák nem
tudják továbbítani a videoanya-
got, az AXIS Camera Companion
rendszerben a kamerák
rögzítik a videót a háló-
zat állapotától függetle-
nül.
A szoftver egy maximum
16 kamerás, skálázható,
hálózati videomegoldás.
A kamerák hozzáadása
egyszerû, nem kell érte
külön fizetni vagy egyéb eszközt
vásárolni. Meglévô analóg kame-
rákat is lehet csatlakoztatni az
Axis videokódolók segítségével.
Használatával HDTV minôségû,
H.264 tömörítésû videoanyagokat
tárolhatunk hatékonyabban, köny-
nyebben kezelhetünk PTZ kamerá-
kat, nincs szükség kábelezésre és
saját magunk állíthatjuk be, hogy
elôre meghatározott idôpontok-
ban vagy pedig mozgásra indul-
jon el a felvétel.
A felhasználói interfész nagyon
könnyen kezelhetô, felhasználó-
barát. A legáltalánosabb funkciók
érhetôek el a programmal: élôné-
zet, felvétel, mozgásérzékelés, vi-
deó klippek és snapshot-ok ex-
portálása.
ÉLÔ NÉZET
Az élô nézet a hálózati kamerák
és videokódolók felügyeletének
legkönnyebb módja. Egy kattin-
tással egyszerûen elmenthetünk
kiváló minôségû pillanatképeket.
Élônézetben áttekinthetô, osztott
képernyôs nézetet is beállítha-
tunk, és szöveggel is elláthatjuk
az egyes kamerák képeit.
30
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
P I ACTÉ R v i de o t e c hni k a/ As pe c t i s
RÖGZÍTÉS
A felvételek közti böngészést egy
idôvonal segíti. Az egyedi Inves-
tigation mode funkció lehetôvé te-
szi a kép „lefagyasztását”, majd a
kép kockáról kockára történô moz-
gatását, így könnyen megtalálhat-
juk a legfontosabb frame-et.
KONFIGURÁCIÓ
A konfiguráció menüpontban
gyorsan és hatékonyan kezelhet-
jük az Axis hálózati termékeket.
Egyszerûen hozzáadhatunk vagy
elvehetünk kamerákat, változtat-
hatunk beállításokon vagy felcim-
kézhetünk adott videókat.
■ A szoftver kompatibilis az 5.40
és újabb firmware-rel rendelkezô
Axis eszközökkel, jelenleg az
alábbiakkal: AXIS M50, AXIS P13,
AXIS P33 és AXIS Q16 hálózati ka-
meracsaládok, valamint AXIS
M7010, AXIS M7014, AXIS P7210
és AXIS P7214 videokódolók.
Írta: Bata Miklós
– Aspectis Kft. ügyvezetôje
Rögzített
felvételek meg-
tekintése idôvonal
segítségével
AXIS
Camera Companion
Ǡ Kiváló HDTV képminôség
Ǡ Egyszerû telepítés és hasz-
nálat
Ǡ Nincs szükség központi
PC-re vagy DVR-re
Ǡ Távolról irányítható, veze-
ték nélküli vezérlés
Ǡ iPhone, iPad és Android al-
kalmazás
Ǡ Bôvíthetô és idôtálló
EGYSZERÛEN ÜZEMBE HELYEZHETÔ,
KOMPAKT RENDSZER – CSAK TÖLTSE LE
MAGÁNAK ÉS MÁR HASZNÁLHATJA IS.
Élô nézet
4 osztott
képernyôvel
Élô nézet,
kontrol
menüpontokkal
AXIS Camera Companion – a hálózati
videomegfigyelés legegyszerûbb módja
30 aspectis.indd 30 5/3/12 12:41:54 PM
Aspectis 1_1 1202.indd 31 3.5.2012 15:45:00
A
z Avigilon Control Center videome-
nedzsment alkalmazás elérhetô önál-
ló szoftverként vagy elôtelepített és beállí-
tott Avigilon NVR (Network Video Recorder)
szerveren is.
Az Avigilon Control Center egy biztonságos
hálózati platformot nyújt, vállalati szintû
megbízhatósággal, mely tökéletesen alkal-
mas akár nagyfelbontású multi-megapixel
videók feldolgozásához, kezeléséhez, táro-
lásához, hatékonyan kezelve a sávszéles-
séget és a tárhelyet. Az Avigilon Control
Center felveszi és kezeli mind az audioje-
let, mind a videoképet a világon egyedül-
állóként az IP-kamerák döbbenetesen szé-
les tartományától egészen 1–29 Mega-
pixelig.
Emellett a rendszer képes alkalmazkodni a
hagyományos és PTZ analóg kamerákhoz
is hang és videó te-
kintetében, tehát az
Avigilon Control Cen-
ter képes hibrid rend-
szerként üzemelni,
ami megköny nyíti a
váltást az analóg
rendszerekrôl a fej-
lett IP-kamerákra.
Nem elhanyagolha-
tó az sem, hogy az
Avigilon IP rendszer
a 3. fél által szállí-
tott (3rd party) IP-
kamerákat szintén
támogatja. Ezzel
kapcsolatos további
részletek a magyar
vagy az angol hon-
lapon érhetôk el. (avigiloncctv.hu vagy avi-
gilon.com) A weboldalakon található hosz-
szú „támogatott kamerák” listán kívül
egyéb 3rd party IP-kamerák is integrálha-
tóak, hiszen az Avigilon IP-rendszer ONVIF
kompatibilis.
Összpontosítva a biztonsági iparág igé-
nyeire, az Avigilon Control Center VMS
szoftver egy erôteljes, intuitív, könnyen
használható felület, ami lehetôvé teszi a
kezelôszemélyzetnek a hatékony képkiér-
tékelést és beavatkozást minimális beta-
nulási idôvel.
HDSM technológia
Az Avigilon Control Center saját HDSM
technológiát használ, amely hatékonyan
tömöríti és ôrzi meg a képminôséget, mi-
közben intelligens kezelés biztosítja a HD
képátvitelt az egész Avigilon rendszerben.
Lényege, hogy csak a kért képrészletet
küldjük a rögzített képekbôl a kezelô mun-
kaállomások felé. Ráadásul a képrészlet
dinamikusan változtatható a megfigyelés
során, melyhez a szoftver nagyon gyorsan
alkalmazkodik. Sôt, nézetek definiálása és
ezek mentési lehetôsége segíti a felhaszná-
lót a kívánt képrészletek, fontos képinfor-
mációk gyors elérésében.
A HDSM technológia a lehetô legjobb kép-
minôséget szolgáltatja, miközben hatal-
mas megtakarítást ér el az átviteli sebessé-
gen, lehetôvé téve a kezelôknek a kevésbé
hatékony munkaállomások használatát,
ezáltal csökkentve a költségeket. A HDSM
technológia felhasználja a legjobb képfor-
mátumokat, a hardvert, az adattömörítést
és az információs technológiákat az
Avigilon rendszer maximális teljesítménye
érdekében.
Adatvédelem és adattárolás
A redundáns rögzítés több NVR-re lehetôvé
teszi a teljes élô rendszertükrözést az ösz-
szes nagyfelbontású videónál. Ezenkívül
alkalmazható automatikus feladatátvevô
(fail-over) NVR, mely biztosítja a folyama-
tos videofelvételt az elsôdleges NVR-nél fel-
lépô kritikus hiba esetén is. A beépített biz-
tonsági mentés és visszaállítás funkció te-
szi lehetôvé a több kamerából származó
rögzített HD videók biztonságos átvitelét az
NVR-rôl egy meghatározott ütemezés sze-
rint. A HD videó exportálására is van le-
hetôség különbözô NVR-re vagy más adat-
hordozóra azonnali lejátszáshoz vagy to-
vábbi archiváláshoz.
Adhat több tárolókapacitást az aktuális fel-
vételeknek és menedzselheti a régebbi
képanyagokat úgy, hogy a régi képállo-
mányt ritkítja, ezzel értékes tárhelyet sza-
32
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
P I ACTÉ R v i de o t e c hni k a/ DS C Hungár i a
AVIGILON IP-KAMERA RENDSZEREK
Avigilon Control Center VMS szoftver
HIGH DEFINITION STREAM MANAGEMENT (HDSM) TECHNOLÓGIA
Az Avigilon Control Center High Definition Stream Management (HDSM) egy díj-
nyertes HD hálózati videokezelô megoldás, ami biztosítja a tények teljes rögzítését
minden képrészletre kiterjedôen, miközben a visszakeresés gyorsabb, csökken a
ráfordított idô és magasabb szintû a védelem.
32-33 dsc.indd 32 5/7/12 11:28:07 AM
badít fel a rögzítéshez az Avigilon HDSM
Data aging technológiával.
Beépített grafikus
térképkezelô
a rendszer elrendezésének
szemléltetésére
Fejlett, de könnyen kezelhetô grafikus tér-
képkezelô interfész teszi lehetôvé az üze-
meltetôknek a kamerák és a szerverek el-
rendezését egy importált térképen a nagy
felügyeleti rendszerek egyszerû kezelése
érdekében.
Kezelhetôek a rétegezett és egymásba
ágyazott térképek, biztosítva a könnyû na-
vigációt és a rendszer kezelését térképeken
keresztül, ezzel biztosítva a többszintes
épületek és a nagy területek áttekinthetôsé-
gét.
HD felvétel és lejátszás
Fejlett idôvonal kezelôfelület egyedülálló
beépített „drag to zoom” képességgel teszi
lehetôvé a teljes ellenôrzést a nagyfelbon-
tású videó lejátszáshoz. Elôre és hátra vál-
toztatható a lejátszási sebesség, akár 8-
szor gyorsabbra, mint a valós idejû vissza-
játszás. A gyorsan frissülô lejátszórendszer
segítségével könnyen és kivételesen gyor-
san lehet eseményeket, kulcsfontosságú
momentumokat és apró változásokat meg-
találni és kielemezni.
Könnyedén megjelölhetô és levéd-
hetô könyvjelzôvel egy adott video-
anyag-tartomány. Ekkor a könyv-
jelzôvédelem biztosítja, hogy a
megjelölt felvételek a készüléken
maradnak és nem íródnak felül.
Lehetôség van a felvételek expor-
tálására állóképként, állóképek
sorozataként, videóként a szabvá-
nyos iparági formátumokba, de
exportálható a rögzített képinfor-
máció az Avigilon veszteségmen-
tes formátumába is a képi bizo-
nyítékok alátámasztására, illetve a soron
következô, egyéb elemzés elôsegítésére.
Az exportált native videót nehézség nélkül
lehet tanulmányozni az Avigilon Control
Center Player-ben, ami egy erôteljes leját-
szóalkalmazás, rendelkezik minden esz-
közzel a képanyagok elemzéséhez és felül-
vizsgálatához a rögzített HD felügyeleti fel-
vételeken.
Indexelés és egyéb funkciók – többek kö-
zött pixelkeresés, miniatûrkeresés, ese-
ménykeresés – segítik a lényeges történé-
sek gyors megtalálását a felhasználó által
meghatározott paramétereket használva.
Játszva felfedezhetô a képek változása,
könnyen észlelhetôek a hiányzó tárgyak,
villámgyorsan megtudható például az au-
tók pontos érkezési vagy eltûnési ideje vi-
deoanyaggal társítva. Kis képrészletekre
történô egyedi képterület-keresés teszi le-
hetôvé, hogy gyorsan megtalálják a kis
változásokat a HD-kamerával megfigyelt
nagy területen az iparág leggyorsabb nagy
felbontású videokeresôjével.
Eseményvezérelt rögzítés állítható be a fel-
vételi paramétereket függetlenül megadva
mindegyik kamerához, ütemezés szerint
mozgásra vagy külsô riasztási eseményre.
Gyûjthetô referenciakép elôre meghatáro-
zott idôközönként két teljes kép/másodperc
(full frame) értékkel rögzített képanyag kö-
zött.
Sávszélesség-menedzsment
és távoli elérés,
videomegfigyelés
Összehangolható a kamerák sávszéles-
ség-használata és a rendelkezésre álló
sávszélesség az optimális képminô-
ség érdekében az Avigilon HDSM progres-
szív veszteségmentes tömörítésû rendszer
használatakor. Több NVR-hez is kapcso-
lódhatunk egyszerre, hogy az élô és rögzí-
tett felvételeket megtekinthessük a helyi há-
lózaton, vagy akár az alacsony sáv szé-
lességû nagy kiterjedésû hálózaton (WAN),
illetve a kapcsolódás akár webböngészô-
vel vagy mobil készülékkel is megvalósít-
ható.
Egyszerû
kamera- és szervertelepítés
Az Avigilon Control Center plug and play
képességével az NVR-ek és kamerák auto-
matikusan azonosítják magukat a hálóza-
ton anélkül, hogy kézi beállítás vagy kere-
sés lenne szükséges. Ez gondoskodik a
gyors és következetes rendszertelepítésrôl
és -kezelésrôl, nincs szükség bonyolult
programozásra.
Részletes jelentés
a rendszerállapotról
és a rendszerbiztonságról
Az IP-rendszer megôrzi a részletes napló-
kat a tárolóról, hálózatról, és a teljes IP-
rendszer állapotáról úgy, hogy biztosítja a
lehetô legmagasabb üzemidôt a szükséges
kritikus alkalmazásokhoz. Adminisztratív
hozzáférési jogkörök engedélyezik és el-
lenôrzik a hierarchikus felhasználói cso-
portok különbözô biztonsági jogosultsága-
it, korlátozzák a hozzáférést az élô és rög-
zített adatokhoz az egyes kamerák alapján,
a felhasználónak beállított jogosultságok-
tól függôen.
Hatékonyan beállítható szabályok segíte-
nek hozzárendelni a rendszer-
gazdák és üzemeltetôk számá-
ra bármely kamerát vagy rend-
szereseményt adott rendszerki-
menethez (pl. relé) a gyorsabb
azonosítás és a jobb reakcióidô
számára.
Prog ramozható e-mail-riasztás
gondoskodik a gyors távoli ér-
tesítésrôl kameraszabotázs,
rendszerriasztás vagy mozgás
érzékelésekor.
Tóth Bence
33
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
P I ACTÉ R v i de o t e c hni k a/ DS C Hungár i a
32-33 dsc.indd 33 5/7/12 11:27:12 AM
A
Bosch az FPC 500-as sorozatú
tûzjelzô központját kisebb alkalma-
zások, például üzletek, raktárak, irodaépü-
letek, valamint iskolák és óvodák felhasz-
nálói igényeinek figyelembe vételével ter-
vezte. Az 500-as sorozat három különbözô
központtípust foglal magába, amelyek akár
nyolc zónát és 256 érzékelôt támogatnak.
Korszerû, attraktív megjelenésük és kis
helyigényük miatt diszkréten illeszkednek
szinte minden belsô térhez. Opcionális
relé- és OC kimenetek teszik lehetôvé a
könnyû testre szabást.
■ A FPC 500-as sorozat fejlesztésekor az
egyszerû használat volt a legfontosabb
szempont. A telepítôk azt fogják tapasztal-
ni, hogy a panelek telepítése, egyedi konfi-
gurálása és karbantartása egyszerû,
amelyhez szinte semmilyen képzés sem
szükséges. A panelek percek alatt felsze-
relhetôk és csatlakoztathatók az integrált
vízszintezô és a kapcsolási rajz segítségé-
vel. A nyomtatott áramköri kártyát teljes
mértékben védi a kezelôfelület, így elkerül-
hetô az alkatrészek véletlenszerû károso-
dásának veszélye.
■ A panelek kezelése a végfelhasználók
számára könnyen és gyorsan megtanítha-
tó. A napi mûveletek elvégzését egy köny-
nyen áttekinthetô útmutató teszi még
egyszerûbbé. A felhasználóknak semmit
sem kell tudniuk a tûzjelzô központokról
vagy a tûzoltásról. A zónák állapotáról
egyetlen LCD-képernyôn lehet kényelmesen
tájékozódni. A felhasználói felület színkó-
dolt, és LED-ek gyulladnak fel az aktív zó-
nák, az esetleges problémák és az állapo-
tinformációk jelzésére. Az erre a célra ki-
alakított teszt eseménytár segítségével vég-
zett sétatesztnek köszönhetôen egyetlen
személy karban tarthatja a rendszert.
TÉVES RIASZTÁSOKKAL
SZEMBENI BIZTONSÁG
Minimálisra csökkenti a téves riasztások
számát az, hogy a tüzet legalább két zóná-
nak vagy egy zónán belül két detektornak
kell észlelnie. A központok a riasztások
késleltetését is támogatják, így azok a ki-
menetek aktiválása elôtt megvizsgálhatók
és ellenôrizhetôk. Míg a nyitvatartási idô-
ben ez a normál üzemmód, addig az éj-
szakai üzemmód nagyobb biztonságot kí-
nál azzal, hogy tûz észlelése esetén a
rendszer azonnal mûködésbe hozhatja a
hang- és fényjelzôket.
■ A Fire Panel 500-as sorozat az esemé-
nyekre és a sétatesztekre vonatkozóan kü-
lön elôzményfunkciókkal rendelkezik, ame-
lyek a rendszertevékenységek egyértelmû
dokumentálását teszik lehetôvé. Ezen kívül
a riasztás-számláló egyértelmûen jelzi az
alkalmazás esetében adott tûzjelzéseket.
Az 500-as sorozat rendelkezik az EN 54 2-
4 szabvány szerinti minôsítéssel.
■ Bôvebb információ a termékrôl:
www.boschsecurity.hu
B. A.
34
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
P I ACTÉ R t ûz v é de l e m/ Ro be r t B o s c h
A BOSCH TÛZJELZÔ KÖZPONTJAI
OLYAN EGYSZERÛEK, MINT AZ EGYSZEREGY
Bosch FPC 500-as sorozatú
hagyományos tûzjelzô központ
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK,
IRODÁK ÉS KISEBB ÜZLETEK SZÁMÁRA
Ǡ Megbízható tûzvédelem például üzletek,
irodák és iskolák számára
Ǡ Nagyon könnyen telepíthetô, konfigurálható
és üzemeltethetô, idôt és pénzt takarít meg
34 bosch.indd 34 7.5.2012 9:00:11
Bosch 1_1 1202.indd 35 5/7/12 12:27:50 PM
■ 2012-ben a Justice Security nyerte Az
év biztonságvédelmi szolgáltatója díjat,
ami a legrangosabb szak mai elismerés.
Gratulálunk. Mi nek köszönhetô a díj?
– Kezdem inkább azzal, hogy kinek kö-
szönhetô. Elsôsorban ügyfeleinknek, akik
megbízásaikkal lehetôvé tet ték a szakmai
fejlôdést, továbbá mun katársaimnak, akik
az állandó kihívásnak innovatív módon
tudtak megfelelni.
■ A cikk címsorai pontosan tükrözik a ke-
reskedelmi cégek vezetôinek gya kori ál-
mait. Hogyan lehetséges ezeket elérni?
– Ha nagyon röviden akarok válaszolni,
akkor egy egészen új megközelítéssel:
Complex Store Security System, azaz
CSS. Ez egy saját fej lesz tésû rendszer,
amely rendkívül költ séghatékony vagyon-
védelmet biz tosít a kiskereskedelmi üzle-
teknek. Az Év biztonságvédelmi szolgálta-
tója díjat is éppen ezért kaptuk.
A CSS egységes rendszerbe foglalja az áru-
házi vagyonvédelmet, így az élôerôhöz
kapcsolódó valamennyi tevékenységet, a
vezetési, irányítási, ellenôrzési funkciókat
és nem utolsó sorban a biztonságtechni-
kai rendszereket is.
A CSS kezeli az adott kereskedelmi vállalat
logisztikai központjába történô árubeérkez-
tetéstôl, a kiszállításon át, a vásárlók ré-
szére történô eladásig a teljes folyamat fel-
ügyeletét és az ehhez szükséges komplex
biztonságtechnikai háttér megvalósítását
is.
■ Miben más ez a rendszer, mint amit
nap, mint nap egy-két vagyonôr sze-
mélyében látunk az üzletekben?
– A koncepció lényege, hogy hatékony
technikai támogatással, kimondottan a
megrendelôre és az adott problémára sza-
bott rendszerben min dig annyit, azt, és ak-
kor szolgáltatunk, amit éppen az aktuális
védelmi szint megkíván.
A CSS sarokpontjait két részre oszthatjuk:
speciális rendszerekre és az emberi té-
nyezôkre.
Kezdjük a rendszerekkel:
Ǡ POSeidon Control System intelligens
kasszafelügyeleti rendszer a pénztári
visszaélések megelôzésére, felderítésé-
re, a vásárlói reklamációk hatékony ke-
zelésére.
Ǡ Saját fejlesz tésû JUSTrec digitális rögzí-
tô, a legfejlettebb adatvédelmi funkciók-
kal, képenként szabályozható rögzítési,
visszanézési idôvel. Idô sáv funkció,
melyben pl. egy kamera 16 órányi ese-
ménye, óránkénti bontásban, 16 kép-
kockában egyszerre nézhetô viszsza, így
rengeteg idô takarítható meg. Számtalan
vezérlési, statisztikai funkció, egyéb op-
cionális lehetôségek pl. látogató-, vevô-
számlálás.
Ǡ Áruvédelmi rendszer a kapuk, cím kék
és egyéb áruvédelmi eszközök kezelésé-
re.
Ǡ Saját fejlesztésû JUST in Time online
szolgálatszervezô rendszer – hogy
munkatársaink mindig akkor és ott le-
gyenek, amikor és ahol szükség van rá-
juk.
Ǡ Saját fej lesz tésû Heureka okostelefon
alkalmazások az általunk végzett el-
lenôrzések költséghatékony, célirányos
tervezése és dokumentálása érdekében,
ezzel egyben elkerüljük a felesleges pa-
pírfelhasználást is.
Ǡ Saját fejlesztésû online ügyfél-tájékoz-
tató rendszer arról, hogy hol, mikor, mi-
lyen események, mûszaki hibák, riasz-
tások, milyen intézkedések vannak fo-
lyamatban.
■ És melyek a CSS emberi tényezôi?
Ǡ Kitûnôen képzett területi vezetôi csapat
a vagyonôrök közvetlen irányítására.
Ǡ Motivációs rendszer a területi vezetôk és
a vagyonôrök részére, hogy mindenki
fontosnak érezze a munkáját.
Ǡ Nyomozócsoport a speciális tudást
igénylô ügyek felderítésére.
Ǡ Belsô auditor, hogy lássuk, valóban úgy
mennek-e a dolgok, ahogy azt megter-
veztük.
Ǡ 24 órás ügyfélszolgálat a szükséges
tartalékokkal a rendkívüli helyzetek
gyors, szakszerû kezelésére.
Ǡ Járôr szolgálat a magas kockázati kate-
góriába tartozó áruházak fokozott el-
lenôrzésére, a rendkívüli események ke-
zelésére.
Ǡ Folyamatos elemzô-értékelô munka a
biztonsági szint dinamikus változásaira
történô gyors reagálás érdekében.
Ǡ Kifinomult ellenôrzési módszerek, rend-
szerek, melyek megbízható információ-
kat szol gáltatnak a vagyonvédelem mû-
ködésérôl, az aktuális védelmi szintrôl.
A fentiek eredményeképpen lehet azt meg-
valósítani, hogy habár egy-egy áruház-
láncnál az áruházak havi nyitva tartási ide-
jének mindössze 50-60%-ában van jelen
vagyonôrünk, ám ez mégis 100%-os fel-
ügyeletet garantál.
Gyakorlati példán keresztül érzékeltetve, a
diszkont vagy drogéria szektorban az átla-
gos havi nyitvatartási idôt és egy fô bizton-
sági ôrt figyelembe véve kb. 420 óra havi
ôrzési idô szükségletrôl beszélünk, ami
esetünkben 210-240 órára csökkenthetô,
azonos hatékonyság mellett.
Mindez nyilvánvalóan komoly megtakarí-
tást jelent, hiszen egy nagyobb áruházlánc
esetében, éves szinten akár 200 000–
300 000 órával is csökkenhet az ôrzési
idô – az ôrök számának és az ôrzési idô
nagyságának függvényében.
36
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
P I ACTÉ R é r t é k v é de l e m/ J us t i c e S e c ur i t y
CSÖKKENÔ LELTÁRHIÁNY ■ NÖVEKVÔ VÉDELMI HATÉKONYSÁG
■ JAVULÓ PROFITMUTATÓK
Elismerést nyert
a megnyugtató értékvédelem
Interjú Kovács Györggyel,
a JUSTICE Security Kft.
tulajdonosával, ügyvezetô
igazgatójával
36 justicesec.indd 36 7.5.2012 8:57:20
■ Nem jár ez a biztonsági szint csökke-
nésével? Mivel tudják alátámasztani a
rendszer eredményességét?
– Több mint 10 év tapasztalata és 400
munkatársunk szakértelme össz pontosul
ebben a rendszerben. De legjobban mégis
ügyfeleink elégedettsége igazolja mun-
kánk hatékonyságát. Diszkont, drogéria,
sportszer valamint lakberendezési terüle-
ten mûködô partnereinknél az ismeretlen
eredetû leltárhiány 0,3% alá csökkent,
miközben a hazai átlag ennek több mint
ötszöröse. Az érdeklôdôknek akár élesben
is be tudjuk mutatni a rendszert valamely
ügyfelünknél.
■ A mostani forráshiányos idôszakban,
hogyan oldható meg a rendszer finanszí-
rozása?
– Azok a vezetôk, akiknek cégei esetleges
leltárhiányokkal és ehhez kapcsolódó
egyéb problémákkal küzdenek, egy idô
után rájönnek arra, hogy az okokat firtató
tulajdonosi kérdésekre nem lehet mindig
„nem tudommal” válaszolni. Arra is rájön-
nek, hogy a „mindegy, de a legolcsóbbat
kérem” üzletpolitika a védelmi szolgáltatá-
sok vásárlásánál nem alkalmazható hoz-
záállás, ugyanis a korrekt, megbízható
megoldásoknak igenis megvan a reális
piaci ára.
Ehhez kapcsolódóan kialakítottunk egy
olyan konstrukciót, amelynek keretében a
szükséges technikai rendszereket akár
óradíjas elszámolásban is tudjuk biztosí-
tani, a felszabaduló élôerôs ôrzési költség
terhére.
■ Az elismerten sikeres kiskereskedelmi
vagyonvédelem területén kívül milyen
szolgáltatásokat kínálnak?
– A Justice Security teljes körû, azaz full
service biztonságvédelmi cég. Szeretném
kiemelni a nagyon erôs ipari- és létesít-
ményvédelmi területet, de gyorsan fejlôdik
a magánnyomozás üzletágunk is.
■ Féltékeny feleségek bizonyítékgyára?
– Nálunk a magánnyomozás elsôsorban
az üzleti érdekek védelmére irányul. A ver-
seny egyre keményebb, sôt kegyetlenebb,
a versenytársak egyre kevésbé válogatnak
az eszközök között. Enyhébb esetben
csak figyelmetlenség vagy óvatlanság mi-
att kerülnek ki céges adatok, durvább
esetben a lehallgatás, ipari kémkedés, ki-
szivárogtatás is elôfordul. A mi feladatunk
ezek megakadályozása, vagy az elköveté-
sek felderítése.
■ Korábban említette a papírtakarékos
okostelefon alkalmazást. Infor mációink
szerint most a Justice Secu rity a „legzöl-
debb” biztonságvédelmi cég.
– Valóban. Tavaly elnyertük az Ozone
Network Legzöldebb vállalkozás díját. A
papírtakarékosságon kívül fontos megem-
líteni a Toyota Prius hibrid járôrautónkat
és az rendszereinkben alkalmazott ener-
giatakarékos és zajtalan SSD meghajtókat
is.
■ Végül egy furcsaság. Még tart a válság
és sok cégvezetô már a bezáráson gon-
dolkodik. Valóban igaz, hogy a Justice
Security pedig éppen bôvítésen és cég-
felvásárláson gondolkodik?
– Így igaz. Olyan vagyonvédelmi, bizton-
ságtechnikai cégeket keresünk megvétel-
re, amelyek még valós ügyfélkörrel ren-
delkeznek, de vezetôik már inkább pihen-
nének. Cégünk most lendületben van és a
felhalmozott know-how sok ügyfélnek je-
lenthet megnyugtató értékvédelmet.
■ Köszönjük a beszélgetést!
K.
37
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
P I ACTÉ R é r t é k v é de l e m/ J us t i c e S e c ur i t y
Magánnyomoz
Üzleti hírszerz
Céges háttér, g
Vagyoni helyze
Követeléskezel
Eltûnt személy
Tanúkutatás
Környezettanu
Figyelés, köve
Poloskairtás
Poligráfos vizs
Ulysses Team Kft.
1135 Budapest, Lehel utca 61.
www.ulyssesteam.hu
Telefon: +36 1 288 8551
Munkatársaink
összesen több mint
80 év titkosszolgálati
tapasztalattal
rendelkeznek.
36 justicesec.indd 37 7.5.2012 8:56:50
N
incs értelme személy-, munka-, tûz-,
környezet-, energia-, hálózat-, adat-, in-
formáció-biztonságról külön-külön beszél-
nünk. Egy sé ges biztonsági kockázati felület-
rôl kezelve ezeket, a hatékonysági és egyben
gazdaságossági mutatóink a legjobbakká
válhatnak.
Érezhetô hasonlóságot láthatunk a magán és
a civil biztonság feladatkörét elemezve. A ci-
vil biztonsági tevékenységet végzô, állami
szek torba tartozó biztonsági vezetôk bevoná-
sa a biztonsági szakma feladatainak, tudo-
mányának megfogalmazásába, az MBVE ke-
retein belül megkezdôdött.
A hatékonyság további fokozásának érde-
kében a magánbiztonság védelmi stratégiáját
formáló felelôs társadalmi testületek együtt-
mûködése, egységes fellépése tudat és piac-
formáló felelôs tevékenysége, a magánbizton-
sági ágazat jövôjét irányító erô.
A megelôzés lehetôségeinek további új forrá-
sait kutatva nyilvánvalónak látszik, hogy a
magán és a közbiztonság védelmi felületeit, a
lehetséges szintig, közelíteni kell egymáshoz.
Ezek adat-, és tapasztalatcsere, tevékenység
és folyamatoktatás, a legjobb tapasztalatok
átadása, a bûnelkövetési módok, és azok
gyakoriságának elemzésén keresztül bármi-
lyen elôremutató, biztonságfokozó lehetôsé-
gek kihasználásán alapulhatnak.
■ A paradigmaváltás
kezdetének éve
Az európai regresszió hatására a gazdasági
folyamatok átstrukturálódása mellett, felgyor-
sultak a bûncselekményi folyamatok is. A bû-
nözési intelligencia, az elkövetések erôszak-
szintje, és a végrehajtások gyakoriságának
szá ma látványosan emelkedett. A védekezés
technikai színvonala, a jelenlegi magas fej-
lettsége mellett sem alkalmas, ezek teljes
mér tékû visszaszorítására. Szükséges tehát a
védelmi koncepció terén is paradigmaváltást
végrehajtani.
Jelenlegi koncepcióink döntôen a korlátozás,
és a dokumentálás magas szintû eszközrend-
szerének széles körû, integrált alkalmazására
alapoznak. Nyilvánvaló, hogy kialakulásának
alapja a törvényesség és a nagyfokú személy-
biztonság figyelembevétele volt. A gondolati
váltás e tekintetben, a bûncselekmény folya-
matába történô beavatkozás nagy biztonságú
eszközeinek kifejlesztési igényében és az új
eszközök megjelenésében mutatkozik. Hogy
ezeket alkalmazhassuk, elsôsorban persze a
nagy biztonságú intelligens érzékelô, értékelô
eszközök kifejlesztésére volt szükség. Ezek
kölcsönös egymásrahatása, további fejlôdé-
sük iránya, nyitott, nagy kihívás továbbra is a
tudományos kutatók számára.
Az új vagyonvédelmi törvény többek között
lehetôséget nyújt a szakma tisztulásának, a
fekete és szürke gazdasági tényezôk kiszorí-
tásának folytatására.
Mivel az utóbbi felmérések szerint, a vagyon-
ôri szakmában volt a legmagasabb, a fekete-
gazdaság jelenléte, ezért ez a tisztulás a szak-
ma megbecsültségének csak javára válhat.
Nyilván egy szakma valódi értékét annak
szük ségessége és az eredményessége jel-
lemzi egyértelmûen. E tevékenység elismert-
sége, a megbecsültségben és a megfizetett-
ségben mutatkozik meg látványosan, de va-
lójában ez is egy többtényezôs egyenlettel
jellemezhetô élethûen. Ha az egységesített,
jól kontrollált, ciklikusan frissített tárgyi tudás
egyértelmûen jellemzi majd a biztonsági te-
vékenység végzôit, ha a feketegazdaság ki-
szorul sorai közül, ha a minôségi paraméte-
rek értékei egységesen jellemzôvé válnak a
szolgáltatás szintjére, akkor az elvárt szak-
mai elismertségnek is be kell következnie.
Rendkívül sokat számít egy szakma fejlô-
désében tudományos bázisa kialakulása, ok-
tatása intézményi rendszerének megteremté-
se. Csak akkor beszélhetünk egy szakma tu-
dományos alapjainak meglétérôl, ha képzé-
sét intézményi szinten végzik. Több egyetem
és fôiskola foglalkozik a magánbiztonság fô
szakterületeinek felsôfokú képzésével, így az
egységes képzési elvek, és tudományos bá-
zisának kialakulása már korántsem utópia.
■ A kockázatarányosság igénye
A biztonsági feladatok tervezésekor törek-
szünk a teljes körû védelem létrehozására,
bár tudjuk hogy a gyakorlatban ennek elérése
szinte lehetetlen.
Ennek mélyebb okai között a következôket ér-
demes figyelemmel követni.
Ǡ Elsôdlegesen, a valós kockázati elemek tel-
jes vertikumának megismerése lehetetlen, mi-
vel egyes bekövetkezések meglehetôsen vélet-
lenszerûek, és idônként egymással is ok-oko-
zati összefüggésben vannak. Komplex, ösz-
38
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
A magánbiztonság helyzete,
lehetôségei 2012-ben
FIALKA GYÖRGY ELÔADÁSA
MBVE XIII. KONFERENCIA
– EGERSZALÓK 2012. MÁRCIUS 21.
A biztonság értelmezésének
kiterjesztése
Egy létesítmény, rendezvény, vagy
gazdasági termelési folyamat
és a környezet biztonságának
megteremtése, összetett sokténye zôs
mátrixalakzattal jellemezhetô.
A meghatározó feladat nyilván a résztvevô sze replôk
védelme köré csoportosul, de emel lett a végzendô
tevékenység biztonságos és ciklikus lezajlása is lényeges,
fontos kérdés, hiszen különben haszontalanná válna
a teljes folyamat. A biztonsági tevékenység szint jét,
külsô és belsô kockázati elemek egy aránt befolyásolják,
motiválják, melyek kockázatarányos gátlása, vagy
kizárása, záloga a sikeres biztonsági, védelmi munkának.
38-39 fialka.indd 38 7.5.2012 8:55:13
szetett kockázatmátrix-modell alkalmazásá-
val közelíthetjük legjobban, a valóságos fo-
lyamatrendszert.
Ǡ Másodszor, hogy a megismert kockázatok
teljes biztonsági lefedése költségoldalról kivi-
telezhetetlen, ezért a kockázatelemzés függ-
vényeit alkalmazva, a kockázatarányos meg-
oldásokat tartjuk az ideális lehetôségnek, az
adott kockázati elem bekövetkezése lehetôsé-
gének bizonyos hányadát bevállalva.
Ǡ A harmadik lényeges elem a humánté-
nyezôk kockázata. Ennek minimalizálása az
automatizmusok, az intelligens értékelôszoft-
verek bevezetésével valamint kontroll intézke-
dések mûködtetésével elérhetô.
A kockázatarányos kikerülhetetlen kontrollok
fölé, az elsô és másodszintû vezetôi ellenôr-
zéseket beillesztve, valódi ideális kockázat-
kezeléssel tudjuk biztonsági rendszereinket
üzemeltetni.
Nyilvánvaló, hogy statikus állapotot kialakíta-
ni szinte soha nem tudunk, mert a folyama-
tok, és végrehajtási környezetük dinamikus
egyensúlyban vannak egymással, bármelyik
minimális változása is a kockázatelemzési
paraméterek változását vonja maga után. Az
korszerû, folyamatos védelmi tevékenység-
nek, ezeket azonnal követnie kell!
Mindenképen külön beszélnünk kell még a
belsô biztonsági kérdésekrôl is. Felgyorsult
gazdasági világunk folyamatos változása és
átalakítása, az alkalmazotti kört erodálta, meg-
bízhatóságukkal kapcsolatos megfelelôségi
problémákat vet fel, szakmai és erkölcsi téren
egyaránt. Az ilyen problémák kialakulásának
döntô többsége a közvetlen végrehajtási kör-
nyezetben érzékelhetô és ott meg is akadá-
lyozható. Ezért különösen jelentôs a biz tonsági
szemléletmód kiterjesztése, és az automatiku-
san mûköd te tett kikerülhetetlen kont rollok al-
kalmazása. A kontrollfolyamatok bevezetése,
fenntartása, és szükség szerinti frissítése, ve-
zetôi feladat és felelôsség. Ennek többlépcsôs
ellenôrzése, hatékonyságának rendszeres ér-
tékelése a zálog, a biztonság hu mánoldali
minôségének megfelelô magas szintjéhez.
A biztonsági szolgáltatások minôségének
megítélése körül gyakran alakulnak ki értel-
mezési viták. Ennek megelôzésére, minôség-
ellenôrzô rendszerek kidolgozása, bevezeté-
se a legegyszerûbb megoldás, hiszen e felté-
telek megállapítása, jogszerû rögzítése már
az alapszerzôdés szintjén megoldható. Hos z-
szabb távon a minôségbiztosító rendszerek
egységesítése, kiterjesztése, és kötelezô al-
kalmazása megteremtheti, az egységesen ér-
telmezett szolgáltatási szinteket.
A biztonságtechnikai eszközök alkalmasak
arra, hogy az egyéb humán szolgáltatások-
kal összerendelve, kikerülhetetlen ellenôrzési
pontként mûködjenek, kikényszerítve az elôírt
kontrollok végrehajtását. Ez jótékonyan segít-
heti a folyamatbiztonság fenntartását, mivel a
folyamatok végrehajtásának gyorsítási meg-
oldásai között, gyakran fordul elô a kontrollok
rövidítése, vagy akár a biztonsági elemek ki-
hagyása. A körültekintôen, és a lehetô
legegyszerûbben megtervezett technikai kont-
roll segíti a folyamatot, annak mûködés bizton-
sága fenntartása mellett.
■ A védelem technikai
paradigmaváltása
A biztonságtechnika eszközrendszerébe tehát
meg kell jelenni a bûncselekmény folyamatá-
ba történô beavatkozást elôsegítô, elvégzô
esz közöknek. Ennek elôfeltétele olyan nagy
megbízhatóságú érzékelô, értékelô eszközök
bevezetése, amelyek, az elkövetési szándék
elôjeleirôl csalhatatlan módon, nagy gyorsa-
sággal jelzést képesek leadni. Az elkövetési
szándék jelei viselkedés formában, elköve-
tésre alkalmas eszköz rejtett hordozásában,
vagy az elkövetés elôkészületére jellemzô bi-
ológiai paraméterek megjelenésében teste-
sülnek meg.
Az elkövetési szándékra jellemzô magatar-
tásforma kimutatására, a digitális videotech-
nika alkalmazásával, intelligens szoftvereket
fejlesztettek és fejlesztenek jelen pillanatban
is, a deviáns viselkedés jellemzôire építve,
hazai és külföldi kutatócsoportok egyaránt.
Ígéretesek eredményeik azokon a területeken,
ahol az elvárható, és jellemzô viselkedésfor-
ma jól körülhatárolható módon leírható (pl.:
repülôtér, bank).
Az elkövetésre alkalmas eszköz rejtett hordo-
zásának kimutatási korlátai az érzékelés esz-
közeinek méretében, vagy az érzékelés se-
bességében keresendôek (pl.: fegyver, bom-
ba). Itt az érzékelendô paraméter a fegyver
anyaga, alakja, vagy a robbanószer vegyi ösz-
szetétele. A fegyverre jellemzô alakérzékelés
átvilágítással lehetséges, mely egy sugár zás-
kibocsátó és egy sugárzásérzékelô eszköz-
pár mûködésével jöhet létre. Ez méreté ben, el-
helyezése bonyolultságában, és egész ségi
ártalom okozása miatt támaszt akadályokat a
hétköznapi életben történô rendszeres alkal-
mazás terén. Az átvilágítási módszer alkal-
mazásában új lehetôséget tud nyújtani az
emberi test, mint infra sugárforrás alkalmazá-
sa. Ha e forrás felhasználásával, megbízható-
an kimutatható digitális infrakamerás érzéke-
léssel az elkövetésre alkalmas eszköz, a fegy-
ver jelenléte, akkor ez új perspektívát nyit az
érzékelés tekintetében. Nyilván ez egészségre
ártalmas kockázati elemeket nem tartalmaz,
és ha kellô sebességgel, nagy megbízható-
sággal alkalmazható, akkor a beavatkozás-
vezérlés új eszközeként használhatnánk. Itt a
beavatkozás lehetséges módja például egy
zsilipajtó azonnali bezárása lehet.
Kissé kockázatosabb megoldás, de célsze-
rûség szempontjából szintén kiváló eszköz a
füstágyú. Ez a rendszer közvetlen a támadás-
jelzô rendszerre kötve, annak aktivizálásával
indul. Néhány másodperc múlva teljességgel
betakarja a pénztárt, az általa kibocsátott,
egészségre ártalmatlan, sûrû fehér átláthatat-
lan füst, ami ellehetetleníti a rablás elköveté-
sét. A jól kivitelezett telepítés esetén a táma-
dót, az irányított füst a helyszínrôl kiszorítja.
A biológiai paraméterek rabláselôjelzés cso-
portjába tartoznak, az izgalom okán megvál-
tozó paraméterek, például a pulzus, vérnyo-
más, adrenalinszint, hangszín, izzadtság
men nyiségi változása, pupillaszûkület, látó tér-
szûkület stb.
Ezek az emberi test rablás elôkészületkor ki-
alakuló megváltozásai, összefüggései, lé te-
zésük bizonyított, és közvetlenül mérhe tôek
is, de köznapi életben alkalmazható, megbíz-
ható értékelô eszközei még nem állnak ren-
delkezésre, bár a kutatások e témakörben is
ígéretes úton haladnak.
Az élôerôs ôrzés tekintetében is, paradigma-
váltásra van szükség. A klasszikus biztonsá-
giôri szerep nem elégíti már ki sok esetben,
az elvárt szolgáltatási igényeket. Kiszámítható,
ezért több esetben hatástalanítható a bizton-
sági ôr védelmi szerepkörében, ezzel a rabló-
támadás végrehajthatóvá válik. Több kon-
cepció fut teszt üzemmódban, mely a mobili-
zálástól az élôerô teljes kiiktatásáig, keresi az
ideális új megoldást.
A másik megoldásra váró probléma a fegy-
vertípus váltás. Jelenleg alkalmazott fegyve-
reink az élet kioltására alkalmasak, és nem
megfelelô használatuk vétlen személyekben
is kárt okozhat. A világon már több helyen kí-
sérleteznek, és alkalmaznak nem halálos ha-
tású fegyvereket, TASER-eket. Ezek bevezeté-
se, alkalmazása, teljes gondolkodásmód-
változást okozna a biztonsági területeken.
Nyilván a paradigmaváltás útján, az idáig fel-
sorolt változtatások megjelenése további le-
hetôségeket inicializál, melyek a biztonsági
munka végzésében új utakat nyitnak. Remé-
lem egyesületünk lehet egyik éllovasa az új út
kialakításának. ■
39
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
38-39 fialka.indd 39 7.5.2012 8:54:56
az a nyomozás gondolati fá-
zisához tartozik – leírtam: a
verziók ellenôrzése során
gyôzôdhetünk meg a feltevé-
seink helyességérôl vagy té-
vedéseinkrôl, következtetése-
ink megalapozot tságáról,
avagy megalapozatlanságá-
ról. A verziókkal végzett mun-
kának ez a szakasza további
részfolyamatokra bontható. Az
ellenôrzés elsô lépcsôfoka a fel-
adatok pontos meghatározása.
Következô lépésként a nyomozó
kiválasztja azokat a nyomozási
cselekményeket, amelyeket – az
ügy elôzményi adatainak isme-
retében – megfelelônek talál az
ellenôrzés végrehajtására. Aztán
meghatározza a végrehajtás sor-
rendjét, idôpontjait, az egyes nyomozási
cselekmények során alkalmazandó – vél-
hetôen legcélszerûbb – taktikát, végezetül
felméri, hogy milyen személyi és techni-
kai feltételeket indokolt biztosítani a nyo-
mozáshoz. Vagyis megtervezi a nyomo-
zást. Mivel nincs két egyforma ügy, ezért
minden egyes ügy nyomozását külön
nyomozási terv alapján, külön projekt-
szervezetben célszerû végrehajtani. Igen,
a civilszférában oly jól ismert projektszer-
vezetben, mert a merev, hierarchikus,
nem ritkán túlbürokratizált, szervezeti és
intézményközi kommunikációs zavarok-
kal küszködô, esetenként egymással riva-
lizáló nyomozó hatóságokkal, közhatalmi
rendôrszervezetekkel szemben, a magán-
nyomozási projektszervezet – a maga
belsô és külsô munkatársaival, szakértôi-
vel – rendkívül kreatívan és sikerorientál-
tan dolgozik. Nincs ugyanis tekintélyelvû
rangsoron alapuló parancsnoki lánc, ka-
tonai hierarchia, csupán egymás munká-
ját tiszteletben tartó magándetektívek,
anyagiakkal eredménymotivált profi csa-
A
fiktív zsaru- és kémsztori idôdimen-
ziója alapvetôen két narrációtípust
ismer. Az egyik a lineáris-kronologikus
történetvezetés, amikor a cselekményt
gyakran – részben vagy egészben – a
bûnözô szemszögébôl ismerjük meg.
Figyelemmel kísérhetjük, hogyan készül
fel a törvénytelenség, bankrablás, me-
rénylet, zsarolás, kémkedés stb. elköveté-
sére. Ilyenkor az izgalom tárgya nem a
tettes kilétének felderítése, hanem az, si-
kerül-e az elkövetônek végrehajtania
bûnös akcióját, vagy a rend ôreinek le-
hetôsége lesz-e ôt még idôben lefülelni,
személyét kiiktatni, illetve tettét megelôzni.
Ilyen történetet mutat be például – a több-
ször megfilmesített – Frederick Forsyth: A
Sakál napja címû regénye, ahol a politikai
bérgyilkos („divatos szóhasználattal”: ter-
rorista) rafináltan kimunkált akciójának
stációit, s vele paralel a mindvégig nyo-
mában lihegô elhárítótisztek munkáját kö-
vethetjük végig. A másik, a retrospektív
történetvezetés. Itt a sztori, a nyomozás
akkor veszi kezdetét, amikor a legrosz-
szabb, az anyagi kárt és/vagy emberéletet
követelô jogsértés már bekövetkezett. A
nyomozó feladata ennek a bizonyítékok
(nyomok, okiratok, visszaemlékezések,
vallomások stb.) akkurátus össze gyûj té sé-
vel történô rekonstruálása. Erre pedig
John Le Carré: Suszter, szabó, baka, kém
címû valósághû kémregénye, és az abból
készült igen kiváló angol film, Gary
Oldman félelmetesen pontos alakításával,
a legjobb példa.
A kriminalisztikai gondolkodásmódról írott
cikkemben a nyomozás ismeretelméleti
megközelítése kapcsán meghatározásra
került a verzió fogalma, amely nemcsak a
kriminalisztikai gondolkodásmód sajátos
eszköze, hanem a nyomozás szempontjá-
ból a verziókkal végzett munka magának
a nyomozásnak az egyes fázisait is ki-
jelöli. Elevenítsük fel, hogy a verziókkal
végzett munka milyen szakaszokra bont-
ható (1. ábra).
Akkor egyenként megvizsgáltuk a verziók-
kal végzett munka gondolkodási szaka-
szait, mint a nyomozás kötelezô stációit,
kivéve a harmadikat, a verziók ellenôrzé-
sét, mondván: az már nemcsak gondolati,
hanem effektív adatgyûjtési tevékenységet
is igényel. Most ezzel az egy szakasszal
foglalkozunk.
Azt már a tavalyi cikkben is – lévén hogy
40
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
Kriminalisztikai
gondolkodásmód a gyakorlatban
A verziók ellenôrzése
A Detektor Plusz tavalyi 4. számában a kriminalisztikai
gondolkodásmód kialakulásával és jellemzôivel kapcsolatban
azt írtam: a nyomozás mindenekelôtt gondolkodási
folyamat, valamely jelenség, vagy múltban lezajlott esemény
meghatározott módszerek segítségével történô megismerése.
Nem véletlenül, hiszen a nyomozás és a bûnüldözés lényegében
egyfajta mentális idôutazás, amit számos kiváló bûnügyi
regényen, novellán és néhány igazán jó filmen keresztül is
megismerhetünk.
1. ábra: A verziókkal
végzett munka szakaszai
40-43 Sasvari Aspectis.indd 40 7.5.2012 8:53:57
pat, ahol az egyénre szabott feladatokat
végrehajtó team tagjainak jelentéseit a
projektvezetô értékeli ki és összegzi. A
tervezett feladatok végrehajtása, azaz az
egyes nyomozási cselekmények fogana-
tosítása képezi a verziók ellenôrzésének
utolsó, legizgalmasabb szakaszát, hiszen
ez már az utcán (ahogy mi mondjuk: te-
rületen) történik. Nem véletlen, hogy köz-
napi értelemben a laikusok ezt értik nyo-
mozás alatt, a szakemberek azonban
tudják, a nyomozási cselekmények vég-
rehajtása a verziókkal végzett munka,
mint gondolkodási folyamat, négy fázisa
közül a harmadik fázisnak az utolsó, gya-
korlati szakaszát jelenti. Mivel ez a mun-
kafázis nem pusztán elméleti, gondolko-
dási, hanem inkább gyakorlati tevékeny-
ség, effektív nyomozási cselekmények
végrehajtása, szinte valamennyi – akció-
dús – bûnügyi regény, film, thriller errôl
szól. Vizsgáljuk meg ezeket a nyomozási
cselekményeket a magándetektívek szem-
szögébôl.
A nyomozási cselekmények foganatosítá-
sával kapcsolatban határozott különbsé-
get kell tenni a büntetôeljárásról szóló tör-
vényben megjelölt nyomozó hatóságok
által végzett, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló törvény-
ben meghatározott tevékenységi formák
között. Amíg ugyanis a nyomozó hatóság
tagjainak feladata a bûncselekmények
gyors és alapos felderítése, valamint a
bûncselekmények elkövetôinek felelôs-
ségre vonásához szükséges eljárási cse-
lekmények elvégzése, addig a magánnyo-
mozók a megbízási szerzôdéseik teljesíté-
se érdekében „csupán” adatgyûjtést vé-
gezhetnek. Tehát a magánnyomozó a
büntetôeljárási törvényben nevesített nyo-
mozási cselekményeket, mint például
helyszíni szemlét, helyszínelést, bizonyí-
tási kísérletet, felismerésre bemutatást, ki-
hallgatást, továbbá házkutatást nem foga-
natosíthat, mert erre csak a nyomozó ha-
tóságok képviselôi jogosultak. A magán-
nyomozó az adatgyûjtés keretei között
azonban végezhet olyan kvázi nyomozási
cselekményeket, amelyek a büntetôeljárá-
si jog szempontjából nem, de krimináltak-
tikai szempontból mégis a nyomozási
cselekmények közé sorolhatók.
A magánnyomozó a büntetôeljárási jog
által megkövetelt szigorú alakisági szabá-
lyok betartásával sem foganatosíthat hely-
színi szemlét, az ehhez szükséges szemé-
lyi apparátussal és technikai feltételekkel
nem is rendelkezik, azonban helyszíneket
megtekinthet, még bûncselekmény hely-
színét is, utólag, amikor a nyomozó ható-
ság érdekeit már nem sérti e tevékenysé-
gével. Ezt a kvázi nyomozási cselekményt
az adatgyûjtés keretei között végrehajtott
vizuális felderítésnek nevezzük. A magán-
nyomozó ugyan jogilag releváns értelem-
ben nem végezhet a rendôri munkából, s
persze a filmsorozatokból ismert helyszíni
szemlét és nyomrögzítést, ugyanakkor
minden valamirevaló magánnyomozó iro-
da elismert igazságügyi szakértôkkel, pél-
dául nyom-, ujjnyomat-, okmány- és írás-,
illetve grafológus és pszichológus szak-
értôkkel dolgozik együtt. Na de mikor van
ennek a szakértôi munkának értelme, ha
az ilyen magánkirendelések úgyse érnek
annyit jogilag, mint az állami? Akkor, ha a
károsult magánvállalat valamilyen belsô
bûncselekmény, leggyakrabban lopás,
sikkasztás, gazdasági titoksértés áldozata
lett, és nyilvánvaló presztízs-okokból nem
a rendôrséghez fordul. Egy magánnyomo-
zó cég és az általa ajánlott igazságügyi
szakértôk munkája meglehet tényleg nem
elég a vádemeléshez, de ahhoz igen,
hogy a szakértôi vizsgálat eredményeként
megalapozottan gyanúsítható dolgozót ki-
penderítsék bizalmi állásából.
A magánnyomozó ugyancsak nem végez-
het helyszínelést, azonban a megbízási
szerzôdése teljesítése érdekében az ügy-
ben érintett személyeket felkérheti, hogy
részére helyeket, helyszínrészleteket, út-
szakaszokat mutassanak meg, helyszíni
szituációkat, helyzeteket rekonstruáljanak,
cselekményeket szemléletesen mutassa-
nak be és közben magyarázzák is el, mi-
ként zajlott le egy múltbeli esemény. Ennél
a kvázi nyomozási cselekménynél a ma-
gánnyomozó által meghallgatott személy
természetesen önkéntesen vesz részt eb-
ben az összetett megismerési folyamat-
ban.
A magánnyomozó a büntetôeljárás szabá-
lyai szerinti bizonyítási kísérletet sem foly-
tathat le, de a megbízása tárgyát képezô
ügyben megállapíthatja vagy ellenôrizheti,
hogy valamely esemény, jelenség megha-
tározott helyen, idôben, módon, illetôleg
körülmények közöt t megtörténhetet t-e.
Ebbôl adódóan a kvázi nyomozási cselek-
ményt, vagy kísérletet lehetôleg ugyan-
olyan körülmények között szükséges le-
folytatni, mint ahogyan a vizsgált ese-
mény vagy jelenség megtörtént, illetve
megtörténhetett. A verziók ellenôrzése so-
rán a nyomozás célja ilyenkor bizonyos
jelenségek észlelhetôségének, az érzék-
szervek ingerküszöb értékeinek, illetve
meghatározott körülmények közötti érzé-
kelési lehetôségének – például a hangha-
tás hallhatóságának, vagy az akkori látási
körülmények – tisztázására irányul.
Irányulhat továbbá meghatározott cselek-
mények elkövetési módjának, vagy ese-
mény lefolyásának, valamilyen traszológi-
ai
1
nyomcsoport keletkezési folyamatá-
nak, illetôleg idôtartamoknak a megálla-
pítására, utólagos (kísérleti) ellenôrzésére
is. Természetszerûleg ez a kvázi nyomo-
zási cselekmény sem kivitelezhetô az ön-
kéntesen együttmûködô személyek nél-
kül.
A magándetektív felismerésre bemutatást
az adatgyûjtése során gyakorlatilag kor-
látlanul végezhet, kihallgatás helyett sze-
mélyeket meghallgathat, szembesítést és
házkutatást azonban nem foganatosíthat.
A házkutatással ugyan nem egyenértékû,
de valamennyire analóg adatgyûjtési tevé-
kenysége a magánnyomozónak a helyisé-
gek leplezett módon – legenda vagy ürügy
felhasználásával – történô vizuális átvizs-
gálása. Ennél a módszernél ügyelni kell
arra, hogy a célhelyiségbe, lakásba a ma-
gánnyomozó lehetôleg egyedül menjen be
és az sem mindegy, hogy milyen nap-
szakban, tekintettel a Btk. 176. § (2) be-
kezdésébe foglaltakra.
A verziók ellenôrzésére a fentiekben szám-
ba vett kvázi nyomozási cselekmények al-
kalmazhatók egyenként – persze megha-
tározott taktikai sorrendben – és együtte-
sen is, amennyiben több, összehangolt
nyomozási cselekményt foganatosítunk
egyidejûleg, kriminalisztikai mûveletrôl,
operációról beszélünk. Függetlenül attól,
hogy a kvázi nyomozási cselekményeknek
nincs büntetôeljárás jogi relevanciájuk, ér-
vényesek rájuk a krimináltaktikai módszer-
tani ajánlások. A nyomozás eredményes-
sége érdekében – akárcsak a verziók felál-
lításánál – a verziók ellenôrzésénél is

41
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
1
A traszológia bûnügyi nyomtant jelent
40-43 Sasvari Aspectis.indd 41 7.5.2012 8:53:40
hagyni az idôtényezôt sem. A gyorsaság
követelményének megfelelôen a taktikai
cél az, hogy a lehetô legrövidebb idôn be-
lül a legnagyobb eredménnyel bíztató
nyomozási cselekményt válasszuk ki és
hajtsuk végre. Az idôtényezô különösen a
tanúk felkutatásában és meghallgatásuk-
ban játszik fontos szerepet. Az idônek az
emberi emlékezetre gyakorolt hatásának
szemléltetéseként érdemes tanulmányozni
Hermann Ebbinghaus (1850–1909) po-
rosz pszichológus felejtés-grafikonját
(2. ábra).
A nyomozási cselekmények helyes végre-
hajtási sorrendjének alapelve alatt tulaj-
donképpen a nyomozás megtervezését
értjük. A – fentebb már említett – nyomo-
zási tervet a következôképpen definiálhat-
juk: Az ügyek felderítésére, megoldására
szolgáló taktikai szabályok, nyomozási
cselekmények és módszerek céltudatos,
illet ve gazdaságos felhasználásának
ésszerûen összeállított programja (pro-
jektje).
Bármelyik nyomozási tervnek alapvetôen
két kritériumnak kell megfelelnie, az egye-
diség és a dinamikusság követelményé-
nek. Az egyediség követelményének alkal-
mazása azon a felismerésen alapul, hogy
minden ügy, mint társadalmi jelenség –
szemben a természeti jelenségekkel –
egyedi és nem ismétlôdô. A cselekmé-
nyek, tendenciák egyedisége ismeretel-
méleti síkon feltételezi a megismerésükre
irányuló tevékenység egyediségét is. Az
esemény megismétlôdhetetlensége által
meghatározot t megismerési folyamat
egyediségének pedig éppen a nyomozás
tervezésénél – mint
a verziókkal vég-
zett munka tu-
datos és átgon-
dolt modelljének
kialakításánál –
kell a legna-
gyobb mérték-
ben megmutat-
koznia. A terve-
zés dinamikus-
ságának köve-
telménye azt fe-
jezi ki, hogy nem
szabad mereven
ragaszkodni a
nyomozás kez-
be kell tartani meghatározott krimináltakti-
kai alapelveket, ezek az alábbiak:
Ǡ a többoldalú ellenôrzés elve,
Ǡ a párhuzamos ellenôrzés elve,
Ǡ a gyorsaság kritériuma,
Ǡ a nyomozási cselekmények helyes vég-
rehajtási sorrendjének alapelve.
A verzióban megfogalmazott feltételezés
helyességét minden további kétséget kizá-
ró módon kell bizonyítani. Ennek az igény-
nek a többoldalú ellenôrzés felel meg,
ezért a lehetôségekhez képest több, egy-
mást kiegészítô és egymás eredményeit,
megállapításait alátámasztó vagy meg-
erôsítô nyomozási cselekményt célszerû
végrehajtani, illetve módszert alkalmazni.
Tényként csak a több, egymástól teljesen
független forrásból származó megegyezô
adatokat fogadhatjuk el.
A felhasználni kívánt nyomozási cselek-
mények kiválasztásánál fontos szempont
az is, hogy azok a verziók párhuzamos el-
lenôrzését tegyék lehetôvé. A párhuza-
mosság itt nem feltétlen egyidejûséget je-
lent, hanem azt a krimináltaktikai követel-
ményt fejezi ki, hogy a verziókat ne rang-
soroljuk valamiféle valószínûségi szem-
pont alapján. Egy verziót, ha már – a ren-
delkezésre álló adatok alapján – felépítet-
tünk, ellenôrzés nélkül nem vethetjük el.
Minden lehetséges verziót le kell ellenôriz-
ni, minden utat végig kell járni, még ha az
zsákutcában végzôdik is. Nyomozási
szempontból ezek a „zsákutcák” haszno-
sak, hiszen egy probléma megoldásához
kizárásos úton is el lehet jutni.
A nyomozás során – akárcsak az üzleti
életben – nem szabad figyelmen kívül
42
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
deti szakaszában kialakított tervhez, ha-
nem az eredmények folyamatos értékelé-
sére alapozva, azt az új feladatoknak
megfelelôen meg kell változtatni. Azaz ha
szükséges, újragomboljuk a kabátot.
A nyomozási tervnek – függetlenül annak
gondolati vagy írásos formájától – az
alábbiakat kell tartalmaznia:
Ǡ a már ismert, rendelkezésre álló adato-
kat,
Ǡ a felállított verziókat,
Ǡ a még felderítésre váró körülményeket,
Ǡ az elvégzendô nyomozási cselekmé-
nyeket,
Ǡ az egyes nyomozási cselekmények idô-
pontjait, valamint
Ǡ a végsô határidôt.
Az írásos nyomozási terv igen sokféle le-
het, az egyszerû, határidô naplóban re-
gisztrált emlékeztetô feljegyzéstôl, a nap-
tári munkaterven keresztül, a legbonyolul-
tabb táblázatos vagy hálóformátumig be-
zárólag.
A nyomozási tervbe foglaltak maradékta-
lan végrehajtása jelenti tulajdonképpen a
verziók ellenôrzését, melynek során olyan
információk, adatok, bizonyítékok kelet-
keznek, amelyek egyes verziókat gyengít-
nek, megcáfolnak, vagy éppen megerôsí-
tenek. Az ellenôrzést csak akkor fejezhet-
jük be, ha egy kivételével valamennyi ver-
zió megdôlt. Ezt az egyetlen megmaradt
verziót is kizárólag akkor tekinthetjük he-
lyesnek, ha azt az ügyben megállapított
valamennyi tény alátámasztja. Ehelyütt is-
mét különbséget kell tennünk a nyomozó
hatóságok által lefolytatott nyomozás és a
magánnyomozó tevékenysége között. A
nyomozó hatóság, amennyiben a bün-
tetôeljárási jog által szigorúan megsza-
bott rendben végezte el a verziók ellenôr-
zését, bizonyítási eljárást folytatott le, s a
mûvelet során kapott eredményeket bizo-
nyítékoknak nevezzük. A magánnyomozó
bizonyítási eljárást – ebben az értelemben
– nem folytathat, azonban az adatgyûjtése
során beszerzett információkat, okirato-
kat, esetleg tárgyi eszközöket fel lehet
használni bizonyítékként mind a polgári,
mind pedig a büntetô bíróságok elôtt.
Hiszen a bírónak szabad mérlegelési joga
van ezek figyelembevételekor.
Sasvári Rudolf magándetektív,
az Ulysses Team Kft. ügyvezetôje
2. ábra: A felejtés görbéje
(Ebbinghaus nyomán)
40-43 Sasvari Aspectis.indd 42 7.5.2012 8:53:21
A
végponton történô tárolás során a
hálózati videoeszköz kialakítja, el-
lenôrzi és kezeli a rögzített anyagot, ami a
helyszínen egy SD/SDHC kártyára kerül,
vagy egy hálózati megosztóra, mint a NAS
adattároló.
Ez a tárolási mód a központi tároló kiegé-
szítéseként mûködik. Rögzíti a helyszínen
a videoanyagot, amikor a központi rend-
szer nem elérhetô, vagy éppen folyamato-
san, ezzel párhuzamosan rögzít. Amikor
egy videokezelési szoftverrel együtt hasz-
náljuk, akkor a – hálózati hiba következ-
tében, vagy központi rendszerkarbantartás
miatt – hiányzó videorészleteket ké sôbb ki
tudjuk „nyerni” a kamerából és egyesíteni a
központi tároló anyagával. Így biztosíthat-
juk a zavartalan videorögzítést.
Ezeken felül a végponton történô tárolás ja-
vítja a videoelemzéseket olyan rendszerek
esetében, ahol az alacsony hálózati sáv-
szélesség miatt a videót nem lehet magas
képminôséggel továbbítani. A kiváló
minôségû helyi tárolás támogatja az ala-
csony sávszélességû megfigyelést, így a
felhasználó optimalizálhatja a sávszéles-
ség korlátozásokat és kiváló minôségû ké-
peket szerezhet adott eseményekrôl a ké-
sôb bi rendôri munkát segítve.
A végponton történô tárolást használhat-
juk felvételek utólagos kezelésére távoli
helyszíneken és más olyan esetekben is,
ahol a hálózati kapcsolat szakaszos vagy
éppen nincs is. Vonatokon és más kötött
pályán közlekedô jármûveken célszerû
ezt a tárolási módot választani, mert
ilyenkor a fedélzeten történik a videó
mentése és késôbb, amikor a jármû visz-
szatér a végállomásra vagy a kocsiszín-
be, akkor a mentett anyagot egyszerûen
és gyorsan át lehet küldeni a központi
rendszernek (1. táblázat).
Ez a tárolási mód új lehetôségeket kínál
egy rugalmas és megbízható mentési meg-
oldás megtervezésében. Ezek pedig a kö-
vetkezôk:
Ǡ Nô a rendszer megbízhatósága
Ǡ Kiváló minôségû videók továbbítása ala-
csony sávszélességû alkalmazásokban
Ǡ Távoli és mobil megfigyelések anyagai-
nak mentése
Ǡ Vezetô Videokezelési szoftverek (VMS)
integrációja
Amikor Videokezelési szoftverekkel integrá-
lunk, akkor a háttértároló segít egy robusz-
tus és rugalmas videomegfigyelô rendszer
kialakításában, célkritikus telepítéseknél, tá-
voli helyszíneken vagy mobil helyzetekben.
ONLINE RENDSZER
REDUNDANCIA
■ Fail-over mentés:
Ez a mentéstípus azt jelenti, hogy a képek
ideiglenesen a hálózati kamerában táro-
lódnak arra az esetre, ha rendszerhiba me-
rülne fel. Ez a funkció megnövekedett rend-
szerbiztonságot kínál és biztosítja, megvé-
di annak mûködését.
Amennyiben hálózati hiba jelentkezik, a
kamerából érkezô videofolyamot a kamera
SD/SDHC kártyája rögzíti. Amikor a hálóza-
ti kapcsolat helyreáll és a rendszer vissza-
tér a normál üzemeléshez, akkor a közpon-
ti Videokezelési szoftver (VMS) észrevehe-
tetlenül visszaszerzi és egyesíti a helyi vi-
deofelvételeket. Ez biztosítja a felhasználó-
nak a zavartalan videofelvételeket.
■ Tárolási becslések
Egy tipikus helyzetben (2. táblázat) a ka-
merák különbözô képfrissítési sebességgel
és felbontással készítenek felvételeket a
helyszínen található tárolókra, függôen a
mozgásérzékeléstôl, riasztási események-
tôl, adott napszaktól és attól, ha a hálóza-
ti kapcsolat megszakad.
Bata Miklós
ügyvezetô – Aspectis Kft.
Forrás: Axis Communications: www.axis.com
43
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
1. táblázat: A végponton történô tárolás esetei:
Alkalmazási példák Elônyök
Redundancia
hálózatszakadás vagy
rendszerkarbantartás miatt
Zavartalan videorögzítés. A központi VMS észrevehetetlenül kinyeri
és egyesíti a helyszínen rögzített videoanyagot, amikor a hálózati
kapcsolat rendezôdik.
Alacsony sávszélességû
környezet
Kiváló minôségû videók helyszíni mentése tárgyak, személyek és
események részletes azonosítására. Ezzel támogatva az alacsony
sávszélességû megfigyelést.
Távoli telepítések
Kiváló minôségû videóanyagok mentése akkor is, amikor az adott
kamera környezetében egyáltalán nincs hálózati kapcsolat.
Mozgó megfigyelés
Egyszerûen hozzáférhetünk a rögzített videóanyaghoz olyan mozgó
környezetben is, mint pl.: a tömegközlekedés.
2. táblázat: Egy tipikus videomegfigyelô rendszer tárolási becslése
Kamera
felbontása
Képfrissítési
sebesség (fps)
Tárolás/nap*
(GB)
32 GB SD/SDHC
kártya* (napok)
VGA 15 0,7 45
VGA 30 1,2 27
HDTV 720p 10 1,7 19
HDTV 720p 30 3,6 9
*

A számokat az AXIS Design Tool segítségével kalkuláltuk, 30%-os H.264 tömörítés, 20%-os
mozgásérzékelés és közepes mennyiségû helyszíni aktivitást számolva
Végponton történô tárolás
A végponton történô tárolás (edge storage) egy olyan
koncepció része a hálózati kamerákban és video-
kódolókban, ami lehetôvé teszi, hogy a felvett videót
közvetlenül egy külön tároló egységre, pl.: SD kártyára
mentsük el. Ezt az elvet sokszor helyi tárolásnak,
háttértárolásnak vagy „onboard” mentésnek is nevezzük.
1–2. A kamerából érkezô videó egy külsô számítógépre kerül mentésre,
de a rendszer hálózati hibát jelez.
3–4. A felvett videó egy háttértárolóra, SD-kártyára kerül mentésre...
…amint helyreáll a hálózat
az SD kártyára mentett
videó a kamerából
közvetlenül érkezô, élô
képekkel egyidejûleg
töltôdik át a központi
szerverre. Mindebbôl
a felhasználnáló
nem vesz észre semmit.
1. 2.
3. 4.
40-43 Sasvari Aspectis.indd 43 7.5.2012 8:52:42
K
épzelje el, hogy egyik kedd reggel be-
sétál a lakhelyéhez legközelebb lévô
bankfiókba, hogy pár apróságot elintézzen,
azonban a reggel rengeteg meglepetést, és
izgalmat tartogat az Ön számára.
Tekintsük át, hogy Ön mikor tekinthetô áldo-
zatnak, milyen jelekre kell odafigyelnie, mik
a túlélés alapvetô szabályai, hogyan kell vi-
selkednie, hogyan kell tárgyalnia, hogy saját
és társai túlélésének esélyeit növelje.
Meglátásom, hogy az áldozattá válás min-
dig egy folyamat eredménye. Kivétel lehet a
terrortámadás, a baleset, egyébként mindig
vannak elôjelek, mindig van rá lehetôsé-
günk, hogy változtassunk a szituáción.
Az tekinthetô áldozatnak, akit testi, lelki,
anyagi sérelem ér, szándékán, és kockázat-
vállalásán túl.
Nézzük az elsô mozzanatot:
Belép egy férfi a bankba, bézbolsapka, és
bôrdzseki van rajta. De hiszen kint 32 fokos
meleg van!
Meglátjuk a férfit, és annak megjelenését,
viselkedését figyeljük. Olyan jeleket, mozdu-
latokat, viselkedési formákat keresünk, amik
veszélyt, támadást feltételeznek. Fontos,
hogy a jeleket, eseményeket mindig egészé-
ben, összefüggésében, komplexen vizsgál-
juk.
Nézzünk meg pár momentumot:
(Jelen szituációban az elkövetô tudja, hogy
támadni fog, felkészült rá)
■ Megjelenés (ruházat, haj, ápoltság, sé-
rülések, bódultság, beszéd összeszedettsé-
ge, családi állapota, melyre akár a jegygyûrû
utalhat)
■ Ruházata: megfelel-e az évszaknak, a
külsô körülményeknek, odaillô-e?
■ Fej: általában lefele tekint, de a támadás
közvetlen bekövetkezése elôtt felemelkedik,
magasabbra, mint az normális lenne. A
nyak merevsége miatt a fejmozgás darabos,
az arcszín változik (elfehéredik, elvörösö-
dik).
■ Homlok: függôleges ráncok jelenek meg,
esetlegesen izzadságcseppek. Fe ke te bô rü ek-
nél a halántéki erek kidagadnak.
■ Szem: mozgása darabos, fényesebb
lesz, a pupilla kitágul, a szem nyitottsága
nagyon lecsökken.
■ Száj: szorosan zárt, az ajkak feszültek,
esetleges kényszeredett mosoly fedezhetô
fel, nyelési inger, ajaknedvesítés látható
Arc: apró rángások, vakaródzás, tekintettel a
hajszálerek összehúzódására, illetve kitágu-
lására, mely viszketô érzést okoz.
■ Test: Ǡ kéz ökölben, mert rövidülnek az
izmok, és összehúzzák az ujjakat Ǡ test
mozgása darabos a fokozott izomtónus mi-
att Ǡ vállak felhúzva Ǡ pluszmozgások az
idegesség levezetésére Ǡ céltalan, elkésett
mozgások, reakciók, mert mással van el-
foglalva.
■ Pszichés állapota: Mennyire összefüggô
a gondolatmenete, mennyire érthetô amit
mond, mennyire nyugodt, mennyire felké-
szült?
A psziché állapotát az alábbiak szerint kate-
gorizálhatjuk:
Ǡ Fehér: otthon ülünk, és gyermekünkkel,
unokánkkal játszunk a szobában.
Ǡ Sárga: csengetnek, vajon ki jöhetett ilyen-
kor? Minimálisan fokozódik az adrenalin
szint.
Ǡ Narancs: egy ismeretlen férfi áll az ajtó-
ban, nem tudjuk mit szeretne. Felkészülünk
arra, hogy nem biztos, hogy barátságos
lesz.
Ǡ Vörös: a férfi agresszív viselkedéssel lép
fel, szitkozódik, látjuk, hogy kábítószer
hatása alatt áll, tudjuk, hogy testi erôt kell
alkalmaznunk arra, hogy megfékezzük,
megpróbáljuk lefogni..
Ǡ Fekete: gyermekünk, unokánk ellen fordul
a támadás, és már nem mérlegelünk an-
nak vonatkozásában, hogy milyen sérü-
lést szenvedhetünk el. Ez az állapot tipi-
kusan az, mikor a filmekben a katona ki-
ugrik a fedezékbôl, és a biztos halálba ro-
han támadásával.
■ Hányan vannak: Figyeljük meg a támadó
viselkedését, történik-e általa más tússzal,
dolgozóval olyan tekintetváltás, kommuni-
káció, mely arra enged következtetni, hogy
ismerik egymást. Például keresztnéven szó-
lítás.
■ Fedezékek: Vizsgáljuk meg, hogy milyen
fedezékek állnak a rendelkezésünkre. Olyan
helyet, tereptárgyat keressünk, mely fegyve-
res támadás esetén nem átlôhetô. Próbáljuk
megközelíteni, és a védelmét élvezni.
■ Támadás eszközei, illetve a védekezés
eszközei: Vegyük számba a támadás lehet-
séges eszközeit, mint például, kés, bot, rob-
banószer, lôfegyver, azon belül automata
puska, pisztoly, esetleg karabély. Ez a fede-
zék kiválasztásának szempontjából nagyon
fontos. Vegyük számba a védekezés fegyve-
reit, mely lehet kés, törött üveg, például
váza, szék.
■ Mindig tudjunk válaszolni a három alap-
kérdésre: mit – mi acélom, mit szeretnék el-
érni (sérülésmentesen megúszni), miért
(azért, mert otthon vár a családom), hogyan
(tudnunk kell, hogy miként érjük el a célunk,
bár ez menetközben szinte biztos, hogy mó-
dosul)?
Döntést kell hoznunk:
Harcolok, vagy menekülök?
Már nincs idôm menekülni. Bentragadok
a bankban.
A TÚLÉLÉS ALAPELVEI:
■ testi, lelki koondició (24 órás menet után
1,5 másodperc alatt leadni az elsô cél-
zott lövést váratlan szituációban)
■ megfelelô taktikai felkészültség (ezt edzé-
seken, tréningeken kaphatjuk meg)
■ realisztikus felkészülés (ez a tréner fel-
adata, minnél élethûbb szituációkat létre-
hozni, illetve részünkrôl fejben felkészülni
az esetleges támadásra)
■ azonnali döntésképesség, hogy harco-
lok, vagy sem, és ha igen, akkor ho-
gyan? (ez nem kiszámítható, nagyon sok
a változó tényezô)
■ gyôzniakarás (sértetlenül, a legkisebb
veszteséggel)
■ gondolatban ölj ha kell (álljunk készen a
legrosszabbra, fejben legyünk felkészül-
tek arra, hogy esetlegesen ölnünk kell a
túlélésért)
■ képességeink (legyünk tisztában képes-
ségeinkkel, ne akarjunk hôsök lenni)
■ a félelmet át kell alakítani gyôzniakarás-
sá (tudjunk tiszta fejjel gondolkodni)
■ a szóbeli gyôzelem alapjai: nem érdekes
mit mond, mit gondol, nem érdekes ki-
csoda, micsoda
Megjönnek a rendôrök, túszhelyzet áll
elô. A rabló megszólít: – Te! Gyere ide. Te
fogsz beszélni az ajtóból a rendôrökkel.
Ha menekülsz, agyonlôlek. Érthetô?
Asztalos Tibor
kommunikációs szaktanácsadó
44
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
Túszként egy pénzintézetben
1. RÉSZ: KONFLIKTUSKEZELÉS EGY SPECIÁLIS SZITUÁCIÓBAN
Jelen írásomban egy teljesen speciális, azonban sajnálatos módon
bekövetkezhetô esetet dolgozok fel.
44-45 Asztalos Dosa.indd 44 7.5.2012 8:51:14
TÖRVÉNYI DEFINÍCIÓ
A törvényi fogalommeghatározást – akár-
csak a jogszabály, fordított módon szeret-
ném kezdeni: Nézzük meg, mi nem számít
adatkezelésnek. Nos, az Info törvény 2. §
(4) bekezdése szerint Nem kell alkalmazni a
törvény rendelkezéseit a természetes sze-
mélynek a kizárólag saját személyes céljait
szolgáló adatkezeléseire. Tehát otthon, ma-
gányunkban azt tehetünk mások személyes
adataival, amit jónak látunk. Persze arra
ügyelni kell, hogy más törvényt ne sértsünk.
Például a Polgári Törvénykönyv megfogal-
maz több, az adatvédelmen túlmutató sze-
mélyiségi jogot, amelyet a magánéletben is
tiszteletben kell tartani. A negatív meghatá-
rozás azonban egy másik összefüggés kap-
csán is figyelmet érdemel. Ha egy cég, szer-
vezet magánszemélyektôl gyûjti be azok ro-
konai, barátai, szomszédai adatait, akkor
könnyen a jogellenes adatkezelés ingová-
nyos talajára tévedhet. A magánszemély
nem sértett jogot, amikor megadta az ada-
tokat, hiszen ôt védi az idézett kivétel sza-
bály. A cég azonban nem bújhat a 2. § (4)
bekezdésbe foglalt rendelkezés mögé, mert
rá már nem vonatkozik. Az ilyen adatgyûjtés
csak akkor törvényes, ha a barátok, rokonok
adatai mellé, mindjárt azok hozzájárulását
is mellékeli az adatot szolgáltató magánsze-
mély. Tudom, ez így nem túl életszerû, de
így véd a jog azon üzleti ajánlatokkal szem-
ben, melyeket környezetünk oktrojál ránk.
Ideje elárulni, mit tekint az Info törvény adat-
kezelésnek: az alkalmazott eljárástól függet-
lenül az adatokon végzett bármely mûvelet
vagy a mûveletek összessége, így különö-
sen gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszere-
zése, tárolása, megváltoztatása, felhaszná-
lása, lekérdezése, továbbítása, nyilvános-
ságra hozatala, összehangolása vagy ösz-
szekapcsolása, zárolása, törlése és meg-
semmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fény-
kép-, hang- vagy képfelvétel készítése, vala-
mint a személy azonosítására alkalmas fizi-
kai jellemzôk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,
DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Tehát minden adatkezelés, amit személyes
adattal tehetünk. Látszik a jogalkotó széles-
re kívánta tárni a fogalom ölelô karjait.
Sokáig nem értettem, miért tette a törvény-
hozó nyílt végûvé a fogalmat a „különösen”
szó használatával. Látszólag példálózó a
felsorolás, valójában minden benne van.
Végül egy diák fedezte fel, hogy az adatmá-
solás kimaradt – bár lehet, csupán azért,
mert ez az adattárolás egy speciális mozza-
nata, illetve az adatátadás elôfeltétele.
A törvényhozó szándéka könnyen kitapint-
ható. Ez röviden úgy foglalható össze, hogy
egy jogellenes adatkezelô ne tudja kimen-
teni magát azzal, hogy amit tett, nem il-
leszthetô a fogalmi meghatározás részele-
meibe.
AZ ADATKEZELÉS
HATÁRTERÜLETEI
A puszta észlelés nem adatkezelés. Ha nem
így lenne, már azzal személyes adatot ke-
zelnénk, hogy meglátunk valakit az utcán.
Az adatvédelmi kihívás persze nem itt kez-
dôdik. Észlelni kamerán, monitoron keresz-
tül is lehet. Ha a kamera képét hálózat jut-
tatja el a monitorig, nem elegendô arra hi-
vatkozni, hogy a képeket nem rögzítjük, ha-
nem távolból észlelünk csupán. A hálózati
továbbítás ugyanis gyakran technikailag le-
hetôvé teszi azt, hogy valaki más rögzítse a
felvételt. Ezen a ponton a jog és technológia
érdekes határterületére jutunk.
Egy korábbi adatvédelmi állásfoglalás ag-
gályosnak tekintette a buszok utasterének
kamerával történô figyelését akkor is, ha
adat rögzítési lehetôséget a rendszer nem kí-
vánt. Ez a vélemény sokakat mosolyra fa-
kasztott, vagy éppen bosszantott. A buszve-
zetô ugyanis a kamerák elterjedése elôtt is
látta az utasteret, csak éppen tükörbôl. Egy
tükörkép tekinthetô adatkezelésnek? Koránt-
sem. Ezen a gondolatmeneten haladva egy
elektronizált tükör sem válhat az adatkeze-
lés eszközévé.
Látható, hogy ezek a problémák úgy oldha-
tók fel, hogy a jog és a technika egymást se-
gíti, egymásra tekintettel fejlôdik. Konk ré tab-
45
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
S ZAKÉ RTÔ adatvédel em/adatbi ztonság – Dr. Dósa I mre rovata
Adatkezelés
Az adatvédelemmel foglalkozóknak is hasznos
néha visszatérni az alapfogalmakhoz. Szerencsére
az adatkezelôk kérdései is segítenek ebben.
Nyilvánvalónak tûnô fogalmak jelentéstartalmai
is okozhatnak fejtörést néha. Ezért érdemes idôzni
egy keveset az adatkezelés fogalmánál.
ban. Ha egy hálózat kellôen védett, zárt
technikailag, akkor az adatfolyam lehallga-
tásától, jogosulatlan rögzítésétôl sem kell
tartani. Ha a technikai védelem nem kellôen
zárt, akkor az adatvédelem jogi garanciáit is
hadrendbe kell állítani.
ELSZENVEDETT ADATKEZELÉS
Az adatvédelem fogalmi rendszere – az
adatkezelés fogalma is – technikailag jól kö-
rülhatárolható rendszerek idején alakult ki. A
ma adatvédôinek ezt kell alkalmazni az idô-
közben szinte átláthatatlanná burjánzot t
adatkezelô rendszerekre, folyamatokra.
Izgalmas kihívás ez. Igazán nehéz például
az adattárolás, adattörlés tetten érése a fel-
hô alapú technológiák közepette. Azt ta-
pasztalom, hogy az adatkezelô egy techno-
lógiai megoldást választ, majd az adatkeze-
lés részleteit, mozzanatait e technológia kor-
látai, tulajdonságai határolják be. Elnehezül
az adatkezelésért viselt felelôsség akkor, ha
a háttérfolyamatokat az adatkezelô sem
tudja teljes mélységében átlátni. Ezek mel-
lett vannak egészen hétköznapi adatkezelési
fejtörôk a háttértechnikával kapcsolatban.
Például az ismert levelezô programokban
nehezen, vagy egyáltalán nem kapcsolható
ki az e-mail címek megjegyzésének funkci-
ója. Az ilyen és hasonló apróságok a leg-
jobb szándék mellett is formális jogsértésbe
kergetik a tisztességes adatkezelôt. Sze ren-
csé re az ilyen esetekben általában az érdek-
sérelem súlya csekély.
De sokszor nem csak a háttértechnika, ha-
nem maguk az adatalanyok is képesek az
adatkezelôt olyan helyzetbe hozni, hogy
valójában mintegy elszenvedi az adatkeze-
lést. Ha saját személyes adataik közül csa-
tolnak olyat is, amely az adatkezeléshez
szükségtelen, legalább adatkezelési hozzá-
járulásukat vélelmezhetjük. Persze ezen
adatok tekintetében adatkezelésünk cél nél-
küli lesz, amit megint csak tilt az adatvé-
delmi jog.
Többször tréfálkoztam már azzal, hogy ha
egy cég mosdójában a csapon ottmarad az
ujjlenyomatom, az biometrikus adat kezelé-
se. Tárolják, majd egyszer törlik az adatot,
de nem tájékoztatnak sem az adatkezelés
céljáról, sem idejérôl.
Ez képtelen ötlet – akárcsak a korábbi pél-
dák – jól mutatja azt, hogy a teljes és töké-
letes adatvédelmi megfelelés illúzió. Az
adatvédôk feladata az, hogy az adatvédelmi
kockázatokat csökkentsék és a valóban kirí-
vó érdeksérelem kialakulását elôzzék meg.
Dr. Dósa Imre
adatvédelmi szakértô
44-45 Asztalos Dosa.indd 45 7.5.2012 8:50:55
A
3 órás megbeszélés eredményeként
elsôként az IBSSA testôroktatás és
minôsítések tekintetében született szóbeli
megállapodás a szervezetek között, ame-
lyet a késôbbiekben írásban is megerôsí-
tenek a tárgyaló felek.
■ A megállapodás tartalma többek között
az, hogy az IBSSA a jövôben induló testôr-
képzései és vizsgáztatásai során felhasz-
nálja alapoktatásában a TCCS által szak-
mailag megalapozott, a mai megbízói
igényeket is kielégítô és speciálisan tes-
tôröknek összeállított nemzetközileg elis-
mert Testôr Tréning Programot és az ab-
ban található ismereteket is, kiegészítve
természetesen az IBSSA adott képzési or-
szágára jellemzô szakmai és jogi sajá-
tosságokkal.
■ A szervezett kurzusok résztve-
vôi hivatalos IBSSA diplomát
kapnak a képzésrôl, emellett a
PSA-Academy által kiadásra
kerülô diplomák és igazolások
a világ számos országában
akkreditált, munkavállalásra is
alkalmas jogosítványok.
■ Hazánk tekintetében a felek ab-
ban állapodtak meg, hogy a szintén
ezt a rendszert és programot használó brit
központú PSA-Academy magyarországi
kirendeltsége, a PSA-HUNGARY a jövôben
az IBSSA egyik hivatalos kiképzôbázisa-
ként mûködik majd.
■ A TCCS és a PSA-Academy vezetôsége
az IBSSA képviseletében résztvevô Pipicz
Zsolt urat – az IBSSA személyvédelmi ok-
tatóját, elismert biztonsági szakemberét –
kérte fel és nevezte meg a szervezetek
közötti kizárólagos kapcsolattartó-
nak, és a létrejött szakmai együtt-
mûködés felügyeletére, aki ezen
felül Magyarországon a szak-
mai oktatásban is részt vesz.
■ A szervezetek közötti eme
megállapodás a kezdete lehet
egy hosszabb és tartalmasabb
kapcsolatnak, amely egy nagy
elôrelépés a minôségi oktatásban
és a testôrképzésben egyaránt.
Macsári Erika
– IBSSA HQ
46
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
ÔRZÔ- VÉ DÔ- ME GE L ÔZÔ I B S S A hí r e k
Szö vet sé günk hí rei
Szorosabb
együttmûködés a testôrképzésben az IBSSA,
a TCCS és a PSA-Academy között
Az IBSSA kezdeményezésére és felkérésére 2012. február 15-én egy asztalhoz ül-
tek az IBSSA, valamint a TCCS (Tactical Close Combat Training System) és a PSA-
Academy (Védelmi és Biztonsági Akadémia) képviselôi. A megbeszélésen szó esett
több szakmai területen is szorosabb együttmûködésrôl és ezek lehetôségeirôl.
46 ibssa.indd 46 7.5.2012 8:48:06
47
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
KI , MI T, HOL s z o l gál t at ó k
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi István
Bankok, ipari,
VIP létesítmények komplex
védelme
MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4.
Tel.: 372-0900, fax: 386-9728
Gonda Béla
SEAWING KFT.
8000 Székesfehérvár, Palánkai u. 5.
Tel.: 22/510-170, fax: 22/510-171
E-mail: sales@seawing.hu
www.seawing.hu
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi István
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
Beléptetôrendszerek
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B
Tel.: 320-8338, fax: 340-8072
E-mail: mail.antivir@hexium.hu
gergely.vegh@hexium.hu
Web: www.hexium.hu
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu
www.masco.hu
SEAWING KFT.
8000 Székesfehérvár, Palánkai u. 5.
Tel.: 22/510-170, fax: 22/510-171
E-mail: sales@seawing.hu
www.seawing.hu
STP MÛSZAKI FEJLESZTÔ,
GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13.
Tel./fax: 410-0556
E-mail: info@stp.hu
Web: www.stp.hu
Dr. Besenyei Péter
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
Betörésjelzô berendezések
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B
Tel.: 320-8338, fax: 340-8072
E-mail: mail.antivir@hexium.hu
gergely.vegh@hexium.hu
Web: www.hexium.hu
KVALITAS BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
6722 Szeged, Petôfi Sándor sgt. 9.
Tel./fax: (62) 430-511, fax: 431-511
Tóth Lajos
MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4.
Tel.: 372-0900, fax: 386-9728
Gonda Béla
QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28.
Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu
www.tvt.hu
ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5.
Tel.: 242-3314, fax: 242-3933
Püski László
Fémérzékelô
kapuk
Z&Z BIZTONSÁGTECHNIKA KFT.
1141 Budapest, Paskál u. 27/b.
Tel.: 220-5391, fax: 221-1039
E-mail: info@zandz.hu
www.zandz.hu
Gázjelzô rendszerek
QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28.
Tel./fax: (46) 413-344
Rinyu Ferenc
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest,
Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
Kamerás
figyelôrendszerek
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
ASPECTIS KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13.
Tel.: 414-1022, fax: 414-1021
E-mail: info@aspectis.hu
www.aspectis.hu
CAMEO PLUS KFT.
1022 Budapest, Ribáry u. 14.
Tel./fax: 215-5583
E-mail: info@cameoplus.hu
Ecsedi Ákos
HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B
Tel.: 320-8338, fax: 340-8072
E-mail: mail.antivir@hexium.hu
gergely.vegh@hexium.hu
Web: www.hexium.hu
KVALITAS BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
6722 Szeged, Petôfi Sándor sgt. 9.
Tel./fax: (62) 430-511, fax: 431-511
Tóth Lajos
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu
Http.://www.masco.hu
MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4.
Tel.: 372-0900, fax: 386-9728
Gonda Béla
Elektronikus
védelem
24 órás távfelügyeleti
rendszerek
KHVT NONPROFIT KFT.
1068 Budapest, Benczúr utca 41.
Tel.: 472-3152, fax: 302-5692
Vozil László
Web: www.khvt.hu
QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28.
Tel./fax: (46) 413-344
Rinyu Ferenc
RIMI MONITORING KFT.
1133 Budapest, Gogol u. 26.
Tel./fax: 350-8823
Dr. Baróti Béla
VIDUX INFORMATIKAI KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 2/c, II.
lépcsô-ház, I. em.
Tel.: 439-0007, fax: 439-0006
E-mail: office@vidux.net
www.vidux.net
Barna Zsolt, Bedô Balázs
Arcfelismerô
beléptetôrendszer
QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28.
Tel./fax: (46) 413-344
Rinyu Ferenc
Áruházi,
bolti áruvédelmi
rendszerek
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest,
Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
Automatikus
tûzjelzô rendszerek
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest,
Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest,
Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi István
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu
www.tvt.hu
Automatikus
tûzoltó berendezések
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest,
Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
Ôrzés-védelem
Élôerôs biztonsági
szolgáltatások
PBSZ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62.
Tel./fax: 42/411-302
E-mail: pbsz@pbsz.hu
www.pbsz.hu • Mandrik István
Kutyás ôrzés
ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20.
Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029
E-mail: escortkft@escortkft.hu
www.escortkft.hu
Dr. Gyenes Levente
Ob jek tum vé de lem
ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20.
Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029
E-mail: escortkft@escortkft.hu
www.escortkft.hu
Dr. Gyenes Levente
JUSTICE SECURITY KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 22.
Tel.: 431-8550, fax: 431-8551
www.justisec.hu • Kovács György
Rendezvénybiztosítás
ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20.
Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029
E-mail: escortkft@escortkft.hu
www.escortkft.hu
Dr. Gyenes Levente
Testôrszolgálat
ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20.
Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029
E-mail: escortkft@escortkft.hu
www.escortkft.hu
Dr. Gyenes Levente
Üzemrendészeti szolgálat
ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20.
Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029
E-mail: escortkft@escortkft.hu
www.escortkft.hu
Dr. Gyenes Levente
JUSTICE SECURITY KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 22.
Tel.: 431-8550, fax: 431-8551
www.justisec.hu
Kovács György
Védelem mechanikus
eszközökkel
Biztonsági zárak,
lakatok, vasalások,
hevederzárak
ELGA-ZÁR FÉMTÖMEGCIKKGYÁRTÓ KFT.
3933 Olaszliszka, Szt. István út 27.
Tel./fax: 06-47/358-244
E-mail: elga@axelero.hu
Kertész László
Pénz-
és páncélszekrények
STRAUSS-METÁL BIZTONSÁGTECHNIKA
7630 Pécs, Mohácsi u. 107.
Tel.: 72/511-706, 511-707, fax: 72/313-354
E-mail: info@straussmetal.hu
www.straussmetal.hu
Akik önnek segítenek…
47-48 kimithol.indd 47 5/4/12 10:41:55 AM
Akik önnek segítenek… 48
DETEKTOR Pl usz 2012/2.
KI , MI T, HOL s z o l gál t at ó k
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi István
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu
www.tvt.hu
Tûzjelzô központok
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu
www.masco.hu
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest,
Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
Zárt láncú videotechnikai
eszközök szervize
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest,
Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu
www.masco.hu
SERVINTERN BIZTONSÁGTECHNIKAI
ÜZLETÁG
1078 Budapest, Hernád u. 40.
Tel.: 342-4153, tel./fax: 322-8404
Benedek László
Gépjármûvek
biztonsága
Rendszámfelismerô
rendszerek
HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B
Tel.: 320-8338, fax: 340-8072
E-mail: mail.antivir@hexium.hu
gergely.vegh@hexium.hu
www.hexium.hu
Adatvédelem,
számítástechnika
Adatkisugárzás elleni
védelem
ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5.
Tel.: 242-3314, fax: 242-3933
Püski László
Lehallgatás elleni eszközök
ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5.
Tel.: 242-3314, fax: 242-3933
Püski László
Szellemi
szolgáltatások
Biztonsági rendszerek
tervezése
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu
www.tvt.hu
Kereskedelem
Vagyonvédelmi szakboltok
TRIÓDA BIZTONSÁGTECHNIKA ZRT.
SZAKÜZLETEK
1191 Budapest, Üllôi út 206.
Tel.: 296-0707, fax: 296-0701
Bak Roland
E-mail: budapest@trioda.hu
www.trioda.hu
6000 Kecskemét, Dózsa György u. 18.
Tel.: 76/416-148, fax: 505-979
Duráncsik Péter
E-mail: kecskemet@trioda.hu
www.trioda.hu
6721 Szeged, Berlini krt. 4.
Tel./fax: +36-62/666-001
E-mail: szeged@trioda.hu
www.trioda.hu
Szakoktatás
Biztonságvédelmi
képzések
BUDAPESTI MÛSZAKI FÔISKOLA
BÁNKI DONÁT FÔISKOLAI KAR
Biz ton ság szer ve zô szak mér nö kök má sod -
dip lo más kép zé se a Gép szer ke zet ta ni
és Biz ton ság tech ni kai In té zet ben fô is ko lai
vagy egye te mi vég zett sé gû szak em be rek
szá má ra.
1081 Bu da pest, Nép szín ház u. 8. fsz. 13.
Tel.: 666-5314
Felvilágosítás: dr. Kó sa Csa ba fô is ko lai ta-
nár, Nyer ges Sán dor né in té ze ti
elô a dó.
www.banki.hu
KÖZÉP-EURÓPAI KÖZBIZTONSÁGI
ÉS BÛNMEGELÔZÉSI AKADÉMIA (IBSSA)
Bûn meg e lô zé si szak em ber kép zés.
A kép zés idô tar ta ma – 3 év.
Je lent ke zés és ügy in té zés:
1085 Bu da pest, Ül lôi út 16. fél e me let 5.
Tel.: 06-70/290-6900, 06-29/439-563.
Fel vi lá go sí tás: dr. Tóth Fe renc
E-mail: tanito@monornet.hu
ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA,
SZAKMUNKÁSKÉPZÔ ÉS GIMNÁZIUM
Elekt ro ni kus és me cha ni kai va gyon vé del mi
rend sze rek sze re lô i nek kép zé se.
1118 Bu da pest, Be reg szász u. 10.
Tel./fax: 246-1578.
Fel vi lá go sí tás: dr. Köpf Lász ló né
E-mail: oveges@drotposta.hu
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
SERVINTERN BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT.
1078 Budapest, Hernád u. 40.
Tel.: 342-4153, tel./fax: 322-8404
Benedek László
STP MÛSZAKI FEJLESZTÔ,
GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13.
Tel./fax: 410-0556
E-mail: info@stp.hu
Web: www.stp.hu
Dr. Besenyei Péter
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu
www.tvt.hu
VIDUX INFORMATIKAI KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 2/c,
II. lépcsô-ház, I. em.
Tel.: 439-0007, fax: 439-0006
E-mail: office@vidux.hu
www.vidux.hu
Barna Zsolt, Bedô Balázs
ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5.
Tel.: 242-3314, fax: 242-3933
Püski László
Kamerás figyelô-rendszerek
kiegészítô berendezései,
szerelvényei
CAMEO PLUS KFT.
1022 Budapest, Ribáry u. 14.
Tel./fax: 215-5583
E-mail: info@cameoplus.hu
Ecsedi Ákos
Kaputelefon
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu
www.masco.hu
Képfelvevô rendszerek
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
ASPECTIS KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13.
Tel.: 414-1022, fax: 414-1021
E-mail: info@aspectis.hu
www.aspectis.hu
CAMEO PLUS KFT.
1022 Budapest, Ribáry u. 14.
Tel./fax: 215-5583
E-mail: info@cameoplus.hu
Ecsedi Ákos
HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B
Tel.: 320-8338, fax: 340-8072
E-mail: mail.antivir@hexium.hu
gergely.vegh@hexium.hu
www.hexium.hu
Kézi fémkeresôk,
csomagvizsgáló röntgen
Z&Z BIZTONSÁGTECHNIKA KFT.
1141 Budapest, Paskál u. 27/b.
Tel.: 220-5391, fax: 221-1039
E-mail: info@zandz.hu
www.zandz.hu
Komplex biztonságtechnikai
rendszerek tervezése,
gyártása
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest,
Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4.
Tel.: 372-0900, fax: 386-9728
Gonda Béla
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László, Körmendi
István
Lakások, irodák,
nyaralók komplex védelme
ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5.
Tel.: 242-3314, fax: 242-3933
Püski László
Munkavédelem
PBSZ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62.
Tel./fax: 42/411-302
Mandrik István
E-mail: pbsz@pbsz.hu
www.pbsz.hu
Szabadtéri objektum védelmi
rendszerek
MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4.
Tel.: 372-0900, fax: 386-9728
Gonda Béla
TV (video) rendszerek
CAMEO PLUS KFT.
1022 Budapest, Ribáry u. 14.
Tel./fax: 215-5583
E-mail: info@cameoplus.hu
Ecsedi Ákos
TÛZ-/BETÖRÉSVÉDELMI
RENDSZEREK INSTALLÁLÁSA
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest,
Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28.
Tel./fax: (46) 413-344
Rinyu Ferenc
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu
www.tvt.hu
Tûz-/betörésvédelmi
rendszerek tervezése
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
BOSCH BIZTONSÁGTECHNIKA,
ROBERT BOSCH KFT.
1103 Budapest, Gyömrôi út 120.
Tel.: 431-3700, fax: 431-3717
Szabó Tibor
47-48 kimithol.indd 48 5/4/12 10:42:01 AM
Erando 1_1 100304.indd B/III 5/7/12 3:40:44 PM
Masco 1_1 1202.indd B/IV 5/7/12 3:33:26 PM