P. 1
Kosztolányi Dezső - A kulcs

Kosztolányi Dezső - A kulcs

|Views: 1,370|Likes:
Published by Boda Andrea Beáta

More info:

Published by: Boda Andrea Beáta on Apr 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2013

pdf

text

original

Vasy Géza: Mikszáth Kálmán: A kulcs c. novella elemzése KOSZTOLÁNYI DEZSŐ (1885-1936) költő, regényíró, esszéista.

Budapesten bölcsészkari tanulmányait nem fejezte be, újságíró lett. A Nyugatnak indulásától kezdve (1908) munkatársa. Első nagy sikereit A szegény kisgyermek panaszai (1910) című versciklusával, majd a Modern költők műfordítás-gyűjteményével aratta. Felesége Harmos Ilona színésznő. A húszas években keletkeztek híres regényei, az utolsó évtizedben a Számadás (1935) nagy lírája. Esszéi, kritikái, műfordításai ugyanúgy maradandóak, mint lírája és szépprózája. Hosszas szenvedés után rákbetegségben hunyt el. Ha a művelt ember Kosztolányi Dezső nevét hallja, elsősorban néhány költemény jut az eszébe, meg két-három regénycím, majd csak periferikusan a novellák és az egyéb irodalmi tevékenységi formák. Abban már vagy három évtizede közmegegyezés van, hogy e művek szerzője századunk egyik legnagyobb magyar írója,k s abban is, hogy lírában és epikában egyaránt és megkülönböztethetetlenül egyenlő mértékben hozott létre klasszikus értékeket. Amikor azonban epikai műveiről konkrétabban esik szó, inkább csak regényeit és az Esti Kornél novellaciklust szokás kiemelni, s legföljebb négy-öt más elbeszélést. Igaz, ezek közé tartozik A kulcs is, de Kosztolányi nemcsak az emlegetett elbeszélések szerzője, hanem sok másé is, és bizony a kisprózának is nagymestere. A szakirodalom, sőt a tankönyvek is számon tartják ezt a tényt, de tovább nemigen mennek. A novellista Kosztolányival mostohán bántak idáig a monográfiák, a tudós konferenciák is. Igaz, nem vakságból, nem is fukarságból, hanem éppen az életmű hallatlan gazdagsága miatt esett idáig kevesebb figyelem rájuk. Az író érdeklődése már kezdetben is több műnemre irányult. Már 1907-ben megjelent első verseskönyve, a Négy fal között, s rá egy évvel ezt követi Boszorkányos esték címmel az első novelláskönyv. Élete során több mint kétszáz elbeszélést írt, utolsó ilyen nemű könyve a Tengerszem, amely 1936 kora tavaszán jelent meg. E könyv első ciklusa a Végzet és veszély címet kapta, aFürdés cíművel indul, s a negyedik a sorban A kulcs, amely 1932-ben keletkezett. Mi a veszélyes, a végzetes? Természetesen maga az élet, amelyet meg kell ismernünk, és el kell viselnünk. A 20. század végén már nem különül el élesen a gyermekek és felnőttek világa, de korában ez nem így volt, s a polgárság különösen ügyelt a kisgyermek védettségére. Arra, hogy ez milyen korlátozott sikerű lehetett csak, szemléletes példát adnak Kosztolányi Dezső művei. A gyermek – és a kamasz – gyakori hőse írásainak, és első s mindjárt átütő sikerét is e témakörrel aratta: A szegény kisgyermek panaszainak versciklusával. Nemcsak a téma, hanem a nézőpont is fontos: a gyermek ugyanúgy kiszolgáltatott, mint a felnőtt, az elidegenedettség, és a félelem az ő életét is áthatja. Az elbeszélésekben főként két motívumkör kapcsolódik a gyermekekhez: az egyik a beavatódás, a másik az életveszélyes betegség, a halál. Az Esti Kornél Második fejezete például beavatódás: a címszereplő első napja az iskolában, a félelem leküzdése. A Végzet és veszély ciklusban a Fürdés a korai halálra példa, akárcsak a Feri. E halál közelébe ér el az Ilonka címszereplője. A születés beavatódásmisztériumát tárja fel a Petőfi Sándorka. A Lidike gyermekszerelme s A kulcs hivataljárása is beavatódás. Ez a mű igazi novella, a műfaj klasszikus meghatározásainak pontosan megfeleltethető, legföljebb azon tűnődhetünk el, hogy mi is a voltaképpeni „újdonság, újság” benne. Hiszen maga a külső történés egyetlen mondatban is összefoglalható lenne, s ezen a síkon olyannyira kisszerű, hogy önmagában említést is alig érdemelhet. Egy édesanya elküldi tíz év körüli kisfiát a hivatalba, az

megkapja a kulcsot is. A hivatal a család életének központi fogalma. de amit megismerhet. vagyis annak a szobának a megnevezése. A kisfiú számára tehát nagy kalandról van szó. a kisszerű esemény a fiú számára a világgal való találkozás nagy kalandjává változik. A tárgyiasságra utal már maga a cím is. hogy vajon miért kellett a lakásban lévő kamrát egyáltalán kulcsra zárni. ünnepélyes. fényes és megközelíthetetlen valóság”. amely egyrészt kizár. a bérlakásokban fokozatosan sorvadt. hiszen a kulcs itt mindössze egy nyilvánvalóan szegényes háztartás kamrájának a kulcsa. Bár a hivatal „nem gyermeknek való”. a hivatal a gyerek számára is megismerhetővé válik. A hivatal valóban szinte elvarázsolt kastély. Az elbeszélés cselekményének szintjén aligha gondolunk jelképességre. bizony meg sem találta volna a keresett harmadik emeleti szobát. Az írói alakítás azonban ezt is feszültséggel teljessé teszi. 578. onnan hozza haza azt a keresetet. a nehezen kiismerhető hatalom jelképe. beavat abba. Ott dolgozik az édesapa.és átláthatatlan „rengeteg épület”. sokszor a gyerekek elől is szigorúan elzárt terület. Hasonló jellegű egy korabeli közlés címváltozata is: III. majd még soká haladva lehet eljutni az 578. szobáig. amelyben csak tapasztalt felnőttek képesek eligazodni. mint holmi rejtélyes. amely egy tárgy: a kulcs. Ez a soványka cselekmény. hogy ez a legutolsó. voltaképp önmagában nem érdekes és megírásra sem érdemes. A kulcs azonban nemcsak egy tárgy. A titok feltárul ugyan. másrészt beereszt. az éde3sapa nem a leghatalmasabb. A kamra azonban a régebbi háztartásokban a nyáron és télen begyűjtött eleség tárháza volt. szoba ajtaján belépve. onnan tér haza fáradtan. s ő is hosszas bolyongásra kényszerül az „ismeretlen világban”. amely bármikor és bárkivel megeshetne. amelyet tévedésből föltehetően magával vitt. Az még talán elfogadható titokzatosság lenne. és nem a kulcs. A gyermeki képzelet varázsbirodalma helyett a felnőttlét rideg világa mutatkozik meg benne. az éppen édesapjának szinte végletes kiszolgáltatottsága.) A kamrába való bejutás nélkül nyilván ebédet sem lehet főzni. hogy át lehet. amelyben az édesapa dolgozik. de az már kevésbé. ennek az ismeretéből. és ha nem akad segítőre a régebbről ismert Szász bácsiban. Ez magyarázza a mostanság mindennapos. márpedig a hivatalból hazatérő férjet azzal kellett várni. be. de nem a jó. hogy hozza haza a kamrakulcsot. A fiú némi bolyongás után megtalálja apját. majd hazamegy. legbelső szoba nem a legszebb. apja elutasította. amelyből megélnek. de a kélt világháború közti korszakban még hagyományosan élt. amely mintegy a világ lehetséges központjának mutatkozott. a fiú – életében először – most mégis bemehet oda. A gyermeki fantázia nyilvánvalóan kiszínezte. emelet. Nem a rendezettség. át kell hágni a szabályt. hogy a 411.apához. . nem a legcsodálatosabb. (S ahol volt cseléd. hanem a labirintusszerűség jellemzi. s miként kerülhetett ez a kulcs az apa zsebébe. szigorú. kirekeszt e hatalomból. A gyerek szinte Odüsszeuszként vág neki a nagy útnak. A tárgyias hangvételű elbeszélés elsősorban az ő nézőpontját érvényesíti. a kamra a háziasszony féltett birodalma volt. mindenütt jelen levő. Ez a funkciója a kisebb városi háztartásokban. hanem jelkép is: a titokzatos. hanem a fiú a főszereplő. A mai olvasó talán még azon is megütődik. s „a Hivatal úgy vette körül. az apa elutasító magatartásának hatására még varázslatosabbá formálta képzeletben már nem is a hivatalt. Eddig hiába próbálkozott. közben pár mondatot „beszélget” a hivatali főnökkel. valóságos „kincseskamra” tehát. akkor azonban s a bemutatott családban mindenképpen rendkívüli eseményt: annyira fontos a kulcs. hanem a gonosz vagy legalábbis a borzongató erők tették ilyenné. hanem a Hivatalt. az is sokszor csak ellenőrzéssel léphetett be a kamrába. s az ő tudatában zajló történések teszik drámai erejűvé a művet.

adattá fokoz le. Első ijedelmének elmúltával leült egy könyvhalomra. és „csengő hangon és bátran” felelt. Apja a következő mondatokkal fordult a főnökéhez: „Parancsoljon. majd amikor visszatér: „Méltóztassék parancsolni2. s feszesen kihúzta magát”. hogy repülő szeretne lenni. „a földi bókolt”. Az olvasó számára azonban egyértelmű. A családi hierarchia csúcsán azonban az az édesapa állt. ugyancsak okkal. de barátságosan beszélget vele. és feladatot kapott tőle. a méltóságos úr pozitív véleménye változtatta meg: ha a főnöknek jó véleménye formálódott a fiáról. számmá. A hivatali látogatás kalandja tehát abból a felnőttvilágból adott alapos leckét Pistának. olyan becézéssel. hogy Pistában másfajta lehetőségek is benne szunnyadnak. méltóságos uram”. megcsókolja és „Szervusz. idegenkedéssel tekint rá. hogy több lehet. a bürokrácia gépezete elidegeníti az embert a maga természetes tulajdonságaitól. legföljebb érzi. s ez determinálja a viselkedési formákat. s ezt is kifejezi sírása. aki majdnem megbukott. Nem szégyenlősen. hogy az apa viselkedését a munkahelyi nagyfőnök. Pistukám” köszönéssel búcsúztatja. de kiszolgáltatott helyzete már megváltoztathatatlan viselkedésformát merevített rá. s éppen ezért az „egyszerű” ember rendre bizonyos mérvű félelemmel. A kisfiú egyrészt nem nevezi meg rangján a főnököt. hogy az életben a legalul lévők özé tartozik. Még a kapus is aggodalmasan állítja meg a távozót: miért sír. De nem rossz ember a többi szereplő sem. belenőtt bizonyos fokú hierarchikusságba. hanem öntudatosan válaszol. az ilyenfajta kérdésektől viszolyognak leginkább a gyerekek. akkor neki is kötelessége ugyanígy vélekedni. a hivatal épületén belül is így közlekedtek. „olvadozott”. Takács őr természetesen nem rossz ember. Fiával kelletlenül beszélgetett. A kopasz szinte védelmében veszi: „most szünidő van”. Feltűnő ellentétben van ez apjának az alárendeltségből származó szolgálatkészségével: Pista egyszerűen jól nevelt és magától értetődően udvarias. lététől. ahogy volt.) Pista még nem részese a felnőttvilág hivatali hierarchikusságának. haszontalannak nevezte. A fiú aligha tudja. ki . de amikor megjelent a méltóságos úr. Az őt kelletlenül fogadó és megdorgáló apa átöleli. s az elidegenedettséget számára a lehető legparadoxabb módon éppen a legemberibb gesztusok. (Abban az időben az „úriemberek” kalapban jártak. akiről a hivatali látogatás során derül ki. Majd amikor megszólította őt a főnök „talpra ugrott. és harangozott a lábával. hogy ezeket az érzéseket nem lehet egészen szó szerint fogadni. s okkal. tehát járhat a fiú esze a labdán. részben viszont emiatt áldozatnak is tartja magát. kijelentések közvetítik. hiszen ez a családban is érvényesült: részben szükségszerűen. korlátozza a cselekvés szabadságfokát. A méltóságos úr kérdéseit – vagy ahhoz nagyon hasonlókat – nyilván sokszor kapott már felnőttektől. E foglalkozás kiválasztása nyilván a gyermeki fantázia szárnyalásának köszönhető. részben az apa természete miatt. kalap nélkül”. hogy ott. és valamennyire tükrözik az egyéniséget is. csavargónak. és „máris rohant úgy. Éppen a rideg hivatalban mutatja a legmelegebb érzéseket. A hivatalban a családját érzi tehernek. s jó véleményt formál róla. szolgálatkész a felnőttekkel szemben.A hivatal. és még azt is bevallja. méltóságos uram”. amelyben az emberek közti viszonyok egyértelműen hierarchikusak. mint az apja. A fiú válaszai a főnök kérdéseire azonban egyéniek. a fiát is szereti. Ráadásul néhány perce apja megszégyenítette őt a szobafőnök a „kopasz” előtt. amit sohasem tesz meg otthon. Szász bácsi készségesen segít a fiúnak. A méltóságos úr bár vizsgáztatóan. a mű szövegösszefüggésében azonban az olvasó számára azt is kifejezi. másrészt a maga beszédjódján fejezi ki magát: a bizonyítványa „nem valami fényes”. Természetesen Pista is beleszületett. amit talán az apja sem tud. Az elbeszélés kisfiúja azonban még nem ismerhette a valóságosan létező hivatalt. „Azonnal. Részben egy gépezet csavarjának érzi magát. s ezért ú tud a legtermészetesebben viselkedni a főnök jelenlétében. odahaza viszont a hivatali munkát.

az azt elrendező alárendeltségi viszonyok hálózata. legalább egy fejjel nagyobb”. nagyobb. Pista távozóban „boldog volt. sőt talán még javított is valamelyest apja helyzetén azzal. ugyanakkor a boldog tudatlanság állapotának az elsiratása is. mégis. számára sok minden titok és rejtély marad. és megleli a kijáratot. aztán a főnök és a „szoba”. Erre valóban csak azt lehet válaszolni. vagyis nagy összevisszaság uralkodott benne. amiként Freid is sokat merített az irodalomból. mint amilyenek valójában. hanem maga az. amit a Hivatal jelképez: a felnőttélet. amely okkal ríkathatja meg a kis emberkét. legalább annak örülhet. saját élethelyzetével van baja. a beavatódás katartikus élményének is szól. A harmadik az út visszafelé a főkapuig. hogy a felnőttek világa milyen is valójában. majd az apa és a méltóságos úr. a labirintusból a hazavezető utat. még ha ez nem is egészen tudatos benne. Megkapta a kért kulcsot. Sírása így egyszerre felszabadító jellegű. Mindvégig a fiú van a szobában. Eszünkbe juthat ez itt is. amelybe Pista most betekinthetett. hogy a főnökben jó véleményt alakított ki magáról. zavart. Szokás Kosztolányi műveivel kapcsolatban a freudizmust emlegetni. hanem a hivatallal. A szobában. hogy senki. végül a visszatérő apa. az apa helyzetében és ebből következő viselkedésében található meg a kulcs a felnőttélethez. A kisfiú számára nem válnak olyan egyértelművé a viszonyok. Számára ez az igazi s bizony nagyon fontos újság. s talán még apjának is jobb véleménye lesz róla. Olyan élettapasztalat. a főnök és a fiú az öt kis jelenet szereplői. Az első a fiú útja a hivatal lépcsőin és folyosóin az 578-as szobáig. most már a saját erejéből tájékozódik. s ugyancsak a szobában. Érhető. de sikerrel elvégzett egy rábízott feladatot. . a főnök és a fiú. s okkal. hogy azonnal szemünkbe ötlik: az apának elsősorban nem a fiával. hogy apja „nagy. A középső szerkezeti egység a szereplőkre figyelve további jelenetekre tagolódik.bántotta. s ezért a félig-tudás és a félig-tudatosság állapotában van Pista. ám az elbeszélés lélektani vonalvezetése van annyira áttetsző. Életkorából következően még kevesebbet tudhat. Mondják. ŰA második az apa szobájában játszódik. közben élettapasztalatban is gyarapodott. nyugtalan és riadt”. de egyúttal kéretlenül megtapasztalhatta azt is. majd hazáig. hiszen a sírás okozója nem egyik vagy másik hivatali személy. az apa zsebében rejlik az ottfelejtett kamrakulcs. A lélektani próza mestere tanult Freudtól is. mint a főnök. hogy eltévedt az épületben. az apa-fiú viszonyban mindig van valami freudi elem. Előbb a fiú és az apa. E tömör elbeszélés szerkezete a helyszínek alapján három egységre tagolható. aki azért az apjából sem ábrándul ki. aki éppen itt és ekkor teszi meg az első nagy lépéseket a teljesebb tudás és tudatosság létállapota felé.

ahogy amúgy soha. . Apja eldugott helyen.A történet nem valódi. Hivatal: sötét. jóságban. zegzugos. . mint a főnöke.V. . kis. nagy.I. végül zsúfolt. . . magasabb. Talán megérzi.A kulcs . a legutolsó szobák egyikében. görnyedező hivatalnokok. értelmes. harmadik csalódás. jólnevelt. Pistukámnak szólítja búcsúzáskor.Az ő szemszögéből kerül bemutatásra a történet.VII. szánalom van Pistában.III. . tízéves kisfiú. .IV. igazságban. zavar. Pista: hazaindulván a fiúban mint a Hivatal. nyomorék íróasztalnál dolgozik. Apa: a főnök hatására dicséri fiát. . talán ő is apja sorsára fog jutni. Pista: összeomlott az atyai tekintély. megközelíthetetlen . első csalódás. Hivatal: tekintélyes.VI. . Apa: majdnem bukottnak nevezi fiát.Kosztolányi Dezső . mind az apa dicsfénye eltompult. Apa: megalázkodás a főnök előtt.Novella főhőse: Takács Pista.Tulajdonságai: tisztességtudó.II. s próbálja menteni apja nimbuszát. második csalódás. álmai nem lehetnek valósággá. mondván. megrendült gyermeki hite a rendben. . az áhított "szabadságban".

A novella „hőse” főszereplője egy 10 éves kisfiú Takács Pistának hívják. Szidja öltözékéért. aki elkezdi dicsérni fiát. Önmagát siratja egy keserű élmény fájdalmával a szívében. és az olvasóra bízza az értelmezést. nem lenne valóságos. A gyermek most találkozott először a felnőttek furcsa. Sokszor egyes szám első személyben közli az eseményeket. Majd megjelenik a főnök a hatalom megtestesítője. A meglepett apa. másrészt az apa alacsony rangjára utal. Az ő szemszögéből mutat be mindent az író. S végül megérkezett az egy ajtóhoz. Az apai tekintélyt féltő zsarnokból. megdöbbentő változást idéz elő édesapjában. majd könnyektől csorgó arccal rohan hazafelé. Ez a harmadik csalódás. megszégyenülésében fiát igyekszik megszégyeníteni. ha még nem olvasta.. Értő olvasó egy Kosztolányi versről. Újra eltévedt a folyosórengetegben. Az elbeszélői magatartás sokféle lehet. hanem az apai tekintély is szétporladt. hogy illedelmes. A harmadik emelet 578-as szoba. semmit sem ért. Az ajtón az 576. A Nyugat nagy költőnemzedékéhez tartozott. mindannak amit pár perccel ezelőtt mondott. csókolgatja. összekuszálódó gondolatai hatására. az igazságban. hanem egy kopasz úr. 577. minden egyes mondatnak fontos szerepe van. Apja helyett szégyenkezik. vagy prózai bekezdésről akkor is felismeri. haszontalannak mondja.. Nemcsak a hivatal iránti. hogy szegény. 578. tekintélyt parancsoló bűvöletének az összeomlása a kisfiúban. jól nevelt. értelmiségi családból érkezett Budapestre. Most meglátja a hatalmas épületet. tisztességtudó. Szánalmas külsejét szégyelli. s ellenkezőjét mondja. a gyermek élményeivel azonosul. . A nagy íróasztalnál nem apja ült. A sarokban meglátta édesapját egy másik asztalnál. takargatni próbálja. Egyben megrendül gyermeki hite a rendben. A történetet elbeszélő író gyakran a háttérben marad.. gondolatait. hogy ki írta. kiismerhetetlen. Nem valódi történetről van szó. mintha nem is létezne. érző ember lesz. S megtudjuk még. átöleli. Azt tudjuk róla. érthetetlen világával. de még sosem járt ott. aki elbeszélget a nyíltszívű. Kosztolányi írása tudatosan megszerkesztett alkotás. Az édesapját keresi fel a hivatalban a kamrakulcsért. Ez a három szám is valahogy meseszerűvé teszi ezt a helyiséget.-as szám volt. és a bizalomban. s az a pár dicsérő szó után. elvtelen viselkedés. Meghazudtolja önmagát. csak hallomásból ismerte. Apja megalázott sorsában megérzi saját jövőjét is.Kosztolányi Dezső vidéki. Ez a szám egyrészt az épület méreteire. S lassan megindul a hivatal mítoszának a megsemmisülése. értelmes gyerekkel. A kisfiú nem tudja megfogalmazni érzéseit.

Ekkor lassan megindul a Hivatal mítoszának megsemmisülése a kisfiúban. mely lélektani elemekkel és jelentéstöbblettel gazdagodik. A kisfiú keresi a szobát a harmadikon. és a leereszkedő. és szidni kezdi a gyerek rendetlen öltözetét. hogy meghazudtolja korábbi önmagát. jól nevelt (Száz bácsi). mely furcsává. szegény (ruhája elnyűtt. Takács Pista. dicsérő szavak az apjában olyan változást idéznek elő. az igazságban. és az apa szolgalelkűen hunyászkodik meg előtte. A gyerek hite megrendül a rendben. Elveszíti bizalmát az emberekben. meseszerűvé teszi ezt az eldugott helyiséget. Ám ez csak a kezdet volt.A kulcs A mű az 1936-ban megjelent Tengerszem c. Pista a kamrakulcsért keresi fel apját a misztikusan leírt Hivatalban. bezárva. Tisztességtudó. mely utal a hivatal nagyságára és az apa alacsony rangjára. kiismerhetetlen világával. hogy helyreállítsa megingott apai méltóságát. melyekből következtetni lehet az apa társadalmi helyzetére. Repülős szeretett volna lenni. apja megalázott sorsában megsejti saját jövőjét. mint a rabok”) a harmadik emeleten. hisz ez a legutolsó szoba. Ruházata megvilágítja az otthoni viszonyokat. 3. s azt hitte. . a jóságban.) Megjelenik a méltóságos úr. a cselekmény itt is egyszerű történet. főszereplője egy kisfiú. Az ő szemszögéből mutat be mindent az író. novellagyűjteményben található. Egy pillanatra azonban megérzi álmai halálát. okos (majdnem mindenből jelest kapott az első gimnáziumban). A Hivatal mitikus varázsának szétfoszlása az apa tekintélyét csorbította a gyerekben. ezt az elhatározását semmi sem ingathatja meg. Az ajtó szemöldökfáján három szám. a felnőttek világában. A novella hőse. 2. de annak se híre. ezután indult meg a csalódások igazi sorozata: 1. A gyermek ekkor találkozott először a felnőttek furcsa. Az apja az 578-as szobában van (= börtön? – lásd korábban: „farácsok mögött hivatalnokok görnyedeztek.) A főnök elbeszélget a fiúval.) A meglepett apa kísérletet tesz. se hamva. Száz bácsi vezeti a fiúcskát az apja irodájába. értelmes. kinőtt).

(pl. A történet nem valós. mely rendszerint egyetlen. Elfojtott gyűlölet a novellákban szereplőiben (Freud!). Az egyszerinek tűnő események túlmutatnak magukon: a jelenségekben az író az általános igazságot. Kosztolányinál a fentieken túl jellemző még: A hősök üres életű kis emberek. rövidre fogott. mondatnak fontos szerepe van. ráérősebben elmondó elbeszélést (pl. vagy az apa egy „hektikás asztal”-nál dolgozik – hektika=tüdőbaj – népbetegség => korrajz)        . hanem egy bonyolult jelrendszer. Pistuka „repülő” akar lenni. A novella jellemzői: Minden szónak. A történet gyakran hoz sorsfordulatot kevés és csak egy-két lényeges vonással jellemzett hőse számára. A novellától el szokták különíteni a kevésbé feszített tempójú. az olvasóra bízza az értelmezést.Novella: olyan kisepikai műfaj. de nagyon jellemző eseményt mond el. az eseményeket kissé oldottabban. törvényszerűséget akarja megmutatni. Az eseményeknek. melynek célja egy bizonyos élmény közvetítése. Mikszáth). (de még a tárgyaknak is) mögöttes tartalmuk van. nem magyarázza az eseményeket. A történetet elbeszélő író gyakran a háttérben marad.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->