P. 1
magyar érettségi követelmények

magyar érettségi követelmények

|Views: 71|Likes:
Published by Judit Tóth

More info:

Published by: Judit Tóth on Apr 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2012

pdf

text

original

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Középszint és emelt szint 1. Szövegértés 1.1. Információk feldolgozása és megítélése Információk célirányos és kritikus használata: kiválasztás, újrarendezés a téma és az olvasási cél összefüggésében. 1.1.1. Nyomtatott és elektronikus információforrások ismerete és használata (pl. egynyelvű szótár, antológia, kézikönyv, lexikon, enciklopédia, írott és elektronikus sajtó; CD-ROM, Magyar Elektronikus Könyvtár). 1.1.2. Nyelvi-nyelvtani, irodalmi ismeretek alkalmazása nyomtatott és elektronikus információforrások szövegeinek értelmezésében, létrehozásában, összehasonlításában, megítélésében. 1.1.3. Gondolatokról, ismeretekről, véleményekről a személyes állásfoglalás kialakítása. 1.2. Irodalmi és nem irodalmi szövegek értelmezése Különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása a műfajnak, az adott szempontnak megfelelően. 1.2.1. Szépirodalmi, szakmai-tudományos, publicisztikai, gyakorlati szövegek értelmezésével, összehasonlításával, értékelésével a gondolatmenet, a kifejezésmód, a műfaj, a szerkezet, a grammatikai szerveződés, a stílus jelentéshordozó szerepének felismerése, megértése és megfogalmazása. 1.2.2. Annak felismerése, megértése és bemutatása, hogyan hordozza és fejezi ki az irodalom különböző korok és emberek tapasztalatait, élményeit, gondolatait, erkölcsi megfontolásait. 1.2.3. Szövegen belüli és szövegek közötti jelentésbeli egymásra utalások felismerése, megfogalmazása. 1.2.4. Írott közlésekben, megnyilatkozásokban a cél, a kommunikatív kontextus meghatározása, a szerzői vélemények, álláspontok felismerése, rekonstruálása, a mondanivaló magvasságának, koherenciájának megítélése, értékelése. 1.2.5. Olvasmányokra való tárgyszerű, illetve a személyes érintettséget is kifejező reagálás különböző írásbeli és szóbeli közlésmódban a műfaji normák és a címzettek figyelembevételével. 2. Írásbeli szövegalkotás Különböző témákban, különböző műfajokban széles körű olvasottságon alapuló tájékozottság és személyes vélemény megfogalmazása a műfajnak, a témának, a címzettnek megfelelő szabatossággal. 2.1. Tájékoztató, érvelő, esszé típusú szövegek létrehozása a megadott témákban (pl. a kulturális örökség; a civilizáció ellentmondásai; az élet minősége, a mindennapi életvitel döntéshelyzetei; az emberi kapcsolatok, az erkölcsi kérdések, az érzelmek; a mindenkori jelen problémahelyzetei, kérdései, válaszai; a tömegkommunikáció, az információs társadalom). 2.2. Írásbeli és szóbeli műfajok normáinak, nyelvhasználati jellemzőinek, a fogalmazás technikai lépéseinek önálló alkalmazása "az ötlettől a kidolgozásig"; ideértve az önellenőrzés és a javítás képességét. 2.3. A megnyilatkozás céljának, tárgyának megfelelő kifejtettségű és stílusú közlés, a köznyelvi norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, olvasható íráskép.

2.4. Kérdés, probléma írásbeli megvitatása, a téma több nézőpontú értékelését is magában foglaló önálló vélemény, álláspont, következtetés megfogalmazása az érvelés módszerével. 2.5. Műalkotások (pl. költészet, széppróza, színház, film, épített környezet, tárgyi világ, képzőművészet, zene) keltette hangulat, élmény, vélemény, álláspont, megítélés kifejezése. 2.6. Hivatalos írásművek (pl. hozzászólás, pályázat, levél, önéletrajz, kérvény) szerkezeti, tartalmi, nyelvi normáinak alkalmazása. 3. Beszéd, szóbeli szövegalkotás 3.1. A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő nyelvi norma követésével lényegre törő, világos felépítésű, önállóan kifejtett közlés. 3.2. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumainak, zenei eszközeinek - artikuláció, beszédtempó, hangerő, hangsúly, hanglejtés, szünet - alkalmazása élőbeszédben, felolvasásban, memoriter szöveghű előadásában, adott témáról szóló szóbeli előadásban. 4. Fogalomhasználat 4.1. Szövegértelmezés, olvasmányélmény, személyes állásfoglalás fogalmilag helytálló bemutatása, előadása. 4.2. Erkölcsi, esztétikai, poétikai, retorikai, stilisztikai fogalmak beszédhelyzetnek, témának megfelelő önálló alkalmazása. 4.3. Fogalmak összefüggéseinek, változó jelentésének megértése - bizonyítása példákkal. Csak emelt szinten: 4.4. Fogalmak értelmezése, meghatározása, összehasonlítása történeti kontextusokban is. 4.5. Fogalmak változó érvényességéből következtetések megfogalmazása (pl. a köznyelvi norma alakulása, az irodalmiság fogalmának változásai). B) ISMERETKÖRÖK TÉMÁK Középszint VIZSGASZINTEK Emelt szint

1. MAGYAR NYELV

1.1. Ember és nyelv

A nyelv mint felhalmozott tudás, a nyelv mint jelrendszer. Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés kölcsönös feltételezettsége, összefüggése. A beszéd mint cselekvés. A nyelvek sokfélesége Európában, a tanult idegen nyelv/ek típusának főbb vonásai. A nyelv diakrón és szinkron változásainak jellemzése példákkal; társadalmi viszonyulások a nyelv változásaihoz.

A megismerés és a nyelv viszonya a világról formált tudásunkban. A nyelv keletkezéstörténete, az emberi beszéd. A ragozó (agglutináló), elszigetelő (izoláló), hajlító (flektáló) nyelvek. A nyelvi változás, a nyelv mint változó rendszer. Az írás történetének főbb szakaszai.

1.2. A magyar nyelv története 1.2.1. A magyar nyelv rokonsága

1.2.2. Nyelvtörténeti korszakok

A nyelvrokonság főbb bizonyítékai néhány példával. A magyar nyelv történetének fő szakaszai. Nyelvtörténeti korszakok, egyegy művelődéstörténeti vonatkozás (pl. szerzetesrendek, kódexek, műfajok a kódexirodalomban, világi tárgyú szövegemlékek). Egy nyelvtörténeti korszak jellemzése. Az életmód, a történelem és a szókincs néhány összefüggése, anyagi és a szellemi műveltség megjelenése a szókészletben értelmezés jellemző példákkal. Néhány példa a tulajdonnevek történetéről. A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek. A tihanyi apátság alapítólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, az Ómagyar Mária-siralom főbb jellemzői.

A szabályos hangmegfelelés mint összehasonlító nyelvtudományi bizonyíték. Az ősmagyar korszak, az ómagyar kor, a középmagyar korszak, az újmagyar kor.

A régi magyar irodalom - néhány szöveg bemutatása a régi magyar irodalom köréből (pl. Pázmány Péter, Mikes Kelemen). Nyelv és nemzet összefüggései a reformkorban művelődéstörténeti, irodalomtörténeti vonatkozások. A nyelvtörténeti korszakokat jellemző főbb változások a hangrendszerben, a nyelvtani rendszerben, a szókészletben. A szókészlet rétegei: ősi örökség, belső keletkezésű elemek, jövevényszók, nemzetközi műveltségszók, idegen szók. A műfordítás-irodalom jelentősége.

1.2.3. Az írott nyelvi norma kialakulása

1.2.4. Nyelvművelés

1.3. Nyelv és társadalom

Az egységes írott nyelvi norma felé: az irodalmi nyelv kialakulása (a reformáció és az ellenreformáció hatása). A könyvnyomtatás, a tudományok fejlődésének szerepe. A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása - példák alapján. Írók nézetei a nyelvről gondolatok értelmezése. A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése (pl. az idegen szavak használata, a közhelyek, a "panelstílus"). A társadalmi és területi nyelvváltozatok és a norma. A főbb nyelvváltozatok: a köznyelv, a nyelvjárások és a csoportnyelvek.

Nézetek a nyelvművelésről.

A rétegnyelvi szótárak (pl. tájszótár, szaknyelvi szótár). Legalább egy nyelvjárástípus főbb jellemzői (pl. nyugati, palóc, déli, tiszai, mezőségi, székely,

ifjúsági nyelv. 1.3. a szókincsre. a hangképző szervek.3. A magyar hangrendszer néhány nyelvtörténeti vonatkozása.4. jelentéstani elemzése. A nyelvközösség helyzete és nyelvhasználata közötti összefüggés. rétegnyelv. szaknyelv.4. A nyelvművelés szerepe az új nyelvi fejlemények. A határon túli magyarság nyelvápolásának főbb fórumai. Az egynyelvű szótárak ismerete.csángó). a hangtörvények (hangrend és illeszkedés. A magánhangzók és a mássalhangzók rendszere. különböző címzettű. nyelvtörvény. a beszédfolyamat.1. Nyelvváltozatok A földrajzi és társadalmi rétegződés megjelenése a szókincsben: regionális köznyelvek és szociolektusok. Nyelvpolitika. Ismeretek felhasználása a szövegek megértésében és különféle műfajú. a . A Magyarországon beszélt kisebbségi nyelvek megnevezése. szaknyelvben.a főbb nézetek. nyelvi tervezés.3.1. Szépirodalmi és köznyelvi szövegek hangtani. A nyelvi szintek A leíró grammatika mint a magyar nyelvi rendszer modellje. a kétnyelvűség. Hangtan A magyar hangállomány. A határon túli magyar nyelvűség 1. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre (pl. A beszéd. szleng.2. újságnyelvben. Kisebbségi nyelvhasználat A kisebbségi nyelvhasználat társadalmi jelentősége .3.5.4.3. A szófajváltás jelensége. kommunikáció az interneten. 1. A társadalom hatása a nyelvváltozatra.és szótani. 1. nyelvi rendszerbeli összefüggésük. a beszédhang. alak. kontextusú szövegek létrehozásában. Új kihívások A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei. A nyelvi elemzésben alkalmazott fogalmak megnevezése. Tömegkommunikáció és nyelvhasználat 1. mondattani. összeolvasás. elektronikus levelezés). jelenségek értelmezésében. szövegszerkesztés számítógéppel. A szókincs elemzése nem irodalmi és irodalmi művekben (pl. tendenciái. 1. részleges és teljes hasonulás. A szóképzés rendszere. 1. A helyesírás stílusértékű változatai. A magyar nyelv Európában: a határon túli nyelvhasználat főbb adatai. főbb jellemzőik.3. szociográfiában).

A szófajok rendszere.4. A mondat és a szöveg. a szószerkezet mint nyelvi egység. Az alapszófajok. A mondat szintagmatikus szerkezete 1. A morfémák. A képzők. A határozók fogalma és kifejezőeszközei. összetett. tagolatlan mondat. Mondatvariánsok közötti különbségek értelmezése. használatuk. a stílusérték szempontjából. A mellérendelő szintagma kapcsolatos. A mondat szerkezete és felépítése. A szinteződés és a tömbösödés jelenségei. jelek. a szószerkezetek alkotásában. választó. mondatelemzés. A magyar helyesírás rendszere. a határozók irányhármassága.5. Alaktan és szótan 1. A mondat fogalma. A mondat jelentése: elsődleges és másodlagos jelentés A modalitás. fajtái. A köznyelvi és a tájnyelvi ejtés. nyelvhelyesség a toldalékolásban.4. ellentétes. tagolt. A mondat az élőbeszédben és az írott nyelvben. ragok szerepe. A magyar helyesírás alapelveinek magyarázata példákkal. Az állítmány és az alany. mondatfajták elemzése grammatikai és szemantikai eszközökkel. következtető. A szóelemzés elvének alkalmazása a szóalak leírásában. Logikai és tartalmi viszonyok rövidülés. Az egyszerű mondat részei. az alárendelő és a mellérendelő szintagma. A jelzők fogalma és fajtái. a rendszermondat és a szövegmondat. A mondat a szövegben 1.2. Alaki és értelmi egyeztetés a szószerkezetekben. a magyar határozói rendszer. A mondat szerkezete: egyszerű. szóelemek és szerepük a szóalak felépítésében. A tárgy és fajtái. A mellérendelő fajták mint többszófajúság. a viszonyszók és a mondatszók mondatbeli és szövegbeli szerepének értelmezése.4. A hangtörvények jelenségeinek alkalmazása a helyesírásban.4. pl. .4.4.3.1. A mondat megszerkesztettsége. Mondattan 1. magyarázó. A szótő és a toldalékok szerepe és jelentése. kiesés).6.

A jel.1. szövegértésben. jelölt (jelentéstartalom). tapadás. Nyelvi jelek: jelölő . az indulatszók. a szókészlet rétegei.5. a jelrendszer A szóteremtés jelentősége. a kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei. fajtái. a választó. az átvétel és az első keletkezés. A kommunikáció formája: a szóbeliség és írásbeliség. a hangutánzás és a hangulatfestés. Többszörösen összetett mondatok megértése szövegkörnyezetben: .7.a természetes kapcsolaton és a konvención alapuló jelek elkülönítése. a jelzői alárendelés. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói. jelentésmegoszlása. jelrendszerek . a határozói. A nyelvi jel sajátosságai (pl. jeltárgy. használati helyzettől független . Összetett mondatok elemzése szerkezeti rajzzal. . Az alárendelő összetett mondat mint a főmondat és a mondatok grammatikai viszonya. a magyarázó mellérendelő viszony.a kapcsolatos. szövegalkotásban.és kötőszók. A szóalkotás lehetőségei: . jelek. A szókincs változásának okai. Az alárendelés fajtái: az alanyi. a tárgyi. A kommunikáció fogalmának interdiszciplináris jellege. mozaikszók. általánosító jelleg.a központozás használata és értelmezése szóban és írásban. az állítmányi. rövidítések 1. A szóalkotás ritkább módjai: elvonás. Szókincs és frazeológia logikai-tartalmi viszonyok . A képzők rendszere. . ezek összefüggései a kifejezésmóddal. A jel.(hangsor).a szóösszetétel jelentősége. szövegmondásban.utaló. Kommunikáció 1. A szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolata a kommunikációs folyamattal. Az állatok jelzésrendszere és az emberi kommunikáció néhány lényeges szempont szerinti összehasonlítása. önkényesség. az összetett szavak helyesírása.5. Sajátos jelentéstartalom a mellékmondatokban.a szóképzés jelentésmódosító szerepe. . a következtető. az ellentétes.4.1.

A mindennapi . az utcakép. A beszélgetés lelki. közlemény.5. A személyközi kommunikáció 1. társadalmi. a magyar folklór. metanyelvi) fogalma és szerepe. szerepe. fatikus.5. A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a gondolkodásra. Társadalmak és kultúrák jelrendszereinek történeti eltérései . 1.példák alapján.3. generációs. A tömegkommunikáció A kommunikációs funkciók (ábrázoló. esztétikai. . nemi. A kommunikációs folyamat tényezői és ezek összefüggései (valóság. tekintet. válasz.6. a vizuális és a nyelvi kommunikáció (pl. A nyelvhasználat mint kommunikáció 1. kifejező. közlő. Az összefüggések megértése. érzelmi jelentősége. A nyelvi és nem nyelvi kommunikációs normák kultúránkénti eltérései (pl. szövegértelmezéssel. közös nyelv. kulturális vonatkozások .5. A vizuális és a nyelvi jel. mimika. gesztusok.5. közvetítő közeg. Nyelvi és vizuális kommunikáció Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái (pl. a reklám. szövegalkotással.nyilvános és magánéleti . az ifjúsági szubkultúra. A kongruens és inkongruens közlés.2. napló. A közlés hitelességének tényezői. történetmondás. térközszabályozás. életkori különbségek jelzése. Kommunikációs funkciók és közlésmódok A közvetlen emberi kommunikáció néhány sajátszerűsége. múltbeli és jelenbeli kultúrák nyelvi és nem nyelvi jelei). köszönés és megszólításformák). felhívó. párbeszéd. A különböző közlésmódok kommunikációs funkciói (pl. társadalmi. feljegyzés. csend). viselet). tánc. gesztusnyelv. külső megjelenés. beszédhelyzet. előismeretek). levél. bizonyítása beszédhelyzetek elemzésével.5.egy-két példa alapján (pl. üzenet. 1.4. az elektronikus kommunikáció jelrendszere).5. 1.létezés). a divat.élethelyzetek tipikus kommunikációs konfliktusai és lehetséges feloldásuk. címzett. nemi.

A szöveg mint valakire irányuló közlési szándék (mint tranzakció és mint interakció). nivellálás). A szövegösszetartó erő: jelentésbeli (pl.6. egységei külső körülmények: szövegméret. szemantikai és grammatikai megközelítése. a cselekvés. elsődleges és mögöttes jelentése.2.a tematikus előrehaladás. . többértelműsége. A leíró (tájékoztató). az utalás irányai (előre.6. kifejező. megjelenés. elkülöníthető elemek egysége. konformizálás.3.logikai-tartalmi viszonyok. A mindennapi szövegvilágban való eligazodást lehetővé tevő pragmatikai ismeretek alkalmazása a szövegértésben és a szövegalkotásban: .1.a szövegsajátosságok felismerésé globális benyomások alapján (pl.a szöveg egyértelműsége. térben és időben tapasztalható folytonosság (kontinuum) és mint egymással érintkező. az írott és elektronikus tömegkommunikáció jellemző különbségei (pl. A szöveg pragmatikai. 1. Személyközi és tömegkommunikációs közlések összehasonlítása. . kulcsszavak. A szöveg jelentése: . deixis. katafora. A szöveg felépítése. A szöveg szóban és írásban. A szöveget alakító tényezők: a beszédhelyzet. ismétlés.a kulcsszavak szerepe. rokon értelmű.jelentésviszonyok a szövegben . a tudáskeret. távolság. körülírás.6.és visszautalások). érvelő és felhívó szövegfunkciók. A szöveg A szöveg egységének tényezői. 1. . .6.A közvetlen személyközi kommunikáció. feltételei. szövegtípusok Lineáris és globális kohézió Szövegelemzés a megfelelő fogalmak alkalmazásával. A kontextuális jelentés. A szöveg grammatikája és jelentése 1. nemfogalom) és grammatikai kapcsolóelemek. a szövegkörnyezet. A szöveg dinamikus és statikus szemlélete és elemzési eljárása: a szöveg mint egységes. Szövegértelmezés Anafora. többjelentésű szavak. A kommunikáció és a szöveg 1.

és mikrostruktúra követése. megszerkesztettségében. .6. tudáskeret. tudományos szövegekben.5. előismeretei: a és a hallgató. a szöveg bonyolultságában. Az ismeretközvetítő CD-ROM és Az intertextualitás mint a az internet intertextualitásának szövegek létmódja. a spontaneitás.és visszautalások a szövegben. a közönség mint A beszélők nyelvi és történeti szövegformáló tényező. egyeztetés. a kommunikációs színtér. intertextualitás jelenségeinek . a kifejtés mélységében. az főbb jellemzői. A címzettek elkülönítése a beszédhelyzet.6. szünet.téma. A szöveg szóban és írásban A beszéd és az írás összehasonlítása (pl. a hagyományba való beágyazottság a monologikus vagy dialogikus jelleg. az írásjelek) értelmes. a beszélő meghatározottsága. szórend. A szöveg dinamikus és statikus összetevői 1. kifejező alkalmazása. Az intertextualitás Grammatikai és jelentésbeli kapcsolóelemek felismerése és használata: a határozott névelő használata.6. terjedelmében.4.1. . a hangerő. szépirodalmi. hiányos mondat. illetve a közönség címzett szerepe a szöveg közti kapcsolat. A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra és a szöveg előadására. a tempó. A cél és a téma összefüggéseinek érvényesítése szóban és írásban. . makro. a szövegfunkciók. kötőszó. illetve megtervezettség alapján). előadásmódjában. előre. bekezdések szerkesztése. a névmásítás és szerepe a szövegösszetartó erő létrejöttében. A szövegfonetikai eszközök (pl.6. a témával összefüggő háttérismeretek) értelmes alkalmazása. 1. témahálózat felismerése mindennapi. A címzettek.olvasói ismeretek (pl. A témaváltás felismerése és jelölése. szóhasználatában. a beszéd mint többdimenziós rendszer).

és szövegformálási kritériumai. az Az írott és az elektronikus Médiaközlések elemzése (pl. interjú. hatásbeli sajátosságai. A szövegtipológia rendszerét alkotó elvek.). A kommunikációs színterek A továbbtanuláshoz.7. célja és szerepe. A kommunikáció színtere szerinti elkülönítés: a magánjellegű és nyilvános kommunikáció. A szövegtípusok A szövegtípusok kommunikatív. önéletrajz. A publicisztikai és tájékoztató műfajok. hozzászólás) normái. a nyelvhasználat szabályozottsága. nyelvi normáinak jellemzői. kérvény. hivatalos levél. kora.értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben. elektronikus kommunikáció tömegkommunikáció hírmagyarázat. jellege. televízió) és új közlésmódjai (email. tudósítás.7. az előadás és a vita. Korunk kultúrája és az intertextualitás szépirodalmi és nem irodalmi közlésekben. hír. nézetek. internet stb. szövegtípusait elkülönítő nyelvi cikk. vélemények értelmezésével). A monologikus és a dialogikus szövegtípusok (pl. illetve a munka világában szükséges szövegtípusok (pl. A média.7. az előadásra és a vitára való felkészülés) különbsége. a beszélő és a címzettek társadalmi hovatartozásának kifejeződése). a szöveg nyelve. a közlemény közege. 1.2. szerkezeti és nem nyelvi tényezők. 1. tárgya. 1. Lehetséges tipológiák (pl. glossza): tartalmi. szerkezeti. saját tapasztalatok. nyelvhasználati. valamint az elektronikus média hagyományos (rádió. meghatalmazás. Az új közlésmódok társadalmi hatása (pl. kommunikációs színterek.1. . pályázat. A publicisztikai és az ismeretterjesztő szövegek jellemzői.

A kulturált vitatkozás kritériumai.4. jelentésrétegek feltárása. állásfoglalásuk eltéréseinek azonosítása). szövegek térbeli és időbeli kontextusai. A nyilvános beszéd 1. érzelmeinek kifejezője. vita értelmezése (pl. szakkönyv. Széchenyi István.3.5. implikációk. kontextusok. összehasonlítása. Kölcsey Ferenc. mint hatástényező. A szöveg hangzása mint vivőerő. meggyőzési szándék. magyarázat.8.8. manipuláció felismerése. a megszerkesztettség szempontjából). definíció. Hangzó szövegek elemzése. hatás. tankönyv. az érvelés beszédhelyzete és eszközei. vita 1. a téma/réma összefüggés. A meggyőzés. a cáfolat. Tudományos és ismeretterjesztő szövegek összehasonlítása (pl. .8. 1. az új közlések. a beszéd felépítése (a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólaltatásig).7. mint a beszélő személyiségének. értékelése. A szövegszerkesztés eljárásai A spontán megnyilatkozások és a megtervezett szöveg. írott és elektronikus adatbázis). Az írásbeli meggyőzés eljárásai.kifejtés. folyóirat. Kossuth Lajos. megfogalmazása irodalmi és nem irodalmi szövegekben. néhány érvtípus. a címzettek. A retorika mint etikai érték. Deák Ferenc beszéde). a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai: a beszéd fajtái. A retorika 1. megvitatás. tömörítés. a szóhasználat. Hitelesség.1. összefoglalás és forrásaik (pl. a szerkezet. A tanulás tipikus szövegei Tudományos ismeretterjesztő műfajok .2.1. tartalmi kivonat. bizonyítás. A retorika alapjai 1. a vitatkozó felek nézőpontjainak.3. mint a szónoklás tudománya. 1. Az aktuális tagolás.8. az érvelés műfaja: a bizonyítás.8. A retorika jelentősége és alkalmazásának társadalmi színterei. Az összefoglalás funkciója és típusai. Szövegek térben és időben A nyilvános beszéd. Érvelés. Nyelvi jelenségek elhelyezése térben és időben. Néhány történeti értékű és jelenkori szónoki beszéd retorikai eszközei és esztétikai hatása (pl.8. mint a meggyőzés művelete a gondolatközlésben.

a szaknyelvben és a .logikai és jelentésszintű kapcsolatok létrehozása. a linearitás és a szöveg Címadási konvenciókkal.a címzettek.a műfaj megválasztása. a stílus megválasztása és képviselete. megértése. értelmezése. állásfoglalás). . . nyelvhelyességi és helyesírási hibák javításának képessége. ellenérvek. az érvek. kijelölése.a tartalom kidolgozása. megszerkesztettsége .térbeli és időbeli viszonyok követése. gondolatok elrendezése.6. . a műfajnak. anyaggyűjtés .az akusztikus. tények.8. A szövegfolyam tagolása. . Például: .a hangnem. . illetve a vizuális vezérlés alkalmazása.a szóbeliségben és az írásbeliségben. a szóhasználat. . a címzettnek. a mérlegelés. szerkesztési.és visszautalások.a témának.1. Személyes viszony. létrehozása.téma körülhatárolása. A saját teljesítményben a tartalmi. Stílus és jelentés A témajelölő cím mint a globális kohézió eszköze. reflexió. Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban.felkészülés. idézés.a szövegkohézió. nyelvtani. . a kontextus. előre. . a kulcsszók. adatok. indokolt hivatkozás. a tartalmi mondandónak megfelelő szerkezet kialakítása. értékelés 1. a témahálózat felépítése. jelentésbeli és pragmatikai kapcsolatok megteremtése. .a tapasztalás és a kereső gondolkodás szerepe. stiláris. az anyag elrendezése. . A témához való személyes viszonyulás kifejezése (pl. a szókincs.9. a cél tisztázása.

szállóige. a stílus mint a beszélő attitűdjének kifejeződése a tárgyhoz. a társadalmi szabályokhoz és konvenciókhoz). A szóhasználati jelentés alapjai az alapjelentés. témájú.2. "a stílus maga az ember". az írás. anyanyelvéhez. közhelyek. nyelvi panelek. írásbeliség. mellékjelentés. állandósult szókapcsolatok. beszélő/író. A képszerűség stíluseszközei és A jelentésmező fogalma. Nyelvi-stilisztikai változatok 1. stílusjelenségek felismerése. köszönésformák. Nyelv. a fogalmazás módja. A jelentés fogalmi megközelítései: szóelemek (grammatikai jelentés). Az állandósult szókapcsolatok. A szó. szószerkezetek (grammatikai viszonyok jelentése. értelmezése. Stíluseszközök szépirodalomban. Összetett képrendszerek. Egynyelvű: Magyar szinonimaszótár. szóláshasonlat. szóértékű nyelvi elemek) jelentésviszonyai.9. téma. olvasóhoz. szólások eredete néhány példával. a szerkesztés.4. hatásosság. közéleti jelszavak. A nyelvi jelek csoportjai a hangalak és a jelentés viszonya alapján. hallgatóhoz.9. értékelése. többlet. szokványos kifejezésmódok stílusértéke: szólás. közmondás. alkalmi jelentés közti viszony. szitkozódások. A stílust létrehozó.9. A stílus értelmezése (pl.9. korú szövegek stílushatásának megfogalmazása. Állandósult nyelvi formák 1. Magyar értelmező kéziszótár. lexémák (szótári szavak).3. A szójelentés 1. valamint kétnyelvű szótárak ismerete. a köznyelvben szokásos jelentésbeli összeforrottságot mutató szókapcsolatok (pl. graffitik) szerepe. kifejezésmód. szöveg és stílus összefüggése. cél.1. eseményhez. A szállóigék szerepe a nyelvikulturális hagyományban. A szóhasználat nyelvtani és jelentésbeli kötöttségei. A szójelentés változásai. Szóhasználat és stílusérték.és kifejezéskészlet stilisztikai értéke. Következtetések megfogalmazása a nyelvi-stilisztikai eszközök lehetőségeiről. beszéd. szóbeliség. A stílus kifejező erejét létrehozó különböző tárgyú. alakító kommunikációs tényezők rendszere. stílusimitáció). a stílusérték fogalma. képi . babonák. Stílusvariánsok nyelvi-nyelvtani elemzése és önálló létrehozása (pl. címzettek. Az állandósult szókapcsolatok. nyelvi eszközök megválogatása. a konnotatív és a denotatív jelentéssel összefüggésben is.1. kultúrtörténeti vonatkozással.

Stílus és norma koronkénti változatai. stílusirányzatok ismerete alapján tájékozottság a stílustörténetben. tipikus szóhasználati és nyelvhelyességi problémái. Az alakzatok egyéb fajtái: paradoxon oxymoron. Nyelvi-stilisztikai variánsok összehasonlító elemzése különböző stílusrétegekből vett szövegek körében. Tipikus kommunikációs helyzetekben. állandó jelző stb. közhelyek. társadalmi színtereken létrejövő. felismerése. célzás. stílustörténeti összehasonlítások példák alapján. archaizálás. A stílusrétegeket elkülönítő tényezők. értelmezése.6. minősége (pl. A stiláris elkülönülés mint társadalmi jelenség. stiláris kötöttségei. Stílustörténet Az egyszerűbb alakzatok fajtái és hatásuk: a gondolatritmus. késleltetés. A tudományos és a szakmai stílus sajátosságai. mondatpárhuzam. 1.9. 2. A mondatszerkezet stiláris változatai .hatása: képek és összetett képrendszerek felismerése. Stílusréteg. fokozás. Nem irodalmi és szépirodalmi szövegek stílusának összehasonlítása. jelképrendszerek Az eufemizmus. nyelvi humor). Fogalmak Középszint és emelt szint . A társalgási stílus ismérvei. hiányos mondat. halmozás.5. udvariasság és durvaság. a nominális stílus.a verbális stílus. allúzió. A publicisztikai stílus főbb jellemzői. Irodalmi és nem irodalmi szövegek stílushatásának komplex értékelése. képi világ). a megjelenítés közlésértéke (pl. anakronizmus. A közélet színterei.9. hálózatok. értelmezése. Stíluskorszakok. tény és vélemény stílusbeli különbsége a tömegkommunikációban. evokáció. jellemző beszélt és írott nyelvi közlésmódok: a stílusrétegek. A nyelvi elrendezés hatása 1. stílusváltozat 1. a közéleti és a hivatalos stílus kritériumai. körmondat. variáció.7. a stílusirányzatok körében. néhány példa alapján. tipográfia. A stílus szociokulturális rétegzettsége. axiómák. inverzió. kihagyás.9. Objektivitás és szubjektivitás.

nyilvános kommunikáció központozás: a gondolatjel. induktív módszer expresszivitás. megengedés stílus. alkalmi beszéd. gondolatritmus. poétizáció finnugor nyelvcsalád főbb nyelvtípusok hangszimbolika. kettősnyelvűség. alárendelő. -motiválatlanság nyelvemlék: szórványemlék. szövegben jelentésszerkezet. kitekintés). középmagyar kor. alá. stílushatás a stílusirányzatok kifejezőeszközei a szószerkezetek fajtái. áthajlás. következtetés. jelentéselem. denotatív. szövegjelentés. érv. közmondás beszédtett diakrónia. az egyszerűsítés elve a hiány szövegösszetartó szerepe intertextualitás jel.és mellérendelő szószerkezetek a szóelem (morféma) fajtái szóalkotás: szóképzés. ősmagyar. argó összehasonlító nyelvtudomány retorika: szónoklat. deduktív. teljes. szleng. jóindulat megnyerése.és szövegfonetikai eszközök mondatszerkezet: egyszerű mondat. a hagyomány. a kettőspont. meggyőző szövegműfajok. alliteráció. szállóige. befejezés (összefoglalás. nominális stílus. nyelvemlékes kor. mozaikszó . szóösszetétel. kötőszóhiány. egyéni szóalkotás. cáfolás. nyelvpolitika. nyelvtörvény a nyelv vízszintes és függőleges tagolódása: sztenderd. a pontosvessző. alakzatok: ellipszis. csoportnyelvek. regionális köznyelv. figura etimologica a helyesírás alapelvei: a kiejtés. köznyelv. témamegjelölés). szónoklat részei: bevezetés (az érdeklődés felkeltése. ellenérv. hiányos mondat mondatstilisztikai változatok: verbális stílus. bizonyítás. újmagyar kor. körmondat metafora. jelentésmező. jelhasználati szabály kevertnyelvűség. alkalmazkodása (hangtörvények) a magyar nyelv történeti korszakai: nyelvemléktelen kor. tényezői a kommunikáció létformái: szóbeliség. az idézőjel szerepe a magánhangzó. jelrendszer jelentés: szó-. mássalhangzó képzésmódja. nyelvújítás. ómagyar. konnotatív jelentés. archaizálás. tagolt. mai magyar nyelvhasználat mondatfajták: modalitás mondat. ősnyomtatvány nyelvi norma nyelvi tervezés. mondat-. nyelvjárás. szótári. oxymoron állandó és alkalmi stílusérték állandósult szókapcsolat: szólás.Az emelt szint fogalomismereti követelményeit dőlt betűvel jelezzük. stíluselem. cáfolat. a szóelemzés. ismétlődés. szóláshasonlat. hangutánzás. érv. összetett mondat. kódex. kétnyelvűség a kommunikáció. tagolatlan mondat. elbeszélés. eufemizmus. evokáció. kontextuális jelentés jelentésrétegek mondatban. mellérendelő összetett mondat. szinkrónia egyeztetés a szintagmákban érvelés: tétel (állítás). a kommunikációs folyamat funkciói. metaforizáció motiváltság. a zárójel. vendégszöveg. hasonlítás. magánéleti. érzelmi betetőzés sajátos jelentéstartalom: feltétel. hangulatfestés. írásbeliség.

katafora. interjú. riport. szövegfajta: definíció. kisértekezés. ellentétes jelentésű szó. hangulatfestő szó szóképek: metafora. Életművek Petőfi Sándor. kérvény. tételmondat.1. Kosztolányi Dezső. ciklusok. aktuális tagolás: ismert és újságoló rész (téma. többjelentésű. hatások. szimbólum a szókincs rétegei: ősi szavak. szövegmondat. kontextuális jelentés szövegkapcsoló elemek: kötőszó. meghatalmazás.1.1. József Attila Az életút. kommentár. hangutánzó. tömb. motívumok). globális) szövegtípus. a mű korabeli fogadtatása. IRODALOM 2. A pályaszakaszokat jellemző főbb témák. glossza. a pályakép főbb jellemzői. Kronológiai és topográfiai tájékozottság. szellemi kötődések. Arany János. élethelyzetek. műelemzés. meghatározó hatások. értekezés. A művek bemutatásához. kapcsolatok a művek között (pl. értékelő főbb jellemzők.és idegen szavak szórend: kötött és kommunikatív (szabad) szórend. Babits Mihály. előre. szinekdoché. magyarázat. hasonlat. A főbb művek beható szövegismereten alapuló értelmezése. egyeztetés a szövegben szövegkohézió (lineáris. recenzió. azonos alakú szó. . kérdésfelvetések.és visszautalás (rámutatás. kritika TÉMÁK Középszint VIZSGASZINTEK Emelt szint 2. előadás. esszé. összetett költői kép. belső keletkezésű szavak. értelmezés. tanulmány. vita. témák. kulcsszó. világirodalmi párhuzamok. néhány kortárs megnevezése. kötetkomponáló elvek (pl. metonímia. Ady Endre. értelmezéséhez kapcsolódó tények (pl. viszonyszók. A pályaképre ható irányzatok. cikk. névelő. véleményformáló műfajai: hír. réma) szöveg. a szerzők jellegzetes regionális. allegória. Az életművet leíró. önéletrajz a nem nyelvi kommunikáció a tömegkommunikáció tájékoztató. anafora. tudósítás. határozószó. Szerzők és művek 2. szövegegységek: bekezdés. szakasz szövegjelentés: témahálózat. pályázat. mondatszók a szójelentés: egyjelentésű.szófaji rendszerünk. deixis). referátum. témák. Kötetek. ajánlás. hivatalos levél. rokon és hasonló alakú. névmás. kulturális kötődései. szinesztézia. alapszófajok. az életmű jelentős tényei. kérdésfeltevések. jövevény.

Csokonai Vitéz Mihály. jellemző motívumok). helye és hatása az irodalmi hagyományban. Olvasatok. értelmezett művek elhelyezése az életműben. A szövegek "témahálója". Janus Pannonius. összefüggése. Műfaji sajátosságok. értekezés. az antik hagyomány Berzsenyi. irányzat). különböző interpretációk értelmezése. vélemény). egy-egy világirodalmi párhuzam. jelentésrétegek. Radnóti Miklós. esetenként filozófiai vonatkozása. Memoriterek. továbbá két magyar regény a 20. többi nézőpontból és műfajban (pl. ismertetés.2. Jókai és kora). Szabó Lőrinc.2. Kritikák. a pályakép főbb jellemzői és értelemszerűen 2-3 lírai és/vagy néhány epikai alkotás bemutatása: művek értelmezése a korszak. Móricz Zsigmond. A korszak (stíluskorszak. a korstílussal való összefüggésben is. Legalább 3-4 lírai és/vagy 1-2 epikai alkotás szövegismereten alapuló több szempontú elemzése. a felvetett kérdések etikai vonatkozásai. műfaji. Weöres Sándor. a nyelvhasználat. kérdésfeltevések alapján. kifejezésmódbeli sajátosságok a korszak szellemi irányzataival. A szerző és műve: a keletkezés. Jókai Mór. Balassi Bálint. ajánlás különböző címzetteknek. A művek értelmezése. Portrék műfajok. A szerző utóélete. Katona József: Bánk bán Madách Imre: Az ember tragédiája Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde.1. az adott korszakban. A művekben felvetett kérdések egy-két etikai. esszé. Berzsenyi és Kölcsey. Mikszáth Kálmán. hatása az irodalmi hagyományban. a kortársak között (pl. Műfaji. a motívumok. Radnóti költészetében). vélemények értelmezése. a művekben megjelenő irodalmi hagyományban (pl. A mű utóélete. Kosztolányi. szövegmagyarázat. a műfaj. motivikus kapcsolatai. Egy mű beható ismerete 2. világlátás. a kompozíció. a bemutatott. kifejezésmód. a szellemi "forrásvidék" néhány jellemző ténye. Tájékozottság a korszakban. kifejezésmódbeli. összehasonlítás. Kölcsey Ferenc. Memoriterek szöveghű és kifejező előadása. a .3. a jellemző motívumok. értelmezése. Berzsenyi Dániel. A műnemi. adaptációk). század második felének irodalmából vagy a közelmúlt irodalmából. Berzsenyi és Kazinczy. tematikai sajátosságok a korszak szellemi irányzataival. Vörösmarty Mihály. az alkotói nézőpont összefüggései. a téma. Zrínyi Miklós. szállóigék (értelemszerűen a drámákból).1. a téma. esztétikai. korstílus. a kompozíció.

Összefüggések a bemutatott. A választott szerző 2-3 lírai és/vagy 1-2 epikai. Vas István vagy mások). Művek bemutatása. Pilinszky János.5. folyóiratok). Két.6.1. hatása. Egy-egy világirodalmi párhuzam. poétikai. filozófiai vonatkozásai. Látásmódok. a motívumok összefüggései. filozófiai vonatkozásai. Memoriterek . értelmezett művek között (pl. Márai Sándor és Esterházy Péter). A művekben felvetett kérdések etikai.legalább három szerzőtől teljes szövegek. kifejezésmódbeli sajátosságok bemutatása a művek lényegre törő értelmezésével. értelmezése. Márai Sándor. Örkény István. a kompozíció. A művekben felvetett kérdések etikai. A téma. A választott mű értelmező bemutatása (pl. Nagy László. tematikai. a 2. esztétikai. tárgyias intellektuális stílus) való összefüggésben. Juhász Gyula.1. nyelvi. Nemes Nagy Ágnes. A művek fogadtatása. választás szerinti szerző a közelmúlt irodalmából. Kosztolányi és Ottlik. Ottlik Géza. műhelyek. 2. művek Krúdy Gyula. Krúdy Gyula és Huszárik Zoltán Szindbád filmje. A kortárs irodalomból Legalább egy szerző és mű a kortárs irodalomból. a korszak szellemi irányzataival való összefüggésben is. alkotói csoportok. A közelmúlt néhány irodalomközvetítő fórumának bemutatása (pl. tematikus) összehasonlítása. Szilágyi Domokos. a választás indoklása. . korstílussal való összefüggésben is. a nyelvhasználat. választás szerinti szerző a közelmúlt irodalmából (pl.1. egy-egy világirodalmi párhuzam. Illyés Gyula. Múltbeli és közelmúltbeli szövegek adott szempontú (pl. összefüggő részletek és egy-egy jellemző szállóige. értelmezése az életművel és a korszak irányzataival (pl. példákkal (pl. szemléletbeli). Németh László. időbeli-térbeli. Világlátásbeli. A szerzők 2-3 lírai és/vagy 1-2 epikai művének bemutatása. műfaji. 2. A közelmúlt irodalmából Egy. utóélete (pl. lényegre törő értelmezése. Petőfi Sándor és Illyés Gyula). Választandó legalább hat szerző hat műve a felsoroltak közül. stílusbeli. illetve drámai művének elemző bemutatása. Tóth Árpád. Az irodalmi nyelv alakulásának jellemzése. Karinthy Frigyes. A művek fogadtatása. Kapcsolatok a mélyebben megismert életművekkel (pl. esztétikai.4. Választandó legalább 8 szerző a felsoroltak közül. neoavantgárd.

klasszikus szállóigék).1. Világirodalom világlátás. a dráma nyelve. a 20. kifejezésmódbeli hasonlóságainak. Legalább két korszak két-három művészeti ágának. a korszak szellemi irányzataival. színház. a kompozíció összefüggései. az intertextualitás példái). motívumok. dráma és színház. elhelyezése stíluskorszakban. digitális közlés. Nyomtatott szöveg. műfajok és alapvető esztétikai alapelveik. esztétikai utalásokkal (pl. avantgárd. Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Biblia (pl. a színház. romantika. reneszánsz. tematikus. század második fele és a kortárs világirodalom. hőstípusok). romantika. barokk. antológiák. a korstílussal való összefüggésben is. század első fele. A művekben felvetett kérdések etikai. felvilágosodás. különbségeinek bemutatása a lehetséges és szükséges világszemléleti. a lehetséges és szükséges stíluskorszakbeli. a 20. avantgárd és a 20. építészet. Egy-két korszak vagy kiemelkedő szerző az európai színház történetéből. Korszakok. témák. irodalmi ismeretterjesztés. motívumok). etikai. század második fele. különbségeinek bemutatása (pl. zene. antikvitás. barokk. századforduló.2. a széppróza. A kortárs irodalom és a klasszikus irodalmi hagyomány viszonya . a téma. század első fele. filozófiai vonatkozásai. kortárs . avantgárd és a 20.a műfaji sajátosságok. század második fele és kortárs világirodalom. költészet.2.1.és filmművészet) párhuzamai irodalmi művekkel. stílustörténet Egy-egy korszak különböző művészeti ágainak (pl. Művek értelmezése . század második fele. élethelyzetek. művek. Művek átfogó bemutatása. megközelítések 2. 2. nyelv.7. téma. a 19. képzőművészet. esztétikai. könyvhét). antikvitás. tematikus. Egy-egy példa szintjén a bizonyítható magyar irodalmi hatások bemutatása. Korszakok. Választás szerint legalább két korszak jellemzőinek és egy-két kiemelkedő képviselőjének bemutatása a következő nyolc korszak közül: középkor és reneszánsz.2. alkotók etikai dilemmái. Tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban (pl. a 19. felvilágosodás. középkor. Legalább egy korszak legalább két művészeti ágának. romantika. színházi konvenciók. Értelmezési szintek. stílustörténeti vonatkozások.jellemző példák alapján. kifejezésmódbeli hasonlóságainak. Korszakok jellemzőinek ismerete és korszakonként legalább két-két mű bemutatása: középkor. Memoriterek (pl.

Művészeti ágak egymásra hatásának példái (pl. folyamatok. romantika.2. fotó. a pályakép mint irodalomtörténeti tény. Dosztojevszkij. Dickens. Színházi. Jókai. hangdokumentumok) alapján következtetések megfogalmazása egyes korok kultúrájára nézve. hogy az irodalom. Színház és dráma különböző korszakokban.2. Az ember tragédiája illusztrációi. programok).2. színház. zene. A művészet mint téma . irányzatok. motívumok Az európai irodalom alapvető A térben és időben közeli. Stendhal.középkor. mint hivatkozási alap. színpadi megjelenítések összehasonlítása. kultúra. a klasszicizmus és a romantika. tárgyi emlékek. Életformára. ifjúsági szubkultúra). Az irodalom története mint az olvasók története.néhány mű értelmezése (pl. Irodalomtörténet 2. a modern és a posztmodern). 2. avantgárd). film. kulturális szokásokra utaló dokumentumok (pl. képzőművészet. témák. hőstípusok változásai. Annak néhány példával történő bemutatása. az irodalmiság történetileg változó hagyomány. Ottlik. kifejezésmódok. mint újraértelmezések tárgya bizonyítás példákkal. tánc). zenéről). A kortárs kultúra jellemző megnyilatkozásai (pl. Témák. versek festészetről. Szabó Magda). Tolsztoj. A regényirodalom mint életformákról.3. irodalmi leírások. film. írók zenei. Krúdy. képzőművészeti írásai). Magyar irodalomtörténeti. jellemző összefüggések értelmezése az olvasott szerzők és művek köréből. Az irodalom folyamatos jelentőségének és változásainak bizonyítása (pl. illetve . irodalom. Egy-egy korszak összehasonlítása (pl. Az írói életút. világszemléletről is szóló tudósítás (pl. Az irodalom körébe tartozó jelenségek időrendi áttekintése. művelődéstörténeti korszakok.

2. kaland. falusi és nagyvárosi életformák). Az irodalom nagy témái és motívumai a köznapi beszédben. Arany: Toldi). motivikus összefüggések (pl. párhuzamosságok. bűn és bűnhődés. szerelmi költészet. archetípus hosszmetszetszerű feltárása és előadása érvekkel. példákkal. motívumok. hasonlóságok. toposz. motívumainak feltárása. Műfajok. motivikus egyezéseinek és különbségeinek összevetése. alkalmi költészet) közös jegyei. sziget. család. férfi-nő. motívum. Az intertextualitás egy-egy példájának bemutatása elsősorban a posztmodern irodalmából. felnőtt-gyermek. ember és természet. motívum. Egy-egy szépirodalmi mű. szerepének. nemzedékek. A térben és időben közeli. alászállás. illetve távoli műveket összekötő tematikus. motívumainak továbbélése .bizonyítás példákkal. felemelkedés. szerepének. gondolati költészet. a magyar népköltészet) . jelentésének megértése és megfogalmazása (pl. ideértve a téma. motivikus összefüggések (pl. Kölcsey: Himnusz. poétika Különböző korokban keletkezett A műfaji rendszerek előnyei és azonos műfajú alkotások közös és korlátai. a Biblia.bizonyítás néhány példával.bizonyítás néhány példával. egy-egy esszé témahálózatának. hasonlóságok. Tematikus verstípusok (pl. az antikvitás. felnőtté válás. hegy. .hagyományai mint forrás és kútfő (pl. párhuzamosságok. A hagyományos műfaji eltérő jegyeinek megnevezése. Szövegekben a jellemző irodalmi hagyomány néhány összetevőjének (pl. utalások) felismerése (pl. beavatás. nyilvánvaló utalások) felismerése. vándorlás. a tájleíró vers felfogásának történeti változása). Néhány téma. Egy-egy szépirodalmi mű és egy-egy esszé témahálózatának. téma változatainak felismerése. illetve motívumok hagyományainak és továbbélésének felderítését. tematikus. a vallások és az erkölcsi tanítások példázataiban . jelentésének megfogalmazása. mikro. távoli műveket összekötő tematikus. Szépirodalmi alkotások gondolati.és makrokozmosz. Az olvasott művekben. hazafias költészet.4. az írásbeli megnyilatkozásokban. nyilvánvaló utalások) felismerése. 2. kert. értelmezése (pl. tájköltészet.

ponyvairodalom. novellák összehasonlítása). az olvasásterápia). hogy a műfaji keretek művenként és történetileg változóak (pl. poétikai sajátosság összehasonlító végigkísérése hosszabb-rövidebb történeti folyamatban (pl. a népszerű művészet. egy-egy magyar és világirodalmi példa és e szempontú bemutatása. történeti változásainak vizsgálata. romantikus mesék). a munkaalkalmakhoz. műköltészet. népés műballadák kifejezésmódjának összevetése. bestseller. az epikus közlés alapformái). digitális közlésben). a műfajcsere jelenségei (pl. verses köszöntők). a folytatásos regény jelentősége és példái). televízióban. krimi. A szórakoztató A népköltészet hatása a magyar irodalomra. dramatikus műfajokból.nézetek a tömegkultúra mibenlétéről és hatásáról. a tömegkultúra. Az irodalom kulturális rétegei népköltészet. a meseforma változatai. A népköltészet közege. élettörténetek. Annak megértése és néhány példával való bizonyítása. lelki motivációi (pl. amelyek befolyásolják az ízlést és a világképet. Szépirodalmi művek poétikai szempontú elemzése. irodalom (pl. dalszövegben. a szórakoztató irodalom hatáskeltő eszközei néhány jelenkori példa bemutatása és értékelése. Különböző korokban keletkezett. szerepe a paraszttársadalom belső rendjében . a posztmodern irodalom poétikai jellemzői). 2. antik állatmesék. A műfaji keretek közös jegyei és történeti változatai . kánonok fölbomlásának néhány indoka. regényformák. a János vitéz és a Toldi.2. folklór. alkalmi költészet. azonos műfajú alkotások poétikai szempontú összevetése. Az irodalomolvasás szellemi. Ízlés. sajtó. a népköltészet kapcsolata az írott (elit) kultúrával és az irodalommal (pl. elégiák a magyar irodalomban. epigrammák Kazinczytól Illyésig. Műfajteremtő művek. televízióban. az antik és a Shakespeare-i tragédia. A . értékválasztás .5. az emberélet fordulóihoz és az ünnepekhez kötődő lírai. a virtuális valóságban: az adaptáció.egy-egy példa a hétköznapokhoz. Könyvnyomtatás. sci-fi jellemzésében).összevetése. Az irodalom határterületei Azok a kialakult vagy formálódó "műfajok". regénytípusok. választás. rádióban. irodalom filmen. Az olvasmányok iránti szükséglet és az olvasmányok tömeges termelése közötti összefüggések (pl. Egy-egy műfaj.bizonyítás néhány példával (pl. Az irodalom filmen. illetve összehasonlítása. továbbá az epikus műfajok köréből. ponyvák. A folklorizálódás néhány jelensége (pl.

6. csattanó. ballada. Az irodalmi ismeretterjesztés főbb nyomtatott és elektronikus műfajai (pl.tragédia. deus ex machina drámai műfajok . olvasat. A tájhoz. útirajz. függő beszéd. értelmezés. belső monológ dráma . abszurd alkalmi költészet alkotás. irodalomtörténeti vonatkozások. a vizualitás térnyerése példák. szövegvers. könyvismertetés.dialógus. megoldás. hatáskeltő eszközei (pl. levél. Regionális kultúra irodalom vonzereje. irodalmi múltbeli és jelen hagyományainak bemutatása (pl. reklámvers). bonyodalom. tudományosfantasztikus irodalom. folklór. példázatos történet. élethelyzetek. drámai költemény. commedia dell' arte.2. művelődéstörténeti. szórakoztató irodalom. befogadás. detektívregény. tetőpont. CD-ROM. civil társaságok). parodisztikus céllal). jellemrajz Biblia: Ó. kritika. a település kulturális. ajánlás. Az adaptáció. A régió. kalandregény. 2. szituáció. epilógus. címadás dallamra írott vers.és Újszövetség. prológus. fiktív levél. régiók irodalmi alkotásokban való megjelenítése. analitikus . vicc. színmű. az átírás jelenségei és jellemzői (pl.2. evangélium. a régióhoz.3. értékvilág. morális. Fogalmak Középszinten és emelt szinten tömegkultúra. A gyermekirodalom és az ifjúsági irodalom főbb jellemzői. sematizált hőstípusok. szójáték). múzeum. kalandosság. passió. leíró költemény. internetes könyvkínálat). dalszöveg. zsoltár. képvers egyenes beszéd. humoros és erotikus irodalom. Az emelt szintű fogalmi követelményeket dőlt betűvel jelezzük. moralitás. a Biblia irodalmi műfajai: prófécia. a településhez kötődő szerzők. néhány klasszikus és mai példa. értékelés antikvitás átmeneti műfajok: napló. színház. érvek. szabad függő beszéd. képregény. életkép. füzetregény. komédia. ellenérvek a múltból és a kortárs kultúrából. a tájegység. sanzon. Tipikus műfajok (pl. didaktikus. apokalipszis cím. tájak. nézőpontok. dikció.

polifónia jellem. posztmodern költői magatartás. históriás ének. digitális közvetítés kultusz látomás líra. cselekmény. mese. műköltészet poétizáció. zeneiség szerkezet kompozíció. óda. vicc epikus közlés . vallomás. klasszicista). jeremiád. érzelmi hatás fikció groteszk harmónia. időszemlélet. lírai műfajok . esztétikai érték. szecesszió. lélektani regény. rokokó. műfaj népköltészet. Shakespeare-i. jelentésrétegek. fejlődésregény. forma. késleltetés helyzet. témakölcsönzés. gesta. a színházi hatás összetevői szóbeliség. monda. regénytípusok . expresszionizmus. novella. írásbeliség téma. beat-irodalom. reneszánsz. szabadvers. stílusirányzat . példázat. stilizáltság. életrajzi regény. modernizmus. szimmetria. aszimmetria. szimbolizmus.dráma. feszültség. allegorikus és szimbolikus ábrázolásmód regényváltozatok. elbeszélés. realizmus. típus katarzis képzelet.és jellemkomikum hőstípus humor. elbeszélő költemény. legenda. rapszódia. esszéregény. szimultanizmus intertextualitás irodalmi hagyomány irodalomtörténet irodalmiság változó fogalma jelentés. romantika. színházi konvenciók (ókori görög. episztola. szerep könyvnyomtatás. himnusz.családregény. narráció élménylíra. elbeszélés. tárgyias költészet. parabola. mítosz. emlékirat. abszurd dráma elbeszélő. epizód. archetípus. nyitott mű. vándortéma . utópia rím és rímfajták ritmus. civilizáció. szentimentalizmus. dialógus.ars poetica. eposz. barokk. komikus eposz. feszültségoldás. középkor. epikus színház. krónika. történelmi regény. képzettársítás. mítosz modern. szürrealizmus. haláltánc. erkölcsi érték. választás. "hosszú vers". szerepvers epikai műfajok . zsoltár mitológia. szonett.belső monológ. megformáltság színház. széphistória.ókori irodalom. klasszicizmus. futurizmus. döntés. próbatételes kalandregény. avantgárd. narrátor. humanizmus. fabula. jellemábrázolás. népiesség. verses regény. belső érzékelés művelődéstörténeti korszak korstílus. elégia. idősíkok. ítéletalkotás. leírás erkölcs. hangulatlíra. elégikó-óda. dal. történeti érték érzésvilág. reformáció. irónia. érték. diszharmónia. elbeszélői nézőpont. motívum.anekdota. gúny idő. posztmodern műnem. regény.

időmértékes verselés. strófaképletek.hangsúlyos verselés. érv.a szövegben közvetlenül megtalálható tény. A vizsgakövetelményekkel összhangban az írásbeli vizsga szövegek megértését. illetve ha azt valamely feladat megjelöli. A feladatsor jellemzői SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT A szövegértési feladat szövege általában 600-700 szó terjedelmű esszé. szöveggyűjtemény használható. továbbá megjelöl három szövegalkotási feladatot. esetenként a megadott válaszvariációk közötti döntés. a szövegalkotási feladat elkészítésére 180 percet fordíthat a vizsgázó. disztichon verstípusok: önmegszólító.tér és térszemlélet tömegkultúra . A szövegértési feladat megoldására 60 percet. ponyvairodalom. címzett verselés . verslábak. megállapítás. A szóbeli vizsga a 30 perces felkészülési időt követően 1015 perc időtartamú. Szövegalkotási feladat 60 pont Szóbeli vizsga 15-20 perc Egy nyelvi tétel kifejtése Egy irodalmi tétel kifejtése 50 pont . publicisztikai mű egésze vagy részlete. valamint a szövegalkotási feladat megoldására. Az írásbeli vizsga tehát tartalmaz egy szövegértési feladatsort. Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor a Magyar helyesírási szótár. lírai én. ismeretterjesztő céllal íródott tanulmány.az adott szöveg tematikus. A szövegértést vizsgáló kérdések . illetve egy szöveg önálló megfogalmazását igényli. A szövegalkotási feladatokból egyet választ a vizsgázó. nyelvi jellemzőinek megfelelően . hexameter. Az írásbeli vizsgán 240 perc áll a vizsgázó rendelkezésére a szövegértési feladatsor. idő. krimi. A feladatok megoldása általában a kérdésre adott válasz rövid szöveges kifejtése. A vizsga szerkezetét az alábbi táblázat összegzi. adat.és értékszembesítő. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgája írásbeli és szóbeli vizsgarészből tevődik össze. álláspont stb. létösszegző virtualitás II. azonosítása. szerkezeti. pentameter. sorfajták.a következőkre irányulhatnak: . tudományos fantasztikus irodalom vershelyzet.bestseller. Írásbeli vizsga 240 perc Szövegértési feladatsor 40 pont Írásbeli vizsga Tartalmi szerkezet Az írásbeli vizsga a részletes vizsgakövetelményekre épül. megszólított.

a szövegben megjelenített álláspontokhoz kapcsolódó önálló rövid írásmű vagy beszédmű megfogalmazása a műfaji normák követésével. . esetleg a hivatalos írásbeliség.a szöveg kommunikatív sajátosságai. (E felvezető szöveg lehet kritika.a szöveg szerkezete. illetve szóbeliség műfajainak köréből. az intertextualitás. Az értékelési útmutató közli a szövegértési feladatok lehetséges választartományát (a válaszmodellt). A feladat tartalmazza az értelmezés kiemelt szempontját.a szöveg rövid.vázlat. a felépítés által közvetített jelentés. . A feladat megjelöli a szövegek összehasonlító elemzésének. rövid szépprózai mű.) Értékelés SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT A szövegértési feladatsor megoldásával maximum 40 pontot érhet el a vizsgázó. .a cím és a szöveg egészének viszonya.) . . A feladat tartalmaz egy gondolatébresztő. . részlete. tematikai háló készítése. műrészlet) adott szempontú összehasonlítása. . stílusbeli összevetést.Érvelés nyelvi. esszé. általában szövegrészletet.a szöveg grammatikai. a poétikai. általános kulturális. a mindennapi.önálló következtetés. hivatkozások szerepe. értelmező bemutatása. az ismert és új közlés elkülönítése. a tematikus. tartalmi kapcsolatok. a tételmondatok felismerése a különböző szövegegységekben. A diák által választott feladat megoldásának terjedelme maximum 4-5 oldal. esetenként esszé) adott szempontú elemzése. SZÖVEGALKOTÁSI FELADAT . a témaváltás. (Az összehasonlítandó szövegek között megjelenhet a mindenkori kortárs irodalom. etikai. álláspont megfogalmazása. drámarészlet. illetve az összefoglalás által kívánt fő képességek: a kulcsszók feltárása. valamint az adható részpontszámokat. publicisztikai mű. a kihagyások érzékelése. életmódbeli kérdésekről. az érvelés tematikai hálózatára utaló szöveget. továbbá a válasz pontértékét. jelentésrétegei. A szaktanár az írásbeli dolgozatot a központi értékelési útmutató alapján értékeli. az előre. szépirodalmi mű stb.Egy mű (pl. A feladtok a következők: . . .a szövegbeli logikai. evokáció különböző példái révén.a szöveg egészének jelentése.. pl. ezek szövegbeli funkciója. SZÖVEGALKOTÁSI FELADAT A vizsgázó három. eltérő típusú.Két.a szövegbeli utalások. stilisztikai jellemzői. lírai alkotás. . a szerkesztésmód. A feladat lényeges eleme az irodalmi szövegek egymásrautaltságának hangsúlyozása. műfajú és témájú szövegalkotási feladatból választ egyet. esetenként a válasz műfaji normáit. esetleg adott szempontú vagy adott címzetteknek szóló összegzése (tömörítése). a szöveg fókuszának megértése. .a szerzői álláspont. a szöveg részletezettségének követése. Feladat lehet továbbá . majd a szövegértési feladatsor megoldásával elért összpontszámot feltünteti a dolgozaton. szépirodalmi mű.a szöveg témájához. a tematikus háló ("téma-réma viszony") követése. esetenként három szöveg (pl. értelmezésének kiemelt szempontját.és visszautalások követése. A feladat megfogalmazása nem feltételezi a felvezető szöveg egészének ismeretét. irodalmi. Az értékelő az egyes feladatokra adott pontszámot. . A vázlatírás.

kultúrtörténeti.A diák által választott szövegalkotási feladat megoldását a szaktanár az értékelési útmutató alapján minősíti.tárgyszerűség. szerkezete. motivikus asszociációk. felépítése: 20 pont. a dolgozat felépítését. iskolai vizsga. problémaérzékenység.az érvelés minősége. A szöveg megszerkesztettségének kritériumai: . a szöveg koherens szerkezete. ÍRÁSKÉP A vizsgázó helyesírásának és a dolgozat írásképének értékelése a szövegértési feladatsor. . mind a szövegalkotási feladat megoldásában fellelhető helyesírási hibákat aláhúzza. tárgyalás. valamint az egyes kitűzött feladatok témafüggő. illetve a nehezen olvasható kézírás miatt összesen 3 pont vonható le az összteljesítményből. HELYESÍRÁS.a szerkezeti arányosság (pl. valamint a szövegalkotási feladat megoldásában egységes elv szerint történik.A helyesírási hibák miatt összesen 15 pont vonható le az összteljesítményből. A szövegalkotási feladatok értékelésében alkalmazott általános kritériumok A tartalmi kifejtés minőségének kritériumai: . . . A fogalmazási feladat pontszámának megoszlása: A fogalmazási feladat megoldásával maximum 60 pontot ér el a vizsgázó. . nyelvi minősége: 20 pont. rendszerező képesség.világismeret. tényekkel. tájékozottság.világos és lényegre törő. Az elérhető 60 pont megoszlása a következő: a fogalmazás tartalmi minősége: 20 pont. majd az értékelési útmutatóban feltüntetett módon kialakítja a vizsgázó helyesírási hibáinak összpontszámát. . . szabatos előadásmód. . .a téma megértése. .gördülékeny szövegalkotás. lezárás aránya). az állítások bizonyítása. ismeretekkel való bizonyítása. szövegbázisú feladatokban a gondolatébresztő szövegre vonatkoztatás. továbbá a vizsgázó helyesírását. . szerkezetét és nyelvi minőségét. Az értékelési útmutató tartalmazza a fogalmazások értékelésének a témától független általános kritériumait. a feladatnak és a kommunikációs helyzetnek megfelelő stílus. gondolkodási kulturáltság.a köznyelvi norma biztos ismerete. . különböző összefüggések megteremtése.önálló problémakezelés. személyes állásfoglalás.adekvát és változatos szóhasználat. a felvezetés. . címszószerűen megfogalmazott (azaz nem kifejtett) elvárható megoldását. rendezett íráskép. Az ettől eltérő minden jó megoldás elfogadható.műismeret.olvasható kézírás. valamint a dolgozat írásképét.lényegkiemelés. Az értékelő tanár a dolgozat végén feltünteti a szövegalkotási feladat tartalmi. . szerkezeti. . . A szöveg nyelvi minőségének értékelésében alkalmazott kritériumok: .Az íráskép rendezetlensége. . illetve nyelvi minőségének pontszámát.tagolás.a feladatban kért műfaj elemeinek való megfelelés. . Szóbeli vizsga A magyar nyelv és irodalom középszintű szóbeli vizsgája belső.Az értékelő tanár mind a szövegértési. .az adott terjedelem megtartása. Az értékelési útmutatóban közölt kritériumok és pontszámjavaslatok figyelembevételével a szaktanár által megállapított pontszám minősíti a vizsgázó dolgozatának tartalmi minőségét.nyelvi és irodalmi műveltség.

A tételek jellemzői. felvezető gondolatot. illetve a szóbeli feleletre adható időkeretben. A tételsort úgy kell összeállítani. etikai kérdés. A tételsort a részletes vizsgakövetelmény Irodalom című fejezetében foglaltak. poétikai. IRODALOM TÉTELSOR A szóbeli vizsgára a szaktanár 20-24 tételt jelöl ki. kifejtése. egynyelvű szótár részletét). a Szerzők és művek. illetve lehetővé teszi. nyomtatott vagy elektronikus dokumentumot (pl. illetve a mellékelt dokumentum adott szempontú elemzésre értelmezése.lehetőleg hasonló nehézségűek legyenek. érvek megfogalmazása. A szövegtípusok. internetes oldalt. térképet stb. térképet. Tartalmi szerkezet A szóbeli vizsgán egy irodalmi és egy nyelvi tételt fejt ki a diák. Ebből a 6 megjelölt életmű. A nyelvi és irodalmi tételsor legalább 30%-át (20 tétel esetén 6 tételt. A tétel a témakörnek. a vizsgázó választ a tételben megjelölt szerzők vagy művek közül. A tételsor összeállításához a részletes követelmények magyar nyelvi és irodalmi témáit kell figyelembe venni. idézetet. ábrát. A tételsor összeállításáért a szaktanár a felelős. használati utasítást. annak kiemelt szempontját. A tételben kitűzött feladat lehet az idézet. hogy a tételekben kitűzött feladatok . MAGYAR NYELVI TÉTELSOR A szóbeli vizsgára a szaktanár 20-24 tételt jelöl ki. illetve a tételben konkretizált feladatnak megfelelően tartalmaz/hat egy megállapítást. összeállításuk A tételsort úgy kell összeállítani. A kiemelt szempont lehet például bármely műfaji. a szempontban megfogalmazott nyelvi probléma.a témák sajátosságait figyelembe véve . Kommunikáció. 5 tételt a Szerzők és művek más témáiból . illusztrációt. jelenség. A tételsort a részletes vizsgakövetelmény Magyar nyelv című fejezetében foglaltak alapján állítja össze a szaktanár. illetve a kitűzött szempontnak megfelelően konkrét művek megjelölését. űrlapot. A retorika alapjai. majd közli a bemutatandó témát.).A szóbeli vizsgára adható felkészülési idő: 30 perc. színpadképet. a feladatban adott műfajnak megfelelő előadása stb. valamint egy világirodalmi tétel kötelező. Az irodalom szóbeli vizsgatételeinek tematikai aránya: A vizsgaleírás 18 tétel kijelölésére közöl kötelezettséget. illetve elektronikus ismerethordozó használata megengedett. értekező próza. A tétel tartalmaz/hat egy felvezető nyomtatott vagy elektronikus dokumentumot (pl. A felkészülés során irodalmi szöveggyűjtemény. 24 tétel esetén 8 tételt) évről évre módosítani kell. A szöveg.A szerző . Ezek a következők: . esztétikai. stíluskorszakbeli. Ha azt a tétel kifejtése igényli. szépirodalmi idézetet.A Szerzők és művek témáiból összesen 12 tétel állítandó össze. hogy a jelzett témák mindegyikéhez legalább egy tétel tartozzék. Nyelv és társadalom. szabály bemutatása. tematikus. Stílus és jelentés. A tételsor 20-24 nyelvi és 20-24 irodalmi tételből áll. valamint legyen mód a sikeres felkészülésre. A vizsgázó felelési ideje: 10-15 perc. A magyar nyelvi tételek a részletes követelmények következő témáira épülnek: Ember és nyelv. képet. illetve az Értelmezési szintek. a témának. A nyelvi szintek. majd a kifejtendő feladat megjelölését. esszé rövid részletét. kötet vagy a feladatok megjelölésével összefüggő más nyomtatott. A magyar nyelv története. ábrát. képzőművészeti alkotást. újságoldalt. valamint a kifejtésre a felkészülésre. filmképet. megközelítések témák kombinációiból állítja össze a szaktanár.

A magyar nyelvi és az irodalom tétel kifejtését a szaktanár együttesen értékeli. poétika. az Értelmezési szintek témáiból összeállított tételek bármelyike tartalmazhatja a Szerzők és művek témáiban megjelölt alkotókat. problémaérzékenység . Látásmódok. azaz összesen 6 tétel megjelölése kötelező.a téma bemutatásában érvényesülő nyelvi. A Szerzők és művek témáiból összeállított tételek bármelyike meríthet az Értelmezési szintek szempontjaiból. kulturális tájékozottság.gondolatgazdagság. A szóbeli vizsga a 30 perces felkészülési időt követően 20-30 perc időtartamú. A vizsga szerkezetét az alábbi táblázat összegzi. . művek. A kortárs irodalomból .A további tételek kijelöléséről .és művének beható ismerete. Az irodalom határterületei. . A vizsgateljesítmény értékelése a következő általános értékelési kritériumok alkalmazásával történik.Korszakok.a szaktanár dönt.logikus érvelés . Műfajok.a témának megfelelő memoriter szöveghű és tartalmi szempontból indokolt előadása Előadásmód. illetve irodalmi.ideértve a húszon felüli tételszámot is .állítja össze a szaktanár. Értékelés A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. motívumok. Írásbeli vizsga 240 perc Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor Szövegalkotási feladatok Szóbeli vizsga 20-30 perc Egy nyelvi tétel kifejtése Egy irodalmi tétel kifejtése . Portrék. így a középszintű írásbeli és szóbeli vizsgán összesen 150 pont szerezhető. A vizsgázó a feleletére egy összegző pontszámot kap. Regionális kultúra .tématartás . Témák. stílustörténet.megfelelő szó. A nyelvi és irodalmi tétel szóbeli kifejtésének értékelési kritériumai Tartalom . Irodalomtörténet.legalább 1-1 tétel. Az írásbeli vizsgán 240 perc áll a vizsgázó rendelkezésére a feladatok megoldására.világos nyelvi forma . rendszerezés Pontérték 30 pont 20 pont A vizsgateljesítmény összpontszámának kialakítása: Az egyes vizsgarészekből elért teljesítmény összeadódik. EMELT SZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete A magyar nyelv és irodalom emelt szintű érettségi vizsgája írásbeli és szóbeli vizsgarészből tevődik össze.lényegkiemelés.és fogalomhasználat .Az Értelmezési szintek mindegyik témájából. tárgyi tudás .a témának megfelelő világos felépítés . meggyőző erő . A közelmúlt irodalmából.

retorikai. A feladatsor maximális pontértéke 40 pont. illetve részletéhez. A feladatsor maximális pontértéke 40 pont. az esszé. esetenként adott címzetteknek. szövegtani. A vizsgára választott konkrét szövegek általában nem képezik a tananyag részét. stilisztikai. továbbá tartalmaz a vizsgálandó szöveg nyelvi. A nyelvi. . valamint a feladatsor megoldásával elért összpontszámot. hozzászólás. illetve irodalmi műveltséget vizsgáló kérdések aránya általában 40-60%. Szépirodalmi művek kijelölése esetében a szerzők általában a vizsgakövetelményekben szereplő korszakok alkotói. kérvény). korjelenségre. tematikus. szépprózai alkotáshoz.Egy adott mű vagy irodalmi. A feladatok bármelyike lehet szövegbázisú (pl. Az értékelők a dolgozaton feltüntetik a vizsgázó által elért részpontszámokat. A szövegalkotási feladatok a következők: . irodalmi művet közlő. illetve adott műfajban. értékelése adott terjedelemben.Egy valamely gyakorlati szövegfajta megalkotása (pl.Érvelő szöveg megfogalmazása: reflektálás egy jelenségre. értekező prózához vagy annak részletéhez) kapcsolódik. Az írásbeli vizsgán a vizsgázó használhatja a Magyar helyesírás szótárát. esszéhez. valamint az adható részpontokat az értékelési útmutató közli. Az elfogadható válaszok tartományát. szövegértelmező és szövegalkotó képességét. grammatikai. különböző történeti. esetenként definícióját tartalmazza. SZÖVEGALKOTÁSI FELADATOK A vizsgáztatók az értékelési útmutató alapján minősítik a vizsgázó teljesítményét. általános tájékozottságát. megjelölt kommunikációs helyzetben. SZÖVEGALKOTÁSI FELADATOK A szövegalkotási feladatsor három. különböző témáról adott szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását tartalmazza. helyesírási jellemzőire irányuló kérdéseket. A feladatsor jellemzői NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR A nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz (lírai műhöz. értékelő érvelés alapjául szolgáló rövid felvezető idézetet tartalmazó) vagy szövegbázis nélküli. kritikai és kreatív gondolkodását. műfaji. Az írásbeli vizsga ennek megfelelően nyelviirodalmi műveltségi feladatsorból és különböző szövegalkotási feladatokból tevődik össze. motivikus összefüggések feltárására irányul. azonosítását. kulturális. Értékelés NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR A nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor értékelése témafüggő értékelési útmutató alapján történik. esztétikai. bölcseleti. etikai kérdés értelmezése. A feladatsor nyelvi és irodalmi ismeretek alkalmazását. majd feltüntetik a dolgozaton az egyes szövegalkotási feladatok megoldásával elért pontszámot. fogalmak felismerését. A feladattípusok pontértéke a következő: . a kifejtés. vitaindító.40 pont Írásbeli vizsga 60 pont 50 pont Tartalmi szerkezet Az írásbeli feladatok a nyelvi és irodalmi műveltség alkalmazása mellett vizsgálják a jelölt önálló problémalátását. .

egy. A szöveg megszerkesztettségének kritériumai: . A szöveg nyelvi minőségének értékelésében alkalmazott kritériumok . megjelölt kommunikációs helyzetben. .önálló problémakezelés.a szerkezeti arányosság (pl. szabatos előadásmód. . A vizsgázó teljesítményének értékelését nem befolyásolhatja sem az. kulturális. etikai kérdés értelmezése. . valamely gyakorlati szövegfajta megalkotása (pl. Az értékelő tanár mind a szövegértési.tagolás. . . személyes állásfoglalás. értékelése adott terjedelemben (25 pont). .adekvát és változatos szóhasználat.az adott terjedelem megtartása. vitaindító. különböző összefüggések megteremtése. mind a szövegalkotási feladat megoldásában talált helyesírási hibákat aláhúzza. rendszerező képesség.érvelés megfogalmazás: reflektálás egy jelenségre.A helyesírási hibák miatt összesen 15 pont vonható le az összteljesítményből.. illetve adott műfajban (15 pont).az érvelés minősége. Az értékelési útmutató címszavakban közli az elvárható jó megoldás tartalmi összetevőit. gondolkodási kulturáltság.a köznyelvi norma biztos ismerete. kötet vagy a feladatok megjelölésével összefüggő más nyomtatott. illetve elektronikus ismerethordozó használata megengedett. a felvezetés. kérvény). hozzászólás. HELYESÍRÁS. . kérdés. Szóbeli vizsga A magyar nyelv és irodalom emelt szintű szóbeli vizsgája külső vizsgabizottság előtt történik. lezárás aránya). esztétikai. tényekkel.a téma megértése. .világismeret.lényegkiemelés. kultúrtörténeti. problémaérzékenység.Az íráskép rendezetlensége. A vizsgázó felelési ideje: 20-30 perc. a feladatnak és a kommunikációs helyzetnek megfelelő stílus. ha az értékelők személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma. korjelenségre (20 pont). .egy adott mű vagy irodalmi.gördülékeny szövegalkotás. jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől. Az ettől eltérő jó megoldás is elfogadható. Tartalmi szerkezet . A szóbeli vizsgára adható felkészülési idő: 30 perc.a feladatban kért műfaj elemeinek való megfelelés. rendezett íráskép. illetve a nehezen olvasható kézírás miatt összesen 3 pont vonható le az összteljesítményből. ismeretekkel való bizonyítása. A megoldás minőségének elbírálásában a következő általános kritériumok érvényesülnek: A tartalmi kifejtés minőségének kritériumai: . . sem az. majd az útmutatóban feltüntetett módon kialakítja a vizsgázó helyesírási hibáinak összpontszámát. esetenként adott címzetteknek. tájékozottság. bölcseleti. tárgyalás. . .világos és lényegre törő. A felkészülés során irodalmi szöveggyűjtemény.olvasható kézírás. . . . ÍRÁSKÉP A helyesírás értékelése az útmutató szerint történik. . . a szöveg koherens szerkezete.nyelvi és irodalmi műveltség. . motivikus asszociációk. ha a vizsgázó véleménye eltér az általánosnak tekinthető megközelítéstől. az állítások bizonyítása.műismeret.tárgyszerűség. szövegbázisú feladatokban a gondolatébresztő szövegre vonatkoztatás.

A tételek a témakörnek. nyomtatott vagy elektronikus dokumentumot (pl. motívum. A tételsort úgy kell összeállítani. A tételek jellemzői. majd közlik a kifejtendő feladat megjelölését. A meghirdetett nyelvi. illetve egy irodalmi tételt. kifejtése. idézetet. illusztrációt. A tételsort úgy kell összeállítani. hogy melyik tételt fejti ki. összeállításuk A szóbeli vizsgán a vizsgázó kifejt egy nyelvi. etikai kérdés. illetve a tételben konkretizált feladatnak megfelelően tartalmaz/hatnak egy megállapítást.a nyilvánosan közzétett témaköröknek megfelelően . a feladatban megjelölt műfaj előadása stb. esszé rövid részletét. illetve tételeit összeállító testület a részletes vizsgakövetelmények Szerzők és művek. szépirodalmi idézetet. térképet. a Szöveg.a jelölt olvasmánylistája alapján lehet kérdéseket feltenni. annak kiemelt szempontját. a témának. a szempontban megfogalmazott nyelvi probléma. felvezető gondolatot. illetve a feleletre adható időkeretben. valamint Értelmezési szintek témáiból jelöl ki és hirdet meg legalább 25 témakört. IRODALMI TÉTELSOR A szóbeli vizsga témaköreit. hogy a tételekben kitűzött feladatok . esztétikai. valamint legalább egy. A tételekben kitűzött feladat lehet az idézet. azaz a Szerzők és művek különböző alkotói. valamely életprobléma. Minden témakörhöz két tétel tartozik. értekező próza. a műre.a vizsgázó saját maga által készített olvasmánylistát állít össze. jelenség. újságoldalt.Ember és nyelv. Kommunikáció. A témakörök arányát. A nyelvi szintek. képet. Ez utóbbiak bármelyikében megjelenhetnek különböző műismereti követelmények. illetve az azokhoz rendelt tételeket a vizsga évében egy szakmai bizottság határozza meg. A témakörökben az Életművek 6 témaköre kötelező. illetve ennek felhasználásával adja elő feleletét.alapján állítja össze az ezzel megbízott szakmai testület. majd közli a bemutatandó témát. a vizsgázó önállóan dönt. illetve irodalmi témakörök száma legalább 25. A szövegtípusok. A feladatmegjelölés a részletes vizsgakövetelményekre épül.a témák sajátosságait figyelembe véve lehetőleg hasonló nehézségűek legyenek. A tétel tartalmaz/hat egy felvezető nyomtatott vagy elektronikus dokumentumot (pl. térképet stb. Konkrét szerzőkre és művekre . irodalomtörténeti. színpadképet. szabály bemutatása.A szóbeli vizsga egy magyar nyelvi és egy irodalmi témakörhöz megfogalmazott tétel kifejtése. továbbá legalább 4 világirodalmi témakör. Az irodalmi tételekhez . Értékelés . A témakörök. képzőművészeti alkotást. A tétel kifejtésében a diák a saját maga által összeállított és a vizsgabizottság rendelkezésére bocsátott olvasmánylistát alkalmazza. filmképet. A vizsgázó feleletére az olvasmánylista alkalmazásával készül fel. A 18 kötött témakörhöz 7 további témakört évente jelöl ki a szakmai testület. ábrát.). illetve a mellékelt dokumentum adott szempontú elemzése értelmezése. valamint legyen mód a sikeres kifejtésükre a felkészülésre. ábrát. stíluskorszakbeli.a tételnek megfelelően . használati utasítást. Minden témakörhöz legalább két tétel tartozik. Stílus és jelentés . illetve a kitűzött szempontnak megfelelően esetleg szerző és mű megjelölését. a szerzői életpályára jellemző sajátosság. érvek megfogalmazása. A retorika alapjai. egynyelvű szótár részletét). MAGYAR NYELVI TÉTELSOR A témaköröket a részletes vizsgakövetelmények Magyar nyelv című fejezete . továbbá kötelező legalább 2 kortárs magyar irodalmi. azaz összesen 6 az Értelmezési szintek minden témaköréből. internetes oldalt. A magyar nyelv története. A tételben kiemelt szempont lehet bármely poétikai. illetve a tételek évről évre változ/hat/nak. hogy a témakörök mindegyikéhez legalább két tétel tartozzék. űrlapot. Nyelv és társadalom.

meggyőző erő . illetve irodalmi. A vizsgázó a feleletére egy összegző pontszámot kap.a témának megfelelő memoriter szöveghű és tartalmi szempontból indokolt előadása Előadásmód.és fogalomhasználat .a témának megfelelő világos felépítés . . így a magyar nyelv és irodalom emelt szintű vizsgáján összesen 150 pont szerezhető.A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. a szóbeli vizsgán 50.a téma bemutatásában érvényesülő nyelvi. A magyar nyelvi és az irodalmi tétel kifejtését a vizsgabizottság együttesen értékeli. kulturális tájékozottság. A vizsgázó szóbeli vizsgateljesítményének értékelése a következő általános értékelési kritériumok alkalmazásával történik. A nyelvi és irodalmi tétel szóbeli kifejtésének értékelési kritériumai Tartalom .lényegkiemelés.tématartás . rendszerezés Pontérték 30 pont 20 pont A vizsgázó összpontszámának kialakítása: Az emelt szintű írásbeli vizsgán 100.világos nyelvi forma .megfelelő szó.gondolatgazdagság. tárgyi tudás . problémaérzékenység .logikus érvelés .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->