P. 1
btman505

btman505

|Views: 129|Likes:
Published by Zsanett Bányai

More info:

Published by: Zsanett Bányai on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

Sections

  • Török jövevényszavak rétegei
  • Újlatin jövevényszavak
  • Angol jövevényszók
  • Angol jövevénynevek
  • A szóképzés
  • Szóképzés
  • Szerves - szervetlen
  • Névátvitel
  • Érintkezésen alapuló névátvitel
  • Jelentésátvitel

A magyar szókincs eredete

előadás

Alapvetések
• A komplex-etimológia fogalma • Az etimológiai kutatások eredményeit hasznosítja:
– Művelődéstörténet – Kultúrtörténet – Régészet – Dialektológia – Nyelvszociológia

Alapvetések
• A szavak kronológiai problematikája:
– Hangtani, jelentésbeli, tárgyköri változáson mehetnek keresztül a szavak. – Az összehasonlító nyelvtudomány és a nyelvemlékek segítenek a kronológia megállapításában. – Az első előfordulás : az első írásbeli adat rögzítése.

NyelvtudÉrt. sz. avagy a szavak helyességéről (Dialógusok) = Hogyan kapnak nevet a dolgok. eleje az etimológia tudományos alapokra helyezése. 89:27-47) • Platon: Kratülosz. milyen viszony van a nevek és a szavak közt? • 19.Az etimológiai kutatások „újabb” fejlődése külföldön (Kiss Lajos 1976. • Franz Bopp (összehasonlító nyelvészet) + Jacob Grimm (germán történeti nyelvtudomány) + August Friedrich Pott (az etimológiához a hangtan adja a kulcsot) .

Az etimológiai kutatások újabb fejlődése külföldön • Az etimon (valamely szó alapformája. Walter von Wartburg tüzetes szótörténetet javasol. • Kronológia. amelyből származik) keresése nem azonos a szótörténettel. őse. amely időben korábbi. minden nyelvi tényt csupán olyan nyelvi tényből magyarázhatunk. .

A dolog és szó kapcsolata meglazulhat. a jelentésbeli megfeleltetés nélkül nem adhat elégséges magyarázatot az etimológiai kutatásban. ezért azokat a motivációkat kell megvizsgálni.Az etimológiai kutatások újabb fejlődése külföldön • Jelentés (1902. • Motivációs vizsgálat: A szót. mint nyelvi jelet annak a dolognak a természetet motiválja. amelyre vonatkozik. Hugo Schuchardt): önmagában a történeti hangtan. amellyel .

• Nyelvföldrajz (Jules Gilliéron): a nyelven kívüli változás megjelenik a szavakban > a szavak terjesztik el bizonyos földrajzi határokon belül. Hugo Schuchardt): a dolog az elsődleges a szó csak körbelengi. Rudolf Meringer. . Wilhelm Meyerlübke.Az etimológiai kutatások újabb fejlődése külföldön • Wörter und Sachen (1909-1942.

az ismeretlen etimológiára így a szinonimák is rávezethetnek. • Szinonimák. .Az etimológiai kutatások újabb fejlődése külföldön • Szemantika: a klasszikus hangmegfelelésekkel megfejthetetlen szavak etimológiai magyarázatában játszhat szerepet. A rokon jelenésű szavaknak azonos szokott lenni a szemantikai történetük.

ha megjelenésük időpontja nagyjából azonos.Az etimológiai kutatások újabb fejlődése külföldön • Szerves etimológia (Vidos Benedek): ha valamely szó ismeretlen eredetű. . mint a fogalomkörébe tartozó összes szó. • Nyelvi liga: egy területileg és történetileg szorosan egybekapcsolódó. akkor feltehetőleg ugyanabból a forrásból származik. de nem feltétlenül rokon nyelvcsoport közös fejlődése. • Szómező-elmélet: a szavak a beszélő tudatában nem elszigetelődnek. különösen. hanem a fogalmilag rokon szavakkal szómezőbe rendeződnek.

gyakorisága. idegen nyelvi megfelelés.Az etimológiai kutatások újabb fejlődése külföldön • Az ideális etimológiai szótár tartalma (Johann Albert Debrunner): – az adatok ideje. – rokon v. jellege. – a szó teljes tudományos irodalmának jegyzéke és bírálata . – mikor került be a szó a nyelvbe.

NyelvtudÉrt. életét valamilyen módon befolyásolták. 89: 15-26) • 1. – Újabb: 1970-es évek előtti (!) – Fejlődés: a folyamat általános vonásait kívánja kiemelni. .Az etimológaia kutatások „újabb” fejlődése itthon (Benkő Loránd 1976. Címmagyarázat: – Az etimológiai kutatás tárgykörébe tartozik mindazon mozzanatok felderítése. amelyek a szavak kialakulását.

Gyarmathy Sámuel. – A 19. sz. . Benkő József).Az etimológiai kutatások újabb fejlődése itthon • 2) Történeti áttekintés: – A 18. sz. összehasonlítások nyomán (Sajnovics János. első felében fordul a figyelem az idegen nyelvi egybevetések. belső fejlemények magyarázata felé (Mészöly Gedeon. Pais Dezső). végén születnek az első tudományos eredmények a fgr.

szócsoportok életútjának átfogó áttekintése) .Az etimológiai kutatások fejlődése itthon • Újgrammatikus iskola hatására megnövekedett az érdeklődés az etimológia iránt (Gombocz Zoltán-Melich János : Magyar etymológiai szótár). – Komplex etimológia (=szavak. • Jövevényszó monográfiák • Az etimológia fogalmának kitágítása: – Szófejtés (=végső etimon keresése).

. • Művelődéstörténeti ismeretek bevonása az etimológiai kutatásokba.Az etimológiai kutatások fejlődése itthon • Szócsoportok vizsgálata • Nyelvföldrajzi szemlélet (A magyar nyelvjárások atlasza) • Szómező-elv főként a jövevényszó kutatásban érvényesül. alaktani és szemantikai kutatások vannak. • A szófejtésben alaposabb hangtani.

Az etimológiai kutatások újabb fejlődése itthon • 3. Határon túli kutatások: – Románia: Csángó nyelvjárási atlasz. Hiányok: TESz. modern etimológiai szótár (tudományos célokra) Belső szókészlet további kutatása . népszerűsítő szótár Teljes.-nél kisebb . Erdélyi magyar szótörténeti tár 4.

A magyar szókincs rétegződése általános jellemzők • a szókészletet társadalmi és kommunikációs igény hozza létre • nyílt rendszer • a legdinamikusabb nyelvi alrendszer. • evolutív változás jellemzi • neologizmus / Archaizmus • a szókincs változásának üteme a társadalmi változások ütemét követi .

Alapnyelvi eredetű szavak 2. Más nyelvekből átvett szavak . Belső szóalkotással létrejövő szavak 3.A magyar szókincs rétegződése eredetbeli rétegek (KISS-PUSZTAI) • A természetes nyelvek 3 csoportja: 1.

rak – Kezdetleges tárgyfogalmak: kéz. Alapnyelvi eredetű szavak (=BárcziBenkő-Berrár: ősi szavak): – uráli. ugor szavak – Uráli etimológiai szót. fej – Tulajdonságok: fekete. ó. hal. hosszú. finnugor. megy. sötét – Kis része tőszó / többsége származék . fa. :435 tő – Alapvető cselekvések: él.A magyar szókincs rétegződése eredetbeli rétegek (KISS-PUSZTAI) • 1.

belső keletkezésű szavak – Nyelvünk önálló életében keletkeztek a.A magyar szókincs rétegződése eredetbeli rétegek (KISS-PUSZTAI) • 2. gyermek-dajka nyelvi szavak) b.) Szóalkotással létrejövők (képzés. szóösszetétel. mozaikszó. ragszilárdulás. !mesterséges szóalkotások!) . elvonás. hangfestő szavak. rövidítés. hangutánzó szavak. szóvegyülés.) Szóteremtéssel létrejövők (indulatszók.

) idegenszó Átvétel oka: -új tárgyat.) tükörszó c.) jövevényszó b. ismeretet közvetít -tabu -szinonimahalmozás -idegen népekkel való érintkezés . Idegen / más nyelvekből átvett szavak a.A magyar szókincs rétegződése eredetbeli rétegek (KISS-PUSZTAI) • 3.

amely nyelvből a kérdéses nyelv közvetlenül kapta őket.A magyar szókincs rétegződése eredetbeli rétegek (KISS-PUSZTAI) • S z á r m a z á s: egy nyelv idegenből átvett szavai mindig olyan eredetűeknek számítanak. .

– Olyan idegen eredetű szókészleti elemek.) jövevényszó: – Olyan idegen eredetű szavak. melyek teljesen beépültek az átvevő nyelvbe. . idegen eredetük csupán nyelvi tény. amelyek viszony régen bekerültek a nyelvbe és hangtanilag. de a legtöbb beszélő ennek nincs tudatában (Lanstyák 2006:17).A magyar szókincs rétegződése eredetbeli rétegek (KISS-PUSZTAI) • 3/a. alaktanilag igazodtak nyelvünkhöz.

szóbeli érintkezés útján és több átadó nyelven keresztül jutnak el nyelvünkbe (l. dezodor. selyem BK. . a germán. a 18. újlatin nyelvcsalád egy-egy nyelvében előforduló szó (l. sz. II. sztrájk). felétől napjainkig keletkezett. 1416).A magyar szókincs rétegződése eredetbeli rétegek (KISS-PUSZTAI) • Vándorszavak: a jövevényszavakon belüli réteg. • Nemzetközi szók: a jövevényszavakon belüli réteg. ált. szláv.

) Tükörszók: közvetett átvétel. datebase > adatbázis (részfordítás) .Naturschnitzel > natúrszelet. az átvett szó nyelvi tartalmát tükrözteti vissza.A magyar szókincs rétegződése eredetbeli rétegek (KISS-PUSZTAI) • 3/b. .auswerten > kiértékel . mert az átvevő nyelv lefordítja az idegen szót.

szl.) Idegen szó (fr...…) ----------------------------------------------------------(szótárak alapján) • 4.) bizonytalan eredetű szó . ang. lat...A magyar szókincs rétegződése eredetbeli rétegek (KISS-PUSZTAI) • 3/c.) ismeretlen eredetű szó • 5.

) Közvetlen kölcsönszavak b.tükörszerkezet .A magyar szókincs rétegződése eredetbeli rétegek (LANSTYÁK) • 1.jelentésbeli kölcsönszó .) Közvetett kölcsönszavak .kalk . Kölcsönszók a. Belső keletkezésű szavak • 3. Alapnyelvi eredetű szavak • 2.

amelybe az étadó nyelvivel azonos vagy ahhoz hasonló hangalakkal átvett és használt közvetlen kölcsönszavakon kívül a közvetett kölcsönszavak (l. tükörszók) is beletartoznak. .A magyar szókincs rétegződése eredetbeli rétegek (LANSTYÁK) • Kölcsönszó: tágabb fogalom.

+3/c. (jövevényszók + idegen szavak) 3/b.) Kölcsönszók 3/a. csak a jelentése kerül át -tükörszólás: unter der Hand verkaufen > ‘kéz alatt vesz’ .) közvetlen kölcsönszó = K-P: 3/a. 1 morfémából áll.) közvetett kölcsönszó: -kalk = a tükörszó szorosabb értelemben -jelentésbeli kölcsönszó = cancer ‘rák’ > rák.A magyar nyelv rétegződése eredetbeli rétegek (LANSTYÁK) • 3.

A szókészlet változásainak irányvonalai • Származási kategóriák mennyiségi átalakulása • Származási kategóriák minőségi átalakulása – Nyereg: ugor > iráni – Parlament: 1612 ang. Országh > Zsilinszky É.) . > a magyarba a németből került át (l. > nemzetközi szó – Klub: 1790 ang.

motivált szavak száma .A szókészlet változásainak irányvonalai • A szókészlet szerkezeti változása I. középm:3-4. újm:3-5). – a szavak hossza növekedett (ősm:2. – mgh : msh arány megváltozott. – szóalkotási módok közül a képzés kerül előtérbe. óm:2-4. – csökken a világos szerkezetű.

A szókészlet változásának irányvonalai • A szókészlet szerkezeti változása II.. mn. – Átalakul a szavak jelentésszáma • Jelentések gyarapodnak • jelentésdifferenciálódás – Átalakul a szavak szófaji jellemzője • Ragszilárdulása főnevek csoportjából hoz létre határozószót (közö + tt = között) • Jelentésbővüléssel függ össze (vitéz – fn.) .

A szókészlet változásának irányvonalai
12.sz. Ancilla Domina 76% 20% • A szókészlet szerkezeti változása III.
– A nyelvi rétegekben elfoglalt hely változik, – A szavak használati köre szűkül v. bővül < l. táblázat: az eredeti nevek arányszáma a jövevénynevekkel szemben

13.sz.I. 64%
13.sz.II 40% . 14. sz. 36%

15%
13% 7%

Alapnyelvi szavak
• Az első szóegyeztetések 17. sz: Tröstler János, Fogel Márton, Stierhielm György. • Fgr., ugor eredetű az a magyar szó, amelynek jelentés és hangalak szempontjából megvannak a megfelelői a többi fgr. nyelvben, vagy ezek egyikében. • A megfeleltetés 3 szempontja:
– A) szabályos hangtani megfelelés, – B) jelentések megfeleltetése, – C) a szóra vonatkozó történeti, művelődéstörténeti adatok megfelelése

Alapnyelvi szavak
• Korszakok:
– Urali kor (Kr. e. V-IV. évezredig) -Finnugor és szamojéd népek együttélése, -Őshaza: Ural-Nagy Volga-kanyar, -életmód: zsákmányoló-gyűjtögető, vadászóhalászó, -társadalom: nemzetségek

évezred-Kr. állattartás alapjai. III. – Társadalom: nemzetségek vérrokonsági alapon . e. – Őshaza: nyugatra húzódás. e.II. IV.Alapnyelvi szavak • Finnugor kor (Kr. évezred) – Finnugor népek együttélése. cserekereskedelem. – Életmód: halászat-vadászat.

e. II.Alapnyelvi szavak • Ugor kor (Kr. osztják) együttélése. évezred közepe) – Ugor népek (magyar. kereskedelem. I. vogul. e. évezred-Kr. állattenyésztés. – Őshaza: közép-Ural nyugati vidéke – Életmód: lótartás. – Társadalom: törzsi tömörülés .

. – Fgr. nomen-verbum . CV. névszó. ug. VCV. névmás – 2 szótagú: ige.Alapnyelvi szavak • Alaki felépítés: – Az urali alapnyelv szavai 1 vagy 2 szótagosak: V . VCCV. CVCV. CVCCV. kori rövidülés gyarapítja: VCCV. VCV – Az egy szótagúak testesedése képzőkkel • Szófaji sajátosság: – 1 szótagú: indulatszó.

te. meny.Alapnyelvi szavak • Urali szavak: – Cselekvések: él. ős – Természeti nevek: víz. megy. hab – Állatnevek: ha. nyű – Névmástövek: én. nyúl. hal. ho-. köd. fal. ki . fél – Testrész: szem. ín. máj. nyelv – Rokonságnév: vő. jó’folyó’. szív. tó.

méh.Alapnyelvi szavak • Finnugor szavak: – Cselekvés: eszik. hom(lok). egér. velő. lő – Testrész: fej. kéz. jég. ip-. hó. fog. világ. húgy ‘csillag’. éj. lát. alszik. róka. sün. iszik. vér. hall. daru. fül. bőr. – Állatnevek: fecske. – Természeti nevek: ég. nap-. ángy. darázs . tetem ‘csont’. lúd. – Rokonság: árva.

szúr. vas. fon. ágy – Halászat: para. szeg – Ruha: ujj. hárs. arany. nyír. ezüst. . szil. varr. ág. küszöb. ház. öv. – Ásványok: kő. gyökér. – Lakás: fal ’vesszőfonadék’. nyár. ajtó. fürt. háló. kéreg.Alapnyelvi szavak • Finnugor szavak: – Növénynevek: tő. csomó. fűz.

to/te-. hét.Alapnyelvi szavak • Finnugor szavak: – Számnevek: kettő. – helyzetviszonyító: köz. új. szomorú. hosszú. sötét. öt. mög . négy. három. – Melléknév: agg. ó. keserű. vén. van/-ven. – Névmások: mi-. hat.

leány ‘kicsi anya’. holló. akar. jön. rügy. fű. vág. köles . hód. eb. – Természeti nevek: zaj. holnap – Állatnév: ló. – Növény: héj. szül. torok. süt. tapló. – Testrész: haj.Alapnyelvi szavak • Ugor szavak: – Cselekvés: fog. – Család: rokon ‘közel’. levél. tűz.

Alapnyelvi szavak • Ugor szavak: – Ásvány: ólom. lassú. ostor. fék. kengyel – Számnév: egy – Egyéb: fekete. mély . – Lakás: falu. meleg. jó. – Ruházat: kebel ‘ruha öble’. lepel. – Lótartás: nyereg.

ha az átadó nyelv és az átvevő rokonságban áll egymással. – ezüst. – -nc ‘tíz’ – kenyér.Alapnyelvi szavak • Permi jövevényszavak: • Indoklás: idegenből átvetek akkor is. .

ezer • Fekete-tenger vidéki perzsák: vám. vár. hang • Vsz. kincs. tej.Iráni jövevényszavak (23 szó) • Kapcs: Ural vidéki szállásterületek • Csoportjai: – A) korai réteg (ó. vért. bűz – B) vándorlások kora • Alán eredetű: asszony. egész. vásár. verem. üveg.és középiráni szavak) • Szarvasmarhatartás: tehén. gazdag. kard . híd. nemez. méreg. zöld. hús. iráni: ing.

• Szerinte az ősmagyar korban legerősebb az iráni hatás (Kr.. 500-Honfoglalásig). . e.Iráni jövevényszavak (Harmatta János 60 szó) • Yüech-chih iráni lovas nomád birodalom nyelvéből származtatja a magy. vogul és osztják szókészletbe bekerülő lótartással kapcsolatos szavakat: ló. kantár. nyereg. fék.

Iráni jövevényszavak
(Harmatta János)

• Korai ősmagyarban (Kr. e. V. század) átvett szó:
– ég, isten, menny, imád, arany, úr ‘törzsfő, fejedelem’, kedv, kéj, szó, rés

• Közép ősmagyarban (Kr. szül.-V. sz.ig)
– köles, in(as) ‘szolga’, kés, hús, szekér, vászon, réz, tál, bűz, fizet, özvegy, nemez

Iráni jövevényszavak
(Harmatta János)

• Kései ősmagyar kori átvételek:
– Don vidéki alán: asszony, gazdag, híd, keszeg, legény, verem, káliz, – Xvarizmi alánok (kálizok): egész, idegen, üveg, méreg, rég, részeg, fény, vért, kincs, – Perzsa szavak: hang, dob, gaz ‘gyom’, ing, kard, nád, vám, vásár

Török jövevényszavak
• A magyar nyelv török elemeinek tudományos vizsgálatát Budenz József indította el. Vámbéry Ármin török rokonsági elméletét bírálta, s a fgr. rokonságot támogatta. • További kutatók: Gombocz Zoltán (csuvasos hangtani jegyek), Ligeti Lajos (tör. Jövevényszó monográfia), Róna-Tas András (ősmagyar kori török hatások), Kakuk Zsuzsa (oszmán-török átvételek).

Többségében csuvasos típusú nyelv(ek) 2. Honfoglalás előtti szavak. Többségében köztörök szavak .Török jövevényszavak rétegei • Az átvételek két időbeli rétege: 1. 2. Honfoglalás utáni szavak • Az átadó nyelv típusa: 1.

-ldél. hang csuvas köztörök -r-. szókezdő gymagy. lambdacizmus. -r borjú. kölök gy (>dzs) gyűszű r z l š dzs j .Török jövevényszavak • Az átadó nyelvtípus maghatározására szolgáló hangtani kritériumok: rotacizmus. iker -l.

. idő. bér. homok. tolmács • Természeti környezet: árok. bölcső. szeplő. bölcs. karó. szirt. gyomor. kölcsön. kündü. dél • Szállás: kapu. ír. köldök. gyász. sár. nyár. szél. szék. tenger. szám. törvény. térd. ok. csipa • Törzsi rend/társadalom: gyula. sátor. betű. tanú. kor.Török jövevényszavak (honfoglalás előtti) • Differenciált testrészek: boka.

Török jövevényszavak
(honfoglalás előtti)

• Vadállatok: oroszlán, sárkány, görény, - karvaly, kesely, ölyv, sólyom, turul, - torontál, vejsze ’halfogó rekeszték’, - süllő, tok, sőreg • Haszonállat: bika, ökör, borjú, disznó, kecske, kos, teve, tinó, tulok, tyúk • Termékeik: gyapjú, író, sajt, túró • Tartásuk: béklyó, karám, ól, gyeplő

Török jövevényszavak
(honfoglalás előtti)

• Növények: kökény, kóró, kőris, kökörcsin,
– Gyümölcs: alma, dió, körte, szőlő, bor, szűr – Gabona: árpa, borsó, búza, kender, komló – Földművelés: eke, sarló, szérű, tarló

• Mesterség: ács, szűcs, szatócs, • Öltözködés: csat, gyöngy, gyűrű, saru, bársony

Török jövevényszavak
(honfoglalás utáni)

• 10-11. század: Besenyők: besenyő, besnyő, csősz ’katonai tisztség’ • 13. sz. Kunok: koboz, komondor, kalauz, nyőgér ‘a király kun kíséretéhez tartozó személy’, balta, csákány, • Böszörmények: Böszörmény elemet tartalmazó helynevek

kávé.Török jövevényszavak (honfoglalás utáni) • 16-17. csuha . defter. oszmán-török jövevényszavak: – Népnevek: arnót. kajszi – Öltözködés: zseb. kádi. szandzsák. zubbony. hodzsa. kármány – Tisztség. csibuk. vilajet – Étkezés: tarhonya. kazul. efendi. sz. dolmány. pite. pamut kaftán. dohány. mizser. igazgatási egység: aga. tepsi. bég. mufti. kalpag. gyaur. papucs.

e.u. 1000-500. • A törökből átvett szavakban volt ü hang. • A kapcsolatok jellege: – Hangtani hatások: • A volgai törökben volt sorvadó véghangzó. ami a magyarban keséssé megterhelt hang volt. Ligei Lajos: Kr.: Kr. • Gombocz Zoltán. Róna-Tas A. • A csuvasos törökben volt a hang. 500. .Török nyelvi hatások az ősmagyar nyelvre (Róna-Tas András) • Bárczi Géza.

– kimegy a fejéből > kimegy az eszéből • Mondatan: ? A kötőszó nélküli alárendelő mondatok? .Török nyelvi hatások az ősmagyar nyelvre (Róna-Tas András) • Szerkezettani hatások: – nélkül névutós szerkezet.

.Török nyelvi hatások az ősmagyar nyelvre (Róna-Tas András) • A honfoglalás előtti jövevényszavakat csuvasos. és egy a csuvassal több közös hangtani vonású ám nem csuvas típusú nyelvjárásból magyarázza. továbbá elfogadja a honfoglalás utáni szavaink többségi köztörök típusú voltát.

) • Gyula (mélt.n.) > bátor/Bátor > Bátorterenye .) > Gyula (szn. Abany > Abony (hn.) > Gyula (hn) • baγatur (kn.) > Aba.Török jövevénynevek • Főként a honfoglalás előtti korszakban kerülnek be nyelvünkbe török személynevek > a honfoglalást követő korai ómagyar korban belőlük helynév válhat • Aba (szn.

. társadalmi helyzetével.Török jövevénynevek • Bekerülésüket az azonos társadalmi berendezkedés és azonos vallási szokások segítik • Szónevek = jelentésük van (a névhasználó. szokásaival. mégis érti a jelentését. bár idegen nyelvből átvett szó. óvó-. predesztinációs szándék van a névadásban. • Leíró nevek: a név összefüggésben áll a névviselő tulajdonságaival.

Balmaz ‘nem élő’. • Egyéb: Ajtony ‘arany’. Inok ‘hűséges’ • Foglalkozás. Gyula. Sarolt ‘fehér menyét’. Turul ‘fekete sólyom’ • Óvónév: Szatymaz ‘nem eladó’.Török jövevénynevek • Tulajdonság: Alap ‘hős’. Üllő ‘vezér’. Édua ’fölkel a hold’ . Kündü • Állat: Buga ‘bika’. Ákos ‘fehér sólyom’. Bátor. tisztség: Tárkánd ‘kézműves’.

sz. szerb. folyamatosan betelepülő földművesek. lengyel. horvát. államszervezettel kapcsolatos szavak • 14-20. szláv térítő papok hatása. ukrán. orosz • Az ősmagyar korban főleg keleti szláv nyelvekből. bolgár.Szláv jövevényszavak • Gyűjtőnév: szlovén. az ómagyar korban déli és nyugati szláv nyelvekből kerülnek át szavak. sz. parasztok. szlovák. istállózó állattartással kapcsolatos szavak • 10-13. cseh. kézművesek . • A honfoglalást követően földműveléssel.

A. . Tóth Imre: ősmagyar kori óorosz. • Győrffy György. bolgár hatás. jelentéstani kritériumokat. századi bolgár-szláv hatást kutatták.A Sahmatov. • Márki Sándor. történeti. műv. Munkácsi Bernáth: 5. H.Szláv jövevényszavak • Melich János dolgozta ki a fonetikai. • Kinezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai (monográfia).

más szláv nyelvből való azonos átvétel a (magy. duga . • Ősszláv nazális mgh-t tartalmazó szavak – Ha a magyarba a 11. munka.) megye. előtt kerül át: mgh + n/m • konkoly. bolond.) mežda > (magy. galamb – Ha a magyarba a 11. kusza. sz. gomba.Szláv jövevényszavak • Hangtani kritériumok: • Ősszláv: *dj > bolg.) mezsgye. žd – *medja > (bolg. pók. sz. után kerül át: mhg + Ø • Gúzs.

tisztségviselő’ csak a szerbhorvátban van meg.Szláv jövevényszavak • Jelentéstani kritérium: – Poroszló: a magyarhoz közel álló jelentés ‘városi szolga. ahogyan a magyar szó is. – Kasza: a szlovákban tartozik a szénagyűjtés terminológiájába. .

istállózó állattartással kapcsolatosak • Szóföldrajzi kritérium: – Varkocs: a szlovákból terjedt át a palócba. . majd onnan terjedt el más nyelvjárásainkba.Szláv jövevényszavak • Művelődéstörténeti kritérium: – Honfoglalás kori szláv szavak az állami élet alapfogalmai. és a konyhakerti földműveléssel.

kereszt. zátony. lengyel. szombat . jász.Szláv jövevényszavak • Ősmagyar kori: halom. varsa.

csép. cseléd. horvát – Földművelés: borona. csoroszlya. kalász.Szláv jövevényszavak • Ómagyar kori: – Család: család. apáca. király. bolgár. szolga. zab. rozs. mezsgye. unoka – Egyház: pap. tömjén. káposzta. cseh. nádorispán. dajka. – Állami élet: császár. vall – Népnevek: német. szalma. parlag. déd. perel. olasz. répa. pelyva. gabona. bab . pecsét. malaszt. vádol. barázda.

kánya. nyoszolya • Étkezés: ebéd. kolbász. bolha. pince. vacsora. kakas. cseresznye. pázsit. pecsenye. dunna. párna. macska. barack • Állat: medve. konyha. kémény. málna. szalonna.Szláv jövevényszavak • Növény: moha. szarka. bárány. kása. cserje. galamb • Ház: ablak. kemence. asztal. pogácsa. szilva. zsír . berkenye. vidra. birka.

kapca. pólya. szoknya. harisnya. bodnár. parancsol . posztó • Ipar: takács. csizmadia • Egyéb: drága. bolond. kádár. hahotál.Szláv jövevényszavak • Ruházkodás: ruha. nadrág. csizma. kapál. néma.

sapka . kuckó. kabát. lóca. poloska. zsizsik. csata. kótyavetye. petrence.Szláv jövevényszavak • Középmagyar kor: jérce. repce. gatya. kukac. szecska. jerke.

Karácsony. Milán. keresztnévként családnévként. Dusán. helynévként maradtak fönn: László. Iván. Kazimír. Bogdan. • Személynévként kerültek be főként a honfoglalást követő időszakban.Szláv jövevénynevek • Az Árpád kori személynévtár alapján a névanyag 1% szláv személynév. . (Hajdú)szoboszló. Bodomér.

Szláv jövevénynevek • Általában összetett nevek: – bog ‘istenség’ + dan/ty ‘adni’ > Bogdan. Kázmér. – amelyek jelnevek maradtak: jelentésük nem volt világos a névviselő számára. Karácsuny • Az egyházi nevek körébe bekerülve maradt fenn: László. – vlad ‘hatalom+ mír ‘béke’ > Vladimír. Vencel . • Közszavával együtt bekerült a magyar nyelvbe: Pénteka.

Latin jövevényszavak • Nem közvetlen népi érintkezésen alapuló nyelvi hatás. szl.. • A latin szavak egy része átadó nyelveken keresztül (ném.) jut a magyarba. mint a korábbi jövevényszó réteg. • A latin nyelv változatai: – Vulgáris > újlatin nyelvek – Klasszikus – Középkori > magyarországi latin .

portugál. spanyol. román. • Középkori latin: a klasszikus latin vulgarizálódott változata. • Klasszikus latin: a művelt rómaiak beszélt nyelvéből kialakult normatív.Latin jövevényszavak • Vulgáris latin: az Itáliában és a római provinciákon használt. írott változat. az egyház és a tudományok nyelve • Hazai változata: magyarországi latin . helyi sajátosságok által színezett népnyelvi változat. olasz. • Belőle sarjadtak ki az újlatin nyelvek: francia.

uzsora gye/gyi: gyehenna. sekrestye.Latin jövevényszavak • A latin jövevényszavak főbb hangtani sajátosságai A hang a latinban -sz. sors zs: bazsalikom. te/ti. gi le/li. de/di + mgh A hang a magyarban s: cédrus. ty. Egyiptom ly. muzsika. sz-szge. . gy: petrezselyem.

sz.Latin jövevényszavak • A latin jövevényszavak művelődéstörténeti jellemzőik (kritériumok): – 11-15. – 15. államalapítással kapcsolatos fogalmak.-tól a reformációhoz kötődő szavak. sz. – 16. a reneszánszban a klasszikus latin stílusjegyeit elevenítik fel. sz. .-ig a kereszténységgel.

balzsam. mise. skorpió. viola.Latin jövevényszavak • Ómagyar kori fogalmi csoportok: – Egyházi élet: apostol. pirula . mályva. manna. penna – Tudomány: • Állat: cet. tábla. tinta. párduc. lecke. ostya. zsálya. elefánt. legenda – Iskola: iskola. klastrom. oltár. liliom • Orvoslás: patika. templom. vipera • Növény: rózsa.

Latin jövevényszavak • Ómagyar kori fogalmi csoportok: – Étkezés: gyömbér. gubernátor . uzsora. menta – Ház: grádics. lámpás. – Állami élet: nótárius. kamara. petrezselyem. tégla. prókátor. testamentum.

bazsarózsa. hiéna.Latin jövevényszavak • Középmagyar kori fogalmi csoportok: – Egyházi élet: eklézsia. kurátor. kréta. grammatika. levendula • Orvoslás: diéta. jezsuita. kúra. diktál. krokodílus • Növény: tubarózsa. piarista – Iskola: Kollégium. kólika. kotta – Tudomány: • Állat: fóka. pestis . ceruza. egzámen. presbiter. citrom. flastrom.

protestál. statárium. dirigál. domináns. diéta.Latin jövevényszavak • Középmagyar kori fogalmi csoportok: – Állami élet: fiskális. plebejus. morfium. apellál. eposz. konvenció • Újmagyar kori szavak: – Definíció. patrióta. . taktika. reakció. juss. delírium. amputál. éra.

• Formai jellemző: -us (ffi). Petrus. -a (női) végzőzés pl. . Julia. Aba Sámuel *párhuzamos névadás: ugyanazon személy két különböző névrendszerből való nevet kap. használ nem szükségszerűen egyszerre.Latin jövevénynevek • A 11. Klára • A kereszténység felvétele terjeszti a bibliai neveket. századtól terjednek el. nem motiváltak. bár kezdetben megfigyelhető a párhuzamos névadás*: Vajk István. • Jelnevek. Demetrius.

10. 3. 7. 3. Miklós. 4. János. Ágnes. 5. Margit. 4. György • Ómagyar kori női nevek gyakorisága(1-10) 1. Ilona. 9. 6. Katalin. 2. Kunigunda*. Péter.Latin jövevénynevek • 1279. Klára. 2. Márton. hogy nevet csak pap adhat> gyakorivá válnak a szentek nevei • Ómagyar kori férfinevek gyakorisága(1-10) 1. Aglent. 9. 8. Budai zsinat elrendeli. Anna.. Tamás. Erzsébet. 5. 7. Benedek. Sebe* . 10. Mihály. István. 6. Pál. 8.

portugál. • Újlatin nyelvek: francia. román.Újlatin jövevényszavak • Az újlatin nyelvek a vulgáris latinból fejlődtek ki. spanyol • A magyar nyelvbe a francia. . olasz. olasz és román nyelvekből kerültek át szavak.

sz. • Az érintkezés korszakai: – – – – 11. mégis az olasz jelzőz alkalmazzuk a korábbi átvételekre is. Esztergom. sz. Székesfehérvár Anjou hadjáratok (Nápoly). itáliai egyetemek látogatói . velencei térítő papok 12.Olasz jövevényszavak • Egységes olasz nyelvről és Olaszország-ról ugyan csak a 19. sz. sz.-tól beszélhetünk. telesek: Buda. velencei kereskedelmi kapcsolatok 13-14.

tréfa . Fogalmi csoportok: – Hajózás: gálya. piac. maskara – Egyéb: dús/dózse. pálya. bandita.Olasz jövevényszavak • Hangtani kritériumok: – Irodalmi nyelvi sz helyén s áll a velenceiben: spárga. torta. ária. szóló. tafota. szóvégi o/e hiánya: struzzo > strucc. pajzs. osztriga. kapiskál. trombita. mustra. freskó. narancs. mandula. bordély. fátyol – Kultúra: opera. part. dárda – Városi élet: bolt. lándzsa. cselló. armada. datolya. rév – Gyümölcs: füge. gondola. rizs. mazsola – Hadászat: bástya.

művében ír a 11. sz. 13. a francia lovagi kultúra (Roland-ének. . sz.-tól vallon telepesesek. • Oláh Miklós: Hungária c. Tristan és Isolda) terjedése a főúri udvarokban. – 13. francia dinasztikus kapcsolatok – 12. sztól provencal telepesek.Francia jövevényszavak • Kapcsolatok jellege: – 12-13. sz. – Sorbone a korai ómagyar kor leglátogatottabb egyeteme. sz végén Liège mellől érkező és Eger mellé települő „leodiumiakról”. Szt. Margit kanonizációs jegyzőkönyve szintén említ egy Pécs környéki leodiumi embert.

bagázs. – Gyakran közvetítőnyelven (németen) keresztül jutnak be: rúzs. bonbiván. bohém. lezser. bigott. . furmint. burzsoá. korc ‘fűző. kurtizán. pikk. – Újmagyar kori: affér. argó. ruhaderék’. rezsi.Francia jövevényszavak • Átvételek: – Ó. gavallér. intrika. sikk. purparlé. reváns.és középmagyar kori: tárgy. frottír. cilinder.

sz. sz. a jobbágytelepítésekkel erdélyi románokat is áttelepítenek az ország más részeire. . pulya.-tól számolhatunk román hatással.Román jövevényszavak • A 12. pakulár. melynek területe Erdély. fuszulyka. • A nyelvi hatás főként a keleti nyelvjárásokban erősebb. • 16-17. Moldva. fáta. számos szó csak nyelvjárási szinten jelentkezett: brindza.

hodály – Étkezés: palacsinta. kötény’. poronty ’fattyú’. bács. málé. kaliba. • A későbbiek többsége: – juhtartással kapcsolatos: cserge.-ból valók: katrinca ‘lepelszoknya. kaláka.Román jövevényszavak • Az első jövevényszavak a 15. ficsúr ‘fiatal fiú’ semleges jelentéstartalmú. . lestyán – Egyéb: cimbora. cigája. áfonya. sz.

• Mivel a magyarul beszélők a francia és az itáliai nyelvjárásokat nem tudták megkülönböztetni.v.Újlatin jövevénynevek • Az újlatin nyelvek közül a francia hatás a legjelentősebb. utótagú települések gyakorta francia telepeseket takarnak (Bodrogolaszi) . ezért gyakran olaszoknak nevezték a franciákat is > az olaszi elő.

Roland. Olivér szerémi püspök – Roland ~ Lorand . Isolt. Tristan. sz. sz.Újlatin jövevénynevek • A francia lovagi kultúrást mutató nevek: Olivant. Roland Budai prépost – 13.). Elefánt (hn. – 12.

portugál nevek: Enrikó. Emánuel.Újlatin jövevénynevek • A francia keresztneveket az újmagyar korban az izraeliták terjesztik (Nanett. Henriette. Jeanett. filmek: Lüszi. • Az legújabb magyar korban rendkívül nagy hatást gyakorolnak a filmeken keresztül a spanyol. • A román családnevek Erdélyen keresztül áramlanak be. • A több keresztnév névadási szokását is felerősítik az újlatin minták. Eszmeralda. a legújabb korban az irodalmi olvasmányok. Nicolette). a peregrinációból hazatérő mesterek. .

Német jövevényszavak • A német jövevényszavak kutatói: • Balassa József (1895) Történeti Magyar Nyelvtan • Melich János (1895) Német vendégszók • Pukánszky Béla (1926) A magyarországi német irodalom története. Horváth Mária (monográfiák) . • Thienemann Tivadar: először ő kísérelte meg a német jövevényszavak korszakolását • 20. sz. Mollay Károly.

III. 862-1060 1061-1342: 1342-1686 1687-1920 1920-1945 (ómagyar kor) (középmagyar kor) (újmagyar kor) (újabb magyar kor) .Német jövevényszavak • Mollay Károly korszakolása (↔Tk. II.): I. V. IV.

IV. Ekkehard (Sanktgalleni Krónika): Ungar –ófelnémet szóval nevezi meg. . térítő papok .Liutpand (Antapodosis): turci néven említi a magyarokat.Gizellával érkező bajor nemesek. . . a dinasztikus kapcsolatok felvétele. 862-1060: nyelvi érintkezések kezdete.A német jövevényszavak korszakolása Mollay szerint I.

az északi bányavárosokba frank és türingiai bányászok jönnek. . Tornyosnémeti stb.László (1074-95) felesége.Szepességbe a Rajna-Mosel vidéki telepesek. . Henrik elől menekülő bajorok.A német jövevényszavak korszakolása Mollay szerint II. Rudolf lánya. . Ruszka. . Vizsoly. Céce. . Henrik lánya: Judit. III. Egyházasvizsoly. Dobsza. 1061-1342: telepesek érkezése.Váradi Regestrum 10 német települést sorol fel Abaúj megyében: Gönc. akivel érkeznek nagy számban a IV. Hidasnémeti. dinasztikus kapcsolatok erősődése.Salamon (1063-74) felesége.

németalföldi peregrináció.Német jövevényszavak korszakolása Mollay szerint III. 1342-1686: .a legtöbb kancelláriai hivatalban német papok voltak. .protestáns ifjak kirajzása Wittenbergbe. .a magyarországi német könyvnyomtatás virágkora. .bajor-osztrák.iparosok betelepítése . .

1687-1920: .a német a hivatalos és a magán érintkezések nyelve 1844-ig.a német nyelv visszaszorul az iskolai oktatás színterére .közös katonaság. közös hivatali rendszer .A Habsburg hatás kora . 1920-1945: Német kapcsolatok kora . V.A német jövevényszavak korszakolása Mollay szerint IV.

amelyek az átadó nyelv nyelvjárására utalnak: – középnémet p (csap) : felnémet pf – Középnémet b (Binder) : felnémet p (pintér) .Német jövevényszavak • A német jövevényszavak nyelvjárásai: a) Középnémet b) b) felnémet (bajor-oszták) • Hangtani kritériumok.

puttony. század táján a felnémet -en. majd eltűnik > .16.16. nudli. sz. amelyek az átvétel idejére utalnak: – ch [χ] az ómagyar korig: χ > h (céh. sz előtti: meszely.Német jövevényszavak • Hangtani kritériumok. pöröly . koh) az ómagyar kor után: k (sakk) . utáni: fecni.-ja redukálódik. sámli.16. hokedli . -el szótag mgh.

századi francia divatszavak közvetítője a német nyelv (l.Német jövevényszavak • Művelődéstörténeti kritériumok: – A 18. és a Erdélyben élő geréb ‘falusi bíró’ középfelnémet szó. . rúzs) • Szóföldrajzi kritériumok: a földrajzi érintkezés következménye a dunántúlon elterjedt himpér ‘málna’ bajor-osztrák szó.

randevú ‘találkozás’(1664) „ Az Nyulas mezején lenne az egész hadaknak randevújuk. bagázsia ‘katonai poggyász’ (1644).” . pisztoly (1620). flinta ‘sörétes puska’ (1683). zaj’ (1631).Német jövevényszavak fogalmi csoportjai (Mollay-Horváth) • Katonai élet: fegyver (1211). felcser ‘katonaorvos’ (1707). generális (1606). káplár ‘tizedes’ (1664). armada (1609). blokád (1681). lárma ‘riadó. dezertőr (1707). bitang (1456). arzenál (1620).

kályha . piskót (1618). zeller (1624). szekrény. hokedli. fánk (1500). serpenyő. babér (1552). früstök (1395). zsemle (1395). szaft (1671). pástétom. étkezés: ánizs (1378).Német jövevényszavak fogalmi csoportjai (Mollay-Horváth) • Háztartás. szósz (1618). cukor (1587). csokoládé (1704). kredenc. sámli. kasztni.

perjel ‘egyházi elöljáró’ • Művelődés: Fertály ‘negyedrész’ 1367. sátán 1416. papír 1601.Német jövevényszavak fogalmi csoportjai (Mollay-Horváth) • Egyházi élet: Pünkösd 1138. ispotály 1372. ágenda ‘szertartáskönyv’ 1550. almanach ‘naptár’ 1613. advent 1470. cikkely 1531. zsoltár 1372. .

drót. ráspoly. fuser(ál) ‘céhen kívül dolgozó’ (1615). pallér. himpellér ‘cégen kívül dolgozó’ (1560). cégér (1470). borbély (1393). pintér. suszter (1608). Céh (1466). cérna. pék. .Német jövevényszavak fogalmi csoportjai (Mollay-Horváth) • Ipar. bonár (1392). bányászat: Kalmár (1304). sróf (1559). Csille (1285). bellér (1405). huta (1526). mángorol. csap. Borosta.

gallér. szász. pántli. sallang. tarsoly .Német jövevényszavak fogalmi csoportjai (Mollay-Horváth) • Társas élet: bajor. prém. lakáj (1577). gavallér ‘nemes’ (1628). slafrok ‘pongyola. gyolcs. reggeli köntös’.zsellér. polgár.herceg. marha ‘vagyon’ (1358). karmazsin. manír ‘modor’ • Öltözködés: bocskor (1395). gróf (1358). hacuka ‘könnyű felsőkabát’ (1474). bál (1651). tánc (1350). pendely. masni. pór. rékli. paróka (1661).

Henrik. Pot. Kunegundisz. Adalbert. Ottó . a diszantikus kapcsolatok és a római katolikus vallás is közvetíti (főként a német szentek neveit): Gertrud. Merch. Hilta.Német jövevénynevek • A kalandozások korában kerülnek be először a jövevényneveink közé: Detric. • Az ómagyar korban a telepesek. Guirold. Heim. Ditmar. Conrad. Albert.

Mária Krisztina. Anna Mária. Mária Lujza. Rozália. Gottfried névegyedeket. a 17. . Wilhelm. Friedrich. • valamint a kettős keresztnévadás szokását: Mária Terézia. • továbbá a keresztszülő nevének átörökítése első vagy második névként körükben nagyobb arányban jelentkezik. Ferenc József. Hilda.Német jövevénynevek • A középmagyar és újmagyar korban a peregrinációból hazatérők. Ida. században csoportosan betelepülő németség terjeszti: Róza.

. mivel Anglia a gazdasági és politikai fejlődés mintaállamává vált a magyar arisztokrácia ellátogatott oda tanulmányútra (l.Angol jövevényszavak • Az első angol jövevényszavak az újmagyar korból valók. Bölöni Farkas Sándor útleírása Észak-Amerikáról 1836-ban). Széchenyi István. • A magyar nyelvnek az angollal a reformkortól van kapcsolata.

a fentiek nemzetközi szók . boksz.: parlament . klub> – Zsilinszky Éva (2003) Az angol vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban. NytudÉrt. 93. 153.Angol jövevényszavak • Az utóbbi évek kutatásainak köszönhetően számos angol eredetű szó átkerült a nemzetközi műveltségszók kategóriájába: – Országh László (1977) Angol eredetű elemek a magyar szókészletben NytudÉrt.

import. bojkott. juta. zsoké. puplin. tréner. lord. – Szórakozás: bridzs. infláció – Ipari műszavak: pléd. puncs. film. koktél. dzsentlemen. bár – Társadalmi élet: lady. dopping. szendvics. meccs. tenisz. ripsz. – Üzleti élet: büdzsé. boksz.Angol jövevényszók • Újmagyar kor: – sport: sport. dandy. huligán . kord. sztrájk. zsűri. tröszt. csekk. futball. póker. viszki. export. sztár. lincsel. dzsessz.

komputer. show. dzseki. balon. rock. hardver. karburátor. gem. bit. 9-et sorol fel!!!) – Ipari műszó: kábel. donor. overall – Étkezés: mixer. blézer. bróker. szvetter. bovden. starking – Nemzetközi szavak: gengszter. pizsama. ketchup. lézer. farmer.Angol jövevényszavak • Újabb magyar kor: (tk. spot. panel. blues. musical – Nyelvi globalizáció . séker. kardigán. tonik. detektor – Öltözködés: bikini. xerox. nejlon. sort. stencil. grill. kód.

szogenek beáramlása nagyobb arányú. amerikai származás. ha nem bizonyítható az angol. • Elterjesztőjük elsősorban az amerikai filmek. filmsorozatok (Dzsesszika. amerikai termékek (Kevin.Angol jövevénynevek • Hatásuk az újabb magyar korban érezhető. Always. Silan soft sensation. Szindi). • A márkanevek. Pamela). ponyva irodalom. Feel the difference! Just do it! . • Terjedésük visszafogója: fonetikus írásmóddal lehet csak anyakönyvezni. amelyet főként a reklámok közvetítenek: McDonald’s.

a) Szóalkotással létrejövők: indulatszó. mozaikszó alkotás . állathívogatóterelő. hangfestő szó. rövidülés. elvonás. szóvegyülés. hangutánzó szó.A belsőkeletkezésű szavak csoportjai Ismétlés: Belső keletkezésű szavak: A magyar nyelv önálló életében létrejövő szavak. összetétel. ragszilárdulás. dajkanyelvi szavak b) Szóteremtéssel létrejövő képzés. szóhasadás.

amelyet származékszónak (derivátumnak) nevezünk.Belső keletkezésű szavak: szóképzés • Szóképzés: – meglévő szóból új lexikai egy-séget hoz létre. . • A magyar nyelv korai szakaszának legfontosabb szóalkotási módja.

A szóképzés • A szóképzést meghatározó elemek: – Szófaj: deverbális. . – Produktivitás: produktív. de eltérő jelentés. – Jelentés: (=funkció). de új származékszót nem hoz létre). improduktív (ha a származékszóban még jól felismerhető. -l) A képző jelentését a szótő jelentése is befolyásolhatja: jelentés-besugárzás (irradiáció). szinonim (-ka. denominális képzők. -d). poliszém (egy alakhoz többféle jelentés járul. homonim (azonos alak. -cska). antonim (zörög: zörren).

m. ára-d . χ. l. fio-d-um • Igeképzői funkcióban: hű-l. sz. j. – Funkciójuk nem differenciálódott: • Névszóképzői funkcióban: halá-l. β. z. k. p. kor: – Egy hangtestből állnak (primér képzők): d. r. γ. s. g. -tal/-tel. t.Szóképzés • A képzők általános jellemzése ősm. i – Testesebb: -ít. n.

A képzők változásának okai és típusai • A) alaki változás: csak aképző hangalakja változik pl. meneγ > meneü > menő • B) funkcionális változás: létrehívója • Poliszémia enyhítése (-d) • Addig nem szereplő jelentés kifejezése (elvont. TA. összefoglalás: -ság/-ség) • Létező képző jelentésének elhomályosulása (csa/-cse > -cska/-cske) .

) > -rog/-rög 3. Különböző funkciójú képzők: az első képző elavult.Képzők létrejötte az ősmagyar korban (1-5) 1. Szinonim képzők: az egyik improduktívvá válik és a másik megerősíti a funkcióját: -r. Elemismétlés: -lal/-lel. több. Bokrosulás:két v. egyelemű képző összekapcsolódik: 1. vagy együtt alkalmazás során összeforrtak: -dalom/-delem. -tat/-tet 2. g (gyakorító igk. -gat/-get . eredetileg önálló.

Hasadás: a poliszémia megszüntetésére alaki változással a különböző funkciók szétválnak: -d.Képzők létrejötte az ősmagyar korban • 2. . > -od/ed/-öd (gyakorító). Tővéghangzó toldalékhoz vonódása: -sz igeképző > *loβa-sz > loβ-asz (-ász/ -ész foglalkozásnév képző) -!E jelenséget a mássalhangzóra végződő tő lérejötte teszi lehetővé. -ad/-ed (mozzanatos) • 3.

képző • 5. halom’ önálló jelentésű szóból névutó majd képző jön létre. Funkcióváltás: – -é birtokjel > -i mn. ség ‘domb. .Képzők létrejötte az ősmagyar korban • 4. Agglutináció: – Ság.

viszont jellemző a: – Bokrosulás: a meglévő képzőbokrok tovább bővülnek: -dok/-dek/-dök + l > -dokol/-dekel… – Agglutináció: nő > -né asszonynévképző – Funkcióváltás: -é birtokjel > -e/-é/-i apanévképző (Füle. Móré) – Morfémahatár eltolódás: -s vmivel való ellátottság + -i vmihez tartozás > -si (Falu-si) – Adaptáció: szótőt toldalékként értelmezik: csárda >da .Képzők létrejötte az ómagyar korban • Erre a korszakra már nem jellemző a tővéghangzó toldalékhoz vonódása és a hasadás. Jánosi.

• Hasadással jön létre a hatigenév képző (va/-ve/-ván/-vén) és (-va/-ve) mód/állapot határozó rag. • Kihal: -at/-et nomen actionis (hull-oth-ya). -skodik. a –g/-l névszóképző. -atag/-eteg . • Bokrosulás: -lkodik.Képzők létrejötte a középmagyar korban • A tudatos nyelvalakítás a középmagyar kor végétől hat a toldalékolásra. -mány/-mény improduktívvá válik.

élc. izmus. -ály/-ély: hatály.). -cs:uracs • Új képzőbokrok: -ászat/-észet: borászat. lányomék. -da/-de: curászda. szenvedély.-ias/-ies: nyárias. • Elavult képzők felújítása: -ár/-ér: tüzér. nőies. -ista (lat. -iatlan/-ietlen: nőietlen • Képzőbokrok rövidítése: okvetetlen > okvetlen. de sokszor felrúgták a képzés szabályait: kézbesít. -íroz (ném.) . uralkodik > uralg • Adaptáció: -c:bohóc.Képzők alakulása az újmagyar korban • A nyelvújítás a tudatos szóképzést alkalmazza.

és újabb magyar korban. .Képzők alakulása az újabb magyar korban • Képzők keletkezése ma is zajlik: – Mentes ‘hiány’ képzővé válása • A képzők száma egyre gyarapodik a szavakban: elkáposztá-s-ít-hat-atlan-ítottátok • A képzés vezető szerepét a szóalkotási módokon belül az összetétel veszi át az új.

• *drágakő ‘becses ásvány’. grammatikai állandósulás > jelentésváltozás) . drágalátos kő. drágalátos nemes kő > drága kő > drágakő (lexikai. gyakori egymás mellett álló szavak összeforrásából jönnek létre: drágakő*.Összetett szavak • Összetétel: két vagy több önálló tőmorféma úgy kezd viselkedni. nemes kő > 16. mintha egy szó lenne. sz. 15-16. sz. míg napjainkban tudatos szóalkotással. • Az összetett szavak általában mondatban.

.Összetett szavak • A fgr. ÓMS. negy-ven. bútőrt.és újabb magyar korban a szóalkotásban fő szerepet játszik: hőfokszabályzó-rendszer. ugor korból örökölt összetett szavak mára elhomályosultak. • Az ómagyar korban kevésbé jellemző szóalkotási mód: HB. birságnap. tőszónak érzékeljük: éne-k. • Az új. kert hel > alakilag nehéz elkülöníteni a szerkezetektől. harmi-nc.. TA.

Az összetett szavak szintaktikai viszonyaik szerint • Szerves összetétel • Alárendelő – – – – Alanyos tárgyas Határozós jelzős • Mellérendelő: – Valódi mellérendelés – Ikerítés – szókettőzés • Jelentéssűrítő • Szervetlen összetétel .

lélekszakadva. .). s a nyelvújítás korában szaporodtak el a jelöletlenek. semmitmondó Határozós: Nagyravágyó. • A határozós a 18. birságnap (kij.-s alapvetően jelöletlen volt és az ősmagyar kor folyamán vált jelöltté. tízpróba (me.). századig általában jelölt volt. fülbevaló Jelzős: Fehérvár (mi).) • A tárgyas. ebédidő (birt.Szerves alárendelő összetételek • • • • Alanyos: Istenadta. porszívó. szél-zúgta Tárgyas: Kerékgyártó. birtJ.

v. már-már. dúsgazdag . csak-csak • Valódi mellérendelés: • Kezeslábas. ellentétes értelmű szó kapcsolódik össze: híres-neves • Osztódásos ikerítés: egy szóalak válik szét:giz-gaz • Szókettőzés: • Egy-egy.Szerves mellérendelő összetételek • Ikerítés: • Forradásos ikerítés: két rokon.

mert szerves összetétel.szervetlen • Átmenet a szervetlen összetétel felé a jelentéssűrítő. szivartárca. Hiszekegy.Szerves . a tagok közt nincs grammatikai-szintaktikai viszony: Üdvözlégy. egymást . de a tagok közti viszony meghatározhatatlan: erdőbér. • Szervetlen: mondatan tapadnak össze.

Nemdeák. Szentlélek. vászoncseléd. perpatvar. • Újabb magyar kor: árucsere-egyezmény. főangyal.Összetett szavak a különböző nyelvtörténeti korszakokban • Ómagyar kor: (főként tulajdonnevekre jellemző). borház. mendemonda. Tómester. vámárú-nyilatkozat. haragszó. ágynemű. ipiapacs. fűszerszám. ízzé-porrá. mindenható. ímmel-ámmal. irgum-burgum. hétszilvafás. hőfokszabályzó-rendszer . felebarát. • Középmagyar kor: fülbevaló. ádámcsutka. ügyefogyott • Újmagyar kor: fényűző. napraforgó. lókötő. Farkasverő. csúszómászó.

Szóteremtés • Szóteremtés ↔ Szóalkotás • • • • • Indulatszók Hangutánzó szavak Hangfestő szavak Állathívogató-terelő szavak Gyermeknyelvi. dajkanyelvi szavak .

csitt. csitít. • A különböző nyelvekben hasonlóak. jaj. Liutprand: Antapodosis) • A magyar nyelv önálló életében keletkeztek: ah. s érzelmi tartalmat kap. • Ugor: huj ( 960 k. hopp. • Az okiratokban ritkán kerülnek be. ohó • Részt vesznek a szóalkotásban: jajgat. amely alkalmiból állandóvá válik. fúj. ej. mert be nem elsődleges jelentéshordozó szók. . hümmög.Szóteremtés • Indulatszók: spontán hangkitörés. jajong. óhajt.

csattan • Szócsaládokat alkotnak: ropni-roppan-ropog-ropogtatropi • JókK:buzog. természeti.Szóteremtés • Hangutánzó szavak: állati. ném. zörejeket formál meg hangsorral (duruzsol. Hahotál > hahota. krákog. Spritzen >priccel . • Alakilag: hangkifejező rész + képző(szerű) utótag > alakváltozatok: csetten. emberi eredetű hangmegnyilvánulásokat. kisebb arányban névszó. BodK:dongó • Átvételek: szl. • Szófajuk: többségük ige. zümmög). BécsiK: sikorg.

ritkábban névszók: sunyi. nyápic • Fgr.: hebehurgya . cammog.: megrendölt. csattan • Szófajilag többségük ige: piszkál.: csillog. GyulS: habrosagban. intenzitásbeli különbségek kapcsolódnak: csetten. GuaryK. villog (szótöve!). • Hangtani változataikhoz érzelmi. állapot nyelvi hangsorral való utánzása.Szóteremtés • Hangfestő szavak: mozgás. MünchK.

Szilágyi Ferenc: Úgynevezett hangfestő szavainkról (NytudÉrt. • Nyelvtörténetileg a hangfestés másodlagos jelenség.) • Antik filozófia: onomatopoeia. hangutánzó szavakból fejlődtek ki. Lautmalerei tükörfordításai. • Német nyelvtanok Klangmalerei. . 89. onomatopoesis > modern nyelvtanok (ang. leíró szempontból nem válnak szét.) • Magyar szakirodalomban Gombocz Zoltán használta először a „hangfestő szó” kifejezést a hangutánzó szavak egy csoportjára.

szoros szintaktikai kapcsolat (farkas állat). szóátvétel ( planta > palánta) .Jelentés-jelentésváltozás • Jelentés: viszonyfogalom. /J-A-D/ • Szójelentés: • Lexikológiai jelentés • Kontextuális jelentés • Jelentésváltozások okai: • Hasonló hangalak (időtlen. idétlen). amely a jelhez (alakhoz) kötött és valóságelemre (dologra) utal.

• Fekete ‘olyan színű. alkalmi jelentés állandó mellékjelentéssé válik. • Húgy ‘csillag’ • Húgy ‘vizelet’ . • Fekete ‘nagyon sötét színű’ • Fekete ‘kávé’ • Teljes jelentésváltozás: az új jelentés mellől kivész a régi jelentés. mint amilyen a korom’.Jelentés-jelentésváltozás • Részleges jelentésváltozás: az alapjelentés mellett kialakult új.

Jelentésváltozás irányai • Jelentésszűkülés: a jelentés terjedelmének leszűkülése. v. speciális jelentésével kerül át a magyarba • Jelentéstapadás: tokaji bor > tokaji . • Jelentésszűkülés okai: • Belső nyelvi kölcsönzés: szüret ‘szűrés > borszüret’ • Jövevényszó csak egyik. az előzőleg jelölt osztálynak csak egy alosztályára vonatkozik a jelentés ezentúl (ágyú ‘eszköz. szerszám > fegyver > tűzfegyver).

mint saját alosztályát. – ludas ‘lúdlopásban bűnös > bűnös’. Erzsébet legenda ezt rögzíti > ‘árucikk’ . 1527. vándordiákoknak adott alamizsna’ pl.Jelentésváltozás irányai • Jelentésbővülés: a jelentés terjedelmi kibővül. ÉrdyK. a szó a dolgoknak szélesebb osztályára kezd vonatkozni. Szt. magába foglalja az előzőleg jelölt osztályt. – portéka ‘kenyérdarab.

balszerencse) > ‘jó sors’ – Pejoráció: némber ‘nő’ > ‘tiszteletreméltó tulajdonságok nélküli nő’ .Jelentésváltozást kísérő jelenségek • Konkretizálódás: • Osztály ‘osztoszkodás’ > ‘tanulócsoport helye’ • Absztrahálódás: • Nyelv ‘testrész’ > ‘kommunikációs eszköz’ • Szóhangulat megváltozása: szóhangulat a szó jelentésének értékelést kifejező része – Amelioráció: szerencse ‘sors’ (jószerencse.

hasonló jegyei alapján az egyik nevét átvisszük a másik dologra.Névátvitel • Névátvitel: az a jelentésváltozás. • Hasonlóságon alapuló (metaforikus) • Érintkezésen alapuló (metonimikus) . amelyben a valóságelemek közös v.

hegygerinc) • Állat (szamár. mekeg) >emberre • Emberi cselekvés (jár) > élettelenre (az óra jár) . gerinc)> tárgyra (búzaszem. tehén) > emberre • Állati cselekvés (bőg.Hasonlóságon alapuló névátvitel • Dolgok hasonlóságán alapul: • Emberi testrész (fül. szem.

ólmot kapott • Rész-egész viszony: • Ezer lelket számláló falu. század • Agyagi érintkezés: • Ráverik a vasat. 8 fős osztály . Házban ülőkre vonatkozik • Időbeli érintkezés: • Kor -20.Érintkezésen alapuló névátvitel • Térbeli érintkezés: • (Tisztelt) ház! Tkp.

– Hasonlóságon alapuló: • Szóalak hasonlósága (helység. helyiség. marcona. gulyás leves > gulyás . amelyben az alakok közt meglévő hasonlóság v. más kapcsolat alapján visszük át a jelentést más dologra.Jelentésátvitel • Jelentésátvitel: az a jelentésváltozás. marcangol) • Népetimológia (Karakatna > Kárókatona) – Érintkezésen alapuló: • Tapadás: fogas hal > fogas.

. hanem közös jegy alapján mezőkapcsolatok alakulnak ki (közös jegy alapján együvé tartozó dolgok csoportja). hogy a szavak nem elszigetelt jelenségként léteznek a használó számára.Mezőkapcsolatok • A jelentésváltozásokat elősegíti. Egy szó több csoport tagja is lehet.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->