You are on page 1of 16

lJJlda protetdrjal

-

egyesUlletelC ,

KommuDI:zli1illk~' 'Z86fi1?
.

.

-

~

.

.

,

"

INIH'!rele..rtil 't!s ef1yrlJI-~ '. It tIIdnJ BlOc es Dlus:dl ts az ...... y.epaeJi: .. Irda

-aldat.

.I:l

'k.o:o"ktatasUgyj' ncpbizlossdg Idaddsa.

iJudapest. 1919.

.lira J ~orona.

1.
-(.

H.i! !jaUoll Zs(jfj?
Zs6fi a varosban jarl azert.hogy egyetmast

vesarcl-

jon. de bizony meidnem ut'es szatyoeeal -mert a verosban sem lehet egyebet talalni a Ezert pedig nern erdemes a varosba faradni. kaphatja ezt - ha eppen erre f6j a foga -, Hlal, nines semmi I Az 6t6dfel esztendds

lott haza,
dragasagnal hi~zen mega faluban is.
vilAghAboru

-r-r-«,

-,

Ez igaz, ezt tudia Zs6fi is. aki eddig nem soket tor5dott az orszag allapotaval, mert a kalenderiumon kivU! egyebet nem olvasoU es a jegyzoneI nagyobb urral nem akasztoU tengelyveget, amikor a -porci6r61 vagy a hadisegelyrol volt szo. lgaz, hogy szidta a nagy urakat is, amikor az urat a haboruba elviltek ~ aziaI'l nem hoztak vissza, hanem otthagvtak valahol Oroszorszagban, ahonnen maig sem jolt, vissza. Csakhogy e~t a nagy urak nem hallottak. A Zsofi nyelve ekkortban nem poroghetett ugy mint manapsag. Lam Kurta Tekacsnenak csak egy kicsit jart el 8 szaia es a csendorok mindjart torvenybe vittek. Most beszelhet Zs6fi,· ahogyan neki jol eslk, de beszel is am! A szomszed
tft\g gyozi Iullel. - Hat hallott mar ilyet?

..

mindent Iolzabalt,

elnyutt. Uj vilagnak,

uj rendnek

kell be-

R.ovetkezni. 'hogy kik6szorulje a csorbat.

el akatjakvenni
-

A azoclallstak mlndenfinket,

kerultek

a

polcra,

aztan most

A mienket is? Ugy hellottam, hogy csak a gazdagoket. E:n mast halloltam a varosban, meg pedig· olyantcl, aki j61 tudje, mert az ujsagb61 olvasta. Elvesznek rnindent, de mindent. - Aztan hova teszik? - Hova 1 Hat mit tudom en. De meg mast is hallottarn • .- Mondie, galambom, mondia t - Elzavarfak a papunkat, a templomb6tpedlg kocsm6t cslnalnake - Kocsmat 1 Hiszen eppen ok zarattltk be a kocsmat. Nem hinnem.

C~'\~'INr~~fJ'~) C 4 'j j.~b ,~

,.:>~1,ORrtr~> ~/

r~

-

Jo1 van. hat nem

kocsmat,

hanem

iz6t ni -

mondla

no I -- ahol

komediazni szoktak. - Szinhazat? - Azt, ezt. Hat nem sz6rnyiiseg ez. Hat akkor ki predikal, ki keresztel, ki temet 1 Nem sz6myiiseg ez? - Rettenetes. Elvesz a vllag, - De ez meg semmi. A varosban azt halloltarn, a hetipiacon beszeltek,

'bogy a hazassagot Is eltodiUk.
Szent atyam. hat ekkor mi lesz ezzel a sok' ven lanynyal ? - Azokat ne sajnalja, hiszen mi is csak ugy [arunk, mint. azok, mert a mi hazassagunkat is megsemmisitik. Szegeny uram, belehal, ha hazaj6n es megtudja, Ne frefaljon. galembom, Ilyesmikkel. Hal akkor az en urarn is szabad ember lenne? - Szebad. Mehet oda, ehova akar, - De ha nem megy? , - Majd a szocialistak szetzaverjek magukat is. Nem ken a hazassag nekik, - De hiszen egyre fogyunk, hat csak szaporodnunk is kel1. Az orszeg nepe nem pusztulhat ki. ~ Az igez, de meg majd jobban szaporodik, - Hogy a manoba ?
.

-

-

Ugy, hogy

behozz.ik

a szabad szeeelmet,

- Hal ez rni s csoda? ' - Ki-ki azt szereti, skit akar. - J~j. galambom. meg ne mondja ezt a Nlcaneh, rnert ororneben kiugrik a boreb61. Tudle, hogy mennyire oda van a Battancs-gycrekert, de az enyia nem akarja. - Most mar akarja, vagy nem akarja, a Battancs-gyerek szeretoie lehet, rued hiszen a Ielesege u~y sem lehet, meet nem Iesz b6zassag, banem

szabad sserelem.

'

..

az asszcnvt veszl maaabcz, akit megszeret vagy bat csak megkivan.
De ha a

- Hogyan megy maid az? - Maga meg sohsem hallotta ? Nekern a tiszteIend6 ur sokat beszell [ala. emikor gy6nni men tern hozza. Az ugy megy maid, "hogy ez ember az

no

nem megy ?

- Akkor maid kenyszeeltlk, mert ami torveny, az torveny. Ismeri galam150m a Hamar Sari esetet, Mar nagy lanva' volt neki, oregecske, csirnya is volt a lelkem, amikor beallltott hozza a' kisbiro, aztan trefabol azt mondla neki, hogy rna ejszaka minden Iehernepnek a fobiroval kell halni, A lanya slrt, vonakodott, de ez anyja mindjart bek5t6tte a fejet, aztan azt mondta: - Gyerunk, kisbiro uram, meri ami t6rveny, az torveny,

Megette a rene ez ilyen torvenvt, - Mar akar ette, aMr nem ette, ennek kell lenni. mert a szocialistak iB akarjak, tudja galambom. hogy aroit 15k akamak azt is cainliljak. Hat nem szornyuseg leu ez a szabad szerelem 7 Ennel gonoszabbal mar ,8Z ordorak aem tudtak volna kifundalni. - Hiszen akkee ugy cserelgetnek benniinket,mint az Ingiiket t ha eaY _kicsit vlseltek, -Iedobj6k 68 masikat huznak foi. Nem hlnnem.

-

illY

meg

- De en elhiszern, mert a tisztelendd ur nekem rellen mezmondta, .. kU518z atkozoU szociillistilkt61 minden kitelik. --:- Azttin mi lesz. syereke~el ?
-

hOi)"

- ·Nem isme!i majd Be apj6t. Be anyj4t 7 -:- Meg Bajat mlliat sem, mert neve aem lesz. esek azilmot kap. - SzAmot? Iga.zan? - Lesalebb en ugy haUottam It varosben, - No. selembom, akkor el is vesz ez 8 bunas vilAg. Pedig azt mondiak, itogy a szocialistilk a n6ket is mesbecsalik, hiszen eppen ezert adtak meg nekik
C

- Ouzeszedik maId 6ket, aztAn a tetenebasban f5tneveUk. .

va1aaztojogot.
-

Kaszonom szepen, nem kerek beldle, Szegeny uram, ha -megtudna ott Oroazorszagban. hogy nekem itthon mar vAlaszt6jogom van. ~zegyenleteben -Um
, haza sem jonne. - Olven csunya 8Z t1
"

vAiaszt6jo,,"

Mega, galanibom. ugy latszlk, hogv nem erti. Tudia mi ez a valasztojog 1 Az meld azt Jelentl, hogy ba majd a szabad ezeeetmee bebozzik, tn Is azt vAtasztok, akit akaeek, Lassa, ezerl 8zitjaskodtak a szocialtstak oIyan nagyon azert a vAlaszt6jogeri. - Most mar ertem, Hogy a tliz egessameg oketo milven huncutok vollek, Hat akkor mar tisztesseges ember meg, asszony nem is 'elhet maid a-vilagon 7 - Hogyan elhetne. Vege lesz mindennek, Jobb lett volna nem -is szulet .. nUnk. Nemcsak koldusok leszunk, hanem meg &1 akeriak, hogy ringy6k is legyunk, Azian hoi tanultak. ezt a sok Istentelsnseget azok a ezoclallstak ? A muszkeknal. A tisztelendo ur olvasta 8Z ujsagb6I. hogy oU azok. a

-

'I

a tizennegy.tizen5teves b\nyokat area kenyszedtettek~ bogy adfik, et magukat lakasett meg k08ztnt II. nyilva.tol. bazba,bojsernmlkik

-hogy .mtndenkie lehessenek.

Melt nezze, galambom, ha minden kozos, bAt az· asszonyt is. megkommunlzaljiik vagy' ~i ,6 nyavalyat csinalnek neki ennek is· k5zosne.k kelt- lenni. Elhiszi? - Hogyne hinnem, ha maga mondja. - No. en meg nem mondanam. ha nem halloltam volne. Egy" 6ra mulva mar 8Z egesz falu arr61 beazeI. hogy mit hallott Za6fi'

ea

-

-

BeszeljUnk oleason is!

Ugy bizony, Zs6fi husom, okosan is. Mert nines konnyebb bolondokat beszelni. R6gi dolos, hogy tobbet er egy okos sz6, ~zaz bolond beszednel, Nem csodelkozcm, hogy foliilsz a piaci pletykaknak.va venasszonyos sz6---. szlltyarkodasnek.Mert ki forod5tt azzal, hosv te okos teremtes legy? Senki.

Hz lskota, a papod nem tot5d5tt vete,
Az. Iskolaban a regi
.Y

tanltomestered

megelegedelt azzel. hogy a blbliai t6r~· teneteket bemagold es szepen enekell, A papod nem kivant egyebet. ~ csak annyit, hogy szorzalmesen jarjad a templomot es a parbert rendesen fizessed. Egyik sem, tanitoU meg erra, hogy azerl vagy emberi Mny. bogy gonaot. koznl It tudj 6s ne eh!gedj meaanvnyi esszel, hogy a kavenak nem cstnalsz rani6st e8 ~ tarhonyat nem "mosod meg szeppannal, mieloU fozni kezded. De ez nem eleg, Zs6fi hugom. A mal kor mar tobbet kovetel az embertdl : azt koveteli, hogy az asszony Isto~5dlek a scrsaval, a betyzetevel, az embertarsa allapotevel 6s azon igyekezz6k. hogy mindenkinek egyforman- j6t menjen a sorse ebben ax orszagban. - Hogyan lehet ezt megcslnalni ? Micsoda mesterses 8Z. ami erre benniinket
megianit?

Ez. 'Zs6ft hugorn, az a tudomany, amit a szcclatiamus reges"regen p~edlkal. de nagyon eoketoknak hieba predikalt, mert a tisztelendd UT ratok parancsolt a' templomban: ----:Ne hallgassatok a szocializmusra, mert az az ordog vallasa 68 6Z, ski annak az igeit a lelkebe fogadja. elkarhozik. , Es ti a tiszlelend6 urnak hittetek, nem azoknak, aklk a azociallzmusrel predlkaltek nektek, akik a fejeteket eronek erejevel. az asztal fole ekartak huzni, amikor ti maiglan is -az asztal ala duglAtok.

6 Nem haragszom .rAlok. Istennel es ordoggel ijesztgettek bennetekel ax Iskolahan, 6 templomban es Ii elbittetelt mindent anetkiU,. bogy gon .• dolkoztatok votna, Merl gondolkozni nem is tudtatok. Lassatok a szocializmus megtanit benneteket gondolkozni is, amlkor ezt moadla :

- Hz iskchi, a tempt,m bazudott nekrek, amikor azt -mondta, hogy csak filrjetek~

szenvedjetek, legyetek hi.i:lyek, igavon6 barmok, mert .ilyeneke a tuIvilagi UdVosseg, a menveknek orszeaa. Haaudott, mert azt akarta. hogy szolgaljilfok hiven tovabbra is a fi gazdalokat, 'ura~ . tokat, parancsolotohat, dclsoztstoitoker, _' hogy nekik ez a £Old mar megadla a menyei iidvos-Seget. amit~nektek csak a helalotok ulanra igertek. Usx-e a papok, az urak nem turtek, nem szenvedtek, nern vontak ElZ igat. Miert ? Ok nem ezomiuhozlak a tulvilag - ildvosseget? Dehogy nem, csakhogy tudtak, hogy ezt a' maszlagol

es 51t ezen a folden, ebben a vilagi itetben akaetak kivennlminden ~esziiket a lobol es gyonyorU
nektektalallak ki, ez mind bazugsag

a

scgb61 es. ezt csak ugy tehettek, hogy nektek Hires. szenvedes, baromi sors, igavona-s [usson. Ti dolgozzalok, ok henvelienek: Ti sovanyak maradietok, ok
-rrreghizzenal ...-

Igenls, ezert predikalt6.k nektek aternplomban azokat a Krisztuare fogott igeket, hogy ne gyiiltsetek maaateknak fBldi klncseket, han-em menyei .lussokat. Ugyan a papok, a nagyurak megfogadtakJJe. ezt a paean«

7
eset 7 A bolond is_ludja,
it

hogy nern. Nekik ez a Ioldl elet kellett, mert megvan,

tulvUagit nektek igettek,. meet az ugy slncsen meg. - ' .. Ezt mondla a szocializmu~: ~zt mondJa a gondolkodni tudes, a j6zan esz. ezokossag. A gondolkodni tude; ekes ember, lasd Zs6fi, akarva nem akatva szociati~ta, mert igy okoskodik:
Hat akkor csaplatok be a kereszianvatck, ferdp K;:tlacsat I Nern ig'8zsag. hogy egyik ember a sziilefese161 a haIaJe.ig szerredlen, robololjon, koplaljon, .tl maslk meg a b6lcsot51 a koporsoig uraakcijek, henyeljen es minden Ioban munka ~elkOI konyokig _vajkaljon. Meg, ~:elJ veltoztatnl ennek a vilagnak a -~C'I&1t ugy, bogy mlndenklnek egyfoT inan [usson munka es -1tenyer, pJ.benes _is elvezert mert minden any rszult embernek egyforman [usse van ahhoz, hogy az elelet a leheto legjobb! Jrulmenyek kozt elje Ie. Ne legyenek dolgoztat6k, ki~sakmanyo16k is it ~zsakmanyottak, hanem a hivetesanek a kereteben egvforrnan dolgozzek mlndenki, egyformim reszesuljon -a kozos munka k6zas gyumolcseben. Ezt te is igy akarod, ugy-e Zsofl hugom 7 Persze, hogy igy, .csakhogy eddig meg nern mondtad, mert nem gondolkeztAl. mer! az Iskola, a templom elhitette veled, hogy neked szegenysegben, baroml sorsben kell meshalnod, mlutan abban szulettel. Lasd, 'ez-gyalazatos bazugsag I -

~

...

Neked eppen. olyan jus sod van kenyelmesen elni, kocsikAznf, Hitd5zl1-i, szinbazaznl, mint it gt6fllonek.! Megteheted-e?' Nem, mert
neked kapalnl, gyiijteni. meszelni, surclnl, f5zni. mosni kell, Megleszi-e ezt a ,1I'6(no? Nem. (; est a 'munkilt masokkat vegeztetl. Miert ? Meet jove" dctme van. Honnan van a jovedelme? H vagyonab6t. Mi a vagyona?'

-_

~-'C,

....

~

•••

"

Tizezer vallY- huszezer hold fold. 0 munk61ta? MAsokk.1 munkaltetta, "Idk erre a munkare raszorultak, mert abb61 szereztek maguknak elelmet. ruhazetot. A gr6fn6 61elmet. ruhAzatat. kenyelmet, ekszereit kiesode-micsoda szerezte' Ta16n 8 gr6f ur? Nem, hanem a masok munk6ja amib61 a grof ur is pompasan megeit es paradezott, Ez sem igazsag. ugy-e Zs6fi? Lasd, ezt csinatja a toke, a nagy maganvagyon a foldbirloknal, a gytiraknal: egyeseket az igajaba von nehez munkara a mindennapi kenyerert masokat'odasi munkanelkiiUj5vedelemmel kibizlal. hetalrneaaa tesz s' loke nelknllek {aloll. Ez sem igazsitg.De meg ezt neked senki sem mondta. A papod nem prediktilt errol, mert hlszen, ugy-e, a papok bh:tolu\ban Is bany de bAny 8zazezer bQld fold van es ugyan he mesuknak kene mezmunkalni, ha a tok6jiik ereievel nem hajtanitk bermunkara, robotra ezokat, akiknek egy hold sem jutott, ugy'an .nem parlagon heverne-e ez sok draga fold. .' '

a

meg akaeja sziintetni vagyis azt akaela, bogy munka nelkul ne ellen tlmki, bOQY a masckat klzsakmanyot6 magantutafdon meg
-uiinjek, kozosen mfiveltessek a kozosseg szamat"8 is bogy meg. va16suljon az az 19azsag, amlt61 tan te sem felsz Zsofi bugom: - Csak az egyek. aki dolgozik is. Venasszonyos. sz6szstyArkodas, papcslnfdta ptetyka az, bogy a 8zoclilistik et akarhik venal a ~i apto f31decs.keiteket, bazacskiil. tokat. Nem aka'tjak t
Azt akarjtik;c hogy SZdzszor jobb sorsotok leaven, mint eddig volt, hogy a
helves
munkemesceztae

A papoknek, az uraknak vagyis a maganvegyonban rejla t6kevel rendelkez6 birtokos osztalynak kell az a szarnyu igazsagialansag. ami munkanel!tqli jovedelem elvezeseben reillk es azert acsarkodnak, azerl klabalnak ,kigy6tbekAt a szocializmuare, mert a szochiUzmus est az 19azsagtalansagot

a

II

alapjan

-

amikor

mindenkinek

dolgozni

kevesebb munkava~ nagyobb

darab

kenyeeetek

legyen

kell es boldo-

gabban eljelek. A szoclalizmus nem ellenetek, hanem ertetek harcol es dolgozils, H sze. gtny embeeek vaUasa ez, az a 'Vallas, amit a Krlsztus is hlrdetett, arnlkor azt mondta : .

- Szeresd feleba~6todat, mint magadat. Hkinek kit k5ntose vag yon, adja egyiRet annak, akinek egy sines. Hat riem a te vellasod ez, Zs6fi hugom?
Tudom, ad varod, hogy 8. szabad szerelemr61 besz61gea.flnk mM. Varj, mea van valami mondaniva16m.

·lay ertiUkmeg
A munkanelkttli jovedelembol el6k. HZ ugynevezeU pocakos poIgarok, a buessoak, rettenelesen haragusznak a szocielizmusra; .meet vegsO celia a munkanelknli jovedelmet hoz6 tokenek a megaemmisitese az egyen reszere, yagyis a k5ztulajdonba vat6 Veri

egy:mast...

tete,kommunizAliisa.
Ezt ugyfS mondiuk, hoiY a termel6 eszkozoket, minok peldaul a foldbirtokok, a gyarak. a gepek. tarsadalmosiljuk. vagyis annak tulajdonat es termeleset a k6z javara megszerezzuk, 12 a kommunizmus. Ezt nem kell megsiratnod, ennek oriilnod kell, mert a szegenyeket, a dolgoz6kat. 6Z ugynevezett pecletaeokat kizsekmanvolo toke eppen ugy a te ellenseged is, mint minden prole~8re•. aki gQnd~lkodni tud, 'ski belatie, hogya t6kes rendszer 5Z 45kizeekmanvoloja, vagyis. ski mar on~udatos munkas. Pedis ehhez csak annyit kell tudnl, hogy a taraadalom, amtben eltmk, osztalyokra, retegekre iagoz6dik. A t6kevel rendelkeaok, a klzeekmanvolck vannak felul es -8 klzsakrnanyoltek alul. A fels6bb osztAly mindig nyomta, 'sl51 elnyomta az alsobbat, A fel~obb osztaly leveresere harcot inditoU az als6bb oszlaly, amit ugy hivunk, hogy -osztAlybatc. Ahosyan a Ielsdbb osztaly szervezkedett, hogy az als6bbal tovabbra is .• elnyomja. rabsagban tartsa, eppenugy szervezk:edett az als6bb o8ztaly -is.' hogy a Ielsdbb hatalmat inegtorje.. . A proletarok, ltisd Zsofi., azerl szerveakedtek, hogy gyozelmes oszldlyharcot tudianak vivni elnyomolk ellen. Hogy finem szervezkedletek, az nemcsak a ti bunoto~. hanem gyongitese a proletar-oszlely, a protetat'iatus ere[enek is. A' te helyed g~zdasagi helyzetednel fogva a proletarok sz~rvezeteben van. nem azon kivul vagy az ellen, (A t6kesek ugy sem fogadtak volna a . rnaguk taboraba. elhiheted.) No mar moat hagondolkodni· tudsz es rlljosz ana, hogyontudatos

peeletae vagy, akkee az oszt€tlybatcot vivo szeevezett munkilssag'· eceaiban kelt elbetyezkedned es harcot kell indltanod a tokes rendszer
varait ved6 burzsoak ellen. Usv-e, mert mar is tudod, hoi}' a tokes rendszer k~pviseJoinek. a kapi~ t&lishiknak 6riasi bunnk van. Nemcsak a gyalazatoskapzsisag, a kizsakma- , ~ ~-

te

10
.nyolds. a rabszolgetartaa HZ 6 b~nGk, az 5 bilniik e1J a eetrenetes vlhig~ babcru Is, arnlben a nepeket egymas ellen uszitottak, Iemeszaroltattek es nagy szenvedeet, Irtozatos nyomort, Ieneketlen syaszt hozlak az ernberisegre, He raituk allt volna, meg most is pusztitatnak a proletart a proletarral, mert hlszen 6kebben a habo~uban nyereszked.nl akaetak csupan : elrabolni u} jovedelem-forrasokat: Ioldteruletekef, gyarmatokat, banvavidekeket, gyarakaL bogy meg Iobban hizhassanak.

Emlekezzel csak vissza, hogy a tisztelend5 ueak is, bogyan tap» soltak a baboeunak, hogyan buzditettek egyrnas lemeszerlasara a megszentelt, megaldott zaszlok alatt menetelo nepeket. Ugy-e lelkllsmeretlen, 'Qunos. bosszura _hiv6 ja,tek volt ez a: toke-.s spekulansok, a- nsgyhasu papok e-s a voros pantlikas tokfeja generalisok jateka. amire azt hazudtak. hog}' a baza neveben megy. pedig nem igaz. mert it -toke neveben Iolvt. A proletarok milli6it hajtottaK verpadra a gaz kanltalletak, e bitang diplomatak, a hulye hadvezerek es a meg hulyebb klralvok. Istenl es _hazat emlegetlek ugy-e? kell ezt a .heza! \rissz8.rogi~alni a tCike hatalrnatol es oda adni ~ nepnek, azt mondvan :

. H. toke volt az isten, a toke volt a baza. Hat nem kell ezt az istent letaszitani a t:ronjar61 esnem

-. Csinatj maqadnak uj Istent esez legyen az igazsag f3 reremts magadn-ak u] bazat, ameiynek -minden poi'dkaja, minden falatla leg yen a tied. Egy evezreden at ki vedle ezta hazat ? H prcletar, a nip! .1 Ki szanlotte a foldekef. ki vetett, .ki eratott ? H peetetae, a nip I
Ki ernelt itt palotakat, gyarakat, ki epitett vasutat, ki Asott blmyat 1

H preletae, a nep J

/e
ll·

Hal a heze

legyen e nep~. aId vedte, a fold eze, eki dolgozza,

a palota,

a gyar, a vasut, a banya aze: akinek verejleke arfm lelesult.

_Ezt azigazsagot
~s ugyen olv vakok,

bl~deti_nektek a szochilizmus, a kommunlzmu.
volnatok, hogy ennek
5Z'

sikelek

igazsagnak

a renyes5ege~

nem Iatnatok meg. a harsonajili nem helleriatok meg 1 Azt a sok bargyusagot es butasasot veszilek csak eszre, emit ostobak, vagy

aregi

rendert rna is reszkctdk sutt_ognak,pletykeznak uton-utfelen l' ri vattaetokat filtitek t5Uink '1 Nezcl. Zs6fi, en erre azt mondom,
arnis a hatelom
\

igazsaglelan

bogy semmi k5z6m_ a te vallasodhoz, toevsllasod ahitetnek, megmerad a te szobad fohaszkodasnak; csodatevd

falain belul

segilsege Iranti s6vargasnak. Amde. he uteara
5Z

egysaer ez a valles kijan az

nyiltan arra torekszik, hogy 'd. lelkek viIagossagai, ertelmet soletsegbe burkolja, hogy
emberi mellosagot megcsufolla, hogy a haladas szellemet a. babonak rablencara verie, hogy artatlen es a vakbuzgosag helyett akkor annak metelyevel e vallasnak megfertdzze, azt mondom: emberek szoporilja: kepmutat6 Iarizeueokal nevelien, hogy lelkeket a tudat-

lansag

hor.zy egyenes es tiszta erkolcsu a papok birkanyajal

_ Eredj csakvlssaa a' te szobad fatai Itoze, de az utdan csa,.: tongo\ni meg ne lttssalak, meet ~itekerem a nyakadat' Nem Istentelenses ez, hidd el. Ezt mendana maga a Jezus Kdsztus is;
he k6ztunk volna es tapasztalna. hogy mit csinaHak;a papok -az 6 vallasabol. Hogy a papok nem mondiak ezt:
. .

hogy kigy6t~bekat.-orditottak es suttognak most rank: azt elhiszem. De nem minden pap, ne gondold I Ha ujsagot olvastal volna.' a tudhatnad, akik szivszociallstek hogy mar olyanok vel-Ielekkel tahorahozes is akedtak,

csatlakoztak

elient kialtottak a magya~

tanacslJk5zh\tsasagnak, dlkta,turinak, vagyis a
menak, frissebb . ban eltek es minden meg a te pepodat; dAiat
"7"

a pt'otetar.
dolgozok hatal-

ernely a kommunizmushoz keresztvenek egymaskoz6U. 1)

vezet.

Hiszen a Jezus

elsa kovet5i. a, leg·
is kommunizmus(Ugyan kerdezd pe;l·

Ioldl [avalkat

megosztottek

hogy mikor lesz hajland6

kovetnl ez els6 keresztvenek

maga..ci6szanttib61

es mer! csak akkor, hamuszaj

12
No. most hacsek egy kieait .is_londolkozol, akkor belated, hogy nagyon okosan tettek azok, aklk a tokes -rendszer oly sok bilangs~a; a vilaghAboru verfordoi utan a proletarok eletet milli6 sz6.mra folaldoz6 hetelemnak ezt kiaI~ tottak oda :

- mig volt is most mit nern tovAbb J DogolJ5n meg a min" den veteknek, minden igazsAgtata.nsagnak, mil1i6k is mUti6k ilete nyomofgat6janak es elpusztit6janak sziiloanyja: a T6ke! Tetemtll' sunk uJ vih\got magunknak, amelyben nem a T5k" de ·i\Munka u-catkodlk: abol ilZ; lesz Il paeancs, bogy a1q. nem dolgozik, az ·n~ i8 egyekl
Tudom, Zs6fi, szegeny asszony vagy, sokat dolgoztal, usven ettil~e mlndis ? Ki vitte el az utadat Oroszorszagba. A toke 'ugy-e? - Hal mondd, j6i volt ez igy? ]gazad van, nem jol VQIt ea. eppen eaen segit ez uj rendszer, a szoci6lizmus vegso celja a ptoletatdlktatu-ca nevu eszkozevel. amivel megteremti

a kcmmunlsmust,
Hogy teged kommuntsalnek-e ? Azt majd most mondom meg.

IV,

Mll;Jdt

a: a s~abads=erelem? .

He egyszer-masszor a szoclelistek beszeIgeteset hellottad volna, Zs6!i hugom, a piaci beszelgetesek helyett, akkor nem kene megmondanom most, hogy az e kommunizmus nem mel taIAlmany. mert meg manapseg is elnek olyan sok ezer esztendo 6ta 6io nepek a vilagon, akik -cettento reg6ta. kommunizmusban elnek, nem ismerven a magentulajdont, Ezt ez 6.11apotot -ugy hivj6k, hogy oskommunizmus. Az.egesz torzskozosen dolgozlk, a kozosen termeHeket kozosen fogyaszlja. Ebb51 alakult ki kes5bb - , amtkor a 16.rzsek cseledokra szakedtak -a csaladk6zosseg a csalad k5zos terrnelese es kozo~ fogyasztasa. Regenten a csaladben az snve volt az ur a hazban. 6 vlselte fejen a kala pot, 6 rendezkedeU. Kesobb, arnikor a me.gantulajdon a szerzel _M orokJes.

It
utj4. valam~nnyire klalakult, a fit'fiak ket'ekedtek fL\lili es az epajol alapolan elnyomta az" anya jogat. Volt olyan gyony6riiseges aHopot ill, amikor • red a nejet halalra is itelhette es az iteletet vegre is helthetta. A terfit" a magaintulajdonnal jar6 gazdasllgi helvzet sokoldaluva tette, kepessegeit kifejlesztette. mig a n6 valamlcsket vieszemeredt. (Hogy ez allapot milyen ..karos haia.sal volt ez emberi nem fejlodesere. errol most ne beszeljiink. hilzenkeves az idonk). Eleg az hozza, bogy ez az attapot Is a maganl , tulaJdonnak koszonbeto, mint annyi 10k rna. iYilkosa8g, hare. habo~u es aok veszedelem. ami azemberiseget PUlztitotta. Azf mar tudluk, hogy akinek a magantulejdona megnott, annak az agy&1i batalma Is megn6tt. Szoval. az ur lett. aki kenye-kedve szerint asarnokoskodhatott is henyelhetett. (Amig kommuntzmusban eltek, addig min.enkinek egyform4n dolaoznie kellett, mert ha lustalkodott vagy rendetlenkedett, kadak a k.ozossegb61 es szepen ehenhalhatott). Sz6val azt ekerom veled megertetni, hogy a ma.gantulajdon klfej16.

a tanacskoztatsasagban is a tanacstagok
fit flak. Hiasen nektek sem mindegy, hogy
hogyan mlkeppen menien az Orsz8g sorsa. A tanaeskozMrsasagban ti is dolgozc emberek vagytok es azt a jogot. emit a burzsoak uralmanak a mesbuktatasekor kezetekbe edtek, nem 'szabad ledobnotok ezzel az ostoba kijelentessel.

a n6t"8 cselad fabszolgajAva siilyes~teUe.. Csak egyet mondok. Az lment, hogy a piacrol hazaj6ttel. nevetve fitymalvB ' beszeItelek a nok poUtikai joga1:ot, a valaszt6jogr61; ami neklel;' is belesz6last enged az orszagos ugyek intezesebe, arnit nepk6zt6rsasagot meacslnalo okt6beri Iorradelom hozottmea a saamotokre es amivel ippen ugy etbettek

aisivel a feril mag6boz _mony
/

~agadott

minden batalmat

is jogot e& .

vilasztasanat,' mint a

a

. - F5zokanal val6 a ml kezuttkbe.

nem log.
egyenlok vagy" tok "pclitikaf tet'etl a fet"fiakkal, es egyen16k lesztek a tokes ~endszee teljes klmutasa utan a gazdasagi tum is. De mas teren is, maid
E:lni kell a jogotokkai es Briilni ezon, hogy most mar
mlndiart .

megmondom. Nagyon sok no, ugy-e, h()gy ven lanv ne maradjon. hogy .megelhesaen, hogy a sziiksege·s nemi erintkezesert a hamis erkolcs 6rei ne ktebalhessenak rEi kig"lot-bekat, ferjhez ment ahhoz, aki eppen kapora jott. Szerette, nem szeretle, az mar mellekes volt. eleg az hozza, hogy kenyszerit6 hatdsok kovetkezteben 8Z ugvnevezett szent hAztlssag rabja lett. (Ha olvan szentses volna az a hazassag, 6. papok is elnenek vele.Nem igaZ 1)

Usv-e ebbol nem szarmazhaUak egeszseges gyermekek? , (Nezzetek meg, az orvosok igazolhetjek, hogy a szerelem-gyermekek, a ..t6r'lenytelen"-ek a legszebbek. legerosebbek.) De megfudott szabadulnt a_no eU61 a hazassagtol ? Nem tudolt. mert a ferj \ volt az eltartola : a kenyer, a megelbetes odalanccttau csaladboz, belelokte abba a nvoszolyeba, ahol behunyta a szemet es rnindig a mas kepet Idezte a Ielkebe, akit telan szeretett, de aki bizonyos gazdasagi okok miatt nem , veheUe el. Mondjuk, hogy az meg elvelt egy csunya, de gazdag not. akivel eohaltve fekiidt. s6hajtva kelt. Ugy-e, - haez _a ket egymast - szeretd lenv a hazassagk6fesiik ulan 038zeialaIkozik es megolelik egymasf, akkor ez ma~· bazassagtOt:eS,· ami bun.- De amlkor a hazastarsak egymast utalva olelsetik egymasl, az nem bun, 6Z _a
szent hazassagbol eredo

UgY.e nem volt boldog az llyen bcizassag '1

k5tetesseg.

hazaasegokal is az egyent5tten gazdaif' . sagi belyzet bozta letee, ugy-e ? Himy tragecliat csinalt mar ez? Hanv szerelmes 's~ivii fiatal Iekudt kora sirba. mert a vagyqrti helvzet miatt nem .lehettek egy~ase es hazassag nelkaI az alerkolcsck miatf nem tudtak egyrnast boldogilani vagy a szegenyseg megakadalyozta az egvbekelesuket is. Nemde, ezeket a szerencsetlen

Es bany not ket'getett ki a~ utcara a gazda.sagi egyen.l5tlenseg; bogy arulja it testet, az egeszseget.
Haruhaert, ~kszerert, vagy kenyerert elbukott a no - mert maskeppen nem juth~tott hozzd - dngy6 lett a neve a polgari tarsedalom szemeben es mesvetettek, Mlnek neveztek ezt, akinek volt penze es megvette azt a not 6rala, egy hetre vagy tobb honapra ? Gazdag -ufnak,· iiki szeretl II
-"
......
"

egy

kalandekat,
,

-

15
A -.gazdasagi egyenloseg, vagyis
6

kommunizmus

ezeknek

veget vet.
ezt .

fl n6nek eppen olyan ont:ltndeUtezesi jogot ad,

mini a fetfinak:

szerethetl, akit akar es ezert nem ostorozhalia meg az alerkolcs. mint eddig tette, '

Szabadsagot kap a szerelemben, Vagyis nem tu~U vagyoni e15ny5kett, etrartaseet, bankckeet et. .adni a testtt a -tokes urnak, mert erre nem lesz szuksege, -hanem aze lesz,
~kit szeret es azzal kat hazassagot.

H bazassag alapla a kol<;soncs szeeetet, a k6icsonos meget.
Hat a gyermekekkel mi lesz ? - kerdezed.

tes, a k5icsCllOS tiszt~let. Ha ez az alap megd5lt, bclend aZ,aki a bazassagotezen a meabomlctt alapon akaela oS5zetattani.
Erre csak azt mondom, hogy tisztelem en ezl 8 hazassagot, arnelyrdl. igy szoktak nyllatkoznl: --Tudod. elvalnank, mert ,cnis mastszeretek, a Ielesegem'se banna, de bat
11

gyet:ekek kedvied musza] ~gyiitt maradnunk. A gyermekek a kommunista tarsedalomben nem vesznek ef)en, nem

-ziillendt el, mint a most Gsszeomlott poIgari tarsedalornban. E; -senkinek sem okozzon ·gondot. A feje Inkabb azokert a hazassagokert rajjon. erniket II kapf, tellsta tarsadalorn 'erkolcsei es gazdasagi lorvenyei drotoztak ossze.

H .azabadszerelem

a

no

tetki

es testt

messaabadutasat

jetentl-

it lu~nyszet"bazassagok nyugetol. EZC:ft szabad, Egyaltalaban nem jele~ti azt a butasagot, amil 8- papok Iogtak fa: no most mar minden n5, minden ferfinak kozos hasznalati targya. (Ebbe meg a papszakacsnek gem esyeznenek bele.) Mihelvt "a n6 gazdasagilag is olyan szab sd lesz, mint a ferfi, akkor ugyan.ezon jogai [esznek, mint a ferfinek: szabadcn valasztbatja etete tat"sat, nern szorul arra, hogy kenyerkeresoienek a csaladl elelhez lancolt rabszolga. ' noje legyen. Erted-e. ZsOfi hugom? Ha ri jova helen bemegy a piacra es megint olyan bolond beszedekel hallasz, hat csak mondd oda nekik betran :

- Bizony na.gy szamaeak Mondd, hogy en mondtam,

ksmdtdt I

\

-

I,

,.