2007.

március

XVII. évfolyam

3. szám

Ára: 20 korona

Előfizetőknek: 17 korona

Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében Az őszibarack és a nektarin károsítói A sikeres repcetermesztés alapjai
3

GaP−1/03

Tartalom

A TARTALOMBÓL
A korai borsó 4 A termő őszibarack metszése 4 Az őszibarackot tavasszal ültessük Új lehetőségek és kihívások előtt Házi kertek vetésterve biodinamikus módon 5 6 7 Az őszibarack és a nektarin károsítói és védekezési terve 16 Növényvédelem márciusban 18 A poszméhek haszna a papri− kában, dinnyében, eperben 20 Az akác jelentősége és fájának hasznosítása Integrált növényvédelem 21 Több mint kétszáz kiállító a budapesti AGRO+MASHEXPO−n Edénykertészet Díszkertészet márciusban Séta a természetben Tavaszi gyomirtás a gabonafélékben 27

Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében 8

28

29 30 31 32

Benedekfű

10 A tápanyag−utánpótlásról

22 24 24 25 Ne kezeljük le a bőrlevelet! 33 26 A jeneszter 33

A szép gyep és a gyönyörű Nemzeti kiegészítő virágok megfelelő tápanyagel− támogatások látást igényelnek 11 Milyen gyorsan hat Gyümölcs− és a nitrogénműtrágya? zöldségpiaci reform 12 A tápanyag−gazdálkodás A szeder, a ribizke, a köszméte tervezése és a feketebodza metszése 14 A sikeres repcetermesztés A gyümölcsfák metszése 15 alapjai

A megfelelő szaporítóanyag rendelkezésre áll 34 A belső virágporszedők felépítése és használata Vadászterületek szőrmés kártevői 36 37

A címlapon Szilvássy László felvétele

Jó Gazda 2007/3

3

Időszerű − Hirdetés

Március
KOS hava
III. 21−IV. 20.

A korai borsó
A zöldségfélék közül szabadföldbe a borsó vethető legkorábban, akár már feb− ruár végén, március elején a földbe kerül− het. Az igényesebb vetőborsót kissé ké− sőbb vetjük. A sorok távolsága 12–24 cm, az alacsony növésű fajtákat sűrűbben a ma− gasakat ritkábban vetjük. A vetés mélysége általában 6–8 cm. Vetés után ügyeljünk ar− ra, hogy a talaj felszínén ne maradjanak el− vetetlen magok, mert odavonzzák a mada− rakat, és azok a földből is kiszedik a szeme− ket, így komoly kárt okozhatnak. A borsónak nálunk három típusát kü− lönböztetjük meg: a kifejtőborsó általában rövid tenyészidejű, korai termesztésre al− kalmas, a velőborsó hosszabb tenyészidejű, később érik, éretlen zöld állapotban fo− gyasztjuk, a cukorborsó jellegzetessége, hogy a hüvelye is fogyasztható. A borsó a talajban nem válogat, legin− kább a mélyrétegű, meszes, jó táperőben levő vályogtalajokat kedveli. Hidegtűrő, már 3−4 oC−on is csírázik. A kikelt növé− nyek a mínusz 4−5 oC fagyokat is elviselik. A lombjuk akár le is fagyhat, később újra kihajtanak és tovább fejlődnek. A nagy me−

KIT KÖSZÖNTSÜNK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Albin Lujza Kornélia Kázmér Adorján, Adrián Leonóra Tamás Zoltán Franciska Ildikó Szilárd

leget azonban – különösen ha szárazsággal is párosul – nem bírják. Ápolása elsősorban gyomtalanításból áll. A kikelt vetés talaját mielőbb kapáljuk meg, tartós szárazság esetén öntözni kell. A hüvelyek szedését akkor kezdjük, amikor a borsószemek már elérték a rájuk jellemző nagyságot, de még zsengék, kellemes za− matúak. A magasabb növésű fajtákat aján− lott támasz mellett termeszteni. A nálunk legismertebb fajták: Bohdan, Radovan, Záboj, Ctirad, Elkan, Junior, Lumír, Mojmír, Superior. (mik)

Hétfő Gergely Kedd Krisztián Szerda Matild Csütörtök Kristóf Magyar nemzeti ünnep 16 Péntek Henrietta 17 Szombat Gertrúd 18 Vasárnap Sándor, Ede 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat József Klaudia Benedek Beáta, Izolda Emőke Gábor Irén, Irisz Emánuel Hajnalka Gedeon Auguszta Zalán Árpád

A termő őszibarack metszése
A szakszerűen metszett őszibarack fa a kezdő kertész számára siralmas képet nyújt. De ne ijedjünk meg tőle, mert csak az erélyes metszés segít bennünket abban, hogy meg− akadályozzuk a fák felkopaszodását. Először a vázágak csúcsán levő vezérvesszőt vágjuk vissza egyharmadára, úgy, hogy a csúcsrügy külső állású legyen. Az erős vesszőket felvált− va, hosszabb termővesszőnek, illetve rövidebb ugarvesszőnek hagyjuk meg. A vékony, termőrügyben végződő ágakat ne vágjuk vissza, ezek a termés kinevelése után úgyis le− száradnak. A túl sűrűn álló, vagy száraz, betegnek látszó vesszőket tőből távolítsuk el.

FÁTYOLFÓLIA
A növénynek és a termelőnek egyaránt biztonság.
4
Jó Gazda 2007/3

Méretek (szélesség m−ben) 1,5 3,4 4,0 5,5 6,75 8,5 10,5 12,75 13,6 16,0

040 01 Košice Staničná 7 tel.: 055/625 3288 mobil: 0905/625 328 0905/221 859

E−mail: netkanetextilie@pobox.sk

GaP−3/03

Választható hosszúságban! 10,5 m−től erősített szélekkel!

Leányka. Megrendelhetők nagytestű 7 hetes brojlerpulykák májusra és júniusra. hogy a fa tavasszal ki sem hajt. (miklós) A heti műsoridő jelenleg 56 óra. áprilistól bárhová ingye− nesen házhoz szállítom.sk címen. Orthocid) is kever− hetünk. A korai metszés előnye. tel. A tavaszi ültetést is csak a fagyok el− múltával. mert az legyengüléséz és pusztulásá− hoz vezet. Szent− lőrinci).: 0905 962608. ott az őszibarck−alanyú oltványok alkal− masak. ez függ az alany− tól.radiopatria. Az ültetőgödör mélysége legalább 60 cm legyen. a nagy fürtű bőtermő fajták− nál 10−14 rügyet. keményebb tél után megtörtén− het.Időszerű − Hirdetés Az őszibarackot tavasszal ültessük A gyümölcsfacsemeték kiültetése ál− talában az őszi hónapokban ajánlott − ki− véve az őszibarackot és a diót. a tőke erősségétől. Ha minőségre törekszünk. Az őszibarackfák ugyanis a vegetáci− ós időszak alatt csak nagyon kevés tartalékanyagot tárolnak. az apróbb fürtöknél 14−18 rügyet hagynak meg.: 0905 909 503. 0903 683359 Ga−1/1−3 Nyolchetes piros Isabrown tojójércék megrendelhetők. akkor több rügyet ha− gyunk meg. GaP−4/03 Jó Gazda 2007/3 5 . Arra viszont ügyelni kell. a termesztés cél− jától. A termőkaron hagyott rügyek száma a tőke terhelését jelenti. Cím: Pontyos István. A tavasszal ültetett fákat rend− szeresen öntözzük. Cserhát 7. illetve az adás az interneten is hall− ható: www. az érzékenyebb fajták metszését (Ezerjó. így hosszabb tenyészidő áll a ren− delkezésére. akkor kisebb a terhelés. Az őszibarack alanyválasztásánál ve− gyük figyelembe a talaj tulajdonságait. Ezt első− sorban az őszibarack biológiája indokol− ja. Ügyeljünk a pépesítésre is. Rimaszombat körzetében az 567−es frekvencián. hogy a szőlő tavasszal korábban fakad. középhullámon Pozsonyban az 1017−es. 70 Sk/db. Ga−2/2−3 Tel. ha nagyobb hozamot szeretnénk elérni. az 1098−as. A háztáji szőlőben négyzet− méterenként 10−18 rügyes terhelést al− kalmaznak. de a vékony hajszál− gyökerteket egyáltalán ne vágjuk vissza. ezért ha ősszel ültetjük őket. Tel. Burgundi. az iszaposított pépbe valamilyen fertőt− lenítőszert (Basudin. 0914/224 677. Ingyenes házhoz szállí− tással. A gyakorlat szerint télen általában a kevés− bé érzékeny fajtákat ajánlott metszeni (Olaszrizling. akkor a gyökérsebeik a tél folyamán (már 8 foknál alacsonyabb hő− mérsékleten) nem megfelelően gyógyul− nak be. nehogy rendszeresen túlterheljük a tő− két. a gyökereket meg kell metszeni. viszont erősebb fagyok ese− tén a vesszők fagykárt szenvedhetnek. ahol a talaj mésztartalma átlagos szintű. Apróhirdetés Minőségi szőlőoltványok és gyümölcsfák eladók Muzslán. Müller) inkább később végezzük. Kelet−Szlovákiában a 702−es és a 927−es középhullámú frekvencián. de még a rügyfakadás előtt ajánlott elvégez− ni.: 0905/286 397 Ga− 3/3−4 Nagyvirágú krizantémpalánta és szabadföldi paprikapalánta megrendelhető. Meszes talajokra a keserűmandula−ala− nyon álló csemeték a legmegfelelőbbek. Ga−4/3−6 035/7782 108 A szőlő metszése A szőlő téli és tavaszi metszésének is megvannak az előnyei. Tel.: 0902/302 742. Az ültetés előtt. Nyugat−Szlovákiában egy új. Minden nap 12 órától 20 óráig köz− vetít. a föld kiszáradása után. Kedvezőek a tapasztalatok a szil− vaalanyú oltványokkal is.

hogy a szaktárca vezetése is elfogad bennünket partner− nek. hogy a hazai zöldség− termesztésben az előző időszakban meg− lehetősen kedvezőtlen kiindulási és támo− gatási feltételek között kellett állni a ver− senyt nemcsak a belső piacon. Egyelőre úgy tűnik. hanem immár az uniós versenytársakkal szem− ben is. Másik kérdés az alkalmi munkaerő alkal− mazásának jogi szabályozása. s ezért nagyobb figyelmet kell majd szen− telni a saját termékeink piaci bevezetésé− nek. ugyanakkor azt is szorgalmazzuk. hogy a miniszté− rium javaslata alapján a termelők vagy a működtetők 1 korona szimbolikus bérleti díjért bérbe vehetik a területükön levő öntözőberendezéseket. reméljük az együttműködést továbbra is kamatoztatni tudjuk majd az egész ágazat érdekében. üzemeltetési cso− magban kapjanak valamilyen segítséget. Köszönöm a tájékoztatást. hogy ha a pultokról sikerül hatékony ellenőrzések− kel kiszorítani a máshonnan behozott ol− csó és gyenge. a nagyobb termelők úgy tűnik. megbízható termesztési és környezeti feltételek között létreho− zott termékeket kínálunk. ugyanakkor egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a regionális kamarákkal va− ló együttműködésnek is. és azt megtartani. Gondolok itt elsősorban a hazai támoga− tási rendszerben a zöldségtermelőknek szánt kiegészítő támogatásra. bérbe veszik és működtetni fogják ezeket a berendezése− ket. hogy a mi terme− lőink fognak tudni élni a lehetőségekkel. február végén tartja Nyitrán a Szlovákiai Zöldségtermelők Uniója hagyományos évadnyitó rendezvényét. az eredetvédelemnek. ahol a szakfő− iskola és az érsekújvári növénytermeszté− si kutatóintézet szakembereivel együtt− működve adnánk válaszokat a termelők által felvetett időszerű kérdésekre. Milyen konkrét lépéseket ter− veznek a zöldségtermesztés feltét− eleinek javítása érdekében? − A hazai termelők egyik nagy problé− mája a megtermelt zöldség elfogadható áron történő értékesítése. A zöldségtermesztés gazdasá− gossága még mindig nagyban függ a kézi munkaerőtől. Ez várhatóan magával vonja majd a fizetések további emelését. ami tovább drágítja majd a termelést. hogy az országban ki− épített mintegy 300 ezer hektárnyi öntö− zőhálózat további működtetése. reméljük sikerül elfogadható megoldást kínálnunk a kormányzat számára is. hogy az elkö− vetkező időszakra nézve már vannak bi− zonyos kedvező jelek. Az ágazati termelők számára ugyancsak fontos kérdés a megfe− lelő termesztési feltételek. A külföldi ta− pasztalatok és vélemények cseréjének úgyszintén teret adunk. akkor a mi termékeink előtt is megnyílhat az út. hogy az ígéretesen alakuló kapcsolattartás a szakminisztéri− ummal továbbra is folyamatos maradjon. Ehhez ma már szálláshelyek ki− alakítására is szükség lesz. hogy szerve− zetünk nyitrai központja információs centrumként is működjön. sokszor elfogadhatatlan minőségű árut. Az idei év elején közzétett új információk alapján azonban ko− moly változások várhatók az ága− zatban. amiket természete− sen a termelőknek a lehető legnagyobb mértékben ki kell majd használniuk. persze csak ak− kor. ma már több választási lehetősége van. (szilvássy) 6 Jó Gazda 2007/3 . az unión belül a zöldségpi− ac szabályozási rendszerének meg− változtatására készülnek. itthoni. És valljuk be. naprakész tájékoztatása és szakmai információkkal való ellátása ér− dekében szeretnénk elérni. Úgy tűnik. ami az elő− készületben levő vidékfejlesztési tervben szerepel. aki dolgozni akar. miközben a fenntartás és a működtetés költségeit maguknak kell majd állniuk. Úgy vélem. a nagy nyomás szinte megtize− delte a hazai zöldségtermesztők so− rait. Tudatosítjuk. A lehe− tőségekről és pályázatokra való felkészü− lésről a tagjainkat is részletesen tájékoz− tatni fogjuk. támogatást. Egyszerűen gond megfelelő létszámú munkacsopor− tot kialakítani. Az előző időszak− hoz viszonyítva a tárcavezetés most újabb koncepcióval állt elő… (Archív felvétel) – Nyilvánvaló. A most zajló tárgyalásokon azt is szeretnénk elérni. Mire összpontosít a zöldségter− mesztők érdekvédelmi szervezete az elkövetkező időszakban? − Szeretnénk elérni. Meggyőződésem. hogy azok akik vállalják a feltételeket. ha azok is megfelelő minőségűek lesznek. a termelői−értékesítő szervezetek tevékenységének felfuttatásával. Bízom benne. Újabban egyre több a hír arról. földeken végzett munka nem tartozik kifejezetten a közkedvelt munka− végzések közé. ugyanakkor tag− jaink pontos. a tárcavezetés elv− ben megígérte. hogy a berendezések tu− lajdonjogi rendezése is elfogadható lesz a számára. mivel a munkaerőpiacon kialakult helyzet nyo− mán annak. hogy igazolni tudjuk. A helyzet most úgy áll. Horváth Pé− tert. ehhez azonban már most fel kell készülni megfelelő projektekkel. az induláshoz ún.Interjú Új lehetőségek és kihívások előtt Márciusi lapszámunk megjelenésének időpontjában. sőt. a hazai támogatási rendszerben szintén lé− nyeges módosításokat terveznek a zöldségtermesztők javára… − Tény és való. kikérik a véleményünket egyes kér− désekben. kény− telenek lesznek vendégmunkásokat is al− kalmazni. hogy az üzletláncok megszorító üzletpo− litikája ellen csak összefogva lehet ered− ményesen harcolni. Az előző néhány évben a szlo− vákiai zöldségtermesztés meglehe− tősen mostoha viszonyok között próbálta meg felvenni a versenyt a szabaddá tett zöldségpiac kihívása− ival. hogy az állami minőség− ellenőrző szervek fokozottabban ügyelje− nek az üzletekben megjelenő zöldség mi− nőségére is. a kinti. a Szlovákiai Zöldségtermelők Uniójának elnökét ennek kap− csán a hazai ágazat előtt álló lehetőségekről és a kihasználásuk módozatairól kérdeztük. hogy már a mi tér− ségünkben sincs elegendő munka− erő erre a tevékenységre… – Ezt a problémát a nagyobb zöldség− termelők már most érzékelik. amelyen a szervezeti élet időszerű kérdé− seinek megvitatása mellett szakmai ismeretterjesztő előadások is elhangzanak ismert hazai és külföldi szakemberektől. A szerződé− sek 15 évre szólnak. az integrált termesztési módszerek beveze− tésével. s ennek keretében az öntözés lehetőségé− nek biztosítása. illetve a működtetés jogi és anyagi feltételeinek megteremtése a termelők elemi érdeke. ezeknek a tényezőknek a jövőben meg kell majd jelenniük a zöldség árában is. Ezt a kér− dést már régebben feszegetjük.

a kel− bimbót. Lehetőleg a vetési naptár szerint ültessünk. a borsó. ahová a sárgarépát. egy "levél" szakaszunk. Ezeket ajánlatos még ta− vasszal meghagyni. Meg− figyeléseink szerint az erős illatú virá− gok. a spenótot és az őszi salátát. kertészkedés előnyeit. Így lesz pl. a borsó. mint pl. melyek igen jól tű− rik a "monokultúrát". Dr. hogy olyan zöldségeket ves− sünk. stb. Néhány év múlva kialakul az a növényegyüttes. a paprika. csupán arról. bokorbab. cék− lát és a petrezselymet tesszük. ha feljegyezzük házi kertünk el− múlt két−három évének termelési ta− pasztalatait. A biodinamikus kertekben minden évben használjunk komposztot. de palántázhatunk papri− kát és paradicsomot is. tököt. Az ágyások szélére egyéves fűszernövé− nyekből szegélyt is készíthetünk. Éppen ellenkezőleg. amelyek az adott kertben jól dísz− lenek és szépen fejlődnek. hogy mennyi és mi− lyen termésekre számíthatunk. Mivel a beállított biodinamikus kertekben sem− milyen vegyszert nem alkalmazunk. a petrezselymet. hogy „vissza a természethez“ nem a ci− vilizáció vívmányainak a felrúgását je− lenti. A szakaszok váltásával növényeink tápanyagfelvéte− le – fejlődése is – kedvezőbbre fordul. a káposztafélék. de ide sorolható a karalábé is. ahol elsősorban egy éves vá− góvirágok termesztését végzik. a fodroskelt. a petrezselyem és a legtöbb ká− posztaféle gyenge és beteg lesz. babot. fontos. amely az adott viszonyok között a leg− biztonságosabban termeszthető. Utánuk még bátran vethetünk késői növényeket. Ennek érdekében készítsük el házi ker− tünk vetéstervét ún. Így a sokat emlegetett jelmondat. melybe a bab. „biodinamikus“ módon. az ubor− ka. Végül tervezzünk egy "gyökér" sza− kaszt. ha ismerjük az elmúlt évi tapasz− talatok alapján azt. de nem ritka a mézelő facélia. hogy mi te− lel át kertünkben. Érdemes megnézni azt. retket. Jó. hogy ne éljünk fölösleges mér− gekkel és ajzószerekkel. Így tudni fogjuk azt. ke− rül. a paradicsom. Ahol a család számára burgonyát is termeszte− nek. ilyen pl. ha az egymás utáni években többször ugyan− arra a helyre kerül. A biokertekben nem a vegyszerek feltétlen száműze− téséről van szó. tudjuk−e. a cékla. a tök. ott vegyük nagyobbra ezt a terüle− tet.Kertészet − hirdetés Házi kertek vetésterve biodinamikus módon Napjainkban sokan hirdetik a természetszerű gazdálkodás. hogy miből mennyi termett ágyásainkban. mely ellen jól átgondolt vetés− tervvel védekezhetünk. melyben megtalálható a spenót. melynek megvastagodott szárát fogyasztjuk. ha veteményes− kertünket szakaszokra osztjuk. a paradicsom. sőt sür− gősségét. Az ágyásokban to− vábbra is ott lehet hagyni a téli sarja− dékhagymát. Szakemberek ezt az állapotot "talajuntság" néven emle− getik. Jó. Jó gyakorlattá vált. László László GaP−14/3 Jó Gazda 2007/3 7 . akarjuk−e okosan felhasználni az e té− ren elért tudományos eredményeket. így job− ban áttekinthető. Újabban hallani már "négyes" sza− kaszról is. a saláta. ezáltal az egy− szerre művelhető növények kerülnek egy szakaszba. Más növé− nyek. védelmet jelentenek a különböző szívó−rágó kártevők ellen. Vannak növények. Lesz egy "termés" szakaszunk is. sőt a karfiol vagy akár a brokkoli sem. növekedjenek to− vább egy−két hónapig. a cseme− gekukorica.

összességében a termelés−fejlesztés fontos tényezői.fuszerpaprika. ezáltal minőségcsökkenés áll elő. mellyel jelentős költségmeg− takarítás. gazdaságos és környezetbarát termesztés valósítható meg. kép Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében A fűszerpaprika Magyarországon és a kör− nyező országokban. hiszen a Kárpát−medence száraz konti− nentális klímája. Az intézet által előállított fajták közül több fajta bizonyította kiváló termesztési és beltartalmi értékét a szlovákiai termesztő körzetekben is. Az elmúlt években és évtizedekben méltán vált híres− sé. így Szlovákiában is fontos gazdasági növény. gazdag vitaminforrás. csak a fűszerpaprika.Zöldségtermesztés 1. a biológiai alapok. a hatékony termesztés.axelero. Ez tovább romlott az állami szerepvállalás (tá− mogatás) csökkenésével. Jobb minőséget kell produkálni új fajták. az átvételi árak folya− matos csökkenése vagy szinten tartása. A fenn− álló helyzet a termelő és feldolgozó kap− csolatrendszerben feszültséget idézett elő. sok család meg− élhetési forrását jelenti. azon− ban közvetetten a feldolgozás és fogyasztás érdekeit is szolgálja. Tapasztalataink szerint a növényvé− delem elhagyásával vagy minimalizálásával a termelési költség mintegy 10−15 %−kal csökkenthető. amely az emberi szervezet számára igen fontos bioaktív anyagokat együttesen magában hordozza. tőke és infrastrukturális feltétel− rendszer hiányában. termésbiztonság és termésmi− nőség. melyhez hozzájárultak az évjárat valamint az agrotechnikai hiányosságok által bekö− vetkezett termésingadozás miatti piaci ke− reslet−kínálati viszonyok. melyet végterméké− ben nem tud érvényesíteni. ásványi anyagok tárháza. A feldolgozó nem tudja a termelők által el− várt. E fajták legfőbb értéke. környezet− védelem és élelmiszerbiztonság növelés. hogy baktérium− mal szemben tünetmentesek. a lombozat és a virág egészséges marad. A jó mi− nőség biztosítása mellett kedvező hatással vannak a terméshozamra és a termésbiz− tonságra is. melyből 12− 15 fajta képviseli a magyarországi fűszer− paprika termőterületet. a kialakult szélső− séges áringadozások is. A termelő a bi− ológiai alapokban rejlő genetikai potenciált csak részben vagy alacsony szinten tudja realizálni. A Fűszerpaprika Kht. Nincs más fűszer a vilá− gon. aromák együttese. A kalocsai székhelyű társa− ság. sajátos ökológiai viszonyai között – talaj. fennállása óta mindenkor meghatározó szerepet töltött be a fűszerpaprika ágazat fejlesztésében. ahol sikeres termesztést va− lósítottak meg. valamint a technológiai fejlesztés eredményeivel közvetlenül a ter− melés hatékonyságnövelését segíti. A Fűszerpaprika Kht. a növények rege− nerálódása 1−2 hetes tenyészidő kitolódást. technológiák beveze− tésével és élni kell az utóérlelés. Az egyes fajták vetőmagja a cég 8 Jó Gazda 2007/3 . A termelés és fogyasztás az utóbbi 10− 15 évben jelentős átalakuláson ment ke− resztül Európában. A nemzetközi és hazai piacokon bekövetkezett kedvezőtlen ár− helyzet a fűszerpaprika számára − mely ko− rábban kedvező nemzetközi árpozíciót ví− vott ki − nem várt helyzetet teremtett. egyben a kutatómunka eredményes− ségét is bizonyítja. A széles fajtaválaszték a korszerű bioló− giai alapok a termelői. valamint az im− port paprika behozatalával összefüggő élel− miszerbiztonsági problémákkal is. A fűszerpaprika őrlemény az illatok. ízek. az illóolajok.net megte− kinthető. A fajták leírása az intézmény honlap− ján www. mikroklíma – a fűszerpaprika minősége és a belőle készült őrlemény a vi− lágon a legjobb. Eddig mintegy 24 államilag minősített fajtát állított elő az intézmény. ezáltal a leg− első virágokból képződő termések korai érésűek és jó minőségűek lesznek. A Fűszerpaprika Kutató−Fejlesztő Kht. A termőterület nagysága soha nem látott mélypontra csökkent. részükre a tisztes eredmény elérését biztosító árat fizetni. feldolgozó igénye− ket magas szinten elégítik ki. ezen fajták termesztéséhez magas vigorértékű vetőmagot állított elő és forgalmaz széles fajtaválasztékban zsákos és színes tasakos kiszerelésben kalocsai központi telephe− lyén. késői érést okoz. cukrok. mely ma is a világon egyedülállóan csak fűszerpaprika kutatás−fejlesztéssel fog− lalkozik a kalocsai és szegedi kutatóhelye− ken. Az elmúlt év− tizedben rezisztencianemesítési program keretében előállított baktériummal szembe− ni rezisztenciával rendelkező fajták a ter− méshozam. Az ágazatra jellemző a termesztési költ− ségek növekedése. valamint feldolgozás minőségjavító módszereivel. Ez jelzi a termelők és feldolgozók bizalmát e fajtákkal szem− ben. eredményeivel hozzájárult a fűszer− paprika hazai és nemzetközi elismertségé− hez. Az érzékeny fajtáknál a fertő− zés következtében a lombozat és a virág je− lentős mértékben sérül. Táplálkozásban be− töltött szerepénél fogva a magyaros kony− ha nélkülözhetetlen fűszere.

terméskötés és termésfejlődés. A növényeket kordon mellett vagy zsi− nórral felfuttatva neveljük az étkezési pap− rikánál is alkalmazott metszéssel és fito− technikai munkákkal. magas terméshozam és igen jó minő− ség érhető el. A módszer előnye. hogy az étkezési paprikánál jól bevált módszerek adaptálásával fűszerpaprikánál is növelhe− tő a termésbiztonság. A termesztés korszerűsíté− se érdekében az utóbbi években felmerült az igény és szükségessé vált a termesztési színvonal növelése céljából magas termés− hozamot és kiváló termésminőséget bizto− sító hibrid fűszerpaprika fajták előállítása és termesztésbe vonása. a terméshozam. hogy a 2. A szántóföldi termesztésben tápoldatos csepegtető öntözéssel kombinált fóliataka− rásos. és jó termésminőséggel.Zöldségtermesztés− hirdetés kalocsai központjában is megrendelhető. 80 ezer növény/hektár állománysűrűség− gel termesztjük a fűszerpaprikát. korai érés jellemző. ikersoros növényelrendezéssel kb. Timár Zoltán GaP−5/3 Jó Gazda 2007/3 9 . A fajtákban de különösen az új nemesí− tésű hibrid fajtákban rejlő genetikai poten− ciált a jelenlegi hagyományos termesztési színvonalon a termelők csak részben hasz− nálják ki. Picador). kép fűszerpaprika tenyészideje a szántóföldi termesztéshez viszonyítva meghosszabbít− ható. magas terméshozammal. E termesztési mód− szerrel korai. a kiegé− szítő tápanyagellátást a tenyészidőszakban tápoldatos csepegtető öntözéssel biztosít− juk. folyamatos virágzás és ter− méskötés. fűtetlen fóliaházba április közepén ültetünk ki iker− soros elrendezésben 5−6 növény/m2 állo− mánysűrűségben. hogy a fűszerpaprika életfeltételeit fűtetlen vagy fűtött fólia alatt védett és szabályozott kö− rülmények között közel optimális szinten biztosíthatjuk áprilistól októberig. A nemesítői mun− ka eredményeként bejelentésre kerültek a Kalocsán nemesített intenzív szántóföldi termesztésre alkalmas baktérium rezisztens fűszerpaprika hibridek (KDE 05−4 F1 csíp− mentes felálló. kép) A fólia alatti termesztés lényege. Kapitány József. edzett 8 lombleveles palántát neveljünk fel. intenzív virág− zás. (1. A tenyészidőszakban a nö− vények számára egyes fenofázisaiban igény szerinti hatóanyagú oldott műtrágyát juttatunk csepegtető öntözéssel az ikersor közepén elhelyezett vezetéken keresztül. Az intenzív szántóföldi és fólia alatti termesztés−technológia lényege. A növények életfeltételeit a hagyományos szántóföldi termesztéshez viszonyítva közel optimális szinten. E módszerrel a növények fejlődésére a te− nyészidőszakban zavartalan. ezáltal a termesztés haté− konysága javul. intenzív termesztés− technológiával a hozamok a minőség egy− idejű megtartása mellett jelentős mérték− ben növelhetők. kép) E két korszerű termesztési módszer – ahol a termesztési körülményrendszerek le− hetővé teszik – kiegészítő termesztési mód− ként alternatívát jelenthetnek a jó minősé− gű fűszerpaprika termésalapanyag előállí− tásában a hagyományos szántóföldi fűszer− paprika−termesztés mellett. Az alaptápanyag ellátást talajba dolgozott istállótrágyával. A ter− mesztésben jól fejlett és edzett 8 lombleve− les szórt vetésű vagy szivarpalántát haszná− lunk május 15−20 közötti időszakban törté− nő kiültetéssel. és a termésminőség. Korszerű. a betakarítást késő októberig folya− matosan végezhető. melyet fűtött fólia házban március közepén−végén. A ter− mesztéshez jól fejlett. intenzív termésfejlődés és korai érés. KFC 04−01 F1 csípős csün− gő) és Szegeden nemesített intenzív fólia alatti termesztésre alkalmas fűszerpaprika hibridek (Délibáb. szabá− lyozottan és folyamatosan biztosítani tud− juk. (2.

szúrós árhegyű fogakkal. öblö− sen karéjosak. ezenkívül mintegy 5–10 % nyálkaanyagot.10−0. Tel.00−tól 16. Leve− lei 0. 0. 8 % körüli mennyiségben cseranyagokat s mintegy 0.15 m hosszú. s még egyszer vághatók. Az egész növény kellemetlenül szúrós. Virágai világossárgák. a knicin okozza.20−0. tápanyaggal jól ellátott. s más italok fűszerezésére. Érsekújvár M. augusztus máso− dik felében végzik. felálló. Valšíková felvétele Benedekfű A benedekfű rövid tenyészideje miatt szinte minden növény után vethető.2 %. pók− hálószerűen gyapjasszőrösek. Gyógyászatban a drogot emésztést elő− segítő és étvágyjavító hatása miatt régóta használják. Zöldségterm. mint herbanyeréskor. kissé görbült. lándzsásak. Na− gyobb felületen kaszálva rakodógéppel vágják.sk 10 Jó Gazda 2007/3 GaP−8/03 . Mobil: 0905 524 191 (non−stop).obtulowicz. 10 mm mélyre. Fülöp Andrea. tápanyagban szegényebb talajokon is meg− terem. Gyors növekedésű.10 m−es tarlóra vágott növények az első vágás után új hajtásokat fejlesztenek. mert a növények má− jusra már teljesen elborítják a talajt. tetején 5−10 mm hosszú serteszőrű bóbitával. majd a növények gyors növekedésnek in− dulnak. Az első virágok megjelenésekor. 0. alul serteszőrös. ötszögletű. Internet: www. védőkesztyűben végzik. A ke− lés után először tőlevélrózsa képződik. de legkésőbb április elején vetik ál− landó helyre. Kez− detben géppel sorközkapálást és kézi sor− kapálást kell végezni. A 0. A betakarítás ugyanúgy történik. A drogot a likőripar is hasznosít− ja. az első növedékről érdemes elő− állítani. Cél− szerű trágyázott növény után vetni. az emésztőrendszer és a légzőszervek bizonyos betegségeit gyógyítja. így herbanyerésre másodnövényként is vethető. au− gusztus közepétől érnek. A második vágást az elsővel azonos módon. másodvetéssel is termeszthető. a jó tápanyag−ellátottságot nagy hozammal há− lálja meg. Jó elővetemény is. A tavaszi ve− tésű növények júliustól szeptemberig folya− matosan virágoznak.) a fészekvirágzatúak családjába tartozó egy− éves növény. a júniusban lekerülő növények után. e−mail: obtulowicz@orava.00−ig) Fax: 043/532 0832. vetőmagot az első vágás elha− gyásával. június kö− zepén vágják először. Kaszattermése 10 mm hosz− szú.: 043/532 0831 (8. A föld fe− letti részek knicintartalma átlagosan 0. Szára talajtól elágazó. A levágott növényt azonnal szárítani kell úgy. Később márt nincs szükség a kapálásra. s azonnal műszárítóba szállítják. Gyökere karószerű. Kutatóintézet. Jelenleg keserű teakeverékek. ez által a terméshozamára is. A középkorban a gyomor és belek daganatos megbetegedései ellen használták. Sűrű kelés esetén ritkítani kell. A növény minden része szárítva és zölden egyaránt rendkívül irritálóan keserű. A benedekfű szinte az egész évben vet− hető. szúrós gallérozó levelek veszik körül. E tulaj− donságát az egész növényben. 0. s virágot fejlesztenek. hogy a drog vilá− goszöld maradjon.05−0. hímnős csöves virágok. fent eny− vesen mirigyes és pókhálósan szőrös. hengeres. de Kisázsiában is őshonos.3 m hosszúak. tinktúrák alkotórésze. Termései a virágzás− nak megfelelően szintén folyamatosan. csak a levágott anya− got néhány napig renden érlelik s ezt köve− tően csépelik. A benedekfű magja kedvező körülmé− nyek között 8–10 nap alatt csírázik.sk. mert nagyfo− kú talajárnyékolása következtében jó gyomirtó. Talaj iránt különösképpen nem igényes. A hosszan tartó szá− razság kedvezőtlenül hat növekedésére. Magot. aperitif italok készítésére. de különösen a levelekben felhalmozódott szeszkviter− pén–keserűanyag. Nálunk tavasszal. A keléstől az első virágok megjelenéséig mindössze 60–70 nap szükséges.80 m magas.08−0. március második felében.Gyógynövénytermesztés−Hirdetés A BENEDEKFŰ (Cnicus benedictus L. Mediterrán származású. Fészekvirágza− ta végálló tojásdad. Vetés után az időjárástól függően 8−14 nap múlva sorol az állo− mány.45–0. Gazdaságos termesztésre azonban a mélyebb fekvésű. középkötött vagy barna homoktalajok a legmegfelelőbbek. A vágást kis terüle− ten kézzel.50 m sortávolságra.3 % illóolajat tartalmaz. A benedekfűnek a leveles szára a drog.

célszerűbb. bór − B. Közvetlenül a trágyázás után a növények "luxus"−ellá− táshoz jutnak a tápanyagokból. A gyep például igényes a nitrogénnel szemben. folyékony. ha egy szépen rende− zett kertben találjuk magunkat. A granulált trágya fi− nom szerkezetű. Ezek zöme összetételében nagyon jól alkalmazkodik a növények tápanyagokkal szembeni igényeihez. a foszfor − P és a káli− um − K alapvető tápanyagok. így a vele kezelt gyep szép üde zöld színű és jó minőségű lesz. amelyekre a növényeknek kivétel nélkül szükségük van a növekedéshez és a fejlődéshez. A granulátumból a tápanyag kioldása nem a víztől. mielőtt a növények felvehetnék és ki− használhatnák őket. nem virágoznak. ezért sok táp− anyagot. milyen vegyi formában vannak jelen. hogy a szemek könnyen a fű levelei alá jussa− nak. Jóval kisebb a csoportja azoknak a készítményeknek. míg sor nem kerül a következő táp− anyagpótlásra. magnézium − Mn. réz − Cu. ennek ellenére a fű vagy a gyep mégsem tűnik ideálisnak. később azonban már egyre kisebbednek a felve− hető adagok. akik nem rendelkeznek kifejezet− ten ilyen szakmai ismeretekkel. hogy a növények táp− anyagellátásában feltárt ismereteket és tapasztalatokat a gyakorlatban az egy− szerű emberek közül azok is alkalmazni tudják. Ezeket az ismereteket az egy− szerű emberek közül nem mindenki is− meri tökéletesen. mégis gazdasá− gos. A hosszú hatástartamú gyeptrágya meg− oldhatja a trágyázással kapcsolatos problémákat. Külön figyelmet érdemel a gyep. megsárgulnak. Magasabb hőmérséklet esetén több a fény is. A hagymafélék pedig hálásak a foszforada− gért. hogy az egyes táp− anyagok hogyan viselkednek a talajban. Egyszerűen kis műtrágyaszó− ró kocsival vagy géppel kijuttatható. A piacon rendkívül sokféle növényi tápanyag van forgalomban. A virágok termesztése esetén pél− dául elég. A fű nagy mennyi− ségű zöldanyagot képez. ősszel azonban több káliumra van szüksége. és ne kerüljenek begyűjtésre a leka− szált fűvel. a növények nélkülük nem képe− sek élni. ahol friss és tömör a gyep. Érvényes ez virágok. ha nem kapnak megfelelő mennyiségű és minőségű táp− lálékot. A tápanyag eme kiszerelési formája. A termesztésben néha nem az a fontos. Tud− juk. hogy a tápanyagok könnyen és gyorsan felszívódjanak a ta− lajoldatba. Hasonló a helyzet a díszfák edénybe vagy a szabadföldbe való kiültetésekor. különleges fák és szín− pompás virágágyások vannak. sóhajtunk fel. a modern tudományok és a technológiák alkalmazása azonban lehetővé teszik. A hagyományos módon való trá− gyázáskor gyakori tápanyagpótlásra van szükség. por alakú. ho− gyan kötődnek a talajrészecskékhez és az is. Ha nem jutnak elegendő és ki− egyensúlyozott összetételű tápanyag− hoz. nagyon gyorsan kimosódik. kora tavasszal. (sed. s gyakorlatilag 1–2 adaggal való trágyázásra minimalizálják a tápanyagel− látást. hogy melyiket választja közülük. kén − S.) GaP−7/03 Jó Gazda 2007/3 11 . úgy a növények is fokozato− san megbetegszenek. a növények "éheznek". A tápanyagellátás− ban ugyanilyen fontos szerepe van a kü− lönböző mikroelemeknek is (pl. Gyakorlatilag a termelőtől függ. hogy mindent tudjunk egy adott problémakörről. amelyekben a granulátum magjában koncentrált. vas − Fe. molibdén − Mo. meg− hosszabbított hatástartammal rendelkez− nek. Ki ne szeretne ilyen gyönyörűséget? A növények tápanyagellátása azon− ban nem egyszerű feladat. amelyek ún. ha a virágföldhöz hozzákever− jük az ajánlott tápanyagmennyiséget. Egy évben háromszor adagoljuk. dísznövények és díszfák tápanyagellátására szánt mű− trágyák vásárlásakor is. Fontos az is. a bőséges virágzáshoz pedig a káli− umra van szükségük. A tápanyagellátás ugyanis nem fo− lyamatos és egyenletes. főleg nitrogént igényel. több tápanya− got is igényelnek. A tápanyag mennyiségét minden adagban a fű igényei alapján állították össze. rövid intervallumokban kell végez− ni. hanem a talaj hőmérsék− letéttől függ. egy vagy több hatóanyagú tápanyag található vízben oldódó (hidro− fób) csomagolással. cink − Zn).Tápanyagellátás− hirdetés A szép gyep és a gyönyörű virágok megfelelő tápanyagellátást igényelnek Mennyei táj a szemnek. Noha csak minimális mennyiségben van rájuk szükség. Az egyes növényeknek azonban a vegetáció időszakában különböző igényeik vannak az alapvető tápanyagokkal szemben. A nitrogén − N. Ez a borítás (csoma− golás) nem engedi. miközben a tápanyagfelvétel a növények igényei szerint történik. a fű hosszú távú tápanyagellátására alkalmas granulált tápanyag. Alacsonyabb hőmér− séklet esetén fordított a dolog. és még azelőtt eltűnjenek. balzsam a lélek− nek. hogy jól átteleljen. A tápanyagellátásban azonban vannak közös vonások: a trágyázást kis adagok− ban. és a betegségek és a kártevők is gyakrab− ban támadják őket. ha ki tudjuk választani a legmegfelelőbb megoldást. hogy a nitrogén az egyik legmobilisabb elem a tápanyagok kö− zött. nyáron és ősszel. és a vegetáció ideje alatt 5−6 hónapig már nincs szükség további tápanyagpótlásra. noha drágábbnak tűnik. Ahogyan az emberek. granulált vagy víz− ben oldódó formában alkalmazza őket. Mivel az alapvető tápanyagok mellett mikroelemeket is tartalmaz. ezért nem lehet készletező trágyázást végezni vele. A gyártástechnológia szerint ezek a táp− anyagok valójában granulált trágyák. hogy milyen gyorsan mosódnak ki a talajból. apró méretű. így a növények gyorsabban növekednek.

palántaneveléshez használja az AGROLEAF − OSMOCOTE START műtrágyákat.3 millió tonna). a körte (300 000 tonna felett) és a cit− rom (200 000 tonna felett).05 mm vastagságban. Hollandia.takacs. Talajfóliák (mulcs): átlátszó és fekete 75.75 − 13. (eu−info) Szőcs Zoltán.). amelynek keretében a gyümölcsök és zöldségek fogyasztásának növelése a cél. ill. sárga−cukordinnye.o.60 − 16 m szélességben. 0. A gyümölcs− és zöldségtermesztők versenyképességéhez a termelői szervezetek is nagymértékben hozzájárulnak. 100 cm szélességben.10 mm és 0.40 m − 4 − 5. EU25 (8.3%) és az Egyesült Államok (5%). Fátyolfóliák: 3. Szezonfóliák: 6 m.50 − 6.40 m. A világ legnagyobb termelői: Kína (35%). 2004− ben a termékek közel 34%−a termelői szervezeteken keresztül került a piacra. hogy a Közös Agrárpolitika kereté− ben már megreformált ágazatokkal összehangolja a gyümölcs− és zöldségágazatot.75 − 8. a zöldség részesedése pedig 874 millió tonna (EU27 72 millió tonna) volt. 80.50 − 10. melyből a gyümölcs részesedése 440 millió tonna (EU27 36. idomok Palántanevelő tálcák Műtrágyák Permetszerek Raktár: 900 27 NOVÁ DEDINKA Hlavná 151 Tel. A legfőbb import ter− mékek közé tartozik az alma (kb. 2 m szélességben. paprika. Az átlagos napi fogyasztás az EU tagállamiban igen eltérő. Ammóniumnitrát (Liadok amon. Görögország. ill. 0. neutrális) Szubsztrátok Talajtakaró mulcs fakéreg Virágcserepek Fóliák − mulcs. Őket Franciaor− szág. a fejlesztési és a szomszédsági poli− tikával való összhang megteremtése Az állami kiadások tervezhetőségének és ellenőrzésének a fokozása Exporttámogatás megszüntetése Szabályozás egyszerűsítése 2003−2005 között a világon mintegy 1.04 mm vastagságban.8 millió −t. Agro CSi Műtrágyák: NPK −Extra. továbbá a termelők piaci erejének a fokozása. paradicsom. mint 50%−ban járult hozzá. Az EU25 kereskedelmi mérlege a nagymértékű gyümölcs− és zöldségimport következtében negatív. Míg az Egyesült Királyságban és Svédországban ez az érték alig haladja meg a 200 grammot. A reform céljai: Az ágazat piacorientáltságának és versenyképességének növelése Gazdálkodók számára a jövedelemingadozás mérséklése A gyümölcs− és zöldségágazatra vonatkozó kiegyensúlyo− zottabb élelmiszerlánc kialakítása Az ágazat sokszínűségének fokozottabb figyelembevétele A mezőgazdasági termelők válságkezelési képességének javítása Környezetterhelés csökkentése: Minden egyes operációs program esetén a kiadás minimum 20%−át környezetvédelmi intézkedésekre kívánják előirányozni (szabadföldön és termesz− tő−berendezés alatt folytatott termesztés esetén is) Minden egyes operációs program esetén 60%−os közös− ségi társfinanszírozást biztosítása az ökológiai termesztés szá− mára Gyümölcs− és zöldségfogyasztás ösztönzése A WTO−előírásokkal.sk e−mail: agro@takacs.03. 2. addig Görögországban 500 gramm körül mozog.EU−hírek − Hirdetés Kertészek és viszonteladók! Agrofóliák – UV stabil: 6 m szélességben. 925 84 VLČANY 910 – 411 Tel. A Bizottság 2013−ra 60%−os tagsági arányt irányoz elő.07 mm vastagságban. Az új közös piaci szervezet célja az előbbi szá− zalékos érték jelentős mértékű növelése. EU−HÍREK Gyümölcs− és zöldségpiaci reform Az Európai Bizottság nemrégiben tett javaslatot a gyümölcs− és zöldségágazat reformjára. 0.:/fax: 02/45 91 46 05 mobil:0907 600 167 www. mobil: 0905 905 218 GaP−17/03 GaP−6/03 Új! T−TAKÁCS. stb. Vetőmagok: Görögdinnye. mint 10%−a kerül termelői szervezeteken ke− resztül forgalomba. Az egységes minőségi előírások alkalmazása is jövedelmezőb− bé teheti a gyümölcs− és zöldségágazatot. A gazdálkodóknak átlagosan mintegy 33. 900 000 tonna). Az EU25−ök gyümölcs− és zöldségágazatának teljes termelési értéke 2005− ben elérte a 44967. Tőzegkeverékek: Pindstrup 300 l vetésre. addig Belgiumban. India (10%).314 millió tonna (EU− 27 108 millió tonna) gyümölcsöt. A Bizottság által elfogadott reform fő célja. zöldséget termesztettek.: 031/ 7794 033.17 mm. rendszerek PE−csövek. káposztafélék hajtatási és szabadföldi.7%−a tagja valamely termelői szervezet− nek. Míg Lengyelországban a termelési értéket tekintve a ter− mékek kevesebb. csemegekukorica.50 − 12. Az Egészségügyi Világszervezet napi 400 gramm gyümölcs. zöldség fogyasztását javasolja. Agrártermékek Tőzeg (savanyú. A gyümölcs− és zöldségágazat az EU mezőgazdaságának teljes termelési értékhez 17%−ban járul hozzá. a narancs (kb. salátauborka. A termelői szervezeteken keresztül forgalomba kerülő termékek aránya országonként jelentősen eltér.sk 12 Jó Gazda 2007/3 .r. Pindstrup Plus Orange 300 l univerzális. 0. Németország és Lengyelország követi. agrofóliák Fátyolfóliák Öntözési rendszerek Csepegtető önt. s. legjobb fajtái. melyhez Spanyolország és Olaszország több. 0. Írországban és Hollan− diában ez az arány a 80%−ot is meghaladja. 800 000 tonna). UREA (Močovina).

GaP−18/03 .

A RIBIZKE METSZÉSE A piros és a fekete ribizke metszése − an− nak ellenére. illetve a támberendezés legfelső huzalja felett 15− 20 cm−re. Mindkét faj a 2–3 éves gallyak termő− részein adja a legszebb termést. mert a növény na− gyon sűrű lesz. De ezt a munkát más éles késsel. a többit tőből tá− volítsuk el. amelyek a vázkarok aljához vannak közelebb. Ha van− nak olyan vesszők. csak akkor. mert enélkül a bokor túlságosan elsűrűsödne. annak mindenképpen ajánlott a 60–80 cm nyélhosszúságú „ágvágó olló“ is. A termő− A FEKETEBODZA METSZÉSE A törzses feketebodzán 10–15 db leg− alább 1. Annak a kertészkedő gazdának. ameddig a vessző vastagsága a csúcs fe− lől mérve eléri az 1 cm−t. jól ki− élezett szerszámokkal lehet végezni. nem ritka az erős „pajzstetűfertőzés“ sem. amikor majd a termés és a lomb súlya alatt esetleg a földig le− hajolnának. A kiválogatott sarjak lehetőleg a következő tulajdonságokkal rendelkezzenek: jól be− érett.5–1. Ezután a bokrokat úgy ritkítsuk meg. egy négyzetméterre számolva a 8–10 termősarjat kell meghagyni. de nagyon egyszerű. hogy csak 4–5 termőgallyat hagyhatunk bokron− ként. a ribizke. Az oldalvesszők közül az alsókat 40–50 cm magasságig távolít− suk el. A meghagyott sarjak végét vissza kell metszeni 1. hogy kezel− hető legyen a növény. A törzse formája egy kicsit más. −ll− 14 Jó Gazda 2007/3 . A törzses ribizkék metszése a bokor− formájúaktól annyiban tér el. 1. A négyéves gallyakból legfel− jebb 1–2 maradhat. valamint a metszés során nem a ritkítást. A sebszé− lek lesimítására használt kacort is a met− szőeszközök közé soroljuk. hogy mindegyik korú bokorelemből – ki− véve a 4–5 éves gallyakat – 3–4 darab maradjon. és akadályoznák a talajmű− velést.5 m hosszú. bár ezt a munkát érde− mesebb még az előző év augusztu− sában elvégezni.5 m legyen. hogy a földön fekvő. A vesszőket ne metsszük visz− sza. A legfontosabb metszőszerszámok közé tartozik a kézi olló és a keretnélküli fű− rész. A vastag és meredeken felálló vesszők gyakran nem hajolnak ki a koronából. míg a jó erőben lé− vő ültetvényben 12 db termősarjat lehet meghagyni. hosszúságuk pedig 1. egészséges. Nagyon megkönnyíti a metsző mun− káját.Gyümölcstermesztés A szeder. kártevőktől és kóroko− zóktól mentes. hogy más típusúak − na− gyon hasonló. Új olló vásárlása esetén részesítsük előnyben a rozsda− mentes acélból ké− szülteket. akinek minden évben sok metszenivalója van. a köszméte és a feketebodza metszése Roncsolásmentes. demes meghagyni. ezek termése ugyanis lelógna a földre. Az idős gallyakat úgy kell meg− ritkítani. Gyökérsarjakat nem képez. hogy öklünk a bokor minden részébe kényelmesen beférjen. a 4−5 évesek fürtjeiben rendszerint apró és ke− vesebb a bogyó. hanem a visszametszést része− sítjük előnyben. vagy akár a metszőollóval is elvégezhetjük. A metszés bal− esetveszélyes mun− ka. mert az alkoholos. rendszerint elágaznak. amelyek földig leér− nek. másrészt pedig. A piros ribiszke termései virágrügyekből. akkor ezeket kurtítsuk vissza. vagy később esetleg lehajló idős gallyakat tőből eltá− volítjuk. A meghagyott vesszőket a huzalok közé kell igazítani. A visszamet− szésre azért van szükség. és ferdén állnak. mint a málnáé. illetve akadályozná a talajműve− lést. hogy a málnasor szélessége ne legyen több 40–45 cm− nél. Bokor vagy karós művelésnél − az elő− zőekhez képest − nincs lényeges eltérés. A termés a korona szélére szorul. a szürkepenészes rotha− dásra pedig hajlamosabbá válik. és emiatt a betakarításhoz szedőemelvényt kell használnunk. A MÁLNA METSZÉSE A málna télvégi metszése viszony− lag egyszerű. illetve visszametszük fiatalabb feltörő elágazásra. a többit az elszáradt letermettekkel együtt tőből távolítsuk el. vagy a hipós fertőtlenítés után nem rozsdá− sodik meg a pen− géjük. A metszést azzal kezd− jük. míg a fekete színűé a ve− gyes rügyekből képződnek. A visszametszés azért szüksé− ges. A SZEDER METSZÉSE A szeder metszése teljesen más. majd a felső huzalhoz rögzítjük őket. A többi oldalvesszőt 40–50 cm−re. A jó minőségű vágóeszközök természetesen drágábbak. illetve addig ajánlott visszametszeni.7 m−re.5–2 cm vastag vesszőt hagyjunk meg. tő− sarjai évente 3–4 métert is nőhetnek. Természetesen a meghagy− ható sarjak száma függ a fajtától. de behozzák az árukat. A KÖSZMÉTE METSZÉSE A több éve metszés és növényvéde− lem nélküli köszmétebokrok – a ribisz− kékhez hasonlóan – hamar elöregednek. Gyakorlati tapasztalatok szerint egy− egy tövön 3–5 tősarjnál többet nem ér− sarjakat természetesen a támberen− dezéshez kell a gazdának rögzíteni. mert egyrészt a csúcsi részek rügyei fejletlenek. egészségi állapotuktól stb. A metszés során ügyeljünk arra. úgy méteren− ként általában 8–10. gyorsan beforradó metszőfelületeket csak megfelelő. vastagságuk legalább 1 cm. típustól függően 3–4 cm gallyak is vághatók ezekkel az ollókkal. Termő− sarjnak a legszebbeket hagyjuk meg. fejlett− ségüktől. ezért mindig le− gyen a közelünk− ben megfelelően feltöltött mentődo− boz. A bokor−köszméte metszése meg− egyezik a fekete ribiszkénél leírtakkal. A termővesszők válogatása során azokat részesítsük előnyben. A felesleges és a letermett − elszáradt − sarjakat tőből kell eltávolítani. Amennyiben sövényművelésű a málna.

vagy nem termőrészek! A termővesszők a termés súlya alatt kihajolnak a koronából. Álta− lános szabályként elfogadható. Ha viszont „karcsúsítás“ a szándékunk. hogy amíg a metsző egyén a földön állva dolgozik. A máso− dik−harmadik emeleten már csak hár− mat hagyjunk meg. Ezért ajánlatos a fa metszését − esetenként − vázágritkítással kezdeni. és kevesebb. Ez a kissé fáradságos munka komoly haszonnal jár. lehetőleg azon− nal égessük el. amelyek túl erő− sek (ún. Ügyeljünk arra. vagy akár a su− dár egy részének. A beteg. A fertőzött ré− szeket ne hagyjuk a földön. Szeretnénk egy gyakorlati megfi− gyelésre felhívni a gyümölcstermesztők figyelmét. a belső részek is új növek− ményekkel rakódnak be. hogy a megma− radó termőgallyak a vázágakon jobb− ra−balra álljanak. azokon pedig – az őszibarack kivételével – 10–15 cm− re ritkítsuk ki a termőrészeket. hogy a vázágak között 50–60 cm (dió− nál 80–100 cm) távolságnak kell len− nie. min− dent „leborotvál“ ami a keze ügyébe esik. A nagyobb − fűrésszel és ágvágó ollóval ejtett − sebek széleit vágjuk körbe és kenjük be sebkezelő anyaggal. A tőből való eltávolítás − ritkító met− szés − sohasem okoz olyan erős kihaj− tást. Ajánlatos a fák alját műanyag fóliával letakarni a lehulló kéregrészek össze− gyűjtésére. ha túl sűrűn állnak. Gondos odafigyeléssel a metszést szak− szerűen elvégezhetjük. Az így megmetszett fák jól felújulnak. A túl magasra nőtt fáknál sokkal jobban bevált a vázágak visszakurtítása alsóbb termőgallyakra. A ritkí− táskor ügyeljünk arra. esetleg az egésznek a kivágása. amelyik a vázág tövétől a hegyéig be van rakodva termőrészekkel. utána tér− jünk át a vékonyabb koronaelemek metszésére. −lász− Jó Gazda 2007/3 15 . rosszabbul tá− rolható a gyümölcs. törött koronarészeket minden esetben távolítsuk el. A termőrészeket kevésbé is− merők szerint a felfelé törő és az egy− mást keresztező vesszőket tőből ki kell metszeni. te− hát ezeket nem kell eltávolítani. hanem az. majd a követke− zővel ugyanígy folytatni. eset− leg csak ritkítani. Megéri elvégezni! Gyakori hiba. A szabály csak azokra a vesszőkre vonatkozik. ennek következtében fokozot− tabb a fertőzésveszély. főleg a pajzstetvekkel fertőzött növények esetében. mint a „visszametszés“. akkor visszametszést. gallyakon ritkító metszést vé− gezzünk. „fattyúvesszők“). amelyik csak a korona külső részén terem.Gyümölcstermesztés A gyümölcsfák metszése A metszés megkezdése előtt végezzük el a törzs és a vasta− gabb vázágak tisztítását kéregkaparóval és drógkefével. hogy a gyümölcsfákon a vázágakon egy− mástól 30–40 cm távolságra hagy− junk termőgallyakat. ezért minden fa után fertőtlenítsük a szerszámokat. fényszegény a koronabelső. Hagyományos koronaformákban egy−egy ágcsoportban 4 vázágnál töb− bet nem érdemes meghagyni. és minél gyorsabban elégetni. A hulladékot ne komposztáljuk. A metszésnél ajánlatos a vázágak tövétől indulni és elágazásonként vé− gigmetszeni az ágat. a halszálkához ha− sonlóan. Nem az a jó fa. A gyü− mölcsfákat pusztító gombás− és bakté− riumos betegségek a metszőeszközök− kel is terjednek. hiányos a termőrész− képződés. Gyakorlati tapasztalatok alapján a metszést mindig a vastagabb koronaré− szek eltávolításával kezdjük. Az erős visszametszés hatása: elsűrűsödik a ko− rona. ezeket mindig össze kell gyűjteni. Ha szélesíteni akarjuk a koronát akkor az adott váz− ágakon.

A tafrinás levélfodrosodás az őszibarack és a nektarin na− gyon veszélyes betegsége. Levéllyukacsosság − az őszi− barack−nektarin telepítésen két gombás kórokozó. Tavasszal más gombabetegségek elleni véde− kezésekkel a kórokozók jól fé− ken tarthatók. később gyakori a ko− rai levélhullás. mint a cseresznyében és a meggynél. Akkor a legerősebb a fertő− zés. amikor a jelenlétéről nem is szerzünk tudomást. a sztigminás és ventúriás betegség is veszé− lyezteti a levelek és a hajtások egészségét. ami negatívan hat a következő év termésképződésé− re. hanem a nyári védekezésekre is szükség van az arra érzékeny fajtáknál. ha− nem azzal is. hogy a globális felmelegedés következtében hamarosan Levélfodrosodás korai erős fertőzése 2006 ban A legfontosabb ágelhalást oko− zó betegségek. márciusban és áprilisban. szennyezi a gyümölcsöt. magas a levegő páratar− talma. Súlyos megbetege− dés esetén a hajtások felkopa− szodnak. A folya− mat vége. A gomba kifejezetten hidegkedve− lő. mint például 2006−ban. levelek deformálódása. A fertőzött fiatal gyümöl− csök lehullnak. ahol a víz és a tápanyagok szállítása végbemegy. A pajzstetvek közül három faj is károsíthat ebben a kultú− rában. Vannak olyan évjáratok is. vagy havas eső). Később bekövetkezik a hajtá− sok. A teknős szilvapajzstetű ritkábban fordul elő. Egyre kisebb lesz az egészséges keresztmet− szet. hajtásokon és a termésen jelentkezik fehéres bevonattal. a baktériumos Pseudomonas syringae és a gombás eredetű Cytospora cincta az őszibarackon és a kaj− szin sokkal nagyobb károkat okoznak.Gyümölcstermesztés Az őszibarack és a nektarin károsítói A védelmet megelőzésszerű− en kell megszervezni. hogy a legveszé− lyesebb vírusbetegséget. amelyek évről év− re növekednek. a hamvas és a fekete−őszibarack valamint az iszalag− levéltetűk. az őszibarack sarka himlőt is ter− jeszti . mind a nektarin−ül− tetvényekben érzékeny kárt okozhatnak a zöld. lilás szegélyű foltok köze− pe kiesik. hogy a levelek fo− nákjuk felé besodródnak. Mindkét betegségnél rákos sebek keletkeznek. ágakon hirtelen el− halás ill. mert az első tünetek megjelenése után − vöröses folt a leveleken – már a folyamat visszafordíthatatlan. Levéltetvek közül mind az őszibarack−. Az 1–2 mm átmé− rőjű kör vagy ovális alakú. ami a leveleken. hogy a sebek felett a fatörzsön. Közülük a zöld őszibarack levéltetű a leg− veszélyesebb. látható a mézgafolyás. teljes fapusztulás − gu− taütés következik be. A lisztharmat – főleg a nektarinok és a késői érésű őszibarackfajták betegsége. Csonthéjasok leggyakoribb virusbetegsége a himlő 16 Jó Gazda 2007/3 . de a déli területről származó kagylós eperpajzstetűvel lehetséges. Az elhanyagolt területe− ken a kagylós kaliforniai pajzs− tetűvel állandóan számolha− tunk. fontosak a rend− szeres védekezések a tenyész− idő alatt is. gyakori a csapa− dék (ez sokszor hó. mert nemcsak azzal károsít. így ezekre a hetekre kell a metszéseket időzíteni. Minden levéltetű faj gyengíti a fa kondícióját. ha tavasszal a fakadási idő− szaktól hideg 2–6 oC közötti a hőmérséklet. korai lombhullás ala− kulhat ki. Nemcsak a tavaszi. Kivéve egy rövid időszakot. Mind a két kór− okozó egész évben képes a fás sebeken át fertőzni. vö− röses. A védekezések elhanyagolá− sa esetén azonban a termést is megtámadják. a már érettek fogyasztásra alkalmatlanok. a tömeges levél− és terméshullás. és sárgára színeződve az asszimi− lációjuk erősen lecsökken.

A keleti gyü− mölcsmoly kártétele hasonló. amikor a hajtások már 8–10 cm hosz− szúak. Jól időzített tavaszi lemosó per− metezéssel. melyek elhervad− nak.és védekezési terve Levélfodrosodás közelről ugyancsak meggyűlik a bajunk. később a többi inszekticid is segít őket kordába tartani. azok hervadását okozza. Csekes Zoltán. mint a barackmolyé. krétaszínű vi− aszos telepeiről már távolról fel− ismerhető. a rü− gyeket odvasítja. valamint gázosodó készítmények nyújtanak biztos hatást. Már tavasszal. A keleti gyümölcsmoly lárvái a zsenge hajtásokban járatokat készítenek. A barackmoly a fák vesszejé− be rágott kamrákban telel át hernyó alakban. Feromon csapdával jól jelez− hető a rajzásuk. A piros gyümölcsfa takácsatka mellett a csonthéjasok levélatkája is tö− megesen felszaporodhat. ellene növe− kedésgátló. a kifúrások helyén mézga− folyás látható. A későbbi hernyók már a gyümölcsbe fúrva károsíta− nak. az ágrendszerek elpusztítása egyenlő a kaliforniai pajzstetűé− vel. majd a rügy− pattanástól aktivizálódik. májusban károsít. hajtásokba rág. Atkakártevők − az őszibarac− kot bizonyos években súlyos at− katámadások érhetik. A felszaporodása gyors. Csak nagyon pontos. A sűrű fehér. fegyelme− zett védekezésekkel van remé− nyünk ezt a kártevőt féken tar− tani. a lemosó permetezé− sekkel gyéríthetjük. növényvédelmi szaktanácsadó Feromon csapda a Keleti gyümölcsmoly rajzásának követésére GaP−23a/03 . valamint a többi kártevő elleni védekezésekkel könnyen a károsítási szint alatt lehet tartani. csak ké− sőbb.

kép) ellen. kép Őszibarack A tavalyi erős fertőzés után bizonyára senki sem mulasztja el az őszibarackfák tafrinás levélfodrosodás (kučeravosť listov broskýň − 3. a harmadikat pedig két héttel később végez− zük el. Oleoekol) lehetőleg szélcsendes időben és 15 C fok fölött alkalmazzuk. Az első kezelést legkésőbb virágzás előtt. kép). valamint a gyümölcsfák tavaszi le− mosó permetezése az áttelelt kár− tevők ellen. legkésőbb pedig virágzás előtt permetezhe− tünk. Leghamarabb rügyfakadás után (2. kép 3. KÉSZÍTMÉNYEK: Discus. másodszor sziromhulláskor (5. A felsorolt készítmények közül a Horizon és az Ornament azonos ható− anyagot tartalmaznak. a Karathane−t 28 nappal a szüret előtt lehet használni. akkor erős moniliás hajtás− és virágpusztulással (moníliové odumieranie kvetov a výhonkov marhúľ) számolhatunk. Ferrovit. A felso− rolt készítmények közül a Discust legké− sőbb 14 nappal. őszibarack) tavaszi lemosó per− metezése a rajtuk áttelelt kártevők (pl. Rovral Flo. Champion 50 WP. a tavaszi metszéskor a beteg részeket eltávolítjuk. a másodikat legkésőbb virágzás előtt (4. Kara− thane LC. Horizon 250 EW. pajzstetvek. Mivel a kórokozó a hajtásvégeken telel. Signum. 4. kép GYÜMÖLCSFÁK Már márciusban időszerű lehet a koráb− ban fakadó gyümölcsfajok (ribiszke. 5. Már most gon− doljunk a veszé− lyeztetett gyü− mölcsfák és a szőlő kezelésére a vashi− ány okozta levél− sárgulás (chloróza) ellen. de a kertben termesztett többi csonthéjas gyümölcsfáról is. kép őket. permetezés formá− jában juttatjuk ki 2. a rügyfakadás utáni kezelésre (a perzselés veszélye miatt) már csak szer− ves gombaölő szerek használhatók. kép) elleni kezelését. Sporgon 50 WP. Fun− guran. az első kezelést rügyfakadás− kor. Először a virágzás 18 Jó Gazda 2007/3 . Syllit 65. kép. Kora tavasz− szal a vaskelát ha− tóanyagú szereket (pl. Az első kezelésre réz− vagy kéntartalmú készítményeket használunk. takácsatkák) ellen. le− véltetvek − 1. kép) kell elvégezni. május és június fo− lyamán viszont lombtrágyaként. Ornament 250 EW. kép RÉZTARTALMÚ KÉSZÍTMÉNYEK: Cuprocaffaro. a másodikat köz− vetlenül a növények elvirágzása után. Rubigan 12 EC. Kuprikol 50. Dithane Neo−Tec. 1. Az engedélyezett készítményeket (Aliekol. 6. Flo− rasin Lignovit Fe) a talajba dolgozzuk. Efuzin 500 SC. KÉSZÍTMÉNYEK: Baycor 25 WP. Kajszibarack Ha a kajszi virágzása alatt csapadékos időjárás uralkodik. Ilyen esetben két megelőző kezelést kell végeznünk. A vegyszeres kezelés mellett na− gyon fontos a gyümölcsmúmiák rügyfaka− dás előtti eltávolítása nemcsak a kajszifákról. Mint tudjuk. A Rubigan csak virágzás előtt vagy szüret után hasz− nálható. kép kezdetén. Novozir MN 80. Kuprotix 20 DKV.Növényvédelem Növényvédelem márciusban A mérsékelt téli időjárás hatására a károsítók korábbi megjelenésével számolhatunk. SZERVES GOMBAÖLŐ SZEREK: Delan SC 750. Köszméte Márciusban fel kell készülnünk az érzé− keny köszmétefajták kezelésére is az ame− rikai lisztharmat (americká múčnatka egreša − 6. kösz− méte. kép) permetezünk mindig más készít− ménnyel. Ezért készüljünk fel a korábbi és intenzívebb növényvé− delmi beavatkozásokra. A márciusi növényvédelem legfontosabb teen− dői közé tartozik az őszibarackfák tafrinás levélfodrosodása és a kaj− szi moniliás hajtás− és virágpusztu− lásása elleni megelőző kezelések. Cuproxat SC. KÉNTARTAL− MÚ KÉSZÍTMÉNY: Sulka.

kép) hajtásvégein. kép Őszi fokhagyma Már a februári számban figyelmeztettük olvasóinkat az ősszel ültetett fokhagyma kezelésére a fokhagymalégy (fúzavka cesnaková) ellen. Mivel a fonálférgek ellen engedé− lyezett Sulkát nem szabad más gombaölő szerrel (Rovral Flo) keverni. kép) tüneteivel talál− kozhatunk. Oleoekol). Silwet) is keverünk. kôrovnica smreková − 10. Bi 58 EC − Nové. Pirimor 50 WG. Reldan 40 EC). az ültetőanyagot előszőr a Sulkában csáváz− zuk. Ezért az ültetvényeket már az első felmele− gedés után permetezzük és a kezelést két hét múlva megismételjük. A kártevő lárvái ugyanis a lucfenyő hajtásvégein és a rü− gyek tövében telelnek.Növényvédelem igényeinek megfelelő feltételeket biztosíta− ni. Tavaszi fokhagyma A tavaszi fokhagyma ültetőanyagát (7. még mielőtt a fiatal hajtásokon szívogatni kezdenek. A kártevő legyei ugyanis nagyon korán elhagyják búvóhelyüket és lerakják tojásaikat a fejlődő növényekre. Diazol 50 EW. smrek) legismertebb kártevője. kép 7. a Rovraléban viszont csak 30 percig áztatjuk az ültetőanyagot. Previcur 607 SL) vagy parazita gombákat tartalmazó ké− szítményeket (pl. pajazmín − 9. a lucfenyő−gubacstetű (Sacchi− phantes abietis. könnyen elpusztíthatjuk őket bármelyik. Karate Zeon 5 CS. ZÖLDSÉG− ÉS DÍSZNÖVÉNYPALÁNTÁK Ha a csírázó zöldség− és dísznövény− kéknek nem tudunk az egyes növényfajok 8. levéltetvek ellen engedélyezett készítménnyel (pl. kép) közvetlenül az ültetés előtt a fonál− férgek és a gombabetegségek ellen csá− vázzuk. 10. kép) ellen is csak tavasszal tudunk eredményesen harcolni. Nagyon gyakran találkozunk pl. A megbetegedést okozó talajla− kó gombák ellen vetéskor gombaölő vegy− szereket (Merpan 80 WDG. A Sulka oldatában 6−12 óráig. kép Kép és szöveg: Matlák György GaP−12/03 Jó Gazda 2007/3 19 . kalina) és az áljázmin (Philadelphus. a fekete répa−levéltetű (voška maková) kolóniái− val a labdarózsa (Viburnum opulus. 9. KÉSZÍTMÉNYEK: Karate Zeon 5 CS. a palántadőlés (padanie vzchád− zajúcich rastlín − 8. Fenyőfák A lucfenyő (Abies. kép Díszcserjék A gyümölcsfákhoz hasonlóan a lombhul− lató díszcserjéket is permetezhetjük az átte− lelő kártevők ellen (Aliekol. ezért kora tavasszal. A permetlébe ta− padást fokozó szert (pl. Polyversum) használha− tunk beöntözés formájában. Reldan 40 EC. Raj− tuk is különböző levéltetű fajok telelnek.

Természete− sen ehhez a jó tápanyag−ellátás. NeemAzal) a tetvek. ezen belül is a ha− gyományos típusú fajták. A kaptárakat egyenletesen el kell osztani az üvegház területén. hogy gödröt ásunk a terü− leten melybe vizet öntünk és egypár téglára a víz közepén kihelyezzük a kaptárat. Általánosságban elmondható. de az ekkor kötő− dött paprikák minősége sok esetben nem kielégítő. Sem− miféle gondoskodásra nincs szükség. A gyakorlatban a kaptárakat az első vi− rágok kinyílása után 4–5 nappal helyezik ki. de a polisztirol habbal körülvett doboz is ki− váló védelmet nyújt a hideg és a meleg el− len. tripszek ellen. amely 2–3 nap a nagyteljesítményű időszak előtt. xxx: növelhető a termésmennyiség és jelentősen javítható a minőség xx: jelentős minőségjavulás érhető el x: minőségjavítás érdekében javasolt az alkalmazásuk −: használatuk gazdaságossága megkérdőjelezhető (az Árpád tsz. akkor a gyümölcs torz alakú lesz. hogy könnyen megközelíthetők legyenek. az utakhoz közel. eperben Ismeretes. és korábban megindul a termésképző− dés folyamata. dinnyében. illetve megakadályozza a kondenzációt a fészek belsejében. Ennek fő oka. hogy fű− tött termesztésben négyzetméterenként +2 db feljebb osztályozható paprika ártöbblete fedezi a kaptár költségét. ilyenek a háziméh. és ki kell nyitni. ha minden termő megtermé− kenyül a virágban. A virágról−virágra szálló rovarok végzik (entomogámia). míg a bimbók 5–10 %−a kinyílik. bizonyos időszakokban különbsé− gek mutatkoznak a kötésbiztonság tekinte− tében. nemigen fognak a beporzással foglalkozni. sza− bályos alakra fejlődésében is. Ha nem termékenyül meg minden petesejt. amelyek a nektárt vagy a virágport gyűjtik. és kisebb árfekvésben tud− juk a termést értékesíteni. eperben ez úgy oldható meg. de jelentős befolyással A beporzás döntő szerepet játszik az eper és a dinnye minőségében. A poszméhekkel és az azok nélkül kőtődött termés jól megkülönböztethető. pockokat.Biológiai növényvédelem A poszméhek haszna a paprikában. méretére. s így megy végbe a termékenyülés. Itt kell nagyon odafigyelni a veszélyes vegyszerek használatával! Ma már kaphatók kíméletes bio szerek (pl: Vektafid. Nagytestű fajtáknál je− lentős befolyással vannak a termés szabá− lyos formájára. A töltenivaló fehér fajtáknál elsősorban vállátmérő növelő ha− tásuk emelhető ki. hogy a téli hónapokban a hegyes erős fajták ter− mései kötődnek jobban. Ez a proto−genezis jelensége. Gazdasági szempontból tehát ezek be− porzása különösen fontos. Az eper vi− rágjában a termők hamarabb érnek. E rovarok biztosít− ják az önbeporzás és a keresztbe−porzás megvalósulását. A blocky típusoknál lényegesen javít− ható a három − és a négyeres paprikák ará− nya a formás négyeres termések javára. A folya− mat biztosítható néhány hyperparazita gombával (pl: Polyversum.hu nyomán) A poszméhek betelepítésével a hagyo− mányos hegyes−erős típusoknál darabosabb paprikákat kapunk. Általánosságban elmondható. hogy nem termékenyül megfelelő számú mag a termésben. több a kiesés. A gyenge fényviszonyok követ− keztében nem képződik megfelelő mennyi− ségű pollen a virágokban a biztonságos ön− termékenyüléshez. a posz− méh. és azokban van a legtöbb termő. A poszméhek a virág meglátogatásakor a bibére juttatják a virágport. (tam) bírnak a terméstömegre és a szabályos for− mára. Mérete. hogy a kaptár mindig 50−60 cm ma− gasan legyen a föld felett! Mivel az édes illat odacsalogatja a hangyákat. a fajtatípusok és a termesz− tési időszakok nagy változatossága miatt. Hasonló körülmények között a fehér faj− ták közül a kúpos típusok általában jobban kötnek a blocky fajtáknál. hogy a hajtatott paprikafajták között. a legnagyobb melegben poroztatunk (ráadásul fóliában). ha ezekkel harcolnak. Mikor vessük be a poszméheket? Általában az első virágok a legnagyob− bak. A gyümölcs csak akkor fejlődik szabá− lyos alakúra. Be kell számítani a környezet megszokásához szükséges időt. atkák. melynek következtében a paprikák vállátmérője elmarad a várako− zástól. me− lyet most a poszméhekkel sokkal hatéko− nyabban is el tudunk végeztetni. amely az alatta levő szövetek növeke− déséért felelős. A poszméhek előnyei hajtatott papri− kában: – Fényhiányra érzékeny fajtáknál jobb kötődés = terméstöbblet – Nagyobb vállátmérő = minőségjavulás – Vastagabb termésfal = nagyobb tö− meg súly – A fajtára jellemző szabályos termés− forma = könnyebb osztályozhatóság A poszméhek gazdaságossága papri− kában A poszméhek munkájának eredménye paprikában nehezebben kifejezhető mint a paradicsomban. és addig maradnak. Kora ta− vasszal szabadföldön dinnyében. Ha a tomboló nyár kö− zepén. ugyanis a paprikában ta− lálható magmennyiség és a vállátmérő kö− zött szoros összefüggés van. akkor ugyanez a mód− szer biztosítja a megfelelő páratartalmat is. a sa− ját maguk által gyűjtött táplálék elegendő. A különböző termesztési időszakokban és fajtatípusok esetén a poszméhek mun− kájának jelentősége a következőképpen ér− tékelhető resztbe−porzásnak tehát döntő jelentősége van. Több mag keletke− zik. is− merjük el. A petesejt megtermékenyülése indítja meg a növekedési hormon (auxin) termelé− sét. Különböző poszméhkaptárak léteznek: Natupol S − 500–1000 m2−re való kap− tár. különböző legyek. mint a porzók. 4−6 hetes megporzási időszakra Natupol XS − kaptár 3 hetes megporzá− si időszakra És végül néhány jótanács! Vigyáz− zunk. A sok és egyöntetűen szép alakú gyü− mölcs csak jó beporzással jön létre. Emellett a húsvastagságra és a jobb kötő− désre is kihatással vannak a poszméhek. Ezért a beszerzett kaptárakat gyorsan a he− lyükre kell tenni. illetve a tápanyag felvehetősége is fontos. alakja nem tükrözi a fajtára jellemző paramétereket és így az áru csak másodosztályú. ez biztosítja a védelmet. a korai időszak− ban a kötésbiztonságra. A háziméhek hosszú időn át végezték ezt a munkát. A ke− 20 Jó Gazda 2007/3 . Az újabban tért hódító nagytestű hegyes−erős paprikák kö− tődése borús rövidnappalos időszakban ne− hézkesebb. ezekből lesznek a legna− gyobb gyümölcsök. Trifender). Ha jól beporzódnak.

Az alkalmazott módszer arra az elvre épül. miközben elfogadható szinten tartja a be− tegségeket. vagy csökkenthetjük−e a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt káros hatásukat? A válasz egyértelmű: sok esetben egy átgondolt. a palánták helyreültetésénél ki kell helyezni a paradicsom. nehogy túlsza− porodjanak. A növényvédelem sikere gyakran azon múlik. a papri− ka. Ez a biológiai növényvé− delem és a vegyszeres növényvédelem kombinációja. ha csökkentjük a növényvédelmi teendőket. amelyek se− gítségével időben észrevehetők és kifogha− tók a kártevők. Ha a ragadós lapokat csak szignalizá− cióra szeretnénk használni. Ez azt jelenti. amik nemcsak szívo− gatják a növényeket. hogy a kártevők többségét a sárga és kék szín vonzza. a gyümölcsösben és a − káposztafélékben károsító hernyók ellen Polyversum – a növények növekedését segíti és megkönnyíti a gombás betegségek elleni védekezést – biológiai növényvédelem 941 36 Rúban 23 − tel. hogy romlana a terméshozam. Ha a ragadós színcsapdákat hasznos élő szervezetekkel (predátorokkal) kombinál− juk. A kék színcsapdák nagy mennyiségben kifogják a tripszeket. akkor az ajánlott mennyiség 1 darab 100 m2−re. Termelői tapasztalatok mutatják. tetveket és az aknázó legyeket. nem lesz−e éppen ez a végzetünk? Ugyan− akkor az EU−nak is az az egyik legfonto− sabb követelménye. az uborka. A színcsapdák 20x15 cm−es műanyag lapok. vagy új betegsé− gek jelennének meg. mint a jelen− leg alkalmazott hagyományos növényvé− delmi módszerek. tökéletes biológiai védelmet hozhatunk létre az üvegházban vagy a fóliasátorban. Jogos tehát a felvetés. Felmerül azonban a kérdés. Szlovákiában is. az uborka−. ha minden 2−4 m2−re felváltva teszünk 1 kék és 1 sárga színcsapdát. hogy a pap− rika−. amelyek speciális nem száradó ra− gasztóval vannak bekenve. 10cm−re a növé− nyek fölé. hogy a sárga ragadós színcsapda nemcsak kimu− tatja az első kártevők jelenlétét. hanem ki is fogja az üvegházi lisztecskéket. akkor a sárga ragadós színcsapdákat már kora ta− vasszal. Így kerülnek forgalomba itt nálunk.Biológiai növényvédelem − Hirdetés Hogyan lehet hatékonyabb és olcsóbb a növényvédelem? Integrált növényvédelem Az olcsóbb mezőgazdasági termelés a lét− fenntartás egyik követelménye az ágazat számára. hogy már jópár évtizeddel ezelőtt rájöttek. kártevők elleni program beveze− tésével 50−90 százalékkal csökkenthetjük a peszticidek felhasználását anélkül. s ugyanolyan minőségű és mennyiségű termést biztosít. tetvek és káposztabolhák ellen – kék: a tripszek ellen – fehér: az alma−. hogy kevesebb szer− maradvány legyen az élelmiszerekben (s ez egyre szigorodik). vajon elkerülhetjük−e a mérgező vegysze− rek használatát. Néhány módszer aránylag egyszerű és pénzt takarít meg. a szilva− és a káposztalégy ellen – Szférikus sárga: a cseresznyelégy ellen k: sá go don Új Vektafid A– a vírushordozók ellen Nemaslug – parazitáló fonálférgek a meztelen csigák ellen Novodor – az almabimbó−likasztó bogár és a burgonyabogár ellen Biobit – a szőlőben. illetve a dísznövény−ter− melők nélkülözhetetlen segédeszköze szer− te a világon. Tamasek Zoltán Biológiai növényvédelem A károsítók elleni védelmet keresse a természetben Ragadozó atkák a takácsatkák és a tripszek ellen Fürkészek a tetvek és a liszteskék ellen Trichogrammák a kukoricamoly ellen Ragadós színcsapdák: – sárga: a liszteskék. Eredményesebben fogja a kártevőket.fax: 035/640 77 40 GaP−9/03 Jó Gazda 2007/3 21 . Ha sikeres és ol− csóbb növényvédelmet szeretnénk. de a vírusos betegsé− gek hordozói is. Ehhez nagy segít− séget nyújtanak a színcsapdák. illetve dísznövények fölé. azaz az integrált növényvé− delem (IP) alkalmazása. hogy a kártevők jelenlétét a lehető legkorábban vegyük észre.

vagy a kálium) szintje na− gyon alacsony. a tápanyag−nyilvántartásból igen ko− moly információhoz jutnak. Másik fontos Repkény veronika 22 Jó Gazda 2007/3 . egy jó vetésforgóban az utána következő növénynek elegendő kálium marad vissza. utána a környezetkímélő. és mit vont ki belőle a termés. fel kell tölteni. folyékony levéltrágyák. A tápanyag−utánpótlásban négy szintet ismerünk: a legalacso− nyabb a minimális. A mérlegszintű tápanyag−visszapótlásnál annyi tápanyagot jutta− tunk vissza a talajba. Ha a nyilvántartás− hoz valós adatokat fognak felhasználni. főleg lejtős tala− jon. A kapások magas káliumszintet igényelnek. Ezek a táp− anyagok jól kötődnek a talajrészecskékhez. és a ta− lajt nem csak zsarolni akarják. A feladata főleg az. és fölösleges időpocsékolásnak tartja. az általa használt területen parcellák szerinti tápanyag−mérlegről. Azok. a negyedik a maximális szintű pótlás. mivel ha hiányzik. de vastagabb hóréteg esetén sík vidéken is. akik a növényter− mesztéssel komolyan akarnak foglalkozni. Az egyes növénycsoportoknak más−más a tápanyagigénye. Csak ezeknek az adatoknak a tükrében lehet a trágyákat a leggazdaságosabban felhasználni. Az őszi.Növénytermesztés Piros árvacsalán Bársonyos árvacsalá A tápanyag−utánpótlásról A helyes gazdálkodási gyakorlat alapján minden termelőnek kötelessége nyilvántartást vezetni a trágyák használatáról. ahol az egyik tápelem (foszfor. Az első tavaszi nitrogénnel történő trágyázást hívjuk re− generációs trágyázásnak. ha szervetlen sókra lebomlik. így a kora tavaszi időszakban nagy a talajban a nitrogén− hiány. hosszabb gyökérrendszer fejlesztésére vannak kényszerítve. A napraforgó a talaj tápanyagkészletét veszi legjobban igénybe. mikroelemek alkalmazása az indokolt. mivel a hó elolvadásakor a hólével elfolyhat. a talajvízzel mozog− nak. a másik elem sem tud a termésképzésben érvényesülni. milyen is tulajdonképpen az egyes parcellák tápanyagszintje. hisz a növények erősebb. nem lúgozódnak ki. hogy minden év− ben minden kultúráját ilyen szinten tudja trágyázni. mint a napraforgó után. Nem ajánlott hóra szórni a műtrágyát. Az őszi mélyszántással lekerülnek a baráz− da aljára. hogy a kukorica önmaga után lé− nyegesen több termést ad. ez ad ugyanis csak pontos képet arról. A nitrogén a talajban főleg szerves anyagokban van jelen. a növények számára csak akkor válik felvehetővé. Az első kora tavaszi trágyázásnál azonban több szempontot is figyelembe kell venni. amennyit a terméssel onnét elvettünk. ha kijuttatjuk alájuk a foszfort az igényük szerint. hogy a vegetáció megindulásakor a növényzetnek mindjárt rendel− kezésre álljon a tápanyag. Kísérletek bebizonyították. Szárazság esetén a talajban. Nagyon fontos ezért igénybe venni a talajelemzés lehetőségét. téli csapadékkal szinte teljesen kimosódnak a ta− lajból. de szeretnének be− lőle megélni. minden év végén egyértelmű lesz. Ott. a harmadik a mérlegszemléletű. mélyszántással történő bedolgozása. mi került vissza a talaj− ba. a mélyben található víz idáig fölszivárogva le− hetővé teszi ezeknek a tápanyagoknak a felvételét. A napraforgótermesztés gazdaságosságának kiszámításakor ezt a tényt okvetlen figyelembe kell venni. ez az őszi vetemények gyors tavaszi fejlődését. Ugyanez a helyzet a gabonák− kal is. Tavasszal és nyár folyamán nitrogéntrágyák. Sok gazdál− kodóban ez nemtetszést váltott ki. és ha ezt megad− juk alájuk. nem mosódnak. Ezek vi− szont a talajrészecskékhez nem kötődnek. megerősödését szolgálja. A tápanyag−utánpótlás alapja a foszfor− és a káliumműtrá− gyák őszi. sok termelő nincs olyan helyzetben. a visz− szamaradt mennyiség elég az utána következő kapásnak. Sajnos. ami előnyös.

ennél nagyobb adagok már kimosódva az alsóbb talajrétegekbe kerülnek. György Ilona növényvédelmi szaktanácsadó Tyúkhúr ( A szerző felvételei) GaP−23b/03 . Egy boronálás az ilyen területeken nagyon hasz− nos lehet. Megtalálni a legalkalmasabb időpontot a munka el− végzésére az idén igencsak nehéz lesz. A tavasziak alá vigyázni kell a nitrogén talajba való bedolgo− zásával. homoktalajokkal is. Az ősztől szinte egy− folytában tavasz van. A tyúkhúr. vagy virágzás után kell elvégezni. Gyenge. Növénytermesztésben a tavaszi nitratáció az első munkák egyike. vagy a hugyany (močovina 45% N). sem a vízért folyó harcban. sem a táp− anyagért. hogy a kiszórandó műtrágya nagy részét ezek a gyomok fogják hasznosítani. Ilyenkor ajánlott a kénsavas ammónia (síran ammónny 20% N ). Sedliakné. hogy a gyomok igencsak megerősödtek. A nitrogéntrágyáknál az egy hektárra kijutatott optimális mennyiségnek a 140 kg−ot javasolják. regenerációs trágyázásra a legalkalmasabb műtrágyák a nitrát tartalmú trágyák. ami azt jelenti. produkciós trágyázást. és árvacsalánfa− jok veszélyessége éppen abban rejlik. ez is kimoshatja a tápanyagot az alsóbb szin− tekre. mivel ebben a nitrogén a növény számára nem azonnal felvehető formában van. hogy nagyon agresszí− vak. A nitrogénre igényes növényeknél nagyon fontos az adagot osztott formá− ban többszöri alkalomal kijuttatni. ún.n szempont a tiszta nitrogén mennyisége. A kultúrnövény nem képes velük konkurálni. A gabonaféléknél a sikértartalom növelésére és minőségének ja− vítására szolgáló fejtrágyázást a kalászoláskor. mi− vel az ammóniumnitrátban a nitrátsók károsíthatják a csírázó növényeket. Az első. mivel a növényzet úgy sem képes felvenni a kiszórt tápanyagot. Ennek kör− nyezetvédelmi jelentősége van. veronika−. ammóniumnitrát (liadok ammóny s vápencom 27% N – LAV) Kevésbé javasolt a hugyany (močovina 45% N). kevésbé fejlett növényzetre és könnyű talajokra csak a minimális mennyiséget szór− juk. ha magasan van a talajvíz. Ráadásul egy ki− adósabb tavaszi eső az egész mennyiséget kimoshatja a talajból. ahol. Egy gyomosabb parcellán ez azt jelenti. virágzás előtt. Az ajánlott mennyiség 30 kg/ha. A gabonafélék és a repce a legtöbb nitrogént a leg− intenzívebb növekedési stádiumban igényli. ami a mikrobiális tevékenység meggyorsításával a nitrogénsók ke− letkezését is beindítja. fejlett gyökérzetükkel felveszik az összes tápanya− got. ezek nálunk a mészsalét− rom (liadok vápenatý 15 % N). maxi− málisan 40 kg/ha. erős. Ajánlott ezért ilyenkor végezni egy második. és a talajt megszellőzteti. Szintén ez a helyzet a könnyű. sok gyomot kitép.

hüvelyes−olajnövény−keverék) – komlóra vonatkozó kifizetés − annak a kérvényezőnek folyósítják. hogy az energia− növényeket saját maga dolgozza fel. ill. 10°C alatt karbamid esetében 6 hétnél tovább. Hatékony nitrogéntartalmú műtrá− gyák. rozs. cirok. hogy haté− kony műtrágyázással kell támogatni a növekedés kezdetét. Kizárólag karbamiddal. sz. Energianövény− nek számítanak azok a növények. olajrepce. amely 2007. A kérvényeket a PPA−hoz május 15−ig kell benyújtani. az ammónium pedig hosszabb távon biztosítja a növény tápanyag−ellátottságát. olajnövény−gabonaféle−keverék.3 ha területen az adott naptári év május 31−ig elvetet− tek. vagy felvásárlójával. tavaszi búza. durum (kemény) búza. (1. A nitrát ellenben a talajvízben oldott formában található meg és így a vízzel egyszerre kerül felvételre. pohánka. – kiválasztott dohányfajtákra vonatkozó kifizetések − a kifizetés an− nak jár.3 ha egy termőtalaj−blokkban. Az N−formák felvétele A karbamid a növények számára szántóföldi körülmények között nehe− zen felvehető. Ehhez még hozzátartozik. amelyeket energetikai célú felhaszná− lásra termesztenek. illet− ve a különböző NPK−műtrágyákban és kéntartalmú nitrogénműtrágyákban a hatóanyag ammóniumként és nitrát− ként fele−fele arányban van jelen. Az energianövények termeszté− sére vonatkozó mezőgazdasági támogatások feltételeit szintén új kormányrendelet szabályozza majd. ammónium műtrágyák− nál 6 hétig tarthat.13 ha−ig nagy− ságú komlóültetvénye van bejegyezve. amelyeket legalább 0. mint például a mészammon− salétrom nitrogéntartalmának 50%−a eleve nitrát formában található meg. Ez azt jelenti. mint például a mészammon−salétrom. amíg az összes nit− rogén 50%−a nitráttá átalakul. szója. A nitráttartalmú műtrágyák. Ennek alapján a növénytermesztésbe irányuló közvetlen nemzeti kiegészítő támo− gatásokat azon személyeknek folyósítják. december 31−ig legalább 0. egyéb gabonafélék. hüvelyes−gabonaféle−keverék. (sz) A nitrogén felvétele függetlenül a műtrágyázás során kijuttatott N−formától − elsősorban nitrátként történik Milyen gyorsan hat a nitrogénműtrágya? A téli kultúrák növekedése a hőmér− séklet emelkedésével kora tavasszal hamar elkezdődhet. A növénytermesztésbe irányuló nemzeti kiegészítő támogatásokat a következő formában folyósítják: – szántóföldi növényekre vo− natkozó kifizetések (POP) − A kifi− zetéseket az 1. hogy az át− alakulás folyamata során talajtól és idő− járástól függően a gázalakú nitrogén− veszteség a 40 százalékot is elérheti. Eb− ből adódóan alacsony hőmérséklet ese− tén. Nitrogénműtrágyáknak a növény számára gyorsan felvehető tápanyagai alapvetően a N−formában különböz− nek: karbamid (C2N−CO−NH2). melléklet: őszi búza. sz. tavaszi ár− pa. A kérvényt a naptári év május 15−ig az egységes területalapú kifizetésre vo− natkozó kérvénnyel együtt kell benyúj− tani a PPA−hoz. bab. mellékletben meg− határozott növényekre folyósítják. kukorica. s erre a célra a kérvényező szerződést kötött az ener− gianövények első felhasználójával. december 31−ig do− hánykvótával rendelkezett. Ebből adódóan a karbamidnak és az ammóniumnak a talajban nitráttá kell átalakulnia. mégpedig a kiválasztott dohányfajta ténylegesen leadott mennyisége után járó kifizetés 40 százaléka. A nitrogén felvétele tehát – füg− getlenül a műtrágyázás során kijutta− tott N−formától – elsősorban nitrát− ként történik. 305. triticale. április 1−től lép majd érvénybe a növénytermesztés− be irányuló közvetlen nemzeti kiegészítő kifizetésekre vonatkozó mezőgazdasági támogatások feltételeit szabályozza. őszi árpa. akik az SZK területén mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. ame− lyeknek minimális területe 0. ammó− nium (NH4+) vagy nitrát (NO3−) formá− ban találhatók meg. magas nitráttarta− lommal rendelkező nitrogénműtrágya felhasználása előnyökkel jár. A nitrát a növekedés megindulásakor gyorsan hat. vagy a kiválasztott do− hányfajta ténylegesen leadott mennyi− sége után járó kifizetés 60 százaléka. és fel− mutatják a cukorrépa eladásáról szóló 2005/2006−os gazdasági évre vonat− kozó szerződést. olajlen. Az ammónium csak korlátozott százalékban vehető fel. (agn) 24 Jó Gazda 2007/3 . A kifizetést az energianövények ter− mőterülete alapján folyósítják. fonó len. hogy felvehető le− gyen. akik teljesítik az egységes területalapú kifizetésekre (SAPS) vonatkozó feltételeket. A kora tavaszi. garantálja a növények gyors táp− anyagellátását hatékony alacsony talajhőmér− séklet esetében is lehetővé teszi a növények célzott tápanyagellátását elkerülhető a nitrogénveszteség.Agrárhírek Nemzeti kiegészítő támogatások A földművelésügyi tárca által előkészített kormányrendeletet. borsó.3 ha−tól − max. köles. napraforgó. akinek a termőtalajblokk−nyilvántartás− ban 2006. ammóni− umtartalmú műtrágyák használata ese− tén alacsony talajhőmérsékletnél számí− tani lehet a növények rossz tápanyag−el− látottságára. zab. A cukorra folyósított külön kifizetés mindazon kérvényezőknek jár. Gyakran a táp− anyagok ebben az időszakban a növé− nyek számára még nincsenek felvehe− tő formában. A nitrogén átalakulása a hőmér− séklet függvénye A nitrogén jó felvehetőségéhez szük− séges átalakulás (karbamid−ammó− nium−nitrát) a hőmérséklettől függ. illetve írásos nyi− latkozatban jelenti ki. aki 2005. mert a talajszemcsékhez kötődik és a növény gyökérzete nagy energia árán jut el a növekedés során a felvehető tápanyaghoz. A cukorra folyósított külön ki− fizetések feltételeit is kormányrende− let alapján határozzák meg. és teljesítik az egységes területalapú kifizetésekre (SAPS) vonatkozó feltételeket.

hogy egy ható− anyagú vagy komplex műtrá− gyát alkalmazunk−e. Akkoriban például lényege− sen alacsonyabbak voltak az energiaárak. ezért gyorsabb feltáródást eredményeznek. Figyelembe kell azonban venni. hogy stratégiai döntéseket alapozzunk rájuk. a komplexek egy menetben kijuttathatóak. káliumtartalom különböző termőhelyi kate− góriák esetében − az eltérő ta− lajfizikai és kémiai tulajdonsá− gokból adódó változatos táp− anyag−dinamika miatt − egé− szen más ellátottsági értéke− ket ad. ha utána− nézünk. felvehe− tő foszfor−. hogy a leg− modernebb. és ezek a feltöltő trágyázáshoz kialakított szor− zószámok a mezőgazdaság je− lenlegi viszonyai között nem érvényesíthetők. amelyek a számítás alapját képezik. Ez azt jelenti. ajánlatosabb egy erre szako− sodott céget megbízni ezek− nek a munkálatoknak az el− végzésével. Ugyanaz a humusz−. ami a számítás alapját képezi. Ezt a tervet az agronómu− sok megfelelő adatok és táb− lázatok ismeretében maguk is elkészíthetik. hogy a több évtizedes mérőszámok az előző rendszer tervgazdál− kodási gyakorlatát és közgaz− dasági viszonyait tükrözik. kijuttatásuk− hoz viszont speciális gépekre van szükség. Hat kategóriát különböztetünk meg. arra azon− ban a helyszíni mérések pon− tatlanságából adódóan nem alkalmasak. El kell dönteni. Mind− egyiknek megvan a maga előnye és hátránya. Az egy hatóanyagú műtrágyák eseté− ben például a kijuttatást több menetben kell végezni. és ezek óriási jelentősé− gűek. Nyilvánvaló. szabályszerűen elvégezni. (red. Miután kiszámítottuk a hektáronkénti tápanyag−szük− ségletet ezeket a hatóanyag− mennyiségeket műtrágyaféle− ségekre kell átszámítani. A követke− ző lépés az ellátottsági kate− góriák meghatározása a hu− musz. ehhez elengedhe− tetlen a laboratóriumi ered− mények ismerete is. A szuszpenziók már oldott állapotban tartal− mazzák a hatóanyagokat. legdrágább trá− gyaszámítási metódusok sem érnek sokat. hogy a talaj aktuális helyzeté− ről tájékozódjunk. A kiszámolt trágya− igény megfelelő feltöltése esetén optimális feltételeket teremt a termeszteni kívánt növény tápanyag−ellátottsá− gához. nem megfelelően gyűjtött (a területet jól reprezentáló) át− lagmintákból származnak. hogy szi− lárd műtrágyával vagy esetleg szuszpenziókkal végezzük−e a tápanyag−utánpótlást.A növény fajlagos tápanyagigényét hozzuk összhangba a talaj természetes tápanyag−szolgáltató képességével A tápanyag−gazdálkodás tervezése Az uniós követelményeknek megfelelő helyes gazdálkodá− si gyakorlat alkalmazásában a trágyázási terv egyik fontos eleme az adott növény táp− anyag−gazdálkodási terve. hogy adott település határa mely talajtípusba tar− tozik. hanem mindenképp helyszíni meghatározásra van szükség. Az újabban ajánlott helyszí− ni mérésekre alapozott gyors− tesztek megfelelnek arra.) GaP−23c/03 . hogy a termő− helyi besorolást megfelelően el tudjuk végezni. ha azok a la− boreredmények. A növények tápanyagellá− tásának kiszámításában a leg− nehezebb − legelmélyültebb talajtani és agrokémiai isme− reteket igénylő munka az adott talaj termőhelyi kategó− riába való besorolása. vagy ha a laborvizsgálatokat nem megfelelően végezték el. Ezért ha valaki a mintavé− telt nem tudja megfelelően. Ahhoz. hiszen e nélkül nem le− het pontosan megállapítani az ellátottsági kategóriákat. hiszen még egyes határrészek között is jelentős különbség lehet a talajtípusok vonatkozásában. viszont a tápanyag−gazdálko− dási tervbe nehezebben il− leszthetők be. hogy a trágyázásra tervezett hatóanyagok fel− használásánál a termeszteni kívánt növény fajlagos táp− anyagigényét összhangba hozzuk a talaj természetes tápanyag−szolgáltató képes− ségével. a foszfor és a kálium esetében. legalább a főbb talajtípusok ismerete el− engedhetetlen. Ehhez azon− ban nem elegendő. vagy külön kell keverni a műtrá− gyaféleségeket. ha ezek a ren− delkezésre állnak.

Ezalatt az idő alatt rengeteg ered− mény gyűlt össze a termék− kel kapcsolatosan. Bayer CropScience 26 Jó Gazda 2007/3 . a Horizon őszi kijuttatása esetén erősíti a gyökérképződést. széles hatásspekt− rumú fungicid hatóanyag. poszméhek). Olyan növényvédő szereket vagy olyan növényvédelmi eljárásokat kell alkalmazni.2 l/ha. A Horizon 250 EW lassan másfél évtizede en− gedélyezett készítmény a repce kezelésére.0 l/ha dózisban hatásos a fellépő betegségek ellen.75− 1. Legfontosabb kórokozója a Phoma lingam gyökérnyak− és szár− rothadást. mozgása lelassul és rövidesen elpusz− A tavaszi rovarkártevők elleni vé− tul. szártörést. Rendkívül szé− les hatásspektruma és számos elő− nyös tulajdonsága mellett rendelkezik néhány jól megfigyelhető. másrészt mint növekedésszabályozó ké− szítmény. Hatékonyságát magas biológiai aktivitás és ala− csony dózis jellemzi.Növényvédelem A sikeres repcetermesztés alapjai A legújabb repcefajták és hibri− dek egyre magasabb olajtarta− lomra és egyre nagyobb termés− hozamra képesek. levélfoltosodást. szárdő− lést. A repcé− – terméskötődés kezdetén a becő− ben a védekezést a repceszáror− kártevők ellen. vagy ha Máté Károly. A Calypso kedvező toxikoló− giai és ökotoxikológiai tu− lajdonságokkal rendelkezik és nagyon felhasználóba− rát. A Horizon hatóanyaga a tebu− konazol jól ismert. Neve− zetesen. A kezelést elhúzó− is szükség lehet. A Horizon kétféle mó− don fejti ki hatását: egy− részt mint gombaölőszer. Kitavaszodáskor. serkenti az oldalhajtások kép− ződését és segíti az egyöntetű virág− zást. kat és a termést károsítja. mint például a ragadozóatkákra is veszélytelen. hanem annak olajtar− talmát is lerontva duplán okoznak kárt. illetve a táplálkozásuk során veszik fel. A kórokozók az asszimilációs fe− lület csökkentésével nem− csak a termés mennyisé− gét. mivel a késlekedő beavatkozás mai szakirodalom a repceter− súlyos veszteségeket okozhat. valamint más hasznos rovarokra. A repcét jó néhány kórokozó károsít− ja. A hatóanyag hosszú ideig. amelyek− kel ez biztosítható. A hatóanyagot a rovarok (Szilvássy László a kezelt felülettel érintkez− felvétele) ve. A beve− zető évek kedvező tapasz− talatai után a Horizon 250 EW a repcetermesztés alapkészítményévé vált. ehhez azon− ban a kedvező időjárás mellett az intenzív termesztéstech− nológia minden elemére szükség van. Az ipari növények közül a repcé− nek van a legtöbb rovarkártevője és fennáll a méhek átrepülésének lehe− tősége a védendő kultúra felett. A kezelések pontos dó betelepedés esetén célszerű meg− időzítése érdekében célszerű folyama− ismételni. amely ki− váló eredménnyel alkalmazható szán− tóföldi és kertészeti növények külön− féle betegségei ellen. Így van ez a repce esetében is. és a fás részeken keresztül gyorsan – zöldbimbós állapot végén – virág− felszívódik és a nedvkeringéssel eljut zás kezdetén a repcefénybogár. A kora nyári sze− les. A káros rovarok elleni hatékonyság ugyanakkor egy rendkí− vül előnyös kedvező tulajdonsággal párosul: a növények megporzásában szerepet játszó rovarokra (pl. Az oldalhajtások mélyebbről in− dulnak és erőteljesebben fejlődnek. jobb lesz a becőbe− rakódás. Tavaszi alkalmazásnál – szárbain− dulástól a virágzás kezdetéig 0. nö− vényi szövetekbe való fo− lyamatos bejutása gondos− kodik a kiváló hatásról és a hosszú hatástartamról.1 l/ha dózisban és rajzása miatt akár 2–3 védekezésre javasolt elvégezni. de kevés− bé közismert sajátossággal is. s a repce− A kártevők elhúzódó betelepedése fénybogár ellen 0. mindezek növelik a termés− potenciált. méhek. A Calypso fénystabilitása és esőállósága igen jó. a méhekre nem veszé− lyes készítmények közé tartozik a kloronikotinilek második generációs képviselője. a leve− leket és a becőket. a cilindrospó− riumos levélfoltosság és az alternáriás becőrontó betegség károsítja a rep− cét. mesztés nélkülözhetetlen segéd− A károsítók elleni védekezés sok− eszközeiként tartja számon. Ezek közé. ezért a öszpontosítva kell végrehajtani: Calypso a hatását sokáig megőrzi. s ma már nehéz lenne olyan termesztőt találni. A Phoma lingam mellett még a fehér− penészes rothadás. a Calypso 480 SC. mely a kártevők igen széles skálája el− len hatékony. háziméheket kímél− ve kell végezni. – szárbaindulás kezdetén a repce− A készítmény a kezelés után a levélen szárormányos. tosan figyelemmel kísérni a repce táb− A Horizont és a Calypsot a lákat. így serkenti a becővel rakott oldalhaj− tások képződését. különösen a fej− trágyázás után a repce robbanásszerű fejlődésnek indul. mányos ellen 0. A nö− vényvédelmi munkákat a hasznos be− porzó rovarokat. s ezáltal az áttelelést. A Horizon a repce növekedését ekkor is kedve− zően szabályozza. csapadékos időjárás hatására gyakori a repce betakarítás előtti megdőlése és kipergése. Tavaszi alkalma− zása hatékonyan védi a szárat. aki ezt a terméket ne ismerné. növeli a szárszilárd− ságot. szor elkerülhetetlen virágzó kultúrák− ban. korai érést is okoz. Hatására a ezek nagy része közvetlenül a virágo− kártevő nem táplálkozik tovább. egyen− dekezést három fő csoportra letesen oszlik el a levelekben. a növény minden részébe. ezek szomszédságában.

főleg a talajművelés minimalizálása miatt nagyon terjed. veronikafajok. A gyártó cégek a jobb hatás el− érése érdekében több hatóanyagú gyomirtó készítményeket dob− nak a piacra. a zsombor. Az őszi repcében például nehéz. Sörárpában szintén nem ajánlott alkalmazni. mezei csorbókára és a szulák− félékre. A magról kelő és évelő kétszikű (széleslevelű) gyomokat jól irtják. tyúkhúr. − erősebb gyökérrendszerükkel még a búza megindulása előtt elszív− ják az összes tápanyagot. Szlovákiában a gabonafélékre kb. hogy a ga− bonafélék a talajt tisztító kultúrák közé tartoznak. amelyeket keverni kell más szerekkel. és a gomba− ölő szer (fungicid) sem éri el mindig a gabona szárának alját. szőlőben. mert növeli a mag fehérjetartalmát. Ide tartoznak az MCPA. mezei csorbóka. használjuk ki a lehetőséget. dikamba és a 2. Ragadós galaj − 150 cm hosszú szárat is fejleszt. Mivel ezek a növények szinte mindig a gabona után következnek a vetésforgó− ban. 20−150 cm ma− gas. irtására speciális gyomirtók szükségesek. a vero− nika fajok és a fűféle gyomok ellen. mert minden kétszikű kultúrában (főleg gyümölcsösökben. hogy egy átlagosnál jobban elgyomosodott búzatáblán az első tavaszi nitrátadagból (nitratációból) a búza szinte semmit sem vesz fel. Parlagi pipitér és az ebszikfű − szinte mindenhol előforduló gyo− mok. és már itt kezdjük el irtani ezeket a gyomokat. eléggé elter− jedt. Vadzab − 60−150 cm magas fű. mivel az ősszel kikelt gyomok − ragadós galaj. hogy a főleg évelő gyomok által (acat. ta− rackbúza) elgyomosodott területeken ez az agrotechnika nem alkal− mazható eredményesen. mivel a gyo− mok nemcsak a kultúrnövény elnyomásával okoznak kárt. nem hatékonyak azonban a galaj. Az idei enyhe tél kedvezett a gyomok fejlődésének. MCPD. A gabonafélékben 85−95%−ban előfordulnak. amelyek a talajban 10 évig is életképesek maradnak. tavasszal csírázik. de 25 oC−nál melegebb időben sem. A gabonatáblák 50−70%− án jelen van. hogy tavasszal az ellenük való védekezésben a vegyszerszükség− let is magasabb lesz. (sedl. Rengeteg tápanyagot. A gyomos sűrű növényzetben a gombabe− tegségek is sokkal hamarabb megtelepednek. A gyomirtásban hormon hatóanyagú készítmények az áruk mi− att a legelterjedtebbek. Eredményes irtásához a vegyszeres és mechanikai gyomirtást együttesen szükséges. szinte minden kultúrában gondot okoz. pásztortáska stb.5 db/m2 is kimutatha− tó kárt okoz. de a gabonára támaszkodik. a szikfű és pipitér fajok. vagy szinte lehetetlen irtani a sebforrasztó zsombort és a pipacsféléket. vizet vonnak el a gabonától. Használatuk esetén fontos tudni. a füstike. nagyobb károkat okoz− nak. Maggal és föld alatti gyökértörzs−részekkel szaporodik. 50 a nyilvántartásba vett gyomirtó készítmények száma. Az utóbbi években. a használati utasításra mindig fel van tüntetve a keverhetőségi lehetőség más szerekkel. Az utóbbi− ak hatása nagyon jó a mezei acatra. árvácskák. fekete üröm. ami gyenge. 40−120 cm magasra nő. Mezei acat − évelő gyom erős gyökérrendszerrel. napraforgóban az ivát és a tüskét. A gyomirtás tervezésénél vegyük figyelembe azt is. és nem veszi figyelembe azt a tényt. hogy nem használhatók éjszakai fagyok esetén. ősszel és tavasszal is kel.) GaP−20/3 Jó Gazda 2007/3 27 . Nagyon kis számban 1. A kalászos (sűrűn vetett) gabonafélékben legveszélyesebb gyo− mok a következők: Nagy széltippan − ősztől egész tavaszig kel.4 D hatóanyagú készítmények. egy növény 45 000 magot is hoz. kiszélesítve ezzel a lehetőséget a hatékony növényvé− delemre. ezek élettartama a talajban 20 év is lehet. zöldségfélékben) nagy kárt okozhat.Növényvédelem − hirdetés Tavaszi gyomirtás a gabonafélékben A tavaszi gyomirtásra azért kell különösen odafigyelni. A betegség terjedéséhez jobb mikroklíma alakul ki. és ezt több éven keresztül alkalmazni kell. Egy növény átlagosan 1 100 magot érlel. árvacsalán fajok. A költségek csökkentése érdekében sok termelő a szántás nélkü− li agrotechnikát választja. Ezért várha− tó. az árvacsalán. hogy a többi gyomokat is kiirtsuk. A szakemberek gyakran fel− hívják a figyelmet arra. ősszel és tavasszal kelnek. magja nagyon apró. és na− gyon kell vigyázni a szomszédos területekre.

Egyidejűleg ezen fiziológiai fo− lyamatok eredményeként sok oxigént bocsát a levegőbe. nagy mértékben elszennyeznénk környezetünket. Az akácnak szinte felbecsülhetetlen talaj− védő.Növényvédelem Hagyományos módon létesített akácos − vágás előtt Energetikai célú akáckultúrák Az akác jelentősége és fájának hasznosítása Az akác a világban termesztett fafajok közül az Eucalyptus és a nemesnyárak után a legjobban elterjedt fafaj. és nagy mennyiségű széndioxidot képes lekötni. hogy az akác a mezővédő er− dősávokkal nagy mértékben hozzájárul a mezőgazdasági terméshozamok növelé− séhez. Vadas Jenő egykori sel− mecbányai professzor szerint az egykori Magyarország s egyszersmind a jelenlegi Szlovákia területén erdőtelepítésre az akácot a katonai kincstár alkalmazta elő− ször 1750−ben a Komárom−harkályi erő− dítmény körül. ipari üze− mek környékén telepítettek. s így aránylag rövid vágásforduló mel− lett magas fahozammal rendelkezik. amelyek magas nektárhozammal ren− delkeznek. Nagy fahozamának köszönhetően sok szénhidrátot képes beépíteni testébe. úgyszólván felbecsülhetetlen segítséget jelentenek a la− kosság egészségi helyzetének szempontjá− ból is. mint Magyarországnak. vasutak és egyéb építmények. Kohán István. s őróla kapta az akác a Robinia tudomá− nyos elnevezést. ahol 1400 méteres tengerszint feletti magasságig megy fel. Amerikában. Az utóbbi időkben az amerikai földrészen visszavonulóban van.) a továbbiakban egyszerűen az akácnak – van erdőgazdasági jelentősége. és olyan nitrogénnel gyarapítja. A nemzetség Észak− Amerikában és Mexikóban őshonos mintegy 20 faja közül csak a fe− hérakácnak (Robinia pseudoacacia L. A gyors elterjedését több kitűnő tulaj− donságának köszönheti. Ugyan− akkor Szlovákia területén az akácosok csupán 33200 hektáron léteznek. környezetvédő és környezetfejlesztő funkciója van. Az akác ne− mesítésénél sikerült olyan klónokat nyer− ni. amire más fafajok képtelenek. Európában az első akácfát Robin párizsi botanikus ültette el botanikus kertjében. melyet ha mesterséges úton kívánnánk odajut− tatni. vegyes ültetvényszerű akácosok védő erdősávok telepítésére. a mezőgazdaságilag eredményesen nem hasznosítható terü− letek nagy része éppen akácosok telepí− tése által válhat gazdaságossá. Talán szükségtelen hangsúlyozni az akác méhészeti jelentőségét. ami az ottani összes er− dők területének 22. Olyannyira. Ezen túl− menően Magyarországon az új erdősíté− seknél is a leginkább alkalmazott fafaj. Ugyancsak rendkívül kedvező ha− tással rendelkeznek az akácfa sorok a köz− utak. mint 414 900 hektárt tesz ki. Ezen túl− menően a talajvíz és tápanyagkészlet szempontjából kedvezőtlen futóhomok− ok megkötése is legtöbb esetben elsősor− ban az akácnak köszönhető. Figyelemre− méltó mindenekelőtt az. szél− től. Az akáccal borított erdők területe jelenleg Magya− rországon nem kevesebb. Mivel gyö− kérzete segítségével nitrogénnel képes a talajt gazdagítani. A XX.6 százaléka. Az említetteken túl− menően a gyökerein élő szimbióta bak− tériumok segítségével a talajt megköti.67 százalékát képviseli. Rendkívül alkalmas mező− Intenzív. Végezetül rendkívül kedvező hatást gyakorol az akác a parkok. hótól és egyéb káros tényezőktől való védelménél. század második felé− ben megbízható adatok szerint Európa összes államának nem volt annyi akácer− deje. míg Európában és Ázsi− ában fokozatos terjedése a jellemző. valamint más jellegű fásításokra. a 34−43 szélességi fokok között nem kevesebb mintegy 1000 kilométeres vonulatával. A kisebb−nagyobb akácfa−cso− portok. főként virágzás idején. Az akác aránylag termőhelyi kedvezőtlen feltéte− lek mellett is megfelelő mennyiségű és minőségű faanyagot képes bebiztosítani. melyeket a községek. majd pedig elterjedését is ez a 290 hektárnyi sikeres telepítés indí− totta el. erdőmérnök 28 Jó Gazda 2007/3 . az Appalac− he−hegységben terjedt el leginkább. hogy fiatal ko− rában rendkívül gyorsan növekszik. ligetek díszíté− sénél is. Az ilyen klónokból létesített 1 hektár akácállományból mintegy 400 kg kitűnő minőségű méz nyerhető. hogy Magyarország Európában jelenleg akácnagyhatalom− nak számít. Tudományos kísérletek bizonyítják. ami az összes szlovákiai erdők területének alig 1.

Köztük 24 kül− földi cég is felsorakoztatta kínálatát. nem törékeny és könnyen mozgatható. Az „e−farmer közép−eu− rópai konferencia“ keretében az agrártámogatások internetes intézésének le− hetőségeiről cseréltek eszmét a térség szakemberei. szalma. amelyek szőlővenyige. amelyen az európai és a magyarországi szaklappiac összehasonlítása és lehetőségei mellett az internet ágazaton belüli kihasználásáról is részletes tájékoztatást kaptak a résztvevők. betakarító gépek képviselői. A seregszemlén jelen voltak az eu− rópai piacon meghatározó legnagyobb erőgépek. Zöldségpalánták és dísznövények palántai− nak termesztéséhez ajánlják.Több mint kétszáz kiállító a budapesti AGRO+MASHEXPO−n Február utolsó napjaiban immár 25.500 négyzetméteren zajlott. al− kalommal rendezték meg Budapesten az AGRO+MASHEXPO nemzetközi mezőgazdasági gépkiállítást. A kiállításon jelentős szerepet kaptak a különböző energiatakarékos és alternatív felhasználású gépek. (szil) GaP−22/03 . vagy egyéb zúzalékok energiacélú kihasználásra készültek. amely négy napon át a Hungexpo fedett kiállítási csarnokai− ban 15. által szervezett Agrármarketing és Média Napon. külön említésre méltó volt a terményszárítók kínálata. amely szivacsszerű szerkezete révén jól tartja a vizet. Az idei se− regszemlén. amelynek legnagyobb részét a mező− gazdasági gépek ésberendezések tették ki. A kertészkedők szintén meglehetősen széles vá− lasztékból válogathattak. hi− szen a teljes kiállítási területből mintegy 13 ezer négyzetmétert ezek foglaltak el. A seregszemlén szakmai konferenciák is zajlottak. több mint kétszáz (212) kiállító cég vo− nultatta fel a termékeit. A kerti gépek. Jelentős arányt képviseltek az állattartási technológiákkal foglalkozó vállal− kozások. a telepítés és fenntartás eszközei. Ugyancsak érdekes és ér− tékes információk hangzottak el a Magyar Mezőgazdaság Kft. talajművelő berendezések. A zöldségtermesztők számára például érdekes megoldást kínált a Pit Pot nevű termesztőközeg. A szántóföldi növénytermesztés gé− pei idén is meghatározók voltak. s az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások a „Díszpark és kert“ témakörre összpontosítva az „F“ pavilon− ban sorakoztak fel. A kiállítson számtalan újdonsággal is megismerkedhettek a látogatók.

Minden anyagnak megvan a ma− ga előnye és hátránya is. melyek gyorsan kinövik edényeiket. Az Az edénykertészet sikere főleg abban rej− lik. Nem jelent mást. Az első csoportba azok a növények tartoznak. A betonból készült edényeket főleg a köztéri díszítésnél használjuk. és megelégednek korlátozott mennyiségű termesztőközeggel. a fagyot kevésbé bírják. melynek kifolyónyílása nagy. nem le− het sem túl sok. hogy nehéz az áthelyezésük. ahol több éven keresztül ugyanazon a helyen ma− radnak. Az öntözővíz kevésbé párolog el belőlük. minőségét azokhoz a növényekhez kell igazítanunk. mint a növények edényekben való termesztését. akkor érde− mes ezt egy nagyobb kaviccsal vagy cse− répdarabbal eltakarni. ilyenek pl. melyet a kereskedelem for− galmaz. A fa természeténél fogva azonban köny− nyen bomlásnak indul. a tűlevelű− ek. de az áruk nagyságrenddel kisebb. műanyagból. A drénréteg fontos feladata a fölösleges öntözővíz elvezetése. mint a kerémia edényekből. különböző díszbokrok stb. A tisztelt olvasó joggal felteheti a kérdést: mit is je− lent ez az összetett szó? Bár a kifejezés új. me− lyek télen−nyáron a szabadban maradnak. és csak ezután kezdjük el feltölteni földdel. de könnyen tör− nek. A kerámia edé− nyek talán a legszebbek. mert így a talaj nem merül ki olyan gyorsan. és még kellő gondozás mellett is el− pusztulnak. A méteres edények készülhetnek ége− tett agyagból. a citrusféléknél stb. hogy egy edénybe beültetett növények ebben maradjanak több éven keresztül. Az edény− kertészetben ne használjunk kerti földet. mivel talajuk könnyen eliszaposodhat. nem kell gyakran átültetni a benne elhe− lyezett növényeket. hanem nagy méretű tartóedényeket. A fából ké− szült edények szellősek. Ezáltal megakadá− lyozzuk a föld kimosódását. az talán az emberi civilizáció kezdetéig nyúlik vissza. Az edénykertészetben a ter− mesztési mód szerint háromféle növénycsoportot különböztethe− tünk meg.Edénykertészet edénykertészet kifejezés aránylag új keletű a kertészek szó− tárában. Egy−egy edénybe ültethetünk egy nö− vényt. a rododendronoknál. Hátrányuk közé tartozik. fagyállók. törékenységi mutatójuk messzemenőleg jobb. melyekben a szo− banövényeket termesztjük. A második cso− port növényei nyáron a szabad− 30 Jó Gazda 2007/3 . azonkívül könnyen tisztíthatók. amelyek elkülönítve jól fejlődnek. Ezután kezdődhet az edény táptalajjal való feltöltése. Ha pedig olyen edényt vásároltunk. melye− ket az edénybe szeretnénk ültetni. a műanyag edényekkel összehasonlítva. víz− és tápanyagigé− nyük. pl. öt centiméter vastagon kavicsot. Az edény al− jára tegyünk kb. akkor vá− lasszunk ki egy vezérnövényt a látvány központjául. mint az előbbi csoporté. Ebben az értelmezés− ben az edények nem azokat a cserepeket jelenti. mint a kerá− miai edényeké. de sem túl kevés. de amit takar. A fagyokat jól tűrik. hogy olyan növényeket válasszunk. a földben lévő tápanyagokat hamar el− használják rövidesen sárgulnak. Az előkészületi munkák után kezdhet− jük a növények beültetését. rododendronok. a többi faj pedig a „töltelék“ szerepét töltse be. összetört cserépdarabokat. és ennek következtében a gyökerek elpusztulhatnak. Bármilyen anyagból is választunk ma− gunknak termesztőedényt. Az eliszapo− sodás pedig kevésbé jelent problémát. Ha mégiscsak a csoportos kiültetésnél maradunk. bomlásnak induló szerves anyagokkal. hi− szen a különféle fajoknak más− más a fény−. Előnyük. mindenkép− pen készítsünk az aljára kifolyónyílást. de ültethetünk többet is. Mindenképpen érdemes mi− nél nagyobb edényt választanunk. Ezekben a növények több vizet igényel− nek. Fontos szempont az is. Hiszen az edényker− tészet célja. fából és be− tonból. A táp− talaj összetételét. Néhány növény esetében speci− ális talajkeverékeket kell használnunk. aránylag olcsók. Ezeket a földkeverékeket ma már prob− léma nélkül megvásárolhatjuk. így ezeknek az edényeknek az élettartama aránylag rö− vid. repedeznek. hogy hosszú élettarta− múak. a vízellátást kellő figyelemmel kell elvégezni. A leg− több növénynek megfelel az átlagos ker− tészeti talaj. A műanyagból készült edények nem annyira mutatósak. Az utóbbit jól gondoljuk át. kórokozókkal és kártevőkkel. Ez ugyanis tele van gyommagvakkal. mivel az agyag pórusain keresztül sok víz elpárolog. Az ezekbe beültetett Juniperus növények öntözését gondosan kell elvé− geznünk. hogy az edények beültetésük után is könnyen mozgathatók legyenek. hervad− nak. Azok a növények.

ugyan− is ha néhány napot kihagy. de csak ha egészsé− gesek. A munkák elvégzése után műtrágyáz− zunk. a betegségektől megtáma− dott növénymaradványokat jobb ha elégetjük. melyeknek jó vízáteresztőnek kell lennie. A tűlevelűek és az örökzöl− dek ebben az időszakban kissé több vizet igényelnek. az egynyá− ri szarkalábat. a pálmák. amit már el lehet végezni. tápanyagokban gazdag talajt kíván. különböző színes levelű faj− tái vannak. Jobb. talaja legyen tápanyagokban gazdag. jellegzetes illa− tú. DÍSZFÁK Folyamatosan telepíthetjük a dísz− fákat és bokrokat. Ezeket tehetjük komposztba. A vágást kitűnően tű− ri. stb. félárnyék és árnyékkedvelő. stb. Leveleinek hosszúsága elérheti akár a 3 métert is. melyet erre a célra gyártott vasgereblyével végzünk el. A növénykék egyre−másra bújnak ki a talajból. majd műtrágyázzuk őket. A rózsákat akkor metsszük. Buxus sempervirens – puszpáng – gyö− kere kisebb mennyiségű földdel is beéri. melybe 20–25%−ban homokot keverünk. Teljesen külön csoportot alkot− nak a méretes edénybe kiültetett egynyári virágok. Méretes edénybe ültetve jobb. Fontos feladat fagymentes napokon a téli öntözés. Is− mert gyümölcsnövény. tápanyagokban bőséges. tavasszal nyílnak citromillatú virágai. a talajjal szemben igénytele− nek. Laurus nobilis – babér – levele ismert fűszer. ha a talajt egyúttal szellőztet− jük is. de ke− vesebb lét tartalmaz. talajuk le− gyen tápanyagokban szegény. különböző alakzatokat nevelhetünk be− lőle. ilyenek pl. a kü− lönböző méretes fikuszok. kúszó növény. stb. Actinidia chinensis – kivi – nagymére− tű. szárazság esetén ezt pótoljuk. fénykedvelő. Eucaliptus globulus – eukaliptusz – a nyári teraszok növénye. ahol a hőmérséklet nem csökken 0 o C alá. EGYNYÁRIAK Márciusban már melegágyba is vethetünk. Poncirus trifoliata – poncirusz – ez az egyetlen citrusféle. Ficus carica – füge – méretes cserép− ben is bőségesen terem. hogy a következő látogatá− sakor a kertjét megismeri. ÉVELŐK Most már végérvényesen távolít− suk el a téli takarót. Csak meg− jegyezzük. szabadba csak a fagyok után szabad elhelyezni védett helyre. Ide vetjük a következő egynyáriakat: a tátogót. még az igé− nyesebbekről is. Szükség szerint a nyáron virágzó bokrokat metsz− hetjük. Naponta kijár a kertbe. a cíniát. GYEP ÉS PÁZSIT Ha a pázsit talaja kellőképpen megszáradt. melye− ket a fagy a földből kihúzott. kedveli a napos fekvést és a bő öntözést. többnyire 3−5 szemre vágjuk őket vissza. a szagosbükkönyt. sőt kiültet− hetünk néhány zöldségfélét is. A hónap vé− gén a rózsákról távolítsuk el a téli takarást. gyümölcse a citroméhoz hasonló. a fűszernövények és a zöldségfélék között. Ezzel a munkával egyidejűleg távolítsuk el az elhalt növényi részeket. az angyalkürt. az évelő ágyra ráhullott leveleket. óva− tosan ültessük vissza.Virágtermesztés Phormium tenax ban vannak. de nemcsak az általunk odatelepítettek. virághagymák és virággumók. a kínai szegfűt. ezek a fajok igénytelenek. a gazániát. mely nálunk is kitelel. hogy néhány esetben igen ne− héz meghúzni a határt a dísznövények. Vigyázat mérgező! Mindenképpen a legfeltűnőbb növények közé tartozik. télen pedig védett helyen nyernek elhelyezést. az ősziró− zsát. ilyenek pl. ami− kor a rügyeik már szép rózsaszínű− ek. hogy mi az. kezdhetjük a mohák eltávolítását. emiatt főleg télikertekbe való. szabadban 15 oC hideg alatt visszafagy. Phormium tenax – atraktív egzotikus növények. De méretes edényben a balkonon termeszthe− tünk akár fűszernövényeket is. talajába 50%−ban keverjünk tőzeget. nem biztos. napfénykedvelő. Az edénykertészetben használatos növények Juniperus fajok – borókafélék – méretes edényekbe a borókafélék törpe fajtáit ültes− sük. Ez így helyes. a citrusfé− lék. áprilistól augusztu− sig bőséges öntözést kíván. mivel az áthelyezésük nehézkes. Téli hőmérsékletigé− nye maximum 15 oC. Mint edényes növényt télen tartsuk olyan he− lyen. A har− madik csoport növényeit pedig télen−nyá− ron védett helyen tartjuk. Télen vigyük telelőbe. és figyeli. ezért kimondottan megfelel az edényker− tészet elvárásainak. talaja legyen vízát− eresztő. Farsangné Menyhárt Erika kertészmérnök Datura candida DÍSZKERTÉSZET MÁRCIUSBAN A március a türelmetlen kertészke− dő hónapja. a trópusi pál− mák. A kisebb termetű évelőket (főleg a sziklakertiek kö− zött találhatunk ilyeneket). és egy−egy termés− ben akár 25–30 mag is található. Lombhullató. Datura candida – angyalkürt – Közép− Amerika növénye. A szél és az erős napsütés is kárt okozhat bennük. ha télen telelőbe visszük. hanem a gyomok is. talajába keverjünk ho− mokot. Ma már erre a célra kitűnő gépek állnak rendelkezésünkre. Humuszban gazdag talajt kíván. −fme− Jó Gazda 2007/3 31 . A hónap végén szabadföld− be vetjük a tatárvirágot.

Az orgonabokrok is felkészültek a nap− sütésre. Közepes igényű cserje. rügyeikből nemsokára levelek bontakoznak ki. ilyenkor ezek a virágok rendszerint elfagynak. A fűzfa (Salix sp. hogy megérez− zük: végérvényesen itt a tavasz. ébred a természet. Április végére. amely nagyon korán virágzik. A spirálfű− zet dugóhúzószerűen csavarodott hajtá− sok és ágak jellemzik. Van olyan nőszirom (Iris sp. de vannak olyan fajtái mely igazán egzotikusak. Török nevéből (leilak) származik lila szavunk. A közönséges orgona (Syringa vulgaris) a Balkánon őshonos. Aranyfa 32 Jó Gazda 2007/3 . Nálunk most a Kí− Fűzfa Orgona nából származó téli jázmin (Jasminum nudiflorum) sárga virágai nyílnak. virágszíne a halványkéktől a bíborliláig változhat. a különbség mindig a virágok megjelené− sében vagy színében a legszembetűnőbb. Napos időben nagyon hamar ki− nyílnak a virágai. elég elsétálnunk egy közeli parkba.Virágtermesztés Nőszirom Séta a természetben Ébred a természet… Ha nincs időnk egész napos erdei kirán− dulásra. a földig hajolva meggyökeresednek. később földig lelógó sárga vesszőivel. sokszor már december− ben próbálkozik. így szaporítása is egyszerű. Ez a faj a Kaukázusból származik és rendkívül kis méretű. A törökfürdőknek nélkülözhe− tetlen növénye volt. nálunk a török uralom alatt terjedt el. Több változa− ta létezik. Több fajtája létezik. Aranyspirál válto− zatának vesszői télen aranysárga színűek. kb. akár a félárnyé− kot is elviseli. A Kínában őshonos aranyfa (Forsythia x intermedia ) – melyet meg− tévesztésül aranyesőnek is szoktak ne− vezni − már felhívta magára a figyelmet Jázmin sárga virágaival. A jázmin nemzetség többsége trópu− si−szubtrópusi cserje. A szomorúfűz most barkáival díszít. május elejére lesz teljes az orgonavirág−bemuta− tó. 20 cm magas.) akár már unalmas− nak is tűnhetne egy kertben. ráadásul a földre lelógó vesszői könnyen meggyökeresednek. ekkorra nyílnak ki a különböző virág− színű változatok virágai. Vesz− szői feltűnően zöldek.) is. nem csoda éppen ezért rendkívül sűrű és kacifántos bokrot nevel.

hogy naposabb vagy árnyé− kosabb helyre ültetjük. Egyedül a forrón tűző na− pot és a hosszan tartó szárazságot viseli nehezen. náddal befedni. Vágott virágnak is jó. agya− gos. 5–8 cm hosszú. BEMUTATJUK A jeneszter Ne kezeljük le a bőrlevelet! Levelei bőrszerűen vastagok. akasztós edények és balkonládák tisztítása fontos feladat. meszes talajt kedveli A téli fagy ellen hajtásait ajánlatos összekötve. Portugáliától Kis−Ázsiáig. esetleg áttelelő kártevőket és kórokozókat is elpusztítjuk ezzel a mosással. Ha jól meggyö− keresedett. szal− mával. Jellegzetes. Homokos. csaknem kopasz. A kis növényeket gyéren el− ágazó karógyökerük miatt. aranysárga virágai végálló. ülő. Kivá− lóan társítható más mediterrán cser− jékkel. októbere folyamán telepít− sük ki végleges helyükre. de sokkal haszno− sabbak a levelek a virágkötészetben. Szegőszőnyegként is jó szolgálatot tesz. A langyos víz− ben áztatott magvakat tavasszal. Öntözzük meg. A nagy. laza für− tökben nyílnak késő tavasztól.Virágtermesztés Kora tavasszal a céklavörös szárakon mutatós rózsaszín. és addig neveljük cserepekben. száraz. Két hét múlva megjelennek az új hajtások. valamint korán virágzó fűfélék− kel. Az idősebb ágak barnásszürkék. JÓ TUDNI Cserepek. majd éretten kopaszodók. különösen ha− tásos fűszerű levelek szomszédságában. Sokkal gyorsabban megy vi− szont a következő módon: szedjünk fel néhány gyökértörzset. ültessük szét őket. de védett helyen. néhány kivételtől eltekintve általában jól tűri a keményebb fagyokat. Töme− gesen ültetve első osztályú talajtakaró. hogy mind− egyiken legyen egy−egy szem. a kertbe. akkor ez jó módszer. Szeren− csére a gyökeret eresztett hajtáscsúcso− kat könnyű leválasztani. Hogyan szaporítható? Magról is kikel. a bőrle− vél. má− justól augusztusig. Kellemes illatú. és távolítsunk el róla minden levélmaradé− kot. zanótok− kal. meszes vagy savanyú talajba. majd a második év szep− tembere. amíg kiül− tethetők a kertbe. Az oldalt összeállította: −ki− Jó Gazda 2007/3 33 . Mindegy. jó vízgazdál− kodású talajba ültessük. de a hibrideket csak vegetatív módon szaporíthatjuk. nálunk is ültetik. a vo− nalvezetést és a kő ridegségét is. feketésbarna. az evezők rövidebbek. a levelekből átveszik a fotoszintetizálás szerepét. ládák tisztítása A kiürült virágcserepek. Az év minden hónapjában természetes módon lá− gyítja a kövezett utak merevségét. magá− nyosan vagy párosával álló pillan− gós virágok nagy vitorlája visszahaj− ló. A csigákon kívül ritkán támad− ja meg kártevő vagy betegség. Jó. A megbúvó. Mediterrán cserje. hengeres. és tegyük meleg helyre. és a száraz. hogy a tavaszi ültetéskor már ne legyen rá gond. Az erős vízsugárral eltávolított makacs szennyeződések után a meleg. tőből újra kihajt. merev. laza. majd fedjük le homokkal. márciusban. a kissé elfásodott gyö− kértörzsből nőnek ki. Ez a bergenia. ha már a ráérős időszakban elvégezzük. amely szívós évelő növény. kékeszöld. finoman hornyolt vesszői fiatalon zöldek. és évente ül− tessük át. például zsályákkal. Ha csak néhány példányra van szükségünk. a kiülteté− sig cserépben neveljük. mint a be− felé hajló csónak. min− denütt megél. helyezzük rá a felvagdalt darabokat. Teltvirágú fajtái is kedvelt dísznö− vények. Csak közepesen télálló. több magvú hüvely− termései selymes szőrűek. napos lejtőkön. Ha megfagy− na. seprőszerűen felálló. Kifejezetten a napos fekvést. Ősszel vagy tavasszal. A bőrlevél. Töltsünk meg mé− lyebb vetőtálat félig cse− répfölddel. útszéleken. Lándzsás. egyszerű. mosószeres vízzel való alapos mosás jó hatású. áprilisban hidegágyba vessük. fényesek. bíbor vagy fehér vi− rágfürtök szökkennek fel a levelek fölé. 1–2 cm−es leve− lei korán lehullnak. főleg mészkö− vön él. a sziklás. Szeleteljük fel né− hány centiméteres dara− bokra úgy. Örökzöld levele mi− att nélkülözhetetlen a kertben.

s mára gyakorlatilag az állatoknak szinte csak a fele maradt meg a 80 − 90−es években szá− mon tartott létszámokból. egyúttal az állományok szá− mára biztosítják azokat a feltételeket. Ez főleg a sertésállományokra érvényes. a felvásárlási árak alakulása sem kecsegtet túl sok jó− val a termelők számára. öt év múlva 16. és csak az álla− tok tartásáról kell gondoskodnia. amelyeknek a jövöben is meghatározó szerepe lesz a sertésárak piaci alakulásában.56 db−ot mu− tattak a kimutatások. Az egy anyára jutó választott malacok évi statisztikai átlagszáma az ezredfordulón 15. a takar− mányhasznosítás és az értékesíthetőség terén már össze sem lehet őket hasonlí− tani. illetve az adott termelési és tartási kö− rülményeket figyelembe véve mit lehet elérni. 34 Jó Gazda 2007/3 . A háztáji− ban nevelt "kevert" típusú disznó is ugyanannyit eszik. sze− lektálja és tartja nyilván a tenyészállato− kat. hogy az állo− mányaikat a kitűzött termelési cél el− érése érdekében megfelelő fajtatulaj− donságokkal rendelkező egyedekből ál− lítják össze. − A statisztikai adatok. méhen belüli megtermékenyítés gyakorlati eszköze. vagy pedig a kissé rögösebb. a versenyben várhatóan csak a ha− tékony. hi− szen a mesterséges megtermékenyítő állomások ma már a legjobb minőségű szaporítóanyagot is képesek bebiztosí− tani s ellátni a nemesítö. Fülöp László. amely továbbra is csökkenő tendenciát mutat. amely ma már elképzelhetetlen célirányosan kidolgo− zott és megvalósított genetikai prog− ram nélkül − állítja Fülöp László. amelybe a különböző fajtájú és vérvonalú szaporítóanyagoktól kezdve. és ugyanolyan gon− doskodást igényel. s eldönti. hogy mit szeretne. Ezt garantál− ja a központilag és szakmailag is fel− ügyelt tenyészállat−minősítő és nemesítö rendszer. de a szaporodási potenciál. Ugyanakkor a hasznossági mutatók te− rén csak minimális előrelépés történt. Ugyanakkor a legtöbbet ezért a gazdák tehetnek azáltal. de alapjában véve célratörőbb. Tudvalévő. A sertéstenyésztésben rendszeresen tapasztalható hullámszerű fejlődés iránya nálunk folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Míg 2000− ben a létszám meghaladta a 131 ezret. Fülöp László ugyanakkor állítja. Fülöp László szerint ebben a szorító gazdaságilag kiélezett versenyben a gaz− dáknak különösen fontos. lassabb. Az okok bonyolultak és szerteágazók. és ezek alapján megválasztani a legmegfelelöbb eszközöket. Mi több. ezen a területen komplex szolgáltatást kínál partnerei− nek. a hazai állomány genetikai adottságai alapján szintén képes lenne a joggal igényelt magasabb teljesítményre. hogy az árutermelő gazdaságok számára az egyetlen lehetséges út a versenyképes állományok kialakítása. hogy az előállítás önköltsége ne haladja meg az únios országok árait.Állattartás Genetikai módszerekkel a sertésállomány termelőképességének és haszonértékének növeléséért A megfelelő szaporítóanyag rende amelyekkel a megfelelő termelékenysé− gi és szaporasági mutatók terén is je− lentős javulást tudnak elérni. mint a fajtatiszta tár− sa. a mesterséges meg− termékenyítéshez szükséges eszközö− kön át a szakmai tanácsadás és mester− séges megtermékenyítés végrehajtásá− hoz szükséges továbbképzés is hozzá tartozik. A Pigservis Kft.09 da− rab volt. hogy minél hatékonyabban és gazdaságosabban tudják a sertéshúst kitermelni úgy. hogy a vágósertést az A legújabb eszközök közül említésre érdemes a szaporaságot javító. az ógyallai Pigservis Kft. ehhez az ógyallai telepen levő 80 és az ekecsi megtermékenyítő állomáson tar− tott 54 tenyészkan biztosít megfelelő szaporító anyagot. tapasztalatok és a prognózis is azt mutatják. amellyel a tenyészsüldőtől kezdve a szakmai tanácsadáson keresz− tül a takarmányajánlatig mindent egy csomagban megkaphat. hogy a hazai gazdasági állatállomány az elmúlt másfél évti− zedben jelentős mértékű leépülésen ment át.. Ez azonban meg− lehetősen messze van a fejlett uniós or− szágokban kimutatott 21−22−es átlag− tól. amelyben a szapo− rító− és törzstenyészetek rendszerében szigorú feltételek alapján teszteli. mely irányba és hogyan szeretné az adott körülményeket figyelembe véve alakíta− ni az állományát. hogy a szabaddá tett piaci verseny és a hatékonyság kényszerítő ereje mel− lett az ágazati politika is nagyban hozzájárult a fent említett állapot kialakulásához. A stabil és jól szervezett termelési körülményeket és feltételeket biztosítani képes termelő ezt a piacon immár nálunk is meglévő komplex programok beindítása révén is érheti. 2005−ben már csak 79529 anyasertést tartottak nyilván a statisztikák. a forradalminak nevezhető Absolute™ katéter (A szerző felvételei) Ismeretes. az ország legnagyobb mesterséges ser− tésmegtermékenyítő vállalat ügyvezető igazgatója statisztikai adatokkal is alátá− masztja a fent említetteket: Szlovákiá− ban az anyakoca−állomány létszáma az utóbbi öt esztendőben egyértelműen csökkenő tendenciát mutat. A ter− melőnek tudnia kell. az azonban kétségtelen. Az átlagos napi súlygyarapodás 516 g− ról 567 g−ra emelkedett. A gazdasági nyomás a hatékonyság fokozá− sának irányába egyre jelentősebb. jól szervezett minőségi állományoknak lesz esélyük. szaporító és árutermelő gazdaságokat. úgyszintén megfelelő eredményt nyújtó egyéni programot választja.

a geneti− kai minőségi különbségekről már nem is beszélve. A cég kínálatából nem hiá− nyoznak a mesterséges megterméke− nyítéshez.9kg. hogy a zúgás tü− netei alapján pontosan meghatároz− hassák a megtermékenyítés megfelelő időpontját. A szaporasági és termelékenységi mu− tatóik alapján ezek az állatok és utóda− ik is egyértelműen az élvonalba sorol− hatók. 6–10 hetes minőségi tojójércék Kontaktus: 031/7811 563. tömni való nagy kacsák 6–8 hetes BIG−6 pulykák 7 fajta. míg a hazai követel− mény 7/7. A Pigservis egy hosszú távú projekt keretében 2006−tól újra importálta Franciaországból olyan nagyfehér és lapály típusú tenyészállat− ok szaporítóanyagát. 0905 450 432. a korai vemhesség megállapításához. valamint a PIC és Seghers külföldi programok komponens hyb− ridvonalai. hogy azok nincsenek teljesen össz− hangban a vágósertések minőségi beso− rolásával. Hamshire (HA). Pietrain (PN). Partnereiknek azonban ezen a téren is tudnak új. "feketekananos" zú− gatás árát. vagy ami még ennél is kedvezőbb. Ezeknek az állatoknak például a csecsszáma 8/8. A világpiaci követelmények adottak. mint 50 százalékban is befolyá− solni lehet az örökletes tulajdonságok átörökítésével. méhen belüli megtermékenyítés gyakorlati eszköze a forradalminak ne− vezhető Absolute™ katéter. valamint a fertőző betegsé− gek terjedésének veszélye is. Hízékonysági és húsminő− ségi genetikai adottságaik megfelelnek a legmagasabb követelményeknek. a színhús százalékaránya az élőállatokon mérve magassan meghaladja a 60−65% −t. és így tegyék hatékonnyá a szaporítást. GaP−16/03 Jó Gazda 2007/3 35 . más kérdés.Állattartás − hirdetés lkezésre áll ún. és ezen fajták keresztezéséböl ki− nemesített még magasabb hasznos− sággal bíró HAxPN. A fi− gyelmes gazda a kocák zúgási tünetei− nek kiértékelése alapján határozza meg a megtermékenyítés optimális idő− pontját. mint 2. Ehhez a termelőknek ma már pontosan kidol− gozott és ellenőrizhető módszerek áll− nak rendelkezésükre.) Fülöp László véleménye szerint egy− egy tenyészkocától feltehetően nálunk is születik annyi malac. hatékony megoldá− sokat kínálni. a szaporasági mutatók öröklődési rátája csak 10−15 százalé− kos közvetlen hatást mutat. 0905 551 499 Megrendelhetők ezeken a telefonszámokon. szükséges eszközök sem. hyb− ridkanok. Ugyanakkor egy fedeztetés ára nem haladja meg az ún. (szilvássy) A TÓSNYÁRASDI (TOPOĽNICA) BAROMFIFARM KÍNÁLATA 7–14 napos kiskacsák. a sperma tárolásá− hoz stb. takarmányfogyasztá− suk egy kg súlygyarapodásra számítva kevesebb. európai értékszabvány (EUROP) szerinti besorolás alapján értékelik. Napi súlygyarapodásuk tesztációs kö− rülmények között fajtától függően több mint 800–900g. mint pl. (A mester− séges megtermékenyítés megfelelő időpontjának megállapításához szüksé− ges tüneteket egy külön cikkben ismer− tetjük − szerk. takarmányhasz− nosítási és egyéb képességeit akár több. ami eleve feltétele a magas alomszám biztonságos felnevelésének. és a jövőben várhatóan a minő− ség lesz a meghatározó. megj. A fennma− radó 85 százalékot a termelőnek meg− felelő feltételekkel lehet és kell befolyá− solnia. A szaporasági mutatók ugyan megfelelő nemesítési program− mal szintén befolyásolhatók. amelyek kifeje− zetten az anyai szaporodási típust és hajlamot valamint a szaporasági muta− tókat figyelembe véve lettek kinemesít− ve. az állatok jelöléséhez és nyil− vántartásához. s az elvárás az hogy az állat elérje az U osz− tálynak megfelelő legkevesebb 50% színhús arányt. Míg az állatok hízékonysági. A felvásárlási árak alakulása alapján ma még sajnos úgy tű− nik. YOxPN. az E osztályban megkövetelt legkevesebb 55%−ot.8−2. lapály stb). Duroc (D). hogy mennyi marad meg belőlük a termelési ciklus végéig. hogy el− marad az anya kanhoz szállításának költsége. va− lamint végtermék előállítására szolgáló apai fajták. melynek meghatározó szerepe van az alomszám és a vemhesülés vár− ható mértékének alakulásában. de az egyéb termelési mutatókhoz képest ezen a területen jóval nagyobb szerepe van a környezeti feltételeknek. Yorksire (YO). A legújabb eszközök közül említésre érdemes a szaporaságot javí− tó. mint bármely únios országban. nem beszélve arról. A Pigservis ekecsi és ógyallai mes− terséges megtermékenyítő állomásain nagy választékban állnak rendelkezés− re a mesterséges megtermékenyítés− hez alkalmas kiváló teljesítményű anyai fajták (nagyfehér.

mintha a virágpor− szedő ott sem lenne. a felsőt pedig közvetlenül a szedőrács felső lapja és az első kaptárfiók között alakít− ják ki. a kaptárfenék és az első kaptárfiók között helyezkedik el. csiga. stb. röpnyílással ellen− tétes oldalán történik. Az esővédő maga a kaptár− test. Nem bizonyult a legszerencsésebb megoldásnak. A munkás− méhek és herék több−kevesebb ke− resgéléssel megtalálják. úgyhogy bármilyen időjárási helyzet mellett megoldha− tó a virágpor begyűjtése. hogy a "fals fényt" érzékelő méhek a kezdetben ap− rócska nyílásokat kirágják és ott közlekednek. illetve belerögzítik az egyes szerke− zeti elemeket. hogy a virágporszedőt a kaptár különösebb megváltoztatása nélkül lehessen "virágporgyűjtő" vagy "szabadon repülő" helyzetbe állíta− ni. pené− szesedésről stb. A szedőrácsot célszerű köz− pontosan elhelyezni. vagy alsó−felső röpnyílása van. a vi− rágpor még így is védett marad a nedvességtől. Az előbbi típusnál a hátsó oldalán képeznek ki egy kis ajtót a virág− porgyűjtő tálca ki−be húzására. Ez jelentős előny. hogy a kaptár nem áll vízszintesen. A jobb szellőzésre elsősorban a na− gyobb nedvességtartalmú virágpor− ok gyűjtésénél van szükség. Ha ezek után a felső röpnyílást lezárjuk. mert a méhek járását és a lesodort virágpor áthullását is akadályozná. amin azt ért− jük. úgy a méhek kénytelenek lesznek az al− só röpnyíláson. széleit illetve bármely részét a méhek propolisszal bekenik. hogy ne kelljen a készülék külön esővé− delméről gondoskodni. Itt emlékeztetünk ismételten arra. vagy farostlemezből készült fenék nem szellőzik. Egyes típusoknál az aljdeszkát hosszanti irányban 180 fokkal megfordítjuk. mint a külső szedőknél. amelybe a méhek lábá− ról lesodort virágpor hullik. és szélességi méretük tekintetében az adott kap− tártípus fiókjával azonos méretűek. vagy esetleg zugépítményeket építenek rá. Szerkezeti felépítésükre alapjában véve az a jellemző. A belső virágporszedő alkatré− szei közül lényeges fontosságú a gyűjtőtálca. le−fel mozgatható csapóaj− tóval oldották meg.2 mm). s így a víz szivároghat bele egy na− gyobb eső alkalmával. A különbség az. Az új típusoknál mellőzik a mozgó al− katrészeket. amelynek nem alsó. Sokan a bel− ső szedő helyett az alsó virágpor− szedő kifejezést használják. és rövid időn belül megpenészednek. azaz a szedőkészü− léken keresztül járni. A külső szedőkhöz ké− pest az a különbség. hanem felső. de nem csak a virágporgyűjtő méhek járnak ott. Vannak olyan típusok. ugyanis a csapóajtó nem képes megnyitjuk. amelybe felülről belesüllyesztik. A fából. Ennek a megszorításnak abban van jelentősége. hanem a méh− család összes kijáró egyede. Az alsó röpnyílást az áthulló és a gyűjtőrács között. pontosabban a fu− ratméret és anyagvastagság tekin− tetében nincs. sokszor jóval na− gyobbra méretezik. Ha a gyűjtő− tálca alján rajta van a távtartó. amelyet a szedőrács keretében kialakított furatba kell il− leszteni olymódon. amelyeknek saját fenékdeszkájuk van és vannak olyanok is.Méhészet A jól üzemelő alsó virág− porszedőkből probléma− mentes a termék begyűjté− se a nap bármelyik idő− pontjában.5–5 cm−rel mélyebben helyezik el. hogy az ol− dalfalakhoz közeli furatokból köny− nyen a fal mellé hullik a virágpor. Az így lehullott virágporszemek nem jutnak a gyűjtőtálcába. A tálca feneke műanyag szita− szövetből készüljön. A gyűjtő− tálcák ritkán kenődnek virágpor− ral. ségében csak nagy bosszúság. mert a kaptár jó szellőzése itt is nagyon fontos. amelyeknek saját fenék− deszkájuk nincs. nem ér− het a fenékdeszkához. A méhek ugyanis az egymással párhuzamos szedőrács illetve áthullórács között közleked− nek. az áthullórács és a gyűjtőtálca vagy gyűjtőfiók. A gyűjtőfiókok méhmentesek. Jó kialakí− tás esetén kevés méh találja meg visszafelé jövet. ahol nem akarjuk. de kisebb nem.) be ne hatolhassa− nak. amikor ten− gelyét. vagy pálcás rács. de attól mintegy 1. A belső tervezéskor megoldandó probléma a röpnyílás kialakítása. mint egy kis kaptárfiók. másrészt a műanyag szitaszövetre esetleg rápenészedő virágport le lehet mosni. A műanyag szitaszövet feneket s ezzel együtt az alsó távtartót egyrészt a jobb szellő− zés indokolja. és a penész sem távolítha− tó el belőle semmilyen módon. s ennek megfelelő− en nem kell szétszóródástól. A szerző felvételei A belső virágporszedők felépítése és használata A belső virágporszedőket valószí− nűleg az az igény hozta létre. hogy a készülékbe álla− tok (idegen méhek. mint a kaptárfiók belső mé− rete. Az alsó virágporszedőket ajtóval kell ellátni. hogy hossz−. hogy a rakodókaptáron alul. Minthogy itt a ki− használható felület nagy. vagy az összetömörödés veszélye a fris− sen szedett virágporban. csomósodás. tartósan a kaptáron lehessen. és ezen ke− resztül ki tudnak menni. hogy a készülék mindegyik ol− dalfalától kellő távolságra vannak a furatok. 3–4 cm hosszú cső. darázs. Ez iránt semmi érdeklődést nem tanúsíta− nak a méhek. a csapóajtó teljesen mozdítha− tatlanná válik. hanem a kaptár aljdeszkájára helyezik őket. tartani. Az áthullórács ugyanolyan lyukbőségű rostaszövet. Az a szerencsés. mintha a kap− tár fenékdeszkája volna. A kis fiók oldalai képezik az alsó virágporszedő kere− tét. a gyűjtő− tálca fertőtleníthető. Legfontosabb szer− kezeti elem ezúttal is a szedőrács. Előfordulhat. Így a tulajdonképpeni szedőkészülék olyan. Később. így minden leszedett virágpor− szem belehullik. hogy az alsó szedők esetében (legalábbis a legis− mertebb típusoknál) a szedőrács és az áthullórács vízszintes elrendezé− sű és párhuzamos egymással. A hereszöktető leggyakrabban egy 10–12 mm átmérőjű. beszorul és végképp nem lesz fényzáró. hogy a tulajdonképpeni szedőké− szülék alsó részét legalább olyan fe− lületen beborítja. de ezért számolni kell ezzel is. A jobb szellőzés némi nedvességtartalmat von el (előszikkasztás) s ezzel csök− ken a porladás. úgy a méhek szabadon járhatnak ki−be. a relatí− ve zárt szedőkészülékben észrevét− lenek maradnak. A készülék ürítése ugyanis a kaptár hátsó. mint amekkora felületet a szedőrács jelent. Erre azért kell külön gondot fordíta− ni. Ettől nagyobb lehet (max. Ez veszteség. Külső kinézet tekintetében a bel− ső virágporszedők olyanok. A nagyságot azzal. és ne változtas− sa a kaptár röpképét. hogy a tulajdonképpeni szedőkészüléket a befoglaló keret felső élével párhuzamosan. Ez a követelmény úgy oldha− tó meg. Mindhárom ismérv hasznosságát indokolni le− het. de megsüllyedt. béka. mint a fedő− rács. mint a külső szedőkét. A napi hozam összegyűjtése a belső szedőknél soha nem okoz gondot. de mélységi méretük attól kisebb. jelezve ezzel. Ekkor a ké− szülék gyűjtőhelyzetben lesz. A szedőrácsok méretezését tekintve különbség nincs. az utóbbinál pedig a korábbi röpnyílás szolgál ugyanerre a célra. hogy a cső az alsó kijáró felé álljon ki. és összes− fényzáró módon illeszkedni még új korában sem. vagy hogy eredetileg úgy állt. Ennek az lesz a következménye. és inkább egymással párhuzamosan két külön−külön zár− ható/nyitható röpnyílást képeznek ki. a szedőrá− csokat nagyobbra. A röpnyílások ilyetén válogatása a kaptár röpképét nem változtatja meg. A tálca alsó távtartókon támaszkodjon. 3. egér. ezért egy bizonyos mennyiségű tartalék tálcának készenlétben kell lennie. ha a tálca nem sokkal kisebb. hogy ilyen méretezés mellett a tálca bizonyo− san nagyobb felületű. Régebben ezt a feladatot víz− szintes tengelyen elhelyezett V−betű formájú. hogy a belső virágporszedők nem igényelnek külön eső elleni vé− delmet. Ha az alsó röpnyílást zárjuk és a felsőt 36 Jó Gazda 2007/3 . a takarítás pluszmunka is. ezért a méhcsaládnak tájolási prob− lémát nem okoz.

üres présházakban. de az apró− vadban. Ha el− fogyna az akác (amit természete− sen nem kívánok). leginkább azonban az erdők vé− delmében. A kitermelt akácméz kevés. sokoldalú szakember. Nagyméretűek. mely sokszor próbára teszi a vadász ügyességét. a világpiac nyitottsá− ga okozta veszteségeket. véreng− zős útjait mindig a sötétség leple alatt járja. mivel az ágazaton belül kevés a jól képzett. – Kisebb. Részük egy "lakószo− ba". Fő− ként az öreg erdők odvas fáiban ta− nyázik. Viszont a néhány családdal rendelkező kisméhész esetében is 8–10 EURO−t hozhat méhcsaládonként évente. főként annak szaporulatá− ban okozott kártétele többszörösen meghaladja egérpusztításának hasznát. ahová különben legfeljebb csak az időjárás viszontagságai elől húzódik be. Gyakran a föld− be ásott. Egérpusztításai− val ugyan hasznot hajt. szemétzugok kelet− kezhetnek (rossz kialakításnál). Törlődik a vám. Ro− mánia méztermelése nagyrészt vi− rágmézből. Az akácmézről nem merek prognosztizálni. – A virágpor jól szikkad benne. Mézkereskedőink szerint vi− szont a mai napig még egy hordó− val sem sikerült behozni belőle or− szágunk területére. istál− lókban is elég gyakran tanyázik Zsákmányszerző utjait a nyest is éj− jel. mezőn egyaránt előfordul. Több pénz kell ehhez a központnak. remízeket. Élelemszerző útjait fő− leg a sötétség védelmében járja. mivel az oda húzódó apróvad aránylag köny− nyű zsákmánya. Szívesen fogyasztja a kígyót. ill. – Tovább bővül az unió két kele− ti "szegény" országgal. élet− módja. méhészeszköz. illetve esthajnal szürkület védel− mében járja. Az esetben. Erdőn. a vi− rágmézek kilónkénti ára az erősö− dő korona mellett negyven korona körül fog mozogni. Élelemszerző útjait leginkább éjjel járja. Nagyon lényeges − stratégiai fontosságú koncepcióról van szó. pocoknak egyaránt kegyetlen ellensége a tojás rablásával is érzékeny károkat oko− zó görény. nagyjában megegyezik a nyusztéval. Apróvadnak. Látása. – Állandóan a kaptár alatt lehet. a róka. A virágmé− zek világpiaci árát − nem felejtve Kínát sem − a 2007−es termelő− A jó kialakítású belső szedő előnyei: – Időjárástól jól védett. szőlőkben. Több− nyire erdőlakó. A vi− szonylag technikailag kevésbé fej− lett. – Molyosodik. rit− ka előfordulásuk miatt a világ szá− mos országában állandó védettsé− get élveznek. viaszmor− zsa. békát. erdőn. A nyest nagysága a nyuszttal egyezik. mert a folyama− tot naponta nyomon kell követni. de a csendes zavartalan területrészeken nappal is elvadászgat. alacsony kemizációs mező− gazdasággal működő román me− zőgazdasági vidék egészséges. de főként a fészekaljak és a zsenge szaporulat pusztításával károsít a vadállományban. Nem ázik be. nem kell leszedni vándorláskor. Kivételt képez a róka. nyá− ron a mezőgazdasági termények kö− zött bújik meg szívesen. a kotorékban. Vadászterületek szőrmés kártevői Síkon. Télen előszeretettel tar− tózkodik a nádasokban. mert még jelenleg sincs rá igény. Ez legin− kább a mezőn erőszakkal kisajátított és méreteire átalakított ürge vagy pocoklyukakban él. nincs forgalomtorló− dás. za− varásmentesen lehet elszedni hátul− ról. mert az élteti a méhészetet. hallása és szaglása egyaránt kiváló. Tápláléka vegye− sen állati és növényi. egérnek. szajkó és a szarka. nem a szép álmok. Sok vidé− ki család megélhetési jövedelmét jelenti a méhészkedés. Az apróvad. Összerakva a háttérinformációkat – a nemzeti költségvetések segítségével (az arány 1:1) – ezzel a támogatás− rendszerrel hajlandó az EU kom− penzálni az ország méhészeinek a globalizáció. vegyes− és erdei méz− ből tevődik össze. apróragadozónk a me− nyét. szürke varjú. hegyvidéken. 37 . a kisméhész gondolkodási módszerét – sokat kapni és keve− set adni – szinte lehetetlen megvál− toztatni. amely döntő mértékben meghatá− rozza országunk fejlődését a mé− hészet terén az elkövetkező 5−10 éves időszakban. nyestkutya. Jelenleg már viszont − sajnos − nyitott az út. így a romániai virágméz még érde− kesebbé válhat a gazdag nyugat− európai országok részére. a méz. Rokona a mezei vagy molnárgörény jóval világosabb alapszínű. ami egész évben vadászható. – Más célra is használható: pl. idényre ők határozzák meg. telelő fe− nék. me− zőn egyaránt előfordul a sötétbarna színű házi görény. A legnagyobb károkat az apróvadas területeken okozza. – A tájolást nem zavarja.T. A csendereseket. a szedő fene− ke könnyebben penészedik (rossz ki− alakításnál). De a legfontosabb a legvégére: A 2007−es esztendőben – rá kell. guru− ló méheseket. mezőgazdasági ré− szeken vagy a nádasokban. Márci− us 16−tól vadászható a szalonka. de azzal ellentétben el− hagyott épületek padlásain. zsenge sza− porulata a legkönnyebben hozzáfér− hető zsákmány. Legkarcsúbb. erdőmérnök Kalendárium Márciusban Szlová− kia területén a kö− vetkező vadfajok vadászhatók: róka. tárolható. fekete varjú. Nem riad vissza az emberlakta helyek közvetlen kö− zelségétől sem. Zselíz A HOLD FÉNYVÁLTOZÁSAI Holdtölte Utolsó negyed Újhold Első negyed március március március március Jó Gazda 2007/3 04. de egyben legvé− rengzőbb. 19. amikor az apró− vad még gyámoltalan. Nálunk két faja ismere− tes. 27. Síkon. Moldávia és Ukrajna. ré− ten egyaránt rátalálhatunk kotoréká− ra. a virágpor és más méhtermék kitermelésére összpontosít majd. J. A feltárt kotorékok cá− folhatatlanul bizonyítják a róka je− lentős kártevéseit. vadfiókban érzékenyen pusztítást visz végbe. – A virágpor illetve. Mi változott és mi a régi az elmúlt esz− tendőhöz viszonyítva? Határozottan új gazdasági té− nyezők: – a szlovák korona árfolyamá− nak emelkedése az euróval szem− ben. A méhész a méhekre. sziklás oldalakban vagy vízmosásokban tanyázik Rőzseraká− sokban. egeret is. vizek mellett több−kevesebb számban előfordul a legtöbbet emlegetett ra− gadozónk. ha az időjárási viszonyok az elmúlt esztendő kilengési kere− tein belül alakulnak − sajnos. méhész. Táplálkozása. alsó szellőző. Tehát éppen akkor. Középtávú kilátások szerint a 2007−es év végén elérheti a 33 Sk/euró szintet. Agyafúrt vadunk. amikor az elérhető apró− vadban. 12. illetve a rágcsálóktól elbi− torolt lyukakba üt tanyát. hogy belevaló szakembereket tud− jon szerződtetni. Az évi mennyiség eléri a 8–10 ezer tonnát. Napközben előszeretettel húzódik meg a csenderesek. Tavasz végén. – Könnyű átállítani szedésre vagy közvetlen bejáratra. lombos sűrűket rendszeresen felkeresi. egy harmadik országon keresztül). Sajnos. – A virágport méhmentesen. – Jól szellőzik. hogy kapcsolódjon országunk az EU−s méhészdotációkra. Ez a tényező a mézexportunk szempontjából nem jó hír. ahonnan olcsóbban jön (Románia. A róka jelentős károkat okoz a vadállományban. Szántóföldeken. kaz− lakba ásott lyukakba is nemegyszer tanyát üt. – Könnyen szállítható. Karcsúsága folytán a legszű− kebb egérlyukakba is befér. Alaksza János. – Többet termelhet. de színe szürkésebb. Károsítása főként fiainak nevelése idején emelkedik aggasztó szintre. a nemzeti méhészprog− ramunk nem volt megfelelő szin− ten. sőt. ami a Nyugat Európa irányába történő mézexportot illeti. a Kárpát−me− dencében az ára rögtön száz koro− na fölé emelkedne. fészekaljban. vagy hegyes dombos vidé− ken. A síkon lévő ártéri erdőktől kezd− ve a magashegységek nagyobb er− dejéig szórványosan majdnem min− denütt megtalálható a nyuszt. Januárban kezdődő és a tél végéig kihúzódó párzása (koslatása). Közeledik a tavasz − remélhető− leg. gazos árkok védelmében. at− kafigyelés. A mezei görény szelídített válfaja az üregi nyúl vadászatához jó eredménnyel használt krémszínű. Csupán gyógyszer. méhhulla (rossz kiala− kításnál) Jókay Tibor. eu− rópai jellegű méz termelésére ké− pes. Az unió régi országai majd onnan hoznak be mézet. A készpénzben fizető támogatások ideje azonban véget ért. de az erdőkben a fiatal őzgi− dák sincsenek tőle biztonságban. Kártétele főleg a fácános. Területekben nemigen válogat. bogarat. konkrét projektumok (a nagyméhészek esetében) költségei lehetnek meg− térítve – utólag. A méhészet jövedelmezősége szempontjából sok más komoly té− nyező is kockán forog. Így az adott lehetőségek mellett nem biztos az átállás. Zsákmányszerző. tenyésztett vadászgörény. Tartózkodási he− lyeit a táplálékszerzés lehetősége szerint változtatja. majd a kölyke− zés idején gyakran találjuk föld alá készített tanyáján. ázsiai országok. sűrűk. – Szemetes: belehullik a kaptár− szemét. foglyos területeken igen jelentős. Mézterme− lés és mézkivitel szempontjából fő− leg Románia keverheti meg a je− lenlegi laposztás sorrendjét. erdőkben. a jó ta− vaszi fejlődésre. mely leginkább az emberlakta helyek közelében tar− tózkodik. Bár a felsorolt ragadozók jelentős kárt okoznak a vadállományban. meszes múmiák. Argentína és Brazília 2006−os mézkitermelé− se most összegeződik. és esténként innen indul éle− lemszerző útjára. melyben a méhész a szezon idején lakik a családjával − elkísér− ve a méheit útjukon. górék tetején. Kedvenc táplálé− ka azonban mégiscsak az apróvad és főként azok könnyen hozzáférhe− tő szaporulata. kőrakások között.Vadászat MÉHÉSZKALENDÁRIUM Egy termelőév kezdetén állunk. Sajnos. – Több napi termelt virágpor benne lehet. Háromezer kilométert is képesek vándorolni a kerekes traktorral vontatott pavilo− nokkal − így nevezik a fedett. A belső szedő hátrányai: – Drágább. mi− vel 80–100 méhcsaládot is "bele− pakolnak". törmelék. Nem válogatós.

Zselíz A nyerteseknek gratulálunk. Vajnorska 137. Példányszám: ABC SR. Szolnocska Fóthy Zoltán.. email: predplatne@abompkapa. Kéz− iratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. és küldje vissza ugyanerre a számra.sk Előfizetési díj 1 év− re 204 korona. 825 52 Bratislava. a JUGARIS−KG és más terjesztők. 825 52 Bratislava. tel: 02/4444 2773. Dobóruszka Biacsko Ágnes.” Sorsolással a következők nyertek jutalmat: Marci Alica. A. a D. negyedévi – 52024 A lap megjelenését támogatja: az SZK Kulturális Minisztériuma (Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR) 38 Jó Gazda 2007/3 . a. tel. tel..s.Rejtvény Rejtvényünkben Seneca római filozófus egyik gondolatát rejtettük el. ISSN 1336−6335. az aján− A rejtvényt készítette: Lőrincz László AZ AGRÁRVÁLLALKOZÓK LAPJA Főszerkesztő:T.44458816. nám. Galánta Nyomja a Komáromi Nyomda Kft. INDEX: 49 270. zöldszám: 0800/188 826. 830 00 Bratislava. Slobody 27.Akkor is eljön a hajnal. A Jó Gazda 2007 januári számában közölt kereszt− rejtvény helyes megfejtése: „. stredisko predplatného tlače. töltse ki az ennek alapján küldött megrendelőlapot. 810 05 Bratislava 15. Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: Devätinová 54. 44458821./fax: 02/45 25 99 67. Nyomdai előkészítés: Bici−Data. félévi – 52022. MEGRENDELÉS SMS ÁLTAL: Küldjön SMS−t „OBJ“ szöveggel a 0907/680680−as telefonszámra.sk./fax: 02/45 25 99 67.. e−mail: jogazda@nextra. ha nem kukorékol a kakas. P. Terjeszti a PONS a. Mediaprint−Kapa Pressegrosso. oddelenie inej formy predaja.O. minden postán. a kézbesítőknél és a következő cí− meken: Slovenská pošta. fax: 02/44458819. Az előfizetések kódjai: évi – 52021.BOX 183.jogazda.sk Kiadja a MADÁCH−POSONIUM Kft.s. SZILVÁSSY LÁSZLÓ Szerkesztőség: Devätinová 54. Megrendelhető a szerkesztőségben. Honlap: www. CZVEDLER Kft.

− A könyvek megvásárolhatók és megrendelhetők a következő címen: Tompa Mihály Könyvesbolt Hlavné námestie 17.− 80 . 0903 302 416 . 979 01 Rimavská Sobota.− 1090 .− ?? .KÖNYVAJÁNLATUNK 410 .− 120 .. Telefon: 047/562 68 23.− 560 .− 80 .− 590 .− 290 .

GaP−2/03 .