2007.

március

XVII. évfolyam

3. szám

Ára: 20 korona

Előfizetőknek: 17 korona

Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében Az őszibarack és a nektarin károsítói A sikeres repcetermesztés alapjai
3

GaP−1/03

Tartalom

A TARTALOMBÓL
A korai borsó 4 A termő őszibarack metszése 4 Az őszibarackot tavasszal ültessük Új lehetőségek és kihívások előtt Házi kertek vetésterve biodinamikus módon 5 6 7 Az őszibarack és a nektarin károsítói és védekezési terve 16 Növényvédelem márciusban 18 A poszméhek haszna a papri− kában, dinnyében, eperben 20 Az akác jelentősége és fájának hasznosítása Integrált növényvédelem 21 Több mint kétszáz kiállító a budapesti AGRO+MASHEXPO−n Edénykertészet Díszkertészet márciusban Séta a természetben Tavaszi gyomirtás a gabonafélékben 27

Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében 8

28

29 30 31 32

Benedekfű

10 A tápanyag−utánpótlásról

22 24 24 25 Ne kezeljük le a bőrlevelet! 33 26 A jeneszter 33

A szép gyep és a gyönyörű Nemzeti kiegészítő virágok megfelelő tápanyagel− támogatások látást igényelnek 11 Milyen gyorsan hat Gyümölcs− és a nitrogénműtrágya? zöldségpiaci reform 12 A tápanyag−gazdálkodás A szeder, a ribizke, a köszméte tervezése és a feketebodza metszése 14 A sikeres repcetermesztés A gyümölcsfák metszése 15 alapjai

A megfelelő szaporítóanyag rendelkezésre áll 34 A belső virágporszedők felépítése és használata Vadászterületek szőrmés kártevői 36 37

A címlapon Szilvássy László felvétele

Jó Gazda 2007/3

3

Időszerű − Hirdetés

Március
KOS hava
III. 21−IV. 20.

A korai borsó
A zöldségfélék közül szabadföldbe a borsó vethető legkorábban, akár már feb− ruár végén, március elején a földbe kerül− het. Az igényesebb vetőborsót kissé ké− sőbb vetjük. A sorok távolsága 12–24 cm, az alacsony növésű fajtákat sűrűbben a ma− gasakat ritkábban vetjük. A vetés mélysége általában 6–8 cm. Vetés után ügyeljünk ar− ra, hogy a talaj felszínén ne maradjanak el− vetetlen magok, mert odavonzzák a mada− rakat, és azok a földből is kiszedik a szeme− ket, így komoly kárt okozhatnak. A borsónak nálunk három típusát kü− lönböztetjük meg: a kifejtőborsó általában rövid tenyészidejű, korai termesztésre al− kalmas, a velőborsó hosszabb tenyészidejű, később érik, éretlen zöld állapotban fo− gyasztjuk, a cukorborsó jellegzetessége, hogy a hüvelye is fogyasztható. A borsó a talajban nem válogat, legin− kább a mélyrétegű, meszes, jó táperőben levő vályogtalajokat kedveli. Hidegtűrő, már 3−4 oC−on is csírázik. A kikelt növé− nyek a mínusz 4−5 oC fagyokat is elviselik. A lombjuk akár le is fagyhat, később újra kihajtanak és tovább fejlődnek. A nagy me−

KIT KÖSZÖNTSÜNK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Albin Lujza Kornélia Kázmér Adorján, Adrián Leonóra Tamás Zoltán Franciska Ildikó Szilárd

leget azonban – különösen ha szárazsággal is párosul – nem bírják. Ápolása elsősorban gyomtalanításból áll. A kikelt vetés talaját mielőbb kapáljuk meg, tartós szárazság esetén öntözni kell. A hüvelyek szedését akkor kezdjük, amikor a borsószemek már elérték a rájuk jellemző nagyságot, de még zsengék, kellemes za− matúak. A magasabb növésű fajtákat aján− lott támasz mellett termeszteni. A nálunk legismertebb fajták: Bohdan, Radovan, Záboj, Ctirad, Elkan, Junior, Lumír, Mojmír, Superior. (mik)

Hétfő Gergely Kedd Krisztián Szerda Matild Csütörtök Kristóf Magyar nemzeti ünnep 16 Péntek Henrietta 17 Szombat Gertrúd 18 Vasárnap Sándor, Ede 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat József Klaudia Benedek Beáta, Izolda Emőke Gábor Irén, Irisz Emánuel Hajnalka Gedeon Auguszta Zalán Árpád

A termő őszibarack metszése
A szakszerűen metszett őszibarack fa a kezdő kertész számára siralmas képet nyújt. De ne ijedjünk meg tőle, mert csak az erélyes metszés segít bennünket abban, hogy meg− akadályozzuk a fák felkopaszodását. Először a vázágak csúcsán levő vezérvesszőt vágjuk vissza egyharmadára, úgy, hogy a csúcsrügy külső állású legyen. Az erős vesszőket felvált− va, hosszabb termővesszőnek, illetve rövidebb ugarvesszőnek hagyjuk meg. A vékony, termőrügyben végződő ágakat ne vágjuk vissza, ezek a termés kinevelése után úgyis le− száradnak. A túl sűrűn álló, vagy száraz, betegnek látszó vesszőket tőből távolítsuk el.

FÁTYOLFÓLIA
A növénynek és a termelőnek egyaránt biztonság.
4
Jó Gazda 2007/3

Méretek (szélesség m−ben) 1,5 3,4 4,0 5,5 6,75 8,5 10,5 12,75 13,6 16,0

040 01 Košice Staničná 7 tel.: 055/625 3288 mobil: 0905/625 328 0905/221 859

E−mail: netkanetextilie@pobox.sk

GaP−3/03

Választható hosszúságban! 10,5 m−től erősített szélekkel!

az 1098−as. az apróbb fürtöknél 14−18 rügyet hagynak meg. Ingyenes házhoz szállí− tással. középhullámon Pozsonyban az 1017−es. az érzékenyebb fajták metszését (Ezerjó. akkor kisebb a terhelés.: 0905 962608.radiopatria. mert az legyengüléséz és pusztulásá− hoz vezet. Ha minőségre törekszünk. Az ültetőgödör mélysége legalább 60 cm legyen. áprilistól bárhová ingye− nesen házhoz szállítom. Leányka. nehogy rendszeresen túlterheljük a tő− két. (miklós) A heti műsoridő jelenleg 56 óra. keményebb tél után megtörtén− het. a termesztés cél− jától. Az őszibarack alanyválasztásánál ve− gyük figyelembe a talaj tulajdonságait.: 0902/302 742. A tavaszi ültetést is csak a fagyok el− múltával. így hosszabb tenyészidő áll a ren− delkezésére. Cserhát 7. hogy a szőlő tavasszal korábban fakad. 0903 683359 Ga−1/1−3 Nyolchetes piros Isabrown tojójércék megrendelhetők. viszont erősebb fagyok ese− tén a vesszők fagykárt szenvedhetnek.: 0905/286 397 Ga− 3/3−4 Nagyvirágú krizantémpalánta és szabadföldi paprikapalánta megrendelhető. Nyugat−Szlovákiában egy új. Cím: Pontyos István. Megrendelhetők nagytestű 7 hetes brojlerpulykák májusra és júniusra. akkor a gyökérsebeik a tél folyamán (már 8 foknál alacsonyabb hő− mérsékleten) nem megfelelően gyógyul− nak be. a nagy fürtű bőtermő fajták− nál 10−14 rügyet. de a vékony hajszál− gyökerteket egyáltalán ne vágjuk vissza.Időszerű − Hirdetés Az őszibarackot tavasszal ültessük A gyümölcsfacsemeték kiültetése ál− talában az őszi hónapokban ajánlott − ki− véve az őszibarackot és a diót. 70 Sk/db. A termőkaron hagyott rügyek száma a tőke terhelését jelenti. Tel. ahol a talaj mésztartalma átlagos szintű. Az őszibarackfák ugyanis a vegetáci− ós időszak alatt csak nagyon kevés tartalékanyagot tárolnak. Tel. A gyakorlat szerint télen általában a kevés− bé érzékeny fajtákat ajánlott metszeni (Olaszrizling. A háztáji szőlőben négyzet− méterenként 10−18 rügyes terhelést al− kalmaznak. Kedvezőek a tapasztalatok a szil− vaalanyú oltványokkal is. Burgundi. illetve az adás az interneten is hall− ható: www. a föld kiszáradása után. az iszaposított pépbe valamilyen fertőt− lenítőszert (Basudin. a tőke erősségétől. ez függ az alany− tól. akkor több rügyet ha− gyunk meg. Apróhirdetés Minőségi szőlőoltványok és gyümölcsfák eladók Muzslán. ezért ha ősszel ültetjük őket. Arra viszont ügyelni kell. Ügyeljünk a pépesítésre is. de még a rügyfakadás előtt ajánlott elvégez− ni. tel. Rimaszombat körzetében az 567−es frekvencián. Ezt első− sorban az őszibarack biológiája indokol− ja.sk címen. GaP−4/03 Jó Gazda 2007/3 5 . Az ültetés előtt. A tavasszal ültetett fákat rend− szeresen öntözzük. Orthocid) is kever− hetünk. Meszes talajokra a keserűmandula−ala− nyon álló csemeték a legmegfelelőbbek. A korai metszés előnye. Kelet−Szlovákiában a 702−es és a 927−es középhullámú frekvencián. ha nagyobb hozamot szeretnénk elérni. Szent− lőrinci). ott az őszibarck−alanyú oltványok alkal− masak. Minden nap 12 órától 20 óráig köz− vetít. 0914/224 677. Müller) inkább később végezzük. a gyökereket meg kell metszeni. hogy a fa tavasszal ki sem hajt.: 0905 909 503. Ga−2/2−3 Tel. Ga−4/3−6 035/7782 108 A szőlő metszése A szőlő téli és tavaszi metszésének is megvannak az előnyei.

február végén tartja Nyitrán a Szlovákiai Zöldségtermelők Uniója hagyományos évadnyitó rendezvényét. És valljuk be. ugyanakkor tag− jaink pontos. reméljük sikerül elfogadható megoldást kínálnunk a kormányzat számára is. a tárcavezetés elv− ben megígérte. Úgy tűnik. s ezért nagyobb figyelmet kell majd szen− telni a saját termékeink piaci bevezetésé− nek. A most zajló tárgyalásokon azt is szeretnénk elérni. A szerződé− sek 15 évre szólnak. Újabban egyre több a hír arról. hogy az ígéretesen alakuló kapcsolattartás a szakminisztéri− ummal továbbra is folyamatos maradjon. ami az elő− készületben levő vidékfejlesztési tervben szerepel. hogy a miniszté− rium javaslata alapján a termelők vagy a működtetők 1 korona szimbolikus bérleti díjért bérbe vehetik a területükön levő öntözőberendezéseket. hogy igazolni tudjuk. Egyszerűen gond megfelelő létszámú munkacsopor− tot kialakítani. mivel a munkaerőpiacon kialakult helyzet nyo− mán annak. támogatást. ami tovább drágítja majd a termelést. naprakész tájékoztatása és szakmai információkkal való ellátása ér− dekében szeretnénk elérni. Az előző időszak− hoz viszonyítva a tárcavezetés most újabb koncepcióval állt elő… (Archív felvétel) – Nyilvánvaló. hogy szerve− zetünk nyitrai központja információs centrumként is működjön. s ennek keretében az öntözés lehetőségé− nek biztosítása. ehhez azonban már most fel kell készülni megfelelő projektekkel. Az idei év elején közzétett új információk alapján azonban ko− moly változások várhatók az ága− zatban. hanem immár az uniós versenytársakkal szem− ben is. aki dolgozni akar. amiket természete− sen a termelőknek a lehető legnagyobb mértékben ki kell majd használniuk. A zöldségtermesztés gazdasá− gossága még mindig nagyban függ a kézi munkaerőtől. az induláshoz ún. Az ágazati termelők számára ugyancsak fontos kérdés a megfe− lelő termesztési feltételek. kikérik a véleményünket egyes kér− désekben. A lehe− tőségekről és pályázatokra való felkészü− lésről a tagjainkat is részletesen tájékoz− tatni fogjuk. Másik kérdés az alkalmi munkaerő alkal− mazásának jogi szabályozása. a kinti. ahol a szakfő− iskola és az érsekújvári növénytermeszté− si kutatóintézet szakembereivel együtt− működve adnánk válaszokat a termelők által felvetett időszerű kérdésekre. Tudatosítjuk. hogy a berendezések tu− lajdonjogi rendezése is elfogadható lesz a számára. amelyen a szervezeti élet időszerű kérdé− seinek megvitatása mellett szakmai ismeretterjesztő előadások is elhangzanak ismert hazai és külföldi szakemberektől. a hazai támogatási rendszerben szintén lé− nyeges módosításokat terveznek a zöldségtermesztők javára… − Tény és való. ma már több választási lehetősége van. ugyanakkor egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a regionális kamarákkal va− ló együttműködésnek is. hogy az elkö− vetkező időszakra nézve már vannak bi− zonyos kedvező jelek. hogy a mi terme− lőink fognak tudni élni a lehetőségekkel. Bízom benne. Úgy vélem. A helyzet most úgy áll. persze csak ak− kor. Meggyőződésem. és azt megtartani. hogy az országban ki− épített mintegy 300 ezer hektárnyi öntö− zőhálózat további működtetése. Egyelőre úgy tűnik. sokszor elfogadhatatlan minőségű árut. hogy azok akik vállalják a feltételeket. Ezt a kér− dést már régebben feszegetjük. illetve a működtetés jogi és anyagi feltételeinek megteremtése a termelők elemi érdeke. Gondolok itt elsősorban a hazai támoga− tási rendszerben a zöldségtermelőknek szánt kiegészítő támogatásra. Az előző néhány évben a szlo− vákiai zöldségtermesztés meglehe− tősen mostoha viszonyok között próbálta meg felvenni a versenyt a szabaddá tett zöldségpiac kihívása− ival. Horváth Pé− tert. bérbe veszik és működtetni fogják ezeket a berendezése− ket. Milyen konkrét lépéseket ter− veznek a zöldségtermesztés feltét− eleinek javítása érdekében? − A hazai termelők egyik nagy problé− mája a megtermelt zöldség elfogadható áron történő értékesítése. földeken végzett munka nem tartozik kifejezetten a közkedvelt munka− végzések közé. hogy ha a pultokról sikerül hatékony ellenőrzések− kel kiszorítani a máshonnan behozott ol− csó és gyenge. a nagy nyomás szinte megtize− delte a hazai zöldségtermesztők so− rait. ugyanakkor azt is szorgalmazzuk. a termelői−értékesítő szervezetek tevékenységének felfuttatásával. megbízható termesztési és környezeti feltételek között létreho− zott termékeket kínálunk. hogy a szaktárca vezetése is elfogad bennünket partner− nek. miközben a fenntartás és a működtetés költségeit maguknak kell majd állniuk. sőt. a nagyobb termelők úgy tűnik. Ez várhatóan magával vonja majd a fizetések további emelését. ezeknek a tényezőknek a jövőben meg kell majd jelenniük a zöldség árában is. üzemeltetési cso− magban kapjanak valamilyen segítséget. hogy a hazai zöldség− termesztésben az előző időszakban meg− lehetősen kedvezőtlen kiindulási és támo− gatási feltételek között kellett állni a ver− senyt nemcsak a belső piacon. hogy már a mi tér− ségünkben sincs elegendő munka− erő erre a tevékenységre… – Ezt a problémát a nagyobb zöldség− termelők már most érzékelik. az eredetvédelemnek. kény− telenek lesznek vendégmunkásokat is al− kalmazni. A külföldi ta− pasztalatok és vélemények cseréjének úgyszintén teret adunk. Mire összpontosít a zöldségter− mesztők érdekvédelmi szervezete az elkövetkező időszakban? − Szeretnénk elérni.Interjú Új lehetőségek és kihívások előtt Márciusi lapszámunk megjelenésének időpontjában. hogy az állami minőség− ellenőrző szervek fokozottabban ügyelje− nek az üzletekben megjelenő zöldség mi− nőségére is. Köszönöm a tájékoztatást. az integrált termesztési módszerek beveze− tésével. (szilvássy) 6 Jó Gazda 2007/3 . hogy az üzletláncok megszorító üzletpo− litikája ellen csak összefogva lehet ered− ményesen harcolni. itthoni. a Szlovákiai Zöldségtermelők Uniójának elnökét ennek kap− csán a hazai ágazat előtt álló lehetőségekről és a kihasználásuk módozatairól kérdeztük. ha azok is megfelelő minőségűek lesznek. az unión belül a zöldségpi− ac szabályozási rendszerének meg− változtatására készülnek. akkor a mi termékeink előtt is megnyílhat az út. Ehhez ma már szálláshelyek ki− alakítására is szükség lesz. reméljük az együttműködést továbbra is kamatoztatni tudjuk majd az egész ágazat érdekében.

a paradicsom. melyben megtalálható a spenót. Mivel a beállított biodinamikus kertekben sem− milyen vegyszert nem alkalmazunk. sőt sür− gősségét. A biokertekben nem a vegyszerek feltétlen száműze− téséről van szó. Az ágyásokban to− vábbra is ott lehet hagyni a téli sarja− dékhagymát. de nem ritka a mézelő facélia. Néhány év múlva kialakul az a növényegyüttes. Utánuk még bátran vethetünk késői növényeket. ha veteményes− kertünket szakaszokra osztjuk. a borsó. Jó. Így a sokat emlegetett jelmondat. Lesz egy "termés" szakaszunk is. Meg− figyeléseink szerint az erős illatú virá− gok. Jó. fontos. hogy mi te− lel át kertünkben. amely az adott viszonyok között a leg− biztonságosabban termeszthető. A szakaszok váltásával növényeink tápanyagfelvéte− le – fejlődése is – kedvezőbbre fordul. ahová a sárgarépát. ilyen pl. Vannak növények. egy "levél" szakaszunk. hogy ne éljünk fölösleges mér− gekkel és ajzószerekkel. Éppen ellenkezőleg. Dr. ahol elsősorban egy éves vá− góvirágok termesztését végzik.Kertészet − hirdetés Házi kertek vetésterve biodinamikus módon Napjainkban sokan hirdetik a természetszerű gazdálkodás. melyek igen jól tű− rik a "monokultúrát". hogy mennyi és mi− lyen termésekre számíthatunk. Így tudni fogjuk azt. a cseme− gekukorica. a fodroskelt. védelmet jelentenek a különböző szívó−rágó kártevők ellen. a kel− bimbót. melybe a bab. bokorbab. akarjuk−e okosan felhasználni az e té− ren elért tudományos eredményeket. de ide sorolható a karalábé is. stb. A biodinamikus kertekben minden évben használjunk komposztot. ha az egymás utáni években többször ugyan− arra a helyre kerül. cék− lát és a petrezselymet tesszük. Ennek érdekében készítsük el házi ker− tünk vetéstervét ún. Szakemberek ezt az állapotot "talajuntság" néven emle− getik. a petrezselymet. ott vegyük nagyobbra ezt a terüle− tet. László László GaP−14/3 Jó Gazda 2007/3 7 . Jó gyakorlattá vált. a paprika. Érdemes megnézni azt. melynek megvastagodott szárát fogyasztjuk. ha feljegyezzük házi kertünk el− múlt két−három évének termelési ta− pasztalatait. hogy „vissza a természethez“ nem a ci− vilizáció vívmányainak a felrúgását je− lenti. a saláta. Lehetőleg a vetési naptár szerint ültessünk. de palántázhatunk papri− kát és paradicsomot is. Ezeket ajánlatos még ta− vasszal meghagyni. Az ágyások szélére egyéves fűszernövé− nyekből szegélyt is készíthetünk. sőt a karfiol vagy akár a brokkoli sem. babot. csupán arról. a cékla. ke− rül. kertészkedés előnyeit. növekedjenek to− vább egy−két hónapig. tököt. a spenótot és az őszi salátát. így job− ban áttekinthető. az ubor− ka. Ahol a család számára burgonyát is termeszte− nek. ha ismerjük az elmúlt évi tapasz− talatok alapján azt. Más növé− nyek. mint pl. Újabban hallani már "négyes" sza− kaszról is. Végül tervezzünk egy "gyökér" sza− kaszt. tudjuk−e. retket. mely ellen jól átgondolt vetés− tervvel védekezhetünk. Így lesz pl. a paradicsom. a káposztafélék. a petrezselyem és a legtöbb ká− posztaféle gyenge és beteg lesz. ezáltal az egy− szerre művelhető növények kerülnek egy szakaszba. a tök. hogy miből mennyi termett ágyásainkban. „biodinamikus“ módon. amelyek az adott kertben jól dísz− lenek és szépen fejlődnek. hogy olyan zöldségeket ves− sünk. a borsó.

késői érést okoz. A fűszerpaprika őrlemény az illatok. Az egyes fajták vetőmagja a cég 8 Jó Gazda 2007/3 . ahol sikeres termesztést va− lósítottak meg. termésbiztonság és termésmi− nőség. környezet− védelem és élelmiszerbiztonság növelés. Az érzékeny fajtáknál a fertő− zés következtében a lombozat és a virág je− lentős mértékben sérül. technológiák beveze− tésével és élni kell az utóérlelés. cukrok. ezáltal a leg− első virágokból képződő termések korai érésűek és jó minőségűek lesznek. gazdaságos és környezetbarát termesztés valósítható meg. A termelés és fogyasztás az utóbbi 10− 15 évben jelentős átalakuláson ment ke− resztül Európában. A nemzetközi és hazai piacokon bekövetkezett kedvezőtlen ár− helyzet a fűszerpaprika számára − mely ko− rábban kedvező nemzetközi árpozíciót ví− vott ki − nem várt helyzetet teremtett. E fajták legfőbb értéke. valamint a technológiai fejlesztés eredményeivel közvetlenül a ter− melés hatékonyságnövelését segíti. ezáltal minőségcsökkenés áll elő. Az intézet által előállított fajták közül több fajta bizonyította kiváló termesztési és beltartalmi értékét a szlovákiai termesztő körzetekben is. Az elmúlt években és évtizedekben méltán vált híres− sé. mikroklíma – a fűszerpaprika minősége és a belőle készült őrlemény a vi− lágon a legjobb. Az ágazatra jellemző a termesztési költ− ségek növekedése. hiszen a Kárpát−medence száraz konti− nentális klímája. amely az emberi szervezet számára igen fontos bioaktív anyagokat együttesen magában hordozza. az illóolajok.fuszerpaprika. a kialakult szélső− séges áringadozások is. mely ma is a világon egyedülállóan csak fűszerpaprika kutatás−fejlesztéssel fog− lalkozik a kalocsai és szegedi kutatóhelye− ken. Ez jelzi a termelők és feldolgozók bizalmát e fajtákkal szem− ben. Táplálkozásban be− töltött szerepénél fogva a magyaros kony− ha nélkülözhetetlen fűszere. Jobb minőséget kell produkálni új fajták. részükre a tisztes eredmény elérését biztosító árat fizetni. Ez tovább romlott az állami szerepvállalás (tá− mogatás) csökkenésével. melyhez hozzájárultak az évjárat valamint az agrotechnikai hiányosságok által bekö− vetkezett termésingadozás miatti piaci ke− reslet−kínálati viszonyok. melyet végterméké− ben nem tud érvényesíteni. sok család meg− élhetési forrását jelenti. eredményeivel hozzájárult a fűszer− paprika hazai és nemzetközi elismertségé− hez. így Szlovákiában is fontos gazdasági növény. kép Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében A fűszerpaprika Magyarországon és a kör− nyező országokban. ezen fajták termesztéséhez magas vigorértékű vetőmagot állított elő és forgalmaz széles fajtaválasztékban zsákos és színes tasakos kiszerelésben kalocsai központi telephe− lyén. csak a fűszerpaprika. A Fűszerpaprika Kutató−Fejlesztő Kht. A termőterület nagysága soha nem látott mélypontra csökkent.axelero. sajátos ökológiai viszonyai között – talaj.Zöldségtermesztés 1. Az elmúlt év− tizedben rezisztencianemesítési program keretében előállított baktériummal szembe− ni rezisztenciával rendelkező fajták a ter− méshozam. A fajták leírása az intézmény honlap− ján www. A jó mi− nőség biztosítása mellett kedvező hatással vannak a terméshozamra és a termésbiz− tonságra is. összességében a termelés−fejlesztés fontos tényezői. A feldolgozó nem tudja a termelők által el− várt. a hatékony termesztés. feldolgozó igénye− ket magas szinten elégítik ki. valamint feldolgozás minőségjavító módszereivel. fennállása óta mindenkor meghatározó szerepet töltött be a fűszerpaprika ágazat fejlesztésében. tőke és infrastrukturális feltétel− rendszer hiányában. Tapasztalataink szerint a növényvé− delem elhagyásával vagy minimalizálásával a termelési költség mintegy 10−15 %−kal csökkenthető. A termelő a bi− ológiai alapokban rejlő genetikai potenciált csak részben vagy alacsony szinten tudja realizálni. A Fűszerpaprika Kht. aromák együttese. valamint az im− port paprika behozatalával összefüggő élel− miszerbiztonsági problémákkal is. A Fűszerpaprika Kht. A kalocsai székhelyű társa− ság. a növények rege− nerálódása 1−2 hetes tenyészidő kitolódást. az átvételi árak folya− matos csökkenése vagy szinten tartása. gazdag vitaminforrás. Eddig mintegy 24 államilag minősített fajtát állított elő az intézmény. a lombozat és a virág egészséges marad. a biológiai alapok. A széles fajtaválaszték a korszerű bioló− giai alapok a termelői. mellyel jelentős költségmeg− takarítás.net megte− kinthető. melyből 12− 15 fajta képviseli a magyarországi fűszer− paprika termőterületet. azon− ban közvetetten a feldolgozás és fogyasztás érdekeit is szolgálja. ízek. hogy baktérium− mal szemben tünetmentesek. ásványi anyagok tárháza. egyben a kutatómunka eredményes− ségét is bizonyítja. Nincs más fűszer a vilá− gon. A fenn− álló helyzet a termelő és feldolgozó kap− csolatrendszerben feszültséget idézett elő.

edzett 8 lombleveles palántát neveljünk fel. (2. A nemesítői mun− ka eredményeként bejelentésre kerültek a Kalocsán nemesített intenzív szántóföldi termesztésre alkalmas baktérium rezisztens fűszerpaprika hibridek (KDE 05−4 F1 csíp− mentes felálló. a terméshozam. A módszer előnye. intenzív virág− zás. A tenyészidőszakban a nö− vények számára egyes fenofázisaiban igény szerinti hatóanyagú oldott műtrágyát juttatunk csepegtető öntözéssel az ikersor közepén elhelyezett vezetéken keresztül. folyamatos virágzás és ter− méskötés. hogy az étkezési paprikánál jól bevált módszerek adaptálásával fűszerpaprikánál is növelhe− tő a termésbiztonság. Timár Zoltán GaP−5/3 Jó Gazda 2007/3 9 . 80 ezer növény/hektár állománysűrűség− gel termesztjük a fűszerpaprikát. kép fűszerpaprika tenyészideje a szántóföldi termesztéshez viszonyítva meghosszabbít− ható. kép) A fólia alatti termesztés lényege. a betakarítást késő októberig folya− matosan végezhető. Az intenzív szántóföldi és fólia alatti termesztés−technológia lényege. Az alaptápanyag ellátást talajba dolgozott istállótrágyával. A növények életfeltételeit a hagyományos szántóföldi termesztéshez viszonyítva közel optimális szinten. A ter− mesztésben jól fejlett és edzett 8 lombleve− les szórt vetésű vagy szivarpalántát haszná− lunk május 15−20 közötti időszakban törté− nő kiültetéssel. korai érés jellemző. A fajtákban de különösen az új nemesí− tésű hibrid fajtákban rejlő genetikai poten− ciált a jelenlegi hagyományos termesztési színvonalon a termelők csak részben hasz− nálják ki. A ter− mesztéshez jól fejlett. A termesztés korszerűsíté− se érdekében az utóbbi években felmerült az igény és szükségessé vált a termesztési színvonal növelése céljából magas termés− hozamot és kiváló termésminőséget bizto− sító hibrid fűszerpaprika fajták előállítása és termesztésbe vonása. Korszerű. szabá− lyozottan és folyamatosan biztosítani tud− juk. E módszerrel a növények fejlődésére a te− nyészidőszakban zavartalan. magas terméshozam és igen jó minő− ség érhető el. hogy a 2. intenzív termésfejlődés és korai érés. és a termésminőség.Zöldségtermesztés− hirdetés kalocsai központjában is megrendelhető. terméskötés és termésfejlődés. fűtetlen fóliaházba április közepén ültetünk ki iker− soros elrendezésben 5−6 növény/m2 állo− mánysűrűségben. melyet fűtött fólia házban március közepén−végén. E termesztési mód− szerrel korai. (1. hogy a fűszerpaprika életfeltételeit fűtetlen vagy fűtött fólia alatt védett és szabályozott kö− rülmények között közel optimális szinten biztosíthatjuk áprilistól októberig. Picador). ezáltal a termesztés haté− konysága javul. ikersoros növényelrendezéssel kb. intenzív termesztés− technológiával a hozamok a minőség egy− idejű megtartása mellett jelentős mérték− ben növelhetők. kép) E két korszerű termesztési módszer – ahol a termesztési körülményrendszerek le− hetővé teszik – kiegészítő termesztési mód− ként alternatívát jelenthetnek a jó minősé− gű fűszerpaprika termésalapanyag előállí− tásában a hagyományos szántóföldi fűszer− paprika−termesztés mellett. és jó termésminőséggel. Kapitány József. KFC 04−01 F1 csípős csün− gő) és Szegeden nemesített intenzív fólia alatti termesztésre alkalmas fűszerpaprika hibridek (Délibáb. A szántóföldi termesztésben tápoldatos csepegtető öntözéssel kombinált fóliataka− rásos. A növényeket kordon mellett vagy zsi− nórral felfuttatva neveljük az étkezési pap− rikánál is alkalmazott metszéssel és fito− technikai munkákkal. magas terméshozammal. a kiegé− szítő tápanyagellátást a tenyészidőszakban tápoldatos csepegtető öntözéssel biztosít− juk.

0. fent eny− vesen mirigyes és pókhálósan szőrös. ötszögletű. mert nagyfo− kú talajárnyékolása következtében jó gyomirtó. Mediterrán származású. védőkesztyűben végzik.80 m magas. így herbanyerésre másodnövényként is vethető.10−0. Jó elővetemény is. tápanyagban szegényebb talajokon is meg− terem. s azonnal műszárítóba szállítják. majd a növények gyors növekedésnek in− dulnak. Fészekvirágza− ta végálló tojásdad.: 043/532 0831 (8. középkötött vagy barna homoktalajok a legmegfelelőbbek.sk 10 Jó Gazda 2007/3 GaP−8/03 . felálló. A keléstől az első virágok megjelenéséig mindössze 60–70 nap szükséges. augusztus máso− dik felében végzik.sk. az első növedékről érdemes elő− állítani. Fülöp Andrea. a jó tápanyag−ellátottságot nagy hozammal há− lálja meg. Kaszattermése 10 mm hosz− szú. Szára talajtól elágazó.Gyógynövénytermesztés−Hirdetés A BENEDEKFŰ (Cnicus benedictus L. A vágást kis terüle− ten kézzel. a júniusban lekerülő növények után. tinktúrák alkotórésze. alul serteszőrös. a knicin okozza. tetején 5−10 mm hosszú serteszőrű bóbitával. Kutatóintézet. az emésztőrendszer és a légzőszervek bizonyos betegségeit gyógyítja. Sűrű kelés esetén ritkítani kell. Internet: www. szúrós árhegyű fogakkal. Az egész növény kellemetlenül szúrós. március második felében. de különösen a levelekben felhalmozódott szeszkviter− pén–keserűanyag. s még egyszer vághatók.05−0.50 m sortávolságra. s más italok fűszerezésére. E tulaj− donságát az egész növényben. csak a levágott anya− got néhány napig renden érlelik s ezt köve− tően csépelik. Később márt nincs szükség a kapálásra. Na− gyobb felületen kaszálva rakodógéppel vágják. A tavaszi ve− tésű növények júliustól szeptemberig folya− matosan virágoznak.00−tól 16. mert a növények má− jusra már teljesen elborítják a talajt. hogy a drog vilá− goszöld maradjon. hengeres.08−0. A hosszan tartó szá− razság kedvezőtlenül hat növekedésére. 8 % körüli mennyiségben cseranyagokat s mintegy 0. A benedekfű magja kedvező körülmé− nyek között 8–10 nap alatt csírázik. 0. Gyógyászatban a drogot emésztést elő− segítő és étvágyjavító hatása miatt régóta használják. Valšíková felvétele Benedekfű A benedekfű rövid tenyészideje miatt szinte minden növény után vethető. Vetés után az időjárástól függően 8−14 nap múlva sorol az állo− mány. de legkésőbb április elején vetik ál− landó helyre. Jelenleg keserű teakeverékek. Tel. Leve− lei 0. aperitif italok készítésére. A föld fe− letti részek knicintartalma átlagosan 0. de Kisázsiában is őshonos. A benedekfű szinte az egész évben vet− hető.10 m−es tarlóra vágott növények az első vágás után új hajtásokat fejlesztenek. Gyökere karószerű. A második vágást az elsővel azonos módon. másodvetéssel is termeszthető. kissé görbült. vetőmagot az első vágás elha− gyásával. mint herbanyeréskor. A levágott növényt azonnal szárítani kell úgy. Gyors növekedésű. Érsekújvár M. lándzsásak. Az első virágok megjelenésekor. Virágai világossárgák. au− gusztus közepétől érnek. tápanyaggal jól ellátott. Termései a virágzás− nak megfelelően szintén folyamatosan. Talaj iránt különösképpen nem igényes.2 %. s virágot fejlesztenek. Magot.3 m hosszúak.15 m hosszú. A drogot a likőripar is hasznosít− ja.45–0. ez által a terméshozamára is. 10 mm mélyre. A növény minden része szárítva és zölden egyaránt rendkívül irritálóan keserű. Nálunk tavasszal. Cél− szerű trágyázott növény után vetni. pók− hálószerűen gyapjasszőrösek. ezenkívül mintegy 5–10 % nyálkaanyagot. A középkorban a gyomor és belek daganatos megbetegedései ellen használták. A betakarítás ugyanúgy történik. Zöldségterm. A ke− lés után először tőlevélrózsa képződik.obtulowicz. Mobil: 0905 524 191 (non−stop).20−0. A benedekfűnek a leveles szára a drog. e−mail: obtulowicz@orava.00−ig) Fax: 043/532 0832. A 0. Kez− detben géppel sorközkapálást és kézi sor− kapálást kell végezni. szúrós gallérozó levelek veszik körül. 0.3 % illóolajat tartalmaz.) a fészekvirágzatúak családjába tartozó egy− éves növény. hímnős csöves virágok. június kö− zepén vágják először. öblö− sen karéjosak. Gazdaságos termesztésre azonban a mélyebb fekvésű.

és a betegségek és a kártevők is gyakrab− ban támadják őket. hogy melyiket választja közülük. Mivel az alapvető tápanyagok mellett mikroelemeket is tartalmaz. hogy milyen gyorsan mosódnak ki a talajból. nyáron és ősszel. Noha csak minimális mennyiségben van rájuk szükség. a fű hosszú távú tápanyagellátására alkalmas granulált tápanyag. hogy mindent tudjunk egy adott problémakörről. miközben a tápanyagfelvétel a növények igényei szerint történik. A nitrogén − N. Fontos az is. (sed. hogy jól átteleljen. Közvetlenül a trágyázás után a növények "luxus"−ellá− táshoz jutnak a tápanyagokból. bór − B. A hagymafélék pedig hálásak a foszforada− gért. Ezek zöme összetételében nagyon jól alkalmazkodik a növények tápanyagokkal szembeni igényeihez. A gyep például igényes a nitrogénnel szemben. A tápanyagellátás ugyanis nem fo− lyamatos és egyenletes. akik nem rendelkeznek kifejezet− ten ilyen szakmai ismeretekkel. hogy az egyes táp− anyagok hogyan viselkednek a talajban. Ha nem jutnak elegendő és ki− egyensúlyozott összetételű tápanyag− hoz. így a vele kezelt gyep szép üde zöld színű és jó minőségű lesz. Ez a borítás (csoma− golás) nem engedi. Alacsonyabb hőmér− séklet esetén fordított a dolog. A tápanyagellátásban azonban vannak közös vonások: a trágyázást kis adagok− ban. noha drágábbnak tűnik. Egyszerűen kis műtrágyaszó− ró kocsival vagy géppel kijuttatható. balzsam a lélek− nek. egy vagy több hatóanyagú tápanyag található vízben oldódó (hidro− fób) csomagolással. a növények nélkülük nem képe− sek élni. Ahogyan az emberek. célszerűbb. A termesztésben néha nem az a fontos. mielőtt a növények felvehetnék és ki− használhatnák őket. kén − S. a bőséges virágzáshoz pedig a káli− umra van szükségük. ennek ellenére a fű vagy a gyep mégsem tűnik ideálisnak. ezért sok táp− anyagot. Egy évben háromszor adagoljuk. hogy a tápanyagok könnyen és gyorsan felszívódjanak a ta− lajoldatba. A granulált trágya fi− nom szerkezetű. ha egy szépen rende− zett kertben találjuk magunkat.) GaP−7/03 Jó Gazda 2007/3 11 . sóhajtunk fel. Hasonló a helyzet a díszfák edénybe vagy a szabadföldbe való kiültetésekor. A tápanyag eme kiszerelési formája. hogy a nitrogén az egyik legmobilisabb elem a tápanyagok kö− zött. A tápanyag mennyiségét minden adagban a fű igényei alapján állították össze. A granulátumból a tápanyag kioldása nem a víztől. ha nem kapnak megfelelő mennyiségű és minőségű táp− lálékot. a modern tudományok és a technológiák alkalmazása azonban lehetővé teszik. s gyakorlatilag 1–2 adaggal való trágyázásra minimalizálják a tápanyagel− látást. apró méretű. így a növények gyorsabban növekednek. és még azelőtt eltűnjenek. cink − Zn). granulált vagy víz− ben oldódó formában alkalmazza őket.Tápanyagellátás− hirdetés A szép gyep és a gyönyörű virágok megfelelő tápanyagellátást igényelnek Mennyei táj a szemnek. hogy a szemek könnyen a fű levelei alá jussa− nak. molibdén − Mo. Ki ne szeretne ilyen gyönyörűséget? A növények tápanyagellátása azon− ban nem egyszerű feladat. Tud− juk. ha a virágföldhöz hozzákever− jük az ajánlott tápanyagmennyiséget. Külön figyelmet érdemel a gyep. meg− hosszabbított hatástartammal rendelkez− nek. vas − Fe. A gyártástechnológia szerint ezek a táp− anyagok valójában granulált trágyák. ősszel azonban több káliumra van szüksége. míg sor nem kerül a következő táp− anyagpótlásra. és ne kerüljenek begyűjtésre a leka− szált fűvel. por alakú. A hagyományos módon való trá− gyázáskor gyakori tápanyagpótlásra van szükség. dísznövények és díszfák tápanyagellátására szánt mű− trágyák vásárlásakor is. később azonban már egyre kisebbednek a felve− hető adagok. kora tavasszal. amelyek ún. Jóval kisebb a csoportja azoknak a készítményeknek. milyen vegyi formában vannak jelen. rövid intervallumokban kell végez− ni. Gyakorlatilag a termelőtől függ. nagyon gyorsan kimosódik. több tápanya− got is igényelnek. hanem a talaj hőmérsék− letéttől függ. ahol friss és tömör a gyep. ha ki tudjuk választani a legmegfelelőbb megoldást. réz − Cu. különleges fák és szín− pompás virágágyások vannak. A tápanyagellátás− ban ugyanilyen fontos szerepe van a kü− lönböző mikroelemeknek is (pl. főleg nitrogént igényel. ezért nem lehet készletező trágyázást végezni vele. a növények "éheznek". amelyekre a növényeknek kivétel nélkül szükségük van a növekedéshez és a fejlődéshez. A hosszú hatástartamú gyeptrágya meg− oldhatja a trágyázással kapcsolatos problémákat. úgy a növények is fokozato− san megbetegszenek. megsárgulnak. Az egyes növényeknek azonban a vegetáció időszakában különböző igényeik vannak az alapvető tápanyagokkal szemben. Ezeket az ismereteket az egy− szerű emberek közül nem mindenki is− meri tökéletesen. folyékony. Érvényes ez virágok. nem virágoznak. Magasabb hőmérséklet esetén több a fény is. hogy a növények táp− anyagellátásában feltárt ismereteket és tapasztalatokat a gyakorlatban az egy− szerű emberek közül azok is alkalmazni tudják. A piacon rendkívül sokféle növényi tápanyag van forgalomban. A virágok termesztése esetén pél− dául elég. a foszfor − P és a káli− um − K alapvető tápanyagok. mégis gazdasá− gos. magnézium − Mn. és a vegetáció ideje alatt 5−6 hónapig már nincs szükség további tápanyagpótlásra. amelyekben a granulátum magjában koncentrált. ho− gyan kötődnek a talajrészecskékhez és az is. A fű nagy mennyi− ségű zöldanyagot képez.

314 millió tonna (EU− 27 108 millió tonna) gyümölcsöt. 0. hogy a Közös Agrárpolitika kereté− ben már megreformált ágazatokkal összehangolja a gyümölcs− és zöldségágazatot.10 mm és 0. stb. A gazdálkodóknak átlagosan mintegy 33. addig Görögországban 500 gramm körül mozog. A reform céljai: Az ágazat piacorientáltságának és versenyképességének növelése Gazdálkodók számára a jövedelemingadozás mérséklése A gyümölcs− és zöldségágazatra vonatkozó kiegyensúlyo− zottabb élelmiszerlánc kialakítása Az ágazat sokszínűségének fokozottabb figyelembevétele A mezőgazdasági termelők válságkezelési képességének javítása Környezetterhelés csökkentése: Minden egyes operációs program esetén a kiadás minimum 20%−át környezetvédelmi intézkedésekre kívánják előirányozni (szabadföldön és termesz− tő−berendezés alatt folytatott termesztés esetén is) Minden egyes operációs program esetén 60%−os közös− ségi társfinanszírozást biztosítása az ökológiai termesztés szá− mára Gyümölcs− és zöldségfogyasztás ösztönzése A WTO−előírásokkal. idomok Palántanevelő tálcák Műtrágyák Permetszerek Raktár: 900 27 NOVÁ DEDINKA Hlavná 151 Tel.8 millió −t. 2.75 − 8. A világ legnagyobb termelői: Kína (35%). EU25 (8.EU−hírek − Hirdetés Kertészek és viszonteladók! Agrofóliák – UV stabil: 6 m szélességben. Írországban és Hollan− diában ez az arány a 80%−ot is meghaladja.50 − 10. 80. 925 84 VLČANY 910 – 411 Tel.:/fax: 02/45 91 46 05 mobil:0907 600 167 www. legjobb fajtái.: 031/ 7794 033.75 − 13. Tőzegkeverékek: Pindstrup 300 l vetésre.sk 12 Jó Gazda 2007/3 . Az Egészségügyi Világszervezet napi 400 gramm gyümölcs. A Bizottság 2013−ra 60%−os tagsági arányt irányoz elő. A legfőbb import ter− mékek közé tartozik az alma (kb. 0. Az EU25 kereskedelmi mérlege a nagymértékű gyümölcs− és zöldségimport következtében negatív. rendszerek PE−csövek. Az új közös piaci szervezet célja az előbbi szá− zalékos érték jelentős mértékű növelése. UREA (Močovina). Agrártermékek Tőzeg (savanyú. Hollandia. EU−HÍREK Gyümölcs− és zöldségpiaci reform Az Európai Bizottság nemrégiben tett javaslatot a gyümölcs− és zöldségágazat reformjára. a fejlesztési és a szomszédsági poli− tikával való összhang megteremtése Az állami kiadások tervezhetőségének és ellenőrzésének a fokozása Exporttámogatás megszüntetése Szabályozás egyszerűsítése 2003−2005 között a világon mintegy 1.60 − 16 m szélességben. Az egységes minőségi előírások alkalmazása is jövedelmezőb− bé teheti a gyümölcs− és zöldségágazatot. A gyümölcs− és zöldségtermesztők versenyképességéhez a termelői szervezetek is nagymértékben hozzájárulnak. zöldséget termesztettek. melyből a gyümölcs részesedése 440 millió tonna (EU27 36.05 mm vastagságban. zöldség fogyasztását javasolja. neutrális) Szubsztrátok Talajtakaró mulcs fakéreg Virágcserepek Fóliák − mulcs. Talajfóliák (mulcs): átlátszó és fekete 75. addig Belgiumban. Németország és Lengyelország követi. (eu−info) Szőcs Zoltán.3%) és az Egyesült Államok (5%). paradicsom. Pindstrup Plus Orange 300 l univerzális. 800 000 tonna).03.17 mm. mobil: 0905 905 218 GaP−17/03 GaP−6/03 Új! T−TAKÁCS. Fátyolfóliák: 3.50 − 12. Vetőmagok: Görögdinnye. Míg az Egyesült Királyságban és Svédországban ez az érték alig haladja meg a 200 grammot.takacs. 0. 100 cm szélességben.o. salátauborka.sk e−mail: agro@takacs. agrofóliák Fátyolfóliák Öntözési rendszerek Csepegtető önt. Ammóniumnitrát (Liadok amon. Görögország. paprika. ill.). palántaneveléshez használja az AGROLEAF − OSMOCOTE START műtrágyákat. 0.07 mm vastagságban. India (10%). továbbá a termelők piaci erejének a fokozása.40 m. sárga−cukordinnye. káposztafélék hajtatási és szabadföldi. melyhez Spanyolország és Olaszország több.40 m − 4 − 5. A Bizottság által elfogadott reform fő célja.04 mm vastagságban. Őket Franciaor− szág. amelynek keretében a gyümölcsök és zöldségek fogyasztásának növelése a cél.7%−a tagja valamely termelői szervezet− nek. 900 000 tonna). a körte (300 000 tonna felett) és a cit− rom (200 000 tonna felett). a narancs (kb.50 − 6. Szezonfóliák: 6 m. ill. mint 10%−a kerül termelői szervezeteken ke− resztül forgalomba. Az EU25−ök gyümölcs− és zöldségágazatának teljes termelési értéke 2005− ben elérte a 44967.r. A termelői szervezeteken keresztül forgalomba kerülő termékek aránya országonként jelentősen eltér. Agro CSi Műtrágyák: NPK −Extra. 0.3 millió tonna). 2 m szélességben. Míg Lengyelországban a termelési értéket tekintve a ter− mékek kevesebb. mint 50%−ban járult hozzá. A gyümölcs− és zöldségágazat az EU mezőgazdaságának teljes termelési értékhez 17%−ban járul hozzá. a zöldség részesedése pedig 874 millió tonna (EU27 72 millió tonna) volt. Az átlagos napi fogyasztás az EU tagállamiban igen eltérő. s. csemegekukorica. 2004− ben a termékek közel 34%−a termelői szervezeteken keresztül került a piacra.

GaP−18/03 .

és ferdén állnak. vagy a hipós fertőtlenítés után nem rozsdá− sodik meg a pen− géjük. a köszméte és a feketebodza metszése Roncsolásmentes. Mindkét faj a 2–3 éves gallyak termő− részein adja a legszebb termést. ameddig a vessző vastagsága a csúcs fe− lől mérve eléri az 1 cm−t. A többi oldalvesszőt 40–50 cm−re. hogy csak 4–5 termőgallyat hagyhatunk bokron− ként. bár ezt a munkát érde− mesebb még az előző év augusztu− sában elvégezni.Gyümölcstermesztés A szeder. A törzse formája egy kicsit más. és emiatt a betakarításhoz szedőemelvényt kell használnunk. amelyek földig leér− nek. illetve akadályozná a talajműve− lést. A visszamet− szésre azért van szükség. de nagyon egyszerű. Termő− sarjnak a legszebbeket hagyjuk meg. A meghagyott vesszőket a huzalok közé kell igazítani. amikor majd a termés és a lomb súlya alatt esetleg a földig le− hajolnának. illetve a támberendezés legfelső huzalja felett 15− 20 cm−re. egészséges. gyorsan beforradó metszőfelületeket csak megfelelő. A törzses ribizkék metszése a bokor− formájúaktól annyiban tér el. demes meghagyni. egy négyzetméterre számolva a 8–10 termősarjat kell meghagyni. hogy a földön fekvő. A sebszé− lek lesimítására használt kacort is a met− szőeszközök közé soroljuk. A metszést azzal kezd− jük. A vastag és meredeken felálló vesszők gyakran nem hajolnak ki a koronából. ezek termése ugyanis lelógna a földre. Amennyiben sövényművelésű a málna. hanem a visszametszést része− sítjük előnyben.5 m hosszú. akkor ezeket kurtítsuk vissza. egészségi állapotuktól stb. kártevőktől és kóroko− zóktól mentes. a ribizke. csak akkor. Nagyon megkönnyíti a metsző mun− káját. A felesleges és a letermett − elszáradt − sarjakat tőből kell eltávolítani. hogy más típusúak − na− gyon hasonló. akinek minden évben sok metszenivalója van. mert enélkül a bokor túlságosan elsűrűsödne. hosszúságuk pedig 1. amelyek a vázkarok aljához vannak közelebb. Ezután a bokrokat úgy ritkítsuk meg. de behozzák az árukat. úgy méteren− ként általában 8–10.5–2 cm vastag vesszőt hagyjunk meg. mert egyrészt a csúcsi részek rügyei fejletlenek. A RIBIZKE METSZÉSE A piros és a fekete ribizke metszése − an− nak ellenére. Az oldalvesszők közül az alsókat 40–50 cm magasságig távolít− suk el. illetve addig ajánlott visszametszeni. fejlett− ségüktől. A visszametszés azért szüksé− ges. −ll− 14 Jó Gazda 2007/3 . jól ki− élezett szerszámokkal lehet végezni. A MÁLNA METSZÉSE A málna télvégi metszése viszony− lag egyszerű. a többit az elszáradt letermettekkel együtt tőből távolítsuk el. míg a fekete színűé a ve− gyes rügyekből képződnek. rendszerint elágaznak. 1. A metszés bal− esetveszélyes mun− ka. A vesszőket ne metsszük visz− sza. A piros ribiszke termései virágrügyekből. Annak a kertészkedő gazdának. A kiválogatott sarjak lehetőleg a következő tulajdonságokkal rendelkezzenek: jól be− érett. típustól függően 3–4 cm gallyak is vághatók ezekkel az ollókkal. A jó minőségű vágóeszközök természetesen drágábbak. és akadályoznák a talajmű− velést. A SZEDER METSZÉSE A szeder metszése teljesen más. A termés a korona szélére szorul. vagy később esetleg lehajló idős gallyakat tőből eltá− volítjuk. Bokor vagy karós művelésnél − az elő− zőekhez képest − nincs lényeges eltérés. míg a jó erőben lé− vő ültetvényben 12 db termősarjat lehet meghagyni. De ezt a munkát más éles késsel. A termővesszők válogatása során azokat részesítsük előnyben. A termő− A FEKETEBODZA METSZÉSE A törzses feketebodzán 10–15 db leg− alább 1. A négyéves gallyakból legfel− jebb 1–2 maradhat. hogy öklünk a bokor minden részébe kényelmesen beférjen. a szürkepenészes rotha− dásra pedig hajlamosabbá válik. valamint a metszés során nem a ritkítást.5–1. A legfontosabb metszőszerszámok közé tartozik a kézi olló és a keretnélküli fű− rész. mint a málnáé. mert a növény na− gyon sűrű lesz. A KÖSZMÉTE METSZÉSE A több éve metszés és növényvéde− lem nélküli köszmétebokrok – a ribisz− kékhez hasonlóan – hamar elöregednek. illetve visszametszük fiatalabb feltörő elágazásra.5 m legyen. A bokor−köszméte metszése meg− egyezik a fekete ribiszkénél leírtakkal.7 m−re. vagy akár a metszőollóval is elvégezhetjük. tő− sarjai évente 3–4 métert is nőhetnek. a többit tőből tá− volítsuk el. hogy a málnasor szélessége ne legyen több 40–45 cm− nél. hogy kezel− hető legyen a növény. Természetesen a meghagy− ható sarjak száma függ a fajtától. Új olló vásárlása esetén részesítsük előnyben a rozsda− mentes acélból ké− szülteket. ezért mindig le− gyen a közelünk− ben megfelelően feltöltött mentődo− boz. nem ritka az erős „pajzstetűfertőzés“ sem. Ha van− nak olyan vesszők. A meghagyott sarjak végét vissza kell metszeni 1. annak mindenképpen ajánlott a 60–80 cm nyélhosszúságú „ágvágó olló“ is. a 4−5 évesek fürtjeiben rendszerint apró és ke− vesebb a bogyó. másrészt pedig. majd a felső huzalhoz rögzítjük őket. vastagságuk legalább 1 cm. A metszés során ügyeljünk arra. Gyakorlati tapasztalatok szerint egy− egy tövön 3–5 tősarjnál többet nem ér− sarjakat természetesen a támberen− dezéshez kell a gazdának rögzíteni. mert az alkoholos. Az idős gallyakat úgy kell meg− ritkítani. Gyökérsarjakat nem képez. hogy mindegyik korú bokorelemből – ki− véve a 4–5 éves gallyakat – 3–4 darab maradjon.

gallyakon ritkító metszést vé− gezzünk. A metszésnél ajánlatos a vázágak tövétől indulni és elágazásonként vé− gigmetszeni az ágat. és minél gyorsabban elégetni. A nagyobb − fűrésszel és ágvágó ollóval ejtett − sebek széleit vágjuk körbe és kenjük be sebkezelő anyaggal. Gondos odafigyeléssel a metszést szak− szerűen elvégezhetjük. ennek következtében fokozot− tabb a fertőzésveszély. Ha viszont „karcsúsítás“ a szándékunk. ezért minden fa után fertőtlenítsük a szerszámokat. A termőrészeket kevésbé is− merők szerint a felfelé törő és az egy− mást keresztező vesszőket tőből ki kell metszeni. min− dent „leborotvál“ ami a keze ügyébe esik. hiányos a termőrész− képződés. rosszabbul tá− rolható a gyümölcs. utána tér− jünk át a vékonyabb koronaelemek metszésére. azokon pedig – az őszibarack kivételével – 10–15 cm− re ritkítsuk ki a termőrészeket. vagy nem termőrészek! A termővesszők a termés súlya alatt kihajolnak a koronából. Ajánlatos a fák alját műanyag fóliával letakarni a lehulló kéregrészek össze− gyűjtésére. „fattyúvesszők“). A ritkí− táskor ügyeljünk arra. Álta− lános szabályként elfogadható. amelyek túl erő− sek (ún. hogy a vázágak között 50–60 cm (dió− nál 80–100 cm) távolságnak kell len− nie. majd a követke− zővel ugyanígy folytatni. ezeket mindig össze kell gyűjteni. A máso− dik−harmadik emeleten már csak hár− mat hagyjunk meg. a halszálkához ha− sonlóan.Gyümölcstermesztés A gyümölcsfák metszése A metszés megkezdése előtt végezzük el a törzs és a vasta− gabb vázágak tisztítását kéregkaparóval és drógkefével. Ha szélesíteni akarjuk a koronát akkor az adott váz− ágakon. törött koronarészeket minden esetben távolítsuk el. eset− leg csak ritkítani. Ügyeljünk arra. lehetőleg azon− nal égessük el. −lász− Jó Gazda 2007/3 15 . A szabály csak azokra a vesszőkre vonatkozik. amelyik a vázág tövétől a hegyéig be van rakodva termőrészekkel. Gyakorlati tapasztalatok alapján a metszést mindig a vastagabb koronaré− szek eltávolításával kezdjük. amelyik csak a korona külső részén terem. fényszegény a koronabelső. Ez a kissé fáradságos munka komoly haszonnal jár. A tőből való eltávolítás − ritkító met− szés − sohasem okoz olyan erős kihaj− tást. mint a „visszametszés“. hogy a megma− radó termőgallyak a vázágakon jobb− ra−balra álljanak. akkor visszametszést. hogy a gyümölcsfákon a vázágakon egy− mástól 30–40 cm távolságra hagy− junk termőgallyakat. hanem az. A gyü− mölcsfákat pusztító gombás− és bakté− riumos betegségek a metszőeszközök− kel is terjednek. Szeretnénk egy gyakorlati megfi− gyelésre felhívni a gyümölcstermesztők figyelmét. Nem az a jó fa. A beteg. Az erős visszametszés hatása: elsűrűsödik a ko− rona. és kevesebb. esetleg az egésznek a kivágása. Az így megmetszett fák jól felújulnak. Hagyományos koronaformákban egy−egy ágcsoportban 4 vázágnál töb− bet nem érdemes meghagyni. Ezért ajánlatos a fa metszését − esetenként − vázágritkítással kezdeni. hogy amíg a metsző egyén a földön állva dolgozik. A fertőzött ré− szeket ne hagyjuk a földön. a belső részek is új növek− ményekkel rakódnak be. te− hát ezeket nem kell eltávolítani. A hulladékot ne komposztáljuk. A túl magasra nőtt fáknál sokkal jobban bevált a vázágak visszakurtítása alsóbb termőgallyakra. főleg a pajzstetvekkel fertőzött növények esetében. ha túl sűrűn állnak. Megéri elvégezni! Gyakori hiba. vagy akár a su− dár egy részének.

Súlyos megbetege− dés esetén a hajtások felkopa− szodnak. látható a mézgafolyás. ahol a víz és a tápanyagok szállítása végbemegy. hanem a nyári védekezésekre is szükség van az arra érzékeny fajtáknál. a hamvas és a fekete−őszibarack valamint az iszalag− levéltetűk. Az 1–2 mm átmé− rőjű kör vagy ovális alakú. fontosak a rend− szeres védekezések a tenyész− idő alatt is. A gomba kifejezetten hidegkedve− lő. Az elhanyagolt területe− ken a kagylós kaliforniai pajzs− tetűvel állandóan számolha− tunk. A teknős szilvapajzstetű ritkábban fordul elő. mint például 2006−ban. A védekezések elhanyagolá− sa esetén azonban a termést is megtámadják.Gyümölcstermesztés Az őszibarack és a nektarin károsítói A védelmet megelőzésszerű− en kell megszervezni. Levéltetvek közül mind az őszibarack−. amelyek évről év− re növekednek. vagy havas eső). ha tavasszal a fakadási idő− szaktól hideg 2–6 oC közötti a hőmérséklet. a sztigminás és ventúriás betegség is veszé− lyezteti a levelek és a hajtások egészségét. hajtásokon és a termésen jelentkezik fehéres bevonattal. hogy a globális felmelegedés következtében hamarosan Levélfodrosodás korai erős fertőzése 2006 ban A legfontosabb ágelhalást oko− zó betegségek. Egyre kisebb lesz az egészséges keresztmet− szet. Csonthéjasok leggyakoribb virusbetegsége a himlő 16 Jó Gazda 2007/3 . így ezekre a hetekre kell a metszéseket időzíteni. Közülük a zöld őszibarack levéltetű a leg− veszélyesebb. ami negatívan hat a következő év termésképződésé− re. magas a levegő páratar− talma. A fertőzött fiatal gyümöl− csök lehullnak. amikor a jelenlétéről nem is szerzünk tudomást. mint a cseresznyében és a meggynél. A folya− mat vége. vö− röses. hogy a levelek fo− nákjuk felé besodródnak. Levéllyukacsosság − az őszi− barack−nektarin telepítésen két gombás kórokozó. Tavasszal más gombabetegségek elleni véde− kezésekkel a kórokozók jól fé− ken tarthatók. gyakori a csapa− dék (ez sokszor hó. ha− nem azzal is. Mind a két kór− okozó egész évben képes a fás sebeken át fertőzni. lilás szegélyű foltok köze− pe kiesik. hogy a sebek felett a fatörzsön. Minden levéltetű faj gyengíti a fa kondícióját. a már érettek fogyasztásra alkalmatlanok. mert az első tünetek megjelenése után − vöröses folt a leveleken – már a folyamat visszafordíthatatlan. mind a nektarin−ül− tetvényekben érzékeny kárt okozhatnak a zöld. Vannak olyan évjáratok is. ágakon hirtelen el− halás ill. később gyakori a ko− rai levélhullás. a baktériumos Pseudomonas syringae és a gombás eredetű Cytospora cincta az őszibarackon és a kaj− szin sokkal nagyobb károkat okoznak. márciusban és áprilisban. teljes fapusztulás − gu− taütés következik be. szennyezi a gyümölcsöt. korai lombhullás ala− kulhat ki. mert nemcsak azzal károsít. levelek deformálódása. A pajzstetvek közül három faj is károsíthat ebben a kultú− rában. Akkor a legerősebb a fertő− zés. ami a leveleken. de a déli területről származó kagylós eperpajzstetűvel lehetséges. Később bekövetkezik a hajtá− sok. az őszibarack sarka himlőt is ter− jeszti . Nemcsak a tavaszi. Mindkét betegségnél rákos sebek keletkeznek. a tömeges levél− és terméshullás. A lisztharmat – főleg a nektarinok és a késői érésű őszibarackfajták betegsége. A tafrinás levélfodrosodás az őszibarack és a nektarin na− gyon veszélyes betegsége. Kivéve egy rövid időszakot. hogy a legveszé− lyesebb vírusbetegséget. és sárgára színeződve az asszimi− lációjuk erősen lecsökken.

A keleti gyü− mölcsmoly kártétele hasonló. amikor a hajtások már 8–10 cm hosz− szúak. csak ké− sőbb. májusban károsít. A piros gyümölcsfa takácsatka mellett a csonthéjasok levélatkája is tö− megesen felszaporodhat. Csekes Zoltán. később a többi inszekticid is segít őket kordába tartani. A későbbi hernyók már a gyümölcsbe fúrva károsíta− nak.és védekezési terve Levélfodrosodás közelről ugyancsak meggyűlik a bajunk. azok hervadását okozza. A barackmoly a fák vesszejé− be rágott kamrákban telel át hernyó alakban. a rü− gyeket odvasítja. A keleti gyümölcsmoly lárvái a zsenge hajtásokban járatokat készítenek. fegyelme− zett védekezésekkel van remé− nyünk ezt a kártevőt féken tar− tani. Már tavasszal. hajtásokba rág. Jól időzített tavaszi lemosó per− metezéssel. valamint gázosodó készítmények nyújtanak biztos hatást. Csak nagyon pontos. az ágrendszerek elpusztítása egyenlő a kaliforniai pajzstetűé− vel. A sűrű fehér. A felszaporodása gyors. valamint a többi kártevő elleni védekezésekkel könnyen a károsítási szint alatt lehet tartani. majd a rügy− pattanástól aktivizálódik. a kifúrások helyén mézga− folyás látható. mint a barackmolyé. krétaszínű vi− aszos telepeiről már távolról fel− ismerhető. Feromon csapdával jól jelez− hető a rajzásuk. növényvédelmi szaktanácsadó Feromon csapda a Keleti gyümölcsmoly rajzásának követésére GaP−23a/03 . melyek elhervad− nak. Atkakártevők − az őszibarac− kot bizonyos években súlyos at− katámadások érhetik. ellene növe− kedésgátló. a lemosó permetezé− sekkel gyéríthetjük.

A felsorolt készítmények közül a Horizon és az Ornament azonos ható− anyagot tartalmaznak. 4. Ferrovit. az első kezelést rügyfakadás− kor. Oleoekol) lehetőleg szélcsendes időben és 15 C fok fölött alkalmazzuk. kép) elleni kezelését. Ilyen esetben két megelőző kezelést kell végeznünk. kép őket. a tavaszi metszéskor a beteg részeket eltávolítjuk. Rubigan 12 EC. Efuzin 500 SC. kép. Kara− thane LC. Ornament 250 EW. Az első kezelésre réz− vagy kéntartalmú készítményeket használunk. 5. a másodikat legkésőbb virágzás előtt (4. Signum. Sporgon 50 WP. Mint tudjuk. Az engedélyezett készítményeket (Aliekol. Syllit 65. Ezért készüljünk fel a korábbi és intenzívebb növényvé− delmi beavatkozásokra. Horizon 250 EW. kép RÉZTARTALMÚ KÉSZÍTMÉNYEK: Cuprocaffaro. Cuproxat SC. valamint a gyümölcsfák tavaszi le− mosó permetezése az áttelelt kár− tevők ellen. május és június fo− lyamán viszont lombtrágyaként. Flo− rasin Lignovit Fe) a talajba dolgozzuk. A Rubigan csak virágzás előtt vagy szüret után hasz− nálható. kép Őszibarack A tavalyi erős fertőzés után bizonyára senki sem mulasztja el az őszibarackfák tafrinás levélfodrosodás (kučeravosť listov broskýň − 3. A márciusi növényvédelem legfontosabb teen− dői közé tartozik az őszibarackfák tafrinás levélfodrosodása és a kaj− szi moniliás hajtás− és virágpusztu− lásása elleni megelőző kezelések. Először a virágzás 18 Jó Gazda 2007/3 . Kuprotix 20 DKV. a harmadikat pedig két héttel később végez− zük el. kép) kell elvégezni. Már most gon− doljunk a veszé− lyeztetett gyü− mölcsfák és a szőlő kezelésére a vashi− ány okozta levél− sárgulás (chloróza) ellen. legkésőbb pedig virágzás előtt permetezhe− tünk. Leghamarabb rügyfakadás után (2. kösz− méte. pajzstetvek. Dithane Neo−Tec. Mivel a kórokozó a hajtásvégeken telel. kép) permetezünk mindig más készít− ménnyel. KÉSZÍTMÉNYEK: Baycor 25 WP. A felso− rolt készítmények közül a Discust legké− sőbb 14 nappal. KÉNTARTAL− MÚ KÉSZÍTMÉNY: Sulka. Köszméte Márciusban fel kell készülnünk az érzé− keny köszmétefajták kezelésére is az ame− rikai lisztharmat (americká múčnatka egreša − 6. permetezés formá− jában juttatjuk ki 2. kép 3. le− véltetvek − 1. Kuprikol 50. kép kezdetén. A vegyszeres kezelés mellett na− gyon fontos a gyümölcsmúmiák rügyfaka− dás előtti eltávolítása nemcsak a kajszifákról. kép) ellen. a másodikat köz− vetlenül a növények elvirágzása után. KÉSZÍTMÉNYEK: Discus. 6. Champion 50 WP. Kora tavasz− szal a vaskelát ha− tóanyagú szereket (pl. kép GYÜMÖLCSFÁK Már márciusban időszerű lehet a koráb− ban fakadó gyümölcsfajok (ribiszke. SZERVES GOMBAÖLŐ SZEREK: Delan SC 750. de a kertben termesztett többi csonthéjas gyümölcsfáról is. akkor erős moniliás hajtás− és virágpusztulással (moníliové odumieranie kvetov a výhonkov marhúľ) számolhatunk. őszibarack) tavaszi lemosó per− metezése a rajtuk áttelelt kártevők (pl. 1.Növényvédelem Növényvédelem márciusban A mérsékelt téli időjárás hatására a károsítók korábbi megjelenésével számolhatunk. Rovral Flo. Novozir MN 80. takácsatkák) ellen. másodszor sziromhulláskor (5. Kajszibarack Ha a kajszi virágzása alatt csapadékos időjárás uralkodik. a Karathane−t 28 nappal a szüret előtt lehet használni. a rügyfakadás utáni kezelésre (a perzselés veszélye miatt) már csak szer− ves gombaölő szerek használhatók. Az első kezelést legkésőbb virágzás előtt. kép). Fun− guran.

Reldan 40 EC). Diazol 50 EW. kép) tüneteivel talál− kozhatunk. kép Kép és szöveg: Matlák György GaP−12/03 Jó Gazda 2007/3 19 . a palántadőlés (padanie vzchád− zajúcich rastlín − 8. 9. levéltetvek ellen engedélyezett készítménnyel (pl. kép) ellen is csak tavasszal tudunk eredményesen harcolni. A Sulka oldatában 6−12 óráig. még mielőtt a fiatal hajtásokon szívogatni kezdenek. pajazmín − 9. kalina) és az áljázmin (Philadelphus. Raj− tuk is különböző levéltetű fajok telelnek. Ezért az ültetvényeket már az első felmele− gedés után permetezzük és a kezelést két hét múlva megismételjük. könnyen elpusztíthatjuk őket bármelyik. az ültetőanyagot előszőr a Sulkában csáváz− zuk. KÉSZÍTMÉNYEK: Karate Zeon 5 CS. Reldan 40 EC.Növényvédelem igényeinek megfelelő feltételeket biztosíta− ni. Polyversum) használha− tunk beöntözés formájában. A megbetegedést okozó talajla− kó gombák ellen vetéskor gombaölő vegy− szereket (Merpan 80 WDG. kép 7. kép Őszi fokhagyma Már a februári számban figyelmeztettük olvasóinkat az ősszel ültetett fokhagyma kezelésére a fokhagymalégy (fúzavka cesnaková) ellen. ZÖLDSÉG− ÉS DÍSZNÖVÉNYPALÁNTÁK Ha a csírázó zöldség− és dísznövény− kéknek nem tudunk az egyes növényfajok 8. kép) közvetlenül az ültetés előtt a fonál− férgek és a gombabetegségek ellen csá− vázzuk. ezért kora tavasszal. Nagyon gyakran találkozunk pl. Silwet) is keverünk. a fekete répa−levéltetű (voška maková) kolóniái− val a labdarózsa (Viburnum opulus. a Rovraléban viszont csak 30 percig áztatjuk az ültetőanyagot. A permetlébe ta− padást fokozó szert (pl. smrek) legismertebb kártevője. kôrovnica smreková − 10. Mivel a fonálférgek ellen engedé− lyezett Sulkát nem szabad más gombaölő szerrel (Rovral Flo) keverni. Previcur 607 SL) vagy parazita gombákat tartalmazó ké− szítményeket (pl. kép) hajtásvégein. A kártevő legyei ugyanis nagyon korán elhagyják búvóhelyüket és lerakják tojásaikat a fejlődő növényekre. Bi 58 EC − Nové. kép Díszcserjék A gyümölcsfákhoz hasonlóan a lombhul− lató díszcserjéket is permetezhetjük az átte− lelő kártevők ellen (Aliekol. a lucfenyő−gubacstetű (Sacchi− phantes abietis. 10. Tavaszi fokhagyma A tavaszi fokhagyma ültetőanyagát (7. Karate Zeon 5 CS. Fenyőfák A lucfenyő (Abies. A kártevő lárvái ugyanis a lucfenyő hajtásvégein és a rü− gyek tövében telelnek. Pirimor 50 WG. Oleoekol).

Be kell számítani a környezet megszokásához szükséges időt. amely az alatta levő szövetek növeke− déséért felelős. A blocky típusoknál lényegesen javít− ható a három − és a négyeres paprikák ará− nya a formás négyeres termések javára. A háziméhek hosszú időn át végezték ezt a munkát. amely 2–3 nap a nagyteljesítményű időszak előtt. a posz− méh. NeemAzal) a tetvek. Ezért a beszerzett kaptárakat gyorsan a he− lyükre kell tenni. hogy fű− tött termesztésben négyzetméterenként +2 db feljebb osztályozható paprika ártöbblete fedezi a kaptár költségét. Az eper vi− rágjában a termők hamarabb érnek. bizonyos időszakokban különbsé− gek mutatkoznak a kötésbiztonság tekinte− tében. ha ezekkel harcolnak. Ha a tomboló nyár kö− zepén. ezen belül is a ha− gyományos típusú fajták. és korábban megindul a termésképző− dés folyamata. A kaptárakat egyenletesen el kell osztani az üvegház területén. ez biztosítja a védelmet. és kisebb árfekvésben tud− juk a termést értékesíteni. A petesejt megtermékenyülése indítja meg a növekedési hormon (auxin) termelé− sét. és ki kell nyitni. de az ekkor kötő− dött paprikák minősége sok esetben nem kielégítő. Mérete. Általánosságban elmondható. de a polisztirol habbal körülvett doboz is ki− váló védelmet nyújt a hideg és a meleg el− len. melynek következtében a paprikák vállátmérője elmarad a várako− zástól. Általánosságban elmondható. A virágról−virágra szálló rovarok végzik (entomogámia). Sem− miféle gondoskodásra nincs szükség. Itt kell nagyon odafigyelni a veszélyes vegyszerek használatával! Ma már kaphatók kíméletes bio szerek (pl: Vektafid. hogy a hajtatott paprikafajták között. is− merjük el. me− lyet most a poszméhekkel sokkal hatéko− nyabban is el tudunk végeztetni. Ez a proto−genezis jelensége. akkor ugyanez a mód− szer biztosítja a megfelelő páratartalmat is. hogy a kaptár mindig 50−60 cm ma− gasan legyen a föld felett! Mivel az édes illat odacsalogatja a hangyákat. Hasonló körülmények között a fehér faj− ták közül a kúpos típusok általában jobban kötnek a blocky fajtáknál. eperben Ismeretes.hu nyomán) A poszméhek betelepítésével a hagyo− mányos hegyes−erős típusoknál darabosabb paprikákat kapunk. míg a bimbók 5–10 %−a kinyílik. alakja nem tükrözi a fajtára jellemző paramétereket és így az áru csak másodosztályú. és addig maradnak. A különböző termesztési időszakokban és fajtatípusok esetén a poszméhek mun− kájának jelentősége a következőképpen ér− tékelhető resztbe−porzásnak tehát döntő jelentősége van. A poszméhekkel és az azok nélkül kőtődött termés jól megkülönböztethető. Ha jól beporzódnak. de jelentős befolyással A beporzás döntő szerepet játszik az eper és a dinnye minőségében. illetve megakadályozza a kondenzációt a fészek belsejében. különböző legyek. hogy a téli hónapokban a hegyes erős fajták ter− mései kötődnek jobban. Természete− sen ehhez a jó tápanyag−ellátás. illetve a tápanyag felvehetősége is fontos. atkák. és azokban van a legtöbb termő. ezekből lesznek a legna− gyobb gyümölcsök. akkor a gyümölcs torz alakú lesz. ugyanis a paprikában ta− lálható magmennyiség és a vállátmérő kö− zött szoros összefüggés van. pockokat. Emellett a húsvastagságra és a jobb kötő− désre is kihatással vannak a poszméhek. 4−6 hetes megporzási időszakra Natupol XS − kaptár 3 hetes megporzá− si időszakra És végül néhány jótanács! Vigyáz− zunk. dinnyében. A gyakorlatban a kaptárakat az első vi− rágok kinyílása után 4–5 nappal helyezik ki. A folya− mat biztosítható néhány hyperparazita gombával (pl: Polyversum. xxx: növelhető a termésmennyiség és jelentősen javítható a minőség xx: jelentős minőségjavulás érhető el x: minőségjavítás érdekében javasolt az alkalmazásuk −: használatuk gazdaságossága megkérdőjelezhető (az Árpád tsz. amelyek a nektárt vagy a virágport gyűjtik. A sok és egyöntetűen szép alakú gyü− mölcs csak jó beporzással jön létre. A gyenge fényviszonyok követ− keztében nem képződik megfelelő mennyi− ségű pollen a virágokban a biztonságos ön− termékenyüléshez.Biológiai növényvédelem A poszméhek haszna a paprikában. méretére. Az újabban tért hódító nagytestű hegyes−erős paprikák kö− tődése borús rövidnappalos időszakban ne− hézkesebb. ilyenek a háziméh. hogy könnyen megközelíthetők legyenek. Kora ta− vasszal szabadföldön dinnyében. nemigen fognak a beporzással foglalkozni. eperben ez úgy oldható meg. A ke− 20 Jó Gazda 2007/3 . sza− bályos alakra fejlődésében is. a korai időszak− ban a kötésbiztonságra. hogy nem termékenyül megfelelő számú mag a termésben. Ennek fő oka. Nagytestű fajtáknál je− lentős befolyással vannak a termés szabá− lyos formájára. a fajtatípusok és a termesz− tési időszakok nagy változatossága miatt. az utakhoz közel. Trifender). A gyümölcs csak akkor fejlődik szabá− lyos alakúra. Mikor vessük be a poszméheket? Általában az első virágok a legnagyob− bak. több a kiesés. mint a porzók. E rovarok biztosít− ják az önbeporzás és a keresztbe−porzás megvalósulását. A poszméhek a virág meglátogatásakor a bibére juttatják a virágport. hogy gödröt ásunk a terü− leten melybe vizet öntünk és egypár téglára a víz közepén kihelyezzük a kaptárat. A töltenivaló fehér fajtáknál elsősorban vállátmérő növelő ha− tásuk emelhető ki. Ha nem termékenyül meg minden petesejt. tripszek ellen. a sa− ját maguk által gyűjtött táplálék elegendő. (tam) bírnak a terméstömegre és a szabályos for− mára. ha minden termő megtermé− kenyül a virágban. s így megy végbe a termékenyülés. a legnagyobb melegben poroztatunk (ráadásul fóliában). Több mag keletke− zik. A poszméhek előnyei hajtatott papri− kában: – Fényhiányra érzékeny fajtáknál jobb kötődés = terméstöbblet – Nagyobb vállátmérő = minőségjavulás – Vastagabb termésfal = nagyobb tö− meg súly – A fajtára jellemző szabályos termés− forma = könnyebb osztályozhatóság A poszméhek gazdaságossága papri− kában A poszméhek munkájának eredménye paprikában nehezebben kifejezhető mint a paradicsomban. Különböző poszméhkaptárak léteznek: Natupol S − 500–1000 m2−re való kap− tár. Gazdasági szempontból tehát ezek be− porzása különösen fontos.

hogy a sárga ragadós színcsapda nemcsak kimu− tatja az első kártevők jelenlétét. ha minden 2−4 m2−re felváltva teszünk 1 kék és 1 sárga színcsapdát. A kék színcsapdák nagy mennyiségben kifogják a tripszeket. azaz az integrált növényvé− delem (IP) alkalmazása. illetve dísznövények fölé. nehogy túlsza− porodjanak. amelyek se− gítségével időben észrevehetők és kifogha− tók a kártevők. vagy új betegsé− gek jelennének meg. hogy kevesebb szer− maradvány legyen az élelmiszerekben (s ez egyre szigorodik). a papri− ka. amelyek speciális nem száradó ra− gasztóval vannak bekenve. akkor a sárga ragadós színcsapdákat már kora ta− vasszal. hogy a kártevők többségét a sárga és kék szín vonzza. Ez azt jelenti. hogy a kártevők jelenlétét a lehető legkorábban vegyük észre. tetvek és káposztabolhák ellen – kék: a tripszek ellen – fehér: az alma−. Ez a biológiai növényvé− delem és a vegyszeres növényvédelem kombinációja. vajon elkerülhetjük−e a mérgező vegysze− rek használatát. Ha a ragadós lapokat csak szignalizá− cióra szeretnénk használni. a szilva− és a káposztalégy ellen – Szférikus sárga: a cseresznyelégy ellen k: sá go don Új Vektafid A– a vírushordozók ellen Nemaslug – parazitáló fonálférgek a meztelen csigák ellen Novodor – az almabimbó−likasztó bogár és a burgonyabogár ellen Biobit – a szőlőben. Eredményesebben fogja a kártevőket. a palánták helyreültetésénél ki kell helyezni a paradicsom. Ha a ragadós színcsapdákat hasznos élő szervezetekkel (predátorokkal) kombinál− juk. hogy romlana a terméshozam. Így kerülnek forgalomba itt nálunk. hanem ki is fogja az üvegházi lisztecskéket. illetve a dísznövény−ter− melők nélkülözhetetlen segédeszköze szer− te a világon. az uborka−. ha csökkentjük a növényvédelmi teendőket. az uborka. hogy a pap− rika−. Termelői tapasztalatok mutatják. Szlovákiában is. tetveket és az aknázó legyeket. Ehhez nagy segít− séget nyújtanak a színcsapdák. mint a jelen− leg alkalmazott hagyományos növényvé− delmi módszerek. s ugyanolyan minőségű és mennyiségű termést biztosít. akkor az ajánlott mennyiség 1 darab 100 m2−re. hogy már jópár évtizeddel ezelőtt rájöttek. de a vírusos betegsé− gek hordozói is. Tamasek Zoltán Biológiai növényvédelem A károsítók elleni védelmet keresse a természetben Ragadozó atkák a takácsatkák és a tripszek ellen Fürkészek a tetvek és a liszteskék ellen Trichogrammák a kukoricamoly ellen Ragadós színcsapdák: – sárga: a liszteskék. amik nemcsak szívo− gatják a növényeket. A növényvédelem sikere gyakran azon múlik.fax: 035/640 77 40 GaP−9/03 Jó Gazda 2007/3 21 . Ha sikeres és ol− csóbb növényvédelmet szeretnénk. 10cm−re a növé− nyek fölé. kártevők elleni program beveze− tésével 50−90 százalékkal csökkenthetjük a peszticidek felhasználását anélkül.Biológiai növényvédelem − Hirdetés Hogyan lehet hatékonyabb és olcsóbb a növényvédelem? Integrált növényvédelem Az olcsóbb mezőgazdasági termelés a lét− fenntartás egyik követelménye az ágazat számára. Az alkalmazott módszer arra az elvre épül. A színcsapdák 20x15 cm−es műanyag lapok. nem lesz−e éppen ez a végzetünk? Ugyan− akkor az EU−nak is az az egyik legfonto− sabb követelménye. Jogos tehát a felvetés. Felmerül azonban a kérdés. vagy csökkenthetjük−e a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt káros hatásukat? A válasz egyértelmű: sok esetben egy átgondolt. Néhány módszer aránylag egyszerű és pénzt takarít meg. tökéletes biológiai védelmet hozhatunk létre az üvegházban vagy a fóliasátorban. miközben elfogadható szinten tartja a be− tegségeket. a gyümölcsösben és a − káposztafélékben károsító hernyók ellen Polyversum – a növények növekedését segíti és megkönnyíti a gombás betegségek elleni védekezést – biológiai növényvédelem 941 36 Rúban 23 − tel.

mint a napraforgó után. Azok. utána a környezetkímélő. ez az őszi vetemények gyors tavaszi fejlődését. a másik elem sem tud a termésképzésben érvényesülni. ahol az egyik tápelem (foszfor. fel kell tölteni. Az őszi. Az őszi mélyszántással lekerülnek a baráz− da aljára. nem lúgozódnak ki. mi került vissza a talaj− ba. és fölösleges időpocsékolásnak tartja. Másik fontos Repkény veronika 22 Jó Gazda 2007/3 . sok termelő nincs olyan helyzetben. a növények számára csak akkor válik felvehetővé. akik a növényter− mesztéssel komolyan akarnak foglalkozni. Ha a nyilvántartás− hoz valós adatokat fognak felhasználni. Kísérletek bebizonyították. Ezek vi− szont a talajrészecskékhez nem kötődnek. A mérlegszintű tápanyag−visszapótlásnál annyi tápanyagot jutta− tunk vissza a talajba. Sok gazdál− kodóban ez nemtetszést váltott ki. ami előnyös. Ott. vagy a kálium) szintje na− gyon alacsony. Tavasszal és nyár folyamán nitrogéntrágyák. a harmadik a mérlegszemléletű. hosszabb gyökérrendszer fejlesztésére vannak kényszerítve. és mit vont ki belőle a termés. Szárazság esetén a talajban. mélyszántással történő bedolgozása. mivel ha hiányzik. A tápanyag−utánpótlás alapja a foszfor− és a káliumműtrá− gyák őszi. minden év végén egyértelmű lesz. Ezek a táp− anyagok jól kötődnek a talajrészecskékhez. megerősödését szolgálja. egy jó vetésforgóban az utána következő növénynek elegendő kálium marad vissza. nem mosódnak. de vastagabb hóréteg esetén sík vidéken is. mivel a hó elolvadásakor a hólével elfolyhat. Nem ajánlott hóra szórni a műtrágyát. A napraforgó a talaj tápanyagkészletét veszi legjobban igénybe. ha szervetlen sókra lebomlik.Növénytermesztés Piros árvacsalán Bársonyos árvacsalá A tápanyag−utánpótlásról A helyes gazdálkodási gyakorlat alapján minden termelőnek kötelessége nyilvántartást vezetni a trágyák használatáról. milyen is tulajdonképpen az egyes parcellák tápanyagszintje. az általa használt területen parcellák szerinti tápanyag−mérlegről. Ugyanez a helyzet a gabonák− kal is. Az első tavaszi nitrogénnel történő trágyázást hívjuk re− generációs trágyázásnak. A kapások magas káliumszintet igényelnek. hisz a növények erősebb. a mélyben található víz idáig fölszivárogva le− hetővé teszi ezeknek a tápanyagoknak a felvételét. Az első kora tavaszi trágyázásnál azonban több szempontot is figyelembe kell venni. mikroelemek alkalmazása az indokolt. Csak ezeknek az adatoknak a tükrében lehet a trágyákat a leggazdaságosabban felhasználni. hogy minden év− ben minden kultúráját ilyen szinten tudja trágyázni. A napraforgótermesztés gazdaságosságának kiszámításakor ezt a tényt okvetlen figyelembe kell venni. hogy a kukorica önmaga után lé− nyegesen több termést ad. A feladata főleg az. A nitrogén a talajban főleg szerves anyagokban van jelen. a visz− szamaradt mennyiség elég az utána következő kapásnak. téli csapadékkal szinte teljesen kimosódnak a ta− lajból. főleg lejtős tala− jon. de szeretnének be− lőle megélni. a negyedik a maximális szintű pótlás. így a kora tavaszi időszakban nagy a talajban a nitrogén− hiány. ez ad ugyanis csak pontos képet arról. a tápanyag−nyilvántartásból igen ko− moly információhoz jutnak. és a ta− lajt nem csak zsarolni akarják. folyékony levéltrágyák. és ha ezt megad− juk alájuk. Sajnos. ha kijuttatjuk alájuk a foszfort az igényük szerint. hogy a vegetáció megindulásakor a növényzetnek mindjárt rendel− kezésre álljon a tápanyag. a talajvízzel mozog− nak. amennyit a terméssel onnét elvettünk. A tápanyag−utánpótlásban négy szintet ismerünk: a legalacso− nyabb a minimális. Nagyon fontos ezért igénybe venni a talajelemzés lehetőségét. Az egyes növénycsoportoknak más−más a tápanyagigénye.

ezek nálunk a mészsalét− rom (liadok vápenatý 15 % N). A nitrogénre igényes növényeknél nagyon fontos az adagot osztott formá− ban többszöri alkalomal kijuttatni. Ilyenkor ajánlott a kénsavas ammónia (síran ammónny 20% N ). mivel ebben a nitrogén a növény számára nem azonnal felvehető formában van. hogy a kiszórandó műtrágya nagy részét ezek a gyomok fogják hasznosítani. ez is kimoshatja a tápanyagot az alsóbb szin− tekre. A gabonaféléknél a sikértartalom növelésére és minőségének ja− vítására szolgáló fejtrágyázást a kalászoláskor.n szempont a tiszta nitrogén mennyisége. fejlett gyökérzetükkel felveszik az összes tápanya− got. vagy virágzás után kell elvégezni. A tyúkhúr. és árvacsalánfa− jok veszélyessége éppen abban rejlik. ha magasan van a talajvíz. vagy a hugyany (močovina 45% N). Növénytermesztésben a tavaszi nitratáció az első munkák egyike. erős. A tavasziak alá vigyázni kell a nitrogén talajba való bedolgo− zásával. Sedliakné. ahol. virágzás előtt. hogy nagyon agresszí− vak. Szintén ez a helyzet a könnyű. kevésbé fejlett növényzetre és könnyű talajokra csak a minimális mennyiséget szór− juk. veronika−. mivel a növényzet úgy sem képes felvenni a kiszórt tápanyagot. A kultúrnövény nem képes velük konkurálni. maxi− málisan 40 kg/ha. homoktalajokkal is. regenerációs trágyázásra a legalkalmasabb műtrágyák a nitrát tartalmú trágyák. sok gyomot kitép. Egy gyomosabb parcellán ez azt jelenti. ennél nagyobb adagok már kimosódva az alsóbb talajrétegekbe kerülnek. hogy a gyomok igencsak megerősödtek. A nitrogéntrágyáknál az egy hektárra kijutatott optimális mennyiségnek a 140 kg−ot javasolják. Gyenge. mi− vel az ammóniumnitrátban a nitrátsók károsíthatják a csírázó növényeket. ami a mikrobiális tevékenység meggyorsításával a nitrogénsók ke− letkezését is beindítja. Ajánlott ezért ilyenkor végezni egy második. ún. Megtalálni a legalkalmasabb időpontot a munka el− végzésére az idén igencsak nehéz lesz. sem a táp− anyagért. Ennek kör− nyezetvédelmi jelentősége van. Az első. Az ajánlott mennyiség 30 kg/ha. ami azt jelenti. György Ilona növényvédelmi szaktanácsadó Tyúkhúr ( A szerző felvételei) GaP−23b/03 . ammóniumnitrát (liadok ammóny s vápencom 27% N – LAV) Kevésbé javasolt a hugyany (močovina 45% N). sem a vízért folyó harcban. Egy boronálás az ilyen területeken nagyon hasz− nos lehet. Ráadásul egy ki− adósabb tavaszi eső az egész mennyiséget kimoshatja a talajból. Az ősztől szinte egy− folytában tavasz van. és a talajt megszellőzteti. A gabonafélék és a repce a legtöbb nitrogént a leg− intenzívebb növekedési stádiumban igényli. produkciós trágyázást.

bab. A kifizetést az energianövények ter− mőterülete alapján folyósítják.13 ha−ig nagy− ságú komlóültetvénye van bejegyezve. rozs. Nitrogénműtrágyáknak a növény számára gyorsan felvehető tápanyagai alapvetően a N−formában különböz− nek: karbamid (C2N−CO−NH2). A nitráttartalmú műtrágyák. (sz) A nitrogén felvétele függetlenül a műtrágyázás során kijuttatott N−formától − elsősorban nitrátként történik Milyen gyorsan hat a nitrogénműtrágya? A téli kultúrák növekedése a hőmér− séklet emelkedésével kora tavasszal hamar elkezdődhet. illetve írásos nyi− latkozatban jelenti ki. triticale. A nitrát a növekedés megindulásakor gyorsan hat.3 ha−tól − max. ame− lyeknek minimális területe 0. A nitrogén átalakulása a hőmér− séklet függvénye A nitrogén jó felvehetőségéhez szük− séges átalakulás (karbamid−ammó− nium−nitrát) a hőmérséklettől függ. Az ammónium csak korlátozott százalékban vehető fel. és teljesítik az egységes területalapú kifizetésekre (SAPS) vonatkozó feltételeket. Ennek alapján a növénytermesztésbe irányuló közvetlen nemzeti kiegészítő támo− gatásokat azon személyeknek folyósítják. akinek a termőtalajblokk−nyilvántartás− ban 2006. december 31−ig legalább 0. napraforgó. 305. Az energianövények termeszté− sére vonatkozó mezőgazdasági támogatások feltételeit szintén új kormányrendelet szabályozza majd. 10°C alatt karbamid esetében 6 hétnél tovább. Az N−formák felvétele A karbamid a növények számára szántóföldi körülmények között nehe− zen felvehető. akik az SZK területén mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. mellékletben meg− határozott növényekre folyósítják. ammóni− umtartalmú műtrágyák használata ese− tén alacsony talajhőmérsékletnél számí− tani lehet a növények rossz tápanyag−el− látottságára. mint például a mészammon−salétrom. kukorica. A nitrát ellenben a talajvízben oldott formában található meg és így a vízzel egyszerre kerül felvételre. köles. tavaszi búza. december 31−ig do− hánykvótával rendelkezett. sz. mégpedig a kiválasztott dohányfajta ténylegesen leadott mennyisége után járó kifizetés 40 százaléka. mint például a mészammon− salétrom nitrogéntartalmának 50%−a eleve nitrát formában található meg. hogy haté− kony műtrágyázással kell támogatni a növekedés kezdetét. vagy a kiválasztott do− hányfajta ténylegesen leadott mennyi− sége után járó kifizetés 60 százaléka. Gyakran a táp− anyagok ebben az időszakban a növé− nyek számára még nincsenek felvehe− tő formában. amelyeket legalább 0. cirok. Ez azt jelenti. vagy felvásárlójával.3 ha egy termőtalaj−blokkban. akik teljesítik az egységes területalapú kifizetésekre (SAPS) vonatkozó feltételeket. amely 2007. (agn) 24 Jó Gazda 2007/3 . A növénytermesztésbe irányuló nemzeti kiegészítő támogatásokat a következő formában folyósítják: – szántóföldi növényekre vo− natkozó kifizetések (POP) − A kifi− zetéseket az 1. és fel− mutatják a cukorrépa eladásáról szóló 2005/2006−os gazdasági évre vonat− kozó szerződést. pohánka. tavaszi ár− pa. A cukorra folyósított külön kifizetés mindazon kérvényezőknek jár. A cukorra folyósított külön ki− fizetések feltételeit is kormányrende− let alapján határozzák meg. az ammónium pedig hosszabb távon biztosítja a növény tápanyag−ellátottságát. aki 2005. melléklet: őszi búza.3 ha területen az adott naptári év május 31−ig elvetet− tek. fonó len. – kiválasztott dohányfajtákra vonatkozó kifizetések − a kifizetés an− nak jár. garantálja a növények gyors táp− anyagellátását hatékony alacsony talajhőmér− séklet esetében is lehetővé teszi a növények célzott tápanyagellátását elkerülhető a nitrogénveszteség. hogy felvehető le− gyen. s erre a célra a kérvényező szerződést kötött az ener− gianövények első felhasználójával. amelyeket energetikai célú felhaszná− lásra termesztenek. szója. zab.Agrárhírek Nemzeti kiegészítő támogatások A földművelésügyi tárca által előkészített kormányrendeletet. Ebből adódóan a karbamidnak és az ammóniumnak a talajban nitráttá kell átalakulnia. Kizárólag karbamiddal. A nitrogén felvétele tehát – füg− getlenül a műtrágyázás során kijutta− tott N−formától – elsősorban nitrát− ként történik. olajnövény−gabonaféle−keverék. illet− ve a különböző NPK−műtrágyákban és kéntartalmú nitrogénműtrágyákban a hatóanyag ammóniumként és nitrát− ként fele−fele arányban van jelen. olajrepce. hüvelyes−olajnövény−keverék) – komlóra vonatkozó kifizetés − annak a kérvényezőnek folyósítják. A kérvényeket a PPA−hoz május 15−ig kell benyújtani. Eb− ből adódóan alacsony hőmérséklet ese− tén. őszi árpa. (1. egyéb gabonafélék. hogy az át− alakulás folyamata során talajtól és idő− járástól függően a gázalakú nitrogén− veszteség a 40 százalékot is elérheti. amíg az összes nit− rogén 50%−a nitráttá átalakul. olajlen. A kora tavaszi. hüvelyes−gabonaféle−keverék. borsó. április 1−től lép majd érvénybe a növénytermesztés− be irányuló közvetlen nemzeti kiegészítő kifizetésekre vonatkozó mezőgazdasági támogatások feltételeit szabályozza. sz. ill. ammó− nium (NH4+) vagy nitrát (NO3−) formá− ban találhatók meg. magas nitráttarta− lommal rendelkező nitrogénműtrágya felhasználása előnyökkel jár. hogy az energia− növényeket saját maga dolgozza fel. durum (kemény) búza. Hatékony nitrogéntartalmú műtrá− gyák. Energianövény− nek számítanak azok a növények. Ehhez még hozzátartozik. ammónium műtrágyák− nál 6 hétig tarthat. A kérvényt a naptári év május 15−ig az egységes területalapú kifizetésre vo− natkozó kérvénnyel együtt kell benyúj− tani a PPA−hoz. mert a talajszemcsékhez kötődik és a növény gyökérzete nagy energia árán jut el a növekedés során a felvehető tápanyaghoz.

Ezt a tervet az agronómu− sok megfelelő adatok és táb− lázatok ismeretében maguk is elkészíthetik. hiszen e nélkül nem le− het pontosan megállapítani az ellátottsági kategóriákat. szabályszerűen elvégezni. hogy a leg− modernebb. vagy külön kell keverni a műtrá− gyaféleségeket. káliumtartalom különböző termőhelyi kate− góriák esetében − az eltérő ta− lajfizikai és kémiai tulajdonsá− gokból adódó változatos táp− anyag−dinamika miatt − egé− szen más ellátottsági értéke− ket ad. a komplexek egy menetben kijuttathatóak. Az egy hatóanyagú műtrágyák eseté− ben például a kijuttatást több menetben kell végezni. és ezek óriási jelentősé− gűek. Hat kategóriát különböztetünk meg. amelyek a számítás alapját képezik. A kiszámolt trágya− igény megfelelő feltöltése esetén optimális feltételeket teremt a termeszteni kívánt növény tápanyag−ellátottsá− gához. Ez azt jelenti. hogy egy ható− anyagú vagy komplex műtrá− gyát alkalmazunk−e. Nyilvánvaló. ajánlatosabb egy erre szako− sodott céget megbízni ezek− nek a munkálatoknak az el− végzésével. és ezek a feltöltő trágyázáshoz kialakított szor− zószámok a mezőgazdaság je− lenlegi viszonyai között nem érvényesíthetők. ha utána− nézünk. ehhez elengedhe− tetlen a laboratóriumi ered− mények ismerete is. hiszen még egyes határrészek között is jelentős különbség lehet a talajtípusok vonatkozásában. arra azon− ban a helyszíni mérések pon− tatlanságából adódóan nem alkalmasak. felvehe− tő foszfor−.) GaP−23c/03 . A szuszpenziók már oldott állapotban tartal− mazzák a hatóanyagokat. hogy adott település határa mely talajtípusba tar− tozik. A növények tápanyagellá− tásának kiszámításában a leg− nehezebb − legelmélyültebb talajtani és agrokémiai isme− reteket igénylő munka az adott talaj termőhelyi kategó− riába való besorolása. hogy a talaj aktuális helyzeté− ről tájékozódjunk. A követke− ző lépés az ellátottsági kate− góriák meghatározása a hu− musz. Az újabban ajánlott helyszí− ni mérésekre alapozott gyors− tesztek megfelelnek arra. Akkoriban például lényege− sen alacsonyabbak voltak az energiaárak. hogy stratégiai döntéseket alapozzunk rájuk. nem megfelelően gyűjtött (a területet jól reprezentáló) át− lagmintákból származnak. vagy ha a laborvizsgálatokat nem megfelelően végezték el.A növény fajlagos tápanyagigényét hozzuk összhangba a talaj természetes tápanyag−szolgáltató képességével A tápanyag−gazdálkodás tervezése Az uniós követelményeknek megfelelő helyes gazdálkodá− si gyakorlat alkalmazásában a trágyázási terv egyik fontos eleme az adott növény táp− anyag−gazdálkodási terve. Mind− egyiknek megvan a maga előnye és hátránya. Ezért ha valaki a mintavé− telt nem tudja megfelelően. El kell dönteni. hogy a termő− helyi besorolást megfelelően el tudjuk végezni. Ahhoz. ha ezek a ren− delkezésre állnak. legdrágább trá− gyaszámítási metódusok sem érnek sokat. hogy szi− lárd műtrágyával vagy esetleg szuszpenziókkal végezzük−e a tápanyag−utánpótlást. kijuttatásuk− hoz viszont speciális gépekre van szükség. Ugyanaz a humusz−. hogy a trágyázásra tervezett hatóanyagok fel− használásánál a termeszteni kívánt növény fajlagos táp− anyagigényét összhangba hozzuk a talaj természetes tápanyag−szolgáltató képes− ségével. a foszfor és a kálium esetében. ha azok a la− boreredmények. legalább a főbb talajtípusok ismerete el− engedhetetlen. ezért gyorsabb feltáródást eredményeznek. Miután kiszámítottuk a hektáronkénti tápanyag−szük− ségletet ezeket a hatóanyag− mennyiségeket műtrágyaféle− ségekre kell átszámítani. (red. hanem mindenképp helyszíni meghatározásra van szükség. Figyelembe kell azonban venni. ami a számítás alapját képezi. hogy a több évtizedes mérőszámok az előző rendszer tervgazdál− kodási gyakorlatát és közgaz− dasági viszonyait tükrözik. Ehhez azon− ban nem elegendő. viszont a tápanyag−gazdálko− dási tervbe nehezebben il− leszthetők be.

és a fás részeken keresztül gyorsan – zöldbimbós állapot végén – virág− felszívódik és a nedvkeringéssel eljut zás kezdetén a repcefénybogár. növeli a szárszilárd− ságot. mányos ellen 0. A repcé− – terméskötődés kezdetén a becő− ben a védekezést a repceszáror− kártevők ellen. A kora nyári sze− les. Olyan növényvédő szereket vagy olyan növényvédelmi eljárásokat kell alkalmazni. A hatóanyag hosszú ideig. poszméhek). A káros rovarok elleni hatékonyság ugyanakkor egy rendkí− vül előnyös kedvező tulajdonsággal párosul: a növények megporzásában szerepet játszó rovarokra (pl. szor elkerülhetetlen virágzó kultúrák− ban.2 l/ha. a Horizon őszi kijuttatása esetén erősíti a gyökérképződést. széles hatásspekt− rumú fungicid hatóanyag. a leve− leket és a becőket. s ma már nehéz lenne olyan termesztőt találni.75− 1. serkenti az oldalhajtások kép− ződését és segíti az egyöntetű virág− zást. A kezelést elhúzó− is szükség lehet. mint például a ragadozóatkákra is veszélytelen. mely a kártevők igen széles skálája el− len hatékony. illetve a táplálkozásuk során veszik fel. de kevés− bé közismert sajátossággal is. Tavaszi alkalmazásnál – szárbain− dulástól a virágzás kezdetéig 0. hanem annak olajtar− talmát is lerontva duplán okoznak kárt. méhek. jobb lesz a becőbe− rakódás. A Horizon hatóanyaga a tebu− konazol jól ismert. amelyek− kel ez biztosítható. kat és a termést károsítja. a növény minden részébe. másrészt mint növekedésszabályozó ké− szítmény. a Calypso 480 SC. egyen− dekezést három fő csoportra letesen oszlik el a levelekben. Bayer CropScience 26 Jó Gazda 2007/3 . A kezelések pontos dó betelepedés esetén célszerű meg− időzítése érdekében célszerű folyama− ismételni. vagy ha Máté Károly. ezek szomszédságában. Hatékonyságát magas biológiai aktivitás és ala− csony dózis jellemzi. valamint más hasznos rovarokra. csapadékos időjárás hatására gyakori a repce betakarítás előtti megdőlése és kipergése. Neve− zetesen. s a repce− A kártevők elhúzódó betelepedése fénybogár ellen 0.1 l/ha dózisban és rajzása miatt akár 2–3 védekezésre javasolt elvégezni. – szárbaindulás kezdetén a repce− A készítmény a kezelés után a levélen szárormányos. A Calypso fénystabilitása és esőállósága igen jó. mivel a késlekedő beavatkozás mai szakirodalom a repceter− súlyos veszteségeket okozhat. mozgása lelassul és rövidesen elpusz− A tavaszi rovarkártevők elleni vé− tul. Ezek közé. A Horizon kétféle mó− don fejti ki hatását: egy− részt mint gombaölőszer. különösen a fej− trágyázás után a repce robbanásszerű fejlődésnek indul. a cilindrospó− riumos levélfoltosság és az alternáriás becőrontó betegség károsítja a rep− cét. A Horizon a repce növekedését ekkor is kedve− zően szabályozza. Az ipari növények közül a repcé− nek van a legtöbb rovarkártevője és fennáll a méhek átrepülésének lehe− tősége a védendő kultúra felett. A nö− vényvédelmi munkákat a hasznos be− porzó rovarokat. A Horizon 250 EW lassan másfél évtizede en− gedélyezett készítmény a repce kezelésére. Hatására a ezek nagy része közvetlenül a virágo− kártevő nem táplálkozik tovább. aki ezt a terméket ne ismerné. mesztés nélkülözhetetlen segéd− A károsítók elleni védekezés sok− eszközeiként tartja számon. Az oldalhajtások mélyebbről in− dulnak és erőteljesebben fejlődnek. ehhez azon− ban a kedvező időjárás mellett az intenzív termesztéstech− nológia minden elemére szükség van. A repcét jó néhány kórokozó károsít− ja. szárdő− lést. ezért a öszpontosítva kell végrehajtani: Calypso a hatását sokáig megőrzi. A kórokozók az asszimilációs fe− lület csökkentésével nem− csak a termés mennyisé− gét.0 l/ha dózisban hatásos a fellépő betegségek ellen. háziméheket kímél− ve kell végezni. korai érést is okoz. Ezalatt az idő alatt rengeteg ered− mény gyűlt össze a termék− kel kapcsolatosan. s ezáltal az áttelelést. Rendkívül szé− les hatásspektruma és számos elő− nyös tulajdonsága mellett rendelkezik néhány jól megfigyelhető. amely ki− váló eredménnyel alkalmazható szán− tóföldi és kertészeti növények külön− féle betegségei ellen. tosan figyelemmel kísérni a repce táb− A Horizont és a Calypsot a lákat. mindezek növelik a termés− potenciált. a méhekre nem veszé− lyes készítmények közé tartozik a kloronikotinilek második generációs képviselője. A Phoma lingam mellett még a fehér− penészes rothadás. Így van ez a repce esetében is. szártörést. A hatóanyagot a rovarok (Szilvássy László a kezelt felülettel érintkez− felvétele) ve. így serkenti a becővel rakott oldalhaj− tások képződését. A beve− zető évek kedvező tapasz− talatai után a Horizon 250 EW a repcetermesztés alapkészítményévé vált.Növényvédelem A sikeres repcetermesztés alapjai A legújabb repcefajták és hibri− dek egyre magasabb olajtarta− lomra és egyre nagyobb termés− hozamra képesek. nö− vényi szövetekbe való fo− lyamatos bejutása gondos− kodik a kiváló hatásról és a hosszú hatástartamról. Kitavaszodáskor. Legfontosabb kórokozója a Phoma lingam gyökérnyak− és szár− rothadást. levélfoltosodást. Tavaszi alkalma− zása hatékonyan védi a szárat. A Calypso kedvező toxikoló− giai és ökotoxikológiai tu− lajdonságokkal rendelkezik és nagyon felhasználóba− rát.

hogy nem használhatók éjszakai fagyok esetén. A gabonatáblák 50−70%− án jelen van. hogy egy átlagosnál jobban elgyomosodott búzatáblán az első tavaszi nitrátadagból (nitratációból) a búza szinte semmit sem vesz fel. vizet vonnak el a gabonától. Az őszi repcében például nehéz. eléggé elter− jedt. Rengeteg tápanyagot. Szlovákiában a gabonafélékre kb. Vadzab − 60−150 cm magas fű. és a gomba− ölő szer (fungicid) sem éri el mindig a gabona szárának alját. Ezért várha− tó. A költségek csökkentése érdekében sok termelő a szántás nélkü− li agrotechnikát választja. kiszélesítve ezzel a lehetőséget a hatékony növényvé− delemre. de a gabonára támaszkodik. mezei csorbókára és a szulák− félékre. a zsombor. Mivel ezek a növények szinte mindig a gabona után következnek a vetésforgó− ban. Egy növény átlagosan 1 100 magot érlel. ősszel és tavasszal is kel. a használati utasításra mindig fel van tüntetve a keverhetőségi lehetőség más szerekkel. nem hatékonyak azonban a galaj. árvácskák. az árvacsalán. A kalászos (sűrűn vetett) gabonafélékben legveszélyesebb gyo− mok a következők: Nagy széltippan − ősztől egész tavaszig kel. mivel a gyo− mok nemcsak a kultúrnövény elnyomásával okoznak kárt. veronikafajok. mert növeli a mag fehérjetartalmát. ta− rackbúza) elgyomosodott területeken ez az agrotechnika nem alkal− mazható eredményesen. amelyeket keverni kell más szerekkel. hogy a főleg évelő gyomok által (acat. Az utóbbi− ak hatása nagyon jó a mezei acatra. mert minden kétszikű kultúrában (főleg gyümölcsösökben. A gyártó cégek a jobb hatás el− érése érdekében több hatóanyagú gyomirtó készítményeket dob− nak a piacra. 20−150 cm ma− gas. a vero− nika fajok és a fűféle gyomok ellen.) GaP−20/3 Jó Gazda 2007/3 27 . és nem veszi figyelembe azt a tényt. MCPD.Növényvédelem − hirdetés Tavaszi gyomirtás a gabonafélékben A tavaszi gyomirtásra azért kell különösen odafigyelni. dikamba és a 2. A gyomirtás tervezésénél vegyük figyelembe azt is. hogy a ga− bonafélék a talajt tisztító kultúrák közé tartoznak. magja nagyon apró. szinte minden kultúrában gondot okoz. hogy a többi gyomokat is kiirtsuk. és na− gyon kell vigyázni a szomszédos területekre. hogy tavasszal az ellenük való védekezésben a vegyszerszükség− let is magasabb lesz. a füstike. Mezei acat − évelő gyom erős gyökérrendszerrel. irtására speciális gyomirtók szükségesek. A gyomos sűrű növényzetben a gombabe− tegségek is sokkal hamarabb megtelepednek. napraforgóban az ivát és a tüskét. és már itt kezdjük el irtani ezeket a gyomokat.5 db/m2 is kimutatha− tó kárt okoz. nagyobb károkat okoz− nak. Parlagi pipitér és az ebszikfű − szinte mindenhol előforduló gyo− mok. árvacsalán fajok. vagy szinte lehetetlen irtani a sebforrasztó zsombort és a pipacsféléket. a szikfű és pipitér fajok. pásztortáska stb. Az utóbbi években. Nagyon kis számban 1. ami gyenge. de 25 oC−nál melegebb időben sem. ezek élettartama a talajban 20 év is lehet. és ezt több éven keresztül alkalmazni kell. A betegség terjedéséhez jobb mikroklíma alakul ki. tyúkhúr. használjuk ki a lehetőséget. zöldségfélékben) nagy kárt okozhat. A gabonafélékben 85−95%−ban előfordulnak. Sörárpában szintén nem ajánlott alkalmazni. Ide tartoznak az MCPA. Maggal és föld alatti gyökértörzs−részekkel szaporodik.4 D hatóanyagú készítmények. egy növény 45 000 magot is hoz. tavasszal csírázik. fekete üröm. A szakemberek gyakran fel− hívják a figyelmet arra. Az idei enyhe tél kedvezett a gyomok fejlődésének. Eredményes irtásához a vegyszeres és mechanikai gyomirtást együttesen szükséges. Ragadós galaj − 150 cm hosszú szárat is fejleszt. Használatuk esetén fontos tudni. A magról kelő és évelő kétszikű (széleslevelű) gyomokat jól irtják. főleg a talajművelés minimalizálása miatt nagyon terjed. A gyomirtásban hormon hatóanyagú készítmények az áruk mi− att a legelterjedtebbek. 40−120 cm magasra nő. szőlőben. amelyek a talajban 10 évig is életképesek maradnak. ősszel és tavasszal kelnek. − erősebb gyökérrendszerükkel még a búza megindulása előtt elszív− ják az összes tápanyagot. 50 a nyilvántartásba vett gyomirtó készítmények száma. (sedl. mezei csorbóka. mivel az ősszel kikelt gyomok − ragadós galaj.

Ezen túl− menően a talajvíz és tápanyagkészlet szempontjából kedvezőtlen futóhomok− ok megkötése is legtöbb esetben elsősor− ban az akácnak köszönhető. Olyannyira. Az akác aránylag termőhelyi kedvezőtlen feltéte− lek mellett is megfelelő mennyiségű és minőségű faanyagot képes bebiztosítani. valamint más jellegű fásításokra. hótól és egyéb káros tényezőktől való védelménél. Rendkívül alkalmas mező− Intenzív. Mivel gyö− kérzete segítségével nitrogénnel képes a talajt gazdagítani.67 százalékát képviseli. vasutak és egyéb építmények. Vadas Jenő egykori sel− mecbányai professzor szerint az egykori Magyarország s egyszersmind a jelenlegi Szlovákia területén erdőtelepítésre az akácot a katonai kincstár alkalmazta elő− ször 1750−ben a Komárom−harkályi erő− dítmény körül. Az akác ne− mesítésénél sikerült olyan klónokat nyer− ni. Ugyan− akkor Szlovákia területén az akácosok csupán 33200 hektáron léteznek. ahol 1400 méteres tengerszint feletti magasságig megy fel. nagy mértékben elszennyeznénk környezetünket. a mezőgazdaságilag eredményesen nem hasznosítható terü− letek nagy része éppen akácosok telepí− tése által válhat gazdaságossá. és olyan nitrogénnel gyarapítja. Az ilyen klónokból létesített 1 hektár akácállományból mintegy 400 kg kitűnő minőségű méz nyerhető. A kisebb−nagyobb akácfa−cso− portok. melyeket a községek. amire más fafajok képtelenek. Kohán István. Ugyancsak rendkívül kedvező ha− tással rendelkeznek az akácfa sorok a köz− utak. majd pedig elterjedését is ez a 290 hektárnyi sikeres telepítés indí− totta el. mint Magyarországnak. Az akácnak szinte felbecsülhetetlen talaj− védő. A XX. s így aránylag rövid vágásforduló mel− lett magas fahozammal rendelkezik. ipari üze− mek környékén telepítettek. Az akáccal borított erdők területe jelenleg Magya− rországon nem kevesebb. Egyidejűleg ezen fiziológiai fo− lyamatok eredményeként sok oxigént bocsát a levegőbe. Az említetteken túl− menően a gyökerein élő szimbióta bak− tériumok segítségével a talajt megköti. míg Európában és Ázsi− ában fokozatos terjedése a jellemző. az Appalac− he−hegységben terjedt el leginkább. Talán szükségtelen hangsúlyozni az akác méhészeti jelentőségét. szél− től. hogy az akác a mezővédő er− dősávokkal nagy mértékben hozzájárul a mezőgazdasági terméshozamok növelé− séhez. erdőmérnök 28 Jó Gazda 2007/3 . és nagy mennyiségű széndioxidot képes lekötni. hogy Magyarország Európában jelenleg akácnagyhatalom− nak számít. Tudományos kísérletek bizonyítják. század második felé− ben megbízható adatok szerint Európa összes államának nem volt annyi akácer− deje. A nemzetség Észak− Amerikában és Mexikóban őshonos mintegy 20 faja közül csak a fe− hérakácnak (Robinia pseudoacacia L. ligetek díszíté− sénél is. főként virágzás idején. Amerikában. vegyes ültetvényszerű akácosok védő erdősávok telepítésére.6 százaléka. A gyors elterjedését több kitűnő tulaj− donságának köszönheti. amelyek magas nektárhozammal ren− delkeznek. Nagy fahozamának köszönhetően sok szénhidrátot képes beépíteni testébe. a 34−43 szélességi fokok között nem kevesebb mintegy 1000 kilométeres vonulatával. Végezetül rendkívül kedvező hatást gyakorol az akác a parkok. ami az ottani összes er− dők területének 22. mint 414 900 hektárt tesz ki. s őróla kapta az akác a Robinia tudomá− nyos elnevezést. melyet ha mesterséges úton kívánnánk odajut− tatni. úgyszólván felbecsülhetetlen segítséget jelentenek a la− kosság egészségi helyzetének szempontjá− ból is. Figyelemre− méltó mindenekelőtt az. Ezen túl− menően Magyarországon az új erdősíté− seknél is a leginkább alkalmazott fafaj. hogy fiatal ko− rában rendkívül gyorsan növekszik.) a továbbiakban egyszerűen az akácnak – van erdőgazdasági jelentősége. Az utóbbi időkben az amerikai földrészen visszavonulóban van. ami az összes szlovákiai erdők területének alig 1. környezetvédő és környezetfejlesztő funkciója van. Európában az első akácfát Robin párizsi botanikus ültette el botanikus kertjében.Növényvédelem Hagyományos módon létesített akácos − vágás előtt Energetikai célú akáckultúrák Az akác jelentősége és fájának hasznosítása Az akác a világban termesztett fafajok közül az Eucalyptus és a nemesnyárak után a legjobban elterjedt fafaj.

amelyen az európai és a magyarországi szaklappiac összehasonlítása és lehetőségei mellett az internet ágazaton belüli kihasználásáról is részletes tájékoztatást kaptak a résztvevők. nem törékeny és könnyen mozgatható. al− kalommal rendezték meg Budapesten az AGRO+MASHEXPO nemzetközi mezőgazdasági gépkiállítást. Ugyancsak érdekes és ér− tékes információk hangzottak el a Magyar Mezőgazdaság Kft. A zöldségtermesztők számára például érdekes megoldást kínált a Pit Pot nevű termesztőközeg. több mint kétszáz (212) kiállító cég vo− nultatta fel a termékeit. A szántóföldi növénytermesztés gé− pei idén is meghatározók voltak. külön említésre méltó volt a terményszárítók kínálata. Az „e−farmer közép−eu− rópai konferencia“ keretében az agrártámogatások internetes intézésének le− hetőségeiről cseréltek eszmét a térség szakemberei. A seregszemlén jelen voltak az eu− rópai piacon meghatározó legnagyobb erőgépek. amelyek szőlővenyige. hi− szen a teljes kiállítási területből mintegy 13 ezer négyzetmétert ezek foglaltak el. vagy egyéb zúzalékok energiacélú kihasználásra készültek. talajművelő berendezések. által szervezett Agrármarketing és Média Napon.Több mint kétszáz kiállító a budapesti AGRO+MASHEXPO−n Február utolsó napjaiban immár 25. Köztük 24 kül− földi cég is felsorakoztatta kínálatát. amelynek legnagyobb részét a mező− gazdasági gépek ésberendezések tették ki. szalma. A seregszemlén szakmai konferenciák is zajlottak. a telepítés és fenntartás eszközei. A kertészkedők szintén meglehetősen széles vá− lasztékból válogathattak. amely négy napon át a Hungexpo fedett kiállítási csarnokai− ban 15. (szil) GaP−22/03 . amely szivacsszerű szerkezete révén jól tartja a vizet.500 négyzetméteren zajlott. A kerti gépek. s az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások a „Díszpark és kert“ témakörre összpontosítva az „F“ pavilon− ban sorakoztak fel. Az idei se− regszemlén. betakarító gépek képviselői. A kiállítson számtalan újdonsággal is megismerkedhettek a látogatók. A kiállításon jelentős szerepet kaptak a különböző energiatakarékos és alternatív felhasználású gépek. Zöldségpalánták és dísznövények palántai− nak termesztéséhez ajánlják. Jelentős arányt képviseltek az állattartási technológiákkal foglalkozó vállal− kozások.

a fagyot kevésbé bírják. me− lyek télen−nyáron a szabadban maradnak. a citrusféléknél stb. ilyenek pl. Ha pedig olyen edényt vásároltunk. öt centiméter vastagon kavicsot. Az utóbbit jól gondoljuk át. A kerámia edé− nyek talán a legszebbek. A táp− talaj összetételét. akkor érde− mes ezt egy nagyobb kaviccsal vagy cse− répdarabbal eltakarni. Mindenképpen érdemes mi− nél nagyobb edényt választanunk. Előnyük. és csak ezután kezdjük el feltölteni földdel. fagyállók. Ebben az értelmezés− ben az edények nem azokat a cserepeket jelenti. hogy az edények beültetésük után is könnyen mozgathatók legyenek. A méteres edények készülhetnek ége− tett agyagból. Hiszen az edényker− tészet célja. hogy nehéz az áthelyezésük. aránylag olcsók. mint az előbbi csoporté. hogy hosszú élettarta− múak. műanyagból. azonkívül könnyen tisztíthatók. mint a kerémia edényekből. a tűlevelű− ek. pl. Az előkészületi munkák után kezdhet− jük a növények beültetését. fából és be− tonból. mint a kerá− miai edényeké. Hátrányuk közé tartozik. melynek kifolyónyílása nagy. A fa természeténél fogva azonban köny− nyen bomlásnak indul. Ha mégiscsak a csoportos kiültetésnél maradunk. így ezeknek az edényeknek az élettartama aránylag rö− vid. Ezeket a földkeverékeket ma már prob− léma nélkül megvásárolhatjuk. amelyek elkülönítve jól fejlődnek. Fontos szempont az is. a többi faj pedig a „töltelék“ szerepét töltse be. A második cso− port növényei nyáron a szabad− 30 Jó Gazda 2007/3 . Az Az edénykertészet sikere főleg abban rej− lik. Az edény− kertészetben ne használjunk kerti földet. melyet a kereskedelem for− galmaz. törékenységi mutatójuk messzemenőleg jobb. Ez ugyanis tele van gyommagvakkal. a vízellátást kellő figyelemmel kell elvégezni. és ennek következtében a gyökerek elpusztulhatnak. a földben lévő tápanyagokat hamar el− használják rövidesen sárgulnak. és még kellő gondozás mellett is el− pusztulnak. de sem túl kevés. nem le− het sem túl sok. A fagyokat jól tűrik. Minden anyagnak megvan a ma− ga előnye és hátránya is. melyek gyorsan kinövik edényeiket. Nem jelent mást. a műanyag edényekkel összehasonlítva. minőségét azokhoz a növényekhez kell igazítanunk. Ezekben a növények több vizet igényel− nek.Edénykertészet edénykertészet kifejezés aránylag új keletű a kertészek szó− tárában. kórokozókkal és kártevőkkel. A fából ké− szült edények szellősek. mindenkép− pen készítsünk az aljára kifolyónyílást. mivel az agyag pórusain keresztül sok víz elpárolog. nem kell gyakran átültetni a benne elhe− lyezett növényeket. Bármilyen anyagból is választunk ma− gunknak termesztőedényt. összetört cserépdarabokat. A tisztelt olvasó joggal felteheti a kérdést: mit is je− lent ez az összetett szó? Bár a kifejezés új. de az áruk nagyságrenddel kisebb. akkor vá− lasszunk ki egy vezérnövényt a látvány központjául. Az eliszapo− sodás pedig kevésbé jelent problémát. hervad− nak. melyekben a szo− banövényeket termesztjük. A drénréteg fontos feladata a fölösleges öntözővíz elvezetése. Az ezekbe beültetett Juniperus növények öntözését gondosan kell elvé− geznünk. mint a növények edényekben való termesztését. és megelégednek korlátozott mennyiségű termesztőközeggel. Az edény al− jára tegyünk kb. Az első csoportba azok a növények tartoznak. Azok a növények. A leg− több növénynek megfelel az átlagos ker− tészeti talaj. A betonból készült edényeket főleg a köztéri díszítésnél használjuk. mert így a talaj nem merül ki olyan gyorsan. bomlásnak induló szerves anyagokkal. különböző díszbokrok stb. hanem nagy méretű tartóedényeket. melye− ket az edénybe szeretnénk ültetni. a rododendronoknál. Néhány növény esetében speci− ális talajkeverékeket kell használnunk. de könnyen tör− nek. Egy−egy edénybe ültethetünk egy nö− vényt. rododendronok. Az edénykertészetben a ter− mesztési mód szerint háromféle növénycsoportot különböztethe− tünk meg. Az öntözővíz kevésbé párolog el belőlük. az talán az emberi civilizáció kezdetéig nyúlik vissza. A műanyagból készült edények nem annyira mutatósak. hogy egy edénybe beültetett növények ebben maradjanak több éven keresztül. de ültethetünk többet is. de amit takar. hogy olyan növényeket válasszunk. Ezáltal megakadá− lyozzuk a föld kimosódását. repedeznek. víz− és tápanyagigé− nyük. hi− szen a különféle fajoknak más− más a fény−. Ezután kezdődhet az edény táptalajjal való feltöltése. mivel talajuk könnyen eliszaposodhat. ahol több éven keresztül ugyanazon a helyen ma− radnak.

Téli hőmérsékletigé− nye maximum 15 oC. Naponta kijár a kertbe. Is− mert gyümölcsnövény. különböző alakzatokat nevelhetünk be− lőle. talaja legyen tápanyagokban gazdag. emiatt főleg télikertekbe való. Ez így helyes. szárazság esetén ezt pótoljuk. óva− tosan ültessük vissza. a trópusi pál− mák. ÉVELŐK Most már végérvényesen távolít− suk el a téli takarót. még az igé− nyesebbekről is. hogy néhány esetben igen ne− héz meghúzni a határt a dísznövények. −fme− Jó Gazda 2007/3 31 . Eucaliptus globulus – eukaliptusz – a nyári teraszok növénye. melye− ket a fagy a földből kihúzott. melyet erre a célra gyártott vasgereblyével végzünk el. napfénykedvelő. Vigyázat mérgező! Mindenképpen a legfeltűnőbb növények közé tartozik. a pálmák. Farsangné Menyhárt Erika kertészmérnök Datura candida DÍSZKERTÉSZET MÁRCIUSBAN A március a türelmetlen kertészke− dő hónapja. ezek a fajok igénytelenek.Virágtermesztés Phormium tenax ban vannak. a citrusfé− lék. tavasszal nyílnak citromillatú virágai. Ma már erre a célra kitűnő gépek állnak rendelkezésünkre. Jobb. a fűszernövények és a zöldségfélék között. Phormium tenax – atraktív egzotikus növények. télen pedig védett helyen nyernek elhelyezést. tápanyagokban gazdag talajt kíván. Datura candida – angyalkürt – Közép− Amerika növénye. EGYNYÁRIAK Márciusban már melegágyba is vethetünk. Ezzel a munkával egyidejűleg távolítsuk el az elhalt növényi részeket. de nemcsak az általunk odatelepítettek. talaja legyen vízát− eresztő. ilyenek pl. kúszó növény. Leveleinek hosszúsága elérheti akár a 3 métert is. A növénykék egyre−másra bújnak ki a talajból. A hónap végén szabadföld− be vetjük a tatárvirágot. Télen vigyük telelőbe. gyümölcse a citroméhoz hasonló. hogy a következő látogatá− sakor a kertjét megismeri. mely nálunk is kitelel. Lombhullató. GYEP ÉS PÁZSIT Ha a pázsit talaja kellőképpen megszáradt. tápanyagokban bőséges. ha télen telelőbe visszük. ugyan− is ha néhány napot kihagy. Poncirus trifoliata – poncirusz – ez az egyetlen citrusféle. A tűlevelűek és az örökzöl− dek ebben az időszakban kissé több vizet igényelnek. a kü− lönböző méretes fikuszok. talajába 50%−ban keverjünk tőzeget. Méretes edénybe ültetve jobb. kedveli a napos fekvést és a bő öntözést. a kínai szegfűt. A munkák elvégzése után műtrágyáz− zunk. talajuk le− gyen tápanyagokban szegény. fénykedvelő. Laurus nobilis – babér – levele ismert fűszer. Mint edényes növényt télen tartsuk olyan he− lyen. szabadba csak a fagyok után szabad elhelyezni védett helyre. Ezeket tehetjük komposztba. a szagosbükkönyt. a cíniát. ami− kor a rügyeik már szép rózsaszínű− ek. a talajjal szemben igénytele− nek. többnyire 3−5 szemre vágjuk őket vissza. kezdhetjük a mohák eltávolítását. félárnyék és árnyékkedvelő. az egynyá− ri szarkalábat. majd műtrágyázzuk őket. és egy−egy termés− ben akár 25–30 mag is található. szabadban 15 oC hideg alatt visszafagy. talajába keverjünk ho− mokot. A har− madik csoport növényeit pedig télen−nyá− ron védett helyen tartjuk. A kisebb termetű évelőket (főleg a sziklakertiek kö− zött találhatunk ilyeneket). stb. de csak ha egészsé− gesek. az ősziró− zsát. Teljesen külön csoportot alkot− nak a méretes edénybe kiültetett egynyári virágok. A vágást kitűnően tű− ri. Szükség szerint a nyáron virágzó bokrokat metsz− hetjük. a gazániát. Csak meg− jegyezzük. ahol a hőmérséklet nem csökken 0 o C alá. melyeknek jó vízáteresztőnek kell lennie. ha a talajt egyúttal szellőztet− jük is. nem biztos. az angyalkürt. melybe 20–25%−ban homokot keverünk. a betegségektől megtáma− dott növénymaradványokat jobb ha elégetjük. Actinidia chinensis – kivi – nagymére− tű. ilyenek pl. amit már el lehet végezni. áprilistól augusztu− sig bőséges öntözést kíván. virághagymák és virággumók. stb. Ide vetjük a következő egynyáriakat: a tátogót. De méretes edényben a balkonon termeszthe− tünk akár fűszernövényeket is. Ficus carica – füge – méretes cserép− ben is bőségesen terem. hanem a gyomok is. különböző színes levelű faj− tái vannak. A rózsákat akkor metsszük. A hónap vé− gén a rózsákról távolítsuk el a téli takarást. ezért kimondottan megfelel az edényker− tészet elvárásainak. az évelő ágyra ráhullott leveleket. Humuszban gazdag talajt kíván. mivel az áthelyezésük nehézkes. Az edénykertészetben használatos növények Juniperus fajok – borókafélék – méretes edényekbe a borókafélék törpe fajtáit ültes− sük. DÍSZFÁK Folyamatosan telepíthetjük a dísz− fákat és bokrokat. de ke− vesebb lét tartalmaz. stb. jellegzetes illa− tú. Fontos feladat fagymentes napokon a téli öntözés. hogy mi az. sőt kiültet− hetünk néhány zöldségfélét is. és figyeli. Buxus sempervirens – puszpáng – gyö− kere kisebb mennyiségű földdel is beéri. A szél és az erős napsütés is kárt okozhat bennük.

kb. virágszíne a halványkéktől a bíborliláig változhat. Aranyfa 32 Jó Gazda 2007/3 . ekkorra nyílnak ki a különböző virág− színű változatok virágai. A szomorúfűz most barkáival díszít. Április végére. Aranyspirál válto− zatának vesszői télen aranysárga színűek. Több fajtája létezik.) akár már unalmas− nak is tűnhetne egy kertben. A Kínában őshonos aranyfa (Forsythia x intermedia ) – melyet meg− tévesztésül aranyesőnek is szoktak ne− vezni − már felhívta magára a figyelmet Jázmin sárga virágaival. Több változa− ta létezik. hogy megérez− zük: végérvényesen itt a tavasz. Ez a faj a Kaukázusból származik és rendkívül kis méretű. A közönséges orgona (Syringa vulgaris) a Balkánon őshonos. ráadásul a földre lelógó vesszői könnyen meggyökeresednek. Van olyan nőszirom (Iris sp.Virágtermesztés Nőszirom Séta a természetben Ébred a természet… Ha nincs időnk egész napos erdei kirán− dulásra. 20 cm magas. ébred a természet. nálunk a török uralom alatt terjedt el. Közepes igényű cserje. így szaporítása is egyszerű. sokszor már december− ben próbálkozik. Napos időben nagyon hamar ki− nyílnak a virágai. A spirálfű− zet dugóhúzószerűen csavarodott hajtá− sok és ágak jellemzik. amely nagyon korán virágzik. a különbség mindig a virágok megjelené− sében vagy színében a legszembetűnőbb. később földig lelógó sárga vesszőivel. Az orgonabokrok is felkészültek a nap− sütésre. elég elsétálnunk egy közeli parkba. a földig hajolva meggyökeresednek. A fűzfa (Salix sp. A törökfürdőknek nélkülözhe− tetlen növénye volt. Vesz− szői feltűnően zöldek. ilyenkor ezek a virágok rendszerint elfagynak. A jázmin nemzetség többsége trópu− si−szubtrópusi cserje. május elejére lesz teljes az orgonavirág−bemuta− tó. akár a félárnyé− kot is elviseli. Török nevéből (leilak) származik lila szavunk. nem csoda éppen ezért rendkívül sűrű és kacifántos bokrot nevel. Nálunk most a Kí− Fűzfa Orgona nából származó téli jázmin (Jasminum nudiflorum) sárga virágai nyílnak. de vannak olyan fajtái mely igazán egzotikusak.) is. rügyeikből nemsokára levelek bontakoznak ki.

a kertbe. az evezők rövidebbek. a bőrle− vél. például zsályákkal. amíg kiül− tethetők a kertbe. és a száraz. majd éretten kopaszodók. finoman hornyolt vesszői fiatalon zöldek. Két hét múlva megjelennek az új hajtások. Ősszel vagy tavasszal. márciusban. valamint korán virágzó fűfélék− kel. meszes vagy savanyú talajba. ha már a ráérős időszakban elvégezzük. Jellegzetes. A nagy. mosószeres vízzel való alapos mosás jó hatású. egyszerű. néhány kivételtől eltekintve általában jól tűri a keményebb fagyokat. ülő. feketésbarna. Az erős vízsugárral eltávolított makacs szennyeződések után a meleg.Virágtermesztés Kora tavasszal a céklavörös szárakon mutatós rózsaszín. Lándzsás. Mindegy. jó vízgazdál− kodású talajba ültessük. Örökzöld levele mi− att nélkülözhetetlen a kertben. Kellemes illatú. Töltsünk meg mé− lyebb vetőtálat félig cse− répfölddel. merev. Homokos. a kissé elfásodott gyö− kértörzsből nőnek ki. seprőszerűen felálló. Szeleteljük fel né− hány centiméteres dara− bokra úgy. különösen ha− tásos fűszerű levelek szomszédságában. és évente ül− tessük át. mint a be− felé hajló csónak. hogy a tavaszi ültetéskor már ne legyen rá gond. a levelekből átveszik a fotoszintetizálás szerepét. amely szívós évelő növény. esetleg áttelelő kártevőket és kórokozókat is elpusztítjuk ezzel a mosással. náddal befedni. Az év minden hónapjában természetes módon lá− gyítja a kövezett utak merevségét. és addig neveljük cserepekben. napos lejtőkön. Kifejezetten a napos fekvést. Töme− gesen ültetve első osztályú talajtakaró. ültessük szét őket. min− denütt megél. több magvú hüvely− termései selymes szőrűek. a sziklás. Hogyan szaporítható? Magról is kikel. A bőrlevél. Teltvirágú fajtái is kedvelt dísznö− vények. Mediterrán cserje. és távolítsunk el róla minden levélmaradé− kot. ládák tisztítása A kiürült virágcserepek. Szeren− csére a gyökeret eresztett hajtáscsúcso− kat könnyű leválasztani. 1–2 cm−es leve− lei korán lehullnak. Egyedül a forrón tűző na− pot és a hosszan tartó szárazságot viseli nehezen. bíbor vagy fehér vi− rágfürtök szökkennek fel a levelek fölé. kékeszöld. Ha csak néhány példányra van szükségünk. Az idősebb ágak barnásszürkék. Csak közepesen télálló. zanótok− kal. laza für− tökben nyílnak késő tavasztól. Ha megfagy− na. Ez a bergenia. fényesek. A csigákon kívül ritkán támad− ja meg kártevő vagy betegség. majd a második év szep− tembere. akasztós edények és balkonládák tisztítása fontos feladat. Portugáliától Kis−Ázsiáig. agya− gos. JÓ TUDNI Cserepek. má− justól augusztusig. tőből újra kihajt. de sokkal haszno− sabbak a levelek a virágkötészetben. csaknem kopasz. áprilisban hidegágyba vessük. A kis növényeket gyéren el− ágazó karógyökerük miatt. Kivá− lóan társítható más mediterrán cser− jékkel. aranysárga virágai végálló. Szegőszőnyegként is jó szolgálatot tesz. hengeres. akkor ez jó módszer. és tegyük meleg helyre. Jó. A langyos víz− ben áztatott magvakat tavasszal. magá− nyosan vagy párosával álló pillan− gós virágok nagy vitorlája visszahaj− ló. majd fedjük le homokkal. de a hibrideket csak vegetatív módon szaporíthatjuk. 5–8 cm hosszú. útszéleken. októbere folyamán telepít− sük ki végleges helyükre. hogy mind− egyiken legyen egy−egy szem. száraz. hogy naposabb vagy árnyé− kosabb helyre ültetjük. A megbúvó. laza. Vágott virágnak is jó. Öntözzük meg. Sokkal gyorsabban megy vi− szont a következő módon: szedjünk fel néhány gyökértörzset. Ha jól meggyö− keresedett. meszes talajt kedveli A téli fagy ellen hajtásait ajánlatos összekötve. főleg mészkö− vön él. szal− mával. helyezzük rá a felvagdalt darabokat. nálunk is ültetik. BEMUTATJUK A jeneszter Ne kezeljük le a bőrlevelet! Levelei bőrszerűen vastagok. a kiülteté− sig cserépben neveljük. a vo− nalvezetést és a kő ridegségét is. Az oldalt összeállította: −ki− Jó Gazda 2007/3 33 . de védett helyen.

amellyel a tenyészsüldőtől kezdve a szakmai tanácsadáson keresz− tül a takarmányajánlatig mindent egy csomagban megkaphat. Az átlagos napi súlygyarapodás 516 g− ról 567 g−ra emelkedett. Ugyanakkor a hasznossági mutatók te− rén csak minimális előrelépés történt. a versenyben várhatóan csak a ha− tékony. lassabb. hogy a hazai gazdasági állatállomány az elmúlt másfél évti− zedben jelentős mértékű leépülésen ment át. egyúttal az állományok szá− mára biztosítják azokat a feltételeket. az ógyallai Pigservis Kft. A sertéstenyésztésben rendszeresen tapasztalható hullámszerű fejlődés iránya nálunk folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. amely továbbra is csökkenő tendenciát mutat. Ez azonban meg− lehetősen messze van a fejlett uniós or− szágokban kimutatott 21−22−es átlag− tól. vagy pedig a kissé rögösebb. hogy a szabaddá tett piaci verseny és a hatékonyság kényszerítő ereje mel− lett az ágazati politika is nagyban hozzájárult a fent említett állapot kialakulásához. az azonban kétségtelen. 34 Jó Gazda 2007/3 . jól szervezett minőségi állományoknak lesz esélyük. méhen belüli megtermékenyítés gyakorlati eszköze. a forradalminak nevezhető Absolute™ katéter (A szerző felvételei) Ismeretes. 2005−ben már csak 79529 anyasertést tartottak nyilván a statisztikák. ezen a területen komplex szolgáltatást kínál partnerei− nek. a mesterséges meg− termékenyítéshez szükséges eszközö− kön át a szakmai tanácsadás és mester− séges megtermékenyítés végrehajtásá− hoz szükséges továbbképzés is hozzá tartozik. amely ma már elképzelhetetlen célirányosan kidolgo− zott és megvalósított genetikai prog− ram nélkül − állítja Fülöp László. Mi több. A gazdasági nyomás a hatékonyság fokozá− sának irányába egyre jelentősebb. illetve az adott termelési és tartási kö− rülményeket figyelembe véve mit lehet elérni. A ter− melőnek tudnia kell. Ez főleg a sertésállományokra érvényes. hogy mit szeretne. Az egy anyára jutó választott malacok évi statisztikai átlagszáma az ezredfordulón 15.. s eldönti. hogy minél hatékonyabban és gazdaságosabban tudják a sertéshúst kitermelni úgy. ehhez az ógyallai telepen levő 80 és az ekecsi megtermékenyítő állomáson tar− tott 54 tenyészkan biztosít megfelelő szaporító anyagot. s mára gyakorlatilag az állatoknak szinte csak a fele maradt meg a 80 − 90−es években szá− mon tartott létszámokból.09 da− rab volt. mint a fajtatiszta tár− sa. Míg 2000− ben a létszám meghaladta a 131 ezret.56 db−ot mu− tattak a kimutatások. amelyeknek a jövöben is meghatározó szerepe lesz a sertésárak piaci alakulásában. Tudvalévő. hogy az árutermelő gazdaságok számára az egyetlen lehetséges út a versenyképes állományok kialakítása. Fülöp László szerint ebben a szorító gazdaságilag kiélezett versenyben a gaz− dáknak különösen fontos. Fülöp László ugyanakkor állítja. Ezt garantál− ja a központilag és szakmailag is fel− ügyelt tenyészállat−minősítő és nemesítö rendszer. mely irányba és hogyan szeretné az adott körülményeket figyelembe véve alakíta− ni az állományát. hogy az állo− mányaikat a kitűzött termelési cél el− érése érdekében megfelelő fajtatulaj− donságokkal rendelkező egyedekből ál− lítják össze. az ország legnagyobb mesterséges ser− tésmegtermékenyítő vállalat ügyvezető igazgatója statisztikai adatokkal is alátá− masztja a fent említetteket: Szlovákiá− ban az anyakoca−állomány létszáma az utóbbi öt esztendőben egyértelműen csökkenő tendenciát mutat. A háztáji− ban nevelt "kevert" típusú disznó is ugyanannyit eszik. úgyszintén megfelelő eredményt nyújtó egyéni programot választja. a takar− mányhasznosítás és az értékesíthetőség terén már össze sem lehet őket hasonlí− tani. − A statisztikai adatok. A Pigservis Kft. a hazai állomány genetikai adottságai alapján szintén képes lenne a joggal igényelt magasabb teljesítményre. de alapjában véve célratörőbb. amelyben a szapo− rító− és törzstenyészetek rendszerében szigorú feltételek alapján teszteli. és ezek alapján megválasztani a legmegfelelöbb eszközöket. de a szaporodási potenciál. hogy a vágósertést az A legújabb eszközök közül említésre érdemes a szaporaságot javító. A stabil és jól szervezett termelési körülményeket és feltételeket biztosítani képes termelő ezt a piacon immár nálunk is meglévő komplex programok beindítása révén is érheti. a felvásárlási árak alakulása sem kecsegtet túl sok jó− val a termelők számára.Állattartás Genetikai módszerekkel a sertésállomány termelőképességének és haszonértékének növeléséért A megfelelő szaporítóanyag rende amelyekkel a megfelelő termelékenysé− gi és szaporasági mutatók terén is je− lentős javulást tudnak elérni. sze− lektálja és tartja nyilván a tenyészállato− kat. Ugyanakkor a legtöbbet ezért a gazdák tehetnek azáltal. amelybe a különböző fajtájú és vérvonalú szaporítóanyagoktól kezdve. Az okok bonyolultak és szerteágazók. és csak az álla− tok tartásáról kell gondoskodnia. szaporító és árutermelő gazdaságokat. tapasztalatok és a prognózis is azt mutatják. öt év múlva 16. hogy az előállítás önköltsége ne haladja meg az únios országok árait. és ugyanolyan gon− doskodást igényel. hi− szen a mesterséges megtermékenyítő állomások ma már a legjobb minőségű szaporítóanyagot is képesek bebiztosí− tani s ellátni a nemesítö. Fülöp László.

lapály stb). mint 50 százalékban is befolyá− solni lehet az örökletes tulajdonságok átörökítésével. Ugyanakkor egy fedeztetés ára nem haladja meg az ún. hyb− ridkanok. Pietrain (PN). A Pigservis egy hosszú távú projekt keretében 2006−tól újra importálta Franciaországból olyan nagyfehér és lapály típusú tenyészállat− ok szaporítóanyagát. tömni való nagy kacsák 6–8 hetes BIG−6 pulykák 7 fajta. az állatok jelöléséhez és nyil− vántartásához. amelyek kifeje− zetten az anyai szaporodási típust és hajlamot valamint a szaporasági muta− tókat figyelembe véve lettek kinemesít− ve. A felvásárlási árak alakulása alapján ma még sajnos úgy tű− nik. vagy ami még ennél is kedvezőbb. 0905 551 499 Megrendelhetők ezeken a telefonszámokon. GaP−16/03 Jó Gazda 2007/3 35 . Yorksire (YO). A cég kínálatából nem hiá− nyoznak a mesterséges megterméke− nyítéshez. "feketekananos" zú− gatás árát. (A mester− séges megtermékenyítés megfelelő időpontjának megállapításához szüksé− ges tüneteket egy külön cikkben ismer− tetjük − szerk. 6–10 hetes minőségi tojójércék Kontaktus: 031/7811 563. a geneti− kai minőségi különbségekről már nem is beszélve. YOxPN. Hízékonysági és húsminő− ségi genetikai adottságaik megfelelnek a legmagasabb követelményeknek. valamint a fertőző betegsé− gek terjedésének veszélye is. és a jövőben várhatóan a minő− ség lesz a meghatározó. A világpiaci követelmények adottak. a korai vemhesség megállapításához. a színhús százalékaránya az élőállatokon mérve magassan meghaladja a 60−65% −t. ami eleve feltétele a magas alomszám biztonságos felnevelésének. mint pl. Ehhez a termelőknek ma már pontosan kidol− gozott és ellenőrizhető módszerek áll− nak rendelkezésükre. A szaporasági és termelékenységi mu− tatóik alapján ezek az állatok és utóda− ik is egyértelműen az élvonalba sorol− hatók. és ezen fajták keresztezéséböl ki− nemesített még magasabb hasznos− sággal bíró HAxPN. szükséges eszközök sem. takarmányfogyasztá− suk egy kg súlygyarapodásra számítva kevesebb. mint 2. nem beszélve arról.) Fülöp László véleménye szerint egy− egy tenyészkocától feltehetően nálunk is születik annyi malac. Míg az állatok hízékonysági. (szilvássy) A TÓSNYÁRASDI (TOPOĽNICA) BAROMFIFARM KÍNÁLATA 7–14 napos kiskacsák. és így tegyék hatékonnyá a szaporítást. hogy el− marad az anya kanhoz szállításának költsége.Állattartás − hirdetés lkezésre áll ún. más kérdés.9kg. az E osztályban megkövetelt legkevesebb 55%−ot. valamint a PIC és Seghers külföldi programok komponens hyb− ridvonalai. s az elvárás az hogy az állat elérje az U osz− tálynak megfelelő legkevesebb 50% színhús arányt. va− lamint végtermék előállítására szolgáló apai fajták. A legújabb eszközök közül említésre érdemes a szaporaságot javí− tó. hogy azok nincsenek teljesen össz− hangban a vágósertések minőségi beso− rolásával. Hamshire (HA). A fennma− radó 85 százalékot a termelőnek meg− felelő feltételekkel lehet és kell befolyá− solnia. európai értékszabvány (EUROP) szerinti besorolás alapján értékelik. a sperma tárolásá− hoz stb. míg a hazai követel− mény 7/7. hogy a zúgás tü− netei alapján pontosan meghatároz− hassák a megtermékenyítés megfelelő időpontját. mint bármely únios országban. hogy mennyi marad meg belőlük a termelési ciklus végéig.8−2. takarmányhasz− nosítási és egyéb képességeit akár több. hatékony megoldá− sokat kínálni. melynek meghatározó szerepe van az alomszám és a vemhesülés vár− ható mértékének alakulásában. Partnereiknek azonban ezen a téren is tudnak új. Napi súlygyarapodásuk tesztációs kö− rülmények között fajtától függően több mint 800–900g. de az egyéb termelési mutatókhoz képest ezen a területen jóval nagyobb szerepe van a környezeti feltételeknek. méhen belüli megtermékenyítés gyakorlati eszköze a forradalminak ne− vezhető Absolute™ katéter. 0905 450 432. Ezeknek az állatoknak például a csecsszáma 8/8. a szaporasági mutatók öröklődési rátája csak 10−15 százalé− kos közvetlen hatást mutat. Duroc (D). megj. A Pigservis ekecsi és ógyallai mes− terséges megtermékenyítő állomásain nagy választékban állnak rendelkezés− re a mesterséges megtermékenyítés− hez alkalmas kiváló teljesítményű anyai fajták (nagyfehér. A fi− gyelmes gazda a kocák zúgási tünetei− nek kiértékelése alapján határozza meg a megtermékenyítés optimális idő− pontját. A szaporasági mutatók ugyan megfelelő nemesítési program− mal szintén befolyásolhatók.

úgy a méhek szabadon járhatnak ki−be. hogy az ol− dalfalakhoz közeli furatokból köny− nyen a fal mellé hullik a virágpor. Az a szerencsés. 3–4 cm hosszú cső. Nem bizonyult a legszerencsésebb megoldásnak. le−fel mozgatható csapóaj− tóval oldották meg. Jó kialakí− tás esetén kevés méh találja meg visszafelé jövet. Az így lehullott virágporszemek nem jutnak a gyűjtőtálcába. hogy a rakodókaptáron alul.2 mm). mint egy kis kaptárfiók. Előfordulhat. Külső kinézet tekintetében a bel− ső virágporszedők olyanok. s ennek megfelelő− en nem kell szétszóródástól. A méhek ugyanis az egymással párhuzamos szedőrács illetve áthullórács között közleked− nek. mint amekkora felületet a szedőrács jelent. Később. és rövid időn belül megpenészednek. s így a víz szivároghat bele egy na− gyobb eső alkalmával. Az előbbi típusnál a hátsó oldalán képeznek ki egy kis ajtót a virág− porgyűjtő tálca ki−be húzására. amelybe a méhek lábá− ról lesodort virágpor hullik. de nem csak a virágporgyűjtő méhek járnak ott. Erre azért kell külön gondot fordíta− ni. Egyes típusoknál az aljdeszkát hosszanti irányban 180 fokkal megfordítjuk. Ez veszteség. hogy a belső virágporszedők nem igényelnek külön eső elleni vé− delmet. A tálca feneke műanyag szita− szövetből készüljön. Legfontosabb szer− kezeti elem ezúttal is a szedőrács. A gyűjtőfiókok méhmentesek. hanem a kaptár aljdeszkájára helyezik őket. Az alsó virágporszedőket ajtóval kell ellátni. vagy pálcás rács. A készülék ürítése ugyanis a kaptár hátsó. ha a tálca nem sokkal kisebb. Mindhárom ismérv hasznosságát indokolni le− het. A napi hozam összegyűjtése a belső szedőknél soha nem okoz gondot. Ha az alsó röpnyílást zárjuk és a felsőt 36 Jó Gazda 2007/3 . Vannak olyan típusok. nem ér− het a fenékdeszkához. így minden leszedett virágpor− szem belehullik. vagy alsó−felső röpnyílása van. Az áthullórács ugyanolyan lyukbőségű rostaszövet. csomósodás. hogy a készülék mindegyik ol− dalfalától kellő távolságra vannak a furatok. amelyeknek saját fenék− deszkájuk nincs. hogy a tulajdonképpeni szedőké− szülék alsó részét legalább olyan fe− lületen beborítja. röpnyílással ellen− tétes oldalán történik. és inkább egymással párhuzamosan két külön−külön zár− ható/nyitható röpnyílást képeznek ki. csiga. A szedőrácsok méretezését tekintve különbség nincs. hanem a méh− család összes kijáró egyede. vagy esetleg zugépítményeket építenek rá. ezért egy bizonyos mennyiségű tartalék tálcának készenlétben kell lennie. a vi− rágpor még így is védett marad a nedvességtől. hogy az alsó szedők esetében (legalábbis a legis− mertebb típusoknál) a szedőrács és az áthullórács vízszintes elrendezé− sű és párhuzamos egymással. A fából. pontosabban a fu− ratméret és anyagvastagság tekin− tetében nincs. A tálca alsó távtartókon támaszkodjon.) be ne hatolhassa− nak. vagy az összetömörödés veszélye a fris− sen szedett virágporban. úgy a méhek kénytelenek lesznek az al− só röpnyíláson. amikor ten− gelyét. és a penész sem távolítha− tó el belőle semmilyen módon. de mélységi méretük attól kisebb. Ennek az lesz a következménye. A hereszöktető leggyakrabban egy 10–12 mm átmérőjű. hogy ne kelljen a készülék külön esővé− delméről gondoskodni. A munkás− méhek és herék több−kevesebb ke− resgéléssel megtalálják. sokszor jóval na− gyobbra méretezik. A külső szedőkhöz ké− pest az a különbség. Ez iránt semmi érdeklődést nem tanúsíta− nak a méhek. hogy ilyen méretezés mellett a tálca bizonyo− san nagyobb felületű. hogy a készülékbe álla− tok (idegen méhek. a relatí− ve zárt szedőkészülékben észrevét− lenek maradnak. A nagyságot azzal. de megsüllyedt. a felsőt pedig közvetlenül a szedőrács felső lapja és az első kaptárfiók között alakít− ják ki. de kisebb nem. ségében csak nagy bosszúság. vagy hogy eredetileg úgy állt. Ha a gyűjtő− tálca alján rajta van a távtartó. Sokan a bel− ső szedő helyett az alsó virágpor− szedő kifejezést használják. a csapóajtó teljesen mozdítha− tatlanná válik. másrészt a műanyag szitaszövetre esetleg rápenészedő virágport le lehet mosni. A kis fiók oldalai képezik az alsó virágporszedő kere− tét. úgyhogy bármilyen időjárási helyzet mellett megoldha− tó a virágpor begyűjtése. stb. amelyeknek saját fenékdeszkájuk van és vannak olyanok is. Ha ezek után a felső röpnyílást lezárjuk. A szerző felvételei A belső virágporszedők felépítése és használata A belső virágporszedőket valószí− nűleg az az igény hozta létre. amelyet a szedőrács keretében kialakított furatba kell il− leszteni olymódon. illetve belerögzítik az egyes szerke− zeti elemeket. a kaptárfenék és az első kaptárfiók között helyezkedik el. vagy farostlemezből készült fenék nem szellőzik. amin azt ért− jük. mint a fedő− rács. de ezért számolni kell ezzel is. Így a tulajdonképpeni szedőkészülék olyan. jelezve ezzel. mert a méhek járását és a lesodort virágpor áthullását is akadályozná. A jobb szellőzés némi nedvességtartalmat von el (előszikkasztás) s ezzel csök− ken a porladás. az áthullórács és a gyűjtőtálca vagy gyűjtőfiók. Itt emlékeztetünk ismételten arra. Ettől nagyobb lehet (max. a gyűjtő− tálca fertőtleníthető. A röpnyílások ilyetén válogatása a kaptár röpképét nem változtatja meg. mint a külső szedőkét. hogy a virágporszedőt a kaptár különösebb megváltoztatása nélkül lehessen "virágporgyűjtő" vagy "szabadon repülő" helyzetbe állíta− ni. amelynek nem alsó. A műanyag szitaszövet feneket s ezzel együtt az alsó távtartót egyrészt a jobb szellő− zés indokolja. amelybe felülről belesüllyesztik. és összes− fényzáró módon illeszkedni még új korában sem. darázs. béka. ezért a méhcsaládnak tájolási prob− lémát nem okoz.Méhészet A jól üzemelő alsó virág− porszedőkből probléma− mentes a termék begyűjté− se a nap bármelyik idő− pontjában. Az alsó röpnyílást az áthulló és a gyűjtőrács között. hogy a "fals fényt" érzékelő méhek a kezdetben ap− rócska nyílásokat kirágják és ott közlekednek. Ez a követelmény úgy oldha− tó meg. mintha a kap− tár fenékdeszkája volna. mint a külső szedőknél. mintha a virágpor− szedő ott sem lenne. és ne változtas− sa a kaptár röpképét. hogy a tulajdonképpeni szedőkészüléket a befoglaló keret felső élével párhuzamosan. Ekkor a ké− szülék gyűjtőhelyzetben lesz. széleit illetve bármely részét a méhek propolisszal bekenik. hogy hossz−. azaz a szedőkészü− léken keresztül járni. mert a kaptár jó szellőzése itt is nagyon fontos. Szerkezeti felépítésükre alapjában véve az a jellemző. tartani. beszorul és végképp nem lesz fényzáró. hanem felső. ahol nem akarjuk. Minthogy itt a ki− használható felület nagy. a takarítás pluszmunka is. és ezen ke− resztül ki tudnak menni. az utóbbinál pedig a korábbi röpnyílás szolgál ugyanerre a célra. Az új típusoknál mellőzik a mozgó al− katrészeket. A belső tervezéskor megoldandó probléma a röpnyílás kialakítása. de attól mintegy 1. pené− szesedésről stb. A jobb szellőzésre elsősorban a na− gyobb nedvességtartalmú virágpor− ok gyűjtésénél van szükség. a szedőrá− csokat nagyobbra. és szélességi méretük tekintetében az adott kap− tártípus fiókjával azonos méretűek. 3. Régebben ezt a feladatot víz− szintes tengelyen elhelyezett V−betű formájú. Ez jelentős előny. A szedőrácsot célszerű köz− pontosan elhelyezni. A gyűjtő− tálcák ritkán kenődnek virágpor− ral. Ennek a megszorításnak abban van jelentősége. mint a kaptárfiók belső mé− rete. A belső virágporszedő alkatré− szei közül lényeges fontosságú a gyűjtőtálca. hogy a cső az alsó kijáró felé álljon ki. Az esővédő maga a kaptár− test. hogy a kaptár nem áll vízszintesen. ugyanis a csapóajtó nem képes megnyitjuk. tartósan a kaptáron lehessen. A különbség az. egér.5–5 cm−rel mélyebben helyezik el.

Moldávia és Ukrajna. a kotorékban. szürke varjú. lombos sűrűket rendszeresen felkeresi. Sajnos. – A virágport méhmentesen. A méhész a méhekre. méhészeszköz. de az apró− vadban. – Több napi termelt virágpor benne lehet. ami egész évben vadászható. szemétzugok kelet− kezhetnek (rossz kialakításnál). – Többet termelhet. Így az adott lehetőségek mellett nem biztos az átállás. meszes múmiák. kaz− lakba ásott lyukakba is nemegyszer tanyát üt. Ro− mánia méztermelése nagyrészt vi− rágmézből. melyben a méhész a szezon idején lakik a családjával − elkísér− ve a méheit útjukon. Látása. Középtávú kilátások szerint a 2007−es év végén elérheti a 33 Sk/euró szintet. – Könnyű átállítani szedésre vagy közvetlen bejáratra. Januárban kezdődő és a tél végéig kihúzódó párzása (koslatása). illetve a rágcsálóktól elbi− torolt lyukakba üt tanyát. Egérpusztításai− val ugyan hasznot hajt. Fő− ként az öreg erdők odvas fáiban ta− nyázik. a méz. mely sokszor próbára teszi a vadász ügyességét. Zsákmányszerző. tenyésztett vadászgörény. istál− lókban is elég gyakran tanyázik Zsákmányszerző utjait a nyest is éj− jel.T. A méhészet jövedelmezősége szempontjából sok más komoly té− nyező is kockán forog. Nálunk két faja ismere− tes. amikor az apró− vad még gyámoltalan. A vi− szonylag technikailag kevésbé fej− lett. guru− ló méheseket. hogy kapcsolódjon országunk az EU−s méhészdotációkra. Nem ázik be. telelő fe− nék. de azzal ellentétben el− hagyott épületek padlásain. Argentína és Brazília 2006−os mézkitermelé− se most összegeződik. tárolható. véreng− zős útjait mindig a sötétség leple alatt járja. me− zőn egyaránt előfordul a sötétbarna színű házi görény. 19. törmelék. vadfiókban érzékenyen pusztítást visz végbe. A róka jelentős károkat okoz a vadállományban. ázsiai országok. bogarat. Kivételt képez a róka. de egyben legvé− rengzőbb. vagy hegyes dombos vidé− ken. Nagyon lényeges − stratégiai fontosságú koncepcióról van szó. mezőn egyaránt előfordul. Síkon. Kártétele főleg a fácános. élet− módja. zsenge sza− porulata a legkönnyebben hozzáfér− hető zsákmány. mely leginkább az emberlakta helyek közelében tar− tózkodik. és esténként innen indul éle− lemszerző útjára. de a csendes zavartalan területrészeken nappal is elvadászgat. rit− ka előfordulásuk miatt a világ szá− mos országában állandó védettsé− get élveznek. a Kárpát−me− dencében az ára rögtön száz koro− na fölé emelkedne. egeret is. erdőmérnök Kalendárium Márciusban Szlová− kia területén a kö− vetkező vadfajok vadászhatók: róka. fészekaljban. Élelemszerző útjait leginkább éjjel járja. De a legfontosabb a legvégére: A 2007−es esztendőben – rá kell. Erdőn. remízeket. – Állandóan a kaptár alatt lehet. de főként a fészekaljak és a zsenge szaporulat pusztításával károsít a vadállományban. a róka. A feltárt kotorékok cá− folhatatlanul bizonyítják a róka je− lentős kártevéseit. így a romániai virágméz még érde− kesebbé válhat a gazdag nyugat− európai országok részére. sőt. A készpénzben fizető támogatások ideje azonban véget ért. Ha el− fogyna az akác (amit természete− sen nem kívánok). 37 . méhhulla (rossz kiala− kításnál) Jókay Tibor. – Könnyen szállítható. nem a szép álmok. Jelenleg már viszont − sajnos − nyitott az út. Legkarcsúbb. 27. mivel az oda húzódó apróvad aránylag köny− nyű zsákmánya. Zselíz A HOLD FÉNYVÁLTOZÁSAI Holdtölte Utolsó negyed Újhold Első negyed március március március március Jó Gazda 2007/3 04. a szedő fene− ke könnyebben penészedik (rossz ki− alakításnál). mi− vel 80–100 méhcsaládot is "bele− pakolnak". vegyes− és erdei méz− ből tevődik össze. Viszont a néhány családdal rendelkező kisméhész esetében is 8–10 EURO−t hozhat méhcsaládonként évente. – Molyosodik. nyá− ron a mezőgazdasági termények kö− zött bújik meg szívesen. amikor az elérhető apró− vadban. Szántóföldeken. Mézterme− lés és mézkivitel szempontjából fő− leg Románia keverheti meg a je− lenlegi laposztás sorrendjét. Rokona a mezei vagy molnárgörény jóval világosabb alapszínű. gazos árkok védelmében. Az esetben. mert még jelenleg sincs rá igény. za− varásmentesen lehet elszedni hátul− ról. Részük egy "lakószo− ba". Károsítása főként fiainak nevelése idején emelkedik aggasztó szintre. Sok vidé− ki család megélhetési jövedelmét jelenti a méhészkedés. Kedvenc táplálé− ka azonban mégiscsak az apróvad és főként azok könnyen hozzáférhe− tő szaporulata. A síkon lévő ártéri erdőktől kezd− ve a magashegységek nagyobb er− dejéig szórványosan majdnem min− denütt megtalálható a nyuszt. a világpiac nyitottsá− ga okozta veszteségeket. leginkább azonban az erdők vé− delmében. mivel az ágazaton belül kevés a jól képzett. nem kell leszedni vándorláskor. üres présházakban. Mi változott és mi a régi az elmúlt esz− tendőhöz viszonyítva? Határozottan új gazdasági té− nyezők: – a szlovák korona árfolyamá− nak emelkedése az euróval szem− ben. a nemzeti méhészprog− ramunk nem volt megfelelő szin− ten. Szívesen fogyasztja a kígyót. Gyakran a föld− be ásott. Élelemszerző útjait fő− leg a sötétség védelmében járja. at− kafigyelés. eu− rópai jellegű méz termelésére ké− pes. nyestkutya. Bár a felsorolt ragadozók jelentős kárt okoznak a vadállományban. Csupán gyógyszer. majd a kölyke− zés idején gyakran találjuk föld alá készített tanyáján. de színe szürkésebb. Az unió régi országai majd onnan hoznak be mézet. Napközben előszeretettel húzódik meg a csenderesek. ha az időjárási viszonyok az elmúlt esztendő kilengési kere− tein belül alakulnak − sajnos. Márci− us 16−tól vadászható a szalonka. – Kisebb. 12. idényre ők határozzák meg. a jó ta− vaszi fejlődésre. A virágmé− zek világpiaci árát − nem felejtve Kínát sem − a 2007−es termelő− A jó kialakítású belső szedő előnyei: – Időjárástól jól védett. hogy belevaló szakembereket tud− jon szerződtetni. Több pénz kell ehhez a központnak. viaszmor− zsa. Alaksza János. fekete varjú. Ez a tényező a mézexportunk szempontjából nem jó hír. a vi− rágmézek kilónkénti ára az erősö− dő korona mellett negyven korona körül fog mozogni. egérnek. ré− ten egyaránt rátalálhatunk kotoréká− ra. Tartózkodási he− lyeit a táplálékszerzés lehetősége szerint változtatja. Nem riad vissza az emberlakta helyek közvetlen kö− zelségétől sem. – Szemetes: belehullik a kaptár− szemét. mert az élteti a méhészetet. Apróvadnak. foglyos területeken igen jelentős. ahonnan olcsóbban jön (Románia. amely döntő mértékben meghatá− rozza országunk fejlődését a mé− hészet terén az elkövetkező 5−10 éves időszakban. A legnagyobb károkat az apróvadas területeken okozza. szőlőkben. – A virágpor illetve. békát. Vadászterületek szőrmés kártevői Síkon. A csendereseket. Az évi mennyiség eléri a 8–10 ezer tonnát. – Tovább bővül az unió két kele− ti "szegény" országgal. a virágpor és más méhtermék kitermelésére összpontosít majd. górék tetején. konkrét projektumok (a nagyméhészek esetében) költségei lehetnek meg− térítve – utólag. Ez legin− kább a mezőn erőszakkal kisajátított és méreteire átalakított ürge vagy pocoklyukakban él. erdőn. Nem válogatós. nincs forgalomtorló− dás. Karcsúsága folytán a legszű− kebb egérlyukakba is befér. sokoldalú szakember. Agyafúrt vadunk. Törlődik a vám. Táplálkozása. A nyest nagysága a nyuszttal egyezik. nagyjában megegyezik a nyusztéval. A belső szedő hátrányai: – Drágább. alacsony kemizációs mező− gazdasággal működő román me− zőgazdasági vidék egészséges. Összerakva a háttérinformációkat – a nemzeti költségvetések segítségével (az arány 1:1) – ezzel a támogatás− rendszerrel hajlandó az EU kom− penzálni az ország méhészeinek a globalizáció. a kisméhész gondolkodási módszerét – sokat kapni és keve− set adni – szinte lehetetlen megvál− toztatni. mezőgazdasági ré− szeken vagy a nádasokban. – Más célra is használható: pl. Az apróvad. szajkó és a szarka. Télen előszeretettel tar− tózkodik a nádasokban. Közeledik a tavasz − remélhető− leg. Háromezer kilométert is képesek vándorolni a kerekes traktorral vontatott pavilo− nokkal − így nevezik a fedett. illetve esthajnal szürkület védel− mében járja. – Jól szellőzik. alsó szellőző. méhész. Mézkereskedőink szerint vi− szont a mai napig még egy hordó− val sem sikerült behozni belőle or− szágunk területére. Területekben nemigen válogat. pocoknak egyaránt kegyetlen ellensége a tojás rablásával is érzékeny károkat oko− zó görény. A mezei görény szelídített válfaja az üregi nyúl vadászatához jó eredménnyel használt krémszínű. erdőkben. Tehát éppen akkor. kőrakások között. Több− nyire erdőlakó. A kitermelt akácméz kevés. Sajnos. – A virágpor jól szikkad benne. hallása és szaglása egyaránt kiváló. apróragadozónk a me− nyét. Tavasz végén. J. Nagyméretűek. sűrűk. főként annak szaporulatá− ban okozott kártétele többszörösen meghaladja egérpusztításának hasznát. Az akácmézről nem merek prognosztizálni. vizek mellett több−kevesebb számban előfordul a legtöbbet emlegetett ra− gadozónk. ahová különben legfeljebb csak az időjárás viszontagságai elől húzódik be. – A tájolást nem zavarja. Tápláléka vegye− sen állati és növényi. egy harmadik országon keresztül). hegyvidéken.Vadászat MÉHÉSZKALENDÁRIUM Egy termelőév kezdetén állunk. sziklás oldalakban vagy vízmosásokban tanyázik Rőzseraká− sokban. de az erdőkben a fiatal őzgi− dák sincsenek tőle biztonságban. ami a Nyugat Európa irányába történő mézexportot illeti. ill. mert a folyama− tot naponta nyomon kell követni.

810 05 Bratislava 15. Szolnocska Fóthy Zoltán. A Jó Gazda 2007 januári számában közölt kereszt− rejtvény helyes megfejtése: „. töltse ki az ennek alapján küldött megrendelőlapot. MEGRENDELÉS SMS ÁLTAL: Küldjön SMS−t „OBJ“ szöveggel a 0907/680680−as telefonszámra.sk. a.sk Előfizetési díj 1 év− re 204 korona. félévi – 52022. Mediaprint−Kapa Pressegrosso. tel.O. CZVEDLER Kft. Megrendelhető a szerkesztőségben.s. zöldszám: 0800/188 826. 44458821.BOX 183. Az előfizetések kódjai: évi – 52021.44458816.. P. tel: 02/4444 2773. Példányszám: ABC SR. ISSN 1336−6335. stredisko predplatného tlače. az aján− A rejtvényt készítette: Lőrincz László AZ AGRÁRVÁLLALKOZÓK LAPJA Főszerkesztő:T. ha nem kukorékol a kakas. A.jogazda. a D. Vajnorska 137. INDEX: 49 270. email: predplatne@abompkapa.” Sorsolással a következők nyertek jutalmat: Marci Alica. Dobóruszka Biacsko Ágnes. 830 00 Bratislava. fax: 02/44458819. nám./fax: 02/45 25 99 67. 825 52 Bratislava. Kéz− iratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. oddelenie inej formy predaja.s. e−mail: jogazda@nextra. SZILVÁSSY LÁSZLÓ Szerkesztőség: Devätinová 54.Rejtvény Rejtvényünkben Seneca római filozófus egyik gondolatát rejtettük el. tel.sk Kiadja a MADÁCH−POSONIUM Kft. minden postán. Zselíz A nyerteseknek gratulálunk../fax: 02/45 25 99 67. negyedévi – 52024 A lap megjelenését támogatja: az SZK Kulturális Minisztériuma (Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR) 38 Jó Gazda 2007/3 . 825 52 Bratislava. Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: Devätinová 54. a kézbesítőknél és a következő cí− meken: Slovenská pošta. Honlap: www. a JUGARIS−KG és más terjesztők. Terjeszti a PONS a.. Slobody 27. és küldje vissza ugyanerre a számra. Galánta Nyomja a Komáromi Nyomda Kft.Akkor is eljön a hajnal. Nyomdai előkészítés: Bici−Data.

− 1090 .. 0903 302 416 .− ?? .− 80 .− 120 . Telefon: 047/562 68 23.KÖNYVAJÁNLATUNK 410 .− 80 . 979 01 Rimavská Sobota.− A könyvek megvásárolhatók és megrendelhetők a következő címen: Tompa Mihály Könyvesbolt Hlavné námestie 17.− 290 .− 560 .− 590 .

GaP−2/03 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful