2007.

március

XVII. évfolyam

3. szám

Ára: 20 korona

Előfizetőknek: 17 korona

Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében Az őszibarack és a nektarin károsítói A sikeres repcetermesztés alapjai
3

GaP−1/03

Tartalom

A TARTALOMBÓL
A korai borsó 4 A termő őszibarack metszése 4 Az őszibarackot tavasszal ültessük Új lehetőségek és kihívások előtt Házi kertek vetésterve biodinamikus módon 5 6 7 Az őszibarack és a nektarin károsítói és védekezési terve 16 Növényvédelem márciusban 18 A poszméhek haszna a papri− kában, dinnyében, eperben 20 Az akác jelentősége és fájának hasznosítása Integrált növényvédelem 21 Több mint kétszáz kiállító a budapesti AGRO+MASHEXPO−n Edénykertészet Díszkertészet márciusban Séta a természetben Tavaszi gyomirtás a gabonafélékben 27

Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében 8

28

29 30 31 32

Benedekfű

10 A tápanyag−utánpótlásról

22 24 24 25 Ne kezeljük le a bőrlevelet! 33 26 A jeneszter 33

A szép gyep és a gyönyörű Nemzeti kiegészítő virágok megfelelő tápanyagel− támogatások látást igényelnek 11 Milyen gyorsan hat Gyümölcs− és a nitrogénműtrágya? zöldségpiaci reform 12 A tápanyag−gazdálkodás A szeder, a ribizke, a köszméte tervezése és a feketebodza metszése 14 A sikeres repcetermesztés A gyümölcsfák metszése 15 alapjai

A megfelelő szaporítóanyag rendelkezésre áll 34 A belső virágporszedők felépítése és használata Vadászterületek szőrmés kártevői 36 37

A címlapon Szilvássy László felvétele

Jó Gazda 2007/3

3

Időszerű − Hirdetés

Március
KOS hava
III. 21−IV. 20.

A korai borsó
A zöldségfélék közül szabadföldbe a borsó vethető legkorábban, akár már feb− ruár végén, március elején a földbe kerül− het. Az igényesebb vetőborsót kissé ké− sőbb vetjük. A sorok távolsága 12–24 cm, az alacsony növésű fajtákat sűrűbben a ma− gasakat ritkábban vetjük. A vetés mélysége általában 6–8 cm. Vetés után ügyeljünk ar− ra, hogy a talaj felszínén ne maradjanak el− vetetlen magok, mert odavonzzák a mada− rakat, és azok a földből is kiszedik a szeme− ket, így komoly kárt okozhatnak. A borsónak nálunk három típusát kü− lönböztetjük meg: a kifejtőborsó általában rövid tenyészidejű, korai termesztésre al− kalmas, a velőborsó hosszabb tenyészidejű, később érik, éretlen zöld állapotban fo− gyasztjuk, a cukorborsó jellegzetessége, hogy a hüvelye is fogyasztható. A borsó a talajban nem válogat, legin− kább a mélyrétegű, meszes, jó táperőben levő vályogtalajokat kedveli. Hidegtűrő, már 3−4 oC−on is csírázik. A kikelt növé− nyek a mínusz 4−5 oC fagyokat is elviselik. A lombjuk akár le is fagyhat, később újra kihajtanak és tovább fejlődnek. A nagy me−

KIT KÖSZÖNTSÜNK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Albin Lujza Kornélia Kázmér Adorján, Adrián Leonóra Tamás Zoltán Franciska Ildikó Szilárd

leget azonban – különösen ha szárazsággal is párosul – nem bírják. Ápolása elsősorban gyomtalanításból áll. A kikelt vetés talaját mielőbb kapáljuk meg, tartós szárazság esetén öntözni kell. A hüvelyek szedését akkor kezdjük, amikor a borsószemek már elérték a rájuk jellemző nagyságot, de még zsengék, kellemes za− matúak. A magasabb növésű fajtákat aján− lott támasz mellett termeszteni. A nálunk legismertebb fajták: Bohdan, Radovan, Záboj, Ctirad, Elkan, Junior, Lumír, Mojmír, Superior. (mik)

Hétfő Gergely Kedd Krisztián Szerda Matild Csütörtök Kristóf Magyar nemzeti ünnep 16 Péntek Henrietta 17 Szombat Gertrúd 18 Vasárnap Sándor, Ede 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat József Klaudia Benedek Beáta, Izolda Emőke Gábor Irén, Irisz Emánuel Hajnalka Gedeon Auguszta Zalán Árpád

A termő őszibarack metszése
A szakszerűen metszett őszibarack fa a kezdő kertész számára siralmas képet nyújt. De ne ijedjünk meg tőle, mert csak az erélyes metszés segít bennünket abban, hogy meg− akadályozzuk a fák felkopaszodását. Először a vázágak csúcsán levő vezérvesszőt vágjuk vissza egyharmadára, úgy, hogy a csúcsrügy külső állású legyen. Az erős vesszőket felvált− va, hosszabb termővesszőnek, illetve rövidebb ugarvesszőnek hagyjuk meg. A vékony, termőrügyben végződő ágakat ne vágjuk vissza, ezek a termés kinevelése után úgyis le− száradnak. A túl sűrűn álló, vagy száraz, betegnek látszó vesszőket tőből távolítsuk el.

FÁTYOLFÓLIA
A növénynek és a termelőnek egyaránt biztonság.
4
Jó Gazda 2007/3

Méretek (szélesség m−ben) 1,5 3,4 4,0 5,5 6,75 8,5 10,5 12,75 13,6 16,0

040 01 Košice Staničná 7 tel.: 055/625 3288 mobil: 0905/625 328 0905/221 859

E−mail: netkanetextilie@pobox.sk

GaP−3/03

Választható hosszúságban! 10,5 m−től erősített szélekkel!

hogy a fa tavasszal ki sem hajt. Cserhát 7. a gyökereket meg kell metszeni. Apróhirdetés Minőségi szőlőoltványok és gyümölcsfák eladók Muzslán. ahol a talaj mésztartalma átlagos szintű. Rimaszombat körzetében az 567−es frekvencián. Arra viszont ügyelni kell. az apróbb fürtöknél 14−18 rügyet hagynak meg.sk címen. ha nagyobb hozamot szeretnénk elérni. ott az őszibarck−alanyú oltványok alkal− masak. a tőke erősségétől. Cím: Pontyos István. tel. Ga−2/2−3 Tel. Az őszibarackfák ugyanis a vegetáci− ós időszak alatt csak nagyon kevés tartalékanyagot tárolnak. A tavasszal ültetett fákat rend− szeresen öntözzük. Leányka. Meszes talajokra a keserűmandula−ala− nyon álló csemeték a legmegfelelőbbek. ezért ha ősszel ültetjük őket. a termesztés cél− jától. akkor kisebb a terhelés. az érzékenyebb fajták metszését (Ezerjó.: 0905 962608. akkor a gyökérsebeik a tél folyamán (már 8 foknál alacsonyabb hő− mérsékleten) nem megfelelően gyógyul− nak be. Minden nap 12 órától 20 óráig köz− vetít. középhullámon Pozsonyban az 1017−es. Az ültetőgödör mélysége legalább 60 cm legyen. Kelet−Szlovákiában a 702−es és a 927−es középhullámú frekvencián. nehogy rendszeresen túlterheljük a tő− két. az 1098−as. Az ültetés előtt. viszont erősebb fagyok ese− tén a vesszők fagykárt szenvedhetnek. Ügyeljünk a pépesítésre is. illetve az adás az interneten is hall− ható: www. mert az legyengüléséz és pusztulásá− hoz vezet. Burgundi. (miklós) A heti műsoridő jelenleg 56 óra. 70 Sk/db. A tavaszi ültetést is csak a fagyok el− múltával. GaP−4/03 Jó Gazda 2007/3 5 . A háztáji szőlőben négyzet− méterenként 10−18 rügyes terhelést al− kalmaznak. Tel. így hosszabb tenyészidő áll a ren− delkezésére. Müller) inkább később végezzük. Ingyenes házhoz szállí− tással. áprilistól bárhová ingye− nesen házhoz szállítom. Ezt első− sorban az őszibarack biológiája indokol− ja. de még a rügyfakadás előtt ajánlott elvégez− ni. Az őszibarack alanyválasztásánál ve− gyük figyelembe a talaj tulajdonságait. akkor több rügyet ha− gyunk meg. az iszaposított pépbe valamilyen fertőt− lenítőszert (Basudin.radiopatria. Nyugat−Szlovákiában egy új.Időszerű − Hirdetés Az őszibarackot tavasszal ültessük A gyümölcsfacsemeték kiültetése ál− talában az őszi hónapokban ajánlott − ki− véve az őszibarackot és a diót. Kedvezőek a tapasztalatok a szil− vaalanyú oltványokkal is. Orthocid) is kever− hetünk.: 0905/286 397 Ga− 3/3−4 Nagyvirágú krizantémpalánta és szabadföldi paprikapalánta megrendelhető. Ha minőségre törekszünk. Tel. Szent− lőrinci). Megrendelhetők nagytestű 7 hetes brojlerpulykák májusra és júniusra. a nagy fürtű bőtermő fajták− nál 10−14 rügyet.: 0902/302 742. a föld kiszáradása után. Ga−4/3−6 035/7782 108 A szőlő metszése A szőlő téli és tavaszi metszésének is megvannak az előnyei. hogy a szőlő tavasszal korábban fakad. A korai metszés előnye. 0903 683359 Ga−1/1−3 Nyolchetes piros Isabrown tojójércék megrendelhetők. de a vékony hajszál− gyökerteket egyáltalán ne vágjuk vissza. ez függ az alany− tól. keményebb tél után megtörtén− het. A gyakorlat szerint télen általában a kevés− bé érzékeny fajtákat ajánlott metszeni (Olaszrizling.: 0905 909 503. A termőkaron hagyott rügyek száma a tőke terhelését jelenti. 0914/224 677.

hogy a szaktárca vezetése is elfogad bennünket partner− nek. aki dolgozni akar. A külföldi ta− pasztalatok és vélemények cseréjének úgyszintén teret adunk. támogatást. Másik kérdés az alkalmi munkaerő alkal− mazásának jogi szabályozása. naprakész tájékoztatása és szakmai információkkal való ellátása ér− dekében szeretnénk elérni. a termelői−értékesítő szervezetek tevékenységének felfuttatásával. hogy az üzletláncok megszorító üzletpo− litikája ellen csak összefogva lehet ered− ményesen harcolni. Tudatosítjuk. Köszönöm a tájékoztatást. hanem immár az uniós versenytársakkal szem− ben is. üzemeltetési cso− magban kapjanak valamilyen segítséget. a tárcavezetés elv− ben megígérte. megbízható termesztési és környezeti feltételek között létreho− zott termékeket kínálunk. Újabban egyre több a hír arról. hogy az elkö− vetkező időszakra nézve már vannak bi− zonyos kedvező jelek. A zöldségtermesztés gazdasá− gossága még mindig nagyban függ a kézi munkaerőtől. persze csak ak− kor. Az előző néhány évben a szlo− vákiai zöldségtermesztés meglehe− tősen mostoha viszonyok között próbálta meg felvenni a versenyt a szabaddá tett zöldségpiac kihívása− ival. a Szlovákiai Zöldségtermelők Uniójának elnökét ennek kap− csán a hazai ágazat előtt álló lehetőségekről és a kihasználásuk módozatairól kérdeztük. amiket természete− sen a termelőknek a lehető legnagyobb mértékben ki kell majd használniuk.Interjú Új lehetőségek és kihívások előtt Márciusi lapszámunk megjelenésének időpontjában. az integrált termesztési módszerek beveze− tésével. hogy ha a pultokról sikerül hatékony ellenőrzések− kel kiszorítani a máshonnan behozott ol− csó és gyenge. az unión belül a zöldségpi− ac szabályozási rendszerének meg− változtatására készülnek. reméljük az együttműködést továbbra is kamatoztatni tudjuk majd az egész ágazat érdekében. hogy az ígéretesen alakuló kapcsolattartás a szakminisztéri− ummal továbbra is folyamatos maradjon. hogy a miniszté− rium javaslata alapján a termelők vagy a működtetők 1 korona szimbolikus bérleti díjért bérbe vehetik a területükön levő öntözőberendezéseket. Mire összpontosít a zöldségter− mesztők érdekvédelmi szervezete az elkövetkező időszakban? − Szeretnénk elérni. ami tovább drágítja majd a termelést. hogy az országban ki− épített mintegy 300 ezer hektárnyi öntö− zőhálózat további működtetése. s ezért nagyobb figyelmet kell majd szen− telni a saját termékeink piaci bevezetésé− nek. akkor a mi termékeink előtt is megnyílhat az út. a hazai támogatási rendszerben szintén lé− nyeges módosításokat terveznek a zöldségtermesztők javára… − Tény és való. Az idei év elején közzétett új információk alapján azonban ko− moly változások várhatók az ága− zatban. Egyelőre úgy tűnik. a nagy nyomás szinte megtize− delte a hazai zöldségtermesztők so− rait. reméljük sikerül elfogadható megoldást kínálnunk a kormányzat számára is. A lehe− tőségekről és pályázatokra való felkészü− lésről a tagjainkat is részletesen tájékoz− tatni fogjuk. hogy már a mi tér− ségünkben sincs elegendő munka− erő erre a tevékenységre… – Ezt a problémát a nagyobb zöldség− termelők már most érzékelik. az induláshoz ún. illetve a működtetés jogi és anyagi feltételeinek megteremtése a termelők elemi érdeke. ugyanakkor egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a regionális kamarákkal va− ló együttműködésnek is. február végén tartja Nyitrán a Szlovákiai Zöldségtermelők Uniója hagyományos évadnyitó rendezvényét. ugyanakkor azt is szorgalmazzuk. s ennek keretében az öntözés lehetőségé− nek biztosítása. hogy azok akik vállalják a feltételeket. az eredetvédelemnek. amelyen a szervezeti élet időszerű kérdé− seinek megvitatása mellett szakmai ismeretterjesztő előadások is elhangzanak ismert hazai és külföldi szakemberektől. és azt megtartani. ha azok is megfelelő minőségűek lesznek. (szilvássy) 6 Jó Gazda 2007/3 . bérbe veszik és működtetni fogják ezeket a berendezése− ket. sőt. a nagyobb termelők úgy tűnik. ezeknek a tényezőknek a jövőben meg kell majd jelenniük a zöldség árában is. Ezt a kér− dést már régebben feszegetjük. Úgy vélem. ehhez azonban már most fel kell készülni megfelelő projektekkel. ami az elő− készületben levő vidékfejlesztési tervben szerepel. Milyen konkrét lépéseket ter− veznek a zöldségtermesztés feltét− eleinek javítása érdekében? − A hazai termelők egyik nagy problé− mája a megtermelt zöldség elfogadható áron történő értékesítése. A most zajló tárgyalásokon azt is szeretnénk elérni. hogy szerve− zetünk nyitrai központja információs centrumként is működjön. Egyszerűen gond megfelelő létszámú munkacsopor− tot kialakítani. Ehhez ma már szálláshelyek ki− alakítására is szükség lesz. hogy a hazai zöldség− termesztésben az előző időszakban meg− lehetősen kedvezőtlen kiindulási és támo− gatási feltételek között kellett állni a ver− senyt nemcsak a belső piacon. ma már több választási lehetősége van. Úgy tűnik. a kinti. Ez várhatóan magával vonja majd a fizetések további emelését. miközben a fenntartás és a működtetés költségeit maguknak kell majd állniuk. Gondolok itt elsősorban a hazai támoga− tási rendszerben a zöldségtermelőknek szánt kiegészítő támogatásra. A szerződé− sek 15 évre szólnak. hogy az állami minőség− ellenőrző szervek fokozottabban ügyelje− nek az üzletekben megjelenő zöldség mi− nőségére is. És valljuk be. Horváth Pé− tert. hogy igazolni tudjuk. kikérik a véleményünket egyes kér− désekben. Meggyőződésem. Az ágazati termelők számára ugyancsak fontos kérdés a megfe− lelő termesztési feltételek. mivel a munkaerőpiacon kialakult helyzet nyo− mán annak. hogy a berendezések tu− lajdonjogi rendezése is elfogadható lesz a számára. ugyanakkor tag− jaink pontos. itthoni. hogy a mi terme− lőink fognak tudni élni a lehetőségekkel. Bízom benne. Az előző időszak− hoz viszonyítva a tárcavezetés most újabb koncepcióval állt elő… (Archív felvétel) – Nyilvánvaló. sokszor elfogadhatatlan minőségű árut. földeken végzett munka nem tartozik kifejezetten a közkedvelt munka− végzések közé. kény− telenek lesznek vendégmunkásokat is al− kalmazni. ahol a szakfő− iskola és az érsekújvári növénytermeszté− si kutatóintézet szakembereivel együtt− működve adnánk válaszokat a termelők által felvetett időszerű kérdésekre. A helyzet most úgy áll.

cék− lát és a petrezselymet tesszük. de ide sorolható a karalábé is.Kertészet − hirdetés Házi kertek vetésterve biodinamikus módon Napjainkban sokan hirdetik a természetszerű gazdálkodás. mint pl. babot. hogy mi te− lel át kertünkben. A biokertekben nem a vegyszerek feltétlen száműze− téséről van szó. amely az adott viszonyok között a leg− biztonságosabban termeszthető. a cékla. tudjuk−e. amelyek az adott kertben jól dísz− lenek és szépen fejlődnek. Érdemes megnézni azt. ha ismerjük az elmúlt évi tapasz− talatok alapján azt. de palántázhatunk papri− kát és paradicsomot is. a saláta. így job− ban áttekinthető. Néhány év múlva kialakul az a növényegyüttes. hogy mennyi és mi− lyen termésekre számíthatunk. ke− rül. Az ágyásokban to− vábbra is ott lehet hagyni a téli sarja− dékhagymát. Meg− figyeléseink szerint az erős illatú virá− gok. akarjuk−e okosan felhasználni az e té− ren elért tudományos eredményeket. Mivel a beállított biodinamikus kertekben sem− milyen vegyszert nem alkalmazunk. a tök. egy "levél" szakaszunk. a borsó. a kel− bimbót. a paradicsom. tököt. melynek megvastagodott szárát fogyasztjuk. csupán arról. Vannak növények. a spenótot és az őszi salátát. Ennek érdekében készítsük el házi ker− tünk vetéstervét ún. Lesz egy "termés" szakaszunk is. ha veteményes− kertünket szakaszokra osztjuk. Éppen ellenkezőleg. a cseme− gekukorica. Más növé− nyek. Újabban hallani már "négyes" sza− kaszról is. stb. mely ellen jól átgondolt vetés− tervvel védekezhetünk. melyben megtalálható a spenót. melyek igen jól tű− rik a "monokultúrát". Jó. a petrezselymet. a paprika. Jó gyakorlattá vált. a paradicsom. Ahol a család számára burgonyát is termeszte− nek. Végül tervezzünk egy "gyökér" sza− kaszt. a káposztafélék. ha feljegyezzük házi kertünk el− múlt két−három évének termelési ta− pasztalatait. ahová a sárgarépát. sőt a karfiol vagy akár a brokkoli sem. Így lesz pl. László László GaP−14/3 Jó Gazda 2007/3 7 . Így tudni fogjuk azt. melybe a bab. hogy ne éljünk fölösleges mér− gekkel és ajzószerekkel. hogy miből mennyi termett ágyásainkban. bokorbab. ott vegyük nagyobbra ezt a terüle− tet. hogy olyan zöldségeket ves− sünk. a borsó. ilyen pl. sőt sür− gősségét. fontos. Utánuk még bátran vethetünk késői növényeket. a petrezselyem és a legtöbb ká− posztaféle gyenge és beteg lesz. A szakaszok váltásával növényeink tápanyagfelvéte− le – fejlődése is – kedvezőbbre fordul. hogy „vissza a természethez“ nem a ci− vilizáció vívmányainak a felrúgását je− lenti. Az ágyások szélére egyéves fűszernövé− nyekből szegélyt is készíthetünk. ezáltal az egy− szerre művelhető növények kerülnek egy szakaszba. Lehetőleg a vetési naptár szerint ültessünk. Így a sokat emlegetett jelmondat. ahol elsősorban egy éves vá− góvirágok termesztését végzik. növekedjenek to− vább egy−két hónapig. védelmet jelentenek a különböző szívó−rágó kártevők ellen. az ubor− ka. A biodinamikus kertekben minden évben használjunk komposztot. Szakemberek ezt az állapotot "talajuntság" néven emle− getik. Jó. kertészkedés előnyeit. „biodinamikus“ módon. ha az egymás utáni években többször ugyan− arra a helyre kerül. de nem ritka a mézelő facélia. Ezeket ajánlatos még ta− vasszal meghagyni. retket. Dr. a fodroskelt.

Az egyes fajták vetőmagja a cég 8 Jó Gazda 2007/3 . A fűszerpaprika őrlemény az illatok. A Fűszerpaprika Kutató−Fejlesztő Kht. termésbiztonság és termésmi− nőség. tőke és infrastrukturális feltétel− rendszer hiányában. ezáltal minőségcsökkenés áll elő. A termőterület nagysága soha nem látott mélypontra csökkent.axelero. Jobb minőséget kell produkálni új fajták. azon− ban közvetetten a feldolgozás és fogyasztás érdekeit is szolgálja. A nemzetközi és hazai piacokon bekövetkezett kedvezőtlen ár− helyzet a fűszerpaprika számára − mely ko− rábban kedvező nemzetközi árpozíciót ví− vott ki − nem várt helyzetet teremtett. a hatékony termesztés. A jó mi− nőség biztosítása mellett kedvező hatással vannak a terméshozamra és a termésbiz− tonságra is. technológiák beveze− tésével és élni kell az utóérlelés. a növények rege− nerálódása 1−2 hetes tenyészidő kitolódást. A termelés és fogyasztás az utóbbi 10− 15 évben jelentős átalakuláson ment ke− resztül Európában. sajátos ökológiai viszonyai között – talaj. Nincs más fűszer a vilá− gon. A feldolgozó nem tudja a termelők által el− várt. ezen fajták termesztéséhez magas vigorértékű vetőmagot állított elő és forgalmaz széles fajtaválasztékban zsákos és színes tasakos kiszerelésben kalocsai központi telephe− lyén. fennállása óta mindenkor meghatározó szerepet töltött be a fűszerpaprika ágazat fejlesztésében. a kialakult szélső− séges áringadozások is. Az elmúlt években és évtizedekben méltán vált híres− sé. hiszen a Kárpát−medence száraz konti− nentális klímája. A kalocsai székhelyű társa− ság.net megte− kinthető. melyhez hozzájárultak az évjárat valamint az agrotechnikai hiányosságok által bekö− vetkezett termésingadozás miatti piaci ke− reslet−kínálati viszonyok. aromák együttese. Ez jelzi a termelők és feldolgozók bizalmát e fajtákkal szem− ben. a lombozat és a virág egészséges marad. A Fűszerpaprika Kht. a biológiai alapok. Az intézet által előállított fajták közül több fajta bizonyította kiváló termesztési és beltartalmi értékét a szlovákiai termesztő körzetekben is. Ez tovább romlott az állami szerepvállalás (tá− mogatás) csökkenésével. Tapasztalataink szerint a növényvé− delem elhagyásával vagy minimalizálásával a termelési költség mintegy 10−15 %−kal csökkenthető. Az érzékeny fajtáknál a fertő− zés következtében a lombozat és a virág je− lentős mértékben sérül. valamint feldolgozás minőségjavító módszereivel. gazdaságos és környezetbarát termesztés valósítható meg. mellyel jelentős költségmeg− takarítás.Zöldségtermesztés 1. egyben a kutatómunka eredményes− ségét is bizonyítja. ízek. feldolgozó igénye− ket magas szinten elégítik ki. az átvételi árak folya− matos csökkenése vagy szinten tartása. hogy baktérium− mal szemben tünetmentesek. így Szlovákiában is fontos gazdasági növény. kép Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében A fűszerpaprika Magyarországon és a kör− nyező országokban. valamint a technológiai fejlesztés eredményeivel közvetlenül a ter− melés hatékonyságnövelését segíti. környezet− védelem és élelmiszerbiztonság növelés. összességében a termelés−fejlesztés fontos tényezői. A széles fajtaválaszték a korszerű bioló− giai alapok a termelői. amely az emberi szervezet számára igen fontos bioaktív anyagokat együttesen magában hordozza. Az elmúlt év− tizedben rezisztencianemesítési program keretében előállított baktériummal szembe− ni rezisztenciával rendelkező fajták a ter− méshozam. sok család meg− élhetési forrását jelenti. valamint az im− port paprika behozatalával összefüggő élel− miszerbiztonsági problémákkal is. A fenn− álló helyzet a termelő és feldolgozó kap− csolatrendszerben feszültséget idézett elő. részükre a tisztes eredmény elérését biztosító árat fizetni. melyet végterméké− ben nem tud érvényesíteni. melyből 12− 15 fajta képviseli a magyarországi fűszer− paprika termőterületet. E fajták legfőbb értéke. mely ma is a világon egyedülállóan csak fűszerpaprika kutatás−fejlesztéssel fog− lalkozik a kalocsai és szegedi kutatóhelye− ken. cukrok. Eddig mintegy 24 államilag minősített fajtát állított elő az intézmény. eredményeivel hozzájárult a fűszer− paprika hazai és nemzetközi elismertségé− hez. gazdag vitaminforrás. ásványi anyagok tárháza. ezáltal a leg− első virágokból képződő termések korai érésűek és jó minőségűek lesznek. csak a fűszerpaprika. A fajták leírása az intézmény honlap− ján www. az illóolajok. Táplálkozásban be− töltött szerepénél fogva a magyaros kony− ha nélkülözhetetlen fűszere. ahol sikeres termesztést va− lósítottak meg.fuszerpaprika. mikroklíma – a fűszerpaprika minősége és a belőle készült őrlemény a vi− lágon a legjobb. A Fűszerpaprika Kht. késői érést okoz. A termelő a bi− ológiai alapokban rejlő genetikai potenciált csak részben vagy alacsony szinten tudja realizálni. Az ágazatra jellemző a termesztési költ− ségek növekedése.

ezáltal a termesztés haté− konysága javul. A ter− mesztésben jól fejlett és edzett 8 lombleve− les szórt vetésű vagy szivarpalántát haszná− lunk május 15−20 közötti időszakban törté− nő kiültetéssel. kép fűszerpaprika tenyészideje a szántóföldi termesztéshez viszonyítva meghosszabbít− ható. edzett 8 lombleveles palántát neveljünk fel. a betakarítást késő októberig folya− matosan végezhető. kép) A fólia alatti termesztés lényege. A növények életfeltételeit a hagyományos szántóföldi termesztéshez viszonyítva közel optimális szinten. szabá− lyozottan és folyamatosan biztosítani tud− juk. intenzív termésfejlődés és korai érés. A termesztés korszerűsíté− se érdekében az utóbbi években felmerült az igény és szükségessé vált a termesztési színvonal növelése céljából magas termés− hozamot és kiváló termésminőséget bizto− sító hibrid fűszerpaprika fajták előállítása és termesztésbe vonása. és a termésminőség. A nemesítői mun− ka eredményeként bejelentésre kerültek a Kalocsán nemesített intenzív szántóföldi termesztésre alkalmas baktérium rezisztens fűszerpaprika hibridek (KDE 05−4 F1 csíp− mentes felálló. folyamatos virágzás és ter− méskötés. Korszerű. A fajtákban de különösen az új nemesí− tésű hibrid fajtákban rejlő genetikai poten− ciált a jelenlegi hagyományos termesztési színvonalon a termelők csak részben hasz− nálják ki. A tenyészidőszakban a nö− vények számára egyes fenofázisaiban igény szerinti hatóanyagú oldott műtrágyát juttatunk csepegtető öntözéssel az ikersor közepén elhelyezett vezetéken keresztül. melyet fűtött fólia házban március közepén−végén. kép) E két korszerű termesztési módszer – ahol a termesztési körülményrendszerek le− hetővé teszik – kiegészítő termesztési mód− ként alternatívát jelenthetnek a jó minősé− gű fűszerpaprika termésalapanyag előállí− tásában a hagyományos szántóföldi fűszer− paprika−termesztés mellett. intenzív virág− zás. korai érés jellemző. Picador). a kiegé− szítő tápanyagellátást a tenyészidőszakban tápoldatos csepegtető öntözéssel biztosít− juk. A szántóföldi termesztésben tápoldatos csepegtető öntözéssel kombinált fóliataka− rásos. hogy az étkezési paprikánál jól bevált módszerek adaptálásával fűszerpaprikánál is növelhe− tő a termésbiztonság. terméskötés és termésfejlődés. A módszer előnye. A ter− mesztéshez jól fejlett. Az alaptápanyag ellátást talajba dolgozott istállótrágyával. hogy a fűszerpaprika életfeltételeit fűtetlen vagy fűtött fólia alatt védett és szabályozott kö− rülmények között közel optimális szinten biztosíthatjuk áprilistól októberig. a terméshozam. Timár Zoltán GaP−5/3 Jó Gazda 2007/3 9 . KFC 04−01 F1 csípős csün− gő) és Szegeden nemesített intenzív fólia alatti termesztésre alkalmas fűszerpaprika hibridek (Délibáb. (2. és jó termésminőséggel. magas terméshozam és igen jó minő− ség érhető el. E termesztési mód− szerrel korai. A növényeket kordon mellett vagy zsi− nórral felfuttatva neveljük az étkezési pap− rikánál is alkalmazott metszéssel és fito− technikai munkákkal. Kapitány József. hogy a 2. magas terméshozammal.Zöldségtermesztés− hirdetés kalocsai központjában is megrendelhető. Az intenzív szántóföldi és fólia alatti termesztés−technológia lényege. ikersoros növényelrendezéssel kb. fűtetlen fóliaházba április közepén ültetünk ki iker− soros elrendezésben 5−6 növény/m2 állo− mánysűrűségben. 80 ezer növény/hektár állománysűrűség− gel termesztjük a fűszerpaprikát. (1. E módszerrel a növények fejlődésére a te− nyészidőszakban zavartalan. intenzív termesztés− technológiával a hozamok a minőség egy− idejű megtartása mellett jelentős mérték− ben növelhetők.

e−mail: obtulowicz@orava. vetőmagot az első vágás elha− gyásával.sk. védőkesztyűben végzik. Valšíková felvétele Benedekfű A benedekfű rövid tenyészideje miatt szinte minden növény után vethető. majd a növények gyors növekedésnek in− dulnak. A föld fe− letti részek knicintartalma átlagosan 0. mert a növények má− jusra már teljesen elborítják a talajt. Mobil: 0905 524 191 (non−stop). A hosszan tartó szá− razság kedvezőtlenül hat növekedésére. Az első virágok megjelenésekor.3 m hosszúak. A második vágást az elsővel azonos módon. A 0. 10 mm mélyre. június kö− zepén vágják először. 8 % körüli mennyiségben cseranyagokat s mintegy 0.sk 10 Jó Gazda 2007/3 GaP−8/03 . Később márt nincs szükség a kapálásra. alul serteszőrös. Gyökere karószerű. középkötött vagy barna homoktalajok a legmegfelelőbbek.3 % illóolajat tartalmaz. ezenkívül mintegy 5–10 % nyálkaanyagot. A benedekfűnek a leveles szára a drog. Kez− detben géppel sorközkapálást és kézi sor− kapálást kell végezni. de különösen a levelekben felhalmozódott szeszkviter− pén–keserűanyag.10−0. s még egyszer vághatók. Mediterrán származású. Szára talajtól elágazó. s virágot fejlesztenek. így herbanyerésre másodnövényként is vethető. au− gusztus közepétől érnek. ötszögletű. Gazdaságos termesztésre azonban a mélyebb fekvésű.00−ig) Fax: 043/532 0832. hímnős csöves virágok. a knicin okozza. Vetés után az időjárástól függően 8−14 nap múlva sorol az állo− mány. Zöldségterm. Jó elővetemény is.05−0. A középkorban a gyomor és belek daganatos megbetegedései ellen használták.20−0. a jó tápanyag−ellátottságot nagy hozammal há− lálja meg. másodvetéssel is termeszthető. mint herbanyeréskor. A benedekfű szinte az egész évben vet− hető. Termései a virágzás− nak megfelelően szintén folyamatosan. csak a levágott anya− got néhány napig renden érlelik s ezt köve− tően csépelik.45–0. A drogot a likőripar is hasznosít− ja. hogy a drog vilá− goszöld maradjon. tetején 5−10 mm hosszú serteszőrű bóbitával. de Kisázsiában is őshonos. mert nagyfo− kú talajárnyékolása következtében jó gyomirtó.80 m magas. tinktúrák alkotórésze. 0. 0. A levágott növényt azonnal szárítani kell úgy. öblö− sen karéjosak.) a fészekvirágzatúak családjába tartozó egy− éves növény. Na− gyobb felületen kaszálva rakodógéppel vágják. s más italok fűszerezésére.2 %. Talaj iránt különösképpen nem igényes. kissé görbült. hengeres. Fülöp Andrea. Sűrű kelés esetén ritkítani kell.10 m−es tarlóra vágott növények az első vágás után új hajtásokat fejlesztenek. Tel. de legkésőbb április elején vetik ál− landó helyre. március második felében. A ke− lés után először tőlevélrózsa képződik. ez által a terméshozamára is. Leve− lei 0. E tulaj− donságát az egész növényben. Fészekvirágza− ta végálló tojásdad. fent eny− vesen mirigyes és pókhálósan szőrös.15 m hosszú. pók− hálószerűen gyapjasszőrösek. Gyors növekedésű. tápanyaggal jól ellátott. szúrós árhegyű fogakkal. 0. a júniusban lekerülő növények után. A betakarítás ugyanúgy történik. tápanyagban szegényebb talajokon is meg− terem. A növény minden része szárítva és zölden egyaránt rendkívül irritálóan keserű.00−tól 16. Magot.obtulowicz.50 m sortávolságra. az emésztőrendszer és a légzőszervek bizonyos betegségeit gyógyítja. A vágást kis terüle− ten kézzel. A tavaszi ve− tésű növények júliustól szeptemberig folya− matosan virágoznak.08−0. Nálunk tavasszal. Cél− szerű trágyázott növény után vetni. A keléstől az első virágok megjelenéséig mindössze 60–70 nap szükséges. Internet: www. Jelenleg keserű teakeverékek. Virágai világossárgák. s azonnal műszárítóba szállítják.: 043/532 0831 (8. Gyógyászatban a drogot emésztést elő− segítő és étvágyjavító hatása miatt régóta használják. Kutatóintézet.Gyógynövénytermesztés−Hirdetés A BENEDEKFŰ (Cnicus benedictus L. Az egész növény kellemetlenül szúrós. Kaszattermése 10 mm hosz− szú. Érsekújvár M. A benedekfű magja kedvező körülmé− nyek között 8–10 nap alatt csírázik. lándzsásak. felálló. az első növedékről érdemes elő− állítani. aperitif italok készítésére. augusztus máso− dik felében végzik. szúrós gallérozó levelek veszik körül.

célszerűbb. granulált vagy víz− ben oldódó formában alkalmazza őket. ezért sok táp− anyagot. A tápanyagellátás ugyanis nem fo− lyamatos és egyenletes. később azonban már egyre kisebbednek a felve− hető adagok. hogy a növények táp− anyagellátásában feltárt ismereteket és tapasztalatokat a gyakorlatban az egy− szerű emberek közül azok is alkalmazni tudják. amelyekre a növényeknek kivétel nélkül szükségük van a növekedéshez és a fejlődéshez. apró méretű. dísznövények és díszfák tápanyagellátására szánt mű− trágyák vásárlásakor is. Alacsonyabb hőmér− séklet esetén fordított a dolog. így a növények gyorsabban növekednek. A hagyományos módon való trá− gyázáskor gyakori tápanyagpótlásra van szükség. Ha nem jutnak elegendő és ki− egyensúlyozott összetételű tápanyag− hoz. Gyakorlatilag a termelőtől függ. ennek ellenére a fű vagy a gyep mégsem tűnik ideálisnak. folyékony. sóhajtunk fel. (sed. hogy az egyes táp− anyagok hogyan viselkednek a talajban. egy vagy több hatóanyagú tápanyag található vízben oldódó (hidro− fób) csomagolással. hanem a talaj hőmérsék− letéttől függ. így a vele kezelt gyep szép üde zöld színű és jó minőségű lesz. Jóval kisebb a csoportja azoknak a készítményeknek. és a vegetáció ideje alatt 5−6 hónapig már nincs szükség további tápanyagpótlásra. amelyekben a granulátum magjában koncentrált. bór − B. ha egy szépen rende− zett kertben találjuk magunkat. A tápanyagellátásban azonban vannak közös vonások: a trágyázást kis adagok− ban. több tápanya− got is igényelnek. míg sor nem kerül a következő táp− anyagpótlásra. Hasonló a helyzet a díszfák edénybe vagy a szabadföldbe való kiültetésekor. A hagymafélék pedig hálásak a foszforada− gért. A tápanyag mennyiségét minden adagban a fű igényei alapján állították össze. Közvetlenül a trágyázás után a növények "luxus"−ellá− táshoz jutnak a tápanyagokból. Külön figyelmet érdemel a gyep. Noha csak minimális mennyiségben van rájuk szükség. noha drágábbnak tűnik. úgy a növények is fokozato− san megbetegszenek. magnézium − Mn. a növények "éheznek". a bőséges virágzáshoz pedig a káli− umra van szükségük. por alakú. hogy a szemek könnyen a fű levelei alá jussa− nak. főleg nitrogént igényel. Érvényes ez virágok. Ezeket az ismereteket az egy− szerű emberek közül nem mindenki is− meri tökéletesen. A granulátumból a tápanyag kioldása nem a víztől. mégis gazdasá− gos. nagyon gyorsan kimosódik. ha a virágföldhöz hozzákever− jük az ajánlott tápanyagmennyiséget. rövid intervallumokban kell végez− ni. hogy melyiket választja közülük. Fontos az is. cink − Zn). milyen vegyi formában vannak jelen. Ezek zöme összetételében nagyon jól alkalmazkodik a növények tápanyagokkal szembeni igényeihez. kén − S. A gyep például igényes a nitrogénnel szemben. és ne kerüljenek begyűjtésre a leka− szált fűvel. ho− gyan kötődnek a talajrészecskékhez és az is. Egyszerűen kis műtrágyaszó− ró kocsival vagy géppel kijuttatható. ha nem kapnak megfelelő mennyiségű és minőségű táp− lálékot. A granulált trágya fi− nom szerkezetű. amelyek ún. különleges fák és szín− pompás virágágyások vannak.Tápanyagellátás− hirdetés A szép gyep és a gyönyörű virágok megfelelő tápanyagellátást igényelnek Mennyei táj a szemnek. a modern tudományok és a technológiák alkalmazása azonban lehetővé teszik. A tápanyagellátás− ban ugyanilyen fontos szerepe van a kü− lönböző mikroelemeknek is (pl. A virágok termesztése esetén pél− dául elég. mielőtt a növények felvehetnék és ki− használhatnák őket. molibdén − Mo. A piacon rendkívül sokféle növényi tápanyag van forgalomban. nem virágoznak. a foszfor − P és a káli− um − K alapvető tápanyagok. hogy mindent tudjunk egy adott problémakörről. és a betegségek és a kártevők is gyakrab− ban támadják őket. hogy a tápanyagok könnyen és gyorsan felszívódjanak a ta− lajoldatba. akik nem rendelkeznek kifejezet− ten ilyen szakmai ismeretekkel. Magasabb hőmérséklet esetén több a fény is. Ez a borítás (csoma− golás) nem engedi. és még azelőtt eltűnjenek. réz − Cu. megsárgulnak. vas − Fe. a fű hosszú távú tápanyagellátására alkalmas granulált tápanyag. Ahogyan az emberek. Az egyes növényeknek azonban a vegetáció időszakában különböző igényeik vannak az alapvető tápanyagokkal szemben. Ki ne szeretne ilyen gyönyörűséget? A növények tápanyagellátása azon− ban nem egyszerű feladat. ha ki tudjuk választani a legmegfelelőbb megoldást. ősszel azonban több káliumra van szüksége. a növények nélkülük nem képe− sek élni. A tápanyag eme kiszerelési formája. balzsam a lélek− nek. A gyártástechnológia szerint ezek a táp− anyagok valójában granulált trágyák. A termesztésben néha nem az a fontos. A hosszú hatástartamú gyeptrágya meg− oldhatja a trágyázással kapcsolatos problémákat. nyáron és ősszel. A fű nagy mennyi− ségű zöldanyagot képez.) GaP−7/03 Jó Gazda 2007/3 11 . hogy milyen gyorsan mosódnak ki a talajból. kora tavasszal. hogy a nitrogén az egyik legmobilisabb elem a tápanyagok kö− zött. ahol friss és tömör a gyep. miközben a tápanyagfelvétel a növények igényei szerint történik. ezért nem lehet készletező trágyázást végezni vele. Tud− juk. Mivel az alapvető tápanyagok mellett mikroelemeket is tartalmaz. meg− hosszabbított hatástartammal rendelkez− nek. hogy jól átteleljen. s gyakorlatilag 1–2 adaggal való trágyázásra minimalizálják a tápanyagel− látást. A nitrogén − N. Egy évben háromszor adagoljuk.

Írországban és Hollan− diában ez az arány a 80%−ot is meghaladja. csemegekukorica. 0.50 − 6. A termelői szervezeteken keresztül forgalomba kerülő termékek aránya országonként jelentősen eltér. Míg az Egyesült Királyságban és Svédországban ez az érték alig haladja meg a 200 grammot.:/fax: 02/45 91 46 05 mobil:0907 600 167 www. zöldség fogyasztását javasolja. rendszerek PE−csövek. A világ legnagyobb termelői: Kína (35%). amelynek keretében a gyümölcsök és zöldségek fogyasztásának növelése a cél.50 − 10.). Németország és Lengyelország követi. 900 000 tonna). ill. paprika. (eu−info) Szőcs Zoltán.40 m − 4 − 5. stb.03. A gyümölcs− és zöldségtermesztők versenyképességéhez a termelői szervezetek is nagymértékben hozzájárulnak. salátauborka.40 m.sk 12 Jó Gazda 2007/3 . A gyümölcs− és zöldségágazat az EU mezőgazdaságának teljes termelési értékhez 17%−ban járul hozzá. a zöldség részesedése pedig 874 millió tonna (EU27 72 millió tonna) volt.05 mm vastagságban. mint 50%−ban járult hozzá.75 − 13. addig Belgiumban.takacs. Pindstrup Plus Orange 300 l univerzális.04 mm vastagságban. sárga−cukordinnye.75 − 8.10 mm és 0. zöldséget termesztettek.sk e−mail: agro@takacs. Fátyolfóliák: 3.17 mm. A reform céljai: Az ágazat piacorientáltságának és versenyképességének növelése Gazdálkodók számára a jövedelemingadozás mérséklése A gyümölcs− és zöldségágazatra vonatkozó kiegyensúlyo− zottabb élelmiszerlánc kialakítása Az ágazat sokszínűségének fokozottabb figyelembevétele A mezőgazdasági termelők válságkezelési képességének javítása Környezetterhelés csökkentése: Minden egyes operációs program esetén a kiadás minimum 20%−át környezetvédelmi intézkedésekre kívánják előirányozni (szabadföldön és termesz− tő−berendezés alatt folytatott termesztés esetén is) Minden egyes operációs program esetén 60%−os közös− ségi társfinanszírozást biztosítása az ökológiai termesztés szá− mára Gyümölcs− és zöldségfogyasztás ösztönzése A WTO−előírásokkal.314 millió tonna (EU− 27 108 millió tonna) gyümölcsöt. 0. Míg Lengyelországban a termelési értéket tekintve a ter− mékek kevesebb. Agro CSi Műtrágyák: NPK −Extra.3%) és az Egyesült Államok (5%). Vetőmagok: Görögdinnye. Az Egészségügyi Világszervezet napi 400 gramm gyümölcs. Az EU25−ök gyümölcs− és zöldségágazatának teljes termelési értéke 2005− ben elérte a 44967. 2. a narancs (kb. 0. melyhez Spanyolország és Olaszország több. 100 cm szélességben. mint 10%−a kerül termelői szervezeteken ke− resztül forgalomba. Az új közös piaci szervezet célja az előbbi szá− zalékos érték jelentős mértékű növelése. palántaneveléshez használja az AGROLEAF − OSMOCOTE START műtrágyákat. 925 84 VLČANY 910 – 411 Tel. addig Görögországban 500 gramm körül mozog. a fejlesztési és a szomszédsági poli− tikával való összhang megteremtése Az állami kiadások tervezhetőségének és ellenőrzésének a fokozása Exporttámogatás megszüntetése Szabályozás egyszerűsítése 2003−2005 között a világon mintegy 1. továbbá a termelők piaci erejének a fokozása. Őket Franciaor− szág. mobil: 0905 905 218 GaP−17/03 GaP−6/03 Új! T−TAKÁCS. Tőzegkeverékek: Pindstrup 300 l vetésre.EU−hírek − Hirdetés Kertészek és viszonteladók! Agrofóliák – UV stabil: 6 m szélességben. idomok Palántanevelő tálcák Műtrágyák Permetszerek Raktár: 900 27 NOVÁ DEDINKA Hlavná 151 Tel.7%−a tagja valamely termelői szervezet− nek. Hollandia. 2 m szélességben.r. Az EU25 kereskedelmi mérlege a nagymértékű gyümölcs− és zöldségimport következtében negatív. 0.8 millió −t. A legfőbb import ter− mékek közé tartozik az alma (kb. neutrális) Szubsztrátok Talajtakaró mulcs fakéreg Virágcserepek Fóliák − mulcs.3 millió tonna). India (10%). Agrártermékek Tőzeg (savanyú. káposztafélék hajtatási és szabadföldi. Szezonfóliák: 6 m. ill.50 − 12.07 mm vastagságban. Ammóniumnitrát (Liadok amon.60 − 16 m szélességben. a körte (300 000 tonna felett) és a cit− rom (200 000 tonna felett). 80. EU25 (8. Az átlagos napi fogyasztás az EU tagállamiban igen eltérő. Talajfóliák (mulcs): átlátszó és fekete 75.o. agrofóliák Fátyolfóliák Öntözési rendszerek Csepegtető önt. Görögország. legjobb fajtái. A Bizottság által elfogadott reform fő célja. s. A Bizottság 2013−ra 60%−os tagsági arányt irányoz elő. 800 000 tonna). paradicsom. 0. hogy a Közös Agrárpolitika kereté− ben már megreformált ágazatokkal összehangolja a gyümölcs− és zöldségágazatot. EU−HÍREK Gyümölcs− és zöldségpiaci reform Az Európai Bizottság nemrégiben tett javaslatot a gyümölcs− és zöldségágazat reformjára.: 031/ 7794 033. A gazdálkodóknak átlagosan mintegy 33. 2004− ben a termékek közel 34%−a termelői szervezeteken keresztül került a piacra. UREA (Močovina). Az egységes minőségi előírások alkalmazása is jövedelmezőb− bé teheti a gyümölcs− és zöldségágazatot. melyből a gyümölcs részesedése 440 millió tonna (EU27 36.

GaP−18/03 .

Amennyiben sövényművelésű a málna. A meghagyott vesszőket a huzalok közé kell igazítani. Természetesen a meghagy− ható sarjak száma függ a fajtától. míg a jó erőben lé− vő ültetvényben 12 db termősarjat lehet meghagyni. és ferdén állnak. Annak a kertészkedő gazdának. A törzses ribizkék metszése a bokor− formájúaktól annyiban tér el. A metszés bal− esetveszélyes mun− ka. A négyéves gallyakból legfel− jebb 1–2 maradhat. jól ki− élezett szerszámokkal lehet végezni. vagy akár a metszőollóval is elvégezhetjük. A bokor−köszméte metszése meg− egyezik a fekete ribiszkénél leírtakkal. mert a növény na− gyon sűrű lesz. Ha van− nak olyan vesszők. Mindkét faj a 2–3 éves gallyak termő− részein adja a legszebb termést. A termővesszők válogatása során azokat részesítsük előnyben. Ezután a bokrokat úgy ritkítsuk meg. és akadályoznák a talajmű− velést. egészséges. gyorsan beforradó metszőfelületeket csak megfelelő. A piros ribiszke termései virágrügyekből. kártevőktől és kóroko− zóktól mentes. hosszúságuk pedig 1. A felesleges és a letermett − elszáradt − sarjakat tőből kell eltávolítani. amelyek földig leér− nek. és emiatt a betakarításhoz szedőemelvényt kell használnunk. A jó minőségű vágóeszközök természetesen drágábbak. A MÁLNA METSZÉSE A málna télvégi metszése viszony− lag egyszerű. A legfontosabb metszőszerszámok közé tartozik a kézi olló és a keretnélküli fű− rész.7 m−re. akinek minden évben sok metszenivalója van. vagy később esetleg lehajló idős gallyakat tőből eltá− volítjuk. illetve akadályozná a talajműve− lést. demes meghagyni. bár ezt a munkát érde− mesebb még az előző év augusztu− sában elvégezni. annak mindenképpen ajánlott a 60–80 cm nyélhosszúságú „ágvágó olló“ is. A RIBIZKE METSZÉSE A piros és a fekete ribizke metszése − an− nak ellenére. csak akkor. ezért mindig le− gyen a közelünk− ben megfelelően feltöltött mentődo− boz. a köszméte és a feketebodza metszése Roncsolásmentes. nem ritka az erős „pajzstetűfertőzés“ sem. mert egyrészt a csúcsi részek rügyei fejletlenek. hogy a földön fekvő. Gyökérsarjakat nem képez. másrészt pedig. Új olló vásárlása esetén részesítsük előnyben a rozsda− mentes acélból ké− szülteket.5 m hosszú.Gyümölcstermesztés A szeder. a szürkepenészes rotha− dásra pedig hajlamosabbá válik. A termés a korona szélére szorul. hogy más típusúak − na− gyon hasonló. egy négyzetméterre számolva a 8–10 termősarjat kell meghagyni. míg a fekete színűé a ve− gyes rügyekből képződnek. vastagságuk legalább 1 cm. De ezt a munkát más éles késsel. Gyakorlati tapasztalatok szerint egy− egy tövön 3–5 tősarjnál többet nem ér− sarjakat természetesen a támberen− dezéshez kell a gazdának rögzíteni. A visszametszés azért szüksé− ges. A metszés során ügyeljünk arra. fejlett− ségüktől. hogy a málnasor szélessége ne legyen több 40–45 cm− nél. hogy kezel− hető legyen a növény. de behozzák az árukat.5–1. majd a felső huzalhoz rögzítjük őket. A sebszé− lek lesimítására használt kacort is a met− szőeszközök közé soroljuk. egészségi állapotuktól stb. Nagyon megkönnyíti a metsző mun− káját. úgy méteren− ként általában 8–10. A többi oldalvesszőt 40–50 cm−re. ezek termése ugyanis lelógna a földre. A vesszőket ne metsszük visz− sza. illetve visszametszük fiatalabb feltörő elágazásra. hanem a visszametszést része− sítjük előnyben. vagy a hipós fertőtlenítés után nem rozsdá− sodik meg a pen− géjük. −ll− 14 Jó Gazda 2007/3 . akkor ezeket kurtítsuk vissza. tő− sarjai évente 3–4 métert is nőhetnek. 1. Az oldalvesszők közül az alsókat 40–50 cm magasságig távolít− suk el. a ribizke. Termő− sarjnak a legszebbeket hagyjuk meg. A termő− A FEKETEBODZA METSZÉSE A törzses feketebodzán 10–15 db leg− alább 1. illetve addig ajánlott visszametszeni. Bokor vagy karós művelésnél − az elő− zőekhez képest − nincs lényeges eltérés. hogy csak 4–5 termőgallyat hagyhatunk bokron− ként. a többit az elszáradt letermettekkel együtt tőből távolítsuk el.5 m legyen. A meghagyott sarjak végét vissza kell metszeni 1. de nagyon egyszerű. valamint a metszés során nem a ritkítást.5–2 cm vastag vesszőt hagyjunk meg. mert enélkül a bokor túlságosan elsűrűsödne. a többit tőből tá− volítsuk el. ameddig a vessző vastagsága a csúcs fe− lől mérve eléri az 1 cm−t. a 4−5 évesek fürtjeiben rendszerint apró és ke− vesebb a bogyó. rendszerint elágaznak. A visszamet− szésre azért van szükség. típustól függően 3–4 cm gallyak is vághatók ezekkel az ollókkal. A metszést azzal kezd− jük. A SZEDER METSZÉSE A szeder metszése teljesen más. A törzse formája egy kicsit más. A kiválogatott sarjak lehetőleg a következő tulajdonságokkal rendelkezzenek: jól be− érett. hogy mindegyik korú bokorelemből – ki− véve a 4–5 éves gallyakat – 3–4 darab maradjon. hogy öklünk a bokor minden részébe kényelmesen beférjen. illetve a támberendezés legfelső huzalja felett 15− 20 cm−re. A KÖSZMÉTE METSZÉSE A több éve metszés és növényvéde− lem nélküli köszmétebokrok – a ribisz− kékhez hasonlóan – hamar elöregednek. A vastag és meredeken felálló vesszők gyakran nem hajolnak ki a koronából. amelyek a vázkarok aljához vannak közelebb. Az idős gallyakat úgy kell meg− ritkítani. mint a málnáé. amikor majd a termés és a lomb súlya alatt esetleg a földig le− hajolnának. mert az alkoholos.

Az így megmetszett fák jól felújulnak. A tőből való eltávolítás − ritkító met− szés − sohasem okoz olyan erős kihaj− tást. A gyü− mölcsfákat pusztító gombás− és bakté− riumos betegségek a metszőeszközök− kel is terjednek. A beteg. akkor visszametszést. törött koronarészeket minden esetben távolítsuk el. majd a követke− zővel ugyanígy folytatni. Gondos odafigyeléssel a metszést szak− szerűen elvégezhetjük. azokon pedig – az őszibarack kivételével – 10–15 cm− re ritkítsuk ki a termőrészeket. A máso− dik−harmadik emeleten már csak hár− mat hagyjunk meg. a halszálkához ha− sonlóan. Megéri elvégezni! Gyakori hiba. hiányos a termőrész− képződés. Szeretnénk egy gyakorlati megfi− gyelésre felhívni a gyümölcstermesztők figyelmét. utána tér− jünk át a vékonyabb koronaelemek metszésére. −lász− Jó Gazda 2007/3 15 . A túl magasra nőtt fáknál sokkal jobban bevált a vázágak visszakurtítása alsóbb termőgallyakra. hogy a vázágak között 50–60 cm (dió− nál 80–100 cm) távolságnak kell len− nie. ha túl sűrűn állnak. A hulladékot ne komposztáljuk. esetleg az egésznek a kivágása. Álta− lános szabályként elfogadható. A ritkí− táskor ügyeljünk arra. Az erős visszametszés hatása: elsűrűsödik a ko− rona. ennek következtében fokozot− tabb a fertőzésveszély. és minél gyorsabban elégetni. vagy nem termőrészek! A termővesszők a termés súlya alatt kihajolnak a koronából. Ezért ajánlatos a fa metszését − esetenként − vázágritkítással kezdeni. Ajánlatos a fák alját műanyag fóliával letakarni a lehulló kéregrészek össze− gyűjtésére. hogy a megma− radó termőgallyak a vázágakon jobb− ra−balra álljanak. hogy amíg a metsző egyén a földön állva dolgozik. és kevesebb. amelyik a vázág tövétől a hegyéig be van rakodva termőrészekkel. a belső részek is új növek− ményekkel rakódnak be. Nem az a jó fa. hogy a gyümölcsfákon a vázágakon egy− mástól 30–40 cm távolságra hagy− junk termőgallyakat. amelyik csak a korona külső részén terem. eset− leg csak ritkítani. gallyakon ritkító metszést vé− gezzünk. rosszabbul tá− rolható a gyümölcs. min− dent „leborotvál“ ami a keze ügyébe esik. A fertőzött ré− szeket ne hagyjuk a földön. Ez a kissé fáradságos munka komoly haszonnal jár. ezeket mindig össze kell gyűjteni. főleg a pajzstetvekkel fertőzött növények esetében. Gyakorlati tapasztalatok alapján a metszést mindig a vastagabb koronaré− szek eltávolításával kezdjük.Gyümölcstermesztés A gyümölcsfák metszése A metszés megkezdése előtt végezzük el a törzs és a vasta− gabb vázágak tisztítását kéregkaparóval és drógkefével. Ügyeljünk arra. Hagyományos koronaformákban egy−egy ágcsoportban 4 vázágnál töb− bet nem érdemes meghagyni. amelyek túl erő− sek (ún. ezért minden fa után fertőtlenítsük a szerszámokat. te− hát ezeket nem kell eltávolítani. A metszésnél ajánlatos a vázágak tövétől indulni és elágazásonként vé− gigmetszeni az ágat. A nagyobb − fűrésszel és ágvágó ollóval ejtett − sebek széleit vágjuk körbe és kenjük be sebkezelő anyaggal. hanem az. A szabály csak azokra a vesszőkre vonatkozik. A termőrészeket kevésbé is− merők szerint a felfelé törő és az egy− mást keresztező vesszőket tőből ki kell metszeni. lehetőleg azon− nal égessük el. vagy akár a su− dár egy részének. fényszegény a koronabelső. Ha viszont „karcsúsítás“ a szándékunk. mint a „visszametszés“. „fattyúvesszők“). Ha szélesíteni akarjuk a koronát akkor az adott váz− ágakon.

lilás szegélyű foltok köze− pe kiesik. és sárgára színeződve az asszimi− lációjuk erősen lecsökken. hanem a nyári védekezésekre is szükség van az arra érzékeny fajtáknál. A pajzstetvek közül három faj is károsíthat ebben a kultú− rában. Később bekövetkezik a hajtá− sok. Súlyos megbetege− dés esetén a hajtások felkopa− szodnak. később gyakori a ko− rai levélhullás. Vannak olyan évjáratok is. a baktériumos Pseudomonas syringae és a gombás eredetű Cytospora cincta az őszibarackon és a kaj− szin sokkal nagyobb károkat okoznak. ha− nem azzal is. Közülük a zöld őszibarack levéltetű a leg− veszélyesebb. a hamvas és a fekete−őszibarack valamint az iszalag− levéltetűk. Az elhanyagolt területe− ken a kagylós kaliforniai pajzs− tetűvel állandóan számolha− tunk. szennyezi a gyümölcsöt. A gomba kifejezetten hidegkedve− lő. ágakon hirtelen el− halás ill. mert az első tünetek megjelenése után − vöröses folt a leveleken – már a folyamat visszafordíthatatlan. hajtásokon és a termésen jelentkezik fehéres bevonattal. így ezekre a hetekre kell a metszéseket időzíteni. A lisztharmat – főleg a nektarinok és a késői érésű őszibarackfajták betegsége. vö− röses. hogy a legveszé− lyesebb vírusbetegséget. hogy a sebek felett a fatörzsön. teljes fapusztulás − gu− taütés következik be. Mind a két kór− okozó egész évben képes a fás sebeken át fertőzni. A fertőzött fiatal gyümöl− csök lehullnak. de a déli területről származó kagylós eperpajzstetűvel lehetséges. ha tavasszal a fakadási idő− szaktól hideg 2–6 oC közötti a hőmérséklet. mint a cseresznyében és a meggynél. Tavasszal más gombabetegségek elleni véde− kezésekkel a kórokozók jól fé− ken tarthatók. Levéltetvek közül mind az őszibarack−. mint például 2006−ban. Nemcsak a tavaszi. Akkor a legerősebb a fertő− zés. látható a mézgafolyás. hogy a levelek fo− nákjuk felé besodródnak. fontosak a rend− szeres védekezések a tenyész− idő alatt is. gyakori a csapa− dék (ez sokszor hó. Egyre kisebb lesz az egészséges keresztmet− szet. hogy a globális felmelegedés következtében hamarosan Levélfodrosodás korai erős fertőzése 2006 ban A legfontosabb ágelhalást oko− zó betegségek. ami negatívan hat a következő év termésképződésé− re.Gyümölcstermesztés Az őszibarack és a nektarin károsítói A védelmet megelőzésszerű− en kell megszervezni. A tafrinás levélfodrosodás az őszibarack és a nektarin na− gyon veszélyes betegsége. a már érettek fogyasztásra alkalmatlanok. a tömeges levél− és terméshullás. mert nemcsak azzal károsít. Kivéve egy rövid időszakot. mind a nektarin−ül− tetvényekben érzékeny kárt okozhatnak a zöld. amelyek évről év− re növekednek. ahol a víz és a tápanyagok szállítása végbemegy. vagy havas eső). Mindkét betegségnél rákos sebek keletkeznek. Minden levéltetű faj gyengíti a fa kondícióját. az őszibarack sarka himlőt is ter− jeszti . Csonthéjasok leggyakoribb virusbetegsége a himlő 16 Jó Gazda 2007/3 . márciusban és áprilisban. levelek deformálódása. magas a levegő páratar− talma. korai lombhullás ala− kulhat ki. Levéllyukacsosság − az őszi− barack−nektarin telepítésen két gombás kórokozó. A folya− mat vége. Az 1–2 mm átmé− rőjű kör vagy ovális alakú. A védekezések elhanyagolá− sa esetén azonban a termést is megtámadják. ami a leveleken. A teknős szilvapajzstetű ritkábban fordul elő. a sztigminás és ventúriás betegség is veszé− lyezteti a levelek és a hajtások egészségét. amikor a jelenlétéről nem is szerzünk tudomást.

növényvédelmi szaktanácsadó Feromon csapda a Keleti gyümölcsmoly rajzásának követésére GaP−23a/03 . a kifúrások helyén mézga− folyás látható. A keleti gyü− mölcsmoly kártétele hasonló. valamint gázosodó készítmények nyújtanak biztos hatást. fegyelme− zett védekezésekkel van remé− nyünk ezt a kártevőt féken tar− tani. Csak nagyon pontos. hajtásokba rág. Atkakártevők − az őszibarac− kot bizonyos években súlyos at− katámadások érhetik. A felszaporodása gyors. májusban károsít. majd a rügy− pattanástól aktivizálódik.és védekezési terve Levélfodrosodás közelről ugyancsak meggyűlik a bajunk. csak ké− sőbb. az ágrendszerek elpusztítása egyenlő a kaliforniai pajzstetűé− vel. mint a barackmolyé. valamint a többi kártevő elleni védekezésekkel könnyen a károsítási szint alatt lehet tartani. ellene növe− kedésgátló. krétaszínű vi− aszos telepeiről már távolról fel− ismerhető. A barackmoly a fák vesszejé− be rágott kamrákban telel át hernyó alakban. Csekes Zoltán. amikor a hajtások már 8–10 cm hosz− szúak. A piros gyümölcsfa takácsatka mellett a csonthéjasok levélatkája is tö− megesen felszaporodhat. később a többi inszekticid is segít őket kordába tartani. A sűrű fehér. Már tavasszal. Feromon csapdával jól jelez− hető a rajzásuk. A későbbi hernyók már a gyümölcsbe fúrva károsíta− nak. Jól időzített tavaszi lemosó per− metezéssel. a lemosó permetezé− sekkel gyéríthetjük. A keleti gyümölcsmoly lárvái a zsenge hajtásokban járatokat készítenek. azok hervadását okozza. melyek elhervad− nak. a rü− gyeket odvasítja.

takácsatkák) ellen. A márciusi növényvédelem legfontosabb teen− dői közé tartozik az őszibarackfák tafrinás levélfodrosodása és a kaj− szi moniliás hajtás− és virágpusztu− lásása elleni megelőző kezelések. kép RÉZTARTALMÚ KÉSZÍTMÉNYEK: Cuprocaffaro. 6. A Rubigan csak virágzás előtt vagy szüret után hasz− nálható. Az első kezelést legkésőbb virágzás előtt. kép GYÜMÖLCSFÁK Már márciusban időszerű lehet a koráb− ban fakadó gyümölcsfajok (ribiszke. Kajszibarack Ha a kajszi virágzása alatt csapadékos időjárás uralkodik.Növényvédelem Növényvédelem márciusban A mérsékelt téli időjárás hatására a károsítók korábbi megjelenésével számolhatunk. kép kezdetén. Syllit 65. akkor erős moniliás hajtás− és virágpusztulással (moníliové odumieranie kvetov a výhonkov marhúľ) számolhatunk. őszibarack) tavaszi lemosó per− metezése a rajtuk áttelelt kártevők (pl. kép Őszibarack A tavalyi erős fertőzés után bizonyára senki sem mulasztja el az őszibarackfák tafrinás levélfodrosodás (kučeravosť listov broskýň − 3. KÉNTARTAL− MÚ KÉSZÍTMÉNY: Sulka. Mivel a kórokozó a hajtásvégeken telel. permetezés formá− jában juttatjuk ki 2. kép őket. a másodikat legkésőbb virágzás előtt (4. másodszor sziromhulláskor (5. 4. Az engedélyezett készítményeket (Aliekol. Kara− thane LC. Leghamarabb rügyfakadás után (2. Ilyen esetben két megelőző kezelést kell végeznünk. Először a virágzás 18 Jó Gazda 2007/3 . le− véltetvek − 1. kép. Már most gon− doljunk a veszé− lyeztetett gyü− mölcsfák és a szőlő kezelésére a vashi− ány okozta levél− sárgulás (chloróza) ellen. Champion 50 WP. 1. Flo− rasin Lignovit Fe) a talajba dolgozzuk. 5. kép 3. a rügyfakadás utáni kezelésre (a perzselés veszélye miatt) már csak szer− ves gombaölő szerek használhatók. Horizon 250 EW. az első kezelést rügyfakadás− kor. Signum. Ferrovit. kép) kell elvégezni. Köszméte Márciusban fel kell készülnünk az érzé− keny köszmétefajták kezelésére is az ame− rikai lisztharmat (americká múčnatka egreša − 6. kép) permetezünk mindig más készít− ménnyel. valamint a gyümölcsfák tavaszi le− mosó permetezése az áttelelt kár− tevők ellen. Rovral Flo. a másodikat köz− vetlenül a növények elvirágzása után. Ezért készüljünk fel a korábbi és intenzívebb növényvé− delmi beavatkozásokra. május és június fo− lyamán viszont lombtrágyaként. Oleoekol) lehetőleg szélcsendes időben és 15 C fok fölött alkalmazzuk. Efuzin 500 SC. kép) ellen. A felsorolt készítmények közül a Horizon és az Ornament azonos ható− anyagot tartalmaznak. pajzstetvek. Rubigan 12 EC. A felso− rolt készítmények közül a Discust legké− sőbb 14 nappal. Kuprotix 20 DKV. a Karathane−t 28 nappal a szüret előtt lehet használni. Kuprikol 50. SZERVES GOMBAÖLŐ SZEREK: Delan SC 750. KÉSZÍTMÉNYEK: Baycor 25 WP. Ornament 250 EW. a harmadikat pedig két héttel később végez− zük el. Fun− guran. legkésőbb pedig virágzás előtt permetezhe− tünk. Sporgon 50 WP. Novozir MN 80. A vegyszeres kezelés mellett na− gyon fontos a gyümölcsmúmiák rügyfaka− dás előtti eltávolítása nemcsak a kajszifákról. kép) elleni kezelését. Kora tavasz− szal a vaskelát ha− tóanyagú szereket (pl. Mint tudjuk. kép). Cuproxat SC. Dithane Neo−Tec. Az első kezelésre réz− vagy kéntartalmú készítményeket használunk. KÉSZÍTMÉNYEK: Discus. a tavaszi metszéskor a beteg részeket eltávolítjuk. de a kertben termesztett többi csonthéjas gyümölcsfáról is. kösz− méte.

kép) ellen is csak tavasszal tudunk eredményesen harcolni. KÉSZÍTMÉNYEK: Karate Zeon 5 CS. levéltetvek ellen engedélyezett készítménnyel (pl. A permetlébe ta− padást fokozó szert (pl. még mielőtt a fiatal hajtásokon szívogatni kezdenek. smrek) legismertebb kártevője. Reldan 40 EC. ZÖLDSÉG− ÉS DÍSZNÖVÉNYPALÁNTÁK Ha a csírázó zöldség− és dísznövény− kéknek nem tudunk az egyes növényfajok 8. Previcur 607 SL) vagy parazita gombákat tartalmazó ké− szítményeket (pl. kép 7. Polyversum) használha− tunk beöntözés formájában. A Sulka oldatában 6−12 óráig. ezért kora tavasszal. Bi 58 EC − Nové. kalina) és az áljázmin (Philadelphus. A megbetegedést okozó talajla− kó gombák ellen vetéskor gombaölő vegy− szereket (Merpan 80 WDG. Pirimor 50 WG. a lucfenyő−gubacstetű (Sacchi− phantes abietis. Silwet) is keverünk. kép Kép és szöveg: Matlák György GaP−12/03 Jó Gazda 2007/3 19 . Raj− tuk is különböző levéltetű fajok telelnek. kép Őszi fokhagyma Már a februári számban figyelmeztettük olvasóinkat az ősszel ültetett fokhagyma kezelésére a fokhagymalégy (fúzavka cesnaková) ellen. kép) közvetlenül az ültetés előtt a fonál− férgek és a gombabetegségek ellen csá− vázzuk. kép) hajtásvégein. A kártevő legyei ugyanis nagyon korán elhagyják búvóhelyüket és lerakják tojásaikat a fejlődő növényekre.Növényvédelem igényeinek megfelelő feltételeket biztosíta− ni. pajazmín − 9. Nagyon gyakran találkozunk pl. Oleoekol). Karate Zeon 5 CS. kép) tüneteivel talál− kozhatunk. az ültetőanyagot előszőr a Sulkában csáváz− zuk. A kártevő lárvái ugyanis a lucfenyő hajtásvégein és a rü− gyek tövében telelnek. Fenyőfák A lucfenyő (Abies. a Rovraléban viszont csak 30 percig áztatjuk az ültetőanyagot. a fekete répa−levéltetű (voška maková) kolóniái− val a labdarózsa (Viburnum opulus. 9. Reldan 40 EC). a palántadőlés (padanie vzchád− zajúcich rastlín − 8. Ezért az ültetvényeket már az első felmele− gedés után permetezzük és a kezelést két hét múlva megismételjük. kép Díszcserjék A gyümölcsfákhoz hasonlóan a lombhul− lató díszcserjéket is permetezhetjük az átte− lelő kártevők ellen (Aliekol. Mivel a fonálférgek ellen engedé− lyezett Sulkát nem szabad más gombaölő szerrel (Rovral Flo) keverni. 10. Diazol 50 EW. könnyen elpusztíthatjuk őket bármelyik. Tavaszi fokhagyma A tavaszi fokhagyma ültetőanyagát (7. kôrovnica smreková − 10.

ugyanis a paprikában ta− lálható magmennyiség és a vállátmérő kö− zött szoros összefüggés van. Kora ta− vasszal szabadföldön dinnyében. eperben Ismeretes. méretére. pockokat. hogy a téli hónapokban a hegyes erős fajták ter− mései kötődnek jobban. hogy könnyen megközelíthetők legyenek. Hasonló körülmények között a fehér faj− ták közül a kúpos típusok általában jobban kötnek a blocky fajtáknál. is− merjük el. sza− bályos alakra fejlődésében is. dinnyében. ez biztosítja a védelmet. de a polisztirol habbal körülvett doboz is ki− váló védelmet nyújt a hideg és a meleg el− len. amelyek a nektárt vagy a virágport gyűjtik. Az újabban tért hódító nagytestű hegyes−erős paprikák kö− tődése borús rövidnappalos időszakban ne− hézkesebb. Természete− sen ehhez a jó tápanyag−ellátás. A sok és egyöntetűen szép alakú gyü− mölcs csak jó beporzással jön létre. A folya− mat biztosítható néhány hyperparazita gombával (pl: Polyversum. a sa− ját maguk által gyűjtött táplálék elegendő. a legnagyobb melegben poroztatunk (ráadásul fóliában). különböző legyek. Trifender). Nagytestű fajtáknál je− lentős befolyással vannak a termés szabá− lyos formájára. A blocky típusoknál lényegesen javít− ható a három − és a négyeres paprikák ará− nya a formás négyeres termések javára. de az ekkor kötő− dött paprikák minősége sok esetben nem kielégítő. illetve megakadályozza a kondenzációt a fészek belsejében. Mérete. A háziméhek hosszú időn át végezték ezt a munkát. ha minden termő megtermé− kenyül a virágban. a korai időszak− ban a kötésbiztonságra. NeemAzal) a tetvek. de jelentős befolyással A beporzás döntő szerepet játszik az eper és a dinnye minőségében. és kisebb árfekvésben tud− juk a termést értékesíteni. nemigen fognak a beporzással foglalkozni. és azokban van a legtöbb termő. és ki kell nyitni. akkor ugyanez a mód− szer biztosítja a megfelelő páratartalmat is. míg a bimbók 5–10 %−a kinyílik. Mikor vessük be a poszméheket? Általában az első virágok a legnagyob− bak. tripszek ellen. ha ezekkel harcolnak. Itt kell nagyon odafigyelni a veszélyes vegyszerek használatával! Ma már kaphatók kíméletes bio szerek (pl: Vektafid. és korábban megindul a termésképző− dés folyamata. hogy a hajtatott paprikafajták között. eperben ez úgy oldható meg. 4−6 hetes megporzási időszakra Natupol XS − kaptár 3 hetes megporzá− si időszakra És végül néhány jótanács! Vigyáz− zunk. A gyakorlatban a kaptárakat az első vi− rágok kinyílása után 4–5 nappal helyezik ki. me− lyet most a poszméhekkel sokkal hatéko− nyabban is el tudunk végeztetni. Általánosságban elmondható. Ennek fő oka. ezekből lesznek a legna− gyobb gyümölcsök. Különböző poszméhkaptárak léteznek: Natupol S − 500–1000 m2−re való kap− tár. illetve a tápanyag felvehetősége is fontos. A gyümölcs csak akkor fejlődik szabá− lyos alakúra. A petesejt megtermékenyülése indítja meg a növekedési hormon (auxin) termelé− sét. E rovarok biztosít− ják az önbeporzás és a keresztbe−porzás megvalósulását. ilyenek a háziméh. xxx: növelhető a termésmennyiség és jelentősen javítható a minőség xx: jelentős minőségjavulás érhető el x: minőségjavítás érdekében javasolt az alkalmazásuk −: használatuk gazdaságossága megkérdőjelezhető (az Árpád tsz. hogy gödröt ásunk a terü− leten melybe vizet öntünk és egypár téglára a víz közepén kihelyezzük a kaptárat. Emellett a húsvastagságra és a jobb kötő− désre is kihatással vannak a poszméhek. A poszméhek előnyei hajtatott papri− kában: – Fényhiányra érzékeny fajtáknál jobb kötődés = terméstöbblet – Nagyobb vállátmérő = minőségjavulás – Vastagabb termésfal = nagyobb tö− meg súly – A fajtára jellemző szabályos termés− forma = könnyebb osztályozhatóság A poszméhek gazdaságossága papri− kában A poszméhek munkájának eredménye paprikában nehezebben kifejezhető mint a paradicsomban. A töltenivaló fehér fajtáknál elsősorban vállátmérő növelő ha− tásuk emelhető ki. A virágról−virágra szálló rovarok végzik (entomogámia). hogy fű− tött termesztésben négyzetméterenként +2 db feljebb osztályozható paprika ártöbblete fedezi a kaptár költségét. hogy nem termékenyül megfelelő számú mag a termésben. hogy a kaptár mindig 50−60 cm ma− gasan legyen a föld felett! Mivel az édes illat odacsalogatja a hangyákat. a posz− méh. A kaptárakat egyenletesen el kell osztani az üvegház területén.hu nyomán) A poszméhek betelepítésével a hagyo− mányos hegyes−erős típusoknál darabosabb paprikákat kapunk. alakja nem tükrözi a fajtára jellemző paramétereket és így az áru csak másodosztályú. Ha nem termékenyül meg minden petesejt. A gyenge fényviszonyok követ− keztében nem képződik megfelelő mennyi− ségű pollen a virágokban a biztonságos ön− termékenyüléshez. a fajtatípusok és a termesz− tési időszakok nagy változatossága miatt. és addig maradnak. A különböző termesztési időszakokban és fajtatípusok esetén a poszméhek mun− kájának jelentősége a következőképpen ér− tékelhető resztbe−porzásnak tehát döntő jelentősége van. az utakhoz közel. bizonyos időszakokban különbsé− gek mutatkoznak a kötésbiztonság tekinte− tében. Az eper vi− rágjában a termők hamarabb érnek. atkák. A poszméhekkel és az azok nélkül kőtődött termés jól megkülönböztethető. Ha a tomboló nyár kö− zepén. melynek következtében a paprikák vállátmérője elmarad a várako− zástól. Gazdasági szempontból tehát ezek be− porzása különösen fontos. A poszméhek a virág meglátogatásakor a bibére juttatják a virágport. Ez a proto−genezis jelensége. Több mag keletke− zik.Biológiai növényvédelem A poszméhek haszna a paprikában. Általánosságban elmondható. amely az alatta levő szövetek növeke− déséért felelős. akkor a gyümölcs torz alakú lesz. ezen belül is a ha− gyományos típusú fajták. (tam) bírnak a terméstömegre és a szabályos for− mára. Sem− miféle gondoskodásra nincs szükség. Be kell számítani a környezet megszokásához szükséges időt. Ezért a beszerzett kaptárakat gyorsan a he− lyükre kell tenni. Ha jól beporzódnak. s így megy végbe a termékenyülés. A ke− 20 Jó Gazda 2007/3 . mint a porzók. amely 2–3 nap a nagyteljesítményű időszak előtt. több a kiesés.

hanem ki is fogja az üvegházi lisztecskéket. Az alkalmazott módszer arra az elvre épül. miközben elfogadható szinten tartja a be− tegségeket. kártevők elleni program beveze− tésével 50−90 százalékkal csökkenthetjük a peszticidek felhasználását anélkül. azaz az integrált növényvé− delem (IP) alkalmazása.Biológiai növényvédelem − Hirdetés Hogyan lehet hatékonyabb és olcsóbb a növényvédelem? Integrált növényvédelem Az olcsóbb mezőgazdasági termelés a lét− fenntartás egyik követelménye az ágazat számára. illetve dísznövények fölé. hogy már jópár évtizeddel ezelőtt rájöttek. illetve a dísznövény−ter− melők nélkülözhetetlen segédeszköze szer− te a világon. Eredményesebben fogja a kártevőket. vajon elkerülhetjük−e a mérgező vegysze− rek használatát. vagy csökkenthetjük−e a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt káros hatásukat? A válasz egyértelmű: sok esetben egy átgondolt. Ehhez nagy segít− séget nyújtanak a színcsapdák. hogy a sárga ragadós színcsapda nemcsak kimu− tatja az első kártevők jelenlétét. Néhány módszer aránylag egyszerű és pénzt takarít meg. Ez azt jelenti. A kék színcsapdák nagy mennyiségben kifogják a tripszeket. ha minden 2−4 m2−re felváltva teszünk 1 kék és 1 sárga színcsapdát. Termelői tapasztalatok mutatják. A színcsapdák 20x15 cm−es műanyag lapok. Szlovákiában is. de a vírusos betegsé− gek hordozói is. Felmerül azonban a kérdés. amelyek speciális nem száradó ra− gasztóval vannak bekenve. Jogos tehát a felvetés. tetvek és káposztabolhák ellen – kék: a tripszek ellen – fehér: az alma−. hogy a kártevők többségét a sárga és kék szín vonzza. Így kerülnek forgalomba itt nálunk. tetveket és az aknázó legyeket. A növényvédelem sikere gyakran azon múlik. az uborka. hogy a kártevők jelenlétét a lehető legkorábban vegyük észre. mint a jelen− leg alkalmazott hagyományos növényvé− delmi módszerek. akkor a sárga ragadós színcsapdákat már kora ta− vasszal. Ha a ragadós színcsapdákat hasznos élő szervezetekkel (predátorokkal) kombinál− juk. hogy romlana a terméshozam. nem lesz−e éppen ez a végzetünk? Ugyan− akkor az EU−nak is az az egyik legfonto− sabb követelménye. akkor az ajánlott mennyiség 1 darab 100 m2−re. a papri− ka. Tamasek Zoltán Biológiai növényvédelem A károsítók elleni védelmet keresse a természetben Ragadozó atkák a takácsatkák és a tripszek ellen Fürkészek a tetvek és a liszteskék ellen Trichogrammák a kukoricamoly ellen Ragadós színcsapdák: – sárga: a liszteskék. Ez a biológiai növényvé− delem és a vegyszeres növényvédelem kombinációja. amik nemcsak szívo− gatják a növényeket. 10cm−re a növé− nyek fölé. a gyümölcsösben és a − káposztafélékben károsító hernyók ellen Polyversum – a növények növekedését segíti és megkönnyíti a gombás betegségek elleni védekezést – biológiai növényvédelem 941 36 Rúban 23 − tel. s ugyanolyan minőségű és mennyiségű termést biztosít. Ha a ragadós lapokat csak szignalizá− cióra szeretnénk használni. tökéletes biológiai védelmet hozhatunk létre az üvegházban vagy a fóliasátorban.fax: 035/640 77 40 GaP−9/03 Jó Gazda 2007/3 21 . Ha sikeres és ol− csóbb növényvédelmet szeretnénk. amelyek se− gítségével időben észrevehetők és kifogha− tók a kártevők. vagy új betegsé− gek jelennének meg. a szilva− és a káposztalégy ellen – Szférikus sárga: a cseresznyelégy ellen k: sá go don Új Vektafid A– a vírushordozók ellen Nemaslug – parazitáló fonálférgek a meztelen csigák ellen Novodor – az almabimbó−likasztó bogár és a burgonyabogár ellen Biobit – a szőlőben. ha csökkentjük a növényvédelmi teendőket. hogy kevesebb szer− maradvány legyen az élelmiszerekben (s ez egyre szigorodik). nehogy túlsza− porodjanak. az uborka−. a palánták helyreültetésénél ki kell helyezni a paradicsom. hogy a pap− rika−.

ami előnyös. A nitrogén a talajban főleg szerves anyagokban van jelen. mivel ha hiányzik. de szeretnének be− lőle megélni. és a ta− lajt nem csak zsarolni akarják. Ezek a táp− anyagok jól kötődnek a talajrészecskékhez. Sok gazdál− kodóban ez nemtetszést váltott ki. a harmadik a mérlegszemléletű. ez ad ugyanis csak pontos képet arról. Nagyon fontos ezért igénybe venni a talajelemzés lehetőségét. de vastagabb hóréteg esetén sík vidéken is. vagy a kálium) szintje na− gyon alacsony. A feladata főleg az. A napraforgó a talaj tápanyagkészletét veszi legjobban igénybe. a növények számára csak akkor válik felvehetővé. mivel a hó elolvadásakor a hólével elfolyhat. Tavasszal és nyár folyamán nitrogéntrágyák. hogy a kukorica önmaga után lé− nyegesen több termést ad.Növénytermesztés Piros árvacsalán Bársonyos árvacsalá A tápanyag−utánpótlásról A helyes gazdálkodási gyakorlat alapján minden termelőnek kötelessége nyilvántartást vezetni a trágyák használatáról. hosszabb gyökérrendszer fejlesztésére vannak kényszerítve. Másik fontos Repkény veronika 22 Jó Gazda 2007/3 . a visz− szamaradt mennyiség elég az utána következő kapásnak. Azok. a mélyben található víz idáig fölszivárogva le− hetővé teszi ezeknek a tápanyagoknak a felvételét. az általa használt területen parcellák szerinti tápanyag−mérlegről. hisz a növények erősebb. milyen is tulajdonképpen az egyes parcellák tápanyagszintje. a talajvízzel mozog− nak. utána a környezetkímélő. Az őszi. Csak ezeknek az adatoknak a tükrében lehet a trágyákat a leggazdaságosabban felhasználni. A napraforgótermesztés gazdaságosságának kiszámításakor ezt a tényt okvetlen figyelembe kell venni. a tápanyag−nyilvántartásból igen ko− moly információhoz jutnak. nem lúgozódnak ki. ha szervetlen sókra lebomlik. megerősödését szolgálja. hogy minden év− ben minden kultúráját ilyen szinten tudja trágyázni. így a kora tavaszi időszakban nagy a talajban a nitrogén− hiány. akik a növényter− mesztéssel komolyan akarnak foglalkozni. hogy a vegetáció megindulásakor a növényzetnek mindjárt rendel− kezésre álljon a tápanyag. fel kell tölteni. Ugyanez a helyzet a gabonák− kal is. főleg lejtős tala− jon. Sajnos. Az őszi mélyszántással lekerülnek a baráz− da aljára. Kísérletek bebizonyították. Nem ajánlott hóra szórni a műtrágyát. Szárazság esetén a talajban. minden év végén egyértelmű lesz. sok termelő nincs olyan helyzetben. mélyszántással történő bedolgozása. A tápanyag−utánpótlás alapja a foszfor− és a káliumműtrá− gyák őszi. nem mosódnak. téli csapadékkal szinte teljesen kimosódnak a ta− lajból. A mérlegszintű tápanyag−visszapótlásnál annyi tápanyagot jutta− tunk vissza a talajba. és fölösleges időpocsékolásnak tartja. A tápanyag−utánpótlásban négy szintet ismerünk: a legalacso− nyabb a minimális. a negyedik a maximális szintű pótlás. ez az őszi vetemények gyors tavaszi fejlődését. Az egyes növénycsoportoknak más−más a tápanyagigénye. Ezek vi− szont a talajrészecskékhez nem kötődnek. és ha ezt megad− juk alájuk. mikroelemek alkalmazása az indokolt. a másik elem sem tud a termésképzésben érvényesülni. mint a napraforgó után. Ott. és mit vont ki belőle a termés. mi került vissza a talaj− ba. A kapások magas káliumszintet igényelnek. Az első tavaszi nitrogénnel történő trágyázást hívjuk re− generációs trágyázásnak. folyékony levéltrágyák. egy jó vetésforgóban az utána következő növénynek elegendő kálium marad vissza. Az első kora tavaszi trágyázásnál azonban több szempontot is figyelembe kell venni. ha kijuttatjuk alájuk a foszfort az igényük szerint. Ha a nyilvántartás− hoz valós adatokat fognak felhasználni. ahol az egyik tápelem (foszfor. amennyit a terméssel onnét elvettünk.

Egy gyomosabb parcellán ez azt jelenti. Ajánlott ezért ilyenkor végezni egy második. Ilyenkor ajánlott a kénsavas ammónia (síran ammónny 20% N ). ami azt jelenti. ez is kimoshatja a tápanyagot az alsóbb szin− tekre. ha magasan van a talajvíz. Szintén ez a helyzet a könnyű. sem a vízért folyó harcban.n szempont a tiszta nitrogén mennyisége. A kultúrnövény nem képes velük konkurálni. veronika−. Gyenge. Sedliakné. Az ősztől szinte egy− folytában tavasz van. A nitrogénre igényes növényeknél nagyon fontos az adagot osztott formá− ban többszöri alkalomal kijuttatni. sem a táp− anyagért. György Ilona növényvédelmi szaktanácsadó Tyúkhúr ( A szerző felvételei) GaP−23b/03 . homoktalajokkal is. Megtalálni a legalkalmasabb időpontot a munka el− végzésére az idén igencsak nehéz lesz. ammóniumnitrát (liadok ammóny s vápencom 27% N – LAV) Kevésbé javasolt a hugyany (močovina 45% N). kevésbé fejlett növényzetre és könnyű talajokra csak a minimális mennyiséget szór− juk. A tyúkhúr. maxi− málisan 40 kg/ha. mivel a növényzet úgy sem képes felvenni a kiszórt tápanyagot. ún. mi− vel az ammóniumnitrátban a nitrátsók károsíthatják a csírázó növényeket. ami a mikrobiális tevékenység meggyorsításával a nitrogénsók ke− letkezését is beindítja. és a talajt megszellőzteti. vagy a hugyany (močovina 45% N). és árvacsalánfa− jok veszélyessége éppen abban rejlik. sok gyomot kitép. Növénytermesztésben a tavaszi nitratáció az első munkák egyike. virágzás előtt. Az első. Egy boronálás az ilyen területeken nagyon hasz− nos lehet. ezek nálunk a mészsalét− rom (liadok vápenatý 15 % N). A tavasziak alá vigyázni kell a nitrogén talajba való bedolgo− zásával. erős. Ennek kör− nyezetvédelmi jelentősége van. regenerációs trágyázásra a legalkalmasabb műtrágyák a nitrát tartalmú trágyák. fejlett gyökérzetükkel felveszik az összes tápanya− got. Ráadásul egy ki− adósabb tavaszi eső az egész mennyiséget kimoshatja a talajból. hogy nagyon agresszí− vak. A gabonafélék és a repce a legtöbb nitrogént a leg− intenzívebb növekedési stádiumban igényli. A nitrogéntrágyáknál az egy hektárra kijutatott optimális mennyiségnek a 140 kg−ot javasolják. mivel ebben a nitrogén a növény számára nem azonnal felvehető formában van. A gabonaféléknél a sikértartalom növelésére és minőségének ja− vítására szolgáló fejtrágyázást a kalászoláskor. Az ajánlott mennyiség 30 kg/ha. ennél nagyobb adagok már kimosódva az alsóbb talajrétegekbe kerülnek. hogy a gyomok igencsak megerősödtek. produkciós trágyázást. hogy a kiszórandó műtrágya nagy részét ezek a gyomok fogják hasznosítani. ahol. vagy virágzás után kell elvégezni.

Az energianövények termeszté− sére vonatkozó mezőgazdasági támogatások feltételeit szintén új kormányrendelet szabályozza majd. A cukorra folyósított külön kifizetés mindazon kérvényezőknek jár. napraforgó. rozs. A kérvényt a naptári év május 15−ig az egységes területalapú kifizetésre vo− natkozó kérvénnyel együtt kell benyúj− tani a PPA−hoz. Ez azt jelenti. december 31−ig do− hánykvótával rendelkezett. tavaszi búza. és fel− mutatják a cukorrépa eladásáról szóló 2005/2006−os gazdasági évre vonat− kozó szerződést. Ennek alapján a növénytermesztésbe irányuló közvetlen nemzeti kiegészítő támo− gatásokat azon személyeknek folyósítják. Gyakran a táp− anyagok ebben az időszakban a növé− nyek számára még nincsenek felvehe− tő formában. borsó. ill. őszi árpa. az ammónium pedig hosszabb távon biztosítja a növény tápanyag−ellátottságát. olajlen. mert a talajszemcsékhez kötődik és a növény gyökérzete nagy energia árán jut el a növekedés során a felvehető tápanyaghoz. akik az SZK területén mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. kukorica. (1. és teljesítik az egységes területalapú kifizetésekre (SAPS) vonatkozó feltételeket. pohánka. akik teljesítik az egységes területalapú kifizetésekre (SAPS) vonatkozó feltételeket.13 ha−ig nagy− ságú komlóültetvénye van bejegyezve. hogy felvehető le− gyen. Ebből adódóan a karbamidnak és az ammóniumnak a talajban nitráttá kell átalakulnia. Energianövény− nek számítanak azok a növények. fonó len. akinek a termőtalajblokk−nyilvántartás− ban 2006. köles. vagy a kiválasztott do− hányfajta ténylegesen leadott mennyi− sége után járó kifizetés 60 százaléka. bab. A nitrogén felvétele tehát – füg− getlenül a műtrágyázás során kijutta− tott N−formától – elsősorban nitrát− ként történik. mint például a mészammon−salétrom. ammónium műtrágyák− nál 6 hétig tarthat. durum (kemény) búza. 305. amíg az összes nit− rogén 50%−a nitráttá átalakul. Hatékony nitrogéntartalmú műtrá− gyák. Eb− ből adódóan alacsony hőmérséklet ese− tén. Kizárólag karbamiddal. olajnövény−gabonaféle−keverék. hüvelyes−gabonaféle−keverék. s erre a célra a kérvényező szerződést kötött az ener− gianövények első felhasználójával.Agrárhírek Nemzeti kiegészítő támogatások A földművelésügyi tárca által előkészített kormányrendeletet. ammóni− umtartalmú műtrágyák használata ese− tén alacsony talajhőmérsékletnél számí− tani lehet a növények rossz tápanyag−el− látottságára. (agn) 24 Jó Gazda 2007/3 . hogy az át− alakulás folyamata során talajtól és idő− járástól függően a gázalakú nitrogén− veszteség a 40 százalékot is elérheti. A nitráttartalmú műtrágyák. magas nitráttarta− lommal rendelkező nitrogénműtrágya felhasználása előnyökkel jár. Ehhez még hozzátartozik. A nitrát ellenben a talajvízben oldott formában található meg és így a vízzel egyszerre kerül felvételre. Az ammónium csak korlátozott százalékban vehető fel. olajrepce. hüvelyes−olajnövény−keverék) – komlóra vonatkozó kifizetés − annak a kérvényezőnek folyósítják. sz. ammó− nium (NH4+) vagy nitrát (NO3−) formá− ban találhatók meg. aki 2005. április 1−től lép majd érvénybe a növénytermesztés− be irányuló közvetlen nemzeti kiegészítő kifizetésekre vonatkozó mezőgazdasági támogatások feltételeit szabályozza.3 ha−tól − max. A nitrogén átalakulása a hőmér− séklet függvénye A nitrogén jó felvehetőségéhez szük− séges átalakulás (karbamid−ammó− nium−nitrát) a hőmérséklettől függ. A kifizetést az energianövények ter− mőterülete alapján folyósítják. triticale. tavaszi ár− pa. amely 2007. ame− lyeknek minimális területe 0. A cukorra folyósított külön ki− fizetések feltételeit is kormányrende− let alapján határozzák meg. amelyeket legalább 0. garantálja a növények gyors táp− anyagellátását hatékony alacsony talajhőmér− séklet esetében is lehetővé teszi a növények célzott tápanyagellátását elkerülhető a nitrogénveszteség. Az N−formák felvétele A karbamid a növények számára szántóföldi körülmények között nehe− zen felvehető. A növénytermesztésbe irányuló nemzeti kiegészítő támogatásokat a következő formában folyósítják: – szántóföldi növényekre vo− natkozó kifizetések (POP) − A kifi− zetéseket az 1. szója. illetve írásos nyi− latkozatban jelenti ki. zab. mint például a mészammon− salétrom nitrogéntartalmának 50%−a eleve nitrát formában található meg. A nitrát a növekedés megindulásakor gyorsan hat. melléklet: őszi búza. vagy felvásárlójával. A kérvényeket a PPA−hoz május 15−ig kell benyújtani. illet− ve a különböző NPK−műtrágyákban és kéntartalmú nitrogénműtrágyákban a hatóanyag ammóniumként és nitrát− ként fele−fele arányban van jelen. (sz) A nitrogén felvétele függetlenül a műtrágyázás során kijuttatott N−formától − elsősorban nitrátként történik Milyen gyorsan hat a nitrogénműtrágya? A téli kultúrák növekedése a hőmér− séklet emelkedésével kora tavasszal hamar elkezdődhet. 10°C alatt karbamid esetében 6 hétnél tovább. hogy haté− kony műtrágyázással kell támogatni a növekedés kezdetét. A kora tavaszi. hogy az energia− növényeket saját maga dolgozza fel. sz. – kiválasztott dohányfajtákra vonatkozó kifizetések − a kifizetés an− nak jár. december 31−ig legalább 0. egyéb gabonafélék. amelyeket energetikai célú felhaszná− lásra termesztenek. cirok. mégpedig a kiválasztott dohányfajta ténylegesen leadott mennyisége után járó kifizetés 40 százaléka. mellékletben meg− határozott növényekre folyósítják.3 ha területen az adott naptári év május 31−ig elvetet− tek. Nitrogénműtrágyáknak a növény számára gyorsan felvehető tápanyagai alapvetően a N−formában különböz− nek: karbamid (C2N−CO−NH2).3 ha egy termőtalaj−blokkban.

ha ezek a ren− delkezésre állnak. A szuszpenziók már oldott állapotban tartal− mazzák a hatóanyagokat. Nyilvánvaló. viszont a tápanyag−gazdálko− dási tervbe nehezebben il− leszthetők be. a foszfor és a kálium esetében. vagy ha a laborvizsgálatokat nem megfelelően végezték el. szabályszerűen elvégezni. Hat kategóriát különböztetünk meg. ezért gyorsabb feltáródást eredményeznek. a komplexek egy menetben kijuttathatóak. vagy külön kell keverni a műtrá− gyaféleségeket. hogy stratégiai döntéseket alapozzunk rájuk. Ezt a tervet az agronómu− sok megfelelő adatok és táb− lázatok ismeretében maguk is elkészíthetik.A növény fajlagos tápanyagigényét hozzuk összhangba a talaj természetes tápanyag−szolgáltató képességével A tápanyag−gazdálkodás tervezése Az uniós követelményeknek megfelelő helyes gazdálkodá− si gyakorlat alkalmazásában a trágyázási terv egyik fontos eleme az adott növény táp− anyag−gazdálkodási terve. és ezek óriási jelentősé− gűek. hogy szi− lárd műtrágyával vagy esetleg szuszpenziókkal végezzük−e a tápanyag−utánpótlást.) GaP−23c/03 . legdrágább trá− gyaszámítási metódusok sem érnek sokat. amelyek a számítás alapját képezik. Az egy hatóanyagú műtrágyák eseté− ben például a kijuttatást több menetben kell végezni. Mind− egyiknek megvan a maga előnye és hátránya. legalább a főbb talajtípusok ismerete el− engedhetetlen. nem megfelelően gyűjtött (a területet jól reprezentáló) át− lagmintákból származnak. ha utána− nézünk. Ezért ha valaki a mintavé− telt nem tudja megfelelően. Ugyanaz a humusz−. hogy a több évtizedes mérőszámok az előző rendszer tervgazdál− kodási gyakorlatát és közgaz− dasági viszonyait tükrözik. hanem mindenképp helyszíni meghatározásra van szükség. ha azok a la− boreredmények. Az újabban ajánlott helyszí− ni mérésekre alapozott gyors− tesztek megfelelnek arra. hogy a leg− modernebb. Ahhoz. A növények tápanyagellá− tásának kiszámításában a leg− nehezebb − legelmélyültebb talajtani és agrokémiai isme− reteket igénylő munka az adott talaj termőhelyi kategó− riába való besorolása. ehhez elengedhe− tetlen a laboratóriumi ered− mények ismerete is. ami a számítás alapját képezi. A követke− ző lépés az ellátottsági kate− góriák meghatározása a hu− musz. és ezek a feltöltő trágyázáshoz kialakított szor− zószámok a mezőgazdaság je− lenlegi viszonyai között nem érvényesíthetők. A kiszámolt trágya− igény megfelelő feltöltése esetén optimális feltételeket teremt a termeszteni kívánt növény tápanyag−ellátottsá− gához. ajánlatosabb egy erre szako− sodott céget megbízni ezek− nek a munkálatoknak az el− végzésével. felvehe− tő foszfor−. Figyelembe kell azonban venni. El kell dönteni. káliumtartalom különböző termőhelyi kate− góriák esetében − az eltérő ta− lajfizikai és kémiai tulajdonsá− gokból adódó változatos táp− anyag−dinamika miatt − egé− szen más ellátottsági értéke− ket ad. Ez azt jelenti. Ehhez azon− ban nem elegendő. (red. hogy a termő− helyi besorolást megfelelően el tudjuk végezni. hiszen e nélkül nem le− het pontosan megállapítani az ellátottsági kategóriákat. hogy egy ható− anyagú vagy komplex műtrá− gyát alkalmazunk−e. arra azon− ban a helyszíni mérések pon− tatlanságából adódóan nem alkalmasak. Miután kiszámítottuk a hektáronkénti tápanyag−szük− ségletet ezeket a hatóanyag− mennyiségeket műtrágyaféle− ségekre kell átszámítani. Akkoriban például lényege− sen alacsonyabbak voltak az energiaárak. hiszen még egyes határrészek között is jelentős különbség lehet a talajtípusok vonatkozásában. kijuttatásuk− hoz viszont speciális gépekre van szükség. hogy a trágyázásra tervezett hatóanyagok fel− használásánál a termeszteni kívánt növény fajlagos táp− anyagigényét összhangba hozzuk a talaj természetes tápanyag−szolgáltató képes− ségével. hogy adott település határa mely talajtípusba tar− tozik. hogy a talaj aktuális helyzeté− ről tájékozódjunk.

amelyek− kel ez biztosítható. levélfoltosodást. szárdő− lést. serkenti az oldalhajtások kép− ződését és segíti az egyöntetű virág− zást. mely a kártevők igen széles skálája el− len hatékony. A Calypso fénystabilitása és esőállósága igen jó. a cilindrospó− riumos levélfoltosság és az alternáriás becőrontó betegség károsítja a rep− cét. A Horizon hatóanyaga a tebu− konazol jól ismert.2 l/ha. mindezek növelik a termés− potenciált. a leve− leket és a becőket. de kevés− bé közismert sajátossággal is. A Horizon kétféle mó− don fejti ki hatását: egy− részt mint gombaölőszer. illetve a táplálkozásuk során veszik fel. egyen− dekezést három fő csoportra letesen oszlik el a levelekben. korai érést is okoz. Olyan növényvédő szereket vagy olyan növényvédelmi eljárásokat kell alkalmazni. A kezelést elhúzó− is szükség lehet. aki ezt a terméket ne ismerné. Tavaszi alkalmazásnál – szárbain− dulástól a virágzás kezdetéig 0. A káros rovarok elleni hatékonyság ugyanakkor egy rendkí− vül előnyös kedvező tulajdonsággal párosul: a növények megporzásában szerepet játszó rovarokra (pl. Az ipari növények közül a repcé− nek van a legtöbb rovarkártevője és fennáll a méhek átrepülésének lehe− tősége a védendő kultúra felett. Ezek közé. tosan figyelemmel kísérni a repce táb− A Horizont és a Calypsot a lákat. A Calypso kedvező toxikoló− giai és ökotoxikológiai tu− lajdonságokkal rendelkezik és nagyon felhasználóba− rát. s a repce− A kártevők elhúzódó betelepedése fénybogár ellen 0. A kezelések pontos dó betelepedés esetén célszerű meg− időzítése érdekében célszerű folyama− ismételni. Neve− zetesen. a Calypso 480 SC. Hatására a ezek nagy része közvetlenül a virágo− kártevő nem táplálkozik tovább. szor elkerülhetetlen virágzó kultúrák− ban. A hatóanyagot a rovarok (Szilvássy László a kezelt felülettel érintkez− felvétele) ve. különösen a fej− trágyázás után a repce robbanásszerű fejlődésnek indul. poszméhek). ezért a öszpontosítva kell végrehajtani: Calypso a hatását sokáig megőrzi. másrészt mint növekedésszabályozó ké− szítmény. Az oldalhajtások mélyebbről in− dulnak és erőteljesebben fejlődnek. s ma már nehéz lenne olyan termesztőt találni. A Horizon 250 EW lassan másfél évtizede en− gedélyezett készítmény a repce kezelésére. így serkenti a becővel rakott oldalhaj− tások képződését. Rendkívül szé− les hatásspektruma és számos elő− nyös tulajdonsága mellett rendelkezik néhány jól megfigyelhető. széles hatásspekt− rumú fungicid hatóanyag. vagy ha Máté Károly. nö− vényi szövetekbe való fo− lyamatos bejutása gondos− kodik a kiváló hatásról és a hosszú hatástartamról. s ezáltal az áttelelést. A repcét jó néhány kórokozó károsít− ja. mozgása lelassul és rövidesen elpusz− A tavaszi rovarkártevők elleni vé− tul. amely ki− váló eredménnyel alkalmazható szán− tóföldi és kertészeti növények külön− féle betegségei ellen. A Horizon a repce növekedését ekkor is kedve− zően szabályozza. A repcé− – terméskötődés kezdetén a becő− ben a védekezést a repceszáror− kártevők ellen. A hatóanyag hosszú ideig.Növényvédelem A sikeres repcetermesztés alapjai A legújabb repcefajták és hibri− dek egyre magasabb olajtarta− lomra és egyre nagyobb termés− hozamra képesek. A Phoma lingam mellett még a fehér− penészes rothadás. kat és a termést károsítja. Bayer CropScience 26 Jó Gazda 2007/3 . ehhez azon− ban a kedvező időjárás mellett az intenzív termesztéstech− nológia minden elemére szükség van. csapadékos időjárás hatására gyakori a repce betakarítás előtti megdőlése és kipergése. a Horizon őszi kijuttatása esetén erősíti a gyökérképződést. a méhekre nem veszé− lyes készítmények közé tartozik a kloronikotinilek második generációs képviselője. A nö− vényvédelmi munkákat a hasznos be− porzó rovarokat. mesztés nélkülözhetetlen segéd− A károsítók elleni védekezés sok− eszközeiként tartja számon.1 l/ha dózisban és rajzása miatt akár 2–3 védekezésre javasolt elvégezni. Kitavaszodáskor. méhek. Legfontosabb kórokozója a Phoma lingam gyökérnyak− és szár− rothadást. hanem annak olajtar− talmát is lerontva duplán okoznak kárt. Hatékonyságát magas biológiai aktivitás és ala− csony dózis jellemzi. mányos ellen 0. ezek szomszédságában. mivel a késlekedő beavatkozás mai szakirodalom a repceter− súlyos veszteségeket okozhat. Tavaszi alkalma− zása hatékonyan védi a szárat. háziméheket kímél− ve kell végezni.0 l/ha dózisban hatásos a fellépő betegségek ellen. A kora nyári sze− les. A beve− zető évek kedvező tapasz− talatai után a Horizon 250 EW a repcetermesztés alapkészítményévé vált. és a fás részeken keresztül gyorsan – zöldbimbós állapot végén – virág− felszívódik és a nedvkeringéssel eljut zás kezdetén a repcefénybogár.75− 1. A kórokozók az asszimilációs fe− lület csökkentésével nem− csak a termés mennyisé− gét. valamint más hasznos rovarokra. Így van ez a repce esetében is. mint például a ragadozóatkákra is veszélytelen. Ezalatt az idő alatt rengeteg ered− mény gyűlt össze a termék− kel kapcsolatosan. szártörést. jobb lesz a becőbe− rakódás. növeli a szárszilárd− ságot. a növény minden részébe. – szárbaindulás kezdetén a repce− A készítmény a kezelés után a levélen szárormányos.

és nem veszi figyelembe azt a tényt. használjuk ki a lehetőséget. a vero− nika fajok és a fűféle gyomok ellen. tavasszal csírázik. amelyeket keverni kell más szerekkel.4 D hatóanyagú készítmények. vagy szinte lehetetlen irtani a sebforrasztó zsombort és a pipacsféléket. A kalászos (sűrűn vetett) gabonafélékben legveszélyesebb gyo− mok a következők: Nagy széltippan − ősztől egész tavaszig kel. 40−120 cm magasra nő. nem hatékonyak azonban a galaj. 50 a nyilvántartásba vett gyomirtó készítmények száma. a használati utasításra mindig fel van tüntetve a keverhetőségi lehetőség más szerekkel. irtására speciális gyomirtók szükségesek. Vadzab − 60−150 cm magas fű. Mezei acat − évelő gyom erős gyökérrendszerrel. kiszélesítve ezzel a lehetőséget a hatékony növényvé− delemre. a füstike. A gyomirtásban hormon hatóanyagú készítmények az áruk mi− att a legelterjedtebbek. hogy a többi gyomokat is kiirtsuk. A gabonatáblák 50−70%− án jelen van. a szikfű és pipitér fajok. egy növény 45 000 magot is hoz. az árvacsalán. pásztortáska stb. 20−150 cm ma− gas. mert növeli a mag fehérjetartalmát. mert minden kétszikű kultúrában (főleg gyümölcsösökben. A gyomirtás tervezésénél vegyük figyelembe azt is. ezek élettartama a talajban 20 év is lehet. Ide tartoznak az MCPA. hogy egy átlagosnál jobban elgyomosodott búzatáblán az első tavaszi nitrátadagból (nitratációból) a búza szinte semmit sem vesz fel. Eredményes irtásához a vegyszeres és mechanikai gyomirtást együttesen szükséges. szőlőben. Rengeteg tápanyagot. Használatuk esetén fontos tudni. Az utóbbi− ak hatása nagyon jó a mezei acatra. Szlovákiában a gabonafélékre kb. fekete üröm. veronikafajok. dikamba és a 2. és már itt kezdjük el irtani ezeket a gyomokat. Ezért várha− tó. hogy a ga− bonafélék a talajt tisztító kultúrák közé tartoznak. Maggal és föld alatti gyökértörzs−részekkel szaporodik. Az idei enyhe tél kedvezett a gyomok fejlődésének. hogy a főleg évelő gyomok által (acat.5 db/m2 is kimutatha− tó kárt okoz. (sedl. hogy nem használhatók éjszakai fagyok esetén. mivel az ősszel kikelt gyomok − ragadós galaj. A költségek csökkentése érdekében sok termelő a szántás nélkü− li agrotechnikát választja. ősszel és tavasszal is kel. A gabonafélékben 85−95%−ban előfordulnak. mezei csorbókára és a szulák− félékre. MCPD.Növényvédelem − hirdetés Tavaszi gyomirtás a gabonafélékben A tavaszi gyomirtásra azért kell különösen odafigyelni. amelyek a talajban 10 évig is életképesek maradnak. napraforgóban az ivát és a tüskét. tyúkhúr. A magról kelő és évelő kétszikű (széleslevelű) gyomokat jól irtják. nagyobb károkat okoz− nak. vizet vonnak el a gabonától. és a gomba− ölő szer (fungicid) sem éri el mindig a gabona szárának alját. Az őszi repcében például nehéz. árvacsalán fajok. de 25 oC−nál melegebb időben sem. mivel a gyo− mok nemcsak a kultúrnövény elnyomásával okoznak kárt. − erősebb gyökérrendszerükkel még a búza megindulása előtt elszív− ják az összes tápanyagot. Sörárpában szintén nem ajánlott alkalmazni. Nagyon kis számban 1. ta− rackbúza) elgyomosodott területeken ez az agrotechnika nem alkal− mazható eredményesen. mezei csorbóka. magja nagyon apró. zöldségfélékben) nagy kárt okozhat. de a gabonára támaszkodik. Parlagi pipitér és az ebszikfű − szinte mindenhol előforduló gyo− mok. főleg a talajművelés minimalizálása miatt nagyon terjed. és na− gyon kell vigyázni a szomszédos területekre. ősszel és tavasszal kelnek. A gyártó cégek a jobb hatás el− érése érdekében több hatóanyagú gyomirtó készítményeket dob− nak a piacra.) GaP−20/3 Jó Gazda 2007/3 27 . A szakemberek gyakran fel− hívják a figyelmet arra. ami gyenge. Az utóbbi években. A betegség terjedéséhez jobb mikroklíma alakul ki. szinte minden kultúrában gondot okoz. hogy tavasszal az ellenük való védekezésben a vegyszerszükség− let is magasabb lesz. a zsombor. árvácskák. Egy növény átlagosan 1 100 magot érlel. Ragadós galaj − 150 cm hosszú szárat is fejleszt. és ezt több éven keresztül alkalmazni kell. A gyomos sűrű növényzetben a gombabe− tegségek is sokkal hamarabb megtelepednek. eléggé elter− jedt. Mivel ezek a növények szinte mindig a gabona után következnek a vetésforgó− ban.

Ezen túl− menően a talajvíz és tápanyagkészlet szempontjából kedvezőtlen futóhomok− ok megkötése is legtöbb esetben elsősor− ban az akácnak köszönhető. Ugyan− akkor Szlovákia területén az akácosok csupán 33200 hektáron léteznek. hogy fiatal ko− rában rendkívül gyorsan növekszik. Mivel gyö− kérzete segítségével nitrogénnel képes a talajt gazdagítani. mint Magyarországnak. Rendkívül alkalmas mező− Intenzív. Ugyancsak rendkívül kedvező ha− tással rendelkeznek az akácfa sorok a köz− utak. ahol 1400 méteres tengerszint feletti magasságig megy fel. úgyszólván felbecsülhetetlen segítséget jelentenek a la− kosság egészségi helyzetének szempontjá− ból is. Tudományos kísérletek bizonyítják.6 százaléka. a mezőgazdaságilag eredményesen nem hasznosítható terü− letek nagy része éppen akácosok telepí− tése által válhat gazdaságossá. amire más fafajok képtelenek. amelyek magas nektárhozammal ren− delkeznek. s így aránylag rövid vágásforduló mel− lett magas fahozammal rendelkezik.67 százalékát képviseli. hogy az akác a mezővédő er− dősávokkal nagy mértékben hozzájárul a mezőgazdasági terméshozamok növelé− séhez. Olyannyira. Ezen túl− menően Magyarországon az új erdősíté− seknél is a leginkább alkalmazott fafaj. Talán szükségtelen hangsúlyozni az akác méhészeti jelentőségét. főként virágzás idején. Nagy fahozamának köszönhetően sok szénhidrátot képes beépíteni testébe. s őróla kapta az akác a Robinia tudomá− nyos elnevezést. környezetvédő és környezetfejlesztő funkciója van.Növényvédelem Hagyományos módon létesített akácos − vágás előtt Energetikai célú akáckultúrák Az akác jelentősége és fájának hasznosítása Az akác a világban termesztett fafajok közül az Eucalyptus és a nemesnyárak után a legjobban elterjedt fafaj. Az akác ne− mesítésénél sikerült olyan klónokat nyer− ni. melyet ha mesterséges úton kívánnánk odajut− tatni. A XX. hogy Magyarország Európában jelenleg akácnagyhatalom− nak számít. szél− től. Kohán István. a 34−43 szélességi fokok között nem kevesebb mintegy 1000 kilométeres vonulatával. Az utóbbi időkben az amerikai földrészen visszavonulóban van. ami az összes szlovákiai erdők területének alig 1. Figyelemre− méltó mindenekelőtt az. ipari üze− mek környékén telepítettek. hótól és egyéb káros tényezőktől való védelménél. és olyan nitrogénnel gyarapítja. mint 414 900 hektárt tesz ki. Vadas Jenő egykori sel− mecbányai professzor szerint az egykori Magyarország s egyszersmind a jelenlegi Szlovákia területén erdőtelepítésre az akácot a katonai kincstár alkalmazta elő− ször 1750−ben a Komárom−harkályi erő− dítmény körül. vegyes ültetvényszerű akácosok védő erdősávok telepítésére. ligetek díszíté− sénél is.) a továbbiakban egyszerűen az akácnak – van erdőgazdasági jelentősége. Amerikában. míg Európában és Ázsi− ában fokozatos terjedése a jellemző. nagy mértékben elszennyeznénk környezetünket. Az említetteken túl− menően a gyökerein élő szimbióta bak− tériumok segítségével a talajt megköti. Az akác aránylag termőhelyi kedvezőtlen feltéte− lek mellett is megfelelő mennyiségű és minőségű faanyagot képes bebiztosítani. Végezetül rendkívül kedvező hatást gyakorol az akác a parkok. Az akácnak szinte felbecsülhetetlen talaj− védő. erdőmérnök 28 Jó Gazda 2007/3 . Egyidejűleg ezen fiziológiai fo− lyamatok eredményeként sok oxigént bocsát a levegőbe. Az ilyen klónokból létesített 1 hektár akácállományból mintegy 400 kg kitűnő minőségű méz nyerhető. az Appalac− he−hegységben terjedt el leginkább. valamint más jellegű fásításokra. majd pedig elterjedését is ez a 290 hektárnyi sikeres telepítés indí− totta el. és nagy mennyiségű széndioxidot képes lekötni. vasutak és egyéb építmények. A kisebb−nagyobb akácfa−cso− portok. Az akáccal borított erdők területe jelenleg Magya− rországon nem kevesebb. A gyors elterjedését több kitűnő tulaj− donságának köszönheti. melyeket a községek. ami az ottani összes er− dők területének 22. Európában az első akácfát Robin párizsi botanikus ültette el botanikus kertjében. század második felé− ben megbízható adatok szerint Európa összes államának nem volt annyi akácer− deje. A nemzetség Észak− Amerikában és Mexikóban őshonos mintegy 20 faja közül csak a fe− hérakácnak (Robinia pseudoacacia L.

szalma.Több mint kétszáz kiállító a budapesti AGRO+MASHEXPO−n Február utolsó napjaiban immár 25. amely szivacsszerű szerkezete révén jól tartja a vizet. vagy egyéb zúzalékok energiacélú kihasználásra készültek. A kiállításon jelentős szerepet kaptak a különböző energiatakarékos és alternatív felhasználású gépek. amelyek szőlővenyige. több mint kétszáz (212) kiállító cég vo− nultatta fel a termékeit. A seregszemlén szakmai konferenciák is zajlottak. a telepítés és fenntartás eszközei. amelynek legnagyobb részét a mező− gazdasági gépek ésberendezések tették ki. Köztük 24 kül− földi cég is felsorakoztatta kínálatát. által szervezett Agrármarketing és Média Napon. A szántóföldi növénytermesztés gé− pei idén is meghatározók voltak. Az idei se− regszemlén. al− kalommal rendezték meg Budapesten az AGRO+MASHEXPO nemzetközi mezőgazdasági gépkiállítást. betakarító gépek képviselői. A kertészkedők szintén meglehetősen széles vá− lasztékból válogathattak. nem törékeny és könnyen mozgatható. Ugyancsak érdekes és ér− tékes információk hangzottak el a Magyar Mezőgazdaság Kft. (szil) GaP−22/03 . A kiállítson számtalan újdonsággal is megismerkedhettek a látogatók.500 négyzetméteren zajlott. Zöldségpalánták és dísznövények palántai− nak termesztéséhez ajánlják. amelyen az európai és a magyarországi szaklappiac összehasonlítása és lehetőségei mellett az internet ágazaton belüli kihasználásáról is részletes tájékoztatást kaptak a résztvevők. Az „e−farmer közép−eu− rópai konferencia“ keretében az agrártámogatások internetes intézésének le− hetőségeiről cseréltek eszmét a térség szakemberei. amely négy napon át a Hungexpo fedett kiállítási csarnokai− ban 15. A kerti gépek. A zöldségtermesztők számára például érdekes megoldást kínált a Pit Pot nevű termesztőközeg. Jelentős arányt képviseltek az állattartási technológiákkal foglalkozó vállal− kozások. hi− szen a teljes kiállítási területből mintegy 13 ezer négyzetmétert ezek foglaltak el. külön említésre méltó volt a terményszárítók kínálata. A seregszemlén jelen voltak az eu− rópai piacon meghatározó legnagyobb erőgépek. s az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások a „Díszpark és kert“ témakörre összpontosítva az „F“ pavilon− ban sorakoztak fel. talajművelő berendezések.

azonkívül könnyen tisztíthatók. amelyek elkülönítve jól fejlődnek. mert így a talaj nem merül ki olyan gyorsan. A tisztelt olvasó joggal felteheti a kérdést: mit is je− lent ez az összetett szó? Bár a kifejezés új. mint az előbbi csoporté. Néhány növény esetében speci− ális talajkeverékeket kell használnunk. de könnyen tör− nek. mivel az agyag pórusain keresztül sok víz elpárolog. Az edény al− jára tegyünk kb. Azok a növények. Ezután kezdődhet az edény táptalajjal való feltöltése. a fagyot kevésbé bírják. A drénréteg fontos feladata a fölösleges öntözővíz elvezetése. melyek gyorsan kinövik edényeiket. Hátrányuk közé tartozik. A méteres edények készülhetnek ége− tett agyagból. Ha pedig olyen edényt vásároltunk. Ez ugyanis tele van gyommagvakkal. Az edény− kertészetben ne használjunk kerti földet. öt centiméter vastagon kavicsot. Nem jelent mást. nem kell gyakran átültetni a benne elhe− lyezett növényeket. me− lyek télen−nyáron a szabadban maradnak. rododendronok. pl. de az áruk nagyságrenddel kisebb. és csak ezután kezdjük el feltölteni földdel. bomlásnak induló szerves anyagokkal. Bármilyen anyagból is választunk ma− gunknak termesztőedényt. Ha mégiscsak a csoportos kiültetésnél maradunk. Fontos szempont az is. Az előkészületi munkák után kezdhet− jük a növények beültetését. fagyállók. víz− és tápanyagigé− nyük. Minden anyagnak megvan a ma− ga előnye és hátránya is. hogy egy edénybe beültetett növények ebben maradjanak több éven keresztül. A kerámia edé− nyek talán a legszebbek. repedeznek. Ezekben a növények több vizet igényel− nek. Az edénykertészetben a ter− mesztési mód szerint háromféle növénycsoportot különböztethe− tünk meg. hogy nehéz az áthelyezésük. A táp− talaj összetételét. a rododendronoknál. a többi faj pedig a „töltelék“ szerepét töltse be. és még kellő gondozás mellett is el− pusztulnak. akkor érde− mes ezt egy nagyobb kaviccsal vagy cse− répdarabbal eltakarni. ilyenek pl. A betonból készült edényeket főleg a köztéri díszítésnél használjuk. hogy az edények beültetésük után is könnyen mozgathatók legyenek. mivel talajuk könnyen eliszaposodhat. törékenységi mutatójuk messzemenőleg jobb. hi− szen a különféle fajoknak más− más a fény−. aránylag olcsók. összetört cserépdarabokat. Az utóbbit jól gondoljuk át. minőségét azokhoz a növényekhez kell igazítanunk. akkor vá− lasszunk ki egy vezérnövényt a látvány központjául. A fa természeténél fogva azonban köny− nyen bomlásnak indul. Előnyük. Mindenképpen érdemes mi− nél nagyobb edényt választanunk. melynek kifolyónyílása nagy. mindenkép− pen készítsünk az aljára kifolyónyílást. Az első csoportba azok a növények tartoznak. és ennek következtében a gyökerek elpusztulhatnak. Az eliszapo− sodás pedig kevésbé jelent problémát. és megelégednek korlátozott mennyiségű termesztőközeggel. mint a kerá− miai edényeké. A fából ké− szült edények szellősek. fából és be− tonból.Edénykertészet edénykertészet kifejezés aránylag új keletű a kertészek szó− tárában. ahol több éven keresztül ugyanazon a helyen ma− radnak. melyekben a szo− banövényeket termesztjük. Az öntözővíz kevésbé párolog el belőlük. hogy olyan növényeket válasszunk. A műanyagból készült edények nem annyira mutatósak. különböző díszbokrok stb. a földben lévő tápanyagokat hamar el− használják rövidesen sárgulnak. Az Az edénykertészet sikere főleg abban rej− lik. nem le− het sem túl sok. az talán az emberi civilizáció kezdetéig nyúlik vissza. műanyagból. Egy−egy edénybe ültethetünk egy nö− vényt. A leg− több növénynek megfelel az átlagos ker− tészeti talaj. mint a növények edényekben való termesztését. A második cso− port növényei nyáron a szabad− 30 Jó Gazda 2007/3 . hervad− nak. a vízellátást kellő figyelemmel kell elvégezni. Ezáltal megakadá− lyozzuk a föld kimosódását. melyet a kereskedelem for− galmaz. de ültethetünk többet is. melye− ket az edénybe szeretnénk ültetni. Ebben az értelmezés− ben az edények nem azokat a cserepeket jelenti. Az ezekbe beültetett Juniperus növények öntözését gondosan kell elvé− geznünk. hanem nagy méretű tartóedényeket. de sem túl kevés. hogy hosszú élettarta− múak. így ezeknek az edényeknek az élettartama aránylag rö− vid. a tűlevelű− ek. kórokozókkal és kártevőkkel. a citrusféléknél stb. mint a kerémia edényekből. Hiszen az edényker− tészet célja. de amit takar. A fagyokat jól tűrik. Ezeket a földkeverékeket ma már prob− léma nélkül megvásárolhatjuk. a műanyag edényekkel összehasonlítva.

ilyenek pl. talajába keverjünk ho− mokot. Ide vetjük a következő egynyáriakat: a tátogót. A kisebb termetű évelőket (főleg a sziklakertiek kö− zött találhatunk ilyeneket). melyet erre a célra gyártott vasgereblyével végzünk el. mely nálunk is kitelel. de ke− vesebb lét tartalmaz. Szükség szerint a nyáron virágzó bokrokat metsz− hetjük. a kínai szegfűt. Téli hőmérsékletigé− nye maximum 15 oC. még az igé− nyesebbekről is. Ezzel a munkával egyidejűleg távolítsuk el az elhalt növényi részeket. kúszó növény. A hónap vé− gén a rózsákról távolítsuk el a téli takarást. emiatt főleg télikertekbe való. és figyeli. különböző alakzatokat nevelhetünk be− lőle. hanem a gyomok is. A növénykék egyre−másra bújnak ki a talajból. Humuszban gazdag talajt kíván. talajuk le− gyen tápanyagokban szegény. sőt kiültet− hetünk néhány zöldségfélét is. Is− mert gyümölcsnövény. a pálmák. Vigyázat mérgező! Mindenképpen a legfeltűnőbb növények közé tartozik. talaja legyen vízát− eresztő. az angyalkürt. A hónap végén szabadföld− be vetjük a tatárvirágot. de nemcsak az általunk odatelepítettek. tápanyagokban gazdag talajt kíván. szabadba csak a fagyok után szabad elhelyezni védett helyre. ha télen telelőbe visszük. melye− ket a fagy a földből kihúzott. nem biztos. EGYNYÁRIAK Márciusban már melegágyba is vethetünk. mivel az áthelyezésük nehézkes. kedveli a napos fekvést és a bő öntözést. hogy mi az. tavasszal nyílnak citromillatú virágai. Naponta kijár a kertbe. a kü− lönböző méretes fikuszok. fénykedvelő. A szél és az erős napsütés is kárt okozhat bennük. a talajjal szemben igénytele− nek. télen pedig védett helyen nyernek elhelyezést. melyeknek jó vízáteresztőnek kell lennie. Ma már erre a célra kitűnő gépek állnak rendelkezésünkre. De méretes edényben a balkonon termeszthe− tünk akár fűszernövényeket is. a fűszernövények és a zöldségfélék között. jellegzetes illa− tú. Ez így helyes. stb. Jobb. áprilistól augusztu− sig bőséges öntözést kíván. DÍSZFÁK Folyamatosan telepíthetjük a dísz− fákat és bokrokat.Virágtermesztés Phormium tenax ban vannak. A tűlevelűek és az örökzöl− dek ebben az időszakban kissé több vizet igényelnek. A vágást kitűnően tű− ri. stb. Csak meg− jegyezzük. gyümölcse a citroméhoz hasonló. ezek a fajok igénytelenek. Leveleinek hosszúsága elérheti akár a 3 métert is. melybe 20–25%−ban homokot keverünk. Datura candida – angyalkürt – Közép− Amerika növénye. Fontos feladat fagymentes napokon a téli öntözés. az egynyá− ri szarkalábat. Buxus sempervirens – puszpáng – gyö− kere kisebb mennyiségű földdel is beéri. Phormium tenax – atraktív egzotikus növények. tápanyagokban bőséges. virághagymák és virággumók. ilyenek pl. Laurus nobilis – babér – levele ismert fűszer. ahol a hőmérséklet nem csökken 0 o C alá. hogy néhány esetben igen ne− héz meghúzni a határt a dísznövények. kezdhetjük a mohák eltávolítását. hogy a következő látogatá− sakor a kertjét megismeri. a citrusfé− lék. Az edénykertészetben használatos növények Juniperus fajok – borókafélék – méretes edényekbe a borókafélék törpe fajtáit ültes− sük. a szagosbükkönyt. Teljesen külön csoportot alkot− nak a méretes edénybe kiültetett egynyári virágok. ha a talajt egyúttal szellőztet− jük is. Actinidia chinensis – kivi – nagymére− tű. majd műtrágyázzuk őket. Lombhullató. talaja legyen tápanyagokban gazdag. stb. A har− madik csoport növényeit pedig télen−nyá− ron védett helyen tartjuk. A munkák elvégzése után műtrágyáz− zunk. a trópusi pál− mák. a betegségektől megtáma− dott növénymaradványokat jobb ha elégetjük. különböző színes levelű faj− tái vannak. amit már el lehet végezni. a gazániát. félárnyék és árnyékkedvelő. Mint edényes növényt télen tartsuk olyan he− lyen. Eucaliptus globulus – eukaliptusz – a nyári teraszok növénye. ezért kimondottan megfelel az edényker− tészet elvárásainak. Farsangné Menyhárt Erika kertészmérnök Datura candida DÍSZKERTÉSZET MÁRCIUSBAN A március a türelmetlen kertészke− dő hónapja. GYEP ÉS PÁZSIT Ha a pázsit talaja kellőképpen megszáradt. −fme− Jó Gazda 2007/3 31 . a cíniát. talajába 50%−ban keverjünk tőzeget. szárazság esetén ezt pótoljuk. az évelő ágyra ráhullott leveleket. de csak ha egészsé− gesek. Télen vigyük telelőbe. ugyan− is ha néhány napot kihagy. többnyire 3−5 szemre vágjuk őket vissza. és egy−egy termés− ben akár 25–30 mag is található. óva− tosan ültessük vissza. szabadban 15 oC hideg alatt visszafagy. Ficus carica – füge – méretes cserép− ben is bőségesen terem. A rózsákat akkor metsszük. ÉVELŐK Most már végérvényesen távolít− suk el a téli takarót. Méretes edénybe ültetve jobb. napfénykedvelő. Ezeket tehetjük komposztba. ami− kor a rügyeik már szép rózsaszínű− ek. Poncirus trifoliata – poncirusz – ez az egyetlen citrusféle. az ősziró− zsát.

Ez a faj a Kaukázusból származik és rendkívül kis méretű. ébred a természet. Van olyan nőszirom (Iris sp. A fűzfa (Salix sp. nem csoda éppen ezért rendkívül sűrű és kacifántos bokrot nevel. amely nagyon korán virágzik. Vesz− szői feltűnően zöldek. A jázmin nemzetség többsége trópu− si−szubtrópusi cserje. A törökfürdőknek nélkülözhe− tetlen növénye volt. ráadásul a földre lelógó vesszői könnyen meggyökeresednek.) akár már unalmas− nak is tűnhetne egy kertben. ilyenkor ezek a virágok rendszerint elfagynak. Közepes igényű cserje. Április végére. A szomorúfűz most barkáival díszít. Nálunk most a Kí− Fűzfa Orgona nából származó téli jázmin (Jasminum nudiflorum) sárga virágai nyílnak.) is. a különbség mindig a virágok megjelené− sében vagy színében a legszembetűnőbb. rügyeikből nemsokára levelek bontakoznak ki. ekkorra nyílnak ki a különböző virág− színű változatok virágai. Aranyfa 32 Jó Gazda 2007/3 . Napos időben nagyon hamar ki− nyílnak a virágai. A Kínában őshonos aranyfa (Forsythia x intermedia ) – melyet meg− tévesztésül aranyesőnek is szoktak ne− vezni − már felhívta magára a figyelmet Jázmin sárga virágaival. akár a félárnyé− kot is elviseli. így szaporítása is egyszerű. virágszíne a halványkéktől a bíborliláig változhat. Török nevéből (leilak) származik lila szavunk. sokszor már december− ben próbálkozik. Több fajtája létezik. május elejére lesz teljes az orgonavirág−bemuta− tó. hogy megérez− zük: végérvényesen itt a tavasz. A spirálfű− zet dugóhúzószerűen csavarodott hajtá− sok és ágak jellemzik. később földig lelógó sárga vesszőivel. kb. a földig hajolva meggyökeresednek. Aranyspirál válto− zatának vesszői télen aranysárga színűek. Több változa− ta létezik.Virágtermesztés Nőszirom Séta a természetben Ébred a természet… Ha nincs időnk egész napos erdei kirán− dulásra. elég elsétálnunk egy közeli parkba. A közönséges orgona (Syringa vulgaris) a Balkánon őshonos. 20 cm magas. de vannak olyan fajtái mely igazán egzotikusak. nálunk a török uralom alatt terjedt el. Az orgonabokrok is felkészültek a nap− sütésre.

útszéleken. amíg kiül− tethetők a kertbe. Ősszel vagy tavasszal. Örökzöld levele mi− att nélkülözhetetlen a kertben. a kissé elfásodott gyö− kértörzsből nőnek ki. mint a be− felé hajló csónak. különösen ha− tásos fűszerű levelek szomszédságában. a vo− nalvezetést és a kő ridegségét is. ha már a ráérős időszakban elvégezzük. és tegyük meleg helyre. Az oldalt összeállította: −ki− Jó Gazda 2007/3 33 . néhány kivételtől eltekintve általában jól tűri a keményebb fagyokat. ládák tisztítása A kiürült virágcserepek. Vágott virágnak is jó. Öntözzük meg. agya− gos. laza für− tökben nyílnak késő tavasztól. és évente ül− tessük át. BEMUTATJUK A jeneszter Ne kezeljük le a bőrlevelet! Levelei bőrszerűen vastagok. szal− mával. 1–2 cm−es leve− lei korán lehullnak. meszes vagy savanyú talajba. zanótok− kal. Jellegzetes. októbere folyamán telepít− sük ki végleges helyükre. aranysárga virágai végálló. A megbúvó. hogy a tavaszi ültetéskor már ne legyen rá gond. a sziklás. bíbor vagy fehér vi− rágfürtök szökkennek fel a levelek fölé. Sokkal gyorsabban megy vi− szont a következő módon: szedjünk fel néhány gyökértörzset. a kertbe. Ha csak néhány példányra van szükségünk. Mediterrán cserje. JÓ TUDNI Cserepek. Az idősebb ágak barnásszürkék. hengeres. napos lejtőkön. Ha jól meggyö− keresedett. amely szívós évelő növény. csaknem kopasz. áprilisban hidegágyba vessük. a bőrle− vél. meszes talajt kedveli A téli fagy ellen hajtásait ajánlatos összekötve. Kifejezetten a napos fekvést. de sokkal haszno− sabbak a levelek a virágkötészetben. Lándzsás. és a száraz. majd a második év szep− tembere. A csigákon kívül ritkán támad− ja meg kártevő vagy betegség. Mindegy. Ez a bergenia. finoman hornyolt vesszői fiatalon zöldek. A bőrlevél. nálunk is ültetik. például zsályákkal. má− justól augusztusig. a kiülteté− sig cserépben neveljük. jó vízgazdál− kodású talajba ültessük. A nagy. merev. náddal befedni. magá− nyosan vagy párosával álló pillan− gós virágok nagy vitorlája visszahaj− ló. Töltsünk meg mé− lyebb vetőtálat félig cse− répfölddel. Homokos. majd fedjük le homokkal. fényesek. ültessük szét őket. Egyedül a forrón tűző na− pot és a hosszan tartó szárazságot viseli nehezen. esetleg áttelelő kártevőket és kórokozókat is elpusztítjuk ezzel a mosással. akasztós edények és balkonládák tisztítása fontos feladat. Szeren− csére a gyökeret eresztett hajtáscsúcso− kat könnyű leválasztani. min− denütt megél. Teltvirágú fajtái is kedvelt dísznö− vények. ülő. akkor ez jó módszer. feketésbarna. márciusban. tőből újra kihajt. az evezők rövidebbek. Csak közepesen télálló. de védett helyen. Két hét múlva megjelennek az új hajtások. száraz. laza. hogy naposabb vagy árnyé− kosabb helyre ültetjük. egyszerű. Kivá− lóan társítható más mediterrán cser− jékkel. 5–8 cm hosszú. Kellemes illatú. és addig neveljük cserepekben. valamint korán virágzó fűfélék− kel. és távolítsunk el róla minden levélmaradé− kot. mosószeres vízzel való alapos mosás jó hatású. Portugáliától Kis−Ázsiáig. A kis növényeket gyéren el− ágazó karógyökerük miatt. Az erős vízsugárral eltávolított makacs szennyeződések után a meleg. a levelekből átveszik a fotoszintetizálás szerepét.Virágtermesztés Kora tavasszal a céklavörös szárakon mutatós rózsaszín. Az év minden hónapjában természetes módon lá− gyítja a kövezett utak merevségét. de a hibrideket csak vegetatív módon szaporíthatjuk. Szeleteljük fel né− hány centiméteres dara− bokra úgy. helyezzük rá a felvagdalt darabokat. A langyos víz− ben áztatott magvakat tavasszal. seprőszerűen felálló. kékeszöld. Ha megfagy− na. Töme− gesen ültetve első osztályú talajtakaró. majd éretten kopaszodók. főleg mészkö− vön él. Jó. hogy mind− egyiken legyen egy−egy szem. Hogyan szaporítható? Magról is kikel. több magvú hüvely− termései selymes szőrűek. Szegőszőnyegként is jó szolgálatot tesz.

Ez főleg a sertésállományokra érvényes. 2005−ben már csak 79529 anyasertést tartottak nyilván a statisztikák. mint a fajtatiszta tár− sa. hogy az árutermelő gazdaságok számára az egyetlen lehetséges út a versenyképes állományok kialakítása. hogy a hazai gazdasági állatállomány az elmúlt másfél évti− zedben jelentős mértékű leépülésen ment át. ehhez az ógyallai telepen levő 80 és az ekecsi megtermékenyítő állomáson tar− tott 54 tenyészkan biztosít megfelelő szaporító anyagot. Fülöp László szerint ebben a szorító gazdaságilag kiélezett versenyben a gaz− dáknak különösen fontos. hogy mit szeretne. Tudvalévő. a forradalminak nevezhető Absolute™ katéter (A szerző felvételei) Ismeretes. A stabil és jól szervezett termelési körülményeket és feltételeket biztosítani képes termelő ezt a piacon immár nálunk is meglévő komplex programok beindítása révén is érheti. A sertéstenyésztésben rendszeresen tapasztalható hullámszerű fejlődés iránya nálunk folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. egyúttal az állományok szá− mára biztosítják azokat a feltételeket. Mi több. jól szervezett minőségi állományoknak lesz esélyük. Ugyanakkor a legtöbbet ezért a gazdák tehetnek azáltal. lassabb. a versenyben várhatóan csak a ha− tékony. Míg 2000− ben a létszám meghaladta a 131 ezret. a mesterséges meg− termékenyítéshez szükséges eszközö− kön át a szakmai tanácsadás és mester− séges megtermékenyítés végrehajtásá− hoz szükséges továbbképzés is hozzá tartozik.56 db−ot mu− tattak a kimutatások. tapasztalatok és a prognózis is azt mutatják. hogy az állo− mányaikat a kitűzött termelési cél el− érése érdekében megfelelő fajtatulaj− donságokkal rendelkező egyedekből ál− lítják össze. illetve az adott termelési és tartási kö− rülményeket figyelembe véve mit lehet elérni. és ezek alapján megválasztani a legmegfelelöbb eszközöket. amely továbbra is csökkenő tendenciát mutat. Fülöp László. úgyszintén megfelelő eredményt nyújtó egyéni programot választja. Fülöp László ugyanakkor állítja. hogy az előállítás önköltsége ne haladja meg az únios országok árait. de a szaporodási potenciál. Ezt garantál− ja a központilag és szakmailag is fel− ügyelt tenyészállat−minősítő és nemesítö rendszer. ezen a területen komplex szolgáltatást kínál partnerei− nek. mely irányba és hogyan szeretné az adott körülményeket figyelembe véve alakíta− ni az állományát. a hazai állomány genetikai adottságai alapján szintén képes lenne a joggal igényelt magasabb teljesítményre. vagy pedig a kissé rögösebb. Az átlagos napi súlygyarapodás 516 g− ról 567 g−ra emelkedett. és csak az álla− tok tartásáról kell gondoskodnia. hogy a vágósertést az A legújabb eszközök közül említésre érdemes a szaporaságot javító.. s mára gyakorlatilag az állatoknak szinte csak a fele maradt meg a 80 − 90−es években szá− mon tartott létszámokból. de alapjában véve célratörőbb. Ugyanakkor a hasznossági mutatók te− rén csak minimális előrelépés történt. az azonban kétségtelen. szaporító és árutermelő gazdaságokat. a felvásárlási árak alakulása sem kecsegtet túl sok jó− val a termelők számára. az ország legnagyobb mesterséges ser− tésmegtermékenyítő vállalat ügyvezető igazgatója statisztikai adatokkal is alátá− masztja a fent említetteket: Szlovákiá− ban az anyakoca−állomány létszáma az utóbbi öt esztendőben egyértelműen csökkenő tendenciát mutat. hi− szen a mesterséges megtermékenyítő állomások ma már a legjobb minőségű szaporítóanyagot is képesek bebiztosí− tani s ellátni a nemesítö. hogy minél hatékonyabban és gazdaságosabban tudják a sertéshúst kitermelni úgy. Az egy anyára jutó választott malacok évi statisztikai átlagszáma az ezredfordulón 15. öt év múlva 16. A ter− melőnek tudnia kell. Ez azonban meg− lehetősen messze van a fejlett uniós or− szágokban kimutatott 21−22−es átlag− tól. 34 Jó Gazda 2007/3 . sze− lektálja és tartja nyilván a tenyészállato− kat. az ógyallai Pigservis Kft. amely ma már elképzelhetetlen célirányosan kidolgo− zott és megvalósított genetikai prog− ram nélkül − állítja Fülöp László. a takar− mányhasznosítás és az értékesíthetőség terén már össze sem lehet őket hasonlí− tani. amellyel a tenyészsüldőtől kezdve a szakmai tanácsadáson keresz− tül a takarmányajánlatig mindent egy csomagban megkaphat.Állattartás Genetikai módszerekkel a sertésállomány termelőképességének és haszonértékének növeléséért A megfelelő szaporítóanyag rende amelyekkel a megfelelő termelékenysé− gi és szaporasági mutatók terén is je− lentős javulást tudnak elérni.09 da− rab volt. amelyben a szapo− rító− és törzstenyészetek rendszerében szigorú feltételek alapján teszteli. s eldönti. hogy a szabaddá tett piaci verseny és a hatékonyság kényszerítő ereje mel− lett az ágazati politika is nagyban hozzájárult a fent említett állapot kialakulásához. és ugyanolyan gon− doskodást igényel. méhen belüli megtermékenyítés gyakorlati eszköze. A gazdasági nyomás a hatékonyság fokozá− sának irányába egyre jelentősebb. A Pigservis Kft. amelyeknek a jövöben is meghatározó szerepe lesz a sertésárak piaci alakulásában. Az okok bonyolultak és szerteágazók. A háztáji− ban nevelt "kevert" típusú disznó is ugyanannyit eszik. − A statisztikai adatok. amelybe a különböző fajtájú és vérvonalú szaporítóanyagoktól kezdve.

"feketekananos" zú− gatás árát.8−2. a geneti− kai minőségi különbségekről már nem is beszélve. ami eleve feltétele a magas alomszám biztonságos felnevelésének. valamint a PIC és Seghers külföldi programok komponens hyb− ridvonalai. a korai vemhesség megállapításához. az állatok jelöléséhez és nyil− vántartásához. mint bármely únios országban. hogy azok nincsenek teljesen össz− hangban a vágósertések minőségi beso− rolásával. Duroc (D). A szaporasági és termelékenységi mu− tatóik alapján ezek az állatok és utóda− ik is egyértelműen az élvonalba sorol− hatók. hogy a zúgás tü− netei alapján pontosan meghatároz− hassák a megtermékenyítés megfelelő időpontját. mint pl. Hízékonysági és húsminő− ségi genetikai adottságaik megfelelnek a legmagasabb követelményeknek. vagy ami még ennél is kedvezőbb. valamint a fertőző betegsé− gek terjedésének veszélye is. Ehhez a termelőknek ma már pontosan kidol− gozott és ellenőrizhető módszerek áll− nak rendelkezésükre. míg a hazai követel− mény 7/7. Yorksire (YO). tömni való nagy kacsák 6–8 hetes BIG−6 pulykák 7 fajta. mint 2. megj. 6–10 hetes minőségi tojójércék Kontaktus: 031/7811 563. (A mester− séges megtermékenyítés megfelelő időpontjának megállapításához szüksé− ges tüneteket egy külön cikkben ismer− tetjük − szerk. Napi súlygyarapodásuk tesztációs kö− rülmények között fajtától függően több mint 800–900g. A Pigservis ekecsi és ógyallai mes− terséges megtermékenyítő állomásain nagy választékban állnak rendelkezés− re a mesterséges megtermékenyítés− hez alkalmas kiváló teljesítményű anyai fajták (nagyfehér. a sperma tárolásá− hoz stb. takarmányhasz− nosítási és egyéb képességeit akár több. A fi− gyelmes gazda a kocák zúgási tünetei− nek kiértékelése alapján határozza meg a megtermékenyítés optimális idő− pontját. A felvásárlási árak alakulása alapján ma még sajnos úgy tű− nik. A cég kínálatából nem hiá− nyoznak a mesterséges megterméke− nyítéshez. va− lamint végtermék előállítására szolgáló apai fajták. és a jövőben várhatóan a minő− ség lesz a meghatározó. de az egyéb termelési mutatókhoz képest ezen a területen jóval nagyobb szerepe van a környezeti feltételeknek. hogy mennyi marad meg belőlük a termelési ciklus végéig. A fennma− radó 85 százalékot a termelőnek meg− felelő feltételekkel lehet és kell befolyá− solnia. hatékony megoldá− sokat kínálni. amelyek kifeje− zetten az anyai szaporodási típust és hajlamot valamint a szaporasági muta− tókat figyelembe véve lettek kinemesít− ve. szükséges eszközök sem.9kg. A szaporasági mutatók ugyan megfelelő nemesítési program− mal szintén befolyásolhatók. Partnereiknek azonban ezen a téren is tudnak új. Míg az állatok hízékonysági. hyb− ridkanok. A legújabb eszközök közül említésre érdemes a szaporaságot javí− tó. európai értékszabvány (EUROP) szerinti besorolás alapján értékelik. nem beszélve arról. Ugyanakkor egy fedeztetés ára nem haladja meg az ún. GaP−16/03 Jó Gazda 2007/3 35 . a színhús százalékaránya az élőállatokon mérve magassan meghaladja a 60−65% −t. (szilvássy) A TÓSNYÁRASDI (TOPOĽNICA) BAROMFIFARM KÍNÁLATA 7–14 napos kiskacsák.Állattartás − hirdetés lkezésre áll ún. a szaporasági mutatók öröklődési rátája csak 10−15 százalé− kos közvetlen hatást mutat. lapály stb). az E osztályban megkövetelt legkevesebb 55%−ot. A világpiaci követelmények adottak. Ezeknek az állatoknak például a csecsszáma 8/8. Hamshire (HA). méhen belüli megtermékenyítés gyakorlati eszköze a forradalminak ne− vezhető Absolute™ katéter. YOxPN. és így tegyék hatékonnyá a szaporítást. A Pigservis egy hosszú távú projekt keretében 2006−tól újra importálta Franciaországból olyan nagyfehér és lapály típusú tenyészállat− ok szaporítóanyagát. 0905 450 432. takarmányfogyasztá− suk egy kg súlygyarapodásra számítva kevesebb. Pietrain (PN). 0905 551 499 Megrendelhetők ezeken a telefonszámokon. hogy el− marad az anya kanhoz szállításának költsége.) Fülöp László véleménye szerint egy− egy tenyészkocától feltehetően nálunk is születik annyi malac. melynek meghatározó szerepe van az alomszám és a vemhesülés vár− ható mértékének alakulásában. mint 50 százalékban is befolyá− solni lehet az örökletes tulajdonságok átörökítésével. s az elvárás az hogy az állat elérje az U osz− tálynak megfelelő legkevesebb 50% színhús arányt. és ezen fajták keresztezéséböl ki− nemesített még magasabb hasznos− sággal bíró HAxPN. más kérdés.

Az alsó röpnyílást az áthulló és a gyűjtőrács között. csomósodás. hogy az alsó szedők esetében (legalábbis a legis− mertebb típusoknál) a szedőrács és az áthullórács vízszintes elrendezé− sű és párhuzamos egymással. hanem a méh− család összes kijáró egyede. Az új típusoknál mellőzik a mozgó al− katrészeket. Régebben ezt a feladatot víz− szintes tengelyen elhelyezett V−betű formájú. és rövid időn belül megpenészednek. és összes− fényzáró módon illeszkedni még új korában sem. Külső kinézet tekintetében a bel− ső virágporszedők olyanok. Ennek a megszorításnak abban van jelentősége. a relatí− ve zárt szedőkészülékben észrevét− lenek maradnak. pené− szesedésről stb. amelyeknek saját fenék− deszkájuk nincs. Ennek az lesz a következménye. Az alsó virágporszedőket ajtóval kell ellátni. amikor ten− gelyét. Vannak olyan típusok. A külső szedőkhöz ké− pest az a különbség. de nem csak a virágporgyűjtő méhek járnak ott. hogy hossz−. Az a szerencsés. Mindhárom ismérv hasznosságát indokolni le− het. röpnyílással ellen− tétes oldalán történik. A szerző felvételei A belső virágporszedők felépítése és használata A belső virágporszedőket valószí− nűleg az az igény hozta létre. Később. a gyűjtő− tálca fertőtleníthető.Méhészet A jól üzemelő alsó virág− porszedőkből probléma− mentes a termék begyűjté− se a nap bármelyik idő− pontjában. amelyeknek saját fenékdeszkájuk van és vannak olyanok is. Jó kialakí− tás esetén kevés méh találja meg visszafelé jövet. ségében csak nagy bosszúság. hanem felső. az utóbbinál pedig a korábbi röpnyílás szolgál ugyanerre a célra. jelezve ezzel. hogy a tulajdonképpeni szedőké− szülék alsó részét legalább olyan fe− lületen beborítja. egér. A fából. hanem a kaptár aljdeszkájára helyezik őket. hogy a "fals fényt" érzékelő méhek a kezdetben ap− rócska nyílásokat kirágják és ott közlekednek. a vi− rágpor még így is védett marad a nedvességtől. Egyes típusoknál az aljdeszkát hosszanti irányban 180 fokkal megfordítjuk. hogy a kaptár nem áll vízszintesen. sokszor jóval na− gyobbra méretezik. Ettől nagyobb lehet (max. Ha ezek után a felső röpnyílást lezárjuk. A különbség az. Ez jelentős előny. le−fel mozgatható csapóaj− tóval oldották meg. Erre azért kell külön gondot fordíta− ni. Az esővédő maga a kaptár− test. hogy a készülékbe álla− tok (idegen méhek. A jobb szellőzésre elsősorban a na− gyobb nedvességtartalmú virágpor− ok gyűjtésénél van szükség. mint a külső szedőknél.2 mm). A gyűjtő− tálcák ritkán kenődnek virágpor− ral. Ez a követelmény úgy oldha− tó meg. A szedőrácsot célszerű köz− pontosan elhelyezni. Sokan a bel− ső szedő helyett az alsó virágpor− szedő kifejezést használják. Itt emlékeztetünk ismételten arra. A kis fiók oldalai képezik az alsó virágporszedő kere− tét. s ennek megfelelő− en nem kell szétszóródástól. ezért a méhcsaládnak tájolási prob− lémát nem okoz. széleit illetve bármely részét a méhek propolisszal bekenik. így minden leszedett virágpor− szem belehullik. béka. mint amekkora felületet a szedőrács jelent. mintha a kap− tár fenékdeszkája volna. stb. mint egy kis kaptárfiók. tartósan a kaptáron lehessen. Ekkor a ké− szülék gyűjtőhelyzetben lesz. amin azt ért− jük. ugyanis a csapóajtó nem képes megnyitjuk. a szedőrá− csokat nagyobbra. Az előbbi típusnál a hátsó oldalán képeznek ki egy kis ajtót a virág− porgyűjtő tálca ki−be húzására. A belső virágporszedő alkatré− szei közül lényeges fontosságú a gyűjtőtálca. és szélességi méretük tekintetében az adott kap− tártípus fiókjával azonos méretűek. beszorul és végképp nem lesz fényzáró. azaz a szedőkészü− léken keresztül járni. A szedőrácsok méretezését tekintve különbség nincs. tartani. A napi hozam összegyűjtése a belső szedőknél soha nem okoz gondot. vagy pálcás rács. A tálca feneke műanyag szita− szövetből készüljön. Így a tulajdonképpeni szedőkészülék olyan. ezért egy bizonyos mennyiségű tartalék tálcának készenlétben kell lennie. Ha a gyűjtő− tálca alján rajta van a távtartó. s így a víz szivároghat bele egy na− gyobb eső alkalmával. csiga. A méhek ugyanis az egymással párhuzamos szedőrács illetve áthullórács között közleked− nek. a felsőt pedig közvetlenül a szedőrács felső lapja és az első kaptárfiók között alakít− ják ki. vagy farostlemezből készült fenék nem szellőzik. de mélységi méretük attól kisebb. amelybe a méhek lábá− ról lesodort virágpor hullik. Ez veszteség. amelynek nem alsó.5–5 cm−rel mélyebben helyezik el. amelyet a szedőrács keretében kialakított furatba kell il− leszteni olymódon. hogy a virágporszedőt a kaptár különösebb megváltoztatása nélkül lehessen "virágporgyűjtő" vagy "szabadon repülő" helyzetbe állíta− ni. hogy a belső virágporszedők nem igényelnek külön eső elleni vé− delmet. hogy ne kelljen a készülék külön esővé− delméről gondoskodni. Előfordulhat. de attól mintegy 1. Az áthullórács ugyanolyan lyukbőségű rostaszövet. a csapóajtó teljesen mozdítha− tatlanná válik. a kaptárfenék és az első kaptárfiók között helyezkedik el. de ezért számolni kell ezzel is. Ha az alsó röpnyílást zárjuk és a felsőt 36 Jó Gazda 2007/3 . Szerkezeti felépítésükre alapjában véve az a jellemző. vagy esetleg zugépítményeket építenek rá. de megsüllyedt. és a penész sem távolítha− tó el belőle semmilyen módon. hogy a rakodókaptáron alul. illetve belerögzítik az egyes szerke− zeti elemeket. ha a tálca nem sokkal kisebb. A hereszöktető leggyakrabban egy 10–12 mm átmérőjű. Nem bizonyult a legszerencsésebb megoldásnak. pontosabban a fu− ratméret és anyagvastagság tekin− tetében nincs. Ez iránt semmi érdeklődést nem tanúsíta− nak a méhek. mint a külső szedőkét. hogy a készülék mindegyik ol− dalfalától kellő távolságra vannak a furatok. mint a fedő− rács. A röpnyílások ilyetén válogatása a kaptár röpképét nem változtatja meg. másrészt a műanyag szitaszövetre esetleg rápenészedő virágport le lehet mosni. ahol nem akarjuk. Legfontosabb szer− kezeti elem ezúttal is a szedőrács. úgyhogy bármilyen időjárási helyzet mellett megoldha− tó a virágpor begyűjtése. mint a kaptárfiók belső mé− rete. vagy alsó−felső röpnyílása van. 3. A munkás− méhek és herék több−kevesebb ke− resgéléssel megtalálják. az áthullórács és a gyűjtőtálca vagy gyűjtőfiók. úgy a méhek kénytelenek lesznek az al− só röpnyíláson. és ne változtas− sa a kaptár röpképét. Az így lehullott virágporszemek nem jutnak a gyűjtőtálcába. hogy a tulajdonképpeni szedőkészüléket a befoglaló keret felső élével párhuzamosan. nem ér− het a fenékdeszkához. A nagyságot azzal. hogy a cső az alsó kijáró felé álljon ki. mintha a virágpor− szedő ott sem lenne. A gyűjtőfiókok méhmentesek. és ezen ke− resztül ki tudnak menni. 3–4 cm hosszú cső. A tálca alsó távtartókon támaszkodjon. A műanyag szitaszövet feneket s ezzel együtt az alsó távtartót egyrészt a jobb szellő− zés indokolja. úgy a méhek szabadon járhatnak ki−be. de kisebb nem. mert a méhek járását és a lesodort virágpor áthullását is akadályozná. amelybe felülről belesüllyesztik. hogy az ol− dalfalakhoz közeli furatokból köny− nyen a fal mellé hullik a virágpor. A jobb szellőzés némi nedvességtartalmat von el (előszikkasztás) s ezzel csök− ken a porladás. darázs. vagy hogy eredetileg úgy állt. és inkább egymással párhuzamosan két külön−külön zár− ható/nyitható röpnyílást képeznek ki. A készülék ürítése ugyanis a kaptár hátsó. vagy az összetömörödés veszélye a fris− sen szedett virágporban. a takarítás pluszmunka is. hogy ilyen méretezés mellett a tálca bizonyo− san nagyobb felületű. mert a kaptár jó szellőzése itt is nagyon fontos. Minthogy itt a ki− használható felület nagy.) be ne hatolhassa− nak. A belső tervezéskor megoldandó probléma a röpnyílás kialakítása.

és esténként innen indul éle− lemszerző útjára. főként annak szaporulatá− ban okozott kártétele többszörösen meghaladja egérpusztításának hasznát. – A virágpor illetve. Egérpusztításai− val ugyan hasznot hajt. – A virágport méhmentesen. ahonnan olcsóbban jön (Románia. amikor az elérhető apró− vadban. Nem válogatós. gazos árkok védelmében. Mézterme− lés és mézkivitel szempontjából fő− leg Románia keverheti meg a je− lenlegi laposztás sorrendjét. Az akácmézről nem merek prognosztizálni. fekete varjú. Legkarcsúbb. foglyos területeken igen jelentős. Apróvadnak. törmelék. Sok vidé− ki család megélhetési jövedelmét jelenti a méhészkedés. Nagyméretűek. egérnek. Télen előszeretettel tar− tózkodik a nádasokban. Ez legin− kább a mezőn erőszakkal kisajátított és méreteire átalakított ürge vagy pocoklyukakban él. sűrűk. A nyest nagysága a nyuszttal egyezik. istál− lókban is elég gyakran tanyázik Zsákmányszerző utjait a nyest is éj− jel. leginkább azonban az erdők vé− delmében. mert még jelenleg sincs rá igény. de azzal ellentétben el− hagyott épületek padlásain. Erdőn. mert a folyama− tot naponta nyomon kell követni. mely leginkább az emberlakta helyek közelében tar− tózkodik. 37 . Összerakva a háttérinformációkat – a nemzeti költségvetések segítségével (az arány 1:1) – ezzel a támogatás− rendszerrel hajlandó az EU kom− penzálni az ország méhészeinek a globalizáció. szajkó és a szarka. ahová különben legfeljebb csak az időjárás viszontagságai elől húzódik be. erdőmérnök Kalendárium Márciusban Szlová− kia területén a kö− vetkező vadfajok vadászhatók: róka. zsenge sza− porulata a legkönnyebben hozzáfér− hető zsákmány. de a csendes zavartalan területrészeken nappal is elvadászgat. tárolható. pocoknak egyaránt kegyetlen ellensége a tojás rablásával is érzékeny károkat oko− zó görény. Nem riad vissza az emberlakta helyek közvetlen kö− zelségétől sem. mivel az ágazaton belül kevés a jól képzett. A vi− szonylag technikailag kevésbé fej− lett. A méhészet jövedelmezősége szempontjából sok más komoly té− nyező is kockán forog. melyben a méhész a szezon idején lakik a családjával − elkísér− ve a méheit útjukon. Ro− mánia méztermelése nagyrészt vi− rágmézből. alacsony kemizációs mező− gazdasággal működő román me− zőgazdasági vidék egészséges. A csendereseket. de főként a fészekaljak és a zsenge szaporulat pusztításával károsít a vadállományban. Vadászterületek szőrmés kártevői Síkon. Élelemszerző útjait fő− leg a sötétség védelmében járja. ázsiai országok. A legnagyobb károkat az apróvadas területeken okozza. egy harmadik országon keresztül). hegyvidéken. nincs forgalomtorló− dás. me− zőn egyaránt előfordul a sötétbarna színű házi görény. de az apró− vadban. de az erdőkben a fiatal őzgi− dák sincsenek tőle biztonságban. nyá− ron a mezőgazdasági termények kö− zött bújik meg szívesen. a nemzeti méhészprog− ramunk nem volt megfelelő szin− ten. vegyes− és erdei méz− ből tevődik össze. nem a szép álmok. szemétzugok kelet− kezhetnek (rossz kialakításnál). Fő− ként az öreg erdők odvas fáiban ta− nyázik. A készpénzben fizető támogatások ideje azonban véget ért. A róka jelentős károkat okoz a vadállományban. Táplálkozása. Januárban kezdődő és a tél végéig kihúzódó párzása (koslatása). méhészeszköz. Szántóföldeken. Így az adott lehetőségek mellett nem biztos az átállás. vizek mellett több−kevesebb számban előfordul a legtöbbet emlegetett ra− gadozónk. – Többet termelhet. Mézkereskedőink szerint vi− szont a mai napig még egy hordó− val sem sikerült behozni belőle or− szágunk területére. vagy hegyes dombos vidé− ken. mi− vel 80–100 méhcsaládot is "bele− pakolnak". alsó szellőző. idényre ők határozzák meg. kőrakások között. Alaksza János. Az esetben. – Könnyen szállítható. – Más célra is használható: pl. Kártétele főleg a fácános. De a legfontosabb a legvégére: A 2007−es esztendőben – rá kell. A feltárt kotorékok cá− folhatatlanul bizonyítják a róka je− lentős kártevéseit. telelő fe− nék. tenyésztett vadászgörény. méhész. Márci− us 16−tól vadászható a szalonka. Zsákmányszerző. üres présházakban. Több− nyire erdőlakó. nyestkutya. remízeket. erdőkben. véreng− zős útjait mindig a sötétség leple alatt járja. mivel az oda húzódó apróvad aránylag köny− nyű zsákmánya. Viszont a néhány családdal rendelkező kisméhész esetében is 8–10 EURO−t hozhat méhcsaládonként évente. a jó ta− vaszi fejlődésre. illetve esthajnal szürkület védel− mében járja. – Tovább bővül az unió két kele− ti "szegény" országgal. sőt. Területekben nemigen válogat. a világpiac nyitottsá− ga okozta veszteségeket. egeret is. a kisméhész gondolkodási módszerét – sokat kapni és keve− set adni – szinte lehetetlen megvál− toztatni. fészekaljban. Karcsúsága folytán a legszű− kebb egérlyukakba is befér.Vadászat MÉHÉSZKALENDÁRIUM Egy termelőév kezdetén állunk. – A tájolást nem zavarja. 27. – A virágpor jól szikkad benne. ami a Nyugat Európa irányába történő mézexportot illeti. apróragadozónk a me− nyét. Az unió régi országai majd onnan hoznak be mézet. Tartózkodási he− lyeit a táplálékszerzés lehetősége szerint változtatja. Nálunk két faja ismere− tes. Kedvenc táplálé− ka azonban mégiscsak az apróvad és főként azok könnyen hozzáférhe− tő szaporulata. Az apróvad. A kitermelt akácméz kevés. Bár a felsorolt ragadozók jelentős kárt okoznak a vadállományban. – Molyosodik. sokoldalú szakember. békát. a kotorékban. szürke varjú. a méz. majd a kölyke− zés idején gyakran találjuk föld alá készített tanyáján. Részük egy "lakószo− ba". méhhulla (rossz kiala− kításnál) Jókay Tibor. Károsítása főként fiainak nevelése idején emelkedik aggasztó szintre. 19. Kivételt képez a róka. mely sokszor próbára teszi a vadász ügyességét. meszes múmiák. Középtávú kilátások szerint a 2007−es év végén elérheti a 33 Sk/euró szintet. Tavasz végén. za− varásmentesen lehet elszedni hátul− ról. de színe szürkésebb. górék tetején. Törlődik a vám. bogarat. guru− ló méheseket. ami egész évben vadászható. ill. A virágmé− zek világpiaci árát − nem felejtve Kínát sem − a 2007−es termelő− A jó kialakítású belső szedő előnyei: – Időjárástól jól védett. kaz− lakba ásott lyukakba is nemegyszer tanyát üt. Rokona a mezei vagy molnárgörény jóval világosabb alapszínű. amely döntő mértékben meghatá− rozza országunk fejlődését a mé− hészet terén az elkövetkező 5−10 éves időszakban. Ha el− fogyna az akác (amit természete− sen nem kívánok). Szívesen fogyasztja a kígyót. így a romániai virágméz még érde− kesebbé válhat a gazdag nyugat− európai országok részére. Jelenleg már viszont − sajnos − nyitott az út. – Kisebb. A síkon lévő ártéri erdőktől kezd− ve a magashegységek nagyobb er− dejéig szórványosan majdnem min− denütt megtalálható a nyuszt. Tápláléka vegye− sen állati és növényi. – Szemetes: belehullik a kaptár− szemét. a vi− rágmézek kilónkénti ára az erősö− dő korona mellett negyven korona körül fog mozogni. Ez a tényező a mézexportunk szempontjából nem jó hír. ha az időjárási viszonyok az elmúlt esztendő kilengési kere− tein belül alakulnak − sajnos. illetve a rágcsálóktól elbi− torolt lyukakba üt tanyát. Tehát éppen akkor. nem kell leszedni vándorláskor. Gyakran a föld− be ásott.T. a virágpor és más méhtermék kitermelésére összpontosít majd. hallása és szaglása egyaránt kiváló. at− kafigyelés. hogy kapcsolódjon országunk az EU−s méhészdotációkra. rit− ka előfordulásuk miatt a világ szá− mos országában állandó védettsé− get élveznek. A belső szedő hátrányai: – Drágább. Sajnos. vadfiókban érzékenyen pusztítást visz végbe. erdőn. eu− rópai jellegű méz termelésére ké− pes. sziklás oldalakban vagy vízmosásokban tanyázik Rőzseraká− sokban. – Jól szellőzik. – Könnyű átállítani szedésre vagy közvetlen bejáratra. Sajnos. – Több napi termelt virágpor benne lehet. Napközben előszeretettel húzódik meg a csenderesek. amikor az apró− vad még gyámoltalan. Mi változott és mi a régi az elmúlt esz− tendőhöz viszonyítva? Határozottan új gazdasági té− nyezők: – a szlovák korona árfolyamá− nak emelkedése az euróval szem− ben. Több pénz kell ehhez a központnak. Látása. 12. ré− ten egyaránt rátalálhatunk kotoréká− ra. a szedő fene− ke könnyebben penészedik (rossz ki− alakításnál). konkrét projektumok (a nagyméhészek esetében) költségei lehetnek meg− térítve – utólag. A mezei görény szelídített válfaja az üregi nyúl vadászatához jó eredménnyel használt krémszínű. Moldávia és Ukrajna. Argentína és Brazília 2006−os mézkitermelé− se most összegeződik. A méhész a méhekre. nagyjában megegyezik a nyusztéval. – Állandóan a kaptár alatt lehet. viaszmor− zsa. Zselíz A HOLD FÉNYVÁLTOZÁSAI Holdtölte Utolsó negyed Újhold Első negyed március március március március Jó Gazda 2007/3 04. Csupán gyógyszer. a Kárpát−me− dencében az ára rögtön száz koro− na fölé emelkedne. Síkon. de egyben legvé− rengzőbb. Élelemszerző útjait leginkább éjjel járja. a róka. Agyafúrt vadunk. lombos sűrűket rendszeresen felkeresi. szőlőkben. élet− módja. mezőgazdasági ré− szeken vagy a nádasokban. Háromezer kilométert is képesek vándorolni a kerekes traktorral vontatott pavilo− nokkal − így nevezik a fedett. Közeledik a tavasz − remélhető− leg. Az évi mennyiség eléri a 8–10 ezer tonnát. Nagyon lényeges − stratégiai fontosságú koncepcióról van szó. hogy belevaló szakembereket tud− jon szerződtetni. Nem ázik be. J. mert az élteti a méhészetet. mezőn egyaránt előfordul.

s. 830 00 Bratislava. negyedévi – 52024 A lap megjelenését támogatja: az SZK Kulturális Minisztériuma (Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR) 38 Jó Gazda 2007/3 . 825 52 Bratislava. Terjeszti a PONS a. Zselíz A nyerteseknek gratulálunk. minden postán. P.44458816.s. Mediaprint−Kapa Pressegrosso.sk Előfizetési díj 1 év− re 204 korona.sk. MEGRENDELÉS SMS ÁLTAL: Küldjön SMS−t „OBJ“ szöveggel a 0907/680680−as telefonszámra. CZVEDLER Kft.Akkor is eljön a hajnal. 44458821. Nyomdai előkészítés: Bici−Data..O. Megrendelhető a szerkesztőségben. Dobóruszka Biacsko Ágnes..” Sorsolással a következők nyertek jutalmat: Marci Alica. INDEX: 49 270. nám. SZILVÁSSY LÁSZLÓ Szerkesztőség: Devätinová 54. Az előfizetések kódjai: évi – 52021. a. Szolnocska Fóthy Zoltán. és küldje vissza ugyanerre a számra. a D. A Jó Gazda 2007 januári számában közölt kereszt− rejtvény helyes megfejtése: „. Példányszám: ABC SR. tel: 02/4444 2773. ha nem kukorékol a kakas. Slobody 27. félévi – 52022. a JUGARIS−KG és más terjesztők.. A. töltse ki az ennek alapján küldött megrendelőlapot. Galánta Nyomja a Komáromi Nyomda Kft.sk Kiadja a MADÁCH−POSONIUM Kft. a kézbesítőknél és a következő cí− meken: Slovenská pošta. az aján− A rejtvényt készítette: Lőrincz László AZ AGRÁRVÁLLALKOZÓK LAPJA Főszerkesztő:T. tel. zöldszám: 0800/188 826.BOX 183. 810 05 Bratislava 15.Rejtvény Rejtvényünkben Seneca római filozófus egyik gondolatát rejtettük el. fax: 02/44458819. ISSN 1336−6335. Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: Devätinová 54./fax: 02/45 25 99 67. e−mail: jogazda@nextra. tel. Kéz− iratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. stredisko predplatného tlače. email: predplatne@abompkapa.jogazda./fax: 02/45 25 99 67. Vajnorska 137. 825 52 Bratislava. Honlap: www. oddelenie inej formy predaja.

− ?? .− A könyvek megvásárolhatók és megrendelhetők a következő címen: Tompa Mihály Könyvesbolt Hlavné námestie 17. 979 01 Rimavská Sobota.− 1090 .− 80 ..− 290 .− 80 . 0903 302 416 . Telefon: 047/562 68 23.− 120 .− 560 .KÖNYVAJÁNLATUNK 410 .− 590 .

GaP−2/03 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful