2007.

március

XVII. évfolyam

3. szám

Ára: 20 korona

Előfizetőknek: 17 korona

Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében Az őszibarack és a nektarin károsítói A sikeres repcetermesztés alapjai
3

GaP−1/03

Tartalom

A TARTALOMBÓL
A korai borsó 4 A termő őszibarack metszése 4 Az őszibarackot tavasszal ültessük Új lehetőségek és kihívások előtt Házi kertek vetésterve biodinamikus módon 5 6 7 Az őszibarack és a nektarin károsítói és védekezési terve 16 Növényvédelem márciusban 18 A poszméhek haszna a papri− kában, dinnyében, eperben 20 Az akác jelentősége és fájának hasznosítása Integrált növényvédelem 21 Több mint kétszáz kiállító a budapesti AGRO+MASHEXPO−n Edénykertészet Díszkertészet márciusban Séta a természetben Tavaszi gyomirtás a gabonafélékben 27

Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében 8

28

29 30 31 32

Benedekfű

10 A tápanyag−utánpótlásról

22 24 24 25 Ne kezeljük le a bőrlevelet! 33 26 A jeneszter 33

A szép gyep és a gyönyörű Nemzeti kiegészítő virágok megfelelő tápanyagel− támogatások látást igényelnek 11 Milyen gyorsan hat Gyümölcs− és a nitrogénműtrágya? zöldségpiaci reform 12 A tápanyag−gazdálkodás A szeder, a ribizke, a köszméte tervezése és a feketebodza metszése 14 A sikeres repcetermesztés A gyümölcsfák metszése 15 alapjai

A megfelelő szaporítóanyag rendelkezésre áll 34 A belső virágporszedők felépítése és használata Vadászterületek szőrmés kártevői 36 37

A címlapon Szilvássy László felvétele

Jó Gazda 2007/3

3

Időszerű − Hirdetés

Március
KOS hava
III. 21−IV. 20.

A korai borsó
A zöldségfélék közül szabadföldbe a borsó vethető legkorábban, akár már feb− ruár végén, március elején a földbe kerül− het. Az igényesebb vetőborsót kissé ké− sőbb vetjük. A sorok távolsága 12–24 cm, az alacsony növésű fajtákat sűrűbben a ma− gasakat ritkábban vetjük. A vetés mélysége általában 6–8 cm. Vetés után ügyeljünk ar− ra, hogy a talaj felszínén ne maradjanak el− vetetlen magok, mert odavonzzák a mada− rakat, és azok a földből is kiszedik a szeme− ket, így komoly kárt okozhatnak. A borsónak nálunk három típusát kü− lönböztetjük meg: a kifejtőborsó általában rövid tenyészidejű, korai termesztésre al− kalmas, a velőborsó hosszabb tenyészidejű, később érik, éretlen zöld állapotban fo− gyasztjuk, a cukorborsó jellegzetessége, hogy a hüvelye is fogyasztható. A borsó a talajban nem válogat, legin− kább a mélyrétegű, meszes, jó táperőben levő vályogtalajokat kedveli. Hidegtűrő, már 3−4 oC−on is csírázik. A kikelt növé− nyek a mínusz 4−5 oC fagyokat is elviselik. A lombjuk akár le is fagyhat, később újra kihajtanak és tovább fejlődnek. A nagy me−

KIT KÖSZÖNTSÜNK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Albin Lujza Kornélia Kázmér Adorján, Adrián Leonóra Tamás Zoltán Franciska Ildikó Szilárd

leget azonban – különösen ha szárazsággal is párosul – nem bírják. Ápolása elsősorban gyomtalanításból áll. A kikelt vetés talaját mielőbb kapáljuk meg, tartós szárazság esetén öntözni kell. A hüvelyek szedését akkor kezdjük, amikor a borsószemek már elérték a rájuk jellemző nagyságot, de még zsengék, kellemes za− matúak. A magasabb növésű fajtákat aján− lott támasz mellett termeszteni. A nálunk legismertebb fajták: Bohdan, Radovan, Záboj, Ctirad, Elkan, Junior, Lumír, Mojmír, Superior. (mik)

Hétfő Gergely Kedd Krisztián Szerda Matild Csütörtök Kristóf Magyar nemzeti ünnep 16 Péntek Henrietta 17 Szombat Gertrúd 18 Vasárnap Sándor, Ede 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat József Klaudia Benedek Beáta, Izolda Emőke Gábor Irén, Irisz Emánuel Hajnalka Gedeon Auguszta Zalán Árpád

A termő őszibarack metszése
A szakszerűen metszett őszibarack fa a kezdő kertész számára siralmas képet nyújt. De ne ijedjünk meg tőle, mert csak az erélyes metszés segít bennünket abban, hogy meg− akadályozzuk a fák felkopaszodását. Először a vázágak csúcsán levő vezérvesszőt vágjuk vissza egyharmadára, úgy, hogy a csúcsrügy külső állású legyen. Az erős vesszőket felvált− va, hosszabb termővesszőnek, illetve rövidebb ugarvesszőnek hagyjuk meg. A vékony, termőrügyben végződő ágakat ne vágjuk vissza, ezek a termés kinevelése után úgyis le− száradnak. A túl sűrűn álló, vagy száraz, betegnek látszó vesszőket tőből távolítsuk el.

FÁTYOLFÓLIA
A növénynek és a termelőnek egyaránt biztonság.
4
Jó Gazda 2007/3

Méretek (szélesség m−ben) 1,5 3,4 4,0 5,5 6,75 8,5 10,5 12,75 13,6 16,0

040 01 Košice Staničná 7 tel.: 055/625 3288 mobil: 0905/625 328 0905/221 859

E−mail: netkanetextilie@pobox.sk

GaP−3/03

Választható hosszúságban! 10,5 m−től erősített szélekkel!

akkor a gyökérsebeik a tél folyamán (már 8 foknál alacsonyabb hő− mérsékleten) nem megfelelően gyógyul− nak be. hogy a szőlő tavasszal korábban fakad. Nyugat−Szlovákiában egy új.: 0905 962608. tel. ott az őszibarck−alanyú oltványok alkal− masak. Ga−4/3−6 035/7782 108 A szőlő metszése A szőlő téli és tavaszi metszésének is megvannak az előnyei. A tavaszi ültetést is csak a fagyok el− múltával. áprilistól bárhová ingye− nesen házhoz szállítom. hogy a fa tavasszal ki sem hajt. ahol a talaj mésztartalma átlagos szintű. Az ültetőgödör mélysége legalább 60 cm legyen. Tel. Az őszibarackfák ugyanis a vegetáci− ós időszak alatt csak nagyon kevés tartalékanyagot tárolnak. Rimaszombat körzetében az 567−es frekvencián. az érzékenyebb fajták metszését (Ezerjó. az apróbb fürtöknél 14−18 rügyet hagynak meg. Cserhát 7. a termesztés cél− jától. ha nagyobb hozamot szeretnénk elérni.: 0905/286 397 Ga− 3/3−4 Nagyvirágú krizantémpalánta és szabadföldi paprikapalánta megrendelhető. ezért ha ősszel ültetjük őket. Burgundi. Ga−2/2−3 Tel. GaP−4/03 Jó Gazda 2007/3 5 . az 1098−as. Orthocid) is kever− hetünk. illetve az adás az interneten is hall− ható: www. Az ültetés előtt. A háztáji szőlőben négyzet− méterenként 10−18 rügyes terhelést al− kalmaznak. A korai metszés előnye. akkor több rügyet ha− gyunk meg. ez függ az alany− tól. Leányka. Müller) inkább később végezzük. a föld kiszáradása után. Ha minőségre törekszünk. 0903 683359 Ga−1/1−3 Nyolchetes piros Isabrown tojójércék megrendelhetők. Minden nap 12 órától 20 óráig köz− vetít. így hosszabb tenyészidő áll a ren− delkezésére. A tavasszal ültetett fákat rend− szeresen öntözzük. Tel. Ingyenes házhoz szállí− tással.Időszerű − Hirdetés Az őszibarackot tavasszal ültessük A gyümölcsfacsemeték kiültetése ál− talában az őszi hónapokban ajánlott − ki− véve az őszibarackot és a diót. mert az legyengüléséz és pusztulásá− hoz vezet. (miklós) A heti műsoridő jelenleg 56 óra. Kelet−Szlovákiában a 702−es és a 927−es középhullámú frekvencián. a tőke erősségétől.: 0905 909 503.sk címen. az iszaposított pépbe valamilyen fertőt− lenítőszert (Basudin. Cím: Pontyos István. a nagy fürtű bőtermő fajták− nál 10−14 rügyet. Szent− lőrinci). Ügyeljünk a pépesítésre is.radiopatria. de a vékony hajszál− gyökerteket egyáltalán ne vágjuk vissza. 70 Sk/db. a gyökereket meg kell metszeni. A gyakorlat szerint télen általában a kevés− bé érzékeny fajtákat ajánlott metszeni (Olaszrizling. középhullámon Pozsonyban az 1017−es. 0914/224 677. akkor kisebb a terhelés. viszont erősebb fagyok ese− tén a vesszők fagykárt szenvedhetnek. Meszes talajokra a keserűmandula−ala− nyon álló csemeték a legmegfelelőbbek. Kedvezőek a tapasztalatok a szil− vaalanyú oltványokkal is. Arra viszont ügyelni kell. Ezt első− sorban az őszibarack biológiája indokol− ja. Az őszibarack alanyválasztásánál ve− gyük figyelembe a talaj tulajdonságait. Megrendelhetők nagytestű 7 hetes brojlerpulykák májusra és júniusra.: 0902/302 742. nehogy rendszeresen túlterheljük a tő− két. A termőkaron hagyott rügyek száma a tőke terhelését jelenti. Apróhirdetés Minőségi szőlőoltványok és gyümölcsfák eladók Muzslán. de még a rügyfakadás előtt ajánlott elvégez− ni. keményebb tél után megtörtén− het.

hogy az országban ki− épített mintegy 300 ezer hektárnyi öntö− zőhálózat további működtetése. Köszönöm a tájékoztatást. Ehhez ma már szálláshelyek ki− alakítására is szükség lesz. ugyanakkor tag− jaink pontos. Meggyőződésem. az unión belül a zöldségpi− ac szabályozási rendszerének meg− változtatására készülnek. hogy az állami minőség− ellenőrző szervek fokozottabban ügyelje− nek az üzletekben megjelenő zöldség mi− nőségére is.Interjú Új lehetőségek és kihívások előtt Márciusi lapszámunk megjelenésének időpontjában. a Szlovákiai Zöldségtermelők Uniójának elnökét ennek kap− csán a hazai ágazat előtt álló lehetőségekről és a kihasználásuk módozatairól kérdeztük. üzemeltetési cso− magban kapjanak valamilyen segítséget. hogy szerve− zetünk nyitrai központja információs centrumként is működjön. Mire összpontosít a zöldségter− mesztők érdekvédelmi szervezete az elkövetkező időszakban? − Szeretnénk elérni. hogy az elkö− vetkező időszakra nézve már vannak bi− zonyos kedvező jelek. a kinti. ami tovább drágítja majd a termelést. Az idei év elején közzétett új információk alapján azonban ko− moly változások várhatók az ága− zatban. A szerződé− sek 15 évre szólnak. Egyszerűen gond megfelelő létszámú munkacsopor− tot kialakítani. hogy az üzletláncok megszorító üzletpo− litikája ellen csak összefogva lehet ered− ményesen harcolni. naprakész tájékoztatása és szakmai információkkal való ellátása ér− dekében szeretnénk elérni. amiket természete− sen a termelőknek a lehető legnagyobb mértékben ki kell majd használniuk. És valljuk be. Milyen konkrét lépéseket ter− veznek a zöldségtermesztés feltét− eleinek javítása érdekében? − A hazai termelők egyik nagy problé− mája a megtermelt zöldség elfogadható áron történő értékesítése. A most zajló tárgyalásokon azt is szeretnénk elérni. az eredetvédelemnek. bérbe veszik és működtetni fogják ezeket a berendezése− ket. Gondolok itt elsősorban a hazai támoga− tási rendszerben a zöldségtermelőknek szánt kiegészítő támogatásra. Tudatosítjuk. Bízom benne. Újabban egyre több a hír arról. A külföldi ta− pasztalatok és vélemények cseréjének úgyszintén teret adunk. hogy a berendezések tu− lajdonjogi rendezése is elfogadható lesz a számára. miközben a fenntartás és a működtetés költségeit maguknak kell majd állniuk. ma már több választási lehetősége van. akkor a mi termékeink előtt is megnyílhat az út. ahol a szakfő− iskola és az érsekújvári növénytermeszté− si kutatóintézet szakembereivel együtt− működve adnánk válaszokat a termelők által felvetett időszerű kérdésekre. amelyen a szervezeti élet időszerű kérdé− seinek megvitatása mellett szakmai ismeretterjesztő előadások is elhangzanak ismert hazai és külföldi szakemberektől. hogy már a mi tér− ségünkben sincs elegendő munka− erő erre a tevékenységre… – Ezt a problémát a nagyobb zöldség− termelők már most érzékelik. hogy ha a pultokról sikerül hatékony ellenőrzések− kel kiszorítani a máshonnan behozott ol− csó és gyenge. hogy a mi terme− lőink fognak tudni élni a lehetőségekkel. itthoni. sokszor elfogadhatatlan minőségű árut. Egyelőre úgy tűnik. Az ágazati termelők számára ugyancsak fontos kérdés a megfe− lelő termesztési feltételek. mivel a munkaerőpiacon kialakult helyzet nyo− mán annak. ami az elő− készületben levő vidékfejlesztési tervben szerepel. február végén tartja Nyitrán a Szlovákiai Zöldségtermelők Uniója hagyományos évadnyitó rendezvényét. a termelői−értékesítő szervezetek tevékenységének felfuttatásával. A lehe− tőségekről és pályázatokra való felkészü− lésről a tagjainkat is részletesen tájékoz− tatni fogjuk. Horváth Pé− tert. ezeknek a tényezőknek a jövőben meg kell majd jelenniük a zöldség árában is. hanem immár az uniós versenytársakkal szem− ben is. az integrált termesztési módszerek beveze− tésével. (szilvássy) 6 Jó Gazda 2007/3 . A helyzet most úgy áll. a nagyobb termelők úgy tűnik. hogy azok akik vállalják a feltételeket. a nagy nyomás szinte megtize− delte a hazai zöldségtermesztők so− rait. Ez várhatóan magával vonja majd a fizetések további emelését. ha azok is megfelelő minőségűek lesznek. A zöldségtermesztés gazdasá− gossága még mindig nagyban függ a kézi munkaerőtől. a tárcavezetés elv− ben megígérte. Az előző időszak− hoz viszonyítva a tárcavezetés most újabb koncepcióval állt elő… (Archív felvétel) – Nyilvánvaló. Úgy tűnik. és azt megtartani. hogy a miniszté− rium javaslata alapján a termelők vagy a működtetők 1 korona szimbolikus bérleti díjért bérbe vehetik a területükön levő öntözőberendezéseket. kikérik a véleményünket egyes kér− désekben. ehhez azonban már most fel kell készülni megfelelő projektekkel. reméljük sikerül elfogadható megoldást kínálnunk a kormányzat számára is. ugyanakkor azt is szorgalmazzuk. az induláshoz ún. hogy a hazai zöldség− termesztésben az előző időszakban meg− lehetősen kedvezőtlen kiindulási és támo− gatási feltételek között kellett állni a ver− senyt nemcsak a belső piacon. reméljük az együttműködést továbbra is kamatoztatni tudjuk majd az egész ágazat érdekében. támogatást. sőt. a hazai támogatási rendszerben szintén lé− nyeges módosításokat terveznek a zöldségtermesztők javára… − Tény és való. Az előző néhány évben a szlo− vákiai zöldségtermesztés meglehe− tősen mostoha viszonyok között próbálta meg felvenni a versenyt a szabaddá tett zöldségpiac kihívása− ival. földeken végzett munka nem tartozik kifejezetten a közkedvelt munka− végzések közé. hogy igazolni tudjuk. s ezért nagyobb figyelmet kell majd szen− telni a saját termékeink piaci bevezetésé− nek. megbízható termesztési és környezeti feltételek között létreho− zott termékeket kínálunk. s ennek keretében az öntözés lehetőségé− nek biztosítása. Másik kérdés az alkalmi munkaerő alkal− mazásának jogi szabályozása. hogy az ígéretesen alakuló kapcsolattartás a szakminisztéri− ummal továbbra is folyamatos maradjon. hogy a szaktárca vezetése is elfogad bennünket partner− nek. persze csak ak− kor. Ezt a kér− dést már régebben feszegetjük. ugyanakkor egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a regionális kamarákkal va− ló együttműködésnek is. aki dolgozni akar. illetve a működtetés jogi és anyagi feltételeinek megteremtése a termelők elemi érdeke. Úgy vélem. kény− telenek lesznek vendégmunkásokat is al− kalmazni.

Szakemberek ezt az állapotot "talajuntság" néven emle− getik. Ahol a család számára burgonyát is termeszte− nek. ha feljegyezzük házi kertünk el− múlt két−három évének termelési ta− pasztalatait. „biodinamikus“ módon. ha ismerjük az elmúlt évi tapasz− talatok alapján azt. Éppen ellenkezőleg. Meg− figyeléseink szerint az erős illatú virá− gok. bokorbab. László László GaP−14/3 Jó Gazda 2007/3 7 . amelyek az adott kertben jól dísz− lenek és szépen fejlődnek. a paprika. a tök. növekedjenek to− vább egy−két hónapig. de nem ritka a mézelő facélia. Újabban hallani már "négyes" sza− kaszról is. Utánuk még bátran vethetünk késői növényeket. kertészkedés előnyeit. hogy mennyi és mi− lyen termésekre számíthatunk. a borsó. melyek igen jól tű− rik a "monokultúrát".Kertészet − hirdetés Házi kertek vetésterve biodinamikus módon Napjainkban sokan hirdetik a természetszerű gazdálkodás. hogy „vissza a természethez“ nem a ci− vilizáció vívmányainak a felrúgását je− lenti. fontos. retket. sőt a karfiol vagy akár a brokkoli sem. a paradicsom. hogy miből mennyi termett ágyásainkban. Vannak növények. A szakaszok váltásával növényeink tápanyagfelvéte− le – fejlődése is – kedvezőbbre fordul. tököt. a fodroskelt. Érdemes megnézni azt. a káposztafélék. Mivel a beállított biodinamikus kertekben sem− milyen vegyszert nem alkalmazunk. Ezeket ajánlatos még ta− vasszal meghagyni. Más növé− nyek. cék− lát és a petrezselymet tesszük. a kel− bimbót. Lesz egy "termés" szakaszunk is. hogy olyan zöldségeket ves− sünk. Néhány év múlva kialakul az a növényegyüttes. Végül tervezzünk egy "gyökér" sza− kaszt. egy "levél" szakaszunk. Dr. melyben megtalálható a spenót. mint pl. ahová a sárgarépát. védelmet jelentenek a különböző szívó−rágó kártevők ellen. ha az egymás utáni években többször ugyan− arra a helyre kerül. ha veteményes− kertünket szakaszokra osztjuk. a cékla. hogy mi te− lel át kertünkben. a saláta. így job− ban áttekinthető. Lehetőleg a vetési naptár szerint ültessünk. Jó gyakorlattá vált. mely ellen jól átgondolt vetés− tervvel védekezhetünk. ott vegyük nagyobbra ezt a terüle− tet. ilyen pl. Így lesz pl. Így a sokat emlegetett jelmondat. ahol elsősorban egy éves vá− góvirágok termesztését végzik. sőt sür− gősségét. az ubor− ka. tudjuk−e. de palántázhatunk papri− kát és paradicsomot is. babot. Jó. A biodinamikus kertekben minden évben használjunk komposztot. melybe a bab. a cseme− gekukorica. a paradicsom. a petrezselyem és a legtöbb ká− posztaféle gyenge és beteg lesz. a spenótot és az őszi salátát. A biokertekben nem a vegyszerek feltétlen száműze− téséről van szó. Az ágyások szélére egyéves fűszernövé− nyekből szegélyt is készíthetünk. csupán arról. akarjuk−e okosan felhasználni az e té− ren elért tudományos eredményeket. hogy ne éljünk fölösleges mér− gekkel és ajzószerekkel. a petrezselymet. Az ágyásokban to− vábbra is ott lehet hagyni a téli sarja− dékhagymát. Jó. ke− rül. Így tudni fogjuk azt. amely az adott viszonyok között a leg− biztonságosabban termeszthető. Ennek érdekében készítsük el házi ker− tünk vetéstervét ún. ezáltal az egy− szerre művelhető növények kerülnek egy szakaszba. de ide sorolható a karalábé is. melynek megvastagodott szárát fogyasztjuk. stb. a borsó.

valamint feldolgozás minőségjavító módszereivel. ásványi anyagok tárháza. sajátos ökológiai viszonyai között – talaj. tőke és infrastrukturális feltétel− rendszer hiányában.Zöldségtermesztés 1. A fűszerpaprika őrlemény az illatok. ezáltal minőségcsökkenés áll elő. gazdag vitaminforrás. eredményeivel hozzájárult a fűszer− paprika hazai és nemzetközi elismertségé− hez. Tapasztalataink szerint a növényvé− delem elhagyásával vagy minimalizálásával a termelési költség mintegy 10−15 %−kal csökkenthető. mikroklíma – a fűszerpaprika minősége és a belőle készült őrlemény a vi− lágon a legjobb. amely az emberi szervezet számára igen fontos bioaktív anyagokat együttesen magában hordozza.fuszerpaprika. termésbiztonság és termésmi− nőség. Az elmúlt év− tizedben rezisztencianemesítési program keretében előállított baktériummal szembe− ni rezisztenciával rendelkező fajták a ter− méshozam. A termelés és fogyasztás az utóbbi 10− 15 évben jelentős átalakuláson ment ke− resztül Európában. hiszen a Kárpát−medence száraz konti− nentális klímája. A fajták leírása az intézmény honlap− ján www.axelero. E fajták legfőbb értéke. Eddig mintegy 24 államilag minősített fajtát állított elő az intézmény. A Fűszerpaprika Kutató−Fejlesztő Kht. A termőterület nagysága soha nem látott mélypontra csökkent. Ez jelzi a termelők és feldolgozók bizalmát e fajtákkal szem− ben. Az érzékeny fajtáknál a fertő− zés következtében a lombozat és a virág je− lentős mértékben sérül. ízek. mely ma is a világon egyedülállóan csak fűszerpaprika kutatás−fejlesztéssel fog− lalkozik a kalocsai és szegedi kutatóhelye− ken. ezáltal a leg− első virágokból képződő termések korai érésűek és jó minőségűek lesznek. Táplálkozásban be− töltött szerepénél fogva a magyaros kony− ha nélkülözhetetlen fűszere. az illóolajok. Az egyes fajták vetőmagja a cég 8 Jó Gazda 2007/3 . késői érést okoz. A nemzetközi és hazai piacokon bekövetkezett kedvezőtlen ár− helyzet a fűszerpaprika számára − mely ko− rábban kedvező nemzetközi árpozíciót ví− vott ki − nem várt helyzetet teremtett. Az elmúlt években és évtizedekben méltán vált híres− sé. kép Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében A fűszerpaprika Magyarországon és a kör− nyező országokban. melyből 12− 15 fajta képviseli a magyarországi fűszer− paprika termőterületet. aromák együttese. A termelő a bi− ológiai alapokban rejlő genetikai potenciált csak részben vagy alacsony szinten tudja realizálni. Nincs más fűszer a vilá− gon. melyhez hozzájárultak az évjárat valamint az agrotechnikai hiányosságok által bekö− vetkezett termésingadozás miatti piaci ke− reslet−kínálati viszonyok. technológiák beveze− tésével és élni kell az utóérlelés. fennállása óta mindenkor meghatározó szerepet töltött be a fűszerpaprika ágazat fejlesztésében. a növények rege− nerálódása 1−2 hetes tenyészidő kitolódást. A kalocsai székhelyű társa− ság. hogy baktérium− mal szemben tünetmentesek. a kialakult szélső− séges áringadozások is. A fenn− álló helyzet a termelő és feldolgozó kap− csolatrendszerben feszültséget idézett elő. feldolgozó igénye− ket magas szinten elégítik ki. környezet− védelem és élelmiszerbiztonság növelés. A feldolgozó nem tudja a termelők által el− várt. azon− ban közvetetten a feldolgozás és fogyasztás érdekeit is szolgálja. a lombozat és a virág egészséges marad. A széles fajtaválaszték a korszerű bioló− giai alapok a termelői. A Fűszerpaprika Kht.net megte− kinthető. sok család meg− élhetési forrását jelenti. így Szlovákiában is fontos gazdasági növény. az átvételi árak folya− matos csökkenése vagy szinten tartása. Az intézet által előállított fajták közül több fajta bizonyította kiváló termesztési és beltartalmi értékét a szlovákiai termesztő körzetekben is. összességében a termelés−fejlesztés fontos tényezői. a hatékony termesztés. A jó mi− nőség biztosítása mellett kedvező hatással vannak a terméshozamra és a termésbiz− tonságra is. Jobb minőséget kell produkálni új fajták. részükre a tisztes eredmény elérését biztosító árat fizetni. Az ágazatra jellemző a termesztési költ− ségek növekedése. A Fűszerpaprika Kht. cukrok. ezen fajták termesztéséhez magas vigorértékű vetőmagot állított elő és forgalmaz széles fajtaválasztékban zsákos és színes tasakos kiszerelésben kalocsai központi telephe− lyén. csak a fűszerpaprika. valamint az im− port paprika behozatalával összefüggő élel− miszerbiztonsági problémákkal is. Ez tovább romlott az állami szerepvállalás (tá− mogatás) csökkenésével. egyben a kutatómunka eredményes− ségét is bizonyítja. ahol sikeres termesztést va− lósítottak meg. mellyel jelentős költségmeg− takarítás. valamint a technológiai fejlesztés eredményeivel közvetlenül a ter− melés hatékonyságnövelését segíti. a biológiai alapok. gazdaságos és környezetbarát termesztés valósítható meg. melyet végterméké− ben nem tud érvényesíteni.

A ter− mesztéshez jól fejlett. hogy a 2. a kiegé− szítő tápanyagellátást a tenyészidőszakban tápoldatos csepegtető öntözéssel biztosít− juk. szabá− lyozottan és folyamatosan biztosítani tud− juk. kép) A fólia alatti termesztés lényege. KFC 04−01 F1 csípős csün− gő) és Szegeden nemesített intenzív fólia alatti termesztésre alkalmas fűszerpaprika hibridek (Délibáb. hogy a fűszerpaprika életfeltételeit fűtetlen vagy fűtött fólia alatt védett és szabályozott kö− rülmények között közel optimális szinten biztosíthatjuk áprilistól októberig. intenzív virág− zás. A termesztés korszerűsíté− se érdekében az utóbbi években felmerült az igény és szükségessé vált a termesztési színvonal növelése céljából magas termés− hozamot és kiváló termésminőséget bizto− sító hibrid fűszerpaprika fajták előállítása és termesztésbe vonása. E termesztési mód− szerrel korai. A nemesítői mun− ka eredményeként bejelentésre kerültek a Kalocsán nemesített intenzív szántóföldi termesztésre alkalmas baktérium rezisztens fűszerpaprika hibridek (KDE 05−4 F1 csíp− mentes felálló. Korszerű. edzett 8 lombleveles palántát neveljünk fel. ikersoros növényelrendezéssel kb. korai érés jellemző. A fajtákban de különösen az új nemesí− tésű hibrid fajtákban rejlő genetikai poten− ciált a jelenlegi hagyományos termesztési színvonalon a termelők csak részben hasz− nálják ki. a betakarítást késő októberig folya− matosan végezhető. Timár Zoltán GaP−5/3 Jó Gazda 2007/3 9 . E módszerrel a növények fejlődésére a te− nyészidőszakban zavartalan. kép) E két korszerű termesztési módszer – ahol a termesztési körülményrendszerek le− hetővé teszik – kiegészítő termesztési mód− ként alternatívát jelenthetnek a jó minősé− gű fűszerpaprika termésalapanyag előállí− tásában a hagyományos szántóföldi fűszer− paprika−termesztés mellett. A növényeket kordon mellett vagy zsi− nórral felfuttatva neveljük az étkezési pap− rikánál is alkalmazott metszéssel és fito− technikai munkákkal. A módszer előnye. Az intenzív szántóföldi és fólia alatti termesztés−technológia lényege. a terméshozam. A növények életfeltételeit a hagyományos szántóföldi termesztéshez viszonyítva közel optimális szinten.Zöldségtermesztés− hirdetés kalocsai központjában is megrendelhető. magas terméshozammal. A szántóföldi termesztésben tápoldatos csepegtető öntözéssel kombinált fóliataka− rásos. ezáltal a termesztés haté− konysága javul. és jó termésminőséggel. (2. és a termésminőség. (1. Kapitány József. 80 ezer növény/hektár állománysűrűség− gel termesztjük a fűszerpaprikát. Az alaptápanyag ellátást talajba dolgozott istállótrágyával. melyet fűtött fólia házban március közepén−végén. fűtetlen fóliaházba április közepén ültetünk ki iker− soros elrendezésben 5−6 növény/m2 állo− mánysűrűségben. terméskötés és termésfejlődés. hogy az étkezési paprikánál jól bevált módszerek adaptálásával fűszerpaprikánál is növelhe− tő a termésbiztonság. kép fűszerpaprika tenyészideje a szántóföldi termesztéshez viszonyítva meghosszabbít− ható. intenzív termésfejlődés és korai érés. magas terméshozam és igen jó minő− ség érhető el. intenzív termesztés− technológiával a hozamok a minőség egy− idejű megtartása mellett jelentős mérték− ben növelhetők. Picador). folyamatos virágzás és ter− méskötés. A tenyészidőszakban a nö− vények számára egyes fenofázisaiban igény szerinti hatóanyagú oldott műtrágyát juttatunk csepegtető öntözéssel az ikersor közepén elhelyezett vezetéken keresztül. A ter− mesztésben jól fejlett és edzett 8 lombleve− les szórt vetésű vagy szivarpalántát haszná− lunk május 15−20 közötti időszakban törté− nő kiültetéssel.

öblö− sen karéjosak. Később márt nincs szükség a kapálásra. e−mail: obtulowicz@orava.15 m hosszú. március második felében. Tel. tetején 5−10 mm hosszú serteszőrű bóbitával. ezenkívül mintegy 5–10 % nyálkaanyagot. felálló.sk. tápanyaggal jól ellátott.10 m−es tarlóra vágott növények az első vágás után új hajtásokat fejlesztenek.3 m hosszúak. E tulaj− donságát az egész növényben. csak a levágott anya− got néhány napig renden érlelik s ezt köve− tően csépelik. az első növedékről érdemes elő− állítani. aperitif italok készítésére. Vetés után az időjárástól függően 8−14 nap múlva sorol az állo− mány. Talaj iránt különösképpen nem igényes. a júniusban lekerülő növények után. Zöldségterm. de Kisázsiában is őshonos. Sűrű kelés esetén ritkítani kell. majd a növények gyors növekedésnek in− dulnak. A ke− lés után először tőlevélrózsa képződik. Nálunk tavasszal. A drogot a likőripar is hasznosít− ja. 8 % körüli mennyiségben cseranyagokat s mintegy 0. lándzsásak. s azonnal műszárítóba szállítják. pók− hálószerűen gyapjasszőrösek.00−ig) Fax: 043/532 0832. védőkesztyűben végzik. A föld fe− letti részek knicintartalma átlagosan 0. A benedekfű szinte az egész évben vet− hető. Na− gyobb felületen kaszálva rakodógéppel vágják.10−0. 0. de különösen a levelekben felhalmozódott szeszkviter− pén–keserűanyag. 0. ez által a terméshozamára is.obtulowicz. másodvetéssel is termeszthető.50 m sortávolságra. mert nagyfo− kú talajárnyékolása következtében jó gyomirtó. Virágai világossárgák. augusztus máso− dik felében végzik. hogy a drog vilá− goszöld maradjon.05−0. hímnős csöves virágok. vetőmagot az első vágás elha− gyásával. alul serteszőrös. A második vágást az elsővel azonos módon. június kö− zepén vágják először. Szára talajtól elágazó. A benedekfű magja kedvező körülmé− nyek között 8–10 nap alatt csírázik. A 0. A betakarítás ugyanúgy történik. Kaszattermése 10 mm hosz− szú. a jó tápanyag−ellátottságot nagy hozammal há− lálja meg. mint herbanyeréskor. kissé görbült.80 m magas. fent eny− vesen mirigyes és pókhálósan szőrös. Az első virágok megjelenésekor.45–0.) a fészekvirágzatúak családjába tartozó egy− éves növény. 10 mm mélyre. hengeres. Jó elővetemény is. Fülöp Andrea. Fészekvirágza− ta végálló tojásdad. Termései a virágzás− nak megfelelően szintén folyamatosan. Gyors növekedésű. szúrós gallérozó levelek veszik körül. Internet: www. Cél− szerű trágyázott növény után vetni. tinktúrák alkotórésze. Kutatóintézet.: 043/532 0831 (8. Érsekújvár M.00−tól 16.sk 10 Jó Gazda 2007/3 GaP−8/03 . s más italok fűszerezésére.08−0. Gazdaságos termesztésre azonban a mélyebb fekvésű. A vágást kis terüle− ten kézzel. Valšíková felvétele Benedekfű A benedekfű rövid tenyészideje miatt szinte minden növény után vethető. ötszögletű. Jelenleg keserű teakeverékek.2 %. s még egyszer vághatók. Leve− lei 0. A keléstől az első virágok megjelenéséig mindössze 60–70 nap szükséges.Gyógynövénytermesztés−Hirdetés A BENEDEKFŰ (Cnicus benedictus L. au− gusztus közepétől érnek. A növény minden része szárítva és zölden egyaránt rendkívül irritálóan keserű. az emésztőrendszer és a légzőszervek bizonyos betegségeit gyógyítja. A levágott növényt azonnal szárítani kell úgy. Az egész növény kellemetlenül szúrós. Kez− detben géppel sorközkapálást és kézi sor− kapálást kell végezni. így herbanyerésre másodnövényként is vethető. 0. Magot. Mediterrán származású.20−0. s virágot fejlesztenek. A hosszan tartó szá− razság kedvezőtlenül hat növekedésére. Gyökere karószerű. Gyógyászatban a drogot emésztést elő− segítő és étvágyjavító hatása miatt régóta használják. középkötött vagy barna homoktalajok a legmegfelelőbbek. szúrós árhegyű fogakkal. A középkorban a gyomor és belek daganatos megbetegedései ellen használták. de legkésőbb április elején vetik ál− landó helyre. tápanyagban szegényebb talajokon is meg− terem. A tavaszi ve− tésű növények júliustól szeptemberig folya− matosan virágoznak. A benedekfűnek a leveles szára a drog.3 % illóolajat tartalmaz. Mobil: 0905 524 191 (non−stop). mert a növények má− jusra már teljesen elborítják a talajt. a knicin okozza.

miközben a tápanyagfelvétel a növények igényei szerint történik. Ezek zöme összetételében nagyon jól alkalmazkodik a növények tápanyagokkal szembeni igényeihez. hanem a talaj hőmérsék− letéttől függ. hogy milyen gyorsan mosódnak ki a talajból. hogy a növények táp− anyagellátásában feltárt ismereteket és tapasztalatokat a gyakorlatban az egy− szerű emberek közül azok is alkalmazni tudják. és a betegségek és a kártevők is gyakrab− ban támadják őket. Az egyes növényeknek azonban a vegetáció időszakában különböző igényeik vannak az alapvető tápanyagokkal szemben. A gyártástechnológia szerint ezek a táp− anyagok valójában granulált trágyák. és ne kerüljenek begyűjtésre a leka− szált fűvel. egy vagy több hatóanyagú tápanyag található vízben oldódó (hidro− fób) csomagolással. Egy évben háromszor adagoljuk. Külön figyelmet érdemel a gyep. Ez a borítás (csoma− golás) nem engedi. A virágok termesztése esetén pél− dául elég. rövid intervallumokban kell végez− ni. balzsam a lélek− nek. ezért sok táp− anyagot. mielőtt a növények felvehetnék és ki− használhatnák őket. A tápanyagellátás− ban ugyanilyen fontos szerepe van a kü− lönböző mikroelemeknek is (pl. ha ki tudjuk választani a legmegfelelőbb megoldást. bór − B. különleges fák és szín− pompás virágágyások vannak. apró méretű. Közvetlenül a trágyázás után a növények "luxus"−ellá− táshoz jutnak a tápanyagokból. A hagyományos módon való trá− gyázáskor gyakori tápanyagpótlásra van szükség. folyékony. ha egy szépen rende− zett kertben találjuk magunkat. ha nem kapnak megfelelő mennyiségű és minőségű táp− lálékot. Jóval kisebb a csoportja azoknak a készítményeknek. hogy jól átteleljen. Hasonló a helyzet a díszfák edénybe vagy a szabadföldbe való kiültetésekor. hogy az egyes táp− anyagok hogyan viselkednek a talajban. por alakú. A gyep például igényes a nitrogénnel szemben. kén − S. megsárgulnak. Érvényes ez virágok.Tápanyagellátás− hirdetés A szép gyep és a gyönyörű virágok megfelelő tápanyagellátást igényelnek Mennyei táj a szemnek. Gyakorlatilag a termelőtől függ. A hagymafélék pedig hálásak a foszforada− gért. nyáron és ősszel. Ezeket az ismereteket az egy− szerű emberek közül nem mindenki is− meri tökéletesen. Ha nem jutnak elegendő és ki− egyensúlyozott összetételű tápanyag− hoz. A fű nagy mennyi− ségű zöldanyagot képez. míg sor nem kerül a következő táp− anyagpótlásra. meg− hosszabbított hatástartammal rendelkez− nek. sóhajtunk fel. ezért nem lehet készletező trágyázást végezni vele. akik nem rendelkeznek kifejezet− ten ilyen szakmai ismeretekkel. és még azelőtt eltűnjenek. így a vele kezelt gyep szép üde zöld színű és jó minőségű lesz. ősszel azonban több káliumra van szüksége. és a vegetáció ideje alatt 5−6 hónapig már nincs szükség további tápanyagpótlásra. Magasabb hőmérséklet esetén több a fény is. célszerűbb. nem virágoznak. A granulált trágya fi− nom szerkezetű. A hosszú hatástartamú gyeptrágya meg− oldhatja a trágyázással kapcsolatos problémákat. így a növények gyorsabban növekednek. Alacsonyabb hőmér− séklet esetén fordított a dolog. amelyekre a növényeknek kivétel nélkül szükségük van a növekedéshez és a fejlődéshez. a modern tudományok és a technológiák alkalmazása azonban lehetővé teszik. molibdén − Mo. Ki ne szeretne ilyen gyönyörűséget? A növények tápanyagellátása azon− ban nem egyszerű feladat. a foszfor − P és a káli− um − K alapvető tápanyagok. Egyszerűen kis műtrágyaszó− ró kocsival vagy géppel kijuttatható. ha a virágföldhöz hozzákever− jük az ajánlott tápanyagmennyiséget. s gyakorlatilag 1–2 adaggal való trágyázásra minimalizálják a tápanyagel− látást. amelyekben a granulátum magjában koncentrált. milyen vegyi formában vannak jelen. ennek ellenére a fű vagy a gyep mégsem tűnik ideálisnak. több tápanya− got is igényelnek. A granulátumból a tápanyag kioldása nem a víztől. a bőséges virágzáshoz pedig a káli− umra van szükségük. nagyon gyorsan kimosódik. a növények "éheznek". A nitrogén − N. a fű hosszú távú tápanyagellátására alkalmas granulált tápanyag. Noha csak minimális mennyiségben van rájuk szükség. hogy a nitrogén az egyik legmobilisabb elem a tápanyagok kö− zött. granulált vagy víz− ben oldódó formában alkalmazza őket.) GaP−7/03 Jó Gazda 2007/3 11 . úgy a növények is fokozato− san megbetegszenek. (sed. A tápanyag eme kiszerelési formája. Mivel az alapvető tápanyagok mellett mikroelemeket is tartalmaz. réz − Cu. noha drágábbnak tűnik. amelyek ún. ahol friss és tömör a gyep. vas − Fe. magnézium − Mn. A tápanyagellátás ugyanis nem fo− lyamatos és egyenletes. mégis gazdasá− gos. Ahogyan az emberek. A termesztésben néha nem az a fontos. a növények nélkülük nem képe− sek élni. A tápanyagellátásban azonban vannak közös vonások: a trágyázást kis adagok− ban. A piacon rendkívül sokféle növényi tápanyag van forgalomban. főleg nitrogént igényel. hogy melyiket választja közülük. hogy mindent tudjunk egy adott problémakörről. cink − Zn). ho− gyan kötődnek a talajrészecskékhez és az is. kora tavasszal. hogy a szemek könnyen a fű levelei alá jussa− nak. A tápanyag mennyiségét minden adagban a fű igényei alapján állították össze. hogy a tápanyagok könnyen és gyorsan felszívódjanak a ta− lajoldatba. Tud− juk. dísznövények és díszfák tápanyagellátására szánt mű− trágyák vásárlásakor is. később azonban már egyre kisebbednek a felve− hető adagok. Fontos az is.

Ammóniumnitrát (Liadok amon. mint 10%−a kerül termelői szervezeteken ke− resztül forgalomba. mint 50%−ban járult hozzá. rendszerek PE−csövek.takacs.05 mm vastagságban.07 mm vastagságban. A gyümölcs− és zöldségágazat az EU mezőgazdaságának teljes termelési értékhez 17%−ban járul hozzá. palántaneveléshez használja az AGROLEAF − OSMOCOTE START műtrágyákat.). Talajfóliák (mulcs): átlátszó és fekete 75. Az EU25 kereskedelmi mérlege a nagymértékű gyümölcs− és zöldségimport következtében negatív. Míg az Egyesült Királyságban és Svédországban ez az érték alig haladja meg a 200 grammot. paradicsom. A gazdálkodóknak átlagosan mintegy 33. melyhez Spanyolország és Olaszország több.10 mm és 0.50 − 6. a körte (300 000 tonna felett) és a cit− rom (200 000 tonna felett). 900 000 tonna).3 millió tonna).03. zöldség fogyasztását javasolja. addig Belgiumban. Az új közös piaci szervezet célja az előbbi szá− zalékos érték jelentős mértékű növelése.8 millió −t. Fátyolfóliák: 3. a narancs (kb.50 − 12. (eu−info) Szőcs Zoltán. mobil: 0905 905 218 GaP−17/03 GaP−6/03 Új! T−TAKÁCS. Németország és Lengyelország követi.7%−a tagja valamely termelői szervezet− nek. sárga−cukordinnye. a fejlesztési és a szomszédsági poli− tikával való összhang megteremtése Az állami kiadások tervezhetőségének és ellenőrzésének a fokozása Exporttámogatás megszüntetése Szabályozás egyszerűsítése 2003−2005 között a világon mintegy 1. 0.75 − 8. A gyümölcs− és zöldségtermesztők versenyképességéhez a termelői szervezetek is nagymértékben hozzájárulnak. Írországban és Hollan− diában ez az arány a 80%−ot is meghaladja. 925 84 VLČANY 910 – 411 Tel.r.: 031/ 7794 033. továbbá a termelők piaci erejének a fokozása.sk 12 Jó Gazda 2007/3 . salátauborka. a zöldség részesedése pedig 874 millió tonna (EU27 72 millió tonna) volt. Míg Lengyelországban a termelési értéket tekintve a ter− mékek kevesebb. Vetőmagok: Görögdinnye. neutrális) Szubsztrátok Talajtakaró mulcs fakéreg Virágcserepek Fóliák − mulcs.sk e−mail: agro@takacs. stb. Agrártermékek Tőzeg (savanyú. 2004− ben a termékek közel 34%−a termelői szervezeteken keresztül került a piacra.04 mm vastagságban.50 − 10. agrofóliák Fátyolfóliák Öntözési rendszerek Csepegtető önt. EU−HÍREK Gyümölcs− és zöldségpiaci reform Az Európai Bizottság nemrégiben tett javaslatot a gyümölcs− és zöldségágazat reformjára.75 − 13. csemegekukorica. Az egységes minőségi előírások alkalmazása is jövedelmezőb− bé teheti a gyümölcs− és zöldségágazatot. 2. Az EU25−ök gyümölcs− és zöldségágazatának teljes termelési értéke 2005− ben elérte a 44967. hogy a Közös Agrárpolitika kereté− ben már megreformált ágazatokkal összehangolja a gyümölcs− és zöldségágazatot. paprika.:/fax: 02/45 91 46 05 mobil:0907 600 167 www.60 − 16 m szélességben. India (10%).40 m − 4 − 5. káposztafélék hajtatási és szabadföldi.o. 2 m szélességben.17 mm.314 millió tonna (EU− 27 108 millió tonna) gyümölcsöt. A Bizottság által elfogadott reform fő célja. A termelői szervezeteken keresztül forgalomba kerülő termékek aránya országonként jelentősen eltér. Görögország. Őket Franciaor− szág. UREA (Močovina). Tőzegkeverékek: Pindstrup 300 l vetésre. ill. Az Egészségügyi Világszervezet napi 400 gramm gyümölcs. melyből a gyümölcs részesedése 440 millió tonna (EU27 36.3%) és az Egyesült Államok (5%). 0. Pindstrup Plus Orange 300 l univerzális. Az átlagos napi fogyasztás az EU tagállamiban igen eltérő. 100 cm szélességben. 0. legjobb fajtái. A világ legnagyobb termelői: Kína (35%). A legfőbb import ter− mékek közé tartozik az alma (kb. Szezonfóliák: 6 m. Agro CSi Műtrágyák: NPK −Extra. s.EU−hírek − Hirdetés Kertészek és viszonteladók! Agrofóliák – UV stabil: 6 m szélességben. 800 000 tonna). zöldséget termesztettek. idomok Palántanevelő tálcák Műtrágyák Permetszerek Raktár: 900 27 NOVÁ DEDINKA Hlavná 151 Tel. A Bizottság 2013−ra 60%−os tagsági arányt irányoz elő. addig Görögországban 500 gramm körül mozog. 0. amelynek keretében a gyümölcsök és zöldségek fogyasztásának növelése a cél. 0. 80. ill. A reform céljai: Az ágazat piacorientáltságának és versenyképességének növelése Gazdálkodók számára a jövedelemingadozás mérséklése A gyümölcs− és zöldségágazatra vonatkozó kiegyensúlyo− zottabb élelmiszerlánc kialakítása Az ágazat sokszínűségének fokozottabb figyelembevétele A mezőgazdasági termelők válságkezelési képességének javítása Környezetterhelés csökkentése: Minden egyes operációs program esetén a kiadás minimum 20%−át környezetvédelmi intézkedésekre kívánják előirányozni (szabadföldön és termesz− tő−berendezés alatt folytatott termesztés esetén is) Minden egyes operációs program esetén 60%−os közös− ségi társfinanszírozást biztosítása az ökológiai termesztés szá− mára Gyümölcs− és zöldségfogyasztás ösztönzése A WTO−előírásokkal. Hollandia. EU25 (8.40 m.

GaP−18/03 .

a ribizke. illetve addig ajánlott visszametszeni. tő− sarjai évente 3–4 métert is nőhetnek. Az idős gallyakat úgy kell meg− ritkítani. a 4−5 évesek fürtjeiben rendszerint apró és ke− vesebb a bogyó. Bokor vagy karós művelésnél − az elő− zőekhez képest − nincs lényeges eltérés. amelyek a vázkarok aljához vannak közelebb. mert a növény na− gyon sűrű lesz.5 m legyen. hogy kezel− hető legyen a növény.5–1.5 m hosszú. Termő− sarjnak a legszebbeket hagyjuk meg. A RIBIZKE METSZÉSE A piros és a fekete ribizke metszése − an− nak ellenére. mert enélkül a bokor túlságosan elsűrűsödne. A legfontosabb metszőszerszámok közé tartozik a kézi olló és a keretnélküli fű− rész. típustól függően 3–4 cm gallyak is vághatók ezekkel az ollókkal. A jó minőségű vágóeszközök természetesen drágábbak.7 m−re. ameddig a vessző vastagsága a csúcs fe− lől mérve eléri az 1 cm−t. Természetesen a meghagy− ható sarjak száma függ a fajtától. −ll− 14 Jó Gazda 2007/3 . A metszés bal− esetveszélyes mun− ka. mint a málnáé. majd a felső huzalhoz rögzítjük őket. hogy más típusúak − na− gyon hasonló. amelyek földig leér− nek. a köszméte és a feketebodza metszése Roncsolásmentes. A meghagyott sarjak végét vissza kell metszeni 1. hogy öklünk a bokor minden részébe kényelmesen beférjen. mert az alkoholos. de nagyon egyszerű. hogy mindegyik korú bokorelemből – ki− véve a 4–5 éves gallyakat – 3–4 darab maradjon. Ezután a bokrokat úgy ritkítsuk meg. akinek minden évben sok metszenivalója van. Az oldalvesszők közül az alsókat 40–50 cm magasságig távolít− suk el. A SZEDER METSZÉSE A szeder metszése teljesen más. vagy akár a metszőollóval is elvégezhetjük. ezért mindig le− gyen a közelünk− ben megfelelően feltöltött mentődo− boz. demes meghagyni. A törzse formája egy kicsit más. Ha van− nak olyan vesszők. de behozzák az árukat. A MÁLNA METSZÉSE A málna télvégi metszése viszony− lag egyszerű. A KÖSZMÉTE METSZÉSE A több éve metszés és növényvéde− lem nélküli köszmétebokrok – a ribisz− kékhez hasonlóan – hamar elöregednek. bár ezt a munkát érde− mesebb még az előző év augusztu− sában elvégezni. egészséges. A négyéves gallyakból legfel− jebb 1–2 maradhat. illetve a támberendezés legfelső huzalja felett 15− 20 cm−re.Gyümölcstermesztés A szeder.5–2 cm vastag vesszőt hagyjunk meg. A vesszőket ne metsszük visz− sza. a szürkepenészes rotha− dásra pedig hajlamosabbá válik. A termés a korona szélére szorul. és akadályoznák a talajmű− velést. Gyakorlati tapasztalatok szerint egy− egy tövön 3–5 tősarjnál többet nem ér− sarjakat természetesen a támberen− dezéshez kell a gazdának rögzíteni. másrészt pedig. Amennyiben sövényművelésű a málna. A bokor−köszméte metszése meg− egyezik a fekete ribiszkénél leírtakkal. rendszerint elágaznak. A kiválogatott sarjak lehetőleg a következő tulajdonságokkal rendelkezzenek: jól be− érett. A többi oldalvesszőt 40–50 cm−re. A metszés során ügyeljünk arra. Új olló vásárlása esetén részesítsük előnyben a rozsda− mentes acélból ké− szülteket. Annak a kertészkedő gazdának. A felesleges és a letermett − elszáradt − sarjakat tőből kell eltávolítani. De ezt a munkát más éles késsel. Nagyon megkönnyíti a metsző mun− káját. illetve akadályozná a talajműve− lést. jól ki− élezett szerszámokkal lehet végezni. hanem a visszametszést része− sítjük előnyben. nem ritka az erős „pajzstetűfertőzés“ sem. gyorsan beforradó metszőfelületeket csak megfelelő. A termő− A FEKETEBODZA METSZÉSE A törzses feketebodzán 10–15 db leg− alább 1. annak mindenképpen ajánlott a 60–80 cm nyélhosszúságú „ágvágó olló“ is. vastagságuk legalább 1 cm. egy négyzetméterre számolva a 8–10 termősarjat kell meghagyni. A visszamet− szésre azért van szükség. mert egyrészt a csúcsi részek rügyei fejletlenek. A metszést azzal kezd− jük. a többit az elszáradt letermettekkel együtt tőből távolítsuk el. Mindkét faj a 2–3 éves gallyak termő− részein adja a legszebb termést. és emiatt a betakarításhoz szedőemelvényt kell használnunk. amikor majd a termés és a lomb súlya alatt esetleg a földig le− hajolnának. míg a fekete színűé a ve− gyes rügyekből képződnek. míg a jó erőben lé− vő ültetvényben 12 db termősarjat lehet meghagyni. a többit tőből tá− volítsuk el. A sebszé− lek lesimítására használt kacort is a met− szőeszközök közé soroljuk. valamint a metszés során nem a ritkítást. akkor ezeket kurtítsuk vissza. A vastag és meredeken felálló vesszők gyakran nem hajolnak ki a koronából. kártevőktől és kóroko− zóktól mentes. Gyökérsarjakat nem képez. A meghagyott vesszőket a huzalok közé kell igazítani. vagy később esetleg lehajló idős gallyakat tőből eltá− volítjuk. illetve visszametszük fiatalabb feltörő elágazásra. fejlett− ségüktől. és ferdén állnak. vagy a hipós fertőtlenítés után nem rozsdá− sodik meg a pen− géjük. hosszúságuk pedig 1. hogy csak 4–5 termőgallyat hagyhatunk bokron− ként. hogy a földön fekvő. A törzses ribizkék metszése a bokor− formájúaktól annyiban tér el. hogy a málnasor szélessége ne legyen több 40–45 cm− nél. úgy méteren− ként általában 8–10. 1. A visszametszés azért szüksé− ges. csak akkor. A piros ribiszke termései virágrügyekből. A termővesszők válogatása során azokat részesítsük előnyben. egészségi állapotuktól stb. ezek termése ugyanis lelógna a földre.

ezért minden fa után fertőtlenítsük a szerszámokat. gallyakon ritkító metszést vé− gezzünk. főleg a pajzstetvekkel fertőzött növények esetében. Az erős visszametszés hatása: elsűrűsödik a ko− rona. ha túl sűrűn állnak. A tőből való eltávolítás − ritkító met− szés − sohasem okoz olyan erős kihaj− tást. azokon pedig – az őszibarack kivételével – 10–15 cm− re ritkítsuk ki a termőrészeket. A túl magasra nőtt fáknál sokkal jobban bevált a vázágak visszakurtítása alsóbb termőgallyakra. A gyü− mölcsfákat pusztító gombás− és bakté− riumos betegségek a metszőeszközök− kel is terjednek. A máso− dik−harmadik emeleten már csak hár− mat hagyjunk meg. esetleg az egésznek a kivágása. Hagyományos koronaformákban egy−egy ágcsoportban 4 vázágnál töb− bet nem érdemes meghagyni. Álta− lános szabályként elfogadható. eset− leg csak ritkítani. utána tér− jünk át a vékonyabb koronaelemek metszésére. lehetőleg azon− nal égessük el. Ha szélesíteni akarjuk a koronát akkor az adott váz− ágakon. A fertőzött ré− szeket ne hagyjuk a földön. Ez a kissé fáradságos munka komoly haszonnal jár. ennek következtében fokozot− tabb a fertőzésveszély. Ügyeljünk arra. és kevesebb. fényszegény a koronabelső.Gyümölcstermesztés A gyümölcsfák metszése A metszés megkezdése előtt végezzük el a törzs és a vasta− gabb vázágak tisztítását kéregkaparóval és drógkefével. te− hát ezeket nem kell eltávolítani. min− dent „leborotvál“ ami a keze ügyébe esik. A beteg. Az így megmetszett fák jól felújulnak. akkor visszametszést. A ritkí− táskor ügyeljünk arra. vagy akár a su− dár egy részének. a halszálkához ha− sonlóan. rosszabbul tá− rolható a gyümölcs. Gondos odafigyeléssel a metszést szak− szerűen elvégezhetjük. „fattyúvesszők“). hogy a vázágak között 50–60 cm (dió− nál 80–100 cm) távolságnak kell len− nie. hogy a megma− radó termőgallyak a vázágakon jobb− ra−balra álljanak. A metszésnél ajánlatos a vázágak tövétől indulni és elágazásonként vé− gigmetszeni az ágat. Ha viszont „karcsúsítás“ a szándékunk. amelyik a vázág tövétől a hegyéig be van rakodva termőrészekkel. Gyakorlati tapasztalatok alapján a metszést mindig a vastagabb koronaré− szek eltávolításával kezdjük. Szeretnénk egy gyakorlati megfi− gyelésre felhívni a gyümölcstermesztők figyelmét. hogy a gyümölcsfákon a vázágakon egy− mástól 30–40 cm távolságra hagy− junk termőgallyakat. Nem az a jó fa. hogy amíg a metsző egyén a földön állva dolgozik. A hulladékot ne komposztáljuk. Ajánlatos a fák alját műanyag fóliával letakarni a lehulló kéregrészek össze− gyűjtésére. Megéri elvégezni! Gyakori hiba. amelyek túl erő− sek (ún. Ezért ajánlatos a fa metszését − esetenként − vázágritkítással kezdeni. A szabály csak azokra a vesszőkre vonatkozik. hiányos a termőrész− képződés. A nagyobb − fűrésszel és ágvágó ollóval ejtett − sebek széleit vágjuk körbe és kenjük be sebkezelő anyaggal. A termőrészeket kevésbé is− merők szerint a felfelé törő és az egy− mást keresztező vesszőket tőből ki kell metszeni. mint a „visszametszés“. törött koronarészeket minden esetben távolítsuk el. majd a követke− zővel ugyanígy folytatni. hanem az. a belső részek is új növek− ményekkel rakódnak be. −lász− Jó Gazda 2007/3 15 . és minél gyorsabban elégetni. vagy nem termőrészek! A termővesszők a termés súlya alatt kihajolnak a koronából. ezeket mindig össze kell gyűjteni. amelyik csak a korona külső részén terem.

vö− röses. lilás szegélyű foltok köze− pe kiesik. A tafrinás levélfodrosodás az őszibarack és a nektarin na− gyon veszélyes betegsége. mint a cseresznyében és a meggynél. Mindkét betegségnél rákos sebek keletkeznek. Az 1–2 mm átmé− rőjű kör vagy ovális alakú.Gyümölcstermesztés Az őszibarack és a nektarin károsítói A védelmet megelőzésszerű− en kell megszervezni. mint például 2006−ban. mind a nektarin−ül− tetvényekben érzékeny kárt okozhatnak a zöld. A teknős szilvapajzstetű ritkábban fordul elő. Levéltetvek közül mind az őszibarack−. a már érettek fogyasztásra alkalmatlanok. a sztigminás és ventúriás betegség is veszé− lyezteti a levelek és a hajtások egészségét. levelek deformálódása. hogy a legveszé− lyesebb vírusbetegséget. Közülük a zöld őszibarack levéltetű a leg− veszélyesebb. magas a levegő páratar− talma. az őszibarack sarka himlőt is ter− jeszti . a tömeges levél− és terméshullás. Később bekövetkezik a hajtá− sok. amikor a jelenlétéről nem is szerzünk tudomást. gyakori a csapa− dék (ez sokszor hó. mert nemcsak azzal károsít. márciusban és áprilisban. szennyezi a gyümölcsöt. A gomba kifejezetten hidegkedve− lő. Az elhanyagolt területe− ken a kagylós kaliforniai pajzs− tetűvel állandóan számolha− tunk. hanem a nyári védekezésekre is szükség van az arra érzékeny fajtáknál. A folya− mat vége. A védekezések elhanyagolá− sa esetén azonban a termést is megtámadják. hogy a sebek felett a fatörzsön. ahol a víz és a tápanyagok szállítása végbemegy. vagy havas eső). A pajzstetvek közül három faj is károsíthat ebben a kultú− rában. így ezekre a hetekre kell a metszéseket időzíteni. Súlyos megbetege− dés esetén a hajtások felkopa− szodnak. hogy a levelek fo− nákjuk felé besodródnak. Levéllyukacsosság − az őszi− barack−nektarin telepítésen két gombás kórokozó. ágakon hirtelen el− halás ill. látható a mézgafolyás. ami negatívan hat a következő év termésképződésé− re. ami a leveleken. A lisztharmat – főleg a nektarinok és a késői érésű őszibarackfajták betegsége. Kivéve egy rövid időszakot. a baktériumos Pseudomonas syringae és a gombás eredetű Cytospora cincta az őszibarackon és a kaj− szin sokkal nagyobb károkat okoznak. Tavasszal más gombabetegségek elleni véde− kezésekkel a kórokozók jól fé− ken tarthatók. amelyek évről év− re növekednek. Vannak olyan évjáratok is. Mind a két kór− okozó egész évben képes a fás sebeken át fertőzni. a hamvas és a fekete−őszibarack valamint az iszalag− levéltetűk. teljes fapusztulás − gu− taütés következik be. ha− nem azzal is. hajtásokon és a termésen jelentkezik fehéres bevonattal. mert az első tünetek megjelenése után − vöröses folt a leveleken – már a folyamat visszafordíthatatlan. korai lombhullás ala− kulhat ki. Egyre kisebb lesz az egészséges keresztmet− szet. de a déli területről származó kagylós eperpajzstetűvel lehetséges. Akkor a legerősebb a fertő− zés. később gyakori a ko− rai levélhullás. hogy a globális felmelegedés következtében hamarosan Levélfodrosodás korai erős fertőzése 2006 ban A legfontosabb ágelhalást oko− zó betegségek. fontosak a rend− szeres védekezések a tenyész− idő alatt is. ha tavasszal a fakadási idő− szaktól hideg 2–6 oC közötti a hőmérséklet. és sárgára színeződve az asszimi− lációjuk erősen lecsökken. Minden levéltetű faj gyengíti a fa kondícióját. A fertőzött fiatal gyümöl− csök lehullnak. Csonthéjasok leggyakoribb virusbetegsége a himlő 16 Jó Gazda 2007/3 . Nemcsak a tavaszi.

valamint gázosodó készítmények nyújtanak biztos hatást. fegyelme− zett védekezésekkel van remé− nyünk ezt a kártevőt féken tar− tani. valamint a többi kártevő elleni védekezésekkel könnyen a károsítási szint alatt lehet tartani. A barackmoly a fák vesszejé− be rágott kamrákban telel át hernyó alakban. mint a barackmolyé. krétaszínű vi− aszos telepeiről már távolról fel− ismerhető. Jól időzített tavaszi lemosó per− metezéssel. Feromon csapdával jól jelez− hető a rajzásuk. amikor a hajtások már 8–10 cm hosz− szúak. A felszaporodása gyors. Atkakártevők − az őszibarac− kot bizonyos években súlyos at− katámadások érhetik. A piros gyümölcsfa takácsatka mellett a csonthéjasok levélatkája is tö− megesen felszaporodhat. a kifúrások helyén mézga− folyás látható. növényvédelmi szaktanácsadó Feromon csapda a Keleti gyümölcsmoly rajzásának követésére GaP−23a/03 . az ágrendszerek elpusztítása egyenlő a kaliforniai pajzstetűé− vel. Már tavasszal. majd a rügy− pattanástól aktivizálódik. A keleti gyü− mölcsmoly kártétele hasonló. Csekes Zoltán. hajtásokba rág.és védekezési terve Levélfodrosodás közelről ugyancsak meggyűlik a bajunk. A keleti gyümölcsmoly lárvái a zsenge hajtásokban járatokat készítenek. azok hervadását okozza. májusban károsít. a lemosó permetezé− sekkel gyéríthetjük. A sűrű fehér. csak ké− sőbb. A későbbi hernyók már a gyümölcsbe fúrva károsíta− nak. melyek elhervad− nak. a rü− gyeket odvasítja. később a többi inszekticid is segít őket kordába tartani. Csak nagyon pontos. ellene növe− kedésgátló.

kép kezdetén. permetezés formá− jában juttatjuk ki 2.Növényvédelem Növényvédelem márciusban A mérsékelt téli időjárás hatására a károsítók korábbi megjelenésével számolhatunk. 6. a másodikat legkésőbb virágzás előtt (4. Signum. akkor erős moniliás hajtás− és virágpusztulással (moníliové odumieranie kvetov a výhonkov marhúľ) számolhatunk. de a kertben termesztett többi csonthéjas gyümölcsfáról is. az első kezelést rügyfakadás− kor. a rügyfakadás utáni kezelésre (a perzselés veszélye miatt) már csak szer− ves gombaölő szerek használhatók. Kara− thane LC. kép GYÜMÖLCSFÁK Már márciusban időszerű lehet a koráb− ban fakadó gyümölcsfajok (ribiszke. takácsatkák) ellen. kép 3. Ferrovit. Először a virágzás 18 Jó Gazda 2007/3 . a tavaszi metszéskor a beteg részeket eltávolítjuk. 1. Rovral Flo. Kora tavasz− szal a vaskelát ha− tóanyagú szereket (pl. a harmadikat pedig két héttel később végez− zük el. Rubigan 12 EC. Ezért készüljünk fel a korábbi és intenzívebb növényvé− delmi beavatkozásokra. Oleoekol) lehetőleg szélcsendes időben és 15 C fok fölött alkalmazzuk. A felso− rolt készítmények közül a Discust legké− sőbb 14 nappal. SZERVES GOMBAÖLŐ SZEREK: Delan SC 750. a Karathane−t 28 nappal a szüret előtt lehet használni. Sporgon 50 WP. Kuprikol 50. Dithane Neo−Tec. Syllit 65. kép) elleni kezelését. A Rubigan csak virágzás előtt vagy szüret után hasz− nálható. Efuzin 500 SC. Flo− rasin Lignovit Fe) a talajba dolgozzuk. őszibarack) tavaszi lemosó per− metezése a rajtuk áttelelt kártevők (pl. kösz− méte. Mint tudjuk. Horizon 250 EW. Cuproxat SC. Leghamarabb rügyfakadás után (2. A vegyszeres kezelés mellett na− gyon fontos a gyümölcsmúmiák rügyfaka− dás előtti eltávolítása nemcsak a kajszifákról. Az első kezelést legkésőbb virágzás előtt. Ornament 250 EW. Az első kezelésre réz− vagy kéntartalmú készítményeket használunk. május és június fo− lyamán viszont lombtrágyaként. A felsorolt készítmények közül a Horizon és az Ornament azonos ható− anyagot tartalmaznak. KÉNTARTAL− MÚ KÉSZÍTMÉNY: Sulka. kép) kell elvégezni. Novozir MN 80. kép őket. Mivel a kórokozó a hajtásvégeken telel. kép Őszibarack A tavalyi erős fertőzés után bizonyára senki sem mulasztja el az őszibarackfák tafrinás levélfodrosodás (kučeravosť listov broskýň − 3. 5. a másodikat köz− vetlenül a növények elvirágzása után. kép) ellen. másodszor sziromhulláskor (5. kép). Már most gon− doljunk a veszé− lyeztetett gyü− mölcsfák és a szőlő kezelésére a vashi− ány okozta levél− sárgulás (chloróza) ellen. Kuprotix 20 DKV. kép. Köszméte Márciusban fel kell készülnünk az érzé− keny köszmétefajták kezelésére is az ame− rikai lisztharmat (americká múčnatka egreša − 6. kép RÉZTARTALMÚ KÉSZÍTMÉNYEK: Cuprocaffaro. KÉSZÍTMÉNYEK: Discus. KÉSZÍTMÉNYEK: Baycor 25 WP. 4. Ilyen esetben két megelőző kezelést kell végeznünk. legkésőbb pedig virágzás előtt permetezhe− tünk. Az engedélyezett készítményeket (Aliekol. le− véltetvek − 1. Champion 50 WP. pajzstetvek. A márciusi növényvédelem legfontosabb teen− dői közé tartozik az őszibarackfák tafrinás levélfodrosodása és a kaj− szi moniliás hajtás− és virágpusztu− lásása elleni megelőző kezelések. Fun− guran. Kajszibarack Ha a kajszi virágzása alatt csapadékos időjárás uralkodik. kép) permetezünk mindig más készít− ménnyel. valamint a gyümölcsfák tavaszi le− mosó permetezése az áttelelt kár− tevők ellen.

Reldan 40 EC. kép) közvetlenül az ültetés előtt a fonál− férgek és a gombabetegségek ellen csá− vázzuk. Oleoekol). a lucfenyő−gubacstetű (Sacchi− phantes abietis. kép) ellen is csak tavasszal tudunk eredményesen harcolni. a Rovraléban viszont csak 30 percig áztatjuk az ültetőanyagot. Karate Zeon 5 CS. Polyversum) használha− tunk beöntözés formájában. 10. A kártevő legyei ugyanis nagyon korán elhagyják búvóhelyüket és lerakják tojásaikat a fejlődő növényekre. Tavaszi fokhagyma A tavaszi fokhagyma ültetőanyagát (7. kép 7. pajazmín − 9. levéltetvek ellen engedélyezett készítménnyel (pl. Mivel a fonálférgek ellen engedé− lyezett Sulkát nem szabad más gombaölő szerrel (Rovral Flo) keverni. KÉSZÍTMÉNYEK: Karate Zeon 5 CS.Növényvédelem igényeinek megfelelő feltételeket biztosíta− ni. a fekete répa−levéltetű (voška maková) kolóniái− val a labdarózsa (Viburnum opulus. Reldan 40 EC). A kártevő lárvái ugyanis a lucfenyő hajtásvégein és a rü− gyek tövében telelnek. Bi 58 EC − Nové. Previcur 607 SL) vagy parazita gombákat tartalmazó ké− szítményeket (pl. Silwet) is keverünk. kôrovnica smreková − 10. kép Őszi fokhagyma Már a februári számban figyelmeztettük olvasóinkat az ősszel ültetett fokhagyma kezelésére a fokhagymalégy (fúzavka cesnaková) ellen. ezért kora tavasszal. A Sulka oldatában 6−12 óráig. 9. smrek) legismertebb kártevője. A permetlébe ta− padást fokozó szert (pl. Diazol 50 EW. kép Díszcserjék A gyümölcsfákhoz hasonlóan a lombhul− lató díszcserjéket is permetezhetjük az átte− lelő kártevők ellen (Aliekol. A megbetegedést okozó talajla− kó gombák ellen vetéskor gombaölő vegy− szereket (Merpan 80 WDG. még mielőtt a fiatal hajtásokon szívogatni kezdenek. kép Kép és szöveg: Matlák György GaP−12/03 Jó Gazda 2007/3 19 . kép) hajtásvégein. a palántadőlés (padanie vzchád− zajúcich rastlín − 8. Pirimor 50 WG. Raj− tuk is különböző levéltetű fajok telelnek. Fenyőfák A lucfenyő (Abies. kép) tüneteivel talál− kozhatunk. az ültetőanyagot előszőr a Sulkában csáváz− zuk. Ezért az ültetvényeket már az első felmele− gedés után permetezzük és a kezelést két hét múlva megismételjük. Nagyon gyakran találkozunk pl. ZÖLDSÉG− ÉS DÍSZNÖVÉNYPALÁNTÁK Ha a csírázó zöldség− és dísznövény− kéknek nem tudunk az egyes növényfajok 8. kalina) és az áljázmin (Philadelphus. könnyen elpusztíthatjuk őket bármelyik.

míg a bimbók 5–10 %−a kinyílik. Nagytestű fajtáknál je− lentős befolyással vannak a termés szabá− lyos formájára. amely 2–3 nap a nagyteljesítményű időszak előtt. több a kiesés. eperben ez úgy oldható meg. me− lyet most a poszméhekkel sokkal hatéko− nyabban is el tudunk végeztetni. s így megy végbe a termékenyülés. a sa− ját maguk által gyűjtött táplálék elegendő. Természete− sen ehhez a jó tápanyag−ellátás. Hasonló körülmények között a fehér faj− ták közül a kúpos típusok általában jobban kötnek a blocky fajtáknál. sza− bályos alakra fejlődésében is. A ke− 20 Jó Gazda 2007/3 . hogy fű− tött termesztésben négyzetméterenként +2 db feljebb osztályozható paprika ártöbblete fedezi a kaptár költségét. Mikor vessük be a poszméheket? Általában az első virágok a legnagyob− bak. Kora ta− vasszal szabadföldön dinnyében. ha ezekkel harcolnak. eperben Ismeretes. és kisebb árfekvésben tud− juk a termést értékesíteni. dinnyében. A különböző termesztési időszakokban és fajtatípusok esetén a poszméhek mun− kájának jelentősége a következőképpen ér− tékelhető resztbe−porzásnak tehát döntő jelentősége van.Biológiai növényvédelem A poszméhek haszna a paprikában. ilyenek a háziméh. atkák. E rovarok biztosít− ják az önbeporzás és a keresztbe−porzás megvalósulását. ezekből lesznek a legna− gyobb gyümölcsök. de jelentős befolyással A beporzás döntő szerepet játszik az eper és a dinnye minőségében. xxx: növelhető a termésmennyiség és jelentősen javítható a minőség xx: jelentős minőségjavulás érhető el x: minőségjavítás érdekében javasolt az alkalmazásuk −: használatuk gazdaságossága megkérdőjelezhető (az Árpád tsz. 4−6 hetes megporzási időszakra Natupol XS − kaptár 3 hetes megporzá− si időszakra És végül néhány jótanács! Vigyáz− zunk. Ennek fő oka. a posz− méh. de a polisztirol habbal körülvett doboz is ki− váló védelmet nyújt a hideg és a meleg el− len. Be kell számítani a környezet megszokásához szükséges időt. A folya− mat biztosítható néhány hyperparazita gombával (pl: Polyversum. de az ekkor kötő− dött paprikák minősége sok esetben nem kielégítő. A gyümölcs csak akkor fejlődik szabá− lyos alakúra. Ez a proto−genezis jelensége. alakja nem tükrözi a fajtára jellemző paramétereket és így az áru csak másodosztályú. Általánosságban elmondható. a korai időszak− ban a kötésbiztonságra. Az eper vi− rágjában a termők hamarabb érnek. Általánosságban elmondható. méretére. A kaptárakat egyenletesen el kell osztani az üvegház területén. A blocky típusoknál lényegesen javít− ható a három − és a négyeres paprikák ará− nya a formás négyeres termések javára. akkor ugyanez a mód− szer biztosítja a megfelelő páratartalmat is. az utakhoz közel. és addig maradnak. A poszméhek előnyei hajtatott papri− kában: – Fényhiányra érzékeny fajtáknál jobb kötődés = terméstöbblet – Nagyobb vállátmérő = minőségjavulás – Vastagabb termésfal = nagyobb tö− meg súly – A fajtára jellemző szabályos termés− forma = könnyebb osztályozhatóság A poszméhek gazdaságossága papri− kában A poszméhek munkájának eredménye paprikában nehezebben kifejezhető mint a paradicsomban. illetve a tápanyag felvehetősége is fontos. ezen belül is a ha− gyományos típusú fajták. A gyenge fényviszonyok követ− keztében nem képződik megfelelő mennyi− ségű pollen a virágokban a biztonságos ön− termékenyüléshez. A töltenivaló fehér fajtáknál elsősorban vállátmérő növelő ha− tásuk emelhető ki. hogy gödröt ásunk a terü− leten melybe vizet öntünk és egypár téglára a víz közepén kihelyezzük a kaptárat. A gyakorlatban a kaptárakat az első vi− rágok kinyílása után 4–5 nappal helyezik ki. Sem− miféle gondoskodásra nincs szükség. ha minden termő megtermé− kenyül a virágban. Ha jól beporzódnak. Itt kell nagyon odafigyelni a veszélyes vegyszerek használatával! Ma már kaphatók kíméletes bio szerek (pl: Vektafid. hogy a kaptár mindig 50−60 cm ma− gasan legyen a föld felett! Mivel az édes illat odacsalogatja a hangyákat. hogy a hajtatott paprikafajták között. amely az alatta levő szövetek növeke− déséért felelős. pockokat. Több mag keletke− zik. tripszek ellen. NeemAzal) a tetvek. akkor a gyümölcs torz alakú lesz. A sok és egyöntetűen szép alakú gyü− mölcs csak jó beporzással jön létre. bizonyos időszakokban különbsé− gek mutatkoznak a kötésbiztonság tekinte− tében. melynek következtében a paprikák vállátmérője elmarad a várako− zástól. nemigen fognak a beporzással foglalkozni. a fajtatípusok és a termesz− tési időszakok nagy változatossága miatt. Az újabban tért hódító nagytestű hegyes−erős paprikák kö− tődése borús rövidnappalos időszakban ne− hézkesebb. hogy nem termékenyül megfelelő számú mag a termésben. ez biztosítja a védelmet. Emellett a húsvastagságra és a jobb kötő− désre is kihatással vannak a poszméhek. Trifender). Mérete. és azokban van a legtöbb termő. amelyek a nektárt vagy a virágport gyűjtik. A háziméhek hosszú időn át végezték ezt a munkát. különböző legyek. ugyanis a paprikában ta− lálható magmennyiség és a vállátmérő kö− zött szoros összefüggés van. A petesejt megtermékenyülése indítja meg a növekedési hormon (auxin) termelé− sét. Gazdasági szempontból tehát ezek be− porzása különösen fontos. A poszméhek a virág meglátogatásakor a bibére juttatják a virágport. mint a porzók. is− merjük el.hu nyomán) A poszméhek betelepítésével a hagyo− mányos hegyes−erős típusoknál darabosabb paprikákat kapunk. Különböző poszméhkaptárak léteznek: Natupol S − 500–1000 m2−re való kap− tár. a legnagyobb melegben poroztatunk (ráadásul fóliában). illetve megakadályozza a kondenzációt a fészek belsejében. hogy a téli hónapokban a hegyes erős fajták ter− mései kötődnek jobban. A virágról−virágra szálló rovarok végzik (entomogámia). Ezért a beszerzett kaptárakat gyorsan a he− lyükre kell tenni. Ha nem termékenyül meg minden petesejt. A poszméhekkel és az azok nélkül kőtődött termés jól megkülönböztethető. hogy könnyen megközelíthetők legyenek. Ha a tomboló nyár kö− zepén. (tam) bírnak a terméstömegre és a szabályos for− mára. és korábban megindul a termésképző− dés folyamata. és ki kell nyitni.

a papri− ka. nem lesz−e éppen ez a végzetünk? Ugyan− akkor az EU−nak is az az egyik legfonto− sabb követelménye. Így kerülnek forgalomba itt nálunk. vajon elkerülhetjük−e a mérgező vegysze− rek használatát. 10cm−re a növé− nyek fölé. A színcsapdák 20x15 cm−es műanyag lapok. Felmerül azonban a kérdés. a gyümölcsösben és a − káposztafélékben károsító hernyók ellen Polyversum – a növények növekedését segíti és megkönnyíti a gombás betegségek elleni védekezést – biológiai növényvédelem 941 36 Rúban 23 − tel. hogy a pap− rika−. A kék színcsapdák nagy mennyiségben kifogják a tripszeket. hogy már jópár évtizeddel ezelőtt rájöttek. hanem ki is fogja az üvegházi lisztecskéket. az uborka. miközben elfogadható szinten tartja a be− tegségeket. illetve dísznövények fölé. Ha a ragadós színcsapdákat hasznos élő szervezetekkel (predátorokkal) kombinál− juk. amelyek se− gítségével időben észrevehetők és kifogha− tók a kártevők. amik nemcsak szívo− gatják a növényeket. illetve a dísznövény−ter− melők nélkülözhetetlen segédeszköze szer− te a világon. amelyek speciális nem száradó ra− gasztóval vannak bekenve. Ha sikeres és ol− csóbb növényvédelmet szeretnénk. Tamasek Zoltán Biológiai növényvédelem A károsítók elleni védelmet keresse a természetben Ragadozó atkák a takácsatkák és a tripszek ellen Fürkészek a tetvek és a liszteskék ellen Trichogrammák a kukoricamoly ellen Ragadós színcsapdák: – sárga: a liszteskék. hogy kevesebb szer− maradvány legyen az élelmiszerekben (s ez egyre szigorodik). kártevők elleni program beveze− tésével 50−90 százalékkal csökkenthetjük a peszticidek felhasználását anélkül. hogy romlana a terméshozam. az uborka−. vagy új betegsé− gek jelennének meg. Termelői tapasztalatok mutatják. Eredményesebben fogja a kártevőket. ha csökkentjük a növényvédelmi teendőket. nehogy túlsza− porodjanak. Ha a ragadós lapokat csak szignalizá− cióra szeretnénk használni. akkor a sárga ragadós színcsapdákat már kora ta− vasszal. vagy csökkenthetjük−e a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt káros hatásukat? A válasz egyértelmű: sok esetben egy átgondolt. mint a jelen− leg alkalmazott hagyományos növényvé− delmi módszerek. s ugyanolyan minőségű és mennyiségű termést biztosít. de a vírusos betegsé− gek hordozói is. Az alkalmazott módszer arra az elvre épül. hogy a kártevők többségét a sárga és kék szín vonzza. a palánták helyreültetésénél ki kell helyezni a paradicsom. a szilva− és a káposztalégy ellen – Szférikus sárga: a cseresznyelégy ellen k: sá go don Új Vektafid A– a vírushordozók ellen Nemaslug – parazitáló fonálférgek a meztelen csigák ellen Novodor – az almabimbó−likasztó bogár és a burgonyabogár ellen Biobit – a szőlőben. Szlovákiában is. hogy a kártevők jelenlétét a lehető legkorábban vegyük észre.fax: 035/640 77 40 GaP−9/03 Jó Gazda 2007/3 21 . tetvek és káposztabolhák ellen – kék: a tripszek ellen – fehér: az alma−. azaz az integrált növényvé− delem (IP) alkalmazása. Ez azt jelenti. Jogos tehát a felvetés. tökéletes biológiai védelmet hozhatunk létre az üvegházban vagy a fóliasátorban. Ez a biológiai növényvé− delem és a vegyszeres növényvédelem kombinációja. Ehhez nagy segít− séget nyújtanak a színcsapdák. akkor az ajánlott mennyiség 1 darab 100 m2−re. A növényvédelem sikere gyakran azon múlik. Néhány módszer aránylag egyszerű és pénzt takarít meg. ha minden 2−4 m2−re felváltva teszünk 1 kék és 1 sárga színcsapdát. hogy a sárga ragadós színcsapda nemcsak kimu− tatja az első kártevők jelenlétét.Biológiai növényvédelem − Hirdetés Hogyan lehet hatékonyabb és olcsóbb a növényvédelem? Integrált növényvédelem Az olcsóbb mezőgazdasági termelés a lét− fenntartás egyik követelménye az ágazat számára. tetveket és az aknázó legyeket.

így a kora tavaszi időszakban nagy a talajban a nitrogén− hiány. a növények számára csak akkor válik felvehetővé. nem mosódnak. hogy a kukorica önmaga után lé− nyegesen több termést ad. fel kell tölteni. Csak ezeknek az adatoknak a tükrében lehet a trágyákat a leggazdaságosabban felhasználni. Kísérletek bebizonyították. Sok gazdál− kodóban ez nemtetszést váltott ki. a tápanyag−nyilvántartásból igen ko− moly információhoz jutnak. főleg lejtős tala− jon. hogy a vegetáció megindulásakor a növényzetnek mindjárt rendel− kezésre álljon a tápanyag. A napraforgó a talaj tápanyagkészletét veszi legjobban igénybe. Az első tavaszi nitrogénnel történő trágyázást hívjuk re− generációs trágyázásnak. Az első kora tavaszi trágyázásnál azonban több szempontot is figyelembe kell venni. és mit vont ki belőle a termés. ami előnyös. Az őszi mélyszántással lekerülnek a baráz− da aljára. hisz a növények erősebb. Az egyes növénycsoportoknak más−más a tápanyagigénye. és ha ezt megad− juk alájuk. a negyedik a maximális szintű pótlás. minden év végén egyértelmű lesz. A nitrogén a talajban főleg szerves anyagokban van jelen. Nagyon fontos ezért igénybe venni a talajelemzés lehetőségét. A mérlegszintű tápanyag−visszapótlásnál annyi tápanyagot jutta− tunk vissza a talajba. Nem ajánlott hóra szórni a műtrágyát. Ezek vi− szont a talajrészecskékhez nem kötődnek. megerősödését szolgálja. A napraforgótermesztés gazdaságosságának kiszámításakor ezt a tényt okvetlen figyelembe kell venni. Másik fontos Repkény veronika 22 Jó Gazda 2007/3 . Ott. Azok. a visz− szamaradt mennyiség elég az utána következő kapásnak. és a ta− lajt nem csak zsarolni akarják. ha szervetlen sókra lebomlik. ez ad ugyanis csak pontos képet arról. milyen is tulajdonképpen az egyes parcellák tápanyagszintje. nem lúgozódnak ki. és fölösleges időpocsékolásnak tartja. a harmadik a mérlegszemléletű. Szárazság esetén a talajban. Ugyanez a helyzet a gabonák− kal is. de szeretnének be− lőle megélni. Sajnos. ez az őszi vetemények gyors tavaszi fejlődését. hosszabb gyökérrendszer fejlesztésére vannak kényszerítve. ha kijuttatjuk alájuk a foszfort az igényük szerint. sok termelő nincs olyan helyzetben. mivel ha hiányzik. Ha a nyilvántartás− hoz valós adatokat fognak felhasználni. vagy a kálium) szintje na− gyon alacsony. mint a napraforgó után. akik a növényter− mesztéssel komolyan akarnak foglalkozni. A kapások magas káliumszintet igényelnek. amennyit a terméssel onnét elvettünk. az általa használt területen parcellák szerinti tápanyag−mérlegről. utána a környezetkímélő. Az őszi. egy jó vetésforgóban az utána következő növénynek elegendő kálium marad vissza. mikroelemek alkalmazása az indokolt. A tápanyag−utánpótlás alapja a foszfor− és a káliumműtrá− gyák őszi. ahol az egyik tápelem (foszfor. a talajvízzel mozog− nak. a másik elem sem tud a termésképzésben érvényesülni. Tavasszal és nyár folyamán nitrogéntrágyák. A tápanyag−utánpótlásban négy szintet ismerünk: a legalacso− nyabb a minimális. A feladata főleg az. mi került vissza a talaj− ba. a mélyben található víz idáig fölszivárogva le− hetővé teszi ezeknek a tápanyagoknak a felvételét. mélyszántással történő bedolgozása. mivel a hó elolvadásakor a hólével elfolyhat. hogy minden év− ben minden kultúráját ilyen szinten tudja trágyázni.Növénytermesztés Piros árvacsalán Bársonyos árvacsalá A tápanyag−utánpótlásról A helyes gazdálkodási gyakorlat alapján minden termelőnek kötelessége nyilvántartást vezetni a trágyák használatáról. Ezek a táp− anyagok jól kötődnek a talajrészecskékhez. folyékony levéltrágyák. téli csapadékkal szinte teljesen kimosódnak a ta− lajból. de vastagabb hóréteg esetén sík vidéken is.

Az ajánlott mennyiség 30 kg/ha. sem a táp− anyagért. Ilyenkor ajánlott a kénsavas ammónia (síran ammónny 20% N ). regenerációs trágyázásra a legalkalmasabb műtrágyák a nitrát tartalmú trágyák. erős. sem a vízért folyó harcban. Megtalálni a legalkalmasabb időpontot a munka el− végzésére az idén igencsak nehéz lesz. Egy gyomosabb parcellán ez azt jelenti. Ajánlott ezért ilyenkor végezni egy második. ha magasan van a talajvíz. virágzás előtt. fejlett gyökérzetükkel felveszik az összes tápanya− got. vagy a hugyany (močovina 45% N). mi− vel az ammóniumnitrátban a nitrátsók károsíthatják a csírázó növényeket. sok gyomot kitép. Szintén ez a helyzet a könnyű. Sedliakné. ezek nálunk a mészsalét− rom (liadok vápenatý 15 % N). Növénytermesztésben a tavaszi nitratáció az első munkák egyike. Az első. Az ősztől szinte egy− folytában tavasz van. és a talajt megszellőzteti. mivel a növényzet úgy sem képes felvenni a kiszórt tápanyagot. hogy nagyon agresszí− vak. Egy boronálás az ilyen területeken nagyon hasz− nos lehet. György Ilona növényvédelmi szaktanácsadó Tyúkhúr ( A szerző felvételei) GaP−23b/03 . Gyenge. kevésbé fejlett növényzetre és könnyű talajokra csak a minimális mennyiséget szór− juk. és árvacsalánfa− jok veszélyessége éppen abban rejlik. hogy a gyomok igencsak megerősödtek. mivel ebben a nitrogén a növény számára nem azonnal felvehető formában van. ahol. Ráadásul egy ki− adósabb tavaszi eső az egész mennyiséget kimoshatja a talajból. A nitrogénre igényes növényeknél nagyon fontos az adagot osztott formá− ban többszöri alkalomal kijuttatni. vagy virágzás után kell elvégezni. A nitrogéntrágyáknál az egy hektárra kijutatott optimális mennyiségnek a 140 kg−ot javasolják.n szempont a tiszta nitrogén mennyisége. ennél nagyobb adagok már kimosódva az alsóbb talajrétegekbe kerülnek. A gabonafélék és a repce a legtöbb nitrogént a leg− intenzívebb növekedési stádiumban igényli. produkciós trágyázást. veronika−. A tyúkhúr. A kultúrnövény nem képes velük konkurálni. ammóniumnitrát (liadok ammóny s vápencom 27% N – LAV) Kevésbé javasolt a hugyany (močovina 45% N). A tavasziak alá vigyázni kell a nitrogén talajba való bedolgo− zásával. ún. A gabonaféléknél a sikértartalom növelésére és minőségének ja− vítására szolgáló fejtrágyázást a kalászoláskor. ami azt jelenti. ez is kimoshatja a tápanyagot az alsóbb szin− tekre. hogy a kiszórandó műtrágya nagy részét ezek a gyomok fogják hasznosítani. ami a mikrobiális tevékenység meggyorsításával a nitrogénsók ke− letkezését is beindítja. homoktalajokkal is. Ennek kör− nyezetvédelmi jelentősége van. maxi− málisan 40 kg/ha.

A nitrát ellenben a talajvízben oldott formában található meg és így a vízzel egyszerre kerül felvételre. A növénytermesztésbe irányuló nemzeti kiegészítő támogatásokat a következő formában folyósítják: – szántóföldi növényekre vo− natkozó kifizetések (POP) − A kifi− zetéseket az 1. rozs. (agn) 24 Jó Gazda 2007/3 . mint például a mészammon− salétrom nitrogéntartalmának 50%−a eleve nitrát formában található meg. április 1−től lép majd érvénybe a növénytermesztés− be irányuló közvetlen nemzeti kiegészítő kifizetésekre vonatkozó mezőgazdasági támogatások feltételeit szabályozza. zab. Hatékony nitrogéntartalmú műtrá− gyák. garantálja a növények gyors táp− anyagellátását hatékony alacsony talajhőmér− séklet esetében is lehetővé teszi a növények célzott tápanyagellátását elkerülhető a nitrogénveszteség. tavaszi búza. s erre a célra a kérvényező szerződést kötött az ener− gianövények első felhasználójával. ammónium műtrágyák− nál 6 hétig tarthat. őszi árpa. A nitráttartalmú műtrágyák. magas nitráttarta− lommal rendelkező nitrogénműtrágya felhasználása előnyökkel jár. A cukorra folyósított külön kifizetés mindazon kérvényezőknek jár. akik teljesítik az egységes területalapú kifizetésekre (SAPS) vonatkozó feltételeket. Energianövény− nek számítanak azok a növények. – kiválasztott dohányfajtákra vonatkozó kifizetések − a kifizetés an− nak jár. és fel− mutatják a cukorrépa eladásáról szóló 2005/2006−os gazdasági évre vonat− kozó szerződést. mégpedig a kiválasztott dohányfajta ténylegesen leadott mennyisége után járó kifizetés 40 százaléka. ammó− nium (NH4+) vagy nitrát (NO3−) formá− ban találhatók meg. hüvelyes−gabonaféle−keverék. A nitrát a növekedés megindulásakor gyorsan hat. hogy haté− kony műtrágyázással kell támogatni a növekedés kezdetét. Kizárólag karbamiddal. cirok. hogy az energia− növényeket saját maga dolgozza fel. fonó len. hogy felvehető le− gyen. Az N−formák felvétele A karbamid a növények számára szántóföldi körülmények között nehe− zen felvehető. A kifizetést az energianövények ter− mőterülete alapján folyósítják.3 ha területen az adott naptári év május 31−ig elvetet− tek. mellékletben meg− határozott növényekre folyósítják. A cukorra folyósított külön ki− fizetések feltételeit is kormányrende− let alapján határozzák meg. sz. A nitrogén felvétele tehát – füg− getlenül a műtrágyázás során kijutta− tott N−formától – elsősorban nitrát− ként történik. 10°C alatt karbamid esetében 6 hétnél tovább. olajlen. hogy az át− alakulás folyamata során talajtól és idő− járástól függően a gázalakú nitrogén− veszteség a 40 százalékot is elérheti. köles. (sz) A nitrogén felvétele függetlenül a műtrágyázás során kijuttatott N−formától − elsősorban nitrátként történik Milyen gyorsan hat a nitrogénműtrágya? A téli kultúrák növekedése a hőmér− séklet emelkedésével kora tavasszal hamar elkezdődhet. vagy a kiválasztott do− hányfajta ténylegesen leadott mennyi− sége után járó kifizetés 60 százaléka. tavaszi ár− pa. borsó. mint például a mészammon−salétrom. A kérvényt a naptári év május 15−ig az egységes területalapú kifizetésre vo− natkozó kérvénnyel együtt kell benyúj− tani a PPA−hoz. és teljesítik az egységes területalapú kifizetésekre (SAPS) vonatkozó feltételeket. A nitrogén átalakulása a hőmér− séklet függvénye A nitrogén jó felvehetőségéhez szük− séges átalakulás (karbamid−ammó− nium−nitrát) a hőmérséklettől függ. olajrepce. december 31−ig do− hánykvótával rendelkezett. mert a talajszemcsékhez kötődik és a növény gyökérzete nagy energia árán jut el a növekedés során a felvehető tápanyaghoz. vagy felvásárlójával. december 31−ig legalább 0. sz.Agrárhírek Nemzeti kiegészítő támogatások A földművelésügyi tárca által előkészített kormányrendeletet. ill. akinek a termőtalajblokk−nyilvántartás− ban 2006. ammóni− umtartalmú műtrágyák használata ese− tén alacsony talajhőmérsékletnél számí− tani lehet a növények rossz tápanyag−el− látottságára. Az energianövények termeszté− sére vonatkozó mezőgazdasági támogatások feltételeit szintén új kormányrendelet szabályozza majd. Ennek alapján a növénytermesztésbe irányuló közvetlen nemzeti kiegészítő támo− gatásokat azon személyeknek folyósítják. amelyeket energetikai célú felhaszná− lásra termesztenek.13 ha−ig nagy− ságú komlóültetvénye van bejegyezve. Ez azt jelenti. Gyakran a táp− anyagok ebben az időszakban a növé− nyek számára még nincsenek felvehe− tő formában. Ehhez még hozzátartozik. Ebből adódóan a karbamidnak és az ammóniumnak a talajban nitráttá kell átalakulnia. Eb− ből adódóan alacsony hőmérséklet ese− tén. akik az SZK területén mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. egyéb gabonafélék. A kora tavaszi.3 ha−tól − max.3 ha egy termőtalaj−blokkban. hüvelyes−olajnövény−keverék) – komlóra vonatkozó kifizetés − annak a kérvényezőnek folyósítják. melléklet: őszi búza. Nitrogénműtrágyáknak a növény számára gyorsan felvehető tápanyagai alapvetően a N−formában különböz− nek: karbamid (C2N−CO−NH2). (1. ame− lyeknek minimális területe 0. kukorica. az ammónium pedig hosszabb távon biztosítja a növény tápanyag−ellátottságát. bab. pohánka. Az ammónium csak korlátozott százalékban vehető fel. olajnövény−gabonaféle−keverék. szója. amíg az összes nit− rogén 50%−a nitráttá átalakul. 305. amely 2007. napraforgó. triticale. aki 2005. amelyeket legalább 0. durum (kemény) búza. A kérvényeket a PPA−hoz május 15−ig kell benyújtani. illetve írásos nyi− latkozatban jelenti ki. illet− ve a különböző NPK−műtrágyákban és kéntartalmú nitrogénműtrágyákban a hatóanyag ammóniumként és nitrát− ként fele−fele arányban van jelen.

nem megfelelően gyűjtött (a területet jól reprezentáló) át− lagmintákból származnak. Akkoriban például lényege− sen alacsonyabbak voltak az energiaárak. felvehe− tő foszfor−. amelyek a számítás alapját képezik. ajánlatosabb egy erre szako− sodott céget megbízni ezek− nek a munkálatoknak az el− végzésével. El kell dönteni. hogy a leg− modernebb. Ezért ha valaki a mintavé− telt nem tudja megfelelően. A szuszpenziók már oldott állapotban tartal− mazzák a hatóanyagokat.) GaP−23c/03 . hogy adott település határa mely talajtípusba tar− tozik. hogy szi− lárd műtrágyával vagy esetleg szuszpenziókkal végezzük−e a tápanyag−utánpótlást. hogy a több évtizedes mérőszámok az előző rendszer tervgazdál− kodási gyakorlatát és közgaz− dasági viszonyait tükrözik. Ugyanaz a humusz−. káliumtartalom különböző termőhelyi kate− góriák esetében − az eltérő ta− lajfizikai és kémiai tulajdonsá− gokból adódó változatos táp− anyag−dinamika miatt − egé− szen más ellátottsági értéke− ket ad. kijuttatásuk− hoz viszont speciális gépekre van szükség.A növény fajlagos tápanyagigényét hozzuk összhangba a talaj természetes tápanyag−szolgáltató képességével A tápanyag−gazdálkodás tervezése Az uniós követelményeknek megfelelő helyes gazdálkodá− si gyakorlat alkalmazásában a trágyázási terv egyik fontos eleme az adott növény táp− anyag−gazdálkodási terve. ha ezek a ren− delkezésre állnak. A követke− ző lépés az ellátottsági kate− góriák meghatározása a hu− musz. Figyelembe kell azonban venni. hiszen e nélkül nem le− het pontosan megállapítani az ellátottsági kategóriákat. vagy ha a laborvizsgálatokat nem megfelelően végezték el. ami a számítás alapját képezi. A növények tápanyagellá− tásának kiszámításában a leg− nehezebb − legelmélyültebb talajtani és agrokémiai isme− reteket igénylő munka az adott talaj termőhelyi kategó− riába való besorolása. Az újabban ajánlott helyszí− ni mérésekre alapozott gyors− tesztek megfelelnek arra. ha azok a la− boreredmények. vagy külön kell keverni a műtrá− gyaféleségeket. hogy a termő− helyi besorolást megfelelően el tudjuk végezni. hogy egy ható− anyagú vagy komplex műtrá− gyát alkalmazunk−e. legalább a főbb talajtípusok ismerete el− engedhetetlen. Mind− egyiknek megvan a maga előnye és hátránya. arra azon− ban a helyszíni mérések pon− tatlanságából adódóan nem alkalmasak. Az egy hatóanyagú műtrágyák eseté− ben például a kijuttatást több menetben kell végezni. (red. hogy a talaj aktuális helyzeté− ről tájékozódjunk. A kiszámolt trágya− igény megfelelő feltöltése esetén optimális feltételeket teremt a termeszteni kívánt növény tápanyag−ellátottsá− gához. és ezek a feltöltő trágyázáshoz kialakított szor− zószámok a mezőgazdaság je− lenlegi viszonyai között nem érvényesíthetők. szabályszerűen elvégezni. hanem mindenképp helyszíni meghatározásra van szükség. és ezek óriási jelentősé− gűek. legdrágább trá− gyaszámítási metódusok sem érnek sokat. hogy stratégiai döntéseket alapozzunk rájuk. Ahhoz. ezért gyorsabb feltáródást eredményeznek. ha utána− nézünk. hogy a trágyázásra tervezett hatóanyagok fel− használásánál a termeszteni kívánt növény fajlagos táp− anyagigényét összhangba hozzuk a talaj természetes tápanyag−szolgáltató képes− ségével. ehhez elengedhe− tetlen a laboratóriumi ered− mények ismerete is. Ez azt jelenti. hiszen még egyes határrészek között is jelentős különbség lehet a talajtípusok vonatkozásában. viszont a tápanyag−gazdálko− dási tervbe nehezebben il− leszthetők be. Hat kategóriát különböztetünk meg. Nyilvánvaló. a komplexek egy menetben kijuttathatóak. Ehhez azon− ban nem elegendő. a foszfor és a kálium esetében. Miután kiszámítottuk a hektáronkénti tápanyag−szük− ségletet ezeket a hatóanyag− mennyiségeket műtrágyaféle− ségekre kell átszámítani. Ezt a tervet az agronómu− sok megfelelő adatok és táb− lázatok ismeretében maguk is elkészíthetik.

1 l/ha dózisban és rajzása miatt akár 2–3 védekezésre javasolt elvégezni.75− 1. mely a kártevők igen széles skálája el− len hatékony. növeli a szárszilárd− ságot. csapadékos időjárás hatására gyakori a repce betakarítás előtti megdőlése és kipergése. s ma már nehéz lenne olyan termesztőt találni. illetve a táplálkozásuk során veszik fel. ezek szomszédságában. a Horizon őszi kijuttatása esetén erősíti a gyökérképződést. másrészt mint növekedésszabályozó ké− szítmény. A beve− zető évek kedvező tapasz− talatai után a Horizon 250 EW a repcetermesztés alapkészítményévé vált. s ezáltal az áttelelést. poszméhek).2 l/ha. szárdő− lést. hanem annak olajtar− talmát is lerontva duplán okoznak kárt. szor elkerülhetetlen virágzó kultúrák− ban. A kora nyári sze− les. a méhekre nem veszé− lyes készítmények közé tartozik a kloronikotinilek második generációs képviselője. Olyan növényvédő szereket vagy olyan növényvédelmi eljárásokat kell alkalmazni. ezért a öszpontosítva kell végrehajtani: Calypso a hatását sokáig megőrzi. mesztés nélkülözhetetlen segéd− A károsítók elleni védekezés sok− eszközeiként tartja számon. A hatóanyagot a rovarok (Szilvássy László a kezelt felülettel érintkez− felvétele) ve. Tavaszi alkalmazásnál – szárbain− dulástól a virágzás kezdetéig 0. Tavaszi alkalma− zása hatékonyan védi a szárat. így serkenti a becővel rakott oldalhaj− tások képződését. Az oldalhajtások mélyebbről in− dulnak és erőteljesebben fejlődnek. aki ezt a terméket ne ismerné. mányos ellen 0. A Calypso kedvező toxikoló− giai és ökotoxikológiai tu− lajdonságokkal rendelkezik és nagyon felhasználóba− rát. mint például a ragadozóatkákra is veszélytelen. A Horizon kétféle mó− don fejti ki hatását: egy− részt mint gombaölőszer. s a repce− A kártevők elhúzódó betelepedése fénybogár ellen 0. szártörést. de kevés− bé közismert sajátossággal is. Legfontosabb kórokozója a Phoma lingam gyökérnyak− és szár− rothadást. A repcé− – terméskötődés kezdetén a becő− ben a védekezést a repceszáror− kártevők ellen. mindezek növelik a termés− potenciált. valamint más hasznos rovarokra. vagy ha Máté Károly. Ezalatt az idő alatt rengeteg ered− mény gyűlt össze a termék− kel kapcsolatosan. a cilindrospó− riumos levélfoltosság és az alternáriás becőrontó betegség károsítja a rep− cét. Így van ez a repce esetében is. amely ki− váló eredménnyel alkalmazható szán− tóföldi és kertészeti növények külön− féle betegségei ellen. A Horizon 250 EW lassan másfél évtizede en− gedélyezett készítmény a repce kezelésére. és a fás részeken keresztül gyorsan – zöldbimbós állapot végén – virág− felszívódik és a nedvkeringéssel eljut zás kezdetén a repcefénybogár. korai érést is okoz. Ezek közé. levélfoltosodást. Neve− zetesen. A Horizon a repce növekedését ekkor is kedve− zően szabályozza. Az ipari növények közül a repcé− nek van a legtöbb rovarkártevője és fennáll a méhek átrepülésének lehe− tősége a védendő kultúra felett. A Phoma lingam mellett még a fehér− penészes rothadás. Bayer CropScience 26 Jó Gazda 2007/3 . Hatására a ezek nagy része közvetlenül a virágo− kártevő nem táplálkozik tovább. a Calypso 480 SC. Hatékonyságát magas biológiai aktivitás és ala− csony dózis jellemzi. tosan figyelemmel kísérni a repce táb− A Horizont és a Calypsot a lákat. különösen a fej− trágyázás után a repce robbanásszerű fejlődésnek indul.0 l/ha dózisban hatásos a fellépő betegségek ellen. ehhez azon− ban a kedvező időjárás mellett az intenzív termesztéstech− nológia minden elemére szükség van.Növényvédelem A sikeres repcetermesztés alapjai A legújabb repcefajták és hibri− dek egyre magasabb olajtarta− lomra és egyre nagyobb termés− hozamra képesek. A Horizon hatóanyaga a tebu− konazol jól ismert. egyen− dekezést három fő csoportra letesen oszlik el a levelekben. széles hatásspekt− rumú fungicid hatóanyag. jobb lesz a becőbe− rakódás. méhek. A kórokozók az asszimilációs fe− lület csökkentésével nem− csak a termés mennyisé− gét. a leve− leket és a becőket. mivel a késlekedő beavatkozás mai szakirodalom a repceter− súlyos veszteségeket okozhat. A káros rovarok elleni hatékonyság ugyanakkor egy rendkí− vül előnyös kedvező tulajdonsággal párosul: a növények megporzásában szerepet játszó rovarokra (pl. Rendkívül szé− les hatásspektruma és számos elő− nyös tulajdonsága mellett rendelkezik néhány jól megfigyelhető. A repcét jó néhány kórokozó károsít− ja. mozgása lelassul és rövidesen elpusz− A tavaszi rovarkártevők elleni vé− tul. A kezelések pontos dó betelepedés esetén célszerű meg− időzítése érdekében célszerű folyama− ismételni. amelyek− kel ez biztosítható. serkenti az oldalhajtások kép− ződését és segíti az egyöntetű virág− zást. Kitavaszodáskor. A hatóanyag hosszú ideig. A nö− vényvédelmi munkákat a hasznos be− porzó rovarokat. a növény minden részébe. háziméheket kímél− ve kell végezni. nö− vényi szövetekbe való fo− lyamatos bejutása gondos− kodik a kiváló hatásról és a hosszú hatástartamról. – szárbaindulás kezdetén a repce− A készítmény a kezelés után a levélen szárormányos. A Calypso fénystabilitása és esőállósága igen jó. A kezelést elhúzó− is szükség lehet. kat és a termést károsítja.

mivel az ősszel kikelt gyomok − ragadós galaj. Mezei acat − évelő gyom erős gyökérrendszerrel. a szikfű és pipitér fajok. hogy a ga− bonafélék a talajt tisztító kultúrák közé tartoznak. A gyomos sűrű növényzetben a gombabe− tegségek is sokkal hamarabb megtelepednek. a füstike. de a gabonára támaszkodik. a használati utasításra mindig fel van tüntetve a keverhetőségi lehetőség más szerekkel. Vadzab − 60−150 cm magas fű. Használatuk esetén fontos tudni. veronikafajok. hogy tavasszal az ellenük való védekezésben a vegyszerszükség− let is magasabb lesz. eléggé elter− jedt. a zsombor. A betegség terjedéséhez jobb mikroklíma alakul ki. Az idei enyhe tél kedvezett a gyomok fejlődésének. nagyobb károkat okoz− nak. mert növeli a mag fehérjetartalmát. A gabonatáblák 50−70%− án jelen van. 40−120 cm magasra nő. vizet vonnak el a gabonától. mezei csorbókára és a szulák− félékre. és nem veszi figyelembe azt a tényt. az árvacsalán. pásztortáska stb. Nagyon kis számban 1. A gabonafélékben 85−95%−ban előfordulnak. mezei csorbóka. Szlovákiában a gabonafélékre kb. vagy szinte lehetetlen irtani a sebforrasztó zsombort és a pipacsféléket. a vero− nika fajok és a fűféle gyomok ellen. ta− rackbúza) elgyomosodott területeken ez az agrotechnika nem alkal− mazható eredményesen. (sedl. és na− gyon kell vigyázni a szomszédos területekre. Parlagi pipitér és az ebszikfű − szinte mindenhol előforduló gyo− mok. árvacsalán fajok. fekete üröm. és ezt több éven keresztül alkalmazni kell. főleg a talajművelés minimalizálása miatt nagyon terjed. 50 a nyilvántartásba vett gyomirtó készítmények száma. A gyomirtásban hormon hatóanyagú készítmények az áruk mi− att a legelterjedtebbek. A kalászos (sűrűn vetett) gabonafélékben legveszélyesebb gyo− mok a következők: Nagy széltippan − ősztől egész tavaszig kel.) GaP−20/3 Jó Gazda 2007/3 27 . napraforgóban az ivát és a tüskét. mert minden kétszikű kultúrában (főleg gyümölcsösökben. MCPD.4 D hatóanyagú készítmények. zöldségfélékben) nagy kárt okozhat. Rengeteg tápanyagot. ezek élettartama a talajban 20 év is lehet. Ezért várha− tó. de 25 oC−nál melegebb időben sem. Az utóbbi− ak hatása nagyon jó a mezei acatra. tavasszal csírázik. hogy egy átlagosnál jobban elgyomosodott búzatáblán az első tavaszi nitrátadagból (nitratációból) a búza szinte semmit sem vesz fel. ősszel és tavasszal kelnek. ami gyenge. − erősebb gyökérrendszerükkel még a búza megindulása előtt elszív− ják az összes tápanyagot. árvácskák. Sörárpában szintén nem ajánlott alkalmazni.5 db/m2 is kimutatha− tó kárt okoz. amelyeket keverni kell más szerekkel. nem hatékonyak azonban a galaj. Az őszi repcében például nehéz. 20−150 cm ma− gas. A költségek csökkentése érdekében sok termelő a szántás nélkü− li agrotechnikát választja. és már itt kezdjük el irtani ezeket a gyomokat. Eredményes irtásához a vegyszeres és mechanikai gyomirtást együttesen szükséges. kiszélesítve ezzel a lehetőséget a hatékony növényvé− delemre. amelyek a talajban 10 évig is életképesek maradnak. dikamba és a 2. Maggal és föld alatti gyökértörzs−részekkel szaporodik. A szakemberek gyakran fel− hívják a figyelmet arra. hogy a többi gyomokat is kiirtsuk. Az utóbbi években. Mivel ezek a növények szinte mindig a gabona után következnek a vetésforgó− ban. magja nagyon apró. használjuk ki a lehetőséget. Egy növény átlagosan 1 100 magot érlel. Ragadós galaj − 150 cm hosszú szárat is fejleszt.Növényvédelem − hirdetés Tavaszi gyomirtás a gabonafélékben A tavaszi gyomirtásra azért kell különösen odafigyelni. A gyártó cégek a jobb hatás el− érése érdekében több hatóanyagú gyomirtó készítményeket dob− nak a piacra. egy növény 45 000 magot is hoz. szőlőben. és a gomba− ölő szer (fungicid) sem éri el mindig a gabona szárának alját. irtására speciális gyomirtók szükségesek. mivel a gyo− mok nemcsak a kultúrnövény elnyomásával okoznak kárt. hogy nem használhatók éjszakai fagyok esetén. Ide tartoznak az MCPA. hogy a főleg évelő gyomok által (acat. ősszel és tavasszal is kel. A gyomirtás tervezésénél vegyük figyelembe azt is. A magról kelő és évelő kétszikű (széleslevelű) gyomokat jól irtják. tyúkhúr. szinte minden kultúrában gondot okoz.

Rendkívül alkalmas mező− Intenzív. valamint más jellegű fásításokra. a 34−43 szélességi fokok között nem kevesebb mintegy 1000 kilométeres vonulatával. szél− től. Végezetül rendkívül kedvező hatást gyakorol az akác a parkok. és nagy mennyiségű széndioxidot képes lekötni. amelyek magas nektárhozammal ren− delkeznek. ligetek díszíté− sénél is. Kohán István. úgyszólván felbecsülhetetlen segítséget jelentenek a la− kosság egészségi helyzetének szempontjá− ból is. Ezen túl− menően a talajvíz és tápanyagkészlet szempontjából kedvezőtlen futóhomok− ok megkötése is legtöbb esetben elsősor− ban az akácnak köszönhető. A gyors elterjedését több kitűnő tulaj− donságának köszönheti. Az ilyen klónokból létesített 1 hektár akácállományból mintegy 400 kg kitűnő minőségű méz nyerhető.) a továbbiakban egyszerűen az akácnak – van erdőgazdasági jelentősége. Ugyan− akkor Szlovákia területén az akácosok csupán 33200 hektáron léteznek. A kisebb−nagyobb akácfa−cso− portok.67 százalékát képviseli. melyet ha mesterséges úton kívánnánk odajut− tatni. Vadas Jenő egykori sel− mecbányai professzor szerint az egykori Magyarország s egyszersmind a jelenlegi Szlovákia területén erdőtelepítésre az akácot a katonai kincstár alkalmazta elő− ször 1750−ben a Komárom−harkályi erő− dítmény körül. környezetvédő és környezetfejlesztő funkciója van. hogy fiatal ko− rában rendkívül gyorsan növekszik. Egyidejűleg ezen fiziológiai fo− lyamatok eredményeként sok oxigént bocsát a levegőbe. ipari üze− mek környékén telepítettek. melyeket a községek. mint 414 900 hektárt tesz ki. Az említetteken túl− menően a gyökerein élő szimbióta bak− tériumok segítségével a talajt megköti.Növényvédelem Hagyományos módon létesített akácos − vágás előtt Energetikai célú akáckultúrák Az akác jelentősége és fájának hasznosítása Az akác a világban termesztett fafajok közül az Eucalyptus és a nemesnyárak után a legjobban elterjedt fafaj. Talán szükségtelen hangsúlyozni az akác méhészeti jelentőségét. Az akáccal borított erdők területe jelenleg Magya− rországon nem kevesebb. és olyan nitrogénnel gyarapítja. hogy az akác a mezővédő er− dősávokkal nagy mértékben hozzájárul a mezőgazdasági terméshozamok növelé− séhez. az Appalac− he−hegységben terjedt el leginkább. vegyes ültetvényszerű akácosok védő erdősávok telepítésére. főként virágzás idején.6 százaléka. Ugyancsak rendkívül kedvező ha− tással rendelkeznek az akácfa sorok a köz− utak. ami az ottani összes er− dők területének 22. Európában az első akácfát Robin párizsi botanikus ültette el botanikus kertjében. Amerikában. A nemzetség Észak− Amerikában és Mexikóban őshonos mintegy 20 faja közül csak a fe− hérakácnak (Robinia pseudoacacia L. nagy mértékben elszennyeznénk környezetünket. amire más fafajok képtelenek. Az utóbbi időkben az amerikai földrészen visszavonulóban van. Olyannyira. ami az összes szlovákiai erdők területének alig 1. Ezen túl− menően Magyarországon az új erdősíté− seknél is a leginkább alkalmazott fafaj. s őróla kapta az akác a Robinia tudomá− nyos elnevezést. ahol 1400 méteres tengerszint feletti magasságig megy fel. század második felé− ben megbízható adatok szerint Európa összes államának nem volt annyi akácer− deje. erdőmérnök 28 Jó Gazda 2007/3 . mint Magyarországnak. Mivel gyö− kérzete segítségével nitrogénnel képes a talajt gazdagítani. a mezőgazdaságilag eredményesen nem hasznosítható terü− letek nagy része éppen akácosok telepí− tése által válhat gazdaságossá. s így aránylag rövid vágásforduló mel− lett magas fahozammal rendelkezik. hótól és egyéb káros tényezőktől való védelménél. míg Európában és Ázsi− ában fokozatos terjedése a jellemző. Nagy fahozamának köszönhetően sok szénhidrátot képes beépíteni testébe. Az akácnak szinte felbecsülhetetlen talaj− védő. Figyelemre− méltó mindenekelőtt az. A XX. majd pedig elterjedését is ez a 290 hektárnyi sikeres telepítés indí− totta el. Az akác ne− mesítésénél sikerült olyan klónokat nyer− ni. vasutak és egyéb építmények. Az akác aránylag termőhelyi kedvezőtlen feltéte− lek mellett is megfelelő mennyiségű és minőségű faanyagot képes bebiztosítani. hogy Magyarország Európában jelenleg akácnagyhatalom− nak számít. Tudományos kísérletek bizonyítják.

A seregszemlén jelen voltak az eu− rópai piacon meghatározó legnagyobb erőgépek. al− kalommal rendezték meg Budapesten az AGRO+MASHEXPO nemzetközi mezőgazdasági gépkiállítást. által szervezett Agrármarketing és Média Napon. Ugyancsak érdekes és ér− tékes információk hangzottak el a Magyar Mezőgazdaság Kft. Az idei se− regszemlén. amelyek szőlővenyige. A kiállításon jelentős szerepet kaptak a különböző energiatakarékos és alternatív felhasználású gépek. s az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások a „Díszpark és kert“ témakörre összpontosítva az „F“ pavilon− ban sorakoztak fel. A kerti gépek. talajművelő berendezések. A seregszemlén szakmai konferenciák is zajlottak. A kiállítson számtalan újdonsággal is megismerkedhettek a látogatók. Jelentős arányt képviseltek az állattartási technológiákkal foglalkozó vállal− kozások. A zöldségtermesztők számára például érdekes megoldást kínált a Pit Pot nevű termesztőközeg.500 négyzetméteren zajlott. szalma. A szántóföldi növénytermesztés gé− pei idén is meghatározók voltak. Az „e−farmer közép−eu− rópai konferencia“ keretében az agrártámogatások internetes intézésének le− hetőségeiről cseréltek eszmét a térség szakemberei. amely szivacsszerű szerkezete révén jól tartja a vizet. a telepítés és fenntartás eszközei. vagy egyéb zúzalékok energiacélú kihasználásra készültek. amelynek legnagyobb részét a mező− gazdasági gépek ésberendezések tették ki. amelyen az európai és a magyarországi szaklappiac összehasonlítása és lehetőségei mellett az internet ágazaton belüli kihasználásáról is részletes tájékoztatást kaptak a résztvevők. nem törékeny és könnyen mozgatható. amely négy napon át a Hungexpo fedett kiállítási csarnokai− ban 15. hi− szen a teljes kiállítási területből mintegy 13 ezer négyzetmétert ezek foglaltak el. külön említésre méltó volt a terményszárítók kínálata. Zöldségpalánták és dísznövények palántai− nak termesztéséhez ajánlják. (szil) GaP−22/03 . A kertészkedők szintén meglehetősen széles vá− lasztékból válogathattak. több mint kétszáz (212) kiállító cég vo− nultatta fel a termékeit. betakarító gépek képviselői.Több mint kétszáz kiállító a budapesti AGRO+MASHEXPO−n Február utolsó napjaiban immár 25. Köztük 24 kül− földi cég is felsorakoztatta kínálatát.

törékenységi mutatójuk messzemenőleg jobb. nem le− het sem túl sok. hanem nagy méretű tartóedényeket. hogy hosszú élettarta− múak. hervad− nak. azonkívül könnyen tisztíthatók. Ha mégiscsak a csoportos kiültetésnél maradunk. a földben lévő tápanyagokat hamar el− használják rövidesen sárgulnak. minőségét azokhoz a növényekhez kell igazítanunk. mivel talajuk könnyen eliszaposodhat. de ültethetünk többet is. me− lyek télen−nyáron a szabadban maradnak.Edénykertészet edénykertészet kifejezés aránylag új keletű a kertészek szó− tárában. Ezáltal megakadá− lyozzuk a föld kimosódását. A fából ké− szült edények szellősek. hogy nehéz az áthelyezésük. Minden anyagnak megvan a ma− ga előnye és hátránya is. de amit takar. nem kell gyakran átültetni a benne elhe− lyezett növényeket. víz− és tápanyagigé− nyük. A táp− talaj összetételét. repedeznek. A betonból készült edényeket főleg a köztéri díszítésnél használjuk. mivel az agyag pórusain keresztül sok víz elpárolog. Hiszen az edényker− tészet célja. a műanyag edényekkel összehasonlítva. a rododendronoknál. de könnyen tör− nek. és csak ezután kezdjük el feltölteni földdel. Az edény− kertészetben ne használjunk kerti földet. melye− ket az edénybe szeretnénk ültetni. Az ezekbe beültetett Juniperus növények öntözését gondosan kell elvé− geznünk. a vízellátást kellő figyelemmel kell elvégezni. és megelégednek korlátozott mennyiségű termesztőközeggel. a fagyot kevésbé bírják. Ezekben a növények több vizet igényel− nek. Az utóbbit jól gondoljuk át. Az előkészületi munkák után kezdhet− jük a növények beültetését. fagyállók. Az edénykertészetben a ter− mesztési mód szerint háromféle növénycsoportot különböztethe− tünk meg. A leg− több növénynek megfelel az átlagos ker− tészeti talaj. A második cso− port növényei nyáron a szabad− 30 Jó Gazda 2007/3 . öt centiméter vastagon kavicsot. mint az előbbi csoporté. mint a kerá− miai edényeké. akkor érde− mes ezt egy nagyobb kaviccsal vagy cse− répdarabbal eltakarni. A kerámia edé− nyek talán a legszebbek. bomlásnak induló szerves anyagokkal. melyekben a szo− banövényeket termesztjük. Ezeket a földkeverékeket ma már prob− léma nélkül megvásárolhatjuk. Egy−egy edénybe ültethetünk egy nö− vényt. Néhány növény esetében speci− ális talajkeverékeket kell használnunk. a többi faj pedig a „töltelék“ szerepét töltse be. melyek gyorsan kinövik edényeiket. és ennek következtében a gyökerek elpusztulhatnak. Ha pedig olyen edényt vásároltunk. Az edény al− jára tegyünk kb. Hátrányuk közé tartozik. Mindenképpen érdemes mi− nél nagyobb edényt választanunk. mindenkép− pen készítsünk az aljára kifolyónyílást. kórokozókkal és kártevőkkel. ilyenek pl. rododendronok. de sem túl kevés. összetört cserépdarabokat. Ezután kezdődhet az edény táptalajjal való feltöltése. Az első csoportba azok a növények tartoznak. Ez ugyanis tele van gyommagvakkal. műanyagból. mint a növények edényekben való termesztését. Bármilyen anyagból is választunk ma− gunknak termesztőedényt. így ezeknek az edényeknek az élettartama aránylag rö− vid. amelyek elkülönítve jól fejlődnek. Az Az edénykertészet sikere főleg abban rej− lik. A méteres edények készülhetnek ége− tett agyagból. és még kellő gondozás mellett is el− pusztulnak. hogy olyan növényeket válasszunk. melynek kifolyónyílása nagy. hi− szen a különféle fajoknak más− más a fény−. Az öntözővíz kevésbé párolog el belőlük. de az áruk nagyságrenddel kisebb. Nem jelent mást. A műanyagból készült edények nem annyira mutatósak. mert így a talaj nem merül ki olyan gyorsan. mint a kerémia edényekből. akkor vá− lasszunk ki egy vezérnövényt a látvány központjául. A fagyokat jól tűrik. különböző díszbokrok stb. A tisztelt olvasó joggal felteheti a kérdést: mit is je− lent ez az összetett szó? Bár a kifejezés új. hogy az edények beültetésük után is könnyen mozgathatók legyenek. Ebben az értelmezés− ben az edények nem azokat a cserepeket jelenti. melyet a kereskedelem for− galmaz. hogy egy edénybe beültetett növények ebben maradjanak több éven keresztül. fából és be− tonból. aránylag olcsók. Az eliszapo− sodás pedig kevésbé jelent problémát. Fontos szempont az is. Azok a növények. Előnyük. ahol több éven keresztül ugyanazon a helyen ma− radnak. pl. A drénréteg fontos feladata a fölösleges öntözővíz elvezetése. az talán az emberi civilizáció kezdetéig nyúlik vissza. A fa természeténél fogva azonban köny− nyen bomlásnak indul. a citrusféléknél stb. a tűlevelű− ek.

ugyan− is ha néhány napot kihagy. Csak meg− jegyezzük. A tűlevelűek és az örökzöl− dek ebben az időszakban kissé több vizet igényelnek. Ez így helyes. a gazániát. A munkák elvégzése után műtrágyáz− zunk. De méretes edényben a balkonon termeszthe− tünk akár fűszernövényeket is. különböző színes levelű faj− tái vannak. az egynyá− ri szarkalábat. tavasszal nyílnak citromillatú virágai. talajába 50%−ban keverjünk tőzeget. ilyenek pl. kedveli a napos fekvést és a bő öntözést. talaja legyen tápanyagokban gazdag. Lombhullató. Ma már erre a célra kitűnő gépek állnak rendelkezésünkre. ha télen telelőbe visszük. a fűszernövények és a zöldségfélék között. Farsangné Menyhárt Erika kertészmérnök Datura candida DÍSZKERTÉSZET MÁRCIUSBAN A március a türelmetlen kertészke− dő hónapja. ezek a fajok igénytelenek. ahol a hőmérséklet nem csökken 0 o C alá. különböző alakzatokat nevelhetünk be− lőle. ezért kimondottan megfelel az edényker− tészet elvárásainak. fénykedvelő. Datura candida – angyalkürt – Közép− Amerika növénye. tápanyagokban gazdag talajt kíván. talajába keverjünk ho− mokot. nem biztos. szárazság esetén ezt pótoljuk. Télen vigyük telelőbe. az ősziró− zsát. mivel az áthelyezésük nehézkes. a kínai szegfűt. óva− tosan ültessük vissza. Teljesen külön csoportot alkot− nak a méretes edénybe kiültetett egynyári virágok. DÍSZFÁK Folyamatosan telepíthetjük a dísz− fákat és bokrokat. Ezeket tehetjük komposztba. stb. sőt kiültet− hetünk néhány zöldségfélét is. Is− mert gyümölcsnövény. kezdhetjük a mohák eltávolítását. A har− madik csoport növényeit pedig télen−nyá− ron védett helyen tartjuk. Eucaliptus globulus – eukaliptusz – a nyári teraszok növénye. Méretes edénybe ültetve jobb. melye− ket a fagy a földből kihúzott. tápanyagokban bőséges. ÉVELŐK Most már végérvényesen távolít− suk el a téli takarót. Szükség szerint a nyáron virágzó bokrokat metsz− hetjük. −fme− Jó Gazda 2007/3 31 . a pálmák. GYEP ÉS PÁZSIT Ha a pázsit talaja kellőképpen megszáradt. napfénykedvelő. talajuk le− gyen tápanyagokban szegény. Naponta kijár a kertbe. Buxus sempervirens – puszpáng – gyö− kere kisebb mennyiségű földdel is beéri. Az edénykertészetben használatos növények Juniperus fajok – borókafélék – méretes edényekbe a borókafélék törpe fajtáit ültes− sük. kúszó növény. stb. amit már el lehet végezni. Actinidia chinensis – kivi – nagymére− tű. télen pedig védett helyen nyernek elhelyezést. Phormium tenax – atraktív egzotikus növények. stb. melyeknek jó vízáteresztőnek kell lennie. de nemcsak az általunk odatelepítettek. gyümölcse a citroméhoz hasonló. A rózsákat akkor metsszük. Vigyázat mérgező! Mindenképpen a legfeltűnőbb növények közé tartozik. hogy a következő látogatá− sakor a kertjét megismeri. a szagosbükkönyt. Humuszban gazdag talajt kíván. a cíniát. Laurus nobilis – babér – levele ismert fűszer. többnyire 3−5 szemre vágjuk őket vissza. A hónap vé− gén a rózsákról távolítsuk el a téli takarást. a kü− lönböző méretes fikuszok. Mint edényes növényt télen tartsuk olyan he− lyen. még az igé− nyesebbekről is. Ficus carica – füge – méretes cserép− ben is bőségesen terem. a citrusfé− lék. EGYNYÁRIAK Márciusban már melegágyba is vethetünk. áprilistól augusztu− sig bőséges öntözést kíván. Ide vetjük a következő egynyáriakat: a tátogót. szabadba csak a fagyok után szabad elhelyezni védett helyre. a betegségektől megtáma− dott növénymaradványokat jobb ha elégetjük. A növénykék egyre−másra bújnak ki a talajból. virághagymák és virággumók. hogy néhány esetben igen ne− héz meghúzni a határt a dísznövények. emiatt főleg télikertekbe való. talaja legyen vízát− eresztő. Poncirus trifoliata – poncirusz – ez az egyetlen citrusféle. de csak ha egészsé− gesek. az angyalkürt. Téli hőmérsékletigé− nye maximum 15 oC. jellegzetes illa− tú.Virágtermesztés Phormium tenax ban vannak. a trópusi pál− mák. ha a talajt egyúttal szellőztet− jük is. félárnyék és árnyékkedvelő. Ezzel a munkával egyidejűleg távolítsuk el az elhalt növényi részeket. mely nálunk is kitelel. ilyenek pl. ami− kor a rügyeik már szép rózsaszínű− ek. Leveleinek hosszúsága elérheti akár a 3 métert is. hogy mi az. Fontos feladat fagymentes napokon a téli öntözés. A hónap végén szabadföld− be vetjük a tatárvirágot. és egy−egy termés− ben akár 25–30 mag is található. A szél és az erős napsütés is kárt okozhat bennük. de ke− vesebb lét tartalmaz. a talajjal szemben igénytele− nek. A vágást kitűnően tű− ri. szabadban 15 oC hideg alatt visszafagy. majd műtrágyázzuk őket. melybe 20–25%−ban homokot keverünk. az évelő ágyra ráhullott leveleket. A kisebb termetű évelőket (főleg a sziklakertiek kö− zött találhatunk ilyeneket). és figyeli. melyet erre a célra gyártott vasgereblyével végzünk el. hanem a gyomok is. Jobb.

ráadásul a földre lelógó vesszői könnyen meggyökeresednek.Virágtermesztés Nőszirom Séta a természetben Ébred a természet… Ha nincs időnk egész napos erdei kirán− dulásra. később földig lelógó sárga vesszőivel. hogy megérez− zük: végérvényesen itt a tavasz. sokszor már december− ben próbálkozik. Több fajtája létezik. ébred a természet. Ez a faj a Kaukázusból származik és rendkívül kis méretű. virágszíne a halványkéktől a bíborliláig változhat. május elejére lesz teljes az orgonavirág−bemuta− tó. így szaporítása is egyszerű. Nálunk most a Kí− Fűzfa Orgona nából származó téli jázmin (Jasminum nudiflorum) sárga virágai nyílnak. A spirálfű− zet dugóhúzószerűen csavarodott hajtá− sok és ágak jellemzik. nem csoda éppen ezért rendkívül sűrű és kacifántos bokrot nevel. amely nagyon korán virágzik. Vesz− szői feltűnően zöldek. Van olyan nőszirom (Iris sp. A közönséges orgona (Syringa vulgaris) a Balkánon őshonos. Aranyspirál válto− zatának vesszői télen aranysárga színűek. Napos időben nagyon hamar ki− nyílnak a virágai. Aranyfa 32 Jó Gazda 2007/3 . A törökfürdőknek nélkülözhe− tetlen növénye volt. akár a félárnyé− kot is elviseli. Az orgonabokrok is felkészültek a nap− sütésre. Április végére. kb. 20 cm magas. elég elsétálnunk egy közeli parkba. A Kínában őshonos aranyfa (Forsythia x intermedia ) – melyet meg− tévesztésül aranyesőnek is szoktak ne− vezni − már felhívta magára a figyelmet Jázmin sárga virágaival. ilyenkor ezek a virágok rendszerint elfagynak.) akár már unalmas− nak is tűnhetne egy kertben. nálunk a török uralom alatt terjedt el. A jázmin nemzetség többsége trópu− si−szubtrópusi cserje. rügyeikből nemsokára levelek bontakoznak ki. a különbség mindig a virágok megjelené− sében vagy színében a legszembetűnőbb.) is. A fűzfa (Salix sp. a földig hajolva meggyökeresednek. ekkorra nyílnak ki a különböző virág− színű változatok virágai. Több változa− ta létezik. Közepes igényű cserje. de vannak olyan fajtái mely igazán egzotikusak. Török nevéből (leilak) származik lila szavunk. A szomorúfűz most barkáival díszít.

hogy a tavaszi ültetéskor már ne legyen rá gond. ülő. kékeszöld. több magvú hüvely− termései selymes szőrűek. aranysárga virágai végálló. Portugáliától Kis−Ázsiáig. mint a be− felé hajló csónak. 5–8 cm hosszú. néhány kivételtől eltekintve általában jól tűri a keményebb fagyokat. Kifejezetten a napos fekvést.Virágtermesztés Kora tavasszal a céklavörös szárakon mutatós rózsaszín. Szeleteljük fel né− hány centiméteres dara− bokra úgy. útszéleken. szal− mával. Töme− gesen ültetve első osztályú talajtakaró. JÓ TUDNI Cserepek. csaknem kopasz. különösen ha− tásos fűszerű levelek szomszédságában. Csak közepesen télálló. a levelekből átveszik a fotoszintetizálás szerepét. laza für− tökben nyílnak késő tavasztól. valamint korán virágzó fűfélék− kel. majd a második év szep− tembere. száraz. amíg kiül− tethetők a kertbe. Az oldalt összeállította: −ki− Jó Gazda 2007/3 33 . jó vízgazdál− kodású talajba ültessük. és addig neveljük cserepekben. fényesek. Hogyan szaporítható? Magról is kikel. Jellegzetes. a kertbe. napos lejtőkön. merev. A langyos víz− ben áztatott magvakat tavasszal. Az idősebb ágak barnásszürkék. áprilisban hidegágyba vessük. meszes talajt kedveli A téli fagy ellen hajtásait ajánlatos összekötve. bíbor vagy fehér vi− rágfürtök szökkennek fel a levelek fölé. de védett helyen. A megbúvó. akkor ez jó módszer. agya− gos. tőből újra kihajt. Teltvirágú fajtái is kedvelt dísznö− vények. Jó. Örökzöld levele mi− att nélkülözhetetlen a kertben. náddal befedni. a kiülteté− sig cserépben neveljük. Szeren− csére a gyökeret eresztett hajtáscsúcso− kat könnyű leválasztani. és a száraz. Ha jól meggyö− keresedett. esetleg áttelelő kártevőket és kórokozókat is elpusztítjuk ezzel a mosással. októbere folyamán telepít− sük ki végleges helyükre. A bőrlevél. Ősszel vagy tavasszal. Lándzsás. Az erős vízsugárral eltávolított makacs szennyeződések után a meleg. A nagy. és tegyük meleg helyre. hengeres. A kis növényeket gyéren el− ágazó karógyökerük miatt. és távolítsunk el róla minden levélmaradé− kot. akasztós edények és balkonládák tisztítása fontos feladat. zanótok− kal. má− justól augusztusig. Mindegy. mosószeres vízzel való alapos mosás jó hatású. és évente ül− tessük át. ültessük szét őket. meszes vagy savanyú talajba. egyszerű. majd éretten kopaszodók. Mediterrán cserje. Szegőszőnyegként is jó szolgálatot tesz. főleg mészkö− vön él. Két hét múlva megjelennek az új hajtások. ha már a ráérős időszakban elvégezzük. A csigákon kívül ritkán támad− ja meg kártevő vagy betegség. a kissé elfásodott gyö− kértörzsből nőnek ki. Homokos. nálunk is ültetik. a sziklás. Kivá− lóan társítható más mediterrán cser− jékkel. Öntözzük meg. Vágott virágnak is jó. laza. finoman hornyolt vesszői fiatalon zöldek. seprőszerűen felálló. márciusban. helyezzük rá a felvagdalt darabokat. de sokkal haszno− sabbak a levelek a virágkötészetben. majd fedjük le homokkal. Ha megfagy− na. Ha csak néhány példányra van szükségünk. feketésbarna. az evezők rövidebbek. Kellemes illatú. min− denütt megél. BEMUTATJUK A jeneszter Ne kezeljük le a bőrlevelet! Levelei bőrszerűen vastagok. Egyedül a forrón tűző na− pot és a hosszan tartó szárazságot viseli nehezen. magá− nyosan vagy párosával álló pillan− gós virágok nagy vitorlája visszahaj− ló. Töltsünk meg mé− lyebb vetőtálat félig cse− répfölddel. a bőrle− vél. Az év minden hónapjában természetes módon lá− gyítja a kövezett utak merevségét. a vo− nalvezetést és a kő ridegségét is. ládák tisztítása A kiürült virágcserepek. 1–2 cm−es leve− lei korán lehullnak. hogy mind− egyiken legyen egy−egy szem. Ez a bergenia. hogy naposabb vagy árnyé− kosabb helyre ültetjük. Sokkal gyorsabban megy vi− szont a következő módon: szedjünk fel néhány gyökértörzset. de a hibrideket csak vegetatív módon szaporíthatjuk. például zsályákkal. amely szívós évelő növény.

a felvásárlási árak alakulása sem kecsegtet túl sok jó− val a termelők számára. szaporító és árutermelő gazdaságokat. az ógyallai Pigservis Kft. A gazdasági nyomás a hatékonyság fokozá− sának irányába egyre jelentősebb. ezen a területen komplex szolgáltatást kínál partnerei− nek. hogy minél hatékonyabban és gazdaságosabban tudják a sertéshúst kitermelni úgy. A ter− melőnek tudnia kell. s mára gyakorlatilag az állatoknak szinte csak a fele maradt meg a 80 − 90−es években szá− mon tartott létszámokból. amely továbbra is csökkenő tendenciát mutat. de a szaporodási potenciál. Ez azonban meg− lehetősen messze van a fejlett uniós or− szágokban kimutatott 21−22−es átlag− tól. amelyben a szapo− rító− és törzstenyészetek rendszerében szigorú feltételek alapján teszteli. a versenyben várhatóan csak a ha− tékony. Fülöp László ugyanakkor állítja. hogy a hazai gazdasági állatállomány az elmúlt másfél évti− zedben jelentős mértékű leépülésen ment át. Fülöp László. hogy mit szeretne. 34 Jó Gazda 2007/3 .09 da− rab volt. amellyel a tenyészsüldőtől kezdve a szakmai tanácsadáson keresz− tül a takarmányajánlatig mindent egy csomagban megkaphat. A háztáji− ban nevelt "kevert" típusú disznó is ugyanannyit eszik. és ezek alapján megválasztani a legmegfelelöbb eszközöket. de alapjában véve célratörőbb. mint a fajtatiszta tár− sa. méhen belüli megtermékenyítés gyakorlati eszköze. Ugyanakkor a legtöbbet ezért a gazdák tehetnek azáltal. − A statisztikai adatok. a hazai állomány genetikai adottságai alapján szintén képes lenne a joggal igényelt magasabb teljesítményre. A Pigservis Kft. az ország legnagyobb mesterséges ser− tésmegtermékenyítő vállalat ügyvezető igazgatója statisztikai adatokkal is alátá− masztja a fent említetteket: Szlovákiá− ban az anyakoca−állomány létszáma az utóbbi öt esztendőben egyértelműen csökkenő tendenciát mutat. öt év múlva 16. lassabb. vagy pedig a kissé rögösebb.Állattartás Genetikai módszerekkel a sertésállomány termelőképességének és haszonértékének növeléséért A megfelelő szaporítóanyag rende amelyekkel a megfelelő termelékenysé− gi és szaporasági mutatók terén is je− lentős javulást tudnak elérni. hogy a szabaddá tett piaci verseny és a hatékonyság kényszerítő ereje mel− lett az ágazati politika is nagyban hozzájárult a fent említett állapot kialakulásához. amely ma már elképzelhetetlen célirányosan kidolgo− zott és megvalósított genetikai prog− ram nélkül − állítja Fülöp László. az azonban kétségtelen. Fülöp László szerint ebben a szorító gazdaságilag kiélezett versenyben a gaz− dáknak különösen fontos. és csak az álla− tok tartásáról kell gondoskodnia. egyúttal az állományok szá− mára biztosítják azokat a feltételeket. A sertéstenyésztésben rendszeresen tapasztalható hullámszerű fejlődés iránya nálunk folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. ehhez az ógyallai telepen levő 80 és az ekecsi megtermékenyítő állomáson tar− tott 54 tenyészkan biztosít megfelelő szaporító anyagot. 2005−ben már csak 79529 anyasertést tartottak nyilván a statisztikák. amelybe a különböző fajtájú és vérvonalú szaporítóanyagoktól kezdve. hogy a vágósertést az A legújabb eszközök közül említésre érdemes a szaporaságot javító. Az okok bonyolultak és szerteágazók. Mi több. a mesterséges meg− termékenyítéshez szükséges eszközö− kön át a szakmai tanácsadás és mester− séges megtermékenyítés végrehajtásá− hoz szükséges továbbképzés is hozzá tartozik. hi− szen a mesterséges megtermékenyítő állomások ma már a legjobb minőségű szaporítóanyagot is képesek bebiztosí− tani s ellátni a nemesítö. Az átlagos napi súlygyarapodás 516 g− ról 567 g−ra emelkedett.. Ezt garantál− ja a központilag és szakmailag is fel− ügyelt tenyészállat−minősítő és nemesítö rendszer. illetve az adott termelési és tartási kö− rülményeket figyelembe véve mit lehet elérni. hogy az előállítás önköltsége ne haladja meg az únios országok árait. a takar− mányhasznosítás és az értékesíthetőség terén már össze sem lehet őket hasonlí− tani. mely irányba és hogyan szeretné az adott körülményeket figyelembe véve alakíta− ni az állományát. Míg 2000− ben a létszám meghaladta a 131 ezret. és ugyanolyan gon− doskodást igényel. tapasztalatok és a prognózis is azt mutatják. a forradalminak nevezhető Absolute™ katéter (A szerző felvételei) Ismeretes. A stabil és jól szervezett termelési körülményeket és feltételeket biztosítani képes termelő ezt a piacon immár nálunk is meglévő komplex programok beindítása révén is érheti. Ez főleg a sertésállományokra érvényes. Tudvalévő. s eldönti. úgyszintén megfelelő eredményt nyújtó egyéni programot választja. hogy az árutermelő gazdaságok számára az egyetlen lehetséges út a versenyképes állományok kialakítása. sze− lektálja és tartja nyilván a tenyészállato− kat. Ugyanakkor a hasznossági mutatók te− rén csak minimális előrelépés történt.56 db−ot mu− tattak a kimutatások. amelyeknek a jövöben is meghatározó szerepe lesz a sertésárak piaci alakulásában. jól szervezett minőségi állományoknak lesz esélyük. hogy az állo− mányaikat a kitűzött termelési cél el− érése érdekében megfelelő fajtatulaj− donságokkal rendelkező egyedekből ál− lítják össze. Az egy anyára jutó választott malacok évi statisztikai átlagszáma az ezredfordulón 15.

6–10 hetes minőségi tojójércék Kontaktus: 031/7811 563. 0905 551 499 Megrendelhetők ezeken a telefonszámokon. Ugyanakkor egy fedeztetés ára nem haladja meg az ún. A felvásárlási árak alakulása alapján ma még sajnos úgy tű− nik. szükséges eszközök sem. Partnereiknek azonban ezen a téren is tudnak új. A fi− gyelmes gazda a kocák zúgási tünetei− nek kiértékelése alapján határozza meg a megtermékenyítés optimális idő− pontját. mint bármely únios országban. megj. hogy mennyi marad meg belőlük a termelési ciklus végéig. tömni való nagy kacsák 6–8 hetes BIG−6 pulykák 7 fajta. A legújabb eszközök közül említésre érdemes a szaporaságot javí− tó. Duroc (D). mint pl. GaP−16/03 Jó Gazda 2007/3 35 . Napi súlygyarapodásuk tesztációs kö− rülmények között fajtától függően több mint 800–900g. vagy ami még ennél is kedvezőbb. A Pigservis ekecsi és ógyallai mes− terséges megtermékenyítő állomásain nagy választékban állnak rendelkezés− re a mesterséges megtermékenyítés− hez alkalmas kiváló teljesítményű anyai fajták (nagyfehér. a színhús százalékaránya az élőállatokon mérve magassan meghaladja a 60−65% −t. a sperma tárolásá− hoz stb. takarmányhasz− nosítási és egyéb képességeit akár több. A fennma− radó 85 százalékot a termelőnek meg− felelő feltételekkel lehet és kell befolyá− solnia. hogy azok nincsenek teljesen össz− hangban a vágósertések minőségi beso− rolásával. Hízékonysági és húsminő− ségi genetikai adottságaik megfelelnek a legmagasabb követelményeknek. méhen belüli megtermékenyítés gyakorlati eszköze a forradalminak ne− vezhető Absolute™ katéter. hogy a zúgás tü− netei alapján pontosan meghatároz− hassák a megtermékenyítés megfelelő időpontját. s az elvárás az hogy az állat elérje az U osz− tálynak megfelelő legkevesebb 50% színhús arányt. Pietrain (PN). A szaporasági és termelékenységi mu− tatóik alapján ezek az állatok és utóda− ik is egyértelműen az élvonalba sorol− hatók. 0905 450 432.) Fülöp László véleménye szerint egy− egy tenyészkocától feltehetően nálunk is születik annyi malac.8−2. (szilvássy) A TÓSNYÁRASDI (TOPOĽNICA) BAROMFIFARM KÍNÁLATA 7–14 napos kiskacsák. a geneti− kai minőségi különbségekről már nem is beszélve. az állatok jelöléséhez és nyil− vántartásához. Ehhez a termelőknek ma már pontosan kidol− gozott és ellenőrizhető módszerek áll− nak rendelkezésükre. A Pigservis egy hosszú távú projekt keretében 2006−tól újra importálta Franciaországból olyan nagyfehér és lapály típusú tenyészállat− ok szaporítóanyagát. YOxPN. melynek meghatározó szerepe van az alomszám és a vemhesülés vár− ható mértékének alakulásában. hogy el− marad az anya kanhoz szállításának költsége. és így tegyék hatékonnyá a szaporítást. az E osztályban megkövetelt legkevesebb 55%−ot. Míg az állatok hízékonysági. amelyek kifeje− zetten az anyai szaporodási típust és hajlamot valamint a szaporasági muta− tókat figyelembe véve lettek kinemesít− ve. hyb− ridkanok. A világpiaci követelmények adottak. és ezen fajták keresztezéséböl ki− nemesített még magasabb hasznos− sággal bíró HAxPN. mint 2. más kérdés. takarmányfogyasztá− suk egy kg súlygyarapodásra számítva kevesebb. valamint a PIC és Seghers külföldi programok komponens hyb− ridvonalai. va− lamint végtermék előállítására szolgáló apai fajták. európai értékszabvány (EUROP) szerinti besorolás alapján értékelik. Ezeknek az állatoknak például a csecsszáma 8/8. A szaporasági mutatók ugyan megfelelő nemesítési program− mal szintén befolyásolhatók. mint 50 százalékban is befolyá− solni lehet az örökletes tulajdonságok átörökítésével. A cég kínálatából nem hiá− nyoznak a mesterséges megterméke− nyítéshez.Állattartás − hirdetés lkezésre áll ún. Hamshire (HA). a szaporasági mutatók öröklődési rátája csak 10−15 százalé− kos közvetlen hatást mutat. "feketekananos" zú− gatás árát. és a jövőben várhatóan a minő− ség lesz a meghatározó. Yorksire (YO). (A mester− séges megtermékenyítés megfelelő időpontjának megállapításához szüksé− ges tüneteket egy külön cikkben ismer− tetjük − szerk. míg a hazai követel− mény 7/7.9kg. nem beszélve arról. ami eleve feltétele a magas alomszám biztonságos felnevelésének. hatékony megoldá− sokat kínálni. lapály stb). valamint a fertőző betegsé− gek terjedésének veszélye is. de az egyéb termelési mutatókhoz képest ezen a területen jóval nagyobb szerepe van a környezeti feltételeknek. a korai vemhesség megállapításához.

Ez veszteség. hogy az ol− dalfalakhoz közeli furatokból köny− nyen a fal mellé hullik a virágpor. A jobb szellőzésre elsősorban a na− gyobb nedvességtartalmú virágpor− ok gyűjtésénél van szükség. A készülék ürítése ugyanis a kaptár hátsó. A munkás− méhek és herék több−kevesebb ke− resgéléssel megtalálják. hogy a cső az alsó kijáró felé álljon ki. vagy pálcás rács. Az alsó virágporszedőket ajtóval kell ellátni. s így a víz szivároghat bele egy na− gyobb eső alkalmával. A hereszöktető leggyakrabban egy 10–12 mm átmérőjű. tartósan a kaptáron lehessen. vagy farostlemezből készült fenék nem szellőzik. hogy a virágporszedőt a kaptár különösebb megváltoztatása nélkül lehessen "virágporgyűjtő" vagy "szabadon repülő" helyzetbe állíta− ni. csomósodás. de ezért számolni kell ezzel is. hogy a belső virágporszedők nem igényelnek külön eső elleni vé− delmet. Az új típusoknál mellőzik a mozgó al− katrészeket. a felsőt pedig közvetlenül a szedőrács felső lapja és az első kaptárfiók között alakít− ják ki. Ez a követelmény úgy oldha− tó meg. Ha a gyűjtő− tálca alján rajta van a távtartó. A műanyag szitaszövet feneket s ezzel együtt az alsó távtartót egyrészt a jobb szellő− zés indokolja. ségében csak nagy bosszúság. mert a méhek járását és a lesodort virágpor áthullását is akadályozná. hogy a kaptár nem áll vízszintesen. amelynek nem alsó. de attól mintegy 1.) be ne hatolhassa− nak. hogy a készülékbe álla− tok (idegen méhek. ezért a méhcsaládnak tájolási prob− lémát nem okoz. mint egy kis kaptárfiók. mint a kaptárfiók belső mé− rete. A belső virágporszedő alkatré− szei közül lényeges fontosságú a gyűjtőtálca. mert a kaptár jó szellőzése itt is nagyon fontos. s ennek megfelelő− en nem kell szétszóródástól. Külső kinézet tekintetében a bel− ső virágporszedők olyanok. úgy a méhek szabadon járhatnak ki−be. Mindhárom ismérv hasznosságát indokolni le− het. mint a fedő− rács. a relatí− ve zárt szedőkészülékben észrevét− lenek maradnak. vagy az összetömörödés veszélye a fris− sen szedett virágporban. A szedőrácsot célszerű köz− pontosan elhelyezni. mint a külső szedőknél. Az esővédő maga a kaptár− test. Az áthullórács ugyanolyan lyukbőségű rostaszövet. hogy hossz−. amin azt ért− jük. Szerkezeti felépítésükre alapjában véve az a jellemző. amelybe a méhek lábá− ról lesodort virágpor hullik. Vannak olyan típusok. csiga. de megsüllyedt. A nagyságot azzal. másrészt a műanyag szitaszövetre esetleg rápenészedő virágport le lehet mosni. vagy alsó−felső röpnyílása van. és szélességi méretük tekintetében az adott kap− tártípus fiókjával azonos méretűek. pontosabban a fu− ratméret és anyagvastagság tekin− tetében nincs. nem ér− het a fenékdeszkához. 3. A szerző felvételei A belső virágporszedők felépítése és használata A belső virágporszedőket valószí− nűleg az az igény hozta létre. mintha a virágpor− szedő ott sem lenne. amelyeknek saját fenék− deszkájuk nincs. és ezen ke− resztül ki tudnak menni. de nem csak a virágporgyűjtő méhek járnak ott. A gyűjtőfiókok méhmentesek. így minden leszedett virágpor− szem belehullik. és a penész sem távolítha− tó el belőle semmilyen módon. béka. röpnyílással ellen− tétes oldalán történik. Ennek az lesz a következménye. az utóbbinál pedig a korábbi röpnyílás szolgál ugyanerre a célra. A gyűjtő− tálcák ritkán kenődnek virágpor− ral. úgy a méhek kénytelenek lesznek az al− só röpnyíláson. Ha ezek után a felső röpnyílást lezárjuk. Sokan a bel− ső szedő helyett az alsó virágpor− szedő kifejezést használják. Az a szerencsés. de kisebb nem. Ekkor a ké− szülék gyűjtőhelyzetben lesz.Méhészet A jól üzemelő alsó virág− porszedőkből probléma− mentes a termék begyűjté− se a nap bármelyik idő− pontjában. A tálca feneke műanyag szita− szövetből készüljön. hogy a "fals fényt" érzékelő méhek a kezdetben ap− rócska nyílásokat kirágják és ott közlekednek. hogy a rakodókaptáron alul. A szedőrácsok méretezését tekintve különbség nincs. A jobb szellőzés némi nedvességtartalmat von el (előszikkasztás) s ezzel csök− ken a porladás. hogy ilyen méretezés mellett a tálca bizonyo− san nagyobb felületű. A tálca alsó távtartókon támaszkodjon. és összes− fényzáró módon illeszkedni még új korában sem.2 mm). azaz a szedőkészü− léken keresztül járni. jelezve ezzel. pené− szesedésről stb. mint amekkora felületet a szedőrács jelent. illetve belerögzítik az egyes szerke− zeti elemeket. mintha a kap− tár fenékdeszkája volna. vagy hogy eredetileg úgy állt. hogy az alsó szedők esetében (legalábbis a legis− mertebb típusoknál) a szedőrács és az áthullórács vízszintes elrendezé− sű és párhuzamos egymással. tartani. vagy esetleg zugépítményeket építenek rá. Ha az alsó röpnyílást zárjuk és a felsőt 36 Jó Gazda 2007/3 . A napi hozam összegyűjtése a belső szedőknél soha nem okoz gondot. Legfontosabb szer− kezeti elem ezúttal is a szedőrács. hogy a tulajdonképpeni szedőké− szülék alsó részét legalább olyan fe− lületen beborítja. Ez iránt semmi érdeklődést nem tanúsíta− nak a méhek. a kaptárfenék és az első kaptárfiók között helyezkedik el. Az előbbi típusnál a hátsó oldalán képeznek ki egy kis ajtót a virág− porgyűjtő tálca ki−be húzására. az áthullórács és a gyűjtőtálca vagy gyűjtőfiók. és rövid időn belül megpenészednek. Egyes típusoknál az aljdeszkát hosszanti irányban 180 fokkal megfordítjuk. Jó kialakí− tás esetén kevés méh találja meg visszafelé jövet. hanem a kaptár aljdeszkájára helyezik őket. Itt emlékeztetünk ismételten arra. és inkább egymással párhuzamosan két külön−külön zár− ható/nyitható röpnyílást képeznek ki. Ettől nagyobb lehet (max. hanem a méh− család összes kijáró egyede. egér. beszorul és végképp nem lesz fényzáró. le−fel mozgatható csapóaj− tóval oldották meg. széleit illetve bármely részét a méhek propolisszal bekenik. stb. Így a tulajdonképpeni szedőkészülék olyan. ezért egy bizonyos mennyiségű tartalék tálcának készenlétben kell lennie. mint a külső szedőkét. amelybe felülről belesüllyesztik. úgyhogy bármilyen időjárási helyzet mellett megoldha− tó a virágpor begyűjtése. amelyet a szedőrács keretében kialakított furatba kell il− leszteni olymódon. a vi− rágpor még így is védett marad a nedvességtől. A külső szedőkhöz ké− pest az a különbség. Erre azért kell külön gondot fordíta− ni. ha a tálca nem sokkal kisebb. Az így lehullott virágporszemek nem jutnak a gyűjtőtálcába. A röpnyílások ilyetén válogatása a kaptár röpképét nem változtatja meg. Ez jelentős előny. de mélységi méretük attól kisebb. 3–4 cm hosszú cső. A belső tervezéskor megoldandó probléma a röpnyílás kialakítása. ugyanis a csapóajtó nem képes megnyitjuk. a szedőrá− csokat nagyobbra. Ennek a megszorításnak abban van jelentősége. Később. amelyeknek saját fenékdeszkájuk van és vannak olyanok is. A méhek ugyanis az egymással párhuzamos szedőrács illetve áthullórács között közleked− nek.5–5 cm−rel mélyebben helyezik el. Régebben ezt a feladatot víz− szintes tengelyen elhelyezett V−betű formájú. sokszor jóval na− gyobbra méretezik. hogy a tulajdonképpeni szedőkészüléket a befoglaló keret felső élével párhuzamosan. és ne változtas− sa a kaptár röpképét. Előfordulhat. a csapóajtó teljesen mozdítha− tatlanná válik. amikor ten− gelyét. hogy a készülék mindegyik ol− dalfalától kellő távolságra vannak a furatok. darázs. Nem bizonyult a legszerencsésebb megoldásnak. a takarítás pluszmunka is. ahol nem akarjuk. hogy ne kelljen a készülék külön esővé− delméről gondoskodni. A különbség az. hanem felső. a gyűjtő− tálca fertőtleníthető. A fából. A kis fiók oldalai képezik az alsó virágporszedő kere− tét. Minthogy itt a ki− használható felület nagy. Az alsó röpnyílást az áthulló és a gyűjtőrács között.

ahová különben legfeljebb csak az időjárás viszontagságai elől húzódik be. vagy hegyes dombos vidé− ken. nagyjában megegyezik a nyusztéval. A mezei görény szelídített válfaja az üregi nyúl vadászatához jó eredménnyel használt krémszínű. nyá− ron a mezőgazdasági termények kö− zött bújik meg szívesen. A vi− szonylag technikailag kevésbé fej− lett. de azzal ellentétben el− hagyott épületek padlásain. za− varásmentesen lehet elszedni hátul− ról. mert még jelenleg sincs rá igény. egérnek. méhhulla (rossz kiala− kításnál) Jókay Tibor. Napközben előszeretettel húzódik meg a csenderesek. Januárban kezdődő és a tél végéig kihúzódó párzása (koslatása). Karcsúsága folytán a legszű− kebb egérlyukakba is befér. Bár a felsorolt ragadozók jelentős kárt okoznak a vadállományban. Apróvadnak. 12. Kedvenc táplálé− ka azonban mégiscsak az apróvad és főként azok könnyen hozzáférhe− tő szaporulata. vizek mellett több−kevesebb számban előfordul a legtöbbet emlegetett ra− gadozónk. – Más célra is használható: pl. alsó szellőző. rit− ka előfordulásuk miatt a világ szá− mos országában állandó védettsé− get élveznek. Mézterme− lés és mézkivitel szempontjából fő− leg Románia keverheti meg a je− lenlegi laposztás sorrendjét. Nem ázik be. – Tovább bővül az unió két kele− ti "szegény" országgal. a szedő fene− ke könnyebben penészedik (rossz ki− alakításnál). nem kell leszedni vándorláskor. erdőn. Területekben nemigen válogat. konkrét projektumok (a nagyméhészek esetében) költségei lehetnek meg− térítve – utólag. 37 . Moldávia és Ukrajna. sziklás oldalakban vagy vízmosásokban tanyázik Rőzseraká− sokban. – A virágport méhmentesen. tárolható. Ez a tényező a mézexportunk szempontjából nem jó hír. amely döntő mértékben meghatá− rozza országunk fejlődését a mé− hészet terén az elkövetkező 5−10 éves időszakban. Károsítása főként fiainak nevelése idején emelkedik aggasztó szintre. bogarat. eu− rópai jellegű méz termelésére ké− pes. A virágmé− zek világpiaci árát − nem felejtve Kínát sem − a 2007−es termelő− A jó kialakítású belső szedő előnyei: – Időjárástól jól védett. – A virágpor illetve. a világpiac nyitottsá− ga okozta veszteségeket. lombos sűrűket rendszeresen felkeresi. és esténként innen indul éle− lemszerző útjára. Élelemszerző útjait leginkább éjjel járja. A róka jelentős károkat okoz a vadállományban. Mi változott és mi a régi az elmúlt esz− tendőhöz viszonyítva? Határozottan új gazdasági té− nyezők: – a szlovák korona árfolyamá− nak emelkedése az euróval szem− ben. szőlőkben. Törlődik a vám. egeret is. Ha el− fogyna az akác (amit természete− sen nem kívánok). Erdőn. Kártétele főleg a fácános. Több pénz kell ehhez a központnak. leginkább azonban az erdők vé− delmében. majd a kölyke− zés idején gyakran találjuk föld alá készített tanyáján. egy harmadik országon keresztül). gazos árkok védelmében. górék tetején. de az apró− vadban. – Többet termelhet. – Jól szellőzik. Télen előszeretettel tar− tózkodik a nádasokban. Összerakva a háttérinformációkat – a nemzeti költségvetések segítségével (az arány 1:1) – ezzel a támogatás− rendszerrel hajlandó az EU kom− penzálni az ország méhészeinek a globalizáció. Csupán gyógyszer. ré− ten egyaránt rátalálhatunk kotoréká− ra. Középtávú kilátások szerint a 2007−es év végén elérheti a 33 Sk/euró szintet. a virágpor és más méhtermék kitermelésére összpontosít majd. Síkon. Zselíz A HOLD FÉNYVÁLTOZÁSAI Holdtölte Utolsó negyed Újhold Első negyed március március március március Jó Gazda 2007/3 04. fekete varjú. ahonnan olcsóbban jön (Románia. A méhész a méhekre. De a legfontosabb a legvégére: A 2007−es esztendőben – rá kell. A belső szedő hátrányai: – Drágább. Szántóföldeken. de főként a fészekaljak és a zsenge szaporulat pusztításával károsít a vadállományban. Élelemszerző útjait fő− leg a sötétség védelmében járja. ami egész évben vadászható. vegyes− és erdei méz− ből tevődik össze. A csendereseket. békát.Vadászat MÉHÉSZKALENDÁRIUM Egy termelőév kezdetén állunk. alacsony kemizációs mező− gazdasággal működő román me− zőgazdasági vidék egészséges. főként annak szaporulatá− ban okozott kártétele többszörösen meghaladja egérpusztításának hasznát. melyben a méhész a szezon idején lakik a családjával − elkísér− ve a méheit útjukon. erdőmérnök Kalendárium Márciusban Szlová− kia területén a kö− vetkező vadfajok vadászhatók: róka. Gyakran a föld− be ásott. pocoknak egyaránt kegyetlen ellensége a tojás rablásával is érzékeny károkat oko− zó görény. Tehát éppen akkor. Az apróvad. J. Sajnos. 27. kőrakások között. Nagyon lényeges − stratégiai fontosságú koncepcióról van szó. méhész. élet− módja. illetve esthajnal szürkület védel− mében járja. de a csendes zavartalan területrészeken nappal is elvadászgat. a nemzeti méhészprog− ramunk nem volt megfelelő szin− ten. amikor az elérhető apró− vadban. véreng− zős útjait mindig a sötétség leple alatt járja. foglyos területeken igen jelentős. hegyvidéken. mivel az ágazaton belül kevés a jól képzett. így a romániai virágméz még érde− kesebbé válhat a gazdag nyugat− európai országok részére. A készpénzben fizető támogatások ideje azonban véget ért. – Kisebb. Közeledik a tavasz − remélhető− leg. erdőkben. a róka. ázsiai országok. A síkon lévő ártéri erdőktől kezd− ve a magashegységek nagyobb er− dejéig szórványosan majdnem min− denütt megtalálható a nyuszt. 19. Alaksza János. mert a folyama− tot naponta nyomon kell követni. kaz− lakba ásott lyukakba is nemegyszer tanyát üt. Márci− us 16−tól vadászható a szalonka. Rokona a mezei vagy molnárgörény jóval világosabb alapszínű. A méhészet jövedelmezősége szempontjából sok más komoly té− nyező is kockán forog. Háromezer kilométert is képesek vándorolni a kerekes traktorral vontatott pavilo− nokkal − így nevezik a fedett. hogy kapcsolódjon országunk az EU−s méhészdotációkra. – Állandóan a kaptár alatt lehet. zsenge sza− porulata a legkönnyebben hozzáfér− hető zsákmány. mert az élteti a méhészetet.T. illetve a rágcsálóktól elbi− torolt lyukakba üt tanyát. de egyben legvé− rengzőbb. Nálunk két faja ismere− tes. – A virágpor jól szikkad benne. at− kafigyelés. A kitermelt akácméz kevés. hogy belevaló szakembereket tud− jon szerződtetni. Nem riad vissza az emberlakta helyek közvetlen kö− zelségétől sem. Látása. Részük egy "lakószo− ba". a jó ta− vaszi fejlődésre. Az unió régi országai majd onnan hoznak be mézet. Argentína és Brazília 2006−os mézkitermelé− se most összegeződik. Fő− ként az öreg erdők odvas fáiban ta− nyázik. Több− nyire erdőlakó. Nagyméretűek. apróragadozónk a me− nyét. viaszmor− zsa. Ez legin− kább a mezőn erőszakkal kisajátított és méreteire átalakított ürge vagy pocoklyukakban él. idényre ők határozzák meg. méhészeszköz. ami a Nyugat Európa irányába történő mézexportot illeti. szajkó és a szarka. szemétzugok kelet− kezhetnek (rossz kialakításnál). vadfiókban érzékenyen pusztítást visz végbe. hallása és szaglása egyaránt kiváló. nem a szép álmok. Így az adott lehetőségek mellett nem biztos az átállás. Zsákmányszerző. Szívesen fogyasztja a kígyót. – Könnyű átállítani szedésre vagy közvetlen bejáratra. sőt. nyestkutya. Nem válogatós. Egérpusztításai− val ugyan hasznot hajt. mezőn egyaránt előfordul. a kotorékban. meszes múmiák. mely leginkább az emberlakta helyek közelében tar− tózkodik. telelő fe− nék. – Szemetes: belehullik a kaptár− szemét. Vadászterületek szőrmés kártevői Síkon. Legkarcsúbb. mi− vel 80–100 méhcsaládot is "bele− pakolnak". nincs forgalomtorló− dás. Sajnos. A feltárt kotorékok cá− folhatatlanul bizonyítják a róka je− lentős kártevéseit. üres présházakban. Jelenleg már viszont − sajnos − nyitott az út. törmelék. Ro− mánia méztermelése nagyrészt vi− rágmézből. a kisméhész gondolkodási módszerét – sokat kapni és keve− set adni – szinte lehetetlen megvál− toztatni. A legnagyobb károkat az apróvadas területeken okozza. – Több napi termelt virágpor benne lehet. tenyésztett vadászgörény. mivel az oda húzódó apróvad aránylag köny− nyű zsákmánya. Az akácmézről nem merek prognosztizálni. sűrűk. guru− ló méheseket. sokoldalú szakember. A nyest nagysága a nyuszttal egyezik. – Könnyen szállítható. amikor az apró− vad még gyámoltalan. Tartózkodási he− lyeit a táplálékszerzés lehetősége szerint változtatja. istál− lókban is elég gyakran tanyázik Zsákmányszerző utjait a nyest is éj− jel. Kivételt képez a róka. fészekaljban. Agyafúrt vadunk. a Kárpát−me− dencében az ára rögtön száz koro− na fölé emelkedne. ill. Az évi mennyiség eléri a 8–10 ezer tonnát. mezőgazdasági ré− szeken vagy a nádasokban. a vi− rágmézek kilónkénti ára az erősö− dő korona mellett negyven korona körül fog mozogni. szürke varjú. de színe szürkésebb. remízeket. Viszont a néhány családdal rendelkező kisméhész esetében is 8–10 EURO−t hozhat méhcsaládonként évente. me− zőn egyaránt előfordul a sötétbarna színű házi görény. Sok vidé− ki család megélhetési jövedelmét jelenti a méhészkedés. ha az időjárási viszonyok az elmúlt esztendő kilengési kere− tein belül alakulnak − sajnos. – A tájolást nem zavarja. de az erdőkben a fiatal őzgi− dák sincsenek tőle biztonságban. mely sokszor próbára teszi a vadász ügyességét. Táplálkozása. Az esetben. a méz. – Molyosodik. Mézkereskedőink szerint vi− szont a mai napig még egy hordó− val sem sikerült behozni belőle or− szágunk területére. Tápláléka vegye− sen állati és növényi. Tavasz végén.

Vajnorska 137. Honlap: www. CZVEDLER Kft.. Dobóruszka Biacsko Ágnes. a D. stredisko predplatného tlače. Terjeszti a PONS a. MEGRENDELÉS SMS ÁLTAL: Küldjön SMS−t „OBJ“ szöveggel a 0907/680680−as telefonszámra. SZILVÁSSY LÁSZLÓ Szerkesztőség: Devätinová 54. töltse ki az ennek alapján küldött megrendelőlapot. email: predplatne@abompkapa. ISSN 1336−6335./fax: 02/45 25 99 67. Az előfizetések kódjai: évi – 52021. Galánta Nyomja a Komáromi Nyomda Kft. tel. Kéz− iratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.Akkor is eljön a hajnal. Slobody 27. Zselíz A nyerteseknek gratulálunk. Mediaprint−Kapa Pressegrosso.jogazda.” Sorsolással a következők nyertek jutalmat: Marci Alica. a kézbesítőknél és a következő cí− meken: Slovenská pošta..BOX 183. e−mail: jogazda@nextra. negyedévi – 52024 A lap megjelenését támogatja: az SZK Kulturális Minisztériuma (Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR) 38 Jó Gazda 2007/3 . Szolnocska Fóthy Zoltán.sk. A. tel: 02/4444 2773. Példányszám: ABC SR. 810 05 Bratislava 15. Nyomdai előkészítés: Bici−Data. tel. félévi – 52022.sk Kiadja a MADÁCH−POSONIUM Kft. A Jó Gazda 2007 januári számában közölt kereszt− rejtvény helyes megfejtése: „. 830 00 Bratislava.O.44458816.Rejtvény Rejtvényünkben Seneca római filozófus egyik gondolatát rejtettük el. az aján− A rejtvényt készítette: Lőrincz László AZ AGRÁRVÁLLALKOZÓK LAPJA Főszerkesztő:T. ha nem kukorékol a kakas. INDEX: 49 270..s. a JUGARIS−KG és más terjesztők. zöldszám: 0800/188 826. 825 52 Bratislava.s. és küldje vissza ugyanerre a számra. Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: Devätinová 54. P.sk Előfizetési díj 1 év− re 204 korona. 44458821. fax: 02/44458819. Megrendelhető a szerkesztőségben. minden postán. oddelenie inej formy predaja. a. 825 52 Bratislava. nám./fax: 02/45 25 99 67.

0903 302 416 .− 560 . Telefon: 047/562 68 23.− 290 .− 120 .− 80 .− 1090 .− A könyvek megvásárolhatók és megrendelhetők a következő címen: Tompa Mihály Könyvesbolt Hlavné námestie 17. 979 01 Rimavská Sobota..KÖNYVAJÁNLATUNK 410 .− 590 .− 80 .− ?? .

GaP−2/03 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful