2007.

március

XVII. évfolyam

3. szám

Ára: 20 korona

Előfizetőknek: 17 korona

Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében Az őszibarack és a nektarin károsítói A sikeres repcetermesztés alapjai
3

GaP−1/03

Tartalom

A TARTALOMBÓL
A korai borsó 4 A termő őszibarack metszése 4 Az őszibarackot tavasszal ültessük Új lehetőségek és kihívások előtt Házi kertek vetésterve biodinamikus módon 5 6 7 Az őszibarack és a nektarin károsítói és védekezési terve 16 Növényvédelem márciusban 18 A poszméhek haszna a papri− kában, dinnyében, eperben 20 Az akác jelentősége és fájának hasznosítása Integrált növényvédelem 21 Több mint kétszáz kiállító a budapesti AGRO+MASHEXPO−n Edénykertészet Díszkertészet márciusban Séta a természetben Tavaszi gyomirtás a gabonafélékben 27

Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében 8

28

29 30 31 32

Benedekfű

10 A tápanyag−utánpótlásról

22 24 24 25 Ne kezeljük le a bőrlevelet! 33 26 A jeneszter 33

A szép gyep és a gyönyörű Nemzeti kiegészítő virágok megfelelő tápanyagel− támogatások látást igényelnek 11 Milyen gyorsan hat Gyümölcs− és a nitrogénműtrágya? zöldségpiaci reform 12 A tápanyag−gazdálkodás A szeder, a ribizke, a köszméte tervezése és a feketebodza metszése 14 A sikeres repcetermesztés A gyümölcsfák metszése 15 alapjai

A megfelelő szaporítóanyag rendelkezésre áll 34 A belső virágporszedők felépítése és használata Vadászterületek szőrmés kártevői 36 37

A címlapon Szilvássy László felvétele

Jó Gazda 2007/3

3

Időszerű − Hirdetés

Március
KOS hava
III. 21−IV. 20.

A korai borsó
A zöldségfélék közül szabadföldbe a borsó vethető legkorábban, akár már feb− ruár végén, március elején a földbe kerül− het. Az igényesebb vetőborsót kissé ké− sőbb vetjük. A sorok távolsága 12–24 cm, az alacsony növésű fajtákat sűrűbben a ma− gasakat ritkábban vetjük. A vetés mélysége általában 6–8 cm. Vetés után ügyeljünk ar− ra, hogy a talaj felszínén ne maradjanak el− vetetlen magok, mert odavonzzák a mada− rakat, és azok a földből is kiszedik a szeme− ket, így komoly kárt okozhatnak. A borsónak nálunk három típusát kü− lönböztetjük meg: a kifejtőborsó általában rövid tenyészidejű, korai termesztésre al− kalmas, a velőborsó hosszabb tenyészidejű, később érik, éretlen zöld állapotban fo− gyasztjuk, a cukorborsó jellegzetessége, hogy a hüvelye is fogyasztható. A borsó a talajban nem válogat, legin− kább a mélyrétegű, meszes, jó táperőben levő vályogtalajokat kedveli. Hidegtűrő, már 3−4 oC−on is csírázik. A kikelt növé− nyek a mínusz 4−5 oC fagyokat is elviselik. A lombjuk akár le is fagyhat, később újra kihajtanak és tovább fejlődnek. A nagy me−

KIT KÖSZÖNTSÜNK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Albin Lujza Kornélia Kázmér Adorján, Adrián Leonóra Tamás Zoltán Franciska Ildikó Szilárd

leget azonban – különösen ha szárazsággal is párosul – nem bírják. Ápolása elsősorban gyomtalanításból áll. A kikelt vetés talaját mielőbb kapáljuk meg, tartós szárazság esetén öntözni kell. A hüvelyek szedését akkor kezdjük, amikor a borsószemek már elérték a rájuk jellemző nagyságot, de még zsengék, kellemes za− matúak. A magasabb növésű fajtákat aján− lott támasz mellett termeszteni. A nálunk legismertebb fajták: Bohdan, Radovan, Záboj, Ctirad, Elkan, Junior, Lumír, Mojmír, Superior. (mik)

Hétfő Gergely Kedd Krisztián Szerda Matild Csütörtök Kristóf Magyar nemzeti ünnep 16 Péntek Henrietta 17 Szombat Gertrúd 18 Vasárnap Sándor, Ede 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat József Klaudia Benedek Beáta, Izolda Emőke Gábor Irén, Irisz Emánuel Hajnalka Gedeon Auguszta Zalán Árpád

A termő őszibarack metszése
A szakszerűen metszett őszibarack fa a kezdő kertész számára siralmas képet nyújt. De ne ijedjünk meg tőle, mert csak az erélyes metszés segít bennünket abban, hogy meg− akadályozzuk a fák felkopaszodását. Először a vázágak csúcsán levő vezérvesszőt vágjuk vissza egyharmadára, úgy, hogy a csúcsrügy külső állású legyen. Az erős vesszőket felvált− va, hosszabb termővesszőnek, illetve rövidebb ugarvesszőnek hagyjuk meg. A vékony, termőrügyben végződő ágakat ne vágjuk vissza, ezek a termés kinevelése után úgyis le− száradnak. A túl sűrűn álló, vagy száraz, betegnek látszó vesszőket tőből távolítsuk el.

FÁTYOLFÓLIA
A növénynek és a termelőnek egyaránt biztonság.
4
Jó Gazda 2007/3

Méretek (szélesség m−ben) 1,5 3,4 4,0 5,5 6,75 8,5 10,5 12,75 13,6 16,0

040 01 Košice Staničná 7 tel.: 055/625 3288 mobil: 0905/625 328 0905/221 859

E−mail: netkanetextilie@pobox.sk

GaP−3/03

Választható hosszúságban! 10,5 m−től erősített szélekkel!

Meszes talajokra a keserűmandula−ala− nyon álló csemeték a legmegfelelőbbek. a föld kiszáradása után. Az ültetés előtt. az 1098−as. Ga−4/3−6 035/7782 108 A szőlő metszése A szőlő téli és tavaszi metszésének is megvannak az előnyei. de a vékony hajszál− gyökerteket egyáltalán ne vágjuk vissza. ha nagyobb hozamot szeretnénk elérni. középhullámon Pozsonyban az 1017−es. Ezt első− sorban az őszibarack biológiája indokol− ja. Ga−2/2−3 Tel. Orthocid) is kever− hetünk. tel. ahol a talaj mésztartalma átlagos szintű. 0903 683359 Ga−1/1−3 Nyolchetes piros Isabrown tojójércék megrendelhetők. így hosszabb tenyészidő áll a ren− delkezésére. A korai metszés előnye.: 0905 962608. Tel. a tőke erősségétől. Ha minőségre törekszünk. Kelet−Szlovákiában a 702−es és a 927−es középhullámú frekvencián. a nagy fürtű bőtermő fajták− nál 10−14 rügyet. Müller) inkább később végezzük. A termőkaron hagyott rügyek száma a tőke terhelését jelenti. illetve az adás az interneten is hall− ható: www. Rimaszombat körzetében az 567−es frekvencián. az apróbb fürtöknél 14−18 rügyet hagynak meg. Az őszibarackfák ugyanis a vegetáci− ós időszak alatt csak nagyon kevés tartalékanyagot tárolnak. az érzékenyebb fajták metszését (Ezerjó. Burgundi. 70 Sk/db. hogy a fa tavasszal ki sem hajt. Az ültetőgödör mélysége legalább 60 cm legyen. 0914/224 677. nehogy rendszeresen túlterheljük a tő− két. Arra viszont ügyelni kell. hogy a szőlő tavasszal korábban fakad.: 0905/286 397 Ga− 3/3−4 Nagyvirágú krizantémpalánta és szabadföldi paprikapalánta megrendelhető. Az őszibarack alanyválasztásánál ve− gyük figyelembe a talaj tulajdonságait. ott az őszibarck−alanyú oltványok alkal− masak. Leányka. Cím: Pontyos István.radiopatria. mert az legyengüléséz és pusztulásá− hoz vezet. de még a rügyfakadás előtt ajánlott elvégez− ni. A tavasszal ültetett fákat rend− szeresen öntözzük. A gyakorlat szerint télen általában a kevés− bé érzékeny fajtákat ajánlott metszeni (Olaszrizling. Kedvezőek a tapasztalatok a szil− vaalanyú oltványokkal is. Nyugat−Szlovákiában egy új. Tel. a gyökereket meg kell metszeni. akkor több rügyet ha− gyunk meg. Ügyeljünk a pépesítésre is. akkor kisebb a terhelés. Apróhirdetés Minőségi szőlőoltványok és gyümölcsfák eladók Muzslán. akkor a gyökérsebeik a tél folyamán (már 8 foknál alacsonyabb hő− mérsékleten) nem megfelelően gyógyul− nak be. ezért ha ősszel ültetjük őket. A tavaszi ültetést is csak a fagyok el− múltával. viszont erősebb fagyok ese− tén a vesszők fagykárt szenvedhetnek.Időszerű − Hirdetés Az őszibarackot tavasszal ültessük A gyümölcsfacsemeték kiültetése ál− talában az őszi hónapokban ajánlott − ki− véve az őszibarackot és a diót. GaP−4/03 Jó Gazda 2007/3 5 .: 0905 909 503. ez függ az alany− tól. az iszaposított pépbe valamilyen fertőt− lenítőszert (Basudin. Minden nap 12 órától 20 óráig köz− vetít. Megrendelhetők nagytestű 7 hetes brojlerpulykák májusra és júniusra. a termesztés cél− jától. keményebb tél után megtörtén− het.sk címen. Cserhát 7.: 0902/302 742. (miklós) A heti műsoridő jelenleg 56 óra. Szent− lőrinci). áprilistól bárhová ingye− nesen házhoz szállítom. A háztáji szőlőben négyzet− méterenként 10−18 rügyes terhelést al− kalmaznak. Ingyenes házhoz szállí− tással.

hogy az országban ki− épített mintegy 300 ezer hektárnyi öntö− zőhálózat további működtetése. akkor a mi termékeink előtt is megnyílhat az út. a termelői−értékesítő szervezetek tevékenységének felfuttatásával. Újabban egyre több a hír arról. itthoni. hogy az ígéretesen alakuló kapcsolattartás a szakminisztéri− ummal továbbra is folyamatos maradjon. kikérik a véleményünket egyes kér− désekben. Úgy vélem. hanem immár az uniós versenytársakkal szem− ben is. amelyen a szervezeti élet időszerű kérdé− seinek megvitatása mellett szakmai ismeretterjesztő előadások is elhangzanak ismert hazai és külföldi szakemberektől. földeken végzett munka nem tartozik kifejezetten a közkedvelt munka− végzések közé. s ezért nagyobb figyelmet kell majd szen− telni a saját termékeink piaci bevezetésé− nek. hogy szerve− zetünk nyitrai központja információs centrumként is működjön. aki dolgozni akar. reméljük az együttműködést továbbra is kamatoztatni tudjuk majd az egész ágazat érdekében. a hazai támogatási rendszerben szintén lé− nyeges módosításokat terveznek a zöldségtermesztők javára… − Tény és való. ugyanakkor tag− jaink pontos. Az ágazati termelők számára ugyancsak fontos kérdés a megfe− lelő termesztési feltételek. naprakész tájékoztatása és szakmai információkkal való ellátása ér− dekében szeretnénk elérni. Milyen konkrét lépéseket ter− veznek a zöldségtermesztés feltét− eleinek javítása érdekében? − A hazai termelők egyik nagy problé− mája a megtermelt zöldség elfogadható áron történő értékesítése. Mire összpontosít a zöldségter− mesztők érdekvédelmi szervezete az elkövetkező időszakban? − Szeretnénk elérni. hogy a hazai zöldség− termesztésben az előző időszakban meg− lehetősen kedvezőtlen kiindulási és támo− gatási feltételek között kellett állni a ver− senyt nemcsak a belső piacon. az integrált termesztési módszerek beveze− tésével. sőt. ma már több választási lehetősége van. a Szlovákiai Zöldségtermelők Uniójának elnökét ennek kap− csán a hazai ágazat előtt álló lehetőségekről és a kihasználásuk módozatairól kérdeztük. Egyszerűen gond megfelelő létszámú munkacsopor− tot kialakítani. A zöldségtermesztés gazdasá− gossága még mindig nagyban függ a kézi munkaerőtől. s ennek keretében az öntözés lehetőségé− nek biztosítása. hogy a mi terme− lőink fognak tudni élni a lehetőségekkel. Bízom benne. Horváth Pé− tert. persze csak ak− kor.Interjú Új lehetőségek és kihívások előtt Márciusi lapszámunk megjelenésének időpontjában. illetve a működtetés jogi és anyagi feltételeinek megteremtése a termelők elemi érdeke. amiket természete− sen a termelőknek a lehető legnagyobb mértékben ki kell majd használniuk. hogy már a mi tér− ségünkben sincs elegendő munka− erő erre a tevékenységre… – Ezt a problémát a nagyobb zöldség− termelők már most érzékelik. ezeknek a tényezőknek a jövőben meg kell majd jelenniük a zöldség árában is. mivel a munkaerőpiacon kialakult helyzet nyo− mán annak. az induláshoz ún. Úgy tűnik. ugyanakkor azt is szorgalmazzuk. ami az elő− készületben levő vidékfejlesztési tervben szerepel. hogy az állami minőség− ellenőrző szervek fokozottabban ügyelje− nek az üzletekben megjelenő zöldség mi− nőségére is. sokszor elfogadhatatlan minőségű árut. ha azok is megfelelő minőségűek lesznek. Az előző néhány évben a szlo− vákiai zöldségtermesztés meglehe− tősen mostoha viszonyok között próbálta meg felvenni a versenyt a szabaddá tett zöldségpiac kihívása− ival. ami tovább drágítja majd a termelést. A most zajló tárgyalásokon azt is szeretnénk elérni. Egyelőre úgy tűnik. A külföldi ta− pasztalatok és vélemények cseréjének úgyszintén teret adunk. bérbe veszik és működtetni fogják ezeket a berendezése− ket. hogy ha a pultokról sikerül hatékony ellenőrzések− kel kiszorítani a máshonnan behozott ol− csó és gyenge. hogy az elkö− vetkező időszakra nézve már vannak bi− zonyos kedvező jelek. (szilvássy) 6 Jó Gazda 2007/3 . ugyanakkor egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a regionális kamarákkal va− ló együttműködésnek is. hogy a berendezések tu− lajdonjogi rendezése is elfogadható lesz a számára. a tárcavezetés elv− ben megígérte. február végén tartja Nyitrán a Szlovákiai Zöldségtermelők Uniója hagyományos évadnyitó rendezvényét. kény− telenek lesznek vendégmunkásokat is al− kalmazni. miközben a fenntartás és a működtetés költségeit maguknak kell majd állniuk. hogy igazolni tudjuk. az unión belül a zöldségpi− ac szabályozási rendszerének meg− változtatására készülnek. A lehe− tőségekről és pályázatokra való felkészü− lésről a tagjainkat is részletesen tájékoz− tatni fogjuk. az eredetvédelemnek. Tudatosítjuk. a kinti. Az előző időszak− hoz viszonyítva a tárcavezetés most újabb koncepcióval állt elő… (Archív felvétel) – Nyilvánvaló. és azt megtartani. a nagyobb termelők úgy tűnik. Meggyőződésem. hogy azok akik vállalják a feltételeket. reméljük sikerül elfogadható megoldást kínálnunk a kormányzat számára is. megbízható termesztési és környezeti feltételek között létreho− zott termékeket kínálunk. ehhez azonban már most fel kell készülni megfelelő projektekkel. Az idei év elején közzétett új információk alapján azonban ko− moly változások várhatók az ága− zatban. Ehhez ma már szálláshelyek ki− alakítására is szükség lesz. A helyzet most úgy áll. üzemeltetési cso− magban kapjanak valamilyen segítséget. támogatást. hogy a szaktárca vezetése is elfogad bennünket partner− nek. A szerződé− sek 15 évre szólnak. hogy az üzletláncok megszorító üzletpo− litikája ellen csak összefogva lehet ered− ményesen harcolni. Gondolok itt elsősorban a hazai támoga− tási rendszerben a zöldségtermelőknek szánt kiegészítő támogatásra. ahol a szakfő− iskola és az érsekújvári növénytermeszté− si kutatóintézet szakembereivel együtt− működve adnánk válaszokat a termelők által felvetett időszerű kérdésekre. Másik kérdés az alkalmi munkaerő alkal− mazásának jogi szabályozása. Ez várhatóan magával vonja majd a fizetések további emelését. Ezt a kér− dést már régebben feszegetjük. a nagy nyomás szinte megtize− delte a hazai zöldségtermesztők so− rait. hogy a miniszté− rium javaslata alapján a termelők vagy a működtetők 1 korona szimbolikus bérleti díjért bérbe vehetik a területükön levő öntözőberendezéseket. Köszönöm a tájékoztatást. És valljuk be.

egy "levél" szakaszunk. „biodinamikus“ módon. ha ismerjük az elmúlt évi tapasz− talatok alapján azt. Ezeket ajánlatos még ta− vasszal meghagyni.Kertészet − hirdetés Házi kertek vetésterve biodinamikus módon Napjainkban sokan hirdetik a természetszerű gazdálkodás. Jó. ott vegyük nagyobbra ezt a terüle− tet. hogy mennyi és mi− lyen termésekre számíthatunk. de nem ritka a mézelő facélia. hogy olyan zöldségeket ves− sünk. a cseme− gekukorica. stb. a tök. hogy miből mennyi termett ágyásainkban. ke− rül. Jó gyakorlattá vált. retket. a kel− bimbót. hogy mi te− lel át kertünkben. A biokertekben nem a vegyszerek feltétlen száműze− téséről van szó. cék− lát és a petrezselymet tesszük. melyben megtalálható a spenót. Utánuk még bátran vethetünk késői növényeket. melynek megvastagodott szárát fogyasztjuk. ahol elsősorban egy éves vá− góvirágok termesztését végzik. A szakaszok váltásával növényeink tápanyagfelvéte− le – fejlődése is – kedvezőbbre fordul. sőt a karfiol vagy akár a brokkoli sem. a fodroskelt. sőt sür− gősségét. a cékla. Így a sokat emlegetett jelmondat. Ahol a család számára burgonyát is termeszte− nek. hogy ne éljünk fölösleges mér− gekkel és ajzószerekkel. a spenótot és az őszi salátát. a paradicsom. Meg− figyeléseink szerint az erős illatú virá− gok. a saláta. Így tudni fogjuk azt. melyek igen jól tű− rik a "monokultúrát". a borsó. Vannak növények. csupán arról. Újabban hallani már "négyes" sza− kaszról is. babot. a borsó. a petrezselymet. Az ágyásokban to− vábbra is ott lehet hagyni a téli sarja− dékhagymát. bokorbab. ha az egymás utáni években többször ugyan− arra a helyre kerül. Ennek érdekében készítsük el házi ker− tünk vetéstervét ún. ha veteményes− kertünket szakaszokra osztjuk. Mivel a beállított biodinamikus kertekben sem− milyen vegyszert nem alkalmazunk. hogy „vissza a természethez“ nem a ci− vilizáció vívmányainak a felrúgását je− lenti. Szakemberek ezt az állapotot "talajuntság" néven emle− getik. ezáltal az egy− szerre művelhető növények kerülnek egy szakaszba. a káposztafélék. ahová a sárgarépát. így job− ban áttekinthető. tököt. Az ágyások szélére egyéves fűszernövé− nyekből szegélyt is készíthetünk. amelyek az adott kertben jól dísz− lenek és szépen fejlődnek. de ide sorolható a karalábé is. Így lesz pl. akarjuk−e okosan felhasználni az e té− ren elért tudományos eredményeket. Végül tervezzünk egy "gyökér" sza− kaszt. a paprika. Dr. a petrezselyem és a legtöbb ká− posztaféle gyenge és beteg lesz. Jó. László László GaP−14/3 Jó Gazda 2007/3 7 . de palántázhatunk papri− kát és paradicsomot is. növekedjenek to− vább egy−két hónapig. Lesz egy "termés" szakaszunk is. az ubor− ka. fontos. a paradicsom. tudjuk−e. Néhány év múlva kialakul az a növényegyüttes. Más növé− nyek. kertészkedés előnyeit. A biodinamikus kertekben minden évben használjunk komposztot. melybe a bab. mint pl. Lehetőleg a vetési naptár szerint ültessünk. ilyen pl. amely az adott viszonyok között a leg− biztonságosabban termeszthető. ha feljegyezzük házi kertünk el− múlt két−három évének termelési ta− pasztalatait. Éppen ellenkezőleg. védelmet jelentenek a különböző szívó−rágó kártevők ellen. Érdemes megnézni azt. mely ellen jól átgondolt vetés− tervvel védekezhetünk.

ezáltal minőségcsökkenés áll elő. mellyel jelentős költségmeg− takarítás. fennállása óta mindenkor meghatározó szerepet töltött be a fűszerpaprika ágazat fejlesztésében. csak a fűszerpaprika. környezet− védelem és élelmiszerbiztonság növelés. azon− ban közvetetten a feldolgozás és fogyasztás érdekeit is szolgálja. sajátos ökológiai viszonyai között – talaj. Az elmúlt években és évtizedekben méltán vált híres− sé. A Fűszerpaprika Kht. eredményeivel hozzájárult a fűszer− paprika hazai és nemzetközi elismertségé− hez. gazdaságos és környezetbarát termesztés valósítható meg. A jó mi− nőség biztosítása mellett kedvező hatással vannak a terméshozamra és a termésbiz− tonságra is. mely ma is a világon egyedülállóan csak fűszerpaprika kutatás−fejlesztéssel fog− lalkozik a kalocsai és szegedi kutatóhelye− ken. A kalocsai székhelyű társa− ság. Nincs más fűszer a vilá− gon. A Fűszerpaprika Kht. melyhez hozzájárultak az évjárat valamint az agrotechnikai hiányosságok által bekö− vetkezett termésingadozás miatti piaci ke− reslet−kínálati viszonyok. feldolgozó igénye− ket magas szinten elégítik ki. a hatékony termesztés. ásványi anyagok tárháza. A termőterület nagysága soha nem látott mélypontra csökkent. Az egyes fajták vetőmagja a cég 8 Jó Gazda 2007/3 . aromák együttese. a lombozat és a virág egészséges marad. amely az emberi szervezet számára igen fontos bioaktív anyagokat együttesen magában hordozza. összességében a termelés−fejlesztés fontos tényezői. valamint az im− port paprika behozatalával összefüggő élel− miszerbiztonsági problémákkal is. egyben a kutatómunka eredményes− ségét is bizonyítja. Az elmúlt év− tizedben rezisztencianemesítési program keretében előállított baktériummal szembe− ni rezisztenciával rendelkező fajták a ter− méshozam. hiszen a Kárpát−medence száraz konti− nentális klímája.fuszerpaprika. az átvételi árak folya− matos csökkenése vagy szinten tartása. Ez tovább romlott az állami szerepvállalás (tá− mogatás) csökkenésével. ízek. A széles fajtaválaszték a korszerű bioló− giai alapok a termelői. a biológiai alapok. gazdag vitaminforrás. kép Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében A fűszerpaprika Magyarországon és a kör− nyező országokban. Eddig mintegy 24 államilag minősített fajtát állított elő az intézmény. valamint a technológiai fejlesztés eredményeivel közvetlenül a ter− melés hatékonyságnövelését segíti. A termelő a bi− ológiai alapokban rejlő genetikai potenciált csak részben vagy alacsony szinten tudja realizálni. ahol sikeres termesztést va− lósítottak meg. Ez jelzi a termelők és feldolgozók bizalmát e fajtákkal szem− ben. ezáltal a leg− első virágokból képződő termések korai érésűek és jó minőségűek lesznek.net megte− kinthető. melyből 12− 15 fajta képviseli a magyarországi fűszer− paprika termőterületet.Zöldségtermesztés 1. Táplálkozásban be− töltött szerepénél fogva a magyaros kony− ha nélkülözhetetlen fűszere. a növények rege− nerálódása 1−2 hetes tenyészidő kitolódást. A termelés és fogyasztás az utóbbi 10− 15 évben jelentős átalakuláson ment ke− resztül Európában. késői érést okoz. valamint feldolgozás minőségjavító módszereivel. ezen fajták termesztéséhez magas vigorértékű vetőmagot állított elő és forgalmaz széles fajtaválasztékban zsákos és színes tasakos kiszerelésben kalocsai központi telephe− lyén. melyet végterméké− ben nem tud érvényesíteni. A fenn− álló helyzet a termelő és feldolgozó kap− csolatrendszerben feszültséget idézett elő. az illóolajok. így Szlovákiában is fontos gazdasági növény.axelero. Tapasztalataink szerint a növényvé− delem elhagyásával vagy minimalizálásával a termelési költség mintegy 10−15 %−kal csökkenthető. Jobb minőséget kell produkálni új fajták. Az érzékeny fajtáknál a fertő− zés következtében a lombozat és a virág je− lentős mértékben sérül. mikroklíma – a fűszerpaprika minősége és a belőle készült őrlemény a vi− lágon a legjobb. tőke és infrastrukturális feltétel− rendszer hiányában. termésbiztonság és termésmi− nőség. A nemzetközi és hazai piacokon bekövetkezett kedvezőtlen ár− helyzet a fűszerpaprika számára − mely ko− rábban kedvező nemzetközi árpozíciót ví− vott ki − nem várt helyzetet teremtett. technológiák beveze− tésével és élni kell az utóérlelés. részükre a tisztes eredmény elérését biztosító árat fizetni. A fajták leírása az intézmény honlap− ján www. Az ágazatra jellemző a termesztési költ− ségek növekedése. cukrok. sok család meg− élhetési forrását jelenti. Az intézet által előállított fajták közül több fajta bizonyította kiváló termesztési és beltartalmi értékét a szlovákiai termesztő körzetekben is. E fajták legfőbb értéke. A Fűszerpaprika Kutató−Fejlesztő Kht. A fűszerpaprika őrlemény az illatok. A feldolgozó nem tudja a termelők által el− várt. hogy baktérium− mal szemben tünetmentesek. a kialakult szélső− séges áringadozások is.

Az intenzív szántóföldi és fólia alatti termesztés−technológia lényege. hogy az étkezési paprikánál jól bevált módszerek adaptálásával fűszerpaprikánál is növelhe− tő a termésbiztonság. hogy a 2. melyet fűtött fólia házban március közepén−végén. edzett 8 lombleveles palántát neveljünk fel. A tenyészidőszakban a nö− vények számára egyes fenofázisaiban igény szerinti hatóanyagú oldott műtrágyát juttatunk csepegtető öntözéssel az ikersor közepén elhelyezett vezetéken keresztül. Az alaptápanyag ellátást talajba dolgozott istállótrágyával. (1. és jó termésminőséggel. kép) E két korszerű termesztési módszer – ahol a termesztési körülményrendszerek le− hetővé teszik – kiegészítő termesztési mód− ként alternatívát jelenthetnek a jó minősé− gű fűszerpaprika termésalapanyag előállí− tásában a hagyományos szántóföldi fűszer− paprika−termesztés mellett. A ter− mesztésben jól fejlett és edzett 8 lombleve− les szórt vetésű vagy szivarpalántát haszná− lunk május 15−20 közötti időszakban törté− nő kiültetéssel. és a termésminőség. A növények életfeltételeit a hagyományos szántóföldi termesztéshez viszonyítva közel optimális szinten. a terméshozam. 80 ezer növény/hektár állománysűrűség− gel termesztjük a fűszerpaprikát. Timár Zoltán GaP−5/3 Jó Gazda 2007/3 9 . A növényeket kordon mellett vagy zsi− nórral felfuttatva neveljük az étkezési pap− rikánál is alkalmazott metszéssel és fito− technikai munkákkal. A termesztés korszerűsíté− se érdekében az utóbbi években felmerült az igény és szükségessé vált a termesztési színvonal növelése céljából magas termés− hozamot és kiváló termésminőséget bizto− sító hibrid fűszerpaprika fajták előállítása és termesztésbe vonása. a betakarítást késő októberig folya− matosan végezhető. magas terméshozam és igen jó minő− ség érhető el. A fajtákban de különösen az új nemesí− tésű hibrid fajtákban rejlő genetikai poten− ciált a jelenlegi hagyományos termesztési színvonalon a termelők csak részben hasz− nálják ki.Zöldségtermesztés− hirdetés kalocsai központjában is megrendelhető. kép fűszerpaprika tenyészideje a szántóföldi termesztéshez viszonyítva meghosszabbít− ható. hogy a fűszerpaprika életfeltételeit fűtetlen vagy fűtött fólia alatt védett és szabályozott kö− rülmények között közel optimális szinten biztosíthatjuk áprilistól októberig. terméskötés és termésfejlődés. intenzív virág− zás. ezáltal a termesztés haté− konysága javul. E módszerrel a növények fejlődésére a te− nyészidőszakban zavartalan. A ter− mesztéshez jól fejlett. (2. Picador). intenzív termésfejlődés és korai érés. szabá− lyozottan és folyamatosan biztosítani tud− juk. A szántóföldi termesztésben tápoldatos csepegtető öntözéssel kombinált fóliataka− rásos. a kiegé− szítő tápanyagellátást a tenyészidőszakban tápoldatos csepegtető öntözéssel biztosít− juk. KFC 04−01 F1 csípős csün− gő) és Szegeden nemesített intenzív fólia alatti termesztésre alkalmas fűszerpaprika hibridek (Délibáb. E termesztési mód− szerrel korai. Kapitány József. Korszerű. fűtetlen fóliaházba április közepén ültetünk ki iker− soros elrendezésben 5−6 növény/m2 állo− mánysűrűségben. intenzív termesztés− technológiával a hozamok a minőség egy− idejű megtartása mellett jelentős mérték− ben növelhetők. folyamatos virágzás és ter− méskötés. A módszer előnye. ikersoros növényelrendezéssel kb. korai érés jellemző. A nemesítői mun− ka eredményeként bejelentésre kerültek a Kalocsán nemesített intenzív szántóföldi termesztésre alkalmas baktérium rezisztens fűszerpaprika hibridek (KDE 05−4 F1 csíp− mentes felálló. kép) A fólia alatti termesztés lényege. magas terméshozammal.

Gyógyászatban a drogot emésztést elő− segítő és étvágyjavító hatása miatt régóta használják. Mediterrán származású. Zöldségterm. hengeres. A betakarítás ugyanúgy történik. Leve− lei 0. Később márt nincs szükség a kapálásra. Mobil: 0905 524 191 (non−stop). mert a növények má− jusra már teljesen elborítják a talajt. március második felében. ez által a terméshozamára is. 0. tinktúrák alkotórésze. öblö− sen karéjosak. s azonnal műszárítóba szállítják. A vágást kis terüle− ten kézzel. középkötött vagy barna homoktalajok a legmegfelelőbbek. Kez− detben géppel sorközkapálást és kézi sor− kapálást kell végezni. Na− gyobb felületen kaszálva rakodógéppel vágják. fent eny− vesen mirigyes és pókhálósan szőrös. 10 mm mélyre.10 m−es tarlóra vágott növények az első vágás után új hajtásokat fejlesztenek. hímnős csöves virágok. au− gusztus közepétől érnek. 0. Tel. Kutatóintézet. A benedekfű magja kedvező körülmé− nyek között 8–10 nap alatt csírázik. felálló. Szára talajtól elágazó. Gazdaságos termesztésre azonban a mélyebb fekvésű. 8 % körüli mennyiségben cseranyagokat s mintegy 0. Gyors növekedésű. Valšíková felvétele Benedekfű A benedekfű rövid tenyészideje miatt szinte minden növény után vethető. Virágai világossárgák.80 m magas. Az egész növény kellemetlenül szúrós. ezenkívül mintegy 5–10 % nyálkaanyagot. Fülöp Andrea. így herbanyerésre másodnövényként is vethető. s virágot fejlesztenek. majd a növények gyors növekedésnek in− dulnak. a knicin okozza.Gyógynövénytermesztés−Hirdetés A BENEDEKFŰ (Cnicus benedictus L. Talaj iránt különösképpen nem igényes. augusztus máso− dik felében végzik. pók− hálószerűen gyapjasszőrösek. ötszögletű.15 m hosszú. Termései a virágzás− nak megfelelően szintén folyamatosan. lándzsásak.08−0. szúrós gallérozó levelek veszik körül. A benedekfűnek a leveles szára a drog. kissé görbült. de Kisázsiában is őshonos. A föld fe− letti részek knicintartalma átlagosan 0. Jelenleg keserű teakeverékek. másodvetéssel is termeszthető. Magot. az első növedékről érdemes elő− állítani. Kaszattermése 10 mm hosz− szú. mert nagyfo− kú talajárnyékolása következtében jó gyomirtó.3 % illóolajat tartalmaz.00−tól 16. Cél− szerű trágyázott növény után vetni. mint herbanyeréskor. A növény minden része szárítva és zölden egyaránt rendkívül irritálóan keserű.sk.) a fészekvirágzatúak családjába tartozó egy− éves növény. június kö− zepén vágják először.05−0. s még egyszer vághatók. A tavaszi ve− tésű növények júliustól szeptemberig folya− matosan virágoznak.obtulowicz. vetőmagot az első vágás elha− gyásával. szúrós árhegyű fogakkal. Vetés után az időjárástól függően 8−14 nap múlva sorol az állo− mány. Nálunk tavasszal. csak a levágott anya− got néhány napig renden érlelik s ezt köve− tően csépelik. A második vágást az elsővel azonos módon.50 m sortávolságra. A hosszan tartó szá− razság kedvezőtlenül hat növekedésére. aperitif italok készítésére.3 m hosszúak. A benedekfű szinte az egész évben vet− hető. Internet: www. Érsekújvár M. Az első virágok megjelenésekor. tápanyaggal jól ellátott.2 %.20−0. de legkésőbb április elején vetik ál− landó helyre. alul serteszőrös.45–0. Sűrű kelés esetén ritkítani kell. A drogot a likőripar is hasznosít− ja. A keléstől az első virágok megjelenéséig mindössze 60–70 nap szükséges. az emésztőrendszer és a légzőszervek bizonyos betegségeit gyógyítja. s más italok fűszerezésére.10−0. Jó elővetemény is.00−ig) Fax: 043/532 0832. tápanyagban szegényebb talajokon is meg− terem. A 0.sk 10 Jó Gazda 2007/3 GaP−8/03 . védőkesztyűben végzik. A ke− lés után először tőlevélrózsa képződik. 0. de különösen a levelekben felhalmozódott szeszkviter− pén–keserűanyag. a jó tápanyag−ellátottságot nagy hozammal há− lálja meg. tetején 5−10 mm hosszú serteszőrű bóbitával. e−mail: obtulowicz@orava.: 043/532 0831 (8. Fészekvirágza− ta végálló tojásdad. hogy a drog vilá− goszöld maradjon. a júniusban lekerülő növények után. E tulaj− donságát az egész növényben. A középkorban a gyomor és belek daganatos megbetegedései ellen használták. Gyökere karószerű. A levágott növényt azonnal szárítani kell úgy.

Magasabb hőmérséklet esetén több a fény is. amelyekben a granulátum magjában koncentrált. és még azelőtt eltűnjenek. amelyekre a növényeknek kivétel nélkül szükségük van a növekedéshez és a fejlődéshez. noha drágábbnak tűnik. Érvényes ez virágok. meg− hosszabbított hatástartammal rendelkez− nek. akik nem rendelkeznek kifejezet− ten ilyen szakmai ismeretekkel. különleges fák és szín− pompás virágágyások vannak. kén − S. Közvetlenül a trágyázás után a növények "luxus"−ellá− táshoz jutnak a tápanyagokból. a foszfor − P és a káli− um − K alapvető tápanyagok. A tápanyag eme kiszerelési formája. miközben a tápanyagfelvétel a növények igényei szerint történik. a növények nélkülük nem képe− sek élni. később azonban már egyre kisebbednek a felve− hető adagok. a fű hosszú távú tápanyagellátására alkalmas granulált tápanyag. ennek ellenére a fű vagy a gyep mégsem tűnik ideálisnak. por alakú. A nitrogén − N. így a vele kezelt gyep szép üde zöld színű és jó minőségű lesz. bór − B. dísznövények és díszfák tápanyagellátására szánt mű− trágyák vásárlásakor is. nyáron és ősszel. Noha csak minimális mennyiségben van rájuk szükség. folyékony. Egy évben háromszor adagoljuk. kora tavasszal. hogy mindent tudjunk egy adott problémakörről. Ezek zöme összetételében nagyon jól alkalmazkodik a növények tápanyagokkal szembeni igényeihez. molibdén − Mo. Ezeket az ismereteket az egy− szerű emberek közül nem mindenki is− meri tökéletesen. főleg nitrogént igényel. A tápanyagellátás− ban ugyanilyen fontos szerepe van a kü− lönböző mikroelemeknek is (pl. A hagyományos módon való trá− gyázáskor gyakori tápanyagpótlásra van szükség. A virágok termesztése esetén pél− dául elég. A tápanyag mennyiségét minden adagban a fű igényei alapján állították össze. hogy milyen gyorsan mosódnak ki a talajból. rövid intervallumokban kell végez− ni. Hasonló a helyzet a díszfák edénybe vagy a szabadföldbe való kiültetésekor. a bőséges virágzáshoz pedig a káli− umra van szükségük. úgy a növények is fokozato− san megbetegszenek. A granulátumból a tápanyag kioldása nem a víztől. hanem a talaj hőmérsék− letéttől függ. nem virágoznak. Gyakorlatilag a termelőtől függ. ősszel azonban több káliumra van szüksége. így a növények gyorsabban növekednek. réz − Cu. és a vegetáció ideje alatt 5−6 hónapig már nincs szükség további tápanyagpótlásra. Mivel az alapvető tápanyagok mellett mikroelemeket is tartalmaz. magnézium − Mn. A tápanyagellátás ugyanis nem fo− lyamatos és egyenletes. Az egyes növényeknek azonban a vegetáció időszakában különböző igényeik vannak az alapvető tápanyagokkal szemben. A granulált trágya fi− nom szerkezetű. A hosszú hatástartamú gyeptrágya meg− oldhatja a trágyázással kapcsolatos problémákat. ho− gyan kötődnek a talajrészecskékhez és az is. ha ki tudjuk választani a legmegfelelőbb megoldást. és a betegségek és a kártevők is gyakrab− ban támadják őket. a növények "éheznek". A piacon rendkívül sokféle növényi tápanyag van forgalomban. Jóval kisebb a csoportja azoknak a készítményeknek. sóhajtunk fel. A termesztésben néha nem az a fontos. A hagymafélék pedig hálásak a foszforada− gért. mégis gazdasá− gos. mielőtt a növények felvehetnék és ki− használhatnák őket. vas − Fe. megsárgulnak. hogy a növények táp− anyagellátásában feltárt ismereteket és tapasztalatokat a gyakorlatban az egy− szerű emberek közül azok is alkalmazni tudják. apró méretű. míg sor nem kerül a következő táp− anyagpótlásra. A gyártástechnológia szerint ezek a táp− anyagok valójában granulált trágyák. ha nem kapnak megfelelő mennyiségű és minőségű táp− lálékot. A tápanyagellátásban azonban vannak közös vonások: a trágyázást kis adagok− ban. több tápanya− got is igényelnek. hogy melyiket választja közülük. granulált vagy víz− ben oldódó formában alkalmazza őket. Ahogyan az emberek. ezért nem lehet készletező trágyázást végezni vele. a modern tudományok és a technológiák alkalmazása azonban lehetővé teszik. A gyep például igényes a nitrogénnel szemben. hogy a tápanyagok könnyen és gyorsan felszívódjanak a ta− lajoldatba. A fű nagy mennyi− ségű zöldanyagot képez. Egyszerűen kis műtrágyaszó− ró kocsival vagy géppel kijuttatható. Alacsonyabb hőmér− séklet esetén fordított a dolog. és ne kerüljenek begyűjtésre a leka− szált fűvel. ezért sok táp− anyagot. hogy a szemek könnyen a fű levelei alá jussa− nak. balzsam a lélek− nek. Fontos az is. Külön figyelmet érdemel a gyep. Tud− juk. Ez a borítás (csoma− golás) nem engedi. s gyakorlatilag 1–2 adaggal való trágyázásra minimalizálják a tápanyagel− látást. hogy a nitrogén az egyik legmobilisabb elem a tápanyagok kö− zött. hogy az egyes táp− anyagok hogyan viselkednek a talajban. ha a virágföldhöz hozzákever− jük az ajánlott tápanyagmennyiséget. egy vagy több hatóanyagú tápanyag található vízben oldódó (hidro− fób) csomagolással. nagyon gyorsan kimosódik. milyen vegyi formában vannak jelen. ha egy szépen rende− zett kertben találjuk magunkat. Ki ne szeretne ilyen gyönyörűséget? A növények tápanyagellátása azon− ban nem egyszerű feladat. Ha nem jutnak elegendő és ki− egyensúlyozott összetételű tápanyag− hoz.Tápanyagellátás− hirdetés A szép gyep és a gyönyörű virágok megfelelő tápanyagellátást igényelnek Mennyei táj a szemnek. (sed.) GaP−7/03 Jó Gazda 2007/3 11 . amelyek ún. cink − Zn). hogy jól átteleljen. célszerűbb. ahol friss és tömör a gyep.

10 mm és 0.o. 0.3%) és az Egyesült Államok (5%). addig Belgiumban. Az EU25 kereskedelmi mérlege a nagymértékű gyümölcs− és zöldségimport következtében negatív.sk e−mail: agro@takacs.50 − 10. ill. 800 000 tonna).7%−a tagja valamely termelői szervezet− nek. India (10%). A reform céljai: Az ágazat piacorientáltságának és versenyképességének növelése Gazdálkodók számára a jövedelemingadozás mérséklése A gyümölcs− és zöldségágazatra vonatkozó kiegyensúlyo− zottabb élelmiszerlánc kialakítása Az ágazat sokszínűségének fokozottabb figyelembevétele A mezőgazdasági termelők válságkezelési képességének javítása Környezetterhelés csökkentése: Minden egyes operációs program esetén a kiadás minimum 20%−át környezetvédelmi intézkedésekre kívánják előirányozni (szabadföldön és termesz− tő−berendezés alatt folytatott termesztés esetén is) Minden egyes operációs program esetén 60%−os közös− ségi társfinanszírozást biztosítása az ökológiai termesztés szá− mára Gyümölcs− és zöldségfogyasztás ösztönzése A WTO−előírásokkal. 80. A termelői szervezeteken keresztül forgalomba kerülő termékek aránya országonként jelentősen eltér. Az Egészségügyi Világszervezet napi 400 gramm gyümölcs. 0. Míg Lengyelországban a termelési értéket tekintve a ter− mékek kevesebb. Tőzegkeverékek: Pindstrup 300 l vetésre. Az egységes minőségi előírások alkalmazása is jövedelmezőb− bé teheti a gyümölcs− és zöldségágazatot.07 mm vastagságban. A Bizottság 2013−ra 60%−os tagsági arányt irányoz elő. Őket Franciaor− szág. A legfőbb import ter− mékek közé tartozik az alma (kb. s. A Bizottság által elfogadott reform fő célja. Írországban és Hollan− diában ez az arány a 80%−ot is meghaladja. 925 84 VLČANY 910 – 411 Tel. Görögország. mint 10%−a kerül termelői szervezeteken ke− resztül forgalomba. UREA (Močovina). A gyümölcs− és zöldségtermesztők versenyképességéhez a termelői szervezetek is nagymértékben hozzájárulnak. 0. Hollandia. EU25 (8. csemegekukorica.75 − 8. Agrártermékek Tőzeg (savanyú. 900 000 tonna).17 mm. zöldséget termesztettek.8 millió −t. 0. hogy a Közös Agrárpolitika kereté− ben már megreformált ágazatokkal összehangolja a gyümölcs− és zöldségágazatot. a zöldség részesedése pedig 874 millió tonna (EU27 72 millió tonna) volt.r. Szezonfóliák: 6 m. neutrális) Szubsztrátok Talajtakaró mulcs fakéreg Virágcserepek Fóliák − mulcs.takacs. Talajfóliák (mulcs): átlátszó és fekete 75. paradicsom. továbbá a termelők piaci erejének a fokozása. amelynek keretében a gyümölcsök és zöldségek fogyasztásának növelése a cél. Az átlagos napi fogyasztás az EU tagállamiban igen eltérő. 0. addig Görögországban 500 gramm körül mozog. Ammóniumnitrát (Liadok amon. idomok Palántanevelő tálcák Műtrágyák Permetszerek Raktár: 900 27 NOVÁ DEDINKA Hlavná 151 Tel. EU−HÍREK Gyümölcs− és zöldségpiaci reform Az Európai Bizottság nemrégiben tett javaslatot a gyümölcs− és zöldségágazat reformjára. 100 cm szélességben.50 − 12.).3 millió tonna). Míg az Egyesült Királyságban és Svédországban ez az érték alig haladja meg a 200 grammot. 2 m szélességben. agrofóliák Fátyolfóliák Öntözési rendszerek Csepegtető önt.60 − 16 m szélességben. a fejlesztési és a szomszédsági poli− tikával való összhang megteremtése Az állami kiadások tervezhetőségének és ellenőrzésének a fokozása Exporttámogatás megszüntetése Szabályozás egyszerűsítése 2003−2005 között a világon mintegy 1. Az EU25−ök gyümölcs− és zöldségágazatának teljes termelési értéke 2005− ben elérte a 44967. A világ legnagyobb termelői: Kína (35%). sárga−cukordinnye. Fátyolfóliák: 3.sk 12 Jó Gazda 2007/3 . 2. paprika. zöldség fogyasztását javasolja.75 − 13. A gazdálkodóknak átlagosan mintegy 33. melyhez Spanyolország és Olaszország több.314 millió tonna (EU− 27 108 millió tonna) gyümölcsöt. Pindstrup Plus Orange 300 l univerzális.: 031/ 7794 033. mint 50%−ban járult hozzá.04 mm vastagságban. A gyümölcs− és zöldségágazat az EU mezőgazdaságának teljes termelési értékhez 17%−ban járul hozzá. káposztafélék hajtatási és szabadföldi. Vetőmagok: Görögdinnye.40 m. palántaneveléshez használja az AGROLEAF − OSMOCOTE START műtrágyákat. a narancs (kb.EU−hírek − Hirdetés Kertészek és viszonteladók! Agrofóliák – UV stabil: 6 m szélességben.40 m − 4 − 5. salátauborka. (eu−info) Szőcs Zoltán. rendszerek PE−csövek. legjobb fajtái. Az új közös piaci szervezet célja az előbbi szá− zalékos érték jelentős mértékű növelése.50 − 6. mobil: 0905 905 218 GaP−17/03 GaP−6/03 Új! T−TAKÁCS.:/fax: 02/45 91 46 05 mobil:0907 600 167 www. Agro CSi Műtrágyák: NPK −Extra. Németország és Lengyelország követi. a körte (300 000 tonna felett) és a cit− rom (200 000 tonna felett).03. melyből a gyümölcs részesedése 440 millió tonna (EU27 36.05 mm vastagságban. stb. 2004− ben a termékek közel 34%−a termelői szervezeteken keresztül került a piacra. ill.

GaP−18/03 .

hogy kezel− hető legyen a növény. A metszés bal− esetveszélyes mun− ka.Gyümölcstermesztés A szeder. mert enélkül a bokor túlságosan elsűrűsödne. egy négyzetméterre számolva a 8–10 termősarjat kell meghagyni. hogy a földön fekvő. kártevőktől és kóroko− zóktól mentes. Új olló vásárlása esetén részesítsük előnyben a rozsda− mentes acélból ké− szülteket. másrészt pedig. hogy más típusúak − na− gyon hasonló. vagy a hipós fertőtlenítés után nem rozsdá− sodik meg a pen− géjük. Természetesen a meghagy− ható sarjak száma függ a fajtától. hogy csak 4–5 termőgallyat hagyhatunk bokron− ként. A meghagyott vesszőket a huzalok közé kell igazítani. csak akkor. és ferdén állnak. Annak a kertészkedő gazdának. hogy mindegyik korú bokorelemből – ki− véve a 4–5 éves gallyakat – 3–4 darab maradjon. egészséges. mint a málnáé. A jó minőségű vágóeszközök természetesen drágábbak. de nagyon egyszerű. hogy a málnasor szélessége ne legyen több 40–45 cm− nél. illetve addig ajánlott visszametszeni. vagy akár a metszőollóval is elvégezhetjük. akinek minden évben sok metszenivalója van. A metszést azzal kezd− jük. típustól függően 3–4 cm gallyak is vághatók ezekkel az ollókkal. hanem a visszametszést része− sítjük előnyben. A négyéves gallyakból legfel− jebb 1–2 maradhat. A SZEDER METSZÉSE A szeder metszése teljesen más. A termővesszők válogatása során azokat részesítsük előnyben. A bokor−köszméte metszése meg− egyezik a fekete ribiszkénél leírtakkal. A vastag és meredeken felálló vesszők gyakran nem hajolnak ki a koronából. majd a felső huzalhoz rögzítjük őket. a többit tőből tá− volítsuk el. amikor majd a termés és a lomb súlya alatt esetleg a földig le− hajolnának. egészségi állapotuktól stb. de behozzák az árukat. A többi oldalvesszőt 40–50 cm−re. A MÁLNA METSZÉSE A málna télvégi metszése viszony− lag egyszerű. A törzses ribizkék metszése a bokor− formájúaktól annyiban tér el. Nagyon megkönnyíti a metsző mun− káját. illetve visszametszük fiatalabb feltörő elágazásra. vastagságuk legalább 1 cm. 1. mert a növény na− gyon sűrű lesz. A visszametszés azért szüksé− ges.5–1. nem ritka az erős „pajzstetűfertőzés“ sem. A legfontosabb metszőszerszámok közé tartozik a kézi olló és a keretnélküli fű− rész. tő− sarjai évente 3–4 métert is nőhetnek. mert az alkoholos. rendszerint elágaznak. míg a fekete színűé a ve− gyes rügyekből képződnek. ezek termése ugyanis lelógna a földre. A metszés során ügyeljünk arra. Ha van− nak olyan vesszők. és emiatt a betakarításhoz szedőemelvényt kell használnunk. úgy méteren− ként általában 8–10.5 m legyen.5–2 cm vastag vesszőt hagyjunk meg. amelyek a vázkarok aljához vannak közelebb. illetve a támberendezés legfelső huzalja felett 15− 20 cm−re. A visszamet− szésre azért van szükség. a ribizke. és akadályoznák a talajmű− velést.5 m hosszú. Gyökérsarjakat nem képez. De ezt a munkát más éles késsel. Termő− sarjnak a legszebbeket hagyjuk meg. demes meghagyni. A törzse formája egy kicsit más. A termés a korona szélére szorul. ezért mindig le− gyen a közelünk− ben megfelelően feltöltött mentődo− boz. gyorsan beforradó metszőfelületeket csak megfelelő. annak mindenképpen ajánlott a 60–80 cm nyélhosszúságú „ágvágó olló“ is. A KÖSZMÉTE METSZÉSE A több éve metszés és növényvéde− lem nélküli köszmétebokrok – a ribisz− kékhez hasonlóan – hamar elöregednek. valamint a metszés során nem a ritkítást. A vesszőket ne metsszük visz− sza. A termő− A FEKETEBODZA METSZÉSE A törzses feketebodzán 10–15 db leg− alább 1. Az idős gallyakat úgy kell meg− ritkítani. akkor ezeket kurtítsuk vissza. míg a jó erőben lé− vő ültetvényben 12 db termősarjat lehet meghagyni. a köszméte és a feketebodza metszése Roncsolásmentes. A felesleges és a letermett − elszáradt − sarjakat tőből kell eltávolítani. A kiválogatott sarjak lehetőleg a következő tulajdonságokkal rendelkezzenek: jól be− érett. illetve akadályozná a talajműve− lést. mert egyrészt a csúcsi részek rügyei fejletlenek.7 m−re. A sebszé− lek lesimítására használt kacort is a met− szőeszközök közé soroljuk. A piros ribiszke termései virágrügyekből. bár ezt a munkát érde− mesebb még az előző év augusztu− sában elvégezni. a többit az elszáradt letermettekkel együtt tőből távolítsuk el. amelyek földig leér− nek. hosszúságuk pedig 1. Amennyiben sövényművelésű a málna. a szürkepenészes rotha− dásra pedig hajlamosabbá válik. Mindkét faj a 2–3 éves gallyak termő− részein adja a legszebb termést. −ll− 14 Jó Gazda 2007/3 . vagy később esetleg lehajló idős gallyakat tőből eltá− volítjuk. Ezután a bokrokat úgy ritkítsuk meg. ameddig a vessző vastagsága a csúcs fe− lől mérve eléri az 1 cm−t. hogy öklünk a bokor minden részébe kényelmesen beférjen. Bokor vagy karós művelésnél − az elő− zőekhez képest − nincs lényeges eltérés. a 4−5 évesek fürtjeiben rendszerint apró és ke− vesebb a bogyó. fejlett− ségüktől. jól ki− élezett szerszámokkal lehet végezni. Az oldalvesszők közül az alsókat 40–50 cm magasságig távolít− suk el. A RIBIZKE METSZÉSE A piros és a fekete ribizke metszése − an− nak ellenére. Gyakorlati tapasztalatok szerint egy− egy tövön 3–5 tősarjnál többet nem ér− sarjakat természetesen a támberen− dezéshez kell a gazdának rögzíteni. A meghagyott sarjak végét vissza kell metszeni 1.

A metszésnél ajánlatos a vázágak tövétől indulni és elágazásonként vé− gigmetszeni az ágat. és kevesebb. hanem az. mint a „visszametszés“. A nagyobb − fűrésszel és ágvágó ollóval ejtett − sebek széleit vágjuk körbe és kenjük be sebkezelő anyaggal. ha túl sűrűn állnak. Megéri elvégezni! Gyakori hiba.Gyümölcstermesztés A gyümölcsfák metszése A metszés megkezdése előtt végezzük el a törzs és a vasta− gabb vázágak tisztítását kéregkaparóval és drógkefével. Ha szélesíteni akarjuk a koronát akkor az adott váz− ágakon. és minél gyorsabban elégetni. a belső részek is új növek− ményekkel rakódnak be. vagy nem termőrészek! A termővesszők a termés súlya alatt kihajolnak a koronából. akkor visszametszést. majd a követke− zővel ugyanígy folytatni. Ha viszont „karcsúsítás“ a szándékunk. hogy a megma− radó termőgallyak a vázágakon jobb− ra−balra álljanak. te− hát ezeket nem kell eltávolítani. törött koronarészeket minden esetben távolítsuk el. amelyek túl erő− sek (ún. Hagyományos koronaformákban egy−egy ágcsoportban 4 vázágnál töb− bet nem érdemes meghagyni. főleg a pajzstetvekkel fertőzött növények esetében. Ezért ajánlatos a fa metszését − esetenként − vázágritkítással kezdeni. A fertőzött ré− szeket ne hagyjuk a földön. ennek következtében fokozot− tabb a fertőzésveszély. Ügyeljünk arra. Gyakorlati tapasztalatok alapján a metszést mindig a vastagabb koronaré− szek eltávolításával kezdjük. A szabály csak azokra a vesszőkre vonatkozik. A máso− dik−harmadik emeleten már csak hár− mat hagyjunk meg. hiányos a termőrész− képződés. amelyik a vázág tövétől a hegyéig be van rakodva termőrészekkel. Ez a kissé fáradságos munka komoly haszonnal jár. min− dent „leborotvál“ ami a keze ügyébe esik. gallyakon ritkító metszést vé− gezzünk. A beteg. Az erős visszametszés hatása: elsűrűsödik a ko− rona. hogy a gyümölcsfákon a vázágakon egy− mástól 30–40 cm távolságra hagy− junk termőgallyakat. „fattyúvesszők“). utána tér− jünk át a vékonyabb koronaelemek metszésére. rosszabbul tá− rolható a gyümölcs. a halszálkához ha− sonlóan. A hulladékot ne komposztáljuk. hogy amíg a metsző egyén a földön állva dolgozik. eset− leg csak ritkítani. Gondos odafigyeléssel a metszést szak− szerűen elvégezhetjük. Nem az a jó fa. A gyü− mölcsfákat pusztító gombás− és bakté− riumos betegségek a metszőeszközök− kel is terjednek. hogy a vázágak között 50–60 cm (dió− nál 80–100 cm) távolságnak kell len− nie. Álta− lános szabályként elfogadható. esetleg az egésznek a kivágása. Az így megmetszett fák jól felújulnak. Ajánlatos a fák alját műanyag fóliával letakarni a lehulló kéregrészek össze− gyűjtésére. fényszegény a koronabelső. lehetőleg azon− nal égessük el. ezért minden fa után fertőtlenítsük a szerszámokat. Szeretnénk egy gyakorlati megfi− gyelésre felhívni a gyümölcstermesztők figyelmét. −lász− Jó Gazda 2007/3 15 . A ritkí− táskor ügyeljünk arra. A tőből való eltávolítás − ritkító met− szés − sohasem okoz olyan erős kihaj− tást. A túl magasra nőtt fáknál sokkal jobban bevált a vázágak visszakurtítása alsóbb termőgallyakra. A termőrészeket kevésbé is− merők szerint a felfelé törő és az egy− mást keresztező vesszőket tőből ki kell metszeni. ezeket mindig össze kell gyűjteni. azokon pedig – az őszibarack kivételével – 10–15 cm− re ritkítsuk ki a termőrészeket. amelyik csak a korona külső részén terem. vagy akár a su− dár egy részének.

vö− röses. mind a nektarin−ül− tetvényekben érzékeny kárt okozhatnak a zöld. hajtásokon és a termésen jelentkezik fehéres bevonattal. Levéllyukacsosság − az őszi− barack−nektarin telepítésen két gombás kórokozó.Gyümölcstermesztés Az őszibarack és a nektarin károsítói A védelmet megelőzésszerű− en kell megszervezni. márciusban és áprilisban. A gomba kifejezetten hidegkedve− lő. ha tavasszal a fakadási idő− szaktól hideg 2–6 oC közötti a hőmérséklet. hogy a globális felmelegedés következtében hamarosan Levélfodrosodás korai erős fertőzése 2006 ban A legfontosabb ágelhalást oko− zó betegségek. teljes fapusztulás − gu− taütés következik be. hogy a levelek fo− nákjuk felé besodródnak. mert nemcsak azzal károsít. Az 1–2 mm átmé− rőjű kör vagy ovális alakú. a tömeges levél− és terméshullás. Mind a két kór− okozó egész évben képes a fás sebeken át fertőzni. korai lombhullás ala− kulhat ki. A védekezések elhanyagolá− sa esetén azonban a termést is megtámadják. a már érettek fogyasztásra alkalmatlanok. Kivéve egy rövid időszakot. a hamvas és a fekete−őszibarack valamint az iszalag− levéltetűk. A lisztharmat – főleg a nektarinok és a késői érésű őszibarackfajták betegsége. Nemcsak a tavaszi. de a déli területről származó kagylós eperpajzstetűvel lehetséges. Mindkét betegségnél rákos sebek keletkeznek. Akkor a legerősebb a fertő− zés. hogy a sebek felett a fatörzsön. ha− nem azzal is. A teknős szilvapajzstetű ritkábban fordul elő. gyakori a csapa− dék (ez sokszor hó. hogy a legveszé− lyesebb vírusbetegséget. Közülük a zöld őszibarack levéltetű a leg− veszélyesebb. Súlyos megbetege− dés esetén a hajtások felkopa− szodnak. ágakon hirtelen el− halás ill. fontosak a rend− szeres védekezések a tenyész− idő alatt is. látható a mézgafolyás. magas a levegő páratar− talma. ami negatívan hat a következő év termésképződésé− re. az őszibarack sarka himlőt is ter− jeszti . vagy havas eső). A tafrinás levélfodrosodás az őszibarack és a nektarin na− gyon veszélyes betegsége. a baktériumos Pseudomonas syringae és a gombás eredetű Cytospora cincta az őszibarackon és a kaj− szin sokkal nagyobb károkat okoznak. Csonthéjasok leggyakoribb virusbetegsége a himlő 16 Jó Gazda 2007/3 . A pajzstetvek közül három faj is károsíthat ebben a kultú− rában. Az elhanyagolt területe− ken a kagylós kaliforniai pajzs− tetűvel állandóan számolha− tunk. szennyezi a gyümölcsöt. Vannak olyan évjáratok is. Később bekövetkezik a hajtá− sok. Levéltetvek közül mind az őszibarack−. mert az első tünetek megjelenése után − vöröses folt a leveleken – már a folyamat visszafordíthatatlan. lilás szegélyű foltok köze− pe kiesik. később gyakori a ko− rai levélhullás. a sztigminás és ventúriás betegség is veszé− lyezteti a levelek és a hajtások egészségét. mint a cseresznyében és a meggynél. ami a leveleken. Tavasszal más gombabetegségek elleni véde− kezésekkel a kórokozók jól fé− ken tarthatók. Minden levéltetű faj gyengíti a fa kondícióját. hanem a nyári védekezésekre is szükség van az arra érzékeny fajtáknál. A folya− mat vége. Egyre kisebb lesz az egészséges keresztmet− szet. és sárgára színeződve az asszimi− lációjuk erősen lecsökken. ahol a víz és a tápanyagok szállítása végbemegy. amikor a jelenlétéről nem is szerzünk tudomást. A fertőzött fiatal gyümöl− csök lehullnak. mint például 2006−ban. levelek deformálódása. amelyek évről év− re növekednek. így ezekre a hetekre kell a metszéseket időzíteni.

Jól időzített tavaszi lemosó per− metezéssel.és védekezési terve Levélfodrosodás közelről ugyancsak meggyűlik a bajunk. Atkakártevők − az őszibarac− kot bizonyos években súlyos at− katámadások érhetik. a rü− gyeket odvasítja. növényvédelmi szaktanácsadó Feromon csapda a Keleti gyümölcsmoly rajzásának követésére GaP−23a/03 . A felszaporodása gyors. valamint a többi kártevő elleni védekezésekkel könnyen a károsítási szint alatt lehet tartani. az ágrendszerek elpusztítása egyenlő a kaliforniai pajzstetűé− vel. A későbbi hernyók már a gyümölcsbe fúrva károsíta− nak. mint a barackmolyé. Már tavasszal. májusban károsít. ellene növe− kedésgátló. majd a rügy− pattanástól aktivizálódik. később a többi inszekticid is segít őket kordába tartani. a kifúrások helyén mézga− folyás látható. fegyelme− zett védekezésekkel van remé− nyünk ezt a kártevőt féken tar− tani. A keleti gyü− mölcsmoly kártétele hasonló. Csekes Zoltán. a lemosó permetezé− sekkel gyéríthetjük. A keleti gyümölcsmoly lárvái a zsenge hajtásokban járatokat készítenek. amikor a hajtások már 8–10 cm hosz− szúak. A piros gyümölcsfa takácsatka mellett a csonthéjasok levélatkája is tö− megesen felszaporodhat. hajtásokba rág. azok hervadását okozza. A barackmoly a fák vesszejé− be rágott kamrákban telel át hernyó alakban. A sűrű fehér. melyek elhervad− nak. valamint gázosodó készítmények nyújtanak biztos hatást. Csak nagyon pontos. Feromon csapdával jól jelez− hető a rajzásuk. krétaszínű vi− aszos telepeiről már távolról fel− ismerhető. csak ké− sőbb.

A márciusi növényvédelem legfontosabb teen− dői közé tartozik az őszibarackfák tafrinás levélfodrosodása és a kaj− szi moniliás hajtás− és virágpusztu− lásása elleni megelőző kezelések. Rubigan 12 EC. Horizon 250 EW. Kora tavasz− szal a vaskelát ha− tóanyagú szereket (pl. másodszor sziromhulláskor (5. Oleoekol) lehetőleg szélcsendes időben és 15 C fok fölött alkalmazzuk. Syllit 65. 4. 6. Efuzin 500 SC. Mint tudjuk. az első kezelést rügyfakadás− kor. A Rubigan csak virágzás előtt vagy szüret után hasz− nálható. KÉNTARTAL− MÚ KÉSZÍTMÉNY: Sulka. kép) elleni kezelését. legkésőbb pedig virágzás előtt permetezhe− tünk. kép. kép) permetezünk mindig más készít− ménnyel. kép kezdetén. permetezés formá− jában juttatjuk ki 2. Fun− guran. a másodikat köz− vetlenül a növények elvirágzása után. Cuproxat SC. a rügyfakadás utáni kezelésre (a perzselés veszélye miatt) már csak szer− ves gombaölő szerek használhatók. kép GYÜMÖLCSFÁK Már márciusban időszerű lehet a koráb− ban fakadó gyümölcsfajok (ribiszke. Kara− thane LC. kép 3. 1. Köszméte Márciusban fel kell készülnünk az érzé− keny köszmétefajták kezelésére is az ame− rikai lisztharmat (americká múčnatka egreša − 6. 5. Sporgon 50 WP. Signum. kép) kell elvégezni. a Karathane−t 28 nappal a szüret előtt lehet használni. kép). de a kertben termesztett többi csonthéjas gyümölcsfáról is. Ilyen esetben két megelőző kezelést kell végeznünk. kösz− méte. le− véltetvek − 1. Már most gon− doljunk a veszé− lyeztetett gyü− mölcsfák és a szőlő kezelésére a vashi− ány okozta levél− sárgulás (chloróza) ellen. Dithane Neo−Tec. Flo− rasin Lignovit Fe) a talajba dolgozzuk. Az engedélyezett készítményeket (Aliekol. Rovral Flo. Kuprikol 50. A vegyszeres kezelés mellett na− gyon fontos a gyümölcsmúmiák rügyfaka− dás előtti eltávolítása nemcsak a kajszifákról. A felso− rolt készítmények közül a Discust legké− sőbb 14 nappal. KÉSZÍTMÉNYEK: Baycor 25 WP. kép RÉZTARTALMÚ KÉSZÍTMÉNYEK: Cuprocaffaro. SZERVES GOMBAÖLŐ SZEREK: Delan SC 750. kép őket. Először a virágzás 18 Jó Gazda 2007/3 . Kajszibarack Ha a kajszi virágzása alatt csapadékos időjárás uralkodik. Leghamarabb rügyfakadás után (2. őszibarack) tavaszi lemosó per− metezése a rajtuk áttelelt kártevők (pl. kép) ellen. valamint a gyümölcsfák tavaszi le− mosó permetezése az áttelelt kár− tevők ellen. Az első kezelést legkésőbb virágzás előtt. Ornament 250 EW. A felsorolt készítmények közül a Horizon és az Ornament azonos ható− anyagot tartalmaznak. Ferrovit. a harmadikat pedig két héttel később végez− zük el. Az első kezelésre réz− vagy kéntartalmú készítményeket használunk. KÉSZÍTMÉNYEK: Discus. Mivel a kórokozó a hajtásvégeken telel. pajzstetvek. Ezért készüljünk fel a korábbi és intenzívebb növényvé− delmi beavatkozásokra. a másodikat legkésőbb virágzás előtt (4.Növényvédelem Növényvédelem márciusban A mérsékelt téli időjárás hatására a károsítók korábbi megjelenésével számolhatunk. a tavaszi metszéskor a beteg részeket eltávolítjuk. Novozir MN 80. május és június fo− lyamán viszont lombtrágyaként. akkor erős moniliás hajtás− és virágpusztulással (moníliové odumieranie kvetov a výhonkov marhúľ) számolhatunk. kép Őszibarack A tavalyi erős fertőzés után bizonyára senki sem mulasztja el az őszibarackfák tafrinás levélfodrosodás (kučeravosť listov broskýň − 3. Kuprotix 20 DKV. takácsatkák) ellen. Champion 50 WP.

kalina) és az áljázmin (Philadelphus. kép Őszi fokhagyma Már a februári számban figyelmeztettük olvasóinkat az ősszel ültetett fokhagyma kezelésére a fokhagymalégy (fúzavka cesnaková) ellen. Bi 58 EC − Nové. Pirimor 50 WG. az ültetőanyagot előszőr a Sulkában csáváz− zuk. a Rovraléban viszont csak 30 percig áztatjuk az ültetőanyagot. Ezért az ültetvényeket már az első felmele− gedés után permetezzük és a kezelést két hét múlva megismételjük. A kártevő lárvái ugyanis a lucfenyő hajtásvégein és a rü− gyek tövében telelnek. Polyversum) használha− tunk beöntözés formájában. kép) ellen is csak tavasszal tudunk eredményesen harcolni. Reldan 40 EC). 9. a lucfenyő−gubacstetű (Sacchi− phantes abietis. A megbetegedést okozó talajla− kó gombák ellen vetéskor gombaölő vegy− szereket (Merpan 80 WDG. kép) tüneteivel talál− kozhatunk. kép Díszcserjék A gyümölcsfákhoz hasonlóan a lombhul− lató díszcserjéket is permetezhetjük az átte− lelő kártevők ellen (Aliekol. Nagyon gyakran találkozunk pl. A Sulka oldatában 6−12 óráig. a fekete répa−levéltetű (voška maková) kolóniái− val a labdarózsa (Viburnum opulus. még mielőtt a fiatal hajtásokon szívogatni kezdenek. Oleoekol). ZÖLDSÉG− ÉS DÍSZNÖVÉNYPALÁNTÁK Ha a csírázó zöldség− és dísznövény− kéknek nem tudunk az egyes növényfajok 8. KÉSZÍTMÉNYEK: Karate Zeon 5 CS. a palántadőlés (padanie vzchád− zajúcich rastlín − 8. 10. levéltetvek ellen engedélyezett készítménnyel (pl. Reldan 40 EC. A permetlébe ta− padást fokozó szert (pl. kép Kép és szöveg: Matlák György GaP−12/03 Jó Gazda 2007/3 19 . Silwet) is keverünk. kép) közvetlenül az ültetés előtt a fonál− férgek és a gombabetegségek ellen csá− vázzuk. A kártevő legyei ugyanis nagyon korán elhagyják búvóhelyüket és lerakják tojásaikat a fejlődő növényekre. Karate Zeon 5 CS. Raj− tuk is különböző levéltetű fajok telelnek. Diazol 50 EW. könnyen elpusztíthatjuk őket bármelyik. Fenyőfák A lucfenyő (Abies. Previcur 607 SL) vagy parazita gombákat tartalmazó ké− szítményeket (pl. pajazmín − 9. Mivel a fonálférgek ellen engedé− lyezett Sulkát nem szabad más gombaölő szerrel (Rovral Flo) keverni. Tavaszi fokhagyma A tavaszi fokhagyma ültetőanyagát (7. kép) hajtásvégein.Növényvédelem igényeinek megfelelő feltételeket biztosíta− ni. kôrovnica smreková − 10. ezért kora tavasszal. smrek) legismertebb kártevője. kép 7.

ez biztosítja a védelmet. A kaptárakat egyenletesen el kell osztani az üvegház területén. A poszméhekkel és az azok nélkül kőtődött termés jól megkülönböztethető. illetve megakadályozza a kondenzációt a fészek belsejében. Természete− sen ehhez a jó tápanyag−ellátás. A blocky típusoknál lényegesen javít− ható a három − és a négyeres paprikák ará− nya a formás négyeres termések javára. amely 2–3 nap a nagyteljesítményű időszak előtt. amelyek a nektárt vagy a virágport gyűjtik. Kora ta− vasszal szabadföldön dinnyében. A gyenge fényviszonyok követ− keztében nem képződik megfelelő mennyi− ségű pollen a virágokban a biztonságos ön− termékenyüléshez. eperben Ismeretes. ugyanis a paprikában ta− lálható magmennyiség és a vállátmérő kö− zött szoros összefüggés van. tripszek ellen. mint a porzók. különböző legyek. A sok és egyöntetűen szép alakú gyü− mölcs csak jó beporzással jön létre. Általánosságban elmondható. hogy nem termékenyül megfelelő számú mag a termésben. ha minden termő megtermé− kenyül a virágban. Nagytestű fajtáknál je− lentős befolyással vannak a termés szabá− lyos formájára. Több mag keletke− zik. akkor ugyanez a mód− szer biztosítja a megfelelő páratartalmat is. de az ekkor kötő− dött paprikák minősége sok esetben nem kielégítő. me− lyet most a poszméhekkel sokkal hatéko− nyabban is el tudunk végeztetni. ilyenek a háziméh. Sem− miféle gondoskodásra nincs szükség. Különböző poszméhkaptárak léteznek: Natupol S − 500–1000 m2−re való kap− tár. Az újabban tért hódító nagytestű hegyes−erős paprikák kö− tődése borús rövidnappalos időszakban ne− hézkesebb. A gyakorlatban a kaptárakat az első vi− rágok kinyílása után 4–5 nappal helyezik ki. Trifender). A különböző termesztési időszakokban és fajtatípusok esetén a poszméhek mun− kájának jelentősége a következőképpen ér− tékelhető resztbe−porzásnak tehát döntő jelentősége van. atkák. hogy fű− tött termesztésben négyzetméterenként +2 db feljebb osztályozható paprika ártöbblete fedezi a kaptár költségét. akkor a gyümölcs torz alakú lesz. xxx: növelhető a termésmennyiség és jelentősen javítható a minőség xx: jelentős minőségjavulás érhető el x: minőségjavítás érdekében javasolt az alkalmazásuk −: használatuk gazdaságossága megkérdőjelezhető (az Árpád tsz. hogy a téli hónapokban a hegyes erős fajták ter− mései kötődnek jobban. Ezért a beszerzett kaptárakat gyorsan a he− lyükre kell tenni. Ennek fő oka. A háziméhek hosszú időn át végezték ezt a munkát. Mikor vessük be a poszméheket? Általában az első virágok a legnagyob− bak. A folya− mat biztosítható néhány hyperparazita gombával (pl: Polyversum. Emellett a húsvastagságra és a jobb kötő− désre is kihatással vannak a poszméhek. Gazdasági szempontból tehát ezek be− porzása különösen fontos. amely az alatta levő szövetek növeke− déséért felelős. a legnagyobb melegben poroztatunk (ráadásul fóliában). Be kell számítani a környezet megszokásához szükséges időt. NeemAzal) a tetvek. ha ezekkel harcolnak. A töltenivaló fehér fajtáknál elsősorban vállátmérő növelő ha− tásuk emelhető ki. ezen belül is a ha− gyományos típusú fajták. sza− bályos alakra fejlődésében is. Hasonló körülmények között a fehér faj− ták közül a kúpos típusok általában jobban kötnek a blocky fajtáknál. hogy gödröt ásunk a terü− leten melybe vizet öntünk és egypár téglára a víz közepén kihelyezzük a kaptárat. melynek következtében a paprikák vállátmérője elmarad a várako− zástól. is− merjük el. A poszméhek előnyei hajtatott papri− kában: – Fényhiányra érzékeny fajtáknál jobb kötődés = terméstöbblet – Nagyobb vállátmérő = minőségjavulás – Vastagabb termésfal = nagyobb tö− meg súly – A fajtára jellemző szabályos termés− forma = könnyebb osztályozhatóság A poszméhek gazdaságossága papri− kában A poszméhek munkájának eredménye paprikában nehezebben kifejezhető mint a paradicsomban.Biológiai növényvédelem A poszméhek haszna a paprikában. méretére. pockokat. nemigen fognak a beporzással foglalkozni. Ha jól beporzódnak. 4−6 hetes megporzási időszakra Natupol XS − kaptár 3 hetes megporzá− si időszakra És végül néhány jótanács! Vigyáz− zunk. E rovarok biztosít− ják az önbeporzás és a keresztbe−porzás megvalósulását. Ha a tomboló nyár kö− zepén. dinnyében. (tam) bírnak a terméstömegre és a szabályos for− mára. Az eper vi− rágjában a termők hamarabb érnek. a posz− méh. s így megy végbe a termékenyülés. A ke− 20 Jó Gazda 2007/3 . illetve a tápanyag felvehetősége is fontos. alakja nem tükrözi a fajtára jellemző paramétereket és így az áru csak másodosztályú. eperben ez úgy oldható meg. Ez a proto−genezis jelensége. Itt kell nagyon odafigyelni a veszélyes vegyszerek használatával! Ma már kaphatók kíméletes bio szerek (pl: Vektafid. és ki kell nyitni. és kisebb árfekvésben tud− juk a termést értékesíteni. és korábban megindul a termésképző− dés folyamata. de a polisztirol habbal körülvett doboz is ki− váló védelmet nyújt a hideg és a meleg el− len. hogy a kaptár mindig 50−60 cm ma− gasan legyen a föld felett! Mivel az édes illat odacsalogatja a hangyákat.hu nyomán) A poszméhek betelepítésével a hagyo− mányos hegyes−erős típusoknál darabosabb paprikákat kapunk. az utakhoz közel. de jelentős befolyással A beporzás döntő szerepet játszik az eper és a dinnye minőségében. A virágról−virágra szálló rovarok végzik (entomogámia). A poszméhek a virág meglátogatásakor a bibére juttatják a virágport. bizonyos időszakokban különbsé− gek mutatkoznak a kötésbiztonság tekinte− tében. a korai időszak− ban a kötésbiztonságra. Ha nem termékenyül meg minden petesejt. A gyümölcs csak akkor fejlődik szabá− lyos alakúra. és addig maradnak. a fajtatípusok és a termesz− tési időszakok nagy változatossága miatt. Általánosságban elmondható. A petesejt megtermékenyülése indítja meg a növekedési hormon (auxin) termelé− sét. hogy könnyen megközelíthetők legyenek. hogy a hajtatott paprikafajták között. és azokban van a legtöbb termő. több a kiesés. ezekből lesznek a legna− gyobb gyümölcsök. a sa− ját maguk által gyűjtött táplálék elegendő. míg a bimbók 5–10 %−a kinyílik. Mérete.

hogy a sárga ragadós színcsapda nemcsak kimu− tatja az első kártevők jelenlétét. hogy kevesebb szer− maradvány legyen az élelmiszerekben (s ez egyre szigorodik). Ha a ragadós lapokat csak szignalizá− cióra szeretnénk használni. nem lesz−e éppen ez a végzetünk? Ugyan− akkor az EU−nak is az az egyik legfonto− sabb követelménye. a palánták helyreültetésénél ki kell helyezni a paradicsom. amik nemcsak szívo− gatják a növényeket. a gyümölcsösben és a − káposztafélékben károsító hernyók ellen Polyversum – a növények növekedését segíti és megkönnyíti a gombás betegségek elleni védekezést – biológiai növényvédelem 941 36 Rúban 23 − tel. Ha sikeres és ol− csóbb növényvédelmet szeretnénk. ha csökkentjük a növényvédelmi teendőket. vagy új betegsé− gek jelennének meg. vajon elkerülhetjük−e a mérgező vegysze− rek használatát. amelyek se− gítségével időben észrevehetők és kifogha− tók a kártevők.fax: 035/640 77 40 GaP−9/03 Jó Gazda 2007/3 21 . A növényvédelem sikere gyakran azon múlik. Jogos tehát a felvetés. A kék színcsapdák nagy mennyiségben kifogják a tripszeket. akkor a sárga ragadós színcsapdákat már kora ta− vasszal. miközben elfogadható szinten tartja a be− tegségeket. tetvek és káposztabolhák ellen – kék: a tripszek ellen – fehér: az alma−. amelyek speciális nem száradó ra− gasztóval vannak bekenve. Ehhez nagy segít− séget nyújtanak a színcsapdák. Termelői tapasztalatok mutatják. ha minden 2−4 m2−re felváltva teszünk 1 kék és 1 sárga színcsapdát. mint a jelen− leg alkalmazott hagyományos növényvé− delmi módszerek. a szilva− és a káposztalégy ellen – Szférikus sárga: a cseresznyelégy ellen k: sá go don Új Vektafid A– a vírushordozók ellen Nemaslug – parazitáló fonálférgek a meztelen csigák ellen Novodor – az almabimbó−likasztó bogár és a burgonyabogár ellen Biobit – a szőlőben. Felmerül azonban a kérdés. 10cm−re a növé− nyek fölé. hogy már jópár évtizeddel ezelőtt rájöttek. az uborka. vagy csökkenthetjük−e a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt káros hatásukat? A válasz egyértelmű: sok esetben egy átgondolt. Ez azt jelenti. illetve a dísznövény−ter− melők nélkülözhetetlen segédeszköze szer− te a világon. hogy a kártevők többségét a sárga és kék szín vonzza. hanem ki is fogja az üvegházi lisztecskéket. tökéletes biológiai védelmet hozhatunk létre az üvegházban vagy a fóliasátorban. Néhány módszer aránylag egyszerű és pénzt takarít meg. hogy a kártevők jelenlétét a lehető legkorábban vegyük észre.Biológiai növényvédelem − Hirdetés Hogyan lehet hatékonyabb és olcsóbb a növényvédelem? Integrált növényvédelem Az olcsóbb mezőgazdasági termelés a lét− fenntartás egyik követelménye az ágazat számára. Ha a ragadós színcsapdákat hasznos élő szervezetekkel (predátorokkal) kombinál− juk. azaz az integrált növényvé− delem (IP) alkalmazása. Így kerülnek forgalomba itt nálunk. Az alkalmazott módszer arra az elvre épül. de a vírusos betegsé− gek hordozói is. s ugyanolyan minőségű és mennyiségű termést biztosít. az uborka−. kártevők elleni program beveze− tésével 50−90 százalékkal csökkenthetjük a peszticidek felhasználását anélkül. Ez a biológiai növényvé− delem és a vegyszeres növényvédelem kombinációja. hogy a pap− rika−. a papri− ka. nehogy túlsza− porodjanak. A színcsapdák 20x15 cm−es műanyag lapok. akkor az ajánlott mennyiség 1 darab 100 m2−re. Eredményesebben fogja a kártevőket. illetve dísznövények fölé. hogy romlana a terméshozam. tetveket és az aknázó legyeket. Tamasek Zoltán Biológiai növényvédelem A károsítók elleni védelmet keresse a természetben Ragadozó atkák a takácsatkák és a tripszek ellen Fürkészek a tetvek és a liszteskék ellen Trichogrammák a kukoricamoly ellen Ragadós színcsapdák: – sárga: a liszteskék. Szlovákiában is.

Az őszi. Csak ezeknek az adatoknak a tükrében lehet a trágyákat a leggazdaságosabban felhasználni. Ezek vi− szont a talajrészecskékhez nem kötődnek. Az egyes növénycsoportoknak más−más a tápanyagigénye. ez ad ugyanis csak pontos képet arról. ha kijuttatjuk alájuk a foszfort az igényük szerint. folyékony levéltrágyák. Ha a nyilvántartás− hoz valós adatokat fognak felhasználni. és fölösleges időpocsékolásnak tartja. A kapások magas káliumszintet igényelnek. hogy a kukorica önmaga után lé− nyegesen több termést ad. és mit vont ki belőle a termés. A tápanyag−utánpótlás alapja a foszfor− és a káliumműtrá− gyák őszi. mélyszántással történő bedolgozása. Az őszi mélyszántással lekerülnek a baráz− da aljára. Kísérletek bebizonyították. Azok. és a ta− lajt nem csak zsarolni akarják. vagy a kálium) szintje na− gyon alacsony. egy jó vetésforgóban az utána következő növénynek elegendő kálium marad vissza. Másik fontos Repkény veronika 22 Jó Gazda 2007/3 . nem mosódnak. a visz− szamaradt mennyiség elég az utána következő kapásnak. amennyit a terméssel onnét elvettünk. milyen is tulajdonképpen az egyes parcellák tápanyagszintje. mivel a hó elolvadásakor a hólével elfolyhat. Az első tavaszi nitrogénnel történő trágyázást hívjuk re− generációs trágyázásnak. sok termelő nincs olyan helyzetben. Az első kora tavaszi trágyázásnál azonban több szempontot is figyelembe kell venni. a negyedik a maximális szintű pótlás. és ha ezt megad− juk alájuk. hisz a növények erősebb. főleg lejtős tala− jon. hogy a vegetáció megindulásakor a növényzetnek mindjárt rendel− kezésre álljon a tápanyag. A tápanyag−utánpótlásban négy szintet ismerünk: a legalacso− nyabb a minimális. minden év végén egyértelmű lesz. a növények számára csak akkor válik felvehetővé. a harmadik a mérlegszemléletű. hosszabb gyökérrendszer fejlesztésére vannak kényszerítve. Ott. Sok gazdál− kodóban ez nemtetszést váltott ki. mint a napraforgó után. ha szervetlen sókra lebomlik. mikroelemek alkalmazása az indokolt. Ezek a táp− anyagok jól kötődnek a talajrészecskékhez. a másik elem sem tud a termésképzésben érvényesülni. a talajvízzel mozog− nak. utána a környezetkímélő. téli csapadékkal szinte teljesen kimosódnak a ta− lajból. mi került vissza a talaj− ba. A nitrogén a talajban főleg szerves anyagokban van jelen. Nagyon fontos ezért igénybe venni a talajelemzés lehetőségét. ez az őszi vetemények gyors tavaszi fejlődését. Nem ajánlott hóra szórni a műtrágyát.Növénytermesztés Piros árvacsalán Bársonyos árvacsalá A tápanyag−utánpótlásról A helyes gazdálkodási gyakorlat alapján minden termelőnek kötelessége nyilvántartást vezetni a trágyák használatáról. fel kell tölteni. a mélyben található víz idáig fölszivárogva le− hetővé teszi ezeknek a tápanyagoknak a felvételét. de vastagabb hóréteg esetén sík vidéken is. ahol az egyik tápelem (foszfor. megerősödését szolgálja. ami előnyös. nem lúgozódnak ki. hogy minden év− ben minden kultúráját ilyen szinten tudja trágyázni. Szárazság esetén a talajban. a tápanyag−nyilvántartásból igen ko− moly információhoz jutnak. A feladata főleg az. mivel ha hiányzik. akik a növényter− mesztéssel komolyan akarnak foglalkozni. az általa használt területen parcellák szerinti tápanyag−mérlegről. de szeretnének be− lőle megélni. Sajnos. Ugyanez a helyzet a gabonák− kal is. Tavasszal és nyár folyamán nitrogéntrágyák. így a kora tavaszi időszakban nagy a talajban a nitrogén− hiány. A mérlegszintű tápanyag−visszapótlásnál annyi tápanyagot jutta− tunk vissza a talajba. A napraforgótermesztés gazdaságosságának kiszámításakor ezt a tényt okvetlen figyelembe kell venni. A napraforgó a talaj tápanyagkészletét veszi legjobban igénybe.

Növénytermesztésben a tavaszi nitratáció az első munkák egyike. ami a mikrobiális tevékenység meggyorsításával a nitrogénsók ke− letkezését is beindítja. maxi− málisan 40 kg/ha. hogy a gyomok igencsak megerősödtek. Ráadásul egy ki− adósabb tavaszi eső az egész mennyiséget kimoshatja a talajból. Ilyenkor ajánlott a kénsavas ammónia (síran ammónny 20% N ). mivel ebben a nitrogén a növény számára nem azonnal felvehető formában van. Szintén ez a helyzet a könnyű. A tyúkhúr. Az ősztől szinte egy− folytában tavasz van. ammóniumnitrát (liadok ammóny s vápencom 27% N – LAV) Kevésbé javasolt a hugyany (močovina 45% N). ún. sok gyomot kitép. fejlett gyökérzetükkel felveszik az összes tápanya− got. Gyenge. Ennek kör− nyezetvédelmi jelentősége van. A nitrogéntrágyáknál az egy hektárra kijutatott optimális mennyiségnek a 140 kg−ot javasolják. ha magasan van a talajvíz. vagy a hugyany (močovina 45% N). Megtalálni a legalkalmasabb időpontot a munka el− végzésére az idén igencsak nehéz lesz. A gabonaféléknél a sikértartalom növelésére és minőségének ja− vítására szolgáló fejtrágyázást a kalászoláskor. ezek nálunk a mészsalét− rom (liadok vápenatý 15 % N). regenerációs trágyázásra a legalkalmasabb műtrágyák a nitrát tartalmú trágyák. erős. A tavasziak alá vigyázni kell a nitrogén talajba való bedolgo− zásával. hogy a kiszórandó műtrágya nagy részét ezek a gyomok fogják hasznosítani. Az ajánlott mennyiség 30 kg/ha. ami azt jelenti. György Ilona növényvédelmi szaktanácsadó Tyúkhúr ( A szerző felvételei) GaP−23b/03 . produkciós trágyázást. veronika−. és a talajt megszellőzteti. ennél nagyobb adagok már kimosódva az alsóbb talajrétegekbe kerülnek. ahol. vagy virágzás után kell elvégezni. sem a táp− anyagért. ez is kimoshatja a tápanyagot az alsóbb szin− tekre. A gabonafélék és a repce a legtöbb nitrogént a leg− intenzívebb növekedési stádiumban igényli. sem a vízért folyó harcban. A nitrogénre igényes növényeknél nagyon fontos az adagot osztott formá− ban többszöri alkalomal kijuttatni. Egy boronálás az ilyen területeken nagyon hasz− nos lehet. homoktalajokkal is. Az első. Ajánlott ezért ilyenkor végezni egy második. virágzás előtt. kevésbé fejlett növényzetre és könnyű talajokra csak a minimális mennyiséget szór− juk.n szempont a tiszta nitrogén mennyisége. és árvacsalánfa− jok veszélyessége éppen abban rejlik. hogy nagyon agresszí− vak. A kultúrnövény nem képes velük konkurálni. mivel a növényzet úgy sem képes felvenni a kiszórt tápanyagot. Egy gyomosabb parcellán ez azt jelenti. Sedliakné. mi− vel az ammóniumnitrátban a nitrátsók károsíthatják a csírázó növényeket.

cirok. Kizárólag karbamiddal. tavaszi ár− pa. A nitrát ellenben a talajvízben oldott formában található meg és így a vízzel egyszerre kerül felvételre. ill. zab. amelyeket energetikai célú felhaszná− lásra termesztenek. triticale. Gyakran a táp− anyagok ebben az időszakban a növé− nyek számára még nincsenek felvehe− tő formában. A cukorra folyósított külön kifizetés mindazon kérvényezőknek jár. magas nitráttarta− lommal rendelkező nitrogénműtrágya felhasználása előnyökkel jár. mert a talajszemcsékhez kötődik és a növény gyökérzete nagy energia árán jut el a növekedés során a felvehető tápanyaghoz. amelyeket legalább 0. április 1−től lép majd érvénybe a növénytermesztés− be irányuló közvetlen nemzeti kiegészítő kifizetésekre vonatkozó mezőgazdasági támogatások feltételeit szabályozza. ammónium műtrágyák− nál 6 hétig tarthat. Hatékony nitrogéntartalmú műtrá− gyák. Ennek alapján a növénytermesztésbe irányuló közvetlen nemzeti kiegészítő támo− gatásokat azon személyeknek folyósítják. köles. Nitrogénműtrágyáknak a növény számára gyorsan felvehető tápanyagai alapvetően a N−formában különböz− nek: karbamid (C2N−CO−NH2). 10°C alatt karbamid esetében 6 hétnél tovább. rozs. sz.3 ha területen az adott naptári év május 31−ig elvetet− tek.Agrárhírek Nemzeti kiegészítő támogatások A földművelésügyi tárca által előkészített kormányrendeletet. A kora tavaszi. A nitrogén felvétele tehát – füg− getlenül a műtrágyázás során kijutta− tott N−formától – elsősorban nitrát− ként történik. A növénytermesztésbe irányuló nemzeti kiegészítő támogatásokat a következő formában folyósítják: – szántóföldi növényekre vo− natkozó kifizetések (POP) − A kifi− zetéseket az 1. mellékletben meg− határozott növényekre folyósítják. mint például a mészammon−salétrom. ame− lyeknek minimális területe 0. bab.3 ha egy termőtalaj−blokkban. ammó− nium (NH4+) vagy nitrát (NO3−) formá− ban találhatók meg. vagy a kiválasztott do− hányfajta ténylegesen leadott mennyi− sége után járó kifizetés 60 százaléka. garantálja a növények gyors táp− anyagellátását hatékony alacsony talajhőmér− séklet esetében is lehetővé teszi a növények célzott tápanyagellátását elkerülhető a nitrogénveszteség. illetve írásos nyi− latkozatban jelenti ki. kukorica. Az N−formák felvétele A karbamid a növények számára szántóföldi körülmények között nehe− zen felvehető. és teljesítik az egységes területalapú kifizetésekre (SAPS) vonatkozó feltételeket. A nitrogén átalakulása a hőmér− séklet függvénye A nitrogén jó felvehetőségéhez szük− séges átalakulás (karbamid−ammó− nium−nitrát) a hőmérséklettől függ. olajlen. és fel− mutatják a cukorrépa eladásáról szóló 2005/2006−os gazdasági évre vonat− kozó szerződést. – kiválasztott dohányfajtákra vonatkozó kifizetések − a kifizetés an− nak jár. mint például a mészammon− salétrom nitrogéntartalmának 50%−a eleve nitrát formában található meg. hogy az át− alakulás folyamata során talajtól és idő− járástól függően a gázalakú nitrogén− veszteség a 40 százalékot is elérheti. durum (kemény) búza. ammóni− umtartalmú műtrágyák használata ese− tén alacsony talajhőmérsékletnél számí− tani lehet a növények rossz tápanyag−el− látottságára. olajnövény−gabonaféle−keverék. (sz) A nitrogén felvétele függetlenül a műtrágyázás során kijuttatott N−formától − elsősorban nitrátként történik Milyen gyorsan hat a nitrogénműtrágya? A téli kultúrák növekedése a hőmér− séklet emelkedésével kora tavasszal hamar elkezdődhet. Ez azt jelenti. december 31−ig do− hánykvótával rendelkezett. tavaszi búza. őszi árpa. Az energianövények termeszté− sére vonatkozó mezőgazdasági támogatások feltételeit szintén új kormányrendelet szabályozza majd. Ehhez még hozzátartozik. olajrepce. egyéb gabonafélék. Energianövény− nek számítanak azok a növények. mégpedig a kiválasztott dohányfajta ténylegesen leadott mennyisége után járó kifizetés 40 százaléka. melléklet: őszi búza. vagy felvásárlójával.13 ha−ig nagy− ságú komlóültetvénye van bejegyezve. akinek a termőtalajblokk−nyilvántartás− ban 2006. december 31−ig legalább 0. Az ammónium csak korlátozott százalékban vehető fel. A kifizetést az energianövények ter− mőterülete alapján folyósítják. hüvelyes−gabonaféle−keverék. fonó len. amely 2007. s erre a célra a kérvényező szerződést kötött az ener− gianövények első felhasználójával. A cukorra folyósított külön ki− fizetések feltételeit is kormányrende− let alapján határozzák meg. az ammónium pedig hosszabb távon biztosítja a növény tápanyag−ellátottságát. hogy felvehető le− gyen. A kérvényt a naptári év május 15−ig az egységes területalapú kifizetésre vo− natkozó kérvénnyel együtt kell benyúj− tani a PPA−hoz. szója. sz. A nitráttartalmú műtrágyák. Eb− ből adódóan alacsony hőmérséklet ese− tén. borsó. hogy haté− kony műtrágyázással kell támogatni a növekedés kezdetét. (1. (agn) 24 Jó Gazda 2007/3 . amíg az összes nit− rogén 50%−a nitráttá átalakul. A nitrát a növekedés megindulásakor gyorsan hat. A kérvényeket a PPA−hoz május 15−ig kell benyújtani. aki 2005. Ebből adódóan a karbamidnak és az ammóniumnak a talajban nitráttá kell átalakulnia. akik az SZK területén mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. akik teljesítik az egységes területalapú kifizetésekre (SAPS) vonatkozó feltételeket. 305. hogy az energia− növényeket saját maga dolgozza fel. napraforgó. hüvelyes−olajnövény−keverék) – komlóra vonatkozó kifizetés − annak a kérvényezőnek folyósítják. pohánka.3 ha−tól − max. illet− ve a különböző NPK−műtrágyákban és kéntartalmú nitrogénműtrágyákban a hatóanyag ammóniumként és nitrát− ként fele−fele arányban van jelen.

vagy ha a laborvizsgálatokat nem megfelelően végezték el. hogy adott település határa mely talajtípusba tar− tozik. és ezek a feltöltő trágyázáshoz kialakított szor− zószámok a mezőgazdaság je− lenlegi viszonyai között nem érvényesíthetők. ezért gyorsabb feltáródást eredményeznek. legalább a főbb talajtípusok ismerete el− engedhetetlen. hiszen e nélkül nem le− het pontosan megállapítani az ellátottsági kategóriákat. vagy külön kell keverni a műtrá− gyaféleségeket. és ezek óriási jelentősé− gűek. arra azon− ban a helyszíni mérések pon− tatlanságából adódóan nem alkalmasak. A növények tápanyagellá− tásának kiszámításában a leg− nehezebb − legelmélyültebb talajtani és agrokémiai isme− reteket igénylő munka az adott talaj termőhelyi kategó− riába való besorolása.) GaP−23c/03 . (red. Miután kiszámítottuk a hektáronkénti tápanyag−szük− ségletet ezeket a hatóanyag− mennyiségeket műtrágyaféle− ségekre kell átszámítani. kijuttatásuk− hoz viszont speciális gépekre van szükség. hogy a termő− helyi besorolást megfelelően el tudjuk végezni. hogy a trágyázásra tervezett hatóanyagok fel− használásánál a termeszteni kívánt növény fajlagos táp− anyagigényét összhangba hozzuk a talaj természetes tápanyag−szolgáltató képes− ségével. Ehhez azon− ban nem elegendő. A szuszpenziók már oldott állapotban tartal− mazzák a hatóanyagokat. El kell dönteni. viszont a tápanyag−gazdálko− dási tervbe nehezebben il− leszthetők be. nem megfelelően gyűjtött (a területet jól reprezentáló) át− lagmintákból származnak. A követke− ző lépés az ellátottsági kate− góriák meghatározása a hu− musz. hogy egy ható− anyagú vagy komplex műtrá− gyát alkalmazunk−e. Ez azt jelenti. Nyilvánvaló. hiszen még egyes határrészek között is jelentős különbség lehet a talajtípusok vonatkozásában. hogy stratégiai döntéseket alapozzunk rájuk. Ezt a tervet az agronómu− sok megfelelő adatok és táb− lázatok ismeretében maguk is elkészíthetik. Az újabban ajánlott helyszí− ni mérésekre alapozott gyors− tesztek megfelelnek arra. legdrágább trá− gyaszámítási metódusok sem érnek sokat. hanem mindenképp helyszíni meghatározásra van szükség. Ezért ha valaki a mintavé− telt nem tudja megfelelően. a komplexek egy menetben kijuttathatóak. ehhez elengedhe− tetlen a laboratóriumi ered− mények ismerete is. hogy a leg− modernebb. káliumtartalom különböző termőhelyi kate− góriák esetében − az eltérő ta− lajfizikai és kémiai tulajdonsá− gokból adódó változatos táp− anyag−dinamika miatt − egé− szen más ellátottsági értéke− ket ad. Hat kategóriát különböztetünk meg. Az egy hatóanyagú műtrágyák eseté− ben például a kijuttatást több menetben kell végezni.A növény fajlagos tápanyagigényét hozzuk összhangba a talaj természetes tápanyag−szolgáltató képességével A tápanyag−gazdálkodás tervezése Az uniós követelményeknek megfelelő helyes gazdálkodá− si gyakorlat alkalmazásában a trágyázási terv egyik fontos eleme az adott növény táp− anyag−gazdálkodási terve. hogy a talaj aktuális helyzeté− ről tájékozódjunk. ha ezek a ren− delkezésre állnak. A kiszámolt trágya− igény megfelelő feltöltése esetén optimális feltételeket teremt a termeszteni kívánt növény tápanyag−ellátottsá− gához. ajánlatosabb egy erre szako− sodott céget megbízni ezek− nek a munkálatoknak az el− végzésével. hogy szi− lárd műtrágyával vagy esetleg szuszpenziókkal végezzük−e a tápanyag−utánpótlást. ha azok a la− boreredmények. amelyek a számítás alapját képezik. ha utána− nézünk. Ugyanaz a humusz−. Figyelembe kell azonban venni. a foszfor és a kálium esetében. szabályszerűen elvégezni. hogy a több évtizedes mérőszámok az előző rendszer tervgazdál− kodási gyakorlatát és közgaz− dasági viszonyait tükrözik. Mind− egyiknek megvan a maga előnye és hátránya. ami a számítás alapját képezi. felvehe− tő foszfor−. Ahhoz. Akkoriban például lényege− sen alacsonyabbak voltak az energiaárak.

75− 1. ehhez azon− ban a kedvező időjárás mellett az intenzív termesztéstech− nológia minden elemére szükség van. Olyan növényvédő szereket vagy olyan növényvédelmi eljárásokat kell alkalmazni. amely ki− váló eredménnyel alkalmazható szán− tóföldi és kertészeti növények külön− féle betegségei ellen. A kora nyári sze− les. nö− vényi szövetekbe való fo− lyamatos bejutása gondos− kodik a kiváló hatásról és a hosszú hatástartamról. egyen− dekezést három fő csoportra letesen oszlik el a levelekben. háziméheket kímél− ve kell végezni. a Calypso 480 SC. A nö− vényvédelmi munkákat a hasznos be− porzó rovarokat. A hatóanyag hosszú ideig. A Phoma lingam mellett még a fehér− penészes rothadás. s ma már nehéz lenne olyan termesztőt találni. a Horizon őszi kijuttatása esetén erősíti a gyökérképződést. A Horizon 250 EW lassan másfél évtizede en− gedélyezett készítmény a repce kezelésére. Rendkívül szé− les hatásspektruma és számos elő− nyös tulajdonsága mellett rendelkezik néhány jól megfigyelhető. jobb lesz a becőbe− rakódás. mely a kártevők igen széles skálája el− len hatékony. valamint más hasznos rovarokra. Tavaszi alkalmazásnál – szárbain− dulástól a virágzás kezdetéig 0. Ezalatt az idő alatt rengeteg ered− mény gyűlt össze a termék− kel kapcsolatosan. A kórokozók az asszimilációs fe− lület csökkentésével nem− csak a termés mennyisé− gét. serkenti az oldalhajtások kép− ződését és segíti az egyöntetű virág− zást. méhek. A Calypso fénystabilitása és esőállósága igen jó. poszméhek). tosan figyelemmel kísérni a repce táb− A Horizont és a Calypsot a lákat. A Horizon kétféle mó− don fejti ki hatását: egy− részt mint gombaölőszer. így serkenti a becővel rakott oldalhaj− tások képződését. szor elkerülhetetlen virágzó kultúrák− ban. csapadékos időjárás hatására gyakori a repce betakarítás előtti megdőlése és kipergése. ezért a öszpontosítva kell végrehajtani: Calypso a hatását sokáig megőrzi. de kevés− bé közismert sajátossággal is. a cilindrospó− riumos levélfoltosság és az alternáriás becőrontó betegség károsítja a rep− cét.2 l/ha. A kezelések pontos dó betelepedés esetén célszerű meg− időzítése érdekében célszerű folyama− ismételni. mesztés nélkülözhetetlen segéd− A károsítók elleni védekezés sok− eszközeiként tartja számon. kat és a termést károsítja. korai érést is okoz. mindezek növelik a termés− potenciált. Kitavaszodáskor. növeli a szárszilárd− ságot. mozgása lelassul és rövidesen elpusz− A tavaszi rovarkártevők elleni vé− tul. Legfontosabb kórokozója a Phoma lingam gyökérnyak− és szár− rothadást. s ezáltal az áttelelést. különösen a fej− trágyázás után a repce robbanásszerű fejlődésnek indul. a növény minden részébe. amelyek− kel ez biztosítható. mivel a késlekedő beavatkozás mai szakirodalom a repceter− súlyos veszteségeket okozhat. Tavaszi alkalma− zása hatékonyan védi a szárat. A repcét jó néhány kórokozó károsít− ja. Hatékonyságát magas biológiai aktivitás és ala− csony dózis jellemzi. Az ipari növények közül a repcé− nek van a legtöbb rovarkártevője és fennáll a méhek átrepülésének lehe− tősége a védendő kultúra felett. ezek szomszédságában. levélfoltosodást. A káros rovarok elleni hatékonyság ugyanakkor egy rendkí− vül előnyös kedvező tulajdonsággal párosul: a növények megporzásában szerepet játszó rovarokra (pl. Ezek közé. A hatóanyagot a rovarok (Szilvássy László a kezelt felülettel érintkez− felvétele) ve. vagy ha Máté Károly. A Calypso kedvező toxikoló− giai és ökotoxikológiai tu− lajdonságokkal rendelkezik és nagyon felhasználóba− rát. és a fás részeken keresztül gyorsan – zöldbimbós állapot végén – virág− felszívódik és a nedvkeringéssel eljut zás kezdetén a repcefénybogár. Hatására a ezek nagy része közvetlenül a virágo− kártevő nem táplálkozik tovább. a méhekre nem veszé− lyes készítmények közé tartozik a kloronikotinilek második generációs képviselője.Növényvédelem A sikeres repcetermesztés alapjai A legújabb repcefajták és hibri− dek egyre magasabb olajtarta− lomra és egyre nagyobb termés− hozamra képesek. a leve− leket és a becőket. Neve− zetesen. szártörést. mint például a ragadozóatkákra is veszélytelen. Bayer CropScience 26 Jó Gazda 2007/3 . A repcé− – terméskötődés kezdetén a becő− ben a védekezést a repceszáror− kártevők ellen. A Horizon hatóanyaga a tebu− konazol jól ismert. Így van ez a repce esetében is. széles hatásspekt− rumú fungicid hatóanyag.0 l/ha dózisban hatásos a fellépő betegségek ellen. aki ezt a terméket ne ismerné. s a repce− A kártevők elhúzódó betelepedése fénybogár ellen 0. másrészt mint növekedésszabályozó ké− szítmény. mányos ellen 0. illetve a táplálkozásuk során veszik fel. – szárbaindulás kezdetén a repce− A készítmény a kezelés után a levélen szárormányos. hanem annak olajtar− talmát is lerontva duplán okoznak kárt. A Horizon a repce növekedését ekkor is kedve− zően szabályozza. szárdő− lést. A kezelést elhúzó− is szükség lehet. Az oldalhajtások mélyebbről in− dulnak és erőteljesebben fejlődnek.1 l/ha dózisban és rajzása miatt akár 2–3 védekezésre javasolt elvégezni. A beve− zető évek kedvező tapasz− talatai után a Horizon 250 EW a repcetermesztés alapkészítményévé vált.

Mivel ezek a növények szinte mindig a gabona után következnek a vetésforgó− ban. Nagyon kis számban 1. A gyomos sűrű növényzetben a gombabe− tegségek is sokkal hamarabb megtelepednek. és már itt kezdjük el irtani ezeket a gyomokat. tyúkhúr. A költségek csökkentése érdekében sok termelő a szántás nélkü− li agrotechnikát választja. kiszélesítve ezzel a lehetőséget a hatékony növényvé− delemre. hogy nem használhatók éjszakai fagyok esetén. Maggal és föld alatti gyökértörzs−részekkel szaporodik. a vero− nika fajok és a fűféle gyomok ellen. ősszel és tavasszal kelnek. a szikfű és pipitér fajok. napraforgóban az ivát és a tüskét. A betegség terjedéséhez jobb mikroklíma alakul ki. Ezért várha− tó. A gyomirtás tervezésénél vegyük figyelembe azt is. amelyek a talajban 10 évig is életképesek maradnak. vagy szinte lehetetlen irtani a sebforrasztó zsombort és a pipacsféléket. veronikafajok. nem hatékonyak azonban a galaj. Egy növény átlagosan 1 100 magot érlel. Az idei enyhe tél kedvezett a gyomok fejlődésének. egy növény 45 000 magot is hoz. árvácskák. mert növeli a mag fehérjetartalmát. mezei csorbókára és a szulák− félékre. mert minden kétszikű kultúrában (főleg gyümölcsösökben. vizet vonnak el a gabonától. amelyeket keverni kell más szerekkel. dikamba és a 2.4 D hatóanyagú készítmények. MCPD. Használatuk esetén fontos tudni. mezei csorbóka. Ide tartoznak az MCPA. ősszel és tavasszal is kel. A szakemberek gyakran fel− hívják a figyelmet arra. hogy a többi gyomokat is kiirtsuk. hogy tavasszal az ellenük való védekezésben a vegyszerszükség− let is magasabb lesz. zöldségfélékben) nagy kárt okozhat. nagyobb károkat okoz− nak. a használati utasításra mindig fel van tüntetve a keverhetőségi lehetőség más szerekkel. hogy a ga− bonafélék a talajt tisztító kultúrák közé tartoznak. főleg a talajművelés minimalizálása miatt nagyon terjed. és nem veszi figyelembe azt a tényt. árvacsalán fajok.) GaP−20/3 Jó Gazda 2007/3 27 . magja nagyon apró. pásztortáska stb. és na− gyon kell vigyázni a szomszédos területekre. fekete üröm. szinte minden kultúrában gondot okoz. Sörárpában szintén nem ajánlott alkalmazni. A gyomirtásban hormon hatóanyagú készítmények az áruk mi− att a legelterjedtebbek. Mezei acat − évelő gyom erős gyökérrendszerrel. az árvacsalán. − erősebb gyökérrendszerükkel még a búza megindulása előtt elszív− ják az összes tápanyagot. Az utóbbi− ak hatása nagyon jó a mezei acatra. hogy egy átlagosnál jobban elgyomosodott búzatáblán az első tavaszi nitrátadagból (nitratációból) a búza szinte semmit sem vesz fel. a zsombor. és a gomba− ölő szer (fungicid) sem éri el mindig a gabona szárának alját. de 25 oC−nál melegebb időben sem.5 db/m2 is kimutatha− tó kárt okoz. irtására speciális gyomirtók szükségesek. mivel a gyo− mok nemcsak a kultúrnövény elnyomásával okoznak kárt. tavasszal csírázik. Parlagi pipitér és az ebszikfű − szinte mindenhol előforduló gyo− mok. ezek élettartama a talajban 20 év is lehet. szőlőben. (sedl. a füstike. A gabonafélékben 85−95%−ban előfordulnak. ta− rackbúza) elgyomosodott területeken ez az agrotechnika nem alkal− mazható eredményesen. Az őszi repcében például nehéz. A gabonatáblák 50−70%− án jelen van. A gyártó cégek a jobb hatás el− érése érdekében több hatóanyagú gyomirtó készítményeket dob− nak a piacra.Növényvédelem − hirdetés Tavaszi gyomirtás a gabonafélékben A tavaszi gyomirtásra azért kell különösen odafigyelni. Eredményes irtásához a vegyszeres és mechanikai gyomirtást együttesen szükséges. Vadzab − 60−150 cm magas fű. használjuk ki a lehetőséget. A kalászos (sűrűn vetett) gabonafélékben legveszélyesebb gyo− mok a következők: Nagy széltippan − ősztől egész tavaszig kel. 50 a nyilvántartásba vett gyomirtó készítmények száma. 40−120 cm magasra nő. Az utóbbi években. Szlovákiában a gabonafélékre kb. mivel az ősszel kikelt gyomok − ragadós galaj. eléggé elter− jedt. Ragadós galaj − 150 cm hosszú szárat is fejleszt. és ezt több éven keresztül alkalmazni kell. Rengeteg tápanyagot. 20−150 cm ma− gas. de a gabonára támaszkodik. ami gyenge. A magról kelő és évelő kétszikű (széleslevelű) gyomokat jól irtják. hogy a főleg évelő gyomok által (acat.

Az akác aránylag termőhelyi kedvezőtlen feltéte− lek mellett is megfelelő mennyiségű és minőségű faanyagot képes bebiztosítani. hogy fiatal ko− rában rendkívül gyorsan növekszik. Tudományos kísérletek bizonyítják. Az akácnak szinte felbecsülhetetlen talaj− védő. A kisebb−nagyobb akácfa−cso− portok. Nagy fahozamának köszönhetően sok szénhidrátot képes beépíteni testébe. a mezőgazdaságilag eredményesen nem hasznosítható terü− letek nagy része éppen akácosok telepí− tése által válhat gazdaságossá. Az említetteken túl− menően a gyökerein élő szimbióta bak− tériumok segítségével a talajt megköti. hogy az akác a mezővédő er− dősávokkal nagy mértékben hozzájárul a mezőgazdasági terméshozamok növelé− séhez. majd pedig elterjedését is ez a 290 hektárnyi sikeres telepítés indí− totta el. mint Magyarországnak. Amerikában. főként virágzás idején. ahol 1400 méteres tengerszint feletti magasságig megy fel. és olyan nitrogénnel gyarapítja. Rendkívül alkalmas mező− Intenzív. Mivel gyö− kérzete segítségével nitrogénnel képes a talajt gazdagítani. ipari üze− mek környékén telepítettek. mint 414 900 hektárt tesz ki. nagy mértékben elszennyeznénk környezetünket.67 százalékát képviseli. környezetvédő és környezetfejlesztő funkciója van. Ezen túl− menően a talajvíz és tápanyagkészlet szempontjából kedvezőtlen futóhomok− ok megkötése is legtöbb esetben elsősor− ban az akácnak köszönhető. az Appalac− he−hegységben terjedt el leginkább. Az ilyen klónokból létesített 1 hektár akácállományból mintegy 400 kg kitűnő minőségű méz nyerhető. Az akác ne− mesítésénél sikerült olyan klónokat nyer− ni. Ugyan− akkor Szlovákia területén az akácosok csupán 33200 hektáron léteznek.Növényvédelem Hagyományos módon létesített akácos − vágás előtt Energetikai célú akáckultúrák Az akác jelentősége és fájának hasznosítása Az akác a világban termesztett fafajok közül az Eucalyptus és a nemesnyárak után a legjobban elterjedt fafaj. s így aránylag rövid vágásforduló mel− lett magas fahozammal rendelkezik. Egyidejűleg ezen fiziológiai fo− lyamatok eredményeként sok oxigént bocsát a levegőbe. vegyes ültetvényszerű akácosok védő erdősávok telepítésére. melyeket a községek. század második felé− ben megbízható adatok szerint Európa összes államának nem volt annyi akácer− deje. Talán szükségtelen hangsúlyozni az akác méhészeti jelentőségét. a 34−43 szélességi fokok között nem kevesebb mintegy 1000 kilométeres vonulatával. ami az ottani összes er− dők területének 22. vasutak és egyéb építmények. erdőmérnök 28 Jó Gazda 2007/3 . A nemzetség Észak− Amerikában és Mexikóban őshonos mintegy 20 faja közül csak a fe− hérakácnak (Robinia pseudoacacia L. amire más fafajok képtelenek. ligetek díszíté− sénél is. Ezen túl− menően Magyarországon az új erdősíté− seknél is a leginkább alkalmazott fafaj. Ugyancsak rendkívül kedvező ha− tással rendelkeznek az akácfa sorok a köz− utak. Olyannyira. Figyelemre− méltó mindenekelőtt az. s őróla kapta az akác a Robinia tudomá− nyos elnevezést. Végezetül rendkívül kedvező hatást gyakorol az akác a parkok. hogy Magyarország Európában jelenleg akácnagyhatalom− nak számít. Az akáccal borított erdők területe jelenleg Magya− rországon nem kevesebb. míg Európában és Ázsi− ában fokozatos terjedése a jellemző. szél− től. A gyors elterjedését több kitűnő tulaj− donságának köszönheti. Vadas Jenő egykori sel− mecbányai professzor szerint az egykori Magyarország s egyszersmind a jelenlegi Szlovákia területén erdőtelepítésre az akácot a katonai kincstár alkalmazta elő− ször 1750−ben a Komárom−harkályi erő− dítmény körül. hótól és egyéb káros tényezőktől való védelménél. A XX. Kohán István. Az utóbbi időkben az amerikai földrészen visszavonulóban van. Európában az első akácfát Robin párizsi botanikus ültette el botanikus kertjében. valamint más jellegű fásításokra. amelyek magas nektárhozammal ren− delkeznek. úgyszólván felbecsülhetetlen segítséget jelentenek a la− kosság egészségi helyzetének szempontjá− ból is. ami az összes szlovákiai erdők területének alig 1.6 százaléka. melyet ha mesterséges úton kívánnánk odajut− tatni. és nagy mennyiségű széndioxidot képes lekötni.) a továbbiakban egyszerűen az akácnak – van erdőgazdasági jelentősége.

hi− szen a teljes kiállítási területből mintegy 13 ezer négyzetmétert ezek foglaltak el. szalma. Jelentős arányt képviseltek az állattartási technológiákkal foglalkozó vállal− kozások. Zöldségpalánták és dísznövények palántai− nak termesztéséhez ajánlják. amely négy napon át a Hungexpo fedett kiállítási csarnokai− ban 15. által szervezett Agrármarketing és Média Napon. s az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások a „Díszpark és kert“ témakörre összpontosítva az „F“ pavilon− ban sorakoztak fel. A zöldségtermesztők számára például érdekes megoldást kínált a Pit Pot nevű termesztőközeg. amelynek legnagyobb részét a mező− gazdasági gépek ésberendezések tették ki. Az idei se− regszemlén.500 négyzetméteren zajlott.Több mint kétszáz kiállító a budapesti AGRO+MASHEXPO−n Február utolsó napjaiban immár 25. A kertészkedők szintén meglehetősen széles vá− lasztékból válogathattak. Az „e−farmer közép−eu− rópai konferencia“ keretében az agrártámogatások internetes intézésének le− hetőségeiről cseréltek eszmét a térség szakemberei. amelyen az európai és a magyarországi szaklappiac összehasonlítása és lehetőségei mellett az internet ágazaton belüli kihasználásáról is részletes tájékoztatást kaptak a résztvevők. külön említésre méltó volt a terményszárítók kínálata. a telepítés és fenntartás eszközei. al− kalommal rendezték meg Budapesten az AGRO+MASHEXPO nemzetközi mezőgazdasági gépkiállítást. A kerti gépek. vagy egyéb zúzalékok energiacélú kihasználásra készültek. A szántóföldi növénytermesztés gé− pei idén is meghatározók voltak. Ugyancsak érdekes és ér− tékes információk hangzottak el a Magyar Mezőgazdaság Kft. nem törékeny és könnyen mozgatható. A seregszemlén szakmai konferenciák is zajlottak. talajművelő berendezések. A kiállításon jelentős szerepet kaptak a különböző energiatakarékos és alternatív felhasználású gépek. amelyek szőlővenyige. Köztük 24 kül− földi cég is felsorakoztatta kínálatát. betakarító gépek képviselői. A seregszemlén jelen voltak az eu− rópai piacon meghatározó legnagyobb erőgépek. (szil) GaP−22/03 . A kiállítson számtalan újdonsággal is megismerkedhettek a látogatók. amely szivacsszerű szerkezete révén jól tartja a vizet. több mint kétszáz (212) kiállító cég vo− nultatta fel a termékeit.

A tisztelt olvasó joggal felteheti a kérdést: mit is je− lent ez az összetett szó? Bár a kifejezés új. mint az előbbi csoporté. Hiszen az edényker− tészet célja. repedeznek. Ez ugyanis tele van gyommagvakkal. Az edény al− jára tegyünk kb. a fagyot kevésbé bírják. Előnyük. a többi faj pedig a „töltelék“ szerepét töltse be. mindenkép− pen készítsünk az aljára kifolyónyílást. és ennek következtében a gyökerek elpusztulhatnak. fagyállók. Ha pedig olyen edényt vásároltunk. így ezeknek az edényeknek az élettartama aránylag rö− vid. A kerámia edé− nyek talán a legszebbek. akkor vá− lasszunk ki egy vezérnövényt a látvány központjául. melyekben a szo− banövényeket termesztjük. fából és be− tonból. de ültethetünk többet is. Ebben az értelmezés− ben az edények nem azokat a cserepeket jelenti.Edénykertészet edénykertészet kifejezés aránylag új keletű a kertészek szó− tárában. mivel talajuk könnyen eliszaposodhat. mert így a talaj nem merül ki olyan gyorsan. hogy olyan növényeket válasszunk. melyet a kereskedelem for− galmaz. melye− ket az edénybe szeretnénk ültetni. A betonból készült edényeket főleg a köztéri díszítésnél használjuk. összetört cserépdarabokat. Egy−egy edénybe ültethetünk egy nö− vényt. különböző díszbokrok stb. és csak ezután kezdjük el feltölteni földdel. Ha mégiscsak a csoportos kiültetésnél maradunk. amelyek elkülönítve jól fejlődnek. mivel az agyag pórusain keresztül sok víz elpárolog. a citrusféléknél stb. ahol több éven keresztül ugyanazon a helyen ma− radnak. A második cso− port növényei nyáron a szabad− 30 Jó Gazda 2007/3 . hogy egy edénybe beültetett növények ebben maradjanak több éven keresztül. melyek gyorsan kinövik edényeiket. Ezután kezdődhet az edény táptalajjal való feltöltése. A fagyokat jól tűrik. rododendronok. hanem nagy méretű tartóedényeket. a tűlevelű− ek. me− lyek télen−nyáron a szabadban maradnak. Az utóbbit jól gondoljuk át. Az edény− kertészetben ne használjunk kerti földet. és még kellő gondozás mellett is el− pusztulnak. Az Az edénykertészet sikere főleg abban rej− lik. Az ezekbe beültetett Juniperus növények öntözését gondosan kell elvé− geznünk. melynek kifolyónyílása nagy. Az előkészületi munkák után kezdhet− jük a növények beültetését. Néhány növény esetében speci− ális talajkeverékeket kell használnunk. pl. a műanyag edényekkel összehasonlítva. a vízellátást kellő figyelemmel kell elvégezni. az talán az emberi civilizáció kezdetéig nyúlik vissza. Hátrányuk közé tartozik. ilyenek pl. Fontos szempont az is. Ezekben a növények több vizet igényel− nek. de az áruk nagyságrenddel kisebb. Ezáltal megakadá− lyozzuk a föld kimosódását. A táp− talaj összetételét. törékenységi mutatójuk messzemenőleg jobb. öt centiméter vastagon kavicsot. Az eliszapo− sodás pedig kevésbé jelent problémát. A leg− több növénynek megfelel az átlagos ker− tészeti talaj. kórokozókkal és kártevőkkel. Mindenképpen érdemes mi− nél nagyobb edényt választanunk. a rododendronoknál. Bármilyen anyagból is választunk ma− gunknak termesztőedényt. Az edénykertészetben a ter− mesztési mód szerint háromféle növénycsoportot különböztethe− tünk meg. A fából ké− szült edények szellősek. A drénréteg fontos feladata a fölösleges öntözővíz elvezetése. A műanyagból készült edények nem annyira mutatósak. a földben lévő tápanyagokat hamar el− használják rövidesen sárgulnak. akkor érde− mes ezt egy nagyobb kaviccsal vagy cse− répdarabbal eltakarni. de sem túl kevés. műanyagból. Minden anyagnak megvan a ma− ga előnye és hátránya is. mint a kerémia edényekből. de amit takar. aránylag olcsók. nem le− het sem túl sok. Nem jelent mást. Ezeket a földkeverékeket ma már prob− léma nélkül megvásárolhatjuk. A méteres edények készülhetnek ége− tett agyagból. bomlásnak induló szerves anyagokkal. de könnyen tör− nek. Azok a növények. Az öntözővíz kevésbé párolog el belőlük. víz− és tápanyagigé− nyük. mint a növények edényekben való termesztését. A fa természeténél fogva azonban köny− nyen bomlásnak indul. nem kell gyakran átültetni a benne elhe− lyezett növényeket. azonkívül könnyen tisztíthatók. hogy az edények beültetésük után is könnyen mozgathatók legyenek. és megelégednek korlátozott mennyiségű termesztőközeggel. hervad− nak. Az első csoportba azok a növények tartoznak. hi− szen a különféle fajoknak más− más a fény−. hogy nehéz az áthelyezésük. minőségét azokhoz a növényekhez kell igazítanunk. hogy hosszú élettarta− múak. mint a kerá− miai edényeké.

Csak meg− jegyezzük. a talajjal szemben igénytele− nek. talajába 50%−ban keverjünk tőzeget. a pálmák. Teljesen külön csoportot alkot− nak a méretes edénybe kiültetett egynyári virágok. stb. A hónap végén szabadföld− be vetjük a tatárvirágot. −fme− Jó Gazda 2007/3 31 . A vágást kitűnően tű− ri. Téli hőmérsékletigé− nye maximum 15 oC. Naponta kijár a kertbe. A növénykék egyre−másra bújnak ki a talajból. kezdhetjük a mohák eltávolítását. kedveli a napos fekvést és a bő öntözést. különböző színes levelű faj− tái vannak. a betegségektől megtáma− dott növénymaradványokat jobb ha elégetjük. a szagosbükkönyt. DÍSZFÁK Folyamatosan telepíthetjük a dísz− fákat és bokrokat. Eucaliptus globulus – eukaliptusz – a nyári teraszok növénye. szabadba csak a fagyok után szabad elhelyezni védett helyre. A tűlevelűek és az örökzöl− dek ebben az időszakban kissé több vizet igényelnek. Méretes edénybe ültetve jobb. ÉVELŐK Most már végérvényesen távolít− suk el a téli takarót. Laurus nobilis – babér – levele ismert fűszer. szárazság esetén ezt pótoljuk. tápanyagokban bőséges. óva− tosan ültessük vissza. A har− madik csoport növényeit pedig télen−nyá− ron védett helyen tartjuk. Télen vigyük telelőbe. melyeknek jó vízáteresztőnek kell lennie. ezek a fajok igénytelenek. Mint edényes növényt télen tartsuk olyan he− lyen. Fontos feladat fagymentes napokon a téli öntözés. ilyenek pl. talaja legyen vízát− eresztő. Buxus sempervirens – puszpáng – gyö− kere kisebb mennyiségű földdel is beéri. Leveleinek hosszúsága elérheti akár a 3 métert is. EGYNYÁRIAK Márciusban már melegágyba is vethetünk. melybe 20–25%−ban homokot keverünk. Ezzel a munkával egyidejűleg távolítsuk el az elhalt növényi részeket. kúszó növény. a citrusfé− lék. de csak ha egészsé− gesek. áprilistól augusztu− sig bőséges öntözést kíván. Actinidia chinensis – kivi – nagymére− tű. tavasszal nyílnak citromillatú virágai. Datura candida – angyalkürt – Közép− Amerika növénye. de ke− vesebb lét tartalmaz. A munkák elvégzése után műtrágyáz− zunk. stb. hanem a gyomok is. Vigyázat mérgező! Mindenképpen a legfeltűnőbb növények közé tartozik. télen pedig védett helyen nyernek elhelyezést. stb. és figyeli. hogy mi az. De méretes edényben a balkonon termeszthe− tünk akár fűszernövényeket is. de nemcsak az általunk odatelepítettek. szabadban 15 oC hideg alatt visszafagy. Farsangné Menyhárt Erika kertészmérnök Datura candida DÍSZKERTÉSZET MÁRCIUSBAN A március a türelmetlen kertészke− dő hónapja.Virágtermesztés Phormium tenax ban vannak. majd műtrágyázzuk őket. talajába keverjünk ho− mokot. a kü− lönböző méretes fikuszok. Szükség szerint a nyáron virágzó bokrokat metsz− hetjük. az angyalkürt. ahol a hőmérséklet nem csökken 0 o C alá. az évelő ágyra ráhullott leveleket. jellegzetes illa− tú. ugyan− is ha néhány napot kihagy. napfénykedvelő. sőt kiültet− hetünk néhány zöldségfélét is. félárnyék és árnyékkedvelő. Ezeket tehetjük komposztba. emiatt főleg télikertekbe való. ha télen telelőbe visszük. az ősziró− zsát. ilyenek pl. virághagymák és virággumók. Phormium tenax – atraktív egzotikus növények. mivel az áthelyezésük nehézkes. nem biztos. ezért kimondottan megfelel az edényker− tészet elvárásainak. A hónap vé− gén a rózsákról távolítsuk el a téli takarást. többnyire 3−5 szemre vágjuk őket vissza. Poncirus trifoliata – poncirusz – ez az egyetlen citrusféle. mely nálunk is kitelel. amit már el lehet végezni. A kisebb termetű évelőket (főleg a sziklakertiek kö− zött találhatunk ilyeneket). a kínai szegfűt. és egy−egy termés− ben akár 25–30 mag is található. melyet erre a célra gyártott vasgereblyével végzünk el. tápanyagokban gazdag talajt kíván. még az igé− nyesebbekről is. Ficus carica – füge – méretes cserép− ben is bőségesen terem. Lombhullató. A rózsákat akkor metsszük. Is− mert gyümölcsnövény. Az edénykertészetben használatos növények Juniperus fajok – borókafélék – méretes edényekbe a borókafélék törpe fajtáit ültes− sük. ha a talajt egyúttal szellőztet− jük is. fénykedvelő. melye− ket a fagy a földből kihúzott. talajuk le− gyen tápanyagokban szegény. Ma már erre a célra kitűnő gépek állnak rendelkezésünkre. az egynyá− ri szarkalábat. ami− kor a rügyeik már szép rózsaszínű− ek. a cíniát. Jobb. hogy a következő látogatá− sakor a kertjét megismeri. Ez így helyes. a gazániát. GYEP ÉS PÁZSIT Ha a pázsit talaja kellőképpen megszáradt. Ide vetjük a következő egynyáriakat: a tátogót. hogy néhány esetben igen ne− héz meghúzni a határt a dísznövények. különböző alakzatokat nevelhetünk be− lőle. A szél és az erős napsütés is kárt okozhat bennük. a fűszernövények és a zöldségfélék között. Humuszban gazdag talajt kíván. talaja legyen tápanyagokban gazdag. a trópusi pál− mák. gyümölcse a citroméhoz hasonló.

Aranyspirál válto− zatának vesszői télen aranysárga színűek. Vesz− szői feltűnően zöldek. A jázmin nemzetség többsége trópu− si−szubtrópusi cserje. nálunk a török uralom alatt terjedt el. A törökfürdőknek nélkülözhe− tetlen növénye volt. így szaporítása is egyszerű. ráadásul a földre lelógó vesszői könnyen meggyökeresednek. Több változa− ta létezik. kb. elég elsétálnunk egy közeli parkba.) is. A szomorúfűz most barkáival díszít. A közönséges orgona (Syringa vulgaris) a Balkánon őshonos. később földig lelógó sárga vesszőivel. május elejére lesz teljes az orgonavirág−bemuta− tó. A spirálfű− zet dugóhúzószerűen csavarodott hajtá− sok és ágak jellemzik. 20 cm magas. Napos időben nagyon hamar ki− nyílnak a virágai. A Kínában őshonos aranyfa (Forsythia x intermedia ) – melyet meg− tévesztésül aranyesőnek is szoktak ne− vezni − már felhívta magára a figyelmet Jázmin sárga virágaival. ekkorra nyílnak ki a különböző virág− színű változatok virágai. hogy megérez− zük: végérvényesen itt a tavasz. Nálunk most a Kí− Fűzfa Orgona nából származó téli jázmin (Jasminum nudiflorum) sárga virágai nyílnak. Török nevéből (leilak) származik lila szavunk. Aranyfa 32 Jó Gazda 2007/3 .) akár már unalmas− nak is tűnhetne egy kertben. virágszíne a halványkéktől a bíborliláig változhat. Április végére. ébred a természet. de vannak olyan fajtái mely igazán egzotikusak. nem csoda éppen ezért rendkívül sűrű és kacifántos bokrot nevel. Az orgonabokrok is felkészültek a nap− sütésre. Több fajtája létezik. Van olyan nőszirom (Iris sp. sokszor már december− ben próbálkozik. a földig hajolva meggyökeresednek.Virágtermesztés Nőszirom Séta a természetben Ébred a természet… Ha nincs időnk egész napos erdei kirán− dulásra. Ez a faj a Kaukázusból származik és rendkívül kis méretű. A fűzfa (Salix sp. a különbség mindig a virágok megjelené− sében vagy színében a legszembetűnőbb. rügyeikből nemsokára levelek bontakoznak ki. amely nagyon korán virágzik. Közepes igényű cserje. akár a félárnyé− kot is elviseli. ilyenkor ezek a virágok rendszerint elfagynak.

a sziklás. valamint korán virágzó fűfélék− kel. Portugáliától Kis−Ázsiáig. akasztós edények és balkonládák tisztítása fontos feladat. az evezők rövidebbek. a kertbe. különösen ha− tásos fűszerű levelek szomszédságában. Örökzöld levele mi− att nélkülözhetetlen a kertben. mint a be− felé hajló csónak. Szegőszőnyegként is jó szolgálatot tesz. Szeleteljük fel né− hány centiméteres dara− bokra úgy. Két hét múlva megjelennek az új hajtások. útszéleken. áprilisban hidegágyba vessük. amíg kiül− tethetők a kertbe. de a hibrideket csak vegetatív módon szaporíthatjuk. hogy naposabb vagy árnyé− kosabb helyre ültetjük. csaknem kopasz. és távolítsunk el róla minden levélmaradé− kot. Kellemes illatú. Töltsünk meg mé− lyebb vetőtálat félig cse− répfölddel. BEMUTATJUK A jeneszter Ne kezeljük le a bőrlevelet! Levelei bőrszerűen vastagok. A megbúvó. októbere folyamán telepít− sük ki végleges helyükre. száraz. és a száraz. Az idősebb ágak barnásszürkék. mosószeres vízzel való alapos mosás jó hatású. Mindegy. helyezzük rá a felvagdalt darabokat. ülő. Mediterrán cserje. majd a második év szep− tembere. ládák tisztítása A kiürült virágcserepek. Sokkal gyorsabban megy vi− szont a következő módon: szedjünk fel néhány gyökértörzset. magá− nyosan vagy párosával álló pillan− gós virágok nagy vitorlája visszahaj− ló. meszes vagy savanyú talajba. Hogyan szaporítható? Magról is kikel. merev. Vágott virágnak is jó. Ha jól meggyö− keresedett. több magvú hüvely− termései selymes szőrűek. A csigákon kívül ritkán támad− ja meg kártevő vagy betegség. Kifejezetten a napos fekvést. laza. amely szívós évelő növény. egyszerű. szal− mával. Szeren− csére a gyökeret eresztett hajtáscsúcso− kat könnyű leválasztani. Az év minden hónapjában természetes módon lá− gyítja a kövezett utak merevségét. a kiülteté− sig cserépben neveljük. náddal befedni. Öntözzük meg. Töme− gesen ültetve első osztályú talajtakaró. de sokkal haszno− sabbak a levelek a virágkötészetben. 1–2 cm−es leve− lei korán lehullnak. zanótok− kal. hogy mind− egyiken legyen egy−egy szem. Ha megfagy− na. fényesek. JÓ TUDNI Cserepek. a vo− nalvezetést és a kő ridegségét is. a levelekből átveszik a fotoszintetizálás szerepét. hogy a tavaszi ültetéskor már ne legyen rá gond. A langyos víz− ben áztatott magvakat tavasszal. bíbor vagy fehér vi− rágfürtök szökkennek fel a levelek fölé. és tegyük meleg helyre. jó vízgazdál− kodású talajba ültessük. finoman hornyolt vesszői fiatalon zöldek. min− denütt megél. Lándzsás. Az oldalt összeállította: −ki− Jó Gazda 2007/3 33 . Jellegzetes. 5–8 cm hosszú. hengeres. akkor ez jó módszer. a kissé elfásodott gyö− kértörzsből nőnek ki. esetleg áttelelő kártevőket és kórokozókat is elpusztítjuk ezzel a mosással. nálunk is ültetik. a bőrle− vél. például zsályákkal. kékeszöld. agya− gos. Teltvirágú fajtái is kedvelt dísznö− vények. má− justól augusztusig. Jó. majd éretten kopaszodók. és addig neveljük cserepekben. Ez a bergenia. márciusban. meszes talajt kedveli A téli fagy ellen hajtásait ajánlatos összekötve. A kis növényeket gyéren el− ágazó karógyökerük miatt. de védett helyen. Ősszel vagy tavasszal. Egyedül a forrón tűző na− pot és a hosszan tartó szárazságot viseli nehezen. Csak közepesen télálló. néhány kivételtől eltekintve általában jól tűri a keményebb fagyokat. aranysárga virágai végálló. feketésbarna. és évente ül− tessük át.Virágtermesztés Kora tavasszal a céklavörös szárakon mutatós rózsaszín. A bőrlevél. ültessük szét őket. Az erős vízsugárral eltávolított makacs szennyeződések után a meleg. Kivá− lóan társítható más mediterrán cser− jékkel. laza für− tökben nyílnak késő tavasztól. tőből újra kihajt. A nagy. seprőszerűen felálló. főleg mészkö− vön él. napos lejtőkön. ha már a ráérős időszakban elvégezzük. Ha csak néhány példányra van szükségünk. Homokos. majd fedjük le homokkal.

a felvásárlási árak alakulása sem kecsegtet túl sok jó− val a termelők számára. vagy pedig a kissé rögösebb. sze− lektálja és tartja nyilván a tenyészállato− kat. az ország legnagyobb mesterséges ser− tésmegtermékenyítő vállalat ügyvezető igazgatója statisztikai adatokkal is alátá− masztja a fent említetteket: Szlovákiá− ban az anyakoca−állomány létszáma az utóbbi öt esztendőben egyértelműen csökkenő tendenciát mutat. hogy az előállítás önköltsége ne haladja meg az únios országok árait. Fülöp László. a forradalminak nevezhető Absolute™ katéter (A szerző felvételei) Ismeretes. hogy minél hatékonyabban és gazdaságosabban tudják a sertéshúst kitermelni úgy. 2005−ben már csak 79529 anyasertést tartottak nyilván a statisztikák. a versenyben várhatóan csak a ha− tékony. Ez főleg a sertésállományokra érvényes. amely továbbra is csökkenő tendenciát mutat. hogy a hazai gazdasági állatállomány az elmúlt másfél évti− zedben jelentős mértékű leépülésen ment át. úgyszintén megfelelő eredményt nyújtó egyéni programot választja. s mára gyakorlatilag az állatoknak szinte csak a fele maradt meg a 80 − 90−es években szá− mon tartott létszámokból.Állattartás Genetikai módszerekkel a sertésállomány termelőképességének és haszonértékének növeléséért A megfelelő szaporítóanyag rende amelyekkel a megfelelő termelékenysé− gi és szaporasági mutatók terén is je− lentős javulást tudnak elérni. Az egy anyára jutó választott malacok évi statisztikai átlagszáma az ezredfordulón 15. Ezt garantál− ja a központilag és szakmailag is fel− ügyelt tenyészállat−minősítő és nemesítö rendszer. jól szervezett minőségi állományoknak lesz esélyük. mint a fajtatiszta tár− sa. a hazai állomány genetikai adottságai alapján szintén képes lenne a joggal igényelt magasabb teljesítményre. és ezek alapján megválasztani a legmegfelelöbb eszközöket. Tudvalévő. amelyeknek a jövöben is meghatározó szerepe lesz a sertésárak piaci alakulásában. amellyel a tenyészsüldőtől kezdve a szakmai tanácsadáson keresz− tül a takarmányajánlatig mindent egy csomagban megkaphat. Ugyanakkor a legtöbbet ezért a gazdák tehetnek azáltal. A háztáji− ban nevelt "kevert" típusú disznó is ugyanannyit eszik. a mesterséges meg− termékenyítéshez szükséges eszközö− kön át a szakmai tanácsadás és mester− séges megtermékenyítés végrehajtásá− hoz szükséges továbbképzés is hozzá tartozik. hogy az állo− mányaikat a kitűzött termelési cél el− érése érdekében megfelelő fajtatulaj− donságokkal rendelkező egyedekből ál− lítják össze. az ógyallai Pigservis Kft. de a szaporodási potenciál. ehhez az ógyallai telepen levő 80 és az ekecsi megtermékenyítő állomáson tar− tott 54 tenyészkan biztosít megfelelő szaporító anyagot. de alapjában véve célratörőbb. 34 Jó Gazda 2007/3 . Fülöp László szerint ebben a szorító gazdaságilag kiélezett versenyben a gaz− dáknak különösen fontos.. Míg 2000− ben a létszám meghaladta a 131 ezret. Ez azonban meg− lehetősen messze van a fejlett uniós or− szágokban kimutatott 21−22−es átlag− tól. amelyben a szapo− rító− és törzstenyészetek rendszerében szigorú feltételek alapján teszteli. Fülöp László ugyanakkor állítja. s eldönti. az azonban kétségtelen. A Pigservis Kft. és csak az álla− tok tartásáról kell gondoskodnia. A gazdasági nyomás a hatékonyság fokozá− sának irányába egyre jelentősebb. amely ma már elképzelhetetlen célirányosan kidolgo− zott és megvalósított genetikai prog− ram nélkül − állítja Fülöp László.56 db−ot mu− tattak a kimutatások. lassabb. A ter− melőnek tudnia kell. ezen a területen komplex szolgáltatást kínál partnerei− nek. és ugyanolyan gon− doskodást igényel. a takar− mányhasznosítás és az értékesíthetőség terén már össze sem lehet őket hasonlí− tani. A sertéstenyésztésben rendszeresen tapasztalható hullámszerű fejlődés iránya nálunk folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. amelybe a különböző fajtájú és vérvonalú szaporítóanyagoktól kezdve. tapasztalatok és a prognózis is azt mutatják. hi− szen a mesterséges megtermékenyítő állomások ma már a legjobb minőségű szaporítóanyagot is képesek bebiztosí− tani s ellátni a nemesítö. mely irányba és hogyan szeretné az adott körülményeket figyelembe véve alakíta− ni az állományát. méhen belüli megtermékenyítés gyakorlati eszköze. Ugyanakkor a hasznossági mutatók te− rén csak minimális előrelépés történt. Az okok bonyolultak és szerteágazók. hogy a szabaddá tett piaci verseny és a hatékonyság kényszerítő ereje mel− lett az ágazati politika is nagyban hozzájárult a fent említett állapot kialakulásához.09 da− rab volt. Mi több. hogy mit szeretne. A stabil és jól szervezett termelési körülményeket és feltételeket biztosítani képes termelő ezt a piacon immár nálunk is meglévő komplex programok beindítása révén is érheti. öt év múlva 16. egyúttal az állományok szá− mára biztosítják azokat a feltételeket. illetve az adott termelési és tartási kö− rülményeket figyelembe véve mit lehet elérni. Az átlagos napi súlygyarapodás 516 g− ról 567 g−ra emelkedett. hogy a vágósertést az A legújabb eszközök közül említésre érdemes a szaporaságot javító. szaporító és árutermelő gazdaságokat. − A statisztikai adatok. hogy az árutermelő gazdaságok számára az egyetlen lehetséges út a versenyképes állományok kialakítása.

Duroc (D). hogy azok nincsenek teljesen össz− hangban a vágósertések minőségi beso− rolásával.9kg. de az egyéb termelési mutatókhoz képest ezen a területen jóval nagyobb szerepe van a környezeti feltételeknek. GaP−16/03 Jó Gazda 2007/3 35 . takarmányfogyasztá− suk egy kg súlygyarapodásra számítva kevesebb. A fennma− radó 85 százalékot a termelőnek meg− felelő feltételekkel lehet és kell befolyá− solnia. takarmányhasz− nosítási és egyéb képességeit akár több. vagy ami még ennél is kedvezőbb. Míg az állatok hízékonysági. YOxPN. va− lamint végtermék előállítására szolgáló apai fajták. mint pl. valamint a PIC és Seghers külföldi programok komponens hyb− ridvonalai. míg a hazai követel− mény 7/7. A világpiaci követelmények adottak. és így tegyék hatékonnyá a szaporítást. A legújabb eszközök közül említésre érdemes a szaporaságot javí− tó. 0905 450 432. a sperma tárolásá− hoz stb. hogy el− marad az anya kanhoz szállításának költsége. más kérdés. az állatok jelöléséhez és nyil− vántartásához. európai értékszabvány (EUROP) szerinti besorolás alapján értékelik.) Fülöp László véleménye szerint egy− egy tenyészkocától feltehetően nálunk is születik annyi malac. A szaporasági mutatók ugyan megfelelő nemesítési program− mal szintén befolyásolhatók. hatékony megoldá− sokat kínálni. tömni való nagy kacsák 6–8 hetes BIG−6 pulykák 7 fajta. és ezen fajták keresztezéséböl ki− nemesített még magasabb hasznos− sággal bíró HAxPN. Ezeknek az állatoknak például a csecsszáma 8/8. amelyek kifeje− zetten az anyai szaporodási típust és hajlamot valamint a szaporasági muta− tókat figyelembe véve lettek kinemesít− ve. mint 2. melynek meghatározó szerepe van az alomszám és a vemhesülés vár− ható mértékének alakulásában. (A mester− séges megtermékenyítés megfelelő időpontjának megállapításához szüksé− ges tüneteket egy külön cikkben ismer− tetjük − szerk. a geneti− kai minőségi különbségekről már nem is beszélve. A szaporasági és termelékenységi mu− tatóik alapján ezek az állatok és utóda− ik is egyértelműen az élvonalba sorol− hatók. nem beszélve arról.Állattartás − hirdetés lkezésre áll ún. Napi súlygyarapodásuk tesztációs kö− rülmények között fajtától függően több mint 800–900g. (szilvássy) A TÓSNYÁRASDI (TOPOĽNICA) BAROMFIFARM KÍNÁLATA 7–14 napos kiskacsák. Ugyanakkor egy fedeztetés ára nem haladja meg az ún. hyb− ridkanok. s az elvárás az hogy az állat elérje az U osz− tálynak megfelelő legkevesebb 50% színhús arányt. Pietrain (PN). a korai vemhesség megállapításához. Hamshire (HA). a színhús százalékaránya az élőállatokon mérve magassan meghaladja a 60−65% −t. Ehhez a termelőknek ma már pontosan kidol− gozott és ellenőrizhető módszerek áll− nak rendelkezésükre. mint 50 százalékban is befolyá− solni lehet az örökletes tulajdonságok átörökítésével. 0905 551 499 Megrendelhetők ezeken a telefonszámokon. ami eleve feltétele a magas alomszám biztonságos felnevelésének. hogy a zúgás tü− netei alapján pontosan meghatároz− hassák a megtermékenyítés megfelelő időpontját. méhen belüli megtermékenyítés gyakorlati eszköze a forradalminak ne− vezhető Absolute™ katéter. A fi− gyelmes gazda a kocák zúgási tünetei− nek kiértékelése alapján határozza meg a megtermékenyítés optimális idő− pontját. 6–10 hetes minőségi tojójércék Kontaktus: 031/7811 563. az E osztályban megkövetelt legkevesebb 55%−ot. megj. Hízékonysági és húsminő− ségi genetikai adottságaik megfelelnek a legmagasabb követelményeknek. valamint a fertőző betegsé− gek terjedésének veszélye is. Partnereiknek azonban ezen a téren is tudnak új. "feketekananos" zú− gatás árát. a szaporasági mutatók öröklődési rátája csak 10−15 százalé− kos közvetlen hatást mutat. A cég kínálatából nem hiá− nyoznak a mesterséges megterméke− nyítéshez. Yorksire (YO). szükséges eszközök sem. A felvásárlási árak alakulása alapján ma még sajnos úgy tű− nik.8−2. A Pigservis ekecsi és ógyallai mes− terséges megtermékenyítő állomásain nagy választékban állnak rendelkezés− re a mesterséges megtermékenyítés− hez alkalmas kiváló teljesítményű anyai fajták (nagyfehér. hogy mennyi marad meg belőlük a termelési ciklus végéig. mint bármely únios országban. lapály stb). és a jövőben várhatóan a minő− ség lesz a meghatározó. A Pigservis egy hosszú távú projekt keretében 2006−tól újra importálta Franciaországból olyan nagyfehér és lapály típusú tenyészállat− ok szaporítóanyagát.

hogy a cső az alsó kijáró felé álljon ki. Sokan a bel− ső szedő helyett az alsó virágpor− szedő kifejezést használják. hogy ne kelljen a készülék külön esővé− delméről gondoskodni. pontosabban a fu− ratméret és anyagvastagság tekin− tetében nincs. Ha ezek után a felső röpnyílást lezárjuk. Ez veszteség. jelezve ezzel. röpnyílással ellen− tétes oldalán történik. Külső kinézet tekintetében a bel− ső virágporszedők olyanok. Az így lehullott virágporszemek nem jutnak a gyűjtőtálcába. Erre azért kell külön gondot fordíta− ni. amelyeknek saját fenék− deszkájuk nincs. illetve belerögzítik az egyes szerke− zeti elemeket. az utóbbinál pedig a korábbi röpnyílás szolgál ugyanerre a célra. mintha a virágpor− szedő ott sem lenne. Ennek az lesz a következménye. Az a szerencsés. sokszor jóval na− gyobbra méretezik. A fából. és szélességi méretük tekintetében az adott kap− tártípus fiókjával azonos méretűek. egér. Itt emlékeztetünk ismételten arra. A szerző felvételei A belső virágporszedők felépítése és használata A belső virágporszedőket valószí− nűleg az az igény hozta létre. Ennek a megszorításnak abban van jelentősége. csomósodás. A jobb szellőzés némi nedvességtartalmat von el (előszikkasztás) s ezzel csök− ken a porladás.2 mm). vagy pálcás rács. és a penész sem távolítha− tó el belőle semmilyen módon.) be ne hatolhassa− nak. a vi− rágpor még így is védett marad a nedvességtől. ugyanis a csapóajtó nem képes megnyitjuk. A munkás− méhek és herék több−kevesebb ke− resgéléssel megtalálják. Az előbbi típusnál a hátsó oldalán képeznek ki egy kis ajtót a virág− porgyűjtő tálca ki−be húzására. amelynek nem alsó. a szedőrá− csokat nagyobbra. és összes− fényzáró módon illeszkedni még új korában sem. Ha a gyűjtő− tálca alján rajta van a távtartó. A belső virágporszedő alkatré− szei közül lényeges fontosságú a gyűjtőtálca. A méhek ugyanis az egymással párhuzamos szedőrács illetve áthullórács között közleked− nek. és ezen ke− resztül ki tudnak menni. hogy a tulajdonképpeni szedőké− szülék alsó részét legalább olyan fe− lületen beborítja. a csapóajtó teljesen mozdítha− tatlanná válik. tartani. mint a külső szedőkét. A belső tervezéskor megoldandó probléma a röpnyílás kialakítása. amelyeknek saját fenékdeszkájuk van és vannak olyanok is. de ezért számolni kell ezzel is. s ennek megfelelő− en nem kell szétszóródástól. de nem csak a virágporgyűjtő méhek járnak ott. Ez jelentős előny. Az alsó virágporszedőket ajtóval kell ellátni. hogy ilyen méretezés mellett a tálca bizonyo− san nagyobb felületű. le−fel mozgatható csapóaj− tóval oldották meg. hogy hossz−. Ez a követelmény úgy oldha− tó meg. A napi hozam összegyűjtése a belső szedőknél soha nem okoz gondot. de megsüllyedt. Később. nem ér− het a fenékdeszkához. mint a fedő− rács. hogy a tulajdonképpeni szedőkészüléket a befoglaló keret felső élével párhuzamosan. Jó kialakí− tás esetén kevés méh találja meg visszafelé jövet. Ez iránt semmi érdeklődést nem tanúsíta− nak a méhek. pené− szesedésről stb. A hereszöktető leggyakrabban egy 10–12 mm átmérőjű. vagy az összetömörödés veszélye a fris− sen szedett virágporban. hogy a készülékbe álla− tok (idegen méhek. amikor ten− gelyét. A különbség az. A készülék ürítése ugyanis a kaptár hátsó.Méhészet A jól üzemelő alsó virág− porszedőkből probléma− mentes a termék begyűjté− se a nap bármelyik idő− pontjában. s így a víz szivároghat bele egy na− gyobb eső alkalmával. hanem felső. beszorul és végképp nem lesz fényzáró. a kaptárfenék és az első kaptárfiók között helyezkedik el. A nagyságot azzal. Mindhárom ismérv hasznosságát indokolni le− het. ahol nem akarjuk. de attól mintegy 1. de kisebb nem. Régebben ezt a feladatot víz− szintes tengelyen elhelyezett V−betű formájú. amelybe felülről belesüllyesztik. a relatí− ve zárt szedőkészülékben észrevét− lenek maradnak. Ettől nagyobb lehet (max. 3. A gyűjtő− tálcák ritkán kenődnek virágpor− ral. és inkább egymással párhuzamosan két külön−külön zár− ható/nyitható röpnyílást képeznek ki. 3–4 cm hosszú cső. Ha az alsó röpnyílást zárjuk és a felsőt 36 Jó Gazda 2007/3 . hogy az ol− dalfalakhoz közeli furatokból köny− nyen a fal mellé hullik a virágpor. ezért egy bizonyos mennyiségű tartalék tálcának készenlétben kell lennie. A gyűjtőfiókok méhmentesek. hanem a méh− család összes kijáró egyede. amin azt ért− jük. csiga. stb. hogy az alsó szedők esetében (legalábbis a legis− mertebb típusoknál) a szedőrács és az áthullórács vízszintes elrendezé− sű és párhuzamos egymással. hogy a "fals fényt" érzékelő méhek a kezdetben ap− rócska nyílásokat kirágják és ott közlekednek. A tálca alsó távtartókon támaszkodjon. A szedőrácsok méretezését tekintve különbség nincs. béka. hogy a rakodókaptáron alul. Az áthullórács ugyanolyan lyukbőségű rostaszövet. az áthullórács és a gyűjtőtálca vagy gyűjtőfiók. amelyet a szedőrács keretében kialakított furatba kell il− leszteni olymódon. ha a tálca nem sokkal kisebb. vagy alsó−felső röpnyílása van. A röpnyílások ilyetén válogatása a kaptár röpképét nem változtatja meg. széleit illetve bármely részét a méhek propolisszal bekenik. Ekkor a ké− szülék gyűjtőhelyzetben lesz. Legfontosabb szer− kezeti elem ezúttal is a szedőrács. ezért a méhcsaládnak tájolási prob− lémát nem okoz. mint a külső szedőknél. úgy a méhek kénytelenek lesznek az al− só röpnyíláson. hogy a belső virágporszedők nem igényelnek külön eső elleni vé− delmet. mert a méhek járását és a lesodort virágpor áthullását is akadályozná. hanem a kaptár aljdeszkájára helyezik őket. másrészt a műanyag szitaszövetre esetleg rápenészedő virágport le lehet mosni. tartósan a kaptáron lehessen. ségében csak nagy bosszúság. A tálca feneke műanyag szita− szövetből készüljön. Egyes típusoknál az aljdeszkát hosszanti irányban 180 fokkal megfordítjuk. amelybe a méhek lábá− ról lesodort virágpor hullik. Az új típusoknál mellőzik a mozgó al− katrészeket. de mélységi méretük attól kisebb. és ne változtas− sa a kaptár röpképét. a felsőt pedig közvetlenül a szedőrács felső lapja és az első kaptárfiók között alakít− ják ki. Szerkezeti felépítésükre alapjában véve az a jellemző. Minthogy itt a ki− használható felület nagy. hogy a virágporszedőt a kaptár különösebb megváltoztatása nélkül lehessen "virágporgyűjtő" vagy "szabadon repülő" helyzetbe állíta− ni. A kis fiók oldalai képezik az alsó virágporszedő kere− tét. A jobb szellőzésre elsősorban a na− gyobb nedvességtartalmú virágpor− ok gyűjtésénél van szükség. vagy esetleg zugépítményeket építenek rá. mert a kaptár jó szellőzése itt is nagyon fontos. darázs. és rövid időn belül megpenészednek. A szedőrácsot célszerű köz− pontosan elhelyezni. Az alsó röpnyílást az áthulló és a gyűjtőrács között. mintha a kap− tár fenékdeszkája volna. mint amekkora felületet a szedőrács jelent. vagy hogy eredetileg úgy állt. Vannak olyan típusok. Nem bizonyult a legszerencsésebb megoldásnak. vagy farostlemezből készült fenék nem szellőzik. A külső szedőkhöz ké− pest az a különbség. hogy a kaptár nem áll vízszintesen. Előfordulhat. Így a tulajdonképpeni szedőkészülék olyan. A műanyag szitaszövet feneket s ezzel együtt az alsó távtartót egyrészt a jobb szellő− zés indokolja. a gyűjtő− tálca fertőtleníthető. mint a kaptárfiók belső mé− rete. mint egy kis kaptárfiók. azaz a szedőkészü− léken keresztül járni. úgyhogy bármilyen időjárási helyzet mellett megoldha− tó a virágpor begyűjtése. Az esővédő maga a kaptár− test. hogy a készülék mindegyik ol− dalfalától kellő távolságra vannak a furatok. úgy a méhek szabadon járhatnak ki−be.5–5 cm−rel mélyebben helyezik el. a takarítás pluszmunka is. így minden leszedett virágpor− szem belehullik.

12. Nagyméretűek. rit− ka előfordulásuk miatt a világ szá− mos országában állandó védettsé− get élveznek. A méhész a méhekre. at− kafigyelés. Az unió régi országai majd onnan hoznak be mézet. erdőkben. főként annak szaporulatá− ban okozott kártétele többszörösen meghaladja egérpusztításának hasznát. A csendereseket. mely leginkább az emberlakta helyek közelében tar− tózkodik. – A virágpor jól szikkad benne. ami egész évben vadászható. Sajnos. Zselíz A HOLD FÉNYVÁLTOZÁSAI Holdtölte Utolsó negyed Újhold Első negyed március március március március Jó Gazda 2007/3 04. Törlődik a vám. Fő− ként az öreg erdők odvas fáiban ta− nyázik. górék tetején. ahová különben legfeljebb csak az időjárás viszontagságai elől húzódik be. ázsiai országok. Élelemszerző útjait leginkább éjjel járja.Vadászat MÉHÉSZKALENDÁRIUM Egy termelőév kezdetén állunk. – Más célra is használható: pl. a Kárpát−me− dencében az ára rögtön száz koro− na fölé emelkedne. a jó ta− vaszi fejlődésre. Részük egy "lakószo− ba". De a legfontosabb a legvégére: A 2007−es esztendőben – rá kell. tárolható. de a csendes zavartalan területrészeken nappal is elvadászgat. szajkó és a szarka. A belső szedő hátrányai: – Drágább. alsó szellőző. Síkon. viaszmor− zsa. mezőgazdasági ré− szeken vagy a nádasokban. békát. A virágmé− zek világpiaci árát − nem felejtve Kínát sem − a 2007−es termelő− A jó kialakítású belső szedő előnyei: – Időjárástól jól védett. Sajnos. meszes múmiák. Apróvadnak. melyben a méhész a szezon idején lakik a családjával − elkísér− ve a méheit útjukon. Legkarcsúbb. 19. telelő fe− nék. – Több napi termelt virágpor benne lehet. Nagyon lényeges − stratégiai fontosságú koncepcióról van szó. 27. mi− vel 80–100 méhcsaládot is "bele− pakolnak". ill. sűrűk. Karcsúsága folytán a legszű− kebb egérlyukakba is befér. Szántóföldeken. amikor az apró− vad még gyámoltalan. Agyafúrt vadunk. és esténként innen indul éle− lemszerző útjára. de az apró− vadban. – Molyosodik. Mézkereskedőink szerint vi− szont a mai napig még egy hordó− val sem sikerült behozni belőle or− szágunk területére. így a romániai virágméz még érde− kesebbé válhat a gazdag nyugat− európai országok részére. apróragadozónk a me− nyét. Károsítása főként fiainak nevelése idején emelkedik aggasztó szintre. erdőmérnök Kalendárium Márciusban Szlová− kia területén a kö− vetkező vadfajok vadászhatók: róka. Csupán gyógyszer. A mezei görény szelídített válfaja az üregi nyúl vadászatához jó eredménnyel használt krémszínű. kőrakások között. üres présházakban. ami a Nyugat Európa irányába történő mézexportot illeti. A legnagyobb károkat az apróvadas területeken okozza. de az erdőkben a fiatal őzgi− dák sincsenek tőle biztonságban. nem kell leszedni vándorláskor. a kisméhész gondolkodási módszerét – sokat kapni és keve− set adni – szinte lehetetlen megvál− toztatni. fekete varjú. – Tovább bővül az unió két kele− ti "szegény" országgal. Tápláléka vegye− sen állati és növényi. Nem riad vissza az emberlakta helyek közvetlen kö− zelségétől sem. Bár a felsorolt ragadozók jelentős kárt okoznak a vadállományban. – A virágpor illetve. za− varásmentesen lehet elszedni hátul− ról. Így az adott lehetőségek mellett nem biztos az átállás. Középtávú kilátások szerint a 2007−es év végén elérheti a 33 Sk/euró szintet. Látása. A kitermelt akácméz kevés. Napközben előszeretettel húzódik meg a csenderesek. Viszont a néhány családdal rendelkező kisméhész esetében is 8–10 EURO−t hozhat méhcsaládonként évente. Kedvenc táplálé− ka azonban mégiscsak az apróvad és főként azok könnyen hozzáférhe− tő szaporulata. Tartózkodási he− lyeit a táplálékszerzés lehetősége szerint változtatja. a róka. illetve esthajnal szürkület védel− mében járja. méhhulla (rossz kiala− kításnál) Jókay Tibor. Márci− us 16−tól vadászható a szalonka. amely döntő mértékben meghatá− rozza országunk fejlődését a mé− hészet terén az elkövetkező 5−10 éves időszakban. a vi− rágmézek kilónkénti ára az erősö− dő korona mellett negyven korona körül fog mozogni. gazos árkok védelmében. foglyos területeken igen jelentős. véreng− zős útjait mindig a sötétség leple alatt járja. Területekben nemigen válogat. Erdőn. konkrét projektumok (a nagyméhészek esetében) költségei lehetnek meg− térítve – utólag. – Állandóan a kaptár alatt lehet. Nem ázik be. A feltárt kotorékok cá− folhatatlanul bizonyítják a róka je− lentős kártevéseit. a világpiac nyitottsá− ga okozta veszteségeket. Zsákmányszerző. J. nyestkutya. Moldávia és Ukrajna. Alaksza János. – Többet termelhet. vadfiókban érzékenyen pusztítást visz végbe. Januárban kezdődő és a tél végéig kihúzódó párzása (koslatása). Összerakva a háttérinformációkat – a nemzeti költségvetések segítségével (az arány 1:1) – ezzel a támogatás− rendszerrel hajlandó az EU kom− penzálni az ország méhészeinek a globalizáció. hogy kapcsolódjon országunk az EU−s méhészdotációkra. Ez a tényező a mézexportunk szempontjából nem jó hír. vagy hegyes dombos vidé− ken. hallása és szaglása egyaránt kiváló. mert az élteti a méhészetet. szemétzugok kelet− kezhetnek (rossz kialakításnál). egérnek. nagyjában megegyezik a nyusztéval. nem a szép álmok. istál− lókban is elég gyakran tanyázik Zsákmányszerző utjait a nyest is éj− jel. a szedő fene− ke könnyebben penészedik (rossz ki− alakításnál). de főként a fészekaljak és a zsenge szaporulat pusztításával károsít a vadállományban. majd a kölyke− zés idején gyakran találjuk föld alá készített tanyáján. nincs forgalomtorló− dás. A síkon lévő ártéri erdőktől kezd− ve a magashegységek nagyobb er− dejéig szórványosan majdnem min− denütt megtalálható a nyuszt. Ez legin− kább a mezőn erőszakkal kisajátított és méreteire átalakított ürge vagy pocoklyukakban él. me− zőn egyaránt előfordul a sötétbarna színű házi görény. Az évi mennyiség eléri a 8–10 ezer tonnát. Kártétele főleg a fácános. zsenge sza− porulata a legkönnyebben hozzáfér− hető zsákmány. Jelenleg már viszont − sajnos − nyitott az út. ha az időjárási viszonyok az elmúlt esztendő kilengési kere− tein belül alakulnak − sajnos. méhészeszköz. amikor az elérhető apró− vadban. sőt. Az akácmézről nem merek prognosztizálni. sokoldalú szakember. Kivételt képez a róka. mivel az oda húzódó apróvad aránylag köny− nyű zsákmánya. Közeledik a tavasz − remélhető− leg. Táplálkozása. méhész. Tehát éppen akkor. Télen előszeretettel tar− tózkodik a nádasokban. – Könnyű átállítani szedésre vagy közvetlen bejáratra. Nem válogatós. élet− módja. A vi− szonylag technikailag kevésbé fej− lett. egy harmadik országon keresztül). A készpénzben fizető támogatások ideje azonban véget ért. lombos sűrűket rendszeresen felkeresi. mezőn egyaránt előfordul. leginkább azonban az erdők vé− delmében. nyá− ron a mezőgazdasági termények kö− zött bújik meg szívesen. A róka jelentős károkat okoz a vadállományban. bogarat. mert még jelenleg sincs rá igény. – A tájolást nem zavarja. fészekaljban. Sok vidé− ki család megélhetési jövedelmét jelenti a méhészkedés. tenyésztett vadászgörény. ahonnan olcsóbban jön (Románia. alacsony kemizációs mező− gazdasággal működő román me− zőgazdasági vidék egészséges. de azzal ellentétben el− hagyott épületek padlásain. Mi változott és mi a régi az elmúlt esz− tendőhöz viszonyítva? Határozottan új gazdasági té− nyezők: – a szlovák korona árfolyamá− nak emelkedése az euróval szem− ben. Gyakran a föld− be ásott. hegyvidéken. sziklás oldalakban vagy vízmosásokban tanyázik Rőzseraká− sokban. Az apróvad. a kotorékban. remízeket. Szívesen fogyasztja a kígyót. Tavasz végén. – Könnyen szállítható. idényre ők határozzák meg. a nemzeti méhészprog− ramunk nem volt megfelelő szin− ten. szürke varjú. A méhészet jövedelmezősége szempontjából sok más komoly té− nyező is kockán forog. egeret is. A nyest nagysága a nyuszttal egyezik. Több− nyire erdőlakó. mert a folyama− tot naponta nyomon kell követni. Háromezer kilométert is képesek vándorolni a kerekes traktorral vontatott pavilo− nokkal − így nevezik a fedett. de egyben legvé− rengzőbb. vizek mellett több−kevesebb számban előfordul a legtöbbet emlegetett ra− gadozónk. törmelék. mivel az ágazaton belül kevés a jól képzett. szőlőkben. hogy belevaló szakembereket tud− jon szerződtetni. a virágpor és más méhtermék kitermelésére összpontosít majd. – Szemetes: belehullik a kaptár− szemét. pocoknak egyaránt kegyetlen ellensége a tojás rablásával is érzékeny károkat oko− zó görény. Az esetben. Nálunk két faja ismere− tes. Argentína és Brazília 2006−os mézkitermelé− se most összegeződik. – A virágport méhmentesen. Rokona a mezei vagy molnárgörény jóval világosabb alapszínű.T. – Jól szellőzik. – Kisebb. kaz− lakba ásott lyukakba is nemegyszer tanyát üt. mely sokszor próbára teszi a vadász ügyességét. Mézterme− lés és mézkivitel szempontjából fő− leg Románia keverheti meg a je− lenlegi laposztás sorrendjét. Ha el− fogyna az akác (amit természete− sen nem kívánok). guru− ló méheseket. Vadászterületek szőrmés kártevői Síkon. a méz. 37 . de színe szürkésebb. Több pénz kell ehhez a központnak. eu− rópai jellegű méz termelésére ké− pes. illetve a rágcsálóktól elbi− torolt lyukakba üt tanyát. Ro− mánia méztermelése nagyrészt vi− rágmézből. vegyes− és erdei méz− ből tevődik össze. ré− ten egyaránt rátalálhatunk kotoréká− ra. Élelemszerző útjait fő− leg a sötétség védelmében járja. erdőn. Egérpusztításai− val ugyan hasznot hajt.

MEGRENDELÉS SMS ÁLTAL: Küldjön SMS−t „OBJ“ szöveggel a 0907/680680−as telefonszámra. a D. A Jó Gazda 2007 januári számában közölt kereszt− rejtvény helyes megfejtése: „.. töltse ki az ennek alapján küldött megrendelőlapot. Honlap: www. e−mail: jogazda@nextra.sk. 825 52 Bratislava. SZILVÁSSY LÁSZLÓ Szerkesztőség: Devätinová 54. A.Rejtvény Rejtvényünkben Seneca római filozófus egyik gondolatát rejtettük el. a JUGARIS−KG és más terjesztők.O.sk Kiadja a MADÁCH−POSONIUM Kft. Nyomdai előkészítés: Bici−Data. negyedévi – 52024 A lap megjelenését támogatja: az SZK Kulturális Minisztériuma (Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR) 38 Jó Gazda 2007/3 . INDEX: 49 270. félévi – 52022../fax: 02/45 25 99 67. 830 00 Bratislava. CZVEDLER Kft. ISSN 1336−6335. 825 52 Bratislava. Slobody 27. minden postán.jogazda. stredisko predplatného tlače.s.BOX 183.Akkor is eljön a hajnal. tel: 02/4444 2773. 810 05 Bratislava 15. 44458821. Galánta Nyomja a Komáromi Nyomda Kft. email: predplatne@abompkapa.. Példányszám: ABC SR. a. tel. Az előfizetések kódjai: évi – 52021./fax: 02/45 25 99 67. ha nem kukorékol a kakas.” Sorsolással a következők nyertek jutalmat: Marci Alica. Zselíz A nyerteseknek gratulálunk. Terjeszti a PONS a. és küldje vissza ugyanerre a számra. P. Dobóruszka Biacsko Ágnes. Megrendelhető a szerkesztőségben. Kéz− iratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.44458816. az aján− A rejtvényt készítette: Lőrincz László AZ AGRÁRVÁLLALKOZÓK LAPJA Főszerkesztő:T. fax: 02/44458819. Szolnocska Fóthy Zoltán. oddelenie inej formy predaja. zöldszám: 0800/188 826.sk Előfizetési díj 1 év− re 204 korona. Mediaprint−Kapa Pressegrosso. Vajnorska 137. Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: Devätinová 54. nám.s. a kézbesítőknél és a következő cí− meken: Slovenská pošta. tel.

− 590 ..− 560 .− 120 . 979 01 Rimavská Sobota. Telefon: 047/562 68 23.− ?? .KÖNYVAJÁNLATUNK 410 .− 80 .− 290 . 0903 302 416 .− A könyvek megvásárolhatók és megrendelhetők a következő címen: Tompa Mihály Könyvesbolt Hlavné námestie 17.− 80 .− 1090 .

GaP−2/03 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful