2007.

március

XVII. évfolyam

3. szám

Ára: 20 korona

Előfizetőknek: 17 korona

Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében Az őszibarack és a nektarin károsítói A sikeres repcetermesztés alapjai
3

GaP−1/03

Tartalom

A TARTALOMBÓL
A korai borsó 4 A termő őszibarack metszése 4 Az őszibarackot tavasszal ültessük Új lehetőségek és kihívások előtt Házi kertek vetésterve biodinamikus módon 5 6 7 Az őszibarack és a nektarin károsítói és védekezési terve 16 Növényvédelem márciusban 18 A poszméhek haszna a papri− kában, dinnyében, eperben 20 Az akác jelentősége és fájának hasznosítása Integrált növényvédelem 21 Több mint kétszáz kiállító a budapesti AGRO+MASHEXPO−n Edénykertészet Díszkertészet márciusban Séta a természetben Tavaszi gyomirtás a gabonafélékben 27

Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében 8

28

29 30 31 32

Benedekfű

10 A tápanyag−utánpótlásról

22 24 24 25 Ne kezeljük le a bőrlevelet! 33 26 A jeneszter 33

A szép gyep és a gyönyörű Nemzeti kiegészítő virágok megfelelő tápanyagel− támogatások látást igényelnek 11 Milyen gyorsan hat Gyümölcs− és a nitrogénműtrágya? zöldségpiaci reform 12 A tápanyag−gazdálkodás A szeder, a ribizke, a köszméte tervezése és a feketebodza metszése 14 A sikeres repcetermesztés A gyümölcsfák metszése 15 alapjai

A megfelelő szaporítóanyag rendelkezésre áll 34 A belső virágporszedők felépítése és használata Vadászterületek szőrmés kártevői 36 37

A címlapon Szilvássy László felvétele

Jó Gazda 2007/3

3

Időszerű − Hirdetés

Március
KOS hava
III. 21−IV. 20.

A korai borsó
A zöldségfélék közül szabadföldbe a borsó vethető legkorábban, akár már feb− ruár végén, március elején a földbe kerül− het. Az igényesebb vetőborsót kissé ké− sőbb vetjük. A sorok távolsága 12–24 cm, az alacsony növésű fajtákat sűrűbben a ma− gasakat ritkábban vetjük. A vetés mélysége általában 6–8 cm. Vetés után ügyeljünk ar− ra, hogy a talaj felszínén ne maradjanak el− vetetlen magok, mert odavonzzák a mada− rakat, és azok a földből is kiszedik a szeme− ket, így komoly kárt okozhatnak. A borsónak nálunk három típusát kü− lönböztetjük meg: a kifejtőborsó általában rövid tenyészidejű, korai termesztésre al− kalmas, a velőborsó hosszabb tenyészidejű, később érik, éretlen zöld állapotban fo− gyasztjuk, a cukorborsó jellegzetessége, hogy a hüvelye is fogyasztható. A borsó a talajban nem válogat, legin− kább a mélyrétegű, meszes, jó táperőben levő vályogtalajokat kedveli. Hidegtűrő, már 3−4 oC−on is csírázik. A kikelt növé− nyek a mínusz 4−5 oC fagyokat is elviselik. A lombjuk akár le is fagyhat, később újra kihajtanak és tovább fejlődnek. A nagy me−

KIT KÖSZÖNTSÜNK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Albin Lujza Kornélia Kázmér Adorján, Adrián Leonóra Tamás Zoltán Franciska Ildikó Szilárd

leget azonban – különösen ha szárazsággal is párosul – nem bírják. Ápolása elsősorban gyomtalanításból áll. A kikelt vetés talaját mielőbb kapáljuk meg, tartós szárazság esetén öntözni kell. A hüvelyek szedését akkor kezdjük, amikor a borsószemek már elérték a rájuk jellemző nagyságot, de még zsengék, kellemes za− matúak. A magasabb növésű fajtákat aján− lott támasz mellett termeszteni. A nálunk legismertebb fajták: Bohdan, Radovan, Záboj, Ctirad, Elkan, Junior, Lumír, Mojmír, Superior. (mik)

Hétfő Gergely Kedd Krisztián Szerda Matild Csütörtök Kristóf Magyar nemzeti ünnep 16 Péntek Henrietta 17 Szombat Gertrúd 18 Vasárnap Sándor, Ede 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat József Klaudia Benedek Beáta, Izolda Emőke Gábor Irén, Irisz Emánuel Hajnalka Gedeon Auguszta Zalán Árpád

A termő őszibarack metszése
A szakszerűen metszett őszibarack fa a kezdő kertész számára siralmas képet nyújt. De ne ijedjünk meg tőle, mert csak az erélyes metszés segít bennünket abban, hogy meg− akadályozzuk a fák felkopaszodását. Először a vázágak csúcsán levő vezérvesszőt vágjuk vissza egyharmadára, úgy, hogy a csúcsrügy külső állású legyen. Az erős vesszőket felvált− va, hosszabb termővesszőnek, illetve rövidebb ugarvesszőnek hagyjuk meg. A vékony, termőrügyben végződő ágakat ne vágjuk vissza, ezek a termés kinevelése után úgyis le− száradnak. A túl sűrűn álló, vagy száraz, betegnek látszó vesszőket tőből távolítsuk el.

FÁTYOLFÓLIA
A növénynek és a termelőnek egyaránt biztonság.
4
Jó Gazda 2007/3

Méretek (szélesség m−ben) 1,5 3,4 4,0 5,5 6,75 8,5 10,5 12,75 13,6 16,0

040 01 Košice Staničná 7 tel.: 055/625 3288 mobil: 0905/625 328 0905/221 859

E−mail: netkanetextilie@pobox.sk

GaP−3/03

Választható hosszúságban! 10,5 m−től erősített szélekkel!

Megrendelhetők nagytestű 7 hetes brojlerpulykák májusra és júniusra. A gyakorlat szerint télen általában a kevés− bé érzékeny fajtákat ajánlott metszeni (Olaszrizling.: 0905/286 397 Ga− 3/3−4 Nagyvirágú krizantémpalánta és szabadföldi paprikapalánta megrendelhető. ez függ az alany− tól. Apróhirdetés Minőségi szőlőoltványok és gyümölcsfák eladók Muzslán. tel. Müller) inkább később végezzük. akkor több rügyet ha− gyunk meg. akkor kisebb a terhelés. Cím: Pontyos István. viszont erősebb fagyok ese− tén a vesszők fagykárt szenvedhetnek. A korai metszés előnye. de még a rügyfakadás előtt ajánlott elvégez− ni. Tel. hogy a szőlő tavasszal korábban fakad. Az őszibarack alanyválasztásánál ve− gyük figyelembe a talaj tulajdonságait. Szent− lőrinci). A tavasszal ültetett fákat rend− szeresen öntözzük. Minden nap 12 órától 20 óráig köz− vetít. Kedvezőek a tapasztalatok a szil− vaalanyú oltványokkal is. a gyökereket meg kell metszeni. az érzékenyebb fajták metszését (Ezerjó.sk címen. mert az legyengüléséz és pusztulásá− hoz vezet.Időszerű − Hirdetés Az őszibarackot tavasszal ültessük A gyümölcsfacsemeték kiültetése ál− talában az őszi hónapokban ajánlott − ki− véve az őszibarackot és a diót. illetve az adás az interneten is hall− ható: www. a tőke erősségétől. ott az őszibarck−alanyú oltványok alkal− masak. az iszaposított pépbe valamilyen fertőt− lenítőszert (Basudin. A termőkaron hagyott rügyek száma a tőke terhelését jelenti. az apróbb fürtöknél 14−18 rügyet hagynak meg. (miklós) A heti műsoridő jelenleg 56 óra. hogy a fa tavasszal ki sem hajt. akkor a gyökérsebeik a tél folyamán (már 8 foknál alacsonyabb hő− mérsékleten) nem megfelelően gyógyul− nak be. Ga−4/3−6 035/7782 108 A szőlő metszése A szőlő téli és tavaszi metszésének is megvannak az előnyei. keményebb tél után megtörtén− het. nehogy rendszeresen túlterheljük a tő− két. Arra viszont ügyelni kell. a termesztés cél− jától. A háztáji szőlőben négyzet− méterenként 10−18 rügyes terhelést al− kalmaznak. GaP−4/03 Jó Gazda 2007/3 5 . az 1098−as.: 0905 962608. Meszes talajokra a keserűmandula−ala− nyon álló csemeték a legmegfelelőbbek. Ezt első− sorban az őszibarack biológiája indokol− ja. Ha minőségre törekszünk. Ingyenes házhoz szállí− tással. Rimaszombat körzetében az 567−es frekvencián. Ügyeljünk a pépesítésre is.radiopatria. 70 Sk/db. ha nagyobb hozamot szeretnénk elérni. a föld kiszáradása után. Cserhát 7. áprilistól bárhová ingye− nesen házhoz szállítom. a nagy fürtű bőtermő fajták− nál 10−14 rügyet. Ga−2/2−3 Tel. Az ültetőgödör mélysége legalább 60 cm legyen. ezért ha ősszel ültetjük őket.: 0905 909 503. középhullámon Pozsonyban az 1017−es. Kelet−Szlovákiában a 702−es és a 927−es középhullámú frekvencián. Tel. ahol a talaj mésztartalma átlagos szintű. de a vékony hajszál− gyökerteket egyáltalán ne vágjuk vissza. 0914/224 677. A tavaszi ültetést is csak a fagyok el− múltával. Leányka. Az őszibarackfák ugyanis a vegetáci− ós időszak alatt csak nagyon kevés tartalékanyagot tárolnak. 0903 683359 Ga−1/1−3 Nyolchetes piros Isabrown tojójércék megrendelhetők. Burgundi. Orthocid) is kever− hetünk. Nyugat−Szlovákiában egy új.: 0902/302 742. Az ültetés előtt. így hosszabb tenyészidő áll a ren− delkezésére.

a kinti. a Szlovákiai Zöldségtermelők Uniójának elnökét ennek kap− csán a hazai ágazat előtt álló lehetőségekről és a kihasználásuk módozatairól kérdeztük. amiket természete− sen a termelőknek a lehető legnagyobb mértékben ki kell majd használniuk. a termelői−értékesítő szervezetek tevékenységének felfuttatásával. ha azok is megfelelő minőségűek lesznek. hogy a hazai zöldség− termesztésben az előző időszakban meg− lehetősen kedvezőtlen kiindulási és támo− gatási feltételek között kellett állni a ver− senyt nemcsak a belső piacon. A zöldségtermesztés gazdasá− gossága még mindig nagyban függ a kézi munkaerőtől. Bízom benne. és azt megtartani. hogy a mi terme− lőink fognak tudni élni a lehetőségekkel. Köszönöm a tájékoztatást. Gondolok itt elsősorban a hazai támoga− tási rendszerben a zöldségtermelőknek szánt kiegészítő támogatásra. Úgy vélem. az eredetvédelemnek. A lehe− tőségekről és pályázatokra való felkészü− lésről a tagjainkat is részletesen tájékoz− tatni fogjuk. Újabban egyre több a hír arról. kikérik a véleményünket egyes kér− désekben. ma már több választási lehetősége van. mivel a munkaerőpiacon kialakult helyzet nyo− mán annak. A külföldi ta− pasztalatok és vélemények cseréjének úgyszintén teret adunk. az integrált termesztési módszerek beveze− tésével. ugyanakkor tag− jaink pontos. Ehhez ma már szálláshelyek ki− alakítására is szükség lesz. ami az elő− készületben levő vidékfejlesztési tervben szerepel. a tárcavezetés elv− ben megígérte. a nagy nyomás szinte megtize− delte a hazai zöldségtermesztők so− rait. ezeknek a tényezőknek a jövőben meg kell majd jelenniük a zöldség árában is. A most zajló tárgyalásokon azt is szeretnénk elérni. s ezért nagyobb figyelmet kell majd szen− telni a saját termékeink piaci bevezetésé− nek. Az előző időszak− hoz viszonyítva a tárcavezetés most újabb koncepcióval állt elő… (Archív felvétel) – Nyilvánvaló. hogy az állami minőség− ellenőrző szervek fokozottabban ügyelje− nek az üzletekben megjelenő zöldség mi− nőségére is. naprakész tájékoztatása és szakmai információkkal való ellátása ér− dekében szeretnénk elérni. Az ágazati termelők számára ugyancsak fontos kérdés a megfe− lelő termesztési feltételek. persze csak ak− kor. megbízható termesztési és környezeti feltételek között létreho− zott termékeket kínálunk. Milyen konkrét lépéseket ter− veznek a zöldségtermesztés feltét− eleinek javítása érdekében? − A hazai termelők egyik nagy problé− mája a megtermelt zöldség elfogadható áron történő értékesítése. hogy a szaktárca vezetése is elfogad bennünket partner− nek. s ennek keretében az öntözés lehetőségé− nek biztosítása. hogy a berendezések tu− lajdonjogi rendezése is elfogadható lesz a számára. Úgy tűnik. támogatást. ahol a szakfő− iskola és az érsekújvári növénytermeszté− si kutatóintézet szakembereivel együtt− működve adnánk válaszokat a termelők által felvetett időszerű kérdésekre. illetve a működtetés jogi és anyagi feltételeinek megteremtése a termelők elemi érdeke. reméljük sikerül elfogadható megoldást kínálnunk a kormányzat számára is. a hazai támogatási rendszerben szintén lé− nyeges módosításokat terveznek a zöldségtermesztők javára… − Tény és való. Ezt a kér− dést már régebben feszegetjük. A helyzet most úgy áll. bérbe veszik és működtetni fogják ezeket a berendezése− ket. amelyen a szervezeti élet időszerű kérdé− seinek megvitatása mellett szakmai ismeretterjesztő előadások is elhangzanak ismert hazai és külföldi szakemberektől. hogy azok akik vállalják a feltételeket. ami tovább drágítja majd a termelést. hogy már a mi tér− ségünkben sincs elegendő munka− erő erre a tevékenységre… – Ezt a problémát a nagyobb zöldség− termelők már most érzékelik. hogy az elkö− vetkező időszakra nézve már vannak bi− zonyos kedvező jelek. Az előző néhány évben a szlo− vákiai zöldségtermesztés meglehe− tősen mostoha viszonyok között próbálta meg felvenni a versenyt a szabaddá tett zöldségpiac kihívása− ival. hogy szerve− zetünk nyitrai központja információs centrumként is működjön. az induláshoz ún. Tudatosítjuk. hanem immár az uniós versenytársakkal szem− ben is. Másik kérdés az alkalmi munkaerő alkal− mazásának jogi szabályozása. hogy az üzletláncok megszorító üzletpo− litikája ellen csak összefogva lehet ered− ményesen harcolni. ugyanakkor egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a regionális kamarákkal va− ló együttműködésnek is. földeken végzett munka nem tartozik kifejezetten a közkedvelt munka− végzések közé. Egyszerűen gond megfelelő létszámú munkacsopor− tot kialakítani. hogy a miniszté− rium javaslata alapján a termelők vagy a működtetők 1 korona szimbolikus bérleti díjért bérbe vehetik a területükön levő öntözőberendezéseket. Meggyőződésem. reméljük az együttműködést továbbra is kamatoztatni tudjuk majd az egész ágazat érdekében. hogy ha a pultokról sikerül hatékony ellenőrzések− kel kiszorítani a máshonnan behozott ol− csó és gyenge. Ez várhatóan magával vonja majd a fizetések további emelését. Az idei év elején közzétett új információk alapján azonban ko− moly változások várhatók az ága− zatban. És valljuk be. sőt. (szilvássy) 6 Jó Gazda 2007/3 . hogy az országban ki− épített mintegy 300 ezer hektárnyi öntö− zőhálózat további működtetése. akkor a mi termékeink előtt is megnyílhat az út. A szerződé− sek 15 évre szólnak. miközben a fenntartás és a működtetés költségeit maguknak kell majd állniuk. február végén tartja Nyitrán a Szlovákiai Zöldségtermelők Uniója hagyományos évadnyitó rendezvényét. aki dolgozni akar. ugyanakkor azt is szorgalmazzuk. kény− telenek lesznek vendégmunkásokat is al− kalmazni. hogy az ígéretesen alakuló kapcsolattartás a szakminisztéri− ummal továbbra is folyamatos maradjon.Interjú Új lehetőségek és kihívások előtt Márciusi lapszámunk megjelenésének időpontjában. itthoni. hogy igazolni tudjuk. üzemeltetési cso− magban kapjanak valamilyen segítséget. a nagyobb termelők úgy tűnik. sokszor elfogadhatatlan minőségű árut. ehhez azonban már most fel kell készülni megfelelő projektekkel. Egyelőre úgy tűnik. az unión belül a zöldségpi− ac szabályozási rendszerének meg− változtatására készülnek. Mire összpontosít a zöldségter− mesztők érdekvédelmi szervezete az elkövetkező időszakban? − Szeretnénk elérni. Horváth Pé− tert.

Jó gyakorlattá vált. retket. a káposztafélék. László László GaP−14/3 Jó Gazda 2007/3 7 . a paradicsom. növekedjenek to− vább egy−két hónapig. Meg− figyeléseink szerint az erős illatú virá− gok. Lesz egy "termés" szakaszunk is. Így a sokat emlegetett jelmondat. Dr. Utánuk még bátran vethetünk késői növényeket. akarjuk−e okosan felhasználni az e té− ren elért tudományos eredményeket. a kel− bimbót. az ubor− ka. a fodroskelt. a tök. ha ismerjük az elmúlt évi tapasz− talatok alapján azt. stb. melyben megtalálható a spenót. Ennek érdekében készítsük el házi ker− tünk vetéstervét ún. Így tudni fogjuk azt. Vannak növények. ha veteményes− kertünket szakaszokra osztjuk. Így lesz pl. Szakemberek ezt az állapotot "talajuntság" néven emle− getik. a petrezselyem és a legtöbb ká− posztaféle gyenge és beteg lesz. ilyen pl.Kertészet − hirdetés Házi kertek vetésterve biodinamikus módon Napjainkban sokan hirdetik a természetszerű gazdálkodás. bokorbab. fontos. a petrezselymet. Ahol a család számára burgonyát is termeszte− nek. ezáltal az egy− szerre művelhető növények kerülnek egy szakaszba. a borsó. védelmet jelentenek a különböző szívó−rágó kártevők ellen. a cseme− gekukorica. melyek igen jól tű− rik a "monokultúrát". kertészkedés előnyeit. amely az adott viszonyok között a leg− biztonságosabban termeszthető. babot. ahol elsősorban egy éves vá− góvirágok termesztését végzik. ahová a sárgarépát. ott vegyük nagyobbra ezt a terüle− tet. hogy mi te− lel át kertünkben. Jó. Ezeket ajánlatos még ta− vasszal meghagyni. Más növé− nyek. csupán arról. A biodinamikus kertekben minden évben használjunk komposztot. Az ágyások szélére egyéves fűszernövé− nyekből szegélyt is készíthetünk. tudjuk−e. ha az egymás utáni években többször ugyan− arra a helyre kerül. hogy miből mennyi termett ágyásainkban. de nem ritka a mézelő facélia. cék− lát és a petrezselymet tesszük. sőt a karfiol vagy akár a brokkoli sem. de palántázhatunk papri− kát és paradicsomot is. Néhány év múlva kialakul az a növényegyüttes. hogy olyan zöldségeket ves− sünk. melynek megvastagodott szárát fogyasztjuk. de ide sorolható a karalábé is. melybe a bab. „biodinamikus“ módon. a paradicsom. hogy ne éljünk fölösleges mér− gekkel és ajzószerekkel. sőt sür− gősségét. tököt. a cékla. Végül tervezzünk egy "gyökér" sza− kaszt. A szakaszok váltásával növényeink tápanyagfelvéte− le – fejlődése is – kedvezőbbre fordul. A biokertekben nem a vegyszerek feltétlen száműze− téséről van szó. a saláta. ha feljegyezzük házi kertünk el− múlt két−három évének termelési ta− pasztalatait. Érdemes megnézni azt. mint pl. Lehetőleg a vetési naptár szerint ültessünk. Éppen ellenkezőleg. hogy „vissza a természethez“ nem a ci− vilizáció vívmányainak a felrúgását je− lenti. amelyek az adott kertben jól dísz− lenek és szépen fejlődnek. hogy mennyi és mi− lyen termésekre számíthatunk. egy "levél" szakaszunk. Az ágyásokban to− vábbra is ott lehet hagyni a téli sarja− dékhagymát. Mivel a beállított biodinamikus kertekben sem− milyen vegyszert nem alkalmazunk. így job− ban áttekinthető. mely ellen jól átgondolt vetés− tervvel védekezhetünk. a spenótot és az őszi salátát. Újabban hallani már "négyes" sza− kaszról is. a borsó. a paprika. ke− rül. Jó.

A termelés és fogyasztás az utóbbi 10− 15 évben jelentős átalakuláson ment ke− resztül Európában. az átvételi árak folya− matos csökkenése vagy szinten tartása. A termelő a bi− ológiai alapokban rejlő genetikai potenciált csak részben vagy alacsony szinten tudja realizálni. technológiák beveze− tésével és élni kell az utóérlelés. cukrok. A széles fajtaválaszték a korszerű bioló− giai alapok a termelői. feldolgozó igénye− ket magas szinten elégítik ki. ezáltal a leg− első virágokból képződő termések korai érésűek és jó minőségűek lesznek. gazdaságos és környezetbarát termesztés valósítható meg. egyben a kutatómunka eredményes− ségét is bizonyítja. sajátos ökológiai viszonyai között – talaj. aromák együttese. gazdag vitaminforrás. Az elmúlt években és évtizedekben méltán vált híres− sé. hogy baktérium− mal szemben tünetmentesek. a kialakult szélső− séges áringadozások is. mely ma is a világon egyedülállóan csak fűszerpaprika kutatás−fejlesztéssel fog− lalkozik a kalocsai és szegedi kutatóhelye− ken. mellyel jelentős költségmeg− takarítás. tőke és infrastrukturális feltétel− rendszer hiányában. környezet− védelem és élelmiszerbiztonság növelés. Az ágazatra jellemző a termesztési költ− ségek növekedése. csak a fűszerpaprika.net megte− kinthető. a hatékony termesztés. ízek. melyet végterméké− ben nem tud érvényesíteni.Zöldségtermesztés 1. melyhez hozzájárultak az évjárat valamint az agrotechnikai hiányosságok által bekö− vetkezett termésingadozás miatti piaci ke− reslet−kínálati viszonyok. amely az emberi szervezet számára igen fontos bioaktív anyagokat együttesen magában hordozza. valamint feldolgozás minőségjavító módszereivel. A fajták leírása az intézmény honlap− ján www. Az egyes fajták vetőmagja a cég 8 Jó Gazda 2007/3 . késői érést okoz. A fűszerpaprika őrlemény az illatok. ezen fajták termesztéséhez magas vigorértékű vetőmagot állított elő és forgalmaz széles fajtaválasztékban zsákos és színes tasakos kiszerelésben kalocsai központi telephe− lyén. Az érzékeny fajtáknál a fertő− zés következtében a lombozat és a virág je− lentős mértékben sérül. így Szlovákiában is fontos gazdasági növény. sok család meg− élhetési forrását jelenti. Eddig mintegy 24 államilag minősített fajtát állított elő az intézmény.fuszerpaprika. hiszen a Kárpát−medence száraz konti− nentális klímája. Az intézet által előállított fajták közül több fajta bizonyította kiváló termesztési és beltartalmi értékét a szlovákiai termesztő körzetekben is. E fajták legfőbb értéke. A Fűszerpaprika Kht. A termőterület nagysága soha nem látott mélypontra csökkent. azon− ban közvetetten a feldolgozás és fogyasztás érdekeit is szolgálja. a lombozat és a virág egészséges marad. Nincs más fűszer a vilá− gon. A Fűszerpaprika Kutató−Fejlesztő Kht. termésbiztonság és termésmi− nőség. mikroklíma – a fűszerpaprika minősége és a belőle készült őrlemény a vi− lágon a legjobb. A Fűszerpaprika Kht. Ez tovább romlott az állami szerepvállalás (tá− mogatás) csökkenésével. ásványi anyagok tárháza. ezáltal minőségcsökkenés áll elő. a növények rege− nerálódása 1−2 hetes tenyészidő kitolódást. melyből 12− 15 fajta képviseli a magyarországi fűszer− paprika termőterületet. Az elmúlt év− tizedben rezisztencianemesítési program keretében előállított baktériummal szembe− ni rezisztenciával rendelkező fajták a ter− méshozam. Jobb minőséget kell produkálni új fajták. A fenn− álló helyzet a termelő és feldolgozó kap− csolatrendszerben feszültséget idézett elő. a biológiai alapok. összességében a termelés−fejlesztés fontos tényezői. valamint az im− port paprika behozatalával összefüggő élel− miszerbiztonsági problémákkal is. A nemzetközi és hazai piacokon bekövetkezett kedvezőtlen ár− helyzet a fűszerpaprika számára − mely ko− rábban kedvező nemzetközi árpozíciót ví− vott ki − nem várt helyzetet teremtett.axelero. eredményeivel hozzájárult a fűszer− paprika hazai és nemzetközi elismertségé− hez. valamint a technológiai fejlesztés eredményeivel közvetlenül a ter− melés hatékonyságnövelését segíti. A kalocsai székhelyű társa− ság. Ez jelzi a termelők és feldolgozók bizalmát e fajtákkal szem− ben. A jó mi− nőség biztosítása mellett kedvező hatással vannak a terméshozamra és a termésbiz− tonságra is. az illóolajok. ahol sikeres termesztést va− lósítottak meg. Tapasztalataink szerint a növényvé− delem elhagyásával vagy minimalizálásával a termelési költség mintegy 10−15 %−kal csökkenthető. A feldolgozó nem tudja a termelők által el− várt. Táplálkozásban be− töltött szerepénél fogva a magyaros kony− ha nélkülözhetetlen fűszere. részükre a tisztes eredmény elérését biztosító árat fizetni. fennállása óta mindenkor meghatározó szerepet töltött be a fűszerpaprika ágazat fejlesztésében. kép Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében A fűszerpaprika Magyarországon és a kör− nyező országokban.

és a termésminőség. korai érés jellemző. kép fűszerpaprika tenyészideje a szántóföldi termesztéshez viszonyítva meghosszabbít− ható. magas terméshozammal. folyamatos virágzás és ter− méskötés. Picador). E termesztési mód− szerrel korai. A fajtákban de különösen az új nemesí− tésű hibrid fajtákban rejlő genetikai poten− ciált a jelenlegi hagyományos termesztési színvonalon a termelők csak részben hasz− nálják ki. A termesztés korszerűsíté− se érdekében az utóbbi években felmerült az igény és szükségessé vált a termesztési színvonal növelése céljából magas termés− hozamot és kiváló termésminőséget bizto− sító hibrid fűszerpaprika fajták előállítása és termesztésbe vonása. A tenyészidőszakban a nö− vények számára egyes fenofázisaiban igény szerinti hatóanyagú oldott műtrágyát juttatunk csepegtető öntözéssel az ikersor közepén elhelyezett vezetéken keresztül. A módszer előnye. Timár Zoltán GaP−5/3 Jó Gazda 2007/3 9 . fűtetlen fóliaházba április közepén ültetünk ki iker− soros elrendezésben 5−6 növény/m2 állo− mánysűrűségben. a kiegé− szítő tápanyagellátást a tenyészidőszakban tápoldatos csepegtető öntözéssel biztosít− juk. hogy a 2. Az intenzív szántóföldi és fólia alatti termesztés−technológia lényege. szabá− lyozottan és folyamatosan biztosítani tud− juk. A növényeket kordon mellett vagy zsi− nórral felfuttatva neveljük az étkezési pap− rikánál is alkalmazott metszéssel és fito− technikai munkákkal. 80 ezer növény/hektár állománysűrűség− gel termesztjük a fűszerpaprikát. és jó termésminőséggel. kép) E két korszerű termesztési módszer – ahol a termesztési körülményrendszerek le− hetővé teszik – kiegészítő termesztési mód− ként alternatívát jelenthetnek a jó minősé− gű fűszerpaprika termésalapanyag előállí− tásában a hagyományos szántóföldi fűszer− paprika−termesztés mellett. kép) A fólia alatti termesztés lényege. A nemesítői mun− ka eredményeként bejelentésre kerültek a Kalocsán nemesített intenzív szántóföldi termesztésre alkalmas baktérium rezisztens fűszerpaprika hibridek (KDE 05−4 F1 csíp− mentes felálló. (2. ezáltal a termesztés haté− konysága javul. hogy az étkezési paprikánál jól bevált módszerek adaptálásával fűszerpaprikánál is növelhe− tő a termésbiztonság. Korszerű. Az alaptápanyag ellátást talajba dolgozott istállótrágyával. a betakarítást késő októberig folya− matosan végezhető. edzett 8 lombleveles palántát neveljünk fel. A szántóföldi termesztésben tápoldatos csepegtető öntözéssel kombinált fóliataka− rásos. intenzív termésfejlődés és korai érés. KFC 04−01 F1 csípős csün− gő) és Szegeden nemesített intenzív fólia alatti termesztésre alkalmas fűszerpaprika hibridek (Délibáb. magas terméshozam és igen jó minő− ség érhető el. (1.Zöldségtermesztés− hirdetés kalocsai központjában is megrendelhető. a terméshozam. E módszerrel a növények fejlődésére a te− nyészidőszakban zavartalan. intenzív virág− zás. A ter− mesztéshez jól fejlett. terméskötés és termésfejlődés. intenzív termesztés− technológiával a hozamok a minőség egy− idejű megtartása mellett jelentős mérték− ben növelhetők. A növények életfeltételeit a hagyományos szántóföldi termesztéshez viszonyítva közel optimális szinten. A ter− mesztésben jól fejlett és edzett 8 lombleve− les szórt vetésű vagy szivarpalántát haszná− lunk május 15−20 közötti időszakban törté− nő kiültetéssel. hogy a fűszerpaprika életfeltételeit fűtetlen vagy fűtött fólia alatt védett és szabályozott kö− rülmények között közel optimális szinten biztosíthatjuk áprilistól októberig. melyet fűtött fólia házban március közepén−végén. ikersoros növényelrendezéssel kb. Kapitány József.

szúrós árhegyű fogakkal. szúrós gallérozó levelek veszik körül. Virágai világossárgák. Tel. hímnős csöves virágok. ez által a terméshozamára is. tápanyagban szegényebb talajokon is meg− terem. Mobil: 0905 524 191 (non−stop).: 043/532 0831 (8. A középkorban a gyomor és belek daganatos megbetegedései ellen használták.) a fészekvirágzatúak családjába tartozó egy− éves növény. a jó tápanyag−ellátottságot nagy hozammal há− lálja meg. Sűrű kelés esetén ritkítani kell. s más italok fűszerezésére. Nálunk tavasszal. Az első virágok megjelenésekor. védőkesztyűben végzik. Kez− detben géppel sorközkapálást és kézi sor− kapálást kell végezni. lándzsásak. Szára talajtól elágazó. öblö− sen karéjosak. A levágott növényt azonnal szárítani kell úgy. a knicin okozza. fent eny− vesen mirigyes és pókhálósan szőrös. A drogot a likőripar is hasznosít− ja. hogy a drog vilá− goszöld maradjon. Termései a virágzás− nak megfelelően szintén folyamatosan. 0. s azonnal műszárítóba szállítják. A keléstől az első virágok megjelenéséig mindössze 60–70 nap szükséges. au− gusztus közepétől érnek. ötszögletű. Később márt nincs szükség a kapálásra. kissé görbült.45–0.3 % illóolajat tartalmaz. aperitif italok készítésére.20−0.10 m−es tarlóra vágott növények az első vágás után új hajtásokat fejlesztenek. Gazdaságos termesztésre azonban a mélyebb fekvésű.10−0.80 m magas. az első növedékről érdemes elő− állítani. augusztus máso− dik felében végzik. A hosszan tartó szá− razság kedvezőtlenül hat növekedésére. így herbanyerésre másodnövényként is vethető. de különösen a levelekben felhalmozódott szeszkviter− pén–keserűanyag. mert a növények má− jusra már teljesen elborítják a talajt. Érsekújvár M. Cél− szerű trágyázott növény után vetni. pók− hálószerűen gyapjasszőrösek. a júniusban lekerülő növények után.05−0. E tulaj− donságát az egész növényben. s virágot fejlesztenek.sk. az emésztőrendszer és a légzőszervek bizonyos betegségeit gyógyítja. Kutatóintézet.3 m hosszúak. Talaj iránt különösképpen nem igényes. Jó elővetemény is. A benedekfűnek a leveles szára a drog. tetején 5−10 mm hosszú serteszőrű bóbitával.Gyógynövénytermesztés−Hirdetés A BENEDEKFŰ (Cnicus benedictus L. A növény minden része szárítva és zölden egyaránt rendkívül irritálóan keserű. Gyógyászatban a drogot emésztést elő− segítő és étvágyjavító hatása miatt régóta használják. Magot. Zöldségterm.08−0. Vetés után az időjárástól függően 8−14 nap múlva sorol az állo− mány. A betakarítás ugyanúgy történik. Gyors növekedésű. Fülöp Andrea. Kaszattermése 10 mm hosz− szú. A benedekfű magja kedvező körülmé− nyek között 8–10 nap alatt csírázik. Gyökere karószerű. A második vágást az elsővel azonos módon.obtulowicz. június kö− zepén vágják először. Na− gyobb felületen kaszálva rakodógéppel vágják. de legkésőbb április elején vetik ál− landó helyre. e−mail: obtulowicz@orava. mint herbanyeréskor. másodvetéssel is termeszthető. A tavaszi ve− tésű növények júliustól szeptemberig folya− matosan virágoznak. A vágást kis terüle− ten kézzel. Internet: www. s még egyszer vághatók. alul serteszőrös. de Kisázsiában is őshonos. ezenkívül mintegy 5–10 % nyálkaanyagot.00−ig) Fax: 043/532 0832. Valšíková felvétele Benedekfű A benedekfű rövid tenyészideje miatt szinte minden növény után vethető. tápanyaggal jól ellátott. felálló. Jelenleg keserű teakeverékek. hengeres.2 %. 10 mm mélyre. 0. Az egész növény kellemetlenül szúrós. A ke− lés után először tőlevélrózsa képződik. tinktúrák alkotórésze. március második felében. A 0.sk 10 Jó Gazda 2007/3 GaP−8/03 . Mediterrán származású. 0.50 m sortávolságra. Leve− lei 0. majd a növények gyors növekedésnek in− dulnak.00−tól 16. csak a levágott anya− got néhány napig renden érlelik s ezt köve− tően csépelik. 8 % körüli mennyiségben cseranyagokat s mintegy 0. középkötött vagy barna homoktalajok a legmegfelelőbbek. Fészekvirágza− ta végálló tojásdad.15 m hosszú. A föld fe− letti részek knicintartalma átlagosan 0. mert nagyfo− kú talajárnyékolása következtében jó gyomirtó. A benedekfű szinte az egész évben vet− hető. vetőmagot az első vágás elha− gyásával.

hogy a nitrogén az egyik legmobilisabb elem a tápanyagok kö− zött. Ahogyan az emberek. míg sor nem kerül a következő táp− anyagpótlásra. a foszfor − P és a káli− um − K alapvető tápanyagok. Ez a borítás (csoma− golás) nem engedi. egy vagy több hatóanyagú tápanyag található vízben oldódó (hidro− fób) csomagolással. dísznövények és díszfák tápanyagellátására szánt mű− trágyák vásárlásakor is. Ha nem jutnak elegendő és ki− egyensúlyozott összetételű tápanyag− hoz. bór − B. amelyek ún. réz − Cu. ősszel azonban több káliumra van szüksége. ha nem kapnak megfelelő mennyiségű és minőségű táp− lálékot. megsárgulnak. így a növények gyorsabban növekednek. apró méretű. hogy a növények táp− anyagellátásában feltárt ismereteket és tapasztalatokat a gyakorlatban az egy− szerű emberek közül azok is alkalmazni tudják. ha ki tudjuk választani a legmegfelelőbb megoldást. balzsam a lélek− nek. A tápanyagellátásban azonban vannak közös vonások: a trágyázást kis adagok− ban. Tud− juk. hogy jól átteleljen. A fű nagy mennyi− ségű zöldanyagot képez. a modern tudományok és a technológiák alkalmazása azonban lehetővé teszik. hanem a talaj hőmérsék− letéttől függ. akik nem rendelkeznek kifejezet− ten ilyen szakmai ismeretekkel. amelyekben a granulátum magjában koncentrált. célszerűbb. A hosszú hatástartamú gyeptrágya meg− oldhatja a trágyázással kapcsolatos problémákat. Hasonló a helyzet a díszfák edénybe vagy a szabadföldbe való kiültetésekor. Gyakorlatilag a termelőtől függ. Magasabb hőmérséklet esetén több a fény is. úgy a növények is fokozato− san megbetegszenek. granulált vagy víz− ben oldódó formában alkalmazza őket.) GaP−7/03 Jó Gazda 2007/3 11 . Alacsonyabb hőmér− séklet esetén fordított a dolog. és a betegségek és a kártevők is gyakrab− ban támadják őket. miközben a tápanyagfelvétel a növények igényei szerint történik. A granulátumból a tápanyag kioldása nem a víztől. amelyekre a növényeknek kivétel nélkül szükségük van a növekedéshez és a fejlődéshez. Ezek zöme összetételében nagyon jól alkalmazkodik a növények tápanyagokkal szembeni igényeihez. A gyártástechnológia szerint ezek a táp− anyagok valójában granulált trágyák. (sed. A tápanyag mennyiségét minden adagban a fű igényei alapján állították össze. nagyon gyorsan kimosódik. ha egy szépen rende− zett kertben találjuk magunkat.Tápanyagellátás− hirdetés A szép gyep és a gyönyörű virágok megfelelő tápanyagellátást igényelnek Mennyei táj a szemnek. ennek ellenére a fű vagy a gyep mégsem tűnik ideálisnak. milyen vegyi formában vannak jelen. folyékony. A gyep például igényes a nitrogénnel szemben. hogy a tápanyagok könnyen és gyorsan felszívódjanak a ta− lajoldatba. A hagymafélék pedig hálásak a foszforada− gért. meg− hosszabbított hatástartammal rendelkez− nek. A granulált trágya fi− nom szerkezetű. noha drágábbnak tűnik. hogy melyiket választja közülük. később azonban már egyre kisebbednek a felve− hető adagok. ezért nem lehet készletező trágyázást végezni vele. így a vele kezelt gyep szép üde zöld színű és jó minőségű lesz. nem virágoznak. A nitrogén − N. ha a virágföldhöz hozzákever− jük az ajánlott tápanyagmennyiséget. Érvényes ez virágok. Az egyes növényeknek azonban a vegetáció időszakában különböző igényeik vannak az alapvető tápanyagokkal szemben. s gyakorlatilag 1–2 adaggal való trágyázásra minimalizálják a tápanyagel− látást. vas − Fe. hogy mindent tudjunk egy adott problémakörről. rövid intervallumokban kell végez− ni. a bőséges virágzáshoz pedig a káli− umra van szükségük. és a vegetáció ideje alatt 5−6 hónapig már nincs szükség további tápanyagpótlásra. nyáron és ősszel. Ki ne szeretne ilyen gyönyörűséget? A növények tápanyagellátása azon− ban nem egyszerű feladat. Jóval kisebb a csoportja azoknak a készítményeknek. A tápanyag eme kiszerelési formája. cink − Zn). hogy a szemek könnyen a fű levelei alá jussa− nak. magnézium − Mn. kora tavasszal. Egy évben háromszor adagoljuk. hogy az egyes táp− anyagok hogyan viselkednek a talajban. sóhajtunk fel. különleges fák és szín− pompás virágágyások vannak. A virágok termesztése esetén pél− dául elég. a növények "éheznek". több tápanya− got is igényelnek. ezért sok táp− anyagot. kén − S. Mivel az alapvető tápanyagok mellett mikroelemeket is tartalmaz. A termesztésben néha nem az a fontos. Fontos az is. és ne kerüljenek begyűjtésre a leka− szált fűvel. Külön figyelmet érdemel a gyep. a fű hosszú távú tápanyagellátására alkalmas granulált tápanyag. A piacon rendkívül sokféle növényi tápanyag van forgalomban. ahol friss és tömör a gyep. A tápanyagellátás− ban ugyanilyen fontos szerepe van a kü− lönböző mikroelemeknek is (pl. Közvetlenül a trágyázás után a növények "luxus"−ellá− táshoz jutnak a tápanyagokból. A hagyományos módon való trá− gyázáskor gyakori tápanyagpótlásra van szükség. A tápanyagellátás ugyanis nem fo− lyamatos és egyenletes. mielőtt a növények felvehetnék és ki− használhatnák őket. Ezeket az ismereteket az egy− szerű emberek közül nem mindenki is− meri tökéletesen. és még azelőtt eltűnjenek. főleg nitrogént igényel. por alakú. molibdén − Mo. Egyszerűen kis műtrágyaszó− ró kocsival vagy géppel kijuttatható. a növények nélkülük nem képe− sek élni. Noha csak minimális mennyiségben van rájuk szükség. ho− gyan kötődnek a talajrészecskékhez és az is. hogy milyen gyorsan mosódnak ki a talajból. mégis gazdasá− gos.

o. 100 cm szélességben. 0.07 mm vastagságban. zöldséget termesztettek. Görögország.r. Szezonfóliák: 6 m.17 mm. 0. rendszerek PE−csövek. (eu−info) Szőcs Zoltán. 2 m szélességben. a narancs (kb. melyből a gyümölcs részesedése 440 millió tonna (EU27 36. agrofóliák Fátyolfóliák Öntözési rendszerek Csepegtető önt. zöldség fogyasztását javasolja. amelynek keretében a gyümölcsök és zöldségek fogyasztásának növelése a cél.03. A világ legnagyobb termelői: Kína (35%). Az EU25 kereskedelmi mérlege a nagymértékű gyümölcs− és zöldségimport következtében negatív. ill. A termelői szervezeteken keresztül forgalomba kerülő termékek aránya országonként jelentősen eltér.40 m. hogy a Közös Agrárpolitika kereté− ben már megreformált ágazatokkal összehangolja a gyümölcs− és zöldségágazatot. Írországban és Hollan− diában ez az arány a 80%−ot is meghaladja. A gyümölcs− és zöldségágazat az EU mezőgazdaságának teljes termelési értékhez 17%−ban járul hozzá. a zöldség részesedése pedig 874 millió tonna (EU27 72 millió tonna) volt. legjobb fajtái.sk e−mail: agro@takacs.314 millió tonna (EU− 27 108 millió tonna) gyümölcsöt. Tőzegkeverékek: Pindstrup 300 l vetésre. UREA (Močovina). Míg az Egyesült Királyságban és Svédországban ez az érték alig haladja meg a 200 grammot. India (10%).50 − 6.:/fax: 02/45 91 46 05 mobil:0907 600 167 www. továbbá a termelők piaci erejének a fokozása. a körte (300 000 tonna felett) és a cit− rom (200 000 tonna felett).: 031/ 7794 033. 2. 900 000 tonna).50 − 12. sárga−cukordinnye. Vetőmagok: Görögdinnye.7%−a tagja valamely termelői szervezet− nek. paprika. A reform céljai: Az ágazat piacorientáltságának és versenyképességének növelése Gazdálkodók számára a jövedelemingadozás mérséklése A gyümölcs− és zöldségágazatra vonatkozó kiegyensúlyo− zottabb élelmiszerlánc kialakítása Az ágazat sokszínűségének fokozottabb figyelembevétele A mezőgazdasági termelők válságkezelési képességének javítása Környezetterhelés csökkentése: Minden egyes operációs program esetén a kiadás minimum 20%−át környezetvédelmi intézkedésekre kívánják előirányozni (szabadföldön és termesz− tő−berendezés alatt folytatott termesztés esetén is) Minden egyes operációs program esetén 60%−os közös− ségi társfinanszírozást biztosítása az ökológiai termesztés szá− mára Gyümölcs− és zöldségfogyasztás ösztönzése A WTO−előírásokkal. 0. ill. Agro CSi Műtrágyák: NPK −Extra.10 mm és 0. Hollandia. A gyümölcs− és zöldségtermesztők versenyképességéhez a termelői szervezetek is nagymértékben hozzájárulnak.EU−hírek − Hirdetés Kertészek és viszonteladók! Agrofóliák – UV stabil: 6 m szélességben. addig Görögországban 500 gramm körül mozog.40 m − 4 − 5. paradicsom.75 − 13. Fátyolfóliák: 3. melyhez Spanyolország és Olaszország több. A Bizottság által elfogadott reform fő célja. addig Belgiumban.05 mm vastagságban. Az EU25−ök gyümölcs− és zöldségágazatának teljes termelési értéke 2005− ben elérte a 44967. Az egységes minőségi előírások alkalmazása is jövedelmezőb− bé teheti a gyümölcs− és zöldségágazatot. Őket Franciaor− szág. Pindstrup Plus Orange 300 l univerzális. 2004− ben a termékek közel 34%−a termelői szervezeteken keresztül került a piacra. palántaneveléshez használja az AGROLEAF − OSMOCOTE START műtrágyákat.sk 12 Jó Gazda 2007/3 . 925 84 VLČANY 910 – 411 Tel. mint 10%−a kerül termelői szervezeteken ke− resztül forgalomba.50 − 10. EU−HÍREK Gyümölcs− és zöldségpiaci reform Az Európai Bizottság nemrégiben tett javaslatot a gyümölcs− és zöldségágazat reformjára. s. 0.3%) és az Egyesült Államok (5%). Agrártermékek Tőzeg (savanyú. Németország és Lengyelország követi. A Bizottság 2013−ra 60%−os tagsági arányt irányoz elő.3 millió tonna). neutrális) Szubsztrátok Talajtakaró mulcs fakéreg Virágcserepek Fóliák − mulcs. káposztafélék hajtatási és szabadföldi. Talajfóliák (mulcs): átlátszó és fekete 75. idomok Palántanevelő tálcák Műtrágyák Permetszerek Raktár: 900 27 NOVÁ DEDINKA Hlavná 151 Tel. Ammóniumnitrát (Liadok amon.8 millió −t. A legfőbb import ter− mékek közé tartozik az alma (kb. a fejlesztési és a szomszédsági poli− tikával való összhang megteremtése Az állami kiadások tervezhetőségének és ellenőrzésének a fokozása Exporttámogatás megszüntetése Szabályozás egyszerűsítése 2003−2005 között a világon mintegy 1. csemegekukorica. Az Egészségügyi Világszervezet napi 400 gramm gyümölcs. Az új közös piaci szervezet célja az előbbi szá− zalékos érték jelentős mértékű növelése. EU25 (8.04 mm vastagságban. 0. 80.). A gazdálkodóknak átlagosan mintegy 33.75 − 8. mint 50%−ban járult hozzá.takacs. Az átlagos napi fogyasztás az EU tagállamiban igen eltérő. 800 000 tonna). salátauborka. mobil: 0905 905 218 GaP−17/03 GaP−6/03 Új! T−TAKÁCS. stb.60 − 16 m szélességben. Míg Lengyelországban a termelési értéket tekintve a ter− mékek kevesebb.

GaP−18/03 .

vagy akár a metszőollóval is elvégezhetjük. mint a málnáé. valamint a metszés során nem a ritkítást. Ezután a bokrokat úgy ritkítsuk meg. A termővesszők válogatása során azokat részesítsük előnyben. A törzse formája egy kicsit más. Ha van− nak olyan vesszők. ezek termése ugyanis lelógna a földre. illetve visszametszük fiatalabb feltörő elágazásra. De ezt a munkát más éles késsel. A metszés során ügyeljünk arra. amelyek a vázkarok aljához vannak közelebb. amikor majd a termés és a lomb súlya alatt esetleg a földig le− hajolnának. Termő− sarjnak a legszebbeket hagyjuk meg. a szürkepenészes rotha− dásra pedig hajlamosabbá válik. A termés a korona szélére szorul. A négyéves gallyakból legfel− jebb 1–2 maradhat. hogy öklünk a bokor minden részébe kényelmesen beférjen.5 m legyen. Amennyiben sövényművelésű a málna. kártevőktől és kóroko− zóktól mentes. de behozzák az árukat. míg a fekete színűé a ve− gyes rügyekből képződnek. A RIBIZKE METSZÉSE A piros és a fekete ribizke metszése − an− nak ellenére. bár ezt a munkát érde− mesebb még az előző év augusztu− sában elvégezni. rendszerint elágaznak. Az idős gallyakat úgy kell meg− ritkítani. mert az alkoholos. Bokor vagy karós művelésnél − az elő− zőekhez képest − nincs lényeges eltérés. A metszést azzal kezd− jük. ameddig a vessző vastagsága a csúcs fe− lől mérve eléri az 1 cm−t. másrészt pedig. Az oldalvesszők közül az alsókat 40–50 cm magasságig távolít− suk el. ezért mindig le− gyen a közelünk− ben megfelelően feltöltött mentődo− boz. A SZEDER METSZÉSE A szeder metszése teljesen más. a ribizke. a többit tőből tá− volítsuk el. gyorsan beforradó metszőfelületeket csak megfelelő. A visszametszés azért szüksé− ges. illetve addig ajánlott visszametszeni. vagy később esetleg lehajló idős gallyakat tőből eltá− volítjuk. hosszúságuk pedig 1. hogy a málnasor szélessége ne legyen több 40–45 cm− nél. Nagyon megkönnyíti a metsző mun− káját. illetve akadályozná a talajműve− lést. hogy csak 4–5 termőgallyat hagyhatunk bokron− ként. A bokor−köszméte metszése meg− egyezik a fekete ribiszkénél leírtakkal. fejlett− ségüktől. A termő− A FEKETEBODZA METSZÉSE A törzses feketebodzán 10–15 db leg− alább 1. A törzses ribizkék metszése a bokor− formájúaktól annyiban tér el. akkor ezeket kurtítsuk vissza. majd a felső huzalhoz rögzítjük őket. de nagyon egyszerű. vastagságuk legalább 1 cm. A legfontosabb metszőszerszámok közé tartozik a kézi olló és a keretnélküli fű− rész. a köszméte és a feketebodza metszése Roncsolásmentes. hogy mindegyik korú bokorelemből – ki− véve a 4–5 éves gallyakat – 3–4 darab maradjon. A felesleges és a letermett − elszáradt − sarjakat tőből kell eltávolítani. míg a jó erőben lé− vő ültetvényben 12 db termősarjat lehet meghagyni. egészségi állapotuktól stb.7 m−re. típustól függően 3–4 cm gallyak is vághatók ezekkel az ollókkal. A visszamet− szésre azért van szükség. és emiatt a betakarításhoz szedőemelvényt kell használnunk. A kiválogatott sarjak lehetőleg a következő tulajdonságokkal rendelkezzenek: jól be− érett. hogy kezel− hető legyen a növény.Gyümölcstermesztés A szeder.5 m hosszú. annak mindenképpen ajánlott a 60–80 cm nyélhosszúságú „ágvágó olló“ is.5–1. vagy a hipós fertőtlenítés után nem rozsdá− sodik meg a pen− géjük. a többit az elszáradt letermettekkel együtt tőből távolítsuk el. jól ki− élezett szerszámokkal lehet végezni. akinek minden évben sok metszenivalója van. nem ritka az erős „pajzstetűfertőzés“ sem. hogy más típusúak − na− gyon hasonló. úgy méteren− ként általában 8–10. A többi oldalvesszőt 40–50 cm−re. csak akkor. A jó minőségű vágóeszközök természetesen drágábbak. A MÁLNA METSZÉSE A málna télvégi metszése viszony− lag egyszerű. mert a növény na− gyon sűrű lesz. A meghagyott vesszőket a huzalok közé kell igazítani. mert egyrészt a csúcsi részek rügyei fejletlenek. és akadályoznák a talajmű− velést. tő− sarjai évente 3–4 métert is nőhetnek. Gyakorlati tapasztalatok szerint egy− egy tövön 3–5 tősarjnál többet nem ér− sarjakat természetesen a támberen− dezéshez kell a gazdának rögzíteni. mert enélkül a bokor túlságosan elsűrűsödne. Új olló vásárlása esetén részesítsük előnyben a rozsda− mentes acélból ké− szülteket. amelyek földig leér− nek. egészséges. egy négyzetméterre számolva a 8–10 termősarjat kell meghagyni. A piros ribiszke termései virágrügyekből. hogy a földön fekvő. Annak a kertészkedő gazdának. Gyökérsarjakat nem képez. A sebszé− lek lesimítására használt kacort is a met− szőeszközök közé soroljuk. 1. hanem a visszametszést része− sítjük előnyben. és ferdén állnak. −ll− 14 Jó Gazda 2007/3 . illetve a támberendezés legfelső huzalja felett 15− 20 cm−re. Természetesen a meghagy− ható sarjak száma függ a fajtától. A KÖSZMÉTE METSZÉSE A több éve metszés és növényvéde− lem nélküli köszmétebokrok – a ribisz− kékhez hasonlóan – hamar elöregednek. A vesszőket ne metsszük visz− sza. A vastag és meredeken felálló vesszők gyakran nem hajolnak ki a koronából. demes meghagyni.5–2 cm vastag vesszőt hagyjunk meg. a 4−5 évesek fürtjeiben rendszerint apró és ke− vesebb a bogyó. Mindkét faj a 2–3 éves gallyak termő− részein adja a legszebb termést. A metszés bal− esetveszélyes mun− ka. A meghagyott sarjak végét vissza kell metszeni 1.

és kevesebb. ezért minden fa után fertőtlenítsük a szerszámokat. törött koronarészeket minden esetben távolítsuk el. hiányos a termőrész− képződés. utána tér− jünk át a vékonyabb koronaelemek metszésére. hogy a megma− radó termőgallyak a vázágakon jobb− ra−balra álljanak. A nagyobb − fűrésszel és ágvágó ollóval ejtett − sebek széleit vágjuk körbe és kenjük be sebkezelő anyaggal. Megéri elvégezni! Gyakori hiba. gallyakon ritkító metszést vé− gezzünk. A metszésnél ajánlatos a vázágak tövétől indulni és elágazásonként vé− gigmetszeni az ágat. főleg a pajzstetvekkel fertőzött növények esetében. majd a követke− zővel ugyanígy folytatni. Az erős visszametszés hatása: elsűrűsödik a ko− rona. amelyik a vázág tövétől a hegyéig be van rakodva termőrészekkel. A máso− dik−harmadik emeleten már csak hár− mat hagyjunk meg. te− hát ezeket nem kell eltávolítani. amelyek túl erő− sek (ún. A tőből való eltávolítás − ritkító met− szés − sohasem okoz olyan erős kihaj− tást. Szeretnénk egy gyakorlati megfi− gyelésre felhívni a gyümölcstermesztők figyelmét. Gyakorlati tapasztalatok alapján a metszést mindig a vastagabb koronaré− szek eltávolításával kezdjük. és minél gyorsabban elégetni. a halszálkához ha− sonlóan. A ritkí− táskor ügyeljünk arra. Ha viszont „karcsúsítás“ a szándékunk. ha túl sűrűn állnak. A hulladékot ne komposztáljuk. hanem az. akkor visszametszést. vagy nem termőrészek! A termővesszők a termés súlya alatt kihajolnak a koronából. min− dent „leborotvál“ ami a keze ügyébe esik. ennek következtében fokozot− tabb a fertőzésveszély. azokon pedig – az őszibarack kivételével – 10–15 cm− re ritkítsuk ki a termőrészeket. fényszegény a koronabelső. Ez a kissé fáradságos munka komoly haszonnal jár. eset− leg csak ritkítani. A fertőzött ré− szeket ne hagyjuk a földön. esetleg az egésznek a kivágása. amelyik csak a korona külső részén terem. A gyü− mölcsfákat pusztító gombás− és bakté− riumos betegségek a metszőeszközök− kel is terjednek. Gondos odafigyeléssel a metszést szak− szerűen elvégezhetjük. Ajánlatos a fák alját műanyag fóliával letakarni a lehulló kéregrészek össze− gyűjtésére. a belső részek is új növek− ményekkel rakódnak be. ezeket mindig össze kell gyűjteni. Az így megmetszett fák jól felújulnak. „fattyúvesszők“). rosszabbul tá− rolható a gyümölcs. Ügyeljünk arra. hogy a vázágak között 50–60 cm (dió− nál 80–100 cm) távolságnak kell len− nie. lehetőleg azon− nal égessük el. A termőrészeket kevésbé is− merők szerint a felfelé törő és az egy− mást keresztező vesszőket tőből ki kell metszeni. Ha szélesíteni akarjuk a koronát akkor az adott váz− ágakon. A szabály csak azokra a vesszőkre vonatkozik. A túl magasra nőtt fáknál sokkal jobban bevált a vázágak visszakurtítása alsóbb termőgallyakra. Hagyományos koronaformákban egy−egy ágcsoportban 4 vázágnál töb− bet nem érdemes meghagyni. mint a „visszametszés“. −lász− Jó Gazda 2007/3 15 . vagy akár a su− dár egy részének. Ezért ajánlatos a fa metszését − esetenként − vázágritkítással kezdeni. hogy a gyümölcsfákon a vázágakon egy− mástól 30–40 cm távolságra hagy− junk termőgallyakat. A beteg.Gyümölcstermesztés A gyümölcsfák metszése A metszés megkezdése előtt végezzük el a törzs és a vasta− gabb vázágak tisztítását kéregkaparóval és drógkefével. hogy amíg a metsző egyén a földön állva dolgozik. Álta− lános szabályként elfogadható. Nem az a jó fa.

A gomba kifejezetten hidegkedve− lő. lilás szegélyű foltok köze− pe kiesik. hogy a globális felmelegedés következtében hamarosan Levélfodrosodás korai erős fertőzése 2006 ban A legfontosabb ágelhalást oko− zó betegségek. később gyakori a ko− rai levélhullás. Súlyos megbetege− dés esetén a hajtások felkopa− szodnak. Mind a két kór− okozó egész évben képes a fás sebeken át fertőzni. Vannak olyan évjáratok is. az őszibarack sarka himlőt is ter− jeszti . és sárgára színeződve az asszimi− lációjuk erősen lecsökken. hogy a levelek fo− nákjuk felé besodródnak. Tavasszal más gombabetegségek elleni véde− kezésekkel a kórokozók jól fé− ken tarthatók. mert az első tünetek megjelenése után − vöröses folt a leveleken – már a folyamat visszafordíthatatlan. ágakon hirtelen el− halás ill. hajtásokon és a termésen jelentkezik fehéres bevonattal. gyakori a csapa− dék (ez sokszor hó. ha− nem azzal is. a baktériumos Pseudomonas syringae és a gombás eredetű Cytospora cincta az őszibarackon és a kaj− szin sokkal nagyobb károkat okoznak. magas a levegő páratar− talma. Levéllyukacsosság − az őszi− barack−nektarin telepítésen két gombás kórokozó. de a déli területről származó kagylós eperpajzstetűvel lehetséges. A pajzstetvek közül három faj is károsíthat ebben a kultú− rában. Az 1–2 mm átmé− rőjű kör vagy ovális alakú. fontosak a rend− szeres védekezések a tenyész− idő alatt is. Mindkét betegségnél rákos sebek keletkeznek. a már érettek fogyasztásra alkalmatlanok. A folya− mat vége. mind a nektarin−ül− tetvényekben érzékeny kárt okozhatnak a zöld. Csonthéjasok leggyakoribb virusbetegsége a himlő 16 Jó Gazda 2007/3 . hanem a nyári védekezésekre is szükség van az arra érzékeny fajtáknál. mint a cseresznyében és a meggynél. Nemcsak a tavaszi. A teknős szilvapajzstetű ritkábban fordul elő. Akkor a legerősebb a fertő− zés. vö− röses. Később bekövetkezik a hajtá− sok. látható a mézgafolyás.Gyümölcstermesztés Az őszibarack és a nektarin károsítói A védelmet megelőzésszerű− en kell megszervezni. teljes fapusztulás − gu− taütés következik be. Közülük a zöld őszibarack levéltetű a leg− veszélyesebb. mert nemcsak azzal károsít. amelyek évről év− re növekednek. A lisztharmat – főleg a nektarinok és a késői érésű őszibarackfajták betegsége. szennyezi a gyümölcsöt. A védekezések elhanyagolá− sa esetén azonban a termést is megtámadják. így ezekre a hetekre kell a metszéseket időzíteni. A tafrinás levélfodrosodás az őszibarack és a nektarin na− gyon veszélyes betegsége. Egyre kisebb lesz az egészséges keresztmet− szet. ahol a víz és a tápanyagok szállítása végbemegy. márciusban és áprilisban. a tömeges levél− és terméshullás. Levéltetvek közül mind az őszibarack−. A fertőzött fiatal gyümöl− csök lehullnak. hogy a legveszé− lyesebb vírusbetegséget. mint például 2006−ban. amikor a jelenlétéről nem is szerzünk tudomást. hogy a sebek felett a fatörzsön. a hamvas és a fekete−őszibarack valamint az iszalag− levéltetűk. korai lombhullás ala− kulhat ki. a sztigminás és ventúriás betegség is veszé− lyezteti a levelek és a hajtások egészségét. levelek deformálódása. ha tavasszal a fakadási idő− szaktól hideg 2–6 oC közötti a hőmérséklet. Minden levéltetű faj gyengíti a fa kondícióját. Az elhanyagolt területe− ken a kagylós kaliforniai pajzs− tetűvel állandóan számolha− tunk. ami a leveleken. ami negatívan hat a következő év termésképződésé− re. Kivéve egy rövid időszakot. vagy havas eső).

Csak nagyon pontos. a rü− gyeket odvasítja. A későbbi hernyók már a gyümölcsbe fúrva károsíta− nak. fegyelme− zett védekezésekkel van remé− nyünk ezt a kártevőt féken tar− tani. amikor a hajtások már 8–10 cm hosz− szúak. csak ké− sőbb. a kifúrások helyén mézga− folyás látható. A barackmoly a fák vesszejé− be rágott kamrákban telel át hernyó alakban. A sűrű fehér. Már tavasszal. A keleti gyümölcsmoly lárvái a zsenge hajtásokban járatokat készítenek. ellene növe− kedésgátló. A felszaporodása gyors. növényvédelmi szaktanácsadó Feromon csapda a Keleti gyümölcsmoly rajzásának követésére GaP−23a/03 . májusban károsít. Csekes Zoltán. melyek elhervad− nak. Feromon csapdával jól jelez− hető a rajzásuk. azok hervadását okozza. valamint gázosodó készítmények nyújtanak biztos hatást.és védekezési terve Levélfodrosodás közelről ugyancsak meggyűlik a bajunk. mint a barackmolyé. Atkakártevők − az őszibarac− kot bizonyos években súlyos at− katámadások érhetik. valamint a többi kártevő elleni védekezésekkel könnyen a károsítási szint alatt lehet tartani. később a többi inszekticid is segít őket kordába tartani. majd a rügy− pattanástól aktivizálódik. hajtásokba rág. krétaszínű vi− aszos telepeiről már távolról fel− ismerhető. A keleti gyü− mölcsmoly kártétele hasonló. Jól időzített tavaszi lemosó per− metezéssel. a lemosó permetezé− sekkel gyéríthetjük. A piros gyümölcsfa takácsatka mellett a csonthéjasok levélatkája is tö− megesen felszaporodhat. az ágrendszerek elpusztítása egyenlő a kaliforniai pajzstetűé− vel.

pajzstetvek. az első kezelést rügyfakadás− kor. kép) elleni kezelését. Köszméte Márciusban fel kell készülnünk az érzé− keny köszmétefajták kezelésére is az ame− rikai lisztharmat (americká múčnatka egreša − 6. Az engedélyezett készítményeket (Aliekol. A felsorolt készítmények közül a Horizon és az Ornament azonos ható− anyagot tartalmaznak. kép) permetezünk mindig más készít− ménnyel.Növényvédelem Növényvédelem márciusban A mérsékelt téli időjárás hatására a károsítók korábbi megjelenésével számolhatunk. de a kertben termesztett többi csonthéjas gyümölcsfáról is. kép) kell elvégezni. Novozir MN 80. Kuprotix 20 DKV. kösz− méte. őszibarack) tavaszi lemosó per− metezése a rajtuk áttelelt kártevők (pl. Rubigan 12 EC. Fun− guran. A márciusi növényvédelem legfontosabb teen− dői közé tartozik az őszibarackfák tafrinás levélfodrosodása és a kaj− szi moniliás hajtás− és virágpusztu− lásása elleni megelőző kezelések. KÉSZÍTMÉNYEK: Baycor 25 WP. Cuproxat SC. 6. Signum. akkor erős moniliás hajtás− és virágpusztulással (moníliové odumieranie kvetov a výhonkov marhúľ) számolhatunk. Sporgon 50 WP. valamint a gyümölcsfák tavaszi le− mosó permetezése az áttelelt kár− tevők ellen. másodszor sziromhulláskor (5. kép őket. kép Őszibarack A tavalyi erős fertőzés után bizonyára senki sem mulasztja el az őszibarackfák tafrinás levélfodrosodás (kučeravosť listov broskýň − 3. Már most gon− doljunk a veszé− lyeztetett gyü− mölcsfák és a szőlő kezelésére a vashi− ány okozta levél− sárgulás (chloróza) ellen. legkésőbb pedig virágzás előtt permetezhe− tünk. Kuprikol 50. Ornament 250 EW. Rovral Flo. a tavaszi metszéskor a beteg részeket eltávolítjuk. Ilyen esetben két megelőző kezelést kell végeznünk. A vegyszeres kezelés mellett na− gyon fontos a gyümölcsmúmiák rügyfaka− dás előtti eltávolítása nemcsak a kajszifákról. 4. kép). 1. A Rubigan csak virágzás előtt vagy szüret után hasz− nálható. kép RÉZTARTALMÚ KÉSZÍTMÉNYEK: Cuprocaffaro. KÉNTARTAL− MÚ KÉSZÍTMÉNY: Sulka. Kora tavasz− szal a vaskelát ha− tóanyagú szereket (pl. Az első kezelést legkésőbb virágzás előtt. Mivel a kórokozó a hajtásvégeken telel. kép GYÜMÖLCSFÁK Már márciusban időszerű lehet a koráb− ban fakadó gyümölcsfajok (ribiszke. Ezért készüljünk fel a korábbi és intenzívebb növényvé− delmi beavatkozásokra. permetezés formá− jában juttatjuk ki 2. a Karathane−t 28 nappal a szüret előtt lehet használni. Syllit 65. kép. kép 3. Ferrovit. Mint tudjuk. Oleoekol) lehetőleg szélcsendes időben és 15 C fok fölött alkalmazzuk. Leghamarabb rügyfakadás után (2. kép) ellen. Horizon 250 EW. Efuzin 500 SC. Kara− thane LC. a harmadikat pedig két héttel később végez− zük el. A felso− rolt készítmények közül a Discust legké− sőbb 14 nappal. Champion 50 WP. KÉSZÍTMÉNYEK: Discus. Dithane Neo−Tec. kép kezdetén. Flo− rasin Lignovit Fe) a talajba dolgozzuk. május és június fo− lyamán viszont lombtrágyaként. Kajszibarack Ha a kajszi virágzása alatt csapadékos időjárás uralkodik. a másodikat legkésőbb virágzás előtt (4. SZERVES GOMBAÖLŐ SZEREK: Delan SC 750. Az első kezelésre réz− vagy kéntartalmú készítményeket használunk. a rügyfakadás utáni kezelésre (a perzselés veszélye miatt) már csak szer− ves gombaölő szerek használhatók. 5. a másodikat köz− vetlenül a növények elvirágzása után. takácsatkák) ellen. le− véltetvek − 1. Először a virágzás 18 Jó Gazda 2007/3 .

A Sulka oldatában 6−12 óráig. 9. Bi 58 EC − Nové. Diazol 50 EW. kép) közvetlenül az ültetés előtt a fonál− férgek és a gombabetegségek ellen csá− vázzuk. Raj− tuk is különböző levéltetű fajok telelnek. kép 7. Reldan 40 EC. kép) ellen is csak tavasszal tudunk eredményesen harcolni. Polyversum) használha− tunk beöntözés formájában. a palántadőlés (padanie vzchád− zajúcich rastlín − 8. 10. ezért kora tavasszal. kép Díszcserjék A gyümölcsfákhoz hasonlóan a lombhul− lató díszcserjéket is permetezhetjük az átte− lelő kártevők ellen (Aliekol. Tavaszi fokhagyma A tavaszi fokhagyma ültetőanyagát (7. könnyen elpusztíthatjuk őket bármelyik. A kártevő legyei ugyanis nagyon korán elhagyják búvóhelyüket és lerakják tojásaikat a fejlődő növényekre. Oleoekol). Pirimor 50 WG. ZÖLDSÉG− ÉS DÍSZNÖVÉNYPALÁNTÁK Ha a csírázó zöldség− és dísznövény− kéknek nem tudunk az egyes növényfajok 8. a Rovraléban viszont csak 30 percig áztatjuk az ültetőanyagot. Reldan 40 EC). kép Kép és szöveg: Matlák György GaP−12/03 Jó Gazda 2007/3 19 . pajazmín − 9. kôrovnica smreková − 10.Növényvédelem igényeinek megfelelő feltételeket biztosíta− ni. a fekete répa−levéltetű (voška maková) kolóniái− val a labdarózsa (Viburnum opulus. Previcur 607 SL) vagy parazita gombákat tartalmazó ké− szítményeket (pl. A kártevő lárvái ugyanis a lucfenyő hajtásvégein és a rü− gyek tövében telelnek. kalina) és az áljázmin (Philadelphus. még mielőtt a fiatal hajtásokon szívogatni kezdenek. az ültetőanyagot előszőr a Sulkában csáváz− zuk. Nagyon gyakran találkozunk pl. Fenyőfák A lucfenyő (Abies. levéltetvek ellen engedélyezett készítménnyel (pl. A megbetegedést okozó talajla− kó gombák ellen vetéskor gombaölő vegy− szereket (Merpan 80 WDG. Mivel a fonálférgek ellen engedé− lyezett Sulkát nem szabad más gombaölő szerrel (Rovral Flo) keverni. a lucfenyő−gubacstetű (Sacchi− phantes abietis. kép) hajtásvégein. Karate Zeon 5 CS. kép) tüneteivel talál− kozhatunk. Silwet) is keverünk. KÉSZÍTMÉNYEK: Karate Zeon 5 CS. smrek) legismertebb kártevője. kép Őszi fokhagyma Már a februári számban figyelmeztettük olvasóinkat az ősszel ültetett fokhagyma kezelésére a fokhagymalégy (fúzavka cesnaková) ellen. A permetlébe ta− padást fokozó szert (pl. Ezért az ültetvényeket már az első felmele− gedés után permetezzük és a kezelést két hét múlva megismételjük.

a legnagyobb melegben poroztatunk (ráadásul fóliában). méretére. Mérete. pockokat. A gyakorlatban a kaptárakat az első vi− rágok kinyílása után 4–5 nappal helyezik ki. akkor a gyümölcs torz alakú lesz. Ha a tomboló nyár kö− zepén. a posz− méh. különböző legyek. Itt kell nagyon odafigyelni a veszélyes vegyszerek használatával! Ma már kaphatók kíméletes bio szerek (pl: Vektafid. bizonyos időszakokban különbsé− gek mutatkoznak a kötésbiztonság tekinte− tében. 4−6 hetes megporzási időszakra Natupol XS − kaptár 3 hetes megporzá− si időszakra És végül néhány jótanács! Vigyáz− zunk. amely 2–3 nap a nagyteljesítményű időszak előtt.Biológiai növényvédelem A poszméhek haszna a paprikában. Az eper vi− rágjában a termők hamarabb érnek. és ki kell nyitni. A kaptárakat egyenletesen el kell osztani az üvegház területén. is− merjük el. Gazdasági szempontból tehát ezek be− porzása különösen fontos. NeemAzal) a tetvek. illetve a tápanyag felvehetősége is fontos. A gyenge fényviszonyok követ− keztében nem képződik megfelelő mennyi− ségű pollen a virágokban a biztonságos ön− termékenyüléshez. Be kell számítani a környezet megszokásához szükséges időt. nemigen fognak a beporzással foglalkozni. ha ezekkel harcolnak. xxx: növelhető a termésmennyiség és jelentősen javítható a minőség xx: jelentős minőségjavulás érhető el x: minőségjavítás érdekében javasolt az alkalmazásuk −: használatuk gazdaságossága megkérdőjelezhető (az Árpád tsz. Emellett a húsvastagságra és a jobb kötő− désre is kihatással vannak a poszméhek. sza− bályos alakra fejlődésében is. ha minden termő megtermé− kenyül a virágban. illetve megakadályozza a kondenzációt a fészek belsejében. a sa− ját maguk által gyűjtött táplálék elegendő. Ha nem termékenyül meg minden petesejt. A ke− 20 Jó Gazda 2007/3 . Ezért a beszerzett kaptárakat gyorsan a he− lyükre kell tenni. eperben Ismeretes. A különböző termesztési időszakokban és fajtatípusok esetén a poszméhek mun− kájának jelentősége a következőképpen ér− tékelhető resztbe−porzásnak tehát döntő jelentősége van. ez biztosítja a védelmet. míg a bimbók 5–10 %−a kinyílik. me− lyet most a poszméhekkel sokkal hatéko− nyabban is el tudunk végeztetni. dinnyében. de jelentős befolyással A beporzás döntő szerepet játszik az eper és a dinnye minőségében. hogy fű− tött termesztésben négyzetméterenként +2 db feljebb osztályozható paprika ártöbblete fedezi a kaptár költségét. és kisebb árfekvésben tud− juk a termést értékesíteni. Sem− miféle gondoskodásra nincs szükség. Kora ta− vasszal szabadföldön dinnyében. E rovarok biztosít− ják az önbeporzás és a keresztbe−porzás megvalósulását. A poszméhekkel és az azok nélkül kőtődött termés jól megkülönböztethető. Ha jól beporzódnak. Több mag keletke− zik. tripszek ellen. hogy könnyen megközelíthetők legyenek. Nagytestű fajtáknál je− lentős befolyással vannak a termés szabá− lyos formájára. de az ekkor kötő− dött paprikák minősége sok esetben nem kielégítő. és azokban van a legtöbb termő. hogy a kaptár mindig 50−60 cm ma− gasan legyen a föld felett! Mivel az édes illat odacsalogatja a hangyákat. atkák. A háziméhek hosszú időn át végezték ezt a munkát. de a polisztirol habbal körülvett doboz is ki− váló védelmet nyújt a hideg és a meleg el− len. Általánosságban elmondható. A töltenivaló fehér fajtáknál elsősorban vállátmérő növelő ha− tásuk emelhető ki. ilyenek a háziméh. az utakhoz közel. Hasonló körülmények között a fehér faj− ták közül a kúpos típusok általában jobban kötnek a blocky fajtáknál. Ez a proto−genezis jelensége. hogy gödröt ásunk a terü− leten melybe vizet öntünk és egypár téglára a víz közepén kihelyezzük a kaptárat. és addig maradnak. A petesejt megtermékenyülése indítja meg a növekedési hormon (auxin) termelé− sét. hogy a hajtatott paprikafajták között. amely az alatta levő szövetek növeke− déséért felelős. (tam) bírnak a terméstömegre és a szabályos for− mára. Különböző poszméhkaptárak léteznek: Natupol S − 500–1000 m2−re való kap− tár. Általánosságban elmondható. mint a porzók. akkor ugyanez a mód− szer biztosítja a megfelelő páratartalmat is. Az újabban tért hódító nagytestű hegyes−erős paprikák kö− tődése borús rövidnappalos időszakban ne− hézkesebb.hu nyomán) A poszméhek betelepítésével a hagyo− mányos hegyes−erős típusoknál darabosabb paprikákat kapunk. a korai időszak− ban a kötésbiztonságra. és korábban megindul a termésképző− dés folyamata. A folya− mat biztosítható néhány hyperparazita gombával (pl: Polyversum. s így megy végbe a termékenyülés. több a kiesés. hogy nem termékenyül megfelelő számú mag a termésben. eperben ez úgy oldható meg. Trifender). ezekből lesznek a legna− gyobb gyümölcsök. A sok és egyöntetűen szép alakú gyü− mölcs csak jó beporzással jön létre. A blocky típusoknál lényegesen javít− ható a három − és a négyeres paprikák ará− nya a formás négyeres termések javára. amelyek a nektárt vagy a virágport gyűjtik. hogy a téli hónapokban a hegyes erős fajták ter− mései kötődnek jobban. A virágról−virágra szálló rovarok végzik (entomogámia). alakja nem tükrözi a fajtára jellemző paramétereket és így az áru csak másodosztályú. A poszméhek előnyei hajtatott papri− kában: – Fényhiányra érzékeny fajtáknál jobb kötődés = terméstöbblet – Nagyobb vállátmérő = minőségjavulás – Vastagabb termésfal = nagyobb tö− meg súly – A fajtára jellemző szabályos termés− forma = könnyebb osztályozhatóság A poszméhek gazdaságossága papri− kában A poszméhek munkájának eredménye paprikában nehezebben kifejezhető mint a paradicsomban. ezen belül is a ha− gyományos típusú fajták. Mikor vessük be a poszméheket? Általában az első virágok a legnagyob− bak. melynek következtében a paprikák vállátmérője elmarad a várako− zástól. Természete− sen ehhez a jó tápanyag−ellátás. A gyümölcs csak akkor fejlődik szabá− lyos alakúra. ugyanis a paprikában ta− lálható magmennyiség és a vállátmérő kö− zött szoros összefüggés van. Ennek fő oka. a fajtatípusok és a termesz− tési időszakok nagy változatossága miatt. A poszméhek a virág meglátogatásakor a bibére juttatják a virágport.

amelyek speciális nem száradó ra− gasztóval vannak bekenve. hogy a sárga ragadós színcsapda nemcsak kimu− tatja az első kártevők jelenlétét. vajon elkerülhetjük−e a mérgező vegysze− rek használatát. Ez a biológiai növényvé− delem és a vegyszeres növényvédelem kombinációja. a papri− ka. amik nemcsak szívo− gatják a növényeket. Ha sikeres és ol− csóbb növényvédelmet szeretnénk.fax: 035/640 77 40 GaP−9/03 Jó Gazda 2007/3 21 . illetve a dísznövény−ter− melők nélkülözhetetlen segédeszköze szer− te a világon. Tamasek Zoltán Biológiai növényvédelem A károsítók elleni védelmet keresse a természetben Ragadozó atkák a takácsatkák és a tripszek ellen Fürkészek a tetvek és a liszteskék ellen Trichogrammák a kukoricamoly ellen Ragadós színcsapdák: – sárga: a liszteskék. miközben elfogadható szinten tartja a be− tegségeket. Néhány módszer aránylag egyszerű és pénzt takarít meg. illetve dísznövények fölé. hogy kevesebb szer− maradvány legyen az élelmiszerekben (s ez egyre szigorodik). Ez azt jelenti. hogy a kártevők jelenlétét a lehető legkorábban vegyük észre. a szilva− és a káposztalégy ellen – Szférikus sárga: a cseresznyelégy ellen k: sá go don Új Vektafid A– a vírushordozók ellen Nemaslug – parazitáló fonálférgek a meztelen csigák ellen Novodor – az almabimbó−likasztó bogár és a burgonyabogár ellen Biobit – a szőlőben. Termelői tapasztalatok mutatják. hogy romlana a terméshozam. nehogy túlsza− porodjanak. Eredményesebben fogja a kártevőket. tökéletes biológiai védelmet hozhatunk létre az üvegházban vagy a fóliasátorban. hogy a kártevők többségét a sárga és kék szín vonzza. A kék színcsapdák nagy mennyiségben kifogják a tripszeket. Ha a ragadós lapokat csak szignalizá− cióra szeretnénk használni. Szlovákiában is. A színcsapdák 20x15 cm−es műanyag lapok. de a vírusos betegsé− gek hordozói is. tetvek és káposztabolhák ellen – kék: a tripszek ellen – fehér: az alma−. Jogos tehát a felvetés. ha minden 2−4 m2−re felváltva teszünk 1 kék és 1 sárga színcsapdát. ha csökkentjük a növényvédelmi teendőket. nem lesz−e éppen ez a végzetünk? Ugyan− akkor az EU−nak is az az egyik legfonto− sabb követelménye. azaz az integrált növényvé− delem (IP) alkalmazása. tetveket és az aknázó legyeket. A növényvédelem sikere gyakran azon múlik. vagy csökkenthetjük−e a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt káros hatásukat? A válasz egyértelmű: sok esetben egy átgondolt. Így kerülnek forgalomba itt nálunk. kártevők elleni program beveze− tésével 50−90 százalékkal csökkenthetjük a peszticidek felhasználását anélkül. a gyümölcsösben és a − káposztafélékben károsító hernyók ellen Polyversum – a növények növekedését segíti és megkönnyíti a gombás betegségek elleni védekezést – biológiai növényvédelem 941 36 Rúban 23 − tel. akkor a sárga ragadós színcsapdákat már kora ta− vasszal. hanem ki is fogja az üvegházi lisztecskéket. az uborka−. az uborka. s ugyanolyan minőségű és mennyiségű termést biztosít. akkor az ajánlott mennyiség 1 darab 100 m2−re. a palánták helyreültetésénél ki kell helyezni a paradicsom. Az alkalmazott módszer arra az elvre épül. amelyek se− gítségével időben észrevehetők és kifogha− tók a kártevők. vagy új betegsé− gek jelennének meg. Ehhez nagy segít− séget nyújtanak a színcsapdák. Ha a ragadós színcsapdákat hasznos élő szervezetekkel (predátorokkal) kombinál− juk. Felmerül azonban a kérdés. mint a jelen− leg alkalmazott hagyományos növényvé− delmi módszerek. hogy már jópár évtizeddel ezelőtt rájöttek. hogy a pap− rika−. 10cm−re a növé− nyek fölé.Biológiai növényvédelem − Hirdetés Hogyan lehet hatékonyabb és olcsóbb a növényvédelem? Integrált növényvédelem Az olcsóbb mezőgazdasági termelés a lét− fenntartás egyik követelménye az ágazat számára.

A napraforgó a talaj tápanyagkészletét veszi legjobban igénybe. mint a napraforgó után. téli csapadékkal szinte teljesen kimosódnak a ta− lajból. Az őszi. az általa használt területen parcellák szerinti tápanyag−mérlegről.Növénytermesztés Piros árvacsalán Bársonyos árvacsalá A tápanyag−utánpótlásról A helyes gazdálkodási gyakorlat alapján minden termelőnek kötelessége nyilvántartást vezetni a trágyák használatáról. Csak ezeknek az adatoknak a tükrében lehet a trágyákat a leggazdaságosabban felhasználni. A tápanyag−utánpótlásban négy szintet ismerünk: a legalacso− nyabb a minimális. ha kijuttatjuk alájuk a foszfort az igényük szerint. Nagyon fontos ezért igénybe venni a talajelemzés lehetőségét. megerősödését szolgálja. ami előnyös. Sok gazdál− kodóban ez nemtetszést váltott ki. a negyedik a maximális szintű pótlás. hogy a vegetáció megindulásakor a növényzetnek mindjárt rendel− kezésre álljon a tápanyag. Az egyes növénycsoportoknak más−más a tápanyagigénye. a tápanyag−nyilvántartásból igen ko− moly információhoz jutnak. A mérlegszintű tápanyag−visszapótlásnál annyi tápanyagot jutta− tunk vissza a talajba. utána a környezetkímélő. minden év végén egyértelmű lesz. milyen is tulajdonképpen az egyes parcellák tápanyagszintje. és fölösleges időpocsékolásnak tartja. Ugyanez a helyzet a gabonák− kal is. ahol az egyik tápelem (foszfor. A napraforgótermesztés gazdaságosságának kiszámításakor ezt a tényt okvetlen figyelembe kell venni. Nem ajánlott hóra szórni a műtrágyát. hogy a kukorica önmaga után lé− nyegesen több termést ad. hogy minden év− ben minden kultúráját ilyen szinten tudja trágyázni. a harmadik a mérlegszemléletű. sok termelő nincs olyan helyzetben. a mélyben található víz idáig fölszivárogva le− hetővé teszi ezeknek a tápanyagoknak a felvételét. nem mosódnak. Tavasszal és nyár folyamán nitrogéntrágyák. amennyit a terméssel onnét elvettünk. Az első kora tavaszi trágyázásnál azonban több szempontot is figyelembe kell venni. de vastagabb hóréteg esetén sík vidéken is. mivel ha hiányzik. mi került vissza a talaj− ba. a visz− szamaradt mennyiség elég az utána következő kapásnak. vagy a kálium) szintje na− gyon alacsony. folyékony levéltrágyák. de szeretnének be− lőle megélni. ez az őszi vetemények gyors tavaszi fejlődését. és ha ezt megad− juk alájuk. Ezek vi− szont a talajrészecskékhez nem kötődnek. mivel a hó elolvadásakor a hólével elfolyhat. így a kora tavaszi időszakban nagy a talajban a nitrogén− hiány. Másik fontos Repkény veronika 22 Jó Gazda 2007/3 . főleg lejtős tala− jon. Kísérletek bebizonyították. ha szervetlen sókra lebomlik. mélyszántással történő bedolgozása. egy jó vetésforgóban az utána következő növénynek elegendő kálium marad vissza. a talajvízzel mozog− nak. és a ta− lajt nem csak zsarolni akarják. Ott. hosszabb gyökérrendszer fejlesztésére vannak kényszerítve. a másik elem sem tud a termésképzésben érvényesülni. ez ad ugyanis csak pontos képet arról. hisz a növények erősebb. és mit vont ki belőle a termés. Szárazság esetén a talajban. A feladata főleg az. Az első tavaszi nitrogénnel történő trágyázást hívjuk re− generációs trágyázásnak. a növények számára csak akkor válik felvehetővé. A nitrogén a talajban főleg szerves anyagokban van jelen. mikroelemek alkalmazása az indokolt. nem lúgozódnak ki. fel kell tölteni. Azok. akik a növényter− mesztéssel komolyan akarnak foglalkozni. Sajnos. A kapások magas káliumszintet igényelnek. Ha a nyilvántartás− hoz valós adatokat fognak felhasználni. A tápanyag−utánpótlás alapja a foszfor− és a káliumműtrá− gyák őszi. Ezek a táp− anyagok jól kötődnek a talajrészecskékhez. Az őszi mélyszántással lekerülnek a baráz− da aljára.

vagy virágzás után kell elvégezni. Szintén ez a helyzet a könnyű. ún. sem a vízért folyó harcban. hogy nagyon agresszí− vak. mi− vel az ammóniumnitrátban a nitrátsók károsíthatják a csírázó növényeket. hogy a gyomok igencsak megerősödtek. György Ilona növényvédelmi szaktanácsadó Tyúkhúr ( A szerző felvételei) GaP−23b/03 . mivel a növényzet úgy sem képes felvenni a kiszórt tápanyagot. A tavasziak alá vigyázni kell a nitrogén talajba való bedolgo− zásával. A nitrogéntrágyáknál az egy hektárra kijutatott optimális mennyiségnek a 140 kg−ot javasolják. Egy boronálás az ilyen területeken nagyon hasz− nos lehet. virágzás előtt. ezek nálunk a mészsalét− rom (liadok vápenatý 15 % N). ami a mikrobiális tevékenység meggyorsításával a nitrogénsók ke− letkezését is beindítja. fejlett gyökérzetükkel felveszik az összes tápanya− got. produkciós trágyázást. A gabonafélék és a repce a legtöbb nitrogént a leg− intenzívebb növekedési stádiumban igényli. sok gyomot kitép. veronika−. sem a táp− anyagért. ammóniumnitrát (liadok ammóny s vápencom 27% N – LAV) Kevésbé javasolt a hugyany (močovina 45% N). kevésbé fejlett növényzetre és könnyű talajokra csak a minimális mennyiséget szór− juk. Egy gyomosabb parcellán ez azt jelenti. Ilyenkor ajánlott a kénsavas ammónia (síran ammónny 20% N ). ennél nagyobb adagok már kimosódva az alsóbb talajrétegekbe kerülnek. mivel ebben a nitrogén a növény számára nem azonnal felvehető formában van. ez is kimoshatja a tápanyagot az alsóbb szin− tekre. hogy a kiszórandó műtrágya nagy részét ezek a gyomok fogják hasznosítani. Ennek kör− nyezetvédelmi jelentősége van. Növénytermesztésben a tavaszi nitratáció az első munkák egyike. és a talajt megszellőzteti. Gyenge. homoktalajokkal is. Az ősztől szinte egy− folytában tavasz van. A tyúkhúr. ahol. ha magasan van a talajvíz. Az ajánlott mennyiség 30 kg/ha. Ajánlott ezért ilyenkor végezni egy második.n szempont a tiszta nitrogén mennyisége. Az első. A gabonaféléknél a sikértartalom növelésére és minőségének ja− vítására szolgáló fejtrágyázást a kalászoláskor. és árvacsalánfa− jok veszélyessége éppen abban rejlik. A nitrogénre igényes növényeknél nagyon fontos az adagot osztott formá− ban többszöri alkalomal kijuttatni. Megtalálni a legalkalmasabb időpontot a munka el− végzésére az idén igencsak nehéz lesz. A kultúrnövény nem képes velük konkurálni. vagy a hugyany (močovina 45% N). erős. regenerációs trágyázásra a legalkalmasabb műtrágyák a nitrát tartalmú trágyák. ami azt jelenti. Sedliakné. Ráadásul egy ki− adósabb tavaszi eső az egész mennyiséget kimoshatja a talajból. maxi− málisan 40 kg/ha.

hogy haté− kony műtrágyázással kell támogatni a növekedés kezdetét. A nitrát a növekedés megindulásakor gyorsan hat. mellékletben meg− határozott növényekre folyósítják. borsó. sz. aki 2005. sz. köles. garantálja a növények gyors táp− anyagellátását hatékony alacsony talajhőmér− séklet esetében is lehetővé teszi a növények célzott tápanyagellátását elkerülhető a nitrogénveszteség. ammóni− umtartalmú műtrágyák használata ese− tén alacsony talajhőmérsékletnél számí− tani lehet a növények rossz tápanyag−el− látottságára. rozs. amíg az összes nit− rogén 50%−a nitráttá átalakul. A nitráttartalmú műtrágyák. Ebből adódóan a karbamidnak és az ammóniumnak a talajban nitráttá kell átalakulnia. Eb− ből adódóan alacsony hőmérséklet ese− tén.Agrárhírek Nemzeti kiegészítő támogatások A földművelésügyi tárca által előkészített kormányrendeletet. A kifizetést az energianövények ter− mőterülete alapján folyósítják. zab. ammó− nium (NH4+) vagy nitrát (NO3−) formá− ban találhatók meg. fonó len. melléklet: őszi búza. olajnövény−gabonaféle−keverék. A nitrát ellenben a talajvízben oldott formában található meg és így a vízzel egyszerre kerül felvételre. A kérvényeket a PPA−hoz május 15−ig kell benyújtani. tavaszi búza. az ammónium pedig hosszabb távon biztosítja a növény tápanyag−ellátottságát. bab. december 31−ig legalább 0. A kérvényt a naptári év május 15−ig az egységes területalapú kifizetésre vo− natkozó kérvénnyel együtt kell benyúj− tani a PPA−hoz. (sz) A nitrogén felvétele függetlenül a műtrágyázás során kijuttatott N−formától − elsősorban nitrátként történik Milyen gyorsan hat a nitrogénműtrágya? A téli kultúrák növekedése a hőmér− séklet emelkedésével kora tavasszal hamar elkezdődhet. hogy az energia− növényeket saját maga dolgozza fel. Hatékony nitrogéntartalmú műtrá− gyák. pohánka. A nitrogén felvétele tehát – füg− getlenül a műtrágyázás során kijutta− tott N−formától – elsősorban nitrát− ként történik. hogy felvehető le− gyen. ill. hogy az át− alakulás folyamata során talajtól és idő− járástól függően a gázalakú nitrogén− veszteség a 40 százalékot is elérheti. Az energianövények termeszté− sére vonatkozó mezőgazdasági támogatások feltételeit szintén új kormányrendelet szabályozza majd. 305. akinek a termőtalajblokk−nyilvántartás− ban 2006. Energianövény− nek számítanak azok a növények. amely 2007. ame− lyeknek minimális területe 0. A cukorra folyósított külön ki− fizetések feltételeit is kormányrende− let alapján határozzák meg. vagy a kiválasztott do− hányfajta ténylegesen leadott mennyi− sége után járó kifizetés 60 százaléka. olajlen. A kora tavaszi. december 31−ig do− hánykvótával rendelkezett.3 ha területen az adott naptári év május 31−ig elvetet− tek. Gyakran a táp− anyagok ebben az időszakban a növé− nyek számára még nincsenek felvehe− tő formában. A nitrogén átalakulása a hőmér− séklet függvénye A nitrogén jó felvehetőségéhez szük− séges átalakulás (karbamid−ammó− nium−nitrát) a hőmérséklettől függ. Az N−formák felvétele A karbamid a növények számára szántóföldi körülmények között nehe− zen felvehető. (agn) 24 Jó Gazda 2007/3 . Ehhez még hozzátartozik. cirok. illetve írásos nyi− latkozatban jelenti ki. Ennek alapján a növénytermesztésbe irányuló közvetlen nemzeti kiegészítő támo− gatásokat azon személyeknek folyósítják. magas nitráttarta− lommal rendelkező nitrogénműtrágya felhasználása előnyökkel jár. tavaszi ár− pa. olajrepce. napraforgó. hüvelyes−gabonaféle−keverék. akik teljesítik az egységes területalapú kifizetésekre (SAPS) vonatkozó feltételeket. Ez azt jelenti. és fel− mutatják a cukorrépa eladásáról szóló 2005/2006−os gazdasági évre vonat− kozó szerződést. s erre a célra a kérvényező szerződést kötött az ener− gianövények első felhasználójával. ammónium műtrágyák− nál 6 hétig tarthat. mégpedig a kiválasztott dohányfajta ténylegesen leadott mennyisége után járó kifizetés 40 százaléka. őszi árpa. illet− ve a különböző NPK−műtrágyákban és kéntartalmú nitrogénműtrágyákban a hatóanyag ammóniumként és nitrát− ként fele−fele arányban van jelen. április 1−től lép majd érvénybe a növénytermesztés− be irányuló közvetlen nemzeti kiegészítő kifizetésekre vonatkozó mezőgazdasági támogatások feltételeit szabályozza. kukorica. akik az SZK területén mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. mint például a mészammon− salétrom nitrogéntartalmának 50%−a eleve nitrát formában található meg. és teljesítik az egységes területalapú kifizetésekre (SAPS) vonatkozó feltételeket. durum (kemény) búza. – kiválasztott dohányfajtákra vonatkozó kifizetések − a kifizetés an− nak jár.3 ha egy termőtalaj−blokkban. egyéb gabonafélék. szója. A növénytermesztésbe irányuló nemzeti kiegészítő támogatásokat a következő formában folyósítják: – szántóföldi növényekre vo− natkozó kifizetések (POP) − A kifi− zetéseket az 1. hüvelyes−olajnövény−keverék) – komlóra vonatkozó kifizetés − annak a kérvényezőnek folyósítják. Nitrogénműtrágyáknak a növény számára gyorsan felvehető tápanyagai alapvetően a N−formában különböz− nek: karbamid (C2N−CO−NH2). vagy felvásárlójával. Az ammónium csak korlátozott százalékban vehető fel. A cukorra folyósított külön kifizetés mindazon kérvényezőknek jár.3 ha−tól − max. 10°C alatt karbamid esetében 6 hétnél tovább. mint például a mészammon−salétrom. mert a talajszemcsékhez kötődik és a növény gyökérzete nagy energia árán jut el a növekedés során a felvehető tápanyaghoz. Kizárólag karbamiddal.13 ha−ig nagy− ságú komlóültetvénye van bejegyezve. amelyeket energetikai célú felhaszná− lásra termesztenek. (1. amelyeket legalább 0. triticale.

Akkoriban például lényege− sen alacsonyabbak voltak az energiaárak. és ezek a feltöltő trágyázáshoz kialakított szor− zószámok a mezőgazdaság je− lenlegi viszonyai között nem érvényesíthetők. Mind− egyiknek megvan a maga előnye és hátránya. a komplexek egy menetben kijuttathatóak. Miután kiszámítottuk a hektáronkénti tápanyag−szük− ségletet ezeket a hatóanyag− mennyiségeket műtrágyaféle− ségekre kell átszámítani. Az egy hatóanyagú műtrágyák eseté− ben például a kijuttatást több menetben kell végezni. Ahhoz. hiszen még egyes határrészek között is jelentős különbség lehet a talajtípusok vonatkozásában. El kell dönteni. legdrágább trá− gyaszámítási metódusok sem érnek sokat. legalább a főbb talajtípusok ismerete el− engedhetetlen. vagy ha a laborvizsgálatokat nem megfelelően végezték el.) GaP−23c/03 . Ezért ha valaki a mintavé− telt nem tudja megfelelően. Ugyanaz a humusz−. Hat kategóriát különböztetünk meg. Figyelembe kell azonban venni. ami a számítás alapját képezi. A követke− ző lépés az ellátottsági kate− góriák meghatározása a hu− musz.A növény fajlagos tápanyagigényét hozzuk összhangba a talaj természetes tápanyag−szolgáltató képességével A tápanyag−gazdálkodás tervezése Az uniós követelményeknek megfelelő helyes gazdálkodá− si gyakorlat alkalmazásában a trágyázási terv egyik fontos eleme az adott növény táp− anyag−gazdálkodási terve. felvehe− tő foszfor−. hanem mindenképp helyszíni meghatározásra van szükség. vagy külön kell keverni a műtrá− gyaféleségeket. ha ezek a ren− delkezésre állnak. hogy egy ható− anyagú vagy komplex műtrá− gyát alkalmazunk−e. Nyilvánvaló. ajánlatosabb egy erre szako− sodott céget megbízni ezek− nek a munkálatoknak az el− végzésével. hogy adott település határa mely talajtípusba tar− tozik. Ezt a tervet az agronómu− sok megfelelő adatok és táb− lázatok ismeretében maguk is elkészíthetik. amelyek a számítás alapját képezik. Az újabban ajánlott helyszí− ni mérésekre alapozott gyors− tesztek megfelelnek arra. viszont a tápanyag−gazdálko− dási tervbe nehezebben il− leszthetők be. ha azok a la− boreredmények. hogy a leg− modernebb. nem megfelelően gyűjtött (a területet jól reprezentáló) át− lagmintákból származnak. hogy a talaj aktuális helyzeté− ről tájékozódjunk. A kiszámolt trágya− igény megfelelő feltöltése esetén optimális feltételeket teremt a termeszteni kívánt növény tápanyag−ellátottsá− gához. (red. ehhez elengedhe− tetlen a laboratóriumi ered− mények ismerete is. hogy stratégiai döntéseket alapozzunk rájuk. káliumtartalom különböző termőhelyi kate− góriák esetében − az eltérő ta− lajfizikai és kémiai tulajdonsá− gokból adódó változatos táp− anyag−dinamika miatt − egé− szen más ellátottsági értéke− ket ad. hiszen e nélkül nem le− het pontosan megállapítani az ellátottsági kategóriákat. a foszfor és a kálium esetében. A szuszpenziók már oldott állapotban tartal− mazzák a hatóanyagokat. szabályszerűen elvégezni. A növények tápanyagellá− tásának kiszámításában a leg− nehezebb − legelmélyültebb talajtani és agrokémiai isme− reteket igénylő munka az adott talaj termőhelyi kategó− riába való besorolása. hogy a trágyázásra tervezett hatóanyagok fel− használásánál a termeszteni kívánt növény fajlagos táp− anyagigényét összhangba hozzuk a talaj természetes tápanyag−szolgáltató képes− ségével. Ehhez azon− ban nem elegendő. hogy a termő− helyi besorolást megfelelően el tudjuk végezni. ha utána− nézünk. és ezek óriási jelentősé− gűek. kijuttatásuk− hoz viszont speciális gépekre van szükség. ezért gyorsabb feltáródást eredményeznek. arra azon− ban a helyszíni mérések pon− tatlanságából adódóan nem alkalmasak. hogy a több évtizedes mérőszámok az előző rendszer tervgazdál− kodási gyakorlatát és közgaz− dasági viszonyait tükrözik. Ez azt jelenti. hogy szi− lárd műtrágyával vagy esetleg szuszpenziókkal végezzük−e a tápanyag−utánpótlást.

A Horizon kétféle mó− don fejti ki hatását: egy− részt mint gombaölőszer. Hatására a ezek nagy része közvetlenül a virágo− kártevő nem táplálkozik tovább. vagy ha Máté Károly. háziméheket kímél− ve kell végezni. A repcé− – terméskötődés kezdetén a becő− ben a védekezést a repceszáror− kártevők ellen. mint például a ragadozóatkákra is veszélytelen. a Calypso 480 SC. A nö− vényvédelmi munkákat a hasznos be− porzó rovarokat. Ezek közé. széles hatásspekt− rumú fungicid hatóanyag. A Calypso kedvező toxikoló− giai és ökotoxikológiai tu− lajdonságokkal rendelkezik és nagyon felhasználóba− rát. mely a kártevők igen széles skálája el− len hatékony. és a fás részeken keresztül gyorsan – zöldbimbós állapot végén – virág− felszívódik és a nedvkeringéssel eljut zás kezdetén a repcefénybogár. Legfontosabb kórokozója a Phoma lingam gyökérnyak− és szár− rothadást. poszméhek). A hatóanyag hosszú ideig. Ezalatt az idő alatt rengeteg ered− mény gyűlt össze a termék− kel kapcsolatosan. a Horizon őszi kijuttatása esetén erősíti a gyökérképződést. A kora nyári sze− les. másrészt mint növekedésszabályozó ké− szítmény. Bayer CropScience 26 Jó Gazda 2007/3 . Olyan növényvédő szereket vagy olyan növényvédelmi eljárásokat kell alkalmazni.75− 1. nö− vényi szövetekbe való fo− lyamatos bejutása gondos− kodik a kiváló hatásról és a hosszú hatástartamról. de kevés− bé közismert sajátossággal is. ezért a öszpontosítva kell végrehajtani: Calypso a hatását sokáig megőrzi. tosan figyelemmel kísérni a repce táb− A Horizont és a Calypsot a lákat. A kezelések pontos dó betelepedés esetén célszerű meg− időzítése érdekében célszerű folyama− ismételni. különösen a fej− trágyázás után a repce robbanásszerű fejlődésnek indul.2 l/ha.0 l/ha dózisban hatásos a fellépő betegségek ellen. A hatóanyagot a rovarok (Szilvássy László a kezelt felülettel érintkez− felvétele) ve. jobb lesz a becőbe− rakódás. Az oldalhajtások mélyebbről in− dulnak és erőteljesebben fejlődnek. csapadékos időjárás hatására gyakori a repce betakarítás előtti megdőlése és kipergése. mivel a késlekedő beavatkozás mai szakirodalom a repceter− súlyos veszteségeket okozhat. a cilindrospó− riumos levélfoltosság és az alternáriás becőrontó betegség károsítja a rep− cét. Kitavaszodáskor. illetve a táplálkozásuk során veszik fel. s ma már nehéz lenne olyan termesztőt találni. mesztés nélkülözhetetlen segéd− A károsítók elleni védekezés sok− eszközeiként tartja számon. levélfoltosodást. A kezelést elhúzó− is szükség lehet. szárdő− lést. A Horizon a repce növekedését ekkor is kedve− zően szabályozza. ezek szomszédságában. valamint más hasznos rovarokra. a méhekre nem veszé− lyes készítmények közé tartozik a kloronikotinilek második generációs képviselője. A repcét jó néhány kórokozó károsít− ja. a növény minden részébe. hanem annak olajtar− talmát is lerontva duplán okoznak kárt. A Calypso fénystabilitása és esőállósága igen jó. Az ipari növények közül a repcé− nek van a legtöbb rovarkártevője és fennáll a méhek átrepülésének lehe− tősége a védendő kultúra felett. kat és a termést károsítja. A káros rovarok elleni hatékonyság ugyanakkor egy rendkí− vül előnyös kedvező tulajdonsággal párosul: a növények megporzásában szerepet játszó rovarokra (pl. s a repce− A kártevők elhúzódó betelepedése fénybogár ellen 0. aki ezt a terméket ne ismerné. így serkenti a becővel rakott oldalhaj− tások képződését. amelyek− kel ez biztosítható. egyen− dekezést három fő csoportra letesen oszlik el a levelekben. mindezek növelik a termés− potenciált. mozgása lelassul és rövidesen elpusz− A tavaszi rovarkártevők elleni vé− tul. mányos ellen 0. Rendkívül szé− les hatásspektruma és számos elő− nyös tulajdonsága mellett rendelkezik néhány jól megfigyelhető. szártörést. A kórokozók az asszimilációs fe− lület csökkentésével nem− csak a termés mennyisé− gét.1 l/ha dózisban és rajzása miatt akár 2–3 védekezésre javasolt elvégezni. szor elkerülhetetlen virágzó kultúrák− ban. amely ki− váló eredménnyel alkalmazható szán− tóföldi és kertészeti növények külön− féle betegségei ellen. ehhez azon− ban a kedvező időjárás mellett az intenzív termesztéstech− nológia minden elemére szükség van. A beve− zető évek kedvező tapasz− talatai után a Horizon 250 EW a repcetermesztés alapkészítményévé vált. A Phoma lingam mellett még a fehér− penészes rothadás. A Horizon hatóanyaga a tebu− konazol jól ismert. Így van ez a repce esetében is. méhek. A Horizon 250 EW lassan másfél évtizede en− gedélyezett készítmény a repce kezelésére. Tavaszi alkalmazásnál – szárbain− dulástól a virágzás kezdetéig 0. Hatékonyságát magas biológiai aktivitás és ala− csony dózis jellemzi. – szárbaindulás kezdetén a repce− A készítmény a kezelés után a levélen szárormányos.Növényvédelem A sikeres repcetermesztés alapjai A legújabb repcefajták és hibri− dek egyre magasabb olajtarta− lomra és egyre nagyobb termés− hozamra képesek. Neve− zetesen. s ezáltal az áttelelést. serkenti az oldalhajtások kép− ződését és segíti az egyöntetű virág− zást. növeli a szárszilárd− ságot. Tavaszi alkalma− zása hatékonyan védi a szárat. korai érést is okoz. a leve− leket és a becőket.

és nem veszi figyelembe azt a tényt. a használati utasításra mindig fel van tüntetve a keverhetőségi lehetőség más szerekkel.Növényvédelem − hirdetés Tavaszi gyomirtás a gabonafélékben A tavaszi gyomirtásra azért kell különösen odafigyelni. mezei csorbóka. a vero− nika fajok és a fűféle gyomok ellen.4 D hatóanyagú készítmények. Mivel ezek a növények szinte mindig a gabona után következnek a vetésforgó− ban. 40−120 cm magasra nő. Vadzab − 60−150 cm magas fű. A gyártó cégek a jobb hatás el− érése érdekében több hatóanyagú gyomirtó készítményeket dob− nak a piacra. MCPD. és a gomba− ölő szer (fungicid) sem éri el mindig a gabona szárának alját. ősszel és tavasszal kelnek. Ide tartoznak az MCPA. árvácskák.) GaP−20/3 Jó Gazda 2007/3 27 . A költségek csökkentése érdekében sok termelő a szántás nélkü− li agrotechnikát választja. hogy egy átlagosnál jobban elgyomosodott búzatáblán az első tavaszi nitrátadagból (nitratációból) a búza szinte semmit sem vesz fel. tyúkhúr. − erősebb gyökérrendszerükkel még a búza megindulása előtt elszív− ják az összes tápanyagot. Ragadós galaj − 150 cm hosszú szárat is fejleszt. de a gabonára támaszkodik. ősszel és tavasszal is kel. és már itt kezdjük el irtani ezeket a gyomokat. Parlagi pipitér és az ebszikfű − szinte mindenhol előforduló gyo− mok. Eredményes irtásához a vegyszeres és mechanikai gyomirtást együttesen szükséges. Nagyon kis számban 1. pásztortáska stb. nem hatékonyak azonban a galaj. de 25 oC−nál melegebb időben sem. 50 a nyilvántartásba vett gyomirtó készítmények száma. hogy a ga− bonafélék a talajt tisztító kultúrák közé tartoznak. Maggal és föld alatti gyökértörzs−részekkel szaporodik. és ezt több éven keresztül alkalmazni kell. kiszélesítve ezzel a lehetőséget a hatékony növényvé− delemre. A szakemberek gyakran fel− hívják a figyelmet arra.5 db/m2 is kimutatha− tó kárt okoz. A gabonatáblák 50−70%− án jelen van. zöldségfélékben) nagy kárt okozhat. főleg a talajművelés minimalizálása miatt nagyon terjed. nagyobb károkat okoz− nak. a zsombor. A magról kelő és évelő kétszikű (széleslevelű) gyomokat jól irtják. a füstike. tavasszal csírázik. veronikafajok. ami gyenge. Használatuk esetén fontos tudni. egy növény 45 000 magot is hoz. (sedl. A betegség terjedéséhez jobb mikroklíma alakul ki. ezek élettartama a talajban 20 év is lehet. ta− rackbúza) elgyomosodott területeken ez az agrotechnika nem alkal− mazható eredményesen. Ezért várha− tó. Egy növény átlagosan 1 100 magot érlel. eléggé elter− jedt. amelyek a talajban 10 évig is életképesek maradnak. A gabonafélékben 85−95%−ban előfordulnak. 20−150 cm ma− gas. a szikfű és pipitér fajok. mert növeli a mag fehérjetartalmát. napraforgóban az ivát és a tüskét. mivel az ősszel kikelt gyomok − ragadós galaj. vizet vonnak el a gabonától. mivel a gyo− mok nemcsak a kultúrnövény elnyomásával okoznak kárt. Az utóbbi− ak hatása nagyon jó a mezei acatra. Az idei enyhe tél kedvezett a gyomok fejlődésének. irtására speciális gyomirtók szükségesek. szőlőben. magja nagyon apró. használjuk ki a lehetőséget. A gyomos sűrű növényzetben a gombabe− tegségek is sokkal hamarabb megtelepednek. A gyomirtás tervezésénél vegyük figyelembe azt is. árvacsalán fajok. amelyeket keverni kell más szerekkel. mert minden kétszikű kultúrában (főleg gyümölcsösökben. Rengeteg tápanyagot. A kalászos (sűrűn vetett) gabonafélékben legveszélyesebb gyo− mok a következők: Nagy széltippan − ősztől egész tavaszig kel. és na− gyon kell vigyázni a szomszédos területekre. Az őszi repcében például nehéz. fekete üröm. mezei csorbókára és a szulák− félékre. Szlovákiában a gabonafélékre kb. hogy a főleg évelő gyomok által (acat. hogy tavasszal az ellenük való védekezésben a vegyszerszükség− let is magasabb lesz. vagy szinte lehetetlen irtani a sebforrasztó zsombort és a pipacsféléket. az árvacsalán. A gyomirtásban hormon hatóanyagú készítmények az áruk mi− att a legelterjedtebbek. dikamba és a 2. hogy a többi gyomokat is kiirtsuk. szinte minden kultúrában gondot okoz. Mezei acat − évelő gyom erős gyökérrendszerrel. Sörárpában szintén nem ajánlott alkalmazni. hogy nem használhatók éjszakai fagyok esetén. Az utóbbi években.

úgyszólván felbecsülhetetlen segítséget jelentenek a la− kosság egészségi helyzetének szempontjá− ból is. hogy fiatal ko− rában rendkívül gyorsan növekszik. Kohán István. és nagy mennyiségű széndioxidot képes lekötni. erdőmérnök 28 Jó Gazda 2007/3 .6 százaléka. vasutak és egyéb építmények. A XX. valamint más jellegű fásításokra.) a továbbiakban egyszerűen az akácnak – van erdőgazdasági jelentősége. Európában az első akácfát Robin párizsi botanikus ültette el botanikus kertjében. Egyidejűleg ezen fiziológiai fo− lyamatok eredményeként sok oxigént bocsát a levegőbe. Vadas Jenő egykori sel− mecbányai professzor szerint az egykori Magyarország s egyszersmind a jelenlegi Szlovákia területén erdőtelepítésre az akácot a katonai kincstár alkalmazta elő− ször 1750−ben a Komárom−harkályi erő− dítmény körül. mint 414 900 hektárt tesz ki. A kisebb−nagyobb akácfa−cso− portok. Tudományos kísérletek bizonyítják. Az utóbbi időkben az amerikai földrészen visszavonulóban van. hogy az akác a mezővédő er− dősávokkal nagy mértékben hozzájárul a mezőgazdasági terméshozamok növelé− séhez. Rendkívül alkalmas mező− Intenzív. ami az ottani összes er− dők területének 22.67 százalékát képviseli. Olyannyira. A gyors elterjedését több kitűnő tulaj− donságának köszönheti. Amerikában. a mezőgazdaságilag eredményesen nem hasznosítható terü− letek nagy része éppen akácosok telepí− tése által válhat gazdaságossá. melyeket a községek. Az akácnak szinte felbecsülhetetlen talaj− védő. A nemzetség Észak− Amerikában és Mexikóban őshonos mintegy 20 faja közül csak a fe− hérakácnak (Robinia pseudoacacia L. század második felé− ben megbízható adatok szerint Európa összes államának nem volt annyi akácer− deje. ipari üze− mek környékén telepítettek. mint Magyarországnak. Mivel gyö− kérzete segítségével nitrogénnel képes a talajt gazdagítani. ahol 1400 méteres tengerszint feletti magasságig megy fel. hogy Magyarország Európában jelenleg akácnagyhatalom− nak számít. főként virágzás idején. Az akác ne− mesítésénél sikerült olyan klónokat nyer− ni. amire más fafajok képtelenek. Végezetül rendkívül kedvező hatást gyakorol az akác a parkok. s őróla kapta az akác a Robinia tudomá− nyos elnevezést. Az akáccal borított erdők területe jelenleg Magya− rországon nem kevesebb. nagy mértékben elszennyeznénk környezetünket. Ugyancsak rendkívül kedvező ha− tással rendelkeznek az akácfa sorok a köz− utak. a 34−43 szélességi fokok között nem kevesebb mintegy 1000 kilométeres vonulatával. és olyan nitrogénnel gyarapítja. hótól és egyéb káros tényezőktől való védelménél. az Appalac− he−hegységben terjedt el leginkább. amelyek magas nektárhozammal ren− delkeznek. ligetek díszíté− sénél is. Az akác aránylag termőhelyi kedvezőtlen feltéte− lek mellett is megfelelő mennyiségű és minőségű faanyagot képes bebiztosítani. majd pedig elterjedését is ez a 290 hektárnyi sikeres telepítés indí− totta el. Ezen túl− menően a talajvíz és tápanyagkészlet szempontjából kedvezőtlen futóhomok− ok megkötése is legtöbb esetben elsősor− ban az akácnak köszönhető. környezetvédő és környezetfejlesztő funkciója van. Ugyan− akkor Szlovákia területén az akácosok csupán 33200 hektáron léteznek. melyet ha mesterséges úton kívánnánk odajut− tatni. ami az összes szlovákiai erdők területének alig 1. s így aránylag rövid vágásforduló mel− lett magas fahozammal rendelkezik. vegyes ültetvényszerű akácosok védő erdősávok telepítésére. Nagy fahozamának köszönhetően sok szénhidrátot képes beépíteni testébe.Növényvédelem Hagyományos módon létesített akácos − vágás előtt Energetikai célú akáckultúrák Az akác jelentősége és fájának hasznosítása Az akác a világban termesztett fafajok közül az Eucalyptus és a nemesnyárak után a legjobban elterjedt fafaj. Ezen túl− menően Magyarországon az új erdősíté− seknél is a leginkább alkalmazott fafaj. Talán szükségtelen hangsúlyozni az akác méhészeti jelentőségét. Figyelemre− méltó mindenekelőtt az. Az ilyen klónokból létesített 1 hektár akácállományból mintegy 400 kg kitűnő minőségű méz nyerhető. míg Európában és Ázsi− ában fokozatos terjedése a jellemző. szél− től. Az említetteken túl− menően a gyökerein élő szimbióta bak− tériumok segítségével a talajt megköti.

amelynek legnagyobb részét a mező− gazdasági gépek ésberendezések tették ki. hi− szen a teljes kiállítási területből mintegy 13 ezer négyzetmétert ezek foglaltak el.Több mint kétszáz kiállító a budapesti AGRO+MASHEXPO−n Február utolsó napjaiban immár 25. amelyek szőlővenyige. vagy egyéb zúzalékok energiacélú kihasználásra készültek. betakarító gépek képviselői. A kiállítson számtalan újdonsággal is megismerkedhettek a látogatók. A seregszemlén jelen voltak az eu− rópai piacon meghatározó legnagyobb erőgépek. külön említésre méltó volt a terményszárítók kínálata. A kertészkedők szintén meglehetősen széles vá− lasztékból válogathattak.500 négyzetméteren zajlott. nem törékeny és könnyen mozgatható. s az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások a „Díszpark és kert“ témakörre összpontosítva az „F“ pavilon− ban sorakoztak fel. A kiállításon jelentős szerepet kaptak a különböző energiatakarékos és alternatív felhasználású gépek. amely négy napon át a Hungexpo fedett kiállítási csarnokai− ban 15. Jelentős arányt képviseltek az állattartási technológiákkal foglalkozó vállal− kozások. (szil) GaP−22/03 . Ugyancsak érdekes és ér− tékes információk hangzottak el a Magyar Mezőgazdaság Kft. A zöldségtermesztők számára például érdekes megoldást kínált a Pit Pot nevű termesztőközeg. A kerti gépek. talajművelő berendezések. Köztük 24 kül− földi cég is felsorakoztatta kínálatát. Az „e−farmer közép−eu− rópai konferencia“ keretében az agrártámogatások internetes intézésének le− hetőségeiről cseréltek eszmét a térség szakemberei. al− kalommal rendezték meg Budapesten az AGRO+MASHEXPO nemzetközi mezőgazdasági gépkiállítást. szalma. által szervezett Agrármarketing és Média Napon. Az idei se− regszemlén. A szántóföldi növénytermesztés gé− pei idén is meghatározók voltak. a telepítés és fenntartás eszközei. több mint kétszáz (212) kiállító cég vo− nultatta fel a termékeit. amely szivacsszerű szerkezete révén jól tartja a vizet. A seregszemlén szakmai konferenciák is zajlottak. Zöldségpalánták és dísznövények palántai− nak termesztéséhez ajánlják. amelyen az európai és a magyarországi szaklappiac összehasonlítása és lehetőségei mellett az internet ágazaton belüli kihasználásáról is részletes tájékoztatást kaptak a résztvevők.

de az áruk nagyságrenddel kisebb. Ezután kezdődhet az edény táptalajjal való feltöltése. melynek kifolyónyílása nagy. de ültethetünk többet is. Az edény− kertészetben ne használjunk kerti földet. A fából ké− szült edények szellősek. melyek gyorsan kinövik edényeiket. melyekben a szo− banövényeket termesztjük. a többi faj pedig a „töltelék“ szerepét töltse be. hervad− nak. Az előkészületi munkák után kezdhet− jük a növények beültetését. aránylag olcsók. és még kellő gondozás mellett is el− pusztulnak. minőségét azokhoz a növényekhez kell igazítanunk. bomlásnak induló szerves anyagokkal. különböző díszbokrok stb. Mindenképpen érdemes mi− nél nagyobb edényt választanunk. mert így a talaj nem merül ki olyan gyorsan. fagyállók. mint az előbbi csoporté. hogy hosszú élettarta− múak. de könnyen tör− nek. a földben lévő tápanyagokat hamar el− használják rövidesen sárgulnak. hogy nehéz az áthelyezésük. Néhány növény esetében speci− ális talajkeverékeket kell használnunk. Az öntözővíz kevésbé párolog el belőlük. A leg− több növénynek megfelel az átlagos ker− tészeti talaj. mivel talajuk könnyen eliszaposodhat. de sem túl kevés. mint a kerémia edényekből. hogy olyan növényeket válasszunk. Ezekben a növények több vizet igényel− nek. Minden anyagnak megvan a ma− ga előnye és hátránya is. mint a növények edényekben való termesztését. A drénréteg fontos feladata a fölösleges öntözővíz elvezetése. műanyagból. hi− szen a különféle fajoknak más− más a fény−. Nem jelent mást. Ez ugyanis tele van gyommagvakkal. A fagyokat jól tűrik. Az utóbbit jól gondoljuk át. Fontos szempont az is. Bármilyen anyagból is választunk ma− gunknak termesztőedényt. amelyek elkülönítve jól fejlődnek. Egy−egy edénybe ültethetünk egy nö− vényt. nem le− het sem túl sok. Ha mégiscsak a csoportos kiültetésnél maradunk. nem kell gyakran átültetni a benne elhe− lyezett növényeket. a fagyot kevésbé bírják. mivel az agyag pórusain keresztül sok víz elpárolog. hogy egy edénybe beültetett növények ebben maradjanak több éven keresztül. akkor vá− lasszunk ki egy vezérnövényt a látvány központjául. kórokozókkal és kártevőkkel. azonkívül könnyen tisztíthatók. me− lyek télen−nyáron a szabadban maradnak. A betonból készült edényeket főleg a köztéri díszítésnél használjuk. Az edény al− jára tegyünk kb. A műanyagból készült edények nem annyira mutatósak. Ha pedig olyen edényt vásároltunk. melye− ket az edénybe szeretnénk ültetni. mint a kerá− miai edényeké. ilyenek pl. rododendronok. Ezáltal megakadá− lyozzuk a föld kimosódását. A méteres edények készülhetnek ége− tett agyagból. Ezeket a földkeverékeket ma már prob− léma nélkül megvásárolhatjuk. és ennek következtében a gyökerek elpusztulhatnak. és megelégednek korlátozott mennyiségű termesztőközeggel. repedeznek. A táp− talaj összetételét. fából és be− tonból. akkor érde− mes ezt egy nagyobb kaviccsal vagy cse− répdarabbal eltakarni. a vízellátást kellő figyelemmel kell elvégezni. víz− és tápanyagigé− nyük. Az edénykertészetben a ter− mesztési mód szerint háromféle növénycsoportot különböztethe− tünk meg. Hátrányuk közé tartozik. a citrusféléknél stb. A fa természeténél fogva azonban köny− nyen bomlásnak indul. melyet a kereskedelem for− galmaz. öt centiméter vastagon kavicsot. a tűlevelű− ek. de amit takar.Edénykertészet edénykertészet kifejezés aránylag új keletű a kertészek szó− tárában. A tisztelt olvasó joggal felteheti a kérdést: mit is je− lent ez az összetett szó? Bár a kifejezés új. és csak ezután kezdjük el feltölteni földdel. Ebben az értelmezés− ben az edények nem azokat a cserepeket jelenti. mindenkép− pen készítsünk az aljára kifolyónyílást. hanem nagy méretű tartóedényeket. pl. ahol több éven keresztül ugyanazon a helyen ma− radnak. a rododendronoknál. Az eliszapo− sodás pedig kevésbé jelent problémát. hogy az edények beültetésük után is könnyen mozgathatók legyenek. A második cso− port növényei nyáron a szabad− 30 Jó Gazda 2007/3 . Az első csoportba azok a növények tartoznak. Hiszen az edényker− tészet célja. A kerámia edé− nyek talán a legszebbek. így ezeknek az edényeknek az élettartama aránylag rö− vid. Azok a növények. Az ezekbe beültetett Juniperus növények öntözését gondosan kell elvé− geznünk. törékenységi mutatójuk messzemenőleg jobb. a műanyag edényekkel összehasonlítva. Az Az edénykertészet sikere főleg abban rej− lik. Előnyük. az talán az emberi civilizáció kezdetéig nyúlik vissza. összetört cserépdarabokat.

különböző alakzatokat nevelhetünk be− lőle. az évelő ágyra ráhullott leveleket. Phormium tenax – atraktív egzotikus növények. a gazániát. ezek a fajok igénytelenek. Is− mert gyümölcsnövény. még az igé− nyesebbekről is. tavasszal nyílnak citromillatú virágai. A vágást kitűnően tű− ri. Ez így helyes. stb. kezdhetjük a mohák eltávolítását. A har− madik csoport növényeit pedig télen−nyá− ron védett helyen tartjuk. A munkák elvégzése után műtrágyáz− zunk. ha a talajt egyúttal szellőztet− jük is. Ide vetjük a következő egynyáriakat: a tátogót. Actinidia chinensis – kivi – nagymére− tű. kedveli a napos fekvést és a bő öntözést. hogy a következő látogatá− sakor a kertjét megismeri. hogy néhány esetben igen ne− héz meghúzni a határt a dísznövények. télen pedig védett helyen nyernek elhelyezést. sőt kiültet− hetünk néhány zöldségfélét is. majd műtrágyázzuk őket. a talajjal szemben igénytele− nek. kúszó növény. A hónap végén szabadföld− be vetjük a tatárvirágot. Datura candida – angyalkürt – Közép− Amerika növénye. áprilistól augusztu− sig bőséges öntözést kíván. stb. tápanyagokban gazdag talajt kíván. Szükség szerint a nyáron virágzó bokrokat metsz− hetjük. mivel az áthelyezésük nehézkes. a citrusfé− lék. de csak ha egészsé− gesek. melyet erre a célra gyártott vasgereblyével végzünk el. Csak meg− jegyezzük. ÉVELŐK Most már végérvényesen távolít− suk el a téli takarót. Ficus carica – füge – méretes cserép− ben is bőségesen terem. ilyenek pl. jellegzetes illa− tú. az egynyá− ri szarkalábat. az angyalkürt. DÍSZFÁK Folyamatosan telepíthetjük a dísz− fákat és bokrokat. a kü− lönböző méretes fikuszok. nem biztos. Humuszban gazdag talajt kíván. Ma már erre a célra kitűnő gépek állnak rendelkezésünkre. Ezzel a munkával egyidejűleg távolítsuk el az elhalt növényi részeket.Virágtermesztés Phormium tenax ban vannak. Poncirus trifoliata – poncirusz – ez az egyetlen citrusféle. többnyire 3−5 szemre vágjuk őket vissza. Naponta kijár a kertbe. ha télen telelőbe visszük. Téli hőmérsékletigé− nye maximum 15 oC. és figyeli. Télen vigyük telelőbe. szabadba csak a fagyok után szabad elhelyezni védett helyre. Jobb. melyeknek jó vízáteresztőnek kell lennie. talajába keverjünk ho− mokot. Az edénykertészetben használatos növények Juniperus fajok – borókafélék – méretes edényekbe a borókafélék törpe fajtáit ültes− sük. Eucaliptus globulus – eukaliptusz – a nyári teraszok növénye. napfénykedvelő. félárnyék és árnyékkedvelő. hanem a gyomok is. szárazság esetén ezt pótoljuk. a szagosbükkönyt. a kínai szegfűt. A növénykék egyre−másra bújnak ki a talajból. fénykedvelő. Leveleinek hosszúsága elérheti akár a 3 métert is. az ősziró− zsát. emiatt főleg télikertekbe való. GYEP ÉS PÁZSIT Ha a pázsit talaja kellőképpen megszáradt. a cíniát. Vigyázat mérgező! Mindenképpen a legfeltűnőbb növények közé tartozik. gyümölcse a citroméhoz hasonló. a fűszernövények és a zöldségfélék között. EGYNYÁRIAK Márciusban már melegágyba is vethetünk. Mint edényes növényt télen tartsuk olyan he− lyen. Farsangné Menyhárt Erika kertészmérnök Datura candida DÍSZKERTÉSZET MÁRCIUSBAN A március a türelmetlen kertészke− dő hónapja. A rózsákat akkor metsszük. virághagymák és virággumók. ahol a hőmérséklet nem csökken 0 o C alá. ilyenek pl. amit már el lehet végezni. A hónap vé− gén a rózsákról távolítsuk el a téli takarást. Laurus nobilis – babér – levele ismert fűszer. De méretes edényben a balkonon termeszthe− tünk akár fűszernövényeket is. a betegségektől megtáma− dott növénymaradványokat jobb ha elégetjük. ami− kor a rügyeik már szép rózsaszínű− ek. talaja legyen vízát− eresztő. −fme− Jó Gazda 2007/3 31 . A kisebb termetű évelőket (főleg a sziklakertiek kö− zött találhatunk ilyeneket). talajába 50%−ban keverjünk tőzeget. ugyan− is ha néhány napot kihagy. Ezeket tehetjük komposztba. tápanyagokban bőséges. de nemcsak az általunk odatelepítettek. Buxus sempervirens – puszpáng – gyö− kere kisebb mennyiségű földdel is beéri. és egy−egy termés− ben akár 25–30 mag is található. A szél és az erős napsütés is kárt okozhat bennük. stb. Méretes edénybe ültetve jobb. talajuk le− gyen tápanyagokban szegény. szabadban 15 oC hideg alatt visszafagy. óva− tosan ültessük vissza. melye− ket a fagy a földből kihúzott. Fontos feladat fagymentes napokon a téli öntözés. a trópusi pál− mák. Lombhullató. melybe 20–25%−ban homokot keverünk. ezért kimondottan megfelel az edényker− tészet elvárásainak. A tűlevelűek és az örökzöl− dek ebben az időszakban kissé több vizet igényelnek. de ke− vesebb lét tartalmaz. mely nálunk is kitelel. Teljesen külön csoportot alkot− nak a méretes edénybe kiültetett egynyári virágok. különböző színes levelű faj− tái vannak. hogy mi az. a pálmák. talaja legyen tápanyagokban gazdag.

A Kínában őshonos aranyfa (Forsythia x intermedia ) – melyet meg− tévesztésül aranyesőnek is szoktak ne− vezni − már felhívta magára a figyelmet Jázmin sárga virágaival. A törökfürdőknek nélkülözhe− tetlen növénye volt. így szaporítása is egyszerű. hogy megérez− zük: végérvényesen itt a tavasz. ekkorra nyílnak ki a különböző virág− színű változatok virágai. később földig lelógó sárga vesszőivel. Ez a faj a Kaukázusból származik és rendkívül kis méretű.) akár már unalmas− nak is tűnhetne egy kertben. Aranyspirál válto− zatának vesszői télen aranysárga színűek. ráadásul a földre lelógó vesszői könnyen meggyökeresednek. május elejére lesz teljes az orgonavirág−bemuta− tó. A jázmin nemzetség többsége trópu− si−szubtrópusi cserje. ébred a természet. A közönséges orgona (Syringa vulgaris) a Balkánon őshonos. ilyenkor ezek a virágok rendszerint elfagynak. rügyeikből nemsokára levelek bontakoznak ki. a különbség mindig a virágok megjelené− sében vagy színében a legszembetűnőbb. Napos időben nagyon hamar ki− nyílnak a virágai.Virágtermesztés Nőszirom Séta a természetben Ébred a természet… Ha nincs időnk egész napos erdei kirán− dulásra. akár a félárnyé− kot is elviseli. Közepes igényű cserje. de vannak olyan fajtái mely igazán egzotikusak. A spirálfű− zet dugóhúzószerűen csavarodott hajtá− sok és ágak jellemzik. Az orgonabokrok is felkészültek a nap− sütésre. Vesz− szői feltűnően zöldek. Több fajtája létezik. Nálunk most a Kí− Fűzfa Orgona nából származó téli jázmin (Jasminum nudiflorum) sárga virágai nyílnak. Április végére. A fűzfa (Salix sp. Több változa− ta létezik. virágszíne a halványkéktől a bíborliláig változhat. kb. A szomorúfűz most barkáival díszít. sokszor már december− ben próbálkozik. a földig hajolva meggyökeresednek. elég elsétálnunk egy közeli parkba. Aranyfa 32 Jó Gazda 2007/3 . Török nevéből (leilak) származik lila szavunk.) is. Van olyan nőszirom (Iris sp. 20 cm magas. nem csoda éppen ezért rendkívül sűrű és kacifántos bokrot nevel. nálunk a török uralom alatt terjedt el. amely nagyon korán virágzik.

a kertbe. Lándzsás. a kiülteté− sig cserépben neveljük. aranysárga virágai végálló. majd fedjük le homokkal. laza für− tökben nyílnak késő tavasztól. Kivá− lóan társítható más mediterrán cser− jékkel. száraz. Mediterrán cserje. a sziklás. amely szívós évelő növény. Az idősebb ágak barnásszürkék. Jó. Szeleteljük fel né− hány centiméteres dara− bokra úgy. esetleg áttelelő kártevőket és kórokozókat is elpusztítjuk ezzel a mosással. de sokkal haszno− sabbak a levelek a virágkötészetben. Csak közepesen télálló. BEMUTATJUK A jeneszter Ne kezeljük le a bőrlevelet! Levelei bőrszerűen vastagok. kékeszöld. A kis növényeket gyéren el− ágazó karógyökerük miatt. Ha jól meggyö− keresedett. finoman hornyolt vesszői fiatalon zöldek. feketésbarna. több magvú hüvely− termései selymes szőrűek.Virágtermesztés Kora tavasszal a céklavörös szárakon mutatós rózsaszín. laza. jó vízgazdál− kodású talajba ültessük. hogy naposabb vagy árnyé− kosabb helyre ültetjük. Két hét múlva megjelennek az új hajtások. A langyos víz− ben áztatott magvakat tavasszal. má− justól augusztusig. Ha csak néhány példányra van szükségünk. napos lejtőkön. márciusban. JÓ TUDNI Cserepek. fényesek. Egyedül a forrón tűző na− pot és a hosszan tartó szárazságot viseli nehezen. áprilisban hidegágyba vessük. Töltsünk meg mé− lyebb vetőtálat félig cse− répfölddel. a kissé elfásodott gyö− kértörzsből nőnek ki. ülő. nálunk is ültetik. főleg mészkö− vön él. néhány kivételtől eltekintve általában jól tűri a keményebb fagyokat. Ősszel vagy tavasszal. a bőrle− vél. a levelekből átveszik a fotoszintetizálás szerepét. Mindegy. ültessük szét őket. meszes talajt kedveli A téli fagy ellen hajtásait ajánlatos összekötve. majd a második év szep− tembere. mint a be− felé hajló csónak. hogy a tavaszi ültetéskor már ne legyen rá gond. seprőszerűen felálló. Hogyan szaporítható? Magról is kikel. útszéleken. amíg kiül− tethetők a kertbe. min− denütt megél. Kellemes illatú. Örökzöld levele mi− att nélkülözhetetlen a kertben. Kifejezetten a napos fekvést. helyezzük rá a felvagdalt darabokat. majd éretten kopaszodók. Szegőszőnyegként is jó szolgálatot tesz. Portugáliától Kis−Ázsiáig. az evezők rövidebbek. Sokkal gyorsabban megy vi− szont a következő módon: szedjünk fel néhány gyökértörzset. de a hibrideket csak vegetatív módon szaporíthatjuk. Az oldalt összeállította: −ki− Jó Gazda 2007/3 33 . egyszerű. és a száraz. és évente ül− tessük át. akkor ez jó módszer. ha már a ráérős időszakban elvégezzük. valamint korán virágzó fűfélék− kel. Töme− gesen ültetve első osztályú talajtakaró. Jellegzetes. csaknem kopasz. magá− nyosan vagy párosával álló pillan− gós virágok nagy vitorlája visszahaj− ló. 5–8 cm hosszú. A csigákon kívül ritkán támad− ja meg kártevő vagy betegség. a vo− nalvezetést és a kő ridegségét is. zanótok− kal. merev. meszes vagy savanyú talajba. A bőrlevél. szal− mával. A megbúvó. Az év minden hónapjában természetes módon lá− gyítja a kövezett utak merevségét. és távolítsunk el róla minden levélmaradé− kot. akasztós edények és balkonládák tisztítása fontos feladat. októbere folyamán telepít− sük ki végleges helyükre. agya− gos. és tegyük meleg helyre. különösen ha− tásos fűszerű levelek szomszédságában. Öntözzük meg. bíbor vagy fehér vi− rágfürtök szökkennek fel a levelek fölé. Teltvirágú fajtái is kedvelt dísznö− vények. tőből újra kihajt. mosószeres vízzel való alapos mosás jó hatású. náddal befedni. Vágott virágnak is jó. de védett helyen. és addig neveljük cserepekben. Az erős vízsugárral eltávolított makacs szennyeződések után a meleg. A nagy. 1–2 cm−es leve− lei korán lehullnak. Homokos. Szeren− csére a gyökeret eresztett hajtáscsúcso− kat könnyű leválasztani. Ha megfagy− na. Ez a bergenia. például zsályákkal. ládák tisztítása A kiürült virágcserepek. hogy mind− egyiken legyen egy−egy szem. hengeres.

és csak az álla− tok tartásáról kell gondoskodnia. illetve az adott termelési és tartási kö− rülményeket figyelembe véve mit lehet elérni. Fülöp László. lassabb. hogy mit szeretne. a mesterséges meg− termékenyítéshez szükséges eszközö− kön át a szakmai tanácsadás és mester− séges megtermékenyítés végrehajtásá− hoz szükséges továbbképzés is hozzá tartozik. A sertéstenyésztésben rendszeresen tapasztalható hullámszerű fejlődés iránya nálunk folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.56 db−ot mu− tattak a kimutatások. a forradalminak nevezhető Absolute™ katéter (A szerző felvételei) Ismeretes. mint a fajtatiszta tár− sa. de alapjában véve célratörőbb. amelyeknek a jövöben is meghatározó szerepe lesz a sertésárak piaci alakulásában. Az okok bonyolultak és szerteágazók.. méhen belüli megtermékenyítés gyakorlati eszköze. Tudvalévő. A háztáji− ban nevelt "kevert" típusú disznó is ugyanannyit eszik. a hazai állomány genetikai adottságai alapján szintén képes lenne a joggal igényelt magasabb teljesítményre. Ugyanakkor a hasznossági mutatók te− rén csak minimális előrelépés történt. A ter− melőnek tudnia kell. hogy a szabaddá tett piaci verseny és a hatékonyság kényszerítő ereje mel− lett az ágazati politika is nagyban hozzájárult a fent említett állapot kialakulásához.09 da− rab volt. a felvásárlási árak alakulása sem kecsegtet túl sok jó− val a termelők számára. amely ma már elképzelhetetlen célirányosan kidolgo− zott és megvalósított genetikai prog− ram nélkül − állítja Fülöp László. az ógyallai Pigservis Kft. hogy az előállítás önköltsége ne haladja meg az únios országok árait. − A statisztikai adatok. Az átlagos napi súlygyarapodás 516 g− ról 567 g−ra emelkedett. A stabil és jól szervezett termelési körülményeket és feltételeket biztosítani képes termelő ezt a piacon immár nálunk is meglévő komplex programok beindítása révén is érheti. amely továbbra is csökkenő tendenciát mutat. a takar− mányhasznosítás és az értékesíthetőség terén már össze sem lehet őket hasonlí− tani. és ezek alapján megválasztani a legmegfelelöbb eszközöket. Fülöp László ugyanakkor állítja. szaporító és árutermelő gazdaságokat. hogy minél hatékonyabban és gazdaságosabban tudják a sertéshúst kitermelni úgy. A Pigservis Kft. tapasztalatok és a prognózis is azt mutatják. vagy pedig a kissé rögösebb. s eldönti. Ugyanakkor a legtöbbet ezért a gazdák tehetnek azáltal. Míg 2000− ben a létszám meghaladta a 131 ezret. az ország legnagyobb mesterséges ser− tésmegtermékenyítő vállalat ügyvezető igazgatója statisztikai adatokkal is alátá− masztja a fent említetteket: Szlovákiá− ban az anyakoca−állomány létszáma az utóbbi öt esztendőben egyértelműen csökkenő tendenciát mutat. öt év múlva 16. úgyszintén megfelelő eredményt nyújtó egyéni programot választja. egyúttal az állományok szá− mára biztosítják azokat a feltételeket. sze− lektálja és tartja nyilván a tenyészállato− kat. A gazdasági nyomás a hatékonyság fokozá− sának irányába egyre jelentősebb. hogy az árutermelő gazdaságok számára az egyetlen lehetséges út a versenyképes állományok kialakítása. 2005−ben már csak 79529 anyasertést tartottak nyilván a statisztikák. és ugyanolyan gon− doskodást igényel. 34 Jó Gazda 2007/3 . Ezt garantál− ja a központilag és szakmailag is fel− ügyelt tenyészállat−minősítő és nemesítö rendszer. amelyben a szapo− rító− és törzstenyészetek rendszerében szigorú feltételek alapján teszteli. amellyel a tenyészsüldőtől kezdve a szakmai tanácsadáson keresz− tül a takarmányajánlatig mindent egy csomagban megkaphat. amelybe a különböző fajtájú és vérvonalú szaporítóanyagoktól kezdve. Fülöp László szerint ebben a szorító gazdaságilag kiélezett versenyben a gaz− dáknak különösen fontos. Mi több. hogy a vágósertést az A legújabb eszközök közül említésre érdemes a szaporaságot javító. ehhez az ógyallai telepen levő 80 és az ekecsi megtermékenyítő állomáson tar− tott 54 tenyészkan biztosít megfelelő szaporító anyagot.Állattartás Genetikai módszerekkel a sertésállomány termelőképességének és haszonértékének növeléséért A megfelelő szaporítóanyag rende amelyekkel a megfelelő termelékenysé− gi és szaporasági mutatók terén is je− lentős javulást tudnak elérni. hogy az állo− mányaikat a kitűzött termelési cél el− érése érdekében megfelelő fajtatulaj− donságokkal rendelkező egyedekből ál− lítják össze. de a szaporodási potenciál. az azonban kétségtelen. hi− szen a mesterséges megtermékenyítő állomások ma már a legjobb minőségű szaporítóanyagot is képesek bebiztosí− tani s ellátni a nemesítö. mely irányba és hogyan szeretné az adott körülményeket figyelembe véve alakíta− ni az állományát. Az egy anyára jutó választott malacok évi statisztikai átlagszáma az ezredfordulón 15. hogy a hazai gazdasági állatállomány az elmúlt másfél évti− zedben jelentős mértékű leépülésen ment át. jól szervezett minőségi állományoknak lesz esélyük. a versenyben várhatóan csak a ha− tékony. Ez azonban meg− lehetősen messze van a fejlett uniós or− szágokban kimutatott 21−22−es átlag− tól. s mára gyakorlatilag az állatoknak szinte csak a fele maradt meg a 80 − 90−es években szá− mon tartott létszámokból. ezen a területen komplex szolgáltatást kínál partnerei− nek. Ez főleg a sertésállományokra érvényes.

0905 551 499 Megrendelhetők ezeken a telefonszámokon. A Pigservis ekecsi és ógyallai mes− terséges megtermékenyítő állomásain nagy választékban állnak rendelkezés− re a mesterséges megtermékenyítés− hez alkalmas kiváló teljesítményű anyai fajták (nagyfehér. Yorksire (YO). de az egyéb termelési mutatókhoz képest ezen a területen jóval nagyobb szerepe van a környezeti feltételeknek. míg a hazai követel− mény 7/7. YOxPN. a sperma tárolásá− hoz stb. más kérdés. va− lamint végtermék előállítására szolgáló apai fajták. valamint a fertőző betegsé− gek terjedésének veszélye is. a geneti− kai minőségi különbségekről már nem is beszélve. Hamshire (HA). a korai vemhesség megállapításához. mint 50 százalékban is befolyá− solni lehet az örökletes tulajdonságok átörökítésével. Pietrain (PN). A cég kínálatából nem hiá− nyoznak a mesterséges megterméke− nyítéshez. Ezeknek az állatoknak például a csecsszáma 8/8. hatékony megoldá− sokat kínálni. hogy a zúgás tü− netei alapján pontosan meghatároz− hassák a megtermékenyítés megfelelő időpontját. Ugyanakkor egy fedeztetés ára nem haladja meg az ún.8−2. amelyek kifeje− zetten az anyai szaporodási típust és hajlamot valamint a szaporasági muta− tókat figyelembe véve lettek kinemesít− ve. A legújabb eszközök közül említésre érdemes a szaporaságot javí− tó.Állattartás − hirdetés lkezésre áll ún. Míg az állatok hízékonysági. Napi súlygyarapodásuk tesztációs kö− rülmények között fajtától függően több mint 800–900g. mint pl. melynek meghatározó szerepe van az alomszám és a vemhesülés vár− ható mértékének alakulásában. Partnereiknek azonban ezen a téren is tudnak új. "feketekananos" zú− gatás árát. 0905 450 432. (A mester− séges megtermékenyítés megfelelő időpontjának megállapításához szüksé− ges tüneteket egy külön cikkben ismer− tetjük − szerk. A Pigservis egy hosszú távú projekt keretében 2006−tól újra importálta Franciaországból olyan nagyfehér és lapály típusú tenyészállat− ok szaporítóanyagát. és ezen fajták keresztezéséböl ki− nemesített még magasabb hasznos− sággal bíró HAxPN. takarmányfogyasztá− suk egy kg súlygyarapodásra számítva kevesebb. megj. A szaporasági és termelékenységi mu− tatóik alapján ezek az állatok és utóda− ik is egyértelműen az élvonalba sorol− hatók. A világpiaci követelmények adottak. Hízékonysági és húsminő− ségi genetikai adottságaik megfelelnek a legmagasabb követelményeknek. az E osztályban megkövetelt legkevesebb 55%−ot. európai értékszabvány (EUROP) szerinti besorolás alapján értékelik. takarmányhasz− nosítási és egyéb képességeit akár több. GaP−16/03 Jó Gazda 2007/3 35 . (szilvássy) A TÓSNYÁRASDI (TOPOĽNICA) BAROMFIFARM KÍNÁLATA 7–14 napos kiskacsák. hogy azok nincsenek teljesen össz− hangban a vágósertések minőségi beso− rolásával. hyb− ridkanok. s az elvárás az hogy az állat elérje az U osz− tálynak megfelelő legkevesebb 50% színhús arányt. méhen belüli megtermékenyítés gyakorlati eszköze a forradalminak ne− vezhető Absolute™ katéter. Ehhez a termelőknek ma már pontosan kidol− gozott és ellenőrizhető módszerek áll− nak rendelkezésükre. hogy mennyi marad meg belőlük a termelési ciklus végéig. A szaporasági mutatók ugyan megfelelő nemesítési program− mal szintén befolyásolhatók. vagy ami még ennél is kedvezőbb. hogy el− marad az anya kanhoz szállításának költsége. tömni való nagy kacsák 6–8 hetes BIG−6 pulykák 7 fajta.) Fülöp László véleménye szerint egy− egy tenyészkocától feltehetően nálunk is születik annyi malac. mint 2. A fi− gyelmes gazda a kocák zúgási tünetei− nek kiértékelése alapján határozza meg a megtermékenyítés optimális idő− pontját. valamint a PIC és Seghers külföldi programok komponens hyb− ridvonalai. 6–10 hetes minőségi tojójércék Kontaktus: 031/7811 563. a szaporasági mutatók öröklődési rátája csak 10−15 százalé− kos közvetlen hatást mutat. mint bármely únios országban. nem beszélve arról. A felvásárlási árak alakulása alapján ma még sajnos úgy tű− nik. szükséges eszközök sem. az állatok jelöléséhez és nyil− vántartásához. a színhús százalékaránya az élőállatokon mérve magassan meghaladja a 60−65% −t. és így tegyék hatékonnyá a szaporítást.9kg. A fennma− radó 85 százalékot a termelőnek meg− felelő feltételekkel lehet és kell befolyá− solnia. lapály stb). és a jövőben várhatóan a minő− ség lesz a meghatározó. ami eleve feltétele a magas alomszám biztonságos felnevelésének. Duroc (D).

A jobb szellőzésre elsősorban a na− gyobb nedvességtartalmú virágpor− ok gyűjtésénél van szükség. Az így lehullott virágporszemek nem jutnak a gyűjtőtálcába. a csapóajtó teljesen mozdítha− tatlanná válik. A szerző felvételei A belső virágporszedők felépítése és használata A belső virágporszedőket valószí− nűleg az az igény hozta létre. vagy pálcás rács. A gyűjtő− tálcák ritkán kenődnek virágpor− ral. Legfontosabb szer− kezeti elem ezúttal is a szedőrács. hogy a készülék mindegyik ol− dalfalától kellő távolságra vannak a furatok. Előfordulhat. Szerkezeti felépítésükre alapjában véve az a jellemző. hanem a méh− család összes kijáró egyede. A röpnyílások ilyetén válogatása a kaptár röpképét nem változtatja meg. hogy a cső az alsó kijáró felé álljon ki.5–5 cm−rel mélyebben helyezik el. de ezért számolni kell ezzel is. úgyhogy bármilyen időjárási helyzet mellett megoldha− tó a virágpor begyűjtése. az áthullórács és a gyűjtőtálca vagy gyűjtőfiók. hogy a virágporszedőt a kaptár különösebb megváltoztatása nélkül lehessen "virágporgyűjtő" vagy "szabadon repülő" helyzetbe állíta− ni. a takarítás pluszmunka is. Külső kinézet tekintetében a bel− ső virágporszedők olyanok. Ez a követelmény úgy oldha− tó meg. a gyűjtő− tálca fertőtleníthető. hogy a "fals fényt" érzékelő méhek a kezdetben ap− rócska nyílásokat kirágják és ott közlekednek. A gyűjtőfiókok méhmentesek. Ez veszteség. hanem a kaptár aljdeszkájára helyezik őket. Itt emlékeztetünk ismételten arra. mintha a virágpor− szedő ott sem lenne. Egyes típusoknál az aljdeszkát hosszanti irányban 180 fokkal megfordítjuk. Később. a vi− rágpor még így is védett marad a nedvességtől. A munkás− méhek és herék több−kevesebb ke− resgéléssel megtalálják. hogy a készülékbe álla− tok (idegen méhek. A fából. Ha a gyűjtő− tálca alján rajta van a távtartó. ezért egy bizonyos mennyiségű tartalék tálcának készenlétben kell lennie. tartani. A tálca feneke műanyag szita− szövetből készüljön. A szedőrácsot célszerű köz− pontosan elhelyezni. Ekkor a ké− szülék gyűjtőhelyzetben lesz. hogy a rakodókaptáron alul. A hereszöktető leggyakrabban egy 10–12 mm átmérőjű. vagy alsó−felső röpnyílása van. 3–4 cm hosszú cső. hogy a belső virágporszedők nem igényelnek külön eső elleni vé− delmet. le−fel mozgatható csapóaj− tóval oldották meg. amelyeknek saját fenék− deszkájuk nincs. Ha az alsó röpnyílást zárjuk és a felsőt 36 Jó Gazda 2007/3 . A méhek ugyanis az egymással párhuzamos szedőrács illetve áthullórács között közleked− nek. beszorul és végképp nem lesz fényzáró. amelynek nem alsó. A jobb szellőzés némi nedvességtartalmat von el (előszikkasztás) s ezzel csök− ken a porladás. Mindhárom ismérv hasznosságát indokolni le− het. Az új típusoknál mellőzik a mozgó al− katrészeket. és szélességi méretük tekintetében az adott kap− tártípus fiókjával azonos méretűek. de attól mintegy 1. mintha a kap− tár fenékdeszkája volna. ha a tálca nem sokkal kisebb. 3. Ettől nagyobb lehet (max. A nagyságot azzal. Ennek az lesz a következménye. csiga. és inkább egymással párhuzamosan két külön−külön zár− ható/nyitható röpnyílást képeznek ki. Az esővédő maga a kaptár− test. s így a víz szivároghat bele egy na− gyobb eső alkalmával. hogy ilyen méretezés mellett a tálca bizonyo− san nagyobb felületű. a kaptárfenék és az első kaptárfiók között helyezkedik el. mint a kaptárfiók belső mé− rete. Vannak olyan típusok. Nem bizonyult a legszerencsésebb megoldásnak. amin azt ért− jük. jelezve ezzel. amelyeknek saját fenékdeszkájuk van és vannak olyanok is. de mélységi méretük attól kisebb. csomósodás. ségében csak nagy bosszúság. amikor ten− gelyét. hanem felső. vagy az összetömörödés veszélye a fris− sen szedett virágporban. hogy hossz−. mert a méhek járását és a lesodort virágpor áthullását is akadályozná. ugyanis a csapóajtó nem képes megnyitjuk. A műanyag szitaszövet feneket s ezzel együtt az alsó távtartót egyrészt a jobb szellő− zés indokolja. Sokan a bel− ső szedő helyett az alsó virágpor− szedő kifejezést használják. azaz a szedőkészü− léken keresztül járni. hogy a tulajdonképpeni szedőkészüléket a befoglaló keret felső élével párhuzamosan. A tálca alsó távtartókon támaszkodjon. Az előbbi típusnál a hátsó oldalán képeznek ki egy kis ajtót a virág− porgyűjtő tálca ki−be húzására. Az áthullórács ugyanolyan lyukbőségű rostaszövet. A kis fiók oldalai képezik az alsó virágporszedő kere− tét. A külső szedőkhöz ké− pest az a különbség. hogy a kaptár nem áll vízszintesen. A belső tervezéskor megoldandó probléma a röpnyílás kialakítása. Ennek a megszorításnak abban van jelentősége. A különbség az. mint a külső szedőknél. és a penész sem távolítha− tó el belőle semmilyen módon. A belső virágporszedő alkatré− szei közül lényeges fontosságú a gyűjtőtálca. Az alsó virágporszedőket ajtóval kell ellátni. mint a külső szedőkét. tartósan a kaptáron lehessen. a felsőt pedig közvetlenül a szedőrács felső lapja és az első kaptárfiók között alakít− ják ki. és ne változtas− sa a kaptár röpképét. egér. Így a tulajdonképpeni szedőkészülék olyan.2 mm). pontosabban a fu− ratméret és anyagvastagság tekin− tetében nincs. és rövid időn belül megpenészednek.Méhészet A jól üzemelő alsó virág− porszedőkből probléma− mentes a termék begyűjté− se a nap bármelyik idő− pontjában. vagy farostlemezből készült fenék nem szellőzik. Régebben ezt a feladatot víz− szintes tengelyen elhelyezett V−betű formájú. hogy a tulajdonképpeni szedőké− szülék alsó részét legalább olyan fe− lületen beborítja. A készülék ürítése ugyanis a kaptár hátsó. és ezen ke− resztül ki tudnak menni. hogy ne kelljen a készülék külön esővé− delméről gondoskodni. hogy az ol− dalfalakhoz közeli furatokból köny− nyen a fal mellé hullik a virágpor. a relatí− ve zárt szedőkészülékben észrevét− lenek maradnak. s ennek megfelelő− en nem kell szétszóródástól. vagy hogy eredetileg úgy állt. mint a fedő− rács. mint egy kis kaptárfiók. Ez jelentős előny. béka. Az alsó röpnyílást az áthulló és a gyűjtőrács között. illetve belerögzítik az egyes szerke− zeti elemeket. A napi hozam összegyűjtése a belső szedőknél soha nem okoz gondot. de megsüllyedt. pené− szesedésről stb. röpnyílással ellen− tétes oldalán történik. ahol nem akarjuk. így minden leszedett virágpor− szem belehullik. hogy az alsó szedők esetében (legalábbis a legis− mertebb típusoknál) a szedőrács és az áthullórács vízszintes elrendezé− sű és párhuzamos egymással. amelybe felülről belesüllyesztik. sokszor jóval na− gyobbra méretezik. az utóbbinál pedig a korábbi röpnyílás szolgál ugyanerre a célra. széleit illetve bármely részét a méhek propolisszal bekenik. vagy esetleg zugépítményeket építenek rá. amelyet a szedőrács keretében kialakított furatba kell il− leszteni olymódon. stb. ezért a méhcsaládnak tájolási prob− lémát nem okoz. úgy a méhek szabadon járhatnak ki−be. másrészt a műanyag szitaszövetre esetleg rápenészedő virágport le lehet mosni. mint amekkora felületet a szedőrács jelent. Ez iránt semmi érdeklődést nem tanúsíta− nak a méhek. nem ér− het a fenékdeszkához. úgy a méhek kénytelenek lesznek az al− só röpnyíláson. a szedőrá− csokat nagyobbra. és összes− fényzáró módon illeszkedni még új korában sem. de kisebb nem. Minthogy itt a ki− használható felület nagy. Ha ezek után a felső röpnyílást lezárjuk. Az a szerencsés. Jó kialakí− tás esetén kevés méh találja meg visszafelé jövet. de nem csak a virágporgyűjtő méhek járnak ott.) be ne hatolhassa− nak. darázs. Erre azért kell külön gondot fordíta− ni. A szedőrácsok méretezését tekintve különbség nincs. amelybe a méhek lábá− ról lesodort virágpor hullik. mert a kaptár jó szellőzése itt is nagyon fontos.

Területekben nemigen válogat. erdőn. mely leginkább az emberlakta helyek közelében tar− tózkodik. szőlőkben. a szedő fene− ke könnyebben penészedik (rossz ki− alakításnál). a virágpor és más méhtermék kitermelésére összpontosít majd. idényre ők határozzák meg. Látása. A csendereseket. remízeket. gazos árkok védelmében. Moldávia és Ukrajna. A kitermelt akácméz kevés. Tartózkodási he− lyeit a táplálékszerzés lehetősége szerint változtatja. – Jól szellőzik. Vadászterületek szőrmés kártevői Síkon. viaszmor− zsa. Fő− ként az öreg erdők odvas fáiban ta− nyázik. Nagyméretűek. A nyest nagysága a nyuszttal egyezik. mely sokszor próbára teszi a vadász ügyességét. egy harmadik országon keresztül). nyestkutya. ill. vizek mellett több−kevesebb számban előfordul a legtöbbet emlegetett ra− gadozónk. erdőkben. Háromezer kilométert is képesek vándorolni a kerekes traktorral vontatott pavilo− nokkal − így nevezik a fedett. kőrakások között. de a csendes zavartalan területrészeken nappal is elvadászgat. Egérpusztításai− val ugyan hasznot hajt. zsenge sza− porulata a legkönnyebben hozzáfér− hető zsákmány. – Molyosodik. – Más célra is használható: pl. eu− rópai jellegű méz termelésére ké− pes. Az unió régi országai majd onnan hoznak be mézet. ami a Nyugat Európa irányába történő mézexportot illeti. Ro− mánia méztermelése nagyrészt vi− rágmézből. ahonnan olcsóbban jön (Románia. Tápláléka vegye− sen állati és növényi. Részük egy "lakószo− ba". Karcsúsága folytán a legszű− kebb egérlyukakba is befér. A vi− szonylag technikailag kevésbé fej− lett. majd a kölyke− zés idején gyakran találjuk föld alá készített tanyáján. de egyben legvé− rengzőbb. A feltárt kotorékok cá− folhatatlanul bizonyítják a róka je− lentős kártevéseit. Erdőn. ahová különben legfeljebb csak az időjárás viszontagságai elől húzódik be. mert a folyama− tot naponta nyomon kell követni. hogy belevaló szakembereket tud− jon szerződtetni. – A virágpor illetve. szajkó és a szarka. mezőgazdasági ré− szeken vagy a nádasokban. alsó szellőző. vagy hegyes dombos vidé− ken. A méhész a méhekre. A mezei görény szelídített válfaja az üregi nyúl vadászatához jó eredménnyel használt krémszínű. meszes múmiák. telelő fe− nék. – Többet termelhet. illetve a rágcsálóktól elbi− torolt lyukakba üt tanyát. 19. za− varásmentesen lehet elszedni hátul− ról. apróragadozónk a me− nyét. nem kell leszedni vándorláskor. és esténként innen indul éle− lemszerző útjára. – Könnyen szállítható. Összerakva a háttérinformációkat – a nemzeti költségvetések segítségével (az arány 1:1) – ezzel a támogatás− rendszerrel hajlandó az EU kom− penzálni az ország méhészeinek a globalizáció. a vi− rágmézek kilónkénti ára az erősö− dő korona mellett negyven korona körül fog mozogni. górék tetején. Legkarcsúbb. békát. A síkon lévő ártéri erdőktől kezd− ve a magashegységek nagyobb er− dejéig szórványosan majdnem min− denütt megtalálható a nyuszt. Gyakran a föld− be ásott. sőt. Ez legin− kább a mezőn erőszakkal kisajátított és méreteire átalakított ürge vagy pocoklyukakban él. Agyafúrt vadunk. Az apróvad. nem a szép álmok. élet− módja. fekete varjú. ami egész évben vadászható. – A tájolást nem zavarja. istál− lókban is elég gyakran tanyázik Zsákmányszerző utjait a nyest is éj− jel. egeret is.T. 27. Kivételt képez a róka. mert még jelenleg sincs rá igény. Nem riad vissza az emberlakta helyek közvetlen kö− zelségétől sem. fészekaljban. Nem válogatós. hogy kapcsolódjon országunk az EU−s méhészdotációkra. Táplálkozása. Csupán gyógyszer. Nagyon lényeges − stratégiai fontosságú koncepcióról van szó. méhhulla (rossz kiala− kításnál) Jókay Tibor. Zselíz A HOLD FÉNYVÁLTOZÁSAI Holdtölte Utolsó negyed Újhold Első negyed március március március március Jó Gazda 2007/3 04. me− zőn egyaránt előfordul a sötétbarna színű házi görény. Argentína és Brazília 2006−os mézkitermelé− se most összegeződik. hallása és szaglása egyaránt kiváló. rit− ka előfordulásuk miatt a világ szá− mos országában állandó védettsé− get élveznek. méhész. Törlődik a vám. Közeledik a tavasz − remélhető− leg. bogarat. konkrét projektumok (a nagyméhészek esetében) költségei lehetnek meg− térítve – utólag. – Könnyű átállítani szedésre vagy közvetlen bejáratra. a Kárpát−me− dencében az ára rögtön száz koro− na fölé emelkedne. A méhészet jövedelmezősége szempontjából sok más komoly té− nyező is kockán forog. leginkább azonban az erdők vé− delmében. mi− vel 80–100 méhcsaládot is "bele− pakolnak". Az évi mennyiség eléri a 8–10 ezer tonnát. ázsiai országok. de színe szürkésebb. Ez a tényező a mézexportunk szempontjából nem jó hír. Így az adott lehetőségek mellett nem biztos az átállás. Több− nyire erdőlakó. 12. Élelemszerző útjait leginkább éjjel járja. amely döntő mértékben meghatá− rozza országunk fejlődését a mé− hészet terén az elkövetkező 5−10 éves időszakban. sűrűk. Nem ázik be. ré− ten egyaránt rátalálhatunk kotoréká− ra. mivel az ágazaton belül kevés a jól képzett. de azzal ellentétben el− hagyott épületek padlásain. de főként a fészekaljak és a zsenge szaporulat pusztításával károsít a vadállományban. Kedvenc táplálé− ka azonban mégiscsak az apróvad és főként azok könnyen hozzáférhe− tő szaporulata. sokoldalú szakember. Az esetben. amikor az apró− vad még gyámoltalan. Zsákmányszerző. Sajnos. mezőn egyaránt előfordul. Tavasz végén. – A virágpor jól szikkad benne. Viszont a néhány családdal rendelkező kisméhész esetében is 8–10 EURO−t hozhat méhcsaládonként évente. De a legfontosabb a legvégére: A 2007−es esztendőben – rá kell. de az erdőkben a fiatal őzgi− dák sincsenek tőle biztonságban. szemétzugok kelet− kezhetnek (rossz kialakításnál). Élelemszerző útjait fő− leg a sötétség védelmében járja. mert az élteti a méhészetet. amikor az elérhető apró− vadban. illetve esthajnal szürkület védel− mében járja. A róka jelentős károkat okoz a vadállományban. Nálunk két faja ismere− tes. Bár a felsorolt ragadozók jelentős kárt okoznak a vadállományban. nagyjában megegyezik a nyusztéval. vadfiókban érzékenyen pusztítást visz végbe. a róka. Több pénz kell ehhez a központnak. – Kisebb. Az akácmézről nem merek prognosztizálni. Kártétele főleg a fácános. hegyvidéken. a világpiac nyitottsá− ga okozta veszteségeket. Szántóföldeken. – Tovább bővül az unió két kele− ti "szegény" országgal. a kotorékban. egérnek. Középtávú kilátások szerint a 2007−es év végén elérheti a 33 Sk/euró szintet. – Több napi termelt virágpor benne lehet. J. Károsítása főként fiainak nevelése idején emelkedik aggasztó szintre. Sajnos. a nemzeti méhészprog− ramunk nem volt megfelelő szin− ten. nyá− ron a mezőgazdasági termények kö− zött bújik meg szívesen. üres présházakban. de az apró− vadban. a jó ta− vaszi fejlődésre. Ha el− fogyna az akác (amit természete− sen nem kívánok). A belső szedő hátrányai: – Drágább. erdőmérnök Kalendárium Márciusban Szlová− kia területén a kö− vetkező vadfajok vadászhatók: róka. A virágmé− zek világpiaci árát − nem felejtve Kínát sem − a 2007−es termelő− A jó kialakítású belső szedő előnyei: – Időjárástól jól védett. mivel az oda húzódó apróvad aránylag köny− nyű zsákmánya. – Állandóan a kaptár alatt lehet. Mézterme− lés és mézkivitel szempontjából fő− leg Románia keverheti meg a je− lenlegi laposztás sorrendjét. Tehát éppen akkor. foglyos területeken igen jelentős. guru− ló méheseket. sziklás oldalakban vagy vízmosásokban tanyázik Rőzseraká− sokban. a kisméhész gondolkodási módszerét – sokat kapni és keve− set adni – szinte lehetetlen megvál− toztatni. alacsony kemizációs mező− gazdasággal működő román me− zőgazdasági vidék egészséges.Vadászat MÉHÉSZKALENDÁRIUM Egy termelőév kezdetén állunk. szürke varjú. Apróvadnak. Síkon. Mi változott és mi a régi az elmúlt esz− tendőhöz viszonyítva? Határozottan új gazdasági té− nyezők: – a szlovák korona árfolyamá− nak emelkedése az euróval szem− ben. törmelék. at− kafigyelés. Márci− us 16−tól vadászható a szalonka. Alaksza János. A legnagyobb károkat az apróvadas területeken okozza. tenyésztett vadászgörény. Télen előszeretettel tar− tózkodik a nádasokban. pocoknak egyaránt kegyetlen ellensége a tojás rablásával is érzékeny károkat oko− zó görény. A készpénzben fizető támogatások ideje azonban véget ért. így a romániai virágméz még érde− kesebbé válhat a gazdag nyugat− európai országok részére. kaz− lakba ásott lyukakba is nemegyszer tanyát üt. Szívesen fogyasztja a kígyót. a méz. véreng− zős útjait mindig a sötétség leple alatt járja. Rokona a mezei vagy molnárgörény jóval világosabb alapszínű. lombos sűrűket rendszeresen felkeresi. Mézkereskedőink szerint vi− szont a mai napig még egy hordó− val sem sikerült behozni belőle or− szágunk területére. melyben a méhész a szezon idején lakik a családjával − elkísér− ve a méheit útjukon. Januárban kezdődő és a tél végéig kihúzódó párzása (koslatása). nincs forgalomtorló− dás. Jelenleg már viszont − sajnos − nyitott az út. tárolható. vegyes− és erdei méz− ből tevődik össze. Napközben előszeretettel húzódik meg a csenderesek. – A virágport méhmentesen. főként annak szaporulatá− ban okozott kártétele többszörösen meghaladja egérpusztításának hasznát. Sok vidé− ki család megélhetési jövedelmét jelenti a méhészkedés. méhészeszköz. – Szemetes: belehullik a kaptár− szemét. 37 . ha az időjárási viszonyok az elmúlt esztendő kilengési kere− tein belül alakulnak − sajnos.

a D. stredisko predplatného tlače. ha nem kukorékol a kakas.Rejtvény Rejtvényünkben Seneca római filozófus egyik gondolatát rejtettük el. A.s. a kézbesítőknél és a következő cí− meken: Slovenská pošta. 810 05 Bratislava 15. Dobóruszka Biacsko Ágnes.Akkor is eljön a hajnal. Példányszám: ABC SR.BOX 183. Honlap: www.” Sorsolással a következők nyertek jutalmat: Marci Alica. Vajnorska 137. 825 52 Bratislava. tel: 02/4444 2773. oddelenie inej formy predaja. tel. P. email: predplatne@abompkapa. Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: Devätinová 54. a JUGARIS−KG és más terjesztők. és küldje vissza ugyanerre a számra.sk.sk Kiadja a MADÁCH−POSONIUM Kft./fax: 02/45 25 99 67. félévi – 52022. töltse ki az ennek alapján küldött megrendelőlapot. 44458821. fax: 02/44458819. Slobody 27. A Jó Gazda 2007 januári számában közölt kereszt− rejtvény helyes megfejtése: „. Terjeszti a PONS a. zöldszám: 0800/188 826. e−mail: jogazda@nextra.sk Előfizetési díj 1 év− re 204 korona. Kéz− iratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN 1336−6335. Szolnocska Fóthy Zoltán.s./fax: 02/45 25 99 67. Nyomdai előkészítés: Bici−Data. az aján− A rejtvényt készítette: Lőrincz László AZ AGRÁRVÁLLALKOZÓK LAPJA Főszerkesztő:T. minden postán. MEGRENDELÉS SMS ÁLTAL: Küldjön SMS−t „OBJ“ szöveggel a 0907/680680−as telefonszámra. Zselíz A nyerteseknek gratulálunk. negyedévi – 52024 A lap megjelenését támogatja: az SZK Kulturális Minisztériuma (Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR) 38 Jó Gazda 2007/3 ..O. a.. Az előfizetések kódjai: évi – 52021. Galánta Nyomja a Komáromi Nyomda Kft.44458816. 825 52 Bratislava. CZVEDLER Kft.. 830 00 Bratislava. INDEX: 49 270. Mediaprint−Kapa Pressegrosso. tel. SZILVÁSSY LÁSZLÓ Szerkesztőség: Devätinová 54. nám.jogazda. Megrendelhető a szerkesztőségben.

0903 302 416 .− 590 .− 1090 .− 120 .− 560 .− A könyvek megvásárolhatók és megrendelhetők a következő címen: Tompa Mihály Könyvesbolt Hlavné námestie 17..− 290 .− ?? . Telefon: 047/562 68 23.− 80 . 979 01 Rimavská Sobota.− 80 .KÖNYVAJÁNLATUNK 410 .

GaP−2/03 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful