Tisztelt Látogató!

Ezen az oldalon megtalálható a "Cion Bölcseinek Jegyzõkönyvei" c. Magyarországon, 1999-ben megjelent és betiltott könyv, tanulmányozás céljából, hogy mindenki saját maga eldönthesse, vajon annak állításai igazak, vagy sem. Igen sajnálatos, hogy Magyarországon 40 év diktatúra után még mindig vannak betiltott könyvek, és még mindig vannak "gondolatbûnök". A polgárokat a rendõrség és a bíróság továbbra is kisgyermekeknek nézi, akik nem tudják eldönteni, hogy szerintük mi az igaz, és mi nem. Ez ellentmond a liberális demokrácia alapelvének, a teljes körû szólásszabadságnak, az Alkotmánybíróság mégsem hozott idáig engedélyezõ döntést. Vajon milyen körök érték el, hogy ezt a mûvet sikerült betiltani? Kik félnek attól, hogy a polgárok saját maguk alakíthassanak ki véleményt, és hogy érvekre érvekkel lehessen válaszolni? Mi lesz a következõ mû, amit betiltanak Magyarországon? Szóval itt vannak a jegyzõkönyvek, kérem, olvassák el, és utána alakítsanak ki véleményt róla, (ne pedig elõtte, mint a (csiga) Tv2 riporterei, akiknek persze a sok munkában erre bizonyára nem volt idejük)
Alig van a világon még egy könyv, amelyrõl annyit beszéltek volna, amelyre annyit hivatkoztak volna, amelybõl annyit idéztek volna, mint a Cion bölcseinek jegyzõkönyvei címen ismeretes mû. Nem valószínû, hogy akad európai kultúrember, aki ezt a nevet: "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei" ne hallotta volna. És mégis, ha utánaérdeklõdünk, hogy mi is ez a Jegyzõkönyv, ki olvasta azt, alig pár ember akad, akinek kezéhez ez a rendkívül érdekes és megdöbbentõ dokumentum eljutott volna.

CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI

ELÕSZÓ

Az 1974-ben, Londonban kiadott magyar nyelvû változathoz (részletek)

Alig van a világon még egy könyv, amelyrõl annyit beszéltek volna, amelyre annyit hivatkoztak volna, amelybõl annyit idéztek volna, mint a Cion bölcseinek jegyzõkönyvei címen ismeretes mû. Nem valószínû, hogy akad európai kultúrember, aki ezt a nevet: "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei" ne hallotta volna. És mégis, ha utánaérdeklõdünk, hogy mi is ez a Jegyzõkönyv, ki olvasta azt, alig pár ember akad, akinek kezéhez ez a rendkívül érdekes és megdöbbentõ dokumentum eljutott volna. Annak ellenére, hogy a könyv több mint 30 nyelven megjelent, s így többszázezer példányban kellene, hogy közkézen forogjon, alig szerezhetõ be, mert akármilyen nagy példányszámban jelennek is meg a kiadványok, a könyveket még a III. Birodalomban is napok alatt felvásárolták a titokzatos kezek. A magyar olvasóközönség tájékoztatására kötelességünknek tartottuk, hogy ezt a mûvet most magyar nyelven is megjelentessük. Bár a mû magyarul már régebben is megjelent, a kiadás mégis a legnagyobb könyvritkaságok közé tartozik. (Az egyik változat szerint) az orosz rendõrség 1901ben, egy zsidó házban tartott házkutatás alkalmával nagyobb, héber nyelven fogalmazott kéziratot talált. A kéziratot a rendõrség azonnal átadta Szergej Nyil (Nilus) professzornak, az ismert orientalistának, aki vállalta a fordítást. A kézirat tartalmát az orosz kormány oly megdöbbentõnek találta, hogy a fordításból jó néhány példányt a külföldi államok rendelkezésére bocsátott. Így kapott a fordításból egy példányt a brit kormány is, amit megõrzésre átadott a brit Állami Múzeumnak, ahol a kéziratot 1906. augusztus 10-én vették fel a könyvtár nyilvántartásába... ... Nyil professzor fordítása könyv formájában is megjelent a Szentpétervár melletti Szent Szergej kolostor nyomdájában, 1902-ben. 1905-ben még két kiadás jelent meg a könyvbõl. Ugyanebben az évben - a kiadó megjelölése nélkül Szentpétervárott még egy kiadás jelent meg a Jegyzõkönyvekbõl, amelyet Gottfried zur Beeknek sikerült megszereznie, és ezt a kiadást fordította németre. 1907-ben a szentpétervári süketnémák intézete nyomásában és G. Butmi orosz orientalista feldolgozásában jelent meg a Jegyzõkönyvek 4. kiadása, amelyet Beek ugyancsak felhasznált a német fordításhoz. Nyil tanár fordítása is megjelent újra 1911-ben, a Szent Szergej kolostor nyomásában, amelyet Beek ugyancsak felhasznált. Ezt a kiadást is gyorsan felvásárolták, így Nyil 1917-ben újra kinyomtatta a könyvét. 1917. február 28-án, az orosz szabadkõmûves páholyok a francia és angol páholytestvérek segítségével kirobbantották az orosz bolsevista forradalmat és megbuktatták a cárizmust. Az államvezetést Lvov herceg vette át, maga is ismert szabadkõmûves. Nyil könyvét március 3-án akarták továbbítani a könyvkereskedések részére. A köteteket már berakták egy tehervagonba, amikor fegyveres forradalmárok rohanták meg a pályaudvart, feltörték a vagont, a könyveket kiszórták és az utolsó példányokig megsemmisítették. Miután csak nagy rakás hamu maradt vissza a könyvekbõl, anélkül, hogy bármihez hozzányúltak volna, bármit raboltak volna, eltávoztak. Vagyis kétségtelen, hogy egyetlen

feladatuk a könyvek megsemmisítése volt. Amint pedig Kerenszkij vette át a kormányt, azonnal rendeletileg koboztatta el még a magánkézben lévõ könyveket is. Hasonlóképpen ismerteti a Jegyzõkönyvek keletkezését Victor E. Marsden, "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei"-nek angol fordítója is, aki annak orosz kiadását még oroszországi tartózkodása alatt ismerte meg. (Marsden a londoni Morning Post oroszországi tudósítója volt, a szerk. ) A forradalmárok, akik tudták, hogy Marsden már évek óta foglalkozik a Jegyzõkönyvek angolra fordításának gondolatával, a forradalom elsõ napjaiban elfogták, a Péter-Pál börtönbe szállították, ahonnan azonban sikerült kalandos körülmények között megszöknie. Õ, miután a már megjelent orosz kiadásokból egyet sem tudott magával hozni, az Állami Múzeumban lévõ s az orosz kormány által hivatalosan az angol kormány részére 1901-ben eljuttatott kéziratot fordította angolra. (A magyar fordítás is ez alapján készült. Sajnos a fordító neve a könyvben nincs feltüntetve, így azt mi sem tudjuk közreadni, a szerk.)

ELÕSZÓ az 1922-ben kiadott angol nyelvû változathoz

Magukról a Jegyzõkönyvekrõl nem kell sok szót ejteni bevezetés gyanánt. 1905ben Szergej Nyil jelentette meg a 24 jegyzõkönyvet tartalmazó könyvet. Egy példány a British Múzeum tulajdonában van. A könyvön pecsét mutatja a nyilvántartásba vétel dátumát: 1906. augusztus 10. Oroszországban a Kerenszkij rezsim idején az összes fellelhetõ példányt megsemmisítették, utódai pedig azonnal végrehajtandó halálbüntetéssel sújtottak mindenkit, akinek ez a könyv a birtokában volt. Ez már önmagában is elegendõ bizonyítékot szolgáltat arra nézve, hogy a Jegyzõkönyvek valódiak. Természetesen zsidó kiadványok cáfolják valódiságát, ami arra enged következtetni, hogy Nyil professzor esetleg maga ötlötte ki és foglalta össze az egészet saját céljai érdekében.

de nagy a valószínûsége annak. február 17-én. egy 1921. és ez a bizonyíték nagyon meglepõ. vagy gyermekeiket zsidókkal házasítják össze. vagy hogy elbagatellizáljuk. a modern cionizmus atyjának elnöksége alatt. és a Hatodik jegyzõkönyvben határozott utasítások vannak erre vonatkozólag! Az 1906-os angliai választás "liberális" gyõzelme. Herzl szerint ez kiváló ötlet volt. a New York-i World-ben megjelent interjúban a "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei"-rõl tömören és meggyõzõen kifejtette: "Az egyetlen nyilatkozat. az angol hadsereg tisztje. Most is összhangban vannak:' Csakugyan összhangban vannak! A Jegyzõkönyvek tartalma Cion uralkodóinak legbensõbb köreiben elhangzott beszédét tárja az olvasó elé. Következésképp az angol arisztokráciának két lehetõsége maradt: vagy eladják birtokaikat a zsidóknak. Ennek fényében tanulmányozhatja ezt az embertelen dokumentumot. hogy az angol arisztokrácia kisajátításának és hatalma megsemmisítésének . hogy azokat mellõzzük. már önmagában is valódiságuk beismerése. Bázelben. A zsidóknak az az állítása. sõt. és hogy a Jegyzõkönyvek valódiak. a bölcsek számára lehetõvé tette. és szíve szerint örök zsidó nacionalista. amely lényegében zsidó gyõzelem. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. az évszázadok alatt többször is kiszivárogtak. A terv egyes részei vagy kivonatai. hogy létezik egy zsidó világösszeesküvés. a leírtak és a beteljesedések között az összefüggés túlságosan szembeszökõ ahhoz.ezáltal az angol nép kiszolgáltatottságának . Feltárja a zsidó nemzet több évszázados közös mûködési tervét. amelybõl lefordított részletek jelentek meg a "Jewish Chronicle" 1922. ha aránytalanul magas adókat vetnek ki a birtokokra. Az intelligens olvasó a jelenlegi történelem ismereteibõl és saját tapasztalataiból is megerõsítheti minden sorának valódiságát. Herzl beszámol az 1895-ben tett elsõ angliai látogatásáról és ott a Goldsmid ezredessel folytatott beszélgetésérõl. Ezt a zsidók is jól tudják és ezért kerülik a szembesítést. Tizenhat évesek. július 14-i számában. Theodor Herzl. hogy 1897-ben. és mindvégig összhangban voltak a világhelyzettel egészen mostanáig. mert az okmányok tartalmát sohasem próbálják cáfolni. hogy ezek összhangban vannak a fejleményekkel. amit a Jegyzõkönyvekrõl hajlandó vagyok közzétenni az.Mr. vannak-e közvetett bizonyítékok minderre? Igen. Henry Ford. Goldsmid azt javasolta Herzl-nek. . melyet maguk a bölcsek mindig korszerûsítenek. az elsõ cionista kongresszuson tették õket közzé. mint a bölcsek titkai. Hol tartották az összejövetelt és kik hirdették ki a Jegyzõkönyveket? Ezekre a kérdésekre a válasz egy bizonyos fokig feltevésen alapszik. Herzl "Naplók" címû kötetének feljebb említett példája fölöttébb jelentõs bizonyítékkal szolgál arra.legjobb módja az. Goldsmid keresztényként nevelkedett zsidó. Nemrégiben jelent meg Herzl "Naplók" címû kötete. hogy birtokadózási politikájukat megvalósítsák.

Dr. Herzl jelenlegi utóda. A fõrabbi birodalmi körútra indult .háromszáz istennek az általános tisztjei. az Õ Kiválasztott Népének. Dr. különálló országba települni. Bebizonyítja. MAGYARAZATOK . mint keresztények az evangéliumot. Bebizonyítja. Bebizonyítja." A figyelemre méltó összefüggés bizonyít néhány dolgot. hogy Dr. mint a cionista mozgalom vezére. Weizmann mindent tud róluk. Ez azt is szemlélteti.) Vessük ezt össze a Tizenegyedik jegyzõkönyv utolsó elõtti bekezdésével: "Isten a szétszórtság ajándékát adta nekünk. Bebizonyítja. Weizmann.nem három. 1920. hogy "jövõre Jeruzsálemben" találkoznak. és utódaikat a saját körükbõl választják: Tehát a bölcsek ennek a . némi fényt vetett a tárgyra és kétségtelen. s éppen ez. kérdezhetnénk? Kijelentéseiket maguk a zsidók úgy hirdetik egymás között. 1920. mely most az egész világ feletti uralom küszöbére vezetett bennünket.ez Õfelsége. hogy a világ zsidósága nem szándékozik Palesztinába. melyet Isten a zsidók javára cselekedett az. hogy a "haza" utáni vágy Palesztinában csak álca. vagy az "Egyetemes Izraelita Szövetség". amely Párizsban székel. a Walesi Herceg birodalmi körútjának afféle zsidó változata. amit mindenki gyengeségünknek tart. Minden valószínûséggel õ maga is az egyik fõvezér volt. csupán a jellegzetes látszatkeltésük megnyilvánulása. Hertz fõrabbi tiszteletére adott búcsúztató banketten idézett a Jegyzõkönyvekbõl. Õk nem a "Képviselõk Bizottsága" (az angol zsidó parlament). A Wiener Freie Presse 1912. december 24-i számában ezt mondja: "Háromszáz (természetesen zsidó) férfi . október 8. HOGY HÍVJÁK A BÖLCSEKET? Hogy hívják õket? Ezt a titkot még nem tárták fel. hanem . Az a mondás.KIK AZOK A BÖLCSEK? Tulajdonképpen kik is azok a Cion bölcsei. De a néhai Walther Rathenau. Weizmann a bölcsektõl származó következõ idézetet mondta: "A jóságos oltalom." (Jewish Guardian.akik mindegyike ismeri a másikat kormányozza az európai kontinens sorsát. Õk alkotják a Láthatatlan Kezet. hogy a bölcsek léteznek. Van egy másik nagyon jelentõs körülmény. hogy telepítse õket véglegesen Európából. október 6-án. a zsidók valódi céljainak elenyészõ része. az Allgemeiner Electricitaets Gesellschaft-tól. hogy a zsidók veszélyt jelentenek a világra és az árja faj ki kell. hogy az egész világon szétszórta õket. vagy más. bizonyult legfõbb erõnknek. hogy ismerte a nevüket.

1814-tõl kezdõdõen (Napóleon bukásától). amelynek a feje a zsidó közigazgatás tervébe beavatottakat jelképezte. amíg a pályát be nem zárja és a fej vissza nem tér Cionhoz. akik úgy mutatkoznak. A Kígyó feje csak akkor térhet vissza Cionhoz. az ötödiket Londonban. Ahogy a Kígyó behatolt a nemzetek szívébe. A Harmadik jegyzõkönyv a judaizmus Jelképes Kígyójára való utalással kezdõdik. amely azt jelenti. Ez azt jelenti. hogy fejezze munkáját. A jövendölés szerint a Kígyó be kell. 929-ben. még magától a zsidó néptõl is. A harmadikat Madridban.1. A Jegyzõkönyvek 1905-ös kiadásának utószavában Nyil a jelképpel kapcsolatban a következõ érdekes beszámolót adja: "A titkos zsidó cionizmus feljegyzései szerint Salamon és más zsidó bölcsek már i. XVI. olasz. A hetediket . hogy békés eszközökkel meghódítják a világot Cion számára . Õk a. a francia-porosz háború idején. 1552-ben. e. A második lépcsõfokot Rómában érték el. elméletben kidolgozták Cion békés világhódító tervét. 69ben. 1871-ben.a Jelképes Kígyó ravaszságával. stb. kb. és erkölcsileg megrontják az embereket. a negyediket Párizsban.) A Jelképes Kígyó pályájának térképe a következõ: Európában az elsõ lépcsõfokot i. Ezt úgy kell véghezvinni. hogy a Kígyó bekeríti Európát és Európa megbéklyózásának segítségével bekeríti az egész világot. akik következésképpen be voltak avatva az ügybe. 1790-ben. i. hogy gazdasági válságokkal és nagybani pusztítással lelkileg demoralizálják. (A Bill Clinton-Monica Lewinsky affér tökéletes példája ennek. Ezek a bölcs emberek úgy döntöttek. mint francia. A hatodikat Berlinben. a szerk. A közigazgatást mindig titokban tartották. e. a teste pedig a zsidó népet. ahol Periklész idején a Kígyó az ország hatalmát kezdte kóstolgatni. e. V Károly idején. nõk. szabadosság legbiztosabb terjesztõi a nemzetek vezetõ rétegeinek életében. szigorúan ragaszkodva a tervhez. aláásta és elnyelte ezeknek az államoknak a hatalmát. A történelem folyamán részleteiben tovább dolgozták a tervet olyan emberek. Ehhez zsidó nõket is bevetnek. Görögországban tették meg. Lajos idején. 429ben. hogy minden eszközzel gazdaságilag kell leigázni az országokat. Augustus császár idején. miután Európa összes szuverén államát tönkretették.

19. 10. 13. a látszólagos hatalmával. 3. 22. 14. amelyeken a Kígyó áthaladt. Hit. A belsõ ellenség. 9. 1. 8. 23. 7. 5. Arany. mielõtt eléri Jeruzsálemet. 17. 3. (Ezt a térképet évekkel a törökországi ifjútörök . Konstantinápolyt úgy mutatja a térkép. Mindezen államok alkotmánya. A zsidó-szabadkõmûves hatóság legyõzhetetlensége. 6.) minden erõfeszítést megtesznek. melynek érdekében jelenleg (1905. A Kígyó további pályáját nem mutatja a térkép. 1881-es dátummal. A tömegek. 15. Mára már közismert. 12. Szabadság-csak egy eszme. 2. de ez csak addig tart. 16. hogy ezek a városok alkotják a harcias zsidó faj központjait. amíg Oroszország elfoglalását véghez nem viszik. Politika kontra erkölcs. Az erõsebb joga. 11. mint a Kígyó utolsó lépcsõfokát. 24 1. Anarchia. 2.vagyis zsidó . A "gój" kifejezés szó szerint tisztátalant jelent héberül. . 21.Szentpétervárott. hogy a következõ célpont Moszkva. 4.)" 2. Önkormányzat. amely fölé a Kígyó fejét rajzolták. Ezt a szót használja a héber köznyelv és a. Liberalizmus. JEGYZÕKÖNYV A jog az erõben rejlik. Ez a sértõ és megalázó kifejezés feltárja a judaizmus legbensõbb lelkületét. Ez alól még Németország sem volt kivétel.forradalom kitörése elõtt készítették. de a nyilak arra mutatnak. Kijev és Odessza lesz. Jegyzõkönyvek a nem-zsidók megjelölésére. 18. Németországot és Angliát gazdaságilag megkímélték. A tõke kényuralma. 20. alapjaiban megrázkódott.

A célszentesíti az eszközt. A vak tömeg. Politikai ábécé. Pártviszály. A zsarnoki uralom legmegfelelõbb formája. Alkohol. Klasszicizmus. Korrupció. A zsidó-szabadkõmûveskormány elvei és szabályai. Terror. "Szabadság, egyenlõség, testvériség:' A dinasztikusuralkodás elve. A gój arisztokrácia kiváltságainak megsemmisítése. Az új nemesség. A lélektani terv. A "szabadság" elvont fogalma. A népet képviselõk elmozdításának hatalma.

...Mellõzve a szép frázisokat, beszéljünk az egyes gondolatok jelentõségérõl: viszonyítással és elvonatkoztatással megvilágítjuk a minket körülövezõ valóságot. Tisztába kell jönnünk azzal, miben tér el a mi gondolkozásmódunk a gójokétól. Meg kell állapítani, hogy több az olyan ember, akinek rosszak az ösztönei, mint az olyan, akinek jók az ösztönei. Ezért a tömegek kormányzásában a legjobb eredményeket erõszak alkalmazásával és terrorizálással érik el, nem pedig akadémikus érveléssel. Minden ember hatalomra tör, mindenki szeretne diktátor lenni, hacsak módjában lenne, és valóban kevés az olyan ember, aki nem lenne hajlandó az összesség jólétét saját elõnye érdekében feláldozni. Mi tartotta kordában az embereknek nevezett ragadozókat? Mi szolgált eddig vezetésükre?

A társadalom kialakulásának kezdetén brutális és vak erõszaknak voltak alávetve, késõbb pedig a törvénynek, mely ugyanaz az erõ, csak álcázott formában. Levonom a következtetést, hogy a természet törvényénél fogva a jog az erõben rejlik. A politikai szabadság gondolat, nem pedig tény. Ezt a gondolatot csalétekül kell tudni használni, valahányszor szükségesnek mutatkozik a tömegeket saját pártunkra állítani annak megsemmisítésére, aki a hatalmat birtokolja. Könnyebben oldható meg ez a feladat, ha az ellenfél már megfertõzõdött az úgynevezett liberalizmussal, s ennek az eszmének kedvéért hajlandó lemondani hatalmának egy részérõl. Itt egész világosan megmutatkozik elméletünk diadala: a kormány meglazult gyeplõit - az élet törvényénél fogva - azonmód új kéz veszi fel és ragadja meg, a nemzet vak hatalma ugyanis egyet-len nap sem lehet meg irányítás nélkül, és az új hatalom elfoglalja a liberalizmus által legyengített réginek a helyét. Manapság a liberális uralkodók hatalmának helyébe az arany hatalma lépett. Volt idõ, amikor a jóhiszemûség és a becsületesség uralkodott. A szabadság gondolatát ma lehetetlen megvalósítani, mert senki sem tudja, miként használja mérséklettel. Elegendõ egy népet bizonyos idõre önkormányzatnak átengedni, hogy szervezetlen csõcselékké változzék. Ettõl a pillanattól kezdve belsõ egyenetlenség keletkezik, ez csakhamar osztályharccá fejlõdik, minek következtében az államok romba dõlnek és hatalmuk többé nem nagyobb, mint egy rakás hamué. Akár saját megrázkódtatásai folytán merül ki egy állam ereje, akár belsõ ziláltsága következtében kerül külsõ ellenségek uralma alá, mindegyik esetben visszavonhatatlanul elveszettnek tekinthetõ: a mi hatalmunkban van. A teljes egészében a mi kezünkben lévõ tõke kényuralma szalmaszálat nyújt feléje, s ezt az államnak kénytelen-kelletlen meg kell ragadnia: ha nem ragadja meg, elpusztul. Ha valaki, aki liberális gondolkozású, erkölcstelennek tartaná az ilyen nézeteket, a következõ kérdéseket tenném fel neki: Ha valamely államnak két ellensége van, és ha a külsõ ellenség tekintetében megengedett dolog s nem számít erkölcstelenségnek akármilyen harcmodort és hadicselt alkalmazni - mint például bizonytalanságban tartani az ellenséget a támadó és védelmi tervek tekintetében, éjnek idején vagy számbeli túlerõvel támadást intézni ellene -, akkor hogyan mondhatók erkölcstelennek és meg nem engedettnek ugyanezek a harci eszközök, ha azokat rosszabb ellenség, a társadalmi rend és a közjó tönkretevõje ellen alkalmazzák? Remélhetõ-e épp, logikus elmével, hogy eredményesen lehet kormányozni a tömeget ésszerû tanácsok és érvek segítségével akkor, amikor bármilyen, még oly értelmetlen megjegyzést és ellenvetést is meg lehet tenni, és amikor az ilyen ellenvetés helyeslésre találhat a népnél, melynek ítélõképessége csak felületes? Tömegben lévõ emberek, akiket csupán kicsinyes szenvedélyek, nyomorult vallási elképzelések, szokások,

hagyományok és érzelgõs elméletek irányítanak, áldozatul esnek a pártoskodásnak, amely megakadályoz mindenfajta megegyezést még tökéletes ésszerû érvelés alapján is. A tömeg minden elhatározása ingadozó vagy megkártyázott többségtõl függ, amely nem lévén járatos politikai titkokban, valamilyen nevetséges döntést hoz s ezzel az anarchia magvát hinti el a kormányban. A politikának nincs semmi köze az erkölcshöz. Az az uralkodó, akit az erkölcs vezérel, nem jó államférfi és ezért bizonytalan a maga trónján. Annak, aki uralkodni akar, egyaránt kell igénybe vennie a cselvetést és megtévesztést. Nagy nemzeti erények, mint a nyíltság és becsületesség bûnök a politikában, mert hatásosabban és biztosabban döntik le trónjaikról az uralkodókat, mint a leghatalmasabb ellenség. Az ilyen erények hadd legyenek a gójok királyságainak tulajdonságai, bennünket azonban semmiképpen sem szabad, hogy vezéreljenek. A mi jogunk az erõszakban rejlik. Az a szó, hogy "jog", puszta gondolat, melyet semmi sem bizonyít. Ez a szó nem jelent többet, mint: add nekem, amire szükségem van, hogy bizonyítékom legyen arra, hogy erõsebb vagyok, mint te. Hol kezdõdik a jog? Hol végzõdik? Az olyan államban, melynek rossz a közigazgatása, személytelenek a törvényei, s ahol az uralkodók elvesztették személyiségüket a liberalizmusból kifolyólag állandóan szaporodó jogok áradatában, új jogot találunk arra, hogy az erõ jogánál fogva támadjunk, a fennálló rend és szerzõdések összes tényezõit a szélrózsa minden irányába szétszórjuk, minden intézményt újjáalakítsunk és szuverén urává váljunk azoknak, akik átengedik nekünk hatalmukból folyó jogaikat azáltal, hogy a maguk liberalizmusában önként kiadták azokat kezükbõl. Bár jelenleg a hatalom minden fajtája bizonytalan, a mi hatalmunk mégis minden másnál legyõzhetetlenebb lesz, mert láthatatlan fog maradni mindaddig, amíg olyan erõs nem lesz, hogy többé semmiféle csellel nem ásható alá. Abból az átmeneti rosszból, melyet most kénytelenek vagyunk elkövetni, megingathatatlan kormány létrehozásának jótéteménye fakád majd, melynek uralma helyre fogja állítani a nemzeti életnek a liberalizmus által megzavart rendes folyását. A cél szentesíti az eszközt. Ezért terveinkben ne annyira arra fordítsuk figyelmünket, ami jó és erkölcsös, mint inkább arra, ami szükséges és hasznos. Elõttünk áll egy terv, amely lerögzíti azt a stratégiai vonalat, amelytõl nem szabad eltérnünk, ha nem akarjuk megsemmisítve látni sok évszázad munkáját.

akit gyerekkorától arra neveltek. fiatalságukat megrontotta a klasszicizmus és a korai erkölcstelenség. hogy a tömeg hatalma vak. Alkothatnak-e néptömegek megfontoltan és kicsinyes féltékenykedéstõl mentesen ítéleteket. Csak az. ahány feje a tömegnek van. és végrehajthatatlanná válik. ha az államférfiak számára fontos képességben van elrejtve. nevelõnõk a gazdagok házaiban. hogy egy ország számára az a legjobb kormány.házi tanítók. ésszerûtlen és oktalan erõ. állhatatosságát. minden bármely oldalról jöhetõ befolyásolásnak kitéve. Meg kell érteni. és ezt a barbárságot minden alkalommal kimutatja. akik készségesen követik a többieket a romlottságban és fényûzésben. azaz saját körébõl származó újgazdagokra hagyott nép sajátmagát dönti romlásba azoknak a pártharcoknak következményeként.A kellõ munkamódszerek kidolgozásánál figyelembe kell venni a tömeg hitványságát. az azonnal anarchiává változik. a megtévesztés és ravaszság pedig a követendõ irányvonal ama kormányok számára. amely egy felelõs személy kezében összpontosul. amelyek nem választhatók el személyes érdektõl? Meg tudják-e védeni magukat külsõ ellenséggel szemben? Ez elképzelhetetlen. különösen.nem értvén a politikához. Vak nem vezethet vakot anélkül. Nézzük csak ezeket az alkoholizált. ebbõl elkerülhetetlenül következik. nem válhatnak a tömeg vezetõivé anélkül.az italok mértéktelen élvezetéhez való jog együtt jár a szabadsággal. akik kiemelkedtek a népbõl . Csak zsarnokkal lehet terveket nagyvonalúan és maradéktalanul végrehajtani úgy. hogy képtelen megérteni és tiszteletben tartani saját életének vagy jólétének feltételeit. hogy független uralkodó legyen. A mi jelszavunk: . követik ezt az utat. következésképpen a tömegnek azok a tagjai. amely annyi részre szakadt. A tömeg barbár. bárkik is legyenek azok. az italoktól megmámorosodott állatokat . amelyeket a hatalomért és méltóságokért való versengés valamint az ennek nyomában járó zavarok idéznek elõ. mely a legmagasabb fokú barbárság. teljesen elveszti egyöntetûségét s így érthetetlenné. Egy saját magára. lanyhaságát. hogy szakadékba ne vigye. szolgák. azt. Az erõszak legyen az alapelv.erõszak és megtévesztés. Politikai ügyekben csak az erõszak gyõzedelmeskedik. hogy pusztulásba ne vigyék az egész nemzetet. ismerheti fel a politikai ábécé szavainak értelmét. Ez utóbbiak közé számítom az úgynevezett "társaságbeli hölgyeket" is. melyek . nõink a gójok által látogatott szórakozóhelyeken. Mi és a mieink nem követjük. Abban a pillanatban. intézhetnek-e országos ügyeket. amikor a tömeg kezébe kaparintja a szabadságot. hiszen az nem tömegeken nyugszik. még ha a bölcsesség lángeszei is -. mert egy terv. amelyre a mi külön ügynökeink vezették rá . alkalmazottak és mások. A gójok népei elerõtlenedtek a szeszes italoktól. ha-nem azok vezetõin. ill. Korlátlan kényuralom nélkül nem maradhat fenn egy civilizáció sem. hogy az egészet helyesen ossza el az állami gépezet különbözõ részeire.

hanem a kötelesség nevében. még ha bolond is. melyek mindenfelõl leszálltak erre a csalétekre. Nemcsak a haszon kedvéért. Ez a rossz az egyetlen eszköz. nem vették észre. mint az alárendelést a maga törvényei alá. Vele együtt elvitték a világ jólétét. Nem gondolták meg. a jót elérhetjük. A mi államunknak. fogadatlan ügynökeinknek. amelyeket alkalmaz. az intellektuelek a maguk elvontságában mit sem tudtak kezdeni ezekkel a szavakkal. testvériség" szavak a világ minden részén egész légiókat állítottak a mi . mint maga a tömeg. Elég. s ezeket a szavakat azóta is sokszor megismételték ostoba papagájok. mégis tud kormányozni. míg a be nem avatott. semmit sem ért a politikához mindezeket a dolgokat a Gójok nem veszik figyelembe. Ám éppen ezeken a dolgokon alapult minden idõben a dinasztikus uralkodás: az apa fiára hagyta a politikai ügyek intézésének ismeretét oly módon. amely vak engedelmességet követel. egyenlõség. A politikában érteni kell mások gyengeségeinek habozás nélküli kihasználásához. ha tudják. ha ezáltal behódolást és mások feletti uralmat biztosítunk magunknak. hogy irgalmatlanok vagyunk minden engedetlenség letörésében. nem lehet szabadság. az egyén igazi szabadságát. Ezért nem annyira az eszközök révén. nem látták meg. mint azok az eszközök. amely a békés hódítás útját követi. még ha lángész is lenne. csalással és árulással. Az idõ múlásával azután veszendõbe ment a politikai ügyek helyes intézésérõl való ismeret dinasztikus átruházásának értelme és ez elõsegítette ügyünk sikerét. megvan a joga ahhoz. a politika tekintetében épp oly vakok.nem akarják koronáikat valamely új hatalom lábai elé helyezni. Az önmagukat bölcseknek képzelõ gójok. Hála önkéntelen. a "szabadság. A leszámolás tana pontosan annyit ér. A régmúltban mi voltunk az elsõk. a gyõzelem kedvéért is ragaszkodnunk kell az erõszak és megtévesztés programjához. mint inkább a szigorúság doktrínája révén fogunk diadalmaskodni és az összes kormányt a mi szuperkormányunknak alávetni. jellemek és képességek egyenlõtlenségét épp oly változtathatatlanul. milyen ellentmondás van a szavak értelme és azok egymás mellé helyezése között. Ezért nem szabad felhagynunk a megvesztegetéssel. testvériség". hogy a természetben nincs egyenlõség. hogy a háború borzalmait kevésbé feltûnõ és kielégítõbb halálos ítéletekkel helyettesítse. egyenlõség. hogy a természet maga rendelte a nézetek. hogy a tömeg vak. akik bedobtuk a néptömegek közé ezeket a jelszavakat: "szabadság. mely azelõtt oly jól meg volt védve a tömeg nyomásával szemben. melyek szükségesek annak a terroruralomnak fenntartásához. Az irgalmatlan szigor a legerõsebb hatalmi eszköz az államban. hogy a beavatott. hogy arról csak az uralkodóház tagjainak volt tudomásuk és senki sem árulhatta el az alattvalóknak. ha ezzel elõmozdítjuk célunk elérését. akiket a tömeg kiválasztott maga közül a kormányzás gyakorlására. mellyel a célt. hogy azok az újgazdagok.

hogy kezünkbe kaparintsuk a legfõbb ütõkártyát . 10. aláásták mindenütt a békét. 2. többi között ez tette lehetõvé számunkra. 3. amely tõlünk függ. 17. 24 2. aki megvásárolja cselekedeteiket. mindig az emberi természet legérzékenyebb húrjaira hatottunk. akikre szükségünk volt. és hogy ezt a szolgát úgy lehet mással helyettesíteni. 4. 15. leszármazáson alapuló nemességének romjain felállítottuk a mi mûvelt osztályaink arisztokráciáját. 16. 14. mert kiszolgáltatja az emberek akaratát annak. 5. Az ehhez az arisztokráciához való tartozás követelményeit megszabtuk a gazdaságban. ez hozzásegített minket diadalunkhoz. 21. a nemesség tulajdonképpeni létezésének a lerombolását. amely a népek és országok egyetlen védelme volt velünk szemben. A szabadság elvont fogalma lehetõvé tette számunkra. hogy valamennyi országban elhitessük a tömeggel. nyugalmat. Alkalmazkodó készség a politikában. melynek irányvonalát a mi bölcseink határozzák meg. és a tudásban. 12. Ahogy késõbb látni fogják. 20. amely tulajdonosa az országnak. élén a pénz arisztokráciájával. A bomlasztó tanok sikerei. akik lelkesedéssel hordták zászlóinkat. 23. a kapzsiságra. 1. 9. Névleges kormány és "titkos tanácsadók". márpedig ezeknek az emberi gyengeségeknek mindegyike önmagában is elegendõ a tetterõ megbénítására. a pénzéhségre. JEGYZÕKÖNYV Gazdasági háborúk . . hogy kormánya semmi egyéb. egységet és elpusztították a gójok államainak összes alapját.sorainkba. 19. 11. 22. Pedig ezek a szavak mindenkor féregként mûködtek. 7. kikezdték a gójok jólétét. A népképviselõk leváltásának ez a lehetõsége a kezünkbe adta õket és megadta nekünk a hatalmat ahhoz.a zsidó fölény alapja. 18. azét az osztályét. A gójok természetes. mint szolgája a népnek. mint egy elhordott kesztyût. 8.a nemzsidó nemesség kiváltságainak vagy más szavakkal. Megkönnyítette diadalunkat. hogy azokkal az emberekkel való kapcsolatainkban. hogy rendelkezzünk felettük. A sajtó szerepe. 6. 13. az anyagi javakkal való telhetetlenségre.

Amint önök jól tudják. ezek a közülünk való szakemberek. hogy alkalmassá váljanak a kormányzásra. mint a tudomány követelményét. Elengedhetetlen céljaink elérésében.hadd szórakozzanak. akiket . és ezért sakkjátékunkban könnyen válnak majd parasztokká mûvelt és tehetséges emberek kezében. hogy irányítsák az egész világ ügyeit. és éppúgy uralkodni fognak a nemzetek felett. szakértõk. amit élveztek. hogy a háborúk lehetõleg ne eredményezzenek területi nyereségeket: ilyen módon a háború ki fogja kezdeni a gazdasági alapokat. A gójok intellektueljei kérkedni fognak tudásukkal s a tudományból nyert ismereteket . nem lesznek a kormányzás mûvészetében gyakorlott személyek.igyekezni fognak a gyakorlatban alkalmazni. Ezért nem is kell ezeket a gójokat számításba vennünk . melyek nincsenek kritikai tekintettel az õket követõ eseményekre.Az arany ára és a zsidó áldozat értéke. Ennek a ténynek: szem elõtt tartásával keltettünk sajtónk segítségével állandóan vak bizalmat ezek iránt az elméletek iránt. ezeknek pedig milliónyi szemük van és mentesek mindenféle korlátozástól.azok minden logikai igazolása nélkül . akik az õ tanácsadóik lesznek. A gójokat nem az elõítélet-mentes történelmi megfigyelések gyakorlati alkalmazása vezérli. amíg órájuk nem üt. amelyre vonatkozólag rávettük õket. Márpedig ezeket az ismereteket a mi ügynökeink ravaszul úgy . vagy a visszaemlékezésbõl mindarra. Azok a tisztviselõk. a mikoris a nemzeteknek érezniük kell majd felsõbbségünket. Ez a helyzet mindkét hadviselõ felet kiszolgáltatja az egész földre kiterjedõ nemzetközi kapcsolatainknak.a közösségbõl ki fogunk választani. A mi nemzetközi jogaink azután el fogják törölni a nemzeti jogokat. hogy azt fogadják el.a szolgai engedelmességre való alkalmasságuk szigorú tekintetbevételével . akiket kora ifjúságuktól kezdve arra képeztek ki és neveltek fel. Hadd tekintsék a legfontosabb dolognak azt a játékot. ahogy az államok magánjoga szabályozza az alattvalók egymás közötti kapcsolatait. hadd éljenek a szórakoztató idõtöltés új változatainak reményében. hanem elméleti mérlegelések. a politikai terveink végrehajtásához szükséges ismereteket a történelem tanulságaiból és a jelen eseményeinek megfigyelésébõl szûrik le.

Terror a palotákban. hogy alkalmazkodjunk a nemzetek gondolkodásmódjához. Rendszerünk nem fog diadalmaskodni. hogy kezünkbe kaparintottuk az aranyat. Elengedhetetlen számunkra. 12. amely irányítja a nép gondolkozását: ez a sajtó. nehogy hibákat kövessünk el politikai téren és a közigazgatási ügyek irányításában. hangot adjon a nép panaszainak. Nietzsche tanításainak rendeztünk. Egy pillanatra se higgyék. 22. 5. jelleméhez és törekvéseihez. 11. 1. röpiratok. amelyeket Darwin. JEGYZÕKÖNYV A Jelképes Kígyó és jelentõsége. noha sokakat kellett feláldoznunk népünkbõl. 24 3. melyekkel utunkon találkozunk. Nekünk zsidóknak minden tekintetben világosan fel kell ismernünk. A sajtó révén szereztük meg a hatalmat arra. 17. Marx. 15. 6.állították össze. ha annak gyakorlati alkalmazását nem alapozzuk a múlt tanulságainak összességére. amely számunkra kívánatos. 18. 20. 14. hogy ezek a megállapítások csak üres szavak. kifejezést adjon az elégedetlenségnek. s így a mi kezünkbe hullott. A mai államok kezében van egy hatalmas erõ. Parlamenti "fecsegõk". 21. 2. 9. Az alkotmányos berendezkedés labilissága. Hatalom és törekvés. hogy rámutasson elengedhetetlennek hitt követelményekre. hogy az megfeleljen ama népek vérmérsékletének. A sajtónak az a feladata. Rendszerünk gépezetének alkatrészeit úgy kell elrendezni. s elõidézzen elégedetlenséget. 19. 10. A sajtónak köszönhetõ. hogy ezek az irányzatok milyen bomlasztást vittek véghez a gójok fejében. 13. hogy a gójok gondolkozását abba az irányba tereljék. gondoljanak azokra a sikerekre. miközben mi magunk a háttérben maradtunk. A sajtóban megtestesül a szólásszabadság diadala. 7. hogy befolyásunkat érvényesítsük. figyelemmel a jelen követelményeire. 8. bár tengernyi vér és könny árán jutottunk hozzá. 3. . Isten szemében minden egyes áldozat a mi oldalunkon felér ezer gójjal. 16. hogyan használják fel ezt az erõt. De kifizetõdött számunkra. A gójok államai azonban nem tudták. 23. 4.

A titkos szabadkõmûves ügynökök szerepe. Napjaink alkotmányos berendezéseinek mérleg serpenyõi hamarosan le fognak szakadni. "Népszabadságjogok. Ha bezárul az õ köre.Visszaélés a hatalommal. A szabadkõmûvesség legyõzhetetlenségének okai. befejezze az egész hosszú utat. Szabadság.az ész uralma. hogy ma már csak néhány lépés választ el célunktól." A monopolista rendszer és a nemesség. mert mi úgy rendeztük be azokat. A vezetõk elvesztése. A gójok megfogyatkozása. hogy a Jelképes Kígyó. Egyetemes gazdasági válság. A szabadkõmûvesség kényuralma . amellyel népünket jelképezzük. amíg el nem koptatják forgáspontjaikat. hogy így szüntelenül kilengjenek. hogy némileg nélkülözzék a pontos egyensúlyt. A szabadkõmûves-zsidóság hadserege. amelyen végigmentünk. A . Cion vérébõl való zsarnok-király. Gazdasági rabszolgaság. mint egy hatalmas satuba. Éhezés és a tõke jogai. A tömegek és a "világ feletti szuverén uralkodónk" megkoronázása. A társadalomszerkezet tudományának titka. Európa minden állama be lesz zárva gyûrûi közé. Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz. A "mi" biztonságunk. A jövõ szabadkõmûves nemzeti iskolák programjának alaptanai. Közölhetem önökkel.

akik bolondot ûznek belõlük. Ezt a hatalmat annak a rémületnek köszönhetik.. ahol megzavarodottak hadai vetekednek egymással. Az alkotmányokba olyan jogokat foglaltunk bele. hogy locsogjanak. Evégett bátorítottunk mindenféle vállalkozást. mint azok a szánalmas morzsák. amennyiben függõvé teszi társainak sztrájkjaitól vagy attól. hogy helytálló dolgok mellett 21 akármilyen hülyeséget leírjanak? A proletáriátusnak nincs más haszna az alkotmányból. hogy majdcsak egyensúlyba kerülnek a mérlegserpenyõk. azokra. a nyomortól azonban sohasem fognak megszabadulni. ha a fecsegõk jogot kapnak arra. mint keserû irónia. Már nem kell sok... ha az újságírók jogot kapnak arra.. Arcátlan újságírók és gátlástalan röpiratszerzõk naponként ütnek rajta a kormánytisztviselõkön.. ellentétbe hoztuk egymással az összes erõket. nem pedig tényleges jogokat.akadályozzák képviselõik. mivel külön-külön mindkettõ tehetetlen. A forgáspontokat azonban . céltáblául állítottuk oda az uralkodói hatalmat mindenfajta ambíció számára. Mindezek az úgynevezett "népszabadságjogok" csak gondolatban lehetnek meg. a gyakorlati életben sohasem valósíthatók meg. akár a vak ember és a botja. hogy közvetlenül érintkezzenek népükkel. hogy munkaadói kiteszik a szûrét. azokra az emberekre. amely behatolt a palotákba. felfegyvereztünk minden pártot. Végül is a hatalommal való visszaélések fogják elvégezni az utolsó simítást abban.azaz a királyokat a maguk trónjain . Mi haszna van a nehéz munkájától hétrét görnyedõ. melyeknek a tömegek jelentõséget tulajdonítanak. Az államokból gladiátori arénákat csináltunk. hogy elég erõsen összeforrasztották õket. Kimeríthetetlen fecsegõk szócsatákká változtatták a parlament és a kormánytestületek üléseit.. A nép a mi . Szegény ember részére a köztársasági jogok nem egyebek. Szakadékot létesítettünk a messzelátó uralkodói hatalom és a nép vak ereje között úgy. megzavarodva saját ellenõrizhetetlen és felelõtlen hatalmuktól. hogy minden állami berendezkedés megérlelõdjék saját megbuktatására és az õrjöngõ tömeg csapásai alatt minden a levegõbe fog repülni. Hogy a hatalomra törõket a hatalommal való visszaélésre ösztökéljük. mert szinte egész nap keményen dolgoznia kell s emellett ez a körülmény meg is fosztja a rendszeres és biztos kereset minden biztosítékától. ily módon elnyomva a függetlenség elérésére irányuló liberális törekvéseiket. többé nem tudnak megállapodásra jutni a néppel és így megerõsíteni magukat a hatalomra törõkkel szemben. és egyetemes lesz a zûrzavar és csõd. Ugyanis jóformán nem is élhet ezekkel a jogokkal. amelyeket odalökünk neki asztalunkról azért. sorsától letaposott proletár munkásnak abból. akik kiszolgálnak minket. mint ahogy a rabszolgaság és szolgaság valaha is tette. Ezektõl így vagy úgy megszabadíthatták magukat vagy beletörõdhettek. A szegénység hatásosabban kényszeríti az embereket nehéz munkára.gójok azt hiszik. hogy mindkettõ elvesztette minden jelentõségét. Minthogy a királyoknak a maguk trónján nincs módjuk arra. és minduntalan azt várják. akiket mi juttatunk hatalomra. hogy leadják szavazatukat arra. amit diktálunk.

hogy uralkodjék a munkás felett. Mindenki számára fontos tudni. Nekünk ennek éppen az ellenkezõje az érdekünk . hogy a nemzetek iskoláiban valamelyest egyszerû. hogy azok szembehelyezkedjenek a mi szándékainkkal.soraiba. akik akadályoznak utunkon. ami akadályt gördíthetne ennek útjába. Csak ezáltal válik akaratunk rabszolgájává. egészségesek és erõsek legyenek. amely társadalmi szerkezet megköveteli a munkamegosztást s ebbõl kifolyólag az embereknek osztályokba és rangokba való sorolását. amely elválaszthatatlanul összefügg a nép jólétével. rögtön be is fogunk vezetni. akik irgalmatlan és kegyetlen igát akasztottak a munkások nyakába.irányításunk alatt megsemmisítette nemességét. A társadalom felépítésének helyes ismerete. A nemességnek.az emberi élet. És saját hatóságaiknál sem erõt. a társa-dalmi lét szerkezetének ismeretét. mint az. mint ahogy a királyok törvényes hatalma biztosította a nemességnek ezt a jogot. A gójok elszoktak attól. Manapság a nemesség megbuktatása után a nép szívtelen. mihelyt eljön a mi: királyságunk. Ez volt az egyetlen oltalma és nevelõanyja önmaga elõnye kedvéért. nem lehet törvény elõtt egyenlõ mértékben felelõs. igaz tudást tanítsanak. elkorcsosodása. hogy lépjenek be harcos erõink a szocialisták. amikor azt javasoljuk nekik. mindenki elõtt nyilvánvalóvá tenné. melynek titkaiba nem avatjuk be a gójokat. sem elszántságot nem fognak találni arra. A munkásokat elnyomatásuktól állítólagos megmentõk képében jelenünk meg a színen. csak saját becsülete ellen. hacsak a mi szakembereink sugalmazásai nem késztetik õket arra. pontosan ezek a kezek fognak félresöpörni mindent. pénzhajhászó gazfickók karmaiba került. hogy az emberek kiképzése nem felel meg annak a munkának. Ezért õk nem veszik észre sürgõs szükségességét annak. Az éhség jobban biztosítja a tõke jogát ahhoz. Az ínség. mennyire lényeges. akiknek mindenkor támogatást nyújtunk szociális szabadkõmûvességünk állítólagos testvériségének (az egész emberiség szolidaritásának) megfelelõen. . aki bármely cselekedetével egész osztályt kompromittál. hogy az. amely a törvénynél fogva élvezte a dolgozók munkájának gyümölcsét. érdeke volt gondoskodni arról. aki senki ellen nem vét. nehogy azok az emberi szenvedés forrásává váljanak abból kifolyólag.a gójok megfogyatkozása. minden tudás alapját . hogy az emberek bizonyos körére kell korlátozni az egyes állításokat és foglalkozásokat. kommunisták . amit mi. anarchisták. Amikor majd üt az egész világ feletti szuverén uralkodónk megkoronáztatásának órája. nevezetesen azt. hogy a munkások jól tápláltak. A mi hatalmunk a munkás állandó élelmiszerhiányában és testi gyengeségében rejlik. melynek elvégzését megkövetelik tõlük. hogy a különbözõ rendeltetésû emberi tevékenységek folytán nem lehetséges semmiféle egyenlõség. hogy gondolkozzanak. valamint az ezáltal elõidézett irigység és gyûlölet révén fogjuk mozgatni a tömegeket és az õ kezeikkel fogjuk elsöpörni mindazokat.

mint minden vak ember . mert ha egyes államok megtámadnak. amelybe mi annak fejlõdését tereltük. A mieinkhez nem fognak hozzányúlni. Sietett vezetõket keresni. Eközben természetesen . hiszen teljes mértékben a mi kezünk mûve volt. A gój népek határtalan hitványsága . legyõzhetetlenek vagyunk. mert érteni fog ahhoz hogy ésszerû szigorúsággal véget vessen minden nyugtalanságnak és számûzze a szabadelvûséget minden állami intézménybõl. mert nem fogja fel az osztályok és rangok jelentõségét. mindezek a tulajdonságok segítenek bennünket függetlenségünk elérésében. mert mi ismerni fogjuk a támadás idõpontját. kíméletlenek vétségekkel szemben és elnézõk bûntettek dolgában. amely teljes egészében a mi kezünkben van. de eszébe sem jutott visszatérni az elõzõ állapothoz. Kimutattuk. akit a világnak adni fogunk. hogy vérét ontsák azoknak. Azóta is egyik csalódásból a másikba visszük a népeket azért. mely válságok le fogják állítani a tõzsdei forgalmat és meg fogják bénítani az ipart. akikre tudatlanságuk együgyûségében kezdettõl fogva irigykedtek. Ma. és intézkedéseket teszünk majd védelmünkre. s ennek során egész munkástömegeket fogunk kidobni az utcára egyidejûleg Európa valamennyi országában. mások segítségünkre sietnek. minthogy vakon elhiszi a nyomtatásban megjelenõ dolgokat . amit saját maga felett állónak tekint. Ezek a tömegek égni fognak a vágytól.egy csomó akadályba ütközött. de irgalmatlanok a gyengével szemben.hála a félrevezetõ sugalmazásoknak és saját tudatlanságának -. hogy a haladás az összes gójt alá fogja vetni az ész uralmának. Mi jól ismerjük elõkészítésének titkait. egyetemes gazdasági válságot fogunk elõidézni. de végtelen türelemmel viselik el egy merész kényuralom erõszakoskodásait -.hasukon csúsznak a hatalmas elõtt. s akiknek vagyonát akkor majd magukhoz tudják ragadni. A tudomány mai állása mellett s amellett az irány mellett. szuverén úrnak képzelte magát és rohant. hogy a végén tõlünk is forduljanak el annak a Cion vérébõl származó zsarnokkirálynak javára. Ezt a gyûlöletet még fokozni fogják a gazdasági válságok kihatásai. ehelyett a mi lábaink elé helyezte teljhatalmát. hogy magához ragadja a hatalmat. Emlékezzenek a francia forradalomra. A számunkra hozzáférhetõ összes titkos földalatti eszközökkel és az arany segítségével. a szabad társadalmi rend ellentmondásait nem hajlandók eltûrni.Az erre vonatkozó ismeretek alapos tanulmányozása után az emberek önként fogják alávetni magukat az uralkodó hatalomnak és fogják elfoglalni az államban számukra kijelölt helyet. mint nemzetközi nagyhatalom. amelynek mi adtuk a "nagy" jelzõt. a nép. A jelen kor miniszterelnök-diktátorai részérõl a gój népek . hogy a szabadság nevében mindenféle engedményt tesznek. Pontosan ez lesz majd a mi kényuralmunk. vak gyûlölettel viseltetik mindennel szemben. Amikor a lakosság látta.

Azt természetesen nem mondják meg a népnek. 20. 2. hogy ezekkel a visszaélésekkel szándékosan károsítják meg az államokat. amelyek legkisebbikéért húsz királyt is lefejeztek volna. Nemzetközi ipari verseny. Szabadság és hit. 16. 17. 18. törölnünk kell az élet szótárából ezt a szót. 4. szolidaritását és jogegyenlõségét. amikor majd elfoglaljuk helyünket a mi királyságunkban. ilyenkor könnyen láncra verhetõk. még Istennel és a természet törvényeivel is. 8. nemzetközi testvériségét. Hogyan magyarázható ez a jelenség. mert ez az állati erõ egyik forrását takarja. 19.türelmesen elszenvednek és elviselnek olyan visszaéléseket. Így aztán a nép kárhoztatja az igazságosokat és felmenti a bûnösöket. a nép elpusztít mindenfajta stabilitást. ha elég vért ittak. 5. mindjobban meggyõzõdve arról. 7. hogy ezek a vadállatok mindannyiszor újra elalszanak. 14. de ha nem kapnak vért. 3. 15. mégpedig a legmagasabb cél kedvéért. 21. akkor nem alszanak el. 13. Nemzsidó szabadkõmûvesség. hogy szembeforduljanak mindenfajta hatalommal. 22. és zûrzavart teremt lépten-nyomon. 9. Hála a dolgok ilyen állásának. 10. A "szabadság" szó arra indítja az embereket. amelyek nyilvánvalóan ugyanabba a kategóriába tartoznak? Megmagyarázza az a tény. 24 4. hanem tovább verekednek. mely a tömegeket vérszomjas ragadozókká változtatja. Igaz. amit csak akar. Ezért nekünk. 11. a néptömegeknek ez a furcsa következetlensége oly eseményekkel szemben tanúsított magatartásukon. Az arany kultusza. 1. hogy ezt az egyesülést a mi legfõbb uralmunk alatt kell véghezvinni. azért. 12. hogy mindent megtehet. 6. . JEGYZÕKÖNYV A köztársaság fokozatai. A spekuláció szerepe. hogy ezek a diktátorok ügynökeik útján beadják a népnek. mindenfajta tekintéllyel. 23. hogy biztosítsák a népek jólétét.

Ki és mi képes láthatatlan erõt megdönteni? Mert a mi erõnk pontosan ilyen. jobbra-balra hányódik. de mindamellett nagyon is érezhetõ kényuralom valamely titkos szervezet kezében. mindenfajta ügynökök háta mögött. ki fog csúszni a nemzsidók kezeibõl a spekulációba. ennek eredményeképpen az. ha nem az istenhitben. Hogy ne legyen a gójoknak idejük a gondolkozásra és megfigyelésre. amely ellenkezik a teremtésnek alárendeltségre alapozott törvényeivel. hanem még segíti is. amely ide-oda. és hogy ezeket matematikai számításokkal és anyagi szükségletekkel helyettesítsük. spekulációs alapra kell helyeznünk az ipart is. amelybõl az anarchia születik. amennyiben a folytonos cserék következtében nem kell segélyforrásait hosszú szolgálatok jutalmazására igénybe vennie. Az azonban többé nem törvényesen és nyilvánosan elismert. Ebbõl az okból elengedhetetlen számunkra. az iparra és kereskedelemre kell irányítanunk gondolataikat. amit az ipar az országtól megvon. Így az összes nemzetet a nyerészkedési hajsza fogja lekötni és ebbeli versengésükben nem fogják észrevenni közös ellenségüket. az emberiség testvériségén nyugszik és nincs összekapcsolva az egyenlõség fogalmával. s ezért nem felelõsségteljes kényuralom. sõt székhelye is. megelégedetten és alázatosan haladna lelkipásztorainak irányítása alatt. hogy aláaknázzunk minden hitet. Mindazonáltal még a szabadság is ártalmatlan lehet és elfoglalhatja a maga helyét az állam gazdasági életében anélkül. mert a színfalak mögött mûködik.Minden köztársaság több fejlõdési fokozaton megy át. hogy kiszakítsuk a gójok lelkébõl az istenség fogalmát és a szellemét. . alávetve magát Isten földi törvényeinek. a második szakasz a demagógia. Ilyen hittel rendelkezõ népet kormányozni lehetne papi felügyelettel. hanem általuk nem látható és titkosan leplezett. hogy ártana a népek jólétének. Hogy a szabadság egyszersmind felbomlassza és tönkretegye a gój társadalmat. akiknek váltogatása nemcsak nem hátrányos a titkos hatalomra nézve. A nemzsidó szabadkõmûvesség vakon szolgál kulisszául számunkra és céljaink számára. Az elsõ szakaszt az elsõ napokban a vak tömeg õrjöngése jellemzi. azaz a mi kezeinkbe fog kerülni. melynek cselekedetei annál lelkiismeretlenebbek. ez pedig elkerülhetetlen kényuralomhoz vezet. ismeretlen titok marad az egész nép számára. hatalmunk cselekvési terve azonban.

2. hogy gazdagsághoz jussanak. 23. Az államok közötti egyezségek lehetetlenségének okai. 24 5. A szuperkormány. 12. hogy elérjék a jót. sõt már létre is hozták.nem azért. A zsidók "sorsának" állapota. 10.követni fognak minket azok ellen. hideg és szívtelen társadalmat fognak létrehozni. 4. valósággal isteníteni fognak azok miatt az anyagi örömök miatt. 9. még csak nem is azért. azaz az arany. JEGYZÕKÖNYV Egy erõs kormányközpontosítás létrehozása. amikor a gójok alsóbb osztályai . 20. "Kirakat"-intézmények. Hogyan kell megragadni a közvéleményt. 3. Ekkor aztán üt majd az óra. akik vetélytársaink a hatalom megszerzésében: a gójok intellektueljei ellen.A hatalomért folytatott harc fokozódása és a gazdasági életre mért csapások csalódott. 18. A szócsépléstõl való elfáradás. 7. Az egyéni kezdeményezés jelentõsége. melyek az arany segítségével megszerezhetõk.az államgépezet motorja. 16. 13. 21. 8. 1. 14. 6. 19. Arany . Egyetlen vezérfonala a nyereség. 17. A hatalomátvétel módszerei a szabadkõmûvesség által. A kritika jelentõsége. Az ilyen társadalom erõs idegenkedéssel fog viseltetni a magasabb politikával és a vallással szemben. 15. 11. hanem kizárólag a kiváltságosak elleni gyûlöletbõl . 22. 5. .

Vajon milyen kormányformát lehet adni olyan közösségnek. közönséges halandóknak kezdték tekinteni a trónon ülõket. Ebben a tekintetben legfeljebb a jezsuitákat lehetne velünk összehasonlítani. ahol csak csalásszámba menõ trükkök ügyes meglepetései taktikájával lehet gazdagsághoz jutni. ha nem azt a kényuralmat. zúgolódás nélkül alávetették magukat a királyok zsarnoki hatalmának. ahol az erkölcsösséget csak büntetõ intézkedések és szigorú törvények tartják fenn. én azonban bizonyítani fogom önöknek. a Kiválasztott Nép számára egyáltalán nem mindegy. s nincs vetélytársunk az ezekben való jártasságban. attól a naptól kezdve azonban. hogy bármikor és bárhol képes lesz elsöpörni minden gójt. Azt fogják mondani nekünk. A világ számára valószínûleg mindegy lenne. mint nyílt szervezetet. számunkra. mint Isten akaratának megnyilatkozására. Kormányzási mûvészetünk elemzésen. amelyekben mindenütt korrupció üti fel a fejét. az uralkodói hatalom az utcára került s ott. okosan alkalmazott elméletek és szószátyárkodás segítségével. Új törvények segítségével mechanikusan szabályozzuk majd alattvalóink politikai életének minden megnyilvánulását. melyekhez a gójok mit sem értenek. ahol a hit és a haza iránti érzelmeket kitörölték kozmopolita meggyõzõdések? Milyen kormányformát kell adni ilyen közösségnek. amilyenrõl beszélek. . nem pedig önként elfogadott elvek. hogy a társadalom összes erõit a kezünkbe kaparintsuk. ahol szabadság uralkodik. hogy igenis összeegyeztethetõ. nemhogy politikai tervek kieszelésében és az összetartásban. hogy tudatosítottuk bennük sajátjogaikat. a katolicizmus feje-e vagy a mi kényurunk Cion vérébõl. de megtaláltuk a módját annak. mint köztulajdont. magunkhoz ragadtuk. Azokban az idõkben. a társadalmi élet szabályozásával és mindenféle más fogásokkal. aki tettel vagy szóval szembehelyezkedik velünk. Ugyancsak kormányzásunk sajátosságaihoz tartozik a tömegek és egyének irányításának mûvészete. Ezek a törvények egymás után vissza fogják vonni mindazokat az engedményeket és szabadságjogokat. amikor a népek úgy néztek fel a királyokra a maguk trónjain. melyet a késõbbiek során fogok elmondani önöknek? Fokozatosan központosítani fogjuk a közigazgatást. megfigyelésen. miközben mi magunk titkos szervezetünket mindenkor homályban tartottuk. hogy olyan kényuralom. amelyeket a gójoknak megadtak. ravasz számítás finomságain alapul. hogy ki az õ legfõbb uralkodója. hogy a nem gondolkozó tömeg szemében hitelüket rontsuk. Az Isten kegyelmébõl való királyi méltóság a nép szemében elvesztette minden jelentõségét. nem egyeztethetõ össze napjaink haladásával. és királyságunkat oly hatalmas arányú kényuralom fogja jellemezni. és amikor Istenbe vetett hitüktõl is megfosztottuk az embereket.

"Per Me reges regnant. Ha volna a velünk szemben álló táborban szellemóriás. vajon beváltják-e a közéletben elhangzott ígéreteket. hogy abban titokban benne ne lenne a kezünk. Megelégszenek a látszattal. hogy a tõke akadálytalanul fejthesse ki mûködését. mint eloltani tüzüket. mert mindegyiknek figyelembe kell vennie. A nemzetek még jelentéktelen megállapodást sem köthetnek anélkül. A világ népei és az egyének is azonosítani szokták a szavakat a tettekkel. olyan harc lenne. fontosabb elõnyünkre kihasználni a lángra lobbantott szenvedélyeket. akik szerepet játszanak az iparban. az államgépezeteknek ez a hajtóereje pedig . Ez a szabadság politikai hatalomhoz fogja juttatni azokat. mint háborúba vezetni. hogy üres szavakkal folyó szemfényvesztõ harc síkjára terelje a szellemi erõket." (Általam uralkodnak a királyok. Ezért kirakat-intézményeket fogunk életre . fontosabb átvenni. Vezetõségünk fõ célja az. amely a mi kezünkben van. ezt a világ minden részében már végre is hajtják láthatatlan kezek. Az összes állam gépezetének valamennyi kerekét olyan erõ hajtja. és ez hozzá fog járulni a nép sanyargatásához. Manapság fontosabb lefegyverezni a népeket. hogy uralkodjunk az egész világ felett. Ezért egyetlen állam sem kapna támogatást. mely oly mélyen gyökerezik. mint kiirtani azokat. hogy ellenállást keltsen velünk szemben. hogy soha ki nem küszöbölhetõ. de az újonc nem vehetné fel a versenyt a rég meggyökeresedettel. Ahhoz. hogy Isten maga választott ki bennünket arra. ha fegyvert emelne ránk. szellemóriásuk elkésett volna. hogy megbirkózunk feladatunkkal. Isten megfelelõ tehetséggel ruházott fel. az még folytatná a harcot ellenünk. hogy ipari és kereskedelmi monopóliumot létesítsen. a harc irgalmatlan lenne közöttünk. szabad keze kell legyen arra.) És a próféták megmondták. amilyet még nem látott a világ. hogy bármely ellenünk irányuló egyezmény nem lenne elõnyös számára. Felszítottuk és az elmúlt húsz évszázad során hatalmas arányúvá növeltük a gójok személyi és nemzeti ellentéteit. és saját értelmünkben magyarázni mások gondolatait. Bizony.az arany.Egy ideig talán sikeresen elbánna velünk a gójok összességének szövetsége: ettõl a veszélytõl azonban megóv bennünket a köztük uralkodó egyenetlenség. A mi bölcseink által kieszelt közgazdaságtudomány régesrég királyi tekintélyt kölcsönzött a tõkének. hogy kritikával megbénítsa a közvéleményt. és csak ritkán ügyelnek arra. hogy eltérítse az embereket a komoly gondolkozástól. Túl erõsek vagyunk nincs menekvés hatalmunk elõl. mely arra irányulhatna.

az összes irányzat liberális arculatát. 12. hogy ahányszor csak olyan helyzettel kerül szembe. Ez az elsõ titok. 4. Magunkra fogjuk ölteni az összes párt. 9. amely egyéni kezdeményezõerõt igényel. 8.hívni. amely bármiképp akadályozhatná ügyünket. Kormányunk sikerének második titkos kelléke abban áll. Ebbõl az összeütközésbõl súlyos erkölcsi megrázkódtatások. annyira szaporítsa a társadalmi érintkezés szabályait. hogy az így elõálló összevisszaságban senki se tudjon eligazodni s az emberek a végén meg se értsék egymást. hogy mennyire szolgálják a haladást. 7. s melynek szervezete olyan nagy méretû lesz. 16. amelynek karjai harapófogóként fognak kinyúlni minden irányba. 2. Nincs nagyobb veszély. melyeket a közvélemény amúgy sem érthet meg. mint az egyéni kezdeményezés. szenvedélyeit. 17. és szuperkormányt létesítsünk. A mostani uralkodók helyébe "kormányok feletti közigazgatás"-nak nevezett rémképet fogunk állítani. 3. kudarcok származnak. 11. hogy legjobb. Úgy kell irányítanunk a gój társadalom nevelését. hogy minden erõszak alkalmazása nélkül fokozatosan megszerezzünk minden államhatalmat. azt össze kell zavarnunk oly módon. s ezt a liberalizmust szónokainkkal annyira agyon fogjuk csépeltetni. többet érhet el. amely még nem hajlandó behódolni nekünk. 24 . akik között elhintettük az egyenetlenség magvát. amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyõzõdésre nem jutnak. és elvegyük a kedvet mindenfajta egyéni kezdeményezéstõl. mint az emberek milliói. 23. 15. amely lehetõvé teszi majd számunkra. ha összeütközésbe kerülnek mások szabadságával. melyek ékesszóló bizonyítékát adják majd annak. hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözõbb oldalakról. kétségbeesett tehetetlenségben csüggessze le karjait. 18. mert csak azok értik meg. hogy viszályt szítsunk valamennyi pártban. hogy ki fogják meríteni hallgatóink türelmét. és meg fogják utáltatni velük a szónoklást. ha tehetséggel párosul. A cselekvési szabadságból eredõ túlzott törekvések aláássák az erõket. 21. ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben. Mindezekkel az eszközökkel annyira ki fogjuk meríteni a gójokat. 13. 5. akik irányítják a közvéleményt. Hogy kézben tartsuk a közvéleményt. Ez az eljárás abban is segítségünkre lesz. hogy kénytelenek lesznek oly természetû nemzetközi hatalmat felajánlani nekünk. 20. hogy hatalma alá fogja hajtani a világ összes nemzetét. 6. 22. hatálytalanítsunk minden kollektív erõt. hogy a lehetõ legnagyobb mértékben elõmozdítsa a nemzetek rossz tulajdonságait. 10. 19. 1. 14.

30 31 A gój nemesség. Azok önök közül. melyektõl még a nagy nemzsidó vagyonok is oly mértékben függenek majd. ezektõl függ a gójok vagyona. Béremelés és az alapszükségletek árának emelése.6. A nemesség földjének elvétele. hogy azt mindazok oltalmazójaként és jótevõjeként állítjuk be. mint politikai hatalom halott. . akik közgazdászok.a földbirtok eladósításával lesz elérhetõ. Kereskedelem. akik önként alávetik magukat nekünk. hogy a politikai összeomlást követõ napon el fognak tûnni éppúgy. helyesen fel tudják mérni ennek a gondolatmenetnek a jelentõségét! Minden lehetséges módon növelnünk kell szuperkormányunk jelentõségét azzal. Anarchizmus és részegeskedés. Ez a cél legjobban a földbirtokon nyugvó terhek növelésével . mint földbirtokosok azonban még lehetnek ártalmasak ránk nézve. óriási vagyontárolókat.nem kell számításba vennünk. A gazdasági elméletek propagandájának jelentõsége. Luxus. JEGYZÕKÖNYV Monopóliumok. Hamarosan hatalmas monopóliumokat fogunk létesíteni. minthogy a megélhetésüket biztosító segélyforrások révén önellátók. Ezért lényeges számunkra. mint az államok fizetõképességébe helyezett bizalom. hogy bármi áron megfosszuk õket földjeiktõl. ipar és spekuláció. Az erre irányuló intézkedésekkel sakkban .

Akkor azonban a gójok meg fognak hajolni elõttünk. 9. ez azonban semmiféle elõnyt nem fog jelenteni a munkások számára. azzal fogjuk álcázni céljainkat. Hogy a gójok idõ elõtt rá ne döbbenjenek a dolgok igazi állására. 4. hogy éljenek. 20. 14. 22. s ezzel egyidejûleg megteszünk minden intézkedést arra. Ugyanakkor intenzíven támogatnunk kell a kereskedelmet és ipart. 7. Spekuláció nélkül az ipar megsokszorosítaná a magánkézben lévõ tõkét és hozzájárulna a mezõgazdaság talpra állításához. A gój nemesek . 12. 8. hogy megkapják a jogot ahhoz. 18. Forrongás. amely mindent elnyel. azt a mohó kívánkozást a fényûzés után. hogy a mezõgazdaság és állattenyésztés hanyatlásának következménye. mert ugyanakkor elõ fogjuk idézni a legfontosabb közszükségleti cikkek árának emelkedését is azzal az ürüggyel.fogjuk tartani a földbirtokosokat és alázatos. 24 7. Emelni fogjuk a munkabéreket. 21. Ahhoz. JEGYZÕKÖNYV A fegyverkezés fokozása. A gójok ellenállásának megfékezése . 23. amelyet mi terjesztettünk el a gójok között. 10. 6. mindenekelõtt azonban a spekulációt. hogy ellensúlyozza az ipart. mind a tõkét. Továbbá ravaszul alá fogjuk aknázni a termelés alapjait azzal. égünk a vágytól. hogy kiirtsuk a föld színérõl a gójok összes képzett erõit. hogy teljesen tönkretegyük a gójok iparát. viszálykodás és ellenségeskedés az egész világon. ha másért nem.rohamosan le fognak égni és tönkremenni. hogy hozzászoktatjuk a munkásokat az anarchiához és részegeskedéshez. Arra van szükségünk. hogy szolgáljuk a munkásosztályt és a közgazdaságtan magasztos elveit. a fényûzést.minthogy átöröklés folytán képtelenek kevéssel beérni . amelyek mellett a közgazdasági elméleteink erélyes propagandát fejtenek ki. 16. 19. 13. amennyiben megszabadítaná a földbirtokot a mezõgazdasági bankokkal szembeni kötelezettségeitõl. 3. melynek az a feladata. és a spekuláció segítségével kezünkre játssza a világ minden pénzét s ezáltal proletár sorba taszítsa az összes gójt. 1. a spekuláció mellett még egy eszközt használunk majd fel. 2. hogy az ipar vonja el a mezõgazdaságtól mind a munkaerõt. 5. azért. hogy azt állítjuk. 11. és feltétlen engedelmességre fogjuk késztetni. 17. 15.

El kell érnünk. hogy megvan a hatalmunk ahhoz. ellenkezõ taktikát fogunk alkalmazni: magunkra fogjuk ölteni a tisztesség és engedékenység álarcát. érdekeinket kiszolgáló milliomos. bár-mit is adunk tudtukra továbbra is az emberiség jótevõit és megmentõit fogják látni bennünk. gazdasági szerzõdések vagy kölcsönügyletek segítségével valamennyi állam kormányzatában szõttünk. ami viszont az úgynevezett "hivatalos nyelvhasználat"-ot illeti. mert ezek nagyon is jól tudják. A fegyverkezés fokozása. háborút viseltetünk az ellenszegülõ ellen. valamint egynéhány. hogy csak a külszínt nézzék. ha pedig ezek a szomszédok megkockáztatnák. Másrészt intrikáinkkal össze fogjuk kuszálni mindazokat a szálakat. Mindezek az országok hozzászoktak ahhoz. A sajtó és a közvélemény. Ilyen módon a gójok népeinek kormányai . Amerika.háborúk és világháborúk által. Forrongást. éles ésszel és nagy agyafúrtsággal kell eljárnunk szóbeli tárgyalások és megegyezések során. viszályt és ellenségeskedést kell elõidéznünk egész Európában és az Európával fennálló kapcsolatok révén más földrészeken is. amely szembe merészel helyezkedni velünk.mindez lényeges a fent említett tervek végrehajtásánál. hogy bármikor tetszés szerint nyugtalanságot okozzunk. A titoktartás sikert jelent a politikában.akiket arra tanítottunk. Ebbõl kétszeres hasznot húzunk. hogy annak az országnak szomszédaival. Kína és Japán fegyverei. Minden ellenszegülésre azzal kell tudnunk válaszolni. hogy bennünk elkerülhetetlen kényszererõt lássanak. hogy közösen lépjenek fel velünk szemben. a rendõrség létszámának növelése . rendõrség és katonaság legyen. Hogy ez sikerüljön nekünk. világháború kirobbantásával kell védekeznünk. A politikában a siker legfõbb tényezõje a . hogy a világ összes államában rajtunk kívül csak proletártömegek. Egyrészt sakkban tartjuk az összes országot. vagy helyreállítsuk a rendet. melyeket politikai eszközökkel.

6. ha az ellenünk kitörõ általános felkelés megengedi. 10. 13. 1. néhány lényegtelen kivételtõl eltekintve. JEGYZÕKÖNYV A törvénykezési jogok kétértelmû alkalmazása. az egyikõjüknek terrorista kísérletekkel. nekünk is el kell látnunk magunkat. ki kell. Akikre felelõs beosztásokat bízunk a kormányban. 9. Közgazdászok és milliomosok. 24 8. 8.a sajtó segítségével. amely kedvez a kívánt beteljesedéshez immár közel álló nagyszabású tervünknek.vállalkozások titokban tartása: a diplomata szavának nem kell megegyeznie azzal. 19. 11. A szabadkõmûves vezetõség adminisztrátorai. összefoglalva az általunk végrehajtott ellenõrzést az európai gój kormányok felett. 5. 21. amikor majd ítéleteket kell . 16. 22. Különleges iskolák és legmagasabb fokú kiképzés. amit tesz. 3. hogy oly irányú mûködést fejtsenek ki. Egyszóval. 17. hogy mutassuk erõnket. ez pedig. A törvénykönyv kifejezéseinek legfinomabb árnyalataival és fogásaival is tisztában kell lennünk. 4. 18. vagy Japán fegyvereivel kell válaszolnunk. Mindazokkal a fegyverekkel. annak. 23. amit közvéleményként fogunk beállítani. 20. 12. máris teljesen a mi kezünkben van. 15. 7. 2. melyeket ellenfeleink használhatnának ellenünk. Kényszerítenünk kell a gójok kormányait. Kína. a többieknek. 14. Amerika. hogy igazolhassuk magunkat. amely közvéleményt viszont titokban mi alakítottunk ki az úgynevezett "nagyhatalom" .

így arra késztetjük ezeket a személyeket. 17. 18. 15. gyakorlati jogászokkal.olyan személyek kezébe fogjuk adni ezeket az állásokat. melyek rendellenesen arcátlanoknak és igazságtalanoknak tûnhetnek fel. akik szakiskoláinkban legmagasabb fokú különleges képzésben részesültek. mintha legmagasztosabb erkölcsi elveket fejeznének ki. közigazgatási tisztviselõkkel. melyek között majd mûködnie kell. 24 9. nagytõkés és . Bizonyos ideig . 2. hogy a kormányhatalomnak e tehetséges segélyerõi.ami a legfontosabb . amelyben a zsidók részesülnek. Körül fogjuk venni kormányunkat gazdasági szakemberek egész seregével. 9. akik közigazgatási tevékenységükben nem szoktak veszõdni azzal. JEGYZÕKÖNYV A szabadkõmûves elvek alkalmazása a népek átnevelésére.amíg nem lesz többé kockázatos felelõsségteljes állami állásokat zsidó testvéreinkre bízni . hogy az ilyen döntéseket úgy tálaljuk. 5. törvényes formába öntve. fontos ugyanis. A gójok tisztviselõi elolvasás nélkül írnak alá papírokat és vagy pénzéhségbõl vagy becsvágyból szolgálnak. 21. Körül fogja venni magát közírókkal. nem a gójok közül fognak kikerülni. Ez is oka annak. bûnös szenvedélyei és képességei. meg fogják ismertetni velük az emberi természet mélységeit. 22. 20. nagyiparos. az emberi léleknek mindazokat az érzékeny húrjait. Vezetõségünknek körül kell vennie magát a civilizációnak mindama erõtényezõivel. hogy utolsó leheletükig szolgálják a mi érdekeinket.milliomos. törekvései. 12. 8. ha nem engedelmeskednek utasításainknak. Lesz körülöttünk ezen kívül hatalmas tömeg bankár. 14. és sohasem nézik. bûnvádi eljárással kell számolniuk vagy el kell tûrniük . jártasak lesznek minden politikai ábécé és szókincs nyelvhasználatában. akiknek múltja és hírneve olyan. 3. 7. 4. 23. amelyeken majd játszaniuk kell. hibái. hogy szakadék tátong közöttük és a nép között. 11. 6. 10. 16. diplomatákkal és végül olyan személyekkel. 1. lényegében ugyanis minden pénz kérdése lesz. hogy törõdjenek munkájuk céljával. 13. A szabadkõmûvesség jel- . Ezek a személyek ismerni fogják a társadalmi szerkezet valamennyi titkát. Felesleges megjegyezni. akiknek. 19. valamint az egyes osztályok és rendek sajátosságai. hogy a közgazdaságtudomány a fõ tantárgy abban az oktatásban.mondanunk. Ezek a húrok: a gójok lelki magatartása. miért van arra szükség. akikrõl beszélek.

nevezetesen: "a szabadsághoz való jog. beleegyezésünkkel és utasításunkra történik. Elveink gyakorlati alkalmazásánál vegyék tekintetbe annak a népnek a sajátosságait. az õ antiszemitizmusukra ugyanis elengedhetetlenül szükségünk van az alsóbb rétegekhez tartozó testvéreink kézbentartásához. Elveink általános. Ezt az értelmet fogjuk adni a szavaknak. Ha azonban kellõ óvatossággal járnak el. meg fogják látni. ez csak a forma kedvéért. . az egyenlõség kötelessége. A "földalattik" (világvárosokban). A liberalizmus kaotikus féktelensége. Kapcsolat a hatóság és a tömeg között. Az oktatás és nevelés megragadása. Ha manapság egyes államok tiltakoznak ellenünk. nevezetesen a "szabadság. Mihelyt felállítottuk a mi királyságunkat. Terror. amíg át nem neveltük a népeket sajátos hasonlatosságunkra. hogy egy évtized sem kell ahhoz. . hanem csupán egy eszme kifejezõi. A szabadkõmûvesség diktatúrája. Kik a szabadkõmûvesség szolgálói? A gój államok "világosan látó" és "vak" erejének jelentõsége. Ténylegesen már kiküszöböltünk mindenfajta uralmat a sajátunkon kívül.szavai. amelyek már behódoltak nekünk. a liberális jelszavakat. melynek országában élnek és mûködnek. testvériség" szavakat úgy fogjuk módosítani. hogy a legszilárdabb jellem is megváltozzék. és újabb népet fogunk besorolni azok közé. melyek valójában a mi szabadkõmûves jelszavaink. A törvények értelmezésének módjai. és így a szarvánál fogjuk megragadni a bikát. hogy azok nem lesznek többé jelszavak. jogilag azonban még megmaradt egy csomó. Az antiszemitizmus jelentõsége. Hamis elméletek. Nem bocsátkozom további . a testvériség eszményképe". egyenlõség. sablonos alkalmazása nem járhat sikerrel.

és a pénz a mi kezünkben van. de minden ilyen lehetõség ellen megtettük az összes szükséges intézkedést: kölcsönös terror formájában gátat emeltünk a két erõ között. A mi szolgálatunkban minden véleményt. kommunisták és mindenféle álmodozó utópisták. Akaraterõvel uralkodunk. Hogy a vak tömeg ne tudja magát megszabadítani irányító kezünktõ1. Ily módon a nép vak ereje továbbra is a mi támaszunk és mi. az államok nyugalomra intenek. Ezek a rugók szigorú. készek meghozni minden áldozatot a béke érdekében. hogy mi mindent tanítanak a falusi iskolákban? Amit azonban a kormány követe vagy maga az uralkodó mond. személyesen fogunk tárgyalni a néppel a vásártereken. a pártharcokhoz ugyanis pénz kell. de igazságos rendérzékben . hogy az általunk kívánt irányba tereljük. irgalmatlan bosszú. hogy a gój uralkodók "világosan látó" hatalma egyesül a gój tömegek vak erejével.arra az útra irányítani. gyûlölet és rosszindulat. hogy .magyarázatokba. azzal az erõteljes szóval jelölik. de mindenesetre néhány legmegbízhatóbb testvérünk révén. Az emberek nagy garral hangoztatták annak szükségességét. amely célunkhoz vezet. ha nem is a saját személyünkben. Szuperkormányunk a törvényen kívül álló keretekben mûködik s azt az elfogadott szakkifejezéssel élve. égõ kapzsiság. Hogy a gójok intézményeit ne semmisítsük meg idõ elõtt. Ezek a törekvések nyugtalanságot idéznek elõ minden államban. csakis mi fogunk neki vezetõt adni és fogjuk . Semmi sem állíthat korlátokat mûködésünk elé. most általunk legyõzött párt öröksége. és kegyelmet gyakorolni. ítéleteket fogunk végrehajtani. mi azonban nem fogunk nekik békét adni. Mindezeket felfegyvereztük feladataik elvégzésére: Mindegyikük a saját maga számlájára ássa alá a tekintély utolsó maradványait. mert kezünkben van egy valamikor hatalmas. mint valamennyi csapatunk vezetõi magasan ülünk a parancsnok harci paripája hátán. amíg nyíltan és alázatosan el nem ismerik az államok-feletti szuperkormányunkat. ha majd itt az ideje. és úgy fogjuk kioktatni a politikai kérdésekben. hogy pártokra szakadtak.diktatúra.természetesen . hogy a szocializmus kérdését nemzetközi egyezménnyel rendezzék. szocialisták. igyekszik megdönteni minden fennálló rendet. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom. demagógok. Fegyvereink pedig a határtalan becsvágy. azt azonnal megtudja az egész ország. Azzal. minden doktrínát képviselõ személyek állnak: monarchisták. Okunk lehetne attól tartani. Ha majd mi leszünk az egyetlen elismert tekintély. hogy mi. mert ezt az ügyet már ismételten megtárgyaltuk. a törvényhozók. nagyon óvatosan nyúlunk hozzájuk és egyelõre csak az azok mechanizmusát mozgató rugók végeit ragadtuk meg. idõnként szoros érintkezésbe kell lépnünk vele. a kezünkbe adták magukat. Tõlünk indul ki a mindent elnyelõ terror. ölni fogunk. mert a nép hangja széltében-hosszában elterjeszti. Ki törõdik azzal.

a földalatti helyiségek. Alkotmány . a földalatti vasutak. 20. Nagyszerû eredményeket értünk el azzal. JEGYZÕKÖNYV Látszatpolitika. 8. mivel ezek az igazi szabadság sarokpillérei. Önfontosság. majd érthetetlenné tették a törvényeket olyannyira. Intézmények és feladataik. 17. A lángelme. A liberalizmus mérge. aki vezeti a szabadkõmûvességet. 22. melytõl még a legbátrabbak is remegnek. Félrevezettük. 15. 18. 11. hogy olyan elvek és elméletek alapján neveltük.a pártviszályok iskolája. A szabadkõmûvesség vezetõi. hogy a törvényhozás összekuszált szövevényében még maguk a kormányok sem tudnak eligazodni. azok a földalatti folyosók. hogy valójában mi folyik körülöttük. 7. hogy ezek a törvénymagyarázatok elõször elhomályosították. 1. amelyek még az idõ elérkeztr elõtt készen lesznek valamennyi világváros alatt s ahonnan ezeket a fõvárosokat minden szervezetükkel és irattárukkal együtt a levegõbe fogjuk röpíteni.lényegileg nem módosítva õket . 23. Mit ígér a szabadkõmûves államcsíny? Egyetemes választójog. Ez ellen azonban Nyugaton oly szörnyû terroreszközünk van.a . 10. Önök azt mondhatnák. Ez a döntõbíráskodási eljárás elméletének kiindulópontja. Ez azzal az eredménnyel járt. amelyekrõl tudjuk. Kezünk benne van a törvényhozásban. az egyén szabadságában.ellentmondó értelmezésekkel kiforgattuk valódi értelmükbõl. 6. 4. 5. 19. a választások lebonyolításában. Elnökök . elszédítettük és elrontottuk a nemzsidó fiatalságot azáltal. a sajtóban. mi a liberalizmus kaotikus féktelenségével helyettesítettük õket. mindenekfelett azonban a nevelésben és a közoktatásban. de amelyeket mégis a lelkére kötöttünk. 16. 24 10. A csalás "õrszelleme". hogy a gójok fegyverrel a kezükben fognak nekünk jönni. ha idõ elõtt rájönnek arra. 3. 21. 12. hogy a törvényeket .testesültek meg. 2. 9. 13. . A köztársaságok kora. 14. hogy helytelenek.

hogy fontolóra vegyük a hatalom elosztását. hogy megismétlem. hogy ezt vagy azt feltûnés nélkül elejtsük. amelyeket a nép elõtt nem szabad egyenesen és nyíltan érinteni. Ha nem lehet elkerülni az érintésüket. úgy tûnne fel.Szabadkõmûvesség bábjai. Új köztársasági alkotmány. amit már mondtam. és kérem önöket. Az elnökök felelõssége. a közvetett adók gondolatát. ha valamennyit kifejezetten felsorolnánk. az egyesülési törvényt.. az adóztatást. de milyen ügyesen . a szólás-. Átmenet a szabadkõmûves kényuralomba. mintha már meg is adtuk volna õket. valamint a törvények visszaható erejét. S valóban. Betegségek beoltása és más fortélyok. csalásnak is lehet mondani. a tulajdon és a lakás sérthetetlenségét. hogyan is foghatnák fel a gójok a dolgok igazi értelmét. Mindezek olyan kérdések. de nagyon okos. nem szabad ezeket a jogokat határozottan megnevezni. hogy tisztában legyünk ezzel a körülménnyel. hogy szabad kezünk legyen arra. "A világ ura" kinyilvánításának pillanata. A képviselõházak és elnökök szerepe a "panamázás"-ban. hogy elismerjük a fennállójogrend alapjait. igaz.és vallásszabadságot. amikor képviselõik saját szórakozásukra fordítják erejük javarészét? A mi politikánk számára rendkívül fontos. sajtó. hanem minden részletezés nélkül csak annyit szabad mondanunk.. és csodálattal nyugtázza erõszakosságaikat. A tömeg különös ragaszkodással és tisztelettel viseltetik a politikai hatalom géniuszai iránt. a törvény elõtti egyenlõséget. "ez aljas volt. hogy a kormányok és népek a politikában megelégszenek a látszattal.a törvényhozó erõ. ez jó szolgálatot fog tenni nekünk. Azért kell lehetõleg hallgatnunk ezekrõl a jogokról. amikor majd sor kerül arra. Ma azzal kezdem. Szabadkõmûvesség . tartsák szem elõtt.

és módosításokat eszközölnénk rajta szavazás útján. arra tanítva meg az emberek legkisebb közösségeit is. vagyonos osztályok részérõl nem kaphatunk meg. hogy érvényesüljenek. ezzel ráütnék mindazok érveléseinek és félreértéseinek bélyegét. mert soha nem tud szilárd alakot ölteni. Számot tartunk arra. de nem szabad azt vita tárgyává tennünk. hogy csak ránk hallgasson.a népi hovatartozást. Ily módon hatalmas. amelynek tervét mi készítettük. amit ajánlunk nektek. hogy önálló gondolkozású egyének szóhoz jussanak. a pénznemek különféleségét. hogy abszolút többséget érjünk el.. amely aktivitásunkban megtestesülve le fog törni minden akadályt utunkon. Ezért szabad ugyan ismernünk a cselekvési tervet. jutalmazása és mindenfajta más elõnye. hogy közelrõl ismerkedjenek meg velünk. akik nem értették meg a terv cselszövéseinek mélyebb értelmét és összefüggését. "Eddig minden szörnyen rosszul ment. Ezért mindenekelõtt elengedhetetlenül szükséges. meg fogjuk semmisíteni a gójok között a család fontosságát és nevelési értékét. mindenkit kimerítettek a szenvedések. Azzal. Államcsínyünk befejezése után a következõket fogjuk mondani a különbözõ népeknek. hiszen hozzászokott ahhoz. . Akkor aztán betöltötték rendeltetésüket a választások-melyeket eszközül használtunk fel a világ trónjának elfoglalására. hogy az összes nemzetet belevonjuk annak az új államszerkezetnek felépítésébe. Ennek biztosítására osztályokra és képzettségre való tekintet nélkül mindenkinek szavaznia kell.. micsoda vakmerõség!" mondják. mielõtt elítélnének. hogy felvértezzük magunkat és tároljuk magunkban azt az arcátlan vakmerõséget és ellenállhatatlan szellemi erõt. hogy részekre bontva sokan dolgozzanak rajta. melyet a mûvelt. amely képtelen lesz bármely irányban is megmozdulni ügynökeink irányítása nélkül. de hozhattok-e igazságos ítéletet. és meg fogjuk akadályozni. az általunk vezetett tömeg ugyanis nem fogja megengedni. Mi kiküszöböljük a szenvedésetek okait . annak élére helyeztünk. hogy gyûléseken szavazzanak csoportos megegyezés alapján . a határokat.kártyázták meg. hogy mindenkibe beleoltjuk saját fontosságának tudatát.. Ha ilyen mûvet vita tárgyává tennénk. akiket a tömeg vezetésére. milyen nagyszerûen csinálták. akik megfizetjük engedelmességét és figyelmét. mielõtt még próbára tettétek.. sõt.és utoljára fognak szerepet játszani. mert tudni fogja. ha megengedik. amikor is az emberek egyhangúlag kifejezik majd azt a kívánságukat. A nép alá fogja vetni magát az õ kormányzásuknak. ha kimondjátok. még csak meg sem fogja õket hallgatni. Egy kormányzati tervnek készen kell egy és ugyanabból az agyból erednie. Természetesen ítélkezhettek fölöttünk. hogy ezektõl a vezetõktõl függ keresete. vak erõt fogunk létrehozni. nehogy elrontsuk mûvésziességét az alkatrészei közötti összefüggést. az egyes pontokban rejlõ titkos szándékok gyakorlati érvényesülését. " Erre a tömeg ujjongva a tenyerén fog hordani a reménykedés és várakozás egyhangú diadalában.

Akkor aztán betöltötték rendeltetésüket a választások .Azt akarjuk. de milyen ügyesen kártyázták meg.melyeket eszközül használtunk fel a világ trónjának elfoglalására. amit ajánlunk nektek. Ezért NEM SZABAD ODADOBNUNK VEZETÕSÉGÜNK LÁNGESZÛ MÛVÉT a tömeg. minisztérium. valamint a törvények visszaható erejét. a határokat. milyen nagyszerûen csinálták. Ezért mindenekelõtt elengedhetetlenül szükséges.. " Erre a tömeg ujjongva a tenyerén fog hordani a reménykedés és várakozás egyhangú diadalában. úgy tûnne fel. a közvetett adók gondolatát. mielõtt még próbára tettétek. ahogy ez a terveinkben megszabott iránynak megfelel. "ez aljas volt.a népi hovatartozást. hogy gyûléseken szavazzanak csoportos megegyezés alapján .. igaz.. amely aktivitásunkban megtestesülve le fog törni minden akadályt utunkon. mindenkit kimerítettek a szenvedések. amelyeket a nép elõtt nem szabad egyenesen és nyíltan érinteni. de hozhattok-e igazságos ítéletet. tulajdon és a lakás sérthetetlenségét. Államcsínyünk befejezése után a következõket fogjuk mondani a különbözõ népeknek: "Eddig minden szörnyen rosszul ment. de nagyon okos. Mindezek olyan kérdések. micsoda vakmerõség!" mondják. Mi kiküszöböljük a szenvedésetek okait . mintha már meg is adtuk volna õket. vagy akár csak egy zártkörû csoport karmai közé. Természetesen ítélkezhettek fölöttünk. szenátus. az adóztatást.. hogy terveink erõteljesek és célszerûen kigondoltak legyenek. Ezek a tervek egyelõre nem fogják megdönteni a fennálló intézményeket. ha kimondjátok. Különbözõ elnevezések alatt minden országnak megközelítõen egyforma a berendezése: népképviselet. hogy az összes nemzetet belevonjuk annak az új államszerkezetnek felépítésébe. hanem minden részletezés nélkül csak annyit szabad mondanunk.. Azért kell lehetõleg hallgatnunk ezekrõl a jogokról. csalásnak is lehet mondani. ha valamennyit kifejezetten felsorolnánk. Ha nem lehet elkerülni az érintésüket. amelynek tervét mi készítettük. arra tanítva meg az emberek legkisebb közösségeit is.és utoljára fognak szerepet játszani. aminek következtében azok egész mûködése úgy fog módosulni. A tömeg különös ragaszkodással és tisztelettel viseltetik a politikai hatalom géniuszai iránt és csodálattal nyugtázza erõszakosságaikat. Csupán gazdasági vonatkozásban fognak azokon változásokat foganatosítani. hogy felvértezzük magunkat és tároljuk magunkban azt az arcátlan vakmerõséget és ellenállhatatlan szellemi erõt. amikor is az emberek egyhangúan . hogy szabad kezünk legyen arra.. hogy ezt vagy azt feltûnés nélkül elejtsük. hogy elismerjük a fennálló jogrend alapjait. Számot tartunk arra. nem szabad ezeket a jogokat határozottan megnevezni. a pénznemek különféleségét.

vak erõt fogunk létrehozni. és meg fogjuk akadályozni. Ezért NEM SZABAD ODADOBNUNK VEZETÕSÉGÜNK LÁNGESZÛ MÛVÉT a tömeg.kifejezik majd azt a kívánságukat. még csak meg sem fogja õket hallgatni. nehogy elrontsuk mûvésziességét az alkatrészei közötti összefüggést. de nem szabad azt vita tárgyává tennünk. az általunk vezetett tömeg ugyanis nem fogja megengedni. a törvényhozást és a végrehajtó hatalmat. következésképpen nem az intézmények fontosak. melyet a mûvelt. szenátus. csupán azt a tényt vegyék figyelembe. mint az emberi test szervei. Ezért szabad ugyan ismernünk a cselekvési tervet. akiket a tömeg vezetésére. Különbözõ elnevezések alatt minden országnak megközelítõen egyforma a berendezése: népképviselet. hogy közelrõl ismerkedjenek meg velünk. törvényhozás és végrehajtó hatalom. és végül is meghal. s ezért úgy mûködnek.a közigazgatást. jutalmazása és mindenfajta más elõnye. amely képtelen lesz bármely irányban is megmozdulni ügynökeink irányítása nélkül. minisztérium. Azzal. Csupán gazdasági vonatkozásban fognak azokon változásokat foganatosítani. hogy terveink erõteljesek és célszerûen kigondoltak legyenek. A nép alá fogja vetni magát az õ kormányzásuknak. államtanács. hanem azok funkciói. hogy önálló gondolkozású egyének szóhoz jussanak. Ily módon hatalmas. hogy abszolút többséget érjünk el. vagyonos osztályok részérõl nem kaphatunk meg. Egy kormányzati tervnek készen kell egy és ugyanabból az agyból erednie. hogy a "fontos" jelzõt nem az intézményre vonatkoztatom. az állam beteggé válik. Ha ilyen mûvet vita tárgyává tennénk. hogy részekre bontva sokan dolgozzanak rajta. hogy érvényesüljenek. Azt akarjuk. hiszen hozzászokott ahhoz. Ennek biztosítására osztályokra és képzettségre való tekintet nélkül mindenkinek szavaznia kell. és módosításokat eszközölnénk rajta szavazás útján. vagy akár csak egy zártkörû csoport karmai közé. ezzel ráütnék mindazok érveléseinek és félreértéseinek bélyegét. ha megengedik. annak élére helyeztünk. Ha az államgépezetnek csak egy részében is kárt teszünk. aminek következtében azok egész mûködése úgy fog módosulni. kérem. akik nem értették meg a terv cselszövéseinek mélyebb értelmét és összefüggését. mielõtt elítélnének. mint az emberi test. akik megfizetjük engedelmességét és figyelmét. meg fogjuk semmisíteni a gójok között a család fontosságát és nevelési értékét. mert mindezt úgyis tudják. hanem a funkcióra. hogy mindenkibe beleoltjuk saját fontosságának tudatát. hogy az említett intézmények mindegyike valamely fontos funkciónak felel meg az államban. . hogy ezektõl a vezetõktõl függ keresete. az egyes pontokban rejlõ titkos szándékok gyakorlati érvényesülését. Ezek a tervek egyelõre nem fogják megdönteni a fennálló intézményeket. sõt. Ezek az intézmények felosztották maguk között a kormány összes funkcióját . és figyeljék meg. mert soha nem tud szilárd alakot ölteni. ahogy ez a terveinkben megszabott iránynak megfelel. hogy csak ránk hallgasson. mert tudni fogja. Felesleges megmagyaráznom önöknek mindezek egymáshoz való viszonyának mechanizmusát.

félreértéseknek. amint önök jól tudják. elõnyöket és megbecsülést. mi azonban önvédelmi eszközt adunk majd a kezébe. ha megritkulnak sorai. a mi bábunkra fogjuk ruházni. Már csak az van hátra. párt-szeszélyeknek. rabszolgáink közül választottuk ki. kikérje a nép döntését függetlenül annak saját képviselõitõl.Amikor bevezettük az állami szervezetbe a liberalizmus mérgét. jobban mondva a gój népek alatt elhelyeztünk. hogy apelláljon a nép többségéhez. hogy személytelenné tegye az állami életet. egész politikai alkata megváltozott. Ily módon az elnöki tekintély természetesen mindenféle támadás céltáblája lesz.így aztán megbízható ügynökeink lesznek terveink véghezvitelében. vagyis. amelyek a korábbi kényuralom. mivel tartanak majd a leleplezéstõl. Mit törõdünk azzal. valami "panama" vagy ehhez hasonló van. akit a tömegbõl.. Addigra abban a helyzetben leszünk. viszályoknak. hogy megtartsák az elnöki hivatallal járó kiváltságokat. melyekért személytelen bábunk lesz a felelõs. a gójok egyetlen oltalma helyébe léptek. semmi egyéb. Ekkor érkezett el a köztársaságok kora. választásokat fogunk rendezni oly elnökök javára. A képviselõház fedezni. titkos folt. hogy az elnökök felelõsek cselekedeteikért. ami arra szolgál. amely fennakadás végül fel fogja bomlasztani az államot?. Hogy tervünk ezzel az eredménnyel járjon. hogy az elnöknek. választani fogja az elnököket. bábjaink. valamint a hatalomhoz jutottak ama természetes kívánságából kifolyólag. és ekkor történt. Az államok halálos betegséget kaptak vérmérgezést. hogy nem kell többé ügyelnünk a formákra az ügyek intézésénél. hogy szükség esetén megvédhesse az új köztársasági . . Ezzel megvetettük az alapját annak az aknának. amelyet a gój nép.nem kevésbé hatásosan. így haszontalanokká és feleslegesekké téve õket. amiért el is csapták õket sok országban. hogy közvetlenül a néphez forduljon. hogy új törvényeket javasoljon.elnökkel helyettesítettük. mint az ország egész hadereje fejének rendelkeznie kell a haderõ felett.. amennyiben fel fogjuk jogosítani arra. A "csevegések" szónoki emelvénye . Ettõl függetlenül fel fogjuk ruházni az elnököt a hadiállapot kihirdetésének jogával. akiknek múltjában valamilyen sötét. hogy nem sikerül elnököt találni. az alkotmány pedig. hogy az uralkodót kormánykarikatúrával . mint magasiskolája az egyenetlenkedésnek. akik a hatalomért versengenek. hogy megvárjuk haláltusájuk végét. amely épp oly vak rabszolgánk. ezt a jogot ugyanis a felelõs elnökre. vagy meglevõ törvényeket módosítson. védelmezni. Ezt azzal a megokolással fogjuk igazolni. mint a sajtó . A liberalizmus alkotmányos államokat eredményezett. de el fogjuk venni tõle azt a jogot. ha fennakadás következik be azáltal.tétlenségre és tehetetlenségre kárhoztatta az uralkodókat. Nemsokára be fogjuk vezetni azt az elvet. egyszóval mindannak.

továbbá az új alkotmány segítségével a lehetõ legkisebbre fogjuk csökkenteni a képviselõk számát. hogy ilyen körülmények között a szentély kulcsa a mi kezünkben lesz és senki rajtunk kívül nem fogja többé irányítani a törvényhozó hatalmat. így fog felkiáltani: "Távolítsátok el õket és adjatok nekünk egyetlen világuralkodót. amivel együtt jár majd a politikai szenvedélyek és a politikai ügyekért való lelkesedés aránylagos csökkentése is. Ezt a szerepet különösen a szenátus. mint ennek az alkotmánynak felelõs képviselõjét. az államtanács vagy a minisztertanács számára ajánljuk. amit uralmunk kezdetén kénytelenek vagyunk felvenni az államok alkotmányaiba azért. Kényurunk elismerésére sor kerülhet már az alkotmány lerombolása elõtt is. de nem az egyes tisztviselõk számára.szabálytalankodása és tehetetlensége. aki egyesít minket és megszünteti a viszályok okait .a . Ezen kívül az államtitkok megõrzésének ürügye alatt el fogjuk venni a képviselõháztól azt a jogot. amelyek többféle értelmezést tesznek lehetõvé. Az elnöknek. fel fogunk ruházni minisztereket és más magas rangú kormánytisztviselõket. ha értésére adjuk. Az elnöktõl függ majd a képviselõház és a szenátus elnökeinek és alelnökeinek kinevezése. mint a végrehajtó hatalom fejének továbbá joga lesz összehívni és feloszlatni a parlamentet és ez utóbbi esetben elhalasztani az új parlament összeülésének idõpontját.. meg fogja illetni. Az elnök a mi tetszésünk szerint fogja értelmezni azokat a törvényeket. amely alatt észrevétlenül eltörlünk majd minden alkotmányos jogot.általunk elõidézett . hogy önálló intézkedésekkel kerüljék meg az elnök rendelkezéseit. hogy kormányintézkedések ügyében interpelláljon. hogy felkészüljünk arra az átmeneti idõszakra. ezenkívül joga lesz átmeneti jellegû törvényeket. Ilyen intézkedésekkel meg fogjuk szerezni a hatalmat ahhoz. A parlamentek állandó ülésezéseit meg fogjuk szüntetni és helyettük rövid. hogy apránként. néhány hónapig tartó ülésszakokat fogunk bevezetni. lépésrõl-lépésre leromboljuk mindazt. Könnyû megérteni.alkotmányt. továbbá hatályon kívül fogja helyezni a törvényeket. amikor a nép. ez akkor fog bekövetkezni. uszító felhívással és a nép többségére való hivatkozással el fogjuk mozdítani õket.ezek a szenvedélyek még a képviselõknek e minimális száma mellett is lángra lobbannának. hogy erre szükség van. hogy az állam legfõbb jóléte ezt követeli. aminek következtében az elnök helyett õket fogják bûnbakká tenni. Hogy azonban mindezek a lényegileg törvénytelen cselekedetek ne terheljék tervünk szempontjából túl korán az elnök felelõsségét. . és akkor itt lesz az ideje annak. hogy minden kormányformát a mi kényuralmunkká változtassunk. miután a végsõkig kifárasztotta uralkodóinak .ami aligha várható . amely védelmi jog. . mindkét esetben azzal az ürüggyel. sõt a kormány alkotmányos mûködésétõl való eltérést javasolni. Ha pedig ..

7. hogy az összes nemzet kifejezést adjon ilyen kívánságoknak. 2. BETEGSÉGEK BEOLTÁSÁVAL. 10. Ha azonban lélegzetvételhez juttatjuk a világ nemzeteit. 3. annyira összetörve az emberiséget egyenetlenséggel. 23. 18. ha minden országban megzavarjuk a nép és kormány közti viszonyt. amit az uralkodó által hozandó törvények és rendeletek szerkesztõbizottságának lehetne nevezni. 1. 19. 6. gyûlölettel. sõt még sanyargatások alkalmazásával.eddigi formájában . csak úgy érhetjük el. aligha valószínû. 20. JEGYZÕKÖNYV Az új alkotmány programja. Titkos szabadkõmûvesek és "látszat"-páholyok. az államadósságokat -. hogy valaha is elérkezik az a pillanat. éhínséggel. amely után áhítozunk. Az államtanács . Az indítványozott forradalom egyes részletei. 21. 9. 17. 22. 8. a népi hovatartozást. 24 11. . 5. 4. 11. nyomorral is. mint azt. hogy a gójok ne lássanak más kivezetõ utat.határokat. veszekedéssel. 12. melyet nem találhatunk meg mostani uralkodóink és képviselõink alatt: Mint önök azonban nagyon jól tudják azt. 13. 14. ki békét és nyugalmat ad nekünk. 16. hogy menedéket keresnek a mi teljes pénzbeli és minden egyéb vonatkozású fõhatalmunknál. a vallásokat.nyomatékos kifejezõje volt az uralkodói tekintélynek: mint a törvényhozó testület látható része az lesz. irigységgel. A gójok egy birkanyáj. 15.

Ez tehát az új alkotmány programja. Mi fogjuk megállapítani a Törvényt, a Jogot és az Igazságot, mégpedig 1 ) a törvényhozó testület elé terjesztett javaslatok alakjában, 2) az elnök rendeletei útján általános érvényû rendszabályok alakjában, szenátusi rendeletekkel és államtanácsi határozatokkal miniszteri rendeletek formájában, 3) 45 ha megfelelõ alkalom adódik, az államban kirobbantott forradalom útján. Miután nagyvonalakban lefektettük eljárásmódunkat, még teljessé kell majd tennünk a forradalmat az államgépezet mûködésében a már jelzett irányban. Ez alatt a sajtószabadságot, az egyesülési jogot, a lelkiismereti szabadságot, a választások elvét és sok egyebet értek, aminek mindörökre el kell tûnnie az emberek emlékezetébõl, vagy pedig gyökeres változáson kell átmennie közvetlenül az új alkotmány kihirdetése után. Ez lesz az egyetlen alkalom, amikor egyszerre kiadhatjuk összes parancsainkat, késõbb ugyanis már veszélyes lesz minden említésre méltó változtatás a következõ okokból: Ha rideg szigorral visszük keresztül a változtatást a szigorúság és megszigorítások szellemében, a további hasonló természetû változásoktól való félelem kétségbeesésbe kergetheti az embereket, ha viszont újabb várható engedmények szellemében visszük keresztül, az emberek azt mondanák, ez beismerése annak, hogy helytelenül cselekedtünk, ami tönkretenné uralmunk csalhatatlanságának presztízsét, vagy pedig azt mondanák, félelembõl vagyunk kénytelenek engedékeny magatartást tanúsítani, amiért nem kapnánk köszönetet, mert feltételeznék, hogy kényszerbõl tettük. Mindkét eshetõség árt az új alkotmány presztízsének. Arra van szükségünk, hogy a világ népei az új alkotmány kihirdetésének elsõ pillanatától kezdve - amíg a forradalom befejezett ténye még elkábítja õket, amíg még a rémület és bizonytalanság állapotában vannak - egyszer smindenkorra ismerjék fel: annyira erõsek, annyira legyõzhetetlenek, annyira túlontúl hatalmasak vagyunk, hogy semmi esetre sem leszünk tekintettel rájuk, hogy eszünk ágában sincs a legkisebb figyelmet is szentelni véleményüknek vagy kívánságaiknak, hogy ilyeneknek minden kinyilvánítását készek és képesek vagyunk bármikor és bárhol ellenállhatatlan erõvel elfojtani, hogy egy-csapásra magunkhoz ragadtunk mindent, amit akartunk, és semmi esetre sem fogjuk hatalmunkat megosztani velük... Akkor félve és reszketve be fogják csukni szemüket, és meg fognak elégedni azzal, hogy megvárják, mi lesz mindennek a vége.

A gójok olyanok, mint egy birkanyáj, és mi vagyunk a farkasok. És tudják önök, mi történik, ha a farkasok betörnek a nyájba? Van még egy másik ok is, hogy miért fogják becsukni a szemüket: ugyanis továbbra is azt ígérjük

majd nekik, hogy visszakapnak minden szabadságot, amelytõl megfosztottuk õket, mihelyt legyõztük a béke ellenségeit és megfékeztünk minden pártot. Kár szót vesztegetni arra, hogy meddig várnak majd szabadságuk visszatérésére...

Vajon minek találtuk ki ezt az egész politikát és fogadtattuk el ravaszul a gójokkal úgy, hogy semmi esélyük ne legyen annak mélyebb értelmét megvizsgálni? Valóban minek, ha nem azért, hogy kerülõ úton érjük el, ami szétszórt törzsünk számára egyenes úton elérhetetlen? Ez a politika alapozta meg szervezetünket, a titkos szabadkõmûvességet, melyet nem ismernek és melynek célkitûzéseit még csak nem is gyanítják ezek a gój barmok, akiket azért csalogattunk a nyílt szabadkõmûves páholyok seregébe, hogy port hintsünk társaik szemébe. Isten a szétszórtság ajándékát adta nekünk, az Õ Kiválasztott Népének, s éppen ez, amit mindenki gyengeségünknek tart, bizonyult legfõbb erõnknek, mely most az egész világ feletti uralom küszöbére vezetett bennünket. Már nem sokat kell építenünk azon az alapon, amelyet leraktunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

12. JEGYZÕKÖNYV A "szabadság" fogalmának szabadkõmûves értelmezése. A sajtó jövõje a szabadkõmûves királyságban. A. sajtó irányítása. Tudósító ügynökségek. Hogyan értelmezi a szabadkõmûvesség a haladást? Még többet a sajtóról. A szabadkõmûvesség szolidaritása a mai sajtóban. A "közkereslet" felkeltése

vidéken. Az új rezsim csalhatatlansága.

A "szabadság", melyet különbözõképpen lehet értelmezni, mi így határozzuk meg: A szabadság azt jelenti, hogy jogunk van azt tenni, amit a törvény megenged. A szónak ez az értelmezése a kellõ idõben szolgálatunkra lesz, minden szabadság ugyanis a mi kezünkben lesz, minthogy a törvények csak azt fogják eltörölni vagy kimondani, ami az elõbb vázolt program értelmében kívánatos számunkra. A sajtóval a következõ módon fogunk eljárni: Milyen szerepet játszik ma a sajtó? Arra szolgál, hogy felkeltse, és lángra lobbantsa azokat a szenvedélyeket, amelyek célunk eléréséhez szükségesek, vagy pedig önzõ pártcélokat szolgál. Gyakran sületlen, igazságtalan, hazug, és a közvélemény túlnyomó részének leghalványabb sejtelme sincs arról, milyen célokat szolgál a sajtó valójában. Mi meg fogjuk nyergelni és szorosan meg fogjuk zabolázni, s ugyanezt tesszük majd a nyomdaipar minden más termékével is, mert mi értelme volna megszabadulnunk a sajtó támadásaitól, ha ugyanakkor továbbra is céltáblái maradunk röpiratoknak és könyveknek? A közvélemény nyomtatásban megjelenõ termékei ma súlyos kiadásokat okoznak abból kifolyólag, hogy cenzúrázni kell õket, mi majd nagy hasznot hajtójövedelmi forrássá tesszük õket a mi államunk számára: külön sajtóadóval fogjuk terhelni a nyomdatermékeket és óvadékpénz letétbe helyezését fogjuk követelni, mielõtt megengedjük bármely sajtóorgánum vagy nyomda létesítését. Ezeknek azután szavatolniuk kell, hogy kormányunkat semmiféle sajtótámadás nem fogja érni. Minden ellenünk irányuló támadási kísérletet - ha ilyesmire egyáltalán sor kerülhet még irgalmatlanul súlyos pénzbüntetéssel fogunk sújtani. Ezek az intézkedések sajtóadó és óvadékpénz letétbe helyezése, valamint ezek a letétek által biztosított pénzbüntetések - hatalmas jövedelmet hoznak majd a kormánynak. Igaz, a pártlapok esetleg nem sajnálják majd a pénzt annak érdekében, hogy mégis megjelentessék véleményüket, ezeket azonban el fogjuk hallgattatni ellenünk intézett második támadásuk után. Senki sem

ívenként kiszabott sajtóadóval és óvadékpénzzel fogjuk terhelni. másrészt pedig azért. ha nem is tettben. hogy azok között.. hogy tudomást szerezzünk arról.. Ellenõrzésünk nélkül egyetlen közlemény sem fog nyilvánosságra kerülni. Bármely közlemény betiltásánál azt fogjuk felhozni ürügyül. amit mi diktálunk nekik. hogy ezek a képzelt áldások egyenes úton elvezetnek azokhoz az ostoba elképzelésekhez. már csak azért is. hogy ezzel az intézkedéssel olyan hosszadalmas mûvekre kényszerítsük az írókat. Ilyen intézkedésekkel a gondolatot közvetítõ eszköz a nevelés eszközévé válik majd kormányunk kezében. mi általunk létesített sajtószervek is lesznek.. köteles lesz megszerezni a foglalkozása gyakorlására megállapított engedélyokiratot. Ki nem tudná közülünk. de elmulasztotta megállapítani annak határait. de mindenesetre gondolatban. könyvtáros.. Ezt különben már most is elérjük. ezek azonban csakis olyan pontokat fognak támadni. Mindegyikük a szabadság valamely árnyképét keresgeti és kivétel nélkül féktelenségbe esik. amikor majd elismert legfõbb urai leszünk a világnak az egész világ felett uralkodó királyunk személyében? Térjünk vissza a sajtó jövõjéhez. hogy csökkentsük a magazinok számát. vagy inkább a haladás gondolata bevezette mindenfajta emancipáció fogalmát. amelyeket az orrukra teszünk . Ha már most annyira uraljuk a gójok gondolatvilágát. melyeknek irodáiba ezek a hírek a világ minden részébõl befutnak. vagy nyomdász akar lenni. melyek az emberek egymás közötti és a hatóságokkal való kapcsolataiban anarchista viszonyokat teremtenek. hogy a nemzet zömét a haladás áldásait illetõen tévutakra vezessék és ábrándokba ringassák. vegyék figyelembe. amit a gój ostobaság államtitoknak nevez: Milyen lesz akkor a mi helyzetünk. mint minden nyomtatványt. vagyis az ellentmondás anarchiájába csupán az ellentmondás kedvéért. ahol bármi is megakadályozna minket abban. amennyiben az összes híreket egynéhány kevés ügynökség kapja meg. melyek a nyomtatott méreg legrosszabb formái. melyeknek kevés olvasójuk lesz. egyrészt azért. Ugyanakkor olcsó lesz és mohón fogják olvasni . amely nem fogja többé megengedni. aki kiadó. Mindenki. mert költségesek lesznek. akik támadásokat intéznek ellenünk. amelyek módosítását elõre elhatároztuk. amelyet bármely vétség esetén azonnal meg fogunk vonni tõle. és harminc ívnél kisebb könyvekért kétszer annyit kell majd fizetni. Ezt is.ha már most nincs egyet-len állam sem.nyúlhat majd hozzá büntetlenül kormányunk csalhatatlanságának glóriájához. Ezek a hírszolgálati irodák akkor már teljesen a mieink lesznek és csak azt fogják közzétenni. Az ilyen könyveket röpiratoknak fogjuk tekinteni. Minden úgynevezett liberális anarchista. Most rátérünk az idõszaki sajtóra. minthogy a haladás. hogy szinte valamennyien azokon a színes szemüvegeken át nézik a világ eseményeit. hogy az ok nélkül izgatja a közvéleményt. Kérem.

hogy hatalmas befolyást gyakoroljunk a közvéleményre. ehhez engedélyt kell majd kérnie a hatóságoktól. s ki fogjuk hûlni a méregfogát. amennyiben magunk foglalunk majd állást a szóban forgó ügyben. forradalmi. a mi kívánságunknak megfelelõen. akik azt hiszik majd.mindazt. Mielõtt ugyanis a kiadó vagy nyomda bármely mûvet elfogad nyomtatásban való megjelentetésre. ártalmatlanná fogunk tenni.. melyeknek az lesz a szerepük. amíg az alkotmány érvényben van. Azok a bolondok. A második helyen állnak majd a félhivatalos lapok. sõt még anarchista lapok is -. a kilátásba helyezett büntetések pedig az írókat tõlünk függõvé fogják tenni. Mihelyt valamely irányzat érverése gyorsul. amely ellenünk készül. Tíz-tíz általunk engedélyezett újságra harminc olyan esik majd. Így elõre fogunk tudni minden csalafintaságról. Az irodalom és az újságírás a legfontosabb nevelési tényezõk közé tartozik és kormányunk ezért meg fogja szerezni az újságok túlnyomó részének tulajdonjogát. s ezek mindegyike rajta tartja majd az ujját a közvélemény különbözõ irányzatainak egyikén.. Abban a hiú hiszemben. mintha legélesebb ellenlábasunk lenne. melyet mi magunk alapítottunk. akiket. amely kívánatosnak látszik számunkra. a mi véleményünket fogják szajkózni. Igazi. Az általunk kiadott lapok a legellentétesebbek lesznek külsõ megjelenésben. amit mi magunk adunk majd ki azért. . és lehetõvé teszi majd számunkra. Az elsõ helyen hivatalos jellegû lapok fognak állni. Ez semlegesíteni fogja a magánkézben lévõ sajtó ártalmas befolyását. vagy bármely véleményt. Ezt azonban a nyilvánosságnak még csak sejtenie sem szabad. nem fog találni senkit. így bizalmat keltve bennünk és a mi oldalunkra állítva teljesen gyanútlan ellenfeleinket. Újságaink képviselni fognak minden lehetséges árnyalatot lesznek közöttük arisztokrata. miután ily módon a csapdánkba estek. A harmadik helyre tesszük majd látszólagos ellenvéleményünket. aki írásmûvét hajlandó kinyomtatni. Ezek mindig a mi érdekeinket fogják védeni és befolyásuk ezért viszonylag jelentéktelen lesz. hogy saját táboruk lapjainak véleményét képviselik. köztársaságpárti. aki ellenünk akar írni. hogy megnyerjék számunkra a lagymatagokat és közömbösöket. És ha mégis akadna valaki. az izgatott beteg ugyanis elveszti minden ítélõképességét és könnyen befolyásolható. természetesen csak addig. irányzatban és nézetben. elvi ellenfeleink a sajátjuknak fogják tartani ezt a színlelt ellenzéket és fel fogják fedni elõttünk kártyáikat. Visnu hindu istenséghez hasonlóan száz kezük lesz. Az adó korlátok közé fogja szorítani az irodalmi ambíciókat. ezek a kezek a céljainknak megfelelõ irányba fogják azt terelni. hogy számunkra kedvezõ irányba befolyásoljuk a szellemi fejlõdést. melynek legalább egy lapja olyan hangot fog megütni.

amelyeken ügynökeink feltûnés nélkül ki fogják adni az utasításokat és a nap jelszavát. mert képtelen rendelkezéseinkkel szemben tárgyilagos ellenvetéseket tenni. a legjobban biztosítják annak sikerét. hogy meggyõzzék alattvalóinkat arról. melyeket a nyilvánosság nem vehet észre. Újságaink a dolgok megvitatásával és kétségbevonásával .látszólag sortüzet adnak majd le a hivatalos lapokra csak azért. "Központi sajtóhivatal" név alatt irodalmi gyûléseket fogunk rendezni. hogy a velünk szemben álló összes lap üres fecsegõ. mielõtt rálépünk. Biztos diadalt fogunk aratni ellenfeleink felett. nevezetesen azt. Még csak meg sem kell majd cáfolnunk õket. mindig igen óvatosan kitapogatva a talajt. hogy hol az igazságot. Az ilyen módszerek lehetõvé teszik majd számunkra. hogy . hogy teljes a szólásszabadság. Az ilyen szervezési módszerek. Ezek az ellenünk irányuló támadások rég egy másik célt is szolgálnak majd. hol a hazugságokat jelentetjük meg a sajtóban. mint amilyenekre az elsõ hivatalos közvéleményekben módunk volt. mert azok nem fognak olyan újságokkal rendelkezni. amelyet kitûzünk eléjük. tényeket vagy azok ellentmondásait.amint ez idõrõl idõre szükségesnek mutatkozik politikai kérdésekkel kapcsolatban felizgassuk. amelyekben teljes egészében részletesen kifejthetik nézeteiket .a sajtóval való bánásmód elõbb említett módszerei következtében. különösen nagy gondot kell fordítanunk ennek megszervezésére. jól vagy rosszul fogadják-e õket. de amelyek teljesen biztosak.természetesen . valójában azt a zászlót fogják követni. valahányszor ez .hogy pártjuk irányvonalát követik. . ezzel alkalmat adva ügynökeinknek annak bizonygatására. Hogy újsághadunkat ebben a szellemben irányíthassuk. legfeljebb egészen felületesen. vagy lecsillapítsuk a közvéleményt. hogy alkalmat szolgáltassanak nekünk részletesebb magyarázatokra. hogy a nyilvánosság figyelmét és bizalmát megnyerjük kormányunk számára.de mindig a felszínen mozogva. a kérdések lényegét nem érintve . aszerint.elõnyünkre van. hogy meggyõzzük vagy összezavarjuk azáltal.

mert senki sem kap engedélyt irodalmi mûködés kifejtésére. Ipari kérdések. a fõvárosokban pedig ugyanakkor úgy fogjuk beállítani. amely megelõzi teljes szuverenitásunkat. Amíg ezekrõl csak kevesen tudnak. 5. amelyeket szükség esetén sajtónk harmadik helyen álló lapjaiban adunk le. 17. mint a régiek jövendõmondói.Az ilyen próbalövéseket. hogy addig. Elõidézõjük természetesen mindig egy és ugyanaz lesz: . 3. Szórakozás. 15. 8. 13. hogy a sajtó bármilyen közéleti becstelenséget leleplezzen. hacsak határozatot nem hoznak annak közzétételére. 2. 24 13. Arra van szükségünk. 14. amíg el nem érjük hatalmunk teljét.hogy csak a francia sajtót vegyük -. 23. JEGYZÕKÖNYV A mindennapi kenyér szükséglete. hogy az új kormányzat annyira megelégedetté tett mindenkit. Ezeket a sebezhetõ pontokat azonnal lelepleznénk. Az új kormányzatnak abban az átmeneti idõszakában. 18. 9. hogy szabadkõmûves összetartás érvényesül a következõ jelszónak megfelelõen: a sajtó valamennyi szervét összeköti a szakmai titoktartás. melyek segítségével bármely pillanatban rátörhetünk a fõvárosra. 22. ha másért nem. Különösen számítunk a vidék támogatására. vagyis ügynökeink által létrehozott többségétõl. a fõvárosok szorongatva találják magukat a nemzet vidéki közvéleményétõl. ha nincs múltjában valami sebezhetõ pont. melyek arra vallanak. hogy a fõvárosok a lélektani pillanatban ne tudják megvitatni a befejezett tényeket annál az egyszerû oknál fogva. hogy még a bûncselekmények is megszûntek... Egy újságíró sem meri majd elárulni ezt a titkot. 21. 1.a tömeg lelkesedéssel követi. az embereknek azt kell hinniük.mi. 16.. 19. 11. 4. 20. félhivatalos lapjainkban erélyesen meg fogjuk cáfolni. mintha ezek a megnyilvánulások a vidék népességének önálló reményei és törekvései lennének. Vidám- .. hogy azokat a vidék túlnyomó részének közvéleménye már elfogadta. Vidéken kell szítanunk azokat a reményeket és impulzusokat.senki másnak. Szükségünk van arra. 10. A bûncselekményekrõl csak azok áldozatainak és véletlen tanúknak szabad tudniuk . nem szabad megengednünk. 12. 7. az újságíró tekintélye vonzást gyakorol az ország lakosságának többségére . egyikük sem fogja elárulni hírforrásainak titkát. Politikai kérdések. 6. Már manapság is vannak ilyen jelenségek .

hogy befogják szájukat. A mindennapi kenyérért való küzdelem arra kényszeríti a gójokat. Mindebbõl láthatjuk. mint azok. amelyeket errõl vagy arról a kérdésrõl mondottunk. amit politikai tevékenységnek tartanak (amely tevékenységre mi tanítottuk õket." A nagy problémák.szép nyugodtan az így támadt vita lármája közepette . és alázatos szolgáink legyenek. . hogy állandóan valami új után kívánkozzanak?).parkok.meg fogjuk hozni. A nyilvánosság elõtt folyton hangoztatjuk. ezzel csak gépezetünk mûködését könnyítjük meg. közben pedig mi . akik még most sem akarják megérteni. "Egy az igazság. hogy ezeknél is politikai kérdésekkel van dolgunk.. hogy amikor biztosítjuk magunknak a tömeg jóindulatát. Senki sem merészeli majd az egyszer megtörtént döntés visszavonását követelni. Ezeknek az új kérdéseknek megtárgyalására rá fogják vetni magukat azok az ostoba fajankók. és észrevehetik azt is. A politika kérdéseinek megvitatásában zavarólag hathatna az emberek beleszólása. ezért figyelmüket más irányba tereljük: elõtérbe helyezzük az ipar kérdéseit. hanem szavakra vonatkozólag. akiket sajtónknál alkalmazunk a gójok köreibõl. akik már korszakokon átirányították a politikát: annak létrehozói. hogy ne fejtsenek ki politikai tevékenységet. hogy kipihenjék magukat attól. aminek közvetlenül. utasításainkra mindent meg fognak tárgyalni. melyeknek megtárgyalására vállalkoznak. ezt nem tettekre vonatkozólag tesszük. annál kevésbé. A politika kérdéseit senki más nem fogja fel ésszel. A sajtó pedig azonnal új kérdésekre fogja irányítani az emberek figyelmét (nem tanítottuk az embereket arra. hogy minden tettünkben az a remény és meggyõzõdés vezérel. hogy leghalványabb fogalmuk sincs azokról a dolgokról. s azután mint befejezett tényeket a nyilvánosság elé tárjuk. Ügynökök. hogy amikor a tömeg helyeslését látszunk keresni. amelyeket akarunk. hivatalos formában történõ közlése hátrányos lenne számunkra. azt állítva. mert azt az elõzõ állapothoz képest javulásnak fogjuk beállítani.. Ezen a téren hadd beszéljék ki a tüdejüket! A tömegek csak egy feltétellel egyeznek bele abba. hogy a közjót szolgáljuk. és végre fogjuk hajtani azokat az intézkedéseket.

9. 3. hogy velünk tartanak. kivéve minket. mert igazság csak egy van. 20. 17. A sajtón keresztül hamarosan kezdünk majd mûvészeti pályázatokat és mindenféle sportversenyeket javasolni: az ezek iránti érdeklõdés végképp el fogja vonni az emberek figyelmét az olyan kérdésekrõl.azzal a feltétellel. Mihelyt elismerték majd uralmunkat. Ki fogja akkor valaha is gyanítani.. 24 14. a liberálisok.? 1. amikor nem anyagi törekvésrõl van szó. Isten Kiválasztottait. szónokaink meg fogják magyarázni azokat a nagy kérdéseket. mintha ugyancsak politika lenne. amelyet senki még csak nem is sejtett az évszázadok folyamán. 2. Mi majd elõírunk nekik valamit. 13. 12. 7. Amint a nép egyre inkább elszokik attól. Hozzáférhetetlenség a jövõ vallásának ismeretéhez. mert csak mi fogunk neki új irányt mutatni a gondolkozásban . hogy új elfoglaltságot találnak. 15. amelyek felforgatták az emberiséget. Ezért továbbra is le fogjuk kötni gondolataikat új és látszólag haladó fantasztikus elméletek mindenfajta hiú ötletével: mert addig csavarjuk el teljes sikerrel az ostoba gójok fejeit a haladásról szóló frázisokkal. 5. Hogy pedig a tömegek észre ne vegyék. . ami úgy fest. hogy azt ne ismerje senki. mulatságokkal. 8. 10. 4. vidámparkokkal is eltereljük majd figyelmüket. ezenkívül szórakozásokkal.oly személyeken keresztül természetesen. 11. amelyekben kénytelenek lennénk velük szembehelyezkedni. Amikor majd valósággá válik királyságunk. amíg nincs közöttük egy sem. az igazság õrzõit. hogy végül is alávessék jótékony uralmunknak. szenvedélyekkel. 6.hogy eszközül használhassuk õket a gój kormányok elleni harcban) . Addig is azonban még jó szolgálatokat tesznek nekünk. A rabszolgaság jövõbeni állapota. játékokkal. és önálló véleményt alkosson. és ebben haladásnak nincs helye. aki képes felfogni. hogy gondolkozzék. hogy mindezeket a népeket színpadi figuraként tologattuk egy politikai tervnek megfelelõen. 21. az utópisták. 18. Mint minden megtévesztõ gondolat.. 23. az álmodozók végképp eljátszották kisded játékaikat. hányadán vannak. hogy ez a szó az igazságtól való eltérést takar mindazon esetekben. 19. 22. mint mi. 14. JEGYZÕKÖNYV A jövõ vallása. a haladás is az igazság elhomályosítására szolgál. akikrõl nem sejtik. 16. ugyanazt a hangot kezdi majd megütni.

ellenkezõleg. amelyekre rávettük a gójokat.A jövõ pornográfiája és sajtója. amely a maga szilárd és tökéletesen kidolgozott rendszerével hatalmunk alá hajtotta a világ összes népét.. ehelyett szociális áldások fantasztikus terveit . amelyek hallgatják majd a tanításunkat Mózes vallásáról. hogy inkább el fognak szenvedni bármit is mi alattunk.. mely kormányok oly sok évszázadon át gyötörték az emberiséget. Azután minden lehetséges alkalommal cikkeket fogunk közölni.minden nevelõ ereje alapul. Amikor felállítjuk királyságunkat. mit cselekszenek.még ha azt a nyugalmat évszázadok megrázkódtatásai erõszakosan hozták is létre . A nyugalom áldásai . A gój kormányok által elkövetett hibákat a legélénkebb színekkel fogjuk ecsetelni. semmi megértést nem tanúsítván mindaz iránt. amelyekben összehasonlítjuk a mi jótékony uralmunkat a múltbeli uralmakkal. amelyeken keresztülmentek. akik nem tudják. Ezért el kell söpörnünk az istenhit minden más formáját.csak még jobban ki fogják domborítani azokat a jó tetteket. figyelmeztetõül fog szolgálni azoknak a nemzedékeknek. semhogy megkockáztassák.nem ellenkezik majd céljainkkal. annyira kifárasztották majd a népeket. amelyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk. Ezeket a kormányokat annyira meg fogjuk utáltatni a népekkel. amelyekre rá fogunk mutatni. ami-kor aláaknáztuk államszerkezeteiket. hogy más vallás is legyen. amely forrásokat aljas kalandorok csõcseléke használt ki. Ezzel fogjuk kihangsúlyozni a vallásunkban rejlõ misztikus igazságot. ami az emberiség igazi javát szolgálja. amelyen mint mondani fogjuk . hogy szívesebben veszik majd a nyugalmat a szolgaság állapotában. Addigra a kormányformák haszontalan megváltoztatásai. hogy újra el kelljen viselniük mindazokat a megrázkódtatásokat és nyomorúságokat. mint a miénk az Egy Istenrõl.. amelyek meggyötörték az emberiséget és kikezdték magának az emberi létnek a forrásait is. ez átmeneti állapot lévén . akivel sorsunk egybe van kötve annál a helyzetünknél fogva. nem lesz kívánatos számunkra. és akin keresztül ugyanez a sorsunk egyesül a világ sorsával.. Ugyanakkor nem fogjuk elmulasztani kihangsúlyozni a gój kormányok történelmi hibáit. ahogy ma látjuk õket. Ha ennek következtében sokan ateistákká is válnak. mint azokat a magasztalt szabadságjogokat.

emlékiratokat. akik soha nem fogjuk merni elárulni annak titkait. Filozófusaink meg fogják tárgyalni a gójok különbözõ vallásainak minden fogyatékosságát. Szabadkõmûvesség. 1. mert azt teljes egészében nem fogja megtudni senki más. cikkeket fognak elkészíteni. Haladó szellemûnek és felvilágosultnak ismert országokban szellemtelen. beszédeket. hogy hatásos kontrasztot szolgáltasson azokhoz a beszédekhez. Elveink és módszereink legnagyobb erõssége abban fog rejleni. 4. 11. de soha senki nem fogja megvitatni a mi hitünket annak igazi szemszögébõl nézve. és nem vették észre soha. melyek felhasználásával oly módon befolyásoljuk majd a gójok gondolkodását. 2. hogy ezek a tervek csak rontottak. Szabadkõmûves bölcsek központi kormánytestülete. 9.. Kollektivizmus. elpusztult régi társadalmi renddel. A nyilvános dicséret jelentõsége. 16. Kivégzések. A gój szabadkõmûvesség jövõbeni sorsa. 8. erkölcstelen és visszataszító irodalmat hívtunk életre. mint az összes titkos társaság vezetõje. 5. mint mi. 22. tervezeteket. 17. 12. 10. de soha nem javítottak az általános viszonyokon. JEGYZÕKÖNYV Egynapos államcsínyek világszerte. hogy az általunk megszabott ismeretekre irányítsuk a figyelmet. 6. 3.kergették... A hatóság misztikuma. 23. Szabadkõmûves páholyok szaporodása. 14. melyeket a mi magasztos köreinkbõl fognak terjeszteni. akik elõkészültek arra. A mi bölcseink. 13. 7. 18. 20. 19. hogy vezetõi legyenek a gójoknak. ahhoz a pártprogramhoz.. Az "Azev-taktika". Ezt hatalomra jutásunk után egy ideig még támogatni fogjuk. 24 15. 21. . 15. melyek alapjai az emberi életnek. hogy ragyogó ellentétként állítjuk majd párhuzamba õket a halott.

A büntetések súlyossága. hogy ellenünk ne kerülhessen többé sor összeesküvésekre. A paranccsal szembeni engedelmesség. Izrael királya. hogy gondoskodjunk arról. Az uralkodó dicsõítése. A szabadkõmûvesség abszolutizmusa. aki fegyvert fog azért. A fellebbezéshez való jog. Az egész világ pénze. miután végképp nyilvánvalóvá lett minden fennálló kormányforma értéktelensége (s addig még nem kis idõ fog elmúlni. Ha majd mindenütt ugyanarra a napra elõkészített államcsínyek segítségével végérvényesen felállítottuk királyságunkat. mint az egyetlen jog. A már fennállókat ismerjük. Ugyancsak halállal fogjuk büntetni bármilyen új titkos társaságfélének az alapítását és szervezését. A világ pátriárkája. mint a Kiválasztott Nép. A bírák korhatára. A mi helyzetünk. hogy szembehelyezkedjék hatalomra-jutásunkkal. A hatósági közegek és bírák liberalizmusa. Az erõs joga. A jövõbeni "uralkodó" hatalmának patriarchális "külsõ megnyilvánulása". A törvények világossága és rövidsége a jövõ királyságában.Áldozatok. E célból irgalmatlanul ki fogunk végeztetni mindenkit. Szabadkõmûvesek kivégzése. ezek szolgálnak és . feladatunknak fogjuk tekinteni. A törvény és hatóság presztízsének hanyatlása. Hatalommal való visszaélések elleni intézkedések. talán egész évszázad is).

akik kimagasló szerepet visznek a közéletben. Ezekben a páholyokban fogjuk megkötni azt a csomót. akik túl sokat tudnak. Közben azonban. A páholytagok között lesz a nemzetközi és nemzeti rendõrség úgyszólván . ellenkezõ módon fogunk eljárni: a világ minden országában szabadkõmûves páholyokat fogunk életre hívni és szaporítani. melyek kifejezésre juttatják az államhatalom ellenállhatatlan erejét: nem szabad tekintettel lenni az esetleg elbukó áldozatokra. amely magán hordja a misztikus okokra. és azok irányítása már kitervezésük napjától kezdve a mi kezünkben lesz. akiket valamilyen okból megkímélünk. és ezeken keresztül fogjuk leginkább érvényesíteni befolyásunkat. Ilyen volt még nem is olyan régen az orosz autokrácia. a rend csak irgalmatlan rendszabályok alkalmazásával állítható helyre. A gój társadalmakban. õk a jövõbeli jólétért szenvednek. amely egyetlen komoly ellenfelünk volt a világon. ilyen nimbusz pedig csak a hatalomnak oly tiszteletet parancsoló hajthatatlanságával teremthetõ meg. amely mûködését nemcsak elõjogokkal. így tudomásunk lesz a legtitkosabb politikai összeesküvésekrõl is. ugyanis ezek a páholyok lesznek legfõbb hírszerzési központjaink. Kormányunk döntései véglegesek. nem számítva a pápaságot. akik arra szolgálnak majd. félelmet nem ismerõ visszatérése Olaszországba sérthetetlenséggel övezte. és hogy kiadják a jelszavakat és utasításokat. amely összeköti egymással az összes forradalmi és liberális elemet. A páholyoknak meglesznek a maguk képviselõi.Isten akaratára visszavezetendõ sérthetetlenség jelképeit. pedig azt a vért õ ontotta: Sullát a nép istenítette éppen a hatalma miatt. aki merészségével és lelkierejével hipnotizálja. Az összes páholyt központi igazgatóság alá fogjuk helyezni. uralmunk középpontjából való számûzetéssel fenyeget. Azokat közülük. amíg hatalomra nem jutunk. azokba be fogjuk vonni mindazokat. Ugyanígy fogunk eljárni azokkal a nemzsidó szabadkõmûvesekkel is.szolgáltak minket. Ezek valamennyi társadalmi rétegbõl kerülnek majd ki. noha darabokra tépte a népet. amelyekben elültettük. a számûzetéstõl való állandó félelemben fogjuk tartani. ezután azonban fel fogjuk oszlatni õket és tagjaikat Európától távol esõ földrészekre fogjuk számûzni. Törvényt fogunk hozni. hanem kötelezettségek vállalásával is igazolja. megfellebbezhetetlenek lesznek. amely a mi bölcseinkbõl fog összetevõdni. amely a titkos társaságok minden volt tagját Európából. A nép nem nyúl hozzá ahhoz. hogy palástolják a szabadkõmûvesség elõbb említett igazgatóságát. vagy esetleg vihetnek. Az uralom szilárdságának legfõbb biztosítéka a hatalom nimbuszának megerõsítése. Gondoljunk Sulla példájára. és szilárdan megalapoztuk az egyenetlenség és ellenkezés szellemét. Ennek a jólétnek a megvalósítása kötelessége minden kormánynak. mindenki más elõtt ismeretlen lesz. akinek a haja szálát sem görbítette a vérrel áztatott Olaszország. errõl kizárólag mi fogunk tudni.

hogy elgondolásaik soha sem vezethetõk vissza saját kezdeményezésükre. szomjaznak a siker és taps után. melyet mi eszeltünk ki. Ez ugyanis lassan hajlamossá teszi õket arra. Ha azonban bárhol a világon összeesküvést szõnének. Magától értetõdik. ez azt fogja jelenteni. és szolgai megalázkodásra késztetni õket új sikerek kilátásba helyezésével. hogy kölcsönvegyék másokéit.minden ügynöke. hogy alkalmuk legyen megvalósíthatatlan és megalapozatlan álmodozásaikról nyilvánosság elõtt beszélni. annyira készek a gójok bármely tervet is . akiket nem lesz nehéz kezelnünk és felhasználnunk arra. az õ szolgálatuk ugyanis pótolhatatlan számunkra.. merre vezetünk. még a cselekvés közvetlen hatását sem ismerik. hogy azok segítségével nekik is jut valami a közös koncból. míg a gójok semmit sem tudnak ezekrõl a dolgokról. hogy keresztülvihessék terveiket. vagy abban a reményben. hogy elképzeléseik megvalósításával pillanatnyilag kielégítsék önteltségüket. A gójok vagy kíváncsiságból lépnek be a páholyokba. stb. amennyiben a rendõrség abban a helyzetben van. Rendszerint beérik azzal. annak élén senki más nem fog állni. karrieristák. hogy fel kellett kavarnunk. hogy nemcsak a maga külön rendszabályait alkalmazhatja az ellenszegülõkkel szemben. hogy kihasználjuk a siker okozta önteltségüket. hogy gondolataik saját csalhatatlanságukból fakadnak. hogy nekünk és senki másnak kell irányítanunk a szabadkõmûves tevékenységet. és csak azt nézik.. Önök el sem tudják képzelni. mi ismerjük minden történés végsõ célját. Amennyire a mieink megvetik a külsõ sikert. Titkos társaságokba legkészségesebben szellemi foglalkozásúak. mert mi tudjuk. hanem a mi tevékenységünket is palástolhatja és ürügyeket szolgáltathat elégedetlenségre.. miközben nincsenek is tudatában azoknak és teljességgel meg vannak gyõzõdve arról. hanem a mi sugalmazásaink eredménye. legyen az akár csak a megszokott taps elmaradása.. többnyire könnyelmû emberek lépnek be. Ha megrázkódtatás éri a világot. egyesek meg azért. általában olyanok. hogy mozgásba hozzák annak a gépnek mechanizmusát. hogy önteltségükben a legbölcsebb gójok is akaratlan naivitásnak milyen állapotába hozhatók s ugyanakkor milyen könnyû elvenni a bátorságukat a legkisebb kudarccal is. és észre sem veszik. melyek osztogatásában rendkívül bõkezûek vagyunk. hogy magukévá tegyék sugalmazásainkat. mint legmegbízhatóbb szolgáink egyike. A sikert azért engedélyezzük nekik. hogy megbontsuk túl nagy összetartását. s meg nem eshetik velük.

mégpedig pontosan azért. hiszen a természet a világ teremtése óta egymástól különbözõ egyedeket hoz létre. Még . hogyha az ember komoly célt akar elérni. hogy azt a hittestvéreken kívül senki még csak nem is gyaníthatja soha. Ezt olyan személyek segítségével érjük el. Soha nem volt és soha nem is lesz annyi eszük. a saját népünket és ügynökeinket feltétlen engedelmességre szorítjuk. amilyen megvilágításba mi azokat a gój közigazgatás számára helyezzük. akik akadályozzák mûvünket. megõrizte nemzetünket a megsemmisüléstõl. Befolyásunkra a lehetõ legkisebb mértékre korlátozódott a gójok törvényeinek végrehajtása. A halál minden ember életének elkerülhetetlen vége. és nem szabad megszámolni azokat. Ezt tudva. Ráültettük õket annak a gondolatnak a vesszõparipájára.. A legfontosabb és elvi jelentõségû ügyekben és kérdésekben a bírák úgy döntenek. A szabadelvû törvénymagyarázatokkal megfosztottuk a törvényt tekintélyétõl. ami szavatolja sikerünket. lelkük azonban birkalélek. hogy egyéniségeket alkosson. csakhogy sikerük legyen. hogy aránylag kevés áldozatunk volt. hogy céljainknak megfelelõen irányítsuk õket.. még halálos ítéletünk áldozatai maguk sem. akiket a cél érdekében fel kell áldozni. bár látszatra semmi közünk hozzájuk. Ha sikerül a gójokat a bárgyú vakságnak ilyen magaslatára vinnünk.a mi eszközeink. Ilyen módszerekkel a szabadkõmûvességen belül gyökerestõl kiirtottunk minden ellenkezést rendelkezéseinkkel szemben. Miközben liberalizmust prédikálunk a gójoknak. Ez a lelki sajátosságuk lényegesen megkönnyíti számunkra azt a feladatot.ha arra szükség van -. továbbá újságnyilatkozatok vagy egyéb eszközök segítségével. Mi nem számoltuk a gój barmok ivadékainak áldozatait. Látszatra tigrisek. mint saját magunk. és fejük kong az ürességtõl. mennyire fejletlen az õ értelmük a miénkhez képest? Fõleg ez az.méghozzá megdöbbentõen világos bizonyíték -.feláldozni. a mû megalkotói számára. hogy ez a vesszõparipa nyilvánvalóan ellenkezik a természet legfontosabb törvényeivel. mintha halálukat normális betegség okozná. amilyenrõl még csak nem is álmodhattak. hogy az egyéniségnek fel kell olvadnia a kollektivizmus jelképes egységében. nem szabad visszariadni semmiféle eszköztõl. És mennyire elõrelátók voltak a mi bölcseink a régi idõkben. Az. Jobb ezt a véget azok számára siettetni. Oly módon végzünk a szabadkõmûvesekkel .. ahogy mi elõírjuk nekik. akik természetesen . félelmükben még a hittestvérek sem mernek tiltakozni.. amikor azt mondták. ennek árán azonban már most olyan helyzetet biztosítottunk a mieinknek a földön. és úgy látják az ügyeket. valamennyien úgy halnak meg. nem bizonyíték ez arra . persze a mieink közül is sokakat fel kellett áldoznunk.

. nem pedig a bíró lelki tulajdonságainak kinyilvánítására. ha ugyanis ebben hanyagság üti fel a fejét. hogy az államkocsi gyeplõit tartók közül bárki is letérjen a közélet útjáról a maga privát mellékútjaira. akikre lesújt a büntetés . amikor bemutathatjuk uralmunk áldásait. Ilyen tulajdonságok kimutatása helyénvaló lehet a magánéletben. hogy nem akad majd senki. mivel mindenki . Hatalmunk nimbusza megköveteli. azaz kegyetlen büntetésekkel toroljuk meg. mindenféle magyarázatok nélkül. hogy a természet magajelölt ki minket arra. hogy egy kérdés bizonyos elintézési módjának mi lehet a célja. Valamennyi törvényünk rövid. Ebbõl világos. hogy botlásokért kiszabott büntetésekkel példásan oktassa az embereket. és magasabbrendû emberi mivoltunkat a gójok állati értelmével szemben. mely nevelési alapja az emberi életnek. Szigorúan szemmel fogjuk tartani a közigazgatás tevékenységét. melyek nem engedik meg. katonáknak fognak számítani. ez mindenütt hanyagsághoz vezet. amelytõl az államgépezet sima mûködése függ.esetleg nagyobb büntetés.felelõs lesz a legfõbb kormányhatalom képviselõjének. világos. közigazgatási tisztviselõk hivatali vétségeinek kölcsönös eltussolása . akinek kedve lenne túllépni hatáskörét. hogy megsértik az igazságosság legfõbb elvét. de nem a közélet terén. a törvényellenes eljárás vagy hatalommal való visszaélés egyetlen esetét sem fogjuk példás büntetés nélkül hagyni. és nem találnak fel semmit (legfeljebb talán anyagi dolgokat). Azok. mint amilyet megérdemelnek -. tartós lesz. Szemük ugyan nyitva van. hogy vezessük és uraljuk a világot. úgyhogy mindenki tökéletesen meg fogja tudni érteni õket. Ha majd elkövetkezik nyílt uralmunk ideje. hogy ostoba könyörületességet gyakoroljanak. melyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk. de nem látnak semmit maguk elõtt. A gójok teljességgel baromi eszüknél fogva képtelenek hasznát venni az elemzésnek és megfigyelésnek. még kevésbé képesek hasznosítani a maguk számára annak elõrelátását. amely végig fog vonulni rajtuk. a jogszolgáltatás arra való.. s ezt az elvet grandiózus tökélyre fogjuk vinni. hogy legfõbb tekintélyének egyéni haszon kedvéért történõ legkisebb csorbítását is megfelelõ. akik elesnek a közigazgatás harcmezején az államhatalom. hogy engedelmességet követelnek parancsainkkal szemben. az az idõ. Bíráink 55 éves korukon túl nem fognak . elv és törvény kedvéért. az lesz.egészen a legalsóbb közegig . valahányszor hajlamosak arra. Ez a különbség a gójok gondolkozási képessége és a mi gondolkozási képességünk között láthatóan fémjelzi azt a pozíciót. újjá fogunk alakítani minden törvényhozást. Így például bíráink tudni fogják. Akkor aztán meg fog szûnni minden visszaélés. A fõ jellemvonás. Az e legfõbb hatóságnak alárendeltek hatalmi visszaéléseit oly irgalmatlan büntetésekkel fogjuk sújtani.szenátorok és magasabb állású közigazgatási tisztviselõk is elfogadják tanácsainkat.mindezek a bajok meg fognak szûnni a szigorú büntetés legelsõ példái után. Bûntények eltitkolása.

Arra a lehetséges ellenvetésre. Abszolutizmusunk minden tekintetben vaskövetkezetes lesz. és nem teszik tudatossá bennük azt a feladatot. hogy büntessenek és alkalmazzák a törvényeket. 63 amint sok gój manapság ezt képzeli feladatának. nem pedig abban. másodszor pedig azért. ez figyelmen kívül fog hagyni minden zúgolódást. másodsorban pedig meg kell jegyeznem. a gójok jó jövedelmezõ állásokat juttatnak alattvalóiknak anélkül. hogy kiérdemelje azt. hogy a világ minden pénze a mi kezünkben fog összpontosulni. hogy szétrobbantsa a kollektív szolidaritást. amelynek tartania kell a költségektõl. Ki fogjuk irtani a liberalizmust kormányunknak mindazokból a fontos stratégiai állásából. tehát nem a mi kormányunk az. Ezért döntik romlásba kormányaikat saját erõik. hogy az állam nevelési tervének rovására a liberalizmus megnyilvánulásairól álmodjanak. és ezek bármilyen . A fiatal bírónemzedéket arra a nézetre fogjuk nevelni. mert öreg emberek makacsabbul ragaszkodnak elõítéletekhez.szolgálatot teljesíteni. amelyet elveszítenek. hogy zsákmány után járjanak. amelyekre az ilyen cselekvés vezet. mindenfajta elégedetlenséget. vakon kell majd engedelmeskednie. minthogy nincs helyes elképzelésük hivatásukról. aminek következtében annál jobban meg fognak hajolni akaratunk elõtt: annak. aki meg akarja tartani állását. amely megzavarhatná az alattvalók között létesített rendet. hogy feladatuk abban áll. Hadd vonjunk le kormányunk számára még egy tanulságot azokból az eredményekbõl. amelyekkel az államrendszerünk számára szükséges alárendelt tisztviselõk kiképzése összefügg. Általában csakis olyanokat fogunk kiválasztani bírónak. mert ily módon biztosíthatjuk a bírói testület tagjainak rugalmas kicserélését. akik pontosan tudják. hogy az öreg tisztviselõk nyugdíjaztatása sokba fog kerülni az államkincstárnak. saját tisztviselõik tevékenységével. milyen célra is létesítették azokat. mert sorsuk a kormánytól fog függeni. hogy majd juttatunk nekik valamilyen privát munkát ahelyett. melyet el kell látniuk. s ezért minden egyes rendeletünkben tiszteletben fogják tartani és feltétlenül végre fogják hajtani legfelsõbb akaratunkat. Ilyen állásokat kizárólag olyanoknak fogunk juttatni. hogy felvilágosítanák õket. mert a jelenlegi uralkodók a bírák kinevezésénél elmulasztják beléjük vésni a kötelezettségérzetet. és nehezebben tudják alávetni magukat új irányvonalaknak. és mindenkit hozzá fog kötni a kormány érdekeihez. hogy megengedhetetlen bármiféle visszaélés. akiket kitanítottunk a közigazgatási szolgálatra. Manapság a gójok bírái kíméletesek mindenféle bûntény elbírálásánál. elõször azért. Ahogy a vadállat útjukra küldi kölykeit. elsõsorban az a válaszom. A személyek kicserélésének ez a módszere arra is szolgál majd.

hogy mindent elrendeztünk életükben. A mi királyunk állandó érintkezésben lesz az emberekkel. különösen ha arra a meggyõzõdésre jutnak. A világon minden valamilyen alárendeltségi állapotban van. Azoknak a száma azonban. hogy az emberiséget a természet által meghatározott rend. ha békében és nyugalomban akarnak élni. amely alattvalóinak atyja. hanem vakon végrehajtják az õ parancsait. hogy ez elejét fogja venni az ilyen esetek megismétlõdésének. amiért nem értette meg kötelességét és kinevezésének célját. ami erõsebb. minden lépésükkel.megnyilvánulását példás büntetésekkel el fogja fojtani. Ha pedig mégis elõfordul ilyesmi. És így a jó érdekében mi leszünk ez az erõsebb valami. akiket a századok folyamán a gój kormányok nagyzási mániája. szorosan szemmel kell tartanunk õket. akik kötelességtudatra és engedelmességre akarják nevelni gyermekeiket. . Amikor Izrael királya a fejére teszi az Európa által felkínált koronát. a rossz példás megbüntetésében ugyanis nagy nevelési feladat rejlik. azaz az alárendeltség felé vezesse. Habozás nélkül fel kell áldoznunk egyéneket. akik uralkodnak -. amelyeknek híre még ugyanabban az órában el fog terjedni az egész világon. akárcsak kormányaik. akik rést ütnek a fennálló rendben. akkor körülményeknek vagy saját belsõ mivoltának.. hogy a nép meg legyen elégedve velünk. Örülni fognak. Amint látják. sohasem fogja elérni azoknak az áldozatoknak a számát. akiket szükségszerûen fel kell majd áldoznia. jogra és kötelességre alapítom kényuralmunkat. hogy általunk kinevezett bírák helytelen döntést is hozhatnak. El fogjuk törölni a fellebbezési jogot. Ezzel kizárólag mi fogunk rendelkezni ..vagyis azok. Politikánk titkai tekintetében ugyanis a világ népei mindig csak kiskorú gyerekek voltak. mint az uralkodóhoz való kapcsolataival. Annyira el fogja tölteni õket az a gondolat. hogy ismernünk kell tisztviselõink minden lépését. hogy azt arra használja fel. aki törõdik minden szükségletükkel. a kötelességteljesítés kikényszerítésének joga egyenesen kötelezettsége az olyan kormánynak. egymás közötti vetélkedése követelt. mindenesetben annak. hogy istenítéssel határos hódolattal el fogják ismerni uralkodónk önkényuralmát. ahogy bölcs szülõk teszik. ugyanis joga van jó kormánytól jó tisztviselõket elvárni. a szónoki emelvényrõl beszédeket fog intézni hozzájuk. egyúttal pedig olyan példás büntetést fogunk mérni a bíróra. Megadatott neki az erõsebb joga. hogy tisztviselõink nem saját kényük-kedvük szerint járnak el. hogy semmiképp sem nélkülözhetik gondoskodását és irányítását. hogy a nép arra a gondolatra jusson. az alattvalók egymás közötti kapcsolataival éppúgy. a világ pátriárkája lesz. mindig tudatában kell lennünk annak. Ismétlem. mert nem szabad megengednünk. mi magunk fogjuk hatálytalanítani a döntést. Saját nemzetünk és alattvalóink atyát fognak látni benne. ha nem az embereknek van alárendelve. Uralkodónk részérõl kormányunk patriarkális atyai gyámságnak fog látszani.

8. 4. 13. melyektõl egy jottányit sem térhetnek majd el büntetlenül. Az egyetemeknek nem szabad majd többé pulyákat világgá ereszteniük elõadótermeikbõl. eltemetkezve a politikai kérdésekben. Ki fogjuk zárni a tantervbõl az államjogot és minden egyebet. 23. 10. 19. 16. 12. hogy új irányvonalakat szabunk meg számukra.1. melyekhez már apáik sem értettek. 7. akiket kiváló képességeikre való tekintettel a beavatottak közül fogunk kiválasztani. 3. A tanszabadság eltörlése. Új elméletek. 2. . JEGYZÕKÖNYV Az egyetemek elerõtlenítése. 21.az egyetemeket azáltal. Szemléltetõ leckék tanítása. mint valami komédiát vagy tragédiát. 5. 24 16. Oktatás és hivatás. 18. ami a politikával függ össze. 22. 11. 17. 20. 6. hogy teljesen a mi kormányunktól függjenek. akik úgy kotyvasztanak alkotmányterveket. Az uralkodó" tekintélyének hirdetése az iskolákban. 9. Ezekbõl a tárgyakból csupán néhány tucatnyi személy fog oktatásban részesülni. Pontosan kidolgozott titkos munkatervekkel fogjuk elõkészíteni feladatukra az egyetemek tisztviselõit és tanárait. Hogy hatálytalanítsuk a kollektív erõket a miénk kivételével. 15. A klasszicizmus helyettesítése. Önálló gondolkozás. Különös elõvigyázatossággal fogjuk kinevezni õket és állásuk olyan természetû lesz. 14. el fogjuk erõtleníteni a kollektivizmus elsõ fokozatát .

a rossz és önzõ példák kerülése. Ki fogjuk radírozni az emberek emlékezetébõl az elmúlt századok mindama tényeit. melyek nem kívánatosak számunkra. Tanterveink elõterében ilyen és hasonló nevelõ-hatású kérdések tanulmányozása fog állni: a gyakorlati élettel kapcsolatos ügyek. ahol is több a rossz. hogy az alattvalók mélyen a szívükbe és gondolataikba zárják azt. melyek ragályként terjesztik a rosszat. alkalomszerû tehetségek kedvéért tehetségtelen embereket is nem nekik való pozícióba engedni. Ezeket az elméleteket vallási dogma szintjére fogjuk emelni mintegy átmenetképpen saját hitünk felé. a jó példákból levonandó szabályokról. szeretik azt. A rendkívüli tehetséggel megáldottak mindig értették és ezen túl is fognak érteni ahhoz. A klasszicizmust-mint általában a régi történelem tanulmányozásának minden formáját. Fel kell vennünk oktatásunkba mindazokat az alapelveket. . tetteirõl és valamennyi jótékony kezdeményezésérõl. akik megengedték ezt a kiáltó abszurditást.a jövõ programjának tanulmányozásával fogjuk helyettesíteni. hogy mire vezetett ez a gójoknál. mint valamely klubban. akik mint a béke és nyugalom támaszát és reményét. mindenféle zavaró tantárgyat el fogunk távolítani a tantervbõl és az ifjúságot az államhatalom engedelmes gyermekeivé fogjuk tenni. akiknek születésüknél vagy foglalkozásuknál fogva ott van a helyük. Mindenkorú tanulóknak joguk lesz szüleikkel együtt összegyûlni a nevelõintézetekben. ahogy önök maguk is láthatják a gójok példáján. ahol ilyen módon csak meg fosztják állásaiktól azokat. szükség van arra. új elméletek filozófiájáról. aki uralkodik. aki uralkodik. hogy magasabb társadalmi rétegbe küzdjék fel magukat. A kérdés ilyen kezelése különösen fontos. és csak azokat fogjuk meghagyni. Ezt a programot külön terv szerint fogjuk összeállítani a különbözõ hivatás. semmiképp sem fogjuk egy kaptafára hûlni az oktatást. az ösztönszerû viszonyokból adódó korlátozásokról. ez utópista álmodozókat és rossz alattvalókat eredményez. akiket mind ilyen irányban neveltek. Ezeken a leginkább ünnepnapokon tartandó gyûléseken a tanítók látszólag szabad elõadásokat fognak tartani az emberi kapcsolatok kérdéseirõl. a társadalmi rendbõl adódó kötelességek. amelyek a gój kormányok hibáit mutatják be. de a legnagyobb õrültség ilyen ritka. mint a jó példa . Mihelyt azonban hatalomra kerültünk.Ha az emberek tág körének helytelenül irányított politikai ismeretei vannak. a népek egymás közötti kapcsolatai. Meg fogunk szüntetni minden tanszabadságot.és szakmabeliek számára. Önök maguk is tudják. Ahhoz. Minden társadalmi rétegnek szigorúan körülhatárolt oktatást kell kapnia az életben való rendeltetésének és munkájának megfelelõen. hogy uralkodásának ideje alatt az iskolákban és a vásártereken az egész nemzetet kioktassák jelentõségérõl. amelyek oly ragyogóan tönkretették államrendjüket. végül pedig a világnak még ki nem nyilatkoztatott.

19.. engedelmes barmokat csináljon a gójokból. s hogy ezeket az eszméket leginkább nevelés útján teszik magukévá.és jövõbeli cselekvési tervünkrõl szóló fejtegetéseimet. 2. 16. 4. 8. Hogyan kell harcolni a meglévõ egyház ellen? A kortárs sajtó feladata. 13. mindenféle korban lévõ emberre alkalmazható. ha azt ábra formájában bemutatják nekik. A gondolkodási készség megfékezésének rendszere már érvényesül az úgynevezett szemléltetõ leckékkel történõ tanításban. 1. 21. Sok évszázadnyi tapasztalatból tudjuk. Kémkedés a kahal mintájára. 15. A zsidók királya. 9. ismertetni fogom önök elõtt ezeknek az elméleteknek alapelveit. mely egyformán eredményesen. 24 17. 14. ezért el fogjuk fojtani. 23. hogy tunya. 6. A hatalommal való visszaélés. 12. akik csak akkor alkothatnak maguknak fogalmat valamirõl. bár természetesen különbözõ módszerekkel. 17. Franciaországban egyik legjobb ügynökünk. 10. 3. 22. 11. A lelkiismeret szabadsága. mint az egyház pátriárkája. 18. 7. A pápai udvar. A gój papság befolyása. 5. JEGYZÕKÖNYV Ügyképviselet. és saját használatunkra lefoglalni az önálló gondolkozás utolsó szikráját is.Hogy teljessé tegye jelen. 20. . hogy az emberek eszmék szerint élnek és azoktól vezéreltetik magukat. Önkéntes rendõrök.. már nyilvánosságra is hozott szemléltetõ leckékre alapozott új tantervet. Bourgeois. Ennek az a célja. A rendõrség szervezete. miután eddig már amúgy is saját szempontunkból hasznos tárgyakra és eszmékre irányítottuk az emberek gondolkozását.

mindenáron felmentõ ítéletet igyekeznek elérni.Az ügyvédi foglalkozás hideg. Ily módon tisztességes. Ilyenképpen törvénykezési ügyek egyszerû elõadói lesznek az igazság szolgálatában és ellensúlyként az ügyésszel szemben. evégett felhasználva a jogtudomány legjelentéktelenebb szõrszálhasogatásait is. Ha majd elérkezik a pápai udvar végleges elpusztításának ideje. s akik mindenütt személytelen. Mint a bíráknak. az ügyvédeknek sem lesz joguk személyesen érintkezni a peres felekkel. úgyhogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának pillanatától. Ami a többi vallást illeti. és nem azt. ahogy azelõtt növekedett. mi majd a pápa védelmezõinek képében lépünk fel. amíg teljesen meg nem törtük a pápaság hatalmát. Honoráriumot kapnak majd tekintet nélkül arra. Régtõl fogva azon vagyunk. egy láthatatlan kéz ujja a Vatikán felé fogja irányítani a nemzeteket. Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát. és nem fogjuk elhagyni mindaddig. a végrehajtó közszolgálat területére korlátozva az ügyvédi tevékenységet. mennyiben szolgálja a közjót. Ha azonban a nemzetek rávetik magukat. hogy az ügyvédek egymás közti megegyezés alapján csak azt a peres felet engedik nyerni. akiknek nincsenek elveik. Rendszerint semmiféle ügyben nem utasítják vissza a védelem elvállalását. . elfogulatlan védelmet fogunk megteremteni. Ezért szûk határok közé fogjuk szorítani ezt a foglalkozást. azokkal még könnyebb dolgunk lesz. Ügyfeleik védelmét azok bírósági kihallgatása után fogják ellátni a felmerült tényeknek megfelelõen. Régi szokásuknak megfelelõen minden ügynél azt nézik. hanem meggyõzõdés vezérel. csupán a bíróság részérõl fognak nekik ügyeket kiutalni. Ez mellesleg véget fog vetni annak a jelenleg dívó korrupt gyakorlatnak is. mintha elejét akarnánk venni a vérrontásnak. A papi uralmat és a papokat olyan szûk korlátok közé fogjuk szorítani. mit ér a védelem szempontjából. amelyet nem személyi érdek. amely ezekben a napokban még nagy akadályt jelenthet számunkra. aki többet fizet. konok embereket produkál. hogy befolyásuk olyan arányban csökkenjen. merõn legális álláspontot foglalnak el. hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét s így meghiúsítsuk földi küldetését. milyen eredménnyel látják el a védelmet. s ez által demoralizálják az igazságszolgáltatást. aki a felperes álláspontjának elõadója lesz. ezeket pedig jelentések és ügyiratok alapján fogják tanulmányozni. kegyetlen. Ez le fogja rövidíteni a bírósági tárgyalásokat. Ezzel az ürüggyel be fogunk nyomulni a pápai udvar legbelsejébe. de korai volna errõl most beszélni. A nemzsidó papságnak a világ népeire gyakorolt befolyása napról-napra csökken.

míg a tényleges letartóztatásokat a csendõrség és a városi rendõrség hajtja majd végre. kocsi-sok.. amellyel a gójok használatára felruháztuk.A zsidók királya lesz a világ igazi pápája. aki annak megszemélyesítése száz kezünkben tartjuk majd a társadalmi élet gépezetének rugóit. hogy saját felelõsségére járjon el. szintén vád alá fogjuk helyezni és eltitkolás címén felelõsségre vonni. vagy olyanokat. hanem érdem. közül. alkalmazottak és kereskedõk. ami ellenkezik a kahallal. nyomdatulajdonosok. ez különben azzal a hatáskörrel. hogy megfigyelés alatt tartsa a többieket. Tervünk értelmében az államnak teendõ önkéntes szolgálat elvébõl kifolyólag kötelességének fogja érezni alattvalóinknak egyharmada.. lakájok. Ügynökeinket egyaránt fogjuk kiválasztani a magasabb és az alsóbb társadalmi rétegekbõl. egy nemzetközi egyház pátriárkája. Királyságunk Visnu istenség apológiája lesz. amikor a fiatalságot még a hagyományos vallásokban neveljük. hogy hitszakadást idézzünk elõ. Akkor majd nem lesz szégyen kémnek és besúgónak lenni. tehát minden hatalom nélküli rendõrség lesz. még ha azok saját családtagjaik is. akikrõl megfigyelték. akik nem tesznek feljelentést arról. hogy bíráljuk õket azzal a céllal. Abban a közbeesõ idõben azonban. a tisztviselõk közül. mielõtt majd saját hitünkre tanítjuk. Mivel az ezekbõl összetevõdõ testületnek nem lesznek jogai és az nem lesz felhatalmazva arra. hogy elkövettek valamit. Mostani sajtónk általában továbbra is ki fogja pellengérezni a gójok államvezetését. amit politikai ügyekkel kapcsolatban láttak vagy hallottak. a szerkesztõk. könyvkereskedõk. Az alaptalan feljelentéseket mindamellett kegyet-lenül meg fogjuk büntetni. nem fogunk nyíltan hozzányúlni az egyházakhoz. ugyanúgy az egész világra kiterjedõ királyságunkban is valamennyi alattvalónknak eleget kell majd tennie annak a kötelességének. csak tanúsítani és jelenteni fog: jelentéseinek és letartóztatásainak helybenhagyása a rendõrségi ügyek ellenõrzésével megbízott felelõs személyek csoportjától fog függni. Tudomásunk lesz mindenrõl hivatalos rendõrség segítsége nélkül is. hanem azzal fogunk harcolni ellenük.. csak akadályozza a kormányokat tisztánlátásukban. mindig erõsen rosszindulatú szavakat használva. hogy ilyen . stb. vallásait. munkások. hogy minden módon csökkentse tekintélyüket úgy. hogy ne harapóddzanak el a visszaélések ezzel a joggal.. ahogy ehhez csak a mi tehetséges törzsünk lángelméje ért. Ahogy manapság testvéreink kötelesek saját kockázatukra feljelenteni a kahalnak a hitehagyókat. és kiadók. Azokat. tehetetlenségét. ha beigazolódik bûnösségük ebben a bûncselekményben. akik szórakozással töltötték idejüket. mindegyikben egyet.

ahol alkalmuk van bomlasztó tevékenységük során kifejteni és érvényesíteni rossz hajlamaikat. 6. hogy a megfelelõ közegeket olyan helyre állítjuk. 16. Ha szükségessé válik számunkra. Másképp hogyan is szaporíthattuk volna el annyira ezeket a bajokat. 1. 13. amelyek zûrzavart okoztak közigazgatásuk kellõs közepén? Az ezt elõidézõ módszerek között a legfontosabbak közé tartozik.irányban szolgálja az államot. színleges zûrzavarokat fogunk elõidézni vagy gondoskodni fogunk . mint amilyenek: makacs önhittség. Ez a feljelentõ szervezet ki fog irtani minden hatalmi visszaélést. hogy megszigorítsuk a titkos védelmi rendszabályokat (a legvégzetesebb méreg az államhatalom tekintélye számára). 22. erõszakoskodást. 3. Összeesküvések belülrõl történõ megfigyelése. a hatalom felelõtlen gyakorlása. A hatalom misztikus tekintélye. 19. 11. 8. A zsidók királyának titkos védelme. amit tanácsadóink útján. 18. JEGYZÕKÖNYV Titkos védelmi rendszabályok. az ember emberfeletti jogairól szóló elméleteink segítségével beleplántáltunk a gójok szokásaiba. 5. 4. 14. 21. 10. egyszóval mindazt. 20.a hatalom pusztulása. 15. 24 18. elsõsorban és mindenek felett pedig a megvesztegethetõség. Nyílt titkos védelem . megvesztegetést. 9. 12. 17. 7. Letartóztatás az elsõ gyanú esetén. 2. 23.

Ezt ürügyül fogjuk felhasználni házkutatásokra és felügyelet gyakorlására a gój rendõrség kötelékeiben elhelyezett ügynökeink segítségével. akik néhány szabadelvû szólammal könnyen rábírhatók bûntettek elkövetésére. amellyel nem birkózhatna meg és amely elõl kénytelen lenne elrejtõzni. Ez a többiekre is példaként fog hatni. hogy az eljut rendeltetési helyére és következésképpen a király maga bírálja el.arról. az alattvalók tiszteletben fogják tartani. mert még a gondolatát sem fogjuk megengedni annak. hogy ne tülekedjenek. Ha kérvényezõ jelenik meg a tömegben. melynek jó szónokok fognak kifejezést adni. vagy . ha nem is az uralkodónkét. és védelmezni fogják annak elismerésével. Ezt a becsületes magatartást látva. Nem szabad elfelejteni. hogy mindenki láthassa. Szigorúan meg fogjuk õrizni azt a látszatot.vissza fogják tartani a többieket. hacsak politikai színezetet adunk ezeknek a bûntetteknek. hogy a nép meggyõzõdésbõl így . akik rokonszenveznek kijelentéseikkel.mintha a rend kedvéért történne . Kényszerítettük az uralkodókat. és így semmivé fogjuk tenni az államhatalomhoz fûzött várakozásokat. A hatalom nimbuszának fenntartása megköveteli. A mi uralkodóinkat csak egészen jelentéktelen õrség fogja titokban õrizni. ha gyakran fedez fel saját maga ellen irányuló összeesküvéseket: ez ugyanis arra enged következtetni. E szónokok köré fognak gyûlni mindazok. hogy a gój királyok tekintélyét azzal romboltuk le. ahogy a gójok tették és teszik. akik mintegy véletlenül az elsõ sorokat foglalják el körülötte és . nyájunk vak birkáival.igazságtalanságának. hogy nyílt védelmi rendszabályokat jelentenek be. hogy olyan zendülés támadhatna ellene. Ha megengednénk ezt a gondolatot. hogy az államhatalom rovására megy. mindig látszólag kíváncsi férfiak. amíg nem ragadtatják magukat valamilyen szembeszökõ tettre. Önök tudják. hogy vele áll vagy bukik az állam minden polgárának jóléte. hogy a kormány tudatában van saját gyengeségének. hogy beismerjék gyengeségüket azzal. és nõk tömege fogja körülvenni.. az elsõ sorokban állóknak át kell venniük a kérvényt és azt a kérvényezõ szeme láttára át kell adniuk az uralkodónak. mert tõle függ minden rend a nép mindennapi életében. Mivel a legtöbb összeesküvõ kalandvágyból és a dicsekvés kedvéért cselekszik. Ha uralkodónk a nép között mutatkozik. nem fogunk hozzájuk nyúlni. A királynak nyílt hatalmi eszközökkel történõ megvédése gyengeségre utal hatalmának megszervezésében. mégpedig nem távoli idõpontra. addig csupán megfigyelõket fogunk elhelyezni közöttük. hogy gyakran hajtattunk végre ellenük merényleteket ügynökeinkkel.. hogy sor kerüljön az elégedetlenségnek valamilyen megnyilvánulására.. de mindenesetre a dinasztiájáét. hogy uralkodónk kizárólag a nemzet javára használja hatalmát és semmiképpen sem dinasztikus célokra.ami még rosszabb .. akkor e ténybõl kifolyólag halálos ítéletet írnánk alá.

A gójoknak ugyan mást prédikáltunk. 2. 23. vagy "Majd megtudja a király!" Nyílt védelmi rendszabályok bevezetésével elvész a hatalom misztikus tekintélye: márpedig. 20. hogy esetleges tévedéstõl való félelembõl szökésre legyen alkalmuk olyan személyeknek. Politikai bûnök vád alá helyezése. 15. 16. nem engedhetjük meg. 5. 21. nincs semmi mentség olyanok számára. JEGYZÕKÖNYV Kérelmek és tervezetek benyújtásának joga. 19. akik valamilyen politikai vétség vagy bûntett elkövetésének gyanújában állnak. de éppen ez tette lehetõvé számunkra. 11. 8. Zendülés. ha helyt adunk bizonyos merészség érvényesülésének .mindenki azt hiszi. 12. akik beleártják magukat olyan dolgokba.beszélhessen: "Bezzeg csak tudna róla a király!". 14. amelyekkel náluk a nyílt biztonsági rendszabályok jártak. hogy merényletet kövessenek el az uralmon lévõk ellen.. A mi uralmunk alatt a bûnözõket már az elsõ többé-kevésbé jól megalapozott gyanú esetén fogják letartóztatni. És még a kormányok sem értenek mindig az igazi politikához. 3. Politikai téren ugyan nem fogunk megengedni semmiféle önálló kontárkodást. 18. 24 19. A politikai bûnök hirdetése. az ilyen ügyekben ugyanis a szó szoros értelmében irgalmatlanok leszünk. 10. 9. de bátorítani fogjuk mindenféle jelentések és elõterjesztések . 7. és ha kedvezõ az alkalom. a forradalmárok tudatára ébrednek erejüknek. melyekhez a kormányon kívül nem érthet senki.. hogy megfigyeljük azokat a következményeket. 6. hogy nagy fokban rendelkezik ezzel a tulajdonsággal -. 4. 22. 17. 13. 1. Ha közönséges bûnügyekben éppenséggel megengedhetõ is a tett indítóokainak figyelembevétele. lesik a pillanatot.

hogy visszatartsuk a gójokat attól. 8. 24 2O. melyet a forradalmárok állítólag magukra vállaltak a közjó gondolatáért. Államkincstár. Progresszív illeték. Olyan kormány szemszögébõl nézve. mint amikor az öleb megugatja az elefántot. 1. 23. 11. amelyek azt javasolják. hogy ilyen eszközökkel küzdjenek a zendülõk ellen. Hogy a politikai bûncselekmények elkövetõit ne tiszteljék többé hõsökként. 16. 22. 3. ez fel fogja tárni elõttünk alattvalóink bajait és kíváncsiságait. az öleb csak azért ugat az elefántra. Az elszámolás módszere. amellyel a közönséges bûncselekményeket ítéli el. Minden tõlünk telhetõt megtettünk . 21. A közvélemény akkor kapcsolatba fogja hozni a bûncselekményeknek ezt a csoportját azzal a megvetéssel. és farkukat fogják csóválni. tolvajokkal. gyilkosokkal és mindenféle más visszataszító és piszkos bûntettek elkövetõivel együtt fogjuk õket a vádlottak padjára ültetni. aki helytelenül ítél. 18. 4. Elegendõ szemléltetõ példával megmutatni kettõjük viszonylagos jelentõségét. hogy a sajtóban és beszédekben. 15. Ez volt az oka annak. s az ölebek máris abba fogják hagyni az ugatást. 10. 7. hanem ami a közvéleményt illeti -. 5.és remélem sikerrel . amelyek a nép helyzetének megjavítását célozzák.annak érdekében. 12. 9. valamint ügyesen összeállított iskolai történelemkönyvekben dicsõítettük azt a mártíromságot. s ezt éppúgy meg fogja bélyegezni. 20. amelyeknek vagy eleget fogunk tenni. mihelyt meglátnak egy elefántot. 13. Progresszív adózás.benyújtását. 19. amely jól meg van szervezve . értékpapírok és valutastagnálás. mert nem ismeri annak erejét és jelentõségét. Az ünnepélyes kinyilvánítás el- . 2. A kérdés ilyen beállításával megsokszoroztuk a szabadelvûek számát és gójok ezreit hoztuk birkanyájunk soraiba. JEGYZÕKÖNYV Pénzügyi program. 17. vagy bölcs megcáfolásunkkal be fogjuk bizonyítani a rövidlátását annak. hogy a kormány vizsgáljon meg tervezeteket. 14.nem ami a rendõrséget. A zendülésre való uszítás semmi egyéb. 6.

A gazdagoknak tudatában kell lenniük annak. mikor azt mondtam. mivel az állam szavatolja vagyonuk többi részének biztonságos birtoklását és a tisztességes nyereséghez valójogot. arra való tekintettel. A gójok uralkodói: udvaroncok és kivételezés. lényegileg a pénzen fordul meg. Ennek megfelelõen a vagyon bizonyos százalékarányát fogják adóként fizetni. hogy minden. Ma a pénzügyi programmal fogunk foglalkozni. Ipari részvények. hogy a szükséges adópénzek legjobban progresszív vagyonadóval teremthetõk elõ. hogy a néptömegeket érzékenyen megterhelje adókkal. Aranyszabvány. hogy már céloztam erre a kérdésre. mintegy megkoronázása azoknak. hangsúlyozom. Állami kölcsönök. Ebbõl következik. Költségvetés. Valutaügy. tisztességes nyereségrõl beszélek. Ha majd uralomra kerülünk. A tõke stagnálása. Mielõtt rátérek a részletekre.törlése. hogy szabályozza a pénzforgalmat az államban. hogy kötelességük feleslegük egy részét az állam rendelkezésére bocsátani. a vagyon feletti ellenõrzés . A munkaerõ költségének szabványa. Kormányunk ezért különleges óvatossággal fogja kidolgozni az igazságos adózási módszert. hogy az államban minden a királyé (ami könnyen megvalósítható). Mivel azonban az államszervezet fenntartása sokba kerül. Kormányunk abból a feltevésbõl fog kiindulni. amit teszünk. melyet beszámolóm végére hagytam. hogy a nép atyjának és oltalmazójának szerepét játssza. autokrata kormányunk önfenntartási okokból el fogja kerülni. Egyszázalékos kamat széria. Törvényben biztosított joga lesz bármilyen pénzösszeget bevonni. ami senkit sem fog szorongatott helyzetbe hozni vagy tönkretenni. mégiscsak elõ kell teremteni az ehhez szükséges pénzeket. emlékezetükbe idézem. mert ez terveink legnehezebb és döntõ része. szabadkõmûves ügynökök.

Mindenki. Az ilyen intézkedések arra vezetnek majd. Minden vásárlás. Ez a bejelentés csak bizonyos meghatározott összegtõl felfelé lesz kötelezõ. amelyre a mi királyunk támaszkodni fog.az a rend és nyugalom elengedhetetlen záloga. Az uralkodónak nem lesz külön magánvagyona. amibõl el lehet venni. . s ennek érdekében a tõkéseknek le kell adniuk jövedelmük egy részét az államgépezet zavartalan mûködésének biztosítására. mert az idõ megérett rá . ha nem így lenne.másra ruház át ennek az adónak lerovása nélkül. akár másvalamit . és kárára van az államnak. hogy az ezek megvalósításához szükséges pénzt a gazdagok fizetik. s akiknek van elég. amely most csak azért hasznos számunkra. A vagyonátruházásokról kiállított okmányokat a régi és az új tulajdonos családi és utónevének valamint állandó lakhelyének feltüntetésével hetenként be kell majd mutatni a helybeli adóhivatalban. hiszen az államban minden az õ családi öröksége.vagy vagyonadó. Ettõl teljesen eltekintve is a tõkések megadóztatása csökkenti a magánkezekben lévõ vagyon növekedését. kivéve azokat az összegeket. Az állami szükségleteket azoknak kell fedezniük.akár pénzt. mert látni fogja. hogy joguk legyen vagyonra.államvagyonukat. hogy vége szakad a szegény ember gyûlöletének a gazdaggal szemben. köteles lesz az adó után kamatot fizetni az illetõ összeg átruházásának pillanatától addig az idõpontig. hogy magántulajdonnal rendelkezik.kivéve örököseit. azt az állam szükséges pénzügyi támaszának.ugyanis véget fog vetni a törvényesség látszatával folyó rablásnak. akiket az állam fog eltartani állami tisztségeket kell viselniük vagy dolgozniuk kell ahhoz. Nehogy a mûvelt osztályok adófizetõi túlságosan aggódjanak az új adók miatt. a béke egyensúlyában és szavatolásában rejlik. pénzátutalás és örökség után progresszív illetéket kell majd fizetni. és közben lemarad a kövér falatokról. hogy elmulasztotta bejelenteni az ügyletet. amikor felfedezik. Ennek a szociális reformnak felülrõl kell jönnie. amelyekben ma azért összpontosítjuk a vagyont. A szegényekre kivetett adó magában rejti a forradalom csíráját. mert zavart és elégedetlenséget okoz a gójok között. az egyik ellentmondana a másiknak: az a tény. a béke és jólét fenntartójának fogja tekinteni. amelyek az uralkodó és a közigazgatás szükségleteinek fedezésére szolgálnak. A tõkével százalékos arányban növekedõ adó sokkal nagyobb jövedelmet fog hozni. amely így semmiségek után fut. s errõl a nevek feltüntetésével pontos nyilvántartást fognak vezetni. a királyi vér kiváltságának nem szabad ürügyül szolgálnia az állampénzek elherdálására. kizárná a köztulajdonhoz való jogát. teljes számadást fognak kapni adópénzeik rendeltetésérõl. Az uralkodó rokonainak . mint a jelenlegi fej. akik nem érzik a terhet. Az az erõ. hogy azzal ellensúlyozzuk a gój kormányok erejét . aki valamely vagyontárgyat .

Az ilyen. az állam tulajdonosa. és az elõzõ havit. akinek nem lesz érdeke megkárosítani az államot. az államügyek ellenõrzésére és megfontolására. Ennek a körülménynek következményei már eléggé észre is vehetõk. állami pénzekkel teremtett munkaalkalmak szorosan össze fogják kapcsolni a munkásosztályt az állam érdekeivel és a kormánnyal. és csak saját érdekeiket nézik. Ezekkel a tartalékalapot meghaladó összegekkel közmunkákat fogunk végeztetni. és mindazt. az ilyenek után csupán bizonyos százalékarányban megállapított illetéket kell fizetni. hogy pénzt vontunk ki a forgalomból. ami oly sok felbecsülhetetlen idõt emészt fel. amely még nem lehet kész. Ezért az õ személyes ellenõrzése ki fogja zárni azt a lehetõséget. Az olajadagolás megakadása megállíthatja a gépezet mûködését. úgyhogy azok kénytelenek voltak ugyanezekhez a . akik csak azért nyüzsögnek körülötte. Számvevõszékeket is fogunk létesíteni s ott az uralkodó bármikor teljes áttekintést kaphat majd az állami bevételekrõl és kiadásokról. Számítsák csak ki. ami ezen felül befolyik. az állam érdekeivel pedig nem törõdnek. hogy az ilyen adók hozama hányszorosan fogja meghaladni a gój államok jövedelmét! Az államkincstárnak bizonyos tartalékalappal kell majd rendelkeznie. véget fogunk vetni annak. Az egyetlen személy. Hogy az uralkodónak elég ideje legyen tulajdonképpeni feladatainak ellátására. Ugyanezekbõl a pénzekbõl bizonyos részt találmányok és különleges munkateljesítmények jutalmazására is félre fogunk tenni. újra forgalomba kell hozni.amely meghaladja a szükségleti cikkek vételének és eladásának normális kiadásait. A pontosan meghatározott és nagyvonalúan kiszámított összegeken kívül egyetlen fillért sem lenne szabad visszatartani az állampénztárban. az uralkodó. és minden stagnálás a pénz körforgásában zavarólag hat az államgépezet mûködésére. melyet még nem hagytak jóvá. A forgalomban lévõ pénz egy részének kamatozó értékpapírokkal való helyettesítése pontosan ilyen stagnálást idézett elõ. Gazdasági válságokat idéztünk elõ a gójok számára egyszerûen azáltal. hogy pazarlás folytán hiányok keletkezzenek. Ereje így nem fog többé felaprózódni köpönyegforgató kegyencek között. Óriási tõkéket stagnáltattunk s vontunk el így az államoktól. hogy forgalomban legyen. amely számára a pénz az olaj. kivéve a folyó havi elszámolást. hogy részük legyen az udvar fényében és pompájában. mert a pénz arra való. hogy az udvari etikett kedvéért reprezentálnia kelljen fogadásokon.

amint erre rá fogunk mutatni. A legfõbb rendellenesség. hogy helyrehozzák a dolgokat. Önök tudják. mint pénzfogyasztókat. hogy senkire sem fognak riasztólag hatni. azután külön költségvetést kérnek azért. mindez kiegyenlítési költségvetéssel végzõdik. A pénzkibocsátás újjárendezése lényeges kérdés az egész világ számára. A számításokat minden départmentnak (a francia közigazgatási egység). amennyire csak lehetett. amelyeket a gójok pénzügyi intézményeiben és eljárásában tervezünk.stagnáló tõkékhez folytatólagosan kölcsönökért folyamodni. abban áll. minden körzetnek külön-külön el kell végeznie. A kibocsátott pénz mennyiségének meg kellene felelnie a lakosság növekedésének és ezért születésük napjától kezdve már a gyerekeket is számításba kell venni. Hogy ne legyen fennakadás az állami szükséglétek fedezésére szolgáló pénzek kifizetésében. Ezek a kölcsönök kamatfizetési terheket róttak az államokra és a tõke rabszolgáivá tették õket. Az iparnak a tõkések kezében történt csoportosítása. Ki fogjuk hangsúlyozni. Mármost.. amelyet minden évben ki kell bõvíteni a következõ okból: a költségvetésbõl félévig futja. A bevételi és kiadási költségvetéseket közvetlenül egymás mellett fogjuk vezetni. annál kevésbé. amelyek azt bevezették. hogy különválasztásukkal ne lehessen értelmüket elhomályosítani. felszívta a népek életerejét. olyan formákba fogjuk öltöztetni. A mi uralmunk alatt a munkaerõköltséget fogjuk bevezetni pénzalapként. ez véget fog vetni annak. és ezért nem elégítheti ki a munkások összes igényeit. hogy olyan állami költségvetést irányoznak elõ. s ezzel gyengítette az államokat is. hogy az újításokra azért van szükség. és így az . Azokat az újításokat. a pénzmennyiséget minden születéssel növelni. mire pótköltségvetést kérnek. és minden halálozással csökkenteni fogjuk. amikoris egészen mindegy lesz. hogy azt papírban vagy fában számítják-e.. ezt kimerítik három hónap alatt. mert a gójok az õ rendellenességeikkel zavaros állapotokat teremtettek a pénzügyek terén. mert nem tudta kielégíteni a pénzszükségletet. a szabályostól való eltérés akár 50 százalékot is kitesz egy év alatt. ezek összegét és kiutalásuk feltételeit az uralkodó rendeletileg fogja rögzíteni. ami által az kicsúszott a kisiparosok kezébõl. hogy az aranyalap a vesztét okozta azoknak az államoknak. mivel kivontuk az aranyat a forgalomból. mivel a következõ évi költségvetést az összes pótlások összegének megfelelõen irányozzák elõ. A jelenlegi pénzkibocsátás általában nem felel meg a fejenkénti szükségletnek. hogy valamely minisztérium elõnyben részesítsen egy intézményt mások rovására. Mi a pénzkibocsátást összhangba fogjuk hozni valamennyi alattvaló normális szükségletével.

úgyhogy menthetetlenül el kell pusztulniuk. amelyeket nem lehet eltávolítani. Ebbõl világos. hogy egyre többet szedjenek magukra. a miniszterek megvesztegethetõsége. mihelyt azonban szert tettünk a megfelelõ személyekre. amíg az államkölcsönök belföldi kölcsönök voltak. Addig. csupán arról volt szó. hogy a mi uralmunk alatt nem tûrhetjük majd a gazdasági kérdések ilyenfajta kezelését. hogy az állam kormányváltókat bocsát ki. amíg maguktól le nem hullanak vagy az állam le nem rázza õket. államkincstáraik üresek. A gój államok azonban nem rázzák le õket. hogy ideiglenes adót vetnének ki alattvalóikra. mint piócák az állam testén. hogy ezeket a garasokat saját szükségleteire teremtette volna elõ az államkölcsönt megtetõzõ kamatfizetési kötelezettség nélkül. hogy az állam mindenféle fejenkénti megadóztatással elveszi a szegény adófizetõktõl az utolsó garasokat is csak azért. Idegen kölcsönök olyanok. Minden államkölcsön annak következménye. mint amilyenre a gójokat rávettük. Ezt nyomon követi az államkölcsönök idõszaka. hogy teljesen lehetetlen . hogy külföldi síkra tereljék az államkölcsönöket. Az ilyen módszerek következtében. kimerülve ettõl az önkéntes vérveszteségtõl. hogy kiegyenlítse gazdag idegeneknél fennálló számláját. az államok egész vagyona a mi zsebünkbe folyt és a gójok alattvalói sarcot kezdtek fizetni nekünk. kinyújtott kézzel koldulni mennek a mi bankárainkhoz. Az uralkodó gój királyoknak az államügyek vezetésében tanúsított felületessége.évi költségvetés tíz év alatt megháromszorozódik. Öt százalékos kamat esetén az állam húsz év elteltével hasztalanul fizet kamatokban az államkölcsönnel azonos összeget. hogy a gójok a szegények zsebébõl a gazdagokéba rakták pénzüket. ez pedig végképp kikészítette és csõdbe juttatta az összes gój államot. fõleg az idegen államkölcsön? Az államkölcsön azt jelenti.kifizetetlen adósságnak. Tehát mi is lényegében az államkölcsön. hatvan év alatt annak háromszorosát és közben az adósság változatlanul megmarad . negyven év alatt az eredeti kölcsön kétszeresét. A kölcsönök Damoklészkardjaként lógnak az uralkodók feje felett.mindez a mi kincstáraink adósaivá tette országaikat akkora összegek erejéig. melyeket a gój államok gondatlansága megenged. akik ahelyett. valamint más vezetõ személyiségek hozzá nem értése a pénzügyekhez . hogy az állam gyenge lábakon áll és nem ért sajátjogainak érvényesítéséhez. továbbra is ragaszkodnak ahhoz. amelyek a kölcsöntõke összegéhez mért kamatfizetési kötelezettséget tartalmaznak. akiktõl pénzt vett kölcsön ahelyett. Önök teljesen tisztában vannak azzal.

hogy kifizethessenek minket. hogy azt elköltse. Véget fognak vetni azoknak a visszaéléseknek. Amilyen világosan jut kifejezésre a gójok tisztán állati értelmének fejletlen gondolkozási képessége abban a tényben. hogy kölcsönöket vettek fel nálunk kamatra és sohasem gondolták meg. Kamatozó értékpapírok kibocsátására kizárólag az ipari vállalatoknak lesz joguk. Úgy fogjuk felépíteni elszámolási rendszerünket. Nálunk a kormány is vesz majd ipari értékpapírokat. hogy üzleteket kössön belõle. világosak és határozottak lesznek s az elsõ pillantásra mindenki számára nyilvánvalóvá fogják tenni az újításainkban rejlõ elõnyöket. hogy azokat még elõnyösnek is tartották maguk számára. hogy ugyan-ezt a pénzt. melyeknek nem okoz majd nehézséget kamatot fizetni nyereségükbõl. amelyre szükségük volt? De éppen ez bizonyítja fölényes elménk géniuszát. mint amelyre a költségelõirányzat szánta.még hozzá ugyancsak meg nem határozott segélyforrásokkal . melyek kiszívják az állam egész erejét. de nem kívánatos a mi uralmunk alatt. hogy sem az uralkodó. sõt még annak kamatait is csak elõ kell majd teremteniük saját államuk zsebébõl ahhoz. ami mind hasznos volt számunkra. Meg nem határozott cél követése . Ezzel szemben az állam nem hûl hasznot a kölcsönvett pénzbõl. az élõsdi nyerészkedést és henyélést. hogy az államkölcsönök ügyét olyan színben tudtuk feltüntetni elõttük. mint ezek a társaságok. sem a legjelentéktelenebb köztisztviselõ nem fogja tudni észrevétlenül elvonni rendeltetésétõl akár a legkisebb összeget is. Mi nem fogjuk megengedni a pénz stagnálását és ezért a kamatozó állami értékpapírokat is meg fogjuk szüntetni egy egyszázalékos széria kivételével. Határozott költségelõirányzat nélkül pedig nem lehet kormányozni. .azokat visszafizetni.hõsöket és félisteneket is romlásba dönt. sem pedig más célra fordítani. mert hiszen az állam azért vesz kölcsön pénzt. amíg a gójok voltak uralmon. mint hogy saját népüktõl vegyék el azt a pénzt. melyeknek a gójok feletti uralmunkat köszönhetjük. amelyeket annak idején a magunk uralma alatt be fogunk vezetni. Ily módon nem lesz többé kamatfizetõ kölcsönügyletekbõl kifolyólag. Mi lett volna egyszerûbb. Ez az intézkedés meg fogja szüntetni a pénz stagnálását. és nem azért. a gój államokkal folytatott kísérleteink során szerzett évszázados tapasztalatokon fognak alapulni. Azok a költségelõirányzatok. hanem át fog változni haszonért dolgozó pénzkölcsönzõvé. Így aztán kamatfizetés sem lesz többé piócák számára. de amelyeket nem engedhetünk meg a mi királyságunkban. Ezt azonban nem értük el súlyos erõfeszítések és pénzáldozatok nélkül.

12. Az uralkodókat az ügyek vitelében helyettesítõ favorit udvaroncok által beterjesztett jelentéseket a mi ügynökeink fogalmazták meg helyettük. 1. 8. De nem kérdezték. . mert a mi államunk viszonylatában nem lesznek külföldiek. 15. 10. Csõd. Önök tudják.. 3. 17. akik elolvasták beszámolóinkat és elõirányzatainkat.A gój uralkodók.. s akiket reprezentatív fogadásokkal. 11. Konvertálás. A legutóbbi összejövetelen elõadottak kapcsán ma részletesen meg fogom világítani a belsõ kölcsönök kérdését. 22.amelyek a gójok nemzeti vagyonával tápláltak minket nem foglalkozom többet. 7. 19. 13. Tartozások és adók. A külföldi kölcsönökkel . 20. 14. Megtakarítások? Mibõl? Új adókból? . 18. a pénzügyi zûrzavarnak milyen fokára jutottak. népeik csodálatra méltó ipara ellenére. Takarékpénztárak és járadéklevelek. JEGYZÕKÖNYV Belsõ kölcsönök. 9. A pénzpiacok eltörlése. 16.kérdezhették volna azok. hogy a jövõre vonatkozólag megtakarításokat és a helyzet javulását helyezték kilátásba.. 5. 21. 2. 23. 6. s ezek az elõterjesztések mindig kielégítették a rövidlátó lelkeket azzal. Ipari értékek szabályozása. mire vezetett a gójoknak ez a gondatlansága.. akiknek valamikor tanácsokat adtunk. 24 21. csupán kulisszák voltak uralmunk számára. az udvari etikettbõl adódó kötelezettségekkel és különféle szórakozásokkal eltérítettünk az államügyekkel való foglalkozástól. 4. tehát semmiféle külügy sem.

új adókkal kell fedezni . akik kormányozzák õket. ezenkívül pedig nem vihetõk keresztül a kölcsönjegyzõnk beleegyezése nélkül. Az államok fizetésképtelenségének nyílt bevallása a legjobb bizonyíték lesz arra. újabb kölcsönökhöz kell folyamodnia. ezzel egyidejûleg felajánlják. és ily módon gyakran lehetõvé tették kormányaik számára. Hogy a jegyzést mindenki gyõzze. valamint a következõnek: .Hasznot húztunk a tisztviselõk megvesztegethetõségébõl és az uralkodók hanyagságából. A kölcsönt. és több a pénz. Ezek csökkentik ugyan a kamatfizetést. De amikor vége van a komédiának. micsoda bizalom nyilvánul meg az állam kölcsönkötvényei iránt. háromszorosan. Az államok bejelentik. hanem csak annak kamatait.akik semmit sem értenek a pénzügyekhez . nem tudja a felajánlott összegeket kifizetni. A következõ napon mesterségesen felszöktetik a kölcsönkötvények árát. hogy visszafizetik a pénzt mindazoknak. A gój kormányok szerencséjére alattvalóik . sõt még ennél is többszörösen kaptuk vissza a gój kormányoknak kölcsönzött pénzünket. És ha ez a hitel is kimerült. mert tudják. Megtehetne ilyet bárki is velünk? Ezért csak a belsõ kölcsönök részleteivel foglalkozom. Pár nappal késõbb az államkasszák . mint amennyire szükség van (minek akkor jegyeztetni?). Ha mindenki visszautasítaná a konvertálást és követelné pénzét. hanem csak növelik a tõkeadósságot. Ezután következnek a konvertálások. akik elsõnek jegyeznek. kétszeresen. és árengedményt tesznek azoknak. s azzal okolják meg az áremelést. mint azt a kockázatot. hogy fizetésképtelen. hogy mindenki töri magát a kölcsönjegyzésért. Kérem önöket. hogy mi minden kölcsönadott pénzt vissza fogunk követelni.nem a kölcsönt. azaz kamatozó értékpapírjaikra. a kormány saját csapdájába esne és kiderülne.túlzsúfoltak. hogy rendkívül terhes adósságot vett magára. hogy belsõ kölcsönre van szükség.mint mondják . amelyre államaiknak még csak szükségük sem volt. hogy az egyik adósságot a másikkal fedezzék. Ezek az adók tehát arra szolgálnak. s ebben rejlik az egész színpadi hatás: ide nézzenekmondják-. jóval túljegyezték. amellyel pénzük más irányú elhelyezése járna. hogy azok többmilliós adósságtól szabaduljanak meg. az árat száz és ezer között szabják meg. ezek azonban nem szüntetik meg.mindig szívesebben vállalták az árfolyamveszteségeket és a kamatcsökkentést. Amikor bejelentik a konvertálást. tegyük fel. az állam azzal a ténnyel találja magát szemben. de magának az adósságnak fedezése nélkül. Hogy fizetni tudja a kamatokat. Manapság ezeket a trükköket külföldi kölcsönökkel kapcsolatban nem játszhatják meg a gójok. szenteljenek különös figyelmet ennek a pontnak. hogy a különbözõ országokban teljesen hiányzik minden kapcsolat a népek érdekei és azok között. és megindítják a kölcsönjegyeztetést saját váltóikra. akik nem kívánják konvertálni kötvényeiket.

vagyis olyanokkal. Ilyen járadéklevelekkel szokták a gójok pótolni államkincstáraik minden hiányát. 1. melyeknek az lesz a feladatuk. Értékpapírjaink árát törvényileg fogjuk megszabni a teljes névértéknek megfelelõen. mert nem fogjuk megengedni. Az évszázadok szörnyûségei. hogy nyomuk sem marad. mint ahogy meg fogjuk szüntetni az összes értékpapírtõzsdét is.úgy el fogjuk söpörni. azután messze névértékük alá szorítottuk le az árukat. 2. A hatalom és misztikusság imádásának glóriája. . JEGYZÕKÖNYV A jövõ titka. 11. 8. Ezek az adósságok olyan pénzekbõl állnak. 24 22. mindezeket a pénzügyi és hasonló fogásokat . 5. Ha ezeket az alapokat sokáig valamely kormány rendelkezésére bocsátják. amelyek többé-kevésbé rövidlejáratúak. 6. 3. 15. 4. Ily módon minden ipari vállalkozás tõlünk függõ helyzetbe fog kerülni. 16. 22. 20. hogy értékpapírjaink áringadozásai csorbítsák hatalmunk tekintélyét. 21. Elképzelhetik. hogy névértéken felül adtuk-vettük õket. Ha majd elfoglaljuk a világ trónját. 10. 18. amelyeket takarékpénztárakba és takarékalapokba fizettek be.manapság minden belsõ államkölcsönt úgynevezett függõ adósságokkal konszolidálnak. 7. az árcsökkentés vagy áremelés minden lehetõsége nélkül. 23.mint amelyek nem egyeztethetõk össze érdekeinkkel .) Az értékpapírtõzsdéket hatalmas állami hitelintézményekkel fogjuk helyettesíteni. (Az áremelés ürügyet szolgáltat az ár késõbbi csökkentésére. hogy a kormány szándékainak megfelelõen rögzítsék az ipari értékpapírok árát. 9. 17. 12. hogy egyetlen napon 500 millió ipari értékpapírt dobjanak piacra vagy vásároljanak fel. s a gójok értékpapírjaival kapcsolatban így is jártunk el: azzal kezdtük. 13. elpárolognak a külföldi államkölcsönök kamatainak törlesztése során és azonos összegre szóló járadéklevelek letétbe helyezésével helyettesítik õket. milyen óriási hatalomra fogunk így szert tenni. mint a jövõ jólétének alapja. 14. Ezek a hitelintézetek abban a helyzetben lesznek. 19.

hogy . de mégis helyre fog állni. Továbbá. Igaz. A mi uralmunk dicsõséges lesz. kormányozni és irányítani fog. a múltban és a jelenben végbemenõ történések titkát. hogy uralmunkat Isten határozta el. az egyenlõség és hasonlók. akik rekedtre ordítják magukat értelmetlen szólamokkal. amelyet oly sok évszázadon keresztül el kellett követnünk. kinek mihez van és mihez nincs joga.hogy mindent rendbe hozzon. Ilyen gazdagsággal rendelkezve nem fog nehezünkre esni bebizonyítani. Be fogjuk igazolni. s nem fog vezetõk és szónokok után futkosni. hogy az ember méltósága megköveteli. hogy ezen a szétszaggatott és megtépdesett földön helyreállítottuk az igazi jót és az egyén szabadságát. hogy a szabadság éppúgy nem áll a kicsapongásra és nem jogcím féktelen szabadosságra. amilyenek a lelkiismereti szabadság. s egyáltalában nem az ember énje körül forgó fantasztikus elképzelések az emberi méltóság ismérvei.Mindazzal. mint ahogy az ember méltóságát és erejét sem az a jog teszi. Egyúttal mindenki elõtt világossá fogjuk tenni. Ehhez van még némi hozzáfûznivalóm. hogy romboló elveket hirdessen. hogy igazi jóléthez vezessen. hogy az egyén szabadsága egyáltalán nem jelenti azt. hogy az emberiség jótevõi vagyunk. Kétségkívül nem szükséges további bizonyíték után keresni arra. végeredményben arra szolgált. hogy szigorúan tiszteletben tartják az általunk hozott törvényeket. valamint azt. hogy mindaz a szörnyûség.az arany tárházainkból két napon belül bármely tetszés szerinti mennyiséget elõ tudunk teremteni. valamint a gójokkal fennálló kapcsolataink és a pénzgazdálkodás titkait. amit eddig kifejtettem önök elõtt. gondosan igyekeztem megvilágítani a jövõben. hogy mindenki békében és nyugalomban örüljön az életnek a kellõ mértékletesség betartásával. mert mindenható lesz. amelyekrõl azt mondják. s ezzel lehetõvé fogjuk tenni. feltéve. . hogy tudatában legyen annak. hogy ez az egyén becsületesen és szigorúan betartja a közösségi élet összes törvényét. hogy joga van saját magát és másokat összecsõdült tömegekhez intézett uszító beszédekkel felizgatni. amelyek már a közeljövõben beletorkolnak nagy események áradatába. némi erõszakot is kell alkalmazni. feltéve természetesen. hogy az igazi szabadság az egyén sérthetetlenségében áll. A mi kezünkben van napjaink legnagyobb hatalma .

Államhatalmunk nimbusza arra fogja késztetni a népeket. 16. amikor pedig . 6. 9. Az Isten által kiválasztott. amelyre káros hatással volt a fényûzés terén kifejtett versengés. ami azt fogja jelenteni. 13. A részegeskedés betiltása. 14. 22. Igazi hatalom nem egyezkedik semmiféle joggal. szerénységre kell nevelnünk õket. 11.semmi egyebek. nagymértékben a kormány ellen hangolják a tömegeket. 10. 15. 3. A régi társadalom kiirtása és feltámasztása új formában.nagy eszmék. Újra helyre fogjuk állítani a kisipart. 23. 2. hogy szilárd legyen a kormány helyzete. hogy képletesen térdre ereszkedjenek elõtte.. 5. 8. . 12. Erre azért is szükség van. 24 23. A mi számunkra azonban eljátszotta majd szerepét abban a . Munkanélküliség. A kisiparosok nem ismerik a munkanélküliséget. A munkanélküliség rendkívül veszélyes dolog a kormányok számára. 19.. Hogy az emberek hozzászokjanak ahhoz. hogy aláaknázzuk a gyárosok magántõkéjét. 20. 18. 4. mert a gyárosok gyakran. és hódolatteljes tisztelettel adózzanak neki. 21.õszintén szólva . ezért elégedettek a fennálló renddel és következésképpen érdekük. A mi államhatalmunk a rend koronája lesz. JEGYZÕKÖNYV Luxuscikkek gyártásának korlátozása. Ezzel meg fogjuk javítani a közerkölcsöt is. bár nem mindig tudatosan. hogy akárcsak egy arasznyit is elvegyen tõle. 17. hogy engedelmeskedjenek nekünk. és ez magában foglalja az ember egész boldogságát. vele szemben senki sem meri megengedni magának. Ezért korlátozni fogjuk a luxuscikkek gyártását. 1. még Isten jogával sem. 7. mint utópiák.

Az alattvalók . Ezek az erõk most diadalmaskodnak. amikor kezünkbe kerül a hatalom. 16. büntetni fogjuk. mint õ szabadítson meg bennünket az összes elõbb említett erõszakoskodásoktól és bajoktól. De abban a pillanatban eljátszották szerepüket. aki homlokán hordja az ember sorsrendelésének pecsétjét. 20. mert érzik. 18. 9. 10. mint olyan bûncselekményt. Isten maga vezérelte az õ csillagát. hogy a legkisebb akadály se maradjon.ismételten hangsúlyozom . Ledöntötték a társadalmi rend minden formáját. 19. 14. Törvénnyel meg fogjuk tiltani a részegeskedést is. hogy azután újra feltámaszthassa õket jól megszervezett csapatok formájában.pillanatban. 17. Akkor majd így szólhatunk a világ népeihez: "Adjatok hálát Istennek és ereszkedjetek térdre az elõtt. 7. 5. 11. 8. még ha saját vérükbe is kell fojtania õket. mindenekelõtt ezt a mindent elnyelõ tüzet kell majd eloltania.. Ez az Isten által kiválasztott hivatott arra. amennyiben a szabadság és jog álarcában rablásokat és mindenféle erõszakoskodást követnek el. 24 24. 1. annak. 23.. hogy annak romjain felállítsák a zsidók királyának trónját. amelyeket csak állati ösztönök vezetnek és nem az emberi ész. melyek még Isten hatalmát is tagadják. 21. amely fekélyekkel boríthatná el az állam testét.csak az erõs kéznek engedelmeskednek vakon. amelyek tudatosan felveszik a harcot mindenféle fertõzés ellen. s amelyekbõl mindenfelé kicsap az anarchia tüze. Mit érnek angyali lelkû királlyal? Az erõ és hatalom megszemélyesítését kell látniuk benne. amikor õ elfoglalja királyságát. hogy megtörje azokat az értelmetlen erõket. 15. amely kivetkõzteti az embert emberi mivoltából. Akkor majd el kell söpörni õket útjából. 2. 12. hogy senki más. aki valamennyi mostani uralkodó helyébe fog lépni. JEGYZÕKÖNYV Dávid király gyökereinek megerõsítése (?). 22. A mostani uralkodók csak nagy nehezen tartják magukat az általunk lezüllesztett társadalmakban. A legfõbb uralkodónak. hogy védelmet és támogatást nyújthat nekik a szociális bajok ellen. 6. . 3. 13. 4. aki teljesen független tõlük. Ezért kötelessége lesz ezeket a társadalmakat megsemmisíteni. és állattá alacsonyítja az alkohol hatására.

akiket beavattak az államvezetés mûvészetének titkaiba. de mindig gondoskodni fognak arról. ha elõkészületük ideje alatt könnyelmûségrõl. Elsõsorban és mindenekelõtt ugyanazt a módszert fogjuk alkalmazni. hanem kiváló képességeik alapján.sok évszázad tapasztalatainak összevetése révén .A király betanítása. amely már bölcseink számára is lehetõvé tette a világ összes ügyeinek irányítását.. puhaságról vagy más tulajdonságokról tesznek tanúságot. a kormányzást csak azokra lehet bízni. egyszóval azoknak a törvényeknek szellemére. Közvetlen trónörökösöket nemegyszer ki fognak zárni az uralkodásból. amelyeket a természet maga állított fel megingathatatlanul az emberi kapcsolatok szabályozására. hogy milyen módszerekkel fogjuk mindenütt az egész világon megszilárdítani Dávid király dinasztiájának uralmát. amelyek következtében képtelenek a kormányzásra. s amelyek már önmagukban is veszélyeztetik a királyi tekintélyt. Dávid utódainak bizonyos tagjai elõ fogják készíteni a királyokat és örököseit hivatásukra. Közvetlen trónörökösök kizárása. azaz az emberiség tervszerû nevelését az általunk kívánt irányban. Ennek az eljárásnak az a célja. A zsidók királyának külsõ jellemének feddhetetlensége. A király maga a sors. Ezeket nem örökösödési jog alapján fogják kiválasztani. hogy mindenki megtudja.a már említett tervek gyakorlati alkalmazására. Most rátérek annak ismertetésére. a gazdaságpolitika és társadalomtudomány terén tett megfigyelésekre. Csakis ezeket a kiválasztottakat fogják megtanítani . Be fogják vezetni õket a politika legmélyebb titkaiba és a kormány terveibe. . A király és három jótállója.. hogy ezeken kívül senki se szerezhessen tudomást ezekrõl a titkokról. melyek az államhatalom vesztét okozzák.

akiket legközelebbi tanácsadóinak neveznek. Ezért nem fogja elfoglalni a trónt. Az érzékiség minden másnál jobban lerontja a szellemi képességeket és zavarja a tisztánlátást. hogy a zsidók királya szenvedélyeinek rabja legyen. Csupán a király és az a három. Különösen áll ez az érzékiségre: jellemének olyannak kell lennie. hogy állati ösztönök semmiképp se kerekedjenek felül értelmén. még inkább pedig jövõbeli szándékait senki sem fogja ismerni. amíg el nem következik az ideje annak. . amelyet meg kell valósítania. hogy nyilvános helyeken mutatkozzék és beszéljen népével. Legfõbb urunknak példátlanul feddhetetlennek kell lennie. a törvény értelmében köteles lesz átadni a kormány gyeplõit más. mindenki megtestesítését fogja látni a sorsnak a maga kiismerhetetlen útjaival. hogy a király észbeli képességeinek meg kell felelniük annak a kormányzási tervnek. hogy szilárd kézben tartsák a kormányrudat. akár kegyetlenség árán is. A király pillanatnyi terveit. aki jótállt érte. Nem szabad. ". melyet most terrorral elválasztunk egymástól. az egész világ legfõbb urának minden személyes kedvtelést fel kell áldoznia népéért.Bölcseink kizárólag azoknak fogják átadni a kormányzás gyeplõit. Senki sem fogja tudni. amennyiben az emberi tevékenység legrosszabb és legállatibb területére vonja el a gondolatokat. Hogy a nép ismerje és szeresse királyát. Az emberiség Dávid szent ivadékaiból származó támaszának. még azok sem. tudja majd. és ezért senki sem fogja merni keresztezni ismeretlen útjait. Ez biztosítja a szükséges kapcsolatot a két erõ között. mielõtt a fent említett bölcsek meg nem vizsgálták szellemi képességeit. Magától értetõdõ. elengedhetetlenül szükséges. hogy mindkét erõt külön-külön alávessük befolyásunknak. Ha a király akaratgyengeségben betegszik meg vagy más okból válik képtelenné a kormányzásra. hogy mi fog történni. aki hajthatatlan akarattal ura saját magának és az emberiségnek. erre alkalmas kezeknek. Erre a terrorra szükségünk van mindaddig. A király személyében. milyen célokat követ a király a maga rendelkezéseivel. akikben feltétlenül megvan a tehetség arra.

hogy lássanak.mint Sátán .ipar. Arra az Oroszországra.UTÓSZÓ Nyil utószavának befejezõ szakasza (Az 1905-ös kiadáshoz) Montefiore vallomása szerint Cion nem sajnál sem pénzt. hallja meg. hogy félek. ahol Cion az arany hatalmát használva uralkodik a tömegeken és a társadalom legtiszteletreméltóbb és felvilágosult rétegén. túl késõn sikerült kiadni a könyvemet abban a reményben. akiket "szuperkormány"-uk javára befogtak. hogy felhívjam rá az emberek figyelmét . mert az összes kötvény és értékpapír ennek kezében van. hogy Izrael királyának gyõzelmes uralkodása degenerált világunk fölé emelkedik . " Akinek van füle. amelyeket sohasem lesznek képesek visszafizetni. akiknek még van fülük. hogy halljanak és szemük. amely hamarosan az apatikus Oroszországra fog törni. És csak most jutottam el arra a pontra. Kölcsöneivel rabigába hajtott minden nemzetet. A nemzeti szabadságnak hamarosan vége. Az összes ügy . hogy céljait elérje. sem bármilyen más eszközt ahhoz. Minden ország olyan nagy összegekkel van eladósodva a zsidóknak.hiába . amely szerencsétlenségére úgy néz ki. tehát a személyes szabadság is végéhez közeledik . Csak Isten tudja. . kereskedelem és diplomácia Cion kezében van. milyen sok erõfeszítést tettem azért. hogy feltártam a vihar okait. Az oktatás teljesen materialista irányvonalával a zsidók láncra verték a nemzsidókat.és hogy figyelmeztessem a hatalmon lévõket azáltal." Közel négy éve. hogy elvesztett minden elképzelést a körülötte zajló dolgokkal kapcsolatban.hatalmával és terrorjával. hogy készenlétben legyenek azok. hogy Cion bölcseinek jegyzõkönyvei a birtokomba került. Napjainkban a világ összes kormánya tudatosan vagy tudattalanul alárendeli magát Cion szuperkormányának.mert ott igazi szabadság nem létezhet. Ezek után nem lehet kétséges.

amelyik kimondta volna. hogy sürgõsen összehívjuk a Nyolcadik Ökumenikus Zsinatot. Azt lehetne gondolni.A Cion vérébõl született király . járványok. hogy bebizonyítsuk "Cion bölcsei"-nek befolyását a történelembõl. ütött az óra. Jó lenne. oldal). könyvének utószavából: Íme a Jegyzõkönyvek lényege. így valósítva meg a messianisztikus kort:' Ezt a mondatot értelmének lényeges megváltoztatása nélkül a következõképpen is át lehet alakítani: a világ azért jött létre. földrengések . amelyet azzal gyakoroltak a világra. pletykák. amely egyesítené a lelkipásztorokat és a kereszténység összes képviselõjét. hogy azt a zsidók uralják. mára már beteljesedett valóság lett. vagy a világ tragédiájának utolsó felvonása elõtt felhúzták a függönyt. hogy a gyorsan múló napok a Kiválasztott Nép ügyeit szolgálják. Helyhiány miatt nem mehetünk bele a világtörténelem részleteibe. Mi most bebizonyítottuk. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak.minden. A zsidó szabadkõmûvesek azért nem találtak bíróságot. hogy elõre megmondták az emberiség biztos közeljövõjét. akinek az apja a svájci Laussane városában volt rabbi. amelyek alapján állítólag "kétséget kizáróan bebizonyosodott". hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. -Mindeddig azonban nem vizsgálta meg senki azokat az úgynevezett bizonyítékokat. éhínségek. Csak Krisztus világossága és Egyetemes Szentegyháza képes Sátán mélységére hatolni és feltárni gonoszságának mértékét. ami tegnap még lehetetlen volt. mert az állítólagos hamisságukat semmi sem bizonyítja. a "gonoszság titkai"ba. (220-221. hogy a Jegyzõkönyvek lényeges állításai hitelesek. Világi viták és hitszakadások mind feledésbe merülnének a küszöbön álló Antikrisztus eljövetele elleni felkészülés szükségében. háborúk. .az Antikrisztus hamarosan egyetemes birodalmának trónjára emelkedik. Szívembõl érzem. a következõket állítja: "A világ azért jött létre. hogy beteljesedjen. A Szabadkõmûvesnek lenni "a zsidó lét egyik formája" címû fejezet végén Vadnai Gábor zsidó szabadkõmûves. Ez a gátlástalan törtetés és határtalan gõg biztosít termõtalajt az évezredes antiszemitizmusnak. A világ eseményei szörnyû sebességgel felgyorsultak: viták. de bebizonyította a szabadkõmûves összeesküvés valódiságát is. ha a kis zsidók ezen elgondolkodnának. Részletek Mónus Áron: Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom c. Az Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom címû történelmi tanulmányom ennek a tényállításnak a hiteles voltát bebizonyította.

A szabadkõmûvesség a világ meghódítására szõtt terveit hosszú távon. mint egy nap a közönséges halandók életében. Saját neveiket nem közölték. Az így szerzett pénzbõl a zsidó szabadkõmûvesek meghíznak.akkor a már a nagyközönség által teljesen elfelejtett-a III.a köznép gyûlöletét a kis zsidók ellen felszítani . Chemor. A célja elérésének érdekében minden eszközt felhasznál. melyet . A válasz a következõ volt: "Szeretett barátaim Mózesben. azokat fokozatosan fejlesztve. mint egy világgá kürtölt apróhirdetés. akik már közrejátszottak a III.és egyben magukat rágalmazás áldozataiként feltüntetni. Megkaptuk a levelet. Á "bölcsek" a Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozásával pogromokat idéztek elõ Oroszországban. Ezt a Jegyzõkönyvek. (223-225. melyben aggodalmatoknak és szerencsétlenségeteknek adtok hangot. Napóleon elleni gúnyirat kiadását. Ha nincs antiszemitizmus. akkor szítanak a legaljasabb módszerekkel. amikor a spanyol törvény kiutasítással fenyegette a zsidókat. Ekként mégis sikerült a Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozatalával a kitûzött célt megvalósítani . hogy a Jegyzõkönyvek eredeti szövegét esetleg stilizálták. Napóleon császár ellen szerkesztett gúnyirat kiadásában. elkészítették a védelmükre . érlelve igyekszik megvalósítani. hogy a zsidó szabadkõmûvesség számára az antiszemitizmus jelenléte létfontosságú. nem bizonyítja azok hamis voltát. Izrael Államban pedig atombombákat gyártanak a muzulmán országok sakkban tartására. meg is hozták Adolf Hitler személyében. majd pedig a messianisztikus kor eljövetelének és fennmaradásának biztosítására. Harmincöt év az "Istenség munkatársai" számára annyi. Spanyolország fõrabbija tanácsért fordult a Konstantinápolyban székelõ Nagy Szanhedrinhez. Ezzel zsarolják a demokratikusnak mondott országok vezetõit. A Jegyzõkönyveket nyilvánosságra hozó "bölcsek" között voltak olyanok. A Nietzschei Birodalom Titkai (Les Secrets de l'Empire Nietzschéen) címû francia nyelvû terjedelmes könyvemben számos jelenkori esemény felidézésével bizonyítom.Az. oldal) További jegyzõkönyvek ismertetése 1492-ben. amint egy könyv javított kiadása sem bizonyul hamisítványnak. A Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozása maguknak a Cion bölcseinek a tette volt. Mielõtt a Jegyzõkönyvek szövegét nyilvánosságra hozták volna. amelyek jelentõs zsidó tömegek Palesztinába történõ kivándorlását eredményezték. nehogy a jogos népharag ellenük forduljon. A "bölcsek" ugyanakkor egy ügynököt kerestek céljuk megvalósításának elõmozdítására.

. mint ti magatoknak. aki a 1 1. 3. valóságos hatalomra fogtok jutni. (Aláírás) A konstantinápolyi zsidók hercege " **** A Berlinben megjelenõ Prizyv nevû orosz újság 1920. hogy megkísérlik elvenni az életeteket: fiaitokból legyenek orvosok és patikusok. mert majd tapasztalatból meg fogjátok látni. héber nyelvû dokumentumot közölt. amelyeket adunk. hogy õk vehessék el a keresztények életét. és ügyeljetek arra. 2. A sok más aggodalmat illetõleg: intézzétek úgy. Ezáltal uralhatjátok a világot. hogy Spanyolország királya arra kötelez benneteket. A világ uralmának küszöbén állunk. február 5-i száma egy érdekes. hogy elpusztíthassák a templomaikat. decemberi dátummal ellátott. hogy õk foszthassák ki apránként a keresztényeket. Azt illetõleg. hogy a keresztényeket rabigába hajthassák. hogy bármennyire is megalázottak vagytok. Azt illetõleg. most közel került a megvalósuláshoz. Amirõl korábban csak álmodhattunk. Azt illetõleg. hogy fiaitokból legyenek szószólók és ügyvédek.Az Izraelita Nemzetközi Liga fiókjainak képviselõi számára. hogy megfosszanak benneteket a tulajdonotoktól: fiaitokból legyenek kereskedõk. 4. Izrael Fiai! Közeledik végsõ gyõzelmünk órája. és bosszút állhattok rajtuk. Ne térjetek el ezektõl az utasításoktól. Nem sokkal korábban gyengék és tehetetlenek voltuk. Teljes egészében a következõket tartalmazta: TITKOS. mert nem tehettek másként. hogy mindig keveredjenek bele államügyekbe. 1919. A nagy satrapák és rabbik tanácsa a következõ: 1.elszenvedtek. Azt illetõleg. hogy vegyétek fel a kereszténységet: tegyétek azt. amely fényt derített a zsidóság titkos szervezeteire Oroszországban: Az okiratot egy Zunder nevû halott zsidó zsebében találták. . hogy elpusztítják a zsinagógáitokat: fiaitokból legyenek kanonokok és lelkészek azért. 5. Mesterlövész zászlóalj bolsevik parancsnoka volt. Bennünk is ugyanolyan fájdalmat kelt hallani róla. hogy parancs van rá.

A városokban a népbiztosság és az élelmiszerbizottság. Oroszországban a hatalmunk korlátlan. hogy óvatosaknak kell lennünk. Mindezeket majdnem teljes egészében véghezvittük. a civilizációt. Megingattuk a kultúrát. ugyanazon a kijelölt úton kell tovább haladnunk. Izrael Fiai! Közel van gyõzelmünk. Oroszország feletti gyõzelmünk. Mindamellett azonban óvatosaknak kell lennünk. súlyos helyzetét. mert csak mi magunk védhetjük meg magunkat! Ne feledjétek. amelyet szellemi felsõbbrendûségünkkel értünk el. Mindent megtettünk. hogy a legyõzött Oroszország ne találhasson vezetõket! Ezáltal minden lehetõség megszûnik számukra. a házbizottság. Felvásárolunk kormánykölcsönöket és aranyat. elõvigyázatosak. Rosenfeld (Kamenyev). és láthatjuk õket könnyek között! Ezt a népet tehetetlen rabszolgákká alacsonyítottuk azáltal. de legyetek óvatosak. Az idegen vallás és doktrínák tekintélyét nagyon sikeres propagandával könyörtelen kritikának és gúnyolódásnak tettük ki. és végül térdre kényszerítsük õket. De legyetek óvatosak. Háborúk és osztályharcok elpusztítanak minden kincset és kultúrát. A hatalom a kezünkben van. a mi embereink kezében van. De ne hagyjátok. A szent törõdés védelmünkért nem enged sem sajnálatot. Biztosra lehet mondani. stb. Legyetek óvatosak és legyetek csendben! Nem kegyelmezhettek ellenségünknek.egy pillanatra sem -. Legyetek óvatosak. hogy a gyõzelem megrészegítsen benneteket. ezáltal irányító hatalmunk van a világ tõzsdéi fölött. Véget kell vetnünk az orosz nép legjobb és vezetõ elemeinek.ne helyezzetek bizalmat áruló. mert a fõ ellenségünk az elnyomott Oroszország. de ugyanakkor nagyon óvatosaknak kell lennünk. Végre megpillanthatjuk az orosz nép keserû. Izrael igaz fiai. hogy megfosztottuk õket tulajdonuktól és aranyuktól. sötét hatalmakba! Bronstein (Trockij). hogy az orosz népet a zsidó hatalom rabigájába hajtsuk. de ne feledjétek . Szilárdan vonjátok össze soraitokat! Tudassátok népünk nemzeti .most pedig a világ katasztrófájának köszönhetõen büszkén emelhetjük fel fejünket. amely egy nap ellenünk fordulhat. a hagyományokat és a keresztény nemzetek trónjait. Oroszország haláltusáját vívja lábunk alatt. Apfelbaum (Zinovjev). mert a politikai és gazdasági hatalmunk és befolyásunk a tömegekre gyorsan fejlõdik. Izrael Fiai! A régóta vágyott gyõzelmünk órája Oroszország fölött már közel van. hogy miután átmasíroztunk lerombolt és legyengült oltárokon és trónokon.mindegyikük mint sok ezernyi más. hogy ellenálljanak hatalmunknak. amelyet a keresztények teremtettek. Oroszországot legyõztük és tönkretettük. hogy mi nem bízhatunk a Vörös Hadseregben. A munkások és parasztok között gyûlöletet és vitákat kell szítanunk. Steinberg . a jövõben egy új nemzedékkel ellenünk fordulhat. sem könyörületet.

.aki mellesleg az MGB és a háború elõtti NKVD (Belügyi Népbiztosság) lengyel ügynöke is volt.* egykori lengyel köztársasági elnök dolgozószobájában találták meg. hogy itt is közreadjuk. az MGB (Állambiztonsági Minisztérium) titkos. a találkozók kizárólag nyilvános helyeken történhetnek. **** A KGB (Állambiztonsági Bizottság) akkori elõdje. 6. A Nagykövetség épületeinek területén tilos a bennszülöttek soraiból általunk beszervezett informátorokat fogadni. mert mind témája. 1. Az eredeti orosz nyelvû változatot Boleslaw Bierut. mégis könnyen párhuzamot lehet vonni az elmúlt évtizedek magyarországi történései és a "bennszülöttekre" vonatkozó használati utasítás között. Az ezekkel az emberekkel való találkozásokat egy erre kijelölt szolgálat szervezi. 2. Államférfi és kommunista pártvezér. (Szigorúan titkos) K. 45 pontból álló dokumentuma már megjelent korábban néhány magyar folyóiratban. Moszkva. Bierut 1918-ban lépett be a kommunista pártba. 1947. akit Lengyelország Sztálinjának neveztek.politikáját! Harcoljatok az örök eszmékért! Tartsátok az õsi törvények szentségét. Az információkat a nagykövetség veszi át különleges szolgálatunk közremûködése mellett. AA/CC 113 Utasítás NK/003/47 2. mind stílusa és eredete kísértetiesen hasonlít a Jegyzõkönyvekéhez. melyeket a történelem hagyott ránk! Védelmezzen és vezessen szellemünk és tehetségünk! Aláírás: az Izraelita Nemzetközi Liga Szentpétervári Fiókjának Központi Bizottsága. Habár az alapelvek csak Lengyelországra vonatkoznak. és . miután fõszerepet játszott a második világháború utáni hatalomátvételben. Kötelességünknek éreztük azonban. Bierut Boleslaw (Rury Jezuickie) 1892-ben született Lublin mellett. Az alábbiakban közölt titkos utasítások állítólag Lengyelországból jutottak el Magyarországra.

akik a Kosciluszko-hadseregbe (a Szovjetunió területén a Vörös Hadsereg oldalán harcoló lengyel hadsereg) való belépésük elõtt országunk (a Szovjetunió) területén tartózkodtak. szintén megengedhetetlen egyszerû sorkatonák bennszülött nõkkel való érintkezése. és hozzáláttak a lengyel élet elszovjetesítéséhez. a szabadulása után a Szovjetunióba ment. 1952ben feladta elnöki posztját és miniszterelnök lett. hogy minden fegyveres akcióban azok a katonák vegyenek részt. ügyelve arra. Meggyorsítani azon bennszülöttek likvidálását. amelyek nem a mi kezdeményezésünk folytán keletkeztek. között többször letartóztatták. a parasztzászlóaljakkal és más társaságokkal és szervezetekkel állnak kapcsolatban. és 1948ban újjáalakította a pártot Lengyel Egyesült Munkáspárt néven. A háború nagy részét ott élte át. a Lengyel Munkáspárt fõtitkára elmozdításában. Ennek az ügynek az érdekében ki kell használni a fegyveres ellenzék jelenlétét. az Interbrigadistákkal. aki 1945-tõl köztársasági elnök volt. 4.életét a kommunista eszmék hirdetésének szentelte. Lengyelországban. katonaság közötti kapcsolatteremtés. közremûködött Wladyslaw Gomulka. és 1938-ban. a Lengyel Szocialista Párttal. Bulgáriában. Meg kell gyorsítani az összes párt egy szervezetbe történõ egyesítését. . 1943. Csehszlovákiában és Ausztriában hirdette a kommunizmust. És elérni teljes megsemmisítésüket. hogy tiszti kádereink a bennszülötteket azok lakásaiban látogassák. Bierut. és járási vezetõktõl felfelé a vezetõ helyekre különleges szolgálatunk által jóváhagyott embereket kell helyezni. Sztálin és a Vörös Hadsereg segítségével Bierut és elvtársai 1947-re megszabadultak az ellenzéktõl. 3. 1920. megengedhetetlen katonáink és a bennszülött lakosság. Még a végsõ egyesítés elõtt likvidálni kell a cserkészmozgalom ismert vezetõit. akik Lengyelország Kommunista Pártjával. a Lengyel Kommunista Ifjúsági Szövetséggel. hogy minden kulcsszerep olyan embereknek jusson. de 1954-ben lemondott. a Szovjet Kommunista Párt 20. Egyesíteni kell az összes ifjúsági szervezetet. amikor Hruscsov elõterjesztette a híres "sztálini idõszak bûncselekményei"-t. 5. Fõként annak kell nagy figyelmet szentelni. Moszkva hû követõje. Megengedhetetlen. a Hazai Hadsereggel. és 1930. végén visszatért Lengyelországba. Kongresszusa idején. 1956-ban halt meg Moszkvában. hogy katonáink és a civil lakosság között semmiféle kapcsolat ne jöhessen létre. 6. akik a különleges osztályunk szolgálatában állnak. Ügyelni kell arra. 2.

Az ilyen embereket be kell szervezni. hogy a magángazdálkodás ráfizetéses legyen. amennyiben ellenállást tanúsítanak. A paraszti magángazdálkodással szemben olyan politikát kell folytatni. hanem csak arról. parcellát. el kell távolítani azokat az embereket. hogy a mezõgazdaság ne tudja fedezni az ország élelmiszerellátását. hogy azt kiutalták. hogy a pártkongresszusok küldöttei által megválasztott funkcionáriusok az elõttük álló teljes idõszakra ne tarthassák meg mandátumaikat. Különös figyelmet kell szentelni a szervezési képességekkel rendelkezõ és népszerûségre esélyes egyéneknek. Ha mindez nem vezetne eredményre. csökkenteni kell a termelõeszközök kiosztását. (A helyi közigazgatási szervek tudomása nélkül) 1 1. Elintézni. A küldöttek semmi esetre sem hívhatnak össze vállalatok közötti gyûléseket. akik földet. és ha egy ilyen gyûlést mindenképpen össze kell hívni. hogy az állami alkalmazottak (a biztonsági szerveket és a bányaipart kivéve) alacsony fizetést kapjanak. Emellett meg kell említeni. hogy tulajdonosok. Minden elkövetkezendõ kongresszusra új küldötteket kell válogatni. . Amennyiben nagyobb ellenállás keletkezik. Ügyelni kell arra is. Megszervezni és figyelni arra. esetleg minimális haszonnal járhasson. Minden kormányszervbe. Ez elsõsorban az egészségügyet. Nyomást kell gyakorolni a bennszülött hivatalokra. a bíróságokat. meg kell szervezni. 13. és növelni az állami beszolgáltatási kötelezettségek kvótáit. Úgyszintén nem szabad ezt üzletnek nevezni. 10. akiket különleges szolgálatunk szemel ki. 12. 8. Ezután pedig el kell kezdeni vidéken a kollektivizálást. telket szereznek. valamint a vezetõ beosztásban dolgozókat érinti. Ha nincs más megoldás. valamint az üzemek többségébe különleges szolgálatunkkal együttmûködõ egyéneket kell beépíteni. akik a koncepciók tervezésében és a követelések felterjesztésében aktivitást fejtenek ki. hogy azon személyek. a hiányzó mennyiséget behozatallal kell pótolni. csakis olyanokat. a közmûvelõdési szférát. nem engedni õket magasabb posztra. ne arról kapjanak papírt.7. Különleges figyelmet kell szentelni annak. hogy a sajtó kiemelten írjon a bennszülötteknek kiszállított áru mennyiségérõl. hogy a bennszülött sajtó ne közölje a hozzánk szállított áru mennyiségét és fajtáit. 9. hogy ez az árucsere-forgalom keretén belül történik.

21. Mindent elkövetni annak érdekében. 23. Nagy figyelmet kell szentelni a feltalálóknak és újítóknak. olyan feltételeket kell kialakítani. valamint azokat. Minden fegyveres akció és éleslövészet alatt a lõszer mennyiségét fegyverre való tekintet nélkül állandóan szigorúan ellenõrizni kell. Nem . legyenek azok jogi. de egyikük sem hozhat határozatot. (Kivételt képeznek a bányaipart érintõ ügyek. hogy azok alkalmazottaik szemében kompromittálják õket. és akik nem hajlamosak azon problémák analizálására. gazdasági vagy szervezeti jellegûek. a nyugdíj. Megfigyelés alatt kell tartani minden tudományos kutatóintézetet és laboratóriumot.) 16. melyek a bányaiparban hasznosíthatók. hogy az egyes ügyek tárgyalásával egyszerre több komisszió. kirándulások szervezése. ahol már el vannak helyezve különleges szolgálatunk emberei. melyek túlérnek tevékenységük határain. 19. A bennszülött tiszti káderekre csak ott bízható felelõs pozíció. megfelelõen pontatlanok legyenek. a hiánycikkek elosztásának megszervezése. A szakszervezetek nem szegülhetnek ellen az igazgatóság utasításainak. de minden egyes találmányt következetesen fel kell jegyezni. a jelentés pedig a központba küldendõ. Az üzemi önkormányzatok semmiféleképpen sem fejthetnek ki hatást az üzem tevékenységére. valamint fejleszteni és támogatni tevékenységüket. Csak azon találmányok megvalósításához szabad hozzájárulni. hogy csak azokat a dolgozókat és vezetõket léptessék elõ. és lehetetlenné tegyék visszatérésüket eredeti környezetükbe.14.és kölcsönkérelmek elbírálása. 20. 22. Azon bennszülöttek tevékenységéhez. akik a rájuk bízott feladatokat példamutatóan végrehajtják. aki párt-. A szakszervezeteket más feladatokkal kell elfoglalni. melyek különleges utasításainkban vannak feltüntetve. Meg kell szervezni. 17. úgymint a vállalati üdültetések szervezése. kulturális és szórakoztató programok. mielõtt a többiekkel nem konzultált. hogy a határozatok és rendeletek. állami és gazdasági funkciókat viselnek. hivatal és intézmény foglalkozzon. a politikai vezetés határozatainak és nézeteinek az igazolása. Kizárólag a határozatok teljesítésén dolgozhatnak. Mindent megtenni annak érdekében. 15. 18.

Ezen termékek árai magasabbak legyenek. hogy az ipari hulladék azon folyókba legyen irányítva. észrevételeket és azok szerzõit. Ha egy találmány már ismertté vált. 26. melyeken helyet kap a múlt és a helyi problémák bírálata. Figyelni kell arra. melyek nincsenek rákötve a fõ vízhálózati rendszerre. Számú utasításban szereplõ szállítmányokat. amelyek a termelés növelését. A bennszülött vezetés nyilvános fellépései lehetnek nemzeti és történelmi színezetûek. 28. de azok nem vezethetnek a nemzet egységéhez. melyek idõszerû termelési témákkal foglalkoznak. A magántulajdonban lévõ termelõvállalatok és az iparosok csak olyan alapanyagokat és berendezéseket kaphassanak. meg kell szervezni annak külföldre való eladását. feljegyezni az ott elhangzott javaslatokat. mint az állami vállalatok hasonló termékei. A találmány értékérõl és leírásáról szóló dokumentumok közlése megengedhetetlen. Népszerûsíteni kell a dolgozókkal folytatott beszélgetéseket. ezzel párhuzamban pedig nyersanyagtermelés és nyersanyagbányászat visszaesését eredményeznék vagy akadályoznák a határozatok teljesítését. Az ipari objektumok rekonstrukciója és építése során ügyelni kell arra. melyekben hosszabb idõre háziállatokat lehetne tartani vagy nagyobb mennyiségû élelmiszertartalékot felhalmozni.valósíthatók meg azok a találmányok. valamint olyan beszélgetéseket. 31.) 25. A régi. 29. ivóvíztartalékként szolgálhatnak. nem bekötött vízvezetékeket és az utcai kutakat szisztematikusan fel kell számolni. amelyek meggátolják a jó minõségû áruk elõállítását. 24. Az üzemekben kezdeményezni kell a különbözõ problémafelvetõ és szakmai értekezletek összehívását. 27. Az egyes szállítmányok pontosságában zavarokat kell elõidézni. Az újjáépített városok és az új lakótelepek lakásaiban nem lehetnek többlethelyiségek. Nem szabad megengedni azonban a bírált jelenségek okainak megszüntetését. (Kivéve az NK 552-46. . nehogy az újjáépítés alatt álló vagy az újonnan felépített városokban és lakótelepeken léteznek olyan vízvezetékrendszerek. 30.

Inspirálni kell olyan állami mûvészeti és sportrendezvények megrendezését. temetõink megrongálása.32. Helyüket kinevezett emberekkel kell feltölteni. hirdetõ. nemzetünk és kultúránk befeketítését. és kihasználni a velük szemben létezõ gyûlöletet. hogy általános ellenszenv alakuljon ki ezen intézmények ellen. 35. Figyelni és ellenõrizni az egyházi nyomdákat. és a középiskolákban beszüntetni a latin és az ógörög nyelv. Ha létrejön egy olyanjellegû szervezet. különösen a német) megszállókkal szemben. a prédikációkat. Elõ kell idézni a hivatali adminisztráció minden szinten történõ maximális terebélyesedését. de ugyanakkor szorgalmazná a hivatalos vezetés gazdasági tevékenységének ellenõrzését. hanem rá kell mutatni a királyok zsarnokságára és az elnyomott nép harcára. Ezt a következõképpen kell csinálni: emlékhelyeink megszégyenítése. a logika és a genetika oktatását. de különösen a közép. és a velük kötött egyezmények értelmét kétségbe vonó röplapok kiadása. . A történelem oktatásában nem szabad megemlíteni. A szakiskolákban be kell vezetni a szûk specializációkat.illetve szakiskolákból. 37. korlátozni a forrásmunkák kiadását. Ügyelni kell minden gyártási tervre a bányaiparban. akik köztekintélynek és népszerûségnek örvendenek. 36. 38. A helyi kiadványokban nem engedhetõ meg azon bennszülöttekrõl szóló mûvek megjelenése. de semmiképpen sem engedhetõ meg számbeli megfogyatkozásuk és normális mûködésük sem. s melyek a szocializmusért vívott harcot hirdetik. hogy melyik uralkodó szolgálta vagy akarta szolgálni az ország javát. azonnal be kell indítani ellene nacionalizmus és sovinizmus vádjával egy rágalomhadjáratot. de még a temetési szertartásokat is. 34. Megengedhetõ az adminisztratív szervek bírálata. amelyek a bennszülöttek harcát ünneplik a (az oroszokat kivéve. 33. A kulturálisnevelõmunkát úgy irányítani. levéltárakat. Meggátolni a belföldi piac ellátását. Megszüntetni a tantárgyak közötti különbségeket. A propagandamunkába be kell vonni a bennszülötteket. Különös figyelmet kell szentelni az egyházaknak. az általános filozófia.és fõiskolákból el kell távolítani azokat a tanítókat. az énekeket. Az alap. akik a forradalomig és a második világháború alatt nálunk éltek. a vallásoktatás tartalmát. valamint a megfelelõ instrukciókkal megjelölt vállalatokban. amelyik ugyan támogatná az országunkkal való szövetséget.

Meg kell szervezni. állítsák bíróság elé. likvidálni vagy köztörvényes kihágás vádjával bezárni õket. fõbb hivatalokban. szocializmusellenes és az iparosítást ellenzõ tevékenységgel vádolnak. 45. csak azzal a feltétellel lehetséges ezt megtenni. 43. és a legkisebb szakértelemmel rendelkezõ iskolázatlan munkásokkal helyettesíteni õket. 42. akik a bennszülött lakosság tekintélyét élvezik. A munkahelyeken gondoskodni kell a különbözõ funkciókban dolgozó emberek leváltásáról. . vádlók és informátorok) nem lesznek beidézve. Amennyiben ez a rehabilitáció elkerülhetetlen. Odafigyelni arra. Nyilvánosságra kell hozni azoknak a vezetõ pozíciókban dolgozó személyeknek pereit (elsõsorban a hadügyben. valamint a hibás ítélet okozói (bírák. tanúk. hogy az eset bírói mûhibának minõsül. és a késõbbi változások idejére kádertartalékként számolni velük. Drasztikus esetekben vissza kell hívni õket funkciójukból. Gondoskodni a hidak. Az úgynevezett véletlen események során. hogy a politikai ellenzék képviselõit lecsukják. akiknek nem érdekük szakértelmük növelése. nem lesz perújrafelvétel. csupán a diploma megszerzése. Azokat a párt által kinevezett vezetõket. hogy a fõiskolákra a legalacsonyabb társadalmi rétegekbõl származók kerüljenek be elsõsorban. Végsõ esetben vezetõ állásba kell tenni õket. 40. 41. hogy egy szükséges katonai intervenció esetén gyorsan és minden oldalról elérhetõ legyen az ellenállás helyszíne vagy az ellenzéki erõk összpontosításának helye. utak és az összekötõhálózat kiépítésérõl és felújításáról. mielõtt még betörnének a köztudatba. 44. akik tevékenységükkel károkat okoztak vagy az alkalmazottak elégedetlenségét idézték elõ. más hasonló vagy magasabb szintû pozíciókba helyezni õket. iskolaügyben dolgozókról van szó). Meg kell gátolni a politikai perekben elítélt személyek rehabilitációját. akiket népellenes. Ez a dolgozó tömegek figyelmét felkelti. Megdolgozni azokat az ellenzékieket. minisztériumokban.39.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful