cion bölcseinek jegyzökönyve

Tisztelt Látogató!

Ezen az oldalon megtalálható a "Cion Bölcseinek Jegyzõkönyvei" c. Magyarországon, 1999-ben megjelent és betiltott könyv, tanulmányozás céljából, hogy mindenki saját maga eldönthesse, vajon annak állításai igazak, vagy sem. Igen sajnálatos, hogy Magyarországon 40 év diktatúra után még mindig vannak betiltott könyvek, és még mindig vannak "gondolatbûnök". A polgárokat a rendõrség és a bíróság továbbra is kisgyermekeknek nézi, akik nem tudják eldönteni, hogy szerintük mi az igaz, és mi nem. Ez ellentmond a liberális demokrácia alapelvének, a teljes körû szólásszabadságnak, az Alkotmánybíróság mégsem hozott idáig engedélyezõ döntést. Vajon milyen körök érték el, hogy ezt a mûvet sikerült betiltani? Kik félnek attól, hogy a polgárok saját maguk alakíthassanak ki véleményt, és hogy érvekre érvekkel lehessen válaszolni? Mi lesz a következõ mû, amit betiltanak Magyarországon? Szóval itt vannak a jegyzõkönyvek, kérem, olvassák el, és utána alakítsanak ki véleményt róla, (ne pedig elõtte, mint a (csiga) Tv2 riporterei, akiknek persze a sok munkában erre bizonyára nem volt idejük)
Alig van a világon még egy könyv, amelyrõl annyit beszéltek volna, amelyre annyit hivatkoztak volna, amelybõl annyit idéztek volna, mint a Cion bölcseinek jegyzõkönyvei címen ismeretes mû. Nem valószínû, hogy akad európai kultúrember, aki ezt a nevet: "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei" ne hallotta volna. És mégis, ha utánaérdeklõdünk, hogy mi is ez a Jegyzõkönyv, ki olvasta azt, alig pár ember akad, akinek kezéhez ez a rendkívül érdekes és megdöbbentõ dokumentum eljutott volna.

CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI

ELÕSZÓ

Az 1974-ben, Londonban kiadott magyar nyelvû változathoz (részletek)

Alig van a világon még egy könyv, amelyrõl annyit beszéltek volna, amelyre annyit hivatkoztak volna, amelybõl annyit idéztek volna, mint a Cion bölcseinek jegyzõkönyvei címen ismeretes mû. Nem valószínû, hogy akad európai kultúrember, aki ezt a nevet: "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei" ne hallotta volna. És mégis, ha utánaérdeklõdünk, hogy mi is ez a Jegyzõkönyv, ki olvasta azt, alig pár ember akad, akinek kezéhez ez a rendkívül érdekes és megdöbbentõ dokumentum eljutott volna. Annak ellenére, hogy a könyv több mint 30 nyelven megjelent, s így többszázezer példányban kellene, hogy közkézen forogjon, alig szerezhetõ be, mert akármilyen nagy példányszámban jelennek is meg a kiadványok, a könyveket még a III. Birodalomban is napok alatt felvásárolták a titokzatos kezek. A magyar olvasóközönség tájékoztatására kötelességünknek tartottuk, hogy ezt a mûvet most magyar nyelven is megjelentessük. Bár a mû magyarul már régebben is megjelent, a kiadás mégis a legnagyobb könyvritkaságok közé tartozik. (Az egyik változat szerint) az orosz rendõrség 1901ben, egy zsidó házban tartott házkutatás alkalmával nagyobb, héber nyelven fogalmazott kéziratot talált. A kéziratot a rendõrség azonnal átadta Szergej Nyil (Nilus) professzornak, az ismert orientalistának, aki vállalta a fordítást. A kézirat tartalmát az orosz kormány oly megdöbbentõnek találta, hogy a fordításból jó néhány példányt a külföldi államok rendelkezésére bocsátott. Így kapott a fordításból egy példányt a brit kormány is, amit megõrzésre átadott a brit Állami Múzeumnak, ahol a kéziratot 1906. augusztus 10-én vették fel a könyvtár nyilvántartásába... ... Nyil professzor fordítása könyv formájában is megjelent a Szentpétervár melletti Szent Szergej kolostor nyomdájában, 1902-ben. 1905-ben még két kiadás jelent meg a könyvbõl. Ugyanebben az évben - a kiadó megjelölése nélkül Szentpétervárott még egy kiadás jelent meg a Jegyzõkönyvekbõl, amelyet Gottfried zur Beeknek sikerült megszereznie, és ezt a kiadást fordította németre. 1907-ben a szentpétervári süketnémák intézete nyomásában és G. Butmi orosz orientalista feldolgozásában jelent meg a Jegyzõkönyvek 4. kiadása, amelyet Beek ugyancsak felhasznált a német fordításhoz. Nyil tanár fordítása is megjelent újra 1911-ben, a Szent Szergej kolostor nyomásában, amelyet Beek ugyancsak felhasznált. Ezt a kiadást is gyorsan felvásárolták, így Nyil 1917-ben újra kinyomtatta a könyvét. 1917. február 28-án, az orosz szabadkõmûves páholyok a francia és angol páholytestvérek segítségével kirobbantották az orosz bolsevista forradalmat és megbuktatták a cárizmust. Az államvezetést Lvov herceg vette át, maga is ismert szabadkõmûves. Nyil könyvét március 3-án akarták továbbítani a könyvkereskedések részére. A köteteket már berakták egy tehervagonba, amikor fegyveres forradalmárok rohanták meg a pályaudvart, feltörték a vagont, a könyveket kiszórták és az utolsó példányokig megsemmisítették. Miután csak nagy rakás hamu maradt vissza a könyvekbõl, anélkül, hogy bármihez hozzányúltak volna, bármit raboltak volna, eltávoztak. Vagyis kétségtelen, hogy egyetlen

feladatuk a könyvek megsemmisítése volt. Amint pedig Kerenszkij vette át a kormányt, azonnal rendeletileg koboztatta el még a magánkézben lévõ könyveket is. Hasonlóképpen ismerteti a Jegyzõkönyvek keletkezését Victor E. Marsden, "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei"-nek angol fordítója is, aki annak orosz kiadását még oroszországi tartózkodása alatt ismerte meg. (Marsden a londoni Morning Post oroszországi tudósítója volt, a szerk. ) A forradalmárok, akik tudták, hogy Marsden már évek óta foglalkozik a Jegyzõkönyvek angolra fordításának gondolatával, a forradalom elsõ napjaiban elfogták, a Péter-Pál börtönbe szállították, ahonnan azonban sikerült kalandos körülmények között megszöknie. Õ, miután a már megjelent orosz kiadásokból egyet sem tudott magával hozni, az Állami Múzeumban lévõ s az orosz kormány által hivatalosan az angol kormány részére 1901-ben eljuttatott kéziratot fordította angolra. (A magyar fordítás is ez alapján készült. Sajnos a fordító neve a könyvben nincs feltüntetve, így azt mi sem tudjuk közreadni, a szerk.)

ELÕSZÓ az 1922-ben kiadott angol nyelvû változathoz

Magukról a Jegyzõkönyvekrõl nem kell sok szót ejteni bevezetés gyanánt. 1905ben Szergej Nyil jelentette meg a 24 jegyzõkönyvet tartalmazó könyvet. Egy példány a British Múzeum tulajdonában van. A könyvön pecsét mutatja a nyilvántartásba vétel dátumát: 1906. augusztus 10. Oroszországban a Kerenszkij rezsim idején az összes fellelhetõ példányt megsemmisítették, utódai pedig azonnal végrehajtandó halálbüntetéssel sújtottak mindenkit, akinek ez a könyv a birtokában volt. Ez már önmagában is elegendõ bizonyítékot szolgáltat arra nézve, hogy a Jegyzõkönyvek valódiak. Természetesen zsidó kiadványok cáfolják valódiságát, ami arra enged következtetni, hogy Nyil professzor esetleg maga ötlötte ki és foglalta össze az egészet saját céljai érdekében.

már önmagában is valódiságuk beismerése. és hogy a Jegyzõkönyvek valódiak. vannak-e közvetett bizonyítékok minderre? Igen. Bázelben. sõt. Tizenhat évesek. a New York-i World-ben megjelent interjúban a "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei"-rõl tömören és meggyõzõen kifejtette: "Az egyetlen nyilatkozat. és szíve szerint örök zsidó nacionalista. Következésképp az angol arisztokráciának két lehetõsége maradt: vagy eladják birtokaikat a zsidóknak. de nagy a valószínûsége annak. Herzl szerint ez kiváló ötlet volt. amit a Jegyzõkönyvekrõl hajlandó vagyok közzétenni az. melyet maguk a bölcsek mindig korszerûsítenek. a modern cionizmus atyjának elnöksége alatt. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. az elsõ cionista kongresszuson tették õket közzé. Henry Ford. az évszázadok alatt többször is kiszivárogtak. hogy 1897-ben. egy 1921. vagy hogy elbagatellizáljuk. Ezt a zsidók is jól tudják és ezért kerülik a szembesítést.legjobb módja az. mert az okmányok tartalmát sohasem próbálják cáfolni.Mr. a bölcsek számára lehetõvé tette. hogy birtokadózási politikájukat megvalósítsák. Goldsmid azt javasolta Herzl-nek. február 17-én. hogy az angol arisztokrácia kisajátításának és hatalma megsemmisítésének . a leírtak és a beteljesedések között az összefüggés túlságosan szembeszökõ ahhoz. Nemrégiben jelent meg Herzl "Naplók" címû kötete. és a Hatodik jegyzõkönyvben határozott utasítások vannak erre vonatkozólag! Az 1906-os angliai választás "liberális" gyõzelme. hogy ezek összhangban vannak a fejleményekkel. Most is összhangban vannak:' Csakugyan összhangban vannak! A Jegyzõkönyvek tartalma Cion uralkodóinak legbensõbb köreiben elhangzott beszédét tárja az olvasó elé. Theodor Herzl. Ennek fényében tanulmányozhatja ezt az embertelen dokumentumot. A zsidóknak az az állítása. július 14-i számában.ezáltal az angol nép kiszolgáltatottságának . A terv egyes részei vagy kivonatai. Az intelligens olvasó a jelenlegi történelem ismereteibõl és saját tapasztalataiból is megerõsítheti minden sorának valódiságát. . Goldsmid keresztényként nevelkedett zsidó. Feltárja a zsidó nemzet több évszázados közös mûködési tervét. hogy létezik egy zsidó világösszeesküvés. amelybõl lefordított részletek jelentek meg a "Jewish Chronicle" 1922. vagy gyermekeiket zsidókkal házasítják össze. ha aránytalanul magas adókat vetnek ki a birtokokra. Herzl beszámol az 1895-ben tett elsõ angliai látogatásáról és ott a Goldsmid ezredessel folytatott beszélgetésérõl. amely lényegében zsidó gyõzelem. mint a bölcsek titkai. és mindvégig összhangban voltak a világhelyzettel egészen mostanáig. hogy azokat mellõzzük. az angol hadsereg tisztje. Hol tartották az összejövetelt és kik hirdették ki a Jegyzõkönyveket? Ezekre a kérdésekre a válasz egy bizonyos fokig feltevésen alapszik. és ez a bizonyíték nagyon meglepõ. Herzl "Naplók" címû kötetének feljebb említett példája fölöttébb jelentõs bizonyítékkal szolgál arra.

amit mindenki gyengeségünknek tart. Bebizonyítja. a zsidók valódi céljainak elenyészõ része. Herzl jelenlegi utóda. De a néhai Walther Rathenau. december 24-i számában ezt mondja: "Háromszáz (természetesen zsidó) férfi . hogy ismerte a nevüket. melyet Isten a zsidók javára cselekedett az. október 6-án. s éppen ez. Ez azt is szemlélteti." (Jewish Guardian.ez Õfelsége. Õk nem a "Képviselõk Bizottsága" (az angol zsidó parlament). bizonyult legfõbb erõnknek. hogy Dr. kérdezhetnénk? Kijelentéseiket maguk a zsidók úgy hirdetik egymás között. hanem . az Õ Kiválasztott Népének. hogy a világ zsidósága nem szándékozik Palesztinába. az Allgemeiner Electricitaets Gesellschaft-tól. mint a cionista mozgalom vezére. Weizmann a bölcsektõl származó következõ idézetet mondta: "A jóságos oltalom. és utódaikat a saját körükbõl választják: Tehát a bölcsek ennek a . hogy a "haza" utáni vágy Palesztinában csak álca. hogy a bölcsek léteznek. vagy az "Egyetemes Izraelita Szövetség". 1920. hogy telepítse õket véglegesen Európából. HOGY HÍVJÁK A BÖLCSEKET? Hogy hívják õket? Ezt a titkot még nem tárták fel.háromszáz istennek az általános tisztjei. október 8. Õk alkotják a Láthatatlan Kezet. amely Párizsban székel. Minden valószínûséggel õ maga is az egyik fõvezér volt. A Wiener Freie Presse 1912. Az a mondás. Bebizonyítja. csupán a jellegzetes látszatkeltésük megnyilvánulása.) Vessük ezt össze a Tizenegyedik jegyzõkönyv utolsó elõtti bekezdésével: "Isten a szétszórtság ajándékát adta nekünk. Bebizonyítja.KIK AZOK A BÖLCSEK? Tulajdonképpen kik is azok a Cion bölcsei. Weizmann. Dr. Weizmann mindent tud róluk.nem három. a Walesi Herceg birodalmi körútjának afféle zsidó változata. Dr. MAGYARAZATOK . különálló országba települni. némi fényt vetett a tárgyra és kétségtelen. mint keresztények az evangéliumot. hogy "jövõre Jeruzsálemben" találkoznak. 1920. Bebizonyítja. Van egy másik nagyon jelentõs körülmény.akik mindegyike ismeri a másikat kormányozza az európai kontinens sorsát. mely most az egész világ feletti uralom küszöbére vezetett bennünket." A figyelemre méltó összefüggés bizonyít néhány dolgot. hogy az egész világon szétszórta õket. hogy a zsidók veszélyt jelentenek a világra és az árja faj ki kell. vagy más. Hertz fõrabbi tiszteletére adott búcsúztató banketten idézett a Jegyzõkönyvekbõl. A fõrabbi birodalmi körútra indult .

) A Jelképes Kígyó pályájának térképe a következõ: Európában az elsõ lépcsõfokot i. Augustus császár idején. A Kígyó feje csak akkor térhet vissza Cionhoz. i. mint francia. A második lépcsõfokot Rómában érték el. a negyediket Párizsban. Ez azt jelenti. Ehhez zsidó nõket is bevetnek. A hatodikat Berlinben. (A Bill Clinton-Monica Lewinsky affér tökéletes példája ennek. amelynek a feje a zsidó közigazgatás tervébe beavatottakat jelképezte. Ezt úgy kell véghezvinni. és erkölcsileg megrontják az embereket. e. Õk a. Lajos idején. A hetediket . még magától a zsidó néptõl is. az ötödiket Londonban. 1790-ben. aláásta és elnyelte ezeknek az államoknak a hatalmát. amíg a pályát be nem zárja és a fej vissza nem tér Cionhoz. Ahogy a Kígyó behatolt a nemzetek szívébe. 69ben. a teste pedig a zsidó népet. hogy minden eszközzel gazdaságilag kell leigázni az országokat. ahol Periklész idején a Kígyó az ország hatalmát kezdte kóstolgatni.1. e. amely azt jelenti.a Jelképes Kígyó ravaszságával. hogy a Kígyó bekeríti Európát és Európa megbéklyózásának segítségével bekeríti az egész világot. A közigazgatást mindig titokban tartották. a francia-porosz háború idején. V Károly idején. 429ben. szabadosság legbiztosabb terjesztõi a nemzetek vezetõ rétegeinek életében. A jövendölés szerint a Kígyó be kell. Görögországban tették meg. 1871-ben. nõk. A Harmadik jegyzõkönyv a judaizmus Jelképes Kígyójára való utalással kezdõdik. szigorúan ragaszkodva a tervhez. 1814-tõl kezdõdõen (Napóleon bukásától). XVI. miután Európa összes szuverén államát tönkretették. hogy fejezze munkáját. akik következésképpen be voltak avatva az ügybe. A történelem folyamán részleteiben tovább dolgozták a tervet olyan emberek. A Jegyzõkönyvek 1905-ös kiadásának utószavában Nyil a jelképpel kapcsolatban a következõ érdekes beszámolót adja: "A titkos zsidó cionizmus feljegyzései szerint Salamon és más zsidó bölcsek már i. a szerk. stb. Ezek a bölcs emberek úgy döntöttek. akik úgy mutatkoznak. hogy békés eszközökkel meghódítják a világot Cion számára . e. elméletben kidolgozták Cion békés világhódító tervét. kb. 1552-ben. hogy gazdasági válságokkal és nagybani pusztítással lelkileg demoralizálják. 929-ben. olasz. A harmadikat Madridban.

) minden erõfeszítést megtesznek. mint a Kígyó utolsó lépcsõfokát. 1. Liberalizmus. 19. Arany.vagyis zsidó . de ez csak addig tart. Jegyzõkönyvek a nem-zsidók megjelölésére. Mindezen államok alkotmánya. hogy a következõ célpont Moszkva. Németországot és Angliát gazdaságilag megkímélték. A "gój" kifejezés szó szerint tisztátalant jelent héberül. Konstantinápolyt úgy mutatja a térkép.forradalom kitörése elõtt készítették. a látszólagos hatalmával. 13. 2. melynek érdekében jelenleg (1905. 10. JEGYZÕKÖNYV A jog az erõben rejlik. Ez alól még Németország sem volt kivétel. hogy ezek a városok alkotják a harcias zsidó faj központjait. 18. 16. Az erõsebb joga. Ez a sértõ és megalázó kifejezés feltárja a judaizmus legbensõbb lelkületét. Önkormányzat. Hit. 4. 11. (Ezt a térképet évekkel a törökországi ifjútörök . alapjaiban megrázkódott. 9. 3. 21. 24 1. 2. de a nyilak arra mutatnak. A zsidó-szabadkõmûves hatóság legyõzhetetlensége. . 5. 17. 15. A tõke kényuralma. 6. A belsõ ellenség. amíg Oroszország elfoglalását véghez nem viszik.)" 2. 8. A Kígyó további pályáját nem mutatja a térkép. Kijev és Odessza lesz. 14. Szabadság-csak egy eszme. 23. 3. 22. Mára már közismert. Politika kontra erkölcs.Szentpétervárott. 12. amelyeken a Kígyó áthaladt. 7. Ezt a szót használja a héber köznyelv és a. mielõtt eléri Jeruzsálemet. Anarchia. 20. A tömegek. 1881-es dátummal. amely fölé a Kígyó fejét rajzolták.

A célszentesíti az eszközt. A vak tömeg. Politikai ábécé. Pártviszály. A zsarnoki uralom legmegfelelõbb formája. Alkohol. Klasszicizmus. Korrupció. A zsidó-szabadkõmûveskormány elvei és szabályai. Terror. "Szabadság, egyenlõség, testvériség:' A dinasztikusuralkodás elve. A gój arisztokrácia kiváltságainak megsemmisítése. Az új nemesség. A lélektani terv. A "szabadság" elvont fogalma. A népet képviselõk elmozdításának hatalma.

...Mellõzve a szép frázisokat, beszéljünk az egyes gondolatok jelentõségérõl: viszonyítással és elvonatkoztatással megvilágítjuk a minket körülövezõ valóságot. Tisztába kell jönnünk azzal, miben tér el a mi gondolkozásmódunk a gójokétól. Meg kell állapítani, hogy több az olyan ember, akinek rosszak az ösztönei, mint az olyan, akinek jók az ösztönei. Ezért a tömegek kormányzásában a legjobb eredményeket erõszak alkalmazásával és terrorizálással érik el, nem pedig akadémikus érveléssel. Minden ember hatalomra tör, mindenki szeretne diktátor lenni, hacsak módjában lenne, és valóban kevés az olyan ember, aki nem lenne hajlandó az összesség jólétét saját elõnye érdekében feláldozni. Mi tartotta kordában az embereknek nevezett ragadozókat? Mi szolgált eddig vezetésükre?

A társadalom kialakulásának kezdetén brutális és vak erõszaknak voltak alávetve, késõbb pedig a törvénynek, mely ugyanaz az erõ, csak álcázott formában. Levonom a következtetést, hogy a természet törvényénél fogva a jog az erõben rejlik. A politikai szabadság gondolat, nem pedig tény. Ezt a gondolatot csalétekül kell tudni használni, valahányszor szükségesnek mutatkozik a tömegeket saját pártunkra állítani annak megsemmisítésére, aki a hatalmat birtokolja. Könnyebben oldható meg ez a feladat, ha az ellenfél már megfertõzõdött az úgynevezett liberalizmussal, s ennek az eszmének kedvéért hajlandó lemondani hatalmának egy részérõl. Itt egész világosan megmutatkozik elméletünk diadala: a kormány meglazult gyeplõit - az élet törvényénél fogva - azonmód új kéz veszi fel és ragadja meg, a nemzet vak hatalma ugyanis egyet-len nap sem lehet meg irányítás nélkül, és az új hatalom elfoglalja a liberalizmus által legyengített réginek a helyét. Manapság a liberális uralkodók hatalmának helyébe az arany hatalma lépett. Volt idõ, amikor a jóhiszemûség és a becsületesség uralkodott. A szabadság gondolatát ma lehetetlen megvalósítani, mert senki sem tudja, miként használja mérséklettel. Elegendõ egy népet bizonyos idõre önkormányzatnak átengedni, hogy szervezetlen csõcselékké változzék. Ettõl a pillanattól kezdve belsõ egyenetlenség keletkezik, ez csakhamar osztályharccá fejlõdik, minek következtében az államok romba dõlnek és hatalmuk többé nem nagyobb, mint egy rakás hamué. Akár saját megrázkódtatásai folytán merül ki egy állam ereje, akár belsõ ziláltsága következtében kerül külsõ ellenségek uralma alá, mindegyik esetben visszavonhatatlanul elveszettnek tekinthetõ: a mi hatalmunkban van. A teljes egészében a mi kezünkben lévõ tõke kényuralma szalmaszálat nyújt feléje, s ezt az államnak kénytelen-kelletlen meg kell ragadnia: ha nem ragadja meg, elpusztul. Ha valaki, aki liberális gondolkozású, erkölcstelennek tartaná az ilyen nézeteket, a következõ kérdéseket tenném fel neki: Ha valamely államnak két ellensége van, és ha a külsõ ellenség tekintetében megengedett dolog s nem számít erkölcstelenségnek akármilyen harcmodort és hadicselt alkalmazni - mint például bizonytalanságban tartani az ellenséget a támadó és védelmi tervek tekintetében, éjnek idején vagy számbeli túlerõvel támadást intézni ellene -, akkor hogyan mondhatók erkölcstelennek és meg nem engedettnek ugyanezek a harci eszközök, ha azokat rosszabb ellenség, a társadalmi rend és a közjó tönkretevõje ellen alkalmazzák? Remélhetõ-e épp, logikus elmével, hogy eredményesen lehet kormányozni a tömeget ésszerû tanácsok és érvek segítségével akkor, amikor bármilyen, még oly értelmetlen megjegyzést és ellenvetést is meg lehet tenni, és amikor az ilyen ellenvetés helyeslésre találhat a népnél, melynek ítélõképessége csak felületes? Tömegben lévõ emberek, akiket csupán kicsinyes szenvedélyek, nyomorult vallási elképzelések, szokások,

hagyományok és érzelgõs elméletek irányítanak, áldozatul esnek a pártoskodásnak, amely megakadályoz mindenfajta megegyezést még tökéletes ésszerû érvelés alapján is. A tömeg minden elhatározása ingadozó vagy megkártyázott többségtõl függ, amely nem lévén járatos politikai titkokban, valamilyen nevetséges döntést hoz s ezzel az anarchia magvát hinti el a kormányban. A politikának nincs semmi köze az erkölcshöz. Az az uralkodó, akit az erkölcs vezérel, nem jó államférfi és ezért bizonytalan a maga trónján. Annak, aki uralkodni akar, egyaránt kell igénybe vennie a cselvetést és megtévesztést. Nagy nemzeti erények, mint a nyíltság és becsületesség bûnök a politikában, mert hatásosabban és biztosabban döntik le trónjaikról az uralkodókat, mint a leghatalmasabb ellenség. Az ilyen erények hadd legyenek a gójok királyságainak tulajdonságai, bennünket azonban semmiképpen sem szabad, hogy vezéreljenek. A mi jogunk az erõszakban rejlik. Az a szó, hogy "jog", puszta gondolat, melyet semmi sem bizonyít. Ez a szó nem jelent többet, mint: add nekem, amire szükségem van, hogy bizonyítékom legyen arra, hogy erõsebb vagyok, mint te. Hol kezdõdik a jog? Hol végzõdik? Az olyan államban, melynek rossz a közigazgatása, személytelenek a törvényei, s ahol az uralkodók elvesztették személyiségüket a liberalizmusból kifolyólag állandóan szaporodó jogok áradatában, új jogot találunk arra, hogy az erõ jogánál fogva támadjunk, a fennálló rend és szerzõdések összes tényezõit a szélrózsa minden irányába szétszórjuk, minden intézményt újjáalakítsunk és szuverén urává váljunk azoknak, akik átengedik nekünk hatalmukból folyó jogaikat azáltal, hogy a maguk liberalizmusában önként kiadták azokat kezükbõl. Bár jelenleg a hatalom minden fajtája bizonytalan, a mi hatalmunk mégis minden másnál legyõzhetetlenebb lesz, mert láthatatlan fog maradni mindaddig, amíg olyan erõs nem lesz, hogy többé semmiféle csellel nem ásható alá. Abból az átmeneti rosszból, melyet most kénytelenek vagyunk elkövetni, megingathatatlan kormány létrehozásának jótéteménye fakád majd, melynek uralma helyre fogja állítani a nemzeti életnek a liberalizmus által megzavart rendes folyását. A cél szentesíti az eszközt. Ezért terveinkben ne annyira arra fordítsuk figyelmünket, ami jó és erkölcsös, mint inkább arra, ami szükséges és hasznos. Elõttünk áll egy terv, amely lerögzíti azt a stratégiai vonalat, amelytõl nem szabad eltérnünk, ha nem akarjuk megsemmisítve látni sok évszázad munkáját.

teljesen elveszti egyöntetûségét s így érthetetlenné. nõink a gójok által látogatott szórakozóhelyeken. ha az államférfiak számára fontos képességben van elrejtve. hogy pusztulásba ne vigyék az egész nemzetet. Nézzük csak ezeket az alkoholizált. és ezt a barbárságot minden alkalommal kimutatja. Mi és a mieink nem követjük. Az erõszak legyen az alapelv. azt. lanyhaságát. fiatalságukat megrontotta a klasszicizmus és a korai erkölcstelenség. még ha a bölcsesség lángeszei is -. akik készségesen követik a többieket a romlottságban és fényûzésben. amelyre a mi külön ügynökeink vezették rá . ha-nem azok vezetõin. hiszen az nem tömegeken nyugszik. minden bármely oldalról jöhetõ befolyásolásnak kitéve. amikor a tömeg kezébe kaparintja a szabadságot. ill. ésszerûtlen és oktalan erõ. amely egy felelõs személy kezében összpontosul. és végrehajthatatlanná válik. amely annyi részre szakadt. amelyek nem választhatók el személyes érdektõl? Meg tudják-e védeni magukat külsõ ellenséggel szemben? Ez elképzelhetetlen. következésképpen a tömegnek azok a tagjai. Csak az. az azonnal anarchiává változik. Csak zsarnokkal lehet terveket nagyvonalúan és maradéktalanul végrehajtani úgy. intézhetnek-e országos ügyeket. állhatatosságát. hogy a tömeg hatalma vak.erõszak és megtévesztés. akit gyerekkorától arra neveltek. különösen. ebbõl elkerülhetetlenül következik. mert egy terv. azaz saját körébõl származó újgazdagokra hagyott nép sajátmagát dönti romlásba azoknak a pártharcoknak következményeként.A kellõ munkamódszerek kidolgozásánál figyelembe kell venni a tömeg hitványságát. ahány feje a tömegnek van. A tömeg barbár. nem válhatnak a tömeg vezetõivé anélkül. Meg kell érteni. amelyeket a hatalomért és méltóságokért való versengés valamint az ennek nyomában járó zavarok idéznek elõ. szolgák. alkalmazottak és mások. Vak nem vezethet vakot anélkül. A gójok népei elerõtlenedtek a szeszes italoktól. nevelõnõk a gazdagok házaiban. hogy az egészet helyesen ossza el az állami gépezet különbözõ részeire. hogy független uralkodó legyen. A mi jelszavunk: . Politikai ügyekben csak az erõszak gyõzedelmeskedik. bárkik is legyenek azok. Abban a pillanatban. melyek . Ez utóbbiak közé számítom az úgynevezett "társaságbeli hölgyeket" is. Egy saját magára. hogy egy ország számára az a legjobb kormány. hogy képtelen megérteni és tiszteletben tartani saját életének vagy jólétének feltételeit. Alkothatnak-e néptömegek megfontoltan és kicsinyes féltékenykedéstõl mentesen ítéleteket. akik kiemelkedtek a népbõl . hogy szakadékba ne vigye.az italok mértéktelen élvezetéhez való jog együtt jár a szabadsággal. az italoktól megmámorosodott állatokat .házi tanítók. mely a legmagasabb fokú barbárság. ismerheti fel a politikai ábécé szavainak értelmét.nem értvén a politikához. Korlátlan kényuralom nélkül nem maradhat fenn egy civilizáció sem. a megtévesztés és ravaszság pedig a követendõ irányvonal ama kormányok számára. követik ezt az utat.

még ha bolond is. egyenlõség. hogy azok az újgazdagok. Nem gondolták meg. semmit sem ért a politikához mindezeket a dolgokat a Gójok nem veszik figyelembe. az egyén igazi szabadságát. testvériség". nem lehet szabadság. Nemcsak a haszon kedvéért. hogy a tömeg vak. amelyeket alkalmaz. hogy a természet maga rendelte a nézetek. a politika tekintetében épp oly vakok. egyenlõség. hogy a beavatott. milyen ellentmondás van a szavak értelme és azok egymás mellé helyezése között. testvériség" szavak a világ minden részén egész légiókat állítottak a mi . mely azelõtt oly jól meg volt védve a tömeg nyomásával szemben. Ám éppen ezeken a dolgokon alapult minden idõben a dinasztikus uralkodás: az apa fiára hagyta a politikai ügyek intézésének ismeretét oly módon. a "szabadság. az intellektuelek a maguk elvontságában mit sem tudtak kezdeni ezekkel a szavakkal. akik bedobtuk a néptömegek közé ezeket a jelszavakat: "szabadság. mint azok az eszközök. hogy a természetben nincs egyenlõség. Az idõ múlásával azután veszendõbe ment a politikai ügyek helyes intézésérõl való ismeret dinasztikus átruházásának értelme és ez elõsegítette ügyünk sikerét. a gyõzelem kedvéért is ragaszkodnunk kell az erõszak és megtévesztés programjához. akiket a tömeg kiválasztott maga közül a kormányzás gyakorlására. Ez a rossz az egyetlen eszköz. Az irgalmatlan szigor a legerõsebb hatalmi eszköz az államban. mellyel a célt. A régmúltban mi voltunk az elsõk. melyek mindenfelõl leszálltak erre a csalétekre. A mi államunknak. melyek szükségesek annak a terroruralomnak fenntartásához. mint maga a tömeg. hogy arról csak az uralkodóház tagjainak volt tudomásuk és senki sem árulhatta el az alattvalóknak. még ha lángész is lenne. hogy a háború borzalmait kevésbé feltûnõ és kielégítõbb halálos ítéletekkel helyettesítse. s ezeket a szavakat azóta is sokszor megismételték ostoba papagájok. fogadatlan ügynökeinknek. hanem a kötelesség nevében. Elég. mint az alárendelést a maga törvényei alá. amely vak engedelmességet követel. mint inkább a szigorúság doktrínája révén fogunk diadalmaskodni és az összes kormányt a mi szuperkormányunknak alávetni. Ezért nem annyira az eszközök révén. megvan a joga ahhoz. Vele együtt elvitték a világ jólétét. hogy irgalmatlanok vagyunk minden engedetlenség letörésében. míg a be nem avatott. ha tudják. Az önmagukat bölcseknek képzelõ gójok. csalással és árulással. a jót elérhetjük. Hála önkéntelen. amely a békés hódítás útját követi. A leszámolás tana pontosan annyit ér.nem akarják koronáikat valamely új hatalom lábai elé helyezni. mégis tud kormányozni. nem vették észre. Ezért nem szabad felhagynunk a megvesztegetéssel. ha ezáltal behódolást és mások feletti uralmat biztosítunk magunknak. nem látták meg. jellemek és képességek egyenlõtlenségét épp oly változtathatatlanul. ha ezzel elõmozdítjuk célunk elérését. A politikában érteni kell mások gyengeségeinek habozás nélküli kihasználásához.

18. mindig az emberi természet legérzékenyebb húrjaira hatottunk. 7. 11. mint szolgája a népnek. amely tõlünk függ. hogy kormánya semmi egyéb. 17. az anyagi javakkal való telhetetlenségre. azét az osztályét. 24 2. mint egy elhordott kesztyût. hogy rendelkezzünk felettük. márpedig ezeknek az emberi gyengeségeknek mindegyike önmagában is elegendõ a tetterõ megbénítására. hogy kezünkbe kaparintsuk a legfõbb ütõkártyát . és hogy ezt a szolgát úgy lehet mással helyettesíteni. 4. 1. 19. A szabadság elvont fogalma lehetõvé tette számunkra. melynek irányvonalát a mi bölcseink határozzák meg. hogy azokkal az emberekkel való kapcsolatainkban. 14. a pénzéhségre. aláásták mindenütt a békét. A népképviselõk leváltásának ez a lehetõsége a kezünkbe adta õket és megadta nekünk a hatalmat ahhoz. többi között ez tette lehetõvé számunkra. élén a pénz arisztokráciájával. Megkönnyítette diadalunkat. akikre szükségünk volt.a nemzsidó nemesség kiváltságainak vagy más szavakkal. 10. Pedig ezek a szavak mindenkor féregként mûködtek. nyugalmat. 22. 2. 21. leszármazáson alapuló nemességének romjain felállítottuk a mi mûvelt osztályaink arisztokráciáját. aki megvásárolja cselekedeteiket.sorainkba. 5. JEGYZÕKÖNYV Gazdasági háborúk . 20. A bomlasztó tanok sikerei. hogy valamennyi országban elhitessük a tömeggel. 16. 23. 9. ez hozzásegített minket diadalunkhoz. 15. 13. amely a népek és országok egyetlen védelme volt velünk szemben. Az ehhez az arisztokráciához való tartozás követelményeit megszabtuk a gazdaságban. és a tudásban.a zsidó fölény alapja. A gójok természetes. egységet és elpusztították a gójok államainak összes alapját. 6. Névleges kormány és "titkos tanácsadók". a kapzsiságra. amely tulajdonosa az országnak. a nemesség tulajdonképpeni létezésének a lerombolását. kikezdték a gójok jólétét. 3. 12. mert kiszolgáltatja az emberek akaratát annak. Alkalmazkodó készség a politikában. 8. Ahogy késõbb látni fogják. akik lelkesedéssel hordták zászlóinkat. . A sajtó szerepe.

Hadd tekintsék a legfontosabb dolognak azt a játékot. Ezért nem is kell ezeket a gójokat számításba vennünk . ezek a közülünk való szakemberek. Márpedig ezeket az ismereteket a mi ügynökeink ravaszul úgy . melyek nincsenek kritikai tekintettel az õket követõ eseményekre. a mikoris a nemzeteknek érezniük kell majd felsõbbségünket. A gójokat nem az elõítélet-mentes történelmi megfigyelések gyakorlati alkalmazása vezérli. a politikai terveink végrehajtásához szükséges ismereteket a történelem tanulságaiból és a jelen eseményeinek megfigyelésébõl szûrik le. akiket . hanem elméleti mérlegelések. akiket kora ifjúságuktól kezdve arra képeztek ki és neveltek fel. hogy a háborúk lehetõleg ne eredményezzenek területi nyereségeket: ilyen módon a háború ki fogja kezdeni a gazdasági alapokat. mint a tudomány követelményét. Azok a tisztviselõk. Ennek a ténynek: szem elõtt tartásával keltettünk sajtónk segítségével állandóan vak bizalmat ezek iránt az elméletek iránt.azok minden logikai igazolása nélkül . szakértõk. amelyre vonatkozólag rávettük õket. és éppúgy uralkodni fognak a nemzetek felett. vagy a visszaemlékezésbõl mindarra.a közösségbõl ki fogunk választani. hogy azt fogadják el.a szolgai engedelmességre való alkalmasságuk szigorú tekintetbevételével . Elengedhetetlen céljaink elérésében. Ez a helyzet mindkét hadviselõ felet kiszolgáltatja az egész földre kiterjedõ nemzetközi kapcsolatainknak. hogy irányítsák az egész világ ügyeit. A mi nemzetközi jogaink azután el fogják törölni a nemzeti jogokat. akik az õ tanácsadóik lesznek. Amint önök jól tudják. hogy alkalmassá váljanak a kormányzásra.igyekezni fognak a gyakorlatban alkalmazni.Az arany ára és a zsidó áldozat értéke. hadd éljenek a szórakoztató idõtöltés új változatainak reményében. amíg órájuk nem üt. nem lesznek a kormányzás mûvészetében gyakorlott személyek. ezeknek pedig milliónyi szemük van és mentesek mindenféle korlátozástól. és ezért sakkjátékunkban könnyen válnak majd parasztokká mûvelt és tehetséges emberek kezében.hadd szórakozzanak. amit élveztek. A gójok intellektueljei kérkedni fognak tudásukkal s a tudományból nyert ismereteket . ahogy az államok magánjoga szabályozza az alattvalók egymás közötti kapcsolatait.

Nietzsche tanításainak rendeztünk. A sajtónak köszönhetõ. A mai államok kezében van egy hatalmas erõ. gondoljanak azokra a sikerekre. bár tengernyi vér és könny árán jutottunk hozzá. kifejezést adjon az elégedetlenségnek. 17. 21. A sajtónak az a feladata. noha sokakat kellett feláldoznunk népünkbõl. hogy ezek a megállapítások csak üres szavak. röpiratok. Terror a palotákban. Hatalom és törekvés. A sajtóban megtestesül a szólásszabadság diadala. 6. hogy alkalmazkodjunk a nemzetek gondolkodásmódjához. hogyan használják fel ezt az erõt.állították össze. Rendszerünk gépezetének alkatrészeit úgy kell elrendezni. Isten szemében minden egyes áldozat a mi oldalunkon felér ezer gójjal. JEGYZÕKÖNYV A Jelképes Kígyó és jelentõsége. ha annak gyakorlati alkalmazását nem alapozzuk a múlt tanulságainak összességére. Nekünk zsidóknak minden tekintetben világosan fel kell ismernünk. Parlamenti "fecsegõk". 1. hogy rámutasson elengedhetetlennek hitt követelményekre. 22. 11. A gójok államai azonban nem tudták. 14. 20. 9. 10. 13. 8. hangot adjon a nép panaszainak. 24 3. 5. . amelyeket Darwin. Marx. A sajtó révén szereztük meg a hatalmat arra. Elengedhetetlen számunkra. De kifizetõdött számunkra. nehogy hibákat kövessünk el politikai téren és a közigazgatási ügyek irányításában. s így a mi kezünkbe hullott. amely számunkra kívánatos. 16. 12. jelleméhez és törekvéseihez. hogy ezek az irányzatok milyen bomlasztást vittek véghez a gójok fejében. hogy a gójok gondolkozását abba az irányba tereljék. 18. 3. melyekkel utunkon találkozunk. miközben mi magunk a háttérben maradtunk. 7. amely irányítja a nép gondolkozását: ez a sajtó. s elõidézzen elégedetlenséget. Az alkotmányos berendezkedés labilissága. hogy kezünkbe kaparintottuk az aranyat. Rendszerünk nem fog diadalmaskodni. 15. hogy befolyásunkat érvényesítsük. 23. hogy az megfeleljen ama népek vérmérsékletének. figyelemmel a jelen követelményeire. 19. 2. 4. Egy pillanatra se higgyék.

Gazdasági rabszolgaság. A titkos szabadkõmûves ügynökök szerepe. Közölhetem önökkel. A jövõ szabadkõmûves nemzeti iskolák programjának alaptanai. hogy a Jelképes Kígyó. mint egy hatalmas satuba. Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz. A "mi" biztonságunk. befejezze az egész hosszú utat. Napjaink alkotmányos berendezéseinek mérleg serpenyõi hamarosan le fognak szakadni.Visszaélés a hatalommal. A vezetõk elvesztése." A monopolista rendszer és a nemesség. hogy némileg nélkülözzék a pontos egyensúlyt. A szabadkõmûvesség legyõzhetetlenségének okai. mert mi úgy rendeztük be azokat. amellyel népünket jelképezzük. Szabadság. A gójok megfogyatkozása. Ha bezárul az õ köre. amíg el nem koptatják forgáspontjaikat. amelyen végigmentünk.az ész uralma. A szabadkõmûvesség kényuralma . A szabadkõmûves-zsidóság hadserege. Cion vérébõl való zsarnok-király. A . hogy ma már csak néhány lépés választ el célunktól. A társadalomszerkezet tudományának titka. hogy így szüntelenül kilengjenek. Éhezés és a tõke jogai. Európa minden állama be lesz zárva gyûrûi közé. "Népszabadságjogok. A tömegek és a "világ feletti szuverén uralkodónk" megkoronázása. Egyetemes gazdasági válság.

hogy közvetlenül érintkezzenek népükkel. Az alkotmányokba olyan jogokat foglaltunk bele. mint keserû irónia. ellentétbe hoztuk egymással az összes erõket. a gyakorlati életben sohasem valósíthatók meg. Ugyanis jóformán nem is élhet ezekkel a jogokkal.. Az államokból gladiátori arénákat csináltunk. akár a vak ember és a botja. Mi haszna van a nehéz munkájától hétrét görnyedõ. ha az újságírók jogot kapnak arra. céltáblául állítottuk oda az uralkodói hatalmat mindenfajta ambíció számára. amelyeket odalökünk neki asztalunkról azért. akik bolondot ûznek belõlük. amennyiben függõvé teszi társainak sztrájkjaitól vagy attól. akik kiszolgálnak minket. mert szinte egész nap keményen dolgoznia kell s emellett ez a körülmény meg is fosztja a rendszeres és biztos kereset minden biztosítékától. nem pedig tényleges jogokat. amit diktálunk. A nép a mi . Szegény ember részére a köztársasági jogok nem egyebek. és egyetemes lesz a zûrzavar és csõd. hogy minden állami berendezkedés megérlelõdjék saját megbuktatására és az õrjöngõ tömeg csapásai alatt minden a levegõbe fog repülni. Evégett bátorítottunk mindenféle vállalkozást..akadályozzák képviselõik. Minthogy a királyoknak a maguk trónján nincs módjuk arra. hogy majdcsak egyensúlyba kerülnek a mérlegserpenyõk.. melyeknek a tömegek jelentõséget tulajdonítanak. ha a fecsegõk jogot kapnak arra. Végül is a hatalommal való visszaélések fogják elvégezni az utolsó simítást abban. azokra az emberekre.. Szakadékot létesítettünk a messzelátó uralkodói hatalom és a nép vak ereje között úgy. Kimeríthetetlen fecsegõk szócsatákká változtatták a parlament és a kormánytestületek üléseit. A szegénység hatásosabban kényszeríti az embereket nehéz munkára. azokra. Mindezek az úgynevezett "népszabadságjogok" csak gondolatban lehetnek meg. és minduntalan azt várják.azaz a királyokat a maguk trónjain . hogy helytálló dolgok mellett 21 akármilyen hülyeséget leírjanak? A proletáriátusnak nincs más haszna az alkotmányból. felfegyvereztünk minden pártot. hogy locsogjanak. hogy mindkettõ elvesztette minden jelentõségét. amely behatolt a palotákba. hogy munkaadói kiteszik a szûrét. megzavarodva saját ellenõrizhetetlen és felelõtlen hatalmuktól.. hogy elég erõsen összeforrasztották õket. ily módon elnyomva a függetlenség elérésére irányuló liberális törekvéseiket. Arcátlan újságírók és gátlástalan röpiratszerzõk naponként ütnek rajta a kormánytisztviselõkön. mivel külön-külön mindkettõ tehetetlen. többé nem tudnak megállapodásra jutni a néppel és így megerõsíteni magukat a hatalomra törõkkel szemben.gójok azt hiszik. ahol megzavarodottak hadai vetekednek egymással. A forgáspontokat azonban . akiket mi juttatunk hatalomra. mint azok a szánalmas morzsák. a nyomortól azonban sohasem fognak megszabadulni. mint ahogy a rabszolgaság és szolgaság valaha is tette. hogy leadják szavazatukat arra.. sorsától letaposott proletár munkásnak abból. Ezektõl így vagy úgy megszabadíthatták magukat vagy beletörõdhettek. Hogy a hatalomra törõket a hatalommal való visszaélésre ösztökéljük. Már nem kell sok. Ezt a hatalmat annak a rémületnek köszönhetik.

hogy azok szembehelyezkedjenek a mi szándékainkkal. mihelyt eljön a mi: királyságunk. A munkásokat elnyomatásuktól állítólagos megmentõk képében jelenünk meg a színen. mennyire lényeges. A gójok elszoktak attól. ami akadályt gördíthetne ennek útjába. A mi hatalmunk a munkás állandó élelmiszerhiányában és testi gyengeségében rejlik. hogy a nemzetek iskoláiban valamelyest egyszerû. melynek elvégzését megkövetelik tõlük. Nekünk ennek éppen az ellenkezõje az érdekünk . csak saját becsülete ellen. Csak ezáltal válik akaratunk rabszolgájává. elkorcsosodása. hogy lépjenek be harcos erõink a szocialisták. hogy uralkodjék a munkás felett. sem elszántságot nem fognak találni arra. Amikor majd üt az egész világ feletti szuverén uralkodónk megkoronáztatásának órája.soraiba. amikor azt javasoljuk nekik. pénzhajhászó gazfickók karmaiba került. egészségesek és erõsek legyenek. mindenki elõtt nyilvánvalóvá tenné. érdeke volt gondoskodni arról. hacsak a mi szakembereink sugalmazásai nem késztetik õket arra. A társadalom felépítésének helyes ismerete. anarchisták. mint ahogy a királyok törvényes hatalma biztosította a nemességnek ezt a jogot. aki bármely cselekedetével egész osztályt kompromittál. nem lehet törvény elõtt egyenlõ mértékben felelõs. melynek titkaiba nem avatjuk be a gójokat.az emberi élet. hogy az. akik akadályoznak utunkon. igaz tudást tanítsanak.irányításunk alatt megsemmisítette nemességét. valamint az ezáltal elõidézett irigység és gyûlölet révén fogjuk mozgatni a tömegeket és az õ kezeikkel fogjuk elsöpörni mindazokat. pontosan ezek a kezek fognak félresöpörni mindent. hogy a munkások jól tápláltak. mint az.a gójok megfogyatkozása. aki senki ellen nem vét. A nemességnek. Mindenki számára fontos tudni. amit mi. És saját hatóságaiknál sem erõt. a társa-dalmi lét szerkezetének ismeretét. nehogy azok az emberi szenvedés forrásává váljanak abból kifolyólag. Ezért õk nem veszik észre sürgõs szükségességét annak. hogy gondolkozzanak. kommunisták . hogy az emberek kiképzése nem felel meg annak a munkának. hogy a különbözõ rendeltetésû emberi tevékenységek folytán nem lehetséges semmiféle egyenlõség. minden tudás alapját . amely a törvénynél fogva élvezte a dolgozók munkájának gyümölcsét. . hogy az emberek bizonyos körére kell korlátozni az egyes állításokat és foglalkozásokat. rögtön be is fogunk vezetni. akiknek mindenkor támogatást nyújtunk szociális szabadkõmûvességünk állítólagos testvériségének (az egész emberiség szolidaritásának) megfelelõen. Manapság a nemesség megbuktatása után a nép szívtelen. nevezetesen azt. Az éhség jobban biztosítja a tõke jogát ahhoz. Az ínség. Ez volt az egyetlen oltalma és nevelõanyja önmaga elõnye kedvéért. akik irgalmatlan és kegyetlen igát akasztottak a munkások nyakába. amely társadalmi szerkezet megköveteli a munkamegosztást s ebbõl kifolyólag az embereknek osztályokba és rangokba való sorolását. amely elválaszthatatlanul összefügg a nép jólétével.

amit saját maga felett állónak tekint. mert ha egyes államok megtámadnak. a nép. hogy vérét ontsák azoknak. A számunkra hozzáférhetõ összes titkos földalatti eszközökkel és az arany segítségével. Kimutattuk. egyetemes gazdasági válságot fogunk elõidézni. hogy a haladás az összes gójt alá fogja vetni az ész uralmának. mely válságok le fogják állítani a tõzsdei forgalmat és meg fogják bénítani az ipart. a szabad társadalmi rend ellentmondásait nem hajlandók eltûrni. mások segítségünkre sietnek. amely teljes egészében a mi kezünkben van. legyõzhetetlenek vagyunk. minthogy vakon elhiszi a nyomtatásban megjelenõ dolgokat . mindezek a tulajdonságok segítenek bennünket függetlenségünk elérésében. vak gyûlölettel viseltetik mindennel szemben. s ennek során egész munkástömegeket fogunk kidobni az utcára egyidejûleg Európa valamennyi országában. Mi jól ismerjük elõkészítésének titkait. Amikor a lakosság látta. Sietett vezetõket keresni. hogy magához ragadja a hatalmat. akit a világnak adni fogunk.mint minden vak ember . mert nem fogja fel az osztályok és rangok jelentõségét. hiszen teljes mértékben a mi kezünk mûve volt. mert mi ismerni fogjuk a támadás idõpontját. A gój népek határtalan hitványsága . A tudomány mai állása mellett s amellett az irány mellett. s akiknek vagyonát akkor majd magukhoz tudják ragadni. Pontosan ez lesz majd a mi kényuralmunk. amelybe mi annak fejlõdését tereltük. amelynek mi adtuk a "nagy" jelzõt. Ezt a gyûlöletet még fokozni fogják a gazdasági válságok kihatásai. hogy a végén tõlünk is forduljanak el annak a Cion vérébõl származó zsarnokkirálynak javára. ehelyett a mi lábaink elé helyezte teljhatalmát. mint nemzetközi nagyhatalom.Az erre vonatkozó ismeretek alapos tanulmányozása után az emberek önként fogják alávetni magukat az uralkodó hatalomnak és fogják elfoglalni az államban számukra kijelölt helyet. Ezek a tömegek égni fognak a vágytól. de eszébe sem jutott visszatérni az elõzõ állapothoz. szuverén úrnak képzelte magát és rohant. mert érteni fog ahhoz hogy ésszerû szigorúsággal véget vessen minden nyugtalanságnak és számûzze a szabadelvûséget minden állami intézménybõl. de irgalmatlanok a gyengével szemben.hála a félrevezetõ sugalmazásoknak és saját tudatlanságának -. kíméletlenek vétségekkel szemben és elnézõk bûntettek dolgában. Ma. de végtelen türelemmel viselik el egy merész kényuralom erõszakoskodásait -. A jelen kor miniszterelnök-diktátorai részérõl a gój népek . Eközben természetesen . Emlékezzenek a francia forradalomra. akikre tudatlanságuk együgyûségében kezdettõl fogva irigykedtek. és intézkedéseket teszünk majd védelmünkre. hogy a szabadság nevében mindenféle engedményt tesznek. Azóta is egyik csalódásból a másikba visszük a népeket azért.egy csomó akadályba ütközött.hasukon csúsznak a hatalmas elõtt. A mieinkhez nem fognak hozzányúlni.

hogy ezek a diktátorok ügynökeik útján beadják a népnek. 15. szolidaritását és jogegyenlõségét. 20. amelyek nyilvánvalóan ugyanabba a kategóriába tartoznak? Megmagyarázza az a tény. A "szabadság" szó arra indítja az embereket. 24 4. 1. Hogyan magyarázható ez a jelenség. 12. még Istennel és a természet törvényeivel is. hogy ezt az egyesülést a mi legfõbb uralmunk alatt kell véghezvinni. Azt természetesen nem mondják meg a népnek. mindjobban meggyõzõdve arról. nemzetközi testvériségét. JEGYZÕKÖNYV A köztársaság fokozatai. hanem tovább verekednek. ilyenkor könnyen láncra verhetõk. és zûrzavart teremt lépten-nyomon. Igaz. mindenfajta tekintéllyel. a néptömegeknek ez a furcsa következetlensége oly eseményekkel szemben tanúsított magatartásukon. hogy ezek a vadállatok mindannyiszor újra elalszanak.türelmesen elszenvednek és elviselnek olyan visszaéléseket. Nemzetközi ipari verseny. 22. 11. hogy ezekkel a visszaélésekkel szándékosan károsítják meg az államokat. amikor majd elfoglaljuk helyünket a mi királyságunkban. mert ez az állati erõ egyik forrását takarja. 17. 3. amit csak akar. 7. 6. Így aztán a nép kárhoztatja az igazságosokat és felmenti a bûnösöket. 4. mégpedig a legmagasabb cél kedvéért. 9. Nemzsidó szabadkõmûvesség. 23. Hála a dolgok ilyen állásának. 13. törölnünk kell az élet szótárából ezt a szót. ha elég vért ittak. hogy biztosítsák a népek jólétét. azért. 8. A spekuláció szerepe. akkor nem alszanak el. 19. a nép elpusztít mindenfajta stabilitást. 2. amelyek legkisebbikéért húsz királyt is lefejeztek volna. mely a tömegeket vérszomjas ragadozókká változtatja. 21. 10. hogy szembeforduljanak mindenfajta hatalommal. de ha nem kapnak vért. Ezért nekünk. Az arany kultusza. Szabadság és hit. 5. hogy mindent megtehet. 16. . 18. 14.

az emberiség testvériségén nyugszik és nincs összekapcsolva az egyenlõség fogalmával. az iparra és kereskedelemre kell irányítanunk gondolataikat. Hogy ne legyen a gójoknak idejük a gondolkozásra és megfigyelésre. Ebbõl az okból elengedhetetlen számunkra. amelybõl az anarchia születik.Minden köztársaság több fejlõdési fokozaton megy át. Ki és mi képes láthatatlan erõt megdönteni? Mert a mi erõnk pontosan ilyen. sõt székhelye is. ha nem az istenhitben. hogy kiszakítsuk a gójok lelkébõl az istenség fogalmát és a szellemét. amely ellenkezik a teremtésnek alárendeltségre alapozott törvényeivel. mert a színfalak mögött mûködik. hatalmunk cselekvési terve azonban. megelégedetten és alázatosan haladna lelkipásztorainak irányítása alatt. ismeretlen titok marad az egész nép számára. ki fog csúszni a nemzsidók kezeibõl a spekulációba. jobbra-balra hányódik. hogy aláaknázzunk minden hitet. . Az azonban többé nem törvényesen és nyilvánosan elismert. hanem általuk nem látható és titkosan leplezett. A nemzsidó szabadkõmûvesség vakon szolgál kulisszául számunkra és céljaink számára. ennek eredményeképpen az. amely ide-oda. melynek cselekedetei annál lelkiismeretlenebbek. azaz a mi kezeinkbe fog kerülni. Ilyen hittel rendelkezõ népet kormányozni lehetne papi felügyelettel. a második szakasz a demagógia. spekulációs alapra kell helyeznünk az ipart is. Az elsõ szakaszt az elsõ napokban a vak tömeg õrjöngése jellemzi. hogy ártana a népek jólétének. amennyiben a folytonos cserék következtében nem kell segélyforrásait hosszú szolgálatok jutalmazására igénybe vennie. és hogy ezeket matematikai számításokkal és anyagi szükségletekkel helyettesítsük. mindenfajta ügynökök háta mögött. hanem még segíti is. Mindazonáltal még a szabadság is ártalmatlan lehet és elfoglalhatja a maga helyét az állam gazdasági életében anélkül. de mindamellett nagyon is érezhetõ kényuralom valamely titkos szervezet kezében. Hogy a szabadság egyszersmind felbomlassza és tönkretegye a gój társadalmat. alávetve magát Isten földi törvényeinek. Így az összes nemzetet a nyerészkedési hajsza fogja lekötni és ebbeli versengésükben nem fogják észrevenni közös ellenségüket. akiknek váltogatása nemcsak nem hátrányos a titkos hatalomra nézve. amit az ipar az országtól megvon. s ezért nem felelõsségteljes kényuralom. ez pedig elkerülhetetlen kényuralomhoz vezet.

azaz az arany. 10. 17. hideg és szívtelen társadalmat fognak létrehozni. Az egyéni kezdeményezés jelentõsége.nem azért. A zsidók "sorsának" állapota. 1. 13. 14. sõt már létre is hozták. "Kirakat"-intézmények. 8. 21. valósággal isteníteni fognak azok miatt az anyagi örömök miatt. akik vetélytársaink a hatalom megszerzésében: a gójok intellektueljei ellen. 23. még csak nem is azért. A szuperkormány. . 19. 7. 11. Ekkor aztán üt majd az óra. melyek az arany segítségével megszerezhetõk. hogy gazdagsághoz jussanak. 24 5. Az államok közötti egyezségek lehetetlenségének okai. 20.követni fognak minket azok ellen. Arany . JEGYZÕKÖNYV Egy erõs kormányközpontosítás létrehozása. 6. A kritika jelentõsége. 2. Az ilyen társadalom erõs idegenkedéssel fog viseltetni a magasabb politikával és a vallással szemben. 15. amikor a gójok alsóbb osztályai . A hatalomátvétel módszerei a szabadkõmûvesség által. Hogyan kell megragadni a közvéleményt. 5. 18.A hatalomért folytatott harc fokozódása és a gazdasági életre mért csapások csalódott. hanem kizárólag a kiváltságosak elleni gyûlöletbõl . 4.az államgépezet motorja. 3. Egyetlen vezérfonala a nyereség. 16. 22. hogy elérjék a jót. 9. A szócsépléstõl való elfáradás. 12.

ahol a hit és a haza iránti érzelmeket kitörölték kozmopolita meggyõzõdések? Milyen kormányformát kell adni ilyen közösségnek. amilyenrõl beszélek. aki tettel vagy szóval szembehelyezkedik velünk. a Kiválasztott Nép számára egyáltalán nem mindegy. és amikor Istenbe vetett hitüktõl is megfosztottuk az embereket. Ugyancsak kormányzásunk sajátosságaihoz tartozik a tömegek és egyének irányításának mûvészete. amelyeket a gójoknak megadtak. hogy olyan kényuralom. de megtaláltuk a módját annak. ahol csak csalásszámba menõ trükkök ügyes meglepetései taktikájával lehet gazdagsághoz jutni. miközben mi magunk titkos szervezetünket mindenkor homályban tartottuk. az uralkodói hatalom az utcára került s ott. én azonban bizonyítani fogom önöknek. hogy ki az õ legfõbb uralkodója. Új törvények segítségével mechanikusan szabályozzuk majd alattvalóink politikai életének minden megnyilvánulását. Az Isten kegyelmébõl való királyi méltóság a nép szemében elvesztette minden jelentõségét. ha nem azt a kényuralmat. hogy a nem gondolkozó tömeg szemében hitelüket rontsuk. hogy bármikor és bárhol képes lesz elsöpörni minden gójt. melyekhez a gójok mit sem értenek. Kormányzási mûvészetünk elemzésen. Azt fogják mondani nekünk. okosan alkalmazott elméletek és szószátyárkodás segítségével. mint Isten akaratának megnyilatkozására. megfigyelésen. Ebben a tekintetben legfeljebb a jezsuitákat lehetne velünk összehasonlítani. A világ számára valószínûleg mindegy lenne. amikor a népek úgy néztek fel a királyokra a maguk trónjain. magunkhoz ragadtuk. Ezek a törvények egymás után vissza fogják vonni mindazokat az engedményeket és szabadságjogokat. attól a naptól kezdve azonban. a társadalmi élet szabályozásával és mindenféle más fogásokkal. és királyságunkat oly hatalmas arányú kényuralom fogja jellemezni. számunkra. nem egyeztethetõ össze napjaink haladásával. Azokban az idõkben. nem pedig önként elfogadott elvek. mint köztulajdont. hogy igenis összeegyeztethetõ. nemhogy politikai tervek kieszelésében és az összetartásban. mint nyílt szervezetet. melyet a késõbbiek során fogok elmondani önöknek? Fokozatosan központosítani fogjuk a közigazgatást. ahol szabadság uralkodik. zúgolódás nélkül alávetették magukat a királyok zsarnoki hatalmának. ahol az erkölcsösséget csak büntetõ intézkedések és szigorú törvények tartják fenn. amelyekben mindenütt korrupció üti fel a fejét. . hogy tudatosítottuk bennük sajátjogaikat. s nincs vetélytársunk az ezekben való jártasságban. hogy a társadalom összes erõit a kezünkbe kaparintsuk. közönséges halandóknak kezdték tekinteni a trónon ülõket. ravasz számítás finomságain alapul. a katolicizmus feje-e vagy a mi kényurunk Cion vérébõl.Vajon milyen kormányformát lehet adni olyan közösségnek.

Ha volna a velünk szemben álló táborban szellemóriás. A mi bölcseink által kieszelt közgazdaságtudomány régesrég királyi tekintélyt kölcsönzött a tõkének. Túl erõsek vagyunk nincs menekvés hatalmunk elõl. hogy bármely ellenünk irányuló egyezmény nem lenne elõnyös számára. hogy kritikával megbénítsa a közvéleményt. de az újonc nem vehetné fel a versenyt a rég meggyökeresedettel. hogy abban titokban benne ne lenne a kezünk. mint háborúba vezetni. hogy soha ki nem küszöbölhetõ. akik szerepet játszanak az iparban. hogy ipari és kereskedelmi monopóliumot létesítsen. hogy Isten maga választott ki bennünket arra. a harc irgalmatlan lenne közöttünk. az államgépezeteknek ez a hajtóereje pedig . Vezetõségünk fõ célja az. Ezért egyetlen állam sem kapna támogatást. vajon beváltják-e a közéletben elhangzott ígéreteket." (Általam uralkodnak a királyok. A világ népei és az egyének is azonosítani szokták a szavakat a tettekkel.Egy ideig talán sikeresen elbánna velünk a gójok összességének szövetsége: ettõl a veszélytõl azonban megóv bennünket a köztük uralkodó egyenetlenség. hogy eltérítse az embereket a komoly gondolkozástól. és ez hozzá fog járulni a nép sanyargatásához. mely oly mélyen gyökerezik. mert mindegyiknek figyelembe kell vennie. Manapság fontosabb lefegyverezni a népeket. fontosabb átvenni. ha fegyvert emelne ránk. A nemzetek még jelentéktelen megállapodást sem köthetnek anélkül. mint eloltani tüzüket. fontosabb elõnyünkre kihasználni a lángra lobbantott szenvedélyeket. hogy uralkodjunk az egész világ felett. amely a mi kezünkben van. Ezért kirakat-intézményeket fogunk életre . mint kiirtani azokat. az még folytatná a harcot ellenünk. és csak ritkán ügyelnek arra.) És a próféták megmondták.az arany. és saját értelmünkben magyarázni mások gondolatait. olyan harc lenne. szabad keze kell legyen arra. Az összes állam gépezetének valamennyi kerekét olyan erõ hajtja. Felszítottuk és az elmúlt húsz évszázad során hatalmas arányúvá növeltük a gójok személyi és nemzeti ellentéteit. Bizony. hogy üres szavakkal folyó szemfényvesztõ harc síkjára terelje a szellemi erõket. Isten megfelelõ tehetséggel ruházott fel. szellemóriásuk elkésett volna. hogy megbirkózunk feladatunkkal. ezt a világ minden részében már végre is hajtják láthatatlan kezek. "Per Me reges regnant. hogy ellenállást keltsen velünk szemben. Ez a szabadság politikai hatalomhoz fogja juttatni azokat. amilyet még nem látott a világ. Ahhoz. Megelégszenek a látszattal. mely arra irányulhatna. hogy a tõke akadálytalanul fejthesse ki mûködését.

hogy ki fogják meríteni hallgatóink türelmét. 9. 12. akik között elhintettük az egyenetlenség magvát. 14. hogy kénytelenek lesznek oly természetû nemzetközi hatalmat felajánlani nekünk. 17. szenvedélyeit. Ez az elsõ titok. hogy minden erõszak alkalmazása nélkül fokozatosan megszerezzünk minden államhatalmat. 1. 2. az összes irányzat liberális arculatát. ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben.hívni. 20. Úgy kell irányítanunk a gój társadalom nevelését. azt össze kell zavarnunk oly módon. 19. Mindezekkel az eszközökkel annyira ki fogjuk meríteni a gójokat. 18. amely egyéni kezdeményezõerõt igényel. 21. 10. 4. Ez az eljárás abban is segítségünkre lesz. 16. és elvegyük a kedvet mindenfajta egyéni kezdeményezéstõl. 15. 5. A cselekvési szabadságból eredõ túlzott törekvések aláássák az erõket. kudarcok származnak. hogy mennyire szolgálják a haladást. melyeket a közvélemény amúgy sem érthet meg. Ebbõl az összeütközésbõl súlyos erkölcsi megrázkódtatások. hogy az így elõálló összevisszaságban senki se tudjon eligazodni s az emberek a végén meg se értsék egymást. ha összeütközésbe kerülnek mások szabadságával. amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyõzõdésre nem jutnak. hogy legjobb. A mostani uralkodók helyébe "kormányok feletti közigazgatás"-nak nevezett rémképet fogunk állítani. hogy a lehetõ legnagyobb mértékben elõmozdítsa a nemzetek rossz tulajdonságait. és szuperkormányt létesítsünk. mert csak azok értik meg. akik irányítják a közvéleményt. 13. 3. s melynek szervezete olyan nagy méretû lesz. Kormányunk sikerének második titkos kelléke abban áll. annyira szaporítsa a társadalmi érintkezés szabályait. hogy ahányszor csak olyan helyzettel kerül szembe. és meg fogják utáltatni velük a szónoklást. amely még nem hajlandó behódolni nekünk. amely bármiképp akadályozhatná ügyünket. amelynek karjai harapófogóként fognak kinyúlni minden irányba. 11. többet érhet el. hatálytalanítsunk minden kollektív erõt. amely lehetõvé teszi majd számunkra. mint az egyéni kezdeményezés. hogy hatalma alá fogja hajtani a világ összes nemzetét. hogy viszályt szítsunk valamennyi pártban. 7. mint az emberek milliói. Hogy kézben tartsuk a közvéleményt. 8. hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözõbb oldalakról. s ezt a liberalizmust szónokainkkal annyira agyon fogjuk csépeltetni. 6. 24 . ha tehetséggel párosul. Nincs nagyobb veszély. melyek ékesszóló bizonyítékát adják majd annak. kétségbeesett tehetetlenségben csüggessze le karjait. Magunkra fogjuk ölteni az összes párt. 22. 23.

Anarchizmus és részegeskedés. óriási vagyontárolókat. hogy a politikai összeomlást követõ napon el fognak tûnni éppúgy. mint az államok fizetõképességébe helyezett bizalom. Kereskedelem. mint politikai hatalom halott. ipar és spekuláció.nem kell számításba vennünk. Ez a cél legjobban a földbirtokon nyugvó terhek növelésével . A gazdasági elméletek propagandájának jelentõsége. Ezért lényeges számunkra.6. JEGYZÕKÖNYV Monopóliumok. helyesen fel tudják mérni ennek a gondolatmenetnek a jelentõségét! Minden lehetséges módon növelnünk kell szuperkormányunk jelentõségét azzal. A nemesség földjének elvétele. ezektõl függ a gójok vagyona. melyektõl még a nagy nemzsidó vagyonok is oly mértékben függenek majd. Luxus. hogy bármi áron megfosszuk õket földjeiktõl. akik önként alávetik magukat nekünk. Azok önök közül.a földbirtok eladósításával lesz elérhetõ. mint földbirtokosok azonban még lehetnek ártalmasak ránk nézve. minthogy a megélhetésüket biztosító segélyforrások révén önellátók. Az erre irányuló intézkedésekkel sakkban . Hamarosan hatalmas monopóliumokat fogunk létesíteni. Béremelés és az alapszükségletek árának emelése. 30 31 A gój nemesség. hogy azt mindazok oltalmazójaként és jótevõjeként állítjuk be. . akik közgazdászok.

16. amelyek mellett a közgazdasági elméleteink erélyes propagandát fejtenek ki. égünk a vágytól. és a spekuláció segítségével kezünkre játssza a világ minden pénzét s ezáltal proletár sorba taszítsa az összes gójt. A gójok ellenállásának megfékezése . Spekuláció nélkül az ipar megsokszorosítaná a magánkézben lévõ tõkét és hozzájárulna a mezõgazdaság talpra állításához. ha másért nem. amennyiben megszabadítaná a földbirtokot a mezõgazdasági bankokkal szembeni kötelezettségeitõl. hogy teljesen tönkretegyük a gójok iparát. hogy szolgáljuk a munkásosztályt és a közgazdaságtan magasztos elveit. mert ugyanakkor elõ fogjuk idézni a legfontosabb közszükségleti cikkek árának emelkedését is azzal az ürüggyel.rohamosan le fognak égni és tönkremenni. Ugyanakkor intenzíven támogatnunk kell a kereskedelmet és ipart. hogy éljenek.fogjuk tartani a földbirtokosokat és alázatos. 11. 14. hogy hozzászoktatjuk a munkásokat az anarchiához és részegeskedéshez. 8. melynek az a feladata. a fényûzést. amelyet mi terjesztettünk el a gójok között. hogy kiirtsuk a föld színérõl a gójok összes képzett erõit. JEGYZÕKÖNYV A fegyverkezés fokozása. Akkor azonban a gójok meg fognak hajolni elõttünk. 15. 12. viszálykodás és ellenségeskedés az egész világon. 24 7. Ahhoz. ez azonban semmiféle elõnyt nem fog jelenteni a munkások számára. hogy az ipar vonja el a mezõgazdaságtól mind a munkaerõt. azért.minthogy átöröklés folytán képtelenek kevéssel beérni . Arra van szükségünk. 19. 3. A gój nemesek . 17. azzal fogjuk álcázni céljainkat. Forrongás. 22. hogy a mezõgazdaság és állattenyésztés hanyatlásának következménye. 7. mind a tõkét. és feltétlen engedelmességre fogjuk késztetni. mindenekelõtt azonban a spekulációt. Hogy a gójok idõ elõtt rá ne döbbenjenek a dolgok igazi állására. Továbbá ravaszul alá fogjuk aknázni a termelés alapjait azzal. 21. 18. 6. 13. a spekuláció mellett még egy eszközt használunk majd fel. s ezzel egyidejûleg megteszünk minden intézkedést arra. hogy ellensúlyozza az ipart. Emelni fogjuk a munkabéreket. 23. 1. amely mindent elnyel. 10. hogy megkapják a jogot ahhoz. hogy azt állítjuk. 20. 4. azt a mohó kívánkozást a fényûzés után. 2. 5. 9.

ami viszont az úgynevezett "hivatalos nyelvhasználat"-ot illeti. világháború kirobbantásával kell védekeznünk. amely szembe merészel helyezkedni velünk. ha pedig ezek a szomszédok megkockáztatnák. Ilyen módon a gójok népeinek kormányai . hogy annak az országnak szomszédaival. éles ésszel és nagy agyafúrtsággal kell eljárnunk szóbeli tárgyalások és megegyezések során. Minden ellenszegülésre azzal kell tudnunk válaszolni. mert ezek nagyon is jól tudják. érdekeinket kiszolgáló milliomos. Mindezek az országok hozzászoktak ahhoz. Ebbõl kétszeres hasznot húzunk. háborút viseltetünk az ellenszegülõ ellen. hogy a világ összes államában rajtunk kívül csak proletártömegek. Forrongást. viszályt és ellenségeskedést kell elõidéznünk egész Európában és az Európával fennálló kapcsolatok révén más földrészeken is. hogy csak a külszínt nézzék. hogy bármikor tetszés szerint nyugtalanságot okozzunk. A titoktartás sikert jelent a politikában. A politikában a siker legfõbb tényezõje a .háborúk és világháborúk által. Amerika. a rendõrség létszámának növelése . Hogy ez sikerüljön nekünk. El kell érnünk. vagy helyreállítsuk a rendet. gazdasági szerzõdések vagy kölcsönügyletek segítségével valamennyi állam kormányzatában szõttünk. ellenkezõ taktikát fogunk alkalmazni: magunkra fogjuk ölteni a tisztesség és engedékenység álarcát. hogy közösen lépjenek fel velünk szemben. bár-mit is adunk tudtukra továbbra is az emberiség jótevõit és megmentõit fogják látni bennünk. hogy megvan a hatalmunk ahhoz. hogy bennünk elkerülhetetlen kényszererõt lássanak. melyeket politikai eszközökkel. Kína és Japán fegyverei. Másrészt intrikáinkkal össze fogjuk kuszálni mindazokat a szálakat.mindez lényeges a fent említett tervek végrehajtásánál. rendõrség és katonaság legyen. Egyrészt sakkban tartjuk az összes országot. valamint egynéhány.akiket arra tanítottunk. A fegyverkezés fokozása. A sajtó és a közvélemény.

hogy igazolhassuk magunkat. 3. 4. nekünk is el kell látnunk magunkat. 6. A törvénykönyv kifejezéseinek legfinomabb árnyalataival és fogásaival is tisztában kell lennünk. a többieknek. 13. melyeket ellenfeleink használhatnának ellenünk. 16. 12. 15. 18. 8. máris teljesen a mi kezünkben van. 20. 23.a sajtó segítségével. összefoglalva az általunk végrehajtott ellenõrzést az európai gój kormányok felett. 14. 1. amely kedvez a kívánt beteljesedéshez immár közel álló nagyszabású tervünknek. az egyikõjüknek terrorista kísérletekkel. 7. Kína. 24 8. Kényszerítenünk kell a gójok kormányait.vállalkozások titokban tartása: a diplomata szavának nem kell megegyeznie azzal. 21. Amerika. amit közvéleményként fogunk beállítani. ha az ellenünk kitörõ általános felkelés megengedi. Mindazokkal a fegyverekkel. néhány lényegtelen kivételtõl eltekintve. annak. JEGYZÕKÖNYV A törvénykezési jogok kétértelmû alkalmazása. Egyszóval. ez pedig. amely közvéleményt viszont titokban mi alakítottunk ki az úgynevezett "nagyhatalom" . hogy oly irányú mûködést fejtsenek ki. 5. Különleges iskolák és legmagasabb fokú kiképzés. 2. hogy mutassuk erõnket. 17. 19. amit tesz. Akikre felelõs beosztásokat bízunk a kormányban. A szabadkõmûves vezetõség adminisztrátorai. 9. vagy Japán fegyvereivel kell válaszolnunk. 10. Közgazdászok és milliomosok. ki kell. 11. amikor majd ítéleteket kell . 22.

mintha legmagasztosabb erkölcsi elveket fejeznének ki. 14. 3. 11. 10. akik közigazgatási tevékenységükben nem szoktak veszõdni azzal. akiknek. hogy törõdjenek munkájuk céljával. valamint az egyes osztályok és rendek sajátosságai. gyakorlati jogászokkal. JEGYZÕKÖNYV A szabadkõmûves elvek alkalmazása a népek átnevelésére. 17. melyek között majd mûködnie kell. diplomatákkal és végül olyan személyekkel. közigazgatási tisztviselõkkel. Körül fogjuk venni kormányunkat gazdasági szakemberek egész seregével.milliomos.mondanunk. 22. fontos ugyanis. meg fogják ismertetni velük az emberi természet mélységeit. 13. amelyeken majd játszaniuk kell. Bizonyos ideig . 21. 15. Vezetõségünknek körül kell vennie magát a civilizációnak mindama erõtényezõivel. nagytõkés és . amelyben a zsidók részesülnek. 5. akiknek múltja és hírneve olyan. 8. 7. A szabadkõmûvesség jel- . jártasak lesznek minden politikai ábécé és szókincs nyelvhasználatában. 6. A gójok tisztviselõi elolvasás nélkül írnak alá papírokat és vagy pénzéhségbõl vagy becsvágyból szolgálnak. hogy utolsó leheletükig szolgálják a mi érdekeinket. hogy szakadék tátong közöttük és a nép között. 20. melyek rendellenesen arcátlanoknak és igazságtalanoknak tûnhetnek fel. Ez is oka annak. lényegében ugyanis minden pénz kérdése lesz. hogy a közgazdaságtudomány a fõ tantárgy abban az oktatásban.így arra késztetjük ezeket a személyeket. az emberi léleknek mindazokat az érzékeny húrjait. 24 9. 2. Körül fogja venni magát közírókkal. nem a gójok közül fognak kikerülni. bûnvádi eljárással kell számolniuk vagy el kell tûrniük . 12.amíg nem lesz többé kockázatos felelõsségteljes állami állásokat zsidó testvéreinkre bízni . hibái. akik szakiskoláinkban legmagasabb fokú különleges képzésben részesültek. hogy a kormányhatalomnak e tehetséges segélyerõi. akikrõl beszélek. törvényes formába öntve. Felesleges megjegyezni. és sohasem nézik. Lesz körülöttünk ezen kívül hatalmas tömeg bankár. hogy az ilyen döntéseket úgy tálaljuk. bûnös szenvedélyei és képességei. Ezek a húrok: a gójok lelki magatartása. 18.ami a legfontosabb . miért van arra szükség. 23. Ezek a személyek ismerni fogják a társadalmi szerkezet valamennyi titkát. 16. 19. nagyiparos. 4. 1. ha nem engedelmeskednek utasításainknak. 9. törekvései.olyan személyek kezébe fogjuk adni ezeket az állásokat.

A "földalattik" (világvárosokban). amelyek már behódoltak nekünk. meg fogják látni.szavai. Mihelyt felállítottuk a mi királyságunkat. A liberalizmus kaotikus féktelensége. hanem csupán egy eszme kifejezõi. jogilag azonban még megmaradt egy csomó. . hogy egy évtized sem kell ahhoz. egyenlõség. Az oktatás és nevelés megragadása. és újabb népet fogunk besorolni azok közé. ez csak a forma kedvéért. . hogy a legszilárdabb jellem is megváltozzék. Kapcsolat a hatóság és a tömeg között. Elveink gyakorlati alkalmazásánál vegyék tekintetbe annak a népnek a sajátosságait. hogy azok nem lesznek többé jelszavak. sablonos alkalmazása nem járhat sikerrel. Ha manapság egyes államok tiltakoznak ellenünk. nevezetesen: "a szabadsághoz való jog. Terror. Hamis elméletek. A törvények értelmezésének módjai. A szabadkõmûvesség diktatúrája. Kik a szabadkõmûvesség szolgálói? A gój államok "világosan látó" és "vak" erejének jelentõsége. Ha azonban kellõ óvatossággal járnak el. nevezetesen a "szabadság. melyek valójában a mi szabadkõmûves jelszavaink. Az antiszemitizmus jelentõsége. a liberális jelszavakat. testvériség" szavakat úgy fogjuk módosítani. melynek országában élnek és mûködnek. Ténylegesen már kiküszöböltünk mindenfajta uralmat a sajátunkon kívül. a testvériség eszményképe". beleegyezésünkkel és utasításunkra történik. az õ antiszemitizmusukra ugyanis elengedhetetlenül szükségünk van az alsóbb rétegekhez tartozó testvéreink kézbentartásához. az egyenlõség kötelessége. Elveink általános. Ezt az értelmet fogjuk adni a szavaknak. és így a szarvánál fogjuk megragadni a bikát. Nem bocsátkozom további . amíg át nem neveltük a népeket sajátos hasonlatosságunkra.

Mindezeket felfegyvereztük feladataik elvégzésére: Mindegyikük a saját maga számlájára ássa alá a tekintély utolsó maradványait. ítéleteket fogunk végrehajtani. amíg nyíltan és alázatosan el nem ismerik az államok-feletti szuperkormányunkat. mert ezt az ügyet már ismételten megtárgyaltuk. Szuperkormányunk a törvényen kívül álló keretekben mûködik s azt az elfogadott szakkifejezéssel élve. demagógok. gyûlölet és rosszindulat. hogy a gój uralkodók "világosan látó" hatalma egyesül a gój tömegek vak erejével. és kegyelmet gyakorolni. mint valamennyi csapatunk vezetõi magasan ülünk a parancsnok harci paripája hátán. Hogy a gójok intézményeit ne semmisítsük meg idõ elõtt. Ezek a rugók szigorú. a törvényhozók. hogy mi. igyekszik megdönteni minden fennálló rendet. kommunisták és mindenféle álmodozó utópisták. Ezek a törekvések nyugtalanságot idéznek elõ minden államban. de igazságos rendérzékben . Fegyvereink pedig a határtalan becsvágy. hogy pártokra szakadtak. Azzal. személyesen fogunk tárgyalni a néppel a vásártereken. Ily módon a nép vak ereje továbbra is a mi támaszunk és mi.természetesen . Ha majd mi leszünk az egyetlen elismert tekintély. idõnként szoros érintkezésbe kell lépnünk vele. ölni fogunk. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom. készek meghozni minden áldozatot a béke érdekében. szocialisták. mi azonban nem fogunk nekik békét adni. égõ kapzsiság.arra az útra irányítani. azt azonnal megtudja az egész ország. Semmi sem állíthat korlátokat mûködésünk elé. hogy a szocializmus kérdését nemzetközi egyezménnyel rendezzék. A mi szolgálatunkban minden véleményt. az államok nyugalomra intenek. ha nem is a saját személyünkben. Ki törõdik azzal. most általunk legyõzött párt öröksége. mert a nép hangja széltében-hosszában elterjeszti. és úgy fogjuk kioktatni a politikai kérdésekben. de mindenesetre néhány legmegbízhatóbb testvérünk révén. hogy az általunk kívánt irányba tereljük. irgalmatlan bosszú. a kezünkbe adták magukat. Akaraterõvel uralkodunk. csakis mi fogunk neki vezetõt adni és fogjuk . de minden ilyen lehetõség ellen megtettük az összes szükséges intézkedést: kölcsönös terror formájában gátat emeltünk a két erõ között.diktatúra. hogy . a pártharcokhoz ugyanis pénz kell. Az emberek nagy garral hangoztatták annak szükségességét. mert kezünkben van egy valamikor hatalmas.magyarázatokba. hogy mi mindent tanítanak a falusi iskolákban? Amit azonban a kormány követe vagy maga az uralkodó mond. azzal az erõteljes szóval jelölik. és a pénz a mi kezünkben van. nagyon óvatosan nyúlunk hozzájuk és egyelõre csak az azok mechanizmusát mozgató rugók végeit ragadtuk meg. Hogy a vak tömeg ne tudja magát megszabadítani irányító kezünktõ1. minden doktrínát képviselõ személyek állnak: monarchisták. amely célunkhoz vezet. Tõlünk indul ki a mindent elnyelõ terror. Okunk lehetne attól tartani. ha majd itt az ideje.

a választások lebonyolításában. 17. 22. hogy ezek a törvénymagyarázatok elõször elhomályosították. hogy a törvényhozás összekuszált szövevényében még maguk a kormányok sem tudnak eligazodni. 5. 20. 1. hogy olyan elvek és elméletek alapján neveltük. Önfontosság. 21. ha idõ elõtt rájönnek arra. 11. 7.lényegileg nem módosítva õket . az egyén szabadságában. 8. 14. 15. hogy a törvényeket . mi a liberalizmus kaotikus féktelenségével helyettesítettük õket. 4. 13.a földalatti helyiségek. A köztársaságok kora. Elnökök . 2. . hogy valójában mi folyik körülöttük. Ez a döntõbíráskodási eljárás elméletének kiindulópontja. 18. A lángelme. 23. 10. a sajtóban. de amelyeket mégis a lelkére kötöttünk. 24 10.a pártviszályok iskolája. JEGYZÕKÖNYV Látszatpolitika. A csalás "õrszelleme". 6. melytõl még a legbátrabbak is remegnek. majd érthetetlenné tették a törvényeket olyannyira. Ez ellen azonban Nyugaton oly szörnyû terroreszközünk van. Félrevezettük. Alkotmány . Ez azzal az eredménnyel járt.ellentmondó értelmezésekkel kiforgattuk valódi értelmükbõl. Mit ígér a szabadkõmûves államcsíny? Egyetemes választójog. A liberalizmus mérge.testesültek meg. amelyekrõl tudjuk. 9. 19. elszédítettük és elrontottuk a nemzsidó fiatalságot azáltal. Önök azt mondhatnák. aki vezeti a szabadkõmûvességet. 16. 12. A szabadkõmûvesség vezetõi.a . 3. Nagyszerû eredményeket értünk el azzal. mivel ezek az igazi szabadság sarokpillérei. Intézmények és feladataik. azok a földalatti folyosók. a földalatti vasutak. hogy a gójok fegyverrel a kezükben fognak nekünk jönni. amelyek még az idõ elérkeztr elõtt készen lesznek valamennyi világváros alatt s ahonnan ezeket a fõvárosokat minden szervezetükkel és irattárukkal együtt a levegõbe fogjuk röpíteni. mindenekfelett azonban a nevelésben és a közoktatásban. hogy helytelenek. Kezünk benne van a törvényhozásban.

amelyeket a nép elõtt nem szabad egyenesen és nyíltan érinteni. de milyen ügyesen .Szabadkõmûvesség bábjai. Szabadkõmûvesség . Azért kell lehetõleg hallgatnunk ezekrõl a jogokról. csalásnak is lehet mondani. és kérem önöket.. Ma azzal kezdem. Átmenet a szabadkõmûves kényuralomba. de nagyon okos. A képviselõházak és elnökök szerepe a "panamázás"-ban. Az elnökök felelõssége. hogy fontolóra vegyük a hatalom elosztását. az adóztatást. hogyan is foghatnák fel a gójok a dolgok igazi értelmét. "ez aljas volt. A tömeg különös ragaszkodással és tisztelettel viseltetik a politikai hatalom géniuszai iránt. nem szabad ezeket a jogokat határozottan megnevezni. hogy a kormányok és népek a politikában megelégszenek a látszattal. Betegségek beoltása és más fortélyok. a közvetett adók gondolatát. igaz. amit már mondtam. és csodálattal nyugtázza erõszakosságaikat. mintha már meg is adtuk volna õket. ha valamennyit kifejezetten felsorolnánk. a tulajdon és a lakás sérthetetlenségét. hanem minden részletezés nélkül csak annyit szabad mondanunk.. hogy ezt vagy azt feltûnés nélkül elejtsük. "A világ ura" kinyilvánításának pillanata. hogy megismétlem. hogy elismerjük a fennállójogrend alapjait. a törvény elõtti egyenlõséget. amikor képviselõik saját szórakozásukra fordítják erejük javarészét? A mi politikánk számára rendkívül fontos. sajtó. Ha nem lehet elkerülni az érintésüket. valamint a törvények visszaható erejét. hogy szabad kezünk legyen arra. Mindezek olyan kérdések. Új köztársasági alkotmány. hogy tisztában legyünk ezzel a körülménnyel. amikor majd sor kerül arra. a szólás-. ez jó szolgálatot fog tenni nekünk.és vallásszabadságot. tartsák szem elõtt. úgy tûnne fel.a törvényhozó erõ. az egyesülési törvényt. S valóban.

Mi kiküszöböljük a szenvedésetek okait . mindenkit kimerítettek a szenvedések. Ily módon hatalmas. vak erõt fogunk létrehozni. Ezért mindenekelõtt elengedhetetlenül szükséges. hiszen hozzászokott ahhoz. amikor is az emberek egyhangúlag kifejezik majd azt a kívánságukat.és utoljára fognak szerepet játszani. milyen nagyszerûen csinálták. nehogy elrontsuk mûvésziességét az alkatrészei közötti összefüggést. vagyonos osztályok részérõl nem kaphatunk meg.kártyázták meg. az egyes pontokban rejlõ titkos szándékok gyakorlati érvényesülését. Számot tartunk arra. a határokat. arra tanítva meg az emberek legkisebb közösségeit is. akiket a tömeg vezetésére. jutalmazása és mindenfajta más elõnye. Azzal. amely aktivitásunkban megtestesülve le fog törni minden akadályt utunkon. mielõtt még próbára tettétek. meg fogjuk semmisíteni a gójok között a család fontosságát és nevelési értékét. Ennek biztosítására osztályokra és képzettségre való tekintet nélkül mindenkinek szavaznia kell. amelynek tervét mi készítettük. sõt. hogy csak ránk hallgasson. Ha ilyen mûvet vita tárgyává tennénk. de nem szabad azt vita tárgyává tennünk. Természetesen ítélkezhettek fölöttünk. micsoda vakmerõség!" mondják.. akik megfizetjük engedelmességét és figyelmét. még csak meg sem fogja õket hallgatni. mielõtt elítélnének. . a pénznemek különféleségét.. ezzel ráütnék mindazok érveléseinek és félreértéseinek bélyegét. annak élére helyeztünk. melyet a mûvelt. Egy kormányzati tervnek készen kell egy és ugyanabból az agyból erednie. akik nem értették meg a terv cselszövéseinek mélyebb értelmét és összefüggését. Államcsínyünk befejezése után a következõket fogjuk mondani a különbözõ népeknek. hogy közelrõl ismerkedjenek meg velünk.. A nép alá fogja vetni magát az õ kormányzásuknak. hogy az összes nemzetet belevonjuk annak az új államszerkezetnek felépítésébe. és meg fogjuk akadályozni. hogy mindenkibe beleoltjuk saját fontosságának tudatát.. amit ajánlunk nektek.a népi hovatartozást. "Eddig minden szörnyen rosszul ment. hogy abszolút többséget érjünk el. hogy önálló gondolkozású egyének szóhoz jussanak. ha megengedik. mert soha nem tud szilárd alakot ölteni. mert tudni fogja. Ezért szabad ugyan ismernünk a cselekvési tervet. " Erre a tömeg ujjongva a tenyerén fog hordani a reménykedés és várakozás egyhangú diadalában. Akkor aztán betöltötték rendeltetésüket a választások-melyeket eszközül használtunk fel a világ trónjának elfoglalására. ha kimondjátok. hogy felvértezzük magunkat és tároljuk magunkban azt az arcátlan vakmerõséget és ellenállhatatlan szellemi erõt. hogy érvényesüljenek. hogy gyûléseken szavazzanak csoportos megegyezés alapján . de hozhattok-e igazságos ítéletet. és módosításokat eszközölnénk rajta szavazás útján. hogy ezektõl a vezetõktõl függ keresete. amely képtelen lesz bármely irányban is megmozdulni ügynökeink irányítása nélkül. hogy részekre bontva sokan dolgozzanak rajta. az általunk vezetett tömeg ugyanis nem fogja megengedni.

a közvetett adók gondolatát. A tömeg különös ragaszkodással és tisztelettel viseltetik a politikai hatalom géniuszai iránt és csodálattal nyugtázza erõszakosságaikat. valamint a törvények visszaható erejét.a népi hovatartozást. mintha már meg is adtuk volna õket. ha kimondjátok. a határokat. szenátus.. az adóztatást.. hogy szabad kezünk legyen arra. de nagyon okos. tulajdon és a lakás sérthetetlenségét. de milyen ügyesen kártyázták meg. Mindezek olyan kérdések.. amit ajánlunk nektek. vagy akár csak egy zártkörû csoport karmai közé. Mi kiküszöböljük a szenvedésetek okait . hanem minden részletezés nélkül csak annyit szabad mondanunk. de hozhattok-e igazságos ítéletet. Csupán gazdasági vonatkozásban fognak azokon változásokat foganatosítani. amelynek tervét mi készítettük.Azt akarjuk. Különbözõ elnevezések alatt minden országnak megközelítõen egyforma a berendezése: népképviselet. " Erre a tömeg ujjongva a tenyerén fog hordani a reménykedés és várakozás egyhangú diadalában.és utoljára fognak szerepet játszani.. milyen nagyszerûen csinálták. csalásnak is lehet mondani. Akkor aztán betöltötték rendeltetésüket a választások . hogy felvértezzük magunkat és tároljuk magunkban azt az arcátlan vakmerõséget és ellenállhatatlan szellemi erõt. micsoda vakmerõség!" mondják. mindenkit kimerítettek a szenvedések. igaz. amikor is az emberek egyhangúan . Természetesen ítélkezhettek fölöttünk.. hogy terveink erõteljesek és célszerûen kigondoltak legyenek.melyeket eszközül használtunk fel a világ trónjának elfoglalására. arra tanítva meg az emberek legkisebb közösségeit is. aminek következtében azok egész mûködése úgy fog módosulni. úgy tûnne fel. mielõtt még próbára tettétek. amely aktivitásunkban megtestesülve le fog törni minden akadályt utunkon. amelyeket a nép elõtt nem szabad egyenesen és nyíltan érinteni. Államcsínyünk befejezése után a következõket fogjuk mondani a különbözõ népeknek: "Eddig minden szörnyen rosszul ment. hogy ezt vagy azt feltûnés nélkül elejtsük. hogy az összes nemzetet belevonjuk annak az új államszerkezetnek felépítésébe. "ez aljas volt. minisztérium. Ezek a tervek egyelõre nem fogják megdönteni a fennálló intézményeket. Ezért mindenekelõtt elengedhetetlenül szükséges. ahogy ez a terveinkben megszabott iránynak megfelel. Számot tartunk arra. ha valamennyit kifejezetten felsorolnánk.. a pénznemek különféleségét. hogy gyûléseken szavazzanak csoportos megegyezés alapján . Azért kell lehetõleg hallgatnunk ezekrõl a jogokról. hogy elismerjük a fennálló jogrend alapjait. Ha nem lehet elkerülni az érintésüket. nem szabad ezeket a jogokat határozottan megnevezni. Ezért NEM SZABAD ODADOBNUNK VEZETÕSÉGÜNK LÁNGESZÛ MÛVÉT a tömeg.

annak élére helyeztünk. Különbözõ elnevezések alatt minden országnak megközelítõen egyforma a berendezése: népképviselet. Ezek az intézmények felosztották maguk között a kormány összes funkcióját . hogy részekre bontva sokan dolgozzanak rajta. következésképpen nem az intézmények fontosak. államtanács. Azt akarjuk. az általunk vezetett tömeg ugyanis nem fogja megengedni. Ezért szabad ugyan ismernünk a cselekvési tervet. jutalmazása és mindenfajta más elõnye. s ezért úgy mûködnek. még csak meg sem fogja õket hallgatni. Ezek a tervek egyelõre nem fogják megdönteni a fennálló intézményeket. és módosításokat eszközölnénk rajta szavazás útján. az egyes pontokban rejlõ titkos szándékok gyakorlati érvényesülését. és figyeljék meg. mert tudni fogja. hogy az említett intézmények mindegyike valamely fontos funkciónak felel meg az államban. mert soha nem tud szilárd alakot ölteni. ha megengedik. hanem azok funkciói. hogy abszolút többséget érjünk el. ezzel ráütnék mindazok érveléseinek és félreértéseinek bélyegét. hogy a "fontos" jelzõt nem az intézményre vonatkoztatom. hogy csak ránk hallgasson. hanem a funkcióra. nehogy elrontsuk mûvésziességét az alkatrészei közötti összefüggést. mert mindezt úgyis tudják. minisztérium. meg fogjuk semmisíteni a gójok között a család fontosságát és nevelési értékét. Ha ilyen mûvet vita tárgyává tennénk. hogy érvényesüljenek. akik megfizetjük engedelmességét és figyelmét. de nem szabad azt vita tárgyává tennünk. Azzal. hogy terveink erõteljesek és célszerûen kigondoltak legyenek. Felesleges megmagyaráznom önöknek mindezek egymáshoz való viszonyának mechanizmusát. kérem. aminek következtében azok egész mûködése úgy fog módosulni. csupán azt a tényt vegyék figyelembe. sõt. a törvényhozást és a végrehajtó hatalmat. vagy akár csak egy zártkörû csoport karmai közé. mint az emberi test szervei. Egy kormányzati tervnek készen kell egy és ugyanabból az agyból erednie. mielõtt elítélnének.a közigazgatást. akiket a tömeg vezetésére. és meg fogjuk akadályozni. hogy mindenkibe beleoltjuk saját fontosságának tudatát. hogy önálló gondolkozású egyének szóhoz jussanak. hogy ezektõl a vezetõktõl függ keresete. hiszen hozzászokott ahhoz. Ennek biztosítására osztályokra és képzettségre való tekintet nélkül mindenkinek szavaznia kell. Ezért NEM SZABAD ODADOBNUNK VEZETÕSÉGÜNK LÁNGESZÛ MÛVÉT a tömeg. akik nem értették meg a terv cselszövéseinek mélyebb értelmét és összefüggését. melyet a mûvelt. az állam beteggé válik. . törvényhozás és végrehajtó hatalom. szenátus. Csupán gazdasági vonatkozásban fognak azokon változásokat foganatosítani. ahogy ez a terveinkben megszabott iránynak megfelel. és végül is meghal. A nép alá fogja vetni magát az õ kormányzásuknak. Ha az államgépezetnek csak egy részében is kárt teszünk. mint az emberi test. vagyonos osztályok részérõl nem kaphatunk meg. Ily módon hatalmas. vak erõt fogunk létrehozni. hogy közelrõl ismerkedjenek meg velünk. amely képtelen lesz bármely irányban is megmozdulni ügynökeink irányítása nélkül.kifejezik majd azt a kívánságukat.

. amint önök jól tudják. választani fogja az elnököket. Ezzel megvetettük az alapját annak az aknának. vagyis. semmi egyéb. hogy új törvényeket javasoljon. ha megritkulnak sorai. akik a hatalomért versengenek. amely fennakadás végül fel fogja bomlasztani az államot?. kikérje a nép döntését függetlenül annak saját képviselõitõl. és ekkor történt. .elnökkel helyettesítettük. védelmezni. hogy az uralkodót kormánykarikatúrával . A "csevegések" szónoki emelvénye . mi azonban önvédelmi eszközt adunk majd a kezébe. de el fogjuk venni tõle azt a jogot. jobban mondva a gój népek alatt elhelyeztünk.. Ettõl függetlenül fel fogjuk ruházni az elnököt a hadiállapot kihirdetésének jogával. amelyek a korábbi kényuralom. mint az ország egész hadereje fejének rendelkeznie kell a haderõ felett.Amikor bevezettük az állami szervezetbe a liberalizmus mérgét. valami "panama" vagy ehhez hasonló van. ha fennakadás következik be azáltal. viszályoknak. hogy személytelenné tegye az állami életet. amiért el is csapták õket sok országban. bábjaink. Ezt azzal a megokolással fogjuk igazolni. hogy nem sikerül elnököt találni. párt-szeszélyeknek. ami arra szolgál. rabszolgáink közül választottuk ki. hogy szükség esetén megvédhesse az új köztársasági . A képviselõház fedezni. Hogy tervünk ezzel az eredménnyel járjon. Ekkor érkezett el a köztársaságok kora. elõnyöket és megbecsülést. hogy közvetlenül a néphez forduljon. Addigra abban a helyzetben leszünk. amelyet a gój nép. mint magasiskolája az egyenetlenkedésnek. mint a sajtó . melyekért személytelen bábunk lesz a felelõs. Az államok halálos betegséget kaptak vérmérgezést. akiknek múltjában valamilyen sötét. az alkotmány pedig. mivel tartanak majd a leleplezéstõl. félreértéseknek. hogy az elnöknek. a mi bábunkra fogjuk ruházni. vagy meglevõ törvényeket módosítson. akit a tömegbõl. titkos folt. választásokat fogunk rendezni oly elnökök javára. hogy megvárjuk haláltusájuk végét. amely épp oly vak rabszolgánk. hogy nem kell többé ügyelnünk a formákra az ügyek intézésénél. amennyiben fel fogjuk jogosítani arra. egyszóval mindannak. ezt a jogot ugyanis a felelõs elnökre. Már csak az van hátra.nem kevésbé hatásosan. valamint a hatalomhoz jutottak ama természetes kívánságából kifolyólag. egész politikai alkata megváltozott. Mit törõdünk azzal. A liberalizmus alkotmányos államokat eredményezett. hogy az elnökök felelõsek cselekedeteikért. a gójok egyetlen oltalma helyébe léptek. így haszontalanokká és feleslegesekké téve õket. hogy megtartsák az elnöki hivatallal járó kiváltságokat. hogy apelláljon a nép többségéhez.így aztán megbízható ügynökeink lesznek terveink véghezvitelében. Ily módon az elnöki tekintély természetesen mindenféle támadás céltáblája lesz.tétlenségre és tehetetlenségre kárhoztatta az uralkodókat. Nemsokára be fogjuk vezetni azt az elvet.

mindkét esetben azzal az ürüggyel. Kényurunk elismerésére sor kerülhet már az alkotmány lerombolása elõtt is.általunk elõidézett . amelyek többféle értelmezést tesznek lehetõvé. amely védelmi jog.alkotmányt. és akkor itt lesz az ideje annak. de nem az egyes tisztviselõk számára.a .ezek a szenvedélyek még a képviselõknek e minimális száma mellett is lángra lobbannának. . amely alatt észrevétlenül eltörlünk majd minden alkotmányos jogot. továbbá hatályon kívül fogja helyezni a törvényeket. az államtanács vagy a minisztertanács számára ajánljuk. ezenkívül joga lesz átmeneti jellegû törvényeket. hogy kormányintézkedések ügyében interpelláljon. néhány hónapig tartó ülésszakokat fogunk bevezetni. . Ezen kívül az államtitkok megõrzésének ürügye alatt el fogjuk venni a képviselõháztól azt a jogot.. hogy minden kormányformát a mi kényuralmunkká változtassunk. Az elnöknek. Ha pedig . Az elnöktõl függ majd a képviselõház és a szenátus elnökeinek és alelnökeinek kinevezése. mint a végrehajtó hatalom fejének továbbá joga lesz összehívni és feloszlatni a parlamentet és ez utóbbi esetben elhalasztani az új parlament összeülésének idõpontját.ami aligha várható . hogy erre szükség van. Az elnök a mi tetszésünk szerint fogja értelmezni azokat a törvényeket. hogy önálló intézkedésekkel kerüljék meg az elnök rendelkezéseit. fel fogunk ruházni minisztereket és más magas rangú kormánytisztviselõket. uszító felhívással és a nép többségére való hivatkozással el fogjuk mozdítani õket. ez akkor fog bekövetkezni. Könnyû megérteni. A parlamentek állandó ülésezéseit meg fogjuk szüntetni és helyettük rövid. hogy az állam legfõbb jóléte ezt követeli.szabálytalankodása és tehetetlensége. hogy felkészüljünk arra az átmeneti idõszakra. aki egyesít minket és megszünteti a viszályok okait . Ilyen intézkedésekkel meg fogjuk szerezni a hatalmat ahhoz. továbbá az új alkotmány segítségével a lehetõ legkisebbre fogjuk csökkenteni a képviselõk számát. amikor a nép. sõt a kormány alkotmányos mûködésétõl való eltérést javasolni. így fog felkiáltani: "Távolítsátok el õket és adjatok nekünk egyetlen világuralkodót. amivel együtt jár majd a politikai szenvedélyek és a politikai ügyekért való lelkesedés aránylagos csökkentése is. Ezt a szerepet különösen a szenátus. miután a végsõkig kifárasztotta uralkodóinak . meg fogja illetni. ha értésére adjuk. mint ennek az alkotmánynak felelõs képviselõjét.. lépésrõl-lépésre leromboljuk mindazt. aminek következtében az elnök helyett õket fogják bûnbakká tenni. Hogy azonban mindezek a lényegileg törvénytelen cselekedetek ne terheljék tervünk szempontjából túl korán az elnök felelõsségét. amit uralmunk kezdetén kénytelenek vagyunk felvenni az államok alkotmányaiba azért. hogy apránként. hogy ilyen körülmények között a szentély kulcsa a mi kezünkben lesz és senki rajtunk kívül nem fogja többé irányítani a törvényhozó hatalmat.

nyomatékos kifejezõje volt az uralkodói tekintélynek: mint a törvényhozó testület látható része az lesz. Az indítványozott forradalom egyes részletei. hogy a gójok ne lássanak más kivezetõ utat. nyomorral is. 6. 15. 12. amit az uralkodó által hozandó törvények és rendeletek szerkesztõbizottságának lehetne nevezni. hogy menedéket keresnek a mi teljes pénzbeli és minden egyéb vonatkozású fõhatalmunknál. BETEGSÉGEK BEOLTÁSÁVAL. 19. 3. A gójok egy birkanyáj. éhínséggel. aligha valószínû. 23. sõt még sanyargatások alkalmazásával. 17. annyira összetörve az emberiséget egyenetlenséggel. 11. 10. Ha azonban lélegzetvételhez juttatjuk a világ nemzeteit. Az államtanács . mint azt. 16. hogy valaha is elérkezik az a pillanat. . csak úgy érhetjük el. az államadósságokat -. 9. melyet nem találhatunk meg mostani uralkodóink és képviselõink alatt: Mint önök azonban nagyon jól tudják azt. irigységgel. 5. 8. ki békét és nyugalmat ad nekünk. hogy az összes nemzet kifejezést adjon ilyen kívánságoknak. gyûlölettel. 7. ha minden országban megzavarjuk a nép és kormány közti viszonyt. 1. JEGYZÕKÖNYV Az új alkotmány programja. 13. a népi hovatartozást. amely után áhítozunk. 2. 14.eddigi formájában .határokat. veszekedéssel. 18. Titkos szabadkõmûvesek és "látszat"-páholyok. 4. a vallásokat. 24 11. 21. 22. 20.

Ez tehát az új alkotmány programja. Mi fogjuk megállapítani a Törvényt, a Jogot és az Igazságot, mégpedig 1 ) a törvényhozó testület elé terjesztett javaslatok alakjában, 2) az elnök rendeletei útján általános érvényû rendszabályok alakjában, szenátusi rendeletekkel és államtanácsi határozatokkal miniszteri rendeletek formájában, 3) 45 ha megfelelõ alkalom adódik, az államban kirobbantott forradalom útján. Miután nagyvonalakban lefektettük eljárásmódunkat, még teljessé kell majd tennünk a forradalmat az államgépezet mûködésében a már jelzett irányban. Ez alatt a sajtószabadságot, az egyesülési jogot, a lelkiismereti szabadságot, a választások elvét és sok egyebet értek, aminek mindörökre el kell tûnnie az emberek emlékezetébõl, vagy pedig gyökeres változáson kell átmennie közvetlenül az új alkotmány kihirdetése után. Ez lesz az egyetlen alkalom, amikor egyszerre kiadhatjuk összes parancsainkat, késõbb ugyanis már veszélyes lesz minden említésre méltó változtatás a következõ okokból: Ha rideg szigorral visszük keresztül a változtatást a szigorúság és megszigorítások szellemében, a további hasonló természetû változásoktól való félelem kétségbeesésbe kergetheti az embereket, ha viszont újabb várható engedmények szellemében visszük keresztül, az emberek azt mondanák, ez beismerése annak, hogy helytelenül cselekedtünk, ami tönkretenné uralmunk csalhatatlanságának presztízsét, vagy pedig azt mondanák, félelembõl vagyunk kénytelenek engedékeny magatartást tanúsítani, amiért nem kapnánk köszönetet, mert feltételeznék, hogy kényszerbõl tettük. Mindkét eshetõség árt az új alkotmány presztízsének. Arra van szükségünk, hogy a világ népei az új alkotmány kihirdetésének elsõ pillanatától kezdve - amíg a forradalom befejezett ténye még elkábítja õket, amíg még a rémület és bizonytalanság állapotában vannak - egyszer smindenkorra ismerjék fel: annyira erõsek, annyira legyõzhetetlenek, annyira túlontúl hatalmasak vagyunk, hogy semmi esetre sem leszünk tekintettel rájuk, hogy eszünk ágában sincs a legkisebb figyelmet is szentelni véleményüknek vagy kívánságaiknak, hogy ilyeneknek minden kinyilvánítását készek és képesek vagyunk bármikor és bárhol ellenállhatatlan erõvel elfojtani, hogy egy-csapásra magunkhoz ragadtunk mindent, amit akartunk, és semmi esetre sem fogjuk hatalmunkat megosztani velük... Akkor félve és reszketve be fogják csukni szemüket, és meg fognak elégedni azzal, hogy megvárják, mi lesz mindennek a vége.

A gójok olyanok, mint egy birkanyáj, és mi vagyunk a farkasok. És tudják önök, mi történik, ha a farkasok betörnek a nyájba? Van még egy másik ok is, hogy miért fogják becsukni a szemüket: ugyanis továbbra is azt ígérjük

majd nekik, hogy visszakapnak minden szabadságot, amelytõl megfosztottuk õket, mihelyt legyõztük a béke ellenségeit és megfékeztünk minden pártot. Kár szót vesztegetni arra, hogy meddig várnak majd szabadságuk visszatérésére...

Vajon minek találtuk ki ezt az egész politikát és fogadtattuk el ravaszul a gójokkal úgy, hogy semmi esélyük ne legyen annak mélyebb értelmét megvizsgálni? Valóban minek, ha nem azért, hogy kerülõ úton érjük el, ami szétszórt törzsünk számára egyenes úton elérhetetlen? Ez a politika alapozta meg szervezetünket, a titkos szabadkõmûvességet, melyet nem ismernek és melynek célkitûzéseit még csak nem is gyanítják ezek a gój barmok, akiket azért csalogattunk a nyílt szabadkõmûves páholyok seregébe, hogy port hintsünk társaik szemébe. Isten a szétszórtság ajándékát adta nekünk, az Õ Kiválasztott Népének, s éppen ez, amit mindenki gyengeségünknek tart, bizonyult legfõbb erõnknek, mely most az egész világ feletti uralom küszöbére vezetett bennünket. Már nem sokat kell építenünk azon az alapon, amelyet leraktunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

12. JEGYZÕKÖNYV A "szabadság" fogalmának szabadkõmûves értelmezése. A sajtó jövõje a szabadkõmûves királyságban. A. sajtó irányítása. Tudósító ügynökségek. Hogyan értelmezi a szabadkõmûvesség a haladást? Még többet a sajtóról. A szabadkõmûvesség szolidaritása a mai sajtóban. A "közkereslet" felkeltése

vidéken. Az új rezsim csalhatatlansága.

A "szabadság", melyet különbözõképpen lehet értelmezni, mi így határozzuk meg: A szabadság azt jelenti, hogy jogunk van azt tenni, amit a törvény megenged. A szónak ez az értelmezése a kellõ idõben szolgálatunkra lesz, minden szabadság ugyanis a mi kezünkben lesz, minthogy a törvények csak azt fogják eltörölni vagy kimondani, ami az elõbb vázolt program értelmében kívánatos számunkra. A sajtóval a következõ módon fogunk eljárni: Milyen szerepet játszik ma a sajtó? Arra szolgál, hogy felkeltse, és lángra lobbantsa azokat a szenvedélyeket, amelyek célunk eléréséhez szükségesek, vagy pedig önzõ pártcélokat szolgál. Gyakran sületlen, igazságtalan, hazug, és a közvélemény túlnyomó részének leghalványabb sejtelme sincs arról, milyen célokat szolgál a sajtó valójában. Mi meg fogjuk nyergelni és szorosan meg fogjuk zabolázni, s ugyanezt tesszük majd a nyomdaipar minden más termékével is, mert mi értelme volna megszabadulnunk a sajtó támadásaitól, ha ugyanakkor továbbra is céltáblái maradunk röpiratoknak és könyveknek? A közvélemény nyomtatásban megjelenõ termékei ma súlyos kiadásokat okoznak abból kifolyólag, hogy cenzúrázni kell õket, mi majd nagy hasznot hajtójövedelmi forrássá tesszük õket a mi államunk számára: külön sajtóadóval fogjuk terhelni a nyomdatermékeket és óvadékpénz letétbe helyezését fogjuk követelni, mielõtt megengedjük bármely sajtóorgánum vagy nyomda létesítését. Ezeknek azután szavatolniuk kell, hogy kormányunkat semmiféle sajtótámadás nem fogja érni. Minden ellenünk irányuló támadási kísérletet - ha ilyesmire egyáltalán sor kerülhet még irgalmatlanul súlyos pénzbüntetéssel fogunk sújtani. Ezek az intézkedések sajtóadó és óvadékpénz letétbe helyezése, valamint ezek a letétek által biztosított pénzbüntetések - hatalmas jövedelmet hoznak majd a kormánynak. Igaz, a pártlapok esetleg nem sajnálják majd a pénzt annak érdekében, hogy mégis megjelentessék véleményüket, ezeket azonban el fogjuk hallgattatni ellenünk intézett második támadásuk után. Senki sem

vagy inkább a haladás gondolata bevezette mindenfajta emancipáció fogalmát.. de mindenesetre gondolatban. Mindenki. mert költségesek lesznek. hogy azok között. hogy a nemzet zömét a haladás áldásait illetõen tévutakra vezessék és ábrándokba ringassák. mi általunk létesített sajtószervek is lesznek. amelyeket az orrukra teszünk . minthogy a haladás. melyek az emberek egymás közötti és a hatóságokkal való kapcsolataiban anarchista viszonyokat teremtenek. könyvtáros. amikor majd elismert legfõbb urai leszünk a világnak az egész világ felett uralkodó királyunk személyében? Térjünk vissza a sajtó jövõjéhez. de elmulasztotta megállapítani annak határait. hogy tudomást szerezzünk arról. ívenként kiszabott sajtóadóval és óvadékpénzzel fogjuk terhelni. vagyis az ellentmondás anarchiájába csupán az ellentmondás kedvéért. hogy szinte valamennyien azokon a színes szemüvegeken át nézik a világ eseményeit. mint minden nyomtatványt.ha már most nincs egyet-len állam sem. akik támadásokat intéznek ellenünk. amennyiben az összes híreket egynéhány kevés ügynökség kapja meg. hogy az ok nélkül izgatja a közvéleményt. Mindegyikük a szabadság valamely árnyképét keresgeti és kivétel nélkül féktelenségbe esik. amelyet bármely vétség esetén azonnal meg fogunk vonni tõle. Ha már most annyira uraljuk a gójok gondolatvilágát. amely nem fogja többé megengedni. hogy csökkentsük a magazinok számát. Ezek a hírszolgálati irodák akkor már teljesen a mieink lesznek és csak azt fogják közzétenni. Ezt különben már most is elérjük. Bármely közlemény betiltásánál azt fogjuk felhozni ürügyül. melyeknek irodáiba ezek a hírek a világ minden részébõl befutnak. Ezt is. amit mi diktálunk nekik. vagy nyomdász akar lenni. Ugyanakkor olcsó lesz és mohón fogják olvasni . Most rátérünk az idõszaki sajtóra. Ellenõrzésünk nélkül egyetlen közlemény sem fog nyilvánosságra kerülni. ezek azonban csakis olyan pontokat fognak támadni. ha nem is tettben. Az ilyen könyveket röpiratoknak fogjuk tekinteni. Minden úgynevezett liberális anarchista. Kérem. már csak azért is. ahol bármi is megakadályozna minket abban. köteles lesz megszerezni a foglalkozása gyakorlására megállapított engedélyokiratot. aki kiadó. egyrészt azért. hogy ezzel az intézkedéssel olyan hosszadalmas mûvekre kényszerítsük az írókat. melyeknek kevés olvasójuk lesz. és harminc ívnél kisebb könyvekért kétszer annyit kell majd fizetni. amelyek módosítását elõre elhatároztuk.. másrészt pedig azért.nyúlhat majd hozzá büntetlenül kormányunk csalhatatlanságának glóriájához.. amit a gój ostobaság államtitoknak nevez: Milyen lesz akkor a mi helyzetünk. melyek a nyomtatott méreg legrosszabb formái.. Ilyen intézkedésekkel a gondolatot közvetítõ eszköz a nevelés eszközévé válik majd kormányunk kezében. vegyék figyelembe. hogy ezek a képzelt áldások egyenes úton elvezetnek azokhoz az ostoba elképzelésekhez. Ki nem tudná közülünk.

Az irodalom és az újságírás a legfontosabb nevelési tényezõk közé tartozik és kormányunk ezért meg fogja szerezni az újságok túlnyomó részének tulajdonjogát. A harmadik helyre tesszük majd látszólagos ellenvéleményünket. sõt még anarchista lapok is -. miután ily módon a csapdánkba estek. aki írásmûvét hajlandó kinyomtatni. melynek legalább egy lapja olyan hangot fog megütni. amely kívánatosnak látszik számunkra. És ha mégis akadna valaki. így bizalmat keltve bennünk és a mi oldalunkra állítva teljesen gyanútlan ellenfeleinket. amit mi magunk adunk majd ki azért. forradalmi. természetesen csak addig. Azok a bolondok. Az adó korlátok közé fogja szorítani az irodalmi ambíciókat. A második helyen állnak majd a félhivatalos lapok. Mielõtt ugyanis a kiadó vagy nyomda bármely mûvet elfogad nyomtatásban való megjelentetésre. Tíz-tíz általunk engedélyezett újságra harminc olyan esik majd. . Az elsõ helyen hivatalos jellegû lapok fognak állni. hogy saját táboruk lapjainak véleményét képviselik. az izgatott beteg ugyanis elveszti minden ítélõképességét és könnyen befolyásolható. akiket. ehhez engedélyt kell majd kérnie a hatóságoktól. hogy hatalmas befolyást gyakoroljunk a közvéleményre. s ezek mindegyike rajta tartja majd az ujját a közvélemény különbözõ irányzatainak egyikén. és lehetõvé teszi majd számunkra. ezek a kezek a céljainknak megfelelõ irányba fogják azt terelni. Igazi. mintha legélesebb ellenlábasunk lenne. akik azt hiszik majd. Mihelyt valamely irányzat érverése gyorsul. vagy bármely véleményt. Az általunk kiadott lapok a legellentétesebbek lesznek külsõ megjelenésben. a kilátásba helyezett büntetések pedig az írókat tõlünk függõvé fogják tenni. Ez semlegesíteni fogja a magánkézben lévõ sajtó ártalmas befolyását. amíg az alkotmány érvényben van.. s ki fogjuk hûlni a méregfogát. a mi véleményünket fogják szajkózni. nem fog találni senkit. elvi ellenfeleink a sajátjuknak fogják tartani ezt a színlelt ellenzéket és fel fogják fedni elõttünk kártyáikat. Ezt azonban a nyilvánosságnak még csak sejtenie sem szabad. a mi kívánságunknak megfelelõen. amennyiben magunk foglalunk majd állást a szóban forgó ügyben. ártalmatlanná fogunk tenni. Visnu hindu istenséghez hasonlóan száz kezük lesz. köztársaságpárti. Ezek mindig a mi érdekeinket fogják védeni és befolyásuk ezért viszonylag jelentéktelen lesz.. aki ellenünk akar írni. Újságaink képviselni fognak minden lehetséges árnyalatot lesznek közöttük arisztokrata. hogy megnyerjék számunkra a lagymatagokat és közömbösöket. hogy számunkra kedvezõ irányba befolyásoljuk a szellemi fejlõdést.mindazt. Így elõre fogunk tudni minden csalafintaságról. melyet mi magunk alapítottunk. Abban a hiú hiszemben. amely ellenünk készül. irányzatban és nézetben. melyeknek az lesz a szerepük.

valójában azt a zászlót fogják követni. tényeket vagy azok ellentmondásait. hol a hazugságokat jelentetjük meg a sajtóban. Az ilyen módszerek lehetõvé teszik majd számunkra. .elõnyünkre van. a kérdések lényegét nem érintve . melyeket a nyilvánosság nem vehet észre. hogy meggyõzzék alattvalóinkat arról. a legjobban biztosítják annak sikerét.látszólag sortüzet adnak majd le a hivatalos lapokra csak azért. "Központi sajtóhivatal" név alatt irodalmi gyûléseket fogunk rendezni.természetesen . mielõtt rálépünk. de amelyek teljesen biztosak. Újságaink a dolgok megvitatásával és kétségbevonásával . Az ilyen szervezési módszerek. mindig igen óvatosan kitapogatva a talajt. Biztos diadalt fogunk aratni ellenfeleink felett. amelyet kitûzünk eléjük. valahányszor ez . jól vagy rosszul fogadják-e õket. ezzel alkalmat adva ügynökeinknek annak bizonygatására. hogy a velünk szemben álló összes lap üres fecsegõ. aszerint. hogy hol az igazságot. mert képtelen rendelkezéseinkkel szemben tárgyilagos ellenvetéseket tenni. hogy meggyõzzük vagy összezavarjuk azáltal. hogy alkalmat szolgáltassanak nekünk részletesebb magyarázatokra.de mindig a felszínen mozogva. Hogy újsághadunkat ebben a szellemben irányíthassuk. mert azok nem fognak olyan újságokkal rendelkezni. hogy . vagy lecsillapítsuk a közvéleményt. hogy teljes a szólásszabadság. Még csak meg sem kell majd cáfolnunk õket. amelyeken ügynökeink feltûnés nélkül ki fogják adni az utasításokat és a nap jelszavát. különösen nagy gondot kell fordítanunk ennek megszervezésére. mint amilyenekre az elsõ hivatalos közvéleményekben módunk volt. hogy a nyilvánosság figyelmét és bizalmát megnyerjük kormányunk számára. amelyekben teljes egészében részletesen kifejthetik nézeteiket .a sajtóval való bánásmód elõbb említett módszerei következtében. nevezetesen azt. legfeljebb egészen felületesen. Ezek az ellenünk irányuló támadások rég egy másik célt is szolgálnak majd.amint ez idõrõl idõre szükségesnek mutatkozik politikai kérdésekkel kapcsolatban felizgassuk.hogy pártjuk irányvonalát követik.

18.mi. 22. 24 13. hogy azokat a vidék túlnyomó részének közvéleménye már elfogadta.. Szükségünk van arra. hogy az új kormányzat annyira megelégedetté tett mindenkit. 21. félhivatalos lapjainkban erélyesen meg fogjuk cáfolni. mert senki sem kap engedélyt irodalmi mûködés kifejtésére. 20. 4. 12. Ipari kérdések. Vidám- . ha másért nem. melyek arra vallanak. amíg el nem érjük hatalmunk teljét. vagyis ügynökeink által létrehozott többségétõl. amelyeket szükség esetén sajtónk harmadik helyen álló lapjaiban adunk le. 7. ha nincs múltjában valami sebezhetõ pont. mint a régiek jövendõmondói. Már manapság is vannak ilyen jelenségek . hacsak határozatot nem hoznak annak közzétételére. JEGYZÕKÖNYV A mindennapi kenyér szükséglete. Egy újságíró sem meri majd elárulni ezt a titkot. Különösen számítunk a vidék támogatására. 1.a tömeg lelkesedéssel követi. 5. hogy addig. 11. a fõvárosok szorongatva találják magukat a nemzet vidéki közvéleményétõl. 3. 19. Vidéken kell szítanunk azokat a reményeket és impulzusokat. hogy még a bûncselekmények is megszûntek. 17. a fõvárosokban pedig ugyanakkor úgy fogjuk beállítani. 10. 9. amely megelõzi teljes szuverenitásunkat. Arra van szükségünk. egyikük sem fogja elárulni hírforrásainak titkát.. hogy a fõvárosok a lélektani pillanatban ne tudják megvitatni a befejezett tényeket annál az egyszerû oknál fogva. Ezeket a sebezhetõ pontokat azonnal lelepleznénk.hogy csak a francia sajtót vegyük -. hogy a sajtó bármilyen közéleti becstelenséget leleplezzen.. 13. az újságíró tekintélye vonzást gyakorol az ország lakosságának többségére . az embereknek azt kell hinniük. A bûncselekményekrõl csak azok áldozatainak és véletlen tanúknak szabad tudniuk .Az ilyen próbalövéseket. mintha ezek a megnyilvánulások a vidék népességének önálló reményei és törekvései lennének. Szórakozás. Elõidézõjük természetesen mindig egy és ugyanaz lesz: . 2. 16. Politikai kérdések.. 23. Amíg ezekrõl csak kevesen tudnak. 15. 6. hogy szabadkõmûves összetartás érvényesül a következõ jelszónak megfelelõen: a sajtó valamennyi szervét összeköti a szakmai titoktartás. Az új kormányzatnak abban az átmeneti idõszakában. 8.senki másnak. 14. nem szabad megengednünk. melyek segítségével bármely pillanatban rátörhetünk a fõvárosra.

mint azok. A politika kérdéseinek megvitatásában zavarólag hathatna az emberek beleszólása. "Egy az igazság. hogy kipihenjék magukat attól.. akiket sajtónknál alkalmazunk a gójok köreibõl. amelyeket errõl vagy arról a kérdésrõl mondottunk. és észrevehetik azt is. utasításainkra mindent meg fognak tárgyalni. A sajtó pedig azonnal új kérdésekre fogja irányítani az emberek figyelmét (nem tanítottuk az embereket arra. és végre fogjuk hajtani azokat az intézkedéseket. azt állítva. Mindebbõl láthatjuk. A politika kérdéseit senki más nem fogja fel ésszel. Ezen a téren hadd beszéljék ki a tüdejüket! A tömegek csak egy feltétellel egyeznek bele abba. hogy amikor a tömeg helyeslését látszunk keresni. annál kevésbé. közben pedig mi .szép nyugodtan az így támadt vita lármája közepette . akik még most sem akarják megérteni. hogy leghalványabb fogalmuk sincs azokról a dolgokról. amelyeket akarunk. és alázatos szolgáink legyenek. Senki sem merészeli majd az egyszer megtörtént döntés visszavonását követelni. hogy a közjót szolgáljuk. . ezt nem tettekre vonatkozólag tesszük.meg fogjuk hozni. melyeknek megtárgyalására vállalkoznak. s azután mint befejezett tényeket a nyilvánosság elé tárjuk." A nagy problémák. ezzel csak gépezetünk mûködését könnyítjük meg. ezért figyelmüket más irányba tereljük: elõtérbe helyezzük az ipar kérdéseit. hogy amikor biztosítjuk magunknak a tömeg jóindulatát. hogy befogják szájukat. hanem szavakra vonatkozólag. hogy állandóan valami új után kívánkozzanak?). hogy ezeknél is politikai kérdésekkel van dolgunk. A nyilvánosság elõtt folyton hangoztatjuk. amit politikai tevékenységnek tartanak (amely tevékenységre mi tanítottuk õket. hogy minden tettünkben az a remény és meggyõzõdés vezérel. akik már korszakokon átirányították a politikát: annak létrehozói. mert azt az elõzõ állapothoz képest javulásnak fogjuk beállítani. hivatalos formában történõ közlése hátrányos lenne számunkra. aminek közvetlenül.parkok.. Ezeknek az új kérdéseknek megtárgyalására rá fogják vetni magukat azok az ostoba fajankók. hogy ne fejtsenek ki politikai tevékenységet. A mindennapi kenyérért való küzdelem arra kényszeríti a gójokat. Ügynökök.

? 1. 20.oly személyeken keresztül természetesen. szónokaink meg fogják magyarázni azokat a nagy kérdéseket. hogy ez a szó az igazságtól való eltérést takar mindazon esetekben. 3. 2. és önálló véleményt alkosson. 9. 14. hányadán vannak. 5. Ki fogja akkor valaha is gyanítani. amelyet senki még csak nem is sejtett az évszázadok folyamán. a liberálisok. 6. hogy azt ne ismerje senki. 18. 17.azzal a feltétellel. 7. 11.hogy eszközül használhassuk õket a gój kormányok elleni harcban) . hogy új elfoglaltságot találnak. 4. 13. A sajtón keresztül hamarosan kezdünk majd mûvészeti pályázatokat és mindenféle sportversenyeket javasolni: az ezek iránti érdeklõdés végképp el fogja vonni az emberek figyelmét az olyan kérdésekrõl. 16. 24 14. ezenkívül szórakozásokkal. 19.. Addig is azonban még jó szolgálatokat tesznek nekünk. amelyek felforgatták az emberiséget. amelyekben kénytelenek lennénk velük szembehelyezkedni. játékokkal. az utópisták. mintha ugyancsak politika lenne. Mi majd elõírunk nekik valamit. hogy gondolkozzék. hogy velünk tartanak. 15. a haladás is az igazság elhomályosítására szolgál. amikor nem anyagi törekvésrõl van szó. Amikor majd valósággá válik királyságunk. vidámparkokkal is eltereljük majd figyelmüket. az álmodozók végképp eljátszották kisded játékaikat. ami úgy fest. mert igazság csak egy van. Mihelyt elismerték majd uralmunkat. az igazság õrzõit. JEGYZÕKÖNYV A jövõ vallása. Isten Kiválasztottait. 22. Mint minden megtévesztõ gondolat. és ebben haladásnak nincs helye. szenvedélyekkel. 21. Ezért továbbra is le fogjuk kötni gondolataikat új és látszólag haladó fantasztikus elméletek mindenfajta hiú ötletével: mert addig csavarjuk el teljes sikerrel az ostoba gójok fejeit a haladásról szóló frázisokkal. 10. aki képes felfogni. . kivéve minket. mulatságokkal. hogy végül is alávessék jótékony uralmunknak. mint mi. amíg nincs közöttük egy sem. Amint a nép egyre inkább elszokik attól. mert csak mi fogunk neki új irányt mutatni a gondolkozásban . hogy mindezeket a népeket színpadi figuraként tologattuk egy politikai tervnek megfelelõen. akikrõl nem sejtik. 8. 12. Hozzáférhetetlenség a jövõ vallásának ismeretéhez. Hogy pedig a tömegek észre ne vegyék. A rabszolgaság jövõbeni állapota. ugyanazt a hangot kezdi majd megütni. 23..

nem ellenkezik majd céljainkkal. amelyekben összehasonlítjuk a mi jótékony uralmunkat a múltbeli uralmakkal. A gój kormányok által elkövetett hibákat a legélénkebb színekkel fogjuk ecsetelni.A jövõ pornográfiája és sajtója. semhogy megkockáztassák. mely kormányok oly sok évszázadon át gyötörték az emberiséget. akik nem tudják. és akin keresztül ugyanez a sorsunk egyesül a világ sorsával. Amikor felállítjuk királyságunkat. hogy inkább el fognak szenvedni bármit is mi alattunk. ahogy ma látjuk õket. amelyekre rávettük a gójokat. ez átmeneti állapot lévén . amely a maga szilárd és tökéletesen kidolgozott rendszerével hatalmunk alá hajtotta a világ összes népét. amely forrásokat aljas kalandorok csõcseléke használt ki. mint azokat a magasztalt szabadságjogokat. amelyek hallgatják majd a tanításunkat Mózes vallásáról. ehelyett szociális áldások fantasztikus terveit . ellenkezõleg.csak még jobban ki fogják domborítani azokat a jó tetteket. amelyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk. Ezeket a kormányokat annyira meg fogjuk utáltatni a népekkel. amelyen mint mondani fogjuk .. annyira kifárasztották majd a népeket. Ezért el kell söpörnünk az istenhit minden más formáját. hogy szívesebben veszik majd a nyugalmat a szolgaság állapotában. mit cselekszenek. Ezzel fogjuk kihangsúlyozni a vallásunkban rejlõ misztikus igazságot. Addigra a kormányformák haszontalan megváltoztatásai... nem lesz kívánatos számunkra. hogy újra el kelljen viselniük mindazokat a megrázkódtatásokat és nyomorúságokat. ami-kor aláaknáztuk államszerkezeteiket. ami az emberiség igazi javát szolgálja. figyelmeztetõül fog szolgálni azoknak a nemzedékeknek. hogy más vallás is legyen. amelyek meggyötörték az emberiséget és kikezdték magának az emberi létnek a forrásait is.. mint a miénk az Egy Istenrõl. amelyekre rá fogunk mutatni. Ha ennek következtében sokan ateistákká is válnak.még ha azt a nyugalmat évszázadok megrázkódtatásai erõszakosan hozták is létre . akivel sorsunk egybe van kötve annál a helyzetünknél fogva. A nyugalom áldásai . Azután minden lehetséges alkalommal cikkeket fogunk közölni.minden nevelõ ereje alapul. semmi megértést nem tanúsítván mindaz iránt. amelyeken keresztülmentek. Ugyanakkor nem fogjuk elmulasztani kihangsúlyozni a gój kormányok történelmi hibáit.

hogy ezek a tervek csak rontottak. 7. de soha senki nem fogja megvitatni a mi hitünket annak igazi szemszögébõl nézve. hogy az általunk megszabott ismeretekre irányítsuk a figyelmet. Elveink és módszereink legnagyobb erõssége abban fog rejleni. A nyilvános dicséret jelentõsége.. . 22. 3.kergették. 6. cikkeket fognak elkészíteni. 2. 15. 16. 10. Szabadkõmûves páholyok szaporodása. A gój szabadkõmûvesség jövõbeni sorsa. Kollektivizmus. hogy vezetõi legyenek a gójoknak. emlékiratokat. 1. tervezeteket. JEGYZÕKÖNYV Egynapos államcsínyek világszerte. 19. 18. hogy hatásos kontrasztot szolgáltasson azokhoz a beszédekhez.. 21. 11. 12. elpusztult régi társadalmi renddel. 8. 5. hogy ragyogó ellentétként állítjuk majd párhuzamba õket a halott. melyek alapjai az emberi életnek. Ezt hatalomra jutásunk után egy ideig még támogatni fogjuk. A hatóság misztikuma. 4. Az "Azev-taktika". mint mi. melyeket a mi magasztos köreinkbõl fognak terjeszteni. mint az összes titkos társaság vezetõje. 13. A mi bölcseink. 23. akik soha nem fogjuk merni elárulni annak titkait. 24 15. melyek felhasználásával oly módon befolyásoljuk majd a gójok gondolkodását. beszédeket. Filozófusaink meg fogják tárgyalni a gójok különbözõ vallásainak minden fogyatékosságát.. de soha nem javítottak az általános viszonyokon. akik elõkészültek arra. és nem vették észre soha. mert azt teljes egészében nem fogja megtudni senki más. ahhoz a pártprogramhoz. erkölcstelen és visszataszító irodalmat hívtunk életre. Szabadkõmûvesség. 20. Szabadkõmûves bölcsek központi kormánytestülete. 17. 14. Haladó szellemûnek és felvilágosultnak ismert országokban szellemtelen. Kivégzések.. 9.

Az uralkodó dicsõítése. A törvény és hatóság presztízsének hanyatlása. Ugyancsak halállal fogjuk büntetni bármilyen új titkos társaságfélének az alapítását és szervezését. Hatalommal való visszaélések elleni intézkedések. feladatunknak fogjuk tekinteni. A világ pátriárkája. A bírák korhatára. mint a Kiválasztott Nép. Ha majd mindenütt ugyanarra a napra elõkészített államcsínyek segítségével végérvényesen felállítottuk királyságunkat. A hatósági közegek és bírák liberalizmusa. hogy gondoskodjunk arról. A törvények világossága és rövidsége a jövõ királyságában. mint az egyetlen jog. talán egész évszázad is). A szabadkõmûvesség abszolutizmusa. A jövõbeni "uralkodó" hatalmának patriarchális "külsõ megnyilvánulása". A már fennállókat ismerjük. Szabadkõmûvesek kivégzése. aki fegyvert fog azért. A mi helyzetünk. E célból irgalmatlanul ki fogunk végeztetni mindenkit. A paranccsal szembeni engedelmesség. Az erõs joga. A fellebbezéshez való jog. hogy szembehelyezkedjék hatalomra-jutásunkkal. Izrael királya. hogy ellenünk ne kerülhessen többé sor összeesküvésekre.Áldozatok. ezek szolgálnak és . miután végképp nyilvánvalóvá lett minden fennálló kormányforma értéktelensége (s addig még nem kis idõ fog elmúlni. A büntetések súlyossága. Az egész világ pénze.

a rend csak irgalmatlan rendszabályok alkalmazásával állítható helyre. amely magán hordja a misztikus okokra. Az összes páholyt központi igazgatóság alá fogjuk helyezni. Gondoljunk Sulla példájára. amely a titkos társaságok minden volt tagját Európából. amely a mi bölcseinkbõl fog összetevõdni. akik kimagasló szerepet visznek a közéletben. félelmet nem ismerõ visszatérése Olaszországba sérthetetlenséggel övezte. a számûzetéstõl való állandó félelemben fogjuk tartani. azokba be fogjuk vonni mindazokat. A gój társadalmakban. ugyanis ezek a páholyok lesznek legfõbb hírszerzési központjaink. Kormányunk döntései véglegesek. akik arra szolgálnak majd. ellenkezõ módon fogunk eljárni: a világ minden országában szabadkõmûves páholyokat fogunk életre hívni és szaporítani. amely összeköti egymással az összes forradalmi és liberális elemet. õk a jövõbeli jólétért szenvednek.szolgáltak minket. akiket valamilyen okból megkímélünk. errõl kizárólag mi fogunk tudni. Az uralom szilárdságának legfõbb biztosítéka a hatalom nimbuszának megerõsítése. akinek a haja szálát sem görbítette a vérrel áztatott Olaszország. és szilárdan megalapoztuk az egyenetlenség és ellenkezés szellemét. nem számítva a pápaságot.Isten akaratára visszavezetendõ sérthetetlenség jelképeit. Ugyanígy fogunk eljárni azokkal a nemzsidó szabadkõmûvesekkel is. Ennek a jólétnek a megvalósítása kötelessége minden kormánynak. Közben azonban. Törvényt fogunk hozni. Ilyen volt még nem is olyan régen az orosz autokrácia. amely mûködését nemcsak elõjogokkal. pedig azt a vért õ ontotta: Sullát a nép istenítette éppen a hatalma miatt. és ezeken keresztül fogjuk leginkább érvényesíteni befolyásunkat. hanem kötelezettségek vállalásával is igazolja. uralmunk középpontjából való számûzetéssel fenyeget. megfellebbezhetetlenek lesznek. A páholyoknak meglesznek a maguk képviselõi. A nép nem nyúl hozzá ahhoz. noha darabokra tépte a népet. aki merészségével és lelkierejével hipnotizálja. és azok irányítása már kitervezésük napjától kezdve a mi kezünkben lesz. amelyekben elültettük. amely egyetlen komoly ellenfelünk volt a világon. ilyen nimbusz pedig csak a hatalomnak oly tiszteletet parancsoló hajthatatlanságával teremthetõ meg. vagy esetleg vihetnek. és hogy kiadják a jelszavakat és utasításokat. Azokat közülük. Ezekben a páholyokban fogjuk megkötni azt a csomót. Ezek valamennyi társadalmi rétegbõl kerülnek majd ki. melyek kifejezésre juttatják az államhatalom ellenállhatatlan erejét: nem szabad tekintettel lenni az esetleg elbukó áldozatokra. így tudomásunk lesz a legtitkosabb politikai összeesküvésekrõl is. akik túl sokat tudnak. A páholytagok között lesz a nemzetközi és nemzeti rendõrség úgyszólván . ezután azonban fel fogjuk oszlatni õket és tagjaikat Európától távol esõ földrészekre fogjuk számûzni. hogy palástolják a szabadkõmûvesség elõbb említett igazgatóságát. amíg hatalomra nem jutunk. mindenki más elõtt ismeretlen lesz.

akiket nem lesz nehéz kezelnünk és felhasználnunk arra. karrieristák. hogy megbontsuk túl nagy összetartását. ez azt fogja jelenteni. Önök el sem tudják képzelni. hogy alkalmuk legyen megvalósíthatatlan és megalapozatlan álmodozásaikról nyilvánosság elõtt beszélni. többnyire könnyelmû emberek lépnek be.. legyen az akár csak a megszokott taps elmaradása. hogy nemcsak a maga külön rendszabályait alkalmazhatja az ellenszegülõkkel szemben. hogy gondolataik saját csalhatatlanságukból fakadnak. hogy kölcsönvegyék másokéit. hogy nekünk és senki másnak kell irányítanunk a szabadkõmûves tevékenységet. stb.. és észre sem veszik. mint legmegbízhatóbb szolgáink egyike. és csak azt nézik. hogy elgondolásaik soha sem vezethetõk vissza saját kezdeményezésükre.. annyira készek a gójok bármely tervet is . miközben nincsenek is tudatában azoknak és teljességgel meg vannak gyõzõdve arról. merre vezetünk. Magától értetõdik. mi ismerjük minden történés végsõ célját. szomjaznak a siker és taps után. hogy magukévá tegyék sugalmazásainkat. és szolgai megalázkodásra késztetni õket új sikerek kilátásba helyezésével. Rendszerint beérik azzal. hanem a mi tevékenységünket is palástolhatja és ürügyeket szolgáltathat elégedetlenségre. A sikert azért engedélyezzük nekik. hogy keresztülvihessék terveiket. Ez ugyanis lassan hajlamossá teszi õket arra. melyet mi eszeltünk ki. még a cselekvés közvetlen hatását sem ismerik. hogy mozgásba hozzák annak a gépnek mechanizmusát. általában olyanok. annak élén senki más nem fog állni. mert mi tudjuk. amennyiben a rendõrség abban a helyzetben van. egyesek meg azért. hogy önteltségükben a legbölcsebb gójok is akaratlan naivitásnak milyen állapotába hozhatók s ugyanakkor milyen könnyû elvenni a bátorságukat a legkisebb kudarccal is. melyek osztogatásában rendkívül bõkezûek vagyunk. hogy elképzeléseik megvalósításával pillanatnyilag kielégítsék önteltségüket. hogy azok segítségével nekik is jut valami a közös koncból. hogy fel kellett kavarnunk. s meg nem eshetik velük. míg a gójok semmit sem tudnak ezekrõl a dolgokról. Titkos társaságokba legkészségesebben szellemi foglalkozásúak. vagy abban a reményben. hogy kihasználjuk a siker okozta önteltségüket.minden ügynöke. Amennyire a mieink megvetik a külsõ sikert. az õ szolgálatuk ugyanis pótolhatatlan számunkra. Ha azonban bárhol a világon összeesküvést szõnének. hanem a mi sugalmazásaink eredménye. Ha megrázkódtatás éri a világot. A gójok vagy kíváncsiságból lépnek be a páholyokba..

hogy céljainknak megfelelõen irányítsuk õket. Ha sikerül a gójokat a bárgyú vakságnak ilyen magaslatára vinnünk. Ráültettük õket annak a gondolatnak a vesszõparipájára. félelmükben még a hittestvérek sem mernek tiltakozni. ahogy mi elõírjuk nekik. hiszen a természet a világ teremtése óta egymástól különbözõ egyedeket hoz létre. Soha nem volt és soha nem is lesz annyi eszük. hogy ez a vesszõparipa nyilvánvalóan ellenkezik a természet legfontosabb törvényeivel.. bár látszatra semmi közünk hozzájuk. Mi nem számoltuk a gój barmok ivadékainak áldozatait. akik természetesen .ha arra szükség van -. Ilyen módszerekkel a szabadkõmûvességen belül gyökerestõl kiirtottunk minden ellenkezést rendelkezéseinkkel szemben. nem szabad visszariadni semmiféle eszköztõl. Látszatra tigrisek. hogyha az ember komoly célt akar elérni.feláldozni. továbbá újságnyilatkozatok vagy egyéb eszközök segítségével. hogy azt a hittestvéreken kívül senki még csak nem is gyaníthatja soha. és nem szabad megszámolni azokat. És mennyire elõrelátók voltak a mi bölcseink a régi idõkben. és fejük kong az ürességtõl. a saját népünket és ügynökeinket feltétlen engedelmességre szorítjuk.méghozzá megdöbbentõen világos bizonyíték -. hogy egyéniségeket alkosson. A legfontosabb és elvi jelentõségû ügyekben és kérdésekben a bírák úgy döntenek. mégpedig pontosan azért. hogy aránylag kevés áldozatunk volt. hogy az egyéniségnek fel kell olvadnia a kollektivizmus jelképes egységében. lelkük azonban birkalélek. akiket a cél érdekében fel kell áldozni.. Miközben liberalizmust prédikálunk a gójoknak. Ezt tudva. valamennyien úgy halnak meg. Befolyásunkra a lehetõ legkisebb mértékre korlátozódott a gójok törvényeinek végrehajtása. Jobb ezt a véget azok számára siettetni. mint saját magunk. amilyen megvilágításba mi azokat a gój közigazgatás számára helyezzük. még halálos ítéletünk áldozatai maguk sem. ennek árán azonban már most olyan helyzetet biztosítottunk a mieinknek a földön. Oly módon végzünk a szabadkõmûvesekkel . Ez a lelki sajátosságuk lényegesen megkönnyíti számunkra azt a feladatot. persze a mieink közül is sokakat fel kellett áldoznunk. csakhogy sikerük legyen.. nem bizonyíték ez arra . a mû megalkotói számára.. A szabadelvû törvénymagyarázatokkal megfosztottuk a törvényt tekintélyétõl. ami szavatolja sikerünket. amilyenrõl még csak nem is álmodhattak. Még . mennyire fejletlen az õ értelmük a miénkhez képest? Fõleg ez az. Az. megõrizte nemzetünket a megsemmisüléstõl. A halál minden ember életének elkerülhetetlen vége. amikor azt mondták. és úgy látják az ügyeket. mintha halálukat normális betegség okozná.a mi eszközeink. Ezt olyan személyek segítségével érjük el. akik akadályozzák mûvünket.

esetleg nagyobb büntetés. de nem a közélet terén. amelytõl az államgépezet sima mûködése függ. az az idõ. mivel mindenki . s ezt az elvet grandiózus tökélyre fogjuk vinni. hogy nem akad majd senki. még kevésbé képesek hasznosítani a maguk számára annak elõrelátását. és nem találnak fel semmit (legfeljebb talán anyagi dolgokat). hogy megsértik az igazságosság legfõbb elvét. Ez a különbség a gójok gondolkozási képessége és a mi gondolkozási képességünk között láthatóan fémjelzi azt a pozíciót. de nem látnak semmit maguk elõtt.szenátorok és magasabb állású közigazgatási tisztviselõk is elfogadják tanácsainkat. hogy egy kérdés bizonyos elintézési módjának mi lehet a célja. Így például bíráink tudni fogják. Az e legfõbb hatóságnak alárendeltek hatalmi visszaéléseit oly irgalmatlan büntetésekkel fogjuk sújtani. hogy legfõbb tekintélyének egyéni haszon kedvéért történõ legkisebb csorbítását is megfelelõ. mely nevelési alapja az emberi életnek. újjá fogunk alakítani minden törvényhozást. azaz kegyetlen büntetésekkel toroljuk meg. hogy botlásokért kiszabott büntetésekkel példásan oktassa az embereket. a törvényellenes eljárás vagy hatalommal való visszaélés egyetlen esetét sem fogjuk példás büntetés nélkül hagyni.mindezek a bajok meg fognak szûnni a szigorú büntetés legelsõ példái után. mindenféle magyarázatok nélkül. akik elesnek a közigazgatás harcmezején az államhatalom. hogy ostoba könyörületességet gyakoroljanak. mint amilyet megérdemelnek -.egészen a legalsóbb közegig . Bíráink 55 éves korukon túl nem fognak . akinek kedve lenne túllépni hatáskörét. Hatalmunk nimbusza megköveteli. Ilyen tulajdonságok kimutatása helyénvaló lehet a magánéletben. ha ugyanis ebben hanyagság üti fel a fejét.. valahányszor hajlamosak arra. hogy a természet magajelölt ki minket arra. közigazgatási tisztviselõk hivatali vétségeinek kölcsönös eltussolása . az lesz.. elv és törvény kedvéért. Ebbõl világos.felelõs lesz a legfõbb kormányhatalom képviselõjének. amikor bemutathatjuk uralmunk áldásait. A gójok teljességgel baromi eszüknél fogva képtelenek hasznát venni az elemzésnek és megfigyelésnek. Azok. A fõ jellemvonás. úgyhogy mindenki tökéletesen meg fogja tudni érteni õket. amely végig fog vonulni rajtuk. melyek nem engedik meg. hogy engedelmességet követelnek parancsainkkal szemben. hogy az államkocsi gyeplõit tartók közül bárki is letérjen a közélet útjáról a maga privát mellékútjaira. tartós lesz. Szemük ugyan nyitva van. Valamennyi törvényünk rövid. katonáknak fognak számítani. és magasabbrendû emberi mivoltunkat a gójok állati értelmével szemben. hogy vezessük és uraljuk a világot. a jogszolgáltatás arra való. melyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk. Akkor aztán meg fog szûnni minden visszaélés. akikre lesújt a büntetés . Ha majd elkövetkezik nyílt uralmunk ideje. ez mindenütt hanyagsághoz vezet. Szigorúan szemmel fogjuk tartani a közigazgatás tevékenységét. nem pedig a bíró lelki tulajdonságainak kinyilvánítására. világos. Bûntények eltitkolása.

ez figyelmen kívül fog hagyni minden zúgolódást. Általában csakis olyanokat fogunk kiválasztani bírónak. mindenfajta elégedetlenséget. Ahogy a vadállat útjukra küldi kölykeit. amely megzavarhatná az alattvalók között létesített rendet. másodsorban pedig meg kell jegyeznem. a gójok jó jövedelmezõ állásokat juttatnak alattvalóiknak anélkül. amelynek tartania kell a költségektõl. másodszor pedig azért. Ilyen állásokat kizárólag olyanoknak fogunk juttatni.szolgálatot teljesíteni. aminek következtében annál jobban meg fognak hajolni akaratunk elõtt: annak. nem pedig abban. saját tisztviselõik tevékenységével. aki meg akarja tartani állását. milyen célra is létesítették azokat. 63 amint sok gój manapság ezt képzeli feladatának. hogy feladatuk abban áll. amelyet elveszítenek. hogy szétrobbantsa a kollektív szolidaritást. hogy büntessenek és alkalmazzák a törvényeket. hogy a világ minden pénze a mi kezünkben fog összpontosulni. Manapság a gójok bírái kíméletesek mindenféle bûntény elbírálásánál. Ki fogjuk irtani a liberalizmust kormányunknak mindazokból a fontos stratégiai állásából. melyet el kell látniuk. elsõsorban az a válaszom. hogy kiérdemelje azt. és nehezebben tudják alávetni magukat új irányvonalaknak. hogy majd juttatunk nekik valamilyen privát munkát ahelyett. mert a jelenlegi uralkodók a bírák kinevezésénél elmulasztják beléjük vésni a kötelezettségérzetet. és nem teszik tudatossá bennük azt a feladatot. elõször azért. hogy megengedhetetlen bármiféle visszaélés. hogy zsákmány után járjanak. tehát nem a mi kormányunk az. hogy az állam nevelési tervének rovására a liberalizmus megnyilvánulásairól álmodjanak. vakon kell majd engedelmeskednie. Hadd vonjunk le kormányunk számára még egy tanulságot azokból az eredményekbõl. Ezért döntik romlásba kormányaikat saját erõik. és mindenkit hozzá fog kötni a kormány érdekeihez. mert öreg emberek makacsabbul ragaszkodnak elõítéletekhez. hogy felvilágosítanák õket. s ezért minden egyes rendeletünkben tiszteletben fogják tartani és feltétlenül végre fogják hajtani legfelsõbb akaratunkat. mert ily módon biztosíthatjuk a bírói testület tagjainak rugalmas kicserélését. minthogy nincs helyes elképzelésük hivatásukról. A személyek kicserélésének ez a módszere arra is szolgál majd. Abszolutizmusunk minden tekintetben vaskövetkezetes lesz. mert sorsuk a kormánytól fog függeni. akiket kitanítottunk a közigazgatási szolgálatra. hogy az öreg tisztviselõk nyugdíjaztatása sokba fog kerülni az államkincstárnak. akik pontosan tudják. A fiatal bírónemzedéket arra a nézetre fogjuk nevelni. és ezek bármilyen . Arra a lehetséges ellenvetésre. amelyekre az ilyen cselekvés vezet. amelyekkel az államrendszerünk számára szükséges alárendelt tisztviselõk kiképzése összefügg.

Megadatott neki az erõsebb joga. ami erõsebb. Annyira el fogja tölteni õket az a gondolat. különösen ha arra a meggyõzõdésre jutnak.. hogy ez elejét fogja venni az ilyen esetek megismétlõdésének. akik rést ütnek a fennálló rendben. hogy ismernünk kell tisztviselõink minden lépését. A mi királyunk állandó érintkezésben lesz az emberekkel. És így a jó érdekében mi leszünk ez az erõsebb valami. akiket szükségszerûen fel kell majd áldoznia. mert nem szabad megengednünk. ugyanis joga van jó kormánytól jó tisztviselõket elvárni. akkor körülményeknek vagy saját belsõ mivoltának. mindig tudatában kell lennünk annak. Uralkodónk részérõl kormányunk patriarkális atyai gyámságnak fog látszani. mint az uralkodóhoz való kapcsolataival. akik uralkodnak -. az alattvalók egymás közötti kapcsolataival éppúgy. A világon minden valamilyen alárendeltségi állapotban van. a világ pátriárkája lesz. jogra és kötelességre alapítom kényuralmunkat. amiért nem értette meg kötelességét és kinevezésének célját. Politikánk titkai tekintetében ugyanis a világ népei mindig csak kiskorú gyerekek voltak. hanem vakon végrehajtják az õ parancsait. Habozás nélkül fel kell áldoznunk egyéneket. a kötelességteljesítés kikényszerítésének joga egyenesen kötelezettsége az olyan kormánynak. hogy azt arra használja fel. El fogjuk törölni a fellebbezési jogot. Saját nemzetünk és alattvalóink atyát fognak látni benne. minden lépésükkel. mi magunk fogjuk hatálytalanítani a döntést. hogy a nép arra a gondolatra jusson. ha békében és nyugalomban akarnak élni. Azoknak a száma azonban. akik kötelességtudatra és engedelmességre akarják nevelni gyermekeiket. hogy mindent elrendeztünk életükben. a rossz példás megbüntetésében ugyanis nagy nevelési feladat rejlik. sohasem fogja elérni azoknak az áldozatoknak a számát. hogy tisztviselõink nem saját kényük-kedvük szerint járnak el. Ezzel kizárólag mi fogunk rendelkezni . . szorosan szemmel kell tartanunk õket. egyúttal pedig olyan példás büntetést fogunk mérni a bíróra. aki törõdik minden szükségletükkel.megnyilvánulását példás büntetésekkel el fogja fojtani. Ha pedig mégis elõfordul ilyesmi. Örülni fognak. hogy általunk kinevezett bírák helytelen döntést is hozhatnak.. hogy a nép meg legyen elégedve velünk. egymás közötti vetélkedése követelt. amely alattvalóinak atyja. mindenesetben annak. hogy az emberiséget a természet által meghatározott rend. hogy semmiképp sem nélkülözhetik gondoskodását és irányítását. amelyeknek híre még ugyanabban az órában el fog terjedni az egész világon. akárcsak kormányaik.vagyis azok. hogy istenítéssel határos hódolattal el fogják ismerni uralkodónk önkényuralmát. Ismétlem. akiket a századok folyamán a gój kormányok nagyzási mániája. azaz az alárendeltség felé vezesse. ahogy bölcs szülõk teszik. ha nem az embereknek van alárendelve. a szónoki emelvényrõl beszédeket fog intézni hozzájuk. Amint látják. Amikor Izrael királya a fejére teszi az Európa által felkínált koronát.

24 16. . 16. 12. 20. Különös elõvigyázatossággal fogjuk kinevezni õket és állásuk olyan természetû lesz. eltemetkezve a politikai kérdésekben. 19. Oktatás és hivatás. 14.az egyetemeket azáltal. akiket kiváló képességeikre való tekintettel a beavatottak közül fogunk kiválasztani. hogy teljesen a mi kormányunktól függjenek. 7. 4. 5. 6. 13. el fogjuk erõtleníteni a kollektivizmus elsõ fokozatát . 9. 8. ami a politikával függ össze. Szemléltetõ leckék tanítása. 11. melyekhez már apáik sem értettek. melyektõl egy jottányit sem térhetnek majd el büntetlenül. Az egyetemeknek nem szabad majd többé pulyákat világgá ereszteniük elõadótermeikbõl. akik úgy kotyvasztanak alkotmányterveket. Ezekbõl a tárgyakból csupán néhány tucatnyi személy fog oktatásban részesülni. 15. 10. 21. 18. 2. A klasszicizmus helyettesítése. Önálló gondolkozás. hogy új irányvonalakat szabunk meg számukra. Hogy hatálytalanítsuk a kollektív erõket a miénk kivételével. Pontosan kidolgozott titkos munkatervekkel fogjuk elõkészíteni feladatukra az egyetemek tisztviselõit és tanárait. 3. 22. Ki fogjuk zárni a tantervbõl az államjogot és minden egyebet.1. mint valami komédiát vagy tragédiát. JEGYZÕKÖNYV Az egyetemek elerõtlenítése. Új elméletek. 17. Az uralkodó" tekintélyének hirdetése az iskolákban. A tanszabadság eltörlése. 23.

de a legnagyobb õrültség ilyen ritka. Fel kell vennünk oktatásunkba mindazokat az alapelveket. akiknek születésüknél vagy foglalkozásuknál fogva ott van a helyük. alkalomszerû tehetségek kedvéért tehetségtelen embereket is nem nekik való pozícióba engedni. mint valamely klubban. a rossz és önzõ példák kerülése. Tanterveink elõterében ilyen és hasonló nevelõ-hatású kérdések tanulmányozása fog állni: a gyakorlati élettel kapcsolatos ügyek. melyek nem kívánatosak számunkra. Önök maguk is tudják. Ki fogjuk radírozni az emberek emlékezetébõl az elmúlt századok mindama tényeit. új elméletek filozófiájáról. aki uralkodik. a jó példákból levonandó szabályokról. semmiképp sem fogjuk egy kaptafára hûlni az oktatást. a népek egymás közötti kapcsolatai. A rendkívüli tehetséggel megáldottak mindig értették és ezen túl is fognak érteni ahhoz. akiket mind ilyen irányban neveltek. amelyek oly ragyogóan tönkretették államrendjüket.Ha az emberek tág körének helytelenül irányított politikai ismeretei vannak. ahol is több a rossz. végül pedig a világnak még ki nem nyilatkoztatott.a jövõ programjának tanulmányozásával fogjuk helyettesíteni. . szükség van arra. Ezeket az elméleteket vallási dogma szintjére fogjuk emelni mintegy átmenetképpen saját hitünk felé. ez utópista álmodozókat és rossz alattvalókat eredményez. A kérdés ilyen kezelése különösen fontos. melyek ragályként terjesztik a rosszat. amelyek a gój kormányok hibáit mutatják be. A klasszicizmust-mint általában a régi történelem tanulmányozásának minden formáját. Mihelyt azonban hatalomra kerültünk. a társadalmi rendbõl adódó kötelességek. Ezt a programot külön terv szerint fogjuk összeállítani a különbözõ hivatás. hogy uralkodásának ideje alatt az iskolákban és a vásártereken az egész nemzetet kioktassák jelentõségérõl. aki uralkodik. akik megengedték ezt a kiáltó abszurditást. akik mint a béke és nyugalom támaszát és reményét. hogy az alattvalók mélyen a szívükbe és gondolataikba zárják azt.és szakmabeliek számára. tetteirõl és valamennyi jótékony kezdeményezésérõl. ahogy önök maguk is láthatják a gójok példáján. Ezeken a leginkább ünnepnapokon tartandó gyûléseken a tanítók látszólag szabad elõadásokat fognak tartani az emberi kapcsolatok kérdéseirõl. szeretik azt. Mindenkorú tanulóknak joguk lesz szüleikkel együtt összegyûlni a nevelõintézetekben. mint a jó példa . az ösztönszerû viszonyokból adódó korlátozásokról. hogy mire vezetett ez a gójoknál. ahol ilyen módon csak meg fosztják állásaiktól azokat. és csak azokat fogjuk meghagyni. hogy magasabb társadalmi rétegbe küzdjék fel magukat. Ahhoz. Meg fogunk szüntetni minden tanszabadságot. Minden társadalmi rétegnek szigorúan körülhatárolt oktatást kell kapnia az életben való rendeltetésének és munkájának megfelelõen. mindenféle zavaró tantárgyat el fogunk távolítani a tantervbõl és az ifjúságot az államhatalom engedelmes gyermekeivé fogjuk tenni.

22.. Bourgeois. Franciaországban egyik legjobb ügynökünk. miután eddig már amúgy is saját szempontunkból hasznos tárgyakra és eszmékre irányítottuk az emberek gondolkozását. Ennek az a célja. hogy az emberek eszmék szerint élnek és azoktól vezéreltetik magukat. Hogyan kell harcolni a meglévõ egyház ellen? A kortárs sajtó feladata. ha azt ábra formájában bemutatják nekik. hogy tunya. A hatalommal való visszaélés. 10. Önkéntes rendõrök. A gondolkodási készség megfékezésének rendszere már érvényesül az úgynevezett szemléltetõ leckékkel történõ tanításban. 7. A gój papság befolyása. 4. mint az egyház pátriárkája. 15. 5. 19. 24 17. 16. 12.Hogy teljessé tegye jelen. s hogy ezeket az eszméket leginkább nevelés útján teszik magukévá. Kémkedés a kahal mintájára. és saját használatunkra lefoglalni az önálló gondolkozás utolsó szikráját is. 3. 9. .és jövõbeli cselekvési tervünkrõl szóló fejtegetéseimet. ezért el fogjuk fojtani. 11. ismertetni fogom önök elõtt ezeknek az elméleteknek alapelveit. Sok évszázadnyi tapasztalatból tudjuk. már nyilvánosságra is hozott szemléltetõ leckékre alapozott új tantervet. 23. engedelmes barmokat csináljon a gójokból. 2. 20. JEGYZÕKÖNYV Ügyképviselet. bár természetesen különbözõ módszerekkel.. mindenféle korban lévõ emberre alkalmazható. 1. akik csak akkor alkothatnak maguknak fogalmat valamirõl. 21. A rendõrség szervezete. 18. 6. A zsidók királya. 8. mely egyformán eredményesen. 14. A pápai udvar. 13. 17. A lelkiismeret szabadsága.

hanem meggyõzõdés vezérel. az ügyvédeknek sem lesz joguk személyesen érintkezni a peres felekkel. úgyhogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának pillanatától. A papi uralmat és a papokat olyan szûk korlátok közé fogjuk szorítani. a végrehajtó közszolgálat területére korlátozva az ügyvédi tevékenységet. Ezzel az ürüggyel be fogunk nyomulni a pápai udvar legbelsejébe. amelyet nem személyi érdek. Honoráriumot kapnak majd tekintet nélkül arra. Régi szokásuknak megfelelõen minden ügynél azt nézik. Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát. mit ér a védelem szempontjából. Ami a többi vallást illeti. milyen eredménnyel látják el a védelmet. s akik mindenütt személytelen. Ez mellesleg véget fog vetni annak a jelenleg dívó korrupt gyakorlatnak is. konok embereket produkál.Az ügyvédi foglalkozás hideg. merõn legális álláspontot foglalnak el. s ez által demoralizálják az igazságszolgáltatást. aki a felperes álláspontjának elõadója lesz. és nem azt. Rendszerint semmiféle ügyben nem utasítják vissza a védelem elvállalását. azokkal még könnyebb dolgunk lesz. csupán a bíróság részérõl fognak nekik ügyeket kiutalni. mindenáron felmentõ ítéletet igyekeznek elérni. evégett felhasználva a jogtudomány legjelentéktelenebb szõrszálhasogatásait is. Ha azonban a nemzetek rávetik magukat. és nem fogjuk elhagyni mindaddig. hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét s így meghiúsítsuk földi küldetését. amely ezekben a napokban még nagy akadályt jelenthet számunkra. ezeket pedig jelentések és ügyiratok alapján fogják tanulmányozni. Ilyenképpen törvénykezési ügyek egyszerû elõadói lesznek az igazság szolgálatában és ellensúlyként az ügyésszel szemben. Ha majd elérkezik a pápai udvar végleges elpusztításának ideje. mennyiben szolgálja a közjót. ahogy azelõtt növekedett. aki többet fizet. Régtõl fogva azon vagyunk. A nemzsidó papságnak a világ népeire gyakorolt befolyása napról-napra csökken. hogy az ügyvédek egymás közti megegyezés alapján csak azt a peres felet engedik nyerni. Ezért szûk határok közé fogjuk szorítani ezt a foglalkozást. mi majd a pápa védelmezõinek képében lépünk fel. kegyetlen. amíg teljesen meg nem törtük a pápaság hatalmát. Mint a bíráknak. Ez le fogja rövidíteni a bírósági tárgyalásokat. . akiknek nincsenek elveik. elfogulatlan védelmet fogunk megteremteni. Ily módon tisztességes. hogy befolyásuk olyan arányban csökkenjen. mintha elejét akarnánk venni a vérrontásnak. Ügyfeleik védelmét azok bírósági kihallgatása után fogják ellátni a felmerült tényeknek megfelelõen. egy láthatatlan kéz ujja a Vatikán felé fogja irányítani a nemzeteket. de korai volna errõl most beszélni.

hogy elkövettek valamit. Királyságunk Visnu istenség apológiája lesz. a tisztviselõk közül. Akkor majd nem lesz szégyen kémnek és besúgónak lenni.. csak tanúsítani és jelenteni fog: jelentéseinek és letartóztatásainak helybenhagyása a rendõrségi ügyek ellenõrzésével megbízott felelõs személyek csoportjától fog függni. mindig erõsen rosszindulatú szavakat használva. Mivel az ezekbõl összetevõdõ testületnek nem lesznek jogai és az nem lesz felhatalmazva arra. Azokat. hanem érdem.. szintén vád alá fogjuk helyezni és eltitkolás címén felelõsségre vonni.A zsidók királya lesz a világ igazi pápája. vallásait. munkások. nem fogunk nyíltan hozzányúlni az egyházakhoz. még ha azok saját családtagjaik is. mielõtt majd saját hitünkre tanítjuk. ugyanúgy az egész világra kiterjedõ királyságunkban is valamennyi alattvalónknak eleget kell majd tennie annak a kötelességének. egy nemzetközi egyház pátriárkája. amellyel a gójok használatára felruháztuk. hogy saját felelõsségére járjon el. amikor a fiatalságot még a hagyományos vallásokban neveljük. ahogy ehhez csak a mi tehetséges törzsünk lángelméje ért. amit politikai ügyekkel kapcsolatban láttak vagy hallottak. míg a tényleges letartóztatásokat a csendõrség és a városi rendõrség hajtja majd végre. hogy minden módon csökkentse tekintélyüket úgy. ha beigazolódik bûnösségük ebben a bûncselekményben. vagy olyanokat. hogy ilyen . nyomdatulajdonosok. lakájok. ami ellenkezik a kahallal. közül. a szerkesztõk. mindegyikben egyet. hanem azzal fogunk harcolni ellenük. aki annak megszemélyesítése száz kezünkben tartjuk majd a társadalmi élet gépezetének rugóit. Tudomásunk lesz mindenrõl hivatalos rendõrség segítsége nélkül is. akik nem tesznek feljelentést arról. hogy hitszakadást idézzünk elõ. Az alaptalan feljelentéseket mindamellett kegyet-lenül meg fogjuk büntetni. ez különben azzal a hatáskörrel. hogy megfigyelés alatt tartsa a többieket. kocsi-sok. akikrõl megfigyelték. akik szórakozással töltötték idejüket. alkalmazottak és kereskedõk. tehetetlenségét. stb. Tervünk értelmében az államnak teendõ önkéntes szolgálat elvébõl kifolyólag kötelességének fogja érezni alattvalóinknak egyharmada. tehát minden hatalom nélküli rendõrség lesz.. hogy bíráljuk õket azzal a céllal. Mostani sajtónk általában továbbra is ki fogja pellengérezni a gójok államvezetését. hogy ne harapóddzanak el a visszaélések ezzel a joggal. és kiadók. könyvkereskedõk. csak akadályozza a kormányokat tisztánlátásukban. Ahogy manapság testvéreink kötelesek saját kockázatukra feljelenteni a kahalnak a hitehagyókat. Ügynökeinket egyaránt fogjuk kiválasztani a magasabb és az alsóbb társadalmi rétegekbõl. Abban a közbeesõ idõben azonban..

erõszakoskodást. 9. Nyílt titkos védelem . 24 18. hogy a megfelelõ közegeket olyan helyre állítjuk. 21. 10. 15. amit tanácsadóink útján. Ez a feljelentõ szervezet ki fog irtani minden hatalmi visszaélést. Letartóztatás az elsõ gyanú esetén. egyszóval mindazt. Ha szükségessé válik számunkra. 13. ahol alkalmuk van bomlasztó tevékenységük során kifejteni és érvényesíteni rossz hajlamaikat. Összeesküvések belülrõl történõ megfigyelése.a hatalom pusztulása.irányban szolgálja az államot. 19. 17. 14. 20. 16. 12. 7. 3. A zsidók királyának titkos védelme. 23. JEGYZÕKÖNYV Titkos védelmi rendszabályok. 11. a hatalom felelõtlen gyakorlása. színleges zûrzavarokat fogunk elõidézni vagy gondoskodni fogunk . 5. 18. elsõsorban és mindenek felett pedig a megvesztegethetõség. az ember emberfeletti jogairól szóló elméleteink segítségével beleplántáltunk a gójok szokásaiba. mint amilyenek: makacs önhittség. hogy megszigorítsuk a titkos védelmi rendszabályokat (a legvégzetesebb méreg az államhatalom tekintélye számára). 6. 1. amelyek zûrzavart okoztak közigazgatásuk kellõs közepén? Az ezt elõidézõ módszerek között a legfontosabbak közé tartozik. 4. 8. 2. Másképp hogyan is szaporíthattuk volna el annyira ezeket a bajokat. A hatalom misztikus tekintélye. 22. megvesztegetést.

Kényszerítettük az uralkodókat. akkor e ténybõl kifolyólag halálos ítéletet írnánk alá.ami még rosszabb . Ha uralkodónk a nép között mutatkozik. ha gyakran fedez fel saját maga ellen irányuló összeesküvéseket: ez ugyanis arra enged következtetni. Ha megengednénk ezt a gondolatot.. nem fogunk hozzájuk nyúlni. Ezt ürügyül fogjuk felhasználni házkutatásokra és felügyelet gyakorlására a gój rendõrség kötelékeiben elhelyezett ügynökeink segítségével. hogy olyan zendülés támadhatna ellene. ha nem is az uralkodónkét. A mi uralkodóinkat csak egészen jelentéktelen õrség fogja titokban õrizni. és védelmezni fogják annak elismerésével.. hogy beismerjék gyengeségüket azzal. hogy nyílt védelmi rendszabályokat jelentenek be. amíg nem ragadtatják magukat valamilyen szembeszökõ tettre. A királynak nyílt hatalmi eszközökkel történõ megvédése gyengeségre utal hatalmának megszervezésében. hogy vele áll vagy bukik az állam minden polgárának jóléte. az elsõ sorokban állóknak át kell venniük a kérvényt és azt a kérvényezõ szeme láttára át kell adniuk az uralkodónak. A hatalom nimbuszának fenntartása megköveteli. Szigorúan meg fogjuk õrizni azt a látszatot. akik mintegy véletlenül az elsõ sorokat foglalják el körülötte és .arról. Ezt a becsületes magatartást látva. Ha kérvényezõ jelenik meg a tömegben. de mindenesetre a dinasztiájáét. E szónokok köré fognak gyûlni mindazok. Mivel a legtöbb összeesküvõ kalandvágyból és a dicsekvés kedvéért cselekszik. és nõk tömege fogja körülvenni. amellyel nem birkózhatna meg és amely elõl kénytelen lenne elrejtõzni. hogy mindenki láthassa. Nem szabad elfelejteni. mert tõle függ minden rend a nép mindennapi életében.mintha a rend kedvéért történne . melynek jó szónokok fognak kifejezést adni. vagy . hogy az államhatalom rovására megy. az alattvalók tiszteletben fogják tartani. Önök tudják. mégpedig nem távoli idõpontra.. és így semmivé fogjuk tenni az államhatalomhoz fûzött várakozásokat. hogy az eljut rendeltetési helyére és következésképpen a király maga bírálja el. ahogy a gójok tették és teszik. hogy ne tülekedjenek. hogy uralkodónk kizárólag a nemzet javára használja hatalmát és semmiképpen sem dinasztikus célokra. hogy a nép meggyõzõdésbõl így . addig csupán megfigyelõket fogunk elhelyezni közöttük. Ez a többiekre is példaként fog hatni. hogy a gój királyok tekintélyét azzal romboltuk le. hogy a kormány tudatában van saját gyengeségének. hacsak politikai színezetet adunk ezeknek a bûntetteknek. mindig látszólag kíváncsi férfiak. mert még a gondolatát sem fogjuk megengedni annak. akik rokonszenveznek kijelentéseikkel.igazságtalanságának. akik néhány szabadelvû szólammal könnyen rábírhatók bûntettek elkövetésére. nyájunk vak birkáival..vissza fogják tartani a többieket. hogy sor kerüljön az elégedetlenségnek valamilyen megnyilvánulására. hogy gyakran hajtattunk végre ellenük merényleteket ügynökeinkkel.

3. 13.. 10. akik beleártják magukat olyan dolgokba. A mi uralmunk alatt a bûnözõket már az elsõ többé-kevésbé jól megalapozott gyanú esetén fogják letartóztatni. 18. 21. nincs semmi mentség olyanok számára. de éppen ez tette lehetõvé számunkra. 7. 11. lesik a pillanatot. 16. 24 19. Politikai bûnök vád alá helyezése.. 4. JEGYZÕKÖNYV Kérelmek és tervezetek benyújtásának joga. és ha kedvezõ az alkalom. 23. amelyekkel náluk a nyílt biztonsági rendszabályok jártak. A gójoknak ugyan mást prédikáltunk. 9. 8. 14. hogy megfigyeljük azokat a következményeket. Zendülés. 15. 20. 5. az ilyen ügyekben ugyanis a szó szoros értelmében irgalmatlanok leszünk.mindenki azt hiszi. 6. 19. vagy "Majd megtudja a király!" Nyílt védelmi rendszabályok bevezetésével elvész a hatalom misztikus tekintélye: márpedig. hogy esetleges tévedéstõl való félelembõl szökésre legyen alkalmuk olyan személyeknek. nem engedhetjük meg. akik valamilyen politikai vétség vagy bûntett elkövetésének gyanújában állnak.beszélhessen: "Bezzeg csak tudna róla a király!". Ha közönséges bûnügyekben éppenséggel megengedhetõ is a tett indítóokainak figyelembevétele. hogy nagy fokban rendelkezik ezzel a tulajdonsággal -. Politikai téren ugyan nem fogunk megengedni semmiféle önálló kontárkodást. ha helyt adunk bizonyos merészség érvényesülésének . 2. melyekhez a kormányon kívül nem érthet senki. 1. És még a kormányok sem értenek mindig az igazi politikához. 22. hogy merényletet kövessenek el az uralmon lévõk ellen. 17. 12. a forradalmárok tudatára ébrednek erejüknek. A politikai bûnök hirdetése. de bátorítani fogjuk mindenféle jelentések és elõterjesztések .

mert nem ismeri annak erejét és jelentõségét. amelyek azt javasolják. 12. vagy bölcs megcáfolásunkkal be fogjuk bizonyítani a rövidlátását annak. 17. Ez volt az oka annak. valamint ügyesen összeállított iskolai történelemkönyvekben dicsõítettük azt a mártíromságot. 19. hogy a kormány vizsgáljon meg tervezeteket. mint amikor az öleb megugatja az elefántot. 9. mihelyt meglátnak egy elefántot. 14. 23.benyújtását. Progresszív illeték. hogy a sajtóban és beszédekben. Az elszámolás módszere. 13. melyet a forradalmárok állítólag magukra vállaltak a közjó gondolatáért. 7. Elegendõ szemléltetõ példával megmutatni kettõjük viszonylagos jelentõségét. A kérdés ilyen beállításával megsokszoroztuk a szabadelvûek számát és gójok ezreit hoztuk birkanyájunk soraiba. 5. Progresszív adózás. 8.nem ami a rendõrséget. 21. JEGYZÕKÖNYV Pénzügyi program. 1. 24 2O. Minden tõlünk telhetõt megtettünk . Az ünnepélyes kinyilvánítás el- . 22. 10. 20. 18.és remélem sikerrel .annak érdekében. az öleb csak azért ugat az elefántra. 6. s az ölebek máris abba fogják hagyni az ugatást. A közvélemény akkor kapcsolatba fogja hozni a bûncselekményeknek ezt a csoportját azzal a megvetéssel. aki helytelenül ítél. amelyek a nép helyzetének megjavítását célozzák. 16. 15. 4. 3. amelyeknek vagy eleget fogunk tenni. amellyel a közönséges bûncselekményeket ítéli el. ez fel fogja tárni elõttünk alattvalóink bajait és kíváncsiságait. Hogy a politikai bûncselekmények elkövetõit ne tiszteljék többé hõsökként. A zendülésre való uszítás semmi egyéb. hanem ami a közvéleményt illeti -. és farkukat fogják csóválni. 11. Államkincstár. s ezt éppúgy meg fogja bélyegezni. Olyan kormány szemszögébõl nézve. értékpapírok és valutastagnálás. amely jól meg van szervezve . gyilkosokkal és mindenféle más visszataszító és piszkos bûntettek elkövetõivel együtt fogjuk õket a vádlottak padjára ültetni. hogy ilyen eszközökkel küzdjenek a zendülõk ellen. hogy visszatartsuk a gójokat attól. 2. tolvajokkal.

A gazdagoknak tudatában kell lenniük annak. Valutaügy. amit teszünk. hogy már céloztam erre a kérdésre. autokrata kormányunk önfenntartási okokból el fogja kerülni.törlése. Aranyszabvány. hogy a nép atyjának és oltalmazójának szerepét játssza. hogy kötelességük feleslegük egy részét az állam rendelkezésére bocsátani. Ennek megfelelõen a vagyon bizonyos százalékarányát fogják adóként fizetni. Kormányunk abból a feltevésbõl fog kiindulni. mert ez terveink legnehezebb és döntõ része. Mivel azonban az államszervezet fenntartása sokba kerül. tisztességes nyereségrõl beszélek. mintegy megkoronázása azoknak. hogy az államban minden a királyé (ami könnyen megvalósítható). mégiscsak elõ kell teremteni az ehhez szükséges pénzeket. Kormányunk ezért különleges óvatossággal fogja kidolgozni az igazságos adózási módszert. hogy a szükséges adópénzek legjobban progresszív vagyonadóval teremthetõk elõ. a vagyon feletti ellenõrzés . mivel az állam szavatolja vagyonuk többi részének biztonságos birtoklását és a tisztességes nyereséghez valójogot. hogy szabályozza a pénzforgalmat az államban. hogy minden. lényegileg a pénzen fordul meg. Törvényben biztosított joga lesz bármilyen pénzösszeget bevonni. Ma a pénzügyi programmal fogunk foglalkozni. Állami kölcsönök. arra való tekintettel. hogy a néptömegeket érzékenyen megterhelje adókkal. hangsúlyozom. ami senkit sem fog szorongatott helyzetbe hozni vagy tönkretenni. szabadkõmûves ügynökök. Egyszázalékos kamat széria. A tõke stagnálása. Mielõtt rátérek a részletekre. mikor azt mondtam. Ipari részvények. Költségvetés. emlékezetükbe idézem. Ha majd uralomra kerülünk. melyet beszámolóm végére hagytam. Ebbõl következik. A munkaerõ költségének szabványa. A gójok uralkodói: udvaroncok és kivételezés.

amibõl el lehet venni. teljes számadást fognak kapni adópénzeik rendeltetésérõl.vagy vagyonadó. hogy azzal ellensúlyozzuk a gój kormányok erejét . A szegényekre kivetett adó magában rejti a forradalom csíráját. hogy joguk legyen vagyonra. Ennek a szociális reformnak felülrõl kell jönnie.ugyanis véget fog vetni a törvényesség látszatával folyó rablásnak. mert zavart és elégedetlenséget okoz a gójok között. A vagyonátruházásokról kiállított okmányokat a régi és az új tulajdonos családi és utónevének valamint állandó lakhelyének feltüntetésével hetenként be kell majd mutatni a helybeli adóhivatalban. s ennek érdekében a tõkéseknek le kell adniuk jövedelmük egy részét az államgépezet zavartalan mûködésének biztosítására. Nehogy a mûvelt osztályok adófizetõi túlságosan aggódjanak az új adók miatt. Az uralkodó rokonainak . hiszen az államban minden az õ családi öröksége.államvagyonukat. és kárára van az államnak. amikor felfedezik.másra ruház át ennek az adónak lerovása nélkül. Az állami szükségleteket azoknak kell fedezniük. a béke egyensúlyában és szavatolásában rejlik. aki valamely vagyontárgyat . az egyik ellentmondana a másiknak: az a tény. amelyek az uralkodó és a közigazgatás szükségleteinek fedezésére szolgálnak.akár pénzt. Az uralkodónak nem lesz külön magánvagyona. Ettõl teljesen eltekintve is a tõkések megadóztatása csökkenti a magánkezekben lévõ vagyon növekedését. hogy vége szakad a szegény ember gyûlöletének a gazdaggal szemben. kivéve azokat az összegeket. akik nem érzik a terhet.az a rend és nyugalom elengedhetetlen záloga.kivéve örököseit. Minden vásárlás. A tõkével százalékos arányban növekedõ adó sokkal nagyobb jövedelmet fog hozni. Mindenki. s akiknek van elég. . amely most csak azért hasznos számunkra. és közben lemarad a kövér falatokról. hogy magántulajdonnal rendelkezik. mint a jelenlegi fej. hogy elmulasztotta bejelenteni az ügyletet. Ez a bejelentés csak bizonyos meghatározott összegtõl felfelé lesz kötelezõ. Az ilyen intézkedések arra vezetnek majd. a béke és jólét fenntartójának fogja tekinteni. hogy az ezek megvalósításához szükséges pénzt a gazdagok fizetik. mert az idõ megérett rá . pénzátutalás és örökség után progresszív illetéket kell majd fizetni. kizárná a köztulajdonhoz való jogát. ha nem így lenne. amely így semmiségek után fut. Az az erõ. amelyekben ma azért összpontosítjuk a vagyont. a királyi vér kiváltságának nem szabad ürügyül szolgálnia az állampénzek elherdálására. akiket az állam fog eltartani állami tisztségeket kell viselniük vagy dolgozniuk kell ahhoz. köteles lesz az adó után kamatot fizetni az illetõ összeg átruházásának pillanatától addig az idõpontig. amelyre a mi királyunk támaszkodni fog. s errõl a nevek feltüntetésével pontos nyilvántartást fognak vezetni. azt az állam szükséges pénzügyi támaszának. mert látni fogja. akár másvalamit .

állami pénzekkel teremtett munkaalkalmak szorosan össze fogják kapcsolni a munkásosztályt az állam érdekeivel és a kormánnyal. hogy pénzt vontunk ki a forgalomból. az ilyenek után csupán bizonyos százalékarányban megállapított illetéket kell fizetni. véget fogunk vetni annak. amely számára a pénz az olaj. Számvevõszékeket is fogunk létesíteni s ott az uralkodó bármikor teljes áttekintést kaphat majd az állami bevételekrõl és kiadásokról. amely még nem lehet kész. és mindazt. hogy részük legyen az udvar fényében és pompájában. és minden stagnálás a pénz körforgásában zavarólag hat az államgépezet mûködésére. Óriási tõkéket stagnáltattunk s vontunk el így az államoktól. Ennek a körülménynek következményei már eléggé észre is vehetõk. hogy az udvari etikett kedvéért reprezentálnia kelljen fogadásokon. ami ezen felül befolyik. az uralkodó. Gazdasági válságokat idéztünk elõ a gójok számára egyszerûen azáltal. Az olajadagolás megakadása megállíthatja a gépezet mûködését. Az ilyen. újra forgalomba kell hozni. Hogy az uralkodónak elég ideje legyen tulajdonképpeni feladatainak ellátására. hogy forgalomban legyen. az állam érdekeivel pedig nem törõdnek. A forgalomban lévõ pénz egy részének kamatozó értékpapírokkal való helyettesítése pontosan ilyen stagnálást idézett elõ. az államügyek ellenõrzésére és megfontolására. ami oly sok felbecsülhetetlen idõt emészt fel. melyet még nem hagytak jóvá. az állam tulajdonosa. akinek nem lesz érdeke megkárosítani az államot. Ugyanezekbõl a pénzekbõl bizonyos részt találmányok és különleges munkateljesítmények jutalmazására is félre fogunk tenni. Az egyetlen személy. Ereje így nem fog többé felaprózódni köpönyegforgató kegyencek között. Ezekkel a tartalékalapot meghaladó összegekkel közmunkákat fogunk végeztetni. és csak saját érdekeiket nézik. mert a pénz arra való. hogy az ilyen adók hozama hányszorosan fogja meghaladni a gój államok jövedelmét! Az államkincstárnak bizonyos tartalékalappal kell majd rendelkeznie. A pontosan meghatározott és nagyvonalúan kiszámított összegeken kívül egyetlen fillért sem lenne szabad visszatartani az állampénztárban. hogy pazarlás folytán hiányok keletkezzenek. úgyhogy azok kénytelenek voltak ugyanezekhez a . kivéve a folyó havi elszámolást. és az elõzõ havit. Számítsák csak ki. akik csak azért nyüzsögnek körülötte. Ezért az õ személyes ellenõrzése ki fogja zárni azt a lehetõséget.amely meghaladja a szükségleti cikkek vételének és eladásának normális kiadásait.

A mi uralmunk alatt a munkaerõköltséget fogjuk bevezetni pénzalapként. A legfõbb rendellenesség. amelyet minden évben ki kell bõvíteni a következõ okból: a költségvetésbõl félévig futja. ami által az kicsúszott a kisiparosok kezébõl. Az iparnak a tõkések kezében történt csoportosítása. mint pénzfogyasztókat. amelyek azt bevezették. minden körzetnek külön-külön el kell végeznie. hogy helyrehozzák a dolgokat. mert a gójok az õ rendellenességeikkel zavaros állapotokat teremtettek a pénzügyek terén. ezt kimerítik három hónap alatt. A számításokat minden départmentnak (a francia közigazgatási egység).stagnáló tõkékhez folytatólagosan kölcsönökért folyamodni. A pénzkibocsátás újjárendezése lényeges kérdés az egész világ számára. mivel kivontuk az aranyat a forgalomból. ez véget fog vetni annak. mivel a következõ évi költségvetést az összes pótlások összegének megfelelõen irányozzák elõ. Mármost. s ezzel gyengítette az államokat is. olyan formákba fogjuk öltöztetni. hogy olyan állami költségvetést irányoznak elõ. a pénzmennyiséget minden születéssel növelni. A bevételi és kiadási költségvetéseket közvetlenül egymás mellett fogjuk vezetni. és így az . Önök tudják.. felszívta a népek életerejét. annál kevésbé. hogy senkire sem fognak riasztólag hatni. A kibocsátott pénz mennyiségének meg kellene felelnie a lakosság növekedésének és ezért születésük napjától kezdve már a gyerekeket is számításba kell venni. hogy azt papírban vagy fában számítják-e. mert nem tudta kielégíteni a pénzszükségletet. hogy különválasztásukkal ne lehessen értelmüket elhomályosítani. Azokat az újításokat. Mi a pénzkibocsátást összhangba fogjuk hozni valamennyi alattvaló normális szükségletével. Ki fogjuk hangsúlyozni. amint erre rá fogunk mutatni. és ezért nem elégítheti ki a munkások összes igényeit. A jelenlegi pénzkibocsátás általában nem felel meg a fejenkénti szükségletnek. abban áll. hogy az aranyalap a vesztét okozta azoknak az államoknak. mindez kiegyenlítési költségvetéssel végzõdik.. hogy az újításokra azért van szükség. a szabályostól való eltérés akár 50 százalékot is kitesz egy év alatt. Hogy ne legyen fennakadás az állami szükséglétek fedezésére szolgáló pénzek kifizetésében. hogy valamely minisztérium elõnyben részesítsen egy intézményt mások rovására. amelyeket a gójok pénzügyi intézményeiben és eljárásában tervezünk. amennyire csak lehetett. amikoris egészen mindegy lesz. azután külön költségvetést kérnek azért. és minden halálozással csökkenteni fogjuk. mire pótköltségvetést kérnek. Ezek a kölcsönök kamatfizetési terheket róttak az államokra és a tõke rabszolgáivá tették õket. ezek összegét és kiutalásuk feltételeit az uralkodó rendeletileg fogja rögzíteni.

úgyhogy menthetetlenül el kell pusztulniuk.mindez a mi kincstáraink adósaivá tette országaikat akkora összegek erejéig. a miniszterek megvesztegethetõsége. Idegen kölcsönök olyanok.évi költségvetés tíz év alatt megháromszorozódik. akiktõl pénzt vett kölcsön ahelyett. kimerülve ettõl az önkéntes vérveszteségtõl. Minden államkölcsön annak következménye. államkincstáraik üresek. hogy ezeket a garasokat saját szükségleteire teremtette volna elõ az államkölcsönt megtetõzõ kamatfizetési kötelezettség nélkül. amíg az államkölcsönök belföldi kölcsönök voltak. amíg maguktól le nem hullanak vagy az állam le nem rázza õket. Öt százalékos kamat esetén az állam húsz év elteltével hasztalanul fizet kamatokban az államkölcsönnel azonos összeget. A kölcsönök Damoklészkardjaként lógnak az uralkodók feje felett. hogy az állam kormányváltókat bocsát ki. amelyek a kölcsöntõke összegéhez mért kamatfizetési kötelezettséget tartalmaznak. hogy egyre többet szedjenek magukra. amelyeket nem lehet eltávolítani. hogy teljesen lehetetlen . hogy kiegyenlítse gazdag idegeneknél fennálló számláját. kinyújtott kézzel koldulni mennek a mi bankárainkhoz. Tehát mi is lényegében az államkölcsön. negyven év alatt az eredeti kölcsön kétszeresét. Önök teljesen tisztában vannak azzal.kifizetetlen adósságnak. hogy az állam mindenféle fejenkénti megadóztatással elveszi a szegény adófizetõktõl az utolsó garasokat is csak azért. mihelyt azonban szert tettünk a megfelelõ személyekre. Ezt nyomon követi az államkölcsönök idõszaka. Az ilyen módszerek következtében. fõleg az idegen államkölcsön? Az államkölcsön azt jelenti. melyeket a gój államok gondatlansága megenged. hogy a gójok a szegények zsebébõl a gazdagokéba rakták pénzüket. mint piócák az állam testén. Addig. az államok egész vagyona a mi zsebünkbe folyt és a gójok alattvalói sarcot kezdtek fizetni nekünk. csupán arról volt szó. hogy ideiglenes adót vetnének ki alattvalóikra. Az uralkodó gój királyoknak az államügyek vezetésében tanúsított felületessége. hogy az állam gyenge lábakon áll és nem ért sajátjogainak érvényesítéséhez. hatvan év alatt annak háromszorosát és közben az adósság változatlanul megmarad . hogy külföldi síkra tereljék az államkölcsönöket. ez pedig végképp kikészítette és csõdbe juttatta az összes gój államot. valamint más vezetõ személyiségek hozzá nem értése a pénzügyekhez . továbbra is ragaszkodnak ahhoz. mint amilyenre a gójokat rávettük. hogy a mi uralmunk alatt nem tûrhetjük majd a gazdasági kérdések ilyenfajta kezelését. A gój államok azonban nem rázzák le õket. Ebbõl világos. akik ahelyett.

hogy azt elköltse. hogy az államkölcsönök ügyét olyan színben tudtuk feltüntetni elõttük. de amelyeket nem engedhetünk meg a mi királyságunkban. de nem kívánatos a mi uralmunk alatt. melyeknek nem okoz majd nehézséget kamatot fizetni nyereségükbõl. sem a legjelentéktelenebb köztisztviselõ nem fogja tudni észrevétlenül elvonni rendeltetésétõl akár a legkisebb összeget is. hogy üzleteket kössön belõle. Meg nem határozott cél követése . mint ezek a társaságok. hogy kölcsönöket vettek fel nálunk kamatra és sohasem gondolták meg. hogy sem az uralkodó. hogy ugyan-ezt a pénzt. sõt még annak kamatait is csak elõ kell majd teremteniük saját államuk zsebébõl ahhoz. Ezzel szemben az állam nem hûl hasznot a kölcsönvett pénzbõl. világosak és határozottak lesznek s az elsõ pillantásra mindenki számára nyilvánvalóvá fogják tenni az újításainkban rejlõ elõnyöket. melyek kiszívják az állam egész erejét. amíg a gójok voltak uralmon. Véget fognak vetni azoknak a visszaéléseknek. Mi nem fogjuk megengedni a pénz stagnálását és ezért a kamatozó állami értékpapírokat is meg fogjuk szüntetni egy egyszázalékos széria kivételével. a gój államokkal folytatott kísérleteink során szerzett évszázados tapasztalatokon fognak alapulni. Ily módon nem lesz többé kamatfizetõ kölcsönügyletekbõl kifolyólag. az élõsdi nyerészkedést és henyélést. Kamatozó értékpapírok kibocsátására kizárólag az ipari vállalatoknak lesz joguk. Így aztán kamatfizetés sem lesz többé piócák számára. Azok a költségelõirányzatok. Mi lett volna egyszerûbb. hogy kifizethessenek minket. hogy azokat még elõnyösnek is tartották maguk számára. mert hiszen az állam azért vesz kölcsön pénzt. Határozott költségelõirányzat nélkül pedig nem lehet kormányozni.még hozzá ugyancsak meg nem határozott segélyforrásokkal . Amilyen világosan jut kifejezésre a gójok tisztán állati értelmének fejletlen gondolkozási képessége abban a tényben. melyeknek a gójok feletti uralmunkat köszönhetjük. sem pedig más célra fordítani.hõsöket és félisteneket is romlásba dönt. Ez az intézkedés meg fogja szüntetni a pénz stagnálását. amelyre szükségük volt? De éppen ez bizonyítja fölényes elménk géniuszát. . hanem át fog változni haszonért dolgozó pénzkölcsönzõvé. Úgy fogjuk felépíteni elszámolási rendszerünket. mint amelyre a költségelõirányzat szánta. és nem azért. Ezt azonban nem értük el súlyos erõfeszítések és pénzáldozatok nélkül. Nálunk a kormány is vesz majd ipari értékpapírokat. mint hogy saját népüktõl vegyék el azt a pénzt. ami mind hasznos volt számunkra. amelyeket annak idején a magunk uralma alatt be fogunk vezetni.azokat visszafizetni.

A gój uralkodók. 8. 1. JEGYZÕKÖNYV Belsõ kölcsönök. s ezek az elõterjesztések mindig kielégítették a rövidlátó lelkeket azzal. a pénzügyi zûrzavarnak milyen fokára jutottak. Tartozások és adók. 2. s akiket reprezentatív fogadásokkal. 21. 19. akiknek valamikor tanácsokat adtunk. 22. De nem kérdezték. Ipari értékek szabályozása. 17. Önök tudják... tehát semmiféle külügy sem. 7. csupán kulisszák voltak uralmunk számára. 14.amelyek a gójok nemzeti vagyonával tápláltak minket nem foglalkozom többet.. 9. 6. Takarékpénztárak és járadéklevelek. 3. 18.kérdezhették volna azok. mert a mi államunk viszonylatában nem lesznek külföldiek. 13. 5. Konvertálás. hogy a jövõre vonatkozólag megtakarításokat és a helyzet javulását helyezték kilátásba. az udvari etikettbõl adódó kötelezettségekkel és különféle szórakozásokkal eltérítettünk az államügyekkel való foglalkozástól. 16. népeik csodálatra méltó ipara ellenére. Az uralkodókat az ügyek vitelében helyettesítõ favorit udvaroncok által beterjesztett jelentéseket a mi ügynökeink fogalmazták meg helyettük. 15. A legutóbbi összejövetelen elõadottak kapcsán ma részletesen meg fogom világítani a belsõ kölcsönök kérdését. 24 21. A pénzpiacok eltörlése. A külföldi kölcsönökkel . Megtakarítások? Mibõl? Új adókból? . akik elolvasták beszámolóinkat és elõirányzatainkat. . 11. 12. 23.. 10. 4. mire vezetett a gójoknak ez a gondatlansága. Csõd. 20.

Pár nappal késõbb az államkasszák . amelyre államaiknak még csak szükségük sem volt. Ezután következnek a konvertálások. s azzal okolják meg az áremelést. Az államok fizetésképtelenségének nyílt bevallása a legjobb bizonyíték lesz arra. mert tudják. sõt még ennél is többszörösen kaptuk vissza a gój kormányoknak kölcsönzött pénzünket. mint azt a kockázatot.túlzsúfoltak. és megindítják a kölcsönjegyeztetést saját váltóikra. hogy az egyik adósságot a másikkal fedezzék. és ily módon gyakran lehetõvé tették kormányaik számára. hanem csak növelik a tõkeadósságot. az árat száz és ezer között szabják meg. Ha mindenki visszautasítaná a konvertálást és követelné pénzét. hogy rendkívül terhes adósságot vett magára. a kormány saját csapdájába esne és kiderülne. hogy mi minden kölcsönadott pénzt vissza fogunk követelni. háromszorosan. Ezek az adók tehát arra szolgálnak. akik kormányozzák õket. ezzel egyidejûleg felajánlják. nem tudja a felajánlott összegeket kifizetni. az állam azzal a ténnyel találja magát szemben. Ezek csökkentik ugyan a kamatfizetést. Az államok bejelentik. hogy mindenki töri magát a kölcsönjegyzésért. hogy belsõ kölcsönre van szükség. micsoda bizalom nyilvánul meg az állam kölcsönkötvényei iránt. A kölcsönt. új adókkal kell fedezni . ezek azonban nem szüntetik meg. mint amennyire szükség van (minek akkor jegyeztetni?). Hogy a jegyzést mindenki gyõzze. De amikor vége van a komédiának. amellyel pénzük más irányú elhelyezése járna. újabb kölcsönökhöz kell folyamodnia. azaz kamatozó értékpapírjaikra. A gój kormányok szerencséjére alattvalóik .mindig szívesebben vállalták az árfolyamveszteségeket és a kamatcsökkentést. hogy a különbözõ országokban teljesen hiányzik minden kapcsolat a népek érdekei és azok között. hogy fizetésképtelen. kétszeresen. Kérem önöket. akik nem kívánják konvertálni kötvényeiket. A következõ napon mesterségesen felszöktetik a kölcsönkötvények árát. és árengedményt tesznek azoknak. Manapság ezeket a trükköket külföldi kölcsönökkel kapcsolatban nem játszhatják meg a gójok. hogy visszafizetik a pénzt mindazoknak.nem a kölcsönt. valamint a következõnek: . akik elsõnek jegyeznek. jóval túljegyezték. És ha ez a hitel is kimerült.Hasznot húztunk a tisztviselõk megvesztegethetõségébõl és az uralkodók hanyagságából. ezenkívül pedig nem vihetõk keresztül a kölcsönjegyzõnk beleegyezése nélkül. hogy azok többmilliós adósságtól szabaduljanak meg. és több a pénz. de magának az adósságnak fedezése nélkül. s ebben rejlik az egész színpadi hatás: ide nézzenekmondják-. Megtehetne ilyet bárki is velünk? Ezért csak a belsõ kölcsönök részleteivel foglalkozom.mint mondják . Amikor bejelentik a konvertálást. tegyük fel.akik semmit sem értenek a pénzügyekhez . szenteljenek különös figyelmet ennek a pontnak. Hogy fizetni tudja a kamatokat. hanem csak annak kamatait.

(Az áremelés ürügyet szolgáltat az ár késõbbi csökkentésére. Ezek a hitelintézetek abban a helyzetben lesznek. 9. 19. Ilyen járadéklevelekkel szokták a gójok pótolni államkincstáraik minden hiányát. hogy névértéken felül adtuk-vettük õket.) Az értékpapírtõzsdéket hatalmas állami hitelintézményekkel fogjuk helyettesíteni.úgy el fogjuk söpörni. 3. 16. Az évszázadok szörnyûségei. Ezek az adósságok olyan pénzekbõl állnak. hogy a kormány szándékainak megfelelõen rögzítsék az ipari értékpapírok árát. 21. 5. 6. elpárolognak a külföldi államkölcsönök kamatainak törlesztése során és azonos összegre szóló járadéklevelek letétbe helyezésével helyettesítik õket. 13. Elképzelhetik. 8. mindezeket a pénzügyi és hasonló fogásokat . 20. s a gójok értékpapírjaival kapcsolatban így is jártunk el: azzal kezdtük. Ha ezeket az alapokat sokáig valamely kormány rendelkezésére bocsátják. 10. 2. hogy egyetlen napon 500 millió ipari értékpapírt dobjanak piacra vagy vásároljanak fel. 1. Ily módon minden ipari vállalkozás tõlünk függõ helyzetbe fog kerülni. milyen óriási hatalomra fogunk így szert tenni. amelyek többé-kevésbé rövidlejáratúak. hogy nyomuk sem marad. hogy értékpapírjaink áringadozásai csorbítsák hatalmunk tekintélyét. 15. 7. JEGYZÕKÖNYV A jövõ titka. 23. .manapság minden belsõ államkölcsönt úgynevezett függõ adósságokkal konszolidálnak. mint a jövõ jólétének alapja.mint amelyek nem egyeztethetõk össze érdekeinkkel . melyeknek az lesz a feladatuk. azután messze névértékük alá szorítottuk le az árukat. 22. 14. 24 22. Ha majd elfoglaljuk a világ trónját. A hatalom és misztikusság imádásának glóriája. vagyis olyanokkal. 18. mert nem fogjuk megengedni. 17. 4. 12. 11. mint ahogy meg fogjuk szüntetni az összes értékpapírtõzsdét is. Értékpapírjaink árát törvényileg fogjuk megszabni a teljes névértéknek megfelelõen. amelyeket takarékpénztárakba és takarékalapokba fizettek be. az árcsökkentés vagy áremelés minden lehetõsége nélkül.

hogy mindenki békében és nyugalomban örüljön az életnek a kellõ mértékletesség betartásával. hogy az igazi szabadság az egyén sérthetetlenségében áll. hogy az ember méltósága megköveteli. kormányozni és irányítani fog. mint ahogy az ember méltóságát és erejét sem az a jog teszi. valamint azt. kinek mihez van és mihez nincs joga. s ezzel lehetõvé fogjuk tenni. hogy mindaz a szörnyûség. feltéve természetesen. valamint a gójokkal fennálló kapcsolataink és a pénzgazdálkodás titkait. Kétségkívül nem szükséges további bizonyíték után keresni arra. amelyet oly sok évszázadon keresztül el kellett követnünk. hogy romboló elveket hirdessen. mert mindenható lesz. hogy joga van saját magát és másokat összecsõdült tömegekhez intézett uszító beszédekkel felizgatni. A mi kezünkben van napjaink legnagyobb hatalma . hogy ezen a szétszaggatott és megtépdesett földön helyreállítottuk az igazi jót és az egyén szabadságát. amit eddig kifejtettem önök elõtt. hogy ez az egyén becsületesen és szigorúan betartja a közösségi élet összes törvényét. az egyenlõség és hasonlók. hogy az egyén szabadsága egyáltalán nem jelenti azt. A mi uralmunk dicsõséges lesz. hogy . s nem fog vezetõk és szónokok után futkosni. gondosan igyekeztem megvilágítani a jövõben. amilyenek a lelkiismereti szabadság. hogy a szabadság éppúgy nem áll a kicsapongásra és nem jogcím féktelen szabadosságra. hogy szigorúan tiszteletben tartják az általunk hozott törvényeket. amelyek már a közeljövõben beletorkolnak nagy események áradatába. feltéve. amelyekrõl azt mondják. s egyáltalában nem az ember énje körül forgó fantasztikus elképzelések az emberi méltóság ismérvei. a múltban és a jelenben végbemenõ történések titkát. Egyúttal mindenki elõtt világossá fogjuk tenni. hogy uralmunkat Isten határozta el. Igaz. végeredményben arra szolgált.az arany tárházainkból két napon belül bármely tetszés szerinti mennyiséget elõ tudunk teremteni. hogy tudatában legyen annak. de mégis helyre fog állni. hogy az emberiség jótevõi vagyunk.Mindazzal. némi erõszakot is kell alkalmazni. Ilyen gazdagsággal rendelkezve nem fog nehezünkre esni bebizonyítani. akik rekedtre ordítják magukat értelmetlen szólamokkal. hogy igazi jóléthez vezessen. .hogy mindent rendbe hozzon. Ehhez van még némi hozzáfûznivalóm. Továbbá. Be fogjuk igazolni.

még Isten jogával sem. 3. mint utópiák. Ezért korlátozni fogjuk a luxuscikkek gyártását. bár nem mindig tudatosan. 4. Államhatalmunk nimbusza arra fogja késztetni a népeket. A régi társadalom kiirtása és feltámasztása új formában.õszintén szólva . nagymértékben a kormány ellen hangolják a tömegeket. . A munkanélküliség rendkívül veszélyes dolog a kormányok számára. 17. 12. A részegeskedés betiltása. 19.nagy eszmék. hogy képletesen térdre ereszkedjenek elõtte. és hódolatteljes tisztelettel adózzanak neki. 8. A mi államhatalmunk a rend koronája lesz. ezért elégedettek a fennálló renddel és következésképpen érdekük. 2. 1. A kisiparosok nem ismerik a munkanélküliséget. 13. Igazi hatalom nem egyezkedik semmiféle joggal. 10. ami azt fogja jelenteni. 22. 16. amikor pedig . 23. JEGYZÕKÖNYV Luxuscikkek gyártásának korlátozása. Erre azért is szükség van. hogy szilárd legyen a kormány helyzete. 9. 7. Munkanélküliség. Hogy az emberek hozzászokjanak ahhoz.. és ez magában foglalja az ember egész boldogságát. 6. hogy akárcsak egy arasznyit is elvegyen tõle. amelyre káros hatással volt a fényûzés terén kifejtett versengés. 15.semmi egyebek. Ezzel meg fogjuk javítani a közerkölcsöt is. A mi számunkra azonban eljátszotta majd szerepét abban a . hogy aláaknázzuk a gyárosok magántõkéjét. 5. vele szemben senki sem meri megengedni magának. szerénységre kell nevelnünk õket. hogy engedelmeskedjenek nekünk. Újra helyre fogjuk állítani a kisipart. 18.. 14. 20. 11. 21. Az Isten által kiválasztott. 24 23. mert a gyárosok gyakran.

Isten maga vezérelte az õ csillagát. amely fekélyekkel boríthatná el az állam testét.csak az erõs kéznek engedelmeskednek vakon. amely kivetkõzteti az embert emberi mivoltából. 5. mindenekelõtt ezt a mindent elnyelõ tüzet kell majd eloltania. 1. A mostani uralkodók csak nagy nehezen tartják magukat az általunk lezüllesztett társadalmakban. aki homlokán hordja az ember sorsrendelésének pecsétjét. JEGYZÕKÖNYV Dávid király gyökereinek megerõsítése (?). Ezek az erõk most diadalmaskodnak. 21. 18. 3. hogy védelmet és támogatást nyújthat nekik a szociális bajok ellen. 11. hogy annak romjain felállítsák a zsidók királyának trónját. 6. mint olyan bûncselekményt. amennyiben a szabadság és jog álarcában rablásokat és mindenféle erõszakoskodást követnek el. 24 24. amikor õ elfoglalja királyságát. 19.. 15. még ha saját vérükbe is kell fojtania õket. Ledöntötték a társadalmi rend minden formáját. s amelyekbõl mindenfelé kicsap az anarchia tüze. 16. hogy azután újra feltámaszthassa õket jól megszervezett csapatok formájában. . 22. amelyeket csak állati ösztönök vezetnek és nem az emberi ész. mert érzik. amelyek tudatosan felveszik a harcot mindenféle fertõzés ellen. hogy a legkisebb akadály se maradjon. 20.pillanatban. büntetni fogjuk. mint õ szabadítson meg bennünket az összes elõbb említett erõszakoskodásoktól és bajoktól.. Akkor majd el kell söpörni õket útjából. Ezért kötelessége lesz ezeket a társadalmakat megsemmisíteni. De abban a pillanatban eljátszották szerepüket. annak. 13. 7. hogy senki más. Mit érnek angyali lelkû királlyal? Az erõ és hatalom megszemélyesítését kell látniuk benne. 2. aki teljesen független tõlük. aki valamennyi mostani uralkodó helyébe fog lépni. Törvénnyel meg fogjuk tiltani a részegeskedést is. Az alattvalók . és állattá alacsonyítja az alkohol hatására. 23. 8. 17. Ez az Isten által kiválasztott hivatott arra. 4.ismételten hangsúlyozom . amikor kezünkbe kerül a hatalom. 12. 10. 14. melyek még Isten hatalmát is tagadják. Akkor majd így szólhatunk a világ népeihez: "Adjatok hálát Istennek és ereszkedjetek térdre az elõtt. 9. hogy megtörje azokat az értelmetlen erõket. A legfõbb uralkodónak.

Közvetlen trónörökösök kizárása. Elsõsorban és mindenekelõtt ugyanazt a módszert fogjuk alkalmazni. de mindig gondoskodni fognak arról. egyszóval azoknak a törvényeknek szellemére.. hogy ezeken kívül senki se szerezhessen tudomást ezekrõl a titkokról. hogy milyen módszerekkel fogjuk mindenütt az egész világon megszilárdítani Dávid király dinasztiájának uralmát. Csakis ezeket a kiválasztottakat fogják megtanítani . Ezeket nem örökösödési jog alapján fogják kiválasztani. hanem kiváló képességeik alapján. Most rátérek annak ismertetésére. Dávid utódainak bizonyos tagjai elõ fogják készíteni a királyokat és örököseit hivatásukra.a már említett tervek gyakorlati alkalmazására. akiket beavattak az államvezetés mûvészetének titkaiba. melyek az államhatalom vesztét okozzák.sok évszázad tapasztalatainak összevetése révén . A király és három jótállója. A király maga a sors. Közvetlen trónörökösöket nemegyszer ki fognak zárni az uralkodásból.. azaz az emberiség tervszerû nevelését az általunk kívánt irányban. a gazdaságpolitika és társadalomtudomány terén tett megfigyelésekre. s amelyek már önmagukban is veszélyeztetik a királyi tekintélyt. puhaságról vagy más tulajdonságokról tesznek tanúságot.A király betanítása. amelyek következtében képtelenek a kormányzásra. . Be fogják vezetni õket a politika legmélyebb titkaiba és a kormány terveibe. A zsidók királyának külsõ jellemének feddhetetlensége. amelyeket a természet maga állított fel megingathatatlanul az emberi kapcsolatok szabályozására. ha elõkészületük ideje alatt könnyelmûségrõl. hogy mindenki megtudja. a kormányzást csak azokra lehet bízni. Ennek az eljárásnak az a célja. amely már bölcseink számára is lehetõvé tette a világ összes ügyeinek irányítását.

még inkább pedig jövõbeli szándékait senki sem fogja ismerni. mindenki megtestesítését fogja látni a sorsnak a maga kiismerhetetlen útjaival. A király pillanatnyi terveit. . Ez biztosítja a szükséges kapcsolatot a két erõ között. Ha a király akaratgyengeségben betegszik meg vagy más okból válik képtelenné a kormányzásra. elengedhetetlenül szükséges. amíg el nem következik az ideje annak. A király személyében. hogy a király észbeli képességeinek meg kell felelniük annak a kormányzási tervnek. Erre a terrorra szükségünk van mindaddig. hogy mindkét erõt külön-külön alávessük befolyásunknak. Legfõbb urunknak példátlanul feddhetetlennek kell lennie. a törvény értelmében köteles lesz átadni a kormány gyeplõit más. tudja majd. melyet most terrorral elválasztunk egymástól. amelyet meg kell valósítania. aki jótállt érte. és ezért senki sem fogja merni keresztezni ismeretlen útjait. hogy állati ösztönök semmiképp se kerekedjenek felül értelmén. Ezért nem fogja elfoglalni a trónt. Hogy a nép ismerje és szeresse királyát. Nem szabad. Különösen áll ez az érzékiségre: jellemének olyannak kell lennie. amennyiben az emberi tevékenység legrosszabb és legállatibb területére vonja el a gondolatokat. akiket legközelebbi tanácsadóinak neveznek. hogy a zsidók királya szenvedélyeinek rabja legyen. hogy nyilvános helyeken mutatkozzék és beszéljen népével. akikben feltétlenül megvan a tehetség arra. mielõtt a fent említett bölcsek meg nem vizsgálták szellemi képességeit. még azok sem. az egész világ legfõbb urának minden személyes kedvtelést fel kell áldoznia népéért. Magától értetõdõ. akár kegyetlenség árán is. erre alkalmas kezeknek. Csupán a király és az a három. ".Bölcseink kizárólag azoknak fogják átadni a kormányzás gyeplõit. milyen célokat követ a király a maga rendelkezéseivel. hogy szilárd kézben tartsák a kormányrudat. aki hajthatatlan akarattal ura saját magának és az emberiségnek. hogy mi fog történni. Az érzékiség minden másnál jobban lerontja a szellemi képességeket és zavarja a tisztánlátást. Az emberiség Dávid szent ivadékaiból származó támaszának. Senki sem fogja tudni.

" Akinek van füle. Az oktatás teljesen materialista irányvonalával a zsidók láncra verték a nemzsidókat. kereskedelem és diplomácia Cion kezében van." Közel négy éve. Csak Isten tudja. És csak most jutottam el arra a pontra.hiába . Arra az Oroszországra. tehát a személyes szabadság is végéhez közeledik . hogy Izrael királyának gyõzelmes uralkodása degenerált világunk fölé emelkedik . hogy Cion bölcseinek jegyzõkönyvei a birtokomba került.mint Sátán . hogy halljanak és szemük. Napjainkban a világ összes kormánya tudatosan vagy tudattalanul alárendeli magát Cion szuperkormányának. akiket "szuperkormány"-uk javára befogtak. túl késõn sikerült kiadni a könyvemet abban a reményben. Az összes ügy .és hogy figyelmeztessem a hatalmon lévõket azáltal. Kölcsöneivel rabigába hajtott minden nemzetet. hogy felhívjam rá az emberek figyelmét . hallja meg. hogy félek.mert ott igazi szabadság nem létezhet.hatalmával és terrorjával. hogy céljait elérje. milyen sok erõfeszítést tettem azért. A nemzeti szabadságnak hamarosan vége. hogy lássanak. sem bármilyen más eszközt ahhoz. . amelyeket sohasem lesznek képesek visszafizetni. Ezek után nem lehet kétséges. hogy készenlétben legyenek azok. ahol Cion az arany hatalmát használva uralkodik a tömegeken és a társadalom legtiszteletreméltóbb és felvilágosult rétegén. amely szerencsétlenségére úgy néz ki.UTÓSZÓ Nyil utószavának befejezõ szakasza (Az 1905-ös kiadáshoz) Montefiore vallomása szerint Cion nem sajnál sem pénzt. hogy feltártam a vihar okait. amely hamarosan az apatikus Oroszországra fog törni. Minden ország olyan nagy összegekkel van eladósodva a zsidóknak. akiknek még van fülük. hogy elvesztett minden elképzelést a körülötte zajló dolgokkal kapcsolatban.ipar. mert az összes kötvény és értékpapír ennek kezében van.

ami tegnap még lehetetlen volt. mert az állítólagos hamisságukat semmi sem bizonyítja. mára már beteljesedett valóság lett. könyvének utószavából: Íme a Jegyzõkönyvek lényege. -Mindeddig azonban nem vizsgálta meg senki azokat az úgynevezett bizonyítékokat. Részletek Mónus Áron: Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom c. (220-221. Világi viták és hitszakadások mind feledésbe merülnének a küszöbön álló Antikrisztus eljövetele elleni felkészülés szükségében. hogy a Jegyzõkönyvek lényeges állításai hitelesek. hogy azt a zsidók uralják. Azt lehetne gondolni. akinek az apja a svájci Laussane városában volt rabbi. a "gonoszság titkai"ba. járványok. földrengések . A világ eseményei szörnyû sebességgel felgyorsultak: viták. Szívembõl érzem. Ez a gátlástalan törtetés és határtalan gõg biztosít termõtalajt az évezredes antiszemitizmusnak. amelyet azzal gyakoroltak a világra. hogy a gyorsan múló napok a Kiválasztott Nép ügyeit szolgálják. Mi most bebizonyítottuk. a következõket állítja: "A világ azért jött létre.A Cion vérébõl született király . A Szabadkõmûvesnek lenni "a zsidó lét egyik formája" címû fejezet végén Vadnai Gábor zsidó szabadkõmûves. hogy bebizonyítsuk "Cion bölcsei"-nek befolyását a történelembõl. amely egyesítené a lelkipásztorokat és a kereszténység összes képviselõjét. hogy sürgõsen összehívjuk a Nyolcadik Ökumenikus Zsinatot. hogy elõre megmondták az emberiség biztos közeljövõjét. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. Csak Krisztus világossága és Egyetemes Szentegyháza képes Sátán mélységére hatolni és feltárni gonoszságának mértékét. amelyik kimondta volna. . oldal). de bebizonyította a szabadkõmûves összeesküvés valódiságát is. A zsidó szabadkõmûvesek azért nem találtak bíróságot. háborúk. pletykák. vagy a világ tragédiájának utolsó felvonása elõtt felhúzták a függönyt. amelyek alapján állítólag "kétséget kizáróan bebizonyosodott". ha a kis zsidók ezen elgondolkodnának. éhínségek. Helyhiány miatt nem mehetünk bele a világtörténelem részleteibe. így valósítva meg a messianisztikus kort:' Ezt a mondatot értelmének lényeges megváltoztatása nélkül a következõképpen is át lehet alakítani: a világ azért jött létre. hogy beteljesedjen.az Antikrisztus hamarosan egyetemes birodalmának trónjára emelkedik. Az Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom címû történelmi tanulmányom ennek a tényállításnak a hiteles voltát bebizonyította.minden. Jó lenne. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. ütött az óra.

Spanyolország fõrabbija tanácsért fordult a Konstantinápolyban székelõ Nagy Szanhedrinhez. nem bizonyítja azok hamis voltát. Megkaptuk a levelet. Ekként mégis sikerült a Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozatalával a kitûzött célt megvalósítani . Á "bölcsek" a Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozásával pogromokat idéztek elõ Oroszországban. Ha nincs antiszemitizmus. Saját neveiket nem közölték. amint egy könyv javított kiadása sem bizonyul hamisítványnak. azokat fokozatosan fejlesztve. Izrael Államban pedig atombombákat gyártanak a muzulmán országok sakkban tartására. Ezt a Jegyzõkönyvek. Ezzel zsarolják a demokratikusnak mondott országok vezetõit. meg is hozták Adolf Hitler személyében. hogy a zsidó szabadkõmûvesség számára az antiszemitizmus jelenléte létfontosságú. Harmincöt év az "Istenség munkatársai" számára annyi. amikor a spanyol törvény kiutasítással fenyegette a zsidókat. Az így szerzett pénzbõl a zsidó szabadkõmûvesek meghíznak.a köznép gyûlöletét a kis zsidók ellen felszítani . Napóleon császár ellen szerkesztett gúnyirat kiadásában. amelyek jelentõs zsidó tömegek Palesztinába történõ kivándorlását eredményezték. A Jegyzõkönyveket nyilvánosságra hozó "bölcsek" között voltak olyanok. A válasz a következõ volt: "Szeretett barátaim Mózesben.és egyben magukat rágalmazás áldozataiként feltüntetni. melyben aggodalmatoknak és szerencsétlenségeteknek adtok hangot. A Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozása maguknak a Cion bölcseinek a tette volt. A célja elérésének érdekében minden eszközt felhasznál. hogy a Jegyzõkönyvek eredeti szövegét esetleg stilizálták.akkor a már a nagyközönség által teljesen elfelejtett-a III. melyet . akkor szítanak a legaljasabb módszerekkel. Mielõtt a Jegyzõkönyvek szövegét nyilvánosságra hozták volna. mint egy világgá kürtölt apróhirdetés. nehogy a jogos népharag ellenük forduljon. érlelve igyekszik megvalósítani. (223-225. majd pedig a messianisztikus kor eljövetelének és fennmaradásának biztosítására. mint egy nap a közönséges halandók életében. A "bölcsek" ugyanakkor egy ügynököt kerestek céljuk megvalósításának elõmozdítására.Az. elkészítették a védelmükre . Napóleon elleni gúnyirat kiadását. A szabadkõmûvesség a világ meghódítására szõtt terveit hosszú távon. oldal) További jegyzõkönyvek ismertetése 1492-ben. A Nietzschei Birodalom Titkai (Les Secrets de l'Empire Nietzschéen) címû francia nyelvû terjedelmes könyvemben számos jelenkori esemény felidézésével bizonyítom. akik már közrejátszottak a III. Chemor.

hogy vegyétek fel a kereszténységet: tegyétek azt. és bosszút állhattok rajtuk. Azt illetõleg. hogy Spanyolország királya arra kötelez benneteket. amelyeket adunk. . amely fényt derített a zsidóság titkos szervezeteire Oroszországban: Az okiratot egy Zunder nevû halott zsidó zsebében találták. Nem sokkal korábban gyengék és tehetetlenek voltuk. Amirõl korábban csak álmodhattunk. Izrael Fiai! Közeledik végsõ gyõzelmünk órája. Azt illetõleg. és ügyeljetek arra. hogy õk foszthassák ki apránként a keresztényeket. 2.elszenvedtek. Ne térjetek el ezektõl az utasításoktól. A sok más aggodalmat illetõleg: intézzétek úgy. hogy õk vehessék el a keresztények életét. A nagy satrapák és rabbik tanácsa a következõ: 1. hogy mindig keveredjenek bele államügyekbe. 3. 4. hogy parancs van rá. decemberi dátummal ellátott. 5. 1919. február 5-i száma egy érdekes. aki a 1 1. most közel került a megvalósuláshoz. Mesterlövész zászlóalj bolsevik parancsnoka volt. hogy elpusztítják a zsinagógáitokat: fiaitokból legyenek kanonokok és lelkészek azért. A világ uralmának küszöbén állunk. mint ti magatoknak. . héber nyelvû dokumentumot közölt. Ezáltal uralhatjátok a világot. hogy fiaitokból legyenek szószólók és ügyvédek. hogy a keresztényeket rabigába hajthassák. (Aláírás) A konstantinápolyi zsidók hercege " **** A Berlinben megjelenõ Prizyv nevû orosz újság 1920. hogy megkísérlik elvenni az életeteket: fiaitokból legyenek orvosok és patikusok. Bennünk is ugyanolyan fájdalmat kelt hallani róla. valóságos hatalomra fogtok jutni. Azt illetõleg. hogy elpusztíthassák a templomaikat. mert nem tehettek másként. hogy bármennyire is megalázottak vagytok. Azt illetõleg. mert majd tapasztalatból meg fogjátok látni. Teljes egészében a következõket tartalmazta: TITKOS.Az Izraelita Nemzetközi Liga fiókjainak képviselõi számára. hogy megfosszanak benneteket a tulajdonotoktól: fiaitokból legyenek kereskedõk.

Mindent megtettünk. és végül térdre kényszerítsük õket. Apfelbaum (Zinovjev). amely egy nap ellenünk fordulhat. Oroszország feletti gyõzelmünk. hogy a legyõzött Oroszország ne találhasson vezetõket! Ezáltal minden lehetõség megszûnik számukra. ugyanazon a kijelölt úton kell tovább haladnunk. de legyetek óvatosak. hogy mi nem bízhatunk a Vörös Hadseregben. Végre megpillanthatjuk az orosz nép keserû. amelyet a keresztények teremtettek. Véget kell vetnünk az orosz nép legjobb és vezetõ elemeinek. a jövõben egy új nemzedékkel ellenünk fordulhat. hogy megfosztottuk õket tulajdonuktól és aranyuktól. stb. A hatalom a kezünkben van. mert a politikai és gazdasági hatalmunk és befolyásunk a tömegekre gyorsan fejlõdik. sem könyörületet.mindegyikük mint sok ezernyi más. Legyetek óvatosak és legyetek csendben! Nem kegyelmezhettek ellenségünknek. Oroszországot legyõztük és tönkretettük. Megingattuk a kultúrát. Háborúk és osztályharcok elpusztítanak minden kincset és kultúrát. Mindezeket majdnem teljes egészében véghezvittük. hogy miután átmasíroztunk lerombolt és legyengült oltárokon és trónokon. a házbizottság. Szilárdan vonjátok össze soraitokat! Tudassátok népünk nemzeti . hogy az orosz népet a zsidó hatalom rabigájába hajtsuk. mert csak mi magunk védhetjük meg magunkat! Ne feledjétek. Rosenfeld (Kamenyev). amelyet szellemi felsõbbrendûségünkkel értünk el. elõvigyázatosak. Oroszországban a hatalmunk korlátlan. A munkások és parasztok között gyûlöletet és vitákat kell szítanunk. a civilizációt. Az idegen vallás és doktrínák tekintélyét nagyon sikeres propagandával könyörtelen kritikának és gúnyolódásnak tettük ki. a mi embereink kezében van.egy pillanatra sem -. de ne feledjétek .most pedig a világ katasztrófájának köszönhetõen büszkén emelhetjük fel fejünket. ezáltal irányító hatalmunk van a világ tõzsdéi fölött. hogy óvatosaknak kell lennünk. de ugyanakkor nagyon óvatosaknak kell lennünk. A városokban a népbiztosság és az élelmiszerbizottság. hogy a gyõzelem megrészegítsen benneteket. De ne hagyjátok. a hagyományokat és a keresztény nemzetek trónjait. és láthatjuk õket könnyek között! Ezt a népet tehetetlen rabszolgákká alacsonyítottuk azáltal. Izrael Fiai! A régóta vágyott gyõzelmünk órája Oroszország fölött már közel van. A szent törõdés védelmünkért nem enged sem sajnálatot. Biztosra lehet mondani. hogy ellenálljanak hatalmunknak. mert a fõ ellenségünk az elnyomott Oroszország. Steinberg . Legyetek óvatosak. Izrael Fiai! Közel van gyõzelmünk. De legyetek óvatosak. sötét hatalmakba! Bronstein (Trockij). Izrael igaz fiai. Felvásárolunk kormánykölcsönöket és aranyat.ne helyezzetek bizalmat áruló. súlyos helyzetét. Mindamellett azonban óvatosaknak kell lennünk. Oroszország haláltusáját vívja lábunk alatt.

Az eredeti orosz nyelvû változatot Boleslaw Bierut. a találkozók kizárólag nyilvános helyeken történhetnek. melyeket a történelem hagyott ránk! Védelmezzen és vezessen szellemünk és tehetségünk! Aláírás: az Izraelita Nemzetközi Liga Szentpétervári Fiókjának Központi Bizottsága. mind stílusa és eredete kísértetiesen hasonlít a Jegyzõkönyvekéhez. 1. (Szigorúan titkos) K.aki mellesleg az MGB és a háború elõtti NKVD (Belügyi Népbiztosság) lengyel ügynöke is volt. 45 pontból álló dokumentuma már megjelent korábban néhány magyar folyóiratban. és . 6. . Habár az alapelvek csak Lengyelországra vonatkoznak. akit Lengyelország Sztálinjának neveztek. hogy itt is közreadjuk. miután fõszerepet játszott a második világháború utáni hatalomátvételben. Az információkat a nagykövetség veszi át különleges szolgálatunk közremûködése mellett.politikáját! Harcoljatok az örök eszmékért! Tartsátok az õsi törvények szentségét. A Nagykövetség épületeinek területén tilos a bennszülöttek soraiból általunk beszervezett informátorokat fogadni. mert mind témája. Bierut 1918-ban lépett be a kommunista pártba. **** A KGB (Állambiztonsági Bizottság) akkori elõdje. Moszkva. 1947. az MGB (Állambiztonsági Minisztérium) titkos. Kötelességünknek éreztük azonban. mégis könnyen párhuzamot lehet vonni az elmúlt évtizedek magyarországi történései és a "bennszülöttekre" vonatkozó használati utasítás között.* egykori lengyel köztársasági elnök dolgozószobájában találták meg. 2. Államférfi és kommunista pártvezér. Az ezekkel az emberekkel való találkozásokat egy erre kijelölt szolgálat szervezi. AA/CC 113 Utasítás NK/003/47 2. Az alábbiakban közölt titkos utasítások állítólag Lengyelországból jutottak el Magyarországra. Bierut Boleslaw (Rury Jezuickie) 1892-ben született Lublin mellett.

És elérni teljes megsemmisítésüket. és 1930. a parasztzászlóaljakkal és más társaságokkal és szervezetekkel állnak kapcsolatban. Kongresszusa idején. 3. Egyesíteni kell az összes ifjúsági szervezetet. Sztálin és a Vörös Hadsereg segítségével Bierut és elvtársai 1947-re megszabadultak az ellenzéktõl. a Szovjet Kommunista Párt 20.életét a kommunista eszmék hirdetésének szentelte. Ennek az ügynek az érdekében ki kell használni a fegyveres ellenzék jelenlétét. 2. a Lengyel Szocialista Párttal. akik Lengyelország Kommunista Pártjával. Lengyelországban. ügyelve arra. 1952ben feladta elnöki posztját és miniszterelnök lett. A háború nagy részét ott élte át. 1943. Bierut. megengedhetetlen katonáink és a bennszülött lakosság. hogy minden kulcsszerep olyan embereknek jusson. az Interbrigadistákkal. amelyek nem a mi kezdeményezésünk folytán keletkeztek. akik a különleges osztályunk szolgálatában állnak. hogy minden fegyveres akcióban azok a katonák vegyenek részt. Bulgáriában. Meg kell gyorsítani az összes párt egy szervezetbe történõ egyesítését. a szabadulása után a Szovjetunióba ment. és hozzáláttak a lengyel élet elszovjetesítéséhez. 4. a Lengyel Munkáspárt fõtitkára elmozdításában. aki 1945-tõl köztársasági elnök volt. Még a végsõ egyesítés elõtt likvidálni kell a cserkészmozgalom ismert vezetõit. de 1954-ben lemondott. 6. között többször letartóztatták. és 1948ban újjáalakította a pártot Lengyel Egyesült Munkáspárt néven. Csehszlovákiában és Ausztriában hirdette a kommunizmust. a Lengyel Kommunista Ifjúsági Szövetséggel. Moszkva hû követõje. Meggyorsítani azon bennszülöttek likvidálását. 1920. szintén megengedhetetlen egyszerû sorkatonák bennszülött nõkkel való érintkezése. 5. közremûködött Wladyslaw Gomulka. végén visszatért Lengyelországba. akik a Kosciluszko-hadseregbe (a Szovjetunió területén a Vörös Hadsereg oldalán harcoló lengyel hadsereg) való belépésük elõtt országunk (a Szovjetunió) területén tartózkodtak. és járási vezetõktõl felfelé a vezetõ helyekre különleges szolgálatunk által jóváhagyott embereket kell helyezni. és 1938-ban. hogy tiszti kádereink a bennszülötteket azok lakásaiban látogassák. Fõként annak kell nagy figyelmet szentelni. hogy katonáink és a civil lakosság között semmiféle kapcsolat ne jöhessen létre. Megengedhetetlen. a Hazai Hadsereggel. amikor Hruscsov elõterjesztette a híres "sztálini idõszak bûncselekményei"-t. 1956-ban halt meg Moszkvában. Ügyelni kell arra. katonaság közötti kapcsolatteremtés. .

Ezután pedig el kell kezdeni vidéken a kollektivizálást. hogy ez az árucsere-forgalom keretén belül történik. 13. csökkenteni kell a termelõeszközök kiosztását. Ez elsõsorban az egészségügyet. (A helyi közigazgatási szervek tudomása nélkül) 1 1. és növelni az állami beszolgáltatási kötelezettségek kvótáit. hogy a bennszülött sajtó ne közölje a hozzánk szállított áru mennyiségét és fajtáit. Minden kormányszervbe. akik földet. parcellát. nem engedni õket magasabb posztra. hogy a sajtó kiemelten írjon a bennszülötteknek kiszállított áru mennyiségérõl. Különös figyelmet kell szentelni a szervezési képességekkel rendelkezõ és népszerûségre esélyes egyéneknek. Megszervezni és figyelni arra. hogy azon személyek. Nyomást kell gyakorolni a bennszülött hivatalokra. hogy tulajdonosok. 9. Ügyelni kell arra is. hogy a pártkongresszusok küldöttei által megválasztott funkcionáriusok az elõttük álló teljes idõszakra ne tarthassák meg mandátumaikat. A paraszti magángazdálkodással szemben olyan politikát kell folytatni. Ha mindez nem vezetne eredményre. akiket különleges szolgálatunk szemel ki. el kell távolítani azokat az embereket. akik a koncepciók tervezésében és a követelések felterjesztésében aktivitást fejtenek ki. Elintézni. hogy azt kiutalták. a bíróságokat.7. A küldöttek semmi esetre sem hívhatnak össze vállalatok közötti gyûléseket. hogy az állami alkalmazottak (a biztonsági szerveket és a bányaipart kivéve) alacsony fizetést kapjanak. . amennyiben ellenállást tanúsítanak. Minden elkövetkezendõ kongresszusra új küldötteket kell válogatni. 12. csakis olyanokat. esetleg minimális haszonnal járhasson. valamint a vezetõ beosztásban dolgozókat érinti. Különleges figyelmet kell szentelni annak. 10. valamint az üzemek többségébe különleges szolgálatunkkal együttmûködõ egyéneket kell beépíteni. hanem csak arról. hogy a magángazdálkodás ráfizetéses legyen. Az ilyen embereket be kell szervezni. Amennyiben nagyobb ellenállás keletkezik. Úgyszintén nem szabad ezt üzletnek nevezni. a közmûvelõdési szférát. telket szereznek. ne arról kapjanak papírt. 8. a hiányzó mennyiséget behozatallal kell pótolni. meg kell szervezni. hogy a mezõgazdaság ne tudja fedezni az ország élelmiszerellátását. Ha nincs más megoldás. Emellett meg kell említeni. és ha egy ilyen gyûlést mindenképpen össze kell hívni.

hivatal és intézmény foglalkozzon. mielõtt a többiekkel nem konzultált. melyek különleges utasításainkban vannak feltüntetve. a hiánycikkek elosztásának megszervezése. melyek a bányaiparban hasznosíthatók. 21. akik a rájuk bízott feladatokat példamutatóan végrehajtják. a jelentés pedig a központba küldendõ. megfelelõen pontatlanok legyenek. hogy csak azokat a dolgozókat és vezetõket léptessék elõ. 17. Nem . és akik nem hajlamosak azon problémák analizálására.és kölcsönkérelmek elbírálása. valamint fejleszteni és támogatni tevékenységüket. Mindent elkövetni annak érdekében.14. aki párt-. Az üzemi önkormányzatok semmiféleképpen sem fejthetnek ki hatást az üzem tevékenységére. kirándulások szervezése. Meg kell szervezni.) 16. ahol már el vannak helyezve különleges szolgálatunk emberei. valamint azokat. Minden fegyveres akció és éleslövészet alatt a lõszer mennyiségét fegyverre való tekintet nélkül állandóan szigorúan ellenõrizni kell. 18. Nagy figyelmet kell szentelni a feltalálóknak és újítóknak. melyek túlérnek tevékenységük határain. úgymint a vállalati üdültetések szervezése. hogy a határozatok és rendeletek. 19. Azon bennszülöttek tevékenységéhez. a politikai vezetés határozatainak és nézeteinek az igazolása. (Kivételt képeznek a bányaipart érintõ ügyek. hogy azok alkalmazottaik szemében kompromittálják õket. állami és gazdasági funkciókat viselnek. hogy az egyes ügyek tárgyalásával egyszerre több komisszió. de egyikük sem hozhat határozatot. 23. gazdasági vagy szervezeti jellegûek. A szakszervezetek nem szegülhetnek ellen az igazgatóság utasításainak. A szakszervezeteket más feladatokkal kell elfoglalni. de minden egyes találmányt következetesen fel kell jegyezni. 22. Mindent megtenni annak érdekében. A bennszülött tiszti káderekre csak ott bízható felelõs pozíció. és lehetetlenné tegyék visszatérésüket eredeti környezetükbe. a nyugdíj. olyan feltételeket kell kialakítani. legyenek azok jogi. Kizárólag a határozatok teljesítésén dolgozhatnak. Csak azon találmányok megvalósításához szabad hozzájárulni. kulturális és szórakoztató programok. 15. 20. Megfigyelés alatt kell tartani minden tudományos kutatóintézetet és laboratóriumot.

Figyelni kell arra.) 25. nem bekötött vízvezetékeket és az utcai kutakat szisztematikusan fel kell számolni. 27. 30. . észrevételeket és azok szerzõit. hogy az ipari hulladék azon folyókba legyen irányítva. (Kivéve az NK 552-46. melyekben hosszabb idõre háziállatokat lehetne tartani vagy nagyobb mennyiségû élelmiszertartalékot felhalmozni. Nem szabad megengedni azonban a bírált jelenségek okainak megszüntetését. nehogy az újjáépítés alatt álló vagy az újonnan felépített városokban és lakótelepeken léteznek olyan vízvezetékrendszerek. de azok nem vezethetnek a nemzet egységéhez. ivóvíztartalékként szolgálhatnak. 28. A találmány értékérõl és leírásáról szóló dokumentumok közlése megengedhetetlen. melyek idõszerû termelési témákkal foglalkoznak. Az ipari objektumok rekonstrukciója és építése során ügyelni kell arra. melyeken helyet kap a múlt és a helyi problémák bírálata. Ezen termékek árai magasabbak legyenek. valamint olyan beszélgetéseket. Népszerûsíteni kell a dolgozókkal folytatott beszélgetéseket. A magántulajdonban lévõ termelõvállalatok és az iparosok csak olyan alapanyagokat és berendezéseket kaphassanak.valósíthatók meg azok a találmányok. 24. mint az állami vállalatok hasonló termékei. 31. Az üzemekben kezdeményezni kell a különbözõ problémafelvetõ és szakmai értekezletek összehívását. ezzel párhuzamban pedig nyersanyagtermelés és nyersanyagbányászat visszaesését eredményeznék vagy akadályoznák a határozatok teljesítését. amelyek meggátolják a jó minõségû áruk elõállítását. 29. Számú utasításban szereplõ szállítmányokat. Ha egy találmány már ismertté vált. A bennszülött vezetés nyilvános fellépései lehetnek nemzeti és történelmi színezetûek. Az újjáépített városok és az új lakótelepek lakásaiban nem lehetnek többlethelyiségek. Az egyes szállítmányok pontosságában zavarokat kell elõidézni. amelyek a termelés növelését. 26. feljegyezni az ott elhangzott javaslatokat. melyek nincsenek rákötve a fõ vízhálózati rendszerre. meg kell szervezni annak külföldre való eladását. A régi.

temetõink megrongálása.32. az általános filozófia. azonnal be kell indítani ellene nacionalizmus és sovinizmus vádjával egy rágalomhadjáratot. amelyik ugyan támogatná az országunkkal való szövetséget. 34. Figyelni és ellenõrizni az egyházi nyomdákat. hirdetõ. . és a középiskolákban beszüntetni a latin és az ógörög nyelv. akik a forradalomig és a második világháború alatt nálunk éltek. Az alap. Inspirálni kell olyan állami mûvészeti és sportrendezvények megrendezését. a logika és a genetika oktatását. de különösen a közép. hogy általános ellenszenv alakuljon ki ezen intézmények ellen. 36.és fõiskolákból el kell távolítani azokat a tanítókat. de semmiképpen sem engedhetõ meg számbeli megfogyatkozásuk és normális mûködésük sem. A történelem oktatásában nem szabad megemlíteni. hanem rá kell mutatni a királyok zsarnokságára és az elnyomott nép harcára. amelyek a bennszülöttek harcát ünneplik a (az oroszokat kivéve. Elõ kell idézni a hivatali adminisztráció minden szinten történõ maximális terebélyesedését. hogy melyik uralkodó szolgálta vagy akarta szolgálni az ország javát.illetve szakiskolákból. a vallásoktatás tartalmát. A szakiskolákban be kell vezetni a szûk specializációkat. A kulturálisnevelõmunkát úgy irányítani. Ha létrejön egy olyanjellegû szervezet. Meggátolni a belföldi piac ellátását. s melyek a szocializmusért vívott harcot hirdetik. 35. A propagandamunkába be kell vonni a bennszülötteket. Ezt a következõképpen kell csinálni: emlékhelyeink megszégyenítése. levéltárakat. Megengedhetõ az adminisztratív szervek bírálata. de ugyanakkor szorgalmazná a hivatalos vezetés gazdasági tevékenységének ellenõrzését. 37. 38. és kihasználni a velük szemben létezõ gyûlöletet. és a velük kötött egyezmények értelmét kétségbe vonó röplapok kiadása. Helyüket kinevezett emberekkel kell feltölteni. nemzetünk és kultúránk befeketítését. de még a temetési szertartásokat is. különösen a német) megszállókkal szemben. a prédikációkat. korlátozni a forrásmunkák kiadását. Ügyelni kell minden gyártási tervre a bányaiparban. az énekeket. Különös figyelmet kell szentelni az egyházaknak. A helyi kiadványokban nem engedhetõ meg azon bennszülöttekrõl szóló mûvek megjelenése. 33. akik köztekintélynek és népszerûségnek örvendenek. Megszüntetni a tantárgyak közötti különbségeket. valamint a megfelelõ instrukciókkal megjelölt vállalatokban.

hogy az eset bírói mûhibának minõsül. Nyilvánosságra kell hozni azoknak a vezetõ pozíciókban dolgozó személyeknek pereit (elsõsorban a hadügyben. Meg kell szervezni. 43. csupán a diploma megszerzése.39. 40. 42. minisztériumokban. nem lesz perújrafelvétel. Drasztikus esetekben vissza kell hívni õket funkciójukból. Odafigyelni arra. Meg kell gátolni a politikai perekben elítélt személyek rehabilitációját. Végsõ esetben vezetõ állásba kell tenni õket. 44. Megdolgozni azokat az ellenzékieket. csak azzal a feltétellel lehetséges ezt megtenni. hogy a fõiskolákra a legalacsonyabb társadalmi rétegekbõl származók kerüljenek be elsõsorban. és a legkisebb szakértelemmel rendelkezõ iskolázatlan munkásokkal helyettesíteni õket. 45. akik a bennszülött lakosság tekintélyét élvezik. akiket népellenes. szocializmusellenes és az iparosítást ellenzõ tevékenységgel vádolnak. Ez a dolgozó tömegek figyelmét felkelti. . valamint a hibás ítélet okozói (bírák. Az úgynevezett véletlen események során. és a késõbbi változások idejére kádertartalékként számolni velük. hogy egy szükséges katonai intervenció esetén gyorsan és minden oldalról elérhetõ legyen az ellenállás helyszíne vagy az ellenzéki erõk összpontosításának helye. tanúk. Gondoskodni a hidak. más hasonló vagy magasabb szintû pozíciókba helyezni õket. akik tevékenységükkel károkat okoztak vagy az alkalmazottak elégedetlenségét idézték elõ. 41. fõbb hivatalokban. iskolaügyben dolgozókról van szó). mielõtt még betörnének a köztudatba. vádlók és informátorok) nem lesznek beidézve. állítsák bíróság elé. utak és az összekötõhálózat kiépítésérõl és felújításáról. Azokat a párt által kinevezett vezetõket. likvidálni vagy köztörvényes kihágás vádjával bezárni õket. akiknek nem érdekük szakértelmük növelése. hogy a politikai ellenzék képviselõit lecsukják. Amennyiben ez a rehabilitáció elkerülhetetlen. A munkahelyeken gondoskodni kell a különbözõ funkciókban dolgozó emberek leváltásáról.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful