Tisztelt Látogató!

Ezen az oldalon megtalálható a "Cion Bölcseinek Jegyzõkönyvei" c. Magyarországon, 1999-ben megjelent és betiltott könyv, tanulmányozás céljából, hogy mindenki saját maga eldönthesse, vajon annak állításai igazak, vagy sem. Igen sajnálatos, hogy Magyarországon 40 év diktatúra után még mindig vannak betiltott könyvek, és még mindig vannak "gondolatbûnök". A polgárokat a rendõrség és a bíróság továbbra is kisgyermekeknek nézi, akik nem tudják eldönteni, hogy szerintük mi az igaz, és mi nem. Ez ellentmond a liberális demokrácia alapelvének, a teljes körû szólásszabadságnak, az Alkotmánybíróság mégsem hozott idáig engedélyezõ döntést. Vajon milyen körök érték el, hogy ezt a mûvet sikerült betiltani? Kik félnek attól, hogy a polgárok saját maguk alakíthassanak ki véleményt, és hogy érvekre érvekkel lehessen válaszolni? Mi lesz a következõ mû, amit betiltanak Magyarországon? Szóval itt vannak a jegyzõkönyvek, kérem, olvassák el, és utána alakítsanak ki véleményt róla, (ne pedig elõtte, mint a (csiga) Tv2 riporterei, akiknek persze a sok munkában erre bizonyára nem volt idejük)
Alig van a világon még egy könyv, amelyrõl annyit beszéltek volna, amelyre annyit hivatkoztak volna, amelybõl annyit idéztek volna, mint a Cion bölcseinek jegyzõkönyvei címen ismeretes mû. Nem valószínû, hogy akad európai kultúrember, aki ezt a nevet: "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei" ne hallotta volna. És mégis, ha utánaérdeklõdünk, hogy mi is ez a Jegyzõkönyv, ki olvasta azt, alig pár ember akad, akinek kezéhez ez a rendkívül érdekes és megdöbbentõ dokumentum eljutott volna.

CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI

ELÕSZÓ

Az 1974-ben, Londonban kiadott magyar nyelvû változathoz (részletek)

Alig van a világon még egy könyv, amelyrõl annyit beszéltek volna, amelyre annyit hivatkoztak volna, amelybõl annyit idéztek volna, mint a Cion bölcseinek jegyzõkönyvei címen ismeretes mû. Nem valószínû, hogy akad európai kultúrember, aki ezt a nevet: "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei" ne hallotta volna. És mégis, ha utánaérdeklõdünk, hogy mi is ez a Jegyzõkönyv, ki olvasta azt, alig pár ember akad, akinek kezéhez ez a rendkívül érdekes és megdöbbentõ dokumentum eljutott volna. Annak ellenére, hogy a könyv több mint 30 nyelven megjelent, s így többszázezer példányban kellene, hogy közkézen forogjon, alig szerezhetõ be, mert akármilyen nagy példányszámban jelennek is meg a kiadványok, a könyveket még a III. Birodalomban is napok alatt felvásárolták a titokzatos kezek. A magyar olvasóközönség tájékoztatására kötelességünknek tartottuk, hogy ezt a mûvet most magyar nyelven is megjelentessük. Bár a mû magyarul már régebben is megjelent, a kiadás mégis a legnagyobb könyvritkaságok közé tartozik. (Az egyik változat szerint) az orosz rendõrség 1901ben, egy zsidó házban tartott házkutatás alkalmával nagyobb, héber nyelven fogalmazott kéziratot talált. A kéziratot a rendõrség azonnal átadta Szergej Nyil (Nilus) professzornak, az ismert orientalistának, aki vállalta a fordítást. A kézirat tartalmát az orosz kormány oly megdöbbentõnek találta, hogy a fordításból jó néhány példányt a külföldi államok rendelkezésére bocsátott. Így kapott a fordításból egy példányt a brit kormány is, amit megõrzésre átadott a brit Állami Múzeumnak, ahol a kéziratot 1906. augusztus 10-én vették fel a könyvtár nyilvántartásába... ... Nyil professzor fordítása könyv formájában is megjelent a Szentpétervár melletti Szent Szergej kolostor nyomdájában, 1902-ben. 1905-ben még két kiadás jelent meg a könyvbõl. Ugyanebben az évben - a kiadó megjelölése nélkül Szentpétervárott még egy kiadás jelent meg a Jegyzõkönyvekbõl, amelyet Gottfried zur Beeknek sikerült megszereznie, és ezt a kiadást fordította németre. 1907-ben a szentpétervári süketnémák intézete nyomásában és G. Butmi orosz orientalista feldolgozásában jelent meg a Jegyzõkönyvek 4. kiadása, amelyet Beek ugyancsak felhasznált a német fordításhoz. Nyil tanár fordítása is megjelent újra 1911-ben, a Szent Szergej kolostor nyomásában, amelyet Beek ugyancsak felhasznált. Ezt a kiadást is gyorsan felvásárolták, így Nyil 1917-ben újra kinyomtatta a könyvét. 1917. február 28-án, az orosz szabadkõmûves páholyok a francia és angol páholytestvérek segítségével kirobbantották az orosz bolsevista forradalmat és megbuktatták a cárizmust. Az államvezetést Lvov herceg vette át, maga is ismert szabadkõmûves. Nyil könyvét március 3-án akarták továbbítani a könyvkereskedések részére. A köteteket már berakták egy tehervagonba, amikor fegyveres forradalmárok rohanták meg a pályaudvart, feltörték a vagont, a könyveket kiszórták és az utolsó példányokig megsemmisítették. Miután csak nagy rakás hamu maradt vissza a könyvekbõl, anélkül, hogy bármihez hozzányúltak volna, bármit raboltak volna, eltávoztak. Vagyis kétségtelen, hogy egyetlen

feladatuk a könyvek megsemmisítése volt. Amint pedig Kerenszkij vette át a kormányt, azonnal rendeletileg koboztatta el még a magánkézben lévõ könyveket is. Hasonlóképpen ismerteti a Jegyzõkönyvek keletkezését Victor E. Marsden, "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei"-nek angol fordítója is, aki annak orosz kiadását még oroszországi tartózkodása alatt ismerte meg. (Marsden a londoni Morning Post oroszországi tudósítója volt, a szerk. ) A forradalmárok, akik tudták, hogy Marsden már évek óta foglalkozik a Jegyzõkönyvek angolra fordításának gondolatával, a forradalom elsõ napjaiban elfogták, a Péter-Pál börtönbe szállították, ahonnan azonban sikerült kalandos körülmények között megszöknie. Õ, miután a már megjelent orosz kiadásokból egyet sem tudott magával hozni, az Állami Múzeumban lévõ s az orosz kormány által hivatalosan az angol kormány részére 1901-ben eljuttatott kéziratot fordította angolra. (A magyar fordítás is ez alapján készült. Sajnos a fordító neve a könyvben nincs feltüntetve, így azt mi sem tudjuk közreadni, a szerk.)

ELÕSZÓ az 1922-ben kiadott angol nyelvû változathoz

Magukról a Jegyzõkönyvekrõl nem kell sok szót ejteni bevezetés gyanánt. 1905ben Szergej Nyil jelentette meg a 24 jegyzõkönyvet tartalmazó könyvet. Egy példány a British Múzeum tulajdonában van. A könyvön pecsét mutatja a nyilvántartásba vétel dátumát: 1906. augusztus 10. Oroszországban a Kerenszkij rezsim idején az összes fellelhetõ példányt megsemmisítették, utódai pedig azonnal végrehajtandó halálbüntetéssel sújtottak mindenkit, akinek ez a könyv a birtokában volt. Ez már önmagában is elegendõ bizonyítékot szolgáltat arra nézve, hogy a Jegyzõkönyvek valódiak. Természetesen zsidó kiadványok cáfolják valódiságát, ami arra enged következtetni, hogy Nyil professzor esetleg maga ötlötte ki és foglalta össze az egészet saját céljai érdekében.

Henry Ford. Theodor Herzl. hogy ezek összhangban vannak a fejleményekkel. a leírtak és a beteljesedések között az összefüggés túlságosan szembeszökõ ahhoz. Herzl beszámol az 1895-ben tett elsõ angliai látogatásáról és ott a Goldsmid ezredessel folytatott beszélgetésérõl. amely lényegében zsidó gyõzelem. hogy az angol arisztokrácia kisajátításának és hatalma megsemmisítésének . Következésképp az angol arisztokráciának két lehetõsége maradt: vagy eladják birtokaikat a zsidóknak. Goldsmid keresztényként nevelkedett zsidó. az elsõ cionista kongresszuson tették õket közzé.legjobb módja az. és szíve szerint örök zsidó nacionalista. Goldsmid azt javasolta Herzl-nek.ezáltal az angol nép kiszolgáltatottságának . Nemrégiben jelent meg Herzl "Naplók" címû kötete. Feltárja a zsidó nemzet több évszázados közös mûködési tervét. vannak-e közvetett bizonyítékok minderre? Igen. a New York-i World-ben megjelent interjúban a "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei"-rõl tömören és meggyõzõen kifejtette: "Az egyetlen nyilatkozat. az angol hadsereg tisztje. február 17-én. és a Hatodik jegyzõkönyvben határozott utasítások vannak erre vonatkozólag! Az 1906-os angliai választás "liberális" gyõzelme. amelybõl lefordított részletek jelentek meg a "Jewish Chronicle" 1922. az évszázadok alatt többször is kiszivárogtak. . ha aránytalanul magas adókat vetnek ki a birtokokra. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. hogy birtokadózási politikájukat megvalósítsák. mert az okmányok tartalmát sohasem próbálják cáfolni. Most is összhangban vannak:' Csakugyan összhangban vannak! A Jegyzõkönyvek tartalma Cion uralkodóinak legbensõbb köreiben elhangzott beszédét tárja az olvasó elé. Bázelben. Ennek fényében tanulmányozhatja ezt az embertelen dokumentumot. a modern cionizmus atyjának elnöksége alatt. és mindvégig összhangban voltak a világhelyzettel egészen mostanáig. A terv egyes részei vagy kivonatai. A zsidóknak az az állítása. Herzl szerint ez kiváló ötlet volt. Tizenhat évesek. de nagy a valószínûsége annak.Mr. már önmagában is valódiságuk beismerése. és ez a bizonyíték nagyon meglepõ. hogy 1897-ben. mint a bölcsek titkai. vagy gyermekeiket zsidókkal házasítják össze. egy 1921. melyet maguk a bölcsek mindig korszerûsítenek. Az intelligens olvasó a jelenlegi történelem ismereteibõl és saját tapasztalataiból is megerõsítheti minden sorának valódiságát. a bölcsek számára lehetõvé tette. sõt. vagy hogy elbagatellizáljuk. hogy azokat mellõzzük. amit a Jegyzõkönyvekrõl hajlandó vagyok közzétenni az. hogy létezik egy zsidó világösszeesküvés. július 14-i számában. Ezt a zsidók is jól tudják és ezért kerülik a szembesítést. Herzl "Naplók" címû kötetének feljebb említett példája fölöttébb jelentõs bizonyítékkal szolgál arra. és hogy a Jegyzõkönyvek valódiak. Hol tartották az összejövetelt és kik hirdették ki a Jegyzõkönyveket? Ezekre a kérdésekre a válasz egy bizonyos fokig feltevésen alapszik.

1920. Herzl jelenlegi utóda. hanem . Bebizonyítja. Bebizonyítja. Az a mondás. csupán a jellegzetes látszatkeltésük megnyilvánulása. hogy telepítse õket véglegesen Európából. Weizmann." A figyelemre méltó összefüggés bizonyít néhány dolgot. Dr. hogy a világ zsidósága nem szándékozik Palesztinába. Weizmann a bölcsektõl származó következõ idézetet mondta: "A jóságos oltalom. kérdezhetnénk? Kijelentéseiket maguk a zsidók úgy hirdetik egymás között.) Vessük ezt össze a Tizenegyedik jegyzõkönyv utolsó elõtti bekezdésével: "Isten a szétszórtság ajándékát adta nekünk. Bebizonyítja. Õk nem a "Képviselõk Bizottsága" (az angol zsidó parlament). hogy a "haza" utáni vágy Palesztinában csak álca. Weizmann mindent tud róluk. amit mindenki gyengeségünknek tart. Ez azt is szemlélteti. mint a cionista mozgalom vezére. s éppen ez. A Wiener Freie Presse 1912. Van egy másik nagyon jelentõs körülmény. hogy a zsidók veszélyt jelentenek a világra és az árja faj ki kell. vagy más. október 6-án. hogy "jövõre Jeruzsálemben" találkoznak. Bebizonyítja. október 8." (Jewish Guardian. és utódaikat a saját körükbõl választják: Tehát a bölcsek ennek a . amely Párizsban székel. Dr.ez Õfelsége. Minden valószínûséggel õ maga is az egyik fõvezér volt. mely most az egész világ feletti uralom küszöbére vezetett bennünket. hogy ismerte a nevüket. De a néhai Walther Rathenau. Õk alkotják a Láthatatlan Kezet. hogy az egész világon szétszórta õket. bizonyult legfõbb erõnknek. vagy az "Egyetemes Izraelita Szövetség". HOGY HÍVJÁK A BÖLCSEKET? Hogy hívják õket? Ezt a titkot még nem tárták fel.nem három. hogy Dr. hogy a bölcsek léteznek. a Walesi Herceg birodalmi körútjának afféle zsidó változata. némi fényt vetett a tárgyra és kétségtelen. mint keresztények az evangéliumot. december 24-i számában ezt mondja: "Háromszáz (természetesen zsidó) férfi .KIK AZOK A BÖLCSEK? Tulajdonképpen kik is azok a Cion bölcsei.akik mindegyike ismeri a másikat kormányozza az európai kontinens sorsát. A fõrabbi birodalmi körútra indult . az Allgemeiner Electricitaets Gesellschaft-tól. az Õ Kiválasztott Népének. melyet Isten a zsidók javára cselekedett az. MAGYARAZATOK . 1920.háromszáz istennek az általános tisztjei. a zsidók valódi céljainak elenyészõ része. különálló országba települni. Hertz fõrabbi tiszteletére adott búcsúztató banketten idézett a Jegyzõkönyvekbõl.

929-ben. még magától a zsidó néptõl is. A hetediket . A Jegyzõkönyvek 1905-ös kiadásának utószavában Nyil a jelképpel kapcsolatban a következõ érdekes beszámolót adja: "A titkos zsidó cionizmus feljegyzései szerint Salamon és más zsidó bölcsek már i. amíg a pályát be nem zárja és a fej vissza nem tér Cionhoz. Ehhez zsidó nõket is bevetnek. akik következésképpen be voltak avatva az ügybe. szabadosság legbiztosabb terjesztõi a nemzetek vezetõ rétegeinek életében. A Harmadik jegyzõkönyv a judaizmus Jelképes Kígyójára való utalással kezdõdik. Augustus császár idején. 1552-ben. A második lépcsõfokot Rómában érték el. aláásta és elnyelte ezeknek az államoknak a hatalmát. a szerk. mint francia. Ez azt jelenti. az ötödiket Londonban. elméletben kidolgozták Cion békés világhódító tervét. Ezt úgy kell véghezvinni. A Kígyó feje csak akkor térhet vissza Cionhoz. Ezek a bölcs emberek úgy döntöttek. amelynek a feje a zsidó közigazgatás tervébe beavatottakat jelképezte. V Károly idején. hogy fejezze munkáját. hogy minden eszközzel gazdaságilag kell leigázni az országokat. A történelem folyamán részleteiben tovább dolgozták a tervet olyan emberek. amely azt jelenti. kb. miután Európa összes szuverén államát tönkretették. XVI. és erkölcsileg megrontják az embereket. Ahogy a Kígyó behatolt a nemzetek szívébe.a Jelképes Kígyó ravaszságával. nõk. 1871-ben. A közigazgatást mindig titokban tartották. i. Lajos idején. hogy békés eszközökkel meghódítják a világot Cion számára .1. a francia-porosz háború idején. 69ben. a negyediket Párizsban. e. (A Bill Clinton-Monica Lewinsky affér tökéletes példája ennek. 429ben. stb. hogy a Kígyó bekeríti Európát és Európa megbéklyózásának segítségével bekeríti az egész világot. A harmadikat Madridban.) A Jelképes Kígyó pályájának térképe a következõ: Európában az elsõ lépcsõfokot i. akik úgy mutatkoznak. e. a teste pedig a zsidó népet. ahol Periklész idején a Kígyó az ország hatalmát kezdte kóstolgatni. A jövendölés szerint a Kígyó be kell. A hatodikat Berlinben. e. olasz. Õk a. 1790-ben. szigorúan ragaszkodva a tervhez. 1814-tõl kezdõdõen (Napóleon bukásától). Görögországban tették meg. hogy gazdasági válságokkal és nagybani pusztítással lelkileg demoralizálják.

18. mint a Kígyó utolsó lépcsõfokát. 10. 11. Anarchia. Jegyzõkönyvek a nem-zsidók megjelölésére. 2. 8. Ez a sértõ és megalázó kifejezés feltárja a judaizmus legbensõbb lelkületét. Németországot és Angliát gazdaságilag megkímélték. A Kígyó további pályáját nem mutatja a térkép. A tömegek. 6. JEGYZÕKÖNYV A jog az erõben rejlik. 9. Az erõsebb joga. Ez alól még Németország sem volt kivétel. Liberalizmus.Szentpétervárott. 13. 5. Mindezen államok alkotmánya. Hit. A zsidó-szabadkõmûves hatóság legyõzhetetlensége. . Kijev és Odessza lesz. hogy ezek a városok alkotják a harcias zsidó faj központjait. 2. 20. (Ezt a térképet évekkel a törökországi ifjútörök . de ez csak addig tart. amelyeken a Kígyó áthaladt. 24 1. 7. Konstantinápolyt úgy mutatja a térkép. hogy a következõ célpont Moszkva. A belsõ ellenség. melynek érdekében jelenleg (1905. mielõtt eléri Jeruzsálemet. 14.)" 2. Szabadság-csak egy eszme. alapjaiban megrázkódott. 1. A "gój" kifejezés szó szerint tisztátalant jelent héberül. a látszólagos hatalmával. 21. A tõke kényuralma. 4. 17. 12. Politika kontra erkölcs. 22. 1881-es dátummal. 19. Önkormányzat. 23. 16. de a nyilak arra mutatnak. Mára már közismert.) minden erõfeszítést megtesznek. Ezt a szót használja a héber köznyelv és a. amely fölé a Kígyó fejét rajzolták.vagyis zsidó . 3. 15. Arany. 3.forradalom kitörése elõtt készítették. amíg Oroszország elfoglalását véghez nem viszik.

A célszentesíti az eszközt. A vak tömeg. Politikai ábécé. Pártviszály. A zsarnoki uralom legmegfelelõbb formája. Alkohol. Klasszicizmus. Korrupció. A zsidó-szabadkõmûveskormány elvei és szabályai. Terror. "Szabadság, egyenlõség, testvériség:' A dinasztikusuralkodás elve. A gój arisztokrácia kiváltságainak megsemmisítése. Az új nemesség. A lélektani terv. A "szabadság" elvont fogalma. A népet képviselõk elmozdításának hatalma.

...Mellõzve a szép frázisokat, beszéljünk az egyes gondolatok jelentõségérõl: viszonyítással és elvonatkoztatással megvilágítjuk a minket körülövezõ valóságot. Tisztába kell jönnünk azzal, miben tér el a mi gondolkozásmódunk a gójokétól. Meg kell állapítani, hogy több az olyan ember, akinek rosszak az ösztönei, mint az olyan, akinek jók az ösztönei. Ezért a tömegek kormányzásában a legjobb eredményeket erõszak alkalmazásával és terrorizálással érik el, nem pedig akadémikus érveléssel. Minden ember hatalomra tör, mindenki szeretne diktátor lenni, hacsak módjában lenne, és valóban kevés az olyan ember, aki nem lenne hajlandó az összesség jólétét saját elõnye érdekében feláldozni. Mi tartotta kordában az embereknek nevezett ragadozókat? Mi szolgált eddig vezetésükre?

A társadalom kialakulásának kezdetén brutális és vak erõszaknak voltak alávetve, késõbb pedig a törvénynek, mely ugyanaz az erõ, csak álcázott formában. Levonom a következtetést, hogy a természet törvényénél fogva a jog az erõben rejlik. A politikai szabadság gondolat, nem pedig tény. Ezt a gondolatot csalétekül kell tudni használni, valahányszor szükségesnek mutatkozik a tömegeket saját pártunkra állítani annak megsemmisítésére, aki a hatalmat birtokolja. Könnyebben oldható meg ez a feladat, ha az ellenfél már megfertõzõdött az úgynevezett liberalizmussal, s ennek az eszmének kedvéért hajlandó lemondani hatalmának egy részérõl. Itt egész világosan megmutatkozik elméletünk diadala: a kormány meglazult gyeplõit - az élet törvényénél fogva - azonmód új kéz veszi fel és ragadja meg, a nemzet vak hatalma ugyanis egyet-len nap sem lehet meg irányítás nélkül, és az új hatalom elfoglalja a liberalizmus által legyengített réginek a helyét. Manapság a liberális uralkodók hatalmának helyébe az arany hatalma lépett. Volt idõ, amikor a jóhiszemûség és a becsületesség uralkodott. A szabadság gondolatát ma lehetetlen megvalósítani, mert senki sem tudja, miként használja mérséklettel. Elegendõ egy népet bizonyos idõre önkormányzatnak átengedni, hogy szervezetlen csõcselékké változzék. Ettõl a pillanattól kezdve belsõ egyenetlenség keletkezik, ez csakhamar osztályharccá fejlõdik, minek következtében az államok romba dõlnek és hatalmuk többé nem nagyobb, mint egy rakás hamué. Akár saját megrázkódtatásai folytán merül ki egy állam ereje, akár belsõ ziláltsága következtében kerül külsõ ellenségek uralma alá, mindegyik esetben visszavonhatatlanul elveszettnek tekinthetõ: a mi hatalmunkban van. A teljes egészében a mi kezünkben lévõ tõke kényuralma szalmaszálat nyújt feléje, s ezt az államnak kénytelen-kelletlen meg kell ragadnia: ha nem ragadja meg, elpusztul. Ha valaki, aki liberális gondolkozású, erkölcstelennek tartaná az ilyen nézeteket, a következõ kérdéseket tenném fel neki: Ha valamely államnak két ellensége van, és ha a külsõ ellenség tekintetében megengedett dolog s nem számít erkölcstelenségnek akármilyen harcmodort és hadicselt alkalmazni - mint például bizonytalanságban tartani az ellenséget a támadó és védelmi tervek tekintetében, éjnek idején vagy számbeli túlerõvel támadást intézni ellene -, akkor hogyan mondhatók erkölcstelennek és meg nem engedettnek ugyanezek a harci eszközök, ha azokat rosszabb ellenség, a társadalmi rend és a közjó tönkretevõje ellen alkalmazzák? Remélhetõ-e épp, logikus elmével, hogy eredményesen lehet kormányozni a tömeget ésszerû tanácsok és érvek segítségével akkor, amikor bármilyen, még oly értelmetlen megjegyzést és ellenvetést is meg lehet tenni, és amikor az ilyen ellenvetés helyeslésre találhat a népnél, melynek ítélõképessége csak felületes? Tömegben lévõ emberek, akiket csupán kicsinyes szenvedélyek, nyomorult vallási elképzelések, szokások,

hagyományok és érzelgõs elméletek irányítanak, áldozatul esnek a pártoskodásnak, amely megakadályoz mindenfajta megegyezést még tökéletes ésszerû érvelés alapján is. A tömeg minden elhatározása ingadozó vagy megkártyázott többségtõl függ, amely nem lévén járatos politikai titkokban, valamilyen nevetséges döntést hoz s ezzel az anarchia magvát hinti el a kormányban. A politikának nincs semmi köze az erkölcshöz. Az az uralkodó, akit az erkölcs vezérel, nem jó államférfi és ezért bizonytalan a maga trónján. Annak, aki uralkodni akar, egyaránt kell igénybe vennie a cselvetést és megtévesztést. Nagy nemzeti erények, mint a nyíltság és becsületesség bûnök a politikában, mert hatásosabban és biztosabban döntik le trónjaikról az uralkodókat, mint a leghatalmasabb ellenség. Az ilyen erények hadd legyenek a gójok királyságainak tulajdonságai, bennünket azonban semmiképpen sem szabad, hogy vezéreljenek. A mi jogunk az erõszakban rejlik. Az a szó, hogy "jog", puszta gondolat, melyet semmi sem bizonyít. Ez a szó nem jelent többet, mint: add nekem, amire szükségem van, hogy bizonyítékom legyen arra, hogy erõsebb vagyok, mint te. Hol kezdõdik a jog? Hol végzõdik? Az olyan államban, melynek rossz a közigazgatása, személytelenek a törvényei, s ahol az uralkodók elvesztették személyiségüket a liberalizmusból kifolyólag állandóan szaporodó jogok áradatában, új jogot találunk arra, hogy az erõ jogánál fogva támadjunk, a fennálló rend és szerzõdések összes tényezõit a szélrózsa minden irányába szétszórjuk, minden intézményt újjáalakítsunk és szuverén urává váljunk azoknak, akik átengedik nekünk hatalmukból folyó jogaikat azáltal, hogy a maguk liberalizmusában önként kiadták azokat kezükbõl. Bár jelenleg a hatalom minden fajtája bizonytalan, a mi hatalmunk mégis minden másnál legyõzhetetlenebb lesz, mert láthatatlan fog maradni mindaddig, amíg olyan erõs nem lesz, hogy többé semmiféle csellel nem ásható alá. Abból az átmeneti rosszból, melyet most kénytelenek vagyunk elkövetni, megingathatatlan kormány létrehozásának jótéteménye fakád majd, melynek uralma helyre fogja állítani a nemzeti életnek a liberalizmus által megzavart rendes folyását. A cél szentesíti az eszközt. Ezért terveinkben ne annyira arra fordítsuk figyelmünket, ami jó és erkölcsös, mint inkább arra, ami szükséges és hasznos. Elõttünk áll egy terv, amely lerögzíti azt a stratégiai vonalat, amelytõl nem szabad eltérnünk, ha nem akarjuk megsemmisítve látni sok évszázad munkáját.

követik ezt az utat. Egy saját magára. ha az államférfiak számára fontos képességben van elrejtve. Korlátlan kényuralom nélkül nem maradhat fenn egy civilizáció sem. és ezt a barbárságot minden alkalommal kimutatja. az azonnal anarchiává változik. hogy képtelen megérteni és tiszteletben tartani saját életének vagy jólétének feltételeit. még ha a bölcsesség lángeszei is -. minden bármely oldalról jöhetõ befolyásolásnak kitéve.az italok mértéktelen élvezetéhez való jog együtt jár a szabadsággal. állhatatosságát. Ez utóbbiak közé számítom az úgynevezett "társaságbeli hölgyeket" is. hogy független uralkodó legyen. mely a legmagasabb fokú barbárság. hogy egy ország számára az a legjobb kormány. azaz saját körébõl származó újgazdagokra hagyott nép sajátmagát dönti romlásba azoknak a pártharcoknak következményeként. hiszen az nem tömegeken nyugszik. ésszerûtlen és oktalan erõ. Politikai ügyekben csak az erõszak gyõzedelmeskedik. a megtévesztés és ravaszság pedig a követendõ irányvonal ama kormányok számára. és végrehajthatatlanná válik. amely egy felelõs személy kezében összpontosul. szolgák. az italoktól megmámorosodott állatokat . Meg kell érteni. Csak az. Abban a pillanatban. amely annyi részre szakadt. következésképpen a tömegnek azok a tagjai. mert egy terv. Az erõszak legyen az alapelv.nem értvén a politikához. Mi és a mieink nem követjük. Csak zsarnokkal lehet terveket nagyvonalúan és maradéktalanul végrehajtani úgy.házi tanítók. amelyeket a hatalomért és méltóságokért való versengés valamint az ennek nyomában járó zavarok idéznek elõ. nevelõnõk a gazdagok házaiban. különösen. amelyre a mi külön ügynökeink vezették rá . intézhetnek-e országos ügyeket. A tömeg barbár. fiatalságukat megrontotta a klasszicizmus és a korai erkölcstelenség. lanyhaságát. azt. nem válhatnak a tömeg vezetõivé anélkül. teljesen elveszti egyöntetûségét s így érthetetlenné. hogy pusztulásba ne vigyék az egész nemzetet. hogy szakadékba ne vigye. Nézzük csak ezeket az alkoholizált. ha-nem azok vezetõin.A kellõ munkamódszerek kidolgozásánál figyelembe kell venni a tömeg hitványságát.erõszak és megtévesztés. nõink a gójok által látogatott szórakozóhelyeken. akit gyerekkorától arra neveltek. ebbõl elkerülhetetlenül következik. A mi jelszavunk: . hogy a tömeg hatalma vak. A gójok népei elerõtlenedtek a szeszes italoktól. alkalmazottak és mások. ahány feje a tömegnek van. akik készségesen követik a többieket a romlottságban és fényûzésben. melyek . ismerheti fel a politikai ábécé szavainak értelmét. Vak nem vezethet vakot anélkül. amikor a tömeg kezébe kaparintja a szabadságot. Alkothatnak-e néptömegek megfontoltan és kicsinyes féltékenykedéstõl mentesen ítéleteket. ill. amelyek nem választhatók el személyes érdektõl? Meg tudják-e védeni magukat külsõ ellenséggel szemben? Ez elképzelhetetlen. akik kiemelkedtek a népbõl . hogy az egészet helyesen ossza el az állami gépezet különbözõ részeire. bárkik is legyenek azok.

akik bedobtuk a néptömegek közé ezeket a jelszavakat: "szabadság. mint az alárendelést a maga törvényei alá. míg a be nem avatott. A mi államunknak. Nemcsak a haszon kedvéért. az egyén igazi szabadságát. ha ezáltal behódolást és mások feletti uralmat biztosítunk magunknak. az intellektuelek a maguk elvontságában mit sem tudtak kezdeni ezekkel a szavakkal. nem látták meg. ha ezzel elõmozdítjuk célunk elérését. A politikában érteni kell mások gyengeségeinek habozás nélküli kihasználásához. Ez a rossz az egyetlen eszköz. semmit sem ért a politikához mindezeket a dolgokat a Gójok nem veszik figyelembe. milyen ellentmondás van a szavak értelme és azok egymás mellé helyezése között. A leszámolás tana pontosan annyit ér. a politika tekintetében épp oly vakok. mint azok az eszközök. Az önmagukat bölcseknek képzelõ gójok. akiket a tömeg kiválasztott maga közül a kormányzás gyakorlására. Az idõ múlásával azután veszendõbe ment a politikai ügyek helyes intézésérõl való ismeret dinasztikus átruházásának értelme és ez elõsegítette ügyünk sikerét. melyek mindenfelõl leszálltak erre a csalétekre. a "szabadság. hogy a természetben nincs egyenlõség.nem akarják koronáikat valamely új hatalom lábai elé helyezni. egyenlõség. Hála önkéntelen. amely vak engedelmességet követel. a gyõzelem kedvéért is ragaszkodnunk kell az erõszak és megtévesztés programjához. egyenlõség. hogy a tömeg vak. Az irgalmatlan szigor a legerõsebb hatalmi eszköz az államban. Elég. hogy a háború borzalmait kevésbé feltûnõ és kielégítõbb halálos ítéletekkel helyettesítse. hanem a kötelesség nevében. hogy a természet maga rendelte a nézetek. mint inkább a szigorúság doktrínája révén fogunk diadalmaskodni és az összes kormányt a mi szuperkormányunknak alávetni. Ezért nem annyira az eszközök révén. csalással és árulással. mégis tud kormányozni. mellyel a célt. testvériség". mint maga a tömeg. amely a békés hódítás útját követi. még ha lángész is lenne. még ha bolond is. Vele együtt elvitték a világ jólétét. Ezért nem szabad felhagynunk a megvesztegetéssel. s ezeket a szavakat azóta is sokszor megismételték ostoba papagájok. hogy a beavatott. hogy azok az újgazdagok. mely azelõtt oly jól meg volt védve a tömeg nyomásával szemben. jellemek és képességek egyenlõtlenségét épp oly változtathatatlanul. melyek szükségesek annak a terroruralomnak fenntartásához. amelyeket alkalmaz. ha tudják. Ám éppen ezeken a dolgokon alapult minden idõben a dinasztikus uralkodás: az apa fiára hagyta a politikai ügyek intézésének ismeretét oly módon. testvériség" szavak a világ minden részén egész légiókat állítottak a mi . megvan a joga ahhoz. hogy arról csak az uralkodóház tagjainak volt tudomásuk és senki sem árulhatta el az alattvalóknak. hogy irgalmatlanok vagyunk minden engedetlenség letörésében. fogadatlan ügynökeinknek. Nem gondolták meg. nem vették észre. A régmúltban mi voltunk az elsõk. nem lehet szabadság. a jót elérhetjük.

16. hogy rendelkezzünk felettük. 11. 5. A sajtó szerepe. A gójok természetes. kikezdték a gójok jólétét. 1. 12. ez hozzásegített minket diadalunkhoz. Megkönnyítette diadalunkat. a pénzéhségre. amely tõlünk függ. mindig az emberi természet legérzékenyebb húrjaira hatottunk. Névleges kormány és "titkos tanácsadók". 6. márpedig ezeknek az emberi gyengeségeknek mindegyike önmagában is elegendõ a tetterõ megbénítására. 23. A népképviselõk leváltásának ez a lehetõsége a kezünkbe adta õket és megadta nekünk a hatalmat ahhoz. Alkalmazkodó készség a politikában. hogy kormánya semmi egyéb. 3. melynek irányvonalát a mi bölcseink határozzák meg. Pedig ezek a szavak mindenkor féregként mûködtek. leszármazáson alapuló nemességének romjain felállítottuk a mi mûvelt osztályaink arisztokráciáját. . JEGYZÕKÖNYV Gazdasági háborúk . és a tudásban.sorainkba. egységet és elpusztították a gójok államainak összes alapját. hogy valamennyi országban elhitessük a tömeggel.a zsidó fölény alapja. 10. 13. a nemesség tulajdonképpeni létezésének a lerombolását. 9. mint egy elhordott kesztyût. 7. 19. a kapzsiságra. aki megvásárolja cselekedeteiket. 8. élén a pénz arisztokráciájával. többi között ez tette lehetõvé számunkra. azét az osztályét. Ahogy késõbb látni fogják. 14. 17. nyugalmat. akik lelkesedéssel hordták zászlóinkat. 15. akikre szükségünk volt.a nemzsidó nemesség kiváltságainak vagy más szavakkal. Az ehhez az arisztokráciához való tartozás követelményeit megszabtuk a gazdaságban. 18. és hogy ezt a szolgát úgy lehet mással helyettesíteni. mert kiszolgáltatja az emberek akaratát annak. 24 2. az anyagi javakkal való telhetetlenségre. hogy kezünkbe kaparintsuk a legfõbb ütõkártyát . A bomlasztó tanok sikerei. A szabadság elvont fogalma lehetõvé tette számunkra. 4. 21. mint szolgája a népnek. amely a népek és országok egyetlen védelme volt velünk szemben. amely tulajdonosa az országnak. 20. 22. 2. hogy azokkal az emberekkel való kapcsolatainkban. aláásták mindenütt a békét.

ezek a közülünk való szakemberek. és ezért sakkjátékunkban könnyen válnak majd parasztokká mûvelt és tehetséges emberek kezében. Ezért nem is kell ezeket a gójokat számításba vennünk . Ez a helyzet mindkét hadviselõ felet kiszolgáltatja az egész földre kiterjedõ nemzetközi kapcsolatainknak.a közösségbõl ki fogunk választani. a politikai terveink végrehajtásához szükséges ismereteket a történelem tanulságaiból és a jelen eseményeinek megfigyelésébõl szûrik le. Azok a tisztviselõk. ahogy az államok magánjoga szabályozza az alattvalók egymás közötti kapcsolatait. a mikoris a nemzeteknek érezniük kell majd felsõbbségünket. mint a tudomány követelményét. amíg órájuk nem üt. nem lesznek a kormányzás mûvészetében gyakorlott személyek.Az arany ára és a zsidó áldozat értéke.azok minden logikai igazolása nélkül . Amint önök jól tudják. amit élveztek. amelyre vonatkozólag rávettük õket. melyek nincsenek kritikai tekintettel az õket követõ eseményekre. Hadd tekintsék a legfontosabb dolognak azt a játékot. A mi nemzetközi jogaink azután el fogják törölni a nemzeti jogokat. A gójokat nem az elõítélet-mentes történelmi megfigyelések gyakorlati alkalmazása vezérli. szakértõk. hanem elméleti mérlegelések. hogy azt fogadják el. hogy a háborúk lehetõleg ne eredményezzenek területi nyereségeket: ilyen módon a háború ki fogja kezdeni a gazdasági alapokat. akik az õ tanácsadóik lesznek. akiket kora ifjúságuktól kezdve arra képeztek ki és neveltek fel.hadd szórakozzanak. Márpedig ezeket az ismereteket a mi ügynökeink ravaszul úgy .a szolgai engedelmességre való alkalmasságuk szigorú tekintetbevételével . és éppúgy uralkodni fognak a nemzetek felett. hadd éljenek a szórakoztató idõtöltés új változatainak reményében. akiket . hogy alkalmassá váljanak a kormányzásra. A gójok intellektueljei kérkedni fognak tudásukkal s a tudományból nyert ismereteket . Elengedhetetlen céljaink elérésében. Ennek a ténynek: szem elõtt tartásával keltettünk sajtónk segítségével állandóan vak bizalmat ezek iránt az elméletek iránt.igyekezni fognak a gyakorlatban alkalmazni. vagy a visszaemlékezésbõl mindarra. ezeknek pedig milliónyi szemük van és mentesek mindenféle korlátozástól. hogy irányítsák az egész világ ügyeit.

18. figyelemmel a jelen követelményeire. 23. A sajtóban megtestesül a szólásszabadság diadala. hogy alkalmazkodjunk a nemzetek gondolkodásmódjához. 13. nehogy hibákat kövessünk el politikai téren és a közigazgatási ügyek irányításában. A sajtó révén szereztük meg a hatalmat arra. Terror a palotákban. amely irányítja a nép gondolkozását: ez a sajtó. 7. 1. hogy ezek a megállapítások csak üres szavak. Nekünk zsidóknak minden tekintetben világosan fel kell ismernünk. hogy rámutasson elengedhetetlennek hitt követelményekre. 22. 3. 16. Elengedhetetlen számunkra. Marx. 9. Egy pillanatra se higgyék. melyekkel utunkon találkozunk. jelleméhez és törekvéseihez. 6. 4. A sajtónak az a feladata. ha annak gyakorlati alkalmazását nem alapozzuk a múlt tanulságainak összességére. bár tengernyi vér és könny árán jutottunk hozzá. 15.állították össze. kifejezést adjon az elégedetlenségnek. Nietzsche tanításainak rendeztünk. amely számunkra kívánatos. A gójok államai azonban nem tudták. 21. 11. 20. Parlamenti "fecsegõk". Isten szemében minden egyes áldozat a mi oldalunkon felér ezer gójjal. 17. Rendszerünk nem fog diadalmaskodni. miközben mi magunk a háttérben maradtunk. A mai államok kezében van egy hatalmas erõ. 10. 5. hogy kezünkbe kaparintottuk az aranyat. 19. hangot adjon a nép panaszainak. 14. 12. hogy befolyásunkat érvényesítsük. röpiratok. 2. hogy az megfeleljen ama népek vérmérsékletének. . amelyeket Darwin. JEGYZÕKÖNYV A Jelképes Kígyó és jelentõsége. De kifizetõdött számunkra. Az alkotmányos berendezkedés labilissága. hogy ezek az irányzatok milyen bomlasztást vittek véghez a gójok fejében. s elõidézzen elégedetlenséget. hogy a gójok gondolkozását abba az irányba tereljék. A sajtónak köszönhetõ. gondoljanak azokra a sikerekre. Rendszerünk gépezetének alkatrészeit úgy kell elrendezni. 24 3. Hatalom és törekvés. s így a mi kezünkbe hullott. 8. hogyan használják fel ezt az erõt. noha sokakat kellett feláldoznunk népünkbõl.

Ha bezárul az õ köre. befejezze az egész hosszú utat. A társadalomszerkezet tudományának titka. mint egy hatalmas satuba. A vezetõk elvesztése. A szabadkõmûves-zsidóság hadserege. amellyel népünket jelképezzük. hogy némileg nélkülözzék a pontos egyensúlyt.Visszaélés a hatalommal. A tömegek és a "világ feletti szuverén uralkodónk" megkoronázása. Szabadság. Egyetemes gazdasági válság. Napjaink alkotmányos berendezéseinek mérleg serpenyõi hamarosan le fognak szakadni. A titkos szabadkõmûves ügynökök szerepe.az ész uralma. amíg el nem koptatják forgáspontjaikat. "Népszabadságjogok. hogy így szüntelenül kilengjenek. Közölhetem önökkel. Európa minden állama be lesz zárva gyûrûi közé. Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz." A monopolista rendszer és a nemesség. A gójok megfogyatkozása. hogy a Jelképes Kígyó. A "mi" biztonságunk. A szabadkõmûvesség kényuralma . Cion vérébõl való zsarnok-király. amelyen végigmentünk. hogy ma már csak néhány lépés választ el célunktól. A . A szabadkõmûvesség legyõzhetetlenségének okai. mert mi úgy rendeztük be azokat. Gazdasági rabszolgaság. A jövõ szabadkõmûves nemzeti iskolák programjának alaptanai. Éhezés és a tõke jogai.

A szegénység hatásosabban kényszeríti az embereket nehéz munkára.. ellentétbe hoztuk egymással az összes erõket. Ugyanis jóformán nem is élhet ezekkel a jogokkal. a nyomortól azonban sohasem fognak megszabadulni. hogy locsogjanak. mivel külön-külön mindkettõ tehetetlen. Evégett bátorítottunk mindenféle vállalkozást. céltáblául állítottuk oda az uralkodói hatalmat mindenfajta ambíció számára.. Szakadékot létesítettünk a messzelátó uralkodói hatalom és a nép vak ereje között úgy. többé nem tudnak megállapodásra jutni a néppel és így megerõsíteni magukat a hatalomra törõkkel szemben. amennyiben függõvé teszi társainak sztrájkjaitól vagy attól. amely behatolt a palotákba. hogy munkaadói kiteszik a szûrét. Arcátlan újságírók és gátlástalan röpiratszerzõk naponként ütnek rajta a kormánytisztviselõkön. Szegény ember részére a köztársasági jogok nem egyebek. Mindezek az úgynevezett "népszabadságjogok" csak gondolatban lehetnek meg. azokra. A forgáspontokat azonban . mint keserû irónia. sorsától letaposott proletár munkásnak abból. nem pedig tényleges jogokat. megzavarodva saját ellenõrizhetetlen és felelõtlen hatalmuktól. Hogy a hatalomra törõket a hatalommal való visszaélésre ösztökéljük. mint ahogy a rabszolgaság és szolgaság valaha is tette.. Végül is a hatalommal való visszaélések fogják elvégezni az utolsó simítást abban. Már nem kell sok. hogy közvetlenül érintkezzenek népükkel. és minduntalan azt várják. mint azok a szánalmas morzsák. ha az újságírók jogot kapnak arra. akik kiszolgálnak minket. amelyeket odalökünk neki asztalunkról azért. felfegyvereztünk minden pártot. hogy leadják szavazatukat arra.azaz a királyokat a maguk trónjain . és egyetemes lesz a zûrzavar és csõd. hogy majdcsak egyensúlyba kerülnek a mérlegserpenyõk. Ezektõl így vagy úgy megszabadíthatták magukat vagy beletörõdhettek. A nép a mi . hogy elég erõsen összeforrasztották õket. hogy minden állami berendezkedés megérlelõdjék saját megbuktatására és az õrjöngõ tömeg csapásai alatt minden a levegõbe fog repülni.. akik bolondot ûznek belõlük.. akiket mi juttatunk hatalomra. Az alkotmányokba olyan jogokat foglaltunk bele. Ezt a hatalmat annak a rémületnek köszönhetik. hogy mindkettõ elvesztette minden jelentõségét.gójok azt hiszik.akadályozzák képviselõik. Kimeríthetetlen fecsegõk szócsatákká változtatták a parlament és a kormánytestületek üléseit. Az államokból gladiátori arénákat csináltunk. azokra az emberekre. mert szinte egész nap keményen dolgoznia kell s emellett ez a körülmény meg is fosztja a rendszeres és biztos kereset minden biztosítékától.. melyeknek a tömegek jelentõséget tulajdonítanak. hogy helytálló dolgok mellett 21 akármilyen hülyeséget leírjanak? A proletáriátusnak nincs más haszna az alkotmányból. a gyakorlati életben sohasem valósíthatók meg. amit diktálunk. ha a fecsegõk jogot kapnak arra. ily módon elnyomva a függetlenség elérésére irányuló liberális törekvéseiket. ahol megzavarodottak hadai vetekednek egymással. Mi haszna van a nehéz munkájától hétrét görnyedõ. akár a vak ember és a botja. Minthogy a királyoknak a maguk trónján nincs módjuk arra.

az emberi élet. egészségesek és erõsek legyenek. Mindenki számára fontos tudni. . A gójok elszoktak attól. Csak ezáltal válik akaratunk rabszolgájává. És saját hatóságaiknál sem erõt. mihelyt eljön a mi: királyságunk. melynek elvégzését megkövetelik tõlük. A társadalom felépítésének helyes ismerete. A mi hatalmunk a munkás állandó élelmiszerhiányában és testi gyengeségében rejlik. amikor azt javasoljuk nekik. Ezért õk nem veszik észre sürgõs szükségességét annak. A nemességnek. hogy az. mennyire lényeges. amit mi. amely elválaszthatatlanul összefügg a nép jólétével. mint az. Ez volt az egyetlen oltalma és nevelõanyja önmaga elõnye kedvéért. hogy a nemzetek iskoláiban valamelyest egyszerû. Amikor majd üt az egész világ feletti szuverén uralkodónk megkoronáztatásának órája. hogy a különbözõ rendeltetésû emberi tevékenységek folytán nem lehetséges semmiféle egyenlõség. akiknek mindenkor támogatást nyújtunk szociális szabadkõmûvességünk állítólagos testvériségének (az egész emberiség szolidaritásának) megfelelõen. hogy a munkások jól tápláltak. sem elszántságot nem fognak találni arra. valamint az ezáltal elõidézett irigység és gyûlölet révén fogjuk mozgatni a tömegeket és az õ kezeikkel fogjuk elsöpörni mindazokat. amely a törvénynél fogva élvezte a dolgozók munkájának gyümölcsét. Az ínség. pontosan ezek a kezek fognak félresöpörni mindent. igaz tudást tanítsanak. elkorcsosodása. hogy lépjenek be harcos erõink a szocialisták. rögtön be is fogunk vezetni. akik akadályoznak utunkon. aki senki ellen nem vét. hogy gondolkozzanak. a társa-dalmi lét szerkezetének ismeretét.irányításunk alatt megsemmisítette nemességét. hogy uralkodjék a munkás felett. amely társadalmi szerkezet megköveteli a munkamegosztást s ebbõl kifolyólag az embereknek osztályokba és rangokba való sorolását. csak saját becsülete ellen. pénzhajhászó gazfickók karmaiba került. mint ahogy a királyok törvényes hatalma biztosította a nemességnek ezt a jogot. A munkásokat elnyomatásuktól állítólagos megmentõk képében jelenünk meg a színen. hogy azok szembehelyezkedjenek a mi szándékainkkal. ami akadályt gördíthetne ennek útjába. Az éhség jobban biztosítja a tõke jogát ahhoz. anarchisták. hogy az emberek bizonyos körére kell korlátozni az egyes állításokat és foglalkozásokat. nehogy azok az emberi szenvedés forrásává váljanak abból kifolyólag. hacsak a mi szakembereink sugalmazásai nem késztetik õket arra. nem lehet törvény elõtt egyenlõ mértékben felelõs. aki bármely cselekedetével egész osztályt kompromittál. kommunisták .a gójok megfogyatkozása. minden tudás alapját . nevezetesen azt. akik irgalmatlan és kegyetlen igát akasztottak a munkások nyakába. érdeke volt gondoskodni arról. Manapság a nemesség megbuktatása után a nép szívtelen. hogy az emberek kiképzése nem felel meg annak a munkának. mindenki elõtt nyilvánvalóvá tenné. Nekünk ennek éppen az ellenkezõje az érdekünk . melynek titkaiba nem avatjuk be a gójokat.soraiba.

egy csomó akadályba ütközött. mert ha egyes államok megtámadnak. hiszen teljes mértékben a mi kezünk mûve volt. Ezek a tömegek égni fognak a vágytól. mások segítségünkre sietnek. és intézkedéseket teszünk majd védelmünkre. a nép. kíméletlenek vétségekkel szemben és elnézõk bûntettek dolgában. Mi jól ismerjük elõkészítésének titkait. mert nem fogja fel az osztályok és rangok jelentõségét. Ezt a gyûlöletet még fokozni fogják a gazdasági válságok kihatásai. mert mi ismerni fogjuk a támadás idõpontját. hogy a haladás az összes gójt alá fogja vetni az ész uralmának. hogy a végén tõlünk is forduljanak el annak a Cion vérébõl származó zsarnokkirálynak javára. legyõzhetetlenek vagyunk. A gój népek határtalan hitványsága .hasukon csúsznak a hatalmas elõtt. ehelyett a mi lábaink elé helyezte teljhatalmát. Sietett vezetõket keresni. Ma. A tudomány mai állása mellett s amellett az irány mellett. Emlékezzenek a francia forradalomra. de irgalmatlanok a gyengével szemben. Eközben természetesen . minthogy vakon elhiszi a nyomtatásban megjelenõ dolgokat . s akiknek vagyonát akkor majd magukhoz tudják ragadni. hogy magához ragadja a hatalmat. hogy vérét ontsák azoknak. akikre tudatlanságuk együgyûségében kezdettõl fogva irigykedtek. akit a világnak adni fogunk. amelybe mi annak fejlõdését tereltük. amelynek mi adtuk a "nagy" jelzõt. a szabad társadalmi rend ellentmondásait nem hajlandók eltûrni. A mieinkhez nem fognak hozzányúlni.mint minden vak ember . mert érteni fog ahhoz hogy ésszerû szigorúsággal véget vessen minden nyugtalanságnak és számûzze a szabadelvûséget minden állami intézménybõl. A számunkra hozzáférhetõ összes titkos földalatti eszközökkel és az arany segítségével.Az erre vonatkozó ismeretek alapos tanulmányozása után az emberek önként fogják alávetni magukat az uralkodó hatalomnak és fogják elfoglalni az államban számukra kijelölt helyet. mint nemzetközi nagyhatalom. de végtelen türelemmel viselik el egy merész kényuralom erõszakoskodásait -. s ennek során egész munkástömegeket fogunk kidobni az utcára egyidejûleg Európa valamennyi országában. amit saját maga felett állónak tekint. hogy a szabadság nevében mindenféle engedményt tesznek. A jelen kor miniszterelnök-diktátorai részérõl a gój népek . Kimutattuk. mely válságok le fogják állítani a tõzsdei forgalmat és meg fogják bénítani az ipart. egyetemes gazdasági válságot fogunk elõidézni.hála a félrevezetõ sugalmazásoknak és saját tudatlanságának -. mindezek a tulajdonságok segítenek bennünket függetlenségünk elérésében. Pontosan ez lesz majd a mi kényuralmunk. vak gyûlölettel viseltetik mindennel szemben. szuverén úrnak képzelte magát és rohant. amely teljes egészében a mi kezünkben van. de eszébe sem jutott visszatérni az elõzõ állapothoz. Azóta is egyik csalódásból a másikba visszük a népeket azért. Amikor a lakosság látta.

hogy ezekkel a visszaélésekkel szándékosan károsítják meg az államokat. szolidaritását és jogegyenlõségét. hogy szembeforduljanak mindenfajta hatalommal. és zûrzavart teremt lépten-nyomon. amelyek nyilvánvalóan ugyanabba a kategóriába tartoznak? Megmagyarázza az a tény. 5. amit csak akar. 20. 4. hanem tovább verekednek. azért. hogy ezt az egyesülést a mi legfõbb uralmunk alatt kell véghezvinni. akkor nem alszanak el. nemzetközi testvériségét. Igaz. hogy ezek a diktátorok ügynökeik útján beadják a népnek. még Istennel és a természet törvényeivel is. Így aztán a nép kárhoztatja az igazságosokat és felmenti a bûnösöket. Nemzetközi ipari verseny. 8. törölnünk kell az élet szótárából ezt a szót. mégpedig a legmagasabb cél kedvéért. Az arany kultusza. a nép elpusztít mindenfajta stabilitást. 9. 17. 3. ha elég vért ittak. 2. Hála a dolgok ilyen állásának. JEGYZÕKÖNYV A köztársaság fokozatai. 18. Szabadság és hit. mindenfajta tekintéllyel. A "szabadság" szó arra indítja az embereket. Ezért nekünk. 12. 24 4. 16. mert ez az állati erõ egyik forrását takarja. 14. 21. hogy biztosítsák a népek jólétét. Hogyan magyarázható ez a jelenség. de ha nem kapnak vért.türelmesen elszenvednek és elviselnek olyan visszaéléseket. hogy mindent megtehet. 11. 19. Azt természetesen nem mondják meg a népnek. 7. 23. 22. A spekuláció szerepe. 6. hogy ezek a vadállatok mindannyiszor újra elalszanak. mindjobban meggyõzõdve arról. 10. ilyenkor könnyen láncra verhetõk. a néptömegeknek ez a furcsa következetlensége oly eseményekkel szemben tanúsított magatartásukon. amikor majd elfoglaljuk helyünket a mi királyságunkban. amelyek legkisebbikéért húsz királyt is lefejeztek volna. 15. 13. mely a tömegeket vérszomjas ragadozókká változtatja. Nemzsidó szabadkõmûvesség. 1. .

spekulációs alapra kell helyeznünk az ipart is. hogy kiszakítsuk a gójok lelkébõl az istenség fogalmát és a szellemét. az iparra és kereskedelemre kell irányítanunk gondolataikat. amit az ipar az országtól megvon. . sõt székhelye is. jobbra-balra hányódik. A nemzsidó szabadkõmûvesség vakon szolgál kulisszául számunkra és céljaink számára. amelybõl az anarchia születik. hatalmunk cselekvési terve azonban. akiknek váltogatása nemcsak nem hátrányos a titkos hatalomra nézve. ennek eredményeképpen az. ez pedig elkerülhetetlen kényuralomhoz vezet. ismeretlen titok marad az egész nép számára. Hogy a szabadság egyszersmind felbomlassza és tönkretegye a gój társadalmat. Ebbõl az okból elengedhetetlen számunkra. amennyiben a folytonos cserék következtében nem kell segélyforrásait hosszú szolgálatok jutalmazására igénybe vennie. Az azonban többé nem törvényesen és nyilvánosan elismert. Ki és mi képes láthatatlan erõt megdönteni? Mert a mi erõnk pontosan ilyen. ki fog csúszni a nemzsidók kezeibõl a spekulációba. s ezért nem felelõsségteljes kényuralom. de mindamellett nagyon is érezhetõ kényuralom valamely titkos szervezet kezében. mert a színfalak mögött mûködik. hanem még segíti is. a második szakasz a demagógia. amely ide-oda. hanem általuk nem látható és titkosan leplezett. hogy ártana a népek jólétének.Minden köztársaság több fejlõdési fokozaton megy át. az emberiség testvériségén nyugszik és nincs összekapcsolva az egyenlõség fogalmával. Így az összes nemzetet a nyerészkedési hajsza fogja lekötni és ebbeli versengésükben nem fogják észrevenni közös ellenségüket. és hogy ezeket matematikai számításokkal és anyagi szükségletekkel helyettesítsük. alávetve magát Isten földi törvényeinek. Ilyen hittel rendelkezõ népet kormányozni lehetne papi felügyelettel. azaz a mi kezeinkbe fog kerülni. Hogy ne legyen a gójoknak idejük a gondolkozásra és megfigyelésre. megelégedetten és alázatosan haladna lelkipásztorainak irányítása alatt. Az elsõ szakaszt az elsõ napokban a vak tömeg õrjöngése jellemzi. ha nem az istenhitben. mindenfajta ügynökök háta mögött. hogy aláaknázzunk minden hitet. melynek cselekedetei annál lelkiismeretlenebbek. Mindazonáltal még a szabadság is ártalmatlan lehet és elfoglalhatja a maga helyét az állam gazdasági életében anélkül. amely ellenkezik a teremtésnek alárendeltségre alapozott törvényeivel.

7. még csak nem is azért.követni fognak minket azok ellen. 9. 21. azaz az arany. 11. 10. 19. valósággal isteníteni fognak azok miatt az anyagi örömök miatt. JEGYZÕKÖNYV Egy erõs kormányközpontosítás létrehozása. Az ilyen társadalom erõs idegenkedéssel fog viseltetni a magasabb politikával és a vallással szemben. hanem kizárólag a kiváltságosak elleni gyûlöletbõl . 6. 3. 5. Az államok közötti egyezségek lehetetlenségének okai. Hogyan kell megragadni a közvéleményt. Arany . "Kirakat"-intézmények. sõt már létre is hozták. 12. A hatalomátvétel módszerei a szabadkõmûvesség által. 15. 4. hogy gazdagsághoz jussanak. A zsidók "sorsának" állapota.A hatalomért folytatott harc fokozódása és a gazdasági életre mért csapások csalódott. A kritika jelentõsége. . 22.nem azért. 1. akik vetélytársaink a hatalom megszerzésében: a gójok intellektueljei ellen. 14. Egyetlen vezérfonala a nyereség. Ekkor aztán üt majd az óra. 13. 23. 24 5. hideg és szívtelen társadalmat fognak létrehozni. A szócsépléstõl való elfáradás. hogy elérjék a jót. 2. A szuperkormány. amikor a gójok alsóbb osztályai . 20. 18. 16. 8. Az egyéni kezdeményezés jelentõsége.az államgépezet motorja. 17. melyek az arany segítségével megszerezhetõk.

zúgolódás nélkül alávetették magukat a királyok zsarnoki hatalmának. az uralkodói hatalom az utcára került s ott. megfigyelésen. közönséges halandóknak kezdték tekinteni a trónon ülõket. ahol az erkölcsösséget csak büntetõ intézkedések és szigorú törvények tartják fenn. és amikor Istenbe vetett hitüktõl is megfosztottuk az embereket. okosan alkalmazott elméletek és szószátyárkodás segítségével. és királyságunkat oly hatalmas arányú kényuralom fogja jellemezni. ahol csak csalásszámba menõ trükkök ügyes meglepetései taktikájával lehet gazdagsághoz jutni. amelyeket a gójoknak megadtak. mint Isten akaratának megnyilatkozására. Ebben a tekintetben legfeljebb a jezsuitákat lehetne velünk összehasonlítani. de megtaláltuk a módját annak. s nincs vetélytársunk az ezekben való jártasságban. Kormányzási mûvészetünk elemzésen. Ezek a törvények egymás után vissza fogják vonni mindazokat az engedményeket és szabadságjogokat. amilyenrõl beszélek. hogy tudatosítottuk bennük sajátjogaikat. a társadalmi élet szabályozásával és mindenféle más fogásokkal. hogy igenis összeegyeztethetõ. attól a naptól kezdve azonban. hogy ki az õ legfõbb uralkodója. amikor a népek úgy néztek fel a királyokra a maguk trónjain. számunkra. miközben mi magunk titkos szervezetünket mindenkor homályban tartottuk. ravasz számítás finomságain alapul. én azonban bizonyítani fogom önöknek. Az Isten kegyelmébõl való királyi méltóság a nép szemében elvesztette minden jelentõségét. hogy a nem gondolkozó tömeg szemében hitelüket rontsuk. hogy a társadalom összes erõit a kezünkbe kaparintsuk. aki tettel vagy szóval szembehelyezkedik velünk. a katolicizmus feje-e vagy a mi kényurunk Cion vérébõl.Vajon milyen kormányformát lehet adni olyan közösségnek. ahol szabadság uralkodik. ahol a hit és a haza iránti érzelmeket kitörölték kozmopolita meggyõzõdések? Milyen kormányformát kell adni ilyen közösségnek. Azt fogják mondani nekünk. A világ számára valószínûleg mindegy lenne. nemhogy politikai tervek kieszelésében és az összetartásban. a Kiválasztott Nép számára egyáltalán nem mindegy. nem egyeztethetõ össze napjaink haladásával. mint köztulajdont. . Azokban az idõkben. ha nem azt a kényuralmat. melyet a késõbbiek során fogok elmondani önöknek? Fokozatosan központosítani fogjuk a közigazgatást. mint nyílt szervezetet. nem pedig önként elfogadott elvek. Új törvények segítségével mechanikusan szabályozzuk majd alattvalóink politikai életének minden megnyilvánulását. magunkhoz ragadtuk. Ugyancsak kormányzásunk sajátosságaihoz tartozik a tömegek és egyének irányításának mûvészete. amelyekben mindenütt korrupció üti fel a fejét. melyekhez a gójok mit sem értenek. hogy bármikor és bárhol képes lesz elsöpörni minden gójt. hogy olyan kényuralom.

mint eloltani tüzüket. hogy a tõke akadálytalanul fejthesse ki mûködését. Ahhoz. Ezért egyetlen állam sem kapna támogatást. hogy megbirkózunk feladatunkkal." (Általam uralkodnak a királyok. akik szerepet játszanak az iparban. mely arra irányulhatna. az még folytatná a harcot ellenünk. fontosabb átvenni. a harc irgalmatlan lenne közöttünk. olyan harc lenne.az arany. mint háborúba vezetni. Ezért kirakat-intézményeket fogunk életre . hogy ellenállást keltsen velünk szemben. A világ népei és az egyének is azonosítani szokták a szavakat a tettekkel. ezt a világ minden részében már végre is hajtják láthatatlan kezek.) És a próféták megmondták. hogy eltérítse az embereket a komoly gondolkozástól. de az újonc nem vehetné fel a versenyt a rég meggyökeresedettel. szellemóriásuk elkésett volna.Egy ideig talán sikeresen elbánna velünk a gójok összességének szövetsége: ettõl a veszélytõl azonban megóv bennünket a köztük uralkodó egyenetlenség. A nemzetek még jelentéktelen megállapodást sem köthetnek anélkül. Isten megfelelõ tehetséggel ruházott fel. és ez hozzá fog járulni a nép sanyargatásához. Ha volna a velünk szemben álló táborban szellemóriás. hogy ipari és kereskedelmi monopóliumot létesítsen. A mi bölcseink által kieszelt közgazdaságtudomány régesrég királyi tekintélyt kölcsönzött a tõkének. mint kiirtani azokat. Megelégszenek a látszattal. hogy kritikával megbénítsa a közvéleményt. amilyet még nem látott a világ. mely oly mélyen gyökerezik. Az összes állam gépezetének valamennyi kerekét olyan erõ hajtja. hogy bármely ellenünk irányuló egyezmény nem lenne elõnyös számára. hogy abban titokban benne ne lenne a kezünk. Manapság fontosabb lefegyverezni a népeket. Ez a szabadság politikai hatalomhoz fogja juttatni azokat. Túl erõsek vagyunk nincs menekvés hatalmunk elõl. amely a mi kezünkben van. "Per Me reges regnant. hogy uralkodjunk az egész világ felett. és csak ritkán ügyelnek arra. mert mindegyiknek figyelembe kell vennie. fontosabb elõnyünkre kihasználni a lángra lobbantott szenvedélyeket. ha fegyvert emelne ránk. Felszítottuk és az elmúlt húsz évszázad során hatalmas arányúvá növeltük a gójok személyi és nemzeti ellentéteit. vajon beváltják-e a közéletben elhangzott ígéreteket. hogy soha ki nem küszöbölhetõ. hogy üres szavakkal folyó szemfényvesztõ harc síkjára terelje a szellemi erõket. és saját értelmünkben magyarázni mások gondolatait. az államgépezeteknek ez a hajtóereje pedig . szabad keze kell legyen arra. Bizony. Vezetõségünk fõ célja az. hogy Isten maga választott ki bennünket arra.

ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben. hogy legjobb. amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyõzõdésre nem jutnak. 3. Hogy kézben tartsuk a közvéleményt. amely lehetõvé teszi majd számunkra. hogy ki fogják meríteni hallgatóink türelmét. Magunkra fogjuk ölteni az összes párt. 23. azt össze kell zavarnunk oly módon. annyira szaporítsa a társadalmi érintkezés szabályait. 19. 11. szenvedélyeit. többet érhet el. Ebbõl az összeütközésbõl súlyos erkölcsi megrázkódtatások. hatálytalanítsunk minden kollektív erõt. ha tehetséggel párosul. hogy az így elõálló összevisszaságban senki se tudjon eligazodni s az emberek a végén meg se értsék egymást. A mostani uralkodók helyébe "kormányok feletti közigazgatás"-nak nevezett rémképet fogunk állítani. Ez az elsõ titok. 4. amely bármiképp akadályozhatná ügyünket. és meg fogják utáltatni velük a szónoklást. A cselekvési szabadságból eredõ túlzott törekvések aláássák az erõket. 9. 16. kétségbeesett tehetetlenségben csüggessze le karjait. 24 . 18. hogy kénytelenek lesznek oly természetû nemzetközi hatalmat felajánlani nekünk. Úgy kell irányítanunk a gój társadalom nevelését. 20. 6. mert csak azok értik meg. hogy viszályt szítsunk valamennyi pártban. ha összeütközésbe kerülnek mások szabadságával. 12. hogy mennyire szolgálják a haladást. melyeket a közvélemény amúgy sem érthet meg. az összes irányzat liberális arculatát. hogy minden erõszak alkalmazása nélkül fokozatosan megszerezzünk minden államhatalmat. melyek ékesszóló bizonyítékát adják majd annak. 5. kudarcok származnak. mint az egyéni kezdeményezés. és szuperkormányt létesítsünk. hogy hatalma alá fogja hajtani a világ összes nemzetét. 21. s ezt a liberalizmust szónokainkkal annyira agyon fogjuk csépeltetni. amely egyéni kezdeményezõerõt igényel.hívni. amelynek karjai harapófogóként fognak kinyúlni minden irányba. s melynek szervezete olyan nagy méretû lesz. akik irányítják a közvéleményt. 22. 14. 13. 17. Nincs nagyobb veszély. 8. amely még nem hajlandó behódolni nekünk. akik között elhintettük az egyenetlenség magvát. Ez az eljárás abban is segítségünkre lesz. Mindezekkel az eszközökkel annyira ki fogjuk meríteni a gójokat. 15. 10. hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözõbb oldalakról. Kormányunk sikerének második titkos kelléke abban áll. 1. és elvegyük a kedvet mindenfajta egyéni kezdeményezéstõl. hogy ahányszor csak olyan helyzettel kerül szembe. hogy a lehetõ legnagyobb mértékben elõmozdítsa a nemzetek rossz tulajdonságait. 2. 7. mint az emberek milliói.

6. Azok önök közül. mint politikai hatalom halott. Ezért lényeges számunkra. Hamarosan hatalmas monopóliumokat fogunk létesíteni. A nemesség földjének elvétele. hogy a politikai összeomlást követõ napon el fognak tûnni éppúgy. JEGYZÕKÖNYV Monopóliumok. Béremelés és az alapszükségletek árának emelése. Anarchizmus és részegeskedés. óriási vagyontárolókat. akik közgazdászok. Az erre irányuló intézkedésekkel sakkban . helyesen fel tudják mérni ennek a gondolatmenetnek a jelentõségét! Minden lehetséges módon növelnünk kell szuperkormányunk jelentõségét azzal. Ez a cél legjobban a földbirtokon nyugvó terhek növelésével . hogy azt mindazok oltalmazójaként és jótevõjeként állítjuk be. Kereskedelem. melyektõl még a nagy nemzsidó vagyonok is oly mértékben függenek majd. ezektõl függ a gójok vagyona. ipar és spekuláció. . akik önként alávetik magukat nekünk. Luxus. A gazdasági elméletek propagandájának jelentõsége. hogy bármi áron megfosszuk õket földjeiktõl.nem kell számításba vennünk. mint az államok fizetõképességébe helyezett bizalom. 30 31 A gój nemesség. mint földbirtokosok azonban még lehetnek ártalmasak ránk nézve. minthogy a megélhetésüket biztosító segélyforrások révén önellátók.a földbirtok eladósításával lesz elérhetõ.

22. amelyek mellett a közgazdasági elméleteink erélyes propagandát fejtenek ki. hogy hozzászoktatjuk a munkásokat az anarchiához és részegeskedéshez. 8. és a spekuláció segítségével kezünkre játssza a világ minden pénzét s ezáltal proletár sorba taszítsa az összes gójt. 16. 12. 4. 19. azért. a spekuláció mellett még egy eszközt használunk majd fel. hogy az ipar vonja el a mezõgazdaságtól mind a munkaerõt. hogy éljenek. A gój nemesek . 11.fogjuk tartani a földbirtokosokat és alázatos. Hogy a gójok idõ elõtt rá ne döbbenjenek a dolgok igazi állására. ha másért nem. hogy ellensúlyozza az ipart. Ahhoz. hogy kiirtsuk a föld színérõl a gójok összes képzett erõit. 21. 24 7. Akkor azonban a gójok meg fognak hajolni elõttünk. hogy teljesen tönkretegyük a gójok iparát. 20. 7. A gójok ellenállásának megfékezése . mindenekelõtt azonban a spekulációt. mind a tõkét. 18. 5. Spekuláció nélkül az ipar megsokszorosítaná a magánkézben lévõ tõkét és hozzájárulna a mezõgazdaság talpra állításához. 13. 23. Ugyanakkor intenzíven támogatnunk kell a kereskedelmet és ipart. és feltétlen engedelmességre fogjuk késztetni. hogy megkapják a jogot ahhoz. hogy azt állítjuk. melynek az a feladata. 6. 3.minthogy átöröklés folytán képtelenek kevéssel beérni . 14. 9. Forrongás. 10. Arra van szükségünk.rohamosan le fognak égni és tönkremenni. azzal fogjuk álcázni céljainkat. Továbbá ravaszul alá fogjuk aknázni a termelés alapjait azzal. égünk a vágytól. 1. hogy szolgáljuk a munkásosztályt és a közgazdaságtan magasztos elveit. 2. mert ugyanakkor elõ fogjuk idézni a legfontosabb közszükségleti cikkek árának emelkedését is azzal az ürüggyel. ez azonban semmiféle elõnyt nem fog jelenteni a munkások számára. amennyiben megszabadítaná a földbirtokot a mezõgazdasági bankokkal szembeni kötelezettségeitõl. amely mindent elnyel. JEGYZÕKÖNYV A fegyverkezés fokozása. viszálykodás és ellenségeskedés az egész világon. a fényûzést. 17. amelyet mi terjesztettünk el a gójok között. hogy a mezõgazdaság és állattenyésztés hanyatlásának következménye. 15. azt a mohó kívánkozást a fényûzés után. Emelni fogjuk a munkabéreket. s ezzel egyidejûleg megteszünk minden intézkedést arra.

hogy bennünk elkerülhetetlen kényszererõt lássanak. Ebbõl kétszeres hasznot húzunk. bár-mit is adunk tudtukra továbbra is az emberiség jótevõit és megmentõit fogják látni bennünk. Egyrészt sakkban tartjuk az összes országot. amely szembe merészel helyezkedni velünk. ellenkezõ taktikát fogunk alkalmazni: magunkra fogjuk ölteni a tisztesség és engedékenység álarcát. vagy helyreállítsuk a rendet. hogy közösen lépjenek fel velünk szemben. A fegyverkezés fokozása. A sajtó és a közvélemény. viszályt és ellenségeskedést kell elõidéznünk egész Európában és az Európával fennálló kapcsolatok révén más földrészeken is. Amerika. éles ésszel és nagy agyafúrtsággal kell eljárnunk szóbeli tárgyalások és megegyezések során. melyeket politikai eszközökkel. hogy megvan a hatalmunk ahhoz. valamint egynéhány. hogy a világ összes államában rajtunk kívül csak proletártömegek. A titoktartás sikert jelent a politikában. hogy annak az országnak szomszédaival. Másrészt intrikáinkkal össze fogjuk kuszálni mindazokat a szálakat. Ilyen módon a gójok népeinek kormányai . háborút viseltetünk az ellenszegülõ ellen. gazdasági szerzõdések vagy kölcsönügyletek segítségével valamennyi állam kormányzatában szõttünk. Kína és Japán fegyverei. ami viszont az úgynevezett "hivatalos nyelvhasználat"-ot illeti. El kell érnünk. érdekeinket kiszolgáló milliomos. a rendõrség létszámának növelése .mindez lényeges a fent említett tervek végrehajtásánál. Hogy ez sikerüljön nekünk. világháború kirobbantásával kell védekeznünk. rendõrség és katonaság legyen. Minden ellenszegülésre azzal kell tudnunk válaszolni. hogy csak a külszínt nézzék. A politikában a siker legfõbb tényezõje a .akiket arra tanítottunk.háborúk és világháborúk által. ha pedig ezek a szomszédok megkockáztatnák. mert ezek nagyon is jól tudják. Forrongást. hogy bármikor tetszés szerint nyugtalanságot okozzunk. Mindezek az országok hozzászoktak ahhoz.

24 8. Egyszóval. máris teljesen a mi kezünkben van. 2. Amerika. Akikre felelõs beosztásokat bízunk a kormányban. ha az ellenünk kitörõ általános felkelés megengedi. 11. ki kell.a sajtó segítségével. 4. 3. 12. melyeket ellenfeleink használhatnának ellenünk. 7. 6. A törvénykönyv kifejezéseinek legfinomabb árnyalataival és fogásaival is tisztában kell lennünk. amely közvéleményt viszont titokban mi alakítottunk ki az úgynevezett "nagyhatalom" . ez pedig. JEGYZÕKÖNYV A törvénykezési jogok kétértelmû alkalmazása. 5. 1. 13. Kényszerítenünk kell a gójok kormányait. néhány lényegtelen kivételtõl eltekintve. 9. 20. amit tesz. A szabadkõmûves vezetõség adminisztrátorai. a többieknek. 19.vállalkozások titokban tartása: a diplomata szavának nem kell megegyeznie azzal. nekünk is el kell látnunk magunkat. Különleges iskolák és legmagasabb fokú kiképzés. 23. 8. 21. Kína. 10. az egyikõjüknek terrorista kísérletekkel. hogy oly irányú mûködést fejtsenek ki. 18. amely kedvez a kívánt beteljesedéshez immár közel álló nagyszabású tervünknek. 14. amit közvéleményként fogunk beállítani. Közgazdászok és milliomosok. annak. Mindazokkal a fegyverekkel. 16. amikor majd ítéleteket kell . összefoglalva az általunk végrehajtott ellenõrzést az európai gój kormányok felett. hogy igazolhassuk magunkat. 22. hogy mutassuk erõnket. 17. 15. vagy Japán fegyvereivel kell válaszolnunk.

hibái. nagyiparos. hogy utolsó leheletükig szolgálják a mi érdekeinket. fontos ugyanis. melyek rendellenesen arcátlanoknak és igazságtalanoknak tûnhetnek fel. 12. közigazgatási tisztviselõkkel. 13. jártasak lesznek minden politikai ábécé és szókincs nyelvhasználatában. 22. 3. Körül fogja venni magát közírókkal. amelyeken majd játszaniuk kell. 18. törvényes formába öntve. akiknek múltja és hírneve olyan. hogy az ilyen döntéseket úgy tálaljuk.mondanunk. 6. Bizonyos ideig . Vezetõségünknek körül kell vennie magát a civilizációnak mindama erõtényezõivel. 1. A szabadkõmûvesség jel- . Ez is oka annak. miért van arra szükség.ami a legfontosabb . 8. lényegében ugyanis minden pénz kérdése lesz. amelyben a zsidók részesülnek. akik közigazgatási tevékenységükben nem szoktak veszõdni azzal. Ezek a húrok: a gójok lelki magatartása.olyan személyek kezébe fogjuk adni ezeket az állásokat. ha nem engedelmeskednek utasításainknak. 21. melyek között majd mûködnie kell. hogy törõdjenek munkájuk céljával. diplomatákkal és végül olyan személyekkel. hogy a kormányhatalomnak e tehetséges segélyerõi. mintha legmagasztosabb erkölcsi elveket fejeznének ki. A gójok tisztviselõi elolvasás nélkül írnak alá papírokat és vagy pénzéhségbõl vagy becsvágyból szolgálnak. és sohasem nézik. 4. bûnvádi eljárással kell számolniuk vagy el kell tûrniük . 5. Felesleges megjegyezni. nagytõkés és . törekvései. hogy szakadék tátong közöttük és a nép között. meg fogják ismertetni velük az emberi természet mélységeit. gyakorlati jogászokkal. 24 9. 14. akiknek. 23.így arra késztetjük ezeket a személyeket. akikrõl beszélek. JEGYZÕKÖNYV A szabadkõmûves elvek alkalmazása a népek átnevelésére. 19.amíg nem lesz többé kockázatos felelõsségteljes állami állásokat zsidó testvéreinkre bízni . 10. 15. 2. 11. 9. bûnös szenvedélyei és képességei. 20. Körül fogjuk venni kormányunkat gazdasági szakemberek egész seregével. nem a gójok közül fognak kikerülni.milliomos. Ezek a személyek ismerni fogják a társadalmi szerkezet valamennyi titkát. az emberi léleknek mindazokat az érzékeny húrjait. 16. 17. Lesz körülöttünk ezen kívül hatalmas tömeg bankár. akik szakiskoláinkban legmagasabb fokú különleges képzésben részesültek. hogy a közgazdaságtudomány a fõ tantárgy abban az oktatásban. valamint az egyes osztályok és rendek sajátosságai. 7.

ez csak a forma kedvéért. Mihelyt felállítottuk a mi királyságunkat. hanem csupán egy eszme kifejezõi. jogilag azonban még megmaradt egy csomó. hogy egy évtized sem kell ahhoz. egyenlõség. amíg át nem neveltük a népeket sajátos hasonlatosságunkra. Ha manapság egyes államok tiltakoznak ellenünk. . Elveink gyakorlati alkalmazásánál vegyék tekintetbe annak a népnek a sajátosságait. testvériség" szavakat úgy fogjuk módosítani. Az antiszemitizmus jelentõsége. Ha azonban kellõ óvatossággal járnak el. A liberalizmus kaotikus féktelensége. A "földalattik" (világvárosokban). A törvények értelmezésének módjai. a liberális jelszavakat. Kik a szabadkõmûvesség szolgálói? A gój államok "világosan látó" és "vak" erejének jelentõsége. hogy azok nem lesznek többé jelszavak. sablonos alkalmazása nem járhat sikerrel. a testvériség eszményképe". beleegyezésünkkel és utasításunkra történik. Az oktatás és nevelés megragadása. és így a szarvánál fogjuk megragadni a bikát. melyek valójában a mi szabadkõmûves jelszavaink. amelyek már behódoltak nekünk.szavai. hogy a legszilárdabb jellem is megváltozzék. melynek országában élnek és mûködnek. az egyenlõség kötelessége. nevezetesen a "szabadság. nevezetesen: "a szabadsághoz való jog. A szabadkõmûvesség diktatúrája. Elveink általános. az õ antiszemitizmusukra ugyanis elengedhetetlenül szükségünk van az alsóbb rétegekhez tartozó testvéreink kézbentartásához. és újabb népet fogunk besorolni azok közé. Nem bocsátkozom további . . meg fogják látni. Ezt az értelmet fogjuk adni a szavaknak. Kapcsolat a hatóság és a tömeg között. Hamis elméletek. Terror. Ténylegesen már kiküszöböltünk mindenfajta uralmat a sajátunkon kívül.

hogy pártokra szakadtak. A mi szolgálatunkban minden véleményt. Hogy a gójok intézményeit ne semmisítsük meg idõ elõtt. Az emberek nagy garral hangoztatták annak szükségességét. a törvényhozók. kommunisták és mindenféle álmodozó utópisták.magyarázatokba. az államok nyugalomra intenek. amely célunkhoz vezet. de igazságos rendérzékben . csakis mi fogunk neki vezetõt adni és fogjuk . mert ezt az ügyet már ismételten megtárgyaltuk. és a pénz a mi kezünkben van. személyesen fogunk tárgyalni a néppel a vásártereken. Mindezeket felfegyvereztük feladataik elvégzésére: Mindegyikük a saját maga számlájára ássa alá a tekintély utolsó maradványait. a kezünkbe adták magukat. hogy az általunk kívánt irányba tereljük. de minden ilyen lehetõség ellen megtettük az összes szükséges intézkedést: kölcsönös terror formájában gátat emeltünk a két erõ között. szocialisták.arra az útra irányítani. hogy a szocializmus kérdését nemzetközi egyezménnyel rendezzék. amíg nyíltan és alázatosan el nem ismerik az államok-feletti szuperkormányunkat. azzal az erõteljes szóval jelölik. Ezek a rugók szigorú. Fegyvereink pedig a határtalan becsvágy. nagyon óvatosan nyúlunk hozzájuk és egyelõre csak az azok mechanizmusát mozgató rugók végeit ragadtuk meg. és kegyelmet gyakorolni. minden doktrínát képviselõ személyek állnak: monarchisták. Hogy a vak tömeg ne tudja magát megszabadítani irányító kezünktõ1. Ki törõdik azzal. ha majd itt az ideje. mert a nép hangja széltében-hosszában elterjeszti. azt azonnal megtudja az egész ország. Ily módon a nép vak ereje továbbra is a mi támaszunk és mi. mi azonban nem fogunk nekik békét adni. idõnként szoros érintkezésbe kell lépnünk vele. hogy mi. Tõlünk indul ki a mindent elnyelõ terror. Azzal.diktatúra. demagógok. irgalmatlan bosszú. ítéleteket fogunk végrehajtani. de mindenesetre néhány legmegbízhatóbb testvérünk révén. égõ kapzsiság. Akaraterõvel uralkodunk. most általunk legyõzött párt öröksége. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom. mint valamennyi csapatunk vezetõi magasan ülünk a parancsnok harci paripája hátán. igyekszik megdönteni minden fennálló rendet. hogy mi mindent tanítanak a falusi iskolákban? Amit azonban a kormány követe vagy maga az uralkodó mond. Semmi sem állíthat korlátokat mûködésünk elé. hogy . készek meghozni minden áldozatot a béke érdekében. ha nem is a saját személyünkben. gyûlölet és rosszindulat. hogy a gój uralkodók "világosan látó" hatalma egyesül a gój tömegek vak erejével. a pártharcokhoz ugyanis pénz kell. Szuperkormányunk a törvényen kívül álló keretekben mûködik s azt az elfogadott szakkifejezéssel élve. ölni fogunk. mert kezünkben van egy valamikor hatalmas. Ha majd mi leszünk az egyetlen elismert tekintély. Ezek a törekvések nyugtalanságot idéznek elõ minden államban. Okunk lehetne attól tartani. és úgy fogjuk kioktatni a politikai kérdésekben.természetesen .

15. 12. 3. mi a liberalizmus kaotikus féktelenségével helyettesítettük õket. Ez a döntõbíráskodási eljárás elméletének kiindulópontja. Elnökök . 23. mindenekfelett azonban a nevelésben és a közoktatásban. az egyén szabadságában.testesültek meg. 5. hogy a törvényhozás összekuszált szövevényében még maguk a kormányok sem tudnak eligazodni. 9.a . a földalatti vasutak. hogy valójában mi folyik körülöttük. Ez ellen azonban Nyugaton oly szörnyû terroreszközünk van. Mit ígér a szabadkõmûves államcsíny? Egyetemes választójog. 20. Nagyszerû eredményeket értünk el azzal. hogy a törvényeket . 21. A liberalizmus mérge. aki vezeti a szabadkõmûvességet. JEGYZÕKÖNYV Látszatpolitika. 11. Önfontosság. Önök azt mondhatnák. A lángelme. 17.lényegileg nem módosítva õket . Alkotmány . 19. azok a földalatti folyosók. hogy olyan elvek és elméletek alapján neveltük. 2. 8. 7. hogy ezek a törvénymagyarázatok elõször elhomályosították. 13. melytõl még a legbátrabbak is remegnek. 10. hogy a gójok fegyverrel a kezükben fognak nekünk jönni. A köztársaságok kora. elszédítettük és elrontottuk a nemzsidó fiatalságot azáltal. 1. a sajtóban. hogy helytelenek.a földalatti helyiségek. majd érthetetlenné tették a törvényeket olyannyira. Intézmények és feladataik. 18. A szabadkõmûvesség vezetõi. 24 10. de amelyeket mégis a lelkére kötöttünk. a választások lebonyolításában. Ez azzal az eredménnyel járt. A csalás "õrszelleme". Félrevezettük. 6. 22. 4. mivel ezek az igazi szabadság sarokpillérei. . Kezünk benne van a törvényhozásban. 16. 14.a pártviszályok iskolája. ha idõ elõtt rájönnek arra. amelyekrõl tudjuk. amelyek még az idõ elérkeztr elõtt készen lesznek valamennyi világváros alatt s ahonnan ezeket a fõvárosokat minden szervezetükkel és irattárukkal együtt a levegõbe fogjuk röpíteni.ellentmondó értelmezésekkel kiforgattuk valódi értelmükbõl.

Azért kell lehetõleg hallgatnunk ezekrõl a jogokról. csalásnak is lehet mondani. és kérem önöket. ez jó szolgálatot fog tenni nekünk. A képviselõházak és elnökök szerepe a "panamázás"-ban. hogy a kormányok és népek a politikában megelégszenek a látszattal. a közvetett adók gondolatát. Átmenet a szabadkõmûves kényuralomba. Szabadkõmûvesség . valamint a törvények visszaható erejét. hogy szabad kezünk legyen arra. hogy tisztában legyünk ezzel a körülménnyel.Szabadkõmûvesség bábjai. az egyesülési törvényt. az adóztatást. sajtó. de milyen ügyesen . Ha nem lehet elkerülni az érintésüket.és vallásszabadságot. Új köztársasági alkotmány. a szólás-. hogy elismerjük a fennállójogrend alapjait. amelyeket a nép elõtt nem szabad egyenesen és nyíltan érinteni. de nagyon okos. amikor képviselõik saját szórakozásukra fordítják erejük javarészét? A mi politikánk számára rendkívül fontos.. igaz. hanem minden részletezés nélkül csak annyit szabad mondanunk. és csodálattal nyugtázza erõszakosságaikat. hogy ezt vagy azt feltûnés nélkül elejtsük. hogyan is foghatnák fel a gójok a dolgok igazi értelmét. a tulajdon és a lakás sérthetetlenségét. ha valamennyit kifejezetten felsorolnánk.. Ma azzal kezdem. "A világ ura" kinyilvánításának pillanata. Az elnökök felelõssége. S valóban. hogy megismétlem.a törvényhozó erõ. nem szabad ezeket a jogokat határozottan megnevezni. Mindezek olyan kérdések. tartsák szem elõtt. amit már mondtam. amikor majd sor kerül arra. hogy fontolóra vegyük a hatalom elosztását. úgy tûnne fel. a törvény elõtti egyenlõséget. mintha már meg is adtuk volna õket. "ez aljas volt. Betegségek beoltása és más fortélyok. A tömeg különös ragaszkodással és tisztelettel viseltetik a politikai hatalom géniuszai iránt.

ezzel ráütnék mindazok érveléseinek és félreértéseinek bélyegét. amely képtelen lesz bármely irányban is megmozdulni ügynökeink irányítása nélkül. hogy részekre bontva sokan dolgozzanak rajta.. hogy gyûléseken szavazzanak csoportos megegyezés alapján . melyet a mûvelt. micsoda vakmerõség!" mondják. Ennek biztosítására osztályokra és képzettségre való tekintet nélkül mindenkinek szavaznia kell. Mi kiküszöböljük a szenvedésetek okait . még csak meg sem fogja õket hallgatni. Azzal. vak erõt fogunk létrehozni. annak élére helyeztünk.. de nem szabad azt vita tárgyává tennünk.a népi hovatartozást. akiket a tömeg vezetésére.. "Eddig minden szörnyen rosszul ment. A nép alá fogja vetni magát az õ kormányzásuknak. hogy az összes nemzetet belevonjuk annak az új államszerkezetnek felépítésébe. mielõtt még próbára tettétek. Ezért mindenekelõtt elengedhetetlenül szükséges. hogy ezektõl a vezetõktõl függ keresete. mindenkit kimerítettek a szenvedések. vagyonos osztályok részérõl nem kaphatunk meg. milyen nagyszerûen csinálták. nehogy elrontsuk mûvésziességét az alkatrészei közötti összefüggést. meg fogjuk semmisíteni a gójok között a család fontosságát és nevelési értékét. Számot tartunk arra. Ezért szabad ugyan ismernünk a cselekvési tervet. és meg fogjuk akadályozni. az egyes pontokban rejlõ titkos szándékok gyakorlati érvényesülését. hogy mindenkibe beleoltjuk saját fontosságának tudatát. jutalmazása és mindenfajta más elõnye.. arra tanítva meg az emberek legkisebb közösségeit is. hogy abszolút többséget érjünk el.kártyázták meg. az általunk vezetett tömeg ugyanis nem fogja megengedni. Akkor aztán betöltötték rendeltetésüket a választások-melyeket eszközül használtunk fel a világ trónjának elfoglalására. akik megfizetjük engedelmességét és figyelmét. de hozhattok-e igazságos ítéletet. a határokat. Ha ilyen mûvet vita tárgyává tennénk. hogy felvértezzük magunkat és tároljuk magunkban azt az arcátlan vakmerõséget és ellenállhatatlan szellemi erõt. mielõtt elítélnének. a pénznemek különféleségét. ha megengedik. és módosításokat eszközölnénk rajta szavazás útján. Természetesen ítélkezhettek fölöttünk. sõt. Egy kormányzati tervnek készen kell egy és ugyanabból az agyból erednie. amelynek tervét mi készítettük. " Erre a tömeg ujjongva a tenyerén fog hordani a reménykedés és várakozás egyhangú diadalában. ha kimondjátok. hogy közelrõl ismerkedjenek meg velünk. . hogy önálló gondolkozású egyének szóhoz jussanak. hogy érvényesüljenek. amit ajánlunk nektek. amely aktivitásunkban megtestesülve le fog törni minden akadályt utunkon. hiszen hozzászokott ahhoz. mert soha nem tud szilárd alakot ölteni. akik nem értették meg a terv cselszövéseinek mélyebb értelmét és összefüggését. Ily módon hatalmas. amikor is az emberek egyhangúlag kifejezik majd azt a kívánságukat. hogy csak ránk hallgasson.és utoljára fognak szerepet játszani. Államcsínyünk befejezése után a következõket fogjuk mondani a különbözõ népeknek. mert tudni fogja.

de nagyon okos.. hanem minden részletezés nélkül csak annyit szabad mondanunk. mintha már meg is adtuk volna õket. " Erre a tömeg ujjongva a tenyerén fog hordani a reménykedés és várakozás egyhangú diadalában. amelynek tervét mi készítettük. hogy szabad kezünk legyen arra.Azt akarjuk. hogy elismerjük a fennálló jogrend alapjait. ha valamennyit kifejezetten felsorolnánk... az adóztatást. valamint a törvények visszaható erejét. de hozhattok-e igazságos ítéletet. aminek következtében azok egész mûködése úgy fog módosulni.. amit ajánlunk nektek. Mi kiküszöböljük a szenvedésetek okait .és utoljára fognak szerepet játszani. Számot tartunk arra. Csupán gazdasági vonatkozásban fognak azokon változásokat foganatosítani.. Mindezek olyan kérdések. a határokat. minisztérium. arra tanítva meg az emberek legkisebb közösségeit is. de milyen ügyesen kártyázták meg. mielõtt még próbára tettétek. ahogy ez a terveinkben megszabott iránynak megfelel. vagy akár csak egy zártkörû csoport karmai közé. hogy gyûléseken szavazzanak csoportos megegyezés alapján . csalásnak is lehet mondani. Ezért NEM SZABAD ODADOBNUNK VEZETÕSÉGÜNK LÁNGESZÛ MÛVÉT a tömeg. a pénznemek különféleségét. amely aktivitásunkban megtestesülve le fog törni minden akadályt utunkon. hogy az összes nemzetet belevonjuk annak az új államszerkezetnek felépítésébe. igaz. "ez aljas volt.. a közvetett adók gondolatát. mindenkit kimerítettek a szenvedések. milyen nagyszerûen csinálták. Ezért mindenekelõtt elengedhetetlenül szükséges. micsoda vakmerõség!" mondják. ha kimondjátok.melyeket eszközül használtunk fel a világ trónjának elfoglalására. Azért kell lehetõleg hallgatnunk ezekrõl a jogokról. Természetesen ítélkezhettek fölöttünk. hogy felvértezzük magunkat és tároljuk magunkban azt az arcátlan vakmerõséget és ellenállhatatlan szellemi erõt. Ezek a tervek egyelõre nem fogják megdönteni a fennálló intézményeket. A tömeg különös ragaszkodással és tisztelettel viseltetik a politikai hatalom géniuszai iránt és csodálattal nyugtázza erõszakosságaikat.a népi hovatartozást. Ha nem lehet elkerülni az érintésüket. szenátus. tulajdon és a lakás sérthetetlenségét. hogy terveink erõteljesek és célszerûen kigondoltak legyenek. úgy tûnne fel. Akkor aztán betöltötték rendeltetésüket a választások . hogy ezt vagy azt feltûnés nélkül elejtsük. Különbözõ elnevezések alatt minden országnak megközelítõen egyforma a berendezése: népképviselet. nem szabad ezeket a jogokat határozottan megnevezni. amikor is az emberek egyhangúan . Államcsínyünk befejezése után a következõket fogjuk mondani a különbözõ népeknek: "Eddig minden szörnyen rosszul ment. amelyeket a nép elõtt nem szabad egyenesen és nyíltan érinteni.

mert mindezt úgyis tudják. kérem. Ha ilyen mûvet vita tárgyává tennénk. de nem szabad azt vita tárgyává tennünk. Ezek a tervek egyelõre nem fogják megdönteni a fennálló intézményeket. sõt. Felesleges megmagyaráznom önöknek mindezek egymáshoz való viszonyának mechanizmusát. . hogy részekre bontva sokan dolgozzanak rajta. nehogy elrontsuk mûvésziességét az alkatrészei közötti összefüggést. következésképpen nem az intézmények fontosak. hogy a "fontos" jelzõt nem az intézményre vonatkoztatom. az általunk vezetett tömeg ugyanis nem fogja megengedni. hogy csak ránk hallgasson. Egy kormányzati tervnek készen kell egy és ugyanabból az agyból erednie. vagy akár csak egy zártkörû csoport karmai közé. hogy mindenkibe beleoltjuk saját fontosságának tudatát. hogy az említett intézmények mindegyike valamely fontos funkciónak felel meg az államban. csupán azt a tényt vegyék figyelembe. akiket a tömeg vezetésére. ezzel ráütnék mindazok érveléseinek és félreértéseinek bélyegét. mielõtt elítélnének. mint az emberi test. mert tudni fogja. hogy közelrõl ismerkedjenek meg velünk. hogy önálló gondolkozású egyének szóhoz jussanak. hanem azok funkciói. Azt akarjuk. és meg fogjuk akadályozni. Azzal. Ezek az intézmények felosztották maguk között a kormány összes funkcióját . vak erõt fogunk létrehozni. akik nem értették meg a terv cselszövéseinek mélyebb értelmét és összefüggését. hogy érvényesüljenek. mint az emberi test szervei. és végül is meghal. az állam beteggé válik. államtanács. ahogy ez a terveinkben megszabott iránynak megfelel. a törvényhozást és a végrehajtó hatalmat. Különbözõ elnevezések alatt minden országnak megközelítõen egyforma a berendezése: népképviselet. hanem a funkcióra. Ily módon hatalmas. Ezért NEM SZABAD ODADOBNUNK VEZETÕSÉGÜNK LÁNGESZÛ MÛVÉT a tömeg. az egyes pontokban rejlõ titkos szándékok gyakorlati érvényesülését. A nép alá fogja vetni magát az õ kormányzásuknak. még csak meg sem fogja õket hallgatni. Ha az államgépezetnek csak egy részében is kárt teszünk. és figyeljék meg. szenátus. aminek következtében azok egész mûködése úgy fog módosulni. annak élére helyeztünk. Csupán gazdasági vonatkozásban fognak azokon változásokat foganatosítani. melyet a mûvelt. hiszen hozzászokott ahhoz. hogy abszolút többséget érjünk el. Ezért szabad ugyan ismernünk a cselekvési tervet. jutalmazása és mindenfajta más elõnye. ha megengedik. akik megfizetjük engedelmességét és figyelmét.kifejezik majd azt a kívánságukat. meg fogjuk semmisíteni a gójok között a család fontosságát és nevelési értékét. mert soha nem tud szilárd alakot ölteni. amely képtelen lesz bármely irányban is megmozdulni ügynökeink irányítása nélkül. hogy terveink erõteljesek és célszerûen kigondoltak legyenek. törvényhozás és végrehajtó hatalom.a közigazgatást. hogy ezektõl a vezetõktõl függ keresete. vagyonos osztályok részérõl nem kaphatunk meg. s ezért úgy mûködnek. Ennek biztosítására osztályokra és képzettségre való tekintet nélkül mindenkinek szavaznia kell. és módosításokat eszközölnénk rajta szavazás útján. minisztérium.

Ekkor érkezett el a köztársaságok kora. ha fennakadás következik be azáltal. amiért el is csapták õket sok országban. akik a hatalomért versengenek. félreértéseknek. mi azonban önvédelmi eszközt adunk majd a kezébe. vagyis. hogy az elnöknek. így haszontalanokká és feleslegesekké téve õket. melyekért személytelen bábunk lesz a felelõs. elõnyöket és megbecsülést.. hogy új törvényeket javasoljon. A liberalizmus alkotmányos államokat eredményezett. rabszolgáink közül választottuk ki. hogy szükség esetén megvédhesse az új köztársasági . és ekkor történt.tétlenségre és tehetetlenségre kárhoztatta az uralkodókat. egyszóval mindannak. Hogy tervünk ezzel az eredménnyel járjon. amelyek a korábbi kényuralom. ami arra szolgál. amelyet a gój nép. Ezzel megvetettük az alapját annak az aknának. hogy személytelenné tegye az állami életet. bábjaink. hogy az elnökök felelõsek cselekedeteikért. hogy az uralkodót kormánykarikatúrával . amennyiben fel fogjuk jogosítani arra. mivel tartanak majd a leleplezéstõl. ezt a jogot ugyanis a felelõs elnökre. de el fogjuk venni tõle azt a jogot. hogy megtartsák az elnöki hivatallal járó kiváltságokat. hogy apelláljon a nép többségéhez. hogy megvárjuk haláltusájuk végét. egész politikai alkata megváltozott. ha megritkulnak sorai.nem kevésbé hatásosan. akit a tömegbõl. amely fennakadás végül fel fogja bomlasztani az államot?. A képviselõház fedezni.így aztán megbízható ügynökeink lesznek terveink véghezvitelében. védelmezni. választani fogja az elnököket. Ily módon az elnöki tekintély természetesen mindenféle támadás céltáblája lesz. a gójok egyetlen oltalma helyébe léptek. Mit törõdünk azzal. hogy közvetlenül a néphez forduljon. Addigra abban a helyzetben leszünk. mint a sajtó . amely épp oly vak rabszolgánk. . Már csak az van hátra. a mi bábunkra fogjuk ruházni. párt-szeszélyeknek. kikérje a nép döntését függetlenül annak saját képviselõitõl. mint magasiskolája az egyenetlenkedésnek. mint az ország egész hadereje fejének rendelkeznie kell a haderõ felett. az alkotmány pedig. választásokat fogunk rendezni oly elnökök javára. titkos folt. A "csevegések" szónoki emelvénye . hogy nem kell többé ügyelnünk a formákra az ügyek intézésénél. valamint a hatalomhoz jutottak ama természetes kívánságából kifolyólag. semmi egyéb. vagy meglevõ törvényeket módosítson. Ezt azzal a megokolással fogjuk igazolni. amint önök jól tudják. valami "panama" vagy ehhez hasonló van. Az államok halálos betegséget kaptak vérmérgezést. Ettõl függetlenül fel fogjuk ruházni az elnököt a hadiállapot kihirdetésének jogával. akiknek múltjában valamilyen sötét. jobban mondva a gój népek alatt elhelyeztünk.Amikor bevezettük az állami szervezetbe a liberalizmus mérgét. Nemsokára be fogjuk vezetni azt az elvet. hogy nem sikerül elnököt találni. viszályoknak..elnökkel helyettesítettük.

miután a végsõkig kifárasztotta uralkodóinak .ezek a szenvedélyek még a képviselõknek e minimális száma mellett is lángra lobbannának. hogy minden kormányformát a mi kényuralmunkká változtassunk. így fog felkiáltani: "Távolítsátok el õket és adjatok nekünk egyetlen világuralkodót. hogy erre szükség van. továbbá az új alkotmány segítségével a lehetõ legkisebbre fogjuk csökkenteni a képviselõk számát. Ezen kívül az államtitkok megõrzésének ürügye alatt el fogjuk venni a képviselõháztól azt a jogot.általunk elõidézett . amit uralmunk kezdetén kénytelenek vagyunk felvenni az államok alkotmányaiba azért. ez akkor fog bekövetkezni.alkotmányt.. mindkét esetben azzal az ürüggyel. aminek következtében az elnök helyett õket fogják bûnbakká tenni. amely alatt észrevétlenül eltörlünk majd minden alkotmányos jogot. hogy ilyen körülmények között a szentély kulcsa a mi kezünkben lesz és senki rajtunk kívül nem fogja többé irányítani a törvényhozó hatalmat. uszító felhívással és a nép többségére való hivatkozással el fogjuk mozdítani õket. ezenkívül joga lesz átmeneti jellegû törvényeket. Az elnöknek.szabálytalankodása és tehetetlensége. de nem az egyes tisztviselõk számára. sõt a kormány alkotmányos mûködésétõl való eltérést javasolni.ami aligha várható . továbbá hatályon kívül fogja helyezni a törvényeket. Ilyen intézkedésekkel meg fogjuk szerezni a hatalmat ahhoz.. hogy önálló intézkedésekkel kerüljék meg az elnök rendelkezéseit. aki egyesít minket és megszünteti a viszályok okait . . és akkor itt lesz az ideje annak. Kényurunk elismerésére sor kerülhet már az alkotmány lerombolása elõtt is. fel fogunk ruházni minisztereket és más magas rangú kormánytisztviselõket. meg fogja illetni. ha értésére adjuk. lépésrõl-lépésre leromboljuk mindazt. hogy felkészüljünk arra az átmeneti idõszakra. Ezt a szerepet különösen a szenátus. az államtanács vagy a minisztertanács számára ajánljuk. amivel együtt jár majd a politikai szenvedélyek és a politikai ügyekért való lelkesedés aránylagos csökkentése is. mint ennek az alkotmánynak felelõs képviselõjét. Az elnöktõl függ majd a képviselõház és a szenátus elnökeinek és alelnökeinek kinevezése. hogy kormányintézkedések ügyében interpelláljon.a . . Az elnök a mi tetszésünk szerint fogja értelmezni azokat a törvényeket. Hogy azonban mindezek a lényegileg törvénytelen cselekedetek ne terheljék tervünk szempontjából túl korán az elnök felelõsségét. hogy az állam legfõbb jóléte ezt követeli. hogy apránként. mint a végrehajtó hatalom fejének továbbá joga lesz összehívni és feloszlatni a parlamentet és ez utóbbi esetben elhalasztani az új parlament összeülésének idõpontját. Ha pedig . A parlamentek állandó ülésezéseit meg fogjuk szüntetni és helyettük rövid. amikor a nép. Könnyû megérteni. néhány hónapig tartó ülésszakokat fogunk bevezetni. amelyek többféle értelmezést tesznek lehetõvé. amely védelmi jog.

A gójok egy birkanyáj. 19. 11. Titkos szabadkõmûvesek és "látszat"-páholyok. a népi hovatartozást. 18. annyira összetörve az emberiséget egyenetlenséggel. 3. gyûlölettel. 2. ha minden országban megzavarjuk a nép és kormány közti viszonyt. 7. hogy valaha is elérkezik az a pillanat. amit az uralkodó által hozandó törvények és rendeletek szerkesztõbizottságának lehetne nevezni. az államadósságokat -. 16. 23. a vallásokat. Ha azonban lélegzetvételhez juttatjuk a világ nemzeteit. sõt még sanyargatások alkalmazásával. nyomorral is. aligha valószínû. 17. amely után áhítozunk. 8. mint azt. 5. 6. csak úgy érhetjük el. veszekedéssel. Az államtanács . éhínséggel. hogy a gójok ne lássanak más kivezetõ utat. 9.nyomatékos kifejezõje volt az uralkodói tekintélynek: mint a törvényhozó testület látható része az lesz.határokat. 13. 24 11. 10. 4. Az indítványozott forradalom egyes részletei. ki békét és nyugalmat ad nekünk. irigységgel. 15. 1. 21. 22. 12. JEGYZÕKÖNYV Az új alkotmány programja.eddigi formájában . BETEGSÉGEK BEOLTÁSÁVAL. 14. hogy az összes nemzet kifejezést adjon ilyen kívánságoknak. hogy menedéket keresnek a mi teljes pénzbeli és minden egyéb vonatkozású fõhatalmunknál. . melyet nem találhatunk meg mostani uralkodóink és képviselõink alatt: Mint önök azonban nagyon jól tudják azt. 20.

Ez tehát az új alkotmány programja. Mi fogjuk megállapítani a Törvényt, a Jogot és az Igazságot, mégpedig 1 ) a törvényhozó testület elé terjesztett javaslatok alakjában, 2) az elnök rendeletei útján általános érvényû rendszabályok alakjában, szenátusi rendeletekkel és államtanácsi határozatokkal miniszteri rendeletek formájában, 3) 45 ha megfelelõ alkalom adódik, az államban kirobbantott forradalom útján. Miután nagyvonalakban lefektettük eljárásmódunkat, még teljessé kell majd tennünk a forradalmat az államgépezet mûködésében a már jelzett irányban. Ez alatt a sajtószabadságot, az egyesülési jogot, a lelkiismereti szabadságot, a választások elvét és sok egyebet értek, aminek mindörökre el kell tûnnie az emberek emlékezetébõl, vagy pedig gyökeres változáson kell átmennie közvetlenül az új alkotmány kihirdetése után. Ez lesz az egyetlen alkalom, amikor egyszerre kiadhatjuk összes parancsainkat, késõbb ugyanis már veszélyes lesz minden említésre méltó változtatás a következõ okokból: Ha rideg szigorral visszük keresztül a változtatást a szigorúság és megszigorítások szellemében, a további hasonló természetû változásoktól való félelem kétségbeesésbe kergetheti az embereket, ha viszont újabb várható engedmények szellemében visszük keresztül, az emberek azt mondanák, ez beismerése annak, hogy helytelenül cselekedtünk, ami tönkretenné uralmunk csalhatatlanságának presztízsét, vagy pedig azt mondanák, félelembõl vagyunk kénytelenek engedékeny magatartást tanúsítani, amiért nem kapnánk köszönetet, mert feltételeznék, hogy kényszerbõl tettük. Mindkét eshetõség árt az új alkotmány presztízsének. Arra van szükségünk, hogy a világ népei az új alkotmány kihirdetésének elsõ pillanatától kezdve - amíg a forradalom befejezett ténye még elkábítja õket, amíg még a rémület és bizonytalanság állapotában vannak - egyszer smindenkorra ismerjék fel: annyira erõsek, annyira legyõzhetetlenek, annyira túlontúl hatalmasak vagyunk, hogy semmi esetre sem leszünk tekintettel rájuk, hogy eszünk ágában sincs a legkisebb figyelmet is szentelni véleményüknek vagy kívánságaiknak, hogy ilyeneknek minden kinyilvánítását készek és képesek vagyunk bármikor és bárhol ellenállhatatlan erõvel elfojtani, hogy egy-csapásra magunkhoz ragadtunk mindent, amit akartunk, és semmi esetre sem fogjuk hatalmunkat megosztani velük... Akkor félve és reszketve be fogják csukni szemüket, és meg fognak elégedni azzal, hogy megvárják, mi lesz mindennek a vége.

A gójok olyanok, mint egy birkanyáj, és mi vagyunk a farkasok. És tudják önök, mi történik, ha a farkasok betörnek a nyájba? Van még egy másik ok is, hogy miért fogják becsukni a szemüket: ugyanis továbbra is azt ígérjük

majd nekik, hogy visszakapnak minden szabadságot, amelytõl megfosztottuk õket, mihelyt legyõztük a béke ellenségeit és megfékeztünk minden pártot. Kár szót vesztegetni arra, hogy meddig várnak majd szabadságuk visszatérésére...

Vajon minek találtuk ki ezt az egész politikát és fogadtattuk el ravaszul a gójokkal úgy, hogy semmi esélyük ne legyen annak mélyebb értelmét megvizsgálni? Valóban minek, ha nem azért, hogy kerülõ úton érjük el, ami szétszórt törzsünk számára egyenes úton elérhetetlen? Ez a politika alapozta meg szervezetünket, a titkos szabadkõmûvességet, melyet nem ismernek és melynek célkitûzéseit még csak nem is gyanítják ezek a gój barmok, akiket azért csalogattunk a nyílt szabadkõmûves páholyok seregébe, hogy port hintsünk társaik szemébe. Isten a szétszórtság ajándékát adta nekünk, az Õ Kiválasztott Népének, s éppen ez, amit mindenki gyengeségünknek tart, bizonyult legfõbb erõnknek, mely most az egész világ feletti uralom küszöbére vezetett bennünket. Már nem sokat kell építenünk azon az alapon, amelyet leraktunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

12. JEGYZÕKÖNYV A "szabadság" fogalmának szabadkõmûves értelmezése. A sajtó jövõje a szabadkõmûves királyságban. A. sajtó irányítása. Tudósító ügynökségek. Hogyan értelmezi a szabadkõmûvesség a haladást? Még többet a sajtóról. A szabadkõmûvesség szolidaritása a mai sajtóban. A "közkereslet" felkeltése

vidéken. Az új rezsim csalhatatlansága.

A "szabadság", melyet különbözõképpen lehet értelmezni, mi így határozzuk meg: A szabadság azt jelenti, hogy jogunk van azt tenni, amit a törvény megenged. A szónak ez az értelmezése a kellõ idõben szolgálatunkra lesz, minden szabadság ugyanis a mi kezünkben lesz, minthogy a törvények csak azt fogják eltörölni vagy kimondani, ami az elõbb vázolt program értelmében kívánatos számunkra. A sajtóval a következõ módon fogunk eljárni: Milyen szerepet játszik ma a sajtó? Arra szolgál, hogy felkeltse, és lángra lobbantsa azokat a szenvedélyeket, amelyek célunk eléréséhez szükségesek, vagy pedig önzõ pártcélokat szolgál. Gyakran sületlen, igazságtalan, hazug, és a közvélemény túlnyomó részének leghalványabb sejtelme sincs arról, milyen célokat szolgál a sajtó valójában. Mi meg fogjuk nyergelni és szorosan meg fogjuk zabolázni, s ugyanezt tesszük majd a nyomdaipar minden más termékével is, mert mi értelme volna megszabadulnunk a sajtó támadásaitól, ha ugyanakkor továbbra is céltáblái maradunk röpiratoknak és könyveknek? A közvélemény nyomtatásban megjelenõ termékei ma súlyos kiadásokat okoznak abból kifolyólag, hogy cenzúrázni kell õket, mi majd nagy hasznot hajtójövedelmi forrássá tesszük õket a mi államunk számára: külön sajtóadóval fogjuk terhelni a nyomdatermékeket és óvadékpénz letétbe helyezését fogjuk követelni, mielõtt megengedjük bármely sajtóorgánum vagy nyomda létesítését. Ezeknek azután szavatolniuk kell, hogy kormányunkat semmiféle sajtótámadás nem fogja érni. Minden ellenünk irányuló támadási kísérletet - ha ilyesmire egyáltalán sor kerülhet még irgalmatlanul súlyos pénzbüntetéssel fogunk sújtani. Ezek az intézkedések sajtóadó és óvadékpénz letétbe helyezése, valamint ezek a letétek által biztosított pénzbüntetések - hatalmas jövedelmet hoznak majd a kormánynak. Igaz, a pártlapok esetleg nem sajnálják majd a pénzt annak érdekében, hogy mégis megjelentessék véleményüket, ezeket azonban el fogjuk hallgattatni ellenünk intézett második támadásuk után. Senki sem

amelyet bármely vétség esetén azonnal meg fogunk vonni tõle. vagy inkább a haladás gondolata bevezette mindenfajta emancipáció fogalmát. amelyek módosítását elõre elhatároztuk. hogy az ok nélkül izgatja a közvéleményt. amit mi diktálunk nekik. köteles lesz megszerezni a foglalkozása gyakorlására megállapított engedélyokiratot. Ilyen intézkedésekkel a gondolatot közvetítõ eszköz a nevelés eszközévé válik majd kormányunk kezében. vagy nyomdász akar lenni. hogy a nemzet zömét a haladás áldásait illetõen tévutakra vezessék és ábrándokba ringassák. Most rátérünk az idõszaki sajtóra. Mindenki. aki kiadó. mint minden nyomtatványt. de mindenesetre gondolatban. ívenként kiszabott sajtóadóval és óvadékpénzzel fogjuk terhelni.nyúlhat majd hozzá büntetlenül kormányunk csalhatatlanságának glóriájához. Ha már most annyira uraljuk a gójok gondolatvilágát. melyek a nyomtatott méreg legrosszabb formái. melyeknek kevés olvasójuk lesz. Ellenõrzésünk nélkül egyetlen közlemény sem fog nyilvánosságra kerülni. Ezt is.. mert költségesek lesznek. Az ilyen könyveket röpiratoknak fogjuk tekinteni. ha nem is tettben. minthogy a haladás. de elmulasztotta megállapítani annak határait. és harminc ívnél kisebb könyvekért kétszer annyit kell majd fizetni. hogy ezzel az intézkedéssel olyan hosszadalmas mûvekre kényszerítsük az írókat.. egyrészt azért. amelyeket az orrukra teszünk . akik támadásokat intéznek ellenünk. amennyiben az összes híreket egynéhány kevés ügynökség kapja meg. könyvtáros. hogy csökkentsük a magazinok számát. hogy szinte valamennyien azokon a színes szemüvegeken át nézik a világ eseményeit. hogy azok között.ha már most nincs egyet-len állam sem. Ezek a hírszolgálati irodák akkor már teljesen a mieink lesznek és csak azt fogják közzétenni. Kérem. hogy ezek a képzelt áldások egyenes úton elvezetnek azokhoz az ostoba elképzelésekhez. hogy tudomást szerezzünk arról. Ki nem tudná közülünk.. Minden úgynevezett liberális anarchista. vagyis az ellentmondás anarchiájába csupán az ellentmondás kedvéért. másrészt pedig azért. Ezt különben már most is elérjük. Mindegyikük a szabadság valamely árnyképét keresgeti és kivétel nélkül féktelenségbe esik. amikor majd elismert legfõbb urai leszünk a világnak az egész világ felett uralkodó királyunk személyében? Térjünk vissza a sajtó jövõjéhez. amely nem fogja többé megengedni. amit a gój ostobaság államtitoknak nevez: Milyen lesz akkor a mi helyzetünk.. Bármely közlemény betiltásánál azt fogjuk felhozni ürügyül. ahol bármi is megakadályozna minket abban. ezek azonban csakis olyan pontokat fognak támadni. mi általunk létesített sajtószervek is lesznek. melyeknek irodáiba ezek a hírek a világ minden részébõl befutnak. már csak azért is. vegyék figyelembe. Ugyanakkor olcsó lesz és mohón fogják olvasni . melyek az emberek egymás közötti és a hatóságokkal való kapcsolataiban anarchista viszonyokat teremtenek.

s ezek mindegyike rajta tartja majd az ujját a közvélemény különbözõ irányzatainak egyikén. ehhez engedélyt kell majd kérnie a hatóságoktól. Az általunk kiadott lapok a legellentétesebbek lesznek külsõ megjelenésben. melyet mi magunk alapítottunk. irányzatban és nézetben. amíg az alkotmány érvényben van. melynek legalább egy lapja olyan hangot fog megütni. Az elsõ helyen hivatalos jellegû lapok fognak állni. az izgatott beteg ugyanis elveszti minden ítélõképességét és könnyen befolyásolható. ártalmatlanná fogunk tenni. s ki fogjuk hûlni a méregfogát. Mielõtt ugyanis a kiadó vagy nyomda bármely mûvet elfogad nyomtatásban való megjelentetésre. Így elõre fogunk tudni minden csalafintaságról.mindazt. aki ellenünk akar írni. hogy hatalmas befolyást gyakoroljunk a közvéleményre. Tíz-tíz általunk engedélyezett újságra harminc olyan esik majd. . Az adó korlátok közé fogja szorítani az irodalmi ambíciókat. amit mi magunk adunk majd ki azért. Ez semlegesíteni fogja a magánkézben lévõ sajtó ártalmas befolyását. elvi ellenfeleink a sajátjuknak fogják tartani ezt a színlelt ellenzéket és fel fogják fedni elõttünk kártyáikat. forradalmi. hogy saját táboruk lapjainak véleményét képviselik. akiket. A harmadik helyre tesszük majd látszólagos ellenvéleményünket. amely ellenünk készül. Abban a hiú hiszemben. Ezek mindig a mi érdekeinket fogják védeni és befolyásuk ezért viszonylag jelentéktelen lesz. Igazi. köztársaságpárti. amely kívánatosnak látszik számunkra. és lehetõvé teszi majd számunkra. mintha legélesebb ellenlábasunk lenne. miután ily módon a csapdánkba estek. hogy számunkra kedvezõ irányba befolyásoljuk a szellemi fejlõdést. Az irodalom és az újságírás a legfontosabb nevelési tényezõk közé tartozik és kormányunk ezért meg fogja szerezni az újságok túlnyomó részének tulajdonjogát. hogy megnyerjék számunkra a lagymatagokat és közömbösöket. Újságaink képviselni fognak minden lehetséges árnyalatot lesznek közöttük arisztokrata. melyeknek az lesz a szerepük. így bizalmat keltve bennünk és a mi oldalunkra állítva teljesen gyanútlan ellenfeleinket. Azok a bolondok. a mi kívánságunknak megfelelõen. Ezt azonban a nyilvánosságnak még csak sejtenie sem szabad. amennyiben magunk foglalunk majd állást a szóban forgó ügyben. a kilátásba helyezett büntetések pedig az írókat tõlünk függõvé fogják tenni. akik azt hiszik majd. A második helyen állnak majd a félhivatalos lapok. nem fog találni senkit. Visnu hindu istenséghez hasonlóan száz kezük lesz. ezek a kezek a céljainknak megfelelõ irányba fogják azt terelni. természetesen csak addig. sõt még anarchista lapok is -. a mi véleményünket fogják szajkózni. És ha mégis akadna valaki. vagy bármely véleményt. Mihelyt valamely irányzat érverése gyorsul... aki írásmûvét hajlandó kinyomtatni.

de mindig a felszínen mozogva. de amelyek teljesen biztosak. ezzel alkalmat adva ügynökeinknek annak bizonygatására. hogy alkalmat szolgáltassanak nekünk részletesebb magyarázatokra. amelyeken ügynökeink feltûnés nélkül ki fogják adni az utasításokat és a nap jelszavát. hogy a nyilvánosság figyelmét és bizalmát megnyerjük kormányunk számára. hogy teljes a szólásszabadság. hogy meggyõzzék alattvalóinkat arról. . Újságaink a dolgok megvitatásával és kétségbevonásával . jól vagy rosszul fogadják-e õket. "Központi sajtóhivatal" név alatt irodalmi gyûléseket fogunk rendezni. valójában azt a zászlót fogják követni. mert azok nem fognak olyan újságokkal rendelkezni. mint amilyenekre az elsõ hivatalos közvéleményekben módunk volt.látszólag sortüzet adnak majd le a hivatalos lapokra csak azért. Biztos diadalt fogunk aratni ellenfeleink felett. Még csak meg sem kell majd cáfolnunk õket.a sajtóval való bánásmód elõbb említett módszerei következtében. mert képtelen rendelkezéseinkkel szemben tárgyilagos ellenvetéseket tenni. a kérdések lényegét nem érintve . aszerint.elõnyünkre van. hogy hol az igazságot. legfeljebb egészen felületesen. amelyekben teljes egészében részletesen kifejthetik nézeteiket . nevezetesen azt. hogy a velünk szemben álló összes lap üres fecsegõ. melyeket a nyilvánosság nem vehet észre. Ezek az ellenünk irányuló támadások rég egy másik célt is szolgálnak majd. amelyet kitûzünk eléjük. valahányszor ez . vagy lecsillapítsuk a közvéleményt. hogy . hol a hazugságokat jelentetjük meg a sajtóban. Hogy újsághadunkat ebben a szellemben irányíthassuk. Az ilyen szervezési módszerek.természetesen . mielõtt rálépünk. hogy meggyõzzük vagy összezavarjuk azáltal. tényeket vagy azok ellentmondásait.hogy pártjuk irányvonalát követik. különösen nagy gondot kell fordítanunk ennek megszervezésére. Az ilyen módszerek lehetõvé teszik majd számunkra. a legjobban biztosítják annak sikerét.amint ez idõrõl idõre szükségesnek mutatkozik politikai kérdésekkel kapcsolatban felizgassuk. mindig igen óvatosan kitapogatva a talajt.

ha másért nem. hogy a sajtó bármilyen közéleti becstelenséget leleplezzen. Arra van szükségünk. melyek arra vallanak.. 16. 20. 18. Ezeket a sebezhetõ pontokat azonnal lelepleznénk. vagyis ügynökeink által létrehozott többségétõl. 24 13. 9. 17.a tömeg lelkesedéssel követi. JEGYZÕKÖNYV A mindennapi kenyér szükséglete. Amíg ezekrõl csak kevesen tudnak. Vidéken kell szítanunk azokat a reményeket és impulzusokat. hogy szabadkõmûves összetartás érvényesül a következõ jelszónak megfelelõen: a sajtó valamennyi szervét összeköti a szakmai titoktartás. 22. 19. a fõvárosok szorongatva találják magukat a nemzet vidéki közvéleményétõl. 5. 8.hogy csak a francia sajtót vegyük -. hacsak határozatot nem hoznak annak közzétételére. Az új kormányzatnak abban az átmeneti idõszakában. 14. Egy újságíró sem meri majd elárulni ezt a titkot. Vidám- . 12. egyikük sem fogja elárulni hírforrásainak titkát. 10. amely megelõzi teljes szuverenitásunkat. hogy az új kormányzat annyira megelégedetté tett mindenkit. 7. amelyeket szükség esetén sajtónk harmadik helyen álló lapjaiban adunk le. Politikai kérdések.mi. mintha ezek a megnyilvánulások a vidék népességének önálló reményei és törekvései lennének. amíg el nem érjük hatalmunk teljét. Szórakozás. hogy addig.. az újságíró tekintélye vonzást gyakorol az ország lakosságának többségére . hogy még a bûncselekmények is megszûntek.. 4. ha nincs múltjában valami sebezhetõ pont. 21. 15. Különösen számítunk a vidék támogatására.senki másnak. félhivatalos lapjainkban erélyesen meg fogjuk cáfolni. 3. 23.Az ilyen próbalövéseket. 6. Ipari kérdések. az embereknek azt kell hinniük. Elõidézõjük természetesen mindig egy és ugyanaz lesz: . Szükségünk van arra. 13. a fõvárosokban pedig ugyanakkor úgy fogjuk beállítani. 1. hogy azokat a vidék túlnyomó részének közvéleménye már elfogadta. mint a régiek jövendõmondói. 2. nem szabad megengednünk. Már manapság is vannak ilyen jelenségek . 11. hogy a fõvárosok a lélektani pillanatban ne tudják megvitatni a befejezett tényeket annál az egyszerû oknál fogva. melyek segítségével bármely pillanatban rátörhetünk a fõvárosra. mert senki sem kap engedélyt irodalmi mûködés kifejtésére.. A bûncselekményekrõl csak azok áldozatainak és véletlen tanúknak szabad tudniuk .

Senki sem merészeli majd az egyszer megtörtént döntés visszavonását követelni.parkok. hogy leghalványabb fogalmuk sincs azokról a dolgokról. melyeknek megtárgyalására vállalkoznak. ezt nem tettekre vonatkozólag tesszük. közben pedig mi . hogy ezeknél is politikai kérdésekkel van dolgunk. A sajtó pedig azonnal új kérdésekre fogja irányítani az emberek figyelmét (nem tanítottuk az embereket arra. utasításainkra mindent meg fognak tárgyalni. mint azok. akik már korszakokon átirányították a politikát: annak létrehozói. hogy a közjót szolgáljuk.. amelyeket errõl vagy arról a kérdésrõl mondottunk. hogy ne fejtsenek ki politikai tevékenységet. hogy befogják szájukat. annál kevésbé. hanem szavakra vonatkozólag. A nyilvánosság elõtt folyton hangoztatjuk. Ügynökök. mert azt az elõzõ állapothoz képest javulásnak fogjuk beállítani. Ezeknek az új kérdéseknek megtárgyalására rá fogják vetni magukat azok az ostoba fajankók. hogy minden tettünkben az a remény és meggyõzõdés vezérel.szép nyugodtan az így támadt vita lármája közepette . Mindebbõl láthatjuk. hogy amikor a tömeg helyeslését látszunk keresni. és észrevehetik azt is. amelyeket akarunk. A politika kérdéseinek megvitatásában zavarólag hathatna az emberek beleszólása.meg fogjuk hozni. és alázatos szolgáink legyenek. s azután mint befejezett tényeket a nyilvánosság elé tárjuk. ezzel csak gépezetünk mûködését könnyítjük meg. aminek közvetlenül. azt állítva. hogy amikor biztosítjuk magunknak a tömeg jóindulatát. hivatalos formában történõ közlése hátrányos lenne számunkra. "Egy az igazság. akiket sajtónknál alkalmazunk a gójok köreibõl. amit politikai tevékenységnek tartanak (amely tevékenységre mi tanítottuk õket. A politika kérdéseit senki más nem fogja fel ésszel. hogy kipihenjék magukat attól. akik még most sem akarják megérteni. és végre fogjuk hajtani azokat az intézkedéseket.. A mindennapi kenyérért való küzdelem arra kényszeríti a gójokat." A nagy problémák. ezért figyelmüket más irányba tereljük: elõtérbe helyezzük az ipar kérdéseit. hogy állandóan valami új után kívánkozzanak?). . Ezen a téren hadd beszéljék ki a tüdejüket! A tömegek csak egy feltétellel egyeznek bele abba.

11. Mint minden megtévesztõ gondolat. 23. Ki fogja akkor valaha is gyanítani. mintha ugyancsak politika lenne. hogy új elfoglaltságot találnak. kivéve minket. Hogy pedig a tömegek észre ne vegyék. 4.. hogy velünk tartanak. 2. 16. aki képes felfogni. Addig is azonban még jó szolgálatokat tesznek nekünk. 20. Hozzáférhetetlenség a jövõ vallásának ismeretéhez.? 1. Ezért továbbra is le fogjuk kötni gondolataikat új és látszólag haladó fantasztikus elméletek mindenfajta hiú ötletével: mert addig csavarjuk el teljes sikerrel az ostoba gójok fejeit a haladásról szóló frázisokkal.. amelyekben kénytelenek lennénk velük szembehelyezkedni. 15. 12. az utópisták. Mi majd elõírunk nekik valamit.azzal a feltétellel. 8. hogy gondolkozzék. amikor nem anyagi törekvésrõl van szó. az álmodozók végképp eljátszották kisded játékaikat. az igazság õrzõit. szónokaink meg fogják magyarázni azokat a nagy kérdéseket. A sajtón keresztül hamarosan kezdünk majd mûvészeti pályázatokat és mindenféle sportversenyeket javasolni: az ezek iránti érdeklõdés végképp el fogja vonni az emberek figyelmét az olyan kérdésekrõl. 21. 22. 10. mulatságokkal. hogy mindezeket a népeket színpadi figuraként tologattuk egy politikai tervnek megfelelõen. Mihelyt elismerték majd uralmunkat. szenvedélyekkel. .hogy eszközül használhassuk õket a gój kormányok elleni harcban) . hogy végül is alávessék jótékony uralmunknak. játékokkal. vidámparkokkal is eltereljük majd figyelmüket. ezenkívül szórakozásokkal. JEGYZÕKÖNYV A jövõ vallása. 14. 3. Amikor majd valósággá válik királyságunk. Amint a nép egyre inkább elszokik attól. a haladás is az igazság elhomályosítására szolgál. ami úgy fest. 24 14. 13. 7. 18. amelyek felforgatták az emberiséget. mert csak mi fogunk neki új irányt mutatni a gondolkozásban .oly személyeken keresztül természetesen. ugyanazt a hangot kezdi majd megütni. hányadán vannak. 19. mint mi. és ebben haladásnak nincs helye. Isten Kiválasztottait. 9. mert igazság csak egy van. A rabszolgaság jövõbeni állapota. akikrõl nem sejtik. amelyet senki még csak nem is sejtett az évszázadok folyamán. a liberálisok. amíg nincs közöttük egy sem. hogy azt ne ismerje senki. hogy ez a szó az igazságtól való eltérést takar mindazon esetekben. 6. és önálló véleményt alkosson. 17. 5.

nem ellenkezik majd céljainkkal.minden nevelõ ereje alapul.. Ezeket a kormányokat annyira meg fogjuk utáltatni a népekkel. Ha ennek következtében sokan ateistákká is válnak. Ezért el kell söpörnünk az istenhit minden más formáját.. amely a maga szilárd és tökéletesen kidolgozott rendszerével hatalmunk alá hajtotta a világ összes népét. hogy újra el kelljen viselniük mindazokat a megrázkódtatásokat és nyomorúságokat. amelyek hallgatják majd a tanításunkat Mózes vallásáról. nem lesz kívánatos számunkra.csak még jobban ki fogják domborítani azokat a jó tetteket. amely forrásokat aljas kalandorok csõcseléke használt ki. ahogy ma látjuk õket. ez átmeneti állapot lévén . semmi megértést nem tanúsítván mindaz iránt. Ugyanakkor nem fogjuk elmulasztani kihangsúlyozni a gój kormányok történelmi hibáit. amelyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk. figyelmeztetõül fog szolgálni azoknak a nemzedékeknek.A jövõ pornográfiája és sajtója. ami az emberiség igazi javát szolgálja. mely kormányok oly sok évszázadon át gyötörték az emberiséget. Ezzel fogjuk kihangsúlyozni a vallásunkban rejlõ misztikus igazságot. amelyekre rá fogunk mutatni. annyira kifárasztották majd a népeket. amelyek meggyötörték az emberiséget és kikezdték magának az emberi létnek a forrásait is. mint azokat a magasztalt szabadságjogokat. hogy más vallás is legyen. ehelyett szociális áldások fantasztikus terveit . mit cselekszenek. semhogy megkockáztassák. A gój kormányok által elkövetett hibákat a legélénkebb színekkel fogjuk ecsetelni. hogy szívesebben veszik majd a nyugalmat a szolgaság állapotában. A nyugalom áldásai . amelyeken keresztülmentek. amelyekben összehasonlítjuk a mi jótékony uralmunkat a múltbeli uralmakkal.még ha azt a nyugalmat évszázadok megrázkódtatásai erõszakosan hozták is létre . és akin keresztül ugyanez a sorsunk egyesül a világ sorsával.. ami-kor aláaknáztuk államszerkezeteiket. ellenkezõleg. amelyekre rávettük a gójokat. Amikor felállítjuk királyságunkat. Azután minden lehetséges alkalommal cikkeket fogunk közölni. akivel sorsunk egybe van kötve annál a helyzetünknél fogva. Addigra a kormányformák haszontalan megváltoztatásai.. amelyen mint mondani fogjuk . mint a miénk az Egy Istenrõl. hogy inkább el fognak szenvedni bármit is mi alattunk. akik nem tudják.

23. cikkeket fognak elkészíteni. ahhoz a pártprogramhoz.. 13.. 18. A hatóság misztikuma. 12. 22. 17. hogy hatásos kontrasztot szolgáltasson azokhoz a beszédekhez. Szabadkõmûves páholyok szaporodása. de soha nem javítottak az általános viszonyokon. 20. 14. Filozófusaink meg fogják tárgyalni a gójok különbözõ vallásainak minden fogyatékosságát. Elveink és módszereink legnagyobb erõssége abban fog rejleni. A nyilvános dicséret jelentõsége. hogy az általunk megszabott ismeretekre irányítsuk a figyelmet. Az "Azev-taktika". de soha senki nem fogja megvitatni a mi hitünket annak igazi szemszögébõl nézve. 8. akik soha nem fogjuk merni elárulni annak titkait. Haladó szellemûnek és felvilágosultnak ismert országokban szellemtelen.. melyek felhasználásával oly módon befolyásoljuk majd a gójok gondolkodását. 19. mint mi. . hogy vezetõi legyenek a gójoknak. 4. melyek alapjai az emberi életnek. Kollektivizmus. Ezt hatalomra jutásunk után egy ideig még támogatni fogjuk. A gój szabadkõmûvesség jövõbeni sorsa. 11. 21.. JEGYZÕKÖNYV Egynapos államcsínyek világszerte. A mi bölcseink. hogy ragyogó ellentétként állítjuk majd párhuzamba õket a halott. 5. Kivégzések. 16. hogy ezek a tervek csak rontottak. Szabadkõmûvesség. elpusztult régi társadalmi renddel. mint az összes titkos társaság vezetõje. 10. 1. akik elõkészültek arra. 24 15. tervezeteket. erkölcstelen és visszataszító irodalmat hívtunk életre. emlékiratokat. 9. 2. 15. melyeket a mi magasztos köreinkbõl fognak terjeszteni. 3. 7. 6. Szabadkõmûves bölcsek központi kormánytestülete. beszédeket.kergették. és nem vették észre soha. mert azt teljes egészében nem fogja megtudni senki más.

A jövõbeni "uralkodó" hatalmának patriarchális "külsõ megnyilvánulása". Ugyancsak halállal fogjuk büntetni bármilyen új titkos társaságfélének az alapítását és szervezését. A szabadkõmûvesség abszolutizmusa. Az egész világ pénze. ezek szolgálnak és . A törvény és hatóság presztízsének hanyatlása. E célból irgalmatlanul ki fogunk végeztetni mindenkit. Hatalommal való visszaélések elleni intézkedések. A hatósági közegek és bírák liberalizmusa. Szabadkõmûvesek kivégzése. aki fegyvert fog azért. A világ pátriárkája. feladatunknak fogjuk tekinteni. mint az egyetlen jog. A mi helyzetünk. A fellebbezéshez való jog. hogy gondoskodjunk arról. A paranccsal szembeni engedelmesség. A bírák korhatára. miután végképp nyilvánvalóvá lett minden fennálló kormányforma értéktelensége (s addig még nem kis idõ fog elmúlni. talán egész évszázad is).Áldozatok. Az erõs joga. mint a Kiválasztott Nép. Ha majd mindenütt ugyanarra a napra elõkészített államcsínyek segítségével végérvényesen felállítottuk királyságunkat. hogy ellenünk ne kerülhessen többé sor összeesküvésekre. A büntetések súlyossága. A törvények világossága és rövidsége a jövõ királyságában. A már fennállókat ismerjük. Izrael királya. hogy szembehelyezkedjék hatalomra-jutásunkkal. Az uralkodó dicsõítése.

õk a jövõbeli jólétért szenvednek. ugyanis ezek a páholyok lesznek legfõbb hírszerzési központjaink. Ezek valamennyi társadalmi rétegbõl kerülnek majd ki. amely a mi bölcseinkbõl fog összetevõdni.szolgáltak minket. Ezekben a páholyokban fogjuk megkötni azt a csomót. azokba be fogjuk vonni mindazokat. amely a titkos társaságok minden volt tagját Európából. mindenki más elõtt ismeretlen lesz. Ilyen volt még nem is olyan régen az orosz autokrácia. akik arra szolgálnak majd. a rend csak irgalmatlan rendszabályok alkalmazásával állítható helyre. uralmunk középpontjából való számûzetéssel fenyeget. Törvényt fogunk hozni. Közben azonban. Azokat közülük. noha darabokra tépte a népet. amelyekben elültettük.Isten akaratára visszavezetendõ sérthetetlenség jelképeit. ezután azonban fel fogjuk oszlatni õket és tagjaikat Európától távol esõ földrészekre fogjuk számûzni. és szilárdan megalapoztuk az egyenetlenség és ellenkezés szellemét. és ezeken keresztül fogjuk leginkább érvényesíteni befolyásunkat. amely egyetlen komoly ellenfelünk volt a világon. A páholytagok között lesz a nemzetközi és nemzeti rendõrség úgyszólván . Az uralom szilárdságának legfõbb biztosítéka a hatalom nimbuszának megerõsítése. ellenkezõ módon fogunk eljárni: a világ minden országában szabadkõmûves páholyokat fogunk életre hívni és szaporítani. Ugyanígy fogunk eljárni azokkal a nemzsidó szabadkõmûvesekkel is. Az összes páholyt központi igazgatóság alá fogjuk helyezni. errõl kizárólag mi fogunk tudni. akiket valamilyen okból megkímélünk. megfellebbezhetetlenek lesznek. így tudomásunk lesz a legtitkosabb politikai összeesküvésekrõl is. vagy esetleg vihetnek. aki merészségével és lelkierejével hipnotizálja. Kormányunk döntései véglegesek. és hogy kiadják a jelszavakat és utasításokat. amíg hatalomra nem jutunk. akik kimagasló szerepet visznek a közéletben. ilyen nimbusz pedig csak a hatalomnak oly tiszteletet parancsoló hajthatatlanságával teremthetõ meg. A gój társadalmakban. akik túl sokat tudnak. Gondoljunk Sulla példájára. nem számítva a pápaságot. hanem kötelezettségek vállalásával is igazolja. a számûzetéstõl való állandó félelemben fogjuk tartani. és azok irányítása már kitervezésük napjától kezdve a mi kezünkben lesz. hogy palástolják a szabadkõmûvesség elõbb említett igazgatóságát. pedig azt a vért õ ontotta: Sullát a nép istenítette éppen a hatalma miatt. Ennek a jólétnek a megvalósítása kötelessége minden kormánynak. A páholyoknak meglesznek a maguk képviselõi. amely mûködését nemcsak elõjogokkal. A nép nem nyúl hozzá ahhoz. melyek kifejezésre juttatják az államhatalom ellenállhatatlan erejét: nem szabad tekintettel lenni az esetleg elbukó áldozatokra. félelmet nem ismerõ visszatérése Olaszországba sérthetetlenséggel övezte. akinek a haja szálát sem görbítette a vérrel áztatott Olaszország. amely összeköti egymással az összes forradalmi és liberális elemet. amely magán hordja a misztikus okokra.

melyet mi eszeltünk ki. hogy kihasználjuk a siker okozta önteltségüket. Rendszerint beérik azzal. és észre sem veszik.. hogy keresztülvihessék terveiket. és csak azt nézik. legyen az akár csak a megszokott taps elmaradása. szomjaznak a siker és taps után. hogy elképzeléseik megvalósításával pillanatnyilag kielégítsék önteltségüket. A sikert azért engedélyezzük nekik. és szolgai megalázkodásra késztetni õket új sikerek kilátásba helyezésével. hogy kölcsönvegyék másokéit. stb. hanem a mi sugalmazásaink eredménye. hogy magukévá tegyék sugalmazásainkat. Önök el sem tudják képzelni. s meg nem eshetik velük. Titkos társaságokba legkészségesebben szellemi foglalkozásúak. egyesek meg azért. hogy nemcsak a maga külön rendszabályait alkalmazhatja az ellenszegülõkkel szemben. hogy alkalmuk legyen megvalósíthatatlan és megalapozatlan álmodozásaikról nyilvánosság elõtt beszélni. hogy önteltségükben a legbölcsebb gójok is akaratlan naivitásnak milyen állapotába hozhatók s ugyanakkor milyen könnyû elvenni a bátorságukat a legkisebb kudarccal is. vagy abban a reményben.. miközben nincsenek is tudatában azoknak és teljességgel meg vannak gyõzõdve arról. többnyire könnyelmû emberek lépnek be. Magától értetõdik. hogy megbontsuk túl nagy összetartását. míg a gójok semmit sem tudnak ezekrõl a dolgokról. még a cselekvés közvetlen hatását sem ismerik. annyira készek a gójok bármely tervet is . hogy elgondolásaik soha sem vezethetõk vissza saját kezdeményezésükre. annak élén senki más nem fog állni. hogy gondolataik saját csalhatatlanságukból fakadnak. hogy azok segítségével nekik is jut valami a közös koncból. karrieristák. Ha azonban bárhol a világon összeesküvést szõnének. Amennyire a mieink megvetik a külsõ sikert. Ez ugyanis lassan hajlamossá teszi õket arra. hogy nekünk és senki másnak kell irányítanunk a szabadkõmûves tevékenységet. amennyiben a rendõrség abban a helyzetben van. melyek osztogatásában rendkívül bõkezûek vagyunk. A gójok vagy kíváncsiságból lépnek be a páholyokba. ez azt fogja jelenteni.minden ügynöke. Ha megrázkódtatás éri a világot. az õ szolgálatuk ugyanis pótolhatatlan számunkra.. mi ismerjük minden történés végsõ célját. hanem a mi tevékenységünket is palástolhatja és ürügyeket szolgáltathat elégedetlenségre. akiket nem lesz nehéz kezelnünk és felhasználnunk arra. merre vezetünk. mert mi tudjuk. hogy fel kellett kavarnunk.. hogy mozgásba hozzák annak a gépnek mechanizmusát. általában olyanok. mint legmegbízhatóbb szolgáink egyike.

ennek árán azonban már most olyan helyzetet biztosítottunk a mieinknek a földön. A szabadelvû törvénymagyarázatokkal megfosztottuk a törvényt tekintélyétõl. lelkük azonban birkalélek. nem szabad visszariadni semmiféle eszköztõl.. mint saját magunk. megõrizte nemzetünket a megsemmisüléstõl. Még . akik akadályozzák mûvünket. Oly módon végzünk a szabadkõmûvesekkel . ami szavatolja sikerünket. Ezt olyan személyek segítségével érjük el. bár látszatra semmi közünk hozzájuk. amilyen megvilágításba mi azokat a gój közigazgatás számára helyezzük. Mi nem számoltuk a gój barmok ivadékainak áldozatait. és fejük kong az ürességtõl. Soha nem volt és soha nem is lesz annyi eszük. Ezt tudva. Jobb ezt a véget azok számára siettetni. továbbá újságnyilatkozatok vagy egyéb eszközök segítségével. A halál minden ember életének elkerülhetetlen vége. Ilyen módszerekkel a szabadkõmûvességen belül gyökerestõl kiirtottunk minden ellenkezést rendelkezéseinkkel szemben. hogy azt a hittestvéreken kívül senki még csak nem is gyaníthatja soha. félelmükben még a hittestvérek sem mernek tiltakozni.a mi eszközeink. a saját népünket és ügynökeinket feltétlen engedelmességre szorítjuk. Ez a lelki sajátosságuk lényegesen megkönnyíti számunkra azt a feladatot. Miközben liberalizmust prédikálunk a gójoknak. valamennyien úgy halnak meg. csakhogy sikerük legyen. És mennyire elõrelátók voltak a mi bölcseink a régi idõkben. nem bizonyíték ez arra . Ha sikerül a gójokat a bárgyú vakságnak ilyen magaslatára vinnünk.. persze a mieink közül is sokakat fel kellett áldoznunk. Az. akik természetesen .. amikor azt mondták.feláldozni. még halálos ítéletünk áldozatai maguk sem. akiket a cél érdekében fel kell áldozni. hogy egyéniségeket alkosson. és nem szabad megszámolni azokat. A legfontosabb és elvi jelentõségû ügyekben és kérdésekben a bírák úgy döntenek. ahogy mi elõírjuk nekik. Ráültettük õket annak a gondolatnak a vesszõparipájára.ha arra szükség van -. mégpedig pontosan azért. hogy az egyéniségnek fel kell olvadnia a kollektivizmus jelképes egységében. amilyenrõl még csak nem is álmodhattak. Befolyásunkra a lehetõ legkisebb mértékre korlátozódott a gójok törvényeinek végrehajtása. a mû megalkotói számára. hogyha az ember komoly célt akar elérni. Látszatra tigrisek. mennyire fejletlen az õ értelmük a miénkhez képest? Fõleg ez az. hogy céljainknak megfelelõen irányítsuk õket. mintha halálukat normális betegség okozná.. hogy aránylag kevés áldozatunk volt. hogy ez a vesszõparipa nyilvánvalóan ellenkezik a természet legfontosabb törvényeivel. hiszen a természet a világ teremtése óta egymástól különbözõ egyedeket hoz létre.méghozzá megdöbbentõen világos bizonyíték -. és úgy látják az ügyeket.

hogy legfõbb tekintélyének egyéni haszon kedvéért történõ legkisebb csorbítását is megfelelõ. hogy az államkocsi gyeplõit tartók közül bárki is letérjen a közélet útjáról a maga privát mellékútjaira.egészen a legalsóbb közegig . A fõ jellemvonás. az lesz. Valamennyi törvényünk rövid. hogy megsértik az igazságosság legfõbb elvét. Az e legfõbb hatóságnak alárendeltek hatalmi visszaéléseit oly irgalmatlan büntetésekkel fogjuk sújtani. de nem a közélet terén. melyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk. és magasabbrendû emberi mivoltunkat a gójok állati értelmével szemben.szenátorok és magasabb állású közigazgatási tisztviselõk is elfogadják tanácsainkat. Szigorúan szemmel fogjuk tartani a közigazgatás tevékenységét. akik elesnek a közigazgatás harcmezején az államhatalom. amely végig fog vonulni rajtuk. Bíráink 55 éves korukon túl nem fognak . Ez a különbség a gójok gondolkozási képessége és a mi gondolkozási képességünk között láthatóan fémjelzi azt a pozíciót. s ezt az elvet grandiózus tökélyre fogjuk vinni. melyek nem engedik meg. Hatalmunk nimbusza megköveteli. hogy nem akad majd senki. közigazgatási tisztviselõk hivatali vétségeinek kölcsönös eltussolása .mindezek a bajok meg fognak szûnni a szigorú büntetés legelsõ példái után. Szemük ugyan nyitva van. a jogszolgáltatás arra való. Akkor aztán meg fog szûnni minden visszaélés. még kevésbé képesek hasznosítani a maguk számára annak elõrelátását. ez mindenütt hanyagsághoz vezet. katonáknak fognak számítani. ha ugyanis ebben hanyagság üti fel a fejét.esetleg nagyobb büntetés. nem pedig a bíró lelki tulajdonságainak kinyilvánítására. mivel mindenki . hogy ostoba könyörületességet gyakoroljanak. Ilyen tulajdonságok kimutatása helyénvaló lehet a magánéletben. tartós lesz. mindenféle magyarázatok nélkül. mint amilyet megérdemelnek -. Így például bíráink tudni fogják. újjá fogunk alakítani minden törvényhozást. akinek kedve lenne túllépni hatáskörét. amikor bemutathatjuk uralmunk áldásait. Ha majd elkövetkezik nyílt uralmunk ideje. Bûntények eltitkolása. Ebbõl világos. akikre lesújt a büntetés . A gójok teljességgel baromi eszüknél fogva képtelenek hasznát venni az elemzésnek és megfigyelésnek. hogy a természet magajelölt ki minket arra. a törvényellenes eljárás vagy hatalommal való visszaélés egyetlen esetét sem fogjuk példás büntetés nélkül hagyni. hogy botlásokért kiszabott büntetésekkel példásan oktassa az embereket. úgyhogy mindenki tökéletesen meg fogja tudni érteni õket. Azok. elv és törvény kedvéért. hogy vezessük és uraljuk a világot. mely nevelési alapja az emberi életnek.felelõs lesz a legfõbb kormányhatalom képviselõjének. azaz kegyetlen büntetésekkel toroljuk meg. az az idõ. hogy engedelmességet követelnek parancsainkkal szemben. valahányszor hajlamosak arra. világos. és nem találnak fel semmit (legfeljebb talán anyagi dolgokat).. hogy egy kérdés bizonyos elintézési módjának mi lehet a célja. amelytõl az államgépezet sima mûködése függ.. de nem látnak semmit maguk elõtt.

Ezért döntik romlásba kormányaikat saját erõik. amelyekre az ilyen cselekvés vezet. tehát nem a mi kormányunk az. hogy az állam nevelési tervének rovására a liberalizmus megnyilvánulásairól álmodjanak. akik pontosan tudják. A fiatal bírónemzedéket arra a nézetre fogjuk nevelni. nem pedig abban. Ilyen állásokat kizárólag olyanoknak fogunk juttatni. hogy felvilágosítanák õket. másodsorban pedig meg kell jegyeznem. aminek következtében annál jobban meg fognak hajolni akaratunk elõtt: annak. a gójok jó jövedelmezõ állásokat juttatnak alattvalóiknak anélkül. Hadd vonjunk le kormányunk számára még egy tanulságot azokból az eredményekbõl. mert a jelenlegi uralkodók a bírák kinevezésénél elmulasztják beléjük vésni a kötelezettségérzetet. elsõsorban az a válaszom. és nem teszik tudatossá bennük azt a feladatot. hogy megengedhetetlen bármiféle visszaélés. Általában csakis olyanokat fogunk kiválasztani bírónak. mert sorsuk a kormánytól fog függeni. A személyek kicserélésének ez a módszere arra is szolgál majd. amelynek tartania kell a költségektõl. hogy majd juttatunk nekik valamilyen privát munkát ahelyett. hogy zsákmány után járjanak. hogy az öreg tisztviselõk nyugdíjaztatása sokba fog kerülni az államkincstárnak. hogy feladatuk abban áll. másodszor pedig azért. minthogy nincs helyes elképzelésük hivatásukról. amely megzavarhatná az alattvalók között létesített rendet. melyet el kell látniuk. hogy a világ minden pénze a mi kezünkben fog összpontosulni. saját tisztviselõik tevékenységével. vakon kell majd engedelmeskednie. mert öreg emberek makacsabbul ragaszkodnak elõítéletekhez. Ki fogjuk irtani a liberalizmust kormányunknak mindazokból a fontos stratégiai állásából. s ezért minden egyes rendeletünkben tiszteletben fogják tartani és feltétlenül végre fogják hajtani legfelsõbb akaratunkat. mert ily módon biztosíthatjuk a bírói testület tagjainak rugalmas kicserélését. Ahogy a vadállat útjukra küldi kölykeit. és nehezebben tudják alávetni magukat új irányvonalaknak. amelyekkel az államrendszerünk számára szükséges alárendelt tisztviselõk kiképzése összefügg. aki meg akarja tartani állását. amelyet elveszítenek. mindenfajta elégedetlenséget. Manapság a gójok bírái kíméletesek mindenféle bûntény elbírálásánál. hogy kiérdemelje azt. és ezek bármilyen .szolgálatot teljesíteni. milyen célra is létesítették azokat. elõször azért. és mindenkit hozzá fog kötni a kormány érdekeihez. Arra a lehetséges ellenvetésre. 63 amint sok gój manapság ezt képzeli feladatának. hogy szétrobbantsa a kollektív szolidaritást. akiket kitanítottunk a közigazgatási szolgálatra. hogy büntessenek és alkalmazzák a törvényeket. ez figyelmen kívül fog hagyni minden zúgolódást. Abszolutizmusunk minden tekintetben vaskövetkezetes lesz.

a rossz példás megbüntetésében ugyanis nagy nevelési feladat rejlik. Saját nemzetünk és alattvalóink atyát fognak látni benne. Megadatott neki az erõsebb joga. a szónoki emelvényrõl beszédeket fog intézni hozzájuk. hogy tisztviselõink nem saját kényük-kedvük szerint járnak el. akik rést ütnek a fennálló rendben. A mi királyunk állandó érintkezésben lesz az emberekkel. ahogy bölcs szülõk teszik. hogy az emberiséget a természet által meghatározott rend.. ami erõsebb. azaz az alárendeltség felé vezesse. mindig tudatában kell lennünk annak. hogy általunk kinevezett bírák helytelen döntést is hozhatnak. Politikánk titkai tekintetében ugyanis a világ népei mindig csak kiskorú gyerekek voltak. hogy istenítéssel határos hódolattal el fogják ismerni uralkodónk önkényuralmát. Amint látják. a kötelességteljesítés kikényszerítésének joga egyenesen kötelezettsége az olyan kormánynak. az alattvalók egymás közötti kapcsolataival éppúgy. hogy semmiképp sem nélkülözhetik gondoskodását és irányítását. Ismétlem. hogy ismernünk kell tisztviselõink minden lépését. amiért nem értette meg kötelességét és kinevezésének célját. akiket a századok folyamán a gój kormányok nagyzási mániája. Ezzel kizárólag mi fogunk rendelkezni . mint az uralkodóhoz való kapcsolataival. hogy azt arra használja fel.. hogy a nép meg legyen elégedve velünk. hogy a nép arra a gondolatra jusson. Annyira el fogja tölteni õket az a gondolat. mindenesetben annak. El fogjuk törölni a fellebbezési jogot. ha nem az embereknek van alárendelve. Azoknak a száma azonban. amely alattvalóinak atyja. akárcsak kormányaik. akiket szükségszerûen fel kell majd áldoznia. akik uralkodnak -. Habozás nélkül fel kell áldoznunk egyéneket. jogra és kötelességre alapítom kényuralmunkat. A világon minden valamilyen alárendeltségi állapotban van.vagyis azok. .megnyilvánulását példás büntetésekkel el fogja fojtani. egyúttal pedig olyan példás büntetést fogunk mérni a bíróra. egymás közötti vetélkedése követelt. Örülni fognak. amelyeknek híre még ugyanabban az órában el fog terjedni az egész világon. Amikor Izrael királya a fejére teszi az Európa által felkínált koronát. Ha pedig mégis elõfordul ilyesmi. ha békében és nyugalomban akarnak élni. ugyanis joga van jó kormánytól jó tisztviselõket elvárni. akkor körülményeknek vagy saját belsõ mivoltának. különösen ha arra a meggyõzõdésre jutnak. akik kötelességtudatra és engedelmességre akarják nevelni gyermekeiket. sohasem fogja elérni azoknak az áldozatoknak a számát. mi magunk fogjuk hatálytalanítani a döntést. És így a jó érdekében mi leszünk ez az erõsebb valami. Uralkodónk részérõl kormányunk patriarkális atyai gyámságnak fog látszani. hanem vakon végrehajtják az õ parancsait. hogy mindent elrendeztünk életükben. szorosan szemmel kell tartanunk õket. minden lépésükkel. aki törõdik minden szükségletükkel. hogy ez elejét fogja venni az ilyen esetek megismétlõdésének. a világ pátriárkája lesz. mert nem szabad megengednünk.

12. eltemetkezve a politikai kérdésekben. 7. 19. akik úgy kotyvasztanak alkotmányterveket. Ki fogjuk zárni a tantervbõl az államjogot és minden egyebet. 18. 2. Ezekbõl a tárgyakból csupán néhány tucatnyi személy fog oktatásban részesülni.1.az egyetemeket azáltal. melyektõl egy jottányit sem térhetnek majd el büntetlenül. 3. 23. 21. Oktatás és hivatás. 9. Hogy hatálytalanítsuk a kollektív erõket a miénk kivételével. 15. hogy új irányvonalakat szabunk meg számukra. hogy teljesen a mi kormányunktól függjenek. akiket kiváló képességeikre való tekintettel a beavatottak közül fogunk kiválasztani. 24 16. 10. 5. mint valami komédiát vagy tragédiát. Pontosan kidolgozott titkos munkatervekkel fogjuk elõkészíteni feladatukra az egyetemek tisztviselõit és tanárait. ami a politikával függ össze. 4. Különös elõvigyázatossággal fogjuk kinevezni õket és állásuk olyan természetû lesz. 16. melyekhez már apáik sem értettek. . Önálló gondolkozás. 22. Az uralkodó" tekintélyének hirdetése az iskolákban. A tanszabadság eltörlése. A klasszicizmus helyettesítése. Szemléltetõ leckék tanítása. 20. Az egyetemeknek nem szabad majd többé pulyákat világgá ereszteniük elõadótermeikbõl. 14. Új elméletek. 6. 8. el fogjuk erõtleníteni a kollektivizmus elsõ fokozatát . JEGYZÕKÖNYV Az egyetemek elerõtlenítése. 17. 13. 11.

Meg fogunk szüntetni minden tanszabadságot. Önök maguk is tudják.és szakmabeliek számára.a jövõ programjának tanulmányozásával fogjuk helyettesíteni. a társadalmi rendbõl adódó kötelességek. szeretik azt. A klasszicizmust-mint általában a régi történelem tanulmányozásának minden formáját. a népek egymás közötti kapcsolatai. akiknek születésüknél vagy foglalkozásuknál fogva ott van a helyük. mint valamely klubban. Ezeket az elméleteket vallási dogma szintjére fogjuk emelni mintegy átmenetképpen saját hitünk felé. hogy uralkodásának ideje alatt az iskolákban és a vásártereken az egész nemzetet kioktassák jelentõségérõl. mint a jó példa . aki uralkodik. alkalomszerû tehetségek kedvéért tehetségtelen embereket is nem nekik való pozícióba engedni. ahol is több a rossz. Ezeken a leginkább ünnepnapokon tartandó gyûléseken a tanítók látszólag szabad elõadásokat fognak tartani az emberi kapcsolatok kérdéseirõl. és csak azokat fogjuk meghagyni. mindenféle zavaró tantárgyat el fogunk távolítani a tantervbõl és az ifjúságot az államhatalom engedelmes gyermekeivé fogjuk tenni. Ezt a programot külön terv szerint fogjuk összeállítani a különbözõ hivatás. akik megengedték ezt a kiáltó abszurditást. Mihelyt azonban hatalomra kerültünk. Tanterveink elõterében ilyen és hasonló nevelõ-hatású kérdések tanulmányozása fog állni: a gyakorlati élettel kapcsolatos ügyek. az ösztönszerû viszonyokból adódó korlátozásokról. aki uralkodik. akik mint a béke és nyugalom támaszát és reményét.Ha az emberek tág körének helytelenül irányított politikai ismeretei vannak. A rendkívüli tehetséggel megáldottak mindig értették és ezen túl is fognak érteni ahhoz. tetteirõl és valamennyi jótékony kezdeményezésérõl. melyek ragályként terjesztik a rosszat. szükség van arra. akiket mind ilyen irányban neveltek. a jó példákból levonandó szabályokról. Minden társadalmi rétegnek szigorúan körülhatárolt oktatást kell kapnia az életben való rendeltetésének és munkájának megfelelõen. hogy mire vezetett ez a gójoknál. végül pedig a világnak még ki nem nyilatkoztatott. új elméletek filozófiájáról. ez utópista álmodozókat és rossz alattvalókat eredményez. A kérdés ilyen kezelése különösen fontos. Fel kell vennünk oktatásunkba mindazokat az alapelveket. Ki fogjuk radírozni az emberek emlékezetébõl az elmúlt századok mindama tényeit. a rossz és önzõ példák kerülése. ahogy önök maguk is láthatják a gójok példáján. hogy az alattvalók mélyen a szívükbe és gondolataikba zárják azt. hogy magasabb társadalmi rétegbe küzdjék fel magukat. de a legnagyobb õrültség ilyen ritka. ahol ilyen módon csak meg fosztják állásaiktól azokat. amelyek oly ragyogóan tönkretették államrendjüket. . Ahhoz. Mindenkorú tanulóknak joguk lesz szüleikkel együtt összegyûlni a nevelõintézetekben. semmiképp sem fogjuk egy kaptafára hûlni az oktatást. amelyek a gój kormányok hibáit mutatják be. melyek nem kívánatosak számunkra.

akik csak akkor alkothatnak maguknak fogalmat valamirõl. 2. engedelmes barmokat csináljon a gójokból..és jövõbeli cselekvési tervünkrõl szóló fejtegetéseimet. Ennek az a célja. . A zsidók királya. A gondolkodási készség megfékezésének rendszere már érvényesül az úgynevezett szemléltetõ leckékkel történõ tanításban. 18. ha azt ábra formájában bemutatják nekik. 16. Bourgeois. Kémkedés a kahal mintájára. hogy az emberek eszmék szerint élnek és azoktól vezéreltetik magukat. hogy tunya. 24 17. 6. 14. A pápai udvar. A hatalommal való visszaélés. ezért el fogjuk fojtani. 19. A lelkiismeret szabadsága. Sok évszázadnyi tapasztalatból tudjuk. 5. 1.Hogy teljessé tegye jelen. A gój papság befolyása. 22. 13. 4. 12. JEGYZÕKÖNYV Ügyképviselet. 23. 15. ismertetni fogom önök elõtt ezeknek az elméleteknek alapelveit. Franciaországban egyik legjobb ügynökünk. 3. 21. mely egyformán eredményesen. 11. miután eddig már amúgy is saját szempontunkból hasznos tárgyakra és eszmékre irányítottuk az emberek gondolkozását. bár természetesen különbözõ módszerekkel. mindenféle korban lévõ emberre alkalmazható. mint az egyház pátriárkája. Önkéntes rendõrök. 9. és saját használatunkra lefoglalni az önálló gondolkozás utolsó szikráját is. 20. 17.. Hogyan kell harcolni a meglévõ egyház ellen? A kortárs sajtó feladata. s hogy ezeket az eszméket leginkább nevelés útján teszik magukévá. A rendõrség szervezete. 7. már nyilvánosságra is hozott szemléltetõ leckékre alapozott új tantervet. 8. 10.

hogy befolyásuk olyan arányban csökkenjen. a végrehajtó közszolgálat területére korlátozva az ügyvédi tevékenységet. ezeket pedig jelentések és ügyiratok alapján fogják tanulmányozni. egy láthatatlan kéz ujja a Vatikán felé fogja irányítani a nemzeteket. konok embereket produkál. evégett felhasználva a jogtudomány legjelentéktelenebb szõrszálhasogatásait is. Ilyenképpen törvénykezési ügyek egyszerû elõadói lesznek az igazság szolgálatában és ellensúlyként az ügyésszel szemben. Ily módon tisztességes. merõn legális álláspontot foglalnak el. ahogy azelõtt növekedett. Ez le fogja rövidíteni a bírósági tárgyalásokat. Rendszerint semmiféle ügyben nem utasítják vissza a védelem elvállalását. mintha elejét akarnánk venni a vérrontásnak. kegyetlen. . Ezzel az ürüggyel be fogunk nyomulni a pápai udvar legbelsejébe. azokkal még könnyebb dolgunk lesz. az ügyvédeknek sem lesz joguk személyesen érintkezni a peres felekkel. aki a felperes álláspontjának elõadója lesz. Ügyfeleik védelmét azok bírósági kihallgatása után fogják ellátni a felmerült tényeknek megfelelõen. Honoráriumot kapnak majd tekintet nélkül arra. elfogulatlan védelmet fogunk megteremteni. amelyet nem személyi érdek. amely ezekben a napokban még nagy akadályt jelenthet számunkra. Régtõl fogva azon vagyunk. mit ér a védelem szempontjából. mennyiben szolgálja a közjót. mindenáron felmentõ ítéletet igyekeznek elérni. Ez mellesleg véget fog vetni annak a jelenleg dívó korrupt gyakorlatnak is. akiknek nincsenek elveik. de korai volna errõl most beszélni. Ami a többi vallást illeti. úgyhogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának pillanatától. Ezért szûk határok közé fogjuk szorítani ezt a foglalkozást. hanem meggyõzõdés vezérel. csupán a bíróság részérõl fognak nekik ügyeket kiutalni. Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát. hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét s így meghiúsítsuk földi küldetését. A papi uralmat és a papokat olyan szûk korlátok közé fogjuk szorítani. Régi szokásuknak megfelelõen minden ügynél azt nézik. mi majd a pápa védelmezõinek képében lépünk fel. aki többet fizet. és nem azt. milyen eredménnyel látják el a védelmet. Mint a bíráknak. hogy az ügyvédek egymás közti megegyezés alapján csak azt a peres felet engedik nyerni. amíg teljesen meg nem törtük a pápaság hatalmát. A nemzsidó papságnak a világ népeire gyakorolt befolyása napról-napra csökken. Ha majd elérkezik a pápai udvar végleges elpusztításának ideje. s ez által demoralizálják az igazságszolgáltatást.Az ügyvédi foglalkozás hideg. és nem fogjuk elhagyni mindaddig. Ha azonban a nemzetek rávetik magukat. s akik mindenütt személytelen.

a tisztviselõk közül. hogy hitszakadást idézzünk elõ. stb. tehetetlenségét. tehát minden hatalom nélküli rendõrség lesz.. Mostani sajtónk általában továbbra is ki fogja pellengérezni a gójok államvezetését. még ha azok saját családtagjaik is.. mielõtt majd saját hitünkre tanítjuk. akik nem tesznek feljelentést arról. könyvkereskedõk. Ügynökeinket egyaránt fogjuk kiválasztani a magasabb és az alsóbb társadalmi rétegekbõl. Az alaptalan feljelentéseket mindamellett kegyet-lenül meg fogjuk büntetni. szintén vád alá fogjuk helyezni és eltitkolás címén felelõsségre vonni. hogy minden módon csökkentse tekintélyüket úgy. amikor a fiatalságot még a hagyományos vallásokban neveljük. akikrõl megfigyelték. vallásait. akik szórakozással töltötték idejüket. munkások. hogy megfigyelés alatt tartsa a többieket. Azokat. mindig erõsen rosszindulatú szavakat használva. Királyságunk Visnu istenség apológiája lesz. és kiadók. hogy saját felelõsségére járjon el. nem fogunk nyíltan hozzányúlni az egyházakhoz. vagy olyanokat. Abban a közbeesõ idõben azonban. amit politikai ügyekkel kapcsolatban láttak vagy hallottak. Tervünk értelmében az államnak teendõ önkéntes szolgálat elvébõl kifolyólag kötelességének fogja érezni alattvalóinknak egyharmada. hogy bíráljuk õket azzal a céllal. aki annak megszemélyesítése száz kezünkben tartjuk majd a társadalmi élet gépezetének rugóit. ez különben azzal a hatáskörrel. ugyanúgy az egész világra kiterjedõ királyságunkban is valamennyi alattvalónknak eleget kell majd tennie annak a kötelességének. egy nemzetközi egyház pátriárkája. amellyel a gójok használatára felruháztuk. lakájok. hogy elkövettek valamit. nyomdatulajdonosok. Tudomásunk lesz mindenrõl hivatalos rendõrség segítsége nélkül is. ha beigazolódik bûnösségük ebben a bûncselekményben. Ahogy manapság testvéreink kötelesek saját kockázatukra feljelenteni a kahalnak a hitehagyókat. alkalmazottak és kereskedõk. hogy ne harapóddzanak el a visszaélések ezzel a joggal. hanem azzal fogunk harcolni ellenük. közül. Mivel az ezekbõl összetevõdõ testületnek nem lesznek jogai és az nem lesz felhatalmazva arra. míg a tényleges letartóztatásokat a csendõrség és a városi rendõrség hajtja majd végre.. hogy ilyen . ami ellenkezik a kahallal. kocsi-sok. csak akadályozza a kormányokat tisztánlátásukban. Akkor majd nem lesz szégyen kémnek és besúgónak lenni. hanem érdem. ahogy ehhez csak a mi tehetséges törzsünk lángelméje ért.A zsidók királya lesz a világ igazi pápája. a szerkesztõk. csak tanúsítani és jelenteni fog: jelentéseinek és letartóztatásainak helybenhagyása a rendõrségi ügyek ellenõrzésével megbízott felelõs személyek csoportjától fog függni. mindegyikben egyet..

elsõsorban és mindenek felett pedig a megvesztegethetõség. 3. Másképp hogyan is szaporíthattuk volna el annyira ezeket a bajokat. egyszóval mindazt. 23. 4.irányban szolgálja az államot. 9. 6. 8. az ember emberfeletti jogairól szóló elméleteink segítségével beleplántáltunk a gójok szokásaiba. színleges zûrzavarokat fogunk elõidézni vagy gondoskodni fogunk . hogy a megfelelõ közegeket olyan helyre állítjuk. hogy megszigorítsuk a titkos védelmi rendszabályokat (a legvégzetesebb méreg az államhatalom tekintélye számára). 14. mint amilyenek: makacs önhittség. 11. 17. Letartóztatás az elsõ gyanú esetén. 2. Ha szükségessé válik számunkra. 15. 13. 5. 16. 7. 12. amelyek zûrzavart okoztak közigazgatásuk kellõs közepén? Az ezt elõidézõ módszerek között a legfontosabbak közé tartozik. a hatalom felelõtlen gyakorlása. 18. 21.a hatalom pusztulása. 19. Ez a feljelentõ szervezet ki fog irtani minden hatalmi visszaélést. 20. megvesztegetést. A zsidók királyának titkos védelme. 24 18. A hatalom misztikus tekintélye. Nyílt titkos védelem . Összeesküvések belülrõl történõ megfigyelése. amit tanácsadóink útján. 10. erõszakoskodást. ahol alkalmuk van bomlasztó tevékenységük során kifejteni és érvényesíteni rossz hajlamaikat. 22. 1. JEGYZÕKÖNYV Titkos védelmi rendszabályok.

ha nem is az uralkodónkét. és így semmivé fogjuk tenni az államhatalomhoz fûzött várakozásokat. A királynak nyílt hatalmi eszközökkel történõ megvédése gyengeségre utal hatalmának megszervezésében. Mivel a legtöbb összeesküvõ kalandvágyból és a dicsekvés kedvéért cselekszik. Ezt a becsületes magatartást látva. A hatalom nimbuszának fenntartása megköveteli. akik néhány szabadelvû szólammal könnyen rábírhatók bûntettek elkövetésére. nem fogunk hozzájuk nyúlni. hogy a kormány tudatában van saját gyengeségének. akik mintegy véletlenül az elsõ sorokat foglalják el körülötte és . az elsõ sorokban állóknak át kell venniük a kérvényt és azt a kérvényezõ szeme láttára át kell adniuk az uralkodónak. Ezt ürügyül fogjuk felhasználni házkutatásokra és felügyelet gyakorlására a gój rendõrség kötelékeiben elhelyezett ügynökeink segítségével.mintha a rend kedvéért történne . melynek jó szónokok fognak kifejezést adni. de mindenesetre a dinasztiájáét. az alattvalók tiszteletben fogják tartani. mindig látszólag kíváncsi férfiak.. Ha kérvényezõ jelenik meg a tömegben. Ha megengednénk ezt a gondolatot. hogy ne tülekedjenek. mert tõle függ minden rend a nép mindennapi életében. mégpedig nem távoli idõpontra. vagy . hogy uralkodónk kizárólag a nemzet javára használja hatalmát és semmiképpen sem dinasztikus célokra.vissza fogják tartani a többieket. hogy nyílt védelmi rendszabályokat jelentenek be. Kényszerítettük az uralkodókat.. Nem szabad elfelejteni. mert még a gondolatát sem fogjuk megengedni annak. Ha uralkodónk a nép között mutatkozik. hogy sor kerüljön az elégedetlenségnek valamilyen megnyilvánulására. akkor e ténybõl kifolyólag halálos ítéletet írnánk alá. Ez a többiekre is példaként fog hatni. akik rokonszenveznek kijelentéseikkel.ami még rosszabb . E szónokok köré fognak gyûlni mindazok. amellyel nem birkózhatna meg és amely elõl kénytelen lenne elrejtõzni. és nõk tömege fogja körülvenni. Önök tudják.. ahogy a gójok tették és teszik. és védelmezni fogják annak elismerésével. hacsak politikai színezetet adunk ezeknek a bûntetteknek. hogy a gój királyok tekintélyét azzal romboltuk le. A mi uralkodóinkat csak egészen jelentéktelen õrség fogja titokban õrizni. ha gyakran fedez fel saját maga ellen irányuló összeesküvéseket: ez ugyanis arra enged következtetni.igazságtalanságának. hogy gyakran hajtattunk végre ellenük merényleteket ügynökeinkkel. amíg nem ragadtatják magukat valamilyen szembeszökõ tettre..arról. hogy az államhatalom rovására megy. hogy vele áll vagy bukik az állam minden polgárának jóléte. hogy olyan zendülés támadhatna ellene. hogy a nép meggyõzõdésbõl így . nyájunk vak birkáival. hogy mindenki láthassa. hogy az eljut rendeltetési helyére és következésképpen a király maga bírálja el. Szigorúan meg fogjuk õrizni azt a látszatot. addig csupán megfigyelõket fogunk elhelyezni közöttük. hogy beismerjék gyengeségüket azzal.

vagy "Majd megtudja a király!" Nyílt védelmi rendszabályok bevezetésével elvész a hatalom misztikus tekintélye: márpedig. akik valamilyen politikai vétség vagy bûntett elkövetésének gyanújában állnak. a forradalmárok tudatára ébrednek erejüknek.mindenki azt hiszi. 5.beszélhessen: "Bezzeg csak tudna róla a király!". 3. Politikai bûnök vád alá helyezése. És még a kormányok sem értenek mindig az igazi politikához. 19. JEGYZÕKÖNYV Kérelmek és tervezetek benyújtásának joga. Politikai téren ugyan nem fogunk megengedni semmiféle önálló kontárkodást. 18. hogy megfigyeljük azokat a következményeket. 23. 1. akik beleártják magukat olyan dolgokba. A gójoknak ugyan mást prédikáltunk. 7. A politikai bûnök hirdetése. nem engedhetjük meg. melyekhez a kormányon kívül nem érthet senki. hogy merényletet kövessenek el az uralmon lévõk ellen. 11. Ha közönséges bûnügyekben éppenséggel megengedhetõ is a tett indítóokainak figyelembevétele. 16. 12. 20. 10. 8. 6. 2. lesik a pillanatot.. A mi uralmunk alatt a bûnözõket már az elsõ többé-kevésbé jól megalapozott gyanú esetén fogják letartóztatni. az ilyen ügyekben ugyanis a szó szoros értelmében irgalmatlanok leszünk. de éppen ez tette lehetõvé számunkra. 17. ha helyt adunk bizonyos merészség érvényesülésének . hogy esetleges tévedéstõl való félelembõl szökésre legyen alkalmuk olyan személyeknek. 22. 4. 14. de bátorítani fogjuk mindenféle jelentések és elõterjesztések . 9. és ha kedvezõ az alkalom. 15. amelyekkel náluk a nyílt biztonsági rendszabályok jártak.. 21. 13. hogy nagy fokban rendelkezik ezzel a tulajdonsággal -. nincs semmi mentség olyanok számára. 24 19. Zendülés.

Olyan kormány szemszögébõl nézve. 19. mint amikor az öleb megugatja az elefántot. Az ünnepélyes kinyilvánítás el- . A zendülésre való uszítás semmi egyéb. és farkukat fogják csóválni. 4. ez fel fogja tárni elõttünk alattvalóink bajait és kíváncsiságait. 1. amelyek azt javasolják. mert nem ismeri annak erejét és jelentõségét.nem ami a rendõrséget. Hogy a politikai bûncselekmények elkövetõit ne tiszteljék többé hõsökként. 7. 16. Elegendõ szemléltetõ példával megmutatni kettõjük viszonylagos jelentõségét. amellyel a közönséges bûncselekményeket ítéli el. 11. A közvélemény akkor kapcsolatba fogja hozni a bûncselekményeknek ezt a csoportját azzal a megvetéssel. s ezt éppúgy meg fogja bélyegezni. Minden tõlünk telhetõt megtettünk . Az elszámolás módszere. A kérdés ilyen beállításával megsokszoroztuk a szabadelvûek számát és gójok ezreit hoztuk birkanyájunk soraiba. 17. amely jól meg van szervezve . Államkincstár. 6. 3. 24 2O. 20. s az ölebek máris abba fogják hagyni az ugatást. 22. hogy visszatartsuk a gójokat attól. hogy a kormány vizsgáljon meg tervezeteket. 13. aki helytelenül ítél. 12. 8. tolvajokkal. Progresszív illeték. 2.benyújtását. 15.annak érdekében. 9. valamint ügyesen összeállított iskolai történelemkönyvekben dicsõítettük azt a mártíromságot. JEGYZÕKÖNYV Pénzügyi program. 5. vagy bölcs megcáfolásunkkal be fogjuk bizonyítani a rövidlátását annak. amelyeknek vagy eleget fogunk tenni. melyet a forradalmárok állítólag magukra vállaltak a közjó gondolatáért. 23. gyilkosokkal és mindenféle más visszataszító és piszkos bûntettek elkövetõivel együtt fogjuk õket a vádlottak padjára ültetni. Ez volt az oka annak. 10. amelyek a nép helyzetének megjavítását célozzák. 14. hanem ami a közvéleményt illeti -.és remélem sikerrel . Progresszív adózás. értékpapírok és valutastagnálás. az öleb csak azért ugat az elefántra. hogy a sajtóban és beszédekben. 18. 21. hogy ilyen eszközökkel küzdjenek a zendülõk ellen. mihelyt meglátnak egy elefántot.

Valutaügy. hogy minden. mégiscsak elõ kell teremteni az ehhez szükséges pénzeket. mikor azt mondtam. hogy kötelességük feleslegük egy részét az állam rendelkezésére bocsátani. Költségvetés. hogy az államban minden a királyé (ami könnyen megvalósítható). Kormányunk ezért különleges óvatossággal fogja kidolgozni az igazságos adózási módszert. a vagyon feletti ellenõrzés . autokrata kormányunk önfenntartási okokból el fogja kerülni. A munkaerõ költségének szabványa. lényegileg a pénzen fordul meg. mivel az állam szavatolja vagyonuk többi részének biztonságos birtoklását és a tisztességes nyereséghez valójogot. Ipari részvények. Ha majd uralomra kerülünk. Törvényben biztosított joga lesz bármilyen pénzösszeget bevonni. Mielõtt rátérek a részletekre. arra való tekintettel. Aranyszabvány. Egyszázalékos kamat széria. mintegy megkoronázása azoknak. hogy már céloztam erre a kérdésre. A gazdagoknak tudatában kell lenniük annak. szabadkõmûves ügynökök. Mivel azonban az államszervezet fenntartása sokba kerül. Ennek megfelelõen a vagyon bizonyos százalékarányát fogják adóként fizetni. hogy a nép atyjának és oltalmazójának szerepét játssza. A gójok uralkodói: udvaroncok és kivételezés. Ma a pénzügyi programmal fogunk foglalkozni. mert ez terveink legnehezebb és döntõ része. hogy a szükséges adópénzek legjobban progresszív vagyonadóval teremthetõk elõ. Ebbõl következik. ami senkit sem fog szorongatott helyzetbe hozni vagy tönkretenni. A tõke stagnálása. Állami kölcsönök. emlékezetükbe idézem.törlése. tisztességes nyereségrõl beszélek. melyet beszámolóm végére hagytam. hogy szabályozza a pénzforgalmat az államban. hangsúlyozom. hogy a néptömegeket érzékenyen megterhelje adókkal. Kormányunk abból a feltevésbõl fog kiindulni. amit teszünk.

másra ruház át ennek az adónak lerovása nélkül. Az ilyen intézkedések arra vezetnek majd. mert látni fogja. hogy joguk legyen vagyonra. s errõl a nevek feltüntetésével pontos nyilvántartást fognak vezetni. amelyre a mi királyunk támaszkodni fog. Minden vásárlás. akik nem érzik a terhet. akiket az állam fog eltartani állami tisztségeket kell viselniük vagy dolgozniuk kell ahhoz. amely így semmiségek után fut. a béke egyensúlyában és szavatolásában rejlik. mint a jelenlegi fej. amely most csak azért hasznos számunkra.az a rend és nyugalom elengedhetetlen záloga. akár másvalamit . amikor felfedezik. hogy vége szakad a szegény ember gyûlöletének a gazdaggal szemben. amelyek az uralkodó és a közigazgatás szükségleteinek fedezésére szolgálnak. hogy az ezek megvalósításához szükséges pénzt a gazdagok fizetik. Az állami szükségleteket azoknak kell fedezniük. kivéve azokat az összegeket. ha nem így lenne. . Ettõl teljesen eltekintve is a tõkések megadóztatása csökkenti a magánkezekben lévõ vagyon növekedését. a béke és jólét fenntartójának fogja tekinteni. Ez a bejelentés csak bizonyos meghatározott összegtõl felfelé lesz kötelezõ. A vagyonátruházásokról kiállított okmányokat a régi és az új tulajdonos családi és utónevének valamint állandó lakhelyének feltüntetésével hetenként be kell majd mutatni a helybeli adóhivatalban.ugyanis véget fog vetni a törvényesség látszatával folyó rablásnak. mert zavart és elégedetlenséget okoz a gójok között. hogy elmulasztotta bejelenteni az ügyletet. mert az idõ megérett rá . Az az erõ. Ennek a szociális reformnak felülrõl kell jönnie. aki valamely vagyontárgyat . azt az állam szükséges pénzügyi támaszának. Mindenki. hogy azzal ellensúlyozzuk a gój kormányok erejét . s ennek érdekében a tõkéseknek le kell adniuk jövedelmük egy részét az államgépezet zavartalan mûködésének biztosítására. amelyekben ma azért összpontosítjuk a vagyont. s akiknek van elég. a királyi vér kiváltságának nem szabad ürügyül szolgálnia az állampénzek elherdálására. és kárára van az államnak. teljes számadást fognak kapni adópénzeik rendeltetésérõl. köteles lesz az adó után kamatot fizetni az illetõ összeg átruházásának pillanatától addig az idõpontig.akár pénzt. az egyik ellentmondana a másiknak: az a tény. kizárná a köztulajdonhoz való jogát. A szegényekre kivetett adó magában rejti a forradalom csíráját.kivéve örököseit. pénzátutalás és örökség után progresszív illetéket kell majd fizetni. amibõl el lehet venni. Az uralkodó rokonainak .vagy vagyonadó. A tõkével százalékos arányban növekedõ adó sokkal nagyobb jövedelmet fog hozni. és közben lemarad a kövér falatokról. hogy magántulajdonnal rendelkezik.államvagyonukat. hiszen az államban minden az õ családi öröksége. Nehogy a mûvelt osztályok adófizetõi túlságosan aggódjanak az új adók miatt. Az uralkodónak nem lesz külön magánvagyona.

melyet még nem hagytak jóvá. akik csak azért nyüzsögnek körülötte. Ezért az õ személyes ellenõrzése ki fogja zárni azt a lehetõséget. A pontosan meghatározott és nagyvonalúan kiszámított összegeken kívül egyetlen fillért sem lenne szabad visszatartani az állampénztárban. akinek nem lesz érdeke megkárosítani az államot. Ereje így nem fog többé felaprózódni köpönyegforgató kegyencek között. Gazdasági válságokat idéztünk elõ a gójok számára egyszerûen azáltal. Számítsák csak ki. Ezekkel a tartalékalapot meghaladó összegekkel közmunkákat fogunk végeztetni. Az olajadagolás megakadása megállíthatja a gépezet mûködését. Hogy az uralkodónak elég ideje legyen tulajdonképpeni feladatainak ellátására. hogy forgalomban legyen. és mindazt. kivéve a folyó havi elszámolást. az ilyenek után csupán bizonyos százalékarányban megállapított illetéket kell fizetni. hogy az ilyen adók hozama hányszorosan fogja meghaladni a gój államok jövedelmét! Az államkincstárnak bizonyos tartalékalappal kell majd rendelkeznie. hogy pazarlás folytán hiányok keletkezzenek. Számvevõszékeket is fogunk létesíteni s ott az uralkodó bármikor teljes áttekintést kaphat majd az állami bevételekrõl és kiadásokról. Ugyanezekbõl a pénzekbõl bizonyos részt találmányok és különleges munkateljesítmények jutalmazására is félre fogunk tenni.amely meghaladja a szükségleti cikkek vételének és eladásának normális kiadásait. amely még nem lehet kész. véget fogunk vetni annak. állami pénzekkel teremtett munkaalkalmak szorosan össze fogják kapcsolni a munkásosztályt az állam érdekeivel és a kormánnyal. úgyhogy azok kénytelenek voltak ugyanezekhez a . hogy az udvari etikett kedvéért reprezentálnia kelljen fogadásokon. mert a pénz arra való. az uralkodó. Az egyetlen személy. A forgalomban lévõ pénz egy részének kamatozó értékpapírokkal való helyettesítése pontosan ilyen stagnálást idézett elõ. ami ezen felül befolyik. hogy pénzt vontunk ki a forgalomból. és csak saját érdekeiket nézik. amely számára a pénz az olaj. újra forgalomba kell hozni. és az elõzõ havit. hogy részük legyen az udvar fényében és pompájában. és minden stagnálás a pénz körforgásában zavarólag hat az államgépezet mûködésére. az államügyek ellenõrzésére és megfontolására. Óriási tõkéket stagnáltattunk s vontunk el így az államoktól. Az ilyen. ami oly sok felbecsülhetetlen idõt emészt fel. Ennek a körülménynek következményei már eléggé észre is vehetõk. az állam érdekeivel pedig nem törõdnek. az állam tulajdonosa.

hogy azt papírban vagy fában számítják-e. A számításokat minden départmentnak (a francia közigazgatási egység). minden körzetnek külön-külön el kell végeznie. amelyek azt bevezették. Mármost. ezek összegét és kiutalásuk feltételeit az uralkodó rendeletileg fogja rögzíteni. hogy valamely minisztérium elõnyben részesítsen egy intézményt mások rovására. a pénzmennyiséget minden születéssel növelni. A pénzkibocsátás újjárendezése lényeges kérdés az egész világ számára. A legfõbb rendellenesség. A kibocsátott pénz mennyiségének meg kellene felelnie a lakosság növekedésének és ezért születésük napjától kezdve már a gyerekeket is számításba kell venni. A bevételi és kiadási költségvetéseket közvetlenül egymás mellett fogjuk vezetni. hogy olyan állami költségvetést irányoznak elõ. Ezek a kölcsönök kamatfizetési terheket róttak az államokra és a tõke rabszolgáivá tették õket. Azokat az újításokat. s ezzel gyengítette az államokat is. és így az . amelyet minden évben ki kell bõvíteni a következõ okból: a költségvetésbõl félévig futja. mint pénzfogyasztókat. mindez kiegyenlítési költségvetéssel végzõdik. és minden halálozással csökkenteni fogjuk. A jelenlegi pénzkibocsátás általában nem felel meg a fejenkénti szükségletnek. olyan formákba fogjuk öltöztetni.stagnáló tõkékhez folytatólagosan kölcsönökért folyamodni. Önök tudják. ez véget fog vetni annak. Az iparnak a tõkések kezében történt csoportosítása. mivel a következõ évi költségvetést az összes pótlások összegének megfelelõen irányozzák elõ. mire pótköltségvetést kérnek. amelyeket a gójok pénzügyi intézményeiben és eljárásában tervezünk. abban áll. Mi a pénzkibocsátást összhangba fogjuk hozni valamennyi alattvaló normális szükségletével. amikoris egészen mindegy lesz. mert nem tudta kielégíteni a pénzszükségletet. amennyire csak lehetett. Ki fogjuk hangsúlyozni. felszívta a népek életerejét. amint erre rá fogunk mutatni. Hogy ne legyen fennakadás az állami szükséglétek fedezésére szolgáló pénzek kifizetésében. mivel kivontuk az aranyat a forgalomból.. hogy az aranyalap a vesztét okozta azoknak az államoknak. és ezért nem elégítheti ki a munkások összes igényeit. hogy helyrehozzák a dolgokat. hogy az újításokra azért van szükség.. azután külön költségvetést kérnek azért. a szabályostól való eltérés akár 50 százalékot is kitesz egy év alatt. hogy senkire sem fognak riasztólag hatni. hogy különválasztásukkal ne lehessen értelmüket elhomályosítani. ami által az kicsúszott a kisiparosok kezébõl. mert a gójok az õ rendellenességeikkel zavaros állapotokat teremtettek a pénzügyek terén. A mi uralmunk alatt a munkaerõköltséget fogjuk bevezetni pénzalapként. annál kevésbé. ezt kimerítik három hónap alatt.

Tehát mi is lényegében az államkölcsön. hogy külföldi síkra tereljék az államkölcsönöket. amelyek a kölcsöntõke összegéhez mért kamatfizetési kötelezettséget tartalmaznak. hogy a mi uralmunk alatt nem tûrhetjük majd a gazdasági kérdések ilyenfajta kezelését. mihelyt azonban szert tettünk a megfelelõ személyekre. amíg maguktól le nem hullanak vagy az állam le nem rázza õket. hogy a gójok a szegények zsebébõl a gazdagokéba rakták pénzüket. akiktõl pénzt vett kölcsön ahelyett. Öt százalékos kamat esetén az állam húsz év elteltével hasztalanul fizet kamatokban az államkölcsönnel azonos összeget. hogy az állam gyenge lábakon áll és nem ért sajátjogainak érvényesítéséhez. Addig. amelyeket nem lehet eltávolítani. az államok egész vagyona a mi zsebünkbe folyt és a gójok alattvalói sarcot kezdtek fizetni nekünk.mindez a mi kincstáraink adósaivá tette országaikat akkora összegek erejéig. A kölcsönök Damoklészkardjaként lógnak az uralkodók feje felett. mint amilyenre a gójokat rávettük. Minden államkölcsön annak következménye. a miniszterek megvesztegethetõsége. hogy ideiglenes adót vetnének ki alattvalóikra. csupán arról volt szó. hogy ezeket a garasokat saját szükségleteire teremtette volna elõ az államkölcsönt megtetõzõ kamatfizetési kötelezettség nélkül. akik ahelyett. kimerülve ettõl az önkéntes vérveszteségtõl. Az uralkodó gój királyoknak az államügyek vezetésében tanúsított felületessége. hogy az állam kormányváltókat bocsát ki.évi költségvetés tíz év alatt megháromszorozódik. valamint más vezetõ személyiségek hozzá nem értése a pénzügyekhez . Ezt nyomon követi az államkölcsönök idõszaka. A gój államok azonban nem rázzák le õket. hogy teljesen lehetetlen . úgyhogy menthetetlenül el kell pusztulniuk. hogy egyre többet szedjenek magukra. hogy az állam mindenféle fejenkénti megadóztatással elveszi a szegény adófizetõktõl az utolsó garasokat is csak azért. fõleg az idegen államkölcsön? Az államkölcsön azt jelenti. mint piócák az állam testén. Az ilyen módszerek következtében. Ebbõl világos. ez pedig végképp kikészítette és csõdbe juttatta az összes gój államot. Önök teljesen tisztában vannak azzal. továbbra is ragaszkodnak ahhoz.kifizetetlen adósságnak. Idegen kölcsönök olyanok. államkincstáraik üresek. amíg az államkölcsönök belföldi kölcsönök voltak. hogy kiegyenlítse gazdag idegeneknél fennálló számláját. hatvan év alatt annak háromszorosát és közben az adósság változatlanul megmarad . negyven év alatt az eredeti kölcsön kétszeresét. melyeket a gój államok gondatlansága megenged. kinyújtott kézzel koldulni mennek a mi bankárainkhoz.

ami mind hasznos volt számunkra. . melyek kiszívják az állam egész erejét. amelyeket annak idején a magunk uralma alatt be fogunk vezetni.azokat visszafizetni. mert hiszen az állam azért vesz kölcsön pénzt. Mi nem fogjuk megengedni a pénz stagnálását és ezért a kamatozó állami értékpapírokat is meg fogjuk szüntetni egy egyszázalékos széria kivételével. Véget fognak vetni azoknak a visszaéléseknek. és nem azért. amíg a gójok voltak uralmon. mint hogy saját népüktõl vegyék el azt a pénzt. Meg nem határozott cél követése . Határozott költségelõirányzat nélkül pedig nem lehet kormányozni. sõt még annak kamatait is csak elõ kell majd teremteniük saját államuk zsebébõl ahhoz. sem pedig más célra fordítani. Mi lett volna egyszerûbb. sem a legjelentéktelenebb köztisztviselõ nem fogja tudni észrevétlenül elvonni rendeltetésétõl akár a legkisebb összeget is. hogy azt elköltse. hogy sem az uralkodó. Azok a költségelõirányzatok. mint amelyre a költségelõirányzat szánta. Kamatozó értékpapírok kibocsátására kizárólag az ipari vállalatoknak lesz joguk. mint ezek a társaságok. Nálunk a kormány is vesz majd ipari értékpapírokat. Ezt azonban nem értük el súlyos erõfeszítések és pénzáldozatok nélkül.még hozzá ugyancsak meg nem határozott segélyforrásokkal . Amilyen világosan jut kifejezésre a gójok tisztán állati értelmének fejletlen gondolkozási képessége abban a tényben. Úgy fogjuk felépíteni elszámolási rendszerünket. Ez az intézkedés meg fogja szüntetni a pénz stagnálását. Így aztán kamatfizetés sem lesz többé piócák számára. hogy üzleteket kössön belõle. hogy azokat még elõnyösnek is tartották maguk számára. amelyre szükségük volt? De éppen ez bizonyítja fölényes elménk géniuszát. de nem kívánatos a mi uralmunk alatt. melyeknek nem okoz majd nehézséget kamatot fizetni nyereségükbõl. hogy az államkölcsönök ügyét olyan színben tudtuk feltüntetni elõttük. hogy ugyan-ezt a pénzt. hogy kifizethessenek minket. Ily módon nem lesz többé kamatfizetõ kölcsönügyletekbõl kifolyólag. világosak és határozottak lesznek s az elsõ pillantásra mindenki számára nyilvánvalóvá fogják tenni az újításainkban rejlõ elõnyöket. melyeknek a gójok feletti uralmunkat köszönhetjük. a gój államokkal folytatott kísérleteink során szerzett évszázados tapasztalatokon fognak alapulni.hõsöket és félisteneket is romlásba dönt. hanem át fog változni haszonért dolgozó pénzkölcsönzõvé. Ezzel szemben az állam nem hûl hasznot a kölcsönvett pénzbõl. hogy kölcsönöket vettek fel nálunk kamatra és sohasem gondolták meg. de amelyeket nem engedhetünk meg a mi királyságunkban. az élõsdi nyerészkedést és henyélést.

A pénzpiacok eltörlése. Csõd. csupán kulisszák voltak uralmunk számára.. hogy a jövõre vonatkozólag megtakarításokat és a helyzet javulását helyezték kilátásba. 5. 4. az udvari etikettbõl adódó kötelezettségekkel és különféle szórakozásokkal eltérítettünk az államügyekkel való foglalkozástól. 16. 15. 18. 3. mire vezetett a gójoknak ez a gondatlansága. Ipari értékek szabályozása.amelyek a gójok nemzeti vagyonával tápláltak minket nem foglalkozom többet. s ezek az elõterjesztések mindig kielégítették a rövidlátó lelkeket azzal. A legutóbbi összejövetelen elõadottak kapcsán ma részletesen meg fogom világítani a belsõ kölcsönök kérdését. népeik csodálatra méltó ipara ellenére.. Az uralkodókat az ügyek vitelében helyettesítõ favorit udvaroncok által beterjesztett jelentéseket a mi ügynökeink fogalmazták meg helyettük. Megtakarítások? Mibõl? Új adókból? . a pénzügyi zûrzavarnak milyen fokára jutottak. JEGYZÕKÖNYV Belsõ kölcsönök. Önök tudják. 23. 14. 10. . tehát semmiféle külügy sem. s akiket reprezentatív fogadásokkal. De nem kérdezték. 17. Takarékpénztárak és járadéklevelek.. akik elolvasták beszámolóinkat és elõirányzatainkat. 22. mert a mi államunk viszonylatában nem lesznek külföldiek. 11. 9. 2. 24 21. 20. 21. 6.A gój uralkodók.. akiknek valamikor tanácsokat adtunk. 13. 7. 8. 19. Konvertálás. A külföldi kölcsönökkel . 12. Tartozások és adók.kérdezhették volna azok. 1.

Megtehetne ilyet bárki is velünk? Ezért csak a belsõ kölcsönök részleteivel foglalkozom. az állam azzal a ténnyel találja magát szemben. A gój kormányok szerencséjére alattvalóik .Hasznot húztunk a tisztviselõk megvesztegethetõségébõl és az uralkodók hanyagságából. hogy azok többmilliós adósságtól szabaduljanak meg. és megindítják a kölcsönjegyeztetést saját váltóikra. Ezután következnek a konvertálások. az árat száz és ezer között szabják meg. Ezek csökkentik ugyan a kamatfizetést. Ha mindenki visszautasítaná a konvertálást és követelné pénzét. De amikor vége van a komédiának. mint azt a kockázatot. hogy rendkívül terhes adósságot vett magára. akik kormányozzák õket. és több a pénz. A kölcsönt. hogy mi minden kölcsönadott pénzt vissza fogunk követelni. a kormány saját csapdájába esne és kiderülne. és árengedményt tesznek azoknak. azaz kamatozó értékpapírjaikra. hanem csak növelik a tõkeadósságot. micsoda bizalom nyilvánul meg az állam kölcsönkötvényei iránt. Kérem önöket. nem tudja a felajánlott összegeket kifizetni. akik elsõnek jegyeznek. s ebben rejlik az egész színpadi hatás: ide nézzenekmondják-. sõt még ennél is többszörösen kaptuk vissza a gój kormányoknak kölcsönzött pénzünket.akik semmit sem értenek a pénzügyekhez . Ezek az adók tehát arra szolgálnak. hogy az egyik adósságot a másikkal fedezzék.mint mondják . Pár nappal késõbb az államkasszák . hanem csak annak kamatait. Az államok bejelentik. szenteljenek különös figyelmet ennek a pontnak. ezek azonban nem szüntetik meg.mindig szívesebben vállalták az árfolyamveszteségeket és a kamatcsökkentést. ezzel egyidejûleg felajánlják. hogy fizetésképtelen. háromszorosan. hogy mindenki töri magát a kölcsönjegyzésért. jóval túljegyezték. hogy belsõ kölcsönre van szükség. akik nem kívánják konvertálni kötvényeiket. Az államok fizetésképtelenségének nyílt bevallása a legjobb bizonyíték lesz arra. és ily módon gyakran lehetõvé tették kormányaik számára. mint amennyire szükség van (minek akkor jegyeztetni?). És ha ez a hitel is kimerült. új adókkal kell fedezni .túlzsúfoltak. kétszeresen. Manapság ezeket a trükköket külföldi kölcsönökkel kapcsolatban nem játszhatják meg a gójok. újabb kölcsönökhöz kell folyamodnia. ezenkívül pedig nem vihetõk keresztül a kölcsönjegyzõnk beleegyezése nélkül. Hogy fizetni tudja a kamatokat. s azzal okolják meg az áremelést. amelyre államaiknak még csak szükségük sem volt. Amikor bejelentik a konvertálást.nem a kölcsönt. tegyük fel. hogy a különbözõ országokban teljesen hiányzik minden kapcsolat a népek érdekei és azok között. de magának az adósságnak fedezése nélkül. valamint a következõnek: . mert tudják. Hogy a jegyzést mindenki gyõzze. A következõ napon mesterségesen felszöktetik a kölcsönkötvények árát. hogy visszafizetik a pénzt mindazoknak. amellyel pénzük más irányú elhelyezése járna.

amelyeket takarékpénztárakba és takarékalapokba fizettek be. Ily módon minden ipari vállalkozás tõlünk függõ helyzetbe fog kerülni. hogy értékpapírjaink áringadozásai csorbítsák hatalmunk tekintélyét. milyen óriási hatalomra fogunk így szert tenni. 6.manapság minden belsõ államkölcsönt úgynevezett függõ adósságokkal konszolidálnak. 20. 11. Elképzelhetik. Értékpapírjaink árát törvényileg fogjuk megszabni a teljes névértéknek megfelelõen. az árcsökkentés vagy áremelés minden lehetõsége nélkül. Ezek a hitelintézetek abban a helyzetben lesznek. 15. hogy egyetlen napon 500 millió ipari értékpapírt dobjanak piacra vagy vásároljanak fel. mindezeket a pénzügyi és hasonló fogásokat . mint ahogy meg fogjuk szüntetni az összes értékpapírtõzsdét is.úgy el fogjuk söpörni. melyeknek az lesz a feladatuk. vagyis olyanokkal. 21. hogy nyomuk sem marad. Az évszázadok szörnyûségei. JEGYZÕKÖNYV A jövõ titka. 19. 5. 17.mint amelyek nem egyeztethetõk össze érdekeinkkel . mert nem fogjuk megengedni. 8. s a gójok értékpapírjaival kapcsolatban így is jártunk el: azzal kezdtük. 10. 14. 18. 1. hogy a kormány szándékainak megfelelõen rögzítsék az ipari értékpapírok árát. 4. amelyek többé-kevésbé rövidlejáratúak. Ha ezeket az alapokat sokáig valamely kormány rendelkezésére bocsátják. 24 22. 16. 2. azután messze névértékük alá szorítottuk le az árukat. 23. 3. 13.) Az értékpapírtõzsdéket hatalmas állami hitelintézményekkel fogjuk helyettesíteni. 9. hogy névértéken felül adtuk-vettük õket. Ha majd elfoglaljuk a világ trónját. Ilyen járadéklevelekkel szokták a gójok pótolni államkincstáraik minden hiányát. 12. (Az áremelés ürügyet szolgáltat az ár késõbbi csökkentésére. 7. Ezek az adósságok olyan pénzekbõl állnak. elpárolognak a külföldi államkölcsönök kamatainak törlesztése során és azonos összegre szóló járadéklevelek letétbe helyezésével helyettesítik õket. mint a jövõ jólétének alapja. A hatalom és misztikusság imádásának glóriája. . 22.

valamint azt. feltéve. s ezzel lehetõvé fogjuk tenni. kinek mihez van és mihez nincs joga. az egyenlõség és hasonlók. a múltban és a jelenben végbemenõ történések titkát.az arany tárházainkból két napon belül bármely tetszés szerinti mennyiséget elõ tudunk teremteni. amilyenek a lelkiismereti szabadság. hogy romboló elveket hirdessen. de mégis helyre fog állni. Ilyen gazdagsággal rendelkezve nem fog nehezünkre esni bebizonyítani. hogy joga van saját magát és másokat összecsõdült tömegekhez intézett uszító beszédekkel felizgatni. hogy ez az egyén becsületesen és szigorúan betartja a közösségi élet összes törvényét. feltéve természetesen. Ehhez van még némi hozzáfûznivalóm. Igaz. végeredményben arra szolgált. hogy szigorúan tiszteletben tartják az általunk hozott törvényeket. amelyek már a közeljövõben beletorkolnak nagy események áradatába. s nem fog vezetõk és szónokok után futkosni. hogy az emberiség jótevõi vagyunk. A mi kezünkben van napjaink legnagyobb hatalma . s egyáltalában nem az ember énje körül forgó fantasztikus elképzelések az emberi méltóság ismérvei. hogy az ember méltósága megköveteli.Mindazzal. hogy igazi jóléthez vezessen. amit eddig kifejtettem önök elõtt. akik rekedtre ordítják magukat értelmetlen szólamokkal. kormányozni és irányítani fog. Továbbá. Kétségkívül nem szükséges további bizonyíték után keresni arra. amelyekrõl azt mondják. hogy mindaz a szörnyûség.hogy mindent rendbe hozzon. Be fogjuk igazolni. . Egyúttal mindenki elõtt világossá fogjuk tenni. amelyet oly sok évszázadon keresztül el kellett követnünk. A mi uralmunk dicsõséges lesz. hogy ezen a szétszaggatott és megtépdesett földön helyreállítottuk az igazi jót és az egyén szabadságát. valamint a gójokkal fennálló kapcsolataink és a pénzgazdálkodás titkait. mint ahogy az ember méltóságát és erejét sem az a jog teszi. mert mindenható lesz. hogy mindenki békében és nyugalomban örüljön az életnek a kellõ mértékletesség betartásával. gondosan igyekeztem megvilágítani a jövõben. hogy az egyén szabadsága egyáltalán nem jelenti azt. hogy . hogy tudatában legyen annak. hogy uralmunkat Isten határozta el. hogy az igazi szabadság az egyén sérthetetlenségében áll. hogy a szabadság éppúgy nem áll a kicsapongásra és nem jogcím féktelen szabadosságra. némi erõszakot is kell alkalmazni.

hogy aláaknázzuk a gyárosok magántõkéjét. 18. még Isten jogával sem. 17. 5. A részegeskedés betiltása. JEGYZÕKÖNYV Luxuscikkek gyártásának korlátozása. Ezzel meg fogjuk javítani a közerkölcsöt is. mint utópiák.nagy eszmék.. ami azt fogja jelenteni. 13. Az Isten által kiválasztott. Újra helyre fogjuk állítani a kisipart. Munkanélküliség. Igazi hatalom nem egyezkedik semmiféle joggal. ezért elégedettek a fennálló renddel és következésképpen érdekük. A mi államhatalmunk a rend koronája lesz. 4.õszintén szólva . 8. 15. hogy szilárd legyen a kormány helyzete. 10. amikor pedig . bár nem mindig tudatosan. 9. . mert a gyárosok gyakran. 22. 7. A mi számunkra azonban eljátszotta majd szerepét abban a . vele szemben senki sem meri megengedni magának. 24 23. 16. Ezért korlátozni fogjuk a luxuscikkek gyártását. 14. 12. hogy akárcsak egy arasznyit is elvegyen tõle. 23. amelyre káros hatással volt a fényûzés terén kifejtett versengés. 3. 19.semmi egyebek. 1.. hogy képletesen térdre ereszkedjenek elõtte. A kisiparosok nem ismerik a munkanélküliséget. és hódolatteljes tisztelettel adózzanak neki. szerénységre kell nevelnünk õket. 20. 6. A régi társadalom kiirtása és feltámasztása új formában. 2. 11. 21. hogy engedelmeskedjenek nekünk. Államhatalmunk nimbusza arra fogja késztetni a népeket. és ez magában foglalja az ember egész boldogságát. A munkanélküliség rendkívül veszélyes dolog a kormányok számára. Hogy az emberek hozzászokjanak ahhoz. nagymértékben a kormány ellen hangolják a tömegeket. Erre azért is szükség van.

hogy megtörje azokat az értelmetlen erõket. még ha saját vérükbe is kell fojtania õket. 7. annak. De abban a pillanatban eljátszották szerepüket. Ezért kötelessége lesz ezeket a társadalmakat megsemmisíteni. 18. JEGYZÕKÖNYV Dávid király gyökereinek megerõsítése (?). büntetni fogjuk. hogy védelmet és támogatást nyújthat nekik a szociális bajok ellen. 3. Törvénnyel meg fogjuk tiltani a részegeskedést is. 4. mint õ szabadítson meg bennünket az összes elõbb említett erõszakoskodásoktól és bajoktól. 6. amikor kezünkbe kerül a hatalom. mint olyan bûncselekményt. hogy annak romjain felállítsák a zsidók királyának trónját. 10. 15. A legfõbb uralkodónak. aki homlokán hordja az ember sorsrendelésének pecsétjét. hogy a legkisebb akadály se maradjon. Isten maga vezérelte az õ csillagát. 21.. aki valamennyi mostani uralkodó helyébe fog lépni. amikor õ elfoglalja királyságát. 12. amelyeket csak állati ösztönök vezetnek és nem az emberi ész. . 22. 14. Ledöntötték a társadalmi rend minden formáját. 11. 13. hogy azután újra feltámaszthassa õket jól megszervezett csapatok formájában. Az alattvalók .ismételten hangsúlyozom . aki teljesen független tõlük.pillanatban. 1. 23. 2. amennyiben a szabadság és jog álarcában rablásokat és mindenféle erõszakoskodást követnek el. Ez az Isten által kiválasztott hivatott arra. mindenekelõtt ezt a mindent elnyelõ tüzet kell majd eloltania. 8. 20. Ezek az erõk most diadalmaskodnak. 17.csak az erõs kéznek engedelmeskednek vakon. amelyek tudatosan felveszik a harcot mindenféle fertõzés ellen. amely kivetkõzteti az embert emberi mivoltából. A mostani uralkodók csak nagy nehezen tartják magukat az általunk lezüllesztett társadalmakban. és állattá alacsonyítja az alkohol hatására. 5. amely fekélyekkel boríthatná el az állam testét. s amelyekbõl mindenfelé kicsap az anarchia tüze. melyek még Isten hatalmát is tagadják. Akkor majd el kell söpörni õket útjából.. 24 24. Akkor majd így szólhatunk a világ népeihez: "Adjatok hálát Istennek és ereszkedjetek térdre az elõtt. 9. Mit érnek angyali lelkû királlyal? Az erõ és hatalom megszemélyesítését kell látniuk benne. 16. hogy senki más. mert érzik. 19.

a gazdaságpolitika és társadalomtudomány terén tett megfigyelésekre. a kormányzást csak azokra lehet bízni.a már említett tervek gyakorlati alkalmazására. A zsidók királyának külsõ jellemének feddhetetlensége. hogy ezeken kívül senki se szerezhessen tudomást ezekrõl a titkokról. amelyek következtében képtelenek a kormányzásra. Most rátérek annak ismertetésére. hogy milyen módszerekkel fogjuk mindenütt az egész világon megszilárdítani Dávid király dinasztiájának uralmát. . Be fogják vezetni õket a politika legmélyebb titkaiba és a kormány terveibe. puhaságról vagy más tulajdonságokról tesznek tanúságot. de mindig gondoskodni fognak arról. Ezeket nem örökösödési jog alapján fogják kiválasztani. Közvetlen trónörökösöket nemegyszer ki fognak zárni az uralkodásból. akiket beavattak az államvezetés mûvészetének titkaiba. A király és három jótállója.. amely már bölcseink számára is lehetõvé tette a világ összes ügyeinek irányítását. A király maga a sors.A király betanítása. melyek az államhatalom vesztét okozzák. Csakis ezeket a kiválasztottakat fogják megtanítani . Dávid utódainak bizonyos tagjai elõ fogják készíteni a királyokat és örököseit hivatásukra.. Ennek az eljárásnak az a célja. s amelyek már önmagukban is veszélyeztetik a királyi tekintélyt.sok évszázad tapasztalatainak összevetése révén . Elsõsorban és mindenekelõtt ugyanazt a módszert fogjuk alkalmazni. amelyeket a természet maga állított fel megingathatatlanul az emberi kapcsolatok szabályozására. hogy mindenki megtudja. Közvetlen trónörökösök kizárása. azaz az emberiség tervszerû nevelését az általunk kívánt irányban. ha elõkészületük ideje alatt könnyelmûségrõl. egyszóval azoknak a törvényeknek szellemére. hanem kiváló képességeik alapján.

hogy mi fog történni. hogy a király észbeli képességeinek meg kell felelniük annak a kormányzási tervnek. tudja majd. és ezért senki sem fogja merni keresztezni ismeretlen útjait. Ha a király akaratgyengeségben betegszik meg vagy más okból válik képtelenné a kormányzásra. még inkább pedig jövõbeli szándékait senki sem fogja ismerni. amíg el nem következik az ideje annak. Különösen áll ez az érzékiségre: jellemének olyannak kell lennie. erre alkalmas kezeknek. hogy szilárd kézben tartsák a kormányrudat. Ez biztosítja a szükséges kapcsolatot a két erõ között. amennyiben az emberi tevékenység legrosszabb és legállatibb területére vonja el a gondolatokat. milyen célokat követ a király a maga rendelkezéseivel. aki hajthatatlan akarattal ura saját magának és az emberiségnek. Hogy a nép ismerje és szeresse királyát. elengedhetetlenül szükséges. melyet most terrorral elválasztunk egymástól. Nem szabad. még azok sem. amelyet meg kell valósítania. aki jótállt érte. Magától értetõdõ. Az érzékiség minden másnál jobban lerontja a szellemi képességeket és zavarja a tisztánlátást. hogy mindkét erõt külön-külön alávessük befolyásunknak. Ezért nem fogja elfoglalni a trónt. Erre a terrorra szükségünk van mindaddig. mindenki megtestesítését fogja látni a sorsnak a maga kiismerhetetlen útjaival. hogy állati ösztönök semmiképp se kerekedjenek felül értelmén. A király pillanatnyi terveit.Bölcseink kizárólag azoknak fogják átadni a kormányzás gyeplõit. akár kegyetlenség árán is. Senki sem fogja tudni. hogy a zsidók királya szenvedélyeinek rabja legyen. akiket legközelebbi tanácsadóinak neveznek. a törvény értelmében köteles lesz átadni a kormány gyeplõit más. . Az emberiség Dávid szent ivadékaiból származó támaszának. hogy nyilvános helyeken mutatkozzék és beszéljen népével. A király személyében. akikben feltétlenül megvan a tehetség arra. mielõtt a fent említett bölcsek meg nem vizsgálták szellemi képességeit. Legfõbb urunknak példátlanul feddhetetlennek kell lennie. az egész világ legfõbb urának minden személyes kedvtelést fel kell áldoznia népéért. ". Csupán a király és az a három.

Az oktatás teljesen materialista irányvonalával a zsidók láncra verték a nemzsidókat.UTÓSZÓ Nyil utószavának befejezõ szakasza (Az 1905-ös kiadáshoz) Montefiore vallomása szerint Cion nem sajnál sem pénzt.hatalmával és terrorjával. amelyeket sohasem lesznek képesek visszafizetni." Közel négy éve. hogy feltártam a vihar okait. Kölcsöneivel rabigába hajtott minden nemzetet. amely szerencsétlenségére úgy néz ki. kereskedelem és diplomácia Cion kezében van. milyen sok erõfeszítést tettem azért. Az összes ügy .mint Sátán . Ezek után nem lehet kétséges. mert az összes kötvény és értékpapír ennek kezében van. hogy félek.ipar. hogy Izrael királyának gyõzelmes uralkodása degenerált világunk fölé emelkedik . hogy lássanak. hallja meg. hogy céljait elérje.hiába . akiknek még van fülük. " Akinek van füle. akiket "szuperkormány"-uk javára befogtak. Csak Isten tudja. tehát a személyes szabadság is végéhez közeledik . hogy készenlétben legyenek azok. hogy elvesztett minden elképzelést a körülötte zajló dolgokkal kapcsolatban. És csak most jutottam el arra a pontra.mert ott igazi szabadság nem létezhet. ahol Cion az arany hatalmát használva uralkodik a tömegeken és a társadalom legtiszteletreméltóbb és felvilágosult rétegén. hogy halljanak és szemük. amely hamarosan az apatikus Oroszországra fog törni. túl késõn sikerült kiadni a könyvemet abban a reményben. hogy felhívjam rá az emberek figyelmét . A nemzeti szabadságnak hamarosan vége. Arra az Oroszországra. Napjainkban a világ összes kormánya tudatosan vagy tudattalanul alárendeli magát Cion szuperkormányának. hogy Cion bölcseinek jegyzõkönyvei a birtokomba került. sem bármilyen más eszközt ahhoz. Minden ország olyan nagy összegekkel van eladósodva a zsidóknak. .és hogy figyelmeztessem a hatalmon lévõket azáltal.

pletykák. mára már beteljesedett valóság lett. de bebizonyította a szabadkõmûves összeesküvés valódiságát is. A Szabadkõmûvesnek lenni "a zsidó lét egyik formája" címû fejezet végén Vadnai Gábor zsidó szabadkõmûves. éhínségek. A világ eseményei szörnyû sebességgel felgyorsultak: viták. Világi viták és hitszakadások mind feledésbe merülnének a küszöbön álló Antikrisztus eljövetele elleni felkészülés szükségében. ütött az óra. Azt lehetne gondolni. amely egyesítené a lelkipásztorokat és a kereszténység összes képviselõjét.minden.A Cion vérébõl született király . Jó lenne. A zsidó szabadkõmûvesek azért nem találtak bíróságot. háborúk. ha a kis zsidók ezen elgondolkodnának. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. hogy elõre megmondták az emberiség biztos közeljövõjét. hogy bebizonyítsuk "Cion bölcsei"-nek befolyását a történelembõl. könyvének utószavából: Íme a Jegyzõkönyvek lényege. Részletek Mónus Áron: Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom c. Csak Krisztus világossága és Egyetemes Szentegyháza képes Sátán mélységére hatolni és feltárni gonoszságának mértékét. a következõket állítja: "A világ azért jött létre. Az Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom címû történelmi tanulmányom ennek a tényállításnak a hiteles voltát bebizonyította. járványok. oldal). hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. hogy sürgõsen összehívjuk a Nyolcadik Ökumenikus Zsinatot. . hogy a gyorsan múló napok a Kiválasztott Nép ügyeit szolgálják. a "gonoszság titkai"ba. hogy beteljesedjen. akinek az apja a svájci Laussane városában volt rabbi. ami tegnap még lehetetlen volt. vagy a világ tragédiájának utolsó felvonása elõtt felhúzták a függönyt. amelyek alapján állítólag "kétséget kizáróan bebizonyosodott". amelyik kimondta volna. földrengések . (220-221. Szívembõl érzem. Ez a gátlástalan törtetés és határtalan gõg biztosít termõtalajt az évezredes antiszemitizmusnak. hogy azt a zsidók uralják. Mi most bebizonyítottuk. hogy a Jegyzõkönyvek lényeges állításai hitelesek. amelyet azzal gyakoroltak a világra. Helyhiány miatt nem mehetünk bele a világtörténelem részleteibe. így valósítva meg a messianisztikus kort:' Ezt a mondatot értelmének lényeges megváltoztatása nélkül a következõképpen is át lehet alakítani: a világ azért jött létre. mert az állítólagos hamisságukat semmi sem bizonyítja. -Mindeddig azonban nem vizsgálta meg senki azokat az úgynevezett bizonyítékokat.az Antikrisztus hamarosan egyetemes birodalmának trónjára emelkedik.

Ezzel zsarolják a demokratikusnak mondott országok vezetõit. Megkaptuk a levelet. A válasz a következõ volt: "Szeretett barátaim Mózesben. Saját neveiket nem közölték. Á "bölcsek" a Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozásával pogromokat idéztek elõ Oroszországban. hogy a Jegyzõkönyvek eredeti szövegét esetleg stilizálták. Napóleon elleni gúnyirat kiadását. Az így szerzett pénzbõl a zsidó szabadkõmûvesek meghíznak. majd pedig a messianisztikus kor eljövetelének és fennmaradásának biztosítására. Ekként mégis sikerült a Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozatalával a kitûzött célt megvalósítani .Az. érlelve igyekszik megvalósítani. A Nietzschei Birodalom Titkai (Les Secrets de l'Empire Nietzschéen) címû francia nyelvû terjedelmes könyvemben számos jelenkori esemény felidézésével bizonyítom. A szabadkõmûvesség a világ meghódítására szõtt terveit hosszú távon. melyet . Harmincöt év az "Istenség munkatársai" számára annyi.akkor a már a nagyközönség által teljesen elfelejtett-a III. oldal) További jegyzõkönyvek ismertetése 1492-ben. mint egy nap a közönséges halandók életében. Ha nincs antiszemitizmus. amelyek jelentõs zsidó tömegek Palesztinába történõ kivándorlását eredményezték. A célja elérésének érdekében minden eszközt felhasznál. elkészítették a védelmükre . mint egy világgá kürtölt apróhirdetés. hogy a zsidó szabadkõmûvesség számára az antiszemitizmus jelenléte létfontosságú. Napóleon császár ellen szerkesztett gúnyirat kiadásában. melyben aggodalmatoknak és szerencsétlenségeteknek adtok hangot. A Jegyzõkönyveket nyilvánosságra hozó "bölcsek" között voltak olyanok. akkor szítanak a legaljasabb módszerekkel. Ezt a Jegyzõkönyvek. Mielõtt a Jegyzõkönyvek szövegét nyilvánosságra hozták volna. amint egy könyv javított kiadása sem bizonyul hamisítványnak. Izrael Államban pedig atombombákat gyártanak a muzulmán országok sakkban tartására. Spanyolország fõrabbija tanácsért fordult a Konstantinápolyban székelõ Nagy Szanhedrinhez. akik már közrejátszottak a III. azokat fokozatosan fejlesztve. Chemor. A "bölcsek" ugyanakkor egy ügynököt kerestek céljuk megvalósításának elõmozdítására. (223-225. amikor a spanyol törvény kiutasítással fenyegette a zsidókat. meg is hozták Adolf Hitler személyében.a köznép gyûlöletét a kis zsidók ellen felszítani . nehogy a jogos népharag ellenük forduljon.és egyben magukat rágalmazás áldozataiként feltüntetni. A Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozása maguknak a Cion bölcseinek a tette volt. nem bizonyítja azok hamis voltát.

hogy bármennyire is megalázottak vagytok. 2. hogy parancs van rá. amely fényt derített a zsidóság titkos szervezeteire Oroszországban: Az okiratot egy Zunder nevû halott zsidó zsebében találták. Ezáltal uralhatjátok a világot. . Mesterlövész zászlóalj bolsevik parancsnoka volt. mert majd tapasztalatból meg fogjátok látni. aki a 1 1.elszenvedtek. Amirõl korábban csak álmodhattunk. hogy elpusztíthassák a templomaikat. hogy mindig keveredjenek bele államügyekbe. 4. Azt illetõleg. héber nyelvû dokumentumot közölt. most közel került a megvalósuláshoz. hogy fiaitokból legyenek szószólók és ügyvédek. valóságos hatalomra fogtok jutni. hogy Spanyolország királya arra kötelez benneteket. hogy õk foszthassák ki apránként a keresztényeket. Nem sokkal korábban gyengék és tehetetlenek voltuk. hogy õk vehessék el a keresztények életét. hogy vegyétek fel a kereszténységet: tegyétek azt. és bosszút állhattok rajtuk. hogy a keresztényeket rabigába hajthassák. Azt illetõleg. mert nem tehettek másként. 3. Bennünk is ugyanolyan fájdalmat kelt hallani róla. hogy elpusztítják a zsinagógáitokat: fiaitokból legyenek kanonokok és lelkészek azért. A sok más aggodalmat illetõleg: intézzétek úgy. A nagy satrapák és rabbik tanácsa a következõ: 1.Az Izraelita Nemzetközi Liga fiókjainak képviselõi számára. amelyeket adunk. Azt illetõleg. és ügyeljetek arra. február 5-i száma egy érdekes. A világ uralmának küszöbén állunk. decemberi dátummal ellátott. hogy megkísérlik elvenni az életeteket: fiaitokból legyenek orvosok és patikusok. Izrael Fiai! Közeledik végsõ gyõzelmünk órája. hogy megfosszanak benneteket a tulajdonotoktól: fiaitokból legyenek kereskedõk. Ne térjetek el ezektõl az utasításoktól. Azt illetõleg. . 5. mint ti magatoknak. (Aláírás) A konstantinápolyi zsidók hercege " **** A Berlinben megjelenõ Prizyv nevû orosz újság 1920. 1919. Teljes egészében a következõket tartalmazta: TITKOS.

Véget kell vetnünk az orosz nép legjobb és vezetõ elemeinek. Biztosra lehet mondani. és végül térdre kényszerítsük õket. Mindent megtettünk. amelyet a keresztények teremtettek. Oroszországot legyõztük és tönkretettük. Rosenfeld (Kamenyev). hogy az orosz népet a zsidó hatalom rabigájába hajtsuk. sem könyörületet. a házbizottság.mindegyikük mint sok ezernyi más. a hagyományokat és a keresztény nemzetek trónjait. ugyanazon a kijelölt úton kell tovább haladnunk. Mindamellett azonban óvatosaknak kell lennünk. mert csak mi magunk védhetjük meg magunkat! Ne feledjétek. de ne feledjétek . de ugyanakkor nagyon óvatosaknak kell lennünk. A munkások és parasztok között gyûlöletet és vitákat kell szítanunk. hogy mi nem bízhatunk a Vörös Hadseregben. hogy miután átmasíroztunk lerombolt és legyengült oltárokon és trónokon. hogy a gyõzelem megrészegítsen benneteket. Izrael igaz fiai. A hatalom a kezünkben van. stb. hogy ellenálljanak hatalmunknak. Izrael Fiai! Közel van gyõzelmünk. Felvásárolunk kormánykölcsönöket és aranyat. Megingattuk a kultúrát. a mi embereink kezében van. Szilárdan vonjátok össze soraitokat! Tudassátok népünk nemzeti . és láthatjuk õket könnyek között! Ezt a népet tehetetlen rabszolgákká alacsonyítottuk azáltal. súlyos helyzetét. Legyetek óvatosak. amelyet szellemi felsõbbrendûségünkkel értünk el. Oroszország feletti gyõzelmünk. De legyetek óvatosak. a jövõben egy új nemzedékkel ellenünk fordulhat. hogy a legyõzött Oroszország ne találhasson vezetõket! Ezáltal minden lehetõség megszûnik számukra. Apfelbaum (Zinovjev). mert a fõ ellenségünk az elnyomott Oroszország. de legyetek óvatosak. A szent törõdés védelmünkért nem enged sem sajnálatot. Háborúk és osztályharcok elpusztítanak minden kincset és kultúrát. Oroszországban a hatalmunk korlátlan. a civilizációt. Végre megpillanthatjuk az orosz nép keserû. amely egy nap ellenünk fordulhat. Az idegen vallás és doktrínák tekintélyét nagyon sikeres propagandával könyörtelen kritikának és gúnyolódásnak tettük ki. Legyetek óvatosak és legyetek csendben! Nem kegyelmezhettek ellenségünknek. elõvigyázatosak. Izrael Fiai! A régóta vágyott gyõzelmünk órája Oroszország fölött már közel van.ne helyezzetek bizalmat áruló. mert a politikai és gazdasági hatalmunk és befolyásunk a tömegekre gyorsan fejlõdik.egy pillanatra sem -. Oroszország haláltusáját vívja lábunk alatt. De ne hagyjátok. Steinberg .most pedig a világ katasztrófájának köszönhetõen büszkén emelhetjük fel fejünket. sötét hatalmakba! Bronstein (Trockij). hogy megfosztottuk õket tulajdonuktól és aranyuktól. ezáltal irányító hatalmunk van a világ tõzsdéi fölött. hogy óvatosaknak kell lennünk. Mindezeket majdnem teljes egészében véghezvittük. A városokban a népbiztosság és az élelmiszerbizottság.

mind stílusa és eredete kísértetiesen hasonlít a Jegyzõkönyvekéhez. hogy itt is közreadjuk. mégis könnyen párhuzamot lehet vonni az elmúlt évtizedek magyarországi történései és a "bennszülöttekre" vonatkozó használati utasítás között. Kötelességünknek éreztük azonban.* egykori lengyel köztársasági elnök dolgozószobájában találták meg. Bierut 1918-ban lépett be a kommunista pártba. 2. 45 pontból álló dokumentuma már megjelent korábban néhány magyar folyóiratban. (Szigorúan titkos) K. **** A KGB (Állambiztonsági Bizottság) akkori elõdje. Az ezekkel az emberekkel való találkozásokat egy erre kijelölt szolgálat szervezi. A Nagykövetség épületeinek területén tilos a bennszülöttek soraiból általunk beszervezett informátorokat fogadni. melyeket a történelem hagyott ránk! Védelmezzen és vezessen szellemünk és tehetségünk! Aláírás: az Izraelita Nemzetközi Liga Szentpétervári Fiókjának Központi Bizottsága. és . Habár az alapelvek csak Lengyelországra vonatkoznak. Az információkat a nagykövetség veszi át különleges szolgálatunk közremûködése mellett. a találkozók kizárólag nyilvános helyeken történhetnek. . az MGB (Állambiztonsági Minisztérium) titkos. Moszkva. AA/CC 113 Utasítás NK/003/47 2.politikáját! Harcoljatok az örök eszmékért! Tartsátok az õsi törvények szentségét. Bierut Boleslaw (Rury Jezuickie) 1892-ben született Lublin mellett. Az eredeti orosz nyelvû változatot Boleslaw Bierut. akit Lengyelország Sztálinjának neveztek. Államférfi és kommunista pártvezér. miután fõszerepet játszott a második világháború utáni hatalomátvételben. mert mind témája. 1947. Az alábbiakban közölt titkos utasítások állítólag Lengyelországból jutottak el Magyarországra. 1.aki mellesleg az MGB és a háború elõtti NKVD (Belügyi Népbiztosság) lengyel ügynöke is volt. 6.

és 1930. és hozzáláttak a lengyel élet elszovjetesítéséhez. hogy minden kulcsszerep olyan embereknek jusson. Bierut. 5. ügyelve arra. Meg kell gyorsítani az összes párt egy szervezetbe történõ egyesítését. Sztálin és a Vörös Hadsereg segítségével Bierut és elvtársai 1947-re megszabadultak az ellenzéktõl. Ennek az ügynek az érdekében ki kell használni a fegyveres ellenzék jelenlétét. 1952ben feladta elnöki posztját és miniszterelnök lett. Lengyelországban. Egyesíteni kell az összes ifjúsági szervezetet. Fõként annak kell nagy figyelmet szentelni. akik a Kosciluszko-hadseregbe (a Szovjetunió területén a Vörös Hadsereg oldalán harcoló lengyel hadsereg) való belépésük elõtt országunk (a Szovjetunió) területén tartózkodtak.életét a kommunista eszmék hirdetésének szentelte. amelyek nem a mi kezdeményezésünk folytán keletkeztek. Még a végsõ egyesítés elõtt likvidálni kell a cserkészmozgalom ismert vezetõit. hogy minden fegyveres akcióban azok a katonák vegyenek részt. . Csehszlovákiában és Ausztriában hirdette a kommunizmust. és járási vezetõktõl felfelé a vezetõ helyekre különleges szolgálatunk által jóváhagyott embereket kell helyezni. És elérni teljes megsemmisítésüket. a Lengyel Munkáspárt fõtitkára elmozdításában. 4. a Szovjet Kommunista Párt 20. Kongresszusa idején. között többször letartóztatták. 6. Moszkva hû követõje. katonaság közötti kapcsolatteremtés. az Interbrigadistákkal. 1956-ban halt meg Moszkvában. Megengedhetetlen. és 1948ban újjáalakította a pártot Lengyel Egyesült Munkáspárt néven. 2. hogy tiszti kádereink a bennszülötteket azok lakásaiban látogassák. a Lengyel Szocialista Párttal. 3. szintén megengedhetetlen egyszerû sorkatonák bennszülött nõkkel való érintkezése. A háború nagy részét ott élte át. a Hazai Hadsereggel. a szabadulása után a Szovjetunióba ment. aki 1945-tõl köztársasági elnök volt. a parasztzászlóaljakkal és más társaságokkal és szervezetekkel állnak kapcsolatban. közremûködött Wladyslaw Gomulka. amikor Hruscsov elõterjesztette a híres "sztálini idõszak bûncselekményei"-t. akik a különleges osztályunk szolgálatában állnak. Bulgáriában. akik Lengyelország Kommunista Pártjával. a Lengyel Kommunista Ifjúsági Szövetséggel. Meggyorsítani azon bennszülöttek likvidálását. 1920. végén visszatért Lengyelországba. hogy katonáink és a civil lakosság között semmiféle kapcsolat ne jöhessen létre. 1943. megengedhetetlen katonáink és a bennszülött lakosság. Ügyelni kell arra. és 1938-ban. de 1954-ben lemondott.

9. A küldöttek semmi esetre sem hívhatnak össze vállalatok közötti gyûléseket. Minden elkövetkezendõ kongresszusra új küldötteket kell válogatni. meg kell szervezni. és ha egy ilyen gyûlést mindenképpen össze kell hívni. valamint a vezetõ beosztásban dolgozókat érinti. nem engedni õket magasabb posztra. Az ilyen embereket be kell szervezni. hogy a mezõgazdaság ne tudja fedezni az ország élelmiszerellátását. Ha nincs más megoldás. hogy azon személyek. hanem csak arról. 10. hogy ez az árucsere-forgalom keretén belül történik. amennyiben ellenállást tanúsítanak. . Minden kormányszervbe. parcellát. esetleg minimális haszonnal járhasson. Ez elsõsorban az egészségügyet. 8. A paraszti magángazdálkodással szemben olyan politikát kell folytatni. Amennyiben nagyobb ellenállás keletkezik. a közmûvelõdési szférát. Ha mindez nem vezetne eredményre. akik a koncepciók tervezésében és a követelések felterjesztésében aktivitást fejtenek ki. Úgyszintén nem szabad ezt üzletnek nevezni. Megszervezni és figyelni arra. csakis olyanokat. (A helyi közigazgatási szervek tudomása nélkül) 1 1. a hiányzó mennyiséget behozatallal kell pótolni. hogy tulajdonosok. akiket különleges szolgálatunk szemel ki. Különös figyelmet kell szentelni a szervezési képességekkel rendelkezõ és népszerûségre esélyes egyéneknek. el kell távolítani azokat az embereket. Nyomást kell gyakorolni a bennszülött hivatalokra. a bíróságokat.7. hogy az állami alkalmazottak (a biztonsági szerveket és a bányaipart kivéve) alacsony fizetést kapjanak. hogy a pártkongresszusok küldöttei által megválasztott funkcionáriusok az elõttük álló teljes idõszakra ne tarthassák meg mandátumaikat. Különleges figyelmet kell szentelni annak. hogy a sajtó kiemelten írjon a bennszülötteknek kiszállított áru mennyiségérõl. hogy azt kiutalták. ne arról kapjanak papírt. Elintézni. hogy a bennszülött sajtó ne közölje a hozzánk szállított áru mennyiségét és fajtáit. telket szereznek. csökkenteni kell a termelõeszközök kiosztását. 12. és növelni az állami beszolgáltatási kötelezettségek kvótáit. Emellett meg kell említeni. Ügyelni kell arra is. akik földet. 13. hogy a magángazdálkodás ráfizetéses legyen. valamint az üzemek többségébe különleges szolgálatunkkal együttmûködõ egyéneket kell beépíteni. Ezután pedig el kell kezdeni vidéken a kollektivizálást.

de minden egyes találmányt következetesen fel kell jegyezni. mielõtt a többiekkel nem konzultált. Kizárólag a határozatok teljesítésén dolgozhatnak. Nagy figyelmet kell szentelni a feltalálóknak és újítóknak. gazdasági vagy szervezeti jellegûek. hivatal és intézmény foglalkozzon. hogy csak azokat a dolgozókat és vezetõket léptessék elõ. A bennszülött tiszti káderekre csak ott bízható felelõs pozíció. a nyugdíj. 23. 19. megfelelõen pontatlanok legyenek. Csak azon találmányok megvalósításához szabad hozzájárulni. Mindent elkövetni annak érdekében. akik a rájuk bízott feladatokat példamutatóan végrehajtják. valamint fejleszteni és támogatni tevékenységüket. 20. és lehetetlenné tegyék visszatérésüket eredeti környezetükbe. 18. Az üzemi önkormányzatok semmiféleképpen sem fejthetnek ki hatást az üzem tevékenységére. és akik nem hajlamosak azon problémák analizálására. A szakszervezetek nem szegülhetnek ellen az igazgatóság utasításainak. 21. úgymint a vállalati üdültetések szervezése. legyenek azok jogi. a jelentés pedig a központba küldendõ. állami és gazdasági funkciókat viselnek. aki párt-. melyek különleges utasításainkban vannak feltüntetve. Nem . melyek a bányaiparban hasznosíthatók. Mindent megtenni annak érdekében. a politikai vezetés határozatainak és nézeteinek az igazolása. hogy azok alkalmazottaik szemében kompromittálják õket. melyek túlérnek tevékenységük határain. hogy a határozatok és rendeletek. Meg kell szervezni. hogy az egyes ügyek tárgyalásával egyszerre több komisszió. kirándulások szervezése. (Kivételt képeznek a bányaipart érintõ ügyek. 22. kulturális és szórakoztató programok. olyan feltételeket kell kialakítani. de egyikük sem hozhat határozatot. A szakszervezeteket más feladatokkal kell elfoglalni.és kölcsönkérelmek elbírálása. Minden fegyveres akció és éleslövészet alatt a lõszer mennyiségét fegyverre való tekintet nélkül állandóan szigorúan ellenõrizni kell.14. valamint azokat. Megfigyelés alatt kell tartani minden tudományos kutatóintézetet és laboratóriumot. 17. 15. Azon bennszülöttek tevékenységéhez. ahol már el vannak helyezve különleges szolgálatunk emberei. a hiánycikkek elosztásának megszervezése.) 16.

Az üzemekben kezdeményezni kell a különbözõ problémafelvetõ és szakmai értekezletek összehívását. melyeken helyet kap a múlt és a helyi problémák bírálata. amelyek a termelés növelését. amelyek meggátolják a jó minõségû áruk elõállítását. ezzel párhuzamban pedig nyersanyagtermelés és nyersanyagbányászat visszaesését eredményeznék vagy akadályoznák a határozatok teljesítését. 26.) 25. 27. A régi. Az egyes szállítmányok pontosságában zavarokat kell elõidézni. hogy az ipari hulladék azon folyókba legyen irányítva. melyek nincsenek rákötve a fõ vízhálózati rendszerre. Figyelni kell arra. 31. Népszerûsíteni kell a dolgozókkal folytatott beszélgetéseket. Ezen termékek árai magasabbak legyenek. Ha egy találmány már ismertté vált. 24. valamint olyan beszélgetéseket. A találmány értékérõl és leírásáról szóló dokumentumok közlése megengedhetetlen. . meg kell szervezni annak külföldre való eladását. A bennszülött vezetés nyilvános fellépései lehetnek nemzeti és történelmi színezetûek. nem bekötött vízvezetékeket és az utcai kutakat szisztematikusan fel kell számolni. A magántulajdonban lévõ termelõvállalatok és az iparosok csak olyan alapanyagokat és berendezéseket kaphassanak. melyek idõszerû termelési témákkal foglalkoznak. ivóvíztartalékként szolgálhatnak. mint az állami vállalatok hasonló termékei. Számú utasításban szereplõ szállítmányokat. nehogy az újjáépítés alatt álló vagy az újonnan felépített városokban és lakótelepeken léteznek olyan vízvezetékrendszerek. de azok nem vezethetnek a nemzet egységéhez. 28. melyekben hosszabb idõre háziállatokat lehetne tartani vagy nagyobb mennyiségû élelmiszertartalékot felhalmozni. feljegyezni az ott elhangzott javaslatokat.valósíthatók meg azok a találmányok. 29. Az ipari objektumok rekonstrukciója és építése során ügyelni kell arra. Nem szabad megengedni azonban a bírált jelenségek okainak megszüntetését. (Kivéve az NK 552-46. észrevételeket és azok szerzõit. 30. Az újjáépített városok és az új lakótelepek lakásaiban nem lehetnek többlethelyiségek.

Figyelni és ellenõrizni az egyházi nyomdákat. 37. 36. és a velük kötött egyezmények értelmét kétségbe vonó röplapok kiadása. hanem rá kell mutatni a királyok zsarnokságára és az elnyomott nép harcára. Megszüntetni a tantárgyak közötti különbségeket. Helyüket kinevezett emberekkel kell feltölteni. korlátozni a forrásmunkák kiadását. hirdetõ. 34. Inspirálni kell olyan állami mûvészeti és sportrendezvények megrendezését. akik a forradalomig és a második világháború alatt nálunk éltek. akik köztekintélynek és népszerûségnek örvendenek. Meggátolni a belföldi piac ellátását. temetõink megrongálása. a vallásoktatás tartalmát. . 35. azonnal be kell indítani ellene nacionalizmus és sovinizmus vádjával egy rágalomhadjáratot. de még a temetési szertartásokat is. Ezt a következõképpen kell csinálni: emlékhelyeink megszégyenítése. de különösen a közép. a logika és a genetika oktatását. levéltárakat. az általános filozófia. 38. s melyek a szocializmusért vívott harcot hirdetik. a prédikációkat. az énekeket. Ha létrejön egy olyanjellegû szervezet. Ügyelni kell minden gyártási tervre a bányaiparban. A helyi kiadványokban nem engedhetõ meg azon bennszülöttekrõl szóló mûvek megjelenése. Különös figyelmet kell szentelni az egyházaknak. Elõ kell idézni a hivatali adminisztráció minden szinten történõ maximális terebélyesedését. A kulturálisnevelõmunkát úgy irányítani. hogy melyik uralkodó szolgálta vagy akarta szolgálni az ország javát. A szakiskolákban be kell vezetni a szûk specializációkat. és kihasználni a velük szemben létezõ gyûlöletet. A propagandamunkába be kell vonni a bennszülötteket. nemzetünk és kultúránk befeketítését. valamint a megfelelõ instrukciókkal megjelölt vállalatokban. de semmiképpen sem engedhetõ meg számbeli megfogyatkozásuk és normális mûködésük sem.illetve szakiskolákból.és fõiskolákból el kell távolítani azokat a tanítókat. amelyek a bennszülöttek harcát ünneplik a (az oroszokat kivéve. 33. amelyik ugyan támogatná az országunkkal való szövetséget. de ugyanakkor szorgalmazná a hivatalos vezetés gazdasági tevékenységének ellenõrzését. A történelem oktatásában nem szabad megemlíteni. és a középiskolákban beszüntetni a latin és az ógörög nyelv. Megengedhetõ az adminisztratív szervek bírálata. különösen a német) megszállókkal szemben. hogy általános ellenszenv alakuljon ki ezen intézmények ellen.32. Az alap.

Odafigyelni arra. 40. Drasztikus esetekben vissza kell hívni õket funkciójukból. fõbb hivatalokban. Gondoskodni a hidak. és a késõbbi változások idejére kádertartalékként számolni velük. Meg kell gátolni a politikai perekben elítélt személyek rehabilitációját. Nyilvánosságra kell hozni azoknak a vezetõ pozíciókban dolgozó személyeknek pereit (elsõsorban a hadügyben.39. 41. 42. Amennyiben ez a rehabilitáció elkerülhetetlen. más hasonló vagy magasabb szintû pozíciókba helyezni õket. 43. 44. hogy egy szükséges katonai intervenció esetén gyorsan és minden oldalról elérhetõ legyen az ellenállás helyszíne vagy az ellenzéki erõk összpontosításának helye. Az úgynevezett véletlen események során. akik tevékenységükkel károkat okoztak vagy az alkalmazottak elégedetlenségét idézték elõ. minisztériumokban. likvidálni vagy köztörvényes kihágás vádjával bezárni õket. tanúk. iskolaügyben dolgozókról van szó). utak és az összekötõhálózat kiépítésérõl és felújításáról. akiknek nem érdekük szakértelmük növelése. hogy a politikai ellenzék képviselõit lecsukják. Megdolgozni azokat az ellenzékieket. vádlók és informátorok) nem lesznek beidézve. . állítsák bíróság elé. akiket népellenes. csak azzal a feltétellel lehetséges ezt megtenni. hogy a fõiskolákra a legalacsonyabb társadalmi rétegekbõl származók kerüljenek be elsõsorban. nem lesz perújrafelvétel. Meg kell szervezni. Azokat a párt által kinevezett vezetõket. Ez a dolgozó tömegek figyelmét felkelti. akik a bennszülött lakosság tekintélyét élvezik. Végsõ esetben vezetõ állásba kell tenni õket. csupán a diploma megszerzése. mielõtt még betörnének a köztudatba. 45. A munkahelyeken gondoskodni kell a különbözõ funkciókban dolgozó emberek leváltásáról. hogy az eset bírói mûhibának minõsül. szocializmusellenes és az iparosítást ellenzõ tevékenységgel vádolnak. valamint a hibás ítélet okozói (bírák. és a legkisebb szakértelemmel rendelkezõ iskolázatlan munkásokkal helyettesíteni õket.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful