Tisztelt Látogató!

Ezen az oldalon megtalálható a "Cion Bölcseinek Jegyzõkönyvei" c. Magyarországon, 1999-ben megjelent és betiltott könyv, tanulmányozás céljából, hogy mindenki saját maga eldönthesse, vajon annak állításai igazak, vagy sem. Igen sajnálatos, hogy Magyarországon 40 év diktatúra után még mindig vannak betiltott könyvek, és még mindig vannak "gondolatbûnök". A polgárokat a rendõrség és a bíróság továbbra is kisgyermekeknek nézi, akik nem tudják eldönteni, hogy szerintük mi az igaz, és mi nem. Ez ellentmond a liberális demokrácia alapelvének, a teljes körû szólásszabadságnak, az Alkotmánybíróság mégsem hozott idáig engedélyezõ döntést. Vajon milyen körök érték el, hogy ezt a mûvet sikerült betiltani? Kik félnek attól, hogy a polgárok saját maguk alakíthassanak ki véleményt, és hogy érvekre érvekkel lehessen válaszolni? Mi lesz a következõ mû, amit betiltanak Magyarországon? Szóval itt vannak a jegyzõkönyvek, kérem, olvassák el, és utána alakítsanak ki véleményt róla, (ne pedig elõtte, mint a (csiga) Tv2 riporterei, akiknek persze a sok munkában erre bizonyára nem volt idejük)
Alig van a világon még egy könyv, amelyrõl annyit beszéltek volna, amelyre annyit hivatkoztak volna, amelybõl annyit idéztek volna, mint a Cion bölcseinek jegyzõkönyvei címen ismeretes mû. Nem valószínû, hogy akad európai kultúrember, aki ezt a nevet: "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei" ne hallotta volna. És mégis, ha utánaérdeklõdünk, hogy mi is ez a Jegyzõkönyv, ki olvasta azt, alig pár ember akad, akinek kezéhez ez a rendkívül érdekes és megdöbbentõ dokumentum eljutott volna.

CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI

ELÕSZÓ

Az 1974-ben, Londonban kiadott magyar nyelvû változathoz (részletek)

Alig van a világon még egy könyv, amelyrõl annyit beszéltek volna, amelyre annyit hivatkoztak volna, amelybõl annyit idéztek volna, mint a Cion bölcseinek jegyzõkönyvei címen ismeretes mû. Nem valószínû, hogy akad európai kultúrember, aki ezt a nevet: "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei" ne hallotta volna. És mégis, ha utánaérdeklõdünk, hogy mi is ez a Jegyzõkönyv, ki olvasta azt, alig pár ember akad, akinek kezéhez ez a rendkívül érdekes és megdöbbentõ dokumentum eljutott volna. Annak ellenére, hogy a könyv több mint 30 nyelven megjelent, s így többszázezer példányban kellene, hogy közkézen forogjon, alig szerezhetõ be, mert akármilyen nagy példányszámban jelennek is meg a kiadványok, a könyveket még a III. Birodalomban is napok alatt felvásárolták a titokzatos kezek. A magyar olvasóközönség tájékoztatására kötelességünknek tartottuk, hogy ezt a mûvet most magyar nyelven is megjelentessük. Bár a mû magyarul már régebben is megjelent, a kiadás mégis a legnagyobb könyvritkaságok közé tartozik. (Az egyik változat szerint) az orosz rendõrség 1901ben, egy zsidó házban tartott házkutatás alkalmával nagyobb, héber nyelven fogalmazott kéziratot talált. A kéziratot a rendõrség azonnal átadta Szergej Nyil (Nilus) professzornak, az ismert orientalistának, aki vállalta a fordítást. A kézirat tartalmát az orosz kormány oly megdöbbentõnek találta, hogy a fordításból jó néhány példányt a külföldi államok rendelkezésére bocsátott. Így kapott a fordításból egy példányt a brit kormány is, amit megõrzésre átadott a brit Állami Múzeumnak, ahol a kéziratot 1906. augusztus 10-én vették fel a könyvtár nyilvántartásába... ... Nyil professzor fordítása könyv formájában is megjelent a Szentpétervár melletti Szent Szergej kolostor nyomdájában, 1902-ben. 1905-ben még két kiadás jelent meg a könyvbõl. Ugyanebben az évben - a kiadó megjelölése nélkül Szentpétervárott még egy kiadás jelent meg a Jegyzõkönyvekbõl, amelyet Gottfried zur Beeknek sikerült megszereznie, és ezt a kiadást fordította németre. 1907-ben a szentpétervári süketnémák intézete nyomásában és G. Butmi orosz orientalista feldolgozásában jelent meg a Jegyzõkönyvek 4. kiadása, amelyet Beek ugyancsak felhasznált a német fordításhoz. Nyil tanár fordítása is megjelent újra 1911-ben, a Szent Szergej kolostor nyomásában, amelyet Beek ugyancsak felhasznált. Ezt a kiadást is gyorsan felvásárolták, így Nyil 1917-ben újra kinyomtatta a könyvét. 1917. február 28-án, az orosz szabadkõmûves páholyok a francia és angol páholytestvérek segítségével kirobbantották az orosz bolsevista forradalmat és megbuktatták a cárizmust. Az államvezetést Lvov herceg vette át, maga is ismert szabadkõmûves. Nyil könyvét március 3-án akarták továbbítani a könyvkereskedések részére. A köteteket már berakták egy tehervagonba, amikor fegyveres forradalmárok rohanták meg a pályaudvart, feltörték a vagont, a könyveket kiszórták és az utolsó példányokig megsemmisítették. Miután csak nagy rakás hamu maradt vissza a könyvekbõl, anélkül, hogy bármihez hozzányúltak volna, bármit raboltak volna, eltávoztak. Vagyis kétségtelen, hogy egyetlen

feladatuk a könyvek megsemmisítése volt. Amint pedig Kerenszkij vette át a kormányt, azonnal rendeletileg koboztatta el még a magánkézben lévõ könyveket is. Hasonlóképpen ismerteti a Jegyzõkönyvek keletkezését Victor E. Marsden, "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei"-nek angol fordítója is, aki annak orosz kiadását még oroszországi tartózkodása alatt ismerte meg. (Marsden a londoni Morning Post oroszországi tudósítója volt, a szerk. ) A forradalmárok, akik tudták, hogy Marsden már évek óta foglalkozik a Jegyzõkönyvek angolra fordításának gondolatával, a forradalom elsõ napjaiban elfogták, a Péter-Pál börtönbe szállították, ahonnan azonban sikerült kalandos körülmények között megszöknie. Õ, miután a már megjelent orosz kiadásokból egyet sem tudott magával hozni, az Állami Múzeumban lévõ s az orosz kormány által hivatalosan az angol kormány részére 1901-ben eljuttatott kéziratot fordította angolra. (A magyar fordítás is ez alapján készült. Sajnos a fordító neve a könyvben nincs feltüntetve, így azt mi sem tudjuk közreadni, a szerk.)

ELÕSZÓ az 1922-ben kiadott angol nyelvû változathoz

Magukról a Jegyzõkönyvekrõl nem kell sok szót ejteni bevezetés gyanánt. 1905ben Szergej Nyil jelentette meg a 24 jegyzõkönyvet tartalmazó könyvet. Egy példány a British Múzeum tulajdonában van. A könyvön pecsét mutatja a nyilvántartásba vétel dátumát: 1906. augusztus 10. Oroszországban a Kerenszkij rezsim idején az összes fellelhetõ példányt megsemmisítették, utódai pedig azonnal végrehajtandó halálbüntetéssel sújtottak mindenkit, akinek ez a könyv a birtokában volt. Ez már önmagában is elegendõ bizonyítékot szolgáltat arra nézve, hogy a Jegyzõkönyvek valódiak. Természetesen zsidó kiadványok cáfolják valódiságát, ami arra enged következtetni, hogy Nyil professzor esetleg maga ötlötte ki és foglalta össze az egészet saját céljai érdekében.

de nagy a valószínûsége annak. és ez a bizonyíték nagyon meglepõ. Herzl "Naplók" címû kötetének feljebb említett példája fölöttébb jelentõs bizonyítékkal szolgál arra. február 17-én. . hogy létezik egy zsidó világösszeesküvés. amelybõl lefordított részletek jelentek meg a "Jewish Chronicle" 1922. és hogy a Jegyzõkönyvek valódiak. Goldsmid azt javasolta Herzl-nek. mert az okmányok tartalmát sohasem próbálják cáfolni. a bölcsek számára lehetõvé tette. Henry Ford. A zsidóknak az az állítása. Herzl szerint ez kiváló ötlet volt. egy 1921. már önmagában is valódiságuk beismerése. július 14-i számában. az évszázadok alatt többször is kiszivárogtak. és a Hatodik jegyzõkönyvben határozott utasítások vannak erre vonatkozólag! Az 1906-os angliai választás "liberális" gyõzelme. Következésképp az angol arisztokráciának két lehetõsége maradt: vagy eladják birtokaikat a zsidóknak. mint a bölcsek titkai. Goldsmid keresztényként nevelkedett zsidó. hogy azokat mellõzzük. Tizenhat évesek. hogy ezek összhangban vannak a fejleményekkel. vannak-e közvetett bizonyítékok minderre? Igen. hogy birtokadózási politikájukat megvalósítsák. Theodor Herzl. amit a Jegyzõkönyvekrõl hajlandó vagyok közzétenni az. a leírtak és a beteljesedések között az összefüggés túlságosan szembeszökõ ahhoz. Feltárja a zsidó nemzet több évszázados közös mûködési tervét.ezáltal az angol nép kiszolgáltatottságának . Bázelben. Most is összhangban vannak:' Csakugyan összhangban vannak! A Jegyzõkönyvek tartalma Cion uralkodóinak legbensõbb köreiben elhangzott beszédét tárja az olvasó elé. az elsõ cionista kongresszuson tették õket közzé. amely lényegében zsidó gyõzelem. hogy az angol arisztokrácia kisajátításának és hatalma megsemmisítésének . a modern cionizmus atyjának elnöksége alatt. hogy 1897-ben. vagy gyermekeiket zsidókkal házasítják össze. sõt. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. Herzl beszámol az 1895-ben tett elsõ angliai látogatásáról és ott a Goldsmid ezredessel folytatott beszélgetésérõl. A terv egyes részei vagy kivonatai. és mindvégig összhangban voltak a világhelyzettel egészen mostanáig. Ezt a zsidók is jól tudják és ezért kerülik a szembesítést. vagy hogy elbagatellizáljuk. és szíve szerint örök zsidó nacionalista. ha aránytalanul magas adókat vetnek ki a birtokokra. melyet maguk a bölcsek mindig korszerûsítenek. Ennek fényében tanulmányozhatja ezt az embertelen dokumentumot.legjobb módja az. a New York-i World-ben megjelent interjúban a "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei"-rõl tömören és meggyõzõen kifejtette: "Az egyetlen nyilatkozat. Nemrégiben jelent meg Herzl "Naplók" címû kötete.Mr. Hol tartották az összejövetelt és kik hirdették ki a Jegyzõkönyveket? Ezekre a kérdésekre a válasz egy bizonyos fokig feltevésen alapszik. az angol hadsereg tisztje. Az intelligens olvasó a jelenlegi történelem ismereteibõl és saját tapasztalataiból is megerõsítheti minden sorának valódiságát.

" (Jewish Guardian. némi fényt vetett a tárgyra és kétségtelen. A fõrabbi birodalmi körútra indult . Az a mondás. mely most az egész világ feletti uralom küszöbére vezetett bennünket. hogy a bölcsek léteznek. csupán a jellegzetes látszatkeltésük megnyilvánulása. Minden valószínûséggel õ maga is az egyik fõvezér volt. amely Párizsban székel. Dr. október 6-án.ez Õfelsége. hogy a világ zsidósága nem szándékozik Palesztinába. Weizmann. s éppen ez. és utódaikat a saját körükbõl választják: Tehát a bölcsek ennek a . Van egy másik nagyon jelentõs körülmény. melyet Isten a zsidók javára cselekedett az. hogy a zsidók veszélyt jelentenek a világra és az árja faj ki kell. mint a cionista mozgalom vezére. Bebizonyítja. vagy az "Egyetemes Izraelita Szövetség". HOGY HÍVJÁK A BÖLCSEKET? Hogy hívják õket? Ezt a titkot még nem tárták fel. Weizmann mindent tud róluk. 1920. hogy ismerte a nevüket. Herzl jelenlegi utóda. Õk nem a "Képviselõk Bizottsága" (az angol zsidó parlament)." A figyelemre méltó összefüggés bizonyít néhány dolgot. De a néhai Walther Rathenau. a zsidók valódi céljainak elenyészõ része. hanem . Bebizonyítja. Hertz fõrabbi tiszteletére adott búcsúztató banketten idézett a Jegyzõkönyvekbõl. Bebizonyítja. Dr. hogy telepítse õket véglegesen Európából. különálló országba települni. mint keresztények az evangéliumot.KIK AZOK A BÖLCSEK? Tulajdonképpen kik is azok a Cion bölcsei. december 24-i számában ezt mondja: "Háromszáz (természetesen zsidó) férfi .akik mindegyike ismeri a másikat kormányozza az európai kontinens sorsát.) Vessük ezt össze a Tizenegyedik jegyzõkönyv utolsó elõtti bekezdésével: "Isten a szétszórtság ajándékát adta nekünk. október 8. vagy más. hogy a "haza" utáni vágy Palesztinában csak álca. Ez azt is szemlélteti. az Allgemeiner Electricitaets Gesellschaft-tól. Õk alkotják a Láthatatlan Kezet. kérdezhetnénk? Kijelentéseiket maguk a zsidók úgy hirdetik egymás között.háromszáz istennek az általános tisztjei. MAGYARAZATOK .nem három. hogy "jövõre Jeruzsálemben" találkoznak. a Walesi Herceg birodalmi körútjának afféle zsidó változata. A Wiener Freie Presse 1912. hogy Dr. Bebizonyítja. amit mindenki gyengeségünknek tart. az Õ Kiválasztott Népének. Weizmann a bölcsektõl származó következõ idézetet mondta: "A jóságos oltalom. bizonyult legfõbb erõnknek. 1920. hogy az egész világon szétszórta õket.

aláásta és elnyelte ezeknek az államoknak a hatalmát. (A Bill Clinton-Monica Lewinsky affér tökéletes példája ennek. 69ben. még magától a zsidó néptõl is. A Kígyó feje csak akkor térhet vissza Cionhoz. A közigazgatást mindig titokban tartották.a Jelképes Kígyó ravaszságával. stb. és erkölcsileg megrontják az embereket. e. Augustus császár idején. hogy fejezze munkáját. e. A hetediket . a teste pedig a zsidó népet. nõk. 1552-ben. a szerk. A második lépcsõfokot Rómában érték el. Görögországban tették meg. i.1. Ahogy a Kígyó behatolt a nemzetek szívébe. a francia-porosz háború idején. Lajos idején. Ezt úgy kell véghezvinni. szabadosság legbiztosabb terjesztõi a nemzetek vezetõ rétegeinek életében. akik következésképpen be voltak avatva az ügybe. Ezek a bölcs emberek úgy döntöttek. hogy a Kígyó bekeríti Európát és Európa megbéklyózásának segítségével bekeríti az egész világot. XVI. amelynek a feje a zsidó közigazgatás tervébe beavatottakat jelképezte. 1814-tõl kezdõdõen (Napóleon bukásától). amíg a pályát be nem zárja és a fej vissza nem tér Cionhoz. mint francia. Ez azt jelenti. V Károly idején.) A Jelképes Kígyó pályájának térképe a következõ: Európában az elsõ lépcsõfokot i. A Harmadik jegyzõkönyv a judaizmus Jelképes Kígyójára való utalással kezdõdik. az ötödiket Londonban. akik úgy mutatkoznak. 1790-ben. kb. A hatodikat Berlinben. A jövendölés szerint a Kígyó be kell. elméletben kidolgozták Cion békés világhódító tervét. 1871-ben. A Jegyzõkönyvek 1905-ös kiadásának utószavában Nyil a jelképpel kapcsolatban a következõ érdekes beszámolót adja: "A titkos zsidó cionizmus feljegyzései szerint Salamon és más zsidó bölcsek már i. a negyediket Párizsban. A harmadikat Madridban. hogy minden eszközzel gazdaságilag kell leigázni az országokat. Ehhez zsidó nõket is bevetnek. miután Európa összes szuverén államát tönkretették. 929-ben. Õk a. A történelem folyamán részleteiben tovább dolgozták a tervet olyan emberek. 429ben. ahol Periklész idején a Kígyó az ország hatalmát kezdte kóstolgatni. olasz. hogy békés eszközökkel meghódítják a világot Cion számára . hogy gazdasági válságokkal és nagybani pusztítással lelkileg demoralizálják. amely azt jelenti. szigorúan ragaszkodva a tervhez. e.

15. 4. Mára már közismert. Liberalizmus. 3. A zsidó-szabadkõmûves hatóság legyõzhetetlensége. 2. 3. hogy ezek a városok alkotják a harcias zsidó faj központjait.)" 2. Jegyzõkönyvek a nem-zsidók megjelölésére. 2. amelyeken a Kígyó áthaladt. amely fölé a Kígyó fejét rajzolták. de ez csak addig tart. JEGYZÕKÖNYV A jog az erõben rejlik. Mindezen államok alkotmánya. 19.) minden erõfeszítést megtesznek. 5. Ezt a szót használja a héber köznyelv és a. 17.forradalom kitörése elõtt készítették. Politika kontra erkölcs. 22. Kijev és Odessza lesz. Hit. A "gój" kifejezés szó szerint tisztátalant jelent héberül. Arany.Szentpétervárott. 24 1. 7. Konstantinápolyt úgy mutatja a térkép. Ez alól még Németország sem volt kivétel. mint a Kígyó utolsó lépcsõfokát. amíg Oroszország elfoglalását véghez nem viszik. A Kígyó további pályáját nem mutatja a térkép. . de a nyilak arra mutatnak.vagyis zsidó . Ez a sértõ és megalázó kifejezés feltárja a judaizmus legbensõbb lelkületét. 14. 12. Anarchia. 18. alapjaiban megrázkódott. A tömegek. Az erõsebb joga. 8. Szabadság-csak egy eszme. (Ezt a térképet évekkel a törökországi ifjútörök . 23. 1. 13. A tõke kényuralma. 16. 11. 9. mielõtt eléri Jeruzsálemet. 1881-es dátummal. hogy a következõ célpont Moszkva. 6. 10. Önkormányzat. 21. a látszólagos hatalmával. Németországot és Angliát gazdaságilag megkímélték. 20. A belsõ ellenség. melynek érdekében jelenleg (1905.

A célszentesíti az eszközt. A vak tömeg. Politikai ábécé. Pártviszály. A zsarnoki uralom legmegfelelõbb formája. Alkohol. Klasszicizmus. Korrupció. A zsidó-szabadkõmûveskormány elvei és szabályai. Terror. "Szabadság, egyenlõség, testvériség:' A dinasztikusuralkodás elve. A gój arisztokrácia kiváltságainak megsemmisítése. Az új nemesség. A lélektani terv. A "szabadság" elvont fogalma. A népet képviselõk elmozdításának hatalma.

...Mellõzve a szép frázisokat, beszéljünk az egyes gondolatok jelentõségérõl: viszonyítással és elvonatkoztatással megvilágítjuk a minket körülövezõ valóságot. Tisztába kell jönnünk azzal, miben tér el a mi gondolkozásmódunk a gójokétól. Meg kell állapítani, hogy több az olyan ember, akinek rosszak az ösztönei, mint az olyan, akinek jók az ösztönei. Ezért a tömegek kormányzásában a legjobb eredményeket erõszak alkalmazásával és terrorizálással érik el, nem pedig akadémikus érveléssel. Minden ember hatalomra tör, mindenki szeretne diktátor lenni, hacsak módjában lenne, és valóban kevés az olyan ember, aki nem lenne hajlandó az összesség jólétét saját elõnye érdekében feláldozni. Mi tartotta kordában az embereknek nevezett ragadozókat? Mi szolgált eddig vezetésükre?

A társadalom kialakulásának kezdetén brutális és vak erõszaknak voltak alávetve, késõbb pedig a törvénynek, mely ugyanaz az erõ, csak álcázott formában. Levonom a következtetést, hogy a természet törvényénél fogva a jog az erõben rejlik. A politikai szabadság gondolat, nem pedig tény. Ezt a gondolatot csalétekül kell tudni használni, valahányszor szükségesnek mutatkozik a tömegeket saját pártunkra állítani annak megsemmisítésére, aki a hatalmat birtokolja. Könnyebben oldható meg ez a feladat, ha az ellenfél már megfertõzõdött az úgynevezett liberalizmussal, s ennek az eszmének kedvéért hajlandó lemondani hatalmának egy részérõl. Itt egész világosan megmutatkozik elméletünk diadala: a kormány meglazult gyeplõit - az élet törvényénél fogva - azonmód új kéz veszi fel és ragadja meg, a nemzet vak hatalma ugyanis egyet-len nap sem lehet meg irányítás nélkül, és az új hatalom elfoglalja a liberalizmus által legyengített réginek a helyét. Manapság a liberális uralkodók hatalmának helyébe az arany hatalma lépett. Volt idõ, amikor a jóhiszemûség és a becsületesség uralkodott. A szabadság gondolatát ma lehetetlen megvalósítani, mert senki sem tudja, miként használja mérséklettel. Elegendõ egy népet bizonyos idõre önkormányzatnak átengedni, hogy szervezetlen csõcselékké változzék. Ettõl a pillanattól kezdve belsõ egyenetlenség keletkezik, ez csakhamar osztályharccá fejlõdik, minek következtében az államok romba dõlnek és hatalmuk többé nem nagyobb, mint egy rakás hamué. Akár saját megrázkódtatásai folytán merül ki egy állam ereje, akár belsõ ziláltsága következtében kerül külsõ ellenségek uralma alá, mindegyik esetben visszavonhatatlanul elveszettnek tekinthetõ: a mi hatalmunkban van. A teljes egészében a mi kezünkben lévõ tõke kényuralma szalmaszálat nyújt feléje, s ezt az államnak kénytelen-kelletlen meg kell ragadnia: ha nem ragadja meg, elpusztul. Ha valaki, aki liberális gondolkozású, erkölcstelennek tartaná az ilyen nézeteket, a következõ kérdéseket tenném fel neki: Ha valamely államnak két ellensége van, és ha a külsõ ellenség tekintetében megengedett dolog s nem számít erkölcstelenségnek akármilyen harcmodort és hadicselt alkalmazni - mint például bizonytalanságban tartani az ellenséget a támadó és védelmi tervek tekintetében, éjnek idején vagy számbeli túlerõvel támadást intézni ellene -, akkor hogyan mondhatók erkölcstelennek és meg nem engedettnek ugyanezek a harci eszközök, ha azokat rosszabb ellenség, a társadalmi rend és a közjó tönkretevõje ellen alkalmazzák? Remélhetõ-e épp, logikus elmével, hogy eredményesen lehet kormányozni a tömeget ésszerû tanácsok és érvek segítségével akkor, amikor bármilyen, még oly értelmetlen megjegyzést és ellenvetést is meg lehet tenni, és amikor az ilyen ellenvetés helyeslésre találhat a népnél, melynek ítélõképessége csak felületes? Tömegben lévõ emberek, akiket csupán kicsinyes szenvedélyek, nyomorult vallási elképzelések, szokások,

hagyományok és érzelgõs elméletek irányítanak, áldozatul esnek a pártoskodásnak, amely megakadályoz mindenfajta megegyezést még tökéletes ésszerû érvelés alapján is. A tömeg minden elhatározása ingadozó vagy megkártyázott többségtõl függ, amely nem lévén járatos politikai titkokban, valamilyen nevetséges döntést hoz s ezzel az anarchia magvát hinti el a kormányban. A politikának nincs semmi köze az erkölcshöz. Az az uralkodó, akit az erkölcs vezérel, nem jó államférfi és ezért bizonytalan a maga trónján. Annak, aki uralkodni akar, egyaránt kell igénybe vennie a cselvetést és megtévesztést. Nagy nemzeti erények, mint a nyíltság és becsületesség bûnök a politikában, mert hatásosabban és biztosabban döntik le trónjaikról az uralkodókat, mint a leghatalmasabb ellenség. Az ilyen erények hadd legyenek a gójok királyságainak tulajdonságai, bennünket azonban semmiképpen sem szabad, hogy vezéreljenek. A mi jogunk az erõszakban rejlik. Az a szó, hogy "jog", puszta gondolat, melyet semmi sem bizonyít. Ez a szó nem jelent többet, mint: add nekem, amire szükségem van, hogy bizonyítékom legyen arra, hogy erõsebb vagyok, mint te. Hol kezdõdik a jog? Hol végzõdik? Az olyan államban, melynek rossz a közigazgatása, személytelenek a törvényei, s ahol az uralkodók elvesztették személyiségüket a liberalizmusból kifolyólag állandóan szaporodó jogok áradatában, új jogot találunk arra, hogy az erõ jogánál fogva támadjunk, a fennálló rend és szerzõdések összes tényezõit a szélrózsa minden irányába szétszórjuk, minden intézményt újjáalakítsunk és szuverén urává váljunk azoknak, akik átengedik nekünk hatalmukból folyó jogaikat azáltal, hogy a maguk liberalizmusában önként kiadták azokat kezükbõl. Bár jelenleg a hatalom minden fajtája bizonytalan, a mi hatalmunk mégis minden másnál legyõzhetetlenebb lesz, mert láthatatlan fog maradni mindaddig, amíg olyan erõs nem lesz, hogy többé semmiféle csellel nem ásható alá. Abból az átmeneti rosszból, melyet most kénytelenek vagyunk elkövetni, megingathatatlan kormány létrehozásának jótéteménye fakád majd, melynek uralma helyre fogja állítani a nemzeti életnek a liberalizmus által megzavart rendes folyását. A cél szentesíti az eszközt. Ezért terveinkben ne annyira arra fordítsuk figyelmünket, ami jó és erkölcsös, mint inkább arra, ami szükséges és hasznos. Elõttünk áll egy terv, amely lerögzíti azt a stratégiai vonalat, amelytõl nem szabad eltérnünk, ha nem akarjuk megsemmisítve látni sok évszázad munkáját.

azaz saját körébõl származó újgazdagokra hagyott nép sajátmagát dönti romlásba azoknak a pártharcoknak következményeként.nem értvén a politikához. mely a legmagasabb fokú barbárság. Vak nem vezethet vakot anélkül. hogy pusztulásba ne vigyék az egész nemzetet. az italoktól megmámorosodott állatokat . amelyeket a hatalomért és méltóságokért való versengés valamint az ennek nyomában járó zavarok idéznek elõ. Mi és a mieink nem követjük. bárkik is legyenek azok. és ezt a barbárságot minden alkalommal kimutatja. Az erõszak legyen az alapelv. a megtévesztés és ravaszság pedig a követendõ irányvonal ama kormányok számára. A mi jelszavunk: .az italok mértéktelen élvezetéhez való jog együtt jár a szabadsággal. amelyre a mi külön ügynökeink vezették rá . intézhetnek-e országos ügyeket. következésképpen a tömegnek azok a tagjai.házi tanítók. hogy az egészet helyesen ossza el az állami gépezet különbözõ részeire. Csak zsarnokkal lehet terveket nagyvonalúan és maradéktalanul végrehajtani úgy. ha az államférfiak számára fontos képességben van elrejtve. akik kiemelkedtek a népbõl . azt. Abban a pillanatban. alkalmazottak és mások. Meg kell érteni. hogy szakadékba ne vigye. nevelõnõk a gazdagok házaiban. hogy egy ország számára az a legjobb kormány. hogy független uralkodó legyen. Alkothatnak-e néptömegek megfontoltan és kicsinyes féltékenykedéstõl mentesen ítéleteket. Nézzük csak ezeket az alkoholizált. ésszerûtlen és oktalan erõ. hogy képtelen megérteni és tiszteletben tartani saját életének vagy jólétének feltételeit. még ha a bölcsesség lángeszei is -. nem válhatnak a tömeg vezetõivé anélkül. Csak az. ismerheti fel a politikai ábécé szavainak értelmét. ha-nem azok vezetõin. A tömeg barbár. minden bármely oldalról jöhetõ befolyásolásnak kitéve. melyek . akit gyerekkorától arra neveltek. hogy a tömeg hatalma vak. A gójok népei elerõtlenedtek a szeszes italoktól. nõink a gójok által látogatott szórakozóhelyeken. követik ezt az utat. ebbõl elkerülhetetlenül következik. mert egy terv. fiatalságukat megrontotta a klasszicizmus és a korai erkölcstelenség. állhatatosságát.erõszak és megtévesztés. Korlátlan kényuralom nélkül nem maradhat fenn egy civilizáció sem. ill. szolgák. hiszen az nem tömegeken nyugszik. amely annyi részre szakadt. Egy saját magára. különösen. teljesen elveszti egyöntetûségét s így érthetetlenné. Ez utóbbiak közé számítom az úgynevezett "társaságbeli hölgyeket" is.A kellõ munkamódszerek kidolgozásánál figyelembe kell venni a tömeg hitványságát. ahány feje a tömegnek van. és végrehajthatatlanná válik. lanyhaságát. amely egy felelõs személy kezében összpontosul. amelyek nem választhatók el személyes érdektõl? Meg tudják-e védeni magukat külsõ ellenséggel szemben? Ez elképzelhetetlen. akik készségesen követik a többieket a romlottságban és fényûzésben. az azonnal anarchiává változik. amikor a tömeg kezébe kaparintja a szabadságot. Politikai ügyekben csak az erõszak gyõzedelmeskedik.

hogy azok az újgazdagok. hanem a kötelesség nevében. ha ezzel elõmozdítjuk célunk elérését. A politikában érteni kell mások gyengeségeinek habozás nélküli kihasználásához. melyek mindenfelõl leszálltak erre a csalétekre. megvan a joga ahhoz. az intellektuelek a maguk elvontságában mit sem tudtak kezdeni ezekkel a szavakkal. mely azelõtt oly jól meg volt védve a tömeg nyomásával szemben. akik bedobtuk a néptömegek közé ezeket a jelszavakat: "szabadság. még ha bolond is. Hála önkéntelen. mint az alárendelést a maga törvényei alá. Az idõ múlásával azután veszendõbe ment a politikai ügyek helyes intézésérõl való ismeret dinasztikus átruházásának értelme és ez elõsegítette ügyünk sikerét. Az irgalmatlan szigor a legerõsebb hatalmi eszköz az államban. testvériség". Az önmagukat bölcseknek képzelõ gójok. hogy a beavatott. jellemek és képességek egyenlõtlenségét épp oly változtathatatlanul. ha ezáltal behódolást és mások feletti uralmat biztosítunk magunknak. hogy a természetben nincs egyenlõség. nem látták meg. Ez a rossz az egyetlen eszköz. fogadatlan ügynökeinknek. A leszámolás tana pontosan annyit ér. A régmúltban mi voltunk az elsõk. nem vették észre. nem lehet szabadság. mint azok az eszközök. Vele együtt elvitték a világ jólétét. Ezért nem szabad felhagynunk a megvesztegetéssel. mellyel a célt. hogy arról csak az uralkodóház tagjainak volt tudomásuk és senki sem árulhatta el az alattvalóknak. A mi államunknak. milyen ellentmondás van a szavak értelme és azok egymás mellé helyezése között. hogy a természet maga rendelte a nézetek. csalással és árulással. az egyén igazi szabadságát. amelyeket alkalmaz. míg a be nem avatott. amely a békés hódítás útját követi. Nem gondolták meg. a gyõzelem kedvéért is ragaszkodnunk kell az erõszak és megtévesztés programjához. Nemcsak a haszon kedvéért. melyek szükségesek annak a terroruralomnak fenntartásához.nem akarják koronáikat valamely új hatalom lábai elé helyezni. ha tudják. Ám éppen ezeken a dolgokon alapult minden idõben a dinasztikus uralkodás: az apa fiára hagyta a politikai ügyek intézésének ismeretét oly módon. a "szabadság. a jót elérhetjük. mint inkább a szigorúság doktrínája révén fogunk diadalmaskodni és az összes kormányt a mi szuperkormányunknak alávetni. testvériség" szavak a világ minden részén egész légiókat állítottak a mi . s ezeket a szavakat azóta is sokszor megismételték ostoba papagájok. hogy irgalmatlanok vagyunk minden engedetlenség letörésében. még ha lángész is lenne. hogy a háború borzalmait kevésbé feltûnõ és kielégítõbb halálos ítéletekkel helyettesítse. akiket a tömeg kiválasztott maga közül a kormányzás gyakorlására. Elég. hogy a tömeg vak. egyenlõség. mégis tud kormányozni. mint maga a tömeg. amely vak engedelmességet követel. Ezért nem annyira az eszközök révén. egyenlõség. a politika tekintetében épp oly vakok. semmit sem ért a politikához mindezeket a dolgokat a Gójok nem veszik figyelembe.

amely tulajdonosa az országnak. azét az osztályét. 13.sorainkba. A gójok természetes. 10. a nemesség tulajdonképpeni létezésének a lerombolását. Névleges kormány és "titkos tanácsadók". A sajtó szerepe. 11. 7. mindig az emberi természet legérzékenyebb húrjaira hatottunk. 6. 15. hogy azokkal az emberekkel való kapcsolatainkban. hogy kezünkbe kaparintsuk a legfõbb ütõkártyát . amely tõlünk függ. többi között ez tette lehetõvé számunkra. Ahogy késõbb látni fogják. mint szolgája a népnek. 16. a kapzsiságra. a pénzéhségre. 24 2. 8. mint egy elhordott kesztyût. 12. 5. mert kiszolgáltatja az emberek akaratát annak. az anyagi javakkal való telhetetlenségre. A népképviselõk leváltásának ez a lehetõsége a kezünkbe adta õket és megadta nekünk a hatalmat ahhoz. hogy kormánya semmi egyéb. hogy rendelkezzünk felettük. 14. 2. amely a népek és országok egyetlen védelme volt velünk szemben. egységet és elpusztították a gójok államainak összes alapját. leszármazáson alapuló nemességének romjain felállítottuk a mi mûvelt osztályaink arisztokráciáját. 21. JEGYZÕKÖNYV Gazdasági háborúk . 17. . 19. akikre szükségünk volt.a zsidó fölény alapja. melynek irányvonalát a mi bölcseink határozzák meg. 20. aki megvásárolja cselekedeteiket. és a tudásban.a nemzsidó nemesség kiváltságainak vagy más szavakkal. A bomlasztó tanok sikerei. nyugalmat. 18. Az ehhez az arisztokráciához való tartozás követelményeit megszabtuk a gazdaságban. A szabadság elvont fogalma lehetõvé tette számunkra. Megkönnyítette diadalunkat. 23. Alkalmazkodó készség a politikában. hogy valamennyi országban elhitessük a tömeggel. márpedig ezeknek az emberi gyengeségeknek mindegyike önmagában is elegendõ a tetterõ megbénítására. ez hozzásegített minket diadalunkhoz. akik lelkesedéssel hordták zászlóinkat. 9. Pedig ezek a szavak mindenkor féregként mûködtek. aláásták mindenütt a békét. 1. 4. kikezdték a gójok jólétét. 3. 22. élén a pénz arisztokráciájával. és hogy ezt a szolgát úgy lehet mással helyettesíteni.

szakértõk. a politikai terveink végrehajtásához szükséges ismereteket a történelem tanulságaiból és a jelen eseményeinek megfigyelésébõl szûrik le. Hadd tekintsék a legfontosabb dolognak azt a játékot. Azok a tisztviselõk. A gójokat nem az elõítélet-mentes történelmi megfigyelések gyakorlati alkalmazása vezérli. és ezért sakkjátékunkban könnyen válnak majd parasztokká mûvelt és tehetséges emberek kezében. mint a tudomány követelményét.Az arany ára és a zsidó áldozat értéke. melyek nincsenek kritikai tekintettel az õket követõ eseményekre. A mi nemzetközi jogaink azután el fogják törölni a nemzeti jogokat. vagy a visszaemlékezésbõl mindarra.igyekezni fognak a gyakorlatban alkalmazni. Elengedhetetlen céljaink elérésében. akiket . Ennek a ténynek: szem elõtt tartásával keltettünk sajtónk segítségével állandóan vak bizalmat ezek iránt az elméletek iránt. amelyre vonatkozólag rávettük õket.a szolgai engedelmességre való alkalmasságuk szigorú tekintetbevételével .azok minden logikai igazolása nélkül . Ez a helyzet mindkét hadviselõ felet kiszolgáltatja az egész földre kiterjedõ nemzetközi kapcsolatainknak. ahogy az államok magánjoga szabályozza az alattvalók egymás közötti kapcsolatait. Ezért nem is kell ezeket a gójokat számításba vennünk . hadd éljenek a szórakoztató idõtöltés új változatainak reményében. ezeknek pedig milliónyi szemük van és mentesek mindenféle korlátozástól. hogy alkalmassá váljanak a kormányzásra. ezek a közülünk való szakemberek. akiket kora ifjúságuktól kezdve arra képeztek ki és neveltek fel. Márpedig ezeket az ismereteket a mi ügynökeink ravaszul úgy .hadd szórakozzanak. A gójok intellektueljei kérkedni fognak tudásukkal s a tudományból nyert ismereteket . amíg órájuk nem üt. Amint önök jól tudják. hanem elméleti mérlegelések. nem lesznek a kormányzás mûvészetében gyakorlott személyek. akik az õ tanácsadóik lesznek. amit élveztek. a mikoris a nemzeteknek érezniük kell majd felsõbbségünket. hogy azt fogadják el.a közösségbõl ki fogunk választani. hogy irányítsák az egész világ ügyeit. és éppúgy uralkodni fognak a nemzetek felett. hogy a háborúk lehetõleg ne eredményezzenek területi nyereségeket: ilyen módon a háború ki fogja kezdeni a gazdasági alapokat.

s elõidézzen elégedetlenséget. . 16. Isten szemében minden egyes áldozat a mi oldalunkon felér ezer gójjal. A sajtónak az a feladata. 23. hogyan használják fel ezt az erõt. Hatalom és törekvés. Az alkotmányos berendezkedés labilissága. 6. A sajtó révén szereztük meg a hatalmat arra. bár tengernyi vér és könny árán jutottunk hozzá. 14. JEGYZÕKÖNYV A Jelképes Kígyó és jelentõsége. 4. 11. 17. Rendszerünk gépezetének alkatrészeit úgy kell elrendezni. Terror a palotákban. figyelemmel a jelen követelményeire. A sajtónak köszönhetõ. 22. 15. hogy befolyásunkat érvényesítsük. 1. melyekkel utunkon találkozunk.állították össze. Elengedhetetlen számunkra. 13. hogy rámutasson elengedhetetlennek hitt követelményekre. hogy kezünkbe kaparintottuk az aranyat. hogy az megfeleljen ama népek vérmérsékletének. 12. s így a mi kezünkbe hullott. hangot adjon a nép panaszainak. hogy a gójok gondolkozását abba az irányba tereljék. hogy ezek az irányzatok milyen bomlasztást vittek véghez a gójok fejében. amely irányítja a nép gondolkozását: ez a sajtó. 7. noha sokakat kellett feláldoznunk népünkbõl. Parlamenti "fecsegõk". nehogy hibákat kövessünk el politikai téren és a közigazgatási ügyek irányításában. 21. amely számunkra kívánatos. Rendszerünk nem fog diadalmaskodni. 3. hogy ezek a megállapítások csak üres szavak. 5. A gójok államai azonban nem tudták. 10. 19. Nietzsche tanításainak rendeztünk. 8. ha annak gyakorlati alkalmazását nem alapozzuk a múlt tanulságainak összességére. 9. A mai államok kezében van egy hatalmas erõ. kifejezést adjon az elégedetlenségnek. 2. 18. röpiratok. Egy pillanatra se higgyék. jelleméhez és törekvéseihez. 24 3. Marx. hogy alkalmazkodjunk a nemzetek gondolkodásmódjához. Nekünk zsidóknak minden tekintetben világosan fel kell ismernünk. A sajtóban megtestesül a szólásszabadság diadala. amelyeket Darwin. 20. miközben mi magunk a háttérben maradtunk. gondoljanak azokra a sikerekre. De kifizetõdött számunkra.

az ész uralma." A monopolista rendszer és a nemesség. A társadalomszerkezet tudományának titka. hogy így szüntelenül kilengjenek. A tömegek és a "világ feletti szuverén uralkodónk" megkoronázása. hogy némileg nélkülözzék a pontos egyensúlyt. A vezetõk elvesztése. hogy a Jelképes Kígyó. amellyel népünket jelképezzük. A titkos szabadkõmûves ügynökök szerepe. hogy ma már csak néhány lépés választ el célunktól. Szabadság. A gójok megfogyatkozása. amíg el nem koptatják forgáspontjaikat. A jövõ szabadkõmûves nemzeti iskolák programjának alaptanai. Egyetemes gazdasági válság. mert mi úgy rendeztük be azokat. amelyen végigmentünk. Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz. A "mi" biztonságunk. Cion vérébõl való zsarnok-király. "Népszabadságjogok. A . A szabadkõmûvesség kényuralma . befejezze az egész hosszú utat. A szabadkõmûves-zsidóság hadserege. Napjaink alkotmányos berendezéseinek mérleg serpenyõi hamarosan le fognak szakadni. Ha bezárul az õ köre. A szabadkõmûvesség legyõzhetetlenségének okai.Visszaélés a hatalommal. Gazdasági rabszolgaság. mint egy hatalmas satuba. Éhezés és a tõke jogai. Közölhetem önökkel. Európa minden állama be lesz zárva gyûrûi közé.

Szakadékot létesítettünk a messzelátó uralkodói hatalom és a nép vak ereje között úgy. mint keserû irónia.gójok azt hiszik. hogy közvetlenül érintkezzenek népükkel. hogy minden állami berendezkedés megérlelõdjék saját megbuktatására és az õrjöngõ tömeg csapásai alatt minden a levegõbe fog repülni. akiket mi juttatunk hatalomra. melyeknek a tömegek jelentõséget tulajdonítanak. akik kiszolgálnak minket. sorsától letaposott proletár munkásnak abból. nem pedig tényleges jogokat. ahol megzavarodottak hadai vetekednek egymással. ha a fecsegõk jogot kapnak arra. Már nem kell sok. Arcátlan újságírók és gátlástalan röpiratszerzõk naponként ütnek rajta a kormánytisztviselõkön. hogy locsogjanak. Mindezek az úgynevezett "népszabadságjogok" csak gondolatban lehetnek meg. a nyomortól azonban sohasem fognak megszabadulni. többé nem tudnak megállapodásra jutni a néppel és így megerõsíteni magukat a hatalomra törõkkel szemben. Minthogy a királyoknak a maguk trónján nincs módjuk arra. Szegény ember részére a köztársasági jogok nem egyebek. ha az újságírók jogot kapnak arra. A nép a mi . A szegénység hatásosabban kényszeríti az embereket nehéz munkára. Ezektõl így vagy úgy megszabadíthatták magukat vagy beletörõdhettek. Az államokból gladiátori arénákat csináltunk. mint ahogy a rabszolgaság és szolgaság valaha is tette. és egyetemes lesz a zûrzavar és csõd. hogy leadják szavazatukat arra. Mi haszna van a nehéz munkájától hétrét görnyedõ. Végül is a hatalommal való visszaélések fogják elvégezni az utolsó simítást abban. azokra az emberekre. hogy munkaadói kiteszik a szûrét.. akár a vak ember és a botja. ellentétbe hoztuk egymással az összes erõket. azokra. Ugyanis jóformán nem is élhet ezekkel a jogokkal. felfegyvereztünk minden pártot. és minduntalan azt várják. Kimeríthetetlen fecsegõk szócsatákká változtatták a parlament és a kormánytestületek üléseit. A forgáspontokat azonban . ily módon elnyomva a függetlenség elérésére irányuló liberális törekvéseiket.. céltáblául állítottuk oda az uralkodói hatalmat mindenfajta ambíció számára. amely behatolt a palotákba. mint azok a szánalmas morzsák. mivel külön-külön mindkettõ tehetetlen. hogy majdcsak egyensúlyba kerülnek a mérlegserpenyõk.. Ezt a hatalmat annak a rémületnek köszönhetik... Evégett bátorítottunk mindenféle vállalkozást. amennyiben függõvé teszi társainak sztrájkjaitól vagy attól.azaz a királyokat a maguk trónjain . mert szinte egész nap keményen dolgoznia kell s emellett ez a körülmény meg is fosztja a rendszeres és biztos kereset minden biztosítékától. hogy elég erõsen összeforrasztották õket. a gyakorlati életben sohasem valósíthatók meg. Az alkotmányokba olyan jogokat foglaltunk bele. akik bolondot ûznek belõlük. amit diktálunk. hogy helytálló dolgok mellett 21 akármilyen hülyeséget leírjanak? A proletáriátusnak nincs más haszna az alkotmányból. amelyeket odalökünk neki asztalunkról azért.. Hogy a hatalomra törõket a hatalommal való visszaélésre ösztökéljük.akadályozzák képviselõik. megzavarodva saját ellenõrizhetetlen és felelõtlen hatalmuktól. hogy mindkettõ elvesztette minden jelentõségét.

amely a törvénynél fogva élvezte a dolgozók munkájának gyümölcsét. Nekünk ennek éppen az ellenkezõje az érdekünk . rögtön be is fogunk vezetni. nem lehet törvény elõtt egyenlõ mértékben felelõs. Az éhség jobban biztosítja a tõke jogát ahhoz. Ez volt az egyetlen oltalma és nevelõanyja önmaga elõnye kedvéért. Mindenki számára fontos tudni. Amikor majd üt az egész világ feletti szuverén uralkodónk megkoronáztatásának órája. pénzhajhászó gazfickók karmaiba került. melynek titkaiba nem avatjuk be a gójokat. Csak ezáltal válik akaratunk rabszolgájává. mindenki elõtt nyilvánvalóvá tenné.az emberi élet. minden tudás alapját . ami akadályt gördíthetne ennek útjába. aki bármely cselekedetével egész osztályt kompromittál. És saját hatóságaiknál sem erõt. amely elválaszthatatlanul összefügg a nép jólétével. nevezetesen azt. a társa-dalmi lét szerkezetének ismeretét. mint az. csak saját becsülete ellen. Ezért õk nem veszik észre sürgõs szükségességét annak. akik akadályoznak utunkon. anarchisták. . A nemességnek. igaz tudást tanítsanak. hogy a nemzetek iskoláiban valamelyest egyszerû. pontosan ezek a kezek fognak félresöpörni mindent. érdeke volt gondoskodni arról. hogy az emberek kiképzése nem felel meg annak a munkának. mihelyt eljön a mi: királyságunk. egészségesek és erõsek legyenek.a gójok megfogyatkozása. amit mi. valamint az ezáltal elõidézett irigység és gyûlölet révén fogjuk mozgatni a tömegeket és az õ kezeikkel fogjuk elsöpörni mindazokat. hogy a különbözõ rendeltetésû emberi tevékenységek folytán nem lehetséges semmiféle egyenlõség. mennyire lényeges. A munkásokat elnyomatásuktól állítólagos megmentõk képében jelenünk meg a színen. akiknek mindenkor támogatást nyújtunk szociális szabadkõmûvességünk állítólagos testvériségének (az egész emberiség szolidaritásának) megfelelõen. mint ahogy a királyok törvényes hatalma biztosította a nemességnek ezt a jogot. amikor azt javasoljuk nekik. A társadalom felépítésének helyes ismerete. hogy lépjenek be harcos erõink a szocialisták. A mi hatalmunk a munkás állandó élelmiszerhiányában és testi gyengeségében rejlik. elkorcsosodása. hacsak a mi szakembereink sugalmazásai nem késztetik õket arra. hogy az emberek bizonyos körére kell korlátozni az egyes állításokat és foglalkozásokat. amely társadalmi szerkezet megköveteli a munkamegosztást s ebbõl kifolyólag az embereknek osztályokba és rangokba való sorolását. kommunisták . Az ínség. A gójok elszoktak attól. hogy uralkodjék a munkás felett. nehogy azok az emberi szenvedés forrásává váljanak abból kifolyólag.soraiba.irányításunk alatt megsemmisítette nemességét. akik irgalmatlan és kegyetlen igát akasztottak a munkások nyakába. hogy azok szembehelyezkedjenek a mi szándékainkkal. hogy a munkások jól tápláltak. sem elszántságot nem fognak találni arra. aki senki ellen nem vét. hogy az. melynek elvégzését megkövetelik tõlük. hogy gondolkozzanak. Manapság a nemesség megbuktatása után a nép szívtelen.

Azóta is egyik csalódásból a másikba visszük a népeket azért. de irgalmatlanok a gyengével szemben.mint minden vak ember . Ezek a tömegek égni fognak a vágytól. Eközben természetesen .hasukon csúsznak a hatalmas elõtt. mint nemzetközi nagyhatalom. A tudomány mai állása mellett s amellett az irány mellett. amelybe mi annak fejlõdését tereltük. A gój népek határtalan hitványsága . a szabad társadalmi rend ellentmondásait nem hajlandók eltûrni. amely teljes egészében a mi kezünkben van.egy csomó akadályba ütközött. akikre tudatlanságuk együgyûségében kezdettõl fogva irigykedtek. mindezek a tulajdonságok segítenek bennünket függetlenségünk elérésében.hála a félrevezetõ sugalmazásoknak és saját tudatlanságának -. minthogy vakon elhiszi a nyomtatásban megjelenõ dolgokat . A mieinkhez nem fognak hozzányúlni. de végtelen türelemmel viselik el egy merész kényuralom erõszakoskodásait -. hogy vérét ontsák azoknak. hogy a haladás az összes gójt alá fogja vetni az ész uralmának. Kimutattuk. hogy a végén tõlünk is forduljanak el annak a Cion vérébõl származó zsarnokkirálynak javára. de eszébe sem jutott visszatérni az elõzõ állapothoz. Pontosan ez lesz majd a mi kényuralmunk. vak gyûlölettel viseltetik mindennel szemben. hiszen teljes mértékben a mi kezünk mûve volt. mások segítségünkre sietnek. és intézkedéseket teszünk majd védelmünkre. mert ha egyes államok megtámadnak. a nép. hogy magához ragadja a hatalmat. amelynek mi adtuk a "nagy" jelzõt. kíméletlenek vétségekkel szemben és elnézõk bûntettek dolgában. Mi jól ismerjük elõkészítésének titkait. legyõzhetetlenek vagyunk. egyetemes gazdasági válságot fogunk elõidézni. A számunkra hozzáférhetõ összes titkos földalatti eszközökkel és az arany segítségével. amit saját maga felett állónak tekint. Emlékezzenek a francia forradalomra. akit a világnak adni fogunk. Ma.Az erre vonatkozó ismeretek alapos tanulmányozása után az emberek önként fogják alávetni magukat az uralkodó hatalomnak és fogják elfoglalni az államban számukra kijelölt helyet. s ennek során egész munkástömegeket fogunk kidobni az utcára egyidejûleg Európa valamennyi országában. Sietett vezetõket keresni. hogy a szabadság nevében mindenféle engedményt tesznek. szuverén úrnak képzelte magát és rohant. mert nem fogja fel az osztályok és rangok jelentõségét. Ezt a gyûlöletet még fokozni fogják a gazdasági válságok kihatásai. ehelyett a mi lábaink elé helyezte teljhatalmát. s akiknek vagyonát akkor majd magukhoz tudják ragadni. mely válságok le fogják állítani a tõzsdei forgalmat és meg fogják bénítani az ipart. mert érteni fog ahhoz hogy ésszerû szigorúsággal véget vessen minden nyugtalanságnak és számûzze a szabadelvûséget minden állami intézménybõl. Amikor a lakosság látta. A jelen kor miniszterelnök-diktátorai részérõl a gój népek . mert mi ismerni fogjuk a támadás idõpontját.

hogy ezt az egyesülést a mi legfõbb uralmunk alatt kell véghezvinni. ilyenkor könnyen láncra verhetõk. ha elég vért ittak. 5. 2. A spekuláció szerepe. Nemzsidó szabadkõmûvesség. törölnünk kell az élet szótárából ezt a szót. . Hála a dolgok ilyen állásának. hanem tovább verekednek. 12. és zûrzavart teremt lépten-nyomon. 11. Igaz. 24 4. 13. 7. amikor majd elfoglaljuk helyünket a mi királyságunkban. de ha nem kapnak vért. hogy ezek a vadállatok mindannyiszor újra elalszanak. mégpedig a legmagasabb cél kedvéért. 23. a néptömegeknek ez a furcsa következetlensége oly eseményekkel szemben tanúsított magatartásukon. amelyek legkisebbikéért húsz királyt is lefejeztek volna. 6. 21. hogy ezek a diktátorok ügynökeik útján beadják a népnek. 17. mert ez az állati erõ egyik forrását takarja. 8. mindjobban meggyõzõdve arról. Szabadság és hit. 3. 14. amit csak akar. Azt természetesen nem mondják meg a népnek. 18. Nemzetközi ipari verseny. 20. Ezért nekünk. azért. 16. 22. 4. Hogyan magyarázható ez a jelenség. 9. Az arany kultusza. 19. amelyek nyilvánvalóan ugyanabba a kategóriába tartoznak? Megmagyarázza az a tény. 15. hogy mindent megtehet. JEGYZÕKÖNYV A köztársaság fokozatai. 1. a nép elpusztít mindenfajta stabilitást. hogy biztosítsák a népek jólétét. mindenfajta tekintéllyel. 10. A "szabadság" szó arra indítja az embereket. még Istennel és a természet törvényeivel is. akkor nem alszanak el. nemzetközi testvériségét. szolidaritását és jogegyenlõségét. hogy szembeforduljanak mindenfajta hatalommal. Így aztán a nép kárhoztatja az igazságosokat és felmenti a bûnösöket.türelmesen elszenvednek és elviselnek olyan visszaéléseket. hogy ezekkel a visszaélésekkel szándékosan károsítják meg az államokat. mely a tömegeket vérszomjas ragadozókká változtatja.

hogy aláaknázzunk minden hitet. amely ide-oda. a második szakasz a demagógia. az iparra és kereskedelemre kell irányítanunk gondolataikat. megelégedetten és alázatosan haladna lelkipásztorainak irányítása alatt. de mindamellett nagyon is érezhetõ kényuralom valamely titkos szervezet kezében. amely ellenkezik a teremtésnek alárendeltségre alapozott törvényeivel. Így az összes nemzetet a nyerészkedési hajsza fogja lekötni és ebbeli versengésükben nem fogják észrevenni közös ellenségüket. amelybõl az anarchia születik. sõt székhelye is. ez pedig elkerülhetetlen kényuralomhoz vezet. A nemzsidó szabadkõmûvesség vakon szolgál kulisszául számunkra és céljaink számára. Hogy ne legyen a gójoknak idejük a gondolkozásra és megfigyelésre. . Az azonban többé nem törvényesen és nyilvánosan elismert. hogy kiszakítsuk a gójok lelkébõl az istenség fogalmát és a szellemét. akiknek váltogatása nemcsak nem hátrányos a titkos hatalomra nézve. hatalmunk cselekvési terve azonban. mert a színfalak mögött mûködik. amennyiben a folytonos cserék következtében nem kell segélyforrásait hosszú szolgálatok jutalmazására igénybe vennie. hanem még segíti is. Ki és mi képes láthatatlan erõt megdönteni? Mert a mi erõnk pontosan ilyen. és hogy ezeket matematikai számításokkal és anyagi szükségletekkel helyettesítsük. ha nem az istenhitben. Ebbõl az okból elengedhetetlen számunkra. Hogy a szabadság egyszersmind felbomlassza és tönkretegye a gój társadalmat. spekulációs alapra kell helyeznünk az ipart is. s ezért nem felelõsségteljes kényuralom. alávetve magát Isten földi törvényeinek. hogy ártana a népek jólétének. Az elsõ szakaszt az elsõ napokban a vak tömeg õrjöngése jellemzi. ki fog csúszni a nemzsidók kezeibõl a spekulációba. Mindazonáltal még a szabadság is ártalmatlan lehet és elfoglalhatja a maga helyét az állam gazdasági életében anélkül. melynek cselekedetei annál lelkiismeretlenebbek. amit az ipar az országtól megvon. hanem általuk nem látható és titkosan leplezett. ismeretlen titok marad az egész nép számára.Minden köztársaság több fejlõdési fokozaton megy át. Ilyen hittel rendelkezõ népet kormányozni lehetne papi felügyelettel. jobbra-balra hányódik. mindenfajta ügynökök háta mögött. ennek eredményeképpen az. az emberiség testvériségén nyugszik és nincs összekapcsolva az egyenlõség fogalmával. azaz a mi kezeinkbe fog kerülni.

11. A zsidók "sorsának" állapota. Az államok közötti egyezségek lehetetlenségének okai. hanem kizárólag a kiváltságosak elleni gyûlöletbõl . hideg és szívtelen társadalmat fognak létrehozni. 8. 15.követni fognak minket azok ellen. 18. Hogyan kell megragadni a közvéleményt. 4. Ekkor aztán üt majd az óra. melyek az arany segítségével megszerezhetõk. Az ilyen társadalom erõs idegenkedéssel fog viseltetni a magasabb politikával és a vallással szemben. 22.A hatalomért folytatott harc fokozódása és a gazdasági életre mért csapások csalódott. Az egyéni kezdeményezés jelentõsége. 14. 1. 3. 5. A szócsépléstõl való elfáradás. 10. hogy gazdagsághoz jussanak. akik vetélytársaink a hatalom megszerzésében: a gójok intellektueljei ellen. valósággal isteníteni fognak azok miatt az anyagi örömök miatt. még csak nem is azért. hogy elérjék a jót. 19. 6. "Kirakat"-intézmények.az államgépezet motorja. . Arany . 13. 7. amikor a gójok alsóbb osztályai . 20. 16. 23.nem azért. 9. JEGYZÕKÖNYV Egy erõs kormányközpontosítás létrehozása. azaz az arany. 24 5. sõt már létre is hozták. 12. A szuperkormány. 21. Egyetlen vezérfonala a nyereség. A hatalomátvétel módszerei a szabadkõmûvesség által. 17. A kritika jelentõsége. 2.

hogy ki az õ legfõbb uralkodója. Ezek a törvények egymás után vissza fogják vonni mindazokat az engedményeket és szabadságjogokat. Azt fogják mondani nekünk. a katolicizmus feje-e vagy a mi kényurunk Cion vérébõl. hogy olyan kényuralom. én azonban bizonyítani fogom önöknek. magunkhoz ragadtuk. Ugyancsak kormányzásunk sajátosságaihoz tartozik a tömegek és egyének irányításának mûvészete. Kormányzási mûvészetünk elemzésen. Ebben a tekintetben legfeljebb a jezsuitákat lehetne velünk összehasonlítani.Vajon milyen kormányformát lehet adni olyan közösségnek. attól a naptól kezdve azonban. a Kiválasztott Nép számára egyáltalán nem mindegy. miközben mi magunk titkos szervezetünket mindenkor homályban tartottuk. amikor a népek úgy néztek fel a királyokra a maguk trónjain. számunkra. Új törvények segítségével mechanikusan szabályozzuk majd alattvalóink politikai életének minden megnyilvánulását. ravasz számítás finomságain alapul. amelyeket a gójoknak megadtak. hogy igenis összeegyeztethetõ. de megtaláltuk a módját annak. melyekhez a gójok mit sem értenek. ahol a hit és a haza iránti érzelmeket kitörölték kozmopolita meggyõzõdések? Milyen kormányformát kell adni ilyen közösségnek. közönséges halandóknak kezdték tekinteni a trónon ülõket. és királyságunkat oly hatalmas arányú kényuralom fogja jellemezni. amelyekben mindenütt korrupció üti fel a fejét. ahol szabadság uralkodik. Az Isten kegyelmébõl való királyi méltóság a nép szemében elvesztette minden jelentõségét. és amikor Istenbe vetett hitüktõl is megfosztottuk az embereket. hogy a nem gondolkozó tömeg szemében hitelüket rontsuk. zúgolódás nélkül alávetették magukat a királyok zsarnoki hatalmának. mint Isten akaratának megnyilatkozására. melyet a késõbbiek során fogok elmondani önöknek? Fokozatosan központosítani fogjuk a közigazgatást. az uralkodói hatalom az utcára került s ott. . hogy tudatosítottuk bennük sajátjogaikat. ahol csak csalásszámba menõ trükkök ügyes meglepetései taktikájával lehet gazdagsághoz jutni. aki tettel vagy szóval szembehelyezkedik velünk. A világ számára valószínûleg mindegy lenne. okosan alkalmazott elméletek és szószátyárkodás segítségével. mint nyílt szervezetet. s nincs vetélytársunk az ezekben való jártasságban. ha nem azt a kényuralmat. Azokban az idõkben. ahol az erkölcsösséget csak büntetõ intézkedések és szigorú törvények tartják fenn. hogy bármikor és bárhol képes lesz elsöpörni minden gójt. nem pedig önként elfogadott elvek. megfigyelésen. a társadalmi élet szabályozásával és mindenféle más fogásokkal. hogy a társadalom összes erõit a kezünkbe kaparintsuk. nemhogy politikai tervek kieszelésében és az összetartásban. amilyenrõl beszélek. nem egyeztethetõ össze napjaink haladásával. mint köztulajdont.

Bizony.Egy ideig talán sikeresen elbánna velünk a gójok összességének szövetsége: ettõl a veszélytõl azonban megóv bennünket a köztük uralkodó egyenetlenség. hogy soha ki nem küszöbölhetõ. Ha volna a velünk szemben álló táborban szellemóriás. olyan harc lenne. Ahhoz. A mi bölcseink által kieszelt közgazdaságtudomány régesrég királyi tekintélyt kölcsönzött a tõkének. vajon beváltják-e a közéletben elhangzott ígéreteket. fontosabb elõnyünkre kihasználni a lángra lobbantott szenvedélyeket. Felszítottuk és az elmúlt húsz évszázad során hatalmas arányúvá növeltük a gójok személyi és nemzeti ellentéteit. Manapság fontosabb lefegyverezni a népeket. ezt a világ minden részében már végre is hajtják láthatatlan kezek. és saját értelmünkben magyarázni mások gondolatait. hogy uralkodjunk az egész világ felett. a harc irgalmatlan lenne közöttünk. az államgépezeteknek ez a hajtóereje pedig . mely oly mélyen gyökerezik." (Általam uralkodnak a királyok. amely a mi kezünkben van. Vezetõségünk fõ célja az. Túl erõsek vagyunk nincs menekvés hatalmunk elõl. mely arra irányulhatna. ha fegyvert emelne ránk. hogy kritikával megbénítsa a közvéleményt. mint eloltani tüzüket.az arany. akik szerepet játszanak az iparban. Az összes állam gépezetének valamennyi kerekét olyan erõ hajtja. mint háborúba vezetni. hogy ellenállást keltsen velünk szemben. hogy eltérítse az embereket a komoly gondolkozástól. hogy ipari és kereskedelmi monopóliumot létesítsen. Megelégszenek a látszattal.) És a próféták megmondták. és ez hozzá fog járulni a nép sanyargatásához. amilyet még nem látott a világ. de az újonc nem vehetné fel a versenyt a rég meggyökeresedettel. Ezért egyetlen állam sem kapna támogatást. Ezért kirakat-intézményeket fogunk életre . az még folytatná a harcot ellenünk. szabad keze kell legyen arra. mint kiirtani azokat. hogy megbirkózunk feladatunkkal. mert mindegyiknek figyelembe kell vennie. Isten megfelelõ tehetséggel ruházott fel. "Per Me reges regnant. hogy üres szavakkal folyó szemfényvesztõ harc síkjára terelje a szellemi erõket. fontosabb átvenni. hogy bármely ellenünk irányuló egyezmény nem lenne elõnyös számára. szellemóriásuk elkésett volna. hogy abban titokban benne ne lenne a kezünk. hogy Isten maga választott ki bennünket arra. és csak ritkán ügyelnek arra. A nemzetek még jelentéktelen megállapodást sem köthetnek anélkül. hogy a tõke akadálytalanul fejthesse ki mûködését. Ez a szabadság politikai hatalomhoz fogja juttatni azokat. A világ népei és az egyének is azonosítani szokták a szavakat a tettekkel.

az összes irányzat liberális arculatát. 20. amely még nem hajlandó behódolni nekünk. hogy hatalma alá fogja hajtani a világ összes nemzetét. 9. és szuperkormányt létesítsünk. hatálytalanítsunk minden kollektív erõt. hogy mennyire szolgálják a haladást. és meg fogják utáltatni velük a szónoklást. s ezt a liberalizmust szónokainkkal annyira agyon fogjuk csépeltetni. amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyõzõdésre nem jutnak. 17. szenvedélyeit. Úgy kell irányítanunk a gój társadalom nevelését. 15. hogy ahányszor csak olyan helyzettel kerül szembe. amely egyéni kezdeményezõerõt igényel. 19. hogy viszályt szítsunk valamennyi pártban. amely bármiképp akadályozhatná ügyünket. melyek ékesszóló bizonyítékát adják majd annak. 16. 14.hívni. ha tehetséggel párosul. hogy minden erõszak alkalmazása nélkül fokozatosan megszerezzünk minden államhatalmat. akik irányítják a közvéleményt. akik között elhintettük az egyenetlenség magvát. 8. Hogy kézben tartsuk a közvéleményt. annyira szaporítsa a társadalmi érintkezés szabályait. 3. 7. hogy kénytelenek lesznek oly természetû nemzetközi hatalmat felajánlani nekünk. 5. A mostani uralkodók helyébe "kormányok feletti közigazgatás"-nak nevezett rémképet fogunk állítani. ha összeütközésbe kerülnek mások szabadságával. hogy ki fogják meríteni hallgatóink türelmét. mert csak azok értik meg. amelynek karjai harapófogóként fognak kinyúlni minden irányba. 2. 18. 1. Nincs nagyobb veszély. 24 . A cselekvési szabadságból eredõ túlzott törekvések aláássák az erõket. mint az egyéni kezdeményezés. kudarcok származnak. s melynek szervezete olyan nagy méretû lesz. hogy legjobb. melyeket a közvélemény amúgy sem érthet meg. ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben. 23. többet érhet el. hogy a lehetõ legnagyobb mértékben elõmozdítsa a nemzetek rossz tulajdonságait. 22. hogy az így elõálló összevisszaságban senki se tudjon eligazodni s az emberek a végén meg se értsék egymást. azt össze kell zavarnunk oly módon. Mindezekkel az eszközökkel annyira ki fogjuk meríteni a gójokat. Magunkra fogjuk ölteni az összes párt. Ebbõl az összeütközésbõl súlyos erkölcsi megrázkódtatások. 10. és elvegyük a kedvet mindenfajta egyéni kezdeményezéstõl. 4. 11. mint az emberek milliói. hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözõbb oldalakról. 21. Kormányunk sikerének második titkos kelléke abban áll. kétségbeesett tehetetlenségben csüggessze le karjait. 6. 12. Ez az elsõ titok. Ez az eljárás abban is segítségünkre lesz. amely lehetõvé teszi majd számunkra. 13.

Hamarosan hatalmas monopóliumokat fogunk létesíteni. Azok önök közül. ezektõl függ a gójok vagyona. hogy bármi áron megfosszuk õket földjeiktõl. hogy azt mindazok oltalmazójaként és jótevõjeként állítjuk be. Az erre irányuló intézkedésekkel sakkban . mint politikai hatalom halott.6. Kereskedelem. Béremelés és az alapszükségletek árának emelése. akik önként alávetik magukat nekünk. helyesen fel tudják mérni ennek a gondolatmenetnek a jelentõségét! Minden lehetséges módon növelnünk kell szuperkormányunk jelentõségét azzal. ipar és spekuláció. . melyektõl még a nagy nemzsidó vagyonok is oly mértékben függenek majd. hogy a politikai összeomlást követõ napon el fognak tûnni éppúgy. Anarchizmus és részegeskedés. A gazdasági elméletek propagandájának jelentõsége. minthogy a megélhetésüket biztosító segélyforrások révén önellátók. A nemesség földjének elvétele. Luxus. Ez a cél legjobban a földbirtokon nyugvó terhek növelésével . óriási vagyontárolókat.a földbirtok eladósításával lesz elérhetõ. mint az államok fizetõképességébe helyezett bizalom. mint földbirtokosok azonban még lehetnek ártalmasak ránk nézve. 30 31 A gój nemesség. JEGYZÕKÖNYV Monopóliumok.nem kell számításba vennünk. Ezért lényeges számunkra. akik közgazdászok.

hogy az ipar vonja el a mezõgazdaságtól mind a munkaerõt. amelyek mellett a közgazdasági elméleteink erélyes propagandát fejtenek ki. égünk a vágytól. Ugyanakkor intenzíven támogatnunk kell a kereskedelmet és ipart. Ahhoz. ha másért nem. hogy a mezõgazdaság és állattenyésztés hanyatlásának következménye. Spekuláció nélkül az ipar megsokszorosítaná a magánkézben lévõ tõkét és hozzájárulna a mezõgazdaság talpra állításához. azt a mohó kívánkozást a fényûzés után. hogy éljenek. viszálykodás és ellenségeskedés az egész világon. 18. 10. amely mindent elnyel. 15. 1. 13. mind a tõkét. hogy hozzászoktatjuk a munkásokat az anarchiához és részegeskedéshez. 9. azért. 23. 22. ez azonban semmiféle elõnyt nem fog jelenteni a munkások számára. a fényûzést. amelyet mi terjesztettünk el a gójok között. 7. Továbbá ravaszul alá fogjuk aknázni a termelés alapjait azzal. Forrongás. 14. 24 7. hogy megkapják a jogot ahhoz. 11. hogy teljesen tönkretegyük a gójok iparát. hogy szolgáljuk a munkásosztályt és a közgazdaságtan magasztos elveit. 17. mindenekelõtt azonban a spekulációt. Emelni fogjuk a munkabéreket. JEGYZÕKÖNYV A fegyverkezés fokozása. mert ugyanakkor elõ fogjuk idézni a legfontosabb közszükségleti cikkek árának emelkedését is azzal az ürüggyel. 6. Hogy a gójok idõ elõtt rá ne döbbenjenek a dolgok igazi állására. 16. hogy kiirtsuk a föld színérõl a gójok összes képzett erõit.rohamosan le fognak égni és tönkremenni. hogy ellensúlyozza az ipart.fogjuk tartani a földbirtokosokat és alázatos. s ezzel egyidejûleg megteszünk minden intézkedést arra. azzal fogjuk álcázni céljainkat. amennyiben megszabadítaná a földbirtokot a mezõgazdasági bankokkal szembeni kötelezettségeitõl. 12. a spekuláció mellett még egy eszközt használunk majd fel. A gójok ellenállásának megfékezése . Akkor azonban a gójok meg fognak hajolni elõttünk. 5. 21. és feltétlen engedelmességre fogjuk késztetni. 2.minthogy átöröklés folytán képtelenek kevéssel beérni . Arra van szükségünk. melynek az a feladata. 3. 8. hogy azt állítjuk. A gój nemesek . 4. és a spekuláció segítségével kezünkre játssza a világ minden pénzét s ezáltal proletár sorba taszítsa az összes gójt. 20. 19.

A politikában a siker legfõbb tényezõje a . mert ezek nagyon is jól tudják. Egyrészt sakkban tartjuk az összes országot. a rendõrség létszámának növelése . valamint egynéhány. érdekeinket kiszolgáló milliomos.mindez lényeges a fent említett tervek végrehajtásánál. Ilyen módon a gójok népeinek kormányai . melyeket politikai eszközökkel. Minden ellenszegülésre azzal kell tudnunk válaszolni. Kína és Japán fegyverei. rendõrség és katonaság legyen.akiket arra tanítottunk. hogy megvan a hatalmunk ahhoz. ellenkezõ taktikát fogunk alkalmazni: magunkra fogjuk ölteni a tisztesség és engedékenység álarcát. Forrongást. Mindezek az országok hozzászoktak ahhoz. hogy bennünk elkerülhetetlen kényszererõt lássanak. világháború kirobbantásával kell védekeznünk. hogy annak az országnak szomszédaival. ha pedig ezek a szomszédok megkockáztatnák. háborút viseltetünk az ellenszegülõ ellen. viszályt és ellenségeskedést kell elõidéznünk egész Európában és az Európával fennálló kapcsolatok révén más földrészeken is. bár-mit is adunk tudtukra továbbra is az emberiség jótevõit és megmentõit fogják látni bennünk. Ebbõl kétszeres hasznot húzunk. hogy csak a külszínt nézzék. hogy a világ összes államában rajtunk kívül csak proletártömegek. vagy helyreállítsuk a rendet. Másrészt intrikáinkkal össze fogjuk kuszálni mindazokat a szálakat. A titoktartás sikert jelent a politikában.háborúk és világháborúk által. gazdasági szerzõdések vagy kölcsönügyletek segítségével valamennyi állam kormányzatában szõttünk. hogy közösen lépjenek fel velünk szemben. El kell érnünk. ami viszont az úgynevezett "hivatalos nyelvhasználat"-ot illeti. Amerika. amely szembe merészel helyezkedni velünk. éles ésszel és nagy agyafúrtsággal kell eljárnunk szóbeli tárgyalások és megegyezések során. A sajtó és a közvélemény. Hogy ez sikerüljön nekünk. hogy bármikor tetszés szerint nyugtalanságot okozzunk. A fegyverkezés fokozása.

amely kedvez a kívánt beteljesedéshez immár közel álló nagyszabású tervünknek. hogy oly irányú mûködést fejtsenek ki. 12. összefoglalva az általunk végrehajtott ellenõrzést az európai gój kormányok felett. ki kell. nekünk is el kell látnunk magunkat. 5. 9. Kényszerítenünk kell a gójok kormányait. 24 8. 13. A törvénykönyv kifejezéseinek legfinomabb árnyalataival és fogásaival is tisztában kell lennünk. máris teljesen a mi kezünkben van. 7. ha az ellenünk kitörõ általános felkelés megengedi. JEGYZÕKÖNYV A törvénykezési jogok kétértelmû alkalmazása.a sajtó segítségével. annak. Közgazdászok és milliomosok. melyeket ellenfeleink használhatnának ellenünk. A szabadkõmûves vezetõség adminisztrátorai. 21. ez pedig. amely közvéleményt viszont titokban mi alakítottunk ki az úgynevezett "nagyhatalom" . Mindazokkal a fegyverekkel. amikor majd ítéleteket kell . Kína. 4. 15. 8. amit közvéleményként fogunk beállítani. 14. 10. 1. 22. 20. 19. hogy mutassuk erõnket. 17. 23. amit tesz. az egyikõjüknek terrorista kísérletekkel. 11. vagy Japán fegyvereivel kell válaszolnunk. 2. Különleges iskolák és legmagasabb fokú kiképzés. 16. Amerika. 18.vállalkozások titokban tartása: a diplomata szavának nem kell megegyeznie azzal. a többieknek. néhány lényegtelen kivételtõl eltekintve. Akikre felelõs beosztásokat bízunk a kormányban. 6. 3. Egyszóval. hogy igazolhassuk magunkat.

olyan személyek kezébe fogjuk adni ezeket az állásokat. 22. diplomatákkal és végül olyan személyekkel. akiknek. gyakorlati jogászokkal. Vezetõségünknek körül kell vennie magát a civilizációnak mindama erõtényezõivel. akikrõl beszélek. nagyiparos. akiknek múltja és hírneve olyan. fontos ugyanis. ha nem engedelmeskednek utasításainknak. törekvései. lényegében ugyanis minden pénz kérdése lesz. hogy a közgazdaságtudomány a fõ tantárgy abban az oktatásban. 2. 7.ami a legfontosabb . amelyben a zsidók részesülnek. valamint az egyes osztályok és rendek sajátosságai. törvényes formába öntve. nagytõkés és . akik szakiskoláinkban legmagasabb fokú különleges képzésben részesültek.milliomos. meg fogják ismertetni velük az emberi természet mélységeit. 21. hogy utolsó leheletükig szolgálják a mi érdekeinket. 20. A szabadkõmûvesség jel- . 12. 4. az emberi léleknek mindazokat az érzékeny húrjait. 10. 1. 15. közigazgatási tisztviselõkkel. JEGYZÕKÖNYV A szabadkõmûves elvek alkalmazása a népek átnevelésére. és sohasem nézik. 18. hibái. Lesz körülöttünk ezen kívül hatalmas tömeg bankár. 16. A gójok tisztviselõi elolvasás nélkül írnak alá papírokat és vagy pénzéhségbõl vagy becsvágyból szolgálnak. Körül fogjuk venni kormányunkat gazdasági szakemberek egész seregével. miért van arra szükség. 24 9. 6. jártasak lesznek minden politikai ábécé és szókincs nyelvhasználatában. 17. Bizonyos ideig . hogy a kormányhatalomnak e tehetséges segélyerõi. hogy törõdjenek munkájuk céljával. 11. hogy az ilyen döntéseket úgy tálaljuk.amíg nem lesz többé kockázatos felelõsségteljes állami állásokat zsidó testvéreinkre bízni . melyek között majd mûködnie kell. amelyeken majd játszaniuk kell. 23. Ezek a személyek ismerni fogják a társadalmi szerkezet valamennyi titkát. nem a gójok közül fognak kikerülni. melyek rendellenesen arcátlanoknak és igazságtalanoknak tûnhetnek fel. bûnvádi eljárással kell számolniuk vagy el kell tûrniük . 8. 13. 5. Körül fogja venni magát közírókkal. 3. bûnös szenvedélyei és képességei. hogy szakadék tátong közöttük és a nép között. Ezek a húrok: a gójok lelki magatartása.mondanunk. 9. 14. mintha legmagasztosabb erkölcsi elveket fejeznének ki. 19. Felesleges megjegyezni. Ez is oka annak.így arra késztetjük ezeket a személyeket. akik közigazgatási tevékenységükben nem szoktak veszõdni azzal.

hogy egy évtized sem kell ahhoz. hanem csupán egy eszme kifejezõi. nevezetesen: "a szabadsághoz való jog. Terror. jogilag azonban még megmaradt egy csomó. a testvériség eszményképe". Kik a szabadkõmûvesség szolgálói? A gój államok "világosan látó" és "vak" erejének jelentõsége. A törvények értelmezésének módjai. melynek országában élnek és mûködnek. ez csak a forma kedvéért. Ezt az értelmet fogjuk adni a szavaknak. A "földalattik" (világvárosokban).szavai. beleegyezésünkkel és utasításunkra történik. Kapcsolat a hatóság és a tömeg között. sablonos alkalmazása nem járhat sikerrel. Az antiszemitizmus jelentõsége. Hamis elméletek. Elveink gyakorlati alkalmazásánál vegyék tekintetbe annak a népnek a sajátosságait. egyenlõség. Elveink általános. . Nem bocsátkozom további . az egyenlõség kötelessége. Ha azonban kellõ óvatossággal járnak el. A liberalizmus kaotikus féktelensége. Ténylegesen már kiküszöböltünk mindenfajta uralmat a sajátunkon kívül. . és újabb népet fogunk besorolni azok közé. amíg át nem neveltük a népeket sajátos hasonlatosságunkra. hogy azok nem lesznek többé jelszavak. és így a szarvánál fogjuk megragadni a bikát. Ha manapság egyes államok tiltakoznak ellenünk. amelyek már behódoltak nekünk. testvériség" szavakat úgy fogjuk módosítani. nevezetesen a "szabadság. meg fogják látni. az õ antiszemitizmusukra ugyanis elengedhetetlenül szükségünk van az alsóbb rétegekhez tartozó testvéreink kézbentartásához. Az oktatás és nevelés megragadása. melyek valójában a mi szabadkõmûves jelszavaink. a liberális jelszavakat. A szabadkõmûvesség diktatúrája. Mihelyt felállítottuk a mi királyságunkat. hogy a legszilárdabb jellem is megváltozzék.

csakis mi fogunk neki vezetõt adni és fogjuk .természetesen .arra az útra irányítani. Az emberek nagy garral hangoztatták annak szükségességét. a kezünkbe adták magukat. mert kezünkben van egy valamikor hatalmas. igyekszik megdönteni minden fennálló rendet. Akaraterõvel uralkodunk. most általunk legyõzött párt öröksége. Szuperkormányunk a törvényen kívül álló keretekben mûködik s azt az elfogadott szakkifejezéssel élve. Mindezeket felfegyvereztük feladataik elvégzésére: Mindegyikük a saját maga számlájára ássa alá a tekintély utolsó maradványait. Ily módon a nép vak ereje továbbra is a mi támaszunk és mi. de mindenesetre néhány legmegbízhatóbb testvérünk révén. az államok nyugalomra intenek. égõ kapzsiság. Hogy a vak tömeg ne tudja magát megszabadítani irányító kezünktõ1. hogy a szocializmus kérdését nemzetközi egyezménnyel rendezzék. Ezek a rugók szigorú. gyûlölet és rosszindulat. ha majd itt az ideje. idõnként szoros érintkezésbe kell lépnünk vele. ha nem is a saját személyünkben. hogy a gój uralkodók "világosan látó" hatalma egyesül a gój tömegek vak erejével. de minden ilyen lehetõség ellen megtettük az összes szükséges intézkedést: kölcsönös terror formájában gátat emeltünk a két erõ között.magyarázatokba. a pártharcokhoz ugyanis pénz kell. Fegyvereink pedig a határtalan becsvágy. Azzal. irgalmatlan bosszú.diktatúra. a törvényhozók. Okunk lehetne attól tartani. és a pénz a mi kezünkben van. azt azonnal megtudja az egész ország. amely célunkhoz vezet. Ezek a törekvések nyugtalanságot idéznek elõ minden államban. készek meghozni minden áldozatot a béke érdekében. A mi szolgálatunkban minden véleményt. hogy mi. demagógok. hogy . Ki törõdik azzal. és úgy fogjuk kioktatni a politikai kérdésekben. ítéleteket fogunk végrehajtani. mert ezt az ügyet már ismételten megtárgyaltuk. és kegyelmet gyakorolni. hogy pártokra szakadtak. nagyon óvatosan nyúlunk hozzájuk és egyelõre csak az azok mechanizmusát mozgató rugók végeit ragadtuk meg. Ha majd mi leszünk az egyetlen elismert tekintély. minden doktrínát képviselõ személyek állnak: monarchisták. azzal az erõteljes szóval jelölik. hogy mi mindent tanítanak a falusi iskolákban? Amit azonban a kormány követe vagy maga az uralkodó mond. mi azonban nem fogunk nekik békét adni. személyesen fogunk tárgyalni a néppel a vásártereken. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom. szocialisták. hogy az általunk kívánt irányba tereljük. mint valamennyi csapatunk vezetõi magasan ülünk a parancsnok harci paripája hátán. Semmi sem állíthat korlátokat mûködésünk elé. amíg nyíltan és alázatosan el nem ismerik az államok-feletti szuperkormányunkat. Hogy a gójok intézményeit ne semmisítsük meg idõ elõtt. ölni fogunk. de igazságos rendérzékben . mert a nép hangja széltében-hosszában elterjeszti. kommunisták és mindenféle álmodozó utópisták. Tõlünk indul ki a mindent elnyelõ terror.

a .testesültek meg. Elnökök . Kezünk benne van a törvényhozásban. a választások lebonyolításában. 5. Mit ígér a szabadkõmûves államcsíny? Egyetemes választójog. Ez ellen azonban Nyugaton oly szörnyû terroreszközünk van. A csalás "õrszelleme".lényegileg nem módosítva õket . hogy valójában mi folyik körülöttük. A lángelme. Önök azt mondhatnák. 1. hogy a törvényhozás összekuszált szövevényében még maguk a kormányok sem tudnak eligazodni. hogy a gójok fegyverrel a kezükben fognak nekünk jönni. A szabadkõmûvesség vezetõi. 20. 3. 12. 7. melytõl még a legbátrabbak is remegnek. JEGYZÕKÖNYV Látszatpolitika. de amelyeket mégis a lelkére kötöttünk. Ez a döntõbíráskodási eljárás elméletének kiindulópontja. amelyek még az idõ elérkeztr elõtt készen lesznek valamennyi világváros alatt s ahonnan ezeket a fõvárosokat minden szervezetükkel és irattárukkal együtt a levegõbe fogjuk röpíteni. 22. 24 10. 18. 9. Félrevezettük.a pártviszályok iskolája. azok a földalatti folyosók. 15. hogy a törvényeket .a földalatti helyiségek. 13. 10. aki vezeti a szabadkõmûvességet. 17. elszédítettük és elrontottuk a nemzsidó fiatalságot azáltal.ellentmondó értelmezésekkel kiforgattuk valódi értelmükbõl. majd érthetetlenné tették a törvényeket olyannyira. . 21. mi a liberalizmus kaotikus féktelenségével helyettesítettük õket. 4. hogy helytelenek. mindenekfelett azonban a nevelésben és a közoktatásban. mivel ezek az igazi szabadság sarokpillérei. a sajtóban. 2. A köztársaságok kora. Alkotmány . 23. Intézmények és feladataik. Nagyszerû eredményeket értünk el azzal. 14. a földalatti vasutak. hogy olyan elvek és elméletek alapján neveltük. Önfontosság. az egyén szabadságában. Ez azzal az eredménnyel járt. 8. 16. A liberalizmus mérge. ha idõ elõtt rájönnek arra. 6. 11. 19. amelyekrõl tudjuk. hogy ezek a törvénymagyarázatok elõször elhomályosították.

hogy a kormányok és népek a politikában megelégszenek a látszattal. "A világ ura" kinyilvánításának pillanata. a közvetett adók gondolatát. a tulajdon és a lakás sérthetetlenségét. de nagyon okos. ha valamennyit kifejezetten felsorolnánk. Az elnökök felelõssége. Betegségek beoltása és más fortélyok. az adóztatást. hogy ezt vagy azt feltûnés nélkül elejtsük. hogy fontolóra vegyük a hatalom elosztását. valamint a törvények visszaható erejét.a törvényhozó erõ. hanem minden részletezés nélkül csak annyit szabad mondanunk. az egyesülési törvényt. "ez aljas volt. és kérem önöket. Mindezek olyan kérdések. Szabadkõmûvesség . Azért kell lehetõleg hallgatnunk ezekrõl a jogokról. ez jó szolgálatot fog tenni nekünk.Szabadkõmûvesség bábjai. hogy megismétlem. S valóban. A tömeg különös ragaszkodással és tisztelettel viseltetik a politikai hatalom géniuszai iránt. a törvény elõtti egyenlõséget.. nem szabad ezeket a jogokat határozottan megnevezni. amit már mondtam. hogy elismerjük a fennállójogrend alapjait. hogy szabad kezünk legyen arra. hogyan is foghatnák fel a gójok a dolgok igazi értelmét. Ma azzal kezdem. Ha nem lehet elkerülni az érintésüket. Új köztársasági alkotmány. Átmenet a szabadkõmûves kényuralomba. tartsák szem elõtt. amelyeket a nép elõtt nem szabad egyenesen és nyíltan érinteni. csalásnak is lehet mondani. a szólás-. mintha már meg is adtuk volna õket. sajtó. és csodálattal nyugtázza erõszakosságaikat. úgy tûnne fel. igaz. de milyen ügyesen . amikor képviselõik saját szórakozásukra fordítják erejük javarészét? A mi politikánk számára rendkívül fontos. hogy tisztában legyünk ezzel a körülménnyel. amikor majd sor kerül arra. A képviselõházak és elnökök szerepe a "panamázás"-ban..és vallásszabadságot.

hogy felvértezzük magunkat és tároljuk magunkban azt az arcátlan vakmerõséget és ellenállhatatlan szellemi erõt. hogy önálló gondolkozású egyének szóhoz jussanak. annak élére helyeztünk. mert tudni fogja. Természetesen ítélkezhettek fölöttünk. Államcsínyünk befejezése után a következõket fogjuk mondani a különbözõ népeknek. hogy érvényesüljenek.. és módosításokat eszközölnénk rajta szavazás útján. mielõtt elítélnének. ha kimondjátok. arra tanítva meg az emberek legkisebb közösségeit is. hogy közelrõl ismerkedjenek meg velünk. mindenkit kimerítettek a szenvedések. az egyes pontokban rejlõ titkos szándékok gyakorlati érvényesülését. nehogy elrontsuk mûvésziességét az alkatrészei közötti összefüggést. sõt. ezzel ráütnék mindazok érveléseinek és félreértéseinek bélyegét. a pénznemek különféleségét.a népi hovatartozást. melyet a mûvelt. micsoda vakmerõség!" mondják. hogy abszolút többséget érjünk el. hiszen hozzászokott ahhoz. Ily módon hatalmas. de hozhattok-e igazságos ítéletet. akik megfizetjük engedelmességét és figyelmét. még csak meg sem fogja õket hallgatni. vak erõt fogunk létrehozni. mert soha nem tud szilárd alakot ölteni. .és utoljára fognak szerepet játszani. és meg fogjuk akadályozni. Ennek biztosítására osztályokra és képzettségre való tekintet nélkül mindenkinek szavaznia kell. hogy az összes nemzetet belevonjuk annak az új államszerkezetnek felépítésébe. "Eddig minden szörnyen rosszul ment. hogy gyûléseken szavazzanak csoportos megegyezés alapján . a határokat. Egy kormányzati tervnek készen kell egy és ugyanabból az agyból erednie. Azzal. amikor is az emberek egyhangúlag kifejezik majd azt a kívánságukat.. amely képtelen lesz bármely irányban is megmozdulni ügynökeink irányítása nélkül. Ha ilyen mûvet vita tárgyává tennénk. hogy mindenkibe beleoltjuk saját fontosságának tudatát. Számot tartunk arra. az általunk vezetett tömeg ugyanis nem fogja megengedni. hogy ezektõl a vezetõktõl függ keresete. amely aktivitásunkban megtestesülve le fog törni minden akadályt utunkon. vagyonos osztályok részérõl nem kaphatunk meg. akiket a tömeg vezetésére. Mi kiküszöböljük a szenvedésetek okait . akik nem értették meg a terv cselszövéseinek mélyebb értelmét és összefüggését. amelynek tervét mi készítettük. meg fogjuk semmisíteni a gójok között a család fontosságát és nevelési értékét. Akkor aztán betöltötték rendeltetésüket a választások-melyeket eszközül használtunk fel a világ trónjának elfoglalására. de nem szabad azt vita tárgyává tennünk.. Ezért szabad ugyan ismernünk a cselekvési tervet.. amit ajánlunk nektek. ha megengedik. jutalmazása és mindenfajta más elõnye. Ezért mindenekelõtt elengedhetetlenül szükséges. hogy részekre bontva sokan dolgozzanak rajta. A nép alá fogja vetni magát az õ kormányzásuknak. milyen nagyszerûen csinálták. hogy csak ránk hallgasson. mielõtt még próbára tettétek.kártyázták meg. " Erre a tömeg ujjongva a tenyerén fog hordani a reménykedés és várakozás egyhangú diadalában.

mindenkit kimerítettek a szenvedések. Ezek a tervek egyelõre nem fogják megdönteni a fennálló intézményeket. A tömeg különös ragaszkodással és tisztelettel viseltetik a politikai hatalom géniuszai iránt és csodálattal nyugtázza erõszakosságaikat.. Csupán gazdasági vonatkozásban fognak azokon változásokat foganatosítani. vagy akár csak egy zártkörû csoport karmai közé. mielõtt még próbára tettétek. amelynek tervét mi készítettük. aminek következtében azok egész mûködése úgy fog módosulni. nem szabad ezeket a jogokat határozottan megnevezni. hanem minden részletezés nélkül csak annyit szabad mondanunk.és utoljára fognak szerepet játszani.. amit ajánlunk nektek.melyeket eszközül használtunk fel a világ trónjának elfoglalására. a határokat. tulajdon és a lakás sérthetetlenségét. Akkor aztán betöltötték rendeltetésüket a választások . Különbözõ elnevezések alatt minden országnak megközelítõen egyforma a berendezése: népképviselet. Mindezek olyan kérdések. Államcsínyünk befejezése után a következõket fogjuk mondani a különbözõ népeknek: "Eddig minden szörnyen rosszul ment.a népi hovatartozást. hogy felvértezzük magunkat és tároljuk magunkban azt az arcátlan vakmerõséget és ellenállhatatlan szellemi erõt. hogy ezt vagy azt feltûnés nélkül elejtsük. Mi kiküszöböljük a szenvedésetek okait . " Erre a tömeg ujjongva a tenyerén fog hordani a reménykedés és várakozás egyhangú diadalában. de milyen ügyesen kártyázták meg. Számot tartunk arra.Azt akarjuk. micsoda vakmerõség!" mondják. de hozhattok-e igazságos ítéletet. hogy szabad kezünk legyen arra. az adóztatást. hogy gyûléseken szavazzanak csoportos megegyezés alapján . ha kimondjátok. Ezért NEM SZABAD ODADOBNUNK VEZETÕSÉGÜNK LÁNGESZÛ MÛVÉT a tömeg. hogy az összes nemzetet belevonjuk annak az új államszerkezetnek felépítésébe.. hogy terveink erõteljesek és célszerûen kigondoltak legyenek. amely aktivitásunkban megtestesülve le fog törni minden akadályt utunkon. Azért kell lehetõleg hallgatnunk ezekrõl a jogokról. hogy elismerjük a fennálló jogrend alapjait. valamint a törvények visszaható erejét. mintha már meg is adtuk volna õket. a közvetett adók gondolatát. amikor is az emberek egyhangúan . igaz.. Természetesen ítélkezhettek fölöttünk. de nagyon okos. ahogy ez a terveinkben megszabott iránynak megfelel. amelyeket a nép elõtt nem szabad egyenesen és nyíltan érinteni. úgy tûnne fel. szenátus.. Ha nem lehet elkerülni az érintésüket. milyen nagyszerûen csinálták.. "ez aljas volt. a pénznemek különféleségét. Ezért mindenekelõtt elengedhetetlenül szükséges. csalásnak is lehet mondani. arra tanítva meg az emberek legkisebb közösségeit is. ha valamennyit kifejezetten felsorolnánk. minisztérium.

aminek következtében azok egész mûködése úgy fog módosulni. törvényhozás és végrehajtó hatalom. hogy abszolút többséget érjünk el. ha megengedik. Ha az államgépezetnek csak egy részében is kárt teszünk. és figyeljék meg. és végül is meghal. akiket a tömeg vezetésére. hogy mindenkibe beleoltjuk saját fontosságának tudatát. hogy az említett intézmények mindegyike valamely fontos funkciónak felel meg az államban. Azzal. akik megfizetjük engedelmességét és figyelmét. mint az emberi test. Csupán gazdasági vonatkozásban fognak azokon változásokat foganatosítani. vagyonos osztályok részérõl nem kaphatunk meg. az egyes pontokban rejlõ titkos szándékok gyakorlati érvényesülését. az általunk vezetett tömeg ugyanis nem fogja megengedni. ezzel ráütnék mindazok érveléseinek és félreértéseinek bélyegét. hogy a "fontos" jelzõt nem az intézményre vonatkoztatom. Azt akarjuk. az állam beteggé válik. melyet a mûvelt. A nép alá fogja vetni magát az õ kormányzásuknak. hogy érvényesüljenek. mert mindezt úgyis tudják. a törvényhozást és a végrehajtó hatalmat. és módosításokat eszközölnénk rajta szavazás útján. és meg fogjuk akadályozni. hanem a funkcióra. . mielõtt elítélnének. hogy önálló gondolkozású egyének szóhoz jussanak. de nem szabad azt vita tárgyává tennünk. hiszen hozzászokott ahhoz. jutalmazása és mindenfajta más elõnye. hogy terveink erõteljesek és célszerûen kigondoltak legyenek.a közigazgatást. Felesleges megmagyaráznom önöknek mindezek egymáshoz való viszonyának mechanizmusát.kifejezik majd azt a kívánságukat. s ezért úgy mûködnek. mert soha nem tud szilárd alakot ölteni. Ezek az intézmények felosztották maguk között a kormány összes funkcióját . nehogy elrontsuk mûvésziességét az alkatrészei közötti összefüggést. szenátus. hogy ezektõl a vezetõktõl függ keresete. mint az emberi test szervei. sõt. Ily módon hatalmas. Különbözõ elnevezések alatt minden országnak megközelítõen egyforma a berendezése: népképviselet. minisztérium. Ezért NEM SZABAD ODADOBNUNK VEZETÕSÉGÜNK LÁNGESZÛ MÛVÉT a tömeg. Ezek a tervek egyelõre nem fogják megdönteni a fennálló intézményeket. hogy részekre bontva sokan dolgozzanak rajta. kérem. akik nem értették meg a terv cselszövéseinek mélyebb értelmét és összefüggését. vak erõt fogunk létrehozni. következésképpen nem az intézmények fontosak. Ha ilyen mûvet vita tárgyává tennénk. annak élére helyeztünk. amely képtelen lesz bármely irányban is megmozdulni ügynökeink irányítása nélkül. államtanács. csupán azt a tényt vegyék figyelembe. Ezért szabad ugyan ismernünk a cselekvési tervet. hanem azok funkciói. Egy kormányzati tervnek készen kell egy és ugyanabból az agyból erednie. meg fogjuk semmisíteni a gójok között a család fontosságát és nevelési értékét. hogy csak ránk hallgasson. mert tudni fogja. ahogy ez a terveinkben megszabott iránynak megfelel. Ennek biztosítására osztályokra és képzettségre való tekintet nélkül mindenkinek szavaznia kell. hogy közelrõl ismerkedjenek meg velünk. még csak meg sem fogja õket hallgatni. vagy akár csak egy zártkörû csoport karmai közé.

így aztán megbízható ügynökeink lesznek terveink véghezvitelében. hogy megvárjuk haláltusájuk végét. hogy megtartsák az elnöki hivatallal járó kiváltságokat.. ha fennakadás következik be azáltal. Addigra abban a helyzetben leszünk. hogy apelláljon a nép többségéhez.tétlenségre és tehetetlenségre kárhoztatta az uralkodókat. így haszontalanokká és feleslegesekké téve õket. Ily módon az elnöki tekintély természetesen mindenféle támadás céltáblája lesz. A liberalizmus alkotmányos államokat eredményezett. Ezzel megvetettük az alapját annak az aknának. amint önök jól tudják. Ettõl függetlenül fel fogjuk ruházni az elnököt a hadiállapot kihirdetésének jogával. Az államok halálos betegséget kaptak vérmérgezést. a gójok egyetlen oltalma helyébe léptek. valami "panama" vagy ehhez hasonló van. és ekkor történt. Már csak az van hátra. ami arra szolgál. vagyis.elnökkel helyettesítettük.Amikor bevezettük az állami szervezetbe a liberalizmus mérgét. egyszóval mindannak. mint az ország egész hadereje fejének rendelkeznie kell a haderõ felett. hogy az elnöknek. mint a sajtó . hogy nem sikerül elnököt találni. hogy az elnökök felelõsek cselekedeteikért. akik a hatalomért versengenek. Ekkor érkezett el a köztársaságok kora. jobban mondva a gój népek alatt elhelyeztünk. amiért el is csapták õket sok országban. . mivel tartanak majd a leleplezéstõl. valamint a hatalomhoz jutottak ama természetes kívánságából kifolyólag. melyekért személytelen bábunk lesz a felelõs. hogy az uralkodót kormánykarikatúrával . bábjaink. amelyek a korábbi kényuralom. hogy közvetlenül a néphez forduljon. A "csevegések" szónoki emelvénye . amely épp oly vak rabszolgánk. titkos folt. mi azonban önvédelmi eszközt adunk majd a kezébe. kikérje a nép döntését függetlenül annak saját képviselõitõl. félreértéseknek. A képviselõház fedezni. a mi bábunkra fogjuk ruházni. védelmezni. vagy meglevõ törvényeket módosítson. az alkotmány pedig. Hogy tervünk ezzel az eredménnyel járjon. elõnyöket és megbecsülést.. amennyiben fel fogjuk jogosítani arra. párt-szeszélyeknek. hogy új törvényeket javasoljon. egész politikai alkata megváltozott. de el fogjuk venni tõle azt a jogot. amelyet a gój nép. ha megritkulnak sorai. Mit törõdünk azzal. rabszolgáink közül választottuk ki. amely fennakadás végül fel fogja bomlasztani az államot?. Nemsokára be fogjuk vezetni azt az elvet. akit a tömegbõl. viszályoknak. Ezt azzal a megokolással fogjuk igazolni. mint magasiskolája az egyenetlenkedésnek. akiknek múltjában valamilyen sötét. hogy szükség esetén megvédhesse az új köztársasági . hogy személytelenné tegye az állami életet. ezt a jogot ugyanis a felelõs elnökre. hogy nem kell többé ügyelnünk a formákra az ügyek intézésénél. választásokat fogunk rendezni oly elnökök javára.nem kevésbé hatásosan. semmi egyéb. választani fogja az elnököket.

sõt a kormány alkotmányos mûködésétõl való eltérést javasolni. hogy ilyen körülmények között a szentély kulcsa a mi kezünkben lesz és senki rajtunk kívül nem fogja többé irányítani a törvényhozó hatalmat. hogy apránként. hogy önálló intézkedésekkel kerüljék meg az elnök rendelkezéseit.szabálytalankodása és tehetetlensége. hogy minden kormányformát a mi kényuralmunkká változtassunk. .alkotmányt. aki egyesít minket és megszünteti a viszályok okait . amely alatt észrevétlenül eltörlünk majd minden alkotmányos jogot. amelyek többféle értelmezést tesznek lehetõvé. de nem az egyes tisztviselõk számára. így fog felkiáltani: "Távolítsátok el õket és adjatok nekünk egyetlen világuralkodót. amivel együtt jár majd a politikai szenvedélyek és a politikai ügyekért való lelkesedés aránylagos csökkentése is.általunk elõidézett . fel fogunk ruházni minisztereket és más magas rangú kormánytisztviselõket. amikor a nép. Hogy azonban mindezek a lényegileg törvénytelen cselekedetek ne terheljék tervünk szempontjából túl korán az elnök felelõsségét. amit uralmunk kezdetén kénytelenek vagyunk felvenni az államok alkotmányaiba azért. Könnyû megérteni. mint ennek az alkotmánynak felelõs képviselõjét. aminek következtében az elnök helyett õket fogják bûnbakká tenni. és akkor itt lesz az ideje annak.ami aligha várható . Ha pedig . hogy erre szükség van. ha értésére adjuk. ez akkor fog bekövetkezni. ezenkívül joga lesz átmeneti jellegû törvényeket. mindkét esetben azzal az ürüggyel. továbbá hatályon kívül fogja helyezni a törvényeket. mint a végrehajtó hatalom fejének továbbá joga lesz összehívni és feloszlatni a parlamentet és ez utóbbi esetben elhalasztani az új parlament összeülésének idõpontját.ezek a szenvedélyek még a képviselõknek e minimális száma mellett is lángra lobbannának.a . hogy felkészüljünk arra az átmeneti idõszakra. továbbá az új alkotmány segítségével a lehetõ legkisebbre fogjuk csökkenteni a képviselõk számát. Az elnöknek. hogy kormányintézkedések ügyében interpelláljon. . Az elnöktõl függ majd a képviselõház és a szenátus elnökeinek és alelnökeinek kinevezése. néhány hónapig tartó ülésszakokat fogunk bevezetni. Ezt a szerepet különösen a szenátus.. lépésrõl-lépésre leromboljuk mindazt. hogy az állam legfõbb jóléte ezt követeli.. amely védelmi jog. Az elnök a mi tetszésünk szerint fogja értelmezni azokat a törvényeket. A parlamentek állandó ülésezéseit meg fogjuk szüntetni és helyettük rövid. Kényurunk elismerésére sor kerülhet már az alkotmány lerombolása elõtt is. meg fogja illetni. Ezen kívül az államtitkok megõrzésének ürügye alatt el fogjuk venni a képviselõháztól azt a jogot. uszító felhívással és a nép többségére való hivatkozással el fogjuk mozdítani õket. miután a végsõkig kifárasztotta uralkodóinak . Ilyen intézkedésekkel meg fogjuk szerezni a hatalmat ahhoz. az államtanács vagy a minisztertanács számára ajánljuk.

BETEGSÉGEK BEOLTÁSÁVAL. 6. a vallásokat. az államadósságokat -. 13. ki békét és nyugalmat ad nekünk. hogy az összes nemzet kifejezést adjon ilyen kívánságoknak. 19. hogy a gójok ne lássanak más kivezetõ utat. 9. 2. 7. 15. nyomorral is. 8. mint azt. 20. gyûlölettel. a népi hovatartozást. 11. 21. veszekedéssel. . hogy menedéket keresnek a mi teljes pénzbeli és minden egyéb vonatkozású fõhatalmunknál. JEGYZÕKÖNYV Az új alkotmány programja. éhínséggel. melyet nem találhatunk meg mostani uralkodóink és képviselõink alatt: Mint önök azonban nagyon jól tudják azt. 10. 14. sõt még sanyargatások alkalmazásával. 18. 24 11.határokat. amely után áhítozunk. Az indítványozott forradalom egyes részletei. 23.nyomatékos kifejezõje volt az uralkodói tekintélynek: mint a törvényhozó testület látható része az lesz.eddigi formájában . Az államtanács . amit az uralkodó által hozandó törvények és rendeletek szerkesztõbizottságának lehetne nevezni. 5. csak úgy érhetjük el. 1. 16. irigységgel. 22. A gójok egy birkanyáj. 4. Ha azonban lélegzetvételhez juttatjuk a világ nemzeteit. 17. 3. ha minden országban megzavarjuk a nép és kormány közti viszonyt. Titkos szabadkõmûvesek és "látszat"-páholyok. 12. aligha valószínû. hogy valaha is elérkezik az a pillanat. annyira összetörve az emberiséget egyenetlenséggel.

Ez tehát az új alkotmány programja. Mi fogjuk megállapítani a Törvényt, a Jogot és az Igazságot, mégpedig 1 ) a törvényhozó testület elé terjesztett javaslatok alakjában, 2) az elnök rendeletei útján általános érvényû rendszabályok alakjában, szenátusi rendeletekkel és államtanácsi határozatokkal miniszteri rendeletek formájában, 3) 45 ha megfelelõ alkalom adódik, az államban kirobbantott forradalom útján. Miután nagyvonalakban lefektettük eljárásmódunkat, még teljessé kell majd tennünk a forradalmat az államgépezet mûködésében a már jelzett irányban. Ez alatt a sajtószabadságot, az egyesülési jogot, a lelkiismereti szabadságot, a választások elvét és sok egyebet értek, aminek mindörökre el kell tûnnie az emberek emlékezetébõl, vagy pedig gyökeres változáson kell átmennie közvetlenül az új alkotmány kihirdetése után. Ez lesz az egyetlen alkalom, amikor egyszerre kiadhatjuk összes parancsainkat, késõbb ugyanis már veszélyes lesz minden említésre méltó változtatás a következõ okokból: Ha rideg szigorral visszük keresztül a változtatást a szigorúság és megszigorítások szellemében, a további hasonló természetû változásoktól való félelem kétségbeesésbe kergetheti az embereket, ha viszont újabb várható engedmények szellemében visszük keresztül, az emberek azt mondanák, ez beismerése annak, hogy helytelenül cselekedtünk, ami tönkretenné uralmunk csalhatatlanságának presztízsét, vagy pedig azt mondanák, félelembõl vagyunk kénytelenek engedékeny magatartást tanúsítani, amiért nem kapnánk köszönetet, mert feltételeznék, hogy kényszerbõl tettük. Mindkét eshetõség árt az új alkotmány presztízsének. Arra van szükségünk, hogy a világ népei az új alkotmány kihirdetésének elsõ pillanatától kezdve - amíg a forradalom befejezett ténye még elkábítja õket, amíg még a rémület és bizonytalanság állapotában vannak - egyszer smindenkorra ismerjék fel: annyira erõsek, annyira legyõzhetetlenek, annyira túlontúl hatalmasak vagyunk, hogy semmi esetre sem leszünk tekintettel rájuk, hogy eszünk ágában sincs a legkisebb figyelmet is szentelni véleményüknek vagy kívánságaiknak, hogy ilyeneknek minden kinyilvánítását készek és képesek vagyunk bármikor és bárhol ellenállhatatlan erõvel elfojtani, hogy egy-csapásra magunkhoz ragadtunk mindent, amit akartunk, és semmi esetre sem fogjuk hatalmunkat megosztani velük... Akkor félve és reszketve be fogják csukni szemüket, és meg fognak elégedni azzal, hogy megvárják, mi lesz mindennek a vége.

A gójok olyanok, mint egy birkanyáj, és mi vagyunk a farkasok. És tudják önök, mi történik, ha a farkasok betörnek a nyájba? Van még egy másik ok is, hogy miért fogják becsukni a szemüket: ugyanis továbbra is azt ígérjük

majd nekik, hogy visszakapnak minden szabadságot, amelytõl megfosztottuk õket, mihelyt legyõztük a béke ellenségeit és megfékeztünk minden pártot. Kár szót vesztegetni arra, hogy meddig várnak majd szabadságuk visszatérésére...

Vajon minek találtuk ki ezt az egész politikát és fogadtattuk el ravaszul a gójokkal úgy, hogy semmi esélyük ne legyen annak mélyebb értelmét megvizsgálni? Valóban minek, ha nem azért, hogy kerülõ úton érjük el, ami szétszórt törzsünk számára egyenes úton elérhetetlen? Ez a politika alapozta meg szervezetünket, a titkos szabadkõmûvességet, melyet nem ismernek és melynek célkitûzéseit még csak nem is gyanítják ezek a gój barmok, akiket azért csalogattunk a nyílt szabadkõmûves páholyok seregébe, hogy port hintsünk társaik szemébe. Isten a szétszórtság ajándékát adta nekünk, az Õ Kiválasztott Népének, s éppen ez, amit mindenki gyengeségünknek tart, bizonyult legfõbb erõnknek, mely most az egész világ feletti uralom küszöbére vezetett bennünket. Már nem sokat kell építenünk azon az alapon, amelyet leraktunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

12. JEGYZÕKÖNYV A "szabadság" fogalmának szabadkõmûves értelmezése. A sajtó jövõje a szabadkõmûves királyságban. A. sajtó irányítása. Tudósító ügynökségek. Hogyan értelmezi a szabadkõmûvesség a haladást? Még többet a sajtóról. A szabadkõmûvesség szolidaritása a mai sajtóban. A "közkereslet" felkeltése

vidéken. Az új rezsim csalhatatlansága.

A "szabadság", melyet különbözõképpen lehet értelmezni, mi így határozzuk meg: A szabadság azt jelenti, hogy jogunk van azt tenni, amit a törvény megenged. A szónak ez az értelmezése a kellõ idõben szolgálatunkra lesz, minden szabadság ugyanis a mi kezünkben lesz, minthogy a törvények csak azt fogják eltörölni vagy kimondani, ami az elõbb vázolt program értelmében kívánatos számunkra. A sajtóval a következõ módon fogunk eljárni: Milyen szerepet játszik ma a sajtó? Arra szolgál, hogy felkeltse, és lángra lobbantsa azokat a szenvedélyeket, amelyek célunk eléréséhez szükségesek, vagy pedig önzõ pártcélokat szolgál. Gyakran sületlen, igazságtalan, hazug, és a közvélemény túlnyomó részének leghalványabb sejtelme sincs arról, milyen célokat szolgál a sajtó valójában. Mi meg fogjuk nyergelni és szorosan meg fogjuk zabolázni, s ugyanezt tesszük majd a nyomdaipar minden más termékével is, mert mi értelme volna megszabadulnunk a sajtó támadásaitól, ha ugyanakkor továbbra is céltáblái maradunk röpiratoknak és könyveknek? A közvélemény nyomtatásban megjelenõ termékei ma súlyos kiadásokat okoznak abból kifolyólag, hogy cenzúrázni kell õket, mi majd nagy hasznot hajtójövedelmi forrássá tesszük õket a mi államunk számára: külön sajtóadóval fogjuk terhelni a nyomdatermékeket és óvadékpénz letétbe helyezését fogjuk követelni, mielõtt megengedjük bármely sajtóorgánum vagy nyomda létesítését. Ezeknek azután szavatolniuk kell, hogy kormányunkat semmiféle sajtótámadás nem fogja érni. Minden ellenünk irányuló támadási kísérletet - ha ilyesmire egyáltalán sor kerülhet még irgalmatlanul súlyos pénzbüntetéssel fogunk sújtani. Ezek az intézkedések sajtóadó és óvadékpénz letétbe helyezése, valamint ezek a letétek által biztosított pénzbüntetések - hatalmas jövedelmet hoznak majd a kormánynak. Igaz, a pártlapok esetleg nem sajnálják majd a pénzt annak érdekében, hogy mégis megjelentessék véleményüket, ezeket azonban el fogjuk hallgattatni ellenünk intézett második támadásuk után. Senki sem

aki kiadó. köteles lesz megszerezni a foglalkozása gyakorlására megállapított engedélyokiratot. vegyék figyelembe. hogy ezzel az intézkedéssel olyan hosszadalmas mûvekre kényszerítsük az írókat. Ha már most annyira uraljuk a gójok gondolatvilágát. Kérem. Ezt különben már most is elérjük. amely nem fogja többé megengedni. amit a gój ostobaság államtitoknak nevez: Milyen lesz akkor a mi helyzetünk. Ellenõrzésünk nélkül egyetlen közlemény sem fog nyilvánosságra kerülni. de elmulasztotta megállapítani annak határait. Minden úgynevezett liberális anarchista. ívenként kiszabott sajtóadóval és óvadékpénzzel fogjuk terhelni. amelyek módosítását elõre elhatároztuk. amelyeket az orrukra teszünk .ha már most nincs egyet-len állam sem. amelyet bármely vétség esetén azonnal meg fogunk vonni tõle. vagyis az ellentmondás anarchiájába csupán az ellentmondás kedvéért. hogy tudomást szerezzünk arról. mi általunk létesített sajtószervek is lesznek. amit mi diktálunk nekik. amikor majd elismert legfõbb urai leszünk a világnak az egész világ felett uralkodó királyunk személyében? Térjünk vissza a sajtó jövõjéhez. hogy ezek a képzelt áldások egyenes úton elvezetnek azokhoz az ostoba elképzelésekhez. egyrészt azért. ahol bármi is megakadályozna minket abban. melyeknek irodáiba ezek a hírek a világ minden részébõl befutnak. mert költségesek lesznek. könyvtáros. vagy inkább a haladás gondolata bevezette mindenfajta emancipáció fogalmát. hogy szinte valamennyien azokon a színes szemüvegeken át nézik a világ eseményeit. Bármely közlemény betiltásánál azt fogjuk felhozni ürügyül.. melyeknek kevés olvasójuk lesz. hogy a nemzet zömét a haladás áldásait illetõen tévutakra vezessék és ábrándokba ringassák. Az ilyen könyveket röpiratoknak fogjuk tekinteni. melyek a nyomtatott méreg legrosszabb formái... Ilyen intézkedésekkel a gondolatot közvetítõ eszköz a nevelés eszközévé válik majd kormányunk kezében.. hogy csökkentsük a magazinok számát. Mindenki. melyek az emberek egymás közötti és a hatóságokkal való kapcsolataiban anarchista viszonyokat teremtenek. másrészt pedig azért. Mindegyikük a szabadság valamely árnyképét keresgeti és kivétel nélkül féktelenségbe esik. és harminc ívnél kisebb könyvekért kétszer annyit kell majd fizetni. minthogy a haladás. ha nem is tettben. Ugyanakkor olcsó lesz és mohón fogják olvasni . Ezt is. akik támadásokat intéznek ellenünk. Ezek a hírszolgálati irodák akkor már teljesen a mieink lesznek és csak azt fogják közzétenni. mint minden nyomtatványt. ezek azonban csakis olyan pontokat fognak támadni. Most rátérünk az idõszaki sajtóra. amennyiben az összes híreket egynéhány kevés ügynökség kapja meg. Ki nem tudná közülünk. már csak azért is.nyúlhat majd hozzá büntetlenül kormányunk csalhatatlanságának glóriájához. vagy nyomdász akar lenni. hogy az ok nélkül izgatja a közvéleményt. de mindenesetre gondolatban. hogy azok között.

Így elõre fogunk tudni minden csalafintaságról. Újságaink képviselni fognak minden lehetséges árnyalatot lesznek közöttük arisztokrata. akik azt hiszik majd. amennyiben magunk foglalunk majd állást a szóban forgó ügyben. a mi véleményünket fogják szajkózni. s ki fogjuk hûlni a méregfogát. mintha legélesebb ellenlábasunk lenne. A harmadik helyre tesszük majd látszólagos ellenvéleményünket. akiket.. ártalmatlanná fogunk tenni. Azok a bolondok. irányzatban és nézetben. nem fog találni senkit. Mihelyt valamely irányzat érverése gyorsul. hogy számunkra kedvezõ irányba befolyásoljuk a szellemi fejlõdést. amely ellenünk készül. amíg az alkotmány érvényben van. s ezek mindegyike rajta tartja majd az ujját a közvélemény különbözõ irányzatainak egyikén. köztársaságpárti. hogy megnyerjék számunkra a lagymatagokat és közömbösöket. A második helyen állnak majd a félhivatalos lapok. Az irodalom és az újságírás a legfontosabb nevelési tényezõk közé tartozik és kormányunk ezért meg fogja szerezni az újságok túlnyomó részének tulajdonjogát. Az adó korlátok közé fogja szorítani az irodalmi ambíciókat. a kilátásba helyezett büntetések pedig az írókat tõlünk függõvé fogják tenni. és lehetõvé teszi majd számunkra. hogy saját táboruk lapjainak véleményét képviselik. amit mi magunk adunk majd ki azért. Visnu hindu istenséghez hasonlóan száz kezük lesz. Az elsõ helyen hivatalos jellegû lapok fognak állni. elvi ellenfeleink a sajátjuknak fogják tartani ezt a színlelt ellenzéket és fel fogják fedni elõttünk kártyáikat. aki ellenünk akar írni. ehhez engedélyt kell majd kérnie a hatóságoktól. És ha mégis akadna valaki. sõt még anarchista lapok is -. Ezek mindig a mi érdekeinket fogják védeni és befolyásuk ezért viszonylag jelentéktelen lesz. melyet mi magunk alapítottunk. Abban a hiú hiszemben. az izgatott beteg ugyanis elveszti minden ítélõképességét és könnyen befolyásolható. így bizalmat keltve bennünk és a mi oldalunkra állítva teljesen gyanútlan ellenfeleinket. hogy hatalmas befolyást gyakoroljunk a közvéleményre. . melyeknek az lesz a szerepük. Ez semlegesíteni fogja a magánkézben lévõ sajtó ártalmas befolyását. Igazi.mindazt. Mielõtt ugyanis a kiadó vagy nyomda bármely mûvet elfogad nyomtatásban való megjelentetésre. Ezt azonban a nyilvánosságnak még csak sejtenie sem szabad. természetesen csak addig. Az általunk kiadott lapok a legellentétesebbek lesznek külsõ megjelenésben. ezek a kezek a céljainknak megfelelõ irányba fogják azt terelni. forradalmi. a mi kívánságunknak megfelelõen.. Tíz-tíz általunk engedélyezett újságra harminc olyan esik majd. amely kívánatosnak látszik számunkra. miután ily módon a csapdánkba estek. aki írásmûvét hajlandó kinyomtatni. melynek legalább egy lapja olyan hangot fog megütni. vagy bármely véleményt.

a sajtóval való bánásmód elõbb említett módszerei következtében. hogy alkalmat szolgáltassanak nekünk részletesebb magyarázatokra. amelyet kitûzünk eléjük. a kérdések lényegét nem érintve . valahányszor ez . "Központi sajtóhivatal" név alatt irodalmi gyûléseket fogunk rendezni. ezzel alkalmat adva ügynökeinknek annak bizonygatására.elõnyünkre van. jól vagy rosszul fogadják-e õket.látszólag sortüzet adnak majd le a hivatalos lapokra csak azért. Az ilyen módszerek lehetõvé teszik majd számunkra. . Újságaink a dolgok megvitatásával és kétségbevonásával . tényeket vagy azok ellentmondásait. hogy teljes a szólásszabadság. legfeljebb egészen felületesen. hogy a nyilvánosság figyelmét és bizalmát megnyerjük kormányunk számára. amelyekben teljes egészében részletesen kifejthetik nézeteiket .de mindig a felszínen mozogva. hogy hol az igazságot.amint ez idõrõl idõre szükségesnek mutatkozik politikai kérdésekkel kapcsolatban felizgassuk. aszerint.természetesen . Hogy újsághadunkat ebben a szellemben irányíthassuk. melyeket a nyilvánosság nem vehet észre. hogy . mint amilyenekre az elsõ hivatalos közvéleményekben módunk volt. Még csak meg sem kell majd cáfolnunk õket. mert képtelen rendelkezéseinkkel szemben tárgyilagos ellenvetéseket tenni. mindig igen óvatosan kitapogatva a talajt. hogy meggyõzzük vagy összezavarjuk azáltal. hol a hazugságokat jelentetjük meg a sajtóban. nevezetesen azt. a legjobban biztosítják annak sikerét. hogy a velünk szemben álló összes lap üres fecsegõ. különösen nagy gondot kell fordítanunk ennek megszervezésére. mert azok nem fognak olyan újságokkal rendelkezni. Biztos diadalt fogunk aratni ellenfeleink felett. hogy meggyõzzék alattvalóinkat arról. de amelyek teljesen biztosak. mielõtt rálépünk. amelyeken ügynökeink feltûnés nélkül ki fogják adni az utasításokat és a nap jelszavát. Ezek az ellenünk irányuló támadások rég egy másik célt is szolgálnak majd.hogy pártjuk irányvonalát követik. vagy lecsillapítsuk a közvéleményt. Az ilyen szervezési módszerek. valójában azt a zászlót fogják követni.

JEGYZÕKÖNYV A mindennapi kenyér szükséglete. Elõidézõjük természetesen mindig egy és ugyanaz lesz: . 12. hogy azokat a vidék túlnyomó részének közvéleménye már elfogadta. 20. mert senki sem kap engedélyt irodalmi mûködés kifejtésére. 10. hacsak határozatot nem hoznak annak közzétételére. nem szabad megengednünk. 17. ha nincs múltjában valami sebezhetõ pont. 18. 22. 21. Amíg ezekrõl csak kevesen tudnak.senki másnak. melyek arra vallanak. 3. 14. mintha ezek a megnyilvánulások a vidék népességének önálló reményei és törekvései lennének.. hogy a fõvárosok a lélektani pillanatban ne tudják megvitatni a befejezett tényeket annál az egyszerû oknál fogva. Szükségünk van arra. 9. mint a régiek jövendõmondói. 7. amely megelõzi teljes szuverenitásunkat. 15. ha másért nem. Az új kormányzatnak abban az átmeneti idõszakában. 13. hogy a sajtó bármilyen közéleti becstelenséget leleplezzen.hogy csak a francia sajtót vegyük -. Ipari kérdések. hogy az új kormányzat annyira megelégedetté tett mindenkit. 5. 16. 23.mi. egyikük sem fogja elárulni hírforrásainak titkát. Egy újságíró sem meri majd elárulni ezt a titkot. 4. 6. Már manapság is vannak ilyen jelenségek . 24 13. hogy szabadkõmûves összetartás érvényesül a következõ jelszónak megfelelõen: a sajtó valamennyi szervét összeköti a szakmai titoktartás. a fõvárosok szorongatva találják magukat a nemzet vidéki közvéleményétõl. Szórakozás. Ezeket a sebezhetõ pontokat azonnal lelepleznénk. hogy még a bûncselekmények is megszûntek. a fõvárosokban pedig ugyanakkor úgy fogjuk beállítani.Az ilyen próbalövéseket.. vagyis ügynökeink által létrehozott többségétõl. félhivatalos lapjainkban erélyesen meg fogjuk cáfolni. 8. 2. Vidéken kell szítanunk azokat a reményeket és impulzusokat.. amelyeket szükség esetén sajtónk harmadik helyen álló lapjaiban adunk le. Különösen számítunk a vidék támogatására. A bûncselekményekrõl csak azok áldozatainak és véletlen tanúknak szabad tudniuk . az újságíró tekintélye vonzást gyakorol az ország lakosságának többségére . Politikai kérdések. Arra van szükségünk. hogy addig. 11. 19. az embereknek azt kell hinniük. amíg el nem érjük hatalmunk teljét.. Vidám- . 1.a tömeg lelkesedéssel követi. melyek segítségével bármely pillanatban rátörhetünk a fõvárosra.

annál kevésbé. akik már korszakokon átirányították a politikát: annak létrehozói." A nagy problémák. Ezen a téren hadd beszéljék ki a tüdejüket! A tömegek csak egy feltétellel egyeznek bele abba. hogy ezeknél is politikai kérdésekkel van dolgunk. s azután mint befejezett tényeket a nyilvánosság elé tárjuk. hogy amikor a tömeg helyeslését látszunk keresni.szép nyugodtan az így támadt vita lármája közepette . Ügynökök.. és észrevehetik azt is. hogy amikor biztosítjuk magunknak a tömeg jóindulatát. Senki sem merészeli majd az egyszer megtörtént döntés visszavonását követelni. és végre fogjuk hajtani azokat az intézkedéseket. hogy minden tettünkben az a remény és meggyõzõdés vezérel. "Egy az igazság. melyeknek megtárgyalására vállalkoznak. utasításainkra mindent meg fognak tárgyalni. hogy leghalványabb fogalmuk sincs azokról a dolgokról. azt állítva. és alázatos szolgáink legyenek. hanem szavakra vonatkozólag. hogy kipihenjék magukat attól. hogy befogják szájukat. ezért figyelmüket más irányba tereljük: elõtérbe helyezzük az ipar kérdéseit. . mint azok. ezt nem tettekre vonatkozólag tesszük. akik még most sem akarják megérteni.. akiket sajtónknál alkalmazunk a gójok köreibõl. közben pedig mi . mert azt az elõzõ állapothoz képest javulásnak fogjuk beállítani. amelyeket errõl vagy arról a kérdésrõl mondottunk. A nyilvánosság elõtt folyton hangoztatjuk.meg fogjuk hozni. A politika kérdéseinek megvitatásában zavarólag hathatna az emberek beleszólása.parkok. A sajtó pedig azonnal új kérdésekre fogja irányítani az emberek figyelmét (nem tanítottuk az embereket arra. hivatalos formában történõ közlése hátrányos lenne számunkra. A mindennapi kenyérért való küzdelem arra kényszeríti a gójokat. A politika kérdéseit senki más nem fogja fel ésszel. Mindebbõl láthatjuk. amit politikai tevékenységnek tartanak (amely tevékenységre mi tanítottuk õket. hogy állandóan valami új után kívánkozzanak?). Ezeknek az új kérdéseknek megtárgyalására rá fogják vetni magukat azok az ostoba fajankók. hogy ne fejtsenek ki politikai tevékenységet. amelyeket akarunk. ezzel csak gépezetünk mûködését könnyítjük meg. aminek közvetlenül. hogy a közjót szolgáljuk.

. 7. A rabszolgaság jövõbeni állapota. ezenkívül szórakozásokkal. 15. mintha ugyancsak politika lenne.. mert igazság csak egy van. aki képes felfogni. szenvedélyekkel. 4. Isten Kiválasztottait. hogy végül is alávessék jótékony uralmunknak. 21. játékokkal. a haladás is az igazság elhomályosítására szolgál. 3. hogy gondolkozzék.oly személyeken keresztül természetesen. Hogy pedig a tömegek észre ne vegyék. amelyet senki még csak nem is sejtett az évszázadok folyamán. 20. JEGYZÕKÖNYV A jövõ vallása. amelyek felforgatták az emberiséget. Ezért továbbra is le fogjuk kötni gondolataikat új és látszólag haladó fantasztikus elméletek mindenfajta hiú ötletével: mert addig csavarjuk el teljes sikerrel az ostoba gójok fejeit a haladásról szóló frázisokkal. 12. hogy ez a szó az igazságtól való eltérést takar mindazon esetekben. Hozzáférhetetlenség a jövõ vallásának ismeretéhez. A sajtón keresztül hamarosan kezdünk majd mûvészeti pályázatokat és mindenféle sportversenyeket javasolni: az ezek iránti érdeklõdés végképp el fogja vonni az emberek figyelmét az olyan kérdésekrõl. Mihelyt elismerték majd uralmunkat. kivéve minket.. 6. 8. hányadán vannak. az igazság õrzõit. ugyanazt a hangot kezdi majd megütni. az álmodozók végképp eljátszották kisded játékaikat. és ebben haladásnak nincs helye. mulatságokkal. az utópisták. 17. hogy mindezeket a népeket színpadi figuraként tologattuk egy politikai tervnek megfelelõen. Amikor majd valósággá válik királyságunk. 23. hogy azt ne ismerje senki. vidámparkokkal is eltereljük majd figyelmüket. 5.? 1. 13. mint mi. 11. a liberálisok. akikrõl nem sejtik. Addig is azonban még jó szolgálatokat tesznek nekünk. 14. Mint minden megtévesztõ gondolat. amíg nincs közöttük egy sem. és önálló véleményt alkosson. 18. mert csak mi fogunk neki új irányt mutatni a gondolkozásban .hogy eszközül használhassuk õket a gój kormányok elleni harcban) . 9. hogy velünk tartanak. Mi majd elõírunk nekik valamit. Amint a nép egyre inkább elszokik attól. amikor nem anyagi törekvésrõl van szó. 2. ami úgy fest. szónokaink meg fogják magyarázni azokat a nagy kérdéseket. 16. Ki fogja akkor valaha is gyanítani. 24 14. hogy új elfoglaltságot találnak. 19. 10.azzal a feltétellel. amelyekben kénytelenek lennénk velük szembehelyezkedni. 22.

amelyen mint mondani fogjuk .. ahogy ma látjuk õket.A jövõ pornográfiája és sajtója. akivel sorsunk egybe van kötve annál a helyzetünknél fogva. Ezeket a kormányokat annyira meg fogjuk utáltatni a népekkel. amelyekre rá fogunk mutatni. Ugyanakkor nem fogjuk elmulasztani kihangsúlyozni a gój kormányok történelmi hibáit.minden nevelõ ereje alapul. Addigra a kormányformák haszontalan megváltoztatásai. amelyek hallgatják majd a tanításunkat Mózes vallásáról.. nem lesz kívánatos számunkra. semhogy megkockáztassák. figyelmeztetõül fog szolgálni azoknak a nemzedékeknek. mint a miénk az Egy Istenrõl. mint azokat a magasztalt szabadságjogokat. ellenkezõleg. Amikor felállítjuk királyságunkat. ehelyett szociális áldások fantasztikus terveit . semmi megértést nem tanúsítván mindaz iránt. mit cselekszenek. amelyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk. amelyeken keresztülmentek. hogy más vallás is legyen. hogy inkább el fognak szenvedni bármit is mi alattunk.nem ellenkezik majd céljainkkal.. mely kormányok oly sok évszázadon át gyötörték az emberiséget. Ezért el kell söpörnünk az istenhit minden más formáját. A gój kormányok által elkövetett hibákat a legélénkebb színekkel fogjuk ecsetelni. annyira kifárasztották majd a népeket.. hogy újra el kelljen viselniük mindazokat a megrázkódtatásokat és nyomorúságokat.csak még jobban ki fogják domborítani azokat a jó tetteket.még ha azt a nyugalmat évszázadok megrázkódtatásai erõszakosan hozták is létre . amely a maga szilárd és tökéletesen kidolgozott rendszerével hatalmunk alá hajtotta a világ összes népét. hogy szívesebben veszik majd a nyugalmat a szolgaság állapotában. Ha ennek következtében sokan ateistákká is válnak. Azután minden lehetséges alkalommal cikkeket fogunk közölni. ami az emberiség igazi javát szolgálja. amelyekre rávettük a gójokat. amelyekben összehasonlítjuk a mi jótékony uralmunkat a múltbeli uralmakkal. Ezzel fogjuk kihangsúlyozni a vallásunkban rejlõ misztikus igazságot. és akin keresztül ugyanez a sorsunk egyesül a világ sorsával. ez átmeneti állapot lévén . amelyek meggyötörték az emberiséget és kikezdték magának az emberi létnek a forrásait is. A nyugalom áldásai . akik nem tudják. ami-kor aláaknáztuk államszerkezeteiket. amely forrásokat aljas kalandorok csõcseléke használt ki.

15. hogy ezek a tervek csak rontottak. Az "Azev-taktika". hogy az általunk megszabott ismeretekre irányítsuk a figyelmet. akik soha nem fogjuk merni elárulni annak titkait. 21. 14. Elveink és módszereink legnagyobb erõssége abban fog rejleni. Szabadkõmûves páholyok szaporodása. melyeket a mi magasztos köreinkbõl fognak terjeszteni. A nyilvános dicséret jelentõsége. Szabadkõmûvesség. és nem vették észre soha. 12. melyek felhasználásával oly módon befolyásoljuk majd a gójok gondolkodását. mert azt teljes egészében nem fogja megtudni senki más. 8. beszédeket. ahhoz a pártprogramhoz.. mint az összes titkos társaság vezetõje. 7.. A mi bölcseink. 2. 22. 18. 17.. A hatóság misztikuma. melyek alapjai az emberi életnek. Kivégzések. 19. 4. 23. akik elõkészültek arra. 10. mint mi. Haladó szellemûnek és felvilágosultnak ismert országokban szellemtelen. Kollektivizmus. 24 15. de soha nem javítottak az általános viszonyokon. hogy ragyogó ellentétként állítjuk majd párhuzamba õket a halott. cikkeket fognak elkészíteni. 5.kergették. 9. 13. hogy vezetõi legyenek a gójoknak. . erkölcstelen és visszataszító irodalmat hívtunk életre. Szabadkõmûves bölcsek központi kormánytestülete. 20. tervezeteket. 16.. 1. 11. hogy hatásos kontrasztot szolgáltasson azokhoz a beszédekhez. elpusztult régi társadalmi renddel. de soha senki nem fogja megvitatni a mi hitünket annak igazi szemszögébõl nézve. emlékiratokat. JEGYZÕKÖNYV Egynapos államcsínyek világszerte. 6. Filozófusaink meg fogják tárgyalni a gójok különbözõ vallásainak minden fogyatékosságát. Ezt hatalomra jutásunk után egy ideig még támogatni fogjuk. 3. A gój szabadkõmûvesség jövõbeni sorsa.

aki fegyvert fog azért. Az uralkodó dicsõítése. A már fennállókat ismerjük. A bírák korhatára. Ha majd mindenütt ugyanarra a napra elõkészített államcsínyek segítségével végérvényesen felállítottuk királyságunkat. Hatalommal való visszaélések elleni intézkedések. mint az egyetlen jog. A törvény és hatóság presztízsének hanyatlása. hogy szembehelyezkedjék hatalomra-jutásunkkal. A mi helyzetünk. Az erõs joga. mint a Kiválasztott Nép. hogy gondoskodjunk arról. Szabadkõmûvesek kivégzése. talán egész évszázad is). A hatósági közegek és bírák liberalizmusa. Ugyancsak halállal fogjuk büntetni bármilyen új titkos társaságfélének az alapítását és szervezését. A jövõbeni "uralkodó" hatalmának patriarchális "külsõ megnyilvánulása".Áldozatok. Az egész világ pénze. E célból irgalmatlanul ki fogunk végeztetni mindenkit. hogy ellenünk ne kerülhessen többé sor összeesküvésekre. ezek szolgálnak és . feladatunknak fogjuk tekinteni. A fellebbezéshez való jog. A szabadkõmûvesség abszolutizmusa. A büntetések súlyossága. A paranccsal szembeni engedelmesség. Izrael királya. A világ pátriárkája. A törvények világossága és rövidsége a jövõ királyságában. miután végképp nyilvánvalóvá lett minden fennálló kormányforma értéktelensége (s addig még nem kis idõ fog elmúlni.

megfellebbezhetetlenek lesznek. amely mûködését nemcsak elõjogokkal. noha darabokra tépte a népet. félelmet nem ismerõ visszatérése Olaszországba sérthetetlenséggel övezte. amely a titkos társaságok minden volt tagját Európából. a rend csak irgalmatlan rendszabályok alkalmazásával állítható helyre. Ilyen volt még nem is olyan régen az orosz autokrácia. errõl kizárólag mi fogunk tudni. Ezek valamennyi társadalmi rétegbõl kerülnek majd ki. A páholytagok között lesz a nemzetközi és nemzeti rendõrség úgyszólván . akinek a haja szálát sem görbítette a vérrel áztatott Olaszország. amely összeköti egymással az összes forradalmi és liberális elemet. Ugyanígy fogunk eljárni azokkal a nemzsidó szabadkõmûvesekkel is. vagy esetleg vihetnek. ilyen nimbusz pedig csak a hatalomnak oly tiszteletet parancsoló hajthatatlanságával teremthetõ meg. A nép nem nyúl hozzá ahhoz. hogy palástolják a szabadkõmûvesség elõbb említett igazgatóságát. amely magán hordja a misztikus okokra.Isten akaratára visszavezetendõ sérthetetlenség jelképeit. Kormányunk döntései véglegesek. A gój társadalmakban. akiket valamilyen okból megkímélünk. Ezekben a páholyokban fogjuk megkötni azt a csomót. így tudomásunk lesz a legtitkosabb politikai összeesküvésekrõl is. aki merészségével és lelkierejével hipnotizálja. Közben azonban. amíg hatalomra nem jutunk. mindenki más elõtt ismeretlen lesz. akik túl sokat tudnak. Gondoljunk Sulla példájára. pedig azt a vért õ ontotta: Sullát a nép istenítette éppen a hatalma miatt. Az uralom szilárdságának legfõbb biztosítéka a hatalom nimbuszának megerõsítése. Az összes páholyt központi igazgatóság alá fogjuk helyezni. a számûzetéstõl való állandó félelemben fogjuk tartani. és hogy kiadják a jelszavakat és utasításokat. azokba be fogjuk vonni mindazokat. õk a jövõbeli jólétért szenvednek.szolgáltak minket. melyek kifejezésre juttatják az államhatalom ellenállhatatlan erejét: nem szabad tekintettel lenni az esetleg elbukó áldozatokra. amelyekben elültettük. amely a mi bölcseinkbõl fog összetevõdni. Törvényt fogunk hozni. hanem kötelezettségek vállalásával is igazolja. ezután azonban fel fogjuk oszlatni õket és tagjaikat Európától távol esõ földrészekre fogjuk számûzni. ellenkezõ módon fogunk eljárni: a világ minden országában szabadkõmûves páholyokat fogunk életre hívni és szaporítani. akik kimagasló szerepet visznek a közéletben. és szilárdan megalapoztuk az egyenetlenség és ellenkezés szellemét. nem számítva a pápaságot. amely egyetlen komoly ellenfelünk volt a világon. és azok irányítása már kitervezésük napjától kezdve a mi kezünkben lesz. uralmunk középpontjából való számûzetéssel fenyeget. A páholyoknak meglesznek a maguk képviselõi. akik arra szolgálnak majd. Ennek a jólétnek a megvalósítása kötelessége minden kormánynak. Azokat közülük. és ezeken keresztül fogjuk leginkább érvényesíteni befolyásunkat. ugyanis ezek a páholyok lesznek legfõbb hírszerzési központjaink.

Titkos társaságokba legkészségesebben szellemi foglalkozásúak. Ha megrázkódtatás éri a világot. egyesek meg azért. hogy kölcsönvegyék másokéit. hogy nemcsak a maga külön rendszabályait alkalmazhatja az ellenszegülõkkel szemben. mint legmegbízhatóbb szolgáink egyike. hogy keresztülvihessék terveiket. még a cselekvés közvetlen hatását sem ismerik. míg a gójok semmit sem tudnak ezekrõl a dolgokról. és csak azt nézik. Amennyire a mieink megvetik a külsõ sikert. hogy magukévá tegyék sugalmazásainkat. hogy elképzeléseik megvalósításával pillanatnyilag kielégítsék önteltségüket. mi ismerjük minden történés végsõ célját. az õ szolgálatuk ugyanis pótolhatatlan számunkra. Önök el sem tudják képzelni. miközben nincsenek is tudatában azoknak és teljességgel meg vannak gyõzõdve arról. és észre sem veszik. hogy kihasználjuk a siker okozta önteltségüket. amennyiben a rendõrség abban a helyzetben van..minden ügynöke. Magától értetõdik. merre vezetünk. hogy elgondolásaik soha sem vezethetõk vissza saját kezdeményezésükre. s meg nem eshetik velük. karrieristák. melyet mi eszeltünk ki. ez azt fogja jelenteni. hogy alkalmuk legyen megvalósíthatatlan és megalapozatlan álmodozásaikról nyilvánosság elõtt beszélni. vagy abban a reményben. többnyire könnyelmû emberek lépnek be. Rendszerint beérik azzal. hogy nekünk és senki másnak kell irányítanunk a szabadkõmûves tevékenységet. stb. Ez ugyanis lassan hajlamossá teszi õket arra. Ha azonban bárhol a világon összeesküvést szõnének.. A sikert azért engedélyezzük nekik. hogy fel kellett kavarnunk. hogy azok segítségével nekik is jut valami a közös koncból. hogy mozgásba hozzák annak a gépnek mechanizmusát. hanem a mi sugalmazásaink eredménye. legyen az akár csak a megszokott taps elmaradása. általában olyanok. hogy önteltségükben a legbölcsebb gójok is akaratlan naivitásnak milyen állapotába hozhatók s ugyanakkor milyen könnyû elvenni a bátorságukat a legkisebb kudarccal is.. hanem a mi tevékenységünket is palástolhatja és ürügyeket szolgáltathat elégedetlenségre. hogy gondolataik saját csalhatatlanságukból fakadnak.. melyek osztogatásában rendkívül bõkezûek vagyunk. annyira készek a gójok bármely tervet is . A gójok vagy kíváncsiságból lépnek be a páholyokba. mert mi tudjuk. és szolgai megalázkodásra késztetni õket új sikerek kilátásba helyezésével. szomjaznak a siker és taps után. akiket nem lesz nehéz kezelnünk és felhasználnunk arra. annak élén senki más nem fog állni. hogy megbontsuk túl nagy összetartását.

Oly módon végzünk a szabadkõmûvesekkel . Soha nem volt és soha nem is lesz annyi eszük.. Miközben liberalizmust prédikálunk a gójoknak.feláldozni. A legfontosabb és elvi jelentõségû ügyekben és kérdésekben a bírák úgy döntenek. Befolyásunkra a lehetõ legkisebb mértékre korlátozódott a gójok törvényeinek végrehajtása. amilyen megvilágításba mi azokat a gój közigazgatás számára helyezzük. persze a mieink közül is sokakat fel kellett áldoznunk. valamennyien úgy halnak meg. akiket a cél érdekében fel kell áldozni. A halál minden ember életének elkerülhetetlen vége. Ilyen módszerekkel a szabadkõmûvességen belül gyökerestõl kiirtottunk minden ellenkezést rendelkezéseinkkel szemben.a mi eszközeink. a mû megalkotói számára. Ezt tudva. amilyenrõl még csak nem is álmodhattak.méghozzá megdöbbentõen világos bizonyíték -. mint saját magunk. nem bizonyíték ez arra . Ez a lelki sajátosságuk lényegesen megkönnyíti számunkra azt a feladatot. félelmükben még a hittestvérek sem mernek tiltakozni. nem szabad visszariadni semmiféle eszköztõl. hogyha az ember komoly célt akar elérni. ami szavatolja sikerünket. mintha halálukat normális betegség okozná.. hogy céljainknak megfelelõen irányítsuk õket. továbbá újságnyilatkozatok vagy egyéb eszközök segítségével. csakhogy sikerük legyen. Az.. bár látszatra semmi közünk hozzájuk. hogy azt a hittestvéreken kívül senki még csak nem is gyaníthatja soha.ha arra szükség van -. megõrizte nemzetünket a megsemmisüléstõl. És mennyire elõrelátók voltak a mi bölcseink a régi idõkben. még halálos ítéletünk áldozatai maguk sem. hiszen a természet a világ teremtése óta egymástól különbözõ egyedeket hoz létre. hogy aránylag kevés áldozatunk volt. Mi nem számoltuk a gój barmok ivadékainak áldozatait. A szabadelvû törvénymagyarázatokkal megfosztottuk a törvényt tekintélyétõl. és úgy látják az ügyeket. Ezt olyan személyek segítségével érjük el. amikor azt mondták. hogy egyéniségeket alkosson. hogy az egyéniségnek fel kell olvadnia a kollektivizmus jelképes egységében. és fejük kong az ürességtõl. Jobb ezt a véget azok számára siettetni. mennyire fejletlen az õ értelmük a miénkhez képest? Fõleg ez az. ennek árán azonban már most olyan helyzetet biztosítottunk a mieinknek a földön.. és nem szabad megszámolni azokat. lelkük azonban birkalélek. ahogy mi elõírjuk nekik. Még . Ráültettük õket annak a gondolatnak a vesszõparipájára. akik természetesen . a saját népünket és ügynökeinket feltétlen engedelmességre szorítjuk. Látszatra tigrisek. hogy ez a vesszõparipa nyilvánvalóan ellenkezik a természet legfontosabb törvényeivel. Ha sikerül a gójokat a bárgyú vakságnak ilyen magaslatára vinnünk. akik akadályozzák mûvünket. mégpedig pontosan azért.

úgyhogy mindenki tökéletesen meg fogja tudni érteni õket. katonáknak fognak számítani. még kevésbé képesek hasznosítani a maguk számára annak elõrelátását. Az e legfõbb hatóságnak alárendeltek hatalmi visszaéléseit oly irgalmatlan büntetésekkel fogjuk sújtani. az az idõ. világos. Akkor aztán meg fog szûnni minden visszaélés. melyek nem engedik meg. mindenféle magyarázatok nélkül. hogy vezessük és uraljuk a világot. az lesz.esetleg nagyobb büntetés. Valamennyi törvényünk rövid. ez mindenütt hanyagsághoz vezet. Ebbõl világos. a törvényellenes eljárás vagy hatalommal való visszaélés egyetlen esetét sem fogjuk példás büntetés nélkül hagyni. amely végig fog vonulni rajtuk. tartós lesz. hogy megsértik az igazságosság legfõbb elvét. Ilyen tulajdonságok kimutatása helyénvaló lehet a magánéletben. akikre lesújt a büntetés . A fõ jellemvonás. amikor bemutathatjuk uralmunk áldásait. ha ugyanis ebben hanyagság üti fel a fejét. de nem a közélet terén. valahányszor hajlamosak arra. Ha majd elkövetkezik nyílt uralmunk ideje.. mely nevelési alapja az emberi életnek. A gójok teljességgel baromi eszüknél fogva képtelenek hasznát venni az elemzésnek és megfigyelésnek. Szigorúan szemmel fogjuk tartani a közigazgatás tevékenységét. közigazgatási tisztviselõk hivatali vétségeinek kölcsönös eltussolása . nem pedig a bíró lelki tulajdonságainak kinyilvánítására.felelõs lesz a legfõbb kormányhatalom képviselõjének. akik elesnek a közigazgatás harcmezején az államhatalom. hogy legfõbb tekintélyének egyéni haszon kedvéért történõ legkisebb csorbítását is megfelelõ. Hatalmunk nimbusza megköveteli. újjá fogunk alakítani minden törvényhozást. hogy nem akad majd senki.mindezek a bajok meg fognak szûnni a szigorú büntetés legelsõ példái után. Így például bíráink tudni fogják. Bûntények eltitkolása. és magasabbrendû emberi mivoltunkat a gójok állati értelmével szemben. Ez a különbség a gójok gondolkozási képessége és a mi gondolkozási képességünk között láthatóan fémjelzi azt a pozíciót. a jogszolgáltatás arra való. Bíráink 55 éves korukon túl nem fognak . hogy botlásokért kiszabott büntetésekkel példásan oktassa az embereket. hogy az államkocsi gyeplõit tartók közül bárki is letérjen a közélet útjáról a maga privát mellékútjaira. amelytõl az államgépezet sima mûködése függ. azaz kegyetlen büntetésekkel toroljuk meg.szenátorok és magasabb állású közigazgatási tisztviselõk is elfogadják tanácsainkat. mint amilyet megérdemelnek -. hogy a természet magajelölt ki minket arra. de nem látnak semmit maguk elõtt. akinek kedve lenne túllépni hatáskörét. s ezt az elvet grandiózus tökélyre fogjuk vinni. hogy egy kérdés bizonyos elintézési módjának mi lehet a célja. melyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk. mivel mindenki . elv és törvény kedvéért. Azok.egészen a legalsóbb közegig . Szemük ugyan nyitva van. és nem találnak fel semmit (legfeljebb talán anyagi dolgokat). hogy engedelmességet követelnek parancsainkkal szemben.. hogy ostoba könyörületességet gyakoroljanak.

hogy megengedhetetlen bármiféle visszaélés. és mindenkit hozzá fog kötni a kormány érdekeihez. hogy kiérdemelje azt. Abszolutizmusunk minden tekintetben vaskövetkezetes lesz. elõször azért. Általában csakis olyanokat fogunk kiválasztani bírónak. melyet el kell látniuk. nem pedig abban. Hadd vonjunk le kormányunk számára még egy tanulságot azokból az eredményekbõl. mindenfajta elégedetlenséget. Manapság a gójok bírái kíméletesek mindenféle bûntény elbírálásánál. és nem teszik tudatossá bennük azt a feladatot. saját tisztviselõik tevékenységével. vakon kell majd engedelmeskednie. hogy büntessenek és alkalmazzák a törvényeket. amely megzavarhatná az alattvalók között létesített rendet. mert sorsuk a kormánytól fog függeni. aminek következtében annál jobban meg fognak hajolni akaratunk elõtt: annak. hogy az állam nevelési tervének rovására a liberalizmus megnyilvánulásairól álmodjanak. aki meg akarja tartani állását. 63 amint sok gój manapság ezt képzeli feladatának. elsõsorban az a válaszom. akik pontosan tudják. Ezért döntik romlásba kormányaikat saját erõik. a gójok jó jövedelmezõ állásokat juttatnak alattvalóiknak anélkül. s ezért minden egyes rendeletünkben tiszteletben fogják tartani és feltétlenül végre fogják hajtani legfelsõbb akaratunkat. amelyekkel az államrendszerünk számára szükséges alárendelt tisztviselõk kiképzése összefügg. milyen célra is létesítették azokat. Arra a lehetséges ellenvetésre. hogy a világ minden pénze a mi kezünkben fog összpontosulni. hogy zsákmány után járjanak. A személyek kicserélésének ez a módszere arra is szolgál majd. és nehezebben tudják alávetni magukat új irányvonalaknak. Ilyen állásokat kizárólag olyanoknak fogunk juttatni. tehát nem a mi kormányunk az. amelynek tartania kell a költségektõl. hogy feladatuk abban áll. hogy majd juttatunk nekik valamilyen privát munkát ahelyett. másodszor pedig azért. Ahogy a vadállat útjukra küldi kölykeit. Ki fogjuk irtani a liberalizmust kormányunknak mindazokból a fontos stratégiai állásából. mert ily módon biztosíthatjuk a bírói testület tagjainak rugalmas kicserélését. amelyet elveszítenek. másodsorban pedig meg kell jegyeznem. hogy az öreg tisztviselõk nyugdíjaztatása sokba fog kerülni az államkincstárnak. mert a jelenlegi uralkodók a bírák kinevezésénél elmulasztják beléjük vésni a kötelezettségérzetet. hogy felvilágosítanák õket. minthogy nincs helyes elképzelésük hivatásukról. ez figyelmen kívül fog hagyni minden zúgolódást. hogy szétrobbantsa a kollektív szolidaritást. mert öreg emberek makacsabbul ragaszkodnak elõítéletekhez. és ezek bármilyen .szolgálatot teljesíteni. akiket kitanítottunk a közigazgatási szolgálatra. A fiatal bírónemzedéket arra a nézetre fogjuk nevelni. amelyekre az ilyen cselekvés vezet.

ahogy bölcs szülõk teszik. akik kötelességtudatra és engedelmességre akarják nevelni gyermekeiket. amely alattvalóinak atyja. Ha pedig mégis elõfordul ilyesmi. a világ pátriárkája lesz. És így a jó érdekében mi leszünk ez az erõsebb valami. mindig tudatában kell lennünk annak. hogy azt arra használja fel. akárcsak kormányaik. mint az uralkodóhoz való kapcsolataival. akiket a századok folyamán a gój kormányok nagyzási mániája. hogy mindent elrendeztünk életükben. a kötelességteljesítés kikényszerítésének joga egyenesen kötelezettsége az olyan kormánynak. hogy a nép arra a gondolatra jusson. Politikánk titkai tekintetében ugyanis a világ népei mindig csak kiskorú gyerekek voltak. mert nem szabad megengednünk. Megadatott neki az erõsebb joga. Amint látják. hogy tisztviselõink nem saját kényük-kedvük szerint járnak el. különösen ha arra a meggyõzõdésre jutnak. Saját nemzetünk és alattvalóink atyát fognak látni benne. Amikor Izrael királya a fejére teszi az Európa által felkínált koronát. szorosan szemmel kell tartanunk õket. hogy ismernünk kell tisztviselõink minden lépését. hogy istenítéssel határos hódolattal el fogják ismerni uralkodónk önkényuralmát. amelyeknek híre még ugyanabban az órában el fog terjedni az egész világon. hogy a nép meg legyen elégedve velünk. A világon minden valamilyen alárendeltségi állapotban van. akik uralkodnak -. amiért nem értette meg kötelességét és kinevezésének célját. a rossz példás megbüntetésében ugyanis nagy nevelési feladat rejlik. ha nem az embereknek van alárendelve. egymás közötti vetélkedése követelt. akiket szükségszerûen fel kell majd áldoznia.vagyis azok. A mi királyunk állandó érintkezésben lesz az emberekkel. akkor körülményeknek vagy saját belsõ mivoltának. hogy semmiképp sem nélkülözhetik gondoskodását és irányítását. Azoknak a száma azonban. ami erõsebb. jogra és kötelességre alapítom kényuralmunkat. aki törõdik minden szükségletükkel. Uralkodónk részérõl kormányunk patriarkális atyai gyámságnak fog látszani.. az alattvalók egymás közötti kapcsolataival éppúgy. El fogjuk törölni a fellebbezési jogot. Ezzel kizárólag mi fogunk rendelkezni . mi magunk fogjuk hatálytalanítani a döntést. egyúttal pedig olyan példás büntetést fogunk mérni a bíróra. Ismétlem. . a szónoki emelvényrõl beszédeket fog intézni hozzájuk. Örülni fognak. mindenesetben annak. hogy ez elejét fogja venni az ilyen esetek megismétlõdésének. akik rést ütnek a fennálló rendben. ugyanis joga van jó kormánytól jó tisztviselõket elvárni. azaz az alárendeltség felé vezesse. hogy általunk kinevezett bírák helytelen döntést is hozhatnak. hanem vakon végrehajtják az õ parancsait. Annyira el fogja tölteni õket az a gondolat. ha békében és nyugalomban akarnak élni.. sohasem fogja elérni azoknak az áldozatoknak a számát.megnyilvánulását példás büntetésekkel el fogja fojtani. minden lépésükkel. Habozás nélkül fel kell áldoznunk egyéneket. hogy az emberiséget a természet által meghatározott rend.

ami a politikával függ össze. mint valami komédiát vagy tragédiát. A klasszicizmus helyettesítése. el fogjuk erõtleníteni a kollektivizmus elsõ fokozatát . Szemléltetõ leckék tanítása. Ezekbõl a tárgyakból csupán néhány tucatnyi személy fog oktatásban részesülni. Új elméletek. 7. 14. melyektõl egy jottányit sem térhetnek majd el büntetlenül. . 16. 22. 12. 13. 20. 21. Az uralkodó" tekintélyének hirdetése az iskolákban. eltemetkezve a politikai kérdésekben. 3. Az egyetemeknek nem szabad majd többé pulyákat világgá ereszteniük elõadótermeikbõl. melyekhez már apáik sem értettek. hogy új irányvonalakat szabunk meg számukra. 2. Különös elõvigyázatossággal fogjuk kinevezni õket és állásuk olyan természetû lesz. 9. Pontosan kidolgozott titkos munkatervekkel fogjuk elõkészíteni feladatukra az egyetemek tisztviselõit és tanárait. 23. 5. 24 16. 6. Oktatás és hivatás. 8.1.az egyetemeket azáltal. Hogy hatálytalanítsuk a kollektív erõket a miénk kivételével. akik úgy kotyvasztanak alkotmányterveket. Ki fogjuk zárni a tantervbõl az államjogot és minden egyebet. JEGYZÕKÖNYV Az egyetemek elerõtlenítése. hogy teljesen a mi kormányunktól függjenek. 17. 4. A tanszabadság eltörlése. 10. 18. Önálló gondolkozás. 19. 15. akiket kiváló képességeikre való tekintettel a beavatottak közül fogunk kiválasztani. 11.

mint valamely klubban. a jó példákból levonandó szabályokról. Ezeket az elméleteket vallási dogma szintjére fogjuk emelni mintegy átmenetképpen saját hitünk felé. hogy mire vezetett ez a gójoknál. semmiképp sem fogjuk egy kaptafára hûlni az oktatást. mint a jó példa . melyek ragályként terjesztik a rosszat. ahol is több a rossz.a jövõ programjának tanulmányozásával fogjuk helyettesíteni. Tanterveink elõterében ilyen és hasonló nevelõ-hatású kérdések tanulmányozása fog állni: a gyakorlati élettel kapcsolatos ügyek. akik megengedték ezt a kiáltó abszurditást. aki uralkodik.Ha az emberek tág körének helytelenül irányított politikai ismeretei vannak. hogy uralkodásának ideje alatt az iskolákban és a vásártereken az egész nemzetet kioktassák jelentõségérõl. Minden társadalmi rétegnek szigorúan körülhatárolt oktatást kell kapnia az életben való rendeltetésének és munkájának megfelelõen. szükség van arra. Meg fogunk szüntetni minden tanszabadságot. szeretik azt. új elméletek filozófiájáról. amelyek a gój kormányok hibáit mutatják be. hogy az alattvalók mélyen a szívükbe és gondolataikba zárják azt. akiket mind ilyen irányban neveltek. ez utópista álmodozókat és rossz alattvalókat eredményez. amelyek oly ragyogóan tönkretették államrendjüket. Ezeken a leginkább ünnepnapokon tartandó gyûléseken a tanítók látszólag szabad elõadásokat fognak tartani az emberi kapcsolatok kérdéseirõl. A rendkívüli tehetséggel megáldottak mindig értették és ezen túl is fognak érteni ahhoz. végül pedig a világnak még ki nem nyilatkoztatott. Fel kell vennünk oktatásunkba mindazokat az alapelveket. a társadalmi rendbõl adódó kötelességek. ahogy önök maguk is láthatják a gójok példáján. az ösztönszerû viszonyokból adódó korlátozásokról. Ki fogjuk radírozni az emberek emlékezetébõl az elmúlt századok mindama tényeit. . akik mint a béke és nyugalom támaszát és reményét. Mihelyt azonban hatalomra kerültünk. és csak azokat fogjuk meghagyni. Önök maguk is tudják. mindenféle zavaró tantárgyat el fogunk távolítani a tantervbõl és az ifjúságot az államhatalom engedelmes gyermekeivé fogjuk tenni. alkalomszerû tehetségek kedvéért tehetségtelen embereket is nem nekik való pozícióba engedni. a rossz és önzõ példák kerülése. A klasszicizmust-mint általában a régi történelem tanulmányozásának minden formáját. a népek egymás közötti kapcsolatai. Ahhoz. Mindenkorú tanulóknak joguk lesz szüleikkel együtt összegyûlni a nevelõintézetekben. Ezt a programot külön terv szerint fogjuk összeállítani a különbözõ hivatás.és szakmabeliek számára. melyek nem kívánatosak számunkra. de a legnagyobb õrültség ilyen ritka. aki uralkodik. A kérdés ilyen kezelése különösen fontos. ahol ilyen módon csak meg fosztják állásaiktól azokat. hogy magasabb társadalmi rétegbe küzdjék fel magukat. tetteirõl és valamennyi jótékony kezdeményezésérõl. akiknek születésüknél vagy foglalkozásuknál fogva ott van a helyük.

mely egyformán eredményesen. A gój papság befolyása. engedelmes barmokat csináljon a gójokból. 11. Sok évszázadnyi tapasztalatból tudjuk. 8. . Bourgeois. Hogyan kell harcolni a meglévõ egyház ellen? A kortárs sajtó feladata. Ennek az a célja. ezért el fogjuk fojtani. A pápai udvar. 15. ismertetni fogom önök elõtt ezeknek az elméleteknek alapelveit. 5. mint az egyház pátriárkája. 17. és saját használatunkra lefoglalni az önálló gondolkozás utolsó szikráját is. 12. 21. A gondolkodási készség megfékezésének rendszere már érvényesül az úgynevezett szemléltetõ leckékkel történõ tanításban. bár természetesen különbözõ módszerekkel. 20. 6. Kémkedés a kahal mintájára. 24 17.és jövõbeli cselekvési tervünkrõl szóló fejtegetéseimet. 7. 3. 4.. 16. 2. 18. 10. A zsidók királya. A rendõrség szervezete. 14. 19. A lelkiismeret szabadsága. JEGYZÕKÖNYV Ügyképviselet. 22. A hatalommal való visszaélés. miután eddig már amúgy is saját szempontunkból hasznos tárgyakra és eszmékre irányítottuk az emberek gondolkozását. ha azt ábra formájában bemutatják nekik. 1. 23. Önkéntes rendõrök. Franciaországban egyik legjobb ügynökünk. akik csak akkor alkothatnak maguknak fogalmat valamirõl. mindenféle korban lévõ emberre alkalmazható. 9.Hogy teljessé tegye jelen. hogy az emberek eszmék szerint élnek és azoktól vezéreltetik magukat. s hogy ezeket az eszméket leginkább nevelés útján teszik magukévá.. már nyilvánosságra is hozott szemléltetõ leckékre alapozott új tantervet. hogy tunya. 13.

ezeket pedig jelentések és ügyiratok alapján fogják tanulmányozni. Ez mellesleg véget fog vetni annak a jelenleg dívó korrupt gyakorlatnak is. Ami a többi vallást illeti. s akik mindenütt személytelen. hogy befolyásuk olyan arányban csökkenjen. s ez által demoralizálják az igazságszolgáltatást. mindenáron felmentõ ítéletet igyekeznek elérni.Az ügyvédi foglalkozás hideg. A nemzsidó papságnak a világ népeire gyakorolt befolyása napról-napra csökken. a végrehajtó közszolgálat területére korlátozva az ügyvédi tevékenységet. akiknek nincsenek elveik. mi majd a pápa védelmezõinek képében lépünk fel. azokkal még könnyebb dolgunk lesz. A papi uralmat és a papokat olyan szûk korlátok közé fogjuk szorítani. ahogy azelõtt növekedett. csupán a bíróság részérõl fognak nekik ügyeket kiutalni. konok embereket produkál. Ily módon tisztességes. hogy az ügyvédek egymás közti megegyezés alapján csak azt a peres felet engedik nyerni. . és nem fogjuk elhagyni mindaddig. kegyetlen. Ilyenképpen törvénykezési ügyek egyszerû elõadói lesznek az igazság szolgálatában és ellensúlyként az ügyésszel szemben. Régtõl fogva azon vagyunk. hanem meggyõzõdés vezérel. Ez le fogja rövidíteni a bírósági tárgyalásokat. Ha azonban a nemzetek rávetik magukat. amely ezekben a napokban még nagy akadályt jelenthet számunkra. merõn legális álláspontot foglalnak el. mintha elejét akarnánk venni a vérrontásnak. hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét s így meghiúsítsuk földi küldetését. de korai volna errõl most beszélni. Ügyfeleik védelmét azok bírósági kihallgatása után fogják ellátni a felmerült tényeknek megfelelõen. Ezért szûk határok közé fogjuk szorítani ezt a foglalkozást. Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát. és nem azt. Rendszerint semmiféle ügyben nem utasítják vissza a védelem elvállalását. az ügyvédeknek sem lesz joguk személyesen érintkezni a peres felekkel. aki többet fizet. evégett felhasználva a jogtudomány legjelentéktelenebb szõrszálhasogatásait is. mennyiben szolgálja a közjót. Honoráriumot kapnak majd tekintet nélkül arra. elfogulatlan védelmet fogunk megteremteni. aki a felperes álláspontjának elõadója lesz. úgyhogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának pillanatától. mit ér a védelem szempontjából. Ezzel az ürüggyel be fogunk nyomulni a pápai udvar legbelsejébe. egy láthatatlan kéz ujja a Vatikán felé fogja irányítani a nemzeteket. Mint a bíráknak. Régi szokásuknak megfelelõen minden ügynél azt nézik. amelyet nem személyi érdek. Ha majd elérkezik a pápai udvar végleges elpusztításának ideje. milyen eredménnyel látják el a védelmet. amíg teljesen meg nem törtük a pápaság hatalmát.

akik nem tesznek feljelentést arról. vallásait. hanem azzal fogunk harcolni ellenük. hogy megfigyelés alatt tartsa a többieket. hogy bíráljuk õket azzal a céllal. stb. mindig erõsen rosszindulatú szavakat használva. a tisztviselõk közül. hogy ne harapóddzanak el a visszaélések ezzel a joggal.. amikor a fiatalságot még a hagyományos vallásokban neveljük. míg a tényleges letartóztatásokat a csendõrség és a városi rendõrség hajtja majd végre. ez különben azzal a hatáskörrel. akik szórakozással töltötték idejüket. amellyel a gójok használatára felruháztuk. ugyanúgy az egész világra kiterjedõ királyságunkban is valamennyi alattvalónknak eleget kell majd tennie annak a kötelességének. közül. mindegyikben egyet. Azokat. alkalmazottak és kereskedõk. ahogy ehhez csak a mi tehetséges törzsünk lángelméje ért. hogy saját felelõsségére járjon el. Ügynökeinket egyaránt fogjuk kiválasztani a magasabb és az alsóbb társadalmi rétegekbõl.. Mostani sajtónk általában továbbra is ki fogja pellengérezni a gójok államvezetését. aki annak megszemélyesítése száz kezünkben tartjuk majd a társadalmi élet gépezetének rugóit.A zsidók királya lesz a világ igazi pápája. Akkor majd nem lesz szégyen kémnek és besúgónak lenni. hogy minden módon csökkentse tekintélyüket úgy. mielõtt majd saját hitünkre tanítjuk. Királyságunk Visnu istenség apológiája lesz. tehetetlenségét.. amit politikai ügyekkel kapcsolatban láttak vagy hallottak. Mivel az ezekbõl összetevõdõ testületnek nem lesznek jogai és az nem lesz felhatalmazva arra. egy nemzetközi egyház pátriárkája. akikrõl megfigyelték. nem fogunk nyíltan hozzányúlni az egyházakhoz. ha beigazolódik bûnösségük ebben a bûncselekményben. még ha azok saját családtagjaik is. szintén vád alá fogjuk helyezni és eltitkolás címén felelõsségre vonni. hogy hitszakadást idézzünk elõ. lakájok. Abban a közbeesõ idõben azonban. és kiadók. kocsi-sok. tehát minden hatalom nélküli rendõrség lesz. Tudomásunk lesz mindenrõl hivatalos rendõrség segítsége nélkül is. nyomdatulajdonosok.. hanem érdem. munkások. hogy elkövettek valamit. Ahogy manapság testvéreink kötelesek saját kockázatukra feljelenteni a kahalnak a hitehagyókat. Az alaptalan feljelentéseket mindamellett kegyet-lenül meg fogjuk büntetni. könyvkereskedõk. csak tanúsítani és jelenteni fog: jelentéseinek és letartóztatásainak helybenhagyása a rendõrségi ügyek ellenõrzésével megbízott felelõs személyek csoportjától fog függni. vagy olyanokat. hogy ilyen . a szerkesztõk. Tervünk értelmében az államnak teendõ önkéntes szolgálat elvébõl kifolyólag kötelességének fogja érezni alattvalóinknak egyharmada. ami ellenkezik a kahallal. csak akadályozza a kormányokat tisztánlátásukban.

hogy megszigorítsuk a titkos védelmi rendszabályokat (a legvégzetesebb méreg az államhatalom tekintélye számára). Ez a feljelentõ szervezet ki fog irtani minden hatalmi visszaélést. Nyílt titkos védelem . 17. Másképp hogyan is szaporíthattuk volna el annyira ezeket a bajokat. 23. egyszóval mindazt. 16. hogy a megfelelõ közegeket olyan helyre állítjuk. ahol alkalmuk van bomlasztó tevékenységük során kifejteni és érvényesíteni rossz hajlamaikat. 22. 24 18.a hatalom pusztulása. 21. a hatalom felelõtlen gyakorlása. elsõsorban és mindenek felett pedig a megvesztegethetõség. 12. amit tanácsadóink útján.irányban szolgálja az államot. JEGYZÕKÖNYV Titkos védelmi rendszabályok. megvesztegetést. A hatalom misztikus tekintélye. 6. 3. 14. színleges zûrzavarokat fogunk elõidézni vagy gondoskodni fogunk . erõszakoskodást. 11. 19. 9. Összeesküvések belülrõl történõ megfigyelése. 18. 15. Ha szükségessé válik számunkra. Letartóztatás az elsõ gyanú esetén. az ember emberfeletti jogairól szóló elméleteink segítségével beleplántáltunk a gójok szokásaiba. 5. 13. 10. 7. 2. amelyek zûrzavart okoztak közigazgatásuk kellõs közepén? Az ezt elõidézõ módszerek között a legfontosabbak közé tartozik. A zsidók királyának titkos védelme. 4. mint amilyenek: makacs önhittség. 8. 20. 1.

akik rokonszenveznek kijelentéseikkel. ha nem is az uralkodónkét.vissza fogják tartani a többieket. melynek jó szónokok fognak kifejezést adni. és védelmezni fogják annak elismerésével. hogy az államhatalom rovására megy.. hogy beismerjék gyengeségüket azzal. Nem szabad elfelejteni. akkor e ténybõl kifolyólag halálos ítéletet írnánk alá.ami még rosszabb . hogy az eljut rendeltetési helyére és következésképpen a király maga bírálja el. addig csupán megfigyelõket fogunk elhelyezni közöttük. mert még a gondolatát sem fogjuk megengedni annak. hogy a kormány tudatában van saját gyengeségének. A mi uralkodóinkat csak egészen jelentéktelen õrség fogja titokban õrizni.. nem fogunk hozzájuk nyúlni. Önök tudják. és nõk tömege fogja körülvenni. az alattvalók tiszteletben fogják tartani. hogy ne tülekedjenek. hogy olyan zendülés támadhatna ellene. hogy mindenki láthassa. hogy a nép meggyõzõdésbõl így . A királynak nyílt hatalmi eszközökkel történõ megvédése gyengeségre utal hatalmának megszervezésében. amellyel nem birkózhatna meg és amely elõl kénytelen lenne elrejtõzni. hogy gyakran hajtattunk végre ellenük merényleteket ügynökeinkkel. vagy .. E szónokok köré fognak gyûlni mindazok. akik mintegy véletlenül az elsõ sorokat foglalják el körülötte és . Kényszerítettük az uralkodókat. de mindenesetre a dinasztiájáét. mégpedig nem távoli idõpontra. Ha uralkodónk a nép között mutatkozik. nyájunk vak birkáival.arról.igazságtalanságának. A hatalom nimbuszának fenntartása megköveteli. mindig látszólag kíváncsi férfiak. akik néhány szabadelvû szólammal könnyen rábírhatók bûntettek elkövetésére. hogy sor kerüljön az elégedetlenségnek valamilyen megnyilvánulására. ahogy a gójok tették és teszik. Mivel a legtöbb összeesküvõ kalandvágyból és a dicsekvés kedvéért cselekszik. az elsõ sorokban állóknak át kell venniük a kérvényt és azt a kérvényezõ szeme láttára át kell adniuk az uralkodónak. amíg nem ragadtatják magukat valamilyen szembeszökõ tettre. Szigorúan meg fogjuk õrizni azt a látszatot. hogy uralkodónk kizárólag a nemzet javára használja hatalmát és semmiképpen sem dinasztikus célokra. Ez a többiekre is példaként fog hatni. Ezt a becsületes magatartást látva. Ha megengednénk ezt a gondolatot.mintha a rend kedvéért történne . mert tõle függ minden rend a nép mindennapi életében. ha gyakran fedez fel saját maga ellen irányuló összeesküvéseket: ez ugyanis arra enged következtetni. Ezt ürügyül fogjuk felhasználni házkutatásokra és felügyelet gyakorlására a gój rendõrség kötelékeiben elhelyezett ügynökeink segítségével.. Ha kérvényezõ jelenik meg a tömegben. hogy vele áll vagy bukik az állam minden polgárának jóléte. hacsak politikai színezetet adunk ezeknek a bûntetteknek. hogy nyílt védelmi rendszabályokat jelentenek be. és így semmivé fogjuk tenni az államhatalomhoz fûzött várakozásokat. hogy a gój királyok tekintélyét azzal romboltuk le.

2. melyekhez a kormányon kívül nem érthet senki. de bátorítani fogjuk mindenféle jelentések és elõterjesztések .mindenki azt hiszi. 17.. 24 19. Zendülés. Politikai téren ugyan nem fogunk megengedni semmiféle önálló kontárkodást. 6. A gójoknak ugyan mást prédikáltunk. de éppen ez tette lehetõvé számunkra. 19. 13. az ilyen ügyekben ugyanis a szó szoros értelmében irgalmatlanok leszünk. 22. hogy esetleges tévedéstõl való félelembõl szökésre legyen alkalmuk olyan személyeknek. 11. 18. akik valamilyen politikai vétség vagy bûntett elkövetésének gyanújában állnak. 7. 4. amelyekkel náluk a nyílt biztonsági rendszabályok jártak. 9. 3. 16. JEGYZÕKÖNYV Kérelmek és tervezetek benyújtásának joga. 10. akik beleártják magukat olyan dolgokba. A politikai bûnök hirdetése.beszélhessen: "Bezzeg csak tudna róla a király!". hogy merényletet kövessenek el az uralmon lévõk ellen. nem engedhetjük meg. Politikai bûnök vád alá helyezése. 21. hogy nagy fokban rendelkezik ezzel a tulajdonsággal -. 14. 8. 1. 23. vagy "Majd megtudja a király!" Nyílt védelmi rendszabályok bevezetésével elvész a hatalom misztikus tekintélye: márpedig. nincs semmi mentség olyanok számára. 5. A mi uralmunk alatt a bûnözõket már az elsõ többé-kevésbé jól megalapozott gyanú esetén fogják letartóztatni. 15.. 20. ha helyt adunk bizonyos merészség érvényesülésének . és ha kedvezõ az alkalom. a forradalmárok tudatára ébrednek erejüknek. Ha közönséges bûnügyekben éppenséggel megengedhetõ is a tett indítóokainak figyelembevétele. És még a kormányok sem értenek mindig az igazi politikához. hogy megfigyeljük azokat a következményeket. 12. lesik a pillanatot.

19. Minden tõlünk telhetõt megtettünk . hogy visszatartsuk a gójokat attól. mihelyt meglátnak egy elefántot.annak érdekében. hanem ami a közvéleményt illeti -. A zendülésre való uszítás semmi egyéb. 18. értékpapírok és valutastagnálás. 4. hogy a kormány vizsgáljon meg tervezeteket. s az ölebek máris abba fogják hagyni az ugatást. 2. 14. Progresszív adózás. amely jól meg van szervezve . melyet a forradalmárok állítólag magukra vállaltak a közjó gondolatáért. Az ünnepélyes kinyilvánítás el- . JEGYZÕKÖNYV Pénzügyi program. amelyek azt javasolják. aki helytelenül ítél. mint amikor az öleb megugatja az elefántot. 5. Elegendõ szemléltetõ példával megmutatni kettõjük viszonylagos jelentõségét. 3. 6. Államkincstár. 11. 10. 1. 24 2O.és remélem sikerrel . 15. hogy a sajtóban és beszédekben. Progresszív illeték. és farkukat fogják csóválni. 17. amelyeknek vagy eleget fogunk tenni. az öleb csak azért ugat az elefántra. mert nem ismeri annak erejét és jelentõségét. s ezt éppúgy meg fogja bélyegezni. Ez volt az oka annak. 12. valamint ügyesen összeállított iskolai történelemkönyvekben dicsõítettük azt a mártíromságot. 20. 21. 8. A közvélemény akkor kapcsolatba fogja hozni a bûncselekményeknek ezt a csoportját azzal a megvetéssel. Az elszámolás módszere. 9. 16. Olyan kormány szemszögébõl nézve. amelyek a nép helyzetének megjavítását célozzák.benyújtását. amellyel a közönséges bûncselekményeket ítéli el. A kérdés ilyen beállításával megsokszoroztuk a szabadelvûek számát és gójok ezreit hoztuk birkanyájunk soraiba. vagy bölcs megcáfolásunkkal be fogjuk bizonyítani a rövidlátását annak. tolvajokkal. hogy ilyen eszközökkel küzdjenek a zendülõk ellen.nem ami a rendõrséget. 7. ez fel fogja tárni elõttünk alattvalóink bajait és kíváncsiságait. 13. Hogy a politikai bûncselekmények elkövetõit ne tiszteljék többé hõsökként. 22. gyilkosokkal és mindenféle más visszataszító és piszkos bûntettek elkövetõivel együtt fogjuk õket a vádlottak padjára ültetni. 23.

hogy az államban minden a királyé (ami könnyen megvalósítható). Ennek megfelelõen a vagyon bizonyos százalékarányát fogják adóként fizetni. hogy már céloztam erre a kérdésre. A gójok uralkodói: udvaroncok és kivételezés. arra való tekintettel. Ma a pénzügyi programmal fogunk foglalkozni. Aranyszabvány. emlékezetükbe idézem. amit teszünk. Kormányunk ezért különleges óvatossággal fogja kidolgozni az igazságos adózási módszert. tisztességes nyereségrõl beszélek. Mielõtt rátérek a részletekre. mégiscsak elõ kell teremteni az ehhez szükséges pénzeket. autokrata kormányunk önfenntartási okokból el fogja kerülni. Állami kölcsönök. mert ez terveink legnehezebb és döntõ része. Kormányunk abból a feltevésbõl fog kiindulni. Ebbõl következik. Egyszázalékos kamat széria. hogy minden. hangsúlyozom. Ha majd uralomra kerülünk. szabadkõmûves ügynökök. A gazdagoknak tudatában kell lenniük annak.törlése. hogy a szükséges adópénzek legjobban progresszív vagyonadóval teremthetõk elõ. ami senkit sem fog szorongatott helyzetbe hozni vagy tönkretenni. Mivel azonban az államszervezet fenntartása sokba kerül. hogy szabályozza a pénzforgalmat az államban. A tõke stagnálása. mintegy megkoronázása azoknak. lényegileg a pénzen fordul meg. A munkaerõ költségének szabványa. mikor azt mondtam. hogy kötelességük feleslegük egy részét az állam rendelkezésére bocsátani. melyet beszámolóm végére hagytam. Valutaügy. Ipari részvények. Törvényben biztosított joga lesz bármilyen pénzösszeget bevonni. hogy a nép atyjának és oltalmazójának szerepét játssza. a vagyon feletti ellenõrzés . hogy a néptömegeket érzékenyen megterhelje adókkal. mivel az állam szavatolja vagyonuk többi részének biztonságos birtoklását és a tisztességes nyereséghez valójogot. Költségvetés.

és közben lemarad a kövér falatokról. A tõkével százalékos arányban növekedõ adó sokkal nagyobb jövedelmet fog hozni. Ez a bejelentés csak bizonyos meghatározott összegtõl felfelé lesz kötelezõ. hogy joguk legyen vagyonra. Ettõl teljesen eltekintve is a tõkések megadóztatása csökkenti a magánkezekben lévõ vagyon növekedését. Nehogy a mûvelt osztályok adófizetõi túlságosan aggódjanak az új adók miatt. amibõl el lehet venni. s errõl a nevek feltüntetésével pontos nyilvántartást fognak vezetni. hogy azzal ellensúlyozzuk a gój kormányok erejét . a királyi vér kiváltságának nem szabad ürügyül szolgálnia az állampénzek elherdálására. . hogy magántulajdonnal rendelkezik. pénzátutalás és örökség után progresszív illetéket kell majd fizetni.akár pénzt.az a rend és nyugalom elengedhetetlen záloga. kivéve azokat az összegeket. Ennek a szociális reformnak felülrõl kell jönnie. ha nem így lenne.vagy vagyonadó. aki valamely vagyontárgyat .másra ruház át ennek az adónak lerovása nélkül. Minden vásárlás. akiket az állam fog eltartani állami tisztségeket kell viselniük vagy dolgozniuk kell ahhoz. Mindenki. köteles lesz az adó után kamatot fizetni az illetõ összeg átruházásának pillanatától addig az idõpontig. kizárná a köztulajdonhoz való jogát. amikor felfedezik. mert látni fogja. hogy elmulasztotta bejelenteni az ügyletet. amely most csak azért hasznos számunkra. Az az erõ.ugyanis véget fog vetni a törvényesség látszatával folyó rablásnak. azt az állam szükséges pénzügyi támaszának. a béke és jólét fenntartójának fogja tekinteni. mert zavart és elégedetlenséget okoz a gójok között. A vagyonátruházásokról kiállított okmányokat a régi és az új tulajdonos családi és utónevének valamint állandó lakhelyének feltüntetésével hetenként be kell majd mutatni a helybeli adóhivatalban. hogy vége szakad a szegény ember gyûlöletének a gazdaggal szemben. akár másvalamit . amelyre a mi királyunk támaszkodni fog. hogy az ezek megvalósításához szükséges pénzt a gazdagok fizetik. mint a jelenlegi fej. akik nem érzik a terhet. az egyik ellentmondana a másiknak: az a tény. Az uralkodó rokonainak . s akiknek van elég. a béke egyensúlyában és szavatolásában rejlik. mert az idõ megérett rá . amelyek az uralkodó és a közigazgatás szükségleteinek fedezésére szolgálnak. Az uralkodónak nem lesz külön magánvagyona. amely így semmiségek után fut. teljes számadást fognak kapni adópénzeik rendeltetésérõl. s ennek érdekében a tõkéseknek le kell adniuk jövedelmük egy részét az államgépezet zavartalan mûködésének biztosítására. hiszen az államban minden az õ családi öröksége. és kárára van az államnak.államvagyonukat. amelyekben ma azért összpontosítjuk a vagyont.kivéve örököseit. Az állami szükségleteket azoknak kell fedezniük. Az ilyen intézkedések arra vezetnek majd. A szegényekre kivetett adó magában rejti a forradalom csíráját.

amely még nem lehet kész. A pontosan meghatározott és nagyvonalúan kiszámított összegeken kívül egyetlen fillért sem lenne szabad visszatartani az állampénztárban.amely meghaladja a szükségleti cikkek vételének és eladásának normális kiadásait. A forgalomban lévõ pénz egy részének kamatozó értékpapírokkal való helyettesítése pontosan ilyen stagnálást idézett elõ. az ilyenek után csupán bizonyos százalékarányban megállapított illetéket kell fizetni. hogy pazarlás folytán hiányok keletkezzenek. véget fogunk vetni annak. hogy pénzt vontunk ki a forgalomból. hogy forgalomban legyen. Számvevõszékeket is fogunk létesíteni s ott az uralkodó bármikor teljes áttekintést kaphat majd az állami bevételekrõl és kiadásokról. és minden stagnálás a pénz körforgásában zavarólag hat az államgépezet mûködésére. Gazdasági válságokat idéztünk elõ a gójok számára egyszerûen azáltal. melyet még nem hagytak jóvá. Hogy az uralkodónak elég ideje legyen tulajdonképpeni feladatainak ellátására. Az ilyen. és csak saját érdekeiket nézik. akinek nem lesz érdeke megkárosítani az államot. Ugyanezekbõl a pénzekbõl bizonyos részt találmányok és különleges munkateljesítmények jutalmazására is félre fogunk tenni. az államügyek ellenõrzésére és megfontolására. állami pénzekkel teremtett munkaalkalmak szorosan össze fogják kapcsolni a munkásosztályt az állam érdekeivel és a kormánnyal. az állam érdekeivel pedig nem törõdnek. Ereje így nem fog többé felaprózódni köpönyegforgató kegyencek között. hogy az udvari etikett kedvéért reprezentálnia kelljen fogadásokon. Ezekkel a tartalékalapot meghaladó összegekkel közmunkákat fogunk végeztetni. Ezért az õ személyes ellenõrzése ki fogja zárni azt a lehetõséget. és mindazt. kivéve a folyó havi elszámolást. Az olajadagolás megakadása megállíthatja a gépezet mûködését. újra forgalomba kell hozni. akik csak azért nyüzsögnek körülötte. Az egyetlen személy. úgyhogy azok kénytelenek voltak ugyanezekhez a . hogy részük legyen az udvar fényében és pompájában. az állam tulajdonosa. ami ezen felül befolyik. mert a pénz arra való. Számítsák csak ki. hogy az ilyen adók hozama hányszorosan fogja meghaladni a gój államok jövedelmét! Az államkincstárnak bizonyos tartalékalappal kell majd rendelkeznie. Óriási tõkéket stagnáltattunk s vontunk el így az államoktól. amely számára a pénz az olaj. az uralkodó. ami oly sok felbecsülhetetlen idõt emészt fel. Ennek a körülménynek következményei már eléggé észre is vehetõk. és az elõzõ havit.

mire pótköltségvetést kérnek. hogy különválasztásukkal ne lehessen értelmüket elhomályosítani. mindez kiegyenlítési költségvetéssel végzõdik. ez véget fog vetni annak. Hogy ne legyen fennakadás az állami szükséglétek fedezésére szolgáló pénzek kifizetésében. hogy az aranyalap a vesztét okozta azoknak az államoknak. A kibocsátott pénz mennyiségének meg kellene felelnie a lakosság növekedésének és ezért születésük napjától kezdve már a gyerekeket is számításba kell venni. A mi uralmunk alatt a munkaerõköltséget fogjuk bevezetni pénzalapként. mint pénzfogyasztókat. felszívta a népek életerejét. mivel a következõ évi költségvetést az összes pótlások összegének megfelelõen irányozzák elõ. annál kevésbé. és így az . Azokat az újításokat.. hogy helyrehozzák a dolgokat. a pénzmennyiséget minden születéssel növelni. A bevételi és kiadási költségvetéseket közvetlenül egymás mellett fogjuk vezetni. ezek összegét és kiutalásuk feltételeit az uralkodó rendeletileg fogja rögzíteni. olyan formákba fogjuk öltöztetni. Ezek a kölcsönök kamatfizetési terheket róttak az államokra és a tõke rabszolgáivá tették õket. ezt kimerítik három hónap alatt. hogy azt papírban vagy fában számítják-e. amelyek azt bevezették. amelyet minden évben ki kell bõvíteni a következõ okból: a költségvetésbõl félévig futja. mert a gójok az õ rendellenességeikkel zavaros állapotokat teremtettek a pénzügyek terén. ami által az kicsúszott a kisiparosok kezébõl. A legfõbb rendellenesség. a szabályostól való eltérés akár 50 százalékot is kitesz egy év alatt. hogy olyan állami költségvetést irányoznak elõ. mivel kivontuk az aranyat a forgalomból. Mármost. A számításokat minden départmentnak (a francia közigazgatási egység). minden körzetnek külön-külön el kell végeznie. Ki fogjuk hangsúlyozni. mert nem tudta kielégíteni a pénzszükségletet. A pénzkibocsátás újjárendezése lényeges kérdés az egész világ számára. és ezért nem elégítheti ki a munkások összes igényeit. Önök tudják. hogy az újításokra azért van szükség.stagnáló tõkékhez folytatólagosan kölcsönökért folyamodni. Az iparnak a tõkések kezében történt csoportosítása. s ezzel gyengítette az államokat is. hogy valamely minisztérium elõnyben részesítsen egy intézményt mások rovására. amelyeket a gójok pénzügyi intézményeiben és eljárásában tervezünk. amint erre rá fogunk mutatni.. hogy senkire sem fognak riasztólag hatni. amikoris egészen mindegy lesz. Mi a pénzkibocsátást összhangba fogjuk hozni valamennyi alattvaló normális szükségletével. és minden halálozással csökkenteni fogjuk. azután külön költségvetést kérnek azért. A jelenlegi pénzkibocsátás általában nem felel meg a fejenkénti szükségletnek. amennyire csak lehetett. abban áll.

Öt százalékos kamat esetén az állam húsz év elteltével hasztalanul fizet kamatokban az államkölcsönnel azonos összeget. akiktõl pénzt vett kölcsön ahelyett. mint piócák az állam testén. mihelyt azonban szert tettünk a megfelelõ személyekre. hogy kiegyenlítse gazdag idegeneknél fennálló számláját. Ebbõl világos. fõleg az idegen államkölcsön? Az államkölcsön azt jelenti. Addig. hogy ezeket a garasokat saját szükségleteire teremtette volna elõ az államkölcsönt megtetõzõ kamatfizetési kötelezettség nélkül. úgyhogy menthetetlenül el kell pusztulniuk. Az ilyen módszerek következtében.mindez a mi kincstáraink adósaivá tette országaikat akkora összegek erejéig.kifizetetlen adósságnak. hogy a mi uralmunk alatt nem tûrhetjük majd a gazdasági kérdések ilyenfajta kezelését. Minden államkölcsön annak következménye. a miniszterek megvesztegethetõsége. hatvan év alatt annak háromszorosát és közben az adósság változatlanul megmarad . mint amilyenre a gójokat rávettük. amelyek a kölcsöntõke összegéhez mért kamatfizetési kötelezettséget tartalmaznak. amelyeket nem lehet eltávolítani. csupán arról volt szó. továbbra is ragaszkodnak ahhoz. hogy az állam gyenge lábakon áll és nem ért sajátjogainak érvényesítéséhez. akik ahelyett. Ezt nyomon követi az államkölcsönök idõszaka. hogy teljesen lehetetlen . hogy külföldi síkra tereljék az államkölcsönöket. negyven év alatt az eredeti kölcsön kétszeresét. hogy ideiglenes adót vetnének ki alattvalóikra. államkincstáraik üresek. ez pedig végképp kikészítette és csõdbe juttatta az összes gój államot. valamint más vezetõ személyiségek hozzá nem értése a pénzügyekhez . amíg maguktól le nem hullanak vagy az állam le nem rázza õket. hogy az állam kormányváltókat bocsát ki. Tehát mi is lényegében az államkölcsön. hogy egyre többet szedjenek magukra. melyeket a gój államok gondatlansága megenged. A gój államok azonban nem rázzák le õket. Idegen kölcsönök olyanok.évi költségvetés tíz év alatt megháromszorozódik. A kölcsönök Damoklészkardjaként lógnak az uralkodók feje felett. Önök teljesen tisztában vannak azzal. hogy az állam mindenféle fejenkénti megadóztatással elveszi a szegény adófizetõktõl az utolsó garasokat is csak azért. Az uralkodó gój királyoknak az államügyek vezetésében tanúsított felületessége. kinyújtott kézzel koldulni mennek a mi bankárainkhoz. kimerülve ettõl az önkéntes vérveszteségtõl. az államok egész vagyona a mi zsebünkbe folyt és a gójok alattvalói sarcot kezdtek fizetni nekünk. hogy a gójok a szegények zsebébõl a gazdagokéba rakták pénzüket. amíg az államkölcsönök belföldi kölcsönök voltak.

Ez az intézkedés meg fogja szüntetni a pénz stagnálását. ami mind hasznos volt számunkra. . hogy sem az uralkodó. Kamatozó értékpapírok kibocsátására kizárólag az ipari vállalatoknak lesz joguk. Határozott költségelõirányzat nélkül pedig nem lehet kormányozni. mint ezek a társaságok. Nálunk a kormány is vesz majd ipari értékpapírokat. az élõsdi nyerészkedést és henyélést. mint hogy saját népüktõl vegyék el azt a pénzt. melyek kiszívják az állam egész erejét. Mi nem fogjuk megengedni a pénz stagnálását és ezért a kamatozó állami értékpapírokat is meg fogjuk szüntetni egy egyszázalékos széria kivételével. melyeknek a gójok feletti uralmunkat köszönhetjük. sem pedig más célra fordítani. de amelyeket nem engedhetünk meg a mi királyságunkban. mint amelyre a költségelõirányzat szánta.hõsöket és félisteneket is romlásba dönt.még hozzá ugyancsak meg nem határozott segélyforrásokkal . hogy kölcsönöket vettek fel nálunk kamatra és sohasem gondolták meg. Ily módon nem lesz többé kamatfizetõ kölcsönügyletekbõl kifolyólag. Amilyen világosan jut kifejezésre a gójok tisztán állati értelmének fejletlen gondolkozási képessége abban a tényben. Mi lett volna egyszerûbb. sõt még annak kamatait is csak elõ kell majd teremteniük saját államuk zsebébõl ahhoz. melyeknek nem okoz majd nehézséget kamatot fizetni nyereségükbõl. világosak és határozottak lesznek s az elsõ pillantásra mindenki számára nyilvánvalóvá fogják tenni az újításainkban rejlõ elõnyöket. Véget fognak vetni azoknak a visszaéléseknek. hogy azokat még elõnyösnek is tartották maguk számára. hogy kifizethessenek minket. Ezzel szemben az állam nem hûl hasznot a kölcsönvett pénzbõl. hogy ugyan-ezt a pénzt.azokat visszafizetni. a gój államokkal folytatott kísérleteink során szerzett évszázados tapasztalatokon fognak alapulni. Ezt azonban nem értük el súlyos erõfeszítések és pénzáldozatok nélkül. hogy az államkölcsönök ügyét olyan színben tudtuk feltüntetni elõttük. hogy üzleteket kössön belõle. hanem át fog változni haszonért dolgozó pénzkölcsönzõvé. Azok a költségelõirányzatok. és nem azért. de nem kívánatos a mi uralmunk alatt. Úgy fogjuk felépíteni elszámolási rendszerünket. sem a legjelentéktelenebb köztisztviselõ nem fogja tudni észrevétlenül elvonni rendeltetésétõl akár a legkisebb összeget is. amelyre szükségük volt? De éppen ez bizonyítja fölényes elménk géniuszát. Így aztán kamatfizetés sem lesz többé piócák számára. hogy azt elköltse. Meg nem határozott cél követése . amíg a gójok voltak uralmon. amelyeket annak idején a magunk uralma alatt be fogunk vezetni. mert hiszen az állam azért vesz kölcsön pénzt.

mert a mi államunk viszonylatában nem lesznek külföldiek.A gój uralkodók. 2. 10. 6.kérdezhették volna azok. a pénzügyi zûrzavarnak milyen fokára jutottak. Konvertálás. 18. Takarékpénztárak és járadéklevelek.. csupán kulisszák voltak uralmunk számára. 20. JEGYZÕKÖNYV Belsõ kölcsönök. 4. . akiknek valamikor tanácsokat adtunk. s akiket reprezentatív fogadásokkal. Önök tudják. az udvari etikettbõl adódó kötelezettségekkel és különféle szórakozásokkal eltérítettünk az államügyekkel való foglalkozástól. népeik csodálatra méltó ipara ellenére. 19. hogy a jövõre vonatkozólag megtakarításokat és a helyzet javulását helyezték kilátásba. Tartozások és adók. A legutóbbi összejövetelen elõadottak kapcsán ma részletesen meg fogom világítani a belsõ kölcsönök kérdését. tehát semmiféle külügy sem.. 8.amelyek a gójok nemzeti vagyonával tápláltak minket nem foglalkozom többet. s ezek az elõterjesztések mindig kielégítették a rövidlátó lelkeket azzal. Csõd. De nem kérdezték. 22. 9. 7. 14. 3. Az uralkodókat az ügyek vitelében helyettesítõ favorit udvaroncok által beterjesztett jelentéseket a mi ügynökeink fogalmazták meg helyettük. 12. 1. A külföldi kölcsönökkel . 23. Ipari értékek szabályozása.. 13. mire vezetett a gójoknak ez a gondatlansága. 11. 21. 24 21. Megtakarítások? Mibõl? Új adókból? . 17. 5. 16. 15.. akik elolvasták beszámolóinkat és elõirányzatainkat. A pénzpiacok eltörlése.

mint azt a kockázatot. a kormány saját csapdájába esne és kiderülne. Ha mindenki visszautasítaná a konvertálást és követelné pénzét. ezek azonban nem szüntetik meg. amellyel pénzük más irányú elhelyezése járna. De amikor vége van a komédiának. hogy az egyik adósságot a másikkal fedezzék. s ebben rejlik az egész színpadi hatás: ide nézzenekmondják-. Ezután következnek a konvertálások. hogy mindenki töri magát a kölcsönjegyzésért. A kölcsönt. de magának az adósságnak fedezése nélkül. s azzal okolják meg az áremelést. hogy rendkívül terhes adósságot vett magára. Amikor bejelentik a konvertálást. hogy azok többmilliós adósságtól szabaduljanak meg. hogy fizetésképtelen. hanem csak növelik a tõkeadósságot. és árengedményt tesznek azoknak. amelyre államaiknak még csak szükségük sem volt. új adókkal kell fedezni . Pár nappal késõbb az államkasszák . akik elsõnek jegyeznek. hogy visszafizetik a pénzt mindazoknak. Ezek csökkentik ugyan a kamatfizetést. nem tudja a felajánlott összegeket kifizetni. Az államok bejelentik. Megtehetne ilyet bárki is velünk? Ezért csak a belsõ kölcsönök részleteivel foglalkozom. Kérem önöket. és több a pénz. valamint a következõnek: . szenteljenek különös figyelmet ennek a pontnak. És ha ez a hitel is kimerült.túlzsúfoltak. mint amennyire szükség van (minek akkor jegyeztetni?).Hasznot húztunk a tisztviselõk megvesztegethetõségébõl és az uralkodók hanyagságából. és megindítják a kölcsönjegyeztetést saját váltóikra. hogy belsõ kölcsönre van szükség.akik semmit sem értenek a pénzügyekhez . micsoda bizalom nyilvánul meg az állam kölcsönkötvényei iránt. akik nem kívánják konvertálni kötvényeiket. mert tudják. az árat száz és ezer között szabják meg. A gój kormányok szerencséjére alattvalóik . azaz kamatozó értékpapírjaikra. Ezek az adók tehát arra szolgálnak. Hogy fizetni tudja a kamatokat. ezenkívül pedig nem vihetõk keresztül a kölcsönjegyzõnk beleegyezése nélkül.mint mondják . tegyük fel. az állam azzal a ténnyel találja magát szemben. jóval túljegyezték. sõt még ennél is többszörösen kaptuk vissza a gój kormányoknak kölcsönzött pénzünket.nem a kölcsönt.mindig szívesebben vállalták az árfolyamveszteségeket és a kamatcsökkentést. háromszorosan. kétszeresen. újabb kölcsönökhöz kell folyamodnia. akik kormányozzák õket. hogy a különbözõ országokban teljesen hiányzik minden kapcsolat a népek érdekei és azok között. és ily módon gyakran lehetõvé tették kormányaik számára. A következõ napon mesterségesen felszöktetik a kölcsönkötvények árát. Manapság ezeket a trükköket külföldi kölcsönökkel kapcsolatban nem játszhatják meg a gójok. Hogy a jegyzést mindenki gyõzze. Az államok fizetésképtelenségének nyílt bevallása a legjobb bizonyíték lesz arra. hogy mi minden kölcsönadott pénzt vissza fogunk követelni. hanem csak annak kamatait. ezzel egyidejûleg felajánlják.

19. hogy a kormány szándékainak megfelelõen rögzítsék az ipari értékpapírok árát.) Az értékpapírtõzsdéket hatalmas állami hitelintézményekkel fogjuk helyettesíteni. 17. Ilyen járadéklevelekkel szokták a gójok pótolni államkincstáraik minden hiányát. 16. hogy egyetlen napon 500 millió ipari értékpapírt dobjanak piacra vagy vásároljanak fel. 18. 13. amelyeket takarékpénztárakba és takarékalapokba fizettek be. Ezek a hitelintézetek abban a helyzetben lesznek. 20. 4. mindezeket a pénzügyi és hasonló fogásokat . 5. melyeknek az lesz a feladatuk. az árcsökkentés vagy áremelés minden lehetõsége nélkül. azután messze névértékük alá szorítottuk le az árukat. JEGYZÕKÖNYV A jövõ titka. 3. mint a jövõ jólétének alapja. hogy nyomuk sem marad. hogy értékpapírjaink áringadozásai csorbítsák hatalmunk tekintélyét. 6. mert nem fogjuk megengedni. Ily módon minden ipari vállalkozás tõlünk függõ helyzetbe fog kerülni. vagyis olyanokkal. 2. 24 22. s a gójok értékpapírjaival kapcsolatban így is jártunk el: azzal kezdtük. . elpárolognak a külföldi államkölcsönök kamatainak törlesztése során és azonos összegre szóló járadéklevelek letétbe helyezésével helyettesítik õket. 10. (Az áremelés ürügyet szolgáltat az ár késõbbi csökkentésére. milyen óriási hatalomra fogunk így szert tenni. hogy névértéken felül adtuk-vettük õket. A hatalom és misztikusság imádásának glóriája. 1. 23. amelyek többé-kevésbé rövidlejáratúak. 12. 7. 22. Elképzelhetik. Ha majd elfoglaljuk a világ trónját.mint amelyek nem egyeztethetõk össze érdekeinkkel . Ha ezeket az alapokat sokáig valamely kormány rendelkezésére bocsátják. 9. Értékpapírjaink árát törvényileg fogjuk megszabni a teljes névértéknek megfelelõen. 11. 8. 21. Az évszázadok szörnyûségei. 15. Ezek az adósságok olyan pénzekbõl állnak. 14.úgy el fogjuk söpörni. mint ahogy meg fogjuk szüntetni az összes értékpapírtõzsdét is.manapság minden belsõ államkölcsönt úgynevezett függõ adósságokkal konszolidálnak.

hogy tudatában legyen annak. mert mindenható lesz. hogy ezen a szétszaggatott és megtépdesett földön helyreállítottuk az igazi jót és az egyén szabadságát. s nem fog vezetõk és szónokok után futkosni. mint ahogy az ember méltóságát és erejét sem az a jog teszi. Továbbá. hogy szigorúan tiszteletben tartják az általunk hozott törvényeket. hogy . feltéve. némi erõszakot is kell alkalmazni. hogy igazi jóléthez vezessen. amelyet oly sok évszázadon keresztül el kellett követnünk. hogy az emberiség jótevõi vagyunk.az arany tárházainkból két napon belül bármely tetszés szerinti mennyiséget elõ tudunk teremteni. valamint azt. a múltban és a jelenben végbemenõ történések titkát. akik rekedtre ordítják magukat értelmetlen szólamokkal. hogy mindaz a szörnyûség. amelyekrõl azt mondják. amit eddig kifejtettem önök elõtt. hogy az ember méltósága megköveteli. s egyáltalában nem az ember énje körül forgó fantasztikus elképzelések az emberi méltóság ismérvei. kinek mihez van és mihez nincs joga. Kétségkívül nem szükséges további bizonyíték után keresni arra. végeredményben arra szolgált. s ezzel lehetõvé fogjuk tenni. de mégis helyre fog állni. Egyúttal mindenki elõtt világossá fogjuk tenni. gondosan igyekeztem megvilágítani a jövõben. hogy ez az egyén becsületesen és szigorúan betartja a közösségi élet összes törvényét. hogy uralmunkat Isten határozta el. hogy joga van saját magát és másokat összecsõdült tömegekhez intézett uszító beszédekkel felizgatni. . feltéve természetesen. hogy a szabadság éppúgy nem áll a kicsapongásra és nem jogcím féktelen szabadosságra. valamint a gójokkal fennálló kapcsolataink és a pénzgazdálkodás titkait.hogy mindent rendbe hozzon. hogy az igazi szabadság az egyén sérthetetlenségében áll. hogy az egyén szabadsága egyáltalán nem jelenti azt. A mi kezünkben van napjaink legnagyobb hatalma . Ilyen gazdagsággal rendelkezve nem fog nehezünkre esni bebizonyítani.Mindazzal. amilyenek a lelkiismereti szabadság. hogy mindenki békében és nyugalomban örüljön az életnek a kellõ mértékletesség betartásával. amelyek már a közeljövõben beletorkolnak nagy események áradatába. az egyenlõség és hasonlók. hogy romboló elveket hirdessen. Be fogjuk igazolni. A mi uralmunk dicsõséges lesz. Ehhez van még némi hozzáfûznivalóm. Igaz. kormányozni és irányítani fog.

3.õszintén szólva . A mi államhatalmunk a rend koronája lesz. 16. és hódolatteljes tisztelettel adózzanak neki. A részegeskedés betiltása. és ez magában foglalja az ember egész boldogságát. ezért elégedettek a fennálló renddel és következésképpen érdekük. hogy szilárd legyen a kormány helyzete. mint utópiák. 24 23. A régi társadalom kiirtása és feltámasztása új formában.nagy eszmék. 19. 2. Igazi hatalom nem egyezkedik semmiféle joggal. amelyre káros hatással volt a fényûzés terén kifejtett versengés. Az Isten által kiválasztott. hogy aláaknázzuk a gyárosok magántõkéjét. 1. 5. 23. A kisiparosok nem ismerik a munkanélküliséget. A munkanélküliség rendkívül veszélyes dolog a kormányok számára. 13. Munkanélküliség. vele szemben senki sem meri megengedni magának.semmi egyebek. bár nem mindig tudatosan. Államhatalmunk nimbusza arra fogja késztetni a népeket. Újra helyre fogjuk állítani a kisipart. 15. JEGYZÕKÖNYV Luxuscikkek gyártásának korlátozása. 8. . Erre azért is szükség van. Ezzel meg fogjuk javítani a közerkölcsöt is. amikor pedig . 10. Ezért korlátozni fogjuk a luxuscikkek gyártását. hogy képletesen térdre ereszkedjenek elõtte. A mi számunkra azonban eljátszotta majd szerepét abban a . 22. 7. 4. 11. hogy engedelmeskedjenek nekünk. 20. szerénységre kell nevelnünk õket. ami azt fogja jelenteni. 18. mert a gyárosok gyakran. 9. Hogy az emberek hozzászokjanak ahhoz. 12. 14. hogy akárcsak egy arasznyit is elvegyen tõle.. nagymértékben a kormány ellen hangolják a tömegeket.. 6. 21. még Isten jogával sem. 17.

mert érzik. 24 24. Ledöntötték a társadalmi rend minden formáját. hogy senki más. 15. amelyek tudatosan felveszik a harcot mindenféle fertõzés ellen. amikor kezünkbe kerül a hatalom. amely kivetkõzteti az embert emberi mivoltából. Akkor majd el kell söpörni õket útjából. Akkor majd így szólhatunk a világ népeihez: "Adjatok hálát Istennek és ereszkedjetek térdre az elõtt. Törvénnyel meg fogjuk tiltani a részegeskedést is. Ez az Isten által kiválasztott hivatott arra. A legfõbb uralkodónak.. 20. mint olyan bûncselekményt. Ezért kötelessége lesz ezeket a társadalmakat megsemmisíteni. 22. 1. 6. Az alattvalók . 11. A mostani uralkodók csak nagy nehezen tartják magukat az általunk lezüllesztett társadalmakban. amelyeket csak állati ösztönök vezetnek és nem az emberi ész. 19. aki teljesen független tõlük. hogy védelmet és támogatást nyújthat nekik a szociális bajok ellen. JEGYZÕKÖNYV Dávid király gyökereinek megerõsítése (?). hogy annak romjain felállítsák a zsidók királyának trónját. 2. s amelyekbõl mindenfelé kicsap az anarchia tüze. és állattá alacsonyítja az alkohol hatására. Isten maga vezérelte az õ csillagát. 3. 17. amely fekélyekkel boríthatná el az állam testét. hogy a legkisebb akadály se maradjon.. 18. Mit érnek angyali lelkû királlyal? Az erõ és hatalom megszemélyesítését kell látniuk benne. mindenekelõtt ezt a mindent elnyelõ tüzet kell majd eloltania. 9. Ezek az erõk most diadalmaskodnak. büntetni fogjuk. 16. 8. amennyiben a szabadság és jog álarcában rablásokat és mindenféle erõszakoskodást követnek el. 10. 5. annak. aki homlokán hordja az ember sorsrendelésének pecsétjét. 14. hogy megtörje azokat az értelmetlen erõket.csak az erõs kéznek engedelmeskednek vakon. 12. amikor õ elfoglalja királyságát. hogy azután újra feltámaszthassa õket jól megszervezett csapatok formájában. még ha saját vérükbe is kell fojtania õket. 7. 23. 21. mint õ szabadítson meg bennünket az összes elõbb említett erõszakoskodásoktól és bajoktól.pillanatban. 13. melyek még Isten hatalmát is tagadják. De abban a pillanatban eljátszották szerepüket. aki valamennyi mostani uralkodó helyébe fog lépni.ismételten hangsúlyozom . 4. .

amely már bölcseink számára is lehetõvé tette a világ összes ügyeinek irányítását.A király betanítása. melyek az államhatalom vesztét okozzák.. Közvetlen trónörökösök kizárása. ha elõkészületük ideje alatt könnyelmûségrõl. de mindig gondoskodni fognak arról. a kormányzást csak azokra lehet bízni. A zsidók királyának külsõ jellemének feddhetetlensége.sok évszázad tapasztalatainak összevetése révén . egyszóval azoknak a törvényeknek szellemére. azaz az emberiség tervszerû nevelését az általunk kívánt irányban. akiket beavattak az államvezetés mûvészetének titkaiba. Most rátérek annak ismertetésére. hanem kiváló képességeik alapján. Be fogják vezetni õket a politika legmélyebb titkaiba és a kormány terveibe. s amelyek már önmagukban is veszélyeztetik a királyi tekintélyt. hogy milyen módszerekkel fogjuk mindenütt az egész világon megszilárdítani Dávid király dinasztiájának uralmát. A király maga a sors. . Csakis ezeket a kiválasztottakat fogják megtanítani . hogy ezeken kívül senki se szerezhessen tudomást ezekrõl a titkokról.. puhaságról vagy más tulajdonságokról tesznek tanúságot. Elsõsorban és mindenekelõtt ugyanazt a módszert fogjuk alkalmazni. amelyek következtében képtelenek a kormányzásra.a már említett tervek gyakorlati alkalmazására. a gazdaságpolitika és társadalomtudomány terén tett megfigyelésekre. hogy mindenki megtudja. amelyeket a természet maga állított fel megingathatatlanul az emberi kapcsolatok szabályozására. Dávid utódainak bizonyos tagjai elõ fogják készíteni a királyokat és örököseit hivatásukra. Ennek az eljárásnak az a célja. A király és három jótállója. Közvetlen trónörökösöket nemegyszer ki fognak zárni az uralkodásból. Ezeket nem örökösödési jog alapján fogják kiválasztani.

aki jótállt érte. milyen célokat követ a király a maga rendelkezéseivel. hogy mindkét erõt külön-külön alávessük befolyásunknak. Csupán a király és az a három. hogy szilárd kézben tartsák a kormányrudat. tudja majd. aki hajthatatlan akarattal ura saját magának és az emberiségnek. hogy a király észbeli képességeinek meg kell felelniük annak a kormányzási tervnek. hogy nyilvános helyeken mutatkozzék és beszéljen népével. akiket legközelebbi tanácsadóinak neveznek. hogy állati ösztönök semmiképp se kerekedjenek felül értelmén. még azok sem. akár kegyetlenség árán is. Hogy a nép ismerje és szeresse királyát. Az érzékiség minden másnál jobban lerontja a szellemi képességeket és zavarja a tisztánlátást. Legfõbb urunknak példátlanul feddhetetlennek kell lennie. ". mindenki megtestesítését fogja látni a sorsnak a maga kiismerhetetlen útjaival. elengedhetetlenül szükséges. Ez biztosítja a szükséges kapcsolatot a két erõ között. Az emberiség Dávid szent ivadékaiból származó támaszának.Bölcseink kizárólag azoknak fogják átadni a kormányzás gyeplõit. erre alkalmas kezeknek. és ezért senki sem fogja merni keresztezni ismeretlen útjait. amelyet meg kell valósítania. hogy mi fog történni. mielõtt a fent említett bölcsek meg nem vizsgálták szellemi képességeit. az egész világ legfõbb urának minden személyes kedvtelést fel kell áldoznia népéért. amíg el nem következik az ideje annak. Különösen áll ez az érzékiségre: jellemének olyannak kell lennie. Erre a terrorra szükségünk van mindaddig. amennyiben az emberi tevékenység legrosszabb és legállatibb területére vonja el a gondolatokat. Magától értetõdõ. A király pillanatnyi terveit. Ezért nem fogja elfoglalni a trónt. melyet most terrorral elválasztunk egymástól. hogy a zsidók királya szenvedélyeinek rabja legyen. még inkább pedig jövõbeli szándékait senki sem fogja ismerni. Senki sem fogja tudni. A király személyében. . Nem szabad. a törvény értelmében köteles lesz átadni a kormány gyeplõit más. Ha a király akaratgyengeségben betegszik meg vagy más okból válik képtelenné a kormányzásra. akikben feltétlenül megvan a tehetség arra.

sem bármilyen más eszközt ahhoz. Arra az Oroszországra. " Akinek van füle. A nemzeti szabadságnak hamarosan vége. hogy feltártam a vihar okait. hogy felhívjam rá az emberek figyelmét . És csak most jutottam el arra a pontra.UTÓSZÓ Nyil utószavának befejezõ szakasza (Az 1905-ös kiadáshoz) Montefiore vallomása szerint Cion nem sajnál sem pénzt. amely hamarosan az apatikus Oroszországra fog törni. Az összes ügy . hogy céljait elérje." Közel négy éve. hogy Izrael királyának gyõzelmes uralkodása degenerált világunk fölé emelkedik . Csak Isten tudja. mert az összes kötvény és értékpapír ennek kezében van. akiknek még van fülük. hogy Cion bölcseinek jegyzõkönyvei a birtokomba került.mert ott igazi szabadság nem létezhet. hogy félek. hogy halljanak és szemük. kereskedelem és diplomácia Cion kezében van. . hallja meg.hiába . amelyeket sohasem lesznek képesek visszafizetni.mint Sátán . akiket "szuperkormány"-uk javára befogtak. amely szerencsétlenségére úgy néz ki. Az oktatás teljesen materialista irányvonalával a zsidók láncra verték a nemzsidókat. hogy elvesztett minden elképzelést a körülötte zajló dolgokkal kapcsolatban. hogy készenlétben legyenek azok. Ezek után nem lehet kétséges. Minden ország olyan nagy összegekkel van eladósodva a zsidóknak.és hogy figyelmeztessem a hatalmon lévõket azáltal. Kölcsöneivel rabigába hajtott minden nemzetet. tehát a személyes szabadság is végéhez közeledik . Napjainkban a világ összes kormánya tudatosan vagy tudattalanul alárendeli magát Cion szuperkormányának.ipar. túl késõn sikerült kiadni a könyvemet abban a reményben.hatalmával és terrorjával. hogy lássanak. ahol Cion az arany hatalmát használva uralkodik a tömegeken és a társadalom legtiszteletreméltóbb és felvilágosult rétegén. milyen sok erõfeszítést tettem azért.

oldal). Ez a gátlástalan törtetés és határtalan gõg biztosít termõtalajt az évezredes antiszemitizmusnak. Világi viták és hitszakadások mind feledésbe merülnének a küszöbön álló Antikrisztus eljövetele elleni felkészülés szükségében. könyvének utószavából: Íme a Jegyzõkönyvek lényege. vagy a világ tragédiájának utolsó felvonása elõtt felhúzták a függönyt. -Mindeddig azonban nem vizsgálta meg senki azokat az úgynevezett bizonyítékokat. Azt lehetne gondolni. amelyik kimondta volna. ütött az óra. A zsidó szabadkõmûvesek azért nem találtak bíróságot. Szívembõl érzem. amely egyesítené a lelkipásztorokat és a kereszténység összes képviselõjét. földrengések . hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. a következõket állítja: "A világ azért jött létre. ami tegnap még lehetetlen volt. így valósítva meg a messianisztikus kort:' Ezt a mondatot értelmének lényeges megváltoztatása nélkül a következõképpen is át lehet alakítani: a világ azért jött létre. pletykák. A világ eseményei szörnyû sebességgel felgyorsultak: viták. Részletek Mónus Áron: Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom c. hogy bebizonyítsuk "Cion bölcsei"-nek befolyását a történelembõl. amelyek alapján állítólag "kétséget kizáróan bebizonyosodott". hogy azt a zsidók uralják. hogy sürgõsen összehívjuk a Nyolcadik Ökumenikus Zsinatot. Az Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom címû történelmi tanulmányom ennek a tényállításnak a hiteles voltát bebizonyította. akinek az apja a svájci Laussane városában volt rabbi. Csak Krisztus világossága és Egyetemes Szentegyháza képes Sátán mélységére hatolni és feltárni gonoszságának mértékét. hogy a Jegyzõkönyvek lényeges állításai hitelesek. a "gonoszság titkai"ba. amelyet azzal gyakoroltak a világra. mert az állítólagos hamisságukat semmi sem bizonyítja. hogy elõre megmondták az emberiség biztos közeljövõjét. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. éhínségek.A Cion vérébõl született király . hogy a gyorsan múló napok a Kiválasztott Nép ügyeit szolgálják. Mi most bebizonyítottuk. A Szabadkõmûvesnek lenni "a zsidó lét egyik formája" címû fejezet végén Vadnai Gábor zsidó szabadkõmûves. Jó lenne. ha a kis zsidók ezen elgondolkodnának.minden. járványok. mára már beteljesedett valóság lett. hogy beteljesedjen. de bebizonyította a szabadkõmûves összeesküvés valódiságát is. (220-221.az Antikrisztus hamarosan egyetemes birodalmának trónjára emelkedik. háborúk. . Helyhiány miatt nem mehetünk bele a világtörténelem részleteibe.

akkor a már a nagyközönség által teljesen elfelejtett-a III. Harmincöt év az "Istenség munkatársai" számára annyi. majd pedig a messianisztikus kor eljövetelének és fennmaradásának biztosítására. érlelve igyekszik megvalósítani. amint egy könyv javított kiadása sem bizonyul hamisítványnak. A válasz a következõ volt: "Szeretett barátaim Mózesben. A célja elérésének érdekében minden eszközt felhasznál. melyet . Napóleon császár ellen szerkesztett gúnyirat kiadásában. mint egy világgá kürtölt apróhirdetés. hogy a zsidó szabadkõmûvesség számára az antiszemitizmus jelenléte létfontosságú. A szabadkõmûvesség a világ meghódítására szõtt terveit hosszú távon. mint egy nap a közönséges halandók életében. Napóleon elleni gúnyirat kiadását. meg is hozták Adolf Hitler személyében. A Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozása maguknak a Cion bölcseinek a tette volt. Saját neveiket nem közölték. Á "bölcsek" a Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozásával pogromokat idéztek elõ Oroszországban. azokat fokozatosan fejlesztve. Megkaptuk a levelet. nem bizonyítja azok hamis voltát. Ezt a Jegyzõkönyvek.a köznép gyûlöletét a kis zsidók ellen felszítani . akik már közrejátszottak a III. (223-225. oldal) További jegyzõkönyvek ismertetése 1492-ben. akkor szítanak a legaljasabb módszerekkel. melyben aggodalmatoknak és szerencsétlenségeteknek adtok hangot. elkészítették a védelmükre . Ekként mégis sikerült a Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozatalával a kitûzött célt megvalósítani . Ezzel zsarolják a demokratikusnak mondott országok vezetõit. nehogy a jogos népharag ellenük forduljon. amelyek jelentõs zsidó tömegek Palesztinába történõ kivándorlását eredményezték. amikor a spanyol törvény kiutasítással fenyegette a zsidókat.és egyben magukat rágalmazás áldozataiként feltüntetni. A Nietzschei Birodalom Titkai (Les Secrets de l'Empire Nietzschéen) címû francia nyelvû terjedelmes könyvemben számos jelenkori esemény felidézésével bizonyítom. A Jegyzõkönyveket nyilvánosságra hozó "bölcsek" között voltak olyanok. Spanyolország fõrabbija tanácsért fordult a Konstantinápolyban székelõ Nagy Szanhedrinhez. Ha nincs antiszemitizmus.Az. Az így szerzett pénzbõl a zsidó szabadkõmûvesek meghíznak. A "bölcsek" ugyanakkor egy ügynököt kerestek céljuk megvalósításának elõmozdítására. Izrael Államban pedig atombombákat gyártanak a muzulmán országok sakkban tartására. Chemor. Mielõtt a Jegyzõkönyvek szövegét nyilvánosságra hozták volna. hogy a Jegyzõkönyvek eredeti szövegét esetleg stilizálták.

hogy a keresztényeket rabigába hajthassák. hogy megkísérlik elvenni az életeteket: fiaitokból legyenek orvosok és patikusok. 1919. valóságos hatalomra fogtok jutni. 3. Azt illetõleg. hogy vegyétek fel a kereszténységet: tegyétek azt. február 5-i száma egy érdekes. Izrael Fiai! Közeledik végsõ gyõzelmünk órája. hogy õk vehessék el a keresztények életét. most közel került a megvalósuláshoz. hogy fiaitokból legyenek szószólók és ügyvédek. hogy bármennyire is megalázottak vagytok. (Aláírás) A konstantinápolyi zsidók hercege " **** A Berlinben megjelenõ Prizyv nevû orosz újság 1920. Ne térjetek el ezektõl az utasításoktól. Azt illetõleg. Azt illetõleg. hogy parancs van rá. . aki a 1 1. héber nyelvû dokumentumot közölt. mint ti magatoknak. amelyeket adunk. amely fényt derített a zsidóság titkos szervezeteire Oroszországban: Az okiratot egy Zunder nevû halott zsidó zsebében találták. Bennünk is ugyanolyan fájdalmat kelt hallani róla. 5. A sok más aggodalmat illetõleg: intézzétek úgy. hogy elpusztíthassák a templomaikat. Mesterlövész zászlóalj bolsevik parancsnoka volt.elszenvedtek. 2. hogy elpusztítják a zsinagógáitokat: fiaitokból legyenek kanonokok és lelkészek azért. . Azt illetõleg. A nagy satrapák és rabbik tanácsa a következõ: 1. hogy õk foszthassák ki apránként a keresztényeket. A világ uralmának küszöbén állunk. mert majd tapasztalatból meg fogjátok látni. Nem sokkal korábban gyengék és tehetetlenek voltuk. és ügyeljetek arra. decemberi dátummal ellátott. 4.Az Izraelita Nemzetközi Liga fiókjainak képviselõi számára. és bosszút állhattok rajtuk. Amirõl korábban csak álmodhattunk. mert nem tehettek másként. Teljes egészében a következõket tartalmazta: TITKOS. hogy megfosszanak benneteket a tulajdonotoktól: fiaitokból legyenek kereskedõk. Ezáltal uralhatjátok a világot. hogy Spanyolország királya arra kötelez benneteket. hogy mindig keveredjenek bele államügyekbe.

hogy megfosztottuk õket tulajdonuktól és aranyuktól. Mindezeket majdnem teljes egészében véghezvittük. Biztosra lehet mondani. Mindent megtettünk. Oroszország haláltusáját vívja lábunk alatt. Mindamellett azonban óvatosaknak kell lennünk. és végül térdre kényszerítsük õket. ezáltal irányító hatalmunk van a világ tõzsdéi fölött. sem könyörületet. hogy a gyõzelem megrészegítsen benneteket. hogy az orosz népet a zsidó hatalom rabigájába hajtsuk. Végre megpillanthatjuk az orosz nép keserû. A munkások és parasztok között gyûlöletet és vitákat kell szítanunk. de ugyanakkor nagyon óvatosaknak kell lennünk. amely egy nap ellenünk fordulhat. és láthatjuk õket könnyek között! Ezt a népet tehetetlen rabszolgákká alacsonyítottuk azáltal.mindegyikük mint sok ezernyi más. Legyetek óvatosak és legyetek csendben! Nem kegyelmezhettek ellenségünknek. Legyetek óvatosak. a hagyományokat és a keresztény nemzetek trónjait. de legyetek óvatosak. Izrael Fiai! Közel van gyõzelmünk. a civilizációt. Véget kell vetnünk az orosz nép legjobb és vezetõ elemeinek.ne helyezzetek bizalmat áruló. amelyet szellemi felsõbbrendûségünkkel értünk el. súlyos helyzetét. mert a fõ ellenségünk az elnyomott Oroszország. mert csak mi magunk védhetjük meg magunkat! Ne feledjétek. Steinberg . sötét hatalmakba! Bronstein (Trockij). elõvigyázatosak. Apfelbaum (Zinovjev). A hatalom a kezünkben van. amelyet a keresztények teremtettek. de ne feledjétek . hogy ellenálljanak hatalmunknak. De ne hagyjátok. Rosenfeld (Kamenyev). Oroszország feletti gyõzelmünk. Izrael igaz fiai. stb. Megingattuk a kultúrát. Az idegen vallás és doktrínák tekintélyét nagyon sikeres propagandával könyörtelen kritikának és gúnyolódásnak tettük ki. Szilárdan vonjátok össze soraitokat! Tudassátok népünk nemzeti . Oroszországot legyõztük és tönkretettük. hogy a legyõzött Oroszország ne találhasson vezetõket! Ezáltal minden lehetõség megszûnik számukra. Háborúk és osztályharcok elpusztítanak minden kincset és kultúrát. hogy óvatosaknak kell lennünk. mert a politikai és gazdasági hatalmunk és befolyásunk a tömegekre gyorsan fejlõdik. A városokban a népbiztosság és az élelmiszerbizottság. Izrael Fiai! A régóta vágyott gyõzelmünk órája Oroszország fölött már közel van. Oroszországban a hatalmunk korlátlan. Felvásárolunk kormánykölcsönöket és aranyat. a házbizottság. hogy miután átmasíroztunk lerombolt és legyengült oltárokon és trónokon. hogy mi nem bízhatunk a Vörös Hadseregben. A szent törõdés védelmünkért nem enged sem sajnálatot.most pedig a világ katasztrófájának köszönhetõen büszkén emelhetjük fel fejünket. ugyanazon a kijelölt úton kell tovább haladnunk. a mi embereink kezében van. De legyetek óvatosak.egy pillanatra sem -. a jövõben egy új nemzedékkel ellenünk fordulhat.

6. mégis könnyen párhuzamot lehet vonni az elmúlt évtizedek magyarországi történései és a "bennszülöttekre" vonatkozó használati utasítás között. melyeket a történelem hagyott ránk! Védelmezzen és vezessen szellemünk és tehetségünk! Aláírás: az Izraelita Nemzetközi Liga Szentpétervári Fiókjának Központi Bizottsága. Kötelességünknek éreztük azonban. A Nagykövetség épületeinek területén tilos a bennszülöttek soraiból általunk beszervezett informátorokat fogadni. Államférfi és kommunista pártvezér. az MGB (Állambiztonsági Minisztérium) titkos. miután fõszerepet játszott a második világháború utáni hatalomátvételben. 1947.* egykori lengyel köztársasági elnök dolgozószobájában találták meg. **** A KGB (Állambiztonsági Bizottság) akkori elõdje. AA/CC 113 Utasítás NK/003/47 2. Az információkat a nagykövetség veszi át különleges szolgálatunk közremûködése mellett. Bierut Boleslaw (Rury Jezuickie) 1892-ben született Lublin mellett.politikáját! Harcoljatok az örök eszmékért! Tartsátok az õsi törvények szentségét. Az eredeti orosz nyelvû változatot Boleslaw Bierut. akit Lengyelország Sztálinjának neveztek. Az alábbiakban közölt titkos utasítások állítólag Lengyelországból jutottak el Magyarországra. Moszkva. mert mind témája. Bierut 1918-ban lépett be a kommunista pártba. a találkozók kizárólag nyilvános helyeken történhetnek.aki mellesleg az MGB és a háború elõtti NKVD (Belügyi Népbiztosság) lengyel ügynöke is volt. 1. . 45 pontból álló dokumentuma már megjelent korábban néhány magyar folyóiratban. és . (Szigorúan titkos) K. Az ezekkel az emberekkel való találkozásokat egy erre kijelölt szolgálat szervezi. mind stílusa és eredete kísértetiesen hasonlít a Jegyzõkönyvekéhez. hogy itt is közreadjuk. Habár az alapelvek csak Lengyelországra vonatkoznak. 2.

Lengyelországban. Meggyorsítani azon bennszülöttek likvidálását. És elérni teljes megsemmisítésüket. amikor Hruscsov elõterjesztette a híres "sztálini idõszak bûncselekményei"-t. Megengedhetetlen. 3. amelyek nem a mi kezdeményezésünk folytán keletkeztek. Bulgáriában. a parasztzászlóaljakkal és más társaságokkal és szervezetekkel állnak kapcsolatban. és hozzáláttak a lengyel élet elszovjetesítéséhez. 1920. 1952ben feladta elnöki posztját és miniszterelnök lett. Fõként annak kell nagy figyelmet szentelni. Ennek az ügynek az érdekében ki kell használni a fegyveres ellenzék jelenlétét. 6.életét a kommunista eszmék hirdetésének szentelte. a Szovjet Kommunista Párt 20. 1956-ban halt meg Moszkvában. . megengedhetetlen katonáink és a bennszülött lakosság. közremûködött Wladyslaw Gomulka. Bierut. és 1948ban újjáalakította a pártot Lengyel Egyesült Munkáspárt néven. Egyesíteni kell az összes ifjúsági szervezetet. akik a különleges osztályunk szolgálatában állnak. Sztálin és a Vörös Hadsereg segítségével Bierut és elvtársai 1947-re megszabadultak az ellenzéktõl. végén visszatért Lengyelországba. akik a Kosciluszko-hadseregbe (a Szovjetunió területén a Vörös Hadsereg oldalán harcoló lengyel hadsereg) való belépésük elõtt országunk (a Szovjetunió) területén tartózkodtak. A háború nagy részét ott élte át. 2. ügyelve arra. hogy tiszti kádereink a bennszülötteket azok lakásaiban látogassák. és járási vezetõktõl felfelé a vezetõ helyekre különleges szolgálatunk által jóváhagyott embereket kell helyezni. a szabadulása után a Szovjetunióba ment. hogy minden kulcsszerep olyan embereknek jusson. a Lengyel Munkáspárt fõtitkára elmozdításában. katonaság közötti kapcsolatteremtés. szintén megengedhetetlen egyszerû sorkatonák bennszülött nõkkel való érintkezése. az Interbrigadistákkal. hogy katonáink és a civil lakosság között semmiféle kapcsolat ne jöhessen létre. a Hazai Hadsereggel. a Lengyel Szocialista Párttal. akik Lengyelország Kommunista Pártjával. aki 1945-tõl köztársasági elnök volt. 4. Moszkva hû követõje. Ügyelni kell arra. hogy minden fegyveres akcióban azok a katonák vegyenek részt. Meg kell gyorsítani az összes párt egy szervezetbe történõ egyesítését. és 1938-ban. Csehszlovákiában és Ausztriában hirdette a kommunizmust. Kongresszusa idején. és 1930. 5. között többször letartóztatták. de 1954-ben lemondott. a Lengyel Kommunista Ifjúsági Szövetséggel. 1943. Még a végsõ egyesítés elõtt likvidálni kell a cserkészmozgalom ismert vezetõit.

el kell távolítani azokat az embereket. Ezután pedig el kell kezdeni vidéken a kollektivizálást. Ez elsõsorban az egészségügyet. hogy azon személyek. 13. Elintézni. ne arról kapjanak papírt. 10. hogy a mezõgazdaság ne tudja fedezni az ország élelmiszerellátását. hogy tulajdonosok. akik földet. telket szereznek. Emellett meg kell említeni. Különleges figyelmet kell szentelni annak. 9. valamint az üzemek többségébe különleges szolgálatunkkal együttmûködõ egyéneket kell beépíteni. hanem csak arról. meg kell szervezni. A küldöttek semmi esetre sem hívhatnak össze vállalatok közötti gyûléseket. csökkenteni kell a termelõeszközök kiosztását. Megszervezni és figyelni arra. és ha egy ilyen gyûlést mindenképpen össze kell hívni. esetleg minimális haszonnal járhasson. Ha nincs más megoldás. Nyomást kell gyakorolni a bennszülött hivatalokra. 12. valamint a vezetõ beosztásban dolgozókat érinti.7. akiket különleges szolgálatunk szemel ki. hogy a pártkongresszusok küldöttei által megválasztott funkcionáriusok az elõttük álló teljes idõszakra ne tarthassák meg mandátumaikat. Minden kormányszervbe. 8. a közmûvelõdési szférát. parcellát. akik a koncepciók tervezésében és a követelések felterjesztésében aktivitást fejtenek ki. Minden elkövetkezendõ kongresszusra új küldötteket kell válogatni. hogy azt kiutalták. hogy az állami alkalmazottak (a biztonsági szerveket és a bányaipart kivéve) alacsony fizetést kapjanak. hogy a sajtó kiemelten írjon a bennszülötteknek kiszállított áru mennyiségérõl. (A helyi közigazgatási szervek tudomása nélkül) 1 1. Úgyszintén nem szabad ezt üzletnek nevezni. a bíróságokat. nem engedni õket magasabb posztra. Ha mindez nem vezetne eredményre. Ügyelni kell arra is. . hogy a magángazdálkodás ráfizetéses legyen. a hiányzó mennyiséget behozatallal kell pótolni. A paraszti magángazdálkodással szemben olyan politikát kell folytatni. Az ilyen embereket be kell szervezni. és növelni az állami beszolgáltatási kötelezettségek kvótáit. Amennyiben nagyobb ellenállás keletkezik. hogy a bennszülött sajtó ne közölje a hozzánk szállított áru mennyiségét és fajtáit. Különös figyelmet kell szentelni a szervezési képességekkel rendelkezõ és népszerûségre esélyes egyéneknek. hogy ez az árucsere-forgalom keretén belül történik. csakis olyanokat. amennyiben ellenállást tanúsítanak.

akik a rájuk bízott feladatokat példamutatóan végrehajtják. Minden fegyveres akció és éleslövészet alatt a lõszer mennyiségét fegyverre való tekintet nélkül állandóan szigorúan ellenõrizni kell. a jelentés pedig a központba küldendõ. a nyugdíj. valamint azokat. Nem . 18. melyek különleges utasításainkban vannak feltüntetve. valamint fejleszteni és támogatni tevékenységüket. kirándulások szervezése.) 16. Nagy figyelmet kell szentelni a feltalálóknak és újítóknak. hogy csak azokat a dolgozókat és vezetõket léptessék elõ. Kizárólag a határozatok teljesítésén dolgozhatnak. Azon bennszülöttek tevékenységéhez. A szakszervezeteket más feladatokkal kell elfoglalni. Meg kell szervezni. állami és gazdasági funkciókat viselnek. melyek a bányaiparban hasznosíthatók. mielõtt a többiekkel nem konzultált. 21. Mindent megtenni annak érdekében. hogy azok alkalmazottaik szemében kompromittálják õket. a hiánycikkek elosztásának megszervezése. megfelelõen pontatlanok legyenek. de minden egyes találmányt következetesen fel kell jegyezni. olyan feltételeket kell kialakítani. kulturális és szórakoztató programok. de egyikük sem hozhat határozatot. 17. legyenek azok jogi. ahol már el vannak helyezve különleges szolgálatunk emberei. a politikai vezetés határozatainak és nézeteinek az igazolása. Csak azon találmányok megvalósításához szabad hozzájárulni. 23. melyek túlérnek tevékenységük határain. Megfigyelés alatt kell tartani minden tudományos kutatóintézetet és laboratóriumot.és kölcsönkérelmek elbírálása. 22. 15. Az üzemi önkormányzatok semmiféleképpen sem fejthetnek ki hatást az üzem tevékenységére. hivatal és intézmény foglalkozzon. és akik nem hajlamosak azon problémák analizálására. hogy a határozatok és rendeletek. aki párt-. gazdasági vagy szervezeti jellegûek. 19. (Kivételt képeznek a bányaipart érintõ ügyek.14. hogy az egyes ügyek tárgyalásával egyszerre több komisszió. A szakszervezetek nem szegülhetnek ellen az igazgatóság utasításainak. Mindent elkövetni annak érdekében. A bennszülött tiszti káderekre csak ott bízható felelõs pozíció. és lehetetlenné tegyék visszatérésüket eredeti környezetükbe. úgymint a vállalati üdültetések szervezése. 20.

Ezen termékek árai magasabbak legyenek. Az üzemekben kezdeményezni kell a különbözõ problémafelvetõ és szakmai értekezletek összehívását. A bennszülött vezetés nyilvános fellépései lehetnek nemzeti és történelmi színezetûek. 24. 30. A magántulajdonban lévõ termelõvállalatok és az iparosok csak olyan alapanyagokat és berendezéseket kaphassanak. melyekben hosszabb idõre háziállatokat lehetne tartani vagy nagyobb mennyiségû élelmiszertartalékot felhalmozni. Figyelni kell arra. Az egyes szállítmányok pontosságában zavarokat kell elõidézni. Ha egy találmány már ismertté vált.valósíthatók meg azok a találmányok. 27. 29. ivóvíztartalékként szolgálhatnak. nehogy az újjáépítés alatt álló vagy az újonnan felépített városokban és lakótelepeken léteznek olyan vízvezetékrendszerek. 31. melyeken helyet kap a múlt és a helyi problémák bírálata. 28. Az újjáépített városok és az új lakótelepek lakásaiban nem lehetnek többlethelyiségek. meg kell szervezni annak külföldre való eladását. amelyek a termelés növelését. hogy az ipari hulladék azon folyókba legyen irányítva. de azok nem vezethetnek a nemzet egységéhez. (Kivéve az NK 552-46. Népszerûsíteni kell a dolgozókkal folytatott beszélgetéseket. melyek idõszerû termelési témákkal foglalkoznak. melyek nincsenek rákötve a fõ vízhálózati rendszerre.) 25. A találmány értékérõl és leírásáról szóló dokumentumok közlése megengedhetetlen. ezzel párhuzamban pedig nyersanyagtermelés és nyersanyagbányászat visszaesését eredményeznék vagy akadályoznák a határozatok teljesítését. mint az állami vállalatok hasonló termékei. Számú utasításban szereplõ szállítmányokat. 26. Az ipari objektumok rekonstrukciója és építése során ügyelni kell arra. amelyek meggátolják a jó minõségû áruk elõállítását. feljegyezni az ott elhangzott javaslatokat. Nem szabad megengedni azonban a bírált jelenségek okainak megszüntetését. . valamint olyan beszélgetéseket. észrevételeket és azok szerzõit. A régi. nem bekötött vízvezetékeket és az utcai kutakat szisztematikusan fel kell számolni.

az énekeket. amelyik ugyan támogatná az országunkkal való szövetséget. Különös figyelmet kell szentelni az egyházaknak. azonnal be kell indítani ellene nacionalizmus és sovinizmus vádjával egy rágalomhadjáratot. A propagandamunkába be kell vonni a bennszülötteket. A kulturálisnevelõmunkát úgy irányítani. Megszüntetni a tantárgyak közötti különbségeket. temetõink megrongálása. Meggátolni a belföldi piac ellátását.és fõiskolákból el kell távolítani azokat a tanítókat. Ezt a következõképpen kell csinálni: emlékhelyeink megszégyenítése. de ugyanakkor szorgalmazná a hivatalos vezetés gazdasági tevékenységének ellenõrzését. akik köztekintélynek és népszerûségnek örvendenek. 38. valamint a megfelelõ instrukciókkal megjelölt vállalatokban. Megengedhetõ az adminisztratív szervek bírálata. A helyi kiadványokban nem engedhetõ meg azon bennszülöttekrõl szóló mûvek megjelenése. amelyek a bennszülöttek harcát ünneplik a (az oroszokat kivéve.illetve szakiskolákból. Elõ kell idézni a hivatali adminisztráció minden szinten történõ maximális terebélyesedését. s melyek a szocializmusért vívott harcot hirdetik. . Ügyelni kell minden gyártási tervre a bányaiparban. 34. és a középiskolákban beszüntetni a latin és az ógörög nyelv. a vallásoktatás tartalmát. hirdetõ. a prédikációkat. Figyelni és ellenõrizni az egyházi nyomdákat. de még a temetési szertartásokat is. 37. levéltárakat. és a velük kötött egyezmények értelmét kétségbe vonó röplapok kiadása. nemzetünk és kultúránk befeketítését. Inspirálni kell olyan állami mûvészeti és sportrendezvények megrendezését. A szakiskolákban be kell vezetni a szûk specializációkat. az általános filozófia. 36. korlátozni a forrásmunkák kiadását. de különösen a közép. Ha létrejön egy olyanjellegû szervezet. különösen a német) megszállókkal szemben. és kihasználni a velük szemben létezõ gyûlöletet. a logika és a genetika oktatását. Az alap. akik a forradalomig és a második világháború alatt nálunk éltek. Helyüket kinevezett emberekkel kell feltölteni.32. hogy általános ellenszenv alakuljon ki ezen intézmények ellen. 35. 33. de semmiképpen sem engedhetõ meg számbeli megfogyatkozásuk és normális mûködésük sem. hogy melyik uralkodó szolgálta vagy akarta szolgálni az ország javát. A történelem oktatásában nem szabad megemlíteni. hanem rá kell mutatni a királyok zsarnokságára és az elnyomott nép harcára.

Ez a dolgozó tömegek figyelmét felkelti. csupán a diploma megszerzése. 45. . állítsák bíróság elé.39. Drasztikus esetekben vissza kell hívni õket funkciójukból. hogy az eset bírói mûhibának minõsül. 40. 41. és a legkisebb szakértelemmel rendelkezõ iskolázatlan munkásokkal helyettesíteni õket. akik a bennszülött lakosság tekintélyét élvezik. csak azzal a feltétellel lehetséges ezt megtenni. és a késõbbi változások idejére kádertartalékként számolni velük. szocializmusellenes és az iparosítást ellenzõ tevékenységgel vádolnak. mielõtt még betörnének a köztudatba. likvidálni vagy köztörvényes kihágás vádjával bezárni õket. Meg kell gátolni a politikai perekben elítélt személyek rehabilitációját. nem lesz perújrafelvétel. Gondoskodni a hidak. utak és az összekötõhálózat kiépítésérõl és felújításáról. Azokat a párt által kinevezett vezetõket. Végsõ esetben vezetõ állásba kell tenni õket. akiket népellenes. más hasonló vagy magasabb szintû pozíciókba helyezni õket. 44. 42. Az úgynevezett véletlen események során. fõbb hivatalokban. Odafigyelni arra. valamint a hibás ítélet okozói (bírák. Megdolgozni azokat az ellenzékieket. A munkahelyeken gondoskodni kell a különbözõ funkciókban dolgozó emberek leváltásáról. iskolaügyben dolgozókról van szó). tanúk. 43. hogy egy szükséges katonai intervenció esetén gyorsan és minden oldalról elérhetõ legyen az ellenállás helyszíne vagy az ellenzéki erõk összpontosításának helye. vádlók és informátorok) nem lesznek beidézve. hogy a politikai ellenzék képviselõit lecsukják. hogy a fõiskolákra a legalacsonyabb társadalmi rétegekbõl származók kerüljenek be elsõsorban. minisztériumokban. akiknek nem érdekük szakértelmük növelése. Meg kell szervezni. Nyilvánosságra kell hozni azoknak a vezetõ pozíciókban dolgozó személyeknek pereit (elsõsorban a hadügyben. Amennyiben ez a rehabilitáció elkerülhetetlen. akik tevékenységükkel károkat okoztak vagy az alkalmazottak elégedetlenségét idézték elõ.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.