Tisztelt Látogató!

Ezen az oldalon megtalálható a "Cion Bölcseinek Jegyzõkönyvei" c. Magyarországon, 1999-ben megjelent és betiltott könyv, tanulmányozás céljából, hogy mindenki saját maga eldönthesse, vajon annak állításai igazak, vagy sem. Igen sajnálatos, hogy Magyarországon 40 év diktatúra után még mindig vannak betiltott könyvek, és még mindig vannak "gondolatbûnök". A polgárokat a rendõrség és a bíróság továbbra is kisgyermekeknek nézi, akik nem tudják eldönteni, hogy szerintük mi az igaz, és mi nem. Ez ellentmond a liberális demokrácia alapelvének, a teljes körû szólásszabadságnak, az Alkotmánybíróság mégsem hozott idáig engedélyezõ döntést. Vajon milyen körök érték el, hogy ezt a mûvet sikerült betiltani? Kik félnek attól, hogy a polgárok saját maguk alakíthassanak ki véleményt, és hogy érvekre érvekkel lehessen válaszolni? Mi lesz a következõ mû, amit betiltanak Magyarországon? Szóval itt vannak a jegyzõkönyvek, kérem, olvassák el, és utána alakítsanak ki véleményt róla, (ne pedig elõtte, mint a (csiga) Tv2 riporterei, akiknek persze a sok munkában erre bizonyára nem volt idejük)
Alig van a világon még egy könyv, amelyrõl annyit beszéltek volna, amelyre annyit hivatkoztak volna, amelybõl annyit idéztek volna, mint a Cion bölcseinek jegyzõkönyvei címen ismeretes mû. Nem valószínû, hogy akad európai kultúrember, aki ezt a nevet: "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei" ne hallotta volna. És mégis, ha utánaérdeklõdünk, hogy mi is ez a Jegyzõkönyv, ki olvasta azt, alig pár ember akad, akinek kezéhez ez a rendkívül érdekes és megdöbbentõ dokumentum eljutott volna.

CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI

ELÕSZÓ

Az 1974-ben, Londonban kiadott magyar nyelvû változathoz (részletek)

Alig van a világon még egy könyv, amelyrõl annyit beszéltek volna, amelyre annyit hivatkoztak volna, amelybõl annyit idéztek volna, mint a Cion bölcseinek jegyzõkönyvei címen ismeretes mû. Nem valószínû, hogy akad európai kultúrember, aki ezt a nevet: "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei" ne hallotta volna. És mégis, ha utánaérdeklõdünk, hogy mi is ez a Jegyzõkönyv, ki olvasta azt, alig pár ember akad, akinek kezéhez ez a rendkívül érdekes és megdöbbentõ dokumentum eljutott volna. Annak ellenére, hogy a könyv több mint 30 nyelven megjelent, s így többszázezer példányban kellene, hogy közkézen forogjon, alig szerezhetõ be, mert akármilyen nagy példányszámban jelennek is meg a kiadványok, a könyveket még a III. Birodalomban is napok alatt felvásárolták a titokzatos kezek. A magyar olvasóközönség tájékoztatására kötelességünknek tartottuk, hogy ezt a mûvet most magyar nyelven is megjelentessük. Bár a mû magyarul már régebben is megjelent, a kiadás mégis a legnagyobb könyvritkaságok közé tartozik. (Az egyik változat szerint) az orosz rendõrség 1901ben, egy zsidó házban tartott házkutatás alkalmával nagyobb, héber nyelven fogalmazott kéziratot talált. A kéziratot a rendõrség azonnal átadta Szergej Nyil (Nilus) professzornak, az ismert orientalistának, aki vállalta a fordítást. A kézirat tartalmát az orosz kormány oly megdöbbentõnek találta, hogy a fordításból jó néhány példányt a külföldi államok rendelkezésére bocsátott. Így kapott a fordításból egy példányt a brit kormány is, amit megõrzésre átadott a brit Állami Múzeumnak, ahol a kéziratot 1906. augusztus 10-én vették fel a könyvtár nyilvántartásába... ... Nyil professzor fordítása könyv formájában is megjelent a Szentpétervár melletti Szent Szergej kolostor nyomdájában, 1902-ben. 1905-ben még két kiadás jelent meg a könyvbõl. Ugyanebben az évben - a kiadó megjelölése nélkül Szentpétervárott még egy kiadás jelent meg a Jegyzõkönyvekbõl, amelyet Gottfried zur Beeknek sikerült megszereznie, és ezt a kiadást fordította németre. 1907-ben a szentpétervári süketnémák intézete nyomásában és G. Butmi orosz orientalista feldolgozásában jelent meg a Jegyzõkönyvek 4. kiadása, amelyet Beek ugyancsak felhasznált a német fordításhoz. Nyil tanár fordítása is megjelent újra 1911-ben, a Szent Szergej kolostor nyomásában, amelyet Beek ugyancsak felhasznált. Ezt a kiadást is gyorsan felvásárolták, így Nyil 1917-ben újra kinyomtatta a könyvét. 1917. február 28-án, az orosz szabadkõmûves páholyok a francia és angol páholytestvérek segítségével kirobbantották az orosz bolsevista forradalmat és megbuktatták a cárizmust. Az államvezetést Lvov herceg vette át, maga is ismert szabadkõmûves. Nyil könyvét március 3-án akarták továbbítani a könyvkereskedések részére. A köteteket már berakták egy tehervagonba, amikor fegyveres forradalmárok rohanták meg a pályaudvart, feltörték a vagont, a könyveket kiszórták és az utolsó példányokig megsemmisítették. Miután csak nagy rakás hamu maradt vissza a könyvekbõl, anélkül, hogy bármihez hozzányúltak volna, bármit raboltak volna, eltávoztak. Vagyis kétségtelen, hogy egyetlen

feladatuk a könyvek megsemmisítése volt. Amint pedig Kerenszkij vette át a kormányt, azonnal rendeletileg koboztatta el még a magánkézben lévõ könyveket is. Hasonlóképpen ismerteti a Jegyzõkönyvek keletkezését Victor E. Marsden, "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei"-nek angol fordítója is, aki annak orosz kiadását még oroszországi tartózkodása alatt ismerte meg. (Marsden a londoni Morning Post oroszországi tudósítója volt, a szerk. ) A forradalmárok, akik tudták, hogy Marsden már évek óta foglalkozik a Jegyzõkönyvek angolra fordításának gondolatával, a forradalom elsõ napjaiban elfogták, a Péter-Pál börtönbe szállították, ahonnan azonban sikerült kalandos körülmények között megszöknie. Õ, miután a már megjelent orosz kiadásokból egyet sem tudott magával hozni, az Állami Múzeumban lévõ s az orosz kormány által hivatalosan az angol kormány részére 1901-ben eljuttatott kéziratot fordította angolra. (A magyar fordítás is ez alapján készült. Sajnos a fordító neve a könyvben nincs feltüntetve, így azt mi sem tudjuk közreadni, a szerk.)

ELÕSZÓ az 1922-ben kiadott angol nyelvû változathoz

Magukról a Jegyzõkönyvekrõl nem kell sok szót ejteni bevezetés gyanánt. 1905ben Szergej Nyil jelentette meg a 24 jegyzõkönyvet tartalmazó könyvet. Egy példány a British Múzeum tulajdonában van. A könyvön pecsét mutatja a nyilvántartásba vétel dátumát: 1906. augusztus 10. Oroszországban a Kerenszkij rezsim idején az összes fellelhetõ példányt megsemmisítették, utódai pedig azonnal végrehajtandó halálbüntetéssel sújtottak mindenkit, akinek ez a könyv a birtokában volt. Ez már önmagában is elegendõ bizonyítékot szolgáltat arra nézve, hogy a Jegyzõkönyvek valódiak. Természetesen zsidó kiadványok cáfolják valódiságát, ami arra enged következtetni, hogy Nyil professzor esetleg maga ötlötte ki és foglalta össze az egészet saját céljai érdekében.

amely lényegében zsidó gyõzelem. és ez a bizonyíték nagyon meglepõ. már önmagában is valódiságuk beismerése. Az intelligens olvasó a jelenlegi történelem ismereteibõl és saját tapasztalataiból is megerõsítheti minden sorának valódiságát. Tizenhat évesek. hogy az angol arisztokrácia kisajátításának és hatalma megsemmisítésének . és mindvégig összhangban voltak a világhelyzettel egészen mostanáig. melyet maguk a bölcsek mindig korszerûsítenek. amit a Jegyzõkönyvekrõl hajlandó vagyok közzétenni az. Goldsmid keresztényként nevelkedett zsidó.Mr.ezáltal az angol nép kiszolgáltatottságának . Herzl beszámol az 1895-ben tett elsõ angliai látogatásáról és ott a Goldsmid ezredessel folytatott beszélgetésérõl. az évszázadok alatt többször is kiszivárogtak. ha aránytalanul magas adókat vetnek ki a birtokokra. hogy 1897-ben. Herzl szerint ez kiváló ötlet volt. hogy ezek összhangban vannak a fejleményekkel. a bölcsek számára lehetõvé tette. a modern cionizmus atyjának elnöksége alatt.legjobb módja az. A zsidóknak az az állítása. hogy birtokadózási politikájukat megvalósítsák. Most is összhangban vannak:' Csakugyan összhangban vannak! A Jegyzõkönyvek tartalma Cion uralkodóinak legbensõbb köreiben elhangzott beszédét tárja az olvasó elé. vagy hogy elbagatellizáljuk. Herzl "Naplók" címû kötetének feljebb említett példája fölöttébb jelentõs bizonyítékkal szolgál arra. Feltárja a zsidó nemzet több évszázados közös mûködési tervét. Hol tartották az összejövetelt és kik hirdették ki a Jegyzõkönyveket? Ezekre a kérdésekre a válasz egy bizonyos fokig feltevésen alapszik. az angol hadsereg tisztje. mert az okmányok tartalmát sohasem próbálják cáfolni. és hogy a Jegyzõkönyvek valódiak. és szíve szerint örök zsidó nacionalista. Goldsmid azt javasolta Herzl-nek. február 17-én. július 14-i számában. Következésképp az angol arisztokráciának két lehetõsége maradt: vagy eladják birtokaikat a zsidóknak. Theodor Herzl. a leírtak és a beteljesedések között az összefüggés túlságosan szembeszökõ ahhoz. hogy létezik egy zsidó világösszeesküvés. de nagy a valószínûsége annak. vannak-e közvetett bizonyítékok minderre? Igen. Henry Ford. vagy gyermekeiket zsidókkal házasítják össze. . Ennek fényében tanulmányozhatja ezt az embertelen dokumentumot. Nemrégiben jelent meg Herzl "Naplók" címû kötete. és a Hatodik jegyzõkönyvben határozott utasítások vannak erre vonatkozólag! Az 1906-os angliai választás "liberális" gyõzelme. Ezt a zsidók is jól tudják és ezért kerülik a szembesítést. egy 1921. amelybõl lefordított részletek jelentek meg a "Jewish Chronicle" 1922. Bázelben. A terv egyes részei vagy kivonatai. az elsõ cionista kongresszuson tették õket közzé. a New York-i World-ben megjelent interjúban a "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei"-rõl tömören és meggyõzõen kifejtette: "Az egyetlen nyilatkozat. mint a bölcsek titkai. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. hogy azokat mellõzzük. sõt.

az Allgemeiner Electricitaets Gesellschaft-tól. amely Párizsban székel.) Vessük ezt össze a Tizenegyedik jegyzõkönyv utolsó elõtti bekezdésével: "Isten a szétszórtság ajándékát adta nekünk. MAGYARAZATOK . Õk alkotják a Láthatatlan Kezet.háromszáz istennek az általános tisztjei. amit mindenki gyengeségünknek tart. október 8. Weizmann a bölcsektõl származó következõ idézetet mondta: "A jóságos oltalom. HOGY HÍVJÁK A BÖLCSEKET? Hogy hívják õket? Ezt a titkot még nem tárták fel. vagy más. s éppen ez. hogy az egész világon szétszórta õket. mint a cionista mozgalom vezére. 1920. a zsidók valódi céljainak elenyészõ része.akik mindegyike ismeri a másikat kormányozza az európai kontinens sorsát. és utódaikat a saját körükbõl választják: Tehát a bölcsek ennek a . A Wiener Freie Presse 1912. hogy Dr. Bebizonyítja. hogy "jövõre Jeruzsálemben" találkoznak." (Jewish Guardian. hogy a világ zsidósága nem szándékozik Palesztinába. kérdezhetnénk? Kijelentéseiket maguk a zsidók úgy hirdetik egymás között. Bebizonyítja. Dr. Weizmann. hogy telepítse õket véglegesen Európából. Bebizonyítja. Herzl jelenlegi utóda. Van egy másik nagyon jelentõs körülmény. Minden valószínûséggel õ maga is az egyik fõvezér volt. vagy az "Egyetemes Izraelita Szövetség". A fõrabbi birodalmi körútra indult . október 6-án. hanem .nem három. Weizmann mindent tud róluk. a Walesi Herceg birodalmi körútjának afféle zsidó változata. Hertz fõrabbi tiszteletére adott búcsúztató banketten idézett a Jegyzõkönyvekbõl. hogy a "haza" utáni vágy Palesztinában csak álca. mint keresztények az evangéliumot. De a néhai Walther Rathenau. különálló országba települni. Dr. melyet Isten a zsidók javára cselekedett az. hogy a bölcsek léteznek.ez Õfelsége." A figyelemre méltó összefüggés bizonyít néhány dolgot. 1920. december 24-i számában ezt mondja: "Háromszáz (természetesen zsidó) férfi . hogy a zsidók veszélyt jelentenek a világra és az árja faj ki kell. csupán a jellegzetes látszatkeltésük megnyilvánulása. Ez azt is szemlélteti. az Õ Kiválasztott Népének.KIK AZOK A BÖLCSEK? Tulajdonképpen kik is azok a Cion bölcsei. bizonyult legfõbb erõnknek. Õk nem a "Képviselõk Bizottsága" (az angol zsidó parlament). Bebizonyítja. mely most az egész világ feletti uralom küszöbére vezetett bennünket. némi fényt vetett a tárgyra és kétségtelen. Az a mondás. hogy ismerte a nevüket.

akik úgy mutatkoznak. szigorúan ragaszkodva a tervhez. és erkölcsileg megrontják az embereket.1. hogy fejezze munkáját. 1871-ben. hogy minden eszközzel gazdaságilag kell leigázni az országokat. Ezt úgy kell véghezvinni. A harmadikat Madridban. (A Bill Clinton-Monica Lewinsky affér tökéletes példája ennek. olasz. A második lépcsõfokot Rómában érték el. A jövendölés szerint a Kígyó be kell. A hetediket . e. A Jegyzõkönyvek 1905-ös kiadásának utószavában Nyil a jelképpel kapcsolatban a következõ érdekes beszámolót adja: "A titkos zsidó cionizmus feljegyzései szerint Salamon és más zsidó bölcsek már i. A Harmadik jegyzõkönyv a judaizmus Jelképes Kígyójára való utalással kezdõdik. V Károly idején. amelynek a feje a zsidó közigazgatás tervébe beavatottakat jelképezte. 1790-ben. Õk a. ahol Periklész idején a Kígyó az ország hatalmát kezdte kóstolgatni. miután Európa összes szuverén államát tönkretették. elméletben kidolgozták Cion békés világhódító tervét.a Jelképes Kígyó ravaszságával. a negyediket Párizsban. az ötödiket Londonban. Augustus császár idején. amely azt jelenti. nõk. aláásta és elnyelte ezeknek az államoknak a hatalmát. 69ben. Görögországban tették meg. a szerk. Lajos idején. Ehhez zsidó nõket is bevetnek. i. Ahogy a Kígyó behatolt a nemzetek szívébe. mint francia. amíg a pályát be nem zárja és a fej vissza nem tér Cionhoz. e. stb. hogy gazdasági válságokkal és nagybani pusztítással lelkileg demoralizálják. hogy békés eszközökkel meghódítják a világot Cion számára . XVI. a francia-porosz háború idején. A Kígyó feje csak akkor térhet vissza Cionhoz. A közigazgatást mindig titokban tartották.) A Jelképes Kígyó pályájának térképe a következõ: Európában az elsõ lépcsõfokot i. 1552-ben. A hatodikat Berlinben. a teste pedig a zsidó népet. akik következésképpen be voltak avatva az ügybe. Ezek a bölcs emberek úgy döntöttek. hogy a Kígyó bekeríti Európát és Európa megbéklyózásának segítségével bekeríti az egész világot. kb. 429ben. szabadosság legbiztosabb terjesztõi a nemzetek vezetõ rétegeinek életében. e. 929-ben. 1814-tõl kezdõdõen (Napóleon bukásától). Ez azt jelenti. még magától a zsidó néptõl is. A történelem folyamán részleteiben tovább dolgozták a tervet olyan emberek.

Anarchia. 24 1. 3. amely fölé a Kígyó fejét rajzolták. 1. 16. amíg Oroszország elfoglalását véghez nem viszik. 14. hogy ezek a városok alkotják a harcias zsidó faj központjait. A belsõ ellenség.) minden erõfeszítést megtesznek. Önkormányzat. Kijev és Odessza lesz. 2. . 23. mielõtt eléri Jeruzsálemet. 9. 1881-es dátummal. amelyeken a Kígyó áthaladt. 11. 22. Németországot és Angliát gazdaságilag megkímélték. 12. 21.vagyis zsidó . Az erõsebb joga. de ez csak addig tart. A Kígyó további pályáját nem mutatja a térkép. alapjaiban megrázkódott. Mára már közismert. Ezt a szót használja a héber köznyelv és a. a látszólagos hatalmával. Ez alól még Németország sem volt kivétel. mint a Kígyó utolsó lépcsõfokát.Szentpétervárott.)" 2. Ez a sértõ és megalázó kifejezés feltárja a judaizmus legbensõbb lelkületét. A "gój" kifejezés szó szerint tisztátalant jelent héberül. 18. de a nyilak arra mutatnak. 10. Politika kontra erkölcs. 15. Szabadság-csak egy eszme. 17.forradalom kitörése elõtt készítették. Mindezen államok alkotmánya. A zsidó-szabadkõmûves hatóság legyõzhetetlensége. 2. A tõke kényuralma. 13. 8. Konstantinápolyt úgy mutatja a térkép. Hit. 3. 7. (Ezt a térképet évekkel a törökországi ifjútörök . Liberalizmus. 4. JEGYZÕKÖNYV A jog az erõben rejlik. 5. melynek érdekében jelenleg (1905. Jegyzõkönyvek a nem-zsidók megjelölésére. 6. A tömegek. 19. Arany. hogy a következõ célpont Moszkva. 20.

A célszentesíti az eszközt. A vak tömeg. Politikai ábécé. Pártviszály. A zsarnoki uralom legmegfelelõbb formája. Alkohol. Klasszicizmus. Korrupció. A zsidó-szabadkõmûveskormány elvei és szabályai. Terror. "Szabadság, egyenlõség, testvériség:' A dinasztikusuralkodás elve. A gój arisztokrácia kiváltságainak megsemmisítése. Az új nemesség. A lélektani terv. A "szabadság" elvont fogalma. A népet képviselõk elmozdításának hatalma.

...Mellõzve a szép frázisokat, beszéljünk az egyes gondolatok jelentõségérõl: viszonyítással és elvonatkoztatással megvilágítjuk a minket körülövezõ valóságot. Tisztába kell jönnünk azzal, miben tér el a mi gondolkozásmódunk a gójokétól. Meg kell állapítani, hogy több az olyan ember, akinek rosszak az ösztönei, mint az olyan, akinek jók az ösztönei. Ezért a tömegek kormányzásában a legjobb eredményeket erõszak alkalmazásával és terrorizálással érik el, nem pedig akadémikus érveléssel. Minden ember hatalomra tör, mindenki szeretne diktátor lenni, hacsak módjában lenne, és valóban kevés az olyan ember, aki nem lenne hajlandó az összesség jólétét saját elõnye érdekében feláldozni. Mi tartotta kordában az embereknek nevezett ragadozókat? Mi szolgált eddig vezetésükre?

A társadalom kialakulásának kezdetén brutális és vak erõszaknak voltak alávetve, késõbb pedig a törvénynek, mely ugyanaz az erõ, csak álcázott formában. Levonom a következtetést, hogy a természet törvényénél fogva a jog az erõben rejlik. A politikai szabadság gondolat, nem pedig tény. Ezt a gondolatot csalétekül kell tudni használni, valahányszor szükségesnek mutatkozik a tömegeket saját pártunkra állítani annak megsemmisítésére, aki a hatalmat birtokolja. Könnyebben oldható meg ez a feladat, ha az ellenfél már megfertõzõdött az úgynevezett liberalizmussal, s ennek az eszmének kedvéért hajlandó lemondani hatalmának egy részérõl. Itt egész világosan megmutatkozik elméletünk diadala: a kormány meglazult gyeplõit - az élet törvényénél fogva - azonmód új kéz veszi fel és ragadja meg, a nemzet vak hatalma ugyanis egyet-len nap sem lehet meg irányítás nélkül, és az új hatalom elfoglalja a liberalizmus által legyengített réginek a helyét. Manapság a liberális uralkodók hatalmának helyébe az arany hatalma lépett. Volt idõ, amikor a jóhiszemûség és a becsületesség uralkodott. A szabadság gondolatát ma lehetetlen megvalósítani, mert senki sem tudja, miként használja mérséklettel. Elegendõ egy népet bizonyos idõre önkormányzatnak átengedni, hogy szervezetlen csõcselékké változzék. Ettõl a pillanattól kezdve belsõ egyenetlenség keletkezik, ez csakhamar osztályharccá fejlõdik, minek következtében az államok romba dõlnek és hatalmuk többé nem nagyobb, mint egy rakás hamué. Akár saját megrázkódtatásai folytán merül ki egy állam ereje, akár belsõ ziláltsága következtében kerül külsõ ellenségek uralma alá, mindegyik esetben visszavonhatatlanul elveszettnek tekinthetõ: a mi hatalmunkban van. A teljes egészében a mi kezünkben lévõ tõke kényuralma szalmaszálat nyújt feléje, s ezt az államnak kénytelen-kelletlen meg kell ragadnia: ha nem ragadja meg, elpusztul. Ha valaki, aki liberális gondolkozású, erkölcstelennek tartaná az ilyen nézeteket, a következõ kérdéseket tenném fel neki: Ha valamely államnak két ellensége van, és ha a külsõ ellenség tekintetében megengedett dolog s nem számít erkölcstelenségnek akármilyen harcmodort és hadicselt alkalmazni - mint például bizonytalanságban tartani az ellenséget a támadó és védelmi tervek tekintetében, éjnek idején vagy számbeli túlerõvel támadást intézni ellene -, akkor hogyan mondhatók erkölcstelennek és meg nem engedettnek ugyanezek a harci eszközök, ha azokat rosszabb ellenség, a társadalmi rend és a közjó tönkretevõje ellen alkalmazzák? Remélhetõ-e épp, logikus elmével, hogy eredményesen lehet kormányozni a tömeget ésszerû tanácsok és érvek segítségével akkor, amikor bármilyen, még oly értelmetlen megjegyzést és ellenvetést is meg lehet tenni, és amikor az ilyen ellenvetés helyeslésre találhat a népnél, melynek ítélõképessége csak felületes? Tömegben lévõ emberek, akiket csupán kicsinyes szenvedélyek, nyomorult vallási elképzelések, szokások,

hagyományok és érzelgõs elméletek irányítanak, áldozatul esnek a pártoskodásnak, amely megakadályoz mindenfajta megegyezést még tökéletes ésszerû érvelés alapján is. A tömeg minden elhatározása ingadozó vagy megkártyázott többségtõl függ, amely nem lévén járatos politikai titkokban, valamilyen nevetséges döntést hoz s ezzel az anarchia magvát hinti el a kormányban. A politikának nincs semmi köze az erkölcshöz. Az az uralkodó, akit az erkölcs vezérel, nem jó államférfi és ezért bizonytalan a maga trónján. Annak, aki uralkodni akar, egyaránt kell igénybe vennie a cselvetést és megtévesztést. Nagy nemzeti erények, mint a nyíltság és becsületesség bûnök a politikában, mert hatásosabban és biztosabban döntik le trónjaikról az uralkodókat, mint a leghatalmasabb ellenség. Az ilyen erények hadd legyenek a gójok királyságainak tulajdonságai, bennünket azonban semmiképpen sem szabad, hogy vezéreljenek. A mi jogunk az erõszakban rejlik. Az a szó, hogy "jog", puszta gondolat, melyet semmi sem bizonyít. Ez a szó nem jelent többet, mint: add nekem, amire szükségem van, hogy bizonyítékom legyen arra, hogy erõsebb vagyok, mint te. Hol kezdõdik a jog? Hol végzõdik? Az olyan államban, melynek rossz a közigazgatása, személytelenek a törvényei, s ahol az uralkodók elvesztették személyiségüket a liberalizmusból kifolyólag állandóan szaporodó jogok áradatában, új jogot találunk arra, hogy az erõ jogánál fogva támadjunk, a fennálló rend és szerzõdések összes tényezõit a szélrózsa minden irányába szétszórjuk, minden intézményt újjáalakítsunk és szuverén urává váljunk azoknak, akik átengedik nekünk hatalmukból folyó jogaikat azáltal, hogy a maguk liberalizmusában önként kiadták azokat kezükbõl. Bár jelenleg a hatalom minden fajtája bizonytalan, a mi hatalmunk mégis minden másnál legyõzhetetlenebb lesz, mert láthatatlan fog maradni mindaddig, amíg olyan erõs nem lesz, hogy többé semmiféle csellel nem ásható alá. Abból az átmeneti rosszból, melyet most kénytelenek vagyunk elkövetni, megingathatatlan kormány létrehozásának jótéteménye fakád majd, melynek uralma helyre fogja állítani a nemzeti életnek a liberalizmus által megzavart rendes folyását. A cél szentesíti az eszközt. Ezért terveinkben ne annyira arra fordítsuk figyelmünket, ami jó és erkölcsös, mint inkább arra, ami szükséges és hasznos. Elõttünk áll egy terv, amely lerögzíti azt a stratégiai vonalat, amelytõl nem szabad eltérnünk, ha nem akarjuk megsemmisítve látni sok évszázad munkáját.

akit gyerekkorától arra neveltek. és végrehajthatatlanná válik. mert egy terv. bárkik is legyenek azok. akik készségesen követik a többieket a romlottságban és fényûzésben. hogy a tömeg hatalma vak. minden bármely oldalról jöhetõ befolyásolásnak kitéve. amelyre a mi külön ügynökeink vezették rá . szolgák. akik kiemelkedtek a népbõl . hogy pusztulásba ne vigyék az egész nemzetet. Mi és a mieink nem követjük. ésszerûtlen és oktalan erõ.házi tanítók. mely a legmagasabb fokú barbárság. az azonnal anarchiává változik. ha az államférfiak számára fontos képességben van elrejtve. amely annyi részre szakadt.A kellõ munkamódszerek kidolgozásánál figyelembe kell venni a tömeg hitványságát. A tömeg barbár. azaz saját körébõl származó újgazdagokra hagyott nép sajátmagát dönti romlásba azoknak a pártharcoknak következményeként. következésképpen a tömegnek azok a tagjai. nem válhatnak a tömeg vezetõivé anélkül. különösen. az italoktól megmámorosodott állatokat . hogy az egészet helyesen ossza el az állami gépezet különbözõ részeire. hogy képtelen megérteni és tiszteletben tartani saját életének vagy jólétének feltételeit. Politikai ügyekben csak az erõszak gyõzedelmeskedik. intézhetnek-e országos ügyeket. Korlátlan kényuralom nélkül nem maradhat fenn egy civilizáció sem. Csak az. követik ezt az utat. melyek . teljesen elveszti egyöntetûségét s így érthetetlenné. amikor a tömeg kezébe kaparintja a szabadságot. ebbõl elkerülhetetlenül következik. ahány feje a tömegnek van. Abban a pillanatban. hiszen az nem tömegeken nyugszik. ill. Meg kell érteni. nevelõnõk a gazdagok házaiban. Csak zsarnokkal lehet terveket nagyvonalúan és maradéktalanul végrehajtani úgy. A gójok népei elerõtlenedtek a szeszes italoktól. nõink a gójok által látogatott szórakozóhelyeken. és ezt a barbárságot minden alkalommal kimutatja. amelyeket a hatalomért és méltóságokért való versengés valamint az ennek nyomában járó zavarok idéznek elõ.az italok mértéktelen élvezetéhez való jog együtt jár a szabadsággal. A mi jelszavunk: . lanyhaságát. amely egy felelõs személy kezében összpontosul. Ez utóbbiak közé számítom az úgynevezett "társaságbeli hölgyeket" is. ismerheti fel a politikai ábécé szavainak értelmét. amelyek nem választhatók el személyes érdektõl? Meg tudják-e védeni magukat külsõ ellenséggel szemben? Ez elképzelhetetlen. fiatalságukat megrontotta a klasszicizmus és a korai erkölcstelenség. állhatatosságát. azt. Alkothatnak-e néptömegek megfontoltan és kicsinyes féltékenykedéstõl mentesen ítéleteket. Egy saját magára.nem értvén a politikához. Az erõszak legyen az alapelv. Vak nem vezethet vakot anélkül. hogy szakadékba ne vigye. ha-nem azok vezetõin. alkalmazottak és mások.erõszak és megtévesztés. a megtévesztés és ravaszság pedig a követendõ irányvonal ama kormányok számára. még ha a bölcsesség lángeszei is -. Nézzük csak ezeket az alkoholizált. hogy egy ország számára az a legjobb kormány. hogy független uralkodó legyen.

mégis tud kormányozni. mely azelõtt oly jól meg volt védve a tömeg nyomásával szemben. melyek szükségesek annak a terroruralomnak fenntartásához. hogy a természetben nincs egyenlõség. Ezért nem szabad felhagynunk a megvesztegetéssel. Nem gondolták meg. Hála önkéntelen. a politika tekintetében épp oly vakok. a gyõzelem kedvéért is ragaszkodnunk kell az erõszak és megtévesztés programjához. mint maga a tömeg. hogy irgalmatlanok vagyunk minden engedetlenség letörésében. még ha lángész is lenne. Az irgalmatlan szigor a legerõsebb hatalmi eszköz az államban. Az idõ múlásával azután veszendõbe ment a politikai ügyek helyes intézésérõl való ismeret dinasztikus átruházásának értelme és ez elõsegítette ügyünk sikerét. milyen ellentmondás van a szavak értelme és azok egymás mellé helyezése között. A régmúltban mi voltunk az elsõk.nem akarják koronáikat valamely új hatalom lábai elé helyezni. ha ezáltal behódolást és mások feletti uralmat biztosítunk magunknak. nem látták meg. Nemcsak a haszon kedvéért. egyenlõség. Vele együtt elvitték a világ jólétét. a "szabadság. nem vették észre. csalással és árulással. mint azok az eszközök. az intellektuelek a maguk elvontságában mit sem tudtak kezdeni ezekkel a szavakkal. akik bedobtuk a néptömegek közé ezeket a jelszavakat: "szabadság. ha tudják. Ám éppen ezeken a dolgokon alapult minden idõben a dinasztikus uralkodás: az apa fiára hagyta a politikai ügyek intézésének ismeretét oly módon. akiket a tömeg kiválasztott maga közül a kormányzás gyakorlására. semmit sem ért a politikához mindezeket a dolgokat a Gójok nem veszik figyelembe. Ezért nem annyira az eszközök révén. hogy a háború borzalmait kevésbé feltûnõ és kielégítõbb halálos ítéletekkel helyettesítse. Az önmagukat bölcseknek képzelõ gójok. hogy a beavatott. A leszámolás tana pontosan annyit ér. még ha bolond is. A mi államunknak. amely a békés hódítás útját követi. mellyel a célt. testvériség" szavak a világ minden részén egész légiókat állítottak a mi . jellemek és képességek egyenlõtlenségét épp oly változtathatatlanul. Ez a rossz az egyetlen eszköz. hanem a kötelesség nevében. hogy arról csak az uralkodóház tagjainak volt tudomásuk és senki sem árulhatta el az alattvalóknak. megvan a joga ahhoz. s ezeket a szavakat azóta is sokszor megismételték ostoba papagájok. hogy a természet maga rendelte a nézetek. hogy azok az újgazdagok. amely vak engedelmességet követel. az egyén igazi szabadságát. míg a be nem avatott. hogy a tömeg vak. A politikában érteni kell mások gyengeségeinek habozás nélküli kihasználásához. nem lehet szabadság. fogadatlan ügynökeinknek. egyenlõség. ha ezzel elõmozdítjuk célunk elérését. mint az alárendelést a maga törvényei alá. mint inkább a szigorúság doktrínája révén fogunk diadalmaskodni és az összes kormányt a mi szuperkormányunknak alávetni. a jót elérhetjük. testvériség". melyek mindenfelõl leszálltak erre a csalétekre. amelyeket alkalmaz. Elég.

és hogy ezt a szolgát úgy lehet mással helyettesíteni. 5. A népképviselõk leváltásának ez a lehetõsége a kezünkbe adta õket és megadta nekünk a hatalmat ahhoz. 18. amely a népek és országok egyetlen védelme volt velünk szemben. ez hozzásegített minket diadalunkhoz. Megkönnyítette diadalunkat. . többi között ez tette lehetõvé számunkra. 20. az anyagi javakkal való telhetetlenségre. JEGYZÕKÖNYV Gazdasági háborúk . 23. akik lelkesedéssel hordták zászlóinkat. 8. 21. 1. 3.a zsidó fölény alapja. azét az osztályét. 16. 17. 11. aki megvásárolja cselekedeteiket. Ahogy késõbb látni fogják. a pénzéhségre. 6. akikre szükségünk volt. a nemesség tulajdonképpeni létezésének a lerombolását. 2.sorainkba. Alkalmazkodó készség a politikában. 4. leszármazáson alapuló nemességének romjain felállítottuk a mi mûvelt osztályaink arisztokráciáját. Pedig ezek a szavak mindenkor féregként mûködtek. A bomlasztó tanok sikerei. kikezdték a gójok jólétét. élén a pénz arisztokráciájával. 24 2. hogy kezünkbe kaparintsuk a legfõbb ütõkártyát . Az ehhez az arisztokráciához való tartozás követelményeit megszabtuk a gazdaságban. amely tulajdonosa az országnak. A sajtó szerepe. mint szolgája a népnek. 12. hogy kormánya semmi egyéb. melynek irányvonalát a mi bölcseink határozzák meg. 22. mint egy elhordott kesztyût. mert kiszolgáltatja az emberek akaratát annak.a nemzsidó nemesség kiváltságainak vagy más szavakkal. 14. Névleges kormány és "titkos tanácsadók". egységet és elpusztították a gójok államainak összes alapját. mindig az emberi természet legérzékenyebb húrjaira hatottunk. nyugalmat. 13. hogy rendelkezzünk felettük. a kapzsiságra. 9. 7. amely tõlünk függ. 10. 19. és a tudásban. aláásták mindenütt a békét. hogy azokkal az emberekkel való kapcsolatainkban. A szabadság elvont fogalma lehetõvé tette számunkra. 15. márpedig ezeknek az emberi gyengeségeknek mindegyike önmagában is elegendõ a tetterõ megbénítására. hogy valamennyi országban elhitessük a tömeggel. A gójok természetes.

A mi nemzetközi jogaink azután el fogják törölni a nemzeti jogokat. melyek nincsenek kritikai tekintettel az õket követõ eseményekre. a politikai terveink végrehajtásához szükséges ismereteket a történelem tanulságaiból és a jelen eseményeinek megfigyelésébõl szûrik le. A gójokat nem az elõítélet-mentes történelmi megfigyelések gyakorlati alkalmazása vezérli. hogy a háborúk lehetõleg ne eredményezzenek területi nyereségeket: ilyen módon a háború ki fogja kezdeni a gazdasági alapokat.hadd szórakozzanak. Hadd tekintsék a legfontosabb dolognak azt a játékot. hanem elméleti mérlegelések. Márpedig ezeket az ismereteket a mi ügynökeink ravaszul úgy . akik az õ tanácsadóik lesznek. szakértõk. Amint önök jól tudják. amelyre vonatkozólag rávettük õket. Ez a helyzet mindkét hadviselõ felet kiszolgáltatja az egész földre kiterjedõ nemzetközi kapcsolatainknak. amit élveztek.a közösségbõl ki fogunk választani. nem lesznek a kormányzás mûvészetében gyakorlott személyek. ahogy az államok magánjoga szabályozza az alattvalók egymás közötti kapcsolatait.azok minden logikai igazolása nélkül . A gójok intellektueljei kérkedni fognak tudásukkal s a tudományból nyert ismereteket . akiket kora ifjúságuktól kezdve arra képeztek ki és neveltek fel. ezeknek pedig milliónyi szemük van és mentesek mindenféle korlátozástól. Ezért nem is kell ezeket a gójokat számításba vennünk . vagy a visszaemlékezésbõl mindarra.igyekezni fognak a gyakorlatban alkalmazni. Azok a tisztviselõk. és ezért sakkjátékunkban könnyen válnak majd parasztokká mûvelt és tehetséges emberek kezében. ezek a közülünk való szakemberek. mint a tudomány követelményét. és éppúgy uralkodni fognak a nemzetek felett. hadd éljenek a szórakoztató idõtöltés új változatainak reményében. hogy irányítsák az egész világ ügyeit. hogy alkalmassá váljanak a kormányzásra. akiket .Az arany ára és a zsidó áldozat értéke. Ennek a ténynek: szem elõtt tartásával keltettünk sajtónk segítségével állandóan vak bizalmat ezek iránt az elméletek iránt. amíg órájuk nem üt. a mikoris a nemzeteknek érezniük kell majd felsõbbségünket.a szolgai engedelmességre való alkalmasságuk szigorú tekintetbevételével . Elengedhetetlen céljaink elérésében. hogy azt fogadják el.

kifejezést adjon az elégedetlenségnek. noha sokakat kellett feláldoznunk népünkbõl. A sajtónak az a feladata. Terror a palotákban. 5. Hatalom és törekvés. 20. 2. A sajtóban megtestesül a szólásszabadság diadala. miközben mi magunk a háttérben maradtunk. 24 3. 14. jelleméhez és törekvéseihez. 23. bár tengernyi vér és könny árán jutottunk hozzá. melyekkel utunkon találkozunk. hogy a gójok gondolkozását abba az irányba tereljék. Nietzsche tanításainak rendeztünk. A sajtónak köszönhetõ. amely irányítja a nép gondolkozását: ez a sajtó. 7. hogy kezünkbe kaparintottuk az aranyat. Marx. A mai államok kezében van egy hatalmas erõ. 13. amely számunkra kívánatos. . 4. 6. 8. 18. 11. ha annak gyakorlati alkalmazását nem alapozzuk a múlt tanulságainak összességére. 3. 1. 12. hogy ezek az irányzatok milyen bomlasztást vittek véghez a gójok fejében. Nekünk zsidóknak minden tekintetben világosan fel kell ismernünk.állították össze. A sajtó révén szereztük meg a hatalmat arra. Isten szemében minden egyes áldozat a mi oldalunkon felér ezer gójjal. Rendszerünk nem fog diadalmaskodni. hogy ezek a megállapítások csak üres szavak. röpiratok. 9. 15. amelyeket Darwin. 17. Az alkotmányos berendezkedés labilissága. Parlamenti "fecsegõk". Rendszerünk gépezetének alkatrészeit úgy kell elrendezni. s így a mi kezünkbe hullott. 22. nehogy hibákat kövessünk el politikai téren és a közigazgatási ügyek irányításában. s elõidézzen elégedetlenséget. hogy alkalmazkodjunk a nemzetek gondolkodásmódjához. hogy az megfeleljen ama népek vérmérsékletének. hogyan használják fel ezt az erõt. A gójok államai azonban nem tudták. Elengedhetetlen számunkra. 19. gondoljanak azokra a sikerekre. Egy pillanatra se higgyék. hogy befolyásunkat érvényesítsük. hogy rámutasson elengedhetetlennek hitt követelményekre. 21. De kifizetõdött számunkra. 10. figyelemmel a jelen követelményeire. hangot adjon a nép panaszainak. 16. JEGYZÕKÖNYV A Jelképes Kígyó és jelentõsége.

"Népszabadságjogok. amellyel népünket jelképezzük. Ha bezárul az õ köre. A tömegek és a "világ feletti szuverén uralkodónk" megkoronázása. A szabadkõmûvesség kényuralma . hogy némileg nélkülözzék a pontos egyensúlyt. hogy a Jelképes Kígyó. Cion vérébõl való zsarnok-király. Egyetemes gazdasági válság. A vezetõk elvesztése. A társadalomszerkezet tudományának titka. Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz. hogy ma már csak néhány lépés választ el célunktól.az ész uralma. A gójok megfogyatkozása. befejezze az egész hosszú utat. Közölhetem önökkel. A "mi" biztonságunk. A . A szabadkõmûvesség legyõzhetetlenségének okai. mint egy hatalmas satuba. Éhezés és a tõke jogai." A monopolista rendszer és a nemesség.Visszaélés a hatalommal. A titkos szabadkõmûves ügynökök szerepe. amíg el nem koptatják forgáspontjaikat. amelyen végigmentünk. Szabadság. Európa minden állama be lesz zárva gyûrûi közé. A jövõ szabadkõmûves nemzeti iskolák programjának alaptanai. Gazdasági rabszolgaság. Napjaink alkotmányos berendezéseinek mérleg serpenyõi hamarosan le fognak szakadni. A szabadkõmûves-zsidóság hadserege. hogy így szüntelenül kilengjenek. mert mi úgy rendeztük be azokat.

Kimeríthetetlen fecsegõk szócsatákká változtatták a parlament és a kormánytestületek üléseit. mint azok a szánalmas morzsák. hogy munkaadói kiteszik a szûrét. nem pedig tényleges jogokat. amelyeket odalökünk neki asztalunkról azért. többé nem tudnak megállapodásra jutni a néppel és így megerõsíteni magukat a hatalomra törõkkel szemben. Ugyanis jóformán nem is élhet ezekkel a jogokkal. hogy leadják szavazatukat arra. amely behatolt a palotákba. akik bolondot ûznek belõlük. sorsától letaposott proletár munkásnak abból. Ezektõl így vagy úgy megszabadíthatták magukat vagy beletörõdhettek. ily módon elnyomva a függetlenség elérésére irányuló liberális törekvéseiket. amennyiben függõvé teszi társainak sztrájkjaitól vagy attól... Már nem kell sok. mivel külön-külön mindkettõ tehetetlen. mert szinte egész nap keményen dolgoznia kell s emellett ez a körülmény meg is fosztja a rendszeres és biztos kereset minden biztosítékától. akik kiszolgálnak minket. céltáblául állítottuk oda az uralkodói hatalmat mindenfajta ambíció számára.. Szakadékot létesítettünk a messzelátó uralkodói hatalom és a nép vak ereje között úgy. Arcátlan újságírók és gátlástalan röpiratszerzõk naponként ütnek rajta a kormánytisztviselõkön. azokra. ellentétbe hoztuk egymással az összes erõket. hogy elég erõsen összeforrasztották õket.. Mindezek az úgynevezett "népszabadságjogok" csak gondolatban lehetnek meg. Az alkotmányokba olyan jogokat foglaltunk bele. hogy majdcsak egyensúlyba kerülnek a mérlegserpenyõk. azokra az emberekre. akiket mi juttatunk hatalomra. A nép a mi .azaz a királyokat a maguk trónjain . A forgáspontokat azonban . hogy mindkettõ elvesztette minden jelentõségét. hogy helytálló dolgok mellett 21 akármilyen hülyeséget leírjanak? A proletáriátusnak nincs más haszna az alkotmányból. hogy közvetlenül érintkezzenek népükkel. felfegyvereztünk minden pártot. Ezt a hatalmat annak a rémületnek köszönhetik. Szegény ember részére a köztársasági jogok nem egyebek. Minthogy a királyoknak a maguk trónján nincs módjuk arra. ha a fecsegõk jogot kapnak arra.. mint keserû irónia. ha az újságírók jogot kapnak arra. amit diktálunk.gójok azt hiszik.. Végül is a hatalommal való visszaélések fogják elvégezni az utolsó simítást abban. mint ahogy a rabszolgaság és szolgaság valaha is tette. Evégett bátorítottunk mindenféle vállalkozást. ahol megzavarodottak hadai vetekednek egymással.akadályozzák képviselõik. Mi haszna van a nehéz munkájától hétrét görnyedõ. hogy minden állami berendezkedés megérlelõdjék saját megbuktatására és az õrjöngõ tömeg csapásai alatt minden a levegõbe fog repülni. hogy locsogjanak. megzavarodva saját ellenõrizhetetlen és felelõtlen hatalmuktól. és egyetemes lesz a zûrzavar és csõd. melyeknek a tömegek jelentõséget tulajdonítanak. akár a vak ember és a botja. A szegénység hatásosabban kényszeríti az embereket nehéz munkára. a gyakorlati életben sohasem valósíthatók meg. a nyomortól azonban sohasem fognak megszabadulni. Az államokból gladiátori arénákat csináltunk. Hogy a hatalomra törõket a hatalommal való visszaélésre ösztökéljük. és minduntalan azt várják.

pénzhajhászó gazfickók karmaiba került. Nekünk ennek éppen az ellenkezõje az érdekünk . aki bármely cselekedetével egész osztályt kompromittál. valamint az ezáltal elõidézett irigység és gyûlölet révén fogjuk mozgatni a tömegeket és az õ kezeikkel fogjuk elsöpörni mindazokat.az emberi élet. A munkásokat elnyomatásuktól állítólagos megmentõk képében jelenünk meg a színen. hogy az emberek bizonyos körére kell korlátozni az egyes állításokat és foglalkozásokat. csak saját becsülete ellen. nem lehet törvény elõtt egyenlõ mértékben felelõs. hogy a munkások jól tápláltak. A mi hatalmunk a munkás állandó élelmiszerhiányában és testi gyengeségében rejlik. Ezért õk nem veszik észre sürgõs szükségességét annak. sem elszántságot nem fognak találni arra. amely a törvénynél fogva élvezte a dolgozók munkájának gyümölcsét. hogy azok szembehelyezkedjenek a mi szándékainkkal. igaz tudást tanítsanak. A nemességnek. amely társadalmi szerkezet megköveteli a munkamegosztást s ebbõl kifolyólag az embereknek osztályokba és rangokba való sorolását. mint ahogy a királyok törvényes hatalma biztosította a nemességnek ezt a jogot. Mindenki számára fontos tudni. mihelyt eljön a mi: királyságunk. akiknek mindenkor támogatást nyújtunk szociális szabadkõmûvességünk állítólagos testvériségének (az egész emberiség szolidaritásának) megfelelõen. ami akadályt gördíthetne ennek útjába. A társadalom felépítésének helyes ismerete. Az ínség. Manapság a nemesség megbuktatása után a nép szívtelen. egészségesek és erõsek legyenek. amely elválaszthatatlanul összefügg a nép jólétével. hogy uralkodjék a munkás felett. A gójok elszoktak attól. hogy lépjenek be harcos erõink a szocialisták. hogy az emberek kiképzése nem felel meg annak a munkának. akik akadályoznak utunkon. melynek elvégzését megkövetelik tõlük. rögtön be is fogunk vezetni.irányításunk alatt megsemmisítette nemességét. aki senki ellen nem vét. hogy gondolkozzanak. anarchisták. kommunisták . hacsak a mi szakembereink sugalmazásai nem késztetik õket arra. mennyire lényeges. mindenki elõtt nyilvánvalóvá tenné. pontosan ezek a kezek fognak félresöpörni mindent. nehogy azok az emberi szenvedés forrásává váljanak abból kifolyólag. minden tudás alapját . érdeke volt gondoskodni arról.soraiba. . hogy a különbözõ rendeltetésû emberi tevékenységek folytán nem lehetséges semmiféle egyenlõség. akik irgalmatlan és kegyetlen igát akasztottak a munkások nyakába. Csak ezáltal válik akaratunk rabszolgájává. nevezetesen azt. a társa-dalmi lét szerkezetének ismeretét. elkorcsosodása. Az éhség jobban biztosítja a tõke jogát ahhoz.a gójok megfogyatkozása. amikor azt javasoljuk nekik. hogy az. És saját hatóságaiknál sem erõt. hogy a nemzetek iskoláiban valamelyest egyszerû. Ez volt az egyetlen oltalma és nevelõanyja önmaga elõnye kedvéért. melynek titkaiba nem avatjuk be a gójokat. amit mi. Amikor majd üt az egész világ feletti szuverén uralkodónk megkoronáztatásának órája. mint az.

s ennek során egész munkástömegeket fogunk kidobni az utcára egyidejûleg Európa valamennyi országában. mely válságok le fogják állítani a tõzsdei forgalmat és meg fogják bénítani az ipart. Ezek a tömegek égni fognak a vágytól. Ma. Pontosan ez lesz majd a mi kényuralmunk. A jelen kor miniszterelnök-diktátorai részérõl a gój népek . Azóta is egyik csalódásból a másikba visszük a népeket azért. hogy a szabadság nevében mindenféle engedményt tesznek. hogy a végén tõlünk is forduljanak el annak a Cion vérébõl származó zsarnokkirálynak javára. amelybe mi annak fejlõdését tereltük. minthogy vakon elhiszi a nyomtatásban megjelenõ dolgokat .hasukon csúsznak a hatalmas elõtt. hogy magához ragadja a hatalmat. mert érteni fog ahhoz hogy ésszerû szigorúsággal véget vessen minden nyugtalanságnak és számûzze a szabadelvûséget minden állami intézménybõl. A tudomány mai állása mellett s amellett az irány mellett. ehelyett a mi lábaink elé helyezte teljhatalmát. mert ha egyes államok megtámadnak.Az erre vonatkozó ismeretek alapos tanulmányozása után az emberek önként fogják alávetni magukat az uralkodó hatalomnak és fogják elfoglalni az államban számukra kijelölt helyet. mint nemzetközi nagyhatalom. A mieinkhez nem fognak hozzányúlni. Ezt a gyûlöletet még fokozni fogják a gazdasági válságok kihatásai. de irgalmatlanok a gyengével szemben. akikre tudatlanságuk együgyûségében kezdettõl fogva irigykedtek. mert nem fogja fel az osztályok és rangok jelentõségét. a nép.egy csomó akadályba ütközött. hiszen teljes mértékben a mi kezünk mûve volt.mint minden vak ember . akit a világnak adni fogunk. vak gyûlölettel viseltetik mindennel szemben. de végtelen türelemmel viselik el egy merész kényuralom erõszakoskodásait -. A gój népek határtalan hitványsága . amely teljes egészében a mi kezünkben van. Emlékezzenek a francia forradalomra. Mi jól ismerjük elõkészítésének titkait. és intézkedéseket teszünk majd védelmünkre. szuverén úrnak képzelte magát és rohant. kíméletlenek vétségekkel szemben és elnézõk bûntettek dolgában. hogy vérét ontsák azoknak. Sietett vezetõket keresni. de eszébe sem jutott visszatérni az elõzõ állapothoz. hogy a haladás az összes gójt alá fogja vetni az ész uralmának. mindezek a tulajdonságok segítenek bennünket függetlenségünk elérésében. Kimutattuk. mások segítségünkre sietnek. a szabad társadalmi rend ellentmondásait nem hajlandók eltûrni.hála a félrevezetõ sugalmazásoknak és saját tudatlanságának -. s akiknek vagyonát akkor majd magukhoz tudják ragadni. Amikor a lakosság látta. amelynek mi adtuk a "nagy" jelzõt. Eközben természetesen . egyetemes gazdasági válságot fogunk elõidézni. A számunkra hozzáférhetõ összes titkos földalatti eszközökkel és az arany segítségével. mert mi ismerni fogjuk a támadás idõpontját. legyõzhetetlenek vagyunk. amit saját maga felett állónak tekint.

10. még Istennel és a természet törvényeivel is. A "szabadság" szó arra indítja az embereket. mely a tömegeket vérszomjas ragadozókká változtatja. 18. hogy mindent megtehet. Szabadság és hit. hogy ezek a vadállatok mindannyiszor újra elalszanak. 24 4. hogy szembeforduljanak mindenfajta hatalommal. 23. 4. 13. Ezért nekünk. amikor majd elfoglaljuk helyünket a mi királyságunkban. Azt természetesen nem mondják meg a népnek. mindjobban meggyõzõdve arról. 15. 22. . 7. 1. Nemzsidó szabadkõmûvesség. 12.türelmesen elszenvednek és elviselnek olyan visszaéléseket. a néptömegeknek ez a furcsa következetlensége oly eseményekkel szemben tanúsított magatartásukon. 9. mégpedig a legmagasabb cél kedvéért. de ha nem kapnak vért. Nemzetközi ipari verseny. 14. 17. a nép elpusztít mindenfajta stabilitást. nemzetközi testvériségét. Így aztán a nép kárhoztatja az igazságosokat és felmenti a bûnösöket. azért. Az arany kultusza. és zûrzavart teremt lépten-nyomon. törölnünk kell az élet szótárából ezt a szót. hogy ezek a diktátorok ügynökeik útján beadják a népnek. JEGYZÕKÖNYV A köztársaság fokozatai. hogy ezekkel a visszaélésekkel szándékosan károsítják meg az államokat. 19. Igaz. hogy ezt az egyesülést a mi legfõbb uralmunk alatt kell véghezvinni. 11. mindenfajta tekintéllyel. A spekuláció szerepe. 20. 3. amelyek nyilvánvalóan ugyanabba a kategóriába tartoznak? Megmagyarázza az a tény. mert ez az állati erõ egyik forrását takarja. ilyenkor könnyen láncra verhetõk. hogy biztosítsák a népek jólétét. 16. 2. hanem tovább verekednek. Hála a dolgok ilyen állásának. 5. Hogyan magyarázható ez a jelenség. akkor nem alszanak el. ha elég vért ittak. 6. 8. szolidaritását és jogegyenlõségét. 21. amelyek legkisebbikéért húsz királyt is lefejeztek volna. amit csak akar.

azaz a mi kezeinkbe fog kerülni. jobbra-balra hányódik. melynek cselekedetei annál lelkiismeretlenebbek. A nemzsidó szabadkõmûvesség vakon szolgál kulisszául számunkra és céljaink számára. az emberiség testvériségén nyugszik és nincs összekapcsolva az egyenlõség fogalmával. mert a színfalak mögött mûködik. amely ellenkezik a teremtésnek alárendeltségre alapozott törvényeivel. amely ide-oda. ez pedig elkerülhetetlen kényuralomhoz vezet. ennek eredményeképpen az. hanem általuk nem látható és titkosan leplezett. ha nem az istenhitben. Ilyen hittel rendelkezõ népet kormányozni lehetne papi felügyelettel. Ki és mi képes láthatatlan erõt megdönteni? Mert a mi erõnk pontosan ilyen. hogy aláaknázzunk minden hitet. akiknek váltogatása nemcsak nem hátrányos a titkos hatalomra nézve. sõt székhelye is. Az elsõ szakaszt az elsõ napokban a vak tömeg õrjöngése jellemzi. Mindazonáltal még a szabadság is ártalmatlan lehet és elfoglalhatja a maga helyét az állam gazdasági életében anélkül. amit az ipar az országtól megvon. hatalmunk cselekvési terve azonban. az iparra és kereskedelemre kell irányítanunk gondolataikat. amelybõl az anarchia születik. ismeretlen titok marad az egész nép számára. . de mindamellett nagyon is érezhetõ kényuralom valamely titkos szervezet kezében. a második szakasz a demagógia. hogy ártana a népek jólétének. megelégedetten és alázatosan haladna lelkipásztorainak irányítása alatt. és hogy ezeket matematikai számításokkal és anyagi szükségletekkel helyettesítsük. Így az összes nemzetet a nyerészkedési hajsza fogja lekötni és ebbeli versengésükben nem fogják észrevenni közös ellenségüket. mindenfajta ügynökök háta mögött.Minden köztársaság több fejlõdési fokozaton megy át. ki fog csúszni a nemzsidók kezeibõl a spekulációba. Hogy ne legyen a gójoknak idejük a gondolkozásra és megfigyelésre. s ezért nem felelõsségteljes kényuralom. spekulációs alapra kell helyeznünk az ipart is. Az azonban többé nem törvényesen és nyilvánosan elismert. amennyiben a folytonos cserék következtében nem kell segélyforrásait hosszú szolgálatok jutalmazására igénybe vennie. alávetve magát Isten földi törvényeinek. Hogy a szabadság egyszersmind felbomlassza és tönkretegye a gój társadalmat. Ebbõl az okból elengedhetetlen számunkra. hanem még segíti is. hogy kiszakítsuk a gójok lelkébõl az istenség fogalmát és a szellemét.

nem azért. melyek az arany segítségével megszerezhetõk. Az államok közötti egyezségek lehetetlenségének okai. 24 5. 18.A hatalomért folytatott harc fokozódása és a gazdasági életre mért csapások csalódott. 12. 3. JEGYZÕKÖNYV Egy erõs kormányközpontosítás létrehozása. 13. Egyetlen vezérfonala a nyereség. 14. 22. 8. 20. 2. még csak nem is azért. 19. A hatalomátvétel módszerei a szabadkõmûvesség által. A szócsépléstõl való elfáradás. 7. azaz az arany. 15. 23. 11. 4. 10. Arany . akik vetélytársaink a hatalom megszerzésében: a gójok intellektueljei ellen. Hogyan kell megragadni a közvéleményt. hogy elérjék a jót.követni fognak minket azok ellen. A szuperkormány. A zsidók "sorsának" állapota. 5. 9. hogy gazdagsághoz jussanak. 17. .az államgépezet motorja. hideg és szívtelen társadalmat fognak létrehozni. sõt már létre is hozták. 16. Az ilyen társadalom erõs idegenkedéssel fog viseltetni a magasabb politikával és a vallással szemben. Ekkor aztán üt majd az óra. 21. 6. A kritika jelentõsége. 1. hanem kizárólag a kiváltságosak elleni gyûlöletbõl . "Kirakat"-intézmények. amikor a gójok alsóbb osztályai . Az egyéni kezdeményezés jelentõsége. valósággal isteníteni fognak azok miatt az anyagi örömök miatt.

mint köztulajdont. ahol a hit és a haza iránti érzelmeket kitörölték kozmopolita meggyõzõdések? Milyen kormányformát kell adni ilyen közösségnek. amelyeket a gójoknak megadtak. . ahol szabadság uralkodik. de megtaláltuk a módját annak. az uralkodói hatalom az utcára került s ott. miközben mi magunk titkos szervezetünket mindenkor homályban tartottuk. amilyenrõl beszélek. és amikor Istenbe vetett hitüktõl is megfosztottuk az embereket. amelyekben mindenütt korrupció üti fel a fejét. melyekhez a gójok mit sem értenek. hogy tudatosítottuk bennük sajátjogaikat. s nincs vetélytársunk az ezekben való jártasságban. nemhogy politikai tervek kieszelésében és az összetartásban. hogy bármikor és bárhol képes lesz elsöpörni minden gójt. ahol csak csalásszámba menõ trükkök ügyes meglepetései taktikájával lehet gazdagsághoz jutni. számunkra. Azt fogják mondani nekünk. nem egyeztethetõ össze napjaink haladásával. amikor a népek úgy néztek fel a királyokra a maguk trónjain. a Kiválasztott Nép számára egyáltalán nem mindegy. ha nem azt a kényuralmat. mint nyílt szervezetet. ahol az erkölcsösséget csak büntetõ intézkedések és szigorú törvények tartják fenn. hogy ki az õ legfõbb uralkodója. hogy a nem gondolkozó tömeg szemében hitelüket rontsuk. Ugyancsak kormányzásunk sajátosságaihoz tartozik a tömegek és egyének irányításának mûvészete. magunkhoz ragadtuk. a katolicizmus feje-e vagy a mi kényurunk Cion vérébõl. Kormányzási mûvészetünk elemzésen. hogy igenis összeegyeztethetõ. nem pedig önként elfogadott elvek. hogy a társadalom összes erõit a kezünkbe kaparintsuk. zúgolódás nélkül alávetették magukat a királyok zsarnoki hatalmának. okosan alkalmazott elméletek és szószátyárkodás segítségével. és királyságunkat oly hatalmas arányú kényuralom fogja jellemezni.Vajon milyen kormányformát lehet adni olyan közösségnek. a társadalmi élet szabályozásával és mindenféle más fogásokkal. mint Isten akaratának megnyilatkozására. A világ számára valószínûleg mindegy lenne. aki tettel vagy szóval szembehelyezkedik velünk. Ebben a tekintetben legfeljebb a jezsuitákat lehetne velünk összehasonlítani. attól a naptól kezdve azonban. Az Isten kegyelmébõl való királyi méltóság a nép szemében elvesztette minden jelentõségét. Azokban az idõkben. én azonban bizonyítani fogom önöknek. Új törvények segítségével mechanikusan szabályozzuk majd alattvalóink politikai életének minden megnyilvánulását. megfigyelésen. melyet a késõbbiek során fogok elmondani önöknek? Fokozatosan központosítani fogjuk a közigazgatást. ravasz számítás finomságain alapul. hogy olyan kényuralom. közönséges halandóknak kezdték tekinteni a trónon ülõket. Ezek a törvények egymás után vissza fogják vonni mindazokat az engedményeket és szabadságjogokat.

Megelégszenek a látszattal. az még folytatná a harcot ellenünk. ezt a világ minden részében már végre is hajtják láthatatlan kezek. és csak ritkán ügyelnek arra. hogy kritikával megbénítsa a közvéleményt. vajon beváltják-e a közéletben elhangzott ígéreteket. Bizony. szellemóriásuk elkésett volna. mely arra irányulhatna. hogy ellenállást keltsen velünk szemben. hogy megbirkózunk feladatunkkal. hogy ipari és kereskedelmi monopóliumot létesítsen. fontosabb átvenni. A mi bölcseink által kieszelt közgazdaságtudomány régesrég királyi tekintélyt kölcsönzött a tõkének. és ez hozzá fog járulni a nép sanyargatásához. mint háborúba vezetni. hogy abban titokban benne ne lenne a kezünk. A világ népei és az egyének is azonosítani szokták a szavakat a tettekkel. "Per Me reges regnant. hogy Isten maga választott ki bennünket arra. Ezért egyetlen állam sem kapna támogatást. akik szerepet játszanak az iparban. amely a mi kezünkben van. amilyet még nem látott a világ. és saját értelmünkben magyarázni mások gondolatait. mint eloltani tüzüket. a harc irgalmatlan lenne közöttünk. hogy üres szavakkal folyó szemfényvesztõ harc síkjára terelje a szellemi erõket.) És a próféták megmondták. Isten megfelelõ tehetséggel ruházott fel. Manapság fontosabb lefegyverezni a népeket. Vezetõségünk fõ célja az. Ha volna a velünk szemben álló táborban szellemóriás. hogy soha ki nem küszöbölhetõ. Túl erõsek vagyunk nincs menekvés hatalmunk elõl. olyan harc lenne. Ezért kirakat-intézményeket fogunk életre . hogy a tõke akadálytalanul fejthesse ki mûködését. ha fegyvert emelne ránk. hogy eltérítse az embereket a komoly gondolkozástól. mely oly mélyen gyökerezik. Az összes állam gépezetének valamennyi kerekét olyan erõ hajtja. mert mindegyiknek figyelembe kell vennie. az államgépezeteknek ez a hajtóereje pedig ." (Általam uralkodnak a királyok. mint kiirtani azokat. hogy bármely ellenünk irányuló egyezmény nem lenne elõnyös számára. de az újonc nem vehetné fel a versenyt a rég meggyökeresedettel.Egy ideig talán sikeresen elbánna velünk a gójok összességének szövetsége: ettõl a veszélytõl azonban megóv bennünket a köztük uralkodó egyenetlenség. A nemzetek még jelentéktelen megállapodást sem köthetnek anélkül.az arany. Ez a szabadság politikai hatalomhoz fogja juttatni azokat. szabad keze kell legyen arra. fontosabb elõnyünkre kihasználni a lángra lobbantott szenvedélyeket. hogy uralkodjunk az egész világ felett. Felszítottuk és az elmúlt húsz évszázad során hatalmas arányúvá növeltük a gójok személyi és nemzeti ellentéteit. Ahhoz.

Mindezekkel az eszközökkel annyira ki fogjuk meríteni a gójokat. 17. 14. Magunkra fogjuk ölteni az összes párt. hogy ahányszor csak olyan helyzettel kerül szembe. melyek ékesszóló bizonyítékát adják majd annak. 1. 13. 24 . mint az emberek milliói. 19. A cselekvési szabadságból eredõ túlzott törekvések aláássák az erõket. melyeket a közvélemény amúgy sem érthet meg. 15. hogy legjobb. A mostani uralkodók helyébe "kormányok feletti közigazgatás"-nak nevezett rémképet fogunk állítani. 22. akik irányítják a közvéleményt. az összes irányzat liberális arculatát. azt össze kell zavarnunk oly módon. hogy viszályt szítsunk valamennyi pártban. 10. ha tehetséggel párosul. és meg fogják utáltatni velük a szónoklást. és szuperkormányt létesítsünk. Hogy kézben tartsuk a közvéleményt. hatálytalanítsunk minden kollektív erõt. hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözõbb oldalakról. 5. 20. Úgy kell irányítanunk a gój társadalom nevelését. kétségbeesett tehetetlenségben csüggessze le karjait. akik között elhintettük az egyenetlenség magvát. 4. hogy ki fogják meríteni hallgatóink türelmét. hogy mennyire szolgálják a haladást. s melynek szervezete olyan nagy méretû lesz. Ez az elsõ titok. 12. amely még nem hajlandó behódolni nekünk. amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyõzõdésre nem jutnak. 18. kudarcok származnak. mert csak azok értik meg. Kormányunk sikerének második titkos kelléke abban áll. és elvegyük a kedvet mindenfajta egyéni kezdeményezéstõl. Nincs nagyobb veszély. s ezt a liberalizmust szónokainkkal annyira agyon fogjuk csépeltetni. amelynek karjai harapófogóként fognak kinyúlni minden irányba. Ebbõl az összeütközésbõl súlyos erkölcsi megrázkódtatások. amely egyéni kezdeményezõerõt igényel. hogy a lehetõ legnagyobb mértékben elõmozdítsa a nemzetek rossz tulajdonságait. 2. 16. 21.hívni. 6. 3. amely lehetõvé teszi majd számunkra. annyira szaporítsa a társadalmi érintkezés szabályait. hogy minden erõszak alkalmazása nélkül fokozatosan megszerezzünk minden államhatalmat. hogy hatalma alá fogja hajtani a világ összes nemzetét. Ez az eljárás abban is segítségünkre lesz. 7. 11. 9. hogy az így elõálló összevisszaságban senki se tudjon eligazodni s az emberek a végén meg se értsék egymást. 8. mint az egyéni kezdeményezés. ha összeütközésbe kerülnek mások szabadságával. ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben. szenvedélyeit. többet érhet el. hogy kénytelenek lesznek oly természetû nemzetközi hatalmat felajánlani nekünk. amely bármiképp akadályozhatná ügyünket. 23.

JEGYZÕKÖNYV Monopóliumok. 30 31 A gój nemesség. Béremelés és az alapszükségletek árának emelése. Hamarosan hatalmas monopóliumokat fogunk létesíteni. hogy bármi áron megfosszuk õket földjeiktõl. mint földbirtokosok azonban még lehetnek ártalmasak ránk nézve. ezektõl függ a gójok vagyona. melyektõl még a nagy nemzsidó vagyonok is oly mértékben függenek majd. hogy a politikai összeomlást követõ napon el fognak tûnni éppúgy. mint politikai hatalom halott. Azok önök közül. Kereskedelem. akik önként alávetik magukat nekünk. Ezért lényeges számunkra.a földbirtok eladósításával lesz elérhetõ. hogy azt mindazok oltalmazójaként és jótevõjeként állítjuk be. Luxus. Ez a cél legjobban a földbirtokon nyugvó terhek növelésével . óriási vagyontárolókat. Anarchizmus és részegeskedés. Az erre irányuló intézkedésekkel sakkban . mint az államok fizetõképességébe helyezett bizalom. A nemesség földjének elvétele. minthogy a megélhetésüket biztosító segélyforrások révén önellátók. ipar és spekuláció.nem kell számításba vennünk.6. . akik közgazdászok. helyesen fel tudják mérni ennek a gondolatmenetnek a jelentõségét! Minden lehetséges módon növelnünk kell szuperkormányunk jelentõségét azzal. A gazdasági elméletek propagandájának jelentõsége.

hogy éljenek. a fényûzést. amelyek mellett a közgazdasági elméleteink erélyes propagandát fejtenek ki. Akkor azonban a gójok meg fognak hajolni elõttünk. 18. 20. Hogy a gójok idõ elõtt rá ne döbbenjenek a dolgok igazi állására. 14. mert ugyanakkor elõ fogjuk idézni a legfontosabb közszükségleti cikkek árának emelkedését is azzal az ürüggyel. 10. hogy szolgáljuk a munkásosztályt és a közgazdaságtan magasztos elveit. Emelni fogjuk a munkabéreket. Forrongás. mindenekelõtt azonban a spekulációt. hogy hozzászoktatjuk a munkásokat az anarchiához és részegeskedéshez. 8. azt a mohó kívánkozást a fényûzés után. hogy azt állítjuk.minthogy átöröklés folytán képtelenek kevéssel beérni . 6. 13. 4. ha másért nem. s ezzel egyidejûleg megteszünk minden intézkedést arra. ez azonban semmiféle elõnyt nem fog jelenteni a munkások számára. viszálykodás és ellenségeskedés az egész világon. 9. amely mindent elnyel. Ugyanakkor intenzíven támogatnunk kell a kereskedelmet és ipart. 5. hogy teljesen tönkretegyük a gójok iparát. amennyiben megszabadítaná a földbirtokot a mezõgazdasági bankokkal szembeni kötelezettségeitõl. Továbbá ravaszul alá fogjuk aknázni a termelés alapjait azzal.fogjuk tartani a földbirtokosokat és alázatos. és a spekuláció segítségével kezünkre játssza a világ minden pénzét s ezáltal proletár sorba taszítsa az összes gójt. 11. hogy az ipar vonja el a mezõgazdaságtól mind a munkaerõt. JEGYZÕKÖNYV A fegyverkezés fokozása. Ahhoz. A gój nemesek . 16. hogy a mezõgazdaság és állattenyésztés hanyatlásának következménye. A gójok ellenállásának megfékezése . amelyet mi terjesztettünk el a gójok között. 3. 19. 24 7. hogy megkapják a jogot ahhoz. hogy ellensúlyozza az ipart. 15. 1. a spekuláció mellett még egy eszközt használunk majd fel. Spekuláció nélkül az ipar megsokszorosítaná a magánkézben lévõ tõkét és hozzájárulna a mezõgazdaság talpra állításához. égünk a vágytól. mind a tõkét. 7. hogy kiirtsuk a föld színérõl a gójok összes képzett erõit. 2. 12. azért. 23. 21. 22. 17.rohamosan le fognak égni és tönkremenni. melynek az a feladata. azzal fogjuk álcázni céljainkat. Arra van szükségünk. és feltétlen engedelmességre fogjuk késztetni.

Minden ellenszegülésre azzal kell tudnunk válaszolni.háborúk és világháborúk által. bár-mit is adunk tudtukra továbbra is az emberiség jótevõit és megmentõit fogják látni bennünk. érdekeinket kiszolgáló milliomos. éles ésszel és nagy agyafúrtsággal kell eljárnunk szóbeli tárgyalások és megegyezések során. hogy a világ összes államában rajtunk kívül csak proletártömegek. mert ezek nagyon is jól tudják. világháború kirobbantásával kell védekeznünk. Mindezek az országok hozzászoktak ahhoz. Ilyen módon a gójok népeinek kormányai .akiket arra tanítottunk. vagy helyreállítsuk a rendet. valamint egynéhány. ami viszont az úgynevezett "hivatalos nyelvhasználat"-ot illeti. Ebbõl kétszeres hasznot húzunk. hogy megvan a hatalmunk ahhoz. viszályt és ellenségeskedést kell elõidéznünk egész Európában és az Európával fennálló kapcsolatok révén más földrészeken is. hogy csak a külszínt nézzék. El kell érnünk. A politikában a siker legfõbb tényezõje a . A sajtó és a közvélemény. A titoktartás sikert jelent a politikában. Forrongást. A fegyverkezés fokozása. ha pedig ezek a szomszédok megkockáztatnák. Hogy ez sikerüljön nekünk. hogy annak az országnak szomszédaival. amely szembe merészel helyezkedni velünk. háborút viseltetünk az ellenszegülõ ellen. hogy bennünk elkerülhetetlen kényszererõt lássanak. melyeket politikai eszközökkel. Amerika. Másrészt intrikáinkkal össze fogjuk kuszálni mindazokat a szálakat.mindez lényeges a fent említett tervek végrehajtásánál. hogy közösen lépjenek fel velünk szemben. a rendõrség létszámának növelése . hogy bármikor tetszés szerint nyugtalanságot okozzunk. rendõrség és katonaság legyen. Kína és Japán fegyverei. Egyrészt sakkban tartjuk az összes országot. ellenkezõ taktikát fogunk alkalmazni: magunkra fogjuk ölteni a tisztesség és engedékenység álarcát. gazdasági szerzõdések vagy kölcsönügyletek segítségével valamennyi állam kormányzatában szõttünk.

Közgazdászok és milliomosok. 16. 7. Kényszerítenünk kell a gójok kormányait. melyeket ellenfeleink használhatnának ellenünk. 17. néhány lényegtelen kivételtõl eltekintve. 19. nekünk is el kell látnunk magunkat. 22.a sajtó segítségével. A törvénykönyv kifejezéseinek legfinomabb árnyalataival és fogásaival is tisztában kell lennünk. 18. hogy igazolhassuk magunkat.vállalkozások titokban tartása: a diplomata szavának nem kell megegyeznie azzal. 20. 6. 13. 9. 5. JEGYZÕKÖNYV A törvénykezési jogok kétértelmû alkalmazása. A szabadkõmûves vezetõség adminisztrátorai. Amerika. amely kedvez a kívánt beteljesedéshez immár közel álló nagyszabású tervünknek. 23. 24 8. amit tesz. Különleges iskolák és legmagasabb fokú kiképzés. az egyikõjüknek terrorista kísérletekkel. 2. Mindazokkal a fegyverekkel. 3. 12. 21. 10. annak. vagy Japán fegyvereivel kell válaszolnunk. a többieknek. 8. 4. 15. Akikre felelõs beosztásokat bízunk a kormányban. amely közvéleményt viszont titokban mi alakítottunk ki az úgynevezett "nagyhatalom" . 14. 1. Kína. ki kell. amit közvéleményként fogunk beállítani. Egyszóval. amikor majd ítéleteket kell . hogy mutassuk erõnket. ez pedig. ha az ellenünk kitörõ általános felkelés megengedi. 11. máris teljesen a mi kezünkben van. összefoglalva az általunk végrehajtott ellenõrzést az európai gój kormányok felett. hogy oly irányú mûködést fejtsenek ki.

hogy utolsó leheletükig szolgálják a mi érdekeinket. az emberi léleknek mindazokat az érzékeny húrjait. Ezek a húrok: a gójok lelki magatartása. JEGYZÕKÖNYV A szabadkõmûves elvek alkalmazása a népek átnevelésére. hogy az ilyen döntéseket úgy tálaljuk. 5. törekvései. 12. akik közigazgatási tevékenységükben nem szoktak veszõdni azzal. nagyiparos. hogy törõdjenek munkájuk céljával. gyakorlati jogászokkal. mintha legmagasztosabb erkölcsi elveket fejeznének ki. amelyben a zsidók részesülnek. Körül fogja venni magát közírókkal. 9. lényegében ugyanis minden pénz kérdése lesz. Bizonyos ideig . 7. Felesleges megjegyezni. 3. miért van arra szükség.amíg nem lesz többé kockázatos felelõsségteljes állami állásokat zsidó testvéreinkre bízni . 16. közigazgatási tisztviselõkkel. 8. Körül fogjuk venni kormányunkat gazdasági szakemberek egész seregével. 21. diplomatákkal és végül olyan személyekkel. akiknek múltja és hírneve olyan. 22. akiknek. akikrõl beszélek.milliomos. 17. jártasak lesznek minden politikai ábécé és szókincs nyelvhasználatában. A gójok tisztviselõi elolvasás nélkül írnak alá papírokat és vagy pénzéhségbõl vagy becsvágyból szolgálnak. 10. 4. és sohasem nézik. A szabadkõmûvesség jel- . nem a gójok közül fognak kikerülni. Vezetõségünknek körül kell vennie magát a civilizációnak mindama erõtényezõivel. törvényes formába öntve.mondanunk. valamint az egyes osztályok és rendek sajátosságai. hogy a kormányhatalomnak e tehetséges segélyerõi. amelyeken majd játszaniuk kell. 13. 14. hibái. hogy szakadék tátong közöttük és a nép között. 15. bûnös szenvedélyei és képességei. melyek között majd mûködnie kell. 19. 6. fontos ugyanis. 11. ha nem engedelmeskednek utasításainknak. 1. 18.ami a legfontosabb .olyan személyek kezébe fogjuk adni ezeket az állásokat. Ez is oka annak. hogy a közgazdaságtudomány a fõ tantárgy abban az oktatásban. meg fogják ismertetni velük az emberi természet mélységeit. akik szakiskoláinkban legmagasabb fokú különleges képzésben részesültek. Lesz körülöttünk ezen kívül hatalmas tömeg bankár. Ezek a személyek ismerni fogják a társadalmi szerkezet valamennyi titkát. 24 9. bûnvádi eljárással kell számolniuk vagy el kell tûrniük . nagytõkés és . 23. melyek rendellenesen arcátlanoknak és igazságtalanoknak tûnhetnek fel. 2. 20.így arra késztetjük ezeket a személyeket.

Az antiszemitizmus jelentõsége. a testvériség eszményképe". testvériség" szavakat úgy fogjuk módosítani. beleegyezésünkkel és utasításunkra történik. az õ antiszemitizmusukra ugyanis elengedhetetlenül szükségünk van az alsóbb rétegekhez tartozó testvéreink kézbentartásához. jogilag azonban még megmaradt egy csomó. amíg át nem neveltük a népeket sajátos hasonlatosságunkra. Ha manapság egyes államok tiltakoznak ellenünk. Ha azonban kellõ óvatossággal járnak el. Mihelyt felállítottuk a mi királyságunkat. meg fogják látni. amelyek már behódoltak nekünk. A "földalattik" (világvárosokban). Nem bocsátkozom további . a liberális jelszavakat. Ezt az értelmet fogjuk adni a szavaknak. ez csak a forma kedvéért. és így a szarvánál fogjuk megragadni a bikát. hogy azok nem lesznek többé jelszavak. Hamis elméletek. az egyenlõség kötelessége. és újabb népet fogunk besorolni azok közé. A törvények értelmezésének módjai.szavai. Kik a szabadkõmûvesség szolgálói? A gój államok "világosan látó" és "vak" erejének jelentõsége. melynek országában élnek és mûködnek. Elveink gyakorlati alkalmazásánál vegyék tekintetbe annak a népnek a sajátosságait. hanem csupán egy eszme kifejezõi. A szabadkõmûvesség diktatúrája. hogy a legszilárdabb jellem is megváltozzék. sablonos alkalmazása nem járhat sikerrel. Ténylegesen már kiküszöböltünk mindenfajta uralmat a sajátunkon kívül. nevezetesen: "a szabadsághoz való jog. egyenlõség. . Elveink általános. . Az oktatás és nevelés megragadása. Kapcsolat a hatóság és a tömeg között. A liberalizmus kaotikus féktelensége. nevezetesen a "szabadság. hogy egy évtized sem kell ahhoz. melyek valójában a mi szabadkõmûves jelszavaink. Terror.

Az emberek nagy garral hangoztatták annak szükségességét.arra az útra irányítani. de igazságos rendérzékben . mert kezünkben van egy valamikor hatalmas. Szuperkormányunk a törvényen kívül álló keretekben mûködik s azt az elfogadott szakkifejezéssel élve.természetesen . mi azonban nem fogunk nekik békét adni. Hogy a gójok intézményeit ne semmisítsük meg idõ elõtt. Akaraterõvel uralkodunk. Ezek a rugók szigorú. mert a nép hangja széltében-hosszában elterjeszti. ölni fogunk. a törvényhozók. demagógok. a pártharcokhoz ugyanis pénz kell. Ezek a törekvések nyugtalanságot idéznek elõ minden államban.diktatúra. szocialisták. hogy a szocializmus kérdését nemzetközi egyezménnyel rendezzék. de mindenesetre néhány legmegbízhatóbb testvérünk révén. azt azonnal megtudja az egész ország. Tõlünk indul ki a mindent elnyelõ terror. hogy a gój uralkodók "világosan látó" hatalma egyesül a gój tömegek vak erejével. most általunk legyõzött párt öröksége. hogy . azzal az erõteljes szóval jelölik. készek meghozni minden áldozatot a béke érdekében. hogy pártokra szakadtak. hogy mi. az államok nyugalomra intenek. idõnként szoros érintkezésbe kell lépnünk vele. amíg nyíltan és alázatosan el nem ismerik az államok-feletti szuperkormányunkat. mert ezt az ügyet már ismételten megtárgyaltuk. gyûlölet és rosszindulat. csakis mi fogunk neki vezetõt adni és fogjuk . Azzal. de minden ilyen lehetõség ellen megtettük az összes szükséges intézkedést: kölcsönös terror formájában gátat emeltünk a két erõ között. kommunisták és mindenféle álmodozó utópisták. mint valamennyi csapatunk vezetõi magasan ülünk a parancsnok harci paripája hátán. irgalmatlan bosszú. A mi szolgálatunkban minden véleményt. amely célunkhoz vezet. ha majd itt az ideje. minden doktrínát képviselõ személyek állnak: monarchisták. Hogy a vak tömeg ne tudja magát megszabadítani irányító kezünktõ1. és a pénz a mi kezünkben van. Mindezeket felfegyvereztük feladataik elvégzésére: Mindegyikük a saját maga számlájára ássa alá a tekintély utolsó maradványait. Okunk lehetne attól tartani. égõ kapzsiság. hogy mi mindent tanítanak a falusi iskolákban? Amit azonban a kormány követe vagy maga az uralkodó mond. Semmi sem állíthat korlátokat mûködésünk elé.magyarázatokba. és kegyelmet gyakorolni. ha nem is a saját személyünkben. a kezünkbe adták magukat. ítéleteket fogunk végrehajtani. nagyon óvatosan nyúlunk hozzájuk és egyelõre csak az azok mechanizmusát mozgató rugók végeit ragadtuk meg. igyekszik megdönteni minden fennálló rendet. és úgy fogjuk kioktatni a politikai kérdésekben. Fegyvereink pedig a határtalan becsvágy. személyesen fogunk tárgyalni a néppel a vásártereken. hogy az általunk kívánt irányba tereljük. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom. Ily módon a nép vak ereje továbbra is a mi támaszunk és mi. Ki törõdik azzal. Ha majd mi leszünk az egyetlen elismert tekintély.

21. melytõl még a legbátrabbak is remegnek. 5. elszédítettük és elrontottuk a nemzsidó fiatalságot azáltal. de amelyeket mégis a lelkére kötöttünk. hogy valójában mi folyik körülöttük. Nagyszerû eredményeket értünk el azzal. 16. A lángelme. 17.a . majd érthetetlenné tették a törvényeket olyannyira. 19. 7. mindenekfelett azonban a nevelésben és a közoktatásban. hogy a törvényhozás összekuszált szövevényében még maguk a kormányok sem tudnak eligazodni. Ez ellen azonban Nyugaton oly szörnyû terroreszközünk van. Kezünk benne van a törvényhozásban. azok a földalatti folyosók. A csalás "õrszelleme". az egyén szabadságában. Elnökök . a földalatti vasutak. 20. mivel ezek az igazi szabadság sarokpillérei. 15. 9. 18. 14. ha idõ elõtt rájönnek arra. 6. A szabadkõmûvesség vezetõi. hogy a gójok fegyverrel a kezükben fognak nekünk jönni. 8. 4. amelyekrõl tudjuk. 1. A liberalizmus mérge. hogy helytelenek. 2. 22. 24 10. hogy olyan elvek és elméletek alapján neveltük. 13. 23. Alkotmány . 11. Mit ígér a szabadkõmûves államcsíny? Egyetemes választójog. amelyek még az idõ elérkeztr elõtt készen lesznek valamennyi világváros alatt s ahonnan ezeket a fõvárosokat minden szervezetükkel és irattárukkal együtt a levegõbe fogjuk röpíteni.a pártviszályok iskolája. Önök azt mondhatnák. Intézmények és feladataik. a választások lebonyolításában. 3. a sajtóban. hogy ezek a törvénymagyarázatok elõször elhomályosították. Ez a döntõbíráskodási eljárás elméletének kiindulópontja. . Félrevezettük. JEGYZÕKÖNYV Látszatpolitika. A köztársaságok kora.lényegileg nem módosítva õket . aki vezeti a szabadkõmûvességet. 10. Önfontosság.ellentmondó értelmezésekkel kiforgattuk valódi értelmükbõl. mi a liberalizmus kaotikus féktelenségével helyettesítettük õket. Ez azzal az eredménnyel járt. hogy a törvényeket .testesültek meg. 12.a földalatti helyiségek.

hogy ezt vagy azt feltûnés nélkül elejtsük. és csodálattal nyugtázza erõszakosságaikat. "ez aljas volt. nem szabad ezeket a jogokat határozottan megnevezni.. de nagyon okos. hogy elismerjük a fennállójogrend alapjait. Új köztársasági alkotmány. hogy a kormányok és népek a politikában megelégszenek a látszattal. mintha már meg is adtuk volna õket.Szabadkõmûvesség bábjai. csalásnak is lehet mondani. a tulajdon és a lakás sérthetetlenségét. de milyen ügyesen . amikor képviselõik saját szórakozásukra fordítják erejük javarészét? A mi politikánk számára rendkívül fontos. ha valamennyit kifejezetten felsorolnánk. hanem minden részletezés nélkül csak annyit szabad mondanunk. hogy megismétlem. Azért kell lehetõleg hallgatnunk ezekrõl a jogokról. úgy tûnne fel. hogy szabad kezünk legyen arra. a törvény elõtti egyenlõséget. Az elnökök felelõssége. S valóban. a szólás-. Ha nem lehet elkerülni az érintésüket.a törvényhozó erõ. "A világ ura" kinyilvánításának pillanata. valamint a törvények visszaható erejét. hogy tisztában legyünk ezzel a körülménnyel. tartsák szem elõtt. Átmenet a szabadkõmûves kényuralomba. igaz. Betegségek beoltása és más fortélyok. Ma azzal kezdem. Mindezek olyan kérdések. hogyan is foghatnák fel a gójok a dolgok igazi értelmét. a közvetett adók gondolatát. amelyeket a nép elõtt nem szabad egyenesen és nyíltan érinteni. és kérem önöket. amikor majd sor kerül arra. A képviselõházak és elnökök szerepe a "panamázás"-ban. sajtó. az egyesülési törvényt. ez jó szolgálatot fog tenni nekünk. A tömeg különös ragaszkodással és tisztelettel viseltetik a politikai hatalom géniuszai iránt. az adóztatást..és vallásszabadságot. amit már mondtam. Szabadkõmûvesség . hogy fontolóra vegyük a hatalom elosztását.

vak erõt fogunk létrehozni. Ha ilyen mûvet vita tárgyává tennénk. hiszen hozzászokott ahhoz. vagyonos osztályok részérõl nem kaphatunk meg. akik megfizetjük engedelmességét és figyelmét. " Erre a tömeg ujjongva a tenyerén fog hordani a reménykedés és várakozás egyhangú diadalában. Azzal. hogy az összes nemzetet belevonjuk annak az új államszerkezetnek felépítésébe. amely aktivitásunkban megtestesülve le fog törni minden akadályt utunkon. micsoda vakmerõség!" mondják.a népi hovatartozást.és utoljára fognak szerepet játszani. hogy érvényesüljenek. melyet a mûvelt. amely képtelen lesz bármely irányban is megmozdulni ügynökeink irányítása nélkül. arra tanítva meg az emberek legkisebb közösségeit is. annak élére helyeztünk. mielõtt még próbára tettétek. a pénznemek különféleségét. Ily módon hatalmas. Egy kormányzati tervnek készen kell egy és ugyanabból az agyból erednie.. Természetesen ítélkezhettek fölöttünk. Számot tartunk arra. milyen nagyszerûen csinálták. akik nem értették meg a terv cselszövéseinek mélyebb értelmét és összefüggését. és módosításokat eszközölnénk rajta szavazás útján. még csak meg sem fogja õket hallgatni. meg fogjuk semmisíteni a gójok között a család fontosságát és nevelési értékét. de hozhattok-e igazságos ítéletet. Mi kiküszöböljük a szenvedésetek okait . hogy mindenkibe beleoltjuk saját fontosságának tudatát. Ezért szabad ugyan ismernünk a cselekvési tervet. A nép alá fogja vetni magát az õ kormányzásuknak. amikor is az emberek egyhangúlag kifejezik majd azt a kívánságukat. hogy felvértezzük magunkat és tároljuk magunkban azt az arcátlan vakmerõséget és ellenállhatatlan szellemi erõt. akiket a tömeg vezetésére. és meg fogjuk akadályozni. hogy abszolút többséget érjünk el. mert soha nem tud szilárd alakot ölteni. amelynek tervét mi készítettük. hogy közelrõl ismerkedjenek meg velünk. Ennek biztosítására osztályokra és képzettségre való tekintet nélkül mindenkinek szavaznia kell. de nem szabad azt vita tárgyává tennünk. ezzel ráütnék mindazok érveléseinek és félreértéseinek bélyegét.kártyázták meg. Akkor aztán betöltötték rendeltetésüket a választások-melyeket eszközül használtunk fel a világ trónjának elfoglalására. Államcsínyünk befejezése után a következõket fogjuk mondani a különbözõ népeknek. jutalmazása és mindenfajta más elõnye. mindenkit kimerítettek a szenvedések. mert tudni fogja. . az egyes pontokban rejlõ titkos szándékok gyakorlati érvényesülését. ha kimondjátok. hogy csak ránk hallgasson. amit ajánlunk nektek. nehogy elrontsuk mûvésziességét az alkatrészei közötti összefüggést. hogy részekre bontva sokan dolgozzanak rajta. Ezért mindenekelõtt elengedhetetlenül szükséges... hogy gyûléseken szavazzanak csoportos megegyezés alapján . sõt. az általunk vezetett tömeg ugyanis nem fogja megengedni. mielõtt elítélnének. a határokat. hogy önálló gondolkozású egyének szóhoz jussanak. "Eddig minden szörnyen rosszul ment.. ha megengedik. hogy ezektõl a vezetõktõl függ keresete.

hogy felvértezzük magunkat és tároljuk magunkban azt az arcátlan vakmerõséget és ellenállhatatlan szellemi erõt. hogy az összes nemzetet belevonjuk annak az új államszerkezetnek felépítésébe. nem szabad ezeket a jogokat határozottan megnevezni. micsoda vakmerõség!" mondják. hogy ezt vagy azt feltûnés nélkül elejtsük. Ezért NEM SZABAD ODADOBNUNK VEZETÕSÉGÜNK LÁNGESZÛ MÛVÉT a tömeg. A tömeg különös ragaszkodással és tisztelettel viseltetik a politikai hatalom géniuszai iránt és csodálattal nyugtázza erõszakosságaikat.. a határokat. amit ajánlunk nektek. tulajdon és a lakás sérthetetlenségét.melyeket eszközül használtunk fel a világ trónjának elfoglalására.Azt akarjuk.. ha kimondjátok. az adóztatást. Akkor aztán betöltötték rendeltetésüket a választások . " Erre a tömeg ujjongva a tenyerén fog hordani a reménykedés és várakozás egyhangú diadalában. igaz. Államcsínyünk befejezése után a következõket fogjuk mondani a különbözõ népeknek: "Eddig minden szörnyen rosszul ment.. Ezek a tervek egyelõre nem fogják megdönteni a fennálló intézményeket.és utoljára fognak szerepet játszani. milyen nagyszerûen csinálták. Természetesen ítélkezhettek fölöttünk. mielõtt még próbára tettétek. aminek következtében azok egész mûködése úgy fog módosulni.. Azért kell lehetõleg hallgatnunk ezekrõl a jogokról.. a pénznemek különféleségét.. hogy elismerjük a fennálló jogrend alapjait. amely aktivitásunkban megtestesülve le fog törni minden akadályt utunkon. Ezért mindenekelõtt elengedhetetlenül szükséges. hogy gyûléseken szavazzanak csoportos megegyezés alapján . ahogy ez a terveinkben megszabott iránynak megfelel. valamint a törvények visszaható erejét. amelyeket a nép elõtt nem szabad egyenesen és nyíltan érinteni.a népi hovatartozást. "ez aljas volt. Számot tartunk arra. vagy akár csak egy zártkörû csoport karmai közé. hanem minden részletezés nélkül csak annyit szabad mondanunk. de hozhattok-e igazságos ítéletet. minisztérium. a közvetett adók gondolatát. mintha már meg is adtuk volna õket. Ha nem lehet elkerülni az érintésüket. amelynek tervét mi készítettük. Mi kiküszöböljük a szenvedésetek okait . Mindezek olyan kérdések. hogy terveink erõteljesek és célszerûen kigondoltak legyenek. Csupán gazdasági vonatkozásban fognak azokon változásokat foganatosítani. arra tanítva meg az emberek legkisebb közösségeit is. mindenkit kimerítettek a szenvedések. amikor is az emberek egyhangúan . úgy tûnne fel. csalásnak is lehet mondani. de milyen ügyesen kártyázták meg. szenátus. de nagyon okos. ha valamennyit kifejezetten felsorolnánk. Különbözõ elnevezések alatt minden országnak megközelítõen egyforma a berendezése: népképviselet. hogy szabad kezünk legyen arra.

de nem szabad azt vita tárgyává tennünk. Ezért NEM SZABAD ODADOBNUNK VEZETÕSÉGÜNK LÁNGESZÛ MÛVÉT a tömeg. hogy részekre bontva sokan dolgozzanak rajta. Felesleges megmagyaráznom önöknek mindezek egymáshoz való viszonyának mechanizmusát. hogy abszolút többséget érjünk el. kérem. hogy terveink erõteljesek és célszerûen kigondoltak legyenek.a közigazgatást. Azzal. az egyes pontokban rejlõ titkos szándékok gyakorlati érvényesülését. Ezek a tervek egyelõre nem fogják megdönteni a fennálló intézményeket. államtanács. ezzel ráütnék mindazok érveléseinek és félreértéseinek bélyegét. hiszen hozzászokott ahhoz. Ha az államgépezetnek csak egy részében is kárt teszünk. csupán azt a tényt vegyék figyelembe.kifejezik majd azt a kívánságukat. hogy érvényesüljenek. mielõtt elítélnének. melyet a mûvelt. Ha ilyen mûvet vita tárgyává tennénk. hanem a funkcióra. hanem azok funkciói. szenátus. hogy ezektõl a vezetõktõl függ keresete. Különbözõ elnevezések alatt minden országnak megközelítõen egyforma a berendezése: népképviselet. ahogy ez a terveinkben megszabott iránynak megfelel. az állam beteggé válik. a törvényhozást és a végrehajtó hatalmat. Ezért szabad ugyan ismernünk a cselekvési tervet. vagy akár csak egy zártkörû csoport karmai közé. Ily módon hatalmas. mert mindezt úgyis tudják. hogy közelrõl ismerkedjenek meg velünk. Ezek az intézmények felosztották maguk között a kormány összes funkcióját . sõt. aminek következtében azok egész mûködése úgy fog módosulni. hogy önálló gondolkozású egyének szóhoz jussanak. hogy csak ránk hallgasson. hogy mindenkibe beleoltjuk saját fontosságának tudatát. még csak meg sem fogja õket hallgatni. mint az emberi test szervei. törvényhozás és végrehajtó hatalom. s ezért úgy mûködnek. az általunk vezetett tömeg ugyanis nem fogja megengedni. minisztérium. nehogy elrontsuk mûvésziességét az alkatrészei közötti összefüggést. annak élére helyeztünk. hogy a "fontos" jelzõt nem az intézményre vonatkoztatom. vagyonos osztályok részérõl nem kaphatunk meg. és módosításokat eszközölnénk rajta szavazás útján. következésképpen nem az intézmények fontosak. amely képtelen lesz bármely irányban is megmozdulni ügynökeink irányítása nélkül. Csupán gazdasági vonatkozásban fognak azokon változásokat foganatosítani. jutalmazása és mindenfajta más elõnye. mert tudni fogja. ha megengedik. és figyeljék meg. hogy az említett intézmények mindegyike valamely fontos funkciónak felel meg az államban. mert soha nem tud szilárd alakot ölteni. A nép alá fogja vetni magát az õ kormányzásuknak. . akik megfizetjük engedelmességét és figyelmét. akiket a tömeg vezetésére. Egy kormányzati tervnek készen kell egy és ugyanabból az agyból erednie. mint az emberi test. és végül is meghal. és meg fogjuk akadályozni. vak erõt fogunk létrehozni. meg fogjuk semmisíteni a gójok között a család fontosságát és nevelési értékét. akik nem értették meg a terv cselszövéseinek mélyebb értelmét és összefüggését. Ennek biztosítására osztályokra és képzettségre való tekintet nélkül mindenkinek szavaznia kell. Azt akarjuk.

amely fennakadás végül fel fogja bomlasztani az államot?. akiknek múltjában valamilyen sötét. bábjaink. ha megritkulnak sorai. titkos folt. egész politikai alkata megváltozott. hogy megvárjuk haláltusájuk végét.Amikor bevezettük az állami szervezetbe a liberalizmus mérgét.nem kevésbé hatásosan. Mit törõdünk azzal.elnökkel helyettesítettük. vagyis. védelmezni. Ily módon az elnöki tekintély természetesen mindenféle támadás céltáblája lesz. Ezt azzal a megokolással fogjuk igazolni. mi azonban önvédelmi eszközt adunk majd a kezébe. a gójok egyetlen oltalma helyébe léptek. Addigra abban a helyzetben leszünk. amelyek a korábbi kényuralom. Ezzel megvetettük az alapját annak az aknának. akit a tömegbõl. Már csak az van hátra. amint önök jól tudják. választani fogja az elnököket. Ettõl függetlenül fel fogjuk ruházni az elnököt a hadiállapot kihirdetésének jogával. hogy az uralkodót kormánykarikatúrával . akik a hatalomért versengenek.így aztán megbízható ügynökeink lesznek terveink véghezvitelében. ami arra szolgál. melyekért személytelen bábunk lesz a felelõs. ha fennakadás következik be azáltal. amelyet a gój nép. amennyiben fel fogjuk jogosítani arra. A liberalizmus alkotmányos államokat eredményezett. hogy az elnökök felelõsek cselekedeteikért. hogy apelláljon a nép többségéhez. Nemsokára be fogjuk vezetni azt az elvet. valami "panama" vagy ehhez hasonló van. valamint a hatalomhoz jutottak ama természetes kívánságából kifolyólag. kikérje a nép döntését függetlenül annak saját képviselõitõl. hogy közvetlenül a néphez forduljon. amely épp oly vak rabszolgánk. az alkotmány pedig. félreértéseknek. hogy új törvényeket javasoljon. mivel tartanak majd a leleplezéstõl. vagy meglevõ törvényeket módosítson. hogy az elnöknek. Ekkor érkezett el a köztársaságok kora. így haszontalanokká és feleslegesekké téve õket. A "csevegések" szónoki emelvénye . választásokat fogunk rendezni oly elnökök javára. rabszolgáink közül választottuk ki. hogy megtartsák az elnöki hivatallal járó kiváltságokat. viszályoknak. ezt a jogot ugyanis a felelõs elnökre. mint magasiskolája az egyenetlenkedésnek. mint a sajtó . Hogy tervünk ezzel az eredménnyel járjon. de el fogjuk venni tõle azt a jogot. .tétlenségre és tehetetlenségre kárhoztatta az uralkodókat. hogy nem sikerül elnököt találni.. egyszóval mindannak. amiért el is csapták õket sok országban. és ekkor történt. párt-szeszélyeknek. mint az ország egész hadereje fejének rendelkeznie kell a haderõ felett. hogy nem kell többé ügyelnünk a formákra az ügyek intézésénél. hogy szükség esetén megvédhesse az új köztársasági .. Az államok halálos betegséget kaptak vérmérgezést. hogy személytelenné tegye az állami életet. A képviselõház fedezni. semmi egyéb. a mi bábunkra fogjuk ruházni. elõnyöket és megbecsülést. jobban mondva a gój népek alatt elhelyeztünk.

hogy erre szükség van.ami aligha várható .a . amely védelmi jog. mindkét esetben azzal az ürüggyel. ezenkívül joga lesz átmeneti jellegû törvényeket. meg fogja illetni. Hogy azonban mindezek a lényegileg törvénytelen cselekedetek ne terheljék tervünk szempontjából túl korán az elnök felelõsségét. ha értésére adjuk. hogy kormányintézkedések ügyében interpelláljon. az államtanács vagy a minisztertanács számára ajánljuk. mint ennek az alkotmánynak felelõs képviselõjét. hogy önálló intézkedésekkel kerüljék meg az elnök rendelkezéseit. miután a végsõkig kifárasztotta uralkodóinak . de nem az egyes tisztviselõk számára. aki egyesít minket és megszünteti a viszályok okait . sõt a kormány alkotmányos mûködésétõl való eltérést javasolni.alkotmányt.ezek a szenvedélyek még a képviselõknek e minimális száma mellett is lángra lobbannának. Ilyen intézkedésekkel meg fogjuk szerezni a hatalmat ahhoz. amelyek többféle értelmezést tesznek lehetõvé. amivel együtt jár majd a politikai szenvedélyek és a politikai ügyekért való lelkesedés aránylagos csökkentése is. Ha pedig . hogy apránként. továbbá az új alkotmány segítségével a lehetõ legkisebbre fogjuk csökkenteni a képviselõk számát. A parlamentek állandó ülésezéseit meg fogjuk szüntetni és helyettük rövid. hogy felkészüljünk arra az átmeneti idõszakra. uszító felhívással és a nép többségére való hivatkozással el fogjuk mozdítani õket. aminek következtében az elnök helyett õket fogják bûnbakká tenni. . Ezen kívül az államtitkok megõrzésének ürügye alatt el fogjuk venni a képviselõháztól azt a jogot. Kényurunk elismerésére sor kerülhet már az alkotmány lerombolása elõtt is. hogy minden kormányformát a mi kényuralmunkká változtassunk. fel fogunk ruházni minisztereket és más magas rangú kormánytisztviselõket. hogy ilyen körülmények között a szentély kulcsa a mi kezünkben lesz és senki rajtunk kívül nem fogja többé irányítani a törvényhozó hatalmat. amit uralmunk kezdetén kénytelenek vagyunk felvenni az államok alkotmányaiba azért. néhány hónapig tartó ülésszakokat fogunk bevezetni. és akkor itt lesz az ideje annak. mint a végrehajtó hatalom fejének továbbá joga lesz összehívni és feloszlatni a parlamentet és ez utóbbi esetben elhalasztani az új parlament összeülésének idõpontját. . Az elnök a mi tetszésünk szerint fogja értelmezni azokat a törvényeket.általunk elõidézett . Könnyû megérteni. amikor a nép...szabálytalankodása és tehetetlensége. hogy az állam legfõbb jóléte ezt követeli. Az elnöktõl függ majd a képviselõház és a szenátus elnökeinek és alelnökeinek kinevezése. lépésrõl-lépésre leromboljuk mindazt. amely alatt észrevétlenül eltörlünk majd minden alkotmányos jogot. Az elnöknek. továbbá hatályon kívül fogja helyezni a törvényeket. Ezt a szerepet különösen a szenátus. így fog felkiáltani: "Távolítsátok el õket és adjatok nekünk egyetlen világuralkodót. ez akkor fog bekövetkezni.

Az indítványozott forradalom egyes részletei. JEGYZÕKÖNYV Az új alkotmány programja. 1. a vallásokat. gyûlölettel. hogy a gójok ne lássanak más kivezetõ utat. 10. 17. a népi hovatartozást. 22.határokat. aligha valószínû. 4. 5. Az államtanács . Ha azonban lélegzetvételhez juttatjuk a világ nemzeteit. melyet nem találhatunk meg mostani uralkodóink és képviselõink alatt: Mint önök azonban nagyon jól tudják azt. 6. 3. 13.eddigi formájában . 7. 16. BETEGSÉGEK BEOLTÁSÁVAL. mint azt.nyomatékos kifejezõje volt az uralkodói tekintélynek: mint a törvényhozó testület látható része az lesz. nyomorral is. éhínséggel. hogy az összes nemzet kifejezést adjon ilyen kívánságoknak. 19. . 15. 9. ha minden országban megzavarjuk a nép és kormány közti viszonyt. 11. 24 11. irigységgel. veszekedéssel. 18. 20. Titkos szabadkõmûvesek és "látszat"-páholyok. amit az uralkodó által hozandó törvények és rendeletek szerkesztõbizottságának lehetne nevezni. 21. csak úgy érhetjük el. sõt még sanyargatások alkalmazásával. 12. az államadósságokat -. 14. 2. ki békét és nyugalmat ad nekünk. amely után áhítozunk. annyira összetörve az emberiséget egyenetlenséggel. 8. 23. hogy menedéket keresnek a mi teljes pénzbeli és minden egyéb vonatkozású fõhatalmunknál. A gójok egy birkanyáj. hogy valaha is elérkezik az a pillanat.

Ez tehát az új alkotmány programja. Mi fogjuk megállapítani a Törvényt, a Jogot és az Igazságot, mégpedig 1 ) a törvényhozó testület elé terjesztett javaslatok alakjában, 2) az elnök rendeletei útján általános érvényû rendszabályok alakjában, szenátusi rendeletekkel és államtanácsi határozatokkal miniszteri rendeletek formájában, 3) 45 ha megfelelõ alkalom adódik, az államban kirobbantott forradalom útján. Miután nagyvonalakban lefektettük eljárásmódunkat, még teljessé kell majd tennünk a forradalmat az államgépezet mûködésében a már jelzett irányban. Ez alatt a sajtószabadságot, az egyesülési jogot, a lelkiismereti szabadságot, a választások elvét és sok egyebet értek, aminek mindörökre el kell tûnnie az emberek emlékezetébõl, vagy pedig gyökeres változáson kell átmennie közvetlenül az új alkotmány kihirdetése után. Ez lesz az egyetlen alkalom, amikor egyszerre kiadhatjuk összes parancsainkat, késõbb ugyanis már veszélyes lesz minden említésre méltó változtatás a következõ okokból: Ha rideg szigorral visszük keresztül a változtatást a szigorúság és megszigorítások szellemében, a további hasonló természetû változásoktól való félelem kétségbeesésbe kergetheti az embereket, ha viszont újabb várható engedmények szellemében visszük keresztül, az emberek azt mondanák, ez beismerése annak, hogy helytelenül cselekedtünk, ami tönkretenné uralmunk csalhatatlanságának presztízsét, vagy pedig azt mondanák, félelembõl vagyunk kénytelenek engedékeny magatartást tanúsítani, amiért nem kapnánk köszönetet, mert feltételeznék, hogy kényszerbõl tettük. Mindkét eshetõség árt az új alkotmány presztízsének. Arra van szükségünk, hogy a világ népei az új alkotmány kihirdetésének elsõ pillanatától kezdve - amíg a forradalom befejezett ténye még elkábítja õket, amíg még a rémület és bizonytalanság állapotában vannak - egyszer smindenkorra ismerjék fel: annyira erõsek, annyira legyõzhetetlenek, annyira túlontúl hatalmasak vagyunk, hogy semmi esetre sem leszünk tekintettel rájuk, hogy eszünk ágában sincs a legkisebb figyelmet is szentelni véleményüknek vagy kívánságaiknak, hogy ilyeneknek minden kinyilvánítását készek és képesek vagyunk bármikor és bárhol ellenállhatatlan erõvel elfojtani, hogy egy-csapásra magunkhoz ragadtunk mindent, amit akartunk, és semmi esetre sem fogjuk hatalmunkat megosztani velük... Akkor félve és reszketve be fogják csukni szemüket, és meg fognak elégedni azzal, hogy megvárják, mi lesz mindennek a vége.

A gójok olyanok, mint egy birkanyáj, és mi vagyunk a farkasok. És tudják önök, mi történik, ha a farkasok betörnek a nyájba? Van még egy másik ok is, hogy miért fogják becsukni a szemüket: ugyanis továbbra is azt ígérjük

majd nekik, hogy visszakapnak minden szabadságot, amelytõl megfosztottuk õket, mihelyt legyõztük a béke ellenségeit és megfékeztünk minden pártot. Kár szót vesztegetni arra, hogy meddig várnak majd szabadságuk visszatérésére...

Vajon minek találtuk ki ezt az egész politikát és fogadtattuk el ravaszul a gójokkal úgy, hogy semmi esélyük ne legyen annak mélyebb értelmét megvizsgálni? Valóban minek, ha nem azért, hogy kerülõ úton érjük el, ami szétszórt törzsünk számára egyenes úton elérhetetlen? Ez a politika alapozta meg szervezetünket, a titkos szabadkõmûvességet, melyet nem ismernek és melynek célkitûzéseit még csak nem is gyanítják ezek a gój barmok, akiket azért csalogattunk a nyílt szabadkõmûves páholyok seregébe, hogy port hintsünk társaik szemébe. Isten a szétszórtság ajándékát adta nekünk, az Õ Kiválasztott Népének, s éppen ez, amit mindenki gyengeségünknek tart, bizonyult legfõbb erõnknek, mely most az egész világ feletti uralom küszöbére vezetett bennünket. Már nem sokat kell építenünk azon az alapon, amelyet leraktunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

12. JEGYZÕKÖNYV A "szabadság" fogalmának szabadkõmûves értelmezése. A sajtó jövõje a szabadkõmûves királyságban. A. sajtó irányítása. Tudósító ügynökségek. Hogyan értelmezi a szabadkõmûvesség a haladást? Még többet a sajtóról. A szabadkõmûvesség szolidaritása a mai sajtóban. A "közkereslet" felkeltése

vidéken. Az új rezsim csalhatatlansága.

A "szabadság", melyet különbözõképpen lehet értelmezni, mi így határozzuk meg: A szabadság azt jelenti, hogy jogunk van azt tenni, amit a törvény megenged. A szónak ez az értelmezése a kellõ idõben szolgálatunkra lesz, minden szabadság ugyanis a mi kezünkben lesz, minthogy a törvények csak azt fogják eltörölni vagy kimondani, ami az elõbb vázolt program értelmében kívánatos számunkra. A sajtóval a következõ módon fogunk eljárni: Milyen szerepet játszik ma a sajtó? Arra szolgál, hogy felkeltse, és lángra lobbantsa azokat a szenvedélyeket, amelyek célunk eléréséhez szükségesek, vagy pedig önzõ pártcélokat szolgál. Gyakran sületlen, igazságtalan, hazug, és a közvélemény túlnyomó részének leghalványabb sejtelme sincs arról, milyen célokat szolgál a sajtó valójában. Mi meg fogjuk nyergelni és szorosan meg fogjuk zabolázni, s ugyanezt tesszük majd a nyomdaipar minden más termékével is, mert mi értelme volna megszabadulnunk a sajtó támadásaitól, ha ugyanakkor továbbra is céltáblái maradunk röpiratoknak és könyveknek? A közvélemény nyomtatásban megjelenõ termékei ma súlyos kiadásokat okoznak abból kifolyólag, hogy cenzúrázni kell õket, mi majd nagy hasznot hajtójövedelmi forrássá tesszük õket a mi államunk számára: külön sajtóadóval fogjuk terhelni a nyomdatermékeket és óvadékpénz letétbe helyezését fogjuk követelni, mielõtt megengedjük bármely sajtóorgánum vagy nyomda létesítését. Ezeknek azután szavatolniuk kell, hogy kormányunkat semmiféle sajtótámadás nem fogja érni. Minden ellenünk irányuló támadási kísérletet - ha ilyesmire egyáltalán sor kerülhet még irgalmatlanul súlyos pénzbüntetéssel fogunk sújtani. Ezek az intézkedések sajtóadó és óvadékpénz letétbe helyezése, valamint ezek a letétek által biztosított pénzbüntetések - hatalmas jövedelmet hoznak majd a kormánynak. Igaz, a pártlapok esetleg nem sajnálják majd a pénzt annak érdekében, hogy mégis megjelentessék véleményüket, ezeket azonban el fogjuk hallgattatni ellenünk intézett második támadásuk után. Senki sem

akik támadásokat intéznek ellenünk. Most rátérünk az idõszaki sajtóra. ívenként kiszabott sajtóadóval és óvadékpénzzel fogjuk terhelni. vagy nyomdász akar lenni. másrészt pedig azért. amikor majd elismert legfõbb urai leszünk a világnak az egész világ felett uralkodó királyunk személyében? Térjünk vissza a sajtó jövõjéhez. mert költségesek lesznek. vegyék figyelembe. de elmulasztotta megállapítani annak határait. Mindenki. Ezt is. hogy azok között. melyeknek kevés olvasójuk lesz. Minden úgynevezett liberális anarchista. melyek az emberek egymás közötti és a hatóságokkal való kapcsolataiban anarchista viszonyokat teremtenek. minthogy a haladás. mint minden nyomtatványt.. és harminc ívnél kisebb könyvekért kétszer annyit kell majd fizetni.ha már most nincs egyet-len állam sem. amely nem fogja többé megengedni. egyrészt azért.nyúlhat majd hozzá büntetlenül kormányunk csalhatatlanságának glóriájához. mi általunk létesített sajtószervek is lesznek. köteles lesz megszerezni a foglalkozása gyakorlására megállapított engedélyokiratot.. Ha már most annyira uraljuk a gójok gondolatvilágát. Ki nem tudná közülünk. melyek a nyomtatott méreg legrosszabb formái. már csak azért is. vagy inkább a haladás gondolata bevezette mindenfajta emancipáció fogalmát. aki kiadó. ezek azonban csakis olyan pontokat fognak támadni. amelyeket az orrukra teszünk . hogy ezek a képzelt áldások egyenes úton elvezetnek azokhoz az ostoba elképzelésekhez. könyvtáros. Az ilyen könyveket röpiratoknak fogjuk tekinteni. Ilyen intézkedésekkel a gondolatot közvetítõ eszköz a nevelés eszközévé válik majd kormányunk kezében. amit mi diktálunk nekik. ha nem is tettben. Ugyanakkor olcsó lesz és mohón fogják olvasni . hogy tudomást szerezzünk arról. amelyet bármely vétség esetén azonnal meg fogunk vonni tõle. hogy az ok nélkül izgatja a közvéleményt. Ellenõrzésünk nélkül egyetlen közlemény sem fog nyilvánosságra kerülni. hogy szinte valamennyien azokon a színes szemüvegeken át nézik a világ eseményeit. ahol bármi is megakadályozna minket abban. Kérem. Ezek a hírszolgálati irodák akkor már teljesen a mieink lesznek és csak azt fogják közzétenni. Mindegyikük a szabadság valamely árnyképét keresgeti és kivétel nélkül féktelenségbe esik. Ezt különben már most is elérjük.. amit a gój ostobaság államtitoknak nevez: Milyen lesz akkor a mi helyzetünk. hogy a nemzet zömét a haladás áldásait illetõen tévutakra vezessék és ábrándokba ringassák. Bármely közlemény betiltásánál azt fogjuk felhozni ürügyül. hogy csökkentsük a magazinok számát. amelyek módosítását elõre elhatároztuk. vagyis az ellentmondás anarchiájába csupán az ellentmondás kedvéért.. melyeknek irodáiba ezek a hírek a világ minden részébõl befutnak. hogy ezzel az intézkedéssel olyan hosszadalmas mûvekre kényszerítsük az írókat. de mindenesetre gondolatban. amennyiben az összes híreket egynéhány kevés ügynökség kapja meg.

vagy bármely véleményt. és lehetõvé teszi majd számunkra. ártalmatlanná fogunk tenni. természetesen csak addig. elvi ellenfeleink a sajátjuknak fogják tartani ezt a színlelt ellenzéket és fel fogják fedni elõttünk kártyáikat. Újságaink képviselni fognak minden lehetséges árnyalatot lesznek közöttük arisztokrata. s ki fogjuk hûlni a méregfogát. nem fog találni senkit. akik azt hiszik majd. Így elõre fogunk tudni minden csalafintaságról. Az elsõ helyen hivatalos jellegû lapok fognak állni. a kilátásba helyezett büntetések pedig az írókat tõlünk függõvé fogják tenni. ezek a kezek a céljainknak megfelelõ irányba fogják azt terelni. irányzatban és nézetben. az izgatott beteg ugyanis elveszti minden ítélõképességét és könnyen befolyásolható. köztársaságpárti. ehhez engedélyt kell majd kérnie a hatóságoktól. amennyiben magunk foglalunk majd állást a szóban forgó ügyben. sõt még anarchista lapok is -. forradalmi. Ez semlegesíteni fogja a magánkézben lévõ sajtó ártalmas befolyását. s ezek mindegyike rajta tartja majd az ujját a közvélemény különbözõ irányzatainak egyikén. Mihelyt valamely irányzat érverése gyorsul. Azok a bolondok. amely kívánatosnak látszik számunkra. amíg az alkotmány érvényben van. mintha legélesebb ellenlábasunk lenne. miután ily módon a csapdánkba estek. aki ellenünk akar írni. Visnu hindu istenséghez hasonlóan száz kezük lesz. Ezt azonban a nyilvánosságnak még csak sejtenie sem szabad.. akiket. így bizalmat keltve bennünk és a mi oldalunkra állítva teljesen gyanútlan ellenfeleinket. melynek legalább egy lapja olyan hangot fog megütni. Igazi. A második helyen állnak majd a félhivatalos lapok. Az irodalom és az újságírás a legfontosabb nevelési tényezõk közé tartozik és kormányunk ezért meg fogja szerezni az újságok túlnyomó részének tulajdonjogát. hogy hatalmas befolyást gyakoroljunk a közvéleményre. Ezek mindig a mi érdekeinket fogják védeni és befolyásuk ezért viszonylag jelentéktelen lesz. hogy számunkra kedvezõ irányba befolyásoljuk a szellemi fejlõdést. Mielõtt ugyanis a kiadó vagy nyomda bármely mûvet elfogad nyomtatásban való megjelentetésre.. A harmadik helyre tesszük majd látszólagos ellenvéleményünket. a mi véleményünket fogják szajkózni. . aki írásmûvét hajlandó kinyomtatni. Tíz-tíz általunk engedélyezett újságra harminc olyan esik majd. És ha mégis akadna valaki. hogy saját táboruk lapjainak véleményét képviselik. Abban a hiú hiszemben.mindazt. Az adó korlátok közé fogja szorítani az irodalmi ambíciókat. amit mi magunk adunk majd ki azért. melyet mi magunk alapítottunk. Az általunk kiadott lapok a legellentétesebbek lesznek külsõ megjelenésben. a mi kívánságunknak megfelelõen. amely ellenünk készül. hogy megnyerjék számunkra a lagymatagokat és közömbösöket. melyeknek az lesz a szerepük.

amelyet kitûzünk eléjük. hogy alkalmat szolgáltassanak nekünk részletesebb magyarázatokra. amelyekben teljes egészében részletesen kifejthetik nézeteiket . Újságaink a dolgok megvitatásával és kétségbevonásával .hogy pártjuk irányvonalát követik. valójában azt a zászlót fogják követni. Még csak meg sem kell majd cáfolnunk õket. . hogy meggyõzzék alattvalóinkat arról.de mindig a felszínen mozogva. Biztos diadalt fogunk aratni ellenfeleink felett. aszerint. hogy hol az igazságot. ezzel alkalmat adva ügynökeinknek annak bizonygatására. Az ilyen módszerek lehetõvé teszik majd számunkra. Hogy újsághadunkat ebben a szellemben irányíthassuk. mielõtt rálépünk.elõnyünkre van. hogy teljes a szólásszabadság. "Központi sajtóhivatal" név alatt irodalmi gyûléseket fogunk rendezni. mint amilyenekre az elsõ hivatalos közvéleményekben módunk volt. a kérdések lényegét nem érintve . nevezetesen azt.természetesen . amelyeken ügynökeink feltûnés nélkül ki fogják adni az utasításokat és a nap jelszavát. Az ilyen szervezési módszerek. hogy . mindig igen óvatosan kitapogatva a talajt. mert azok nem fognak olyan újságokkal rendelkezni.a sajtóval való bánásmód elõbb említett módszerei következtében. különösen nagy gondot kell fordítanunk ennek megszervezésére. de amelyek teljesen biztosak. hogy a nyilvánosság figyelmét és bizalmát megnyerjük kormányunk számára. mert képtelen rendelkezéseinkkel szemben tárgyilagos ellenvetéseket tenni. melyeket a nyilvánosság nem vehet észre.amint ez idõrõl idõre szükségesnek mutatkozik politikai kérdésekkel kapcsolatban felizgassuk. valahányszor ez . legfeljebb egészen felületesen. Ezek az ellenünk irányuló támadások rég egy másik célt is szolgálnak majd. jól vagy rosszul fogadják-e õket. a legjobban biztosítják annak sikerét.látszólag sortüzet adnak majd le a hivatalos lapokra csak azért. hogy meggyõzzük vagy összezavarjuk azáltal. tényeket vagy azok ellentmondásait. vagy lecsillapítsuk a közvéleményt. hogy a velünk szemben álló összes lap üres fecsegõ. hol a hazugságokat jelentetjük meg a sajtóban.

16. Különösen számítunk a vidék támogatására. amely megelõzi teljes szuverenitásunkat. 24 13. 14.Az ilyen próbalövéseket. Vidéken kell szítanunk azokat a reményeket és impulzusokat. a fõvárosok szorongatva találják magukat a nemzet vidéki közvéleményétõl.a tömeg lelkesedéssel követi. 21. vagyis ügynökeink által létrehozott többségétõl.hogy csak a francia sajtót vegyük -. JEGYZÕKÖNYV A mindennapi kenyér szükséglete. 3. 6. 7. 9. mert senki sem kap engedélyt irodalmi mûködés kifejtésére... melyek segítségével bármely pillanatban rátörhetünk a fõvárosra. Vidám- . Elõidézõjük természetesen mindig egy és ugyanaz lesz: . 8. hogy még a bûncselekmények is megszûntek. egyikük sem fogja elárulni hírforrásainak titkát. 4. ha másért nem. 10. Amíg ezekrõl csak kevesen tudnak. hogy addig. mintha ezek a megnyilvánulások a vidék népességének önálló reményei és törekvései lennének. 19.. hogy azokat a vidék túlnyomó részének közvéleménye már elfogadta. a fõvárosokban pedig ugyanakkor úgy fogjuk beállítani. Az új kormányzatnak abban az átmeneti idõszakában. hogy a sajtó bármilyen közéleti becstelenséget leleplezzen. félhivatalos lapjainkban erélyesen meg fogjuk cáfolni. 13. hogy a fõvárosok a lélektani pillanatban ne tudják megvitatni a befejezett tényeket annál az egyszerû oknál fogva. 18. 5. Arra van szükségünk. mint a régiek jövendõmondói. hacsak határozatot nem hoznak annak közzétételére. A bûncselekményekrõl csak azok áldozatainak és véletlen tanúknak szabad tudniuk . 23. az embereknek azt kell hinniük. Már manapság is vannak ilyen jelenségek . 22. 1. az újságíró tekintélye vonzást gyakorol az ország lakosságának többségére . Szórakozás. ha nincs múltjában valami sebezhetõ pont. 2. melyek arra vallanak. Politikai kérdések. amíg el nem érjük hatalmunk teljét. hogy szabadkõmûves összetartás érvényesül a következõ jelszónak megfelelõen: a sajtó valamennyi szervét összeköti a szakmai titoktartás. hogy az új kormányzat annyira megelégedetté tett mindenkit. 20. Szükségünk van arra.. nem szabad megengednünk. 12. 11.mi. Egy újságíró sem meri majd elárulni ezt a titkot. 15. amelyeket szükség esetén sajtónk harmadik helyen álló lapjaiban adunk le. Ezeket a sebezhetõ pontokat azonnal lelepleznénk.senki másnak. Ipari kérdések. 17.

és alázatos szolgáink legyenek. "Egy az igazság. A nyilvánosság elõtt folyton hangoztatjuk. hivatalos formában történõ közlése hátrányos lenne számunkra. s azután mint befejezett tényeket a nyilvánosság elé tárjuk.. hogy állandóan valami új után kívánkozzanak?). és észrevehetik azt is. Ezeknek az új kérdéseknek megtárgyalására rá fogják vetni magukat azok az ostoba fajankók. akik még most sem akarják megérteni.szép nyugodtan az így támadt vita lármája közepette . és végre fogjuk hajtani azokat az intézkedéseket. utasításainkra mindent meg fognak tárgyalni." A nagy problémák. Mindebbõl láthatjuk. hogy ezeknél is politikai kérdésekkel van dolgunk. hanem szavakra vonatkozólag. mert azt az elõzõ állapothoz képest javulásnak fogjuk beállítani. A mindennapi kenyérért való küzdelem arra kényszeríti a gójokat. ezzel csak gépezetünk mûködését könnyítjük meg. hogy kipihenjék magukat attól. annál kevésbé. hogy minden tettünkben az a remény és meggyõzõdés vezérel. ezért figyelmüket más irányba tereljük: elõtérbe helyezzük az ipar kérdéseit. hogy leghalványabb fogalmuk sincs azokról a dolgokról. hogy a közjót szolgáljuk. hogy ne fejtsenek ki politikai tevékenységet. A sajtó pedig azonnal új kérdésekre fogja irányítani az emberek figyelmét (nem tanítottuk az embereket arra.parkok. A politika kérdéseit senki más nem fogja fel ésszel. hogy amikor a tömeg helyeslését látszunk keresni. mint azok. Ezen a téren hadd beszéljék ki a tüdejüket! A tömegek csak egy feltétellel egyeznek bele abba. melyeknek megtárgyalására vállalkoznak. amit politikai tevékenységnek tartanak (amely tevékenységre mi tanítottuk õket. . hogy amikor biztosítjuk magunknak a tömeg jóindulatát. akiket sajtónknál alkalmazunk a gójok köreibõl. aminek közvetlenül.meg fogjuk hozni. amelyeket akarunk. akik már korszakokon átirányították a politikát: annak létrehozói. azt állítva. Ügynökök. hogy befogják szájukat. A politika kérdéseinek megvitatásában zavarólag hathatna az emberek beleszólása. amelyeket errõl vagy arról a kérdésrõl mondottunk. ezt nem tettekre vonatkozólag tesszük.. Senki sem merészeli majd az egyszer megtörtént döntés visszavonását követelni. közben pedig mi .

8. mulatságokkal. és ebben haladásnak nincs helye. hogy velünk tartanak. Hozzáférhetetlenség a jövõ vallásának ismeretéhez. aki képes felfogni. 14. mert igazság csak egy van. 4. hogy mindezeket a népeket színpadi figuraként tologattuk egy politikai tervnek megfelelõen. 18. 2. kivéve minket. Isten Kiválasztottait..oly személyeken keresztül természetesen. 12. 10. 11. hányadán vannak. . ezenkívül szórakozásokkal. amelyet senki még csak nem is sejtett az évszázadok folyamán. 9. és önálló véleményt alkosson. 3. hogy azt ne ismerje senki. Mi majd elõírunk nekik valamit.? 1. Addig is azonban még jó szolgálatokat tesznek nekünk. 20. Mihelyt elismerték majd uralmunkat. Hogy pedig a tömegek észre ne vegyék. a haladás is az igazság elhomályosítására szolgál. amikor nem anyagi törekvésrõl van szó. amelyekben kénytelenek lennénk velük szembehelyezkedni. 15. hogy gondolkozzék. Mint minden megtévesztõ gondolat. az álmodozók végképp eljátszották kisded játékaikat. mert csak mi fogunk neki új irányt mutatni a gondolkozásban . 19. hogy új elfoglaltságot találnak. A sajtón keresztül hamarosan kezdünk majd mûvészeti pályázatokat és mindenféle sportversenyeket javasolni: az ezek iránti érdeklõdés végképp el fogja vonni az emberek figyelmét az olyan kérdésekrõl. Ezért továbbra is le fogjuk kötni gondolataikat új és látszólag haladó fantasztikus elméletek mindenfajta hiú ötletével: mert addig csavarjuk el teljes sikerrel az ostoba gójok fejeit a haladásról szóló frázisokkal. 13. 16. szenvedélyekkel. vidámparkokkal is eltereljük majd figyelmüket. 24 14. játékokkal. A rabszolgaság jövõbeni állapota. 17. JEGYZÕKÖNYV A jövõ vallása. a liberálisok. az igazság õrzõit. mintha ugyancsak politika lenne. ugyanazt a hangot kezdi majd megütni. akikrõl nem sejtik. hogy végül is alávessék jótékony uralmunknak. hogy ez a szó az igazságtól való eltérést takar mindazon esetekben.azzal a feltétellel. Amikor majd valósággá válik királyságunk. 7.hogy eszközül használhassuk õket a gój kormányok elleni harcban) . 6. mint mi.. ami úgy fest. amelyek felforgatták az emberiséget. 5. 21. 23. amíg nincs közöttük egy sem. Amint a nép egyre inkább elszokik attól. Ki fogja akkor valaha is gyanítani. 22. szónokaink meg fogják magyarázni azokat a nagy kérdéseket. az utópisták.

hogy szívesebben veszik majd a nyugalmat a szolgaság állapotában. Ezért el kell söpörnünk az istenhit minden más formáját.A jövõ pornográfiája és sajtója. hogy inkább el fognak szenvedni bármit is mi alattunk. ellenkezõleg. Ha ennek következtében sokan ateistákká is válnak.. ehelyett szociális áldások fantasztikus terveit . amelyekben összehasonlítjuk a mi jótékony uralmunkat a múltbeli uralmakkal. Azután minden lehetséges alkalommal cikkeket fogunk közölni. amelyek hallgatják majd a tanításunkat Mózes vallásáról. amelyekre rávettük a gójokat.csak még jobban ki fogják domborítani azokat a jó tetteket. amelyek meggyötörték az emberiséget és kikezdték magának az emberi létnek a forrásait is. nem lesz kívánatos számunkra. annyira kifárasztották majd a népeket. ez átmeneti állapot lévén . Amikor felállítjuk királyságunkat. mint a miénk az Egy Istenrõl. amelyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk. és akin keresztül ugyanez a sorsunk egyesül a világ sorsával. amelyen mint mondani fogjuk . mint azokat a magasztalt szabadságjogokat. akivel sorsunk egybe van kötve annál a helyzetünknél fogva. Addigra a kormányformák haszontalan megváltoztatásai. amelyeken keresztülmentek. hogy más vallás is legyen.nem ellenkezik majd céljainkkal. A gój kormányok által elkövetett hibákat a legélénkebb színekkel fogjuk ecsetelni. mit cselekszenek. ami az emberiség igazi javát szolgálja.minden nevelõ ereje alapul. amely a maga szilárd és tökéletesen kidolgozott rendszerével hatalmunk alá hajtotta a világ összes népét. figyelmeztetõül fog szolgálni azoknak a nemzedékeknek. hogy újra el kelljen viselniük mindazokat a megrázkódtatásokat és nyomorúságokat. A nyugalom áldásai . akik nem tudják.. ahogy ma látjuk õket.még ha azt a nyugalmat évszázadok megrázkódtatásai erõszakosan hozták is létre . amely forrásokat aljas kalandorok csõcseléke használt ki. Ugyanakkor nem fogjuk elmulasztani kihangsúlyozni a gój kormányok történelmi hibáit.. Ezeket a kormányokat annyira meg fogjuk utáltatni a népekkel. semmi megértést nem tanúsítván mindaz iránt. semhogy megkockáztassák. mely kormányok oly sok évszázadon át gyötörték az emberiséget. Ezzel fogjuk kihangsúlyozni a vallásunkban rejlõ misztikus igazságot.. ami-kor aláaknáztuk államszerkezeteiket. amelyekre rá fogunk mutatni.

erkölcstelen és visszataszító irodalmat hívtunk életre. hogy az általunk megszabott ismeretekre irányítsuk a figyelmet. 9. 7. hogy ezek a tervek csak rontottak. 12. és nem vették észre soha. 24 15. melyek felhasználásával oly módon befolyásoljuk majd a gójok gondolkodását. 23. melyek alapjai az emberi életnek. JEGYZÕKÖNYV Egynapos államcsínyek világszerte. Szabadkõmûves bölcsek központi kormánytestülete.. Kollektivizmus. 10. emlékiratokat. akik elõkészültek arra. 21. mert azt teljes egészében nem fogja megtudni senki más. Filozófusaink meg fogják tárgyalni a gójok különbözõ vallásainak minden fogyatékosságát. 4. 2. mint mi. 16. melyeket a mi magasztos köreinkbõl fognak terjeszteni. hogy ragyogó ellentétként állítjuk majd párhuzamba õket a halott. ahhoz a pártprogramhoz. 3. 20. 6. 14. 19. A hatóság misztikuma. Az "Azev-taktika". Elveink és módszereink legnagyobb erõssége abban fog rejleni. A nyilvános dicséret jelentõsége. A gój szabadkõmûvesség jövõbeni sorsa. elpusztult régi társadalmi renddel. hogy vezetõi legyenek a gójoknak. mint az összes titkos társaság vezetõje. 5.. de soha nem javítottak az általános viszonyokon.. 22. Szabadkõmûvesség. 13. cikkeket fognak elkészíteni. A mi bölcseink. Ezt hatalomra jutásunk után egy ideig még támogatni fogjuk. Szabadkõmûves páholyok szaporodása. Haladó szellemûnek és felvilágosultnak ismert országokban szellemtelen.kergették. . Kivégzések. hogy hatásos kontrasztot szolgáltasson azokhoz a beszédekhez. 18. 1.. 11. akik soha nem fogjuk merni elárulni annak titkait. beszédeket. tervezeteket. de soha senki nem fogja megvitatni a mi hitünket annak igazi szemszögébõl nézve. 15. 17. 8.

A mi helyzetünk. A büntetések súlyossága. miután végképp nyilvánvalóvá lett minden fennálló kormányforma értéktelensége (s addig még nem kis idõ fog elmúlni. A bírák korhatára. aki fegyvert fog azért. feladatunknak fogjuk tekinteni. Ha majd mindenütt ugyanarra a napra elõkészített államcsínyek segítségével végérvényesen felállítottuk királyságunkat. A hatósági közegek és bírák liberalizmusa. A törvények világossága és rövidsége a jövõ királyságában. Hatalommal való visszaélések elleni intézkedések. mint az egyetlen jog. A már fennállókat ismerjük. Az erõs joga. talán egész évszázad is). hogy gondoskodjunk arról. hogy ellenünk ne kerülhessen többé sor összeesküvésekre.Áldozatok. A jövõbeni "uralkodó" hatalmának patriarchális "külsõ megnyilvánulása". ezek szolgálnak és . A szabadkõmûvesség abszolutizmusa. Az egész világ pénze. Ugyancsak halállal fogjuk büntetni bármilyen új titkos társaságfélének az alapítását és szervezését. A paranccsal szembeni engedelmesség. Az uralkodó dicsõítése. A világ pátriárkája. E célból irgalmatlanul ki fogunk végeztetni mindenkit. mint a Kiválasztott Nép. Szabadkõmûvesek kivégzése. hogy szembehelyezkedjék hatalomra-jutásunkkal. A törvény és hatóság presztízsének hanyatlása. A fellebbezéshez való jog. Izrael királya.

aki merészségével és lelkierejével hipnotizálja. A nép nem nyúl hozzá ahhoz. amíg hatalomra nem jutunk. így tudomásunk lesz a legtitkosabb politikai összeesküvésekrõl is. ilyen nimbusz pedig csak a hatalomnak oly tiszteletet parancsoló hajthatatlanságával teremthetõ meg. akik túl sokat tudnak. akiket valamilyen okból megkímélünk. és ezeken keresztül fogjuk leginkább érvényesíteni befolyásunkat. melyek kifejezésre juttatják az államhatalom ellenállhatatlan erejét: nem szabad tekintettel lenni az esetleg elbukó áldozatokra. errõl kizárólag mi fogunk tudni. noha darabokra tépte a népet. a rend csak irgalmatlan rendszabályok alkalmazásával állítható helyre. azokba be fogjuk vonni mindazokat. és szilárdan megalapoztuk az egyenetlenség és ellenkezés szellemét. A gój társadalmakban. Az összes páholyt központi igazgatóság alá fogjuk helyezni. A páholyoknak meglesznek a maguk képviselõi. amely a titkos társaságok minden volt tagját Európából. megfellebbezhetetlenek lesznek. amely a mi bölcseinkbõl fog összetevõdni. akinek a haja szálát sem görbítette a vérrel áztatott Olaszország. uralmunk középpontjából való számûzetéssel fenyeget. vagy esetleg vihetnek. Ugyanígy fogunk eljárni azokkal a nemzsidó szabadkõmûvesekkel is. és hogy kiadják a jelszavakat és utasításokat. Ennek a jólétnek a megvalósítása kötelessége minden kormánynak. Ilyen volt még nem is olyan régen az orosz autokrácia. és azok irányítása már kitervezésük napjától kezdve a mi kezünkben lesz. ugyanis ezek a páholyok lesznek legfõbb hírszerzési központjaink. Kormányunk döntései véglegesek. Gondoljunk Sulla példájára. amely összeköti egymással az összes forradalmi és liberális elemet.szolgáltak minket. Törvényt fogunk hozni. félelmet nem ismerõ visszatérése Olaszországba sérthetetlenséggel övezte. Ezek valamennyi társadalmi rétegbõl kerülnek majd ki. Az uralom szilárdságának legfõbb biztosítéka a hatalom nimbuszának megerõsítése. A páholytagok között lesz a nemzetközi és nemzeti rendõrség úgyszólván . hanem kötelezettségek vállalásával is igazolja. amelyekben elültettük. ezután azonban fel fogjuk oszlatni õket és tagjaikat Európától távol esõ földrészekre fogjuk számûzni. mindenki más elõtt ismeretlen lesz.Isten akaratára visszavezetendõ sérthetetlenség jelképeit. amely magán hordja a misztikus okokra. a számûzetéstõl való állandó félelemben fogjuk tartani. Ezekben a páholyokban fogjuk megkötni azt a csomót. akik arra szolgálnak majd. nem számítva a pápaságot. amely egyetlen komoly ellenfelünk volt a világon. pedig azt a vért õ ontotta: Sullát a nép istenítette éppen a hatalma miatt. Azokat közülük. hogy palástolják a szabadkõmûvesség elõbb említett igazgatóságát. akik kimagasló szerepet visznek a közéletben. Közben azonban. amely mûködését nemcsak elõjogokkal. ellenkezõ módon fogunk eljárni: a világ minden országában szabadkõmûves páholyokat fogunk életre hívni és szaporítani. õk a jövõbeli jólétért szenvednek.

hogy azok segítségével nekik is jut valami a közös koncból. annak élén senki más nem fog állni. hogy kölcsönvegyék másokéit. és szolgai megalázkodásra késztetni õket új sikerek kilátásba helyezésével. szomjaznak a siker és taps után. hogy gondolataik saját csalhatatlanságukból fakadnak. általában olyanok. az õ szolgálatuk ugyanis pótolhatatlan számunkra. annyira készek a gójok bármely tervet is . stb. hogy fel kellett kavarnunk. A sikert azért engedélyezzük nekik. melyek osztogatásában rendkívül bõkezûek vagyunk. hogy mozgásba hozzák annak a gépnek mechanizmusát. hanem a mi sugalmazásaink eredménye. egyesek meg azért.. hogy alkalmuk legyen megvalósíthatatlan és megalapozatlan álmodozásaikról nyilvánosság elõtt beszélni.. mint legmegbízhatóbb szolgáink egyike. melyet mi eszeltünk ki. hogy nekünk és senki másnak kell irányítanunk a szabadkõmûves tevékenységet. még a cselekvés közvetlen hatását sem ismerik. Rendszerint beérik azzal. A gójok vagy kíváncsiságból lépnek be a páholyokba. Ez ugyanis lassan hajlamossá teszi õket arra. legyen az akár csak a megszokott taps elmaradása. karrieristák. Magától értetõdik. mi ismerjük minden történés végsõ célját. merre vezetünk. Ha megrázkódtatás éri a világot.minden ügynöke. míg a gójok semmit sem tudnak ezekrõl a dolgokról. hogy nemcsak a maga külön rendszabályait alkalmazhatja az ellenszegülõkkel szemben. hogy elgondolásaik soha sem vezethetõk vissza saját kezdeményezésükre. vagy abban a reményben. hogy magukévá tegyék sugalmazásainkat. hogy keresztülvihessék terveiket. mert mi tudjuk. s meg nem eshetik velük. és csak azt nézik. akiket nem lesz nehéz kezelnünk és felhasználnunk arra.. többnyire könnyelmû emberek lépnek be. és észre sem veszik. Titkos társaságokba legkészségesebben szellemi foglalkozásúak. amennyiben a rendõrség abban a helyzetben van.. Ha azonban bárhol a világon összeesküvést szõnének. hogy elképzeléseik megvalósításával pillanatnyilag kielégítsék önteltségüket. Önök el sem tudják képzelni. hogy kihasználjuk a siker okozta önteltségüket. Amennyire a mieink megvetik a külsõ sikert. ez azt fogja jelenteni. hogy megbontsuk túl nagy összetartását. hogy önteltségükben a legbölcsebb gójok is akaratlan naivitásnak milyen állapotába hozhatók s ugyanakkor milyen könnyû elvenni a bátorságukat a legkisebb kudarccal is. miközben nincsenek is tudatában azoknak és teljességgel meg vannak gyõzõdve arról. hanem a mi tevékenységünket is palástolhatja és ürügyeket szolgáltathat elégedetlenségre.

amikor azt mondták. Miközben liberalizmust prédikálunk a gójoknak. mégpedig pontosan azért. hogy az egyéniségnek fel kell olvadnia a kollektivizmus jelképes egységében.. hogyha az ember komoly célt akar elérni. valamennyien úgy halnak meg. Ezt olyan személyek segítségével érjük el. hogy céljainknak megfelelõen irányítsuk õket. és nem szabad megszámolni azokat. Ráültettük õket annak a gondolatnak a vesszõparipájára.. még halálos ítéletünk áldozatai maguk sem. nem szabad visszariadni semmiféle eszköztõl. A szabadelvû törvénymagyarázatokkal megfosztottuk a törvényt tekintélyétõl. a saját népünket és ügynökeinket feltétlen engedelmességre szorítjuk. mint saját magunk. hogy ez a vesszõparipa nyilvánvalóan ellenkezik a természet legfontosabb törvényeivel. hiszen a természet a világ teremtése óta egymástól különbözõ egyedeket hoz létre. Még . nem bizonyíték ez arra . hogy azt a hittestvéreken kívül senki még csak nem is gyaníthatja soha.. mennyire fejletlen az õ értelmük a miénkhez képest? Fõleg ez az. Látszatra tigrisek. amilyenrõl még csak nem is álmodhattak. Mi nem számoltuk a gój barmok ivadékainak áldozatait. hogy aránylag kevés áldozatunk volt. Ez a lelki sajátosságuk lényegesen megkönnyíti számunkra azt a feladatot. A legfontosabb és elvi jelentõségû ügyekben és kérdésekben a bírák úgy döntenek. hogy egyéniségeket alkosson. lelkük azonban birkalélek. ami szavatolja sikerünket. Befolyásunkra a lehetõ legkisebb mértékre korlátozódott a gójok törvényeinek végrehajtása. akik akadályozzák mûvünket. akiket a cél érdekében fel kell áldozni. amilyen megvilágításba mi azokat a gój közigazgatás számára helyezzük. ahogy mi elõírjuk nekik. bár látszatra semmi közünk hozzájuk. továbbá újságnyilatkozatok vagy egyéb eszközök segítségével. Oly módon végzünk a szabadkõmûvesekkel .ha arra szükség van -. mintha halálukat normális betegség okozná. A halál minden ember életének elkerülhetetlen vége. Soha nem volt és soha nem is lesz annyi eszük. Az. ennek árán azonban már most olyan helyzetet biztosítottunk a mieinknek a földön. félelmükben még a hittestvérek sem mernek tiltakozni.a mi eszközeink. És mennyire elõrelátók voltak a mi bölcseink a régi idõkben. a mû megalkotói számára.feláldozni. Jobb ezt a véget azok számára siettetni. persze a mieink közül is sokakat fel kellett áldoznunk. Ezt tudva. és fejük kong az ürességtõl.méghozzá megdöbbentõen világos bizonyíték -. csakhogy sikerük legyen. Ha sikerül a gójokat a bárgyú vakságnak ilyen magaslatára vinnünk.. akik természetesen . Ilyen módszerekkel a szabadkõmûvességen belül gyökerestõl kiirtottunk minden ellenkezést rendelkezéseinkkel szemben. és úgy látják az ügyeket. megõrizte nemzetünket a megsemmisüléstõl.

tartós lesz.esetleg nagyobb büntetés. A fõ jellemvonás. valahányszor hajlamosak arra. hogy vezessük és uraljuk a világot. Azok. úgyhogy mindenki tökéletesen meg fogja tudni érteni õket. katonáknak fognak számítani. újjá fogunk alakítani minden törvényhozást. hogy botlásokért kiszabott büntetésekkel példásan oktassa az embereket. akinek kedve lenne túllépni hatáskörét. hogy nem akad majd senki. azaz kegyetlen büntetésekkel toroljuk meg. ez mindenütt hanyagsághoz vezet. mivel mindenki .mindezek a bajok meg fognak szûnni a szigorú büntetés legelsõ példái után. hogy egy kérdés bizonyos elintézési módjának mi lehet a célja. hogy az államkocsi gyeplõit tartók közül bárki is letérjen a közélet útjáról a maga privát mellékútjaira.szenátorok és magasabb állású közigazgatási tisztviselõk is elfogadják tanácsainkat. de nem a közélet terén. Bûntények eltitkolása. az az idõ. Valamennyi törvényünk rövid. mindenféle magyarázatok nélkül. A gójok teljességgel baromi eszüknél fogva képtelenek hasznát venni az elemzésnek és megfigyelésnek. Az e legfõbb hatóságnak alárendeltek hatalmi visszaéléseit oly irgalmatlan büntetésekkel fogjuk sújtani. az lesz. s ezt az elvet grandiózus tökélyre fogjuk vinni. Ilyen tulajdonságok kimutatása helyénvaló lehet a magánéletben. ha ugyanis ebben hanyagság üti fel a fejét. Így például bíráink tudni fogják. még kevésbé képesek hasznosítani a maguk számára annak elõrelátását. Bíráink 55 éves korukon túl nem fognak . és nem találnak fel semmit (legfeljebb talán anyagi dolgokat). Ha majd elkövetkezik nyílt uralmunk ideje. Szigorúan szemmel fogjuk tartani a közigazgatás tevékenységét. akik elesnek a közigazgatás harcmezején az államhatalom.. Ebbõl világos.felelõs lesz a legfõbb kormányhatalom képviselõjének. hogy a természet magajelölt ki minket arra.egészen a legalsóbb közegig . közigazgatási tisztviselõk hivatali vétségeinek kölcsönös eltussolása . akikre lesújt a büntetés . hogy engedelmességet követelnek parancsainkkal szemben. mint amilyet megérdemelnek -. a jogszolgáltatás arra való. Akkor aztán meg fog szûnni minden visszaélés. Szemük ugyan nyitva van. melyek nem engedik meg. amikor bemutathatjuk uralmunk áldásait. és magasabbrendû emberi mivoltunkat a gójok állati értelmével szemben. világos. melyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk. amely végig fog vonulni rajtuk.. hogy megsértik az igazságosság legfõbb elvét. nem pedig a bíró lelki tulajdonságainak kinyilvánítására. Ez a különbség a gójok gondolkozási képessége és a mi gondolkozási képességünk között láthatóan fémjelzi azt a pozíciót. elv és törvény kedvéért. hogy legfõbb tekintélyének egyéni haszon kedvéért történõ legkisebb csorbítását is megfelelõ. hogy ostoba könyörületességet gyakoroljanak. de nem látnak semmit maguk elõtt. a törvényellenes eljárás vagy hatalommal való visszaélés egyetlen esetét sem fogjuk példás büntetés nélkül hagyni. amelytõl az államgépezet sima mûködése függ. Hatalmunk nimbusza megköveteli. mely nevelési alapja az emberi életnek.

aki meg akarja tartani állását. hogy zsákmány után járjanak. melyet el kell látniuk.szolgálatot teljesíteni. Abszolutizmusunk minden tekintetben vaskövetkezetes lesz. s ezért minden egyes rendeletünkben tiszteletben fogják tartani és feltétlenül végre fogják hajtani legfelsõbb akaratunkat. hogy feladatuk abban áll. amelynek tartania kell a költségektõl. hogy az öreg tisztviselõk nyugdíjaztatása sokba fog kerülni az államkincstárnak. mert a jelenlegi uralkodók a bírák kinevezésénél elmulasztják beléjük vésni a kötelezettségérzetet. a gójok jó jövedelmezõ állásokat juttatnak alattvalóiknak anélkül. A fiatal bírónemzedéket arra a nézetre fogjuk nevelni. Ahogy a vadállat útjukra küldi kölykeit. akik pontosan tudják. saját tisztviselõik tevékenységével. vakon kell majd engedelmeskednie. Általában csakis olyanokat fogunk kiválasztani bírónak. másodsorban pedig meg kell jegyeznem. mert ily módon biztosíthatjuk a bírói testület tagjainak rugalmas kicserélését. tehát nem a mi kormányunk az. és mindenkit hozzá fog kötni a kormány érdekeihez. hogy majd juttatunk nekik valamilyen privát munkát ahelyett. Manapság a gójok bírái kíméletesek mindenféle bûntény elbírálásánál. 63 amint sok gój manapság ezt képzeli feladatának. Ilyen állásokat kizárólag olyanoknak fogunk juttatni. mert öreg emberek makacsabbul ragaszkodnak elõítéletekhez. milyen célra is létesítették azokat. hogy szétrobbantsa a kollektív szolidaritást. aminek következtében annál jobban meg fognak hajolni akaratunk elõtt: annak. hogy megengedhetetlen bármiféle visszaélés. és nehezebben tudják alávetni magukat új irányvonalaknak. hogy a világ minden pénze a mi kezünkben fog összpontosulni. másodszor pedig azért. mert sorsuk a kormánytól fog függeni. Ki fogjuk irtani a liberalizmust kormányunknak mindazokból a fontos stratégiai állásából. A személyek kicserélésének ez a módszere arra is szolgál majd. Arra a lehetséges ellenvetésre. Hadd vonjunk le kormányunk számára még egy tanulságot azokból az eredményekbõl. Ezért döntik romlásba kormányaikat saját erõik. nem pedig abban. és ezek bármilyen . amelyekre az ilyen cselekvés vezet. elõször azért. amelyekkel az államrendszerünk számára szükséges alárendelt tisztviselõk kiképzése összefügg. akiket kitanítottunk a közigazgatási szolgálatra. hogy büntessenek és alkalmazzák a törvényeket. ez figyelmen kívül fog hagyni minden zúgolódást. hogy kiérdemelje azt. és nem teszik tudatossá bennük azt a feladatot. amelyet elveszítenek. amely megzavarhatná az alattvalók között létesített rendet. elsõsorban az a válaszom. mindenfajta elégedetlenséget. hogy felvilágosítanák õket. minthogy nincs helyes elképzelésük hivatásukról. hogy az állam nevelési tervének rovására a liberalizmus megnyilvánulásairól álmodjanak.

az alattvalók egymás közötti kapcsolataival éppúgy. különösen ha arra a meggyõzõdésre jutnak. szorosan szemmel kell tartanunk õket. hanem vakon végrehajtják az õ parancsait. akik uralkodnak -. Saját nemzetünk és alattvalóink atyát fognak látni benne. Annyira el fogja tölteni õket az a gondolat. Megadatott neki az erõsebb joga.. a szónoki emelvényrõl beszédeket fog intézni hozzájuk. hogy a nép arra a gondolatra jusson. akik rést ütnek a fennálló rendben. hogy általunk kinevezett bírák helytelen döntést is hozhatnak. amelyeknek híre még ugyanabban az órában el fog terjedni az egész világon. akiket szükségszerûen fel kell majd áldoznia.vagyis azok. hogy mindent elrendeztünk életükben. hogy ez elejét fogja venni az ilyen esetek megismétlõdésének. akkor körülményeknek vagy saját belsõ mivoltának. ha nem az embereknek van alárendelve. mindenesetben annak. a világ pátriárkája lesz. ahogy bölcs szülõk teszik. sohasem fogja elérni azoknak az áldozatoknak a számát. mint az uralkodóhoz való kapcsolataival. Habozás nélkül fel kell áldoznunk egyéneket. a rossz példás megbüntetésében ugyanis nagy nevelési feladat rejlik. ugyanis joga van jó kormánytól jó tisztviselõket elvárni. hogy semmiképp sem nélkülözhetik gondoskodását és irányítását. akárcsak kormányaik. akik kötelességtudatra és engedelmességre akarják nevelni gyermekeiket. amiért nem értette meg kötelességét és kinevezésének célját. aki törõdik minden szükségletükkel. ami erõsebb. mi magunk fogjuk hatálytalanítani a döntést. És így a jó érdekében mi leszünk ez az erõsebb valami. minden lépésükkel.megnyilvánulását példás büntetésekkel el fogja fojtani. mindig tudatában kell lennünk annak. A világon minden valamilyen alárendeltségi állapotban van. jogra és kötelességre alapítom kényuralmunkat. A mi királyunk állandó érintkezésben lesz az emberekkel. a kötelességteljesítés kikényszerítésének joga egyenesen kötelezettsége az olyan kormánynak. Amikor Izrael királya a fejére teszi az Európa által felkínált koronát. ha békében és nyugalomban akarnak élni. Uralkodónk részérõl kormányunk patriarkális atyai gyámságnak fog látszani. mert nem szabad megengednünk. Ha pedig mégis elõfordul ilyesmi. amely alattvalóinak atyja. azaz az alárendeltség felé vezesse. . hogy tisztviselõink nem saját kényük-kedvük szerint járnak el. Azoknak a száma azonban.. Ismétlem. hogy azt arra használja fel. Ezzel kizárólag mi fogunk rendelkezni . egymás közötti vetélkedése követelt. hogy az emberiséget a természet által meghatározott rend. Örülni fognak. egyúttal pedig olyan példás büntetést fogunk mérni a bíróra. akiket a századok folyamán a gój kormányok nagyzási mániája. Amint látják. El fogjuk törölni a fellebbezési jogot. hogy ismernünk kell tisztviselõink minden lépését. Politikánk titkai tekintetében ugyanis a világ népei mindig csak kiskorú gyerekek voltak. hogy istenítéssel határos hódolattal el fogják ismerni uralkodónk önkényuralmát. hogy a nép meg legyen elégedve velünk.

8. 20. 17. akik úgy kotyvasztanak alkotmányterveket. Pontosan kidolgozott titkos munkatervekkel fogjuk elõkészíteni feladatukra az egyetemek tisztviselõit és tanárait. 21. Különös elõvigyázatossággal fogjuk kinevezni õket és állásuk olyan természetû lesz. JEGYZÕKÖNYV Az egyetemek elerõtlenítése. 11. 10. 23. . 13. 6. melyektõl egy jottányit sem térhetnek majd el büntetlenül. 24 16. 7. 5. Hogy hatálytalanítsuk a kollektív erõket a miénk kivételével. eltemetkezve a politikai kérdésekben. A tanszabadság eltörlése. akiket kiváló képességeikre való tekintettel a beavatottak közül fogunk kiválasztani. 14. el fogjuk erõtleníteni a kollektivizmus elsõ fokozatát . A klasszicizmus helyettesítése. ami a politikával függ össze. 4. hogy teljesen a mi kormányunktól függjenek.az egyetemeket azáltal. 16. 3. Ezekbõl a tárgyakból csupán néhány tucatnyi személy fog oktatásban részesülni. 19. 12. Új elméletek. Önálló gondolkozás. 22. Az uralkodó" tekintélyének hirdetése az iskolákban.1. 15. Az egyetemeknek nem szabad majd többé pulyákat világgá ereszteniük elõadótermeikbõl. 2. 9. Szemléltetõ leckék tanítása. hogy új irányvonalakat szabunk meg számukra. mint valami komédiát vagy tragédiát. Oktatás és hivatás. 18. Ki fogjuk zárni a tantervbõl az államjogot és minden egyebet. melyekhez már apáik sem értettek.

és szakmabeliek számára. A klasszicizmust-mint általában a régi történelem tanulmányozásának minden formáját. mint a jó példa . hogy uralkodásának ideje alatt az iskolákban és a vásártereken az egész nemzetet kioktassák jelentõségérõl. Ezeken a leginkább ünnepnapokon tartandó gyûléseken a tanítók látszólag szabad elõadásokat fognak tartani az emberi kapcsolatok kérdéseirõl. melyek ragályként terjesztik a rosszat. akik mint a béke és nyugalom támaszát és reményét. ahol is több a rossz. aki uralkodik. hogy az alattvalók mélyen a szívükbe és gondolataikba zárják azt. Ezeket az elméleteket vallási dogma szintjére fogjuk emelni mintegy átmenetképpen saját hitünk felé. a rossz és önzõ példák kerülése. A kérdés ilyen kezelése különösen fontos. alkalomszerû tehetségek kedvéért tehetségtelen embereket is nem nekik való pozícióba engedni. a jó példákból levonandó szabályokról. akiket mind ilyen irányban neveltek. szükség van arra. a társadalmi rendbõl adódó kötelességek. Ki fogjuk radírozni az emberek emlékezetébõl az elmúlt századok mindama tényeit. A rendkívüli tehetséggel megáldottak mindig értették és ezen túl is fognak érteni ahhoz. aki uralkodik. amelyek oly ragyogóan tönkretették államrendjüket. új elméletek filozófiájáról.Ha az emberek tág körének helytelenül irányított politikai ismeretei vannak. mint valamely klubban. Fel kell vennünk oktatásunkba mindazokat az alapelveket. Önök maguk is tudják. ahogy önök maguk is láthatják a gójok példáján. Mindenkorú tanulóknak joguk lesz szüleikkel együtt összegyûlni a nevelõintézetekben. de a legnagyobb õrültség ilyen ritka. végül pedig a világnak még ki nem nyilatkoztatott. Mihelyt azonban hatalomra kerültünk. hogy magasabb társadalmi rétegbe küzdjék fel magukat. . ez utópista álmodozókat és rossz alattvalókat eredményez.a jövõ programjának tanulmányozásával fogjuk helyettesíteni. és csak azokat fogjuk meghagyni. Ezt a programot külön terv szerint fogjuk összeállítani a különbözõ hivatás. melyek nem kívánatosak számunkra. Ahhoz. akiknek születésüknél vagy foglalkozásuknál fogva ott van a helyük. semmiképp sem fogjuk egy kaptafára hûlni az oktatást. tetteirõl és valamennyi jótékony kezdeményezésérõl. az ösztönszerû viszonyokból adódó korlátozásokról. a népek egymás közötti kapcsolatai. hogy mire vezetett ez a gójoknál. amelyek a gój kormányok hibáit mutatják be. akik megengedték ezt a kiáltó abszurditást. szeretik azt. Meg fogunk szüntetni minden tanszabadságot. mindenféle zavaró tantárgyat el fogunk távolítani a tantervbõl és az ifjúságot az államhatalom engedelmes gyermekeivé fogjuk tenni. Minden társadalmi rétegnek szigorúan körülhatárolt oktatást kell kapnia az életben való rendeltetésének és munkájának megfelelõen. Tanterveink elõterében ilyen és hasonló nevelõ-hatású kérdések tanulmányozása fog állni: a gyakorlati élettel kapcsolatos ügyek. ahol ilyen módon csak meg fosztják állásaiktól azokat.

akik csak akkor alkothatnak maguknak fogalmat valamirõl. Sok évszázadnyi tapasztalatból tudjuk. 11. ismertetni fogom önök elõtt ezeknek az elméleteknek alapelveit. 4. A pápai udvar. Ennek az a célja. 18. Franciaországban egyik legjobb ügynökünk. 8. engedelmes barmokat csináljon a gójokból. 3. s hogy ezeket az eszméket leginkább nevelés útján teszik magukévá. mindenféle korban lévõ emberre alkalmazható. 21. már nyilvánosságra is hozott szemléltetõ leckékre alapozott új tantervet. 7. 20. 5. A hatalommal való visszaélés. A gój papság befolyása. 16. 13. ha azt ábra formájában bemutatják nekik. 6. JEGYZÕKÖNYV Ügyképviselet. 22. és saját használatunkra lefoglalni az önálló gondolkozás utolsó szikráját is. Bourgeois. 2.és jövõbeli cselekvési tervünkrõl szóló fejtegetéseimet. hogy az emberek eszmék szerint élnek és azoktól vezéreltetik magukat. Hogyan kell harcolni a meglévõ egyház ellen? A kortárs sajtó feladata. mint az egyház pátriárkája. A lelkiismeret szabadsága. 15. Kémkedés a kahal mintájára. 9.. 24 17. ezért el fogjuk fojtani. miután eddig már amúgy is saját szempontunkból hasznos tárgyakra és eszmékre irányítottuk az emberek gondolkozását. mely egyformán eredményesen. A zsidók királya.Hogy teljessé tegye jelen. 12. bár természetesen különbözõ módszerekkel. 19.. A gondolkodási készség megfékezésének rendszere már érvényesül az úgynevezett szemléltetõ leckékkel történõ tanításban. 23. hogy tunya. Önkéntes rendõrök. 1. A rendõrség szervezete. 14. 10. 17. .

hogy az ügyvédek egymás közti megegyezés alapján csak azt a peres felet engedik nyerni. Ha majd elérkezik a pápai udvar végleges elpusztításának ideje. azokkal még könnyebb dolgunk lesz. Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát. kegyetlen. az ügyvédeknek sem lesz joguk személyesen érintkezni a peres felekkel. csupán a bíróság részérõl fognak nekik ügyeket kiutalni. milyen eredménnyel látják el a védelmet. ezeket pedig jelentések és ügyiratok alapján fogják tanulmányozni. akiknek nincsenek elveik. konok embereket produkál. Ami a többi vallást illeti. hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét s így meghiúsítsuk földi küldetését. mintha elejét akarnánk venni a vérrontásnak. aki többet fizet. A nemzsidó papságnak a világ népeire gyakorolt befolyása napról-napra csökken. a végrehajtó közszolgálat területére korlátozva az ügyvédi tevékenységet. s ez által demoralizálják az igazságszolgáltatást. Ez mellesleg véget fog vetni annak a jelenleg dívó korrupt gyakorlatnak is. mit ér a védelem szempontjából. mennyiben szolgálja a közjót. Ilyenképpen törvénykezési ügyek egyszerû elõadói lesznek az igazság szolgálatában és ellensúlyként az ügyésszel szemben. amíg teljesen meg nem törtük a pápaság hatalmát. . Ügyfeleik védelmét azok bírósági kihallgatása után fogják ellátni a felmerült tényeknek megfelelõen. hanem meggyõzõdés vezérel. Régtõl fogva azon vagyunk. evégett felhasználva a jogtudomány legjelentéktelenebb szõrszálhasogatásait is. hogy befolyásuk olyan arányban csökkenjen. Ily módon tisztességes. és nem fogjuk elhagyni mindaddig. Mint a bíráknak. és nem azt. ahogy azelõtt növekedett. Ezért szûk határok közé fogjuk szorítani ezt a foglalkozást. mi majd a pápa védelmezõinek képében lépünk fel. merõn legális álláspontot foglalnak el. de korai volna errõl most beszélni. Rendszerint semmiféle ügyben nem utasítják vissza a védelem elvállalását. A papi uralmat és a papokat olyan szûk korlátok közé fogjuk szorítani. Ha azonban a nemzetek rávetik magukat. aki a felperes álláspontjának elõadója lesz. egy láthatatlan kéz ujja a Vatikán felé fogja irányítani a nemzeteket. Ez le fogja rövidíteni a bírósági tárgyalásokat. Régi szokásuknak megfelelõen minden ügynél azt nézik. úgyhogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának pillanatától. amelyet nem személyi érdek.Az ügyvédi foglalkozás hideg. s akik mindenütt személytelen. elfogulatlan védelmet fogunk megteremteni. Honoráriumot kapnak majd tekintet nélkül arra. amely ezekben a napokban még nagy akadályt jelenthet számunkra. mindenáron felmentõ ítéletet igyekeznek elérni. Ezzel az ürüggyel be fogunk nyomulni a pápai udvar legbelsejébe.

ugyanúgy az egész világra kiterjedõ királyságunkban is valamennyi alattvalónknak eleget kell majd tennie annak a kötelességének. könyvkereskedõk. egy nemzetközi egyház pátriárkája. Mivel az ezekbõl összetevõdõ testületnek nem lesznek jogai és az nem lesz felhatalmazva arra. akik nem tesznek feljelentést arról. hogy megfigyelés alatt tartsa a többieket. és kiadók. tehetetlenségét. vallásait... amikor a fiatalságot még a hagyományos vallásokban neveljük. tehát minden hatalom nélküli rendõrség lesz. közül. mielõtt majd saját hitünkre tanítjuk. hogy hitszakadást idézzünk elõ. hogy elkövettek valamit. hogy ilyen . amellyel a gójok használatára felruháztuk. mindegyikben egyet. hogy bíráljuk õket azzal a céllal. hogy minden módon csökkentse tekintélyüket úgy. stb. a szerkesztõk. munkások. amit politikai ügyekkel kapcsolatban láttak vagy hallottak. ez különben azzal a hatáskörrel. Tervünk értelmében az államnak teendõ önkéntes szolgálat elvébõl kifolyólag kötelességének fogja érezni alattvalóinknak egyharmada. ha beigazolódik bûnösségük ebben a bûncselekményben. Abban a közbeesõ idõben azonban. vagy olyanokat. lakájok. Ahogy manapság testvéreink kötelesek saját kockázatukra feljelenteni a kahalnak a hitehagyókat. hogy ne harapóddzanak el a visszaélések ezzel a joggal. Tudomásunk lesz mindenrõl hivatalos rendõrség segítsége nélkül is. csak tanúsítani és jelenteni fog: jelentéseinek és letartóztatásainak helybenhagyása a rendõrségi ügyek ellenõrzésével megbízott felelõs személyek csoportjától fog függni. hanem érdem. Azokat. akikrõl megfigyelték. Ügynökeinket egyaránt fogjuk kiválasztani a magasabb és az alsóbb társadalmi rétegekbõl. míg a tényleges letartóztatásokat a csendõrség és a városi rendõrség hajtja majd végre. ahogy ehhez csak a mi tehetséges törzsünk lángelméje ért. Akkor majd nem lesz szégyen kémnek és besúgónak lenni. alkalmazottak és kereskedõk. kocsi-sok.. hogy saját felelõsségére járjon el. Királyságunk Visnu istenség apológiája lesz. mindig erõsen rosszindulatú szavakat használva.A zsidók királya lesz a világ igazi pápája. szintén vád alá fogjuk helyezni és eltitkolás címén felelõsségre vonni. aki annak megszemélyesítése száz kezünkben tartjuk majd a társadalmi élet gépezetének rugóit. a tisztviselõk közül. nem fogunk nyíltan hozzányúlni az egyházakhoz. nyomdatulajdonosok.. még ha azok saját családtagjaik is. akik szórakozással töltötték idejüket. hanem azzal fogunk harcolni ellenük. csak akadályozza a kormányokat tisztánlátásukban. Mostani sajtónk általában továbbra is ki fogja pellengérezni a gójok államvezetését. ami ellenkezik a kahallal. Az alaptalan feljelentéseket mindamellett kegyet-lenül meg fogjuk büntetni.

21. 8. 2.irányban szolgálja az államot. Nyílt titkos védelem . 17. 19. 7. 16. ahol alkalmuk van bomlasztó tevékenységük során kifejteni és érvényesíteni rossz hajlamaikat. 18. 22. 15.a hatalom pusztulása. hogy a megfelelõ közegeket olyan helyre állítjuk. Összeesküvések belülrõl történõ megfigyelése. egyszóval mindazt. amit tanácsadóink útján. mint amilyenek: makacs önhittség. 4. 23. színleges zûrzavarokat fogunk elõidézni vagy gondoskodni fogunk . az ember emberfeletti jogairól szóló elméleteink segítségével beleplántáltunk a gójok szokásaiba. elsõsorban és mindenek felett pedig a megvesztegethetõség. Ha szükségessé válik számunkra. Ez a feljelentõ szervezet ki fog irtani minden hatalmi visszaélést. 24 18. Letartóztatás az elsõ gyanú esetén. Másképp hogyan is szaporíthattuk volna el annyira ezeket a bajokat. hogy megszigorítsuk a titkos védelmi rendszabályokat (a legvégzetesebb méreg az államhatalom tekintélye számára). 20. a hatalom felelõtlen gyakorlása. 9. 12. A hatalom misztikus tekintélye. 1. 10. 11. amelyek zûrzavart okoztak közigazgatásuk kellõs közepén? Az ezt elõidézõ módszerek között a legfontosabbak közé tartozik. 6. megvesztegetést. JEGYZÕKÖNYV Titkos védelmi rendszabályok. 14. 5. 13. erõszakoskodást. 3. A zsidók királyának titkos védelme.

Önök tudják.. az alattvalók tiszteletben fogják tartani.. Ezt a becsületes magatartást látva. hacsak politikai színezetet adunk ezeknek a bûntetteknek. vagy . Szigorúan meg fogjuk õrizni azt a látszatot. Ha kérvényezõ jelenik meg a tömegben. A királynak nyílt hatalmi eszközökkel történõ megvédése gyengeségre utal hatalmának megszervezésében. hogy a kormány tudatában van saját gyengeségének. hogy nyílt védelmi rendszabályokat jelentenek be. mégpedig nem távoli idõpontra. akik néhány szabadelvû szólammal könnyen rábírhatók bûntettek elkövetésére. az elsõ sorokban állóknak át kell venniük a kérvényt és azt a kérvényezõ szeme láttára át kell adniuk az uralkodónak. nem fogunk hozzájuk nyúlni. hogy a gój királyok tekintélyét azzal romboltuk le. és nõk tömege fogja körülvenni. Kényszerítettük az uralkodókat. Nem szabad elfelejteni. hogy ne tülekedjenek. mert még a gondolatát sem fogjuk megengedni annak. hogy olyan zendülés támadhatna ellene. A mi uralkodóinkat csak egészen jelentéktelen õrség fogja titokban õrizni. hogy gyakran hajtattunk végre ellenük merényleteket ügynökeinkkel. E szónokok köré fognak gyûlni mindazok. hogy az eljut rendeltetési helyére és következésképpen a király maga bírálja el. hogy beismerjék gyengeségüket azzal. A hatalom nimbuszának fenntartása megköveteli. hogy vele áll vagy bukik az állam minden polgárának jóléte. amíg nem ragadtatják magukat valamilyen szembeszökõ tettre. hogy a nép meggyõzõdésbõl így . Ezt ürügyül fogjuk felhasználni házkutatásokra és felügyelet gyakorlására a gój rendõrség kötelékeiben elhelyezett ügynökeink segítségével. ha nem is az uralkodónkét. akkor e ténybõl kifolyólag halálos ítéletet írnánk alá. addig csupán megfigyelõket fogunk elhelyezni közöttük. és védelmezni fogják annak elismerésével. mert tõle függ minden rend a nép mindennapi életében.. melynek jó szónokok fognak kifejezést adni. Ez a többiekre is példaként fog hatni.mintha a rend kedvéért történne . amellyel nem birkózhatna meg és amely elõl kénytelen lenne elrejtõzni. mindig látszólag kíváncsi férfiak. akik mintegy véletlenül az elsõ sorokat foglalják el körülötte és .vissza fogják tartani a többieket. és így semmivé fogjuk tenni az államhatalomhoz fûzött várakozásokat.. ha gyakran fedez fel saját maga ellen irányuló összeesküvéseket: ez ugyanis arra enged következtetni.ami még rosszabb . hogy mindenki láthassa. Ha uralkodónk a nép között mutatkozik. hogy az államhatalom rovására megy.arról. ahogy a gójok tették és teszik. hogy uralkodónk kizárólag a nemzet javára használja hatalmát és semmiképpen sem dinasztikus célokra. Mivel a legtöbb összeesküvõ kalandvágyból és a dicsekvés kedvéért cselekszik.igazságtalanságának. akik rokonszenveznek kijelentéseikkel. hogy sor kerüljön az elégedetlenségnek valamilyen megnyilvánulására. Ha megengednénk ezt a gondolatot. nyájunk vak birkáival. de mindenesetre a dinasztiájáét.

Zendülés. nem engedhetjük meg. 17. akik valamilyen politikai vétség vagy bûntett elkövetésének gyanújában állnak. 14. 22. 2. hogy merényletet kövessenek el az uralmon lévõk ellen. 21. Politikai bûnök vád alá helyezése. lesik a pillanatot. az ilyen ügyekben ugyanis a szó szoros értelmében irgalmatlanok leszünk. hogy esetleges tévedéstõl való félelembõl szökésre legyen alkalmuk olyan személyeknek. 16. 3. 5.beszélhessen: "Bezzeg csak tudna róla a király!". melyekhez a kormányon kívül nem érthet senki. 24 19. de éppen ez tette lehetõvé számunkra. 1. 11. Ha közönséges bûnügyekben éppenséggel megengedhetõ is a tett indítóokainak figyelembevétele.. 15. 12. és ha kedvezõ az alkalom. hogy nagy fokban rendelkezik ezzel a tulajdonsággal -. 18. 4. 7.. A gójoknak ugyan mást prédikáltunk. a forradalmárok tudatára ébrednek erejüknek. 9. 6. Politikai téren ugyan nem fogunk megengedni semmiféle önálló kontárkodást. 13. ha helyt adunk bizonyos merészség érvényesülésének . És még a kormányok sem értenek mindig az igazi politikához. A mi uralmunk alatt a bûnözõket már az elsõ többé-kevésbé jól megalapozott gyanú esetén fogják letartóztatni. 19. hogy megfigyeljük azokat a következményeket. 20. 23. akik beleártják magukat olyan dolgokba. A politikai bûnök hirdetése. JEGYZÕKÖNYV Kérelmek és tervezetek benyújtásának joga. amelyekkel náluk a nyílt biztonsági rendszabályok jártak. 10.mindenki azt hiszi. 8. vagy "Majd megtudja a király!" Nyílt védelmi rendszabályok bevezetésével elvész a hatalom misztikus tekintélye: márpedig. nincs semmi mentség olyanok számára. de bátorítani fogjuk mindenféle jelentések és elõterjesztések .

22. 23. Elegendõ szemléltetõ példával megmutatni kettõjük viszonylagos jelentõségét. 24 2O. hogy a sajtóban és beszédekben. amelyeknek vagy eleget fogunk tenni. mint amikor az öleb megugatja az elefántot. 16. hogy visszatartsuk a gójokat attól. 9. 12. Ez volt az oka annak. mert nem ismeri annak erejét és jelentõségét. 8. amelyek a nép helyzetének megjavítását célozzák.nem ami a rendõrséget. hanem ami a közvéleményt illeti -. amellyel a közönséges bûncselekményeket ítéli el. 14. s az ölebek máris abba fogják hagyni az ugatást. Hogy a politikai bûncselekmények elkövetõit ne tiszteljék többé hõsökként. A közvélemény akkor kapcsolatba fogja hozni a bûncselekményeknek ezt a csoportját azzal a megvetéssel. mihelyt meglátnak egy elefántot. tolvajokkal. hogy a kormány vizsgáljon meg tervezeteket. A zendülésre való uszítás semmi egyéb. melyet a forradalmárok állítólag magukra vállaltak a közjó gondolatáért. 3. 13. hogy ilyen eszközökkel küzdjenek a zendülõk ellen. értékpapírok és valutastagnálás. valamint ügyesen összeállított iskolai történelemkönyvekben dicsõítettük azt a mártíromságot.és remélem sikerrel . 15. 20. az öleb csak azért ugat az elefántra. 17. Olyan kormány szemszögébõl nézve. 7. 10. 11. 18. és farkukat fogják csóválni. amelyek azt javasolják. Az elszámolás módszere. Államkincstár. A kérdés ilyen beállításával megsokszoroztuk a szabadelvûek számát és gójok ezreit hoztuk birkanyájunk soraiba. 1. 4. Minden tõlünk telhetõt megtettünk . gyilkosokkal és mindenféle más visszataszító és piszkos bûntettek elkövetõivel együtt fogjuk õket a vádlottak padjára ültetni.benyújtását. 5. ez fel fogja tárni elõttünk alattvalóink bajait és kíváncsiságait. amely jól meg van szervezve . vagy bölcs megcáfolásunkkal be fogjuk bizonyítani a rövidlátását annak. 19.annak érdekében. s ezt éppúgy meg fogja bélyegezni. Progresszív adózás. JEGYZÕKÖNYV Pénzügyi program. 21. 2. aki helytelenül ítél. 6. Az ünnepélyes kinyilvánítás el- . Progresszív illeték.

arra való tekintettel. Mielõtt rátérek a részletekre. Állami kölcsönök. Kormányunk ezért különleges óvatossággal fogja kidolgozni az igazságos adózási módszert. mert ez terveink legnehezebb és döntõ része. Ipari részvények. Költségvetés. hangsúlyozom. ami senkit sem fog szorongatott helyzetbe hozni vagy tönkretenni. Egyszázalékos kamat széria. mégiscsak elõ kell teremteni az ehhez szükséges pénzeket.törlése. hogy a szükséges adópénzek legjobban progresszív vagyonadóval teremthetõk elõ. Ebbõl következik. tisztességes nyereségrõl beszélek. hogy már céloztam erre a kérdésre. hogy az államban minden a királyé (ami könnyen megvalósítható). Kormányunk abból a feltevésbõl fog kiindulni. A gójok uralkodói: udvaroncok és kivételezés. szabadkõmûves ügynökök. mintegy megkoronázása azoknak. amit teszünk. emlékezetükbe idézem. A gazdagoknak tudatában kell lenniük annak. autokrata kormányunk önfenntartási okokból el fogja kerülni. Valutaügy. lényegileg a pénzen fordul meg. A munkaerõ költségének szabványa. Törvényben biztosított joga lesz bármilyen pénzösszeget bevonni. Ennek megfelelõen a vagyon bizonyos százalékarányát fogják adóként fizetni. hogy minden. a vagyon feletti ellenõrzés . A tõke stagnálása. mikor azt mondtam. hogy a néptömegeket érzékenyen megterhelje adókkal. Aranyszabvány. Mivel azonban az államszervezet fenntartása sokba kerül. mivel az állam szavatolja vagyonuk többi részének biztonságos birtoklását és a tisztességes nyereséghez valójogot. hogy a nép atyjának és oltalmazójának szerepét játssza. hogy szabályozza a pénzforgalmat az államban. hogy kötelességük feleslegük egy részét az állam rendelkezésére bocsátani. melyet beszámolóm végére hagytam. Ma a pénzügyi programmal fogunk foglalkozni. Ha majd uralomra kerülünk.

mint a jelenlegi fej. Ennek a szociális reformnak felülrõl kell jönnie. A vagyonátruházásokról kiállított okmányokat a régi és az új tulajdonos családi és utónevének valamint állandó lakhelyének feltüntetésével hetenként be kell majd mutatni a helybeli adóhivatalban. amely így semmiségek után fut.ugyanis véget fog vetni a törvényesség látszatával folyó rablásnak. amikor felfedezik. Az ilyen intézkedések arra vezetnek majd. amelyekben ma azért összpontosítjuk a vagyont.vagy vagyonadó. aki valamely vagyontárgyat . Az uralkodónak nem lesz külön magánvagyona. Mindenki. hogy elmulasztotta bejelenteni az ügyletet. mert zavart és elégedetlenséget okoz a gójok között. ha nem így lenne. és kárára van az államnak. A tõkével százalékos arányban növekedõ adó sokkal nagyobb jövedelmet fog hozni. hogy az ezek megvalósításához szükséges pénzt a gazdagok fizetik. A szegényekre kivetett adó magában rejti a forradalom csíráját. Az az erõ. amelyek az uralkodó és a közigazgatás szükségleteinek fedezésére szolgálnak.kivéve örököseit. kivéve azokat az összegeket. Az uralkodó rokonainak .államvagyonukat.akár pénzt. amibõl el lehet venni. az egyik ellentmondana a másiknak: az a tény. a királyi vér kiváltságának nem szabad ürügyül szolgálnia az állampénzek elherdálására. Ez a bejelentés csak bizonyos meghatározott összegtõl felfelé lesz kötelezõ. mert látni fogja. s akiknek van elég.másra ruház át ennek az adónak lerovása nélkül. amelyre a mi királyunk támaszkodni fog. hogy magántulajdonnal rendelkezik. hiszen az államban minden az õ családi öröksége. hogy joguk legyen vagyonra. akár másvalamit . kizárná a köztulajdonhoz való jogát. akiket az állam fog eltartani állami tisztségeket kell viselniük vagy dolgozniuk kell ahhoz. Minden vásárlás. pénzátutalás és örökség után progresszív illetéket kell majd fizetni. . hogy azzal ellensúlyozzuk a gój kormányok erejét .az a rend és nyugalom elengedhetetlen záloga. hogy vége szakad a szegény ember gyûlöletének a gazdaggal szemben. Az állami szükségleteket azoknak kell fedezniük. amely most csak azért hasznos számunkra. s ennek érdekében a tõkéseknek le kell adniuk jövedelmük egy részét az államgépezet zavartalan mûködésének biztosítására. köteles lesz az adó után kamatot fizetni az illetõ összeg átruházásának pillanatától addig az idõpontig. a béke és jólét fenntartójának fogja tekinteni. Nehogy a mûvelt osztályok adófizetõi túlságosan aggódjanak az új adók miatt. teljes számadást fognak kapni adópénzeik rendeltetésérõl. s errõl a nevek feltüntetésével pontos nyilvántartást fognak vezetni. a béke egyensúlyában és szavatolásában rejlik. Ettõl teljesen eltekintve is a tõkések megadóztatása csökkenti a magánkezekben lévõ vagyon növekedését. és közben lemarad a kövér falatokról. akik nem érzik a terhet. mert az idõ megérett rá . azt az állam szükséges pénzügyi támaszának.

melyet még nem hagytak jóvá. A forgalomban lévõ pénz egy részének kamatozó értékpapírokkal való helyettesítése pontosan ilyen stagnálást idézett elõ. és az elõzõ havit. az ilyenek után csupán bizonyos százalékarányban megállapított illetéket kell fizetni. kivéve a folyó havi elszámolást. Óriási tõkéket stagnáltattunk s vontunk el így az államoktól. amely még nem lehet kész. hogy pazarlás folytán hiányok keletkezzenek. és minden stagnálás a pénz körforgásában zavarólag hat az államgépezet mûködésére. ami oly sok felbecsülhetetlen idõt emészt fel. Gazdasági válságokat idéztünk elõ a gójok számára egyszerûen azáltal. mert a pénz arra való.amely meghaladja a szükségleti cikkek vételének és eladásának normális kiadásait. Ezért az õ személyes ellenõrzése ki fogja zárni azt a lehetõséget. Az egyetlen személy. újra forgalomba kell hozni. az uralkodó. hogy részük legyen az udvar fényében és pompájában. ami ezen felül befolyik. Számvevõszékeket is fogunk létesíteni s ott az uralkodó bármikor teljes áttekintést kaphat majd az állami bevételekrõl és kiadásokról. A pontosan meghatározott és nagyvonalúan kiszámított összegeken kívül egyetlen fillért sem lenne szabad visszatartani az állampénztárban. Ereje így nem fog többé felaprózódni köpönyegforgató kegyencek között. hogy forgalomban legyen. Számítsák csak ki. akinek nem lesz érdeke megkárosítani az államot. az állam érdekeivel pedig nem törõdnek. az állam tulajdonosa. Az ilyen. hogy pénzt vontunk ki a forgalomból. Ezekkel a tartalékalapot meghaladó összegekkel közmunkákat fogunk végeztetni. akik csak azért nyüzsögnek körülötte. hogy az udvari etikett kedvéért reprezentálnia kelljen fogadásokon. állami pénzekkel teremtett munkaalkalmak szorosan össze fogják kapcsolni a munkásosztályt az állam érdekeivel és a kormánnyal. Ennek a körülménynek következményei már eléggé észre is vehetõk. hogy az ilyen adók hozama hányszorosan fogja meghaladni a gój államok jövedelmét! Az államkincstárnak bizonyos tartalékalappal kell majd rendelkeznie. úgyhogy azok kénytelenek voltak ugyanezekhez a . amely számára a pénz az olaj. Az olajadagolás megakadása megállíthatja a gépezet mûködését. véget fogunk vetni annak. és mindazt. Ugyanezekbõl a pénzekbõl bizonyos részt találmányok és különleges munkateljesítmények jutalmazására is félre fogunk tenni. Hogy az uralkodónak elég ideje legyen tulajdonképpeni feladatainak ellátására. és csak saját érdekeiket nézik. az államügyek ellenõrzésére és megfontolására.

A kibocsátott pénz mennyiségének meg kellene felelnie a lakosság növekedésének és ezért születésük napjától kezdve már a gyerekeket is számításba kell venni. amint erre rá fogunk mutatni. Mármost.. hogy az újításokra azért van szükség. amelyek azt bevezették. és így az . olyan formákba fogjuk öltöztetni. ami által az kicsúszott a kisiparosok kezébõl. hogy senkire sem fognak riasztólag hatni. amelyeket a gójok pénzügyi intézményeiben és eljárásában tervezünk. ezek összegét és kiutalásuk feltételeit az uralkodó rendeletileg fogja rögzíteni. mert nem tudta kielégíteni a pénzszükségletet. a pénzmennyiséget minden születéssel növelni. mivel a következõ évi költségvetést az összes pótlások összegének megfelelõen irányozzák elõ. ezt kimerítik három hónap alatt. Az iparnak a tõkések kezében történt csoportosítása. s ezzel gyengítette az államokat is. A pénzkibocsátás újjárendezése lényeges kérdés az egész világ számára. és minden halálozással csökkenteni fogjuk. Hogy ne legyen fennakadás az állami szükséglétek fedezésére szolgáló pénzek kifizetésében. A bevételi és kiadási költségvetéseket közvetlenül egymás mellett fogjuk vezetni. Önök tudják. a szabályostól való eltérés akár 50 százalékot is kitesz egy év alatt. annál kevésbé. abban áll. hogy különválasztásukkal ne lehessen értelmüket elhomályosítani. mire pótköltségvetést kérnek. hogy valamely minisztérium elõnyben részesítsen egy intézményt mások rovására. felszívta a népek életerejét. Ezek a kölcsönök kamatfizetési terheket róttak az államokra és a tõke rabszolgáivá tették õket. és ezért nem elégítheti ki a munkások összes igényeit. mivel kivontuk az aranyat a forgalomból. A mi uralmunk alatt a munkaerõköltséget fogjuk bevezetni pénzalapként. A jelenlegi pénzkibocsátás általában nem felel meg a fejenkénti szükségletnek. mindez kiegyenlítési költségvetéssel végzõdik. hogy helyrehozzák a dolgokat. mert a gójok az õ rendellenességeikkel zavaros állapotokat teremtettek a pénzügyek terén. mint pénzfogyasztókat. amennyire csak lehetett.stagnáló tõkékhez folytatólagosan kölcsönökért folyamodni. A legfõbb rendellenesség. Azokat az újításokat. Ki fogjuk hangsúlyozni. hogy azt papírban vagy fában számítják-e. hogy olyan állami költségvetést irányoznak elõ. azután külön költségvetést kérnek azért. amelyet minden évben ki kell bõvíteni a következõ okból: a költségvetésbõl félévig futja.. minden körzetnek külön-külön el kell végeznie. ez véget fog vetni annak. A számításokat minden départmentnak (a francia közigazgatási egység). amikoris egészen mindegy lesz. hogy az aranyalap a vesztét okozta azoknak az államoknak. Mi a pénzkibocsátást összhangba fogjuk hozni valamennyi alattvaló normális szükségletével.

melyeket a gój államok gondatlansága megenged. Tehát mi is lényegében az államkölcsön. negyven év alatt az eredeti kölcsön kétszeresét. Az ilyen módszerek következtében. mint amilyenre a gójokat rávettük. államkincstáraik üresek. a miniszterek megvesztegethetõsége. továbbra is ragaszkodnak ahhoz. Ezt nyomon követi az államkölcsönök idõszaka. akiktõl pénzt vett kölcsön ahelyett. hogy az állam gyenge lábakon áll és nem ért sajátjogainak érvényesítéséhez. hogy a mi uralmunk alatt nem tûrhetjük majd a gazdasági kérdések ilyenfajta kezelését. kinyújtott kézzel koldulni mennek a mi bankárainkhoz. hogy egyre többet szedjenek magukra. hogy a gójok a szegények zsebébõl a gazdagokéba rakták pénzüket.évi költségvetés tíz év alatt megháromszorozódik. mint piócák az állam testén. A gój államok azonban nem rázzák le õket. amíg maguktól le nem hullanak vagy az állam le nem rázza õket. hogy ezeket a garasokat saját szükségleteire teremtette volna elõ az államkölcsönt megtetõzõ kamatfizetési kötelezettség nélkül. hogy az állam mindenféle fejenkénti megadóztatással elveszi a szegény adófizetõktõl az utolsó garasokat is csak azért. fõleg az idegen államkölcsön? Az államkölcsön azt jelenti. hatvan év alatt annak háromszorosát és közben az adósság változatlanul megmarad . Addig. az államok egész vagyona a mi zsebünkbe folyt és a gójok alattvalói sarcot kezdtek fizetni nekünk. amíg az államkölcsönök belföldi kölcsönök voltak. Idegen kölcsönök olyanok. Önök teljesen tisztában vannak azzal. amelyek a kölcsöntõke összegéhez mért kamatfizetési kötelezettséget tartalmaznak. Ebbõl világos. Öt százalékos kamat esetén az állam húsz év elteltével hasztalanul fizet kamatokban az államkölcsönnel azonos összeget.kifizetetlen adósságnak. mihelyt azonban szert tettünk a megfelelõ személyekre. Minden államkölcsön annak következménye. kimerülve ettõl az önkéntes vérveszteségtõl. hogy az állam kormányváltókat bocsát ki. úgyhogy menthetetlenül el kell pusztulniuk. ez pedig végképp kikészítette és csõdbe juttatta az összes gój államot. hogy külföldi síkra tereljék az államkölcsönöket. valamint más vezetõ személyiségek hozzá nem értése a pénzügyekhez .mindez a mi kincstáraink adósaivá tette országaikat akkora összegek erejéig. hogy kiegyenlítse gazdag idegeneknél fennálló számláját. Az uralkodó gój királyoknak az államügyek vezetésében tanúsított felületessége. hogy ideiglenes adót vetnének ki alattvalóikra. A kölcsönök Damoklészkardjaként lógnak az uralkodók feje felett. csupán arról volt szó. amelyeket nem lehet eltávolítani. akik ahelyett. hogy teljesen lehetetlen .

az élõsdi nyerészkedést és henyélést. hogy ugyan-ezt a pénzt. hogy üzleteket kössön belõle. Nálunk a kormány is vesz majd ipari értékpapírokat. Úgy fogjuk felépíteni elszámolási rendszerünket. mint hogy saját népüktõl vegyék el azt a pénzt. amelyre szükségük volt? De éppen ez bizonyítja fölényes elménk géniuszát. hanem át fog változni haszonért dolgozó pénzkölcsönzõvé. amelyeket annak idején a magunk uralma alatt be fogunk vezetni.még hozzá ugyancsak meg nem határozott segélyforrásokkal . Amilyen világosan jut kifejezésre a gójok tisztán állati értelmének fejletlen gondolkozási képessége abban a tényben. hogy azokat még elõnyösnek is tartották maguk számára. Meg nem határozott cél követése . . hogy kifizethessenek minket. Így aztán kamatfizetés sem lesz többé piócák számára. hogy az államkölcsönök ügyét olyan színben tudtuk feltüntetni elõttük. amíg a gójok voltak uralmon. Kamatozó értékpapírok kibocsátására kizárólag az ipari vállalatoknak lesz joguk. Mi lett volna egyszerûbb. ami mind hasznos volt számunkra. hogy azt elköltse. melyeknek a gójok feletti uralmunkat köszönhetjük. világosak és határozottak lesznek s az elsõ pillantásra mindenki számára nyilvánvalóvá fogják tenni az újításainkban rejlõ elõnyöket. Ezzel szemben az állam nem hûl hasznot a kölcsönvett pénzbõl. sõt még annak kamatait is csak elõ kell majd teremteniük saját államuk zsebébõl ahhoz. sem a legjelentéktelenebb köztisztviselõ nem fogja tudni észrevétlenül elvonni rendeltetésétõl akár a legkisebb összeget is. mint ezek a társaságok. Azok a költségelõirányzatok. hogy kölcsönöket vettek fel nálunk kamatra és sohasem gondolták meg. Határozott költségelõirányzat nélkül pedig nem lehet kormányozni. mert hiszen az állam azért vesz kölcsön pénzt.azokat visszafizetni. a gój államokkal folytatott kísérleteink során szerzett évszázados tapasztalatokon fognak alapulni. sem pedig más célra fordítani. hogy sem az uralkodó. mint amelyre a költségelõirányzat szánta. Mi nem fogjuk megengedni a pénz stagnálását és ezért a kamatozó állami értékpapírokat is meg fogjuk szüntetni egy egyszázalékos széria kivételével.hõsöket és félisteneket is romlásba dönt. melyeknek nem okoz majd nehézséget kamatot fizetni nyereségükbõl. és nem azért. melyek kiszívják az állam egész erejét. Véget fognak vetni azoknak a visszaéléseknek. Ily módon nem lesz többé kamatfizetõ kölcsönügyletekbõl kifolyólag. de nem kívánatos a mi uralmunk alatt. de amelyeket nem engedhetünk meg a mi királyságunkban. Ez az intézkedés meg fogja szüntetni a pénz stagnálását. Ezt azonban nem értük el súlyos erõfeszítések és pénzáldozatok nélkül.

20.kérdezhették volna azok. 12. JEGYZÕKÖNYV Belsõ kölcsönök. A legutóbbi összejövetelen elõadottak kapcsán ma részletesen meg fogom világítani a belsõ kölcsönök kérdését. 14.A gój uralkodók. 13. 3. Megtakarítások? Mibõl? Új adókból? . akik elolvasták beszámolóinkat és elõirányzatainkat. 10. 9. csupán kulisszák voltak uralmunk számára. Konvertálás. Csõd. 22. . A külföldi kölcsönökkel . 24 21. a pénzügyi zûrzavarnak milyen fokára jutottak. akiknek valamikor tanácsokat adtunk. 4. 19.amelyek a gójok nemzeti vagyonával tápláltak minket nem foglalkozom többet. 23. az udvari etikettbõl adódó kötelezettségekkel és különféle szórakozásokkal eltérítettünk az államügyekkel való foglalkozástól. mire vezetett a gójoknak ez a gondatlansága. 11. 7. 8. Ipari értékek szabályozása. hogy a jövõre vonatkozólag megtakarításokat és a helyzet javulását helyezték kilátásba. s ezek az elõterjesztések mindig kielégítették a rövidlátó lelkeket azzal. Önök tudják. Tartozások és adók. 15. 1. 17. Takarékpénztárak és járadéklevelek. De nem kérdezték.. 16. 6. 2. tehát semmiféle külügy sem.. A pénzpiacok eltörlése. 21. mert a mi államunk viszonylatában nem lesznek külföldiek. 18.. népeik csodálatra méltó ipara ellenére.. 5. s akiket reprezentatív fogadásokkal. Az uralkodókat az ügyek vitelében helyettesítõ favorit udvaroncok által beterjesztett jelentéseket a mi ügynökeink fogalmazták meg helyettük.

Az államok fizetésképtelenségének nyílt bevallása a legjobb bizonyíték lesz arra. ezenkívül pedig nem vihetõk keresztül a kölcsönjegyzõnk beleegyezése nélkül. Ezután következnek a konvertálások. hogy a különbözõ országokban teljesen hiányzik minden kapcsolat a népek érdekei és azok között. hogy fizetésképtelen. Ha mindenki visszautasítaná a konvertálást és követelné pénzét. Pár nappal késõbb az államkasszák . hogy belsõ kölcsönre van szükség. A kölcsönt. Hogy a jegyzést mindenki gyõzze. ezzel egyidejûleg felajánlják. Megtehetne ilyet bárki is velünk? Ezért csak a belsõ kölcsönök részleteivel foglalkozom. sõt még ennél is többszörösen kaptuk vissza a gój kormányoknak kölcsönzött pénzünket. amellyel pénzük más irányú elhelyezése járna. tegyük fel. micsoda bizalom nyilvánul meg az állam kölcsönkötvényei iránt. hogy mi minden kölcsönadott pénzt vissza fogunk követelni. nem tudja a felajánlott összegeket kifizetni. És ha ez a hitel is kimerült.túlzsúfoltak. mert tudják. Ezek az adók tehát arra szolgálnak. jóval túljegyezték. és árengedményt tesznek azoknak. és ily módon gyakran lehetõvé tették kormányaik számára. a kormány saját csapdájába esne és kiderülne. akik nem kívánják konvertálni kötvényeiket. hanem csak annak kamatait. hanem csak növelik a tõkeadósságot. újabb kölcsönökhöz kell folyamodnia. hogy rendkívül terhes adósságot vett magára. kétszeresen. akik elsõnek jegyeznek. és megindítják a kölcsönjegyeztetést saját váltóikra. hogy visszafizetik a pénzt mindazoknak.Hasznot húztunk a tisztviselõk megvesztegethetõségébõl és az uralkodók hanyagságából. s ebben rejlik az egész színpadi hatás: ide nézzenekmondják-. s azzal okolják meg az áremelést.nem a kölcsönt. mint amennyire szükség van (minek akkor jegyeztetni?). Manapság ezeket a trükköket külföldi kölcsönökkel kapcsolatban nem játszhatják meg a gójok. szenteljenek különös figyelmet ennek a pontnak. mint azt a kockázatot. hogy az egyik adósságot a másikkal fedezzék. A gój kormányok szerencséjére alattvalóik . az állam azzal a ténnyel találja magát szemben. Ezek csökkentik ugyan a kamatfizetést. Kérem önöket. és több a pénz. Az államok bejelentik. ezek azonban nem szüntetik meg.mint mondják . De amikor vége van a komédiának. Amikor bejelentik a konvertálást. új adókkal kell fedezni . Hogy fizetni tudja a kamatokat. A következõ napon mesterségesen felszöktetik a kölcsönkötvények árát. háromszorosan.mindig szívesebben vállalták az árfolyamveszteségeket és a kamatcsökkentést. azaz kamatozó értékpapírjaikra.akik semmit sem értenek a pénzügyekhez . akik kormányozzák õket. de magának az adósságnak fedezése nélkül. valamint a következõnek: . az árat száz és ezer között szabják meg. hogy azok többmilliós adósságtól szabaduljanak meg. amelyre államaiknak még csak szükségük sem volt. hogy mindenki töri magát a kölcsönjegyzésért.

3. (Az áremelés ürügyet szolgáltat az ár késõbbi csökkentésére. 5. 23. . vagyis olyanokkal. Értékpapírjaink árát törvényileg fogjuk megszabni a teljes névértéknek megfelelõen. 14. mint ahogy meg fogjuk szüntetni az összes értékpapírtõzsdét is. 9. 10. 8. Ezek az adósságok olyan pénzekbõl állnak. 11. mindezeket a pénzügyi és hasonló fogásokat . milyen óriási hatalomra fogunk így szert tenni. 13. mint a jövõ jólétének alapja. hogy névértéken felül adtuk-vettük õket. 4. Ha ezeket az alapokat sokáig valamely kormány rendelkezésére bocsátják. 17. 24 22. 21. Ilyen járadéklevelekkel szokták a gójok pótolni államkincstáraik minden hiányát. 16. amelyeket takarékpénztárakba és takarékalapokba fizettek be. Az évszázadok szörnyûségei. elpárolognak a külföldi államkölcsönök kamatainak törlesztése során és azonos összegre szóló járadéklevelek letétbe helyezésével helyettesítik õket. amelyek többé-kevésbé rövidlejáratúak. az árcsökkentés vagy áremelés minden lehetõsége nélkül.úgy el fogjuk söpörni. 22. Ily módon minden ipari vállalkozás tõlünk függõ helyzetbe fog kerülni. 15. 1. JEGYZÕKÖNYV A jövõ titka. hogy a kormány szándékainak megfelelõen rögzítsék az ipari értékpapírok árát. melyeknek az lesz a feladatuk. 2. hogy értékpapírjaink áringadozásai csorbítsák hatalmunk tekintélyét. Ezek a hitelintézetek abban a helyzetben lesznek. 12. s a gójok értékpapírjaival kapcsolatban így is jártunk el: azzal kezdtük. 18. mert nem fogjuk megengedni. 6. hogy egyetlen napon 500 millió ipari értékpapírt dobjanak piacra vagy vásároljanak fel. azután messze névértékük alá szorítottuk le az árukat. A hatalom és misztikusság imádásának glóriája. 19. 20. Elképzelhetik. hogy nyomuk sem marad.manapság minden belsõ államkölcsönt úgynevezett függõ adósságokkal konszolidálnak.) Az értékpapírtõzsdéket hatalmas állami hitelintézményekkel fogjuk helyettesíteni. 7.mint amelyek nem egyeztethetõk össze érdekeinkkel . Ha majd elfoglaljuk a világ trónját.

A mi uralmunk dicsõséges lesz. valamint a gójokkal fennálló kapcsolataink és a pénzgazdálkodás titkait. hogy uralmunkat Isten határozta el. amit eddig kifejtettem önök elõtt. hogy az ember méltósága megköveteli. valamint azt. s ezzel lehetõvé fogjuk tenni. amelyek már a közeljövõben beletorkolnak nagy események áradatába. A mi kezünkben van napjaink legnagyobb hatalma . mint ahogy az ember méltóságát és erejét sem az a jog teszi. feltéve. . hogy . gondosan igyekeztem megvilágítani a jövõben. hogy mindaz a szörnyûség.az arany tárházainkból két napon belül bármely tetszés szerinti mennyiséget elõ tudunk teremteni. Ehhez van még némi hozzáfûznivalóm. Kétségkívül nem szükséges további bizonyíték után keresni arra. amilyenek a lelkiismereti szabadság. Ilyen gazdagsággal rendelkezve nem fog nehezünkre esni bebizonyítani. hogy ez az egyén becsületesen és szigorúan betartja a közösségi élet összes törvényét. némi erõszakot is kell alkalmazni. az egyenlõség és hasonlók. hogy az egyén szabadsága egyáltalán nem jelenti azt. amelyekrõl azt mondják. hogy romboló elveket hirdessen. hogy igazi jóléthez vezessen. a múltban és a jelenben végbemenõ történések titkát. hogy az igazi szabadság az egyén sérthetetlenségében áll. mert mindenható lesz. hogy tudatában legyen annak. hogy a szabadság éppúgy nem áll a kicsapongásra és nem jogcím féktelen szabadosságra.Mindazzal. de mégis helyre fog állni. Egyúttal mindenki elõtt világossá fogjuk tenni.hogy mindent rendbe hozzon. s egyáltalában nem az ember énje körül forgó fantasztikus elképzelések az emberi méltóság ismérvei. amelyet oly sok évszázadon keresztül el kellett követnünk. hogy az emberiség jótevõi vagyunk. végeredményben arra szolgált. hogy mindenki békében és nyugalomban örüljön az életnek a kellõ mértékletesség betartásával. s nem fog vezetõk és szónokok után futkosni. Igaz. hogy szigorúan tiszteletben tartják az általunk hozott törvényeket. Be fogjuk igazolni. Továbbá. hogy ezen a szétszaggatott és megtépdesett földön helyreállítottuk az igazi jót és az egyén szabadságát. kormányozni és irányítani fog. akik rekedtre ordítják magukat értelmetlen szólamokkal. feltéve természetesen. hogy joga van saját magát és másokat összecsõdült tömegekhez intézett uszító beszédekkel felizgatni. kinek mihez van és mihez nincs joga.

Ezért korlátozni fogjuk a luxuscikkek gyártását. 9. hogy szilárd legyen a kormány helyzete. nagymértékben a kormány ellen hangolják a tömegeket. Újra helyre fogjuk állítani a kisipart. 4. 10. vele szemben senki sem meri megengedni magának. és ez magában foglalja az ember egész boldogságát. Igazi hatalom nem egyezkedik semmiféle joggal. 23. 5. mint utópiák. hogy akárcsak egy arasznyit is elvegyen tõle. 7.õszintén szólva . bár nem mindig tudatosan. amelyre káros hatással volt a fényûzés terén kifejtett versengés. és hódolatteljes tisztelettel adózzanak neki.semmi egyebek. ami azt fogja jelenteni. ezért elégedettek a fennálló renddel és következésképpen érdekük. A régi társadalom kiirtása és feltámasztása új formában. 6. Ezzel meg fogjuk javítani a közerkölcsöt is. 12. Munkanélküliség. A munkanélküliség rendkívül veszélyes dolog a kormányok számára. 18. 15. A kisiparosok nem ismerik a munkanélküliséget. amikor pedig . 24 23. hogy aláaknázzuk a gyárosok magántõkéjét.nagy eszmék. A mi számunkra azonban eljátszotta majd szerepét abban a . még Isten jogával sem. 11. mert a gyárosok gyakran. 3. Hogy az emberek hozzászokjanak ahhoz. 19.. 21.. A mi államhatalmunk a rend koronája lesz. 16. 1. A részegeskedés betiltása. 20. Az Isten által kiválasztott. Erre azért is szükség van. . 22. 13. 17. Államhatalmunk nimbusza arra fogja késztetni a népeket. JEGYZÕKÖNYV Luxuscikkek gyártásának korlátozása. 14. hogy engedelmeskedjenek nekünk. 2. hogy képletesen térdre ereszkedjenek elõtte. 8. szerénységre kell nevelnünk õket.

büntetni fogjuk. hogy védelmet és támogatást nyújthat nekik a szociális bajok ellen. JEGYZÕKÖNYV Dávid király gyökereinek megerõsítése (?). 1. Akkor majd így szólhatunk a világ népeihez: "Adjatok hálát Istennek és ereszkedjetek térdre az elõtt. aki valamennyi mostani uralkodó helyébe fog lépni. Törvénnyel meg fogjuk tiltani a részegeskedést is. 6. aki teljesen független tõlük. annak. Mit érnek angyali lelkû királlyal? Az erõ és hatalom megszemélyesítését kell látniuk benne. mint olyan bûncselekményt. 20.. Isten maga vezérelte az õ csillagát. hogy a legkisebb akadály se maradjon. 15. Ezért kötelessége lesz ezeket a társadalmakat megsemmisíteni. 7. Ez az Isten által kiválasztott hivatott arra. 9. 23.pillanatban. amelyek tudatosan felveszik a harcot mindenféle fertõzés ellen. . hogy senki más. 5. melyek még Isten hatalmát is tagadják. hogy megtörje azokat az értelmetlen erõket. mert érzik. 11. 4.. amely kivetkõzteti az embert emberi mivoltából. 2. 13. 17. Ezek az erõk most diadalmaskodnak. amelyeket csak állati ösztönök vezetnek és nem az emberi ész. 18. 12. amikor kezünkbe kerül a hatalom. 10. amely fekélyekkel boríthatná el az állam testét.ismételten hangsúlyozom . 16. még ha saját vérükbe is kell fojtania õket. hogy annak romjain felállítsák a zsidók királyának trónját. A legfõbb uralkodónak. Akkor majd el kell söpörni õket útjából. mindenekelõtt ezt a mindent elnyelõ tüzet kell majd eloltania. 22. s amelyekbõl mindenfelé kicsap az anarchia tüze. 21. 8. 24 24.csak az erõs kéznek engedelmeskednek vakon. A mostani uralkodók csak nagy nehezen tartják magukat az általunk lezüllesztett társadalmakban. Az alattvalók . és állattá alacsonyítja az alkohol hatására. amikor õ elfoglalja királyságát. aki homlokán hordja az ember sorsrendelésének pecsétjét. mint õ szabadítson meg bennünket az összes elõbb említett erõszakoskodásoktól és bajoktól. De abban a pillanatban eljátszották szerepüket. Ledöntötték a társadalmi rend minden formáját. 3. 14. amennyiben a szabadság és jog álarcában rablásokat és mindenféle erõszakoskodást követnek el. 19. hogy azután újra feltámaszthassa õket jól megszervezett csapatok formájában.

a gazdaságpolitika és társadalomtudomány terén tett megfigyelésekre. egyszóval azoknak a törvényeknek szellemére.sok évszázad tapasztalatainak összevetése révén . amely már bölcseink számára is lehetõvé tette a világ összes ügyeinek irányítását. a kormányzást csak azokra lehet bízni. A király és három jótállója. Csakis ezeket a kiválasztottakat fogják megtanítani .. Közvetlen trónörökösöket nemegyszer ki fognak zárni az uralkodásból. hogy milyen módszerekkel fogjuk mindenütt az egész világon megszilárdítani Dávid király dinasztiájának uralmát. akiket beavattak az államvezetés mûvészetének titkaiba. Most rátérek annak ismertetésére. Dávid utódainak bizonyos tagjai elõ fogják készíteni a királyokat és örököseit hivatásukra. melyek az államhatalom vesztét okozzák. Be fogják vezetni õket a politika legmélyebb titkaiba és a kormány terveibe. amelyeket a természet maga állított fel megingathatatlanul az emberi kapcsolatok szabályozására. Elsõsorban és mindenekelõtt ugyanazt a módszert fogjuk alkalmazni. Közvetlen trónörökösök kizárása. .A király betanítása. hogy mindenki megtudja. s amelyek már önmagukban is veszélyeztetik a királyi tekintélyt. ha elõkészületük ideje alatt könnyelmûségrõl. amelyek következtében képtelenek a kormányzásra. puhaságról vagy más tulajdonságokról tesznek tanúságot.. A zsidók királyának külsõ jellemének feddhetetlensége. azaz az emberiség tervszerû nevelését az általunk kívánt irányban. A király maga a sors. hanem kiváló képességeik alapján.a már említett tervek gyakorlati alkalmazására. Ezeket nem örökösödési jog alapján fogják kiválasztani. de mindig gondoskodni fognak arról. hogy ezeken kívül senki se szerezhessen tudomást ezekrõl a titkokról. Ennek az eljárásnak az a célja.

Különösen áll ez az érzékiségre: jellemének olyannak kell lennie. elengedhetetlenül szükséges. Az emberiség Dávid szent ivadékaiból származó támaszának. Hogy a nép ismerje és szeresse királyát. Senki sem fogja tudni. mielõtt a fent említett bölcsek meg nem vizsgálták szellemi képességeit. A király személyében. Ha a király akaratgyengeségben betegszik meg vagy más okból válik képtelenné a kormányzásra. és ezért senki sem fogja merni keresztezni ismeretlen útjait. tudja majd. hogy mindkét erõt külön-külön alávessük befolyásunknak. akikben feltétlenül megvan a tehetség arra. még azok sem. hogy a zsidók királya szenvedélyeinek rabja legyen. akiket legközelebbi tanácsadóinak neveznek. Erre a terrorra szükségünk van mindaddig. a törvény értelmében köteles lesz átadni a kormány gyeplõit más. Ezért nem fogja elfoglalni a trónt. akár kegyetlenség árán is. amelyet meg kell valósítania. Magától értetõdõ. . hogy szilárd kézben tartsák a kormányrudat. hogy nyilvános helyeken mutatkozzék és beszéljen népével. Nem szabad. Az érzékiség minden másnál jobban lerontja a szellemi képességeket és zavarja a tisztánlátást. Csupán a király és az a három. Legfõbb urunknak példátlanul feddhetetlennek kell lennie. amennyiben az emberi tevékenység legrosszabb és legállatibb területére vonja el a gondolatokat. hogy állati ösztönök semmiképp se kerekedjenek felül értelmén. melyet most terrorral elválasztunk egymástól. amíg el nem következik az ideje annak. mindenki megtestesítését fogja látni a sorsnak a maga kiismerhetetlen útjaival. még inkább pedig jövõbeli szándékait senki sem fogja ismerni. aki jótállt érte. aki hajthatatlan akarattal ura saját magának és az emberiségnek. ".Bölcseink kizárólag azoknak fogják átadni a kormányzás gyeplõit. hogy mi fog történni. erre alkalmas kezeknek. hogy a király észbeli képességeinek meg kell felelniük annak a kormányzási tervnek. az egész világ legfõbb urának minden személyes kedvtelést fel kell áldoznia népéért. A király pillanatnyi terveit. milyen célokat követ a király a maga rendelkezéseivel. Ez biztosítja a szükséges kapcsolatot a két erõ között.

hatalmával és terrorjával. Ezek után nem lehet kétséges. túl késõn sikerült kiadni a könyvemet abban a reményben.hiába . akiknek még van fülük.és hogy figyelmeztessem a hatalmon lévõket azáltal. sem bármilyen más eszközt ahhoz. Arra az Oroszországra. hogy halljanak és szemük. hogy feltártam a vihar okait. akiket "szuperkormány"-uk javára befogtak. hogy Cion bölcseinek jegyzõkönyvei a birtokomba került. Csak Isten tudja. " Akinek van füle. ahol Cion az arany hatalmát használva uralkodik a tömegeken és a társadalom legtiszteletreméltóbb és felvilágosult rétegén. A nemzeti szabadságnak hamarosan vége." Közel négy éve. hallja meg. Az oktatás teljesen materialista irányvonalával a zsidók láncra verték a nemzsidókat. . hogy készenlétben legyenek azok. hogy félek.mint Sátán . amelyeket sohasem lesznek képesek visszafizetni. És csak most jutottam el arra a pontra. hogy felhívjam rá az emberek figyelmét . milyen sok erõfeszítést tettem azért. amely szerencsétlenségére úgy néz ki. hogy lássanak. Napjainkban a világ összes kormánya tudatosan vagy tudattalanul alárendeli magát Cion szuperkormányának. hogy Izrael királyának gyõzelmes uralkodása degenerált világunk fölé emelkedik . Minden ország olyan nagy összegekkel van eladósodva a zsidóknak. Kölcsöneivel rabigába hajtott minden nemzetet. hogy elvesztett minden elképzelést a körülötte zajló dolgokkal kapcsolatban.mert ott igazi szabadság nem létezhet. kereskedelem és diplomácia Cion kezében van. amely hamarosan az apatikus Oroszországra fog törni.UTÓSZÓ Nyil utószavának befejezõ szakasza (Az 1905-ös kiadáshoz) Montefiore vallomása szerint Cion nem sajnál sem pénzt.ipar. tehát a személyes szabadság is végéhez közeledik . hogy céljait elérje. Az összes ügy . mert az összes kötvény és értékpapír ennek kezében van.

hogy elõre megmondták az emberiség biztos közeljövõjét. ami tegnap még lehetetlen volt. A zsidó szabadkõmûvesek azért nem találtak bíróságot. amely egyesítené a lelkipásztorokat és a kereszténység összes képviselõjét. Szívembõl érzem. (220-221. Részletek Mónus Áron: Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom c.az Antikrisztus hamarosan egyetemes birodalmának trónjára emelkedik. háborúk. A Szabadkõmûvesnek lenni "a zsidó lét egyik formája" címû fejezet végén Vadnai Gábor zsidó szabadkõmûves. Ez a gátlástalan törtetés és határtalan gõg biztosít termõtalajt az évezredes antiszemitizmusnak. amelyet azzal gyakoroltak a világra. Jó lenne. A világ eseményei szörnyû sebességgel felgyorsultak: viták. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. földrengések . pletykák. könyvének utószavából: Íme a Jegyzõkönyvek lényege. hogy sürgõsen összehívjuk a Nyolcadik Ökumenikus Zsinatot.minden. Csak Krisztus világossága és Egyetemes Szentegyháza képes Sátán mélységére hatolni és feltárni gonoszságának mértékét. a következõket állítja: "A világ azért jött létre. -Mindeddig azonban nem vizsgálta meg senki azokat az úgynevezett bizonyítékokat. . így valósítva meg a messianisztikus kort:' Ezt a mondatot értelmének lényeges megváltoztatása nélkül a következõképpen is át lehet alakítani: a világ azért jött létre. Helyhiány miatt nem mehetünk bele a világtörténelem részleteibe. éhínségek. Az Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom címû történelmi tanulmányom ennek a tényállításnak a hiteles voltát bebizonyította. vagy a világ tragédiájának utolsó felvonása elõtt felhúzták a függönyt.A Cion vérébõl született király . hogy a Jegyzõkönyvek lényeges állításai hitelesek. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. hogy bebizonyítsuk "Cion bölcsei"-nek befolyását a történelembõl. amelyik kimondta volna. a "gonoszság titkai"ba. hogy a gyorsan múló napok a Kiválasztott Nép ügyeit szolgálják. Azt lehetne gondolni. mert az állítólagos hamisságukat semmi sem bizonyítja. akinek az apja a svájci Laussane városában volt rabbi. járványok. hogy azt a zsidók uralják. Mi most bebizonyítottuk. ha a kis zsidók ezen elgondolkodnának. amelyek alapján állítólag "kétséget kizáróan bebizonyosodott". mára már beteljesedett valóság lett. hogy beteljesedjen. ütött az óra. de bebizonyította a szabadkõmûves összeesküvés valódiságát is. oldal). Világi viták és hitszakadások mind feledésbe merülnének a küszöbön álló Antikrisztus eljövetele elleni felkészülés szükségében.

A Jegyzõkönyveket nyilvánosságra hozó "bölcsek" között voltak olyanok. Chemor. azokat fokozatosan fejlesztve. nem bizonyítja azok hamis voltát. Ezt a Jegyzõkönyvek. mint egy nap a közönséges halandók életében. Á "bölcsek" a Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozásával pogromokat idéztek elõ Oroszországban. amint egy könyv javított kiadása sem bizonyul hamisítványnak. Mielõtt a Jegyzõkönyvek szövegét nyilvánosságra hozták volna.és egyben magukat rágalmazás áldozataiként feltüntetni. melyben aggodalmatoknak és szerencsétlenségeteknek adtok hangot.a köznép gyûlöletét a kis zsidók ellen felszítani . Megkaptuk a levelet. elkészítették a védelmükre . A Nietzschei Birodalom Titkai (Les Secrets de l'Empire Nietzschéen) címû francia nyelvû terjedelmes könyvemben számos jelenkori esemény felidézésével bizonyítom. A szabadkõmûvesség a világ meghódítására szõtt terveit hosszú távon. Az így szerzett pénzbõl a zsidó szabadkõmûvesek meghíznak. A "bölcsek" ugyanakkor egy ügynököt kerestek céljuk megvalósításának elõmozdítására. Napóleon elleni gúnyirat kiadását. Izrael Államban pedig atombombákat gyártanak a muzulmán országok sakkban tartására.Az. Saját neveiket nem közölték. Napóleon császár ellen szerkesztett gúnyirat kiadásában. Spanyolország fõrabbija tanácsért fordult a Konstantinápolyban székelõ Nagy Szanhedrinhez. akik már közrejátszottak a III. amikor a spanyol törvény kiutasítással fenyegette a zsidókat. melyet . érlelve igyekszik megvalósítani. Ha nincs antiszemitizmus. A Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozása maguknak a Cion bölcseinek a tette volt. akkor szítanak a legaljasabb módszerekkel. A célja elérésének érdekében minden eszközt felhasznál. A válasz a következõ volt: "Szeretett barátaim Mózesben. oldal) További jegyzõkönyvek ismertetése 1492-ben. Ezzel zsarolják a demokratikusnak mondott országok vezetõit. Ekként mégis sikerült a Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozatalával a kitûzött célt megvalósítani . hogy a zsidó szabadkõmûvesség számára az antiszemitizmus jelenléte létfontosságú. hogy a Jegyzõkönyvek eredeti szövegét esetleg stilizálták.akkor a már a nagyközönség által teljesen elfelejtett-a III. amelyek jelentõs zsidó tömegek Palesztinába történõ kivándorlását eredményezték. majd pedig a messianisztikus kor eljövetelének és fennmaradásának biztosítására. meg is hozták Adolf Hitler személyében. Harmincöt év az "Istenség munkatársai" számára annyi. nehogy a jogos népharag ellenük forduljon. (223-225. mint egy világgá kürtölt apróhirdetés.

aki a 1 1. Teljes egészében a következõket tartalmazta: TITKOS. Nem sokkal korábban gyengék és tehetetlenek voltuk. hogy vegyétek fel a kereszténységet: tegyétek azt. Bennünk is ugyanolyan fájdalmat kelt hallani róla. hogy a keresztényeket rabigába hajthassák. amely fényt derített a zsidóság titkos szervezeteire Oroszországban: Az okiratot egy Zunder nevû halott zsidó zsebében találták. A nagy satrapák és rabbik tanácsa a következõ: 1. mint ti magatoknak. most közel került a megvalósuláshoz. 5. Azt illetõleg. 2. és bosszút állhattok rajtuk. mert majd tapasztalatból meg fogjátok látni. valóságos hatalomra fogtok jutni. hogy õk vehessék el a keresztények életét. . Ne térjetek el ezektõl az utasításoktól. Amirõl korábban csak álmodhattunk. hogy fiaitokból legyenek szószólók és ügyvédek. hogy bármennyire is megalázottak vagytok. február 5-i száma egy érdekes. hogy Spanyolország királya arra kötelez benneteket. 3. hogy elpusztítják a zsinagógáitokat: fiaitokból legyenek kanonokok és lelkészek azért. A világ uralmának küszöbén állunk.Az Izraelita Nemzetközi Liga fiókjainak képviselõi számára. 1919. (Aláírás) A konstantinápolyi zsidók hercege " **** A Berlinben megjelenõ Prizyv nevû orosz újság 1920. Azt illetõleg. . Ezáltal uralhatjátok a világot. decemberi dátummal ellátott. Izrael Fiai! Közeledik végsõ gyõzelmünk órája. hogy megfosszanak benneteket a tulajdonotoktól: fiaitokból legyenek kereskedõk. amelyeket adunk. 4. Azt illetõleg. hogy mindig keveredjenek bele államügyekbe. hogy parancs van rá. és ügyeljetek arra. hogy megkísérlik elvenni az életeteket: fiaitokból legyenek orvosok és patikusok. hogy elpusztíthassák a templomaikat. héber nyelvû dokumentumot közölt. Mesterlövész zászlóalj bolsevik parancsnoka volt. Azt illetõleg. hogy õk foszthassák ki apránként a keresztényeket. mert nem tehettek másként. A sok más aggodalmat illetõleg: intézzétek úgy.elszenvedtek.

a hagyományokat és a keresztény nemzetek trónjait. mert a fõ ellenségünk az elnyomott Oroszország. A szent törõdés védelmünkért nem enged sem sajnálatot. Véget kell vetnünk az orosz nép legjobb és vezetõ elemeinek. Izrael Fiai! Közel van gyõzelmünk. hogy óvatosaknak kell lennünk.mindegyikük mint sok ezernyi más. ezáltal irányító hatalmunk van a világ tõzsdéi fölött. Oroszország haláltusáját vívja lábunk alatt. De ne hagyjátok. Izrael igaz fiai. Oroszországot legyõztük és tönkretettük. amelyet szellemi felsõbbrendûségünkkel értünk el. de legyetek óvatosak. amelyet a keresztények teremtettek. sötét hatalmakba! Bronstein (Trockij). és láthatjuk õket könnyek között! Ezt a népet tehetetlen rabszolgákká alacsonyítottuk azáltal. hogy mi nem bízhatunk a Vörös Hadseregben.egy pillanatra sem -. elõvigyázatosak. Felvásárolunk kormánykölcsönöket és aranyat. a civilizációt.ne helyezzetek bizalmat áruló. súlyos helyzetét. ugyanazon a kijelölt úton kell tovább haladnunk. Apfelbaum (Zinovjev). Biztosra lehet mondani. de ugyanakkor nagyon óvatosaknak kell lennünk. hogy a gyõzelem megrészegítsen benneteket. de ne feledjétek . A városokban a népbiztosság és az élelmiszerbizottság. Steinberg . amely egy nap ellenünk fordulhat. és végül térdre kényszerítsük õket. hogy az orosz népet a zsidó hatalom rabigájába hajtsuk. mert a politikai és gazdasági hatalmunk és befolyásunk a tömegekre gyorsan fejlõdik. sem könyörületet. A hatalom a kezünkben van. Oroszországban a hatalmunk korlátlan. Szilárdan vonjátok össze soraitokat! Tudassátok népünk nemzeti . Mindezeket majdnem teljes egészében véghezvittük. Háborúk és osztályharcok elpusztítanak minden kincset és kultúrát. stb.most pedig a világ katasztrófájának köszönhetõen büszkén emelhetjük fel fejünket. mert csak mi magunk védhetjük meg magunkat! Ne feledjétek. Oroszország feletti gyõzelmünk. a jövõben egy új nemzedékkel ellenünk fordulhat. a házbizottság. De legyetek óvatosak. Mindamellett azonban óvatosaknak kell lennünk. Mindent megtettünk. Legyetek óvatosak és legyetek csendben! Nem kegyelmezhettek ellenségünknek. Végre megpillanthatjuk az orosz nép keserû. hogy megfosztottuk õket tulajdonuktól és aranyuktól. Izrael Fiai! A régóta vágyott gyõzelmünk órája Oroszország fölött már közel van. Rosenfeld (Kamenyev). A munkások és parasztok között gyûlöletet és vitákat kell szítanunk. Legyetek óvatosak. Az idegen vallás és doktrínák tekintélyét nagyon sikeres propagandával könyörtelen kritikának és gúnyolódásnak tettük ki. hogy miután átmasíroztunk lerombolt és legyengült oltárokon és trónokon. hogy ellenálljanak hatalmunknak. a mi embereink kezében van. hogy a legyõzött Oroszország ne találhasson vezetõket! Ezáltal minden lehetõség megszûnik számukra. Megingattuk a kultúrát.

2. (Szigorúan titkos) K. akit Lengyelország Sztálinjának neveztek. Az információkat a nagykövetség veszi át különleges szolgálatunk közremûködése mellett.politikáját! Harcoljatok az örök eszmékért! Tartsátok az õsi törvények szentségét. mégis könnyen párhuzamot lehet vonni az elmúlt évtizedek magyarországi történései és a "bennszülöttekre" vonatkozó használati utasítás között. hogy itt is közreadjuk. Az alábbiakban közölt titkos utasítások állítólag Lengyelországból jutottak el Magyarországra. mert mind témája. 1947. Habár az alapelvek csak Lengyelországra vonatkoznak. az MGB (Állambiztonsági Minisztérium) titkos. Kötelességünknek éreztük azonban. Bierut Boleslaw (Rury Jezuickie) 1892-ben született Lublin mellett. Bierut 1918-ban lépett be a kommunista pártba.aki mellesleg az MGB és a háború elõtti NKVD (Belügyi Népbiztosság) lengyel ügynöke is volt. 1. Államférfi és kommunista pártvezér.* egykori lengyel köztársasági elnök dolgozószobájában találták meg. a találkozók kizárólag nyilvános helyeken történhetnek. 45 pontból álló dokumentuma már megjelent korábban néhány magyar folyóiratban. Az ezekkel az emberekkel való találkozásokat egy erre kijelölt szolgálat szervezi. 6. . és . **** A KGB (Állambiztonsági Bizottság) akkori elõdje. Az eredeti orosz nyelvû változatot Boleslaw Bierut. AA/CC 113 Utasítás NK/003/47 2. Moszkva. miután fõszerepet játszott a második világháború utáni hatalomátvételben. melyeket a történelem hagyott ránk! Védelmezzen és vezessen szellemünk és tehetségünk! Aláírás: az Izraelita Nemzetközi Liga Szentpétervári Fiókjának Központi Bizottsága. A Nagykövetség épületeinek területén tilos a bennszülöttek soraiból általunk beszervezett informátorokat fogadni. mind stílusa és eredete kísértetiesen hasonlít a Jegyzõkönyvekéhez.

de 1954-ben lemondott. Moszkva hû követõje. Még a végsõ egyesítés elõtt likvidálni kell a cserkészmozgalom ismert vezetõit. akik a különleges osztályunk szolgálatában állnak. között többször letartóztatták. a Lengyel Kommunista Ifjúsági Szövetséggel. Ennek az ügynek az érdekében ki kell használni a fegyveres ellenzék jelenlétét. közremûködött Wladyslaw Gomulka. hogy tiszti kádereink a bennszülötteket azok lakásaiban látogassák. Ügyelni kell arra. a parasztzászlóaljakkal és más társaságokkal és szervezetekkel állnak kapcsolatban. a szabadulása után a Szovjetunióba ment. a Lengyel Szocialista Párttal. amelyek nem a mi kezdeményezésünk folytán keletkeztek. 1952ben feladta elnöki posztját és miniszterelnök lett. Meggyorsítani azon bennszülöttek likvidálását. amikor Hruscsov elõterjesztette a híres "sztálini idõszak bûncselekményei"-t. 5. végén visszatért Lengyelországba. 1956-ban halt meg Moszkvában. az Interbrigadistákkal. és 1938-ban. 3. Sztálin és a Vörös Hadsereg segítségével Bierut és elvtársai 1947-re megszabadultak az ellenzéktõl. katonaság közötti kapcsolatteremtés. hogy katonáink és a civil lakosság között semmiféle kapcsolat ne jöhessen létre. a Hazai Hadsereggel. és 1948ban újjáalakította a pártot Lengyel Egyesült Munkáspárt néven. 6. szintén megengedhetetlen egyszerû sorkatonák bennszülött nõkkel való érintkezése. akik Lengyelország Kommunista Pártjával. és járási vezetõktõl felfelé a vezetõ helyekre különleges szolgálatunk által jóváhagyott embereket kell helyezni. hogy minden fegyveres akcióban azok a katonák vegyenek részt. Csehszlovákiában és Ausztriában hirdette a kommunizmust. a Lengyel Munkáspárt fõtitkára elmozdításában. Megengedhetetlen. 4. és 1930. aki 1945-tõl köztársasági elnök volt. és hozzáláttak a lengyel élet elszovjetesítéséhez. ügyelve arra. A háború nagy részét ott élte át. Fõként annak kell nagy figyelmet szentelni. akik a Kosciluszko-hadseregbe (a Szovjetunió területén a Vörös Hadsereg oldalán harcoló lengyel hadsereg) való belépésük elõtt országunk (a Szovjetunió) területén tartózkodtak. a Szovjet Kommunista Párt 20. Kongresszusa idején. . 2. 1943.életét a kommunista eszmék hirdetésének szentelte. Bulgáriában. Lengyelországban. hogy minden kulcsszerep olyan embereknek jusson. Bierut. Egyesíteni kell az összes ifjúsági szervezetet. 1920. És elérni teljes megsemmisítésüket. megengedhetetlen katonáink és a bennszülött lakosság. Meg kell gyorsítani az összes párt egy szervezetbe történõ egyesítését.

hogy a mezõgazdaság ne tudja fedezni az ország élelmiszerellátását. hogy tulajdonosok. Minden elkövetkezendõ kongresszusra új küldötteket kell válogatni. amennyiben ellenállást tanúsítanak. A küldöttek semmi esetre sem hívhatnak össze vállalatok közötti gyûléseket. Minden kormányszervbe. hogy a magángazdálkodás ráfizetéses legyen. és ha egy ilyen gyûlést mindenképpen össze kell hívni.7. valamint az üzemek többségébe különleges szolgálatunkkal együttmûködõ egyéneket kell beépíteni. 10. Nyomást kell gyakorolni a bennszülött hivatalokra. a hiányzó mennyiséget behozatallal kell pótolni. Az ilyen embereket be kell szervezni. a közmûvelõdési szférát. esetleg minimális haszonnal járhasson. és növelni az állami beszolgáltatási kötelezettségek kvótáit. 12. hogy a pártkongresszusok küldöttei által megválasztott funkcionáriusok az elõttük álló teljes idõszakra ne tarthassák meg mandátumaikat. Ez elsõsorban az egészségügyet. akik a koncepciók tervezésében és a követelések felterjesztésében aktivitást fejtenek ki. hogy a sajtó kiemelten írjon a bennszülötteknek kiszállított áru mennyiségérõl. (A helyi közigazgatási szervek tudomása nélkül) 1 1. hogy azon személyek. valamint a vezetõ beosztásban dolgozókat érinti. 13. ne arról kapjanak papírt. hogy a bennszülött sajtó ne közölje a hozzánk szállított áru mennyiségét és fajtáit. Ügyelni kell arra is. Ha mindez nem vezetne eredményre. Ezután pedig el kell kezdeni vidéken a kollektivizálást. akiket különleges szolgálatunk szemel ki. nem engedni õket magasabb posztra. Elintézni. a bíróságokat. hogy ez az árucsere-forgalom keretén belül történik. telket szereznek. . Amennyiben nagyobb ellenállás keletkezik. Ha nincs más megoldás. hogy azt kiutalták. Úgyszintén nem szabad ezt üzletnek nevezni. csökkenteni kell a termelõeszközök kiosztását. el kell távolítani azokat az embereket. meg kell szervezni. Emellett meg kell említeni. parcellát. hogy az állami alkalmazottak (a biztonsági szerveket és a bányaipart kivéve) alacsony fizetést kapjanak. A paraszti magángazdálkodással szemben olyan politikát kell folytatni. 8. 9. Különös figyelmet kell szentelni a szervezési képességekkel rendelkezõ és népszerûségre esélyes egyéneknek. Különleges figyelmet kell szentelni annak. csakis olyanokat. hanem csak arról. Megszervezni és figyelni arra. akik földet.

20. a nyugdíj. a jelentés pedig a központba küldendõ. hogy az egyes ügyek tárgyalásával egyszerre több komisszió. Kizárólag a határozatok teljesítésén dolgozhatnak. 23. hogy a határozatok és rendeletek. Csak azon találmányok megvalósításához szabad hozzájárulni. A szakszervezeteket más feladatokkal kell elfoglalni. gazdasági vagy szervezeti jellegûek. de egyikük sem hozhat határozatot. aki párt-. 17. de minden egyes találmányt következetesen fel kell jegyezni.) 16. 18. melyek túlérnek tevékenységük határain. Mindent elkövetni annak érdekében. Az üzemi önkormányzatok semmiféleképpen sem fejthetnek ki hatást az üzem tevékenységére. 15. A szakszervezetek nem szegülhetnek ellen az igazgatóság utasításainak. megfelelõen pontatlanok legyenek. hogy azok alkalmazottaik szemében kompromittálják õket. melyek különleges utasításainkban vannak feltüntetve. valamint fejleszteni és támogatni tevékenységüket. kirándulások szervezése. akik a rájuk bízott feladatokat példamutatóan végrehajtják. Minden fegyveres akció és éleslövészet alatt a lõszer mennyiségét fegyverre való tekintet nélkül állandóan szigorúan ellenõrizni kell.és kölcsönkérelmek elbírálása. hivatal és intézmény foglalkozzon. hogy csak azokat a dolgozókat és vezetõket léptessék elõ. és lehetetlenné tegyék visszatérésüket eredeti környezetükbe. melyek a bányaiparban hasznosíthatók. Nem . és akik nem hajlamosak azon problémák analizálására. Meg kell szervezni.14. úgymint a vállalati üdültetések szervezése. állami és gazdasági funkciókat viselnek. (Kivételt képeznek a bányaipart érintõ ügyek. legyenek azok jogi. a politikai vezetés határozatainak és nézeteinek az igazolása. Megfigyelés alatt kell tartani minden tudományos kutatóintézetet és laboratóriumot. olyan feltételeket kell kialakítani. kulturális és szórakoztató programok. mielõtt a többiekkel nem konzultált. 19. valamint azokat. ahol már el vannak helyezve különleges szolgálatunk emberei. a hiánycikkek elosztásának megszervezése. 21. 22. A bennszülött tiszti káderekre csak ott bízható felelõs pozíció. Nagy figyelmet kell szentelni a feltalálóknak és újítóknak. Azon bennszülöttek tevékenységéhez. Mindent megtenni annak érdekében.

hogy az ipari hulladék azon folyókba legyen irányítva. Nem szabad megengedni azonban a bírált jelenségek okainak megszüntetését. Népszerûsíteni kell a dolgozókkal folytatott beszélgetéseket. nem bekötött vízvezetékeket és az utcai kutakat szisztematikusan fel kell számolni. Az üzemekben kezdeményezni kell a különbözõ problémafelvetõ és szakmai értekezletek összehívását. (Kivéve az NK 552-46. 30. 27. 24. A találmány értékérõl és leírásáról szóló dokumentumok közlése megengedhetetlen. de azok nem vezethetnek a nemzet egységéhez. valamint olyan beszélgetéseket. Ezen termékek árai magasabbak legyenek.) 25. ivóvíztartalékként szolgálhatnak. mint az állami vállalatok hasonló termékei. Az ipari objektumok rekonstrukciója és építése során ügyelni kell arra. Számú utasításban szereplõ szállítmányokat. 26. feljegyezni az ott elhangzott javaslatokat. . melyek idõszerû termelési témákkal foglalkoznak.valósíthatók meg azok a találmányok. nehogy az újjáépítés alatt álló vagy az újonnan felépített városokban és lakótelepeken léteznek olyan vízvezetékrendszerek. ezzel párhuzamban pedig nyersanyagtermelés és nyersanyagbányászat visszaesését eredményeznék vagy akadályoznák a határozatok teljesítését. melyek nincsenek rákötve a fõ vízhálózati rendszerre. Figyelni kell arra. észrevételeket és azok szerzõit. 29. amelyek a termelés növelését. meg kell szervezni annak külföldre való eladását. 31. A magántulajdonban lévõ termelõvállalatok és az iparosok csak olyan alapanyagokat és berendezéseket kaphassanak. A bennszülött vezetés nyilvános fellépései lehetnek nemzeti és történelmi színezetûek. melyekben hosszabb idõre háziállatokat lehetne tartani vagy nagyobb mennyiségû élelmiszertartalékot felhalmozni. 28. Az újjáépített városok és az új lakótelepek lakásaiban nem lehetnek többlethelyiségek. Az egyes szállítmányok pontosságában zavarokat kell elõidézni. melyeken helyet kap a múlt és a helyi problémák bírálata. amelyek meggátolják a jó minõségû áruk elõállítását. A régi. Ha egy találmány már ismertté vált.

nemzetünk és kultúránk befeketítését. 34. különösen a német) megszállókkal szemben. a logika és a genetika oktatását. amelyek a bennszülöttek harcát ünneplik a (az oroszokat kivéve. A szakiskolákban be kell vezetni a szûk specializációkat. 38. Ha létrejön egy olyanjellegû szervezet. Figyelni és ellenõrizni az egyházi nyomdákat. A propagandamunkába be kell vonni a bennszülötteket. de különösen a közép. Megengedhetõ az adminisztratív szervek bírálata. Ügyelni kell minden gyártási tervre a bányaiparban. A kulturálisnevelõmunkát úgy irányítani. és kihasználni a velük szemben létezõ gyûlöletet. de még a temetési szertartásokat is. A helyi kiadványokban nem engedhetõ meg azon bennszülöttekrõl szóló mûvek megjelenése. 35. Ezt a következõképpen kell csinálni: emlékhelyeink megszégyenítése. Elõ kell idézni a hivatali adminisztráció minden szinten történõ maximális terebélyesedését. 36. akik köztekintélynek és népszerûségnek örvendenek. temetõink megrongálása. Helyüket kinevezett emberekkel kell feltölteni. és a középiskolákban beszüntetni a latin és az ógörög nyelv. hanem rá kell mutatni a királyok zsarnokságára és az elnyomott nép harcára. az énekeket. s melyek a szocializmusért vívott harcot hirdetik. Meggátolni a belföldi piac ellátását.32. Inspirálni kell olyan állami mûvészeti és sportrendezvények megrendezését. de semmiképpen sem engedhetõ meg számbeli megfogyatkozásuk és normális mûködésük sem. amelyik ugyan támogatná az országunkkal való szövetséget. és a velük kötött egyezmények értelmét kétségbe vonó röplapok kiadása.és fõiskolákból el kell távolítani azokat a tanítókat. A történelem oktatásában nem szabad megemlíteni. a prédikációkat. korlátozni a forrásmunkák kiadását. azonnal be kell indítani ellene nacionalizmus és sovinizmus vádjával egy rágalomhadjáratot. az általános filozófia. levéltárakat. Az alap. hirdetõ. 37. Különös figyelmet kell szentelni az egyházaknak.illetve szakiskolákból. 33. a vallásoktatás tartalmát. hogy melyik uralkodó szolgálta vagy akarta szolgálni az ország javát. de ugyanakkor szorgalmazná a hivatalos vezetés gazdasági tevékenységének ellenõrzését. akik a forradalomig és a második világháború alatt nálunk éltek. valamint a megfelelõ instrukciókkal megjelölt vállalatokban. hogy általános ellenszenv alakuljon ki ezen intézmények ellen. . Megszüntetni a tantárgyak közötti különbségeket.

más hasonló vagy magasabb szintû pozíciókba helyezni õket. tanúk. szocializmusellenes és az iparosítást ellenzõ tevékenységgel vádolnak. állítsák bíróság elé. 44. 42. Gondoskodni a hidak. Odafigyelni arra. Megdolgozni azokat az ellenzékieket. és a késõbbi változások idejére kádertartalékként számolni velük. akiket népellenes. Az úgynevezett véletlen események során. utak és az összekötõhálózat kiépítésérõl és felújításáról. hogy a politikai ellenzék képviselõit lecsukják. valamint a hibás ítélet okozói (bírák. Végsõ esetben vezetõ állásba kell tenni õket. hogy az eset bírói mûhibának minõsül. Amennyiben ez a rehabilitáció elkerülhetetlen. A munkahelyeken gondoskodni kell a különbözõ funkciókban dolgozó emberek leváltásáról. csak azzal a feltétellel lehetséges ezt megtenni. iskolaügyben dolgozókról van szó). 40. Drasztikus esetekben vissza kell hívni õket funkciójukból. 45. Azokat a párt által kinevezett vezetõket. 43. minisztériumokban. akik tevékenységükkel károkat okoztak vagy az alkalmazottak elégedetlenségét idézték elõ. 41. Meg kell gátolni a politikai perekben elítélt személyek rehabilitációját. hogy a fõiskolákra a legalacsonyabb társadalmi rétegekbõl származók kerüljenek be elsõsorban. Nyilvánosságra kell hozni azoknak a vezetõ pozíciókban dolgozó személyeknek pereit (elsõsorban a hadügyben. akik a bennszülött lakosság tekintélyét élvezik. hogy egy szükséges katonai intervenció esetén gyorsan és minden oldalról elérhetõ legyen az ellenállás helyszíne vagy az ellenzéki erõk összpontosításának helye. Ez a dolgozó tömegek figyelmét felkelti. csupán a diploma megszerzése. mielõtt még betörnének a köztudatba. akiknek nem érdekük szakértelmük növelése. és a legkisebb szakértelemmel rendelkezõ iskolázatlan munkásokkal helyettesíteni õket. Meg kell szervezni. vádlók és informátorok) nem lesznek beidézve. nem lesz perújrafelvétel. likvidálni vagy köztörvényes kihágás vádjával bezárni õket.39. . fõbb hivatalokban.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful