Tisztelt Látogató!

Ezen az oldalon megtalálható a "Cion Bölcseinek Jegyzõkönyvei" c. Magyarországon, 1999-ben megjelent és betiltott könyv, tanulmányozás céljából, hogy mindenki saját maga eldönthesse, vajon annak állításai igazak, vagy sem. Igen sajnálatos, hogy Magyarországon 40 év diktatúra után még mindig vannak betiltott könyvek, és még mindig vannak "gondolatbûnök". A polgárokat a rendõrség és a bíróság továbbra is kisgyermekeknek nézi, akik nem tudják eldönteni, hogy szerintük mi az igaz, és mi nem. Ez ellentmond a liberális demokrácia alapelvének, a teljes körû szólásszabadságnak, az Alkotmánybíróság mégsem hozott idáig engedélyezõ döntést. Vajon milyen körök érték el, hogy ezt a mûvet sikerült betiltani? Kik félnek attól, hogy a polgárok saját maguk alakíthassanak ki véleményt, és hogy érvekre érvekkel lehessen válaszolni? Mi lesz a következõ mû, amit betiltanak Magyarországon? Szóval itt vannak a jegyzõkönyvek, kérem, olvassák el, és utána alakítsanak ki véleményt róla, (ne pedig elõtte, mint a (csiga) Tv2 riporterei, akiknek persze a sok munkában erre bizonyára nem volt idejük)
Alig van a világon még egy könyv, amelyrõl annyit beszéltek volna, amelyre annyit hivatkoztak volna, amelybõl annyit idéztek volna, mint a Cion bölcseinek jegyzõkönyvei címen ismeretes mû. Nem valószínû, hogy akad európai kultúrember, aki ezt a nevet: "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei" ne hallotta volna. És mégis, ha utánaérdeklõdünk, hogy mi is ez a Jegyzõkönyv, ki olvasta azt, alig pár ember akad, akinek kezéhez ez a rendkívül érdekes és megdöbbentõ dokumentum eljutott volna.

CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI

ELÕSZÓ

Az 1974-ben, Londonban kiadott magyar nyelvû változathoz (részletek)

Alig van a világon még egy könyv, amelyrõl annyit beszéltek volna, amelyre annyit hivatkoztak volna, amelybõl annyit idéztek volna, mint a Cion bölcseinek jegyzõkönyvei címen ismeretes mû. Nem valószínû, hogy akad európai kultúrember, aki ezt a nevet: "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei" ne hallotta volna. És mégis, ha utánaérdeklõdünk, hogy mi is ez a Jegyzõkönyv, ki olvasta azt, alig pár ember akad, akinek kezéhez ez a rendkívül érdekes és megdöbbentõ dokumentum eljutott volna. Annak ellenére, hogy a könyv több mint 30 nyelven megjelent, s így többszázezer példányban kellene, hogy közkézen forogjon, alig szerezhetõ be, mert akármilyen nagy példányszámban jelennek is meg a kiadványok, a könyveket még a III. Birodalomban is napok alatt felvásárolták a titokzatos kezek. A magyar olvasóközönség tájékoztatására kötelességünknek tartottuk, hogy ezt a mûvet most magyar nyelven is megjelentessük. Bár a mû magyarul már régebben is megjelent, a kiadás mégis a legnagyobb könyvritkaságok közé tartozik. (Az egyik változat szerint) az orosz rendõrség 1901ben, egy zsidó házban tartott házkutatás alkalmával nagyobb, héber nyelven fogalmazott kéziratot talált. A kéziratot a rendõrség azonnal átadta Szergej Nyil (Nilus) professzornak, az ismert orientalistának, aki vállalta a fordítást. A kézirat tartalmát az orosz kormány oly megdöbbentõnek találta, hogy a fordításból jó néhány példányt a külföldi államok rendelkezésére bocsátott. Így kapott a fordításból egy példányt a brit kormány is, amit megõrzésre átadott a brit Állami Múzeumnak, ahol a kéziratot 1906. augusztus 10-én vették fel a könyvtár nyilvántartásába... ... Nyil professzor fordítása könyv formájában is megjelent a Szentpétervár melletti Szent Szergej kolostor nyomdájában, 1902-ben. 1905-ben még két kiadás jelent meg a könyvbõl. Ugyanebben az évben - a kiadó megjelölése nélkül Szentpétervárott még egy kiadás jelent meg a Jegyzõkönyvekbõl, amelyet Gottfried zur Beeknek sikerült megszereznie, és ezt a kiadást fordította németre. 1907-ben a szentpétervári süketnémák intézete nyomásában és G. Butmi orosz orientalista feldolgozásában jelent meg a Jegyzõkönyvek 4. kiadása, amelyet Beek ugyancsak felhasznált a német fordításhoz. Nyil tanár fordítása is megjelent újra 1911-ben, a Szent Szergej kolostor nyomásában, amelyet Beek ugyancsak felhasznált. Ezt a kiadást is gyorsan felvásárolták, így Nyil 1917-ben újra kinyomtatta a könyvét. 1917. február 28-án, az orosz szabadkõmûves páholyok a francia és angol páholytestvérek segítségével kirobbantották az orosz bolsevista forradalmat és megbuktatták a cárizmust. Az államvezetést Lvov herceg vette át, maga is ismert szabadkõmûves. Nyil könyvét március 3-án akarták továbbítani a könyvkereskedések részére. A köteteket már berakták egy tehervagonba, amikor fegyveres forradalmárok rohanták meg a pályaudvart, feltörték a vagont, a könyveket kiszórták és az utolsó példányokig megsemmisítették. Miután csak nagy rakás hamu maradt vissza a könyvekbõl, anélkül, hogy bármihez hozzányúltak volna, bármit raboltak volna, eltávoztak. Vagyis kétségtelen, hogy egyetlen

feladatuk a könyvek megsemmisítése volt. Amint pedig Kerenszkij vette át a kormányt, azonnal rendeletileg koboztatta el még a magánkézben lévõ könyveket is. Hasonlóképpen ismerteti a Jegyzõkönyvek keletkezését Victor E. Marsden, "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei"-nek angol fordítója is, aki annak orosz kiadását még oroszországi tartózkodása alatt ismerte meg. (Marsden a londoni Morning Post oroszországi tudósítója volt, a szerk. ) A forradalmárok, akik tudták, hogy Marsden már évek óta foglalkozik a Jegyzõkönyvek angolra fordításának gondolatával, a forradalom elsõ napjaiban elfogták, a Péter-Pál börtönbe szállították, ahonnan azonban sikerült kalandos körülmények között megszöknie. Õ, miután a már megjelent orosz kiadásokból egyet sem tudott magával hozni, az Állami Múzeumban lévõ s az orosz kormány által hivatalosan az angol kormány részére 1901-ben eljuttatott kéziratot fordította angolra. (A magyar fordítás is ez alapján készült. Sajnos a fordító neve a könyvben nincs feltüntetve, így azt mi sem tudjuk közreadni, a szerk.)

ELÕSZÓ az 1922-ben kiadott angol nyelvû változathoz

Magukról a Jegyzõkönyvekrõl nem kell sok szót ejteni bevezetés gyanánt. 1905ben Szergej Nyil jelentette meg a 24 jegyzõkönyvet tartalmazó könyvet. Egy példány a British Múzeum tulajdonában van. A könyvön pecsét mutatja a nyilvántartásba vétel dátumát: 1906. augusztus 10. Oroszországban a Kerenszkij rezsim idején az összes fellelhetõ példányt megsemmisítették, utódai pedig azonnal végrehajtandó halálbüntetéssel sújtottak mindenkit, akinek ez a könyv a birtokában volt. Ez már önmagában is elegendõ bizonyítékot szolgáltat arra nézve, hogy a Jegyzõkönyvek valódiak. Természetesen zsidó kiadványok cáfolják valódiságát, ami arra enged következtetni, hogy Nyil professzor esetleg maga ötlötte ki és foglalta össze az egészet saját céljai érdekében.

Tizenhat évesek. a leírtak és a beteljesedések között az összefüggés túlságosan szembeszökõ ahhoz. Az intelligens olvasó a jelenlegi történelem ismereteibõl és saját tapasztalataiból is megerõsítheti minden sorának valódiságát. ha aránytalanul magas adókat vetnek ki a birtokokra. Herzl szerint ez kiváló ötlet volt. hogy birtokadózási politikájukat megvalósítsák. sõt. A terv egyes részei vagy kivonatai. Nemrégiben jelent meg Herzl "Naplók" címû kötete. de nagy a valószínûsége annak.legjobb módja az. az angol hadsereg tisztje.ezáltal az angol nép kiszolgáltatottságának . és mindvégig összhangban voltak a világhelyzettel egészen mostanáig. Ezt a zsidók is jól tudják és ezért kerülik a szembesítést. a bölcsek számára lehetõvé tette. Bázelben. vagy hogy elbagatellizáljuk. vagy gyermekeiket zsidókkal házasítják össze. Goldsmid keresztényként nevelkedett zsidó. amit a Jegyzõkönyvekrõl hajlandó vagyok közzétenni az. a New York-i World-ben megjelent interjúban a "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei"-rõl tömören és meggyõzõen kifejtette: "Az egyetlen nyilatkozat. hogy azokat mellõzzük.Mr. amely lényegében zsidó gyõzelem. Ennek fényében tanulmányozhatja ezt az embertelen dokumentumot. . Következésképp az angol arisztokráciának két lehetõsége maradt: vagy eladják birtokaikat a zsidóknak. Feltárja a zsidó nemzet több évszázados közös mûködési tervét. mint a bölcsek titkai. Herzl beszámol az 1895-ben tett elsõ angliai látogatásáról és ott a Goldsmid ezredessel folytatott beszélgetésérõl. mert az okmányok tartalmát sohasem próbálják cáfolni. vannak-e közvetett bizonyítékok minderre? Igen. Herzl "Naplók" címû kötetének feljebb említett példája fölöttébb jelentõs bizonyítékkal szolgál arra. Henry Ford. és ez a bizonyíték nagyon meglepõ. és hogy a Jegyzõkönyvek valódiak. hogy létezik egy zsidó világösszeesküvés. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. A zsidóknak az az állítása. amelybõl lefordított részletek jelentek meg a "Jewish Chronicle" 1922. melyet maguk a bölcsek mindig korszerûsítenek. július 14-i számában. az évszázadok alatt többször is kiszivárogtak. Hol tartották az összejövetelt és kik hirdették ki a Jegyzõkönyveket? Ezekre a kérdésekre a válasz egy bizonyos fokig feltevésen alapszik. Goldsmid azt javasolta Herzl-nek. egy 1921. Most is összhangban vannak:' Csakugyan összhangban vannak! A Jegyzõkönyvek tartalma Cion uralkodóinak legbensõbb köreiben elhangzott beszédét tárja az olvasó elé. Theodor Herzl. hogy ezek összhangban vannak a fejleményekkel. és a Hatodik jegyzõkönyvben határozott utasítások vannak erre vonatkozólag! Az 1906-os angliai választás "liberális" gyõzelme. és szíve szerint örök zsidó nacionalista. az elsõ cionista kongresszuson tették õket közzé. a modern cionizmus atyjának elnöksége alatt. hogy az angol arisztokrácia kisajátításának és hatalma megsemmisítésének . már önmagában is valódiságuk beismerése. hogy 1897-ben. február 17-én.

a zsidók valódi céljainak elenyészõ része. amit mindenki gyengeségünknek tart. mint a cionista mozgalom vezére. különálló országba települni. december 24-i számában ezt mondja: "Háromszáz (természetesen zsidó) férfi .nem három. A Wiener Freie Presse 1912. HOGY HÍVJÁK A BÖLCSEKET? Hogy hívják õket? Ezt a titkot még nem tárták fel.akik mindegyike ismeri a másikat kormányozza az európai kontinens sorsát. Minden valószínûséggel õ maga is az egyik fõvezér volt. október 8. MAGYARAZATOK . kérdezhetnénk? Kijelentéseiket maguk a zsidók úgy hirdetik egymás között. vagy más. vagy az "Egyetemes Izraelita Szövetség". Weizmann.KIK AZOK A BÖLCSEK? Tulajdonképpen kik is azok a Cion bölcsei. bizonyult legfõbb erõnknek. hogy a bölcsek léteznek. csupán a jellegzetes látszatkeltésük megnyilvánulása. október 6-án.ez Õfelsége. Õk alkotják a Láthatatlan Kezet. hogy az egész világon szétszórta õket. Weizmann mindent tud róluk. Bebizonyítja. hogy a világ zsidósága nem szándékozik Palesztinába. és utódaikat a saját körükbõl választják: Tehát a bölcsek ennek a . Õk nem a "Képviselõk Bizottsága" (az angol zsidó parlament). a Walesi Herceg birodalmi körútjának afféle zsidó változata. hogy Dr. De a néhai Walther Rathenau. A fõrabbi birodalmi körútra indult . Dr. hogy "jövõre Jeruzsálemben" találkoznak. hogy a "haza" utáni vágy Palesztinában csak álca. az Allgemeiner Electricitaets Gesellschaft-tól. 1920." (Jewish Guardian. Bebizonyítja. Bebizonyítja. Dr.háromszáz istennek az általános tisztjei.) Vessük ezt össze a Tizenegyedik jegyzõkönyv utolsó elõtti bekezdésével: "Isten a szétszórtság ajándékát adta nekünk. Ez azt is szemlélteti. mint keresztények az evangéliumot. Van egy másik nagyon jelentõs körülmény. hanem . hogy a zsidók veszélyt jelentenek a világra és az árja faj ki kell. hogy ismerte a nevüket. hogy telepítse õket véglegesen Európából. az Õ Kiválasztott Népének. s éppen ez. Weizmann a bölcsektõl származó következõ idézetet mondta: "A jóságos oltalom. melyet Isten a zsidók javára cselekedett az. némi fényt vetett a tárgyra és kétségtelen." A figyelemre méltó összefüggés bizonyít néhány dolgot. Herzl jelenlegi utóda. Az a mondás. amely Párizsban székel. 1920. mely most az egész világ feletti uralom küszöbére vezetett bennünket. Hertz fõrabbi tiszteletére adott búcsúztató banketten idézett a Jegyzõkönyvekbõl. Bebizonyítja.

a teste pedig a zsidó népet. 1790-ben. kb. és erkölcsileg megrontják az embereket. Görögországban tették meg. Ezt úgy kell véghezvinni. hogy gazdasági válságokkal és nagybani pusztítással lelkileg demoralizálják. szabadosság legbiztosabb terjesztõi a nemzetek vezetõ rétegeinek életében. az ötödiket Londonban. hogy minden eszközzel gazdaságilag kell leigázni az országokat. V Károly idején. hogy fejezze munkáját. A harmadikat Madridban. hogy a Kígyó bekeríti Európát és Európa megbéklyózásának segítségével bekeríti az egész világot. akik következésképpen be voltak avatva az ügybe. i. 1814-tõl kezdõdõen (Napóleon bukásától). ahol Periklész idején a Kígyó az ország hatalmát kezdte kóstolgatni. nõk. 1871-ben. a francia-porosz háború idején. A hetediket . 929-ben. még magától a zsidó néptõl is. Augustus császár idején. e. mint francia. Ehhez zsidó nõket is bevetnek. 69ben. akik úgy mutatkoznak. A második lépcsõfokot Rómában érték el. hogy békés eszközökkel meghódítják a világot Cion számára . XVI. A jövendölés szerint a Kígyó be kell. Ezek a bölcs emberek úgy döntöttek.1. Ahogy a Kígyó behatolt a nemzetek szívébe.) A Jelképes Kígyó pályájának térképe a következõ: Európában az elsõ lépcsõfokot i. Lajos idején. A közigazgatást mindig titokban tartották. Ez azt jelenti. A Jegyzõkönyvek 1905-ös kiadásának utószavában Nyil a jelképpel kapcsolatban a következõ érdekes beszámolót adja: "A titkos zsidó cionizmus feljegyzései szerint Salamon és más zsidó bölcsek már i. amelynek a feje a zsidó közigazgatás tervébe beavatottakat jelképezte. (A Bill Clinton-Monica Lewinsky affér tökéletes példája ennek. amely azt jelenti. szigorúan ragaszkodva a tervhez. Õk a. 429ben. e. A hatodikat Berlinben. olasz.a Jelképes Kígyó ravaszságával. e. A történelem folyamán részleteiben tovább dolgozták a tervet olyan emberek. a negyediket Párizsban. A Harmadik jegyzõkönyv a judaizmus Jelképes Kígyójára való utalással kezdõdik. a szerk. stb. amíg a pályát be nem zárja és a fej vissza nem tér Cionhoz. miután Európa összes szuverén államát tönkretették. elméletben kidolgozták Cion békés világhódító tervét. aláásta és elnyelte ezeknek az államoknak a hatalmát. A Kígyó feje csak akkor térhet vissza Cionhoz. 1552-ben.

5. Németországot és Angliát gazdaságilag megkímélték. 11. 15. 17.Szentpétervárott.) minden erõfeszítést megtesznek. 2. 6. Mindezen államok alkotmánya. . 12. 14. 19. 1881-es dátummal. 18. mint a Kígyó utolsó lépcsõfokát. A zsidó-szabadkõmûves hatóság legyõzhetetlensége. A tömegek. Hit. amíg Oroszország elfoglalását véghez nem viszik. Ez alól még Németország sem volt kivétel. JEGYZÕKÖNYV A jog az erõben rejlik. a látszólagos hatalmával. melynek érdekében jelenleg (1905. 3. amelyeken a Kígyó áthaladt. 1. de ez csak addig tart. mielõtt eléri Jeruzsálemet.vagyis zsidó . Szabadság-csak egy eszme. de a nyilak arra mutatnak. 23.)" 2. A tõke kényuralma. 7. 22. Politika kontra erkölcs. 8. A "gój" kifejezés szó szerint tisztátalant jelent héberül. 4. 9. 2. 10. 16. Arany. (Ezt a térképet évekkel a törökországi ifjútörök . 13. amely fölé a Kígyó fejét rajzolták. Kijev és Odessza lesz. Liberalizmus. hogy a következõ célpont Moszkva. Ezt a szót használja a héber köznyelv és a. alapjaiban megrázkódott. hogy ezek a városok alkotják a harcias zsidó faj központjait. Konstantinápolyt úgy mutatja a térkép.forradalom kitörése elõtt készítették. A belsõ ellenség. 21. 20. Anarchia. 3. Az erõsebb joga. Jegyzõkönyvek a nem-zsidók megjelölésére. A Kígyó további pályáját nem mutatja a térkép. Ez a sértõ és megalázó kifejezés feltárja a judaizmus legbensõbb lelkületét. 24 1. Mára már közismert. Önkormányzat.

A célszentesíti az eszközt. A vak tömeg. Politikai ábécé. Pártviszály. A zsarnoki uralom legmegfelelõbb formája. Alkohol. Klasszicizmus. Korrupció. A zsidó-szabadkõmûveskormány elvei és szabályai. Terror. "Szabadság, egyenlõség, testvériség:' A dinasztikusuralkodás elve. A gój arisztokrácia kiváltságainak megsemmisítése. Az új nemesség. A lélektani terv. A "szabadság" elvont fogalma. A népet képviselõk elmozdításának hatalma.

...Mellõzve a szép frázisokat, beszéljünk az egyes gondolatok jelentõségérõl: viszonyítással és elvonatkoztatással megvilágítjuk a minket körülövezõ valóságot. Tisztába kell jönnünk azzal, miben tér el a mi gondolkozásmódunk a gójokétól. Meg kell állapítani, hogy több az olyan ember, akinek rosszak az ösztönei, mint az olyan, akinek jók az ösztönei. Ezért a tömegek kormányzásában a legjobb eredményeket erõszak alkalmazásával és terrorizálással érik el, nem pedig akadémikus érveléssel. Minden ember hatalomra tör, mindenki szeretne diktátor lenni, hacsak módjában lenne, és valóban kevés az olyan ember, aki nem lenne hajlandó az összesség jólétét saját elõnye érdekében feláldozni. Mi tartotta kordában az embereknek nevezett ragadozókat? Mi szolgált eddig vezetésükre?

A társadalom kialakulásának kezdetén brutális és vak erõszaknak voltak alávetve, késõbb pedig a törvénynek, mely ugyanaz az erõ, csak álcázott formában. Levonom a következtetést, hogy a természet törvényénél fogva a jog az erõben rejlik. A politikai szabadság gondolat, nem pedig tény. Ezt a gondolatot csalétekül kell tudni használni, valahányszor szükségesnek mutatkozik a tömegeket saját pártunkra állítani annak megsemmisítésére, aki a hatalmat birtokolja. Könnyebben oldható meg ez a feladat, ha az ellenfél már megfertõzõdött az úgynevezett liberalizmussal, s ennek az eszmének kedvéért hajlandó lemondani hatalmának egy részérõl. Itt egész világosan megmutatkozik elméletünk diadala: a kormány meglazult gyeplõit - az élet törvényénél fogva - azonmód új kéz veszi fel és ragadja meg, a nemzet vak hatalma ugyanis egyet-len nap sem lehet meg irányítás nélkül, és az új hatalom elfoglalja a liberalizmus által legyengített réginek a helyét. Manapság a liberális uralkodók hatalmának helyébe az arany hatalma lépett. Volt idõ, amikor a jóhiszemûség és a becsületesség uralkodott. A szabadság gondolatát ma lehetetlen megvalósítani, mert senki sem tudja, miként használja mérséklettel. Elegendõ egy népet bizonyos idõre önkormányzatnak átengedni, hogy szervezetlen csõcselékké változzék. Ettõl a pillanattól kezdve belsõ egyenetlenség keletkezik, ez csakhamar osztályharccá fejlõdik, minek következtében az államok romba dõlnek és hatalmuk többé nem nagyobb, mint egy rakás hamué. Akár saját megrázkódtatásai folytán merül ki egy állam ereje, akár belsõ ziláltsága következtében kerül külsõ ellenségek uralma alá, mindegyik esetben visszavonhatatlanul elveszettnek tekinthetõ: a mi hatalmunkban van. A teljes egészében a mi kezünkben lévõ tõke kényuralma szalmaszálat nyújt feléje, s ezt az államnak kénytelen-kelletlen meg kell ragadnia: ha nem ragadja meg, elpusztul. Ha valaki, aki liberális gondolkozású, erkölcstelennek tartaná az ilyen nézeteket, a következõ kérdéseket tenném fel neki: Ha valamely államnak két ellensége van, és ha a külsõ ellenség tekintetében megengedett dolog s nem számít erkölcstelenségnek akármilyen harcmodort és hadicselt alkalmazni - mint például bizonytalanságban tartani az ellenséget a támadó és védelmi tervek tekintetében, éjnek idején vagy számbeli túlerõvel támadást intézni ellene -, akkor hogyan mondhatók erkölcstelennek és meg nem engedettnek ugyanezek a harci eszközök, ha azokat rosszabb ellenség, a társadalmi rend és a közjó tönkretevõje ellen alkalmazzák? Remélhetõ-e épp, logikus elmével, hogy eredményesen lehet kormányozni a tömeget ésszerû tanácsok és érvek segítségével akkor, amikor bármilyen, még oly értelmetlen megjegyzést és ellenvetést is meg lehet tenni, és amikor az ilyen ellenvetés helyeslésre találhat a népnél, melynek ítélõképessége csak felületes? Tömegben lévõ emberek, akiket csupán kicsinyes szenvedélyek, nyomorult vallási elképzelések, szokások,

hagyományok és érzelgõs elméletek irányítanak, áldozatul esnek a pártoskodásnak, amely megakadályoz mindenfajta megegyezést még tökéletes ésszerû érvelés alapján is. A tömeg minden elhatározása ingadozó vagy megkártyázott többségtõl függ, amely nem lévén járatos politikai titkokban, valamilyen nevetséges döntést hoz s ezzel az anarchia magvát hinti el a kormányban. A politikának nincs semmi köze az erkölcshöz. Az az uralkodó, akit az erkölcs vezérel, nem jó államférfi és ezért bizonytalan a maga trónján. Annak, aki uralkodni akar, egyaránt kell igénybe vennie a cselvetést és megtévesztést. Nagy nemzeti erények, mint a nyíltság és becsületesség bûnök a politikában, mert hatásosabban és biztosabban döntik le trónjaikról az uralkodókat, mint a leghatalmasabb ellenség. Az ilyen erények hadd legyenek a gójok királyságainak tulajdonságai, bennünket azonban semmiképpen sem szabad, hogy vezéreljenek. A mi jogunk az erõszakban rejlik. Az a szó, hogy "jog", puszta gondolat, melyet semmi sem bizonyít. Ez a szó nem jelent többet, mint: add nekem, amire szükségem van, hogy bizonyítékom legyen arra, hogy erõsebb vagyok, mint te. Hol kezdõdik a jog? Hol végzõdik? Az olyan államban, melynek rossz a közigazgatása, személytelenek a törvényei, s ahol az uralkodók elvesztették személyiségüket a liberalizmusból kifolyólag állandóan szaporodó jogok áradatában, új jogot találunk arra, hogy az erõ jogánál fogva támadjunk, a fennálló rend és szerzõdések összes tényezõit a szélrózsa minden irányába szétszórjuk, minden intézményt újjáalakítsunk és szuverén urává váljunk azoknak, akik átengedik nekünk hatalmukból folyó jogaikat azáltal, hogy a maguk liberalizmusában önként kiadták azokat kezükbõl. Bár jelenleg a hatalom minden fajtája bizonytalan, a mi hatalmunk mégis minden másnál legyõzhetetlenebb lesz, mert láthatatlan fog maradni mindaddig, amíg olyan erõs nem lesz, hogy többé semmiféle csellel nem ásható alá. Abból az átmeneti rosszból, melyet most kénytelenek vagyunk elkövetni, megingathatatlan kormány létrehozásának jótéteménye fakád majd, melynek uralma helyre fogja állítani a nemzeti életnek a liberalizmus által megzavart rendes folyását. A cél szentesíti az eszközt. Ezért terveinkben ne annyira arra fordítsuk figyelmünket, ami jó és erkölcsös, mint inkább arra, ami szükséges és hasznos. Elõttünk áll egy terv, amely lerögzíti azt a stratégiai vonalat, amelytõl nem szabad eltérnünk, ha nem akarjuk megsemmisítve látni sok évszázad munkáját.

alkalmazottak és mások. Abban a pillanatban. Nézzük csak ezeket az alkoholizált. intézhetnek-e országos ügyeket. Csak az. fiatalságukat megrontotta a klasszicizmus és a korai erkölcstelenség. még ha a bölcsesség lángeszei is -. az italoktól megmámorosodott állatokat . és ezt a barbárságot minden alkalommal kimutatja. Ez utóbbiak közé számítom az úgynevezett "társaságbeli hölgyeket" is. hogy független uralkodó legyen. és végrehajthatatlanná válik. nevelõnõk a gazdagok házaiban. amely annyi részre szakadt.nem értvén a politikához. Korlátlan kényuralom nélkül nem maradhat fenn egy civilizáció sem. A gójok népei elerõtlenedtek a szeszes italoktól. amelyek nem választhatók el személyes érdektõl? Meg tudják-e védeni magukat külsõ ellenséggel szemben? Ez elképzelhetetlen. melyek . amely egy felelõs személy kezében összpontosul. Egy saját magára. ha az államférfiak számára fontos képességben van elrejtve. hogy pusztulásba ne vigyék az egész nemzetet. A tömeg barbár. ismerheti fel a politikai ábécé szavainak értelmét. ha-nem azok vezetõin. különösen. Az erõszak legyen az alapelv. minden bármely oldalról jöhetõ befolyásolásnak kitéve. akit gyerekkorától arra neveltek. Vak nem vezethet vakot anélkül. nem válhatnak a tömeg vezetõivé anélkül. következésképpen a tömegnek azok a tagjai. nõink a gójok által látogatott szórakozóhelyeken. követik ezt az utat. az azonnal anarchiává változik.erõszak és megtévesztés. a megtévesztés és ravaszság pedig a követendõ irányvonal ama kormányok számára. akik készségesen követik a többieket a romlottságban és fényûzésben. hogy képtelen megérteni és tiszteletben tartani saját életének vagy jólétének feltételeit. hogy a tömeg hatalma vak. Mi és a mieink nem követjük. akik kiemelkedtek a népbõl . azaz saját körébõl származó újgazdagokra hagyott nép sajátmagát dönti romlásba azoknak a pártharcoknak következményeként. ésszerûtlen és oktalan erõ.A kellõ munkamódszerek kidolgozásánál figyelembe kell venni a tömeg hitványságát. azt. amelyeket a hatalomért és méltóságokért való versengés valamint az ennek nyomában járó zavarok idéznek elõ.házi tanítók. mely a legmagasabb fokú barbárság. hogy egy ország számára az a legjobb kormány. lanyhaságát. amikor a tömeg kezébe kaparintja a szabadságot. szolgák. Alkothatnak-e néptömegek megfontoltan és kicsinyes féltékenykedéstõl mentesen ítéleteket. ill. Csak zsarnokkal lehet terveket nagyvonalúan és maradéktalanul végrehajtani úgy. ahány feje a tömegnek van. mert egy terv. teljesen elveszti egyöntetûségét s így érthetetlenné. állhatatosságát. ebbõl elkerülhetetlenül következik.az italok mértéktelen élvezetéhez való jog együtt jár a szabadsággal. hogy az egészet helyesen ossza el az állami gépezet különbözõ részeire. Meg kell érteni. hogy szakadékba ne vigye. Politikai ügyekben csak az erõszak gyõzedelmeskedik. bárkik is legyenek azok. hiszen az nem tömegeken nyugszik. amelyre a mi külön ügynökeink vezették rá . A mi jelszavunk: .

nem vették észre. mellyel a célt. Elég. a jót elérhetjük. a "szabadság. Nem gondolták meg. testvériség". Vele együtt elvitték a világ jólétét. jellemek és képességek egyenlõtlenségét épp oly változtathatatlanul. az intellektuelek a maguk elvontságában mit sem tudtak kezdeni ezekkel a szavakkal. mint azok az eszközök. a gyõzelem kedvéért is ragaszkodnunk kell az erõszak és megtévesztés programjához. amely vak engedelmességet követel. milyen ellentmondás van a szavak értelme és azok egymás mellé helyezése között. akik bedobtuk a néptömegek közé ezeket a jelszavakat: "szabadság. hogy a beavatott. Ezért nem annyira az eszközök révén. hogy arról csak az uralkodóház tagjainak volt tudomásuk és senki sem árulhatta el az alattvalóknak. A mi államunknak. Ám éppen ezeken a dolgokon alapult minden idõben a dinasztikus uralkodás: az apa fiára hagyta a politikai ügyek intézésének ismeretét oly módon. Ez a rossz az egyetlen eszköz. Hála önkéntelen. A politikában érteni kell mások gyengeségeinek habozás nélküli kihasználásához. A leszámolás tana pontosan annyit ér. csalással és árulással. még ha lángész is lenne. Az idõ múlásával azután veszendõbe ment a politikai ügyek helyes intézésérõl való ismeret dinasztikus átruházásának értelme és ez elõsegítette ügyünk sikerét. mint maga a tömeg. Az önmagukat bölcseknek képzelõ gójok. Az irgalmatlan szigor a legerõsebb hatalmi eszköz az államban. ha ezáltal behódolást és mások feletti uralmat biztosítunk magunknak. hogy a természet maga rendelte a nézetek. míg a be nem avatott. A régmúltban mi voltunk az elsõk. Nemcsak a haszon kedvéért. egyenlõség. s ezeket a szavakat azóta is sokszor megismételték ostoba papagájok. Ezért nem szabad felhagynunk a megvesztegetéssel. mint inkább a szigorúság doktrínája révén fogunk diadalmaskodni és az összes kormányt a mi szuperkormányunknak alávetni. hogy irgalmatlanok vagyunk minden engedetlenség letörésében. nem látták meg. semmit sem ért a politikához mindezeket a dolgokat a Gójok nem veszik figyelembe. hogy a tömeg vak. hogy azok az újgazdagok. amely a békés hódítás útját követi. a politika tekintetében épp oly vakok. megvan a joga ahhoz. melyek mindenfelõl leszálltak erre a csalétekre. melyek szükségesek annak a terroruralomnak fenntartásához. fogadatlan ügynökeinknek. amelyeket alkalmaz. hogy a természetben nincs egyenlõség. hanem a kötelesség nevében. mégis tud kormányozni. egyenlõség. ha tudják. az egyén igazi szabadságát. testvériség" szavak a világ minden részén egész légiókat állítottak a mi . ha ezzel elõmozdítjuk célunk elérését. még ha bolond is. hogy a háború borzalmait kevésbé feltûnõ és kielégítõbb halálos ítéletekkel helyettesítse. mint az alárendelést a maga törvényei alá. mely azelõtt oly jól meg volt védve a tömeg nyomásával szemben. nem lehet szabadság.nem akarják koronáikat valamely új hatalom lábai elé helyezni. akiket a tömeg kiválasztott maga közül a kormányzás gyakorlására.

a zsidó fölény alapja. amely tõlünk függ. 17. 3. azét az osztályét. 6. 20. hogy valamennyi országban elhitessük a tömeggel. az anyagi javakkal való telhetetlenségre. 12. 8. 4. 24 2. kikezdték a gójok jólétét. akik lelkesedéssel hordták zászlóinkat. a nemesség tulajdonképpeni létezésének a lerombolását. egységet és elpusztították a gójok államainak összes alapját. 13. Az ehhez az arisztokráciához való tartozás követelményeit megszabtuk a gazdaságban. 23. amely a népek és országok egyetlen védelme volt velünk szemben. Pedig ezek a szavak mindenkor féregként mûködtek. aláásták mindenütt a békét. 19. 15. és a tudásban. Megkönnyítette diadalunkat. 21. többi között ez tette lehetõvé számunkra. és hogy ezt a szolgát úgy lehet mással helyettesíteni. JEGYZÕKÖNYV Gazdasági háborúk . aki megvásárolja cselekedeteiket. ez hozzásegített minket diadalunkhoz. 2. mert kiszolgáltatja az emberek akaratát annak. 10. nyugalmat. a kapzsiságra. 11. Névleges kormány és "titkos tanácsadók". melynek irányvonalát a mi bölcseink határozzák meg. amely tulajdonosa az országnak. leszármazáson alapuló nemességének romjain felállítottuk a mi mûvelt osztályaink arisztokráciáját. A bomlasztó tanok sikerei. 16. élén a pénz arisztokráciájával. 1. A sajtó szerepe. 7. 14. 5. mindig az emberi természet legérzékenyebb húrjaira hatottunk. mint szolgája a népnek. A szabadság elvont fogalma lehetõvé tette számunkra. hogy rendelkezzünk felettük. 18. Alkalmazkodó készség a politikában. akikre szükségünk volt. márpedig ezeknek az emberi gyengeségeknek mindegyike önmagában is elegendõ a tetterõ megbénítására.sorainkba. 22. mint egy elhordott kesztyût. hogy azokkal az emberekkel való kapcsolatainkban. Ahogy késõbb látni fogják. A gójok természetes. A népképviselõk leváltásának ez a lehetõsége a kezünkbe adta õket és megadta nekünk a hatalmat ahhoz. .a nemzsidó nemesség kiváltságainak vagy más szavakkal. a pénzéhségre. hogy kezünkbe kaparintsuk a legfõbb ütõkártyát . 9. hogy kormánya semmi egyéb.

amíg órájuk nem üt. ezek a közülünk való szakemberek. hogy azt fogadják el. akik az õ tanácsadóik lesznek. ahogy az államok magánjoga szabályozza az alattvalók egymás közötti kapcsolatait. Ez a helyzet mindkét hadviselõ felet kiszolgáltatja az egész földre kiterjedõ nemzetközi kapcsolatainknak. Ezért nem is kell ezeket a gójokat számításba vennünk . Ennek a ténynek: szem elõtt tartásával keltettünk sajtónk segítségével állandóan vak bizalmat ezek iránt az elméletek iránt. Márpedig ezeket az ismereteket a mi ügynökeink ravaszul úgy . hogy alkalmassá váljanak a kormányzásra. akiket kora ifjúságuktól kezdve arra képeztek ki és neveltek fel. és ezért sakkjátékunkban könnyen válnak majd parasztokká mûvelt és tehetséges emberek kezében.igyekezni fognak a gyakorlatban alkalmazni. Azok a tisztviselõk.Az arany ára és a zsidó áldozat értéke. hanem elméleti mérlegelések.azok minden logikai igazolása nélkül . hadd éljenek a szórakoztató idõtöltés új változatainak reményében. ezeknek pedig milliónyi szemük van és mentesek mindenféle korlátozástól. hogy a háborúk lehetõleg ne eredményezzenek területi nyereségeket: ilyen módon a háború ki fogja kezdeni a gazdasági alapokat. amelyre vonatkozólag rávettük õket. Elengedhetetlen céljaink elérésében. mint a tudomány követelményét. akiket . vagy a visszaemlékezésbõl mindarra. A mi nemzetközi jogaink azután el fogják törölni a nemzeti jogokat. a mikoris a nemzeteknek érezniük kell majd felsõbbségünket. A gójokat nem az elõítélet-mentes történelmi megfigyelések gyakorlati alkalmazása vezérli. hogy irányítsák az egész világ ügyeit. nem lesznek a kormányzás mûvészetében gyakorlott személyek. Amint önök jól tudják.a közösségbõl ki fogunk választani. és éppúgy uralkodni fognak a nemzetek felett.a szolgai engedelmességre való alkalmasságuk szigorú tekintetbevételével . amit élveztek. a politikai terveink végrehajtásához szükséges ismereteket a történelem tanulságaiból és a jelen eseményeinek megfigyelésébõl szûrik le. szakértõk. Hadd tekintsék a legfontosabb dolognak azt a játékot. melyek nincsenek kritikai tekintettel az õket követõ eseményekre. A gójok intellektueljei kérkedni fognak tudásukkal s a tudományból nyert ismereteket .hadd szórakozzanak.

Isten szemében minden egyes áldozat a mi oldalunkon felér ezer gójjal. Rendszerünk gépezetének alkatrészeit úgy kell elrendezni. 9. 18. jelleméhez és törekvéseihez. amely irányítja a nép gondolkozását: ez a sajtó. 3. hogy a gójok gondolkozását abba az irányba tereljék. Egy pillanatra se higgyék. kifejezést adjon az elégedetlenségnek. Az alkotmányos berendezkedés labilissága. 24 3. hogy ezek az irányzatok milyen bomlasztást vittek véghez a gójok fejében. A mai államok kezében van egy hatalmas erõ. amelyeket Darwin. hogy ezek a megállapítások csak üres szavak. Marx. 10. A sajtó révén szereztük meg a hatalmat arra. Elengedhetetlen számunkra. hogy kezünkbe kaparintottuk az aranyat. 22. miközben mi magunk a háttérben maradtunk. 6. 11. s így a mi kezünkbe hullott. s elõidézzen elégedetlenséget. A gójok államai azonban nem tudták. hogyan használják fel ezt az erõt. A sajtónak köszönhetõ. 2. Nekünk zsidóknak minden tekintetben világosan fel kell ismernünk. 20. 13. hogy befolyásunkat érvényesítsük. Nietzsche tanításainak rendeztünk. Parlamenti "fecsegõk". hogy alkalmazkodjunk a nemzetek gondolkodásmódjához. 21. Terror a palotákban. 15. . De kifizetõdött számunkra. melyekkel utunkon találkozunk. ha annak gyakorlati alkalmazását nem alapozzuk a múlt tanulságainak összességére. 12. 7. noha sokakat kellett feláldoznunk népünkbõl. Hatalom és törekvés. A sajtóban megtestesül a szólásszabadság diadala. bár tengernyi vér és könny árán jutottunk hozzá. Rendszerünk nem fog diadalmaskodni. 14. hogy rámutasson elengedhetetlennek hitt követelményekre. 8. nehogy hibákat kövessünk el politikai téren és a közigazgatási ügyek irányításában.állították össze. 1. JEGYZÕKÖNYV A Jelképes Kígyó és jelentõsége. röpiratok. figyelemmel a jelen követelményeire. 17. A sajtónak az a feladata. gondoljanak azokra a sikerekre. hogy az megfeleljen ama népek vérmérsékletének. hangot adjon a nép panaszainak. 23. 19. 4. 5. amely számunkra kívánatos. 16.

" A monopolista rendszer és a nemesség.az ész uralma. Közölhetem önökkel. A szabadkõmûvesség kényuralma . hogy a Jelképes Kígyó. hogy némileg nélkülözzék a pontos egyensúlyt. mert mi úgy rendeztük be azokat. befejezze az egész hosszú utat. Egyetemes gazdasági válság. A szabadkõmûves-zsidóság hadserege. mint egy hatalmas satuba. Gazdasági rabszolgaság. amellyel népünket jelképezzük.Visszaélés a hatalommal. A "mi" biztonságunk. Napjaink alkotmányos berendezéseinek mérleg serpenyõi hamarosan le fognak szakadni. A tömegek és a "világ feletti szuverén uralkodónk" megkoronázása. A titkos szabadkõmûves ügynökök szerepe. Cion vérébõl való zsarnok-király. A vezetõk elvesztése. Szabadság. amíg el nem koptatják forgáspontjaikat. A . hogy így szüntelenül kilengjenek. A társadalomszerkezet tudományának titka. amelyen végigmentünk. A jövõ szabadkõmûves nemzeti iskolák programjának alaptanai. Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz. "Népszabadságjogok. A szabadkõmûvesség legyõzhetetlenségének okai. Ha bezárul az õ köre. A gójok megfogyatkozása. hogy ma már csak néhány lépés választ el célunktól. Éhezés és a tõke jogai. Európa minden állama be lesz zárva gyûrûi közé.

ily módon elnyomva a függetlenség elérésére irányuló liberális törekvéseiket. Ezektõl így vagy úgy megszabadíthatták magukat vagy beletörõdhettek. A szegénység hatásosabban kényszeríti az embereket nehéz munkára. melyeknek a tömegek jelentõséget tulajdonítanak. Ezt a hatalmat annak a rémületnek köszönhetik. Végül is a hatalommal való visszaélések fogják elvégezni az utolsó simítást abban. hogy majdcsak egyensúlyba kerülnek a mérlegserpenyõk. Az államokból gladiátori arénákat csináltunk. Mindezek az úgynevezett "népszabadságjogok" csak gondolatban lehetnek meg. és minduntalan azt várják. A nép a mi . Szegény ember részére a köztársasági jogok nem egyebek. a nyomortól azonban sohasem fognak megszabadulni. a gyakorlati életben sohasem valósíthatók meg. hogy elég erõsen összeforrasztották õket. akiket mi juttatunk hatalomra. és egyetemes lesz a zûrzavar és csõd. ha az újságírók jogot kapnak arra. azokra. Ugyanis jóformán nem is élhet ezekkel a jogokkal.gójok azt hiszik. hogy helytálló dolgok mellett 21 akármilyen hülyeséget leírjanak? A proletáriátusnak nincs más haszna az alkotmányból. azokra az emberekre.. Evégett bátorítottunk mindenféle vállalkozást. amit diktálunk. Már nem kell sok. Hogy a hatalomra törõket a hatalommal való visszaélésre ösztökéljük. amennyiben függõvé teszi társainak sztrájkjaitól vagy attól. hogy leadják szavazatukat arra.azaz a királyokat a maguk trónjain . mivel külön-külön mindkettõ tehetetlen. ellentétbe hoztuk egymással az összes erõket. akik bolondot ûznek belõlük. akár a vak ember és a botja. Az alkotmányokba olyan jogokat foglaltunk bele. Minthogy a királyoknak a maguk trónján nincs módjuk arra. felfegyvereztünk minden pártot. Mi haszna van a nehéz munkájától hétrét görnyedõ. hogy közvetlenül érintkezzenek népükkel. ha a fecsegõk jogot kapnak arra. céltáblául állítottuk oda az uralkodói hatalmat mindenfajta ambíció számára. hogy mindkettõ elvesztette minden jelentõségét.. amelyeket odalökünk neki asztalunkról azért. amely behatolt a palotákba. ahol megzavarodottak hadai vetekednek egymással. Kimeríthetetlen fecsegõk szócsatákká változtatták a parlament és a kormánytestületek üléseit. hogy munkaadói kiteszik a szûrét.akadályozzák képviselõik. Arcátlan újságírók és gátlástalan röpiratszerzõk naponként ütnek rajta a kormánytisztviselõkön. akik kiszolgálnak minket. mint ahogy a rabszolgaság és szolgaság valaha is tette. megzavarodva saját ellenõrizhetetlen és felelõtlen hatalmuktól.. hogy locsogjanak. nem pedig tényleges jogokat. mint keserû irónia. hogy minden állami berendezkedés megérlelõdjék saját megbuktatására és az õrjöngõ tömeg csapásai alatt minden a levegõbe fog repülni. mert szinte egész nap keményen dolgoznia kell s emellett ez a körülmény meg is fosztja a rendszeres és biztos kereset minden biztosítékától. többé nem tudnak megállapodásra jutni a néppel és így megerõsíteni magukat a hatalomra törõkkel szemben. A forgáspontokat azonban . mint azok a szánalmas morzsák. sorsától letaposott proletár munkásnak abból. Szakadékot létesítettünk a messzelátó uralkodói hatalom és a nép vak ereje között úgy....

Mindenki számára fontos tudni. Az éhség jobban biztosítja a tõke jogát ahhoz. melynek titkaiba nem avatjuk be a gójokat. sem elszántságot nem fognak találni arra. kommunisták .irányításunk alatt megsemmisítette nemességét. melynek elvégzését megkövetelik tõlük. mindenki elõtt nyilvánvalóvá tenné. És saját hatóságaiknál sem erõt. nem lehet törvény elõtt egyenlõ mértékben felelõs. akik akadályoznak utunkon. Az ínség. Manapság a nemesség megbuktatása után a nép szívtelen. amely társadalmi szerkezet megköveteli a munkamegosztást s ebbõl kifolyólag az embereknek osztályokba és rangokba való sorolását. amit mi. minden tudás alapját . hogy lépjenek be harcos erõink a szocialisták. Nekünk ennek éppen az ellenkezõje az érdekünk . rögtön be is fogunk vezetni. hogy a munkások jól tápláltak. hogy a nemzetek iskoláiban valamelyest egyszerû. mint ahogy a királyok törvényes hatalma biztosította a nemességnek ezt a jogot. a társa-dalmi lét szerkezetének ismeretét. Ezért õk nem veszik észre sürgõs szükségességét annak.a gójok megfogyatkozása. hogy a különbözõ rendeltetésû emberi tevékenységek folytán nem lehetséges semmiféle egyenlõség. hogy az emberek kiképzése nem felel meg annak a munkának. mint az. akik irgalmatlan és kegyetlen igát akasztottak a munkások nyakába. érdeke volt gondoskodni arról. anarchisták. A társadalom felépítésének helyes ismerete. amely a törvénynél fogva élvezte a dolgozók munkájának gyümölcsét. igaz tudást tanítsanak. mihelyt eljön a mi: királyságunk. csak saját becsülete ellen. egészségesek és erõsek legyenek. pontosan ezek a kezek fognak félresöpörni mindent. amikor azt javasoljuk nekik. hogy az emberek bizonyos körére kell korlátozni az egyes állításokat és foglalkozásokat. Ez volt az egyetlen oltalma és nevelõanyja önmaga elõnye kedvéért. nehogy azok az emberi szenvedés forrásává váljanak abból kifolyólag.soraiba. ami akadályt gördíthetne ennek útjába. aki bármely cselekedetével egész osztályt kompromittál. Csak ezáltal válik akaratunk rabszolgájává. A nemességnek. A munkásokat elnyomatásuktól állítólagos megmentõk képében jelenünk meg a színen. akiknek mindenkor támogatást nyújtunk szociális szabadkõmûvességünk állítólagos testvériségének (az egész emberiség szolidaritásának) megfelelõen. amely elválaszthatatlanul összefügg a nép jólétével. hogy uralkodjék a munkás felett. pénzhajhászó gazfickók karmaiba került. hacsak a mi szakembereink sugalmazásai nem késztetik õket arra. valamint az ezáltal elõidézett irigység és gyûlölet révén fogjuk mozgatni a tömegeket és az õ kezeikkel fogjuk elsöpörni mindazokat. . elkorcsosodása.az emberi élet. aki senki ellen nem vét. hogy azok szembehelyezkedjenek a mi szándékainkkal. A gójok elszoktak attól. hogy az. hogy gondolkozzanak. Amikor majd üt az egész világ feletti szuverén uralkodónk megkoronáztatásának órája. mennyire lényeges. A mi hatalmunk a munkás állandó élelmiszerhiányában és testi gyengeségében rejlik. nevezetesen azt.

kíméletlenek vétségekkel szemben és elnézõk bûntettek dolgában. mert mi ismerni fogjuk a támadás idõpontját. hogy magához ragadja a hatalmat. a nép. hogy a haladás az összes gójt alá fogja vetni az ész uralmának. de végtelen türelemmel viselik el egy merész kényuralom erõszakoskodásait -.Az erre vonatkozó ismeretek alapos tanulmányozása után az emberek önként fogják alávetni magukat az uralkodó hatalomnak és fogják elfoglalni az államban számukra kijelölt helyet. amely teljes egészében a mi kezünkben van. a szabad társadalmi rend ellentmondásait nem hajlandók eltûrni. Ezt a gyûlöletet még fokozni fogják a gazdasági válságok kihatásai. Pontosan ez lesz majd a mi kényuralmunk. s akiknek vagyonát akkor majd magukhoz tudják ragadni. Ma. minthogy vakon elhiszi a nyomtatásban megjelenõ dolgokat .egy csomó akadályba ütközött. hiszen teljes mértékben a mi kezünk mûve volt. A jelen kor miniszterelnök-diktátorai részérõl a gój népek .hála a félrevezetõ sugalmazásoknak és saját tudatlanságának -. hogy a végén tõlünk is forduljanak el annak a Cion vérébõl származó zsarnokkirálynak javára.mint minden vak ember . amelynek mi adtuk a "nagy" jelzõt. mert nem fogja fel az osztályok és rangok jelentõségét. s ennek során egész munkástömegeket fogunk kidobni az utcára egyidejûleg Európa valamennyi országában. amelybe mi annak fejlõdését tereltük. A tudomány mai állása mellett s amellett az irány mellett. amit saját maga felett állónak tekint. hogy a szabadság nevében mindenféle engedményt tesznek. ehelyett a mi lábaink elé helyezte teljhatalmát. de irgalmatlanok a gyengével szemben. Azóta is egyik csalódásból a másikba visszük a népeket azért. legyõzhetetlenek vagyunk. vak gyûlölettel viseltetik mindennel szemben. akikre tudatlanságuk együgyûségében kezdettõl fogva irigykedtek. és intézkedéseket teszünk majd védelmünkre. Sietett vezetõket keresni. akit a világnak adni fogunk. mindezek a tulajdonságok segítenek bennünket függetlenségünk elérésében. Mi jól ismerjük elõkészítésének titkait. A gój népek határtalan hitványsága . mely válságok le fogják állítani a tõzsdei forgalmat és meg fogják bénítani az ipart. mások segítségünkre sietnek. mint nemzetközi nagyhatalom. Ezek a tömegek égni fognak a vágytól. mert ha egyes államok megtámadnak. de eszébe sem jutott visszatérni az elõzõ állapothoz. Kimutattuk. Emlékezzenek a francia forradalomra. egyetemes gazdasági válságot fogunk elõidézni. Eközben természetesen . hogy vérét ontsák azoknak. szuverén úrnak képzelte magát és rohant. mert érteni fog ahhoz hogy ésszerû szigorúsággal véget vessen minden nyugtalanságnak és számûzze a szabadelvûséget minden állami intézménybõl. A számunkra hozzáférhetõ összes titkos földalatti eszközökkel és az arany segítségével.hasukon csúsznak a hatalmas elõtt. Amikor a lakosság látta. A mieinkhez nem fognak hozzányúlni.

15. azért. és zûrzavart teremt lépten-nyomon. amikor majd elfoglaljuk helyünket a mi királyságunkban. Az arany kultusza. 23. amit csak akar. mindjobban meggyõzõdve arról. mert ez az állati erõ egyik forrását takarja. akkor nem alszanak el. hogy mindent megtehet. a néptömegeknek ez a furcsa következetlensége oly eseményekkel szemben tanúsított magatartásukon. . hogy ezekkel a visszaélésekkel szándékosan károsítják meg az államokat. JEGYZÕKÖNYV A köztársaság fokozatai. Ezért nekünk. 21. 20. 17. a nép elpusztít mindenfajta stabilitást. 13. 3. 1. 16. Nemzsidó szabadkõmûvesség. mely a tömegeket vérszomjas ragadozókká változtatja. még Istennel és a természet törvényeivel is. hogy biztosítsák a népek jólétét. nemzetközi testvériségét. Így aztán a nép kárhoztatja az igazságosokat és felmenti a bûnösöket. hogy ezek a vadállatok mindannyiszor újra elalszanak. 7. amelyek legkisebbikéért húsz királyt is lefejeztek volna. 19. 6. ha elég vért ittak. 2. törölnünk kell az élet szótárából ezt a szót. amelyek nyilvánvalóan ugyanabba a kategóriába tartoznak? Megmagyarázza az a tény. 8. Hogyan magyarázható ez a jelenség. 12. hogy ezt az egyesülést a mi legfõbb uralmunk alatt kell véghezvinni. Szabadság és hit. 10. mindenfajta tekintéllyel. 14. hogy szembeforduljanak mindenfajta hatalommal. 4. mégpedig a legmagasabb cél kedvéért. Azt természetesen nem mondják meg a népnek. A spekuláció szerepe. hogy ezek a diktátorok ügynökeik útján beadják a népnek. de ha nem kapnak vért. szolidaritását és jogegyenlõségét. Nemzetközi ipari verseny. A "szabadság" szó arra indítja az embereket.türelmesen elszenvednek és elviselnek olyan visszaéléseket. 11. Igaz. ilyenkor könnyen láncra verhetõk. hanem tovább verekednek. 9. 22. 18. 5. 24 4. Hála a dolgok ilyen állásának.

Az azonban többé nem törvényesen és nyilvánosan elismert. mert a színfalak mögött mûködik. amennyiben a folytonos cserék következtében nem kell segélyforrásait hosszú szolgálatok jutalmazására igénybe vennie. az emberiség testvériségén nyugszik és nincs összekapcsolva az egyenlõség fogalmával. megelégedetten és alázatosan haladna lelkipásztorainak irányítása alatt. azaz a mi kezeinkbe fog kerülni. Hogy a szabadság egyszersmind felbomlassza és tönkretegye a gój társadalmat. a második szakasz a demagógia. Hogy ne legyen a gójoknak idejük a gondolkozásra és megfigyelésre. ki fog csúszni a nemzsidók kezeibõl a spekulációba. hanem még segíti is. spekulációs alapra kell helyeznünk az ipart is.Minden köztársaság több fejlõdési fokozaton megy át. Mindazonáltal még a szabadság is ártalmatlan lehet és elfoglalhatja a maga helyét az állam gazdasági életében anélkül. sõt székhelye is. amelybõl az anarchia születik. ha nem az istenhitben. amely ellenkezik a teremtésnek alárendeltségre alapozott törvényeivel. Az elsõ szakaszt az elsõ napokban a vak tömeg õrjöngése jellemzi. hanem általuk nem látható és titkosan leplezett. akiknek váltogatása nemcsak nem hátrányos a titkos hatalomra nézve. hogy kiszakítsuk a gójok lelkébõl az istenség fogalmát és a szellemét. Ilyen hittel rendelkezõ népet kormányozni lehetne papi felügyelettel. melynek cselekedetei annál lelkiismeretlenebbek. és hogy ezeket matematikai számításokkal és anyagi szükségletekkel helyettesítsük. ez pedig elkerülhetetlen kényuralomhoz vezet. ennek eredményeképpen az. alávetve magát Isten földi törvényeinek. . Ki és mi képes láthatatlan erõt megdönteni? Mert a mi erõnk pontosan ilyen. hogy ártana a népek jólétének. jobbra-balra hányódik. A nemzsidó szabadkõmûvesség vakon szolgál kulisszául számunkra és céljaink számára. amit az ipar az országtól megvon. Így az összes nemzetet a nyerészkedési hajsza fogja lekötni és ebbeli versengésükben nem fogják észrevenni közös ellenségüket. hatalmunk cselekvési terve azonban. mindenfajta ügynökök háta mögött. amely ide-oda. az iparra és kereskedelemre kell irányítanunk gondolataikat. de mindamellett nagyon is érezhetõ kényuralom valamely titkos szervezet kezében. Ebbõl az okból elengedhetetlen számunkra. ismeretlen titok marad az egész nép számára. hogy aláaknázzunk minden hitet. s ezért nem felelõsségteljes kényuralom.

A szócsépléstõl való elfáradás. Hogyan kell megragadni a közvéleményt. A kritika jelentõsége. 24 5. 20. A szuperkormány. Egyetlen vezérfonala a nyereség. 4. .az államgépezet motorja. Az egyéni kezdeményezés jelentõsége. 12. 5. hanem kizárólag a kiváltságosak elleni gyûlöletbõl . "Kirakat"-intézmények. hogy elérjék a jót.nem azért. Ekkor aztán üt majd az óra. 14. 11. A hatalomátvétel módszerei a szabadkõmûvesség által. 19. valósággal isteníteni fognak azok miatt az anyagi örömök miatt. Arany . 16. 8. 15. 18. 10. 22. 17. 1. 9. amikor a gójok alsóbb osztályai . 13. akik vetélytársaink a hatalom megszerzésében: a gójok intellektueljei ellen. 23. hogy gazdagsághoz jussanak. melyek az arany segítségével megszerezhetõk. hideg és szívtelen társadalmat fognak létrehozni. 3. JEGYZÕKÖNYV Egy erõs kormányközpontosítás létrehozása. sõt már létre is hozták. azaz az arany. 7. 6. A zsidók "sorsának" állapota. Az ilyen társadalom erõs idegenkedéssel fog viseltetni a magasabb politikával és a vallással szemben.követni fognak minket azok ellen. Az államok közötti egyezségek lehetetlenségének okai.A hatalomért folytatott harc fokozódása és a gazdasági életre mért csapások csalódott. 21. még csak nem is azért. 2.

közönséges halandóknak kezdték tekinteni a trónon ülõket. . okosan alkalmazott elméletek és szószátyárkodás segítségével. hogy igenis összeegyeztethetõ. hogy tudatosítottuk bennük sajátjogaikat. Ezek a törvények egymás után vissza fogják vonni mindazokat az engedményeket és szabadságjogokat. Új törvények segítségével mechanikusan szabályozzuk majd alattvalóink politikai életének minden megnyilvánulását. melyet a késõbbiek során fogok elmondani önöknek? Fokozatosan központosítani fogjuk a közigazgatást. amilyenrõl beszélek. a Kiválasztott Nép számára egyáltalán nem mindegy. Az Isten kegyelmébõl való királyi méltóság a nép szemében elvesztette minden jelentõségét. magunkhoz ragadtuk. ahol szabadság uralkodik. az uralkodói hatalom az utcára került s ott. de megtaláltuk a módját annak. amelyekben mindenütt korrupció üti fel a fejét. A világ számára valószínûleg mindegy lenne. hogy ki az õ legfõbb uralkodója. ahol csak csalásszámba menõ trükkök ügyes meglepetései taktikájával lehet gazdagsághoz jutni. nem egyeztethetõ össze napjaink haladásával. mint köztulajdont. hogy bármikor és bárhol képes lesz elsöpörni minden gójt. a társadalmi élet szabályozásával és mindenféle más fogásokkal. Ebben a tekintetben legfeljebb a jezsuitákat lehetne velünk összehasonlítani. s nincs vetélytársunk az ezekben való jártasságban. melyekhez a gójok mit sem értenek. ahol a hit és a haza iránti érzelmeket kitörölték kozmopolita meggyõzõdések? Milyen kormányformát kell adni ilyen közösségnek. ravasz számítás finomságain alapul. Azt fogják mondani nekünk. nem pedig önként elfogadott elvek. hogy olyan kényuralom. amelyeket a gójoknak megadtak. és amikor Istenbe vetett hitüktõl is megfosztottuk az embereket.Vajon milyen kormányformát lehet adni olyan közösségnek. nemhogy politikai tervek kieszelésében és az összetartásban. megfigyelésen. Kormányzási mûvészetünk elemzésen. ha nem azt a kényuralmat. miközben mi magunk titkos szervezetünket mindenkor homályban tartottuk. amikor a népek úgy néztek fel a királyokra a maguk trónjain. mint nyílt szervezetet. Ugyancsak kormányzásunk sajátosságaihoz tartozik a tömegek és egyének irányításának mûvészete. számunkra. aki tettel vagy szóval szembehelyezkedik velünk. én azonban bizonyítani fogom önöknek. a katolicizmus feje-e vagy a mi kényurunk Cion vérébõl. hogy a nem gondolkozó tömeg szemében hitelüket rontsuk. Azokban az idõkben. ahol az erkölcsösséget csak büntetõ intézkedések és szigorú törvények tartják fenn. attól a naptól kezdve azonban. zúgolódás nélkül alávetették magukat a királyok zsarnoki hatalmának. hogy a társadalom összes erõit a kezünkbe kaparintsuk. és királyságunkat oly hatalmas arányú kényuralom fogja jellemezni. mint Isten akaratának megnyilatkozására.

mely oly mélyen gyökerezik. Felszítottuk és az elmúlt húsz évszázad során hatalmas arányúvá növeltük a gójok személyi és nemzeti ellentéteit. Ha volna a velünk szemben álló táborban szellemóriás. fontosabb átvenni. akik szerepet játszanak az iparban.) És a próféták megmondták. amely a mi kezünkben van. A mi bölcseink által kieszelt közgazdaságtudomány régesrég királyi tekintélyt kölcsönzött a tõkének. hogy a tõke akadálytalanul fejthesse ki mûködését. A nemzetek még jelentéktelen megállapodást sem köthetnek anélkül. fontosabb elõnyünkre kihasználni a lángra lobbantott szenvedélyeket. Manapság fontosabb lefegyverezni a népeket. Vezetõségünk fõ célja az. ezt a világ minden részében már végre is hajtják láthatatlan kezek. Az összes állam gépezetének valamennyi kerekét olyan erõ hajtja. hogy kritikával megbénítsa a közvéleményt. olyan harc lenne. a harc irgalmatlan lenne közöttünk. Megelégszenek a látszattal. hogy uralkodjunk az egész világ felett. vajon beváltják-e a közéletben elhangzott ígéreteket. hogy ipari és kereskedelmi monopóliumot létesítsen. hogy soha ki nem küszöbölhetõ. Ahhoz. mint kiirtani azokat. Ezért kirakat-intézményeket fogunk életre . Isten megfelelõ tehetséggel ruházott fel. Bizony. "Per Me reges regnant. hogy abban titokban benne ne lenne a kezünk. hogy Isten maga választott ki bennünket arra." (Általam uralkodnak a királyok. de az újonc nem vehetné fel a versenyt a rég meggyökeresedettel. az még folytatná a harcot ellenünk. hogy megbirkózunk feladatunkkal. és ez hozzá fog járulni a nép sanyargatásához. mely arra irányulhatna.Egy ideig talán sikeresen elbánna velünk a gójok összességének szövetsége: ettõl a veszélytõl azonban megóv bennünket a köztük uralkodó egyenetlenség. szellemóriásuk elkésett volna. hogy bármely ellenünk irányuló egyezmény nem lenne elõnyös számára. A világ népei és az egyének is azonosítani szokták a szavakat a tettekkel. mint háborúba vezetni. amilyet még nem látott a világ. Ezért egyetlen állam sem kapna támogatást. mert mindegyiknek figyelembe kell vennie. és saját értelmünkben magyarázni mások gondolatait. ha fegyvert emelne ránk. hogy üres szavakkal folyó szemfényvesztõ harc síkjára terelje a szellemi erõket. mint eloltani tüzüket. Ez a szabadság politikai hatalomhoz fogja juttatni azokat. hogy ellenállást keltsen velünk szemben. hogy eltérítse az embereket a komoly gondolkozástól. Túl erõsek vagyunk nincs menekvés hatalmunk elõl. az államgépezeteknek ez a hajtóereje pedig .az arany. szabad keze kell legyen arra. és csak ritkán ügyelnek arra.

7. Magunkra fogjuk ölteni az összes párt. 8. 18. 21. akik között elhintettük az egyenetlenség magvát. 3. 2. és szuperkormányt létesítsünk. ha összeütközésbe kerülnek mások szabadságával. 9. 23. hogy viszályt szítsunk valamennyi pártban. 1. amelynek karjai harapófogóként fognak kinyúlni minden irányba. Úgy kell irányítanunk a gój társadalom nevelését. hogy hatalma alá fogja hajtani a világ összes nemzetét. kétségbeesett tehetetlenségben csüggessze le karjait. 14. annyira szaporítsa a társadalmi érintkezés szabályait. s ezt a liberalizmust szónokainkkal annyira agyon fogjuk csépeltetni. mint az egyéni kezdeményezés.hívni. 5. hogy ki fogják meríteni hallgatóink türelmét. az összes irányzat liberális arculatát. 10. mint az emberek milliói. Hogy kézben tartsuk a közvéleményt. és meg fogják utáltatni velük a szónoklást. kudarcok származnak. mert csak azok értik meg. A cselekvési szabadságból eredõ túlzott törekvések aláássák az erõket. azt össze kell zavarnunk oly módon. amely még nem hajlandó behódolni nekünk. hogy legjobb. amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyõzõdésre nem jutnak. melyeket a közvélemény amúgy sem érthet meg. hogy minden erõszak alkalmazása nélkül fokozatosan megszerezzünk minden államhatalmat. s melynek szervezete olyan nagy méretû lesz. 16. hogy mennyire szolgálják a haladást. 6. szenvedélyeit. Ez az eljárás abban is segítségünkre lesz. Kormányunk sikerének második titkos kelléke abban áll. hogy az így elõálló összevisszaságban senki se tudjon eligazodni s az emberek a végén meg se értsék egymást. 19. ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben. 22. 17. melyek ékesszóló bizonyítékát adják majd annak. amely bármiképp akadályozhatná ügyünket. hogy kénytelenek lesznek oly természetû nemzetközi hatalmat felajánlani nekünk. Nincs nagyobb veszély. hogy ahányszor csak olyan helyzettel kerül szembe. 12. 20. 13. A mostani uralkodók helyébe "kormányok feletti közigazgatás"-nak nevezett rémképet fogunk állítani. 11. hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözõbb oldalakról. hatálytalanítsunk minden kollektív erõt. amely egyéni kezdeményezõerõt igényel. többet érhet el. Ez az elsõ titok. amely lehetõvé teszi majd számunkra. 15. ha tehetséggel párosul. és elvegyük a kedvet mindenfajta egyéni kezdeményezéstõl. 24 . Mindezekkel az eszközökkel annyira ki fogjuk meríteni a gójokat. akik irányítják a közvéleményt. hogy a lehetõ legnagyobb mértékben elõmozdítsa a nemzetek rossz tulajdonságait. 4. Ebbõl az összeütközésbõl súlyos erkölcsi megrázkódtatások.

mint földbirtokosok azonban még lehetnek ártalmasak ránk nézve. Béremelés és az alapszükségletek árának emelése. Anarchizmus és részegeskedés.a földbirtok eladósításával lesz elérhetõ. A nemesség földjének elvétele. Az erre irányuló intézkedésekkel sakkban . hogy azt mindazok oltalmazójaként és jótevõjeként állítjuk be. óriási vagyontárolókat. Hamarosan hatalmas monopóliumokat fogunk létesíteni. Kereskedelem. hogy a politikai összeomlást követõ napon el fognak tûnni éppúgy. JEGYZÕKÖNYV Monopóliumok. ezektõl függ a gójok vagyona. Luxus.6. 30 31 A gój nemesség. akik önként alávetik magukat nekünk. mint az államok fizetõképességébe helyezett bizalom. hogy bármi áron megfosszuk õket földjeiktõl. Azok önök közül. ipar és spekuláció. A gazdasági elméletek propagandájának jelentõsége. helyesen fel tudják mérni ennek a gondolatmenetnek a jelentõségét! Minden lehetséges módon növelnünk kell szuperkormányunk jelentõségét azzal. Ez a cél legjobban a földbirtokon nyugvó terhek növelésével . mint politikai hatalom halott. melyektõl még a nagy nemzsidó vagyonok is oly mértékben függenek majd. . Ezért lényeges számunkra. minthogy a megélhetésüket biztosító segélyforrások révén önellátók. akik közgazdászok.nem kell számításba vennünk.

18. JEGYZÕKÖNYV A fegyverkezés fokozása. melynek az a feladata. amelyek mellett a közgazdasági elméleteink erélyes propagandát fejtenek ki. hogy ellensúlyozza az ipart. a fényûzést. Forrongás. hogy a mezõgazdaság és állattenyésztés hanyatlásának következménye. mert ugyanakkor elõ fogjuk idézni a legfontosabb közszükségleti cikkek árának emelkedését is azzal az ürüggyel. amennyiben megszabadítaná a földbirtokot a mezõgazdasági bankokkal szembeni kötelezettségeitõl. 8. hogy teljesen tönkretegyük a gójok iparát. hogy éljenek. Spekuláció nélkül az ipar megsokszorosítaná a magánkézben lévõ tõkét és hozzájárulna a mezõgazdaság talpra állításához. 12. 7. hogy megkapják a jogot ahhoz. 2. hogy azt állítjuk.rohamosan le fognak égni és tönkremenni. mind a tõkét. égünk a vágytól. 20. Emelni fogjuk a munkabéreket.minthogy átöröklés folytán képtelenek kevéssel beérni . 10. 6. Továbbá ravaszul alá fogjuk aknázni a termelés alapjait azzal. a spekuláció mellett még egy eszközt használunk majd fel. 14. s ezzel egyidejûleg megteszünk minden intézkedést arra. mindenekelõtt azonban a spekulációt. Arra van szükségünk. hogy az ipar vonja el a mezõgazdaságtól mind a munkaerõt. viszálykodás és ellenségeskedés az egész világon. amely mindent elnyel. 9. amelyet mi terjesztettünk el a gójok között. 13. Hogy a gójok idõ elõtt rá ne döbbenjenek a dolgok igazi állására. 22. 15. azért. A gójok ellenállásának megfékezése . 23. hogy kiirtsuk a föld színérõl a gójok összes képzett erõit. Ugyanakkor intenzíven támogatnunk kell a kereskedelmet és ipart. azzal fogjuk álcázni céljainkat. Akkor azonban a gójok meg fognak hajolni elõttünk. hogy szolgáljuk a munkásosztályt és a közgazdaságtan magasztos elveit. 3. hogy hozzászoktatjuk a munkásokat az anarchiához és részegeskedéshez. ez azonban semmiféle elõnyt nem fog jelenteni a munkások számára. 19. 21. azt a mohó kívánkozást a fényûzés után. és a spekuláció segítségével kezünkre játssza a világ minden pénzét s ezáltal proletár sorba taszítsa az összes gójt. 16. 11. 24 7.fogjuk tartani a földbirtokosokat és alázatos. A gój nemesek . Ahhoz. 4. 5. ha másért nem. 1. 17. és feltétlen engedelmességre fogjuk késztetni.

valamint egynéhány. Mindezek az országok hozzászoktak ahhoz. ellenkezõ taktikát fogunk alkalmazni: magunkra fogjuk ölteni a tisztesség és engedékenység álarcát. Forrongást. A sajtó és a közvélemény. érdekeinket kiszolgáló milliomos. hogy bennünk elkerülhetetlen kényszererõt lássanak. El kell érnünk. hogy közösen lépjenek fel velünk szemben. hogy csak a külszínt nézzék. mert ezek nagyon is jól tudják. hogy bármikor tetszés szerint nyugtalanságot okozzunk.mindez lényeges a fent említett tervek végrehajtásánál. amely szembe merészel helyezkedni velünk. melyeket politikai eszközökkel. ami viszont az úgynevezett "hivatalos nyelvhasználat"-ot illeti. Egyrészt sakkban tartjuk az összes országot. Amerika. Másrészt intrikáinkkal össze fogjuk kuszálni mindazokat a szálakat. világháború kirobbantásával kell védekeznünk. A politikában a siker legfõbb tényezõje a . A titoktartás sikert jelent a politikában. Minden ellenszegülésre azzal kell tudnunk válaszolni. viszályt és ellenségeskedést kell elõidéznünk egész Európában és az Európával fennálló kapcsolatok révén más földrészeken is. vagy helyreállítsuk a rendet. éles ésszel és nagy agyafúrtsággal kell eljárnunk szóbeli tárgyalások és megegyezések során. Ebbõl kétszeres hasznot húzunk. hogy megvan a hatalmunk ahhoz. ha pedig ezek a szomszédok megkockáztatnák. a rendõrség létszámának növelése . Ilyen módon a gójok népeinek kormányai . háborút viseltetünk az ellenszegülõ ellen. rendõrség és katonaság legyen.akiket arra tanítottunk. hogy a világ összes államában rajtunk kívül csak proletártömegek. gazdasági szerzõdések vagy kölcsönügyletek segítségével valamennyi állam kormányzatában szõttünk. Hogy ez sikerüljön nekünk. Kína és Japán fegyverei. A fegyverkezés fokozása.háborúk és világháborúk által. hogy annak az országnak szomszédaival. bár-mit is adunk tudtukra továbbra is az emberiség jótevõit és megmentõit fogják látni bennünk.

Kényszerítenünk kell a gójok kormányait. 1. az egyikõjüknek terrorista kísérletekkel. 2. hogy mutassuk erõnket. A törvénykönyv kifejezéseinek legfinomabb árnyalataival és fogásaival is tisztában kell lennünk. ha az ellenünk kitörõ általános felkelés megengedi. 3. hogy igazolhassuk magunkat. néhány lényegtelen kivételtõl eltekintve. 11. 16. 13. A szabadkõmûves vezetõség adminisztrátorai. Mindazokkal a fegyverekkel. hogy oly irányú mûködést fejtsenek ki. nekünk is el kell látnunk magunkat. összefoglalva az általunk végrehajtott ellenõrzést az európai gój kormányok felett. máris teljesen a mi kezünkben van. 21. a többieknek. Akikre felelõs beosztásokat bízunk a kormányban. 18. amikor majd ítéleteket kell . 9. 15. 19. 24 8. 10. amely kedvez a kívánt beteljesedéshez immár közel álló nagyszabású tervünknek. 23. 6.vállalkozások titokban tartása: a diplomata szavának nem kell megegyeznie azzal. JEGYZÕKÖNYV A törvénykezési jogok kétértelmû alkalmazása. Közgazdászok és milliomosok. 4. amely közvéleményt viszont titokban mi alakítottunk ki az úgynevezett "nagyhatalom" . vagy Japán fegyvereivel kell válaszolnunk. ki kell. ez pedig. 5. Kína. 12. amit tesz.a sajtó segítségével. amit közvéleményként fogunk beállítani. Egyszóval. 22. Amerika. 8. 17. Különleges iskolák és legmagasabb fokú kiképzés. annak. melyeket ellenfeleink használhatnának ellenünk. 14. 7. 20.

hogy a kormányhatalomnak e tehetséges segélyerõi. 21. Bizonyos ideig . 15. 6. lényegében ugyanis minden pénz kérdése lesz. diplomatákkal és végül olyan személyekkel. amelyben a zsidók részesülnek. akikrõl beszélek. akik szakiskoláinkban legmagasabb fokú különleges képzésben részesültek. 5. Lesz körülöttünk ezen kívül hatalmas tömeg bankár. 16. hibái. jártasak lesznek minden politikai ábécé és szókincs nyelvhasználatában. 23. fontos ugyanis. 4. törekvései. JEGYZÕKÖNYV A szabadkõmûves elvek alkalmazása a népek átnevelésére. Ezek a személyek ismerni fogják a társadalmi szerkezet valamennyi titkát. 1. amelyeken majd játszaniuk kell. Körül fogja venni magát közírókkal. Felesleges megjegyezni. 10. bûnös szenvedélyei és képességei. Ez is oka annak. hogy a közgazdaságtudomány a fõ tantárgy abban az oktatásban. mintha legmagasztosabb erkölcsi elveket fejeznének ki.amíg nem lesz többé kockázatos felelõsségteljes állami állásokat zsidó testvéreinkre bízni . hogy az ilyen döntéseket úgy tálaljuk. bûnvádi eljárással kell számolniuk vagy el kell tûrniük .mondanunk. 11. és sohasem nézik. gyakorlati jogászokkal. 9. A gójok tisztviselõi elolvasás nélkül írnak alá papírokat és vagy pénzéhségbõl vagy becsvágyból szolgálnak. közigazgatási tisztviselõkkel. ha nem engedelmeskednek utasításainknak. Ezek a húrok: a gójok lelki magatartása. 14. az emberi léleknek mindazokat az érzékeny húrjait. melyek között majd mûködnie kell. 24 9. meg fogják ismertetni velük az emberi természet mélységeit. 12. 22. 13. nem a gójok közül fognak kikerülni. Vezetõségünknek körül kell vennie magát a civilizációnak mindama erõtényezõivel. 20. törvényes formába öntve. 7. Körül fogjuk venni kormányunkat gazdasági szakemberek egész seregével. akiknek múltja és hírneve olyan. 18. miért van arra szükség.olyan személyek kezébe fogjuk adni ezeket az állásokat.így arra késztetjük ezeket a személyeket. akiknek. nagyiparos. 19. A szabadkõmûvesség jel- . nagytõkés és . hogy utolsó leheletükig szolgálják a mi érdekeinket. 3. 2. melyek rendellenesen arcátlanoknak és igazságtalanoknak tûnhetnek fel. hogy szakadék tátong közöttük és a nép között.ami a legfontosabb . valamint az egyes osztályok és rendek sajátosságai. akik közigazgatási tevékenységükben nem szoktak veszõdni azzal.milliomos. 17. hogy törõdjenek munkájuk céljával. 8.

melynek országában élnek és mûködnek. meg fogják látni. A liberalizmus kaotikus féktelensége.szavai. Hamis elméletek. A szabadkõmûvesség diktatúrája. a liberális jelszavakat. ez csak a forma kedvéért. beleegyezésünkkel és utasításunkra történik. A törvények értelmezésének módjai. és így a szarvánál fogjuk megragadni a bikát. hogy egy évtized sem kell ahhoz. hogy azok nem lesznek többé jelszavak. Az antiszemitizmus jelentõsége. Elveink általános. Ezt az értelmet fogjuk adni a szavaknak. Terror. testvériség" szavakat úgy fogjuk módosítani. a testvériség eszményképe". . Az oktatás és nevelés megragadása. . Kik a szabadkõmûvesség szolgálói? A gój államok "világosan látó" és "vak" erejének jelentõsége. hogy a legszilárdabb jellem is megváltozzék. hanem csupán egy eszme kifejezõi. amíg át nem neveltük a népeket sajátos hasonlatosságunkra. melyek valójában a mi szabadkõmûves jelszavaink. jogilag azonban még megmaradt egy csomó. Nem bocsátkozom további . sablonos alkalmazása nem járhat sikerrel. Ha manapság egyes államok tiltakoznak ellenünk. egyenlõség. A "földalattik" (világvárosokban). Mihelyt felállítottuk a mi királyságunkat. az egyenlõség kötelessége. Kapcsolat a hatóság és a tömeg között. nevezetesen a "szabadság. amelyek már behódoltak nekünk. nevezetesen: "a szabadsághoz való jog. Elveink gyakorlati alkalmazásánál vegyék tekintetbe annak a népnek a sajátosságait. Ténylegesen már kiküszöböltünk mindenfajta uralmat a sajátunkon kívül. és újabb népet fogunk besorolni azok közé. az õ antiszemitizmusukra ugyanis elengedhetetlenül szükségünk van az alsóbb rétegekhez tartozó testvéreink kézbentartásához. Ha azonban kellõ óvatossággal járnak el.

diktatúra. demagógok. Az emberek nagy garral hangoztatták annak szükségességét. amely célunkhoz vezet. az államok nyugalomra intenek. ítéleteket fogunk végrehajtani. kommunisták és mindenféle álmodozó utópisták. hogy pártokra szakadtak. Fegyvereink pedig a határtalan becsvágy. mert ezt az ügyet már ismételten megtárgyaltuk. és úgy fogjuk kioktatni a politikai kérdésekben. mert kezünkben van egy valamikor hatalmas. de igazságos rendérzékben .természetesen .arra az útra irányítani. mint valamennyi csapatunk vezetõi magasan ülünk a parancsnok harci paripája hátán. Okunk lehetne attól tartani. hogy mi mindent tanítanak a falusi iskolákban? Amit azonban a kormány követe vagy maga az uralkodó mond. A mi szolgálatunkban minden véleményt. hogy a szocializmus kérdését nemzetközi egyezménnyel rendezzék. mi azonban nem fogunk nekik békét adni. ha majd itt az ideje. hogy az általunk kívánt irányba tereljük. Azzal. minden doktrínát képviselõ személyek állnak: monarchisták. idõnként szoros érintkezésbe kell lépnünk vele. azt azonnal megtudja az egész ország. hogy a gój uralkodók "világosan látó" hatalma egyesül a gój tömegek vak erejével. a pártharcokhoz ugyanis pénz kell. ölni fogunk. azzal az erõteljes szóval jelölik. Ezek a rugók szigorú. Ha majd mi leszünk az egyetlen elismert tekintély. Hogy a vak tömeg ne tudja magát megszabadítani irányító kezünktõ1. Semmi sem állíthat korlátokat mûködésünk elé. hogy . mert a nép hangja széltében-hosszában elterjeszti. most általunk legyõzött párt öröksége. Hogy a gójok intézményeit ne semmisítsük meg idõ elõtt. szocialisták. a törvényhozók. Ily módon a nép vak ereje továbbra is a mi támaszunk és mi. és kegyelmet gyakorolni. de mindenesetre néhány legmegbízhatóbb testvérünk révén. nagyon óvatosan nyúlunk hozzájuk és egyelõre csak az azok mechanizmusát mozgató rugók végeit ragadtuk meg. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom. ha nem is a saját személyünkben. amíg nyíltan és alázatosan el nem ismerik az államok-feletti szuperkormányunkat. Ezek a törekvések nyugtalanságot idéznek elõ minden államban. készek meghozni minden áldozatot a béke érdekében. Tõlünk indul ki a mindent elnyelõ terror. Akaraterõvel uralkodunk. személyesen fogunk tárgyalni a néppel a vásártereken. és a pénz a mi kezünkben van. a kezünkbe adták magukat. hogy mi. gyûlölet és rosszindulat. Ki törõdik azzal. Szuperkormányunk a törvényen kívül álló keretekben mûködik s azt az elfogadott szakkifejezéssel élve. égõ kapzsiság. Mindezeket felfegyvereztük feladataik elvégzésére: Mindegyikük a saját maga számlájára ássa alá a tekintély utolsó maradványait.magyarázatokba. de minden ilyen lehetõség ellen megtettük az összes szükséges intézkedést: kölcsönös terror formájában gátat emeltünk a két erõ között. irgalmatlan bosszú. igyekszik megdönteni minden fennálló rendet. csakis mi fogunk neki vezetõt adni és fogjuk .

a választások lebonyolításában. 12. A köztársaságok kora. hogy ezek a törvénymagyarázatok elõször elhomályosították. mindenekfelett azonban a nevelésben és a közoktatásban. A lángelme. Alkotmány . az egyén szabadságában. 18. 8. 22. Önök azt mondhatnák. mi a liberalizmus kaotikus féktelenségével helyettesítettük õket. Elnökök . amelyek még az idõ elérkeztr elõtt készen lesznek valamennyi világváros alatt s ahonnan ezeket a fõvárosokat minden szervezetükkel és irattárukkal együtt a levegõbe fogjuk röpíteni.a .a földalatti helyiségek. Félrevezettük. . hogy olyan elvek és elméletek alapján neveltük. Intézmények és feladataik. 7. 3. Mit ígér a szabadkõmûves államcsíny? Egyetemes választójog. amelyekrõl tudjuk. Ez ellen azonban Nyugaton oly szörnyû terroreszközünk van.a pártviszályok iskolája. de amelyeket mégis a lelkére kötöttünk. 9. Nagyszerû eredményeket értünk el azzal. mivel ezek az igazi szabadság sarokpillérei. 10. elszédítettük és elrontottuk a nemzsidó fiatalságot azáltal. aki vezeti a szabadkõmûvességet. Ez azzal az eredménnyel járt. 6. 19. A liberalizmus mérge. 13.ellentmondó értelmezésekkel kiforgattuk valódi értelmükbõl. 11.lényegileg nem módosítva õket . azok a földalatti folyosók. A csalás "õrszelleme". a sajtóban. hogy helytelenek. 17. 21. 2. 16. a földalatti vasutak. A szabadkõmûvesség vezetõi. 1. Ez a döntõbíráskodási eljárás elméletének kiindulópontja. 15. 24 10.testesültek meg. ha idõ elõtt rájönnek arra. hogy a törvényeket . Önfontosság. majd érthetetlenné tették a törvényeket olyannyira. hogy a törvényhozás összekuszált szövevényében még maguk a kormányok sem tudnak eligazodni. melytõl még a legbátrabbak is remegnek. 20. 23. JEGYZÕKÖNYV Látszatpolitika. 14. Kezünk benne van a törvényhozásban. hogy a gójok fegyverrel a kezükben fognak nekünk jönni. hogy valójában mi folyik körülöttük. 5. 4.

amelyeket a nép elõtt nem szabad egyenesen és nyíltan érinteni. de milyen ügyesen .Szabadkõmûvesség bábjai. A tömeg különös ragaszkodással és tisztelettel viseltetik a politikai hatalom géniuszai iránt. a törvény elõtti egyenlõséget. Az elnökök felelõssége.és vallásszabadságot. Betegségek beoltása és más fortélyok. hogyan is foghatnák fel a gójok a dolgok igazi értelmét. Ma azzal kezdem. ez jó szolgálatot fog tenni nekünk.. hanem minden részletezés nélkül csak annyit szabad mondanunk. Szabadkõmûvesség . mintha már meg is adtuk volna õket. és kérem önöket. tartsák szem elõtt. és csodálattal nyugtázza erõszakosságaikat. "A világ ura" kinyilvánításának pillanata. amikor képviselõik saját szórakozásukra fordítják erejük javarészét? A mi politikánk számára rendkívül fontos. hogy a kormányok és népek a politikában megelégszenek a látszattal. igaz. hogy ezt vagy azt feltûnés nélkül elejtsük.. Azért kell lehetõleg hallgatnunk ezekrõl a jogokról. ha valamennyit kifejezetten felsorolnánk. "ez aljas volt. a szólás-. a közvetett adók gondolatát. de nagyon okos.a törvényhozó erõ. valamint a törvények visszaható erejét. Ha nem lehet elkerülni az érintésüket. amikor majd sor kerül arra. Átmenet a szabadkõmûves kényuralomba. úgy tûnne fel. az adóztatást. hogy megismétlem. amit már mondtam. Új köztársasági alkotmány. csalásnak is lehet mondani. hogy szabad kezünk legyen arra. hogy tisztában legyünk ezzel a körülménnyel. S valóban. a tulajdon és a lakás sérthetetlenségét. Mindezek olyan kérdések. hogy fontolóra vegyük a hatalom elosztását. sajtó. hogy elismerjük a fennállójogrend alapjait. az egyesülési törvényt. A képviselõházak és elnökök szerepe a "panamázás"-ban. nem szabad ezeket a jogokat határozottan megnevezni.

hogy felvértezzük magunkat és tároljuk magunkban azt az arcátlan vakmerõséget és ellenállhatatlan szellemi erõt. melyet a mûvelt. ha kimondjátok. még csak meg sem fogja õket hallgatni. Ha ilyen mûvet vita tárgyává tennénk. mielõtt elítélnének. hogy abszolút többséget érjünk el. hogy közelrõl ismerkedjenek meg velünk. hogy részekre bontva sokan dolgozzanak rajta. a pénznemek különféleségét. de nem szabad azt vita tárgyává tennünk. micsoda vakmerõség!" mondják.és utoljára fognak szerepet játszani. hogy mindenkibe beleoltjuk saját fontosságának tudatát. mindenkit kimerítettek a szenvedések... hiszen hozzászokott ahhoz. Természetesen ítélkezhettek fölöttünk. mert soha nem tud szilárd alakot ölteni. Ezért szabad ugyan ismernünk a cselekvési tervet. hogy önálló gondolkozású egyének szóhoz jussanak. ha megengedik. Államcsínyünk befejezése után a következõket fogjuk mondani a különbözõ népeknek. az egyes pontokban rejlõ titkos szándékok gyakorlati érvényesülését. . Ezért mindenekelõtt elengedhetetlenül szükséges. ezzel ráütnék mindazok érveléseinek és félreértéseinek bélyegét. mert tudni fogja. és módosításokat eszközölnénk rajta szavazás útján. amelynek tervét mi készítettük. jutalmazása és mindenfajta más elõnye. Azzal. amikor is az emberek egyhangúlag kifejezik majd azt a kívánságukat. amely képtelen lesz bármely irányban is megmozdulni ügynökeink irányítása nélkül. az általunk vezetett tömeg ugyanis nem fogja megengedni. nehogy elrontsuk mûvésziességét az alkatrészei közötti összefüggést. arra tanítva meg az emberek legkisebb közösségeit is. vagyonos osztályok részérõl nem kaphatunk meg. amely aktivitásunkban megtestesülve le fog törni minden akadályt utunkon.kártyázták meg. hogy csak ránk hallgasson. hogy gyûléseken szavazzanak csoportos megegyezés alapján . vak erõt fogunk létrehozni. milyen nagyszerûen csinálták. Ennek biztosítására osztályokra és képzettségre való tekintet nélkül mindenkinek szavaznia kell. A nép alá fogja vetni magát az õ kormányzásuknak. a határokat. "Eddig minden szörnyen rosszul ment. akik nem értették meg a terv cselszövéseinek mélyebb értelmét és összefüggését. akik megfizetjük engedelmességét és figyelmét. hogy ezektõl a vezetõktõl függ keresete.. sõt. akiket a tömeg vezetésére. Ily módon hatalmas.a népi hovatartozást. és meg fogjuk akadályozni. annak élére helyeztünk. de hozhattok-e igazságos ítéletet.. Mi kiküszöböljük a szenvedésetek okait . meg fogjuk semmisíteni a gójok között a család fontosságát és nevelési értékét. Egy kormányzati tervnek készen kell egy és ugyanabból az agyból erednie. " Erre a tömeg ujjongva a tenyerén fog hordani a reménykedés és várakozás egyhangú diadalában. hogy az összes nemzetet belevonjuk annak az új államszerkezetnek felépítésébe. Számot tartunk arra. mielõtt még próbára tettétek. amit ajánlunk nektek. Akkor aztán betöltötték rendeltetésüket a választások-melyeket eszközül használtunk fel a világ trónjának elfoglalására. hogy érvényesüljenek.

A tömeg különös ragaszkodással és tisztelettel viseltetik a politikai hatalom géniuszai iránt és csodálattal nyugtázza erõszakosságaikat. Ezért mindenekelõtt elengedhetetlenül szükséges. "ez aljas volt. hogy az összes nemzetet belevonjuk annak az új államszerkezetnek felépítésébe. amikor is az emberek egyhangúan . Akkor aztán betöltötték rendeltetésüket a választások . ha valamennyit kifejezetten felsorolnánk.és utoljára fognak szerepet játszani. hogy elismerjük a fennálló jogrend alapjait. csalásnak is lehet mondani. a határokat. Államcsínyünk befejezése után a következõket fogjuk mondani a különbözõ népeknek: "Eddig minden szörnyen rosszul ment. a közvetett adók gondolatát. aminek következtében azok egész mûködése úgy fog módosulni. hogy terveink erõteljesek és célszerûen kigondoltak legyenek. hogy ezt vagy azt feltûnés nélkül elejtsük. hanem minden részletezés nélkül csak annyit szabad mondanunk. mielõtt még próbára tettétek. de milyen ügyesen kártyázták meg. vagy akár csak egy zártkörû csoport karmai közé. micsoda vakmerõség!" mondják.. hogy szabad kezünk legyen arra. Mindezek olyan kérdések. Természetesen ítélkezhettek fölöttünk. tulajdon és a lakás sérthetetlenségét. milyen nagyszerûen csinálták. amelyeket a nép elõtt nem szabad egyenesen és nyíltan érinteni. úgy tûnne fel. a pénznemek különféleségét. amit ajánlunk nektek. Ezek a tervek egyelõre nem fogják megdönteni a fennálló intézményeket. " Erre a tömeg ujjongva a tenyerén fog hordani a reménykedés és várakozás egyhangú diadalában.. Különbözõ elnevezések alatt minden országnak megközelítõen egyforma a berendezése: népképviselet. amely aktivitásunkban megtestesülve le fog törni minden akadályt utunkon. Ha nem lehet elkerülni az érintésüket. valamint a törvények visszaható erejét. hogy gyûléseken szavazzanak csoportos megegyezés alapján . Számot tartunk arra. de hozhattok-e igazságos ítéletet.melyeket eszközül használtunk fel a világ trónjának elfoglalására. igaz. Azért kell lehetõleg hallgatnunk ezekrõl a jogokról. mintha már meg is adtuk volna õket. ha kimondjátok. Ezért NEM SZABAD ODADOBNUNK VEZETÕSÉGÜNK LÁNGESZÛ MÛVÉT a tömeg. ahogy ez a terveinkben megszabott iránynak megfelel.. de nagyon okos.. Csupán gazdasági vonatkozásban fognak azokon változásokat foganatosítani. amelynek tervét mi készítettük. az adóztatást. arra tanítva meg az emberek legkisebb közösségeit is.a népi hovatartozást.Azt akarjuk. nem szabad ezeket a jogokat határozottan megnevezni.. mindenkit kimerítettek a szenvedések. hogy felvértezzük magunkat és tároljuk magunkban azt az arcátlan vakmerõséget és ellenállhatatlan szellemi erõt. minisztérium. Mi kiküszöböljük a szenvedésetek okait .. szenátus.

minisztérium. szenátus. Különbözõ elnevezések alatt minden országnak megközelítõen egyforma a berendezése: népképviselet. csupán azt a tényt vegyék figyelembe. Azzal. hiszen hozzászokott ahhoz. hogy ezektõl a vezetõktõl függ keresete. mint az emberi test. Felesleges megmagyaráznom önöknek mindezek egymáshoz való viszonyának mechanizmusát. következésképpen nem az intézmények fontosak. kérem. az általunk vezetett tömeg ugyanis nem fogja megengedni. vagyonos osztályok részérõl nem kaphatunk meg. mert tudni fogja.kifejezik majd azt a kívánságukat. Ezek a tervek egyelõre nem fogják megdönteni a fennálló intézményeket. hogy mindenkibe beleoltjuk saját fontosságának tudatát. aminek következtében azok egész mûködése úgy fog módosulni. vagy akár csak egy zártkörû csoport karmai közé. ahogy ez a terveinkben megszabott iránynak megfelel. melyet a mûvelt. és meg fogjuk akadályozni. de nem szabad azt vita tárgyává tennünk. mielõtt elítélnének. hogy terveink erõteljesek és célszerûen kigondoltak legyenek. mert soha nem tud szilárd alakot ölteni. meg fogjuk semmisíteni a gójok között a család fontosságát és nevelési értékét. sõt. Ha ilyen mûvet vita tárgyává tennénk. Ezért szabad ugyan ismernünk a cselekvési tervet. az állam beteggé válik. jutalmazása és mindenfajta más elõnye. az egyes pontokban rejlõ titkos szándékok gyakorlati érvényesülését. Egy kormányzati tervnek készen kell egy és ugyanabból az agyból erednie. hogy részekre bontva sokan dolgozzanak rajta. akik nem értették meg a terv cselszövéseinek mélyebb értelmét és összefüggését. mert mindezt úgyis tudják.a közigazgatást. Ezért NEM SZABAD ODADOBNUNK VEZETÕSÉGÜNK LÁNGESZÛ MÛVÉT a tömeg. Ha az államgépezetnek csak egy részében is kárt teszünk. és módosításokat eszközölnénk rajta szavazás útján. nehogy elrontsuk mûvésziességét az alkatrészei közötti összefüggést. Ezek az intézmények felosztották maguk között a kormány összes funkcióját . s ezért úgy mûködnek. és figyeljék meg. hogy abszolút többséget érjünk el. mint az emberi test szervei. akik megfizetjük engedelmességét és figyelmét. hogy a "fontos" jelzõt nem az intézményre vonatkoztatom. Csupán gazdasági vonatkozásban fognak azokon változásokat foganatosítani. hogy közelrõl ismerkedjenek meg velünk. ha megengedik. és végül is meghal. Azt akarjuk. . hanem azok funkciói. A nép alá fogja vetni magát az õ kormányzásuknak. vak erõt fogunk létrehozni. hanem a funkcióra. hogy csak ránk hallgasson. annak élére helyeztünk. akiket a tömeg vezetésére. Ily módon hatalmas. hogy önálló gondolkozású egyének szóhoz jussanak. hogy érvényesüljenek. hogy az említett intézmények mindegyike valamely fontos funkciónak felel meg az államban. még csak meg sem fogja õket hallgatni. amely képtelen lesz bármely irányban is megmozdulni ügynökeink irányítása nélkül. a törvényhozást és a végrehajtó hatalmat. ezzel ráütnék mindazok érveléseinek és félreértéseinek bélyegét. törvényhozás és végrehajtó hatalom. Ennek biztosítására osztályokra és képzettségre való tekintet nélkül mindenkinek szavaznia kell. államtanács.

Ekkor érkezett el a köztársaságok kora. hogy megvárjuk haláltusájuk végét. hogy nem kell többé ügyelnünk a formákra az ügyek intézésénél. választásokat fogunk rendezni oly elnökök javára. Ettõl függetlenül fel fogjuk ruházni az elnököt a hadiállapot kihirdetésének jogával. hogy szükség esetén megvédhesse az új köztársasági . párt-szeszélyeknek. A "csevegések" szónoki emelvénye . akit a tömegbõl. kikérje a nép döntését függetlenül annak saját képviselõitõl. vagyis. hogy az elnöknek. viszályoknak. a mi bábunkra fogjuk ruházni. így haszontalanokká és feleslegesekké téve õket. amiért el is csapták õket sok országban. ha megritkulnak sorai. amelyek a korábbi kényuralom. hogy apelláljon a nép többségéhez. hogy új törvényeket javasoljon. Már csak az van hátra. hogy az elnökök felelõsek cselekedeteikért. Hogy tervünk ezzel az eredménnyel járjon. félreértéseknek. rabszolgáink közül választottuk ki. de el fogjuk venni tõle azt a jogot. melyekért személytelen bábunk lesz a felelõs. valami "panama" vagy ehhez hasonló van. amelyet a gój nép. elõnyöket és megbecsülést.így aztán megbízható ügynökeink lesznek terveink véghezvitelében. Ily módon az elnöki tekintély természetesen mindenféle támadás céltáblája lesz. A liberalizmus alkotmányos államokat eredményezett. Ezt azzal a megokolással fogjuk igazolni. hogy közvetlenül a néphez forduljon. Addigra abban a helyzetben leszünk.. mint az ország egész hadereje fejének rendelkeznie kell a haderõ felett. amely épp oly vak rabszolgánk. amennyiben fel fogjuk jogosítani arra. amely fennakadás végül fel fogja bomlasztani az államot?. mi azonban önvédelmi eszközt adunk majd a kezébe. Az államok halálos betegséget kaptak vérmérgezést. . A képviselõház fedezni. választani fogja az elnököket. hogy megtartsák az elnöki hivatallal járó kiváltságokat. védelmezni. Mit törõdünk azzal. vagy meglevõ törvényeket módosítson. valamint a hatalomhoz jutottak ama természetes kívánságából kifolyólag. az alkotmány pedig. egyszóval mindannak. egész politikai alkata megváltozott. mint a sajtó . Ezzel megvetettük az alapját annak az aknának. jobban mondva a gój népek alatt elhelyeztünk.nem kevésbé hatásosan. ha fennakadás következik be azáltal.tétlenségre és tehetetlenségre kárhoztatta az uralkodókat. hogy az uralkodót kormánykarikatúrával . semmi egyéb.elnökkel helyettesítettük. Nemsokára be fogjuk vezetni azt az elvet. akiknek múltjában valamilyen sötét.Amikor bevezettük az állami szervezetbe a liberalizmus mérgét.. mint magasiskolája az egyenetlenkedésnek. titkos folt. ami arra szolgál. mivel tartanak majd a leleplezéstõl. hogy személytelenné tegye az állami életet. hogy nem sikerül elnököt találni. a gójok egyetlen oltalma helyébe léptek. amint önök jól tudják. és ekkor történt. akik a hatalomért versengenek. ezt a jogot ugyanis a felelõs elnökre. bábjaink.

amelyek többféle értelmezést tesznek lehetõvé. továbbá hatályon kívül fogja helyezni a törvényeket.ezek a szenvedélyek még a képviselõknek e minimális száma mellett is lángra lobbannának. ezenkívül joga lesz átmeneti jellegû törvényeket. . hogy apránként. hogy önálló intézkedésekkel kerüljék meg az elnök rendelkezéseit. A parlamentek állandó ülésezéseit meg fogjuk szüntetni és helyettük rövid. Ezt a szerepet különösen a szenátus. amit uralmunk kezdetén kénytelenek vagyunk felvenni az államok alkotmányaiba azért. amivel együtt jár majd a politikai szenvedélyek és a politikai ügyekért való lelkesedés aránylagos csökkentése is. aminek következtében az elnök helyett õket fogják bûnbakká tenni. Hogy azonban mindezek a lényegileg törvénytelen cselekedetek ne terheljék tervünk szempontjából túl korán az elnök felelõsségét. . Ilyen intézkedésekkel meg fogjuk szerezni a hatalmat ahhoz.szabálytalankodása és tehetetlensége. hogy minden kormányformát a mi kényuralmunkká változtassunk. Az elnöktõl függ majd a képviselõház és a szenátus elnökeinek és alelnökeinek kinevezése. mindkét esetben azzal az ürüggyel. ha értésére adjuk. fel fogunk ruházni minisztereket és más magas rangú kormánytisztviselõket. és akkor itt lesz az ideje annak. de nem az egyes tisztviselõk számára. amely alatt észrevétlenül eltörlünk majd minden alkotmányos jogot. amikor a nép. hogy felkészüljünk arra az átmeneti idõszakra.. Az elnök a mi tetszésünk szerint fogja értelmezni azokat a törvényeket.a . hogy erre szükség van. továbbá az új alkotmány segítségével a lehetõ legkisebbre fogjuk csökkenteni a képviselõk számát. sõt a kormány alkotmányos mûködésétõl való eltérést javasolni. hogy kormányintézkedések ügyében interpelláljon. aki egyesít minket és megszünteti a viszályok okait . az államtanács vagy a minisztertanács számára ajánljuk. meg fogja illetni. így fog felkiáltani: "Távolítsátok el õket és adjatok nekünk egyetlen világuralkodót. mint ennek az alkotmánynak felelõs képviselõjét. Ha pedig . Könnyû megérteni. hogy az állam legfõbb jóléte ezt követeli. uszító felhívással és a nép többségére való hivatkozással el fogjuk mozdítani õket. mint a végrehajtó hatalom fejének továbbá joga lesz összehívni és feloszlatni a parlamentet és ez utóbbi esetben elhalasztani az új parlament összeülésének idõpontját.alkotmányt. Az elnöknek. amely védelmi jog. Ezen kívül az államtitkok megõrzésének ürügye alatt el fogjuk venni a képviselõháztól azt a jogot.. miután a végsõkig kifárasztotta uralkodóinak . lépésrõl-lépésre leromboljuk mindazt. hogy ilyen körülmények között a szentély kulcsa a mi kezünkben lesz és senki rajtunk kívül nem fogja többé irányítani a törvényhozó hatalmat. Kényurunk elismerésére sor kerülhet már az alkotmány lerombolása elõtt is.ami aligha várható . néhány hónapig tartó ülésszakokat fogunk bevezetni. ez akkor fog bekövetkezni.általunk elõidézett .

10. 23. hogy menedéket keresnek a mi teljes pénzbeli és minden egyéb vonatkozású fõhatalmunknál. az államadósságokat -. 9. ha minden országban megzavarjuk a nép és kormány közti viszonyt. Az indítványozott forradalom egyes részletei. 15. Az államtanács .határokat. 8. 11. A gójok egy birkanyáj. amit az uralkodó által hozandó törvények és rendeletek szerkesztõbizottságának lehetne nevezni. hogy az összes nemzet kifejezést adjon ilyen kívánságoknak. a vallásokat. 16. ki békét és nyugalmat ad nekünk. 2. Titkos szabadkõmûvesek és "látszat"-páholyok. hogy valaha is elérkezik az a pillanat. melyet nem találhatunk meg mostani uralkodóink és képviselõink alatt: Mint önök azonban nagyon jól tudják azt. 4. 20. csak úgy érhetjük el. 22. sõt még sanyargatások alkalmazásával. 24 11. irigységgel. 19. 5.nyomatékos kifejezõje volt az uralkodói tekintélynek: mint a törvényhozó testület látható része az lesz. amely után áhítozunk. annyira összetörve az emberiséget egyenetlenséggel. 12. 7. mint azt. a népi hovatartozást. aligha valószínû. 14. éhínséggel. 13. 1. 17.eddigi formájában . 18. veszekedéssel. gyûlölettel. BETEGSÉGEK BEOLTÁSÁVAL. 6. Ha azonban lélegzetvételhez juttatjuk a világ nemzeteit. nyomorral is. 21. . 3. hogy a gójok ne lássanak más kivezetõ utat. JEGYZÕKÖNYV Az új alkotmány programja.

Ez tehát az új alkotmány programja. Mi fogjuk megállapítani a Törvényt, a Jogot és az Igazságot, mégpedig 1 ) a törvényhozó testület elé terjesztett javaslatok alakjában, 2) az elnök rendeletei útján általános érvényû rendszabályok alakjában, szenátusi rendeletekkel és államtanácsi határozatokkal miniszteri rendeletek formájában, 3) 45 ha megfelelõ alkalom adódik, az államban kirobbantott forradalom útján. Miután nagyvonalakban lefektettük eljárásmódunkat, még teljessé kell majd tennünk a forradalmat az államgépezet mûködésében a már jelzett irányban. Ez alatt a sajtószabadságot, az egyesülési jogot, a lelkiismereti szabadságot, a választások elvét és sok egyebet értek, aminek mindörökre el kell tûnnie az emberek emlékezetébõl, vagy pedig gyökeres változáson kell átmennie közvetlenül az új alkotmány kihirdetése után. Ez lesz az egyetlen alkalom, amikor egyszerre kiadhatjuk összes parancsainkat, késõbb ugyanis már veszélyes lesz minden említésre méltó változtatás a következõ okokból: Ha rideg szigorral visszük keresztül a változtatást a szigorúság és megszigorítások szellemében, a további hasonló természetû változásoktól való félelem kétségbeesésbe kergetheti az embereket, ha viszont újabb várható engedmények szellemében visszük keresztül, az emberek azt mondanák, ez beismerése annak, hogy helytelenül cselekedtünk, ami tönkretenné uralmunk csalhatatlanságának presztízsét, vagy pedig azt mondanák, félelembõl vagyunk kénytelenek engedékeny magatartást tanúsítani, amiért nem kapnánk köszönetet, mert feltételeznék, hogy kényszerbõl tettük. Mindkét eshetõség árt az új alkotmány presztízsének. Arra van szükségünk, hogy a világ népei az új alkotmány kihirdetésének elsõ pillanatától kezdve - amíg a forradalom befejezett ténye még elkábítja õket, amíg még a rémület és bizonytalanság állapotában vannak - egyszer smindenkorra ismerjék fel: annyira erõsek, annyira legyõzhetetlenek, annyira túlontúl hatalmasak vagyunk, hogy semmi esetre sem leszünk tekintettel rájuk, hogy eszünk ágában sincs a legkisebb figyelmet is szentelni véleményüknek vagy kívánságaiknak, hogy ilyeneknek minden kinyilvánítását készek és képesek vagyunk bármikor és bárhol ellenállhatatlan erõvel elfojtani, hogy egy-csapásra magunkhoz ragadtunk mindent, amit akartunk, és semmi esetre sem fogjuk hatalmunkat megosztani velük... Akkor félve és reszketve be fogják csukni szemüket, és meg fognak elégedni azzal, hogy megvárják, mi lesz mindennek a vége.

A gójok olyanok, mint egy birkanyáj, és mi vagyunk a farkasok. És tudják önök, mi történik, ha a farkasok betörnek a nyájba? Van még egy másik ok is, hogy miért fogják becsukni a szemüket: ugyanis továbbra is azt ígérjük

majd nekik, hogy visszakapnak minden szabadságot, amelytõl megfosztottuk õket, mihelyt legyõztük a béke ellenségeit és megfékeztünk minden pártot. Kár szót vesztegetni arra, hogy meddig várnak majd szabadságuk visszatérésére...

Vajon minek találtuk ki ezt az egész politikát és fogadtattuk el ravaszul a gójokkal úgy, hogy semmi esélyük ne legyen annak mélyebb értelmét megvizsgálni? Valóban minek, ha nem azért, hogy kerülõ úton érjük el, ami szétszórt törzsünk számára egyenes úton elérhetetlen? Ez a politika alapozta meg szervezetünket, a titkos szabadkõmûvességet, melyet nem ismernek és melynek célkitûzéseit még csak nem is gyanítják ezek a gój barmok, akiket azért csalogattunk a nyílt szabadkõmûves páholyok seregébe, hogy port hintsünk társaik szemébe. Isten a szétszórtság ajándékát adta nekünk, az Õ Kiválasztott Népének, s éppen ez, amit mindenki gyengeségünknek tart, bizonyult legfõbb erõnknek, mely most az egész világ feletti uralom küszöbére vezetett bennünket. Már nem sokat kell építenünk azon az alapon, amelyet leraktunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

12. JEGYZÕKÖNYV A "szabadság" fogalmának szabadkõmûves értelmezése. A sajtó jövõje a szabadkõmûves királyságban. A. sajtó irányítása. Tudósító ügynökségek. Hogyan értelmezi a szabadkõmûvesség a haladást? Még többet a sajtóról. A szabadkõmûvesség szolidaritása a mai sajtóban. A "közkereslet" felkeltése

vidéken. Az új rezsim csalhatatlansága.

A "szabadság", melyet különbözõképpen lehet értelmezni, mi így határozzuk meg: A szabadság azt jelenti, hogy jogunk van azt tenni, amit a törvény megenged. A szónak ez az értelmezése a kellõ idõben szolgálatunkra lesz, minden szabadság ugyanis a mi kezünkben lesz, minthogy a törvények csak azt fogják eltörölni vagy kimondani, ami az elõbb vázolt program értelmében kívánatos számunkra. A sajtóval a következõ módon fogunk eljárni: Milyen szerepet játszik ma a sajtó? Arra szolgál, hogy felkeltse, és lángra lobbantsa azokat a szenvedélyeket, amelyek célunk eléréséhez szükségesek, vagy pedig önzõ pártcélokat szolgál. Gyakran sületlen, igazságtalan, hazug, és a közvélemény túlnyomó részének leghalványabb sejtelme sincs arról, milyen célokat szolgál a sajtó valójában. Mi meg fogjuk nyergelni és szorosan meg fogjuk zabolázni, s ugyanezt tesszük majd a nyomdaipar minden más termékével is, mert mi értelme volna megszabadulnunk a sajtó támadásaitól, ha ugyanakkor továbbra is céltáblái maradunk röpiratoknak és könyveknek? A közvélemény nyomtatásban megjelenõ termékei ma súlyos kiadásokat okoznak abból kifolyólag, hogy cenzúrázni kell õket, mi majd nagy hasznot hajtójövedelmi forrássá tesszük õket a mi államunk számára: külön sajtóadóval fogjuk terhelni a nyomdatermékeket és óvadékpénz letétbe helyezését fogjuk követelni, mielõtt megengedjük bármely sajtóorgánum vagy nyomda létesítését. Ezeknek azután szavatolniuk kell, hogy kormányunkat semmiféle sajtótámadás nem fogja érni. Minden ellenünk irányuló támadási kísérletet - ha ilyesmire egyáltalán sor kerülhet még irgalmatlanul súlyos pénzbüntetéssel fogunk sújtani. Ezek az intézkedések sajtóadó és óvadékpénz letétbe helyezése, valamint ezek a letétek által biztosított pénzbüntetések - hatalmas jövedelmet hoznak majd a kormánynak. Igaz, a pártlapok esetleg nem sajnálják majd a pénzt annak érdekében, hogy mégis megjelentessék véleményüket, ezeket azonban el fogjuk hallgattatni ellenünk intézett második támadásuk után. Senki sem

ívenként kiszabott sajtóadóval és óvadékpénzzel fogjuk terhelni. minthogy a haladás. Ezt is. ahol bármi is megakadályozna minket abban. akik támadásokat intéznek ellenünk. de mindenesetre gondolatban. és harminc ívnél kisebb könyvekért kétszer annyit kell majd fizetni. hogy csökkentsük a magazinok számát. Ellenõrzésünk nélkül egyetlen közlemény sem fog nyilvánosságra kerülni. melyeknek irodáiba ezek a hírek a világ minden részébõl befutnak. aki kiadó. Ezek a hírszolgálati irodák akkor már teljesen a mieink lesznek és csak azt fogják közzétenni. ezek azonban csakis olyan pontokat fognak támadni. mi általunk létesített sajtószervek is lesznek. hogy tudomást szerezzünk arról. hogy szinte valamennyien azokon a színes szemüvegeken át nézik a világ eseményeit. Ezt különben már most is elérjük... Mindegyikük a szabadság valamely árnyképét keresgeti és kivétel nélkül féktelenségbe esik. Ha már most annyira uraljuk a gójok gondolatvilágát. hogy ezek a képzelt áldások egyenes úton elvezetnek azokhoz az ostoba elképzelésekhez. egyrészt azért. amely nem fogja többé megengedni.. könyvtáros. amit a gój ostobaság államtitoknak nevez: Milyen lesz akkor a mi helyzetünk. vagy nyomdász akar lenni. vagyis az ellentmondás anarchiájába csupán az ellentmondás kedvéért. Ilyen intézkedésekkel a gondolatot közvetítõ eszköz a nevelés eszközévé válik majd kormányunk kezében. melyeknek kevés olvasójuk lesz. ha nem is tettben. hogy az ok nélkül izgatja a közvéleményt.. melyek az emberek egymás közötti és a hatóságokkal való kapcsolataiban anarchista viszonyokat teremtenek. mert költségesek lesznek. amelyet bármely vétség esetén azonnal meg fogunk vonni tõle. másrészt pedig azért. amennyiben az összes híreket egynéhány kevés ügynökség kapja meg. amelyeket az orrukra teszünk .nyúlhat majd hozzá büntetlenül kormányunk csalhatatlanságának glóriájához. Mindenki. vagy inkább a haladás gondolata bevezette mindenfajta emancipáció fogalmát. hogy ezzel az intézkedéssel olyan hosszadalmas mûvekre kényszerítsük az írókat. már csak azért is. amikor majd elismert legfõbb urai leszünk a világnak az egész világ felett uralkodó királyunk személyében? Térjünk vissza a sajtó jövõjéhez. mint minden nyomtatványt. Bármely közlemény betiltásánál azt fogjuk felhozni ürügyül. hogy azok között. vegyék figyelembe. Most rátérünk az idõszaki sajtóra. Kérem. de elmulasztotta megállapítani annak határait. köteles lesz megszerezni a foglalkozása gyakorlására megállapított engedélyokiratot. amit mi diktálunk nekik. melyek a nyomtatott méreg legrosszabb formái. hogy a nemzet zömét a haladás áldásait illetõen tévutakra vezessék és ábrándokba ringassák. amelyek módosítását elõre elhatároztuk. Minden úgynevezett liberális anarchista.ha már most nincs egyet-len állam sem. Az ilyen könyveket röpiratoknak fogjuk tekinteni. Ki nem tudná közülünk. Ugyanakkor olcsó lesz és mohón fogják olvasni .

És ha mégis akadna valaki. akik azt hiszik majd. amit mi magunk adunk majd ki azért. amely kívánatosnak látszik számunkra. hogy számunkra kedvezõ irányba befolyásoljuk a szellemi fejlõdést. A második helyen állnak majd a félhivatalos lapok. és lehetõvé teszi majd számunkra.mindazt. melyet mi magunk alapítottunk. Ezt azonban a nyilvánosságnak még csak sejtenie sem szabad. hogy megnyerjék számunkra a lagymatagokat és közömbösöket. ezek a kezek a céljainknak megfelelõ irányba fogják azt terelni. aki ellenünk akar írni. Ez semlegesíteni fogja a magánkézben lévõ sajtó ártalmas befolyását. A harmadik helyre tesszük majd látszólagos ellenvéleményünket. a mi kívánságunknak megfelelõen. Az elsõ helyen hivatalos jellegû lapok fognak állni. elvi ellenfeleink a sajátjuknak fogják tartani ezt a színlelt ellenzéket és fel fogják fedni elõttünk kártyáikat. Az irodalom és az újságírás a legfontosabb nevelési tényezõk közé tartozik és kormányunk ezért meg fogja szerezni az újságok túlnyomó részének tulajdonjogát. Mihelyt valamely irányzat érverése gyorsul. amíg az alkotmány érvényben van. akiket.. Így elõre fogunk tudni minden csalafintaságról. vagy bármely véleményt. sõt még anarchista lapok is -. Ezek mindig a mi érdekeinket fogják védeni és befolyásuk ezért viszonylag jelentéktelen lesz. Az általunk kiadott lapok a legellentétesebbek lesznek külsõ megjelenésben. köztársaságpárti. hogy hatalmas befolyást gyakoroljunk a közvéleményre. nem fog találni senkit. természetesen csak addig. Mielõtt ugyanis a kiadó vagy nyomda bármely mûvet elfogad nyomtatásban való megjelentetésre. így bizalmat keltve bennünk és a mi oldalunkra állítva teljesen gyanútlan ellenfeleinket. a mi véleményünket fogják szajkózni. irányzatban és nézetben. Abban a hiú hiszemben. aki írásmûvét hajlandó kinyomtatni. s ezek mindegyike rajta tartja majd az ujját a közvélemény különbözõ irányzatainak egyikén. forradalmi. Az adó korlátok közé fogja szorítani az irodalmi ambíciókat. melynek legalább egy lapja olyan hangot fog megütni. mintha legélesebb ellenlábasunk lenne. miután ily módon a csapdánkba estek. s ki fogjuk hûlni a méregfogát. Igazi. amennyiben magunk foglalunk majd állást a szóban forgó ügyben. melyeknek az lesz a szerepük. hogy saját táboruk lapjainak véleményét képviselik. az izgatott beteg ugyanis elveszti minden ítélõképességét és könnyen befolyásolható. ártalmatlanná fogunk tenni. Visnu hindu istenséghez hasonlóan száz kezük lesz. . Újságaink képviselni fognak minden lehetséges árnyalatot lesznek közöttük arisztokrata. Azok a bolondok. Tíz-tíz általunk engedélyezett újságra harminc olyan esik majd.. ehhez engedélyt kell majd kérnie a hatóságoktól. a kilátásba helyezett büntetések pedig az írókat tõlünk függõvé fogják tenni. amely ellenünk készül.

mindig igen óvatosan kitapogatva a talajt. mielõtt rálépünk.a sajtóval való bánásmód elõbb említett módszerei következtében. hogy alkalmat szolgáltassanak nekünk részletesebb magyarázatokra. amelyet kitûzünk eléjük. jól vagy rosszul fogadják-e õket. ezzel alkalmat adva ügynökeinknek annak bizonygatására. hogy a velünk szemben álló összes lap üres fecsegõ. aszerint. Még csak meg sem kell majd cáfolnunk õket. Újságaink a dolgok megvitatásával és kétségbevonásával .de mindig a felszínen mozogva.amint ez idõrõl idõre szükségesnek mutatkozik politikai kérdésekkel kapcsolatban felizgassuk.természetesen .látszólag sortüzet adnak majd le a hivatalos lapokra csak azért. de amelyek teljesen biztosak. valahányszor ez . a kérdések lényegét nem érintve . hogy a nyilvánosság figyelmét és bizalmát megnyerjük kormányunk számára. Az ilyen módszerek lehetõvé teszik majd számunkra. tényeket vagy azok ellentmondásait. mint amilyenekre az elsõ hivatalos közvéleményekben módunk volt. hogy . hol a hazugságokat jelentetjük meg a sajtóban. amelyekben teljes egészében részletesen kifejthetik nézeteiket . valójában azt a zászlót fogják követni.hogy pártjuk irányvonalát követik. hogy hol az igazságot. hogy meggyõzzék alattvalóinkat arról. a legjobban biztosítják annak sikerét. Ezek az ellenünk irányuló támadások rég egy másik célt is szolgálnak majd. "Központi sajtóhivatal" név alatt irodalmi gyûléseket fogunk rendezni. hogy meggyõzzük vagy összezavarjuk azáltal. Hogy újsághadunkat ebben a szellemben irányíthassuk. melyeket a nyilvánosság nem vehet észre. hogy teljes a szólásszabadság. nevezetesen azt. mert képtelen rendelkezéseinkkel szemben tárgyilagos ellenvetéseket tenni.elõnyünkre van. Az ilyen szervezési módszerek. . mert azok nem fognak olyan újságokkal rendelkezni. amelyeken ügynökeink feltûnés nélkül ki fogják adni az utasításokat és a nap jelszavát. vagy lecsillapítsuk a közvéleményt. különösen nagy gondot kell fordítanunk ennek megszervezésére. Biztos diadalt fogunk aratni ellenfeleink felett. legfeljebb egészen felületesen.

23. 13. 1. Ezeket a sebezhetõ pontokat azonnal lelepleznénk. mint a régiek jövendõmondói.Az ilyen próbalövéseket. hogy addig. Arra van szükségünk. Vidám- . amelyeket szükség esetén sajtónk harmadik helyen álló lapjaiban adunk le. félhivatalos lapjainkban erélyesen meg fogjuk cáfolni. hogy azokat a vidék túlnyomó részének közvéleménye már elfogadta.senki másnak. 9. 8. 12. Elõidézõjük természetesen mindig egy és ugyanaz lesz: . melyek arra vallanak... 17. 6. 3. 5. hogy még a bûncselekmények is megszûntek. 18. 24 13. Az új kormányzatnak abban az átmeneti idõszakában. hacsak határozatot nem hoznak annak közzétételére. 14. hogy a sajtó bármilyen közéleti becstelenséget leleplezzen. Ipari kérdések. egyikük sem fogja elárulni hírforrásainak titkát.. vagyis ügynökeink által létrehozott többségétõl. 21. 16. az embereknek azt kell hinniük. nem szabad megengednünk.hogy csak a francia sajtót vegyük -. 10. 7. 22. mintha ezek a megnyilvánulások a vidék népességének önálló reményei és törekvései lennének. Politikai kérdések. amely megelõzi teljes szuverenitásunkat. Különösen számítunk a vidék támogatására. hogy az új kormányzat annyira megelégedetté tett mindenkit. ha nincs múltjában valami sebezhetõ pont. Amíg ezekrõl csak kevesen tudnak. Vidéken kell szítanunk azokat a reményeket és impulzusokat. a fõvárosok szorongatva találják magukat a nemzet vidéki közvéleményétõl. hogy szabadkõmûves összetartás érvényesül a következõ jelszónak megfelelõen: a sajtó valamennyi szervét összeköti a szakmai titoktartás. 2. A bûncselekményekrõl csak azok áldozatainak és véletlen tanúknak szabad tudniuk . Egy újságíró sem meri majd elárulni ezt a titkot. Szükségünk van arra. 15. mert senki sem kap engedélyt irodalmi mûködés kifejtésére. melyek segítségével bármely pillanatban rátörhetünk a fõvárosra. az újságíró tekintélye vonzást gyakorol az ország lakosságának többségére . JEGYZÕKÖNYV A mindennapi kenyér szükséglete. 20. Szórakozás. Már manapság is vannak ilyen jelenségek . a fõvárosokban pedig ugyanakkor úgy fogjuk beállítani.. 4. amíg el nem érjük hatalmunk teljét. 19. hogy a fõvárosok a lélektani pillanatban ne tudják megvitatni a befejezett tényeket annál az egyszerû oknál fogva. 11. ha másért nem.mi.a tömeg lelkesedéssel követi.

. mert azt az elõzõ állapothoz képest javulásnak fogjuk beállítani. hogy állandóan valami új után kívánkozzanak?). akik még most sem akarják megérteni. ezt nem tettekre vonatkozólag tesszük. A politika kérdéseit senki más nem fogja fel ésszel." A nagy problémák. és észrevehetik azt is. A sajtó pedig azonnal új kérdésekre fogja irányítani az emberek figyelmét (nem tanítottuk az embereket arra. hogy amikor a tömeg helyeslését látszunk keresni. akik már korszakokon átirányították a politikát: annak létrehozói. A politika kérdéseinek megvitatásában zavarólag hathatna az emberek beleszólása. s azután mint befejezett tényeket a nyilvánosság elé tárjuk. Ezeknek az új kérdéseknek megtárgyalására rá fogják vetni magukat azok az ostoba fajankók. Mindebbõl láthatjuk. aminek közvetlenül. utasításainkra mindent meg fognak tárgyalni. melyeknek megtárgyalására vállalkoznak. "Egy az igazság.parkok. azt állítva. hogy befogják szájukat. hogy leghalványabb fogalmuk sincs azokról a dolgokról. annál kevésbé. amelyeket errõl vagy arról a kérdésrõl mondottunk. ezzel csak gépezetünk mûködését könnyítjük meg.meg fogjuk hozni. Ezen a téren hadd beszéljék ki a tüdejüket! A tömegek csak egy feltétellel egyeznek bele abba. amit politikai tevékenységnek tartanak (amely tevékenységre mi tanítottuk õket. A nyilvánosság elõtt folyton hangoztatjuk. hogy kipihenjék magukat attól. amelyeket akarunk.szép nyugodtan az így támadt vita lármája közepette . akiket sajtónknál alkalmazunk a gójok köreibõl. ezért figyelmüket más irányba tereljük: elõtérbe helyezzük az ipar kérdéseit. hogy ne fejtsenek ki politikai tevékenységet. hivatalos formában történõ közlése hátrányos lenne számunkra. hanem szavakra vonatkozólag. mint azok. hogy amikor biztosítjuk magunknak a tömeg jóindulatát. hogy minden tettünkben az a remény és meggyõzõdés vezérel. A mindennapi kenyérért való küzdelem arra kényszeríti a gójokat. hogy a közjót szolgáljuk. és alázatos szolgáink legyenek. . Ügynökök.. közben pedig mi . hogy ezeknél is politikai kérdésekkel van dolgunk. és végre fogjuk hajtani azokat az intézkedéseket. Senki sem merészeli majd az egyszer megtörtént döntés visszavonását követelni.

21. mintha ugyancsak politika lenne. hogy ez a szó az igazságtól való eltérést takar mindazon esetekben. ami úgy fest. 12. Ezért továbbra is le fogjuk kötni gondolataikat új és látszólag haladó fantasztikus elméletek mindenfajta hiú ötletével: mert addig csavarjuk el teljes sikerrel az ostoba gójok fejeit a haladásról szóló frázisokkal. 10. szónokaink meg fogják magyarázni azokat a nagy kérdéseket.? 1. amelyekben kénytelenek lennénk velük szembehelyezkedni. Ki fogja akkor valaha is gyanítani. Hogy pedig a tömegek észre ne vegyék. Mihelyt elismerték majd uralmunkat. amíg nincs közöttük egy sem. 11. 4. 9. akikrõl nem sejtik. 22. 13. 20. és önálló véleményt alkosson. hogy végül is alávessék jótékony uralmunknak. hogy azt ne ismerje senki. hogy gondolkozzék. szenvedélyekkel. A rabszolgaság jövõbeni állapota. hogy új elfoglaltságot találnak. Mi majd elõírunk nekik valamit. ugyanazt a hangot kezdi majd megütni. 18. amikor nem anyagi törekvésrõl van szó. Addig is azonban még jó szolgálatokat tesznek nekünk. 6. hányadán vannak. hogy velünk tartanak. Hozzáférhetetlenség a jövõ vallásának ismeretéhez. az álmodozók végképp eljátszották kisded játékaikat. Amikor majd valósággá válik királyságunk. a haladás is az igazság elhomályosítására szolgál. A sajtón keresztül hamarosan kezdünk majd mûvészeti pályázatokat és mindenféle sportversenyeket javasolni: az ezek iránti érdeklõdés végképp el fogja vonni az emberek figyelmét az olyan kérdésekrõl. az utópisták. 16.oly személyeken keresztül természetesen. 19. és ebben haladásnak nincs helye. Mint minden megtévesztõ gondolat. 15. 17. aki képes felfogni. mint mi. játékokkal. az igazság õrzõit.. 8. amelyet senki még csak nem is sejtett az évszázadok folyamán. Amint a nép egyre inkább elszokik attól. 14. JEGYZÕKÖNYV A jövõ vallása. ezenkívül szórakozásokkal. kivéve minket.hogy eszközül használhassuk õket a gój kormányok elleni harcban) . mulatságokkal. vidámparkokkal is eltereljük majd figyelmüket. Isten Kiválasztottait. 24 14. mert igazság csak egy van.. a liberálisok. 7. 23. 5. amelyek felforgatták az emberiséget. 2. mert csak mi fogunk neki új irányt mutatni a gondolkozásban .azzal a feltétellel. 3. hogy mindezeket a népeket színpadi figuraként tologattuk egy politikai tervnek megfelelõen. .

hogy újra el kelljen viselniük mindazokat a megrázkódtatásokat és nyomorúságokat. amelyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk. amelyekben összehasonlítjuk a mi jótékony uralmunkat a múltbeli uralmakkal..még ha azt a nyugalmat évszázadok megrázkódtatásai erõszakosan hozták is létre . és akin keresztül ugyanez a sorsunk egyesül a világ sorsával. amely forrásokat aljas kalandorok csõcseléke használt ki. amelyek hallgatják majd a tanításunkat Mózes vallásáról. ehelyett szociális áldások fantasztikus terveit .nem ellenkezik majd céljainkkal.. hogy szívesebben veszik majd a nyugalmat a szolgaság állapotában.. ellenkezõleg. hogy inkább el fognak szenvedni bármit is mi alattunk. ez átmeneti állapot lévén . A gój kormányok által elkövetett hibákat a legélénkebb színekkel fogjuk ecsetelni. semhogy megkockáztassák. Ezeket a kormányokat annyira meg fogjuk utáltatni a népekkel. amelyen mint mondani fogjuk . amelyeken keresztülmentek. amelyek meggyötörték az emberiséget és kikezdték magának az emberi létnek a forrásait is. akivel sorsunk egybe van kötve annál a helyzetünknél fogva. nem lesz kívánatos számunkra. akik nem tudják. mint azokat a magasztalt szabadságjogokat. amelyekre rá fogunk mutatni. figyelmeztetõül fog szolgálni azoknak a nemzedékeknek. ami az emberiség igazi javát szolgálja. semmi megértést nem tanúsítván mindaz iránt. ami-kor aláaknáztuk államszerkezeteiket. amely a maga szilárd és tökéletesen kidolgozott rendszerével hatalmunk alá hajtotta a világ összes népét.csak még jobban ki fogják domborítani azokat a jó tetteket.. Ezzel fogjuk kihangsúlyozni a vallásunkban rejlõ misztikus igazságot.A jövõ pornográfiája és sajtója. Ugyanakkor nem fogjuk elmulasztani kihangsúlyozni a gój kormányok történelmi hibáit. amelyekre rávettük a gójokat. A nyugalom áldásai . mely kormányok oly sok évszázadon át gyötörték az emberiséget. Ha ennek következtében sokan ateistákká is válnak. Amikor felállítjuk királyságunkat. mint a miénk az Egy Istenrõl.minden nevelõ ereje alapul. annyira kifárasztották majd a népeket. mit cselekszenek. Ezért el kell söpörnünk az istenhit minden más formáját. Azután minden lehetséges alkalommal cikkeket fogunk közölni. Addigra a kormányformák haszontalan megváltoztatásai. hogy más vallás is legyen. ahogy ma látjuk õket.

7. A hatóság misztikuma. Filozófusaink meg fogják tárgyalni a gójok különbözõ vallásainak minden fogyatékosságát. erkölcstelen és visszataszító irodalmat hívtunk életre. A gój szabadkõmûvesség jövõbeni sorsa. beszédeket. Elveink és módszereink legnagyobb erõssége abban fog rejleni. 16. JEGYZÕKÖNYV Egynapos államcsínyek világszerte. mert azt teljes egészében nem fogja megtudni senki más. cikkeket fognak elkészíteni.. 9. A mi bölcseink. hogy ezek a tervek csak rontottak. 22. 11. de soha nem javítottak az általános viszonyokon. melyek felhasználásával oly módon befolyásoljuk majd a gójok gondolkodását. ahhoz a pártprogramhoz. Haladó szellemûnek és felvilágosultnak ismert országokban szellemtelen. 21. hogy ragyogó ellentétként állítjuk majd párhuzamba õket a halott. 5. melyeket a mi magasztos köreinkbõl fognak terjeszteni. hogy hatásos kontrasztot szolgáltasson azokhoz a beszédekhez. 2.kergették. Kollektivizmus. 12. 4. A nyilvános dicséret jelentõsége. 3. 15. . mint mi. 20. és nem vették észre soha. mint az összes titkos társaság vezetõje. akik elõkészültek arra. 6. 14. Szabadkõmûves páholyok szaporodása. akik soha nem fogjuk merni elárulni annak titkait. 19. 24 15. Szabadkõmûves bölcsek központi kormánytestülete. 13. Az "Azev-taktika".. elpusztult régi társadalmi renddel. Ezt hatalomra jutásunk után egy ideig még támogatni fogjuk. 18. 17. tervezeteket. melyek alapjai az emberi életnek. emlékiratokat. 8. Szabadkõmûvesség. 1. Kivégzések. hogy vezetõi legyenek a gójoknak. 10. 23. de soha senki nem fogja megvitatni a mi hitünket annak igazi szemszögébõl nézve. hogy az általunk megszabott ismeretekre irányítsuk a figyelmet...

Szabadkõmûvesek kivégzése. A büntetések súlyossága. Ha majd mindenütt ugyanarra a napra elõkészített államcsínyek segítségével végérvényesen felállítottuk királyságunkat. Hatalommal való visszaélések elleni intézkedések. Izrael királya. Az egész világ pénze. aki fegyvert fog azért. E célból irgalmatlanul ki fogunk végeztetni mindenkit. A hatósági közegek és bírák liberalizmusa. A világ pátriárkája. Az uralkodó dicsõítése.Áldozatok. miután végképp nyilvánvalóvá lett minden fennálló kormányforma értéktelensége (s addig még nem kis idõ fog elmúlni. hogy szembehelyezkedjék hatalomra-jutásunkkal. A szabadkõmûvesség abszolutizmusa. A már fennállókat ismerjük. talán egész évszázad is). A paranccsal szembeni engedelmesség. A mi helyzetünk. hogy ellenünk ne kerülhessen többé sor összeesküvésekre. A törvény és hatóság presztízsének hanyatlása. A jövõbeni "uralkodó" hatalmának patriarchális "külsõ megnyilvánulása". feladatunknak fogjuk tekinteni. Ugyancsak halállal fogjuk büntetni bármilyen új titkos társaságfélének az alapítását és szervezését. Az erõs joga. hogy gondoskodjunk arról. A törvények világossága és rövidsége a jövõ királyságában. mint az egyetlen jog. ezek szolgálnak és . A bírák korhatára. mint a Kiválasztott Nép. A fellebbezéshez való jog.

Gondoljunk Sulla példájára. azokba be fogjuk vonni mindazokat. amely a mi bölcseinkbõl fog összetevõdni. és ezeken keresztül fogjuk leginkább érvényesíteni befolyásunkat. hogy palástolják a szabadkõmûvesség elõbb említett igazgatóságát. akik arra szolgálnak majd. hanem kötelezettségek vállalásával is igazolja. mindenki más elõtt ismeretlen lesz. így tudomásunk lesz a legtitkosabb politikai összeesküvésekrõl is. A páholyoknak meglesznek a maguk képviselõi.szolgáltak minket. ugyanis ezek a páholyok lesznek legfõbb hírszerzési központjaink. és azok irányítása már kitervezésük napjától kezdve a mi kezünkben lesz. melyek kifejezésre juttatják az államhatalom ellenállhatatlan erejét: nem szabad tekintettel lenni az esetleg elbukó áldozatokra. A gój társadalmakban. ezután azonban fel fogjuk oszlatni õket és tagjaikat Európától távol esõ földrészekre fogjuk számûzni. Az összes páholyt központi igazgatóság alá fogjuk helyezni. noha darabokra tépte a népet. Ezekben a páholyokban fogjuk megkötni azt a csomót. amíg hatalomra nem jutunk. Kormányunk döntései véglegesek. Ennek a jólétnek a megvalósítása kötelessége minden kormánynak. uralmunk középpontjából való számûzetéssel fenyeget. Ugyanígy fogunk eljárni azokkal a nemzsidó szabadkõmûvesekkel is. errõl kizárólag mi fogunk tudni. Az uralom szilárdságának legfõbb biztosítéka a hatalom nimbuszának megerõsítése. félelmet nem ismerõ visszatérése Olaszországba sérthetetlenséggel övezte. akik túl sokat tudnak. megfellebbezhetetlenek lesznek. A nép nem nyúl hozzá ahhoz. Ilyen volt még nem is olyan régen az orosz autokrácia. akinek a haja szálát sem görbítette a vérrel áztatott Olaszország. ellenkezõ módon fogunk eljárni: a világ minden országában szabadkõmûves páholyokat fogunk életre hívni és szaporítani. amelyekben elültettük.Isten akaratára visszavezetendõ sérthetetlenség jelképeit. amely mûködését nemcsak elõjogokkal. nem számítva a pápaságot. a számûzetéstõl való állandó félelemben fogjuk tartani. A páholytagok között lesz a nemzetközi és nemzeti rendõrség úgyszólván . akiket valamilyen okból megkímélünk. és szilárdan megalapoztuk az egyenetlenség és ellenkezés szellemét. pedig azt a vért õ ontotta: Sullát a nép istenítette éppen a hatalma miatt. õk a jövõbeli jólétért szenvednek. akik kimagasló szerepet visznek a közéletben. ilyen nimbusz pedig csak a hatalomnak oly tiszteletet parancsoló hajthatatlanságával teremthetõ meg. amely összeköti egymással az összes forradalmi és liberális elemet. Közben azonban. amely a titkos társaságok minden volt tagját Európából. amely magán hordja a misztikus okokra. és hogy kiadják a jelszavakat és utasításokat. Ezek valamennyi társadalmi rétegbõl kerülnek majd ki. vagy esetleg vihetnek. a rend csak irgalmatlan rendszabályok alkalmazásával állítható helyre. aki merészségével és lelkierejével hipnotizálja. Törvényt fogunk hozni. amely egyetlen komoly ellenfelünk volt a világon. Azokat közülük.

Ha azonban bárhol a világon összeesküvést szõnének. Ez ugyanis lassan hajlamossá teszi õket arra. hogy nemcsak a maga külön rendszabályait alkalmazhatja az ellenszegülõkkel szemben. Titkos társaságokba legkészségesebben szellemi foglalkozásúak. A gójok vagy kíváncsiságból lépnek be a páholyokba. hogy fel kellett kavarnunk. az õ szolgálatuk ugyanis pótolhatatlan számunkra. hogy gondolataik saját csalhatatlanságukból fakadnak. Önök el sem tudják képzelni. vagy abban a reményben. Magától értetõdik. hogy megbontsuk túl nagy összetartását.. melyet mi eszeltünk ki. hogy önteltségükben a legbölcsebb gójok is akaratlan naivitásnak milyen állapotába hozhatók s ugyanakkor milyen könnyû elvenni a bátorságukat a legkisebb kudarccal is. stb. hogy mozgásba hozzák annak a gépnek mechanizmusát. amennyiben a rendõrség abban a helyzetben van. Amennyire a mieink megvetik a külsõ sikert. míg a gójok semmit sem tudnak ezekrõl a dolgokról. s meg nem eshetik velük. általában olyanok. Ha megrázkódtatás éri a világot.. melyek osztogatásában rendkívül bõkezûek vagyunk. hanem a mi sugalmazásaink eredménye. miközben nincsenek is tudatában azoknak és teljességgel meg vannak gyõzõdve arról. A sikert azért engedélyezzük nekik. hogy elképzeléseik megvalósításával pillanatnyilag kielégítsék önteltségüket. hogy nekünk és senki másnak kell irányítanunk a szabadkõmûves tevékenységet. mint legmegbízhatóbb szolgáink egyike. karrieristák. hogy azok segítségével nekik is jut valami a közös koncból. hogy alkalmuk legyen megvalósíthatatlan és megalapozatlan álmodozásaikról nyilvánosság elõtt beszélni. akiket nem lesz nehéz kezelnünk és felhasználnunk arra. mi ismerjük minden történés végsõ célját. egyesek meg azért. hogy kihasználjuk a siker okozta önteltségüket. hogy magukévá tegyék sugalmazásainkat. és csak azt nézik. hogy elgondolásaik soha sem vezethetõk vissza saját kezdeményezésükre. annak élén senki más nem fog állni. és észre sem veszik.minden ügynöke. szomjaznak a siker és taps után. Rendszerint beérik azzal.. hanem a mi tevékenységünket is palástolhatja és ürügyeket szolgáltathat elégedetlenségre. ez azt fogja jelenteni. mert mi tudjuk. hogy keresztülvihessék terveiket. merre vezetünk. annyira készek a gójok bármely tervet is . többnyire könnyelmû emberek lépnek be.. még a cselekvés közvetlen hatását sem ismerik. és szolgai megalázkodásra késztetni õket új sikerek kilátásba helyezésével. hogy kölcsönvegyék másokéit. legyen az akár csak a megszokott taps elmaradása.

és fejük kong az ürességtõl. nem bizonyíték ez arra . Ezt tudva. A szabadelvû törvénymagyarázatokkal megfosztottuk a törvényt tekintélyétõl. hogyha az ember komoly célt akar elérni.. félelmükben még a hittestvérek sem mernek tiltakozni. hogy céljainknak megfelelõen irányítsuk õket. Ha sikerül a gójokat a bárgyú vakságnak ilyen magaslatára vinnünk. nem szabad visszariadni semmiféle eszköztõl. mintha halálukat normális betegség okozná. megõrizte nemzetünket a megsemmisüléstõl. amilyen megvilágításba mi azokat a gój közigazgatás számára helyezzük.a mi eszközeink. Miközben liberalizmust prédikálunk a gójoknak. hiszen a természet a világ teremtése óta egymástól különbözõ egyedeket hoz létre.. valamennyien úgy halnak meg. mint saját magunk. Ilyen módszerekkel a szabadkõmûvességen belül gyökerestõl kiirtottunk minden ellenkezést rendelkezéseinkkel szemben. És mennyire elõrelátók voltak a mi bölcseink a régi idõkben. a saját népünket és ügynökeinket feltétlen engedelmességre szorítjuk. Jobb ezt a véget azok számára siettetni. Ráültettük õket annak a gondolatnak a vesszõparipájára. hogy aránylag kevés áldozatunk volt. akik akadályozzák mûvünket. a mû megalkotói számára. mégpedig pontosan azért. persze a mieink közül is sokakat fel kellett áldoznunk. ahogy mi elõírjuk nekik. mennyire fejletlen az õ értelmük a miénkhez képest? Fõleg ez az. amilyenrõl még csak nem is álmodhattak. hogy ez a vesszõparipa nyilvánvalóan ellenkezik a természet legfontosabb törvényeivel. Befolyásunkra a lehetõ legkisebb mértékre korlátozódott a gójok törvényeinek végrehajtása. Ez a lelki sajátosságuk lényegesen megkönnyíti számunkra azt a feladatot. Látszatra tigrisek. csakhogy sikerük legyen. Még . hogy egyéniségeket alkosson. A halál minden ember életének elkerülhetetlen vége. bár látszatra semmi közünk hozzájuk. hogy azt a hittestvéreken kívül senki még csak nem is gyaníthatja soha. amikor azt mondták. lelkük azonban birkalélek. akiket a cél érdekében fel kell áldozni. Oly módon végzünk a szabadkõmûvesekkel . A legfontosabb és elvi jelentõségû ügyekben és kérdésekben a bírák úgy döntenek. akik természetesen . Mi nem számoltuk a gój barmok ivadékainak áldozatait. továbbá újságnyilatkozatok vagy egyéb eszközök segítségével.ha arra szükség van -. ennek árán azonban már most olyan helyzetet biztosítottunk a mieinknek a földön. Ezt olyan személyek segítségével érjük el. és úgy látják az ügyeket.. és nem szabad megszámolni azokat. hogy az egyéniségnek fel kell olvadnia a kollektivizmus jelképes egységében. Soha nem volt és soha nem is lesz annyi eszük.méghozzá megdöbbentõen világos bizonyíték -.feláldozni. még halálos ítéletünk áldozatai maguk sem. Az. ami szavatolja sikerünket..

hogy egy kérdés bizonyos elintézési módjának mi lehet a célja. Ha majd elkövetkezik nyílt uralmunk ideje. az lesz. A fõ jellemvonás. de nem a közélet terén. világos. a jogszolgáltatás arra való.esetleg nagyobb büntetés. akikre lesújt a büntetés . de nem látnak semmit maguk elõtt. még kevésbé képesek hasznosítani a maguk számára annak elõrelátását. és nem találnak fel semmit (legfeljebb talán anyagi dolgokat). ez mindenütt hanyagsághoz vezet. Ilyen tulajdonságok kimutatása helyénvaló lehet a magánéletben. mint amilyet megérdemelnek -. Hatalmunk nimbusza megköveteli. melyek nem engedik meg. Ebbõl világos. hogy legfõbb tekintélyének egyéni haszon kedvéért történõ legkisebb csorbítását is megfelelõ.. hogy vezessük és uraljuk a világot. a törvényellenes eljárás vagy hatalommal való visszaélés egyetlen esetét sem fogjuk példás büntetés nélkül hagyni. újjá fogunk alakítani minden törvényhozást. Valamennyi törvényünk rövid. hogy nem akad majd senki. mivel mindenki . elv és törvény kedvéért. amely végig fog vonulni rajtuk. hogy ostoba könyörületességet gyakoroljanak. melyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk. úgyhogy mindenki tökéletesen meg fogja tudni érteni õket. és magasabbrendû emberi mivoltunkat a gójok állati értelmével szemben.felelõs lesz a legfõbb kormányhatalom képviselõjének. hogy megsértik az igazságosság legfõbb elvét. akinek kedve lenne túllépni hatáskörét. katonáknak fognak számítani. Az e legfõbb hatóságnak alárendeltek hatalmi visszaéléseit oly irgalmatlan büntetésekkel fogjuk sújtani.mindezek a bajok meg fognak szûnni a szigorú büntetés legelsõ példái után. amikor bemutathatjuk uralmunk áldásait. nem pedig a bíró lelki tulajdonságainak kinyilvánítására. Szigorúan szemmel fogjuk tartani a közigazgatás tevékenységét. A gójok teljességgel baromi eszüknél fogva képtelenek hasznát venni az elemzésnek és megfigyelésnek. amelytõl az államgépezet sima mûködése függ. Azok. az az idõ. Szemük ugyan nyitva van. Bíráink 55 éves korukon túl nem fognak . akik elesnek a közigazgatás harcmezején az államhatalom. közigazgatási tisztviselõk hivatali vétségeinek kölcsönös eltussolása . s ezt az elvet grandiózus tökélyre fogjuk vinni. Így például bíráink tudni fogják. mely nevelési alapja az emberi életnek. azaz kegyetlen büntetésekkel toroljuk meg. hogy botlásokért kiszabott büntetésekkel példásan oktassa az embereket.szenátorok és magasabb állású közigazgatási tisztviselõk is elfogadják tanácsainkat. hogy a természet magajelölt ki minket arra.. tartós lesz. Ez a különbség a gójok gondolkozási képessége és a mi gondolkozási képességünk között láthatóan fémjelzi azt a pozíciót.egészen a legalsóbb közegig . hogy az államkocsi gyeplõit tartók közül bárki is letérjen a közélet útjáról a maga privát mellékútjaira. valahányszor hajlamosak arra. hogy engedelmességet követelnek parancsainkkal szemben. mindenféle magyarázatok nélkül. ha ugyanis ebben hanyagság üti fel a fejét. Akkor aztán meg fog szûnni minden visszaélés. Bûntények eltitkolása.

és nehezebben tudják alávetni magukat új irányvonalaknak. melyet el kell látniuk. aminek következtében annál jobban meg fognak hajolni akaratunk elõtt: annak. nem pedig abban. Ilyen állásokat kizárólag olyanoknak fogunk juttatni. hogy az állam nevelési tervének rovására a liberalizmus megnyilvánulásairól álmodjanak. A fiatal bírónemzedéket arra a nézetre fogjuk nevelni. milyen célra is létesítették azokat. mert ily módon biztosíthatjuk a bírói testület tagjainak rugalmas kicserélését. mert a jelenlegi uralkodók a bírák kinevezésénél elmulasztják beléjük vésni a kötelezettségérzetet. elsõsorban az a válaszom. hogy a világ minden pénze a mi kezünkben fog összpontosulni. Általában csakis olyanokat fogunk kiválasztani bírónak. hogy megengedhetetlen bármiféle visszaélés. mindenfajta elégedetlenséget. másodsorban pedig meg kell jegyeznem. aki meg akarja tartani állását. és mindenkit hozzá fog kötni a kormány érdekeihez. saját tisztviselõik tevékenységével. amelyet elveszítenek. amelyekkel az államrendszerünk számára szükséges alárendelt tisztviselõk kiképzése összefügg. Hadd vonjunk le kormányunk számára még egy tanulságot azokból az eredményekbõl. minthogy nincs helyes elképzelésük hivatásukról.szolgálatot teljesíteni. Ahogy a vadállat útjukra küldi kölykeit. Ezért döntik romlásba kormányaikat saját erõik. Manapság a gójok bírái kíméletesek mindenféle bûntény elbírálásánál. 63 amint sok gój manapság ezt képzeli feladatának. elõször azért. Arra a lehetséges ellenvetésre. hogy felvilágosítanák õket. Ki fogjuk irtani a liberalizmust kormányunknak mindazokból a fontos stratégiai állásából. ez figyelmen kívül fog hagyni minden zúgolódást. s ezért minden egyes rendeletünkben tiszteletben fogják tartani és feltétlenül végre fogják hajtani legfelsõbb akaratunkat. hogy büntessenek és alkalmazzák a törvényeket. tehát nem a mi kormányunk az. vakon kell majd engedelmeskednie. akiket kitanítottunk a közigazgatási szolgálatra. és ezek bármilyen . hogy szétrobbantsa a kollektív szolidaritást. a gójok jó jövedelmezõ állásokat juttatnak alattvalóiknak anélkül. és nem teszik tudatossá bennük azt a feladatot. hogy kiérdemelje azt. hogy az öreg tisztviselõk nyugdíjaztatása sokba fog kerülni az államkincstárnak. másodszor pedig azért. mert öreg emberek makacsabbul ragaszkodnak elõítéletekhez. A személyek kicserélésének ez a módszere arra is szolgál majd. akik pontosan tudják. amely megzavarhatná az alattvalók között létesített rendet. hogy feladatuk abban áll. hogy zsákmány után járjanak. amelyekre az ilyen cselekvés vezet. hogy majd juttatunk nekik valamilyen privát munkát ahelyett. mert sorsuk a kormánytól fog függeni. Abszolutizmusunk minden tekintetben vaskövetkezetes lesz. amelynek tartania kell a költségektõl.

ami erõsebb. hogy ez elejét fogja venni az ilyen esetek megismétlõdésének. hogy istenítéssel határos hódolattal el fogják ismerni uralkodónk önkényuralmát. Azoknak a száma azonban. Ezzel kizárólag mi fogunk rendelkezni . a kötelességteljesítés kikényszerítésének joga egyenesen kötelezettsége az olyan kormánynak. a rossz példás megbüntetésében ugyanis nagy nevelési feladat rejlik. Annyira el fogja tölteni õket az a gondolat. egyúttal pedig olyan példás büntetést fogunk mérni a bíróra. mint az uralkodóhoz való kapcsolataival. mi magunk fogjuk hatálytalanítani a döntést. Amint látják. hogy a nép arra a gondolatra jusson. az alattvalók egymás közötti kapcsolataival éppúgy. akik uralkodnak -. Politikánk titkai tekintetében ugyanis a világ népei mindig csak kiskorú gyerekek voltak. hogy mindent elrendeztünk életükben. akik rést ütnek a fennálló rendben. amiért nem értette meg kötelességét és kinevezésének célját. egymás közötti vetélkedése követelt. Amikor Izrael királya a fejére teszi az Európa által felkínált koronát. hogy az emberiséget a természet által meghatározott rend. Saját nemzetünk és alattvalóink atyát fognak látni benne. A világon minden valamilyen alárendeltségi állapotban van. különösen ha arra a meggyõzõdésre jutnak. Ismétlem. hogy semmiképp sem nélkülözhetik gondoskodását és irányítását. ahogy bölcs szülõk teszik.vagyis azok. Ha pedig mégis elõfordul ilyesmi. akkor körülményeknek vagy saját belsõ mivoltának. ugyanis joga van jó kormánytól jó tisztviselõket elvárni. El fogjuk törölni a fellebbezési jogot.megnyilvánulását példás büntetésekkel el fogja fojtani. akiket a századok folyamán a gój kormányok nagyzási mániája. jogra és kötelességre alapítom kényuralmunkat. És így a jó érdekében mi leszünk ez az erõsebb valami. hanem vakon végrehajtják az õ parancsait. hogy azt arra használja fel. szorosan szemmel kell tartanunk õket. Örülni fognak. minden lépésükkel. akiket szükségszerûen fel kell majd áldoznia. ha békében és nyugalomban akarnak élni. akik kötelességtudatra és engedelmességre akarják nevelni gyermekeiket. A mi királyunk állandó érintkezésben lesz az emberekkel. Megadatott neki az erõsebb joga. hogy általunk kinevezett bírák helytelen döntést is hozhatnak. a szónoki emelvényrõl beszédeket fog intézni hozzájuk. ha nem az embereknek van alárendelve. hogy a nép meg legyen elégedve velünk. amelyeknek híre még ugyanabban az órában el fog terjedni az egész világon. Habozás nélkül fel kell áldoznunk egyéneket. mert nem szabad megengednünk. sohasem fogja elérni azoknak az áldozatoknak a számát. Uralkodónk részérõl kormányunk patriarkális atyai gyámságnak fog látszani. azaz az alárendeltség felé vezesse.. a világ pátriárkája lesz. mindenesetben annak. mindig tudatában kell lennünk annak. hogy tisztviselõink nem saját kényük-kedvük szerint járnak el. akárcsak kormányaik. amely alattvalóinak atyja. hogy ismernünk kell tisztviselõink minden lépését.. aki törõdik minden szükségletükkel. .

Oktatás és hivatás. 10. Hogy hatálytalanítsuk a kollektív erõket a miénk kivételével. 5.1. 14. Különös elõvigyázatossággal fogjuk kinevezni õket és állásuk olyan természetû lesz. ami a politikával függ össze. el fogjuk erõtleníteni a kollektivizmus elsõ fokozatát . 20. 7. eltemetkezve a politikai kérdésekben. 19. 24 16. Ki fogjuk zárni a tantervbõl az államjogot és minden egyebet. 17. . Ezekbõl a tárgyakból csupán néhány tucatnyi személy fog oktatásban részesülni. Az egyetemeknek nem szabad majd többé pulyákat világgá ereszteniük elõadótermeikbõl. A tanszabadság eltörlése. 22. hogy új irányvonalakat szabunk meg számukra. JEGYZÕKÖNYV Az egyetemek elerõtlenítése. 16. 6. akiket kiváló képességeikre való tekintettel a beavatottak közül fogunk kiválasztani. 2. 21. Szemléltetõ leckék tanítása. mint valami komédiát vagy tragédiát. 12.az egyetemeket azáltal. Önálló gondolkozás. melyektõl egy jottányit sem térhetnek majd el büntetlenül. Az uralkodó" tekintélyének hirdetése az iskolákban. 9. melyekhez már apáik sem értettek. 3. 4. A klasszicizmus helyettesítése. 18. Új elméletek. 23. 15. 11. 8. akik úgy kotyvasztanak alkotmányterveket. hogy teljesen a mi kormányunktól függjenek. Pontosan kidolgozott titkos munkatervekkel fogjuk elõkészíteni feladatukra az egyetemek tisztviselõit és tanárait. 13.

hogy magasabb társadalmi rétegbe küzdjék fel magukat. melyek nem kívánatosak számunkra. amelyek a gój kormányok hibáit mutatják be. tetteirõl és valamennyi jótékony kezdeményezésérõl. Ki fogjuk radírozni az emberek emlékezetébõl az elmúlt századok mindama tényeit. melyek ragályként terjesztik a rosszat. . Minden társadalmi rétegnek szigorúan körülhatárolt oktatást kell kapnia az életben való rendeltetésének és munkájának megfelelõen.és szakmabeliek számára. Ezeket az elméleteket vallási dogma szintjére fogjuk emelni mintegy átmenetképpen saját hitünk felé. akiknek születésüknél vagy foglalkozásuknál fogva ott van a helyük. szükség van arra. ahol ilyen módon csak meg fosztják állásaiktól azokat. hogy az alattvalók mélyen a szívükbe és gondolataikba zárják azt. mindenféle zavaró tantárgyat el fogunk távolítani a tantervbõl és az ifjúságot az államhatalom engedelmes gyermekeivé fogjuk tenni. Mihelyt azonban hatalomra kerültünk. amelyek oly ragyogóan tönkretették államrendjüket. hogy uralkodásának ideje alatt az iskolákban és a vásártereken az egész nemzetet kioktassák jelentõségérõl. mint valamely klubban. és csak azokat fogjuk meghagyni. de a legnagyobb õrültség ilyen ritka. akik mint a béke és nyugalom támaszát és reményét. aki uralkodik. a népek egymás közötti kapcsolatai. végül pedig a világnak még ki nem nyilatkoztatott. Mindenkorú tanulóknak joguk lesz szüleikkel együtt összegyûlni a nevelõintézetekben. Ezt a programot külön terv szerint fogjuk összeállítani a különbözõ hivatás. Önök maguk is tudják. Ahhoz. a jó példákból levonandó szabályokról. a rossz és önzõ példák kerülése. új elméletek filozófiájáról.Ha az emberek tág körének helytelenül irányított politikai ismeretei vannak. A kérdés ilyen kezelése különösen fontos. szeretik azt. semmiképp sem fogjuk egy kaptafára hûlni az oktatást. alkalomszerû tehetségek kedvéért tehetségtelen embereket is nem nekik való pozícióba engedni. ahol is több a rossz.a jövõ programjának tanulmányozásával fogjuk helyettesíteni. ahogy önök maguk is láthatják a gójok példáján. ez utópista álmodozókat és rossz alattvalókat eredményez. mint a jó példa . az ösztönszerû viszonyokból adódó korlátozásokról. akik megengedték ezt a kiáltó abszurditást. A rendkívüli tehetséggel megáldottak mindig értették és ezen túl is fognak érteni ahhoz. a társadalmi rendbõl adódó kötelességek. Meg fogunk szüntetni minden tanszabadságot. aki uralkodik. hogy mire vezetett ez a gójoknál. akiket mind ilyen irányban neveltek. A klasszicizmust-mint általában a régi történelem tanulmányozásának minden formáját. Tanterveink elõterében ilyen és hasonló nevelõ-hatású kérdések tanulmányozása fog állni: a gyakorlati élettel kapcsolatos ügyek. Ezeken a leginkább ünnepnapokon tartandó gyûléseken a tanítók látszólag szabad elõadásokat fognak tartani az emberi kapcsolatok kérdéseirõl. Fel kell vennünk oktatásunkba mindazokat az alapelveket.

Sok évszázadnyi tapasztalatból tudjuk. Kémkedés a kahal mintájára. 23. mindenféle korban lévõ emberre alkalmazható. 14. 1. miután eddig már amúgy is saját szempontunkból hasznos tárgyakra és eszmékre irányítottuk az emberek gondolkozását. Bourgeois. 20. JEGYZÕKÖNYV Ügyképviselet. hogy tunya. ezért el fogjuk fojtani. 24 17. 8. engedelmes barmokat csináljon a gójokból. bár természetesen különbözõ módszerekkel. mely egyformán eredményesen. 19.Hogy teljessé tegye jelen. A rendõrség szervezete. hogy az emberek eszmék szerint élnek és azoktól vezéreltetik magukat. ismertetni fogom önök elõtt ezeknek az elméleteknek alapelveit. .és jövõbeli cselekvési tervünkrõl szóló fejtegetéseimet. Hogyan kell harcolni a meglévõ egyház ellen? A kortárs sajtó feladata. 9. 7. 15. 17. 4. 18. 11. s hogy ezeket az eszméket leginkább nevelés útján teszik magukévá. A hatalommal való visszaélés. 3. 10. 5. Franciaországban egyik legjobb ügynökünk. A pápai udvar. A zsidók királya. 6. már nyilvánosságra is hozott szemléltetõ leckékre alapozott új tantervet. 12. A lelkiismeret szabadsága. 21.. mint az egyház pátriárkája. ha azt ábra formájában bemutatják nekik. 16. A gondolkodási készség megfékezésének rendszere már érvényesül az úgynevezett szemléltetõ leckékkel történõ tanításban. és saját használatunkra lefoglalni az önálló gondolkozás utolsó szikráját is.. akik csak akkor alkothatnak maguknak fogalmat valamirõl. 13. A gój papság befolyása. Önkéntes rendõrök. Ennek az a célja. 22. 2.

mintha elejét akarnánk venni a vérrontásnak. elfogulatlan védelmet fogunk megteremteni. Ezzel az ürüggyel be fogunk nyomulni a pápai udvar legbelsejébe. egy láthatatlan kéz ujja a Vatikán felé fogja irányítani a nemzeteket. az ügyvédeknek sem lesz joguk személyesen érintkezni a peres felekkel. mennyiben szolgálja a közjót. Ha azonban a nemzetek rávetik magukat. Honoráriumot kapnak majd tekintet nélkül arra. Rendszerint semmiféle ügyben nem utasítják vissza a védelem elvállalását. Ilyenképpen törvénykezési ügyek egyszerû elõadói lesznek az igazság szolgálatában és ellensúlyként az ügyésszel szemben. amíg teljesen meg nem törtük a pápaság hatalmát. hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét s így meghiúsítsuk földi küldetését. A nemzsidó papságnak a világ népeire gyakorolt befolyása napról-napra csökken. Ez mellesleg véget fog vetni annak a jelenleg dívó korrupt gyakorlatnak is. amelyet nem személyi érdek. Régi szokásuknak megfelelõen minden ügynél azt nézik. akiknek nincsenek elveik. s akik mindenütt személytelen. és nem azt. de korai volna errõl most beszélni. konok embereket produkál. evégett felhasználva a jogtudomány legjelentéktelenebb szõrszálhasogatásait is. mit ér a védelem szempontjából. Ily módon tisztességes. hogy befolyásuk olyan arányban csökkenjen. Régtõl fogva azon vagyunk. kegyetlen. mindenáron felmentõ ítéletet igyekeznek elérni. hogy az ügyvédek egymás közti megegyezés alapján csak azt a peres felet engedik nyerni. Ha majd elérkezik a pápai udvar végleges elpusztításának ideje. merõn legális álláspontot foglalnak el. a végrehajtó közszolgálat területére korlátozva az ügyvédi tevékenységet. Ami a többi vallást illeti. Ezért szûk határok közé fogjuk szorítani ezt a foglalkozást. ahogy azelõtt növekedett. csupán a bíróság részérõl fognak nekik ügyeket kiutalni. Ez le fogja rövidíteni a bírósági tárgyalásokat. s ez által demoralizálják az igazságszolgáltatást. Mint a bíráknak. A papi uralmat és a papokat olyan szûk korlátok közé fogjuk szorítani. mi majd a pápa védelmezõinek képében lépünk fel. azokkal még könnyebb dolgunk lesz. ezeket pedig jelentések és ügyiratok alapján fogják tanulmányozni. úgyhogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának pillanatától.Az ügyvédi foglalkozás hideg. és nem fogjuk elhagyni mindaddig. aki többet fizet. milyen eredménnyel látják el a védelmet. hanem meggyõzõdés vezérel. amely ezekben a napokban még nagy akadályt jelenthet számunkra. Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát. aki a felperes álláspontjának elõadója lesz. . Ügyfeleik védelmét azok bírósági kihallgatása után fogják ellátni a felmerült tényeknek megfelelõen.

hogy megfigyelés alatt tartsa a többieket. tehetetlenségét. stb. szintén vád alá fogjuk helyezni és eltitkolás címén felelõsségre vonni. hogy ne harapóddzanak el a visszaélések ezzel a joggal. akikrõl megfigyelték. hogy hitszakadást idézzünk elõ. ugyanúgy az egész világra kiterjedõ királyságunkban is valamennyi alattvalónknak eleget kell majd tennie annak a kötelességének. még ha azok saját családtagjaik is. Az alaptalan feljelentéseket mindamellett kegyet-lenül meg fogjuk büntetni. nyomdatulajdonosok. mindig erõsen rosszindulatú szavakat használva.. amikor a fiatalságot még a hagyományos vallásokban neveljük. lakájok. hogy ilyen . vagy olyanokat. csak tanúsítani és jelenteni fog: jelentéseinek és letartóztatásainak helybenhagyása a rendõrségi ügyek ellenõrzésével megbízott felelõs személyek csoportjától fog függni. könyvkereskedõk. amit politikai ügyekkel kapcsolatban láttak vagy hallottak. Ahogy manapság testvéreink kötelesek saját kockázatukra feljelenteni a kahalnak a hitehagyókat. hogy bíráljuk õket azzal a céllal. hanem azzal fogunk harcolni ellenük. a tisztviselõk közül. csak akadályozza a kormányokat tisztánlátásukban. Abban a közbeesõ idõben azonban. tehát minden hatalom nélküli rendõrség lesz. akik nem tesznek feljelentést arról. ami ellenkezik a kahallal. mielõtt majd saját hitünkre tanítjuk. kocsi-sok. közül. Ügynökeinket egyaránt fogjuk kiválasztani a magasabb és az alsóbb társadalmi rétegekbõl. munkások. és kiadók.. Tudomásunk lesz mindenrõl hivatalos rendõrség segítsége nélkül is.A zsidók királya lesz a világ igazi pápája. Mivel az ezekbõl összetevõdõ testületnek nem lesznek jogai és az nem lesz felhatalmazva arra.. aki annak megszemélyesítése száz kezünkben tartjuk majd a társadalmi élet gépezetének rugóit. akik szórakozással töltötték idejüket. hanem érdem. Mostani sajtónk általában továbbra is ki fogja pellengérezni a gójok államvezetését. egy nemzetközi egyház pátriárkája. míg a tényleges letartóztatásokat a csendõrség és a városi rendõrség hajtja majd végre. a szerkesztõk. ez különben azzal a hatáskörrel. amellyel a gójok használatára felruháztuk. ahogy ehhez csak a mi tehetséges törzsünk lángelméje ért. nem fogunk nyíltan hozzányúlni az egyházakhoz. Tervünk értelmében az államnak teendõ önkéntes szolgálat elvébõl kifolyólag kötelességének fogja érezni alattvalóinknak egyharmada. Királyságunk Visnu istenség apológiája lesz. hogy minden módon csökkentse tekintélyüket úgy. ha beigazolódik bûnösségük ebben a bûncselekményben. Azokat. hogy elkövettek valamit. vallásait. alkalmazottak és kereskedõk.. hogy saját felelõsségére járjon el. Akkor majd nem lesz szégyen kémnek és besúgónak lenni. mindegyikben egyet.

10. 7. 8. mint amilyenek: makacs önhittség. egyszóval mindazt. 6.irányban szolgálja az államot. 15. színleges zûrzavarokat fogunk elõidézni vagy gondoskodni fogunk . 19. A zsidók királyának titkos védelme. hogy a megfelelõ közegeket olyan helyre állítjuk. ahol alkalmuk van bomlasztó tevékenységük során kifejteni és érvényesíteni rossz hajlamaikat. 21. amelyek zûrzavart okoztak közigazgatásuk kellõs közepén? Az ezt elõidézõ módszerek között a legfontosabbak közé tartozik. 18. Összeesküvések belülrõl történõ megfigyelése. 17. JEGYZÕKÖNYV Titkos védelmi rendszabályok. 1. 22. 11. a hatalom felelõtlen gyakorlása. 20. 12. hogy megszigorítsuk a titkos védelmi rendszabályokat (a legvégzetesebb méreg az államhatalom tekintélye számára). 2. megvesztegetést. az ember emberfeletti jogairól szóló elméleteink segítségével beleplántáltunk a gójok szokásaiba.a hatalom pusztulása. 16. Ha szükségessé válik számunkra. 14. Nyílt titkos védelem . Letartóztatás az elsõ gyanú esetén. 24 18. Másképp hogyan is szaporíthattuk volna el annyira ezeket a bajokat. 5. elsõsorban és mindenek felett pedig a megvesztegethetõség. erõszakoskodást. 3. 23. Ez a feljelentõ szervezet ki fog irtani minden hatalmi visszaélést. 4. A hatalom misztikus tekintélye. 9. 13. amit tanácsadóink útján.

Ezt ürügyül fogjuk felhasználni házkutatásokra és felügyelet gyakorlására a gój rendõrség kötelékeiben elhelyezett ügynökeink segítségével. mert tõle függ minden rend a nép mindennapi életében. hogy az eljut rendeltetési helyére és következésképpen a király maga bírálja el. nyájunk vak birkáival. mert még a gondolatát sem fogjuk megengedni annak. Önök tudják. akik néhány szabadelvû szólammal könnyen rábírhatók bûntettek elkövetésére. és így semmivé fogjuk tenni az államhatalomhoz fûzött várakozásokat. ahogy a gójok tették és teszik. Ezt a becsületes magatartást látva. hogy a nép meggyõzõdésbõl így . hogy vele áll vagy bukik az állam minden polgárának jóléte. amellyel nem birkózhatna meg és amely elõl kénytelen lenne elrejtõzni. Ha uralkodónk a nép között mutatkozik.. Ha megengednénk ezt a gondolatot. amíg nem ragadtatják magukat valamilyen szembeszökõ tettre. hogy nyílt védelmi rendszabályokat jelentenek be. és nõk tömege fogja körülvenni. Ez a többiekre is példaként fog hatni.. Nem szabad elfelejteni. Mivel a legtöbb összeesküvõ kalandvágyból és a dicsekvés kedvéért cselekszik. hogy sor kerüljön az elégedetlenségnek valamilyen megnyilvánulására.mintha a rend kedvéért történne . hogy gyakran hajtattunk végre ellenük merényleteket ügynökeinkkel. akik rokonszenveznek kijelentéseikkel.vissza fogják tartani a többieket. mindig látszólag kíváncsi férfiak. az elsõ sorokban állóknak át kell venniük a kérvényt és azt a kérvényezõ szeme láttára át kell adniuk az uralkodónak. az alattvalók tiszteletben fogják tartani. hogy mindenki láthassa.. A mi uralkodóinkat csak egészen jelentéktelen õrség fogja titokban õrizni. hogy beismerjék gyengeségüket azzal. vagy .arról. mégpedig nem távoli idõpontra. Ha kérvényezõ jelenik meg a tömegben. A királynak nyílt hatalmi eszközökkel történõ megvédése gyengeségre utal hatalmának megszervezésében.ami még rosszabb . hogy ne tülekedjenek. hogy a gój királyok tekintélyét azzal romboltuk le. ha nem is az uralkodónkét. ha gyakran fedez fel saját maga ellen irányuló összeesküvéseket: ez ugyanis arra enged következtetni. de mindenesetre a dinasztiájáét.igazságtalanságának. hogy az államhatalom rovására megy. akkor e ténybõl kifolyólag halálos ítéletet írnánk alá. E szónokok köré fognak gyûlni mindazok. addig csupán megfigyelõket fogunk elhelyezni közöttük. hogy olyan zendülés támadhatna ellene. melynek jó szónokok fognak kifejezést adni. nem fogunk hozzájuk nyúlni. akik mintegy véletlenül az elsõ sorokat foglalják el körülötte és . Kényszerítettük az uralkodókat. A hatalom nimbuszának fenntartása megköveteli.. hacsak politikai színezetet adunk ezeknek a bûntetteknek. hogy uralkodónk kizárólag a nemzet javára használja hatalmát és semmiképpen sem dinasztikus célokra. és védelmezni fogják annak elismerésével. Szigorúan meg fogjuk õrizni azt a látszatot. hogy a kormány tudatában van saját gyengeségének.

Zendülés. ha helyt adunk bizonyos merészség érvényesülésének .mindenki azt hiszi. 4. 16. 13. lesik a pillanatot. 7. És még a kormányok sem értenek mindig az igazi politikához. 20. 8. 1. akik valamilyen politikai vétség vagy bûntett elkövetésének gyanújában állnak.. 12. 15. 19. vagy "Majd megtudja a király!" Nyílt védelmi rendszabályok bevezetésével elvész a hatalom misztikus tekintélye: márpedig. de éppen ez tette lehetõvé számunkra. 18. 9.beszélhessen: "Bezzeg csak tudna róla a király!". A mi uralmunk alatt a bûnözõket már az elsõ többé-kevésbé jól megalapozott gyanú esetén fogják letartóztatni. 10. és ha kedvezõ az alkalom. 5. az ilyen ügyekben ugyanis a szó szoros értelmében irgalmatlanok leszünk. hogy megfigyeljük azokat a következményeket. melyekhez a kormányon kívül nem érthet senki. 2. 14. 21. 23. 22. hogy merényletet kövessenek el az uralmon lévõk ellen. a forradalmárok tudatára ébrednek erejüknek. akik beleártják magukat olyan dolgokba. Politikai bûnök vád alá helyezése. 11. 24 19. hogy esetleges tévedéstõl való félelembõl szökésre legyen alkalmuk olyan személyeknek. Politikai téren ugyan nem fogunk megengedni semmiféle önálló kontárkodást. A politikai bûnök hirdetése.. 3. nem engedhetjük meg. 17. amelyekkel náluk a nyílt biztonsági rendszabályok jártak. hogy nagy fokban rendelkezik ezzel a tulajdonsággal -. de bátorítani fogjuk mindenféle jelentések és elõterjesztések . Ha közönséges bûnügyekben éppenséggel megengedhetõ is a tett indítóokainak figyelembevétele. JEGYZÕKÖNYV Kérelmek és tervezetek benyújtásának joga. A gójoknak ugyan mást prédikáltunk. nincs semmi mentség olyanok számára. 6.

1. Hogy a politikai bûncselekmények elkövetõit ne tiszteljék többé hõsökként.annak érdekében. mert nem ismeri annak erejét és jelentõségét. hogy visszatartsuk a gójokat attól. amelyek azt javasolják. aki helytelenül ítél. 22. 10. 5. melyet a forradalmárok állítólag magukra vállaltak a közjó gondolatáért. 20. s ezt éppúgy meg fogja bélyegezni. 17. 19. amelyek a nép helyzetének megjavítását célozzák. Az ünnepélyes kinyilvánítás el- . mihelyt meglátnak egy elefántot. A közvélemény akkor kapcsolatba fogja hozni a bûncselekményeknek ezt a csoportját azzal a megvetéssel. vagy bölcs megcáfolásunkkal be fogjuk bizonyítani a rövidlátását annak. hogy ilyen eszközökkel küzdjenek a zendülõk ellen. 6. és farkukat fogják csóválni. 9. A kérdés ilyen beállításával megsokszoroztuk a szabadelvûek számát és gójok ezreit hoztuk birkanyájunk soraiba. Államkincstár.nem ami a rendõrséget. hogy a sajtóban és beszédekben. amelyeknek vagy eleget fogunk tenni. 8. 7. 24 2O. az öleb csak azért ugat az elefántra. hogy a kormány vizsgáljon meg tervezeteket. 15. 16. valamint ügyesen összeállított iskolai történelemkönyvekben dicsõítettük azt a mártíromságot. hanem ami a közvéleményt illeti -. amellyel a közönséges bûncselekményeket ítéli el. amely jól meg van szervezve . 4. mint amikor az öleb megugatja az elefántot. 14. 13. JEGYZÕKÖNYV Pénzügyi program. Olyan kormány szemszögébõl nézve. tolvajokkal. s az ölebek máris abba fogják hagyni az ugatást. értékpapírok és valutastagnálás. ez fel fogja tárni elõttünk alattvalóink bajait és kíváncsiságait. Ez volt az oka annak. Progresszív adózás. 11.benyújtását. A zendülésre való uszítás semmi egyéb.és remélem sikerrel . 3. Az elszámolás módszere. 18. Elegendõ szemléltetõ példával megmutatni kettõjük viszonylagos jelentõségét. Progresszív illeték. 23. 2. Minden tõlünk telhetõt megtettünk . gyilkosokkal és mindenféle más visszataszító és piszkos bûntettek elkövetõivel együtt fogjuk õket a vádlottak padjára ültetni. 21. 12.

Ha majd uralomra kerülünk. ami senkit sem fog szorongatott helyzetbe hozni vagy tönkretenni. amit teszünk. Ma a pénzügyi programmal fogunk foglalkozni. A munkaerõ költségének szabványa. mikor azt mondtam. hogy a néptömegeket érzékenyen megterhelje adókkal. hogy minden. hangsúlyozom. Állami kölcsönök. mégiscsak elõ kell teremteni az ehhez szükséges pénzeket. Valutaügy. Kormányunk ezért különleges óvatossággal fogja kidolgozni az igazságos adózási módszert. emlékezetükbe idézem. melyet beszámolóm végére hagytam. Egyszázalékos kamat széria. Költségvetés. mivel az állam szavatolja vagyonuk többi részének biztonságos birtoklását és a tisztességes nyereséghez valójogot. A gazdagoknak tudatában kell lenniük annak. hogy már céloztam erre a kérdésre. A tõke stagnálása. Mivel azonban az államszervezet fenntartása sokba kerül. Kormányunk abból a feltevésbõl fog kiindulni. szabadkõmûves ügynökök. hogy a szükséges adópénzek legjobban progresszív vagyonadóval teremthetõk elõ. mert ez terveink legnehezebb és döntõ része. Ipari részvények. Törvényben biztosított joga lesz bármilyen pénzösszeget bevonni. lényegileg a pénzen fordul meg. a vagyon feletti ellenõrzés . hogy kötelességük feleslegük egy részét az állam rendelkezésére bocsátani. A gójok uralkodói: udvaroncok és kivételezés. tisztességes nyereségrõl beszélek. autokrata kormányunk önfenntartási okokból el fogja kerülni. Ebbõl következik.törlése. Mielõtt rátérek a részletekre. hogy a nép atyjának és oltalmazójának szerepét játssza. Aranyszabvány. mintegy megkoronázása azoknak. Ennek megfelelõen a vagyon bizonyos százalékarányát fogják adóként fizetni. arra való tekintettel. hogy az államban minden a királyé (ami könnyen megvalósítható). hogy szabályozza a pénzforgalmat az államban.

A szegényekre kivetett adó magában rejti a forradalom csíráját. mert az idõ megérett rá .államvagyonukat. Ennek a szociális reformnak felülrõl kell jönnie. ha nem így lenne. Az ilyen intézkedések arra vezetnek majd. és kárára van az államnak. hiszen az államban minden az õ családi öröksége. mert zavart és elégedetlenséget okoz a gójok között. Ez a bejelentés csak bizonyos meghatározott összegtõl felfelé lesz kötelezõ. Az az erõ. köteles lesz az adó után kamatot fizetni az illetõ összeg átruházásának pillanatától addig az idõpontig. teljes számadást fognak kapni adópénzeik rendeltetésérõl. A vagyonátruházásokról kiállított okmányokat a régi és az új tulajdonos családi és utónevének valamint állandó lakhelyének feltüntetésével hetenként be kell majd mutatni a helybeli adóhivatalban. Mindenki. hogy az ezek megvalósításához szükséges pénzt a gazdagok fizetik. mert látni fogja. akiket az állam fog eltartani állami tisztségeket kell viselniük vagy dolgozniuk kell ahhoz. A tõkével százalékos arányban növekedõ adó sokkal nagyobb jövedelmet fog hozni. Az uralkodó rokonainak . akik nem érzik a terhet. kivéve azokat az összegeket. s ennek érdekében a tõkéseknek le kell adniuk jövedelmük egy részét az államgépezet zavartalan mûködésének biztosítására. s akiknek van elég. a királyi vér kiváltságának nem szabad ürügyül szolgálnia az állampénzek elherdálására. hogy azzal ellensúlyozzuk a gój kormányok erejét . amelyre a mi királyunk támaszkodni fog. s errõl a nevek feltüntetésével pontos nyilvántartást fognak vezetni.másra ruház át ennek az adónak lerovása nélkül. mint a jelenlegi fej. az egyik ellentmondana a másiknak: az a tény. a béke egyensúlyában és szavatolásában rejlik. hogy elmulasztotta bejelenteni az ügyletet. Minden vásárlás. kizárná a köztulajdonhoz való jogát.kivéve örököseit. amelyek az uralkodó és a közigazgatás szükségleteinek fedezésére szolgálnak.az a rend és nyugalom elengedhetetlen záloga. Az állami szükségleteket azoknak kell fedezniük. hogy magántulajdonnal rendelkezik.akár pénzt. amely most csak azért hasznos számunkra. aki valamely vagyontárgyat .ugyanis véget fog vetni a törvényesség látszatával folyó rablásnak. amelyekben ma azért összpontosítjuk a vagyont. akár másvalamit . pénzátutalás és örökség után progresszív illetéket kell majd fizetni. amikor felfedezik. . és közben lemarad a kövér falatokról. Nehogy a mûvelt osztályok adófizetõi túlságosan aggódjanak az új adók miatt. Az uralkodónak nem lesz külön magánvagyona. Ettõl teljesen eltekintve is a tõkések megadóztatása csökkenti a magánkezekben lévõ vagyon növekedését. azt az állam szükséges pénzügyi támaszának. hogy joguk legyen vagyonra. amibõl el lehet venni. amely így semmiségek után fut. a béke és jólét fenntartójának fogja tekinteni.vagy vagyonadó. hogy vége szakad a szegény ember gyûlöletének a gazdaggal szemben.

az állam tulajdonosa. úgyhogy azok kénytelenek voltak ugyanezekhez a . az államügyek ellenõrzésére és megfontolására. Hogy az uralkodónak elég ideje legyen tulajdonképpeni feladatainak ellátására. melyet még nem hagytak jóvá. Az olajadagolás megakadása megállíthatja a gépezet mûködését. Ezekkel a tartalékalapot meghaladó összegekkel közmunkákat fogunk végeztetni. Gazdasági válságokat idéztünk elõ a gójok számára egyszerûen azáltal. Ennek a körülménynek következményei már eléggé észre is vehetõk. akinek nem lesz érdeke megkárosítani az államot. kivéve a folyó havi elszámolást. A forgalomban lévõ pénz egy részének kamatozó értékpapírokkal való helyettesítése pontosan ilyen stagnálást idézett elõ. akik csak azért nyüzsögnek körülötte. amely számára a pénz az olaj. ami oly sok felbecsülhetetlen idõt emészt fel. Óriási tõkéket stagnáltattunk s vontunk el így az államoktól. Ezért az õ személyes ellenõrzése ki fogja zárni azt a lehetõséget. amely még nem lehet kész. és mindazt. véget fogunk vetni annak. és az elõzõ havit. Az egyetlen személy. hogy az ilyen adók hozama hányszorosan fogja meghaladni a gój államok jövedelmét! Az államkincstárnak bizonyos tartalékalappal kell majd rendelkeznie. mert a pénz arra való. az állam érdekeivel pedig nem törõdnek. hogy részük legyen az udvar fényében és pompájában.amely meghaladja a szükségleti cikkek vételének és eladásának normális kiadásait. hogy pazarlás folytán hiányok keletkezzenek. hogy forgalomban legyen. Számvevõszékeket is fogunk létesíteni s ott az uralkodó bármikor teljes áttekintést kaphat majd az állami bevételekrõl és kiadásokról. hogy pénzt vontunk ki a forgalomból. az uralkodó. állami pénzekkel teremtett munkaalkalmak szorosan össze fogják kapcsolni a munkásosztályt az állam érdekeivel és a kormánnyal. és csak saját érdekeiket nézik. ami ezen felül befolyik. Ugyanezekbõl a pénzekbõl bizonyos részt találmányok és különleges munkateljesítmények jutalmazására is félre fogunk tenni. A pontosan meghatározott és nagyvonalúan kiszámított összegeken kívül egyetlen fillért sem lenne szabad visszatartani az állampénztárban. újra forgalomba kell hozni. hogy az udvari etikett kedvéért reprezentálnia kelljen fogadásokon. Ereje így nem fog többé felaprózódni köpönyegforgató kegyencek között. Számítsák csak ki. Az ilyen. és minden stagnálás a pénz körforgásában zavarólag hat az államgépezet mûködésére. az ilyenek után csupán bizonyos százalékarányban megállapított illetéket kell fizetni.

mert a gójok az õ rendellenességeikkel zavaros állapotokat teremtettek a pénzügyek terén. ezt kimerítik három hónap alatt. minden körzetnek külön-külön el kell végeznie. amelyek azt bevezették. és minden halálozással csökkenteni fogjuk. mivel a következõ évi költségvetést az összes pótlások összegének megfelelõen irányozzák elõ. a szabályostól való eltérés akár 50 százalékot is kitesz egy év alatt. azután külön költségvetést kérnek azért. hogy különválasztásukkal ne lehessen értelmüket elhomályosítani. mindez kiegyenlítési költségvetéssel végzõdik.. és ezért nem elégítheti ki a munkások összes igényeit. mivel kivontuk az aranyat a forgalomból. s ezzel gyengítette az államokat is. amikoris egészen mindegy lesz. a pénzmennyiséget minden születéssel növelni. mire pótköltségvetést kérnek. Mi a pénzkibocsátást összhangba fogjuk hozni valamennyi alattvaló normális szükségletével. Hogy ne legyen fennakadás az állami szükséglétek fedezésére szolgáló pénzek kifizetésében. Ki fogjuk hangsúlyozni. amelyeket a gójok pénzügyi intézményeiben és eljárásában tervezünk. Azokat az újításokat. hogy valamely minisztérium elõnyben részesítsen egy intézményt mások rovására. hogy az aranyalap a vesztét okozta azoknak az államoknak. abban áll. amennyire csak lehetett. ezek összegét és kiutalásuk feltételeit az uralkodó rendeletileg fogja rögzíteni. amelyet minden évben ki kell bõvíteni a következõ okból: a költségvetésbõl félévig futja. hogy helyrehozzák a dolgokat. ami által az kicsúszott a kisiparosok kezébõl.. Az iparnak a tõkések kezében történt csoportosítása. mint pénzfogyasztókat. hogy azt papírban vagy fában számítják-e. Ezek a kölcsönök kamatfizetési terheket róttak az államokra és a tõke rabszolgáivá tették õket. olyan formákba fogjuk öltöztetni. hogy olyan állami költségvetést irányoznak elõ. Önök tudják. Mármost.stagnáló tõkékhez folytatólagosan kölcsönökért folyamodni. hogy az újításokra azért van szükség. mert nem tudta kielégíteni a pénzszükségletet. és így az . A pénzkibocsátás újjárendezése lényeges kérdés az egész világ számára. amint erre rá fogunk mutatni. A számításokat minden départmentnak (a francia közigazgatási egység). annál kevésbé. A bevételi és kiadási költségvetéseket közvetlenül egymás mellett fogjuk vezetni. ez véget fog vetni annak. A jelenlegi pénzkibocsátás általában nem felel meg a fejenkénti szükségletnek. A legfõbb rendellenesség. hogy senkire sem fognak riasztólag hatni. A mi uralmunk alatt a munkaerõköltséget fogjuk bevezetni pénzalapként. felszívta a népek életerejét. A kibocsátott pénz mennyiségének meg kellene felelnie a lakosság növekedésének és ezért születésük napjától kezdve már a gyerekeket is számításba kell venni.

kimerülve ettõl az önkéntes vérveszteségtõl. Öt százalékos kamat esetén az állam húsz év elteltével hasztalanul fizet kamatokban az államkölcsönnel azonos összeget. Az ilyen módszerek következtében. Tehát mi is lényegében az államkölcsön. negyven év alatt az eredeti kölcsön kétszeresét. mint piócák az állam testén. a miniszterek megvesztegethetõsége. hogy külföldi síkra tereljék az államkölcsönöket.mindez a mi kincstáraink adósaivá tette országaikat akkora összegek erejéig. államkincstáraik üresek. hogy az állam gyenge lábakon áll és nem ért sajátjogainak érvényesítéséhez. hogy ideiglenes adót vetnének ki alattvalóikra. akiktõl pénzt vett kölcsön ahelyett. Az uralkodó gój királyoknak az államügyek vezetésében tanúsított felületessége. akik ahelyett. Idegen kölcsönök olyanok. továbbra is ragaszkodnak ahhoz. az államok egész vagyona a mi zsebünkbe folyt és a gójok alattvalói sarcot kezdtek fizetni nekünk.kifizetetlen adósságnak.évi költségvetés tíz év alatt megháromszorozódik. kinyújtott kézzel koldulni mennek a mi bankárainkhoz. melyeket a gój államok gondatlansága megenged. hogy kiegyenlítse gazdag idegeneknél fennálló számláját. amíg maguktól le nem hullanak vagy az állam le nem rázza õket. valamint más vezetõ személyiségek hozzá nem értése a pénzügyekhez . hogy teljesen lehetetlen . amelyeket nem lehet eltávolítani. mint amilyenre a gójokat rávettük. amelyek a kölcsöntõke összegéhez mért kamatfizetési kötelezettséget tartalmaznak. A kölcsönök Damoklészkardjaként lógnak az uralkodók feje felett. hogy egyre többet szedjenek magukra. mihelyt azonban szert tettünk a megfelelõ személyekre. Önök teljesen tisztában vannak azzal. hogy az állam mindenféle fejenkénti megadóztatással elveszi a szegény adófizetõktõl az utolsó garasokat is csak azért. hatvan év alatt annak háromszorosát és közben az adósság változatlanul megmarad . úgyhogy menthetetlenül el kell pusztulniuk. Ebbõl világos. hogy a mi uralmunk alatt nem tûrhetjük majd a gazdasági kérdések ilyenfajta kezelését. Addig. amíg az államkölcsönök belföldi kölcsönök voltak. csupán arról volt szó. ez pedig végképp kikészítette és csõdbe juttatta az összes gój államot. fõleg az idegen államkölcsön? Az államkölcsön azt jelenti. Minden államkölcsön annak következménye. hogy a gójok a szegények zsebébõl a gazdagokéba rakták pénzüket. hogy az állam kormányváltókat bocsát ki. Ezt nyomon követi az államkölcsönök idõszaka. A gój államok azonban nem rázzák le õket. hogy ezeket a garasokat saját szükségleteire teremtette volna elõ az államkölcsönt megtetõzõ kamatfizetési kötelezettség nélkül.

Ily módon nem lesz többé kamatfizetõ kölcsönügyletekbõl kifolyólag. sem pedig más célra fordítani. Mi lett volna egyszerûbb. Azok a költségelõirányzatok. hogy kifizethessenek minket.még hozzá ugyancsak meg nem határozott segélyforrásokkal . amelyre szükségük volt? De éppen ez bizonyítja fölényes elménk géniuszát. Ezt azonban nem értük el súlyos erõfeszítések és pénzáldozatok nélkül. mert hiszen az állam azért vesz kölcsön pénzt. Ezzel szemben az állam nem hûl hasznot a kölcsönvett pénzbõl. Mi nem fogjuk megengedni a pénz stagnálását és ezért a kamatozó állami értékpapírokat is meg fogjuk szüntetni egy egyszázalékos széria kivételével. hogy azt elköltse. hogy az államkölcsönök ügyét olyan színben tudtuk feltüntetni elõttük. Úgy fogjuk felépíteni elszámolási rendszerünket. melyek kiszívják az állam egész erejét. hogy ugyan-ezt a pénzt. hogy üzleteket kössön belõle. világosak és határozottak lesznek s az elsõ pillantásra mindenki számára nyilvánvalóvá fogják tenni az újításainkban rejlõ elõnyöket. de amelyeket nem engedhetünk meg a mi királyságunkban. Ez az intézkedés meg fogja szüntetni a pénz stagnálását. Kamatozó értékpapírok kibocsátására kizárólag az ipari vállalatoknak lesz joguk. és nem azért. Nálunk a kormány is vesz majd ipari értékpapírokat. mint ezek a társaságok. a gój államokkal folytatott kísérleteink során szerzett évszázados tapasztalatokon fognak alapulni. Véget fognak vetni azoknak a visszaéléseknek. . Így aztán kamatfizetés sem lesz többé piócák számára. melyeknek a gójok feletti uralmunkat köszönhetjük. ami mind hasznos volt számunkra. Határozott költségelõirányzat nélkül pedig nem lehet kormányozni. amíg a gójok voltak uralmon. de nem kívánatos a mi uralmunk alatt. hanem át fog változni haszonért dolgozó pénzkölcsönzõvé. mint amelyre a költségelõirányzat szánta. hogy kölcsönöket vettek fel nálunk kamatra és sohasem gondolták meg. sem a legjelentéktelenebb köztisztviselõ nem fogja tudni észrevétlenül elvonni rendeltetésétõl akár a legkisebb összeget is.azokat visszafizetni. mint hogy saját népüktõl vegyék el azt a pénzt. hogy azokat még elõnyösnek is tartották maguk számára.hõsöket és félisteneket is romlásba dönt. az élõsdi nyerészkedést és henyélést. Amilyen világosan jut kifejezésre a gójok tisztán állati értelmének fejletlen gondolkozási képessége abban a tényben. amelyeket annak idején a magunk uralma alatt be fogunk vezetni. sõt még annak kamatait is csak elõ kell majd teremteniük saját államuk zsebébõl ahhoz. hogy sem az uralkodó. melyeknek nem okoz majd nehézséget kamatot fizetni nyereségükbõl. Meg nem határozott cél követése .

a pénzügyi zûrzavarnak milyen fokára jutottak. 7. hogy a jövõre vonatkozólag megtakarításokat és a helyzet javulását helyezték kilátásba. A pénzpiacok eltörlése. 20. 4. 14.amelyek a gójok nemzeti vagyonával tápláltak minket nem foglalkozom többet. 23. akik elolvasták beszámolóinkat és elõirányzatainkat.kérdezhették volna azok.. Ipari értékek szabályozása. 1. Tartozások és adók. Önök tudják. s akiket reprezentatív fogadásokkal. . 9. 10. tehát semmiféle külügy sem. népeik csodálatra méltó ipara ellenére. JEGYZÕKÖNYV Belsõ kölcsönök. 22.A gój uralkodók. Csõd. 11. A legutóbbi összejövetelen elõadottak kapcsán ma részletesen meg fogom világítani a belsõ kölcsönök kérdését. 3. Megtakarítások? Mibõl? Új adókból? . akiknek valamikor tanácsokat adtunk. mert a mi államunk viszonylatában nem lesznek külföldiek. 21.. De nem kérdezték. Az uralkodókat az ügyek vitelében helyettesítõ favorit udvaroncok által beterjesztett jelentéseket a mi ügynökeink fogalmazták meg helyettük.. 6. mire vezetett a gójoknak ez a gondatlansága. 17.. 13. 12. A külföldi kölcsönökkel . 19. 18. 8. 5. s ezek az elõterjesztések mindig kielégítették a rövidlátó lelkeket azzal. 16. 24 21. az udvari etikettbõl adódó kötelezettségekkel és különféle szórakozásokkal eltérítettünk az államügyekkel való foglalkozástól. Konvertálás. Takarékpénztárak és járadéklevelek. csupán kulisszák voltak uralmunk számára. 15. 2.

Ezek az adók tehát arra szolgálnak. tegyük fel. de magának az adósságnak fedezése nélkül. Amikor bejelentik a konvertálást. az állam azzal a ténnyel találja magát szemben. akik elsõnek jegyeznek. Az államok fizetésképtelenségének nyílt bevallása a legjobb bizonyíték lesz arra. s azzal okolják meg az áremelést. hogy rendkívül terhes adósságot vett magára.nem a kölcsönt. Pár nappal késõbb az államkasszák . hogy az egyik adósságot a másikkal fedezzék. s ebben rejlik az egész színpadi hatás: ide nézzenekmondják-. háromszorosan. Hogy a jegyzést mindenki gyõzze. Ha mindenki visszautasítaná a konvertálást és követelné pénzét. akik nem kívánják konvertálni kötvényeiket. mert tudják. akik kormányozzák õket. valamint a következõnek: . és árengedményt tesznek azoknak. hanem csak annak kamatait. hogy mi minden kölcsönadott pénzt vissza fogunk követelni. és ily módon gyakran lehetõvé tették kormányaik számára. Ezután következnek a konvertálások. mint azt a kockázatot.túlzsúfoltak.mint mondják . hogy a különbözõ országokban teljesen hiányzik minden kapcsolat a népek érdekei és azok között. Kérem önöket. hogy belsõ kölcsönre van szükség. A következõ napon mesterségesen felszöktetik a kölcsönkötvények árát. és több a pénz. hogy azok többmilliós adósságtól szabaduljanak meg. új adókkal kell fedezni . Megtehetne ilyet bárki is velünk? Ezért csak a belsõ kölcsönök részleteivel foglalkozom. hogy fizetésképtelen. az árat száz és ezer között szabják meg. Hogy fizetni tudja a kamatokat. ezek azonban nem szüntetik meg. ezenkívül pedig nem vihetõk keresztül a kölcsönjegyzõnk beleegyezése nélkül. nem tudja a felajánlott összegeket kifizetni. ezzel egyidejûleg felajánlják. és megindítják a kölcsönjegyeztetést saját váltóikra. amelyre államaiknak még csak szükségük sem volt. hanem csak növelik a tõkeadósságot. szenteljenek különös figyelmet ennek a pontnak. De amikor vége van a komédiának. a kormány saját csapdájába esne és kiderülne. kétszeresen. mint amennyire szükség van (minek akkor jegyeztetni?).akik semmit sem értenek a pénzügyekhez . micsoda bizalom nyilvánul meg az állam kölcsönkötvényei iránt. A gój kormányok szerencséjére alattvalóik . Az államok bejelentik. A kölcsönt. amellyel pénzük más irányú elhelyezése járna. jóval túljegyezték. hogy visszafizetik a pénzt mindazoknak. Ezek csökkentik ugyan a kamatfizetést. És ha ez a hitel is kimerült. újabb kölcsönökhöz kell folyamodnia. hogy mindenki töri magát a kölcsönjegyzésért. Manapság ezeket a trükköket külföldi kölcsönökkel kapcsolatban nem játszhatják meg a gójok. sõt még ennél is többszörösen kaptuk vissza a gój kormányoknak kölcsönzött pénzünket.Hasznot húztunk a tisztviselõk megvesztegethetõségébõl és az uralkodók hanyagságából. azaz kamatozó értékpapírjaikra.mindig szívesebben vállalták az árfolyamveszteségeket és a kamatcsökkentést.

mint ahogy meg fogjuk szüntetni az összes értékpapírtõzsdét is. 20. melyeknek az lesz a feladatuk. hogy egyetlen napon 500 millió ipari értékpapírt dobjanak piacra vagy vásároljanak fel. A hatalom és misztikusság imádásának glóriája. Elképzelhetik. vagyis olyanokkal. .úgy el fogjuk söpörni. 1. 21. mindezeket a pénzügyi és hasonló fogásokat . 15. 3. 19. mint a jövõ jólétének alapja. 4. hogy névértéken felül adtuk-vettük õket. 17. elpárolognak a külföldi államkölcsönök kamatainak törlesztése során és azonos összegre szóló járadéklevelek letétbe helyezésével helyettesítik õket. Értékpapírjaink árát törvényileg fogjuk megszabni a teljes névértéknek megfelelõen. 12.) Az értékpapírtõzsdéket hatalmas állami hitelintézményekkel fogjuk helyettesíteni. 23. 24 22. Ilyen járadéklevelekkel szokták a gójok pótolni államkincstáraik minden hiányát. 14. JEGYZÕKÖNYV A jövõ titka. Ha majd elfoglaljuk a világ trónját. 18. 10. 5. amelyek többé-kevésbé rövidlejáratúak. azután messze névértékük alá szorítottuk le az árukat.manapság minden belsõ államkölcsönt úgynevezett függõ adósságokkal konszolidálnak. 7. 2. 22. hogy a kormány szándékainak megfelelõen rögzítsék az ipari értékpapírok árát. Ezek a hitelintézetek abban a helyzetben lesznek. Ily módon minden ipari vállalkozás tõlünk függõ helyzetbe fog kerülni. az árcsökkentés vagy áremelés minden lehetõsége nélkül. 9. 13. 8. Ha ezeket az alapokat sokáig valamely kormány rendelkezésére bocsátják. 6. 11. hogy nyomuk sem marad. s a gójok értékpapírjaival kapcsolatban így is jártunk el: azzal kezdtük. milyen óriási hatalomra fogunk így szert tenni. Ezek az adósságok olyan pénzekbõl állnak.mint amelyek nem egyeztethetõk össze érdekeinkkel . hogy értékpapírjaink áringadozásai csorbítsák hatalmunk tekintélyét. Az évszázadok szörnyûségei. 16. mert nem fogjuk megengedni. amelyeket takarékpénztárakba és takarékalapokba fizettek be. (Az áremelés ürügyet szolgáltat az ár késõbbi csökkentésére.

hogy ez az egyén becsületesen és szigorúan betartja a közösségi élet összes törvényét. hogy az egyén szabadsága egyáltalán nem jelenti azt. az egyenlõség és hasonlók.hogy mindent rendbe hozzon. némi erõszakot is kell alkalmazni. akik rekedtre ordítják magukat értelmetlen szólamokkal. hogy mindenki békében és nyugalomban örüljön az életnek a kellõ mértékletesség betartásával. kormányozni és irányítani fog. amilyenek a lelkiismereti szabadság. Ilyen gazdagsággal rendelkezve nem fog nehezünkre esni bebizonyítani. hogy az ember méltósága megköveteli. Ehhez van még némi hozzáfûznivalóm. Kétségkívül nem szükséges további bizonyíték után keresni arra. s egyáltalában nem az ember énje körül forgó fantasztikus elképzelések az emberi méltóság ismérvei. gondosan igyekeztem megvilágítani a jövõben. s ezzel lehetõvé fogjuk tenni. végeredményben arra szolgált. hogy szigorúan tiszteletben tartják az általunk hozott törvényeket. A mi kezünkben van napjaink legnagyobb hatalma . s nem fog vezetõk és szónokok után futkosni. amelyekrõl azt mondják. hogy uralmunkat Isten határozta el. mint ahogy az ember méltóságát és erejét sem az a jog teszi. valamint a gójokkal fennálló kapcsolataink és a pénzgazdálkodás titkait. feltéve természetesen. hogy az igazi szabadság az egyén sérthetetlenségében áll. hogy a szabadság éppúgy nem áll a kicsapongásra és nem jogcím féktelen szabadosságra. hogy joga van saját magát és másokat összecsõdült tömegekhez intézett uszító beszédekkel felizgatni. feltéve. hogy igazi jóléthez vezessen. amit eddig kifejtettem önök elõtt. hogy mindaz a szörnyûség. hogy romboló elveket hirdessen. Egyúttal mindenki elõtt világossá fogjuk tenni. a múltban és a jelenben végbemenõ történések titkát.az arany tárházainkból két napon belül bármely tetszés szerinti mennyiséget elõ tudunk teremteni. kinek mihez van és mihez nincs joga. hogy az emberiség jótevõi vagyunk.Mindazzal. Be fogjuk igazolni. de mégis helyre fog állni. hogy tudatában legyen annak. Igaz. Továbbá. amelyet oly sok évszázadon keresztül el kellett követnünk. mert mindenható lesz. amelyek már a közeljövõben beletorkolnak nagy események áradatába. hogy . valamint azt. A mi uralmunk dicsõséges lesz. hogy ezen a szétszaggatott és megtépdesett földön helyreállítottuk az igazi jót és az egyén szabadságát. .

hogy képletesen térdre ereszkedjenek elõtte. A mi államhatalmunk a rend koronája lesz. hogy akárcsak egy arasznyit is elvegyen tõle. szerénységre kell nevelnünk õket. 17. hogy szilárd legyen a kormány helyzete. A munkanélküliség rendkívül veszélyes dolog a kormányok számára. és ez magában foglalja az ember egész boldogságát. mint utópiák. ezért elégedettek a fennálló renddel és következésképpen érdekük. 4. 21. amelyre káros hatással volt a fényûzés terén kifejtett versengés.õszintén szólva . JEGYZÕKÖNYV Luxuscikkek gyártásának korlátozása. 7. nagymértékben a kormány ellen hangolják a tömegeket. 15. Államhatalmunk nimbusza arra fogja késztetni a népeket. Ezért korlátozni fogjuk a luxuscikkek gyártását. Munkanélküliség. 14. 9. 1. 13. Újra helyre fogjuk állítani a kisipart. A kisiparosok nem ismerik a munkanélküliséget. még Isten jogával sem. amikor pedig . Az Isten által kiválasztott.. Erre azért is szükség van. A részegeskedés betiltása. mert a gyárosok gyakran. 8.semmi egyebek. A régi társadalom kiirtása és feltámasztása új formában.nagy eszmék. 18. Ezzel meg fogjuk javítani a közerkölcsöt is.. bár nem mindig tudatosan. vele szemben senki sem meri megengedni magának. 20. 16. 3. Hogy az emberek hozzászokjanak ahhoz. hogy engedelmeskedjenek nekünk. és hódolatteljes tisztelettel adózzanak neki. 10. 19. 24 23. hogy aláaknázzuk a gyárosok magántõkéjét. 5. 22. A mi számunkra azonban eljátszotta majd szerepét abban a . ami azt fogja jelenteni. 6. Igazi hatalom nem egyezkedik semmiféle joggal. 11. . 23. 2. 12.

17. Ez az Isten által kiválasztott hivatott arra. hogy a legkisebb akadály se maradjon. 23. Mit érnek angyali lelkû királlyal? Az erõ és hatalom megszemélyesítését kell látniuk benne. 2. mint olyan bûncselekményt.. 4. JEGYZÕKÖNYV Dávid király gyökereinek megerõsítése (?). 24 24. De abban a pillanatban eljátszották szerepüket. 6. Akkor majd így szólhatunk a világ népeihez: "Adjatok hálát Istennek és ereszkedjetek térdre az elõtt.. még ha saját vérükbe is kell fojtania õket. hogy azután újra feltámaszthassa õket jól megszervezett csapatok formájában. Az alattvalók . aki homlokán hordja az ember sorsrendelésének pecsétjét. amennyiben a szabadság és jog álarcában rablásokat és mindenféle erõszakoskodást követnek el.csak az erõs kéznek engedelmeskednek vakon. Ledöntötték a társadalmi rend minden formáját.pillanatban. 16. hogy védelmet és támogatást nyújthat nekik a szociális bajok ellen. 15. hogy annak romjain felállítsák a zsidók királyának trónját. s amelyekbõl mindenfelé kicsap az anarchia tüze. mindenekelõtt ezt a mindent elnyelõ tüzet kell majd eloltania. amikor kezünkbe kerül a hatalom. 10. 21. amely fekélyekkel boríthatná el az állam testét. mint õ szabadítson meg bennünket az összes elõbb említett erõszakoskodásoktól és bajoktól. 9. aki teljesen független tõlük. mert érzik. amikor õ elfoglalja királyságát. 19. amely kivetkõzteti az embert emberi mivoltából. és állattá alacsonyítja az alkohol hatására. 1. 5. 18. 12. aki valamennyi mostani uralkodó helyébe fog lépni. hogy senki más. hogy megtörje azokat az értelmetlen erõket. amelyeket csak állati ösztönök vezetnek és nem az emberi ész. 7. Ezek az erõk most diadalmaskodnak. amelyek tudatosan felveszik a harcot mindenféle fertõzés ellen.ismételten hangsúlyozom . A mostani uralkodók csak nagy nehezen tartják magukat az általunk lezüllesztett társadalmakban. büntetni fogjuk. 3. Ezért kötelessége lesz ezeket a társadalmakat megsemmisíteni. Akkor majd el kell söpörni õket útjából. 8. 11. . 13. 22. annak. Törvénnyel meg fogjuk tiltani a részegeskedést is. Isten maga vezérelte az õ csillagát. melyek még Isten hatalmát is tagadják. A legfõbb uralkodónak. 14. 20.

Be fogják vezetni õket a politika legmélyebb titkaiba és a kormány terveibe. Elsõsorban és mindenekelõtt ugyanazt a módszert fogjuk alkalmazni. A zsidók királyának külsõ jellemének feddhetetlensége.sok évszázad tapasztalatainak összevetése révén .. puhaságról vagy más tulajdonságokról tesznek tanúságot. amely már bölcseink számára is lehetõvé tette a világ összes ügyeinek irányítását. Most rátérek annak ismertetésére. Dávid utódainak bizonyos tagjai elõ fogják készíteni a királyokat és örököseit hivatásukra. a gazdaságpolitika és társadalomtudomány terén tett megfigyelésekre. hanem kiváló képességeik alapján. Közvetlen trónörökösök kizárása. A király maga a sors. hogy milyen módszerekkel fogjuk mindenütt az egész világon megszilárdítani Dávid király dinasztiájának uralmát. azaz az emberiség tervszerû nevelését az általunk kívánt irányban. amelyeket a természet maga állított fel megingathatatlanul az emberi kapcsolatok szabályozására. de mindig gondoskodni fognak arról. Csakis ezeket a kiválasztottakat fogják megtanítani . Közvetlen trónörökösöket nemegyszer ki fognak zárni az uralkodásból. akiket beavattak az államvezetés mûvészetének titkaiba.A király betanítása. hogy mindenki megtudja. amelyek következtében képtelenek a kormányzásra. A király és három jótállója. Ezeket nem örökösödési jog alapján fogják kiválasztani.. hogy ezeken kívül senki se szerezhessen tudomást ezekrõl a titkokról. s amelyek már önmagukban is veszélyeztetik a királyi tekintélyt. ha elõkészületük ideje alatt könnyelmûségrõl. Ennek az eljárásnak az a célja.a már említett tervek gyakorlati alkalmazására. a kormányzást csak azokra lehet bízni. melyek az államhatalom vesztét okozzák. . egyszóval azoknak a törvényeknek szellemére.

Ez biztosítja a szükséges kapcsolatot a két erõ között. akár kegyetlenség árán is. hogy a király észbeli képességeinek meg kell felelniük annak a kormányzási tervnek. tudja majd. hogy nyilvános helyeken mutatkozzék és beszéljen népével. még azok sem. Senki sem fogja tudni. elengedhetetlenül szükséges. Hogy a nép ismerje és szeresse királyát. . az egész világ legfõbb urának minden személyes kedvtelést fel kell áldoznia népéért. hogy állati ösztönök semmiképp se kerekedjenek felül értelmén. hogy a zsidók királya szenvedélyeinek rabja legyen. és ezért senki sem fogja merni keresztezni ismeretlen útjait. hogy mi fog történni. mindenki megtestesítését fogja látni a sorsnak a maga kiismerhetetlen útjaival.Bölcseink kizárólag azoknak fogják átadni a kormányzás gyeplõit. mielõtt a fent említett bölcsek meg nem vizsgálták szellemi képességeit. Nem szabad. akiket legközelebbi tanácsadóinak neveznek. Erre a terrorra szükségünk van mindaddig. milyen célokat követ a király a maga rendelkezéseivel. Ha a király akaratgyengeségben betegszik meg vagy más okból válik képtelenné a kormányzásra. hogy szilárd kézben tartsák a kormányrudat. ". még inkább pedig jövõbeli szándékait senki sem fogja ismerni. Ezért nem fogja elfoglalni a trónt. erre alkalmas kezeknek. A király személyében. aki jótállt érte. melyet most terrorral elválasztunk egymástól. hogy mindkét erõt külön-külön alávessük befolyásunknak. Legfõbb urunknak példátlanul feddhetetlennek kell lennie. A király pillanatnyi terveit. Különösen áll ez az érzékiségre: jellemének olyannak kell lennie. amíg el nem következik az ideje annak. Csupán a király és az a három. Az emberiség Dávid szent ivadékaiból származó támaszának. amelyet meg kell valósítania. aki hajthatatlan akarattal ura saját magának és az emberiségnek. amennyiben az emberi tevékenység legrosszabb és legállatibb területére vonja el a gondolatokat. Magától értetõdõ. akikben feltétlenül megvan a tehetség arra. a törvény értelmében köteles lesz átadni a kormány gyeplõit más. Az érzékiség minden másnál jobban lerontja a szellemi képességeket és zavarja a tisztánlátást.

És csak most jutottam el arra a pontra. hogy lássanak.mert ott igazi szabadság nem létezhet. A nemzeti szabadságnak hamarosan vége.UTÓSZÓ Nyil utószavának befejezõ szakasza (Az 1905-ös kiadáshoz) Montefiore vallomása szerint Cion nem sajnál sem pénzt.és hogy figyelmeztessem a hatalmon lévõket azáltal.ipar. hogy Cion bölcseinek jegyzõkönyvei a birtokomba került. " Akinek van füle. hogy halljanak és szemük. hogy félek. Minden ország olyan nagy összegekkel van eladósodva a zsidóknak. akiket "szuperkormány"-uk javára befogtak. Kölcsöneivel rabigába hajtott minden nemzetet. Csak Isten tudja. akiknek még van fülük. Az összes ügy . hogy készenlétben legyenek azok. ahol Cion az arany hatalmát használva uralkodik a tömegeken és a társadalom legtiszteletreméltóbb és felvilágosult rétegén. Arra az Oroszországra. Napjainkban a világ összes kormánya tudatosan vagy tudattalanul alárendeli magát Cion szuperkormányának.hiába .hatalmával és terrorjával. hogy Izrael királyának gyõzelmes uralkodása degenerált világunk fölé emelkedik . Az oktatás teljesen materialista irányvonalával a zsidók láncra verték a nemzsidókat. kereskedelem és diplomácia Cion kezében van. amely szerencsétlenségére úgy néz ki. hogy feltártam a vihar okait. hogy elvesztett minden elképzelést a körülötte zajló dolgokkal kapcsolatban. hallja meg. sem bármilyen más eszközt ahhoz. túl késõn sikerült kiadni a könyvemet abban a reményben. . amelyeket sohasem lesznek képesek visszafizetni. amely hamarosan az apatikus Oroszországra fog törni." Közel négy éve. hogy céljait elérje. mert az összes kötvény és értékpapír ennek kezében van. tehát a személyes szabadság is végéhez közeledik . milyen sok erõfeszítést tettem azért.mint Sátán . Ezek után nem lehet kétséges. hogy felhívjam rá az emberek figyelmét .

ütött az óra. éhínségek. vagy a világ tragédiájának utolsó felvonása elõtt felhúzták a függönyt. Szívembõl érzem. háborúk.minden. Jó lenne. Csak Krisztus világossága és Egyetemes Szentegyháza képes Sátán mélységére hatolni és feltárni gonoszságának mértékét. amely egyesítené a lelkipásztorokat és a kereszténység összes képviselõjét. akinek az apja a svájci Laussane városában volt rabbi. (220-221. ami tegnap még lehetetlen volt. hogy a Jegyzõkönyvek lényeges állításai hitelesek. Mi most bebizonyítottuk. így valósítva meg a messianisztikus kort:' Ezt a mondatot értelmének lényeges megváltoztatása nélkül a következõképpen is át lehet alakítani: a világ azért jött létre.A Cion vérébõl született király . Azt lehetne gondolni. Az Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom címû történelmi tanulmányom ennek a tényállításnak a hiteles voltát bebizonyította. mára már beteljesedett valóság lett. A világ eseményei szörnyû sebességgel felgyorsultak: viták. hogy bebizonyítsuk "Cion bölcsei"-nek befolyását a történelembõl. földrengések . Világi viták és hitszakadások mind feledésbe merülnének a küszöbön álló Antikrisztus eljövetele elleni felkészülés szükségében. Helyhiány miatt nem mehetünk bele a világtörténelem részleteibe. Részletek Mónus Áron: Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom c. pletykák. hogy azt a zsidók uralják. mert az állítólagos hamisságukat semmi sem bizonyítja. hogy beteljesedjen. a következõket állítja: "A világ azért jött létre. de bebizonyította a szabadkõmûves összeesküvés valódiságát is. amelyek alapján állítólag "kétséget kizáróan bebizonyosodott". könyvének utószavából: Íme a Jegyzõkönyvek lényege. Ez a gátlástalan törtetés és határtalan gõg biztosít termõtalajt az évezredes antiszemitizmusnak. amelyet azzal gyakoroltak a világra. ha a kis zsidók ezen elgondolkodnának. amelyik kimondta volna.az Antikrisztus hamarosan egyetemes birodalmának trónjára emelkedik. oldal). hogy a gyorsan múló napok a Kiválasztott Nép ügyeit szolgálják. A zsidó szabadkõmûvesek azért nem találtak bíróságot. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. A Szabadkõmûvesnek lenni "a zsidó lét egyik formája" címû fejezet végén Vadnai Gábor zsidó szabadkõmûves. hogy elõre megmondták az emberiség biztos közeljövõjét. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. járványok. -Mindeddig azonban nem vizsgálta meg senki azokat az úgynevezett bizonyítékokat. . a "gonoszság titkai"ba. hogy sürgõsen összehívjuk a Nyolcadik Ökumenikus Zsinatot.

oldal) További jegyzõkönyvek ismertetése 1492-ben. Ekként mégis sikerült a Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozatalával a kitûzött célt megvalósítani . Az így szerzett pénzbõl a zsidó szabadkõmûvesek meghíznak. akik már közrejátszottak a III. amelyek jelentõs zsidó tömegek Palesztinába történõ kivándorlását eredményezték.a köznép gyûlöletét a kis zsidók ellen felszítani . Á "bölcsek" a Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozásával pogromokat idéztek elõ Oroszországban. Ezt a Jegyzõkönyvek. A Nietzschei Birodalom Titkai (Les Secrets de l'Empire Nietzschéen) címû francia nyelvû terjedelmes könyvemben számos jelenkori esemény felidézésével bizonyítom. Chemor. nehogy a jogos népharag ellenük forduljon. A "bölcsek" ugyanakkor egy ügynököt kerestek céljuk megvalósításának elõmozdítására. Megkaptuk a levelet. melyben aggodalmatoknak és szerencsétlenségeteknek adtok hangot.Az. Mielõtt a Jegyzõkönyvek szövegét nyilvánosságra hozták volna. amikor a spanyol törvény kiutasítással fenyegette a zsidókat. hogy a Jegyzõkönyvek eredeti szövegét esetleg stilizálták. Ezzel zsarolják a demokratikusnak mondott országok vezetõit. amint egy könyv javított kiadása sem bizonyul hamisítványnak. akkor szítanak a legaljasabb módszerekkel. (223-225. nem bizonyítja azok hamis voltát.és egyben magukat rágalmazás áldozataiként feltüntetni. mint egy világgá kürtölt apróhirdetés. Saját neveiket nem közölték. Harmincöt év az "Istenség munkatársai" számára annyi. meg is hozták Adolf Hitler személyében. A célja elérésének érdekében minden eszközt felhasznál. Ha nincs antiszemitizmus. majd pedig a messianisztikus kor eljövetelének és fennmaradásának biztosítására. azokat fokozatosan fejlesztve. elkészítették a védelmükre . Napóleon császár ellen szerkesztett gúnyirat kiadásában. A Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozása maguknak a Cion bölcseinek a tette volt. A szabadkõmûvesség a világ meghódítására szõtt terveit hosszú távon. Izrael Államban pedig atombombákat gyártanak a muzulmán országok sakkban tartására. hogy a zsidó szabadkõmûvesség számára az antiszemitizmus jelenléte létfontosságú. Spanyolország fõrabbija tanácsért fordult a Konstantinápolyban székelõ Nagy Szanhedrinhez. Napóleon elleni gúnyirat kiadását. A Jegyzõkönyveket nyilvánosságra hozó "bölcsek" között voltak olyanok. mint egy nap a közönséges halandók életében. A válasz a következõ volt: "Szeretett barátaim Mózesben. érlelve igyekszik megvalósítani. melyet .akkor a már a nagyközönség által teljesen elfelejtett-a III.

Azt illetõleg. hogy õk foszthassák ki apránként a keresztényeket. február 5-i száma egy érdekes. valóságos hatalomra fogtok jutni. A nagy satrapák és rabbik tanácsa a következõ: 1. (Aláírás) A konstantinápolyi zsidók hercege " **** A Berlinben megjelenõ Prizyv nevû orosz újság 1920. hogy bármennyire is megalázottak vagytok. hogy Spanyolország királya arra kötelez benneteket. 4. mert nem tehettek másként. Ne térjetek el ezektõl az utasításoktól. hogy elpusztítják a zsinagógáitokat: fiaitokból legyenek kanonokok és lelkészek azért. hogy õk vehessék el a keresztények életét. hogy mindig keveredjenek bele államügyekbe. és ügyeljetek arra. Ezáltal uralhatjátok a világot. hogy megfosszanak benneteket a tulajdonotoktól: fiaitokból legyenek kereskedõk. 2. . 1919. hogy megkísérlik elvenni az életeteket: fiaitokból legyenek orvosok és patikusok. és bosszút állhattok rajtuk. 5. hogy vegyétek fel a kereszténységet: tegyétek azt. Bennünk is ugyanolyan fájdalmat kelt hallani róla. Mesterlövész zászlóalj bolsevik parancsnoka volt. A sok más aggodalmat illetõleg: intézzétek úgy. héber nyelvû dokumentumot közölt. Azt illetõleg. mert majd tapasztalatból meg fogjátok látni. amelyeket adunk. hogy a keresztényeket rabigába hajthassák. 3.Az Izraelita Nemzetközi Liga fiókjainak képviselõi számára. Azt illetõleg. most közel került a megvalósuláshoz. Azt illetõleg. . Nem sokkal korábban gyengék és tehetetlenek voltuk. hogy elpusztíthassák a templomaikat. Teljes egészében a következõket tartalmazta: TITKOS. mint ti magatoknak. aki a 1 1. hogy fiaitokból legyenek szószólók és ügyvédek. Amirõl korábban csak álmodhattunk. hogy parancs van rá. amely fényt derített a zsidóság titkos szervezeteire Oroszországban: Az okiratot egy Zunder nevû halott zsidó zsebében találták. decemberi dátummal ellátott. Izrael Fiai! Közeledik végsõ gyõzelmünk órája. A világ uralmának küszöbén állunk.elszenvedtek.

mindegyikük mint sok ezernyi más. Legyetek óvatosak és legyetek csendben! Nem kegyelmezhettek ellenségünknek. amelyet szellemi felsõbbrendûségünkkel értünk el. amely egy nap ellenünk fordulhat. A munkások és parasztok között gyûlöletet és vitákat kell szítanunk. hogy mi nem bízhatunk a Vörös Hadseregben. De ne hagyjátok.ne helyezzetek bizalmat áruló. De legyetek óvatosak. hogy megfosztottuk õket tulajdonuktól és aranyuktól. hogy óvatosaknak kell lennünk. ezáltal irányító hatalmunk van a világ tõzsdéi fölött. Izrael Fiai! A régóta vágyott gyõzelmünk órája Oroszország fölött már közel van. súlyos helyzetét. a mi embereink kezében van. Izrael igaz fiai. stb. Biztosra lehet mondani. mert a politikai és gazdasági hatalmunk és befolyásunk a tömegekre gyorsan fejlõdik. Legyetek óvatosak. a házbizottság. a hagyományokat és a keresztény nemzetek trónjait. Felvásárolunk kormánykölcsönöket és aranyat. Rosenfeld (Kamenyev). és láthatjuk õket könnyek között! Ezt a népet tehetetlen rabszolgákká alacsonyítottuk azáltal. elõvigyázatosak. Az idegen vallás és doktrínák tekintélyét nagyon sikeres propagandával könyörtelen kritikának és gúnyolódásnak tettük ki. mert a fõ ellenségünk az elnyomott Oroszország. Oroszország feletti gyõzelmünk. de ugyanakkor nagyon óvatosaknak kell lennünk. Véget kell vetnünk az orosz nép legjobb és vezetõ elemeinek.most pedig a világ katasztrófájának köszönhetõen büszkén emelhetjük fel fejünket. sötét hatalmakba! Bronstein (Trockij). Apfelbaum (Zinovjev). A szent törõdés védelmünkért nem enged sem sajnálatot. sem könyörületet. Végre megpillanthatjuk az orosz nép keserû. mert csak mi magunk védhetjük meg magunkat! Ne feledjétek. hogy ellenálljanak hatalmunknak. Megingattuk a kultúrát. Oroszországot legyõztük és tönkretettük. Háborúk és osztályharcok elpusztítanak minden kincset és kultúrát. Izrael Fiai! Közel van gyõzelmünk. hogy a gyõzelem megrészegítsen benneteket. Oroszország haláltusáját vívja lábunk alatt. ugyanazon a kijelölt úton kell tovább haladnunk. A hatalom a kezünkben van. a jövõben egy új nemzedékkel ellenünk fordulhat. de legyetek óvatosak. amelyet a keresztények teremtettek. hogy miután átmasíroztunk lerombolt és legyengült oltárokon és trónokon.egy pillanatra sem -. Mindezeket majdnem teljes egészében véghezvittük. Szilárdan vonjátok össze soraitokat! Tudassátok népünk nemzeti . A városokban a népbiztosság és az élelmiszerbizottság. Mindamellett azonban óvatosaknak kell lennünk. Mindent megtettünk. de ne feledjétek . és végül térdre kényszerítsük õket. hogy az orosz népet a zsidó hatalom rabigájába hajtsuk. Oroszországban a hatalmunk korlátlan. hogy a legyõzött Oroszország ne találhasson vezetõket! Ezáltal minden lehetõség megszûnik számukra. Steinberg . a civilizációt.

politikáját! Harcoljatok az örök eszmékért! Tartsátok az õsi törvények szentségét. AA/CC 113 Utasítás NK/003/47 2. **** A KGB (Állambiztonsági Bizottság) akkori elõdje. Moszkva.aki mellesleg az MGB és a háború elõtti NKVD (Belügyi Népbiztosság) lengyel ügynöke is volt. A Nagykövetség épületeinek területén tilos a bennszülöttek soraiból általunk beszervezett informátorokat fogadni. Kötelességünknek éreztük azonban. Bierut Boleslaw (Rury Jezuickie) 1892-ben született Lublin mellett. Az információkat a nagykövetség veszi át különleges szolgálatunk közremûködése mellett. 6. az MGB (Állambiztonsági Minisztérium) titkos. és . miután fõszerepet játszott a második világháború utáni hatalomátvételben. a találkozók kizárólag nyilvános helyeken történhetnek. Az eredeti orosz nyelvû változatot Boleslaw Bierut. 1947. 2. Az ezekkel az emberekkel való találkozásokat egy erre kijelölt szolgálat szervezi. mégis könnyen párhuzamot lehet vonni az elmúlt évtizedek magyarországi történései és a "bennszülöttekre" vonatkozó használati utasítás között. mert mind témája. 1. mind stílusa és eredete kísértetiesen hasonlít a Jegyzõkönyvekéhez. akit Lengyelország Sztálinjának neveztek. Az alábbiakban közölt titkos utasítások állítólag Lengyelországból jutottak el Magyarországra. (Szigorúan titkos) K. 45 pontból álló dokumentuma már megjelent korábban néhány magyar folyóiratban. Államférfi és kommunista pártvezér.* egykori lengyel köztársasági elnök dolgozószobájában találták meg. melyeket a történelem hagyott ránk! Védelmezzen és vezessen szellemünk és tehetségünk! Aláírás: az Izraelita Nemzetközi Liga Szentpétervári Fiókjának Központi Bizottsága. hogy itt is közreadjuk. Habár az alapelvek csak Lengyelországra vonatkoznak. . Bierut 1918-ban lépett be a kommunista pártba.

amelyek nem a mi kezdeményezésünk folytán keletkeztek. és hozzáláttak a lengyel élet elszovjetesítéséhez. közremûködött Wladyslaw Gomulka. hogy tiszti kádereink a bennszülötteket azok lakásaiban látogassák. végén visszatért Lengyelországba. Meggyorsítani azon bennszülöttek likvidálását. akik Lengyelország Kommunista Pártjával. akik a Kosciluszko-hadseregbe (a Szovjetunió területén a Vörös Hadsereg oldalán harcoló lengyel hadsereg) való belépésük elõtt országunk (a Szovjetunió) területén tartózkodtak. a Lengyel Szocialista Párttal. akik a különleges osztályunk szolgálatában állnak. Ügyelni kell arra. 5. Moszkva hû követõje. a Szovjet Kommunista Párt 20. megengedhetetlen katonáink és a bennszülött lakosság. Még a végsõ egyesítés elõtt likvidálni kell a cserkészmozgalom ismert vezetõit. a parasztzászlóaljakkal és más társaságokkal és szervezetekkel állnak kapcsolatban. Sztálin és a Vörös Hadsereg segítségével Bierut és elvtársai 1947-re megszabadultak az ellenzéktõl. 1956-ban halt meg Moszkvában. Kongresszusa idején. Meg kell gyorsítani az összes párt egy szervezetbe történõ egyesítését. és 1948ban újjáalakította a pártot Lengyel Egyesült Munkáspárt néven. A háború nagy részét ott élte át. a Lengyel Kommunista Ifjúsági Szövetséggel. Bierut. aki 1945-tõl köztársasági elnök volt. 6. a Hazai Hadsereggel. Bulgáriában. 2. hogy minden fegyveres akcióban azok a katonák vegyenek részt. 1943. az Interbrigadistákkal. de 1954-ben lemondott. között többször letartóztatták. Egyesíteni kell az összes ifjúsági szervezetet. a szabadulása után a Szovjetunióba ment. 4. és 1938-ban. 1952ben feladta elnöki posztját és miniszterelnök lett. . És elérni teljes megsemmisítésüket. 3. hogy minden kulcsszerep olyan embereknek jusson. és 1930.életét a kommunista eszmék hirdetésének szentelte. Lengyelországban. szintén megengedhetetlen egyszerû sorkatonák bennszülött nõkkel való érintkezése. amikor Hruscsov elõterjesztette a híres "sztálini idõszak bûncselekményei"-t. 1920. Csehszlovákiában és Ausztriában hirdette a kommunizmust. a Lengyel Munkáspárt fõtitkára elmozdításában. Fõként annak kell nagy figyelmet szentelni. ügyelve arra. Megengedhetetlen. és járási vezetõktõl felfelé a vezetõ helyekre különleges szolgálatunk által jóváhagyott embereket kell helyezni. katonaság közötti kapcsolatteremtés. Ennek az ügynek az érdekében ki kell használni a fegyveres ellenzék jelenlétét. hogy katonáink és a civil lakosság között semmiféle kapcsolat ne jöhessen létre.

(A helyi közigazgatási szervek tudomása nélkül) 1 1. hogy a sajtó kiemelten írjon a bennszülötteknek kiszállított áru mennyiségérõl. ne arról kapjanak papírt. Ügyelni kell arra is. A küldöttek semmi esetre sem hívhatnak össze vállalatok közötti gyûléseket. hogy azon személyek. 9. 12. és ha egy ilyen gyûlést mindenképpen össze kell hívni. Nyomást kell gyakorolni a bennszülött hivatalokra. meg kell szervezni. akiket különleges szolgálatunk szemel ki. A paraszti magángazdálkodással szemben olyan politikát kell folytatni. akik a koncepciók tervezésében és a követelések felterjesztésében aktivitást fejtenek ki. Ez elsõsorban az egészségügyet. hogy ez az árucsere-forgalom keretén belül történik. hogy a pártkongresszusok küldöttei által megválasztott funkcionáriusok az elõttük álló teljes idõszakra ne tarthassák meg mandátumaikat. hogy az állami alkalmazottak (a biztonsági szerveket és a bányaipart kivéve) alacsony fizetést kapjanak. hogy a mezõgazdaság ne tudja fedezni az ország élelmiszerellátását. hogy a bennszülött sajtó ne közölje a hozzánk szállított áru mennyiségét és fajtáit. 8. telket szereznek. 10.7. hogy a magángazdálkodás ráfizetéses legyen. Ezután pedig el kell kezdeni vidéken a kollektivizálást. el kell távolítani azokat az embereket. Amennyiben nagyobb ellenállás keletkezik. a közmûvelõdési szférát. csakis olyanokat. Megszervezni és figyelni arra. Elintézni. csökkenteni kell a termelõeszközök kiosztását. és növelni az állami beszolgáltatási kötelezettségek kvótáit. Minden elkövetkezendõ kongresszusra új küldötteket kell válogatni. amennyiben ellenállást tanúsítanak. Minden kormányszervbe. Különleges figyelmet kell szentelni annak. a bíróságokat. esetleg minimális haszonnal járhasson. valamint az üzemek többségébe különleges szolgálatunkkal együttmûködõ egyéneket kell beépíteni. akik földet. Az ilyen embereket be kell szervezni. a hiányzó mennyiséget behozatallal kell pótolni. 13. nem engedni õket magasabb posztra. hogy azt kiutalták. Ha nincs más megoldás. Különös figyelmet kell szentelni a szervezési képességekkel rendelkezõ és népszerûségre esélyes egyéneknek. hogy tulajdonosok. valamint a vezetõ beosztásban dolgozókat érinti. . Úgyszintén nem szabad ezt üzletnek nevezni. parcellát. Ha mindez nem vezetne eredményre. hanem csak arról. Emellett meg kell említeni.

hogy az egyes ügyek tárgyalásával egyszerre több komisszió. Nagy figyelmet kell szentelni a feltalálóknak és újítóknak. melyek különleges utasításainkban vannak feltüntetve. gazdasági vagy szervezeti jellegûek. Meg kell szervezni. a nyugdíj. 19. a politikai vezetés határozatainak és nézeteinek az igazolása. kirándulások szervezése. olyan feltételeket kell kialakítani. 15. aki párt-. 21. A bennszülött tiszti káderekre csak ott bízható felelõs pozíció. úgymint a vállalati üdültetések szervezése.és kölcsönkérelmek elbírálása. de egyikük sem hozhat határozatot. a jelentés pedig a központba küldendõ. melyek túlérnek tevékenységük határain. állami és gazdasági funkciókat viselnek. 22. Minden fegyveres akció és éleslövészet alatt a lõszer mennyiségét fegyverre való tekintet nélkül állandóan szigorúan ellenõrizni kell. Azon bennszülöttek tevékenységéhez. 23. 20. és akik nem hajlamosak azon problémák analizálására. Az üzemi önkormányzatok semmiféleképpen sem fejthetnek ki hatást az üzem tevékenységére. hivatal és intézmény foglalkozzon. Kizárólag a határozatok teljesítésén dolgozhatnak. melyek a bányaiparban hasznosíthatók. Mindent megtenni annak érdekében. megfelelõen pontatlanok legyenek. és lehetetlenné tegyék visszatérésüket eredeti környezetükbe. 17. valamint fejleszteni és támogatni tevékenységüket. A szakszervezeteket más feladatokkal kell elfoglalni. a hiánycikkek elosztásának megszervezése. A szakszervezetek nem szegülhetnek ellen az igazgatóság utasításainak. hogy csak azokat a dolgozókat és vezetõket léptessék elõ. valamint azokat. (Kivételt képeznek a bányaipart érintõ ügyek. legyenek azok jogi. 18. Mindent elkövetni annak érdekében. Nem . mielõtt a többiekkel nem konzultált. Megfigyelés alatt kell tartani minden tudományos kutatóintézetet és laboratóriumot. Csak azon találmányok megvalósításához szabad hozzájárulni.) 16. kulturális és szórakoztató programok. akik a rájuk bízott feladatokat példamutatóan végrehajtják. ahol már el vannak helyezve különleges szolgálatunk emberei.14. de minden egyes találmányt következetesen fel kell jegyezni. hogy a határozatok és rendeletek. hogy azok alkalmazottaik szemében kompromittálják õket.

(Kivéve az NK 552-46. A régi. Nem szabad megengedni azonban a bírált jelenségek okainak megszüntetését. melyeken helyet kap a múlt és a helyi problémák bírálata. észrevételeket és azok szerzõit. Az egyes szállítmányok pontosságában zavarokat kell elõidézni. 26. 24. meg kell szervezni annak külföldre való eladását. A találmány értékérõl és leírásáról szóló dokumentumok közlése megengedhetetlen. amelyek a termelés növelését. de azok nem vezethetnek a nemzet egységéhez. valamint olyan beszélgetéseket. mint az állami vállalatok hasonló termékei. ezzel párhuzamban pedig nyersanyagtermelés és nyersanyagbányászat visszaesését eredményeznék vagy akadályoznák a határozatok teljesítését. Ezen termékek árai magasabbak legyenek. 28. Az ipari objektumok rekonstrukciója és építése során ügyelni kell arra. Az újjáépített városok és az új lakótelepek lakásaiban nem lehetnek többlethelyiségek. Az üzemekben kezdeményezni kell a különbözõ problémafelvetõ és szakmai értekezletek összehívását. Figyelni kell arra. nehogy az újjáépítés alatt álló vagy az újonnan felépített városokban és lakótelepeken léteznek olyan vízvezetékrendszerek. 31.) 25. Számú utasításban szereplõ szállítmányokat. melyekben hosszabb idõre háziállatokat lehetne tartani vagy nagyobb mennyiségû élelmiszertartalékot felhalmozni. . 29. A magántulajdonban lévõ termelõvállalatok és az iparosok csak olyan alapanyagokat és berendezéseket kaphassanak. A bennszülött vezetés nyilvános fellépései lehetnek nemzeti és történelmi színezetûek. feljegyezni az ott elhangzott javaslatokat. nem bekötött vízvezetékeket és az utcai kutakat szisztematikusan fel kell számolni. 27. melyek nincsenek rákötve a fõ vízhálózati rendszerre. melyek idõszerû termelési témákkal foglalkoznak. amelyek meggátolják a jó minõségû áruk elõállítását. Ha egy találmány már ismertté vált. 30.valósíthatók meg azok a találmányok. ivóvíztartalékként szolgálhatnak. Népszerûsíteni kell a dolgozókkal folytatott beszélgetéseket. hogy az ipari hulladék azon folyókba legyen irányítva.

Megengedhetõ az adminisztratív szervek bírálata. 34. Inspirálni kell olyan állami mûvészeti és sportrendezvények megrendezését. hogy melyik uralkodó szolgálta vagy akarta szolgálni az ország javát. Különös figyelmet kell szentelni az egyházaknak. A történelem oktatásában nem szabad megemlíteni. nemzetünk és kultúránk befeketítését. akik köztekintélynek és népszerûségnek örvendenek. korlátozni a forrásmunkák kiadását. 38. és a velük kötött egyezmények értelmét kétségbe vonó röplapok kiadása. és a középiskolákban beszüntetni a latin és az ógörög nyelv.illetve szakiskolákból. de még a temetési szertartásokat is. a prédikációkat. Elõ kell idézni a hivatali adminisztráció minden szinten történõ maximális terebélyesedését. .és fõiskolákból el kell távolítani azokat a tanítókat. Megszüntetni a tantárgyak közötti különbségeket. de különösen a közép.32. amelyik ugyan támogatná az országunkkal való szövetséget. de ugyanakkor szorgalmazná a hivatalos vezetés gazdasági tevékenységének ellenõrzését. s melyek a szocializmusért vívott harcot hirdetik. 36. Figyelni és ellenõrizni az egyházi nyomdákat. és kihasználni a velük szemben létezõ gyûlöletet. a logika és a genetika oktatását. 35. amelyek a bennszülöttek harcát ünneplik a (az oroszokat kivéve. temetõink megrongálása. de semmiképpen sem engedhetõ meg számbeli megfogyatkozásuk és normális mûködésük sem. 37. A helyi kiadványokban nem engedhetõ meg azon bennszülöttekrõl szóló mûvek megjelenése. hanem rá kell mutatni a királyok zsarnokságára és az elnyomott nép harcára. Ügyelni kell minden gyártási tervre a bányaiparban. valamint a megfelelõ instrukciókkal megjelölt vállalatokban. levéltárakat. A propagandamunkába be kell vonni a bennszülötteket. a vallásoktatás tartalmát. A kulturálisnevelõmunkát úgy irányítani. hirdetõ. különösen a német) megszállókkal szemben. akik a forradalomig és a második világháború alatt nálunk éltek. Az alap. az énekeket. az általános filozófia. 33. hogy általános ellenszenv alakuljon ki ezen intézmények ellen. A szakiskolákban be kell vezetni a szûk specializációkat. Meggátolni a belföldi piac ellátását. azonnal be kell indítani ellene nacionalizmus és sovinizmus vádjával egy rágalomhadjáratot. Ha létrejön egy olyanjellegû szervezet. Helyüket kinevezett emberekkel kell feltölteni. Ezt a következõképpen kell csinálni: emlékhelyeink megszégyenítése.

fõbb hivatalokban. állítsák bíróság elé. likvidálni vagy köztörvényes kihágás vádjával bezárni õket. Odafigyelni arra. vádlók és informátorok) nem lesznek beidézve. csupán a diploma megszerzése. mielõtt még betörnének a köztudatba. Végsõ esetben vezetõ állásba kell tenni õket. csak azzal a feltétellel lehetséges ezt megtenni. más hasonló vagy magasabb szintû pozíciókba helyezni õket. Megdolgozni azokat az ellenzékieket. Meg kell szervezni. 40. akik tevékenységükkel károkat okoztak vagy az alkalmazottak elégedetlenségét idézték elõ. hogy egy szükséges katonai intervenció esetén gyorsan és minden oldalról elérhetõ legyen az ellenállás helyszíne vagy az ellenzéki erõk összpontosításának helye. 42. és a legkisebb szakértelemmel rendelkezõ iskolázatlan munkásokkal helyettesíteni õket. Azokat a párt által kinevezett vezetõket. utak és az összekötõhálózat kiépítésérõl és felújításáról. Ez a dolgozó tömegek figyelmét felkelti. tanúk. valamint a hibás ítélet okozói (bírák. hogy a fõiskolákra a legalacsonyabb társadalmi rétegekbõl származók kerüljenek be elsõsorban. iskolaügyben dolgozókról van szó). hogy az eset bírói mûhibának minõsül. akik a bennszülött lakosság tekintélyét élvezik. 44. . szocializmusellenes és az iparosítást ellenzõ tevékenységgel vádolnak. A munkahelyeken gondoskodni kell a különbözõ funkciókban dolgozó emberek leváltásáról.39. Meg kell gátolni a politikai perekben elítélt személyek rehabilitációját. Nyilvánosságra kell hozni azoknak a vezetõ pozíciókban dolgozó személyeknek pereit (elsõsorban a hadügyben. 43. 45. minisztériumokban. Amennyiben ez a rehabilitáció elkerülhetetlen. nem lesz perújrafelvétel. Drasztikus esetekben vissza kell hívni õket funkciójukból. Gondoskodni a hidak. 41. Az úgynevezett véletlen események során. hogy a politikai ellenzék képviselõit lecsukják. akiknek nem érdekük szakértelmük növelése. akiket népellenes. és a késõbbi változások idejére kádertartalékként számolni velük.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful