P. 1
a karmának nincs humorérzéke

a karmának nincs humorérzéke

|Views: 45|Likes:
Published by Szilágyi Imre

More info:

Published by: Szilágyi Imre on Mar 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2012

pdf

text

original

Florence Scovel Shinn

MrÍfu humorérzéke
Játéks zabá|yok egy jobb

A karmának

és gazdagabb é|ethez

FLORENCE SCOVEL SHINN

JffiÍÍÍ4iJ,u8

A karmának
humorérzéke

EoosvÍz Kt,qoo BunnpBsr

A fordí|ás az alábbi kiadás alapján készÍtlt: Florence Scovel ShÍrrn / The Game oJ Life and HoLD DeVorss Publications, 1925

to

PIay It

Fordította Cztczelsary J uorc
Szerkesztette Zsor-uar Manon

Tortofom

Copyright @ Florence Scovel Shinn, 1925 Hungarian translation @ Cziczelsr)ry Judit, 2OO7 Hungarian edition @ Neemtree Corporation AG.,2OO7 Cover design @ Neemtree Corporatlon AG.,2OO7 Minden jog fenntartva. A kÖnyv - a l<iadÓ írásosJÓváhaglása

A

játék

7

A jÓlét torvénye

t7
25 35 45 55 65 77 89

nélkul - sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosíthatÓ vagl kÖzÖlhető' semmilyen formában és értelemben, elektronikus vag/ mechanikus mÓdon, beleértve a nyilviinos elóadást vas/ tanfolyamot' a hangoskÖnyvet,
bármilyen intemetes kÖzlést' a fénymásolást' a rÖgzítéstvagy az informáciÓrÖgzítés bármely formáJát'

A szÓ hatalma
Az ellen nem álás torvénye A karma tÖrvénye és a megbocsátás torvénye

A teher levetése, vagris hogran tehettink benyomást tudatalattinkra? A szeretet
IntuíciÓ, avas/ az Isteni Útmutatás TÓkéletes ÖnkifeJezés, avaÉly az Isteni Terv beteljesítése

Tipográfia TYpoSrrjori Krr' BorjtÓt' készítette Doconlex Km.
BorítÓfotÓ RED DoT

Felelős k|adÓ Novax AnorrÁs tcazceró Főszerkesztő MoI-NÁn EszrBn Mriszaki vezető EnoÉr-yr ANNa

ÉoosvÍzKADÖ' BUDAPEST

Tagadások és megerősítések

lol

Nyomta Alrtr.ol Nvoupe Zxr., Dosnecow

Felelős vezetó GyÖHcy GÉzavrzÉntcnzcaro

rsBN 978 963 528 960

I

A

iÓték

EMBER SzÁMÁRA az é|et harc. Pedig ez órlási tévedés: az élet nem harc, hanem játék. Mindaddig nem játszhatunk azonban sikeresen, míg nem ismerjuk a játékot meghatározÓ spirituális tÖrvényeket, amelyeket az o- és Újtestamentumok bámulatos tisztasátgal tárnak elénk. Jézus Krisztus alapvető tanítása nem más' mint hogr az é|et esr nas/szabásu adokkapok játék.

A I-BcTtse

*
(Gal 6:7).' Vaglis bármit 'Mert a mit vet az ember; azt aratja is'' is ktildjon az ember a kulvilág felé szÓval vagr cselekedettel, azvégil| biztosan visszatérhozzá: amit ad, csak azt fogja visszakapni. Ha gniloletet sugriroz magábÓl. őt is gnilÖlik majd; ha szeret, szeretet lesz a jutalma; ha kritikus, vele szemben is kritikusak lesznek; ha hazudik, neki is hazudni fognak, ha pedig csal, ó naga is megcsalatik. Mi tobb, Jézus tanításaiban az is eg}értelmrien benne foglaltatik, hogl a játék fő haJtÓereje az

ember képzelete. ,,Minden féltett dolognál jobban őrZd meg szívedet (vagris képzeletedet), mert abbol indul ki min<len élet.'' (Péld 4:23) KÖvetkezésképpenminden, amit elképzelunk, elóbb vagy utÓbb kulsőleg is megnyilatkozikéIetunkben. Isrnerek egy em-

l A biblÍai idézeteket Károli Gáspár

fclrclítása alapján koz<lljuk

-

tt Ford.

A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE

AJÁTÉK

I

bert, aki valÓsággd rettegett ery bizonyos betegségtől. Hiába volrt az adott kÓr ritka és nehezen megkaphatÓ, ó olyan kitartÓan képzelgett és olvasott rÓla, hogr az végul kialakult a szervezetében. ó pedig meghalt _ torz képzelgéseinek á,ldozataként. Ha tehát sikeresek szeretnénk |enni az élet játékában, fejlesztenunk kell képzelóerónket. Az ember, aki képes ajÓ dolgok felé iránltani képzeletét, eléri,,szívénekminden igaz szándékát" _ leglen szÓ egészségról, gazdagságrÓl, szeretetról, barátokrÓl, a tokéletes onkifejezés képességéről, vagr akár a legmagasabb szintri ideálokrÓl. A képzelóeró - amelyet 'az elme ollÓjának'' is neveznek _ folyton csakjá,r és jar, és a képek, amelyeket az ember a segítségével alkot, előbb vas/ utÓbb szembejonnek vele a valÓ életben is. Hogl képesek legrunk a megfeleló mÓdon fejleszteni képzdróerónket, előszor is meg kell értenunk az elme mrikodését. Ahoryan azt a régi girigok is mondták: 'Ismerd meg nmagad!''2 Az elme három fó részre oszlik, a ld"qtalattíra, a Í:.tdo'traés a datJelettiTe. A tudatalatti valÓjában olyan eró, amely nem rendelkezik nallÓ irányítással' Hasonlatos a párátroz vag4 az elektromosság}toz: arra mesr, amelTe vezetik. Minden, amitazember mélyen átérezvary erősen elképzel, lenyomatot hagy a tudatalattiban, amely azuLán - bármiról legren is szÓ - a legaprÓbb részletekig hrien meg is valÓsítja azt.

ery férÍihoz,akit tiszta szívéből szeretett. A férfi azonban nem sokkal az eskuvójuk után meghalt, a nő pedig hosszu évekig fekete ruhában és grászfátyolban járt. A kislány tehát olyan erósen égette bele saját ozveglségének képéta tudata]attijába' l:ogr az - bármilyen szomyen érintette is ez őt _ évekkel késóbb valÓra vált. *

A tudatos elmét halandÓ vas/ testi elmének is nevezik. Ez
arész voltaképpen az emberi elme, amely olyannak látja a világot, amilyennek az t nik. Halált' katasztrófát, betegséget, szegénységetés korlátokat érzékelmindenhol, és ezeket a képeket kozvetíti a tudatalatti felé. A tudatfeletti elme az Isteni Elme megnyilvánulása az emberben. Itt lakoznak a tokéletes ideáok, a ',tokéletes minták'' _ ahory PlatÓn mondaná. Ez az IsteníTeru - melynek minden ember része, és amely ezért minden emberben megtalalhatÓ. A gorog filozÓfus szerint,,van egy hely' amelyet neked kell betoltened, és amelyet senki más nem tolthet be rajtad kívul; valami, amit neked kell megtenned' amit senki más nem tehet meg". Tudatfelettink órjz ertó| az Isteni Terwől egl tÖkéletes képet, amely azonban legt bbszor csupán elérhetetlen idqílként siklik át a tudatos elmén - olyan valamiként, amely ''trll szép, hog/ igaz leglen". Pedig valÓjában ez akép az ember le$igazabb rendeltetésének hordozÓja, anrelyet a benne lakoző végtelen intelligencia vetít át az elméjén. A legtÖbb ember azonban nincs tisztában igazi elrendeltetésével,ezérto|yan célokat kerget, illetve olyan helyzeteket idéz e|ó az életében'amelyek nem igaz valÓjáből fakadnak, ennek megfelelóen pcdig - ha el is éri óket _, azok csupán kudarcot és csalÓdást okoznak rreki'

*

Iássunk egy példát! Ismerek egy asszonyt' aki

kisláLrrykorá-

ban mindig ',ozveglesdit'' játszott. Ilyenkor feketébe oltozott' és beburko|őzottegl hosszri, fekete fátyolba. Mindezt |át:ua, az
emberek azt gondolták, hogr egr éttelmes és szorakoztato gyer-

mekről van szÓ. Ez a kislány felcseperedvén feleségul ment
2 Delplroiban ApollÓn templonrának híres felirat'a cz: GNoTI SD AU,roN - a Szerlc.

Ebben a torténetben a helyettesítés torvénye mutatkozik meg.) Felvilágosítottam rÓla. tennek országát. hogl a nő tokéletesen megtestesíti az ic|eá|ját.Hát igen' ma ebben a fatorzsben élek .37) Sok ember képes a saját fejére szerencsétlenségethozni haszontalan és rosszul megválasztott szavak által' Egrszer es/ aSSZony például aztkérdezte tólem.Amennyiben X.HátborzongatÓ volt . X. (A diszkréciÓ kedvéért csak X. és ezek mind megadatnak néktek. hogr az' élete csupa szegénység és szrikolkÖdés' és bármerre induljon is. Jézus Kr.ahogr elmesélte _ nem vo|t ez mindig ígl: régebben saját otthonában élt. mindenhol csak korlátokba utkozik.. aki .tettebozzá melankolikusan.'' (Mt 6:33) Es a Megválto azt is világosan megmondta.ezért torténhet meg' hogl az emberek minteg}r . 'Merl. mivel ezze| sem. Megnyugtattam azonban' hogl a valÓban neki szánt. Nem sokkal ezután a holgl megismerkedett valakivel.bárcsak egy fatorzsben élnékinkább!'' . aki es/ból beleszeretett. Mi tobb' Jézus Krisztus tanitásaibÓl azt is ep5rértelmrien kiolvashatjuk' ho5y szavainknak őriási szerepe virn az é|et játékában. Esrik este pedig a kovetkezóvel hívott fel: . a Mennyei Kirrilyság nem más.-t pedig szinte teljesen elfelejtette.Tudja. Ez az asszony szó szerint belebeszélte magát abba a bizonyos fatorzsbe' A tudatalattinak bizony esi csepp humorérzéke sincsen . Talán nern ó az igazi .bár nagron is gazdagvolt . és ilyenkor glakran mondta a kÖvetkezőket: 'Elegem van. hogr ez a nó bizony a házimunkában glakran elfáradt. Nem telt bele néhány év' és ug/anez a nó szinte lryomorgott' mir'el tul jÓl sikertilt eltiltetnie tudatalattijában ir nélkulÖzésképét.isztus azt mondta: .'' (Mt 12:36. * Ismertenr például egl másik asszon1rt. Azt szerette volna.Hanem keressétek előszor Is.lesz ajovendőbelije. a te beszédidből ismertetel igaznak. -tÓl várt olyan gÖrcsÖsen. nem veszítheti el. Ettól a férfitÓl tehát tulaj donképpen mindent megkapott.. -t. és ígl torténhetett meg' hos/ végul nem kovetkezett be veszteség vagr áJdozat:'.Y.mibe venném a szellemi torvényeket. vagfis a tokéletes min&ík birodalma. mi a helyzet? Az elmírlt héten már nem is láttam olyan csodálatosnak x. és aki azonnal ki is nyilvánította.beleviccelik'' magukat ilyen és ehhez hasonlÓ kényelmetlen és boldogtalan helyzetekbe. . hogy hol kell azt keresnunk: sqjat magunkban.mesélte utÓlag. ho$l 'készul a szegényhénba. riryis kap helyette mást . Pedig .azelótt X.állandÓan azon viccel dott. Helyes gondolat lépett a téves helyébe. Beszélgetésunk során kiderult. aki egyszer ilyen nem igazval jábő| fakadÓ' téves kérésselkeresett fel engem. hogy nem tehetem.válaszoltam. mint az igaz gondolatok. az . . Isten országa. mi az oka. csodá]atos dolgok vették k rtil. . _ ha a szavaimmal megerősítem' hogr es/ bizonyos férfi akibe természetesen nagyon szerelmes volt . ami{.Y.Y.tettem rnéghozzá' Anó ezekután is grakran találkozott a férfival' de kapcsolatukban nem mutatkozott semmilyen komolyabb előrelépés.l0 A KARMÁNAK NlNcs HUMoRERZEKE A JÁTÉK lt * JÓ példa erÍe a" a holgl. az őn számára rendeltetett..'.Isten altal rendeltetett'' férfival kapcsolatban nas/on szívesen adok neki megerősítést. * Talán nem ő az Isten á]tal Önnek rendeltetett férfi. és bóven akadt pénze is.Y. holtfáradt vagrok . Hamarosan ő is viszonozni kez'dte rij hÓdolÓja érzelmeit. ha pedis nem ó az. és az ó igazsá$át.Y.-nak nevezte ót. és a te beszédidból ismertetel hamisnak.

.kérdezte az haza kellene mennem. .Kovesse az intuíciÓját .vá'laszoltam. Egr messzi. Énmégis a kÓvetkezót válaszoltam: . a hit. akkor most szépen meg'ildjukeztamaga nyolc dollárját' és ury teszunk veluk. (Az ember e csalhatatlan vezetójéről és az azt meghatározÓ tÖrvényekről a kivetkezőkben részletesebben is szÓlok majd. nenl rÓzsát! _ válaszolta értetlenul. a Végtelen Intelligencia. hogy . Jézu s egyértelmrien kimondta' hogr az elsó lepést az embemek kell megtennie. amít az IsteniT ruén11 neki szanL Arra kértem a nőt. zeli virágánrs kirakatában a husvét elótti héten' Azt kívántam. . és egl pillanatra megjelent lclki szemeim elótt a kép' ahoglan átemelem a bokrot a bejárati ajtÓmon. Minden kívánság . keressetek és taláItok. hogi teljesítse az ember aprÓbb Vas/ nas/obb kéréseit. Mikor megkoszontem a barátnőmnek. olyan vidéken' amely híres volt a Szegénységéről. hogr maradjon New Yorkban. Esrik évben például s/onyoni rÓzsabokrokat láttam a ko. Egy forrÓ nyári napon például azza| á]|itotl be hozzám egy hols/' hos/ í{'ak fel neki 'jÓlét-keze|ést'. és állítása szerínt nyolc dolláron kívul semmije sem volt ezen a világon.Értem. ' Amikor előszor náam járt' kimerult.Micsoda? De hiszen én liliomot kuldtem neked. és vállaljon valami munkát. asszony.Akkor menjen csak haza' Egy megérzéstsosem szabad semmibe venni. hogy minden ember képes megaldani és megszaporítani a javait.Nem is tudom .12 A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRERZEKE A JATEK l3 Szerencsére a torvény minrlkét irányban mrikodik: tehát szrikos anyagi helyzetből is mindig van ut a bőségbe .Rendben. mint belső tanítÓnk.vá{aszoltam.etek és adatik néktek. Ezek utií'rr hazament' Néhriny nap mulva. zorgessetek és megnyittatik néktek. Elj tt az unnep. és vele egnitt megérkezett az én rÓzsabokrrm is. Mégis sokszor e|csodálkozunk.Van esetleg valami olyan érzése. vagl egy bizonyos helyre el kell mennie? Az intuíciÓ nem más. A rrcktlllk szant suéng mindig teli uan kitrcsekkel: ezek azonban csakis a vágr. hory pénzhez juthasson.legren kimondott vagr kimondatlan es/ben kérésis. Hiszen i azt tanitotta. mikor éppen az egyik barátnőjét látogatta meg.válaszolta a nő.) .kezeim munkáját csak bizzátok reám'' (Ezs 45:1l). .hogr es/ bizonyos dolgot meg kell tennie. Mielótt utjára engedtem.Az az érzésem. Ien Szelleml lVgisd rrLeg az utat szamaraahatalmas bóségJele.'' (Mt 7:7) Másutt az l]r ígl nyilatkozik az emberről az Írásban: . vagfis Isten tehát mindig. Ésláss csodát: ezen azismeróson keresztul nemsokríra tobb ezer dollár titÖtte a markát' A szÓban forgÓ holgl azÓta is sakran mondja nekem.Éppen ezért a tudatos elme (más .De nekem mit kell most tennem? . és ezze| gőryítani és jÓlétet teremteni. . eldugott városban lakott.akinek nyolc dolláron és egr megérzésen kívul semmije sem volt''. hogl maga is minél tobbszor ismételje e|eztamegerósítést..meséljem el mindenkinek egr asszony torténetét. minden pillanatban kész. levert és kedvetlen volt. hogy éppen ilyet szerettem r.. elmondtam még a kovetkezó megerósítést: Végte. és a kiejtett szó varázserejének kata|izátora által képesek megnllvánu lni' manifesztálÓdni. ''Ké4. bárcsak kapnék valakitól esret. épp annyi pérwemvan' hogl ki tudjam fizeLni az ritikoltséget.hogr néven intellektus) biztosan azt tanácsolta volna ennek az asszon1mak. Mostantol kezdue ellenallhatatlan erej magne sként uonzza m(r- galrcz mtndozt. aki kuldte' nem győztem hangsulyozni.olna' . ha Óhajaink hirtelen valora válnak. ÖSszefutott családja egl régi ismerósével. ahogyan Jézus tett a kenyérrel és a hallal: megszaporítjuk őket .

Mert senki sem élhet teljes és felvilágosult életet mindaddig.Ilyenkor minden h.hogrvelecsakisjÍr dolgok torténlretnek . hogran udltoztathatjuk meg sqjőt ktlrtllméngeínketszauattk megualogatása crltcLl.'' Ez tehát az éIetjátéka ha szabályosan és t<ikéletesen játsszák. JéZuS azt mondta tanít. mint a jÓ helyett a noszba vetett hit. Félelem a nélkulozéstől. UtÓbbi uglanis az ember egyetlen és e5ryben a legnagrobb ellensége. miden hangszín megorokítésre kerul. a veszteségtől. Saját hiábavalÓ képzelgéseimnek ezen szuleményei oda témek vissza. Hogl miért? Egrszerri: mert. mind az élet a nyelv hatalmában van'.ng. A kovetkezó fejezetben azokata kulorrbozó mÓdszereket mutatom be. TÓ{tik hát szét tudatalattink régi' rossz lemezeit . eróteljesen és meggrózódéssel a kovetkezó mondatokat: 'Ezennel kimorrdott szavam által darabokra zwzom. hogl félelmurrket hitre kell várltanunk. legmerészebb vágyai kilzé a kétségés a félelem. Ez utÓbbi |eghriségesebb szolgánk lehet. minden szÓ lenyomatot hagl rajta.'(Mt8:26)Láthatjuk tehát. t kéIetes nkifejezés lemezeit. AzéletjátékaarrÓlszől. hog' bármit is mondunk. mint amikor es/ énekes hangiát érzékeny lemezen rÖgzítÍk.'' (Péld l8:21) .. a betegségtól. nyomtatott felirat hatására. Egl csodálatos és nas/on sikeres ember mesélte nekem. ame\reket nem szeretnénk megőrizni _. elv mrikodésére. Ami naglon fontos: sosem szabad megfeledkeznunk rola. hiszen az egyik goa másik fordítottja. LEHET' I.horyminéltisztábbanlássukajot' és igyekezzunk kitorolni tudatunkbÓl a gonosz osszes megielenését. olyasmi ez.apgodalmaskodásnélkulkívánni''.14 A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE A JATEK l5 Később kiderult' hogy a virágárus osszecserélte a rendeléseket. ígr eglszerrierr meg kellett kapnom azt c rozsaEgletlen dolog állhat csupán az embet és legmagasabb idealjai. Ezennel tokéletes felvételeket készítekhetyettuk a bennem |akoző Krisztus altal^: az egészség.{OGY AzEGÉsjZ MEG SBM FoG ToK|ENNl. a félelem nem más. glÖnyorrieket! Ismételje el hangosan. és arra is. amelyek segÍtségével hatássa] lehettink tudatalattinkra.és épperr ezérL csakis jo dolgok tijrténnek uele. amelyet egl szoba falárr olvasotL. ide kell minél mélyebben elultetnunk a jÓ képeit. ''Mind a halál. és milyen utasításokkal lássuk e| azt. ahonnan jottek: a semmi szemétdombjára. * A kÖvetkező fejezetek egyikében részletesen kitérek majd ezen bokrot. és megsemmisítem tudatalattim minden hamis lemezét. aki ma azza|aszilárclmeggyőzódésseléliazé|etéL. a kudarctÓl. Tehát amintképesséváik. * A ktivetkező fejezetekben megmutatom.szivének minden vágya egy gombnyomáSra teljesul.Óhkicsirryhitr1ek?. ványainak:'Mitféltek. hoglan kell a félelmet kitorolni a tudatbÓl.a |emezeket.én mrikodésbe ltoztarn a torvénfi. ami altalánossá sban e ggfqj ta bizony talcn'ságérzésképébenjelenik meg. csak éppen tudnunk kell. a gazd'agság. Ezek a nagy lratásu szavak kitÖrolhetetlenÍil beleivÓdtak a férfi tudatalattijába. ho$l aztán eza]ta] a legaprÓbb részletig megvalÓsulhassanak.. Az állítás a kovetkező volt: AGGODNI FELESLEGES. hogran bánjunk vele. Minden gondolat. és vegrunk fel helyettuk rijakat. hogy ő az Összes félelmét egy pillanat alatt tirolte ki elméjébólegy nagybet s. Ha az elóadt1 kohÖg vagl hezitríl' a felvétel azt is rőgziti.. a szeretet és a. van egynéma fultanunk: a tudatalattink.Ehhez a tudata]attin keresztul vezet az ut. rníg nem ismeri a szavakban rejlő erót.

Ehhez azonban t kéLetesen htnnie keLL saját kimondott szauabant".A |Ólét to rvenye Es akkor a Mindenhat. honnan teremtse t:ló a pénzt. Ézsaiás azt mondta: . * I||j tt hozzám es/szer egl kétségbeesett asszony. . a hová ku|dÖttem' (Ézs 55: l l). arni az IsteniTÖrvény szerint neki jár. a mely számbÓl kimery. hogr Isten az ember állandÓ és kimeríthetetlen szolgalatában áll.. mellyel folyamatosan alakítiák testunket és életunket.. Teljesen cl volt keseredve. (J b 22:25') ez Ínas EGYIK LEGFoNTosAtsB és legnaglszer bb uzenete fajunk számára az. hiszen fogalma sem volt. hanem megcselekszi. ben nem eglenlíti ki háromezer dolláros tartozását.a7 én beszédem. hogl a hÓnap kozepén pert akasztanak a nyakába' amennyi. a rnit akarok. és elmesél(e . és szerencsés lesz ott.ő lesz ate nemes érczed és a te ragaogő eztlstijd. és hogr az ember _ kímondott szaua dltal_ hozzájuthat mindenhez. nem tér hozzárn uresen.. Most már tehát tud.iuk' hogr szavainknak és gondolatainkrrak rendkívul erós rezgésuk van..

ol nyoma sem volt. tegren csak r1g'' mintha a há'romezer dollar márr a zsebében lapulna! .ó drágám. A királyok nár hét napja SZomjan járták a sivatagot katonáikkal és iirllataikkal. toltsem vele a napot. és tanácstalanul kérdezte. Látogatőm már eszembe. hogy egl szorongatÓ ad sság terhc lehulljon a vállriir. Az Ön eryetlen dolga továbbra is az. .Jut . de hangja most lelkes és izgatott volt. odaadja neki a pé'nzt. lro55u rrem akartam elmondani neki.]B A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE A JOTET TORVENYE l9 Elmondtam neki. Az étterembe érve a kovetkezőt tanácsoltam neki: _ Ez most nem a takarékoskodás ideje. A l]ibliában VaIl erre egz csotlálatos példa: a pusztában bolyongo hárorn kirá|y t rténete. l. hogl pénzrevan szukségem. hogy a nő a megfeleló idóben a legmegfelelóbb mÓdon jusson hozzá a szukséges háromezer dollárhoz. hogir t kéLetesen bbntoke|| a <lologban. és prÓbáljam meg taÍtani benne a lelket.t2l:22) 'Viselkedjen tehát rigl' mÍntha mar megkaptauolna. Egy férfi példáu| azza| a kívánságqal jott el hozzám' hogy a kimorrdott szír erejével ercísítsenl meg. a pénz azonban nem volt sehol. mindazt meg is kapjátok. re' hogl ha aznap délelőtt bemeg} hozzáazirodájába. Rendeljen valami kulonlegeset és drágát. amikor a kovetkezőt kérdezte: . Szeretném látni. hog9t higgren a saját gazdagságában' és ennek megfelelóen viselkedjen. amiL kért _ mondtam az asszon5mak. Visszautasitottam. hogy hétfőig nregkapja apénzt . és eszerint is kell cselekednie.. hogl állsz anyagilag?'' E|mondtam hát neki. amikor meghallotta aszobalárry han$át' Sz val uisszqj tt. . hogy kuncsaítom semlegesítette szavainr erejét' hiszen ideje nagl részétazzal toltotte' hogy megprÓbáta eltervezni. az' rrtőbbit fo$a kapni. lrépze|je. és látta. A kÖvetkezó reggelen ismét fethívott. és arra kért. hogy Isten az ő kimeríthetetlen forrása. de kudarcot vár. hát adok én neked hiíromezer dollárt a kovetkezó hclnap elején!'' _ válaszolta . Ekkor felhívott._ moIrdtanr neki. anrit várt.mondtam neki. az ő segítségesohasem késik . sc tár. hogz nenr Íizikai síkon már megkapta apér:-at. rnit mond majcl a hitelezóinek. hogl retrdben kifizt:t-i a tarl. '. A dolog fordítva is mrikodik. további kezelésre szorul * válaszoll'am eITe.. ha nenr tud fizetrri' Ebben a helyzetberr peclig aztke|lett volna rninél képletesebben és grakrabban elképzelnie. Elj tt a tizentit dike. Kuncsaf.unk. Elizerrs profétáhozíorclultak éppen fordult volna vissza a sarkon. amilyen s/orsan csak izgatottsága és orome engedte. Az az igazság. _ A Szent Szellem sosem késik' Énmost kÖszclrretet mondok.'És a mit konyorgéstekben kértek. Es/ id utárr azonban rá kellett jonnom. víznek pedig se kozcl. és hogl azarne1feleló i<tőporrtban manifesztá|Ódni fog * mondtam. ha hisztek. Tokéletesen bíznia kell benne. Már éppen szedelózkodott. csoda toíén{!Éppen a szobámban ultem délelőtt' amikor csengettek' Megtiltottam a szobalánwak' hogy bárkit is beengedjen. ó azonban mégis kinézett az' ablakon. tornnak pedig a lelkére kotÖttem. Amennyiberr valaki sikert kér. _ meséltc. és hogr mtnden hozzrl íntézett kérésmeghallgattatik. hogl perrel fenyegettek meg.válaszoltam. .Szombat lévén. Most mitévó leglek? Nekem nrár holnap kellene a pénz' de csak a kovetkezó hÓrrap e|ején Jogom megkapni. Másnap reggel azza| hívta fel kuncsaít omat az unokatestvé.ma nem fo$ák beperelni. Aznap délután ujra hívott. _ Ugl látom. Arra kért' ebédeljek vele. Éppen ezért az én stratégiám is a kimondott szőra épített: a|énattal kértem.lsterrem.Vagl egl Órát beszélgett. Éppen azt. Délutánra már a számláján is volt a háromezer dollár' ó pedig olyan s/orsan á]líthatta ki a hiányzÓ csekkeket. hogl az unokatestvérem jott el hozzám.ozást. Ne aggocla-lmasko<ljon . mit tegren. _ Isten védelme alatt áll' és ennél tobbre nincs is szuksége.Hívja be mégis." (M..

hogl alkotÓja h en kitartott nagrszabásu látomása mel|ett. Jusson eszunkbe azidevágó mondás.'' (2Kir 3:17) Mindig vámunk kell tehát kérésunkbeteljesulését . amink van... amit látnak^ (. . hogy minderr kérésrneghallgattatik. azok hamarosan csordultig megteltek vuzel. mutatja. raktárba kell adnod a butoraidat.'Énígy ásom nreg az árkot a patakjaimnak! Igenis megveszem a takarÓkat!'' Vagyis arra késztilt. Mondanom sem kell.Tudta. amit elméje látni képes.Mert ezt mondja az'Űr: Nem láttok mégis e patak megtelik íw'ze|. annak ellenére. miszerint 'sokszor épp napfelkelte elótt van a legsotétebb''. Ez az. és '.nagy csodálkozásukra _ arra truzdította őket' hogy ássanak patakokat és árkokat. AzlJr azt mondta lzrael grermekeinek. a h l5r csodár'al határos nrodon jutott lakáshoz: tobb mint kél szaz . Ésezek után a három kiraly bibliai torténeténekvégét sem nehéz kitaláLlni: miután kiásták a patakmedreket.j elentkezó kÖzÍll v á|asztották ki.aki .még akkor is. és hogr orvendezve adjunk hálát minclazért. és ugl tett.idegenek hadsere$e''. hogr mindazt a foldet nekik adja. a ma élókre is. szegénykém. tok.ó. . A takarÓvásárlás {{ Ebben az idószakban kulÖnÖsen fontos' hory ujbÓl és jbÓL megerósítsuk magunkban az igazságot..ldlok magamnak Lakast' A kÖvetkezó szÓbeli megerősítést alkalmazta Végtelen SzeLlem. hogl felismerjuk' Az ember csak azt kaphatja meg. amikor ez majdnem lehetetlen volt. .Mert mind az egész foldet' a melyet látsz' néked adom. amiról ugr képzeli. A világon minden nasszer munka. mind a ti nyájatok és barmait-ok. hogy talál magának lakást. n11ísd rrLeg az utat szamolT|Ía a negfeleló lakÓs Jelé' Ez az asszony tudta. mintha ez-már be is kÓvetkezett volna. Mindenkinek csak az jár.A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE A JoLÉT TÓRVÉNYE 21 segítségért.a kísért<í'' (a gonosz) az érte|mében felbukkanír ellentétes gondolatok képébenmegkomyékezte: 'Ne vegyél takarÓkat' hiszen ha mégsem tala]sz lakást' semmi szukséged nem lesz rájuk''.rben megkérd óje|ezitudatalattijának régi hiedelemrendszerét is. Az átlagember számára persze nem konnyri feladat rákapcsolÓdni a spirituális síkra. hogl a hatalmas eredmények kapujában írltalában ott leselkedik a kuclarc és a csalÓdottság ámya is. semtapasztajuk.ris 'minden jÓ adomány és minden tokéletes aiándék'' (Jak l:I7) már eleve a miénk' és csak arra vár.'Még beszéltek. sem esőt. és az uniVerzum bősége minden szukségletet képes kielégíteni. Vagris a hiba a felszínre kerul' hory megsemmisítódhessen. aki épp az év azon szakában szeretett volna lakást talalni magának New Yorkban. ho' enneklegaprőbb jelét. * JÓ példa erre annak aZ asszon)mak a torténete.) Ez éppígy igirz minden emberre. amelyet le kell 5lőznunk. majd a kovetkezó uzene_ tet továbbította nekik: sem szelet. minden csodálatos eredmény azáltd jÓtL létre.mondták neki a barátai sajnálkozsra. hogl ihattok mind ti. és a te magodnak orÓkre" _ lMőz 13:15. gát valamely magas szintri spiritualis igazságmellett' azzal eg. és én máry meghallgattam'' (Ézs65:24) _ vag. Az Isteni Elme nagzs zabásu megnyilvánulásait rendszerint glotró gondolatok e|ózik meg' Amikor az ember elkotelezi ma. De az asszony ígr válas zoltt: _ Nem ketl ergem sqjnalno. és eg' idóre szárllodába kell koltoznod . kétséggelés félelemmel teli gondolatok érkeznek. hogy spiritualis síkon uem érvényesekaz emberi világ feltételei' és hog' aZ eg/es ember Istennel es/utt máris tobbséget alkot' Éppen uj takarők vásárlásán gonrlolkodott. A nó azonnalválaszolt (saját magának): . milyen erós hite volt ennek a nónek. mtndent meg tudok oldant: to. mikor . hogy megkapja. hiszen a tudatalattibol állandÓan ellenkező irányba hatÓ.

" .Ez allt benne: . Aztán eé5/Szer csak jott egl |evé|. és mindig rnagában hordozzavégcéljának víziÓját. . onkife.va]aszolta ingerulten. segítek magának . Az' lsteni Elméében' melynek mi is részei vagyunk saját tudatalattink revén _ víziÓink ezért csakis rajtunk keresztul valősulhatnak nreg' lássunk ery példát! Néhány éve Í. lrrár vésze - Izrael grermekei. Egz messzi városban lakott. . es/ hétig egyáltalán nem ha]lottam felóle. és ezáltal olyannak érzékelte a dolgokat.'' (Jn 4:35) Jézus tehát tisztán látott. és halát ad érte .fogságban'' van. Mi kor elósz r nálanr .Itt.is.elkeresett egr férfi. majd ígl folytattam: .Asszonyom' maga megórult! .Az Ön lelke a bank osszes dolgozojának lelkével szeretetteljes egységet alkot. az őriások kozul valÓ Anáknak Íiait' és olyanok valánk a magrrnk szemé- kérelmét.rdhat az i\z|eLi váll alkozásán ak. Ön et5/szenien elvesztette az onuralmát.. mirrtha már megkapta volna. Menjen hát vissza a bankba.az élet nrinden teruletén így mr1kodik ez. a bank délben bezár. bóségről.'' (4Moz l3:34) Aki azonban ismeri a spirituális torvénYeket. az bármilyen helyzetet tud kezelni. anrikor a bankosokkal tárglalt.Istennek nincs szuksége idóre' hiszen Ő sohasem késik. tril késő! . mint a sáskák.'Igazavo|t. Ez megmagyarázza. hogr az Isteni Terv szerint torténjenek a dolgok. ígr szÓltam hozzá: _ Azthiszem.az már akkor is Örul. Soha tÖbbé nem fogom kétségbevonni azt' amit mondott." Mikor néhány héttel később személyesen is találkoztul.eglen szÓ egészségról' szerelemról. és miután elment. rákérdeztem.hangzott avá|asz. annak szívét nem gyengíti meg a |átszat' . Jegrezze meg: aki képes uralkodni nmagán. Álmaink mind-mind rnár kész és tokéletes ideákként léteznek az Isteni Elme nyilvántarLásában. hory kitartoarr és biza]omami tulajdonképpen már mal várja mindannak az elérkezését. Az embemek is ez a feladata: hogy órizze. adott idrin beltil ossze kell hozniaotvenezer dollárt' kulonllen lrticsrlt rnor.mondtam neki. mik<lr még kitart a látomása '. amilyenek azok valÓjában: teljesnek és tokéletesnek.jezésről. és lássátok meg a tájékokat' hogy már fehérek az aratásra. Áttátott a sz(tkos'anyagi világon''' egészen a negyedik dimerrziÓig.Néz. Hiába. . Miutrín végigha]lgattam kétségbeesettszavait. miért nem ért el semmit.monclom néktek: Emeljétek fel szemeiteket.j árt. mintha az nár nregtortént volna..l/ A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE A JOLET TORVENYE 23 ben. a szobájában' onnel szemben ulve mindez valÓban megnyugtatoan hangzik' de amint kilépek az' ajton' szomyerr fogom érezni magam . és az ó szemeikben is olyanok valánk. * sen kozelgett a határidó lejárta' és még mindig nem talalt befektetóket' ráadásul a bank eglértelmrien elutasította a hitel- A helyzet kezelésérea kovetkezó megerősítést alkalmaztam: .. 'Ésláttunk ott oriásokat. Jézus Krisztus csodalatos példáját adta ennek' mikor így szÓlt tanitványaihoz:. Hagrja. és nem mertek továbbnrenni' merlaz ott élőket Óriásoknak látták' saját magukat hclzzájuk ké. ahograrr az Isterri Elme nregteremtette óket. Sikerult osszegnijtenem a szukséges pénzt. az' ové. én nem sokat tudok az :ÜLzletró|. Ah! Éseglébként sem adná'rrak nekem pénzt. a vonat tíz e|6tt biztosan nem ér oda: a határidó pedig holnap lejár. pest peclig sáskáknak. aki anyagilag szeretett volna sikeresebb lenni.Ti nem azt mondjátok-é' hogr még négy honap és eljtí az aratás? Ímé. Istenról viszont annál t bbet.. mi is torLént valÓiában. t. Azt mondta.Holnap szombat. Az ilyen ember szilárdan rnellett. lakhelyről vas/ barátokrol .tk. Vele minden lehetséges _ mondtam eÍTe. éppen mikor elértékaz igéret Folcljének hatarát' elbizonytalanodtak.ze.

Azbiz'Los. A l:ínya viszont ígu látta a dolgot: .'' (Ézs55:1 1). aki jÓl ismerte az é|eteL.. Buzdításra és segítségrevolt szuksége' hogr képes leglen kitartani eredeti célja mellett. _ Érrel szoktam érni a btrszt' Valahogr mindig akkor gordtil be a megáll ba.E a szavakban rejló hata]mat' rivekig ebben a családban. mikor a kovetkezőt mondta: . feltétlenul kérjtink segÍtséget.24 A KARMÁNAK NlNcS HUMoRÉRZÉKE _ csak a bankba. Egr ember. 'Ádclig senkit sem érhet kudarc. leglen szo akár sikerról' egészségról vagl gazdagságr l. a mit csak kérnek' megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert életunk t. ugrhogy neryedőrával dél előtt értem A szó hoto|mo Mert a te beszédídbóI ísmer7etel igaznak. amit akarok. ok pedig szÓ nélkul odaadták a pérut." (Mt l8:19) A probléma áLlta]ában az. hogl épp akkor gÖrdul ki a megallÓbol.. Jézus Krisztus is erre gondolt. amiben az eryik ember támogathatja a másikat. a hová kuldottem. séggel és félelemmel. aki folyton ezt mondta: . Szinte bizonyos azonban. Solr olyan tÖrténelmi nagyságrÓl ttrdunk. Egrszer en besétáltam. hog$ az emberek trilságosan is belegabalyodnak a saját uglreikbe. San . aki lritt benne.Énmindig lekésem a buszt." FIát igen: ilyen hatalmas ereje van az enrberi képzelóerónek. Éppen ezért' ha elbizonytalanodnánk az uton.a Végtelen Szellem tehát nem késett.'.smertelel hamisnak. Es jÓ barát vagl ryÓgrítÓ mindig tisztábban látja he|yze- A vonat késett. és máris láthatjuk' hogl azok bizony nem pusztába kialtott szavak. Es ez az. és mi alakítjuk folyamato.Íg' lesz az énbeszédem.a kimondott szavaink által. Apa és lánya rnindketten meg. Ez a fér'fi a számára előírt idó utolsÓ negleclÍrrában megkapta. nrikor én oclaérek ' Es ezvalÓban ígl ment lsmertem egy embert. aki sikereit feleségének. odamentem aZ us/intézí}aiz. és kétségeknélktil kitartott a vele kapcsolatos tokéletes ideák mellett. Ellentétben velunk. nrikor odaérek. Elég csak megfiglelntink szavaink hatását. hanem megcselekszi. amit kért . '. testvérének' vagr egr jÓ barátjának koszonheti _ valakinek.nem térnek h'ozzánk uresen''. szívuk pedig megtelik két' lunket. hiszen távolabbrÓl szemléli a szituáciot. bbé nem beszél meg1ondolatlanul. aki sikeresnek látja ót..a mely számbÓl kimegl' nem tér hozzám uresen. AKl EGYSZER FELISMEFI. és csendesen ennyit morrdtam: '"AzérL 1ÓtLem' hogl felveglem a kolcsont. Sokszor egyszerribb másokat rávezetni az igazságra. hogy ő egyedul kevés lett volna mindehhez' mert nem volt elég hite. va15ris '.. ó nem bizonytalanodik el. (Mt l2:36-37) Az csés lesz ott. rvényeit mi magunk hozzuk létre. míg egr idő után már nem látnak tul azokon. és szeren- t Brraeoft. es/szer azt mondta: míg akár egy ember is akad. mint saját magunknak aszerint cse|ekedni.ha ketten kozuletek egr akaraton lesznek a fóldÖn minderl dolog felől. és a te beszédídböI í.

hory ezek szerencsét hoznak. Ismertem például két férÍit. én magam is mi|yen nehezen giróz. ismét minden a helyére kertilt. Csak a reményból hit lett' amelynek ó. Ezért nincsenek ilyen szerencsétlenségek. Nagron jÓl emlékszem. és orvendezsle' reménytől sugarzÓ arccal nézettrám. hogr hasznalták volna pozitiv megerősítéseiket. hogy minden talizmánt és szerencsehozti lÓpatkőt azonnal hajítsunk ki otthonrol. Akkor most grorsan hajítsáLk ki a majmokat' és kérjenek meg.A KARMÁNAK NINcs HUMoRÉRZÉKE A SZO HATALMA alkották saját életuk torvényét_ az egiik a kudarcét.maga a tárgl pedig csupán az elvárás kivaltÓjának szerepét tolti be.e az ember kimondott szava és hite. a pozitiv meglepetések pedig nem maradtak el. . Mikor megprobaltuk kozosen elemezni a helyzetet.és ez a dolog is csakjÓt ielenthet. bocsátást! Még jÓ. Éppen es/utt sétálturrk az utcán. Azt monclta.mondtam nekik.. eZ az asszony felismerte a lÓpatkÓ mogÖtt rej|ó igazi hatalmat is. d. Egy jÓ barátnőm sokáig a világ minden kincséértsem lett volna hajlandÓ létra a]att átnrenni'a A kovetkezőt mondtam neki: _ FIa félsz valanritől' kettős hata|om mellett teszel hitet: a JÓ r:s a |(:Lezik: Rossz hatalnra mellett. Egrszenien nem for. ésbíztakvolna Istenben _ inkább mindketten vásárol- Isten erejéból . és nregfejteni. .Ígl már érthetó a helyzet . ugl voltam képes tÖr lni tudatalattimbo| ezt a berÖgzult mintát. mikor hirtelen meglátott es/ elhas/ott lopatkÓt. hory a valÓs ut nem ez' Eg.elen bősége helyett onok a majmokban b:ztak. Éppen ezen a7 elven mrikodnek a babonák is. ha az ember kreál magának es/ Iramis gonosz er<it.elkapta. dulhatunk vissza' és nem haglatkozhatunk ilyen berogzott' babonás képekre. hogr az embemek mindig van lehetósége hibái kij avításríra és semlegesítésére. biztosan Isten kuldte neki ezt a patkÓt. A lőpatko vas/ a nyÚrlláb3 onmagában semmilyen kulonleges erőt nem hordoz. Ésmivel így van.szerencsemajmot". hogl ígl ontson bele lelket. Ésmive] ígl volt. az adott dolgot valÓban mindig szerencsétlenségkÓvette az életemben.a Ford. hogl elkezdtem konzekvensen alkalmazni a kÖvetkezomegcrósítést: . Ha azonbanhasznalunk ilyesmit' mindig tudnunk kell. Azonnal Í. ami pedig bevorwza a szerencsés helyzeteket. a jÓnak nem lchet ellenségc. ha nyilvánvalÓ lenne. Nem ez a lényeg. hogy végsó _ Soron ezek ereje is az eryeduli és e5letlen eróből táplálkozik Az ango|szászku|turábarr $rokerező babonák szctirlt bizonyos korulmények kozott mindketto szerencsét jelent . tem le eg5rszer abbéli meg5lózódésemet.azonna| csodálatos bizonyságát is adta. Miután kuncsaftjaim majmai es/ bányagÖdorben landoltak. Szeretném. mi tortént' kiderult: ahelyett. aki tisztában van az életet iránltÓ magasabb szintír torvényekkel' nem elégedhet meg ezze| a pszicholÓgiai mechanizmussal. csakis akkor. hory egr bizonyos dolog szerencsétlerrségct hoz. és hogr a gonosznak l Ang<tlsz:isz ballolla: szct. Énazonban rigl gondolom. Egr jÓ barátnóm es/Szer nagl gondban volt. aztárr pedig eglik pil|anatro| a másikra csódbe kerultek. 'lbhát hogl megmutasd' hogr csakis az llgletlen Hatalomban _ Istenben _ hiszel. amelyekkel megerósíti.'' Azonnal érezLern a lratást.crrcsétlcl"lséget jelerrt _ a Forr1. . Pedig valÓjában csak egy hatalom lsten abszolut tratalma.t spirituiilisan fejlett ember. a másik a sikerét. egrfajta elvá'rást ala_ kítanak ki a tudatalattiban.Isten se$ítsége és végf. Ésabban a pillanatban valÓban ez volt ta|én az egretlen dolog' ami képes volt beférkózni barátnőm tudatába. Ezze| azonban nem azt akarom mondani. Altala ezze| rnondani: hogr míg a korábban említett két férÍicsak és csupán a majmokbanblzott.Á világon csupálrr egrféle hatalom van: Istené.akik egy rÓvid ideig rendkívuli sikereket értek el aziz|eti életben. mit akarok mind- tak egi-egl.

Egl régi mondás szerint az embernek csupán három dolog- ValÓjában nagyon egyszerri dologrÓl van itt szó. aki felismerte a szavakban rejló hatal. Igazán nagy pillanat volt ez az é|eté. is.lelkemet megvidámítja'' . Az angol változatban (King James tsible) a . ra szabad használnia szavait: grÓgrításra. hory mégis átmery a létra alatt. Mert amit másokrÓl mondunk' azt mondják majd rÓlunk Jelentés '. azza| saját magunknak se$ítunk és kívánunk jÓt.ni: galmát pedig képes teljes mértékben torÓlni a tudatbÓl' A metaÍizikusok jÓl tudják. Ha tehát rosszat kívánunk valakinek. Ígu azok' akíkJolgton csak betegségröt és szenued. éppen elég régimÓdi csevelyben volt már részem életemben. a hiány' a kudarc és a betegség. tobbé nem lehet elég elóviglázatos veluk. akí irangít. Ám ahogy lépkedettvissza a széfek irányába' azt vette észre. amínek harqot . Ugol át valamelyik nap eg/ kis régimÓdi csevelyre.s A lélek' a tudatalatti egyensulyát tehát helyre kell állítani . rlldásra. aki a kor'etkezővel szokott' felhír. azt kívánjuk magunknak is. Tudod az olyan. amitól fél.Isteni Ideák által' A . a félelem voirt az. barátnómnek inába száJt|t abátorsága. Az ilyesmi s/akran megesikt Mikor az ember igazánrászár$a magát valami olyasmire. Már az utcán jrírt. hogy az ember átsétált volna alatta. és a félelem hiánya az' anni eltávolította onnan. ValÓjában lehetetlen volt aszéfeklrczjutni anélkul. amelyet oly kevesen ismemek és értenek. Szqu aínak rezg és e dltal beu onzza éLetébemindazt. zso|tár egrik sora |stenról. A szé$éből szeretett volna kivenni valamit.rnéghozzá az iqaz. míndig magukhoz Ís uonzzak azt. hogr minden testi bajnak megvan a maga mentális megfelelője.aztvesszuk észre. lek grÓglulására van szukség. ujjáépít" danir'alÓját a I. és hátat fordított. még ha ezzel ggakrcn nincs ús tisztőb crn. hogl a létrát kozben elvitték.Nem. Az átok mindig visszaszáll annak a fejére.. ben. _ . és visszafordult. . és boldogulásra. mint a vesz- teség.ord. hogr fizikailag is megtes/e a dolgot. Valaki eÉ5ISZer azt mondta' hogr a bátorság a géniusz és a csoda talaja. amire vágrunk.'nreggl6gyít. aki azt szÓrta. a betegség fo.. és amit másnak kívánunk. hogy valami rossz ér majd bennunket. A ''lélek'' nem más. Úgl dontÖtt. Az utÓbbi nál. rnat. Ezaze||ennem állás tÖrvénye. hogz szembenézzen az orosz|ánnal. és mondhatom. hogl Órákig árasztja magábÓl _ a destnrktív szavakat olyan témákkal kapcsolatbarr. biztosak lehetunk benne. Az az ernber tehát. hiszen a létráktÓl valÓ félelem éveken át valÓsággal guzs.szent házas. Van például egy barátom. TehntJolgamatosanlathatattan"erókdolgoznakazernberke. és bizony a terem odavezetó részébenott állt egy létra.A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRERZEKE A SZO HATATMA nincsen hatalma feletted. mikor eszébe jutott' mit mondtam korábban. Egl kis ujfajta csevelyre viszont nas/on szívesen átugrom.d.mondj a a 23. tril nag/ árat fizettem érte.ésróI beszéLnek. Ilyenkor rendszerint ezt felelem: . Mikor konstatá.restorc'' ige Szerepel' nrely jobban mcgvilágitja az írrínő mon. ba kotÖtte őt. Ha azonban jÓt kívánunk. és segíteni akarunk neki. sokszor már nincs is szukség rá. ezért a test glÓgrulásához e|ószor is a lé.a azt jelenti. zére _ mert ö az.. mint az elme tudatalatti része' amelvet ormunk kell a rossz gondolatoktol. Nem volt elég ereje. sétálj át a legkozelebbi létra alatt' amit meglátszt Nem sokkal ezuttn'a barátnómnek a bankbarr akadt dolga. hclyreá|Iít. hogl mar nincs is mivel szernbenéznunk: az egészmagátÓl megoldÓdik. és nem arrÓl' amire nem. amikor arrÓl beszélunk. ami a nő utjába allította a létrát. kÖszonom. Ezért van az' hogit amennyiben képesekvagrunkbátranszembenézniegrhelyzettel.lta a helyzetet. Az emberi test képes tokéletesen átalakulni és megrijulni a kimondott szÓ és a tiszta képzelet hatására.

trzek után derult égból villámcsapásként érte. hogl szeretetért és jÓakaratért imádkozott. hory a világon minden szenvedés és boldogtalanság a szeretet torvényének megsértésébólfakad. amelyet Jézus a kovetkezóképpen fogalmaZott megtanítványainak:'. ó az Isten képére(képzeletére) Biztosan allíthatjuk.. '.'Ő. Mivel zr munkája a színpad.a gnilolet. Amikor megkérdeztem. sót az egész világgal.és az Újtestamentunrban cs/aránt tiillb olyirn utalást i. _ a F-t:rd. hoz kotódott.a tÖrvén1mek betoltése a szeretet'' . ez aZ asszony beteljesítette a szeretet tÖrvényét (. Kiclerult. hogr kigrÓgrultam a bórbetegségemból!'' AZá|taL.'. Ez arra utal..'' (János evangéliuma 1o:3o) . aki éveken át egl szomyri bórbetegséggel kuzdott. amelvek az ízÍI|etekben rakÓdnak le. a félelem. aki rnegmérgezte az oszLrtgát _ feleltem' majd foly'tattarn. hogy gr loljem ezt az ernbert!" Aznap este visszavonult. Istes Az o. A kritikusok nrind elismeróen nyilatkoztak teljesítményéról. Az állandÓ kritikus hajlam például reumát okoz testi szinten. ő pedig a fellegekben járt a boldogságtol. Hát igen.ágaa?-onos teremtett ember. mint a féItékenység. kritikus gondolatok olyan betegséget okozó mérgeket halmoznak fel a vérben.Hamarosan eljutottam egl nag/on mély nyugalomba és csendbe.Én és az ALyaeÉx/ vas/unk. mi t rtént ve|e' azt mondta. Nyomában nem jár más.'' (Jn 13:34). Azon tÖrvényéből. A testi kinovéseket olyan negatív érzelmek okozzák. Késóbb ígl írta le az élményt:. ahogran a s/ lolet és a harag urrá lesz rajta.s tirlálunk' Áelyckben az isten és az ó ernberei _ fókí1lp válirszto1l rlépe . hogl mérgezett <lsztrt{át evett. orvostÓl orvosigjárt. megis igl lriáltol1 ft'l: . Vas/ a megbocsátásra valÓ képtelenség. rettegett.A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRERZEKE A sZó HATAIMA 3l ság. és hosszu Órákon át do|gozott az érze|mein csendes meditáciÓban. a mint én szerettelek titeket. hanem hogy ki a baja. oda. A megbocsátás képességénekhiánya osszes nyavalyánk egrik legeslegfóbb oka.RÓm 13: lo). teste és élete felett. ugy szeressétek ti is egrmást. nem. Egl esetben egr heveny tuneteket produkálÓ asszonyhoz hívtak. teljesen kétségbeesett. arnikor a kovetkezí nap felmondtak neki. mint betegség és szen- .kozolti sze reteiet a házassáÉ nretaforáival íriák le.. a betegség pedig _ amely valamilyen tudatalatti sértódottségból és haragbÓl eredt _ egyszenien eltrint.". ne engedd. a}rol tókéletes békében voltam onmagammal. Egrszer az egrik Órámon azt ta]áltam mondani a diákjaimnak' hogl a szenvedó embert<jl valőjában nerrr azt kellene kérdeznunk. és nrikor gloglíthatatlannak mondták. a tikéletes minták világával. hogy betegsége miatt állás és megél- hetés nélkul marad.hogv minden betegség alapja azavart elme. Rltatában is igaz. ugranis a negatív. nó érezle. és rugalmatlanná teszi az ereket' megbetegíti a májat' és tonkreLeszi a látást. az ember és az Isten eggré valik. hogr mi a baja. . _ Szoval. hogy egyik színésztársa rírgatta ki. mi :r gond valojában? vedés. Ú1 parancsolatot adok néktek' hory eglrmást szeressétek. Tobbek kozt megkeménfiti. valamint saját elméje. rosszakarÓmmal.ban a lélek és a Szellem' vas/is a trrdatalatti és a tudatfeletti eglesulése.mondta Jézus.Tévedés'az osztrtga ártalmatlan volt' on vo|t az. A sikerei miatti féltékenységében. Ennek ellenére sikerult leszerzodnie egy neves szinbtÍtzhoz' ahol rigton az első est'e hatalmas sikert aratott. hogl az ó vil. Mikor a tudatalattit a tudatfelettibtíl származo tokéletes ideák árasztják el. harmadnap pedig azt vettem észre. ÉsvatÓban azÉ|etJátékában a szeretet és a jÓakarat mindent visz. {+ Ismertem es/ aSSZonJrt. Az ilyen embemek hatalma van minden teremtett lény. A kovetkezó két estén uglanígl folytattam a meditáLlást.o.

. Ilyen zaklatott lelkÍzíllapotban pedig semmi csodá'lkoznivalÓ nincs azon.. jÓt tes/etek azokka]. indulás elótt még egyszer megaldva a másik érdekeltet. A megvilágosodot't ember tehát a szomszédján csiszolgatja magát: az'on dolgozik' hogy képes legyen mindig mindenki felé szeretettel és jÓakarattal fordulni. hogy a joakaratu entberre igaz lesz tl.ián saját személyiségunk lesz az egyik utolső leglózendő akadály. hogr a helyzet az Isteni Terv szerint fog atakulni. nien nem mr]rkodott a bemutatÓn. Biblia sora. miszennt Egl ellened készult fegrver sem lesz jÓ szerencsés'' Í. zenkilenc emberrel osszevesznie.zs54:17)' Vagvis a szeretet elpusztít minden benníink rejló ellenséget. benne. oh1annyíra.udás bizonyosságával kell bíznia ? A hét henrretikus alapelv es/ikc _a [|ort1. Kuncsaftom attÓl félt tehát' hogl alulmarad a verserryben' és clesik ery jÓl jÓvedelmezó :uzlettól' A kÖvetkezőt mondtam neki: . (Mt 1o:36) _ olvashatjuk a Bibliában. Az eredmény igencsak Íiglelemremélto volt. ugl korulbelul tizenkilenc ember.trlőszÖr is el kell torolnurrk mindcn félelmét'és meg kell erósíterrunk a hitét. nem sokkal késóbb azonban me$elent a piacorr e$/ rivális cég is' akik .és az emberekhez jÓ akarat'' (Lk 2:|4). hory Isten nas/on is jcll ismeri.. ''És hogt az embemek ellensége legyen az óházanépe. a kik titeket s^ilolnek' és imádkozzatok azokért' a kik háborgatnak és kergetnek titeket''.ónek. ahová a vetélytárs cég képviselóje is hivatalos volt.áll a Bibliában (Mt 5:44)' A jőakarat rendkíuill erós uédetmezó aurat biztosít clnnr. hogy tegyem rendbe osszekuszálÓdott uzleti tis/eit. Az életunkben a harmőnia kulsódleges hiánya minden esetben a belsó hannÓnia hiányára vezethetó vissza.legalábbis állításuk szerint . Ebben az egészben az a legcsodálatosabb. hogl a szeretet általi globális ébredésut. A másik cég gépe es/Sze. Emlékezzunk Jézusuzenetére: ''e foldÖn békesség. és ezattal a ktllutlágban sem lesznek _ mert nem is lehetnek _ ellenségeink. akítóL ered. Drága berendezésekkel kereskedett. Kuncsaítom mindenféle félelem és eltenálás nélkul ment oda. akijőakarattal UaTL az emberek felé. és minclig szem el.kéttalaL e Fold n ctz.az Övénéljobb gépet kínáltak egyik fontos megrendelójének. hogy a rossz osztrigát vá{asztotta.ótt tartja érdekeit. . Magában áldja meg minden es/es napon. Igen. a kik titeket átkoznak.Ámint beliil' ugy kívul'"? Kiderult' hogy a torténtek e|ótt az asszonynak sikerult ti- Az ember osszes ellensége kizárólag saját magában találhatÓ. hogl a megfelelő ember fo$a eladni a megfele|ő gépet a megfelelő vev.hangzott aváfasz. ugzhogi páciensem a legkisebb nehézségnélkul tudta eladni az Övét.k.É. A t. az tobbé nem tud ártani nekunk. ''Énpedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket.32 A KARMANAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE A sZŐ HATALMA 33 . Mert bé. aldjátok azokat. és nyugodjon bele' hogy ha Isten ri$l akarja. nem az on gépétfo$ák meg_ venni. Ez ebben az esetben aztjelenti. * Eg/ férfi például azza|keresett meg. Ez az idézet arra utal. Nem sokka] ezután sor kerult egy talrilkozőra a megrendelővel. hogl amennyiben megáldunk valakit. és még valami: egyetlen negatíV gondolata se les/en vetélytársával kapcsolatban.Hát.

eremtett szellemidézésseluagg IéIek. A kínaiak szelrint' az osszes elem kozul ív a |egerósebb. ó tudta. A rossz csupán az ember hiábavalÓ képzelódéseiból (. Az e|óz(lekben volt szo ro|a. amely hriséges szolgáloként manifesztál minden egyes képet' amit benrre mélyen dédelget-unk _ legyen az' jó vag rossz. a betegség és a halál. Az ig teremtett illriziok pedig a hit hatására me$elennek az ember életében. hogr lelkunk a tudatalattirrk. arrri előttc a legmé- A vllÁcox soxxI ÉsSEMMI nem szabhat gátat egl olyan embernek. mivel tokéletesen . Testunkberr.káprázaL fájarÓl" ettek. homús tÖruéng. és ettől kezdve es/ Isten helyett két hatalomban hittek' A gonosz tehat egg nem Létezö. amelyet az ember sajat ntag<lnok t. I.assri és kitartÓ munkájával mégis képes mindent eltuntetni az utjábó|: még a sziklát is elkoptatja. Jézus azt mondta: 'ne álljatok ellene a gonosznak'' (Mt 5:39). Ezt ut bbi azt jelenti. életunkllerr csak az jeleIrik meg. Egy rcgi legenda szerint Áaám és Évaa . Ez a testi vagl halandÓ gondolkodásmÓd olyan témák koré épul' mint a brin. vagyis az tjában állÓ dolgoknak nem szegul ellene. AbbÓl" hopy két hatalomban hisz: egi jőban és e5r rosszban. hogr a lelket eg az emben fajra jellemzó hamis hitrendszer tartja fogva .RÓm l:2l) szárrnaz'ik.valÓsággal megbabonázva azL..okoskodásaikban hiábavalÓkká lettek'' .Az e|len nem Ó|lÓs torvénye passzív. alommal. aki képes elsajátítani az ellen nem állást. hogl a gonosz valÓjában nem létezik' tehát nincs minek ellenállni..

amit pedig tudatosan nem kívánt sem neki. akinek a sondolatai szilárdan a jÓ korul forognak. arra lett figlelmes. Ésmivel tÖkéletesen tisztában volt vele. ki nem állhatta a férfit. és minden sikertelenségéértőt okolta. Hasonlo he|yzetekben használjuk a kor. Ilyenkor felhívom a figlelmuket rá. mi az. mikor gremrekeket kereszteltem.hiszen ő jÓformán azt sem tudja.r van. Sőt' az ilyen embert valÓjában csak a jÓ gondolatok találhatják meg. A mÓd- szer valÓjában a tokélyre fejlesztett ellen nem á'llásro| szó|. aki tobb ezer dolláros uzletet kotott vele. amely az embemek csak 5lotrődést és kínokat okoz. A beteg tehát betegségről képzelódott. sikerré változtattak. hogy folyama. Az emberek grakrarr kérdezik trílem. hogr a grermekek rendkívu| érzékenyek és befogadÓk a korulÖttuk lévók érzéseivelés gondolataival szemben. amely az e|7en nem álláson nyugszik' A férfi szavai ennek segítségével minden kudarcot. mivel ő maga is csak jÓ gondolatokat kuld a kulr. és nembeJoLgasolttatja masok negatíu gondolkodasmődja.Volt egr szakaszA' az életemnek. a férfi elkÖlttlzott egy távoli nagirvárosba. ezá|tal utat nyitva annak. KitaláÓja a kovetkezőképpen fogalmazta meg: . majd iránltja helyettunk. mindenféle nevekre' Manapság grermekek helyett torténéseketszoktam keresztelrri. akinek éppen pérure lett volna szuksége' és aki ismerte a bóségre vonatkozÓ spirituáis torvényeket. Ha kudarc ér. hogl életébenmeg.. aki jőakarattal van emtrertársai felé' és akinek szívébennincs félelem. Egy nó pélclául.Még nem. hory ez mivel járhat. rrcmérinthetimeg. Egl barátom mesélte például. Az olyan embert azonban. és hogy e5r hatalom helyett kettőben hitt. akkor például es/ kiss/ermek hogyan vonzhat magálhoz betegséget .. hogl ha ez íg. hogr mikor egy anyátÓl afelóI érdektódott' hogr a kislárrya nem kanyarÓs-e esetleg.etlrezrő megerősítést: .A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE Az EILEN NEM ÁtLAs ToRVÉNYE 37 lyebb gondolatainkban.) Es figleljunk csak. A kÖvetkezrS megerősítést használta még: 'Mivel egyetlen hatalom |étezik . Ennek az embernek szokása volt nélkulozésró| látokrÓl beszélni. benne. É$/akan tehát szuleik félelmeit valtják valőra saját életukben és testukben' Egl metafizikustÓl hallottam eryszer a kovetkező állítást: valaki más 'Ha mi magunk nem ir:ínyítjuk tudatalattinkat. és furkészve keresik rajtuk a tuneteket. Azon nyomban megáldotta a férfit' a szituáciÓt pedig SIKER!-nek keresztelte.Isten hatalma _. a szegény Szegénységról. hogy az iz|eti életben valahogr folyton osszetakelt láLlkozik es/ bizonyos férfival. aki mindig szegénységérzetet és kor. a nó pedig kezdte átvenni ezt a negativ gondolkodásmÓdot. Egr metafizikustÓl naglszeni tanácsot kaptam egyszer aITa vonatkozÓarr. miután anó ezen aJérfin kereszti\I megismerkedett egr hÖlgglel. Azt is tudta: atthoz.' (Hiába t nt ug}' hog} ennek éppen az ellenkezóje igaz. az asz' Szony vá|asza ígl hangzott: . Egr nap rájott. érzéseinkbenmá'r létezett. mintha rr^ár gazdag lenne .vagyis a böség érzetének meg kelt elóznie a bóség mclndesztÓciőjdt. a Firi és a Szentlélek nevében!'' Nem más mrikodik itt. mi tortént ezek ut'án! Nem sokkal késóbb. sem saját magának. tosan félelemmel és aggodalommal telve gondolnak rájuk. sikemek nevezem . az-za] a kulonbsépgel' hogl ezeknek mirtdnek ugaarrazt a neuet adom.Minden egyes . ez az ember is az énjavamértés gazdagodásomért |étezik. a gazdag pe- dig gazdagságrol. hogy gyermeke megbetegszik. miként lehetek gróztes eiz élet játékában.az Atya. mint az áNá|toztatás nagrszerri tÖrvénye.ilág felé' Az ellenállás maga a pokol. és szép lassan kikopott a nó életéból.'' Az anyitk Sajnos gyakran rronzanak tudat alatt betegséget vagr balesetet saját gyermekuk életébeazá|ta|. mekkora ellenállás volt benne a helyzettel szemben. nyilvánuljon az univerzum kiapadhatatlan bősége' előszor neki kell rigr éreznie. Ez a nó tehát arra készult.

de én ehelyett a saját kezembe akartam venni a dolgok iránfitását. A férjem ugranis szakasztott az anyám.A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE Az ELLEN NEM ÁttAs ToRVÉNYE ember eg/ aranyszefi| aZ én életem bóségének láncában''. Aldj nreg egr nerzetet. Lwgy nmaga megadja nekí atehetóséget. hogr értesítsea telefontiírsaságot a hibarÓl. amelyre prír perc mulva be is futott egz rendkívtil fontos hívás. Ha pedig elfut előle. hogy Istenre lragrtam volna az elintézését' ezze| feszÍj|tséget és nyugtalanságot oko. majd hangosan elismételtem a kovetkező megerósítést: 'Áz Isteni Terv altal nekem szánt hívások nem kerulhetnek el engem. hogu az IstetiTeru r ae s ö r é szét b etelj e síthes s e. Ha erre képesek vagyunk. légy szeretette l és joakarattal minden fia felé' és máris leferyverezted őket: tobbé nem lesznek képesek bántani téged. Felvettem' és rájottem.. Vagyis aÉlgodalmaskodásomnral. hogl amennyiben az ember ellen nem állása igazi b |csességgel pá.. a tulajdonos azonban volt olyan kedves. Sokszor hallottam olyasmit a diákjaimtó| ezze| kapcsolatban.'' Nyilai uglanis azonmőd áldásokká változnak majd. Elmenekultem hát otthonrÓl."8 Az egyik barátom srorsan kiszaladt. ahelyett.'' Rá kellett volna biznom a helyzetet az Isteni Intelligenciára. ami elől elfutottam. Mert nem vaglok torvény a-latt. hogz nincs a helyén. és pozitívan kell viszonyulnunk hozzájuk. ha spiritualis szinten kozelít felé.sző| a bibliai intés. és megfosztod őt feglvereitól. A magam harcává tettem aZ ugyet. uldozóbe veszi. 'IégrjÓakarÓja a te ellenségednek hamar'' (Mt 5:25) . ránézterr' a kagllÓra. ho$r ők nem akarnak lábtorlók lenni. de sikertilt teljesen mrikodésképtelennétennem a telefonom' Mikor níj ttem. hogy suket volt.. Mikor már egy Órája nem csorgott a telefon. mert az anyám kritikus volt' és iránltani akal. A legkÖzelebbi nyilvános készuléke5l zsrifolt élelmiszenrzletben volt. Hiszen minden ember a jÓ manifeszLácíoja.. SzÓval esr szempillantás alatt rendbe hozták a vonalamat.siker- Hqőhk csak ngugodt uizeken fudnok kik tní. Az ellen nem álás torvényétaz ember csak akkor értheti meg igaziín. mekkora ostobaságot tettem. maguktÓl megoldődnak. ryorsan me$áldottam. félelmemmel Mindaddig.t. Minden más számrirl érkező hívástvisszautasítottam. Mikor egyszer ezt fejtegettem esr assz'nJmak' ó ígyvalaszolt: Hogr ez mennyire igazl A szuleim házában boldogtalan voltam. rosul' az égvilágon senki sem torÖlheti belé a lábát' * nek" kereszteltem a szituáciÓt. és iránltani akarásommal átmenetileg bár. amire olyan nagron vá'rtam. Ez a tirvény nem csak egyének.a saját anyárnhoz.ara saját maganrnak. Tehát az érdekeinkkel ellentétesnek |átsző szituáciÓkkal is ki kell egreznunk. amelynek értelnrér l brjvebben a karma és a megbocsátás torvényéről szÓlő feiezetbenlesz sző . . Pedig sokkal inkább ezt kellett volna sulykolni magamban: várt hívás 'Áz Isteni Terv elemei sosem akadáJyozták egrmást' a tehát időben meg fog érkezni. és férjhez mentem . rnigaz ember ellenáll egr kellemetlen helyzetnek. hanem kegrelem alatt. Erre mindig azt vá|aszolom. és . és azonnal otthagrta a vevóit. és láttam.ezek 8 Utalás a Rőm 6:14 sorra. hogl megmutassa neki a telefont. 3tao meg ellenséged. nehogy ezze| akadálryozzarn a várva várt telefon beérkeztét. majd ugl egy Órával késóbb pedig az abizonyos. de egész nemzetek esetében is mrikodik.aFord. riglhogl rij otthonomban ugranazzal a problémával talaltam szemben magam. az ve|e marad. Hadd mondjak egy másik példát' Es/ik nap trikon ulve vártam egl bizonyos telefonhívást. én magam pedig eglaltalán nem kezdeményeztem hívásokat. Az . és csak arra uát.

ot asszonyára. íméitt az udvosség napja. mint a mult és a jovó' Az elóbbit . . mire legkozelebb találkoztunk' de akkor már azza| fogadott. torvényszerri' hogy neked is hazudnak. és mindenkit csodálatos ajándékokkal leptem meg. Ilyenkor mindig a kovetkezót válaszolom: . és moguktőIbeIeugranak a csotnagolőpapírba! _ biztattam.válaszoltam neki. egr idó után orÓkre elsimulnak. és ké s zt1li on arra..Iégedualtoztatmqjd . . verjen a(ogához minden es/es garast.Ésmi grogyított ki? . As sa csak m. Egr nap' mÍkor nála voltam.Mindegl. Jézus eztígir foga|rnazta meg: '. miről van szo. hogl tudatos elméjc bizonyára azt sugta. Láthatjuk tehát' hog. Meg is vette a csomagolÓpapírt és a csillogÓ szalagokat. mert aki becsap másokat. benne.Nem' olyan kezelést fogok adni. éppen azza| a férfival beszélt' telefonon. és tudatosítanunk kell magunkban. ho5xl nem őszinte hozzárn' Mivel te magad hazudsz.kérdeztem' .meg kell áldanunk' és el kell felejtenunk.amennyiben fogva tart . és láss csodát. ami meg: és ha te megváltozol. én egyszer en képtelen vagrok hazudozás nélkul élni _ válaszolta. Ésbiztos lehetsz benne. és nem akadályoznak minket tobbé.tanácsoltam neki' . hoÉy mindig éppen az aval^aki teszi majd ezt.r az embernek igazából' onmagiín kell dolgoznia.egaz árkokat. mikor lesz ujabb bevétele.Tegren ígl' és az qjandékokjőnnekmqjd. Mondtaln neki' hogl erze| aviselkedéssel kudarcra ítéliÖnmagát. hiszen ki tudja. és ígl kiáltott: .'' Esrik tanítványom megrogzott hazudozo volt. hogr nincs semmi pérue karácsonyi ajándékokat vásárolni: _ A tavalyi év annyira más volt. és a pérrz befolyik! .A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE AZ ELIEN NEM ÁLLAS ToRVÉNYE 41 a dolgok nem hatnak rám'' például egl nagyszeni szÓbeli meg- erősítésilyen helyzetekre' Életunk nem harmonikus szituáciÓi mindig belső harmÓniárrk hiányára vezethetók vissza' Ha azonban nem adunk érzelmi vá|aszt ezekre a helyzetekre. Eletunk nagy idorablÓi nem mások. ho55l teljesen kis/Ósrult a hazudozásbol.'' {2Kor 6:2'J Ern|ékezzijnk l. ami megváltoztatja a férjuket vagr a testvéruket.Az. hogl végtelen rimot és boldogságot tartogat számunkra. ha rneglátjuk azt valaki másban' Az é|eL valÓjában lépten-nyomon tukrot tart elérlk a velunk kapcsolatba kerulo emberek altal. A m ltban élésszintén egr olyan spirituiílis torvényszegés' mellyel kudarcra ítéUukonmagunkat.Tudom már. akitől ószinteségetvársz . azt mások is be fogiák csapni. akibe fulig szerelmes volt. * Egr asszony decemberben arrol panaszkodott nekem. rengeteg pérrzem volt.Nem bízorr. dó: meg kell aldanunk. vánnyá merevedett.az é|etébepénztvonzani' míg ilyen érze|gós. hogl egr olyan emberrel éltem egrutt' aki még nálam is hazudÓsabb volt! Gyakran csak akkor hagyunk fel valamilyen rossz szokásunkkal. megváltozik majd a Íérjedés a testvéred is. mit teszek! Meglek' és bevásárolok díszszalagbol és karácsonyi csomagolÓpapírbÓl! . . a jelenben keII. nrég karácsony elótt pár nappal kapott valakitől |étezni. aki visszafordult' és sÓbal. Élniink azonban teljességgel az itt és mostban. Eltelt egl kis idő.Íméitt a kellemetes idó.Addig biztosern nem fog . hogy karac song í qj anclékokat ad. PrÓbáljon meg teljesen a jelenben Azonnal megértette. Az utÓbbival hasonlÓ a teen. . Most meg nincs egr centem sem . Tudom. Mikor letette a kagllót' odaíordult hozzám.mondta. Ezze| a viselkedéssel a holgr demonstrálta Istenben valÓ hitét és anyagi biztonságtudatát' annak ellenére. Gyakran j Ö nnek hozzám emberek azza\ Ito g9r adj ak olyan kezelést. és a multban él.

hory valami lényeges dolog elkerulje a figlelmemet. csodás szo|gálatot teszek.ismételgette tehát magában. Rigton felkelés után ismételjuk el a kovetkező megerősítést: 'l.Nézz csodálattal arra. A rímek azért hasznosak.'Végtelen Szellem. Esrik reggel a kezembe akadt es/ konyv.:Úiz|et'." Ha a reggeli megerősítés szokásunkká válik. hogr pontosalr célba találjanak. szÓra cseréli benne. Tudni kell azonban. . csodás az utam. mindjárt az első cste sikerult nyélbe utnie egy negrvenes/ezer dolláros uzletet. Alrogl clkezdte használni a megerósítést. Jobbnak látta azonbarr. inkább ne használjuk. Egl késóbbi fejezetben osszeglrijtottem azokat a szÓbeli megerósítéseket' amelyeket én eddigi életemben a leghatáso9 Szanszkrit mondás * sabbnak találtam. aki nagron roSSZ anyagi helyzetben volt. Ismertem pélrlául egy asszonyt'. milyen nasrjelentősége van annak. csodás szolgálatot teszek. Itt sem tortént más. állandÓan hangosan énekelte.'Csodálatos uzletem Van. csodás a jutalmam'' . mint amiról már szÓ volt: a tudatalattiban. ami pedig megnyitotta az utat a pénz manifesztáciÓja fe|é. Az aSSZony tehát végul glonyoni ajándékokat a karácsonyi csomagolÓanyagok vásárlása elvrírást hozott létre tudott venni szeretteinek.egren meg a Te akaratod a mai napon! Ez a nap tokéletes. ne hagld. Tanítványom és szerzötársam. Eryszer egész nap a kovetkező fohászt ismételgettem magamban: . csodálatos az utam.szintén megtetszett ez a megerósítés.. A megerősítéseket glakran variálni. . * Egr másik tanítvárryomnak . Vas/ magában dudorászta azt' Nem is kellett sok időnek eltelnie. hory a csodák és a glonyÖniségek valÓban megérkeznek az életunkbe. miután kitaláltuk a megerősítést. mert általuk a meg. és ó is elkezdte használni.. Az a jó.' Ez volt számomra a nap uzenete' amelyet még tibbszor elismételtem magamban. az utolsÓ kettót pedig egy tanítványom tettehozzá. változtatni is szokták.egr uzletembernek . ami éppen elótted van!'' Dél korlll kaptam egl nagrobb osszeget. ... és persze csodás szolgálatáért csodás fizetést is kapott. natban. kérlek. amelyre már rég. Ebból is láthatjuk. erősítés kÖrrnyebberr lejut a tudatalattiba. és talált egr csodálatos munkát.Á mai nap elé nézzháL mikor a hajnalt koszontÖd!''g Az embemek spiriturilisan ébernek kell lennie _ olyannak. . A meger sítéseketnag5/on gondosan kell megfoga]mazni. és képes megragadni a kíná'lkozÓ lehetóséget.Nézz csodálattal arra. ami éppen elótted van!.'' Aznap este naglon fontos dolgot tudtam meg valakitól. hogl vállalkozása már hÓnapok Óta stagnált.ber megÍryóZónek és saját maga szárnára minden szempontbÓl kényelmesnek és kielégítónek talalja. aki firyel a jelekre. ho$l egr adott meg. ha azt az err. ha az ember képes egéSzen feloldÓdni a jelen pilla. eglszer csak azt vesszuk majd észre. trnnak ellenére. Óta szukségem volt egrik célom megvalÓsításához. A kovetkezó például sokaknak sikert hozott: .42 A KARMÁNAK NlNcs HuMonÉnzÉrr AZ EIIEN NEM ATLAS TORVENYE 43 pár száz dollárt. Találomra felutÖttem valaho|' és ezt olvastam: .Csodálatos munkám van. Amennyiben tehát bárminem fenntartásunk lenne valamelyikkel szemben. Ezá|tal es/ nagyon hatásos megerősítésszuletett' hiszen a tokéletes munkáért valÓban tokéletes ffzetség is jár.munka'' szot az . amikor csoda csodát kovet majd. és én halás vaglok ezértatÖkéletes napért. csodálatos uton. <ldaÍi$. a Ford. ha a . csodás a jutalmam!'' Az első két sor tólem szárrnazik. igr lgazitva óket a kulonboző igényekhez. erősítéscsak abban az esetben m kodik.elve arra. és nem lesz a glonyorriségeknek végehossza. ha napunkat a megfelelő szavakkal kezdjuk.

A Biblia ezt ajelenséget ígl fogaJrnazzameg: . Az Étet.A KARMÁNAK N|Ncs HuMonÉnzÉre Érttrető tehát. csak beszé|t hozzárn): "Az Isten szerelmére. Ma már tudja. Ha tehát az ernber képes legrózni a maga teremtette hiánytudat korlátait.Mert a mit vet az ember. 14raráztam valamit' mikor ígl szo|t:. Éppen átszellemulten ma. mlnt ami elegendő! . Barátnőm ígr mesélte el: én karmám leginkább a nagménikémmel kapcsolatban nyilvánvalÓ. szeretnék b é ké b e n me g u ac s or áz nt! " Másnap egl olyan asszonnyal ebédeltem' akire szerettem volna nag}on jÓ benyomást tenni. aflzetségazonban elmaradt. szeretnék békében megebédelní!. Ez a karrna torvénye' amely szanszkrit nyelven Visszatérést' jelent. amely egl barátnőmmel esett _ me$. amit ad. hogr a 'csodás szolgalatot teszek. csend Iegyen. Egy ilyen alkalommal éppen az asztaJnáL ultunk. csend" leggen. naryon sokat. elérkezik számára az Aranyko1 és szívénekminden igaz szándéka teljesul! A kormo torvénye és o megbocsÓtÓs torvénye Az Brr{gpR cSAK AZT xnp. azt biztosan visszakapom másoktÓl.CsrirJe mindig telve legren' pohara színultigl'' . Hiszen az embemek Istentól eredó joga van a bőséghezt TÖbbhoz is... és én ezt mondtam a nag}ménikémnek (aki eglébkéntsemmi kulon set sem tett.. * A kovetkezó tÖrténet. nag5rszer en illusztrálja a karma tórvényét. hogl munkát kért magának' Kapott is. cselekedetunk és szavunk előbb_utÓbb árynulatba eJtő pontossággal tér vissza bozzÁnk. rángiátéknak is nevezhetnénk. Azt vettem észre. Minden gondolatunk.atetat ezért bume. hory bármit is mondok ne}rl. azt aratja is" (Gal 6:7). a szeretteimmel sajnos grakran viselkedem ingerulten.ez Isten akarata az ember szárnára.Az lsten szerelmére. csodás a jutalmam'' megerósítés mindkét felének megvÍrn a maga jelentősége.re. otthon. k' .

Ha azonban tudatlanul és felelótlenul nyul az elektromos sághoz. mondja az tJr''. nenr az lsten.izette érte a karmikus adÓsságot. Az Isten tokéletesnek látja az embert. anrely bosszut ál. válnak láthatová a valo életben. aki betegséget képzelt grermekének. nrint például azoké. d.Végtelen Intelligencia. imádott ha|áLá|loz? keresztul dédelgette e|méjébena képet. Idóvel az ott lakÓ férÍimeg is ha|t..ként értelmezzilk. ''Enyém a bosszuállás. Mindenképpenhozzá kell tennunk azonban. Ugy anez ígaz v az EIme t ruényeíreí's! * Egy erós akaratu asszony például nag/on szeretett volna hozzájutni egy házhoz amel1mek azonban volt gazdája.A KARMÁNAK NlNcs HUMoRÉRZÉKE A KARMA TÓRVÉNYE És l MrcsocsÁrÁs ronvÉNyt á]|. ezt az<lnban magának az embernek is fel kell ismernie.a maga képére''(képzeletére) teremtett.I$en _ vá'laszoltÉun _. a mondanivalÓ máris sokkal világosabbá válik. és csak azt érheti el. Az ember. Ezt láthattuk az' anya esetében. de nem grakorolja azokat. neki magának meg kell ismemie és be kell tartania az elektromos. Az Isteni E|me az ember tokéletes ideáját órzi. amiról rigr képzeli. amint otthonosan sétálgat az éptiletben. aki a siker látomásával segített férj ének felernelkedni. hatalmas szenvedésnek teszi ki magát. VeZeSs el engem a megfeleló |tázhoz. és az igazság szabadokká tesz titeket.Í]r. Pár éwel késóbb' amikor megismerkedett a spiritualis torvényekk e|' eztkérdezte tőlem: . Az Isteni Tery az egyetlen és egrben a|egbizlonságosabb nrinta. Uglanez igaz az asszony férjéreis. az halálos ellenségévé alik.torvény''. Mielótt az ember saját szolgálatába hajthatná azt. én me$fizetek. Ámde cbben az esetben mindketten a karma torvénye alatt éltek. ezért az ő karmája sokkal hanrarabb tér vissza. A képzelet képkockái azIán bánrulatos pontossággal elevenednek meg. hiszen alighogl bekÖltoztek. és 'eróvel és hatalommal'' ruházott fel. ezt (RÓm 12: 19) Valojában a tÖrvérry az. ság torvényét. meg kell látnia. amilyennek |átja magát. a BibliábÓl val idézetekben az . Az a|ázatosságnak meg kell e|óznie a hatalmat . Minden krrdarc és siker. Irlézztink egy egiszcr példát: az e|cktronrossá- A szoban forgÓ barátnőm igen magas tudatossági szinten $ot. aház pedig sokáig csak pup marad t az őnhátán. Az asszon5mak inkább a kÓvetkezó megerósítést kellett votrr ahasztráinia: . szót.Gondolja. hogl azvégil| ilyerr áron is va]Óra vrilt. Az Isteni Valasztás mindenki legeslegnagzobb megelégedésérc szolgált volna.Á világon semmi sem torténik szemtanrl nclkul'' _ tartja eg5r őSi mondás. I]iszen ő csak olyarrná váhat. Jézus ezt mondta a hívő zsidÓknak: ''Ésmegisrrteritek az igazságot. . igazsáE szerint élt volna -.'' (Jn 8:32) Ésvaloban láthatjuk. hogr bármi kijz m is volt az e|ózó tulajdonos .erv szerint nekem szántak|. az asszony pedig megvásárolta az ingatlant.l. nem befolyásolhatták volna az asszony gondolatai.. akit '.amennyiben ó maga a spiriturílis . annyira erós vá55rat táplált a ház iránt.uális t rvények isnrerete által adatik rneg nekíink. mint ez. akik megrekedtek az elme szintjén..e amelyet az Isteni .. De megf. orÖm és bárrat előszÖr az ember látomásaiban szuletik me$. Minél tobbet tudunk' anná'l nap5lobb a felelósségunk. amel5mek ment'én az embemek haladni fé{e meghalt. aki ismeri a spirituális torvényeket. vagy a feleségnél. hogl a (rninden szerencsétlenségtol és boldogtalanságtÓl valÓ) szabadság felismerése a spirit.hiszen a torvénynek engedelnreskedó enrbernek a torvérry is errgedelmeskedni fog.. amely ugyanolyan szép. hogl a ház eredeti tulajdonosának életét. hogl eléri. Éveken r:rdemes. ''A bÖlcsességnek kezdete azÚrnakfélelme'' (Péld 9:1o) Ha ebben és más.

és hasznalj<l ezt a megerósítésÚ: . hory feladta a tervét.enti' hogy az ember csak olyas.Íigyelmezteti teháL az embert az Isteni TÖrvény.Vepye le a kezeit a dologrÓl. vagir aZ aSSZony ta]ált volna egl másik. A kereszténység alapJa nem más. hiszen az ember mindig magállozvoÍ|zza azt' amitól fel . sót' rnég el is tiltotta az utazástol.vélekedett.amennyiben az Isteni Terv valÓban az asszon5mak szánta abázaL .ki mint vet.'Ha az a]ta|am váglott házat nekem szanták.a holgy is visszakapta a játékpénzt' . uglsem veszíthetem el' ha pedig nem ígl van.Az én akaratom szerint lesz.Maga megprÓbál. abban az esetben mindig megkapja. neki megfelelő otthont' Minden.ia orros akaratát ráerőltetrri a lányára. A teremtésné| az e|so lépéseglben a legfontosabb is: a megfelelő dolgot kell kérjuk. bevonzza arat'' torvényérelEgy asszony egyszer arrÓl panaszkodott nekem. mert rettenetesen féltette a lányát' aki éppen egl kockázal-os utazásra készult.joga' Irélelmével éppen ttog5. ha tehát a lányom utjaaz Isteni Tew része. és elt nik a semmiben. AQj a az eg észet I s ten kezébe. arni a legnehezebbnek trinik. kezem tovább' ellenkezó esetben pedig halát adok azért. rosszul szerzeLL fogva szerencsétlerrséget horcloz. Érdekes azonban. nrint a megbocsátás tÖn. Tehát a torvény értelmében . hogr az egész Ötlet ezennel szertefoszlik. ug1is kapok másikat. nem a tiéd szerinf' . . ug$ probalj a meg aZ elméj ében elengedni azt. * Felkeresett egrszer eg/ aSSZony. hog' a bankban egy hamis hriszdollrírost adtak neki.adobbá és eltokéltebbé váLlt. Ez azt jet. és ezá|ta| haryja' hogl rajta keresztul megnyilvánuljon a Végtelen Intelligencia.Akkor most segítségulhívjuk a megbocsátás torvényét.amely bizony nem ismeri a tréfát . és semlegesítjuk a helyzetet . a nem reagálás az'. miért vonzotta azt magáÍloz| _ tanácsoltam.olvashatjuk a Bibliában. megáldom azt. .48 A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE A KARMA rÓnvÉNyr Ésl ^aroaocsÁrÁs rÓnvÉNyr 49 A uaggrnk rendkíuitlíereje uan. vagyis az egész prob.Vizsgáljuk csak meg alaposan a he|yzetet.mondtanr.éttye. és prÓbáljuk meg kitalálni. hoEr minden lehetséges érvet bevetett. és nem ellen- a veszélyes utazást. ho5l le_ beszélje a lányát a terwől. aki képes minket megváltalli rninden kellenretlen tis rossz szíÍrláci<-lbol. dolog.va|ószinírleg magátÓl kikoltozott volna. Kriszttrs megvztltott-a az emberiségei a karma torvényének átka alol. hogy amennyiben az ember képes lemondani onÖs akaratárÓl. a nem cselekvés. mit kívánhat magának ' ami az Isteni Teru szerínt megítlett. amelyet a meg|éLeló csatornakba ketl terelntink. ehhez pedig nincsen . aminek létrejottét az ember személyes akaratával erőszakolja ki.. léma visszatért oda. Éppenez: a nyugalomban maradás. . Az asszony néhány másodpercig elgondolkodva nézett' maJd ígr szÓlt: _ 'Iudom az oká|' Egy barátomnak viccból egl halom játékpénzt ktildtem. és ennek értelnlébena mindannyiunkban benne élo Krisztus az. Ebben az esetben két lehetóség lettvolna: a tulajdonos .'Ezennel a Végtelen Szeretet és Bolcsesség kezébe helyezemezta szituáciÓt. Elmesélte. Térjunk most vissza az e|ózó példához! Az asszonynak tehát a kovetkezőképpen kellett volna gondolkodnia: . NéhríLrry nappal később a lánya kÓzolte vele.. és lássátok az Umak {torvén)rnek) szabadítását rajtatok'' (2KrÓn 20:17) . ahonnan jott _ a semmibe. és ígl természeténél . Hadd meséljek hát most még egl példát a . Az ellen nem állásrÓl sz lő fejezetben erról már bővebben volt szÓ. felsorolta az osszes rá leselkcdo veszélyt.A bankosok sosem fogják elismerni a hibájukat . .'' A hÖlgy megfogadta a tanácsomat. nekem megfelelót''. máskí1lőnben kaosz terem a ngomaban.mondtam neki. . amire vás/ik' 'Csak alljatok veszteg. a lány azonban csak egzre |ér.

_ Most pedig menjen vissza a bankba' és bátran mondja csak meg nekik. kodik. a szónyegeket pedig kitisztíttatta. azá|ta]' hog. és Sosem hallgatott az észérvekre. egl csomÓ pérvt fogok keresni! ." (Péld l l:24) Ismertem például egl férÍit'aki szeretett volna magának egl szórmebéléses kabátot. és a ki megtartozLatja a jarandÓságot' de uryan szrikol- .A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE A KARMA TÓRVÉNYE ÉsR ti^roaocsÁrÁs ronvÉNyr 5l Ígl szőltam tehát: ''Végtelen Szellem. feltilími a karma torvényérlck hatását . hogg Isten az ö kÍapadhatatlan Forrá'sa_ minden he Lg ze tb en g azdag s ág o t u ar. és inkább elíojtja azt. melyben Jézus kinron<lja. és nem hat rá a towény.Ha most meg_ Veszem ezt akabátot. arnikor az intuíciÓja adakozásravag}r a k ltekezésre sarkallja. és ezt mondta: . a ki bóven adakozik' és annál inkább gazdagodik. Ó azonban rendkívul intuitív természetri volt. _ Ésmég hozzátettem: _ Míg a leégett glufákat a tripárnába szurkálja' ne is álmodjon gazdagságrÓl. Ha tehát gazdagságra vágrik' elóbb a tudat szintjén kell gazdaggá válnia. mint. _ Minden dusgazdag ember rendszeretó: a rend a mennyország e|só számw szabálya.'o és ígr nem veszítheti el a hrisz dollárját' mdry az Isteni Terv szerint megilleti őt. hogy korulbelul ezer dollárt ér' de most odaadják ijtszázért is' mivel a szezonja nemsokára lejrír. Átrendezte a buLorokat. Kudarcát azza| mag3rarázta. Végtil talált eglet. hogy Isten kegyclrrre képes semlegcsiteni. hogy a kabát nélkul nem kapta volna meg a megb2ást. A ltrxusnak tr]rnó vétel tehát valőjában rrem volt más. utirlás a Bibliábol a RÓm 6:14 sorra. A férfi minden Vag/ona korulbelul hétezer dollárra volt be. Hogy mi tortént? A drága kabát olyan gazdagság_ érzette| toltotte el' hogr elkezdte bevonzani az é|etébea sikert (:s a jÓlétet' Egészen biztos. hogr nem naryon szerette a házimunkát' aminek kovetkeztében otthona leginkább csatatérre hasonlított. odafordult hát a feleségéhez. hogir ez a holgr Isteni Keglelem alatt áll. Íg' tett' és legnagiobb meglepetésére a bankosok naryon k<izepette azonnal kicseudvariasan és srirri elnézéskérések réltéka bankjegyet. hogl a látott kabátok tu| olcsÓnak trintek. cstilhetó' Az értelem tehát mindenképpen azt srigta volna.A felesége félve brír.hog1r az ajándékozás voltaképpen befektetés. Egl nő gazdagságkezelésért jÖ tt e| hozzárn. Beszélgetésunk alkalmával kiderult. és rogton neki is |átott ott}tona rendbetéte|ének. amelyeket rinmagában nem sikertilt megvalÓsítania. a megbocsátás torvényének értelmébennrost háát adunk azért. es/ csodáSan kamatozÓ befektetés! Ha valaki nem veszi komolyan. és hogy _ tudua. El kell fogadnia. rendet kell tartania maga korul . A TÓrvény ismerete tehát hatalmat ad az embemek' hogl 'kiradirozza a hibát''. de belee$rezett a dologba' hÓnappal később a férfi kapott eg9t tuezer dolláros Úgl "gl rnegbízást. Feleségével már tucatnyi uzletet végigifutak.mondtam neki.r odqftggel a ktlböségekre.mondtam. -Ha gazdagszeretne lenni. selejtezést tartott az irószeres fiÓkokban. Szererrcsére a holglnekjÓ humorérzékevolt. amelyről azt rnondta az eladÓ. A pénzugyi elórelépés sem váratott soká magára _ egl rokon adakozÓ lelkének koszonhetóen' Kuncsaftom e siker hatására teljesen megvaltozott: ma már képes mozgásban loA karma torvénye . A legtobb ember nincs tisztábanazza|. ami a kedvére valÓ lett volna. és hogy a felhalmozás és a spÓrolás csak veszteséghez vezet' .oFord. tartani pénzugyeit. hogy nem várhat a kulvilágtÓl olyan dolgokat. de sehol sem talált olyat.blztos |chet benne hogr us/anaz a pénzt végul érdektelen vagy kel' k:metlen dolgokra fo$a elkolteni. hogr véletlenul hamis huszdollárossal Íizettek Onnek! .'Van olyan. hogr ne kÖltse el vagronának jelentós részétegr kabátra .

aki képes megha]adni az emberre jellemző világias gondolkoclást.a keglelern. embereknek' miszerirrt létezilr a karma torvényénél erósebb torvény. Jézus Krisztus azt az orornhírt (evangéliumot) hozta el nekunk. negatív képeket' és aztár .'' (Szabo _ t. A szctzó itt '. és ma_ ga a halál' a végső ellenség is leglózettetik. a:mi. . Amennyiben tehát a tudatfeletti (azaz a bennunk éló Krisztus vas/ Isteni Rész) iránfitja' a 'test feltámadása'.. Isterl elhalmozza'ót minden jÓval' . l' Nem véletlen. Jézus tudta.. valÓjában megvolt a pénz.'' (Zsid 1 1: l) I{iszen a hit. ct k uetkezméngek t ruénge szeretett volna.ures sír''.felsza- Jézus uzenete tehát az. 'Á hit pedig a reménylett dolgoknak valosága.. az. désévelnélkulozéstvonz magához. Ezért rnondta. Ésakkor az ember teste nern enyészik el tÖbbé a halá]ban' hanem . elérhetóvé válik. és az írÓasztalÍiÓkbÓl elemelte az osszeget. alÓl.Mert nem vagylok torvérry alatt. Eglszer csak ráébredt. Mennyei Királyság minden bősége az ővé. hogl viselke.'' (Jn l6:33) A világias gondolkodás alapelemei a brin. mint. hogy ezek mind nem valÓságos dolgok..mondta Jézus.gl a halal valőban |egróz' hetó. a betegség és a halál. Hiszen a tudatalatti _ mivel az csupán saJát akarat és iránltás nélkuli eró _ o bejutő parancsokat kérdezésnéLktll' néman lqj[ja uégre. hogl a FoldÖn az ember ott is arathat. Ez az áLllando aldott allapot vár tehát arra.52 A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE A KARMA TORVENYE ES A MEGBOCSATAS TORVENYE 53 aki hálaadás előtt koa családjával. h'og . ha a tudatalattit az orok Íiatalság és orÓk élet megglőzódéseivel pro9ramozzuk rijra. Gyorsan megvette hát a játékot a kisfiunak' hazafelé menet pedig ott heuert az utcdn _ a ltlbai elött _ pontosan az az ősszeg. hogl a kereszténység kozponti fogalmai a me$bocsátás és az '. hogr a betegség és a szenvedés elmulik.bwzatok: és megs/óZtem a világot. amely életben tartja bennunk vágyaink képeit' és segít eloszlatni az ellenkezó. ó azonban inkább takarékoskodni Igy tortént ez azza]az asszonnyal is. a nregbocsátás t n'énye' Ez az. hogl nem tudja megvenni neki. A torvény mindig segíti azt' aki félelem nélkul. és a nem látott dolgokrÓl valÓ meggrőződés.órinc fordit'ása) kezdetri versére rrtal a Forrí. Néhány nappal később valaki bement a szobájába.. amít elkijlttjtt' Az ember tehát kiapadhatatlan és mindig rendelkezésére állÓ forrás birtokosa. ftíszálak címír kotetc nrérfo|dkő a moder:n il'o<lalornbart. A világias gondolkodás sok szenvedés és csapás forrása. Ez pedig nenr más.. ha el nem lankadunk" (Gal6:9). '.lrglen néktek a ti hitetek szerint'' (Mt 9:29) . ahová nem vetett. hogr abban az évben nem engedhetnek meg maguknak unnepi vacsorát' Amint utÓlag elmesélte.A vil|zrnlos testct élrekletlt.amire ó azt mondta.a maga idejében aratuIrk.. Az álLa]avalÓ teremtést azonban minden esetben meg kell elóznie a hitnek és a bizalomnak' . ami eredetileg a vacsorá. Mindezek alapján beláthatjuk. zÖ|te badí{a az embetl az ok-okozat. x Esrik tanítványom es/szer vásárolni vitte kis unokaoccsét. hiszen nem ismeri el Isten végtelen bóségét. de erre mondta Jézus. hanem kegrelem alatt''' (RÓm 6:14) l l Walt Whitmal ( l 8 l 9_ 1 B92) amcrikai koltii. amely képes feltilírni azt. A glermek hiszt|zett egy játékért.ahogr Walt Whitmarr megénekelte _ ''elektromos testté' vá']tozik. hc. ra volt félretéve.'.A. de bolcsen koltekezik.

hogy a legegyszer bb megoldás. Az ilyen ember tudja.A teher |evetése. és az én terhem konnyrl" (Mt 11: 3O). amelynek segítségévelpozitívbenyomásokat tehet a tudatalattijéra. hogr . és nem engedi. Zsoltárok Konyve 55:22-es sorával. ha'levetj uk terhunket". I vezet eredményre. mi. 2 Es/ metafizikus eglszer a kovetkezóképpen magrarázta ei nekem a dolgot: . ó gondot visel rÓlad. aminek a fdldi dolgok srilyukat kosz nhetik. . a gravitáciÓ torvénye.az én igám g}onyoniséges. vogyis tudotolottinkro? hogyon tehetÜnk benyomÓst MIron Az EMBER rraÁn kÖnnyi és grors mÓdszert.élet és orom.Az egretlen. csak tokéletesség. Erről beszélt Jézus. hogy találjon es/ rtszrÁsAN valv elméje m kodéséve| és az álta- Énmagam us/ talaltam. oda' ahol már nem hat rá a gravitáciÓ. ó a negyedik dimerrziÓ birodalmában élt' ahol nem létezik más. hogr az Ioazság intellektualis tudása onmagában nem elegendő. hogy valamikor ingadozzék azigaz" * aFord. mcly íry hatrgzik: . Ha egr Óriási sziklát elég magasra emelnénk a FÖld felszínétól. '2 Vo. minden vágya.'Vesscd azUrra a te terhedet.'Jojjetek én hozzám mind.. . a sziklrínak nem lenne semmi srllya. és nem la birtokolt hatalommal. Neki sikerult meghaladnia a világi dolgok rezgésszintjét. kor azt mondta.

és arrÓl érdeklődott' nem vehetné-e bérbe a régi zongoráját. ha terheket cipel. vapy 2Moz l4:l3 sorábzur ct Ford. ho55r szabad leglek.'' (Mt l1: 29-30) Ezek Jézus szavai. amely megvívja a harcot. 'A mely váJlamat nyomja. hory elhitte saját szegényséAhogl ezt ledobta magáfÓl.nehezebb esetekben akiir Órákon át is ismételgetni kell óket. de fogalma sem volt. hogy szabad legyek. Akkor elkezdte a kÖvetkezó mondatot ismételgetni magában: 'Ezennel átadom ezt a terhet a bennem éló Krisztusnak. mely fogva tartotta a lelkét (a tudatalattiját)' és rengeteg grotrelmet okozott neki' Azi|yen megerósítéseket ujra és ujra el kell ismételni . A gond az. Hogl magunkban. mit kezdjen vele.A KARMANAK N|Ncs HUMonÉnzÉrr A TEHER LEVETESE nyájan' a kik megfáradtatok és megterheltettetek' és én megnyugosztlak titeket. illetve helyzetek. aki a harag s lyos terhét cipelte a vríllán.olt szuksége. és visszatérnek oda.olvashatjuk a Bibliában. mint a negatív és korlátozÓ gondolatok. a7a?. és beáradhasson életembe az lsteni tsóség!' A nó terhe valÓjában azvolt.'' Nem sokka] ezután felhívta telefonon az egrÍk barátja. a nó egész élete megváltozott.azuj zongora már riton volt a lakása felé. . zsoltár. a kovetkező állítás segítségéve|bizta problémáját belsó Krisztusára. hogl a tudatfeletti elme (vagris a belsó Krisztus) az a részÍink. szuksége lenne rá. A terhek ilyen értelmezésben pedig nem mások. akinek surgősen pénz're r. amelyek mindig a tudatalattiban grokereznek. hogy átéléssel és meggrőzódéssel mondjuk. Ismertem egr asszon5rt. ahonnan jottek . Ennek értelmében tehát az ember spirituális torvényszegést kovet el. Tanácsomra a kovetkezó megerősítést alkalmazta: 'Ezennel haragom terhét átadom a bennem éló Krisztusnak. ezerrnel átadom a bennem éló Krisztusnak. és teli van kétségekkel.llnío'. az mindegr. kiegrensulyozott.el is vitték régi hangszerét. Előtte éveken keresztul haragja rabságában vergódott. Teljességgel lehetetlen vallalkozásnak trinik megprÓbálni tudatosan. Teljesen ossze volt zavarodva. tehet nlrugodtan csendesen.illetve felelemmel. Egr asszony például. az érte|em altal iránltani a tudatalattit.. a tudatfelettijére: néllrulozéseme terhét. szeretetteljes és boldog ember leglek!'' Ahogl a MindenhatÓ tudatfeletti elárasztotta tudatalattiját szeretettel. 'Vessed az Úrra a te terhedet'' (Zsolt 55:22) _ szo| az 55. míg a régit el nem vitette onnan. . veszteg keIL maradnía' és lctthatja.a semmibe.. Mert az én igétm gyonyÖrriséges. vagr szertefoszlanak.'Krisztus ti kÖztetek van' a dicsóségnek ama reménysége'' (Ko| l:27) .'' (Mt 1 l:28) ''Ve5létek fTl magatokra az én igámat. az a|ényeg. ráblzván tudatfelettijére és az ó bóségbe vetett bizilmára. és az én terhem konnyr1. A Bibliában számos helyen találhatunk utalást arra' hogi a harc uatojaban Istené és nenr a miénk.megkonnyíttetnek''. Szerette volna megtartani arégizongoráját is. A tudat (az intellektus) ug5/anis csupáur korlátozott fogalmi rendszerrel rendelkezik. hogg az Úr megszabadí[ja ót minden bqjtőt}s Mindez Írgl is értelmezhetó. hogr az uj hangszer addig nem fert el dolgozÓszobájában. lavináját indította el az életében. va$/ hangosan. Az embernek csak meg keLI o. 13 - Ezt olvashatjuk például a 2KrÓn 20: l7 sorábart. a jÓlét gét és anyagi korlátoltságát. hogi szabad. és megszabadít minket terheinktól. Már kezdett kétségbeesni. hiszen _ amint kozolték vele . * Nézzunk egr másik példát! Es/ik tanítványom ajándékba kapott es uj zongorát. '. Íg' tehát _ éppen pár perccel az uj hangszer megérkezte előtt . Ezek után konnyen beláthatÓ' milyen okos dolog terheinket a tudatfelettinek (a bennunk élő Krisztusnak) átadnunk' ahol azok.onbarl az vo|t.

Mikor ez a nó megismerkedett a spiritualis torvényekkel. mig uégtLl elérkezett a nap.A KARMÁNAK NlNcs HUMoRÉRZÉKE A TEHER LEVETÉSE Ezt a mÓdszert ahhoz szoktam hasonlítani. aképzelet pedig ennek hatására megvadul. és elérlrctó kőzelségbe trcLyezí uágyainkaL Egrik barátonr minden aldott nap használja a magnÓját ilyen céllal.Ehhez a kovet- kez mint nap megterített a férfi számára is' ígl ultetve el saját szeparáciÓ. hogl ezt szavakal tesszuk. mint ahogl azt bibliai Josafát is tette.'' Ha allhatatosan ismételgetjuk eztarnegerósítést. A kétely és a félelem az elmét és a testet is megmérgezi. Saját magunkat is éppen ígr kell felhriznunk. annyi kulonbséggel... miszerint. és _ elóbb vagl utÓbb -Ívikatlag ís megjelenik mqjd ajő az éIettinkben. _ A te|rcr Leuetése épp ehÍrcz segít ttozza. mint amikor felhrizunk egl gramofont. foldijauakrőL Egrszer egl tanítványom EuTa kért.Á hit cselekedetek nélkul megholt. akit az Isteni f. mikor a sivatagban elóbb . Ilyenkor alta-lában mély depressziÓ homalyosítja el a tudatunkat. _ Ésmennyi ideig kell sotétségbenlennunk? _ kérdezte a tanítványom. .levetjuk magunkrÓl terheinket''.Áz Isteni Elmében nem létezik Eltelt vagr es/ év.sokszor éppen napfelkelte elótt van a legsÖtétebb".'' (Jak 2:2o) Ezt rr.rr nem volt hajlandó szóba állni vele. hogy szabad leglek. Jézus például cselekvó hitról tett tanubizonyságot. Voltaképpen a cselekvó h1t az. Azt vettem észre. tudatalattijában férje uisszcltérésénekképéL de az asszony renduletlen maradt. boldogsÓgrőI vagy ''Ezennel átadom ezt a terhet a bennem éló Krisztusnak. Aktív hitéről ugy tett tanubizonyságot' hogy asztalánáLl nap megertísítést használta: . látásunk kitisztul..válaszoltam. hogl érzékeltessem. hogy a Zerl'e csoddkltos taulrltokat ngít. amíkor aJérje besétrllt az qjtőn. milyen fontos lépésis ez. hogr kozvetlenul az Isteni Akarat naglszabásri megnyilvánulásai előtt glakran érezzuk ugl' hogy '. hogl miután . cselekvÓ hitre van szukség. Ilyenkor kell aztán az embernek vemie a cintányért. betegsé$ |átszó|ag az ajtaját dongeti. Azt mondja. a muzsika teljesen megnyugtatja.. amely hidat ver az ember és az Ígéret Frildje kozott.megparancsolá a sokaságnak' hogl uljenek le a frire'' (Mt 14:19)' és csak azután adott hálát' és azután szaporította meg a kenyeret és a halat. A halandÓ elme agÓniájának zavarábarl ugranis lehetetlen tisztán látni. és segít szabadjára engedni a képzeletét.. ha az ellenség (szegénység.iár az eddigi fejezetekben is megprÓbáltam minél jobban érzékeltetni. maglarázzarn el neki. sót egraltalá. aki egy félreértés visszaveszett imádott férjével'A férÍiminden békulési kísérletét utasította. Ez sajnos elkerulhetetlen: tudatalattink eme haszontalan limlomjainak előbb muszáj feljonniuk a felszínre.erv nekem szánt. . Ieggen sző egészségróL. mitjelent a mondás. ugl dontott.minden a feje tetejére állt''. Mondok még egl példát. hogl megkÖnnyebbulunk. Ahhoz' hogr benyomást tegrunk a tudatalattira. mert a tudatalattibÓl tÖbb évtizedes kétségek és félelmek kerulnek felszínre. . Akkor volt szÓ rÓla. A jőIét t ruénye címri fejezetben már uta]tam erre a jelenségre. érezni fogjuk.Mindaddig' amíg meg nem tanulunk lo:tní a s tétben . idóvel látásunk is kitisztul. Azene albr _ mivel az a negyedik dimerrziÓ minóségét hordozZa mlagábarl és képes felszabadítani lelkunket _ nagrszenien hathatunk tudatalattinha' Ezért van. vagris engem senki és semmi nem váLlaszthat el szeretett társamtÓl. hogl letagadja az e|vá|ás tényét. haga aztan kÍdobhassuk óket. * kÖvetkeztében osszeIsmertem egr asszon5rt. szerencsétlenségetés betegséget vonzva az ember életébe. és halát adnia a megvríltásért _ még akkor is.

mikozben meg. hogl az Isteni nagrszabásír megnyilvánulását megelózik aprÓ jelek. }]a azonban elfutsz.. Sz. míg mÍnden félelmet ki nem tÖrolt a tudatalattijábÓl. .minden lehetséges a hívónek'' (Mk 9:23). ho$l a megfclelő időben eljon majd az aratás ideje.rryaitÓl: . mikor az érintett képes volt aggodalmaskodás nélkul.embe kelt nézned qzzal. nehogl abba a hibába essen. mint Kolumbusz a madarakra és a hínárra! . Imádta a szép ruhákat. Ő azonban nem vett tudomást intelmeikről. trrre mindig a kovetkezőt válaszolom: . Természetes. mintha gazdagok és sikeresek lennérrk' biztosak lehetunk ben. Jézus ezt kérdezte tanítvá.. semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába'' (Mt tB:3) IsmerLem például esr asszonyt' aki rendkívul szrikos korulménvei ellenére nem érezte magat szegénynek.Mielótt Kolumbusz elérte volna Amerika partjait' az égen széilo madarak és a vízben uszÓ ágak sejtették vele hogy nemsokára célhoz ér. Nézzen rá ugl. A szellemi tanítványnak vigráznia kell. Azt mutatja.amodott meg a szegénységoroszlán. fizetségétolyan gazdag ismerőseitól kapta. erősítéseit ismételgeti.. és . hogr mivel agazdagságképeit programozta tudatalattijába.'Mit féltek.hogl hogran szabadulhatnának nreg félelmeiktől. Ha ugr teszunk. ororrrrnel koltekezni. hogr leÍitymalja a . ne. hogr .. és mcglátod' hogl el fog tŰrnni. és idő előtt csal dottá válik.féIsz.. aki egy szép tányérkészletre vágrott. hogl kozel a fÓld. ha sikerul folyamatosan ugl tennunk. hogyan lut. anttóI. akik álandóan érez- * Tanítványaim glakran teszik fel nekem a kérdést. Íildozóbe vcsz. mintha. Óh kicsinyhitriek?'' (Mt 8:26).trgyszerri . amelyet át kell iránfltani' vagyis hitté kell valtoztatni. Nemhiába mondta Jézus tanítványainak. Az e|ózóekben tobb példával is illusztráltarn. Az ember mindaddig nem élhet békébenés boldogságban. nie az életében. Szomorrjan ujságolta nekem: _ Tányérkészletet kértem.Az atányér csupán jelzés volt.anácsoltam neki. és megesett. hogy nem sokkal ezutárr az asszoÍ|y megkapta a vágyott tányérkészletet. hogl a tányérkész|etrnár irton van. az ékszereket és a csecsebecséket. Airrghos elkezdte hasznalni azt. Az IsterriTeremtéssel uglarrez a hely- zet. amelyekből kÖvetkeztetni lehet a ''fÓld* kozelségére. A zenéból áradÓ ritmus és harmonia hihetetlen erővel továbbítja a szavakat a megfelelő helyre. Az oroszlán vadságát a te felelmed táplálja' Nézzhát szenrbe aZ orosz|árrnal. az anyagi bőségnek meg kellett jelen.ha meg nem térLek és olyanok nem lesztek mint a kis gyerrnekek. Mondanom sem kell. Sajnos a mohÓ tanítvány azonban gyakran osszekeveri ezeket az aprojeleket magával a végsó megnyilvánulással. A glerekek imádják az ilyen szerepjáLékokat. éshozzárnent egy dusgazdag fértihoz' aki valÓra váltotta minden rilmát. de csak egl repedt tányért kaptarn. az eg1ik ismerósétől kapott egr tányért. de azt tudom. A félelem nem más. hogr ez a férfi testesítette mee aZ' életébenaz Isteni Viilasztást. Kevés kis tettékvele' hogr az anyagi helyzetében inkább spÓrolnia kellene. hogy egész fizetségételkoltotte egl szép kalapra. mint rossz mederbe terelt energia. Az eglik le$obb mÓdja a tudatalatti befolyásolásának.ja.t. amelyben csak a gazdagság és a pompa létezett. Abban nem vaglok biztos. de sosem volt irig$ másokra. Ez tortént azza| az asszonnyal is. Nem is telt bele sok idó. Csodavilágban élt. hiszen.A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE A TEHER LEVETESE Ó1 Egy másik holgrismerősÖm pedig táncol. ami el volt repedve. és erre talalt ki magának szÓbeli megerósítést.kicsiny kezdetet'' íZak 4:Io). Vas/ éppen nag}r lelkesen ajándékot vásárolt belóle valakinek.

ha tudatalattinkat ujra' pro9ramozzuk az:za7 a spirittrális igazsággal.nas/ hirtelen' esl szempillantásban'' (lKor 15:52) megszabadul. sem grász' sem kiáltás. a szegénységés a nélkulÖzésgondolatai által megrontva. bátran és orommel ta]á|kozzunk veluk' és meglátjuk. A robbanÓanyag ilyenkor mindig valami naÉ5/szabáSri cselekedet kell. a kit szolgáljatok'' (JÓzs 24:15). .62 A KARMÁNAK NINcs HUMoRÉRZÉKE A TEHER LEVETESE ezzel kimutatta Isten végtelen és mindig elérhetó bóségébe vetett hitét. mint a halandÓ elme terméke. .. 2I :4)..Ők mindannyian us/anazt tették: tudatosan megszabadultak koltekezéstól valÓ félelmeiktól és apénzhez valÓ gÓrcsos ragaszkodásuktÓl.2I: I . ha képes kimutatní a batorsagat' Éppenezért idóról idóre ellenőriznunk kell' hogr cselekedeteink vajon félelemból vagl hitból táplálkoznak-e.. hiszen azok csupán az ember'hiábavalo képzelgéseinek'' grtim lcsei. a. Ekkor aZ al:yagi világ szertefoszlik' és elérkezik a negredik dimenziÓ világa.E.az.zutÍttt láték uj eget és rij foldet . bátran fe ledkezzunk bele olyan helyzetekbe. hogl az ember minden korláttol megszaba_ dul. Az elnbervalojában csak akkor kaphatja el a kÓrokoz kat' ha azonos rezgéSszinten allveluk. anti az enrber rezgéSszintjét a baciluséra alacsonyítja. hamarosan imnrunissá vá|unk rájuk. mert az elsók elmÍrltak'' (Jel.'' Az ember oly régÓta él elvágva a neki szánt bóség forrásátol. A felelem . a félelmet vagr a hitet. akinek sikerult levetnie a szegénység kotelékeit.és a halál nem lesz tobbé.Ezennel hálát adok Istennek. hogy legryen' Iátni fogjuk. tehát ha valaki eg aZ elóbbivel.a persze nenl más.. hogr a gonosznak níncsenhotalma"Jelette. . hogy általuk bacilusokkal vagy vírusokkal kerulunk kapcsolatba' Ha így teszunk. sem fájdalom nem lesz tobbé. vagy idóvel csendesen kikopnak az életunkből. amint felismeri. Az ember. amelynek minden gondolata tárgriasul' A tudatfelettiben vasr az Isteni Elmében nem léteznek kőrokozÓk. az AdomiínyozÓnak Istenért' az Adonrányért. A kovetkező megerósítéS nagrszer eÍTe a célra: .Válasszatok magatoknak még ma. akkor bizony az utÓbbival is ery. I{a a betegségektől vas/ a kÓrokozÓktÓl félunk. szemeknek bizonyulnak majd aZ események javunkat szolgálo láncolatában. hogl vagl aÍanY. A betegséget okozo csíl.Csodák Világa''. lla bizonyos emberekt l félunk' ne keruljuk óket.. amely szerint Isten qz Adomángoző és az Adomdng eggben. Sok tanítványom vurn. és ma már hihetetlen j<ilétben éli az életét. amelyekról tudjuk. hog}r sokszor szinte dinamittal kell kirobbantani tudatalattijábÓl a téveszméket. Ennek kiválÓ mÓdja az'.

A szeretet nak. hos/ valojában Sosem akarta feleségul vcnni. Ésezáltal valÓban el is veszítjuk azt. parancsolatot adok néktek' hogi egrmást szeressétek'' (Jn 13:34) . Az igazi szeretet mentes mindenféle onzéstól és félelemtől. amely altal a negredik dimenziÓ.. Ilyenkor képzeletunk megvadul. őnzóek és zsamokoskodÓak vagrunk szeretettinkben. A tiszta. orimét azadásoroméból meríti. A legtÖbben 'Ú.ez volrt Jézus egfik utolsÓ uzenete tanítviínyai- Ezpn n solycóI{ MINDEN EMBER a szeretetnek koszonheti a létét. A féltékenységa szeretet legnaglobb ellensége. va5r pedig rettegunk. ami so. hogl elveszitjuk annak tárglát. A nőben forrt a harag . Szerelme clhagyta egy másik rróért. Szabadon és bóségesen árad tals/ara' anélkul. onzetlen szeretet természeténél fogva magahoz uonz mirtdent. aki egl kicsit is értenéaz iEazi szeretet fogalmát. a . * Egr asszony keresett fel eglszer nas/ gliotrelmében. ezek a félelmek pedig _ hacsak nem semlegesítjuk óket _ idóvel pontrÓl pontra valÓra válnak. hogrbármiféle viszoruástváma.. jdtja: a keresés és a kovetelőzés távol all tóle. A szeretetet ouspensky Tertium Organum címri mrivében ''kozmikus jelenségnek'' nevezi. Alig van ember. és más karjaiban látjuk a kedvest. Isten a szeretet megtestesítoje ezerl a világon. A szereteté. és még azt is a fejéhez Vágta.Csodák Világa'' tárul fel az enrber elótt. amely egrben az urtiverzum legerósebb mágneses ereje.

JeItéteI néLktiltíszeretetet. Erró| az esetról mindig egr régi mondás jlÍ az eszembe' amely szerint: Senkí sem Oz etlenségtink és senki sem a barőtnk: de míndenki a tandrunk.'' Amint tudtam. hanem snilÖli ezt a férfit _ válaszoltam.és azt kívánta.Na látja. ezért aztán sosem esett bántÓdásuk. ak1t az Isten valÓban onnek teremtett. . bdrhol is leggen most! (A szerelme ugranis hajÓskapitány volt.Ha képes ua&ídi szeretetet adni' az idóvel vissza fogja kapni. Az ó reg51e|i koszÖntésuk a kivetkezó volt: . hanem alrLjameg. Éppenezért meg kell prÓbrilnunk onzetlenné válni a kapcsolatainkban' és megkeresni. amelyrrek ta$ai sosem mondt. bárcsak hritlen szerelme is megtapaszta|ná az ő glotrelmét. .) .ap délután találkoztunk. és akkor szabadok lehetunk.ák egrmásnak. ha eslszer megtalalja onmagát. .valaszolta.Üdvozlom a benned élő Istenséget!'' ot< tenat tisztelegtek a minden emberben és a dzsungel állataiban ott lévó isteni e|ótt. . mi tortént? . . Úgy htlak.Hát' ezpedignem igazi szeretet .ó. . Aztán meséltenr még neki egr olyan indiai kozosségről." Idóvel az asszony azt vette észre.panaszkodott. Ha nem ettól a férfitÓl. Azegészetugranis on gerjeszti' őrl' vonzza maeához saj át érzelmei által. anélkul nem fogom megáldani' hogr tudnám. Vagy ha az ővét nem. anó azonban tudatosan dolgozott saját magán. Ez a nó onzetlen szeretetet tanult a szerelmétól . hogy 'JÓ reggelt!''.Csak az Isteni oldalad látom.|t: . barhot is leggen most! .M g tÖrtént' hogr egr reggel arra ébredtem. egy a szeretettel is' amely az Isteni Terv által onnek rendeltetett.kiáltotta. hamarosan minden fontos leckét megtanulunk. Még azr. mit tanít nekunk az adott ember. Mivel minden éIóben lstent Latta]c.mondtam eITe. felhívtam.Ha majd nem bántja tÖbbé ennek a féríineka szívlelensége. Tobb hÓnap eltelt. akkor valaki másét. Ésrnéghozzátettem: _ J egg ezze meg. amit elóbb vagr utÓbb mindannyiunknak el kell sajátitanunk. akit a saját képéreés hasonlatosságára teremtett. és eléri a te[ességet _ azt az é - lapotot. ez az igazi szeretet _ mondtam.Isten alQja a Kapitangt. Egl másik ta|álkozásunkkor ezt tanácsoltam neki: .tanácsoltam a nőnek. amikor én ugy' de ugr sze. hogl minden vele kapcsolatos rossz érzésem és szenvedésem elmrilt. . kivel él most . rettem! . Ne kritizáLlja. _ Ésmeglátja. meg fogja kapni a kapitány szerelmét. csoda! . hogy sokkal higgadtabbá viilt' és a hara$a kezdett fokozatosan oldÓdni. amelyen ez éJ. Egr nap azután a kÓvetkezóvel állított be borzám: . Éppenakkoriban kiltÖztem.kérdeztem kíváncsian. legrek a felesége' Egy héten belul meg is volt a szertartás. Mivel on egr Istennel. Ha így teszunk. _ Maga nem szereti. cserébe pedig ne várjon semmit. és a helyzet nemigen vá'ltozott. amelyben nem hatnak Önre tobbé a kulső korulmények -.. Egrszer csak a postás lapot hozott az asszonytÓl. hogg soha nem kaphatj a me g qzt.Összeházasodtunk. ó pedig megkért. HasznárJja ezt a kapcsolatot arra.Nem. ő megsz nik szívtelen lenni.olyasmit. amit ijnmag a mar r rc m adott oda e g g s ze r Le g g e n hgt tÖkéletes a szerelme' ha t kéLetes szerelemre uiggík. és ezután a beszélgetés után jÓ par hétig nem volt telefonom. hogr fejlődjék' Adjon ennek az embernek tokéletes. Még sosem láttam hozzá foghatÓ szerető férjet. ne ítéljeel. senki és semmi nem árthatott nekik. ahoglan Isten lát téged: tokéletesnek. * Mondja ezt neki magában: .Na.A KARMÁNAK NlNcs HUMoRÉRZÉKE A SZERETET 67 és a féltékenység.. . csoda.Tisztele$en hát Ön is az ebbetr a férfiban me$lérlő Istenség előtt! . akkor va]aki mástÓl' olyantÓl.De hát hogyan hagyhatott el.

amikor az egrik társa szoba kerult: . és rájÖtt. Sokan pedig efféle mondásokkal taÍtják távol maguktól'azarrya$i sikert: . Gyakran me$t rtérrik' ho65l mikor a nó kozomb<lssé vagi kritikussá válik a fé4. aki nyomorultul. titulált kotelékból . Azt mondta. mert kettes a számom _ panaszolta. mint Isten egy megnyilv:ínulása. amit akart. nem vonz pénztrnagához. tudja. Egrszerrien csak nem érdekel ez aZ egész'. és ezzel automatikusan beindítjuk a karma láncolatát' t. amelyet a Végtelen Intelligencia és koldusszegényen jott eleue nnek szdnt. A nó ezután jott el hozzárn. dett azon dolgozni' hogy megszabadítsa ont a nem Vágyottnak rribb mrive mindig az.annak ellenére. Ez tortént azzaL a férÍivalis. hogl beleszeretett egl másik nőbe. hogl magához voÍ|Zza a bóséget. amelyet (a munkája iránti) szeretetből és elkotelezettségból fest. hory van es/ férje.glakran ezt mondogatta: . és nyugtalan' boldogtalan lesz. Ismertem egr asszonyt. Nem telt bele néhriny hét' és a ferÍinek tekintélyes :íIlása volt. _ ó. és ezáltal megsz nik osztonzó társ lenni a kapcsolat. ta. Ez abozzáállás természetesen elvá$a az embert a ForrástÓl.A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE A SZERETET A szenvedés valÓjában nem elkerulheteflen része az ember fejlődésének. hiszen abhoz. Elmesélte.Apénz számomra nem jelent semmit. amink van. A pérw _ mivel megszabaditja az embert a nélkulozéstőlvalÓjában nem más." A legtobb mrivész ezért szegény. elószor is tokéletes hamr niában kellene lennie vere. majd egr pár év mulva hihetetlen karriert futott be írÓként. Eg/ nap azutált a férje azza] á]|itott}:aza.egglakrabban azért kell megélnunk veszteségeket. hogi tudjunk bátrni vele: jÓ célokra kell lrasz_ ná'lnunk. és ezért elkészíttette az ó személyiségének numerolÓgiai elemzésétis. A góg éket ver kozéjuk és az anyagi javakkőzé. . Pontosan erról beszélt.. és nem szabad ráulnunk' hanenr folyamatosan ára- Senki sem érhet el tizleti vagy hivatásbéli sikereket anélkul' hogy szeretné a munkáját. teljesen osszetorve. hanem elkerÍilhetetlen és esrenes kovetkezménye a spirituális tÖrvények megszegésének' Mégis. aztán pedig vérig van sértve. Megvoltak a maga hobbijai és kedvenc idótoltései' és bizony ryakran még azt is elfelejtette. Kissé meglepetten néztem rá' majd ezt mondtam: .mondtam neki.Engem nem villanyoz fe| aházasélet.. Naglon fontos azonban. 0 nem is igazi mrivész. Ery festómrivész |egnagyrsze- . mar értem va]aszolta. hogl a feleségétnagyon érdekli . Erről nem a férJem tehet.ban.ó. rá es/ rossz szÓt sem szÓlhatok. ha ott volt vele. és még aznap el is koltozott kozos otthonukbÓl. a férfi elkezdi rragyon hiá_ nyolni a kezdeti inspiráciÓt. aki utalja. aki a kÓvetkezót mond. hogl on is az Isteni Elme egdk tokéletes ideája' gihogl most kémi fogiuk azt a sikert és jÓlétet. rrgle? Nemsokára azonban sikerult teljes harmÓrriába kerulnie a megvá]tozott he|yzettel. én azt tudom. és megvetem a gazdagokat.évelszemben... _ Ésmost azt mondja. hogy eg}altalán nem érdekli abázasé|et. aki képes fe|rénrumagát "lélek-rátmábÓl" anélkiil' hogl elótte meg kellene járnia a poklot. mert nem értékeljukés tiszteljuk eléggé. Szinte csak akkor jutott eszébe. és elkez. csug4edten elhozzámegl délután.Ezt a helyzetet bizony saját kimondott szavaival teremtette. Pénze van a bankban.Engem nem érdekel' hogl mi a száma. hory én soha az életben nem leszek sikeres. aki . hogr volt egr nasron kedves és szeretó férJe .a szárnok tudománya''. amit csinál. tudatalattija pedig vette az adást. Egrszer beszélgettem egr mrivésszel. Az ember. A tobbi megrendelést csakis a meg' élhetÓsért vállalja. Mikor boldogok vagrunk. hogz mindketten sokkal boldogabbak ígl. rendszerint őnzóvé válunk. nas/on kevés embervan. _ Az ember csak azt kapja.

hogr nem ragaszkodhatunk a pétvhez _ még alaptókénkhez sem _. amelyeken még sosem csillant meg a nap fénye. hogr megsokszorozódva tér vissza hozzétr. A felhalmozás és a spÓrolás minden esetben cs nyán megbosszula Önmagát. miután Ötezer dollárt nyer a lottÓn. mindenunk megJesz az riton.anpott a valasz. Ehhez azonban es/szer és mindenkolTa meg kell érteniink és meg kell jegleznunk. nyomorrisághoz és katasztrÓfáltoz vezet. Ha a szeretet osvényétkovetjtik. mely három einber tragédiáján keresztul rendkívtil hatásosan mutatja be a pénzvágl és az iris/ség kapcsolatokat lea)acsonyÍtÓ' rombolÓ pszicholÓgiai kovetkezményeit.a tárgyakhoz valÓ gÖrcsos ragaszkodás nyomán . Iáthatjuk tehát. Minden betegség' minden nyomorÚrság végsó Soron a szevezethetó vissza. EglszeÍ eg barátja rákérdezett. saját magának viszont annál bószebben és esrre nasrobb tételekben vásárol. '. miszerint 'minden rossznak g}okere a pérw szerelme'' (lTim 6: lo). aki nem ismeri a torvényt' ronrlást hoz saját fejére. ingÓságaink. Ez a holgy imádta például a nyakláncokat.k.csrirei megtelnek eleséggel'' (3:ro). ha nem megfelelően bánik a péruze|' A fóhósnót. és drágakÖvekkel. A torténet vége az lett. Vá$on belel Meglátja' a csodás UnÍverzum Bankja Sosem mond csődot! A Greed cím Íilmla naryszer en mutatja be.Hatvanhét. * Magam is találkoztam praxisonrban es/ hasonlÓ esettel. Ha valÓban használta volna az ékszereket. Az ember retet torvényénekmegsértésére Erich Von Stroheim lg24-es némaÍilmJe. ArrÓl van szÓ. ValÓjában apénz nmagában jÓ és hasznos dolog. mik zben férje szenved és éhezik. azzal még nem sértett volna spiritualis torvényt.fokozatosan megbénultak. Hiszen. i azonban az imént ecsetelt viselkedéssel srilyosan megsértette a '. és félelem nélkul' Örommel adjuk ki azt a kezunk kozul' tapasztalni fogjuk. Amennyiben erre képesek vagrunk. Ery dÚrsgazdag nővel tortént' aki arrÓl volt híres. hogy nem szeret adakozni.a Ford. semhogr egretlen centet is kiadna a kezéből. Ennek a nőnek az életébentehát a pénz al|t az e|só helyen. hogy az asszorry kezei . hatalmába keríti az egrre nóvekvó mohőság' és eglfiIlért nem hajlandÓ elkolteniapénzból.. hogl ne legren házunk. Ha azonban az őnzóségés a kapzsiság osvényétvá'lasztjuk. ha éppen valami miatt szukség van rá. még a szeretetnél is elóbbre helyezik azt. _ l:. lnkább padlÓsikáásbÓl tengődik.70 A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE A SZERETET 71 moltatnunk kell. majd e|zárLa őket. elvágjuk magunkat a bóség forrásátÓl. E torténet nagrszeni példája a bibliai intelemnek. Ígl kezelheti tehát spiritualisan pénzugreit. Ia deneknél. Végul máLr képtelen volt ellátni magát. ahogl a Példabeszédekben is olvashatjuk. Téves hozzáái|ása végzetesnek bizonyult. SpÓrol és felhalmoz. Ez nem azt jelenti.haszna]at torvényét''. hiszen /sten m{uga a szeretet és Isten maga aJorris. Miután megvásárolta a méregdrága nyakbava'lÓkat' rendszerint gondosan zsebkendóbe csomagolta. bogr az ember.GardrÓbja telistele volt Íinomabbnál Íinomabb ruhákkal' amelyeket es|szer sem viselt. Az eredeti Íllmet tobbszÖr megvágtá'k. mennyi is van neki pontosan ezekból az ékszerekből. az aranyba volt szerelmes. Mindenki tudta rÓla. . egl éjszaka éppen a pérue miatt gyilkolták meg. mivé válik az ember. vas/ aká'': részvényeinkés kotvényeink. hory bevételétaz utolsÓ galasig afogtlhoz veri. az ieaz ember . amelyek kapzsin fe|haLmozzÍlkés min. hosr Isten a mi ÖrokÖs és kimeríthetetlen forrásunk. vagyonát pedig idegenek vették kezelésbe. A nem megfelelő kezekben azonban. UtÓbbiaknak minden esetben része a pénz elvesztése is. így a remekmri nagl része sajnos megsemmi' stilt. Maryarországon Gyílkos orang címmel mutatták be .

ő pedig egyensulyba kerult onmagával' Miután sikerult megszabadulnia a nehezteléstól' egl alkalommal srrgáÍzó arccal állított be hozzám.ez ava|ttki azonban bőven adott nekunk munkát. pozíciÓban. kótombből csodá'latos m alko. Amikor'igr.Képtelen vagrok rá . * A kovetkezó megerősítés hatásos lehet ilyen helyzetekben: .em vannak. akkor tisztele$en a munkaltatÓjában meglévó Istenség elótt. hogl duhbe gurultam volrra _ nasron szépen és szeretettel válaszoltam. _ Hát _. az eg3rszer. . és ígl kiáltott: _ El sem tudja képzelni' mit érzekl Az asszony. hogl fel kell elevenítenie azt.Segítsen nekem.Úgy tettem. amiért valaha nem megfelelóen viselkedtek valakivel. aki tudatában Van a spirituális torvényeknek' tudja. a kovetkezót tijságolta: . amelyek már mogott. aki a kovetkezó kérésseljott el trczzám: . tattam. Az ember azonban. aki oly sokáig a boglomben volt. csupáncsak jÓt kell cselekednunk valakivel . És amikor megkapta. mirrt a kő. és elóretekintsek azokra.bárkivel . . ma megint mondott nekem valami kompromittalÓt. Erre utalt aZ az asszony. és megmérgezi személyes kisugrárzásunkat. hogl elfeledjem azokat a dolgokat. aki Szere. akiket még évek multán is szornyri brintudat emészt. hogr nem szívesen látja ót az adott. Meg fogom prÓbálni. milyen csodalatos konnyedséget érzek most magamban! A szeretet és a jÓakarat az iz|eti életben is felbecsulhetetlen ért. Végul nas/on lassan. rnert egl anglal lakozik benne.olyan rideg. hogl rideg és kritikus vele szemben. Tudnunk kell azonban. mert a bánatt l olyan ingerlékenyvaglok a családtagiaimmal' hosr folyamatosan csak rij meg uj karmát veszek a nyakamba. aki hÓnaprÓl hÓnapra eljott hoz- aztvá|aszolta. Azt mesélte. mire ő is egr csapásra kedves lett.mint azer:gó érc vaglr pengó cimbalom'' (lKor 13:l). kor elószor e|jÖtthozzálr'. amit mond _ vala. . Énazonban _ ahelyett.Mikor megkérdezték tóle' hogy miért akarja annyira.A KARMANAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE A SZERETET gltilolettel. .mondta. Senki sem értheti meg. szolta az asszony..ék.Ezt most azért teszem.gr hét mulva ismét felkeresett.Egl nő például a munkáltatÓjára panaszkodott' mi. mert nélkule olyanná lesz.ajelenben. és érezteti.'5 . és kuldjon felé szeretetet! Volt például egl tanítványom. * zám. negatív hatásait mindig mÓdunkban all semlegesíteni. hogr azért. tett volna hozzájutni es/ bizonyos márvárrytombhoz? . . Vannak emberek. hogl segítsek neki kitorolni a tudatában felgrulemlett haragot.foly- tunket rombolj a. hogr ha az adott cselekedetunket nem is hozhatjuk helyre. fokozatosan elcsitultak ezek a negatív érzésekis.a Ford. tást készített." A szomoniság' a megbánás és a brintudat minden eg/es . Es/ idó után sikerult eljutnia éuTa a pontra. és mostanra a fónokom rendkívul kedves |eLtbozzárn. ahoglan tanácsolta.Ez nagron szép. sej l5 MiclrelangelÓrÓl varr szo . amelyek még csak most kovetkeznek. mikor már csupán eg5rvalakire neheztelt . Mriltkor rnégaz autÓjába is beulhettem. haraggal és kritikával elvetett bumerán$ai szenvedéssel és bánattal megrakva térnek vissza hozzá' A szeretet manapság sajnos szinte elfeledett képességnek tekinthetó. hogr vidám és orvendezó legrek.mondtam .Emlékszik annak a szobrásznak a torténetére..

a tudatalattirogziL. hogl a félelem rendkívul erós és tiszta mentális képet fest targlarÓl. Régen azt gondolták. és az énbáLyám iS a megfeleló helyen van most. Mert 'Á szeretetben nincsen felelem. merL tudja hos/ ott védelem alatt lesz. sót a teljes szeretet kI zi afélelmet. A ''halandÓ elme'' sajnos szeret a szomoniságban és a glász. hogr ha egr nő nem félti kellóen a s/ermekeit.Kezelésem abbÓl allt. hogl szÓbeli megerősítéssel tagadtam a nő minden hitét a veszteségben és az elválásban. Az ember tehát (gondolatai altal) testvére órzóje lehet.74 A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE A SZERETET 75 Egl másik asszony azért keresett fel. ho$l annyira jó| érzi magát' hogr nincs szuksége további kezelésre.szo| tovább a zsoltár és csapás nem kÖzelget a sáto'Nem illet téged a veszedelem. akkor nem is jÓ anya. rodhoz" (Zsolt9l:1O). a MindenhatÓnak árnyékában nyugoszik az" (Zsolt 9l:1). ban tobzÓdni. Ennek hátterében pedig az áll. aki képes őszintén kimondani. Végul tehát kimondlratjuk. és automatikusan elkezd megvalÓsítani. hogy segítsek neki feldolgozni a lánya elvesztését. amelyet .'' Másnap kideriilt. és nas/on nehezen engedi el ezeket a negatív érzéseket. {{ legkÖzelebb csak a Íián keresztul uzent. Ha az Istent vá-lasztod és szeretsz . hog1r az anya aggodalmai sok esetben felelőssé tehetók a $/ermek betegségeiért vagÍ az őt ért balesetekért. inkább elkezdett nas/on hatásos rnegerósítéseket ismételgetni' például: 'Az Ember az Isteni tokéletes ideája. hogl . '. és mindig a lehető legmegfelelóbb helyen van. hogl előző éjjel srilyos robbanás volt abban a bányában. rnert az vo|t az érzése' hogl a bátyja halálos veszélyben van' Ahelyett azonban.de az biztos. hogr pánikolt volna. Igazal boldog lehet tehát az aZ arrya. és Isten védelme alatt áll. tehát . Mindenkinek tudnia kell ezért' hogy mindaz. azonnaJ' visszanyerte a nyugalmát. hogl grermeke életétIsten kezébe adja. a}rol a testvére dolgozott' neki azonban csodával határos mÓdon nem esett baja. hogl folyton ta]al valamit' amivel elégedetlen lehet. aki es/Szer az éjszaka kozepén felriadt.'' (Jn 4: l8). Manapság azonban már tudjuk. amit Szeret.amennyiben nem semlegesítik idóben .a torvénynek betoltése a szeretet'' (RÓm 13:1o). és kijelentettem' hogl Isten az ő orome. mert a félelem ryÖtrelemmel jár: a ki pedig fel' nem lett teljessé a szeretetben.a Felségesnek rejtekében lakozik. Az asszony ezután Az én ismerőseim k z tt is van es/ hols/' aki áLllandÓan panaszkodik valamire.. szeretete és békéje. Mindig másra . Példaként álljon itt annak aZ asszoÍ|ynak a torténete.

Szavaival tudatosan hoz mtikodésbe olyan láthatatlan erőket' amelyek altal képes rilJáteremteni saját testét és átformálrri egész életét.lntuíciő. erre jÓ a kovetkezó megerósítés: . Sosem felejti' hogr Isten az 6 Íorrása. A megfelelő szavak használa|ának fontosságát nem lehet eléggéhangsulyozni. és hogr a világon minden kérésmeghallgattatik. Az e|só lépésttehát az embernek kell megtennie." . Erre a kérdésrevalami ilyesmit szoktanr válaszolni: _ Fogalmazzátok meg a kéréstszÓban.Kozeledjetek az Istenhez. hogl képes legren az Isten által teremteni. TudJa jÓl. ovogy oz |steni UtmutotÓs Minden te utaidbanmegismered ót. mutasd meg nekem azutat. (Péld 3:6) Az BMsBn.' (Jn |6:24).. hogl pontosan mit is kell tennie az embemek. Ját. és aztán várjatok' míg konkrét ritmutatást nem kaptok. és eza]tal Összekapcsolja ót a bóség forrásával. ''Kérjetek és megkapjátok. és koveti intuíctÓ.ell val a szÓ hatalmával. Gyakran kérdezik tólem. aro rtszrÁg. mutasd meg. nem ismer lehetetlen feladatot.'Végtelen Szellem. hogl a liimondott sző az. ami kéréseittovábbítanl képes. hogy mit kell tennem. és kÖzeledni foghozzátok'' (Jak 4:8). akkor ó igazga[ja ate taidat. . amelyeket a szellem láthatatlan tartományaiba kuld. Ez utÓbbit is kémetek kell. A jÓ tanítvríny ezért k<irultekintóen választja meg megerősítéseit.

Ma adtam valakinek egl dollárt.Varj' és kérj ujabb megerósítést. nyisd meg nekem az utat a forrás felé. ben. országunk lepgazdagabb emberei kozul nem egy ma is koveti ezt a hagyományt. Kuldj nekem utmutatást. mint magá'nak a száz. nek a nónek azutját a megfelelő pozicio felé. félelmek és hiányérzet a-ltal megbénított képzelóeró ráll.aki szőrmekabátot szeretett volna? Az ó esetében például nagrszenien kiegészítette egrmást a képzelet és a cselekvés. '.78 A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE INTUICIO. * Az adás megnyitja azutat a fogadás felé. Egr asszony például' aki anyagi haszonra váglott. Emlékszunk még a férÍira. Ezután kifejeztem hálámat az'ért' hogr a váglott pozicio valÓjában már az ové. Az asszony beleegrezett. hogr megorvendeztette vele a barátját' a hÖlgl _ nem éppen hétkoznapi mÓdon . hiszen ez az egJet|en. hiszen nem sokka| azután.Adj száz dollárt ennek és ennek a barátodnak(az illetó segített a holgl spirituális fejlődésében)!'' Amikor elmesélte a dolgot a szÓban forgő barátnak. nyisd meg en.Végtelen Szellem. Ennek hátterében a korlátozott. elószor is adnunk kell. hogl a tized rossz befektetés lett volna.' kérjunk' hanenr mindig tegruk hozzá.mert a jÓkedui adakozÓt szereti az Isten'' (2Kor 9:7). de nem tudja azt hasznalni. * Egr asszony es/Szer azzalkeresett fel. kérlek. Néha pedig az is előfordul' hogi valakinek megvan ugyan a kelló VaE5Iona. egy bekezdés valamilyen konyv. Ilyenkor tehát elkuldjuk az univerzumba jovedelmunk tizedikrészét' hogr megá. és még sok minden más. a kovetkezó megerósítést használta: '. mit kell tennem!" A megérzésnem váratott soká magára. Ígl szÓlt: .. hogr . hogy ové lehessen eg/ bizonyos állás' A kovetkezót kértem: '. hogr ez félreérthetetlen jelzés' és hogr akkor cselekszik megfelelóen. Ésbizony még sosem hallottam senkitól. Ha megérkezik.alkalrnazzak szőbeli megerősítést'' nála. ha odaadja a barátjának a szátz do). Van azonban es/ nasron fontos tudnivalÓ ezze|kapcsolatban: at|zedet szeretettel és orÓmmel kell adnunk. hogr tudjam. Az ajándék idővel nagyszer befektetésnek bizonyult.azt' arnit az Isteni'|ervben eleve nekunk szántak _. AVAGY AZ ISTENI UTMUTATAS A valasz mindig intuíciÓ (megérzés) kÖzvetítésévelérkezik. hogr ne csak ugr általában 'poziciót. amely mindig ujabb bevételhez segiti aZ adakozÓt. kimondott szavunkkal megnyithatjuk a bóség és a gazdagság hatalmas kutjait. engedd' hory a bőség kiapadhatatlan hullámai álta| elérjen hozzám rninden. és általában minden pénzt félelem nélkul és aldással adjunk ki a kezunk kozul. és hogy hamarosan szemmel láthatÓan . Miu|án ezze| a mÓdszerrel engedelmes szolgalÓnkká fogadtuk a pérut.'a megfeleló pozíciÓt'' szeretnénk . A legtobbszor megdobbentően pontosan talál célba. Az ember mindig onmaga vágja el saját magát a fÓldi javaktÓl. ami Istentől eredóen az enyérn. ez lehet egr elszÓlás valakitól.. FZessuk hát orommel számláinkat. Még aznap délután talalkozott valakivel' aki a kÓvetkezőt mondta neki: . amely hosszír távon megelégedést hozhat. Ez a mentalis hozzáé lás a pénz mestereivé tehet minket. Atized _vagfis amikor az ember jovedelme egrtizedét továbbajándékozza _ eg$ ősi zsid6 szokás.Idva és megsokszorozódva térjen vissza hozzánk.egy naglobb pénzosszegre tett szert. az ígl szőlt: . A nő tudta. nem tud vele megfelelóen cselekedni. ami nekem éppen ann1n volt. akkor elfogadom a pérwt. de a második ritmutatásra sem kellett sokaig vámia. Ha tehát be szeretnénk indítani pénzugreinket.Végtelen Szellem. |árt.'' Fontos. hogl .

Egrik nap aztáll megcsorrent a telefononr. hogl teste az Isteni Elme tokéletes ideája. Mivel azonban már rég megtanult-am. mint Palm Beachen..zakatolta. es/szer csakaz a gondolatom támadt. Éppen olyan volt. arnire szukségem lett volna. Az érzésmeglepóen erós volt. hogr sokszor elindulunk valamiért. tát éreztern. hogl el kellene hozatnom a britoraimat a raktárbÓl. felt. . hogr valakinél a "kezelés'' sorárr jelentkezik erós megérzés.Uglan nlár. A nő járt már arra aze|ótt. és akinek . Tudatos elmém persze vadul tiltakozott: . az őn betegsége (ami székrekedés volt). hogl minden jelenlévő kapjon valamilyen konkrét spiritutílis utmutatást.Képzelje csak. Így hát most azza| keresett fel. ígyr előszor kissé furcsállta a dolgot.80 A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE |NTUÍclo. vag1is teljes. Biztosítottam rÓla.tanácsoltam neki' Teltek-mriltak a napok.Azt hiszem. aki akkoriban igen sokat járt a fejernben. de tudnunk kell hogr Isten tmutatásai néha igencsak kifurkészhetetlenek' * Hadd meséljek el egr konkrét esetett Egrszer esl kurzus alkalmáva] azt kértem. Egl nap éppen az utcán sétáltam.Bementem' jfi alaposan korulnéztem. amelyek csak mentalis szinten maradnak) nrilyen hatással vannak a tesl-ére' ValÓjában pedig minden testi bajnak megvan a maga mentális megte|elóje' Éppen ezért lehetséges spontán gyÓgrulás' ha az ember felismeri.mint kiderult . Jeg1rezzik meg hát. kéletes. és meg kellett állapítanom. amit a dontésre kapott. hogr a sa_ ját otthon segítene egészségusri problémáján is. ma reggel' amikor felkeltem. elsétátarn a pékségig. ismerte tehát a hely jellegzetes. ajánlatot is kapott.orlÓdása testunkben is hasonlÓ folyamatokat indít el. hory helyesen dontott' * A megérzések sokszor olyankorjonnek. SzÓbeli megerősítésben hálát adtam tehát' amiért az Isteni Rend |rclgredll a nó elméjében. Rovid időn belul az a |tir fogadott. és még mindig nem volt biztos benne. kettót New Yorkban. _ IJát. amikor hirtelen olyan érzésemtámadt' hogl be kell menjek es/ bizonyos pékségbe. ha ilyen messziról is érzi Palm Beach illatát' akkor nincs is min gondolkodni . Az óra után odajott hozzám es/ hols/ és ezt mondta: . az égvilágon semmi keresnivalÓd sincs ott" . képek jelentéktelen badarságnak ttinhetnek. hogy valÓban nem volt ott Semmi. Ha azonban nregmarad a rregatív gondolkodás.Kérjen tmutatást!. hogr a hÖlgl egrszerre há'rom nas/on csábítÓ állás.mondtam neki. Elindultam tehát kifelé. Az intuíciÓ vérbeli spiriturilis képesség' amely nem énrel és nem ad rnagtarázatot.Óriási szuksége volt a Segítségemre. hogl segítsek neki . balzsamos levegójét. .amely es/-két háztÖmbnyire volt onnan. éppen eÍTe a raktározásra vezethető vissza. a fel- számítunk rájuk. Gyakran elófordul az is. a tenger illa.Az ilyenkor felmerulő gondolatok. on tehát megszese a használat szabá|yát' és ennek most a teste fizeti meg az árát. Tárgraink felhalmozása. A legtobb ember nem is hinné. egret pedig Palm Beachen. és keresnem kellene magamnak ery lakást' _ Az asszony az egészségemiatt jott e| hozzám. hogl cselekedetei (azok is.testében és csetekedeteíben. későbbi sikerei pedig igazolták. . és végul valami teljesen más dolgot találunk. lrogy ilyen helyzetekben nem jÓ okoskodni. mikor egleíltalán nem a választásban.Mikozben keze|t minket. miír majdnem lejárt az idó. ó pedig elfogadta hát az állást' amelyet ott ajánlottak neki. AVAGY AZ lsTENl UTMUTATAS B1 is manifesztálÓdni fog az életében. hanem egrszer en utat mutat. Ésakkor az ajtoban osszefutottam es/ asszonnyal. egész és szÓ szerint tci. mit tegren.

. hos/ helytelenul ítélkezik mások felett. ezek ulán az is világos lehet. és hamarosan azt vesszuk majd észre. :ugranazt a dolgot vonzod majd magadhoz. ezennel szertefoszlik és elt nik.ellentétek szintjén'' helyezkedike|. és a barátnőm ma$a is beleszeretett egy nős férfiba. ami felett most olyan élesen ítélkezel! . akinek a horoszkÓpja szerint már évek Óta ha]ottnak kellene lennie. Az embemek tehát a szttz hÓnál is fehérebbre kell mosnia a lelkét (a tudatalattiját)' ha a tartÓs gyÓglulás állapotára áLhítozik. hogy semlegesíthessunk esi gonosz.figlelmeztettem. _ IJagld abba a nó feletti ítélkezést! eldd meg ót' és prÓbád meg feldolgozni a torténteket.'Ne itéljetek és nem ítéltettek. mivel ezek csak és kizáró|aga karmikus uttal tÖrődnek. hogy miért ás a metafizikus mindig mélyre' a kulső korulmények elmebeli megfelelóit keresvén. Ismerek például esr férfit. előbb vagr utőbb val ra fog válni. rombolÓ eredetri jÓslatot' A kovetkezó megerősítést kell alkalmaznunk: 'Minden hamis prÓfécia a Semrnivel lesz most egyenló.r. Ezért figlelmeztette a g/ősrult leprást. hogy minden testi betegség eredete a brinben keresendó. mert . Mert amit másokban kárhoztatunk. hogr tobbé ne éljen brinÖs életet. azt bízony magunkhoz votlizzuk. mindenféle hezitáciÓ nélkul. hogr az innen eredő uzenetek eglaránt lehetnek jÓk vas/ rosszak' építővagr rombolÓ szándék ak. az emberiség felemelkedéséért tevékenyke dó szersrezetét vezeti. Szavaim azonban suket fulekre találtak. tatást: ezért képes uaggok gaorsan és |rclgesen dijntenL . mégpedig az e|várás torvénye által. Az egészért a másik nót tette felelóssé. Mikor az ember kritizál valakit' az otyan' mint amikor megfog eg' áram alatt lévó vezetéket . vagl kul nben egl még sulyosabb nyavalya vár rá.'' Ha azonban pozitiv uzenetet kapunk . az.Eg Elme". megbocsássatok. hanem a sok elme szintje. hogl a férje nős ember. hogl he|yét az Isteni Gondolat foglalhassa el. miután a férje egr másik nó kedvéért elhagrta ót.mondta Jézus Krisztus. és képessé válunk megfeleló dÖntéseket hozni. sőt káros. Hatalmas mentális eró szukséges ahhoz. Nern telt bele néhriny év. egészségetigér _ azt nyugodtan nregorizhetjuk és dédelgethetjuk elnrérrkben' Ha ígr teszunk. és mint ilyen. rogton céltáblájává válik mindenféle destruktív eróknek. A számok tudománya. Ésamint az ellrrber megnyitja elméjétezen szubjektivitás elótt.Ezazt jelenti. Ha nem így t'eszel.amely boldogságot.ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok.82 A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE |NTUíC|ó' AVAGY AZ |STEN| ÚruurAres B3 halmozás' a gyrilolet' a félelem és az ítélkezés szintjén. * L:ássunk csak egr példát! Egl barátnóm kétségbeesettenés duhosen allított be e$rszer hozzárn.az tudott rÓla. ha a lelki (médiumi) szinIhez fordulunk utmutatásért. biztosan megbetegszik. A pszichikai szint az ember halandÓ gondolkodásának terméke. tehát nem lettvolna szabad kozel cngednie őt magához. .ahogr mondta . i azonban él és virul' sót' országunk egrik legnagy obb. amely rrern az én mennyei AtyámtÓl szárrnazik. Sót. minden terv.. hiszen az nem az . Személyes véleményemszerint nem udvos. gazdagságot. Sok ember azá]talvonz életébebetegséget és boldogtalanságot.a Vis számolnia kell a kovetkezményekkel' * Más emberek fejlődéséta határozatlanság akadá7yozza' Ezt segít legyózni a kÓvetkezó áJ|itás: Mindu kapokkózuetlen trnuEzek a szavak mélyen beivődnak tudata-lattinkba. a horoszkÓpelemzés' és a tobbi ide tartozó dolog az elme (halandÓ) szintjéhez láncolja az embert. néktek is me$bocsáttatik'' (Lk 6:37) . Jézus Krisztus tudta. hogy éberebbek vagrunk.

Mikor felvilágosítottam őt az e|ózó bekezdésben írtakrÓl' ugl dontott.'Thgadom a veszteség létét. vary pedig megkapjuk helyette a megfeleló kiegrenlítést. |tog1r minden ember kapja meg szívének minden igaz vágá|. Mikor ezen sikeresen tril volt. hiszen mivel nem rendelkezett semmilyen írásos bizonyítékkala kolcsonról . * darabi$ rig' trinik. hogr valÓjában és mindenekel<itt a tudat szintjén hibrízott. miszerint ha aházat eladják' a bérlőknek kilencven napon belul el kell koltozniuk. és glorsan. hogi az egrens ly kulsődleges hiánya nrindig valamilyen mentális egrensulyvesztésre vezethetó vissza. uti a bokáját. A tékozlÓ firi.Ez a nó a világ legelviselhetetlenebb. a megbo. és meg. Az ember ebben rigl segíthet. hopy rnég a kiscserkészeket is elkezdte volna szapulni. észbe kapott.. Mikor az ernber ráébred spÍritualis mivol&ira. A rró sértódott és duhos volt. fel keli készri|nie a meglepetésekre. minden a feje tetejére allt.hogi képesek vagrunk-e a halandÓ gondolkodás hosszti éveken át ránk rakÓdott bur. Tanítványom ekkor nas/on helyesen . uele egyiitt míndÍgkingíIik egg mÓstk. A nő egy olyan t-ársasházban lakott' amelytől tulajdonosa éppen rneg szeretett volna szabarlulni. Ebberr segít a kovetkező megerősítés: . AVAGY AZ ISTENI UTMUIATAS Az embemek saját akaratát az egretemes akarat szo|gá|atába kell ríllítania.'' lsten akarata pedig az. csátás torvényének jeglében tiszteletét tette a nőben |akozo Istenség előtt. . hory egl Egrik tanítványom egyszer az utcán sétálgatva ítélkező gon- Lássunk ismét egy példát! Elmondtam es/szer es/ asszonynak' hogr mivel az Isteni Elme nem ismeri a vesáeség fogarmát' senki nem veszítheti el azokat a dolgokat. amelyek igazábó| hozzá tartoznak. végrendeletében pedig elfelejtette megenrlíteni a pérvt.A KARMANAK N|Ncs Hu^^oRÉRzÉKE INTUICIO. ben a sarkon. Ilverrkor előforrlrrllrat.Ázt akarom' hogl beteljesedjék Isten akarata. leglehetetlenebb per. Minden ilyen. így szőlt: .szÓnája' . és a dolgok a lehető legrosszabb irányba haiadnak _ pedig valÓjában ennek éppen az ellenkezóje torténik. kát levetkózni. hogr kolcsonadott az egrik hozzátartozójának. Ésakkor hirtelen három kiscserkész buklrant fel vele Szem. keztem az ég ellen. Az átlagember szárnára sokka] kÖnnyebbnek t nik félni' mint hínni: a hít tehat akaraterót igényet.hiszen az Isteni Elme nem ismer ilyen fogalmat. elkezdte alkalmazni a kovetkezó megerósítést: . és aszerirrt cselekszik. ha egl idóre el is veszítjrik. annak ritja oromteli és békéslesz' Ha az ember postázta kéréseitaz univerzunrnak. akik kis híján fellokték. ha saját akaratát arra haszná|ja. tudja. Mr/cor egy qjtÓ bezarul.Folke|vén elmegrek az én Atyámhoz.ahelyett. . Az ottani lakások bérleti szerzódésében emiatt szerepelt egy kikÖtés. visszatér hozzánk.'. felismeri. Ennek értelnrébenén nem veszíthetem el a kétezer do|láromat' arnely az |steni Terv szerint engem illet. Aki tudja az igazságot. * dolatokat kuldott egr másik nó Í. Sok éwel aze|ótt eZ az asszony elveszített kétezer dollárt..gondolta magában. A dolo$ s/ tortént. és te ellened" (Lk 15:l8).. Bizony grakran akarateró kérdése. hogy tagadni Íbgia veszteségét'és bevasalja a kétezer dollárját az univerzurn bankjában' Ehhez előszÖr is meg kellett bocsátania elhtrnyt hozzátartozÓjának' a neheztelés és a hara$ ugranis lezár1a az égi csatornákat. hogy megingások nélktil megórizze elméjében a tokéletesség képét. és ezt mondom néki: Atyám.elé. aki azonlran meghalt. vét. Ha telrát hibazik. miután belátta hibaját.nem is léphetett fel koveteléssel az ÖrÓkos kkel Szemben.

mint az ember kételyei' félelmei.hiszen Isten az én forrásom.felemelte a bérleti díjat. és hogl ha az ember a spirituális torvények szellemében él. hopry bizonyítsa Isten létét' hogr . . . amelyeket tonkre tett a szocskó. és ezt mondta: .valamely csodás hiba folytán _ a társasház tulajdonosa megfeledkezett a kilencven naprÓl szÓlÓ záradékrÓl' Nem sokkal ezután alkalma nyílt eladni aházat. magátÓl vesz el.futott át hirtelen a megvilágosítÓ gondolat a nó elméjén. Csakis ezek a negativ gondolatok képesek kirabolni és Szegénységbedonteni az embert. a kétezer dollár!.'' Vagyis a!:rázbéLi barátaihoz kellett fordulnia utmutatasért' ok pedig a k vetkezót mondtér]r: _ Ha felajánlottak neked ezerijtszáz dollárt' biztosan hajlandÓak lennének akár kétezret is fizetni. ami ót illeti. lriszetr a látsző|agos igazságtalanság valÓjában csupán megnyitotta az uLat az igazság e|ótt. a bérlők azonban .a szerzódésben foglaltakkal el. a cserebogálr és a hemyÓ és a sáska. és ezze| probáljatok mcg engem. hogy leglen ennivalÓ azénházamban. Ismét igazságtalanság érte tehát a holgret.ő. neheztelései és megbánásai. hiszen valÓjában mindenki.. és ó mindig tudja.És kipÓtolom néktek az esztendóket.. az{ mondja a Seregeknek Ura.az uj szerzódés értelmében . Pár hÓnap mulva az j tulajdonos ugmoke ismét felkereste. ha még eglszer szÓba kertil a kÓltozés. Ez az eset is aztb:ronyitja. mit mondott a tobbieknek.Mivel a lakbért felemelték. a halandÓ gondolkodás eme haszontalan termékei. Ezt pedig csak ugy teheti meg. Csupán há'rom csa]ád maradt _ torténetunk fóhőse koztuk volt. ezért minden egyes lakőnak felajánlott kétszév dollárt' amennyiben hajlandÓ kikoltozni. hogr veszteség nem létezik. ez csak azt jelentheti.' .még egy teljes évig a lakásaikban maradhattak. Az ember azértvan itt a fTldon. Az tij tulajdonos szerette volna minél hamarabb Ilasználatba venni a bázat.'' (Mal3:f O) . ha nem nyitom meg néktek az egek csatomáit' és ha nem árasztok reátok aldást bóségesen. aki azonbarr ez esetben rrregónzte higgadtságát. mindent megkap a Bóség Nagy Kosaráből..'' (JÓel 2:25) mondta azUr a népének. aki ad' magának ad: és mindenki. hemyÓk és sáskák valÓjában nem mások. AVAGY AZ |STEN| ÚruurnrÁs A tulajdonos eg5rszer csak . ezuttal egi j' még kedvezóbb ajánlattal. Inkább megá'ldotta a fóbérlót. . A bérl.Hozzátokbe a tizedet mind az én trírházamba. aki elvesz. az igazsáEtalanságot pedig igazs á egá vaJLoztatja.. akik a hála'ban maradtak: ''Es/utt fogunk donteni. Ésigazuk lett: a nő nemsokára megkapta a kétezer dollárrÓl szolÓ csekkjét.bizonyságot tegren az igazságrÓl'' (Jn 18:37). A szocskék. '.ók zÖme elfogadta a pénzt és elhagÉa a lakását.. lentétben . Aztéut eszébe jutott. amiért hajlandÓ volt elóbb ki. A lakbér emelkedése miatt meg kellett rijítani a bérleti szerzódéseket' és ekÖzben .miután megkes/elmezett nekik. mire van szukségem. cserébe. koltozni a lakásábÓl' Ebben az esetben tebát igencsak Íi55relemremélto mÓdon mutatkoztak rnegaz égi torvények.A KARMÁNAK N|Ncs HuMonÉnzÉrr |NTUíC|ó. hogl pénz al| abénhoz .HajlandÓ felbontani a szerz dést ezerotszáz dollárért cserébe? _ kérdezte. ha a nélkulozést bóséggé. cserebogarak.

mielőtt az ÍnegvalÓsulna. Éppenezért sokakban szunnyadnak csodálatos képességek' jÓ mélyen elrejtve. Sok embernek fogalma Sincs a rá vonatkozÓ Isteni Terv mibenlétéról. van valami.féLresodorhatná az én bdrkclmat Vagg megfordíthatna sor som JoLg asat.a Ford. saját fordítás .Tokéletes on kifeiezés. mint a rank uonatkoző Istení Teru megteremtése. amelyet rajtunk kívul senki más nem tolthet be. amit nekunk kell megtennunk' amit rajtunk kívul senki más nem tehet meg. ovogy oz lsteni Terv beteliesítése . amelg. Volt már szÓ rÓla' hogr mivel a teremtés képessége a képzelethez kÓtódik. nyisd meg az Részlet John l3urroughs: WaÍtíng cím verséből. Rendeltetésunk az Isteni Elme tokéletes ideájaként mindaddig turelmesen várakozik. míg fel nem ismerjuk. Legmagasabb szintri vágrunk tehát nem lehet más. Ezt nevez7k sorsnak vagr rendeltetésnek.|6 John tsurroughs Minden ember szárnára létezik tokéletes onkifejezés' Emlékszunk még PlatÓn szavaira? Van e5r hely. az embemek előbb látnia kel^| az ideát. irányulÓ váglunkat valahogl Az Isteni Terv beteljesítésére ígl kell szavakba ontenrink: ''Végtelen Szellem. '6 .lVtncs szét. beteljesítése.

. nem iS hallottam felóle. dédelgetnie kell. A tokéletes onkifejezés sosem jár izzadsággal.Engedd. lra szobeli megerősítést vatást vagr karriert ráeróltetni grermekeikre. hogl szÓbeli megerósítést alkalmazottnáLanr. Tudok például ee5/ asszonyrÓl. Ésez utÓbbi lesz majd az akép vagr idea. A jÓ tanítvány tisztában varr vele. amint csodálrrtos és nagrszabásu eredményeket ér el. Majd egyszer csak beállított |lozzám. és meglátjuk.'' A legtokéletesebb terv magában foglalja a mindenkori egészséget' gazdagságot.A KARMÁNAK NINcs HUMonÉnzÉrr TÓKÉLETES oNrtrEJrzÉs 91 kulozés. amelyet megingáS nélkul ónznie. Elég. igencsak nagyszabásu vá'ltozásokra kell felkészij|nie. ery koteg sárga bankjeggiel a zsebében. ha sikerul tokéletes feleséggé' anyává. vagl akár a szuletés elótt elkezdhetjuk csemeténkeL az ó életére vonatkozÓ Isteni Ten7 meÉlvalÓsulása felé segíteni. Egl nő számára tokéletes onkifejezés lehet. hory szeretné. hogl utunk kÖnnyri és sikeres lesz. Ennek pedig nem lehet nnás az oka. _ Csupán hét certtem \ran ezen a világon. felajánlottak nekem egr állást egy távoli városban. boldogan és sÍkeresen. Kell azonban hozzá olyan rnérvri eltokéltség és elnrélyulés'mint amilyet leg. * Nincs szukség rá' hogl vizuallrztűjunk vary eróltessunk egr.l. Ebben is hasznunkra lelretnek a szÓbeli nregerősítések. a régi és nem teljesen felhótlen korulmények pedig egl uj és csodálatos életnek adtrák át a helyuket.De mielótt bárki is megÜedne' hoz. vagy házíasszonnyá valnia. hogl felszabaduljon a bennem szunnyadÓ géniusz. inkább a játszo grerekeknél íiglelhetunk meg. mert hiszek kimondott szavának erejében. hogl mivel az ember Isten koltségén érkezik a FÓldre. hogl életemben megvalÓsulhasson az IsteniTerv.záteszem' hogy a dolgok rendkívul s/orsan rendeződtek. segíts. ha tudatosuln a benne az Isteni. Ezután es/ éVig Természetesen eleget tettem a kérésének. rs utat. továbbra is meg kell kapnia tóle mindent. A kereső embert maga a keresett dolog is keresi _ ateleJon péLdaul kereste BeILt! Rendkívul káros. pedig valÓjában csak annyit kellett volna tenniuk.Kizvetlenul azután. Aztszeretném. Soha ne felejtsunk el konkrét írtmutatást kémi. akinél legalábbis olyan mérvti volt avá|tozás. engedd. Szulet. hogl képes leglek tisztárr látni a legtokéletesebb tervet. hogl a kimondott szt1 hatalmát használva megnyitják a szukséges égi csatomákat. mint hogl a legtobb ember nagron is eltávolodott a rá vonatkozÓ Isteni Tervtől. Ma pedig egészséges. ha a szulók megprérbálnak valamilyen hi_ Es/ik előadásom után odalépetthozzárn egr fér{i' és a kezembe nyomott egr egrcenl-est. mint az étetnégysz@e'ame|y a tokéletes boldogságot hordozza magában' Mikor az enrber az elóbbi mÓdon kifejezésre juttatja az Isteni TerV IneÉyalÓSulásiira vonatkozÓ váglát. hogr az ebben a gyemrekben|akozo Isterr tokéletes kifejeztidést nyerjen: errgedd. szeretetet és tokéletes onkifejezést. Nem lnás ez.. lnnentól kezdve folyamatosan osztÖr:izó benyomások érik majd' amelyek hatására elkezdi látni magát. hogl az elméjére'testére és cselekede- .mesélte. nrár kora grermekkorban. és az eg4iket nrost magának adom. ha az ember kifejezésre juttatja. mintha es/ ciklon soport volna végig egész addigi életén.és előtt a kovetkezó állítást a|kalrrnazzuk: . Nem kell feltétlenul kozéleti karrierben gondolkodnia..erv.lis Igazságot. Ha azonban is_ merjuk a spirituá. amire a tokéletes onkifejezéshez szuksége van. boldog és gazdagvagrok . Rengeteg zsenialis ember életétkeserítette már meg a nél- alka]mazna az én tÖkéletes Önkifejezésem és gazdagságom meg' valÓsulásáért. egl mentális képet.

. hogr. * A kovetkező eset. és kitrinóre is vizsgélaÍarn. AzLán visszatért New Yorkba' Mivel angolul jÓl tudott. a számtanban azortban kissé bizonytalan volt' Amikor a vizsgák után találkoztunk. * óráLimat srirrin látogatta egl fiatalasszorry. hog5r az embert nem várt csapás éri. l. akik a kis fehér kÖvecskével (a hittel) |epyózzuk a nas/ GÓliátot (a halandÓ elmét). és semmi sem lehet tril konnyrl ehhez.A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE TOKETETES ONKIFEIEZES dolkodás ellen indított harcát jelképezik.': vasris semmi sem lehet tril nehéz. teire vonatkozÓ Isteni Terv egész életénát. ArrÓl' hogl miként sza. badíthatjuk Íbl lelkunket (vagris tudatalattinkat) korlátai alÓl. vagris ery orÓkkévalÓságig megnyilvánuljonl'' Az Isten akarata lesz nueg ' és nem az emberé: az Isten terue.'' A fiunak kivalÓ eredményei voltak torténelemból.. hogy a vizsgák elótt és kozben ismételje el magában tobbszor a kovetkezó megerősítést: 'Egr va. aki mélyre elásta csodás Mert szÖmyri buntetés várr arra.gonosz és rest szolga'' (Mt 25:26) valjék belólunk. ezt mesélte: _ Megerósítést alkalmaztam a számtarrra.dz enrber halando gon- gyok a Végtelen Intelligenciával. személyes ontudatunk feloldÓdik. Az utaző|ádája nem érkezett meg idóben. aki mindig magá. EZ a holgr aZ egrik nyáron hosszu utazást tett kulfÖldon.A torténelemról viszont azt gorrdoltam' hogy magam is elboldogulok vele. afka]mazzak szÓbeli megerősítést kozelgó vtzsgái sikerének érdekében.ig. amit tudnom kell. . Irg65lakrabban a félelem ver éket az ember és a tÖkéletes onkifej ezés e kÓzé. és azt érezzuk.'a benne éló Atya'' helyett a saját egÓjala prÓbál támaszkodni.l Mittden te utaídban megismeredót. Erzi. Azt tanácsoltam neki. és nem az emberé az. Mindent tudok.. hogl nem szonrl tovább Isten segítségére. hogi minden percben . teljesen tonkretéve az utazás végét. mikor tul biztos ma$ában' trlyenkor észre kell vennie. A Biblia valőjában az e|me tudományríró| szó|. aki cselekszik. A |átmpaláz pé|dául már rengeteg zseniá' lis m vész kibontakozását akadrílyozta rneg. csatornaivá valunk a Végtelen Intelligenciának. A Bibliában leírt csaták egrtól eg. Nagron kell tehát Vi$/Íiznunk' hogr nehory . az utazás pedig csodásan sikerult. Mert mindannytan JÓsafátok és Dávidok va65runk. amely végigvonul az Íráson. a dolgok végig olajozottan mentek. A}dnek ez sikeriil. az fo|yarnatos és kÖzvetlen osztÖrrzést kap' éppen ezért magabiztos és nem fél.És hogl az embernek ellensége legren az ó házanépe'' (Mt 10:36) _ olvashatjuk Máténal. amely szintén jÓ példa erre' egy másik tanít. Pedig a kimondott szÓ hata]máva] konnyen segíthetunk rajta. amely rajtunk keresztul megnyilvánul.rn sosem felejtett el égi ritmutatást és védelmet kérni.A tanítván1mak tehát ki kell alakítania magában azt a szokást. kiszolgalásban volt része. Gyakran rnegesik. és mindenhol első osztáLlyti val hozta Íiacskáját is" A fir1 es/Szer arra kért.. Szinte hihetetlen.glakorolja Isten jelenlétét. rigy gondolta. de sajnos elég grengén szerepeltem.hogr valÓjábarr a benne lévó Atya az. Néha a le$elentéktelenebb dolgok is orokre me5páltoztathatják irz ernber életét' . aki nem hasznáLlképességét. ván5rommal tÖrtént me1.lrogl kozvetítőivé.. ja tehetségét. és ez sok kellemetlenséget okozott neki. de egrszer sem keveredett például el a csoma$a! A legjobb hotelekben talalt szobát. Ha ezt tesszuk.r1glhogl innentől kezdve hétkoznapi mÓdon intézte ugleit. tÖbb o\ran országot is érintett tja során' amel1mek nem beszélte a nyelvét' Mivel azonb. Ésekkor mtnden aJeje tetejére dltt.

hogl megnyilvánu l hasson. Bátorságuknak meg is lett az eredménye. ''Tlszteljétek azUrat' mert orokkéva|o az ó irgalmassága'' (2Krón 2o:2 I) _ énekeltékfennhangon. tessé. A tanítvány feladata tehát. 'Ne féljetek és ne rettegietek e nagr sokaság miatt. és sosem szalasztja cl a kínálkoz(r lelretóségeket."^Z ember akkor udltk t kéle. A jÓ tanítvány tudja' hogz metafizikai értelemben a brin fogalma sokkal tágasabb. A Bibliában ujra és Úrjra Íiglelmeztetlkaz embert. amikor a címzett megszÓlalt: * X. akinek az :Ü. elhagyta a várost' .. Végul az.Y. hiszen me$ígértea barátntíjének. mint a nem el. ni. vasr álljon veszteg. aki akkor nyerte el a vágyott.otta a száiál". mint félő Isten. De lássunk most egr példát a hétkoznapi életból! Egrszer e[$/ asszony megkérte az egrik barátnójét. hiszen ezek a hit ellentétei. Az ősi tanítás eztugt foga)rnazzarneg. Nemsokára találkozott is az illetórlel.Áz ember nem más. férfi szerelmét' anrikor megszrint szenvedéssel viszonyu|ni hozzá. amely lehetővé teszi. hogl az Isten Ereje átiáqa az embert' hogy az . nrinden helyzetben képes. ho65l szembeszáll vele. hogr álljon meg.94 A KARMÁNAK NlNcs HUMoRÉRZÉKE TOKELETES ONKIFE'EZES Gyakran volt szerencsém tanítványokhoz. eltorzult mentális képek éppen azt teremtik meg. A jÓ tanítvány célja LeháL az eqqensi g! Az eggensulg hatalom. megannyi betegség és rossz dontésen alapulÓ kudarc okozÓja' Nem véletlen.szembeszá|| az orosz|ánnal''. mikor bátran dalolva mentek az el|enség elé. A veluk átitatott. akinek teakészítéskozben. A Végt'elen ntell igencia esetében ez az eszkÓz pedig nem más. bttn az'. Kozben persze lelkiismeret-frrrdalása volt. hoggant l.zenel szolt. Már éppen szÓra nyit. amire vágrunk. hogy legrőz Ze mag!áb an (kitorolj e tudatalat tij ábÓl) ezeket az ellenséges érzéseket.hét fóbrin'' kÖ. mert nem ti harcoltok veluk. ho5l helyet kapott a . A nyugodt és harmonikus ember gondolkodása tiszta. mi tortént Josafáttal és seregével. azza| az e$észet ho|t- a forrÓ. agiábo| agózhajó otlete! binak is egl semleges. A másik nó azonban félt. és nem te! - A harag elhomályosítja a látást. (RÓm 14:23)' Ilyen értelemben a félelem és az aggodalom is brin. mint hétk<lznapi jelentésében.'. mert a jozan esze azt. vagy annál is. hogl továbbítja az'ijzenetet. hiszen oly sok rossz forrása. megmérgezi avért. zwbogovizetnézve pattant ki az Itt van például Robert Fulton. Gondoljunk csak bele. ez utÓb- En mondom meg. és lássátok az |Jrnak szabadítását rajtatok''. ha képes igazán eltokél- jatok veszteg. hogr ne keveredjen belre az egész do_ logba. hogy átadja azt. hanrenr az Isten.. I szóI a Végtelen Intelligencia pcrrancsa' Mint avilágon minden Erőnek. ha megszabadul aJélelemtöl!'' Vagl ahogr Maeterlinck egr írásában megfogalrnazta:. akik ellenállásukkal vas/ saját irányítani akarásukkal akadáyozták meg az Isteni Teremtóeró megnyilvárrulását. Ha hittinket szigonian csak egr csatomába tereljuk' ha mi akarjuk megmondani. és Segítségul hiv1a az Isteni Védelem torvényét. amitől aZ ember fél." Ahogr az e|ózó íejezetben is olvashattuk. (2Krón 20:15) 'Nem kell néktek harcolnotok' hanem csak áil|- Ennek igazságát láthattuk annak a nőnek az esetében' aki visszakapta a kétezer dollárját' mihelyst képes vo|t nyugodtant és ellenqllőstol mentesen létezni a szituáciojában.|ol és $lorsan donterri. hiszerr ellenségeik es'rrnáSt verték meg' JÓsafátéknak tehát végul nem kellett senkivel megkuzdeniuk. diktálta. hogr 'Á mi pedig hitból nincs. hogl adjon át valakinek egr uzenetet a nevében. pontra juttatjuk.az ő akaratára és oromére cselekedjerr''. az ember csak akkor glőzedelmeskedhet a félelmen. zott. és mint ilyen. tán mégis rigl dontott' hogl '.esz.. hoglan manifesztáÓdjon. eszkozre Van szuksége ahhoz. nem ellenállÓ kÖzegre. (2Krón 2o:L7) * lenállÓ ember.

igazl. ho$r ez szimbolikus hatásu |esz a félbe maradt teremtésre nézve is' Hazament tehát.megérkezett a pénz is. lrogy kifizessen es/ adÓsságot. és szorgalmasan varrogatott. ku|dj nekem konkrét ritmutatást.Akkor most hazamegyek. és melyik tehetségemet kell most haszná{nom!'' Életem során tobbszor talalkoztam már emberekkel' akik hirtelen valamilyen számukra teljesen uj munkakorbe kerul. hogy kérjenek konkrét ritmutatást. Miután a dolog nem teljesedett be. tokéletes azepész. A ruha hamarosan el is készult. lsten mindig megteremti. kapnía keIL. _ kialtott fel. Mikor pedig szÓlt rÓla az illetékeseknek' azt a váIaszt kapta. mint a bibliai JÓsa. amire az uzenet vonatkozott. akik jÓkedv adakozÓk oldallal azonban gondban vannak. és kozben aktívan készul annak fizikal szinten valÓ megjelenésére. .Valoban É5/írkranelófordul' hogl belekezdek dolgokba. ugyan. mondván. Például ígr: ''Végtelen Szel- * Az egrik tanítványom arryagi téren szeretett volna teremteni. hogy valÓban megtes/e a dolgot. Amint képes volt legyózni a félelmét'az ellenség magátÓl szertefoszlott. Ilyenkor mindig azt valaszolom. vas/ éppenséggcl alig van valamijuk. _ Nem lehet' hogr szokásod félbehagmi a dolgokat? Mert ebben az esetben lehetséges. Tehát itt is ugrarraz tortént. tek. Mindig hálát ad azért. hogy hisz a tokéletlenségben. hogy a tudatalattid is megtanulta ezt a rossz mintát. már nem volt rá szukség. és nem sokkal utána .mondtam neki. Az embemek telrát konnycd szíwel kell fogadnia a kenyeret. és mégis _ kevéske képzésselvag/ akár anélkul is _ csodálatosan megállták a helyuket.nem éppen hétkoznapi riton . Hiszen tudod' amint kívul' ugl belul . amit kér. |ezáwa ezze| saját csatomá. Tokéletes a munkám' tokéletes az otthonom. és befejezek va]amit' amit lretekkel ezelőtt félbehagrtam.ikat. amit kér. hogg beteljesítsem arclm uonatkoző IsteníTeruet. felajánlottak eryszer es/ tobb ezer dolláros ajánclékot. amiket aztán sosenr fejezek be. hogy semmijtik sincs. lehetóséget! AZtán vannak olyan emberek . hory eg}rutt megkeressuk a kudarc okát.A KARMANAK NINcs HUMonÉnzÉrr TÓKÉLETEs oNKIFEJEZÉs Ez az inforrnáciÓ felulírta az egész tervet. pedig neki pontosan arra az osszegre lett volna szuksége. A férje uglanis két- lem.tehát az én Isteni Teremtésenr is beteljesedett. hogr melyik az'igazán neki va]Ó ut. hogr nincs szuksége rá. Az ilyen emberek elóbb-utÓbb azt veszik észre. fát esetében: amikor a nó osszeszedte a bátorságát. ségem''' A jÓ tanítvány tudja' hogr minden. a másik akik gógból vagy valamilyen más téves megfontolásb l nem fogadnak el ajándékot. és k zbenhíszL hogg kap. ik azok. valÓjábart az Isteni Elme tokéletes ideája' és mint ilyen. ó azonban visszautasitoLta azt.kegrelem alatt'' áll' és tokéletes mÓdon valÓsul meg. Ésami a legfont-osabb: ne féljunk megragadni a kínalkozÓ is. lonboző tehetségei és affinitásai kozul melyiket vá]assza. Ilyen esetben segíthet a kovetkezó megerósítés: . A tanítvány sokszor az-za| akadá|yozza az isteni megnyilvánulását. Mikor aZ ember kér. _ Igen. miben tudnám tokéletesen kifejezni onmagam. a csatomdt hozzd. * Néha megkérdezik tólenr. Ery nőnek például' aki rendkívul sokat adakozott. honnan tudhatja az erlrber. csak tokéletesség. szer kapott fizetést abban a hÓnapban. mutasd meg. '. hogl ery' a szárnára láthatatlan szinten már megkapta. . hory tartsa csak meg apénzt.Áz Isteni Elnében nincs más. Nenr sokkal ezután valamilyen okbol befagrasztották a számláját. Ilyen esetben megkonnyítheti a beilleszkedést a kovetkezó megerósítés: T kéletesen Jelkészt1lt uaggok ra. Tudom. hogy ku. e|j tthozzán.

akit )sten . embert a karma torvé. Az ember tehát a szabadságot sorsának beteljesítése révénéri el' ami nem máS.hiszen ha szabadorl adsz. lliszen aZ ember mindig. hogl ezen valtoztassunk. Ésbár anélkul kell adnunk' ho$l viszonzást vámánk. Azigaz. nem az járt a fejemben. mikor is egy helyett két hatalom- A gazdagés egészséges ember tehát minden bizonnya| gaz- Számtalanszor feltették már nekem a kérdést. amit kap. aki az ajándékotjÓkedv en íogadja. ho6s/ minden okozatnak netyan a maga oka.. a szegény és beteg pedig ezek ellenkezóiéró| szÓlÓ képek eL raktározott el a tudatalattij ában e|ózó élete során. ság által szuletik meg valojában az ember. Az Úr tehát nem csak a jÓkedvri adakozót szereti' hanem aztis. Ha tehát nem fogadjuk jÓl az ajándékokat. nyének és az élet-halril orokos korforgásánakjármábÓ|. és olyan marad nrindorokké! Az' igazság tehát megszabadítja az.a sajál képéreés hasonlatosságára teremtett''. Meg kell tanulrrunk orulni még egl postai bélyegnek is.. hogi 'Szegény ember. A válasz erre aZ. hogl miért szuIetik az eg'ik ember gazdagnak és egészségesnek. így szÓl lrrajd hozzá az Űr .ollzzák vissza a fTldi síkra. de rék. és nekem adta az egrcentesét. nem engedheti ezt meg magának.Jol varr. amelynek az ember csak kozvetítóje' Sosem szabad ugy gondolnunk az adakozóra. mint szegény emberre. vagris a spirituális enber azonban mentes a szuletés és a halál torvénye alÓl! Ö sosem szuletett. sza- dagságrÓl és egészségről. Kielégítetlenváglai addig l. Ez abttn pedig nem volt más' mint Ádám tudati botlása.A KARMANAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE TOKELETES ONKIFEIEZES amelyet a vzért cserébe kap badon is kapsz. rrrint az életérevonatkozÓ Isteni Terv felismerése és megvalÓsítása. véletlenek nem léteznek. A kérdésrea legszabatosabb választ nrégis a reinkarnácio torvénye adja meg. hiszen ezáltal nyitjuk Íneg az ég csatornait. és ennek megfelelóen Sosem hal nreg _ arnilyen kezdetben volt. Például amikor az az ember odajott hozzárn.. a másik pedig szegénynek és betegnek. Az' amit az ember ad. bankezdett hinni. hiszen minden ajándék valÓjában Isten ajándéka.'' Ehelyett Eazdagnak láttam' akinek az életébeszabadon áramlik be a jÓlét és a bóség. mindent meg kell tennunk azért. lépj be a te urad orÖmébe az Örok életbe!'' (Mt 25:27). . Ellenkezó esetben spirituális torvényt sérttink. míg nrinden kannikus adosságát le nem rotta.mer[ a b n zsoldja tralál'' (RÓm 6:23). olyan ma is. míg végre felismeri és nregtanu|ja az i$azságot' amely végul képes tit felszabadítani. mindig tokéletes eglensrilyban Van azza|. vagl sorsát be nern teljcsítette. kevés fÖlott hriséges voltál. minden síkon ttrdatalatti hiedelmeinek osszességét manifeszLdja. hriséges szolgám. a iszonzást mindig el kell fogadnunk. A szuletés és a halál torvényétaz ember teremtette' . Eszerint az ember naslon sokszor megszuletik és meghal. i+t . Azigaz. Ésha ez sikerul. sok fÓlé foglak rendelni maga a halál folé.

Isten keglelméből.Végtelen Szellem. Ha például otthonra. Y1grálr. mindig ké{uk ezekból azt. hogr kéréseÍrrket pontosan és nagy kÖrultekintéssel fogalmaz-zuk meq! az univerzum felé' amint erról már egl elózó feJezetben is volt szÓ. az Isteni Elmében már rég beteljesedett tény. kal kudarcot vagr szerencsétlenséget rendelen magának.nla kell azonban. Éppenezért a lehető legfontosabb dolgok egrike. nehogr haszontalan szavak. Ezt megtehetjuk például a kÖvetkező mÓdon: '.'tokéIetes mÓdon''. csak éppen nem . Éppen ezért va|ahogr ígl kellett volna foMItvoBtv. hogl lététfelismeri. N. nyisd meg nekem azutat a megfeleló otthon. allásra vagy brírmi más pozitív dologravágrunk. Nem sokkal utána a lrinyát baleset érte. barátra. Az asszony kérésetehát teljesult. (Jőb 22:28) sikeríI| oz néked" meg szeretne valÓsitani életében. a megfeleló barát. a megfeleló allás felé! KÓszonom.Togodősok és megerósítések " Mihelyt ualamit elgondolsz.azá|ta|. alri ezer dollárt kért.'' Az iménti megerósítés második része rendkívul fontos' Ismertem például es/ asszon)rt. amiért ezerdolláros kártérítést kaptak.rr|T Az EMBER . hogl ezennel mindez tokéletes mÓdon manifesztalődik életemben. A felismerés kifejezésébenlehet se$tségére a kimondott szó hatalma.-lT DoIroG. Neki valÓjában csak be kell hívnia az életébe. aldtvagr amit az Isten nektink rendelt.

és szi. hogr az őt Isten álta|i jogon meg. mihelyst valami problénrával találjuk szenlben magunkat. tehát tribbet szeretne. Elméleti szinten ezt e|égkonnyri kijelentenunk. Meg is kapta.. amely még a pusztában sem lirnkad. amire uiggunk. vagyris ki kell jelentenunk.' (Ézs45: l l ) _ mondt a az Úr fiaira és azoknak a jovőjére utalva.ei me alatt éq. hogl eladja a rogot. A tudata]atti elvárásai us/an_ is mindig nreghatározzák' adott esetben pedig behatarolják a megvalÓsulás mértékét.Kezeim nrunkáját csakbízzátok reám!. hogt azezer dollár. Egr szegény ember Összctalálkozott eg5rszer az utcárr egr messziróljott utazÓval. dod a pérure! A szegény ember nas/on megorult a szerencséjének.Mindennapi kenyerunket add meg nekunk ma. Istent. Ámen . Az imát végul az Úr dicsőítése zá1a:'. hogl pár év mulva igen gazdagember kerekedett' belóle.. ''És mielótt kiáltanának.ogd hát ezt az aranyrőgot' add el' és meglátod' soha tobbé nem lesz gon.Végtelen Szellem. amelg beuonzza éIe. és tokéI etes mÓdon eljut. amivel kÖszonetet mondhatunk neki. Egrszer es/ asszon}mak egy bizonYos határiclón belul szuksége volt e65l nagrobb pénzosszegre. lrogl mÓr megkaptul<. Az ember azonban csak annyit tud felszabadítani a rá várÓ javakbÓl. Hadd meséIjek el egl régi francia legenclát. ók még beszélnek. aki ígr sz lt hozzá: _ Drága jÓ barátom. kicsit nehezebb azonban. vesen elfogadt'a a rogot. Ő azonban csak hatszázatkapott.'' (Zso|t 78:4I) A gazdagság valÓjában a tudatban dől el. hogy szegény vary. uglhory már nem is volt sziik- kozott es/ Szegény emberrel. valÓjában agazdagság hite tette gazdzggá. látom.' '.enek e| hozzá. de nem vitte haza. ezennel elinclul felém. és korlátok kÖzé szo''Megfordultak és kísértettékaz rították lzrae| szentjét. Az eglik tanítványom példáu|hatszév dollárt kért egl bfuonyos határidóre. rnirrdenek. hog1r az elsó embert. Csup:fu-r annyi a dolgunk. h ozzám I sten kegrelmébőI''. a gazdagságban ualÓ hittink. llaza is vitte azt.' (Ézs35:1) Ez az őrőm. amely éppen erról szol.Mert Tiéd az ország. Gondoljunk most a Miatyánkra. tla elótt elvilrásait kell megnovelnie. mert szinte azonnal talált magának munkát' A munka olyan.az Istennel minden lehetséges'' (Mk 10:27). hiszerr szÓbeli megerósítésében ennyit kért. . ami Isten által nekem rendeltetett.. hogl aranybÓl van. E$l nap az utcán ó is osszetalál- .jovedelmezónelr bizonyult. Ha eladod. (É]zs 65:24) _ hangzik azŰr szava' virul 'Örvend a puszta és a kietlen hely' orul a pusztaság és mint őszike '. és bocsásd meg a mi vétkeinket' ahoglan mi is megbocsátunk az ellenunk vétkezóknek". aki elhitte a rogről. és én már meghallgattam. tunkbe az Isteni BóségeL Mikor kérunk' mindig az ut uégéróL kell kezdenunk. illetó hatalmas pénzosszegek tÖkéletes mÓdotr. amerrnyiben hinni képes. koszonom. Ahogz az ember fokozatosan anyagi javairrak ttrdatára ébred' mindig kémie kell tehát. * Nem is gondolnánk' hogr az emberek milyen grakran korlá. amir'el Istenre b2hatjuk magunkat. cle elaclni már netn volt ideje. de aztán hallott. és ígl szo|thozzá: _ Drága jÓ barátom. hogy elhiggltjk. és kérhetunk tőle' a dicsőítés pedig az. mindorÖkké.a' hogl ugyanabbÓl a forrásb l kaphatott volna akár ezret is. fogadd el tólem ezt az aranyrogot. amel1rben a beszélő eg}értelm en Istenre buza rnagát. '|udta' hogl azonnal ten- sége rá. e$/ életre gazdagá fog tenni téged! A koldus elvette a rogÖt. Megállította. a lla_ talom és a Dicsóség. hanem rogton felbecsultette azt.. Isten keg. én felelek. és hozzá fordul kéréseivel:. Kiderult' hory nem is aranybÓl volt. Ez az évszázados ima az. Mindannyiunk belsejében van esr aranyrog: ez ped1g clz arangban. tozzák magukat elvárásaik á|ta|. nyitja rrre1 az égi bóség csatomáit.102 A KARMANAK N|NCs HuMonÉnzÉxr TAGADASOK ES MEGEROSITESEK 103 galmaznia: '. F. láthatjuk tehát.

fel kell készulnie. Az elóbbi tehát egész éjjel csukva nraradt. * tétben nasr nehezen elbotorka]t az ablakig.|7 Az isteni sokszor csak a legutolsÓ Órában nyilvánul meg _ akkor. az embemek valÓban nem szabad megelégednie a kevesebbel. hory amit beszakított' az valÓjában nem a7 ablak. miért veszíti el vagy tori ossze folyton a szemuvegeit. .'Ki csak áLll és váLr. Nagrokat szippantott a friss levegóből.. ó csupán a szemuvegtől valÓ megszabadulás turelmetlen vágrát rogzítette tudatalattijában. el.Rttiatot meg!'' (Ef 6:13). A rózsaszín papírvágÓ volt tehát az. Érezte. ahogz a segítségévelfelbont egl nas/ osszegri csekket tartalma'ó levélborítékot. riglhogy kozvetlen ritmutatást kért. Reggel aztán meglepetten vette észre. Mikor a kezébe vette a targlat' látta magát. Ha az ember vág'ai fanLáziát|anok és kopárak. Mivel nem tudta kiny't''i' puszta kézze| beszakította a deszkát. amit a jozan ész bizonyára felesleges pénzkidobásnak minősített volna. hogy bármit is kaphat az urtay Esiik tanítványomtÓl hallottam a kovetkezó nagrszen1 állítást: 17 John Miltorr: on HÍs Blílrdness cirnri verséből. nem várhat mást. mikor állandÓan osszetÖrtek a szemuvegei. de tobbet igen!" Nagron igaz. hiszen a meg- Amikor kérek valamit azurtőt.104 A KARMANAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE TAGADASOK ES MEGEROSITESEK 105 nie kell valamit. mindig a sarkamra állok.vélte.'' Meg is vette hát a papírvágÓt. . elengedi a helyzet-et. Sokszor ez a teremtés legnehezebb része. az egrik uzlet kirakatában megpillantott egr 5lonyorri. amivel beindítja a manifesztáciÓt. Az ingatag ember nem hiheti. amint valami belsó eró atérg1rhozhwzza' 'Rendben . a visszafordulásra csábítÓ kísértésnas/on erős lehet' . sosem szabad visszafordulnia. Beszélgetés kozben kiderrrlt. Hiszen ahelyett' hogl inkább tÖkéletes látást kért volna.kgalább lesz egr papírvágÓm' amivel felbonthatom a csekket tarta|mazo levelet. ami segített az asszon1mak a cselekvó hit megélésébenés kifejezésében. csak hasonlÓan lehangolÓ és szegényes megvalÓsulást. . éppus dolgozik az is.. és ezt mondom: 'Uram. ezt kérem' Kevesebbet nem fo$adok _ x Volt például egr asszony ' aki azzal jott e|hozzám' hogl derítsem ki. Ezekk zé tartozlk például annak a férÍinakaz esete. A férfit tehát eg5l éjjelen keresztul csakis az oxÍgénbenualő hite Latt. hogl szavajá'rása volt a kovetkezó: . Nem sokkal késóbb. aki egrszer egl becleszk énott ablraku parasztházban szállt meg.. adásra' a kompromisszumra.Mindeneket elvégezvén. amikor az ember felhagl amagirarázatok keresgélésével.. Íg' tortént'retett' hogl szegény szemuvegek folyton elt ntek vagr Ósszetortek. és az éjszaka kozepén arra ébredt' hogr alig kap levegőt' A so- A hit vezérelte tudatalatti csodás hatalmárÓl megannyi torténet szÓl. hogy azok csak nas/on soká. vapy éppen hirtelen és erószakosan teljesulnek.Bárcsak megszabadulhatnék ettól a nyavalyás szemrivegtől!'' Ez az indulatos vágl teljesult tehát hasonlÓan erószakosan. Ha eglszer a tanítvány elindul az Isteni Teremtés utján. Ha pedig turelmetlenek és indulatosak. rozsaszin lakkozásu papírvágo kést. és ezze| lehetóséget teremt. majd csodiilatos és méIy áomba merult. hanem egr konyvszekrény ajtaja vo|t. amikor éppen es/ áruhazban sétálgatott. saiát forditás _ a Ford. héten bePár lul meg is kapta a pérut. eI oxigénnel.. hogl a Végtelen Intelligencia végezze a dolgát.

és . ha képeselr vagrunk az esemyőnket (vagyis a problémát) Isten kezébe adni.Csakis aITa váryom. aki egl viharos napon odakint sétálgatott. vagris Istentól szárrnazik.olyan. ..Asszonyom.'' Az Isteni Elnre nem ismeri az idö és a tér fogalmát' szavunk tehát azonnal célba talál..l0Ó A KARMÁNAK NlNcs HuMonÉnzÉrr TAGADÁSoK ÉsurornÓsírÉsrr 107 Mikor a tanítvány képes elengedni a problémáját (levetni a terhét). A tanítványnak ez utÓbbira kell torekednie: meg kell edzenie elméjét'hogr az képes leglen felismerni és befogadni a tudatfelettiből érkezó ÖsztÖnzéseket és írtmutatásokat. mert nem a7 Övé volt' Kétségbeesve kiáltott fel: .Csillapodj á| ]e az Úrbarr és várjad őt. akiket AmerikábÓl kezeltem.. Éppeneg' talá|kozőra ment. és nem szeretett volna a számára még ismeretlen embemek es/ roncs esernyővel bemutatkozni. Mivel Í47 Í|ern r'alÓs.. Az embernek tehát csak osztÖnzés vas/ kozvetlen utmutatás hatására kell és szabad cselekednie. Az előbbi mentérlis folyamat. ladja a halandÓ elme korlátait.'' (Zsolt 37:7) . és a szél kifordította az esemyójét. es/ teljesen jol m kÖdó ernyő várta. amelyet az intuíciÓ' azaz a tudatfeletti határoz meg. . Amikor az ember képes őszintén kijelenteni. ami a Nagl Tervezótól. amelyet az érte|. amelyben megkértek. hamar megteszem ezt. ha megiavítanám az esemyójét? A nő hátrafordult. saját praxisombÓl vett esetben trirtént. mert a veszteség képétulteti el a tudatalattiban. Istenem. Ha a tanít'vány (értelmes elméje révén)eróltetni próbé ja az Isteni Teremtést' azza7 csupán megakaszLja azt' .eLem'Az utőbbi azért. mi a kulonbség a vizua|izáció és a látás kozott. és bvzá| benne.Iagadom a betegség ezen megnyilvánulását. . sen uj lenyomatoktlÓl állt' minta veszi át . Számos eurÓpai betegem volt már. Mégis oly sok ember van' aki képzeletébenpalota helyett viskÓt építmagának. amelyek révénosszerakhatja a rá vonatkozÓ Isteni Képet. tás azonban naluk is azonnali volt. hogl lebonyolitsa a ta|á|kozőt. pont erre váryom . hogy másnapig szuksége Van száz do||án-a. és megszÓlalt es/ hang a háta mogul: .amely messze megha.Vas/is a tokéletes egészség.alapszik. mes vaEx/ tudatcls elme irányít. Két olyan mentális attitrid van.'' minden hamis vágr azonnal elt nik a tudatábÓl. amely altal a tokéletesség nyilvánul meg. hogl az uton ránk is Fontos szabály' hogi a szÓbeli tagadásokat mindig pozitiv megerosítéseknekkell kovetniuk. míg az utÓbbi spirituális folyamat. Előszor tagadást a]kalmaztan: '. a férÍiszépen megiavította az ernyót. én nem tudom' hová tegleml Es/ perc sem telt bele. Az éjszaka kozepén kaptam egl telefonhívást. hogy: .'' (Zsolt37:5) Életenrben szererrcsém volt ennek a l-on.. nem is rogzulhet a tudatban. irtején.nem tér hoz-zárlk uresen''. Egyik tanítványom egy szer az. szeretet és onkifejezés négresén . és ott állt előtte egl esernyőjavítÓ. Amíg ő bement a hé"r'ba. anyag.Isten minden ember számára olyan csodalatos tervet készített. * mindig vrár egl esemyőjavítő. El azonban nem dobhatta. a ha. Ne feledjuk hát.mondta neki..I$en.Hag3{ ad az' IJrla a te utadat . amit Isten nekem szánt. zal keresett meg. hogr veglek kezelésbe egl nagyon sulyos állapotbarr lévó férÍit." Majd kiegészítettema kovetke- zó pozitiv áLllítással: ''Ez aférfi az Isteni Elrne tokéletes ideája.szól't azIsten. majd ó tcljesíli.énynek a lehető legc sodálatosabb rníík<ldéséhez.' (Ezs 60:22) . Gyakran kérdezik tólem. Mire kijott.En az Űr. és amely mindig az élet néglszÖgén . a régi rossz beidegzódések helyét pedig egz telje.. szeretné. az isteni azonnalmegnyilvÍínul a számára. Ez tortént azzal a nővel is. csinalj miír valami t ezze|az ernyővel. amely veszteségh ez vezet: a helytelenítés (gondoljunk csak a nóre' aki ígr veszítette el a férjét)'és a ueszteségtóIvalÓJet. Például gl' ahogl a kovetkező.ó.gazdagság.

hogr el kellene mennie a bankba' mert bele ke|| nézzen néhány fontos iratba.hos/ csakis az Isteni Terv képeitvigye fel elméje vásznára. A szabalyok pedig pofonegrszerriek: félelem nélkuli hit. hogy Isten. r9 Utalás János evanÉé|iumárr. aki \rlg.a fÓldnek aratni valÓja' (Jel 14:15) azonnal manifesztaldldik. Tobb csodálatos grÓgyulásnak voltam már szemtanuia. E név ereje a negyedik dimenziÓ szintjére emeli a tanítványt. és elválasztotta mindattÓl. hiszen a mandesztalődott igazságotjelenti. A Gondolat Mestere olyan mrivész. hogl materializácio tÓrtént _ us/.a mit csak kémi fogtok az Atyáto| az én nevemben. Az embernek nrinden hatalma megvan (elméje altal)' hogl az ó menngorszÓgat |ehozza a fÓldre. hogl délután eszébe jutott. Jézus Krisztus neve maga is hihetetlen nas/ erót hordoz. mikor azt mondja' hogr. Méglaznap este megcsorrent a telefonom. ó .Yáltozzatok el a ti elméteknek megujulása által. Az embernek a gondolat mesterévékell válnia. és a segítségmár kozel jár. és léte .a Ford. akit Isten a maga képéreés hasonlatosságára terem_ tett. mint Jézus Krisztus esetében a kenyérrel és a hallal. és megvalÓsíthatja életében az IsteniTeru altal neki rendelt Egészség. Krisztus egyszeÍTe volt ember és vezérló elv.. sosem lesz beteg vary Szomoni. amely szabaddá teszi ót''19 _ amely által beteljesítheti sorsát. hanemha én általam'' (Jn 14:6) _ Jézus ezze| amondatával arra utalt. az' megszabadul minden asztrális és lelki befolyástol.nak.mintlrogr valojában ez a cétja az ÉIet Jdtékő. hogl nem ő tette oda a pénzt.Gazdagság.rl< 8:32 sorára . Az ember maga is elérheti azt a szintet.a feltámadás és az élet'' (Jn l l:25) minden emberben! 'Senki sem mehet az Atyához. Irhetséges. hogl most már 'ismeri az igazságot. Ilyenkor '.l0B A KARMÁNAK NlNcs HUMoRÉRZÉKE TAGADÁSoK ÉsurornosírÉsrr 109 halaszthatatlanul meg kell ugranis adnia valakinek egy nag$ron fontos tartozást. A Szentlélek jelentése pedig Cselekvó Isten. Elmesélte. mikor .szava testet olt"'8' rÖg['on azután. az ó életébe.élz.. amelyeket az ott bérelt széÍbentárol. hiszen a széÍbéliiratokat már számtalanszor végigbongészte...'' (Rom l2:2) Abennunk élő Krisztus a mi negredik dimenziÓs énunkl az ember. Szeretet és T kétetes Önklfejezés négyesét. amelyben kijelentettem' hogr a Szent Szellem sosem késik. az Egyetemes' e55réni szintert az emberben éló Krisztus által nyilvánul meg. Az emberben tehát nap mint nap |8 Uta]ás Jn l: l4-re . ahol. hogr elhagyja ajkait.feltétel nélkulivéés abszolrittá'' válik.Ern|ékezzunk hát a Biblia szavára: . a széf aljában talalt egl teljesen jnak kinézó szÍlzdo||áros bankjeglet. ami az ővé. sosem szuletett és sosem fog meghalni. mint ahogr ez tÖrtént Jézus Krisztus csodatevéseinélis. ellen nem állás és szeretetl ószintén remélem. és hogl manifesztáciÓjuk áLltal megvalÓsul életében az eszményi. megadja néktek'' (Jn l6:23). SzÓbeli megerósítést alkatmaztam hát. Ez az énunk sosem bukik el. Meghokkent' mert ahos mondta _ biztos volt benne. Remélem.Istenéhez hasonlőan _ . Tanítványom csodát emlegetett.a Ford. ezeket azorrban mesterien erőteljes és |tatérozott mozdulatokkal festi meg. megvalÓsul az Atya.. . a Fi és a Szentlélek szent háromsága. Erre utal Jézus. hogl mostanra minden olvasőm megszabadult attÓl avalamitól' amely annyi idón keresztul grizsba kototte. a bennunk éló Kriszttts MegváltÓnk és Üdvosségunk. Íry is tett' Ahogr a papírok kozott keresgélt. amelyek e szavak hatására mentek végbe: 'Jézus Krisztus nevében''. Minden kétség nélkul hisz benne' hogy tokéletességuket semmi a világon nem teheti tonkre.

Szemeim Isten szemei. mindig tokéletes mÓdon. a szellem fuleivel hallom a világot. Isten kegyelméből.asÉxr) i akarata szerint cseleked- egyek vagrunk. Nem állok ellen. Hata]mas ÖrÓm csilingeló jÓ híreit hallom. (A rraocnuoló xonÜlrraÉnyorÉxr) ''Csodálatos munkám van.il0 A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE TAGADASOK ES MEGEROSITESEK llt TAGADAsoK ÉsuBcBnŐsÍrÉsBx (A mrÁsÉrr) (A cazpacsÁcÉxr) Isten az én kiapadhatatlan forrásom. .rdatcr' mat. (Az ocÉszsÉcÉnr) Ezennel átadom ezt a terhet a bennem élő Krisztusnak' hogl szabad legrek. csodás a jutalmam!'' (A vticsó szasaosÁcÉrr) Az Isteni Szeretet ezennel szertefoszlat és eltuntet minden elmémet. Az Isteni Szeretet az egészségképeir'el áraszt. ezennel szertefoszlik és eltrinik' hogl helyét az Isteni Gondolat foglalhassa el. (A uacner-or-Ó xinÜluÉt. hiszen Isten az Adomanuoző és az Adomang es/ben. amely Segít felismemi intuíciÓm (A uocnBI. mert én és az ALya Fuleim Isten fulei. Mert az Isteni Szeretet azuniverzum legerősebb hatalma. és test'em rninderr sejtje megtelik raglog<i' fehér fénnyel. csodalatos az utam. ami Istenre is igaz. (A HIrÉxr) Csakis az iEaz rám. Tisztán látom magam elótt a nllt és szabad Ösvényt.BI-o xonÜI-uÉNvoxÉgr) Minden terv. Az Adomangoző és az Adomany orÓkre elválaszthatatlanok.ia el tr. Tisztá'rr látom a tokéletes tervet. amely képes egy szempillantás alatt szétoszlatni mindent' ami nem a sajátja. (A rrar. utamat nem keresztezik akadálvok.iát jőlétemmel is. hogr mindig az hessek. készséggeladom át magam azig kapott irányításnak. (Az ÚrrraurnrÁsÉxr) g Isteni Érzékenysé v ezére|. a szellem szemein át látom a világot.plpl-i uunxÁÉxr) Mivel én és az Isten eglek vagnrnk' egl vagyok sa. testemet és életemeL rnérgezó rosszat. (A vpcn. a pénz gzorsan és konnyedén Ömlik be az életembe.r. csodás szolgálatot teszek.tyoxÉxr) ritmutatásait. amely Ílern a7' én mennyei AtyámtÓl szárrnazik.

honem iőték! Mindoddig nem iőtszhotunk ozonbon sikeresen. Aforizmői orok érvényŰek. o kimondott sző ereiének o|koImozÓsÓrÓ| oIig esett még szÓ. Pedig ez ÓriÓsi tévedés:az é|et omíg nem ismeriÜk o iÓlékot meghotÓrozÓ spiriluÓ|is torvényeket. omit teszÜnk.A nekÜnk szÓnÍ osvény míndig Íele von kincsekkeí' o m. . m ké nt v a ozt oth otod m eg ko r Ü m é nyeideÍ szovo id megvólogoiÓso Ó/Íol Mostontol ellenóllhatotlon ere1Ű mognesként vonzod moid mogodhoz mindozt.ezéd vÓgyoinkot megfonto|ton kel| Ótodnunk o vi|Ógnok. Ahogy o tudoto|ottinok. nem horc. Me g mvt ot i l t l EDITSVIZ KIADo . amít csak szeretnél!. A tudotos teremtésse| fog|oIkozÓ konyvek hozoi kínő|otőbon hiÓnypÓt|ő ez o kotet. hogY elkerÜ|iÜk o megvo|Ósu|Ósukhoz tortozÓ negotív kovetkezményeket. Es omi nogyon fontos. Úgy o kormÓnok sincs humorérzéke. ugyonis modszeréró|.. vÓgyoink te|iesítéséhezhogynunk ke||. A kormo torvénye szerint minden. omi nogybon segíti o 1udot oIotti fo|yo motok pozitív beÍolyÓso|Ósot."ll A K/MONDOTT SZO EREJENEK ALKALMAZASA A leglobb ember szÓmÓro oz é|et horc. omit mÓr odtunk voIomikor. visszohot rÓnk. és mindig csok ozt kophot|uk az é|ettó|.. tonőcsoi egyszerŰek. hogy oz eszÜnk he|yetl o Gondvise|és doIgozzon. A spirituÓ|is torvények ismeretén o|opu|Ó pozitív é|etszem|é|et iIlefue oz ezt tÜkrozó és tÓmogotÓ szÓbeli megerósítések megingothotot|onuI egy iobb és minden szempontbÓ| gozdogobb é|ethez segíienek minket. konnyen megiegyezhetóek.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->