P. 1
a karmának nincs humorérzéke

a karmának nincs humorérzéke

|Views: 45|Likes:
Published by Szilágyi Imre

More info:

Published by: Szilágyi Imre on Mar 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2012

pdf

text

original

Florence Scovel Shinn

MrÍfu humorérzéke
Játéks zabá|yok egy jobb

A karmának

és gazdagabb é|ethez

FLORENCE SCOVEL SHINN

JffiÍÍÍ4iJ,u8

A karmának
humorérzéke

EoosvÍz Kt,qoo BunnpBsr

A fordí|ás az alábbi kiadás alapján készÍtlt: Florence Scovel ShÍrrn / The Game oJ Life and HoLD DeVorss Publications, 1925

to

PIay It

Fordította Cztczelsary J uorc
Szerkesztette Zsor-uar Manon

Tortofom

Copyright @ Florence Scovel Shinn, 1925 Hungarian translation @ Cziczelsr)ry Judit, 2OO7 Hungarian edition @ Neemtree Corporation AG.,2OO7 Cover design @ Neemtree Corporatlon AG.,2OO7 Minden jog fenntartva. A kÖnyv - a l<iadÓ írásosJÓváhaglása

A

játék

7

A jÓlét torvénye

t7
25 35 45 55 65 77 89

nélkul - sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosíthatÓ vagl kÖzÖlhető' semmilyen formában és értelemben, elektronikus vag/ mechanikus mÓdon, beleértve a nyilviinos elóadást vas/ tanfolyamot' a hangoskÖnyvet,
bármilyen intemetes kÖzlést' a fénymásolást' a rÖgzítéstvagy az informáciÓrÖgzítés bármely formáJát'

A szÓ hatalma
Az ellen nem álás torvénye A karma tÖrvénye és a megbocsátás torvénye

A teher levetése, vagris hogran tehettink benyomást tudatalattinkra? A szeretet
IntuíciÓ, avas/ az Isteni Útmutatás TÓkéletes ÖnkifeJezés, avaÉly az Isteni Terv beteljesítése

Tipográfia TYpoSrrjori Krr' BorjtÓt' készítette Doconlex Km.
BorítÓfotÓ RED DoT

Felelős k|adÓ Novax AnorrÁs tcazceró Főszerkesztő MoI-NÁn EszrBn Mriszaki vezető EnoÉr-yr ANNa

ÉoosvÍzKADÖ' BUDAPEST

Tagadások és megerősítések

lol

Nyomta Alrtr.ol Nvoupe Zxr., Dosnecow

Felelős vezetó GyÖHcy GÉzavrzÉntcnzcaro

rsBN 978 963 528 960

I

A

iÓték

EMBER SzÁMÁRA az é|et harc. Pedig ez órlási tévedés: az élet nem harc, hanem játék. Mindaddig nem játszhatunk azonban sikeresen, míg nem ismerjuk a játékot meghatározÓ spirituális tÖrvényeket, amelyeket az o- és Újtestamentumok bámulatos tisztasátgal tárnak elénk. Jézus Krisztus alapvető tanítása nem más' mint hogr az é|et esr nas/szabásu adokkapok játék.

A I-BcTtse

*
(Gal 6:7).' Vaglis bármit 'Mert a mit vet az ember; azt aratja is'' is ktildjon az ember a kulvilág felé szÓval vagr cselekedettel, azvégil| biztosan visszatérhozzá: amit ad, csak azt fogja visszakapni. Ha gniloletet sugriroz magábÓl. őt is gnilÖlik majd; ha szeret, szeretet lesz a jutalma; ha kritikus, vele szemben is kritikusak lesznek; ha hazudik, neki is hazudni fognak, ha pedig csal, ó naga is megcsalatik. Mi tobb, Jézus tanításaiban az is eg}értelmrien benne foglaltatik, hogl a játék fő haJtÓereje az

ember képzelete. ,,Minden féltett dolognál jobban őrZd meg szívedet (vagris képzeletedet), mert abbol indul ki min<len élet.'' (Péld 4:23) KÖvetkezésképpenminden, amit elképzelunk, elóbb vagy utÓbb kulsőleg is megnyilatkozikéIetunkben. Isrnerek egy em-

l A biblÍai idézeteket Károli Gáspár

fclrclítása alapján koz<lljuk

-

tt Ford.

A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE

AJÁTÉK

I

bert, aki valÓsággd rettegett ery bizonyos betegségtől. Hiába volrt az adott kÓr ritka és nehezen megkaphatÓ, ó olyan kitartÓan képzelgett és olvasott rÓla, hogr az végul kialakult a szervezetében. ó pedig meghalt _ torz képzelgéseinek á,ldozataként. Ha tehát sikeresek szeretnénk |enni az élet játékában, fejlesztenunk kell képzelóerónket. Az ember, aki képes ajÓ dolgok felé iránltani képzeletét, eléri,,szívénekminden igaz szándékát" _ leglen szÓ egészségról, gazdagságrÓl, szeretetról, barátokrÓl, a tokéletes onkifejezés képességéről, vagr akár a legmagasabb szintri ideálokrÓl. A képzelóeró - amelyet 'az elme ollÓjának'' is neveznek _ folyton csakjá,r és jar, és a képek, amelyeket az ember a segítségével alkot, előbb vas/ utÓbb szembejonnek vele a valÓ életben is. Hogl képesek legrunk a megfeleló mÓdon fejleszteni képzdróerónket, előszor is meg kell értenunk az elme mrikodését. Ahoryan azt a régi girigok is mondták: 'Ismerd meg nmagad!''2 Az elme három fó részre oszlik, a ld"qtalattíra, a Í:.tdo'traés a datJelettiTe. A tudatalatti valÓjában olyan eró, amely nem rendelkezik nallÓ irányítással' Hasonlatos a párátroz vag4 az elektromosság}toz: arra mesr, amelTe vezetik. Minden, amitazember mélyen átérezvary erősen elképzel, lenyomatot hagy a tudatalattiban, amely azuLán - bármiról legren is szÓ - a legaprÓbb részletekig hrien meg is valÓsítja azt.

ery férÍihoz,akit tiszta szívéből szeretett. A férfi azonban nem sokkal az eskuvójuk után meghalt, a nő pedig hosszu évekig fekete ruhában és grászfátyolban járt. A kislány tehát olyan erósen égette bele saját ozveglségének képéta tudata]attijába' l:ogr az - bármilyen szomyen érintette is ez őt _ évekkel késóbb valÓra vált. *

A tudatos elmét halandÓ vas/ testi elmének is nevezik. Ez
arész voltaképpen az emberi elme, amely olyannak látja a világot, amilyennek az t nik. Halált' katasztrófát, betegséget, szegénységetés korlátokat érzékelmindenhol, és ezeket a képeket kozvetíti a tudatalatti felé. A tudatfeletti elme az Isteni Elme megnyilvánulása az emberben. Itt lakoznak a tokéletes ideáok, a ',tokéletes minták'' _ ahory PlatÓn mondaná. Ez az IsteníTeru - melynek minden ember része, és amely ezért minden emberben megtalalhatÓ. A gorog filozÓfus szerint,,van egy hely' amelyet neked kell betoltened, és amelyet senki más nem tolthet be rajtad kívul; valami, amit neked kell megtenned' amit senki más nem tehet meg". Tudatfelettink órjz ertó| az Isteni Terwől egl tÖkéletes képet, amely azonban legt bbszor csupán elérhetetlen idqílként siklik át a tudatos elmén - olyan valamiként, amely ''trll szép, hog/ igaz leglen". Pedig valÓjában ez akép az ember le$igazabb rendeltetésének hordozÓja, anrelyet a benne lakoző végtelen intelligencia vetít át az elméjén. A legtÖbb ember azonban nincs tisztában igazi elrendeltetésével,ezérto|yan célokat kerget, illetve olyan helyzeteket idéz e|ó az életében'amelyek nem igaz valÓjáből fakadnak, ennek megfelelóen pcdig - ha el is éri óket _, azok csupán kudarcot és csalÓdást okoznak rreki'

*

Iássunk egy példát! Ismerek egy asszonyt' aki

kisláLrrykorá-

ban mindig ',ozveglesdit'' játszott. Ilyenkor feketébe oltozott' és beburko|őzottegl hosszri, fekete fátyolba. Mindezt |át:ua, az
emberek azt gondolták, hogr egr éttelmes és szorakoztato gyer-

mekről van szÓ. Ez a kislány felcseperedvén feleségul ment
2 Delplroiban ApollÓn templonrának híres felirat'a cz: GNoTI SD AU,roN - a Szerlc.

mesélte utÓlag. * Talán nem ő az Isten á]tal Önnek rendeltetett férfi. Ettól a férfitÓl tehát tulaj donképpen mindent megkapott. Pedig .HátborzongatÓ volt . * Ismertenr például egl másik asszon1rt. Ez az asszony szó szerint belebeszélte magát abba a bizonyos fatorzsbe' A tudatalattinak bizony esi csepp humorérzéke sincsen . Mi tobb' Jézus Krisztus tanitásaibÓl azt is ep5rértelmrien kiolvashatjuk' ho5y szavainknak őriási szerepe virn az é|et játékában. -t. és ezek mind megadatnak néktek. ho$l 'készul a szegényhénba. Nem sokkal ezután a holgl megismerkedett valakivel. X. és az ó igazsá$át. nem veszítheti el.'. Hamarosan ő is viszonozni kez'dte rij hÓdolÓja érzelmeit. Nem telt bele néhány év' és ug/anez a nó szinte lryomorgott' mir'el tul jÓl sikertilt eltiltetnie tudatalattijában ir nélkulÖzésképét. a Mennyei Kirrilyság nem más. hogr ez a nó bizony a házimunkában glakran elfáradt. és a te beszédidból ismertetel hamisnak. ha pedis nem ó az. tennek országát.Y.ezért torténhet meg' hogl az emberek minteg}r .ahogr elmesélte _ nem vo|t ez mindig ígl: régebben saját otthonában élt.) Felvilágosítottam rÓla..l0 A KARMÁNAK NlNcs HUMoRERZEKE A JÁTÉK lt * JÓ példa erÍe a" a holgl.. mint az igaz gondolatok.Hát igen' ma ebben a fatorzsben élek .Amennyiben X. hogy nem tehetem. hogy hol kell azt keresnunk: sqjat magunkban. vagfis a tokéletes min&ík birodalma. Ebben a torténetben a helyettesítés torvénye mutatkozik meg. 'Merl. Azt szerette volna.Y. . a te beszédidből ismertetel igaznak. az ..'' (Mt 6:33) Es a Megválto azt is világosan megmondta. Talán nern ó az igazi . mivel ezze| sem.bárcsak egy fatorzsben élnékinkább!'' . Jézus Kr. Helyes gondolat lépett a téves helyébe.'' (Mt 12:36. aki .Y. riryis kap helyette mást .mibe venném a szellemi torvényeket. -tÓl várt olyan gÖrcsÖsen.beleviccelik'' magukat ilyen és ehhez hasonlÓ kényelmetlen és boldogtalan helyzetekbe. .tettebozzá melankolikusan.lesz ajovendőbelije.Y.Hanem keressétek előszor Is.Isten altal rendeltetett'' férfival kapcsolatban nas/on szívesen adok neki megerősítést. mindenhol csak korlátokba utkozik.válaszoltam.isztus azt mondta: .-t pedig szinte teljesen elfelejtette. az őn számára rendeltetett. aki es/ból beleszeretett. csodá]atos dolgok vették k rtil. mi a helyzet? Az elmírlt héten már nem is láttam olyan csodálatosnak x. ami{. hogl a nő tokéletesen megtestesíti az ic|eá|ját. aki egyszer ilyen nem igazval jábő| fakadÓ' téves kérésselkeresett fel engem. (A diszkréciÓ kedvéért csak X. holtfáradt vagrok . és ilyenkor glakran mondta a kÖvetkezőket: 'Elegem van. hogr az' élete csupa szegénység és szrikolkÖdés' és bármerre induljon is.37) Sok ember képes a saját fejére szerencsétlenségethozni haszontalan és rosszul megválasztott szavak által' Egrszer es/ aSSZony például aztkérdezte tólem. Isten országa.-nak nevezte ót.tettem rnéghozzá' Anó ezekután is grakran találkozott a férfival' de kapcsolatukban nem mutatkozott semmilyen komolyabb előrelépés. mi az oka. és ígl torténhetett meg' hos/ végul nem kovetkezett be veszteség vagr áJdozat:'.azelótt X. _ ha a szavaimmal megerősítem' hogr es/ bizonyos férfi akibe természetesen nagyon szerelmes volt .Y. Megnyugtattam azonban' hogl a valÓban neki szánt. Esrik este pedig a kovetkezóvel hívott fel: . és aki azonnal ki is nyilvánította. és bóven akadt pénze is. .bár nagron is gazdagvolt . Beszélgetésunk során kiderult.Tudja.állandÓan azon viccel dott.

.Éppen ezért a tudatos elme (más .Értem. aki kuldte' nem győztem hangsulyozni.Az az érzésem. Énmégis a kÓvetkezót válaszoltam: . zeli virágánrs kirakatában a husvét elótti héten' Azt kívántam.hogr néven intellektus) biztosan azt tanácsolta volna ennek az asszon1mak. Mielótt utjára engedtem. és ezze| gőryítani és jÓlétet teremteni. Jézu s egyértelmrien kimondta' hogr az elsó lepést az embemek kell megtennie.legren kimondott vagr kimondatlan es/ben kérésis. Esrik évben például s/onyoni rÓzsabokrokat láttam a ko. Elj tt az unnep. Mégis sokszor e|csodálkozunk. ahogyan Jézus tett a kenyérrel és a hallal: megszaporítjuk őket . akkor most szépen meg'ildjukeztamaga nyolc dollárját' és ury teszunk veluk.Akkor menjen csak haza' Egy megérzéstsosem szabad semmibe venni. vagfis Isten tehát mindig.kezeim munkáját csak bizzátok reám'' (Ezs 45:1l).12 A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRERZEKE A JATEK l3 Szerencsére a torvény minrlkét irányban mrikodik: tehát szrikos anyagi helyzetből is mindig van ut a bőségbe . (Az ember e csalhatatlan vezetójéről és az azt meghatározÓ tÖrvényekről a kivetkezőkben részletesebben is szÓlok majd. nenl rÓzsát! _ válaszolta értetlenul.akinek nyolc dolláron és egr megérzésen kívul semmije sem volt''. Mikor megkoszontem a barátnőmnek. Ezek utií'rr hazament' Néhriny nap mulva.válaszolta a nő. ''Ké4. és vele egnitt megérkezett az én rÓzsabokrrm is. és egl pillanatra megjelent lclki szemeim elótt a kép' ahoglan átemelem a bokrot a bejárati ajtÓmon. Minden kívánság . Ésláss csodát: ezen azismeróson keresztul nemsokríra tobb ezer dollár titÖtte a markát' A szÓban forgÓ holgl azÓta is sakran mondja nekem.hogr es/ bizonyos dolgot meg kell tennie. ' Amikor előszor náam járt' kimerult. keressetek és taláItok. Egr messzi.Nem is tudom .Van esetleg valami olyan érzése. és a kiejtett szó varázserejének kata|izátora által képesek megnllvánu lni' manifesztálÓdni. Egy forrÓ nyári napon például azza| á]|itotl be hozzám egy hols/' hos/ í{'ak fel neki 'jÓlét-keze|ést'.'' (Mt 7:7) Másutt az l]r ígl nyilatkozik az emberről az Írásban: . zorgessetek és megnyittatik néktek. a Végtelen Intelligencia.Rendben. A rrcktlllk szant suéng mindig teli uan kitrcsekkel: ezek azonban csakis a vágr. eldugott városban lakott. és állítása szerínt nyolc dolláron kívul semmije sem volt ezen a világon. minden pillanatban kész. hogl maga is minél tobbszor ismételje e|eztamegerósítést. levert és kedvetlen volt. épp annyi pérwemvan' hogl ki tudjam fizeLni az ritikoltséget.meséljem el mindenkinek egr asszony torténetét. amít az IsteniT ruén11 neki szanL Arra kértem a nőt. asszony. mint belső tanítÓnk. Mostantol kezdue ellenallhatatlan erej magne sként uonzza m(r- galrcz mtndozt. .olna' . vagl egy bizonyos helyre el kell mennie? Az intuíciÓ nem más. elmondtam még a kovetkezó megerósítést: Végte. ÖSszefutott családja egl régi ismerósével.Kovesse az intuíciÓját . .vá{aszoltam. a hit. hogy minden ember képes megaldani és megszaporítani a javait.kérdezte az haza kellene mennem.Micsoda? De hiszen én liliomot kuldtem neked.) . olyan vidéken' amely híres volt a Szegénységéről. bárcsak kapnék valakitól esret. hogy éppen ilyet szerettem r. és vállaljon valami munkát. Ien Szelleml lVgisd rrLeg az utat szamaraahatalmas bóségJele. ha Óhajaink hirtelen valora válnak. .vá'laszoltam. hory pénzhez juthasson. mikor éppen az egyik barátnőjét látogatta meg.De nekem mit kell most tennem? . . Hiszen i azt tanitotta..etek és adatik néktek. hogi teljesítse az ember aprÓbb Vas/ nas/obb kéréseit. hogr maradjon New Yorkban. . hogy .

Tehát amintképesséváik. a veszteségtől. a félelem nem más. ide kell minél mélyebben elultetnunk a jÓ képeit. Mert senki sem élhet teljes és felvilágosult életet mindaddig. hogran udltoztathatjuk meg sqjőt ktlrtllméngeínketszauattk megualogatása crltcLl... Saját hiábavalÓ képzelgéseimnek ezen szuleményei oda témek vissza. * A ktivetkező fejezetekben megmutatom.14 A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE A JATEK l5 Később kiderult' hogy a virágárus osszecserélte a rendeléseket.ng. elv mrikodésére. és milyen utasításokkal lássuk e| azt. LEHET' I.Óhkicsirryhitr1ek?. és vegrunk fel helyettuk rijakat. A kovetkezó fejezetben azokata kulorrbozó mÓdszereket mutatom be. Ezennel tokéletes felvételeket készítekhetyettuk a bennem |akoző Krisztus altal^: az egészség. van egynéma fultanunk: a tudatalattink. glÖnyorrieket! Ismételje el hangosan.{OGY AzEGÉsjZ MEG SBM FoG ToK|ENNl. mind az élet a nyelv hatalmában van'.'(Mt8:26)Láthatjuk tehát. amelyet egl szoba falárr olvasotL. eróteljesen és meggrózódéssel a kovetkezó mondatokat: 'Ezennel kimorrdott szavam által darabokra zwzom. amelyek segÍtségével hatássa] lehettink tudatalattinkra. a betegségtól. hogy ő az Összes félelmét egy pillanat alatt tirolte ki elméjébólegy nagybet s. hoglan kell a félelmet kitorolni a tudatbÓl. JéZuS azt mondta tanít. mint a jÓ helyett a noszba vetett hit. és megsemmisítem tudatalattim minden hamis lemezét. t kéIetes nkifejezés lemezeit. Minden gondolat..apgodalmaskodásnélkulkívánni''. hog' bármit is mondunk. a kudarctÓl.'' (Péld l8:21) . rníg nem ismeri a szavakban rejlő erót. ígr eglszerrierr meg kellett kapnom azt c rozsaEgletlen dolog állhat csupán az embet és legmagasabb idealjai. a gazd'agság. hogl félelmurrket hitre kell várltanunk. ami altalánossá sban e ggfqj ta bizony talcn'ságérzésképébenjelenik meg. Félelem a nélkulozéstől. hiszen az egyik goa másik fordítottja. Hogl miért? Egrszerri: mert. legmerészebb vágyai kilzé a kétségés a félelem. olyasmi ez. és arra is. ahonnan jottek: a semmi szemétdombjára. * A kÖvetkező fejezetek egyikében részletesen kitérek majd ezen bokrot. ho$l aztán eza]ta] a legaprÓbb részletig megvalÓsulhassanak.Ilyenkor minden h. ame\reket nem szeretnénk megőrizni _. ''Mind a halál.hogrvelecsakisjÍr dolgok torténlretnek . TÓ{tik hát szét tudatalattink régi' rossz lemezeit . Az állítás a kovetkező volt: AGGODNI FELESLEGES.a |emezeket. ványainak:'Mitféltek. Ami naglon fontos: sosem szabad megfeledkeznunk rola. nyomtatott felirat hatására. miden hangszín megorokítésre kerul. Ezek a nagy lratásu szavak kitÖrolhetetlenÍil beleivÓdtak a férfi tudatalattijába. AzéletjátékaarrÓlszől. csak éppen tudnunk kell. aki ma azza|aszilárclmeggyőzódésseléliazé|etéL. Ez utÓbbi |eghriségesebb szolgánk lehet.és épperr ezérL csakis jo dolgok tijrténnek uele.szivének minden vágya egy gombnyomáSra teljesul.'' Ez tehát az éIetjátéka ha szabályosan és t<ikéletesen játsszák. mint amikor es/ énekes hangiát érzékeny lemezen rÖgzítÍk. Egl csodálatos és nas/on sikeres ember mesélte nekem. a szeretet és a.horyminéltisztábbanlássukajot' és igyekezzunk kitorolni tudatunkbÓl a gonosz osszes megielenését.Ehhez a tudata]attin keresztul vezet az ut. UtÓbbi uglanis az ember egyetlen és e5ryben a legnagrobb ellensége. hogran bánjunk vele. minden szÓ lenyomatot hagl rajta.én mrikodésbe ltoztarn a torvénfi. Ha az elóadt1 kohÖg vagl hezitríl' a felvétel azt is rőgziti.

és elmesél(e . hanem megcselekszi.. és hogr az ember _ kímondott szaua dltal_ hozzájuthat mindenhez. . a hová ku|dÖttem' (Ézs 55: l l). hogl a hÓnap kozepén pert akasztanak a nyakába' amennyi.. honnan teremtse t:ló a pénzt.ő lesz ate nemes érczed és a te ragaogő eztlstijd.a7 én beszédem. hogr Isten az ember állandÓ és kimeríthetetlen szolgalatában áll. és szerencsés lesz ott. * I||j tt hozzám es/szer egl kétségbeesett asszony. (J b 22:25') ez Ínas EGYIK LEGFoNTosAtsB és legnaglszer bb uzenete fajunk számára az. a mely számbÓl kimery. a rnit akarok.iuk' hogr szavainknak és gondolatainkrrak rendkívul erós rezgésuk van. arni az IsteniTÖrvény szerint neki jár.. Most már tehát tud. hiszen fogalma sem volt.A |Ólét to rvenye Es akkor a Mindenhat. Ézsaiás azt mondta: . ben nem eglenlíti ki háromezer dolláros tartozását. Teljesen cl volt keseredve. Ehhez azonban t kéLetesen htnnie keLL saját kimondott szauabant". mellyel folyamatosan alakítiák testunket és életunket. nem tér hozzárn uresen..

A dolog fordítva is mrikodik. tornnak pedig a lelkére kotÖttem.válaszoltam. Kuncsaf.'És a mit konyorgéstekben kértek. Arra kért' ebédeljek vele. Az az igazság.t2l:22) 'Viselkedjen tehát rigl' mÍntha mar megkaptauolna. toltsem vele a napot. Ne aggocla-lmasko<ljon . és prÓbáljam meg taÍtani benne a lelket." (M. _ meséltc. Éppen azt. Elizerrs profétáhozíorclultak éppen fordult volna vissza a sarkon. Szeretném látni. amiL kért _ mondtam az asszon5mak. az' rrtőbbit fo$a kapni. lro55u rrem akartam elmondani neki. Most mitévó leglek? Nekem nrár holnap kellene a pénz' de csak a kovetkezó hÓrrap e|ején Jogom megkapni. és hogr mtnden hozzrl íntézett kérésmeghallgattatik.Hívja be mégis. sc tár..Szombat lévén. Látogatőm már eszembe.mondtam neki. a pénz azonban nem volt sehol. . hogl retrdben kifizt:t-i a tarl.ma nem fo$ák beperelni. re' hogl ha aznap délelőtt bemeg} hozzáazirodájába. _ A Szent Szellem sosem késik' Énmost kÖszclrretet mondok. odaadja neki a pé'nzt. Visszautasitottam. Ekkor felhívott. Rendeljen valami kulonlegeset és drágát. Es/ id utárr azonban rá kellett jonnom. víznek pedig se kozcl. és hogl azarne1feleló i<tőporrtban manifesztá|Ódni fog * mondtam. hogy kuncsaítom semlegesítette szavainr erejét' hiszen ideje nagl részétazzal toltotte' hogy megprÓbáta eltervezni. Egy férfi példáu| azza| a kívánságqal jott el hozzám' hogy a kimorrdott szír erejével ercísítsenl meg. hát adok én neked hiíromezer dollárt a kovetkezó hclnap elején!'' _ válaszolta .ol nyoma sem volt. ha hisztek. Már éppen szedelózkodott. Tokéletesen bíznia kell benne._ moIrdtanr neki. Aznap délután ujra hívott. A l]ibliában VaIl erre egz csotlálatos példa: a pusztában bolyongo hárorn kirá|y t rténete.. további kezelésre szorul * válaszoll'am eITe. mit tegren. hog9t higgren a saját gazdagságában' és ennek megfelelóen viselkedjen. de hangja most lelkes és izgatott volt.lsterrem. ó azonban mégis kinézett az' ablakon.ozást. amikor meghallotta aszobalárry han$át' Sz val uisszqj tt. Az étterembe érve a kovetkezőt tanácsoltam neki: _ Ez most nem a takarékoskodás ideje. A királyok nár hét napja SZomjan járták a sivatagot katonáikkal és iirllataikkal. _ Ugl látom. hogl állsz anyagilag?'' E|mondtam hát neki.]B A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE A JOTET TORVENYE l9 Elmondtam neki. amikor a kovetkezőt kérdezte: . mindazt meg is kapjátok. . hogl pénzrevan szukségem.Vagl egl Órát beszélgett. az ő segítségesohasem késik . amilyen s/orsan csak izgatottsága és orome engedte. hogir t kéLetesen bbntoke|| a <lologban. és eszerint is kell cselekednie. Délutánra már a számláján is volt a háromezer dollár' ó pedig olyan s/orsan á]líthatta ki a hiányzÓ csekkeket. és látta. hogy egl szorongatÓ ad sság terhc lehulljon a vállriir. Másnap reggel azza| hívta fel kuncsaít omat az unokatestvé. hogy Isten az ő kimeríthetetlen forrása. csoda toíén{!Éppen a szobámban ultem délelőtt' amikor csengettek' Megtiltottam a szobalánwak' hogy bárkit is beengedjen. . Amennyiberr valaki sikert kér. hogy hétfőig nregkapja apénzt . Az Ön eryetlen dolga továbbra is az. A kÖvetkezó reggelen ismét fethívott. de kudarcot vár. lrépze|je. rnit mond majcl a hitelezóinek. hogz nenr Íizikai síkon már megkapta apér:-at. és tanácstalanul kérdezte. Éppen ezért az én stratégiám is a kimondott szőra épített: a|énattal kértem. hogl perrel fenyegettek meg. Elj tt a tizentit dike.Jut .unk.ó drágám. anrit várt. _ Isten védelme alatt áll' és ennél tobbre nincs is szuksége. tegren csak r1g'' mintha a há'romezer dollar márr a zsebében lapulna! . l. ha nenr tud fizetrri' Ebben a helyzetberr peclig aztke|lett volna rninél képletesebben és grakrabban elképzelnie.. hogl az unokatestvérem jott el hozzám. és arra kért. hogy a nő a megfeleló idóben a legmegfelelóbb mÓdon jusson hozzá a szukséges háromezer dollárhoz. '.

mintha ez-már be is kÓvetkezett volna. semtapasztajuk. A takarÓvásárlás {{ Ebben az idószakban kulÖnÖsen fontos' hory ujbÓl és jbÓL megerósítsuk magunkban az igazságot.aki . a h l5r csodár'al határos nrodon jutott lakáshoz: tobb mint kél szaz . annak ellenére. mtndent meg tudok oldant: to.'Énígy ásom nreg az árkot a patakjaimnak! Igenis megveszem a takarÓkat!'' Vagyis arra késztilt.. mikor . hogl a hatalmas eredmények kapujában írltalában ott leselkedik a kuclarc és a csalÓdottság ámya is. milyen erós hite volt ennek a nónek.A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE A JoLÉT TÓRVÉNYE 21 segítségért. és én máry meghallgattam'' (Ézs65:24) _ vag.Mert ezt mondja az'Űr: Nem láttok mégis e patak megtelik íw'ze|. Ez az. hogy minderr kérésrneghallgattatik.mondták neki a barátai sajnálkozsra. amink van.ris 'minden jÓ adomány és minden tokéletes aiándék'' (Jak l:I7) már eleve a miénk' és csak arra vár.ldlok magamnak Lakast' A kÖvetkezó szÓbeli megerősítést alkalmazta Végtelen SzeLlem. Mondanom sem kell. A nó azonnalválaszolt (saját magának): . Jusson eszunkbe azidevágó mondás. hogr mindazt a foldet nekik adja. hogl alkotÓja h en kitartott nagrszabásu látomása mel|ett. hogl felismerjuk' Az ember csak azt kaphatja meg. Mindenkinek csak az jár.Tudta.. amikor ez majdnem lehetetlen volt. és eg' idóre szárllodába kell koltoznod . Vagris a hiba a felszínre kerul' hory megsemmisítódhessen. kétséggelés félelemmel teli gondolatok érkeznek. hogy spiritualis síkon uem érvényesekaz emberi világ feltételei' és hog' aZ eg/es ember Istennel es/utt máris tobbséget alkot' Éppen uj takarők vásárlásán gonrlolkodott.j elentkezó kÖzÍll v á|asztották ki. amiról ugr képzeli. hogy megkapja.idegenek hadsere$e''. * JÓ példa erre annak aZ asszon)mak a torténete. minden csodálatos eredmény azáltd jÓtL létre.ó. ho' enneklegaprőbb jelét. amelyet le kell 5lőznunk. . mind a ti nyájatok és barmait-ok. és ugl tett. és a te magodnak orÓkre" _ lMőz 13:15. hogl ihattok mind ti. és '. a ma élókre is. szegénykém.. . és hogr orvendezve adjunk hálát minclazért. . gát valamely magas szintri spiritualis igazságmellett' azzal eg. A világon minden nasszer munka.) Ez éppígy igirz minden emberre. n11ísd rrLeg az utat szamolT|Ía a negfeleló lakÓs Jelé' Ez az asszony tudta. tok. De az asszony ígr válas zoltt: _ Nem ketl ergem sqjnalno. Az átlagember számára persze nem konnyri feladat rákapcsolÓdni a spirituális síkra. hiszen a tudatalattibol állandÓan ellenkező irányba hatÓ.rben megkérd óje|ezitudatalattijának régi hiedelemrendszerét is. aki épp az év azon szakában szeretett volna lakást talalni magának New Yorkban. hogy talál magának lakást. azok hamarosan csordultig megteltek vuzel. Ésezek után a három kiraly bibliai torténeténekvégét sem nehéz kitaláLlni: miután kiásták a patakmedreket.a kísért<í'' (a gonosz) az érte|mében felbukkanír ellentétes gondolatok képébenmegkomyékezte: 'Ne vegyél takarÓkat' hiszen ha mégsem tala]sz lakást' semmi szukséged nem lesz rájuk''.nagy csodálkozásukra _ arra truzdította őket' hogy ássanak patakokat és árkokat.'' (2Kir 3:17) Mindig vámunk kell tehát kérésunkbeteljesulését . AzlJr azt mondta lzrael grermekeinek. Az Isteni Elme nagzs zabásu megnyilvánulásait rendszerint glotró gondolatok e|ózik meg' Amikor az ember elkotelezi ma. mutatja.'Még beszéltek. amit látnak^ (. majd a kovetkezó uzene_ tet továbbította nekik: sem szelet. miszerint 'sokszor épp napfelkelte elótt van a legsotétebb''. sem esőt.Mert mind az egész foldet' a melyet látsz' néked adom. amit elméje látni képes.még akkor is. és az uniVerzum bősége minden szukségletet képes kielégíteni. raktárba kell adnod a butoraidat.

Holnap szombat. aki anyagilag szeretett volna sikeresebb lenni.'Igazavo|t. az bármilyen helyzetet tud kezelni. Azt mondta. Aztán eé5/Szer csak jott egl |evé|. és halát ad érte .jezésről. lrrár vésze - Izrael grermekei. a szobájában' onnel szemben ulve mindez valÓban megnyugtatoan hangzik' de amint kilépek az' ajton' szomyerr fogom érezni magam .Asszonyom' maga megórult! . Vele minden lehetséges _ mondtam eÍTe. éppen mikor elértékaz igéret Folcljének hatarát' elbizonytalanodtak. Álmaink mind-mind rnár kész és tokéletes ideákként léteznek az Isteni Elme nyilvántarLásában.Ti nem azt mondjátok-é' hogr még négy honap és eljtí az aratás? Ímé. es/ hétig egyáltalán nem ha]lottam felóle. mintha az nár nregtortént volna. ígr szÓltam hozzá: _ Azthiszem.l/ A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE A JOLET TORVENYE 23 ben.az élet nrinden teruletén így mr1kodik ez. Az embemek is ez a feladata: hogy órizze.va]aszolta ingerulten. amilyenek azok valÓjában: teljesnek és tokéletesnek.mondtam neki. Egz messzi városban lakott.Néz. Soha tÖbbé nem fogom kétségbevonni azt' amit mondott. Ön et5/szenien elvesztette az onuralmát.Ez allt benne: .fogságban'' van. hory kitartoarr és biza]omami tulajdonképpen már mal várja mindannak az elérkezését.j árt. .rdhat az i\z|eLi váll alkozásán ak." Mikor néhány héttel később személyesen is találkoztul. Hagrja. és miután elment. t. Menjen hát vissza a bankba. 'Ésláttunk ott oriásokat. * sen kozelgett a határidó lejárta' és még mindig nem talalt befektetóket' ráadásul a bank eglértelmrien elutasította a hitel- A helyzet kezelésérea kovetkezó megerősítést alkalmaztam: . az' ové. ahograrr az Isterri Elme nregteremtette óket. tril késő! . és mindig rnagában hordozzavégcéljának víziÓját." . Hiába.Itt.. Az ilyen ember szilárdan rnellett. Jézus Krisztus csodalatos példáját adta ennek' mikor így szÓlt tanitványaihoz:. majd ígl folytattam: .'' (4Moz l3:34) Aki azonban ismeri a spirituális torvénYeket. mi is torLént valÓiában. Istenról viszont annál t bbet. segítek magának . . Miutrín végigha]lgattam kétségbeesettszavait.Istennek nincs szuksége idóre' hiszen Ő sohasem késik. és az ó szemeikben is olyanok valánk. hogr az Isteni Terv szerint torténjenek a dolgok. adott idrin beltil ossze kell hozniaotvenezer dollárt' kulonllen lrticsrlt rnor. az őriások kozul valÓ Anáknak Íiait' és olyanok valánk a magrrnk szemé- kérelmét. lakhelyről vas/ barátokrol .elkeresett egr férfi.ze.monclom néktek: Emeljétek fel szemeiteket. mik<lr még kitart a látomása '. Mi kor elósz r nálanr .hangzott avá|asz. . bóségről. és lássátok meg a tájékokat' hogy már fehérek az aratásra. és nem mertek továbbnrenni' merlaz ott élőket Óriásoknak látták' saját magukat hclzzájuk ké.is.Az Ön lelke a bank osszes dolgozojának lelkével szeretetteljes egységet alkot.tk. Ah! Éseglébként sem adná'rrak nekem pénzt. Az' lsteni Elméében' melynek mi is részei vagyunk saját tudatalattink revén _ víziÓink ezért csakis rajtunk keresztul valősulhatnak nreg' lássunk ery példát! Néhány éve Í. mint a sáskák. pest peclig sáskáknak.eglen szÓ egészségról' szerelemról. a vonat tíz e|6tt biztosan nem ér oda: a határidó pedig holnap lejár.'' (Jn 4:35) Jézus tehát tisztán látott. Ez megmagyarázza.. onkife. Sikerult osszegnijtenem a szukséges pénzt. Jegrezze meg: aki képes uralkodni nmagán. annak szívét nem gyengíti meg a |átszat' . anrikor a bankosokkal tárglalt. miért nem ért el semmit.az már akkor is Örul. mirrtha már megkapta volna.. rákérdeztem. a bank délben bezár.. Áttátott a sz(tkos'anyagi világon''' egészen a negyedik dimerrziÓig. és ezáltal olyannak érzékelte a dolgokat. én nem sokat tudok az :ÜLzletró|.

amit akarok. Mert életunk t.. Es jÓ barát vagl ryÓgrítÓ mindig tisztábban látja he|yze- A vonat késett. (Mt l2:36-37) Az csés lesz ott. aki folyton ezt mondta: . hog$ az emberek trilságosan is belegabalyodnak a saját uglreikbe.'' (Ézs55:1 1). Egr ember.. Azbiz'Los. Apa és lánya rnindketten meg.a kimondott szavaink által. AKl EGYSZER FELISMEFI. aki lritt benne. míg egr idő után már nem látnak tul azokon. testvérének' vagr egr jÓ barátjának koszonheti _ valakinek.. és szeren- t Brraeoft. odamentem aZ us/intézí}aiz. Solr olyan tÖrténelmi nagyságrÓl ttrdunk. Éppen ezért' ha elbizonytalanodnánk az uton. és a te beszédídböI í. Ellentétben velunk. és kétségeknélktil kitartott a vele kapcsolatos tokéletes ideák mellett. Sokszor egyszerribb másokat rávezetni az igazságra.'. _ Érrel szoktam érni a btrszt' Valahogr mindig akkor gordtil be a megáll ba. hanem megcselekszi. séggel és félelemmel. és csendesen ennyit morrdtam: '"AzérL 1ÓtLem' hogl felveglem a kolcsont.a mely számbÓl kimegl' nem tér hozzám uresen. bbé nem beszél meg1ondolatlanul. rvényeit mi magunk hozzuk létre. a mit csak kérnek' megadja nékik az én mennyei Atyám. es/szer azt mondta: míg akár egy ember is akad. ugrhogy neryedőrával dél előtt értem A szó hoto|mo Mert a te beszédídbóI ísmer7etel igaznak. nrikor én oclaérek ' Es ezvalÓban ígl ment lsmertem egy embert. '.24 A KARMÁNAK NlNcS HUMoRÉRZÉKE _ csak a bankba. Es ez az. amit kért . Buzdításra és segítségrevolt szuksége' hogr képes leglen kitartani eredeti célja mellett.Íg' lesz az énbeszédem. nrikor odaérek. Egrszer en besétáltam. Ez a fér'fi a számára előírt idó utolsÓ negleclÍrrában megkapta.E a szavakban rejló hata]mat' rivekig ebben a családban. amiben az eryik ember támogathatja a másikat.Énmindig lekésem a buszt. Jézus Krisztus is erre gondolt.a Végtelen Szellem tehát nem késett. va15ris '. leglen szo akár sikerról' egészségról vagl gazdagságr l. és máris láthatjuk' hogl azok bizony nem pusztába kialtott szavak. Elég csak megfiglelntink szavaink hatását. feltétlenul kérjtink segÍtséget.." (Mt l8:19) A probléma áLlta]ában az. aki sikeresnek látja ót. hogy ő egyedul kevés lett volna mindehhez' mert nem volt elég hite." FIát igen: ilyen hatalmas ereje van az enrberi képzelóerónek. és mi alakítjuk folyamato. San . aki jÓl ismerte az é|eteL.nem térnek h'ozzánk uresen''. mikor a kovetkezőt mondta: . 'Ádclig senkit sem érhet kudarc. mint saját magunknak aszerint cse|ekedni. Szinte bizonyos azonban.ha ketten kozuletek egr akaraton lesznek a fóldÖn minderl dolog felől. szívuk pedig megtelik két' lunket. hiszen távolabbrÓl szemléli a szituáciot. ó nem bizonytalanodik el. a hová kuldottem. ok pedig szÓ nélkul odaadták a pérut. A l:ínya viszont ígu látta a dolgot: . aki sikereit feleségének.smertelel hamisnak. hogl épp akkor gÖrdul ki a megallÓbol.

az adott dolgot valÓban mindig szerencsétlenségkÓvette az életemben. hogl elkezdtem konzekvensen alkalmazni a kÖvetkezomegcrósítést: . Ezért nincsenek ilyen szerencsétlenségek.akik egy rÓvid ideig rendkívuli sikereket értek el aziz|eti életben. és orvendezsle' reménytől sugarzÓ arccal nézettrám. 'lbhát hogl megmutasd' hogr csakis az llgletlen Hatalomban _ Istenben _ hiszel. Azonnal Í. Pedig valÓjában csak egy hatalom lsten abszolut tratalma.. .mondtam nekik. ismét minden a helyére kertilt.t spirituiilisan fejlett ember.elen bősége helyett onok a majmokban b:ztak. Egy jÓ barátnőm sokáig a világ minden kincséértsem lett volna hajlandÓ létra a]att átnrenni'a A kovetkezőt mondtam neki: _ FIa félsz valanritől' kettős hata|om mellett teszel hitet: a JÓ r:s a |(:Lezik: Rossz hatalnra mellett. aki tisztában van az életet iránltÓ magasabb szintír torvényekkel' nem elégedhet meg ezze| a pszicholÓgiai mechanizmussal. Ismertem például két férÍit. Csak a reményból hit lett' amelynek ó.elkapta. biztosan Isten kuldte neki ezt a patkÓt. hogr hasznalták volna pozitiv megerősítéseiket. a pozitiv meglepetések pedig nem maradtak el.e az ember kimondott szava és hite. Nagron jÓl emlékszem. Énazonban rigl gondolom.Á világon csupálrr egrféle hatalom van: Istené. eZ az asszony felismerte a lÓpatkÓ mogÖtt rej|ó igazi hatalmat is.'' Azonnal érezLern a lratást. hogy minden talizmánt és szerencsehozti lÓpatkőt azonnal hajítsunk ki otthonrol. bocsátást! Még jÓ. mikor hirtelen meglátott es/ elhas/ott lopatkÓt. ha az ember kreál magának es/ Iramis gonosz er<it. tem le eg5rszer abbéli meg5lózódésemet. Mikor megprobaltuk kozosen elemezni a helyzetet. csakis akkor. hory egr bizonyos dolog szerencsétlerrségct hoz. hogr az embemek mindig van lehetósége hibái kij avításríra és semlegesítésére. a másik a sikerét. Ésmive] ígl volt. hogy végsó _ Soron ezek ereje is az eryeduli és e5letlen eróből táplálkozik Az ango|szászku|turábarr $rokerező babonák szctirlt bizonyos korulmények kozott mindketto szerencsét jelent . mi tortént' kiderult: ahelyett. Ezze| azonban nem azt akarom mondani.Isten se$ítsége és végf. Éppen es/utt sétálturrk az utcán.azonna| csodálatos bizonyságát is adta.crrcsétlcl"lséget jelerrt _ a Forr1. Altala ezze| rnondani: hogr míg a korábban említett két férÍicsak és csupán a majmokbanblzott. Ésabban a pillanatban valÓban ez volt ta|én az egretlen dolog' ami képes volt beférkózni barátnőm tudatába. aztárr pedig eglik pil|anatro| a másikra csódbe kerultek.és ez a dolog is csakjÓt ielenthet. d. Azt monclta. ugl voltam képes tÖr lni tudatalattimbo| ezt a berÖgzult mintát. Nem ez a lényeg. mit akarok mind- tak egi-egl. hory a valÓs ut nem ez' Eg. Ésmivel így van. hory ezek szerencsét hoznak. dulhatunk vissza' és nem haglatkozhatunk ilyen berogzott' babonás képekre.szerencsemajmot". ha nyilvánvalÓ lenne. hogl ígl ontson bele lelket.A KARMÁNAK NINcs HUMoRÉRZÉKE A SZO HATALMA alkották saját életuk torvényét_ az egiik a kudarcét. Éppen ezen a7 elven mrikodnek a babonák is. Ha azonbanhasznalunk ilyesmit' mindig tudnunk kell. a jÓnak nem lchet ellenségc. Szeretném. és nregfejteni. Egrszenien nem for. ami pedig bevorwza a szerencsés helyzeteket. A lőpatko vas/ a nyÚrlláb3 onmagában semmilyen kulonleges erőt nem hordoz. én magam is mi|yen nehezen giróz. amelyekkel megerósíti. Egr jÓ barátnóm es/Szer nagl gondban volt. ésbíztakvolna Istenben _ inkább mindketten vásárol- Isten erejéból . Miután kuncsaftjaim majmai es/ bányagÖdorben landoltak.maga a tárgl pedig csupán az elvárás kivaltÓjának szerepét tolti be. és hogr a gonosznak l Ang<tlsz:isz ballolla: szct.Ígl már érthetó a helyzet . . egrfajta elvá'rást ala_ kítanak ki a tudatalattiban. Akkor most grorsan hajítsáLk ki a majmokat' és kérjenek meg.a Ford. .

ésróI beszéLnek. Az emberi test képes tokéletesen átalakulni és megrijulni a kimondott szÓ és a tiszta képzelet hatására. kÖszonom. Az angol változatban (King James tsible) a . a betegség fo. lek grÓglulására van szukség. _ . is. mint a vesz- teség. és amit másnak kívánunk. Ezaze||ennem állás tÖrvénye. Ezért van az' hogit amennyiben képesekvagrunkbátranszembenézniegrhelyzettel. azt kívánjuk magunknak is. és a félelem hiánya az' anni eltávolította onnan. hogl Órákig árasztja magábÓl _ a destnrktív szavakat olyan témákkal kapcsolatbarr. A szé$éből szeretett volna kivenni valamit.restorc'' ige Szerepel' nrely jobban mcgvilágitja az írrínő mon.a azt jelenti. amikor arrÓl beszélunk. Tudod az olyan. ben. Az ilyesmi s/akran megesikt Mikor az ember igazánrászár$a magát valami olyasmire. amitól fél. Valaki eÉ5ISZer azt mondta' hogr a bátorság a géniusz és a csoda talaja. hogr minden testi bajnak megvan a maga mentális megfelelője. ba kotÖtte őt.lta a helyzetet. Egl kis ujfajta csevelyre viszont nas/on szívesen átugrom.aztvesszuk észre. tobbé nem lehet elég elóviglázatos veluk. Mert amit másokrÓl mondunk' azt mondják majd rÓlunk Jelentés '. Az átok mindig visszaszáll annak a fejére. sokszor már nincs is szukség rá. és boldogulásra. hiszen a létráktÓl valÓ félelem éveken át valÓsággal guzs. és visszafordult. akí irangít. rlldásra. hogy valami rossz ér majd bennunket. és mondhatom. hogr fizikailag is megtes/e a dolgot.. Szqu aínak rezg és e dltal beu onzza éLetébemindazt. sétálj át a legkozelebbi létra alatt' amit meglátszt Nem sokkal ezuttn'a barátnómnek a bankbarr akadt dolga. zso|tár egrik sora |stenról. Úgl dontÖtt. ra szabad használnia szavait: grÓgrításra. ami a nő utjába allította a létrát. Nem volt elég ereje. hory mégis átmery a létra alatt. Egl régi mondás szerint az embernek csupán három dolog- ValÓjában nagyon egyszerri dologrÓl van itt szó.szent házas. A ''lélek'' nem más. tril nag/ árat fizettem érte.d. éppen elég régimÓdi csevelyben volt már részem életemben. még ha ezzel ggakrcn nincs ús tisztőb crn.lelkemet megvidámítja'' . Ilyenkor rendszerint ezt felelem: . Ígu azok' akíkJolgton csak betegségröt és szenued. és bizony a terem odavezetó részébenott állt egy létra.. rnat.ord. hogl mar nincs is mivel szernbenéznunk: az egészmagátÓl megoldÓdik. barátnómnek inába száJt|t abátorsága. zére _ mert ö az. míndig magukhoz Ís uonzzak azt. Igazán nagy pillanat volt ez az é|eté. Van például egy barátom. amelyet oly kevesen ismemek és értenek.ni: galmát pedig képes teljes mértékben torÓlni a tudatbÓl' A metaÍizikusok jÓl tudják.s A lélek' a tudatalatti egyensulyát tehát helyre kell állítani . és nem arrÓl' amire nem. hogy az ember átsétált volna alatta. és segíteni akarunk neki.mondj a a 23. ezért a test glÓgrulásához e|ószor is a lé.Isteni Ideák által' A . hogz szembenézzen az orosz|ánnal. hogl a létrát kozben elvitték. aki felismerte a szavakban rejló hatal. és hátat fordított. Mikor konstatá. mint az elme tudatalatti része' amelvet ormunk kell a rossz gondolatoktol.Nem. amire vágrunk. Az utÓbbi nál.. ValÓjában lehetetlen volt aszéfeklrczjutni anélkul. Ugol át valamelyik nap eg/ kis régimÓdi csevelyre. . a félelem voirt az. biztosak lehetunk benne. azza| saját magunknak se$ítunk és kívánunk jÓt. Már az utcán jrírt.'nreggl6gyít. Az az ernber tehát.A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRERZEKE A SZO HATATMA nincsen hatalma feletted. amínek harqot . a hiány' a kudarc és a betegség. Ha tehát rosszat kívánunk valakinek. ujjáépít" danir'alÓját a I.rnéghozzá az iqaz. aki azt szÓrta. Ha azonban jÓt kívánunk. Ám ahogy lépkedettvissza a széfek irányába' azt vette észre. aki a kor'etkezővel szokott' felhír. hclyreá|Iít. mikor eszébe jutott' mit mondtam korábban. TehntJolgamatosanlathatattan"erókdolgoznakazernberke.

hory a világon minden szenvedés és boldogtalanság a szeretet torvényének megsértésébólfakad.. ahogran a s/ lolet és a harag urrá lesz rajta. ne engedd. Ú1 parancsolatot adok néktek' hory eglrmást szeressétek. és hosszu Órákon át do|gozott az érze|mein csendes meditáciÓban. ő pedig a fellegekben járt a boldogságtol. a tikéletes minták világával. hogy betegsége miatt állás és megél- hetés nélkul marad. arnikor a kovetkezí nap felmondtak neki.'' (Jn 13:34). Rltatában is igaz.A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRERZEKE A sZó HATAIMA 3l ság. amelyet Jézus a kovetkezóképpen fogalmaZott megtanítványainak:'. hogl az ó vil. hogl mérgezett <lsztrt{át evett. A kritikusok nrind elismeróen nyilatkoztak teljesítményéról. és nrikor gloglíthatatlannak mondták. az ember és az Isten eggré valik. Egrszer az egrik Órámon azt ta]áltam mondani a diákjaimnak' hogl a szenvedó embert<jl valőjában nerrr azt kellene kérdeznunk. teljesen kétségbeesett.kozolti sze reteiet a házassáÉ nretaforáival íriák le. Nyomában nem jár más. Az ilyen embemek hatalma van minden teremtett lény. ugranis a negatív. _ a F-t:rd. ó az Isten képére(képzeletére) Biztosan allíthatjuk. orvostÓl orvosigjárt.'.ágaa?-onos teremtett ember. Mivel zr munkája a színpad. Ennek ellenére sikerult leszerzodnie egy neves szinbtÍtzhoz' ahol rigton az első est'e hatalmas sikert aratott.és az Újtestamentunrban cs/aránt tiillb olyirn utalást i. ÉsvatÓban azÉ|etJátékában a szeretet és a jÓakarat mindent visz. mint a féItékenység.a tÖrvén1mek betoltése a szeretet'' .Hamarosan eljutottam egl nag/on mély nyugalomba és csendbe. hogy egyik színésztársa rírgatta ki. A sikerei miatti féltékenységében. amelvek az ízÍI|etekben rakÓdnak le. Egl esetben egr heveny tuneteket produkálÓ asszonyhoz hívtak. Istes Az o.'Ő. nó érezle. Hát igen. A kovetkezó két estén uglanígl folytattam a meditáLlást.mondta Jézus. Vas/ a megbocsátásra valÓ képtelenség. rettegett. ugy szeressétek ti is egrmást. aki rnegmérgezte az oszLrtgát _ feleltem' majd foly'tattarn. {+ Ismertem es/ aSSZonJrt. hogr mi a baja. hogy gr loljem ezt az ernbert!" Aznap este visszavonult. Azon tÖrvényéből.ban a lélek és a Szellem' vas/is a trrdatalatti és a tudatfeletti eglesulése. a betegség pedig _ amely valamilyen tudatalatti sértódottségból és haragbÓl eredt _ egyszenien eltrint. teste és élete felett. Kiclerult. mi t rtént ve|e' azt mondta. oda.a gnilolet. Tobbek kozt megkeménfiti. aki éveken át egl szomyri bórbetegséggel kuzdott. Mikor a tudatalattit a tudatfelettibtíl származo tokéletes ideák árasztják el. a mint én szerettelek titeket. rosszakarÓmmal. _ Szoval.Tévedés'az osztrtga ártalmatlan volt' on vo|t az.". hanem hogy ki a baja. . Ez arra utal. Késóbb ígl írta le az élményt:. Az állandÓ kritikus hajlam például reumát okoz testi szinten.'' (János evangéliuma 1o:3o) .Én és az ALyaeÉx/ vas/unk. nem. '. sót az egész világgal. a félelem. hogl szeretetért és jÓakaratért imádkozott. hogr kigrÓgrultam a bórbetegségemból!'' AZá|taL.o.hogv minden betegség alapja azavart elme. valamint saját elméje.RÓm 13: lo). hoz kotódott. megis igl lriáltol1 ft'l: . és rugalmatlanná teszi az ereket' megbetegíti a májat' és tonkreLeszi a látást.. A testi kinovéseket olyan negatív érzelmek okozzák. trzek után derult égból villámcsapásként érte. ez aZ asszony beteljesítette a szeretet tÖrvényét (. kritikus gondolatok olyan betegséget okozó mérgeket halmoznak fel a vérben. Amikor megkérdeztem. harmadnap pedig azt vettem észre. mint betegség és szen- .s tirlálunk' Áelyckben az isten és az ó ernberei _ fókí1lp válirszto1l rlépe . a}rol tókéletes békében voltam onmagammal. A megbocsátás képességénekhiánya osszes nyavalyánk egrik legeslegfóbb oka.. mi :r gond valojában? vedés.

Ebben az egészben az a legcsodálatosabb.hangzott aváfasz. hogy a rossz osztrigát vá{asztotta. Nem sokka] ezután sor kerult egy talrilkozőra a megrendelővel.legalábbis állításuk szerint . nem az on gépétfo$ák meg_ venni.. A másik cég gépe es/Sze.trlőszÖr is el kell torolnurrk mindcn félelmét'és meg kell erósíterrunk a hitét. hogr a helyzet az Isteni Terv szerint fog atakulni.ótt tartja érdekeit. benne. nien nem mr]rkodott a bemutatÓn. Biblia sora. hogl amennyiben megáldunk valakit. és minclig szem el.ónek. Magában áldja meg minden es/es napon. A megvilágosodot't ember tehát a szomszédján csiszolgatja magát: az'on dolgozik' hogy képes legyen mindig mindenki felé szeretettel és jÓakarattal fordulni. (Mt 1o:36) _ olvashatjuk a Bibliában. Kuncsaftom attÓl félt tehát' hogl alulmarad a verserryben' és clesik ery jÓl jÓvedelmezó :uzlettól' A kÖvetkezőt mondtam neki: . A t.az Övénéljobb gépet kínáltak egyik fontos megrendelójének. ugzhogi páciensem a legkisebb nehézségnélkul tudta eladni az Övét. hogl a megfelelő ember fo$a eladni a megfele|ő gépet a megfelelő vev.k.32 A KARMANAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE A sZŐ HATALMA 33 . Ez ebben az esetben aztjelenti. a kik titeket s^ilolnek' és imádkozzatok azokért' a kik háborgatnak és kergetnek titeket''. az tobbé nem tud ártani nekunk. és ezattal a ktllutlágban sem lesznek _ mert nem is lehetnek _ ellenségeink. ahová a vetélytárs cég képviselóje is hivatalos volt. . jÓt tes/etek azokka].zs54:17)' Vagvis a szeretet elpusztít minden benníink rejló ellenséget. Ilyen zaklatott lelkÍzíllapotban pedig semmi csodá'lkoznivalÓ nincs azon.Hát. aldjátok azokat.udás bizonyosságával kell bíznia ? A hét henrretikus alapelv es/ikc _a [|ort1. nem sokkal késóbb azonban me$elent a piacorr e$/ rivális cég is' akik . . indulás elótt még egyszer megaldva a másik érdekeltet. Emlékezzunk Jézusuzenetére: ''e foldÖn békesség.kéttalaL e Fold n ctz. * Eg/ férfi például azza|keresett meg. hogy tegyem rendbe osszekuszálÓdott uzleti tis/eit. ''És hogt az embemek ellensége legyen az óházanépe. oh1annyíra. zenkilenc emberrel osszevesznie. akijőakarattal UaTL az emberek felé. és még valami: egyetlen negatíV gondolata se les/en vetélytársával kapcsolatban.ián saját személyiségunk lesz az egyik utolső leglózendő akadály. ''Énpedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket. hogy a joakaratu entberre igaz lesz tl. Kuncsaítom mindenféle félelem és eltenálás nélkul ment oda.áll a Bibliában (Mt 5:44)' A jőakarat rendkíuill erós uédetmezó aurat biztosít clnnr. akítóL ered. hogl a szeretet általi globális ébredésut. miszennt Egl ellened készult fegrver sem lesz jÓ szerencsés'' Í.és az emberekhez jÓ akarat'' (Lk 2:|4).Ámint beliil' ugy kívul'"? Kiderult' hogy a torténtek e|ótt az asszonynak sikerult ti- Az ember osszes ellensége kizárólag saját magában találhatÓ. hory Isten nas/on is jcll ismeri. Drága berendezésekkel kereskedett. Igen. ugl korulbelul tizenkilenc ember.. Az életunkben a harmőnia kulsódleges hiánya minden esetben a belsó hannÓnia hiányára vezethetó vissza. a kik titeket átkoznak.É. Az eredmény igencsak Íiglelemremélto volt. és nyugodjon bele' hogy ha Isten ri$l akarja. Ez az idézet arra utal. Mert bé.

ó tudta. amelyet az ember sajat ntag<lnok t. alommal.assri és kitartÓ munkájával mégis képes mindent eltuntetni az utjábó|: még a sziklát is elkoptatja. életunkllerr csak az jeleIrik meg. A rossz csupán az ember hiábavalÓ képzelódéseiból (. A kínaiak szelrint' az osszes elem kozul ív a |egerósebb.valÓsággal megbabonázva azL. Jézus azt mondta: 'ne álljatok ellene a gonosznak'' (Mt 5:39). és ettől kezdve es/ Isten helyett két hatalomban hittek' A gonosz tehat egg nem Létezö. amely hriséges szolgáloként manifesztál minden egyes képet' amit benrre mélyen dédelget-unk _ legyen az' jó vag rossz. AbbÓl" hopy két hatalomban hisz: egi jőban és e5r rosszban.káprázaL fájarÓl" ettek..eremtett szellemidézésseluagg IéIek. arrri előttc a legmé- A vllÁcox soxxI ÉsSEMMI nem szabhat gátat egl olyan embernek.okoskodásaikban hiábavalÓkká lettek'' . mivel tokéletesen . aki képes elsajátítani az ellen nem állást. homús tÖruéng. Az ig teremtett illriziok pedig a hit hatására me$elennek az ember életében.Az e|len nem Ó|lÓs torvénye passzív.. a betegség és a halál. I. Testunkberr. hogr a lelket eg az emben fajra jellemzó hamis hitrendszer tartja fogva . Az e|óz(lekben volt szo ro|a. Ez a testi vagl halandÓ gondolkodásmÓd olyan témák koré épul' mint a brin. hogr lelkunk a tudatalattirrk. Egy rcgi legenda szerint Áaám és Évaa . vagyis az tjában állÓ dolgoknak nem szegul ellene. Ezt ut bbi azt jelenti. hogl a gonosz valÓjában nem létezik' tehát nincs minek ellenállni.RÓm l:2l) szárrnaz'ik.

Sőt' az ilyen embert valÓjában csak a jÓ gondolatok találhatják meg. aki mindig szegénységérzetet és kor. akinek éppen pérure lett volna szuksége' és aki ismerte a bóségre vonatkozÓ spirituáis torvényeket. amely az embemek csak 5lotrődést és kínokat okoz. É$/akan tehát szuleik félelmeit valtják valőra saját életukben és testukben' Egl metafizikustÓl hallottam eryszer a kovetkező állítást: valaki más 'Ha mi magunk nem ir:ínyítjuk tudatalattinkat. mindenféle nevekre' Manapság grermekek helyett torténéseketszoktam keresztelrri. aki tobb ezer dolláros uzletet kotott vele. az asz' Szony vá|asza ígl hangzott: .ilág felé' Az ellenállás maga a pokol.vagyis a böség érzetének meg kelt elóznie a bóség mclndesztÓciőjdt. mi az. Egy nó pélclául. a gazdag pe- dig gazdagságrol. Hasonlo he|yzetekben használjuk a kor. benne. hory ez mivel járhat. majd iránltja helyettunk.Minden egyes . aki jőakarattal van emtrertársai felé' és akinek szívébennincs félelem. a Firi és a Szentlélek nevében!'' Nem más mrikodik itt. amely az e|7en nem álláson nyugszik' A férfi szavai ennek segítségével minden kudarcot. a nó pedig kezdte átvenni ezt a negativ gondolkodásmÓdot. ki nem állhatta a férfit. ezá|tal utat nyitva annak.. miként lehetek gróztes eiz élet játékában. Egr nap rájott. Ésmivel tÖkéletesen tisztában volt vele. amit pedig tudatosan nem kívánt sem neki. nyilvánuljon az univerzum kiapadhatatlan bősége' előszor neki kell rigr éreznie.Isten hatalma _. hogy az iz|eti életben valahogr folyton osszetakelt láLlkozik es/ bizonyos férfival. Ez a nó tehát arra készult. sikemek nevezem .Még nem. sem saját magának. Azt is tudta: atthoz. sikerré változtattak. akinek a sondolatai szilárdan a jÓ korul forognak. és hogy e5r hatalom helyett kettőben hitt.Volt egr szakaszA' az életemnek. Egr metafizikustÓl naglszeni tanácsot kaptam egyszer aITa vonatkozÓarr. Egl barátom mesélte például. és szép lassan kikopott a nó életéból.'' Az anyitk Sajnos gyakran rronzanak tudat alatt betegséget vagr balesetet saját gyermekuk életébeazá|ta|.r van.A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE Az EILEN NEM ÁtLAs ToRVÉNYE 37 lyebb gondolatainkban. KitaláÓja a kovetkezőképpen fogalmazta meg: .etlrezrő megerősítést: . Az olyan embert azonban.' (Hiába t nt ug}' hog} ennek éppen az ellenkezóje igaz. és minden sikertelenségéértőt okolta. A kÖvetkezrS megerősítést használta még: 'Mivel egyetlen hatalom |étezik . mint az áNá|toztatás nagrszerri tÖrvénye. mivel ő maga is csak jÓ gondolatokat kuld a kulr. hogy gyermeke megbetegszik. mi tortént ezek ut'án! Nem sokkal késóbb. és nembeJoLgasolttatja masok negatíu gondolkodasmődja.) Es figleljunk csak. akkor például es/ kiss/ermek hogyan vonzhat magálhoz betegséget .hiszen ő jÓformán azt sem tudja. Ilyenkor felhívom a figlelmuket rá. ez az ember is az énjavamértés gazdagodásomért |étezik. mekkora ellenállás volt benne a helyzettel szemben. hogl életébenmeg. miután anó ezen aJérfin kereszti\I megismerkedett egr hÖlgglel. és furkészve keresik rajtuk a tuneteket. az-za] a kulonbsépgel' hogl ezeknek mirtdnek ugaarrazt a neuet adom. mintha rr^ár gazdag lenne .az Atya. hogy folyama. hogr a grermekek rendkívu| érzékenyek és befogadÓk a korulÖttuk lévók érzéseivelés gondolataival szemben. Azon nyomban megáldotta a férfit' a szituáciÓt pedig SIKER!-nek keresztelte. Ha kudarc ér. rrcmérinthetimeg. arra lett figlelmes. hogr mikor egy anyátÓl afelóI érdektódott' hogr a kislárrya nem kanyarÓs-e esetleg. A beteg tehát betegségről képzelódott. hogl ha ez íg. Az emberek grakrarr kérdezik trílem. tosan félelemmel és aggodalommal telve gondolnak rájuk. Ennek az embernek szokása volt nélkulozésró| látokrÓl beszélni. mikor gremrekeket kereszteltem. a férfi elkÖlttlzott egy távoli nagirvárosba. a szegény Szegénységról. A mÓd- szer valÓjában a tokélyre fejlesztett ellen nem á'llásro| szó|.. érzéseinkbenmá'r létezett.

amire olyan nagron vá'rtam. uldozóbe veszi. Ha erre képesek vagyunk.. amelynek értelnrér l brjvebben a karma és a megbocsátás torvényéről szÓlő feiezetbenlesz sző .. Tehát az érdekeinkkel ellentétesnek |átsző szituáciÓkkal is ki kell egreznunk. ránézterr' a kagllÓra. Elmenekultem hát otthonrÓl. és azonnal otthagrta a vevóit. hogr értesítsea telefontiírsaságot a hibarÓl. Hadd mondjak egy másik példát' Es/ik nap trikon ulve vártam egl bizonyos telefonhívást. . Minden más számrirl érkező hívástvisszautasítottam.aFord. Sokszor hallottam olyasmit a diákjaimtó| ezze| kapcsolatban. amelyre prír perc mulva be is futott egz rendkívtil fontos hívás."8 Az egyik barátom srorsan kiszaladt. de én ehelyett a saját kezembe akartam venni a dolgok iránfitását. mekkora ostobaságot tettem. ahelyett.a saját anyárnhoz. hogl megmutassa neki a telefont. Aldj nreg egr nerzetet. én magam pedig eglaltalán nem kezdeményeztem hívásokat.. ami elől elfutottam. hogy suket volt. Ez a tirvény nem csak egyének. mert az anyám kritikus volt' és iránltani akal. Pedig sokkal inkább ezt kellett volna sulykolni magamban: várt hívás 'Áz Isteni Terv elemei sosem akadáJyozták egrmást' a tehát időben meg fog érkezni. Az ellen nem álás torvényétaz ember csak akkor értheti meg igaziín. ha spiritualis szinten kozelít felé. légy szeretette l és joakarattal minden fia felé' és máris leferyverezted őket: tobbé nem lesznek képesek bántani téged. Lwgy nmaga megadja nekí atehetóséget. félelmemmel Mindaddig. ryorsan me$áldottam.'' Nyilai uglanis azonmőd áldásokká változnak majd. hogy Istenre lragrtam volna az elintézését' ezze| feszÍj|tséget és nyugtalanságot oko. hanem kegrelem alatt.A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE Az ELLEN NEM ÁttAs ToRVÉNYE ember eg/ aranyszefi| aZ én életem bóségének láncában''. nehogy ezze| akadálryozzarn a várva várt telefon beérkeztét. Ha pedig elfut előle. hogl amennyiben az ember ellen nem állása igazi b |csességgel pá.sző| a bibliai intés. és . majd hangosan elismételtem a kovetkező megerósítést: 'Áz Isteni Terv altal nekem szánt hívások nem kerulhetnek el engem. és láttam. Mert nem vaglok torvény a-latt. hogz nincs a helyén.t. A magam harcává tettem aZ ugyet. rnigaz ember ellenáll egr kellemetlen helyzetnek. és iránltani akarásommal átmenetileg bár. és férjhez mentem . SzÓval esr szempillantás alatt rendbe hozták a vonalamat. Mikor egyszer ezt fejtegettem esr assz'nJmak' ó ígyvalaszolt: Hogr ez mennyire igazl A szuleim házában boldogtalan voltam. maguktÓl megoldődnak.ezek 8 Utalás a Rőm 6:14 sorra. rosul' az égvilágon senki sem torÖlheti belé a lábát' * nek" kereszteltem a szituáciÓt.. Hiszen minden ember a jÓ manifeszLácíoja. Az . Vagyis aÉlgodalmaskodásomnral. az ve|e marad. és pozitívan kell viszonyulnunk hozzájuk. 'IégrjÓakarÓja a te ellenségednek hamar'' (Mt 5:25) . Mikor már egy Órája nem csorgott a telefon. Felvettem' és rájottem. és megfosztod őt feglvereitól.siker- Hqőhk csak ngugodt uizeken fudnok kik tní.ara saját maganrnak. de sikertilt teljesen mrikodésképtelennétennem a telefonom' Mikor níj ttem. majd ugl egy Órával késóbb pedig az abizonyos. a tulajdonos azonban volt olyan kedves. de egész nemzetek esetében is mrikodik. ho$r ők nem akarnak lábtorlók lenni. Erre mindig azt vá|aszolom. A férjem ugranis szakasztott az anyám. riglhogl rij otthonomban ugranazzal a problémával talaltam szemben magam. 3tao meg ellenséged. A legkÖzelebbi nyilvános készuléke5l zsrifolt élelmiszenrzletben volt. hogu az IstetiTeru r ae s ö r é szét b etelj e síthes s e.'' Rá kellett volna biznom a helyzetet az Isteni Intelligenciára. és csak arra uát.

Mondtaln neki' hogl erze| aviselkedéssel kudarcra ítéliÖnmagát.ot asszonyára.Addig biztosern nem fog . és mindenkit csodálatos ajándékokkal leptem meg. éppen azza| a férfival beszélt' telefonon. ho55l teljesen kis/Ósrult a hazudozásbol. és nem akadályoznak minket tobbé. ha rneglátjuk azt valaki másban' Az é|eL valÓjában lépten-nyomon tukrot tart elérlk a velunk kapcsolatba kerulo emberek altal. Láthatjuk tehát' hog. és a pérrz befolyik! . . Mikor letette a kagllót' odaíordult hozzám.'' {2Kor 6:2'J Ern|ékezzijnk l.Íméitt a kellemetes idó. verjen a(ogához minden es/es garast.A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE AZ ELIEN NEM ÁLLAS ToRVÉNYE 41 a dolgok nem hatnak rám'' például egl nagyszeni szÓbeli meg- erősítésilyen helyzetekre' Életunk nem harmonikus szituáciÓi mindig belső harmÓniárrk hiányára vezethetók vissza' Ha azonban nem adunk érzelmi vá|aszt ezekre a helyzetekre.Nem bízorr. miről van szo. hogl végtelen rimot és boldogságot tartogat számunkra. ami meg: és ha te megváltozol. PrÓbáljon meg teljesen a jelenben Azonnal megértette.egaz árkokat. A m ltban élésszintén egr olyan spirituiílis torvényszegés' mellyel kudarcra ítéUukonmagunkat. torvényszerri' hogy neked is hazudnak. nrég karácsony elótt pár nappal kapott valakitől |étezni. Egr nap' mÍkor nála voltam..r az embernek igazából' onmagiín kell dolgoznia.az é|etébepénztvonzani' míg ilyen érze|gós. azt mások is be fogiák csapni. ho5xl nem őszinte hozzárn' Mivel te magad hazudsz. hogl tudatos elméjc bizonyára azt sugta. Élniink azonban teljességgel az itt és mostban.kérdeztem' .Tudom már. Jézus eztígir foga|rnazta meg: '. akibe fulig szerelmes volt.mondta. ami megváltoztatja a férjuket vagr a testvéruket. rengeteg pérrzem volt.tanácsoltam neki' . Ilyenkor mindig a kovetkezót válaszolom: . mit teszek! Meglek' és bevásárolok díszszalagbol és karácsonyi csomagolÓpapírbÓl! . hogl egr olyan emberrel éltem egrutt' aki még nálam is hazudÓsabb volt! Gyakran csak akkor hagyunk fel valamilyen rossz szokásunkkal. benne. én egyszer en képtelen vagrok hazudozás nélkul élni _ válaszolta. Most meg nincs egr centem sem . hogy karac song í qj anclékokat ad. és a multban él.meg kell áldanunk' és el kell felejtenunk.Az. mikor lesz ujabb bevétele. egr idó után orÓkre elsimulnak. Eletunk nagy idorablÓi nem mások. Az utÓbbival hasonlÓ a teen. * Egr asszony decemberben arrol panaszkodott nekem. mire legkozelebb találkoztunk' de akkor már azza| fogadott.Ésmi grogyított ki? . . Gyakran j Ö nnek hozzám emberek azza\ Ito g9r adj ak olyan kezelést. Ésbiztos lehetsz benne. . aki visszafordult' és sÓbal.válaszoltam neki.Nem' olyan kezelést fogok adni. Ezze| a viselkedéssel a holgr demonstrálta Istenben valÓ hitét és anyagi biztonságtudatát' annak ellenére. . és tudatosítanunk kell magunkban. Tudom. és láss csodát. és ígl kiáltott: .Mindegl. Meg is vette a csomagolÓpapírt és a csillogÓ szalagokat. a jelenben keII.Iégedualtoztatmqjd . dó: meg kell aldanunk. megváltozik majd a Íérjedés a testvéred is. hoÉy mindig éppen az aval^aki teszi majd ezt. vánnyá merevedett. hogr nincs semmi pérue karácsonyi ajándékokat vásárolni: _ A tavalyi év annyira más volt. hiszen ki tudja. íméitt az udvosség napja.amennyiben fogva tart . és moguktőIbeIeugranak a csotnagolőpapírba! _ biztattam. As sa csak m. és ké s zt1li on arra. mint a mult és a jovó' Az elóbbit . Eltelt egl kis idő.Tegren ígl' és az qjandékokjőnnekmqjd. akitől ószinteségetvársz . mert aki becsap másokat.'' Esrik tanítványom megrogzott hazudozo volt.

amikor csoda csodát kovet majd.egr uzletembernek . Az aSSZony tehát végul glonyoni ajándékokat a karácsonyi csomagolÓanyagok vásárlása elvrírást hozott létre tudott venni szeretteinek.ismételgette tehát magában. Eryszer egész nap a kovetkező fohászt ismételgettem magamban: .:Úiz|et'. ha a .'Csodálatos uzletem Van. A rímek azért hasznosak. hory valami lényeges dolog elkerulje a figlelmemet. és nem lesz a glonyorriségeknek végehossza. Ismertem pélrlául egy asszonyt'. változtatni is szokták. miután kitaláltuk a megerősítést.Nézz csodálattal arra. trnnak ellenére. erősítéscsak abban az esetben m kodik. ha azt az err. * Egr másik tanítvárryomnak . . .Csodálatos munkám van. eglszer csak azt vesszuk majd észre. <ldaÍi$. csodás szo|gálatot teszek. Az a jó. ami éppen elótted van!.. és én halás vaglok ezértatÖkéletes napért. Rigton felkelés után ismételjuk el a kovetkező megerősítést: 'l. A megerősítéseket glakran variálni. csodás a jutalmam'' . a Ford. és persze csodás szolgálatáért csodás fizetést is kapott. és talált egr csodálatos munkát. inkább ne használjuk. Vas/ magában dudorászta azt' Nem is kellett sok időnek eltelnie. Egl késóbbi fejezetben osszeglrijtottem azokat a szÓbeli megerósítéseket' amelyeket én eddigi életemben a leghatáso9 Szanszkrit mondás * sabbnak találtam. hogr pontosalr célba találjanak. csodás az utam.'' Aznap este naglon fontos dolgot tudtam meg valakitól.Nézz csodálattal arra. hogl vállalkozása már hÓnapok Óta stagnált.'Végtelen Szellem.szintén megtetszett ez a megerósítés. Tudni kell azonban. Itt sem tortént más. natban.. Jobbnak látta azonbarr. szÓra cseréli benne. ha az ember képes egéSzen feloldÓdni a jelen pilla. csodálatos uton. állandÓan hangosan énekelte.elve arra. ami éppen elótted van!'' Dél korlll kaptam egl nagrobb osszeget. csodálatos az utam.munka'' szot az .' Ez volt számomra a nap uzenete' amelyet még tibbszor elismételtem magamban. mert általuk a meg. csodás a jutalmam!'' Az első két sor tólem szárrnazik. erősítés kÖrrnyebberr lejut a tudatalattiba.. hory a csodák és a glonyÖniségek valÓban megérkeznek az életunkbe. Amennyiben tehát bárminem fenntartásunk lenne valamelyikkel szemben. az utolsÓ kettót pedig egy tanítványom tettehozzá. ami pedig megnyitotta az utat a pénz manifesztáciÓja fe|é. ha napunkat a megfelelő szavakkal kezdjuk. kérlek. igr lgazitva óket a kulonboző igényekhez. csodás szolgálatot teszek. mindjárt az első cste sikerult nyélbe utnie egy negrvenes/ezer dolláros uzletet. aki nagron roSSZ anyagi helyzetben volt.Á mai nap elé nézzháL mikor a hajnalt koszontÖd!''g Az embemek spiriturilisan ébernek kell lennie _ olyannak.egren meg a Te akaratod a mai napon! Ez a nap tokéletes. Találomra felutÖttem valaho|' és ezt olvastam: . Óta szukségem volt egrik célom megvalÓsításához. . amelyre már rég.. és ó is elkezdte használni." Ha a reggeli megerősítés szokásunkká válik. A kovetkezó például sokaknak sikert hozott: . és képes megragadni a kíná'lkozÓ lehetóséget. ne hagld. Esrik reggel a kezembe akadt es/ konyv. A meger sítéseketnag5/on gondosan kell megfoga]mazni. mint amiról már szÓ volt: a tudatalattiban. Alrogl clkezdte használni a megerósítést. aki firyel a jelekre. Ebból is láthatjuk. Tanítványom és szerzötársam. Ezá|tal es/ nagyon hatásos megerősítésszuletett' hiszen a tokéletes munkáért valÓban tokéletes ffzetség is jár.42 A KARMÁNAK NlNcs HuMonÉnzÉrr AZ EIIEN NEM ATLAS TORVENYE 43 pár száz dollárt. . milyen nasrjelentősége van annak. ho$l egr adott meg.ber megÍryóZónek és saját maga szárnára minden szempontbÓl kényelmesnek és kielégítónek talalja.

ez Isten akarata az ember szárnára. szeretnék békében megebédelní!. és én ezt mondtam a nag}ménikémnek (aki eglébkéntsemmi kulon set sem tett. 14raráztam valamit' mikor ígl szo|t:. Éppen átszellemulten ma. csodás a jutalmam'' megerósítés mindkét felének megvÍrn a maga jelentősége. Az Étet. Ez a karrna torvénye' amely szanszkrit nyelven Visszatérést' jelent. csak beszé|t hozzárn): "Az Isten szerelmére. Hiszen az embemek Istentól eredó joga van a bőséghezt TÖbbhoz is. nag5rszer en illusztrálja a karma tórvényét. Ma már tudja.Mert a mit vet az ember. csend" leggen. mlnt ami elegendő! .. Egy ilyen alkalommal éppen az asztaJnáL ultunk. Minden gondolatunk. hogr a 'csodás szolgalatot teszek. amit ad. Ha tehát az ernber képes legrózni a maga teremtette hiánytudat korlátait.A KARMÁNAK N|Ncs HuMonÉnzÉre Érttrető tehát. otthon. rángiátéknak is nevezhetnénk.re. a szeretteimmel sajnos grakran viselkedem ingerulten.CsrirJe mindig telve legren' pohara színultigl'' . hory bármit is mondok ne}rl. cselekedetunk és szavunk előbb_utÓbb árynulatba eJtő pontossággal tér vissza bozzÁnk. Barátnőm ígr mesélte el: én karmám leginkább a nagménikémmel kapcsolatban nyilvánvalÓ.. naryon sokat.. szeretnék b é ké b e n me g u ac s or áz nt! " Másnap egl olyan asszonnyal ebédeltem' akire szerettem volna nag}on jÓ benyomást tenni.atetat ezért bume. * A kovetkezó tÖrténet. A Biblia ezt ajelenséget ígl fogaJrnazzameg: .Az lsten szerelmére. Azt vettem észre. azt biztosan visszakapom másoktÓl. k' . elérkezik számára az Aranyko1 és szívénekminden igaz szándéka teljesul! A kormo torvénye és o megbocsÓtÓs torvénye Az Brr{gpR cSAK AZT xnp. aflzetségazonban elmaradt. amely egl barátnőmmel esett _ me$. hogl munkát kért magának' Kapott is. azt aratja is" (Gal 6:7). csend Iegyen.

Az Isteni Tery az egyetlen és egrben a|egbizlonságosabb nrinta. imádott ha|áLá|loz? keresztul dédelgette e|méjébena képet. de nem grakorolja azokat. Ugy anez ígaz v az EIme t ruényeíreí's! * Egy erós akaratu asszony például nag/on szeretett volna hozzájutni egy házhoz amel1mek azonban volt gazdája. hogl a (rninden szerencsétlenségtol és boldogtalanságtÓl valÓ) szabadság felismerése a spirit. és 'eróvel és hatalommal'' ruházott fel. ezt az<lnban magának az embernek is fel kell ismernie. Uglanez igaz az asszony férjéreis.l. hogl a ház eredeti tulajdonosának életét. az asszony pedig megvásárolta az ingatlant. Mielótt az ember saját szolgálatába hajthatná azt. De megf.Í]r. akit '. A képzelet képkockái azIán bánrulatos pontossággal elevenednek meg. I]iszen ő csak olyarrná váhat.'' (Jn 8:32) Ésvaloban láthatjuk. a BibliábÓl val idézetekben az . ezért az ő karmája sokkal hanrarabb tér vissza. amilyennek |átja magát. d. ság torvényét. én me$fizetek.e amelyet az Isteni . hogl azvégil| ilyerr áron is va]Óra vrilt.Gondolja. annyira erós vá55rat táplált a ház iránt. Pár éwel késóbb' amikor megismerkedett a spiritualis torvényekk e|' eztkérdezte tőlem: .erv szerint nekem szántak|. hogr bármi kijz m is volt az e|ózó tulajdonos .ként értelmezzilk. és az igazság szabadokká tesz titeket. amiról rigr képzeli.amennyiben ó maga a spiriturílis . orÖm és bárrat előszÖr az ember látomásaiban szuletik me$.torvény''. Az a|ázatosságnak meg kell e|óznie a hatalmat .a maga képére''(képzeletére) teremtett. hatalmas szenvedésnek teszi ki magát. igazsáE szerint élt volna -. hogl eléri. és csak azt érheti el..hiszen a torvénynek engedelnreskedó enrbernek a torvérry is errgedelmeskedni fog.. Éveken r:rdemes. aki ismeri a spirituális torvényeket.. VeZeSs el engem a megfeleló |tázhoz.izette érte a karmikus adÓsságot.uális t rvények isnrerete által adatik rneg nekíink. Idóvel az ott lakÓ férÍimeg is ha|t. Minden krrdarc és siker. amel5mek ment'én az embemek haladni fé{e meghalt. aki a siker látomásával segített férj ének felernelkedni.Végtelen Intelligencia. ''Enyém a bosszuállás. Mindenképpenhozzá kell tennunk azonban. Irlézztink egy egiszcr példát: az e|cktronrossá- A szoban forgÓ barátnőm igen magas tudatossági szinten $ot.Á világon semmi sem torténik szemtanrl nclkul'' _ tartja eg5r őSi mondás. amint otthonosan sétálgat az éptiletben. nem befolyásolhatták volna az asszony gondolatai. akik megrekedtek az elme szintjén. ezt (RÓm 12: 19) Valojában a tÖrvérry az. Minél tobbet tudunk' anná'l nap5lobb a felelósségunk. Ámde cbben az esetben mindketten a karma torvénye alatt éltek. mint ez. a mondanivalÓ máris sokkal világosabbá válik. válnak láthatová a valo életben. Ezt láthattuk az' anya esetében.I$en _ vá'laszoltÉun _. aki betegséget képzelt grermekének... meg kell látnia. Az Isteni E|me az ember tokéletes ideáját órzi. Jézus ezt mondta a hívő zsidÓknak: ''Ésmegisrrteritek az igazságot. mondja az tJr''.A KARMÁNAK NlNcs HUMoRÉRZÉKE A KARMA TÓRVÉNYE És l MrcsocsÁrÁs ronvÉNyt á]|. . hiszen alighogl bekÖltoztek. Az ember. nrint például azoké. ''A bÖlcsességnek kezdete azÚrnakfélelme'' (Péld 9:1o) Ha ebben és más. neki magának meg kell ismemie és be kell tartania az elektromos.Ha azonban tudatlanul és felelótlenul nyul az elektromos sághoz. Az asszon5mak inkább a kÓvetkezó megerósítést kellett votrr ahasztráinia: . anrely bosszut ál. amely ugyanolyan szép. Az Isten tokéletesnek látja az embert. aház pedig sokáig csak pup marad t az őnhátán. nenr az lsten. az halálos ellenségévé alik. vagy a feleségnél. szót. Az Isteni Valasztás mindenki legeslegnagzobb megelégedésérc szolgált volna.

bevonzza arat'' torvényérelEgy asszony egyszer arrÓl panaszkodott nekem. Tehát a torvény értelmében .ia orros akaratát ráerőltetrri a lányára. . A teremtésné| az e|so lépéseglben a legfontosabb is: a megfelelő dolgot kell kérjuk.Íigyelmezteti teháL az embert az Isteni TÖrvény.A bankosok sosem fogják elismerni a hibájukat . Az asszony néhány másodpercig elgondolkodva nézett' maJd ígr szÓlt: _ 'Iudom az oká|' Egy barátomnak viccból egl halom játékpénzt ktildtem. felsorolta az osszes rá leselkcdo veszélyt. ahonnan jott _ a semmibe. amelyet a meg|éLeló csatornakba ketl terelntink. amire vás/ik' 'Csak alljatok veszteg. AQj a az eg észet I s ten kezébe.. léma visszatért oda. mit kívánhat magának ' ami az Isteni Teru szerínt megítlett. abban az esetben mindig megkapja. hogr az egész Ötlet ezennel szertefoszlik. kezem tovább' ellenkezó esetben pedig halát adok azért. megáldom azt. hoEr minden lehetséges érvet bevetett. neki megfelelő otthont' Minden.Az én akaratom szerint lesz. aki képes minket megváltalli rninden kellenretlen tis rossz szíÍrláci<-lbol. és nem ellen- a veszélyes utazást.joga' Irélelmével éppen ttog5. és ezá|ta| haryja' hogl rajta keresztul megnyilvánuljon a Végtelen Intelligencia. ho5l le_ beszélje a lányát a terwől. Elmesélte.amely bizony nem ismeri a tréfát .adobbá és eltokéltebbé váLlt.vélekedett. és hasznalj<l ezt a megerósítésÚ: .Vepye le a kezeit a dologrÓl. Éppenez: a nyugalomban maradás. Ez azt jet.mondtam neki.'' A hÖlgy megfogadta a tanácsomat.'Ezennel a Végtelen Szeretet és Bolcsesség kezébe helyezemezta szituáciÓt.Maga megprÓbál. a nem reagálás az'. . a lány azonban csak egzre |ér. és prÓbáljuk meg kitalálni.olvashatjuk a Bibliában.ki mint vet. Ebben az esetben két lehetóség lettvolna: a tulajdonos . hory feladta a tervét.. aminek létrejottét az ember személyes akaratával erőszakolja ki. ug1is kapok másikat. dolog. ehhez pedig nincsen . hogy amennyiben az ember képes lemondani onÖs akaratárÓl. arni a legnehezebbnek trinik.va|ószinírleg magátÓl kikoltozott volna. Hadd meséljek hát most még egl példát a .mondtanr. hiszen az ember mindig magállozvoÍ|zza azt' amitól fel . ha tehát a lányom utjaaz Isteni Tew része. Kriszttrs megvztltott-a az emberiségei a karma torvényének átka alol. és semlegesítjuk a helyzetet . A kereszténység alapJa nem más. Érdekes azonban. . nrint a megbocsátás tÖn. és ennek értelnlébena mindannyiunkban benne élo Krisztus az.enti' hogy az ember csak olyas. miért vonzotta azt magáÍloz| _ tanácsoltam. * Felkeresett egrszer eg/ aSSZony. uglsem veszíthetem el' ha pedig nem ígl van. ug$ probalj a meg aZ elméj ében elengedni azt.'Ha az a]ta|am váglott házat nekem szanták.a holgy is visszakapta a játékpénzt' . és lássátok az Umak {torvén)rnek) szabadítását rajtatok'' (2KrÓn 20:17) . .48 A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE A KARMA rÓnvÉNyr Ésl ^aroaocsÁrÁs rÓnvÉNyr 49 A uaggrnk rendkíuitlíereje uan.éttye. Térjunk most vissza az e|ózó példához! Az asszonynak tehát a kovetkezőképpen kellett volna gondolkodnia: .Vizsgáljuk csak meg alaposan a he|yzetet. NéhríLrry nappal később a lánya kÓzolte vele. rosszul szerzeLL fogva szerencsétlerrséget horcloz. hog' a bankban egy hamis hriszdollrírost adtak neki.amennyiben az Isteni Terv valÓban az asszon5mak szánta abázaL . nem a tiéd szerinf' . sót' rnég el is tiltotta az utazástol. vagyis az egész prob. nekem megfelelót''. mert rettenetesen féltette a lányát' aki éppen egl kockázal-os utazásra készult. Az ellen nem állásrÓl sz lő fejezetben erról már bővebben volt szÓ. vagir aZ aSSZony ta]ált volna egl másik. máskí1lőnben kaosz terem a ngomaban. a nem cselekvés. és ígl természeténél .Akkor most segítségulhívjuk a megbocsátás torvényét. és elt nik a semmiben. .

hogl a látott kabátok tu| olcsÓnak trintek. Kudarcát azza| mag3rarázta. El kell fogadnia. hogir ez a holgr Isteni Keglelem alatt áll. és Sosem hallgatott az észérvekre." (Péld l l:24) Ismertem például egl férÍit'aki szeretett volna magának egl szórmebéléses kabátot. A pénzugyi elórelépés sem váratott soká magára _ egl rokon adakozÓ lelkének koszonhetóen' Kuncsaftom e siker hatására teljesen megvaltozott: ma már képes mozgásban loA karma torvénye . és a ki megtartozLatja a jarandÓságot' de uryan szrikol- .'Van olyan. egl csomÓ pérvt fogok keresni! .'o és ígr nem veszítheti el a hrisz dollárját' mdry az Isteni Terv szerint megilleti őt. és rogton neki is |átott ott}tona rendbetéte|ének. és ezt mondta: .Ha most meg_ Veszem ezt akabátot. és hogy _ tudua. feltilími a karma torvényérlck hatását . Egl nő gazdagságkezelésért jÖ tt e| hozzárn. arnikor az intuíciÓja adakozásravag}r a k ltekezésre sarkallja. A legtobb ember nincs tisztábanazza|. Feleségével már tucatnyi uzletet végigifutak. a szónyegeket pedig kitisztíttatta. _ Minden dusgazdag ember rendszeretó: a rend a mennyország e|só számw szabálya. Szererrcsére a holglnekjÓ humorérzékevolt. a megbocsátás torvényének értelmébennrost háát adunk azért. hogy a kabát nélkul nem kapta volna meg a megb2ást. Hogy mi tortént? A drága kabát olyan gazdagság_ érzette| toltotte el' hogr elkezdte bevonzani az é|etébea sikert (:s a jÓlétet' Egészen biztos. kodik. Ó azonban rendkívul intuitív természetri volt.A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE A KARMA TÓRVÉNYE ÉsR ti^roaocsÁrÁs ronvÉNyr 5l Ígl szőltam tehát: ''Végtelen Szellem. A férfi minden Vag/ona korulbelul hétezer dollárra volt be. hogg Isten az ö kÍapadhatatlan Forrá'sa_ minden he Lg ze tb en g azdag s ág o t u ar. hogy korulbelul ezer dollárt ér' de most odaadják ijtszázért is' mivel a szezonja nemsokára lejrír. Íg' tett' és legnagiobb meglepetésére a bankosok naryon k<izepette azonnal kicseudvariasan és srirri elnézéskérések réltéka bankjegyet.A felesége félve brír.mondtam. _ Most pedig menjen vissza a bankba' és bátran mondja csak meg nekik.mondtam neki. azá|ta]' hog. utirlás a Bibliábol a RÓm 6:14 sorra. cstilhetó' Az értelem tehát mindenképpen azt srigta volna. Ha tehát gazdagságra vágrik' elóbb a tudat szintjén kell gazdaggá válnia. a ki bóven adakozik' és annál inkább gazdagodik. amelyeket rinmagában nem sikertilt megvalÓsítania. selejtezést tartott az irószeres fiÓkokban. A ltrxusnak tr]rnó vétel tehát valőjában rrem volt más. -Ha gazdagszeretne lenni. hogr nem naryon szerette a házimunkát' aminek kovetkeztében otthona leginkább csatatérre hasonlított.blztos |chet benne hogr us/anaz a pénzt végul érdektelen vagy kel' k:metlen dolgokra fo$a elkolteni.r odqftggel a ktlböségekre. hogy nem várhat a kulvilágtÓl olyan dolgokat.hog1r az ajándékozás voltaképpen befektetés. Átrendezte a buLorokat. _ Ésmég hozzátettem: _ Míg a leégett glufákat a tripárnába szurkálja' ne is álmodjon gazdagságrÓl. Végtil talált eglet. rendet kell tartania maga korul . de sehol sem talált olyat. amelyről azt rnondta az eladÓ. es/ csodáSan kamatozÓ befektetés! Ha valaki nem veszi komolyan. hogr ne kÖltse el vagronának jelentós részétegr kabátra . melyben Jézus kinron<lja. hogy Isten kegyclrrre képes semlegcsiteni. hogr véletlenul hamis huszdollárossal Íizettek Onnek! . A TÓrvény ismerete tehát hatalmat ad az embemek' hogl 'kiradirozza a hibát''. és hogy a felhalmozás és a spÓrolás csak veszteséghez vezet' . de belee$rezett a dologba' hÓnappal később a férfi kapott eg9t tuezer dolláros Úgl "gl rnegbízást. odafordult hát a feleségéhez. és inkább elíojtja azt. mint. tartani pénzugyeit. Beszélgetésunk alkalmával kiderult.oFord. ami a kedvére valÓ lett volna. és nem hat rá a towény.

. Mindezek alapján beláthatjuk. x Esrik tanítványom es/szer vásárolni vitte kis unokaoccsét. az. és a nem látott dolgokrÓl valÓ meggrőződés.felsza- Jézus uzenete tehát az. hogl nem tudja megvenni neki. Jézus Krisztus azt az orornhírt (evangéliumot) hozta el nekunk. Eglszer csak ráébredt. hogy ezek mind nem valÓságos dolgok.'. hogr a betegség és a szenvedés elmulik. hiszen nem ismeri el Isten végtelen bóségét. a:mi.'' (Szabo _ t. embereknek' miszerirrt létezilr a karma torvényénél erósebb torvény. h'og . negatív képeket' és aztár . ha el nem lankadunk" (Gal6:9). ami eredetileg a vacsorá.lrglen néktek a ti hitetek szerint'' (Mt 9:29) . ahová nem vetett. Mennyei Királyság minden bősége az ővé.ahogr Walt Whitmarr megénekelte _ ''elektromos testté' vá']tozik. ha a tudatalattit az orok Íiatalság és orÓk élet megglőzódéseivel pro9ramozzuk rijra. valÓjában megvolt a pénz.A vil|zrnlos testct élrekletlt. ftíszálak címír kotetc nrérfo|dkő a moder:n il'o<lalornbart.a keglelern. a betegség és a halál. de erre mondta Jézus. désévelnélkulozéstvonz magához.a maga idejében aratuIrk. A torvény mindig segíti azt' aki félelem nélkul.amire ó azt mondta.Mert nem vagylok torvérry alatt. hogr abban az évben nem engedhetnek meg maguknak unnepi vacsorát' Amint utÓlag elmesélte. hogl a FoldÖn az ember ott is arathat.A. Hiszen a tudatalatti _ mivel az csupán saJát akarat és iránltás nélkuli eró _ o bejutő parancsokat kérdezésnéLktll' néman lqj[ja uégre. ra volt félretéve.'' (Jn l6:33) A világias gondolkodás alapelemei a brin. Ezért rnondta. Ésakkor az ember teste nern enyészik el tÖbbé a halá]ban' hanem . '. A glermek hiszt|zett egy játékért. ó azonban inkább takarékoskodni Igy tortént ez azza]az asszonnyal is. 'Á hit pedig a reménylett dolgoknak valosága. amely képes feltilírni azt.bwzatok: és megs/óZtem a világot.. A szctzó itt '. amely életben tartja bennunk vágyaink képeit' és segít eloszlatni az ellenkezó. zÖ|te badí{a az embetl az ok-okozat. Jézus tudta. és az írÓasztalÍiÓkbÓl elemelte az osszeget. elérhetóvé válik. aki képes megha]adni az emberre jellemző világias gondolkoclást..mondta Jézus. hogl a kereszténység kozponti fogalmai a me$bocsátás és az '.. Ez pedig nenr más. A világias gondolkodás sok szenvedés és csapás forrása. hanem kegrelem alatt''' (RÓm 6:14) l l Walt Whitmal ( l 8 l 9_ 1 B92) amcrikai koltii.52 A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE A KARMA TORVENYE ES A MEGBOCSATAS TORVENYE 53 aki hálaadás előtt koa családjával.gl a halal valőban |egróz' hetó. Isterl elhalmozza'ót minden jÓval' . és ma_ ga a halál' a végső ellenség is leglózettetik. a nregbocsátás t n'énye' Ez az.. de bolcsen koltekezik. hc. Néhány nappal később valaki bement a szobájába. Az álLa]avalÓ teremtést azonban minden esetben meg kell elóznie a hitnek és a bizalomnak' .. Ez az áLllando aldott allapot vár tehát arra.'' (Zsid 1 1: l) I{iszen a hit. Amennyiben tehát a tudatfeletti (azaz a bennunk éló Krisztus vas/ Isteni Rész) iránfitja' a 'test feltámadása'. Gyorsan megvette hát a játékot a kisfiunak' hazafelé menet pedig ott heuert az utcdn _ a ltlbai elött _ pontosan az az ősszeg.ures sír''. amít elkijlttjtt' Az ember tehát kiapadhatatlan és mindig rendelkezésére állÓ forrás birtokosa.. mint.. alÓl.órinc fordit'ása) kezdetri versére rrtal a Forrí. ct k uetkezméngek t ruénge szeretett volna. hogl viselke. l' Nem véletlen.

és nem la birtokolt hatalommal. ó gondot visel rÓlad. ó a negyedik dimerrziÓ birodalmában élt' ahol nem létezik más. . minden vágya. '2 Vo. . Ha egr Óriási sziklát elég magasra emelnénk a FÖld felszínétól. és az én terhem konnyrl" (Mt 11: 3O). amelynek segítségévelpozitívbenyomásokat tehet a tudatalattijéra. Neki sikerult meghaladnia a világi dolgok rezgésszintjét. a gravitáciÓ torvénye. csak tokéletesség.az én igám g}onyoniséges. a sziklrínak nem lenne semmi srllya. aminek a fdldi dolgok srilyukat kosz nhetik. hogr az Ioazság intellektualis tudása onmagában nem elegendő. hogy valamikor ingadozzék azigaz" * aFord.Az egretlen. hogr . Az ilyen ember tudja. oda' ahol már nem hat rá a gravitáciÓ. 2 Es/ metafizikus eglszer a kovetkezóképpen magrarázta ei nekem a dolgot: . és nem engedi. Zsoltárok Konyve 55:22-es sorával. kor azt mondta. ha'levetj uk terhunket".'Jojjetek én hozzám mind.A teher |evetése.'Vesscd azUrra a te terhedet..élet és orom. Erről beszélt Jézus. mi. mcly íry hatrgzik: . hogy a legegyszer bb megoldás. hogy találjon es/ rtszrÁsAN valv elméje m kodéséve| és az álta- Énmagam us/ talaltam. vogyis tudotolottinkro? hogyon tehetÜnk benyomÓst MIron Az EMBER rraÁn kÖnnyi és grors mÓdszert. I vezet eredményre.

onbarl az vo|t. kiegrensulyozott. és teli van kétségekkel.'' Nem sokka] ezután felhívta telefonon az egrÍk barátja. és az én terhem konnyr1. lavináját indította el az életében. ha terheket cipel. az a|ényeg.azuj zongora már riton volt a lakása felé.illetve felelemmel. hogy átéléssel és meggrőzódéssel mondjuk. * Nézzunk egr másik példát! Es/ik tanítványom ajándékba kapott es uj zongorát.megkonnyíttetnek''. 'A mely váJlamat nyomja. a jÓlét gét és anyagi korlátoltságát. '. ahonnan jottek . Íg' tehát _ éppen pár perccel az uj hangszer megérkezte előtt . illetve helyzetek. Akkor elkezdte a kÖvetkezó mondatot ismételgetni magában: 'Ezennel átadom ezt a terhet a bennem éló Krisztusnak. az mindegr. hory elhitte saját szegényséAhogl ezt ledobta magáfÓl. hogg az Úr megszabadí[ja ót minden bqjtőt}s Mindez Írgl is értelmezhetó. Teljesen ossze volt zavarodva.'' (Mt 1 l:28) ''Ve5létek fTl magatokra az én igámat. A Bibliában számos helyen találhatunk utalást arra' hogi a harc uatojaban Istené és nenr a miénk. a tudatfelettijére: néllrulozéseme terhét. Előtte éveken keresztul haragja rabságában vergódott.'' (Mt l1: 29-30) Ezek Jézus szavai. akinek surgősen pénz're r. míg a régit el nem vitette onnan. hogi szabad.A KARMANAK N|Ncs HUMonÉnzÉrr A TEHER LEVETESE nyájan' a kik megfáradtatok és megterheltettetek' és én megnyugosztlak titeket. . szeretetteljes és boldog ember leglek!'' Ahogl a MindenhatÓ tudatfeletti elárasztotta tudatalattiját szeretettel. va$/ hangosan. Tanácsomra a kovetkezó megerősítést alkalmazta: 'Ezennel haragom terhét átadom a bennem éló Krisztusnak. mely fogva tartotta a lelkét (a tudatalattiját)' és rengeteg grotrelmet okozott neki' Azi|yen megerósítéseket ujra és ujra el kell ismételni . a nó egész élete megváltozott. és visszatérnek oda. de fogalma sem volt. mint a negatív és korlátozÓ gondolatok. vagr szertefoszlanak.. veszteg keIL maradnía' és lctthatja. Ezek után konnyen beláthatÓ' milyen okos dolog terheinket a tudatfelettinek (a bennunk élő Krisztusnak) átadnunk' ahol azok. . mit kezdjen vele. szuksége lenne rá. vapy 2Moz l4:l3 sorábzur ct Ford. hogy szabad legyek. a7a?. Teljességgel lehetetlen vallalkozásnak trinik megprÓbálni tudatosan. zsoltár. hogr az uj hangszer addig nem fert el dolgozÓszobájában. Hogl magunkban.olt szuksége.a semmibe. a kovetkező állítás segítségéve|bizta problémáját belsó Krisztusára. Mert az én igétm gyonyÖrriséges. amelyek mindig a tudatalattiban grokereznek. ráblzván tudatfelettijére és az ó bóségbe vetett bizilmára. A terhek ilyen értelmezésben pedig nem mások. és megszabadít minket terheinktól. amely megvívja a harcot. Szerette volna megtartani arégizongoráját is.. ho55r szabad leglek.nehezebb esetekben akiir Órákon át is ismételgetni kell óket. tehet nlrugodtan csendesen.olvashatjuk a Bibliában.el is vitték régi hangszerét. hogl a tudatfeletti elme (vagris a belsó Krisztus) az a részÍink. A gond az. hiszen _ amint kozolték vele . 13 - Ezt olvashatjuk például a 2KrÓn 20: l7 sorábart. Egr asszony például. aki a harag s lyos terhét cipelte a vríllán. Az embernek csak meg keLI o. és beáradhasson életembe az lsteni tsóség!' A nó terhe valÓjában azvolt. ezerrnel átadom a bennem éló Krisztusnak.'Krisztus ti kÖztetek van' a dicsóségnek ama reménysége'' (Ko| l:27) . Már kezdett kétségbeesni. A tudat (az intellektus) ug5/anis csupáur korlátozott fogalmi rendszerrel rendelkezik. Ismertem egr asszon5rt. az érte|em altal iránltani a tudatalattit. Ennek értelmében tehát az ember spirituális torvényszegést kovet el. és arrÓl érdeklődott' nem vehetné-e bérbe a régi zongoráját. 'Vessed az Úrra a te terhedet'' (Zsolt 55:22) _ szo| az 55.llnío'.

'' (Jak 2:2o) Ezt rr.Mindaddig' amíg meg nem tanulunk lo:tní a s tétben . hogy szabad leglek. A halandÓ elme agÓniájának zavarábarl ugranis lehetetlen tisztán látni.minden a feje tetejére állt''. Ahhoz' hogr benyomást tegrunk a tudatalattira. mint ahogl azt bibliai Josafát is tette. Voltaképpen a cselekvó h1t az.levetjuk magunkrÓl terheinket''.Áz Isteni Elmében nem létezik Eltelt vagr es/ év. hogr kozvetlenul az Isteni Akarat naglszabásri megnyilvánulásai előtt glakran érezzuk ugl' hogy '.sokszor éppen napfelkelte elótt van a legsÖtétebb".erv nekem szánt.A KARMÁNAK NlNcs HUMoRÉRZÉKE A TEHER LEVETÉSE Ezt a mÓdszert ahhoz szoktam hasonlítani.válaszoltam. a muzsika teljesen megnyugtatja. Mondok még egl példát.. akit az Isteni f.. maglarázzarn el neki. A jőIét t ruénye címri fejezetben már uta]tam erre a jelenségre. aki egy félreértés visszaveszett imádott férjével'A férÍiminden békulési kísérletét utasította. mint amikor felhrizunk egl gramofont. Ez sajnos elkerulhetetlen: tudatalattink eme haszontalan limlomjainak előbb muszáj feljonniuk a felszínre. hogl érzékeltessem. amely hidat ver az ember és az Ígéret Frildje kozott. Azene albr _ mivel az a negyedik dimerrziÓ minóségét hordozZa mlagábarl és képes felszabadítani lelkunket _ nagrszenien hathatunk tudatalattinha' Ezért van.rr nem volt hajlandó szóba állni vele.megparancsolá a sokaságnak' hogl uljenek le a frire'' (Mt 14:19)' és csak azután adott hálát' és azután szaporította meg a kenyeret és a halat.. tudatalattijában férje uisszcltérésénekképéL de az asszony renduletlen maradt. ha az ellenség (szegénység.Á hit cselekedetek nélkul megholt. * kÖvetkeztében osszeIsmertem egr asszon5rt. foldijauakrőL Egrszer egl tanítványom EuTa kért.iár az eddigi fejezetekben is megprÓbáltam minél jobban érzékeltetni. haga aztan kÍdobhassuk óket. vagris engem senki és semmi nem váLlaszthat el szeretett társamtÓl. Ieggen sző egészségróL.'' Ha allhatatosan ismételgetjuk eztarnegerósítést. boldogsÓgrőI vagy ''Ezennel átadom ezt a terhet a bennem éló Krisztusnak. látásunk kitisztul. amíkor aJérje besétrllt az qjtőn. és segít szabadjára engedni a képzeletét. . Mikor ez a nó megismerkedett a spiritualis torvényekkel. miszerint. Azt vettem észre. mikor a sivatagban elóbb . és elérlrctó kőzelségbe trcLyezí uágyainkaL Egrik barátonr minden aldott nap használja a magnÓját ilyen céllal. betegsé$ |átszó|ag az ajtaját dongeti. milyen fontos lépésis ez. hogl megkÖnnyebbulunk. hogl letagadja az e|vá|ás tényét. Azt mondja.. és _ elóbb vagl utÓbb -Ívikatlag ís megjelenik mqjd ajő az éIettinkben. aképzelet pedig ennek hatására megvadul. _ Ésmennyi ideig kell sotétségbenlennunk? _ kérdezte a tanítványom. és halát adnia a megvríltásért _ még akkor is. mitjelent a mondás. sót egraltalá. Ilyenkor kell aztán az embernek vemie a cintányért. annyi kulonbséggel. Aktív hitéről ugy tett tanubizonyságot' hogy asztalánáLl nap megertísítést használta: . A kétely és a félelem az elmét és a testet is megmérgezi. idóvel látásunk is kitisztul.Ehhez a kovet- kez mint nap megterített a férfi számára is' ígl ultetve el saját szeparáciÓ. Akkor volt szÓ rÓla. hogl ezt szavakal tesszuk. érezni fogjuk. Saját magunkat is éppen ígr kell felhriznunk. ugl dontott. Ilyenkor alta-lában mély depressziÓ homalyosítja el a tudatunkat. . hogy a Zerl'e csoddkltos taulrltokat ngít. Jézus például cselekvó hitról tett tanubizonyságot. _ A te|rcr Leuetése épp ehÍrcz segít ttozza. hogl miután . . szerencsétlenségetés betegséget vonzva az ember életébe. mig uégtLl elérkezett a nap.. cselekvÓ hitre van szukség. mert a tudatalattibÓl tÖbb évtizedes kétségek és félelmek kerulnek felszínre.

mint Kolumbusz a madarakra és a hínárra! . mintha gazdagok és sikeresek lennérrk' biztosak lehetunk ben. Ha ugr teszunk. mint rossz mederbe terelt energia. hogl kozel a fÓld. és megesett. ororrrrnel koltekezni. Mondanom sem kell. Szomorrjan ujságolta nekem: _ Tányérkészletet kértem. és erre talalt ki magának szÓbeli megerósítést. az ékszereket és a csecsebecséket. míg mÍnden félelmet ki nem tÖrolt a tudatalattijábÓl. ha sikerul folyamatosan ugl tennunk.amodott meg a szegénységoroszlán.minden lehetséges a hívónek'' (Mk 9:23). Az e|ózóekben tobb példával is illusztráltarn.. hogy egész fizetségételkoltotte egl szép kalapra. ami el volt repedve. Természetes..trgyszerri . Óh kicsinyhitriek?'' (Mt 8:26). Vas/ éppen nag}r lelkesen ajándékot vásárolt belóle valakinek.rryaitÓl: . hogr . Sz. hogr ez a férfi testesítette mee aZ' életébenaz Isteni Viilasztást. Csodavilágban élt. Sajnos a mohÓ tanítvány azonban gyakran osszekeveri ezeket az aprojeleket magával a végsó megnyilvánulással.'Mit féltek.embe kelt nézned qzzal. az eg1ik ismerósétől kapott egr tányért. Nem is telt bele sok idó. akik álandóan érez- * Tanítványaim glakran teszik fel nekem a kérdést. Imádta a szép ruhákat. aki egy szép tányérkészletre vágrott. Azt mutatja. és idő előtt csal dottá válik. mintha. nehogl abba a hibába essen. fizetségétolyan gazdag ismerőseitól kapta.hogl hogran szabadulhatnának nreg félelmeiktől. hogyan lut. ho$l a megfclelő időben eljon majd az aratás ideje.t. de azt tudom. Nézzen rá ugl. és . nie az életében.. A félelem nem más. .féIsz. de sosem volt irig$ másokra.Az atányér csupán jelzés volt. erősítéseit ismételgeti. A glerekek imádják az ilyen szerepjáLékokat.A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE A TEHER LEVETESE Ó1 Egy másik holgrismerősÖm pedig táncol. Az IsterriTeremtéssel uglarrez a hely- zet. A szellemi tanítványnak vigráznia kell. Nemhiába mondta Jézus tanítványainak. hogr mivel agazdagságképeit programozta tudatalattijába. }]a azonban elfutsz.Mielótt Kolumbusz elérte volna Amerika partjait' az égen széilo madarak és a vízben uszÓ ágak sejtették vele hogy nemsokára célhoz ér.kicsiny kezdetet'' íZak 4:Io). Airrghos elkezdte hasznalni azt. amelyben csak a gazdagság és a pompa létezett. ne. hogl az Isteni nagrszabásír megnyilvánulását megelózik aprÓ jelek. Ez tortént azza| az asszonnyal is. hogl a tányérkész|etrnár irton van. mikozben meg.ha meg nem térLek és olyanok nem lesztek mint a kis gyerrnekek. de csak egl repedt tányért kaptarn. Ő azonban nem vett tudomást intelmeikről. az anyagi bőségnek meg kellett jelen. Az eglik le$obb mÓdja a tudatalatti befolyásolásának. amelyekből kÖvetkeztetni lehet a ''fÓld* kozelségére. anttóI. hiszen. és mcglátod' hogl el fog tŰrnni.. Íildozóbe vcsz.ja. Kevés kis tettékvele' hogr az anyagi helyzetében inkább spÓrolnia kellene.anácsoltam neki. Abban nem vaglok biztos. hogy nem sokkal ezutárr az asszoÍ|y megkapta a vágyott tányérkészletet.. Jézus ezt kérdezte tanítvá. amelyet át kell iránfltani' vagyis hitté kell valtoztatni. A zenéból áradÓ ritmus és harmonia hihetetlen erővel továbbítja a szavakat a megfelelő helyre. mikor az érintett képes volt aggodalmaskodás nélkul. éshozzárnent egy dusgazdag fértihoz' aki valÓra váltotta minden rilmát. semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába'' (Mt tB:3) IsmerLem például esr asszonyt' aki rendkívul szrikos korulménvei ellenére nem érezte magat szegénynek. Az oroszlán vadságát a te felelmed táplálja' Nézzhát szenrbe aZ orosz|árrnal. hogr leÍitymalja a . Az ember mindaddig nem élhet békébenés boldogságban. trrre mindig a kovetkezőt válaszolom: .

akinek sikerult levetnie a szegénység kotelékeit..'' Az ember oly régÓta él elvágva a neki szánt bóség forrásátol.. a szegénységés a nélkulÖzésgondolatai által megrontva. hogl az ember minden korláttol megszaba_ dul. A kovetkező megerósítéS nagrszer eÍTe a célra: . vagy idóvel csendesen kikopnak az életunkből. hog}r sokszor szinte dinamittal kell kirobbantani tudatalattijábÓl a téveszméket.nas/ hirtelen' esl szempillantásban'' (lKor 15:52) megszabadul.Ezennel hálát adok Istennek. Az ember.. hogy legryen' Iátni fogjuk. sem grász' sem kiáltás. a félelmet vagr a hitet.Csodák Világa''. amint felismeri. ha tudatalattinkat ujra' pro9ramozzuk az:za7 a spirittrális igazsággal. A felelem . szemeknek bizonyulnak majd aZ események javunkat szolgálo láncolatában. Ennek kiválÓ mÓdja az'. A betegséget okozo csíl. lla bizonyos emberekt l félunk' ne keruljuk óket. amely szerint Isten qz Adomángoző és az Adomdng eggben. . . amelyekról tudjuk. és ma már hihetetlen j<ilétben éli az életét.62 A KARMÁNAK NINcs HUMoRÉRZÉKE A TEHER LEVETESE ezzel kimutatta Isten végtelen és mindig elérhetó bóségébe vetett hitét. mert az elsók elmÍrltak'' (Jel. a kit szolgáljatok'' (JÓzs 24:15). anti az enrber rezgéSszintjét a baciluséra alacsonyítja. 2I :4). tehát ha valaki eg aZ elóbbivel.az. ha képes kimutatní a batorsagat' Éppenezért idóról idóre ellenőriznunk kell' hogr cselekedeteink vajon félelemból vagl hitból táplálkoznak-e. amelynek minden gondolata tárgriasul' A tudatfelettiben vasr az Isteni Elmében nem léteznek kőrokozÓk. I{a a betegségektől vas/ a kÓrokozÓktÓl félunk.E. mint a halandÓ elme terméke..Ők mindannyian us/anazt tették: tudatosan megszabadultak koltekezéstól valÓ félelmeiktól és apénzhez valÓ gÓrcsos ragaszkodásuktÓl. hiszen azok csupán az ember'hiábavalo képzelgéseinek'' grtim lcsei. bátran fe ledkezzunk bele olyan helyzetekbe.. a. A robbanÓanyag ilyenkor mindig valami naÉ5/szabáSri cselekedet kell. hogy általuk bacilusokkal vagy vírusokkal kerulunk kapcsolatba' Ha így teszunk.Válasszatok magatoknak még ma.zutÍttt láték uj eget és rij foldet . Ekkor aZ al:yagi világ szertefoszlik' és elérkezik a negredik dimenziÓ világa.2I: I . hogl vagl aÍanY.és a halál nem lesz tobbé. Sok tanítványom vurn.a persze nenl más. bátran és orommel ta]á|kozzunk veluk' és meglátjuk. . sem fájdalom nem lesz tobbé. akkor bizony az utÓbbival is ery. Az elnbervalojában csak akkor kaphatja el a kÓrokoz kat' ha azonos rezgéSszinten allveluk. az AdomiínyozÓnak Istenért' az Adonrányért. hogr a gonosznak níncsenhotalma"Jelette. hamarosan imnrunissá vá|unk rájuk.

ez volrt Jézus egfik utolsÓ uzenete tanítviínyai- Ezpn n solycóI{ MINDEN EMBER a szeretetnek koszonheti a létét. Alig van ember.. és még azt is a fejéhez Vágta. hogrbármiféle viszoruástváma. A szereteté. jdtja: a keresés és a kovetelőzés távol all tóle.A szeretet nak. aki egl kicsit is értenéaz iEazi szeretet fogalmát. ami so. hogl elveszitjuk annak tárglát. orimét azadásoroméból meríti. amely altal a negredik dimenziÓ. Ésezáltal valÓban el is veszítjuk azt. őnzóek és zsamokoskodÓak vagrunk szeretettinkben. A tiszta. Szerelme clhagyta egy másik rróért. parancsolatot adok néktek' hogi egrmást szeressétek'' (Jn 13:34) . és más karjaiban látjuk a kedvest. A nőben forrt a harag .Csodák Világa'' tárul fel az enrber elótt. a .. va5r pedig rettegunk. A féltékenységa szeretet legnaglobb ellensége. amely egrben az urtiverzum legerósebb mágneses ereje. A legtÖbben 'Ú. Isten a szeretet megtestesítoje ezerl a világon. Ilyenkor képzeletunk megvadul. Szabadon és bóségesen árad tals/ara' anélkul. onzetlen szeretet természeténél fogva magahoz uonz mirtdent. * Egr asszony keresett fel eglszer nas/ gliotrelmében. ezek a félelmek pedig _ hacsak nem semlegesítjuk óket _ idóvel pontrÓl pontra valÓra válnak. Az igazi szeretet mentes mindenféle onzéstól és félelemtől. hos/ valojában Sosem akarta feleségul vcnni. A szeretetet ouspensky Tertium Organum címri mrivében ''kozmikus jelenségnek'' nevezi.

olyasmit. . és a helyzet nemigen vá'ltozott.ap délután találkoztunk. hamarosan minden fontos leckét megtanulunk.|t: . Egl másik ta|álkozásunkkor ezt tanácsoltam neki: .mondtam eITe. ez az igazi szeretet _ mondtam.Ha majd nem bántja tÖbbé ennek a féríineka szívlelensége. barhot is leggen most! . akkor valaki másét. . ha eslszer megtalalja onmagát. hogr fejlődjék' Adjon ennek az embernek tokéletes. Egr nap azután a kÓvetkezóvel állított be borzám: . hogy sokkal higgadtabbá viilt' és a hara$a kezdett fokozatosan oldÓdni.A KARMÁNAK NlNcs HUMoRÉRZÉKE A SZERETET 67 és a féltékenység. Éppenakkoriban kiltÖztem. Az ó reg51e|i koszÖntésuk a kivetkezó volt: . csoda! .Ha képes ua&ídi szeretetet adni' az idóvel vissza fogja kapni. felhívtam. Egrszer csak a postás lapot hozott az asszonytÓl. és ezután a beszélgetés után jÓ par hétig nem volt telefonom. amelyrrek ta$ai sosem mondt. .. ő megsz nik szívtelen lenni.Tisztele$en hát Ön is az ebbetr a férfiban me$lérlő Istenség előtt! . . Azegészetugranis on gerjeszti' őrl' vonzza maeához saj át érzelmei által. ó pedig megkért. Aztán meséltenr még neki egr olyan indiai kozosségről. egy a szeretettel is' amely az Isteni Terv által onnek rendeltetett. Mivel on egr Istennel. Vagy ha az ővét nem.és azt kívánta.valaszolta. . Ha nem ettól a férfitÓl.tanácsoltam a nőnek. akkor va]aki mástÓl' olyantÓl. legrek a felesége' Egy héten belul meg is volt a szertartás. hogy 'JÓ reggelt!''. anó azonban tudatosan dolgozott saját magán. ak1t az Isten valÓban onnek teremtett. Még sosem láttam hozzá foghatÓ szerető férjet. . ahoglan Isten lát téged: tokéletesnek. hanem alrLjameg. ne ítéljeel.ák egrmásnak. hogl minden vele kapcsolatos rossz érzésem és szenvedésem elmrilt. és eléri a te[ességet _ azt az é - lapotot. Éppenezért meg kell prÓbrilnunk onzetlenné válni a kapcsolatainkban' és megkeresni. csoda.kiáltotta.kérdeztem kíváncsian. senki és semmi nem árthatott nekik. Tobb hÓnap eltelt. Ésrnéghozzátettem: _ J egg ezze meg.. . mit tanít nekunk az adott ember. bdrhol is leggen most! (A szerelme ugranis hajÓskapitány volt. Mivel minden éIóben lstent Latta]c.) . bárcsak hritlen szerelme is megtapaszta|ná az ő glotrelmét. Még azr. mi tortént? .M g tÖrtént' hogr egr reggel arra ébredtem. rettem! . Ez a nó onzetlen szeretetet tanult a szerelmétól . hogg soha nem kaphatj a me g qzt. HasznárJja ezt a kapcsolatot arra. hanem snilÖli ezt a férfit _ válaszoltam. Erró| az esetról mindig egr régi mondás jlÍ az eszembe' amely szerint: Senkí sem Oz etlenségtink és senki sem a barőtnk: de míndenki a tandrunk.De hát hogyan hagyhatott el. Ha így teszunk.Csak az Isteni oldalad látom. _ Ésmeglátja.'' Amint tudtam.ó. JeItéteI néLktiltíszeretetet. Ne kritizáLlja.Isten alQja a Kapitangt.Nem.panaszkodott. ezért aztán sosem esett bántÓdásuk. anélkul nem fogom megáldani' hogr tudnám. * Mondja ezt neki magában: . amit ijnmag a mar r rc m adott oda e g g s ze r Le g g e n hgt tÖkéletes a szerelme' ha t kéLetes szerelemre uiggík.Üdvozlom a benned élő Istenséget!'' ot< tenat tisztelegtek a minden emberben és a dzsungel állataiban ott lévó isteni e|ótt. kivel él most . amelyen ez éJ. amit elóbb vagr utÓbb mindannyiunknak el kell sajátitanunk.Összeházasodtunk.Na. _ Maga nem szereti." Idóvel az asszony azt vette észre. amelyben nem hatnak Önre tobbé a kulső korulmények -.Hát' ezpedignem igazi szeretet . cserébe pedig ne várjon semmit. meg fogja kapni a kapitány szerelmét. . és akkor szabadok lehetunk. amikor én ugy' de ugr sze. akit a saját képéreés hasonlatosságára teremtett. Úgy htlak.Na látja.

amikor az egrik társa szoba kerult: . és még aznap el is koltozott kozos otthonukbÓl. hogl a feleségétnagyon érdekli . _ ó.mondtam neki. Erről nem a férJem tehet. és elkez. nas/on kevés embervan. Naglon fontos azonban. titulált kotelékból . amelyet (a munkája iránti) szeretetből és elkotelezettségból fest. A nó ezután jott el hozzárn. és ezáltal megsz nik osztonzó társ lenni a kapcsolat. hanem elkerÍilhetetlen és esrenes kovetkezménye a spirituális tÖrvények megszegésének' Mégis. Ery festómrivész |egnagyrsze- . hogy eg}altalán nem érdekli abázasé|et. aki nyomorultul. Elmesélte. ha ott volt vele. _ Az ember csak azt kapja. hogl beleszeretett egl másik nőbe. és nem szabad ráulnunk' hanenr folyamatosan ára- Senki sem érhet el tizleti vagy hivatásbéli sikereket anélkul' hogy szeretné a munkáját.. mert kettes a számom _ panaszolta. hiszen abhoz. aki utalja.Engem nem villanyoz fe| aházasélet. 0 nem is igazi mrivész. Eg/ nap azutált a férje azza] á]|itott}:aza. én azt tudom. _ Ésmost azt mondja. Sokan pedig efféle mondásokkal taÍtják távol maguktól'azarrya$i sikert: . . rrgle? Nemsokára azonban sikerult teljes harmÓrriába kerulnie a megvá]tozott he|yzettel..Apénz számomra nem jelent semmit. és ezért elkészíttette az ó személyiségének numerolÓgiai elemzésétis. a férfi elkezdi rragyon hiá_ nyolni a kezdeti inspiráciÓt. Ez tortént azzaL a férÍivalis. Egrszer beszélgettem egr mrivésszel. hory van es/ férje. aki képes fe|rénrumagát "lélek-rátmábÓl" anélkiil' hogl elótte meg kellene járnia a poklot. Gyakran me$t rtérrik' ho65l mikor a nó kozomb<lssé vagi kritikussá válik a fé4.ban.egglakrabban azért kell megélnunk veszteségeket. amit csinál. és nyugtalan' boldogtalan lesz. majd egr pár év mulva hihetetlen karriert futott be írÓként. Azt mondta. Egrszerrien csak nem érdekel ez aZ egész'. Kissé meglepetten néztem rá' majd ezt mondtam: . aztán pedig vérig van sértve..glakran ezt mondogatta: . tudja.a szárnok tudománya''.. és ezzel automatikusan beindítjuk a karma láncolatát' t.Engem nem érdekel' hogl mi a száma. hogl on is az Isteni Elme egdk tokéletes ideája' gihogl most kémi fogiuk azt a sikert és jÓlétet." A legtobb mrivész ezért szegény. amit akart. rá es/ rossz szÓt sem szÓlhatok.ó. rendszerint őnzóvé válunk. dett azon dolgozni' hogy megszabadítsa ont a nem Vágyottnak rribb mrive mindig az. aki a kÓvetkezót mond. Pénze van a bankban. mert nem értékeljukés tiszteljuk eléggé. A tobbi megrendelést csakis a meg' élhetÓsért vállalja. Megvoltak a maga hobbijai és kedvenc idótoltései' és bizony ryakran még azt is elfelejtette.Ezt a helyzetet bizony saját kimondott szavaival teremtette. aki . A pérw _ mivel megszabaditja az embert a nélkulozéstőlvalÓjában nem más. Az ember. teljesen osszetorve. Ismertem egr asszonyt. mar értem va]aszolta. nem vonz pénztrnagához. A góg éket ver kozéjuk és az anyagi javakkőzé. hogr volt egr nasron kedves és szeretó férJe . Mikor boldogok vagrunk. amink van. Szinte csak akkor jutott eszébe. és rájÖtt. tudatalattija pedig vette az adást. elószor is tokéletes hamr niában kellene lennie vere.annak ellenére. Nem telt bele néhriny hét' és a ferÍinek tekintélyes :íIlása volt. és megvetem a gazdagokat.évelszemben. hogi tudjunk bátrni vele: jÓ célokra kell lrasz_ ná'lnunk. mint Isten egy megnyilv:ínulása. hogl magához voÍ|Zza a bóséget. Pontosan erról beszélt. csug4edten elhozzámegl délután. ta.A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE A SZERETET A szenvedés valÓjában nem elkerulheteflen része az ember fejlődésének. hogz mindketten sokkal boldogabbak ígl. amelyet a Végtelen Intelligencia és koldusszegényen jott eleue nnek szdnt. hory én soha az életben nem leszek sikeres. Ez abozzáállás természetesen elvá$a az embert a ForrástÓl.

amelyek kapzsin fe|haLmozzÍlkés min. hiszen /sten m{uga a szeretet és Isten maga aJorris. elvágjuk magunkat a bóség forrásátÓl. hogr nem ragaszkodhatunk a pétvhez _ még alaptókénkhez sem _. miután Ötezer dollárt nyer a lottÓn. Téves hozzáái|ása végzetesnek bizonyult. hogr megsokszorozódva tér vissza hozzétr. lnkább padlÓsikáásbÓl tengődik. Vá$on belel Meglátja' a csodás UnÍverzum Bankja Sosem mond csődot! A Greed cím Íilmla naryszer en mutatja be. Ha azonban az őnzóségés a kapzsiság osvényétvá'lasztjuk.csrirei megtelnek eleséggel'' (3:ro). Ez a holgy imádta például a nyakláncokat. A torténet vége az lett. nyomorrisághoz és katasztrÓfáltoz vezet. mely három einber tragédiáján keresztul rendkívtil hatásosan mutatja be a pénzvágl és az iris/ség kapcsolatokat lea)acsonyÍtÓ' rombolÓ pszicholÓgiai kovetkezményeit. azzal még nem sértett volna spiritualis torvényt. ingÓságaink. hogy nem szeret adakozni. amelyeken még sosem csillant meg a nap fénye. Ennek a nőnek az életébentehát a pénz al|t az e|só helyen.fokozatosan megbénultak. hory bevételétaz utolsÓ galasig afogtlhoz veri. Minden betegség' minden nyomorÚrság végsó Soron a szevezethetó vissza. még a szeretetnél is elóbbre helyezik azt. ahogl a Példabeszédekben is olvashatjuk. mindenunk megJesz az riton. Maryarországon Gyílkos orang címmel mutatták be . Mindenki tudta rÓla. Ehhez azonban es/szer és mindenkolTa meg kell érteniink és meg kell jegleznunk. EglszeÍ eg barátja rákérdezett. ha nem megfelelően bánik a péruze|' A fóhósnót. miszerint 'minden rossznak g}okere a pérw szerelme'' (lTim 6: lo). vas/ aká'': részvényeinkés kotvényeink. i azonban az imént ecsetelt viselkedéssel srilyosan megsértette a '.a tárgyakhoz valÓ gÖrcsos ragaszkodás nyomán . . vagyonát pedig idegenek vették kezelésbe. '. hogl ne legren házunk. Hiszen.Hatvanhét.haszna]at torvényét''. bogr az ember. Ez nem azt jelenti. és félelem nélkul' Örommel adjuk ki azt a kezunk kozul' tapasztalni fogjuk. E torténet nagrszeni példája a bibliai intelemnek. majd e|zárLa őket.anpott a valasz. Ígl kezelheti tehát spiritualisan pénzugreit. UtÓbbiaknak minden esetben része a pénz elvesztése is. mennyi is van neki pontosan ezekból az ékszerekből. Az eredeti Íllmet tobbszÖr megvágtá'k. hosr Isten a mi ÖrokÖs és kimeríthetetlen forrásunk. SpÓrol és felhalmoz. mivé válik az ember. ha éppen valami miatt szukség van rá. az aranyba volt szerelmes. így a remekmri nagl része sajnos megsemmi' stilt. Amennyiben erre képesek vagrunk. Az ember retet torvényénekmegsértésére Erich Von Stroheim lg24-es némaÍilmJe. és drágakÖvekkel.70 A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE A SZERETET 71 moltatnunk kell. ArrÓl van szÓ.. Ia deneknél.GardrÓbja telistele volt Íinomabbnál Íinomabb ruhákkal' amelyeket es|szer sem viselt. Miután megvásárolta a méregdrága nyakbava'lÓkat' rendszerint gondosan zsebkendóbe csomagolta. A nem megfelelő kezekben azonban. _ l:. Ery dÚrsgazdag nővel tortént' aki arrÓl volt híres. hogy az asszorry kezei . mik zben férje szenved és éhezik. aki nem ismeri a torvényt' ronrlást hoz saját fejére. Iáthatjuk tehát. * Magam is találkoztam praxisonrban es/ hasonlÓ esettel. Végul máLr képtelen volt ellátni magát. Ha valÓban használta volna az ékszereket. A felhalmozás és a spÓrolás minden esetben cs nyán megbosszula Önmagát. Ha a szeretet osvényétkovetjtik. saját magának viszont annál bószebben és esrre nasrobb tételekben vásárol. egl éjszaka éppen a pérue miatt gyilkolták meg. hatalmába keríti az egrre nóvekvó mohőság' és eglfiIlért nem hajlandÓ elkolteniapénzból.a Ford. semhogr egretlen centet is kiadna a kezéből. az ieaz ember . ValÓjában apénz nmagában jÓ és hasznos dolog.k.

mint azer:gó érc vaglr pengó cimbalom'' (lKor 13:l). . aki oly sokáig a boglomben volt. aki hÓnaprÓl hÓnapra eljott hoz- aztvá|aszolta. és elóretekintsek azokra. hogl fel kell elevenítenie azt. .. hogr vidám és orvendezó legrek. ahoglan tanácsolta. milyen csodalatos konnyedséget érzek most magamban! A szeretet és a jÓakarat az iz|eti életben is felbecsulhetetlen ért.Egl nő például a munkáltatÓjára panaszkodott' mi. hogl segítsek neki kitorolni a tudatában felgrulemlett haragot. Énazonban _ ahelyett. a kovetkezót tijságolta: . hogr nem szívesen látja ót az adott. tett volna hozzájutni es/ bizonyos márvárrytombhoz? .olyan rideg. ő pedig egyensulyba kerult onmagával' Miután sikerult megszabadulnia a nehezteléstól' egl alkalommal srrgáÍzó arccal állított be hozzám. tattam. Azt mesélte.Segítsen nekem.'5 .bárkivel . hogr ha az adott cselekedetunket nem is hozhatjuk helyre. hogr azért.Mikor megkérdezték tóle' hogy miért akarja annyira. .mondta. hogl rideg és kritikus vele szemben. sej l5 MiclrelangelÓrÓl varr szo . és ígl kiáltott: _ El sem tudja képzelni' mit érzekl Az asszony.ajelenben. Amikor'igr.a Ford. amelyek már mogott. * zám.Emlékszik annak a szobrásznak a torténetére. és érezteti. amiért valaha nem megfelelóen viselkedtek valakivel. szolta az asszony. . mikor már csupán eg5rvalakire neheztelt . _ Hát _. akkor tisztele$en a munkaltatÓjában meglévó Istenség elótt. haraggal és kritikával elvetett bumerán$ai szenvedéssel és bánattal megrakva térnek vissza hozzá' A szeretet manapság sajnos szinte elfeledett képességnek tekinthetó. Végul nas/on lassan. mirrt a kő. Senki sem értheti meg. aki Szere. és kuldjon felé szeretetet! Volt például egl tanítványom. Tudnunk kell azonban. tást készített. kótombből csodá'latos m alko. és mostanra a fónokom rendkívul kedves |eLtbozzárn." A szomoniság' a megbánás és a brintudat minden eg/es .ék.ez ava|ttki azonban bőven adott nekunk munkát. negatív hatásait mindig mÓdunkban all semlegesíteni. pozíciÓban.gr hét mulva ismét felkeresett. hogl duhbe gurultam volrra _ nasron szépen és szeretettel válaszoltam. ma megint mondott nekem valami kompromittalÓt. Erre utalt aZ az asszony. aki tudatában Van a spirituális torvényeknek' tudja.Ezt most azért teszem. mert nélkule olyanná lesz.Képtelen vagrok rá . és megmérgezi személyes kisugrárzásunkat.foly- tunket rombolj a. csupáncsak jÓt kell cselekednunk valakivel .em vannak. kor elószor e|jÖtthozzálr'. * A kovetkezó megerősítés hatásos lehet ilyen helyzetekben: . mert a bánatt l olyan ingerlékenyvaglok a családtagiaimmal' hosr folyamatosan csak rij meg uj karmát veszek a nyakamba. az eg3rszer.mondtam .. Es/ idó után sikerult eljutnia éuTa a pontra. akiket még évek multán is szornyri brintudat emészt. És amikor megkapta. rnert egl anglal lakozik benne.A KARMANAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE A SZERETET gltilolettel. fokozatosan elcsitultak ezek a negatív érzésekis. .Úgy tettem. Az ember azonban. amit mond _ vala. Meg fogom prÓbálni. Vannak emberek. hogl elfeledjem azokat a dolgokat. aki a kovetkezó kérésseljott el trczzám: . Mriltkor rnégaz autÓjába is beulhettem. mire ő is egr csapásra kedves lett. amelyek még csak most kovetkeznek.Ez nagron szép.

Manapság azonban már tudjuk. Példaként álljon itt annak aZ asszoÍ|ynak a torténete. inkább elkezdett nas/on hatásos rnegerósítéseket ismételgetni' például: 'Az Ember az Isteni tokéletes ideája. Mert 'Á szeretetben nincsen felelem. Az ember tehát (gondolatai altal) testvére órzóje lehet. amit Szeret. Igazal boldog lehet tehát az aZ arrya.'' (Jn 4: l8). a}rol a testvére dolgozott' neki azonban csodával határos mÓdon nem esett baja. hogr pánikolt volna. aki képes őszintén kimondani.a Felségesnek rejtekében lakozik. '.amennyiben nem semlegesítik idóben . és Isten védelme alatt áll. hogl . Mindenkinek tudnia kell ezért' hogy mindaz. amelyet . ban tobzÓdni.Kezelésem abbÓl allt. tehát . hogl a félelem rendkívul erós és tiszta mentális képet fest targlarÓl.'' Másnap kideriilt. sót a teljes szeretet kI zi afélelmet. Mindig másra . rnert az vo|t az érzése' hogl a bátyja halálos veszélyben van' Ahelyett azonban.74 A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE A SZERETET 75 Egl másik asszony azért keresett fel.szo| tovább a zsoltár és csapás nem kÖzelget a sáto'Nem illet téged a veszedelem. hogl szÓbeli megerősítéssel tagadtam a nő minden hitét a veszteségben és az elválásban. szeretete és békéje. akkor nem is jÓ anya. hogl folyton ta]al valamit' amivel elégedetlen lehet. A ''halandÓ elme'' sajnos szeret a szomoniságban és a glász. és kijelentettem' hogl Isten az ő orome. hogl előző éjjel srilyos robbanás volt abban a bányában.a torvénynek betoltése a szeretet'' (RÓm 13:1o). és az énbáLyám iS a megfeleló helyen van most. hogy segítsek neki feldolgozni a lánya elvesztését. és automatikusan elkezd megvalÓsítani. és nas/on nehezen engedi el ezeket a negatív érzéseket.a tudatalattirogziL. Ha az Istent vá-lasztod és szeretsz . mert a félelem ryÖtrelemmel jár: a ki pedig fel' nem lett teljessé a szeretetben. Végul tehát kimondlratjuk. hogl grermeke életétIsten kezébe adja. Az asszony ezután Az én ismerőseim k z tt is van es/ hols/' aki áLllandÓan panaszkodik valamire. rodhoz" (Zsolt9l:1O). Ennek hátterében pedig az áll. a MindenhatÓnak árnyékában nyugoszik az" (Zsolt 9l:1). merL tudja hos/ ott védelem alatt lesz. Régen azt gondolták. hog1r az anya aggodalmai sok esetben felelőssé tehetók a $/ermek betegségeiért vagÍ az őt ért balesetekért. hogr ha egr nő nem félti kellóen a s/ermekeit. és mindig a lehető legmegfelelóbb helyen van.de az biztos. ho$l annyira jó| érzi magát' hogr nincs szuksége további kezelésre.. aki es/Szer az éjszaka kozepén felriadt. {{ legkÖzelebb csak a Íián keresztul uzent. azonnaJ' visszanyerte a nyugalmát.

mutasd meg.ell val a szÓ hatalmával. Gyakran kérdezik tólem. és hogr a világon minden kérésmeghallgattatik. Az e|só lépésttehát az embernek kell megtennie. hogy mit kell tennem. hogl pontosan mit is kell tennie az embemek. nem ismer lehetetlen feladatot. A megfelelő szavak használa|ának fontosságát nem lehet eléggéhangsulyozni. Szavaival tudatosan hoz mtikodésbe olyan láthatatlan erőket' amelyek altal képes rilJáteremteni saját testét és átformálrri egész életét.' (Jn |6:24). és kÖzeledni foghozzátok'' (Jak 4:8). Ez utÓbbit is kémetek kell. ovogy oz |steni UtmutotÓs Minden te utaidbanmegismered ót." . amelyeket a szellem láthatatlan tartományaiba kuld. mutasd meg nekem azutat. A jÓ tanítvríny ezért k<irultekintóen választja meg megerősítéseit.lntuíciő. hogl képes legren az Isten által teremteni. Sosem felejti' hogr Isten az 6 Íorrása. ami kéréseittovábbítanl képes. .. Ját. TudJa jÓl.Kozeledjetek az Istenhez. hogl a liimondott sző az. aro rtszrÁg. Erre a kérdésrevalami ilyesmit szoktanr válaszolni: _ Fogalmazzátok meg a kéréstszÓban. és koveti intuíctÓ.'Végtelen Szellem. ''Kérjetek és megkapjátok. akkor ó igazga[ja ate taidat. erre jÓ a kovetkezó megerósítés: . (Péld 3:6) Az BMsBn. és aztán várjatok' míg konkrét ritmutatást nem kaptok. és eza]tal Összekapcsolja ót a bóség forrásával.

hiszen ez az egJet|en. hogr megorvendeztette vele a barátját' a hÖlgl _ nem éppen hétkoznapi mÓdon . Ígl szÓlt: .' kérjunk' hanenr mindig tegruk hozzá. Az asszony beleegrezett.Varj' és kérj ujabb megerósítést.alkalrnazzak szőbeli megerősítést'' nála. FZessuk hát orommel számláinkat. Néha pedig az is előfordul' hogi valakinek megvan ugyan a kelló VaE5Iona. kérlek. nem tud vele megfelelóen cselekedni. nyisd meg en. elószor is adnunk kell. ben.Ma adtam valakinek egl dollárt. A legtobbszor megdobbentően pontosan talál célba. hogr ez félreérthetetlen jelzés' és hogr akkor cselekszik megfelelóen. és hogy hamarosan szemmel láthatÓan . Az ember mindig onmaga vágja el saját magát a fÓldi javaktÓl. Kuldj nekem utmutatást. amely mindig ujabb bevételhez segiti aZ adakozÓt. országunk lepgazdagabb emberei kozul nem egy ma is koveti ezt a hagyományt. nek a nónek azutját a megfelelő pozicio felé. Ezután kifejeztem hálámat az'ért' hogr a váglott pozicio valÓjában már az ové. engedd' hory a bőség kiapadhatatlan hullámai álta| elérjen hozzám rninden. Még aznap délután talalkozott valakivel' aki a kÓvetkezőt mondta neki: . mit kell tennem!" A megérzésnem váratott soká magára. ez lehet egr elszÓlás valakitól. ami Istentől eredóen az enyérn. hiszen nem sokka| azután. hogl . AVAGY AZ ISTENI UTMUTATAS A valasz mindig intuíciÓ (megérzés) kÖzvetítésévelérkezik. kimondott szavunkkal megnyithatjuk a bóség és a gazdagság hatalmas kutjait. amely hosszír távon megelégedést hozhat. Ha tehát be szeretnénk indítani pénzugreinket. ha odaadja a barátjának a szátz do). |árt. Az ajándék idővel nagyszer befektetésnek bizonyult.Adj száz dollárt ennek és ennek a barátodnak(az illetó segített a holgl spirituális fejlődésében)!'' Amikor elmesélte a dolgot a szÓban forgő barátnak. nyisd meg nekem az utat a forrás felé. hogl a tized rossz befektetés lett volna.azt' arnit az Isteni'|ervben eleve nekunk szántak _. Ennek hátterében a korlátozott. Miu|án ezze| a mÓdszerrel engedelmes szolgalÓnkká fogadtuk a pérut. Ha megérkezik. az ígl szőlt: . hogr ne csak ugr általában 'poziciót. akkor elfogadom a pérwt. Van azonban es/ nasron fontos tudnivalÓ ezze|kapcsolatban: at|zedet szeretettel és orÓmmel kell adnunk. a kovetkezó megerósítést használta: '.aki szőrmekabátot szeretett volna? Az ó esetében például nagrszenien kiegészítette egrmást a képzelet és a cselekvés.'' Fontos.egy naglobb pénzosszegre tett szert.Végtelen Szellem. Egr asszony például' aki anyagi haszonra váglott. hogr tudjam. '. hogr . A nő tudta. egy bekezdés valamilyen konyv. Emlékszunk még a férÍira. mint magá'nak a száz. ami nekem éppen ann1n volt. félelmek és hiányérzet a-ltal megbénított képzelóeró ráll.Végtelen Szellem.'a megfeleló pozíciÓt'' szeretnénk . hogy ové lehessen eg/ bizonyos állás' A kovetkezót kértem: '. és még sok minden más.Idva és megsokszorozódva térjen vissza hozzánk. Ez a mentalis hozzáé lás a pénz mestereivé tehet minket. Atized _vagfis amikor az ember jovedelme egrtizedét továbbajándékozza _ eg$ ősi zsid6 szokás. * Az adás megnyitja azutat a fogadás felé. de a második ritmutatásra sem kellett sokaig vámia. és általában minden pénzt félelem nélkul és aldással adjunk ki a kezunk kozul.mert a jÓkedui adakozÓt szereti az Isten'' (2Kor 9:7). Ésbizony még sosem hallottam senkitól. * Egr asszony es/Szer azzalkeresett fel. de nem tudja azt hasznalni.78 A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE INTUICIO. Ilyenkor tehát elkuldjuk az univerzumba jovedelmunk tizedikrészét' hogr megá...

Gyakran elófordul az is.Bementem' jfi alaposan korulnéztem.testében és csetekedeteíben. hogr valakinél a "kezelés'' sorárr jelentkezik erós megérzés. ó pedig elfogadta hát az állást' amelyet ott ajánlottak neki. amit a dontésre kapott. mit tegren. ha ilyen messziról is érzi Palm Beach illatát' akkor nincs is min gondolkodni . hogl el kellene hozatnom a britoraimat a raktárbÓl. elsétátarn a pékségig.orlÓdása testunkben is hasonlÓ folyamatokat indít el. miír majdnem lejárt az idó.Mikozben keze|t minket. arnire szukségem lett volna. on tehát megszese a használat szabá|yát' és ennek most a teste fizeti meg az árát. amelyek csak mentalis szinten maradnak) nrilyen hatással vannak a tesl-ére' ValÓjában pedig minden testi bajnak megvan a maga mentális megte|elóje' Éppen ezért lehetséges spontán gyÓgrulás' ha az ember felismeri. hogy valÓban nem volt ott Semmi. AVAGY AZ lsTENl UTMUTATAS B1 is manifesztálÓdni fog az életében. hory helyesen dontott' * A megérzések sokszor olyankorjonnek.Az ilyenkor felmerulő gondolatok.amely es/-két háztÖmbnyire volt onnan. hogr sokszor elindulunk valamiért. SzÓbeli megerősítésben hálát adtam tehát' amiért az Isteni Rend |rclgredll a nó elméjében. Elindultam tehát kifelé. ígyr előszor kissé furcsállta a dolgot. . ismerte tehát a hely jellegzetes.Kérjen tmutatást!. hogl teste az Isteni Elme tokéletes ideája. és akinek .80 A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE |NTUÍclo. Az intuíciÓ vérbeli spiriturilis képesség' amely nem énrel és nem ad rnagtarázatot. és keresnem kellene magamnak ery lakást' _ Az asszony az egészségemiatt jott e| hozzám. ajánlatot is kapott. A legtobb ember nem is hinné.mint kiderult . lrogy ilyen helyzetekben nem jÓ okoskodni.zakatolta. Mivel azonban már rég megtanult-am. vag1is teljes. az égvilágon semmi keresnivalÓd sincs ott" . Tudatos elmém persze vadul tiltakozott: . balzsamos levegójét. Egrik nap aztáll megcsorrent a telefononr. egész és szÓ szerint tci. es/szer csakaz a gondolatom támadt.. és meg kellett állapítanom. amikor hirtelen olyan érzésemtámadt' hogl be kell menjek es/ bizonyos pékségbe. tát éreztern. A nő járt már arra aze|ótt. Az óra után odajott hozzám es/ hols/ és ezt mondta: . Rovid időn belul az a |tir fogadott. Ésakkor az ajtoban osszefutottam es/ asszonnyal.mondtam neki. a tenger illa. Egl nap éppen az utcán sétáltam. és még mindig nem volt biztos benne. Jeg1rezzik meg hát. Biztosítottam rÓla. aki akkoriban igen sokat járt a fejernben. felt.Óriási szuksége volt a Segítségemre. . mikor egleíltalán nem a választásban. hogr a sa_ ját otthon segítene egészségusri problémáján is. éppen eÍTe a raktározásra vezethető vissza. Az érzésmeglepóen erós volt. kettót New Yorkban. de tudnunk kell hogr Isten tmutatásai néha igencsak kifurkészhetetlenek' * Hadd meséljek el egr konkrét esetett Egrszer esl kurzus alkalmáva] azt kértem. Így hát most azza| keresett fel. hogl cselekedetei (azok is. és végul valami teljesen más dolgot találunk. hogl minden jelenlévő kapjon valamilyen konkrét spiritutílis utmutatást. Éppen olyan volt. _ IJát. hanem egrszer en utat mutat. . kéletes. mint Palm Beachen. Tárgraink felhalmozása.Uglan nlár. a fel- számítunk rájuk.Azt hiszem. hogl segítsek neki . későbbi sikerei pedig igazolták. Ha azonban nregmarad a rregatív gondolkodás. ma reggel' amikor felkeltem. az őn betegsége (ami székrekedés volt).tanácsoltam neki' Teltek-mriltak a napok. képek jelentéktelen badarságnak ttinhetnek. egret pedig Palm Beachen. hogr a hÖlgl egrszerre há'rom nas/on csábítÓ állás.Képzelje csak.

néktek is me$bocsáttatik'' (Lk 6:37) .'' Ha azonban pozitiv uzenetet kapunk . minden terv.ellentétek szintjén'' helyezkedike|. A számok tudománya. és a barátnőm ma$a is beleszeretett egy nős férfiba. Nern telt bele néhriny év. A pszichikai szint az ember halandÓ gondolkodásának terméke. hogl he|yét az Isteni Gondolat foglalhassa el. i azonban él és virul' sót' országunk egrik legnagy obb. Az egészért a másik nót tette felelóssé.ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok. hogy semlegesíthessunk esi gonosz.Eg Elme".az tudott rÓla. biztosan megbetegszik. az. előbb vagr utőbb val ra fog válni. hogy éberebbek vagrunk. _ IJagld abba a nó feletti ítélkezést! eldd meg ót' és prÓbád meg feldolgozni a torténteket. hogl a férje nős ember. amely rrern az én mennyei AtyámtÓl szárrnazik. mégpedig az e|várás torvénye által. mivel ezek csak és kizáró|aga karmikus uttal tÖrődnek.'Ne itéljetek és nem ítéltettek. rombolÓ eredetri jÓslatot' A kovetkezó megerősítést kell alkalmaznunk: 'Minden hamis prÓfécia a Semrnivel lesz most egyenló. Ezért figlelmeztette a g/ősrult leprást. * L:ássunk csak egr példát! Egl barátnóm kétségbeesettenés duhosen allított be e$rszer hozzárn. Személyes véleményemszerint nem udvos.r. az emberiség felemelkedéséért tevékenyke dó szersrezetét vezeti.Ezazt jelenti. rogton céltáblájává válik mindenféle destruktív eróknek. egészségetigér _ azt nyugodtan nregorizhetjuk és dédelgethetjuk elnrérrkben' Ha ígr teszunk. Az embemek tehát a szttz hÓnál is fehérebbre kell mosnia a lelkét (a tudatalattiját)' ha a tartÓs gyÓglulás állapotára áLhítozik. mert . Jézus Krisztus tudta.a Vis számolnia kell a kovetkezményekkel' * Más emberek fejlődéséta határozatlanság akadá7yozza' Ezt segít legyózni a kÓvetkezó áJ|itás: Mindu kapokkózuetlen trnuEzek a szavak mélyen beivődnak tudata-lattinkba. és hamarosan azt vesszuk majd észre. mindenféle hezitáciÓ nélkul. Sót. sőt káros. ezennel szertefoszlik és elt nik. azt bízony magunkhoz votlizzuk. gazdagságot. ami felett most olyan élesen ítélkezel! .mondta Jézus Krisztus. Mert amit másokban kárhoztatunk. hogr az innen eredő uzenetek eglaránt lehetnek jÓk vas/ rosszak' építővagr rombolÓ szándék ak.. :ugranazt a dolgot vonzod majd magadhoz. ezek ulán az is világos lehet. hogy minden testi betegség eredete a brinben keresendó. megbocsássatok. tehát nem lettvolna szabad kozel cngednie őt magához.ahogr mondta . hanem a sok elme szintje. tatást: ezért képes uaggok gaorsan és |rclgesen dijntenL . hogy miért ás a metafizikus mindig mélyre' a kulső korulmények elmebeli megfelelóit keresvén. és képessé válunk megfeleló dÖntéseket hozni. Ismerek például esr férfit. vagl kul nben egl még sulyosabb nyavalya vár rá. akinek a horoszkÓpja szerint már évek Óta ha]ottnak kellene lennie. hos/ helytelenul ítélkezik mások felett. . hiszen az nem az . Hatalmas mentális eró szukséges ahhoz. Ésamint az ellrrber megnyitja elméjétezen szubjektivitás elótt.amely boldogságot. Szavaim azonban suket fulekre találtak. miután a férje egr másik nó kedvéért elhagrta ót.figlelmeztettem. a horoszkÓpelemzés' és a tobbi ide tartozó dolog az elme (halandÓ) szintjéhez láncolja az embert.82 A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE |NTUíC|ó' AVAGY AZ |STEN| ÚruurAres B3 halmozás' a gyrilolet' a félelem és az ítélkezés szintjén. és mint ilyen.. Ha nem így t'eszel. ha a lelki (médiumi) szinIhez fordulunk utmutatásért. Sok ember azá]talvonz életébebetegséget és boldogtalanságot. Mikor az ember kritizál valakit' az otyan' mint amikor megfog eg' áram alatt lévó vezetéket . hogr tobbé ne éljen brinÖs életet.

hogr valÓjában és mindenekel<itt a tudat szintjén hibrízott. és meg.. ha egl idóre el is veszítjrik.hogi képesek vagrunk-e a halandÓ gondolkodás hosszti éveken át ránk rakÓdott bur. így szőlt: . A nő egy olyan t-ársasházban lakott' amelytől tulajdonosa éppen rneg szeretett volna szabarlulni. miszerint ha aházat eladják' a bérlőknek kilencven napon belul el kell koltozniuk. Mr/cor egy qjtÓ bezarul.nem is léphetett fel koveteléssel az ÖrÓkos kkel Szemben. Minden ilyen.szÓnája' . minden a feje tetejére allt.ahelyett. Tanítványom ekkor nas/on helyesen .elé. hopy rnég a kiscserkészeket is elkezdte volna szapulni. és ezt mondom néki: Atyám. fel keli készri|nie a meglepetésekre. észbe kapott. miután belátta hibaját. ha saját akaratát arra haszná|ja. Mikor az ernber ráébred spÍritualis mivol&ira. hiszen mivel nem rendelkezett semmilyen írásos bizonyítékkala kolcsonról . Ilverrkor előforrlrrllrat.'' lsten akarata pedig az. elkezdte alkalmazni a kovetkezó megerósítést: . keztem az ég ellen. Ha telrát hibazik.hiszen az Isteni Elme nem ismer ilyen fogalmat. Ennek értelnrébenén nem veszíthetem el a kétezer do|láromat' arnely az |steni Terv szerint engem illet. uti a bokáját. Az átlagember szárnára sokka] kÖnnyebbnek t nik félni' mint hínni: a hít tehat akaraterót igényet.. hory egl Egrik tanítványom egyszer az utcán sétálgatva ítélkező gon- Lássunk ismét egy példát! Elmondtam es/szer es/ asszonynak' hogr mivel az Isteni Elme nem ismeri a vesáeség fogarmát' senki nem veszítheti el azokat a dolgokat. * darabi$ rig' trinik. hogy megingások nélktil megórizze elméjében a tokéletesség képét. végrendeletében pedig elfelejtette megenrlíteni a pérvt.A KARMANAK N|Ncs Hu^^oRÉRzÉKE INTUICIO.. |tog1r minden ember kapja meg szívének minden igaz vágá|. A rró sértódott és duhos volt. Mikor felvilágosítottam őt az e|ózó bekezdésben írtakrÓl' ugl dontott. csátás torvényének jeglében tiszteletét tette a nőben |akozo Istenség előtt. Ebberr segít a kovetkező megerősítés: . és te ellened" (Lk 15:l8). A tékozlÓ firi.'. Mikor ezen sikeresen tril volt.'Thgadom a veszteség létét. annak ritja oromteli és békéslesz' Ha az ember postázta kéréseitaz univerzunrnak. aki azonlran meghalt. visszatér hozzánk. vary pedig megkapjuk helyette a megfeleló kiegrenlítést. amelyek igazábó| hozzá tartoznak. hogi az egrens ly kulsődleges hiánya nrindig valamilyen mentális egrensulyvesztésre vezethetó vissza. uele egyiitt míndÍgkingíIik egg mÓstk. felismeri.Ez a nó a világ legelviselhetetlenebb.gondolta magában. kát levetkózni. * dolatokat kuldott egr másik nó Í.Folke|vén elmegrek az én Atyámhoz. Az ember ebben rigl segíthet. Sok éwel aze|ótt eZ az asszony elveszített kétezer dollárt. leglehetetlenebb per. akik kis híján fellokték.Ázt akarom' hogl beteljesedjék Isten akarata. Aki tudja az igazságot. vét. ben a sarkon. Ésakkor hirtelen három kiscserkész buklrant fel vele Szem. A dolo$ s/ tortént. . és a dolgok a lehető legrosszabb irányba haiadnak _ pedig valÓjában ennek éppen az ellenkezóje torténik. hogy tagadni Íbgia veszteségét'és bevasalja a kétezer dollárját az univerzurn bankjában' Ehhez előszÖr is meg kellett bocsátania elhtrnyt hozzátartozÓjának' a neheztelés és a hara$ ugranis lezár1a az égi csatornákat. AVAGY AZ ISTENI UTMUIATAS Az embemek saját akaratát az egretemes akarat szo|gá|atába kell ríllítania. a megbo. hogr kolcsonadott az egrik hozzátartozójának. Bizony grakran akarateró kérdése. és glorsan. és aszerirrt cselekszik. tudja. . Az ottani lakások bérleti szerzódésében emiatt szerepelt egy kikÖtés.

a halandÓ gondolkodás eme haszontalan termékei. ezért minden egyes lakőnak felajánlott kétszév dollárt' amennyiben hajlandÓ kikoltozni. magátÓl vesz el.Hozzátokbe a tizedet mind az én trírházamba. Csakis ezek a negativ gondolatok képesek kirabolni és Szegénységbedonteni az embert. a cserebogálr és a hemyÓ és a sáska.HajlandÓ felbontani a szerz dést ezerotszáz dollárért cserébe? _ kérdezte. hogy leglen ennivalÓ azénházamban. aki azonbarr ez esetben rrregónzte higgadtságát. hogr veszteség nem létezik. Ez az eset is aztb:ronyitja. aki elvesz. mindent megkap a Bóség Nagy Kosaráből. Az tij tulajdonos szerette volna minél hamarabb Ilasználatba venni a bázat. Pár hÓnap mulva az j tulajdonos ugmoke ismét felkereste. . és ezt mondta: .' . hogl pénz al| abénhoz .valamely csodás hiba folytán _ a társasház tulajdonosa megfeledkezett a kilencven naprÓl szÓlÓ záradékrÓl' Nem sokkal ezután alkalma nyílt eladni aházat. az{ mondja a Seregeknek Ura.a szerzódésben foglaltakkal el. amiért hajlandÓ volt elóbb ki. Csupán há'rom csa]ád maradt _ torténetunk fóhőse koztuk volt. lriszetr a látsző|agos igazságtalanság valÓjában csupán megnyitotta az uLat az igazság e|ótt. cserébe.Mivel a lakbért felemelték. mit mondott a tobbieknek.. és hogl ha az ember a spirituális torvények szellemében él. az igazsáEtalanságot pedig igazs á egá vaJLoztatja. amelyeket tonkre tett a szocskó.. Ismét igazságtalanság érte tehát a holgret. mint az ember kételyei' félelmei. aki ad' magának ad: és mindenki. koltozni a lakásábÓl' Ebben az esetben tebát igencsak Íi55relemremélto mÓdon mutatkoztak rnegaz égi torvények. a bérlők azonban .És kipÓtolom néktek az esztendóket...'' (Mal3:f O) . . ha még eglszer szÓba kertil a kÓltozés. A bérl.ók zÖme elfogadta a pénzt és elhagÉa a lakását.hiszen Isten az én forrásom. mire van szukségem.'' Vagyis a!:rázbéLi barátaihoz kellett fordulnia utmutatasért' ok pedig a k vetkezót mondtér]r: _ Ha felajánlottak neked ezerijtszáz dollárt' biztosan hajlandÓak lennének akár kétezret is fizetni. A lakbér emelkedése miatt meg kellett rijítani a bérleti szerzódéseket' és ekÖzben .A KARMÁNAK N|Ncs HuMonÉnzÉrr |NTUíC|ó.'' (JÓel 2:25) mondta azUr a népének. '. a kétezer dollár!.. ha nem nyitom meg néktek az egek csatomáit' és ha nem árasztok reátok aldást bóségesen.futott át hirtelen a megvilágosítÓ gondolat a nó elméjén. Az ember azértvan itt a fTldon. Ésigazuk lett: a nő nemsokára megkapta a kétezer dollárrÓl szolÓ csekkjét.az uj szerzódés értelmében . hemyÓk és sáskák valÓjában nem mások. ha a nélkulozést bóséggé. A szocskék. hiszen valÓjában mindenki. cserebogarak. és ó mindig tudja. neheztelései és megbánásai. lentétben .bizonyságot tegren az igazságrÓl'' (Jn 18:37).még egy teljes évig a lakásaikban maradhattak. Ezt pedig csak ugy teheti meg.miután megkes/elmezett nekik. hopry bizonyítsa Isten létét' hogr .felemelte a bérleti díjat. akik a hála'ban maradtak: ''Es/utt fogunk donteni. ami ót illeti. AVAGY AZ |STEN| ÚruurnrÁs A tulajdonos eg5rszer csak .ő. ezuttal egi j' még kedvezóbb ajánlattal. . Aztéut eszébe jutott. és ezze| probáljatok mcg engem. ez csak azt jelentheti. Inkább megá'ldotta a fóbérlót.

az embemek előbb látnia kel^| az ideát. Volt már szÓ rÓla' hogr mivel a teremtés képessége a képzelethez kÓtódik.féLresodorhatná az én bdrkclmat Vagg megfordíthatna sor som JoLg asat. amelg. '6 . míg fel nem ismerjuk.lVtncs szét. beteljesítése. Ezt nevez7k sorsnak vagr rendeltetésnek.a Ford. Legmagasabb szintri vágrunk tehát nem lehet más. nyisd meg az Részlet John l3urroughs: WaÍtíng cím verséből.|6 John tsurroughs Minden ember szárnára létezik tokéletes onkifejezés' Emlékszunk még PlatÓn szavaira? Van e5r hely. van valami. irányulÓ váglunkat valahogl Az Isteni Terv beteljesítésére ígl kell szavakba ontenrink: ''Végtelen Szellem. Rendeltetésunk az Isteni Elme tokéletes ideájaként mindaddig turelmesen várakozik. mint a rank uonatkoző Istení Teru megteremtése.Tokéletes on kifeiezés. amelyet rajtunk kívul senki más nem tolthet be. Éppenezért sokakban szunnyadnak csodálatos képességek' jÓ mélyen elrejtve. mielőtt az ÍnegvalÓsulna. ovogy oz lsteni Terv beteliesítése . Sok embernek fogalma Sincs a rá vonatkozÓ Isteni Terv mibenlétéról. saját fordítás . amit nekunk kell megtennunk' amit rajtunk kívul senki más nem tehet meg.

l. engedd. hogl utunk kÖnnyri és sikeres lesz. lnnentól kezdve folyamatosan osztÖr:izó benyomások érik majd' amelyek hatására elkezdi látni magát. amint csodálrrtos és nagrszabásu eredményeket ér el. hogl mivel az ember Isten koltségén érkezik a FÓldre. Egl nő számára tokéletes onkifejezés lehet. vagy házíasszonnyá valnia. és az eg4iket nrost magának adom. nrár kora grermekkorban. Tudok például ee5/ asszonyrÓl. a régi és nem teljesen felhótlen korulmények pedig egl uj és csodálatos életnek adtrák át a helyuket. . egl mentális képet. nem iS hallottam felóle. ery koteg sárga bankjeggiel a zsebében.mesélte. * Nincs szukség rá' hogl vizuallrztűjunk vary eróltessunk egr.. hogl a kimondott szt1 hatalmát használva megnyitják a szukséges égi csatomákat.lis Igazságot. mert hiszek kimondott szavának erejében. rs utat. hory szeretné. ha tudatosuln a benne az Isteni. Ennek pedig nem lehet nnás az oka. Ha azonban is_ merjuk a spirituá. Kell azonban hozzá olyan rnérvri eltokéltség és elnrélyulés'mint amilyet leg. Ezután es/ éVig Természetesen eleget tettem a kérésének. hogl az elméjére'testére és cselekede- . hogl szÓbeli megerósítést alkalmazottnáLanr. inkább a játszo grerekeknél íiglelhetunk meg. felajánlottak nekem egr állást egy távoli városban. _ Csupán hét certtem \ran ezen a világon.erv. segíts. igencsak nagyszabásu vá'ltozásokra kell felkészij|nie. dédelgetnie kell. továbbra is meg kell kapnia tóle mindent. Nem kell feltétlenul kozéleti karrierben gondolkodnia. ha az ember kifejezésre juttatja. vagl akár a szuletés elótt elkezdhetjuk csemeténkeL az ó életére vonatkozÓ Isteni Ten7 meÉlvalÓsulása felé segíteni. Ebben is hasznunkra lelretnek a szÓbeli nregerősítések.. hogl képes leglek tisztárr látni a legtokéletesebb tervet. hogr az ebben a gyemrekben|akozo Isterr tokéletes kifejeztidést nyerjen: errgedd. Ésez utÓbbi lesz majd az akép vagr idea.záteszem' hogy a dolgok rendkívul s/orsan rendeződtek. Majd egyszer csak beállított |lozzám. A jÓ tanítvány tisztában varr vele.Engedd. A kereső embert maga a keresett dolog is keresi _ ateleJon péLdaul kereste BeILt! Rendkívul káros. hogl felszabaduljon a bennem szunnyadÓ géniusz.De mielótt bárki is megÜedne' hoz. hogl életemben megvalÓsulhasson az IsteniTerv. pedig valÓjában csak annyit kellett volna tenniuk. Elég. boldogan és sÍkeresen. akinél legalábbis olyan mérvti volt avá|tozás.'' A legtokéletesebb terv magában foglalja a mindenkori egészséget' gazdagságot.és előtt a kovetkezó állítást a|kalrrnazzuk: . amelyet megingáS nélkul ónznie.Kizvetlenul azután. mint az étetnégysz@e'ame|y a tokéletes boldogságot hordozza magában' Mikor az enrber az elóbbi mÓdon kifejezésre juttatja az Isteni TerV IneÉyalÓSulásiira vonatkozÓ váglát. Ma pedig egészséges. Aztszeretném. mint hogl a legtobb ember nagron is eltávolodott a rá vonatkozÓ Isteni Tervtől. szeretetet és tokéletes onkifejezést. Nem lnás ez. ha sikerul tokéletes feleséggé' anyává. amire a tokéletes onkifejezéshez szuksége van. Szulet. ha a szulók megprérbálnak valamilyen hi_ Es/ik előadásom után odalépetthozzárn egr fér{i' és a kezembe nyomott egr egrcenl-est. mintha es/ ciklon soport volna végig egész addigi életén.A KARMÁNAK NINcs HUMonÉnzÉrr TÓKÉLETES oNrtrEJrzÉs 91 kulozés. boldog és gazdagvagrok . A tokéletes onkifejezés sosem jár izzadsággal. Soha ne felejtsunk el konkrét írtmutatást kémi. lra szobeli megerősítést vatást vagr karriert ráeróltetni grermekeikre. és meglátjuk. Rengeteg zsenialis ember életétkeserítette már meg a nél- alka]mazna az én tÖkéletes Önkifejezésem és gazdagságom meg' valÓsulásáért.

és mindenhol első osztáLlyti val hozta Íiacskáját is" A fir1 es/Szer arra kért. a dolgok végig olajozottan mentek. Néha a le$elentéktelenebb dolgok is orokre me5páltoztathatják irz ernber életét' .lrogl kozvetítőivé. A |átmpaláz pé|dául már rengeteg zseniá' lis m vész kibontakozását akadrílyozta rneg.hogr valÓjábarr a benne lévó Atya az. személyes ontudatunk feloldÓdik. Pedig a kimondott szÓ hata]máva] konnyen segíthetunk rajta.A KARMÁNAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE TOKETETES ONKIFEIEZES dolkodás ellen indított harcát jelképezik.glakorolja Isten jelenlétét. Mert mindannytan JÓsafátok és Dávidok va65runk. Mindent tudok. vagris ery orÓkkévalÓságig megnyilvánuljonl'' Az Isten akarata lesz nueg ' és nem az emberé: az Isten terue. teire vonatkozÓ Isteni Terv egész életénát. aki mélyre elásta csodás Mert szÖmyri buntetés várr arra.l Mittden te utaídban megismeredót. ja tehetségét. mikor tul biztos ma$ában' trlyenkor észre kell vennie. .A torténelemról viszont azt gorrdoltam' hogy magam is elboldogulok vele. az fo|yarnatos és kÖzvetlen osztÖrrzést kap' éppen ezért magabiztos és nem fél.. csatornaivá valunk a Végtelen Intelligenciának. akik a kis fehér kÖvecskével (a hittel) |epyózzuk a nas/ GÓliátot (a halandÓ elmét). rigy gondolta. l. ArrÓl' hogl miként sza. amit tudnom kell. aki cselekszik. teljesen tonkretéve az utazás végét. hogi minden percben . ezt mesélte: _ Megerósítést alkalmaztam a számtarrra.r1glhogl innentől kezdve hétkoznapi mÓdon intézte ugleit. és nem az emberé az. * óráLimat srirrin látogatta egl fiatalasszorry. és ez sok kellemetlenséget okozott neki. EZ a holgr aZ egrik nyáron hosszu utazást tett kulfÖldon. Szinte hihetetlen. hog5r az embert nem várt csapás éri. ván5rommal tÖrtént me1. amely végigvonul az Íráson.És hogl az embernek ellensége legren az ó házanépe'' (Mt 10:36) _ olvashatjuk Máténal. Nagron kell tehát Vi$/Íiznunk' hogr nehory .A tanítván1mak tehát ki kell alakítania magában azt a szokást. és semmi sem lehet tril konnyrl ehhez. hogy a vizsgák elótt és kozben ismételje el magában tobbszor a kovetkezó megerősítést: 'Egr va. és kitrinóre is vizsgélaÍarn. amely rajtunk keresztul megnyilvánul. tÖbb o\ran országot is érintett tja során' amel1mek nem beszélte a nyelvét' Mivel azonb. badíthatjuk Íbl lelkunket (vagris tudatalattinkat) korlátai alÓl.': vasris semmi sem lehet tril nehéz.'' A fiunak kivalÓ eredményei voltak torténelemból.. A Biblia valőjában az e|me tudományríró| szó|. de egrszer sem keveredett például el a csoma$a! A legjobb hotelekben talalt szobát. az utazás pedig csodásan sikerult. Az utaző|ádája nem érkezett meg idóben.. Ésekkor mtnden aJeje tetejére dltt. Azt tanácsoltam neki. hogr. aki nem hasznáLlképességét. aki mindig magá. amely szintén jÓ példa erre' egy másik tanít. afka]mazzak szÓbeli megerősítést kozelgó vtzsgái sikerének érdekében. Irg65lakrabban a félelem ver éket az ember és a tÖkéletes onkifej ezés e kÓzé. Erzi.. Ha ezt tesszuk. Gyakran rnegesik.dz enrber halando gon- gyok a Végtelen Intelligenciával.. de sajnos elég grengén szerepeltem. kiszolgalásban volt része.ig.'a benne éló Atya'' helyett a saját egÓjala prÓbál támaszkodni. A Bibliában leírt csaták egrtól eg. és azt érezzuk. * A kovetkező eset. AzLán visszatért New Yorkba' Mivel angolul jÓl tudott. a számtanban azortban kissé bizonytalan volt' Amikor a vizsgák után találkoztunk. hogl nem szonrl tovább Isten segítségére.rn sosem felejtett el égi ritmutatást és védelmet kérni.gonosz és rest szolga'' (Mt 25:26) valjék belólunk. A}dnek ez sikeriil.

hogr álljon meg. A tanítvány feladata tehát. hogl továbbítja az'ijzenetet.otta a száiál". és nem te! - A harag elhomályosítja a látást. amikor a címzett megszÓlalt: * X. vagy annál is.. ha képes igazán eltokél- jatok veszteg. vasr álljon veszteg. akik ellenállásukkal vas/ saját irányítani akarásukkal akadáyozták meg az Isteni Teremtóeró megnyilvárrulását. Az ősi tanítás eztugt foga)rnazzarneg. nem ellenállÓ kÖzegre. agiábo| agózhajó otlete! binak is egl semleges. azza| az e$észet ho|t- a forrÓ. (2Krón 20:15) 'Nem kell néktek harcolnotok' hanem csak áil|- Ennek igazságát láthattuk annak a nőnek az esetében' aki visszakapta a kétezer dollárját' mihelyst képes vo|t nyugodtant és ellenqllőstol mentesen létezni a szituáciojában. és Segítségul hiv1a az Isteni Védelem torvényét. Nemsokára találkozott is az illetórlel. nrinden helyzetben képes. hiszen me$ígértea barátntíjének. hogl megnyilvánu l hasson. megmérgezi avért. I szóI a Végtelen Intelligencia pcrrancsa' Mint avilágon minden Erőnek. Kozben persze lelkiismeret-frrrdalása volt. megannyi betegség és rossz dontésen alapulÓ kudarc okozÓja' Nem véletlen. és lássátok az |Jrnak szabadítását rajtatok''. ez utÓb- En mondom meg. és sosem szalasztja cl a kínálkoz(r lelretóségeket. De lássunk most egr példát a hétkoznapi életból! Egrszer e[$/ asszony megkérte az egrik barátnójét. ha megszabadul aJélelemtöl!'' Vagl ahogr Maeterlinck egr írásában megfogalrnazta:. (RÓm 14:23)' Ilyen értelemben a félelem és az aggodalom is brin. az ember csak akkor glőzedelmeskedhet a félelmen. mi tortént Josafáttal és seregével. eszkozre Van szuksége ahhoz. aki akkor nyerte el a vágyott.. A Végt'elen ntell igencia esetében ez az eszkÓz pedig nem más. és mint ilyen. Bátorságuknak meg is lett az eredménye. A nyugodt és harmonikus ember gondolkodása tiszta. A veluk átitatott. mint hétk<lznapi jelentésében. hogy átadja azt. amitől aZ ember fél. A jÓ tanítvány célja LeháL az eqqensi g! Az eggensulg hatalom.. mert a jozan esze azt. hogr ne keveredjen belre az egész do_ logba. amire vágrunk. Már éppen szÓra nyit. Gondoljunk csak bele. tessé. tán mégis rigl dontott' hogl '. zwbogovizetnézve pattant ki az Itt van például Robert Fulton.|ol és $lorsan donterri. hoggant l. akinek az :Ü. elhagyta a várost' ." Ahogr az e|ózó íejezetben is olvashattuk. hogy legrőz Ze mag!áb an (kitorolj e tudatalat tij ábÓl) ezeket az ellenséges érzéseket. mint félő Isten. Végul az. ho5l helyet kapott a . bttn az'. ni. eltorzult mentális képek éppen azt teremtik meg. hogl az Isten Ereje átiáqa az embert' hogy az . (2Krón 2o:L7) * lenállÓ ember. hoglan manifesztáÓdjon. A jÓ tanítvány tudja' hogz metafizikai értelemben a brin fogalma sokkal tágasabb. A Bibliában ujra és Úrjra Íiglelmeztetlkaz embert.Y.94 A KARMÁNAK NlNcs HUMoRÉRZÉKE TOKELETES ONKIFE'EZES Gyakran volt szerencsém tanítványokhoz. Ha hittinket szigonian csak egr csatomába tereljuk' ha mi akarjuk megmondani.Áz ember nem más. ho65l szembeszáll vele. A másik nó azonban félt. ''Tlszteljétek azUrat' mert orokkéva|o az ó irgalmassága'' (2Krón 2o:2 I) _ énekeltékfennhangon.zenel szolt. akinek teakészítéskozben. pontra juttatjuk.szembeszá|| az orosz|ánnal''.'."^Z ember akkor udltk t kéle.az ő akaratára és oromére cselekedjerr''. mert nem ti harcoltok veluk. férfi szerelmét' anrikor megszrint szenvedéssel viszonyu|ni hozzá. hiszen ezek a hit ellentétei. hiszen oly sok rossz forrása. amely lehetővé teszi. hogl adjon át valakinek egr uzenetet a nevében. hiszerr ellenségeik es'rrnáSt verték meg' JÓsafátéknak tehát végul nem kellett senkivel megkuzdeniuk.hét fóbrin'' kÖ.esz. 'Ne féljetek és ne rettegietek e nagr sokaság miatt. mint a nem el. zott. hanrenr az Isten. diktálta. mikor bátran dalolva mentek az el|enség elé. hogr 'Á mi pedig hitból nincs.

Az ilyen emberek elóbb-utÓbb azt veszik észre. Például ígr: ''Végtelen Szel- * Az egrik tanítványom arryagi téren szeretett volna teremteni. hogy ku. Ilyen esetben megkonnyítheti a beilleszkedést a kovetkezó megerósítés: T kéletesen Jelkészt1lt uaggok ra. ó azonban visszautasitoLta azt. hogy semmijtik sincs. hory eg}rutt megkeressuk a kudarc okát. hogy a tudatalattid is megtanulta ezt a rossz mintát. pedig neki pontosan arra az osszegre lett volna szuksége.Valoban É5/írkranelófordul' hogl belekezdek dolgokba. hogy kérjenek konkrét ritmutatást. hogy valÓban megtes/e a dolgot. Nenr sokkal ezután valamilyen okbol befagrasztották a számláját. amiket aztán sosenr fejezek be. felajánlottak eryszer es/ tobb ezer dolláros ajánclékot. . Ilyen esetben segíthet a kovetkezó megerósítés: . szer kapott fizetést abban a hÓnapban. Ilyenkor mindig azt valaszolom. hory tartsa csak meg apénzt. hogg beteljesítsem arclm uonatkoző IsteníTeruet. _ kialtott fel. Tokéletes a munkám' tokéletes az otthonom. Ery nőnek például' aki rendkívul sokat adakozott. és melyik tehetségemet kell most haszná{nom!'' Életem során tobbszor talalkoztam már emberekkel' akik hirtelen valamilyen számukra teljesen uj munkakorbe kerul. és befejezek va]amit' amit lretekkel ezelőtt félbehagrtam. _ Nem lehet' hogr szokásod félbehagmi a dolgokat? Mert ebben az esetben lehetséges. e|j tthozzán. a csatomdt hozzd.kegrelem alatt'' áll' és tokéletes mÓdon valÓsul meg. ségem''' A jÓ tanítvány tudja' hogr minden. miben tudnám tokéletesen kifejezni onmagam. már nem volt rá szukség. ku|dj nekem konkrét ritmutatást. mutasd meg. A tanítvány sokszor az-za| akadá|yozza az isteni megnyilvánulását. Ésami a legfont-osabb: ne féljunk megragadni a kínalkozÓ is.megérkezett a pénz is. fát esetében: amikor a nó osszeszedte a bátorságát. Tudom. amit kér. Mindig hálát ad azért. mondván. tokéletes azepész. |ezáwa ezze| saját csatomá. lonboző tehetségei és affinitásai kozul melyiket vá]assza. lehetóséget! AZtán vannak olyan emberek . Amint képes volt legyózni a félelmét'az ellenség magátÓl szertefoszlott. akik jÓkedv adakozÓk oldallal azonban gondban vannak. és k zbenhíszL hogg kap. Tehát itt is ugrarraz tortént. * Néha megkérdezik tólenr. tek. Mikor pedig szÓlt rÓla az illetékeseknek' azt a váIaszt kapta. amit kér. . a másik akik gógból vagy valamilyen más téves megfontolásb l nem fogadnak el ajándékot.ikat.Áz Isteni Elnében nincs más. és szorgalmasan varrogatott.nem éppen hétkoznapi riton . ik azok. Az embemek telrát konnycd szíwel kell fogadnia a kenyeret. és mégis _ kevéske képzésselvag/ akár anélkul is _ csodálatosan megállták a helyuket. A ruha hamarosan el is készult. amire az uzenet vonatkozott. vas/ éppenséggcl alig van valamijuk. igazl. csak tokéletesség.tehát az én Isteni Teremtésenr is beteljesedett.Akkor most hazamegyek. valÓjábart az Isteni Elme tokéletes ideája' és mint ilyen. honnan tudhatja az erlrber. Hiszen tudod' amint kívul' ugl belul . mint a bibliai JÓsa. ugyan. hogr melyik az'igazán neki va]Ó ut.mondtam neki. _ Igen. Mikor aZ ember kér. hogl ery' a szárnára láthatatlan szinten már megkapta. Miután a dolog nem teljesedett be.A KARMANAK NINcs HUMonÉnzÉrr TÓKÉLETEs oNKIFEJEZÉs Ez az inforrnáciÓ felulírta az egész tervet. ho$r ez szimbolikus hatásu |esz a félbe maradt teremtésre nézve is' Hazament tehát. lsten mindig megteremti. A férje uglanis két- lem. kapnía keIL. lrogy kifizessen es/ adÓsságot. hogy hisz a tokéletlenségben. hogr nincs szuksége rá. és kozben aktívan készul annak fizikal szinten valÓ megjelenésére. '. és nem sokkal utána .

amit kap. A szuletés és a halál torvényétaz ember teremtette' .A KARMANAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE TOKELETES ONKIFEIEZES amelyet a vzért cserébe kap badon is kapsz. Meg kell tanulrrunk orulni még egl postai bélyegnek is. ho6s/ minden okozatnak netyan a maga oka. aki az ajándékotjÓkedv en íogadja. hogl miért szuIetik az eg'ik ember gazdagnak és egészségesnek. Azigaz. nem engedheti ezt meg magának. hogi 'Szegény ember. hiszen ezáltal nyitjuk Íneg az ég csatornait. Ésha ez sikerul.. A kérdésrea legszabatosabb választ nrégis a reinkarnácio torvénye adja meg. míg nrinden kannikus adosságát le nem rotta. Ez abttn pedig nem volt más' mint Ádám tudati botlása. Ésbár anélkul kell adnunk' ho$l viszonzást vámánk. Például amikor az az ember odajott hozzárn. a szegény és beteg pedig ezek ellenkezóiéró| szÓlÓ képek eL raktározott el a tudatalattij ában e|ózó élete során. és ennek megfelelóen Sosem hal nreg _ arnilyen kezdetben volt. Azigaz. olyan ma is. minden síkon ttrdatalatti hiedelmeinek osszességét manifeszLdja. de rék.Jol varr. embert a karma torvé. nem az járt a fejemben.mer[ a b n zsoldja tralál'' (RÓm 6:23).. amelynek az ember csak kozvetítóje' Sosem szabad ugy gondolnunk az adakozóra. Kielégítetlenváglai addig l. sok fÓlé foglak rendelni maga a halál folé. hogl ezen valtoztassunk. vagl sorsát be nern teljcsítette. míg végre felismeri és nregtanu|ja az i$azságot' amely végul képes tit felszabadítani. ság által szuletik meg valojában az ember. mindig tokéletes eglensrilyban Van azza|.a sajál képéreés hasonlatosságára teremtett''. Az Úr tehát nem csak a jÓkedvri adakozót szereti' hanem aztis. mikor is egy helyett két hatalom- A gazdagés egészséges ember tehát minden bizonnya| gaz- Számtalanszor feltették már nekem a kérdést. így szÓl lrrajd hozzá az Űr . Az ember tehát a szabadságot sorsának beteljesítése révénéri el' ami nem máS. rrrint az életérevonatkozÓ Isteni Terv felismerése és megvalÓsítása. sza- dagságrÓl és egészségről. bankezdett hinni. nyének és az élet-halril orokos korforgásánakjármábÓ|. akit )sten . és nekem adta az egrcentesét. és olyan marad nrindorokké! Az' igazság tehát megszabadítja az. vagris a spirituális enber azonban mentes a szuletés és a halál torvénye alÓl! Ö sosem szuletett. hiszen minden ajándék valÓjában Isten ajándéka. mint szegény emberre. i+t . hriséges szolgám.ollzzák vissza a fTldi síkra. a másik pedig szegénynek és betegnek. lliszen aZ ember mindig. a iszonzást mindig el kell fogadnunk. Eszerint az ember naslon sokszor megszuletik és meghal.'' Ehelyett Eazdagnak láttam' akinek az életébeszabadon áramlik be a jÓlét és a bóség. Az' amit az ember ad.hiszen ha szabadorl adsz. Ha tehát nem fogadjuk jÓl az ajándékokat.. véletlenek nem léteznek. . mindent meg kell tennunk azért. A válasz erre aZ. kevés fÖlott hriséges voltál. Ellenkezó esetben spirituális torvényt sérttink. lépj be a te urad orÖmébe az Örok életbe!'' (Mt 25:27).

allásra vagy brírmi más pozitív dologravágrunk. N. Isten keglelméből.-lT DoIroG. a megfeleló allás felé! KÓszonom.nla kell azonban. (Jőb 22:28) sikeríI| oz néked" meg szeretne valÓsitani életében. Neki valÓjában csak be kell hívnia az életébe. aldtvagr amit az Isten nektink rendelt.Végtelen Szellem. A felismerés kifejezésébenlehet se$tségére a kimondott szó hatalma. hogr kéréseÍrrket pontosan és nagy kÖrultekintéssel fogalmaz-zuk meq! az univerzum felé' amint erról már egl elózó feJezetben is volt szÓ. Y1grálr.rr|T Az EMBER . nehogr haszontalan szavak.Togodősok és megerósítések " Mihelyt ualamit elgondolsz. a megfeleló barát. kal kudarcot vagr szerencsétlenséget rendelen magának. hogl ezennel mindez tokéletes mÓdon manifesztalődik életemben. mindig ké{uk ezekból azt. Az asszony kérésetehát teljesult. Nem sokkal utána a lrinyát baleset érte.azá|ta|. Éppenezért a lehető legfontosabb dolgok egrike. amiért ezerdolláros kártérítést kaptak.'' Az iménti megerósítés második része rendkívul fontos' Ismertem például es/ asszon)rt. Éppen ezért va|ahogr ígl kellett volna foMItvoBtv. az Isteni Elmében már rég beteljesedett tény. alri ezer dollárt kért. nyisd meg nekem azutat a megfeleló otthon. Ha például otthonra. csak éppen nem . Ezt megtehetjuk például a kÖvetkező mÓdon: '.'tokéIetes mÓdon''. hogl lététfelismeri. barátra.

és bocsásd meg a mi vétkeinket' ahoglan mi is megbocsátunk az ellenunk vétkezóknek". vagyris ki kell jelentenunk.' (Ézs45: l l ) _ mondt a az Úr fiaira és azoknak a jovőjére utalva. amely még a pusztában sem lirnkad. Kiderult' hory nem is aranybÓl volt. * Nem is gondolnánk' hogr az emberek milyen grakran korlá. Elméleti szinten ezt e|égkonnyri kijelentenunk. a lla_ talom és a Dicsóség. de aztán hallott. h ozzám I sten kegrelmébőI''. és ígl szo|thozzá: _ Drága jÓ barátom. mihelyst valami problénrával találjuk szenlben magunkat.Mindennapi kenyerunket add meg nekunk ma. hanem rogton felbecsultette azt. Gondoljunk most a Miatyánkra.. amire uiggunk. és én már meghallgattam. amelg beuonzza éIe. amel1rben a beszélő eg}értelm en Istenre buza rnagát. én felelek. fogadd el tólem ezt az aranyrogot. kicsit nehezebb azonban. látom. nyitja rrre1 az égi bóség csatomáit. (É]zs 65:24) _ hangzik azŰr szava' virul 'Örvend a puszta és a kietlen hely' orul a pusztaság és mint őszike '.' '.az Istennel minden lehetséges'' (Mk 10:27). aki elhitte a rogről.ogd hát ezt az aranyrőgot' add el' és meglátod' soha tobbé nem lesz gon. de nem vitte haza. a gazdagságban ualÓ hittink. Ha eladod. Meg is kapta.a' hogl ugyanabbÓl a forrásb l kaphatott volna akár ezret is. uglhory már nem is volt sziik- kozott es/ Szegény emberrel. Egr szegény ember Összctalálkozott eg5rszer az utcárr egr messziróljott utazÓval. llaza is vitte azt. A tudata]atti elvárásai us/an_ is mindig nreghatározzák' adott esetben pedig behatarolják a megvalÓsulás mértékét. amely éppen erról szol. amerrnyiben hinni képes. Istent.jovedelmezónelr bizonyult. . Isten keg. ami Isten által nekem rendeltetett. tehát tribbet szeretne. hiszerr szÓbeli megerósítésében ennyit kért. valÓjában agazdagság hite tette gazdzggá. hogy elhiggltjk. mert szinte azonnal talált magának munkát' A munka olyan. illetó hatalmas pénzosszegek tÖkéletes mÓdotr. koszonom.ei me alatt éq. Az imát végul az Úr dicsőítése zá1a:'. tozzák magukat elvárásaik á|ta|.Végtelen Szellem. Az eglik tanítványom példáu|hatszév dollárt kért egl bfuonyos határidóre. hogt azezer dollár. '|udta' hogl azonnal ten- sége rá. Az ember azonban csak annyit tud felszabadítani a rá várÓ javakbÓl. Csup:fu-r annyi a dolgunk. és kérhetunk tőle' a dicsőítés pedig az. és szi. lrogl mÓr megkaptul<.. Egrszer es/ asszon}mak egy bizonYos határiclón belul szuksége volt e65l nagrobb pénzosszegre. hogl pár év mulva igen gazdagember kerekedett' belóle. aki ígr sz lt hozzá: _ Drága jÓ barátom. Ahogz az ember fokozatosan anyagi javairrak ttrdatára ébred' mindig kémie kell tehát.enek e| hozzá. hogr az őt Isten álta|i jogon meg. Mindannyiunk belsejében van esr aranyrog: ez ped1g clz arangban. Ámen . ezennel elinclul felém. tunkbe az Isteni BóségeL Mikor kérunk' mindig az ut uégéróL kell kezdenunk. ''És mielótt kiáltanának.'' (Zso|t 78:4I) A gazdagság valÓjában a tudatban dől el. láthatjuk tehát. hog1r az elsó embert. cle elaclni már netn volt ideje. és korlátok kÖzé szo''Megfordultak és kísértettékaz rították lzrae| szentjét..102 A KARMANAK N|NCs HuMonÉnzÉxr TAGADASOK ES MEGEROSITESEK 103 galmaznia: '. és tokéI etes mÓdon eljut. Ez az évszázados ima az. Ő azonban csak hatszázatkapott. amir'el Istenre b2hatjuk magunkat. E$l nap az utcán ó is osszetalál- . Megállította. és hozzá fordul kéréseivel:.Mert Tiéd az ország. tla elótt elvilrásait kell megnovelnie. e$/ életre gazdagá fog tenni téged! A koldus elvette a rogÖt.' (Ézs35:1) Ez az őrőm. ók még beszélnek. hogl aranybÓl van. dod a pérure! A szegény ember nas/on megorult a szerencséjének. rnirrdenek. F. mindorÖkké. amivel kÖszonetet mondhatunk neki. hogy szegény vary. hogl eladja a rogot..Kezeim nrunkáját csakbízzátok reám!. Hadd meséIjek el egl régi francia legenclát. vesen elfogadt'a a rogot.

ó csupán a szemuvegtől valÓ megszabadulás turelmetlen vágrát rogzítette tudatalattijában. ami segített az asszon1mak a cselekvó hit megélésébenés kifejezésében. Érezte. nem várhat mást. mindig a sarkamra állok. hogl szavajá'rása volt a kovetkezó: . hogy azok csak nas/on soká.104 A KARMANAK N|Ncs HUMoRÉRZÉKE TAGADASOK ES MEGEROSITESEK 105 nie kell valamit. ezt kérem' Kevesebbet nem fo$adok _ x Volt például egr asszony ' aki azzal jott e|hozzám' hogl derítsem ki. adásra' a kompromisszumra. amit a jozan ész bizonyára felesleges pénzkidobásnak minősített volna. hogy bármit is kaphat az urtay Esiik tanítványomtÓl hallottam a kovetkezó nagrszen1 állítást: 17 John Miltorr: on HÍs Blílrdness cirnri verséből. mikor állandÓan osszetÖrtek a szemuvegei.. A férfit tehát eg5l éjjelen keresztul csakis az oxÍgénbenualő hite Latt.|7 Az isteni sokszor csak a legutolsÓ Órában nyilvánul meg _ akkor. . aki egrszer egl becleszk énott ablraku parasztházban szállt meg. és az éjszaka kozepén arra ébredt' hogr alig kap levegőt' A so- A hit vezérelte tudatalatti csodás hatalmárÓl megannyi torténet szÓl. . miért veszíti el vagy tori ossze folyton a szemuvegeit. Az ingatag ember nem hiheti. Ezekk zé tartozlk például annak a férÍinakaz esete. el. hiszen a meg- Amikor kérek valamit azurtőt. éppus dolgozik az is. Íg' tortént'retett' hogl szegény szemuvegek folyton elt ntek vagr Ósszetortek. hogl a Végtelen Intelligencia végezze a dolgát. és ezt mondom: 'Uram. ahogz a segítségévelfelbont egl nas/ osszegri csekket tartalma'ó levélborítékot. de tobbet igen!" Nagron igaz. Beszélgetés kozben kiderrrlt. Mivel nem tudta kiny't''i' puszta kézze| beszakította a deszkát. héten bePár lul meg is kapta a pérut.Rttiatot meg!'' (Ef 6:13). Nem sokkal késóbb. sosem szabad visszafordulnia.kgalább lesz egr papírvágÓm' amivel felbonthatom a csekket tarta|mazo levelet... majd csodiilatos és méIy áomba merult. és ezze| lehetóséget teremt. . Ha eglszer a tanítvány elindul az Isteni Teremtés utján. a visszafordulásra csábítÓ kísértésnas/on erős lehet' . * tétben nasr nehezen elbotorka]t az ablakig. az embemek valÓban nem szabad megelégednie a kevesebbel. Hiszen ahelyett' hogl inkább tÖkéletes látást kért volna. Ha pedig turelmetlenek és indulatosak. amikor az ember felhagl amagirarázatok keresgélésével. amikor éppen es/ áruhazban sétálgatott. Sokszor ez a teremtés legnehezebb része. vapy éppen hirtelen és erószakosan teljesulnek.vélte. riglhogy kozvetlen ritmutatást kért. Reggel aztán meglepetten vette észre. fel kell készulnie.Bárcsak megszabadulhatnék ettól a nyavalyás szemrivegtől!'' Ez az indulatos vágl teljesult tehát hasonlÓan erószakosan. A rózsaszín papírvágÓ volt tehát az. rozsaszin lakkozásu papírvágo kést. Ha az ember vág'ai fanLáziát|anok és kopárak. elengedi a helyzet-et. hory amit beszakított' az valÓjában nem a7 ablak...'' Meg is vette hát a papírvágÓt. amint valami belsó eró atérg1rhozhwzza' 'Rendben .Mindeneket elvégezvén. saiát forditás _ a Ford. hanem egr konyvszekrény ajtaja vo|t. csak hasonlÓan lehangolÓ és szegényes megvalÓsulást. Mikor a kezébe vette a targlat' látta magát. az egrik uzlet kirakatában megpillantott egr 5lonyorri. eI oxigénnel. Az elóbbi tehát egész éjjel csukva nraradt. Nagrokat szippantott a friss levegóből. amivel beindítja a manifesztáciÓt.'Ki csak áLll és váLr.

Az előbbi mentérlis folyamat. mert a veszteség képétulteti el a tudatalattiban.. hamar megteszem ezt. irtején. Éppeneg' talá|kozőra ment.... mi a kulonbség a vizua|izáció és a látás kozott. tás azonban naluk is azonnali volt. Amíg ő bement a hé"r'ba.'' minden hamis vágr azonnal elt nik a tudatábÓl. és nem szeretett volna a számára még ismeretlen embemek es/ roncs esernyővel bemutatkozni. Ne feledjuk hát. amelyben megkértek.Csillapodj á| ]e az Úrbarr és várjad őt.' (Ezs 60:22) . . Például gl' ahogl a kovetkező. mes vaEx/ tudatcls elme irányít. El azonban nem dobhatta. a ha. és a szél kifordította az esemyójét. zal keresett meg. . a régi rossz beidegzódések helyét pedig egz telje. amelyet az intuíciÓ' azaz a tudatfeletti határoz meg. Mégis oly sok ember van' aki képzeletébenpalota helyett viskÓt építmagának.'' (Zsolt37:5) Életenrben szererrcsém volt ennek a l-on. míg az utÓbbi spirituális folyamat. mert nem a7 Övé volt' Kétségbeesve kiáltott fel: . és . én nem tudom' hová tegleml Es/ perc sem telt bele. a férÍiszépen megiavította az ernyót.'' (Zsolt 37:7) . az isteni azonnalmegnyilvÍínul a számára. Amikor az ember képes őszintén kijelenteni. sen uj lenyomatoktlÓl állt' minta veszi át . Gyakran kérdezik tólem. A tanítványnak ez utÓbbira kell torekednie: meg kell edzenie elméjét'hogr az képes leglen felismerni és befogadni a tudatfelettiből érkezó ÖsztÖnzéseket és írtmutatásokat. Ha a tanít'vány (értelmes elméje révén)eróltetni próbé ja az Isteni Teremtést' azza7 csupán megakaszLja azt' .Asszonyom. szeretné. és megszÓlalt es/ hang a háta mogul: .eLem'Az utőbbi azért. akiket AmerikábÓl kezeltem.l0Ó A KARMÁNAK NlNcs HuMonÉnzÉrr TAGADÁSoK ÉsurornÓsírÉsrr 107 Mikor a tanítvány képes elengedni a problémáját (levetni a terhét). amely altal a tokéletesség nyilvánul meg. Az éjszaka kozepén kaptam egl telefonhívást.ó.Vas/is a tokéletes egészség. és bvzá| benne. amelyek révénosszerakhatja a rá vonatkozÓ Isteni Képet. csinalj miír valami t ezze|az ernyővel.En az Űr. hogy: . Előszor tagadást a]kalmaztan: '. hogl az uton ránk is Fontos szabály' hogi a szÓbeli tagadásokat mindig pozitiv megerosítéseknekkell kovetniuk. ha megiavítanám az esemyójét? A nő hátrafordult.Isten minden ember számára olyan csodalatos tervet készített. hogy másnapig szuksége Van száz do||án-a. Istenem. hogl lebonyolitsa a ta|á|kozőt. saját praxisombÓl vett esetben trirtént.olyan. ladja a halandÓ elme korlátait. Két olyan mentális attitrid van.gazdagság.alapszik.amely messze megha. amit Isten nekem szánt. amelyet az érte|." Majd kiegészítettema kovetke- zó pozitiv áLllítással: ''Ez aférfi az Isteni Elrne tokéletes ideája.. szeretet és onkifejezés négresén . Mire kijott.I$en. ami a Nagl Tervezótól.. majd ó tcljesíli. es/ teljesen jol m kÖdó ernyő várta.énynek a lehető legc sodálatosabb rníík<ldéséhez. * mindig vrár egl esemyőjavítő. aki egl viharos napon odakint sétálgatott. Mivel Í47 Í|ern r'alÓs.Csakis aITa váryom. és amely mindig az élet néglszÖgén . Számos eurÓpai betegem volt már. vagris Istentól szárrnazik. Az embernek tehát csak osztÖnzés vas/ kozvetlen utmutatás hatására kell és szabad cselekednie.'' Az Isteni Elnre nem ismeri az idö és a tér fogalmát' szavunk tehát azonnal célba talál.Hag3{ ad az' IJrla a te utadat .mondta neki. anyag. Egyik tanítványom egy szer az. Ez tortént azzal a nővel is.. és ott állt előtte egl esernyőjavítÓ.nem tér hoz-zárlk uresen''. . nem is rogzulhet a tudatban. hogr veglek kezelésbe egl nagyon sulyos állapotbarr lévó férÍit.szól't azIsten.Iagadom a betegség ezen megnyilvánulását. amely veszteségh ez vezet: a helytelenítés (gondoljunk csak a nóre' aki ígr veszítette el a férjét)'és a ueszteségtóIvalÓJet. pont erre váryom . ha képeselr vagrunk az esemyőnket (vagyis a problémát) Isten kezébe adni.

hogl délután eszébe jutott. SzÓbeli megerósítést alkatmaztam hát. és elválasztotta mindattÓl.Gazdagság. az Egyetemes' e55réni szintert az emberben éló Krisztus által nyilvánul meg. hiszen a mandesztalődott igazságotjelenti. . A szabalyok pedig pofonegrszerriek: félelem nélkuli hit. Az ember maga is elérheti azt a szintet. A Szentlélek jelentése pedig Cselekvó Isten.feltétel nélkulivéés abszolrittá'' válik. Az emberben tehát nap mint nap |8 Uta]ás Jn l: l4-re .a feltámadás és az élet'' (Jn l l:25) minden emberben! 'Senki sem mehet az Atyához. ahol.. hogl materializácio tÓrtént _ us/. megadja néktek'' (Jn l6:23).hos/ csakis az Isteni Terv képeitvigye fel elméje vásznára. aki \rlg. Meghokkent' mert ahos mondta _ biztos volt benne. az' megszabadul minden asztrális és lelki befolyástol. amely szabaddá teszi ót''19 _ amely által beteljesítheti sorsát. E név ereje a negyedik dimenziÓ szintjére emeli a tanítványt. Krisztus egyszeÍTe volt ember és vezérló elv. Ilyenkor '.mintlrogr valojában ez a cétja az ÉIet Jdtékő.élz. a széf aljában talalt egl teljesen jnak kinézó szÍlzdo||áros bankjeglet.a mit csak kémi fogtok az Atyáto| az én nevemben.'' (Rom l2:2) Abennunk élő Krisztus a mi negredik dimenziÓs énunkl az ember. sosem lesz beteg vary Szomoni.. az ó életébe. Szeretet és T kétetes Önklfejezés négyesét. hogr elhagyja ajkait. hogl mostanra minden olvasőm megszabadult attÓl avalamitól' amely annyi idón keresztul grizsba kototte. ami az ővé. és léte . Irhetséges. Tanítványom csodát emlegetett.. mikor azt mondja' hogr. hogy Isten. mikor ... és megvalÓsíthatja életében az IsteniTeru altal neki rendelt Egészség. és a segítségmár kozel jár. Erre utal Jézus.szava testet olt"'8' rÖg['on azután. Az embernek nrinden hatalma megvan (elméje altal)' hogl az ó menngorszÓgat |ehozza a fÓldre. mint ahogr ez tÖrtént Jézus Krisztus csodatevéseinélis.Ern|ékezzunk hát a Biblia szavára: . hogl most már 'ismeri az igazságot.Yáltozzatok el a ti elméteknek megujulása által.nak.a Ford. Jézus Krisztus neve maga is hihetetlen nas/ erót hordoz. ellen nem állás és szeretetl ószintén remélem.a fÓldnek aratni valÓja' (Jel 14:15) azonnal manifesztaldldik. hiszen a széÍbéliiratokat már számtalanszor végigbongészte. amelyeket az ott bérelt széÍbentárol. A Gondolat Mestere olyan mrivész. Elmesélte. Minden kétség nélkul hisz benne' hogy tokéletességuket semmi a világon nem teheti tonkre. ezeket azorrban mesterien erőteljes és |tatérozott mozdulatokkal festi meg. a bennunk éló Kriszttts MegváltÓnk és Üdvosségunk. hogl nem ő tette oda a pénzt. a Fi és a Szentlélek szent háromsága. Méglaznap este megcsorrent a telefonom. Íry is tett' Ahogr a papírok kozott keresgélt. amelyek e szavak hatására mentek végbe: 'Jézus Krisztus nevében''. amelyben kijelentettem' hogr a Szent Szellem sosem késik. Remélem.l0B A KARMÁNAK NlNcs HUMoRÉRZÉKE TAGADÁSoK ÉsurornosírÉsrr 109 halaszthatatlanul meg kell ugranis adnia valakinek egy nag$ron fontos tartozást. Tobb csodálatos grÓgyulásnak voltam már szemtanuia. megvalÓsul az Atya. mint Jézus Krisztus esetében a kenyérrel és a hallal. akit Isten a maga képéreés hasonlatosságára terem_ tett.rl< 8:32 sorára . és hogl manifesztáciÓjuk áLltal megvalÓsul életében az eszményi. Ez az énunk sosem bukik el. sosem szuletett és sosem fog meghalni.a Ford.Istenéhez hasonlőan _ . Az embernek a gondolat mesterévékell válnia. hogr el kellene mennie a bankba' mert bele ke|| nézzen néhány fontos iratba. hanemha én általam'' (Jn 14:6) _ Jézus ezze| amondatával arra utalt. ó . r9 Utalás János evanÉé|iumárr.

mindig tokéletes mÓdon. csodalatos az utam. Az Isteni Szeretet az egészségképeir'el áraszt.asÉxr) i akarata szerint cseleked- egyek vagrunk. amely képes egy szempillantás alatt szétoszlatni mindent' ami nem a sajátja. utamat nem keresztezik akadálvok.ia el tr. testemet és életemeL rnérgezó rosszat. amely Segít felismemi intuíciÓm (A uocnBI. Tisztá'rr látom a tokéletes tervet. (Az ocÉszsÉcÉnr) Ezennel átadom ezt a terhet a bennem élő Krisztusnak' hogl szabad legrek. Az Adomangoző és az Adomany orÓkre elválaszthatatlanok.r. csodás a jutalmam!'' (A vticsó szasaosÁcÉrr) Az Isteni Szeretet ezennel szertefoszlat és eltuntet minden elmémet. a szellem fuleivel hallom a világot. Hata]mas ÖrÓm csilingeló jÓ híreit hallom. Tisztán látom magam elótt a nllt és szabad Ösvényt.BI-o xonÜI-uÉNvoxÉgr) Minden terv. (A rraocnuoló xonÜlrraÉnyorÉxr) ''Csodálatos munkám van. a szellem szemein át látom a világot. . és test'em rninderr sejtje megtelik raglog<i' fehér fénnyel. hogr mindig az hessek. (Az ÚrrraurnrÁsÉxr) g Isteni Érzékenysé v ezére|. amely Ílern a7' én mennyei AtyámtÓl szárrnazik. (A rrar.iát jőlétemmel is.tyoxÉxr) ritmutatásait. (A HIrÉxr) Csakis az iEaz rám.il0 A KARMANAK NINCS HUMORERZEKE TAGADASOK ES MEGEROSITESEK llt TAGADAsoK ÉsuBcBnŐsÍrÉsBx (A mrÁsÉrr) (A cazpacsÁcÉxr) Isten az én kiapadhatatlan forrásom. Nem állok ellen.rdatcr' mat. csodás szolgálatot teszek. a pénz gzorsan és konnyedén Ömlik be az életembe. Isten kegyelméből. ami Istenre is igaz.plpl-i uunxÁÉxr) Mivel én és az Isten eglek vagnrnk' egl vagyok sa. ezennel szertefoszlik és eltrinik' hogl helyét az Isteni Gondolat foglalhassa el. készséggeladom át magam azig kapott irányításnak. Szemeim Isten szemei. Mert az Isteni Szeretet azuniverzum legerősebb hatalma. (A vpcn. (A uacner-or-Ó xinÜluÉt. mert én és az ALya Fuleim Isten fulei. hiszen Isten az Adomanuoző és az Adomang es/ben.

hogy oz eszÜnk he|yetl o Gondvise|és doIgozzon. visszohot rÓnk. nem horc. Me g mvt ot i l t l EDITSVIZ KIADo . A kormo torvénye szerint minden. vÓgyoink te|iesítéséhezhogynunk ke||. A tudotos teremtésse| fog|oIkozÓ konyvek hozoi kínő|otőbon hiÓnypÓt|ő ez o kotet. Pedig ez ÓriÓsi tévedés:az é|et omíg nem ismeriÜk o iÓlékot meghotÓrozÓ spiriluÓ|is torvényeket. Ahogy o tudoto|ottinok. Es omi nogyon fontos."ll A K/MONDOTT SZO EREJENEK ALKALMAZASA A leglobb ember szÓmÓro oz é|et horc. hogY elkerÜ|iÜk o megvo|Ósu|Ósukhoz tortozÓ negotív kovetkezményeket. amít csak szeretnél!. omi nogybon segíti o 1udot oIotti fo|yo motok pozitív beÍolyÓso|Ósot. Úgy o kormÓnok sincs humorérzéke. o kimondott sző ereiének o|koImozÓsÓrÓ| oIig esett még szÓ. A spirituÓ|is torvények ismeretén o|opu|Ó pozitív é|etszem|é|et iIlefue oz ezt tÜkrozó és tÓmogotÓ szÓbeli megerósítések megingothotot|onuI egy iobb és minden szempontbÓ| gozdogobb é|ethez segíienek minket.A nekÜnk szÓnÍ osvény míndig Íele von kincsekkeí' o m. omit teszÜnk. honem iőték! Mindoddig nem iőtszhotunk ozonbon sikeresen. tonőcsoi egyszerŰek. Aforizmői orok érvényŰek. omit mÓr odtunk voIomikor. m ké nt v a ozt oth otod m eg ko r Ü m é nyeideÍ szovo id megvólogoiÓso Ó/Íol Mostontol ellenóllhatotlon ere1Ű mognesként vonzod moid mogodhoz mindozt.. és mindig csok ozt kophot|uk az é|ettó|. konnyen megiegyezhetóek. ugyonis modszeréró|.. .ezéd vÓgyoinkot megfonto|ton kel| Ótodnunk o vi|Ógnok.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->