P. 1
A magyar irodalom története a kezdetektől 1772-ig

A magyar irodalom története a kezdetektől 1772-ig

5.0

|Views: 653|Likes:
Published by Kulcsár Mónika

More info:

Published by: Kulcsár Mónika on Feb 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2015

pdf

text

original

A MAGYARORSZÁGI IRODALOM TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 1772-IG

1

TÉTELEK
I. Árpád-kori legendák és Szent István király Intelmei: • BÁN Imre, A Karthauzi Névtelen műveltsége, 1976. Szövegek: • RÓNAY György, Ars praedicandi = Teológia, 1968/1, • Szent Gellért Nagy legendája 26–37. • Szent Imre-legenda • TARNAI Andor, „A magyar nyelvet írni kezdik”, 257– • Szent István király Intelmei 266. • Szent István-legenda Hartvik püspöktől V. Középkori egyházi költészet: • Szent László-legenda Szövegek: • Zoerárd és Benedek legendája • Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom Szakirodalom: történetéhez, TARNAI Andor szerk., 1992. 259–303, • KLANICZAY Gábor, Szent István legendái a 493–539. középkorban = Szt. István és kora, GLATZ Ferenc, Szakirodalom: KARDOS József szerk., 1988, 185–196. • Himnuszok könyve, ford, bev. SÍK Sándor, 1943. • MEZEY László, Deákság és Európa. Irodalmi (19892. Utószó RÓNAY László.) műveltségünk alapvetésének vázlata, 1979, 11–104. • BABITS Mihály, Amor Sanctus, 1932. = BM: Esszék, • SZŰCS Jenő, Szent István király Intelmei: az első tanulmányok, BELIA György kiad., 1978 II. 349–367. magyar államelméleti mű = Szt. István és kora, 32– • KECSKÉS András, A magyar verselméleti 53. gondolkodás története a kezdetektől 1898-ig, 1991, II. A geszta- és krónika-irodalom: Anonymus, Kézai 13–41. Simon és a Képes Krónika: VI. Janus Pannonius és a korai magyar humanizmus: Szövegek: Szövegek: • ANONYMUS, Gesta Hungarōrum • Galeotto Marzio, Mátyás királynak kiváló és bölcs • KÉZAI Simon, A magyarok viselt dolgai mondásairól és tetteiről szóló könyv, 1977. Szakirodalom: • Janus Pannonius versei • GYÖRFFY György bevezetése az 1977. évi • Vitéz János episztolái és orációi Anonymus-kiadáshoz, 7–23. • HORVÁTH János, P. mester és műve = ItK 1966, 1–53, - Szakirodalom: • KULCSÁR Péter, Az újplatonizmus Magyarországon = 261–282. ItK 1983, 41–47. • SZŰCS Jenő, Társadalomelmélet, politikai teória és • A magyar irodalom története 1600-ig, KLANICZAY történelemszemlélet Kézai Simon Gesta Tibor szerk., 1964, 191–266. Hungarorumában = Századok, 1973, 569–641, 823– 873. • KOCZISZKY Éva, Ad animam suam = ItK 1981, 192– 210. III. A Halotti Beszéd, az Ómagyar Mária-siralom és Szent • V. KOVÁCS Sándor, Humanista levelek, levélíró Margit legendája: humanisták = VKS, Eszmetörténet és régi magyar Szövegek: irodalom, 1987, 259–314. • Halotti Beszéd • KLANICZAY Tibor, Galeotto Marzio és Mátyás = • Ómagyar Mária-siralom Világosság, 1977/1, 32–35. (KT, Pallas magyar • Szent Margit-legenda ivadékai, 1985, 59–66.) Szakirodalom: • HORVÁTH János, A HALOTTI BESZÉD történetéhez VII. A XVI. századi humanista litteratura műfajai és képviselői: = Magyar Nyelv 1970, 421–429. • KLANICZAY Tibor, KLANICZAY Gábor, Szent Margit - Szövegek: • Janus Pannonius – magyarországi humanisták legendái és stigmái, 1994, 15–91. (VIZKELETY András (KLANICZAY Tibor szerk., 1982); Taurinus István, recenziója a kötetről = Magyar Könyvszemle, 1996, Sylvester János, Oláh Miklós, Zsámboky János, 125–130.) Istvánffy Miklós, Szamosközy István, Dudith • VIZKELETY András, „Világnak világa, virágnak András, Kovacsóczy Farkas, Baranyai Decsi János, virága…” (Ómagyar Mária-siralom. Bemutatja Forgách Mihály, Komjáthy Benedek. Vizkelety András, 1986.) • PESTI Gábor, Esopus fabulái, 1980. • BALÁZS János, Magyar deákság. Anyanyelvünk és az • BALÁZS Mihály, MONOK István, Történetírók Báthory európai nyelvi modell, 1980, 451–486. Zsigmond udvarában = Magyar reneszánsz udvari • TARNAI Andor, „A magyar nyelvet írni kezdik.” kultúra, R. VÁRKONYI Ágnes szerk., 1987, 249–262.

2

Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon, 1984, 227–284. TARNAI Andor, A HALOTTI BESZÉD retorikája = Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról, SZELESTEY N. László szerk., 1989, 39–49.

GERÉZDI Rabán, Az erazmista Komjáthy Benedek = Regnum 1944/46, 170–181. (GERÉZDI Rabán, Janus Pannoniustól Balassi Bálintig, 1968.)

IV. Magyarországi prédikációk a középkor végén: Szövegek: • Érdy-kódex • Temesvári Pelbárt Válogatott írásai, V. KOVÁCS Sándor vál., 1982, 93–102, 153–159, 250–254. Szakirodalom: • A Néma Barát megszólal, 1985, MADAS Edit utószava. • Szakirodalom: • BORZSÁK István, Forgách Ferenc és Tacitus = ItK 1977, 51–60. • A magyar irodalom története 1600-ig, 272–303, 416– 437. • ÁCS Pál, A magyar irodalmi nyelv két elmélete: az erazmista és a Balassi-követő = Itk 1982, 391–404. • BALÁZS János, Sylvester János és kora, 1958, 315–379. • GERÉZDI Rabán, Irodalmi nyelvünk kialakulásáról = Magyar Századok, 1948, 52–68. • KÖPECZI Béla, A magyar politikai irodalom kezdeteihez. Kovacsóczy Farkas Dialógusáról = KB, Függetlenség és haladás, 1977, 13–31. • TÉGLÁSY Imre, A nyelv- és irodalomszemlélet kezdetei Magyarországon (Sylvester Jánostól Zsámboky Jánosig), 1988, 48–65, 92–118.

XI. Bornemisza Péter és Heltai Gáspár prózája: Szövegek: • BORNEMISZA Péter, Ördögi kísértetek, 1977. • Háló. Válogatás Heltai Gáspár műveiből, 1979, 11–90. Szakirodalom: • KŐSZEGHY Péter utószava a Háló című Heltaiválogatáshoz • NEMESKÜRTY István, A magyar széppróza születése, 1963, 59–196. • NEMESKÜRTY István, Bornemisza Péter kísértései, 1984. XII. Széphistóriák: Szövegek: • Árgirus / Eurialus és Lucretia = RMKT XVI. század, 9. kötet. • Széphistóriák, 1975, vagy Magyar széphistóriák 1965. Szakirodalom: • LUDÁNYI Mária, A szerelem-kép alakulása a XVI. század végi és a XVII. század eleji magyar irodalomban = ItK 1979, 359–370. • A magyar irodalom története 1600-ig, 523–538, 442– 445. • KARDOS Tibor, Az Árgirus-széphistória, 1967. • KOMLOVSZKI Tibor, Balassi, Kerecsényi Judit és az Eurialus és Lucretia = ItK 1969, 391–406.

VIII. A históriás énekek: Szövegek: • Balassi Bálint és a 16. század költői I–II, VARJAS Béla szerk., 1979; Tinódi Sebestyén, Szép ének a gyulai vitézekről, Az vitéz Thuri György haláláról, Ilosvai Péter. • Szabadkay Mihály, Apáti Ferenc, Szabács viadala, Pannóniai ének. Szakirodalom: XIII. A középkori és reneszánszkori magyar dráma: • PIRNÁT Antal, Fabula és história = ItK 1984, 137–149. - Szövegek: • Gyarmati Balassi Bálint, Szép magyar komédia, 1990, • A magyar irodalom története 1600-ig, 179–183, 340– utószóval együtt. 356, 388–411. • Magyar drámaírók 16–18. század, NAGY Péter szerk., • GERÉZDI Rabán, A magyar világi líra kezdetei, 1962, 1981, 7–17, 45–116, 367–462; Három körösztény 38–93, 213–265. leány; Bornemisza Péter, Tragoedia magyar nyelven • HORVÁTH János, A reformáció jegyében, 1957, 174– (Electra); Comoedia Balassi Menyhárt árultatásáról; 214. Constantinus és Victoria. • TINÓDI Sebestyén, Krónika, SUGÁR István kiad., Szakirodalom: SZAKÁLY Ferenc bev., 1984, 7–75. • LUDÁNYI Mária, Balassi Szép magyar komédiájának • VARJAS Béla, A magyar reneszánsz irodalom közvetlen hatása a hazai udvari dráma fejlődésére = társadalmi gyökerei, 1982, 13–64, 125–148, 164–219. ItK 1976, 676–681. IX. A reformáció irányzatai és műfajai: • A magyar irodalom története 1600-ig, 356–362, 376– Szövegek: 377, 445–447, 476–478. • Balassi Bálint és a 16. század költői I–II; Farkas • PIRNÁT Antal, A magyar reneszánsz dráma poétikája = András, Batizi András, Szkhárosi Horvát András, ItK 1969, 527–555. Sztárai Mihály, Szegedi Gergely. • DI FRANCESCO, Amedeo, A pásztorjáték szerepe Balassi • KÁROLYI Gáspár, Két könyv = Károlyi Gáspár, a gönci Bálint költői fejlődésében, 1979, 58–76, 106–117. prédikátor, 1984, 7–144. • BORZSÁK István, Az antikvitás XVI. századi képe, 1960, - Szakirodalom: 13–132. • HORVÁTH Iván, Balassi költészete történeti poétikai XIV. Balassi Bálint életműve: megközelítésben, 1982, 200–213. Szövegek: Balassi összes versei

3

47–53. T.• • • • A magyar irodalom története 1600-ig. KOMLOVSZKI Tibor szerk. Reneszánsz és barokk. • A magyar irodalom története 1600-ig. XV. ÁCS Pál szerk. SZABÓ Géza vál. KOMLOVSZKI Tibor szerk... század.I. A Balassi-vers karaktere (Tanulmányok). 19–44. Szakirodalom: • BÁN Imre. Szakirodalom: • BÓTA László. 1978. XVIII. 1972. században. • KOMLOVSZKI Tibor. 255–286. • HORVÁTH Iván. A kelet-közép-európai antitrinitarizmus fejlődésének vázlata az 1570-es évek elejéig = Irodalom és ideológia a 16–17. a reménység jegyében (Balassi Bálint: Adj már • VERESMARTI (Vörösmarti) Mihály. század költői I–II. Hitviták tüzében. 97–103. Szakirodalom: • KLANICZAY Tibor. Rimay és a kortárs európai Andor emlékkönyv. versértelmezések. KECSKEMÉTI Gábor szerk. 200–295.. A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei. • KLANICZAY Tibor. Béla. • KOMLOVSZKI Tibor. 1996. A magyar zsoltár Szenczi Molnár Albert előtt = Szenczi Molnár Albert és a magyar későreneszánsz. 506–514. Balassi Bálint platonizmusa = B. A könyörgés artikulációja. Szakirodalom: • PIRNÁT Antal. Rimay és a Balassi-hagyomány = • KECSKEMÉTI Gábor. • A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. 235–255. 135–140.. 309–346. psalmus = A régi magyar vers. Balassi-tanulmányok. 239–256. • Nyéki Vörös Mátyás versei = RMKT XVII/2. JANKOVICS József szerk. Balassi Bálint irodalmi mintái = ES. 1982. 34–112. VARJAS Béla szerk. ország romlása okairul írt könyvére • A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. • DÁN Róbert. • BITSKEY István. Zsoltárparafrázisok a reformáció korában: Szövegek: • Balassi Bálint és a 16. 1976.. Szeged.  A nyelvnek vétkeirűl • ÁCS Pál. Eszmék és stílusok.  A keresztyén vitézek kötelességérűl Eszmék és stílusok. költészet = ItK 1982. Pázmány Péter. Kecskeméti Vég Mihály: LV. Ratio és oratio. A magyar manierista irodalom = B. . 1961.  Mint kel a keresztyén leányt nevelni • BÁN Imre.. • KŐSZEGHY Péter. kiadáshoz. Kecskeméti Vég Mihály. Szegedi Gergely. 4 . • A magyar irodalom története 1600-ig. 340–356. 1977... 140–156.. 1978. 186–202. Balassi Bálint poétikája. 311–382.. Balassi az Oceanum mellett = ES. A szerelem költője = KT. • Prédikációk: 45–46. 55–201.I. 462– 465. Balassi lírai regénye: a Nagyciklus = 149. 1994. (Részletek) = Magyar emlékírók 16–18. 7–19. Nyéki Vörös Mátyás: Aeternitas. I. 122–139. ÖrökkéSzövegek: valóság = A régi magyar vers. manierizmus = K. 601–613. 469–698. • JANKOVICS József utószava az 1992-es Vörösmarti• Rimay János írásai.Szövegek: • Felelet az Magyari István sárvári praedicatornak az Eszmék és stílusok. Rimay János verstípusai =  Hogy a tudós nagy emberek esetiben nem kel Klaniczay-emlékkönyv. 11 vers. • PRÁGAI András előszava és ajánlása a „Fejedelmek 1979. „Fejedelmek serkentő órája” = B. BITSKEY István. 1979. Pázmány Péter és a katolikus restauráció: Szakirodalom: • BÁN Imre. 269–283. 1986. 143–158. HORVÁTH János. 71–91... 1957. 1979. megbotránkoznunk 270–283. Bogáti Fazakas Miklós. 36–44. 506– 514. VB: A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei. 567–720. Humanista erudíció és barokk világkép. 15–29. 183–295. 589–600. Bogáti Fazakas Miklós = BFM: Magyar zsoltár. 137– • VARJAS Béla. 1973. 71–101. Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. 172–253. 91–244. (A műfajokra vonatkozó részek. serkentő órájá”-hoz = RMKT XVII/8. 9–59. Balassi költészete XVII. A prédikáció műnemi besorolása és ItK 1982. • Hajnal Mátyás ájtatos könyvecskéje 310–338. Az 1976-os egri tudományos ülésszak anyaga = ItK 1976. HORVÁTH Iván. 1979. Sztárai Mihály. 224–234. A reneszánsz válsága és a • BITSKEY István. a prédikációelméleti gondolkodás korszakai = Tarnai • ZEMPLÉNYI Ferenc. 123–184. • „Balassi Bálint életműve”. 1996. • ECKHARDT Sándor. Verselemzések. Megtérése históriája csendességet…) = NGB. BITSKEY István szerk. Rimay János és a manierizmus: • BÁN Imre. A reformáció jegyében. 448–481. A múlt nagy korszakai. 226–282. 1992.) PIRNÁT Antal. • Rimay prózai írásaiból. Balassi-tanulmányok. Nyéki Vörös Mátyás és a korai barokk irodalom: Szövegek: történeti poétikai megközelítésben = ItK 1987/1988. A magyar barokk próza változatai = Eszmék és stílusok. • NÉMETH G. • VARJAS Béla. 163–179. uo. • ECKHARDT Sándor. 168–185. • BÁN Imre. 1987. • PÉCZELY László. X.

1986. Nagyenyedi Demokritus. RMKT XVII/12. • MAGYARI István. • HELTAI János.Szövegek: nem élte… • BENE Demeter.Szövegek. + jegyzetek • PÉTER Katalin.” (Adalékok és észrevételek Zrínyi három epigrammájához) = Tarnai Andor emlékkönyv. 57–74. 1993. • Szenczi zsoltáraiból: 19. 165–185. HARGITTAY Emil szerk. 1979. 545–591. Pallas magyar ivadékai. Europica varietas = Magyar utazási irodalom. 130. • HERMÁNYI DIENES József. • Cantus catholici. 171–206. Szenczi Molnár Albert és a protestáns humanizmus: Szövegek: • Szenczi könyvajánlásaiból: Szenczi Molnár Albert válogatott művei (VÁSÁRHELYI Judit). Pázmány Péter. 397–413. 1977. 441–484. • VÁSÁRHELYI Judit. • KOVÁCS Sándor Iván. századi gúnyversekből: Hatvanhat csúfos gajd. • A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. 5 . XXV. A magyar romlásnak századában. 368–407. • Cantionale Catholicum. 5–18. emlékirat-hagyomány = Rákóczi-tanulmányok. KÖPECZI század. JANKOVICS József szerk. század politikai eszméinek világában = KT.. Retorika. 7–127. 514–527. Eszmei áramlatok és politika Szenczi Molnár Albert életművében. a • Boldogasszony anyánk… = A kuruc küzdelmek költészete. Magyarország panaszainak megoltalmazása. 485–620. 141. KOVÁCS Sándor Iván vál. Béla. 150. • A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. 35. • Kemény János és Bethlen Miklós művei.” Szenczi Molnár Albert a versről = ItK 1993. Metamorphosis Transsylvaniae • GYENIS Vilmos. 213. 1980. Szövegek: • A kuruc küzdelmek költészete. dráma): • JELENITS István. A népszerű barokk irodalom (epika. 146–148. • Márssal társalkodó Murányi Vénus Szakirodalom: XXVI. 485–622. 159– 174. Kézdivásárhely-Kanta. 1983. 91.XVI. 90. 1982. 1989. VÁRKONYI Ágnes. 166–167. • 17–18. • ALVINCZI Péter. 182. 1979. • CSONKA Ferenc. 7–184. 695–890. 213. 104. 1841747–51 = RMDE XVIII/2. 1939. 91–121. A lírikus és eposzíró Zrínyi: Szövegek: • Adriai tengernek Syrenaia • vagy: Szigeti veszedelem Szakirodalom: • KOVÁCS Sándor Iván. Magyarország panasza = Magyar gondolkodók 17. 125–168. 38.. 42. XIX. VÁRKONYI Ágnes. 49–63. 1980. Zrínyi és a vadkan. „Mindenütt feljül az ég. 1964. Pázmány. HOPP Lajos szerk. • SZEPSI CSOMBOR Márton. • BOD Péter. 175– 184. 1987. • TÓTH Tünde. 219. századi udvari költészet: Szakirodalom: Szövegek: • A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. 1976. Az önéletírás és emlékirat-irodalom a XVII–XVIII. 45–59. 1994. • Gyöngyösi István összes költeményei • HOLL Béla összegzése Kájoni Jánosról és a C. 67. XXI. 179. „Számtalan az soc vala vala vala” = Szenczi Molnár Albert és a későreneszánsz. 110–114. RMKT XVII/15. 187–208. Gyöngyösi István költői világa = Irodalomtörténet. • A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. VARGA Imre szerk. „Egy vers neménec megjobbitot modgyai... A siklósi harc és a szigetvári kirohanás = KSI. • A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. leveleiből. 318–320. A prózaíró Zrínyi: Szövegek: • Áfium • Mátyás-elmélkedések Szakirodalom: • BENE Sándor. R. A fejedelmi tükör műfaja a 17. 998. 371– században: 387. 1975. 501–509. • A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. (Válogatás Pázmány Péter műveiből) SÍK Sándor. Zrínyi helye a XVII. 1985. század. Koháry István: Ez világot senki által . 235–255.. 1988. Zrínyi Miklós. Alvinczi Péter pályája = ALVINCZI Péter. 153–196. 210– HARGITTAY Emil szerk. Szakirodalom: • Makkai László utószava az említett Magyarikiadáshoz. 341–351. 46. • Kemény János emlékezete Catholicumról = RMKT XVII/15B. BITSKEY István. 208. 5–20. 121. 149. • RMKT XVII/3. 18–30. az ember és az író. 985– . • HORVÁTH Iván. Szent Hilárius. • Esterházy Pál versei. 183–189. részletek: Praefatio. századi Magyarországon és Erdélyben = ItK 1995. SZABÓ Ferenc. • HARGITTAY Emil.. A lírikus Zrínyi. és válogatás prédikációiból. R. Gyöngyösi István és a XVII. • KLANICZAY Tibor. 231–257. 390–394. poétika. XXII. 321–383. 317–377 (190–222). 1979. Az országokban való sok romlásoknak okairól (Katona Tamás). • • ŐRY Miklós. 153– 211. RMKT XVII/7. Nagypénteki actio. 1990. műfajok. 101. 62–83. • APOR Péter. • KIBÉDI VARGA Áron. bevezetésből: 15–64. BORIÁN Gellért.. 51–85. 11–107. Europica varietas – Hungarica varietas. 27–73. XX. VARGA Imre szerk. Rákóczi Vallomásai és a hazai • Bethlen Kata önéletírása = Magyar emlékírók 16–18. A népszerű barokk líra és a katolikus egyházi Szakirodalom: népénekek: • BITSKEY István utószava a Magyar emlékírókhoz. Zrínyi-tanulmányok. • Bethlen Miklós levelei I-II. 75–317. • A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. • • KLANICZAY Tibor. a föld lészen alsó.

költészetéről) = ItK 1980. 5–30. 19–31. 290–319. 43–85. 559–571. • A világival szemben áll. 246– 251. • PÁPAI PÁRIZ Ferenc.. 222–237. 43–135. Az erdélyi tudományosság a XVII. XXIII. 1981. 1987. 312–348. A rokokó vers mozdulatai (Amadé László • APÁCZAI CSERE János. században terjedt el. Amadé László. • A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. rész. 194–218. másoknak. 5–186.. • BÉL Mátyás. HOPP Lajos szerk. Várkonyi Ágnes emlékkönyv. 239–257. Szakirodalom: 181–205. 1978. 1984. KOVÁCS Sándor Iván.169. 261–262. X. Faludi Ferenc és a rokokó: Szövegek: felében és a XVIII. Törökországi levelek = Mikes Kelemen művei. • vers. • R. század elején: • Amadé László és Faludi Ferenc versei. 699–717. NAGY követik” = KSI. SZAKIRODALOM I. 415–417.. • Sokévszázados fejlődés kell áthidalásához. Emlékiratok. Vallásos hős (antik kultuszban). • TARNAI Andor bevezetője a Bél Mátyás-kiadáshoz. Árpád-kori legendák és Szent István király Intelmei Klaniczay Gábor: Szent István legendái a középkorban Az áttekintés szempontjai István három ránk maradt legendája: • Nagy Legenda • Kis Legenda • Hartvik-legenda Szent királyok kultusza: sajátos középkori lelemény. 257. • Természetfölötti hatalma van. „Kik Marsnak merészségét • Kocsonya Mihály házassága = Magyar drámaírók. JAKÓ Zsigmond bevezetése az Erdélyi Féniks című kiadványhoz. 1998. Békességet magamnak. 450–461. ecloga = A régi magyar Szakirodalom: • • • • BÁN Imre. - - - 6 . TARNAI Andor. 228. Péter szerk. Szakirodalom: • A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Mikes Kelemen és a kuruc kor irodalom a XVIII. voltáról és a magyaroknál való barbár állapotuk 1985. • A keresztény államokban a hatalom vallásos legitimációja. 189. születésének 70. 1974. XXVIII. A költő Amadé László kertje = R. • II. 1927. 378–423. TARNAI Andor szerk. század. Hungariából Magyarország felé. TUSOR Péter szerk. 35–77. 193–203. Rákóczi Ferenc. 1979. 1976. A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. század második XXVII. 425–447. A magyarországi irodalomtörténet-írás megindulása = ItK 1971. 188–247. A rejtőzködő Murányi Vénus. 713–717. Szövegek: • Faludi Ferenc versei és részlet a Téli éjszakákból = • APÁCZAI CSERE János. VARGHA Balázs szerk. azaz Az emberi 536–544. okairól = ACsJ válogatott pedagógiai művei. 7–347. Magyar Encyclopaedia. Ellentét van a keresztény életszentség ideáljai és az uralkodói tisztség közt. 310–314. 248. GALAVICS Géza. a frissen megtért népeknél (a helyi politikai-dinasztikus célok miatt). 35–44. Apáczai Csere János. • HORVÁTH János. 1981. és a XI. HOPP Lajos szerk. 5–42. 529–533. 331. Pax corporis. VÁRKONYI Ágnes. Először az V. Mentség • CSETRI Lajos. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig.. Szakirodalom: • VARGA Imre. 146–147. Okai: • Dinasztiák istenítésének kereszténység előtti hagyománya. Szakirodalom: kísérő tanulmányok.. 1958. • A kuruc kor költészete II. rész: Az embernek magaviseléséről. 1990.. 1990. században: költészete: Szövegek: Szövegek: • A kuruc kor költészetéből: Magyar költők 17. Vallomások. testnek belső… (Részletek) = PPF. • TŐZSÉR Árpád. évfordulója ünnepére. 1977. 151–236. • TARNAI Andor. • MIKES Kelemen. • - A magyar kritika évszázadai I. A középkori szent uralkodó vallási tekintélyét világi céljai szolgálatába állítja. CSETRI Lajos szerk. Koboz és virginál. Az iskolák fölöttébb szükséges „Fortuna szekerén okosan ülj”. 177–181. Az irodalomtörténet-írás kezdetei és a tudományos XXIV. Rendszerek a kezdetektől a romantikáig. Faludi Ferenc: VI.. A kuruc költészet kérdésének története = ItK 1961. RÁKÓCZI Ferenc. 1996. • TÓTFALUSI KIS Miklós. 237–250. • Képes a földi igazságtalanságokat korrigálni. 458–471. 1977.

Legenda. Henrik  Benedek  Adalbert  Gizella  Gellért  Günther  a majdnem szent Asztrik • István győzedelmes miles Christi. • Eredetileg ariánus volt. • Öccse. • Böjt. • A legenda több szentre is utal. • Halálos ítéletek betiltása. Vencel • Idő és hely szerint is közelebb van Szt.  Györffy György: e büntetésmód László uralkodására jellemző. Mivel járultak hozzá ehhez az átalakuláshoz.  Másik szélsőség jellemzi: nem lát ellentétet a „jogos” világi erőszakgyakorlás és az életszentség között. 1. István nyilvános halála. országfölajánlás. de ő nem hódol be. munka. (Térítő király: rex iustus.  A szerző Istvánt Krisztushoz hasonlítja.A mártír királytól a lovag király felé vezet az eszmény formálódása.  Nevelése részletes leírása. 2.  Zoerárd  Imre  II.) • Apostol-funkció: István a térítők vezére és felügyelője.  Hozzákapcsolja a liturgikus-szakrális oldalt. dán Kanut. .  Királyságról való lemondás. Edmund: vikingek győzik le. • Később két elem kapcsolódik hozzá. ima.  Erőszakos (majdnem mártír-) halál. kijevi Szent Vlagyimir. mely az uralkodó föladatait akarta összeegyeztetni a szentség követelményeivel? .Csehországi Szt. norvég Olaf. Boleszló gyilkoltatta meg. . . - 7 . • Sajátos műfaj. .Szt.Passióelemekkel színezik a történeteket. • Modellt akar állítani az utókornak egy példaszerű élettörténet emlékének ébrentartásával. aki nem halt mártírhalált (csak hittérítő és uralkodói tevékenység). börtönök lerombolása. . • Hartvik-legenda  Nagy és kicsi egybedolgozása a XII.Első középkori szent király: a burgund Szent Zsigmond.  II. István legendái milyen pontján helyezkedtek el annak a középkori törekvésnek. Ottó császár rendelte. • Az uralkodói szentség az uralkodói funkciók logikus következménye. • A skandináv hagyománytól függetlenül bővíti a szent király legenda-modelljét.  Vazul-féle összeesküvés. század elején.  Korona és apostoli kereszt elküldése.  Meglepően realisztikus.  Itt egészíti ki a kislegenda. • Szentté avatása: 1083. Oszvald).  Hitelesek-e ezek a leírások?  Horváth János: Kálmán fenyegető üzenete Álmos öccsének. • A szent ünnepén évente fölolvasták. s ezek hogyan függtek össze a legendaírók saját korának vallásosságával? . mert két urat nem szolgálhat (Krisztust választja). ellenségeit keményen leveri. a királyi szentség mely modellértékű elemei nyilvánultak meg bennük. nem élt keresztény életet (saját fia kivégzése). • Szélsőséges hangsúlyt kap.  Gumpold mantovai püspök írta 975-ben.• Ezt segítik a legendák.Szent István • Első. Istvánhoz. • Nagy legenda. • Utólagos tisztelet: Klodomir lemészároltatta családjával együtt. pl.E két motívum az angolszászoknál kiegészül az ország keresztény hitre térítésével (Beda Venerabilis egyháztörténetében Szt. • Vállalja a mártírhalált. szokatlanul kegyetlen.

István legendáinak európai helye.Kiművelt.A keresztény uralkodói funkciók a szentség kritériumai. De valóban István írta? • Nincs köze hozzá. .Az István-legendákkal állítható párhuzamba az 1040 körül Jámbor Róbertről írt életrajz. Előadásanyag (Madas Edit) Szent István intelmei 1010 körül keletkezett.) . • Vagyis egy jól fölkészült klerikus írta.Államalapító. - - - 8 . • Teljesen személytelen. . • Rímes latin prózában íródott. A Nagy Legenda írja. • 4–7: a világi lét és az erények a téma. században virágzik.Folklorisztikus elemek Szt. . Lászlónál sincsenek. • Békeszeretet. A központ a Credo. valószínűleg (lotharingiai) Asztrik (Anasztáz). látomás a születésről. mert Koppány is legitim uralkodó lett volna). kötelességein keresztül jeleníti meg. 4.Az István-legendákban nincs pogány eredetű elképzelés (jóslat. . • A VIII–IX. A király elsőszülött fia legyen a király (Géza halálakor nem volt egyértelmű. hamisítvány.De! A legenda nem mindig nyitott a befogadásra. . Rēx et sacerdōs: erkölcsi alapja a hit (hogy valaki alkalmas. vagy későbbi kiegészítés. Az „Intelmek” kreált cím. Rendszeresen. és ezt kell megőrizni. a szerző jártas a Bibliában. • 1–3: a hitről és az egyháziakról szól. ezzel szemben az Intelmekben az apa nagy szeretettel szólítja meg fiát. holttestük körül fényoszlop. egyházszervező Athleta Patrie (ez a késő középkorban a szent király kultuszok új hullámát tette lehetővé). században találnak utat a legendákba. hogy Szent István írt egy könyvet Imre részére (Libellus dē iustitiōne morum). hanem a koronában látja (ez egy elvont állameszmét eredményez).A szent király-modell fejlődésének XI. Szilveszter – tanította. amely átvétel lenne. milyen a jó király. • Speculum regium • Leírja. hogy István-e az utód. Tíz fejezetre oszlik. . századi fordulópontján. ez nem elég. . Milyen viszonyban voltak e legendák a műfaj egyházi és laikus folklórjával? . van. hogy inkább ezek helyébe akar lépni. A Törvénykönyv (Corpus Iuris) első kötetének részeként maradt fönn. pontosan épül föl. égi koronáról inkább bibliai és hagiografikus történetekből ered. Mintái a Caroling-kori királytükrök. Nincs benne olyan mondat. bölcs uralkodó képe. vagyis idóneus legyen a királyságra).István szentségét Hartvik az irodalmi műveltségéből próbálta nemzetközileg szabványszerűbbé tenni. . (III. .A legendákhoz kevés csodaleírás kapcsolódik. 3.Itt a keresztes hadjáratok hatása ismerhető föl. • 8–10: erények. Isten szegényeinek megsegítése. . a hit ezen az alapon áll. Ottót pl. • Treuga Dei.Angolszász-skandináv: Olaf és Oszvald vére gyógyító. . Gerbert d’Aurillac – II.A kereszténység előtti mitologikus-folklorisztikus elemek a XII. • A X–XI. Összegzés. bár ehhez nincs sok köze.Itt: a pogány szakrális uralkodóképzetet akarja elhalványítani. században megmerevedik. A királyi méltóság megtestesülését nem a személyben. bár István tud írni-olvasni. törvényhozó. Ezeket a király tettein. szakálla haja.Hartvik a külső és belső egyházpolitikai elemeket hangsúlyozza és fejleszti tovább. Edmund és Olaf halála után is szüntelenül növő körme. A Cluny-i reformszellem hatása is hangsúlyos. . Minden fejezet elején hangsúlyozza a hitet.

• Könyvről a püspök gondoskodik. 1046-ban hal meg. az egyház ítélkezik fölötte. pl. Dēliberātiō suprā hymnum trium puerōrum. a Zsidókhoz írt levélhez.) • A szemet-szemért. • Minden tíz falu építsen egy templomot (első cikkely). melyik napon mit prédikált. terítőt a király ad. név szerint kikkel találkozott. • Ez idegen szerzőnek nem magyarul. • Tulajdonképpen büntető törvénykönyv. A törvényeknél voltak fontos szempontok. • Szent Istváné megfelelő volt. St.) Figyelni kell a vendégek befogadására. Így az előkelő. A király föladata még az ítélkezés is. az erkölcsi bűn. • A három ifjú Dániel próféta könyvéből való. Szent István törvényei - - - Szent Gellért - - - 9 . de magyar földön írt műve. ahonnan Szent István nem engedi tovább. • Egy XI. Jeruzsálemi hajóútja során hajótörést szenved. • A pap anyagi hátterét a tíz falu biztosítja. (Ezt 1934-ben vásárolták meg az admonti bencésektől. Giorgio szigetén szerzetes. Két törvénykönyve maradt fönn. de ezek nem maradtak fönn. századi másolatban maradt fönn. és az első kiegészítése. Az államszervezés és az államműködtetés fönntartásához volt rá szükség. szolgacsábítás. A világi előkelőkre is figyelnie kell. a türelem. vagyis erény még az igazságos bíráskodás is. tanult főpapokra és a nyugati nemességre. hogy ez miért van benne.) Ez a XIV. • Ruhát. • A három fiú himnusza fölötti értekezés. • Magyaroknak szólnak. és megszervezi a csanádi egyházmegyét. részt vett a bíráskodásban. hogy erősítse az egyházat. szentté 1083-ban avatják. századi embernek akart egy kellemes biztonságérzetet adni. így az ország békés volt. • Egy Isim Grim nevű püspöktársának ajánlotta. (Ha valakit megölnek. • Benedictus (hajnali dicséret). feleségrablás. • Dávidra vagy Salamonra vonatkozik. 1030 körül csanádi püspök. hanem az illető vagyoni helyzete is megszabja. de a külföldhöz képest enyhén.- - A király erénye. ezért fontos helye lesz a zsolozsmában. • Ehhez jár még szolga. Az admonti kódexben maradt fönn. • Teológiai kommentár.) A második könyv. az első az uralkodása elején keletkezett. megvédje az országát. a másik 1009 körül. Ennek a sérelme merül föl a következő esetekben: lopás. századra színes történetté növekedett. fogat-fogért elv érvényesül benne. állat és két épület. Velencében született. nem voltak hajlandók Nebukadnezár bálványait imádni. az irgalom és a szelídség gyakorlatával. • Betartható és betartatható legyen. fia nevelője lesz. • Legfontosabb célkitűzése a magántulajdon védelme. • Későbbi betoldás. (Lengyelországban a szolgát az első lopásért fölakasztották.) Mainzi zsinati (847) határozatok találhatók benne. „A fiak kövessék az elődöket!” Kérdés. ha valaki a böjtöt szegte meg. kihúzták az összes fogát. kiterjessze határait. Gellért írt több kommentárt is. Homíliák és sermók. kelyhet. gyámolítására. melyet Münchenben őriznek. majd remete Bakonybélben. • A büntetést nemcsak a bűn mértéke. hogy kik fontosak az ország számára. és sok idegen telepedett le. Az első harmincöt cikkelyt tartalmaz. (Valószínűleg ő is tartott törvénynapokat. (Pl. nem magyaroknak szánt. • Az egyháziak és a világiak együtt tartották be. Legendája a XIV. így Magyarországra kerül.

melyen egy sas ült egy évig (toposz). . hanem egy olyan fa alatt.Hivatkozik az Intelmekre.A szerző a másik két legendából kivette. valamint Szent Adalbertet is megálmodja. • András láncból készült vasöv-ereklyéje az ő birtokába jutott. . mégpedig teljesen épen. Ekkor születik tehát az az értelmiségi réteg. • Az Imre-legendában is találkozhatunk vele. Nem találták meg.István kegyes. .A szentté avatás után keletkezett. rímes prózában íródott. tanulságos olvasmányként. amíg Felix Heinzer 1982-ben Karlsruhéban megtalálta a homília előszavát. Benedeket rablók támadták meg. • Szent Gellért prédikációgyűjteménye nagy szükségletre jött létre a csanádi egyházmegyében. . amit fontosnak gondolt. . XII-XIII. és még a XIV-XV. melyet a kolostorokban is olvasnak. hivatkozik Persius szatírájára és Horatiusra.István itt keménykezű uralkodó.István itt kiegyensúlyozott uralkodó. így rövidebb. a homíliát tárgyalja a versek sorrendjében. mint a nagy. Ezután Szent Emerám templomában helyezték el. de ezt nem lehetett biztosra venni addig.Szűkszavú.A szentté avatást megelőzően keletkezett. . • Többször találkozott Benedekkel és Fülöp apáttal. század: a sermo egy bibliai idézetre épül.Szó van még néhány csodájáról és szentté avatásáról is. A két zoborhegyi remete föltehetően Lengyelországból jött. állandó kötelezettségnek tartja). melyek alátámasztják a király szentségét. amely megjövendöli. • Ebben is idéztek Gellérttől.• • • • - Prédikációk (ezt fontos. 3. Igényes mű. században is idézték. Nagy Legenda . várta az idegeneket. megölték és testét a Vágba dobták. . szelíd (éjszaka álruhában kimegy a koldusok közé. és az ő védelmüket akarta biztosítani.István Krisztus bajnoka lesz. A legenda szerzője Maurus. de ezekkel nem foglalkozik sokat. és ehhez kapcsolódik a napi evangélium. akinek Szent István protomártír jelenik meg (ezzel a névadás kérdése oldódik meg). . .Géza álmához csatolja Saroltáét.A koronaküldés: • Egyházjogi és politikai tényező. . Zoerárd és Benedek legendája - - - Szent István három legendája 1.Van prológusa. 10 . de tűri). század: a sermo és a homília is prédikációt jelent. országos szintre a szentté avatáskor emelkedett. • Ő Mór pécsi püspök. a szerző művelt. Kálmán uralkodása elején. . 2. . ahol megtépik a szakállát. Vagyis olyan tulajdonságok jelennek meg benne. Hagyományát legendái őrzik. mely önálló magyarországi művet tud létrehozni. és ezt még megtoldotta.Egy műfajon belüli alműfajt jelentet meg. Géza nyitrai herceg (Szt. Kislegenda . . Legenda aurea • A középkor legnépszerűbb gyűjteménye. Innen került ki nyugatra. akit majd szeretettel fogad.A stílusa nagyon jó. 1064: megszületik az első magyarországi legenda. az országot Máriának ajánlja.Bőkezűen támogatja az egyházat. Hartvik-legenda . András Zoszimosz apátot követte: az apát a nagyböjtben negyven nap alatt negyven datolyát evett meg. A legenda helyi kultusz alapján született meg. hogy fia király lesz (ez már a szentség előhírnöke). András negyven diót. leveri a lázadó pogányokat és a külső ellenséget. .Géza álmában egy angyal jelenik meg. X-XI. míg egy láncszemet megkapott belőle. László testvére) addig könyörgött neki.

Szent Imre legendája - - - Szent László legendái Lászlót III. a papírról pedig eltűnik az írás. de szerzetes írta. A király ebből látta. ő nem elég erős. de nem tudjuk a felesége nevét.) Veszprém. ahol Lászlót az általa alapított székesegyházban temették el (ő alapította a zágrábit is). és házassága is szűzházasság. • Világi földolgozású. és a szentté avatásról. A szerző elmondja személyes tanúságát is. illetve öt csókkal üdvözölte őket (minél állhatatosabb volt a szerzetes a szüzességben.) Henrik Imre nagybátyja volt. és kérdezte. • A világi vonalat képviseli.- • A nagyban nincs róla szó. és föltehetően ekkor választották le fejereklyéjét is. Aranykoporsóba tették. milyen állhatatos. Gesta Ladislaī Rēgis • Ezt egy XIV. A központjában két erény áll. végül ez utóbbiak viszik föl a mennybe. s álmában István azt mondta neki. Leírja. Az első esemény a pannonhalmi vizitáció: István meg szokta látogatni az általa alapított egyházakat. és gyermektelenül halt meg. és ezt a szerzetest is magával vitte. hogy őrizze meg tisztaságát (toposz). s őt küldték a szerzetesek köszöntésére. hogy ez a rész is a Henrik-legendából került át. Sokat ír a fehérvári egyházról (ez exempt. annál inkább. s ha az elég erős. de meggyónt a pápának. A lovag sok helyet bejárt. És Imre sírjánál tényleg megtörtént a csoda. Eljutott István sírjához is. Szent György-kápolna. csak imádkozott. 1036-ban történt meg. - 11 . valószínűleg az a hagyomány is közrejátszott. Kétféle írott szövegemlék maradt fönn. vagyis ki van vonva a püspöki fönnhatóság alól). hogy mindketten nagy termetűek voltak. • A legenda szerint ezt élete végéig megtartja. • A szüzesség. akkor a láncok leesnek róla. hogy meglesse a szerzeteseket. aki nagyon bűnös volt. Egy szent sírját kellett fölkeresnie. De Eusebius a IV. Imrét és Gizellát is magával szokta vinni. (Ő sokban hasonlít hozzá. Ő elmondta az álmát: Imre látta a halálakor. Mórnak viszont hetet adott. bűneit pedig egy papírra írták föl. (Ez valójában csak Imre halála után. még reggel sem. Eusebius pátriárkával. és kinevezte pécsi püspöknek. Valószínűleg a saját szerzetesi voltával kapcsolatos erényeket fogalmazza meg. István elkezdett beszélgetni velük. Béla avatta szentté 1192-ben. hogy boldog szülőktől származik. Nem hosszú mű. de a kolostori klauzúra miatt be csak fiát vihette. ahol találkoztak a cezáreai klerikussal. de a fia igen. • Megálltak Konstantinápolyban is. Ezután zarándokolnia kellett. és őt is szentté avatták (Imre = Henricus).) Béla életrajzot küldött a pápához. itt azonban részletesen. de nem nyert bocsánatot. annál többet kapott). volt egy Konrád nevű német lovag. • Álmos herceg 1106-ban a Szentföldre zarándokolt. Ez az esemény rávetül Imre életére is. a válasz szerint a szüzesség. Az egycsókosok elmentek aludni. • Elsősorban a király bátorságát hangsúlyozza. • Itt imádkozott. amely a papi cölibátusban kap nagy hangsúlyt. Imre egy. (Ez nem történeti adat. 1100 körül írta egy pannonhalmi (Szent Márton-hegyi) szerzetes. hogy az ördögök és az angyalok viaskodnak a lelkéért. három. A legenda elején éjszaka imádkozó ifjú aszkétaként jelenik meg. Leírja. Sokat ír az ország fölajánlásáról. • A sírnál történt csodákból a szerző nem sokat ír le. mivel fölsorolja a tíz fejezetet). és hogy apja egy könyvecskét írt neki (ez hitelesíti az Intelmeket. • Isteni sugallatot kapott. Székesfehérvárra. • Szent László tetteiből maradt fönn. • Az alázat. században élt. ezért valószínű. a többiek zsolozsmáztak. Pl. ezért tudjuk datálni. mi a legnagyobb áldozat. hogy a Szent Jobbot nem találták meg a sírban. századi krónika-kompozícióba építették be. de nagyon igényes. Kultusza elég hamar elkezdődött. egyedül Mór nem szólalt meg. de mára elveszett. István este visszament a kolostorba. Láncokkal kötözték össze. így pápai legátus érkezett Váradra. Itt elaludt.

erős kezű. • Himnusz: a zsolozsmához kapcsolódik. tőle lopta. • Világi történetet dolgoz föl.  Csodák leírása (a besenyők üldözése. • László az egyetlen magyar szent. Egyházi szövegek a szentté avatással kapcsolatban: • Legenda. a névfejtés eszköz arra. ami az isteni jóváhagyás jele). Gelence. és éppen Vácnál járnak. magas termetű). amely Magyarországon született.  Olvasmányként szolgál. vagy ősmagyar eredetű (magyar szöveges forrása nincs).  A kun lányrablásának a meglátása. kocsi-csoda: a koporsóval Fehérvár felé indultak. akkor templomot alapítanak. • Töredékesen van meg: Ócsa. akinek ilyen ciklusa van.  Liturgikus és egyházi szövegek. az igazság gondozója. • Verses officium (vagy zsolozsma): az antifóna a zsoltárhoz és a szenthez kapcsolódik. egy lovag el akart adni egy serleget egy ispánnak. de mikor a hőség miatt megálltak.  Etimológia van benne. aki azt mondta. Falkép-ciklus: • Lászlóhoz kapcsolódva a XIV. (Utoljára Bollok János foglalkozott vele.• - - - Sok (keresztény) csoda történik itt is.  Huszonöt sermo maradt fönn róla (Istvánról tizenöt). • 1068: a kerlési csata (a kun leányrablása. században született. a hívek és a szerzetesek előtt kell megemlékezni a szentről. kegyes.  A XII-XIII. lándzsával le akarja szúrni.  Csata. 12 . László uralkodásával kapcsolatban két fontos kérdés merül föl. századtól a XIV. de megbetegedett és meghalt. hogy a legenda elején a név hordozza a szentséget.  Levitáció (vándormotívum. mikor egy gyertyás agancsú szarvas kiugrik eléjük. • Ez az egyetlen ikonográfiai alkotás.  László a kun után veti magát. a királyi koronára különleges külső és belső tulajdonságai tették méltóvá. Valószínűleg Váradon keletkezett. szentté avatásakor egy csillag jelent meg Várad fölött.  A király a fa alatt ülő lány ölébe hajtja a fejét (szerelmi jelenet). ha legyőzik Salamont. mint a legenda. melyet a szentre applikáltak.  A lány segít megölni a kunt. derűs. nagyon jól tudott görögül: Ladislaos = laos (nép) + datis (adott) + la (dicsőség) ~ a népnek adott dicsőség. hogy szent uralkodó lesz. Tereske. • Teljesen van meg: Gömör.  Harc a földön. az igazság bajnoka). Vagyis. itt kell templomot építeni.  A tulajdonságok és erények fölsorolása a mainzi ordóból származik (keresztény hitű. sermo:  Mise keretében. • Vita: ez a lovagi epika Magyarországra elérő ága. de ezek nem kerülnek át a legendába (ennek ellenére a Gesta előbb keletkezett. • Témája:  Kivonulás a várból. László lovát Szögnek hívják). a szegények pártfogója. bőkezű. • Szekvencia a mise számára. megszólítással kezdődik (atleta patriae: a haza bajnoka). Ez már sugallja. a keresztes hadjárat vezetőjének akarták. de a kelyhet a sírra téve László igazságot szolgáltatott. nagy türelmű.  A XIII.  Thema: ez egy sor a Bibliából. • Prédikáció. bőkezű. ami mutatja. a szekér állatok nélkül elindult Várad felé.  Elsősorban a tulajdonságait hangsúlyozza (a jó király jellemzőit írja le: bátor katona. kegyes. Szepesség. század elejéig keletkeztek. lócsata. végül a Dunába szökell.  A testi és a szellemi tulajdonságai az átlag fölé emelik (ezt a bevezetőben írja). ima közben a levegőbe emelkedett). századtól jelent meg. csak a legendában tudatosan kerülték ezeket az elemeket). övharc.) Aki ezt elkészítette. • A mogyoródi csatában Géza megfogadja. Győznek. Ez az a jel. tetszetős külsejű.  Egy heiligenkreuzi kódexben maradtak fönn.

és krónika-irodalom: Anonymus. Magyar krónikairodalom megindulása: XI. aszkéta. orosz történeti irodalom). 13 . a szentté avatásokat csak utólag legalizáltatták. (Salamon András fia. A pápa követe valószínűleg nem volt jelen. 1200 táján íródott. • Szent András. mártír. confessor. századközepi betűkkel írt kódex egyetlen fönnmaradt másolata. lengyel. Salamon még él. A legenda ezekkel nem foglalkozik. mert a megkoronázott király. • Szent Gellért. • Szent István. század vége (egy időben: cseh. • Szent Benedek.) • Idoneitás: a Gesta a hercegség idejéből való tetteket írja le. A geszta. Géza és László Béla fiai. csak az alkalmasságot írja le. 1083: László öt magyar szentet kanonizált (ez az egyház és a király hatalma megerősödésének reprezentálása). aki kiskorú gyermekét koronázta meg.- Legitimitás:  Törvényes-e az ő uralkodása?  Ez azért lehet kérdés. XIII. confessor. • II. a magyarok honfoglalás-története (OSzK). aszkéta. Kézai Simon és a Képes Krónika Györffy György bevezetése az Anonymus-kiadáshoz Anonymus: Gesta Hungarōrum. • Szent Imre.

• Műfajilag is eltért. mint a magyarországi okleveleké.Szomszédos országokkal való viszony (Pauler Gyula). és merítettek belőle. Györffy György). évkönyv.Az első magyar történeti mű.Ötvenhét fejezet. uralkodó osztály viszonyai.XII. század közepe (Jakubovich Emil nyomán Pais Dezső nyelvész. . Minden vonatkozásban tatárjárás előtti állapotokat tükröz. Részei. Megfigyelhető benne bizonyos archaizálás.De ismerték a XIII.1802.Ez a XII-XIII.1928-ban került haza. 14 . Itt utal magára. diplomatikai kifejezései. század végére tehetők (Mátyás Flórián). .Magyar nyelv.Utóbbiak alapul szolgálnak a következőkhöz. Béla: Katona István. . Érvek III. Hugo Bononiensis. század fordulóján még elfogadható. (Nagy Lajos alatt) • Budai Krónika. • Regino prümi apát (†915) évkönyve. Horváth János. . Ezt támasztja alá: . század). .II. Béla mellett. Béla (őt erősíti: Mátyás Flórián.Századokig a bécsi udvari könyvtárban őrizték. Lászlóig. . • A szerző a régmúltat saját elképzelése alapján eleveníti föl. gazdasági.I. . . • Képes Krónika. hanem egy társadalmi réteg. . földrajzi ismeretek.Beemelésre nem tartották alkalmasnak. . Ennek okai: • Honfoglalás-történetben hét magyar vezér mellett hét kun is (bár ő kabarokat – kazárok három nemzetsége – ért alatta). Keletkezésének ideje nyelvészeti szempontok miatt: XII. . Csóka Lajos történész). (hun-magyar történet) • Kézai ferences folytatása. a XII.Prologus (Előbeszéd).1031-től Szt.Nem: néptörténet.Eredeti alakjában nem maradt ránk. • Ismerte: Biblia. de IV. akinek dedikálta. . században. • Dares Phrygius trójai története. • Nem törekszik a hitelességre. Béla: Pray György. Béla: Bárdossy János. Anonymus műve nem került be ebbe a krónika-családba.Csak egy példány maradt fönn. Hóman Bálint. geszta középkori értelemben.Ősgesta: . . . században divatba jött regényes geszta. • Thuróczy-krónika. Szabó Károly. • Főszereplői nem a fejedelmek. . • Iustinus (II.Társadalmi.A nyugati latin nyelvű irodalomban a XII. . . politikai tendencia. Béla halála után (1270) már nem. . (V. Marczali Henrik. . István kora) • Kézai Simon krónikája.IV. • Kitalált alakok. . Cornides Dániel: III. Nem sorolható a középkori történeti irodalom klasszikus műfajai közé. • Ákos mester krónikája. .Anonymus használt írott forrásokat. Föltevés: elküldte iskolatársának. Domanovszky Sándor. ez lesz alapja több műnek. • A Gesta Ungarorum-ot kevésre becsülte (bizonyíték: kiegészítés Szvatopluk morva fejedelemről). a honfoglalás hősei. Anonymus kilétének nehéz a megállapítása. Isidorus Hispalensis. Fejér György. kitalált környezet. . . század: módosított és kiegészített alak.A Vazul-ágbeli királyokról szól.Magát Béla király jegyzőjének mondta (négy Béla királyunk is volt). nyugaton.

. Különböző műfajok jellemzik.A műből nyert ismeretanyag alapján következtetnek. .Avar. de irodalmi értékük nincs. . • Földrajzi vonatkozás. a magyarok a mai Pozsony mellett döntő győzelmet arattak a bajorok ellen. • Ez cáfolja: Győr. megcselekedett dolgok. morva lakosság van. . csinálni). De! A jó tájékozottságot a jelentéktelen helyek ismerete árulja el. nemesek genealógiája.1966. Anonymusnál: kitalált helyek. századi viszonyaival. akkor ez az első és legnagyobb szerzői honorárium Magyarországon. vlach (román). ezért merít a főnemesek családi hagyományaiból. Pl.Valószínűleg az Abák nemzetségéből származott. Többször: eseményeket helynévmagyarázat alapján formálta. . Nem volt tisztában a Kárpát-medence XI. görög. semleges nem alany esetét használják (gesta). • Történeti leírások. • 896. dunai szlovén. kazár. . • Önálló műként egy változat se maradt fönn. Esztergom. • Rēs gestae (gestus 3): viselt. a Pray-kódexben a pozsonyi évkönyvek és a királylista. • Velek zarándi ispán nemzetségéből. . gepida.Morva népnév Marót vezér alakjában jelentkezik nála. bajor-frank.Egykorú forrásokban a honfoglaláshoz két helyet kötnek. A.De a levakart oldal ugyanaz.1937. A középkori történetírás (Madas Edit) Célja. melyek nem éltek itt: római. • Három hely. A honfoglalás harcaira nem volt forrása. . Endre alatt bevezetett új rend ellenzője volt (dē genere).  Buda a Csepel-szigettel. Horváth János. ő talált ki színes történeteket. cseh. egy 1124-es hamisított okirat nyomán. Zaránd környékét.Egykorú források huszonegy történelmi személye közül egyet sem ismer.P.Az 1200 körüli időket vetítette vissza.: bolgár és szláv. • 907. helyette kitalált alakok. hanem reálisak. .Cél: magyar királyok. kun.Népek. hogy ne engedje feledésbe merülni az eseményeket. • Személyek. • P: személynév-e. . az év minden jelentős eseményét följegyezték benne. mint a ma ismert első.  Borsod a Hegyaljával. Ellenséges vezéreket talált ki (korabeli helynévhez névmagyarázó etimologikus történetet költött). Geszta (gerō 3 gessī gestum: tenni. Szilágyi Loránd: Péter esztergomi prépost. . nemzetségek. bolgár. mester valószínűleg az a budai prépost volt.P. Történeti műfajok 15 . Arnulf császár Pannónia védelmére Braslavot rendelte ki. • A megpecsételő formula 1200 körül használatos. Ki volt Anonymus? . • De a budai prépostság 1148-ig kiépítetlen.Ha ez a király és a trónörökös uralmának történeti megalapozása volt. és azokat ismertté tegye a jövő számára.Pais Dezső és Jakubovich Emil jelöltje: névtelen jegyző. Nem kitalációk. dictus magister. . • Önmagában csak a többes szám. . a tartozékaival együtt.A II. . • Praedictus magister (előző levakart oldal címzésére utalhat). Sólyom Károly: Péter győri püspök (1205-1217). Annalēs (évkönyvek) A kolostorokban vezették. aki Imre királynak tett szolgálataiért megkapta Óbudát. .  Csongrád tágabb környéke.

 Ha P. • Bélát Kálmán vakíttatta meg. A dinasztia alatt történt eseményeket és uralkodókat akarja megörökíteni. század második felében készült nem terjedelmes másolat. • 1932. és aki ezután fog. Kódex: • Ma az OSzK-ban található. a középkorban már mindegy volt. Béláról: • A XII. Folyamatos. De a címlap nem volt szokásban. . a vezér egy ottani csatában esett el. mi az igazság). Levente. A dinasztikus történetszemlélet helyett. Béla. • Szent Istvánt és I. a korabeli oligarchia (főnemesség) jogait akarja érvényesíteni. melyek csak másodlagos forrásban maradtak fönn. A király csak egy a főnemesek közül. vagy sem. • - 16 .) . hogyan alakult ki ez a rendszer. mint a XIV. I. András alatt. De nem tudjuk. A történetírást elfogultságok befolyásolták. Pál. hanem a versón kezdődik. • Színes. • 1666-ban bukkant föl a bécsi császári könyvtárban. és itt állították be Kálmánt negatívan. ők sérelmezik. századi író érdeme annyi. és egy ősnyomtatvány). vezérneveket kreál helynevekből. jól kidolgozott. de kell egy bűnös: így válik negatívvá Gizella alakja. melyik Béla korában élt.) • Szent László hercegsége idején véghezvitt tetteit írja le elsősorban. De ehhez meg kell mutatni. később krónikának nevezték. és nem is tudott volna oda mit írni.  A P a szerző nevének kezdőbetűje (Péter. kivonatok (ezeket a folytonos művekből hámozták ki. századi Chronica Hungarōrum.Krónika (a cronos szóból): egy egész nép történetét dolgozta föl időrendben. de nem sikerült. mintha az előző oldalon lett volna valami.Álmosról és II.A XIV. akkor azt jelenti: prae. mikor II. Éppen ezért nagy szakirodalma van. és a XIV. hogy egyházi személy-e. században kódexekbe foglalják (kilenc maradt fönn. . Ki volt Anonymus? • Csapodi Csaba szerint három történész van: aki már foglalkozott vele. vagyis az előbb mondott mester. aki németbarát. velencei csereegyezmény: visszakapjuk (ekkor adják vissza a Képes Krónikát is). intrikus személyként jelenik meg. hogy nem ők. • Nem a rektón. Vannak olyanok. • Kezdete: „P dictus magister…”  Ezt próbálták föloldani.Ősgesta: • 1060-ban keletkezett. A királyi udvarban folyt.  Kálmán púpos. mert az újba beépítik a korábbi műveket. csak korábban gesztának. ahol nem kap olyan nagy hangsúlyt a honfoglalás. majd azt mondja. átdolgozzák őket. • A XIV. sánta. . • Imre halálával (1031) kezdődik. (Sötét. tehát nem rövidítés. • A XIII. Anonymus: Gesta Hungarōrum A honfoglalás előzményeivel és a honfoglalással foglalkozik. De ha kezdőbetű.  Gizella negatív alakja. Azért írja le. akkor mit jelent a dictus magister?  Péternek mondott magiszter. azért hívják úgy a helyet. században. akit Péternek mondanak. századból maradtak fönn részletek. Anonymus és Kézai gestája ugyanaz. század második felében keletkezett. nem a XIV. ezért el lehet küldeni. (László korát követően volt érdemes így leírni. Pósa). András korát pozitívan állítja be. Béla került a trónra. István háta mögött szervezkedett. megvakíttatta Vazult. Szent Istvánt csak megemlíti. Viszont a magyarban nem választódik el ilyen világosan a kettő. hogy legitimálja a főnemeseknek a hatalomhoz való jogát és a királyi hatalom korlátozását. hogy a gestát beemelte művébe. Csatákat ír le.Gesta Ladislaī Rēgis: • Kálmán korában keletkezett.  Magiszter. gyér hajú. • Vazul fiai: András. aki most foglalkozik vele. hanem Orseolo Péter és Aba Sámuel került a trónra.

ha megszegi az esküt. • A hunok és a magyarok szerinte Szittyaföldről származnak (III. 2. Jáfet fia volt Góg és Magóg (ő jó fiú volt. a németek Attilavárnak is nevezik). Bélát jelöli ki neki.  Mindig Álmos utódai legyenek a királyok. . így nekik is új haza kellett. jelentése tíz nyíl. leír egy nagy csatát a kijevi fejedelemmel. . így ősi jogon jönnek be Pannóniába. ami a domonkosok jele. a külföldiek ezért hívják így őket. még a királyt is örök átok sújtsa.  A király már meghalt. Attila is szittya volt.A mű nagy stílusigénnyel. és Pannóniát elfoglalva a Duna mellett várat alapított magának (Óbuda. viszont ebben nincsenek benne a nemesség hőstettei. Bulcsúról és a kalandozásokról. gazdag ország. akivel járt iskolába (valószínűleg Párizsban vagy Orlèansban). melyekről ír.Témák. Almus 3 = kegyes. szent. . (A consensus most III.1 • A vérszerződés még Szkítiában történt.) • Miért nevezik az idegenek a magyarokat hungarusnak. . 17 . . és akivel együtt olvasta a fríg Dareusz regényét.Megemlékezik Lehelről. A magyarok is megszaporodtak.  Mindenkit. az eskünek öt része volt.A gesztát egy külföldi barátja kérésére írta. .) .Leírja. tényleg a regősöket kell meghallgatnia.Tétény: itt őrizték meg az első és egyetlen jokurátori ének részletét (vagyis a hősi énekeket jól ismerte). . .Laborc folyó: Ungvárnak volt egy Laborc nevű ispánja. és a Nagy Sándor-regényt (róluk írt saját művet is. így kérte meg a barát. mint a László-legenda. hogy a nép történetét ne a regősök „csacsogó” énekéből ismerjük meg (tehát a regősöket lenézte). hogy írja meg a magyarok történetét is). és sokat időztek Ungvárnál. Útjukon végig a Szentlélek és az Isten kíséri ezeket a pogány ősvezéreket.A mű élén levő prológus az írói tudatosságra vall. De mutatni akarja.Mindkettő értelmetlen.Anonymus korában erős Kijevi Fejedelemség létezett. hogy melyik nemzetség kitől származik. így családfákat sorol föl. .  Minden közös. Iustinos). • A csodaszarvast teljesen kihagyja. amiért ír.) .  Anonymus szerint a magyarok északkeletről jöttek. század. a királyok tulajdonságai ugyanazok. és ők magukat magyaroknak. Egyesek szerint a P körüli tollrajzból egy fáklyás kutya alakja vehető ki. és miért így hívják.A mű azért készült.) . hatalmas lovagi lakomát és tornát rendeznek (ez is Anonymus korára vetíthető vissza).Mikor a magyarok elérik Attila várát. A folyamatos történetírásba nem kerül bele. hogy meglegyen Magyarország királyainak és nemeseinek származása.Munkács szerinte onnan kapta a nevét. ez Emese álma. Ám ekkor már folyik az udvari történetírás. Itt hangzik el Álmos első buzdító beszéde.Az ellenség valójában Szvatopluk morva fejedelem.A másik ok. ki Zemplén felé futott. Álmus = álom. hogy sok munkával jutottak ide. mert ez a legvalószínűbb. és ha valaki ezeket akarja hallani. 12 teve és 12 fiú. Hogy hiteles legyen a saját korában. (Ezért nincs szüksége a fehér ló mondájára. kivonult a népével. • Hogyan folyt a honfoglalás. mert más szemléletű. (Akkoriban keletkezett. A névre két etimológiát is ad. mint a vezéreké. rímes prózában íródott. . . 1.Ez a honfoglalás a magyarok második bejövetele. hogy ismeri a történetet. csak a dinasztiáéi. amilyenek az ivadékai lesznek. de elfogták. Attiláé volt az első. amely hatalmas. és a folyó mellett fölakasztották. Az első királya Magóg volt. akit ő Zalánnak nevez.)  A szerző királyi jegyző volt. Anonymus korában viszont egy bolgár fejedelem. • Álmos születése. tehát egy domonkos írta. (A turul történetét álommá finomítja. 1 Az európai népek Noétól származtatják magukat. (A valóságban pont fordítva történt.Színes leírásokkal teli. de a honfoglalás korában még nem. szereti jellemezni a királyait.  A valóság: a hungarus egy bolgár-török törzsnévből származik. .  A király ellen lázadó haljon meg. . Budavár. tehát ez előkelő rokonságnak számít). így egy nagy királyi adományról ír az ottani fejedelem számára: 12 fehér ló. • A hét fejedelmi személyről.  A vezérek hatalmának biztosítása. • A következő információ: „a jó emlékezetű Béla király egykori nótáriusa”.

• Rossz asszonyoktól és gonosz szellemektől származnak. Kézai Simon: Gesta Hungarōrum Kézai a legtanultabb és a legjobb történetíró. (Itt a társadalmi érzékenysége érhető tetten.: Teleki. de nagyon negatívan. A magyar történelem egy hatalmas kombináció. De a szellemeknek nincs is nemzőszervük. Ákos mester fehérvári kanonok. mert a foglyokat megkötözve viszik az uralkodó elé.  Az első Magyarországon nyomtatott könyv (1470). századi krónika-kompozíciók Kilenc kódex és egy ősnyomtatvány maradt fönn. épphogy megemlíti. hogy Lehel a kürtjével leütötte a császárt. és a köznemesek jogait hangsúlyozni. századi udvari kultúra kifejezője. hanem az udvari történetírás eredménye a XIV. Átveszi a Kézai-féle kompozíciót. hanem nagyon sok nemesi család származása szerepel benne.  95 iniciálé van benne. Leírja Óbuda és Székesfehérvár alapítását.  41 miniatúrát (képes jelenet) tartalmaz. a zászló és az öltözék a XIV.) - Képes Krónika – XVI.  Illusztrációi miatt vált híressé. de nem részletezi annyira. Thuróczy. • A Képes krónika családja. a királyi hatalmat akarja megerősíteni. (Kun) László klerikusa volt. • A Budai krónika családja. Kézai IV. Ez a kettősség miatt az illuminátornak és a másolónak nagyon össze kellett dolgoznia. • Nem lehet. Nem egységes szerkesztmény.  Pl.  Az írás a múltra utal. Vagyis állandóan reflektál az olvasmányaira.  Bécsi képes krónikának is nevezték.  A díszítés a jelenről ad hírt. Nemcsak a hét vezér. Jelentősége.  1358 körül készült. - 18 . ami Károly Róbert uralkodásának a közepéig tartott. Két család van. mert ott őrizték.Ákos mester Kézai működése alatt kikövetkeztethető.  Károly Róbert idején készült. ezért Kézai egy hosszú prológusban mentegeti is a hunokat. (Ez már szélesebb réteg. • A jövevény nemesekről. A tatárjárást nem tartja fontosnak. Csepregi.) Ez a nyugati történetírásban is fölmerül. hogy ő helyezi biztos alapra a hun-magyar rokonságot. Megjelenik benne a csodaszarvas-motívum. (Anonymus ezt csak megemlíti. • A szolgaság eredetéről. mindent beleemel. Összegződik benne mindaz.) A műhöz két appendix is kapcsolódik. a címer. században. óbudai prépost és királynői kancellár volt.

. Elmélkedéssel indul. . Telegdi Csanád esztergomi érsek temette). .„Egy szívvel-lélekkel siratja őt mindenki.Arról szól. már István korában is megvolt. • Ádámot a gonosz lélek.A gyászt racionális keretek közé akarta szorítani.A Boldogságos Szűz székesfehérvári bazilikájában mondta el.Miséket mondanak.Egyezések a Sermo. Krisztus is meghalt.A végén megint utal rá. . • Nem marad bennük sokáig fájdalom. rímes prózában.Telegdi ugyanezeket a sémává merevedett formákat használja.Részletes. . • A Halál Ádám bűne miatt lett az emberiség büntetése. • Kapcsolódik hozzá egy horatiusi idézet. • A Halál könyörtelen. 3.Hajóval Budára viszik. . aki meglátja.A királyt először a várban (Visegrád) siratják el. Isten Fia. telhetetlen. . A Halotti Beszéd. az Ómagyar Mária-siralom és Szent Margit legendája Horváth János: A Halotti Beszéd történetéhez 1. .A halottsiratás tehát a középkorban a magyarok között a fölső és az alsó társadalmi rétegekben is megvolt. .De közelebb áll a kódex latin nyelvű Sermo super sepulchrumához. .A népi eredetű halottsiratás és a hivatalos egyházi szertartás leírása. . . szerkezeti fölépítését tekintve pontos mása a Pray-kódexben a XII. • Az első ember bűnéért utódai is halállal lakolnak.Három majdnem egyező leírás maradt ránk (KR). színes: Károly Róberté (1342. jajgatni kezd.Fehérváron mindenki megnézi.Siratás: ősi népi szokás. .Fehérvár felé viszik. Hess András nyomdájában. 19 . .” . . Telegdi Csanád Halotti Búcsúztatója. 5. Ezután leírás következik. században lejegyzett Halotti Beszédnek. mert mindig úton vannak.E részek többször visszatérnek. a Halotti Beszéd és a Halotti Búcsúztató között.„… szemeik a sok-sok könnytől csaknem elvesztették természetes látóképességüket.Itt nem elfogultságról van szó. a legtúlzóbb formájában.Különbség: „mindeneknek” szó helyett az összes társadalmi réteget fölsorolja. hanem minden hívő kegyes kötelessége megtenni ezt. 4. • Budai Krónika.Boncompagnus: • Boncompagni (firenzei születésű bolognai rétor) műve. • Dubnici Krónika. . . . A magyar népi siratóknak speciális vonásaik voltak.III.A papok egész éjszaka virrasztanak és zsoltárokat. amely többnyire egészen rövid. a falvakban az emberek sírnak és kiáltoznak.Magyar nyelven mondta el. .Két alapgondolata van. . az ördög vette rá a bűnre.Ehhez bibliai történetet használ föl.Nagy Legenda: Imre herceg halálára (1031). . onnan került a munkás világba. himnuszokat énekelnek.Három vitéz és három ló a király testi-lelki ábrázolása. . . • A halál nem ismer kivételt. . • A halál Ádám bűne miatt lett az emberiség büntetése. . 2. .Érvelési menetét. 1473. • Az ember eredeti hazája a paradicsom. a középkori keresztény egyház fölfogásához illően. hogy a család mellett a nép is megsiratta a királyt. • Jellemzi a magyarok halottsiratását (keserves). . Temetési beszámolók. . • Thuróczy-krónika Schwandtner-féle kiadása.” .

. • Girolamo Borselli: 1494 után. domonkos rend története. Honnan van a hasonlóság a három szöveg között? . Klaniczay Tibor – Klaniczay Gábor: Szent Margit legendái és stigmái (Vizkelety András recenziója) Klaniczay Tibor Margit-legendák keletkezéstörténete / változatok / szerzők: bizonytalanok.De mégsem lehetett forrás. Telegdi beszéde. Izsák és Jákob kebelébe ajánlja a megholt lelkét.KG: A női szentség mintái Közép-Európában és Itáliában (KT magyar tanulmánya). görög hatásra formálódott ilyenné.Pierre Thomas ferences ismerte már 1330 előtt az Ilona-legendát. hanem István és László társaságába. Margit nevelőjének tartották). hogy a Halotti Beszéd írója is már egy sémához alkalmazkodott. 7. . (Új filológiai eredmény: mecénások vizsgálatával. mert a koronatanú. . mert kifejezésbeli azonosság nincs. .Valószínűleg a halottsiratások túlkapásai miatt alakult ki ez a séma. . Ferenc).Stigma oka.A Pray-kódexet Pozsonyban őrizték. hanem a magyar liturgiában régtől fogva használt liturgikus séma nagyjából önálló magyar parafrázisa.Halotti Beszéd: nem másolat. • 20 . századtól a XV. . . .  Különbség: Telegdi nem Ábrahám.Az érvelő részt egy imaszerű könyörgés egészíti ki. hanem Ilonát ábrázolják. . . Magyarországi Ilona: ő valóban stigmás volt (tévedésből Szt. nem használták. Krisztus szerepére. (Velence. hogy a képek nem Margitot. .  Kérni kell Szűz Mária és a szentek közbenjárását. . • Szándék: nem világos.Lehet. . csak utána a kép!) • Valószínűleg a Legenda Maior (Nápolyi Legenda) szövegén alapul). 8.Az érvek után hosszabb leíró rész (mennyi adományt kapott a bazilika).A legvégén van a könyörgés.Nagyon gazdag. Antonio da Bitonto ferences volt. aki nem gyanúsítható sem eretnekséggel. .Első változat: Pisai Legenda. nem naiv megfogalmazású. 6. . így föltételezzük. • 1380 körül keletkezhetett.  Érdekesség: a Sermót csak egyszerű szerzetes. mint a ferencesek (Assisi Szt.) Itáliai Margit-kultusz: . 1990: KT beszámolója e jelenségről.De a Halotti Beszédben még ennyi sincs. • A Sermóval együtt bizánci.Pray-kódex és Búcsúztató közt 150 év különbség. század közepéig: stigmákkal való ábrázolás. sem bizánci hatással.Telegdi: tömör. vagy világi ember temetésén mondták. • Domonkosok is akartak egy ilyen szentet.) Első ábrázolás: 1340 körül. (Különös: előbb a szöveg. javítása: Supplementumban. Oka. Katalin szentté avatásával hozza összefüggésbe.Sermo / Telegdi: mellékes utalás van a megváltásra. • Eredeti nem maradt fönn. Isten kegyelmét. • Caffarini hivatkozik rá 1410 körül.Rövid bevezető (gyász enyhítése).Az azonosság tagadhatatlan. • Egyesek a szerzőt eretnekséggel vádolták. KT a stigmákat Siénai Szt. nem eredeti (első) fogalmazvány. • De lényegében ugyanezt mondta el egy magyar érsek. 1340 • A Legenda Maior alapja: 1276-os szentté avatási jegyzőkönyv. Középkor: egy írás sem jöhetett létre megbízó (mecénás) nélkül. • Nem compassio.XIV. . . A titok még nem megoldott. .Caffarini ezt 1409-ben tudta meg.

. szenny. Guarinust.Szerző (KT): Margit gyóntatója. .A hiányzó részt Pray György kiegészítette (XVIII. 1) Legenda Vetus. „Furcsa pár”: női szent és gyóntatója (spirituális) kapcsolata.Lelki vezető föladata: életszentségre nevelés. hogy gyűjtse össze a domonkos szentek legendáit. . • Horváth Cyrill szerint ő Johannes Vercellensis domonkos generális. .Szenttéavatási jegyzőkönyvek.Forrása a másik középkori német legendának (Legenda Tössi). Elek) a szent hercegnők olvasmányai voltak. 3) Georg Walder német legendaváltozata.Talán a szigeti apácák számára készített latin nyelvű legendagyűjtemény.) Elevatio: lebegés imádság közben. . • XIII.1409-ben Gergely provinciális ezt küldte Itáliába. . hanem átdolgozott. . • A nők nem részesültek teológiai képzésben. Margitnál. • Belőle keletkezett a Pisai Legenda.A kódex később Cividaléba. .Guarinus az 1276-os könyv alapján új devóciós legendát írt (KT). XIII. fin amor. 5) Keletkezhetett egy másik legenda-család is a LV-on kívül. számkivetettség. . hogy a fejlődést pontosan nyomon követhessük? Pontokban kell összefoglalni. Sziléziai Ágnesnél. Hagiográfiai toposz. így a morális aszketikus képzés csak szóban folyhatott.1510: csonka magyar változat (Ráskai Lea). • Eredetileg Velencében volt.1410: Caffarini lemásoltatta. századi pozsonyi kéziratból.Lovagi-udvari kultúra válsága. Elemzi: XIII-XIV. . ami elveszett). hogy megvolt a rend központi archívumában egy változat. .1937-ben Bőle Kornél itt fedezte föl. század eleje. . . • Önlealacsonyítás.Lehet. tehát nem új legendát írt.Középkori filológia-vizsgálat keresztje: Vajon megvan-e az összes szövegemlék.Kapcsolat oka.Eljutott a többi klastromba. majd Bolognába került (régebbi elnevezése: Bolognai Legenda). • Megvan Erzsébetnél. • Lovagi származású. Klaniczay Gábor Könyve: történeti antropológia módszerével ábrázolja a női szentség-ideál kialakulását a keresztény Európában. koldulórendek: mindennek a radikális negációja. • De! Az udvari legendák (pl. század. • Fölhasználták a későközépkori és a barokk legendák is. • Legendája megegyezik a Legenda Vetusszal.Hugó generális 1340-ben megbízta a francia rendtartomány főnökét. . Marcellus.Clairvaux-i Szent Bernát. • A többség illiterata volt.Margit halála után keletkezett első legenda (1271). . . .1340 előtti (Mezey László) nem igazolható. b) Rövidebb változat: Legenda Minor. 4) A Legenda Vetus vagy latin változata forrás volt. minne idealitásának megkérdőjelezése. . századi kolduló rendek életformáját. • E jelenségek tehát folyamatot képeznek. 2) A magyar legenda forrásai /keletkezési idő / szerző. • Transzcendentális értékek spirituális transzformációja figyelhető meg. itáliai invencióként kerülhetett be a változatokba.Honestas. . amit tudunk. (Guarinus változatából készült.Forrása: Johannes. • Látta Magyarországon Margit önsanyargató eszközeit. 21 . . . .Courtoisie devalválása. csak Caffarini nem ismerte. a) Hosszabb változat: Legenda Maior. . Szt. önsanyargatás.

ötven évvel előbb keletkezett. a további kutatásoknak kell eldöntenie. Eredmények és nyitva maradt kérdések Miért és hogyan került a kódexbe a Mária-siralom és a Planctus? 2 Viszont az ÓMS kb. lapjának verzóján olvasható. illetve hogy a fordító éneklésre szánta-e. A kódexben levő vendégszöveget Jakubovich Emil segítségével fejtették meg. hogy az egyedüli alap a szekvencia volt. A negyedik szakaszban található „könnyel áradó szem” tökéletes mására talált Kálmán Béla a vogul népköltészetben. mert arra vonatkozik. Negatívumok: • A kódex nem közli a magyar vers szerzőjének. A szöveget egyfolytában. Megtartja a latin szavakat. fordítójának a nevét. Szerző hivatkozása: Abaelard és Héloїse. tagolás nélkül írták bele.- • A szóbeliség személyes kapcsolat fönntartását jelentette. de a latinban még tizenegy van. hogy itt az izidori központozás továbbfejlesztéséről van-e szó. Horváth János. hogy Bernát is leküzdhetetlen veszélyforrásnak tartotta a szent életű nők és férfiak együttlétét. amikor a férfi még a házitanítója volt. hogy a középkori fordítók az eredetit gyökeresen átdolgozták. Planctus: ezt is énekelték. Szabolcsi Bence és Vargyas Lajos foglalkozott. amivel össze lehetne hasonlítani. Az első magyar vers latin mintái A Planctus szerzője és műfaja Az ÓMS szövegének átírása - A vers értelmezése. vagy a ciszterci központozás megjelenéséről. Mészöly Gedeon: ragaszkodott ahhoz a véleményhez. A szöveg elhalványult néhány helyen. mert kevés egykorú anyag van. de a szótagszámot és a rímeket nem követi. A második strófa értelmezése nem okoz nehézséget (az egész zsidó népre vonatkozik a latin Judea). és a latin szöveg az hatvan lappal hátrább van. Mészöly Gedeon. a címét Gragger Róbert adta. akik a prédikációs szövegekben az interpunkciós jeleket a szóbeli előadás vagy a fölolvasás ritmusának megfelelően alkalmazták.4 Öt elírás (másolási hiba?) található benne. virágnak virága… Az Ómagyar Mária-siralmat megőrző kódex sorsa 1923-ban vált ismertté. 3 Azt. A „világ világa” figura etimologicának nincs a latinban megfelelője. A hatodik strófától a páros rímről áttér az ölelkezőre. sormetszetek kérdésével elsősorban Balázs János.) Vizkelety András: Világnak világa. de a lány akkor lett terhes. 1982-ig tévesen Gotfrid de Breteuil-nek tulajdonították a szerzőséget. hatásosabbá teszi őket. nem a lány vezette kolostor spirituálisa. pl. énekelték-e.3 Néhány kivételtől eltekintve a kétütemű sorok jellemzők. A magyar Mária-siralomról nem tudjuk. A Bernát-diktumra való hivatkozás félreértelmezett. 22 . Az első versszak tartalmilag sorról-sorra megfelel a latinnak. fiom helyett fion. (A sermóban a neomanicheus eretnekeket támadja. de jelentésükön változtat. Az ÓMS a kódex 134. és az eltérések abból adódnak. melyet a domonkosok is átvettek. Sepedëk: a szepeg szó elődje (hangosan siránkozik). A magyar szöveg a tizenkettedik szakasszal végződik. Az értelmezés azért nehezebb. mint bemásolták volna. Dolgoztak rajta olyan másolók is. A Planctus ante nescia kezdetű szekvencia (a szerző ismerte valamelyik változatát). 4 Az ütemhatárok. A szerző egy Gotfrid nevű szerzetes volt. A képeknek ikonográfiai vonatkozásai is vannak (pietaképek). • A benne szereplő művek egyikénél sem ad meg szerzőt.2 Horváth János szerint más Mária-siralomból emelt át strófákat.

melyeket csat fogott össze. • Előbb Párizsban volt prior. • Az ő nyomán sikerült a szerzők nagy részét meghatározni. • Részt vett az első bibliakonkordancia6 összeállításában is. így ezek a beszédek zárt ciklusokba rendeződnek. Konkordancia: a Biblia azonos jellegű helyeinek jegyzéke. majd a francia domonkos provincia élén állt. A ránk maradt könyvtest eredetileg két részből állt. rektón találunk: Petrus Provincialis (†1257).5 Auktornevet csak az 56. Mire utal a kódex külseje? Mikor és hol írták a kódexet? Kik a kódex szerzői? - - 5 6 23 . fólióval új szakasz kezdődik: más a tinta.  Párizsban és Orvietóban is élt. akit ezzel a névvel illettek.  Iratai és prédikációi maradtak ránk. de lehetett fölolvasott szöveg is. erről tanúskodik a sok bejegyzés. • Aldobrandinus dē Cavalcantibus (†1279). volt dē tempōre vagy dē sanctīs ciklus is.) A kéziratot sűrűn használták. egy időben Orvieto püspöke. C29. majd a római rendtartomány főnöke lett. • Nem mondja meg. mert az ÓMS-at is számításba veszi. A virágzó skolasztikába kell őket tenni. • Két dē tempōre ciklust írt. majd Itáliában halt meg. • Prédikációi nagyon népszerűek voltak. Bernhard Bischoff 1250–75 közé tette. Hugo ā Sanctō Carō (†1623).  Dominikánus prior. • Aquinói Szent Tamás (1224-1274). A 136. Pl. A kimondottan olasz vagy francia (párizsi) eredeztetést Vizkelety nem tartja bizonyíthatónak. században ő volt az egyedüli szerző. Ezeken koptatógombok voltak.  Az általában neki tulajdonított sermók szerzőségét a kritikai kiadáson dolgozó bizottság (Commissiō Leonina) kétségbe vonta. (Vagy a pergamen volt már zsíros. vörös bőrrel bevont vastag fatáblák. (Csak rövid ideig voltak külön. pl. A tartalomjegyzék összeállítója tudott magyarul. milyen céllal írták le a verseket. a pergamen. vagy hogy mire használták őket. • Ő volt az első dominikánus bíboros. • Elsősorban biblikusként vált híressé. az alacsonyabb rendűeket arabbal.) A tinta a fogdosástól halványodott el. A százasokat római számmal jelölte. • Constantinus dē Orvieto. Az előzéklapokat egy 1391-es oklevélből vágták. • Szentenciakommentárjai igen elterjedtek. és a téma (a szentekről szól). Mindennapi használatra készült. A belső oldalra ragasztott papír német nyelvű dézsmajegyzék volt. nem gazdag mecénásnak. a XIII. A kódex törzsanyagát gyakorlott kezek másolták.  Egész életében Itáliában élt. erre utal a végén levő rövid tartalomjegyzék is.- • Nem adja meg a másolók nevét • Egyetlen helymegjelölés vagy dátum sem szerepel a kódexben.  Ő is domonkos volt. Valószínűleg délnémet területen kötötték újra. A második részben három szerző azonosítható (eddig). • Kétszer is volt francia provinciális. A palimpszeszt fölvételek görög írást is kimutatnak. a magyar szöveg betoldását pedig 1275–1300 közé. Megtarthatta eredeti szekvenciaszerepét. • Petrus Remensis.  Orvietói püspök is volt.  A kódex a Szent Ferencről mondott beszédét őrizte meg. Díszítetlen.

Magyar kezek tolla nyomán

-

-

-

-

-

A Mária-siralom fölött egy sermo van; Mária születésnapjára (Kisasszony, szeptember 8.) jegyezték be. • Témája a Számok könyvéből való. • Három bukott csillagról (Lucifer – büszkeség, Éva – engedetlenség, Júdás – fösvénység) ír, és velük szemben a negyedik, Mária. • A három bukás káros következményeinek elemzése után szembeállítja velük Mária megfelelő erényeit (alázat, a szüzesség szégyenkezése, irgalmasság és kegyesség). • Ezután részletezi a csillaghasonlatot. • Nincs tematikus összefüggésben a siralommal. A siralom után egy beszédvázlat következik. • Ezt még egyszer, kicsit más fogalmazásban, megismétli. • Valószínűleg úrnapra szánták. A három szöveg egymástól függetlenül került be a kódexbe. Planctus: • Latin nyelvű. • Ez sincs sorokra bontva, és ezt is más jellegű szövegek veszik körül. • Egy, Mária Krisztussal együtt való szenvedéséről mondott beszéd előzi meg, és ennek lírai folytatása (Mezey László megállapítása szerint). • A beszéd Alexandriai Szent Katalinról szól, akit karddal végeztek ki. Ha a magyar szerző fontosnak tartotta a szöveg folytatását, de nem volt elég helye, más oldalon keresett üres helyet. Ilyen pl. egy Domonkosról szóló sermo7 is, ami azért lényeges, mert arra utal, hogy a kódexet Magyarországon domonkosok használták. A kódex merített még Stephanus dē Borbone (†1260/1261) művéből is. • Domonkos. • Először a párizsi, majd a leydeni egyetemen tanít. A rend magyarországi első évtizedeiről nem sokat tudni. Domonkos 1216-ban kapott beleegyezést rendalapításra, III. Ince pápától. A domonkosok irányították az inkvizíciót. Szorosan kapcsolódtak a városhoz és az egyetemekhez. A szociális eretnekségek ellen küzdött. A magyar dominikánus provincia megszervezője és első vezetője Paulus Hungarus, a bolognai egyetem tanára. Első házukat valószínűleg Fehérváron alapítják, még 1221-ben.

Dominikánus barátok magyar földön -

-

-

-

Előadás (Madas Edit) Halotti Beszéd és könyörgés Az első olyan összefüggő nyelvemlék, amely ma ismert. Temetési beszéd; egyáltalán nem természetes, hogy fönnmaradt. (Hogy mindenki sírja mellett beszédet mondjanak, csak a protestantizmussal vált általánossá. Először csak a királyok, püspökök és előkelők temetésén volt szokás. Az átlagembernek nincs sermója.) • Második érdekesség: magyar nyelven maradt meg. A prédikációt mindenhol saját nyelven mondták, hogy mindenki megértse. De annak nem volt értelme, hogy a pap magyarul leírjon bármit is, mivel nem volt magyar nyelvű írásbeliség. Mindent latinul kellett írni és olvasni. (A prédikációt a XIV. századtól vázlatosan leírták, latinul, de a pap tudott anyanyelven prédikálni.) • A Halotti Beszéd megvan latinul és magyarul is, tehát két réteget célzott meg. • A leírt sermókat prédikációgyűjteményekbe rendezték, így segédanyag lett (sermonárium vagy homilinárium).

7

Ez a beszéd nem szerepel a grottaferratai Domonkos Rendtörténeti Intézet gyűjtésében, így ismeretlennek vehető, és ez azt is jelenti, hogy a magyar domonkos nemcsak scriptor, hanem auktor is volt.

24

-

-

-

Sacramentárium: a pap imádságait tartalmazza, melyeket a mise során mond el; ezek kötött nyelvű latin imák, és ezek közé másolták be a kötetlen nyelvű Halotti Beszédet. (Úgy tűnik, vendégszövegként, de valójában hozzátartozik a szakramentáriumhoz. Már a mintaszövegben is benne volt, onnan másolták át ugyanazzal az írással.) Nyelvileg ilyen tökéletes sermót se Magyarországon, se máshol nem fogunk találni. A Pray-kódexben találták meg. • Pray György jezsuita szerzetes a XVIII. században, ő hívja föl először rá a figyelmet. • Sajnovics János közli először Hollandiában, mint az első finnugor nyelvemléket; segít átfordítani is. • Valószínűleg a Gömör megyei Jánosiban másolták, majd Deákiba került, a XIII. század elején már Pozsonyban volt, 1812-től az OSzK-ban. • Fontos a liturgia számára. • A föltámadott Krisztust ábrázolja a passió eszközeivel (két angyallal). • Ebben van az első tollrajz. • Van zenei vonatkozása is: az első vonalrendszeres hangjegyírás itt található. • Van történelmi vonatkozása: 1210-ig tartalmazza a magyar királyok névsorát. • Legnagyobb része szakramentárium. • Egy Lotharingia környéki formára megy vissza. • Valószínűleg váci átdolgozás, és erről másolhatták le Jánosiban. • Találhatók benne székesegyházi motívumok (Vácról) és monasztikus motívumok (a jánosi bencés kolostorból). • 1195 körül készült (a Halotti Beszéd kicsit korábbi). Caroling minusculával készült (XII. századi, kissé már gótizálódott változat).8 Az ismétléseket mindig stíluseszközként használja (mindig többet mond vele, mint az előzőekben). Ez egy teljesen kiforrott, kidolgozott szöveg, nem vázlat. A leírással állandósult, így föl lehetett olvasni. Európai párhuzamok. • Előkelő ember temetésén elhangzott, latin nyelvű sermo. • Német nyelvű, ami előkép lehet, de az sermogyűjteményben van. • Nagyon fontos lehetett az imára való biztatás. A Leuweni-kódexben találták meg. • Az itteni egyetemi könyvtárat az első világháborúban a németek elpusztították, utána kárpótlásul adtak nekik földolgozott kódexeket. • Ezt a kis kötetet egy Jacques Rosenthal nevű müncheni antikváriusnál vásárolták. • Mikor földolgozták, Georg Leidinger talált benne egy vendégszöveget, amelyet nem értett. Odaadták egy turkológus professzornak (Franz Babinger), aki fölismerte, hogy magyar. 1923: elküldték Gragger Róbertnek, aki rájött, hogy ez egy XIII. századvégi magyar vers. Van egy latin előképe. (Goeffroy, az ágostonos rendház helyettes házfőnöke; Szent Viktor kolostor; nem szóról-szóra fordították le, hanem önálló költői mű.) Hatására teljesen átértékelődött a magyar költészet; úgy gondolták, hogy az ÓMS egy nagy volumenű költészet megmaradt darabja, de történt valami, ami miatt később így elkorcsosult. De nem így volt: csak néhány ilyen mű készült. Majd a kódexeket újra visszaadták Leuwennek, amit a németek megint lebombáztak. Azt hitték, minden elpusztult, de a könyvtárosok néhány értékes kódexet páncélszekrénybe tettek, az ÓMS-mal együtt, és ezek megmenekültek.9 A kódex egy prédikációgyűjtemény, amelynek a két részét csak később kötötték össze. Néhány helyen elkopott; itt nem kivakarták, hanem a használat miatt következett be. A prédikációgyűjtemény járt Magyarországon is. • Olasz szerzetesek prédikációit tartalmazza. • Voltak benne üres lapok, amelyekre biztos, hogy magyar domonkos írt. (A sermók mellett vannak glosszák is.) • Valószínűleg az ÓMS is ekkor került bele. (Az is tudott magyarul, aki a tartalmat írta.)

Ómagyar Mária-siralom -

-

-

-

8 9

A humanisták ennek egy változatát vették át, és ez terjedt el a könyvnyomtatásban. Csak a katolikus igazgató nem akarta odaadni egy szocialista országnak. A könyvtár két részre (francia és vallon) válása után 1982-ben több flamand nyomtatvány ellenében megkapta az OSzK.

25

-

-

Pentaum: itt is volt egy domonkos kolostor, itt köthették be, így juthatott át Itáliába, ahol aztán Rosenthal megvásárolta. Valószínűleg valamelyik apácakolostorban használták. Első sora: Planctus ante nescia (a latinból szó szerint fordították). Szekvencia. • A misében énekelt strófás szerkezetű költemény. • Hasonló, mint a zsolozsmában a himnusz. • A XI. században alakult ki. • A szentlecke utáni énekelt rész. (alleluja, versus, alleluja) Ennek utolsó hangját melizmatikusan, elnyújtva énekelték, ezt nehéz volt megjegyezni, ezért az egyes hangok alá szótagokat írtak. Előbb ezt prózának nevezték, majd szekvenciának (= folytatás, vagyis az alleluja folytatása). Kurzív írással (használati) készült. Ütemhangsúlyos, rímes vers. Sok benne az alliteráció. Ezen kívül még három szekvencia van, ami megmaradt. • Stabat Mater… • Dies Irae… • Veni Sancte Spiritus… (A Tridentinum sokat kiirtott.) Margit és Erzsébet: külföldön is van kultuszuk. (Margit esetében ez a domonkos rendnek köszönhető.) A középkorban sok kísérletet tettek a szentté avatására, de ez csak 1943-ban sikerült. Született két német nyelvű legendája is. 1340: Avignonban megírták a hivatalos életrajzát. Olaszország: voltak stigmái (a ferencesek tiltakoztak, de a domonkosok Siénai Szt. Katalinra hivatkoztak). Marcellus: Margit lelki vezetője. 1271-ben ő írta meg az első életrajz az első szentté avatási kísérletre (tanúkönyvet is készítettek, de az elveszett). Marcellus a magyar provincia priorja volt. 1510 körül egy korábbi fordítást egészít ki Ráskai Lea a Nyulak szigetén (ezt a kolostort a Szt. Miklós kolostor patronálta). Töredékesen megtalálható az OSzK-ban. 1720: Pray György kiadta, kiegészítve az elejét (ennek alapja elveszett). Szent Margit élete volt maga a csoda. (Nem volt pl. levitáció.) Jelleme, miszticizmusra hajlása életéből kivehető (Istenhez misztikusan viszonyult). Az első rész a származását beszéli el. Patrónája: Olimpiadész nemesasszony (legendája szerint neki is voltak stigmái). A zsolozsmát penitenciaként élte meg. (Olvasni tudta, de nem értette.) 1254: rendi káptalan volt a Nyulak szigetén. Itt választották priorrá Umbertus dē Rōmānīst; Margit az ő kezébe tette le az első fogadalmat. Az ima mellett az aszkézis és a munka töltötte ki életét. A vezekléshez az ostorozás, az aszkézishez pedig a betegápolás tartozott hozzá. Fölmerült, hogy az első legenda szerzője az E/3 miatt nem Marcellus volt, de ugyanakkor olyan dolgokat írt le, melyeket csak ő tudhatott.

Margit-legenda -

26

. azt maga mondja. . A magyar nyelvű kódexirodalom fordításirodalom.Városlőd (Lövöld).Szent Brúnó kölni származású volt.) .Latin nyelvű. de ez nem biztos. Érdy-kódex: . a nap nagy része imával és elmélkedéssel telik. Magyarországi prédikációk a középkor végén Madas Edit: A néma barát megszólal (Utószó) Pozsony. Máriának és Szent Brúnónak ajánlja. a kolostor körüli munkákat végezték.Fontos náluk a zsolozsma. . .) . hogy karthauzi. . művét Jézusnak. (Lehet. vonalzó.Ez az első tudatos írói program. a közepén templom van.1876: Volf György adta ki a Nyelvemléktárban.Érdy Jánosról nevezték el. .Nagyszombatba menekülő apácák vihették magukkal.Némasági fogadalmat tesznek. a könyvtár és a vendégszoba. magyar nyelvű mű élén. .Az anyanyelven terjedő „veszedelmes lutheránus eretnekséggel” is csak így lehet szembeszállni.Nagyszombatban találták meg a múlt század elején. 27 . valószínűleg ez volt az otthona.A kolostor külön házakból áll. .Leírja. pontozó. A Karthauzi Névtelen kódexe. 1364: Nagy Lajos itt alapított kolostort. a sáfár vezette őket. naponta egyszer étkeznek. Prológus: .675 oldalból áll. .1084: a Grenoble melletti Chartreuse-i hegyekben megalapítja rendjét. Művét latinul nem tudó apácák és laikusok számára írta. húst nem esznek. . . fehér posztóruhát hordanak.IV. .Kötelező tárgy volt: pergamen. alatta vezeklőövvel. toll. . szövege romlott.Ma az OSzK-ban található. . közös az ebédlő. . kinek szánja művét. . Nagyszombat: a török időben és a reformáció alatt könyveink gyűjtőhelye. hogy a Névtelen is sáfár volt.Az episztolákat (leggyakrabban Szent Pál leveleit használja) és az evangéliumokat magyarázatokkal együtt írja le.Fratrēs conversī: megtért testvérek. (Ő volt az első ismertetője.Ír a nagy rendalapítókról.

fölkészülés az Istennel való találkozásra.Bonyolult beszédeinek forrása: Temesvári Pelbárt (1435-1504) ferences író Pomerium dē Tempōre című beszédgyűjteménye. . A XV. . .A Névtelen fölvázolja a prédikáció tartalmát is. de a rendeké eltérő volt. . . . De erre az évre teszi a mohácsi csatát is. 28 . vagy prédikáció forrásául. A magyar nyelvű kódexirodalom (Madas Edit) 1470-1530 között virágzott föl. mely a karácsonyra való előkészület (a latin adventus az Úr eljövetelére utal). amelyek a lelki épülést szolgálták. és az imát mondani.) 1527. hanem fölolvasásra készültek.Logikai érvek mellett szentírási példákat. gyakran a rendalapítóról szóltak (a szent ünnepén. A vasárnapokról két fejezetet írt: az elsőben az episztolák. .Prédikációk. Témák: . De ő használta mindkét időszámítást. . amely már tudott írni és olvasni magyarul. . de már eleve félkészen lett bekötve.A karácsony utáni beszédek után a hétköznapokra terelődik a figyelem. közös forrásaik a Legenda aurea és a Catalogus Sanctōrum: . egyegy bibliai könyv fordítása. . az ellenvéleményeket megcáfolja. Leír legendákat. . de egyszerű képet. Ennek fordították le bizonyos műfajait.Férfikolostorban élő. Krisztus dicsőséges eljövetelére.Az egyházi évet az advent vezeti be. században jelent meg egy olyan szélesebb réteg. (A száraz stílus helyett élvezhetően ír.Rendi forrásokra támaszkodva gyűjt anyagot. Ez a hatvan-hetven év alatt született meg az írott magyar nyelv. . A Prológus után magyar nyelvű bevezetőt találunk. .A bonyolultság érték volt. vagy a szentek életrajzát is. és étkezés alatt is föl szokták olvasni). egyházi szerzőktől vett idézeteket hoz föl. Sok érzékletes. a dēvōtiō moderna mozgatta.Olvasni tudó ájtatos nemesasszonyoknak. Használható volt egyéni olvasásra. a Névtelen viszont nem a karthauziak rendszerét követi.Az advent nemcsak rettegés. (Az apácák is szerették volna a szöveget megérteni. hanem várakozás is az öröm napjára. így ezek az adatok egy évvel korábbra esnek. hogy sok évig tartott a fordítói munka. A fordítások egy része más kódexekben is megtalálható.Latinul nem tudó apácáknak. a másodikban az evangéliumok rendjében halad. A középkori prédikálás ars volt.Imádságok (magánáhítatot szolgáltak).és legendagyűjtemény. A világ végét festi meg a Névtelen. . A perikópafordítások után hosszú szentbeszéd következik (23 van összesen).Fölhasznált egy magyar nyelvű posztilláskönyvet is (Guillermus Parisiensis magyarázatain alapuló mű).Legendák. minden évben visszatért. A mű csonkán maradt ránk. de latinul már nem.Bibliafordítások is vannak.) Ez meghatározta a műfajokat is. mert a számozása folyamatos. Az ünneppel összhangban minden misére ki van jelölve a megfelelő lecke és evangéliumi szakasz (perikópa). hasonlatot használ. november 23-án.A téma általában a napi evangélium volt. Ezt egy újfajta ájtatosság.A magyar szentekről szóló legendái a magyar történetírás kezdeteinek is tekinthetők.A legmelegebb hangú oldalak a karácsonyról szólók. Szűk rétegnek készült.) . . fizikai munkát végző laikusoknak. Szent Kelemen ünnepén fejezte be művét. közösségi fölolvasásra. a zsoltárfordítások. Ezt az ellentmondást Bán Imre oldja föl: a Névtelen a pisai időszámítást használta. Tovább élt a latin nyelvű egyházi irodalom is.Szerinte az egész élet egy nagy advent. de ennél sokkal kedveltebbek a perikópa-fordítások. vagyis a magyar nyelvű kódexirodalom fordításirodalom (csak nyelvében új). Ez egybeesik a humanista latin (kódex)irodalom elindulásával. A perikópák rendje kötött. . magyar olvasnivalóra vágytak. A szentekről szóló rész legjellemzőbb műfaja a legenda. . melyet szigorú szabályok kötöttek.Külön beszédet szentel a halálnak és a penitenciának. Műfaját tekintve a kódex: beszéd. (Ebben leírja. már nem elmondásra. és Madas Edit valószínűbbnek tartja az 1527-es befejezést.

de nem köti össze őket).Csak kis kódexeket mutat be. d. nincs letisztázva. így lesz más (pl.Kb. csak később következtették ki.Célja: ha egy kódex elpusztul. hogy ezek hozzáférhetők legyenek. az ELTE tanszékei. 12 Gubbio Assisitől nem messze található. . .Egykori őrzési hely (Érsekújvár) . 29 . palatalizáció).Tartalma: fac simile. az erényről.Tartalmazza az Énekek éneke fordítását.Karthauzi Névtelen. Régi magyar kódexek: . bizonyos szempontok alapján. . amelyet aztán két éven át minden nap más család etetett. hogy a kódexek a diákok számára is hozzáférhetővé váljanak. bevezető. Van. . . száz évvel megelőzi a többit. (Eredetileg három. A múlt század húszas éveitől kezdték őket megint rendszeresen gyűjteni. mert Ferencre emlékeztette őket. .Őrzési hely .Traktátusok vagy elmélkedések valamilyen kegyes témáról (pl. ezért 1876-tól Volf György nyelvész elkészíti a Nyelvemléktár tizenöt kötetét.Kancelláriai: a latinban nem létező betűket egy betűkombinációval adják meg. átírás.Ráskai Lea . hogy nincs föltüntetve a másoló neve. végül vegyes sorozat lett. .Megvannak a latin forrásai (ezek nélkül sokszor nem is értenénk). . Kétféle helyesírás-típus van: . tipikusan a népi kódexek írásmódja. az egész város meggyászolta. Kb. Ferenc Gubbióban12 szelídített meg egy gyilkos farkast. .1985-től huszonöt kötete jelent meg. Ez majdnem teljes. a nagyobbak földolgozására nem vállalkozott. vagy a megrendelő igényelte. átírás. .Egykori tulajdonos (Czech) .Csak kilenc kötete jelent meg. latin. mindegyik kapott egy nevet. A kódexek vegyes tartalmúak. A domonkos apácák számára fordította le Szent Ágoston reguláját. II.négyszáz lehetett.A név nem tartalmazza a témát Igény volt rá.A korai kódexek közül egyedül ez maradt fönn. és pl. József föloszlatásai miatt ezek szétszóródtak. . Hogy meg lehessen különböztetni őket.Szt. a latinnal nem foglalkozik. . l. Miután elpusztult.1440 körül másolták.Nyujtódi András: Tövisen lefordította Judit könyvét Judit nevű testvére számára.) A fordítók a rendek férfitagjai voltak.Kezdeményezők: Nyelvtudományi Társaság.10 . a bűnről. .Ez a sorozat a világháború alatt indult. Nagyszombatba). bevezető. a pokol fenyegetéséről). . az volt bennük. ötven kódex maradt fönn.Híres ember (Jókai) . . Cōdicēs Hungaricī: .Cél. Toldy Ferenc nevezte el őket. .Sörényházi Márta A kódexeket a török elől menekülő apácák vitték magukkal (pl. . 10 11 Ez egy autográf. betűhű átírással készült.Döbrentei Gáborról nevezték el. ahogyan azt a közönség.Első ismertető (Érdy) .1370 körül fordították. az Akadémia nyelvtudományi intézete. de azért vannak kivételek. magántulajdonba kerültek. kurzív az á. . A fordító neve legtöbbször ismeretlen.Basztard írásmódú: a kurzív és a könyvírás elemeit is tartalmazza (pl.Tartalma: Szent Ferenc és társai élete és csodái. Döbrentei-kódex: .Tartalma: fac simile.Váci Pál: Birk-kódex. legalább a hasonmása maradjon fönn. . Fattyúírásnak is nevezik.Mellékjeles: mellékjelekkel dolgozik. néhányat mégis ismerünk.11 Tartalma: átírás. A neve sincs rajta. Jókai-kódex: . bevezető. .

. • Szentekről ír.Rímes (ölelkező. . mert tud Luther föllépéséről.Imádságra szolgál. de nem volt boldog.és a Keszthelyi-kódexben. . • Önállóan megkomponált mű. mert minden ferences kódexünk így készült. hogy eretnek-e. páros stb.13 A pécsi Thomas és az újlaki Valentinus a prágai egyetemen tanult.Jambikus. . és itt ismerte meg a huszitizmust. A két első inkább a verses formát akarja visszaadni.Jordánszky-kódex: • 1519 körül készült.  Apor: zsoltárok. (A katolikusoknál nem olyan központi.Abecedárium (a g-ig van meg.Fordítása megtalálható a Döbrentei-. • A XV. hogy 1438/39-ben egy Tamás és egy Bálint nevű eretnek klerikus menekült a Szerémségből Moldvába. hogy ők eretnek bibliafordítást és helyesírást átvettek volna. • A rendi szentekhez rendi forrást használ. vagy sem. Magyar Benigna újra férjhez ment.Hasonló a Kulcsár-kódexhez. Szarkai Balázs azt írja a krónikájában. . • Temesvári Pelbárt alapján van egy nagy prédikációja. • Vitatkoznak. 30 . férjét megpróbálta megölni. . ezt a cseh nyelvben Husz János vezette be.Miután Kinizsi Pál meghalt. század első harmadában keletkezett. • Hozza a vasárnapi episztolákat.) . a versszakok első szavainak kezdőbetűiből).Keresztény költője az V. • Három kódexben maradt fönn. .Érdy-kódex: • Egész évre szóló perikópa-fordításokat tartalmaz. . és az Újszövetséget Szent Pál nélkül. akárcsak a Czech-kódexet.Festetics-kódex: .A százötven zsoltárt és a canticumokat tartalmazza. • A vita eredete: Németi György egy moldvai városban másolta (1460). században élt. . • Van előszava (a nyelvemlékeknek általában nincs). A sōlis ortus cardine: . canticumok. • 1517 után készült.  Bécsi: kispróféták. Bibliafordítások: . és nem valószínű. • Ószövetségi részleteket tartalmaz. • A második nagy rész Andrással kezdődik.). a Festetics. Keszthelyi-kódex: . • A Karthauzi Névtelen nemcsak a saját kolostora számára írta. • Mellékjeles. mint a protestánsoknál. 13 Borzalom: a Szentlélek szó helyett Szentszellet szerepel.  Müncheni: evangéliumok. (Szabó Flóris pannonhalmi bencés vetette föl újra a kérdést). De ez még nem bizonyíték. a Keszthelyi pedig magyaráz.A legismertebb a huszitának nevezett Biblia.Kinizsiné Magyar Benigna részére készítették.A szerzetesek egy év alatt olvasták el a Bibliát.

Lucianus.Édestestvére a zsoltárköltészetnek. Tertullianus. melegebb. Babits azt írja. A keresztény dalköltészet kezdetei a Szentírásig nyúlnak vissza. mint a Te Deum. de annál egy kicsit színesebb.Kristályosan tiszta. zsolozsmában. . Miben áll a himnuszok páratlan értéke? . ritmust a római költészettől tanult. és koldusok lennénk nélkülük. ami az emberben örökkévaló. A kereszténység már kezdetben megteremtett valamiféle lírát.Az európai keresztény család közös kincse. A legelső művek (Magnificat.V. isteni. egyetemes érvényű formák. . hangot. Erről tanúskodnak: ifj. Forrásai: zsoltárok. Eusebius. vagyis a mostoha történelmi helyzet ellenére Magyarország méltó részese volt a szellemi életnek. 31 . mindannyian e középkori himnuszköltők örökösei vagyunk. Megszentelt hagyománnyal és bensőséggel a Biblia és az élő Egyház látta el.) Az ókori himnuszköltészet csúcsán a hispániai Prudentius barokkosan tömött és majdnem romantikusan szertelen himnuszai álltak.Ritmikáját a születő európai nyelvek zenéje és hangsúlyviszonya teremtette meg. Nyelvet. A magyar himnuszok elérik a nyugatiak színvonalát. de és a modern európai lírában. a misében. európaibb. Középkori egyházi költészet Sík Sándor: Himnuszok könyve Az egyház latin himnuszköltészete és a mindennapi katolikus liturgiában. (A himnuszköltészet atyja: Szent Ambrus. Plinius. amelynek eleven része a magyar himnuszköltészet. canticumok. Az ismert himnuszok száma megközelíti a félmilliót. Justinus. . zsoltárok) valószínűleg prózaritmusos formában készültek.Megadják azt. A metrikus forma és a strófás szerkezet a klasszikus befolyásnak köszönhető. Benedictus. .

Fő műve az öt könyvből álló Carmen Paschale. Jeles költő volt viszont teológiai ellenfele. A X. kereszténysége inkább a szívé. Aquinói Szent Tamás. Egyéniségét tekintve sokkal jelentősebb volt Prudentius. teológiai tartalmú himnusza maradt ránk). században jelent meg. Celanói Tamás (Szent Ferenc életrajza. pl. A kolduló rendek ellenfele. Az ambrusi himnusz születésének körülményei mindenkorra eldöntötték. századig nyúlik vissza. A VII. költői leveleket. A középkor Szent Bernátot tartotta a legnagyobb himnuszköltőnek. terjengős költemények. Dies irae). Nyugaton kevésbé talált kedvező talajra a líra. a kereszténység az alsóbb osztályokban terjedt inkább. a leghíresebbek Kempis Tamás magánájtatosságra írt himnuszai. Külön kört alkotnak a szentgalleni himnuszszerző szerzetesek: Boldog Notker (a szekvenciaköltészet első képviselője). akik távol álltak a finom görög műveltségtől. de lemond a világi javakról és pap lesz. II. a latin nyelvű költészet a IV. a hagyomány rengeteg himnuszt tulajdonít neki. sok himnusza maradt ránk. Philippe de Gréve anyanyelvén is írt. ifjabb Hartmann. néhány vértanú-éneken kívül nem költött. didaktikus és elbeszélő költészete is. útleírásokat. az egyházi ének reformátora. századtól hanyatlik a himnuszköltészet (lazul a szerkezet. Kb.: Veni Creator Spiritus. Nazianzi Szent Gergely. Szent Paulinus szintén a IV. Peccham János. sírföliratokat is. Vezéralakja Sevillai Isidorus. a burgundi Wipo. Két hosszabb: A sōlis ortus cardine. A nyugati himnuszköltészet igazi megteremtője Szent Ambrus. Szent Félix születésnapján írt 13 vers alkotja. de kiderült. Szent Bonaventura. amelyet az Úr csodáiról írt hexameterekben. melyet az arabok közt lakó spanyolországi gót keresztények műveltek. a szimbolikus célzásokat. három töredékes. és ezentúl ez lett a keresztény költészetben az uralkodó forma. században külön csoportba foglalhatjuk a kolduló rendek költőit. rímes formája. Ezek többnyire hosszú. Az írországi himnuszköltészet a VII. Szent Efrém). jambusi dimeterben íródtak. Míg Szent Ambrus római. de szerzőségen nem mindig bizonyítható. Sancte venite (legrégibb eucharisztikus himnusz). Az utolsó ókori himnuszköltő Coelius Sedulius (V. színesebb. Az utolsó nagy középkori himnuszköltő Jacopone da Todi: olasz és latin nyelven is alkotott. A XIII. A XIV. században élt Itáliában. század kiváló költője. hogy az egész állam megtérjen. Elsőként ír zsoltárparafrázisokat. Sevillai Isodorus szerint a milánói egyházból terjedt el a nyugati egyházban ez a költészet (Szent Ágostonra is nagy hatással volt). Abelárd. Ennek csak kis része. Leghőbb vágya. Pange lingua. század első fele). hogy a műfaj az egyházi közösségeknek szól. Eredetileg görög nyelvet használtak. a hívek lelkesedésének ébrentartására. Nős. Alquin tanítványa volt Rabanus Maurus. komoly. Költészetének jelentős részét a védőszentje. nyugodt. század angol történetírója. Nem kedvezett a gyakorlatias római szellem. Szereti a didaktikus vonatkozásokat. Körülötte kis költőkör alakult ki. Beda Venerabilis is szerzett himnuszokat. Ennek a harmonizáló iránynak a képviselője Poitiers-i Szent Hiláriusz (a himnuszköltészetet valószínűleg Phrygiában ismerte meg. század vége. a verselés). Az egyházi himnuszköltészet nagyjából a Tridentinummal zárul le. századtól hatnak a himnuszköltészetre az újlatin nyelvek. az első három évszázadban keresztényüldözések voltak. umbriai Alquin. harmonikus. Nagy Szent Gergely a liturgia első szervezője is volt. Az egyházi év ünnepeire írt himnuszai mellett találunk dicsőítő verseket. század közepén született. Egyesíteni kellett a keresztény és római elemet. 32 . Ihletője az az ősi érzelem. és a humanista költő erősen függ a klasszikusoktól is. és az együtt imádkozó közösség érzelmeit fejezi ki. Pl. a fantáziáé. elégiákat. Hermannus Contractus (ő írta a középkor első világkrónikáját). Az írekével nagyjából egykorú a mozarab himnuszköltészet. tőle származik a szekvencia újabb. főleg Mária-énekek. tiszta latinságú. Damiáni Szent Péter a XI. A humanista költészet is fölveszi a himnuszt a műfajai közé. Szent Teodulf. bár az sokkal eredetibb. 200 maradt fönn. Ő első himnuszait egy fegyveresekkel körülzárt templomban írta. a Liber Cathemrinon tartozik a lírához.A görög keresztény líra gyorsan fejlődött (Alexandriai Kelemen. mely az embernek az Istenhez való viszonyát jellemzi. rengeteg himnuszt tulajdonítottak neki. híres a Szentháromsághimnusza. Kifejezésmódja tömör és gyakran használ rímeket is (ez a középkorba való átmenetet mutatja). ezen kívül csak néhány himnuszt írt. Venantius Fortunatus a VI. Hat ismert himnusza közül kettő remekmű: Vexilla regis. A középkori himnuszköltészet virágkorát Hildebert Tours-i érsek nyitja meg. addig ő spanyol. A középkori himnuszköltészet a csúcsát Szentviktori Ádámban éri el. Népszerű volt a cisztercita Löweni Arnulf. Hostis Herodes impie kezdetűek. Nagy Károly körében három jeles himnuszköltőt találunk: Paulus Diaconus. ezt mutatja szimbolikus. ragyogóbb.

Szedő Dénes.Janus halálával a Ficinóval való kapcsolat megszakadt. Grande carmen istud est. A magyar himnuszfordítás klasszikus főműve Babits Mihály Amor sanctusa. . az ajánlás csak 1478 végén került hozzá Budán (Mátyás befogadta az inkvizíció elől menekülő szerzőt. Ambrus. állandó kapcsolat kezdete. A magyar himnuszfordítás is tekintélyes múlttal rendelkezik (ÓMS: XII. Egy-egy himnuszt a papi breviáriumok is tartalmaznak. A misében a lectio után következett. . Igaz mindkét értelemben: nagy költészet és nagy bűvölet. nagy varázsige. A középkori nyelvhasználat elsősorban ezeket nevezte himnuszoknak. mikor megvádolták. Annyiban helytálló. ekkor készültek első himnuszfordításai. Nem éneklésre készültek. Mátyás király halála). A fejlődés során két ága alakult ki. de tárgyuk vagy szerzőjük révén mégis belső rokonságban vannak vele. ezért formájuk szabadabb. Mondta Szt. Geréb László. . Ennek a breviáriumi költészetnek is megvan a formai hagyománya: négysoros strófák jambikus dimeterrel.) 1480. Nagyon sok egyéni himnusz is maradt fönn: ezek tulajdonképpen verses imádságok és elmélkedések. melyeket nem számítanak a tulajdonképpeni himnuszköltészethez. eközben Ficino „megtért” (keresztény szellemű. mert nem volt gyakorlati. ezért nevezték sequentiának. Rosariumok.: Ficino két könyvét Mátyásnak ajánlja. Természetesen nem állapíthatók meg ilyen éles korszakhatárok. A breviáriumi himnuszok legnagyobb részét megtaláljuk a kódexeinkben.Az elsősorban közösségi használatra íródott költemények a liturgikus himnuszok. Sík Sándor az első tanulmányát 1910-ben írta. hogy elbűvöli a népet. Sárközi György. asklipiadesi. Bernát himnusza a fölfeszített Jézushoz.De nem Mátyásnak írta. • A tanok innen terjedtek Lengyelországba (Callimachus Experiens) és Bécsbe. a Lélek bűvös lehelete szól a himnuszokból. Paulinus feleségéhez írt üdvözlő verse. A liturgiába később betoldott ének a cantio. október 1. Galeotto. Kódexirodalmunk egyik legjelentősebb darabja Szt. glosszák. a Bolondok Ünnepének Szamár-éneke (népies).Ekkor sem vált az ideológia részévé.Az Alpokon túl először Magyarországon vált ismertté (Janus Pannonius hozta magával). ezt historia rhytmicának nevezték. • Kísérlet volt egy budai platonista akadémia alapítására is. A késő középkorban egész officiumokat írtak versben. Nolai Szt. a régebbi forma a Dadogó Notker nevéhez fűződik (prózai sorokból áll). Fordítottak még: Horváth Béla. századi latin mű fordítása). Vannak olyan darabok. a másik a trochaikus trimeterből fejlődött ki. . a zsolozsmába vagy miseszövegbe betoldott a tropus. 33 . Vannak köztük hagyományosan kialakult műfajok: hóra-énekek. trochaikus. . Alquin verse az emberi méltóságról.Az első neoplatonikus ihletésű mű. Dē incognitis vulgō. Janus Pannonius és a korai magyar humanizmus Kulcsár Péter: Az újplatonizmus Magyarországon Újplatonista gondolatrendszer (Huszti József megállapításai). psalteriumok. de van köztük sapphói. VI.Magyarországi története: 1476/77-től 1490-ig (Francesco Bandini. Kisebb a missalénak és énekes párjának. és az itáliaiak elhagyták Budát. Ficino barátja Magyarországra érkezik. a gradualénak a himnuszanyaga. . . változatosabb. – Nagy vers ez.Marsilio Ficino dolgozta ki Firenzében. a valós élethez közelebb álló újplatonizmus kidolgozása. hogy 1490 után Ficino leveleiben nincs magyar vonatkozás.

ahol megkezdődhetett a feudális kötöttségekből való kilépés. . A magyar irodalom története 1600-ig (191-266.Látható belőle. és a művészetek egyetemes stílusát jelölő kategória. így egy latin világi erudíció jelölésére is szolgál. és próbált mostohafia útjába állni. A magyarországi újplatonizmus nem teológia. akiket a király előszeretettel idéz: Avicenna.Társadalmi alapja a polgárság. hogy a fejedelmi udvar teljes légkörét az újplatonizmus hatotta át.A polgárság új eszméket hirdetett. . • Benne foglaltatott az ókori klasszikusok tekintélye is. főkancellár).A Libellus eltűnt. • A reneszánsz polgárság világi ideológiája. • Irodalmának nincs külön stílusa. . Garázda Péter. kutatómunkájának. rá Janus.Formájában.Pregnánsabban mutatja a gyakorlatiasságot. az antik kultúrát kellett fölhasználnia. mozgékonyabb az eredetihez képest. De dictis ac factis regis Mathiae. sablonok. Beatrix és Bonfini közt pedig kimutathatóan rossz lett a viszony. a gyarmatokon mészárolták az embereket. Mátyást az elvbarátság nem befolyásolta (pl. Antonio Bonfini Magyar történetének II. . Leonardo da Vinci).1485-ben keletkezett (Galeotto).Érdeklődésének. . .E gondolatvilághoz alkalmazkodott a budai könyvtár is.Legfontosabb szellemi áramlata a humanizmus. . . .A föld már nem siralomvölgy volt. Az újplatonizmus Magyarországon nem rendelkezett társadalmi bázissal. . . egymáshoz való viszonyát. .Vizsgálja a fogalmak mibenlétét. Ulászlóhoz szóló előszava. csak Mátyás tevékenységéhez kapcsolódott. amely ellentétes a reneszánsszal és a humanizmussal. A papok életmódját természetellenesnek tartja.) Reneszánsz – bevezetés . • A klasszikus latin nyelvet elevenítették föl. . cicerói prózastílus. . . . hanem eszköz a politikai gyakorlat számára. Bonfini a királyt tekinti a budai platonista kör szellemi vezetőjének. Apuleius. ezért a magyarországi változat kissé önállóbb.Bonfini műve. Nincs megfelelő nyugalom. akit 1484-ben börtönbe vetett). a fölkeléseket vérbe fojtották. Ficino barátai: Váradi Péter (kalocsai érsek. és Corvin János római eredetét dokumentálja. Symposion dē virginitate et pudicitiā coniugali.Hogy a középkori vallásos világnézettel szembe tudjon szállni. az élet pedig nem a túlvilág előkészítője. három nap után Mátyás belátja. . . Az újplatonikus eszméket hirdető Mátyást egész Itália ismeri (Aurelio Brandolini Lippo. . mégis elválaszthatatlan tőlük.Valójában Mátyás (tisztes. de ez ellentmondásba került a valósággal: milliók kerültek nyomorba. aki mindenképpen gyereket akart. nemzetek fölötti egységét. • Lényege az ember.Bőségesen foglalkozik a Mátyás körüli vitákkal. ha tartózkodnak a testi szerelemtől. Báthory Miklós (váci püspök). nem filozófia. • Fönntartotta a tudományok és az irodalom középkorra jellemző. címében is Platónra utal. de az ideális harmónia keresése miatt ezt csak bizonyos fokig tudta megvalósítani. jobb.Az európai kultúrának a középkort követő nagy korszaka.A reneszánsz célja a világ.Tekintélyek.1492 ősz: még egy budai platonista mű.1485-ben keletkezett. Hippokratész.Gyökeresen új jelenség még a reformáció. művészetének. fölújított klasszikus műfajok. a reneszánsz elemeit használja föl. . hierarchiáját a világmindenségben. irodalmának az ember és a természet lett a tárgya.De ez nem valószínű.Libellus: a Corvinusok genealógiáját tartalmazza. ezért el kell távolítani őket. 34 . szemérmes házastársi szerelem) és Beatrix (szüzesség) áll szemben egymással. . . a retorika uralma.Az újplatonizmus egész ismeretanyagát előadja. . . vagy Váradi Péter. . a természet és az ember nagy földi harmóniája volt. mert éppen Beatrix volt az.Az írás a király fiának lett ajánlva.Uralkodó lesz a valóságábrázolás igénye. Mátyás sokra tartja a fiziognómia tudományát (ez az emberek kiismerésében segíti).

.A budai és a visegrádi palotában olasz és dalmát mesterek művei díszelegtek. történetírás). de közelebb állnak a világi értelmiséghez. de ez nem működött sokáig. század közepétől a XVII. Ekkor törnek előre a hazai német patríciusok is. • A III-VI. Pl. Filippino Lippi.A magyar nyelv nagyon előtérbe került. századra (a nemzeti nyelvek a jellemzők) esik. a lengyel Sanoki Gergely és a német kancellárián működő Enea Silvio Piccolomini. . Képviselők voltak: • Báthory Miklós • Handó György • Bakócz Tamás Ők egyháziak. . A reneszánsz kultúra kialakulása Magyarországon . • 1447-1460 között: Guarino da Verona (1374-1460) iskolájában. Perényi Gábor. század fordulóján megújult a krakkói (leghíresebb tanára: Konrad Celtis) és a bécsi (legjelentősebb professzora: Vadianus) egyetem is.Legkorábbi jelentkezése a központosításra törekvő királyi hatalom igényeivel állt összefüggésben. A latin nyelv szerepe ezután is megmaradt. . .Firenzéből a neoplatonizmus indult ki. • A XV. • 1530-1570. .A legfőbb műpártoló Bakócz Tamás volt. pl.A magyar kancellárián dolgozóknak példát adott pl. Báthory Miklós.1468. (Pogány antikvitással még nem lehetett itt helye. hogy csak Mohácsig. Pozsony: Vitéz János alapított egyetemet. Giovanni Fiorentino.) • A királyi udvarban kialakult egy platonista kör. • Padovában Calfurnio.A Jagelló-korban a szerzetesrendekben is több a humanista műveltségű. . és a főpapok vitték tovább munkáját. Garázda Péter. vagyis az itáliai kezdetektől). Váradi Péter. . Bolognában Filippo Beroaldo tanított. Báthory Vácott. A magyar reneszánsz kora a XV. csak szűk térre korlátozódott (pl. . megjelennek a világiak is. század második felére (a latin a humanizmus a meghatározó) és a XVI. • Firenzei rendszerezője Marsilio Ficino (1433-1499) volt.Beatrix királynéval megújultak az olasz-magyar kapcsolatok. század közepétől. (Nem korlátozható le. századi újplatonista filozófia fölújítása Bizáncban kezdődött. Ezzel egyidőben beszélhetünk egy budai művészi iskola kialakulásáról is. .Vitéz János volt az első hazai humanista könyvgyűjtő.A budai nagykancellária humanizálódása csak Mátyás alatt következett be.Bibliotheca Corvina: 35 . Mantegna. pl. • Fölerősödött a hun-magyar azonosság tana.Mátyás halála után a budai udvar szétesett. ő emeltette a Bakócz-kápolnát (1506-1507). Werbőczy 1519-ben magyar nyelven üdvözölte a velencei dogét. század harmincas éveiig tartott. és olaszok kerültek vezető pozícióba is. Battista Guarinóét. Bekényi Benedek.Mátyás udvarához kötődik a reneszánsz építészet. Váradi Bácson épített ki kulturális centrumot. • 1600-1640. Európát egységesen szemlélve a virágkor a XV. atyja Gemisthos Pléthon (1355-1450).A legdivatosabb mestereknél tanultak. A magyar értelmiség külföldön tanult. • 1570-1600. a Ficino-féle krisztianizált változatnak viszont igen.és iparművészet meghonosítása. • 1450-1530.) A magyar reneszánsz korszakai. könyveinek egy része Vespasiano da Bisticcinél készült. képző. . • Magyarországra Janus Pannonius hozta el. Werbőczy István. • 1460 után fiáét.- - Körülbelül három évszázadot ölel föl a reneszánsz (a XIV. Giovanni Dalmata. A magyar reneszánsz egyben a magyar nyelv irodalmi rangra emelkedésének kora is. • Érdeklődtek az asztrológia iránt. . noha jól tudott latinul.Budán asztalosműhely működött Benedetto da Maiano vezetésével. . Schaider Pál. . . melynek tagja volt pl.

.1472: megbukott Mátyás elleni összeesküvése. illetve haláluk után.• • • • - Mátyás könyvtára. • Ötven Hunyadi János megbízásából íródott. .1443: megkapta a váradi prépostságot. • Csak kettő készült irodalmi céllal. amelyek a pápának és a fejedelmeknek szólnak. világos. . a bécsújhelyi kongresszuson tartott orációja. ifj. • Legkidolgozottabb az 1455. március 25-én. ami több mint háromezer művet foglalt magában.  dicsőítő. . horvát kisnemesi családban. bizonyító. aki Hess Andrást Budára hívta. hogy gyűjtse össze 1440-1444 közt írt leveleit. epistola familiaris  ajánló levél. A humanista levél (epistola) és a szónoki beszéd (oratio) - - Vitéz János (1400 körül – 1472) . időszerű és szükséges. 36 . svasoria • Szigorú szabályok alapján kellett fölépíteni. Főleg latin és görög szövegek kerültek bele. A humanista irodalom iránti érdeklődés elsősorban a kancelláriákra jellemző. lényegre törő. a török veszély miatt. • Szerkezetük egyszerű. így az ehhez szorosan kapcsolódó műfajok honosodtak meg. . Több mint ezer kötetből állt. • 1451-ben készült el. • Mindössze 160-170 kódex maradt fönn.Leveleskönyv • Pál kancelláriai titkár kérte meg 1445-ben. ezek Pálhoz íródtak. • A szónoki beszéd elméletét Quintilianus és akkor még egy Cicerónak tulajdonított szöveg alapján alkották meg. Az 1470-es évek elején megalakult az első hazai nyomda Kárai László óbudai prépost kezdeményezésére. . humanista sablonok találhatók. 1472. A kódexek helyét aztán elfoglalta a nyomtatott könyv. • Két válfaj az. laudatoria  buzdító.1457: a Hunyadi-fiúkkal együtt elfogták. .1438: megkapta a zágrábi őrkanonokságot. és a magyar küldöttség nevében mondott.A korabeli természettudományok közül az asztrológia érdekelte leginkább. majd a bécsi egyetemen tanult. A szónoki beszéd. . lemásolták és kijegyzetelték őket. . • Beszéde három pillérre épül: a török elleni háború szent. ami ide tartozott: Báthori László szentírás-magyarázata. a leghíresebb korabeli könyvillusztrátor díszítette.1453: kancellár lett. • Az egyszerű körmondatokban elvétve szójátékok.1465: esztergomi érsek lett. Plinius.) A leghíresebb Aldus Manutius velencei nyomdája volt.Szónoki beszédeinek célja a humanista ékesszólás meghonosítása. . Ide kerültek Janus és Vitéz könyvei is. . epistola dedicatoria • A nemes humanisták levele kézről-kézre járt. valószínűleg Janus Pannonius ösztönzésére. diplomáciai levelet tartalmaz. Frigyesnek címzett. és Cicero volt a minta. cohortatoria  meggyőző. egy magyarról tudunk.Zágrábban. • Ezek is diplomáciai tevékenységének termékei. • Három fajtáját különböztették meg. • Minden levélnél megkövetelték a díszítettséget. ami igazán irodalmi érdekű.Zrednán született. melyet II. A levél műfaja. (Itt készült a Budai krónika 1473-ban. • Több kódexét Attavante Attavanti. • Ehhez Seneca.1436-1444: a budai kancellárián dolgozott. • Vitéz a kérést csak 1448-ban fogadta el.  baráti levél. • Hetvennyolc hivatalos.

. .Ifjúkorának fő műfaja az epigramma volt. . • Az egyén. Guarino iskolájába.Bolognában tanult. a maga testi-lelki problémáival.Mátyás maga is írt. . és kapcsolatba került egy későbbi pápával. . de nem jutott el Itáliáig. ahol megbetegedett és meghalt. majd megkapta a pécsi püspökséget. Handó György. . az édesanya iránti szeretet.Érdeklődött az újplatonikus filozófia iránt. .Egyetlen fönnmaradt műve a Leveleskönyve.Gyakran használ rokon értelmű szavakat.Humora mélyén csöndes rezignáltság lappang.Gyakran visszavonult. Szobatársa Galeotto Marzio volt.1469: ott volt Olmützben. Narniba.1455-ben hazajött. Marsilio Ficinóval. Vetési László. ahol Cosimo de Medici vendége volt. 1461-ben pedig ő járt Magyarországon. . Vitéz Borbála nevelte.Apja korán meghalt. . . Keserű Mihály.1468: részt vett a Pogyebrád elleni hadjáratban. Váradi Péter (145?-1503) . július 20. . . egyet Guarinónak is írt. . . . lemásolta és terjesztette. mely a török elleni hadjáratról szólt.1458: járt Firenzében.Politikai célokra panegirikuszt írt. . Bécsújhelyen részt vett egy birodalmi gyűlésen. mely az 1490-1497 közt írt 131 levelét tartalmazza.1474: királyi titkár lett.Műveit állandóan javította. Mátyás királlyá koronázásán.1461-1464: a királynői kancellária (az ottani írásbeliség) vezetője volt. . .1464: részt vett a szegedi várba összehívott országgyűlésen. .A legjobb stiliszták közé tartozott Janus Pannonius. . • Alkotásaival jelent meg irodalmunkban a reneszánsz tematika. Ezen kívül pápai engedélyt kért Vitéz János pozsonyi egyetemének14 fölállításához. vagy a külföldi humanista iskolák. ekkor írta Búcsú Váradtól című költeményét. Nagybátyja és nevelője.1484-1490: börtönben volt. ezek stílusát mindig a legújabb humanista divat szabta meg. Verancsics Antal.1451: Janus hazajött Váradra.Erősen érezhető rajtuk a retorika.Az oráció. . . és kötetbe gyűjtötte. Neves levélíró még Brodarics István. • A haza. anyja.Szívesen használ szójátékot is. de a szerkesztésben egyszerűségre törekedett.Az oráció műfajához kapcsolódik a következők munkássága: Janus Pannonius. . Mátyás Váradi Péterrel gyűjtette össze.Szónoki levél csak néhány maradt ránk. 37 . aki 1458-ban meghívta szülővárosába. jelentős szónok Dudith András. .1465: Mátyás követeként Itáliába ment a török elleni segély ügyében. Kosztolányi György. Homéroszt vagy Plutarkhoszt fordított görögből.Mátyás vezető diplomatája. nagy könyvtára volt. hazaindulása előtt Padovában Mantegna kettős portrét festett róla és Galeottóról. . . ahol bekerült Mátyás udvarába.1454: Padovában római és kánonjogot hallgatott.Mátyás megbízásából összegyűjtötte Janus verseit.1447: Vitéz János Ferrarába küldte. ekkor pl. . . 14 Academia Istropolita. • A családi összetartozás. főleg a Vitéz-féle összeesküvés után. Rómába látogatott. de nem kért kegyelmet.Minden féle levelet írt. . Macedóniai László. . . Vitéz János hívására hazatért Magyarországra. hanem Medvevárig.1465-1468: költészetének ez a legjelentősebb időszaka. . bibliából vagy mitológiából vett példákat. és pl.1478: a kancellária vezetője. Firenzében kódexeket vásárolt Mátyásnak. Janus Pannonius (1434–1472) .Ő is főszervezője lett a Mátyás elleni összeesküvésnek (1471). 1467.és episztolairodalom .1482: kalocsai érsek. ekkor ismerkedett meg az újplatonizmussal. Oláh Miklós. illetve diktált diplomáciai leveleket.A diplomáciai leveleket az olasz egyetemeken végzett humanista kancellisták írták. .Vitéz János útján fejlődtek tovább. . inkább száműzetésbe indult.

Epigrammái.  A latin nyelvet virtuózan kezeli.  Hét epigrammából áll.  Mennyiségileg ez is jelentős. hogy a XVI. • 1454-1458. A csattanó itt is az utolsó sorban található. • Mintája leginkább Martialis volt. • Jelentőségük. a panegirikuszok15. obszcén utalások. hazai korszak. Elégiái: • 1451 táján Perinushoz írt egyet. egyértelmű szójátékok.  Erotikus:  Ő az első kamasz-költő. 15 Eredetileg a hanyatló római császárkor műfaja volt. Költői életműve három szakaszra osztható. elhallgatva kisebb hibáit. a nép üdvözül-e. másrészt utcanőt jelent. a tudomány és a költészet kultusza. • A Marcello-panegirikuszt 1456-58 között Padovában írta.  Egy részüket ciklusba rendezte. padovai korszak.  A mester dicsérete egyben a humanizmus dicsérete is. • Korai versei közül kiemelkedik a Búcsú Váradtól című. 1453-54-ben. irodalmi vetélkedések adták az anyagot. Ad Gryllum című epigrammája. (Célja mecénása rehabilitálása volt. retorikus prózában írt antik biográfia. a szuka szó (latinban lupa) egyrészt farkast. • Legkorábbi ilyen műve az Eranemos16.  Tömörek.  A döntő mondanivalót a záró epigrammára hagyja: Kigúnyolja Galeotto zarándoklását. de a pápa biztosan nyer ezzel a búcsúval. frivolitás. megjátszott álszentség.  Legjobb ciklusa az öt versből álló füzér. évi szentév alkalmából epigramma-füzért írt. hogy nem is készült el. hogy őt választották volna.  Jellemzők: nyers szókimondás. aki testi és szellemi öntudatra ébredését versbe foglalta (Életkoráról). amelyen szinte egész életében dolgozott. mely Linus atya „ördögűzésének” állít emléket.- - - - • Az átlelkesített természet. de ez nincs meg. így nagy leírások jellemzik.  Monumentális (dicsőítő): Janus ebben kevésbé alkotott nagyot. ez még az iskola elvárásainak felel meg. Epikus művei.) • Legnagyobb szeretettel a Guarino-dicséneket írta. Lehet. (Ebben is egyedülálló. • 1447-1454.  Ma ismert változata Magyarországon készült. „Hívő ember költő nem lehet!” • Magyarországi évei alatt Mátyásról. • Az 1450.  Padovában átdolgozta. • 1458-1472.  Első. ferrarai korszak.  Pl. Ferrara fejedelmének (Leonello).  A vezérepigramma: Kikacagja a római búcsúsokat. • A kultúra.  Diákcsínyek. mert a humanistákra nem volt jellemző. rövidebb változata még Ferrarában készült.  Részletesen tárgyalja Guarino életét is.  Írt pl. • Példaképe Claudius Claudianus. 16 A szelek versenye. groteszk túlzás. • Ígért egy hosszú hadjáratról szóló művet is.  Iróniával mondja ki: nem tudja. • A humanisták három fő műfaját művelték. vagy mecénásának (Marcello).  Szatirikus:  A témákat a ferrarai iskola élményanyagából vette. de lehet. ez szinte himnikus hangvételű. vagy a dicsőítő mű verses változata. Hunyadi Jánosról és Vitéz Jánosról írt dicsőítő verseket. 1465-69 között.  Szívesen használta az irodalmi paródia eszközeit is. • Legelső elégiái azonban inkább csak költői gyakorlatok. hogy ihletőjük a megélt valóság. 38 . század közepén még ismert Annalēs az.

• Az árvízről.  Demoszthenész Fülöp-elleni beszédeit fordította le: ez Mátyás nyugati terjeszkedését támadja. • Ad animam suam (Lelkéhez). • 1466-68 között a lét és a nemlét kérdésein elmélkedett leginkább. ezt társai is tudták róla. 1466: pesszimista. • Két magyarországi fordítása politikai célzatú. A múltat előhozó. A betegség és a halálfélelem ihlette ezeket a műveket.  Tehetséges volt. • Irodalmi leveleiben itthoni csalódottságát panaszolja itáliai barátainak. Isten helyezkedik szembe istennel: Janus Marssal. melyben már vágyak fogalmazódnak meg.  A következő háromban a hírességektől búcsúzik el. szenvelgés nélkül ír benne. Janus háborús versei jól illeszkednek a Mátyás elleni összeesküvésbe. Ezekben áldotta meg pl. egy jambikus trimeterben való fölsorolásról. ami a humanista költészet alapja. Pannónia nála egyszerre a haza és a szülőföld. • Plótinosz-fordítása elveszett. Ez a tulajdonság tehát a múlthoz és a jövőhöz való viszonyban érhető tetten. Janus Pannonius költeményei. cseh háború) idején írta. hogy barbárföldről jött. átvezette egy szertartáson. mert az antik irodalmat utánozni dicsőség volt. Janus a kétarcú isten.  Az iskolában a mester a panegirikusz felé irányította őt.  Bifrons: kétarcú. Ez egy imitáció. halálosztó Mars. 1467: Mátyásnak akart tanácsokat adni. (Betegségét természettudományos pontossággal írja le. 1458.- -  Versformája hendekasyllabus17. Kiemelkedik közülük a Galeottóhoz írt levél (1465). szinte keresztény imáról van szó.  Propemticon: útravaló. ezért gúnyolták. Tizenegy szótagú sor.  Hét erős keretbe zárt strófából áll.  Mikor a táborban megbetegedett. politikai tevékenysége miatt pedig episztolákat írnia. búcsúzkodó vers.  A befejezésben Szent Lászlóhoz könyörög. 17 39 .  A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak. • 1456-57: Plutarkhosz Moraliáiból fordított le két részletet. Borbálának halálára. hogy valóban így legyen.  1451 elején írta. Egyesek szerint a háttérben Mátyás (Mars) áll. Prózai írásai: • Humanista volta miatt kötelező volt neki görög szövegeket fordítania. A sorokban eleven érzelmek lüktetnek. A hosszú hadjárat (1649-1471. • Foglalkoztatja a török veszedelem is. epigramma: Thália akarata ellenére megmosta a múzsák tavában (Aioni-tó). • Janus neve külön eljárással keletkezett. • 459. 1464. a kezdet istene. Ez az epigramma a kései versek közé tartozik. Guarinót vagy Marcellust. A Jánosból lett Janus. Az antik műveltségből egyetlen mozzanat lelhető föl: megjelenik Mars isten. A költő teljesen tudatosan vállalta az isten ismérveit.  Az első három versszak a téli várost írja le. a jövőt szolgáló. A megszólított itt már nem a keresztény Isten. a vers himnikus. • Utolsó verseinek egyike a dunántúli mandulafáról ír (1468). (A költő mindig hangsúlyozta ezt. 1468: hazai elégiáinak művészi sajátságait összegzi. • 1.  Primus: az első.  Martialis utánzójának tartja magát. A rezignáció határán járunk. hanem a súlyos léptű. de ez nem elvetendő.  Királyok és császárok bölcs mondásai. (Janus Rómában is járt: a reneszánsz költészet számára ő az antik Róma fölfedezője. Egy szörnyű litániáról van szó. de a vers annál általánosabb.) • Siratóének anyjának. 1463. epigramma: Békéért. epigramma: Mars istenhez békességért.)  Pacificus: békehozó. és ez egyben egy istennevet is eredményez. • 461. • Janus Pannonius költői öntudata. minden civilizációnak a kezdete.) Janus isten minden arsnak.

• Mintája Flavius Blondus (1388–1463). . Antonio Bonfini (1427–1503) Tanulmányok: Firenze. • Tárgyilagosság és világi szellem jellemzi. majd rátér saját szerepére).  A versbe önmagát is beleírta (előbb szülőhelyéről.Ez itáliai eredetű. Janus önmagáról itt keveset írt. • Ferrarában és Padovában tanult. • Munkája: Magyarázatok kora eseményeihez 11 könyvben. Példája Valerius Maximus és Antonio Beccadelli volt. Magyarországra azért jött. kelet-európai történelmet írt. A tudományos irodalom 1. A történetírás Mátyás alatt íródott meg Thuróczy János Chronica Hungaroruma.Elsősorban a mutatós események érdeklik őket. többnyire Itáliában írta. Ulászló hívására ismét az országba jött. ahol az emlékezés leányai letelepedhetnek. • Négy magyar forrást használ. de Magyarországot különösen kiemelte. Marcello dicsérete (1456): ő Padova polgármestere. megalapítója a firenzei iskola (Coluccio Salutati.  Janus viszi át a pannon földre a múzsákat.  Mesterét őszintén csodálta. de ez nem valósult meg. Ferrarát ő tette központtá. Ferrara. • Műve: Kivonatok a magyar történelemről.  Guarino Szűz Máriaként van jelen a szentélyben. . Így szükség volt egy új típusú történetírásra. Philosztratosz műveit fordította. (Egy negatív Attila-képet tesz Mátyáshoz hasonlóvá. • Raguzai származású. • Földrajzi. • Legértékesebbek a jelen történetről írt könyvei.  Hartvik István-életrajza  Szent Imre latin legendája  Szent László latin legendája  Rogerius: Siralmas ének 40 . Leonardo Bruni). hogy megírja Hunyadi János törökverő tetteit. Padova. a történelmet elvilágiasítják. majd II.Követett mintájuk Livius.Filippo Buonaccorsi (Callimachus Experiens) (1437–1496) • A lengyel király diplomatája. . Életműve: A magyar történelem négy és fél könyve. de ez csak a középkorias nemesi deákműveltség színvonalán mozgott. 1496-tal bezárólag szól a magyar történelemről. s a Dráva partján épít szentélyt. • A hun-magyar történetet Thuróczytól veszi át. . 2. • 1486-89.  Itt egy egyetemet képzelhetünk el.Kiemelkedő alakja Galeotto Marzio (1427–1497) • Janus iskolatársa és legjobb barátja volt.) . Corvin Jánosnak ajánlotta.A régi anyagot retorikus formába öltik. Írt a Corvin-ház eredetéről. szülővárosa történetéről. a csaták parancsnoka. Itália. 1485. melynek központja mestere lesz. gazdasági. bölcs. hadmérnök. mint Galeottóé. . az ékesszólásról. néprajzi és természeti viszonyokat ír le. a szüzességről.• • A Guarinóhoz szóló panegirikusz. ahol munkájáért magyar nemességet is kapott.Ludovicus Tuberno (1459–1523). Magyarországra Mátyás hívására jött 1486-ban.  Nagy Szent Albert óta a hét szabad művészet patrónája Mária volt. de valójában egy Mátyás elleni röpirat. • Magyarországra először 1460-ban jött.Pietro Ransano (†1492) • Lucerai püspök volt.  Van néhány sora. de többször járt Magyarországon. tréfás mondásairól és cselekedeteiről. . • Egyetlen történeti érdekű munkája: Mátyás király találó. Igazságra törekvően ír. . munkája már tudományosabb. melyben arról ír. Attila: ez történeti mű. hogy Mátyás politikai terveit keresztezze.

1492). a városi polgárság és a jobbágyság viszonya. - Werbőczy István (1460 k. • A könyv előtti ajánlólevelet II. glosszázása. hogy igazolják a külföld számára: a magyarok nem barbárok. Weres Balázs fordítása). • A tankönyv jellegű műnek van egy Prologusa és három könyve. Zsámboky János gondozásában a teljes mű megjelent. - 41 . 1565. helyes értelmezése.  Kolozsvár. és az ez évi országgyűlésen be is mutatta. 1523. Brenner Márton kiadta az első három decast. és innen a vatikáni könyvtárba került. 1512: ítélőmester.• • • Használ külföldi forrásokat is. • Maga a könyv nem humanista stílusban íródott. kiadta Seneca Természettudományi kérdések című művét. A filológia A legsajátosabban humanista tudományág. mert a főurak nem engedték. 4. 1514: királyi személynök. Ulászlónak címezte. • Brodarics István volt a kezdeményező. kommentálása. elő.  1558: német fordításban is megjelenik. hogy törvényerőre emelkedjék. (Ez nagyon nehéz szöveg. Ez fontos abból a szempontból is.  Bázel. még Luthert is meg akarta téríteni. Tripartitum • A magyar nemesi szokásjog első tudományos összefoglalása. Matheus Fortunatus Pannonius (1480 k. • Váradi Péter Janus Pannonius verseit gyűjtötte össze. 1568. – 1542) Nemesi családból származott. de az Aldus-nyomda nem nyomtatta ki. • Itáliában tanulhatott. • 1495-től foglalkozott a gyűjtéssel. • Ivanich Pál Vitéz János leveleit foglalta kötetbe. Chronica az magyaroknak dolgairól. • Ez 1848-ig az uralkodó nemesi osztály fegyvertára volt. Friss anyag esetében szem.  III: Szlavónia és Erdély jogszokásai. Jagelló-kor. 1525: nádor. fő cél az ő műveit összegyűjteni és kiadni. 1526: a felvidéki bányászfelkelést fojtotta el kegyetlenül. A humanista iskola módszeresen tanította. Föladatai: latin és görög szerzők fölkutatása. Janus elégiát Bécsbe küldte kiadásra. • Kötetét Csulai Móré Fülöp vitte Velencébe (1521). Jordanes. A Jagelló-korban a nemzeti párt vezére.) A Janus-kiadások Janus a nagy előd. 1575. 1517: itt adta ki saját költségén. Paulus Diaconus. • Bécs.és örökösödésjogi kérdések. • Velence. A pápaság híve. Heltai Gáspár magyarra dolgozta át. 1512) volt. egyetemre később ment (Krakkó. Piccolomini.  Prologus: jogi alapfogalmak ismertetése.és utószava azonban igen. Levéltárőr lett. Kézírásos. család. Klasszika-filológiával csak Janus foglalkozott. a hibás szövegrészek helyreállítása. ezért kezdetben csak részlegesen ismerhetik meg. 1553.és fültanúkra is hivatkozik. • Négy latin kiadásán kívül volt még magyar (Debrecen. Érdekeinek megfelelően pártját és elveit is elárulta. a görög művek latinra fordítása. A Hunyadiak korából két jelentősebb munka származik. Az erdélyi római föliratokat már Bonfini is gyűjtötte.  II: vagyonügyi perek eljárása. Andrea Navagero. 3. német (1599) és horvát (1574) is. • Jogszemlélete a hagyományos kánonjogihoz áll közelebb. Az első rendszeres kutató Megyericsei János (1470–1517).  I: birtok-. • 1514 tavaszára fejezte be. - - - 5. Két sikertelen kísérlete (1505. – 1528) • Az első jelentős klasszika-filológus.  Bázel. pl.

• Elterjedtebb a nyomtatás.  Művét három énekre tagolta.  Parasztellenes.  Bécs.Nagyszombati Márton • Bencés szerzetes. az is véletlenül. (Ennek ajánlólevelében egy újszerű Janusértékelés olvasható. aki Erasmust személyesen ismerte. az ötödik Gyulafehérvárott.  A török irodalom terméke. Wernher György adta ki.) Werbőczy István: Bécs. Magyarországra 1511-ben jött. • Meghatározók: Konrad Celtis és Vadianus (Joachim Watt). • Piso Jakab (1470–1527). Adrianus Wolphardus (1491-1544): Bologna. 1554. . – 1591) • Morvaországi német származású volt. . Guarino-panegirikusz. Elítéli a részegeskedést. 1522: az 1518-ban Gyulafehérváron talált eddig kiadatlan munkák ezek.  Erdélyi szász patrícius származású. 42 . Krakkóban és Bécsben tanult.  Címe az akkor Homérosznak tulajdonított Békaegérharcra utal.• • • • • Paulus Crosnensis Ruthenus: Bécs.  A török veszélyt festi le. Beatus Rhenanus: Bázel. hexameterben írta.A Jagelló-kor költői. A humanista költészet elterjedése .Taurinus (Stieröxel) István (1480 k.  A megszépített magyar múltat tárja a széthúzó nemesség elé. Bécs.  Disztichonban íródott. • Hagymási Bálint műve a bor és a víz dicséretéről.  1515-ben kezdte írni.  1519-ben jelent meg Bécsben. 1513. 1523: Szalkay László egri püspöknek ajánlotta. avagy a keresztesek rabszolga-háborúja:  Egyetlen ismert költői műve.  Néhány versét halála után barátja. • Egyetlen fönnmaradt műve: Magyarország főuraihoz. 1517. • A Janus-követők: néhány név maradt fönn.  1822 sor hosszú. illetve kárhoztatásáról szól. 1514: Bekényi Benedeknek küld tíz elégiát nyomtatásra. 1512. Guarino-panegirikusz.Magyarországon Janus honosítja meg.  A romlásnak indult jelen.  Öt énekből áll. • Keresztesháború.  Indítéka: Nándorfehérvár 1521-es eleste. • Fodor Kristóf • Bakócz Ferenc (144?–1508) • Báthory Miklós (1430–1506) • Garázda Péter (1450–1507) • Megyericsei János . az első négy Esztergomban készült. 1518: az eddig legteljesebb kötet jelenik meg Joannes Frobenius nyomdájában. a humanista buzdító beszéd költői változata.  Az első magyarországi erazmista. Magyi Sebestyén: Bologna. Hagenau. ezért több mű maradt ránk.

1914: a pécsi ismét hozzáférhetővé válik. • Az író vagy szórakozott volt.VII. de ezt nem jelezte. = Le kell fordítani a teljes szöveget (ezt Pirnát Antal fogalmazta meg). de nagyon sok hibával (Forgách mégis ezzel vált híressé). nyilvánvaló. pl. bizonytalan pl. Forgách legtöbbet idézett mondata.). hanem az Istvánffy Miklóstól származót. peius. Sörös Pongrác ezt tacitusi sajátosságnak minősítette (ezek közt említi még a szerkezet egységének gyakori föladását is). hogyan kezdte a mondatot. Balassa Menyhárt. 1788: Horányi Elek kiadja. Ugyanígy negatív Izabella és János Zsigmond leírása is. századi humanista litteratura műfajai és képviselői Borzsák István: Forgách Ferenc és Tacitus Forgách tanulmánya („csak amolyan könyvismertetés”) Forgách Ferenc a XVI. Nagyon sok a következetlen.) Majer Fidél kiadási elve és gyakorlata - - - - - - - 43 . Forgách latinságán nyomot hagyott az olasz környezet is (dat. végül Toldy Ferenc valósította meg. eltérő a szöveg. Zrínyi és a gyulai Kerecsényi László összehasonlítása. (Vergilius.) Ha az eredeti szöveg hibás. Vannak refrénszerűen ismétlődő gondolatok. akárcsak Tacitus esetében. Ki akarta adni: Majer Fidél. Horatius és Tacitus ismétléseinek kitapintható szerepe van. • Paleográfiai szempontból Pray változata a legvalószínűbb. A pongyolaság a közönséges nyelvtani dolgokra is kiterjed. fordulatok esetében különbséget kell tenni a szándékolt és véletlen ismétlések között. majd Szalay László. ahol egy betűn múlik a mondat értelme. nem a tiltakozó Ferdinánd. század egyik legjelentősebb humanista történetírója. csak az író elfelejtette. Bártfai Szabó László: a pécsi Forgách-kódex akadémiai kiadása rossz. Kerecsényit már korábban megbélyegezte. Az ismétlődő szavak. a visszaható és mutató névmás használata. ahogy Schwartner kollacionálta. A legtöbbet meg lehet fejteni. A többi esetben Majer pótolta a tárgyat vagy az alanyt. írásjelek rossz alkalmazása). Összehasonlítva a Monumenta Germaniae Historicával: Forgách-csal kapcsolatban csak két helyen találkozunk a modern szövegkritikára utaló jegyzetekkel. • A következményes befejezés igealakjának vitathatósága már nem is szúr szemet. Részletesebbé is formálta a szöveget. Gyakoriak a sajtóhibák. a tacitusi mintaképpel. akkor azt írták mellé. de Majer szövege csak kevés segítséget ad. de közben eltévedt. melyet Majer Fidél (Esterházy-nevelő) őrzött. (Pl. Dobó István és Nádasdy Tamás jellemzésében (de ennyire azonos sablonokat Tacitus esetében nem találunk). pongyola szerkesztésű mondat. kimaradt az ige és egy kérdőjel a szövegben. Nagyon korszerűtlen. hogy Szolimán magyarázkodott. az isteni jelző esetében. • A Horányi-féle javítás szellemes. vagy összekeverte a latin szerkezeteket. Majer a Delfino győri püspökségéről szóló részben is hagy ki részeket. Pl. hogy a latin mondat beteg. 200 évig csak kézirat (kivéve a Szigeti veszedelemről szóló rész). A XVI. Ismét nem az eredeti pécsi kódexet vették alapul.) De a tacitusi fordulatok Sallustiusnál éppúgy megtalálhatók. 1866: a Monumenta Hungariae Historica sorozatában is megjelent. Pl. más helyre teszi a zárójelet. Az ellentét mintája Tacitus Otho-jellemzése. A különbség csak annyi. prius szerepel. pl. de nincs szöveg-alapja. A nem éppen cicerói és nem is tacitusi mondat értelmét ki lehet találni. Forgách summázó jellemzései.) Pl. Kb. Jellegzetesen szórakozottságból adódó mondatszerkesztési hiba található a könyv elején. (Még rosszabb változat szerepel a Pray-kódexben és a Kaprinaikódexben. (Minden fordítás csak találgatás lehet. vö. írásművészete csúcsának tekinthetők. 1811: a pécsi változatait Schwartner Márton átvezette a Kaprinai-kódexbe. de az intellexerat alanyát csak bizonytalankodva lehet azonosítani a pontifexszel. hogy Forgách ítéletei ritkán tömörek és alig említenek pozitívumokat. helyett ad + acc. helyes olvasata. de ezek nem olyan veszélyesek (ennek minősül a helytelen elválasztás. Vannak helyek. Forgách pongyolaságára példa a Don Carlos-történet vége. néhány helyen ez itt is érvényes.

„ezért szoktuk magyar Tacitusnak nevezni”. hogy Tacitust sem káromolták. Fölmerül Forgách machiavellista műveltségének kérdése is. hogy Forgách jól ismerte Tacitust. Forgáchnál nem találunk. mi az alapja? Toldyig és Toldynál sem található meg. Károly és Szolimán közt (1557: meghal legkedvesebb felesége. • A legtacitusibbnak tűnő fogalmazásról is kiderülhet. ezt a részt ki kell hagyni). Itt ír a Balassa-család homályos eredetéről (az író katona-testvére. hogy vallása parancsa szerint ellenséges földön érje a halál). Ezért megtévesztő a „tacitusiság” kinyilvánítása. Itt ír még a Perényi-család botrányos történetéről. • Olyan részt. Ez öröklődött aztán Söröstől Pintér Jenőig. • A Padovában nevelődött magyarok hallhatták Francesco Robortellótól (itt a Zápolyai család bűnösségét szokták idézni). • Forgách sine irā et studiō nyilatkozatában is nyilvánvaló Tacitus ismerete. • Klaniczay Tibor szerint ez egyértelműen kimutatható. Tacitusról ez egyáltalán nem mondható el. évi krónika zárását (hírhedt nagyurak jellemzése). Ír arról. Simon úgy vélte. • Történeti műve azonban alig mutatja nyomát Machiavelli eszméinek. Forgách szerint azért indít hadjáratot Szigetvár ellen. addig Forgách ezt és a disciplinát alig látta meg a főszereplőkben. Szolimán önkéntes visszavonulása növelte dicsőségét. Egyre ritkábban olvasták Tacitust és Forgáchot is. A fides-perfidia problémáját Tacitus is többször érinti. hogy a római író alapos ismerete nálunk először Forgáchnál tapintható ki. • A rezignált tacitusi eszmefuttatás folytatása a Bona Sforza és ugyanolyan fia-lánya erkölcstelensége. majd a kronológia mellőzésével a nagy ellenfél. amilyen volt.- - - - - - A legművészibb lapok közt tartja számon Pirnát Antal az 1557. Forgách párhuzamot von a kor két legjelentősebb uralkodója. de Forgách félbeszakítja a tacitusi gondolatmenetet. • Forgách nagyon terjengős. • Pl.) A magyar irodalom története 1600-ig (272–303. • Tanulhatta Tacitustól is. Országh Kristófról. • A Báthoryak leírásában valószínűleg az Annalēs IV. V. hogy pl. ha néhol sikerül néhány tacitusi fordulatot kitapintani. A keresztény humanizmus . Szerinte Forgách is pszichologikus momentumokra épít a jellemzéseiben.) Tudós humanista irodalom 1. könyvének szubjektív kitérése hatott rá. De akkor honnan ered. majd jönnek a baljós előjelek (Lepanto = második Szalamisz). Liviustól származik. és két különböző összefüggésbe helyezi. ő csak annyit jegyez meg. és vannak rá emlékeztető éthosú részek is. Mondhatjuk-e Forgách Ferencet „magyar Tacitusnak”? • Csak lényeges fönntartásokkal. Bíró Vencel volt. Bebek Györgyről. (Szekfű Gyula is így említi.Rotterdami Erasmus (1466–1536) 44 . (Tacitusnál: Germanicus búcsúztatása. Bártfai Szabó Lászlótól napjainkig. az utolsó. • A legtacitusibb részek: ironikus és szarkasztikus megjegyzések (pl. hogy ez érdemben hozzájárult-e történetírói szemléletének kialakulásához. F. • Fönntartásokkal megkockáztatható: a keresztény uralkodók elé is példaképül állított Szolimán és a romlott Szelim ellentéte esetleg ókori mintára vezethető vissza (a bölcs Dareios és a fölfuvalkodott Xerxész kapcsolata). Arminius jóval későbbi tragikus bukása. Dobó Istvánról). az a kérdés. Szelimre is a xerxészi elvakultság jellemző. • Sörös Pongrác a külső szerkezet és az annalista elemek alapján egyértelműsíti a tacitusi hatást. az Annalēs vagy a Historiae elején van. hogy miből adódik Forgách tragikus történelemszemlélete. • De míg Tacitus rendületlenül hitt a virtusban. Ez a hűtlenség és árulás folyamatos fölháborodással tölti el az írót. és ez az egyszer elhangzott összehasonlítás így könnyen meggyökeresedett. • A nyelv helyenként darabos. aki kifogásolni merte Forgách latinosságát. a Ferdinándhoz intézett „Deliberatio”.) Tény. = mértéktartó lesz. 416–437. • Ezáltal meggondolandónak tarthatjuk a jelzőt (Szamosközyre jobban illene). „széles”. mint amilyen az Agricola. amiért olyannak festette le a korát. • Nem tagadható.

• Szükségesnek tartotta az egyház belső megújulását.Oláh Miklós (1493–1568) • Nagyszebenben született. Írói többségükben tanárok. Verancsics Antal. Brodarics István. pl. Istvánfi Pál.Brodarics István (1470 k. amit nyomtatásban kiadtak. . Lajos udvarában föltűnnek (Piso Jakab.18 A Habsburgok számára magyar művelődésügy nem létezett. 1541. A humanista emlékirat Bonfini után időszerűvé válik a jelen vagy a közelmúlt eseményeinek leírása. a műveket Bécsben és Krakkóban adták ki. A nemesség a magyart. majd zágrábi és egri püspök. Magyarországot egyre inkább a kereszténység védőbástyájaként értékelték. A Mohács utáni humanizmus legbiztosabb bázisát a fejlett városok patrícius polgársága jelentette. városi lelkészek. de hangvétele nem az. Az erasmusi humanizmus. Zay Ferenc. • Sylvester János: Grammatica. Pesti Gábor. Brüsszelbe. Honterus János (Brassó. de az egyháztól soha nem szakadt el. szerényebb jövedelmű polgárok.- - - - • A modern gondolkodás és a kritikai szellem úttörője. amelyek az ő művét is kiegészíthetik. és esztergomi érsek. a latinban és a héberben jártas tudós. • Erasmus híve. de át is értékelték. 2. Zsámboky János. • Ébresztője lett a nemzeti nyelvek tudatos irodalmi művelésének. • Első magyarországi hirdetői már II. Brodarics. vele menekült Pozsonyba. • 1542-ben hazatért. a humanisták a két király. Hagymási Bálint. kancellár lett. A két legkorábbi nyomda a brassói (Honterus. Akik itt tanultak. • Az első történeti emlékirat szerzője. 45 . Nádasdy Tamás. Föltűntek a humanista műveltségű iskolamesterek: Cordatus Konrád. Pesti). Oláh Miklós. • Eszméi a reformáció előkészítői voltak. Ráskai Gáspár. • Bevezetőül röviden jellemzi a királyt és a főurakat. a humanista műveltséget már itthon szerezte meg. szinte az egyetlen kifejezési eszköze. 18 Ferdinánd mellett volt pl. • Humanista ideálja: a görögben. Oláh. Ferdinánd és János körül csoportosulnak. • A klasszikus nyelvek és az antik kultúra ismerete már a szent iratok értelmezéséhez kellett. tisztviselők. 1541 után a budai központ fölbomlik. 1535) és a sárvár-újszigeti (Nádasdy Sylvester ösztönzésére. ma két mű ismert. • A humanista filológusképzést a protestáns iskolák föladatának tartotta. a polgárság a németet tekintette irodalmi nyelvnek. • Sylvester biblia-fordítása. Melanchton Fülöp (1497–1560) • A wittenbergi egyetem tanára és Luther tanítványa volt. Magyar földön magyarul először Újszigeten nyomtattak. János halála után sokan átálltak Ferdinánd mellé. • A levél a legfontosabb. majd a török támadás előzményeit és okait írja le. Cox Lénárd. Irodalomnak az számított. 1536). • Mária királyné titkára és udvari papja volt. Werbőczy. ismerteti a földrajzi körülményeket is. • Ezen kívül egyetlen nagy szabású műve a mohácsi csatáról készített emlékirata. de az országban nem volt nyomda. 1534). • Műve polemikus célzatú. de a protestáns diákok továbbmentek Wittenbergbe. A nyugati keresztény humanizmus új tendenciái a bécsi és a krakkói egyetem útján váltak Magyarországon ismertté. – 1539) • A Szerémségben született. a humanisták latinul író csoportja működött itt tovább. pécsi és esztergomi kanonoksága után kancellár és szerémi püspök lett. • Az erazmista csoport tagja lett. 1539. Erasmus tanait hozták haza. és pozitív tartalommal töltötték meg. Eck Bálint. . • Az ő költségén tanult külföldön Zsámboky János. • Zágrábi. Bécsbe. Forgách Ferenc és Istvánffy Miklós. • A melanchtoni humanizmus képviselőivel együtt őrizték a nemesi öntudatot. János pártján állt pl.

Kolozsvár.  Eck Bálint (1494?-1547?): Horatius Ars poeticáját (1521) és episztoláit (1522) adta ki Krakkóban. rossz latinságú.  Honterus János (1498-1549): latin grammatika. • Oláh utódaként esztergomi érsek lett. 1530 és Brassó. de saját kezű följegyzése csak néhány maradt meg. Attila. Antwerpenben kedves kiadóját. hogy az ország összeomlásáért az egymást eláruló főurak a felelősek. 1539.  Gyulai Torda Zsigmond Galeotto Marzio művét adta ki.  Az Attila inkább történeti eseményrajz.  Wernher György (†1567) a magyarországi gyógyvizekről írt.  Honterus világföldrajzot írt (Krakkó. 1535. • Nem folyamatos történetet írt. 1549. 1551. Itt még Iustus Lipsius is fölkereste. • Bonfini munkájának folytatására tudatosan készült. • Több volt a görög-római szerzők műveinek nyomtatásban való kiadása. akárcsak Oláh. • Ő is. Brassó. • Költeményeinél jelentősebb a levelezése. de annál érdekfeszítőbbek.A hazai filológia föllendülése. A magyar nyelvű emlékiratok. Melanchtont is hallgatta. de végig katolikus maradt. 1556.  Sylvester János: magyar-latin nyelvtan. • Minden ismerősétől gyűjtött információt. • Diplomáciai küldetésekben járt. Plantint is meglátogatta.  A két mű szerkezetileg is összefügg. a bécsi egyetemre 1548-ban iratkozott be. Bázel. 46 . így világi funkciókban dolgozott. Párizsban és Padovában. • Az ő írásában a legerősebb a vád. hanem epizódokat jelenített meg. 1563. 1533. 1563). 1541). két történeti visszaemlékezése. • Verancsics-évkönyv: a XVI. Kolozsvár. • Mindszenti Gábor diáriuma öreg János király halálárul. Bázel. Szerémi György emlékirata (1545–1547) • Szerémi udvari káplán volt. Krakkó.  Brodarics művéhez is kötődik. 1560). 1543. és néhány szerelmes verse is fönnmaradt. 3. 1565. . • 1563-ban Belgiumban is járt. Bécs. • Egy rövid emlékezet Izabella meghiúsult tervéről szól (Bornemisza Tamás műve). 1539. Brassó.  Wagner Bálint: görög nyelvtan latin jegyzetekkel. szókimondó. • Stílusa nyers.  Dudith András (1533-1589) kiadásai: Thuküdidész latin kommentárja (Velence.  Heltai Gáspár Brenner kötetét egészítette ki. Bázel.  Attila és a hun harcosok bátorságát ideálként állította honfitársai elé.  Molnár Gergely (†1558): A latin nyelvtan elemei. és világfi módjára élt.  Szerinte a székelyek őrzik a régi szittya szabadságot és erkölcsöt. Brassó. de egyszerűek. • Visszaemlékezéseit Verancsics számára írta le. • 1564-ben végleg letelepedett Bécsben. Reginaldus Polus bíboros életútja (Velence. Tanult még Strassburgban.  Gyalui Torda Zsigmond (†1569): Euripidész: Oresztész. • Valószínűleg Zay Ferenc munkája egy Nándorfehérvár elvesztéséről szóló irat. 1535 – görög nyelvtan. Bázel. 1530.  Brenner Márton (†1553): Bonfini művéből harminc könyv. század elejétől 1566-ig ad leírást. • Összeállította Erdély. megjátszotta az udvari költő szerepét.Zsámboky János (1531–1584): • Bécsben és Lipcsében tanult. Moldva és a Havasalföld római emlékeinek leírását.• - - - 1536-37: Hungaria. A legterjedelmesebb műve a Budától Konstantinápolyig vezetett naplója. • Nyelvtanírók. Sárvár-Újsziget. A magyarországi humanisták filológiai munkássága . • Történetei nem mindig hitelesek. Verancsics Antal (1504–1573) • Dalmáciában született.  Leírásai líraiak. • Történetírók kiadása.

így első műfordítónk is.  Első kiadott munkája: Uj Testamentum. Rudolf koronázására. Bécs. egyrészt. 1538. a török elől Huszt várába menekült. . magyar nyelvű szépirodalmi termék.A teljes fordítás szükségességét hirdette a Jordánszky. 1566. 1541.  Figyelembe vette Erasmus és a Vulgata szövegét is.  Életműve az Újszövetség magyar fordítása. Antwerpen. 1538. Antwerpen.és az Érdy-kódex előszava is.  Szigetvár ostroma.  Újlaki püspök kívánságára egészítette ki a magyarral.  Latin. majd Nyalábvárba ment. • Komjáthy Benedek  Pozsonyi kanonok.  A gyönyörködtetés mellett az erkölcsi nevelés is célja volt. mert nem a hazai szókincshez alkalmazkodott. Szerinte a Bibliát mindenkinek meg kell ismernie.  Perényiné Frangepán Katalin kérésére kezdte el fordítani Szent Pál leveleit. Pesti Gábor. és ezt később Brassicanusnak ajándékozta. 1536.  Alapja egy nürnbergi kiadás volt. hogy hiteles szöveg legyen. 4. Erazmista bibliafordítás és nyelvművelés .  Fordításában kevesebb az idegenszerűség. hanem kompiláció.  Horatius. majd Nádasdy közbenjárására a bécsi egyetem héber tanszékére kerül (1543). 1564. 1569.  Tinódi: Egervár viadala.  Másik jelentős műve: Esopus fabulái.  Ez az első nyomtatott.  Övé az első teljes Bonfini-kiadás. 1553. ami alapul szolgál a nemzeti nyelvű fordításoknak.A három erazmista fordító: Komjáthy Benedek. magyarosabb. másrészt legyen.  Nem küzd a latinizmusok ellen. de fölszentelve nem volt.• • • Miksa udvari történetírója és költő volt. de törekedett az esztétikai hatásra. és olvasnia kell. pl. A papi pályának később hátat is fordított. nyelve közelebb áll az élőbeszédhez.  A fordítás 1533-ban jelent meg Vietor Jeromos krakkói nyomdájában. Bécs.Erasmus szerint vissza kell térni az ősforrásokhoz (klasszikus nyelvek ismerete fontos). Újsziget. francia.  Gyulafehérvári kanonok és küküllői főesperes. 47 . 1588. Nagyobb művet írt Ferdinánd halálára. Ő az Újszövetséget fordította le (1516). .  Bécsben tanult.  Erasmus tanítását Krakkóban ismerte meg.  Plautus. a Döbrentei-kódexet. Kiadásai. a fordítás nem önálló munka.  1551-ből való élete utolsó adata. Sylvester János. • Pesti Gábor (Gabriel Pannonius)  Első ismert tette. Perényiné költségén. Bécs. hogy a Corvinából magához vette Janus Váradi Péter által összeállított kötetét.  Sárváron iskolamester. mely a négy evangéliumot tartalmazza.  Wittenbergben is tanult. cseh.  Nyelvművelő föladatát a latin előszóban fejti ki. • Sylvester János (1504)  Szinyérváralján született.  Erasmus és a Vulgata mellett ő is használt magyar szöveget. Bécs.  A történeteket nem bővítette.  Janus Pannonius. olasz. Bécs. és ki kell javítani a Vulgata tévedéseit is. mellette orvos is.  Utolsó munkája egy hatnyelvű szótár. német és magyar.  Fölhasználhatott régebbi magyar szövegeket is.  Itthon kevésbé volt elterjedt. nincs benne tudatos nyelvművelő szándék.

Az egyes udvarok közt gyakori levelezés folyt. szegfű. Wittenberg. körülményes. • Nyomtatásban csak a Szigetvárról szóló rész jelent meg a Zrínyi-albumban. Zenészek és hangszerek (lant.Ferdinánd kívánságára lett katolikus. látogatták egymást. viola). A szépirodalom kéziratos jellegű volt. 2. A legfényesebb udvarok közé tartozott még a Nádasdyak sárvári. és a magánszférában megmaradó. Padovát szívesen látogatták a protestáns és a világi diákok.  Műve még: Magyar-latin nyelvtan19. hárfa. Kinevezték váradi püspöknek.  Viszont szövegkritikai és filológiai alaposságban minden elődjét meghaladta. és csak elemi iskolázottsággal rendelkeztek a vallási tudnivalókon kívül. Egyedi jelleget biztosított a magyar reneszánsz udvaroknak. szomorúnak írja le. anyanyelvű költői művek. Nagy központ volt a Báthoryak erdélyi udvara. .1571: Erdély kancellárja lett. .1586: János Zsigmond szolgálatába állt. • Forrása még Tinódi krónikája.Kezdetben szónok volt (a török ellen.Fő műve: Följegyzések Magyarország állapotáról. Berzeviczy Márton.Báthory István (1533–1586): államférfi és író is. több nyelven beszéltek. latin nyelvű. így a szöveg gyakran terjengős. a Batthyányak németújvári. és apja. 19 Grammatica Hungarolatina 48 . hogy a barbárnak hitt magyar nyelv éppúgy szabályokba foglalható. Újsziget. Főleg a síkságokon épültek reneszánsz várkastélyok. Nagy kultusza volt a virágoskertnek is (rózsa. Itália egyetlen liberális egyetemét. az Ecsedi Báthoryak ecsedi és a Thurzók biccsei udvara. de gyermekeiket már neveltetik. Egy ilyen kódex maradt ránk: Fanchali Jób-kódex (1595–1608). Forgách Ferenc (1535–1577) . • Bornemisza Pál nyitrai püspök följegyzéseit is fölhasználta. mint a latin. Kínosan ügyelt a pontos megértetésre. Az asszonyok anyanyelven beszéltek. Jellemző a finom modor. minden paraszti elutasítása. A luxus kezdetben a díszítésben mutatkozott meg. Gyarapodtak a házi múzeumok és könyvtárak. • A Szatmár körüli harcokról szóló leírása kéziratban maradt fönn. pl. Spanyolországban és Londonban is szolgáltak magyar ifjak. Az irodalmi tevékenység két részre osztható: voltak a magas színvonalú. liliom.  Jelentősége: fölismeri. politikai célú írások. . ennek kánonját Baldassare Castiglione (1478– 1529) írta meg Az udvari ember (1528) című művében. és e stílusban építették át házaikat a kolozsvári patríciusok.  Ez az első magyar nyelvtan. A reneszánsz udvariság a lovagi életforma humanizált folytatása volt. hogy Miksa német tanácsadókra hallgat. Gyakoriak voltak a többhetes látogatások. Az udvari reneszánsz kultúra olasz hatás alatt fejlődött ki Magyarországon. a temetés és a farsang. és Oláh Miklós költségén Padovában tanult. de soha nem foglalhatta el székét. a durvaság jellemző. A humanista történetírás virágzása 1. A reneszánsz udvari kultúra Magyarországon - - - - A humanista főurak többségére a féktelenség. koboz. Az erdélyi történeti és politikai írók . majd a bútorzatban is. mert látta. ifj. és Ferdinánd halálára). Az udvari szépasszonyok körében tűnnek föl az első költőnők. A magyar arisztokrácia ezt a bécsi és a krakkói udvarban sajátíthatta el. • A jelent sötétnek. Batthyány Boldizsár. virginál. sz. így élénk társadalmi élet alakult ki. Az udvar szerepe. . 1587. hogy a török veszély miatt a birtokok és a jobbágyok állandóan fegyverben voltak. • 1568–1573 közt készült el. és az 1540–1572 közti időszakot írja le. a görög vagy a héber. hegedű) minden udvarban voltak. pl. Zsigmond elbeszélése.  Hangjelöléseket vezet be. Itt virágzó az irodalmi élet is. hogy a tisztességes élet mintaképe legyen. Fénypontot jelentettek a nagy társaságra alkalmat adó összejövetelek. Báthory Kristóf. 1539. a menyegző. latinul írtak. és a Habsburgok nem törekszenek a török kiűzésére. A férfiak egyetemet végeztek. mint a keresztelő. De Franciaországban. a műveltség.

Magyar történeti művei csak töredékesen ismertek. 49 . majd Rudolf magyar király előtti beszéd. Istvánffy Miklós (1538–1615) . • 1575: beszéd a királyválasztó országgyűlésen. Báthory titkára az írója). . Brutus János Mihály. • 1602: egy el nem mondott beszéd Erdély állapotáról. földrajzi és nemzetiségi tényezőkben próbálja meg keresni. • Mátyás erős és fegyelmezett állama volt az eszménye. • Nyomtatásban először Pázmány Péter adta ki. 1591) mutatja. . Padova. • Hétrészes könyvek. .A marosvásárhelyi iskola rektora. társadalmi. • 1572: római követként a pápa előtt mondott beszéde. . • 1565: Ferdinánd emlékére írt beszéd. • Könyv a magyarok dolgairól. .Heidelbergben és Padovában tanult. Berzeviczy Márton (1533–1596): két orációja maradt fönn.A török ellen még hatvan éves korában is harcolt. Debrecen.Megírta két történetíró-elődjének életrajzát (Forgách Ferenc és Zermegh János). államelméleti mű. .Nagy műve: százada magyar históriája: A magyarok történetének 34 könyve.A filozófia foglalata című műve (Strassburg. ennek azonban Gyulai Pál. főleg epigrammákat. • 1571: Báthoryt dicsőítő beszéd (Velence). 1593. Strassburg.Apja Istvánfi Pál.• - - - Politikai levelezése hatalmas (kiemelkedik az 1581-ben Iván cárnak írt episztolája. • A magyarok eredetéről írt műve elveszett.Első könyve egy régészeti mű volt.1564-71: legtöbb latin alkalmi verse innen származik.Erősen támaszkodott a hiteles levéltári forrásokra. Szamosközy István (1565?–1612) . . Kovacsóczy Farkas (1540–1594). • 1594: Erzsébet angol királyné előtt mondott beszéd. 1587.Írt néhány költeményt is.1581: alnádor lett. . • 1584. hogy az arisztotelészi filozófia híve. • 1599: Zsigmond lengyel. A gyulafehérvári levéltárat vezette. . a reformációról. .Búcsúverseket írt. Gálffy János. 5. Kolozsvár: Párbeszéd Erdély közigazgatásáról. . . • Szónoki beszédeket is tart.Tanulmányok: Tolna. Wittenberg. • Ötrészes könyvek Erdély dolgairól. kulturális. 1622. Kakas István (†1603). és megverselte külföldi élményeit is. .Padovában és Bolognában tanult. • A humanista történetírás retorikus elve szerint írt.20 . Meg lehet még említeni a következőket: Gyulafi Lestár.Az események magyarázatát gazdasági. . . 20 Verses napló. • 1602: Borisz Godunov orosz cár előtti beszéd. Kolozsvár. aki a Voltér és Grizeldisz című első regényes históriánk szerzője. Baranyai Decsi (Csimor) János (†1601) .Tudatosan különbséget tett a magyarországi magyar és az erdélyi magyar között. 4. Köln. Somogyi Ambrus. Wittenberg. 3. • 1572: Berzeviczyt búcsúztató beszéd (Velence).Kisebb értekezést írt a magyar királyok pecsétjeiről.

. • Nem szól erkölcsi tanulságról. politikai. katonai tanulság. (Az egész reneszánszban az európai poétikai irodalom egyik legfontosabb forrásműve. Horatiusi Ars Poetica: Magyarországon a XVI. Nem moralizál még a Szilágyi és Hajmási históriájának szerzője (Szendrői Névtelen) sem.Járulékos haszon: morális. . . Költő dolga: a históriát fabulával keverni (Zrínyi). (Históriás énekkezdő formulában mondja el. Szeben. Szamoszatai Lukianosz: a história célja. A históriás énekek Pirnát Antal: Fabula és história Károlyi Péter: Az halálról. hanem a fikció. Nem szó szerint fordított.Műve: Árgirus históriája. Legértékesebb irodalmi munkája egy 1595-ben készült Sallustius-fordítás.1575. hogy hasznos legyen. Ezekben Báthory Zsigmond uralkodásáról pozitív képet fest. Az egyik Catilina összeesküvéséről szól. első harmadában lett iskolai olvasmány. a másik Iugurtha király legyőzéséről. Ez az epikus költemény. 1596. melynek tárgya valóban megtörtént esemény (rēs gesta). . ahol történt). nem az. és csak följegyzései maradtak fönn. Debrecen. de korai halála megakadályozta.) Gergei Albert: .Eszmefuttatás a végén: példabeszéd vagy história. hanem mulatságnak ajánlja művét.) • A „tündérország” utal rá. • Módszere nem az igazmondás. História: minden olyan elbeszélés. nem költeményt. A többség tudatosan históriát alkot. . • Nem igazi história. hanem megkereste a hozzájuk illő magyar változatot. feltámadásról és az örök életről hasznos és szükséges könyvecske . VIII. hogy ez csak rēs ficta (a história mindig megjelölte a földrajzi helyet. hogy gyönyörködtessen. Krakkó). Ötezer görög-latin-magyar szólás: Erasmus nyomán készítette el.Ismerteti a bibliai Lázár történetét. 50 .) Első kiadás.Elsődleges cél: igazság.- - Meg akarta írni a magyar történelmet. sz. amely a magyarországi iskolai oktatás céljaira készült: Eck Bálint bártfai rektor kiadása (1522.A historikus nem keverhet művébe fikciót.Nevét a versfőkben örökíti meg. . (Még megfelelő szó sincs a műnem megnevezésére. így a néhány megírt művet kényszerből még mindig históriának nevezik.Az epikus szerkesztés horatiusi szabályai is föltűnnek. .

mentiuntur multa cantorēs. Igaz.A költő legfontosabb tulajdonsága.) Arisztotelész: Metafizika. . . vagy annak humanista magyarázatát. a tanuló megismerhette belőle a 36 legnépszerűbb mitológiai mesét. ilyenkor a fönntartásait jelzi. hogy nem volt a hét szabad művészet tagja. a históriaíró tanít. hogy ilyet írjon. • 345 soros tanköltemény. Varjas Béla utal a lovagi jellegére. ezért a historikusok tudatosan kerülték). .Aki csak versbe szed. . mezővárosi pap. tudós emberek könyveinek vagy szentírásnak (ha a Bibliából van) nevezi. a historiográfia sem. varázslókban. Sárospatak – tanítója: Kisvárdai János.Írott forrásokból.Költemény. mert tanulságos tényeket akartak közölni. Szalkai László: . • Vannak benne közhelyek.) A költészetet a miatt is lebecsülték. hogy minél jobban használja ki képzelőerejét. vagy tudós ember. • Van. A költészetet vagy a históriát nem helyezték egymás fölé. A középkori triviális iskolákban a história magasabb rendű. Plutarkhosz: . • Ennek távoli irodalmi példája Vergilius hetedik eklogája volt.1490 körül. mi a különbség a költészet és a historiographia között. . Énekelt verses história.Görögöknél az méltó a költő névre. a fabula megszemélyesítője. a históriaszerzők kerülték ezt a megnevezést. hanem mágus. falusi tanító.Ifjúnak nevezi magát.Mohácsnál elesett esztergomi érsek. hanem mesét is teremt (Foglietta teszi hozzá). A historikus ismeretei több helyről származhatnak. („Sokat hazudnak az vers szörzők. énekmondó. mikor nem hagyhat ki.Ezt már nem tudósoknak írják. (A költő gyönyörködtet. . . próbálja meghatározni.Mesteremberek adják elő.  Pseustis (hazug) kecskepásztor: mitológiai mesék.Más szemtanúk elbeszéléséből.Minél több az írni-olvasni tudó. kihagy csodás elemeket. . poéma – egyértelműen fiktív történetet jelentettek. . de ennek helyét a rétorikában Cicero már egyértelműen kijelölte.Nem utal semmire. tehát komoly tanítói helyzetben voltak. hanem az olvasni nem tudó közönség számára. melyiket tartják fontosabbnak. A manierizmus esztétikai szemlélete: az igazi költő nem a valóság megjelenítője. Az ilyen írások szerzőit nevezik így: bölcs. (Ezt tanították az egyetemeken is. hanem Theodolus eclogáját vették. aki a hallgatókat hamis káprázatokkal bűvöli el.Szerzője: kisnemes. csak megjelöli a tárgyat. mert a kor embere még hitt a boszorkányokban.) A történetíráson belül is van rangsor: Livius és Thuküdidész a tudósak közül is a legnagyobb. .Nem tanult klasszikus szerzőt. . . 1560-ban készült.Költő elsődleges föladata: gyönyörködtetés. .1574: megjelent egy traktátusgyűjteménye. a história megszemélyesítője. pl. ezeket krónikának. (Fontos tehát a prózai história. - 51 .  Alathia (igazság) pásztorlány: bibliai történeteket énekel. annál alacsonyabb a szerző társadalmi rangja. aki nemcsak versbe szed. Uberto Foglietta: .) Baranyai Decsi János a tudós embereknek azt javasolja. • Ilyenkor a historiográfia szabályai szerint átszerkeszti.Genovai historikus. . hanem szemponttól függ.” Baranyai D. Caesar pedig történelmi emlékiratot írt. • Kisvárdai magyarázatot írt hozzá. . mint a fabula. J. • Téma: birka-és kecskepásztor énekversenye. A szerző magát poétának nevezi (de ez a terminus – és még a poézis. históriának.Ő maga is szemtanú volt.

melyet a kar.Az első fönnmaradt graduál Huszár Gál énekeskönyvének első része. 1574. Bonfini.Pannóniai ének • Ez az egyetlen későközépkori epikus szerzemény. de hiteles. a pap és a kántor énekelt. A propagandisztikus deák-ének. század fordulójáról három maradt fönn.A magyar irodalom története 1600-ig (179–183.Egyetlen teljesen hitelesnek tekinthető mű sem maradt fönn.Átmenetnek tekinthetjük Gálszécsi István hangjegyekkel együtt kiadott szerzeményeit. . • A fehér ló mondáját dolgozza föl. Két nagy csoport különíthető el. A protestáns ének kezdetei . csak két töredék. Johannes Cuspinianus (1473–1529). .Cantio Petri Beriszlo (1515) • Szabatkai Mihály műve. . • Szerzője. ezt Zrínyi jegyezte föl.Kialakult egy sajátos protestáns liturgia.A himnuszokat átköltötték. Továbbfejlesztették a propagandaéneket is. 1538.A témát elsősorban Hunyadi János és Mátyás tettei szolgáltatják. a hasonlat. Nem maradt fönn belőle. hogy vegyenek ebben részt . századi verses műfaj. A deák-énekek szókincse alig különbözött a mindennapi beszédtől. Krakkó. és a középkori katolikus himnuszköltészet folytatása volt. dicsérő. átfogalmazása. • Négyesrímű 12-esben íródott.Az istentisztelethez kapcsolódott. (A XV–XVI. . 388–411. . • Vallásos históriák: elbeszélő jellegűek. Az énekirodalom új vonásai A tipikusan lírai és epikus sorfajok még nem különültek el. A témák sem különültek el.Kálmáncsehi Sánta Márton is adott ki egy graduált 1550 körül.Az énekköltészet a graduálba fölvett himnuszok fordításával kezdődött. A legerősebb líraiság a zsoltár-parafrázisokban21 és a jeremiádokban22 jelent meg. . és egy törökellenes vállalkozást szervezett. • A deák arra buzdít. Jeremiád: panaszdal. akit török ellenfele bosszúból lemészároltatott. Az értelmiségi öntudat jele a versfőkben megjelenő akrosztikon. • A történeti tények és a személyes keserűség fonódik össze benne. . .Az első graduált valószínűleg Székely István nyomtatta ki. így a jelzők szinte teljesen hiányoznak belőle. • Jajcai énektöredék. . Kevés a kép. Páros rímű 10-es sorokból áll. Ez majdnem prózai igénytelenséggel írt mű. A reformáció énekirodalma 1. • Beriszló veszprémi püspök volt.) A deák-epika kialakulása A történeti epika. • Szabács viadala. nálunk a magyarság romlását sirató XVI. illetve a török elleni harcok eseményei. 21 22 52 . Az ezekből összeállított protestáns misekönyvet graduálnak nevezték. Krakkó. vagy veszedelemének. volt könyörgő. tanító tartalmúak. 2. . • Jaksics Mátyás követe volt. Nyelvjárásban íródott. Csak tanult ember munkája lehet. 1476. szövegének tolmácsolása. hálaadó. Az ének föladata a Biblia mondanivalójának. . • Az 1525-ös rákosi országgyűlés után készült. • Prédikációs énekek: intő. . vagy csak följegyzője Csáti Demeter ferences szerzetes. de ez sem maradt meg. de fejlődés van a verselésben is. Parafrázis: egy mű tartalmának saját szavakkal történő elmondása. 1536.Történetírók: Galeotto Marzio. halotti. a metafora. s Perényi Péternek ajánlotta. • 1526 körül íródhatott.) Jaksics Demeter veszedelméről • Gergely deák a szerzője.Geszti László éneke • A törökellenesség és a pártérdek miatt íródott. 340–356.

1548. alkalmazta a visszatérő rímet is. . Izsák pátriárka szent házasságának históriája. Verse: A magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásáról. 1542. Ő a kezdeményezője a bibliai históriáknak is: Vitéz Gedeon. Az igaz hit Krisztus tanítása.1546-60 közt hat vallásos históriát írt. az átokról. a fejedelemről. Ezek a históriák azért születtek. Ők szervezték meg a sárospataki iskolát. 1540. 1546. hogy a katolikusok a szentektől várnak segítséget. középkori dallamokra.Ferences volt. Stílusa heves. zsoltár. Szkhárosi Horvát András Ferences lehetett. - Batizi András 1542-ben Wittenbergbe járt. dráma. • Antikrisztus országa ellen. 53 . Az istenfélő Zsuzsánna asszonnak históriája. és nem a pápáé.Tizenhat zsoltárt dolgozott át. 6. Énekei Bornemisza énekeskönyvében jelentek meg (1582). prédikáció. a nem odaillő részeket elhagyta. Sztárai Mihály . A protestáns líra kialakulása Sok a protestáns pap és iskolamester. melyben nem hadakozik senkivel. 1575.A zsoltárokat magyarította. nagyrészt a török területeken. • Szepetneki János: Halál ellen való bátorítás.Nyomtatásban Huszár Gál énekeskönyvében kezdtek megjelenni. • Nagybáncsai Mátyás Könyörgése. mert egy hazai esemény. gúnyos. • Pál érsek levelére való felelet. A líra ott jelenik meg legtisztábban. Elmélyültebb vallásos líraiság jellemzi. zsoltára. Kopácsi Istvánnal lutheránus lett. • Emberi szerzésről. mielőtt a reformációhoz csatlakozott. . Jónás prófétának históriája. - 4. és rendfőnökével. Utolsó műve: Vigasztaló ének. de már a protestáns tanokra építve. és a gyülekezeti zsoltáréneklés kultuszának egyik megteremtője volt. vallásos história. Szinte minden témában írt. Tizenöt éneke maradt ránk. . Az énekek egy része közel áll az oktató. Formai szempontból az egyik legjobb énekszerző. Példát. 7. 1544. 1553. tanítást vagy vigasztalást akart nyújtani. 1541. 1541: megmenekülhetünk a töröktől. ha befogadjuk a protestantizmust. Utolsó keltezett énekei 1546-ból valók. 5.A legszebbek: 24.3.Fő műfajai: gyülekezeti ének. A tíz énekében kilenc különböző strófaszerkezetet használ. vádoló. 1549. és itt érezhetők legerősebben a vágánsköltészet hagyományai. Művei. • Az istennek irgalmasságáról. zsoltár. Ide tartoznak pl. 94. 74. 26. térítő szándékú prédikációs énekhez. harcias. • Kecskeméti Vég Mihály 55. de nő a világiak száma is. Szkhárosi a középkori ének kereteinek kitágításával teremtett új énekstílust. ahol a szerző saját vigasztalására egyéni szenvedését írja le. . hogy ellene támadnak ez világiak. haragos. Debrecenben telepedett le. 1544. Versei nagy része a római egyházat és a papságot támadja. • Thordai Benedek: 30. Azon gúnyolódik. .Élete nagy részében térített és egyházszervező munkát végzett. 1566. a szerzeteseket támadja leginkább. - Ír még a fösvénységről. de emellett elhalkul a társadalombíráló hang. . aktualizálta. probléma szükségessé tette. 1546. 1561. nyers. • Az kétféle hitről. • Panasza Krisztusnak. Szegedi Gergely (†1570?) Wittenbergben Meliusszal és Károli Gáspárral tanult. .

hogy a reformációval rokonszenvezett). • Graduál: a legkorábbi típus. Fő forrás az Ószövetség (ötven história ilyen tárgyú. Saul és Dávid históriája. (Baranyai Pál) • Sámuel. Kolozsvár. A hazai eseményeken kívül antik. de az egész területre nagy hatással volt. ennek háromnegyede 1560 előtt keletkezett.regényes históriák 1. 1544. • Az 1534-es török-perzsa háborúról. tartalomban hozott újat. 1546. mondai és vallásos témájú elbeszélést is. Pl. mesés. tíz újszövetségi. • Sokféle részögösről. A törököket meg akarta ismerni. . Nem maradt egy helyben. még: Dávid király (1549). 1546. Lehet. 1548. hogy még a folytatását is megírta.krónikás énekek . A bibliai história virágzása Kb. 1549. Fölfogásban. Céljuk mindig az aktuális vallási. 64 maradt fönn. Énekeiben nincs felekezeti állásfoglalás (de érezhető. Forrása Guido da Columna Trója-regénye volt. Tinódi Sebestyén (1505/10–1556) A tudósító ének művelője.23 Pl. 1550. általános érdekű tanulságot fejt ki. A szerzők műveiket egymástól függetlenül írták. ezeknek több típusa alakult ki. Fő műfaja azonban a tudósító ének: ez már túlnő a familiáris kereteken. • Hadnagyoknak tanúság. Zsigmond királyról (1552).• 8. Jónás prófétáról (1553). 1537–38. politikai és erkölcsi tételek igazolása.1554/55: Hoffgreff-féle énekeskönyv. Török Bálint jobbágya lehetett. . Virágkora az 1530-as évektől az 1590-es évekig tart. Négy témakört szoktak elkülöníteni. . hogy énekeihez anyagot gyűjtsön. világirodalmi témák is megjelennek. az alkalmi szövegek első kötete. . Alkalmi előadóból lett hivatásos költő. ~ 1550. hanem nevezetes helyeket keresett föl. 54 . melyek Magyarországot nem érintették. Patrónusa volt még Nádasdy Tamás is. - - 23 Ez a trójai háború előzményeit foglalta magában. négy egyháztörténeti).tudósító énekek . • Vallásos históriák és prédikációs énekek alkalmi összeállítása.Az első 1560-ban: Isteni dicséretek és psalmusok (Huszár Gál adta ki Ujfalvi Imre szerint). amely nem históriás ének. regényes. . (Kákonyi Péter) • Az tékozló fiúról. 1556. 1545.Az énekek már nyomtatott könyvekben terjedtek el. • Gyülekezeti énekeskönyvek. A históriás (tudósító) énekek Így nevezték a történeti. Három olyan éneke maradt fönn. Pályáját egy regényes történet megéneklésével kezdte: Jázon és Médea szerelme. A legtöbb nyíltan propagandisztikus céllal készült. (Nagybáncsai Mátyás) 9. 1554: Cronica.1574: Huszár Gál másik gyűjteménye. énekesgyűjteménye Ferdinándnak ajánlva jelent meg Hoffgreff György nyomdájában. Az énekeskönyvek . (Dézsi András) • Józsefről. • Asvérus királyról és Eszterről. ezért olyan témákról is írt. 1553. - Pap Benedek Dicsérete. • Az udvarbírákról és kulcsárokról. (Fekete Imre) • Judás Makkabeus története. (Dézsi András) • Izsák áldozatjáról. Címerét maga tervezte: a kard pengéjét három ujjal tartó kéz van rajta.vallásos históriák .1566: Váradi énekeskönyv.

így Tinódi korai szerzeményeivel rokon. Cronica: Tinódi históriás énekeinek a gyűjteménye. Célja volt egyrészt. Ők a történeti állásfoglalásukat akarták megfogalmazni. Tinódi történeti énekszerző. 1. Szövegeiben először a 12-es sort alkalmazta. • Budai Ali basa históriája. ez még háttérbe szorítja az egyéni invenciókat. Történeti. hogy az énekmondóknak kész gyűjteményt adjon.Egy másik névtelen Az vitéz Turi György haláláról ír éneket. a veszedelem-énekhez tartozik. 1553. . 1553. majd a 4/7-es osztású 11-est. várostromok leírása. . . Tinódi követői . a budai Ali basa sorsán keresztül. Az 1552-es török offenzíva minden eseményét megörökítette. a nemzeti összefogás vágya. pl. kesernyés és gúnyos zárószakaszaiban sok az önéletrajzi elem. 1554 (?). • Eger summája. A szerencse forgandóságát mutatja be. . de nem annyira pontos.Tőke Ferenc alsólindvai prédikátor szerzett elsőként. de antik és újabb témák is megjelennek.• - - - Egy elveszett műve a Török császárok krónikája. Itt minden ének kottáját kinyomtatta (23 maga által komponált dallam maradt meg). így nem egyes eseményeket.Az 1560-as éveknél korábbról nem ismerünk Tinódi két Zsigmond-krónikáján kívül más magyar tárgyú krónikás éneket. hogy legyen emlékezete a nagy veszedelemnek. stílusa ezért gyakran dísztelen és egyhangú. . Lírai intonációi az egyes énekek hangulatát előre jelzik.Csanádi Demeter titkár 1571-ben János Zsigmond életéről ír éneket. másrészt. 2.A Tinódi által kialakított fő énektípus a tudósító ének.Görcsöni Ambrus Mátyás életéről írt 1567-68 körül. ez a hajdúk könnyelműségét beszéli el. • Erdéli história. nyelve. novellisztikus vagy mondai témájúak. .A reformáció és a humanizmus hatására születtek a történelmi érdeklődés miatt. Ez 1574-ben Debrecenben önálló füzetben jelent meg. . a párviadalok. és Horvát Márk kapitány hősiességéről.) Krónikás énekek és regényes históriák A régmúlt eseményekről szólnak. . • Egervár viadaljáról. (A katonák önérzetből egy sokszoros túlerőben levő török csapat ellen támadtak. művei nem költői szándékúak.Egy névtelen felvidéki is a szerencséről ír. és megérdemlik a bérüket. 55 .Névtelen számol be az 1566-os szigeti ostromról.Ismeretlen szerző a gyulai vitézekről írt Szép ének a katonákról címmel. hanem egész korszakokat dolgoztak föl. Forrása Thuróczy krónikája és a szájhagyomány volt. (17 ilyen éneke maradt fönn. Fráter György meggyilkolása. Gyakoriak nála az epikus részletek. Ezen kívül írt még bibliai históriát. 1552. Alkalmi énekszerzőből így vált harcos irodalmi propagátorrá. utána már csak 10ről tudunk). • Szegedi veszedelem. nem gyávák. 1552. könyörgést és vigasztaló éneket. Balassi Menyhárt vitézsége. Csak Bécs elfoglalásáig tudta megírni. hogy megmutassák.Nagybáncsai Mátyás nagyszombati polgár írt Tinódi után először Hunyadi János vajdáról (1560). 1553. mint Tinódi vagy Tőke. • Az János király fiáról való szép krónika. Végül a szórakoztatás hangsúlyozása egyre nyíltabb lesz. Énekeinek 1541-től központi témája lett a török. Ragaszkodnak az igazmondáshoz és a forrásokhoz. Szigetvár 1556-os ostromáról ír. • Az vég Temesvárban Losonczi István haláláról.Bogáti Fazakas Miklós Mátyás haláláig írt 1577-ben.Salánki György és Tardi György a török feletti győzelemről ír. 1553. néhány oktató-feddő éneket kivéve hadi eseményekkel foglalkozik. Támogatója Nádasdy Tamás volt. . az ellene való harc. Előzményeik középkoriak. Krónikás énekek . . .

működéséről. . egy önállóbb asszony-típus jelenik meg.Művelte a moralizáló és a históriás énekek szinte minden fajtáját. • A Curtius Rufus-féle életrajz volt a forrása. egy szántói prédikátor lányának keresztelőjére írta. szokásokról. • 1519-1528: Padovában tanult.Számuk megnőtt. de fölfogása teljesen más.Szilágyi és Hajmási (1560. Ide tartozó szerzők: Kákonyi Péter. Lajos belső embere volt. . szónoklat).A legrégibb Tinódi Jázon és Médeája. 56 . .1574: Az híres neves Tholdi Miklós jeles cselekedeteiről és bajnokoskodásáról való história. 3. • Temesvári János dézsi polgár majd főbíró 1571-ben Béla királyról és a tatárokról írt. egzotikus népek. • 1567. nógrádi főispán is lett. • Temesvári István telegdi tanító is ezt a témát dolgozta föl. római és perzsa témájú énekek száma. A magyar tárgyú krónikás éneket megelőzte két Jeruzsálem pusztulásáról szóló ének. vakmerőségről. ebből csak töredék ismeretes. Magyarázza a keresztség és az úrvacsora értelmét. és a reneszánsz fölfogás terjesztői lettek.Béla királyról és Bankó leányáról. . és Magyarországnak is ez lehet a sorsa.Ráskai Gáspár: Vitéz Francisko (1552). • Gosárvári Mátyás erdélyi kisnemes 1579 előtt írt egy hun történetet Heltai nyomán.Három mondává alakult történet földolgozásával lett híres. • Ez is az asszonyi hűséget példázza. .Legkorábbi ismert szerzeménye (1548) Nagy Sándorról szól.Istvánfi Pál (†1553) baranyai alispán: Voltér és Grizeldisz (1539). • János király híve volt. . . majd a török elől Ferdinándhoz menekült. átkerül a délszláv és a cigány népköltészetbe. (A város pusztulását a két zsidó fejedelem közti ellenségeskedés okozta. • Még a keletkezés évében kinyomtatta Komlós András Debrecenben. • Művét valószínűleg János és Izabella esküvőjére szerezte. • Egy rokona születendő gyermekének üdvözlésére írta. ismeretlen szerző): átalakul népballadává. • A Nikolsburgi Névtelen a kenyérmezei viadalról írt (1568).Csak az 1560-as években kerekedtek a vallásosak fölé.1568: Sokféle neveknek magyarázatja. a bűnös nagyravágyásról.1570: egy latin fordítás alapján a Septuaginta keletkezését beszéli el. 4. Regényes históriák . kissé halványabban. .) . Varsányi György. Valkai András (1540–1587) . • Mádai Mihály Szabolcs megyei nótárius 1551-ben írta meg. . • II. harci elefántok). • Bemutatja a kelet ismeretlen világát (India. Bánk bán históriája. érdeme: a középkori Toldi-téma átmentése (nem az előadásmód).) Viszonylag nagy a görög. ír a szerencse forgandóságáról. • Fiai közül Miklós nevezetes történetíró lett. • Lovagi kalandregény históriás ének formájában. .1546: Pál apostol megtéréséről. • Szegedi András énekmondó 1553-ban verselte meg. . szól az újszülöttel és a keresztelővel kapcsolatos babonákról. 1570: ismeretlen szerzője Semptén fordította horvátból. • Alkalmazott eposzi kellékeket (seregszemle. • Moralizáló. Josephus Flavius nyomán. tájékoztat a keresztnevek jelentéséről. Hunyadi Ferenc. 2. A főhősök a török császár fogságából szabadulnak ki a szerelmes császárlány segítségével. • Perényi István ugocsai főispánnak ajánlotta.- - - Bonfini volt a forrása három műnek.A Perényi-család szolgálatában állhatott. • Több elemből szerkeszti össze. Ilosvai Selymes Péter . • Középkori nézeteket vall (közvetlen forrása Petrarca).

pasquillus.Az énekmondó-sorsot panaszolják el.Pl. ami elveszett. .Paniti János: Házasoknak könyörgési (1554).Ide tartozik Tinódi Sokféle részögösről írt éneke. . Szamosmenti Névtelen (1550 körül). Rövidebbek. babonák kapcsán). . . 3. 1587: a hideg miatt sápítozik. Pl. Házas-énekek . bizonyítandó. Holbein metszetsorozata.Gregorius: a fösvényeket csúfolja ki. . 1541). Tinódi: Az udvarbírák és kulcsárokról.Lakodalmak. . népe különleges szokásairól ír.Voltak szinte kötelezőnek tartott sztereotip formulák.Legfőbb föladatuk és céljuk a nevettetés volt.Tholnai Bálint: A társaságbeli helyes viselkedésről.Házasok éneki.Ebből maradt fönn a legtöbb. 1579.Moldovai Mihály éneke a legsikerültebb. tisztán lírai. pl. .” . előadja a nőpápa históriáját is. variálódása.Két válfajuk alakult ki. cantio. 2. de a magyar királyok genealógiájában hivatkozik rá. Szatirikus versek . nagy vendégségek alkalmából írták.Armbrust Kristóf: Gonosz asszonyembereknek erkölcsekről (1550): a házas-ének nőgyűlölő változatával rokon.A gúnyvers elnevezései: cantilena. 4. Hegedős-énekek . Írt egy magyar krónikát.Eszközük: szánalomkeltés és mókázás. „Sokszor szóltunk az régi nagy időkről…” A lírai verstípusok A lírai művek alkalmibb jellegűek. 1. .• • - 1573.Névtelen.Szkhárosi Horvát András is alkalmazta a gúnyt (papok.Tartalma: a jó házasság dicsérete és az asszony oktatása. . 5. .Több általánosított szatíra maradt fönn. A személyeskedőket az illetők igyekeztek eltüntetni.Jellemző még a négysarkú 12-es használata. egyházi szertartások. . • 1565. . Felnémeti Névtelen Cantiója: a protestáns papok ellen irányul.23 éneknek több mint a fele 4×11-es. . .Pesti György: Ének a Halál képéről (1560). Alkalmi oktató-mulattató énekek . János pap keleti birodalmáról.Első ismert emléke: Szendrői hegedős-ének (1540-es évek). keresztelők. és csak kevés maradt fönn belőlük. Töltse rajtam bosszúját egy tele pint borral. . hogy a világ minden gonoszsága a nők miatt van. . 1548: Nyilas István és Zsámboki Anna esküvőjére írták. . • Tréfás-csúfolkodó: Tar Benedek (Mezőszeged. alapja: ifj. a nép ellen szól. . protestáns szellemű haláltánc. amiért részt akarnak maguknak a katonák zsákmányából. .Hegedős Márton éneke. A históriás ének formája . és Ilosvai Sokféle neveknek magyarázatja című műve.Pajkos ének: 1606-1607-ben jegyezték le. Egy szokásos énekmondói sablonnal zárja művét: „Ha kit én megbántottam az én énekömmel. egy longobárd királymondát dolgoz föl. a bevezető sorok ismétlődése. vagyis Tinódi vonalát követi. mint a históriás énekek. Mert én már megfáradtam az énökmondással. Bessenyei Jakab (félig epikus). • 1573-ban a Debreceni disputát selmeci vitézek ragasztották ki.Hét ének 4×12-es strófában készült. . famosus verisculus.: „Néktök emléközöm…”. • Komoly hangú: Batizi András.Sziráki Balázs: Ének az házasoknak (1550). 57 . . .

1593: evangélikus bártfai énekeskönyvben van néhány egyéni. csak pl. . Bécs (katolikus). Úr Isten. • Ó én édes hazám (66). . Kézdiszentlelki iskola: Balassi virágénekeit senki ne hozza be tanulni. Ennek bevezetőjében jelenik meg a szerelmes-istenesvitézi trichotómia. • Áldott szép (11).Az elutasítás kölcsönös volt. legszemélyesebb alkotásai. (Történetibb szempont. zsinat: a gyülekezeti ének legyen szabályozott és kanonikus. de továbbra is protestánsoktól fordított zsoltárokat. érdekből katolizált.Istenes verseinek első kiadásai: 1630-as években.Legdogmatikusabbnak tűnő: szombatos énekeskönyv. értelmiség-ellenesség a szentháromság-tagadók ellen. • Helytelen magasan harsogva énekelni. 1600 körüli epigonjai. (Modern olvasó szempontja – a szerelmi sablonok mára elértéktelenedtek.Énes zsoltárfordítók: 58 . mert Balassi előtt és korában nincsenek.Első református kísérlet: Szenczi Molnár Albert előszava. .) Az eltérés az értékelő szempontok különbségében van. XVII. Ő adott az udvari szerelem ideológiájának magyar szavakat. mint Balassinál. Bártfa (evangélikus). • Homonnay István Vitézi éneke.Gyülekezeti énekeik közé elsőként az unitáriusok vették föl (1600 körül). „szerelmi”. . A Balassi-művekben a teológia és a szerelem mélységesen összefügg. „istenes”.A kort jellemzi: katolikus-református egységfront a szabadgondolkodás ellen. . • Széllel tündökleni (12). mi lehet (61). • Vitézek.) . . Debreceni hitvallás. A reformáció irányzatai és műfajai Horváth Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben „Vitézi”. Balassi művei összevethetők más anyaggal. .Ez az elhatárolás a kor véleményét mutatja. A felekezetek közül az egyéni lírát a református üldözte a legelvontabban. századi gyűjtemények. (Ma ismert: Bocsásd meg. századi virágénekekkel. 1610 körüli szerző: kezdi másolni a Balassa-kódexet.Református énekeskönyvet kiadó Újfalvi Imre: a legegyénibbek nem kerülték el a cenzúrát.De a saját korában elutasította az egyház. . . századi katalógusa: „Gyarmati Balassa Bálint Fajtalan Éneki”. senki ne mormogja félhangosan az éneket. Balassi költészete gyökeresen ellenkezett a gyülekezeti énekkel. Szerelem-ideológia. 1567. a kortársak is így gondolták. . erdődi II.IX. .Vitézi versei nem vethetők össze semmivel. • Az éneklés közösen történik. amely konvencióvá vált.) Szerb Antal: az istenes versek legjobb. a többit külön liberben kezdte gyűjteni.Először: tiltott pápai könyvek jegyzéke. Maga kezével írt könyv: néhány istenes.Protestáns zsinat: meghatározzák.XVI.Legliberálisabbnak tűnő: katolikus. Zrínyi-könyvtár XVII. . • 1562. .Isteni dicséretnek mondott gyülekezeti anyaggal. az épülést szolgálja. A kontextuális elemzéshez szükséges az istenes és a szerelmi versek szétválasztása. Én-es és mis versek aránya fordítottja. • Egy Névtelen Vitézi éneke. . • Sárközi Máté Cantio dē militibusa.Ez alapján négy verset sorol a katonaénekekhez egy kiadás. . Ez a legfontosabb területe. debreceni zsinat: hasznos legyen. Klaniczay Tibor: Balassi a szerelem költője.A trichotómia hátránya: elleplezi a vallásos és szerelmi szféra kapcsolatait. milyen legyen a gyülekezeti ének. . . Balassi megteremtette azt a normát. így századának egyetlen nem publikáló költője volt. De! Mindegyiknek van erős Júlia-vonatkozása. • 1555.

a presbiteri testület irányít. de főleg a mezővárosokban voltak tőle elhajlások. (20 én. Szegedi Kis István. elvetette a pápát. mindennek igazolását vélte fölfedezni a reformáció tanításában. Melius Juhász Péter24. Iskolákat nyitottak. . Jövel Szentlélek Isten). A reformáció negatív hatása a művészetellenesség. 1490-1525): a népi reformáció egyik irányzata. melyeket Bullinger Henrik (1504-1575) egyesített. 506–514. A magyar nemzetiségű városok török hódoltság alá kerültek. János Zsigmond is a reformáció mellé állt. 3 mi. . Magyarországon ez terjedt el először. mert ezzel az egyházi nagybirtok hatalmát megtörhette. hogy a Bibliát mindenkinek olvasnia kellett). 1483-1546): a hit üdvözít. A Lengyelországban szervezett felekezetüket Socinus Faustusról (1539-1604) sociniánusoknak nevezték.Lutheranizmus (Luther Márton. Erdélyben Blandrata György (1515-1588) terjesztette. a jócselekedet nem lényeges.Kálvinizmus (Kálvin János. a Petrovicsok. Egyénnek a közösségben való föloldódási folyamata. aki Debrecent a magyar reformáció egyházkormányzati és szellemi központjává emelte. Miksa rokonszenvet tanúsított iránta. 24 Melius volt az. A kor nem kedvezett a lírai individuációnak: Balassi egyes számú alakjait többes számúra írják át. Egyetlen forrás a Biblia. a többi város német nemzetiségű volt. Csak a nyomtatott könyveket díszítették metszetekkel. I. Lelassította a reneszánsz udvari kultúra fejlődését is. . és csak a hazai német irodalomra volt hatással. Gálszécsi István. Inkább a Felvidékre jellemző. I. Többségük magyar volt.) Balassi egyéniesíti. de szerelmi költészet nem nagyon volt. .Anabaptizmus (Münzer Tamás. és Karácsony György fölkelésében (1570-71) is megfigyelhető a tanok hatása. Protestáns lett a Perényi-család. A hódoltsági területeken és a mezővárosi polgárság felső rétegében terjedt el.• Nagybáncsai Mátyás • Sztárai Mihály • Batthyány Orbán • Dóczi Ilona • Névtelen • Palaticz György • Ladoni Sára • Homonnay István • Móricz Lőrinc • Rákóczy Zsigmond • Báthory István Mis: Szegedi Kis István (pl. Az új arisztokrácia is csatlakozott a reformációhoz. Hirdetője volt Kálmáncsehi Sánta Márton (†1557). Az úrvacsora csak jelkép (szentségtörő nézetek). és folytatta. védelmet a török ellen. a Dobó-család. 59 . jelentős volt az iskolapolitikájuk is. illetve az egyházi vagyont szekularizálhatta. Ide tartozik: Dévai Bíró Mátyás. A polgárosodó parasztság rendezett viszonyokat akart. Ide sorolható: Eck Bálint. így megfelelő ideológia volt az angolok. a hollandok. Ferdinánd türelmet. Batizi András. Lényeges eleme a vallási tolerancia is. A magyarok a svájci tanokat vették át.Szakramentárius irányzat (Zwingli Ulrik. a református szabványosítja a gyülekezeti hagyományt (két folyamat egy időben). Ugyanakkor a műveltség színvonala gyorsan emelkedett. de másként a városiak. a templomokból minden díszt eltávolít. Székely István. és a mezővárosiak körében.) A magyar reformáció A magyarországi polgárság körében terjedt el.Antitrinitarizmus (Servet Mihály. Sztárai Mihály. A prédikátorok és az iskolamesterek külföldi egyetemeken tanultak. a Drágfyak. Másik neve: unitárius. 1511-1553): a Szentháromság tagadása volt a másik népi irányzat. 1484-1531): svájci eredetű. irányába. evilági örömök) nem történt változás. 1509-1564): eltörölte a püspökséget. a magyarra nem. kiváltságokat. Az életmódban (tobzódás. . a népet írni és olvasni tanították (ez összefüggött azzal is. Gyakori: feladó személyisége elmosódott. Balassi vallásossága különösen egyéni. így a reformáció városi ágának német jellege jobban kidomborodott. sok volt a képrombolás is. a szerzetességet. Honterus János. Elítélt minden központi hatalmat. a Balassiak. A különböző eredetű teológiai áramlatok megjelentek és hódítottak Magyarországon. Egyedül a templomi éneklést hagyta meg. A magyar irodalom története 1600-ig (311–382. a franciák és a lengyelek számára. a korábbi eretnekségek a misztika és a lutheri tanok fonódtak össze benne. a feudális kizsákmányolás visszaszorítását. a predestináció elvét hirdette.

Melius Péter 1562-ben adott ki kátét (ez svájci fölfogású).A reformáció eszméit hirdető műveket ő írt először magyarul. amellyel a polgári körök vezetőit akarta megnyerni. Több vitázó mű nem keletkezett.Életéről alig tudunk valamit (talán a Tolna megyei Ozorán született). majd Wittenbergben tanul. 1561-ben Jézus közbenjárásáról szóló másik prédikációja is megjelent. 1568: Szent János jelenését magyarázó prédikációja jelent meg.Vallási vitairatot ő írt először magyar nyelven. A régi katolikus alsópapságból is tértek át. . Dávid Ferenc (†1579) A magyar antitrinitarizmus vezére. . ab barát). az ő prédikációi és énekeskönyvei nem tartalmaznak határozott felekezeti hovatartozást. • Fesztelenül írt. Az első nyomda Kolozsvárott volt.Írt egy latin nyelvű vitairatot is. Szegedi Gergellyel és Czeglédi Györggyel együtt szerkesztette. a fejedelmeket és a körülöttük levő embereket tekinti Antikrisztusnak. Az első magyar prédikációk 1558-ban jelentek meg nyomtatásban. 1550-ben indult Hoffgreff György vezetésével. mint Dévai. Blandrata hatására ismét kételyek támadtak benne. . 1567: összeállított egy egyházi szabálygyűjteményt és hitvallást. Ők többségükben csak hazai iskolát végeztek. . 1559-ben a szakramentarizmus híve lesz. főleg a ferences szerzetesek közül. valamint az Antikrisztusról és az egyházáról. kevesebb eleganciával. . A kezdeményező Huszár Gál volt (†1575). 1561-ben Debrecenben Huszár Gál alapított nyomdát. • 1546-ban újra kiadták. pl. a pápát. 1561-ben kiadta Pál kolosszeiekhez írt levelének kommentárját. mert az iszlám törvényei szerint tilos volt könyvet nyomtatni. . Föllendült a nemzeti nyelvű irodalom is. Melius Juhász Péter (1536 k. A vallásos értekező próza 1. Szellemi vezető volt Debrecenben.Batizi András is a keresztény tudományról írt könyvet. 3. • Krisztusról és egyházáról. Katolikus pap. 1538: kiadták latin nyelvű hittankönyvét.Heltai is adott ki egy kisebb (1550) és egy nagyobb (1553) katekizmust. .Székely István a keresztyénség fundamentumáról írt. Heltai Gáspár). • Eredeti mű. helyette gazdag katekizmus-irodalom alakult ki. . 4.Ortographia Ungarica. Hódoltsági területen nem volt nyomda. . 1563: Magyar Prédikációk és Válogatott prédikációk. majd 1550-ben és 1555-ben jelent meg. 1538.Pártfogója volt Nádasdy Tamás. melynek tartalma csak Szegedi Gergely ferences rendfőnök válaszából ismert. 1538: első magyar nyelvű tankönyve (a határozott névelő használatában van sajátossága: a mássalhangzóval kezdődő szó első hangját írja a „z” helyett. vagyis nem fordítás. harmadik kiadása: 1546. Dévai Bíró Mátyás (†1545) . amit a debreceni zsinat is jóváhagyott. Ozorai Imre . A vita és a polémia minden írását áthatotta. • Ez az első protestáns szellemben íródott magyar könyv. . de igazán híres Heltai Gáspár vezetése alatt lett.Gálszécsi István a keresztyéni tudományokról írt rövid könyvecskét. • 1535-ben jelent meg Krakkóban. Perényi Péter. és célja már az eredmények megszilárdítása volt. • Nem személlyel vitázik. vagyis azokat. emiatt fogságba is került.Schesaues Keresztély a „magyar Luther”-nek nevezte. 60 .Krakkó. . akik a mezővárosi polgárság érdekeit veszélyeztetik. – 1572) A szakramentarizmus híve. Gyakoriak a deákból lett prédikátorok is (Bornemisza Péter). 1562: Debreceni és egervölgyi hitvallás.Tanulmányai után Budán és Kassán prédikált. bár voltak nagy műveltségű városiak is köztük (Dávid Ferenc. Krakkó. 1545 előtt. . A Dunántúl kis falvaiban két könyvnyomtató dolgozott: Hoffhalter Rudolf és Manlius János. Krakkó. és 1566-tól átállt az antitrinitáriusokhoz.Érdeme még a nyomtatott könyv elterjesztése. 2.

Forrásai: Vulgata. . Első munkája egy iskolai segédkönyv volt. Krakkó. • Farkas elindította azt a folyamatot. ez részben a vallási dogmák forrása. Gönc földesurának. s Perényi Péternek ajánlotta. A történelmi eseményeken keresztül akarja bizonyítani a reformáció jogosultságát. 1544: ebben az állítólag Isten által megszabott történelem kereteit vázolja föl. 2. • A zsidó királyság virágzik. Így a fordítás és a történetírás is szorosan összekapcsolódott. Először Mózes öt könyve jelent meg (Kolozsvár. Chronica ez világnak jeles dolgairól. Fordítást küldött Eszéki Imre. 1548. Bibliafordítás-kísérletek Heltai is foglalkozott ennek a gondolatával. Szikszai Hellopaeus Bálint. Szakramentáriusok: Czeglédi György. és a középkori katolikus himnuszköltészet folytatása volt. Dobó Domokosnak ajánlotta. de a bűnök miatt Isten megbünteti őket ~ a magyar királyság virágzása. • Isten prófétákat küld. 1567. Melius Péter a hiányzó könyvek közül jelentetett meg néhányat.Kialakult egy sajátos protestáns liturgia. ez pedig egy új protestáns magyar történetszemléletet eredményezett. Félegyházi Tamás az Újszövetséget fordította le újból. 1538. majd Jézust ~ Isten a magyarokhoz a prédikátorokat küldi. melyet a kar. A hun-magyar azonosság elmélete miatt a magyar történelmet a 367. Tövisi Mátyás. A reformáció történetírása és a bibliafordítások A reformáció és a hazafiság eszméi összefonódtak. Basilius István. Debrecen. Egri Lukács. A protestáns ének kezdetei . 3. Magyarázatot is fűzött hozzájuk. A reformáció énekirodalma 1. majd a török veszedelem. Zsoltárkönyve. majd Sirák és Salamon jelent meg (1552). Életéről 1563 után nincs adatunk.Dézsi András Világ kezdetitül lött dolgokról ír. Károlyi Péter. az Újszövetség (1562). évvel kezdte. Székely és Heltai zsoltárfordításai. 1563: Két könyv Magyarország romlásának okairól. Gyulafehérvár. 1548: ezt Gávai Lukácsnak ajánlotta. Az zsidó és magyar nemzetről című krónikája Gálszécsi kátéjának függelékeként jelent meg 1538-ban. A bibliafordítást 1586-ban kezdte el. 4. Tervezte a teljes Ószövetség fordításának kiadását is. Tállyán volt lelkész. . Verses krónikák .- 1568: gyulafehérvári disputa. . Több lelkésszel és iskolamesterrel dolgozott együtt: Gyulai István. Az ezekből összeállított protestáns misekönyvet graduálnak nevezték. Szegedi Lajos. Alapja a Biblia volt. Magyar forrása Thuróczy volt. Krakkó. majd a szakramentárius irány követője volt. Ozorai István. Károli Gáspár (1530 k. Ez a világvéget a közeljövőben várja. • Legfőbb újdonsága a magyarok és az ószövetségi zsidók története közti párhuzamosság fölismerése volt. melyben Attila és Mátyás mellett vagy helyett Mózes. de ezt Gönci György adta ki. Immanuel Tremellius és Theodor Beza bibliái és magyarázatai.A kezdeményező Farkas András volt. Két főbb műve: a Rövid magyarázat és a Rövid útmutatás. . Karádi Pál. Nem maradt fönn belőle. Székely István Először a lutheri. részben történelemkönyv volt. 1551). aztán a zsoltárok (1560).Batizi András a Meglött és megleendő dolgokról írt. Vízaknai Gergely. Járt Wittenbergben és Svájcban is. Krakkó. 61 . • A zsidók kivonulása Egyiptomból ~ a magyarok kivonulása Szkítiából. 1. a pap és a kántor énekelt.Az első graduált valószínűleg Székely István nyomtatta ki. Gedeon és Dávid lett a magyarság példaképe. majd Göncre került. Antitrinitáriusok: Császmai István.Az istentisztelethez kapcsolódott. – 1591) Nagykárolyban született. Septuaginta. 1559: legnagyobb szabású műve.

és nem a pápáé. 1536. 1542. hogy a katolikusok a szentektől várnak segítséget. Élete nagy részében térít. dráma. • Panasza Krisztusnak. melyben nem hadakozik senkivel. 1540. haragos. • Vallásos históriák: elbeszélő jellegűek. A legerősebb líraiság a zsoltár-parafrázisokban25 és a jeremiádokban26 jelent meg. 1574. Ezek a históriák azért születtek. 94. nálunk a magyarság romlását sirató XVI. tanítást vagy vigasztalást akart nyújtani. Kopácsi Istvánnal lutheránus lesz. szövegének tolmácsolása. Tizenhat zsoltárt dolgozott át. átfogalmazása. 1546. - 5. 62 . 1541: megmenekülhetünk a töröktől. az átokról. hogy ellene támadnak ez világiak. probléma szükségessé tette. de ez sem maradt meg. Ők szervezték meg a sárospataki iskolát. vallásos história. 74. Krakkó. rendfőnökével. aktualizálta. és egyházszervező munkát végez (nagyrészt a török területeken). • Prédikációs énekek: intő. Az első fönnmaradt graduál Huszár Gál énekeskönyvének első része. Az ének föladata a Biblia mondanivalójának. 1546-60 közt hat vallásos históriát írt. volt könyörgő. • Antikrisztus országa ellen. Utolsó műve: Vigasztaló ének. 1544. 26. 1549. 1548. A legszebbek: 24. Két nagy csoport különíthető el. Azon gúnyolódik. 1546. mert egy hazai esemény. harcias. Izsák pátriárka szent házasságának históriája. halotti. de fejlődés van a verselésben is. Szkhárosi a középkori ének kereteinek kitágításával teremtett új énekstílust. A tíz énekében kilenc különböző strófaszerkezetet használ. dicsérő. mielőtt a reformációhoz csatlakozott. Versei nagy része a római egyházat és a papságot támadja. vádoló. Szinte minden témában írt. Batizi András 1542-ben Wittenbergbe járt. • Emberi szerzésről. Jeremiád: panaszdal. Jónás prófétának históriája. A zsoltárokat magyarította. - 4. Az istenfélő Zsuzsánna asszonnak históriája. Fő műfajai: gyülekezeti ének. Művei. Parafrázis: egy mű tartalmának saját szavakkal történő elmondása. Sztárai Mihály Ferences. 1541. tanító tartalmúak. Az énekirodalom új vonásai A tipikusan lírai és epikus sorfajok még nem különültek el. A témák sem különültek el. A himnuszokat átköltötték. nyers. és a gyülekezeti zsoltáréneklés kultuszának egyik megteremtője volt. Nyomtatásban Huszár Gál énekeskönyvében kezdtek megjelenni. 25 26 Ír még a fösvénységről. prédikáció. Szkhárosi Horvát András Ferences lehetett. századi verses műfaj. - Kálmáncsehi Sánta Márton is adott ki egy graduált 1550 körül. zsoltár.2. • Az kétféle hitről. Példát. gúnyos. a szerzeteseket támadja leginkább. Átmenetnek tekinthetjük Gálszécsi István hangjegyekkel együtt kiadott szerzeményeit. és itt érezhetők legerősebben a vágánsköltészet hagyományai. Továbbfejlesztették a propagandaéneket is. középkori dallamokra. • Pál érsek levelére való felelet. hálaadó. Stílusa heves. de már a protestáns tanokra építve. Az énekköltészet a graduálba fölvett himnuszok fordításával kezdődött. ha befogadjuk a protestantizmust. a fejedelemről. Az igaz hit Krisztus tanítása. • Az istennek irgalmasságáról. Énekei Bornemisza énekeskönyvében jelentek meg (1582). a nem odaillő részeket elhagyta. Ő a kezdeményezője a bibliai históriáknak is: Vitéz Gedeon. 3. Utolsó keltezett énekei 1546-ból valók.

Az énekeskönyvek . Valószínűleg több vitáját is földolgozta így. • Pap Benedek Dicsérete. zsoltár. Két drámáját ismerjük. de emellett elhalkul a társadalombíráló hang. A líra ott jelenik meg legtisztábban. (Baranyai Pál) • Sámuel. - - Sztárai drámái Vele született meg az eredeti magyar nyelvű dráma. - Szegedi Gergely (†1570?) Wittenbergben Meliusszal és Károli Gáspárral tanult. • Nagybáncsai Mátyás Könyörgése. térítő szándékú prédikációs énekhez. és csak 553 éve tiltották meg nekik. mert Vaskaszentmártonban erről vitázott éppen. A XVI. zsoltára. 1553. . ahol a szerző saját vigasztalására egyéni szenvedését írja le. 1575. 1. Tizenöt éneke maradt ránk. ~ 1550. 63 .Az első 1560-ban: Isteni dicséretek és psalmusok (Huszár Gál adta ki Ujfalvi Imre szerint). • Szepetneki János: Halál ellen való bátorítás. Ide tartoznak pl. - 9. 1556. Fő forrás az Ószövetség (ötven história ilyen tárgyú. • Vallásos históriák és prédikációs énekek alkalmi összeállítása.1574: Huszár Gál másik gyűjteménye. Verse: A magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásáról. de nőtt a világiak száma is. 1546. 1544. 1544. (Kákonyi Péter) • Az tékozló fiúról. (Fekete Imre) • Judás Makkabeus története. 64 maradt fönn. és kell-e a szentelés sok külsősége. Elmélyültebb vallásos líraiság jellemzi. tíz újszövetségi. négy egyháztörténeti).Az énekek már nyomtatott könyvekben terjedtek el. • Gyülekezeti énekeskönyvek. Az énekek egy része közel áll az oktató. A bibliai história virágzása Kb. A legtöbb nyíltan propagandisztikus céllal készült. • Papok házassága: Tamás pap és Borbás bíró vitatkozik a pápával.1566: Váradi énekeskönyv. hogy a házasságot Isten rendelte. . (Nagybáncsai Mátyás) 8. az alkalmi szövegek első kötete. míg a szakramentáriusok nem nézték jó szemmel. Középkori és antik hagyományok hatása is fölismerhető bennük. • Asvérus királyról és Eszterről. . 1566. A katolikus papok tanulatlanok. ezeknek több típusa alakult ki. ezért mesterséget választanak. Debrecenben telepedett le. 1545. 1561. amely fölhasználta ezt eszméi terjesztésére. • Graduál: a legkorábbi típus. (Dézsi András) • Józsefről. Pl. 1549. A reformáció drámái A magyar nyelvű iskolai színjáték a reformációval indult meg. ennek háromnegyede 1560 előtt keletkezett.6. alkalmazta a visszatérő rímet is. • Az igaz papságnak tiköre: Borbás és Antal bíró akarja kideríteni. a pápát pedig kapálni küldik. 7. Formai szempontból az egyik legjobb énekszerző.1554/55: Hoffgreff-féle énekeskönyv. Ezek valójában hitvita-drámák. . • Kecskeméti Vég Mihály 55. • Thordai Benedek: 30. században főleg a lutheránusok és az antitrinitáriusok művelték. ki az igazi pap. (Dézsi András) • Izsák áldozatjáról. A protestáns líra kialakulása Sok volt a protestáns pap és iskolamester. Van valóságalapja is. Saul és Dávid históriája.

de ez egy valóságos hitvita leírása. de világi tárgyú. mert Meliusnak és Dávid Ferencnek soha nem volt nyilvános vitája itt. . . megjelennek bennük reális elemek. .Pécsi disputa. Boldizsár is. . • Tartalma: a trinitárius pap az anyagiak miatt nem akar az igazság oldalára állni. 3. . . • Egy frankfurti német kiadás fordítása. 1588: ez is Válaszúti munkája.Nagyváradi komédia. .Érint vallási kérdéseket is. majd szakramentárius. . . • Nikolaus Selnecker drezdai lelkész latin nyelvű. János Zsigmond fölkérésére írta meg.Magyar író a magyar érdekek miatt lesz. • Új motívumokat sző a mesékbe.Nyomdát és papírmalmot létesít. • Keleti-ind eredetű elbeszélés-gyűjtemény. majd szász lelkész.Balassi Menyhárt. mégis hasznosak és tanulságosak szerinte. 64 .Cselekménye alig van.Magyarul csak 1536 után tanul meg. A spanyol inkvizíció borzalmait leplezi le. Nem teológiai. 1572. • Ádám és Éva idejében játszódik. Debrecen. . . ellentétben Pesti Gábor tudatos műfordítói tevékenységével. • Az ajánlásban szinte védőbeszédet mond meséi érdekében. • Bár e fabulák nem igazak. a harácsoló főúr típusa.Oláh Miklós és Balassi jelenete a gyónás paródiája és egyben a mű tetőpontja is. majd egy Vigasztaló könyvecskét (1553).Háló (1570): Gonsalvius Reginaldus művének a fordítása. • A mesékhez értelmezést is írt.Ez az első magyar szatirikus jellemrajz és vígjáték .1552-ben a részegség és a tobzódás veszélyeiről írt dialógust. • Szabadon fogalmazott. • Forrásai német szövegek voltak. mint Bornemisza Magyar Élektrája is.Nagydisznódon (Heltau) születhetett. környezetrajz.- Drámáit előadásra szánta 2. . . • Csak az utolsó fölvonásból ismert egy töredék. a főhős.Egy átmenetet jelent.Debreceni disputa vagy Válaszúti komédia. • Szerzője valószínűleg Válaszúti György volt. .Abrudbányán nyomtatta ki Karádi Pál (1569). 1573: szerzője a hagyomány szerint Basilius István. . végül antitrinitárius. Ízes magyar beszéd jellemzi. . hanem társadalmi kérdéseket feszeget (a párbeszéd Antal és Demeter közt folyik). A Balassi-komédia . de annál jobb a jellemábrázolása. Bornemisza Péter az.Oktató-vitázó iratai megtelnek szépirodalmi elemekkel. • Az állatszereplők emberi erényeket és bűnöket jelenítenek meg. • Ez is költött eseményt ad elő. .Száz fabula (1566): legnevezetesebb munkája. pl.Ponciánus históriája (1571–1574 közt adta ki). .Előbb katekizmust adott ki. Értekezései. 4. . Az antitrinitárius vitadrámák . a családról akar oktatást adni. amely miatt még hatásosabb. • Szelleme mélyen vallásos. verses művét dolgozta át magyarra. de csak Szegedi Lőrincé (†1594) maradt ránk. először lutheránus. 1575. Szerepel benne még fia. . .Minden szereplő történeti. Irodalmi munkásságát csak magyarul fejti ki. egyesek úgy gondolják.Több iskoladráma is íródott. • Elsősorban polgári közönségnek szánta őket.Szegedi Lőrinc: Theophania. Heltai Gáspár (†1574) Élete.Katolikus pap.Szerzője ismeretlen. A bibliai színjáték . majd Isteni dicséretek és könyörgések címmel imakönyvet. Szépprózai elbeszélései. kettőt egybeolvaszt.

Az olvasmány-próza sajátságai domborodtak ki nála: szemléletesség.Az első felében kifejti az ördög természetét.Siderius János (†1608) abaúji esperes. . Mátyásról szóló negyedik könyvét. . Bécs. . de a XVI. és megjelenik bennük a főúri vallásos líra hatása is. Élete alig ismert.Ez a postillák negyedik kötetének függeléke volt. . . .Tragédia magyar nyelven.1579: Detrekőre menekül. A Postillák. a második részben példákkal is illusztrálja. . színes előadások. 1584: élete utolsó nagy munkája. hogy két ilyen nevű ember volt. . . .1564: prédikátor Balassi János zólyomi udvarában.Új formai jelenség az időmértékes verselés. Az Ördögi kísértetek. hogy embertársai fölismerjék. Padova. .Siralmas énnéköm: ezzel búcsúzott hazájától az 1550-es évek közepén. korán árva lett. Bornemisza Péter (1535–1584) Élete.Móricz Zsigmond tette ismertté 1923-as fölfedezése után. Bogáti Fazakas Miklós (1548–1598-ban még élt) Unitárius volt. de csak ez. képszerűség. az ő prédikációi azonban érdekes. A gyülekezeti énekszerzés . .Később egyre erősödtek bennük a szépirodalmi és a szórakoztató elemek. .Szent János látásáról: ez lehet a legkorábbi szerzeménye.Az unitáriusok énekeiben van a legtöbb lírai elem.Fejtegetés. politikai. teologizáló művek voltak. . az első készült el.Huszár Gál mellett nyomdászsegéd. . . Mondákat. . Wittenberg. Bécs.• Ezeket is értelmezte.Tanulmányok: Kassa (börtönbe kerül). zsoltárokat is fordított.Témája nem változott. ahol könyvnyomtató műhelyt rendez be. . 1578: Telegdi Miklós ellen írta.Ő volt az első. Csak ez az egy világi éneke maradt ránk. Egyéni sorsának keserűségét írja le. . a bibliai szöveg hű tolmácsolásával. sőt fölmerült. . három kötetet tervezett. Sokáig neki tulajdonították Luther Erős várunk… kezdetű énekét. de ennek nincs alapja. .Pesten született.Van bennük lírai önvallomás. . .1572: Semptére költözik. .1574: históriás énekeskönyvet adott ki. . . századi magyar sors is benne van.Írt a teremtésről és az ítéletről is. regényes történet. majd Bornemisza önállóan is kiadta (1578). 65 . (Magánolvasásra szánva átdolgozta eddigi szövegeit.Foliopostilla. A teológus énekirodalom 1. . világnézeti problémák.Pathai István (1555–1632) dunántúli református püspök. Könyvét uralkodók szerint osztotta föl.) . Tizenegy verses munkáját ismerjük.1575: Krónika a magyarok dolgairól. Versei. .1565: megjelentette Bonfini művének addig kiadatlan. Az Élektra. századi és magyar lett.Az ördög kísértéseit akarta föltárni.A bujaságra való kísértés szerepel a legtöbbet. .1573-79 közt adta ki őket öt kötetben.Skarica Máté: kevés éneke maradt fönn. a lényeget minél tömörebben akarja kiemelni. aki az év összes egyházi ünnepére és vasárnapjára írt. 2. társadalmi. novellisztikus részeket vett át és színezett ki.Debreceni Szőr Gáspár Sáros megyei református prédikátor. hogy fölkeltse az érdeklődést nagy prózai műve iránt. Történeti munkái. fölfogása azonban XVI. és ellen tudjanak állni neki. 1582: ez a reformáció énekeit tartalmazó kötete.1567 óta gyűjtötte őket. . .Drámaian sűrít. ma csak Telegdi válaszából ismerjük. .Az antik mitológiát törölte.Énekek három rendben. 1588. és 1565-66 körül szerzett egy bölcsődalt is. . .Elődei értekezései száraz. . új jeleneteket iktatott be.

• Jancsó-kódex.Nagyobb részük istentiszteletre készült. 1593: az egyházi év ünnepei szerint csoportosít. . • Kissolymosi Mátéfi János-énekeskönyv. 4. amely összefoglalja a szekta legfontosabb hittételeit.A szervező Eössi András (Padovában jogot tanul. de nem rendszerezve. • Latin és magyar vallásos énekekből összeállította az első magyar iskolai énekeskönyvet. Zsoltárfordításai sajátosak. .A század végén megjelenő gyűjtemények főleg Szegedi Gergely. . .Bártfai-énekeskönyv. • Ő még a református püspöki hatalom korlátozásáért is harcolt. . • Újra megjelentette Szikszai Fabricius Bálint szótárát. • Naptárakat adott ki.- 1584: Eszter könyvének az átköltése. • Temetési énekgyűjteményt szerkesztett. tízévente jelentek meg. . és belevegyíti az alkalmi énekeket és a zsoltár-parafrázisokat. halotti énekeket. Az énekeskönyvek . Nem említ bennük újszövetségi vonatkozásokat. dicséreteket. mert azokat az ószövetségi zsidó történelem belső összefüggéseiben igyekszik megérteni.Erősen didaktikus jellegűek. • Fönnmaradt több latin és magyar alkalmi verse is. mert ezen a nyelven nem tudott (inkább egy igényes latin fordítás).Archaikus jellegűek. A szombatos énekek . Forrása mégsem lehetett héber.Körükben viszonylag nagyszámú ének keletkezik.Név szerint csak néhány szerzőt ismerünk: Alvinci Énok. 1586: Jób könyvének a parafrázisa. . 3.Az énekeskönyv-kiadás a reformátusoknál volt a legrendszeresebb.Szilvásújfalvi Anderkó Imre (†1625) volt. Bekeni János (az üldözés miatt ritkán árulták el nevüket). majd elég visszavonult életet él). Valószínűleg neki tulajdonítható egy tizenöt versből álló ciklus. 66 . de versformáik változatosak. Huszár Gál és Bornemisza Péter anyagát tartalmazzák. • Új zsoltárfordítás elkészítésére buzdított. • A vallásos énekek világi dallamra való átköltését elítélte. egyre bővülve. . A debreceni típusú könyvek (Szegedi-féle) kb.Kéziratos kódexek maradtak fönn. . kezdetben erre korlátozódik irodalmi tevékenységük. aki újraszerkesztette a debreceni énekeskönyvet (1602). • Péchy Simon-énekeskönyv.

A középkorban a zsoltár a Biblia egyik legtöbbet olvasott szövege volt. mert nem laikusok számára készültek. 67 . 1522 .Század vége: nyomtatott francia nyelvű verses zsoltár. 1580 körül Teljes szöveg. . de ezek szöveghű források.1480 körül flandriai begina apácák énekelték. . Jézust. .Költészetileg értékelhető verses magyar zsoltár a protestáns költőknél található először.X. de részben zsolozsmáskönyvek voltak. alázatot követelő szövegeit ugyanis nem akarták saját költői invenciókkal föllazítani.Költőiség szempontjából nem lehet minősíteni őket.Keszthelyi-kódex. . Magyarországon: XV-XVI. Elsőként és legtöbbször a Psalteriumot fordították le nemzeti nyelvre (ez könnyítés a latinul nem tudóknak). Nyugaton már a reformáció előtt is volt verses zsoltárköltészet. A zsoltár a liturgia szerves tartozéka. 1500 körül .Ősi. magasztaló és győzelmi énekei.Czeh-kódex. . . lendületesebb magyarsággal tolmácsolták. .Stilisztikailag legmegfelelőbb magyar idiómák.Batthyany-kódex.Máriát. .Kulcsár-kódex. 1508 .Nem erőltették a szószerintiséget az értelem rovására. Európában először nem a Vulgata részeként. melyek a Huszita Biblia szövegeit tartották fönn. bűnbánó. valószínűleg azon kódexekben.Festetics-kódex. . elementáris erejű prózaversek. tercinában írt olasz bűnbánati zsoltárok. könyörgő.Eredetileg Danténak tulajdonított.Rokon szavak használata. Jobbak a későbbi fordítások (legszebb: Keszthelyi.Használtak újszövetségi fogalmakat. . a Biblia tiszteletet. Zsoltárparafrázisok a reformáció korában Bóta László: A magyar zsoltár Szenczi Molnár Albert előtt A héber költészet bibliai zsoltárai. a belső vallásosság szabályozó princípiuma. Mind a 150: Döbrentei-. század fordulóján. . A kedveltebb zsoltárokat szebben.Még nincs bennük lírai átlényegítés.és Kulcsár-kódex.Az ószövetségi zsidók hálaadó.Apor-kódex.F. hanem officiumként jelent meg. 1539 .és Kulcsár-kódex). 1513 . 1493 körül . . . . .Döbrentei-kódex. Erasmus.Tudatos küzdelem a latinizmusok ellen. Szentlelket szólították meg. . C: Kinizsiné Magyar Benigna imakönyvében van. Keszthelyi.

de ő kivétel is. . értelemszerű hűségre törekvő prózai. . . majdnem minden zsoltár magyarul (pl. . Zsoltárkönyv (Bencédi). még ott is megvan.) Nehéz elemezni egy ilyen régi verset. szép zengésű ősi dallamok (Szenczi szorítja ki a korrektebb. A reformáció szerepe a (magyar) zsoltár fejlődésében.Siklósi Mihály .Pl. Protestáns énekeskönyv (ma már nem ismert): Bencédi Székely István. ahol érezhető a közösségi igény. 1548. Keresztyéni énekek.) 1602.Papp Benedek A protestáns zsoltárokra is jellemző a keresztény átlényegítés (erre Luther is biztatott).: Szegedi Gergely-féle Énekeskönyv. századi líránk egyik legkarakterisztikusabb műfajává vált. innentől minden református énekeskönyvben szerepel. vagy a nagyközönségnek szánt. .Énekelt irodalom volt (Balassi Célia-ciklusa: dallam nélküli vershez ér el). előszeretettel fordulnak az Ószövetséghez.XVI. A magyar protestáns zsoltárfordítások két alapvető típusa. A kor életérzése tragikus. a reformáció csak kiteljesítette. Bencédi alapszövege a Vulgata és a héber Biblia volt. . ez a Heltai-félével együtt hatással lesz a Károli Bibliára. . mert az övé prózai).Templomi használatra.1612: oppenheimi kiadás. amikor kibontakoztatja a himnikus hagyományból táplálkozó vallásos költészetet.Majd a barokk katolicizmus lazítja föl.Sztárai Mihály . Debrecen: Szilvás-Újfalvi Anderkó Imre. de magyar fordításokat is fölhasznált (magyar terminológia. énekeik szövegéből nem lehet felekezeti hovatartozásukra következtetni. az elemzéskor elengedhetetlen az eredetivel való összevetés.A dallam pótolta azt az esztétikumot. .Szenczi a Lobwasser-féle német szöveghez igazodott (tartalom). Balassi. . egyéni). érzelmesebb vonásokat vett föl. szabad hangvételű parafrázis (pl.Még a XVII. 68 . 1538.Szelleme teljesen krisztianizálódott.Föl kell vetni a műfordítás problémáját is. Krakkó.Figyelembe kell venni a történelmi oldalt. . . még: Clement Marot. (Kecskeméti.Verses zsoltár azon típusának kialakítása. Zsoltárok vannak a graduálokban és officiumokban. frazeológia). Batthyány Orbán. zsoltárainak első kiadása: 1542.Ebben a formában popularizálódott. psalmus Kodály Zoltán megzenésíti. Régi magyar fordítást is használ. . századi vallásos líra is zsoltáros reminiszcenciákból építkezik. Graduál: nyomtatott és kéziratos misekönyv. Ecsedi Báthory István.Batizi András . 1561: a Boroszlói Kézirat változata ezt közli a keletkezés dátumaként. Tordai Benedek.Egyéni indíttatású. A parafrázis előzménye: személyes vonzódás. . . . .Szegedi Gergely .Szenczi: Psalterium Ungaricum. . század: föllendül a zsoltárköltészet. Péczely László: Kecskeméti Vég Mihály: LV. verses formában. Bogáti Fazekas Miklós Psalteriuma). (A szöveget kissé közelebb hozza a mai magyarhoz. 1693: ekkor jelent meg először dallammal.A parafrazált verses zsoltár XVI. .Kedveltség oka: magyaros verselés. .Az eretnekségek miatt született meg. . igényesebb fordításaival). amit Szenczi Molnár használt föl a Lobwasser-zsoltárok fordításánál. . a lengyel Kochanowski. Világiak: Kecskeméti Végh Mihály. Pl.Más az irodalom funkciója (ellenség ostorozása.A Károli Bibliának nagyon nagy hatása volt Szenczire. két csoport: pontos és szabadabb (ezen belül: közösségi. amely már egy szélesebb társadalmi és nemzeti problematika megszólaltatására képes. Krakkó. melyet a szöveg önmagában nem tudott megadni (költőietlen). a zsoltárokhoz (ezek fejezik ki legjobban a magyarság érzéseit). panaszkodás álnoksága miatt). Fordítások.

20-21: „ego autem spērābō in tē Domine” kifejtése. .) 1: epikus kommentár. átok. a kompozíciós vonal ívelése hatásosabb. 15-17: az Úr harmadik megszólítása. de a magyar szerzőkre jellemző. 11-13: 11: pontosabb fordítás. Régen elhagyták az ő hütöket. és 17. 15. . Mert megemészti nagy bánat szívemet. .A psalmus formája kombináció: 3×10 + 11. bokorrímmel. Engem mi módon megfoghassanak. 3. hogy tovább is fejlesztik. melyet az érzelmi töltés indít el. bővebb. Akarok inkább pusztában laknom. mint az eredeti. 4. (Hogy személyes élménye volt a szerzőnek. Dávidra való utalás. egységesebb. amely a Mátyás halálát sirató énekben tűnik föl. Hogyha énnékem szárnyam lett volna.Pentapodák családja. Vadon erdőben széllel bujdosnom: Hogynemmint azok között lakoznom. (Epikus kommentár. Csuda szerelmét én hozzám láttam. Én penig uram hozzád kiáltok. • Eredete: gagliarda [galjarda] ritmus. reggel. Hitetlenségének kijelentésére. Mert megpróbáltam hitetlenségeket. Mikoron Dávid nagy búsultában. aki a megszólított.: keretet ad. Reggel és délbe. első sorának kezdőbetűje): MICHAÉL VEG KÉCsKÉMETI AHS. 69 . 17. És a 22. 6. Ily álnokságát soha nem gondoltam. tisztességem volt. Én barátomnak az kit vélek volt. erre utal a parafrázis volt és a személyes hangvétel.  Ez eredeti alakban maradt fönn népdalokban (pl. • Alapja: 5/5-ös osztású felező 10-es váltakozása egy 5/6-os osztású 11-essel. . Innét én régen elfutottam volna. Éjjel és nappal azon forgódnak. Megszegték ezek esküvéseket. Fordítsad reám szent szemeidet. Az ellenségtől mert én igen félek. Ld. psalmus Exaudi Deus orationem meam 1. 13. Ellenségemre való haragomban.Lehetett világi személy is. Csak rívok-sívok nagy nyavalyámban. Érik a szőlő. Ilyen könyörgést kezde ő magában. délbe. Nem hiszem immár egy beszédeket. 16. 4-6: menekülés. Az 1. Panaszolkodván nagy haragjában. Kivel sokáig mind együtt laktam. Kecskeméti Vég Mihály: LV. Baráti miatt volna bánatban. 18-21: 18: „Exaudiet Deus” szavak kifejtése. Jó hírem nevem. de bővebb. Síkosb ajakok az faolajnál. 2-3: fohász Istenhez. mint az eredeti. Keserű halál szálljon fejére. . Versforma.Olyan metrumcsaládba tartozik. Mint az galamb elrepültem volna. 14. indulattal telített beszéd jellemzője: szóhalmozás (14. Az istent véle együtt szolgáltam. stílusát. A logikai rend szilárdabb. Hogyha az Isten engedte volna. estve).Biztos a név és a kecskeméti származás. 7-10: ellenségre szórt panasz. Érzelemmel. . 12-13: a gondolatmenet megmarad. Álnokságának büntetésére. Elfogyatkoztam gondolatimban. 22: kolofon. vsz. Nagy szükségemben ne hagyj engemet. Kik igazságot nem hagynak szóllanom. Megszabadúlást tetőled várok.Szerző: keveset lehet tudni róla. nyomatékosabb.Két évszázadon át nagyon elterjedt volt. 15. hasonlatok (4. 12.Az akrosztikonból ezt lehet kiolvasni (minden vsz.) Lelki szituáció kifejezése. Kis kacsa fürdik). . Megkeseredtem nagy búsultomban. Ellenségemnek ítéletére. Istenem uram! kérlek tégedet. estve könyörgök. Ezeknek szájok zsírosb az vajnál. Vagyis: a megfogalmazást és a logikát az egyéni ihlet szabta meg.). 14: átok. a magyarban nagyobb a költői erő. az álnok baráttól kapott bántalom.  Adynál és József Attilánál is előfordul. Fő ellenségem most látom hogy az volt. 5. 2. Utánozza az Ószövetség gondolatait. Nagy nyájasságom kivel együtt volt. Van konkrét élmény ebben a versben is: az ellenségtől.

22. Az égő tűzben el-bétaszítod Nagy hamarsággal onnét kivonszod. Igazság ellen feltámadásokat. Egész ez város rakva haraggal. árvák nagy bosszút valnak. 1584. Ha ellenségtül nyavalyám volna. oldal ld. 62–63. 50–51. Theodor Beza (1519-1605) és a lengyel Kochanowski. Ez a Szentháromság-himnusz 1588/89-ben keletkezett. A teológus énekirodalom28 27 28 ld. de várja Isten segítségét. Kiszolgáltatottsága miatti dühét ő is csak istenes versekben tudta kifejezni. mint az imádott hölgy.Ezekben példája volt George Buchanan (1506-1582) skót költő. Pl. És meghallgatja te könyörgésedet. Ha egy kevéssé megkeserítöd.) A reformáció énekirodalma27 Balassi Bálint istenes énekei Pályájának szinte minden szakaszában ír. de annál több bennük a személyesség. Az kegyeseket megoltalmazod. a költő mégis szerelmi gondolatmenetet folytat benne. Magamat attul megóhattam volna. 21. zsoltár. Látod jól Uram álnok szíveket. 9.A szerelmet mint az ifjúság vétkét tagadja meg benne. 506–514. Özvegyek. . Gyakorta köztök gyűlések vagynak. 8. Hymnus secundus: ez arra példa. Az igazi líraiság és a magas formakultúra zsoltárparafrázisaiban valósul meg. 18. Az istenes versek utolsó csoportjának központi gondolata a halál. Te azért lelkem gondolatodat Istenben vessed bizodalmodat. 19. 27. Szájokban nincsen egyéb álnokságnál. Melyből az hívek keserűségben Vigasztalásért szörzék így versekben. 10. 7. hogy az állítólagos szerzőt. 462–465. . Igaz vagy uram ítéletedben. Fülemmel hallom káromlásokat. Ezek kronológiája nem állapítható meg.Érdeklődését az is fokozta. Ne tapodják le híremet nevemet. Egymásra való nagy bosszúsággal. A korai istenes verseknél ez föltűnő (pl. de a legmarkánsabb darabok a házassága előtt. 20. oldal 70 . Az igazakat te mindig megtartod.Pl.Beszédem miatt vádolhassanak. 11. A mondanivaló alig különbözik: Isten ugyanolyan elérhetetlen. Az kevélyeket alá hajigálod. ahol Beza parafrázisát követte. 148. Csak szemben való szép beszédeket. Dávidot lelki rokonának érezhette. hogy Balassi tudott retorikai igényességgel is istenes verset írni. Rólad elvészi minden terhedet.: 6. Hosszú életek nem lészen ez földön. Hogy fogságomon ők vígadhassanak. Nagy tisztességre ismég felemeled. Bizony könnyebben szenvedtem volna. 42. Szerelmi költészete rokon a vallásossal. Vallásos verseiben nincs bűntudat.Talán ez a legtisztábban vallásos. Balassi Bálint nevére). Ötvenötödik dícsíretiben. és a bosszút ellenségeire. Az összefüggés egy bűnbánó vallomásában a legszembetűnőbb: Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor hogy házasodni szándékozott. Elhíresedett az gazdagsággal. Élesb az nyelvek az éles kardnál. 1591: Kegyelmes Isten…. Nem érett. A magyar irodalom története 1600-ig (340–356. és az azt követő válságos években keletkeztek (1584-87). Keserűségem ennyi nem volna. Adj már csendességet… Utolsó istenes verse az 50. Az szegényeket felmagasztalod. . Ugyan jó szememmel jól látom őket. . nem kidolgozott művei. Isten szavával ők nem gondolnak. Mert jószágokban felfúvalkodtanak. Az vérszopókat ő idejekben Te meg nem áldod szerencséjekben. Szent Dávid írta az zsoltárkönyvben. Én reám való gyűlölségeket. De zabolázd meg az ő nyelvöket. Hozzá fogható nincsen álnoksággal. .

) Írói-filológiai igényességgel írt. még a világiak is (kivéve: Ponciánus császár históriája) erősen kötődnek a valláshoz. .A megtörés után a vigasztalás következik. A könyvnyomtatást 1550-ben kezdte. . • Ha igen. meg kell róni.A választól függően kell vigasztalnia (Isten irgalmáról beszélve). Meglepően jó Heltai jellemzőkészsége. Hoffgreff Györggyel. . ezek forrásai a vallásos könyvek. . . Sok vállalkozása van: városi közfürdő.Ha semmilyen fenyegetés nem hat. nehogy viszálykodás törjön ki a kétnyelvű kolozsvári polgárság közt. egyszer volt külföldön (Wittenberg. Műveinek többsége vallásos munka. mert még Istennel sem törődött. . magára kell hagyni.A lelkipásztor előbb kérdezze meg a fogolytól. 1544. . Ezt pl. 1543).Publicanus • Sylvester fukarnak magyarázta. 1553-ban egyedül vezette a nyomdát. A szász-magyar megromlott kapcsolatot is javítani akarta. és még Sylvester Jánossal is vitába szállt.Több mintaprédikációt is ír hozzá. Az egységes helyesírásért és nyelvért küzdött. de élete utolsó huszonhárom évében magyarul írt. de mindig tanul. Kolozsvár: a lutheránus szászok lelkésze. különben a fogoly egyet sem jegyez meg. Az üzleti szempontok miatt is fontosnak tartotta magyar nyelvű könyvek nyomtatását.Még egy kérdést ajánl: ismeri-e a fogoly a tízparancsolatot. Bornemisza Péter és Heltai Gáspár prózája Kőszeghy Péter utószava a Háló című Heltai-válogatáshoz Heltai Gáspár: lelkész. viszont vallásos műveiben éppúgy találhatók világi elemek is. de neki ez nem tetszik. a fogoly ismerje meg alaposan bűnét). író. foglalkozik serfőzéssel. (Csak rövid mondásokat alkalmazzon. hogy magyar író legyen. a protestáns fordításirodalom és a lelkipásztori gyakorlat. hogy egymagában őrlődjék a hallottakon. mert hívő létére bűnbe esett. erre bizonyíték. vagy erősen megfeddni (módja: Isten bűn elleni haragja nagy. szintén meg kell feddni. 1559-től pedig végleg az övé lett.XI. Nem jár vándorutakon. 71 . és egyfajtát. egész életében németül prédikált. papírmalom vagy bolthelyiségek építése. Ő is szász anyanyelvű. hogy idegen szavakhoz írt magyarázatot. a halálra ítélt foglyokkal való bánásmód esetében olvashatjuk. lélekismerete. • Ha nem. de azért ne m ment. (1548-ban hívták Besztercére papnak. könyvnyomtató. mi a bűne. oda is küldték.

a reneszánszban pedig teljesen újjászületett.Forrása Gonsalvius Reginaldus Montanus inkvizíciótörténete.Megismerhetjük belőle a disputák módszerét is: a teológiai érvelés mellett jellemző a másik fél gyalázása. erényes földesurat hiányolja. .és lelkészválasztásról is önálló szakaszt ír. pl. képes szóhasználat. ezért nem is esik jól nekik az étel. hogy nem dolgoznak semmit. a gidák – pórnép – legyőzik a farkast – földesúr).Ő inkább saccoltatónak nevezné. . . de ezen kívül latinul is kiadta. .Sok benne az átvitt értelmű. • Ezópus meséit Luther is lefordította. .Jellemző a pontosság. . és indulatos polgár szájába cigány mondást is ad. . de a következő években megjelent angolul.A latin eredetiből fordította.Szinte minden magyarázatban hivatkozik Istenre. nem találhatunk neki megfelelő magyar szót.János Zsigmond29 utasítására fordította le. . . Heidelberg. hogy egykor ő is részeges volt). a humanista elődökből táplálkoztak. mert olyanok voltak.Heltai a Habsburg Miksát és a kíséretéhez tartozó papokat azonosítja az inkvizítorokkal. a hallgatóság megnyerésére szolgáló mondások. • A protestáns fordítók viszont a reformáció követelményeihez igazítják a műveket. hogy malasztnak nevezték. alázatosságot hirdet (néha a mese tartalma ellentmond ennek. .) .A jámbor. • Ezért ő isteni jó kedvnek. .Forrása Sebastian Franck 1528-ban megjelent könyve.Kedveli a szólásokat.A fejedelem-. . . 72 .Oktató szándékkal írt. Heltai Bonfinit is lefordította. a tömörségre való törekvés. vagy kegyelemnek magyarázta. A reformáció jelentős alakjai. Freiburg.Gratia • Azt mondja. pl.A párbeszéd a józan polgárember Antal. . bíró. • Már az ókorban is igen kedvelt volt. . 1567.1536-ban (Bécs) jelent meg Pesti Mizsér Gábor munkája (ő az első magyar nyelvű mesefordító). Száz fabula: . .A nemeseken gúnyolódik. hanem németből fordítja. . (Ez még latin kiadás. leírta az 1538-as segesvári disputát.Már nem latinból. . .Első. . akik kemény saccoltatással nyomorgatták a köznépet. a tanulságot inkább beleépíti a szövegbe. így erkölcsi változásokat sürget.Az egyes fejezetek egy-egy napot jelölnek. megtisztítják őket a pajzán elemektől. 1568. • A középkorban is művelték. Chronica az magyaroknak dolgairól: 29 • Alatta volt az antitrinitarizmus gyors lefutású fénykora.Fabula: oktató mese. . de az tót szó.Református válasz: Károlyi Péter Váradon kinyomtatott hat beszéde közül az ötödik. pl. . köztük Heltai is.A mesék tanulságai.Már antitrinitárius volt.Alapja: Heinrich Steinhöwel-féle kiadás.Katolikus válasz: Telegdi Miklós 1580–81-ben megjelent írásai. a mese és az értelem közti arányosság. . nem kifejezetten vallásos műve. 1552. az ötletes szónoki fogások. .Az utolsó fabuláknál már kevesebbet magyaráz.Korának ez a legnépszerűbb munkája.Megtoldotta a hazai viszonyokkal. mint Pestinél. belenyugvást. . A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialógus.Szereplőit leginkább beszédükkel jellemzi.Gyakran használ szólásokat és közmondásokat. majd magyarul. és a részeges Demeter közt folyik. 1531.A mintapolgárrá váló Demeter jellemfejlődését írja le (Antalról is kiderül.Franck mondatait nem mindig veszi át teljesen. melyeket egy-egy jelenet keretként fog közre (e jelenetekből a korabeli szokásokról értesülünk. . Háló: . . . nála is önálló alkotások. németül. mikor kiadta a legmerészebb hangú támadást a katolikus egyház ellen. hollandul. . Erdélyben ekkor született meg Európa akkor legdemokratikusabb vallástörvénye: Torda. . a népies kifejezéseket. hogy Kolozsváron csütörtökön van a vásár). • Volt.

(Amarilli) Castelletti példaképe Ovidius (Polyphemos szerelme Galathea iránt). latrikánus („rossz”) erotikus művészet.Az éteri szerelemben élő pár hűsége minden akadályt legyőz. . amelyik veszélyezteti az éteri szerelmet. század eleji magyar irodalomban Hasonló típusú: olasz késő reneszánsz pásztorjáték (Tasso és Guarini. Teljesen őszinte: Szapolyai Jánosról például már írhat gyűlölettel. Ami új a késő reneszánszban. de ott a testi vágy az alap). Magyar irodalmi szerelem-kép: csak az 1570-es évektől. Késő reneszánsz: változás. Minden költségét ő maga fedezte. Székely István. Reneszánsz: égi és földi szerelem harmonikus (testi: az abszolútumhoz vezető út egyik lehetséges állomása).) Castelletti (Balassi mintaképe): bonyolultabb. • Az Erdélyt ismertető fejezetek. . és nem a tények iránt érdeklődik. . Inkább a hagyományok. Tasso: Satyr. Brodarics István. Didaktikus tartalmat akar közvetíteni. Élete végén kezdte el.Irodalom alatti. mert nem függ János Zsigmondtól. Tendenciózus ábrázolását legjobban a széphistóriák vizsgálatával lehet szemléltetni. nem pedig élesen szembeállítva egymással.) Erotikus és filozofikus típus: eddig is megvolt. • A szászokra vonatkozó elfogult megállapításai. így ki már özvegye adta. Mindig megjelenik a félállati vágy megtestesítője. Az égi és földi szerelem túlszínezetten él egymás mellett más népek irodalmában is. XII. A reneszánsz szerelmi irodalom így két módon realizálódott.Általában a nőalak elutasítja a szerelmet. Az eredetiből elhagy minden antik utalást. ennek jutalma a házasság (rokon a görög szofisztikus regénnyel). melyek utalnak rá. valamint a kor fölfogása miatt). a katolikusokat pedig ott támadja. Forrásait nagyvonalúan kezeli. de természetes közegében. és manieristának mondható: a latrikánus belekerült a tudósba (a kor szerelmi témája diszharmóniát tükröz). Támaszkodik másokra is: Zsámboky János. nincs meg egyértelműen a durva erotika motívuma. Mindent részletez. majd váratlan fordulat után a házasságban találnak egymásra. • A Bonfiniról írt részek.Irodalmi. Kiforrott írói eszközei vannak. motivál. kevés benne a sajtóhiba. • A brassai lelkész epizódja. század végi és a XVII. Balassi is átveszi a Polyphemos nevet. és nagyobb részben a humanista szellem is föltűnik. de el is tér tőle. 73 . ahol tudja.Kapcsolatban van az európaival. Vannak benne önálló alkotások is. Két típus rajzolható meg. a másik testi vágy nélkül ostromolja (ezek a bukolikus költészet motívumai.- - Bonfini munkáját ültette át magyarra. (John Fletcher: Hűséges pásztorlány. Előadásmódja könnyen áttekinthető. 1609. (Pl. Közlésformája: a históriás ének rég elavult műfaja. Szép a nyomása. Történelemlátásában Thuróczy Jánoshoz kanyarodik vissza. . de vannak momentumok. tudós jelleggel bíró művészet (ebben is megvan az erotika). Széphistóriák Ludányi Mária: A szerelem-kép alakulása a XVI. .

• A tökéletes szerelem a ratio hatására keletkezik. 442–445. ugyanakkor hatalmas erő. • Ez a magyarítás az első adat. (Ösztönéletű. de később az ész nem korlátozza az érzelmeket.: Czobor Mihály (1571 k.  Pl.  Heterogén: parázna. Constantinus és Victoria: .  Szórakoztató szándék / házasságtörés. .) A szórakoztató verses história A bibliai. Ezek filozofikus vonásai elhalványodtak. és az oktató szándék is. de van némi késés hozzá képest.  A szerelem igényes ábrázolása. Pl.A széphistóriákat három csoportba sorolhatjuk a bennük ábrázolt szerelem-kép alapján. Szegedi Veres Gáspár.  Humanista fölfogás (érdekházasság ostorozása). bujdosás). de ezt a szórakoztató jelleg lassan háttérbe szorítja.  Erényes szerelem: önmegtartóztató. valamint a reformáció hatása (erkölcsi kérdések erőteljes hangsúlyozása). a szerelem örökké tart.)  Egy művön belül való jelentkezés két fordítással került a magyar irodalomba (Tatios és Heliodorosz). Mindig hangsúlyozzák. hanem a kölcsönös megbecsülés és szeretet.  Pl. Czegei Névtelen. de a regényes irány fejlődik.  Szerelem: a jó házasság alapja. Eurialus és Lucretia. de nincs benne aktivitás. • A szerelem az Istennek tetsző házasság szemszögéből. A szerzők főleg az alacsony képzettségű deák-értelmiség soraiból kerültek ki. A próza helyett megmarad a verses forma.Van benne három Petrarca-szonett fordítása (reménytelenség. virágzásának. viszont a középkori lovagi elbeszélések helyébe reneszánsz novellák és antik témák kerülnek. • A szerelem születésének. ha természetellenes akadályba ütközik (Enyedi). Telamon históriája. . valláserkölcs / gyönyörködtetés.Magyar sajátosság: a rossz naiv ábrázolása. de a nevükön kívül mást nem tudni róluk. Enyedi György. hogy Ebreót ismerték Magyarországon. Erkölcsi prakticizmus a Komédia prológusában található (Balassi itt minőségi megkülönböztetést ad). (A jó házasság alapja. de elítélése. Az európai szerelmi líra hagyományos kettőssége Balassinál teljesedik ki magyar nyelven. amely a kor valláserkölcse számára is elfogadható. szülők felelőssége. de a valláserkölcs által erősen vulgarizált koncepciójú.: Lévai Névtelen: Trója veszésének históriája.  A szerelem és az erkölcsi eszme ellentéte. század első évtizedében keletkezett.  Erotikus szerelem: már nem pozitív.Alapforrása: Heliodorosz: Aethiopica (szökés. Fontos állomás a Constantinus és Victoria.Az éteri szerelemnek nincs ellentéte az erotika oldaláról. nincs benne testiség. . hogy a középkori lovageszmény és a magyar reneszánsz nemesi eszménye egybeesik.  A típusok szembeállítása Laskai Jánostól ered. tudósító és krónikás históriai ágak elsorvadnak. a harmadik a XVII. Első kettő: párhuzamosan a 70/80-as években. buja. tragikus végének irodalmi ábrázolása. Árgirus. Lévai Névtelen. hanem elítélt (állhatatlanság). Leucippe és Clitophon (ismeretlen szerző). – 1616): Chariclea históriája. • Az érzéki vágy a beteljesüléssel megszűnik. Az utolsó típus hozza létre a magyar irodalom szerelem-kép formáját. . Gisquardus és Gismonda (Enyedi György).  Jó házasság kritériumai. Istennek tetsző szerelem és házasság ábrázolása.Az eltérés oka.Különbség: szeretet és szerelem megkülönböztetése.  Pl. • Filozofisztikus alapokon nyugvó. .Van benne egy részlet Leone Ebreo művéből.  A szerelem akkor pusztító erő.Szintetizáló mű a korszak végén. Petki János Cupido verse (töredék). de nem ábrázolják.) A magyar irodalmi szerelem-kép változása beilleszkedik az európaiba. . és nem tetteiben nyilvánul meg. 74 . gonoszsága csak életformájában. halottsiratás).  A házasságnál nem a pénz számít. hogy „lött dolgot” mondanak el. A magyar irodalom története 1600-ig (523–538. A kettő egysége a tökéletes emberi szerelem. . A hangsúly eltolódik az éteri típus javára.

Rusztán császár históriája: • Az 1580-as években készült. • Művei nagy részét görög eredetiből fordította. az 1560-as években íródhatott. Szapolyai János. - - - - Szerelmi históriák A század végére e tematika lett uralkodó. de fia szegény lányt akar feleségül venni. a verselése száraz. de teljesen más fölfogásban. Lukianosztól vett témákat. Illyefalvi István: Jephta (Kolozsvár. Szegedi Veres Gáspár: Titus és Gisippius története. az tudósok örökké uralkodnak. • Profán történeteket azért verselt meg. • Az emberek Isten előtti egyenlőségéről oktat. • Az öregkori boldogságot választja a fiatalkori helyett. 1578. hogy a szerelemnek senki nem állhat ellen. hanem a műveltség. • Plutarkhosztól. de stílusa száraz. és Olaszországban tanult. • Valaki viszont átdolgozta. tizenhárom példát hoz. • Forrása a Gesta Rōmānōrum egyik elbeszélésének átdolgozása. II. Póli István műve. • Enyedi unitárius volt. 1593. • Kolozsvár. • Szép história az tökéletes asszonyállatokról. • További három részben írt még a következőkről: Jagellók. Bogáti Fazakas Miklós is művelte ezt az ágat. mikor a feleségek föláldozzák magukat férjükért. Alkalmat adott több téma kibontására is. • Utolsó munkájában (1598) arról ír.Moralizáló történetek Ez a valláserkölcsi célzat leginkább a prédikátorszerzők regényes énekeiben érvényesül. • 1576: megírta Görcsöni Ambrus Mátyásról szóló énekének folytatását. és családját is megtalálja. míg fürdik. így stílusában sokkal jobb lett. majd öregkorában visszahívják alattvalói. • Ezt a témát egy évvel előtte Hunyadi Ferenc is megverselte. és a szóbeli költészetre jellemző elem. Kolozsvár. • Szerzője és forrása ismeretlen • Hazai környezetbe átültetett formája a népköltészetben is megjelent (Kádár Kata balladája). Debrecen. Jovenianus históriája: • Sóvár. Telamon históriája: • Talán ez a legelső. A közönséget az izgalmas részek érdekelték. ezért az apa a folyóba dobja a lányt. 1577.”) • Tanulság: az atyák lányaikat keresztyéni. 1577. tisztességükért. így elűzik. • Az Istennek tetsző házasság tanításának kidolgozása. 1591: a világi zűrzavarról ír (a halál elől senki nem menekülhet). a Dráva mellett. Debrecen. és végül visszakapja trónját. gazdagságok elmúlnak. • A szerelem kerül előtérbe. mert a bibliai témák iránt csökkent az érdeklődés. I. • Beroaldo humanista tanítását fejleszti tovább: nem a származás. • A császár Istennek képzeli magát. de a fiú ugyanott öli magát vízbe. • A női egyenjogúság fölvetése a szerelemben. A császár megaláztatásában jön rá kevélységére. • Telamon görög király. Rafael angyal elveszi a ruháit. 1577) Előadásmódja rövid. (Kolozsvár. • A gyönyörködtető részeket elhagyja. Enyedi György: Gismunda és Gisquardus. 1590). Boccaccio második novellájának (Cimone és Efigenia) magyar átdolgozása elveszett. a sablon. A király közös sírba temeti őket. száraz. - - - 75 . valamint tükröt a jó erkölcsű asszonyoknak. kölcsönös szereteten alapuló házasságra adják. 1576. • Isten angyala rábeszélésére a császár keresztény lesz. többször is kiadták. („Szép termetek. • A feudális érdekházasságok bírálata. Lévai Névtelen: Trója veszésének históriája. János. Ferdinánd. • Ez a Gesta Rōmānōrum másik elbeszélése. tanultság által lesz az ember nemessé. • Sok benne az ismétlődés. Kolozsvár. • Filippo Beroaldo egyik Boccaccio-fordítását dolgozta át.

. • Nincs benne erkölcsi elmélkedés. • Odatis és Zariadres története.Szerzője Gergei Albert (különböző névváltozatok voltak lehetségesek: Gergei. . 1591. századi udvari hölgy és nemes ifjú eszményei.A XVIII.1. Ovidiust és kommentárjaikat. de ezt nem tudja változatossá tenni. gondolták alacsony származásúnak. a szerző szórakoztató céllal fordította le. • Az eredeti szöveget erotikus irányba bővíti ki (későgörög forrása volt). Buda. Kolozsvár. . • Csak töredék maradt fönn belőle.Nincs benne magyarázkodás. 1749. • A késő-görög regények tipikus jellemvonásait tartalmazza. majd főúrinak. 1588. 1592. .Jellemzőek a kert leírásai (az egzotikus növények ellenére a főúri reneszánsz kertekre ismerhetünk rá: piros. Cserényi Mihály a perzsiai fejedelmekről írt históriát.  Mindszenti Benedek udvarhelyi várkapitánynak ajánlja vele szolgálatait. Kolozsvár. Gyergyai). borostyán). Vörösmarty Csongor és Tündéjének. ciprus. ezenkívül ihletője volt pl. 1592. puszpáng. erdélyinek. . • Az erős Ajaxról és a bölcs Ulissesről való história.Gergei teljesen ismeretlen. hanem a Gesta Rōmānōrum. .A szereplőkkel csodás dolgok történnek. • Nótája a Lucretia-nóta. .A szerző olasz krónikából fordította. Kalandos szerelmi történetek . narancsfa.A királyfi elveszti tündérlány szerelmesét. majd Szepes megyeinek. Gergely. Gyergyei. 3000-nél több négyrímű 11-esből áll. . Kolozsvár. • Tömörségre törekszik. Kolozsvár. . Debrecen.Mesei. zöld színek. • Fölhasználta Vergiliust. .Gyakori népmesei. hanem középkori műfaj. emiatt népiesebbnek hat. • Grobian verseinek fordítása. .Czobor Mihály: Aithiopika. Kolozsvár. és egy nem evilági szférában találja meg. 2. • A római asszonyok a cifraság tilalmáról pörlekednek. . illetve népballadai motívum a bűnös vénasszony lófarkon való hurcolása.A főhősök a XVI. a leírások színesek.Első kiadása ismeretlen. század: lőcsei kiadása töredéke ismert. • Lényegében Hérodotoszt követi (a címmel ellentétben Xenophón ismeretének nincs nyoma.Leucippe és Clitophon széphistóriája. ezért helyenként homályos. Ilyen pl. kapcsolatba hozták a Görgei családdal is. - - 76 . ez nem mindig sikerül neki. 1740. . . első teljes kiadása: Buda. század végén Piskolti István dolgozta át. . Árgirus históriája . . mondatok ismétlődnek kisebb változtatásokkal. mert a széphistória-szerzők nem fordultak nemzeti nyelvű forrás felé. . • Ez a legterjedelmesebb verses elbeszélő költemény. elindul megkeresni.Sorok. de valószínűleg ez a legterjedelmesebb verses széphistóriánk. 1559. • Alapja nem görög.Ovidius Metamorphōsēsének egyik történetét verselte meg egy ismeretlen (Pyramus ifjúról és Thysberől).Műfaja tündérmese.  A trójai történet egyik epizódja. fehér. • Eredetije Akhilleusz Tatiosz elbeszélése. . XVII. • Fordítója ismeretlen.Az elbeszélő részek tömörek. ebben is egyedülálló. Csáktornyai Mátyás: három éneke maradt fönn. Huszti Péter Aeneis-fordítása. Antik történeti tárgyú históriák Régebbi énekmondó stílusban közvetlenül klasszikus szerzők nyomán verselik meg az antik történeteket. vagyis nem reneszánsz. Bártfa. majd négyfelé vágása. 1582. az szerelemnek ereje.Czegei Névtelen: Effectus amoris. liliom.Apollonius királyfi históriája. • Beletold protestáns elemeket is. hogy az események legtöbbször háromszor ismétlődnek. moralizáló betoldás.

 Erősen ragaszkodik benne forrásához.Nagy hűséggel fordít. . bár kizárólag olvasmánynak szánták. hogy mutassák Aeneas Sylvius jártasságát az antik irodalomban. ami a további fejlődést megakadályozta. Euralius és Lucretia.A dráma helyzete más: a Komédián kívül két jelentősebb szerelmi dráma (Constantinus és Victoria.Ötsoros 12-esekben verselte meg. hogy Balassi drámateremtő kezdeményezése folytatódott.) Az eddigi értékelés szerint szerelmi drámáink külföldi mintára készültek vagy fordítások voltak.Heliodorosz szövegének német fordítását (Johann Zschorn) használta föl. A drámában nincs olyan jellegű epigonirodalom. A középkori és reneszánsz kori magyar dráma Ludányi Mária: Balassi Szép magyar komédiájának közvetlen hatása a hazai udvari dráma fejlődésére A hazai udvari dráma fejlődéstörténete tisztázatlan.A mű az antik irodalom hanyatló ágához tartozó későgörög kalandregények egyike. legtöbbször ragrím. . Euralius és Lucretia. Florentina) maradt fönn. hosszabb sorok.Aeneas Sylvius Piccolomini (a későbbi II. . . . . . . Pius pápa) verséből (1444) szerezte a Bodrog vize mellett a Pataki Névtelen. de éppen az ének volt. század végén a négysarkú 11-es vagy 12-es az uralkodó. így néhány helyen mai értelemben vett műfordításnak is tekinthető. és urának. vagy Dobó Jakabot is.Gyöngyösi István négysoros strófákká dolgozta át. mint a lírában. szórakoztató epika a históriás énekből fejlődött ki. ezért fölmerül. Volt olyan műve. Ezen kívül tömörített is.A mitológiai vonatkozásokat elhagyja. XIII.Szerzőjének gondolták Balassit. a reneszánszban és a barokkban is az udvarlás a cél. . Csáktornyai Mátyás volt a kezdeményező: ragrímet használ. Pl. • Más versforma alkalmazása. Az egyhangúságtól két irányban próbáltak szabadulni. 1577-ben. hogy hatott-e Balassi Komédiája a szerelmi drámáinkra. . .Fordításának csak töredéke maradt fönn Zrínyi Miklós könyvtárában. tehát nem virágzik a XVII. . sablonok alakultak ki. de antikizáló keretbe helyezi. (A ragrímek miatt egy strófán belül ugyanaz a mondattípus ismétlődött négyszer. de aabb formában.Nem a szerelmesek előtti akadályok a lényegesek. melyek a magyar fejlődést a közép-és kelet-európai fejlődéshez teszik hasonlóvá. • Oka: nincs színpad (vagyis a legfontosabb eleme hiányzik). században. ahol nótajelzést sem adott meg. hanem a női lélek rajza. körülményesen adták vissza.Megtörtént eseményt dolgoz föl. .) A kötöttségek miatt az eredeti szöveget fölhígították. 77 . • A rímképlet megváltoztatása. hogy ez neki szándéka. Ovidiushoz. Az egyhangúságot az énekes előadás megtörte. A mondattan igen egyszerű: minden sor egy mondat. A rímelés egyhangú.Balassi nagy hatása miatt a szerelmi költészetben nincsenek olyan nagy változások. Kolozsvár. Az udvari. (Az ajánlásban Balassi megfogalmazza. Andrássy Péternek ajánlotta. A verses epika Magyarországon az udvari ízléshez igazodó epika verses formájú maradt. Czobor Mihály: Aithiopika. Ludányi be akarja bizonyítani. az eredetiben ezek csak arra szolgáltak. 1592. A verselés fejlődése A XVI. • Közös sajátságaik vannak. • Így mindegyik eltérő funkciójú. regényes válfaja a reneszánsz fénykorában virágzott.

Ludányi kitér még a „cziczke” szó jelentésére.Kézirat: teljes szöveg. • A Constantinusban a szolgák tréfái terentiusi ihletésűek. ezért nem döntő. A három dráma közös vonásai. Florentina: . és egy dialógusból tudjuk meg az alapkonfliktust. a Florentina álszent módon mulat rajta. Ebben a Júlia név helyett az Iffis szerepel. • A rábeszélés érvei sablonok. A külföldi hatás mellett párhuzamosan. majd lírai elmélkedés lesz): a szerelmes ifjú nagy monológja – a barátnak elmondja a szerelem tárgyát.A Komédia. . • Balassa Menyhárt árultatása: politikai pamflet. ehhez járul Gyöngyösi erőteljesen egyedi stílusa. bölcs tudomány kell hozzá). aki írt. .Zrínyi képkincse erős hatással volt Gyöngyösire (Zrínyi idilljei szoros rokonságot mutatnak a pásztorjáték szerkezetével.  Második rész: tényleges bonyodalom egybesűrítése. de nem fordították magyarra. a C&V elmélkedik róla. illetve a Florentina bonyolultabb.Nyomtatvány: Debrecen. . • Vagy a bevezető elmarad. jó tulajdonságok fölsorolása). • Balassi éli a szerelmet. • Nem véletlen egyezések a hasonló szóhasználatok sem. speciális belső fejlődés eredményei.Azonos struktúra fedezhető föl. Ajánlás: sok információ. • Sztárai Mihály: felekezeti harcokat földolgozó komédiák. • Bornemisza Péter: protestáns valláserkölcs népszerűsítése (Szophoklész-átdolgozás). • Érdemes elkülöníteni az emelkedettebb rendszert (szerelmespár) az alacsonyabb humortól (szolgák) (A Florentinában megvan a teljes elkülönítés). az nem szerelmi témát vett. hogy a Komédiát is ismerte. . . Leonora.1588 táján már közdolog a szerelmes vers írása. • Kezdet (erőteljes. melyben benne van a Komédia. A Komédia mindegyik megmaradt emlékünkre hatott. (De nincs szöveg: az orális hagyomány és a nagy pusztulás miatt. öregedés motívuma. és egy Balassi-versparafrázis. a C egyik szereplőjét is Iphisnek hívják. lehet. • A szerelem hatalma nagy (Jupiterrel illusztrálják). Zrínyi és a Constantinus reminiszcenciáinak ötvözete. 1958-ban fedezte föl egy szlovák kutató (a Fanchali Jób Jánosról elnevezett kódexben). erőteljes volt a befolyása. . Az olasz pásztorjátéktól eltérő elemeket is meg kell keresni. • Credulus és Victoria is öngyilkos akar lenni. • A Constantinus Ludányi szerint a Thurzó-udvarban keletkezett.) . Gyarmati Balassi Bálint: Szép magyar komédia (Utószó: Kőszeghy Péter) Két szövegváltozat. de vele egyenrangúan a Komédia a követendő példakép.Kétféle költészetről tud (értéktelen.A szerelmi rétegben nehezebben mutatható ki a közvetlen Balassi-hatás. . • Credulus és Constantinus előnyös tulajdonságai kétszer hangzanak el.• Nem utánozzák Balassi nyelvét (inkább hat rá az aktuális korstílus).  Első rész: a Balassi által módosított pásztorjáték szerkezet figyelhető meg. négylevélnyi töredék. • A barátok kerítésre vállalkoznak (Briszeida. hiányos. . • Ha volt. mint Balassi. két részre oszthatók.Önmagáról mint a (szerelmi) komédia meghonosítójáról beszél (ez igaz). . Hermiás). Itt van a Fanchali Jób-kódex. 78 . szerelem nagy ereje. • A Constantinus és Victoria. XVII. . reménytelenségét. századi szerelmes drámáink egy szerves. • Olvasták Plautust és Terentiust. Zrínyi mutat hasonlóságokat Balassival. de Balassi itt jobban ragaszkodik az olasz eredetihez. • A két barát beszélgetése is azonos fölépítésű. Balassi). 1610-es évek.Gyöngyösi Istvánnak tulajdonítják. • Mindkettőben: szépség mulandóságának fenyegető ténye. de sorrendjük a Komédia hatása. • Prológus: Apolló vagy Ámor elmélkedik a szerelemről.A népi alakok beszéltetésénél használ mintát (vénlánycsúfoló.

• Lényegét a petrarkizmus toposzai alkotják.XVIII. Vásárhelyi Gergely. Dobó Ferenc nem). .Egy 1648-as kéziratban maradt ránk. pl. . ami a királyé. hogy Erdélyben is ismerték. . házasságát érvénytelenítik (ő örül neki. . hanem Balassi egyéni alkotása. .1587 novembere: meghal Ungnád Kristóf. . • Waldapfel József tanulmánya (1937) mutatta ki. 79 . de ennek nem volt magyar megfelelője. század: az Aminta magyarítása (Csokonai Vitéz Mihály). . hétköznapi nyelven (ez az együgyű paraszt kifigurázása). Németújvárott. Milotai Nyilas István. melyet a katolikus és a protestáns szemlélet is elutasít. A magyar világi irodalom kétszer kezdődik.Fordítás (magyarítás). 12. 1572) mutációja. vaskos humorú szolga (Balassinál is megvan). • Kettősség: pásztor-arisztokrata és trágár. inkább a monológok és dialógok a fontosak. • Balassi elve is a komédiában.” • Szépen hazudni nem vétek.Jellemző rá a kétértelmű beszéd (erotikus értelem). • Nem fordítás. • Szenczi Molnár Albert udvari kultúra ellenes. János fiát törökösen neveli.  1630: kiadja. 1584. Leginkább a Balassi-hagyomány folytatója és tovább fejlesztője: Constantinus és Victoria.Műfaja: pásztorjáték. 01.Keletkezési idő: 1588 tavasza (a Júlia-ciklussal egy időben).1587: ő vádolja házasságtöréssel Krisztinát. Losonczy Anna = Julia). • Valószínűleg az olasz komédiák prológusai inspirálhatták. akkor lehet. még: Szepsi Csombor Márton. • Fölveti: mi a szerelem. • Ennek megjelölése pastorale.Elfoglalja Sárospatak várát. Musztafának hívja. . Tarnóczi István. (Balassi = Credulus. Pl. . Föltételezhető: Balassi nem kéziratos terjesztésre szánta művét.1586: vádak. .) . (1585. • A pasztorál az udvari szerelmet dramatizálja (különbség: itt a nő nem elérhetetlen). Az Ajánlás alapján gondolhatjuk. 04.) . • Margitai Péter (protestáns prédikátor) elítéli a tréfásságot (trágárságot).1588: kegyelmet kap.Credulus virágnyelven beszél. Dienes földhözragadt. század: az Amarilli magyarítása (Balassi). 25. .Ludányi Mária föltételez egy lőcsei kiadást is. • Az eredeti mű: Cristoforo Castelletti: Amarilli.Magyarországon ellenkező álláspontok élnek. vagy mi a haszna. (Feleségével együtt katolizál. . Káldi György.Debrecenben. valószínűleg Hodászi Lukács esperessége alatt. • Nincs nőeszményítő ideológia. hogy a klasszikus pásztorjáték (pl.XVI. Rheda Pál műhelyében jelent meg.Szerzője az új formát átvette a „mestertől”.Ahol a kétértelműségek egyértelmű szexuális utalásokká válnának.Feleségül vette Ruszkai Dobó Krisztinát (Várday Mihály özvegye). a Batthyányak könyvtárában egy nyomtatott kiadást leltáraztak.Prológus. másrészt példa. ott Balassi változtat a szövegen. . Komédia: egyrészt nászajándék. Tasso: Aminta. . . . . . • Láthatólag az Újszövetség morális fölfogása az uralkodó. A Célia-versek koncepcióját Amedeo Di Francesco (1979) a komédia hatásával magyarázza. • Kis tanulmány a szerelemről. • A magyar közerkölcs jóval archaikusabb volt a nyugat-európainál.„Pulchre mentīrī peccātum nullum esse. • Ha tudatosan nevezi komédiának. • Balassi komédiáját forradalmi morális újításnak is lehet tartani.  1629: lefordítja Georg Ziegler Discursus dē summō bōnō című művét (Értekezés a legfőbb jóról). . • Cselekménye igen szegényes.Az Amarillit Balassi valószínűleg a Báthoryak erdélyi udvarából ismerte.

míg a szakramentáriusok nem nézik jó szemmel. - - Sztárai drámái Vele született meg az eredeti magyar nyelvű dráma. Cselekménye alig van. a főhős. . de ez egy valóságos hitvita leírása. 1573: szerzője a hagyomány szerint Basilius István. új jeleneteket iktatott be. • Szerzője valószínűleg Válaszúti György volt. mint Bornemisza Magyar Élektrája is.) A reformáció drámái A magyar nyelvű iskolai színjáték a reformációval indul meg. A XVI. Az Élektra Tragédia magyar nyelven. • Az igaz papságnak tiköre: Borbás és Antal bíró akarja kideríteni. 1575. • Nikolaus Selnecker drezdai lelkész latin nyelvű. . A bibliai színjáték . ki az igazi pap. 376–377.Több iskoladráma is íródott. Balassi Menyhárt. Szerepel benne még fia. verses művét dolgozta át magyarra. • Tartalma: a trinitárius pap az anyagiak miatt nem akar az igazság oldalára állni. Az antitrinitárius vitadrámák . Az udvari dráma . 80 . Van valóságalapja is. mert Meliusnak és Dávid Ferencnek soha nem volt nyilvános vitája itt. Ezek valójában hitvita-drámák. a pápát pedig kapálni küldik. de annál jobb a jellemábrázolása. Témája nem változott.Szegedi Lőrinc: Theophania.Balassi át is dolgozta a komédiát (1590–1593 közt). században főleg a lutheránusok és az antitrinitáriusok művelik. Az antik mitológiát törölte. • Papok házassága: Tamás pap és Borbás bíró vitatkozik a pápával. 476–478. 6. Oláh Miklós és Balassi jelenete a gyónás paródiája és egyben a mű tetőpontja is. illetve fordított drámát: Szép magyar komédia (1588). Drámáit előadásra szánta 2. A katolikus papok tanulatlanok. 1. Egy átmenetet jelent. 1588. • Ez is költött eseményt ad elő. amely miatt még hatásosabb. egyesek úgy gondolják. .Debreceni disputa vagy Válaszúti komédia. . 3. A Balassi-komédia Ez az első magyar szatirikus jellemrajz és vígjáték Érint vallási kérdéseket is. A magyar irodalom története 1600-ig (356–362. de világi tárgyú. de csak Szegedi Lőrincé (†1594) maradt ránk. mert Vaskaszentmártonban erről vitázott éppen. a harácsoló főúr típusa. • Csak az utolsó fölvonásból ismert egy töredék. Bécs. 5. 1572.A magyar udvari világ számára először Balassi írt. Debrecen. Minden szereplő történeti. Középkori és antik hagyományok hatása is fölismerhető bennük. a családról akar oktatást adni. Szerzője ismeretlen.Nagyváradi komédia. amely fölhasználta ezt eszméi terjesztésére. századi és magyar lett. Bornemisza Péter az. Abrudbányán nyomtatta ki Karádi Pál (1569). és csak 553 éve tiltották meg nekik. és kell-e a szentelés sok külsősége. 1588: ez is Válaszúti munkája. Valószínűleg több vitáját is földolgozta így. Móricz Zsigmond tette ismertté 1923-as fölfedezése után. fölfogása azonban XVI. Boldizsár is. 445–447. ezért mesterséget választanak. Két drámáját ismerjük. 4. hogy a házasságot Isten rendelte.Pécsi disputa.A reneszánsz udvari dráma hamar népszerűvé vált (ünnepi alkalmakkor bemutatták őket). • Ádám és Éva idejében játszódik.

Balassi drámái . A XVI. amely a jezsuitáktól indult ki. a ferenceseknél és a pálosoknál szerényebb. . majd újra találkozva először nem ismerik föl egymást. századi drámáinkra jellemző a prózai nyelv. vagy hagyott ki. akinek népies a beszéde. hanem irodalmi elveit. . melyben nemcsak érzelmeit írta le. bár Balassi nyomtatásban is kiadta. kivéve két lírai monológot. (Egy új műfajt. • Jephte. illetve a földesúr vagy a kegyúr tiszteletére adták elő a darabokat. például északabbról (Kassa. • Jeleneteket vont össze. lehet. vagy Nagyenyedről. jobb megismerés. Csíksomlyóról. tehát folyt szónoki tanítás is. A fölső határa 1792: ekkor alakult meg a Magyar Nemzeti Színjátszási Társulat Pesten. Eperjes). 30 Az utasításokból és a képekből tudjuk. de valószínűleg a század elején íródott. • Az biztos. az öt fölvonásos kompozíció. (A szerelmesek régen elvesztették egymást. 7. Okok.- - Balassin kívül egy szövegemlék maradt fönn: Constantinus és Victoria (a házasságot célzó tisztességes szerelemről van benne szó). • Ez elveszett.A piaristáknál szintén ez a díszítettség volt a jellemző. akit szeretett. Szép magyar komédia címmel (a nyomtatásból töredék maradt fönn).) .Platón és Arisztotelész nyomán a retorika. • Van. • Csak kéziratban maradt fönn. a Constantinus és Victoria hosszú időre az egyetlen olyan dráma.Balassi átalakította az olasz pásztordrámát. céljait is. nem is készült el teljesen. Díszletek. • Az erdélyi nemesasszonyoknak ajánlotta. • Credulus és Júlia egymásra találásáról szól. (Ez volt maga a történelemtanítás. Nagyobb egyházi vagy iskolai ünnepeken. A legtöbb dráma a védett helyekről maradt fönn. román és horvát. de nincsenek benne nimfák. • Szerzője és keletkezési ideje ismeretlen. a bibliai vitéz saját hibájából vesztette el. hogy sok volt bennük a zene és a tánc. bizonyos realitás.Alapvetően a görög és a római. volt. német.A legjobban kidolgozottak a jezsuitáknál voltak. ahol már forgószínpadot is. Szeminárium (Medgyesy-Schmikli Norbert): Iskoladrámák A legbővebb anyag az iskolákhoz köthető. . . akiknek ez kötelező volt. A drámák nyelve: latin.Tanulás.1588-89: két drámát dolgozott át magyarra.) • A szerelmi költészet anyanyelven való műveléséért akar síkra szállni. Előtte a diákok művelték. • Egyszerűsítette. hogy 1648-ban másolták a megmaradt kéziratot. • Balassi a verseivel akarta Júlia szívét meglágyítani. melyeket Balassi-strófába írt át. mely megfelel ezeknek a kritériumoknak (forrása olasz. pásztorok. századi színjátszást nevezik így. . .) • Nála Credulus nem pásztor.Lelkipásztori célja a bűnbánatra. • Júliának szánta ajándékul. • Egyetlen komikus figura szerepel benne: Dienes (juhász). Ezek a vallásos drámák.Bő volt a ruházati kelléktár. Ez már hivatalos volt. Esterházy Pál Nagyszombatban alapítványt is tett. a reneszánsz szerelmi komédiát akarja meghonosítani. • Személyes vonatkozásokat épített bele. . megtérésre való buzdítás volt. de az eredeti szöveget nem ismerjük). A drámák eredete. • Prózába alakította. átláthatóbbá tette. hogy támogassa a színjátszást. de az irodalmi és a zenei30 szabályokat itt is betartották. hogy az előkelőbb szereplők is durvább hangnemben szólalnak meg. magyar.A helyzet reménytelenségét fejezi ki George Buchanan Jephte című darabjának az átdolgozása. . sok ragasztott és fölfüggesztett elemet is használtak. • Prológust írt. 81 . amiért az iskoladráma megjelent. szlovák. de a XVI-XVIII. hanem költő és vitéz.Castelletti Amarillijét a Júlia-ostrom végén magyarította. .

. Ez mindig énekelt volt (gregorián). (Az Árpád-korban a diadalmas. Comenius: . később a szenvedő Jézuson. föltámadt Krisztuson volt a hangsúly.A misztériumjáték európai utolsó virágzása a XIV-XVI. Második jelenete a Lázár-játék. angyali üdvözlet.A református színjátszás a XVIII.Arisztotelész: Poétika. . „Tractus stellae” (csillagének). melyet volt. . Várad. . vagy „officium sepulchrī”.A két alapvető téma egyre inkább bővült (betlehem.A középkorból a misztériumjátékok. és itt a napi evangéliumot mutatták be. • Pl. mit és hogyan. 1987-ben pedig egy krézsei (csángó) asszonynál a teljes szöveget látták.Célja volt még. században volt. lelki megtisztulást. és így kialakult a misztériumjáték. . „Quem queritis”-játék31. . a) jezsuita b) piarista c) ferences.Ez a jezsuita neveléselmélet. amely a 20/30-as években Gyergyóban még megvolt.Más rendeknél (pl. általában nemesi származásúak játszottak benne. a szórakoztatás. században virágzott föl.A diákoknak két nagy ünnepe volt. • Tragico-comoedia. . 31 32 „Kit kerestek?” Abból ered. 82 . amelyek viszont a liturgikus drámából nőttek ki (vagyis az egyházi liturgiához kapcsolódik). Hartvik püspök legendájában található meg. 1) Katolikus. • Comico-tragoedia. hogy a falvakból is toborozzon diákokat. teremtés). században már az elvilágiasodás jellemző.Újraélesztette a drámát. I. • Vízkereszt: ezt is az ünnepre virradó éjszaka adták elő. obszerváns d) ferences. piaristák.A reformátusoknak a debreceni zsinat megtiltotta a színjátszást. Csoportosítás színrevivők alapján (Kilián István fölosztása). • Tragédia: legyen benne szenvedélyesség. 3) Evangélikus. • Moesch Arisztotelész és Horatius alapján írta drámaelméletét. csak kiegészítette barokk elemekkel. pálosok) is kimutatható. . . Iskolai. • Húsvét: virrasztás. 1693. milyen jelmezben kell előadni.Moesch Lukács33: Vita Poetica. • Szép magyar komédia • Elektra • Balassi Menyhárt árultatásáról • Actio curiosa • Comico-tragoedia (ez később műfajjá is vált).Horatius: Ars Poetica.Konkrétan szabályozta a drámákat is. 33 Piarista. • Az alapvető drámai műfajokat szabályozza. a nevetségesség a cél. így keletkeztek a passiójátékok. okozzon katarzist. . minorita e) pálos f) bencés 2) Református. .32 1599: fordulópont. • Nagyszombat. Alapművek: . . • Comoedia: kerüljék a szenvedélyességet.A XVI.Comenius 1650-1654 között Lórántffy Zsuzsanna sárospataki udvarában tartózkodott. ekkor jelent meg a Ratiō Studiōrum.) . hogy három-négy napon át adtak elő. A Pray-kódexben található meg. hogy a sírnál az angyal ezt kérdezte az asszonyoktól. 1646. bármilyen származású diákok játszhatnak benne.

Saul és Dávid.Mátyás .Tézist és antitézist állítottak föl benne.A piaristáknál és a reformátusoknál minden évben kellett írni. . A mitológiai alakok a piaristáknál az újszövetségi alakok előképeivé váltak.Ovidius . gyerekszületés.Szent László . Liturgikus dráma: bibliai. Sok történeti dráma is volt. .IV. III. . Népies vallásos. . moralitás és eklogák maradtak fönn.Zrínyi Miklós . Eszter.Xerxész . . . Moralitás: mindig ott van a színpadon. . és az európai misztériumjátékok elemeit hordozza.Attila (hun-magyar rokonság).1667-től működött itt ferences gimnázium.Dobó István Kedvelt európai témák. .Artaxerxész .és születésnapok alkalmával.Vergilius .Molière Csíksomlyó . Esterházy Pál): esküvők. az Erdélyi Fejedelemségben Bethlen Gábor udvara).Az Ószövetségből: Mózes. II. . így virágzott a bukolikus idill. . József. • jó – rossz • szépség – csúnyaság • éberség – tunyaság .Ezek magyar nyelvűek. és visszajöttek a vergiliusi pásztornevek is.Plautus .Terentius . Declamatio.Huszonkilenc passiójáték és harminc darab más történeti dráma. Főúri (pl. .Julius Caesar . Béla . Átvételek. Udvari (pl. Lényeges a pasztorál (pásztorjáték): Vergilius eklogáira megy vissza.Szent István . vadászat. . a leggyakoribb a tékozló fiú története.4) Unitárius. de apokrif kiegészítések is lehetnek benne. . Judit.Sok apokrif elemet is magában hord. vagy szentek élete.Benne van a misztikus irodalom is.Honfoglalás . .Nagy Károly Miraculum: csodák.A darabokat ferences tanárok írták.1721-1782: majdnem minden évben adtak elő nagypénteki passiójátékot. és azt az évzárón adták elő. Kötelező volt az ő stílusában eklogát írni. székely nyelvjárásúak.Mindig dialógus volt.Az Újszövetségből: példabeszédek.Kájoni János alatt virágzott föl.Augustus . 83 . IV. .Darius . név.

A legközelebbi hozzá Bembo. Istent látja és szereti. .A salamandra.Júlia lebegő szemei.1462-1468: Platón összes művét latinra fordította. . . .) Balassi platonizmusa a „kettős Venus” jegyében született: idealizál. .XIV. Júlia maga a csoda. boldogságkereső jellegét Klaniczay Tibor világította meg. . Balassi Bálint életműve Bán Imre: Balassi Bálint platonizmusa 1. 84 .Szerelem: a szép ideájához való fölemelkedés. idealizáló. Bán a legnagyobb Júlia-versnek a „Julia két szemem” kezdetűt tartja. A vers argumentuma egy petrarkista közhely. retorikai formulák tára. .A viasz-hasonlat. . . Balassi mintája még Pietro Bembo. a bölcs természet megszólítása. Balassi olasz forrásairól Eckhardt Sándor (Petrarca) és Waldapfel József értekezett. melyben Cupidóhoz beszél.A platóni eszmék európai terjesztésében szerepe van a bázeli kiadásoknak. Ez az a kulturális-irodalmi légkör. • Szépség: isteni kisugárzás.Diotima alakja: hogy a nő megkapja a szerelemben az őt megillető jogot és méltóságot. Az imitáló technika nem korlátozza a vers lendületét. . fölemel.Részleges latin fordítása Leonardo Bruni műve. ezt a pogány rajongást egy platonista kordivat indokolja. Eckhardt Sándor kimutatta. és Petrarca is ilyen terjedelemben mozog általában. a hetedik és a tizenharmadik versszak fejezi ki).Platón álláspontját Szókratész előadása tartalmazza (oratio sexta).Az európai udvariságban a szerelem a testi szépségre való áhítozás. . Balassi is állandóan átlép. Bán szerkezeti fölosztása: 4 – 4 – 4 –1. . mely minden szépséget egybeforral.Platón: a szerelem isteni és emberi princípium közt álló lény.Erosz: Aphrodité születése napján fogant az istenek lakomáján. a bőség és a szükség nászából. Varjas Béla a hárompillérű versek közé sorolja (a könyörgést az első. Ficinónál a beszélő. • Aki a szépséget szereti. (A tűz-jég ellentét jelenik itt meg.Igazán ismertté Marsilio Ficino kommentárjai tették.Platonista még a kor másik kézikönyve. távolít.A platonizáló réteg a harmadik egységben található. . hogy öt petrarkista idézet van a versben. aki mindent megmagyaráz. 1539. A reneszánszban legtöbbet kihasznált Platón-mű a Symposion. . mert ebben egyesül a szerelmi sóvárgás és a távolító tendencia. század végére elárasztotta.A bölcs természet.A teremtett lények éjszakai nyugalma a költő gyötrődésével szemben . de megvolt. . hanem azt a divatos irodalmat. . Ficino.Oratio secunda: Pausanias körképe a szerelmi szokásokról. . Magyarországon nem volt olyan erős az itáliai reneszánsz hatása. 1561.Platón törekvése: az antik barátság megnemesítése a szókratészi erkölcs nevében. Még fölbukkanó közhelyei a petrarkizáló platonizmusnak: a csókban elszállt lélek. .Minden versegység megszólítással kezdődik. de őt is használta).A reneszánsz platonista szerelemtana filozófiai.Antonius Allius: Fiesole püspöke. Ez közel áll Angerius. amelyet pl. . Balassi is utal Marullusra és Angerianusra (Johannes Secundust nem említi. hogy ennek a kornak a petrarkizmusa nem jelentkezhetett a platonista eszmék és közhelyek használata nélkül. Balassinak van egy csonkán megmaradt verse.A költők nem Ficinót tanulmányozták. Balassi szerelmi költészetének utópikus.Plótinosz magyarázata: Aphrodité világlélek. Baldacci tisztázta. mely Európát a XVI. . • Testi szépség is. . illetve Bembo írásaihoz. a fülemüle panasza. A Júlia-ciklus 24 versének a fele 7-9 strófás. felszínes udvariasság. . . mely a platonista eszméket népszerűsítette és vulgarizálta. Petrarca. Leone Ebreo műve is. . azaz félremagyaráz.1482-1484: a latin szöveg megjelent Firenzében. 1576.

a bibliai vitéz saját hibájából vesztette el. a család Lengyelországba menekül. • Egyetlen komikus figura szerepel benne: Dienes (juhász). akinek népies a beszéde. Krisztina bátyjával kezd egyezkedni. • Jephte. • Júliának szánta ajándékul. Tanulmányok: német és olasz egyetemek. német. nem is készült el teljesen. majd horvát bán felesége). amint erről a Komédia előszavában is beszél. hanem költő és vitéz. Krakkó: Beteg lelkeknek való füves kertecske (vallásos elmélkedés). kivéve két lírai monológot. A magyar irodalom története 1600-ig (448–481.Castelletti Amarillijét a Júlia-ostrom végén magyarította. A magyar mellett nyolc nyelven tud: latin.A helyzet reménytelenségét fejezi ki George Buchanan Jephte című darabjának az átdolgozása. • Csak kéziratban maradt fönn.énekeket. - 85 . de mire Lipótújvárra ér. Gyámja Balassi András. apja meghal. A szerelem hat éve alatt születnek az Anna-versek. • Ez elveszett.) • A szerelmi költészet anyanyelven való műveléséért akar síkra szállni. házassága (1584) miatt vérfertőzés címén perli be Dobó Ferenc. Megbetegszik. de barátként kezelik. 1578: megismeri Losonczy Annát. Ungnád Kristóf egri kapitány.) • Nála Credulus nem pásztor. • Jeleneteket vont össze. • Őszinteségét sokszor vitatják. • Prológust írt. ezért felségárulás. Az ő férje Várday Mihály. akinek halála után Balassi el akarja venni gazdag unokahúgát. Anna. A búszerző Anna-szerelemtől való szabadulásra írja a tavasz. a reneszánsz szerelmi komédiát akarja meghonosítani. • Credulus és Júlia egymásra találásáról szól. 1586: katolizál. 1569: apját és Dobó Istvánt elfogják. Szülei: Balassi János és Sulyok Anna. de Bécs nem engedi. • Balassi a verseivel akarta Júlia szívét meglágyítani. Hozományként elfoglalja Sárospatak várát. • Személyes vonatkozásokat épített bele. Volaterranus művéből (Bázel. vagy hagyott ki. • Egyszerűsítette. Sok botránya van szoknyabolondsága miatt is. hanem irodalmi elveit. közhelyeket azért használja. . 1579: egri hadnagy. Mária. (Losonczy István lánya. de Anna ezeket megbocsátja.) Sokat garázdálkodik. pásztorok. 1572. hogy az előkelőbb szereplők is durvább hangnemben szólalnak meg. Végleges szakításuk Dobó Krisztina miatt következik be. • Van. lengyel. román. de nincsenek benne nimfák. (A szerelmesek régen elvesztették egymást. hogy anyagi helyzetén javítson. majd újra találkozva először nem ismerik föl egymást. 1530).Balassi átalakította az olasz pásztordrámát. horvát. Tanítója Bornemisza Péter volt. • Az erdélyi nemesasszonyoknak ajánlotta.1588-89: két drámát dolgozott át magyarra. lehet. 1575: Balassit egy erdélyi hadjáratkor elfogják. és a házastársi hűséget is megszegi.A divatos formákat.): Balassi (Balassa) Bálint (1554–1594). török. . 1572: apja kegyelmet kap. Balassi drámái: . Élete Zólyom várában született. hogy a magyar szerelmi költészet európai színvonalra emelkedhessen. 1576: Báthory Istvánt lengyel fejedelemmé választják. átláthatóbbá tette. • Prózába alakította. melyeket Balassi-strófába írt át. Közben megszületik János fia. Balassi pedig követi. olasz. szlovák. (Egy új műfajt. akit szeretett. . 1577: visszatér Magyarországra. és a személyén esett vélt vagy valós sérelmeket kegyetlenül megtorolja. melyben nemcsak érzelmeit írta le. Szép magyar komédia címmel (a nyomtatásból töredék maradt fönn). Nagybátyjával is pereskedik. Testvérei: Ferenc. (Akar kapitány is lenni. céljait is. Először a felvidéki Krusith Ilonát akarja feleségül venni. bár Balassi nyomtatásban is kiadta.

Ekkor mélyíti el ismereteit az ókori klasszikusokról és a hazai történetírókról. házasságát érvénytelenítik. Mire most barátom azon kérdezkedel…: a regényes szerelmi históriák hősei és hősnői vonulnak föl benne. tavasza: költői fejlődésének csúcspontja. aki keresztény bűnbánat után hősi halált halt a hazáért. hogy csak Rimay és Dobokay (aki az utolsó napok tanúja volt) faragott belőle hőst. Szerelmi lírájának kibontakozása - 34 35 86 . 1593: a háborúkban részt véve visszafoglalhatja a töröktől apja egykori várait. hogy megérlelődött egy akadémia gondolata. „sed impius”.) 1588: ez a legtermékenyebb időszaka. kereste a halált. és elküldi neki a Júlia-verseket. Ha a szerelmet elűzi magától. Az evangélikus teológus babérkoszorús költő volt. A Balassi-fivérek apoteózisa. Első korszaka: 1575–1584.  Haláláról sokan tudósítottak: Istvánffy Miklós. 1591: hazatér. Tükrözi a helyzetet. Balassi magyarországi magyar volt. Aenigma (Találós mese): egy horvát virágének mintájára írta. Kékkőt és Dévényt is. de ez a szerelem költőjének újdonságán nem változtat. Tíz okok). • Kendi Ferencné Bebek Judit • Morghai Kata • Csák Borbála • Krusith Ilona Halmozza a kínjait jellemző kifejezéseket.• - - - Újabban másként értékelik (a jezsuitáknál tanul. • Fölmerült. itt ír néhány istenes verset. • Dobokay szerint Szent Ágoston-i megtérésről volt szó (de Balassi nem volt züllött). (A Soproni virágénekből szó szerint idéz.  Ennek ellentmond. (3/2/3 osztású nyolcas sorokból áll. 1588: peres ügyei befejeződnek. s egy Fulviának nevezett hölgybe lesz szerelmes. • A Balassi-fivéreket együtt temették el Hibbén. A tenger melletti Braunsberg jezsuita kollégiumában van egy ideig. ezért következik be a fordulat. illetve a pünkösd motívumára épül. 1594: május 19-én ellövik a lábát Esztergomnál. Legelső ismert versei Erdélyben keletkeztek (1575–76). Még szeptemberben egy lengyelországi hadjáratra indul (miután Anna kikosarazza). Élete utolsó éveiben is tanulmányozza a tudós irodalmat. Luciával való kalandja miatt perbe kerül. Lipótújvárat erőszakkal visszaszerzi.) Az álomról: a tavasz. Dávid hárfával) vonult. címer. „Pallas magyar ivadékai” – Rimay János. A középkori magyar virágének-költészet folytatója. Újra kézbe veszi ügyeit. Csonka Ferenc. s azt mondta. ahová zászlóval (pepita. Nicolaus Gabelmann35. Dembnóban Szárkándy Anna iránt lobban szerelemre. Múzsái főnemes asszonyok vagy szüzek. • Rimay szerint Balassi sztoikus erényekkel bír protestáns volt. 1589 nyara. amely tudatos írói törekvésnek tekinthető. Érsekújváron hadnagyságot kap. és 30-án meghal. De mit írnak az egykorú művek? Esztergom alatt. • Júlia-versek • Fordítások • Szép magyar komédia • Nyolc ifjú legény éneke34 Az 1587 óta özvegy Annát ismét meg akarja hódítani. • A reneszánsz ember kíváncsi.) Egy török ének: ez egy török költemény fordítása. osztályrésze a bujdosás lesz. jezsuiták évkönyve. ekkor írja a Célia-verseket. hogy a harcok előtt még Bécsben intézte az ügyeit. (Az itteni kapitány feleségével. A verseket ajándékok mellett küldi el. A kezdeti szakaszában megfigyelhető a históriás énekek hatása (Ilosvai Toldijára kétszer is hivatkozik). 1592: per Losonczyval (a házassági ajándékul adott versek miatt). Talán itt kezdi el Campianus vitairatának (Decem ratiōnēs) fordítását.

. • Michael Marullus (†1500) • Johannes Secundus (1511–1536) • Hieronymus Angerianus 1589. Theodor Beza (1519-1605) és a lengyel Kochanowski.Az utolsó versének is tekinthető. nem kidolgozott művei. A petrarkista bókok.Talán ez a legtisztábban vallásos. de várja Isten segítségét. . és az azt követő válságos években keletkeztek (1584-87).Végtelen irgalmú… . Az istenes versek utolsó csoportjának központi gondolata a halál. . hogy Balassi tudott retorikai igényességgel is istenes verset írni. Nem érett. de a legmarkánsabb darabok a házassága előtt. Pl. A Júlia-versek és a Júlia-ciklus Méznél édesb szép szók…. Balassinál hozzájárul még a kínzó szerelemtől való szabadulás is. de ezek ihletője a szerelem volt. 27. Hymnus secundus: ez arra példa. . 1584. . A mondanivaló alig különbözik: Isten ugyanolyan elérhetetlen. 148. .Pázmánynál is megjelent.Pl. Ezek kronológiája nem állapítható meg. A tavaszi idő dicsérete: borivóknak való.Érdeklődését az is fokozza. az udvari etikettszerűség helyét a természetesség foglalja el.Epicedium. mint az imádott hölgy. Végek dicsérete. Ebből alakult ki a Balassi-strófa. Tavasz-énekeiben nagy szerelme és gondja elmúlása miatt örvendezik. Igazi szenvedély az Anna-versekben jelentkezett először. 87 . Gyökerei a vágáns költészetben vannak. Szerelmi költészete rokon a vallásossal. 42. Az Anna-versek legszebbjeit igazi személyes lírává alakította. Tavasz-énekei. . Belső rímeket is használ. Használja a siciliana formát is (6/3/4/3|6/3/4/3|6/3/3/3|5/3/5/3) (nem mindig következetesen). 1589. Korábban is írt a végvári életről. vitézi versei - Istenes énekei Pályájának szinte minden szakaszában írt. Vallásos verseiben nincs bűntudat. 1587: e költeménnyel kezdődik szerelmi költészetének második szakasza. Adj már csendességet… Utolsó istenes verse az 50.A szerelmet mint az ifjúság vétkét tagadja meg benne. mert a halálos ágyán írta.Két példány maradt fönn. hogy az állítólagos szerzőt. Balassi Bálint nevére). a költő mégis szerelmi gondolatmenetet folytat benne. és a bosszút ellenségeire. A tavasz képzete a bánat elmúlásával és a megújulással kapcsolódik össze. Az igazi líraiság és a magas formakultúra zsoltárparafrázisaiban valósul meg. . • Visszatért vele az 1584-ben megtagadott szerelemhez. Kiszolgáltatottsága miatti dühét ő is csak istenes versekben tudta kifejezni. A reneszánsz költészet igényeinek megfelelő tudós lírai költeménnyé csak 1583–84-ben váltak versei. Áldott szép Pünkösdnek…: tavasz-ének. de annál több bennük a személyesség. A korai istenes verseknél ez föltűnő (pl. A vallásos himnusz stíluselemeit egy világi érzés kifejezésére föl tudta használni. Földolgoz régi trubadúr-témát is. 1591: Kegyelmes Isten…. Ez az egyetlen igazi vitézi verse. zsoltár. Egy katonaének. Az összefüggés egy bűnbánó vallomásában a legszembetűnőbb: Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor hogy házasodni szándékozott.Ezekben példája George Buchanan (1506-1582) skót költő. Dávidot lelki rokonának érezhette. Ez a Szentháromság-himnusz 1588/89-ben keletkezett. három humanista hatására.: 6. A tavasz bemutatásától eljut a harcra készülő végvári katonák ábrázolásáig. Használta a padovana-ritmust is (3 ×6/6/7).- Ovidius herodiáit is követi. ahol Beza parafrázisát követte. .

-

-

• A házasság előtti megtérést bánja meg, ezzel a Bocsásd meg Úristen kezdetű ének ellenpárja lett. • Ez a Júlia-versek nyitánya, amelyekkel a petrarkista költészet stílusához tért vissza. Ezeket már következetesen Balassi-strófában írta. Élményeit és vágyait a mitologizáló retorika kereteibe foglalta. A Júlia-versek önállóan is kiválóak, de igazi értéküket egy nagyobb kompozícióban nyerik el. (Kiadásukat is csak így képzelhette el, mint tudós petrarkista költő.) Ismerte Petrarca és Johannes Secundus ciklusát; de inkább Secundust használta föl (a nevet is ez utóbbiból vette át). Az epikus-retorikus keret forrása az Amarilli (Balassi ezt 1588-ban dolgozta át). A verseket a keletkezéstől függetlenül, a költői tendencia alapján rendezte el. A Júlia-ciklus huszonöt versből áll. • Kezdet: Méznél édesb szép szók (ez egy önvallomás). • A pásztordráma alatt írt két költeményt is beletette. • Előtte magyarázó argumentumok vannak, és ez, valamint a verszáradékok által kapcsolódik a valós élettörténethez. De van benne irrealitás is. • Az elérhetetlen boldogság reménytelen keresése fogalmazódik meg bennük. • Júlia egyre inkább eszménnyé alakul. Júliát hasonlítja a szerelemhez. • Minden sor Júlia nevével kezdődik, majd az ő személyes névmással. • Kilenc sor Júlia jellemzése és dicsérete. • Az első és a harmadik szakaszban csak egy-egy ige van, a másodikban csak az alszik, néz, szól; ez egy mozdulatlan kép. • Balassi itt már túl van a petrarkizmus és az udvari-udvarló költészet minden konvencióján. • A szerelemmel azonosult Júlia az élet szebbik oldala, melynek elérhetetlensége az örök gyötrelmek forrása. • Úgy fohászkodik Júliához, mint Istenhez tette. • Júlia minden jó és érték foglalata, a boldogság, a szépség eszménye, a bujdosó élet és a rabság ellenpólusa. Balassi irodalmi öntudata a Júlia-ciklus megkomponálása során nőtt meg, így elhatározta, hogy minden költeményét összefoglalja. Fönnmaradt a maga kezével írt könyv későbbi másolata (Balassi-kódex). Az első kötetben istenes versei szerepelnek. A második kötetben a többi verse van (ez is két részre osztható, a választóvonal a házassága). • Az első 33 utolsó verse a Bocsásd meg Úristen kezdetű. • A második 33 a huszonöt Júlia-verset tartalmazza, és ehhez még nyolcat írt hozzá; ezekben a Júliaciklusban megkezdett koncepciót folytatja.  Zsófi nevére (ő egy úrihölgy).  Bécsi Zsuzsannáról és Anna Máriáról (utcalányok).  Végek dicsérete.  Szerelmesek éneke (Margit nevű szűzről).  Nyolc utas beszélgetése.  Zarándokoknak vagy bujdosóknak való ének.  Vigasztalja saját lelkét.  Búcsút mond hazájának és mindennek. 1590-1591: ekkor írta a verseket Wesselényiné Szárkándy Annához. A ciklus összes költeményét Balassi-strófában írta meg. Az első két versben Cupidóval vitatkozik. • Kiűzte hazájából is. • Miért lesz szerelmes újra, mikor ő már Marst és Pallast akarja szolgálni. • Célia Júliára emlékezteti, ez pedig új reménytelenség. A harmadik versben már kéri Célia szerelmét, ez a beteljesülés. Ezután már csak Célia szépségéről és a boldog szerelemről ír.

A lírai önéletrajz -

A Célia-ciklus és az utolsó szerelmes versei -

-

88

-

A versek szerkezete leegyszerűsített, letisztult. (Egy gondolatot, egy érzést egyetlen hasonlatsorral ábrázol.) Ugyanakkor nem riad vissza az erőltetett petrarkista hasonlatoktól sem (pl. a szerelem malom, amelyet a siralom patakja hajt, és Célia a költőt mint gabonát őrli benne). A formai tökéletesség kultusza a késő-reneszánsz manierizmusát súrolja. A szubjektív lírától eljut a személytelenebb, objektívabb epigramma-műfajhoz (ellenkező irányú, mint Janus Pannonius volt). 1593: epigramma-füzér (ez a folyamat betetőzése). • Kis versből áll. • Mindegyik egy strófa, de csak egy új van köztük, a Fulviáról szóló (négyet korábbi verseiből emelt ki). Beteg lelkeknek való füves kertecske; Krakkó, 1572. • Michael Bock lutheránus lelkész művének fordítása (Würzgärtlin für die kranken Seelen; 1562). • Szülei lengyelországi bujdosása alatt vigasztalásul írta. • Ez az első ismert mű, ami még Balassi életében nyomtatásban megjelent. • Egy példány maradt fönn (Nyizsnyij Novgorod). • Még öt kiadása volt. Pl. Bornemisza Péter Négy könyvecske címen adta ki (Sempte, 1577), Balassi nevének említése nélkül. Ezt Losonczy Anna lányának ajánlotta. Edmund Campianus: Tíz okok. • 1581-ben fordította, de csak hetet. • Három okot Balassi gyóntatója, Dobokay Sándor fordított. • Bécs, 1607: Dobokay kiadta, Anna második férjének, Forgách Zsigmondnak ajánlva. Az előszóban írja le, miért nem előbb adta ki.  Forgáchra várt, aki protestáns volt, és Pázmány hatására katolizált.  Pázmány 1607-ben meg is említette, hogy Forgách sokáig fontolgatta az áttérést.  Vagyis az áttérés volt a föltétel, nem a pénz miatt várt (az támogatta a kiadást, akinek az ajánlás szólt).  Dobokay Balassi életgyónásából ismerte Forgáchot és a költő Annához való viszonyát, tudott a „nászajándék” versekről, melyek nemcsak Annát, hanem Forgáchot is bántották.  A közös vallás szellemi rokonságot hozott, és a lelki békét is meg kellett teremteni.  Néhányan fölteszik, hogy Balassi ezt a halálos ágyán hagyta meg.  Dobokay a jó hírnévről is elmélkedik: Balassi ezt csak úgy őrizheti meg, ha ez a kiengesztelés megtörténik. Néhány levele is önvallomás. 1591-93 közt a lipótújvári és véglesi perében írt levelei érdekesek. Emlékiratok: saját érdekeinek megfelelően akarja beállítani az ügyeket. Hogy az objektivitás látszatát keltse, egyes szám harmadik személyben adja elő, és egyszer dialógusban is. 1596: gyászköltemény-sorozat (Rimay). • A vizsolyi nyomdában készült. • Támogatója Rákóczi Zsigmond volt. • 1597: hasonmás-kiadás. 1631–32: Rimay verseivel keverve kiadták az istenes verseit. (Ennek majdnem ötven kiadása volt, de 1650-től szétválogatták a két szerző verseit.) Istenes énekei két vonalon jelentek meg. • Katolikus vonal; Bécs (1633). • Protestáns vonal; Bártfa (1634 körül). XVIII. század vége: Ráday Gedeon ismerte föl Balassi szerelmes verseit. Fanchali Jób-kódex; 1958: pásztordrámája szövege itt lett ismert teljesen. A Balassa-kódex kiadásai. • A zólyomradványi könyvtárban találták meg, 1874-ben. • 1944: első kritikai kiadás (Varjas Béla).

Prózai írásai -

-

Levelei -

Balassi-kiadások -

-

-

89

-

• 1994: hasonmás kiadás előszóval. Az 1970-es évek közepéig próbálták műveit időrendben és tematikusan csoportosítva kiadni. Ez mára már elavult, mert Balassi nagyrészt ciklusokban írt. • 1951-55: kritikai kiadás (Eckhardt Sándor). • 1964: Gerézdi Rabán és Klaniczay Tibor rámutatott a ciklusszerűségre (A magyar irodalom története 1600-ig). • 1976: az egri Balassi-konferencián Varjas Béla már a nagyciklusról beszélt. • 1976: Újvidéken meghatározták a Balassi-versek sorrendjét. • 1981: az első olyan kiadás, melyben dallamokat is közöltek. • 1994: Epicedium és teljes Balassi-bibliográfia (Stoll Béla).

XV. Rimay János és a manierizmus Komlovszki Tibor: Rimay és a Balassi-hagyomány Rimay nagy szerepet játszott az irodalmi és a politikai életben is. Bár irodalmi munkásságában következetesen elítélte az udvari élet visszáságait és a tisztkívánást, mégis főurakat szolgálva akart politikai karriert befutni. Törekedett az irodalmi élet, a szellemi elit összefogására, és a korszerű udvari élet etikai normáinak megszabására, a magyar költészet megújítására. Életművét két példa befolyásolta: Iustus Lipsius sztoikus szemlélete és Balassi költészete. (Balassi és Rimay kapcsolata az első kimondottan irodalmi elvű barátság költészetünkben.) Irodalomtörténeti gondolkodás a magyar késő-reneszánszban bontakozott ki; fontos szerepet játszott: Ujfalvi Imre, Szenczi Molnár Albert és Rimay János. (Rimay szemlélete a legkorszerűbb.) Rimay Balassi költészetét az első magyar nyelvű klasszikus színvonalú életműként értelmezi, és új értékorientációhoz igazítja Balassi alakját. A profán és a szerelmi költészet egyenrangúságát hirdeti. Fölismeri Balassi szerepét a szövegvers kialakításában, ismeri versei akusztikai-zenei hangulatát. Balassi folytatójának vallja magát, valójában azonban nagyon messze kerül mestere világától, költői fölfogásától.36 Balassi költészete. - Nagyon körülhatárolt; megszabott keretei vannak. - Verseiben közvetetten jelenik meg életszemlélete. Emiatt lírája elvont, Júlia-ciklusa pedig utópisztikus lesz. - A középkori tematikai hagyomány, a hazai vallásos és világi énekszerzés, az európai reneszánsz és a neolatin költészet szintézise. - Verseiben az általános harmóniaigény jelenik meg. - A költői képnek csak a kései darabokban van jelentősége (nem törekszik bennük eredetiségre). - Sokat, és egyre többet merít a szakrális képzetkörből. - A Balassi-kép először amelioratív37 jellegű volt. - Hasonlataiban a vizualitás távolító jellege marad a meghatározó. - Természetszemlélete mindig patetikus, elvont látványt idéz; soha nem közvetlen, de a konkrét tájat jeleníti meg, és a természetben élő embernek a természet által kiváltott fenségérzetét. - Költészete az egyre zártabb, rövidebb struktúra felé halad. Rimay költészete: - Irodalomszemlélete tudatosabb; egyfajta programszerűség figyelhető meg benne. - Az új költői törekvése elemeiben már a Balassi-epicédiumban megfigyelhetők. - Fölbontotta a versstruktúra elemeinek harmonikus viszonyát. (Egyfajta harmóniaellenesség figyelhető meg nála.) - Saját hangja és stílusa kialakításában főleg az új, Balassiétól eltérő képrendszer játszik szerepet.
36 37

Ezt a reális értelmezést Klaniczay Tibor adta. Szépítő, jobbító.

90

Protestáns volta miatt megszakadtak kapcsolatai a főúri udvarokkal. melyet Balassi a halálos ágyán írt. . disszonanciát sugalló képekre. . visszatérő képzetkörei a betegség. a már említett harmóniaellenesség miatt.Verseiben a reménytelen tragikusság fejeződik ki.A Balassi-féle kompozíciós törekvéssel.A szöveg zenei tónusának csendesebb áramával.Balassi lírájának pátoszos. bezártságot sugalló teret ábrázol. Balásfi Tamás itt üdvözlő verseket szerzett a tiszteletére.Nem folytatja Balassi természetszemléletét.Ennek kezdete az a zsoltárfordítás. . .40 Rimay összesen 17 versformát használt. a szóhangzás finomítására való törekvéssel. bokorrímű 12-es. Járt Esztergomban és Erdélyben. . a fájdalmas kultusza. . az irodalmi cseh. Úgy tűnik. didaktikus és moralizáló szférájával mutatnak rokonságot. de jobban megismerkedett a megyei nemességgel. az ő megbízásából vett részt 1619ben a pozsonyi országgyűlésen. inkább a meditatív.Balassi frazeológiájától tudatosan távolodott el. Darholcz Kristóf Novissima tuba-fordítása. a német és az olasz nyelvben. . • A képek sokszor bizarrok.A Balassi-féle természetszemlélettel.Életszemléletét az elidegenedés fogalmával39 jellemezhetjük. 39 Hauser Arnoldtól származik ez a fogalom. Járatos volt a latin.Közel áll még hozzá Thordai János a zsoltáraival és Lépes Bálint. intellektuális erőfeszítés jelentkezik bennük. . Ez nem nagyon népszerű.A későbbi protestáns írók és költők kevésbé fogékonyak erre a képzetkörre. lazább verskarakter felé. . elvont jelentésével. természetérzékeléssel. • Ritkán jelenik meg nála a természet. csak A lengyel király tánca ritmusában írt két verset. .• A fokozott érzéki hatásra törekszik. az ellenszenves keresése. de megjelenik pl. . Thurzó György nádor halála után annak özvegyét és fiát.Ezt választotta élete egyik vezérelvéül. Rimay a kor problémáira adott költői válaszában csaknem valamennyi Balassi-sajátossággal szakít. . Balassi lírájának közvetett. 91 . . mesterkéltek. az orvoslás. . . a gyógyító ír hatékonyságának bizonytalansága.A versstruktúra különböző elemeinek egyensúlyával.és rothadás-romantika. a szakrális képzetkör szerepével. hanem a szellemi és az erkölcsi kiválóság. • Az idő előrehaladtával egyre gyakoribbak nála a nyers képes kifejezések. megilletődött attitűdöt sugalló hangvételével. míg az újban 9 éneket). A barokk ízlés egyik változata ez: a kegyetlen. a manierista ízlését reprezentáló formai sajátságként említi. a sír-. 45–46.Rimay kezdeményezésére leggyorsabban Nyéki Vörös Mátyás reagált. Balassi leggyakrabban követett metruma a Balassi-strófa. a csúf. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (15–29. mintha Rimay ennek az előkészítője lenne.) Rimay János (1570–1631) Apja a Balassiak szolgálatában állt. a halott.A tematikai meghatározottsággal. . 1608: Konstantinápolyban járt követként.A költői kép amelioratív jellegével. • Ha ír róla. legnépszerűbb metruma a négysarkos. ebből 9 található meg Balassinál (ebben a formában 61 verset írt. 40 Ezt példázza ifj. . 38 Pirnát Antal ezt Rimay költészetének legfőbb érdekességeként. Ismerte az ország legtöbb művelt emberét. Gyöngyösi Rózsakoszorújában (Krisztus szenvedését ábrázolja).Az ember földi létezésének színterét is következetesen pejoratív tónusban festi meg. Példaképének tartotta Iustus Lipsiust is. akkor egy szűk. A Balassihoz képest új formákat csak egy-egy versben alkalmazta. • Költői képeinek különleges asszociációi vannak.Az ő tanításából a vera nobilitas elve ragadta meg: az igazi nemesség forrása nem a származás vagy a vagyon. .Költészete a fegyelmezettből tart az egyre terjengősebb. Leggyakoribb. oldottabb. a zsitvatoroki béke ratifikálása miatt. a méreg. így már gyermekkorában megismerkedhetett a költővel. Imrét szolgálta. . Rimaynál ez 17 versben szerepel.38 • Fogékonyabb a Balassi-versközegtől elütő.

dicsőítő versekkel. meghökkentő képek. . kultúráról és stílusról is írt bennük. . Ez világ mint egy kert… • Érett költő művére utal. Manierista stíluseszközei. .1595–1596: megírta a Balassi-testvérek epicédiumát. csak egy alkalom a tudós játékra. .Pl. Petrarca) való hivatkozással. így csak a tudós. • A másik latin nyelvű. . .Szerinte a szerelmi líra is alkalmas bölcsesség kifejezésére. Szerelmi és vitézi-hazafias versei.Vannak embléma-magyarázatai a szerencséről. gyermekei meghaltak. . kis elmélkedésekkel egészítette ki. . . Pl.Balassi költői életművét egyoldalúan. stílusa Balassira emlékeztet. .A szerelmes versekkel való előítéleteket a világirodalom nagyjaira (Dante. egy katolikus asszony kérésére Máriáról írt éneket anélkül. • A világi dolgok mulandó voltát írja le.Rimay az életből kiábrándult sztoikus hősként mutatja be Balassit (szerinte hazája sorsán elkeseredve tudatosan kereste a halált Esztergomnál). kritikai értékelést magyar költőről. melyet ő is apológiának nevez.Műveit is ki akarta adni. de nem éri el annak lendületét. de csak az előszó maradt meg belőle. .A Tiszába veszett kéziratban valószínűleg több szerelmes vers lehetett. humanista jellegét emelte ki. hogy az irodalomról. • A vers nagyon optimista. és másokat oktat vagy ítél. és a halálos ágyán írt bűnbánó zsoltárát is belekomponálja az egyik versbe. mulandó volta kap hangsúlyt. a virtusról és a religióról. saját elvei szerint értékelte. . • Van egy magyar nyelven írt.Merész asszociációk. . Madách Gáspárnak. kéziratai elvesztek (egy kötet pl. . . • 4–5: Balassi Ferenc hősi halálát énekli meg.Balassi-típusú. • A tizenöt éves háború első.A tíz közül kettő cikluskezdő verse vall. melyhez járul egy epigramma. s téma szerint írt róluk argumentumot. Művei annak köszönhetik különleges értéküket.Istenes énekeket szinte mindig írt. Balassi hagyatékát is ő gondozta. A Balassi-kiadványok. hogy a szerző irigyeit elijessze. pl. ma tízet ismerünk.Hagyatéka megőrzésében nagy szerepe volt unokaöccsének.Az imitáció elvét követve utánozza Balassi stílusát. .Vannak undorkeltő leírásai is. . a bölcseletiekben mint oktató vagy bíró lép föl. . . Élete végén sok csapás érte: súlyos beteg volt.Saját hangját azokban a versekben fedezhetjük föl. házát kifosztották. 92 .Rimay ezzel elsőként adott irodalmi. a kinyomtatás szándékával. még sikeres éveiben írta. melyekben a vitézi pátosz szertefoszlását éli meg. amely hét gyászversből áll.Szerelmes verseiben nincs mély érzelem. ajánlásokkal. • 1–3: Balassi Bálint hősi halálát énekli meg.Vitézi. Oh szegény megromlott s elfogyott magyar nép… Vallásos és bölcselkedő költészete.Az istenes versekben saját bűnösségének tudata van előtérben. . a fele Balassi Végek dicsérete című versének átköltése. Boccaccio.Ő a kezdeményezője a politikai töltetű lírának.Istenes lírája érintkezik a protestáns templomi ének-költészettel is. . Versei nagy részét alkalmakra írja. . szubjektív hangú költemények ezek. • 7: halotti búcsúztató. • 6: a két hős elképzelt síremlékének fölirata. • A törökverő Homonnay István kérésére írta. • Kb. . . hogy saját meggyőződése sérült volna (Szűz Mária lakozván Názáretben…) .Voltak interkonfesszionalista hajlamai is. és Darholcz Kristófnak címezte.Verseit ciklusba rendezte.Tudatosan megszerkesztett humanista opus. vagyis katonaéneket csak egyet írt: Katonák hadnagya. . .Bölcselkedő műveiben is az élet változó. a Tiszába esett). tudatosan ciklusokba és kötetekbe rendezi. Életében egy kötete jelent meg (Balassi-epicedium).Két előszót írt hozzá.

/ Mint pézsmát ó szelence. Lékán (ezeket az özvegynek. 1605: már nem ő a sárvári plébános.Ez az első ismert műve. akárcsak Zvonarics Mihály. Nemesi és paraszti származású katonáival is együtt étkezett.1600-ban adták ki. aki a sárvári prédikátorságban volt utódja. . . Én kedves Ilonám: „Mert az te szerelmed / Engem úgy környül vett. 25) foglalkozott. . Másik fő eszköze a rím. Később a Nádasdy-birtokok központjába. Nagyban támogatta a lutheránus egyházat. . Fő műve: személyes hangú imáinak és vallásos elmélkedéseinek gyűjteménye. pedig csak sokszor hivatkozott az ottani professzorokra művében.Ebben Prágai András fordításáról (Fejedelmeknek serkentő órája) ír kritikát. mely nála válik először önálló. mikor és hol született és halt meg. Pázmány Péter úgy vélte. Báthory Erzsébetnek ajánlva ki is adta). / Mint tengerbe Velence. fölvetődik a kérdés. Szenczi Molnár Albert és a protestáns humanizmus Makkai László utószava a Magyari-kiadáshoz Magyari életéről nagyon keveset tudunk.Fogalmazványai segítségével 1603-1605 között szerkesztette. 05. / Az én szívem kivel / Szintén ugy hevült el. és egyet a temetésen. . ahol az írásos hitvallás aláírása miatt végleges lett a szakadás a lutheránusok (Nádasdy) és a kálvinisták (Batthyány) között. hogy miért ír katonai dolgokról. . amennyi nyomtatott műveiben olvasható.Vallásának védelmezését össze kellett kapcsolnia a török elleni harcra való buzdítással.Beust Joachim (†1597) könyvének a fordítása. Wittenbergben tanult. Ő vezette az 1591. Az országokban való sok romlásoknak okairól: . . .) Lehet.Fohászait a szubjektív tartalom mellett emelkedett költői nyelv jellemzi.Az önmarcangolás vagy az erkölcsprédikátori fölháborodás érzékeltetésére a nyers képeket halmozza.Az állandóan veszélyben forgó katonaéletről szól. 1594: Magyari is ott volt Eger ostrománál (ez az első adat róla). A család feje akkoriban Nádasdy Ferenc. ehhez pedig nem volt korábbi minta.Végrendeletében megpróbált gondoskodni arról. Sárvárra került. egyetlen nagyobb kéziratának fönnmaradása mégiscsak a véletlennek köszönhető. 1604: meghalt Nádasdy. Magyari mondott egy beszédet a holttest fölött Sárváron. tehát ő is meghalt.) A legnagyobb biztonsággal vallási és morális kérdésekről írt. ami valójában Eszterházi Tamástól és Kürti Istvántól származik. a kálvinista Bocskai fegyveres fölkelést indított. melyeket Nádasdy ajánlott a figyelmébe. A kétféle stílus föltűnt pl. mikor ő prédikátor. (Pázmány neki tulajdonította azt a Hunnius-fordítást. pl. hogy van-e olyan hely. hogy a csepregi iskolában fejezte be tanulmányait. Nem tudjuk. akit még Bécsben és a törököknél is tiszteltek. . öncélú versalkotó tényezővé. / Mert te szépségedbe / Szívem ugy merült be. szinte csak annyit.Bűnösségét tartja betegsége és gyermektelensége okának. . Egy vallásos verse a Balassi-kódexben olvasható. hogy nem is tanult külföldön. Turóczi-Trostler Józsefnek is.” . XVI. A lutheránus és a kálvinista magatartás közt különbség van.Gyakoriak nála a zsoltárokból vett motívumok. .Prózájában szintén tudatos formaművészettel találkozunk. Az jól és bódogul való meghalásnak tudományáról irattatott kézbeli könyvecske. 1955: megjelent a kritikai kiadása. Lehetséges.A manierista műpróza stilisztikájával Rákóczi Györgyhöz írt levelében (1629. hanem olyan forrásokat. A patrónus és a prédikátor sokat beszélgetett a protestantizmus és a haza sorsáról. a fekete bég volt. évi csepregi hitvitát. . hogy vallásos műveit a református egyház megőrizze.Az akusztikai hatás élénkítésére belső rímet is használt. Sok levelén kívül fönnmaradt egy teológiai traktátusa a Szentháromságról. és irodalmi értékűnek tekinthetjük végrendeletét is. Illésházy István viszont lutheránus volta miatt nem fogott fegyvert.A szakaszokba osztott prózai szöveg egy helyen átmegy versbe. ahol Nádasdy szavaival szól. (A katonai területen való jártassága nem saját tapasztalatait tükrözi. 93 . . Ecsedi Báthory István (1555–1605) Református nagybirtokos és országbíró. és a vers és a próza egybemosása a manierizmushoz közel álló esztétikai hatást kelti. Kortársai közül már Pázmány is kifogásolta. / Mint tűz miatt kemence.

nem idéz tőlük.Fejlesztette a hazai iskolákat. a Tiszántúl és hét kelet-magyarországi vármegye még elkerülte a koncentrált ellenreformációt. Bethlen céltudatos művelődéspolitikát folytatott. Az évente összegyűlő országgyűléstől sem várt semmi jót. Kultúrájuk így polgárias színezetűek.) A késő-humanista protestáns polgári irodalom – a protestáns polgári művelődés A katolikus irodalom a barokk kezdeményezője. míg Németországban a fejedelmek. akik nyugtalanságot keltettek. A tanácsból ki kell rekeszteni a római katolikus püspököket.Főiskolát. Az elűzött lelkészeket a magyar főurak fogadták be. A politikában engedelmességre. mert nagyon sok elődje volt. kamarák). Újdonsága az volt. illetve az országgyűlést mellőző korlátlan királyi hatalom bevezetésére. hogy szerinte a vallási vitákban mellőzni kell a külső kényszert. szószólója pedig Iustus Lipsius (1547–1606). Belső-Ausztriában már történtek is változások.Külföldi tanárokat hívott.A prédikátori réteg műveltségi színvonalának emelésére törekedett. Forrásai. Nyilván ismerte a török veszedelemről szóló irodalmat. .Gyulafehérvárt az ország kulturális központjává akarta fejleszteni. így a késő-reneszánsz egyházi irodalma többségében református jellegű. • Martin Opitz (1622) 94 . elűzték a protestáns prédikátorokat. Bethlen Gábor jóvoltából az északkeleti vármegyék. A Habsburgok közben a nemesek nélkül döntöttek róluk. A könyvben megfogalmazódik Nádasdy rendi reformja. De 1602-ben Magyari még nem látja ezt. ezért fölmerült. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (51–85. és a nemesi önadóztatást helyezi előtérbe. melynek azonban katonai alapja 1604-ben összeomlott. Magyari újdonsága. haditanács. Szerinte ki kell iktatni az uralkodó és a rendek közé ékelődött intézményeket (titkos tanács. . Látta. . Magyarországon ekkor az egyes földesurak határozták meg a birtokaikon élők vallását. hogy a mohó birtokszerzés is általános tünet. de erős a feudális kötöttség is. Magyari elítéli azt a nézetet. hogy a wittenbergi szemlélet világvégváró magatartását haladta meg. mert jövedelmük feudális patrónustól függ. A református prédikátorok a polgári középréteghez. Az unitárius és az evangélikus irodalom visszaszorult. . hogy ezeket a csapatokat majd a protestantizmus erőszakos kiirtására akarják majd használni. inkább a meggyőzésre kell törekedni. Magyari is bűnlistát állított föl: a feudális anarchiát és a nép elnyomását emeli ki. . A kálvinista egyházi élet súlypontja a keleti országrészekbe tevődött át. • Johannes Turmair-Aventinus • Georgiević Bertalan • Erasmus • Luther • Egidius Hunnius • egyházatyák (Szent Ágoston) • történészek (Bonfini) A sok magyar vonatkozás viszont eredetivé teszi a művet. udvari lelkészeket. könyvtárat alapított. és rejtetten parasztháborúval fenyegetőzik. mégsem nevezi meg őket. éppen hogy a pápista bálványimádás miatt van.- - - E művét is Nádasdynak ajánlja. és idegen zsoldosokat hoztak be. és a török elleni harcra buzdított. az erőszakos térítést mégis elítéli. Bocskaitól kezdve minden fejedelem református volt. 1594: Ausztriában parasztfelkelés robbant ki a protestáns vallásszabadság védelmében. Szól a parasztok kizsákmányolása ellen is. a vallásosságban felekezeti türelemre intő filozófia ősatyja Erasmus volt. nyomdát (1620). hogy a reformáció büntetése a török. a mezővárosokhoz kapcsolódtak.

A Thurzók és az Illésházyak támogatták bőkezűen. illetve cseh nyelvű prédikátor-irodalom.Fordulatot jelentett a protestáns egyházi irodalom fejlődésében. . Heidelberg.• Alsted (1629. Protestáns hitvitázó-teológiai irodalom 1. Geleji Katona István. Rákóczi György. I.Kolozsváron is akart iskolát alapítani. . a kettősség megfigyelhető a nemzedéken belül (Szenczi – Geleji). Altdorf). elsősorban a vagyonos püspökök tehették ezt meg. örökösei ezt 1664-ig folytatták. .1599-ben alapította Bártfán id. Az országokban való sok romlások okairól (Sárvár. de azt már Nádasdy halála (1604) miatt nem tudta kiadni. . Evangélikusok.A sárospataki iskolát akarta központtá fejleszteni. de az egyes írók munkásságán belül is. az unitáriusok Padova helyett mást választottak (Boroszló. retorikai és poétikai képzettséget szereztek. Rákóczi György korában bomlásnak indult. Az egyetlen jelentős nyomda: Klösz-nyomda. 1636).) Főleg a református prédikátor-irodalom fejlődött erőteljesen.és Újtestamentumbeli helyeknek… magyarázatjok.Ezzel a válságból akar kiutat keresni. Magyari István (†1605 körül) A fekete bég.Az ellenreformáció. Klösz Jakab.Legjelentősebb költő: Elias Lani. . Lőcse.Cáfolja. Ezek kálvinista iskolák voltak (van még kálvinista iskola: Heidelberg. Marburg. Heidelberg tanítványai alapos nyelvi. Leyden. . így a legmerevebb református ortodoxiák is meggyökereztek. Az unitáriusok voltak a legtöbben. . Herborn.A sztoikus udvari irodalmat támogatta. (Keserüi Dajka János. vagy nem fejlődtek (mint pl. de ezekben sok volt a hiba. 95 .A Bethlennel rokonszenvező csepregieket 1621-ben lemészárolta Esterházy Miklós. Ezt a veszteséget már nem tudták kiheverni a lutheránusok. . A lutheránusok Wittenbergben tanultak. vagy helyi szinten.Koródi Bedő Dániel (latin prozódia. hogy az ország romlása a protestánsok miatt van. . de meghalt. Bázel. Jelentős a szlovákok számára írt szlovák. Jur Tranovsky (Cithara Sanctōrum. Anglia). A helyzetet javította. és a Habsburg-terjeszkedés veszélyeire hívta föl a figyelmet. Ezért tankönyvet szerkesztettek hazai iskolák számára. háború miatt). . .Hozzá hasonló szerepet tölt be a tiszántúli ecsedi udvar. . Kanizsai Pálfi János: a Dunántúlon heidelbergi mintára létrehozta a presbitériumokat. katolikus zsoldosaival. de ezt is majdnem elkobozták. 1619). Egy jelentős volt (Enyedi György – Torockai Máté: Az Ó. . Fiatalokat küldtek külföldre. de csak rövid ideig működtek. mire ő egy új vitairatot írt. Igényesebb teológiai munkák nem jelenhettek meg. .Ajánlólevelét Nádasdynak címezte. David Pareus a kezdeményezője és a vezetője az irénikus mozgalomnak (a protestáns felekezetek közti megegyezést sürgeti). Heidelbergben érvényesültek a német protestantizmus negatív hatásai is.Az intenzív munkát 1616-ban kezdte meg. . de számuk állandóan csökkent (pl. . Herborn) • Piscator (1629. ezt még kiegészítette pedagógiai igényességük.Saját üzemét Gutgesell Dávidéval egyesítette. . Oppenheim. Herborn) . Dancka.Vetélytársa az 1620-as évektől Brewer Lőrinc lőcsei nyomdája. 1616) A kor leghíresebb kálvinista teológusa. hogy német nyomdákban volt lehetőség kiadásra.Pécseli Király Imre (retorika. 1602): . a debreceni). . Voltak protestáns nyomdák. Herborn) • Bisterfeld (1629. 1612) .Szellemi központjuk Csepreg (Nádasdy-birtok). A többségében magyar nyelvű késő-humanista protestáns irodalom már I.Erre Pázmány válaszolt.Polgári jellegű tevékenységükre ezután főleg Eperjesen volt lehetőség. Kolozsvár. Nádasdy Ferenc udvari prédikátora volt Sárváron.

hanem idézi Janus Pannonius egyik antiklerikális epigrammáját is.Pécsváradi Péter A protestáns hitvitázók hibái: az eredetiség hiánya és a teológiai korlátoltság. Debrecen.Evangélikus hitvitázó. 1620: Balásfi Tamással folytatott párharca eredménye. így a vállalkozás megbukott. csak ellenfelei munkáiból tudjuk. hogy ő is elég gorombán válaszolt. .Lefordították latinra.Itinerarium Catholicum. Pályafutásának kezdete: 1605. Pl. Zvonarics Imre (1575–1621) . 1621. Samarjai János (1585–1652) . • A feudális uralkodó osztály bűnei. és Balduinus írt rá egy gyönge feleletet (1626). - 2. hanem ez az eredeti keresztény hit. • A békességről.Kecskeméti C. Machiavellisatio.) . Milotai Nyilas István. 1628. . Vitairatai közül sok elveszett. Kassa. . Kecskeméti C. Pázmány egyik legsikerültebb szatirikus vitairatát írta ellene 1609-ben. 96 . Református hitvitázók.A romlásnak négy oka van. így súlyos belső ellentmondásokat tartalmaz.A tanulságokat a múltból meríti. Margitai Péter (†1629). János .Csepregi lelkész volt. és a pápisták vallása az új. Qurela Hungariae – Magyarország panasza. . és tartós együttműködést tudott teremteni a kassai evangélikusok és reformátusok között. Politikai ékesszólása igen közel áll a Pázmány által képviselt korai barokk retorikához. hogy Pázmány Kalauzára (1613) nem tudtak kimerítő cáfolatot írni. és a históriás énekek. A gyöngeségület mutatja. 2. A legjelentősebb biblia-magyarázó mű: Kecskeméti Alexis János: Az Dániel próféta könyvének magyarázatja. • A vitézségről. . a mészárlás áldozata lett. Kassa. Az okulásoknak három csoportját hozza. . . (Ez a jezsuita propaganda összes érvét rendszerezi. János.A vallásosból a politikai szemléletbe való átfejlődés jellemzi. Erasmus nyomán. Debrecen. Jelentős egyházi műfaj volt a prédikáció: Alvinczi Péter. de a munkatársak nem írták meg.) . melyben a katolikus egyház bűneit függelékként közli. A polemikus teológiai irodalom 1.Az ő irénikus munkája a legjelentősebb: Magyar harmonia. Az irénikus mozgalom híve volt. 1620: Bethlen Gábort védi.Műve: Pázmán Péter pironságai.Hibája: a lutheri vallás nem új. . • Bálványozás (katolikus vallás). Kassa.Nemcsak teológiai érveket használ. ekkor kassai pap lett. . Alvinczi Péter (1570–1634) Wittenbergben és Heidelbergben tanult. Stílusa kötődik az egyház teológiai.Postilla. 1615. • A házasságról. A leggyöngébb vitairatok a szombatosok és az unitáriusok ellen írtak. . logikai kötöttségeihez. (A legköltőibb rész. Pápa. száraz és értekező. . 1616.De nem sikerült neki a különböző gondolatrendszereket vegyíteni.Geleji Katona István volt a legjelentősebb ezen a téren. Zvonarics Mihály (1570–1625). Keresztúr. . • Hadakozási hibák. Alapja: Farkas András és Károli Gáspár történelem-szemlélete.Felső-Dunamelléki szuperintendens.: . Kortársaira politikai szónoklatai és publicisztikai művei voltak nagy hatással.Kelet-Magyarországon 1629-ben fölosztották egymás közt a fejezeteket. 1633-34. • A protestánsok üldözése.Milotai Nyilas István (1571–1623) munkái nyitották ezt meg.

(Kassa. . Ebben az értelemben Szenczit az első modern műfordítónknak tarthatjuk. 1645. . Látta a magyarországi protestáns egyházi kultúra és iskolák elmaradottságát a németországiakhoz képest.Hozzájárult a helyesírás és a nyelvhasználat egységességéhez. 1612: hazatért és Batthyány Ferenc udvari prédikátora lett. . végleg Magyarországra költözött. 1600: visszatért Németországba. Gönc.Elismeréssel említi Sztárai és Szegedi Gergely szerzeményeit. Szótára és nyelvtana: . Jánossal is elkezdett egy graduált. tudományos műszónak ő adja először a magyar meghatározását. Kassa. itt készített szótárat (latin-magyar. Ambrosius Lobwasser német fordításában.Magyar grammatikácska: a Titkok titka függeléke. és irodalmi nyelvünk kialakulásához. 130 féle). megőrzött minden levelet.A régiek (Murmelius.Nova grammatica Ungarica. . udvari pap és az erdélyi egyház püspöke.Nem ismerte Sylvester nyelvtanát. Róma. ezért mecénásokat keresett. 1636: a református ortodoxia törekvéseit reprezentálja. Bethlen István nevelője. és szervezett egy románt is. . hogy az eredeti dallammal legyen énekelhető. .) Utolsó fönnmaradt munkája: Discursus dē summō bonō. Az első kötetet Rudolf császárnak ajánlotta. és csipkelődik a vala-vala rímeken is. Velence. 1630. 1604. Külföldieket is alapul vett: Clement Marot és Theodor Beza (francia verses zsoltárok.Psalterium Ungaricum. 1614: Komáromba költözött.Még Keserüi D. magyar-latin). Drezda. . de nem bírta elviselni a magyar főnemesi udvarok légkörét. de nagyrészt utazgatott. a többszólamúságot és az orgonát.Elítéli a latin nyelvű liturgiát. Heidelberg. . hogy lehetővé tegye idegenek számára a magyar nyelv elsajátítását.A vezetők próbálták az ennek megfelelő szertartási éneklést föléleszteni. az ifj.Szótára: Nürnberg. . . 1586-tól más városokban tanul: Győr. Szenczi Molnár Albert (1574–1634. 1599-ben tért haza. 1645-49. Gyulafehérvár. és a teológiai türelmetlenség. Elrendelte. őt is héber nyelvi tájékozottsága segítette. de kritizál egyes fordításokat. . Hanau. 1606.A hazai oktatási igények mellett a magyar nyelv külföldi megismertetését is szolgálta. Pesti) már elavultak. 1611: megházasodott és Oppenheimbe költözött. húsz évig naplót vezetett. 1615: visszatért Németországba. Jellemző rá a legmerevebb ortodox gondolkodás. 1610: a kor legjobb tudományos színvonalát képviseli. Fejlesztette a fejedelmi nyomdát. 1610: megjelent nyelvtana. . francia és német szótárakat vett alapul.Sok irodalmi. Milánó.Váltság titka I–III. 1606: elkészítette zsoltárfordítását. . Strassburg. .Ügyelnie kellett arra. Debrecen. reneszánsz dallammal) művei. hogy az egyházi férfiak saját könyvtárat gyűjtsenek. Calepinus.Tartalmi és formai szempontból is a legnagyobb pontosságra törekedett. de már egyedül fejezte be. Gyulafehérvár. 1603: letelepedett Altdorfban. .Korán fölismerte a korszerű szótár hiányát. és megakadályozni a variációkat. Huszonkét éves korától kb. 1608: átdolgozta a Károli-bibliát.Az alaktan mellett mondattant is ad. . Kolozsvár.Geleji Katona István (1589–1649) Heidelberg után gyulafehérvári rektor lett. hogy megmaradjanak a strófaszerkezetek (kb. Ekkor fordította le Kálvin Institutióját. Wittenberg. . Herborn. 1642: elfogadva Bethlen Gábor ajánlatát. Várad.Titkok titka. Polemikus és dogmatikus művei. Genf. Zsoltárai: . Öreg graduál. . Szenc-Kolozsvár). 97 .Célja.

fejlett költői technika és személyes beleélés jellemzi. hogy saját szabálytalan életvitelét indokolja. . aránya.Discursus dē summō bonō.Az 1615 után készültek a legfontosabbak. elítélése régi egyházi közhely.Újszerű fordítói módszer. önmagában tetszelgő stílus. hanem a hétköznapok realitásával meggyőzni. .Mindig úgy érzi.Valószínű.Ezt a változatot Koltay-Kastner Jenő fedezte föl 1944-ben. A retorikai és stilisztikai eszközök használatának a mértéke. Oppenheim.Imádságos könyvecske. .Új templom fölszentelése (Kassa. . és hogy mire használta az anyagi támogatást. ahol elsajátítják a betűvetést. . . . 1625): alkalmi prédikációgyűjtemény.Kis katekizmus: a heidelbergi káté alapján írta. Prózafordításai: . • Vegyes rejtvények (Herborn. manierista és barokk elemek vegyesen jelentkeznek nála).A magyar barokk próza legfeltűnőbb.Legkorábbi: Postilla Scultetica. a bennük megnyilatkozó eszmei vagy művészi szándék dönthet arról. Hanau. Nyéki Vörös Mátyás és a korai barokk irodalom Bán Imre: A magyar barokk próza változatai Egy-egy szöveg barokk voltát könnyű megállapítani. 41 Szellemeskedő. szinte csak egyházi művekben érvényesülő változata.Pázmányra a józan mértéktartás a jellemző. 1616-17) . de tudatosan kerülte a barokk próza új stílusát. . 1608) • Lusus poetici (Hanau. .Gazdagon használ szinonimákat. ezek a németországi humanista barátai és mecénásai számára készültek. melyben a loretói Mária-kultuszt támadja. . . jelzőbokrokat. 1624: Kálvin teológiai főműve. Egy heidelbergi udvari pap (Abraham Scultetus) prédikációgyűjteménye. de a vitairataiban használja.Kötetlen szerkezetűek. . . 1630: ez a legolvasmányosabb. Alkalmi kiadványai és írásai: . Valamennyi magyar kortársa közül neki volt a legszélesebb látóköre. és elemi hitoktatást kapnak. de ezek szerkezete könnyen áttekinthető. A magyar barokk próza legnagyobb mestere Pázmány Péter (reneszánsz. A legfőbb jó egyedül Isten. Nyelvművelő munkássága Kazinczy és Kölcsey tiszteletét vívta ki. - XVII. .Visszatérő témája. milyen stílusú a szöveg.A puritanizmussal lettek népszerűek. . Lőcse.A szócsavarást („szóhegyezés”41) a prédikációban elítéli. . a személyes mondanivalója van benne. . 1621: a Bullinger-Frisius-féle imakönyvből magyarította.A loretói bálvány: egyetlen katolikus-ellenes írása. Seicento-modor. .Institutio. hogy Pázmány ismerte. Heidelberg. (Tükrök.Az iskolák színvonalát nemcsak tankönyvekkel akarta emelni. Erkölcsfilozófiai elmélkedés.Vannak latin kiadványok.Kezdeményezője Lépes Bálint nyitrai püspök volt. 1617. hanem javasolta az osztályokra osztott oktatást már a mezővárosok iskoláiban is. nem lenyűgözni akar. 98 . hogy be kell számolnia idejéről. Előszavai és könyvajánlásai. . 1604) .Leányiskolák fölállítását javasolta. de nehéz az egyes stílusjegyek szabatos körülírása.Legfőbb törekvése: a külföldi közvélemény tájékoztatása a magyar viszonyokról.Ő is körmondatokban fogalmaz. .

. 1712. mint Makó Jeruzsálemtől” szóláshasonlat.Jellemzője: szimbólumok halmozása. Ami tőle kiemelhető: magyaros stílusa. művészi stílusban. aki szintén erdélyi prédikátor műve 21 és fél nyomtatott oldal (Toldalagi Pálné Bánfi Erzsébet fölött mondott beszéd) a szelíd szóra épül föl. . Példaadó az olasz jezsuita. egyházi beszéd. de az egész rendszer csak később ér ide. a tobzódás és a tánc ellen irányuló vitairatokban. Öt beszédgyűjteménye Pozsonyban jelent meg 1723-1725 között. • Verestói György ilyen prédikációiból két kötet gyűlt össze. hatáskeltő eszközök használata. Pl. de rövidebben. és a kuruc mozgalom eltűnésével megszűnt. század elején jelentkezett. a népnyelvben való jártassága. Bertalanfi Pál. a nemesség és az arisztokrácia igényeihez. a XVIII. prédikáció. tobzódás. patetikus dinamizmus. . (Stylus argutus. koporsó.A magyar műpróza önállósodásával teret kap a köznyelv természetes elemeinek sűrű használata. száraz írások.44 .Lépes a halál leírásában nem használ körmondatokat. 99 . Emanuele Tesauro könyve. Még a meglepetés.A köznemesi rend politikai szerepének erősödésével jelent meg. . . század közepéig él. az ötletes hatáskeltés eszközeit használja. de sokszor hiányzik belőle a logikai fegyelem. 42 43 Az életnek és halálnak képe. századra a magyar prédikáció nagy mértékben alkalmazkodik a rendiséghez. • Sylvester János is észreveszi a magyar nyelv eredetiségét. .) . • Ezek stílustalan. . 1649) kivétel ez alól.Baranyi Pál művének42 előszavát tarthatjuk fontosnak: itt elutasítja a ragyogó stílust.A népies naturalista modor jó példáit találjuk a részegség. nyers népiesség. • Decsi Csimor János zárja ezt a sort adagium-gyűjteményével. levél. kiáltvány. A harmadik fő ág az elbeszélő stílus. ekkor jön el az ideje a virágosan mesterkedő egyházi beszédnek. . • Bornemisza Péter Elektra-fordításában használ sok ilyen elemet. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (137–149. A barokk a retorika virágkora. Nyelvében megvan a bőség.Az ötletes prédikáció főleg az úri halotti szertartásokon volt jelen. . • Diószegi Bónis Mátyás Az Részegesnek gyülölséges. .Az egyházi prózában egyiküknek sem akad közvetlen folytatója. naturalista jellemzést ad. prédikációi népies jellege.Ide tartozik még Padányi is.Különböző műfajok jellemzőek: politikai mű. 1700. ájtatossági könyv. az Aristotelési messzelátó. (Moesch Lukács már 1693-ban említi a nevét. ezért főként a prózai műfajok voltak a jellemzőek. A XVIII.Erőközpontja Zrínyi prózai műve. pokol. . Pázmány ugyanezt írja le.A naturalista elemek ugyanis a köznyelv alantasabb szókészletéből kerülnek ki. bujaság. Padányi Biró Márton. • Heltai Gáspár tudatosan és gyönyörködve használja ezt a szentenciózus nyelvet.A naturalista részletek néhány tárgykörhöz kötöttek: halál. szójátékok. Illyés András.Az írók tudnak és mernek egyéniek lenni. és divatossá tette a különleges metaforák szerkesztésének technikáját. .Itt bontakozik ki igazán a személyes érdekeltség.): Barokk egyházi próza. A régi magyar prózában gyakran érintkezik egymással a naturalizmus és a magyarosság. Utálatos es rettenetes állapottya (Leyden. nyers.A pálos Csúzy Zsigmond Rákóczi tábori prédikátora volt. Decsi gyűjteményében már föltűnik a „messze.Képviselő szerinte: Landovics István.Itt bontakoznak ki a legkomolyabb stílusértékek.Hatása Magyarországon csak a XVIII.Először 1655-ben jelent meg.Ez a stílusváltozat kb. . 44 Adagium: bölcs mondás. . De egy másik művében43 mondatai minden vonatkozásban barokk jellegűek. vitairat. barokk széppróza és költészet A rekatolizáció célja mindig gyakorlati volt: a katolikus dogma védelme. . • Intze István. Lelki paradicsom.) . példabeszéd. . antitézisek. Baranyi Pál. Csúzy Zsigmond. A magyar barokk próza másik fő ága: patetikus-publicisztikai stílus. Illyés István. .

Végül 1610-ben tért át. és az egyetem rektora. • Istvánffy Miklós: katolikus nemesúr. Bécsben udvari titkár. Legjelentősebb vitairata a Csepregi iskola (Pozsony. Hajnal Ferenczffy Lőrincnek45 és Nyáry Krisztinának46 ajánlotta. Ez a Szent Szív-kultusz magyar terméke. Egy olasz szerzetes művéből magyarította. Bonfini után. Bécs. akit Hajnal térített vissza katolikus hitre. pozsonyi prépost. Minden kép alatt hatsoros magyarázat áll. majd Rimay barátja lett. életrajzi elemek hiányoznak belőle. Campianus-fordításának befejezője. Boszniai püspök. Kezdetben a humanista tanulmányok vonzották. Hajnal Mátyás (1578–1644) Nyéki Vörös Mátyás (1575–1654) Ő adta ki. • Káldi György (1572–1634): protestánsnak született. fölsorolja V. Forgách Ferenc figyelmét.Időnkénti heves katolikus-gyűlöletével magára vonta a nyitrai püspök. Világi volt. 46 Esterházy Miklós felesége. Irodalmi munkássága Erdélyben kezdődött. Volt prédikációgyűjteménye is. latin nyelven megírta Magyarország történetét. 1616). . • Forró György (1571–1641): tartományfőnök. • Balásfi Tamás (1580–1625): unitárius származású. 1616.Nagykőrösi prédikátorként menekült Nyitra megyébe. prédikációi hosszabbak. Az Énekek éneke erotikáját visszhangozza. . ő az első.Közli azokat a kételyeket. mint Pázmányéi. .Végső szerkezete 1632–34 tájáról való. . de nem olyan művésziek (1630–31-ben adták ki). . Prága. háromkötetes prédikációgyűjteménye elveszett. így az embléma műfajához tartozik. pl. Tartalmaz tizennyolc rézmetszetet is. akinél kimutatható a divatos olasz modor. melyek már nem vita céljából készültek. 1629. Az első magyar katolikus barokk költő. Megtérése históriája: irodalomtörténeti fontosságát ennek köszönheti. Bécsi nyomdájában 1633-ban egy Balassi-kötetet adott ki. • Vásárhelyi Gergely (1561–1641): Kempis Tamás művét fordította le (1622). 34-féle pokolbeli szenvedésről ír. • Dobokay Sándor (1565–1621): Balassi gyóntatója. . . Lépes Bálint (1570–1623) 45 Kancellár.Lehetőleg mindent dialogizál. vegyítve Rimay és Nyéki Vörös Mátyás verseivel. . Az elmúlás szükségszerűségére. nyitrai. Kétkötetes főműve két Tükör. bár a személyes. Esterházy Miklós nádor udvari papja. győri püspök. . A többiektől annyiban különbözött. hogy ő súlyos lelki válság után katolizált csak. A barokk széppróza azokban a művekben jellemző. Egy naplója maradt fönn. Pázmány biztatására. • Dobronoky György: nagyszombati házfőnök. győri kanonok. így a mondatnak 236 alanya van. veszprémi. 100 . Veresmarti Mihály (1572–1645) Ő is protestáns családból származott. Az egyik legdurvább hangú hitvitázó lett. hanem a katolikus híveknek olvasmányként. Itt a négy utolsó dologról elmélkedik. de külföldön fejezte be (Bécs. A Vulgata szövegéből fordított.Megvolt benne az aszkézis és a vértanúság vágya. majd kalocsai érsek. .A memoár első fontos állomása. Győri kanonok. Pálig a pápákat.Ő börtönbe záratta. 1617. és Bellarmin Róbert műveit olvastatta vele. melyek protestáns hitében megingatták. 1626). Ájtatos könyvecske. és a bűnösökre váró szörnyűségekre figyelmeztet. Példákat is hoz.A dogmatikai bizonyságkeresés áll előtérben.Az első jezsuita író-nemzedék Legtöbben a kolozsvári jezsuitáknál tanultak. Itt kezdte a bibliafordítást is. nem az önelemzés.

. Néhány helyen határozott jambikus lejtés figyelhető meg. Csordapásztorok… Legfontosabb sajátság. bizonyítására két jezsuita retorikára hivatkozik: Bibliotheca Rhetorum (Kolozsvár. Oktató versei: • Dialogus. • Az erdélyi kéziratokat nem tartalmazta. . csak a tempust. . Fraknói szerint a Biblia. pokol. 1751) és Institutio eloquentiae sacrae (Kassa. mert ott nagyon fontos volt a szónoki képzés. . A verses dráma A magyar barokk dráma történetének kezdetét a Comico-tragoedia jelenti. A rekatolizáció az anyanyelvű katolikus egyházi ének fölvirágzásának időszaka is. 1758).Szerzője ismeretlen (protestáns volt. mennyország) beszél. pl. azaz honnan merítette beszédeit. Ezek eltérnek a Pázmány-kori retorikától. Stabat Mater dolorosa… • Folklór-alakítások nyomai is megfigyelhetők. Lefordított hat bűnbánó zsoltárt Pázmány Imádságos könyve függelékének. .1628-1629: Gyöngyösi-toldalék. • Többnyire a latin szöveget is közli. • Az átköltésekre jellemzők a barokk vonások. hogy a szöveg zeneiségére vigyáz. Írt sztoikus moralizáló verseket. kegyetlenkednek. pl.1607-1608: Pápai János jezsuita foglalt bele teológiai művébe három éneket. Cantus catholici. - 101 . Kisdi Benedek egri püspök nevéhez fűződik. . 1646. és Mária-énekeket. A katolikus egyházi ének fölvirágzása Középkor vége: a magyar nyelvű templomi éneklés már megvolt.1606: Pázmány Imádságos könyvében Nyéki Vörös Mátyás Mária-himnusza olvasható. utolsó ítélet. Várad. amennyi a haláltáncokban szokás: a bűnösök dőzsölnek. . középkorból származó. zsoltárok (kevesebb. 1629: a négy végső dologról (halál. századi protestáns énekköltés alkotásai.Főszereplői egyszerre társadalmi típusok és erkölcsi tulajdonságok allegorikus megszemélyesítői. • Aeternitas: nem tudjuk fölfogni. és jönnek az ördögök (leírásuk naturalisztikus).A cselekmény annyi. • Az énekeknek három csoportja van. • Beosztása: egyházi évkörhöz tartozó énekek. A csengettyű az utolsó ítéletkor szólal meg.Verselése énekes előadáshoz igazodik. • Siralom az halandóságrul: a barokk halálszemlélet teljes vadsága benne van. Ma már látjuk. de jön a halál. szájhagyomány útján fönnmaradt katolikus énekek. lehet. . és lelküket a pokolra veti. . 1623: Szent Bernát álmában a test és a lélek beszélget egymással. az egyik Estvéli énekben. játékos alliterációk is. A mulandó világ és a végtelen isteni valóság metafizikai ellentét állítja föl. Sík Sándor szerint a jezsuiták neveléséből adódik.1630-1631: Petri András csíkszentkirályi rektor írt össze gyűjteményt. század végi jezsuita retorikákkal egy típusba. Szenczi Molnár Albert. . A lélek a pokolba kerül. XVIII. nyomtatványok.1651: első nagy gyűjtemény. Pécseli Király Imre.Tematikája és gondolatvilága Nyéki Vörös barokk verseihez hasonló. • Tintinnabulum.  A XVI. . mi volt az érsek által követett ars praedicandi. hogy Lejay és Kaprinai művei nem tartoznak a XVI. Pázmány Péter és a katolikus restauráció Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép Pázmány retorikai műveltsége Fölmerül a kérdés. . mint a protestánsoknál).  Régi. Megvannak a manierizmusra jellemző rímek. kéziratos gyűjtemény. az auktorok és az egyházatyák tanulmányozásából. különböző alkalmakra írt szövegek.- Leggyakoribb versformája a Balassi-strófa. Jelentek meg kéziratok. pl. Prága. • Szőlősy Benedek jezsuita állította össze.1634: Kuun-kódex.  Neves protestáns költők versei.Egyaránt magába foglal középkori és reneszánsz-manierista elemeket. hogy erdélyi unitárius). pl. de a reformáció terjesztette el.

• A beszéd legyen ékes. Conclusivo sive peroratio. 47 Ugyancsak Őry mutatott rá. suprema). könyv). • A XVII. • Szükséges a klasszikus retorikaelmélet (Cicero. az eretnekek ellen kell fölhasználni). megfelelő kifejezési forma. • Narratio: dolgok megmagyarázása. dispositiō (II. emlékezetben tartás. Quintilianus. (Pázmány ezt nagyon tömören. 6. qui constat fere vel enumeratione vel affectibus: a beszéd zárása vagy az eredmények számbavételével. mint Alvarez művét. • A humanista és a keresztény elem összekapcsolódik benne (ez a kibontakozó katolikus megújulás jellemzője). és a janzenista Port-Royalban is használták. Az 1586-os Ratiō studiōrum is ezt ajánlja tankönyvként. melynek részei: megfontolás. • Fontos még: confirmatio (bizonyítékok. így ez is kiindulópont lehet. inkább az osztrák és olasz szónokok hatottak rá. Federicus Cerutus előszót írt hozzá.- - - - - - A XVI. századi jezsuita retorika a még szigorúan skolasztikus Cypriano Soarez művére épül. századi retorikai művek közül Aelius Antonius Nebressensis salamancai retorikatanár műve. 5. 1555-től a coimbrai jezsuitáknál. melyeket Sík nem különböztetett meg. pronuntiātiō (III. • Rhetorica ecclesiastica (hat könyv a retorikáról. könyv). és évente kétszer nyilvános vita van. A XVI. könyv) / téma kigondolása.) 4. • Spanyol dominikánus teológus és szónok. • Trident után Európa legkedveltebb prédikációírója. memoria. • Bemutatja a beszéd fölépítését. Exordium: a hallgató lelki előkészítése. anyag rendezése. követelményei: rövidség. • Nagyon közkedvelt. • Beszédei minden könyvtárban megtalálhatók voltak. 2. mégis sokatmondóan tudta megírni. • Verseket vagy szónoklatokat írnak. melyet az egyházi alapján állított össze. • Pl. 1553-tól a lisszaboni Szt. században barokk. Soarez retorikáját használták. Narratio: magyarázat a Szentírásból vagy a szentek életéből 3. C. Antal Kollégiumban. Ez három fázist jelent.47 Az ötosztályos jezsuita középfokú oktatás anyaga. • Magyarországon először Nagyszombatban adták ki. Arisztotelész). • A katolikus megújulás jegyében tevékenykedő olasz papok szoros kapcsolatban álltak vele (pl. trópusokat kell használni (Arisztotelész). argumentatio. példa. de nem teszi kötelezővé. 102 . prédikálásról. • Retorika (eloquentia perfecta). században klasszicista ízlés vegyül. • A XVI. amelybe az átdolgozások alatt a XVII. Emanuel Alvarez portugál jezsuita könyvéből. Borromeo Károly). Confirmatio: tételek megerősítése. a retorika elvével való ismerkedés. 1. Cypriano Soarez • Retorikatanár volt. ahol Pázmány Krakkó és Bécs előtt tanult. Pázmány mestereivel kapcsolatban is vannak tévedései Síknak. okok előadása). hasznosságáról szól. Erre Őry Miklós mutatott rá. • Három év grammatika (infima. világosság. Confutatio: ellenvélemény cáfolata. előadás. 1670-ben. következtetés. • Pázmány 1585/85-ban tanult belőle. • Elsősorban Ciceróra támaszkodik. a XVIII. Soarez műve: Cyprianus (röviden). hihetőség. században közkézen forgó szerzők: • Melanchton • Johannes Camerarius • Johannes Susenbrotus • Ludovicus Vives • Bartolomeo Calvalcanti Ludovicus Granatensis (1505–1588). majd a retorika méltóságáról. • A retorika szerinte öt elemből áll: inventiō (I. media. Ludovicus Carbo táblázatokba rendezte. században egyes protestáns iskolákban. • Élete fő törekvése: a klasszikus retorika hozzáférhetővé váljon az ifjúság számára. elocutiō. • Humaniora. vagy az érzelemkeltéssel. hogy a kolozsvári rendi gimnáziumban. • Az első könyv az alapfogalmakat tisztázza. Propositio: fő tétel. Eszerint nem Telegdi és a magyar előzmények.

Tanácsot adó. hogy megszólítja hallgatóságot. A szerkesztésmód a korai barokk műalkotások szerkezeti sajátosságaira emlékeztet. 1979: Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép. homogén szerkezetű műalkotás. Az érvelés és a cáfolás mindig feszültséget teremtve csap össze. pl. mikor a keresztyén leányok neveléséről ír. 4. Az urak és szolgák tisztirül szóló prédikáció. Minden prédikáció a pázmányi világkép egy-egy vetületét jelenti. példás életmódjának. Apja Pázmány Miklós bihari alispán. Gyakran használja a csuda. 2001: Pázmány Péter és kora (1998-as konferencia). 1958: Klaniczay Tibor ír Pázmányról és a barokkról.• - Megkülönbözteti az egyházi beszéd négy fajtáját. A tárgyalás a hallgatóság gondolkodási logikáját vezeti végig a végcél felé. hiszen az ő sorsukról van szó. Róma. 1987. Díszesség. a beszéd előtti alapos fölkészülésnek. Szentek ünnepére írt magasztaló. Szerkesztésmód - Előadás (Hargittay Emil) Pázmány Péter (1570–1637)48 Riedl Frigyes: Pázmány protestáns országban született és katolikus országban halt meg. Lukács László és Szabó Ferenc: Pázmány emlékezete (ez az első tanulmánykötet róla). Jó latinság. 3. A másik jellemző indítási mód. Sík Sándor: Pázmány az ember és az író (1939). Ez mutatja. Granatensis művének főleg az utolsó könyve hatott Pázmányra. Az érvek és ellenérvek nem egymás után. 2. és az egész struktúra kulcspontja (rendszerint két pontba foglalja). A propositio a bevezetés legfontosabb része. hogy Pázmány rugalmasan alkalmazkodott témája kívánalmaihoz. Világosság. több irányból megközelítve. Gyakran hivatkozik személyes olvasmányélményére. 2. A fölsorolást fokozásként alkalmazza. • Művéhez kiegészítésként kapcsolták Augustinus Valerianus veronai püspök munkáját (ez cím szerint retorika. Sok példát és idézetet hoz. A szentek életéből. Az első három keverése. a beszéd hasznosságáért könyörgő imának. Minden beszéd önmagában is megálló. • Négy fő szónoki erény. de azt alaposan. 1. ókori klasszikusok. valójában az erkölcsi tanítás módszertana). pl. Beszédenként többnyire egy példát fejt ki. A befejezés többnyire rövid. tömör összefoglalása az elmondottaknak. mert ő is nagy fontosságot tulajdonít a szónok erkölcsi feddhetetlenségének. 1970: Őry Miklós jezsuita tanulmánya. 103 . A beszédek szerkezeti fölépítése megfelel Ludovicus Granatensis eljárásának. A világos. 48 Fraknói Vilmos monográfiája Pázmányról. 3. melyben az egyes témák koherens gondolati és esztétikai egységgé rendeződnek. Mindig a tanítás egészét tartja szem előtt. hogy a tartalom elavult. szigorú logikai formába önti. 1. hanem egymással keveredve jelennek meg. 1964: Spenót. így a forma sem művészi (Világosság). vagy az egyháztörténetből vett részlettel indított. Rámutat a szóban forgó témának a katolikus etikai tanítás egészében betöltött szerepére. Híres embereket is gyakran emleget. csudálkozás szavakat is. 4. Pontos megfelelés. hangsúlyozva az összefüggéseket. egyértelmű mondanivalót zárt. Evangéliummagyarázat. A szokott sémától csak néhány helyen tér el. • Három forrás különíthető el nála: egyházatyák. ezzel érdekeltté téve a tanításban. 1963: Geréb László írja róla. Gyakori szerkezeti elem a részletezés. humanista szerzők.

XIX. énekben (siklósi harc). fizika. hogy ne harcoljanak a török ellen. Sok viszály volt közte és Esterházy Miklós közt. . olasz. aki benne volt abban a bizottságban.A rektor ekkor Bellarmin Róbert volt. és a magyarok csak pusztulnak.E két szál összehozása valósul meg a III. (A novíciusi fogadalomban vállalja. hogy ők erősebbek.Zrínyi az eposz cselekményét két pontról indította el. görög.és teológiatanára. . kórházba vitték őket. és XV. a bécsi jezsuita főiskolán tanult. héber. lelkigyakorlatoztak (akarat formálása). 1588: belépett a rendbe. 1600–1603: hazajön. Az egy ponton. így A tanulás elvei (Ratiō studiōrum) alapján tanultak. lengyel. Erdéllyel kapcsolatban nagyon élesen megfogalmazódott. latin. és maradtak a protestáns fejedelmek. és úgy gondolta. ezért időnként fölkeléseket szervezett. 1700 hivatkozás van benne. Pázmánynak volt az akkori legnagyobb magyar életműve (több min negyven latin és magyar mű. amiből azt a következtetést vonták le.Disputationēs: Vitatkozások a katolikus hit ellenfeleivel. 1597–1600: a grazi jezsuita egyetem filozófia. Prédikációs kötetét latinul írta. míg Erdélyben protestáns fejedelemség van (ez a gondolat Kemény János önéletírásában maradt fönn). itt a bölcsészettudományokat végezte (logika. 1200 levél). amely máglyára küldte Giordano Brunót (1600). és Lengyelországba került (1590-ig Krakkóban volt). Arisztotelész kommentárjait olvasták). 104 . A nikolsburgi békével (1622) Esterházynak birtokai kerültek Bethlen Gábor alá (összesen hét vármegye). (Tíz nyilvánvaló bizonyság. Nyelvek: magyar.) A jezsuita elképzelés szerint a tanmenet egységes volt. A lírikus és az eposzíró Zrínyi Kovács Sándor Iván: A siklósi harc és a szigetvári kirohanás (Szimmetria és barokk kompozíció a „Szigeti veszedelem” III. énekében) A harmadik éneket Arany János is elemezte (Zrínyi és Tasso).) 1606: Imádságos könyve. hogy Esterházy erdélyi fejedelem akar lenni.) Pázmány viszont ellenezte az erőszakot. • Szigetvárról. mert látta. 1590-93. spanyol (egy levele maradt fönn). érzelmi nevelés miatt sokat imádkoztak. és sört fog inni. német. és ehhez 10000. . (De ez nem történt meg. Azért mondta. maga fordította bibliai utalást fűz. hogy Krisztusért megtanul lengyelül. addig van tekintély a Habsburgokkal szemben. 1603–1607: visszamegy Grazba. metafizika. Novícius Jaroslawban volt. Nem volt Habsburg-párti és törökpárti sem. angol (Róma angol kollégiumának szemináriumvezetőjévé választották). 1593-94: Collegium Rōmānum.Kolozsvárott49 tanult. • A szultán udvarából. 1616: esztergomi érsek lett. 1603: Felelet. . 49 Az itteni iskolát Báthory István alapította 1759-ben.

de ő a főkapitány. .A fontosabb csataképeket arányosan osztják el. de ennek úgy kell történnie. A középponti jelleg és alárendeltség az egész műre jellemző. Tomboló harc. • Zrínyi megadásra szólítja Ibrahimot.Ez Zrínyi legnagyobb katonai hőstette.Siklós: szálak első csomópontja. beszédet intéz hozzájuk. Mindez művészi kompozícióba ágyazottan jelenik meg. .Első 39 strófa és a harcot ábrázoló 78 közt is ellentét van. mely kurzív szedésű. Zrínyi a készülődés alatt imádkozott is. tükrözi a kor barokk kompozíciós fölfogását is. mert ebben eposza örök életét jósolja meg a költő. Zrínyi eleste valós tény. A feszültség már oldódik. • Cserei Pál: az eposz egyetlen gyáva magyar katonája. párhuzamok. . .. énekben: a török nép. XIV. A geometrikusan is ábrázolható arányosság a költő kompozíció. . Ibrahim megadja magát. . Párhuzam áll fönn Zrínyi és Isten buzdító beszédei között.Szulejmán megölése fikció. . de ezt még fölülmúlja a Szultán megölése. • Zrínyi ellenfelei a legvitézebb törökök. .: a fővezér megölése nem hőstett.A III. De a költő nem geometriai alakzatban képzelte el maga előtt művét. de sehol nem érzünk merevséget. . • Külön végső záradéknak kell tekinteni. még a szultánt is meg kell ölnie.Zrínyi méltóságteljesen készül a halálra. A második felének tetőpontjai: Zrínyi küzdelmei.107-108. Zrínyi megöli Rézmánt és Mehmetet. akit Novák Iván vág le. .Zrínyi lelkesítő beszéde a kirohanás előtt.Ellentétek. . • Katonák összehívása. . ének: mindent maga alá rendelő csúcspont + az utolsó ének barokk fináléja. énekben a valóság és a csoda annyira egymás kiegészítőévé válik. • Küzdelem. csodás elem sem hiányzik belőle.A földi és égi világ ilyen összekapcsolása a barokk művészet jellemzője. • A záradék az 1651-ben megjelent Adriai Tengernek Syrenaia című verseskönyv végén olvasható négystrófányi Peroratio-val teljes. és XV. .Kirohanás órája. Farkasics és Rézmán párviadala. Hasonlít az Iliászhoz.Vitézek Istene!… • 109. hogy egy zárt egységnek érezzük a kettőt. Klaniczay Tibor: a XIV. hogy Gábriel egy térdre hullott Atleta Christit fedezzen föl. és XV. .Emelkedő és eső cselekményvezetés. de Isten angyala megint közbelép. Arszlán basa ostromával (ez a harmadik alapvető pillér). mert már öreg.Van hangsúlyozott középpontja. . A XV. • Csúcspont: Zrínyit Isten angyala menti meg Mehmet szablyájától (negyedik jelenet. Ugyanaz történik. .és harmóniaérzékének következménye. fogságba ejti.Gábriel serege Szigetvár felé suhan. . Mehmet Bosznia felé megáll Siklós alatt Szkender bégnél. 105 . látva Delimán elestét. strófa. . mint a III. .Tüzes „lidérc” vág ki a törökök közül. ének első felének tetőpontja: török-magyar összecsapást megelőző háború. Mindkét szálon logikus fejlemény Zrínyi és Gábriel találkozása. .Arszlán helyett Musztafa. .Klaniczay T. előkészítése: II-ban.Zrínyit Delimán támadja meg. .Az elhihető. beszéd.Alárendeltségi viszony van a küzdelmek között. az ördögök és angyalok égi küzdelme. . megfelelések. támadás. • A költő még egyszer Isten kegyelmébe ajánlja a hőst. Strófa: szigeti hősök megdicsőülése. helyette Mehmet Gujlirgi. nem lehet párja). Martuzán basa. A szerkezeti séma nemcsak öntudatlan. Szász Károly: az egyenes vonalak egymásba futnak.Hajnalodik. megfélemlik. Ismét elkülöníthetünk egymásból fejlődő cselekményelemeket.Isten is összegyűjti angyalait az égben. Zrínyiék győztesen térnek vissza a várba. hanem politikai tett.

A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (159–174. 1651: Adriai tengernek Syrenaia (Bécs): kisebb eposza. birtokai védelme a török ellen. 1637-től Csáktornyán él. 1626 után teljesen árva lett. Legfőbb élmény: törökkel való hadakozás (politikai látóköre tágul). 1652: Lőbl Mária Zsófiával házasodott össze. hogy a magyar katonai gondolkodás korszerűtlen. de Wesselényi Ferencet választották meg. • Pázmány Péter: nem hivatalosan. Firenze. hogy segítette volna. Esterházy Júlia: udvarol neki. 1664: a téli hadjáratot vezeti. A család újabb neve Zrin váráról van. 1655: ekkor volt a nádorválasztás. Nápoly. Zrínyi György és Széchy Magdolna gyermeke. aminek nagy a sikere. • Fölismeri. aki zaklatta Zrínyit az ostrom előtt. A kursaneci erdőben érte a halálos baleset. 1646: tábornok. s ezt a tudatlanságot akarja fölszámolni. 1663: visszaveri a törököket. (Bethlen Miklós írt róla. • 1634: Bécs. • Katonai-politikai elmélkedés-gyűjtemény az ideális hadvezér tulajdonságairól (önmagát szánta hadvezérnek). • A nemzeti király vezetésével abszolutizmus létrehozása.): Zrínyi Miklós Élete 1620–1664 (Ozaly vagy Csáktornya – Csáktornya mellett) Ősei: De Brebirio család. 1636: olaszországi tanulmányút (Róma. 1647: horvát bán. Tábori kis tracta • Az 1640-es évek végén. Vitnyédy István: Zrínyi titkára. • 1635: Nagyszombat. 1661: Zrínyi-Újvár fölépítése. fölismerte. A Habsburgok elleni Wesselényi-féle összeesküvést is Zrínyi kezdeményezte.- Szulejmán virtuális dramaturgiai ellenképe: Miksa császár és magyar király. Legjobb barátjának Batthyány Ádámot. ő is pályázott a címre. példaképének Esterházy Miklós nádort tekintette. de irigyei kiszorítják a vezetésből (a főparancsnok Montecuccoli lesz). ez fejeződik ki a Szigeti veszedelemben (1645-46). Szerelmi lírája innen való. • 1630: Graz. Rákóczi Györgynek. Ennek lényege: • A rendi ellenállásra támaszkodva kivívni a nemzeti függetlenséget. Vitéz hadnagy • 1650–1653. Nádori emlékirat • II. öccse Péter. déli végek főparancsnoka. Nevelői. • Sennyei István veszprémi püspök. Draskovich Mária Eusebia (†1650): feleségül veszi (1646). ahelyett. • Az első hadtudományi munkája. hogy a segítséget nem lehet a Habsburg-uralkodótól várni. 1660/61: Az török áfium ellen való orvosság. Velence). • Esedékes volt nádorrá választása. Nemzeti összefogás kell a török ellen. Iskolák (jezsuiták). király-jelöltjének írta.) - - - - - - - 106 . 1656: Mátyás király életéről való elmélkedések. 1662: Montecucculit támadja.

• A szigeti védők a legkiválóbb erényekkel rendelkeznek. századi históriás ének egyenes folytatása. • Arszlán budai basa vállalkozása. a Velencei Köztársasággal és a Toszkán Nagyhercegséggel. Pályája kezdetén lírai verseket írt. • Tasso: Megszabadított Jeruzsálem (a párhuzamokat Arany János mutatta ki). éjjeli rohamon az Alderán megidézte pokoli szellemek is részt vesznek. • Szigetvár a magyarországi török uralom összeomlásának kiindulópontja. A távlatok óriásira növelése barokk vonás. Bethlen Miklós. Az alakok ábrázolásánál német történetírókat vett mintául. • Zrínyi imája Szigetvárott. a hosszú expozíció az erők egyensúlyba hozását szolgálja. énekben kezdődik el. Itt tanult: Kemény János fia. de előzményei közé tartozik Balassi vitézi költészete is. • A szigetváriak hazaszeretete a török tábort szétzülleszti. vagyis a szigetieknek a démonokkal is meg kell küzdeniük. mintája Marino.) Szükséges momentum az elfogott galambposta. Zrínyi kapcsolatban volt az Erdélyi Fejedelemséggel. • Az eposzi alakítás kezdetét jelentette Schesaeus Keresztély: Pannónia romlása című művében a Szigetvár bevétele című fejezet (1571). de vannak benne epigrammák is. Bónis Ferenc. Zrínyi a vallási viszálykodásokat ítéli el. így a büntetés még nem múlhat el.- Zrínyi udvara a barokk főnemesi kultúra egyik központja volt. ének a tetőpont: itt olvasható az egyetlen nagy ostrom leírása. de a török csak formálisan győz. meghitt érzéseket jelenítenek meg. hogy nem kiegyensúlyozottak. henyélés. Ők a bűnös magyarság ellenképe. Elpusztított Jeruzsálem. keresztény hős. • Marino: Ártatlanok mészárlása. • A következő században viszont fölnagyították. A főcselekmény a VII. • A büntetés föloldása csak a megtérés lehet. Az ostromnál nincsenek meg az eposzi téma kritériumai. Kellett hozzá külföldi eposz példája is. Az utolsó. de más forrásai is voltak. Többi versét Draskovich Mária Eusebia ihlette. Zrínyi antik harcos. Verseit nem éneklésre szánta. Barokk idillt ábrázol. hogy egy nagyszabású hőskölteményt írjon a magyar nemesség számára. 1651. a legtöbb szerelmi volt. 1642 (Esterházy Júlia ihlette). katonai tudatlanság). akit Violának hívott. Szerelmes verseire jellemző. • Legfontosabb állomása a Zrínyi-album. Legelső költeménye: A vadász és az echó. Ezzel európai fontosságot nyert. Alapkoncepciója: • A magyarság bűnei miatt Isten a törököt küldi büntetésül. (Két része van. mindegyikben egyegy török tanácskozás van. Szándéka. • Istvánffy Miklós: História • A régi szerb-horvát hősi epika motívumai. Lírai költeményei - Szigeti veszedelem50 - - - - 50 107 . a szenvedést és az erőt ábrázolják. Bécs: Adriai tengernek Syrenaia. • Nicolaus Reusner • Joannes Leunclavius • A horvát-magyar néphagyomány. Érezhető rajta a Balassihagyomány. mert megtörte a török támadó erejét. Evlia Cselebi. • Magyarország nem változott meg. A X. • Isteni rendelkezés az égben. Előtérbe helyezi a feudális anarchia bűneit (fösvénység. Három cselekményszál indul el. Ezzel a barokk világi líra kezdeményezője. aki halálában is győzött. Az ostrom 1566-ban volt. ír róla Tollius Jakab. A XVI. így lett belőle önföláldozás. lírai verseinek kötete.

kitűnő várkapitány.Bibliai históriák: ezek elsorvadtak. A keleti helyi színezethez51 török elemeket is használ. a tartalomhoz igazodó. 108 . költői képek. Eposzt általában a régmúltról szoktak írni. A délnyugat-dunántúli szókincset is fölhasználja. (Változás: hogyan érhetjük tetten a valósághoz és a poézishez való viszonyulást. a barokk eposzi kellékek harmóniája. egyéni érzésektől függő. A leírás hiteles. (Itt személyes élménye is lehetett pl. Horváth János). • De a javított változatban látszik. mennydörgés. Delimán és Kumilla szerelmi története az Idillumok. de eltérő módon. monumentalizmus. párbeszéd és kérdések inkább. szél. az ellenségé reálisabb. Gábor Ignác. (Ez egyébként egy balladás fordulat is. ezen kívül Zrínyi is hadvezér. Vargyas Lajos. Gyakoribbak benne a költői eszközök. versben. zeneiség. melyek a jelen vagy a múlt eseményeiről szólnak . a szentek élete esetében). amivel a halált írja le. ő gondolata cselekvő végrehajtója. így pontos ismeretei voltak. Az eseményeket időrendben mondta el.Históriás énekek. mert történeti források lettek fölhasználva. bika és oroszlán. Programja az.Krónikás énekek: történeti énekek. ősi.- - - - A szereplők kész jellemek. A költőiséget néha a harci jelenetekben közelíti meg. A vallásos hősi eszmény elemei: • egyenesség • bajtársi szeretet • erkölcsi tisztesség • a vezér személyébe vetett föltétlen bizalom A védők ábrázolása idealizált.52 Zrínyi. • Többen ezért felületesnek minősítették (Arany János. eposzba hajlítja a históriás énekeket. Ez hasonlatokban. Pl. nincs bennük fejlődés. hanem a kompozíció pillérei.53 Zrínyi célja az irodalmon kívül még politikai: egyesülés a török ellen. Verselése: • A négyesrímű tizenkettes egyik változata (nem szükségszerű a pontos felezés). (Ennek megfelelően válogatta a költői eszközöket is. 53 Horváth János meghatározásai ennek megfelelően a Szigeti veszedelemre: eposzi rangra emelt históriás ének vagy barokk szent hősköltemény. külföldi példát követve. Zrínyi minden védő lelkivilágát átéli. a végén embertelen zsarnok. Az eposza nem tudósító közlés. Anyagában nem válogatott.) Finom archaizálás figyelhető meg benne. széphistóriák: témájuk alapján ezek merő kitalálások. ének lírai bevezetése. Közel ötven fordulatot alkalmaz. egy itáliai bikaviadal. fabulák. • Zrínyi: először reálisan ábrázolja. Pl. Egyszerű énekes volt. és érződik rajta a horvát verselés hatása is. viharnak ellenálló tölgy vagy hegycsúcs. énekben a fohász. a II. kötetlen szótagszámú magyar ritmusfajtával próbálták magyarázni. hogy éppen akkor szüntette meg a pontos felezést. amiről ír. században a XVI. Jellemábrázolás nem nagyon fordult elő nála. metaforákban nyilvánul meg. Tinódi célja még a tudósítás. • Szulejmán: a világ egyik legkitűnőbb uralkodója kezdetben.) A szabályos lírai költemények nem betétek. tehát nagyon is tudatos ez a „felületesség”. és ponyvára került (pl.) A mesevilág és a valóság európai módon olvadt össze Zrínyinél és Gyöngyösinél. hanem lírával teli. mert nagyon sok fordítás készült. . rugalmas forma. A fikció kapott egyre nagyobb szerepet. • Képes Géza szerint ez egy. híradás kora eseményeiről. villámlás. de az eredetileg háttérben levő tulajdonságok háttérbe kerülnek.) Vázlat: témaválasztás. vagy a VIII. ezáltal ugyanis a létjogosultságuk megszűnt. a Fantasia poetica és az Arianna sírása folytatása. Előadás (Nagy László) A XVII. a magyar történelem szereplőiben saját tulajdonságait domborítja ki. a végén azonban szinte félisten. pl. Négyesy László. század vonala folytatódott (bizonyos középkori nyomok is vannak benne) . láng. Legjellegzetesebb jegye az erő. • Mások egy föltételezett. Németh László. A törökellenes fölszabadító program összefonódik az abszolutizmus eszményeivel. Zrínyi viszont a saját korában 51 52 Couleur locale. fokozások.

egy elefántot puszta kézzel agyonüt. de kezdettől keresztény hősként jeleníti meg. . melyet már az első énektől kezdődően előkészít. azonosul a szereplőkkel. és a vallásos életérzés őszinteségének a kora volt. de a szigetiek mégis vállalják a mártírságot (a teljes odaadás jutalma az üdvösség). Hibaként szokták fölróni a következőket. Demirhám fákat csavar ki. hogy az ellenséget mindig dicsérni kell. A harci leírások reálisak. (Ragaszkodik az eseményekhez. mert a témához személyesen kötődik. ezáltal mutatja meg ugyanis a belső világot. A költői igazságot kerettel teszi hihetővé. hogy az ellenfelek beszéljenek egymással. A sok rájátszás nyomán tudhatjuk. .) Az eposzban nincs két egyforma meghalási jelenet. Pl. az egész mű szétesik. Műfaji mintája Tasso és Vergilius volt. Az eposz két szálon indul. Török seregszemlével kezd: a had nagy. így mindent konkretizálni tud. a monumentalizmus tartja össze őket. A barokk szerző mindig nagyra tör. hogy itt nem egyszerű harcról van szó.A török táboron belül állandóak a veszekedések. századi eseményeket úgy kellett fölnagyítani. nem az események.) Érdekes az.is aktuális témáról. A belső összefüggések biztosítéka Zrínyi megjelenítő tevékenysége: mindig ott van. a török sereg föltartóztathatatlan. viszont az indíttatása más. A két utolsó énekben a költő egyeztet a történeti tényekkel. Testi ereje neki is van. (Az antik köntös a reneszánsz fölfedezettje. (Az egész föld uraként ott van a mindenható Isten. A fokozások lényeges eleme. de állandóan veszít (az első a siklósi). A földi események Istentől függnek. (A kérdés az. addig a barokk freskók részletei önmagukban értelmezhetetlenek. tehát az in medias rēs kezdést mellőzi. hogy sokkal fontosabb. De a testi erőt a lélekkel lehet tovább fokozni: Zrínyi bemutatása imával kezdődik. mert Demirhám megreszket előtte (a költő a dédapját itt a másik szereplőn keresztül jellemzi). Míg a reneszánsz képek minden részlete önmagában is szemlélhető volt. Gyakorló hadvezér. Az égi és a földi jelenetek egybejátszanak. hogy önmagát is teljesen beleírta az eposzba. Amiben más. hogy a török fog győzni. s itt látszik. Kumillát végül Rusztán vette feleségül. (A tanító célzat: a török elleni harc. Jellemző volt az élet és a természet szeretete. 109 . Az ábrázolás reális és részletes. Ha a témavezetés megengedi. mint dédapja. Erre bizonyítékok az ellentételezettségek. de soha nem válik aprólékossá. de erényesek. Fontos a cselekvés oka. A barokk a főalakokat is monumentálissá teszi. A mitológiai alakok és nevek díszletként szerepelnek. a történeti tények és a költői igazság közti ellentét miatt Zrínyi költői eszközökkel él. ezért Zrínyit elsősorban a cselekvő személy érdekli.) Zrínyi a kiutat akarja megmutatni. Jellemző volt a transzcendensre való nyitottság. így lényegesek a zenei elemek is. Ezáltal megjelenik a keresztény hős típusa. A rendkívüli hősök végig jól jellemzett tömeg előtt mozognak. majd következik a kereszt háromszori meghajlása. és mikor ez az összetartó erő megszűnik. így az ő és Delimán tetteinek okául mindig megjelenik a nő. . hogy ez jelent-e valami többletet?) A költő Zrínyi jellemábrázolásai nagyon célratörőek. a vallási elmélyülés. ének). egyedülálló szerző. Zrínyi a dédapját Szigetvár Hektorának nevezi. A klasszikus alkotásmód követendő példaként jelent meg. Az alapképlet az. Az ötödik énekben fia is megjelenik. A szigetiek maroknyiak. A díszek szervesen összetartoznak. ezért pedig a sok szereplő lehet egyénileg megrajzolt. Zrínyi ugyanazokkal a vallási és politikai nézetekkel rendelkezik. Az érzelmek néha maguk alá gyűrték az értelmet. A reneszánszban kitágult a világ. De a törököt a fölmagasztalás ellenére is gyűlölet övezi. eredete. A XVI. teljesen beleéli magát az eseményekbe és a szereplők helyébe. A barokk hős aktív. A föld mindig a harcok színtere. Az antik hősök csak Isten akaratának a beteljesülését szolgálják. Pl. .A tudatos szerkesztés miatt túl hosszúra nyúlt a bevezető. hogy nem itteni győzelemről van szó. családját és barátait is beemeli. de ott van az ígéret is. Hőseit állandóan megszólítja. Pl. és ez nyomot hagyott a mindennapokon. de a reneszánsz után már realitás kapcsolódik hozzá. már-már naturálisak. ének). de Zrínyi akarása is szükséges. Mindenki tudja (az olvasó és a szigetiek is). hogy Isten a bűnök miatt büntet. Egy-egy motívum többször fölbukkan. ezzel még jobban fokoz. Ezek a monumentalizmus és a heroikus érzelmek miatt csak egységben értelmesek. hogy képes legyen egy sorsdöntő csata elhitetésére (1–6.) A mű cselekménye egyértelmű példaként áll az olvasó előtt. hogy megtérés esetén ez megszűnik. Az elemek egységét a költő Zrínyi állandó jelenléte biztosítja. a végvári harcokról írt.Szolimán is meggyőződik győzelme lehetetlenségéről. a Kumilla-epizód (12. de itt folyton átüt a költő egyénisége. hogy minden érzékszervre akar hatni. A párbajoknál megfigyelhető. ahogyan egy vereség győzelemként tűnik föl. A barokk a török elleni harcok. Az eposz jellemzője az objektivitás. A barokk jellegzetessége. A barokk mindezt a saját vallási céljainak szolgálatába állította.A török ifjú éneke a szerencséről. de a reneszánsz örökségeként antik külsőt viselhet. az események kronológiai sorrendben követik egymást. A cselekményt lélektanilag is meg kell alapozni. A mindig a katonáihoz szóló Zrínyi sorsa a mártírság. A reneszánsz nyugalma elmúlt. de félelmetes erejét a torzsalkodás fölőrli.

Batthyány Kristóf gróf. és a magyar hiedelemben ott van. A törökök viszont Kanizsa környékén örömtüzeket gyújtanak. Lajossal. amit csak a császár beleegyezésével fogadott el.Szemtanúja volt a tragikus eseményeknek. . Valójában a francia király követének kérésére megy. Az eposz végén a földöntúli lények is megjelennek. Az első halotti beszédet András karmelita mondta Münchenben (december 6. Péter megbízásából Velencébe megy. . vagy sem.Az övé a leghitelesebb tudósítás 1664.A hősök túl sokat beszélnek. hogy közvetítsen Zrínyi és a franciák között. Angliában könyvet adnak ki. főleg a ragadozó madarak jelennek meg.A következő 50 legnagyobb magyar politikusa és írója. XIV. semmi más! Beszél a hős sikereiről és irigyeiről is. A szász udvarban is gyászolták. Johannes Titzinus fogalmazott meg. A hadvezér nem volt jó véleménnyel a franciákról. Bethlen Miklós vásárol fegyvereket. Ezt a Habsburgok börtönében írta (Önéletírás).Legendák jöttek létre. melyet II.Csáktornyára november 13. az egyik a költő jelszava volt: Jó szerencse. Fülöp aranygyapjas érdemrendet ad neki. XX. (János György és a család közt szoros volt a kapcsolat. amint ő is megemlékezik róla. tüzes lidérc). Vitnyédy Istvánnak kellemetlenségeket okozott. de nem a halál módját illetően (vadkan vagy golyó).1664/65-re pl. Thököly István gróf. a hadvezér kedvenc ókori szerzőjét. Egy fiatal erdélyi nemes. . . mert az ő életében is sok a homályos folt. a pápával. torony). . információkat szerez. Ezt a döbbenetet leginkább Zrínyi egykori titkárának és udvari papjának.Útközben találkozott velük: Sennyei István győri püspök. a rendíthetetlenség is (tölgy. november 18-ról. vagy titokban tárgyal tovább a magyar főurakkal. . Utána Kréta szigetére ment volna a török ellen csatázni. a mártíromság a cél. Lippay György esztergomi érsek. A prózaíró Zrínyi Bene Sándor – Borián Gellért: Zrínyi és a vadkan A háromszáz évvel ezelőtti. A franciákkal való barátság Zrínyi hívének. mintha szándékosan akarná az igazságot elrejteni.) A beszéd két mottóval kezdődött. A halált mint idillt mutatja be. hiszen ez. Büszke. . Csáktornyára – mondja ő. melyekről élete végén számolt be. . Zrínyi a téli hadjárat idején bebizonyította.Létezik Bethlen-rejtély is. a Farkasics története). a franciák pénzt küldenek. hanem: • Szükségszerű volt-e Zrínyi halála? • Megfelel-e az események logikájának.Egyes epizódok kevésbé kapcsolódnak a mű szerves egészébe (pl. úgy tűnik. 54 Ezzel ellentétben megvan a mozdulatlanság. . A képek mozgalmasak. Ezáltal Zrínyi halála is kósza híreszteléssé vált. mert nem megy igazi páncél és kard nélkül a csatába. VII. kiterjedt levelezést említ. Forstall Márknak az írása tükrözi. A történet egy kassai fegyverkovács műhelyéből indul ki. mielőtt összecsapnak.Az erdélyi kancellár 22 éves fia. Följegyzett több latin nyelvű gyászverset is. hogy a török nem legyőzhetetlen. hanem az egész keresztény világnak vesztesége ez. Megkerülhetetlen a kortársak és a későbbi köztudat vélekedése. melyeket a családnak küldtek. . 135 magyar forintért. Az osztrákok lekicsinylők (Montecuccoli). . vagy csak véletlenről van szó? • Volt-e esélye a független magyar királyság létrehozására. János György titkára. társadalmi és lélektani kérdéseket kell vizsgálni. Zrínyi Miklós halálát akarja újramondani. a német fejedelmi udvarokkal? . hogy egy bécsi fölbérelt merénylő ölte meg. pl. .Önmagában eldönthetetlen kérdésnek tartja: igaz-e. utána Bécsbe.Az eseménynek ő is központi szereplője. lehetett-e konkrét célja a vasvári béke után? • Nyíltan szembefordult volna a Habsburgokkal. idézi Tacitust. aki éppen hazatért a holland egyetemekről. Velencével.Indul Zrínyi Miklós hadi iskolájába. de ez hiányzik – valószínűleg direkt tüntették el. Sándor pápa szerint nemcsak hazájának. hogy Zrínyivel egy orgyilkos végzett a kursaneci erdőben.Önéletírásában anekdotázik. a sas. Sok az ornitológiai beemelés. IV. kőszikla. . Meghal Zrínyi. gyakran látomásosak. Politikai. a Thököly-kódexben maradt fönn egy latin emlékbeszéd. 110 . kavargó forgószél. Hasonlatainak többsége gyorsmozgású (sebes nyíl. 54 Sík Sándor ezt látottságnak nevezi. . ezért meglepte az adomány.. egyenes kőfal.-án érkezik. gyakran félreértelmezett tragédiát.Zrínyi halála után Z.

Ilona. Jászberényi Pál. Jellemző: közmondások sűrű használata.) Zrínyi a költészetet másodrangúnak tekinti. Bónis-kézirat: . Vitézség. - - - 111 . Föltűnik benne: a gyalogság megbecsülése.  Óvatosság. Az ideális hadvezér tulajdonságai. egy röpirat formájú nyomtatvány: Lacrymae Hungaricae – Magyar könnyek Zrínyi halálára. Hunyadi János. Nagy Sándor. Vitéz hadnagy: . amely a peregrinus diákok találkozóhelye lett. Szerencse kérdése: az isteni gondviselés eszköze. Technikai részletek.-án közölték a halálhírt. (Leonardus Frizon rajta kívül csak Sobieski János lengyel királyról mondott hasonló beszédet. Százhuszonnyolc aphorisma (Tacitus egyes részleteihez fűz megjegyzéseket). Ide tartozott a gyászvers-füzér másik két írója. lendületes. Bécs az özvegytől tudja meg a hírt. Isaacus Basirius tanította. Mátyás. Lajos. Hat discursus. II.erre utal. Termete nagy. ahol állandóan segítette az oda került magyarokat. a második felében arról szól a vita. de csak a vitéz vezér kapja meg. de meggyászolásáról csak egy adat van.  Előrelátás. Az egész beszéd diplomatikus. hogy a törököt a síró csecsemőket Zrínyi nevével ijesztgették és hallgattatták el.) Ezt lehet. francia forrásokat használ (fontos: Machiavelli). December 18-án megjelent Bécsben egy Zrínyit sirató gyászvers-kiadvány. hogy elküldték Z. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (175–184. hogy dicséretes dolog-e a vadászat (ez a háborút jelképezi).Három csoport. Ulászló. A beszéd első felében Zrínyi és a Vándor beszélget egymással. ez néhány latin gyászverset tartalmaz. nincs benne nagyobb tévedés. . A közvéleményt Carafa bécsi nuncius jelentéséből ismerhetjük meg: nagy a szomorúság. a nemzeti függetlenség vágya. aki Londonban iskolát nyitott. Péternek. hogy a pápával egy napon értesítették a halálesetről. Színlelés: lehet szükséges. Angliában is foglalkoztak Zrínyivel. Joannes Megalinus svéd matematikaprofesszor. Forrása: Giorgio Basta: A táborozás kézikönyve. Gyökerei ennek Bethlenhez nyúlnak vissza: egy Londonból menekült angol prédikátor.) Ez támogató gesztus jelzése is volt a bán magyarországi híveinek. . II. és 1661-ben tért vissza hazájába. Franciaországban november 20. Az udvarban egy jezsuita mondta a gyászbeszédet. és igen dicséri benne Zrínyit. vagy férje kuruc környezete őrizte meg. Polemikus. Olasz. A hírek általuk jutottak el Erdélybe és a királyi Magyarországra. Pl. spanyol. aktualizálja azt a régi közhelyet. élelmezés.A XVII.  Személyes bátorság. Hiba: henyélés. de vannak rosszakaratú rágalmazók is. de az árulás és a hitszegés súlyos vétek. és ezt Z. Ötvenkét centuria. Mátyás király életéről való elmélkedések: 1656.Elmélkedések laza gyűjteménye. tehetetlenség.Mind a négy nagyobb prózai művét tartalmazza.1650–1653. Tábori kis tracta: Egy átfogó katonai kézikönyv egyetlen elkészült része. Központosított magyar királyság igénye. Szendrei és Száki Ferenc. amely a császárt érzékenyen érintette. de minden értelmes ember védelmezi. .  Virtus (tettrekészség). század végéről való. Ez utóbbit valószínűleg Vitnyédy vagy Bethlen küldte el Jászberényinek. Nagyon hiteles a halál leírása. 1666-ban Maurizio Nitri gróf memoárja jelenik meg Velencében. Schilling Florentius (disztichonok). Szerzője Schilling Florentius barnabita szerzetes. észjárása eleven. Pl. Julius Caesar.  Pl.

Drámai fordulatosság (fölkiáltás. Arany János: Zrínyi esztétikai elemzésének igazi elindítója. szókimondás. személyes megszólítás). utolsó ránk maradt írása. rokonaihoz írt. A Szigeti veszedelem új kiadása Kazinczy érdeme (Pest. . Fokozatosan távolodott el a főúr-társaitól. Az ő közreműködésével jelent meg az Áfium (Marosvásárhely. 1859. feleségeihez.Nyíltan támadja a papság politikai igényeit. alakítja. Rákóczi Györgyhöz írt magyar nyelvű levelek. • Latin nyelvű folyamodványok a királyhoz. (Elveszett: Vitnyédyhez. Publicisztikai igényű levelei közül három emelkedik ki. . nem nyalja. Valószínű.”) 1705. hazafias pátosz. Mátyás életét Heltai és Bonfini műveiből merítette. kérdés.Szerkezete egyszerű. . • A helyzetkép fölvázolása.Elítélte a vallásháborúkat. . Az idegenekben való bizakodás haszontalan. A kanizsai és a Zrínyi-újvári eseményekről tájékoztat. 1790). Rákóczi Ferenc tábornoka nyomtatásban megjelentette.Előzménye a sokáig neki tulajdonított Siralmas panasz (a felvidéki nemesség első radikálisan németellenes megnyilatkozása). Kolozsvár. szellemesség. mint kortársai. ragozza. Nehéz helyzete volt. 112 . de jóval kevesebbet. Zrínyi a régi magyar irodalom legnagyobb alkotója. de ez nem királyi erény. . A német segítség arra volt jó. • Lipót királyhoz szól (1664). Ezeket belekényszerítette a magyar szövegbe. mert e téma szókincse még nem kristályosodott ki. és a nemesség vezére lett. Kisebb publicisztikai művei és levelei.Két fő része van. . aki csak az ájtatosságban múlta fölül. 1847. aki fölismerte nagyságát. Forgách Simon. Vasvári Pál: az első igényes Zrínyi-életrajz írója.- - - - - A történeti kommentár műfaját használta. amiért a cseh husziták ellen hadjáratot indított. Utolsó éveiben egyre több a nyilvánosságnak szánt levél. Levelezését csak töredékesen ismerjük. . • Ajánlott teendők részletezése (remedium). A magyarságot föl kell rázni kábultságából. külföldi hatóságokhoz. öccséhez. a haditanácshoz. hogy a megsegített elpusztuljon. A század végén Ráday Gedeon volt az első. („Akinek nem borja. 1817). • A Montecuccoli tábornagyhoz írt latin nyelvű levél (1661): a szellemes gúny remeke. Tömörség. . a magyar politikai elmélet klasszikusa lett. • II. 1653): nádorjelöltsége támogatását kéri az erdélyi fejedelemtől. melyet a barokk pátosz hat át. hanem reneszánsz-pogány. Az török áfium ellen való orvosság: 1660.Mitológiája nem keresztény-vallásos. Szenvedélyes lendület. Zrínyi a magyar hadtudomány megteremtője.Mátyás vetélytársa: Habsburg III. A nemzeti király ideálját festi. Ezért latin szavakat használt. Frigyes. meggyőző ereje. hogy olasz leveleit is maga fogalmazta. . Kb. Irodalmi értéke: logikája. • Nádori emlékirat (magyar nyelvű. 400 van meg. Mátyást is.) Legtöbb fönnmaradt: Batthyány Ádámhoz írt.Fontos szerep: örök hírnév gondolata. Pályája kezdetén nagy hatással volt rá a magyar reneszánsz költészet hagyománya és az olasz barokk irodalom.Művészi jellege: a főhőst mitikus magasságba emeli.

Bonfini nyomán történetírók egész sora indult el: Oláh Miklós. . . diárium. . században Bitskey István utószava a Magyar emlékírók 16-18. hanem önmagával.Martonfalvay Imre Emlékirata (Török Bálint sáfára). mert kis műveltségű emberek írták őket. • Önigazolásnak szánta.Ez átmenet a humanista történetírói hagyomány és a barokk emlékirat között. . humanista szellemű történelemírás a XV.A kincstár üres volt. Istvánffy Miklós.Élt a vallások közti békétlenség is. századi írások stilisztikailag kezdetlegesek voltak. Forgách Ferenc.Mátyás országa széthullott. . . . Zay Ferenc: az övé az első emlékirat-jellegű írás. . Zsámboky János. Veresmarti Mihály: Megtérése históriája. . . . eszmélkedés. . Szalárdi János: Siralmas magyar krónika. Keletkeznek latin nyelvű emlékiratok is. . följegyzés.Ürmény község református lelkésze volt.Belefoglalta egyéni véleményét is. sokkal inkább objektívak voltak. vallomás. . A Jagelló-kor után egy új ág bontakozik ki: magyar nyelvű prózai alkotások.Ő nem valami külső erővel viaskodik. de nem tudni. • Soha nem fejezte be.Ezek nagyrészt ismeretterjesztő szándékkal íródtak. mégis elkülönülnek tőle: ez az önéletírás. . emlékezet.II. 1664. teljes életének munkáját akarja elismertetni.Bornemisza Tamás: Emléközet. Ilyen diáriumot írt Mindszenti Gábor Szapolyai János haláláról. vagy követői munkái.A török ereje nőtt. . gyakorlati céllal. század kiadásához A magyar nyelvű.XXI. a bevehetetlennek hitt magyar végvárakat pedig elfoglalta.Hiányzott belőlük az egyéni látásmód. az önigazoló szándék. melyet nem objektív szempontok irányítanak: önéletirat. 113 .A gyulafehérvári levéltáros Erdély történelmét írta meg.Gálffy János (Báthory Zsigmond nevelője és udvarmestere): Rabságban készített önéletirata. latinul vagy magyarul. . memoriálé. Az önéletírás és az emlékirat-irodalom a XVII–XVIII.A történetírás mellett van benne önvizsgálat. . Ulászló és II. Történelmi háttér. mint Bonfini. A korban sok megnevezése van annak a műnek.Más módszerrel készült.1526: Mohács. .Témája Nándorfehérvár elvesztése.1521: Nándorfehérvár bevétele. Ezeket az emlékirat névvel foglalhatjuk össze. melyek szoros kapcsolatban vannak a történetírással. . A XVI. mentség. században virágzott föl. de kivégezték. s az emlékirat majd az általa kezdeményezett irányban fejlődik tovább. • Kocsárdon született. fontos bennük az egyénközpontú látásmód. • A huszti várbörtönben írta. Lajos alatt anarchia uralkodott.

Gileád balsamuma. . őt is vitték Nápolyba. . Sárospatak. akiknél sok a személyes elem. vagy Rákóczival. • A hangsúly a koron. . .Minden leírása nagyon pontos (receptek. Péchy Simon. a cselekményesség. a protestáns többségű Erdélyben keresi a katolikus hitben való megmaradás lehetőségeit.A memoár és a vitairat sajátos ötvözete. 114 .Közel áll a historikusokhoz. .Inkább jellemrajzokat ad. de csak II. hintók építése.Önéletírása. 390–394. . 1659 (ekkor jelent meg nyomtatásban). II. Bethlen Miklóssal. mégis visszavált. .Bod Péter fordította le magyarra. 1657/58. 341–351.A vallásosság mellett meg kell látni benne az anyagias. gyakorlatias. kortársain és a történelmen van. ellentétben pl. Kassai István. Tótfalusi Kis Miklós: Mentség. a jellemábrázolás. halál.) Hadvezér és politikus volt. • Rezignált kiábrándultság. pl. A lengyelországi vereség okáról ír. Gyöngyösi emlékezetében55. és ezzel a címmel adta ki 1738-ban. Rákóczi György trónralépésének kezdetéig írt. takarékos és körültekintő gazdaasszonyt. de központi alakja Kemény. ruhák szabása).A múlt és jelen pólusait már az írói fantázia színezte ki ennyire. tűzvész). (Itt. .A pápai iskolaigazgató az ártatlanul gályarabságra ítélt és hurcolt lelkészekről írt. vagy a Rákóczi-eposzban.Mindennek az okát racionális úton keresi (betegség. Rákóczi Györgyről és a lengyelországi hadjáratról szól. mert művét egész Európa tájékoztatására szánta. Főszereplője több irodalmi műnek is.Nyugodt hangú. . de ugyanakkor kiszínezett párbeszédeket is konstruál. (A szenvedők vigasztalására írta elmélkedéseit.Törekszik a történelmi hűségre. és igyekszik a pápisták fogyatékosságait leleplezni.Éles társadalomkritikájával maga ellen hangolta az egyházi és a világi élet konzervatívabb vezetőit. • A személyes indíték miatt nem szánta kiadásra művét. 1657. majd a váltságdíj kifizetése után hazatérhetett Erdélybe. Kocsi Csergő Bálint: Kősziklán épült ház ostroma.) 55 56 Kemény János emlékezete. • A leírás szarkasztikus.56 Három jelentős műve van. Szerzője ismeretlen. 1657-59: a krími tatárok fogságában volt. . erkölcseiről ír.Kornis Gáspár: Erdély és családja viszontagságairól.Az erdélyi hadsereg pusztulása. . • A jól folyó elbeszélést leírások szakítják félbe. Apor Péter: Metamorphosis Transsylvaniae.) Kemény János (1607–1662) Ő az önéletrajz-szerű barokk emlékirat kezdeményezője. Esterházy Miklós. s néha megszólal első személyben is. Cserei Mihály: História.Végső kétségbeesésében írta. . fanyar látásmód jellemzi. • Önmaga számára akarta tisztázni jövője távlatait.Bár ő is volt a leopoldvári börtönben.Belső világának központja: pietizmussal átitatott protestáns vallásosság.Alapmotívuma a vallomásosság. .Bizonyságot is keres. E/3 személyű elbeszélés. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (210–213. . . .Teljesen hiányzik belőle az elbeszélő jelleg. Bahcsiszerájban kezdődött pályája. . Bethlen Kata: Önéletírás. . . • Többen emberi közelségbe kerülnek nála: Pázmány Péter. Bethlen Gábor udvarában nevelkedett. . zsoltárok és Jeremiás siralmai.Az évtizedekkel azelőtti Erdély szokásairól. lélektani megfigyelésekben gazdagon. • Machiavelli és Zrínyi elméleti szempontjai is irányították. . • Jellemzőek a hosszadalmas körmondatok és párbeszédek. .

mely az erdélyi barokk építészet első alkotása. Lónyay Annához írt. Brandenburg. a Lipót-féle diploma alapja. . filológia. Heidelberg.Célja: mindennapi használat és a lélek vigasztalása. . • Haldokló Erdély (Moribunda Transsylvania).Mintája: Augustinus és Petrarca. 1681: főstrázsamesterként részt vett a Lipót elleni hadjáratban. teológia. katonai építészet. . valamint hazaárulás vádjával börtönbe záratta. majd az ő halála után Velencébe. . • Rabságomban böjt és vasárnapi imádságom magam személyem és hozzátartozóimért. Forgách Simon.Két egységre osztható. Kolozsvár.Rhédey Júlia A Wesselényi-összeesküvés utáni megtorlások külföldi katolikus és protestáns fejedelmeknek ő fogalmazta meg a leveleket. filozófiák. .Az osztrák elnyomás folytatása. fizika. Rabutin tábornok elfogta. főleg melyeket menyasszonyához. ezért ezek tárgyilagos elbeszélések. természettudományok. A politikai anarchiát mutatja be. Fogaras: összeesküvés vádjával börtönbe kerül. 1704–1708: Szebenben volt rabságban (az Imádságos könyve nagy részét itt írta meg). • Penetralia Transsylvania. Utrecht.Az osztrák elnyomás. Magánlevelei is irodalmi értékűek. magával és a testével való beszélgetése.Műveiben önigazolásra törekszik. .Apáczai Csere János. 1671: latin nyelvű röpirat. Radvánszky János. . Kolozsvár. • A léleknek Istennel. Tanítói. egyetemes ókori történelem. • Mindennapi reggeli imádságom a közönséges keresztyén anyaszentegyházért. Gyulafehérvár. Petrőczi István. . ifj. 1677. irodalom. apja Bethlen János. • 1642–1666: ifjúság és házasság. pogányok és mindenekért. (Zrínyi halálát szemtanúként írja le. anyja Váradi Borbála. • Fridericus Gotefridus Veronensis álnéven írta.Osdolai Kun Ilona (†1685) . 1678. 1672. . Kastélyát.A legtöbbet Szebenben. • 1667–1710: a magánélet a háttérbe szorul. . • „Olajágat viselő Noé galambja.Iustus de Palma Florentinus álnéven adta ki. Párizs. . csillagászat. mely a vesztét okozta.Érzelmi világa emelkedett: a nőben eszményt lát.Columba Noe (1704) • A független erdélyi fejedelemség illúzióját fogalmazta meg. .A magyar protestáns papság védelme. London. . és Zrínyi udvarába megy. Bethlen Miklós (1642–1716.” • A kurucok figyelmét is fölkeltette. maga tervezte. hazámért.: Pekri Lőrinc. Utrecht. Kolozsvár. . polgári építészet. • Ez az a röpirat. és felségsértés. 1676. 1664: Magyarországra jön. az utolsót Bécsben írta.Kereszturi Pál prédikátor.Magyarországi levél a száműzött protestáns papokhoz. Erdély sorsát csak Magyarországtól függetlenül tudta elképzelni.) Udvarhelyszéki főkapitány lett. 1688. nemzetemért. Oxford. 1661: Kemény János ajánlásával külföldi tanulmányait kezdi meg (Bécs. Leyden. érveléssel. Publicisztikai művei. Két felesége volt: .Egy Előljáró beszéddel kezdődik. . Rákóczi Ferenc. .Három része van. 1708–1710: Önéletírás. Sok minden iránt érdeklődött: természetjog. itt hadi iskolába jár. Pl.Reformjavaslatokat tartalmazó emlékiratok. Kis-Bun. Erdély–Bécs) Főnemesi családból származik. 1702. 115 . Politikai levelezést is folytatott. Kolozsvár.

Kb. 1722: második férje a református Széki Teleki József (†1732) lett. • 218 fejezetből áll. • Megfigyelhető benne a barokk kompozíció kohéziójának az oldódása. Azért nem akart Hallerhoz menni. vagyis ő maga). Eljárása: személyes ábrázolási módszer. hogy nem lázad. . • Egyes helyeken hosszadalmas barokk formákkal találkozhatunk. • Az első részben a lelki válságokat írtja le. Colbert fogadása a Napkirály udvarában. • Hat gyermeke született: Haller Sámuel †. Szeben. mostohatestvéréhez kényszerítette. Farkas. . - 116 . valószínűleg Bod Péter jóvoltából.) • Csonkán maradt fönn. Vagyonából jótékonykodik. Otthona (Hévíz és Fogaras) az erdélyi művelődés egyik központja. 1759. Jelenetek: első felesége megkérése. • Ismerte Kemény János és Bethlen Miklós műveit. mindenbe belenyugszik (Isten akaratának tekinti). fejezet: imaszerű. latin szólások.Célja.Kisebb műveinek sorát egészíti ki. Az augustinusi confessiót és a descartes-i analízist fonja össze. dialógusok használata. hanem Istenre bízva életét. Első házasságából származó gyermekeit elvették tőle.) • Nem az önigazolás szándéka vezette. Nem szívlelte a jezsuitákat. Bonyha–Fogaras) Ő az utolsó komoly önéletírás szerzője. Imre (Kata. mert ő idegen vallású. György †. milyenek voltak a megtörtént dolgok valójában. • Utána időközönként írt bele.Magánlevelei személyes elemekkel telítettek. Védelmező erős pais. utolsó napjainak leírása. de az övé Rákócziéhoz hasonlít. 1742-51: tizenhat költői imát írt. • Viszont levetkőzi a patriarchális erdélyi levélstílus darabosságát. Zrínyivel való találkozása. Levelezése: . Klára †. Teleki Zsigmond †. Beleolvasztja a lélektani dokumentum-jelleget. • A visszatekintő memoárt 1744-ben fejezte be. Az ő vallása a hagyományos erdélyi hit. Sámuel. Önéletírása. Fontos benne a vallásossága. így már a napló műfajához közelít. . Teleki Gábor †. Anyja (Nagy Borbála) gr. Haller Borbála. Teleki Klára †.Jellemzőek az erdélyi nyelv fordulatai. melyet nem ismert. a másodikban születettek korán meghaltak. 1743-49: udvari papja Bod Péter. • Az elöljáró beszéd az olvasóhoz szól. és elítélte az egyházak közti gyűlölködést. és az életrajz nem annyira tartja össze az anekdotikus részleteket. Testvérei: István †. Apja Bethlen Sámuel küküllői főispán. Haller Pál. • Jól ismerte a magyar nyelvű levélírás hagyományait. mostohaapja Haller István. kétszázötven levele maradt fönn. hogy bemutassa.A magyar főúri levélstílus folytatója és kiváló művelője. hanem a másoknak használni akarás. Ádám. • Jellemző. • A második részben a rövid leíró részek kezdenek sokasodni. közmondások. Bethlen Kata (1700–1759. Haller Lászlóhoz (†1719). (1-5. (A hatodik fejezettől: élete folyása. • Nyomtatásban Kolozsvárott jelent meg (1762).

viszont fölvethető az a lehetőség. Némi ellenkezéssel olvassuk a verset. Ennek több oka is van. s verseiben elmélkedéseit írja meg. hogy ezt a költeményt egy dilettáns rosszul sikerült művének tekintsük. Oskolának látja a rabságot. Az élet apró mozzanatait jeleníti meg. majd országbírói rangot kapott. Minden okunk megvan. majd Bécsben nevelkedett. műveit Fűzfa-verseknek. • A lehető legkedvezőtlenebb belső kiindulópontról kezd alkotni. (Pázmány Péter ford. de csak lényeges módosítással: a 19-es sorok helyett 18-asokat alkalmaz. A kezdősoroknál tehát Pázmányra emlékezünk. • A képanyag közhelyszerű. mint elmélkedésnek. • Inkább unaloműzőnek látjuk.) 57 117 . Gyöngyösi István és a XVII. • Rímei a mai és az akkori viszonylatokban is fantáziátlanok. vagy a mondatok rendjének váratlan fölbolydulása. • A versből hiányzik a meglepetés. Ekkor kezdődik a költő munkácsi rabsága. nincs újszerű kép. hogy egy sajátos költői program öntörvényeit valósítja meg. s hogy Koháry magát Saulnak mondja. Monoton. Ez tudatos újítás volt. • Koháry fiatal labanc kapitány. előbb grófi. sem kedvére mindenkor. A végtanulságot összefoglaló utolsó soránál Zrínyi sorai jutnak eszünkbe (a világmegvetés példájaként állítja elénk dédapját). A versgyűjtemény öt füzetből áll (a rabság belső naplójaként olvashatjuk). először Nagyszombatban. amelynek alapszerkezetét átveszi. „Senki nincs e világon keserűség és búsulás nélkül. sem pápa. arányos szerkezettel.) A kötet címirata évszámot is rejt (akrosztichon): 1683.”57 Ezt a témát dolgozza föl versében. bú nélkül nem élte. (A gyűjtemény címe a kötet keletkezésének körülményeit szintén ilyen részletesen írja le. Imitatio Christi: „Sine aliqua tribulatione et angustia”. témáját csaknem iskolás tétel gyanánt rögzíti a hosszú cím. E két név eléggé behatárolja Koháry költeményét. A sok hiba mellett így erényt is találhatunk: tömör és hivalkodás nélküli láttató ereje van. Nincs benne indulat. Kiderülnek az írás körülményei. századi udvari költészet Jelenits István: Koháry István: Ez világot senki által nem élte. hiányzik az érzelmi feszültség. sem király.XXII. a Balassi-strófa képlete szerint. és nem is próbál indulatokat ébreszteni. Egy labanc főúr éneke Ez a vers Koháry Thököly Imre rabságában íródott versei közül való.

nem fokozzák. Nem a földi javak utálatát fejezi ki. ennek ihletője egy sztoikus-keresztény filozófia. A kérdő-vagy kötőszó hátravetését is alkalmazza. s szembeötlik az egyetlen idegen szó (allegatio) is.) A cím egy tételt tartalmaz: a halál és a bú kettős árnya vetül a világra. Az első versszak egyetemes érvényű megállapításokkal indít. vagy a halál egyetemességéről elmélkedő íróknak). a halál közelsége. de mintha monologizálna. Nagy Sándorról nem ír hosszan. Ezután egy ügyes átmenettel a jelenbe tér át. a szóhasználat és a hangnem által. hogy a szabadulása után Bécsbe kapott meghívást. 118 .- 58 59 Az elmélkedésben az európai barokk jellegzetes témáit találjuk. „Adj már csendességet. először egységesen vizsgálja. Következik az „Alle müssen sterben”-téma kibontása. A vitéz megkapja a merész jelzőt is. Koháry szabadulása után negyven évvel névtelenül adta ki fogságban szerzett költeményeit. (A világ állhatatlansága. világi hívság” kifejezések bibliai eredetűek.59 Az „árnyékvilág. Koháry vallásosságát is valami szemérmesség jellemzi: a versben komolyan szól Istenről. A dolgát-horgát rím Nyéki Vörös Mátyástól ismerős. gazdálkodók. hamum voravit: halált nyelt el. a kalmár szépkeveset nyer. Pápai Páriz szótára szerint. értelmiség. Sajátosan keresztény tartalmak ritkán jelennek meg nála. Tartózkodó. szemlélődő magatartást tanúsít. Koháry érvel. mintha az imádságot nem tartaná költeménybe illőnek. a horog képe pedig a Prédikátor könyvéből. de alakját nem rajzolja ki. Eszközei elődeihez képest szegényesnek tűnnek. Ezután szemle kezdődik. Piscem ducere hamo: horoggal halászni. (A sztoikus elem az egész versen végighúzódik. A megelőző szakaszok tárgyi fölsorolása után ez a rész személyesebb. csak tompán jelzik a valóság színeit. de Nagy Sándor köré csoportosítva (ő már az antikvitásban is kedvelt példája volt a moralizáló. itt is teljesül. szeméről. Tautológiával is él a költő. nem akarta végigjátszani a mártír látványos szerepét. A kettő pedig egyensúlyba kerül. sem teátrálissá. majd beszél lábairól. 1725-ben. A halálról szóló meditáció képekben teljesedik. végül Istenre tekintve vonja le a következtetést. hogy ne nőjön az eredeti téma fölé. de legtöbbször a tautologikusnak látszó sorelem is hoz új hangsúlyt. de önmagukban sajátos erőteret teremtenek. A meditáció nem válik sem szónokiassá. Találók a szóválasztások is. de nem akart beszélni a börtönről. és először a bút mutatja be. hanem egy költői meditációban (a fejünk fölött lebegő halálra mutat rá). a látszat és a valóság ellentéte. Az Istenre való tekintés Balassira játszik rá. Koháry költői erénye. megtoldva egy újabb füzettel. Kohárynál a szerencse horga a bú. majd fordított sorrendben. valószínűleg a versnyelvre jellemző szórendi megoldást látott benne (itt rokonnak mondható Gyöngyösi felező tizenketteseivel). a sorok nem mindig hordoznak új mondanivalót. A hasonlatokban fölmerülő természeti képek után a halál vizionárius képe következik. ha vannak. mennybéli Úr!” 60 Salictum Heliconis címen lett kiadva Budán. Koháry versét valóban monotónia jellemzi. Ellentétekkel játszik. A világmegvetés (contemptus mundi) nem bibliai program. a mértéktudás. szerzetesi regulákban és az ezektől ihletett művekben él tovább. Megszemélyesíti a halált. a sztoikusok irataiból került a keresztény aszketikus irodalomba.) A bibliás-keresztény eszmevilág szintén gazdagon jelen van. mégsem válik unalmassá. de itt nem a haláltáncok hagyományában.58 A többes szám első személyű alanyok a mindennapos tapasztalatra hivatkoznak. Adalbertus Sztrakos nógrádi plébános latinra is lefordította60. Ebben a talán szándékosan fegyelmezett világban a mozgás is stilizált. s a színek. hanem a tőlük való függetlenséget (a fogság évei Koháryt is valami ilyen fajta belső szabadságra nevelik). lelki békességet. a téma. ritmikai megoldásait. A kései kiadás oka az lehetett. de nem fordul hozzá. Egy-egy embercsoport életéről ír: vitézek. Egy részüket P. Majdnem pazar bőségben használ alliterációt. mert a költő a szűk skálán belül is tudatosan variálja nyelvi. Utána történeti példákat hoz. a hagyományos jó mellé. A látszólagos fűzfapoétikus megoldások költői-emberi állásfoglalását jelzik a világ tényeivel kapcsolatban. a klasszikusoktól örökölt modorban.

Felesége: Baranyi Ilona (†1668). . melyek a szerkesztettségre utalnak). Lőcse. .A familiáris költő típusának képviselője. - 119 . Wesselényi Ferenc nádor titkára Murányban. .Koháry István támogatta. 1693. Gyöngyösi tehát latin vagy német fordítását ismerhette. Andrássy. . ezen kívül egy végvárat is megszerzett a királynak. de nem egyértelműen az övé.  Wesselényi szerelme fölébredt. katolizált. Erdélyi birtokaiból rokonai forgatták ki. 1700. Lőcse. .1685: krasznahorkaváraljai házába költözött. bár rá egyik sem jellemző. • A cselekménye elég sovány.A Wesselényi-összeesküvés leleplezésekor börtönbe került. Thököly. Sárospatak. Tanulmányok: Eperjes. 1695.Kemény János emlékezete. Vergilius. • Csalárd Cupido. (Tudatosan tért el Tinóditól.Második felesége: Görgei Judit (†1692). ehhez a „jobbításhoz” semmi köze nem volt). 1656-63: seregbíró a füleki várban. • A második kiadás 1702-ben jelent meg. .Andrássy Péternek ajánlja utolsó művét: Chariclia. • Hiteles még: Thököly Imre házassága. . Ügyvéd (Gömör és Nógrád megye). apja jogot végez.1672-1685: Andrássy Miklós szolgálatában állt. vagy közös forrásuk volt.Pártfogói: Wesselényi.) . • Széchy Mária: özvegy úrnő. . • Utána évtizedenként jelent meg kiadás. akik azt mondták. . hanem költői kifejezések is. de mindig csak a második alapján. Az előszóban leírja. . • Gyöngyösi-kutató: Badics Ferenc.  Az jó vitézeknek tüköre (de ez Palothay Zsigmond verse). Gyöngyösi nagyon népszerű volt. • A Tinódi-féle szerkesztetlen és az igazi megszerkesztett eposz között áll (vannak nyomok. Zrínyi a nagy költő. és leírta Wesselényi házasságát Széchy Máriával.  Florentina-dráma.) Gyöngyösi István (1629–1704. majd jöttek Kazinczyék.Történeti tárgyú elbeszélő költeményei. Tiszteletére írta: • Rózsakoszorú. Palinodia címen lett kiadva). . 1663-64: Murányi Vénus. . . Lőcse. 1690. keverte a históriás éneket és a széphistóriát. Jean de Laboureur francia pap Magyarországon járt követségben. szabad átdolgozása (Ovidius. • Az első kiadás alapján 1905-ben jelent meg újra a mű. hogy a versek meg lettek jobbítva (bár Gyöngyösi még élt. bátyja prédikátor. György idején a fejedelmi udvar mellé állt. hogy erre Esterházy nádor adott parancsot. I. (Ráday Gedeon is neki tulajdonította. címlapján azzal. de ez valószínűleg költői kitaláció.)  Latin szerzők fordítása. Gyöngyösi művében nemcsak az események menete egyezik meg Laboureur-éval. 1664) a nádor támogatja.1686: Gömör alispánná választotta.Műveinek hitelessége. Esterházy Pál. • Három része van. Gyöngyösi úgy írja. Claudianus).Wesselényi házassága politikai előmenetelt is jelentett. és ekkor a Habsburgok hűtlenségi pert indítottak ellene. • Az említetteken kívül nyomtatott még: Kesergő Nympha (Lőcse. Tulajdonított neki műveket. 1695 (ennek maradt fönn egyedül kézirata). • Murány várának megvételét beszéli el. hogy allegóriát alkalmaz (keveri a fabulát és a históriát). a Habsburg-párti Wesselényi házasságot ígérve csellel elfoglalta a várat. a) Márssal társalkodó Murányi Vénus.Költészetében a legkülönbözőbb politikai álláspontok jelennek meg. Koháry.A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (184–208. megjelenését (Kassa. Ungvár–Rozsnyó) Református középnemesi családban születik. • Vannak a barokk költészetre jellemző vonásai. viszont a romantika már nem tudott mit kezdeni vele.

 A levél hasznos volta (írás közben). • Gyöngyösi nem tudta. • Elmond antik mítoszokat is (pl. • Valójában Thököly mozgalmának tevékenysége a témája. mikor a háborúról és a békéről elmélkedik.  Nem egyént jellemez.  A színek hatalma (a viaszpecsétről jut eszébe). Egyéb költői művei: • Kesergő Nympha  Esterházy Pál tiszteletére írt allegorikus költemény. mert mindig megszakítja valami digresszió.  A pénz hatalma (mikor elküldi a levelet). négy sorban nyolc mitológiai alakról ír).  A foglalás után következik a házasság.  A hajnal bemutatásával kezdi.  Az elragadtatott áhítat képviselője. misztikus bemutatása.  Barokk késleltető motívumok vannak benne (vihar. Sajátos szerkezetű eseménysor. A három művet összeköti. b) Porábul megéledett Phoenix (Kemény János emlékezete): • 1665–1670 között. c) Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága. • A históriás ének és az epithalamium61 ötvözete. Lakodalmi költemény. Daedalosét).  Vénusz Cupidóra bízza a dolgokat. az ítéletet Marsra és Vénuszra bízzák.  Síró női alak: Magyarország jelképe. • Forrásai:  Kemény: Az erdélyi hadsereg pusztulása. • A költői nyelvben nagy szabadsággal dolgozik: archaizmusokat vegyít a népnyelvvel. • Erdély története (1657–1662 között) és Kemény János fejedelemsége.  A vár bevétele. a nádor dicséretének megismétlése. hol találkozhatnak.  A gyötrődések közben lírai betétek vannak. - 61 120 . hogy mindegyik egy főúri házassággal kapcsolódik össze. a köznyelvet célja szerint alakítja.  Hazafias környezetből indítja. • A változatosságot növelik a sűrű elmélkedések. • Szereplőit nem tudja tipizálni. hanem mitológiai alakokat.  Bemutatja Cupido házát.  Bethlen János: Az erdélyi történelem négy könyve.  Mire való a szem?  Az irigyek gonosz volta. leírás. ahol megvan a szomorú és a boldog szerelem kertje. katonák). és nem is akarta kinyomtatni. • Központi benne a szerelem és a házasság. nem képes lelki világuk mélyebb bemutatására.  Wesselényi leesne a létráról.  Kardos griff: az Esterházyak címerállata. a hős érzelmi állapotát lírailag tolmácsoló részletek.  Wesselényi töprengése közben az istenek döntenek.  Az emberek csalárdsága (kivel küldje el a levelet).  Palinodia = visszaéneklés.  Káldos Márton hozta a hírt. toposzokat alkalmaz (Wesselényiről pl. de az isteni beavatkozás visszatartja. • A poéta legfőbb eszköze a metafora. medvék. • Fontosak a dalszerű. nászdal.  Forrás: kortárs német jezsuita himnuszgyűjteménye.  Wesselényi tovább gyötrődik. • Rózsakoszorú  Jézus és Mária életének elmélkedő. nászének. • Művészi erőssége: láttatás. • Barokk eposz és regény szerkesztésének törvénye: változatosság.

hogy Zrínyi igenis hatott korára.: Bujkálsz s nyilván van szépséged…. • Valószínűleg a Szigeti veszedelem ösztönözte. majd pénzhamisításért elfogták és lefejezték. gyilkosságok. (A mai kutatás viszont föltárta. Arany János szerint „Zrínyi megelőzte korát. fekete mágia). Főleg szerelmi verseket írt. 2. . . háromszor házasodik.Kötete: Magyar Márs. Pl. Vergilius. hazafias jellegű elmélkedés. A szerelem nagyon foglalkoztatja. és előbbre vitte”.  Az ürügyes erotika szólal meg benne. Művei első gyűjteményes kiadásának gondozója: Dugonics András. Bár ne tudtam volna. • Barátja. avagy Mohács mezején történt veszedelemnek emlékezete. Nagyszombat.Bűnöző (méregkeverés. . Mostohaanyja miatt a nagyszombati jezsuitákhoz menekül. 1. melyek az udvari életbölcsesség közhelyeit ismételgetik. témáit ezen a nyelven is megverselte.Gyakori témája a bűnbánat. • Zrínyi hatása: az epikus műhöz lírai költeményeket is csatol. de már a költői erő hanyatlását mutatja. amely tulajdoníttatik a rósáknak .Fő műve: A mohácsi vész.Karintiai eredetű. de verseit kiadásra szánta.A költészetet kellemes időtöltésül művelte. hogy a szerelem veszedelmeitől óvja az ifjúságot. . Vác–Nagyszombat) . Jórészt Köpcsényben él. és nem hatott rá. 121 . • Új életre hozatott Chariclia  Czobor Mihály befejezetlen széphistóriájának átdolgozása. Bartók István esztergomi kanonok tette közzé őket. • Tizenhárom részből áll. elmagyarosodott főúri családból származik. • Hogy a szabadságnak méltósága mindennél kívánatosabb • A kívánatos kikeletnek gyönyörűségérül • Vélekedés az ékességrül. • Balassi-strófát alkalmaz. mi légyen a szeretet… 3. mint Gyöngyösi. Gyöngyösi megtalálta a magáét. akik katolikus hitre térítik.A nemesi „középszer” életérzését fejezte ki. • Forrásai: Bonfini.Kedvelt témája: a szerencse állhatatlansága. hiányoznak belőle a költői modora megszokott erényei.Kötetét három jellegzetesen barokk témájú vers zárja le. Harcol a török ellen.  Célja.) • Az udvari költészet Legfontosabb előzmények: Balassi. • Vallásos. Balassa Bálint gróf (1626–1648) Balassi Bálint nagybátyjának.  Verses regény. ? – Bécs) . sodomia. de ez biztosította népszerűségét. Ovidius.  Heliodórosz Aithiopikájának földolgozása. Rimay és a históriás ének.  Egy erdei bolyongás során hoz föl elrettentő példákat. .Élete nagy részét szlovák nyelvterületen töltötte.Magyar példabeszédek: epigrammák. • Nyéki Vörös Mátyás vallásos verseiből is tett közéjük Bartók. Bécs. Liszti László (1628–1663. . . először megmenekült. • Tárgyát Brodarics István művéből (1527) veszi. • Magyar Rhytmusok. . Csalárd Cupido  A Rózsakoszorú ellentéte. . 1664.-  A Krisztus szenvedései miatt érzett komor gyász szólal meg benne. Zrínyi és Gyöngyösi is Tinódihoz mérte magát.1654-től az esztergomi érsek udvari kapitánya. Beniczky Péter (1603–1664. 1653. Andrásnak a családjából származik.

• • • 4. -

A szerencsének állhatatosságárul A boldogságos Szűz Máriához, Magyarország patrónájához A nemes Magyarország címeréhez

-

5. -

Esterházy Pál (1635-1713, Kismarton-?) Esterházy Miklós62 nádor és Nyáry Krisztina fia. Nagyszombatban tanul. Zrínyi mellett katonáskodik. A bécsi politika hű támogatója marad. Katolikus. Korán nagykorúsítják. 1652: titokban megnősül; ez 1655-ben lesz hivatalos; felesége unokahúga, Esterházy Orsolya. 1681: nádor lesz, később herceg. Zenei ismeretei fejlettek, jól játszik virginálon. Költőként Zrínyi utánzója, hosszabb részleteket is átvesz tőle. Leíró versei a legjobbak. • Égi madarakról szóló versek • Az nyárról való ének • Az őszről való ének • Az télről való ének Szerelmi költészete sablonos. Harmonia coelestis (Mennyei harmónia); Bécs, 1711: egyházzenei kiadvány. Mars Hungaricus (Magyar Márs): a téli hadjáratról szóló, latin nyelvű történeti munka. A Mária-kultusz eredményeként sok latin, és két magyar nyelvű vallásos műveit írt később. • Az egész világon levő csudálatos Boldogságos Szűz képeinek rövideden föl tett eredeti…; Nagyszombat, 1690. • Regina Sanctorum omnium, minden szentek királynéja Boldogságos Szűz Mária tisztelete…; Nagyszombat, 1698. Naplója (1653-tól) szerint foggal született, ami már a korban is azt jelentette, hogy táltos. Jelentős képtára van. Koháry István (1649–1731; Csábrág–Csábrág) Szülei: Balassi Júlia és id. Koháry István; bátyja ferences szerzetes. Tizenöt éves, amikor apja meghal; gyámja Baranyai Tamás. Tanulmányok: nagyszombati és a bécsi jezsuiták. 1667: füleki várkapitány. 1681: királyi tanácsos, majd ezredes. 1682: kuruc fogságba kerül. (Thököly beveszi a várat.) 1683: megszökik, de elfogják. Raboskodik: Munkács, Tokaj, Sárospatak, Ungvár. A császártól örökös grófi címet kap, és az övé lesz a füleki vár. Részt vesz Buda visszafoglalásában. 1687: Eger alatt megsebesül, így katonai pályája véget ér. (Ellövik a jobb karját.) Pénzkölcsönnel segíti a császáriakat a kurucok ellenében (ezért jutalmat kap). • 1707: altábornagy. • 1711: Hont vármegye örökös főispánja. • 1714: országbíró. A jezsuitákon kívül segíti a pálosokat és a piaristákat is. 1720-26: művei nyomdahely s szerző nélkül jelentek meg füzetekben, valószínűleg Nagyszombatban. A látomásos, allegorizáló barokk irodalom és az álom-költészet képviselője. Pl.: A meggyökerezett rabságos bánatnak keserves búsulással elterjedett ágain kinőtt fűzfa versek (1685). Leírásában fontosak a képzőművészeti alkotások. Ábrázolja a szerencse forgandóságát. Fráziskincsét a magyar nyelvű udvari költészetből meríti. A jezsuitáknál tanulta: moralizálás, mesterségbeli fogások, szerkezeti megoldások.

62

Protestáns család katolizált sarja. Ő a család első tagja, ahonnan a legmagasabb tisztségeket töltik be. 1625-től nádor lett. Dallamra ír verseket, és zeneszerző is. Jelentős műve: Harmonia coelestis.

122

-

Tisztán lírai műveit 6/6/6-os osztású sorokban írja. Magát inkább katonának és államférfinak tartja, nem költőnek. Latinul is ír. A szerelmet egész életében megveti. Verseiben a megváltásért könyörög. Füzeteit Szent Istvánnak és Szent Györgynek ajánlja.

6. Kőszeghy Pál (†1703) - Bercsényi Miklós titkára. - Leánya Zsuzsanna; érte Mikes Kelemen epekedik, de Bercsényiné udvarhölgye lesz, az ő halála után pedig Bercsényi felesége. - Bercsényi életéről ír trilógiát, de csak a Harmadik könyvet (1695) ismerjük. • Első könyv: Bercsényi ifjúsága, házassága Homonnai Drugeth Krisztinával. • Második könyv: boldog házasság, felesége halála. • Harmadik könyv: második házasság Csáky Krisztinával. - A verses krónika szintje, kevés mitológiai alak. A verses udvari dráma Florentina • Ez az egyetlen XVII. századi ránk maradt verses udvari dráma. • Gyöngyösi hatáskörébe tartozik. • Valószínűleg esküvőre készült. • Tárgya: Ponciánus históriája; a baráti hűség. • Verses; megtalálhatók benne a barokk epika formái. • Az egyes fölvonások közt közjátékok (intermedium) vannak. Comico-tragoedia • Névtelen. • Verses. • Reneszánsz-kori versformák vannak benne. Valójában nem eposz, hanem nagyobb igényű históriás ének. A históriás éneket akarja magasabb színvonalra emelni. Nincs meg; Alszeghy Zsolt kivonatából és idézeteiből ismerjük. Szerzője erdélyi, de a művet nem Erdélyben írták, hanem az 1660/70-es években Báthory Zsófia sárospataki udvarában. A szerző II. Rákóczi György és Kemény János törökellenes politikájának a híve. Apafi mint király jelenik meg, tehát az ő fejedelemsége alatt írta. Tartalma: • II. Rákóczi moldvai vállalkozásai; 1653 és 1655. • Rákóczi lengyel hadjárata. A szerző egyedül Istenben bízik. Közel áll Zrínyi eszmevilágához: • Megvan benne a barokk díszítő szándék. • Az első rész mitológiai fikció. • Nyelve archaikus. A költészet a barokk főnemesi körökben általánosan elterjedt lehetett. Sok mű maradt fönn az előbbieken kívül. • Pázmány Miklós (1623–1662) • Barakonyi Ferenc (1611–1675) • Keglevich Miklós (†1701) • Rákóczi Erzsébet (†1707) • Esterházy Magdolna • Bercsényiné Csáky Krisztina (†1723) • Széchy Mária (†1680) • Zichy Péter (1674–1726) versesfüzetet állított össze. Nemcsak magyar, hanem horvát és szlovák nyelven is írtak. • Zrínyi Péter (1621–1671)

-

A Rákóczi-eposz -

-

Az udvari költészet kiterjedése -

-

123

-

• Frangepán Ferenc (1643–1671) • Beniczky Péter. • Štefan Selecký (egy nagyszombati úrnőről írt erotikus apoteózist) A barokkra jellemző vonások. • Laza kompozíció, bőbeszédűség, szóhalmozás. • A művek egy alkalomra íródnak. • Több szerző csak unalomból ír (poétikai tudatosság csak pl. Zrínyinél vagy Gyöngyösinél figyelhető meg). • A magyar barokk udvarban nem fejlődött ki igazi irodalmi élet. • Egymás műveit terjesztették kéziratban. • A legfontosabb főúri központok megbuktak.

Kibédi Varga Áron: Retorika, poétika és műfajok (Gyöngyösi István költői világa) Gyöngyösi hírneve nagy, de ez a romantika után elhalványul, és sokkal ismertebbé válik Zrínyi Miklós, aki történelmi szempontból jelentősebb. Gyöngyösit elismeri Badics Ferenc63, Fülep Imre, Rettegi György vagy Verestói György. A kritikusok idegenkednek Gyöngyösitől; itt két területet szokás fölsorolni. - Technikai problémák. • A jellemrajzok hiányossága. (De a klasszikus retorikában a leírás csak a meggyőzés eszköze.) • A hősök csak általános jellemvonásokkal rendelkeznek. • Fölróják történetei szerkezeteinek egyenetlenségét is. • Kifogásolják a toldalékokat is. • A szerkezeti lazaságot és a sok kitérőt (digresszió) is ide sorolják. (De nemcsak Gyöngyösi ilyen, hanem az egész európai barokk.) • Kazinczy egy „rossz rajzolatú, de szépen festéklett” képhez hasonlította, de a barokk célja éppen a gyönyörködtetés volt. • Arany János szerint természetes, hogy a lírai lendületében nincs nála egyénítés. - A költő személyével és életével kapcsolatos értékítéletek. • Bátortalanságot és opportunizmust64 vetnek a szemére. • Ezt a művei alapján tették, így ezeket is elítélték. • Fülep az egyetlen, aki azt írja róla, hogy labanc volt. • Sokat ártott neki Szerb Antal elhamarkodott írása is. • Az újabb kori kritika egy olyan költőeszményből 65 indult ki, melyet nem tudott Gyöngyösire ráerőszakolni. • Benedek Albert és Horváth János szerint is annak köszönhető a népszerűsége, hogy a közönség ízlése még fejletlen volt. (Pedig pont az ellenkezője igaz: fölkészültség nélkül élvezhetetlenek művei. Hogy Gyöngyösi tudós és tudatos költő volt, mutatja a Kemény János emlékezetéhez írt utószó, és a műveiben előforduló nagy számú antik reminiszcencia.) Politikai világnézetei köznemesi kötöttségűek, ezért érdemes fölfigyelni a Corneille-párhuzamra is. - Corneille ugyancsak köznemes. - Hősei az erősödő abszolutizmussal szemben az arisztokrácia erényeit testesítik meg. - Gyöngyösi hősei a Habsburg-abszolutizmussal szemben a magyar arisztokrácia nemzeti-ellenzéki föladatát példázzák. - De egyéni elveiket el kell választani az Európában általánosan kialakult politikai és etikai toposzrendszertől. A klasszikus irodalomelmélet hibája, hogy a retorikát és a poétikát egyrészt egymástól élesen elválasztja, és az egyiket elhanyagolja, másrészt helytelenül, leszűkítve definiálja. (A retorika nemcsak az ékesszólás tana, és a poétika sem csak a költészet tana.) A retorika és a poétika kölcsönösen hat egymásra. A retorika tankönyveknek öt fejezete volt. - Inventiō; a téma és az érvek megtalálása (Sylvester János lelésnek nevezte). - Dispositiō; a megtalált érvek rendezése, a mű megszerkesztése.
63

Badics jegyezte föl a következőket: Zrínyi Szigeti veszedelmének egyik akadémiai példányának olvasója Zrínyi panaszához („szegény az magyar nyelv, az ki históriát ír, elhiszi szómat”) ezt írta: „Ha Gyöngyösi eszével bírnál, nem mondanád ezt.” 64 Elvtelen alkalmazkodás, megalkuvás. 65 A költő az istenek kedvence, az ő üzenetüket továbbítja, ő a népet vezető vátesz.

124

68 Egy mai lexikontól annyiban különbözik.) Megkísérlik az eposz modernizálását is.Az amplifikáció. nyelvi megformálás (ez a legterjedelmesebb rész). de át is alakította őket. . egyeznek különböző műveiben.Memoria. a kész mű megtanulása.) A harmadik fejezet a jövőről szól. hogy a közönség műveltsége azonos a költőével. babér. ezt mutatja. mert a középpontban a tettek állnak. ellentét stb. a versszakok laza használata. hasonlat. hogy nem azt írja le.Két enkomionból áll.. a Múzsák. általános igazságok. de egymástól különböző jelentés van benne. A bemutató beszédben az elocūtiō. fülemüle. • Szinonimák fölsorakoztatása. . fecske. a laza szerkezet. a hirtelen átmenet a fenséges stílusból a komikusba. • Több egymáshoz kapcsolódó. 125 . A hős élete lehet beszéd vagy történet tárgya. A líra és a bukolikus költészet toposzai a következők: rózsa. virágok. jácint. (Mindenképpen időrendben halad. a Nílus. és nem is sikerült igazán. hogy meghonosítsák az eposzt. . A legnagyobb sikerrel a dráma átvétele járt (spanyol. • Fokozatos erősítés. Benne van a becsmérlés és a magasztalás is. hattyú. A dicséret közvetve erősíthető az ellenség erejének dicséretével. A tettek fölsorolása az érvelést jelenti. nárcisz.Az előírásoknak megfelelően építi föl. mint az eposz kizárólagos közönsége az uralkodó és a főurak. és a struktúrából indul ki.) . barlangok. .A formai toposz a meggyőzést szolgálja. valamint az. • Viszonyítás (hasonlat). a társadalmi igényeknek megfelelően. legfölső kategóriába tartozó műfajnak. A reneszánsz átvette az ókor nagy műfajait. vagy olyan anakronisztikusnak mondható gondolatok. furulya. hogy az arisztokratikus udvarok számára készült. .). . angol. A gyerekkori erények után a felnőtt kiválóságait sorolja föl. .Lexikon jellegűek.Ez epithalamium. . így a költő a központi tárgyat különböző (de már ismert!) elemekkel bővíti. Négy módját különböztetik meg.68 . • Közvetett erősítés (raciocináció). de központban a tárgyak és a gondolatok állnak. hogy a retorikakönyvektől függetlenül jelentek meg önálló toposzgyűjtemények is.A gyűjteményeket mitológiai lexikonok egészítették ki. Ezzel a modernizálással függ össze.66 . Epideiktikus mű: mind a szónoki. erősíti. A másik két típus a gyönyörködtetés miatt jött létre. mely a barokk műfajkeveredés jellegzetes példája. A dicsérő beszéd egybefolyik egy másik kategóriával. amit egy adott témáról vagy tárgyról tudni lehet. Gyöngyösi munkái közül retorikailag a Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága a legtökéletesebb.69 (Ez a vita a modern lovagi románcokat70 is eposznak akarta nyilvánítani. Gyöngyösi költői gyakorlatához valószínűleg Moesch Lukács Vita Poeticája állhatott a legközelebb. tavasz. A tárgy magasztalása érdekében használt két művelet a klasszikus retorikában. francia művek jelentősek). mint az istenek beavatkozása.A toposzok. folyók. nászdal. 69 Erről Klaus Werner számolt be. Költészetében a mindig dicsőítő alkalmi vers az eposszal áll 66 67 Menyegzői ének. dicséret) a múlttal kezdődik.Gyöngyösi aforizmái ismétlődnek. a megtanult kész mű helyes elmondása. hanem azt. vagyis a közhelyrendszer használata. mind a költői írásokat magában foglalja. hogy az elméleti írásokban több hangsúlyt kap az alkalmi költészet problémája. hasonlatok. az alkalmi beszéddel. a legismertebb Natale Conti műve a XVI.Pronuntiātiō. A mitológiai hasonlatok közé híres történelmi hasonlatokat vegyít. de maradnak benne antik elemek. a tanácskozóra inkább az inventiō jellemző. E kísérletezés egyik állomása volt az olaszországi „romanzovita”. kellékei. nap. • Úgy alakulnak ki. A magasztalásnál átfogóbb kategória a gyönyörködtetés. vagyis a stiláris erősítés. Rengeteg eposz született. század végéről. melyek az ókortól máig végigkísérik az európai kultúrát. (A szabadon használható kategória helyére egy pontosan rögzített gondolatsort tett. Vénusz és Adonisz. A másik. csillagok. • Szoros összefüggésben vannak az enkomionnal és az amplifikációval. amit mondani lehet róla.Elocūtiō.67  Tudatosan Ernst Robert Curtius fogalmazta meg: közhelyszerű gondolatok. melyet egy politikai digresszió választ ketté. a születés dicséretével. Az enkomion (epideiktikus szöveg.  Egy másik ókori megfogalmazás szerint az egyes műfajok állandó témája. 70 A románcra a nemzeti és a vallásos téma volt jellemző. az ősök. de több a magasztaló szöveg. az eposznak az átültetése nehézkes volt.  Arisztotelész szerint a toposz az érv formája (definíció. emiatt sok támadás érte. tücsök.

részének beosztása Alsted philosophia practicáját követi. Ethica A X.73 . Helyenként a tárgyalási sorrendtől is eltér. a politika.71 . (Az ezzel kapcsolatos negatív kritika csak álprobléma. hiszen Gyöngyösi csak a kor irodalomszemléletét követi. Legfőbb forrása Alsted. a tiszta szerelmet. Mindegyikben központi szerepet játszik a női szépség.XX–XXVIII: politica. Ahol nincs szó kifejezetten háborúról. A vadászat a földi háborút. bölcsességet is gyűjt. Hősei egyszerre állnak a mitológiában és a jelenben.XXIX–XXXII: scholastica. a beszéd és a tudomány kapcsolódnak. a hadvezér és a feleség népesíti be. fejezet első mondata egybefogja az Encyclopaedia egész hátralevő anyagát. melynek kimenetele mindig bizonytalan. század elején Bán Imre: Apáczai Csere János Az Encyclopaedia X. ha már elvesztette tulajdonosát. mert a szó akkor is hat. az üldözéssel szemben a megnyugvást. fehér). A szó hatalma mindennél nagyobb és veszélyesebb. így az összefüggések nem láthatók. a mozgató erő a vallás. majd egy vallásos képpel zárul.I–XV: ethica. vagy a beteg szépség leírásában. A nőknél az individuális különbségek jóval kisebbek: a hősnők majdnem egyformák és mindig szépek. A Gyöngyösi-univerzum történelmi jellegű. Gyöngyösi legkedvesebb példaképe Ovidius. ha történelmi személyek. 71 72 Csaknem egészében Amesius Medulla theologica című művéből való. A szerelem és a háború lehet egymás ellensége (Kemény János emlékezete). század második felében és a XVIII. Szerkezete: . (A költő különösen kedveli a vadászjelenetek részletezését. a háború és a szerelem dialektikája. Mivel részleteket szedett ki belőle.) Ezt a szimbólumot a kert egészíti ki. amelyet ő az általánosból kiragadott és földolgozott. a király. változó. ott azt a vadászat jelképezi.72 . széphistóriát és históriás éneket. Ehhez szellemi jó tulajdonságok. meseszerű és allegorikus művekből tevődik össze. aki a szerelmet háborúnak tekinti. A szépséget a mozgás és a mozdulatlanság dialektikája jellemzi. illetve a hármas színszimbolika (piros. A férfiak esetében sokkal részletesebb az enkomion. az eszmények és a valóság világában. Színváltozás következik be a gyászoló. a háború és a szerelem. fekete. XXIII. a házasságot jelképezi. vagy szövetségese (Murányi Vénusz). Az erdélyi tudományosság a XVII.XVI–XIX: oeconomia. Sajátságos mítosza az a toposzrendszer. 73 Forrása itt Fennerus.) Gyöngyösi egyszerre írt eposzt és epithalamiumot. 126 . Az eszményi világot Isten.szoros összefüggésben. Gyöngyösi hősei sokat beszélnek. a kert az égi boldogságot tükrözi. és ez a beszéd közhelyet.

akárcsak a jobbágyságról szóló részt. Iustus Lipsius azonban a zsarnokság elviselésére int. a politika és a jogtudomány egyetemes igazságai a teológiához tartoznak. ha pl. Apáczai magatartását és gondolatvilágát a kor puritánus erkölcstana határozza meg. a gazda. (A teológiának tehát szerinte gyakorlati célja van. a szent jegyek kiszolgáltatása vagy a családlátogatás. viszont az alkotmányos ellenállást igen. Kálvin a reneszánsz típusú zsarnokölést bibliai alapon elutasítja. hogy legalább görögül és héberül értsenek.76 Apáczainak az az elve.) Apáczai emiatt veszi át ezt a rendszert. melyek Fennerus nyomán az ószövetségi parancsokon alapulnak. Szó van az igehirdetés módjáról is. az igehirdetés. (A gazdaságtan.Amesius a vallástudomány célját nem a dogmák rendszerezésében.) 74 75 Fennerusnál: venditiō. hogy Kálvin a mérsékelt kamatot törvényesnek ismerte el. 127 .Zálogosítás. Püspöki Sylvanus János lehetségesnek tartja a monarchia. Ír az egyházi igazgatásról. A lelkészektől megkívánja.) A lelkipásztor kötelessége pl.74 . az arisztokrácia és a demokrácia vegyítését. őt közember is megölheti. a kapitány. oppignoratiō.75 . itt kevés az Amesiustól való átvétel.) Amesius rövid. a százados és a hadnagy egyenértékű. hogy ismeri és elfogadja a népfelség elvét. ha a népet leigázva az a szuverenitását neki átengedi. hogy a zsarnok törvényes uralkodóvá lesz.Adás–vétel. a legjelentősebb (székely származású) magyar puritán teológus is fölhasználja e két szerzőt.) A cserélésnek három fajtája van. bizonyos csoportokban. véleménye szerint ebből származik a jobbágyság). aki erővel vagy csalással került hatalomra. hanem akarati aktus (elválasztás és megfogás) is. mely Bornemisza Élektrája óta először veti föl irodalmunkban a zsarnok-ölés elméletét. a bujálkodás nemeiről. (Itt is Fennerust követi. de Kálvinnal ellentétben a doktorokat teszi az élre. Az ördöngösség és a babona elleni szigorú tilalmat terjengősen veszi át (valószínűleg tekintettel a magyar életre). aki. Apáczainál az ezredes. János egy utrechti disputáción fakad ki a zsarnokság ellen. Tanító és cáfoló teológiája (1679) előszavában dicsérettel emlékezik meg az Encyclopaediáról. s az egyénnek semmilyen körülmények között nem engedi meg. Kibontja a puritán családi élet képét: az apa a korlátlan úr. inkább példákat említő fölsorolásával szemben Apáczai a magyar prédikátori hagyomány szerint bőségesen ír. és a befogadott jövevényekről gondoskodni is. A vezetőknek először az istentiszteletet kell fölállítani. Politica A polgári társaság törvényeit tárgyalja. ő nagyjából Kálvin véleményéhez csatlakozik. és a cselédek tisztéről. Apáczai pedig hűségesen lefordítja ezeket. hogy a pénz nem szül fiakat. A hit szerinte nemcsak fölfogás. (Forrása talán Alsted lehetett. és ezt különböző idézetekkel támasztja alá. a férj és a feleség egymás iránti kötelességeiről. Amesius ilyen tekintetben modernebb. Aki magaviselésével tyrannus. Ír a háború törvényeiről. tágabb értelemben családja bírája is. az etika.) Létezik a titulus nélküli zsarnok. s Apáczai hozzáteszi még az elsiratás és az eltemetés kötelezettségét. Fontos a hadsereg tisztikarának megszervezése is. (Veszedelmesnek tekinthették ezt a részt. a prédát igazságosan kell elosztani. mert a cenzúra. azt a régi törvényt tartotta. bár néha a legjellemzőbb gondolatokat hagyja el. színessé válik. Apáczai nem veszi figyelembe a kamatot. vagy az egész nép megegyezéséből. azt csak a fölsőbb rendek ölhetik meg. Oeconomia Forrásából erősen válogat. arabul is tudnak. A katonákat Isten jelenlétével kell biztatni. csak külföldi. Fennerus teljesen elfogadja a Biblia rendelkezéseit. a foglyokkal becsületesen kell bánni. pl. locātiō. hanem az Isten szerinti életre nevelésben látja. 76 Jean Bodin szerint a törvényesen trónra került zsarnokot saját alattvalója nem ölheti meg. de kivégezhető a szenátus parancsa alapján. (Ez azt bizonyítja. A cserélő igazságról szóló fejezetben Amesius szövegén kívül Fennerus Sacra theologiájából vesz át részleteket. A házastársakról szóló részben Apáczai száraz.) A kegyességről is teológiai szempontból ír. ahol a Biblia könyveit szintén bemutatja. A magyarok közül Debreczeni P. Elítéli a ráolvasást és az istenkísértést. (Ez a nyereségről szóló szakasz. és azt nagy önállósággal használja. (De jó. de köteles róluk.Bérbeadás (Apáczai ezt tárgyalja a legrészletesebben. mikor élesen szembeszáll a jobbágysággal. tudományos stílusa nekilendül.) A megelégedésről tanító fejezet központi kérdése a magunk mód nélkül való szeretete. bár tudhatta. Itt található az a híres részlet. Martonfalvi Tóth György. A polgári társaságot az Istennel és az egymással való szoros szövetség (foedus) tartja össze. . az 1803-as kiadásból törölte. Szól a házasuló személyekről.

. neveléstudomány és teológia. . földrajz. 1648-tól holland egyetemekre járt. • A tanulásra való fölkészülést segíti. számtan. .Kitér még más dolgokra is. gazdaság. . Althussius.Iskolai könyvnek szánta. Az anyanyelvű iskoláról nyújt vázlatos képet (városban és falun is egyaránt szükséges).Elismeri a népfelség elvét: a zsarnokká lett uralkodót a nép alkotmányos szervei eltávolíthatják. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (239–257.Forrásai: Descartes. • Retorikus próza.A tudományok összefoglalásának igénye Bisterfeld előadásaiból származik. Leírja a jó tanító munkájának alapelveit. történelem.Magyar logikácska. elmaradt részben lett volna a nyelvi és retorikai leírás. 1651: feleségül vette Aletta van der Maetot. • A Tanács ennek a függeléke. Gyulafehérvár (Bisterfeld Henrik tanítványa). A modern racionalizmus és a karteziánus filozófia első magyar képviselője volt.Tartson gyakorlatot disputáció formájában. . . . . hibás volta. . menza. hogy az unalmasságot elkerülje. 1654-ben két kisebb műve keletkezett. Regius. Itt főleg saját elgondolásait közli. . .Négy fakultásból álló teljes egyetem fölállítását akarja. Utrecht. . melyeket csak a fölvilágosodás tudott megoldani. Életművében olyan problémákat vetett föl. filozófia. . mértan. mintája: Ramus. botanikus kert.Adjon időt pihenésre.A történelmi részben föltűnő a magyar vonatkozású adatok hiányossága. majd a tizenegy rész magyarul készült el. .Ismételjen gyakran. 1655. . .Csak a szükséges tudásanyagot tárgyalja.A tizenkettedik. és kidolgozott egy reformtantervet (ez az első teljes magyar egyetemi programtervezet). könyvtár. nyomda. Scribonius. • Célja a kishitűség eloszlatása. Amesius.Alkalmazkodjon a tanulók értelmi képességeihez.) Apáczai Csere János (1625–1659) Bekapcsolódott az európai enciklopédizmus áramlatába. Ramus. .Scholastica A király és az urak kötelességei közé tartozik. pl. . .A Kopernikusz.Latinul kezdte írni.Tanács (pedagógiai irat): • Joachim Fortius flamand író nyomán írta. .és Galilei-féle napközéppontú rendszer híve.Követeljen szigorú fegyelmet.Erősen természettudományos jellegű. Magyar encyclopaedia. . és a jó ismeretszerzés módjait is. Albertus Magnus. a nehézségekkel való szembenézés.Mutasson távlatokat. . politika. Iskolái: Kolozsvár (reformátusok tanintézete). a természet bemutatása. eklézsiai és polgári társaságbeli rend jobban épülhessen.A Descartes-i metafizika és ismeretelmélet leírásával kezdi. Iskola azért szükséges. de módjával. • Ez a legszebb magyar írása. 1648–1653: Utrechtben telepedett le. de az okkult-misztikus tanítást nem sajátította el. . sőt meg is ölhetik. De ismerteti a tanulók kötelességeit. . csillagászat. építészet. Gondolkodásának kialakulásában szerepe volt Descartes eszméinek. mit kell még a tanulóknak az életben megtanulni. míg tanítványai meg nem értették. A gyulafehérvári akadémia tanára lett.Barcsai Ákos fejedelemnek nyújtotta be. hogy az országban levő összes iskoláról gondoskodjanak. 1658. • A gyermek Rákóczi Ferencnek ajánlotta. ehhez kapcsolódik logika. 128 . etika.Egyszerre csak egy dolgot tanítson. Alsted. hogy a házi.Mintája Alsted Encyclopaediája volt.

hogy a művelődés miatt minél több bibliát adjon a nép kezébe. saját pénzén nyomtatja. • A magyar nyelvű Mentség. . minél olcsóbban. . Tanítványa: Bethlen Miklós. • Nyéki Vörös Mátyás verseinek új kiadása. Rákóczi György udvari papja. • A latin nyelvű Apologia. Dés–Nagyenyed) .Alacsony sorból származik. • Pápai Páriz Ferenc és Felvinczi György művei. és ingyen osztja szét. . . • Balassi és Rimay istenes énekei. . Az emberi értelemről. Pápai Páriz Ferenc Életnek könyve című verses művében állít neki emléket. . 1656. Kaposi Juhász Sámuel: kijavíttatja velük a Károli-bibliát. Apafi Mihály nevelője.Apja Pápai Páriz Imre író77.Ügyel a magyar helyesírás egyesítésére. 1653. egyszerűsítésére. 1695. 1797: Bod Péter sok jegyzettel és kommentárral kiadja. . . Várad. 129 .1680-tól az enyedi kollégium tanára. 77 1618-1667 (Pápa-Gyulafehérvár).Fogarasi Mátyás adta elő. Gyulafehérvár. • Sajátkezű kézirata is ránk maradt. 1803: Rájnis József sajtó alá rendezte az új kiadását. .Verseiben föltűnő a társadalombíráló hang. • Hibája a szemléletesség hiánya.Városi orvos Nagyenyeden. református pap. 1658. . Győr. 1697. . Tótfalusi Kis Miklós (1650–1702. • Itt is antik retorikát alkot. . .A református zsinat nyilvános bocsánatkérésre kényszeríti.A legnagyobb magyar nyomdász.Nagyon figyel rá. • Használta a székely tájnyelv szókincsét. . Pápai Páriz Ferenc (1649–1716. .Csécsi János. Fogarason iskolamester. ez Apáczai polgári kritikájának a tovább vitele. . . . Kolozsvár. de nyomdász lesz. . • A tudás leszármazását.Nagyenyeden tanul. . egyházi író. hogy a kiadások helyesírási és tartalmi szempontból kifogástalanok legyenek.Az iskolák felette szükséges voltáról. és hazája elmaradottságát.A bölcsesség tanulásáról.Papi pályára készül. Iskolai székfoglalói: a művelődéspolitikai írásai közé tartoznak. • Iskolaügyi gondok foglalata.Latin nyelvű filozófiai értekezés.Kiindulópont: a bibliakiadás.Barátja és segítőtársa. A világi műveltség népszerűsítői 1. antik retorika. és Amszterdamban letelepszik. majd 1677-ben udvari orvos.Tanulmányok: Apáczai iskolája. • Szőnyi Nagy István: Magyar oskola.Méltatlanul támadják.Apologia Bibliorum: latin nyelvű.Regius materialista tételével (a lélek a test megjelenési formája) vitatkozik. . • Sapientia: kifejezi az egész Encyclopaediát. és a reneszánsz újító szerepét a kultúrában.Tőle származik az első nyomtatott grúz abc. ellenségeit ebben még nem nevezi meg.Erdélyi Féniks. .Sok könyvet saját kezdeményezésre ad ki. célja. Nagyenyed.1680: Hollandiába indul. Idegen szavakat alig használt. 2. . • Kiemeli az arab művelődés érdemét. . Alsómisztótfalu–Kolozsvár) .Kiadványai elé saját maga ír előszót. magyar alkalmazását vázolja. erre két művel válaszol.Fölismeri az anyanyelvű irodalom fontosságát.Szempontjai nem vallásosak. Bázel (orvosi diploma). 1656-ban a kolozsvári iskola vezetője lett. 1698.- A vallás lényege az erkölcsös és istenes életre irányított akarat. Retractatiō. • Tudatosan mellőzte a retorikát. • Nagyhatású buzdító beszéd (protrepikos). . . II. .

félig latin megjegyzéseit.  Ez az első protestáns egyháztörténeti munka. befolyásolva az irodalmi nyelv kialakulását. • 1671: római föliratokat gyűjtött Hunyad megyében.  Hatása a fölvilágosodás korára is átnyúlt. • Ars heraldica (Címertan.  A tudományt hirdeti a puszta hittel és a babonával szemben.- - - Célkitűzése világibb. • Nála van Szenczi naplójának a kézirata. hogy a betegség Isten büntetése.Romantikus képet rajzolt Rákócziról és kurucairól.  Előszó (1705): itt mondja a legélesebb bírálatot kora társadalmi és művelődési viszonyairól. morális. a francia akadémia mintájára. • Dictionarium Latino-Hungaricum (Lőcse.  Tótfalusi Kis Miklós halálára írta. • Pax animae.  Különbséget tett a tájnyelvi és a köznyelvi szavak között. Rákóczi Ferenc. • Szenczi kezdeményezéseihez visszanyúlva akarja összefoglalni a református egyház emlékeit.  A szótárhoz Csécsi János írt függeléket Nyelvtani és helyesírási szabályok címmel. • Pax sepulchrī. 130 . 1691-ig ide írja félig magyar. Kolozsvár.  A nemesség történeti tudatát akarta fölébreszteni.  A lélek és a test békéje elválaszthatatlan. Mikes Kelemen és a kuruc kor költészete Varga Imre: A kuruc költészet kérdésének története. • Pax corporis. 1684):  Heidelbergben lemásolja Bethlen Gábor és David Pareus levelezését. Kolozsvár. de ez kézirat marad.  Modern gondolatokat tartalmaz. Kolozsvár.  Megkockáztatja azt az állítást. illetve a műveltségét emelni.  A köznyelvhez sorolta a székelyt (ők szerinte is a hunok utódai). XXIV. Munkássága másik fontos ágához tartoznak a történeti tárgyú művek. 1685). 1708):  Ez a Szenczi által kezdett. és a puritánusok alatt fölélesztett nyelvművelő és nyelvészeti törekvések betetőzése. hogy a közembereknek ír.A Bach-rendszer alatt. Vezetője tehát nem a puritánus pietas. . Adalékok a pozitivizmus és a szellemtörténet bírálatához A kuruc költészet fölfedezője: Thaly Kálmán. • Rudus redivium (Szeben. 1696: részben franciából való fordítás. • Életnek könyve. és azt a fölfogást.  Ez az első magyar nyomdatörténeti földolgozás. mint a puritán íróké.  Bírálja a nemesség kulturálatlanságát is. hogy a bibliabeli gyógyulásoknak is természetes alapjuk lehetett.  Terve volt egy tudós társaság fölállítása is. Kolozsvár. 1690: önálló szerkesztés.  Elutasítja a naiv csodavárást. • Pax aulae. hanem a pax. de ez az ő ideálja volt. 1694):  Latin nyelvű. társadalmi és egészségügyi problémáit. Kolozsvár. 1680: franciából fordította. Fölméri az ember vallásos. .  Ez az első magyar címertan.  Kiadását II. Rákóczi Ferenc támogatta.  Lefordítja magyarra is (Romlott fal építése. Újszerűsége.  Az első nyomtatott magyar nyelvű orvosi könyv. a kiegyezés előtt és után a nemzeti függetlenség ügyét szolgálta. 1698: fordítás németből. és ezen a címen adja ki.

Nagy szerepe van a nacionalista vulgarizátorok között. így a kuruc költészet elvesztette népköltészeti jellegét (megingott a kuruc költészet létezésének pozitív hite is). Szekfű Gyula: . . idegen elemek elleni küzdelem. Ocskay Lászlórul.Helyes megállapítása: a kurucság belső formája Zrínyi Miklós környezetében bontakozott ki. . Riedl Frigyes: . Káldy Gyula: .Bujdosás: jellegzetes magyar állásfoglalás a sorssal szemben. Egyszerűen a magyar irodalom részeként tárgyalja még: Toldy Ferenc.„A népivé lett főúri irodalom” cím alatt éppen csak megemlíti. . mert magyar magyar ellen harcolt.Kortársai és követői sokkal jobban misztifikálták (Rákóczi lobogója a magyar nacionalizmus zászlója lett). . melynek élén a katolikus Habsburg király áll.Külön csoportként emeli ki a bujdosó énekeket. . Rákóczi-témájú versek keletkeztek az 1848-as szabadságharc idején is. • Ennek eszményképe nem Rákóczi kuruc fejedelemsége. Féja Géza: .Tolnai Vilmossal egyidejűleg. . mint a valódi kuruc dalokat. Arany László.Többre értékeli Thaly költeményeit.A gyűjteményt kiegészíti. . Varga szerint nem különíthető el a kuruc költészet a többi korabeli kategóriától. . újra szerez. és a tévedéseket (az irodalomtörténet) a végletekig vitte. mert az irodalomtörténetet szociológiai szempontból osztotta korszakokra.A Horthy-rendszer átvette tőle a kuruc szabadságharc lekicsinylését. sem a mozgalmat nem tartja forradalminak. .Régi irodalommal foglalkozó része 1937-ben jelent meg. harciasság (bőszültség). Beöthy: nacionalista.Új kuruc költészeti antológiát tett közzé (pozitivista ellenhatás).Ebben az időben egyedül Ady Endre reagált helyesen e költészetre (ösztönösen látta meg a kurucság igazi értelmét). hanem Thaly szövegeinek filológiai vizsgálata. (Hamis ez a besorolás.A legszebb költeményekről derült ki.Tárgyukat a kuruc mozgalmakból merítik.Védi Thaly Kálmán szerzőségét.A kuruc költészetet népköltészetünk történeti részének tekinti. A per negatív hatása még: csak a hamis versekre irányult a figyelem. .Szekfűre támaszkodva megalkotta a magyarság hamis jellemzését.Nem veszi figyelembe a gazdasági.Közöl „egyesek által” neki tulajdonított verseket: A kölesdi harcról.Tudatosan visszatért a XVIII.A Rákóczi-szabadságharcot tragikusnak tartja. Szerb Antal: .Valóságosnak elfogadott. század katolikus történetíróinak Habsburg-párti álláspontjához. ugyanakkor a latin és germán szellem befogadása. vagy maga költ. de hamis képet erősített meg. világnézeti koncepció vezette. . . . ezzel kirobbant a hitelességi per.Már a hun mondák illúzióit is rombolta. . . . . torzsalkodás.A harcokban részt vett hősökről szólnak. Erdélyi Pál: . .Most nem ideológiai. hogy hamisak.Helyteleníti a kuruc költészet önálló egységként való tárgyalását.Bujdosó magyar alapélményei: függetlenségvágy. Esztergom megvételéről. .Önkényesen kiegészít. • Hanem: Regnum Marianum.De súlyos tévedése: sem a kuruc költészetet.Ítéletét Szekfű és Prohászka hamis képei befolyásolták. 1913-ban hozta nyilvánosságra. .) . Prohászka Lajos: . Kuruc jellegű. főleg szerelmes dalokkal. társadalmi viszonyokat. . .A kétségtelenül hiteles kuruc verseket is gyanúba vette.Tévesen állítja: nem beszélhetünk a kuruc költészet népi jellegéről. . . - 131 . így ez sem vezetett a kuruc költészet reális megismeréséhez. amelyeket hozzáad a kuruc dalokhoz. illetve csak bizonyos tartalmi körülhatárolással.

és családja múltját. Sárosi gróf álnéven több mint egy évet tölt itt). ahova sok vers tartozik. • Egyháztörténeti és vallásos könyvek. mely egy római szoborról kapta a nevét. lírai históriás ének alakul ki. majd itáliai körútra indul (Velence. • Hadászati. 1705: a rendek vezérlő fejedelme (szécsényi országgyűlés). Milánó. de találkozik Bercsényi Miklós ungi főispánnal.) Az itteni magányban megerősödik benne fejedelmi kiválasztottságának tudata.Mesterségdicséretek. század végén megjelenik a szegénylegény-költészet. . és megkapja a felséges címet. Lengyelország után Párizsba hajózik. érzéki szerelem kifejezése). Felesége: Sarolta-Amália Hessen-Rheinfels-i hercegnő. az elvilágiasodás és az elnépiesedés. így újfajta. valamint kimondatja a Habsburg-ház trónfosztását. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (371–387. Emigrációba kényszerül (Dancka.és szépirodalom. alkalmi köszöntők. átlépi Magyarország határát. házasság.Csúfolók. I. A kuruc költészet nem népköltészet. Az interkonfesszionalizmus jellemzi. . Ekkor hozza létre Magyarország és Erdély unióját. olasz. hogy olvasson. Érdeklődési köre. Róma).Katonaköltészet. népi költészet (nem a kollektív keletkezés elképzeléséről van itt szó). Nevelői katolikusok. így a bécsújhelyi börtönbe kerül. • Történeti és állambölcseleti művek. A vitézi költészet Rákóczi György és Zrínyi harcaival újraéled. 1694: Sáros megye örökös főispánja. A prágai egyetemen tanul. . - - - 78 Személyeskedő prózai vagy verses gúnyirat.Mindennapi élethez kötődők (lakodalom. és irreális terveket sző győzelmes visszatéréséről. 1707: beiktatják erdélyi fejedelemségébe. 1704: erdélyi fejedelemmé választják. 1703–1711: szabadságharc. 1720: Rodostóban jelölnek ki neki szállást.A kor függetlenségi vagy társadalmi törekvéseit fejezik ki. A kuruc költészetet nem lehet összekeverni a kuruckor költészetével.Szerelmes versek (bók. Itt engedik. szakítás. de erősödik benne a németellenes hang. búcsú. majd Emlékiratait. a janzenizmus egyik fellegvárába vonul vissza. Itt kezdi írni Vallomásait (1716). és tervezni kezdik az osztrák uralom lerázását. Rákóczi Ferenc. spanyol. 132 . természeti csapások). 1715: a Grosbois-i kamalduli kolostorba. • Föltűnő a nyelvkönyvek (görög. . A börtönből megszökve Lengyelországba menekül. 1701: egy XIV. panasz. mint Caesar a Rubicont. a császár engedélye nélkül veszi el.. Lajosnak írt levelét elfogják. hanem közösségi.Vallásos énekek. külföldre akar menni. hogy elfelejtse anyanyelvét. Genova. A XVII. és a magyar nyelvűek hiánya. temetési búcsúztató. hódolás. nép szenvedése. anyja Zrínyi Ilona. sóvárgás. Bécsben könnyelmű és előkelő társaságba kerül. Erdélyben a nemesi politikai költészet egyik típusa alakul ki. I. Lipót a magyargyűlölő Kollonich bíborosra bízza nevelését. aki a csehországi Neuhausba küldi. Erdély legáltalánosabb műfaja a pasquillus78 volt. . a lírai elemek gyakorivá válnak.): Rákóczi Ferenc Élete 1676–1735 (Borsi–Rodostó) Apja. a Wesselényi-összeesküvés egyik vezetője. természettudományi és politikai munkák. 1697: fölkérik az első népi kuruc fölkelés vezérének. mostohaapja: Thököly Imre. Szigorú életmódja és janzenista olvasmányai elmélyítik sztoikus és szentimentális hajlamát. . Firenze. 1703: az érte küldött követekkel hazatér. • Szórakoztató. francia) nagy száma. (Életének törökországi szakaszáról Mikes ír Leveleskönyvében.

Versei Lubomirska Ilona Erzsébethez (lengyel hercegnő, Sieniawski Ádám felesége) írt vers. • 1701-1711 közt szerelem és politikai érdek fűzi hozzá. • Ez az egyetlen fönnmaradt, hiteles verse. • Nyolc soros, francia nyelvű madrigál. Rákóczi Ferenc buzgó éneke: • Neki tulajdonították. • 1703-ban íródott, Magyarországon. • Verses ima is lehet, és rokonságot mutat Rákóczi tábori imájával (1703). • Mindkettő a Mária-kultuszt hirdető, katolikus szemléletű, de protestáns irodalmi hagyományra épülő mű. • Rákóczi Máriája Habsburg-ellenes. A költő Rákóczira vonatkozó hagyomány olyan erős, hogy a XIX. század elején még a Rákóczi-nóta szerzőségét is neki tulajdonítják. Imádságai és beszédei (oratio; mindkettő). Alázatos imádság (Debrecen, 1703): • A kuruc sereg számára írt hivatalos imája. • A magyar kiadáson kívül németül, latinul és csehül (Lőcse) is megjelenik. • Felekezetközi jellegű. • A keresztény felekezetek egyesítését célzó politika szimbóluma. Imái: • Az igazságtudat, a bűnbánat, a kegyelem jellemzi őket. • A vallásosság és a politikai meggyőződés összefonódása figyelhető meg bennük. • Inkább harcra buzdítanak. • Nagy részük prózában írt líra. Beszédeinek három típusa volt: • A katonái előtt mondott tábori beszéd. • Az országgyűlési szónoklat. • Az üdvözlő beszéd. Csak két hiteles beszédét ismerjük: • Ütközet előtt mondott beszéd. • Gyömrői beszéd; 1705. Rá is jellemző a kor szónoklatainak két fő vonása: a történeti példákra való hivatkozás és a lírai magatartás. Szónoki stílusa barokk zsúfoltságú és patetikus. Ez a legtermékenyebb területe. Diplomáciai leveleit latinul és franciául, hazai leveleit magyarul írja. Ismeri a levélírás szabályait, és a klasszikus latin episztolát is.79 Kiemelkedik Bercsényi és Rákóczi levelezése. A bizalmasabb levelekre az élőbeszéd közvetlensége, a társalgó hangnem jellemző. De lehet kemény hangvételű, keserű, együttérző, szelíd, okosan érvelő. Irodalmi érdekességű Sieniawska hercegnővel váltott francia nyelvű szerelmes levelezése. Francia nyelvű; a szabadságharc eseményeit írta meg benne. Egy Brenner-féle kiadásban80 jelent meg; Hága, 1739. Bevezető dedikációja: Levél az Örök Igazsághoz. Memoárjait a hazai dolgokra szűkíti. A megtörtént dolgokat úgy akarja láttatni, amint az politikai elképzeléseinek megfelel. Kíméletlen és nyílt kritikával illeti a rendeket: a katolikus klérust és az arisztokráciát. A szabadságharc elbukásának fő okát a rendi-nemesi osztályönzésben látja.

-

-

-

-

-

79

Levelezése

Emlékiratok; 1717

A kuruc kori levelek jellegzetessége, hogy a levélírók nemcsak híreket és utasításokat közöltek bennük, hanem rögtönzött karcolatokat, tragikus élménybeszámolókat, komikus helyzetképeket, politikai vagy erkölcsi elmélkedéseket. 80 Histoire des revolutions de Hongrie

133

-

-

Azokat a mozzanatokat válogatta ki, melyek leginkább érzékeltetik a háború sorsát meghatározó erőket, és saját szereplését. A könyv vége már vázlatos, a fejezetek rövidülnek, érződik rajtuk a sietség. A tömörségre való törekvés és a történeti célzat háttérbe szorítja a szépírói fantáziát és a kalandozást. Csak miniatűr novellisztikus részek vannak benne. • A főúr és a rongyos sereg találkozása a Beszkidek lábánál. • Bercsényi és Forgách összetűzése a hadiszemlén. • A nép menekülése a harc utolsó napjaiban. Szerkezete áttekinthető, hangneme tárgyias.

Vallomások81 Latinul írta; az önéletrajzzal kezdte, majd az emigrációval folytatta. (Közben írta meg az Emlékiratokat.) Három könyvből áll. • 1700-ig tart: 1716/17, Grosbois. • 1717-ig tart: 1718, Drinápoly, Jeniköj. • 1719-ig: Jeniköj. - Belső lélekrajzot és lelki fejlődést akart írni. - A keresztényi alázat és a fejedelmi öntudat feszültsége végigvonul a művön. - Az önéletrajz és a meditáció nem forr össze szerves egésszé, hanem párhuzamosan fut, egymást váltogatja. - Két mozzanat emelkedik ki. • Ifjúkori fejlődésének rajza. • A haza, a nép iránti szeretet fölfedezése. - Nagy fordulat következik be akkor, amikor a Napkirály udvarából visszavonul. • A világi szépirodalomtól a vallásos könyvek felé fordul. • A Szentírást is elkezdte olvasni. • A világi élményei hatására nosztalgikus hangulatba kerül, de ezért bűntudat fogja el, és teljesen befeketíti önmagát.82 - A második könyvben a történelmi környezet elhalványítja az erősödő lírai hangot. - Teológiai fejtegetései elvontak és homályosak. - Könyve utolsó részei átvezetnek a vallásos meditációkhoz. A két mű szervesen összetartozik. Vallásos és állambölcseleti elmélkedések 1718/19: megírja első janzenista szellemű meditációit. • Ezek kerete: soliloquia.83 • Két szerzetes nézi át őket, akik a dogmákkal szemben liberális, a szigorú katolikus vallástól mindig elhajló elmélkedéseket eretnekséggel vádolják. 1721: egy újabb elmélkedés-sorozatot írt. • Az ószövetségi könyvekhez latinul és franciául ír. • A befejező rész 1731-ben készül el. • A formája ennek is soliloquia. Meditációira hatással voltak Bona kardinális aszketikus barokk művei, Kempis Tamás munkája és a Biblia. Két állambölcseleti munkája 1722-1725 között keletkezett francia nyelven. • Egy keresztény elmélkedései a polgári élet és az udvariasság elveiről. • Értekezés a hatalomról; függeléke Szent István Intelmei. A két mű Rákóczi végrendeletével együtt jelenik meg nyomtatásban; Hága, 1751; kettős cél. • Fiainak akar útmutatást adni uralkodói hivatásukhoz. • Ki akarja fejteni a bibliai tanítással összhangban levő uralkodási elveit, és meg akarja rajzolni a keresztény abszolút uralkodó eszményképét.

-

-

-

81 82

Confessiōnēs „Színházban szereplő színész élete volt az enyém, adtam a keresztényt a papokkal, katonát a katonákkal, politikust a politikussal szemben. Elmesélgettem és elhazudgattam… a nőknek és azoknak, akik nekem akartak tetszeni.” 83 Ez egy augustinusi műfaj; Istennel való magánbeszélgetés.

134

A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, 514–527.: Mikes Kelemen 1690–1761; Zágon–Rodostó Református köznemesi családban született. Apja: zágoni Mikes Pál, anyja Torma Éva. 1691: apját a császáriak elfogták és Fogarasban halálra kínozzák. Mostohaapja: Boér Ferenc (hatására anyja vele együtt katolikus hitre tér). Kolozsvárott tanul. Rákóczi mellé kerül belső inasként, majd Lengyelországba is követi. Vele megy Párizsba, azután pedig Törökországba is. Leveleit Gallipoliban kezdi írni (azt gondolja, törökországi tartózkodása átmeneti). 1720: Rodostóba telepítik. Kőszeghy Pál leányát, Zsuzsit feleségül venné, de ő, akarata ellenére, Bercsényi felesége lesz. 1736-39: az ekkor zajló török-osztrák háborúban Mikes eljut az erdélyi havasokig, s fölébredt honvágya miatt Mária Teréziától kér kegyelmet, de nem kap.84 A Törökországi levelek85 • 1758-ig 207 valódi keltezésű levelet írt, egy P. E. monogramú, fiktív erdélyi hölgyhöz, akit édes nénjének nevez. • Nem történelmet, nem krónikát akart írni, de a napló igénytelen műfaja is távol állt tőle. • A francia klasszicista levél jellemzői.  Társalgó hangnem.  Lebilincselő gondolatszövés.  A titkon nyilvánosságot is föltételező félmagán jelleg.  A műgond határát súroló tetszeni vágyás.  Választékos nyelv.  Érzelmi-lelki élet finom ábrázolása. • Mikes bizonyára találkozott fiktív levélgyűjteményekkel is. • A sok levél megírása egy idő után már magával vonta a képzelt levelezés fönntartásának igényét. • Erős érzelmi hullámok figyelhetők meg bennük. • A Leveleskönyv utolsó darabja 1758-ban kel, ekkor ugyanis engedélyt kap, hogy levelet írjon rokonainak. Ezek a misszilisek szoros rokonságban vannak a fiktív levelekkel: mindent leír bennük, még a Rodostóról írt versét (1721) is elküldi. • A Leveleskönyv nem tekinthető egyetlen nagy szabású műnek. • A levél nemcsak keret, hanem Mikes irodalmi szerepjátszásának játékos formában való megjelenése. • Mikes levélformája a maga kötetlensége folytán a legváltozatosabb anyagot foglalja magában. • A levelek legfőbb varázsa a mikesi személyesség, az egyéni szín; folyton visszatérő, legállandóbb témája a hazája iránti őszinte sóvárgás. • Példái és novellái a szórakoztatás szándékának köszönhetik megörökítésüket. Mikes a vallásos elmélkedésből minden átmenet nélkül csap át profán dolgok elbeszélésébe. Legendai és bibliai motívumok fölhasználásánál már nem a csodahit, hanem a különlegességek iránti érdeklődés vezeti. • Különösen kedveli a nőkkel kapcsolatos históriákat, furcsaságokat. • Példát mindenhez tud mondani. • Kedveli az alliterációs formákat. • Jellemző stílussajátossága a szemléletesség. A közönséges szavakat tréfással helyettesíti: a hajó tengeri ló, a szolgáló bóbitás fogoly. • Idegen szavakat alig használ, kerüli a latinos mondatszerkesztést. A fordítások. • Már az 1720-as években elkezdi, 1740-től pedig erre helyeződött át működése súlypontja. • Összesen tizenkét prózai munkát fordít franciából. • Csak egy szépirodalmi van köztük (Mulatságos napok), a többi elmélkedés, értekezés. • Jelentős csoportot alkotnak a janzenista szellemű könyvek. • Kalauz: eredetileg 1724-ben készül el, de 1744-ben átjavítja, 1751-ben pedig teljesen átdolgozza.

-

84 85

„Ex Turcia nulla redemptiō.” – Törökországból nincs visszatérés. Az első kiadójuk, Kulcsár István nevezte el így őket (1794).

135

és székhelyét is ide helyezi. • XVII. Laurentius Brewer műhelyében. Sölösi.) Létezik egy A. aztán a szepesváraljai rezidencián. Szőlősy. A latin ajánlás Kisdi Benedek egri püspökhöz szól. 1674 (Kassa). Miközben Nagyszombatban az elemistákat tanítja. • Nehezen lehet belőle az eredetre következtetni. és 112 magyar éneket tartalmaz. 1639: pappá szentelik. valamint Palkovich Márton nekrológjából. 1630: belép a jezsuita rendbe.XXV. 136 . hitoktatója és gyóntatója. Nagyszombat–Litovica). Znióváralján. köztük Pécseli Király Imre és Szenczi Molnár Albert egy-egy éneke. Beatae Virginis Mariae et Omnium Sanctōrum Honōrem. Selesi. cseh (szlovák) vagy lengyel eredetű. 1651.) Ez bizonyítja Szőlősy énekgyűjtő és énekszerző munkásságát. és a jezsuiták rendi jelmondata88 olvasható. Azoknál a szövegek.és egy B-variáns (a kétféle szedés oka ismeretlen. majd a túróci rezidencián. 87 Életéről Dobronoki György naplójából lehet sokat megtudni. Garamszőlős–Znióváralja)87 Nevének egykorú változatai: Szőlősi. váci. majd a győri grammatisták osztályát vezeti. Ausztriában novícius. (Ekkor rendezte sajtó alá szlovák nyelvű énekeskönyvét. műveltségét és nyelvismeretét. Pázmány Imádságos könyve: Balassi. (A nyomdász protestáns. A népszerű barokk líra és a katolikus egyházi népénekek Holl Béla összegzése a Cantus catholiciről86 Szőlősy Benedek (1609–1656. 1640-től a nagyszombati templom szónoka. • A legtöbbször protestáns forrásból származó fölött szerepel. és a római Collegium Germanico-Hungaricumban tanul. egri püspök és királyi kancellár. A Cantus catholici 1651-i kiadása - - - - 86 Cantus catholici: az első egységes szempontok szerint szerkesztett kottás latin-magyar énekgyűjtemény. Később működik a szendrői. Nyéki Vörös. majdnem mindig latinból való fordítások (Csak két esetben bizonyítható közvetlenül a cseh Halotti Beszédből való fordítás. századi nyomtatott gyűjteményekre vezethető vissza. • Négy karácsonyi ének XVI. századi protestáns forrás is van. 1675: mindhárom jezsuita kiadásban megjelent énekeskönyv címe Cantus catholici. Az 1674-es kiadásban valószínűsíthető Sámbár Mátyás közreműködése. Mindkettőt Szőlősy Benedek szerkeszti. A címlap hátán Szegedi Lénárd Ferenc (1614–1675. A gyűjtemény 26 éneke fölött olvasható a „régi ének” cím. a betűtípusok tanúsága szerint Lőcsén. • A bécsi Pazmaneumban. • 1671: visszaveszi a protestánsoktól a kassai ősi templomot. az apró változtatások helyesírási jellegűek). ahol a dallam német. Az énekek az egyházi év az ünnepek hagyományos rendjében találhatók. a kassai. • A magyar énekek forrását tekintve bizonyos rétegződés figyelhető meg. 1625-től Nagyszombatban tanul. vagyis a kollégium anyagi ügyeiben kisegítő gondnok lesz.) • A kéziratos gyűjtemények közül a Gyöngyösi-toldalékból és a Petri András-énekeskönyvből is vannak énekek. • Esztergomi kanonok. Hajnal ájtatos könyve. Megkapja a subminister címet is. Első kiadása (1651) a szerkesztő és a nyomdahely föltüntetése nélkül jelenik meg. és az evangélikus polgárok miatt hagyja el az adatokat. • Szőlősy fölhasználja a korábbi katolikus forrásokat (Telegdi Miklós posztillás könyvei. • Ennek jelentése nem egyértelmű. Szelepcsényi György (1595–1685. illetve a jezsuita római központi levéltár nyilvántartásaiból. és még ebben az évben rábízzák a kollégium vezetését is. prágai katolikus imakönyv. ezek régi protestáns gyűjteményekben is megtalálhatók. Nagyszombat-Kassa) címere található latin föliratokkal (liliomot tartó oroszlánok). • Az első kiadás 80 latin. 88 Ad Maiōrem Deī Glōriam. A címlapon egy szentírási idézet.) 1654-ben egy hasonló szlovák-latin énekeskönyv is megjelenik. erdélyi. Énekei. aki Szegedi halotti búcsúztatóját is mondta (bizalmasa és gyóntatója is). Bécsben filozófiát hallgat.

• A család neve a Szolnok-Doboka megyei Kiskájonról való. • Kájoni-töredék (1686). de folyamatos számozással. intézményeket alapít. a szárhegyi kolostor gregorián miseének-gyűjteménye. játszik orgonán és virginálon. külön címlappal. benne a misénél használt népénekekre vonatkozó utasításokkal. • Kájoni Cantionale vagy Szárhegyi Kájoni-kódex (1650?): latin nyelvű graduálé volt. a keletkezési idővel és a szerzővel Szoszna Demeter foglalkozott sokat. • A provincia tanácsosa (definitor) lesz. szerzetesrendeket telepít le. • 1675-ben provinciálisnak választják. • 545 magyar. újabban ismét előkerült. Tartományfőnöksége alatt szerveződik meg a csíki nyomda. 1675. táncmuzsikát. • Az énekszövegeket Kájoni nyomtatott gyűjteményekből. a Cantus catholici (1651) és protestáns szövegek. • Mikházára. Zenei vonatkozású kéziratai. Az első 55 lap Kájoni kézírása. és 1648-ban fogadalmat tesz.• • • • • • - Esztergomi érsek (a papi pályán Pázmány indítja el). melyben utalások találhatók a misén énekelt magyar énekekre is. • Apostoli vikárius szeretne lenni. aki kálvinista. Életrajzi adatai a Fekete Könyvnek nevezett kéziratban találhatók meg. (Az ő énekeskönyvében található meg. Támogatja a könyvnyomtatást. • Antiphōnārum Rōmānum (1649): a zsolozsma éneklésénél használt kéziratos kóruskönyv. Kora legjobb magyar rézmetszőjének tartják. Cantionale catholicum: • Három részben jelent meg. Jegyenye–Szárhegy) Zenei műveltsége nagy. de a templomban nem léphet az oltárhoz. román és cigány népzenét. - - - Boldogasszony anyánk… - 137 . ő látja el a föladatokat. A változatokkal. századi eredet nem bizonyított is. majd Szárhegyre került gvárdiánnak. • Ősei görögkeleti vallású románok. 3 vegyes és 247 latin nyelvű énekszöveget tartalmaz • Forrásai: korábbi katolikus kéziratok. így a szomszédos Egresről jön egy. Gyűjt többszólamú egyházi kórusműveket. • Gregorián miseének-gyűjtemény (1681): a csíksomlyói kolostorban használt graduálé. és nem prédikálhat. Kájoni János (1629–1687. mely a szárhegyi kolostor használatára készült. • A csíki kolostorban kezd tanulni. és ekkor jelenik meg a Cantionale catholicum. és erdélyi kéziratos forrásokból vette. de ő katolikus. • Organo Missale (1667): Kájoni orgonakönyve. • Belép a ferencesek rendtartományába. Nagyszombat.) Általános nézet: a Himnusz előtt ez a magyar himnusz. majd sokáig lappangott. • Kereszteléséről édesanyja elbeszélését idézi. • Jegenyének nincs papja. Ha az ének a XVII. • Csíkcsobotfalvi kézirat (1651–1676). Érdeklődik a növénytan és a székely rovásírás iránt. de a világi papság ezt ellenezi. Támogatja a papnevelést. magyar. világi énekeket. • Latin-magyar versgyűjtemény (1659–1677). Ért az orgonaépítéshez. • Kájoni-kódex (1634–1671): egykor a csíksomlyói ferences zárdában volt. 1710–1720 között már biztosan megvolt. Pásztorlevélben ítéli el a pápai tekintély ellen irányuló francia gallikanizmust. Ő adatja ki másodszor a Cantus catholicit. • Filozófiai és teológiai tanulmányait Nagyszombatban végzi.

kéziratos gyűjtemény. A Patrona Hungariae-toposz magyar sajátosság.  Szőlősy Benedek jezsuita állította össze. • Három Bonifácot találtak. - A népszerű katolikus szépirodalom 1.  Beosztása: egyházi évkörhöz tartozó énekek. 138 . Az énekeskönyvbe Pannonhalmán másolták be. később tartományfőnök. A katolikus népének fejlődése . • Csíksomlyót kulturális központtá fejlesztette. nyomtatványok. csíki katolikusokhoz el sem jutott. zsoltárok (kevesebb.  Neves protestáns költők versei. • Ő építette kolostora orgonáját. játékos alliterációk is. • A Bonifacius nevet ki lehet olvasni a szövegből. Stabat Mater dolorosa…  Folklór-alakítások nyomai is megfigyelhetők. szájhagyomány útján fönnmaradt katolikus énekek. A rekatolizáció az anyanyelvű katolikus egyházi ének fölvirágzásának időszaka is.Az erdélyi.  Régi. Pécseli Király Imre. Szenczi Molnár Albert. Vásárhelyi András. • 1630–1631: Petri András csíkszentkirályi rektor írt össze gyűjteményt. Néhány helyen határozott jambikus lejtés figyelhető meg. és Máriát nagyon tisztelte. Kisdi Benedek egri püspök nevéhez fűződik. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (146–149. • 1628–1629: Gyöngyösi-toldalék. • 1634: Kuun-kódex. pl. • 1651: első nagy gyűjtemény. s fölállította benne Erdély első katolikus nyomdáját. talán kezdeményezője volt a csíksomlyói ferences színjátszásnak. . . • Ferences szerzetes. Latin címe: Melōdia dē Beate Virgine. de a reformáció terjeszti el. • Gyűjtött és írt énekeket. Lengyelországban). • Lancsics 1695-1737 közt Pannonhalmán volt. Országfölajánlás máshol is volt (pl. talán ő a szerzője a Lupuj vajdáról szóló históriás éneknek. 318–321. de ők nem nevezték így magukat. pl. Megtalálható még Esterházy Pálnál. akinél magyar nyelven jelent meg ez a motívum. Megvannak a manierizmusra jellemző rímek. különböző alkalmakra írt szövegek. de az első kettő alig tudott írni-olvasni.  Az énekeknek három csoportja van. mint a protestánsoknál). tudott magyarul. • Világi dallamokat is följegyzett.  Az erdélyi kéziratokat nem tartalmazta. • 1606: Pázmány Imádságos könyvében Nyéki Vörös Mátyás Mária-himnusza olvasható. Szerzőjét tekintve volt olyan nézet. az egyik Estvéli énekben. középkorból származó. pl. Csordapásztorok… Legfontosabb sajátság: a szöveg zeneiségére vigyáz.A Cantus catholici és több kiadása már nem felelt meg a nagyszámú katolikus lakosság igényeinek. Cantus catholici. sokat írt.- - - Esze Tamás szerint lehet régebbi is az alapszöveg.  Az átköltésekre jellemzők a barokk vonások. ezért helytálló az egyik variáns neve: A régi magyarok éneke. Az első. századi protestáns énekköltés alkotásai.) A katolikus egyházi ének fölvirágzása Középkor vége: a magyar nyelvű templomi éneklés már megvan. • Ösztönzője. pl. hogy népének.Kájoni János (1629–1687) • A csíki katolikusság szellemi vezére.  A XVI. Nyéki Vörös Mátyásnál és Rimay Jánosnál. itt sokáig a szájhagyomány élt.  Többnyire a latin szöveget is közli. Rövid idő alatt elterjedt. A mai vélemény szerint szerzője egy Lancsics Bonifác nevű bencés szerzetes. Magyarország Mária országa. • 1607–1608: Pápai János jezsuita foglalt bele teológiai művébe három éneket. röviddel 1715 után. Jelennek meg kéziratok.

• Egy töredék maradt fönn: 1668-ban Rozsnyón adták elő. Pl. Csíksomlyó. Nagyszombat. de valószínűleg a passiójátékot is űzték. néha teljesen. minimális cselekménnyel. Egy szöveg sem maradt fönn. a tékozló fiú történetét az úrnapon alkalmazták. de az eredeti szövegeket átformálta. piaci előadások. • A népi jelleg megnyilvánul például abban. A latin nyelvű jezsuita színjátszással ellentétben ez magyar nyelvű. Rövid jelenetekből álltak. • Nagyrészt protestáns énekeket tartalmaz. melyek komikus vonásokat is tartalmaznak. • A ferencesek népies színjátszása kiterjedtebb volt az átlagosnál. • A lakosság anyanyelvének megfelelően adták elő (magyar. ezek aktuális vonatkozású. 1676. • Ezt formai korszerűsítésnek szánta. román). Egyik csoportjuk a térítő propagandát szolgálja. Ez középkori hagyományra támaszkodott. • Ez a passió vagy a frigyszekrény történetét dramatizálta. A legélénkebbek a pásztorjelenetek. A népies katolikus színjáték A leghatásosabb és legnépszerűbb irodalmi eszköz. hogy a jelzők állandósulnak. • Gyűjteménye: Soltári énekek és halottas énekek.- • Fő műve: Cantionale catholicum. 5. • A ferencesek úrnapi és betlehemes játékokat adtak elő. Ünnepi alkalmakkor előadott misztériumjátékok. Pl. A népies katolikus színjátszás legfőbb formái: betlehemi. - - 139 . • Főleg nagypénteken és úrnapján rendezték a jezsuiták. 1693. a széleskörű elterjesztés volt a szándéka. szlovák. úrnapi misztériumjáték. Ilyés István (1650–1711) • Esztergomi kanonok. • A csíki népénekek archaikus karakterű. Nyugat-Magyarországon volt nagy szerepe.: ecsegi betlehemes játék (Szent Kereszt Társulat jegyzőkönyve). és élesen elkülönült a jezsuita iskoladrámától. nagypénteki. német.

közös fölolvasásra. a dráma értéktelenebb a költői műfajok között. A dráma jelentkezik a legkésőbb: az első drámai emlékünk. De ahol elválik a lírától és a szépprózától.Három körösztyén leány • Az első magyar nyelvű drámai szövegünk. ott tényleg kisebbnek látszanak az eredményei. • A lutheri reformáció fő tételeinek foglalatai. hogy előadásra alkalmasak. Éva és gyermekeik viszonya Istenhez: egy polgár és családja viszonya a lelkészhez.) • Ádám. • A német helyett a magyar viszonyokat írja meg. Az igaz papságnak tiköre). 16–18. Érdemük. (Az eredeti szerzője: Selnecker. Bayer József. Nem tudni. a XVI. hanem valamiért küzd). de nem ismeri föl. század (Nagy Péter) Úgy tartják. . • A latin iskoladráma a későközépkortól kezdve honos az egyházi iskolákban. • Balassi Bálint: Szép magyar comoedia.A kor két kiemelkedő drámája fordítás. • Ez egy dialogizált politikai gúnyirat. hogy e drámákat előadták-e.Comoedia Balassi Menyhárt árultatásáról • Jól mutatja a vallás és a politikum összefonódását. • Esztétikailag ma kevésbé élvezetes. ami fordítás. A népszerű barokk irodalom (epika és dráma) Magyar drámaírók. . • A drámát mint műfajt a humanizmus és a reformáció vezeti be a magyar irodalomba. előadásra szánták-e. csak példázat. az unitáriusok győzelmét hirdeti a „kálvinista” pápa fölött. van-e német vagy olasz előképe. • Bornemisza Péter: Élektra.XXVI. • Tény.  A történet a görög mitológiáé. századi főnemesi udvar embereire formálja át. 140 .Az első művek Sztárai Mihály drámái (Papok házassága. • A Sándor-kódexet másoló Ráskai Lea másolja.  Az általános keresztény ideálokat ábrázolja. azt hiszi.Szegedi Lőrinc: Theophania • Egy verses latin művet követ prózaian. . egyáltalán.  A Mester az eszményi prédikátor. vagy látványemlékek alapján éleszti újra a drámát. talán ősi hagyománya a mi népünknek is. és keveset tudunk a színjátéki kezdetekről is.Válaszúti György: Debreceni disputa • Tizenöt év telt el Sztárai dialógusai óta. Dömötör Tekla. 89 Sok irodalomtörténészt és folkloristát foglalkoztatott ez a kérdés: Toldy Ferenc. de csak a folyamatosság hiánya miatt. az alakok és egymáshoz való viszonyuk a magyar századé. de ez vallásilag már egészen más. Hont Ferenc. század elejéről való.89 • Alakoskodás: a színjátszás kezdeményének tekinthető. vagyis nem felekezetieskedik. a drámai lelemény Szophoklészé. hogy drámai szöveg. . • Nem tudni.  Szophoklész figuráit a XVI. . . • Művészileg is jobban kidolgozott alakok szerepelnek benne. hogy a magyarországi városokban latin és német nyelvű vallásos játékokat adnak elő. • Eleven népi magyar nyelven írja. • A legsikerültebb drámai figura: Káin (nem valami ellen. Kardos Tibor.

 A társadalmi rétegek nyelvi hierarchizáltságát készítette elő.és helyzetfestővé.  A német gróbián90 irodalom hatása is érezhető. • A polgárságnak szinte teljes hiánya. fennkölt monotómiáját.  Jelentősége. és nem színi előadásra szánta). de az iskolai színjáték szerepe megnő. aki a maradi. mely föloldja az iskoladráma didaktikus szigorúságát.  A Thököly-szabadságharcra reagál.  Gyöngyösi István: Florentina. és a szerelmet állítják a középpontba. Zrínyi költői dialógusa: Titirus és Viola (fölolvasásra. A református iskolák szerepe csekély. • A három részre szakadt ország. 90 141 . goromba (ember). elmaradottságban pöffeszkedő. A Rákóczi-szabadságharc leverése után a főúri udvarok kulturális jelentősége szinte teljesen megszűnik. az öncélú káromkodás. Júlia és Credulus stílusa „fentebbi” Dienesnek. Három szerzetesrend iskolái jelentősek: jezsuiták. • Comoedia Generalis dē Conflictū Turcōrum et Hungarōrum. hogy magyarul szól magyar történelmi témáról. piaristák. Két jelentős drámai kísérletet is említhetünk. hogyan válik Credulus és Júlia Bálinttá és Annává. s ennyiben a Balassi Menyhárt árultatásának folytatása.  Valószínűleg református iskoladrámaként született. és sokkal több latin és magyar nyelvű mű maradt fönn ebből a korból. nem is szánták színpadra. • Szinte kizárólag latin nyelven írtak. • Nemzetközi példák és középkori előzmények alapján megszületik a közjáték. a humoros-komikus életkép. francia. század a dráma szempontjából a lemaradás százada. • A leginkább törekedtek a reális világkép és az emelkedettebb ízlésnormák összeegyeztetésére.  Nem tudjuk. • A velük ellentétes pólust (népnyelv és népies ízlés) a ferencesek és a pálosok képviselték. (A déli főurak közt forgott közkézen. pálosok. hanem a főnemesi udvarokhoz kötődik. a pásztornak a népi nyelvéhez képest. A magyar irodalomra a legnagyobb haszonnal a piaristák voltak. • Az angol. mocskosszájúság a maga idején kedélyességnek számított. faragatlan. • Színjátszásuk pedagógiai elveiket valósítja meg. • E viszonyokból a korabeli magyar dráma nagyon keveset tükröz közvetlenül.- - - - -  Báthory István erdélyi udvarában fordítja le.  Nem igazán dráma. Klasszikus műveltsége viszont nagy.  Politikai és morális gúnyiratnak tekinthető. vagyis a szerző arra figyelmeztet.  Itt jelenik meg teljes kifejlettségében a közjáték. • Az arisztokrácia fiait készítik föl a vezető posztok elfoglalására.  A nyelvi különbözés itt válik először jellem.)  Constantinus és Victoria. német és spanyol barokkban éppen az aranyszázadát éli e műfaj. • Actio Curiosa (vagy: Csernél István beszélgetései).) Előadásukat csak föltételezzük. A jezsuiták a legkiemelkedőbbek. a pásztorjátékot ülteti át magyarra. Okai. (A felvidéki udvarokban volt kedvelt. A XVII. hogy az iskolázottság még nem jelent belső műveltséget. de csak óvatosan. Durva. minden újtól félő. • A dráma csak iskolai foglalatosság.  Nála válik el először a különböző stílusrétegek nyelve.  Jelentős benne. • A jezsuita szerzők csak a rend föloszlatása után váltak jelentős magyar drámaírókká. Ezek és a magyar viszonyok között ellentétes párhuzamosság van. hogy elfordulnak a vallásos témáktól. Közös jellemzőjük.  Az olasz reneszánsz divatos műfaját. játszották-e a korban. • Evangelizációs és pedagógiai törekvéseikből adódóan a leginkább karolták föl a nemzeti nyelv és dráma ügyét. • Egy részük nem az iskolához. Sokban gazdagították az érzelmi és nyelvi kifejezés magyar formáit. látványosság (iskoladráma). század második felében tapasztalható. A minőségi javulás csak a XVIII.  Kinizsi Pál csatáját és annak előkészületeit írta meg.  Főhőse Gaude úr. otromba nemes mintaképe.

Nagyenyedi Demokritus • Az egész műben humorra törekszik. október 31-éről származik. • Fontosnak tartotta az emberi gyarlóságot. csattanós történet. Szeminárium (Bogár Judit) 91 142 .  Az anekdota finom humorú.) Az emlékirata inkább a kisepika felé fordul. hanem az anekdotákból derül ki.  Nyelvi készsége hajlékony. A Demokritus mellett írt még egy emlékiratot is. Bessenyei György • Ágis tragédiája. és témaválasztása a XVIII.  Kalandsorok. majd később Nagyenyeden lett városi pap. • Műveit tudatosan válogatta össze (az érdekes eseteket kereste). durva (népi) is. héber). hogy ő az.- • Elsősorban a francia klasszikusok drámai formáit ültették át. • A mű kéziratban maradt ránk. szerelmi művét a városi szenátorságért folyó küzdelemmé változtatta. mert az első hivatásos társulat ezt választotta repertoárdarabjának. de a világot reálisan látja.  Mintaképe egy harmadrendű német író volt. Olasztelek-Nagyenyed) és a Nagyenyedi Demokritus91 Apja. • 339 egységből áll. • Simai Kristóf: Igazházi. Hermányi Dienes Péter református lelkész több nyelven beszél (görög.  Molière Úrhatnám polgárját dolgozza át. • Itt már nem jellemző a középkorias névtelenség. • A filozófus: francia példát követ. Bachus: ez is egy önállósult népies komédia. hanem már íróegyéniségek jelentkeznek náluk. és voltak az egyházakkal kapcsolatos és pajzán anekdotái is. Említhetünk három markáns iskolai drámaírót. bár van obszcén. hanem föltárja a helyzetet. de ez sem az eredeti. 1772: szándékában és kivitelezésében is könyvdráma. szinte minden társadalmi réteget megjelenít. Csokonai Vitéz Mihály: Cultura (saját korábbi darabjaira is támaszkodik benne). hanem másolat. A vándoranekdotákból származik. kuriózumok. - - Hermányi Dienes József (1699–1763. ezek nagy részét 1759-ben írta.  Nem szakad el az életszerűségtől. • Jelentősége még.  Jelentős. • Illei János: Tornyos Péter. illetve később polgári-novellisztikus. van benne meseszövés. mivel csak megörökíti az eseményt. hogy műfaji áttörést jelentett. Lelkészi pályáját Torockó-Szentgyörgyön kezdte. lehet szomorú vagy vidám. így fia is érdeklődik a tudományok iránt (sokat olvas). Prédikátor akar lenni. ez még nem a mai értelemben vett. és a szájhagyomány útján terjedő népi mellett van nemesi. s kevésbé alkalmazza a művet a magyar viszonyokra. Először az udvarhelyi kollégiumban tanult. és az utolsó darab 1762. • Írt a diákok csalafintaságáról. de még nem szakad el a memoártól. Kocsonya Mihály házassága: egy latin iskoladráma közjátékaiból kerekedett ki. mert az anekdota nála önállósodott. • Szerzőségét nem írja le nyíltan. ez már fejlettebb.  Pállya piarista. latin. mely már megelőlegezi a következő század könnyedebb színpadi komédianyelvét. de ezek fordítások.  Helyzetanekdoták. majd a nagyenyedi (itteni diákévei nagyon meghatározók voltak életében) iskolában. század világába enged betekinteni. • Pállya István: Ravaszy és Szerencsés. (Műveiben nem elítél.  Holberg eredeti.  Már megjeleníti a szentimentalizmus egyes elemeit is.  Korábban is voltak anekdota-gyűjtemények. Ennek alapján négy csoportot különíthetünk el. és burkoltan a véleménye is benne van.

• Ritmizált. züllött világot mutat be. viszont terjedelemben túl hosszú hozzájuk képest.Lila moja Lila… • Látszólag az egész vers halandzsa (kivéve a két utolsó versszak). ami a kezdeményezők közé emeli Ha a modernizmus alapvető eleme az.Tallalla. Amadé László. Leír új tudományos eredményeket. másrészt szinte folklorizálja. A szövegzene mint versstrukturáló elem Amade verseiben . Voltaire.  Népies ráfogás. • Jelentőségét a manieristák. Az erdélyi Gagy alapján szerinte a „ne bolondozz” helyett inkább a „ne gagyizz” kifejezést kellene használni. Rimay még őrzi a látszatot. de ennek „megoldókulcsa” magyar. hanem zenében. • Elsőként. mondókaszerű verseiben is ez a vezérmotívum. . falucsúfoló. • Amade rímrendszere nyelvi kaland. Amade versújító gyakorlatának néhány problémája 1. A rokokó rím pedig már nem szolgál. Kemény János és Bethlen Miklós önéletírásából kiírta az anekdotikus elemeket. XXVII. illetve másodlagos volt.A rím. Nyelvezete kissé archaikus. a népi mondókához közelítik a vers szövegét. Faludi Ferenc és a rokokó Tőzsér Árpád: A rokokó vers mozdulatai.• • • • •  Csalafintaság. 143 . vallási türelem). angol puritán filozófia). Fontos még eszmetörténeti szemszögből is: a későbarokkban íródott ugyan. mely a nyelv önmozgását követi. de más megközelítésben. Amade viszont egyáltalán nem.) • Falala: mindig a tiszta derű kifejezése nála. A versek értelmét nála a verszenéből kiindulva kell keresni. s ezzel a realizmushoz közelíti (a rokokóban a költő mindennel játszik). . ügyelve arra. • Fölismerhető a táncdal eredet. A rokokót komorabb. Van köztük olyan. és nem szolgálják a mondanivalót. Egy nagy mértékben laicizálódott. hogy a személyek és az időpontok is hitelesek legyenek. hogy a mű leválik az objektív valóságról. jókedvem vagyon… • Ez is halandzsavers. . Az anekdoták szereplőit is tudatosan válogatta ki. pl.A rímek. Ezen kívül is sok információ van benne. ilyen például a rátóti csikótojásról szóló történet. amik útbaigazítanak: a hangulatfestő. Nem az elkövető áll a középpontban. a babonák elítélése. aki érzékeli. valamint a helységnevek irányítják. A hangalaki összecsengések funkciója kezdetben illusztratív. Ha verset ír. a szójátékok. A mű jelentős egyháztörténeti szempontból. melyek már a fölvilágosodást előlegezik (pl. . módosító és ikerszók. az idegen nyelvi és halandzsaszövegek. hanem uralkodik. A saját kezű kézirata versformák szerint rendezett. • De a szavak nagy része értelmes szlovák szó. de vannak benne olyan momentumok. melyekben a nyelvi formák a hasonlítók és a hasonlítottak. és főleg Rimay az. nem a vers felé indul. Korábban is végzett kutatásokat. rászedés.Nem képzetekben és fogalmakban gondolkodik. A rokokó eredeti finom formáit nyersebbé teszi. . Amade László verseiről Néhány vonás. (Ezek a dalhoz. itt alkalmi tréfáról van szó. új filozófiai irányzatokat (Descartes. • Játékos. mert hitelesen tárja föl az egyházak kapcsolatát. szentimentálisabb színekkel keveri. így hang-metaforák és hasonlatok keletkeznek. de pontos képletet nem követ.92 • Amade előtt a magyar versben nem volt szerepe. de később önállósodott.Elsősorban a szövegzene segítségével fejez ki. hanem a versből. fallalla. vagy amikor a kincses Kolozsvárt k…-s Kolozsvárnak nevezi. 92 A rím általában a ritmusra vezethető vissza. akkor Amade az első modernistánknak tekinthető. hanem a történet. amely politikai kérdéseket figuráz ki.

hanem szellemtorna is. • Az utolsó két versszak nem magyarázni. - Az első sorokban csak a jókedv mutatkozik meg. Jellemző. Szerelmes versei alaphelyzete: kedvesét hűtlennek találja. nem pedig az. • Monoton ragrímeik vannak. vagy annak a vége ihleti meg. • Korábban csak színtér volt. nem ihlető. a nő felé hajlik el. udvarlás. • Négysarkú versek. női praktikákkal húzza az időt. pontos kifejezéseket használ. és közben szidja. Fülek.) • A strófák hangszínét az első soruk határozza meg. hogy senkit ne sértsen meg. A szlovákkal csak a jelentést akarta takarni. így elzavarja. • A képek erősen díszítő jellegűek. • A győztes vigad. • Nehézkes alexandrinusokból állnak. De a hangszimbolikai alapon megállapított jelentést nem korrigálja a fogalmi szint. Vannak a rokokótól idegen anyagok is. Szívem csöngetője… • Témája a rokokó központi témája. majd az „örök téma”. beijedt kisember). Kivételek lehetnek Nyéki Vörös Mátyás városcsúfoló mondókái. Érzékisége itt nem öncélú. Milyennek látta Amade a kor nőalakjait? A rokokó erotika nem egyszerű malackodás.• • • • - 2. • Azonos tagolású sorokból állnak. A költőt a kedvese névtelensége izgatja. a harmadikban gúny és ítélet. A befejezettség érzése egyben már az újabb lehetőségek fényét csillantja meg. hum”: mindig a hallgatás jele nála. • A legtöbbet a csallóközi Bárt (Felbár) említi. A második versszakban rosszallás fejeződik ki. így a kezdetnek nem lehetünk tanúi. • Hogy a Bár képeit megértsük.) • A vers akusztikai szerkezete. a legyőzöttet kicsinyítőképzős kifejezések vigasztalják. • Ami egyedül a rokokóra utal bennük. és ez még hangsúlyosabb helyzetbe hozza. • Egy másik jelentéssíkot is észrevehetünk. hum. a női szépség. így eleget tesz a rokokó szellemesség követelményének is. hogy a kifejezési anyag nem fejez ki semmit. mert a vers szlovák szavakat tartalmaz. Szigetvár. ahol élete nagy részét töltötte. pl. A helységnevek csak részben vannak alávetve. hogy mindent a hangzásnak rendel alá. • A vers megfejthető. ham. epikus magot is tartalmazó 12-eseit Gyöngyösi hatására írta. nagyjából azonos időben keletkezett.  részeg gajdolás  józan értelem  gúny  fölszabadult jókedv  szerelmi játék hangjai • A kevert szókészlet a makaróni vershez közelíti a költeményt. - 93 144 . az az irónia. amelyben a Bár előfordul. • Ezekben még kevesebb a kép. • Az a négy verse. „Him. Amadét rendszerint a kifejlett szerelem. Rokokó értékek Amade költészetében Legtöbbször a rokokó egy-egy vonása (erotika93. a testi szerelmet elmés szójátékokba szövi. A széthulló kompozíció oka az. Csoportrímű. vagyis a szerelem. irónia) teljesedik ki nála. (Esetleg konkrétabbá teszi. de Amade nem annak szánta. • A Bár minden esetben rímpozícióban áll. hanem elfödni akarja a vers értelmét. • Képpé Amadénál váltak. • A rokokós bájt a fölsorolások együttese adja. a legyőzött hallgat. hogy amikor a megunt szerető távozni készül. • Célratörő. találgatásra indít. de nem válnak le a témáról. • A –csek végű nevek jelentése a magyar nyelvben lekicsinylő (szánalmas. (A hangulat a magánés mássalhangzók eloszlásában is megfigyelhető. ismerni kell a költő életét.

Regénycímek: Pamela.94 A rokokó többet tud a nőről. Győr: Érzelmes fellángolás: ez a költeménye latin nyelven jelent meg de fönnmaradt magyar nyelvű változata is.Ír szerelmi kalandjairól.Baráti szolgálatként másnak a nevében is költ. ahonnan latin disztichonokat ismerünk tőle.1720: ez a legkorábbi időpont. Beniczky. . . Balassi és Rimay műveit. megbocsátás. .) Amade László (1703–1764.A szerelmi dalok mellett írt egy katonaéneket is.Nemesi apród az esztergomi érsek alatt. Egy monomániákus hűségkeresés jellemző rá. olaszos melódiákat használ). . 95 Hallenbach Károlyné német nyelvű erkölcstana (1763) is fontosnak tartja a nemes leányok úri viselkedésre és a háziasságra való nevelését. 1729-ben feleségül veszi Orczy Zsuzsannát (†1730). (Gyöngyösitől vette a versformát.Tanulmányok: jezsuitáknál (Győr. verseit a dallam viszi. . Graz).  Szivem csöngetője. . A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (529–533. csábítás. hanem a hódító férfiról. és nem a tulajdonságokat írja le. a festménynek. majd kamarai tanácsos. de inkább azokban a verseiben. ebből inkább a barokk kor nőideálját ismerjük meg. mellyel a nőhöz közeledik.• • • • • • • • • A kor szélsőségesen nőközpontú.95 Amade a nőben az anyát is kereste (eltérően a francia rokokó képviselőitől).A rokokó dal megteremtője. Marianne.Elődei közül ismeri apja. a regénynek és a versnek a nő sokszor volt a hőse.Apja: Amade Antal. . melyben külsőleg hitelesebb nőt ábrázol. . csalódás.Aranysarkantyús vitéz. . ez egy anyjához idézett levél záradéka volt (Gyöngyösi formájában és stílusában írta). melyeket nem éneklésre.Istenes verseit nyomtatásban is kiadja (Bécs. sok önéletrajzi adatot fölhasznál. vagyis ismeretünk nem objektív).Könnyelmű életet él. Viszont Amade versei nem a nőről szólnak. inkább a körülményeket. ezért jól akar házasodni. 1755). . . szakítás. a nőről csak annyit tudunk meg. Bős–Felbár) . de házassága csak tíz évig tart. dühös átkozódás. ha a szöveg helyenként értelmileg homályos. . 536–544. Olaszországban szolgál. amit nem lehet Zrínyi Ilonára alkalmazni.) A rokokó nő mégis magyaros viseletű és viselkedésű asszony marad a költőnél.Utolsó éveiben bári kastélyában élt. . hanem olvasásra szánt. A nő többnyire eszményített. .Beáll katonatisztnek. .Versei tartalma nem változatos: vallomás. halmozza a kedveskedő szavakat. Manon Lescaut. kedveli a divatos kicsinyítő alakokat. és a magyar nyelv ismeretét.) . Nagyszombat. a titok hangsúlyozása. szemrehányás a hűtlenségért. ezért senki nem kifogásolja.1722: első magyar nyelvű verse innen maradt ránk.1759. Van néhány olyan verse. milyennek szeretné látni barátnőjét.Mesterien tud rögtönözni (kivételes képességeiért kortársai a legnagyobb magyar költőnek tartják). 94 Mme de Pompadour nőként állt közel a hatalomhoz.Versel németül és szlovákul is. a boldog nőtlenségről. Clarissa. Buzgó szívnek énekes fohászkodási címmel (dallammal együtt. (Ez az elvárások beteljesülése.  Már szabadon pártolj (életkép.  Mint a leesett hó. és a képeket is. és nagyon tiszteli Gyöngyösit. .Feleségeihez egyetlen verset sem ír. . . A magyar rokokó még nem lát ellentétet az előkelő magatartás és a háziasság között. (A négyesrímű felező tizenkettest később is használta. amely toborzóének: A szép fényes katonának arany gyöngy élete… .A dallam miatt bonyolult strófaszerkezeteket. amennyit a férfi mond.1736: újra nősül. olyan fehér teste. Ebben Amade azt írja le. . az udvarlás célja nála nem a házasság. .A hagyaték nagy részét világi énekei alkotják. 145 . de van olyan leírás is. mint a férfiról. de nem egyénített: a rokokó nő lélektelen sémája. több szótagú rímeket.

A rend föloszlatása (1773) után Rohoncon él. de úgy. • Franciaország: filozófiai. . 96 97 A társaságot Rómában alapították (1690). . század második felében Európában elcsöndesedtek a vallásháborúk.1720: belép a jezsuita rendbe. • Forrásai a merev feudális viszonyokat tükröző irodalmi művek. hogy az üdvösség felé terelje az embereket. • Ezt csak Mészáros Ignác. . . • Faludi az egyén számára kínált megoldást. • Németország: teológiai.A korban fokozatos laicizálódás is megfigyelhető volt.Valószínűleg ő szerkeszti a Matematikai gyűjtemények a katonai építészetről (Graz. de a Csallóközben sok követője van. és az itteni alapítványi szegényházat igazgatja. • Anglia: morális.- Alkot olyan szavakat.„Ésszel indulj.Ajánlja az emberi természet tökéletesítését. Faludi Ferenc (1704–1779. hanem a testi és lelki nemesség a fontos. a jezsuita kollégium könyvtárának és gimnáziumának igazgatója. . . de nem filozófus.Prózai művei: • Fordításai egy kivétellel a nemességet moralizálva oktató művek. hogy bejöhetnek-e az országba. • A világban élve kell létezni. konszerválni). nem az emberi természet megtagadásával kell az üdvösségre törekedni. így ismeri a francia irodalmat. magáról sohasem). de a Csallóközi ódák és énekek című kötet kiadása elmarad.Öt évig a római magyar zarándokok gyóntatója (1740-45). . . és alapkérdés volt. .Nagyszombatban professzor. hogy a barokk túlburjánzását egyszerűsítse. szépirodalmibb jellegű. Sopron. Németújvár–Rohonc) . .Sem egyházi. • Az ember értékes volta nem a születésen múlik.Faludi keresztény humanizmusát az önmagát ismerő ember tükrözi (pl. de nyomdába nem adja. . de a keresztény humanista Faludi egyértelműen úgy fogalmazza meg. és az Árkádia irodalmi társaság96 tagja. . remeteszív.A XVII. • A keresztény élet értelmes. és azt élvezzék is.Tanulmányok: Kőszeg. .Faludit sokszor dicsérték szép magyarságáért. . szórakoztató. • Kiegészíti más munkákkal is. A revizorok nézték át a lefoglalt könyveket.A boldogsághoz a belső és a külső egyensúly szükséges (a helyes önismeret és a másokat szeretés egyensúlyát kell megvalósítani). Graz. és lemásolja (Amade-kódex). • A szerelmes énekek a kéziratok útján válnak ismertté.Tudatosan művelte az irodalmat és a nyelvet. gyakorlatias. hogy közben a világi tevékenységüket végezzék. tűzszív. Utána tanít: Graz. sem világi dolgok nem vonhatják el az embert a pihenéstől.Apja (Faludi János) a Batthyányaknál gazdatiszt. minden emberről jót mond. hogy összeegyeztethető-e az udvariság és a szentség. melyek csak a romantika irodalmában válnak használatossá (szívláng.Ideálja a bölcs ember. illetve a közrend ellen szólt valami.Művei első csoportja Rómából való hazatérése után jelenik meg. valamint ezen keresztül az erkölcstant. . ha az uralkodó vagy az uralkodó vallása. . aki művelt.Dolgozik pozsonyi revizorként97 . • Magyarország: nyelvi (anyanyelvűség). a pozsonyi nyomda igazgatója. 1739) című könyvet. . Bécs. de óv a túlzásoktól.Papként az a föladata.Pozitívan vélekedik a táncról. Linz. Amade költői utánzója akarja megtenni a költő halála után egy évvel. • Ő is összegyűjti. a második csoport már világiasabb. 146 . hogy a világon szerepet vállaló ember keresztény életet éljen. moralista. . szívdiadalom). Művei. Sok hétköznapi latin szót használ (konfundálni. . okkal járj!” . Nem engedték. anyja Radostics Jusztina. .

vallásos tárgyú csak hat ismeretes. 98 99 147 . ahogy az udvari embernek kellene beszélnie. amit Amade is követett.  Témája: hogyan egyeztethető össze a társadalmi helyzettől megkívánt nemesi életmód és a vallásosság. Legjelentősebb a három részből álló Bölcs és figyelmetes udvari ember. eredetije ismeretlen).  Nagy része egy spanyol novelláskötet német fordításában található meg. • Csak halála után jelentek meg (Révai Miklós adta ki 1787-ben. 1773.” (Goethe) Faludinál Dorell József. • Három saját kezű másolatban maradt fönn. aki ténylegesen az udvarban él. 1778. Faludinál nincs külön költői nyelv.• • • • • • • Prózájában hangzatosság jellemzi. témában változatosabbak.  Kizárólag a szórakoztatás a célja. úgy ír.  Az eredeti művek szerzője William Darrel (1651-1721). • Nagy részük énekszöveg. Első két munkája:  Istenes jóságra és szerencsés boldog életre oktatott nemes ember. • A mitológiai alakokat a képek mozgalmasság tételére használta. • Nyelvet is újított önállóan. Szűzek. nyolc alkalmi és vegyes. Nagyszombat. Míg a barokk körmondatok szerkezete boltíves.) Két utolsó moralizáló munka:  Szent ember (Pozsony.  Bölcs ember (Pozsony. • Amade darabjainál nyelvileg kidolgozottabbak. 1750. A klasszikus barokk mondatok itt lebomlanak. ifjak sírjatok. hanem a gyönyörködtetés is. (Balthasar Gracian kézikönyve volt a forrása. • Ismeri a természet jelenségeit séta keretében leíró barokk verstípust is. A prózai munkák másik csoportja életszabályokból. Nagyszombat. „A valódi szépen nem látszanak a mesterség fogásai. • Ő is a hagyományos barokk elemeket finomította át a rokokó ízlése szerint. Nagyszombat. 1748.  Az eredeti tizenegy fejezetből csak ötöt fordított le. • Moralizáló könyveiben inkább nevettet. Szent Imre hercegrül.  Fordításaival magyar társadalmi igényeket akar kielégíteni. hat vallásos. Szent István királyhoz.99  A sorozatot kiegészíti: Istenes jóságra és szerencsés boldog életre oktatott nemes úrfi. olaszból fordítottak. összetétellel alkotott. • - - Téli éjszakák (1778):  Keretes elbeszélés-gyűjtemény. Nagyszombat. Iskoladrámái: • Mint jezsuita kötelességszerűen írt két iskoladrámát is. 1771.  A nyelv esetében nemcsak a közlés a fontos. és ugyanazok a gondolatok ismétlődnek.98 Él nála a mondat zenéje is. 1748. Kik az udvari emberek?  Magyarországon sok olyan van. Tündérkert. • Pl. Költeményei: • Nagyon kevés (huszonkét világi. maximákból áll. addig Faludié egyenesvonalú.  Istenes jóságra és szerencsés boldog életre oktatott nemes asszony. és ezeket is kiegészítette máshonnan.  Magyaros színt adott a kötetnek. Alexandriában  Constantinus Porphyrogenitus • Világi tárgyúak. de ide sorolható még a papság és a nemesség is. lineáris.) • Mintáinak egy része azonos lehet azzal. mint nevel.  Előadásmódja dialogikus.  Caesar Aegyptus földjén. szavakat képzéssel. Robert Dodsley londoni könyvkereskedő könyvének fordítása). hat ekloga).

103 A pietisták a lelkipásztorkodás új formáival lazították az ortodox egyházi életet. Péteri Takáts József. Kálnó. Remete100. • Ezek közt van egy üdvözlő vers is: Méltóságos gróf Fekete Györgynek. mert a latinon és a magyaron kívül németül és szlovákul is beszélt és írt. (A család eredeti neve: Funtik. Hogy nem foglalkoznak vele. ezen kívül kéziratos magyar történelmet és földrajzot hagyott hátra. mikor országunk bírája lett (I. Nincsen neve (vénasszonycsúfoló). Gyöngyösi után a legnagyobb magyar költőnek tartják. a pozsonyi német evangélikusok papja volt. és a tudományos irodalom a XVIII. Prózai stílusa miatt a „magyar Cicero” jelzőt kapja. hogy a Halotti Beszéd először az ő olvasatával jelenik meg (1770). • 1700-1702: Veszprémben és Pápán tartózkodik.102 • 1704: Halle (teológiára iratkozik be. Burius János. filozófusuk Christian Wolff lett. XXVIII. Alsósztregova. • Születés: 1684. Zólyom megye. Pozsony. Ma népdalként él.  A dohányfüst a múló élet jelképe. Bél a megyék leírását biztosan ismerte tőle. Szakácsének. 1750-ből ismerjük. hogy ember áttekinthesse. március 24. 1787 Nagyon sok költőre hat: Fekete János. ennek földesura az Esterházy család). Besztercebánya. Verseghy Ferenc. • A tarcsai savanyó vízről (1755):  Öt strófából áll. • Az életmű nagyon sokoldalú ahhoz. Kreskay Imre. 102 1702: Parschitius Kristóf nyomtatásban jelentette meg a magyar vezérek és királyok táblázatát.• - - - Egy másik csoportban típusokat jellemez. • Alkalmi versei közül az elsőt. században Tarnai Andor bevezetője a Bél Mátyás-kiadáshoz 1879: ekkor jelent meg az utolsó magyar nyelvű összefoglaló munka Bél Mátyásról. • Vannak pásztori tárgyú művei is. 148 . - 100 101 Arany János öregkori költészete objektív hangját idézi. szakítottak a neoskolasztikával. Clorinda.  Távoli mintája valószínűleg Horatius egyik ódája lehetett.) • Iskolái: Losonc. Batsányi János 1824-ben adta ki verseit. Béla). az evangélikus egyházon belüli reformot látja megvalósíthatónak. melyben Vergilius hagyományát követi. • Hat olyan vers maradt fönn. Útra való101. Élete. • A forgandó szerencse az önmegszólító vers előzménye (Németh G. • Győr. • Nem tudták hova „tenni”. Versei Révai Miklós két kiadásából válnak ismertté. melyet Batthyány Lajos tiszteletére írt. • Pietista103 meggyőződésű. pl.  Eredetijét németül vagy franciául írta. és németül prédikált. Faludi általánosan elismert műveltségének bizonyítéka. Az irodalomtörténet-írás kezdetei. itt August Hermann Francke kegyeltje). és azt is nagyon bonyolult módon. ekloga). pl. de latinul. Szentjóbi Szabó László. (Ocsova. • A pipárul:  Olasz sonetto formára írta (ez a magyar irodalom első szonettje). • Tanítója: Pilárik János és ifj. annak több oka van. 1786 • Pozsony. a teológiától az alkímiáig minden van benne. • Szülei: Bél Mátyás (paraszt és mészáros) és Cseszneki Erzsébet. Nagy János. • Nagyon sokat írt.

De foglalkoznia kellett az ország és a tudomány kapcsolatával is (hangoztatta. • Már akkoriban folyt a forráskutatás (ezt a jezsuita Hevenesi Gábor kezdeményezte). hogy egy pap nem egyházi munkásságot fejt ki. A harmadik szakaszba már a megvalósult kötetek tartoznak.) Abban a korban még szokatlan lehetett. • (Segédkönyvei Cellarius volt.  Frölich Dávid.  Katonaorvosok. • A legritkább kifejezéseket használja. • Hazai előzmények. • 1714: Pozsonyba hívják tanárnak. • Felesége Hermann Zsuzsanna. elüldözte maga mellől literátori gőgjével. megjelentette a későbbi Notitia vázlatát. hogy itthon folytathatatlannak bizonyul.  Otrokocsi Fóris Ferenc  Komáromi Csipkés György • A magyar nyelv keletinek (héber) vélt elemeit akarta földolgozni. vagy a természetet megfigyelő utazót akár kémnek is tarthatták. Károlynak ajánlotta.• - - - - - 104 Clement Márton: besztercebányai szenátor. városi jegyző. melyet nehéz lefordítani. ezért Bélnek meg kellett magyaráznia. pl. földrajzi. a besztercebányai patikus. Bél egy 1336-os oklevélből kihagyta a helyneveket. mondhatni. • Az elbeszélő források nagy része az Adparatus füzeteiben került a nyilvánosság elé. hogy a mesterkélt beszédet és az átvitt értelmű szavakat akarta kerülni. • Segítőtársait. • Itt látható először egy rovásírásos ábécé (ez Kaposi Sámuel gyulafehérvári professzortól származik). Hermann András lánya (ezzel a helyi értelmiség tekintélyes tagja is lesz). latin.  Czvittinger Dávid. 149 . 1729: külföldiek használatára írt magyar nyelvtana ekkor jelent meg. Bakos János Erdélyben adott ki helyesírási szabályzatot (1678). hogy a vándordiákok a művelt német nyelvet sajátítsák el. akinek Bél Halléból leveleket ír. hogy a kutatás a haza dicsőségére válik). de ennek több akadálya is volt. majd bíró. hogy a világi tudományok művelése nem ellentétes az egyházi szolgálattal. • A rovásírást egy ősi kultúra emlékeként említi. retorikai és poétikai kézikönyvet írt (1709). mint a Notitia első három kötetét (a negyediket Mária Teréziának). Kutatásainak végső célját a latin illustrare szóval fejezte ki. • 1713: pietista vallási könyvet jelentet meg Halléban.  Spindler Pál  Rayger Károly. 1713: Két könyv (ez az irodalomtörténet-írás történeti és nyelvészeti irányú továbbfejlesztése). (Az osztrák-magyar kapcsolatok ápolása érdekében is íródott. csakúgy. • Szóhasználata és központozása olyan egyedülálló. • Városleírásaiban a legtöbb megbecsülést a szenátori réteg kapta. nehogy birtokpert támasszon közlésükkel. aki megszerkesztette az országgal foglalkozó szakirodalom első bibliográfiáját. Comeniust azonban kártékonynak tartotta. aki Spindler megfigyeléseit jelentette meg nyomtatásban (1691). Kezdeményezése nem egyedülálló. újdonsága: a latin nyelvtant anyanyelven kezdi tanítani. • A teljes Magyarország természeti. főleg két szerző nyomán. • Ez élete végéig meghatározta tudományos munkásságát. német és szláv jövevényszavait és nyelvjárásait is le akarta írni. • Saját mentségére hozza föl. A Prodromust III. akik ekkor írtak disszertációkat a betegségekről. történeti és politikai leírását akarta összefoglalni. 1723: Prodromus (a Notitia következő fázisa). • Nyomtatásban csak a rovásírásról szóló rész jelent meg (1718). 1718. • 1708: visszatér Magyarországra (közben az 1707-es rózsahegyi evangélikus zsinat elítéli a pietizmust). vagy Johann Georg Schwandtner Magyar történetírók című művében.104 • A hazai nem németeket akarja tanítani. • A magyar nyelv görög. a szepességi Buchholtz György pedig helyesírási. Stílusa „különös”: • A latint folyamatosan tanítja. aki a németek eredetével foglalkozott.) Iskoláiban régiségtant is előad. nem említette segítői nevét). • Német grammatikáját latinul írja meg. és a dolgok természetét kívánta kifejezni. tudós önzésével (pl.

150 .  Specimen. Vallja a magyar. – Egy ilyen támadó volt Jakob Friedrich Reimmann. • Czvittinger Dávid (1680 k.  Szilágyi Benjamin István református zsinatokon összegyűjtött anyaga.  Ernst Daniel Jablonski (1703-ban lépett vele kapcsolatba). – 1743. A tudomány-és irodalomtörténet-írás kezdetei.  Ezután egy utrechti tanárhoz. • Matthaeides Sámuel (†1729): Rezik jegyzeteit szerkesztette egybe. • Kazy Ferenc (1695–1759): A nagyszombati egyetem története.  Polgárcsaládban született. • Id.  A kereszténység pannóniai elterjedése.  Németországi iskolákban tanul: Boroszló. Polihisztorizmus: az egyetemes tudásanyag összeírására törekvő irányzat. 1684). • A tudomány és a szépirodalom közt nem tettek különbséget (szétválasztásuk az anyanyelviséggel indult meg).  Kiegészítette még Paksi Szathmári Mihály és Kocsi Csergő Bálint. • A magyarországi írókat a hungarus-tudat is ösztönzi. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (458–471. Selmecbánya-Selmecbánya). Fridrik Adolf Lampe saját nevén adta ki (1728). egyetemek. Tübingen. Berlin.  Legjelentősebb támogatója: Moller Dániel Vilmos.  Miskolci Csulyak István által vezetett egyházmegyei jegyzőkönyvek. de tudomást vettek a vulgáris nyelvű anyagról is. • Krman Dániel (1663–1740): Evangélikus Magyarország. német és szlovák lakosság teljes egyenjogúságát. tervezetekben jelentkezik. aki azt mondta.  A zempléni egyházmegye irattára. losonci. • Rezik János (†1710): ő írta a legjelentősebb iskolatörténeti összefoglalást.  Katalógusok.és iskolatörténet. hazai gimnáziumok. melynek legnagyobb képviselője a svájci Konrad von Gesner (1516–1565) volt. Burius János (Irodalmi levél a magyar tudósokról) és Dániel (Levél testvérének…).  Czvittinger a külföld miatt is fontosnak tartja egy ilyen könyv megírását. Az egyház. Forrásai. • Az erre való igény először röpiratokban. • Haner György (1672–1740): ő jelentette meg az erdélyi szászok első nyomtatott egyháztörténetét.  1706-ban készült el munkájával. de ő sem fejezte be. Műve: Bibliotheca universalis105 (1545).) Egyháztörténet és historia litteraria - - - Magyarországon a protestáns felekezetek egyháztörténet-írásával összefüggésben kezdődött az irodalomtörténet-írás. • Az első vázlatos egyháztörténeti áttekintés Pápai Páriz Ferenc nevéhez fűződik (Rudus redivivum.- Munkájában kifejeződik a régi Magyarország többnyelvűsége. • Árvai Mihály (1708–1750): Magyarország művelődése (írói katalógus. adattárak. szatmári és debreceni lelkész folytatta.  A reformáció és a református egyház története. 559–571. a magyarok nem is tudnak ilyen összefoglalást 105 Egyetemes könyvtár. Strassburg. • Tolvay Imre (1694–1775): A nagyszombati egyetem keletkezése és fejlődése. könyvtárak története névtelenül kiadva). • Kénosi Tősér János (1708–1772): Erdélyi unitárius egyháztörténet. Altdorf. • Uzoni Fosztó István (1729–1777): folytatta Kénosi művét. Burius János (†1688): a magyarországi evangélikusok első nagy egyháztörténetét írta. • A latin nyelvet részesítették előnyben. a nyelvek tiszteletét. • A kezdeményező ifj. • Munkáját Debreceni Ember Pál (1660–1710) sárospataki. A reneszánszban született meg az írói lexikon műfaja.

Nagyszombat. Pozsony. mint protestánsok. Veszprém.  Művét négy részre akarja osztani.és államismereti irodalom: • Ezek az irányzatok Magyarországon a pietizmus terjedésével bontakoznak ki. mint egy érdekes könyvet”106. – 1755): Erdély első teljes leírását ő adta. Nagyvárad–Debrecen). az ókori Pannóniát a római írókkal. történeti. 1714. . Gyöngyösit nem ismeri.Evangélikus. Nagyszeben. Szendrő-Nagyszeben).  Hiányos: Zrínyit. A honismereti irodalom megindulása Hon. • Ír orvosi munkákat. jezsuiták éppúgy. Otrokocs–Wittenberg). • Ő a legkiemelkedőbb. századi munkáját plagizálta. Christophorus Cellarius latin nyelvkönyvét vezette be itthon. polihisztor.) • Értekezés Magyarország hegységeiről. Köleséri Sámuel (1661–1732. • Magyarországi képviselője Bél Mátyás és köre. a német és a szlovák népcsoportot. • Orvos.Kiadatta pl. Tinódit.Köleséri javításaival megjelentette a magyar bibliát Lipcsében (1717). érdeklődik a jogtudomány iránt. 1717). (Eredetibb alkotás.  Iskolatörténet. Ifj. Halle. . . . Nagyszombat. az unitáriusokat tartotta eretneknek.  Irodalomtörténet-író. Huszti András (1700 k.Hallei tanára.  Írói lexikon.Szlovák-magyar iparoscsaládból származott.109 106 107 Reimman ezt a Bevezetés-kísérlet az egyetemes irodalomtörténetbe című munkájában írta. de a német egyetemek dolgozzák ki.  Magyarországba beleértette Erdélyt. Az ókori. Csiba István (1673–1719) jezsuita. a Habsburg-uralomról csak két lapon írt. • A honismereti irodalomnak sok a művelője. fontosabb szerzők és intézmények.Iskolái: Losonc. • Gyökerei a Németalföldön találhatók. 1735-36. • A vallásbékéről ír. (Wernher György XVI. fejlődése. Kempis Tamás Dē imitatiōne Christī108 című művét.  A vallási toleranciát alapkövetelménynek tekinti.Ő a legtipikusabb hungarus-író: részrehajlás nélkül igyekszik szolgálni a magyar. Horvátországot. protestáns. Dalmáciát.  Írástörténet. a pietista mozgalom híve. . Rotarides Mihály (1715–1747. németeknek magyart írt latinul. 1709.Magyaroknak német nyelvtant.• írni.  Tervezett művéből107 csak a bevezetőt tudja megjelentetni (1745). Czvittinger munkáját folytatja.) Pataki Ferenc (1700–1740) Dáciáról írt. Ocsova – Pozsony és Németújvár közt) . Köleséri Sámuel (1634–1683.  Magyarországi tudományok eredete. Fő műve: Ó és új Dácia. gazdasági és politikai leírást tartja a legfontosabbnak. . Pápa. mert „természetüknél fogva többre becsülnek egy jó lovat vagy egy fényes kardot. Besztercebánya. Herman Conring (1606–1681) a földrajzi. apja: id.  Tüdőbajban hal meg. középkori és újkori magyar történelem vázlata 108 Krisztus követése 109 Szlovák nyelvkönyvet nem szerkesztett. de az ő támogatásával jelent meg Pavel Doležal (1700-1778) Szlovák-cseh nyelvtana. 151 . - - - Bél Mátyás (1684–1749. • Alapítója. • Nevezetes honismereti munkája: Az erdélyi aranybányászat (Szeben. • Értekezés a magyar gyógyvizekről. 1713. .

László.A magyar szentek életrajzát Prileszky János (1709–1790) dolgozta föl újra. A jezsuita történész-iskola . s foglalkozott a Szent Jobbal is. mert Schwandtner (1716–1791) mellett lett munkatárs. illetve rendszerezte önéletírása kéziratát.A hanyatlást mutatja.Látóköre Erdélyről folyamatosan tágult Magyarországra. Buchholtz György (1688–1737) iskolaigazgató. . Szeben. . akinek összeállította a könyvtára jegyzékét. .A legjelentősebb forráskiadványt Péterffy Károly (1700–1746) szerkesztette. Margit) életrajzait jelentette meg. • A szent biblia históriája. mert a megírása előtt három évvel meghalt). ötkötetes államismereti szintézise. I.A vallási tolerancia híve volt.Földolgozta a püspökségek históriáját. Salamon. Dē vetere litteraturā Hunnō-scythicā. . hogy a hunok ismerték a könyvnyomtatást. Egyháztörténeti műveiben Pápai Páriz Ferenc és Debreceni Ember Pál irányát folytatta. . Szeben. .A történész-jezsuiták forrásanyaga Hevenesi Gábor gyűjteménye volt. . ismerte a finn-magyar rokonítást. 1746. fejlesztésére. Kollektív munkával akarta megvalósítani. 1761. az egész magyar kultúrára. 1760. három kötetben jelent meg.Megírta a magyar őstörténetet. • Ennek a folytatása lett fő műve: A magyar királyok története. • Ifj. . Bécs. . Bécs. Pray György (1723–1801). de ezt a héber-magyar koncepcióba építette be.Nagyenyeden és Leydenben (1743) tanult. Egyházi művei: • A szentírás értelmére vezérlő magyar leksikon. Forrássorozat-kiadványt kezdett meg. (Bizonyítani akarja. • Mikoviny Sámuel (1700-1750) mérnök. • Tomka-Szászky János (1700–1762). 3. a pozsonyi evangélikus gimnázium tanára.A rendbe 1740-ben lépett be. . Munkatársai voltak: • Lányi Pál (†1733) gömöri alispán. Ő Bél tanítványa volt. . 1748. Notitia: nagy. módszerben Timon Sámuel szempontjait fejlesztették tovább. művük. de ez félbeszakadt. . 1763–1770 (csak 1564-ig. Erzsébet. . 1735–1742. 110 111 152 . majd Bethlen Kata udvari papja lett. • Szent Judás Lebbeus apostol levelének magyarázatja. Bod Péter (1712–1769).Fridvalszky János (1740–1784) Mária-tisztelő magyar királyok című munkáját Cornides Dániel (1732– 1787) egészítette ki. • Francia forrás alapján kínai évkönyveket is használt. Megírta az erdélyi református püspökök életrajzát is (a „spenót” szerint Hermányi ezt parodizálta. Bécs. • Sajnovics János lapp-magyar rokonsága után minden finnugor népet hun eredetűnek nyilvánított.Egyetlen szépirodalmi jellegű műve: Szent Hilarius. A magyar történelem régi és hiteles írói.Székely nemesi családból származott. Ferdinánd haláláig tart). a legnevezetesebb mű Koller József hétkötetes munkája a pécsi püspökség történetéről. hogy senkit nem szabad kirekeszteni a nemzetisége.Anekdotái jórészt – külföldi – írásos forrásra mennek vissza. a vallása vagy nő volta miatt. . • Fönntartotta a hun-avar-magyar folytonosságot. 1749.111 Az egyházias tudományosság alkonya 1. de ez nem igaz. az Athenas előszavában azt írja. éremgyűjtő. hogy a figyelem a részkutatások felé fordult. Kolozsvár.Magyar szentek (Imre.Kaprinai István (1714–1786) zárta le az adatgyűjtők sorát. . Törekedett a magyar nyelv művelésére. 2.- - - Fő művéből nyomtatásban csak a rovásírással foglalkozó fejezet jelent meg Lipcsében (1718) A régi hun-szkíta irodalomról110 címmel.

. Rádaynak köszönhetően a Török Áfium is megjelent. . mint a latinnak. valamint a nép és a haza dicsősége és haszna. Sajnovics könyve közölte először a Halotti Beszéd teljes szövegét. Buda..Wallaszky Pál (1742–1824): szlovák evangélikus pap. A historia litteraria fölbomlása. • Magyar sírföliratok II. Szenczi Molnár Albert). Nagyenyed. Vitéz János műveit. • Megírta jeles írók életrajzát (Pápai Páriz Ferenc. • Kegyesrendi írók.Száz közmondást. . Geleji Katona István. A Magyar Athenas kibővítői: Szerencsi Nagy István. Janus Pannonius műveit a piarista Conrad Norbert (1718–1786) adta ki. aki a magyarországi orvosok életrajzát dolgozta föl.- - Irodalmi munkássága a legfontosabb. Orczy Lőrinc. Buda. • Hogy minden írót fölkutasson. Koppenhága. • Magyar Athenas. szír és arab források. • A hungarus-tudat fölbomlott nála.Ennek osztályai lennének: irodalmi. . . német. Istvánffy. 1779.A költészet keleti jellegét is kiemeli. Mátyás és Váradi Péter levelezését.Ír egy kiadandó magyar bibliográfiáról. • Magyar sírföliratok I. és bibliafordításokat is összegyűjtött. 5. 177–181: A Pozsonyban fölállítandó Tudós Társaságról (1735).Ír a magyar nyelv gyarapodásáról (görög. Marosvásárhelyen. A barokk kori szótárirodalmat Pápai Páriz és Bod szótára zárta le.A legfőbb törvény: Isten tisztelete. 1808–1809. mert annak több haszna van. kétszer is. • Lefordította magyarra a Nádasdy-féle Mausoleumot. 1766.A kutatás szakirányokra bomlott föl. . • Magyarország első folyamatos irodalomtörténetét írta meg. 4. Szeben. A nyelvészetben Sajnovics János (1733–1785) volt az úttörő: A magyar és a lapp nyelv azonosságának bizonyítása. . Nagyszombat 1770. s közben fölülbírálja Czvittinger Dávid 1711-es művét). 1766: Magyarország és Erdély íróit ismerteti (több mint ötszázat. A történetírók közül Bonfini. jogi és fizikai-gazdasági.Eddig a közöny miatt nem foglalkoztak a magyar nyelvvel. szláv és latin). . • Kiadott egy vékony füzetet Werbőczy Istvánról. . káld. • Kitagadta a magyar királyok sorából II. Kézai gestáját Horányi adta ki. Szövegkiadások Népszerű volt Anonymus (a későbarokkban hét kiadása jelent meg).Két részt írt: • Héber. Buda. Józsefet. Nagyenyed. .A kor összefoglaló írói lexikonát Horányi Elek (1736–1809) piarista szerkesztette. • Kézirata: Erdélyi történetírók. 1764. A nyelvtanírás és a szótárszerkesztés állt előtérben.. 1713). . A nyelvtudomány Bél Mátyás: Hungariából Magyarország felé 35–44: az olvasóhoz (Besztercebánya). • A magyar nyelv története. A jezsuiták kiadták Franz Wagner latin-német szótárát. 153 . Ráday Gedeon.A magyar nyelv eredetét tekintve keleti (Berlin. Faludi Ferenc olvasatában. Szathmári Pap Mihály. Forgách Ferenc volt kedvelt. a fejedelem szolgálata. Klein Efraim szorgalmazta a magyar nyelv tanítását. Kiadták még Dudith András beszédeit. sokat levelezett: Kollár Ádám Ferenc. a legjelentősebb közülük Weszprémi István (1723–1799). 1808 (bővített). tulajdonságai. . .Foglalkozik a nyelvjárásokkal. Nyelvtant írt Adami Mihály (†1781).

.A köznép hibája az iszákosság.Elítéli a fényűzést és a pénzszórást. szívélyesek (utcai étkezések). .A legalsó nép (marhahajcsár) elvadult. .A polgárok finomak. részletesen leírja a nőket és a férfiakat. 237–250: A pozsonyiak életmódja. .193–203: A Notitia előszava (Pozsony. . 1735).Elsőként a polgárjogról szól.Ír az öltözködésről. . miért késett eddig. .Mentegetőzik.A magyar világról ír. FÜGGELÉK 154 . • kereskedő • mesterember • szőlősgazda .A hangsúly Pozsony megyén van.A városiak rendjében három fő foglalkozás van. . .

Születés-halál †1257: Petrus Remensis †1279: Aldobrandus dē Cavalcantibus †1485: Báthori László †1492: Ransano. Baldassare 1478–1547: Bembo. Ambrosius 1515–1588: Blandrata György 1516–1565: Konrad von Gesner 1519–1605: Theodor Beza 1523–1587: Karádi Pál 1525–1592: Basilius István 1526–1609: Clusius 1530–1591: Károli Gáspár 1531–1584: Zsámboky János 1533–1586: Báthory István 1533–1589: Dudith András 1535–1577: Forgách Ferenc 1535–1584: Bornemisza Péter 1536–1572: Melius Juhász Péter 1538–1615: Istvánffy Miklós 1539–1604: Socinus Faustus 1540–1587: Valkai András 1540–1594: Kovacsóczy Farkas 1543–1576: Károlyi Péter 1548–1622: David Pareus 1554–1586: Philip Sidney 1554–1594: Balassi Bálint 1555–1605: Ecsedi Báthory István 1555–1632: Pathai Kálmán 1557–1605: Gyulafi Lestár 1650–1708: Csécsi János 1650–1711: Ilyés István 155 . Flavius 1400–1472: Vitéz János 1427–1497: Galeotto Marzio 1427–1503: Antonio Bonfini 1430–1506: Báthory Miklós 1433–1499: Marsilio Ficino 1434–1472: Janus Pannonius 1437–1496: Callimachus Experiens 144?–1508: Bakócz Ferenc 1442–1521: Bakócz Tamás 145?–1503: Váradi Péter 1450–1507: Garázda Péter 1457–1508: Beatrix királyné 1561–1641: Vásárhelyi Gergely 1562–1599: Báthory András 1457–1524: Szatmári György 1459–1527: Tubero. Pietro †1545: Dévai Bíró Mátyás †1553: Brenner Márton †1553: Istvánfi Pál †1557: Kálmáncsehi Sánta Márton †1558: Molnár Gergely †1567: Wernher György †1568: Balassi Menyhárt †1569: Gyalui Torda Zsigmond †1570: Szegedi Gergely †1574: Egri Lukács †1574: Heltai Gáspár †1575: Huszár Gál †1576: Szikszai Hellopaeus Bálint †1579: Bornemisza Pál †1579: Dávid Ferenc †1583: Szegedi Lajos †1584: Czeglédi György †1586: Félegyházi Tamás †1593: Gálffy János †1594: Szegedi Lőrinc †1595: Gönczi György †1596: Losonczy Anna †1601: Baranyai Decsi Csimor János †1603: Kakas István †1605: Magyari István †1608: Siderius János †1614: Báthory Erzsébet †1615: Újfalvi Imre †1623: Hugo ā Sanctō Carō †1629: Margitay Péter †1680: Széchy Mária †1683: Kornis Gáspár †1688: id. Joannes 1480–1528: Matheus Fortunatus Pannonius 1480–1591: Taurinus István 1483–1546: Luther Márton 1484–1531: Zwingli Ulrik 1490–1525: Münzer Tamás 1491–1544: Wolphardus. Adrianus 1493–1568: Oláh Miklós 1494–1547: Eck Bálint 1496–1544: Clement Marot 1497–1560: Melanchton Fülöp 1498–1549: Honterus János 1498–1562: Nádasdy Tamás 1502–1548: Perényi Péter 1504: Sylvester János 1504–1573: Verancsics Antal 1504–1575: Bullinger Henrik 1505/10–1556: Tinódi Sebestyén 1505–1570: Zay Ferenc 1506–1582: George Buchanan 1507–1589: Sturm. Burius János †1701: Keglevich Miklós †1703: Kőszeghy Pál †1707: Rákóczi Erzsébet †1710: Rezik János †1716: Felvinczi György †1723: Bercsényiné Csáky Krisztina †1729: Matthaeides Sámuel †1733: Lányi Pál †1781: Adami Mihály 1224–1274: Aquinói Szent Tamás 1355–1450: Gemisthos Pléthon 1374–1460: Guarino da Verona 1388–1463: Blondus. Pietro 1480–1517: Murmelius. Ludovicus 1460–1572: Werbőczy István 1466–1536: Rotterdami Erasmus 1469–1527: Machiavelli. Niccolo 1470–1517: Megyericsei János 1470–1527: Piso Jakab 1470–1539: Brodarics István 1473–1529: Cuspinianus. Johannes 1478–1529: Castiglione. Johannes 1509–1564: Kálvin János 1510–1584: Zermegh János 1511–1553: Servet Mihály 1515–1563: Sebastianus Castellio 1515–1585: Lobwasser.

Jur 1595–1622: Szepsi Csombor Márton 1595–1685: Szelepcsényi György 1598–1660: Kisdi Benedek 1601–1666: Szalárdi János 1603–1664: Beniczky Péter 1606–1681: Herman Conring 1607–1662: Kemény János 1609–1651: Szőlősy Benedek 1611–1675: Barakonyi Ferenc 1613–1678: Bethlen János 1614–1675: Szegedi Lénárd Ferenc 1616–1652: Szilágyi Benjamin István 1620–1664: Zrínyi Miklós 1621–1671: Zrínyi Péter 1623–1662: Pázmány Miklós 1625–1659: Apáczai Csere János 1626–1648: Balassa Bálint 1628–1663: Liszti László 1629–1687: Kájoni János 1629–1704: Gyöngyösi István 1632–1707: Jean Mabillon 1635–1712: Esterházy Pál 1639–1679: Bethlen Farkas 1642–1716: Bethlen Miklós 1643–1671: Frangepán Ferenc 1645–1738: Franz Wagner 1649–1716: Pápai Páriz Ferenc 1649–1731: Koháry István 1650–1702: Tótfalusi Kis Miklós 1651–1721: William Darrel 1660–1710: Debreceni Ember Pál 1661–1732: ifj. Kemény Apáca. Szabó P.. Bessenyei Besztercebánya. Buchholtz György 1690–1761: Mikes Kelemen 1694–1775: Tolvay Imre 1695–1759: Kazy Ferenc 1699–1763: Hermányi Dienes József 1699–1770: Szegedy János 1700–1740: Pataki Ferenc 1700–1746: Péterffy Károly 1700–1750: Mikoviny Sámuel 1700–1755: Huszti András 1700–1759: Bethlen Kata 1700–1762: Tomka–Szászky János 1700–1766: Johann Christoph Gottsched 1700–1772: Gerard van Swieten 1700–1778: Doležal. Mikszáth. Petőfi Baja. Veres P. Pavel 1703–1764: Amade László 1703–1764: Robert Dodsley 1704–1779: Faludi Ferenc 1708–1750: Árvai Mihály 1708–1772: Kénosi Tőzsér János 1709–1790: Prileszky János 1712–1769: Bod Péter 1714–1786: Kaprinai István 1715–1747: Rotarides Mihály 1716–1791: Johann Georg Schwandtner 1717–1751: Vargyas István 1718–1786: Conrad Norbert 1723–1799: Weszprémi István 1723–1801: Pray György 1728–1789: Szerencsi Nagy István 1729–1777: Uzoni Fosztó István 1730–1792: Kovásznai Sándor 1732–1787: Cornides Dániel 1732–1811: Katona István 1733–1785: Sajnovics János 1736–1809: Horányi Elek 1737–1812: Szathmári Pap Mihály 1740–1784: Fridvalszky János 1740–1814: Benkő József 1742–1824: Wallaszky Pál 1745–1832: Koller József Fontos városok a történelmi Magyarország területén Abda. Madách. Balassi. Komjáthy Balatonfüred. Sarkadi I. Radnóti Agárd. Eliaš 1570–1623: Lépes Bálint 1570–1625: Zvonarics Mihály 1570–1631: Rimay János 1570–1634: Alvinczi Péter 1571–1623: Milotai Nyilas István 1571–1641: Forró György 1572–1623: Báthory Zsigmond 1572–1634: Káldi György 1572–1654: Veresmarti Mihály 1574–1634: Szenczi Molnár Albert 1575–1621: Zvonarics Imre 1576–1648: Johann Philipp Pareus 1578–1644: Hajnal Mátyás 1579–1639: Martin Opitz 1580–1625: Balásfi Tamás 1582–1632: Forgách Zsuzsanna 1585–1562: Samarjai János 1589–1649: Geleji Katona István 1590–1640: Pécseli Király Imre 1591–1637: Tranavský. Szabó Dávid Bercel. Köleséri Sámuel 1662–1708: Petrőczi Kata Szidónia 1663–1740: Krman Dániel 1666–1738: Radvánszky János 1669–1747: Schmeizel Márton 1672–1740: Haner György 1673–1719: Csiba István 1674–1726: Zichy Péter 1676–1735: II. Reviczky Aszód.1564–1637: Somogyi Ambrus 1565–1612: Szamosközy István 1565–1621: Dobokay Sándor 1566–1624: Abraham Scultetus 1570–1618: Láni. Babits Balassagyarmat. Halotti Beszéd 156 . Jókai Balmazújváros. Rákóczi Ferenc 1680–1743: Czvittinger Dávid 1684–1749: Bél Mátyás 1688–1737: ifj. Tóth. Barót. Rimay Alvinc. Boldva. Gárdonyi Álmosd. Apáczai Arad. Mikszáth Bia. Juhász Ferenc Biharugra. Kölcsey Alsósztregova.

Podolin. Tompa Késmárk. Ady Nagyvázsony. Jósika. Tompa. Bod Csesztve. Vörösmarty Bor. Kölcsey Kápolnásnyék. Mikes Zilah. stb. Huszt. Arany Nagyszeben Nagyszombat. börtön Leányfalu. Szabács. Sütő. viadala Szabadka. Csíksomlyó. Székelyudvarhely. Kazinczy Eszterháza (Fertőd). Batsányi Virt. Arany Rimaszombat. Nagykőrös. Áprily. Somló. Miskolc. Petőfi Érmindszent. Sümeg. Rákóczi Déva.Bonyhád. Csokonai Krasznahorka. Misztótfalu Munkács. Csernáton. Tinódi Segesvár. Tátika. Madách Csezmice. Tompa Házsongárdi temető. Parajd. Tihany. Móra Kismarton Kolozsvár. Ady Dióskál. Kassák Érsemjén. Szabó L. Pázmány Nagyvárad. Kriza Nagycenk. Balassi Zsibó. Balassi Hódmezővásárhely. Ady Csurgó. Arany Nagykároly. Radnóti Brassó. Bessenyei Rácegres. Ányos Szekszárd. Jókai Kufstein. Gyulafehérvár. Batsányi Kisbacon. Vajda Verecke. Janus P. Janus P. Gyöngyösi stb. Székesfehérvár. Hibbe. Cegléd. Nagyajta. Balassi Sárvár. Katona J. Virág Benedek Dombóvár. Arany Rodostó. Pázmány Prügy. Egyházashetye. Jókai-kódex Ónod. Baróti Szabó Vizakna. Móricz Lillafüred. Tét. Peleske. Jósika Ungvár. Bajza J. béke Ópusztaszer. Kodolányi Temesvár. Rádayak Pécs. Mikes Rohonc. Mikszáth Szenc. Babits Fót. Berzsenyi Sajkod. Berzsenyi Stósz. Petőfi Selmecbánya. Ady Érsekújvár. Zrínyi Cserhalom (Kerlés). Erdőd. Petőfi Vizsoly. Kelemér. Faludi Nikla. Mikszáth Sempte Sopron. Jókai stb. József Attila Losonc. Gvadányi J. Kemény Zsolna. Heltai Nagyenyed. Weöres Sződemeter. Jókai Nagyida. Kőműves Kelemen Dévény. Eötvös J. Juhász Gyula Marosvásárhely. Kármán Lőcse. Mikszáth Szombathely. Kisfaludy K. Tompa Sárospatak. Krúdy Nyitra. Szabó D. passió Csobánc. Vác. Janus P. Vörösmarty Galambóc. Jókai Keszthely. Juhász Gyula Szatmárcseke. Batsányi Kecskemét. Dayka G. Illyés Drégely. Nagy L. Zrínyi Szklabonya. Vál. Gyöngyösi Nagyabony. Károli Gyöngyös. Vörösmarty Kassa. Tömörkény Csáktornya. Kölcsey Sztána. Ady Veszprém. Molnár Albert Széphalom. Kisfaludy S. Sütő Pusztakovácsi-Bakonszeg. Babits Szelistye. Zrínyi Ozora. Bod Máramarossziget. Ercsi. Juhász Gy. Jókai Lubló. Csiky stb. Móricz Pusztakamarás. Kölcsey Szécsény. Arany Geszt. Károli Zágon. stb. Balassi stb. Kós Károly Szűcsi. Petőfi Komárom. Heltai stb. pálosok Németújvár. Csiky Pápa. Illyés Radvány. Berzsenyi Nyíregyháza. Ady Zólyom. Koltó. Benedek Elek Kiskőrös. Jókai. Kazinczy Szigetvár. Faludi Ság. Kemény Hanva. Farkaslaka. Petőfi Kiskunfélegyháza. Batsányi Telki. Németh L. Mikszáth Madéfalva. veszedelem Magyarigen. Arany Nagyszalonta. Berzsenyi Eperjes. Sánta F. Anonymus Ozaly. Bajza J. Illyés Tinód. Kosztolányi Szakolca. Kazinczy Murány. Dugonics A. Fogaras. Csucsa. Kemény. Komjáthy Szeged. Tapolca. Fábry Z. Tamási Áron Fehéregyháza. József Attila Pankota. Lantos Sebestyén Tiszacsécse. Krúdy Pozsony. Mikszáth Tájegységek Bácska Bánát Barcaság Csallóköz Havasalföld Felföld Jászság Kemenesalja Moldva Muraköz Palócföld Szepesség Szerémség Vajdaság 157 . Csokonai Dancka. Ady stb. Dsida Medvevár. Széchenyi Nagydisznód. Sárbogárd. Móricz Torda. Illyés Öcsöd. Arany Duka Eger. Petőfi Felsőiszkáz. Berzsenyi Sömjén. Arany Gönc. Németh L. Áprily Pécel.

sötétnek titulálja. Időbeli elhatárolása.Magyarország megyéi 1886-ban Abaúj-Torna Fogaras Alsó-Fehér Gömör. és mert elfogult és egysíkú. .476–1492: a világban általában. Ez választja el őket az antik kortól. Kis-Hont Arad Győr Árva Hajdú Bács-Bodrog Háromszék Baranya Heves Barcs Hont Békés Hunyad Belovár Jász-Nagykun-Szolnok Bereg Kis-Küküllő Beszterce-Naszód Kolozs Bihar Komárom Borsod Krassó-Szörény Brassó Lika-Krbava Csanád Liptó Csík Máramaros Esztergom Maros-Torda Fejér Modrus-Fiume Moson Nagy-Küküllő Nógrád Nyitra Pest-Pilis-Solt-Kiskun Pozsega Pozsony Sáros Somogy Szabolcs Szatmár Szeben Szepes Szerém Szilágy Szolnok-Doboka Temes Tolna Torda-Aranyos Torontál Trencsén Turóc Udvarhely Ugocsa Ung Varasd Vas Verőce Veszprém Zágráb Zala Zemplén Zólyom A középkorról általában (Madas Edit) Medium aevum: a reneszánsz nevezi így. Megítélése a humanisták értékelése.Magyarországon az államalapítástól 1526-ig. ezért barbárnak. . 158 .

(Még fejlettebb. pl. Szent Olaf (995-1030). Ezért más anyagot kellett találni.  Ez az első magyar nyelvű (a XIV. antifonálé. hogy sötét. .- VI–VII. századi eredetileg. 112 Esztergomban két példány. Vencel (†1306). poliptichon. Családja a londoni árverésre bocsátotta. meghatározott célra készül. Európa ekkor nem volt túl virágzó.Bibliotheca Hungarica: Csapodi Csaba és Csapodiné Gárdonyi Klára állította össze.) . század: Ilosvai-kódex).Svédek.Dánok. században elkezdődött. • Jókai-kódex. • Szent István-officium: minden templom és kolostor breviáriumában megvolt. . . (Ennek kb. bárhol van is a világon. ha külön vonalon halad a könyvírás. (Diptichon.Csehek. Kékfogú Harald.” Az írásbeliség jelentőségén le lehet mérni egy társadalom fejlettségét. század: Thuróczy-kódex. 955: Augsburg. majd a délnémetek csapatán akadt fönn a könnyűlovasság. 933: Merseburg.Nota: jel. de ő nem akarta eladni. Ez a társadalomnak csak szűk rétege volt: Lehel és Bulcsú kalandozott. mikor egy oklevélprodukció kezdődik meg.Litterátus: írni-olvasni tudó ember.) .) A pergamenkódex ívfüzetekből áll. . majd a XIV. . Először a szászok. ezt mindig levakarják. és csak szűk területen nő. a Nílus mentén. a veszprémi káptalanban egy.Nótárius: jelet ír. • Vannak a liturgiát kiszolgáló műfajok.Littera: betű. . .Columna: oszlop. Így létrejön egy szűk (klerikus) írástudó réteg. • Kézai: Chronica Hungarorum (XIII. 6000 kódexből állhat. graduálé. Pannonhalmán egy. . XV.Az oklevél nem kurzív írással. (Ma csak a gyulafehérvári áll eredeti formájában. . de csak a XVIII. századi másolata maradt fönn). • Kézzel írott középkori könyv.) . de emlék csak a XIV. Magyarországon használt ősnyomtatványról.112 Ami megmaradt. csak több lapot fűztek össze. . . triptichon.Kódex.Papirusz: elég nehéz kezelni. és fönnmaradtak.A középkori magyar irodalom forrásai a megyeszékhelyek voltak. hanem könyvbetűvel készül.A középkori magyarországi könyvállomány kb. és Magyarországnak gyűjtést kellett szerveznie. ahány hajóst. • Anyaga pergamen. 159 . • Az elefántcsont-keretű viasztáblákból fedél lesz. Ez egy nyilvántartás az összes középkori. A Hungarica-kutatással lehet ezt a külföldi könyvtárakból szaporítani. A X.  Először Ehrenfeld-kódexnek hívták. század folyamán az Európa peremvidékén élők sorra krisztianizálódtak. Az első időszak a kalandozások kora volt. csak a XII.A könyvforma a viasztáblából alakult ki. hogy vissza tudja vásárolni.  Tartalmazza a Ferenc-legendát. az csak a véletlennek köszönhető. század: a magyar állam szervezetileg és formálisan is létrejött. századtól. • A kódexforma a XV. mert a társadalom másik része már letelepedett. így más formát kell találni.Pergamen: meszes oldatba mártják. A VII–VIII. .Scriptorium: a kolostorban van.Magyarországi művek: • Szent István Intelmei (1010 körül. században rövid hanyatlás után az írásbeliség kivonul a mindennapi érintkezésből. század végéről). és halálukkal ez megszűnt. Ez az írásbeliség kora (a Caroling Birodalom már szétesett). . • Gesta-irodalom: már a XI. századból maradt fönn. mely egyáltalán nem igényelt írást (a rovásírásnak nem volt irodalmi funkciója). században a kódexlapokat könyvkötéshez használták. amely ki tudja elégíteni az igényeket. századtól papír.Norvégok. . . és bevonul a kolostorok falai közé. . itt készülnek a kódexek.Incunnabulum: ősnyomtatvány (1500-ig). • Kevés kódex maradt fönn. . .X–XI. XVI. . Szt. század: a délnémet területekre lehet mondani.A XVI–XVII. egyházi könyvek. de nagy súlya miatt nem lehet tekercsekben tartani. „Róma annyi nótáriust tart el.Az írásreakció korában a könyv műkincs. századtól induló könyvnyomtatással is megmarad. 2%-át őrzik a magyar könyvtárakban. .

a pápasággal. .Székesegyházi iskola. csak a legendájából lehet tudni róluk. század (ekkor jut el a csúcspontjára a középkori teológia és filozófia).Tanárok és diákok érdekvédelmi szervezete. viszont prédikációs műveinek Magyarország a termőtalaja. Ezért kapcsolatba lép pl. (Esztergomban és Kalocsán lett érsekség. István megalapította a tíz egyházmegyét. (Vagyis átvett írásbeliségről van szó.. A többivel szemben a magyar egyház független lett a német érsekségtől. 160 . .Már a XII. Pias-dinasztia. .Kettős fölügyelet és védelem alatt álltak (király és pápa).Privilégiumokat. században indultak el az egyetemi mozgalmak. Egyetemek. század: az országalma.Minden oldalról igyekszik védelmet biztosítani. nem pedig tanulási célból) 113 Pannonhalma neve Kazinczytól származik. pl. . és átvette az írást. de céhszerű intézménnyé csak a XIII.) A térítő papok magukkal hozták a könyveiket (az egyházi elit először külföldi volt). . hogy elmehessen a konstanci zsinatra. a jogé Bologna. . XII. A XIII.Létrejöttek a kollégiumok.Universitās schōlārum et magistrōrum. ebben káptalani iskola működött. század végén összegyűlt több tanár. Deliberációs műveinek Magyarországhoz nincs sok közük.) . A központ a káptalan volt. Olyan réteg kellett. A pannonhalmi113 Szent Márton kolostorban nevelkedett Mór. . amit először el kellett végezni. században Párizs. Az érsek koronázott.Lengyelek. század: a korona fölső része. .) A koronázás a mainzi koronázási ordó szerint zajlott (így lett István rēx et sacerdōs).Kolostori iskola (a papság itt a saját utánpótlását képezte). Szent Gellért már képzett bencésként érkezett Magyarországra.A septem artēs liberālēsból létrejött az artēs fakultás. (Ez utóbbiak eltűntek.A fakultás élén a dékán állt. és elég nagy autonómiát kaptak. Virágkora a XIII-XIV. . Kétfajta iskola létezett.) Skolasztika Jelentése: szűk értelemben a középkori tudományos gondolkodás. mely az államszervezéshez kellett. aki pécsi püspök lett. 1000-ben Magyarország bekapcsolódott az európai kultúrába. . és írt irodalmi műveket is (a zoborhegyi remetékről). ha ezt engedélyezte). A „szkolasztikosz” görög szóból származik. . a jelvényeket a pápa küldte.Az igazi egyetemnek négy fakultása volt. században szerveződtek. őt a nációk választották meg. XIV. a városi polgársággal szemben. vagyis a földi királyság garanciája az égi. század: a jogar.Az egyetem életét statutumok irányították.Céhszerű tömörülések (a városiasodás sora). . . az első Párizsban volt. 1070: a korona alsó része. . hogy valaki följebb léphessen.A teológiai fakultás hét évig tartott (a pápa akkor ismerte el az egyetemet.A teológia és a filozófia a középpontja a XII. 1030: a koronázási palást. • bölcsészkar • jog • teológia • orvosi .Magyarországon nem voltak tartósak (Pázmányig nem volt állandó egyetem). ezt Karlsruhéban találták meg. • 1347: Prága • 1364: Krakkó • 1365: Bécs • 1367: Pécs • Óbuda (Zsigmond csak azért alapította. . amely ki tudta elégíteni a társadalom szükségleteit. XIII. (Ez Párizsban nagyon híres lett.

B 161 . Esztergom lett volna a legalkalmasabb. Az ember belső építésére törekedett.) A városiasodáshoz tartozik még több dolog is. így a szöveg világos volt a hallgatóság számára).) Aquinói Szent Tamás szerint: cognitiō Deī experimentālis (Isten tapasztalati megismerése). és a tudományok szolgálatába állítják. A németalföldi laikus szervezetek az őskeresztény közösségek mintájára akartak élni. Három nagy korszak jellemzése (Hargittay Emil) 1 . Magyarországon így nem alakult ki önálló teológiai és filozófiai gondolkodás. de Mátyás őt nem akarta megerősíteni) Ezért a diákok külföldre jártak. részben a misztikával szemben. A XV. Így jön létre a teológiai summa. (Argumentum pro et contra. Újfajta prédikáció: az egyetemen születik meg. • Teológia: Petrus Lombardus szentenciái és a Biblia. Központilag szervezettek. A XIV. Misztika Virágkora a XIII. Föladatuk a lelki gondozás (a parokiális egyház ezt nem tudta megoldani. A skolasztika Istent a ratio révén akarta megismerni. Ezért sok passióelmélkedés. • Filozófia: Arisztotelész. A Zsúfoltság. század.  Domonkosok: nagyon fontos a tanulás.és Dél-Európában kialakult eretnekmozgalmakkal. Devotio Moderna Újfajta áhítat. Krisztust akarták követni. század első felében Bologna volt a lényegesebb (nagyobb volt a jogi érdeklődés. de mindennapi erények révén. (A logika és a ratio segítségével fedezik föl.  Ferencesek: nagyon fontos a szegénység. (Kezdettől fogva jelen van. a pálosoknál). Ezáltal a jogi képzettség került túlsúlyba.) Questio disputata: • A teológiai magiszter nyilvánosan kérdéseket tett föl. A középpontban a szöveg (textus) állt. Ez a mindennapi élettől idegen. de a középkori misztika az egy sajátos dolog. Szent Ferenc (conformitas Christī): az egyesülés eljuthat odáig. • A XIII. terjesztik a tanítást. században alakult ki és strukturálódott az egyetem.) • Egy bakkalareus nyilvánosan felel (ez hozzátartozik a vizsgához). Vannak provinciák. de figyelt a külvilágra is. fontos az argumentáció. MANIERI ZMUS maniera). hogy stigmák jelennek meg rajta. Magyarországon behatolt a kolostorokba (pl. nem voltak iskoláik). és a Krisztussal való egyesülés örömén érzett elmélkedés íródott. Misztikus életforma: aszkézisből és imádságból áll. a logikus gondolkodás. Pl. mint az elvont filozófiai vagy teológiai). Vitéz Jánossal. a traktátus és az opusculum (vagyis óriási teológiai irodalom születik). a misztika a tapasztalat alapján. • Másnap a magiszter a kérdésekből álló összefüggő művet elmondja.• - - - Academia Istropolita (Mátyás nevéhez fűződik. részben a skolasztikával. • Ekkor alakult ki a két kolduló rend. 3 . Az ész és a tudás erejével szembe lehet szállni a Nyugat. A lélek egyesülése Istennel. században ennek pozitív haszna is volt: a humanizmussal való kapcsolat. A Németföldön fogalmazódott meg. (A hívek felé kinyitják. R megnevezés Az antik kultúra Modorosság (olasz 2. Egyetemi előadás: lectiō (a grammatika segítségével akarták megérteni a szöveg struktúráját.

mint a barokkban. elvont. irodalmi Harmóniára való Jellemző költői kép a labirintus. A hitvita még alapvetően vitatkozó. a világ színház a barokk humanisták eredetileg a ember számára. Nehezen érthető. A keresztény volt. a középkori irodalomban lélekvándorlást vallják. vándorol. jellegű. Politika (hat könyv. Ő protestáns volt. kultúra. kontemplatív. Janus középszer). hatatosságról. Teatrum mundī: a Humanizmus. század ezért lefordítják. elit kultúra figyelhető szerkesztettség. ide. inkább másként vallásosak. himnusz). Jellemző a diszharmónia (az arányok alaposabb elemzés Katonaének. Nagy nemzeti nyelvre. A Iustus Lipsius. Először katolikus Interkonfesszionalizmus (vallások Hitviták kora. Marsilio harcoktól mentes. magatartás természet felé fordul. A Kontemplatív. után látszik a hárompillérű). erkölcsi A lélekvándorlás állo. századi egyetemek tanárai és diákjai. bonyolultság. fölfogás. Tacitus műveit és Megindul a hitvitahalála után a lélek kommentárokat adott ki. Írt ilyet Andreas Alciatus vagy Wathay Ferenc is. a XVI. A mintákat a Ficino. a másait részletesen polgári társaságnak tudománya). Szélsőségektől. Jellemző befejezettség). protestáns. mely mindhárom esetben meghatározó. jellemző. retorika. poétika. 162 . udvari Arisztokratikus. újjászületése. Pl.kategória). de Luther után közöttiség) a jellemző. Filológus volt.reneszánsz formák öncélú fölhasználása. az embléma (ezoterikus). törekvés a meg. művei: Dē constantiā (Az álltanítás: örök lét és idő. ez jórészt Közös pont a jezsuita lett. más lehetőség kizárt. kiindulópont Itália. szellemi Életöröm és öntudat. leydeni egyetem tanára volt. XV. belső szilárdság. Már a protestantizmus is megjelenik. ez kép és lélegzetű művek. Pl. a forgandó szerencse. Makrobiusz írta le. a bizonytalanságérzés a A túlvilág felé fordul. belső máció és rekatolizáció. amely megváltoztatása).A neoplatonizmus a A neosztoicizmus a jellemző (arany Kettős: ellenreforológiai háttér legfontosabb. van túlvilág. Filozófus is irodalom. hogy tanára. Bonyolultság (de jellemzők törekvés (pl. szöveg együttese. de itt a test végén halt meg. világkép Alapvetően mindegyik vallásos. majd találja meg. Pannonius. történelem. nem állt olyan központi helyen. filológia. és a löweni egyetem latin (ima. Témája pl. kereszténységgel. Tárgyaik: ókori irodalom.

és időszaka: 16901740. 1600-1640 Főúri. újraerősöd 1772. Középnemesi szint.Irodalomtörténeti periodizáció (Bartók István) 4. 1530. Reneszánsz (1450-1640) Kibontako Reformáci Fénykora: Hanyatlás zása: ó: 1530.1570a: 160014501570. amikor a hanyatló korszak jelenségeinél már a következő születése figyelhető meg. 163 . Közép kor (1000-1530) Kialakulás Virágzása: Alkonya: a: 1000. Voltak tehát olyan korszakok. 1640-1690 Zrínyi Miklós 1690-1740 Bethlen Miklós Bethlen Kata II. főnemesi Pázmány Péter szint. 1690. 1640. Rákóczi Ferenc Apor Péter Csere Bél Mátyás Kis Hermányi József Dienes 1740-1772 Apáczai János Tótfalusi Miklós Mikes Kelemen Bod Péter Polgári alatti szint. 1600. Polgári szint. 1450. 1530.1640és az 17401640. Barokk (1600-1772) Kialakulás Hőskora: A válság Rokokó: a: 1600. A barokk négy alkorszaka.120014501200.

 Emiatt ideológiai válság következett be.A század végére egy válságérzés jelent meg. ha költőisége tovább folytatódna.114 • A spanyol-itáliai háború. aki továbbküldte Vályi Nagy Ferencnek. le kell írnia): pl. Rákóczi Vallomásaihoz ismerni kell Szent Ágostont. és Kölcsey megharagudott Kazinczyra. Történelmi világképi előzmények. . Wéber János írta. Hogyan hat egymásra és hogyan váltja egymást az oralitás.) . .  Európa középső és déli része török fönnhatóság alatt volt. (Pl.Általános kérdések (Hargittay Emil) Magyar vagy magyarországi? (A kérdés mindenképpen fölmerül. Ennek előidézői.  Az egységes középkori gazdasági egyensúly megbillent. • Európaiság. • Funkcionalitás. majd elküldte Kazinczynak. a német és a szláv nyelvet.Pl. . a kéziratosság és a könyvnyomtatás? .Magyar: ami magyarul készült a történelmi Magyarországon.De Magyarországnak Európával szimbiózisban kellett élnie. 164 . ima): a legtöbb ilyen. a cselekvés határai) szerint a törökök ilyen fölszereléssel nem tudtak volna odáig eljutni.Magyarországon 1635-ig nem volt egyetem. .Régi magyarországi szöveg: föl kell tárni az eredetét. . ezen kívül hat éves korától latinul is tanult. 114 De Perjés Géza elmélete (actio radius. a válság igazolható-e. (Korábban már voltak kísérletek. • Sokszor egy-egy utalás megérteti az egész szöveget. a német templom tornya a legmagasabb.Nem lehet a nemzetiségek közt pasquilust (gúnyverset) találni.A XVI.A magyar szövegek és fordítások a latin nyelv szókincsét és szerkezetét követik.  Itt van a legnagyobb ideológiai válság.  Alkalmazott (pl. században alapvetően megváltozott az európai gondolkodás. vagy a korábban megírt sajátoknak az összeszerkesztése. Balassi katonaéneke. • Pl.  Az újvilág kincseihez való hozzájutás hirtelen meggazdagodást eredményezett. . de egyik kezdeményezés sem volt tartós. (Eperjes német város volt. Dél-Németország. • Egyetemesség.Az e mögötti szemlélet az imitáció. hogy az eperjesi gyerek az anyatejjel szívja magába a magyar. Svájc) a fenyegetettség érzése vált uralkodóvá. . ki írta).Kompiláció: mások szövegeinek. az.Például a német származású eperjesi orvos. . . a könyvben kiadott prédikáció helyett sokkal nagyobb hatása van a szóban elmondottnak. A békés egymás mellett élést szó szerint kell érteni.  Nyugat-Európában (Észak-Itália. . Kölcsey részleteket fordított az Iliászból. és megindult a tőkefölhalmozás.) . . Nyelv és iskolázás. Ad animam suam: Janus kívánsága. hogy a latin helyett a magyar legyen a hivatalos nyelv.  Autonóm (úgy érzi. hogy méh vagy hattyú legyen. • Bibliai vagy antik meghatározottsága van.) . Az irodalmi hagyomány érvényesülése. . mert előtte is volt értelmisége.Ebben a korban nincs nemzetiségi kérdés (a nacionalizmus újkori találmány).) . • A török terjeszkedés.A romantika előtt nincs szerzői jog (nem számít. szeretné. pl.Az első nagy botrány az Iliász-pör volt.1844-ben „kikényszerítették”. Ő kiadta. • A nagy földrajzi fölfedezések. Zrínyinél Tasso. hogy az utánzás erénynek számított. . .Pl.Magyarországi: ide tartozik a külföldi magyar nyelvű és a történelmi Magyarországon nem magyar nyelven készült is. • Latin nyelv.A régi magyarországi irodalom sajátosságai.

 A misemondás legyen rendszeres.  Világméretű terjeszkedés (misszionárius mozgalom). erőszakkal is megállítják őket.  A geocentrikus világkép azt a nézetet erősítette. Alapvetően két válasz született. ezért az ország három részre szakadása). ami mutatja: ha kell.  Az emberi élet a napközéppontú elmélettel egyes filozófusok szerint teljesen a perifériára szorult.- -  1527-ig tartott. • 165 . • Egyházi: Tridentinum (1545–1563).  A protestánsok ellen: létrejött a jezsuita rend.  A katolikus érvelések visszatérő motívuma. hogy Isten lesújt (ezért volt Mohács. Ellenreformáció és rekatolizáció: a kettő együtt van jelen. hogy a teremtmények közül az ember a legfontosabb.  A püspök és az érsek legyen az egyházmegyéjében.  Megcéloz egy belső megújulást. • Világi: a neosztoikus világnézet elterjedése. Luther föllépése. • A kopernikuszi (heliocentrikus világkép elterjedése).  Terjed a reformáció. Ezzel kapcsolatban két magatartás alakult ki:  Katolikus iskoláztatással megerősíteni a pozíciót.  Lássák el a lelki föladatokat.

Ferdinánd 1619: Bethlen csatlakozott a protestáns unióhoz (a porta engedélyével). Támogatója Szulejmán. Mária királynénak a 1526: Szapolyai Jánost a tokaji országgyűlésen bátyja. Erdély a Magyar királyság része volt. Így egy viszonylagos önállóságot kapott. 1559: János Zsigmond (II. van. Lajos özvegyének. Fráter György Habsburg kézre akarja átjátszani őket. 5. 1541: Szapolyai felesége. 1608: II. így egy viszonylagos egyensúly alakult ki. Erdély adót fizet a szultánnak. Ferdinánd osztrák főherceg. mégis vazallusi viszonyban volt a törökkel. 1564: Ferdinánd fia. 1711-1918: a történelmi Magyarország egésze a Habsburg birodalom része lett. János) magyar király lesz. a két király megegyezett egymással. Ulászló erdélyi vajdának nevezte ki Szapolyai Jánost.) I.Történeti áttekintés (Bartók István) A magyar államiság első korszaka 1526-ig tartott. ERDÉLY 1526: II. de erdélyi fejedelem lesz. 1626: Bethlen harmadik hadjárata. János néven Szent István én Pozsonyban I. 1538: váradi egyezmény. Az erdélyi vármegyék kormányzója a vajda volt. Először csak vajdának nevezte magát. Miksa lesz a császár. 166 . melyhez Bethlen Gábor is csatlakozott. koronájával magyar királlyá koronázták. December 17. Ferdinánd ellen. ahol Kemény zászlóvivő volt. Bethlen megindította a második hadjáratot. az ő udvara Prágában 1576: Báthory fejedelemnek nevezi magát. 1575-ben lengyel király is lett. de önálló egységnek tekinthető. meghalt Bethlen első felesége. 1526: kettős királyválasztás. 1619: II. Károly lett. Pártfogója bátyja. 1576: Rudolf lesz a császár. bár a rendek választják Gyulafehérvárott. 1510: II. 1570: a speyeri egyezmény keretében János Zsigmond lemond Miksa javára a magyar királyi címről. a szultánnak el kell fogadnia. Ferdinánddá választották. V. Bethlen második felesége Brandenburgi Katalin lett.(november 11. 1588: Báthory Zsigmond 1605: Bocskai István 1607: Rákóczi Zsigmond (Kemény János születése). és a fejedelem személyét. HABSBURGOK 6. 1540: János Zsigmondot magyar királlyá választják. és megindította első hadjáratát II. 1625: követség ment Brandenburgba (Kemény is köztük volt). Izabella kapja meg a terület fölötti fönnhatóságot. Mátyás 1608: Báthory Gábor 1613: Bethlen Gábor 1618: a protestáns cseh rendek fölkeltek a Habsburgok ellen. 1624: megkötötték a bécsi békét. aki fölött Kemény mondott gyászbeszédet. 1620: a fehérhegyi csatában leverték a cseheket 1622: megkötötték a nicolsburgi békét 1623: Kemény János Bethlen udvarába került. 1571: a fejedelem Báthory István lett. így kitört a harminc éves háború. Károlyi Zsuzsanna. lánykérőbe.

(Neki fontos szerepe van az Apafi-korszakban. a svédekkel szövetségben és török támogatással hadjárat indul Ferdinánd ellen. A császári hadsereg Erdélyt is megszállta. a pápa. Rákóczi György. Lipót segítségét kéri. 1630: Bethlen István fejedelem lett. 1676: Erdélyben bujdosók kezdtek gyülekezni. Ferdinánd 1629: Bethlen halálhírét Kemény vitte II. Rákóczi György 1636: Bethlen I. Váradot. 1661: Kemény János erdélyi fejedelemmé választatta magát. Majd sikerült a Habsburgokkal is kiegyezni. és I. Kemény János már udvari főpap és fejedelmi tanácsos. 1662: a nagyszőlősi csatában Kemény elesett. 1648: a vesztfáliai békével lezárult a harminc éves háború. Rákóczi György lett. Rákóczi György svéd-kozák szövetséggel össze teljesen. Török követelésre Rhédey Ferencet választották meg erdélyi fejedelemnek.) 1653: hadjárat Lupuj vajda ellen. a fővezér Kemény János. pl. lengyelországi hadjáratot indít (Báthory István óta a fejedelmek lengyel uralkodók is szerettek volna lenni). 1645: a linzi békével a hadjárat lezárul. 1663: Apafi egy Bécs elleni hadjárathoz csatlakozott. 1637: Lupuj morvai fejedelem elleni háború 1644: a franciákkal. 1681-83: a Lipót elleni hadjáratot Thököly vezette. 167 . az élükre Teleki Mihály állt. A törökök Apafi Mihályt nevezték ki fejedelemnek (az Apafi-korszak konszolidált). 1660: meghalt II. 1658: a fejedelem Barcsay Ákos lett. A fejedelmi jogokat Brandenburgi Katalin gyakorolta. 1648: a fejedelem II. aki Kolozsváron megállt. a Velencei Köztársaság. Alatta a törökök Erdélyt pasaságként be akarták olvasztani a birodalmukba. 1657: I. 1630: I. Kemény bízott a nyugati segítségben.1637: III. 1686: Buda fölszabadítása.) Apafival Erdély főgenerálisává neveztette ki magát. Ferdinándnak és Pázmány Péternek. Lipót lesz a császár. (Önéletírását eddig írta meg. Kemény volt a fővezér. így a krími tatárokat küldték az erdélyiek ellen. De közben Lipót a kért védelmet megadta. Ezt a hadjáratot a törökök ellenezték. Rákóczi ellen mozgolódik. (Ezen az országgyűlésen kimondták. 1680: Teleki helyét Thököly Imre vette át. és megindultak a csapatok gróf Montecuccoli vezetésével. de Rákóczi hadjáratot indít ellene. 1684: megalakul a Szent Liga (tagja a Habsburg király. a kormányzó Bethlen István lett. 1683: a nyugatiak összefogásával fölszabadító hadjárat indult a törökök ellen. akik Keményt is fogságba vetették. és a viszonylagos egyensúly visszaállt. melyben részt vesz Kemény is. Erdély alatta omlott 1657: II. hogy Erdély szakít a portával. A török végigpusztította Erdélyt.

Lipót nevéhez fűződik. így a törökök újabb engedelmes fejedelmet akartak. melyben a független Erdélyi Fejedelemségről elmélkedik. Az ónodi országgyűlésen kimondták a Habsburgház trónfosztását.) 1688: Erdély a fogarasi nyilatkozatban fölmondta a török védnökséget. Mikes ekkor lépett Rákóczi szolgálatába. helyette megkapta I.) 1691: a fogarasi országgyűlés elfogadta a Diplomát. és a nemesek lemondtak az Aranybulla ellenállási záradékáról). (Ekkor született Mikes Kelemen is. 1705: a szécsényi országgyűlésen Rákóczit Magyarország vezérlő fejedelmévé választották. Nyugati országrész: pozsonyi országgyűlés (itt elfogadták a Habsburg-ágon való örökösödést. Alapja Bethlen Miklós 1688-as okirata. Ez a Habsburg-uralom teljes elismerését jelentette. röpirata. 116 Rabutin De Bussi Erdély katonai főparancsnoka volt. 1706: a katolikus Apor Péter csatlakozott a kurucokhoz. 50 000 Ft adót kell fizetnie. (Erdély tizenhárom legnagyobb városában császári csapatokat szállásolnak el. 1696: Bethlen Miklós grófi címet kapott. Ezzel Erdély önállósága megszűnt. Bethlen Miklóst átvitték Bécsbe. Lipóttól a semmit nem jelentő birodalmi fejedelem címet. Rákóczi Ferencet Bécsújhelyen bebörtönözték. szigorú katonai fölügyelet alatt áll). 1703: Rákóczi a tiszaháti fölkelők élére állt. Keleti országrész: balázsfalvi szerződés. II. Apafi Mihállyal. Szulejmán Thökölyt nevezte ki (a török befolyás utolsó mentsvárának tekintették). 1690: meghalt Apafi Mihály. II. a Moribunda Transsylvania volt. Két fontos dolog történt. ahol elkezdte írni önéletírását. Rákóczit a gyulafehérvári országgyűlésen erdélyi fejedelemmé választották. A Habsburg fönnhatóság már Erdélyre is kiterjedt. Lotharingiai Károly kötötte I. így III. 1708: Apor Péter háromszéki főkirálybíró lett. a fia még csak tizennégy éves volt. ez miatt került a szebeni börtönbe). Rákóczi a svédekkel és az oroszokkal (Nagy Péter cár) tárgyalt. és a főgenerális Bethlen Gergely lett. és a Habsburgok befolyását akarta növelni. József lett az uralkodó. emiatt a brassói börtönbe került. és bár van bizonyos önállósága. 115 I. 1707: a marosvásárhelyi országgyűlésen kimondták Erdély elszakadását a Habsburg Birodalomtól.1690: Diploma Leopoldinum115 1705: I. a kincstárnok Apor István. Erdélyt formailag guberniumnak nevezték (a gubernátor Bánffy György lett). a kancellár Bethlen Miklós. 1704: Columba Noe (Bethlen M. 168 . Erdély közjogi helyzetét szabályozta (a Habsburg Birodalom része. Apafi Mihályt (formálisan ő lett volna a fejedelem) Rabutin tábornok116 Bécsbe vitette. 1687: bejöttek a németek (Apor Péter szerint ez vet véget a jó korszaknak). 1701: Apafi lemondott a fejedelmi címről.

1720: Rákócziékat Rodostóba internálták.1711: III. de még a maradék befolyásukat is elvesztették. így visszaállt az 1703 előtti de Bécset nem hagyhatta el.) 1718: a teljes török alóli fölszabadulás (Savoyai Jenő kötötte meg a békét). 1722: Pragmatica Sanctio.) állapot. 1740: az uralkodó Mária Terézia lett.és jószágvesztésre ítélte. Károly lett a császár. és Rákóczi kolostorba nyilvánította. meg a szatmári békét. 1715: III. aki így kijöhetett a börtönből. latin nyelven. Eközben Rákóczi XIV. Károly Rákóczit és híveit hazaárulónak 1715: meghalt XIV. 1716: meghalt Bethlen Miklós. Rákóczi Gallipoliba utazott. 1717: Rákóczi francia nyelven megírta Emlékiratait. (Ő mentette föl 1711: Károlyi Sándor Rákóczi tudta nélkül kötötte Bethlen Miklóst is. 1713: Apor bárói rangot kapott Károlytól. Rákóczi elkezdte Vallomásait. mely Magyarországot és Ausztriát kétszáz évre végérvényesen összekapcsolta. vonult egy időre. valamint fő. és neki rangot ígértek a segítségért. 169 . Lajos. (A törökök egy utolsó kísérletet akartak tenni Magyarország általuk való „fölszabadítására”. Lajossal tárgyalt.

.24 Dominikánus barátok magyar földön. Eredmények és nyitva maradt kérdések.........................................................................................................15 Történeti műfajok........................... Janus Pannonius és a korai magyar humanizmus......22 Mire utal a kódex külseje?........................................................................................................................................11 Egyházi szövegek a szentté avatással kapcsolatban:....................11 Gesta Ladislaī Rēgis............................................ Középkori egyházi költészet................ A geszta.........22 A Planctus szerzője és műfaja.....................................................................18 III............................................................................................................................................................................................. A Halotti Beszéd............................................................................................................................................................................................................................................................31 Sík Sándor: Himnuszok könyve..............................................28 V....................6 Előadásanyag (Madas Edit)..................10 Szent István három legendája...................................................................26 IV............................22 Az Ómagyar Mária-siralmat megőrző kódex sorsa........22 Az ÓMS szövegének átírása.....................................................................................................................................................24 Ómagyar Mária-siralom................23 Magyar kezek tolla nyomán..........................................16 Ákos mester.................. virágnak virága…...................................................................................................................20 Klaniczay Tibor..................................................................10 2..............................................22 Miért és hogyan került a kódexbe a Mária-siralom és a Planctus?...........21 Vizkelety András: Világnak világa.....................................................................................................................15 Annalēs (évkönyvek)........2 SZAKIRODALOM...................................... Kézai Simon és a Képes Krónika.............19 Klaniczay Tibor – Klaniczay Gábor: Szent Margit legendái és stigmái (Vizkelety András recenziója).........19 Horváth János: A Halotti Beszéd történetéhez.......................................................................................................................31 VI...............33 Kulcsár Péter: Az újplatonizmus Magyarországon.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13 Györffy György bevezetése az Anonymus-kiadáshoz...................................... Kislegenda.................................................................................10 Szent Imre legendája............22 Az első magyar vers latin mintái................................................................................................................................................)..................6 Az áttekintés szempontjai.............................................................................................................27 Madas Edit: A néma barát megszólal (Utószó)..........................6 Klaniczay Gábor: Szent István legendái a középkorban...................................................................................................................................................................................24 Halotti Beszéd és könyörgés........................................................................................................................................................................................................................................................................8 Szent István törvényei..34 170 ...........................................................................................................................................................................20 Klaniczay Gábor..............................................................................................................................................................33 A magyar irodalom története 1600-ig (191-266......................................................................................................................................9 Szent Gellért..................................................................................................................................27 A magyar nyelvű kódexirodalom (Madas Edit)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................10 3............................................................................. Árpád-kori legendák és Szent István király Intelmei....... Magyarországi prédikációk a középkor végén... Hartvik-legenda...................................................................................................................................................18 Kézai Simon: Gesta Hungarōrum............................ századi krónika-kompozíciók.............................................25 Margit-legenda......................................................................................18 Képes Krónika – XVI..............................................................................................................................6 I.................................................................................... az Ómagyar Mária-siralom és Szent Margit legendája.............................................................................................és krónika-irodalom: Anonymus..............................................................................................................................................................................10 1.....................................................................................12 II................................ Nagy Legenda.................................................................................24 Előadás (Madas Edit)...............................................................15 Anonymus: Gesta Hungarōrum........................13 A középkori történetírás (Madas Edit)...........8 Szent István intelmei..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................23 Mikor és hol írták a kódexet?.....................34 Reneszánsz – bevezetés..........................TARTALOMJEGYZÉK TÉTELEK...........................................23 Kik a kódex szerzői?.......................................................................................................................................................................................11 Szent László legendái................................................................................................22 A vers értelmezése......................9 Zoerárd és Benedek legendája..............

.....................................54 2................................................................................................................................................................................................................................................ századi humanista litteratura műfajai és képviselői..36 Vitéz János (1400 körül – 1472).............................................42 VII................................49 4.......... A Janus-kiadások................. Házas-énekek...................................................................................37 Váradi Péter (145?-1503)........................................).................................................................................................................................................55 Krónikás énekek és regényes históriák...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Az erdélyi történeti és politikai írók.................. Erazmista bibliafordítás és nyelvművelés......................................)...................................................................................................... Szamosközy István (1565?–1612)........................................ Krónikás énekek.... A históriás énekek...........................57 A lírai verstípusok.................................................................................................................................................................................................................................................... A magyarországi humanisták filológiai munkássága.........................................43 Forgách tanulmánya („csak amolyan könyvismertetés”)....................................................................................................................................................................................52 3.. Istvánffy Miklós (1538–1615).................................................... század fordulójáról három maradt fönn............................. Alkalmi oktató-mulattató énekek...........................43 Borzsák István: Forgách Ferenc és Tacitus................................................................................40 2....................................................................................................... A protestáns líra kialakulása...53 4...................41 A humanista költészet elterjedése.................. A históriás ének formája............... vagy veszedelemének...................................................54 A históriás (tudósító) énekek. Baranyai Decsi (Csimor) János (†1601)....................................................56 4......................... Sztárai Mihály..................40 3................ (A XV–XVI................................................................ Az énekirodalom új vonásai................................................... Ilosvai Selymes Péter.............41 4..................53 5........................................................................................................................................................................................35 A humanista levél (epistola) és a szónoki beszéd (oratio).................................................................................................................49 5....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... A humanista emlékirat................................................................................................................................52 2.....43 Majer Fidél kiadási elve és gyakorlata.......................................................55 1.................................................................................................................45 3.. A filológia... Az énekeskönyvek...........41 5........................................................................................52 1.............................................48 1..................................................A reneszánsz kultúra kialakulása Magyarországon..............)....................................... Batizi András............................................... – 1542)....................................................................... Werbőczy István (1460 k.....................................................................................................53 6...............................................48 A humanista történetírás virágzása.............................................................................és episztolairodalom..............54 1.......................................................... Szatirikus versek.......................................................................................................37 Janus Pannonius (1434–1472)..............................................57 2................... A bibliai história virágzása..................................................................................50 A magyar irodalom története 1600-ig (179–183.................................................................................................................................... Forgách Ferenc (1535–1577).................. Antonio Bonfini (1427–1503)...................... 388–411. Tinódi Sebestyén (1505/10–1556)...........................................................................................................................................................................................................56 3............................................................ A keresztény humanizmus......... 416–437...............................47 A reneszánsz udvari kultúra Magyarországon...............................53 8..57 171 .............................................................57 1...................................................................................................................54 9......................37 A tudományos irodalom...........36 Az oráció.............................................................. Valkai András (1540–1587)........... A protestáns ének kezdetei.....48 3................................................................. A XVI..............................................52 A propagandisztikus deák-ének.....................................................................................................................................................................................................44 1......................................................................................................53 7. Szegedi Gergely (†1570?)........40 1........46 4........ Szkhárosi Horvát András.52 A reformáció énekirodalma....49 VIII.........55 2......50 Pirnát Antal: Fabula és história..........................................................52 A deák-epika kialakulása.................................................................................57 3......................43 A magyar irodalom története 1600-ig (272–303............................................................................................................ 340–356............................................................................................................................................................................................................56 5. Regényes históriák........................................... Tinódi követői.........48 2............................. A történetírás.....................................................................................................................44 2.............44 Tudós humanista irodalom........................................

........................................................................................................................................................................................... – 1591)............................................ Székely István.....................................................................................................................................................61 1....................................63 7.........76 Antik történeti tárgyú históriák............................................................................... Bornemisza Péter és Heltai Gáspár prózája.................................70 A teológus énekirodalom.................................................................................................................................................................... Sztárai Mihály.................................................................. 462–465......................................................................................................... Verses krónikák..............................76 2............................................................................................................63 9.................. A protestáns ének kezdetei..........................................................................................................................62 4..................................................................................................................................................................................74 Moralizáló történetek..................................64 4................................................................................. Szkhárosi Horvát András... század eleji magyar irodalomban....................................................65 A teológus énekirodalom....... Az énekirodalom új vonásai......59 A magyar reformáció................................................................... század végi és a XVII............................................................63 1........................................65 2.............................................................................................. Az antitrinitárius vitadrámák................................... Bibliafordítás-kísérletek..................... 442–445...................................71 Kőszeghy Péter utószava a Háló című Heltai-válogatáshoz.............................................. A protestáns líra kialakulása.......................................................................................... Dávid Ferenc (†1579).........................................................76 A verselés fejlődése......................................................................................67 Péczely László: Kecskeméti Vég Mihály: LV....................................................... Bogáti Fazakas Miklós (1548–1598-ban még élt).................61 4..................................).................................................63 2........................ A szombatos énekek........................70 XI............................................................................................66 4...63 A reformáció drámái.............71 XII.............................................................60 1.............................................................61 1......................... Sztárai drámái.................................. 506–514.................................................................................................................................................................................................. – 1572).................. psalmus.....................................75 1........................................ Dévai Bíró Mátyás (†1545)...........................................75 Szerelmi históriák..............................................62 3...................................................).................................77 XIII............................................................................57 IX........58 A magyar irodalom története 1600-ig (311–382.............. Szegedi Gergely (†1570?)...........60 A reformáció történetírása és a bibliafordítások....................... Széphistóriák.............64 Heltai Gáspár (†1574)........................................................................61 3............ Ozorai Imre...................................... Hegedős-énekek...........................................................................68 A magyar irodalom története 1600-ig (340–356...................................................................................................... A reformáció irányzatai és műfajai........................................................63 8................................................................................................................ A bibliai história virágzása...........60 4.......62 6.........................................................................74 A szórakoztató verses história.......................... A bibliai színjáték.............59 A vallásos értekező próza.....................................................................................................................................................................................................................4....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... A középkori és reneszánsz kori magyar dráma................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 506–514...................................................... Kalandos szerelmi történetek.......................................................................... Batizi András..................................................................................77 172 ................................................................................................60 3.........................................61 A reformáció énekirodalma......64 Bornemisza Péter (1535–1584)............................. Zsoltárparafrázisok a reformáció korában.............61 2............................66 X.......................73 Ludányi Mária: A szerelem-kép alakulása a XVI...............................................70 A reformáció énekirodalma............62 5..............................................................77 A verses epika...........65 1............................... Az énekeskönyvek...................... Melius Juhász Péter (1536 k.................................... Károli Gáspár (1530 k..........................................................65 3..58 Horváth Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben...........................................................................64 3.........................60 2......73 A magyar irodalom története 1600-ig (523–538....................67 Bóta László: A magyar zsoltár Szenczi Molnár Albert előtt.........................61 2................................................. Az énekeskönyvek.............................................. A Balassi-komédia.......................................................................................................................................................70 Balassi Bálint istenes énekei.......................... A gyülekezeti énekszerzés....................)............................................................................................................................................................... Árgirus históriája.........

.................................................................................................................................................................................................................................................................................98 A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (137–149.........................................................................................................................96 A polemikus teológiai irodalom................................................93 A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (51–85.............................. Magyari István (†1605 körül).............................................................................89 Levelei........................................84 Bán Imre: Balassi Bálint platonizmusa............................86 Tavasz-énekei................................87 Istenes énekei..............80 7.100 A verses dráma................................................................................................................................ Az antitrinitárius vitadrámák..91 Ecsedi Báthory István (1555–1605)....................................................................................................................89 Balassi-kiadások......80 1........................................88 A Célia-ciklus és az utolsó szerelmes versei......................................................................Ludányi Mária: Balassi Szép magyar komédiájának közvetlen hatása a hazai udvari dráma fejlődésére .......85 Szerelmi lírájának kibontakozása..........................)........................................................................................................................................................................................ Szenczi Molnár Albert és a protestáns humanizmus.............93 XVI.....................................................................................................................................................................................................): Barokk egyházi próza......87 A Júlia-versek és a Júlia-ciklus..................................................................................................................80 2.......................... Balassi Bálint életműve.............103 173 ......................................................................................................................................80 5..............................................................................................................................................................101 Szerkesztésmód................................................................................................... A Balassi-komédia.......................................87 A lírai önéletrajz................ barokk széppróza és költészet.........................80 3................................................................................)...................................................................100 Nyéki Vörös Mátyás (1575–1654)............................................................................................................................................................................................................................96 2..........96 1.......................... A bibliai színjáték......................................................................................................................................................................78 A magyar irodalom története 1600-ig (356–362.............................. Szenc-Kolozsvár)................... Nyéki Vörös Mátyás és a korai barokk irodalom......................................................................................................................... Samarjai János (1585–1652).......................................................................................... Az Élektra.................................................................................90 Komlovszki Tibor: Rimay és a Balassi-hagyomány............................................................................................................................................................90 A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (15–29...............................................................................................................................94 A késő-humanista protestáns polgári irodalom – a protestáns polgári művelődés...................................................................................................................................................................................... Alvinczi Péter (1570–1634)........................96 Geleji Katona István (1589–1649)......................... 376–377...........................................................................................................................................103 Előadás (Hargittay Emil).................................................... Az udvari dráma............... vitézi versei...................................93 Makkai László utószava a Magyari-kiadáshoz.......................................................................................99 Az első jezsuita író-nemzedék............................95 2.......................................................84 A magyar irodalom története 1600-ig (448–481........................88 Prózai írásai......................................................................94 Protestáns hitvitázó-teológiai irodalom.....................101 Pázmány retorikai műveltsége.......................100 Hajnal Mátyás (1578–1644)...................................................................................................................................91 Rimay János (1570–1631)...................................... Rimay János és a manierizmus..........................................................98 Bán Imre: A magyar barokk próza változatai..........................................................................97 Szenczi Molnár Albert (1574–1634..........................................................................................................................................................100 Veresmarti Mihály (1572–1645)................................................................................)........................................................85 Élete..............................................................................................................................77 Gyarmati Balassi Bálint: Szép magyar komédia (Utószó: Kőszeghy Péter).....................................89 XV..............................................................................................................................................80 A reformáció drámái.....................................101 A katolikus egyházi ének fölvirágzása.....................................100 Lépes Bálint (1570–1623)......................................... 476–478.......................................81 Szeminárium (Medgyesy-Schmikli Norbert): Iskoladrámák..): Balassi (Balassa) Bálint (1554–1594)............................95 1.................................................................................................... Pázmány Péter és a katolikus restauráció................................................................................................................................................. 45–46.97 XVII.................................................................. 445–447...................80 4....101 XVIII..................81 XIV................................................................................................................................................... Balassi drámái................................ Zvonarics Imre (1575–1621)...............101 Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép...............................................................80 6.................................................................................................. Sztárai drámái...........

......... Dés–Nagyenyed)..............................116 XXII......................................................................................... század második felében és a XVIII................... ? – Bécs)......123 A verses udvari dráma.....................................106 1620–1664 (Ozaly vagy Csáktornya – Csáktornya mellett)............... Kőszeghy Pál (†1703)................ Csábrág–Csábrág)....... század elején.................................. Mikes Kelemen és a kuruc kor költészete...............................................................................................132 Versei......................... századi udvari költészet....................................................................122 6.................................. Az erdélyi tudományosság a XVII.................................................................133 Emlékiratok......123 Kibédi Varga Áron: Retorika.......................................................................................................... században.........................................................................................................114 Bethlen Miklós (1642–1716.................................................................................................................... és XV..............................Pázmány Péter (1570–1637)..........122 5.....................111 XXI...............): Zrínyi Miklós..).................................)........................ Az önéletírás és az emlékirat-irodalom a XVII–XVIII.........135 XXV.....................................................119 Az udvari költészet.............................................128 A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (239–257......................................................... 1717......................... Ungvár–Rozsnyó)...........................................113 Bitskey István utószava a Magyar emlékírók 16-18.................................... sem kedvére mindenkor........... Pápai Páriz Ferenc (1649–1716.............. Beniczky Péter (1603–1664....................................................................................................................................................................................................................................115 Bethlen Kata (1700–1759.......134 Vallásos és állambölcseleti elmélkedések.....................................................................................108 XX...................................................... 390–394....).............106 Lírai költeményei......119 Gyöngyösi István (1629–1704...................... Vác–Nagyszombat)...................114 Kemény János (1607–1662)...............................................123 Az udvari költészet kiterjedése....................................................................................................................................................................................................................121 2............................................................................................................................................................................ Rákóczi Ferenc...................................................................................................................................................................................................129 2.....................................................................................................................................................................................................134 A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig.....................................................121 4................................................................................136 Holl Béla összegzése a Cantus catholiciről..................................................................................................................................................................................117 A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (184–208..................................................130 Varga Imre: A kuruc költészet kérdésének története........................... Egy labanc főúr éneke.........................................................128 A világi műveltség népszerűsítői...........121 3..........126 Oeconomia..................................................127 Scholastica.........................................121 1........................117 Jelenits István: Koháry István: Ez világot senki által nem élte......127 Politica...........................................................................................................129 1....................................104 A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (159–174.............132 Élete..... Bonyha–Fogaras).........................................................................133 Levelezése.................................... 514–527...........................................................................................................................................................................................113 A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (210–213...... bú nélkül nem élte............. Liszti László (1628–1663....103 XIX...............................): Rákóczi Ferenc.. Gyöngyösi István és a XVII..............104 Kovács Sándor Iván: A siklósi harc és a szigetvári kirohanás (Szimmetria és barokk kompozíció a „Szigeti veszedelem” III....................................)..... Adalékok a pozitivizmus és a szellemtörténet bírálatához............................................... Balassa Bálint gróf (1626–1648)......129 XXIV......................................................................... énekében)................................................ Tótfalusi Kis Miklós (1650–1702......................................................................................................................................... 341–351.......................................................124 XXIII..........126 Bán Imre: Apáczai Csere János........................................................................................................................................................ Kismarton-?)............110 Bene Sándor – Borián Gellért: Zrínyi és a vadkan...................................................................................126 Ethica............................................. A népszerű barokk líra és a katolikus egyházi népénekek............. Koháry István (1649–1731...... Alsómisztótfalu–Kolozsvár)...............................................107 Előadás (Nagy László)...................................... század kiadásához..............................128 Apáczai Csere János (1625–1659).............................................................. Esterházy Pál (1635-1713............106 Élete......... A prózaíró Zrínyi.................................................................................................... poétika és műfajok (Gyöngyösi István költői világa)........................................................................................................................................................................................................................................................................................... Erdély–Bécs)........... A lírikus és az eposzíró Zrínyi.............................110 A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (175–184...........130 A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (371–387........136 174 ...................................................................133 Vallomások.......................................107 Szigeti veszedelem................... Kis-Bun..........................: Mikes Kelemen...............................123 A Rákóczi-eposz.......................................

........................... A népszerű barokk irodalom (epika és dráma)...................................................................................................................................... Pray György (1723–1801)..................................)...................................................................152 2..................................................................................................................................................................................................163 Általános kérdések (Hargittay Emil).........................164 Hogyan hat egymásra és hogyan váltja egymást az oralitás.....................................152 3....................................161 Három nagy korszak jellemzése (Hargittay Emil)........................................150 Egyháztörténet és historia litteraria............................................166 TARTALOMJEGYZÉK......143 Amade versújító gyakorlatának néhány problémája.........153 FÜGGELÉK........................................................................................... században....142 XXVII................... 16–18............................................................................................................................................. Olasztelek-Nagyenyed) és a Nagyenyedi Demokritus........136 A Cantus catholici 1651-i kiadása.................................138 A népszerű katolikus szépirodalom....................................... 559–571..........160 Misztika........................146 XXVIII................................................................. század (Nagy Péter)........137 A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (146–149................................143 2.............................................................................................................................153 Bél Mátyás: Hungariából Magyarország felé...............................151 Bél Mátyás...................148 Tarnai Andor bevezetője a Bél Mátyás-kiadáshoz......................................................................................................................145 Amade László..................145 Faludi Ferenc............................................................. A szövegzene mint versstrukturáló elem Amade verseiben..........158 Skolasztika................................................................................................................................................Szőlősy Benedek (1609–1656.................152 4.......................164 Történeti áttekintés (Bartók István)........................................................................................................................................................138 5......................................161 Devotio Moderna.......................................140 Hermányi Dienes József (1699–1763..................................................................................................................................................143 Tőzsér Árpád: A rokokó vers mozdulatai............................... Szövegkiadások.......................................... Amade László verseiről............. Rokokó értékek Amade költészetében........................................ A historia litteraria fölbomlása................................... Garamszőlős–Znióváralja)......................................................161 Irodalomtörténeti periodizáció (Bartók István).................................................................................................................151 Az egyházias tudományosság alkonya.......................... Jegyenye–Szárhegy)...........................................................144 A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (529–533........................... ..... Faludi Ferenc és a rokokó................................................................148 A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig (458–471......................................................... 536–544..................................................................................................................................................................................155 Fontos városok a történelmi Magyarország területén.... ami a kezdeményezők közé emeli........). A katolikus népének fejlődése....156 Tájegységek................................................................................................................................. A jezsuita történész-iskola.......................................150 A honismereti irodalom megindulása................................................. Bod Péter (1712–1769).........................................................138 A katolikus egyházi ének fölvirágzása......................................................................................)................................................. Az irodalomtörténet-írás kezdetei...........................................................................................................153 5........................................... 318–321........................................................................... A népies katolikus színjáték.................................................... és a tudományos irodalom a XVIII....................................................... Amadé László.................................................................................................................................................................................................................. a kéziratosság és a könyvnyomtatás?...........................................136 Kájoni János (1629–1687..............................................................................................................................................137 Boldogasszony anyánk…...............................................................................152 1..................................................................................................................................................................................153 A nyelvtudomány..................154 Születés-halál................170 175 ....................................................................................139 XXVI............................................................................................................................................................158 A középkorról általában (Madas Edit)...............................................................................................................................................................143 1.........157 Magyarország megyéi 1886-ban...138 1.....................................143 Néhány vonás.........140 Magyar drámaírók...............................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->