P. 1
Mantráktitkos3

Mantráktitkos3

|Views: 380|Likes:
Published by János Kovács

More info:

Published by: János Kovács on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2014

pdf

text

original

Szathmári Botond: A mantrák titkos élete (Az imádság sajátos indo-tibeti formájáról) „Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala

az Istennél, és Isten vala az ige… És az Ige testté lett és lakozik mi közöttünk...” János 1.1.-14 Tanulmányomban az ind eredetű mantrikus hagyomány kérdéskörét kívánom vázlatosan bemutatni. A mantrák használatának gyakorlata egyaránt él, a hindú (h: hindū), a buddhista, a dzsaina és bön (t: bon) vallásokban. Azonban vele rokon gyakorlatokra a világ szinte minden vallásában rábukkanhatunk, mint a sumer, a keresztény, a kabbalista, a szúfi, az afrikai dogon és igbo, a mexikói chamula stb. kultúrákban. Mégis a mantrák filozófiai és gyakorlati rendszere talán Indiában a legkidolgozottabb. Mivel a buddhizmus Ázsia középső és keleti területét erőteljesen befolyásolta, a mantrák jelentősége jóval túlmutat Indián, és Ázsia más térségeiben is, mint Kína, Japán, Tibet, Délkelet-Ázsia, nagy jelentőségre tett szert. Sőt a XX. században még a keresztény világot is megérintette, oly módon, hogy néhány szerzetes, mint J. Main, mantra gyakorlatokat tanít.1 A szanszkrit mantra (sz: mantra) szógyöke a man, (sz: man) annyit jelent elme vagy gondolkodás. Ez rokonságban áll a görög menosz (óg: μένος, εος, τό) életerő, akarat, törekvés, kívánság, jelentésű szóval, valamint a latin mens, mentis gondolkodás, értelem, belátás jelentésű névszóval. A szanszkrit tra (sz: tra) pedig mint képző eszközt, szerszámot jelent. Így a mantrát a legszerencsésebb a gondolkodás védőeszközeként, vagy a gondolkodás felszabadításaként fordítani, azonban mint több kutató is megjegyzi, mivel az eredeti tartalmat egyik változat sem adja vissza, a legjobb nem lefordítani. A mantra tibeti megfelelője a ngákh (t: sngags), jelentése mágikus formula, amely többnyire szanszkrit szótagok fűzére, és a recitációjánál tökéletes pontosság szükségeltetik.2 A tibeti alak minden bizonnyal a ngákh (t: sngag) dicsőit, magasztal szóra vezethető vissza, és arra utal, hogy a mantrák az egyes buddhista istenségek dicsőítésére szolgálnak. A manrikus hagyomány Indiában nagyon ősinek mondható, hiszen már a legrégibb védikus gyűjteményben, a Rigvédában (sz: Ŗg-veda) ez áll: „A Himnusz Szava elpusztíthatatlan,/ Benne rejtőzik valamennyi isten.” (I. 164.39)3 A védikus tanítások értelmében a világ a teremtő szóból (sz: śabda) keletkezett, abban létezik, és oda is tér vissza. A hang rejtett erejének, vibrációjának a titka a teremtés, a teremtő erő, amit egykor a risik (sz: ŗşi, t: drang-srong), azaz a látnokok tudtak. A védikus dalnokversenyek risijei szóma (sz: soma) segítségével sámáni transzba kerültek, s ebben a hétköznapi tapasztalás szintjét meghaladó ihletett állapotban, sajátos képi nyelven megfogalmazott igéket alkottak. Mindezt így örökíti meg a Rigvéda „Legvégső kezdete az volt a Szónak/ Mikor ők nevet adtak, s szeretetüktől/ Ami a legtisztább, ami hibátlan/ A mélyen rejtett feltárult előttük.” (X. 71.1.)4. Később a bráhminok (sz: brāhmaņa t: tram-ze vagy bram-ze) kiváltságává vált a mantrák használata. A tőhangsúlyos bra’hman eredetileg annyit jelentett: a szó kiáradása, ami alatt hatalommal bíró titokzatos igét értették. A védánta szemlélet szerint a brahman a hang által teremt, a hang által okozott rezgések mintegy testet öltenek. Természetesen a szó hatalma, mágikus ereje minden ősi nagy
1

Main, J.: Szótól a csendig. A keresztény meditáció, (Pannonhalma 2005) pp. 80-91. Chandra Das, S.: A Tibetan English Dictionary, (Delhi: 1995) p. 372. 3 Fórizs L.: Rigvéda, (Budapest: 1995) p. 117. 4 U. o. p. 125.
2

a mandala (sz: maņd̣ala). mint a csakra (sz: cakra). a tantra (sz: tantra) és a kundaliní (sz: kuņdalinī).”5 áll az Atharva-védában (3./ Tudják ezt az ihletett bráhmanák mind.)7 ennek alapján a hindú bölcsek a hangzás négy formájának kozmikus összefüggéseket tulajdonítanak. (http://btk.05-ei állapot) p. A pasjantí minden szót magába foglal. másfelől az i. 7 Fórizs L. amelyek racionális és nyelvi magyarázatokkal sohasem fejthetők meg. amely egyfajta egyetemes spirituális istenélmény. amely csak mély szamádhiban (sz: samādhi. Ez valósult meg az ősi risiknél. A beavatás misztériuma. 3. 71. . amikor transz állapotban eggyé váltak az isteni Igével. 125.: Varázslatok Könyve.” (I. A bráminok bölcsessége szerint az isteni hang három szinten jelenhet meg: 1. A mantrák gyakorlatának másfelől kapcsolata van a népi ráolvasó-szövegekkel is./ Másoknak az Ige feltárja testét. Minderről így írnak a Védák „Vannak kik hallgatják Őt. 8 Hang kimondott (sz: vaikharī) közbülső (sz: madhyama) gondolati (sz: paśyantī) felsőbb hang (sz: para-vāc) Megnyilvánulása Istenség Beszéd Brahmá Álomhang értelmi jelentés isteni hang Visnu Rudra Parabrahman Tudatszint ébrenlét (sz: jāgrat) álom (sz: svapna) mélyalvás (sz: suşupti) megszabadult (sz: turīya) Csakra köldök-csakra (sz: manipūra-cakra) szív-csakra (sz: anāhata-cakra) torok-csakra (sz: visuddhi-cakra) korona-csakra (sz: sahasrāra-cakra) A mantra hangjai a világi tapasztalaton túlmutató misztikus hangok. Indra! Óh. mégse hallják. vagy a keresztény apostolokra. (Szeged 1998) p. ami nem más. Válogatás az Atharva Védából. 2.4. az egyiptomi papokra. 119.hu/tanszekek/irodalom/kutatások/perif3/raczgeza3 2009. de az alsó. kāņda).pte. 4.: Rigvéda. gondoljunk a mezopotámiai adeptusokra./ Három mélyen el lett rejtve előttük. a perzsa mágusokra. A mantrában futnak össze a spiritualitás. A madhjama (sz: madhyama) szinten az Ige ugyancsak kimondhatatlan. s ennek során a teljes igazság feltárul. a jantra (sz: yantra). X. azonban itt az igazságnak csak egy adott aspektusa tárul fel. Égessétek hamuvá a gonoszokat. Ez a tudatosság szintje.: A mantra ereje. mint a hang metafizikája. Az ősi ind felfogás szerint a hangrezgés hatással van a tudatra. Agni! Ti ketten fogtok segíteni nekünk. utáni századokban induló tanrikus korszakban India vallásai nagyon sok népi vallási elemet olvasztottak magukba.: A keleti miszticizmus átélhetősége a nyugati ember számára. amikor az Ige nem valamiféle konkrét hang formájában nyilvánul meg.” (RV. 48. (Budapest: 1995) p. A mantrák 5 6 Tóth-Soma L. az ébrenlét-szinten használtatnak. áldás és rontás ennek a nyomát őrzi. 15. A vaikharí (sz: vaikharī) Az Ige immáron valós hang alakjában nyilvánul meg.)9 A transzcendens mantrák az isten hangzó megnyilvánulásai. Ezen a szinten zajlik a mantrikus gyakorlat és beavatás is. azaz mantra tudománya.6 A Rigvéda egyik tanítása: „Négyféle részre oszlik fel a Szent Szó.kultúrában ismert volt. hiszen egyfelől már az Atharva-véda (sz: Atharva-veda) keletkezésének korában./ Mint urának vágyón ékes mennyasszony. a görög misztikus bölcsekre. amikor rajtaütünk az ellenségeinken. 8 Rácz G.45.: Rigvéda. (Budapest: 1995) p. 164. Ennek értelmében a mantrákat hangzó meditációnak kell tekinteni. Tigunait. a jóga és a miszticizmus különböző aspektusai.05. Az indeknél kialakult a mantra-vidjá (sz: mantravidyā). t: ting-nge-’dzin) tapasztalható meg. R. 9 Fórizs L. A hindú és buddhista népi vallásosság gyakorlatában máig fellelhető szómágia. mely során az Ige a közvetítőanyag./ Ember csak a negyediket beszéli. (Budapest: 2007) p. A pasjantí (sz: paśyantī). P. „Óh. a meditáció. a testre és a külvilágra is.

mivel ennek az irányzatnak gyakorlatában a mágikus erejű hangsorok központi szerepet játszanak. 224. akit már előzőleg megtérített. koncentrációt jelent. a dháraná (sz: dhāraņā) szó megerősítést. E. akik részben maguk is gyakorlóvá váltak. 11 . énekbeszéd. és leginkább Tibeti vadzsrajánában teljesedett ki. (Budapest: 1920) p. A dhri (sz: dhŗ) szanszkrit szógyök fenntartást.: i. amelyet csak a guru (sz: guru) tud feltárni. vagy 10 Tigunait. sz.szimbolikus nyelve védelmet is biztosít a szent tartalmaknak. Ezek mindegyikében fontos a jógi önátadása.14 A mantrikus gyakorlatok megértésének a kérdésében fordulatot. II.: Ázsia világossága. másfelől jó hatások. szerencse. elhárítására.: Om ma-ni pad-me hum. századi kánonjában. Az egyik leghíresebb parittá a Mettá-szutta (p: Mettā-sutta). az ima alkalmazásához hasonlóan. mint degenerációs tünetet. kedvező újjászületés elősegítése céljából alkalmaztak. p. A jógik ötféle formában használják a mantrákat.12 A dháraní szintén egy mágikus formula. 35. Skilton. jólét. eredeti jelentésük általában kideríthetetlen. már fellelhetjük a későbbi tantrizmusban oly fontos szerepet játszó mantrákat és dháraníkat (sz: dhāraņī. hiszen gyakran nem érthetőek. mint jó egészség. A. betűk vagy szótagok csoportja. és az Ige a kulcs. R. de gyakorlataikban azonban nem kapnak hangsúlyos szerepet. hogy a beteg asszonyt mantrákkal gyógyítsa meg. század első felének nyugati buddhológusai úgy értékelték a mantrikus gyakorlatokat. kígyók. belső hangnélküli elmélkedés. m. 12 Govinda. Indiában leginkább a különböző vaisava és saivata jóga-iskolák őrizték meg a mantrák használatát. Leginkább a szanszkrit ábécéből erednek és.11 Az egyik kánoni szövegben maga a Buddha tanácsolja Angulimálának. a buddhizmusnak a brahmani gyakorlatba való visszasüllyedést. Conze. a mantra ösvényének is. A buddhista mantrák olyan rövid és kötött formájú hangsorok. béke. t: gzungs). A vadzsra-jána (sz: vajra-yāna) buddhizmus gyakorlatában nagy szerepük van. ami felébresztheti az alvó tanítvány szívében szunnyadó Igét. t: sngags-kyi theg-pa). Snellgrove. és a misztikus jelentését csak beavatás révén értheti meg.13 A tibeti buddhizmusban használt dháranik formailag különböznek a mantrától. Schmidt József buddhizmusról szóló könyvében ezt írta „Az istenség fogalmának előtérbe nyomulása. 284. Gyakorló mantrát csak gurutól kaphat. 111. az eredeti buddhizmus elfajulása. 14 Schmidt J. melyek nem tekinthetők hagyományos szavaknak. halk mormolás (sz: japa). amely értelmetlen szótagok kombinációjából áll. Egy megvilágosodott mestertől való életre keltett Ige az egyetlen. A mantrika gyakorlata csak a tantrikus áramlatok révén vált általánossá buddhizmusban. A. mint betegség. hangszerrel kísért ének. A. (Budapest: 1984) p. mint D. A XX. L. A théravádinok mantrák hatásosságát nem kérdőjelezik meg. addig a dháranik segítségével erősíthetjük és őrizhetjük meg azt. Minderről Górakhnáth (Gorakhnāth) így tanított: „Az Ige a zár. 25. mint az Anguttaranikája (p: Aṅguttara-nikāya) vagy a Khuddaka-pátha (p: Khuddaka-pāţha) találhatunk parittákat (p: parittā = óvó formula) amelyeket egyfelől különböző bajok esetén. (Delhi 1998) p. F. vagy énekes-táncos előadás (sz: kīrtana).”. (Budapest: 1997) p. de szerepkörükben nem. 13 Edgerton. A gyakorolt mantráknak mindig van tikos jelentése is. gonosz szellemek.”10 A buddhizmusban már a legősibb páli nyelvű szövegekben is. Ezért a tibeti buddhizmust gyakran nevezik mantra-jánának (sz: mantra-yāna.: A buddhizmus rövid története. vagy egyéb veszedelmek.: Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary II. csak azok a tudósok hoztak. Az ind jógikus hagyomány szerint a mantrák az ismételgetésük során keltett erő révén védelmet biztosítanak. A dháranik általában több mantra vagy csíraszótag kombinációjából állnak. Amíg az elmélyedés révén ismerjük föl az igazságot. Skilton. megtartást. P. és nem csak az íróasztal melletti fantáziálások eredményeit tárták a nyugati világ elé. A mahászanghikák (sz: mahā-sańghika) i.

: Dhammapada. A tantrikus meditáció során a gyakorló önmagát valamely isteni létforma középpontjaként. azaz a gyakorló erkölcsi tisztasága. A mantra az ember legbelsejében lévő spirituális erőket kelti fel. és hangfonálként összekötik a múlt. A buddhista Tan mindig is hangoztatta. s a mantra segíti elkülöníteni a tudatát a hétköznapi jelenségektől. ahogyan Govinda láma megállapítja nem varázsszó. (Budapest: 1994) p. valamint a vizualizációjával szoros karmikus kapcsolatot épít ki egy adott istenséggel. hogy a mindennapi világot istenivé transzformálják. t: lha’i rnal-’byor). vagy akár más is erőket hatalma alá helyezhet. A három tényező harmonikus együttműködése felkelti és megerősíti a megvilágosodáshoz szükséges rejtett spirituális erőket. hiszen a tibeti tantra egyik filozófiai forrása a jógácsára (sz: yogācāra. és nem a fül hallja. és a jövő gyakorlóit. azaz olyan irracionális tényezővel rendelkeznek. Mindezt jól érzékelteti a Dhammapada (a páli nyelvű buddhista kánon) egyik szövegrészlete. A mantrák vadzsrajánaban szorosan kötődnek a meditációhoz. vagy szimbolikusan egy istenség kvalitásait fejezik ki.szó szerint. A buddhista mantra. azaz csak-tudat iskola. az egyénen túli misztikus hatalommal bírnak. hatása tehát spirituális. A forma síkján a hang és a ritmus. A mantrák tibeti írásmódja speciális. érteni (nem pusztán racionális síkon) és átélni kell. Ami természetes. A mantrát tehát nem elég kimondani. mint a buddhaság szellemi erői. a jelen. 53. Ezeken kívül a mantra hatásosságának elengedhetetlen feltétele a szádhaka (sz: sādhaka). egyedi kombinációkat és mellékjeleket alkalmaz.”15 A mantra ereje tehát nem mechanikusan hat. A tantrika a meditációja során a mantra helyes kiejtésű ismételgetésével. A mantrák ugyanis felébresztik és átalakítják a szellemi erőket. hogy a népi vallásosság szintjén. Ezáltal a 15 Fórizs L. csak az átélő szellemen keresztül. amelyek túlmutatnak a racionalitás szintjén. a mantrák fenntartják az éberséget. Az egyes mantrák a hagyomány által megszentelődtek. . azt érezni. és a gyakorlatban alkalmazzák. s ezek értelmében a tudatos jelenlét nélkül recitált hangsorok nem tölthetik be funkciójukat. Mindez nem azt jelenti. s ez utóbbi is biztosítja a racionalitás-felettiség dimenzióját. így a Dharma kizárólag az elme révén nem fogható fel. melyek a verbalitáson túl ritmussal és dallammal is bírnak. t: rnal-’byor-spyod-pa-ba). ily módon. A mantráknak még ha van értelmi jelentésük. akik a bölcseleti hátterét értik. ezért nevezik azt istenségjógának (sz: devatā-yoga. Másfelől maga a buddhizmus is felfogható tudattanként. A mantra az egyik legkézenfekvőbb eszköz a szellemi erők koncentrálására. mint a tisztító energiák megtestesülései foghatók fel. az érzelmek terén a vallásos odaadás. A tantrikus meditációk közös célja. amelynek egyik legfőbb sajátossága az átalakítás. mivel nem képes önmagában hatást kifejteni. ha lecsendesít. hogy a tanításai túlmutatnak a szavakon. zeneiségük van./ ezer hasztalan himnusznál/ több egy. A tantrikus buddhista bölcselet tehát olyan nyelvi struktúrákat használ. hanem a szellem (tudat). A szerzetesek elmélyedése során. A mantrák abban segíthetnek. amelyek a logika számára hozzáférhetetlenek. és mintegy rögzítik az azok során tapasztalt élményeket. A mantra másfelől csak azoknak ad tényleges hatalmat. A mantra megnyitja az ember legbelső lényegét. A mantra érvényesülésének a gyakorló részéről három feltétele van. t: byang-chub sems-dpa’) vagy buddhaként vizualizálja. A tantrikus szellemiségben. bódhiszattvaként (sz: bodhisattva. akkor sem ez tekinthető a leglényegesebb aspektusuknak. melyben ez áll: „A fel nem fogott himnuszokból/ recitáljon bár ezret is. hogy hatalommal és teremtő erővel bírnak. p: bodhisatta. E gyakorlatokban az istenségek. hogy valaki ellenőrzése alá vonhatja tudatát. hanem a szív. a mantrák alkalmazása központi szerephez jutott. A buddhista felfogás szerint a mantrát nem a száj teremti. annak szerves részét képezik. Ezért használ a tantrikus buddhizmus dháranikat és mantrákat. egy nomád vagy földműves tibeti általában ne elégedne meg a mechanikus recitációval. míg az eszmék szférájában a vallásos tudás és tapasztalat. amely erők nem mások. Ebben az értelemben mondható mantrákról. azaz az ürességet. A ma ismeretes mantra-formák több száz generáció praxisának kikristályosodott eredményei.

a benne testet öltő ideához való szilárd ragaszkodás. A vadzsrajána buddhizmus legismertebb. Több tucat tibeti. valamint a tanulmányoknak szentelt kellő idő. és csak a beavatott tanítványok kapták meg. hogy a mindennapi megnyilvánulásai. Ilyen a lámába való teljes bizalom. „Ó drágakő a lótuszvirágban”. A mantrák hosszú időn keresztül titkosak voltak. a spirituális dolgok tisztelete. az együttesük a mindent átfogó.: Om ma-ni pad-me hum. s nem kevesebb nyugati könyv magyarázza tanítását. aminek a felületi értelmezése. 22. a világ csírája. a pemá (t: pad-ma. H. A hat szótag bölcsessége azonban kimeríthetetlen. H. a buddha-természet a szívedben van. isteni megnyilatkozásokká lényegüljenek át. A titok szerepe. a misztikus hat szótag (t: yi-ge drug). . A máni (t: ma-ni.Testtáj sége nagylelkű. kozmikus tudat (sz: turīya). A tantrikus meditációt folytató jógí a bídzsa-mantra segítségével a vizualizált mandala gyökéristenségeként tapasztalja magát. 47-48. tulajdonképpen magába rejti a tibeti buddhista misztika teljességét.: Tantra in Tibet. úgy a mesterek a mantrák átadását is szellemi kvalitásokhoz kötötték. sz: Avalokiteśvara) mantrája. fogalmakon túli. L. aki Tibet védőistensége. mint hogy a gyakorló csak bizonyos erőfeszítések által tudjon eljutni a mantrához. és legszentebb mantrája: az „ÓM MÁNI PEME HUM” (t: Áom ma-ni pad-ma hum).17 Az egyes szótagoknak igen sok minden feleltethető meg. és az adott hagyomány könyveinek ismerete. amely már a védikus korban központi szerepet játszott. „M”. (Budapest: 1984) p. Ahogy a tantra más területén. Ez Csenreszi. sz: Ratnasambhava) Zöld Amóghasziddhi (t: Don-yod Grub-pa. A. A Mundaka-upanisad (sz: Muņdaka-upanişad) ezt a hangsort hangjaira bontva elemzi: „A”. A vadzsrajána egyes iskolái más-más ideát kapcsolnak ugyanahhoz a csíraszótaghoz. A tantrikus gyakorlatokban alkalmazott mandalák képiségében gyakran jelennek meg mantrák vagy bídzsa-mantrák. A mantrákba való beavatásnak megvannak a sajátos feltételei.homlok ség erkölcs torok MÁ félistenek NI emberi PE állatok Ratnaszambhava (t: Rin-chen ’Byung-ldan. sz: Vairocana) féltékenység beszéd szenvedély tudat türelem szív butaság érzelmek törekvés köldök 16 17 Dalai L. A ÓM az univerzum kvintesszenciája. sz: Vajradhara) világoskék Vairócsana (t: rNam-par sNang-mdzad. mint álomtudat (sz: svapna). J. megszabadult. amelyek az adott istenség által képviselt lényegiség esszenciájával azonosak. mint éber-tudat (sz: jāgrat). Govinda. sz: maņi) drágakövet. – Tsong-ka-pa – Hopkins. sz: padma) pedig lótuszt jelent tibetiül.16 A vadzsrajánában ezért kulcs szerep hárul az egyes istenségek bídzsamantráinak (sz: bīja-mantra = csíraszótag). nem volt más. sz: Amoghasiddhi) sárga Vadzsradhara (t: rDo-rje Chang. és akinek a földi megtestesülései a mindenkori dalai lámák. „U”. (New York 1987) pp.gyakorló képessé válik. mint mélyálom-tudat (suśupti). Baktay Ervin költőien ültette át ez mantrát magyarra. vagy indiai nevén Avalokitésvara (t: sPyan-ras gzigs vagy sPyan-ras gzigs dbangphyug. Szótag ÓM Világa istenek Színe fehér Buddhák Amitől megszabadít büszkeség Amit megtisztít test Tökéletes.

az utóbbinál ez talán egyértelmű. Má = Küntu Szángpo saktija (sz: śakti). az áldást tovább viszi. A Tibetben mindenütt lobogó szélparipán (t: rlung-rta) különböző mantrák és jókívánság szövegek olvashatók. sz: Akşobhya) birtoklás kötődések meditáció köldök alatt gyűlölet tudást borító fátyol bölcsesség talpközép A tibeti laikus hívők. Tri = az istenvilág. Tibet vidékein járva a mantra egy másik megjelenési formájával is találkozhatunk. Mu = a szellemvilág. melyek segítségével különböző haragvó istennőkkel lépnek kapcsolatba. ezt a mantrát lépten-nyomon. abban elveti a felébredéshez szükséges magot. vagy illat-áldozat matrája: „Á KÁR Á ME DU TRI SZU NÁGPO SISI MALMAL.ME éhes szellemek poklok piros HUM sötétkék Amitábha (t: ’Od-dpagmed. (Wien 1947) . Burjátia stb. A mantra magyarázata: Á KÁR. és ráfújunk a hamvaira. Ennek érdekében a kolostorokban élők naponta többször. Á KÁR Á ME DU TRI SZU NÁGPO SISI MALMAL SZOHÁ”. a préták (t: yi18 Nebesky-Wojkowitz. A tibeti bönben (t: bon) thipák (t: khri-pa) is alkalmaznak mantrákat és meditációt is. A tibetiek hite szerint. A vadzsrajána buddhizmus által megérintett területeken. azaz a bön teremtő istene. A hitük szerint ezzel felhívják magukra a szeretet és együttérzés bódhiszattvájának. tibeti mantrát használnak. és ha megérint egy lényt. hogy a helyi sámánok varázsszövegeikben sok. a tudat természete tiszta. a lámáktól hallott. zh: kyi-ri) forgatnak. Az első értelmezése a bön szövegek szerint. Az imamalom belsejében egy a fenti manrával sűrűn teleírt imatekercset találunk. Om = Küntu Szangpo (t: Kuntu bZang-po). és általuk esetleg nem is értett. az utak mentén húzódó kőfalakon. A bön mágikus mantrái. Á ME ennek fényét tisztán látjuk. több órán keresztül recitálják a szent szövegeket. Az ilyen eseteknél azonban megváltozik a hangsorok szerepköre. megszabadítjuk az alsóbb világok szenvedéseitől. Ha egy halott mellett recitáljuk. Mindennek kifejtése egy külön tanulmány tárgya lehetne. Ezt a mantrát gyakran fa nyomódúccal készített amulett (t: srung-ba) formájában a testükön hordják. női energiaprincípiuma. A kies tájakon megdöbbentő. a mantra így is védelmet biztosít. mint Mongólia. akkor később majd eléri a buddhaságot. Sőt a manrtázó testét érintő szél. Ennél az értelmezésnél is kiviláglik a rokonság a buddhizmus hat létszférájával.18 Ezek minden bizonnyal shangshung (t: zhang-zhung) nyelvi eredetű formulák. Le = a démonvilág. hogy ezekben mennyi köszönhető a buddhizmus hatásának. megannyi mantrával díszített tenyérnyi kőből álló fal megpillantása. Szá = az állatok világa. A tibeti buddhista mantrikus gyakorlat célja minden esetben a nirvána (sz: nirvāņa) elérése. A szurcsö (t: bsang-mchod). Az ma igen nehezen eldönthető. A mantra védelmezi az utazókat. ha egy állat meghallja a szent szótagú mantrát. és humanizálja a zord tájat. aki gondjaikban segítséget nyújt majd számukra. „Szu ti szu ti” vagy „Hri hri hári hári tili tili hrom hrom”. R. megfigyelhetjük. Du = a poklok (t: dmyal-ba) világa. sz: Amitābha) Aksóbhja (t: rDo-rje Semsdpa’. DU TRI SZU a poklok. Je = az emberi világ. mint Cshenmo (t: Chen-mo) vagy Valmo (t: dBal-mo). formailag eltérnek a buddhista mantráktól. A tibetiek hite szerint bármely mantra sokkal eredményesebb az ilyen lungtá jelenlétében. A leggyakoribb bön mantrák a következők: „Om mátri muje szále du”. s a hatását erősítendő egyik kezükben imamalmot (t: ma-ni 'khor-lo. a semmi közepén álló. „Ká hrá ká hrá”. Csenreszinek a figyelmét. félhangosan vagy magukba mormolva ismételgetik. de: Die tibetische Bön-Religion. néha több száz méteres.

Per: The Bon Religion of Tibet. 2001) Kværna. 1920. (New York: Snow Lion Publication.) Tigunait. Pandit Radzsmani Ph. (Budapest: Lampel R.dwags) birodalma és az állati világ megtisztul. 1975) Gonda. 2003) Klostermayer. Vol. SZOHÁ a helytelen nézetek megsemmisítése. A beavatás misztériuma. NÁGPO a karma megtisztítása. (London – New York: 1977) Pék Zoltán (ford. 1977) Govinda. é. 1996) Nebesky-Wojkowitz. 1998. William: The Vision of Self in Early Vedanta. Láma Anagarika: Om ma-ni pad-me hum. 1995. Rövidítések: óg = ógörög h = hindí p = páli sz = szanszkrit t = tibeti zh = shángshung Felhasznált irodalom: Baktay Ervin: A világ tetején I-II. (Budapest: Farkas Lőrinc Imre Kiadó.) Chandra Das.): Rig-Véda. Ajit – Madhu Khanna: The Tantric Way. John: Szótól a csendig. (Pannonhalma: Bencés Kiadó. és a bön terjedését eredményezi. (Budapest: Farkas Lőrinc Imre Kiadó.) Beidler. (Budapest: Athenaeum. (New Delhi: Paljor Publications. SISI a szamszára (sz: saṁsāra.): Szanszkrit líra. Klaus K. (Delhi: Motilal Banarsidrass Publishers. Ezt a törekvés imája követi.) Dalai Lama H. Jeffrey: A tantrikus ösvény alapvetése (Budapest: Farkas Lőrinc Imre Kiadó. 1. (Budapest: Farkas Lőrinc Imre Kiadó. 2 of History of Indian Literature. Válogatás az Atharva Védából.) Main. (Szeged: Bába és Társa.: An introduction to Tāntric Buddhism. . 1998) Fórizs László (ford): Dhammapada. Jan: The Ritual Sutras. 1997) Schmidt József: Ázsia világossága. 2002) Skilton. 2005) Mookerje. (Delhi – Patna – Benares: 1975. A keresztény meditáció. (Calcutta: 1950) Edgerton. az alsó újjászületési helyek kiürülését. (Wiesbaden: Harasosowitz. mely démonok megbékülését. 1987) Dasgupta. Andrew: A buddhizmus rövid története. (Boston: Shambhala.: Bevezetés a hinduizmusba. Jan: Vedic Literature. 2000) Rawson. n. fasc. az érző lények boldogságát. 2007) Tóth-Soma László (ford. Vol. Franklin: Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary II. 1986) Internet: Rácz Géza: A keleti miszticizmus átélhetősége a nyugati ember számára. B. H. K.D. Sarat: A Tibetan English Dictionary. 1995) Gonda. fasc. S. 1994) Fórizs László (ford. az imák hatékonyságát. MALMAL a boldogságtudattal rendelkezés. 1 of History of Indian Literature.): Varázslatok Könyve. az érdemek növekedését. Philip: A tantra művészete. t: ’khor-ba) szenvedéseinek elnyugtatása. Jeffrey: Tantra in Tibet. (Budapest: Európa Kiadó. (Budapest: Corvina Kiadó. (Delhi: Motial Banarsidass Publishers Private Limited. 1. 1998) Vekerdi József (ford. 1984) Hopkins. (Wiesbaden: Harasosowitz. (Budapest: Danvantara Kiadó.): Rigvéda. (Budapest: Farkas Lőrinc Imre Kiadó.(Budapest: Akkord Kiadó. (Budapest: Buddhista Misszió. – Tsong-ka-pa – Hopkins. Réne de: Oracles and Demons of Tibet.: A mantra ereje.

hu .hu/tanszekek/irodalom/kutatások/perif3/raczgeza3. főiskolai adjuntus.05. Hamvas Béla munkássága.(http://btk. állapot) 2009. vallásfilozófus. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára. Régebbi kutatási területei: Tibet történelme.pte. E-mail: botond@tkbf.05-ei Szathmári Botond: orientalista. jelenleg Tibet prebuddhista kultúrája.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->