P. 1
Mantráktitkos3

Mantráktitkos3

|Views: 371|Likes:
Published by János Kovács

More info:

Published by: János Kovács on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2014

pdf

text

original

Szathmári Botond: A mantrák titkos élete (Az imádság sajátos indo-tibeti formájáról) „Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala

az Istennél, és Isten vala az ige… És az Ige testté lett és lakozik mi közöttünk...” János 1.1.-14 Tanulmányomban az ind eredetű mantrikus hagyomány kérdéskörét kívánom vázlatosan bemutatni. A mantrák használatának gyakorlata egyaránt él, a hindú (h: hindū), a buddhista, a dzsaina és bön (t: bon) vallásokban. Azonban vele rokon gyakorlatokra a világ szinte minden vallásában rábukkanhatunk, mint a sumer, a keresztény, a kabbalista, a szúfi, az afrikai dogon és igbo, a mexikói chamula stb. kultúrákban. Mégis a mantrák filozófiai és gyakorlati rendszere talán Indiában a legkidolgozottabb. Mivel a buddhizmus Ázsia középső és keleti területét erőteljesen befolyásolta, a mantrák jelentősége jóval túlmutat Indián, és Ázsia más térségeiben is, mint Kína, Japán, Tibet, Délkelet-Ázsia, nagy jelentőségre tett szert. Sőt a XX. században még a keresztény világot is megérintette, oly módon, hogy néhány szerzetes, mint J. Main, mantra gyakorlatokat tanít.1 A szanszkrit mantra (sz: mantra) szógyöke a man, (sz: man) annyit jelent elme vagy gondolkodás. Ez rokonságban áll a görög menosz (óg: μένος, εος, τό) életerő, akarat, törekvés, kívánság, jelentésű szóval, valamint a latin mens, mentis gondolkodás, értelem, belátás jelentésű névszóval. A szanszkrit tra (sz: tra) pedig mint képző eszközt, szerszámot jelent. Így a mantrát a legszerencsésebb a gondolkodás védőeszközeként, vagy a gondolkodás felszabadításaként fordítani, azonban mint több kutató is megjegyzi, mivel az eredeti tartalmat egyik változat sem adja vissza, a legjobb nem lefordítani. A mantra tibeti megfelelője a ngákh (t: sngags), jelentése mágikus formula, amely többnyire szanszkrit szótagok fűzére, és a recitációjánál tökéletes pontosság szükségeltetik.2 A tibeti alak minden bizonnyal a ngákh (t: sngag) dicsőit, magasztal szóra vezethető vissza, és arra utal, hogy a mantrák az egyes buddhista istenségek dicsőítésére szolgálnak. A manrikus hagyomány Indiában nagyon ősinek mondható, hiszen már a legrégibb védikus gyűjteményben, a Rigvédában (sz: Ŗg-veda) ez áll: „A Himnusz Szava elpusztíthatatlan,/ Benne rejtőzik valamennyi isten.” (I. 164.39)3 A védikus tanítások értelmében a világ a teremtő szóból (sz: śabda) keletkezett, abban létezik, és oda is tér vissza. A hang rejtett erejének, vibrációjának a titka a teremtés, a teremtő erő, amit egykor a risik (sz: ŗşi, t: drang-srong), azaz a látnokok tudtak. A védikus dalnokversenyek risijei szóma (sz: soma) segítségével sámáni transzba kerültek, s ebben a hétköznapi tapasztalás szintjét meghaladó ihletett állapotban, sajátos képi nyelven megfogalmazott igéket alkottak. Mindezt így örökíti meg a Rigvéda „Legvégső kezdete az volt a Szónak/ Mikor ők nevet adtak, s szeretetüktől/ Ami a legtisztább, ami hibátlan/ A mélyen rejtett feltárult előttük.” (X. 71.1.)4. Később a bráhminok (sz: brāhmaņa t: tram-ze vagy bram-ze) kiváltságává vált a mantrák használata. A tőhangsúlyos bra’hman eredetileg annyit jelentett: a szó kiáradása, ami alatt hatalommal bíró titokzatos igét értették. A védánta szemlélet szerint a brahman a hang által teremt, a hang által okozott rezgések mintegy testet öltenek. Természetesen a szó hatalma, mágikus ereje minden ősi nagy
1

Main, J.: Szótól a csendig. A keresztény meditáció, (Pannonhalma 2005) pp. 80-91. Chandra Das, S.: A Tibetan English Dictionary, (Delhi: 1995) p. 372. 3 Fórizs L.: Rigvéda, (Budapest: 1995) p. 117. 4 U. o. p. 125.
2

48. hiszen egyfelől már az Atharva-véda (sz: Atharva-veda) keletkezésének korában. Indra! Óh. 119. 9 Fórizs L. mint a csakra (sz: cakra). (Szeged 1998) p. A mantrák gyakorlatának másfelől kapcsolata van a népi ráolvasó-szövegekkel is.kultúrában ismert volt.: Varázslatok Könyve.: Rigvéda. másfelől az i.” (RV. s ennek során a teljes igazság feltárul. a mandala (sz: maņd̣ala). A beavatás misztériuma./ Ember csak a negyediket beszéli./ Mint urának vágyón ékes mennyasszony.)9 A transzcendens mantrák az isten hangzó megnyilvánulásai. A hindú és buddhista népi vallásosság gyakorlatában máig fellelhető szómágia. amely egyfajta egyetemes spirituális istenélmény.pte. 2. 125. 8 Rácz G. Égessétek hamuvá a gonoszokat. Tigunait. A mantrában futnak össze a spiritualitás. az egyiptomi papokra. A bráminok bölcsessége szerint az isteni hang három szinten jelenhet meg: 1. Agni! Ti ketten fogtok segíteni nekünk. amikor rajtaütünk az ellenségeinken.: A mantra ereje. Ez a tudatosság szintje. ami nem más. (Budapest: 1995) p.: Rigvéda. t: ting-nge-’dzin) tapasztalható meg. Minderről így írnak a Védák „Vannak kik hallgatják Őt. X./ Három mélyen el lett rejtve előttük. 8 Hang kimondott (sz: vaikharī) közbülső (sz: madhyama) gondolati (sz: paśyantī) felsőbb hang (sz: para-vāc) Megnyilvánulása Istenség Beszéd Brahmá Álomhang értelmi jelentés isteni hang Visnu Rudra Parabrahman Tudatszint ébrenlét (sz: jāgrat) álom (sz: svapna) mélyalvás (sz: suşupti) megszabadult (sz: turīya) Csakra köldök-csakra (sz: manipūra-cakra) szív-csakra (sz: anāhata-cakra) torok-csakra (sz: visuddhi-cakra) korona-csakra (sz: sahasrāra-cakra) A mantra hangjai a világi tapasztalaton túlmutató misztikus hangok. P.” (I. A madhjama (sz: madhyama) szinten az Ige ugyancsak kimondhatatlan.hu/tanszekek/irodalom/kutatások/perif3/raczgeza3 2009. 4. a perzsa mágusokra. A pasjantí minden szót magába foglal. R. azaz mantra tudománya. Az indeknél kialakult a mantra-vidjá (sz: mantravidyā). (http://btk. Válogatás az Atharva Védából.05. mégse hallják. A pasjantí (sz: paśyantī). mely során az Ige a közvetítőanyag. a jóga és a miszticizmus különböző aspektusai. Ezen a szinten zajlik a mantrikus gyakorlat és beavatás is. az ébrenlét-szinten használtatnak.)7 ennek alapján a hindú bölcsek a hangzás négy formájának kozmikus összefüggéseket tulajdonítanak. Az ősi ind felfogás szerint a hangrezgés hatással van a tudatra. azonban itt az igazságnak csak egy adott aspektusa tárul fel. vagy a keresztény apostolokra. a testre és a külvilágra is. mint a hang metafizikája.05-ei állapot) p. 71. A vaikharí (sz: vaikharī) Az Ige immáron valós hang alakjában nyilvánul meg. „Óh. kāņda).”5 áll az Atharva-védában (3. amelyek racionális és nyelvi magyarázatokkal sohasem fejthetők meg. Ennek értelmében a mantrákat hangzó meditációnak kell tekinteni. a tantra (sz: tantra) és a kundaliní (sz: kuņdalinī). 7 Fórizs L. gondoljunk a mezopotámiai adeptusokra. amikor az Ige nem valamiféle konkrét hang formájában nyilvánul meg.45. . utáni századokban induló tanrikus korszakban India vallásai nagyon sok népi vallási elemet olvasztottak magukba. a meditáció. (Budapest: 2007) p.6 A Rigvéda egyik tanítása: „Négyféle részre oszlik fel a Szent Szó. a görög misztikus bölcsekre. A mantrák 5 6 Tóth-Soma L. áldás és rontás ennek a nyomát őrzi. 3. 164.: A keleti miszticizmus átélhetősége a nyugati ember számára. de az alsó. amely csak mély szamádhiban (sz: samādhi. Ez valósult meg az ősi risiknél. (Budapest: 1995) p. a jantra (sz: yantra)./ Másoknak az Ige feltárja testét. 15.4./ Tudják ezt az ihletett bráhmanák mind. amikor transz állapotban eggyé váltak az isteni Igével.

A. (Budapest: 1984) p. Skilton.12 A dháraní szintén egy mágikus formula. 284.”.”10 A buddhizmusban már a legősibb páli nyelvű szövegekben is. hangszerrel kísért ének. akik részben maguk is gyakorlóvá váltak. Schmidt József buddhizmusról szóló könyvében ezt írta „Az istenség fogalmának előtérbe nyomulása. 224. A dháranik általában több mantra vagy csíraszótag kombinációjából állnak. hiszen gyakran nem érthetőek.13 A tibeti buddhizmusban használt dháranik formailag különböznek a mantrától. amely értelmetlen szótagok kombinációjából áll. 25. vagy 10 Tigunait. vagy egyéb veszedelmek. Snellgrove. Az egyik leghíresebb parittá a Mettá-szutta (p: Mettā-sutta). de gyakorlataikban azonban nem kapnak hangsúlyos szerepet. Indiában leginkább a különböző vaisava és saivata jóga-iskolák őrizték meg a mantrák használatát. Gyakorló mantrát csak gurutól kaphat. Minderről Górakhnáth (Gorakhnāth) így tanított: „Az Ige a zár. Amíg az elmélyedés révén ismerjük föl az igazságot.: A buddhizmus rövid története. szerencse. hogy a beteg asszonyt mantrákkal gyógyítsa meg. A jógik ötféle formában használják a mantrákat.: Om ma-ni pad-me hum. 111. századi kánonjában. másfelől jó hatások.: i. II. kedvező újjászületés elősegítése céljából alkalmaztak. Ezek mindegyikében fontos a jógi önátadása.: Ázsia világossága. 35. vagy énekes-táncos előadás (sz: kīrtana).szimbolikus nyelve védelmet is biztosít a szent tartalmaknak. 14 Schmidt J. Az ind jógikus hagyomány szerint a mantrák az ismételgetésük során keltett erő révén védelmet biztosítanak. 13 Edgerton. melyek nem tekinthetők hagyományos szavaknak. század első felének nyugati buddhológusai úgy értékelték a mantrikus gyakorlatokat. de szerepkörükben nem. gonosz szellemek. A. p. mint degenerációs tünetet. E. mint betegség. A. A mahászanghikák (sz: mahā-sańghika) i. mint az Anguttaranikája (p: Aṅguttara-nikāya) vagy a Khuddaka-pátha (p: Khuddaka-pāţha) találhatunk parittákat (p: parittā = óvó formula) amelyeket egyfelől különböző bajok esetén. belső hangnélküli elmélkedés. a mantra ösvényének is. az ima alkalmazásához hasonlóan. ami felébresztheti az alvó tanítvány szívében szunnyadó Igét. jólét. Conze. F. koncentrációt jelent. elhárítására. addig a dháranik segítségével erősíthetjük és őrizhetjük meg azt. A dhri (sz: dhŗ) szanszkrit szógyök fenntartást. és leginkább Tibeti vadzsrajánában teljesedett ki. A buddhista mantrák olyan rövid és kötött formájú hangsorok. kígyók. (Delhi 1998) p. és a misztikus jelentését csak beavatás révén értheti meg. megtartást. énekbeszéd. 12 Govinda. P. csak azok a tudósok hoztak. mint D. béke. A théravádinok mantrák hatásosságát nem kérdőjelezik meg. a buddhizmusnak a brahmani gyakorlatba való visszasüllyedést. akit már előzőleg megtérített. 11 . halk mormolás (sz: japa). t: sngags-kyi theg-pa). már fellelhetjük a későbbi tantrizmusban oly fontos szerepet játszó mantrákat és dháraníkat (sz: dhāraņī. m. (Budapest: 1920) p. R. A XX. az eredeti buddhizmus elfajulása. (Budapest: 1997) p. a dháraná (sz: dhāraņā) szó megerősítést. Egy megvilágosodott mestertől való életre keltett Ige az egyetlen. eredeti jelentésük általában kideríthetetlen. amelyet csak a guru (sz: guru) tud feltárni. betűk vagy szótagok csoportja. mivel ennek az irányzatnak gyakorlatában a mágikus erejű hangsorok központi szerepet játszanak.14 A mantrikus gyakorlatok megértésének a kérdésében fordulatot. L. Ezért a tibeti buddhizmust gyakran nevezik mantra-jánának (sz: mantra-yāna.11 Az egyik kánoni szövegben maga a Buddha tanácsolja Angulimálának. A gyakorolt mantráknak mindig van tikos jelentése is. Leginkább a szanszkrit ábécéből erednek és. sz. t: gzungs). Skilton. mint jó egészség.: Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary II. és nem csak az íróasztal melletti fantáziálások eredményeit tárták a nyugati világ elé. A vadzsra-jána (sz: vajra-yāna) buddhizmus gyakorlatában nagy szerepük van. A mantrika gyakorlata csak a tantrikus áramlatok révén vált általánossá buddhizmusban. és az Ige a kulcs.

azaz olyan irracionális tényezővel rendelkeznek. és a jövő gyakorlóit. így a Dharma kizárólag az elme révén nem fogható fel. Ezáltal a 15 Fórizs L. az egyénen túli misztikus hatalommal bírnak. zeneiségük van. azaz az ürességet. Mindezt jól érzékelteti a Dhammapada (a páli nyelvű buddhista kánon) egyik szövegrészlete. Ebben az értelemben mondható mantrákról.szó szerint. A tantrikus szellemiségben. csak az átélő szellemen keresztül. hiszen a tibeti tantra egyik filozófiai forrása a jógácsára (sz: yogācāra. valamint a vizualizációjával szoros karmikus kapcsolatot épít ki egy adott istenséggel. hogy a mindennapi világot istenivé transzformálják. A mantrát tehát nem elég kimondani. A forma síkján a hang és a ritmus. A mantra az egyik legkézenfekvőbb eszköz a szellemi erők koncentrálására. hogy a népi vallásosság szintjén. vagy akár más is erőket hatalma alá helyezhet. A mantrák vadzsrajánaban szorosan kötődnek a meditációhoz. Másfelől maga a buddhizmus is felfogható tudattanként. s a mantra segíti elkülöníteni a tudatát a hétköznapi jelenségektől. és mintegy rögzítik az azok során tapasztalt élményeket. Ezeken kívül a mantra hatásosságának elengedhetetlen feltétele a szádhaka (sz: sādhaka). t: rnal-’byor-spyod-pa-ba). azaz a gyakorló erkölcsi tisztasága. amely erők nem mások. Ami természetes. egy nomád vagy földműves tibeti általában ne elégedne meg a mechanikus recitációval. és hangfonálként összekötik a múlt. ahogyan Govinda láma megállapítja nem varázsszó. akik a bölcseleti hátterét értik. A szerzetesek elmélyedése során. t: lha’i rnal-’byor). érteni (nem pusztán racionális síkon) és átélni kell. hatása tehát spirituális. ha lecsendesít. A mantráknak még ha van értelmi jelentésük. annak szerves részét képezik. akkor sem ez tekinthető a leglényegesebb aspektusuknak. A buddhista mantra.”15 A mantra ereje tehát nem mechanikusan hat. A ma ismeretes mantra-formák több száz generáció praxisának kikristályosodott eredményei./ ezer hasztalan himnusznál/ több egy. 53. ily módon. p: bodhisatta. és a gyakorlatban alkalmazzák. a jelen. amelyek a logika számára hozzáférhetetlenek. a mantrák fenntartják az éberséget. A mantra másfelől csak azoknak ad tényleges hatalmat. azt érezni. melyben ez áll: „A fel nem fogott himnuszokból/ recitáljon bár ezret is. Az egyes mantrák a hagyomány által megszentelődtek. A tantrikus buddhista bölcselet tehát olyan nyelvi struktúrákat használ. A tantrikus meditáció során a gyakorló önmagát valamely isteni létforma középpontjaként. hogy a tanításai túlmutatnak a szavakon. Ezért használ a tantrikus buddhizmus dháranikat és mantrákat. és nem a fül hallja.: Dhammapada. E gyakorlatokban az istenségek. míg az eszmék szférájában a vallásos tudás és tapasztalat. azaz csak-tudat iskola. melyek a verbalitáson túl ritmussal és dallammal is bírnak. A tantrika a meditációja során a mantra helyes kiejtésű ismételgetésével. . A buddhista Tan mindig is hangoztatta. A mantra az ember legbelsejében lévő spirituális erőket kelti fel. amelynek egyik legfőbb sajátossága az átalakítás. ezért nevezik azt istenségjógának (sz: devatā-yoga. A mantrák abban segíthetnek. A mantra érvényesülésének a gyakorló részéről három feltétele van. mint a buddhaság szellemi erői. egyedi kombinációkat és mellékjeleket alkalmaz. mivel nem képes önmagában hatást kifejteni. A mantra megnyitja az ember legbelső lényegét. A mantrák tibeti írásmódja speciális. amelyek túlmutatnak a racionalitás szintjén. A három tényező harmonikus együttműködése felkelti és megerősíti a megvilágosodáshoz szükséges rejtett spirituális erőket. a mantrák alkalmazása központi szerephez jutott. s ezek értelmében a tudatos jelenlét nélkül recitált hangsorok nem tölthetik be funkciójukat. az érzelmek terén a vallásos odaadás. Mindez nem azt jelenti. hanem a szellem (tudat). A buddhista felfogás szerint a mantrát nem a száj teremti. t: byang-chub sems-dpa’) vagy buddhaként vizualizálja. hanem a szív. mint a tisztító energiák megtestesülései foghatók fel. A mantrák ugyanis felébresztik és átalakítják a szellemi erőket. s ez utóbbi is biztosítja a racionalitás-felettiség dimenzióját. hogy hatalommal és teremtő erővel bírnak. bódhiszattvaként (sz: bodhisattva. A tantrikus meditációk közös célja. vagy szimbolikusan egy istenség kvalitásait fejezik ki. hogy valaki ellenőrzése alá vonhatja tudatát. (Budapest: 1994) p.

megszabadult. A tantrikus gyakorlatokban alkalmazott mandalák képiségében gyakran jelennek meg mantrák vagy bídzsa-mantrák. Baktay Ervin költőien ültette át ez mantrát magyarra. sz: maņi) drágakövet. a buddha-természet a szívedben van. 22. A hat szótag bölcsessége azonban kimeríthetetlen. és az adott hagyomány könyveinek ismerete. és akinek a földi megtestesülései a mindenkori dalai lámák. vagy indiai nevén Avalokitésvara (t: sPyan-ras gzigs vagy sPyan-ras gzigs dbangphyug. H. (New York 1987) pp. . sz: Vairocana) féltékenység beszéd szenvedély tudat türelem szív butaság érzelmek törekvés köldök 16 17 Dalai L. sz: Avalokiteśvara) mantrája. nem volt más. „M”. fogalmakon túli.17 Az egyes szótagoknak igen sok minden feleltethető meg.16 A vadzsrajánában ezért kulcs szerep hárul az egyes istenségek bídzsamantráinak (sz: bīja-mantra = csíraszótag). a benne testet öltő ideához való szilárd ragaszkodás. A ÓM az univerzum kvintesszenciája. kozmikus tudat (sz: turīya). az együttesük a mindent átfogó. 47-48. A vadzsrajána buddhizmus legismertebb. Ilyen a lámába való teljes bizalom. a spirituális dolgok tisztelete. sz: Amoghasiddhi) sárga Vadzsradhara (t: rDo-rje Chang. mint mélyálom-tudat (suśupti). aki Tibet védőistensége. valamint a tanulmányoknak szentelt kellő idő. amelyek az adott istenség által képviselt lényegiség esszenciájával azonosak. A máni (t: ma-ni. A titok szerepe. L. A mantrákba való beavatásnak megvannak a sajátos feltételei. Szótag ÓM Világa istenek Színe fehér Buddhák Amitől megszabadít büszkeség Amit megtisztít test Tökéletes. a pemá (t: pad-ma. úgy a mesterek a mantrák átadását is szellemi kvalitásokhoz kötötték. A. Ahogy a tantra más területén. mint hogy a gyakorló csak bizonyos erőfeszítések által tudjon eljutni a mantrához. isteni megnyilatkozásokká lényegüljenek át. J. sz: padma) pedig lótuszt jelent tibetiül. Több tucat tibeti. A Mundaka-upanisad (sz: Muņdaka-upanişad) ezt a hangsort hangjaira bontva elemzi: „A”. mint álomtudat (sz: svapna).: Om ma-ni pad-me hum. mint éber-tudat (sz: jāgrat). a világ csírája. és csak a beavatott tanítványok kapták meg. és legszentebb mantrája: az „ÓM MÁNI PEME HUM” (t: Áom ma-ni pad-ma hum). sz: Ratnasambhava) Zöld Amóghasziddhi (t: Don-yod Grub-pa. Ez Csenreszi. A vadzsrajána egyes iskolái más-más ideát kapcsolnak ugyanahhoz a csíraszótaghoz. (Budapest: 1984) p. – Tsong-ka-pa – Hopkins. tulajdonképpen magába rejti a tibeti buddhista misztika teljességét.homlok ség erkölcs torok MÁ félistenek NI emberi PE állatok Ratnaszambhava (t: Rin-chen ’Byung-ldan. aminek a felületi értelmezése. s nem kevesebb nyugati könyv magyarázza tanítását. a misztikus hat szótag (t: yi-ge drug). Govinda. „Ó drágakő a lótuszvirágban”. A mantrák hosszú időn keresztül titkosak voltak.: Tantra in Tibet. A tantrikus meditációt folytató jógí a bídzsa-mantra segítségével a vizualizált mandala gyökéristenségeként tapasztalja magát. sz: Vajradhara) világoskék Vairócsana (t: rNam-par sNang-mdzad. „U”. amely már a védikus korban központi szerepet játszott.gyakorló képessé válik.Testtáj sége nagylelkű. hogy a mindennapi megnyilvánulásai. H.

„Szu ti szu ti” vagy „Hri hri hári hári tili tili hrom hrom”. és általuk esetleg nem is értett.ME éhes szellemek poklok piros HUM sötétkék Amitábha (t: ’Od-dpagmed. A bön mágikus mantrái. Ezt a mantrát gyakran fa nyomódúccal készített amulett (t: srung-ba) formájában a testükön hordják. abban elveti a felébredéshez szükséges magot. megannyi mantrával díszített tenyérnyi kőből álló fal megpillantása. vagy illat-áldozat matrája: „Á KÁR Á ME DU TRI SZU NÁGPO SISI MALMAL. (Wien 1947) . Tibet vidékein járva a mantra egy másik megjelenési formájával is találkozhatunk. az utóbbinál ez talán egyértelmű. Ennek érdekében a kolostorokban élők naponta többször. Az ma igen nehezen eldönthető. a préták (t: yi18 Nebesky-Wojkowitz. A tibetiek hite szerint. A Tibetben mindenütt lobogó szélparipán (t: rlung-rta) különböző mantrák és jókívánság szövegek olvashatók. az utak mentén húzódó kőfalakon. Ha egy halott mellett recitáljuk. a mantra így is védelmet biztosít. Ennél az értelmezésnél is kiviláglik a rokonság a buddhizmus hat létszférájával. A mantra magyarázata: Á KÁR. A tibetiek hite szerint bármely mantra sokkal eredményesebb az ilyen lungtá jelenlétében. A mantra védelmezi az utazókat. sz: Akşobhya) birtoklás kötődések meditáció köldök alatt gyűlölet tudást borító fátyol bölcsesség talpközép A tibeti laikus hívők. néha több száz méteres. Le = a démonvilág. Mu = a szellemvilág. Burjátia stb. akkor később majd eléri a buddhaságot. A vadzsrajána buddhizmus által megérintett területeken. Tri = az istenvilág. Csenreszinek a figyelmét. A tibeti buddhista mantrikus gyakorlat célja minden esetben a nirvána (sz: nirvāņa) elérése. tibeti mantrát használnak. megfigyelhetjük. és ráfújunk a hamvaira. R. aki gondjaikban segítséget nyújt majd számukra. Az ilyen eseteknél azonban megváltozik a hangsorok szerepköre. az áldást tovább viszi. Mindennek kifejtése egy külön tanulmány tárgya lehetne. ha egy állat meghallja a szent szótagú mantrát. Sőt a manrtázó testét érintő szél. Je = az emberi világ. több órán keresztül recitálják a szent szövegeket. Om = Küntu Szangpo (t: Kuntu bZang-po). s a hatását erősítendő egyik kezükben imamalmot (t: ma-ni 'khor-lo. félhangosan vagy magukba mormolva ismételgetik. és humanizálja a zord tájat. hogy ezekben mennyi köszönhető a buddhizmus hatásának. melyek segítségével különböző haragvó istennőkkel lépnek kapcsolatba. de: Die tibetische Bön-Religion. a tudat természete tiszta. azaz a bön teremtő istene. A szurcsö (t: bsang-mchod). sz: Amitābha) Aksóbhja (t: rDo-rje Semsdpa’. mint Cshenmo (t: Chen-mo) vagy Valmo (t: dBal-mo). női energiaprincípiuma. Má = Küntu Szángpo saktija (sz: śakti). hogy a helyi sámánok varázsszövegeikben sok. Á ME ennek fényét tisztán látjuk. mint Mongólia. Szá = az állatok világa. zh: kyi-ri) forgatnak. ezt a mantrát lépten-nyomon. Du = a poklok (t: dmyal-ba) világa.18 Ezek minden bizonnyal shangshung (t: zhang-zhung) nyelvi eredetű formulák. megszabadítjuk az alsóbb világok szenvedéseitől. A leggyakoribb bön mantrák a következők: „Om mátri muje szále du”. a semmi közepén álló. Az imamalom belsejében egy a fenti manrával sűrűn teleírt imatekercset találunk. formailag eltérnek a buddhista mantráktól. „Ká hrá ká hrá”. DU TRI SZU a poklok. A hitük szerint ezzel felhívják magukra a szeretet és együttérzés bódhiszattvájának. Á KÁR Á ME DU TRI SZU NÁGPO SISI MALMAL SZOHÁ”. A tibeti bönben (t: bon) thipák (t: khri-pa) is alkalmaznak mantrákat és meditációt is. a lámáktól hallott. Az első értelmezése a bön szövegek szerint. és ha megérint egy lényt. A kies tájakon megdöbbentő.

(Delhi: Motilal Banarsidrass Publishers.) Dalai Lama H. 1920. (Budapest: Farkas Lőrinc Imre Kiadó. 1977) Govinda. H. Vol. (Budapest: Corvina Kiadó.): Szanszkrit líra. 1997) Schmidt József: Ázsia világossága. . 1998. 1986) Internet: Rácz Géza: A keleti miszticizmus átélhetősége a nyugati ember számára. Ajit – Madhu Khanna: The Tantric Way.) Main. 2007) Tóth-Soma László (ford. az érző lények boldogságát. Válogatás az Atharva Védából. (Budapest: Lampel R. Jan: Vedic Literature. 1998) Vekerdi József (ford. Ezt a törekvés imája követi. (Calcutta: 1950) Edgerton. (Budapest: Danvantara Kiadó. (Budapest: Athenaeum. 2002) Skilton. (Boston: Shambhala. Láma Anagarika: Om ma-ni pad-me hum. Rövidítések: óg = ógörög h = hindí p = páli sz = szanszkrit t = tibeti zh = shángshung Felhasznált irodalom: Baktay Ervin: A világ tetején I-II. S. 1. t: ’khor-ba) szenvedéseinek elnyugtatása. 2000) Rawson. (New Delhi: Paljor Publications. Jeffrey: Tantra in Tibet. (Budapest: Európa Kiadó.) Chandra Das. 1994) Fórizs László (ford. A keresztény meditáció. (Budapest: Farkas Lőrinc Imre Kiadó. Per: The Bon Religion of Tibet. Pandit Radzsmani Ph. (New York: Snow Lion Publication.): Rigvéda. (London – New York: 1977) Pék Zoltán (ford. Jeffrey: A tantrikus ösvény alapvetése (Budapest: Farkas Lőrinc Imre Kiadó. (Szeged: Bába és Társa. (Budapest: Farkas Lőrinc Imre Kiadó. 2 of History of Indian Literature.) Tigunait. (Wiesbaden: Harasosowitz.): Varázslatok Könyve. Andrew: A buddhizmus rövid története. 2003) Klostermayer. 1995) Gonda.: An introduction to Tāntric Buddhism. NÁGPO a karma megtisztítása. (Budapest: Buddhista Misszió. 1 of History of Indian Literature. SISI a szamszára (sz: saṁsāra. MALMAL a boldogságtudattal rendelkezés. John: Szótól a csendig. Vol. az imák hatékonyságát. A beavatás misztériuma. 1. n. 1995. K. 1975) Gonda. (Budapest: Farkas Lőrinc Imre Kiadó. 1998) Fórizs László (ford): Dhammapada. 1984) Hopkins.(Budapest: Akkord Kiadó. Réne de: Oracles and Demons of Tibet. Jan: The Ritual Sutras. – Tsong-ka-pa – Hopkins. Sarat: A Tibetan English Dictionary. William: The Vision of Self in Early Vedanta. Klaus K. mely démonok megbékülését. (Delhi: Motial Banarsidass Publishers Private Limited. fasc.: Bevezetés a hinduizmusba. 1987) Dasgupta. B. Franklin: Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary II. és a bön terjedését eredményezi.D.dwags) birodalma és az állati világ megtisztul. fasc. SZOHÁ a helytelen nézetek megsemmisítése.) Beidler. (Pannonhalma: Bencés Kiadó. 2001) Kværna. az alsó újjászületési helyek kiürülését.: A mantra ereje. az érdemek növekedését. (Delhi – Patna – Benares: 1975. 1996) Nebesky-Wojkowitz. Philip: A tantra művészete.): Rig-Véda. é. (Wiesbaden: Harasosowitz. 2005) Mookerje.

(http://btk. Régebbi kutatási területei: Tibet történelme. jelenleg Tibet prebuddhista kultúrája.hu/tanszekek/irodalom/kutatások/perif3/raczgeza3. állapot) 2009.05-ei Szathmári Botond: orientalista. főiskolai adjuntus. E-mail: botond@tkbf.pte. vallásfilozófus. Hamvas Béla munkássága. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára.05.hu .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->