P. 1
vallasfilozofia

vallasfilozofia

|Views: 280|Likes:
Published by Noémi Horváth

More info:

Published by: Noémi Horváth on Feb 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

Sections

 • VALLÁSFILOZÓFIA
 • TECHNIKAI TUDNIVALÓK
 • Bevezetés a vallásfilozófiába
 • Filozófia és hit
 • Vallásfilozófiai irányzatok
 • Istenérvek
 • Az ontológiai istenérv
 • A tapasztalati istenérv
 • A rossz problematikája
 • Bevezetés a vallástörténetbe
 • Bevezetés a hinduizmusba
 • A védák kora
 • Csakrák és pránavezetékek
 • Tudatállapotok A buddhizmus
 • A buddhizmus
 • A buddha élete A buddha élete
 • A buddha élete
 • Az én fogalma
 • A négy nemes igazság
 • A nemes nyolcágú ösvény
 • Buddha beszédei
 • A tanítás jellemzői
 • A buddhizmus története
 • A kínai univerzalizmus
 • A konfucianizmus
 • A taoizmus
 • Tao Te Ching
 • A Tao fogalma
 • A Te fogalma
 • A Te fogalma A Te fogalma
 • A Ching fogalma
 • Az „út és erény könyve” cím helyett A „principium és akciójának” könyve
 • A „principium és akciójának” könyve A Yang és a Yin fogalma
 • A Yang és a Yin fogalma
 • A Yang és a Yin fogalma A Yang és a Yin fogalma
 • Az I (I Ching) fogalma
 • A Cheng Jen fogalma
 • A változások könyve (I Ching)
 • A változások könyve (I Ching) A változások könyve (I Ching)
 • A kereszténység előzményei
 • Mózes I – A teremtés
 • Dániel könyve
 • Az Újszövetség iratai
 • Jézus élete
 • Dogmatikai viták
 • A kereszténység alapelvei
 • (Logikai eretnekségek)
 • Az egyházszakadások
 • Az iszlám
 • A hit öt pillére
 • Pokol és paradicsom
 • Vallás és politika
 • Tradicionális létszemlélet
 • A tradicionális társadalom
 • Az emberiség négy korszaka
 • Az idők jelei
 • A régi és az új vallások

VALLÁSFILOZÓFIA

Makay Mátyás Zsigmond Király Főiskola Órarend

TECHNIKAI TUDNIVALÓK

2003/2004 tavaszi szemeszter

Elérhetőség Irodalom Vizsga

Február 5, 12, 19, 26, március 4, 11, 18. 9.00-12.15 (Eötvös terem) vallasfil@mailbox.hu vallasfil@ Előadásvázlat a ZSKF honlapján Horváth Pál: Vallásfilozófia és vallástörténet kegyetlen... kegyetlen...

Az előadássorozat felépítése A vallásról való gondolkodás
Vallásfilozófia Vallástörténet Vallásszociológia Valláspszichológia, stb. Vallásfilozófiai áttekintés Vallástörténeti áttekintés

Bevezetés a vallásfilozófiába

Mi lehet a filozófia szerepe a vallásos hittel kapcsolatban? Kell-e és lehet-e a vallásos hitet az ész alapjaira helyeznünk? Lehet-e az istenhit ésszerű úgy, hogy a hívő nem képes annak igazolására?
Isten teljesen „más”. A nyugati ismeretelmélet megmutatta, hogy semmit sem tudunk szigorúan bizonyítani.

Filozófia és hit

A vallásfilozófia mint a „preracionális tudat” kritikája

Vallásfilozófiai irányzatok

A vallásfilozófia mint a vallás filozófiává történő átalakítása A filozófiai teológián alapuló vallásfilozófia Egy új típus: vallásfenomenológia A „nyelvi fordulat” és a vallásfilozófia mint a vallási nyelv analízise

A vallás olyan rendszerként írható le, amely a természet és a társadalom jelenségeinek tudomány előtti értelmezésére és magyarázatára szolgál. A vallás elvesztette létjogosultságát. A vallás a nép ópiuma (Marx), a vallás illúzió (Freud)

A vallásfilozófia mint a „preracionális tudat” kritikája

Első program - A mítosz igazsága abban keresendő, hogy vallási (filozófia és tudomány előtti) köntösben már megjelentek benne a természettudomány, a politika és a pszichológia későbbi felismeréseinek csírái. Ha ismerjük ezeket a tudományos eredményeket, visszatekintve megfelelően értelmezhetjük és egyben bírálhatjuk a is a mítoszt. Az antikvitás óta igen népszerű vélekedés ez.

A vallásfilozófia mint a vallás filozófiává történő átalakítása

Második program – A filozófia, mint az öntudatra ébredt vallás (pl. Platon). A vallás igazi célja filozófiává történő átalakulása által valósuljon meg, s ugyanakkor maga a filozófia is vallásos értelmet nyerjen. Egyaránt megpróbálja kivédeni az emberi logosz túlértékelésének és alábecsülésének veszélyét (a dogmatizmus és a szkepticizmus veszélyét) A megismerés útja nem más, mint a lélek hazatérése az istenekhez.

A vallásfilozófia mint a vallás filozófiává történő átalakítása

A filozófiának Isten léte mellett szóló bizonyítékokkal kell kimutatnia, hogy a vallásnak igaza van az ateizmussal szemben. E filozófiák középpontjában az Isten létére és mibenlétére irányuló kérdés áll. Canterbury Szent Anzelm – Proslogion Aquinoi Szent Tamás – A teológia foglalata Arisztotelész – „első mozdulatlan mozgató” Descartes istenbizonyítékai

A filozófiai teológián alapuló vallásfilozófia

Az ontológiai istenérv (Canterbury Szent Anzelm, Proslogion) A kozmológiai istenérv (Isten létezik, mivel a világ bizonyára keletkezett

Istenérvek

A fizikoteológiai istenérv (A világ rendezettnek, tervszerűen felépítettnek A tapasztalati istenérv (Isten létében nem hihetünk következtetés alapján,
mivel istent tapasztaljuk. ) tűnik. Ez magyarázatot követel. A világ teleologikus rendszer.)

valamikor és azt csakis Isten hozhatta létre, hiszen a világ kezdetének oka nem lehet determinált és értelmet nélkülöző fizikai folyamat.)

Indirekt bizonyítás Kiinduló definícióink

Az ontológiai istenérv

Feltételezzük, hogy isten csak az elménkben létezik. Ez a csak elménkben létező isten (lásd kd.1.) definíciónk szerint) kisebb lenne, mint egy olyan isten, amely elménkben és a valóságban is létezik. Ez viszont (a kd.2 miatt) lehetetlen. Feltételezésünk téves, annak ellenkezője igaz.

(1.) Ami az elmében és a valóságban is létezik, az nagyobb annál, mint ami csak az elmében létezik. (2.) Isten az, ami a legnagyobb.

Mit jelent istent tapasztalni? Van-e olyan egyetemesen elismert eljárás, amellyel az istenélményt elkülöníthetnénk az illúziótól vagy a téves azonosítástól? Megismételhetők-e ellenőrzötten ezek az élmények? Bizonyosságérzet és helyes ismeret különbsége,

A tapasztalati istenérv

Látó-képesség.

A módszer alapja a vallási jelenségek leírása, összehasonlítása és értelmezése. 1887-ben keletkezik a fogalom. Tényanyag ugrásszerű gyarapodása, filológia, archeológia, etnológiai terepkutatás szállítja az alapanyagot. Empirikus vallástudomány. Az istenfogalom a vallásfenomenológus érvelésének nem a kiindulópontját képezi, hanem csupán az argumentáció folyamatának a végén bukkan fel, ha egyáltalán szerephez jut.

A vallásfilozófia egy új típusa, a vallásfenomenológia

Eddigi sorrend

A vallásfilozófia egy új típusa, a vallásfenomenológia

Istenfogalom E fogalom megfeleltetése annak a valóságnak, amelyet a vallások nyelve „Istennek” nevez Az istenről való helyes beszéd kritériumai Ennek egybevetése a vallás önmagáról szóló nyelvi megnyilatkozásaival.

Itt fordítva

A vallásfilozófia egy új típusa, a vallásfenomenológia

A különféle vallási megnyilvánulások számbavétele. Szigorúan leíró módszer. Ezekből „alapjelenségek, vagy „lényegi formák” meghatározása. Az empirikusan adott vallások sokrétű jelenségeit mint ezek „változatait” fogja fel. Csak ezután következik az istenről való beszéd vizsgálata, ha egyáltalán.

azaz puszta látszatállításokat fogalmaznak meg. A Szent tere – vagy az ember hartol be Oda. melynek segítségével a szavak jelentése rögzíthető. a vallásfenomenológia A Szent és a profán világa – soha nem tárul fel. monolátrizmus. hanem azért. ez maga a fő műsorszám. Szent cselekedetek – áldozat. Időtlenség. vagy a Szent ide. Szent személyek–monoteizmus. (Rudolf Carnap) A „nyelvi fordulat” és a vallásfilozófia mint a vallási nyelv analízise . ima. hanem a róluk szóló beszéd során használt nyelvet kell a a kutatás tárgyává tenni. vagyis látszattárgyakról beszélnek és eme vélt tárgyakról semmit sem mondanak. Szent tárgyak – ereklyék. A dolgok „lényegére” vonatkozó filozófiai kérdés annak az eljárásnak a vizsgálatává alakul át. A Szent ideje – emberi idő vs. amelyek a filozófiát már az ókortól kezdve foglalkoztatták. Immár nem közvetlenül a vita tárgyát képező dolgokat. illetve tisztázható.Kategóriák A vallásfilozófia egy új típusa. fétisek. Ez nem egy előkészítő aktus. mert mert a vitázó felek egyazon tárgyról eltérő kijelentésekettesznek. tabu. A „nyelvi fordulat” és a vallásfilozófia mint a vallási nyelv analízise Radikális pozitivista álláspont – Az eldönthetetlen viták nem azért alakulnak ki. mert nem létező tárgyakról. csak megmutatkozik. de a róluk zajló sok évszázados nem vezetett konszenzushoz. Szent könyvek A „nyelvi fordulat” és a vallásfilozófia mint a vallási nyelv analízise Alapvetés Léteznek problémák. mágia. A dolgokat nem tudjuk e strukturált nyelvi mezőn kívül szemlélni.

az a gyanú ébred. Autonóm nyelvhasználat – Ezeket és az ezeket hordozó életformákat csakis a saját törvényeik alapján ítélhetjük meg.L. hanem cselekmény) Nem is feltétlenül kell érteni – pl. de egyben lehetetlenné teszik a vallás számára a meggyőzést is. Problémák – Immunissá teszik a vallást a kritikákkal szemben. vagy csak részben szántak arra a célra. hogy téves kritériumok alapján tájékozódik.” Ez nem tájékoztat. ami nélkülük nem valósulna meg. csecsemő megkeresztelése A „nyelvi fordulat” és a vallásfilozófia mint a vallási nyelv analízise Elköteleződések.és cselekvésközösséget teremt. Hogyan beszélhetünk istenről? . vagy adjon át. remények – pl. hanem beszéd. Nem hamis. A „nyelvi fordulat” és a vallásfilozófia mint a vallási nyelv analízise A „vallási nyelvjáték autonómiájának” kérdése – Egy olyan elmélettel szemben. hogy tényekről szóló közvetlen információt rögzítsen. ami tőlük függetlenül is van. egyáltalán nem. ezáltal szisztematikusan megtévesztő jellegű. (Pl.) Szerepük nem az.Példa – Isten szeret minket. „Isten teremtette a világot. hogy az egész vallási nyelv értelmetlen. „megkeresztellek téged” vagy „feloldozlak téged” – ez nem tájékoztatás. hanem hogy létrehozzanak valamit. amely túlságosan sok nyelvi megnyilatkozást tüntet fel értelem nélküliként. hogy közöljék. amely állításnak tetszik. mert grammatikailag korrekt. mi az. hanem értelmetlen. Ez azért nem tűnik fel. (Sem az „Isten” sem a „szeret” fogalmát nem tudjuk pontosan rögzíteni) Felmerül a gyanú. A „nyelvi fordulat” és a vallásfilozófia mint a vallási nyelv analízise Számos olyan megnyilatkozást. (Austin J.

(Nem mindig tűnik igaznak) Bizonyos mennyíségű rossz megléte szükséges feltétele a jó lehetőségének. mint egy automatákat tartalmazó világ.) Mit értünk „Isten jóságán”? Ez erkölcsi jóság? Van okunk nemmel válaszolni. mértékletesség. hogy isten örökkévaló? Két lehetséges értelmezés: A rossz problematikája Az örökkévalóság problematikája Nincs kezdete és vége. amellyel életünk során találkozunk. (Pl. emberi szabad akarat problematikájára (Boethius: A filozófia vigasztalása) nézet a gyakoribb) . Mit jelent az. (Ez nehezen védhető) A rossz büntetés. igazságosság. aki az Arisztotelész által sarkallatosnak nevezett erényekről tesz tanúbizonyságot: okosság. Érvényesek ezek Istenre? Aligha.Isten hasonlít okozataihoz? (Abszurd következtetés adódik. isten mindig létezett és mindig létezni fog. istennek nincsen időben lezajló élete. Erkölcsileg jó az.) Analógiás elmélet Isten létezése miként egyeztethető össze mindazzal a fájdalommal. szenvedéssel és erkölcsi romlottsággal.) A rossz és a szabad akarat. (Egy szabadon cselekvő egyéneket tartalmazó világ jobb.) Metaforikus kijelentések. Kizárja-e ez isten létezését? Megoldási kisérletek A rossz problematikája A rossz problematikája A rossz csak illúzió. nem mutatkozhatna meg egy „erkölcsileg statikus” Paradicsomban. bátorság. (Ez a Megoldást nyújt az isteni mindentudás vs. Időn kívül létezik.) Negatív teológia (Ez kevés. a bátorság. (Itt is.

Bevezetés a vallástörténetbe Sajátosságok Bevezetés a hinduizmusba Nincs létrehozója. Heteroteista vs.1500-1000) A négy Véda Rig-véda – versek védája. Nem fejt ki missziós tevékenységet. Nincsenek szilárdan rögzített dogmái. azaz a himnuszok kora (ie. igazi lényegiség Lényünk megragadhatatlan. a mágikus igék tudása A védák kora Az áldozati misztika kora (ie. legbelső része Brahman és Átman végső azonossága A legfőbb világtörvény A természet rendje Az erkölcs rendje A rituálék rendje Dharma Az istenek is alá vannak vetve . Óvédikus. homoteista vagy autoteista vallások. Világvallások. különböző jelentőségű szöveg A tudás esszenciája Brahman Atman A hindu gondolkodás alapfogalmai Minden dolgok ősoka Az egyetlenegy.750-500) A kasztrendszer kialakulása Upa (közel) és sad (ülni) szavakból Több mint száz. 1000-750) Az upanisadok kora (ie. politeista vallások. Monoteista vs.A vallások történeti tipusainak lehetséges felosztásai Örök világtörvény vallásai vs. kinyilatkoztatott vallások. a dicshimnuszok tudása Száma-véda – dallamok védája. az ének tudása Jadzsur-véda – áldozati formulák védája Atharva-véda – varázsmondások védája.

sötét.A gunák A hindu gondolkodás alapfogalmai Karma Szattva – könnyű. isteneket dicsőítő énekek Áldozati használat Teremtéshimnusz Nem volt semminek nemléte. védte? Hol volt a magasság és hol a mélység? A Rig-Véda A Rig-Véda . világos. se léte nem volt levegő és fölötte kék ég. ösztönző. illetve A tettek következményei létforgatag Samsara Maya A hindu gondolkodás alapfogalmai Etimológiai jelentése: fátyol A jelenségvilág illúziója A kasztok A hindu gondolkodás alapfogalmai A világkorszakok Brahmana Ksatrija Vaisya Súdra Satya (vagy Krita) juga Treta juga Dvápara juga Kali juga A hindu gondolkodás alapfogalmai A védák legrégebbi részei Az emberiség legrégebbi irodalmi emlékei közé tartoznak Himnuszok. Hol volt a világ? mi takarta. örömet okozó minőség Radzsasz – mozgékony. fájdalmat keltő Tamasz – nehéz. gátló Tettek.

. Ardzsunában kétség ébred... Fekete volt minden. 16-17 században jött létre (Iliász – i. „. Csata készülődik.e. lábamon állni sem bírok...könyv 25-42 fejezet) Jelentősége a hindu világban nagyjából az evangéliumokéhoz hasonlítható.e. arcom ég. hétszer hosszabb. Áttüzesedett s burkából kilángolt.látta mind a tanítókat. egymásban pihent a nap és az éjjel: Lélekzés nélkül lélekzett magától az Egy. 7-8 szd.Gándíva íjamat fogni kezem erőtlen. mint az Iliász és az Odüsszeia együttvéve Az egész hindu szellemtörténet rekonstruálható belőle A Magasztos szózata A Mahábhárata legfontosabb fejezete (VI. legrégebbi törzse i.Az élet még nem vált el a haláltól. . és magányát dobogta széjjel. a seregek felálltak. szemközt a jóbarátokat. ekkor kezdődik a párbeszéd Ardzsuna herceg és Krisna (barátja és kocsihajtója) között. Az idő csak készülő óceán volt: S ekkor az Egy. Amint enyéim így látom. hogy mint akar a két hadból rokon rokonra rontani – A Mahábhárata A Bhagavad Gítá A Bhagavad Gítá Izzó részvétre gyúlt ekkor Kunti fia s lesújtva szólt. agyamra szédület borul.. Rokonok.) Az idők során gyarapodott. (ford: Szabó Lőrinc) „Bharata nagy nemzetségének harca” A világ legrégebbi elbeszélő műve Keletkezése bizonytalan. barátok állnak egymással szemközt.. egymás vérére szomjasan.. mely ott aludt a héjban. akkor is született.” . mint amikor éj van.

te vagy bármelyik vezér ne lettünk volna.” „.természetfilozófia Szánkhja („szám”) – a jelenségvilág leírása Jóga („megfeszítés”) – a szánkhja tan gyakorlati aspektusa A Bhagavad Gítá A hat orthodox hindu rendszer . és nem lesz..logika és dialektika Vaisésika („különbség”) . óh Bhárata!” „..S hivatásodra is gondolj: kötelességet teljesítsz..Ki véli ölhet egy lélek. a lélek halhatatlan 2. válasz – a dharma törvénye a legelső.” Krisna válasza (3) „. A harcos fő dicsősége harcolni becsületesen.. és bokádig sem ér a bűn. a testek lelke nem pusztul. Küzdj így..” 1...Nyereség-veszteség.nem volt oly Idő. kín-kéj.csak az emberi léleknek romlékony teste vész oda. tudatlan... a nem ártás törvényét is 3. melyben én. vagy egy másik megölhető. győzelem vagy legyőzetés: legyen mindegy neked.Krisna válasza (1) A Bhagavad Gítá „. és meggyilkolni sem lehet. kelj hát harcra.. válasz –cselekvés érdek nélkül Karma-mimánszá („A vallási ritusok végrehajtása”) Védánta – (A védák vége”) Az upanisadok hagyománya Njája („szabály. válasz – csak a testet ölik meg. Nem lehet gyilkos. mely létünk megszüntetheti.” Krisna válasza (2) A Bhagavad Gítá „. bizonyíték”) . megelőzi pl.

(A jógában ennek lesz a legfontosabb szerepe) Az Én köré felépülő egyedi szervezet legfinomabb tattvái (az 5 tanmátra). forma Hang (az akasa vibrációja) Szag Íz Érzés Az 5 dnyánéndrija (megismerő. a gondolkodás. az eszmélés. kettősség nélkül való (advaita). múlá-prakriti) az értelem (buddhi) – a kibontakozó anyagban a reáható első inditék. de magában véve már anyagi természetű.800 körül) A létesült világ mibenlétének vizsgálata Purusha és prakriti Brahman – végtelen. felfoghatatlan.„A véda kiteljesedése” Csak egy őselv létezik. A védánta tanítása A szánkhja tanítása 24 tattva A szánkhja tanítása A legalapvetőbb 4 tattva a módosulatlan Ősanyag (akasa. Brahman megnyilvánulása. tehát nem anyagi elv hozza létre. tudati kapcsolatot létesítő szerv) Látás Hallás Szaglás Hangadás.sz. alapvető eszköze. a külvilággal való kapcsolat elsőleges. amely egészben mint Brahman. változatlan. beszédképesség Tapintás A szánkhja tanítása . szellemi előképei az érzékelés 5 módjának Alakzat. Az Én (ahamkára vagy ahamtattva) – az öntudat első hordozója Az elme (manasz vagy csitta). Isten. határtalan. a nem kettősség Shankara (i. önként áradt bele az anyagvilágba. Az igazság az advaita. létesülést adva ennek (máya). az egyes személyekben pedig mint Atman fogható fel.

amikor az Én abbahagyja erőforgatagot fenntartó működését. egyesülni. Nem pontos megfelelése a sűrűtestnek.Az 5 tevékenység szerv (karméndrija) Beszéd Kéz Láb Kiválasztás Nemzés (Ez eddig a finomtest) Az öt sűrű anyagi elv Föld Víz Tűz Levegő Éter (Akasa) A szánkhja tanítása Szanszkrit „judzs” – egyesíteni. A prána fogalma . Csak akkor oszolhat szét a módosulatlan. addig csak ezen keresztül képes megnyilvánulni. Spiritus Sanctus. Finom anyagcsere. Amíg a sűrűtest létezik. Csakrák. A finomtest is anyagi. ős akasába. A jóga tanítása A finomtest nem bomlik fel. a lélekzésen keresztül kapcsolódunk bele. Holy Spirit. ez utóbbi csak a durva külvilággal való kapcsolatra szolgál. amikor a sűrűtest. magára ölti ennek korlátozottságait. Heiliger Geist. Szentlélek Spiritus inkább szellemet jelent Finomtest és sűrűtest. A finomtest fennmaradásának határa a magjául szolgáló Én élettartama. Lélek és szellem fogalmának problémája. erőközpontok A jóga tanítása Prána. Az Én is anyagi természetű.

Két fővezeték a gerinc vonala mentén (idá és pingalá). Ha kundalini felébred. Ez normál esetben zárva van. 7 csakra. Jama – tartózkodás bizonyos dolgoktól A jóga nyolc ága . A kundalini fogalma Csakrák és pránavezetékek A pránájáma fogalma Cél: Kundalini felébresztése Párnájáma – a prána áramása feletti uralom megszerzése Rádzsa-jóga (a királyi út) Légzőgyakorlatok Hatha-jóga – testtarások. A kettő között helyezkedik el a legfontosabb legfontosabb vezeték (szusumná). a fővezetékek mentén helyezkednek el. a legfőbb vezetékbe áramolhat bele. redzgések által Karma-jóga – cselekedetek megtisztítása Számos más eszköz. Akkumulált prána. akkor elkezd felfelé áramolni és elérei a csakrákat. Komoly veszélyek. Belső erőközpontok. Csak a szusumnába. Hatalmas erők (sziddhik) keletkeznek. ászanák Mantra-jóga – hangok. Muládhára (a gerincoszlop alsó végén) Szvádhisthána (a nemi szervek felett) Manipúra (köldök táján) Anáhata (szívtájon) Visuddha (garat tájékán) Ádzsná (a két szemöldök között) Szahaszrára (a fejtetőn) A csakra fogalma A legalsó csakrában alszik a Kundalini kígyó.

észak-indiai árja királyság fejedelmének fia. Ölés. aszkéta). négy részből áll A tudatfölötti állapot fokozatai A célhozjutás eszközei (a nyolc ág) A nagy erők (sziddhik) Az egyedülvalóság A jóga nyolc ága Patanjali jóga szútrái A sziddhik (nagy erők) Patanjali jóga szútrái A koncentrált elmeállapot rögzítése Érzésekre (pl. 560. barátság.sz. együttérzés) Erőkre Égitestekre Csakrákra Érzékelésre A Buddha („felébredt”) élete Tudatállapotok A buddhizmus I.. tanulás. i. hazugság. érzékiség túlhajtása Pránájáma Pratjáhára – az elmeműködés befelé fordítása. Kapilavasztu. betegség. halál. önfegyelem. 4 szd.Nijama – bizonyos dolgok követése gyakorlása Ászana – megfelelő testtartás A pránájámához alkalmas Tisztaság. A buddha élete . stb. Ksatrija kaszt szülötte. Négy kikocsizás (öregség. lopás.e. elmélyedés Dháraná – összpontosítás Dhjána – meditáció Szamádhi – a felsőbbrendű öntudat elérése Késői összefoglaló mű. fájdalom okozás.

védáná) Tudat (felfogás. érzékelés. de magában véve egyik sem azonos vele. nem létezik egyéniség. Káláma mester (szánkhja) és Ráma mester (jóga) tanítványa. létcsírák. szankhára) Megismerés (vinnyána) Az én fogalma . következményt szülő okok. A paranirvána Nem létezik Én. képezetek. A buddha élete A buddha élete Az utolsó és saját erőfeszítés sikere. Az őt elhagyó egykori aszkétatársai lesznek első tanítványai (Káláma és Ráma már eltávoztak) Negyven évig.A Buddha („felébredt”) élete A buddha élete A buddha élete 29 éves korában megy el otthonról. alak. rúpa) Érzetek (benyomások. csupán különböző funkciók pillanatonként születő és elmúló összetevődése alkotja az Ént. Öt összetevő elem (khanda) amely az Ént alkotja. szannyá) Adottságok (cselekvéseinkből fakadó. előző létezésekből hozott prediszpozíciók. haláláig tanít szerte Indiában. Az én fogalma Öt téves nézet az én lényegéről Test (forma. A végletes aszketizmus kilátástalansága.

Helyes cselekvés.szabadulás a vélemények útvesztőjéből) Megfékezéssel (pl. az ártás indulata) Gyakorlással (a fentiekben állhatatosság kell) . Helyes igyekezet. hamis barátok) Elűzéssel (pl. Számukra az Én a Brahmannal/Atmannal (világlélek. Helyes beszéd. amely elvezet e szabaduláshoz a nemes nyolcágú ösvény. hogy valódi énünk ezekkel nem azonos. Az út. önvaló) azonos Buddha ezt. az upanisadok misztikus atman tanát tartja a hatodik tévedésnek Az én fogalma Minden élet szenvedés. az újjászületés láncolatának megszakadásához vezet. már az upanisadok bölcselői számára is világos volt.Az. A négy nemes igazság (Tartózkodás a végletektől) A nemes nyolcágú ösvény Helyes hit. Minden szenvedés oka a vágy. Helyes vizsgálódás. Helyes életmód. Helyes gondolkodás (elhatározás). Az indulatok megsemmísítése Buddha beszédei Megfontolással (pl. A vágy megszüntetése a szenvedés megszűnéséhez.érzékek megfékezése) Megfelelő használattal (élelem. ruha. Helyes elmélyülés. hajlék) Tűréssel (ne élesszenek indulatokat a nehézségek) Kerüléssel (pl.

mindent megértett. felismeréshez. A hat érzéket. Az újjászületést. Élet utáni vonzalmat. mert mindebből nem származik haszon. kétségeesést. a tudat létrehozza a tudatot. vágytalansághoz. nem vezet lemondáshoz. mint előfeltétel révén tudás. az érintkezés Érintkezést. az érzet érzetet. Ösztönző erők keletkeznek. a lét létet. ezek létrehozzák A tudatot. Érintkezést. Szellemi-testi individualitást. bánatot. ez létrehozza individualitást. Az érzetet. A függőségben való keletkezés .A ki nem fejtett tanítások Buddha beszédei A világ örökkévaló-e? A világ végtelen-? Van-e létezés a halál után? „Miért nem beszéltem mindezekről. A vágyat. Málunkjáputta. nem tartozik az önmegtartóztatás lényegéhez. ez pedig az újjászületést. megnyugváshoz. önuralomhoz. A tudat megismerése A tudat alakítása A tudat felszabadítása Buddha beszédei Mindennek kulcsa az „éberség”. a vágy az vágyat. Ezért nem beszéltem minderről. halált. megvilágosodáshoz. ez a vonzalmat. a hat érzék az érzéket. Karmikus létet. Öregséget. Éberség és tiszta tudatosság A puszta figyelem értéke A test szemlélése Légzés tudatosítása Testtartás tudatosítása Buddha beszédei Az éberség négy tárgya Az érzetek szemlélése A tudatállapotok szemlélése A tudattartalmak szemlélése A nem tudás. Málunkjáputta? Azért. nirvánához. Satipatthana – „az éberség útja” Ha valaki megérti a tudatot. szomorúságot.

Pl. filozofikus vonások. a jobb kéz a földet érinti. intellektuális. a jobb kéz mellmagasságban előre mutató tenyérrel Védelem felajánlása a tan követőinek Ülő póz.Nem foglalkozik A tanítás jellemzői Az egyetlen fontos téma a megszabadulás Minden mulandó A nirvána fogalma Az éberség fogalma isten kérdésével. a kasztrendszerrel. a tudati jelenségek valaha ismert legkomolyabb vizsgálata vagy a négyértékű buddhista logika.a világ végtelensége). a jobb kéz mellmagasságban magyarázó pózban A tanítás első közlését szimbolizálja . Ne pusztíts el semmiféle életet! Ne vedd el. amit nem adnak neked! Ne szólj valótlant! Ne igyál bóditó italokat! Ne kövess el házasságtörést! Ülő póz. bármiféle külsődleges kultusszal. A gyakorlati etika öt eleme A tanítás jellemzői Nincsenek ezoterikus tanok. metafizikai spekulációkkal (pl. Arisztokratikus. Nincs vezető.vagy a földre mutat Mara megkísérli kizökkenteni meditációjából A természetet hívja tanúnak eltökéltségéhez Bevezetés a buddha ábrázolásának szimbolikájába Bevezetés a buddha ábrázolásának szimbolikájába Bevezetés a buddha ábrázolásának szimbolikájába Bevezetés a buddha ábrázolásának Ülő póz.

Konfuciusz csak újra kiadta és kommentálta. 3000-ből származik. leengedett kezek (igen ritka).551). a fej az egyik kézzel alátámasztva A Buddha eltávozása a paranirvánába Mahajana („nagy szekér”) irányzat A buddhizmus története Hinajana („kis szekér”) irányzat Tibet. . tenyerek előrefelé mutatnak Védelem falajánlása Bevezetés a buddha ábrázolásának szimbolikájába Bevezetés a buddha ábrázolásának szimbolikájába Oldalán fekvő póz. mitológia. Lu hercegségben. régi nemesi családból Öt kanonikus könyv A konfucianizmus Mártonfi Ferenc Ji-king („Változások könyve”) .A hagyomány szerint ie.e.Álló póz. Esőt váró Buddha szimbolikájába Lépő póz. egyházi rend Konfucianizmus Taoizmus Buddhizmus A kínai univerzalizmus Kung Fu-Ce (i. Zen és Csan Csak nagyon kevés buddha van Szannjaszin eszmény A buddhává levés sokak számára elérhető Boddhiszatva eszmény Gazdag istenvilág.

o) VI. minden életajzi adata legendás. Gyakorlati életre való irányultság.o) I.o) A konfucianizmus Beszélgetések és mondások A nemes ember IV. ősök kultusza.o) I.2 (88. Erkölcsös. Tavaszok és Őszök krónikája – Lu állam története az ie. Józan tárgyilagosság. nincs kidolgozott metafizika.o) II. között.Si-king („Dalok könyve”) – Természetről. áldozatról.o) II. feladatait teljesítő.24 (85. Su-king („Írások könve”) – Feljegyzések a kínai történelemből.o) IV. igazságos ember eszménye. rendeletek gyűjteménye.) VI.o) A konfucianizmus Lao-ce (ie. Nem foglalkozik végső kérdésekkel. ezt ő maga írta.o) VII.11 (68.16 (59. a nevelés kitüntetett szerepe.600-515 körül). Kiemelten fontos a szertartások pontos betartása Beszélgetések és mondások Szülők tisztelete Életszakaszok Hagyománytisztelet II. udvari viselkedés.11 (58. erkölcstan. Morálfilozófiai jelleg. Alaperényei Méltóság Nagylelkűség Őszinteség Szorgalom Jóság A konfucianizmus Állami és társadalmi rend megtartása.VIII-V szd.25 (81.11 (55. A taoizmus .o.16 (69. a követendő példa a régi emberek viselkedése.16 (79. a múlt tanulmányozása.o) VIII. udvari levéltárnok volt. törvények. Li-ki („Szertartások könyve”) – Illemtan.4 (57. szerelemről.6 (54.

„Megvalósult ember” vs. fel kell adni a végességre vonatkozó igényünket A szöveg értelmezési mezeje a meditáció. Tao Te Ching Tao Te Ching Hagyományos (de számunkra most csak ideiglenes) fordítás: Az út és erény könyve A Tao fogalma már Lao-ce előtt is ismert volt (I-Ching) Betű szerint (és ideográfiailag) a Tao „utat” jelent. amit a mű keletkezésekor tulajdonítottak az egyes jeleknek. homályos és kétértelmű. hanem absztrakt fogalmakat fejezzenek ki. Ha a képeket arra használjuk. Az összetett jelentés.Rendkívül nehéz lenne pusztán nyelvészetileg értelmezni. Konfuciusz tanításának középpontjában a morális és a politikai terület áll. Az út. Tao Te Ching Bölcseleti. Racionális és paradoxon. de értelmük nem következtethető ki mechanikusan. Herakleitosz) A Tao Te Chingben nagy a bizonytalanság. gyakran csak igen kevéssé esik egybe az újabb nyelvhasználattal Lao-ce stílusa sajátosan szókihagyásos. A legvégső principium A Tao fogalma A Tao a világ alapjában véve felfoghatatlan ősoka. vallásos szöveget általában is nehéz A kínai ideografikus nyelv. amelyen a mindenség mozog. akkor a poliszémia elkerülhetetlen és sokféle értelmezés válik lehetségessé. hogy ne konkrét dolgokat. sok bölcsességi szöveg orákulumstílusához hasonlóan (pl. Az írásjegyek több elemi jegyből állnak. képek és szimbolumok nyelve. A Tao fogalma .„nemes ember” ideál. nem pedig a fogalmak diszkurzív analízise Lao-ce tanítása lényegileg metafizikai és iniciatív jellegű.

„erénye” („virtusa”) A Te a principium immanens és működő aspektusa: az a hatalom. Az ég taoja elérhetetlen. törvénye.o) XXXVII (29. hanem az isteni örök. A Tao a bölcs útja. minden mértékek mértéke. Immanens transzcendencia.o) A „Te” a Tao akciója.Minden törvények törvénye. megismerhetetlen. Nem ismeri a világgal szemben álló túlvilág dualizmusát. tehát nem kapcsolódik akarathoz és szándékhoz. megnevezhetetlen. absztrakt és személytelen prinicipiumok vannak. Ennek a manifesztációnak nincs teisztikus értelemben vett „teremtésjellege”. hanem metafizikai jelleg. A Tao fogalma Idézetek A Tao fogalma I (17.o) XXXIV (29. Az abszolút és legfőbb principium.o) XLI (31.o) XIV (21. A Te fogalma Nem vallási. mégis valóságosan jelen van és működik a jelenségvilág szövedékében A régi kinai nyelvben nem volt morális értelme. A világban egy magasabb rend (Tao) láthatatlanul és spontán A Te fogalma A Te fogalma A Te fogalma . „Isten” helyett „ég” (tien) a transzcendencia szimbolumának értelmében. Nincs antropomorfizmus. Felfoghatatlan. változhatatlan és személytelen logikájának része. amely kibontja a tökéletesség manifesztációját.

Bölcseleti. vagy szándékokhoz. A Tao megnyilvánulása a Yang és a Yin váltakozó játékán keresztül bontakozik ki. hanem egy magasabb influenciáról. mint a gondviselésről szóló teisztikus teológiában.módon realizálódik (Te). Változás Ebben foglalják össze a létrehozás. nap-hold Eredetileg a hegy déli (napos) és északi (árnyékos) oldalát jelentette. amely nem kapcsolódik partikuláris célokhoz. kiigazító és kiegyenlítő akciója nyilatkozik meg. fény-árnyék. Egyik sem kerekedhet véglegesen felülre. a kibontakozás vagy a létesülés fogalmát. a teremtés. életben. szakrális írásmű A Ching fogalma Az „út és erény könyve” cím helyett A „principium és akciójának” könyve A Yang és a Yin fogalma A Tao Te Ching végleges meghatározása A maszkulin és a feminin minőség Pozitív. Nincs szó a világfolyamatba való közvetlen – szabályozó és moralizáló – beavatkozásról. halálban is csak állapotváltozás van A keleti metafizika egyik alapvető nézete A Yang és a Yin fogalma A Yang és a Yin fogalma Az I (I Ching) fogalma . Ebben is a Tao láthatatlan szabályozó. A lények és a dolgok „állpotváltozás” révén jelennek meg. alakulnak át és tünnek el. Születésben.negatív.

Idegen a misztikusra jellemző emotiv. A tett magasabb formája: Az ég akciója. A Tao manifesztálódik benne. Szent: még rosszabb. vagy valóságos ember. Boethius).Diszkontinuitási krízisek az állapotváltozások során. A tökéletesség útja: kiürülni. ellazulni. egyszerűvé válni. A periférikus én beavatkozásának mellőzése. Inkább reális. de számunkra noétikus/filozófiai szinezete van (Platón. levetkőzni. A két állapot közötti különbség pusztán tudattény. valóságos ember A valóságos ember az. aki önmagában reprodukálja a Tao metafizikai törvényét. A Cheng Jen fogalma Nem cselekvés A megvalósult ember kivonja magát a jelenségvilágot jellemző és megkötő interakciók játéka alól. Az I (I Ching) fogalma Lehetséges fordítások A Cheng Jen fogalma Bölcs: nyelvileg korrekt. Külsőleg jelentéktelen figura Közbevetés: A Wu Wei fogalma Közbevetés: A Wu Wei fogalma . Tökéletes: semmi moralitás Megvalósult ember. vágyódó és eksztatikus alap is. morális és vallási jelleg. nem cselekedve cselekedni.

megvetett méltó figura. A valóságos ember külsőleg legtöbbször senki. ami által egy az éggel. (34.o. A Cheng Jen fogalma Egy ember testében. Jóskönyvként is ismert. esetlen. kis erényeket.o. ami által még ember.) A filozófiai gondolkodás legrégebbi dokumentuma. (33. minthogy érzéseik maár nem az ő érzései. de teljesen közömbös helyeslésük vagy helytelenítésük iránt. többé már nem ember.A nem cselekvés olyan valakit vesz figyelembe. (Csuang Ce) A Cheng Jen fogalma Idézetek A Cheng Jen fogalma XLVII. Az emberek között él. aki kivonja magát az interakciók játéka alól és ehelyett a születés állpotában lévő okok és folyamatok láthatatlan és preformális síkján cselekszik. Yang (_____) és Yin (__ __) elemek Trigrammák A változások könyve (I Ching) A változások könyve (I Ching) A változások könyve (I Ching) . Megveti a normákat.) XLIX. végtelenül nagy abban. Végtelenül kicsi abban.

Csütörtök 13. hiszen maga az idő is csak a létesüléssel kezdődhet csak. Kulcsszó az egyszerűség. Március 23. túlvilági istenbe vetett hit. Önérdek hiánya. Az antikvitás termékeny talajt biztosított. Csend.00 (előtte 11. A nemzetségi rendtől a szakállviselésig szabályozza az életet. Kedd. Aprólékos előírások a gazdasági. Csütörtök 12.00 Április 1. 11. naív szövegnek tűnik.1) Mózes I – A teremtés Mózes I – A teremtés A „kezdetben” szó jelentése leginkább az „először”. . elmélyülés.00-tól betekintés) Jegyzetből 9-30 31-37 38-53 54-59 59-115 119-217 olvasmány kell olvasmány kell olvasmány kell A taoizmus Vizsga A zsidó vallás A kereszténység előzményei Antikvitás és hellenizmus Az egyedülvaló. nyugalom. görög nyelv használata. Egyszerű. Mit jelentenek a leírtak? És egyáltalán. hogyan kell értelmezni a teremtést? Alexandriai Philon – Platón és az Ószövetség tanainak összeegyeztetése „Kezdetben teremté az Isten az eget és a földet.00-tól betekintés) Április 8. Jót jóval.” (Gen 1. Helyes középút. a rosszat is jóval kell viszonozni. de mégis kívül. cselekvés cselekvés nélkül. társadalmi. erkölcsi és rituális életre. Meditáció.Elveti a cselekvésközpontúságot. Keresztény aszkézis. Képek használata. de az aszketizmust is.00 (előtte 12. figyelem. szemlélődés. Ott lenni.

Isten jelenléte és a teremtő szó Mózes I – A teremtés „És látá Isten.” (Gen 1. A vizek (Thalész: „mindennek a kezdete a víz”) jelenthetik a teremtett (létezéssel bíró világ) teljességét Mózes I – A teremtés . a forma (Isten lelke) még nem termékenyítette meg „És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. „És monda Isten: Legyen mennyezet a víz fölött. Teremté tehát Isten a mennyezetet.5) Mózes I – A teremtés Rögtön az első nap már van fény és sötét. első nap.” (Gen 1.Isten rögtön két dolgot teremt. és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől.” (Gen 1.6-7) Új aspektusból szemléljük a dolgokat. hogy jó a világosság és elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől” (Gen 1. a mely elválasztja a vizeket a vizektől. és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. nappal és éj. Egyszerre jelenik meg a Szó (Logos) és a világosság Égitestek még nincsenek Magasabb fény ez.2) Mind a négy hagyományos elem megjelenik Föld Víz Levegő (Lélek) Tűz (sötét mélység) Mózes I – A teremtés Az anyag (föld.) Maga a teremtettség tartalmazza már a sötétséget és az ellentéteket. Miért? Az „Egy teremti a Kettőt” analógiák Brahman – Purusha/Prakriti Tao – Yang/Yin Kifeszíti a jelenségvilág kereteit A sorrendben a hierarchia is kifejezésre jut „A föld pedig kietlen és puszta vala. víz) még csak potencialitás. És úgy lőn” (Gen 1.3) Isten első megszólalása.4) A világosságot (ez jó) el kell választani a sötétségtől (erről nem tudunk meg semmit) Mózes I – A teremtés „És nevezé Isten a világosságot nappalnak és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel. és setétség vala a mélység színén. (Még mindig nincsenek égitestek.

Alsóbb és felsőbb világok elválasztása Felső vizek – ideák világa. „És mondta Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre és tessék mega száraz. megnyilvánult. „jó” Alsó vizek – formális. és legyenek jelek. az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten.” (Gen 1.” (Gen 1. napoknak és esztendőknek. és meghatárózói ünnepeknek. hogy elválasszák a nappalt az éjszakától. És nevezé Isten a szárazat földnek.” (Gen 1. változásnak kitett világ.9-10) A víz és a föld már más értelemben jelenik meg mint fent. és lőn reggel. hogy jó. második nap. És Mózes I – A teremtés . a madár is sokasodjék a földön.” (Gen 1.8) Itt lesz az Egyből Kettő Elválnak az alsó és felső világok Az alsó világ eltávolodik Istentől Mózes I – A teremtés Isten csak a második napon teremtett dolgokról nem mondja. Mózes I – A teremtés „Legyenek világító testek az ég mennyezetén. és töltsétek be a tenger vizeit. hogy azok jók. meg nem nyilvánul világ.14) Redundancia – már van nappal és éjszaka Milyen értelemben legyenek jelek az égitestek? Mózes I – A teremtés „És megáldá azokat Isten. mondván: Szaporodjatok és sokasodjatok. „rossz” „És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este. És úgy lőn.22) Isten megáldja az előlényeket Magasabb fokon részesülnek Isten jóságában Mózes I – A teremtés „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra.

de földből . Mózes I – A teremtés „Ez az égnek és a földnek eredete. Isteni és hallhatatlan lélekből.26) Többes szám egyes személyben történik a teremtés. az égi embernek csak mása és töredéke.”(Gen 2. Még semmiféle mezei növény sem vala a földön. ahol annak potencialitását aktualizálva létrehozzák az anyagi világot. Az első. Könyve Gen 1.7) Mózes I – A teremtés Itt kerül sor a földi ember megteremtésére. és megnevesíté a föld egész felszínét. Így lőn az ember élő lélekké. anélkül. Mit jelent az. Ez mit jelent? „Teremté tehát Isten az embert az ő képére. hogy ezen ideák lenyomatai az anyagban létrejöttek volna. „És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából. mind a női tulajdonságokat.27) Az első ember birtokolta mind a férfi. s még semmiféle mezei fű nem hajtott ki. romolhatatlan lelkét fentről kapja. megszűnék a hetedik napon minden munkától.7 Mózes I – A teremtés Hogyan illeszthető ez össze az eddigiekkel? Mózes I – A teremtés Philon: eddig voltaképpen csak az ideák emanációja folyt. és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. a mikor teremtettek.4-6) Problematika: voltaképpen két teremtésről számol be Mózes I. a barmokon. hogy Isten megszűnék a munkától? Miért lenne szüksége pihenésre? Visszavonulás? A teremtett világ magárahagyása? „Mozdulatlan mozgató” elméletének kinyilatkoztatása. Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket. valamint földi és halandó testből teremtettetik.”(Gen 1. Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté. mert az Úr még nem bocsátott vala esőt a földre. ki a földet mívelje.” (Gen 2.uralkodjék a tenger halain. és ember sem vala.1-2.4-2. a melyet alkotott vala.2) A hetes szám megjelenése. mind az egész földön.3 Gen 2. és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. a melyet alkotott vala.”(Gen 1. az ég madarain.” (Gen 2. A nemek kettéválása (Egyből Kettő) még nem történt meg Platón is hasonlóan gondolta Mózes I – A teremtés „Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját. Az eső jelenti az ideák alászállását a földre. Azonban pára szállot fel vala a földről.

négy öccse van és több huga is. és ímé egy nagy kép. a míg egy kő leszakada kéz érintése nélkül. Nazaretben vagy Betlehemben született Eredetileg apja mesterségét folytatja. Jézus (Jósua – „Isten segítsége) József és Mária legidősebb fia.34) „Akkor eggyé zúzódik a vas. amely kéz érintése nélkül összetöri ezt a birodalmat? Görög nyelven.35) Dániel könyve Ezután következik az álom megfejtése: Dániel könyve Négy birodalom következik egymás után A negyedik birodalom erős lesz mint a vas és törékeny mint a cserép Szembetűnő analógiák (Platón. és letöré azt az állóképet vas és cseréplábairól. cserép. hinduizmus) Mit jelent a kő. melle és karjai ezüstből. részint cserépből valának. oh király. Nabukodonozor király álma. János jelenései. Az a kő pedig. Az apostolok 21 levele. 32-33) Dániel könyve „Nézed vala. ács. lábai pedig részint vasból. lábszárai vasból. („tektón”). és az ábrázata rettenetes volt. János) és Lukács műve.31) „Annak az állóképnek feje tiszta aranyból. és lőnek mint a nyári szérűn a polyva. réz. az Apostolok cselekedetei. Lukács /szinoptikus/. mely hatalmas vala és kiváló az ő fényessége. és felkapá azokat a szél. senki nem képes megfejteni. hasa és oldalai rézből.” (Dán 2. a mely leüté az állóképet nagy heggyé lőn. előtted áll vala.” (Dán 2. i. Márk.” (Dán 2. ezüst és arany. és darabokra zúzá azokat.való teste már halandó. és betölté az egész földet.50-120 között Kanonizációs vita 141-367-ig (Alexandriai kánonjegyzék) 46 ószövetségi és 27 újszövetségi könyv. csak Dániel „Te látád.” (Dán 2. ez a kép. de még inkább építőmester Jánostól veszi fel a keresztséget a szellemi újjászületés és megtisztulás Jézus élete .sz. Az Újszövetség Az Újszövetség iratai Négy evangálium (Máté. és helyöket sem találnák azoknak.

majd három nap múlva feltámasztja és az égbe emeli.) Isten engedi fiát szenvedni és meghalni a kereszten. hogy Jézus természetes módon. ami legfeljebb három évig tart Galileában vándorol. Ez magyarázatra szorul. Dávid törzséből született. Pontius Pilatus római procurator hozzájárulásával keresztre feszítik.szimbolumaként Bizonytalan. (Halálát követő harmadik napon feltámad. „A bűn zsoldja a halál” (Róm. Bűnét mindannyijan örököljük (eredendő bűn) Ádámnak le kellett mondania a paradicsombeli örök élertről és alá lett vetve a halálnak. A megoldást Pál apostol szállítja.23) Az ember nem képes saját erejéből megszabadulni a bűntől és legyőzni a halált. Testvéreit is említik. Rajta vannak a kivégzés sebei. Krisztus áldozati halála minden embert megszabadított a bűn hatalmából. miután János megrója őt mostohahuga feleségül vételéért) Harmincéves kora körül kezdi meg nyilvános tevékenységét. Jézus élete .23) is azt feltételezik. gyógyít Írás nem marad tőle Sikere szálka a farizeusok szemében Elfogatják és istenkáromlásért indítanak pert ellene. hogy mint az engesztelő áldozat helyettesítője az egész emberiségért kínhalált szenvedjen. tanít. Isten kinyilvánította irgalmasságát azzal.1 és Lukács 3. többeknek megjelenik. hogy mennyi időt tölt Jánosnál (őt Heródes végezteti ki. ételt vesz magához. miközben sírja üres.) (Többek szeme láttára a mennybe távozik.1. Ez csak isten kegyelmétől várható. hogy Mária egész életében szűz maradt. Jézus élete Jézus élete Jézus élete Ádám – az emberi nem ősatyja . 6.3) és az evangéliumok (Máté 1. hogy fiát emberré tette és megendgedte. de ez a helyettesítő megváltás csak akkor válik valósággá. ha az ember Krisztusba vetett hitével befogadja az isteni kegyelmet és ezzel valóságossá teszi önmaga számára Jézus élete Eredetileg Pál (Róm.istennel szemben engedetlen volt. Nem tudnak arról.

A monofizita tanítás Dogmatikai viták Eutükhész konstantinápolyi püspök megoldása. kizárólag önmagától létező.A két természetben egyetlen Krisztus létezik.sz. aki tökéletes Isten és tökéletes ember. A nesztoriánus tanítás Dogmatikai viták Nesztoriosz konstantinápolyi püspök megoldása (i. Ez a természet nem egylényegű velünk. 451) tárgyalja a kérdést és elítéli a monofizita tanítást. Maga is teremtmény. hanem maga is az isten.sz.Ahhoz viszont.sz. de csak egy természete van. testből és lélekből áll. mint egy templomban. hogy neki magának mentesnek kellett lennie tőle. „Én és az Atya egy vagyunk” (János 10. Krisztus egyetlen személy és Mária az Isten anyja. dogmatiai viták alakulnak ki. elítélik az ariánus tanítást – egylényegűek.429) Az isteni fiú úgy lakozott Krisztusban. Mária csak az ember fiának szülője.30) Miképpen kell elképzelni a részleteket illetően a Fiúnak az Atyához való viszonyát? Két peremlehetőség létezik Krisztus isteni erővel megáldott ember (isten volta válik kétségessé) Krisztus isten közvetlen megjelenési formája (isten ez esetben meghalt a kereszten) Jézus élete Bonyolult problematika. Efezusi zsinat (i. 431) dönt a kérdésben. Az Isten A kereszténység alapelvei Az Isten az egyetlen öröktől fogva és mindörökké változatlanul. homoousziosz. Elkerülhetetlen volt a szeplőtlen fogantatás tanának bevezetése Krisztus azonban nem csak az isten fia. Khalkedóni Zsinat (i. Istensége szerint lényegileg egy az Atyával. Krisztus nemcsak hogy egyetlen személy. élénk érdeklődés közepette. Níceai zsinat (i. elítélik a nesztoriánus tanítást . abszolút tökéletes lény. – Krisztus egyidejűleg valódi isten és valódi ember.sz.15).sz. (Kol. Hatalmas vita. szükséges volt feltételezni azt. Az ariánius tanítás Dogmatikai viták Arius alexandriai presbiter megoldása (i.1. 318) A Fiú nem lehet egylényegű az Atyával. Krisztusban két személyt kell elképzelni. embersége szerint egy velünk. akitől a mindenség és minden ami . 325) dönt a kérdésben. hogy Jézus meg tudja váltani az emberiséget a földi nemzedékeket örökletesen terhelő eredendő bűntől.

Római és Görög egyház – hét szentség Keresztség Bérmálás (megerősítés. igazságossággal és jósággal. Bármilyen ítélet mások cselekedeteinek Istennek tetsző voltáról érvénytelen. a te Istenedet teljes szívedből. mitöbb. Jézus A kereszténység alapelvei Az alapító kiemelkedő szerepe a tanban (Khrisztosz – a felkent) Nincs saját szabadulás. (Logikai eretnekségek) „Az Úr útjai kifürkészhetetlenek” Szentségek A kereszténység alapelvei A kegyelem eszközei.abban van függ.39) Legfőbb tanításai Az idők végére vonatkozó tanítás (eszkatológia) Az utolsó ítélet A kereszténység alapelvei A holtak feltámadása Érdemeknek megfelelően örök üdvösség vagy örök kárhozat A megváltást az ember nem képes saját erejéből elérni. teljes lelkedből és teljes elmédből” (Máté 22. „Szeresd az Urat. bizalomhiányt tükröz isten terveivel és szándékával kapcsolatban. hitetlenséget tükröz isten terveivel és szándékával kapcsolatban. csak Jézuson keresztül. felnőtt hívőknek) Oltáriszentség. mint magadat” (Máté 22. mitöbb. akkor is érvényes. Ez csak isten kegyelméből lehetséges. Ebben az esetben minden saját erőfeszítés értelmetlen. ha a személyes kiszolgáló érdemtelen. A világot Isten teremtette a semmiből és Ő is kormányozza. Úrvacsora Bűnbánat (gyónás) Utolsó kenet (az utolsó bűnbocsánat) Egyházi rend (pappá szentelés) A kereszténység alapelvei . Az egyház szolgáltatja ki.37) ”Szeresd felebarátodat. A szentségek Krisztus ereje által hatnak.

nincs aszketizmus. Az iszlám Mohamed magát nem új vallás alapítójának gondolta. akiben és aki által folytatódik és beteljesül az isteni önközlés. A Korán . szül 570 körül. de nem az Egyház tekintélye. közvetlenül Mohamed előtt. 650-re lesz kész. 450 millió) Az egyházszakadások Az egyházszakadások Az Anglikán Egyház kiválása (1540) Elveti a szerzetesi életformát. a pápai és püspöki hatalmat és az egyház vagyongyűjtését. Szentháromság tan elutasítása. A hit alapja egyedül a Szentírás. fejezetből álló szöveg. Úrvacsora Efezusi zsinat (431)– Nesztoriánusok kiválása (ma néhény százezer hivő) Khalkedoni zsinat (451) – Monofiziták kiválása (ma egyiptomi koptok /8-9 millió/. A zsidó valláson alapuló monoteizmus. Egyszerű rituálé. Mindenki maga értelmezheti.Reformátusok Házasság Keresztség Oltáriszentség. a papi cölibátust. Jelentése – „Az isten iránti odaadás. pápa egyházfőségének elutasítása /ma 150-300 millió/ A reformáció (Luther 1517) /ma kb. Etióp keresztények /20 millió/. belenyugvás az isten akaratába. 114 szúrából. Szerzője maga az Isten. Örmény gregoriánusok /4 millió/ A nagy egyházszakadás (1054) – a római pápa és a konstantinápolyi pátriárka kölcsönös kiközösítése. értelmezése kizárólag szó szerinti. hanem olyan isteni küldöttnek. fellépése 610-ben ekkor kap kinyilatkoztatást Gábriel angyalon keresztül Allahtól az Irgalmastól és Könyörületestől. A katolikus és a protestáns között. Jézus egyike a prófétáknak. megmarad az egyház hierarchikus szervezete. Világi orientáció.” Mohamed. Nincs a kereszténységhez mérhető magas etika.

A „rövid” 20. Mekka felé.Huntington – A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása (1996) Hegeliánus alapgondolat – a történelem mozgásának meghatározott és felismerhető iránya van Különböző társadalmi berendezkedéseken keresztül az államok a liberális demokráciáig fejlődnek Kapitalista gazdaság Ezen államok számára a történelem „véget ért” Hegeliánus alapgondolat – a történelem mozgásának meghatározott és felismerhető iránya van Vallás és politika Fukuyama történelemszemlélete Fukuyama történelemszemlélete . Automatikusan ide kerülnek a szent harc mártírjai is. Napi ötszöri ima. a kétpólusú világrend felbomlásával új világképek keletkeznek Francis Fukuyama – A történelem vége és az utolsó ember (1992) Samuel P. nappa tilos az étkezés. A böjti hónap megtartása (Ramadan).szd. meghatározott időpontban. (1918-1990) után. Kötelező jótékonykodás (a közösség javára fizetendő illeték). hogy Egy az Isten és Mohamed az ő prófétája.A hit abban. Mekkai zarándoklat (aki képes rá). A harcnak a Próféta vallásának elterjesztését kell szolgálnia. A hit öt pillére A pokol és a paradicsom Pokol és paradicsom A „szent háború” Pokol vagy paradicsom a végállomás (ez utóbbiban duzzadt keblű szüzek várják a ideérkezőket).

vallás. Összes gazdasági teljesítmény 83%-a (ma 49%) A világ szárazföldjeinek 50%-a (ma 25%) A világ népességének 50%-a felett uralom (ma 13%) Huntington történelemszemlélete De megmaradt a katonai fölény Huntington történelemszemlélete .Különböző társadalmi berendezkedéseken keresztül az államok a liberális demokráciáig fejlődnek Kapitalista gazdaság Ezen államok számára a történelem „véget ért” Központi fogalom a „civilizáció” Huntington történelemszemlélete Ezek a civilizációk a történelem igazi szereplői A legtágabb kulturális entitás. a mélyben ezzel ellentétes tendencia a meghatározó Jelenleg hét civilizáció A vallás. mint a civilizációs identitás legmélyebb része Minden komoly törésvonal e mentén alakul ki A nyugat emelkedése és alkonya Tudományos-technikai modernizáció Klasszikus örökség Keresztény vallás Szekularizált állami berendezkedés Huntington történelemszemlélete Huntington történelemszemlélete Mi a „nyugati civilizáció” legfőbb ismertetőjele ? – több válasz Sikereit a szervezett erőszakban (tud/tech előny) való jártassága biztosította A Nyugat hatalmának a csúcsa 1914. amelynek objektív összetartó elemei vannak (pl. a világ valaha volt legegységesebb állapota. nyelv) és Amelyhez a civilizáció tagjai önazonosságukat csatolják A homogenizálódás csak felszíni folyamat.

A jelen legjellemzőbb globális eseménye a vallásos felbuzdulás A mélyben igen jelentős civilizációs átrendeződés folyik. Istenben jön létre a világ (léttöblet problematika megoldása). a szakrális filozófia. Tradicionális létszemlélet Emanáció Isten által. A Hagyomány időbeni megjelenési formája a vallás. csak egyetlen „Metafizika”. a Nyugat térvesztése Képes-e a nyugat katonai fölényével ellensúlyozni a demográfiailag sokszorosan gyorsabban fejlődő iszlám világot. mint létforma. Istenből. A Hagyomány időbeni megjelenési formái sorában a későbbi forma sok esetben érvényteleníti a megelőző formák időhöz és térhez kötött elemeit. de soha nem érinti az adott megjelenés primordiális. ennek neve Hagyomány A Hagyomány a valóságról szóló hiteles és univerzális információ. illetve a gazdaságilag feltörő ázsiai civilizációkat Kína kérdése Mi a teendőnk? Huntington történelemszemlélete Defenzívában vagyunk Sorokat zárni kell. A Hagyomány időben és térben (koronként és kultúránként) más-más formában jelenik meg az adott időszak sajátosságainak megfelelően. magasabb értelemben a Hagyomány a Szellem időfeletti jelenléte. A tradicionális alapállás. erőforrásokat gondosan tervezni Technológiai/katonai fölény végsőkig való őrzése Latin-Amerika és Oroszország integrálása a Nyiugati civilizációba A nyugati civilizációt az USA őrzi René Guenon (1885-1951) A tradicionális lészemlélet fogalma Tradicionális létszemlélet Nincsenek „metafizikák”. időfeletti magját. Tradicionális létszemlélet A jelenségvilág létrejötte. .

János jelenései. Szellemi Katonai. Egyre rövidülő korszakok. Előre determinált és ismert folyamat. Dániel könyve. hivatalnoki Gazdasági Szolga A tradicionális társadalom Megfelelésben az egyes egyének létmódjával. Szigorúan hiererchikus társadalom. A jelenségvilág „önmozgása”. „távolodás” Istentől. Távolodás Istentől. Funkcionális hierarchia.Hierarchikus elhelyezkedés Istentől való „távolság” függvényében. Hinduizmus. korlátozásoktól mentes létbe. görögök (Hésziodosz). Az emberiség négy korszaka Transzcendens irányultság helyett világi orientáció A mennyiség uralma A világ szolidifikációja. majd „alulról” történő felpuhulása Az ezoterizmus divatja Minden jelenség egyszer mint valódi. egyre alacsonyabb kasztok uralkodnak. A feladat: visszatérni Istenbe. A társadalom bomlása felülről kezdődik. az abszolut. hinduizmus . másodszor pedig mint groteszk jelenik meg Az idők jelei Az aranykori vallások vége A régi és az új vallások Buddhizmus vs.

ezek esetleges változása egyébként definícójukkal is ellentétes lenne – hanem mi változtunk. végleges ítéletre Az új törvények gyakran ellentétben vannak a régiekkel Az új törvények az érvényesek Nem az örök törvények változtak . A régi és az új vallások . Ószövetség Közösségi megváltás helyett egyéni megváltás Etikai normák változása Az univerzális mérték elvesztése Nincs mód abszolút.Konfucianizmus vs. mi merültünk alá ezért már más törvények vonatkoznak ránk. taoizmus Újszövetség vs.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->