Adózás, adóoptimalizálás I.

Adórendszerek, adófajták Adó: Közvetlen előríráson alapuló jogszabályi kötelezettség, melyet a közhatalom ellenszolgáltatás nélkül megállapít és megkövetel. Adócsoportok: 1. jövedelem és profitadók (SZJA - általában progresszív, társasági adózásnyereségtől függ) 2. társadalombiztosítási befizetések (TB) 3. vagyoni adók (kamatadó, osztalékadó, vagyonadók - különös tekintettel az ingatlanadó) 4. belföldi áruk, javak és szolgáltatások forgalmának adója (ÁFA) 5. nemzetközi kereskedelemhez és tranzakciókhoz kapcsolódó adók (vámok) 6. ökoadók A jó adórendszer kritériumai: 1. gazdaságilag hatékony 2. egyszerű adminisztrációt alkalmaz 3. rugalmasan alkalmazható a megváltozott gazdasági körülményekhez 4. tükrözi a törvényhozók politikai felelősségét 5. megfelel az igazságosság elvének Adó kritériumai: 1. méltányosság: Hogy az adóalanyok hajlandóak legyenek fizetni. - 2 síkját szokás megkülönböztetni a. horizontális méltányosság: az azonos összegű jövedelmek azonos módon való adóztatása b. avertikális méltányosság: a különbözú nagyságó jövedelmek eltérő módon való adóztatását írja elő, tehetősebbeknek magasabb adót keljen fizetniük 2. igazságosság: Ha az állampolgárok között arányosan osztja el az adóterheket 3. hatékonyság: A kitűzött elveket, valamint a bevételeket viszonylag egyszerűen és a lehető legolcsóbban lehet beszedni, hogy az adóigazgatás, beszedés, behajtás ne eméssze fel a bevételek nagy százalékát Haszonelv alapján történő adóztatás: - az adó nem más mint a közjavakért fizetett ár - az állampolgárok egyénenként eltérő preferenciákkal viselkednek a közjavak iránt, és egy minden szempontból igazságos tábla proporcionális adókulcsot alkalmazna, vagyis figyelembe venné minden egyes állampolgár adófizetési hajlandóságát a közjavakból való részesedés függvényében. - háromféle módon képzelhető el az ekvivalencia: 1. ha azonos mennyiségű hasznosságot veszünk el 2. ha azonos mértékben csökkentjük az alacsony és magas jövedelműek hasznosságát 3. ha adózás után azonos mértékű hasznosság marad az egyes

jövedelemtulajdonosoknál - az adótábla lehet: 1. lineáris 2. progresszív 3. degresszív (Első megközelítésben mindenképpen egy progresszív tábla testesíti meg mind a hatékonyság, mind a méltányossgá kritériumait, de az adófizetők reakcióját számításba véve már nem ilyen egyértelmű válasz.) - háromféle megoldás létezik: 1. lineáris adózás: Ha a magasabb jövedelműek jövedelmükkel egyenes arányban ugyanazokért a javakért többet hajnlandók fizetni. Így mindenki a jövedelméből megvásárolható hasznosság azonos részét fizeti be a köz javára. 2. degresszív adózás: Ha minél nagyobb a kereset, annál kisebb a költési hajlandóság közjavakra. 3. progresszív adózás: Ha minél nagyobb a kereset, annál nagyobb a költési hajlandóság közjavakra. Fizetőképesség alapján történő adóztatás: - az azonos fizetőképességű adófizetőket azonos összeg befizetésére kötelezi (horizontális és vertikális méltányosság alapján) - a fizetőképesség a jövedelmeket alapul véve határozza meg a közkiadásokhoz való hozzájárulást, a fizetőképesség mérése pedig a jövedelmek és a vagyon mutatóinak mérését jelenti - jövedelmekre progresszív adórendszer - vagyonra lineáris adórendszer Adóstruktúrák, adóelméletek fejlődése - 1950-es évek végéig senki nem kérdőjelezte meg az állam jogát az adóbevételek nagyágának meghatározására (Keynes-féle nézetrendszer) - kínálati közgazdaságtan: az állam, mint adószedő tólzott étvágya, az adókulcsok emelése egy parabolaeloszlását mutató görbe mentén visszájára fordul, a növekvő adókulcs csökkenő bevételt hoz magával Optimális adózás - Miként lehet az adóbevételeket úgy megállapítani, hogy minimálisra csökkenjen az adó által okozott hatékonyságveszteség - az optimális adó attól függ hogy miként változik a jövedelmek újraelosztásával a társadalom jóléte, illetve ennek mekkora a költsége. II. Adózási alapfogalmak - Az adó funkcióját tekintve a közületi (állami) kiadások fedezésének egyik alapvető forrása. De csak olyan közösség szedheti be, amelyik szélesebb társadalmi célokat szolgál, és a bevétel elrendeléséhez, kivetéséhez, beszedéséhez és elköltéséhez is közjogi hatalommal rendelkezik.

Közjogi bevételek: - adó: adófizetésen alapuló, egyoldalúan kivethető, végrehajtható, behajtható, ellenszolgáltatás nélküli befizetés - illeték: az állampolgárt, annak vagyonát érintő közületi eljárásért fizetendő, a költségek fedezését szolgáló, előre meghatározott, díjszabáson alapuló, ellenszolgáltatásért járó díj - járulék: egyoldalú kötelezettségen alapuló, kivethető, behajtható ellenszolgáltatást nyújtó - nyugdíj jogosultság, egézségügyi ellátás - befizetés. Magánjogi bevételek: - díjak: költségvetési intézmény által nyújtott szolgáltatásért, előre szabott díjtételek alapján kért befizetés, amelyet csak akkor kell fizetni, ha az eljárást az állampolgár kéri, vagy tűri. Ebben az esetben a díjért cserébe ellenszolgáltatást kap az állampolgár, a szolgáltatást nyújtónak pedig garanciális kötelezettségei vannak. - hitel: olyan ideiglenes bevétel, amely nem növeli a hitelt kapó bevételeit, majd visszafizetése szintén nem növeli a hitelt nyújtő jövedelmét. Az állampolgárok hitelnyújtása az állam számára pénzpiaci művelet, amely a piacgazdaságban a két fél egyenjogúságán alapszik. - egyéb díjak: koncessziós díjak regálé (forgalmi típusú) jövedelmek, állami monopóliumként nyújtott termék értékesítések, szolgáltatások bevétele - Az adózás alkotmányos kötelezettség: "Minden állampolgár köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a köztermekhez hozzájárulni." - 2 alapvető iskola az adózási hajlandóságot felmérő és előre jelezni kívánó szakirodalomban: 1. állampénzügyi paradigma (neokonzervatív): az a jó adórendszer, amelyben sikerül beszedni a szükséges adóbevételeket 2. liberális közgazdaságtan: az a jó adórendszer, amelyben a lakosság éppen annyit hajlandó áldozni a közjavakra, mint amennyibe azok kerülnek. Mivel az adófizetési hajlandóság összefügg a közjavak iránti lakossági kereslettel. Adók csoportosítása: - Az adót viselők, vagyis a kötelezettek szerint: 1. Közvetlen adók: Az adóalany és az adó teherviselője ugyanaz a személy, aki közvetlenül, az állam kasszának fizeti be az adót. Az adófizetésre kötelezett nem háríthatja át másra (egyenes adó). Az adó megfizetése kihat az adózó jövedelmének felhasználására, vagyoni helyzetének alakulására. (SZJA, VÁNYA, osztalékadó) 2. Közvetett adók: Az adóalany és az adó teherviselője külön válik. Vagyoni,

szociális helyközbülaz adó szolgáltatáshoz meg a vételárban zettől függetlenül kell megfizetni vásárláskor. Mindkét kategóriát megjárta már a nyugdíj: adómentes jövedelemként a nyugdíj mellett keresett jövedelem csak önmagában adózótt. Az adófizető és az terhét viselő egymástól elkülönül. az álamkasszába a ső gazdasági egység fizeti be. illetékek Adózással kapcsolatos fogalmak: . kapcsolódik.adókulcsok. Adó típusú járulékok: vámok. amelyet az adóalapra kell . . . A közvetett adókat jellemzően a végfogyasztó fizeti kereskedő számára. gépjárműadó. de ettől még az adőköteles jövedelem több adót fizet majd. Egyéb adók: helyi adók (iparűzési adü. Ugyan az adó nem viselő járandóságra eső rész levonható. ingatlanadó. jövedéki adó 3. Általában termékhez. Ilyen az ÁFA.adóköteles jövedelem: Összes jövedelem mínusz adómentes jövedelem és adót nem viselő jövedelem. Az adót nem viseló járandóság azonban hozzáadódik a jövedelemhez és a rá eső adót le lehet vonni. luxusadó. ebadó. akkor összege hozzáadódik a keresethez. melyet az adózó másra tovább háríthat. osztalékadó. fogyasztáshoz kapcsolt adók: ÁFA. építményadó). .jövedelem fajtái szerint: 1.adókulcs: Százalékban meghatározott mérték. a figyasztási adó: ez adó.adóalany: Adózó (személy. egyházi adó 4. ezért nem kerül be az adóbevallásba sem. jövedelemhez. vagyonhoz kapcsolt adók: SZJA. kamatadó. és befizeti a számára meghatározott összeget (számla ÁFA tartalma). Ha viszont adót nem viseló járandóságnak minősül.adóalap: Az az érték amely alapján a fizetendő adót számolják . így az adóalap magasabb lesz. adótáblák szerint: 1. árfolyamnyereség adója 2. vállalat) akire/amire valamely adóról szóló törvény adókötelezettséget állapít meg. hogy az adómentes jövedelm nem számít az adó alapjába. aki viszont bevallja. sávosan progresszív: 3. Sávosan degresszív: . lineáris: 2. társasági adó. Az adómentes jövedelem és az adót nem viselő jövedelem között alapvető különbség.

. Az átlagos adókulcs megegyezik a határadókulccsal.adótábla: A többsávos adó sávhatárai a hozzájuk tartozó adókulcsokkal.átlagos adókulcs: Egy időszak alatt fizetett összes adó osztva az összes (levonások. .tételes adókulcs: Amikor nem százalékban. Ezek lehetnek teljes mértékben visszaigényelhető jóváírások.: alapítványi hozzájárulások. .adóhatóság: Az állam. az adóhatóság útján gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit. mint adóztató. Az átlagos adókulcs konstans. melyek valamilyen okból.adóalap-csökkentő tételek: A jövedelem olyan tételei (pl. önkormányzat jegyzője. ahol az adófizetési kötelezettség egyenes arányban áll a jövedelemmel. .Minden adófizető számára ugyanannyi. akinek egyébként nem kellene adót fizetnie. adóhitel: Az adófizetési kötelezettséget csökkentő tételek. . . hanem adott összegben határozza meg a törvény az elvonás mértékét pl.vonatkoztatni. vagyis a kedvezmény nem haladhatja meg a fizetendő adó összegét. tőkebefektetések. Magyarországon nincs negatív adó. . VPOP és szervei. illetékhivatal. például felhasználási céljuk kedvezményezettsége miatt mentesek a jövedelmadó alól. .arányos adó: A lineáris adó egy olyan speciális esete. . nyugdíjbiztosítás díjai). kedvezmények nélkül vett) jövedelemmel. .adójóváírásba/adóba történő beszámítás. ügyleteinek olyan megszervezése.adóelkerülés/adókikerülés: Az egyén gazdasági tevékenységének. . mely módot ad az adófizetési kötelezettség minimalizálására.adócsalás: Az adófizetési kötelezettség alóli kibújás jogszabályokba ütköző.adóköteles/adóztatható jövedelem: Az összes jövedelem mínusz az adóalap csökkentő tételek mínusz személyes adómentes jövedelem. törvénysértő módja.adózási alkotmány: Az adózásra vonatkozó általános. Készpénzben kifizetik.adókedvezmény: Az adóztató által az adózónak nyújtott lehetőség a fizetendő adó csökkentésére. közvetlenül az adóból leírható kedvezmények. és egyes adótörvényeknél magasabb szintű törvényi szabályozás. törvényben biztosít jóváírási keretet annak.degresszív (regresszív) adókulcs-struktúra: . mindig a legalitás keredein belül marad. fogyasztási adó: cigarettaszál / ft . Adóhatóságok: APEH és szervei. . de sosem ütközik az érvényes jogszabályokba.

amely egy jövedelemadószintig nem adót szed.közvetlen adók: . hogy az adóterheket a társadaom tagjai között annak a haszonnak az arányában kell szétosztani.határadókulcs: A jövedelem minden további egysége után fizetendő adókulcs. . azaz melynél az adóbevétel .progresszív adó: . akkor az adóalap tartalmazni fogja a korábbi termelési és értékesítési fázisokban kivetett és beszedett adókat. és mutatja a jövedelem növekedésével várható adókulcs növekményt.horizontális méltányosság: . vagy az áru darabszámára) kivetett. . . amelyben az adófizetést csökkentettük a kedvezményekkel. .fizetőképeségi elv: Az az elv.: élvezeti cikkek. valójában végső soron ki is viseli (illetve kik milyen arányban viselik) az adóterhet. A hozzáadott érték jellegű.regresszív adó: .effektív/tényleges adókulcs: A fizetett adó és a jövedelem hányadosa. forgalmi adózásban az előző fázisban befizetett adót le lehet vonni. amely azt mondja. Tübbsávos adótábla esetlén egyénenként eltér.incidencia: Az adó tehermegoszlása. azaz az adó halmozódik.negatív jövedelemadó: Olyan a jövedelemadó rendszerrel egybeépült szociális segélyezési rendszer. ez megakadályozza a felhalmozódást.. amelye egy ellensúlyozó jövedelemadóval a támogatást igénybevevőktől a rászorultság csökkenésével fokozatosan visszaszednek. az egyenlő áldozat elvének figyelembe vételével kell szétosztani. . Azt mutatja. amelynek nincs többletterhe. diszkriminatív értékesítési adók.semleges adó: Olyan adó. hanem minden értékesítésre. hanem fokozatosan csökkenő jövedelemkiegészítő támogatást ad. mely szerint az adóterhet a társadalom tagjai között azok fizetőképessége alapján.haszonelv: Olyan adózási elv. amelyben az egyes tagok az általuk fogyasztott közjavak és kormányzati szolgáltatások hatására részesültek. . Magyarországon az ügynevezett ABC termékek (pl. Általában az eladási ár meghatározott százaléka.közvetett adók: . Mindez felfogható úgy is hogy mindenki kap egy garantált jövedelmet.fogyasztási adók: Meghatározott termékekre.forgalmi adók: Egyfajta értékesítési adó. . . Amennyiben nem csak a végső felhasználásra vetik ki. üzemanyagok) fogyasztására (az eladási ár százalékában vagy egy összegben.

kisiparosokat. valamint a szellemi szabadfoglalkozásúakat érintette.a vállalati szektor viselte az adók 63.az adópolitika a bevételek garantálásában játszik fontos szerepet. 400 kulccsal operáló forgalmi adózás .1 .megegyezik az adó hatására fellépő jólléti veszteséggel.bonyolult.a folyamat irányítója a Pénzügyminisztérium lett .személyes adómentes jövedelem sáv: A személyi jövedelemadó alól mentes jövedelem. hogy a szocialista közösség adta növekedési lehetőségek kimerültek.1980-as évek végén átható volt.az adóigazgatási eljárás teljes reformjára is elérkezett az idő A változás: . . A magyar adórendszer reformja.az adórendszer elősegíti az államháztartás stabilizációs és redisztribúciós céljainak megvalósítását . kiskereskedőket.A felzárkózáshoz átlátható belső árrendszerre és egységes hozzáadott-érték típusú forgalmi adózásra volt szükség. . . az adóalap kedvezményekkel csökkentett összjövedelem és az adóköteles jövedelem különbsége. . törvényileg szabályozott és normatív adórendszer kialakítása volt .1988. Önmagában aligha értelmezhető. és ott is adóztatja azt.A reform céja egy egységes. mindig a fiskális politika részeként. a mai szisztéma kialakulása 1945 utáni adó rendszer: .csak a mezőgazdasági termelőket.egy konszenzuson alapuló adópolitika tekinthető mindkét fél számára elfogadhatónak III. . .2%-t . A reform három fő területet ölelt fel: .Olyan társadalmilag igazságosabb közteherviselés megvalósítása.az adórendszer feladata az állami kiadások fedezése.Németh Miklós miniszterelnöksége és Medgyessy Péter pénzügyminisztersége idején született meg az adóreform .Kupa Mihály (Adóreform Bizottság vezetője) vezetésével dolgozták ki a reform elveit és jogszabályait . Az adózás célja: .bonyolult vállalati jövedelemszabályozás Miért volt szükség változásra? . orvosi magánpraxist.jan. Cserébe viszont nagyobb beleszólást ígért a közpénzek újraelosztásában. amelyik a jövedelmeket a keletkezésük helyén teszi láthatóvá.

egységesítése 3.kamat. személyi jövedelemadózás teljes átalakítása . származó jövedelem Személyi jövedelemadó (SZJA) rendszere: .1. azaz a munkavállalónál és ne a vállalati nyereségen keresztül adóztassa meg.alkalmazotti és gyermekkervezmény. azaz olyan mértékű növelésére. osztalék stb.két alapvető kategóriába sorolta a jövedelmeket: 1. év végéig) 1. egyéb jövedelmek .adók számának és mértékének mérséklése. fizetőképességhez igazodó .háztáji és kisegítő gazdaságok jövedelemadóját fizették. munkahelyi étkezési hozzájárulás adómentessége . összevonás alá eső jövedelmek kategóriája: . igazságos. illetve az értékpapír piacon forgó kötvények kamatára is. hogy a belépő személyi jövedelmadó kövekteztében nettósodó kereset nominálisan megeggyezzék a korábbi .adót nem fizető járandóság maradt a nyugdíj Egyéni és társas vállalkozás .egyéni és társas vállalkozók személyes jövedelme . munkaviszonyból .a munkaviszonyon kívüli szellemi és fizikai tevékenységből származó jövedelem . a bérbeadásból stb. külön adózó jövedelmek: .lakossági jövedelmek nagyobb terhelése Lakossági jövedelmek 3 csoportja (1987.hozzáadott érték típusú adóztatás . valamint kiterjesztette hatókörét a lakosság pénzintézeti megtakaritásainak korábban adómentes kamatára is.adó nélküli .bér összegével.az ingatlan. vállalati jövedelemadózás egyszerűsítése: . .Ezért szükségessé vált a személyi jövedelemadó bevezetésekor a keresetek bruttósítására. mezőgazdasági termelők .progresszív adózás . 2. hiszen felsőbb sávba sorolta azt 2. 2.mezőgazdasági szövetkezeti tagviszonyból . A következő adóalap-csökkentő és adócsökkentő kedvezménytípusok épültek be a rendszerbe: .munkaviszonyból .szellemi foglalkozásból származó jövedelemből le lehetett vonni a költségeket .önálló tevékenységből származó jövedelem . 3. és 1987-ben évi 300 ezer forint bevételig adómentesség érvényesült.gazdasági tisztánlátás: az adórendszer a keletkezett jövedelmet a jövedelem birtokosánál. Az adó alapja az elért bevétel volt.méltányos.lineáris adózás . forgalmi adózás reformja => kétszintű árrendszer megteremtése: .1987 előtt sávosan progresszív nyugdíjjárulék alá estek.egybeolvasztotta az említett három jövedelemkategóriát.a nyugdíj adót nem viselő járandóságként megemelte a mellékkereset adóját. adót viszont nem viseltek .kétcsatornás adózási rendszer (vállalkozó . az ingó dolog értékesítésből.

20 %-kal adóztatta meg a termékértékesítés végső fázisát (korábbi több mint 400 külcs helyett Változások 1988-1994: Változások az SZJA-ban 1988-1994: .elvált egymástól az alkalmazott illetve az egyéni vállalkozói jövedelem egyéni vállalkozók bevalott éves jövedelme ezer forintban 1992 1993 1994 Egyéni vállalkozó 134 129 118 Munkaviszonyban állók 239 292 390 Változások az ÁFÁ-ban 1988-1994: A növekvő költségvetési hiány finanszírozásához szükséges forrást előteremteni . Vállalatok nyereségadózása: . amelyben különösen nagy részarányt képviselt az államadóság.üzemanyagárakba épített fogyasztási adó garantált költségvetési bevételt hozott . .7-ról 3. (1990-ben egy kormányrendelet előírta: a fűtőolajat adalékanyaggal színezni kell. .külön adózó jövedelmek 10 %-s adókulcsából származó méltánytalanságot az SZJA rendszer nem volt képes kezelni .négy kulccsal: 0.1994-re kezelhetetlen méretűvé vált az államháztartás hiánya. Erre a ferrocén nevű vegyületet használták.magánszemélyekre): .alkalmazotti létszám 4. 10 majd 12 százalékos ÁFA kulcs számított mérsékeltnek. amely pirosra .7 millióra mérséklődött .de a háztartási tüzelőanyag alacsonyabb adószintjére építő új üzletág az olajszőkítés egyes becslések szerint évi 500 milliárd forintnyi kiesést okozott.1994-re hatkulcsos adótábla (a korábbi 11 kulcós helyett) > 110 ezer forintig adómentes jövedelemhatárral > 550 ezer forint sáv fölött 44 %-ra mérséklődött . fejlesztéseik után egyéb elvonást fizetniük. . majd 6.de nem kellett az alkalmazottak után béradót . ahogy a lakásvásárlás 0 kulcsos ÁFA-ja is hatályon kívülre került.komoly kedvezménynek számított a lakásépítésben felhasznált nyagokra adott általános forgalmiadó-visszatérítés.borravaló és a hálapénz is látókörön kívül maradt Egyéb változások: . .egyéni és társas vállalkozó üzleti nyeresége után 25 %-s adót fizetett .a 0 kulcs mellett kezdetben 5. miközben változatlan maradt a legmagasabb 25 %.míg a személyes célú nyereségfelhasználás összege az SZJA alá esett.vállalkozói szervezetek száma 400 ezerről 1 millióra nőtt .1990: A fokozódó infláció miatt a legfelső kulcs 60 %-ról 56 %-ra csökkent .a cégektől beszedett adó aránya mérsélődött az államháztartás bevételeiben Általános forgalmi adó (ÁFA) rendszer: . 15.60 százalékos nyereségadó (korábban 90%) . amely szintén megszűnt ebben az időszakban. 5.jelentősen szűkült a 0 kulcsos sávba tartozó termékek köre .

5%-ról 2. Ha a vámost sikerült megvesztegetni. A ferrocén hozzáadásával megszínezett tüzelőolaj alkalmatlanná vált arra.1994-ben 36% Összességében: .5 milliárd forintra csökkent ez az összeg .költségvetési bevételek alakulását jelentősen módosította az adó-visszatérítésekkel kapcsolatos eljárás.A teljesítés helye szolgáltatásnál a szolgáltatóhoz került. A fűtőolajként behozott termékeket a vámkezelésnél kellett volna színezni.ez volt az ún. a szállítmányt további beavatkozás nélkül gázolajként értékesíthették. a választható eljárárások előírásával.1995-re 55.1991-es számviteli törvény.1995. helyette adójóváírás . a törvényes határidőkön belül való visszatérítés növelte.1990-ben különbséget tettek méret szerint > 3 millió alatti adóalap esetében 35% > 3 millió fölött 40% . ugyanis ebben a mennyiségben tönkretette a motort.mértéke 1988-ban az SZJA legmagasabb kulcsa . hogy gépjárművek üzemanyagaként használni lehessen. ami lehetőséget adott a visszaélésekre.1994-ben 36%-ra .1991-től kezdődően egységesednek a kulcsok . amely az amortizációs kulcsok alkalmazásának egységesítésével. a lassítás csökkentette a hiányt.1993-ig 40% .megszűnt a gyerekkedvezmény .a reform után 1 évvel társasági adóként definiálta a törvény .1990-ben 40%-ra . savazással közömbösítették: a kénsav és más vegyszerek hatására a gázolaj visszanyerte eredeti színét . Amennyiben a festék már bekerült az olajba.festette az olajat. ami határon belül tartotta a külföldön teljesített szolgáltatásokra jutó ÁFA .míg 1988-ban a vállalatok 87.4 milliárd forintnyi nyereségadót fizettek .6%-ra mérséklődött Második szakasz: a Bokros-csomag hatása az adórendszerre: . olajszőkítés.Az adófizetési kötelezettség nem a teljesítményérték elszámolásakor. Vállalati nyereségadót .megszűnt az adómentes határ .megszűntek az adóalap-csökkentő kedvezmények. március 12 . és ennek révén alapvetően módosultak a társasági adó alpjául szolgáló összegek Társasági adókulcsok: . hanem az állományba vétel napján keletkezik . az adóalapot növelő és csökkentő tételek újraszabályozásával megadta a kereteket.) ÁFA törvény változásai: .Bokros Lajos A Bokros-csomag adóteher-növelő intézkedései az egyes adózási célcsoportoknál: Munkajövedelmet érintő változások: .a központi kölztségvetés bevételeiből a részaránya 3.

mind a munkavállalónak TB-t fizetnie.Az egyéni vállalkozók.növelték a TB hozzájárulás alá eső jövedelmek csoportját pl. egyben az alacsony keresetűek közvetett adóterhelését növelte. és olyan korábban ÁFA-t nem fizető termékek kerültek ebbe a csoportba.A háztartási tüzelőolaj fogyasztási adó mentességének eltörlése . társas vállalkozások közreműködő tulajdonosai kirekesztődtek az adójóváírásból . lineáris. amelyet később az alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett . ha a tárgyi eszköz beszerzésére jutó. 1996 végéig pedig végleg kikerültek a társasági adó hatálya alól Általános forgalmi adót érintő változások: Nem okozott strukturális módosításokat az ÁFA rendszerben. mint a villamos energia. és külön. távhőszolgáltatás . .Kikerült az ingó és ingatlan értékesítése az összevonás alá eső jövedelmek közül.a nem tőzsdei műveletekből származó árfolyamnyereség adója 1995-96-ban a korábbi 20%-ról 10%-ra csökkent . A vagyonadózást érintő változások: . kedvező adózású jövedelmformává vált . .Bevezették az újfajta adókedvezményt. Ezzel lezárult a korábbi.Módosult az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja is. szerzői jogvédelem alá eső tevékenységből származó jövedelem után is kellett mind a munkaadónak. előzetesen felszámított adó göngyölített összee legalább 100 ezer forinttal meghaladta a befizetendő adó összegét.Ismét változtak az ÁFA kulcsok.a tárgyi eszköz beszerzése után pedig csak akkor járt ÁFA-visszatérítés. ahová szinte kizárólag bizonyos gyógyászati segédanyagok tartoztak . Elszakadva a pénzügyi teljesítéstől.szigorítás az adó-visszaigénylés tekintetében . a tőzsdei befektetések összegére adott úgynevezett adóhitelt.Jelentősen szűkült a 0%-os termék és szolgáltatáskör..megszűnt a munkavállalói társadalombiztosítási (TB) járulék levonhatósága az adóból . kezdetben korlátozás nélkül. szinte .A kamat 0 százalékos adója mellett a tőzsdei papírok árfolyamnyeresége változatlanul nem viselt adót .jelentősen emelkedett a kiegészítő vállalkozások baleseti járuléka. a számlán megadott időpontban vált esedékessé az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség. de nagymértékben megnövelte annak hatékonyságát. a 15 százalékról korábban 10-re leszállított középső adókulcs 12%-ra emelkedett.bevezették az egyéni vállalkozó általányadózását. Vállalkozókat érintő változások: .

.bevezették a kisvállalkozói kedvezményt. .családi támogatások részaránya nőtt .35%-ról 40%-ra emelkedett az elszámolható költséghányad . ezért az átlagnál jobban nőtt az alacsony keresetűek terhelése.91%-ig) ellensúlyozta az eho.Az ÁFA rendszer ebben az időszakban nem változott jelentősen Negyedik szakasz: adórendszer-változások 2002-2006 .emelkedtek a lakásvásárláshoz kapcsolódó támogatások .természetbeni juttatások 44%-os adója . az adótábla sávhatárainak minimális emelése és 40 %-s határadókulcs jellemzett .06-1.36 millió forintos éves bér mentesült az adófizetés alól) . ezt részben (kb 1. amely 30 millió forintban határozta meg az egyszeri beruházás azonnali költségként való leírásának mértékét . A korábbi 5 kulcs helyett 1999-re 3 maradt meg.a kamat változatlanul 0%-al adózott .adójóváírás szerepe mérséklődött .átrendezte a kedvezményeket .Adótábla egyszerűsítése.nem szélesítették a minimálbért adómentesítő adójóváírást.az árfolyamnyereség 20%-s adója kiterjedt az értékpapírok árfolyamnyereségére is .minimálbér 25 ezer forintról 40 ezerre emelkedett (vállalkozókat érintette hátrányosan) Összességében az Orbán-kormány: .A munkáltatók által fizetett TB-t 39%-ról 29%-ra csökkentették.SZJA jelentősen egyszerűsödött.megszületett a tandíjkedvezmény . Így 2002-re a minimálbért is 12%-os adó terhelte . a kedvezmények lakossági csoportokon belüli átpozícionálása .járulékcsökkentés eszköze Vállalkozókat érintő változások: .Erőteljes kedvezményt kaptak a gyereket nevelő családok (2002-ben 3 gyermek nevelése esetén 1.11%-s egézségügyi hozzájárulást is kellett fizetni ÁFA rendszert érintő változások: . amelyet az adójóváírás csökkentése.a kedvezmények korlátozását viszont megszüntették a biztosítások. Harmadik szakasz: adórendszer változások 1998-2002: Munkabért érintő változások: . a közcélú adományok és az adóhitelek esetében is.a beruházási hitel törlesztő kamatára adott 40%-s adócsökkentő kedvezményt .100 nap programja Medgyessy Péter . a maximum az összevont adó alapja lett.növekedett az általányadózást választhatók száma .kontrollálhatatlan ÁFA-visszaigénylések korszaka.a kutatás-fejlesztési tevékenység teljes összege levonhatóvá vált az adóalapból Vagyonadózást érintő változások: .

helyette bevezették például az autók beléptetéséhez kapcsolódó regisztrációs adót és emelkedtek a fogyasztási adó tételek .megszűnt a 0 kulcs.de minimus kedvezmények . ezért bizonyos termékek a tárgyi mentes körbe kerültek.megszűnt a fogyasztási adó.egézségügyben alkalmazottak bérének nagyarányú emelése . sőt a cégautó után fizetendő adót is (3 év alatt mintegy 100 ezer egyéni vállalkozó választotta ezt a formát) . a kisvállalkozások pedig 5 millió forintig 10%-s társasági adót fizettek.újra adómentessé váltak a tőzsdei befektetések .mezőgazdasági kistermelés adómentes határa 4-ről 6 millió forintrra emelkedett .Medgyessy Péter távozása utána megszűntek a lakásvásárláshoz. gyógyszerek. miközben megszűnt a TB összegének 25%-ig terjedő adócsökkentő kedvezmény.megmaradt a tandíj tehermentesítése . a teljes ÁFA-t.egyszerűsített vállalkozói adó (EVA): A bruttó árbevétel után felszámított 15 %-s adóátalány kiváltotta a személyes közreműködés béreként kapott összegre eső SZJA-t. valamint a távértékesítés ÁFA szabályait . ÁFA rendszert érintő változások: Az ÁFA változását az EU-csatlakozásra való felkészülés jellemezte .felnőttképzési kedvezmény . annyi változással hogy a felső kulcs 18%-ról 16%-ra mérséklődött. Vagyonadózást érintő változások: . számítástechnikai eszközök vásárlásáhozm illetve a felnőttképzéshez kapcsolódó kedvezmények.új nagyobb összegű adó-jóváírási rendszer (minimálbért adómentesítő) .Munkabért érintő változások: . míg a 12%-s körhöz csatlakoztak az egykor 0%-al adózó közszölgáltatások. . iletve a szolgáltatások nyújtása esetén a teljesítés helyének meghatározását. vásárlás. majd 18% és 36%. gyerekneveléshez.Viszonylag változatlan maradt a társasági adótörvény.lakáshitelek kedvezménye fokozatosan megszűnt 2006-ra .és növekedtek az egyéni vállalkozó által alkalmazható amortizációs kulcsok .Sulinet kedvezmény . a vállalkozói nyereséadót vagy egyéni vállalkozó nyereségadóját.újraszabályozták az export-import termékeladás. pl. élelmiszerek. ásványi tüzelőanyagok. a szolgáltatások zöme természetesen már ekkora a 25%-s körben volt. Az adótábla két kulcsos lett 18% és 38%.35%-al adózó osztalék után eltörölték a 11%-s egészségügyi járulékot .társasági adózásban megszűnt az egyedi kedvezmények adásának lehetősége Vállalkozókat érintő változások: .

EVA adókulcsa a korábbi 20% helyett 25%-ra emelkedett IV. Az adóalany: magánszemély illetősége Az illetőségnek különös jelentősége van az adókötelezettség terjedelmét illetően. A Személyi jövedelemadó rendszer felépítése.a szja prioritásként kezeli a befektetések. azonban rögtön ezután jön a megengedő szabály.jövedelemarányos közteherviselés alkotmányos követelményét igyekszik megvalósítani .és külföldi jövedelme is adóköteles > önkorlátozó rendelkezések: Bár a magánszemély minden jövedelme adóköteles.További vátozások: 2007-es év újabb szigorításokat hozott.és többoldadó nemzetközi egyezmények => kettős adóztatás elkerülése => nemzetközi egyezmények primátusa.befolyásoló tényezők: > nemzetközi gazdasági élet => kapcsolatrendszer => két.adókedvezmény csak akkor adható.több csatornán kedvezményez .fordított adózás bevezetése az építőiparban .az önálló tevékenységből származó jövedelem után az első forinttól adózni kell .sávosan progresszív . feltétlen elsőbbsége a magyar adójoghoz képest > külföldieknek. miszerint az adóból kedvezményt a személyi jövedelemadó törvény alapelveinek figyelembevételével más törvény is megállapíthat.magánszemélyre annak jövedelmére és az e jövedelemmel összefüggő adókötelezettségre terjed ki . megtakarítások különleges preferálását SZJA sajátosságai: . illetve a minimálbért adómentesítő adóvóváírás .Az SZJA rendszerben megszűnt a tandíj kedvezmény összevonhatóságának lehetősége . .2008-ban új ÁFA törvény: ÁFA kötelezettség korábbi rendjének megvltoztatása: mindkét fél korlátlanul felelőssé vált az ÁFA befizetésért.személyi jellegű . mentességek.az igazságosság és a méltányosság elvén nyugszik . elvei. hiszen a belföldi illetőségű személy összes jövedelme. míg a külföldinek csak a belföldről származó jövedelme adóköteles .önadózásra épít . csak a belföldi jövedelmükre terjed ki a magyar adókötelezettség (részleges adókötelezettség) > belföldieknek a bel. .általános .progresszív adótábla. kedvezmények SZJA elvei: . ha a szerződés megvalósítja a szabály célját SZJA hatálya: .

amelyektől a fizetést kapnak.adót tolajdonképeen befizetik: a kifizetők Adókötelezettség fogalma: .adólevonás .nyilatkozattétel . A jövedelem származása: Belföldről származik a jövedelem ha: . Hárompólusú struktúra: . megbízóval létesített jogviszonyból származik. akkor az illetékességet a létérdekek központja határozza meg.Ha állandó lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye Magyarországon van.Ha ezek egyike sincs Magyarországon.APEH .adóalap és adó-megállapítás .Ha a magánszemélynek más állam területén sincs állandó lakhelye. valaki kiküldetésben dolgozik egy másik államban) .bizonylat kiállítása .iratok megőrzése (5 évig) A jövedelem rendszerezése: . > állandó lakhely: ahová a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be > szokásos tartózkodási hely: legalább 183 napot töltött MO.törvényt végrehajtó államhatalom: Állami Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal .adatszolgáltatás .A havi jövedelem után kiszámított adóelőlegnek a befizetését nem az adózás alanyai.belföldön végzett tevékenységből származik.belföldön levő vagyonból keletkezik Kifizetők: . amelyhez a magánszemélyt a legszorosabb családi.Belföldi illetőségű magánszemélynek számít egy természetes személy: .Amennyiben valakinek több állam területén is van állandó lakhelye. akkor az illetőséget a más államban lévő szokásos tartózkodási hely szerint kell figyelembe venni .-n .bejelentés . akkor az állampolgárságot kell figyelembe venni.nyilvántartás vezetése . a munkáltató. megbízó illetőségétől függetlenül .adóelőleg és adó fizetése . vagyis a magánszemélyek végzik.Amennyiben az előzőek egyike szerint sem állapítható meg az illetőség. gazdasági kapcsolatok fűzik .bevallás készítése . függetlenül a tevékenység tényleges folytatásának konkrét földrajzi helyétől (pl. akkor az illetőséget a más államban lévő állandó lakhely határozza meg .adó alanya: magánszemély . A létérdekek központja azt az államot jelenti.belföldi illetőségű munkáltatóval. hanem azok a cégek.

kárpótlási jegyekért járó életjáradék .bűncselekmény útján szerzett érték . de ez 2011.01.az adómentes jövedelmet nem kell figyelembe venni az adóbevallás kitöltésekor.munkanélküli-ellátás Jövedelemtípusok a SZJA törvény szerint: .az adóhatóság által visszatérített adó . a másik féltől kapott lakásért fizetett megváltás összege .a munkáltató maximum 5 millió forintnyi lakástámogatása 5 évente Adóköteles járandóságok: .GYED .a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefügg .tankönyv.A magánszemély által az adóévben megszerzett.válás esetén.kollégiumi elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege .költség = jövedelem Bevétel: .anyasági segély . A megszerzés ideje a naptári év. vagyis láthatatlan marad . amelyek a szuperbruttó szerint számolt.összevonás alá eső jövedelmek.szociális segély .kizárólag a bevétel megszerzése.nyugdíj .hallgatók külföldről kapott ösztöndíja . vagy bizonyos esetekben egy bevételt költségnek minősítenek (pl. baleseti táppénz . a mobil használat díjának teljes egészét). Száchenyi és a Nobel-díj . amire megbízást a munkáltatótól kapott a munkavállaló Adómentes járandóságok: .reprezentáció és üzleti ajándék .hiteltörlesztésként visszafizetett összeg. emelt . a tevékenység folytatása érdekében merültek fel .hallgatói ösztöndíj .Kossuth. kivéve a kamatot . Költség: . hiszen ez egyenlő az adóévvel.és jegyzettámogatás . gépkocsi használat esetén az amortizációt) Bevételnek nem számító tételek: .olyan költség megtérítése.Bevétel .gyermeknevelési támogatás = családi pótlék .a naptári évben ténylegesen kifizetett összegről van szó .egyenruha pénzbeni megtérítése .01-vel megszűnt ez a fogalom .az intézetben nevelkedetteknek adott életkezdési támogatás . a tevékenység ellenértékeként vagy más jogcímen kapott vagyoni érték.az adót nem viselő járandóság viszont növeli az adó alapját.hitel vagy kölcsön címen kapott összeg .szabályszerűen igazolt kiadás Ettől függetlenül bizonyos típusú költségeket nem enged elszámolni a törvény (pl. és a progressziót.táppénz.

de a jövedelmet nem kell bruttósítani.12 = adójóváírás > az összevonás alá eső és az összevonás alá nem eső jövedelem együttes összege dönti el a jogosultságot Adóalap-kiegészítés.pl: Bér: 2 400 000 Önáló tevékenységből származó jövedelem: 500 000 . .27-el fel kell szorozni . vagyis a tényleges adókulcs 1.16 = 20.végkielégítések.27x0.és fizetésből élők jövedelme.jan. amelyek adókulcsa ugyan megegyezik az előbbi csoportéval.TB járulék költségként való elszámolása. például a feltételek megszűnése esetén a kedvezményt vissza kell fizetni > az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelem (szuperbruttósított) 16%-a.adóalap után adóznak.2010. adókulcsok . maximum havi 12 100 FT > 12 hónapra számítva 145 200 FT > bérből.egyéb térítések 2.adójóváírás: > az adójóváírás lehet ideiglenes. . jutalom.szellemi szabadfoglalkozásból származó jövedelem .munkaviszonnyal összefüggő költségtérítések . és bérből.egyéni vállalkozásból származó bevétel . kamat. részvényárfolyam.bér. prémium . Önálló tevékenységből származó jövedelmek . Bérből és fizetésből származó juttatások .1988-ban: 48 000 FT-ig 0 kulcsos adó + havi 1 000 FT alkalmazotti kedvezmény (munkába járás kedvezményeit kívánta kompenzálni) => Miután ezt az összeget az adóalapból kellett levonni.ingatlan bérbeadásából származó jövedelem Költségelszámolások: .(keresett összeg . Összevonás alá eső jövedelmek: 1.és fizetésből élők > jövedelemkorlát: .külön adózó jövedelmek. adótábla.és bérjellegű kifizetések .32% . amiből levontuk a levonható költségeket. osztalék. így eleve évi 60 000 forintos jövedelemhatárig adómentes volt az alkalmazottak. Ezt az adót forrásadónak hívjuk (pl. ingóság értékesítés) és mértéke 16 százalék. egyszerűen 1. miközben eltörölték a progresszív adó 0 kulcsos legalsó sávját. így mérséklődött az adóalap => 1995-s Bokros csomag eltörölte.utána degresszíven csökken és maximum 3 960 000-ig adható > 145 200 .maximális összege évi 2 750 000 forintos jövedelmig vehető igénybe . a helyébe lépő rendszer vezette be a mindenkori minimálbért mentesítő adójóváírást.2 750 000)x0.1: szuperbruttó = adóalap-kiegészítés: az egész összevonás alá eső jövedelmet.

Az önálló tevékenységünknél felmerülő költség elérheti a bevétel 100%-t Jövedelemnek nem minősülő juttatások. vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatásos sajátos jövedelem.kilométerenként 9 forintos amortizációs költség .900 000 = 72 000 forint Külföldi kiküldetés költségtérítése.: gépkocsi költségtérítés: 972 000 Ft Autó: Renault Thalia megtett kilóméter: 30 000 üzemanyagár norma: 300 forint/ liter üzemanyag fogyasztás norma: 7 liter/ 100 km 100 km adómentes költsége: 2 100 forint + 900 forint = 3 000 forint költség: 3 000 x 300 = 900 000 forint jövedelem: 972 000 .Apeh honlapján rögzített üzemanyagfogyasztás és üzemanyagár . de az összevont adóalap meghatározásánál költségként figyelembe vehető tételekt a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.Tehát a természetbeni.két fajtája: > pénzbeni juttatások > egyéb formában megjelenő juttatások . béren kívüli (természetbeni) juttatások .adókulcs 2009-2010: >0 .5%=27% (TB) + 1.a belföldi illetve küldöldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíj teljes egészében adóköteles.munkáltató bruttó bérre jutó járulékterhe: 28.kilométerpénz: alapja az a költségtérítés. egyéb költségtérítések .5 000 000 FT-ig: 17% > 5 000 001 FT-tól: 32 % . hogy a szolgáltatásért. amelyet a cég fizet a dolgozójának a magánautó vállalati célra való felhasználássáért.5% TB (jegyzetben 16% van) Közlekedési költségtérítés.: 16% Munkáltató.4 csoportja: > adómentesen > kedvezményesen: .27 = 3 302 000 . értékpapírért.munkavállaló bruttó bérre jutó járulékterhe: 17.19-el szorzás (ebből jön a 16%-s adó) > adókötelesen .béren kívüli adómentes.adókulcs 2011: > 0 .nem bér jellegű juttatásnak minősül. vagy bármely más vagyoni értékért nem kéri el az ellenértéket. .félbruttósítás : 1.5% (szakképzési hozzájárulás) . amibe egyébként .havonta frissített norma . termékért.Költség: 300 000 Összevont adóalap: 2 600 000 x 1. egyébb költségtérítések . amelyet a kifizető oly módon nyújt a magánszemélynek. munkavállaló járulékterhei: .pl. amelyet a magánszemély a kifizetőnek nem .

adómentes juttatások: . . vagyis gyakorlatilag bérként adózó juttatások.iskola-rendszerű képzés esetében a havi minimálbér két és félszeresében korlátozza az adóévben átvállalt költségek azt a részét.térít meg.lakáscélú támogatás: 5 millió forint/ 5 év . Adómentes béren kívüli juttatások: .iskolakezdési támogatás a minimálbér 30%-áig . az ingó vagyontárgy. és 27% ehot is kell fizetni 1.a nem iskola rendszerű képzés. vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatásnak az önálló tevékenység természetben adott ellenértéke és a természetben adott munkabér. az adóköteles tárgynyeremény sem.meleg étel hozzájárulás havi 18 000 forintig .sporteseményre szóló belépő: 50 000 FT/év .havi utazási bérlet .19-el szorzás) .cégtelefon használata .üdülési csekk az éves minimálbér erejéig . . . üzleti úthoz tartozó étkezés .üzleti ajándék adóköteles része Az adóköteles béren kívüli juttatás személyi jövedelemadója a jövedelem 1.önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba munkáltatói hozzájárulásként fizetett összegnek a tárgyhónap első napján érvényes havi minimálbér felét meg nem haladó összegig . betanítás költsége . amelyet jövedelemként nem kell figyelembe venni.nem béren kívüli juttatásként adózik az ingatlan. . csoport: félbrruttósítás (1. de a munkáltató utána megfizeti a 19. egyes meghatározott juttatások.27 szeresének 16%-a. ahol az érték meghaladja a törvényben maximalizáltat.önkéntes kölcsönös egézségpénztárba befizetett munkáltatói hozzájárulás a minimálbér meghatározott százalékának erejéig (30%) .04% effektív adókulcs . vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatás mértékét a munkaszerződés rögzíti.04%-s kedvezményes adó kulcsot Béren kívülinek nem minősülő.a béren kívüli juttatás.üzletpolitikai kedvezmény Kedvezményesen adózó béren kívüli juttatások: 1.reprezentáció .munkába járás költség kiegészítés: bérlet árának 14%-a .az elbocsátottak újra-elhelyezkedési támogatása .19.nincs TB kötelezettség .nem számít béren kívüli juttatásnak.életbiztosítás: korlátlan .munkáltató által fizetett védőoltás .hivatali.

2.sporttevékenységhez nyújtott ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatás Összevonás alá eső jövedelmek számított adója.cégtelefon .tartási.5 millió forint felett Összevonás alá nem eső jövedelmek: .értékpapír műveletek árfolyamnyeresége . jegyzők. gazdasági társaságok vezetői esetében 2 millió forint felett .étkezési utalvány hideg/meleg: 18 000 Ft/hó .27 = adóalap Adócsökkentő kedvezmények: .vállalkozásból kivont jövedelem . illetve vagyoni értékű jog eladásából .32% + TB járulék): .csoportos éetbiztosítás .(Összevonás alá eső jövedelmek .Széchenyi Pihenő Kártya: 300 000 Ft/év .a polgármesterek.mai SZJA rendszerben 3 féle korlát létezik: > jövedelemkorlát > magát a kedvezményt korlátozzák > mérték korlát .művelődési intézményi szolgáltatás (színházjegy) .kedvezményes adózású juttatások értékatár feletti része 4.internet térítés: számla értéke maximum 5 000 Ft/hó . 98%-os különadó a közszférában a végkielégítésekre: .súlyosan fogyatékos magánszemély: havonta az év első napján érvényes minimálbér 5%-a .ingatlan.04% szja + 27% eho) .osztalék .helyi bérlet: bérlet értéke .mezőgazdasági őstermelő: felső határ 7 620 000.iskolakezdési támogatás: 23 400 Ft/év/gyerek .önkéntes egézségpénztári hozzájárulás: 23 400 Ft/hó .nincs negatív adó . adócsökkentő kedvezmények .kamat .családi kedvezmény: első és második gyerek után 62 500 forint/ gyerek (10 000 forint adócsökkentő kedvezmény) a harmadik gyerektől 206 250 forint (33 000 forint adócsökkentő kedvezmény) vonható le az adó alapból. Béren kívülinek nem minősülő egyes meg nem határozott juttatások (20.önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás: 39 000 Ft/hó .a többiekre 3.Iskolarendszerű képzés: 195 000 Ft/év 3. Béren kívüli kedvezményes (19.vagyonból származó jövedelem . életjáradéki szerződésből származó jövedelem .általában lineáris kulcs = összevonás alá eső jövedelmek határadókulcsával .adójóváírás (lásd feljebb) .üdülési csekk: 78 000 Ft/év/fő .költségek) x 1.04%) adózású juttatások . afölött csak korlátozással . Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások (19.ingóság értékesítésből .

vagyis az ingatlanok adómentesen értékesíthetők .adó mértéke 16 % és összevonás alá eső jövedelemként adózik .levonható kiadások: > megszerzésre fordított összeg.adócsökkentés: > a szerézs évében és azt azt követő évben a jövedelem 100%-a adózik > 2.. Ingóság értékesítése 800 000 ft-ig adó 25 százalék 800 000 x 0.: 30% > 13. így amikor a teljes bevételből levonjuk a kiadásokat kapjuk meg az adó alapját . mint például a festés vagy a burkolatcsere > ingatlan eladásával kapcsolatban felmerült kiadás (például a hirdetések díja) . . .16 = 32 000 forint költségalany levonása után maradó érték 200 000 számított adó 32 000 fizetendő adó: 0 forint Ingatlaneladás utáni adófizetési kötelezettség: .25 x 0.: 70% > 9. évben: 60% > 4.) Nem számolhatóak el a karbantartással és átlagmegóvással kapcsolatos költségek. komfortfokozat növelése.a bevételből levonhatók a különböző költségek..: 80% > 8. augusztus 31-e előtt kötött tőzsdei ügyletek még mentesek.: 20% > 14. az eladással kapcsolatos ráfordítás.: 0% Ezt a sajátos értékcsökkentést hívják avultálásnak.: 50% > 11. vagyis a régi vételár > megszerzésével kapcsolatban felmerült kiadás (például megfizetett illeték) > eladásra kerülő ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás (pl.: fűtés korszerűsítése. akkor a bevétel 25%-a tekintendő jövedelemnek és akkor ennyi után kell a 16%-t megfizetni. ha pedig 200 ezer forintnál több a bevétel.A bevételből levonható az ingóság megszerzésére fordított összeg.de nem kell adót fizetni ha a bevétel adója nem több mint 32 ezer forint. Ellenőrzött tőkepiacról származó jövedelmek. akkor az ezt meghaladó rész 16%-a adó. Ha nem állapítható meg az ingóság megszerzésére fordított költség.Ingóság értékesítése: . de az azután vásárolt értékpapírok eladás adóköteles művelet .: 60% > 10. évtől: 0%.nem lakás céljára szolgáló ingatlant adunk el: > 0-5 évig: 100% > 6. évben: 30% > 5. évben: 90% > 3.A 2006.: 10% > 15.adó mértéke: 16% .pl.: 40% > 12. tőzsdei ügyletek adózása .: 90% > 7.

befizette és jelentette. befektetési jegyek átruházása.Ha 3 évre lekötök 25 000 ezer forintot akkor 10% lesz az adó . illetve az APEH-nél így önálló adószámmal is rendelkeznek . a jövedelem megszerzése napján érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítva.ha az összeg a kifizetőtől származik. Ha valaki veszteséggel zárta az évet.a külföldről származó jövedelem után megfizetett adó Magyarországon beszámítható Osztalék adózása: . augusztus 31-ét követően megszerzett értékpapírok esetén kell megfizetni .a külföldi pénznemben keletkezett kamatjövedelemből az adó mértékét a tranzakció devizájában kell megállapítani.háromfázisú adókötelezettség: 1. sem nyilvántartási kötelezettsége nincs.kizárólag 2006. . amely meghaladja az ügyleten szerzett veszteséget.ugyanaz mint a kamat Tartós befektetésből származó jövedelem: .ebbe a csoporba tartoznak a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. hiszen az adót a kifizető megállapította. így az adóbevallásban sem fog szerepelni.16% . Kamat adózása: .bejelentették tevékenységüket a jegyzőnél.Ha 5 évre kötöm le akkor 0 %-s adó Egyéni vállalkozó adózása: . akkor magánszemélynek sem befizetési. EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) Adóalap meghatározása: .Jövedelem = bevétel . SZJA törvény szerint a vállalkozói jövedelem alapján (ezt elemezzük továbbiakban) 2.16% az adó .adó csökkentésére 3 út kínálkozik: . de forintban kell megfizetni. akkor a következő két évben a fennmaradó összeget figyelembe veheti a tőzsdei ügyletek elszámolásakor. a szerzés időpontjának negyedévét követő hónap 12-ig önbevallással pótolnia kell az adó bejelentését és befizetését . általányadózás formájában (törvényi feltételek szerint) 3. visszaváltása. levonta. illetve a kollektív befektetési értékpapírok. . .költség .ha viszont nem kifizetőtől származik a kamat..külföldön szerzett kamatra is vonat kozik a magyar szja törvény .Tőzsdei ügyletből származó jövedelemnek számít a tőzsdén a nyereségnek az a része. beváltása révén elért jövedelem is.16%-os adó .

A bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő.teljes mértékben munkabérként viselkedik. mivel nem keletkeztet munkaviszonyt Lakás elszámolása: .legfeljebb 3 évvel korábban . késedelmi pótlék stb. illetékek) Mi nem számít költségnek: . és ez alól nincs kivétel Mi számít költségnek? . ha a vállalkozó 60 négyzetméteres lakásának 15 négyzetméteres szobáját használja vállalkozásához.bizonyos adókat (útalap. ezért .munkaadóként megfizet 27% TB-t . kiadá- . a leggtöbbször a lakás. ha az ingatlan.beszerzett és utóbb e tevékenységhez felhasznált anyag. világítási stb. vagy a mérőórák által ellenőrzött rész kizárólag üzleti célt szolgál . az adott előleget .5% TB-t .munkavállalóként 20. hiszen vegyes használat esetén nem lehet kizárólag a vállalkozásra terhelni azokat. szeméyes vagy családi szükséglet kielégítését szolgálja.S nem számolható el költségként az a kiadás sem amely akár részben is. technológiai energia költsége akkor érvényesíthető teljes egészében költségként.bírság. akkor (15:60)=25%-t számolhatja el költségként a fűtési.a fűtés. igazolt kiadás vehető figyelembe .32 % adót + 17. vámkezelési díj.> bevételek mérséklése > költségek elszámolhatósága > adócsökkentő kedvezmények Mikor számolható el a költség? .ha az üzeti cél hiánytalanul nem valósul meg akkor az elszámolható költség mértékét arányosítással kell megállapítani . kizárólag a bevétel egszerzése a tevékenység folytatása érdekében az adóévben kifizetett és megfelelően bozonyatolt. .ebben az esetben viszont meg kell osztani valamilyen módon a fenntartás költségeit.például.bármilyen címen felvett hitelre visszafizetett összeg Vállalkozói kivét: .tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírását .általában az induló vállalkozások ritkán képesek. .a bevétel megszerzésével közvetlenül összefüggő kiadásokat.vállalkozói kivétet (összevonandó jövedelem kategóriába tartozik) .adójóváírás nem vehető igénybe.önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül . vagy a ház egyik szobája számít a vállalkozás székhelyének. .a tevékenység megkezdése előtt . hogy irodát breljenek. hatósági díjak.és árukészlet beszerzésére fordított korábban költségként el nem számolt kiadásait .vállalkozói költségként elszámolható . világítás. vám.

Értékcsökkentés elszámolása: . de két éven belüli eladáskor az előbb említett összeg 66%-a > csökentő tényezők: . júl. 1-től megszűnt az a korlátozó feltétel. vállalkozói kivét szja törvények alapján. fázis: az adózás utáni.500 millió forintig: 10% > 500 millió forint felett: 19% (a társasági adókulcsnak megfelelően) > 2010.2032 egyéni vállalkozó személyi jövedelemadója: 700 000 forint = (10 millió .3 millió) x 0. > növelő tényező: . ingatlanrészek külön állnak. amelyből 16%-os osztalékadót kell fizetni. fázis: már volt róla szó.10 osztalékadó: 1 008 000 = (7 000 000 . vagyis a fizetett adóval csökkentett adózott eredményből kalkuláljuk az osztalékadó alapját.az adóévben felmerült beruházási költség összegével.tárgyi eszköz egy éven belüli értékesítésekor az amortizációként elszámolt összeg 100%-a . miszerint a edvezményes kulcsot csak akkor alkalmazhatják. .egy éven túl. ha megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló rendelkezéseknek. A szükséges korrekciók után megkapjuk az osztalékadó alapját.200 ezer forint fölött az értékcsökkenési leírás a leírási kulcsok jegyzéke alapján A háromfázisú adózás menete . csökkenti a második fázis adóalapját 2. és utána meghatározott bér erejéig megfizetik a TB-t. Nincs szükség arányosításra akkor. ha és amennyiben az ebben érintett tárgyi eszköz.200 ezerig két év alatt két részletben . 3. növelve a törvényben megadott növelő tételekkel megkapjuk az egyéni vállalkozó személyi jövedelemadó alapját. vagyis van alkalmazottjuk. itt is akadnak csökkentő és növelő tételek.700 000) x 0. vagy nem anyagi javak értékcsökkenési leírása abban az évben kezdődött el .sainak.16 összes fizetett adó: 1 911 200 = 203 200 + 700 000 + 1 008 000 .szja.egyéni vállalkozók adótáblája kétkulcsos: > 0 . fázis: A bevételt csökkentette az elszámolható költségekkel. vagy külön mérőórájuk van.100 forint alatt a beszerzés egyösszegben leírható . ha a vállalkozási célú helyiségek. osztalékadó 1.példa: Bevétel: 10 millió forint Költség: 3 millió forint Vállalkozói kivét: 1 millió forint személyi jövedelemadó: 203 200 forint = 1 000 000 x 0. egyéni vállalkozó szja-ja.

így jogosult marad egézségügyi ellátásra.1 300 000) x 0. legfeljebb 6 millió forint.160 000 + 1 300 000 osztalékadó: 685 000 = 2 740 000 x 0.kisvállalkozói (beruházási) kedvezmény: > a beruházással a vállalkozói bevétel csökkenthető (10/1ö százalékos vállalkozói személyi jövedelem adót. az adóévben beszerzett összes tárgyi eszköz adóévi együttes beruházási költségével > példa: bevétel: 7. kisvállalkozói adókedvezmény .osztalékadót azonban fizetni kell. nyugdíjra viszont nem .kisvállalkozói adókedvezmény: a beruházási hitel kamatának 40%-val a fizetendő adó csökkenthető.ez a kedvezmény nem vonatkozik viszont az üzemi körön kívüli ingatlanra. hogy minősüljön > mindezek adóévi együttes beruházási költsége vehető figyelembe .9 millió korlát kiszámítása: 1. .(4 900 000 + 1 600 000) vállalkozói SZJA: 160 000 = (7 800 000 . átalakulnak egyéni céggé > így társasági törvény hatálya alá fog kerülni > magánvagyona elkülönülhet a cég vagyonától Adószámmal rendelkező magánszemély . és szoftverre sem .3 millió (hibás a jegyzetben szerintem) leírható összeg: 1.11% Kisvállalkozói (beruházási) kedvezmény. 250 főnél kevesebb alkalmazott .16 Új forma az egyéni cég . megmaradnak egyéni vállalkozónak > marad az szja törvény hatálya alatt > korlátlan vagyoni felelősség 2. amely 1 éven túl közvetlenül szolgálja a vállalkozás tevékenységét. Bevétel: 7 800 000 tárgyi beruházás: 1 600 000 Költség: 4 900 000 beruházásra levonható összeg: 1 300 000 = 7 800 000 .tárgyi eszköznek minősül minden olyan anyagi eszköz.8 millió tárgyi eszkoz beszerzés: 1. vagy egy részét nem kell megfizetnie) > olyan válalkozók akik 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak > nem veszteségesek > általányadózók a kedvezménnyel nem élhetnek > a vállalkozói bevétel maximum évi 30 millió forinttal csökkenthető > de legfeljebb a vállalkozói bevételnek a vállalkozói költséget meghaladó részével > max.4 900 000 .tárgyi eszköz besorolásnál a következőkre kell tekintettel lenni: > korábban nem lehetett használatba véve > kizárólag üzemi célú tárgyi eszköznek kell.az egyéni vállalkozó választhatnak két lehetőség közül: 1.tényleges adókulcs: 19.4950 forintos minimum egészségügyi járulék befizetésével letudhatatja járulékfizetési kötelezettségeit.1 osztalékadó alapja: 2 740 000 = 1 600 000 . osztalékadó számolásakor alkalmazni kell az úgynevezett korrekciós szabályt pl.6 millió egyéb költség: 4.3 millió .

-n haladja meg a befizetendő adó és járulék együttesen a nettó jövedelmet Alkalmazottak viselkedése: . a járulékfizetés felső határa felett mérséklődik a tax-wedge .erőteljes növekedésnek indultak a legfelsőbb százba tartozók átlagkeresete .kimutatott vállalkozói nyereség is mérséklődött . hanem egy progresszív.az alkalmazottak esetében a legmagasabb terhelés a középréteget érinti.csaknem 800 ezerrel csökken az SZJA-t fizetők száma . illetve a tőzsdei nyereség kedvezményes adózása a tőkejövedelmeknek indokolatlan kedvezményt ad .egyéni vállalkozó lényege.adószámot bizonyos tevékenységi kör alapján lehet igényelni . hogy számára a legalacsonyabb elvonást jelentő minimálbéren fizessen adót és járulékot V. SZJA rendszer jelenlegi működése: .a kamat.TB ellátásokra nem szereznek jogosultságot .a TB járulékfizetés változásai sokkal erőteljesebben motiválják az adófizetői magatartást 2002-től a korábbinál nagyobb mértékű változások mutatkoztak: .az Áfa csökkentés miatt mérséklődött a fogyasztáshoz kapcsolódó adóbevételek növekedési üteme .Európában csak Mo.kiegyensúlyozotabbá vált a társasági adó terhelése SZJA rendszer: .kisléptékű változásra is feltűnően rugalmasan reagál a vállalkozói réteg .az egyéni vállalkozó kivétje csökkent abszolút értelemben . amelyk az adószámmal űzött tevékenysége miatt merültek fel.20. számukra lényegtelen. de levonhatja azon költségeit. hogy az alkalmazottak és az egyéni vállalkozók viselkedése alapjában különbözik .az alkalmazottak megpróbálják bérüket emelni. amikor a jövedelemadó . Vagyonadók.a tax wedge ábrázolása nyilvánvalóvá teszi. hiszen a tax wedge-ból a 27%-s terhelés nem rájuk esik..SZJA bevétel költségvetésbe kerülő része mérséklődött 2005-ben . Helyi adó Vagyonadók eredete: ."a vagyonadó hatékonyan használató olyan esetekben. hogy a munkáltatónak mennyibe kerül a béremelés forintja . degresszív kulcsot alkalmazó elvonási forma .a legrugalmatlanabbul reagáló alkalmazotti réteg adóterhelése a legmagasabb .eredeti szándékától eltérően az szja nem progresszív adórendszer.nagyon nagy mértékú az adóelkerülés a vállalkozói rétegnél .az egyéni vállalkozók terhelése a megkeresett első forinttól kezdve rendkívül magas .32%-os adókulcs.

amelyek konkrét szabályait az önkormányzat állapítja meg és kötelező kivetni. és ezeknek a megvédése az állam feladata . ha megállapítása és kivetése önkormányzati jogkör. amely meghaladja az évi 350 milliárd forintot. az összeg mintegy 85%-t minden évben az iparűzési adó teszi ki.a helyi képviselőtestület joga. . mint pl.elveit.Önkormányzati adóknak nevezzük azokat z adónemeket.Locke: az adó alapja a nettó tulajdon.füzetőképesség elve alapján .szintén ezen a szinten lehet szabályozni az adó bevezetését.a helyi adók bevezetése önkormányzati jogkör. viszont a harmadik ablak után adót kellett fizetni .pl. módosítását. füstadó . de nem kötelező Önkormányzatokat a következő jogok illetik meg a helyi adózás során: .kapuadó. hogy megállapítsa a helyi adózás részletes szabályait és döntsön a mentességekről és kedvezményekről. a beszedés módját az országgyűlés határozza meg.hagyományos vagyonadónak tartott ingatlanadózás . gépkocsi súlyadó .kudarcot vall" . az adó mértékének megállapítását .vertikális horizontális méltányosság elve Helyi adózás Magyarországon .új adónem.legtöbbször 10-ed 12-ed formájában vetettek ki. a hatályon kívül helyezését. . az elmúlt 10 év alatt megtízszereződött a helyi adókat bevezető önkormányzatok száma.pótolja a jövedelemadó hiányosságait (láthatatlan jövedelmek megadóztatása) .a magyar adózás rendszere sajátos vonásokat mutat. a bevételen pedig osztozik a büdzsé és a helyi önkormányzat Éles határvonal húzódik meg a helyi és az önkormányzati adók között: . az egyes adófajtákat az országgyűlés döntésével vezetik be. az önkormányzati szféra teljes költségvetésének 15%-t. ahol a főtér két ablakos házai adómentesek voltak. de a beszedés joga az önkormányzatot illeti meg .vagyonadóztatás elmélet alapja .ukrán Lvov városa. és vagyontárgyak után kellett fizetni . A bevétel csaknem harmincszorosára nőtt.3700 önkormányzat működik. de a közbonti bevétel egy részét a kormány átengedi az önkormányzatok számára .egyik legdinamikusabban fejlődő elvonási típus . de csak határértéket szab. a helyi önkormányzat köteles ezen határértéken belül a konkrét mértéket megállapítani. de az önkormányzatnak kötelessége figyelembe venni a helyi adókról szóló törvény paragrafusait .egy adónem akkor helyi. a helyi iparűzési adó .

korigált forgalmi érték (piaci érték fele) .adó felső határa 1100 forint/m2. szolgáltatásokat stb.nem lakosként való tartózkodás . illetve olyan üdülésre.az a magánszemély köteles fizetni.Telekadó: > az itt található beépítetlen belterületi földrészlet után kell fizetni . idegenforgalmi adók. pihenésre alkalmas épületnek a tulajdonosa.maximális összege adótárgyanként 12 000 forint/év Helyi iparűzési adó: (IPA) .az építmény.Helyi adók csoportosítása: Adófajták tárgy szerint: .alapja. üzletszerűen végez. hogy a vállalkozás használja a helyi infrastruktúrát.pl. illetve a korrigált forgalmi érték 3.Építményadó: > a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület után vethető ki . ezért a tevékenységbőlszármazó haszon tuán fizetnie kell a helyi önkormányzatnak.munkaerő foglalkoztatás .gazdasági tevékenység gyakorlása Adó típusok szerint: . Vagyis: .magán személyt a tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épület. nagyságát az önkormányzat határozza meg Kommunális adó: . teleknagyság 1000 m2 szokásos teleknagyság 400 m2 háznagyság 100 m2 adó 50 forint/m2 adóztatható terület 1000 .6 százaléka . aki nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt az adótt helyen. telekadó) . telek m2-ben számított hasznos alapterülete . amely nem minősül lakásnak.100 = 900 m2 (házhely nem számít. . beépítetlen földterület után terheli . 900 .Vagyoni típusú adók (építményadó. .a törvényi alapelv rögzíti.alanya az.vendégéjszakánként fzetendő.ingatlan .Kommunális adók (magánszemély kommunális adója. aki gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából. hogy az önkormányzat csak egyféle adó fizetésére kötelezheti az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében .legtöbb bevételt hozó helyi adó forma . helyi iparűzési adó) Építmény és telekadó: .400 = 500 adó 500 x 50 forint/m2 = 25 000 forint Idegenforgalmi adó: .

a közvetített szolgáltatással. akkor meg kell osztania az adó alapját > ideiglenesen végzett iparűzési tevékenység (1-3 hónapig) esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani (naponként legfeljebb 5 000 forint) > EVA hatálya alá tartozó vállalkozó az adóalapot a bruttó bevételre eső összeg 50%-ban állapíthatja meg > a bevallás benyújtásának határideje minden év május 31..december 20.szeptember 15. félévi adóelőleg: ami az előző évi fizetési meghagyásban szereplő összeg felét jelenti . . .. amely külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik.a várható adójáról bejelentést tesz (kivéve tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozás) . Adó megfizetésének határideje: .) > adómentes: az adóalapnak az a része. félévi adóelőleg: a tárgy évben kibocsátott fizetési meghagyás és a márciusban kifizetett összeg különbözete . : I.nettó árbevétel: 900 000 000 forint .adóhatóságnak fizetett jövedéki adó: 2 000 000 forint .március 15.Az adózó az adót önadózással állapítja meg: > alapja: fent említett ( nettő árbevétel .május 31.. ha az már külföldön adózott. amey azonban csökkenthető az eladott áruk beszerzési értékével (ELÁBÉ). > ha több önkormányzatban végez tevékenységet. feltéve hogy őstermelői tevékenységébp származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja > jogi személy > egyéb szervezet .> személyi jövedelemadóról szóló egyéni vállalkozó > személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő. anyag költséggel és az adóhatóságnak befizetett jövedéki adóval. : Előző évi adókülönbözet: ami a befizetett adóelőlegek és a tényleges adó különbözetét jelenti .felső határa az adóalap 2%-a Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése: . : II. az alvállalkozói teljesítések értékével.az adókötelezettség keletkezését a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.nettő árbevétel után kell megfizetni az adót. : feltöltési kötelezettség: ami az adóelőleg és a várható éves adó különbözete: ( 50 millió forint feletti árbevétel esetén) Példa az IPA kiszámítására: .

.adó bevételeket mutatja az adókulcsok növekedésével .egyéb jövedelem: 42 000 000 forint .iparűzési adóalap: 678 000 000 forint = 900 000 000 .Ausztriában a mobil adótornyokra kívánt volna adót kivetni (nem sikerült) Lakás építmény adója: 450 forint/m2 Nem lakás esetén: 800 forint/m2 adómentes lakásterület: 50 m2 szokásos teleknagyság: 400 m2 ház alapterülete: 100 m2 adó: 50 forint/m2 Laffer görbe: .iparűzési adóalap-csökkentő tételek: 222 000 000 forint = 80 + 120 + 20 + 2 .anyag költség: 120 000 000 forint .eladott áruk beszerzési költsége: 80 000 000 forint .222 000 000 Iparűzési adó helye az EU-ban: Adótorony adó: .közvetített szolgáltatások értéke: 20 000 000 forint .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful