Adózás, adóoptimalizálás I.

Adórendszerek, adófajták Adó: Közvetlen előríráson alapuló jogszabályi kötelezettség, melyet a közhatalom ellenszolgáltatás nélkül megállapít és megkövetel. Adócsoportok: 1. jövedelem és profitadók (SZJA - általában progresszív, társasági adózásnyereségtől függ) 2. társadalombiztosítási befizetések (TB) 3. vagyoni adók (kamatadó, osztalékadó, vagyonadók - különös tekintettel az ingatlanadó) 4. belföldi áruk, javak és szolgáltatások forgalmának adója (ÁFA) 5. nemzetközi kereskedelemhez és tranzakciókhoz kapcsolódó adók (vámok) 6. ökoadók A jó adórendszer kritériumai: 1. gazdaságilag hatékony 2. egyszerű adminisztrációt alkalmaz 3. rugalmasan alkalmazható a megváltozott gazdasági körülményekhez 4. tükrözi a törvényhozók politikai felelősségét 5. megfelel az igazságosság elvének Adó kritériumai: 1. méltányosság: Hogy az adóalanyok hajlandóak legyenek fizetni. - 2 síkját szokás megkülönböztetni a. horizontális méltányosság: az azonos összegű jövedelmek azonos módon való adóztatása b. avertikális méltányosság: a különbözú nagyságó jövedelmek eltérő módon való adóztatását írja elő, tehetősebbeknek magasabb adót keljen fizetniük 2. igazságosság: Ha az állampolgárok között arányosan osztja el az adóterheket 3. hatékonyság: A kitűzött elveket, valamint a bevételeket viszonylag egyszerűen és a lehető legolcsóbban lehet beszedni, hogy az adóigazgatás, beszedés, behajtás ne eméssze fel a bevételek nagy százalékát Haszonelv alapján történő adóztatás: - az adó nem más mint a közjavakért fizetett ár - az állampolgárok egyénenként eltérő preferenciákkal viselkednek a közjavak iránt, és egy minden szempontból igazságos tábla proporcionális adókulcsot alkalmazna, vagyis figyelembe venné minden egyes állampolgár adófizetési hajlandóságát a közjavakból való részesedés függvényében. - háromféle módon képzelhető el az ekvivalencia: 1. ha azonos mennyiségű hasznosságot veszünk el 2. ha azonos mértékben csökkentjük az alacsony és magas jövedelműek hasznosságát 3. ha adózás után azonos mértékű hasznosság marad az egyes

jövedelemtulajdonosoknál - az adótábla lehet: 1. lineáris 2. progresszív 3. degresszív (Első megközelítésben mindenképpen egy progresszív tábla testesíti meg mind a hatékonyság, mind a méltányossgá kritériumait, de az adófizetők reakcióját számításba véve már nem ilyen egyértelmű válasz.) - háromféle megoldás létezik: 1. lineáris adózás: Ha a magasabb jövedelműek jövedelmükkel egyenes arányban ugyanazokért a javakért többet hajnlandók fizetni. Így mindenki a jövedelméből megvásárolható hasznosság azonos részét fizeti be a köz javára. 2. degresszív adózás: Ha minél nagyobb a kereset, annál kisebb a költési hajlandóság közjavakra. 3. progresszív adózás: Ha minél nagyobb a kereset, annál nagyobb a költési hajlandóság közjavakra. Fizetőképesség alapján történő adóztatás: - az azonos fizetőképességű adófizetőket azonos összeg befizetésére kötelezi (horizontális és vertikális méltányosság alapján) - a fizetőképesség a jövedelmeket alapul véve határozza meg a közkiadásokhoz való hozzájárulást, a fizetőképesség mérése pedig a jövedelmek és a vagyon mutatóinak mérését jelenti - jövedelmekre progresszív adórendszer - vagyonra lineáris adórendszer Adóstruktúrák, adóelméletek fejlődése - 1950-es évek végéig senki nem kérdőjelezte meg az állam jogát az adóbevételek nagyágának meghatározására (Keynes-féle nézetrendszer) - kínálati közgazdaságtan: az állam, mint adószedő tólzott étvágya, az adókulcsok emelése egy parabolaeloszlását mutató görbe mentén visszájára fordul, a növekvő adókulcs csökkenő bevételt hoz magával Optimális adózás - Miként lehet az adóbevételeket úgy megállapítani, hogy minimálisra csökkenjen az adó által okozott hatékonyságveszteség - az optimális adó attól függ hogy miként változik a jövedelmek újraelosztásával a társadalom jóléte, illetve ennek mekkora a költsége. II. Adózási alapfogalmak - Az adó funkcióját tekintve a közületi (állami) kiadások fedezésének egyik alapvető forrása. De csak olyan közösség szedheti be, amelyik szélesebb társadalmi célokat szolgál, és a bevétel elrendeléséhez, kivetéséhez, beszedéséhez és elköltéséhez is közjogi hatalommal rendelkezik.

Közjogi bevételek: - adó: adófizetésen alapuló, egyoldalúan kivethető, végrehajtható, behajtható, ellenszolgáltatás nélküli befizetés - illeték: az állampolgárt, annak vagyonát érintő közületi eljárásért fizetendő, a költségek fedezését szolgáló, előre meghatározott, díjszabáson alapuló, ellenszolgáltatásért járó díj - járulék: egyoldalú kötelezettségen alapuló, kivethető, behajtható ellenszolgáltatást nyújtó - nyugdíj jogosultság, egézségügyi ellátás - befizetés. Magánjogi bevételek: - díjak: költségvetési intézmény által nyújtott szolgáltatásért, előre szabott díjtételek alapján kért befizetés, amelyet csak akkor kell fizetni, ha az eljárást az állampolgár kéri, vagy tűri. Ebben az esetben a díjért cserébe ellenszolgáltatást kap az állampolgár, a szolgáltatást nyújtónak pedig garanciális kötelezettségei vannak. - hitel: olyan ideiglenes bevétel, amely nem növeli a hitelt kapó bevételeit, majd visszafizetése szintén nem növeli a hitelt nyújtő jövedelmét. Az állampolgárok hitelnyújtása az állam számára pénzpiaci művelet, amely a piacgazdaságban a két fél egyenjogúságán alapszik. - egyéb díjak: koncessziós díjak regálé (forgalmi típusú) jövedelmek, állami monopóliumként nyújtott termék értékesítések, szolgáltatások bevétele - Az adózás alkotmányos kötelezettség: "Minden állampolgár köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a köztermekhez hozzájárulni." - 2 alapvető iskola az adózási hajlandóságot felmérő és előre jelezni kívánó szakirodalomban: 1. állampénzügyi paradigma (neokonzervatív): az a jó adórendszer, amelyben sikerül beszedni a szükséges adóbevételeket 2. liberális közgazdaságtan: az a jó adórendszer, amelyben a lakosság éppen annyit hajlandó áldozni a közjavakra, mint amennyibe azok kerülnek. Mivel az adófizetési hajlandóság összefügg a közjavak iránti lakossági kereslettel. Adók csoportosítása: - Az adót viselők, vagyis a kötelezettek szerint: 1. Közvetlen adók: Az adóalany és az adó teherviselője ugyanaz a személy, aki közvetlenül, az állam kasszának fizeti be az adót. Az adófizetésre kötelezett nem háríthatja át másra (egyenes adó). Az adó megfizetése kihat az adózó jövedelmének felhasználására, vagyoni helyzetének alakulására. (SZJA, VÁNYA, osztalékadó) 2. Közvetett adók: Az adóalany és az adó teherviselője külön válik. Vagyoni,

Az adófizető és az terhét viselő egymástól elkülönül. osztalékadó. Sávosan degresszív: . Ilyen az ÁFA. a figyasztási adó: ez adó. gépjárműadó. illetékek Adózással kapcsolatos fogalmak: . melyet az adózó másra tovább háríthat. sávosan progresszív: 3. az álamkasszába a ső gazdasági egység fizeti be.jövedelem fajtái szerint: 1. építményadó). Egyéb adók: helyi adók (iparűzési adü. aki viszont bevallja. akkor összege hozzáadódik a keresethez.adóköteles jövedelem: Összes jövedelem mínusz adómentes jövedelem és adót nem viselő jövedelem. hogy az adómentes jövedelm nem számít az adó alapjába. kamatadó. lineáris: 2. A közvetett adókat jellemzően a végfogyasztó fizeti kereskedő számára.adóalap: Az az érték amely alapján a fizetendő adót számolják . vállalat) akire/amire valamely adóról szóló törvény adókötelezettséget állapít meg. . de ettől még az adőköteles jövedelem több adót fizet majd.adókulcsok. és befizeti a számára meghatározott összeget (számla ÁFA tartalma). ingatlanadó. ezért nem kerül be az adóbevallásba sem. Általában termékhez. vagyonhoz kapcsolt adók: SZJA.adóalany: Adózó (személy.szociális helyközbülaz adó szolgáltatáshoz meg a vételárban zettől függetlenül kell megfizetni vásárláskor. amelyet az adóalapra kell . Mindkét kategóriát megjárta már a nyugdíj: adómentes jövedelemként a nyugdíj mellett keresett jövedelem csak önmagában adózótt. jövedéki adó 3. Ha viszont adót nem viseló járandóságnak minősül. . egyházi adó 4. Az adómentes jövedelem és az adót nem viselő jövedelem között alapvető különbség. ebadó. jövedelemhez. fogyasztáshoz kapcsolt adók: ÁFA. . társasági adó. Az adót nem viseló járandóság azonban hozzáadódik a jövedelemhez és a rá eső adót le lehet vonni. luxusadó. árfolyamnyereség adója 2. Ugyan az adó nem viselő járandóságra eső rész levonható. adótáblák szerint: 1.adókulcs: Százalékban meghatározott mérték. így az adóalap magasabb lesz. kapcsolódik. Adó típusú járulékok: vámok.

melyek valamilyen okból. mint adóztató. . hanem adott összegben határozza meg a törvény az elvonás mértékét pl. . fogyasztási adó: cigarettaszál / ft .adókedvezmény: Az adóztató által az adózónak nyújtott lehetőség a fizetendő adó csökkentésére.vonatkoztatni. ügyleteinek olyan megszervezése. akinek egyébként nem kellene adót fizetnie. Az átlagos adókulcs konstans. illetékhivatal.Minden adófizető számára ugyanannyi. mely módot ad az adófizetési kötelezettség minimalizálására. . vagyis a kedvezmény nem haladhatja meg a fizetendő adó összegét.: alapítványi hozzájárulások.tételes adókulcs: Amikor nem százalékban. Adóhatóságok: APEH és szervei. önkormányzat jegyzője. például felhasználási céljuk kedvezményezettsége miatt mentesek a jövedelmadó alól. Magyarországon nincs negatív adó. . .adóköteles/adóztatható jövedelem: Az összes jövedelem mínusz az adóalap csökkentő tételek mínusz személyes adómentes jövedelem.adótábla: A többsávos adó sávhatárai a hozzájuk tartozó adókulcsokkal.degresszív (regresszív) adókulcs-struktúra: . .adózási alkotmány: Az adózásra vonatkozó általános. .arányos adó: A lineáris adó egy olyan speciális esete. ahol az adófizetési kötelezettség egyenes arányban áll a jövedelemmel. tőkebefektetések. . Készpénzben kifizetik. .adóhatóság: Az állam.adójóváírásba/adóba történő beszámítás. VPOP és szervei. .adócsalás: Az adófizetési kötelezettség alóli kibújás jogszabályokba ütköző. kedvezmények nélkül vett) jövedelemmel.átlagos adókulcs: Egy időszak alatt fizetett összes adó osztva az összes (levonások. törvénysértő módja.adóelkerülés/adókikerülés: Az egyén gazdasági tevékenységének. de sosem ütközik az érvényes jogszabályokba. . adóhitel: Az adófizetési kötelezettséget csökkentő tételek. közvetlenül az adóból leírható kedvezmények. és egyes adótörvényeknél magasabb szintű törvényi szabályozás.adóalap-csökkentő tételek: A jövedelem olyan tételei (pl. az adóhatóság útján gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit. . Ezek lehetnek teljes mértékben visszaigényelhető jóváírások. nyugdíjbiztosítás díjai). Az átlagos adókulcs megegyezik a határadókulccsal. törvényben biztosít jóváírási keretet annak. mindig a legalitás keredein belül marad.

akkor az adóalap tartalmazni fogja a korábbi termelési és értékesítési fázisokban kivetett és beszedett adókat. hanem fokozatosan csökkenő jövedelemkiegészítő támogatást ad. hogy az adóterheket a társadaom tagjai között annak a haszonnak az arányában kell szétosztani. . ez megakadályozza a felhalmozódást. valójában végső soron ki is viseli (illetve kik milyen arányban viselik) az adóterhet. hanem minden értékesítésre.negatív jövedelemadó: Olyan a jövedelemadó rendszerrel egybeépült szociális segélyezési rendszer. azaz az adó halmozódik. .közvetlen adók: . . . amely azt mondja. Tübbsávos adótábla esetlén egyénenként eltér. A hozzáadott érték jellegű. amelyben az egyes tagok az általuk fogyasztott közjavak és kormányzati szolgáltatások hatására részesültek.haszonelv: Olyan adózási elv. vagy az áru darabszámára) kivetett. amely egy jövedelemadószintig nem adót szed. mely szerint az adóterhet a társadalom tagjai között azok fizetőképessége alapján.incidencia: Az adó tehermegoszlása. Mindez felfogható úgy is hogy mindenki kap egy garantált jövedelmet. Magyarországon az ügynevezett ABC termékek (pl.horizontális méltányosság: . amelynek nincs többletterhe. Általában az eladási ár meghatározott százaléka.közvetett adók: . az egyenlő áldozat elvének figyelembe vételével kell szétosztani.forgalmi adók: Egyfajta értékesítési adó. Amennyiben nem csak a végső felhasználásra vetik ki..fogyasztási adók: Meghatározott termékekre. . és mutatja a jövedelem növekedésével várható adókulcs növekményt. üzemanyagok) fogyasztására (az eladási ár százalékában vagy egy összegben.progresszív adó: .semleges adó: Olyan adó. amelye egy ellensúlyozó jövedelemadóval a támogatást igénybevevőktől a rászorultság csökkenésével fokozatosan visszaszednek.regresszív adó: . . Azt mutatja.fizetőképeségi elv: Az az elv. azaz melynél az adóbevétel . amelyben az adófizetést csökkentettük a kedvezményekkel. diszkriminatív értékesítési adók. forgalmi adózásban az előző fázisban befizetett adót le lehet vonni. . .: élvezeti cikkek.határadókulcs: A jövedelem minden további egysége után fizetendő adókulcs.effektív/tényleges adókulcs: A fizetett adó és a jövedelem hányadosa.

a mai szisztéma kialakulása 1945 utáni adó rendszer: . Cserébe viszont nagyobb beleszólást ígért a közpénzek újraelosztásában.megegyezik az adó hatására fellépő jólléti veszteséggel.személyes adómentes jövedelem sáv: A személyi jövedelemadó alól mentes jövedelem. . Önmagában aligha értelmezhető.csak a mezőgazdasági termelőket.a vállalati szektor viselte az adók 63.a folyamat irányítója a Pénzügyminisztérium lett .egy konszenzuson alapuló adópolitika tekinthető mindkét fél számára elfogadhatónak III. az adóalap kedvezményekkel csökkentett összjövedelem és az adóköteles jövedelem különbsége. 400 kulccsal operáló forgalmi adózás . . .1980-as évek végén átható volt. és ott is adóztatja azt.1988.1 . hogy a szocialista közösség adta növekedési lehetőségek kimerültek. . .bonyolult. Az adózás célja: .az adórendszer elősegíti az államháztartás stabilizációs és redisztribúciós céljainak megvalósítását . kisiparosokat. A reform három fő területet ölelt fel: . mindig a fiskális politika részeként.A felzárkózáshoz átlátható belső árrendszerre és egységes hozzáadott-érték típusú forgalmi adózásra volt szükség.az adórendszer feladata az állami kiadások fedezése.Németh Miklós miniszterelnöksége és Medgyessy Péter pénzügyminisztersége idején született meg az adóreform .2%-t .Olyan társadalmilag igazságosabb közteherviselés megvalósítása. valamint a szellemi szabadfoglalkozásúakat érintette. amelyik a jövedelmeket a keletkezésük helyén teszi láthatóvá.bonyolult vállalati jövedelemszabályozás Miért volt szükség változásra? . orvosi magánpraxist. kiskereskedőket. .Kupa Mihály (Adóreform Bizottság vezetője) vezetésével dolgozták ki a reform elveit és jogszabályait . A magyar adórendszer reformja.az adópolitika a bevételek garantálásában játszik fontos szerepet. törvényileg szabályozott és normatív adórendszer kialakítása volt .jan.az adóigazgatási eljárás teljes reformjára is elérkezett az idő A változás: .A reform céja egy egységes.

2. az ingó dolog értékesítésből. származó jövedelem Személyi jövedelemadó (SZJA) rendszere: . osztalék stb.háztáji és kisegítő gazdaságok jövedelemadóját fizették. személyi jövedelemadózás teljes átalakítása .1. igazságos.alkalmazotti és gyermekkervezmény. 2.hozzáadott érték típusú adóztatás . illetve az értékpapír piacon forgó kötvények kamatára is. vállalati jövedelemadózás egyszerűsítése: . mezőgazdasági termelők .kétcsatornás adózási rendszer (vállalkozó .a munkaviszonyon kívüli szellemi és fizikai tevékenységből származó jövedelem . valamint kiterjesztette hatókörét a lakosság pénzintézeti megtakaritásainak korábban adómentes kamatára is. azaz olyan mértékű növelésére. fizetőképességhez igazodó .egybeolvasztotta az említett három jövedelemkategóriát.kamat. munkahelyi étkezési hozzájárulás adómentessége .1987 előtt sávosan progresszív nyugdíjjárulék alá estek. külön adózó jövedelmek: . azaz a munkavállalónál és ne a vállalati nyereségen keresztül adóztassa meg.gazdasági tisztánlátás: az adórendszer a keletkezett jövedelmet a jövedelem birtokosánál. forgalmi adózás reformja => kétszintű árrendszer megteremtése: .szellemi foglalkozásból származó jövedelemből le lehetett vonni a költségeket . Az adó alapja az elért bevétel volt.adók számának és mértékének mérséklése. egységesítése 3. összevonás alá eső jövedelmek kategóriája: .két alapvető kategóriába sorolta a jövedelmeket: 1. A következő adóalap-csökkentő és adócsökkentő kedvezménytípusok épültek be a rendszerbe: . 3. a bérbeadásból stb.munkaviszonyból .adó nélküli . hiszen felsőbb sávba sorolta azt 2.adót nem fizető járandóság maradt a nyugdíj Egyéni és társas vállalkozás . hogy a belépő személyi jövedelmadó kövekteztében nettósodó kereset nominálisan megeggyezzék a korábbi .méltányos. .az ingatlan.önálló tevékenységből származó jövedelem . munkaviszonyból .lineáris adózás . év végéig) 1.bér összegével.Ezért szükségessé vált a személyi jövedelemadó bevezetésekor a keresetek bruttósítására.egyéni és társas vállalkozók személyes jövedelme . adót viszont nem viseltek .mezőgazdasági szövetkezeti tagviszonyból .a nyugdíj adót nem viselő járandóságként megemelte a mellékkereset adóját. és 1987-ben évi 300 ezer forint bevételig adómentesség érvényesült. egyéb jövedelmek .lakossági jövedelmek nagyobb terhelése Lakossági jövedelmek 3 csoportja (1987.progresszív adózás .

Erre a ferrocén nevű vegyületet használták. .elvált egymástól az alkalmazott illetve az egyéni vállalkozói jövedelem egyéni vállalkozók bevalott éves jövedelme ezer forintban 1992 1993 1994 Egyéni vállalkozó 134 129 118 Munkaviszonyban állók 239 292 390 Változások az ÁFÁ-ban 1988-1994: A növekvő költségvetési hiány finanszírozásához szükséges forrást előteremteni .magánszemélyekre): . ahogy a lakásvásárlás 0 kulcsos ÁFA-ja is hatályon kívülre került.üzemanyagárakba épített fogyasztási adó garantált költségvetési bevételt hozott .egyéni és társas vállalkozó üzleti nyeresége után 25 %-s adót fizetett .de a háztartási tüzelőanyag alacsonyabb adószintjére építő új üzletág az olajszőkítés egyes becslések szerint évi 500 milliárd forintnyi kiesést okozott.7 millióra mérséklődött . . amely szintén megszűnt ebben az időszakban.komoly kedvezménynek számított a lakásépítésben felhasznált nyagokra adott általános forgalmiadó-visszatérítés. .1994-re kezelhetetlen méretűvé vált az államháztartás hiánya. 10 majd 12 százalékos ÁFA kulcs számított mérsékeltnek. 5.1994-re hatkulcsos adótábla (a korábbi 11 kulcós helyett) > 110 ezer forintig adómentes jövedelemhatárral > 550 ezer forint sáv fölött 44 %-ra mérséklődött .jelentősen szűkült a 0 kulcsos sávba tartozó termékek köre . amely pirosra .1990: A fokozódó infláció miatt a legfelső kulcs 60 %-ról 56 %-ra csökkent .7-ról 3.míg a személyes célú nyereségfelhasználás összege az SZJA alá esett.négy kulccsal: 0. majd 6. amelyben különösen nagy részarányt képviselt az államadóság.60 százalékos nyereségadó (korábban 90%) . fejlesztéseik után egyéb elvonást fizetniük.borravaló és a hálapénz is látókörön kívül maradt Egyéb változások: . miközben változatlan maradt a legmagasabb 25 %.alkalmazotti létszám 4. .a cégektől beszedett adó aránya mérsélődött az államháztartás bevételeiben Általános forgalmi adó (ÁFA) rendszer: .a 0 kulcs mellett kezdetben 5. Vállalatok nyereségadózása: .külön adózó jövedelmek 10 %-s adókulcsából származó méltánytalanságot az SZJA rendszer nem volt képes kezelni . 15. (1990-ben egy kormányrendelet előírta: a fűtőolajat adalékanyaggal színezni kell. 20 %-kal adóztatta meg a termékértékesítés végső fázisát (korábbi több mint 400 külcs helyett Változások 1988-1994: Változások az SZJA-ban 1988-1994: .vállalkozói szervezetek száma 400 ezerről 1 millióra nőtt .de nem kellett az alkalmazottak után béradót .

1995.költségvetési bevételek alakulását jelentősen módosította az adó-visszatérítésekkel kapcsolatos eljárás. ami határon belül tartotta a külföldön teljesített szolgáltatásokra jutó ÁFA .) ÁFA törvény változásai: . a törvényes határidőkön belül való visszatérítés növelte.a központi kölztségvetés bevételeiből a részaránya 3.5 milliárd forintra csökkent ez az összeg .megszűnt a gyerekkedvezmény .6%-ra mérséklődött Második szakasz: a Bokros-csomag hatása az adórendszerre: . a szállítmányt további beavatkozás nélkül gázolajként értékesíthették. hanem az állományba vétel napján keletkezik . az adóalapot növelő és csökkentő tételek újraszabályozásával megadta a kereteket. A ferrocén hozzáadásával megszínezett tüzelőolaj alkalmatlanná vált arra.1993-ig 40% . ami lehetőséget adott a visszaélésekre.1990-ben különbséget tettek méret szerint > 3 millió alatti adóalap esetében 35% > 3 millió fölött 40% . a választható eljárárások előírásával.1995-re 55. és ennek révén alapvetően módosultak a társasági adó alpjául szolgáló összegek Társasági adókulcsok: . hogy gépjárművek üzemanyagaként használni lehessen. Vállalati nyereségadót .Bokros Lajos A Bokros-csomag adóteher-növelő intézkedései az egyes adózási célcsoportoknál: Munkajövedelmet érintő változások: .ez volt az ún. olajszőkítés.1991-es számviteli törvény. amely az amortizációs kulcsok alkalmazásának egységesítésével.a reform után 1 évvel társasági adóként definiálta a törvény .Az adófizetési kötelezettség nem a teljesítményérték elszámolásakor.megszűnt az adómentes határ . Amennyiben a festék már bekerült az olajba.4 milliárd forintnyi nyereségadót fizettek . ugyanis ebben a mennyiségben tönkretette a motort.1991-től kezdődően egységesednek a kulcsok . március 12 .A teljesítés helye szolgáltatásnál a szolgáltatóhoz került. a lassítás csökkentette a hiányt. A fűtőolajként behozott termékeket a vámkezelésnél kellett volna színezni.festette az olajat.1994-ben 36% Összességében: . savazással közömbösítették: a kénsav és más vegyszerek hatására a gázolaj visszanyerte eredeti színét .megszűntek az adóalap-csökkentő kedvezmények.5%-ról 2. helyette adójóváírás . Ha a vámost sikerült megvesztegetni.1994-ben 36%-ra .míg 1988-ban a vállalatok 87.mértéke 1988-ban az SZJA legmagasabb kulcsa .1990-ben 40%-ra .

A háztartási tüzelőolaj fogyasztási adó mentességének eltörlése . Vállalkozókat érintő változások: . távhőszolgáltatás . a tőzsdei befektetések összegére adott úgynevezett adóhitelt. a számlán megadott időpontban vált esedékessé az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség.Jelentősen szűkült a 0%-os termék és szolgáltatáskör. kezdetben korlátozás nélkül.a tárgyi eszköz beszerzése után pedig csak akkor járt ÁFA-visszatérítés.Az egyéni vállalkozók.növelték a TB hozzájárulás alá eső jövedelmek csoportját pl. mind a munkavállalónak TB-t fizetnie. szinte .megszűnt a munkavállalói társadalombiztosítási (TB) járulék levonhatósága az adóból . egyben az alacsony keresetűek közvetett adóterhelését növelte. szerzői jogvédelem alá eső tevékenységből származó jövedelem után is kellett mind a munkaadónak.szigorítás az adó-visszaigénylés tekintetében . és külön. amelyet később az alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett . a 15 százalékról korábban 10-re leszállított középső adókulcs 12%-ra emelkedett. ha a tárgyi eszköz beszerzésére jutó..bevezették az egyéni vállalkozó általányadózását. lineáris. ahová szinte kizárólag bizonyos gyógyászati segédanyagok tartoztak . társas vállalkozások közreműködő tulajdonosai kirekesztődtek az adójóváírásból . Ezzel lezárult a korábbi. A vagyonadózást érintő változások: . Elszakadva a pénzügyi teljesítéstől. és olyan korábban ÁFA-t nem fizető termékek kerültek ebbe a csoportba.A kamat 0 százalékos adója mellett a tőzsdei papírok árfolyamnyeresége változatlanul nem viselt adót . 1996 végéig pedig végleg kikerültek a társasági adó hatálya alól Általános forgalmi adót érintő változások: Nem okozott strukturális módosításokat az ÁFA rendszerben.Kikerült az ingó és ingatlan értékesítése az összevonás alá eső jövedelmek közül. de nagymértékben megnövelte annak hatékonyságát.Bevezették az újfajta adókedvezményt.jelentősen emelkedett a kiegészítő vállalkozások baleseti járuléka.Módosult az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja is. mint a villamos energia. . .Ismét változtak az ÁFA kulcsok.a nem tőzsdei műveletekből származó árfolyamnyereség adója 1995-96-ban a korábbi 20%-ról 10%-ra csökkent . előzetesen felszámított adó göngyölített összee legalább 100 ezer forinttal meghaladta a befizetendő adó összegét. kedvező adózású jövedelmformává vált .

100 nap programja Medgyessy Péter .minimálbér 25 ezer forintról 40 ezerre emelkedett (vállalkozókat érintette hátrányosan) Összességében az Orbán-kormány: . ezért az átlagnál jobban nőtt az alacsony keresetűek terhelése.36 millió forintos éves bér mentesült az adófizetés alól) .járulékcsökkentés eszköze Vállalkozókat érintő változások: . . ezt részben (kb 1.11%-s egézségügyi hozzájárulást is kellett fizetni ÁFA rendszert érintő változások: . a közcélú adományok és az adóhitelek esetében is.családi támogatások részaránya nőtt .Adótábla egyszerűsítése.06-1.A munkáltatók által fizetett TB-t 39%-ról 29%-ra csökkentették.91%-ig) ellensúlyozta az eho. .SZJA jelentősen egyszerűsödött.átrendezte a kedvezményeket .az árfolyamnyereség 20%-s adója kiterjedt az értékpapírok árfolyamnyereségére is .adójóváírás szerepe mérséklődött .emelkedtek a lakásvásárláshoz kapcsolódó támogatások . a kedvezmények lakossági csoportokon belüli átpozícionálása .bevezették a kisvállalkozói kedvezményt.Erőteljes kedvezményt kaptak a gyereket nevelő családok (2002-ben 3 gyermek nevelése esetén 1. a maximum az összevont adó alapja lett.a kamat változatlanul 0%-al adózott . A korábbi 5 kulcs helyett 1999-re 3 maradt meg.35%-ról 40%-ra emelkedett az elszámolható költséghányad . amelyet az adójóváírás csökkentése.kontrollálhatatlan ÁFA-visszaigénylések korszaka.növekedett az általányadózást választhatók száma .a beruházási hitel törlesztő kamatára adott 40%-s adócsökkentő kedvezményt .a kedvezmények korlátozását viszont megszüntették a biztosítások. Így 2002-re a minimálbért is 12%-os adó terhelte . az adótábla sávhatárainak minimális emelése és 40 %-s határadókulcs jellemzett .a kutatás-fejlesztési tevékenység teljes összege levonhatóvá vált az adóalapból Vagyonadózást érintő változások: . Harmadik szakasz: adórendszer változások 1998-2002: Munkabért érintő változások: .megszületett a tandíjkedvezmény .Az ÁFA rendszer ebben az időszakban nem változott jelentősen Negyedik szakasz: adórendszer-változások 2002-2006 .természetbeni juttatások 44%-os adója . amely 30 millió forintban határozta meg az egyszeri beruházás azonnali költségként való leírásának mértékét .nem szélesítették a minimálbért adómentesítő adójóváírást.

gyerekneveléshez. számítástechnikai eszközök vásárlásáhozm illetve a felnőttképzéshez kapcsolódó kedvezmények. gyógyszerek. pl.lakáshitelek kedvezménye fokozatosan megszűnt 2006-ra .és növekedtek az egyéni vállalkozó által alkalmazható amortizációs kulcsok . annyi változással hogy a felső kulcs 18%-ról 16%-ra mérséklődött. a kisvállalkozások pedig 5 millió forintig 10%-s társasági adót fizettek. ezért bizonyos termékek a tárgyi mentes körbe kerültek. sőt a cégautó után fizetendő adót is (3 év alatt mintegy 100 ezer egyéni vállalkozó választotta ezt a formát) .megmaradt a tandíj tehermentesítése . vásárlás.egyszerűsített vállalkozói adó (EVA): A bruttó árbevétel után felszámított 15 %-s adóátalány kiváltotta a személyes közreműködés béreként kapott összegre eső SZJA-t. a teljes ÁFA-t. ÁFA rendszert érintő változások: Az ÁFA változását az EU-csatlakozásra való felkészülés jellemezte .társasági adózásban megszűnt az egyedi kedvezmények adásának lehetősége Vállalkozókat érintő változások: . helyette bevezették például az autók beléptetéséhez kapcsolódó regisztrációs adót és emelkedtek a fogyasztási adó tételek . . a vállalkozói nyereséadót vagy egyéni vállalkozó nyereségadóját.egézségügyben alkalmazottak bérének nagyarányú emelése .Medgyessy Péter távozása utána megszűntek a lakásvásárláshoz. élelmiszerek. Vagyonadózást érintő változások: .újra adómentessé váltak a tőzsdei befektetések . valamint a távértékesítés ÁFA szabályait .Sulinet kedvezmény . míg a 12%-s körhöz csatlakoztak az egykor 0%-al adózó közszölgáltatások. a szolgáltatások zöme természetesen már ekkora a 25%-s körben volt.új nagyobb összegű adó-jóváírási rendszer (minimálbért adómentesítő) . Az adótábla két kulcsos lett 18% és 38%.35%-al adózó osztalék után eltörölték a 11%-s egészségügyi járulékot .felnőttképzési kedvezmény .mezőgazdasági kistermelés adómentes határa 4-ről 6 millió forintrra emelkedett . ásványi tüzelőanyagok.újraszabályozták az export-import termékeladás.megszűnt a 0 kulcs. majd 18% és 36%. iletve a szolgáltatások nyújtása esetén a teljesítés helyének meghatározását.Munkabért érintő változások: .de minimus kedvezmények . miközben megszűnt a TB összegének 25%-ig terjedő adócsökkentő kedvezmény.megszűnt a fogyasztási adó.Viszonylag változatlan maradt a társasági adótörvény.

progresszív adótábla.2008-ban új ÁFA törvény: ÁFA kötelezettség korábbi rendjének megvltoztatása: mindkét fél korlátlanul felelőssé vált az ÁFA befizetésért.általános .a szja prioritásként kezeli a befektetések. miszerint az adóból kedvezményt a személyi jövedelemadó törvény alapelveinek figyelembevételével más törvény is megállapíthat.személyi jellegű . A Személyi jövedelemadó rendszer felépítése. elvei. ha a szerződés megvalósítja a szabály célját SZJA hatálya: . kedvezmények SZJA elvei: .adókedvezmény csak akkor adható.az önálló tevékenységből származó jövedelem után az első forinttól adózni kell .EVA adókulcsa a korábbi 20% helyett 25%-ra emelkedett IV.jövedelemarányos közteherviselés alkotmányos követelményét igyekszik megvalósítani . . míg a külföldinek csak a belföldről származó jövedelme adóköteles . Az adóalany: magánszemély illetősége Az illetőségnek különös jelentősége van az adókötelezettség terjedelmét illetően. feltétlen elsőbbsége a magyar adójoghoz képest > külföldieknek.az igazságosság és a méltányosság elvén nyugszik .több csatornán kedvezményez .befolyásoló tényezők: > nemzetközi gazdasági élet => kapcsolatrendszer => két.önadózásra épít . mentességek.Az SZJA rendszerben megszűnt a tandíj kedvezmény összevonhatóságának lehetősége .fordított adózás bevezetése az építőiparban .sávosan progresszív . .További vátozások: 2007-es év újabb szigorításokat hozott. csak a belföldi jövedelmükre terjed ki a magyar adókötelezettség (részleges adókötelezettség) > belföldieknek a bel. megtakarítások különleges preferálását SZJA sajátosságai: .és többoldadó nemzetközi egyezmények => kettős adóztatás elkerülése => nemzetközi egyezmények primátusa. hiszen a belföldi illetőségű személy összes jövedelme. illetve a minimálbért adómentesítő adóvóváírás .és külföldi jövedelme is adóköteles > önkorlátozó rendelkezések: Bár a magánszemély minden jövedelme adóköteles.magánszemélyre annak jövedelmére és az e jövedelemmel összefüggő adókötelezettségre terjed ki . azonban rögtön ezután jön a megengedő szabály.

Amennyiben az előzőek egyike szerint sem állapítható meg az illetőség.Ha a magánszemélynek más állam területén sincs állandó lakhelye. függetlenül a tevékenység tényleges folytatásának konkrét földrajzi helyétől (pl. A létérdekek központja azt az államot jelenti.adatszolgáltatás . valaki kiküldetésben dolgozik egy másik államban) .adót tolajdonképeen befizetik: a kifizetők Adókötelezettség fogalma: .-n . Hárompólusú struktúra: . a munkáltató.adóelőleg és adó fizetése .iratok megőrzése (5 évig) A jövedelem rendszerezése: . gazdasági kapcsolatok fűzik .adóalap és adó-megállapítás .adó alanya: magánszemély .Amennyiben valakinek több állam területén is van állandó lakhelye.adólevonás . hanem azok a cégek. amelyhez a magánszemélyt a legszorosabb családi.Ha állandó lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye Magyarországon van. megbízóval létesített jogviszonyból származik. akkor az állampolgárságot kell figyelembe venni.belföldön végzett tevékenységből származik.A havi jövedelem után kiszámított adóelőlegnek a befizetését nem az adózás alanyai.Ha ezek egyike sincs Magyarországon.Belföldi illetőségű magánszemélynek számít egy természetes személy: . akkor az illetőséget a más államban lévő szokásos tartózkodási hely szerint kell figyelembe venni . A jövedelem származása: Belföldről származik a jövedelem ha: .bevallás készítése . megbízó illetőségétől függetlenül .APEH .belföldi illetőségű munkáltatóval.belföldön levő vagyonból keletkezik Kifizetők: .nyilatkozattétel . amelyektől a fizetést kapnak. akkor az illetőséget a más államban lévő állandó lakhely határozza meg .bizonylat kiállítása . > állandó lakhely: ahová a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be > szokásos tartózkodási hely: legalább 183 napot töltött MO.nyilvántartás vezetése .törvényt végrehajtó államhatalom: Állami Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal . akkor az illetékességet a létérdekek központja határozza meg.bejelentés . vagyis a magánszemélyek végzik.

összevonás alá eső jövedelmek.reprezentáció és üzleti ajándék .anyasági segély .táppénz.szabályszerűen igazolt kiadás Ettől függetlenül bizonyos típusú költségeket nem enged elszámolni a törvény (pl. gépkocsi használat esetén az amortizációt) Bevételnek nem számító tételek: .költség = jövedelem Bevétel: .szociális segély .kizárólag a bevétel megszerzése.01-vel megszűnt ez a fogalom .nyugdíj .tankönyv. a másik féltől kapott lakásért fizetett megváltás összege . Száchenyi és a Nobel-díj .a naptári évben ténylegesen kifizetett összegről van szó .Kossuth.hallgatói ösztöndíj .az adómentes jövedelmet nem kell figyelembe venni az adóbevallás kitöltésekor. vagyis láthatatlan marad . amire megbízást a munkáltatótól kapott a munkavállaló Adómentes járandóságok: .Bevétel . A megszerzés ideje a naptári év. a tevékenység folytatása érdekében merültek fel . emelt .gyermeknevelési támogatás = családi pótlék .egyenruha pénzbeni megtérítése .olyan költség megtérítése.kárpótlási jegyekért járó életjáradék . vagy bizonyos esetekben egy bevételt költségnek minősítenek (pl. és a progressziót.GYED .az intézetben nevelkedetteknek adott életkezdési támogatás .munkanélküli-ellátás Jövedelemtípusok a SZJA törvény szerint: .hitel vagy kölcsön címen kapott összeg . baleseti táppénz . a tevékenység ellenértékeként vagy más jogcímen kapott vagyoni érték.bűncselekmény útján szerzett érték . kivéve a kamatot .kollégiumi elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege .a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefügg .hallgatók külföldről kapott ösztöndíja .01.válás esetén.az adóhatóság által visszatérített adó .A magánszemély által az adóévben megszerzett. Költség: . hiszen ez egyenlő az adóévvel.és jegyzettámogatás .az adót nem viselő járandóság viszont növeli az adó alapját.a munkáltató maximum 5 millió forintnyi lakástámogatása 5 évente Adóköteles járandóságok: . a mobil használat díjának teljes egészét). de ez 2011.hiteltörlesztésként visszafizetett összeg. amelyek a szuperbruttó szerint számolt.

miközben eltörölték a progresszív adó 0 kulcsos legalsó sávját. adótábla.12 = adójóváírás > az összevonás alá eső és az összevonás alá nem eső jövedelem együttes összege dönti el a jogosultságot Adóalap-kiegészítés.végkielégítések. prémium . maximum havi 12 100 FT > 12 hónapra számítva 145 200 FT > bérből. és bérből.és fizetésből élők > jövedelemkorlát: .32% .ingatlan bérbeadásából származó jövedelem Költségelszámolások: . adókulcsok . .2010.adójóváírás: > az adójóváírás lehet ideiglenes.2 750 000)x0. Bérből és fizetésből származó juttatások . részvényárfolyam.TB járulék költségként való elszámolása.maximális összege évi 2 750 000 forintos jövedelmig vehető igénybe . kamat.1: szuperbruttó = adóalap-kiegészítés: az egész összevonás alá eső jövedelmet.és bérjellegű kifizetések . . osztalék.és fizetésből élők jövedelme.bér. így mérséklődött az adóalap => 1995-s Bokros csomag eltörölte.adóalap után adóznak. ingóság értékesítés) és mértéke 16 százalék. Önálló tevékenységből származó jövedelmek . amiből levontuk a levonható költségeket.1988-ban: 48 000 FT-ig 0 kulcsos adó + havi 1 000 FT alkalmazotti kedvezmény (munkába járás kedvezményeit kívánta kompenzálni) => Miután ezt az összeget az adóalapból kellett levonni.pl: Bér: 2 400 000 Önáló tevékenységből származó jövedelem: 500 000 .külön adózó jövedelmek.27-el fel kell szorozni .(keresett összeg . például a feltételek megszűnése esetén a kedvezményt vissza kell fizetni > az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelem (szuperbruttósított) 16%-a.16 = 20.utána degresszíven csökken és maximum 3 960 000-ig adható > 145 200 . amelyek adókulcsa ugyan megegyezik az előbbi csoportéval. vagyis a tényleges adókulcs 1. Összevonás alá eső jövedelmek: 1. de a jövedelmet nem kell bruttósítani. egyszerűen 1.egyéb térítések 2. így eleve évi 60 000 forintos jövedelemhatárig adómentes volt az alkalmazottak.munkaviszonnyal összefüggő költségtérítések .egyéni vállalkozásból származó bevétel .szellemi szabadfoglalkozásból származó jövedelem .jan. jutalom. Ezt az adót forrásadónak hívjuk (pl. a helyébe lépő rendszer vezette be a mindenkori minimálbért mentesítő adójóváírást.27x0.

havonta frissített norma .kilométerpénz: alapja az a költségtérítés.19-el szorzás (ebből jön a 16%-s adó) > adókötelesen .pl.béren kívüli adómentes.900 000 = 72 000 forint Külföldi kiküldetés költségtérítése. . béren kívüli (természetbeni) juttatások .: gépkocsi költségtérítés: 972 000 Ft Autó: Renault Thalia megtett kilóméter: 30 000 üzemanyagár norma: 300 forint/ liter üzemanyag fogyasztás norma: 7 liter/ 100 km 100 km adómentes költsége: 2 100 forint + 900 forint = 3 000 forint költség: 3 000 x 300 = 900 000 forint jövedelem: 972 000 .nem bér jellegű juttatásnak minősül. számú melléklete tartalmazza. vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatásos sajátos jövedelem.munkavállaló bruttó bérre jutó járulékterhe: 17.5% TB (jegyzetben 16% van) Közlekedési költségtérítés. hogy a szolgáltatásért.adókulcs 2009-2010: >0 . amibe egyébként .két fajtája: > pénzbeni juttatások > egyéb formában megjelenő juttatások .4 csoportja: > adómentesen > kedvezményesen: .5 000 000 FT-ig: 17% > 5 000 001 FT-tól: 32 % . vagy bármely más vagyoni értékért nem kéri el az ellenértéket.5% (szakképzési hozzájárulás) . egyébb költségtérítések .kilométerenként 9 forintos amortizációs költség .félbruttósítás : 1. munkavállaló járulékterhei: . Az önálló tevékenységünknél felmerülő költség elérheti a bevétel 100%-t Jövedelemnek nem minősülő juttatások.Költség: 300 000 Összevont adóalap: 2 600 000 x 1. termékért.munkáltató bruttó bérre jutó járulékterhe: 28.a belföldi illetve küldöldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíj teljes egészében adóköteles. értékpapírért. de az összevont adóalap meghatározásánál költségként figyelembe vehető tételekt a törvény 3.27 = 3 302 000 .Apeh honlapján rögzített üzemanyagfogyasztás és üzemanyagár . amelyet a magánszemély a kifizetőnek nem .adókulcs 2011: > 0 . amelyet a cég fizet a dolgozójának a magánautó vállalati célra való felhasználássáért. amelyet a kifizető oly módon nyújt a magánszemélynek.5%=27% (TB) + 1. egyéb költségtérítések .Tehát a természetbeni.: 16% Munkáltató.

19-el szorzás) . .04%-s kedvezményes adó kulcsot Béren kívülinek nem minősülő. vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatásnak az önálló tevékenység természetben adott ellenértéke és a természetben adott munkabér. .önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba munkáltatói hozzájárulásként fizetett összegnek a tárgyhónap első napján érvényes havi minimálbér felét meg nem haladó összegig .nincs TB kötelezettség . adómentes juttatások: .nem számít béren kívüli juttatásnak.iskola-rendszerű képzés esetében a havi minimálbér két és félszeresében korlátozza az adóévben átvállalt költségek azt a részét.üzleti ajándék adóköteles része Az adóköteles béren kívüli juttatás személyi jövedelemadója a jövedelem 1.önkéntes kölcsönös egézségpénztárba befizetett munkáltatói hozzájárulás a minimálbér meghatározott százalékának erejéig (30%) . de a munkáltató utána megfizeti a 19. csoport: félbrruttósítás (1.a nem iskola rendszerű képzés.iskolakezdési támogatás a minimálbér 30%-áig .üdülési csekk az éves minimálbér erejéig .az elbocsátottak újra-elhelyezkedési támogatása .meleg étel hozzájárulás havi 18 000 forintig .nem béren kívüli juttatásként adózik az ingatlan. Adómentes béren kívüli juttatások: .19. vagyis gyakorlatilag bérként adózó juttatások.04% effektív adókulcs . egyes meghatározott juttatások. üzleti úthoz tartozó étkezés .cégtelefon használata .27 szeresének 16%-a. vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatás mértékét a munkaszerződés rögzíti.térít meg. .életbiztosítás: korlátlan . betanítás költsége .lakáscélú támogatás: 5 millió forint/ 5 év .sporteseményre szóló belépő: 50 000 FT/év .munkáltató által fizetett védőoltás .reprezentáció .hivatali.üzletpolitikai kedvezmény Kedvezményesen adózó béren kívüli juttatások: 1. az ingó vagyontárgy. ahol az érték meghaladja a törvényben maximalizáltat. amelyet jövedelemként nem kell figyelembe venni.havi utazási bérlet . . és 27% ehot is kell fizetni 1.a béren kívüli juttatás.munkába járás költség kiegészítés: bérlet árának 14%-a . az adóköteles tárgynyeremény sem.

04% szja + 27% eho) . Béren kívüli kedvezményes (19.nincs negatív adó .(Összevonás alá eső jövedelmek .a polgármesterek.27 = adóalap Adócsökkentő kedvezmények: . életjáradéki szerződésből származó jövedelem .a többiekre 3.általában lineáris kulcs = összevonás alá eső jövedelmek határadókulcsával .helyi bérlet: bérlet értéke .vagyonból származó jövedelem .32% + TB járulék): .iskolakezdési támogatás: 23 400 Ft/év/gyerek . adócsökkentő kedvezmények .Széchenyi Pihenő Kártya: 300 000 Ft/év .cégtelefon . Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások (19.költségek) x 1.étkezési utalvány hideg/meleg: 18 000 Ft/hó .kedvezményes adózású juttatások értékatár feletti része 4.ingóság értékesítésből .csoportos éetbiztosítás . jegyzők.súlyosan fogyatékos magánszemély: havonta az év első napján érvényes minimálbér 5%-a .családi kedvezmény: első és második gyerek után 62 500 forint/ gyerek (10 000 forint adócsökkentő kedvezmény) a harmadik gyerektől 206 250 forint (33 000 forint adócsökkentő kedvezmény) vonható le az adó alapból.vállalkozásból kivont jövedelem . afölött csak korlátozással . Béren kívülinek nem minősülő egyes meg nem határozott juttatások (20.önkéntes egézségpénztári hozzájárulás: 23 400 Ft/hó .internet térítés: számla értéke maximum 5 000 Ft/hó .sporttevékenységhez nyújtott ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatás Összevonás alá eső jövedelmek számított adója.kamat .tartási. illetve vagyoni értékű jog eladásából .adójóváírás (lásd feljebb) .üdülési csekk: 78 000 Ft/év/fő .mai SZJA rendszerben 3 féle korlát létezik: > jövedelemkorlát > magát a kedvezményt korlátozzák > mérték korlát .önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás: 39 000 Ft/hó .5 millió forint felett Összevonás alá nem eső jövedelmek: .mezőgazdasági őstermelő: felső határ 7 620 000.Iskolarendszerű képzés: 195 000 Ft/év 3.2.értékpapír műveletek árfolyamnyeresége .ingatlan.04%) adózású juttatások .osztalék . 98%-os különadó a közszférában a végkielégítésekre: . gazdasági társaságok vezetői esetében 2 millió forint felett .művelődési intézményi szolgáltatás (színházjegy) .

évtől: 0%.Ingóság értékesítése: .. de az azután vásárolt értékpapírok eladás adóköteles művelet . . évben: 90% > 3.: 0% Ezt a sajátos értékcsökkentést hívják avultálásnak. komfortfokozat növelése.nem lakás céljára szolgáló ingatlant adunk el: > 0-5 évig: 100% > 6.adócsökkentés: > a szerézs évében és azt azt követő évben a jövedelem 100%-a adózik > 2.) Nem számolhatóak el a karbantartással és átlagmegóvással kapcsolatos költségek. akkor az ezt meghaladó rész 16%-a adó.: fűtés korszerűsítése.: 80% > 8.adó mértéke 16 % és összevonás alá eső jövedelemként adózik .adó mértéke: 16% .: 40% > 12. vagyis az ingatlanok adómentesen értékesíthetők . akkor a bevétel 25%-a tekintendő jövedelemnek és akkor ennyi után kell a 16%-t megfizetni.25 x 0.a bevételből levonhatók a különböző költségek.: 90% > 7. mint például a festés vagy a burkolatcsere > ingatlan eladásával kapcsolatban felmerült kiadás (például a hirdetések díja) .levonható kiadások: > megszerzésre fordított összeg. .A 2006. ha pedig 200 ezer forintnál több a bevétel.A bevételből levonható az ingóság megszerzésére fordított összeg.16 = 32 000 forint költségalany levonása után maradó érték 200 000 számított adó 32 000 fizetendő adó: 0 forint Ingatlaneladás utáni adófizetési kötelezettség: . évben: 60% > 4. tőzsdei ügyletek adózása .. évben: 30% > 5.de nem kell adót fizetni ha a bevétel adója nem több mint 32 ezer forint. Ellenőrzött tőkepiacról származó jövedelmek.: 20% > 14. augusztus 31-e előtt kötött tőzsdei ügyletek még mentesek. az eladással kapcsolatos ráfordítás. Ingóság értékesítése 800 000 ft-ig adó 25 százalék 800 000 x 0.: 30% > 13.: 70% > 9. Ha nem állapítható meg az ingóság megszerzésére fordított költség.pl. így amikor a teljes bevételből levonjuk a kiadásokat kapjuk meg az adó alapját .: 10% > 15.: 50% > 11.: 60% > 10. vagyis a régi vételár > megszerzésével kapcsolatban felmerült kiadás (például megfizetett illeték) > eladásra kerülő ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás (pl.

így az adóbevallásban sem fog szerepelni.Jövedelem = bevétel . Kamat adózása: .Ha 5 évre kötöm le akkor 0 %-s adó Egyéni vállalkozó adózása: .ha viszont nem kifizetőtől származik a kamat. .külföldön szerzett kamatra is vonat kozik a magyar szja törvény . amely meghaladja az ügyleten szerzett veszteséget.ha az összeg a kifizetőtől származik. . levonta. befektetési jegyek átruházása. illetve a kollektív befektetési értékpapírok.bejelentették tevékenységüket a jegyzőnél. . akkor magánszemélynek sem befizetési. augusztus 31-ét követően megszerzett értékpapírok esetén kell megfizetni . a jövedelem megszerzése napján érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítva. Ha valaki veszteséggel zárta az évet.16%-os adó . illetve az APEH-nél így önálló adószámmal is rendelkeznek . visszaváltása.háromfázisú adókötelezettség: 1.Tőzsdei ügyletből származó jövedelemnek számít a tőzsdén a nyereségnek az a része. EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) Adóalap meghatározása: .ugyanaz mint a kamat Tartós befektetésből származó jövedelem: . befizette és jelentette.16% .kizárólag 2006. sem nyilvántartási kötelezettsége nincs. akkor a következő két évben a fennmaradó összeget figyelembe veheti a tőzsdei ügyletek elszámolásakor. de forintban kell megfizetni.adó csökkentésére 3 út kínálkozik: .a külföldi pénznemben keletkezett kamatjövedelemből az adó mértékét a tranzakció devizájában kell megállapítani.költség . a szerzés időpontjának negyedévét követő hónap 12-ig önbevallással pótolnia kell az adó bejelentését és befizetését .ebbe a csoporba tartoznak a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.a külföldről származó jövedelem után megfizetett adó Magyarországon beszámítható Osztalék adózása: . beváltása révén elért jövedelem is. SZJA törvény szerint a vállalkozói jövedelem alapján (ezt elemezzük továbbiakban) 2. hiszen az adót a kifizető megállapította..Ha 3 évre lekötök 25 000 ezer forintot akkor 10% lesz az adó . általányadózás formájában (törvényi feltételek szerint) 3.16% az adó .

szeméyes vagy családi szükséglet kielégítését szolgálja.tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírását . .beszerzett és utóbb e tevékenységhez felhasznált anyag. akkor (15:60)=25%-t számolhatja el költségként a fűtési. vám. igazolt kiadás vehető figyelembe .a tevékenység megkezdése előtt .teljes mértékben munkabérként viselkedik.a fűtés. vámkezelési díj.adójóváírás nem vehető igénybe.bizonyos adókat (útalap. .önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül .munkaadóként megfizet 27% TB-t . a leggtöbbször a lakás. kiadá- .ha az üzeti cél hiánytalanul nem valósul meg akkor az elszámolható költség mértékét arányosítással kell megállapítani . hiszen vegyes használat esetén nem lehet kizárólag a vállalkozásra terhelni azokat.vállalkozói költségként elszámolható . hatósági díjak. vagy a ház egyik szobája számít a vállalkozás székhelyének.> bevételek mérséklése > költségek elszámolhatósága > adócsökkentő kedvezmények Mikor számolható el a költség? .általában az induló vállalkozások ritkán képesek. világítási stb. az adott előleget . technológiai energia költsége akkor érvényesíthető teljes egészében költségként.legfeljebb 3 évvel korábban . illetékek) Mi nem számít költségnek: . mivel nem keletkeztet munkaviszonyt Lakás elszámolása: . világítás. vagy a mérőórák által ellenőrzött rész kizárólag üzleti célt szolgál .például. hogy irodát breljenek. . késedelmi pótlék stb.ebben az esetben viszont meg kell osztani valamilyen módon a fenntartás költségeit.S nem számolható el költségként az a kiadás sem amely akár részben is. ezért .és árukészlet beszerzésére fordított korábban költségként el nem számolt kiadásait .a bevétel megszerzésével közvetlenül összefüggő kiadásokat. kizárólag a bevétel egszerzése a tevékenység folytatása érdekében az adóévben kifizetett és megfelelően bozonyatolt. ha az ingatlan. ha a vállalkozó 60 négyzetméteres lakásának 15 négyzetméteres szobáját használja vállalkozásához.bármilyen címen felvett hitelre visszafizetett összeg Vállalkozói kivét: .32 % adót + 17.munkavállalóként 20.5% TB-t . és ez alól nincs kivétel Mi számít költségnek? .bírság.A bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő.vállalkozói kivétet (összevonandó jövedelem kategóriába tartozik) .

1-től megszűnt az a korlátozó feltétel.10 osztalékadó: 1 008 000 = (7 000 000 .100 forint alatt a beszerzés egyösszegben leírható . ha a vállalkozási célú helyiségek. egyéni vállalkozó szja-ja.3 millió) x 0.200 ezerig két év alatt két részletben .tárgyi eszköz egy éven belüli értékesítésekor az amortizációként elszámolt összeg 100%-a . vagyis a fizetett adóval csökkentett adózott eredményből kalkuláljuk az osztalékadó alapját. vagyis van alkalmazottjuk. 3. amelyből 16%-os osztalékadót kell fizetni.az adóévben felmerült beruházási költség összegével.2032 egyéni vállalkozó személyi jövedelemadója: 700 000 forint = (10 millió . > növelő tényező: . ha megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló rendelkezéseknek. A szükséges korrekciók után megkapjuk az osztalékadó alapját. csökkenti a második fázis adóalapját 2.szja. vagy külön mérőórájuk van. ingatlanrészek külön állnak. fázis: A bevételt csökkentette az elszámolható költségekkel. növelve a törvényben megadott növelő tételekkel megkapjuk az egyéni vállalkozó személyi jövedelemadó alapját. vagy nem anyagi javak értékcsökkenési leírása abban az évben kezdődött el .700 000) x 0. ha és amennyiben az ebben érintett tárgyi eszköz. fázis: az adózás utáni. és utána meghatározott bér erejéig megfizetik a TB-t.egy éven túl. . itt is akadnak csökkentő és növelő tételek. Nincs szükség arányosításra akkor. de két éven belüli eladáskor az előbb említett összeg 66%-a > csökentő tényezők: .500 millió forintig: 10% > 500 millió forint felett: 19% (a társasági adókulcsnak megfelelően) > 2010. júl. miszerint a edvezményes kulcsot csak akkor alkalmazhatják. vállalkozói kivét szja törvények alapján. osztalékadó 1. fázis: már volt róla szó.sainak.példa: Bevétel: 10 millió forint Költség: 3 millió forint Vállalkozói kivét: 1 millió forint személyi jövedelemadó: 203 200 forint = 1 000 000 x 0. Értékcsökkentés elszámolása: .16 összes fizetett adó: 1 911 200 = 203 200 + 700 000 + 1 008 000 .200 ezer forint fölött az értékcsökkenési leírás a leírási kulcsok jegyzéke alapján A háromfázisú adózás menete .egyéni vállalkozók adótáblája kétkulcsos: > 0 .

nyugdíjra viszont nem . és szoftverre sem .4 900 000 .kisvállalkozói adókedvezmény: a beruházási hitel kamatának 40%-val a fizetendő adó csökkenthető. vagy egy részét nem kell megfizetnie) > olyan válalkozók akik 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak > nem veszteségesek > általányadózók a kedvezménnyel nem élhetnek > a vállalkozói bevétel maximum évi 30 millió forinttal csökkenthető > de legfeljebb a vállalkozói bevételnek a vállalkozói költséget meghaladó részével > max. így jogosult marad egézségügyi ellátásra.9 millió korlát kiszámítása: 1. legfeljebb 6 millió forint.160 000 + 1 300 000 osztalékadó: 685 000 = 2 740 000 x 0.6 millió egyéb költség: 4. átalakulnak egyéni céggé > így társasági törvény hatálya alá fog kerülni > magánvagyona elkülönülhet a cég vagyonától Adószámmal rendelkező magánszemély .kisvállalkozói (beruházási) kedvezmény: > a beruházással a vállalkozói bevétel csökkenthető (10/1ö százalékos vállalkozói személyi jövedelem adót. 250 főnél kevesebb alkalmazott .4950 forintos minimum egészségügyi járulék befizetésével letudhatatja járulékfizetési kötelezettségeit. hogy minősüljön > mindezek adóévi együttes beruházási költsége vehető figyelembe . Bevétel: 7 800 000 tárgyi beruházás: 1 600 000 Költség: 4 900 000 beruházásra levonható összeg: 1 300 000 = 7 800 000 .3 millió (hibás a jegyzetben szerintem) leírható összeg: 1.az egyéni vállalkozó választhatnak két lehetőség közül: 1. .1 300 000) x 0.ez a kedvezmény nem vonatkozik viszont az üzemi körön kívüli ingatlanra. amely 1 éven túl közvetlenül szolgálja a vállalkozás tevékenységét.16 Új forma az egyéni cég .(4 900 000 + 1 600 000) vállalkozói SZJA: 160 000 = (7 800 000 . az adóévben beszerzett összes tárgyi eszköz adóévi együttes beruházási költségével > példa: bevétel: 7.11% Kisvállalkozói (beruházási) kedvezmény.osztalékadót azonban fizetni kell.tárgyi eszköz besorolásnál a következőkre kell tekintettel lenni: > korábban nem lehetett használatba véve > kizárólag üzemi célú tárgyi eszköznek kell.tárgyi eszköznek minősül minden olyan anyagi eszköz.1 osztalékadó alapja: 2 740 000 = 1 600 000 .3 millió . kisvállalkozói adókedvezmény .8 millió tárgyi eszkoz beszerzés: 1.tényleges adókulcs: 19. osztalékadó számolásakor alkalmazni kell az úgynevezett korrekciós szabályt pl. megmaradnak egyéni vállalkozónak > marad az szja törvény hatálya alatt > korlátlan vagyoni felelősség 2.

csaknem 800 ezerrel csökken az SZJA-t fizetők száma .a kamat.az Áfa csökkentés miatt mérséklődött a fogyasztáshoz kapcsolódó adóbevételek növekedési üteme .kiegyensúlyozotabbá vált a társasági adó terhelése SZJA rendszer: . degresszív kulcsot alkalmazó elvonási forma .SZJA bevétel költségvetésbe kerülő része mérséklődött 2005-ben .nagyon nagy mértékú az adóelkerülés a vállalkozói rétegnél .32%-os adókulcs. hiszen a tax wedge-ból a 27%-s terhelés nem rájuk esik. hogy számára a legalacsonyabb elvonást jelentő minimálbéren fizessen adót és járulékot V.eredeti szándékától eltérően az szja nem progresszív adórendszer..TB ellátásokra nem szereznek jogosultságot .kimutatott vállalkozói nyereség is mérséklődött .adószámot bizonyos tevékenységi kör alapján lehet igényelni .-n haladja meg a befizetendő adó és járulék együttesen a nettó jövedelmet Alkalmazottak viselkedése: .az egyéni vállalkozó kivétje csökkent abszolút értelemben .erőteljes növekedésnek indultak a legfelsőbb százba tartozók átlagkeresete . Helyi adó Vagyonadók eredete: .a TB járulékfizetés változásai sokkal erőteljesebben motiválják az adófizetői magatartást 2002-től a korábbinál nagyobb mértékű változások mutatkoztak: . hogy a munkáltatónak mennyibe kerül a béremelés forintja . számukra lényegtelen. a járulékfizetés felső határa felett mérséklődik a tax-wedge .az alkalmazottak esetében a legmagasabb terhelés a középréteget érinti.a tax wedge ábrázolása nyilvánvalóvá teszi.20. de levonhatja azon költségeit. SZJA rendszer jelenlegi működése: . amelyk az adószámmal űzött tevékenysége miatt merültek fel.kisléptékű változásra is feltűnően rugalmasan reagál a vállalkozói réteg .Európában csak Mo. hanem egy progresszív."a vagyonadó hatékonyan használató olyan esetekben.az egyéni vállalkozók terhelése a megkeresett első forinttól kezdve rendkívül magas . hogy az alkalmazottak és az egyéni vállalkozók viselkedése alapjában különbözik . illetve a tőzsdei nyereség kedvezményes adózása a tőkejövedelmeknek indokolatlan kedvezményt ad . Vagyonadók.az alkalmazottak megpróbálják bérüket emelni.a legrugalmatlanabbul reagáló alkalmazotti réteg adóterhelése a legmagasabb . amikor a jövedelemadó .egyéni vállalkozó lényege.

amely meghaladja az évi 350 milliárd forintot. az egyes adófajtákat az országgyűlés döntésével vezetik be.Önkormányzati adóknak nevezzük azokat z adónemeket.a helyi adók bevezetése önkormányzati jogkör. de nem kötelező Önkormányzatokat a következő jogok illetik meg a helyi adózás során: . módosítását. ha megállapítása és kivetése önkormányzati jogkör.egy adónem akkor helyi.a helyi képviselőtestület joga. az elmúlt 10 év alatt megtízszereződött a helyi adókat bevezető önkormányzatok száma. az adó mértékének megállapítását .ukrán Lvov városa. A bevétel csaknem harmincszorosára nőtt. viszont a harmadik ablak után adót kellett fizetni . a helyi önkormányzat köteles ezen határértéken belül a konkrét mértéket megállapítani. de a közbonti bevétel egy részét a kormány átengedi az önkormányzatok számára .vagyonadóztatás elmélet alapja .hagyományos vagyonadónak tartott ingatlanadózás .a magyar adózás rendszere sajátos vonásokat mutat.szintén ezen a szinten lehet szabályozni az adó bevezetését. az önkormányzati szféra teljes költségvetésének 15%-t. hogy megállapítsa a helyi adózás részletes szabályait és döntsön a mentességekről és kedvezményekről. és ezeknek a megvédése az állam feladata . de csak határértéket szab.elveit.egyik legdinamikusabban fejlődő elvonási típus .kudarcot vall" .3700 önkormányzat működik. a helyi iparűzési adó . amelyek konkrét szabályait az önkormányzat állapítja meg és kötelező kivetni. a beszedés módját az országgyűlés határozza meg.pl.kapuadó. a hatályon kívül helyezését.pótolja a jövedelemadó hiányosságait (láthatatlan jövedelmek megadóztatása) . . . gépkocsi súlyadó . ahol a főtér két ablakos házai adómentesek voltak. mint pl.füzetőképesség elve alapján . és vagyontárgyak után kellett fizetni . az összeg mintegy 85%-t minden évben az iparűzési adó teszi ki. füstadó .legtöbbször 10-ed 12-ed formájában vetettek ki. de a beszedés joga az önkormányzatot illeti meg . de az önkormányzatnak kötelessége figyelembe venni a helyi adókról szóló törvény paragrafusait .Locke: az adó alapja a nettó tulajdon.vertikális horizontális méltányosság elve Helyi adózás Magyarországon .új adónem. a bevételen pedig osztozik a büdzsé és a helyi önkormányzat Éles határvonal húzódik meg a helyi és az önkormányzati adók között: .

idegenforgalmi adók. . aki nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt az adótt helyen.6 százaléka .Helyi adók csoportosítása: Adófajták tárgy szerint: .maximális összege adótárgyanként 12 000 forint/év Helyi iparűzési adó: (IPA) . illetve olyan üdülésre. Vagyis: . üzletszerűen végez.nem lakosként való tartózkodás .korigált forgalmi érték (piaci érték fele) . pihenésre alkalmas épületnek a tulajdonosa. aki gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából. teleknagyság 1000 m2 szokásos teleknagyság 400 m2 háznagyság 100 m2 adó 50 forint/m2 adóztatható terület 1000 . szolgáltatásokat stb. nagyságát az önkormányzat határozza meg Kommunális adó: . hogy az önkormányzat csak egyféle adó fizetésére kötelezheti az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében .adó felső határa 1100 forint/m2. ezért a tevékenységbőlszármazó haszon tuán fizetnie kell a helyi önkormányzatnak.az a magánszemély köteles fizetni. hogy a vállalkozás használja a helyi infrastruktúrát.Kommunális adók (magánszemély kommunális adója. helyi iparűzési adó) Építmény és telekadó: . beépítetlen földterület után terheli . telek m2-ben számított hasznos alapterülete .az építmény.400 = 500 adó 500 x 50 forint/m2 = 25 000 forint Idegenforgalmi adó: .ingatlan .a törvényi alapelv rögzíti.Vagyoni típusú adók (építményadó.100 = 900 m2 (házhely nem számít.Építményadó: > a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület után vethető ki . 900 .vendégéjszakánként fzetendő.alapja. illetve a korrigált forgalmi érték 3.Telekadó: > az itt található beépítetlen belterületi földrészlet után kell fizetni .pl. amely nem minősül lakásnak.alanya az. .munkaerő foglalkoztatás .magán személyt a tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épület. telekadó) .legtöbb bevételt hozó helyi adó forma .gazdasági tevékenység gyakorlása Adó típusok szerint: .

. > ha több önkormányzatban végez tevékenységet. feltéve hogy őstermelői tevékenységébp származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja > jogi személy > egyéb szervezet . félévi adóelőleg: ami az előző évi fizetési meghagyásban szereplő összeg felét jelenti . : II.december 20. . amey azonban csökkenthető az eladott áruk beszerzési értékével (ELÁBÉ). Adó megfizetésének határideje: .Az adózó az adót önadózással állapítja meg: > alapja: fent említett ( nettő árbevétel .az adókötelezettség keletkezését a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.a várható adójáról bejelentést tesz (kivéve tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozás) ..nettő árbevétel után kell megfizetni az adót. akkor meg kell osztania az adó alapját > ideiglenesen végzett iparűzési tevékenység (1-3 hónapig) esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani (naponként legfeljebb 5 000 forint) > EVA hatálya alá tartozó vállalkozó az adóalapot a bruttó bevételre eső összeg 50%-ban állapíthatja meg > a bevallás benyújtásának határideje minden év május 31. a közvetített szolgáltatással. : I.nettó árbevétel: 900 000 000 forint . amely külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik.> személyi jövedelemadóról szóló egyéni vállalkozó > személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő.. anyag költséggel és az adóhatóságnak befizetett jövedéki adóval.) > adómentes: az adóalapnak az a része. : Előző évi adókülönbözet: ami a befizetett adóelőlegek és a tényleges adó különbözetét jelenti . félévi adóelőleg: a tárgy évben kibocsátott fizetési meghagyás és a márciusban kifizetett összeg különbözete . az alvállalkozói teljesítések értékével.május 31.március 15. : feltöltési kötelezettség: ami az adóelőleg és a várható éves adó különbözete: ( 50 millió forint feletti árbevétel esetén) Példa az IPA kiszámítására: . ha az már külföldön adózott.adóhatóságnak fizetett jövedéki adó: 2 000 000 forint . .szeptember 15.felső határa az adóalap 2%-a Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése: .

közvetített szolgáltatások értéke: 20 000 000 forint .egyéb jövedelem: 42 000 000 forint .iparűzési adóalap: 678 000 000 forint = 900 000 000 .Ausztriában a mobil adótornyokra kívánt volna adót kivetni (nem sikerült) Lakás építmény adója: 450 forint/m2 Nem lakás esetén: 800 forint/m2 adómentes lakásterület: 50 m2 szokásos teleknagyság: 400 m2 ház alapterülete: 100 m2 adó: 50 forint/m2 Laffer görbe: .anyag költség: 120 000 000 forint .eladott áruk beszerzési költsége: 80 000 000 forint .iparűzési adóalap-csökkentő tételek: 222 000 000 forint = 80 + 120 + 20 + 2 .adó bevételeket mutatja az adókulcsok növekedésével ..222 000 000 Iparűzési adó helye az EU-ban: Adótorony adó: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful