Adózás, adóoptimalizálás I.

Adórendszerek, adófajták Adó: Közvetlen előríráson alapuló jogszabályi kötelezettség, melyet a közhatalom ellenszolgáltatás nélkül megállapít és megkövetel. Adócsoportok: 1. jövedelem és profitadók (SZJA - általában progresszív, társasági adózásnyereségtől függ) 2. társadalombiztosítási befizetések (TB) 3. vagyoni adók (kamatadó, osztalékadó, vagyonadók - különös tekintettel az ingatlanadó) 4. belföldi áruk, javak és szolgáltatások forgalmának adója (ÁFA) 5. nemzetközi kereskedelemhez és tranzakciókhoz kapcsolódó adók (vámok) 6. ökoadók A jó adórendszer kritériumai: 1. gazdaságilag hatékony 2. egyszerű adminisztrációt alkalmaz 3. rugalmasan alkalmazható a megváltozott gazdasági körülményekhez 4. tükrözi a törvényhozók politikai felelősségét 5. megfelel az igazságosság elvének Adó kritériumai: 1. méltányosság: Hogy az adóalanyok hajlandóak legyenek fizetni. - 2 síkját szokás megkülönböztetni a. horizontális méltányosság: az azonos összegű jövedelmek azonos módon való adóztatása b. avertikális méltányosság: a különbözú nagyságó jövedelmek eltérő módon való adóztatását írja elő, tehetősebbeknek magasabb adót keljen fizetniük 2. igazságosság: Ha az állampolgárok között arányosan osztja el az adóterheket 3. hatékonyság: A kitűzött elveket, valamint a bevételeket viszonylag egyszerűen és a lehető legolcsóbban lehet beszedni, hogy az adóigazgatás, beszedés, behajtás ne eméssze fel a bevételek nagy százalékát Haszonelv alapján történő adóztatás: - az adó nem más mint a közjavakért fizetett ár - az állampolgárok egyénenként eltérő preferenciákkal viselkednek a közjavak iránt, és egy minden szempontból igazságos tábla proporcionális adókulcsot alkalmazna, vagyis figyelembe venné minden egyes állampolgár adófizetési hajlandóságát a közjavakból való részesedés függvényében. - háromféle módon képzelhető el az ekvivalencia: 1. ha azonos mennyiségű hasznosságot veszünk el 2. ha azonos mértékben csökkentjük az alacsony és magas jövedelműek hasznosságát 3. ha adózás után azonos mértékű hasznosság marad az egyes

jövedelemtulajdonosoknál - az adótábla lehet: 1. lineáris 2. progresszív 3. degresszív (Első megközelítésben mindenképpen egy progresszív tábla testesíti meg mind a hatékonyság, mind a méltányossgá kritériumait, de az adófizetők reakcióját számításba véve már nem ilyen egyértelmű válasz.) - háromféle megoldás létezik: 1. lineáris adózás: Ha a magasabb jövedelműek jövedelmükkel egyenes arányban ugyanazokért a javakért többet hajnlandók fizetni. Így mindenki a jövedelméből megvásárolható hasznosság azonos részét fizeti be a köz javára. 2. degresszív adózás: Ha minél nagyobb a kereset, annál kisebb a költési hajlandóság közjavakra. 3. progresszív adózás: Ha minél nagyobb a kereset, annál nagyobb a költési hajlandóság közjavakra. Fizetőképesség alapján történő adóztatás: - az azonos fizetőképességű adófizetőket azonos összeg befizetésére kötelezi (horizontális és vertikális méltányosság alapján) - a fizetőképesség a jövedelmeket alapul véve határozza meg a közkiadásokhoz való hozzájárulást, a fizetőképesség mérése pedig a jövedelmek és a vagyon mutatóinak mérését jelenti - jövedelmekre progresszív adórendszer - vagyonra lineáris adórendszer Adóstruktúrák, adóelméletek fejlődése - 1950-es évek végéig senki nem kérdőjelezte meg az állam jogát az adóbevételek nagyágának meghatározására (Keynes-féle nézetrendszer) - kínálati közgazdaságtan: az állam, mint adószedő tólzott étvágya, az adókulcsok emelése egy parabolaeloszlását mutató görbe mentén visszájára fordul, a növekvő adókulcs csökkenő bevételt hoz magával Optimális adózás - Miként lehet az adóbevételeket úgy megállapítani, hogy minimálisra csökkenjen az adó által okozott hatékonyságveszteség - az optimális adó attól függ hogy miként változik a jövedelmek újraelosztásával a társadalom jóléte, illetve ennek mekkora a költsége. II. Adózási alapfogalmak - Az adó funkcióját tekintve a közületi (állami) kiadások fedezésének egyik alapvető forrása. De csak olyan közösség szedheti be, amelyik szélesebb társadalmi célokat szolgál, és a bevétel elrendeléséhez, kivetéséhez, beszedéséhez és elköltéséhez is közjogi hatalommal rendelkezik.

Közjogi bevételek: - adó: adófizetésen alapuló, egyoldalúan kivethető, végrehajtható, behajtható, ellenszolgáltatás nélküli befizetés - illeték: az állampolgárt, annak vagyonát érintő közületi eljárásért fizetendő, a költségek fedezését szolgáló, előre meghatározott, díjszabáson alapuló, ellenszolgáltatásért járó díj - járulék: egyoldalú kötelezettségen alapuló, kivethető, behajtható ellenszolgáltatást nyújtó - nyugdíj jogosultság, egézségügyi ellátás - befizetés. Magánjogi bevételek: - díjak: költségvetési intézmény által nyújtott szolgáltatásért, előre szabott díjtételek alapján kért befizetés, amelyet csak akkor kell fizetni, ha az eljárást az állampolgár kéri, vagy tűri. Ebben az esetben a díjért cserébe ellenszolgáltatást kap az állampolgár, a szolgáltatást nyújtónak pedig garanciális kötelezettségei vannak. - hitel: olyan ideiglenes bevétel, amely nem növeli a hitelt kapó bevételeit, majd visszafizetése szintén nem növeli a hitelt nyújtő jövedelmét. Az állampolgárok hitelnyújtása az állam számára pénzpiaci művelet, amely a piacgazdaságban a két fél egyenjogúságán alapszik. - egyéb díjak: koncessziós díjak regálé (forgalmi típusú) jövedelmek, állami monopóliumként nyújtott termék értékesítések, szolgáltatások bevétele - Az adózás alkotmányos kötelezettség: "Minden állampolgár köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a köztermekhez hozzájárulni." - 2 alapvető iskola az adózási hajlandóságot felmérő és előre jelezni kívánó szakirodalomban: 1. állampénzügyi paradigma (neokonzervatív): az a jó adórendszer, amelyben sikerül beszedni a szükséges adóbevételeket 2. liberális közgazdaságtan: az a jó adórendszer, amelyben a lakosság éppen annyit hajlandó áldozni a közjavakra, mint amennyibe azok kerülnek. Mivel az adófizetési hajlandóság összefügg a közjavak iránti lakossági kereslettel. Adók csoportosítása: - Az adót viselők, vagyis a kötelezettek szerint: 1. Közvetlen adók: Az adóalany és az adó teherviselője ugyanaz a személy, aki közvetlenül, az állam kasszának fizeti be az adót. Az adófizetésre kötelezett nem háríthatja át másra (egyenes adó). Az adó megfizetése kihat az adózó jövedelmének felhasználására, vagyoni helyzetének alakulására. (SZJA, VÁNYA, osztalékadó) 2. Közvetett adók: Az adóalany és az adó teherviselője külön válik. Vagyoni,

. vagyonhoz kapcsolt adók: SZJA. Ha viszont adót nem viseló járandóságnak minősül. építményadó). hogy az adómentes jövedelm nem számít az adó alapjába. luxusadó. A közvetett adókat jellemzően a végfogyasztó fizeti kereskedő számára. fogyasztáshoz kapcsolt adók: ÁFA. Az adót nem viseló járandóság azonban hozzáadódik a jövedelemhez és a rá eső adót le lehet vonni. árfolyamnyereség adója 2. amelyet az adóalapra kell . a figyasztási adó: ez adó. ezért nem kerül be az adóbevallásba sem. ingatlanadó. de ettől még az adőköteles jövedelem több adót fizet majd. vállalat) akire/amire valamely adóról szóló törvény adókötelezettséget állapít meg. Adó típusú járulékok: vámok. akkor összege hozzáadódik a keresethez. Sávosan degresszív: .adóalany: Adózó (személy. Ugyan az adó nem viselő járandóságra eső rész levonható. kamatadó. jövedéki adó 3. társasági adó. és befizeti a számára meghatározott összeget (számla ÁFA tartalma). aki viszont bevallja. Általában termékhez. . ebadó. sávosan progresszív: 3.adókulcs: Százalékban meghatározott mérték.szociális helyközbülaz adó szolgáltatáshoz meg a vételárban zettől függetlenül kell megfizetni vásárláskor. Az adómentes jövedelem és az adót nem viselő jövedelem között alapvető különbség. így az adóalap magasabb lesz. egyházi adó 4.adóalap: Az az érték amely alapján a fizetendő adót számolják .adókulcsok. . jövedelemhez. kapcsolódik. gépjárműadó. Az adófizető és az terhét viselő egymástól elkülönül. Egyéb adók: helyi adók (iparűzési adü. lineáris: 2.adóköteles jövedelem: Összes jövedelem mínusz adómentes jövedelem és adót nem viselő jövedelem. az álamkasszába a ső gazdasági egység fizeti be. illetékek Adózással kapcsolatos fogalmak: . osztalékadó. Ilyen az ÁFA. Mindkét kategóriát megjárta már a nyugdíj: adómentes jövedelemként a nyugdíj mellett keresett jövedelem csak önmagában adózótt.jövedelem fajtái szerint: 1. adótáblák szerint: 1. melyet az adózó másra tovább háríthat.

törvénysértő módja.adóelkerülés/adókikerülés: Az egyén gazdasági tevékenységének. Készpénzben kifizetik. és egyes adótörvényeknél magasabb szintű törvényi szabályozás. . önkormányzat jegyzője.tételes adókulcs: Amikor nem százalékban.: alapítványi hozzájárulások. . . nyugdíjbiztosítás díjai). akinek egyébként nem kellene adót fizetnie.Minden adófizető számára ugyanannyi.adóalap-csökkentő tételek: A jövedelem olyan tételei (pl. adóhitel: Az adófizetési kötelezettséget csökkentő tételek.adózási alkotmány: Az adózásra vonatkozó általános. közvetlenül az adóból leírható kedvezmények.adótábla: A többsávos adó sávhatárai a hozzájuk tartozó adókulcsokkal. ahol az adófizetési kötelezettség egyenes arányban áll a jövedelemmel. fogyasztási adó: cigarettaszál / ft . kedvezmények nélkül vett) jövedelemmel.adóhatóság: Az állam. .adóköteles/adóztatható jövedelem: Az összes jövedelem mínusz az adóalap csökkentő tételek mínusz személyes adómentes jövedelem. hanem adott összegben határozza meg a törvény az elvonás mértékét pl. .vonatkoztatni. . Magyarországon nincs negatív adó.adócsalás: Az adófizetési kötelezettség alóli kibújás jogszabályokba ütköző. Adóhatóságok: APEH és szervei.degresszív (regresszív) adókulcs-struktúra: . de sosem ütközik az érvényes jogszabályokba.adójóváírásba/adóba történő beszámítás. illetékhivatal.átlagos adókulcs: Egy időszak alatt fizetett összes adó osztva az összes (levonások. ügyleteinek olyan megszervezése. VPOP és szervei. . törvényben biztosít jóváírási keretet annak. melyek valamilyen okból. .adókedvezmény: Az adóztató által az adózónak nyújtott lehetőség a fizetendő adó csökkentésére. Ezek lehetnek teljes mértékben visszaigényelhető jóváírások. .arányos adó: A lineáris adó egy olyan speciális esete. . . az adóhatóság útján gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit. tőkebefektetések. vagyis a kedvezmény nem haladhatja meg a fizetendő adó összegét. mint adóztató. Az átlagos adókulcs megegyezik a határadókulccsal. Az átlagos adókulcs konstans. mindig a legalitás keredein belül marad. például felhasználási céljuk kedvezményezettsége miatt mentesek a jövedelmadó alól. . mely módot ad az adófizetési kötelezettség minimalizálására.

hanem fokozatosan csökkenő jövedelemkiegészítő támogatást ad.progresszív adó: .. azaz az adó halmozódik.közvetett adók: .forgalmi adók: Egyfajta értékesítési adó.haszonelv: Olyan adózási elv. . akkor az adóalap tartalmazni fogja a korábbi termelési és értékesítési fázisokban kivetett és beszedett adókat. és mutatja a jövedelem növekedésével várható adókulcs növekményt. . .fizetőképeségi elv: Az az elv. ez megakadályozza a felhalmozódást. Azt mutatja. valójában végső soron ki is viseli (illetve kik milyen arányban viselik) az adóterhet. . amely egy jövedelemadószintig nem adót szed.fogyasztási adók: Meghatározott termékekre. azaz melynél az adóbevétel . .: élvezeti cikkek.incidencia: Az adó tehermegoszlása. . A hozzáadott érték jellegű. .regresszív adó: . amelye egy ellensúlyozó jövedelemadóval a támogatást igénybevevőktől a rászorultság csökkenésével fokozatosan visszaszednek.határadókulcs: A jövedelem minden további egysége után fizetendő adókulcs. üzemanyagok) fogyasztására (az eladási ár százalékában vagy egy összegben. hanem minden értékesítésre. amelyben az egyes tagok az általuk fogyasztott közjavak és kormányzati szolgáltatások hatására részesültek. mely szerint az adóterhet a társadalom tagjai között azok fizetőképessége alapján. amely azt mondja.közvetlen adók: . amelyben az adófizetést csökkentettük a kedvezményekkel. Magyarországon az ügynevezett ABC termékek (pl.semleges adó: Olyan adó. hogy az adóterheket a társadaom tagjai között annak a haszonnak az arányában kell szétosztani.effektív/tényleges adókulcs: A fizetett adó és a jövedelem hányadosa.horizontális méltányosság: . Általában az eladási ár meghatározott százaléka. amelynek nincs többletterhe. Mindez felfogható úgy is hogy mindenki kap egy garantált jövedelmet. forgalmi adózásban az előző fázisban befizetett adót le lehet vonni. vagy az áru darabszámára) kivetett. az egyenlő áldozat elvének figyelembe vételével kell szétosztani. diszkriminatív értékesítési adók. Tübbsávos adótábla esetlén egyénenként eltér.negatív jövedelemadó: Olyan a jövedelemadó rendszerrel egybeépült szociális segélyezési rendszer. . Amennyiben nem csak a végső felhasználásra vetik ki.

megegyezik az adó hatására fellépő jólléti veszteséggel. . törvényileg szabályozott és normatív adórendszer kialakítása volt . kisiparosokat.az adóigazgatási eljárás teljes reformjára is elérkezett az idő A változás: . hogy a szocialista közösség adta növekedési lehetőségek kimerültek. a mai szisztéma kialakulása 1945 utáni adó rendszer: . . kiskereskedőket.a folyamat irányítója a Pénzügyminisztérium lett . .1988.1980-as évek végén átható volt.bonyolult.2%-t . és ott is adóztatja azt.Kupa Mihály (Adóreform Bizottság vezetője) vezetésével dolgozták ki a reform elveit és jogszabályait .Németh Miklós miniszterelnöksége és Medgyessy Péter pénzügyminisztersége idején született meg az adóreform . valamint a szellemi szabadfoglalkozásúakat érintette. A magyar adórendszer reformja.jan. Önmagában aligha értelmezhető. .a vállalati szektor viselte az adók 63. . mindig a fiskális politika részeként.személyes adómentes jövedelem sáv: A személyi jövedelemadó alól mentes jövedelem. az adóalap kedvezményekkel csökkentett összjövedelem és az adóköteles jövedelem különbsége.csak a mezőgazdasági termelőket. Az adózás célja: . .A felzárkózáshoz átlátható belső árrendszerre és egységes hozzáadott-érték típusú forgalmi adózásra volt szükség. 400 kulccsal operáló forgalmi adózás .bonyolult vállalati jövedelemszabályozás Miért volt szükség változásra? .az adórendszer feladata az állami kiadások fedezése. amelyik a jövedelmeket a keletkezésük helyén teszi láthatóvá.az adórendszer elősegíti az államháztartás stabilizációs és redisztribúciós céljainak megvalósítását .1 . Cserébe viszont nagyobb beleszólást ígért a közpénzek újraelosztásában. orvosi magánpraxist.egy konszenzuson alapuló adópolitika tekinthető mindkét fél számára elfogadhatónak III. A reform három fő területet ölelt fel: .az adópolitika a bevételek garantálásában játszik fontos szerepet.A reform céja egy egységes.Olyan társadalmilag igazságosabb közteherviselés megvalósítása.

külön adózó jövedelmek: .hozzáadott érték típusú adóztatás . és 1987-ben évi 300 ezer forint bevételig adómentesség érvényesült.bér összegével. forgalmi adózás reformja => kétszintű árrendszer megteremtése: . hiszen felsőbb sávba sorolta azt 2.1987 előtt sávosan progresszív nyugdíjjárulék alá estek.egyéni és társas vállalkozók személyes jövedelme . hogy a belépő személyi jövedelmadó kövekteztében nettósodó kereset nominálisan megeggyezzék a korábbi .szellemi foglalkozásból származó jövedelemből le lehetett vonni a költségeket .a nyugdíj adót nem viselő járandóságként megemelte a mellékkereset adóját. összevonás alá eső jövedelmek kategóriája: .lineáris adózás .Ezért szükségessé vált a személyi jövedelemadó bevezetésekor a keresetek bruttósítására. az ingó dolog értékesítésből.kétcsatornás adózási rendszer (vállalkozó . fizetőképességhez igazodó . .adó nélküli . egyéb jövedelmek . azaz a munkavállalónál és ne a vállalati nyereségen keresztül adóztassa meg.háztáji és kisegítő gazdaságok jövedelemadóját fizették. adót viszont nem viseltek . 3.alkalmazotti és gyermekkervezmény.munkaviszonyból .adót nem fizető járandóság maradt a nyugdíj Egyéni és társas vállalkozás . származó jövedelem Személyi jövedelemadó (SZJA) rendszere: . azaz olyan mértékű növelésére. mezőgazdasági termelők .gazdasági tisztánlátás: az adórendszer a keletkezett jövedelmet a jövedelem birtokosánál.az ingatlan.lakossági jövedelmek nagyobb terhelése Lakossági jövedelmek 3 csoportja (1987. osztalék stb.önálló tevékenységből származó jövedelem .a munkaviszonyon kívüli szellemi és fizikai tevékenységből származó jövedelem . a bérbeadásból stb.mezőgazdasági szövetkezeti tagviszonyból .két alapvető kategóriába sorolta a jövedelmeket: 1. egységesítése 3.progresszív adózás . Az adó alapja az elért bevétel volt. személyi jövedelemadózás teljes átalakítása . valamint kiterjesztette hatókörét a lakosság pénzintézeti megtakaritásainak korábban adómentes kamatára is. munkahelyi étkezési hozzájárulás adómentessége . munkaviszonyból .adók számának és mértékének mérséklése. igazságos.egybeolvasztotta az említett három jövedelemkategóriát. 2.kamat.méltányos. 2. A következő adóalap-csökkentő és adócsökkentő kedvezménytípusok épültek be a rendszerbe: . vállalati jövedelemadózás egyszerűsítése: . év végéig) 1.1. illetve az értékpapír piacon forgó kötvények kamatára is.

de a háztartási tüzelőanyag alacsonyabb adószintjére építő új üzletág az olajszőkítés egyes becslések szerint évi 500 milliárd forintnyi kiesést okozott.1994-re kezelhetetlen méretűvé vált az államháztartás hiánya.a 0 kulcs mellett kezdetben 5.60 százalékos nyereségadó (korábban 90%) .7-ról 3. miközben változatlan maradt a legmagasabb 25 %.magánszemélyekre): . ahogy a lakásvásárlás 0 kulcsos ÁFA-ja is hatályon kívülre került. amely szintén megszűnt ebben az időszakban.alkalmazotti létszám 4.7 millióra mérséklődött . Vállalatok nyereségadózása: .üzemanyagárakba épített fogyasztási adó garantált költségvetési bevételt hozott .1990: A fokozódó infláció miatt a legfelső kulcs 60 %-ról 56 %-ra csökkent . amelyben különösen nagy részarányt képviselt az államadóság. 5. 10 majd 12 százalékos ÁFA kulcs számított mérsékeltnek. 20 %-kal adóztatta meg a termékértékesítés végső fázisát (korábbi több mint 400 külcs helyett Változások 1988-1994: Változások az SZJA-ban 1988-1994: . Erre a ferrocén nevű vegyületet használták. .a cégektől beszedett adó aránya mérsélődött az államháztartás bevételeiben Általános forgalmi adó (ÁFA) rendszer: . .külön adózó jövedelmek 10 %-s adókulcsából származó méltánytalanságot az SZJA rendszer nem volt képes kezelni .1994-re hatkulcsos adótábla (a korábbi 11 kulcós helyett) > 110 ezer forintig adómentes jövedelemhatárral > 550 ezer forint sáv fölött 44 %-ra mérséklődött .borravaló és a hálapénz is látókörön kívül maradt Egyéb változások: .míg a személyes célú nyereségfelhasználás összege az SZJA alá esett.négy kulccsal: 0.de nem kellett az alkalmazottak után béradót . 15. . (1990-ben egy kormányrendelet előírta: a fűtőolajat adalékanyaggal színezni kell.jelentősen szűkült a 0 kulcsos sávba tartozó termékek köre . fejlesztéseik után egyéb elvonást fizetniük.vállalkozói szervezetek száma 400 ezerről 1 millióra nőtt . amely pirosra . . majd 6.egyéni és társas vállalkozó üzleti nyeresége után 25 %-s adót fizetett .elvált egymástól az alkalmazott illetve az egyéni vállalkozói jövedelem egyéni vállalkozók bevalott éves jövedelme ezer forintban 1992 1993 1994 Egyéni vállalkozó 134 129 118 Munkaviszonyban állók 239 292 390 Változások az ÁFÁ-ban 1988-1994: A növekvő költségvetési hiány finanszírozásához szükséges forrást előteremteni .komoly kedvezménynek számított a lakásépítésben felhasznált nyagokra adott általános forgalmiadó-visszatérítés.

1993-ig 40% . az adóalapot növelő és csökkentő tételek újraszabályozásával megadta a kereteket.1995. a lassítás csökkentette a hiányt.1995-re 55.ez volt az ún.1994-ben 36%-ra . és ennek révén alapvetően módosultak a társasági adó alpjául szolgáló összegek Társasági adókulcsok: . ugyanis ebben a mennyiségben tönkretette a motort. a szállítmányt további beavatkozás nélkül gázolajként értékesíthették. amely az amortizációs kulcsok alkalmazásának egységesítésével.a reform után 1 évvel társasági adóként definiálta a törvény . ami határon belül tartotta a külföldön teljesített szolgáltatásokra jutó ÁFA .Az adófizetési kötelezettség nem a teljesítményérték elszámolásakor.4 milliárd forintnyi nyereségadót fizettek .1991-től kezdődően egységesednek a kulcsok .6%-ra mérséklődött Második szakasz: a Bokros-csomag hatása az adórendszerre: . Vállalati nyereségadót . helyette adójóváírás . A ferrocén hozzáadásával megszínezett tüzelőolaj alkalmatlanná vált arra.1991-es számviteli törvény.5 milliárd forintra csökkent ez az összeg .1990-ben különbséget tettek méret szerint > 3 millió alatti adóalap esetében 35% > 3 millió fölött 40% . a törvényes határidőkön belül való visszatérítés növelte. hanem az állományba vétel napján keletkezik .megszűntek az adóalap-csökkentő kedvezmények. savazással közömbösítették: a kénsav és más vegyszerek hatására a gázolaj visszanyerte eredeti színét .mértéke 1988-ban az SZJA legmagasabb kulcsa .a központi kölztségvetés bevételeiből a részaránya 3.megszűnt az adómentes határ . hogy gépjárművek üzemanyagaként használni lehessen.költségvetési bevételek alakulását jelentősen módosította az adó-visszatérítésekkel kapcsolatos eljárás. olajszőkítés. március 12 . ami lehetőséget adott a visszaélésekre.) ÁFA törvény változásai: .festette az olajat.Bokros Lajos A Bokros-csomag adóteher-növelő intézkedései az egyes adózási célcsoportoknál: Munkajövedelmet érintő változások: .A teljesítés helye szolgáltatásnál a szolgáltatóhoz került.1994-ben 36% Összességében: . Ha a vámost sikerült megvesztegetni.megszűnt a gyerekkedvezmény . Amennyiben a festék már bekerült az olajba. a választható eljárárások előírásával.5%-ról 2. A fűtőolajként behozott termékeket a vámkezelésnél kellett volna színezni.míg 1988-ban a vállalatok 87.1990-ben 40%-ra .

. egyben az alacsony keresetűek közvetett adóterhelését növelte.a nem tőzsdei műveletekből származó árfolyamnyereség adója 1995-96-ban a korábbi 20%-ról 10%-ra csökkent . Elszakadva a pénzügyi teljesítéstől.Jelentősen szűkült a 0%-os termék és szolgáltatáskör. de nagymértékben megnövelte annak hatékonyságát.a tárgyi eszköz beszerzése után pedig csak akkor járt ÁFA-visszatérítés. előzetesen felszámított adó göngyölített összee legalább 100 ezer forinttal meghaladta a befizetendő adó összegét. és külön. amelyet később az alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett . ahová szinte kizárólag bizonyos gyógyászati segédanyagok tartoztak .Az egyéni vállalkozók. mint a villamos energia.szigorítás az adó-visszaigénylés tekintetében .Kikerült az ingó és ingatlan értékesítése az összevonás alá eső jövedelmek közül. távhőszolgáltatás .bevezették az egyéni vállalkozó általányadózását. lineáris. mind a munkavállalónak TB-t fizetnie. szerzői jogvédelem alá eső tevékenységből származó jövedelem után is kellett mind a munkaadónak. a 15 százalékról korábban 10-re leszállított középső adókulcs 12%-ra emelkedett.A háztartási tüzelőolaj fogyasztási adó mentességének eltörlése . A vagyonadózást érintő változások: . a számlán megadott időpontban vált esedékessé az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség.növelték a TB hozzájárulás alá eső jövedelmek csoportját pl. 1996 végéig pedig végleg kikerültek a társasági adó hatálya alól Általános forgalmi adót érintő változások: Nem okozott strukturális módosításokat az ÁFA rendszerben. Vállalkozókat érintő változások: .Ismét változtak az ÁFA kulcsok. és olyan korábban ÁFA-t nem fizető termékek kerültek ebbe a csoportba.A kamat 0 százalékos adója mellett a tőzsdei papírok árfolyamnyeresége változatlanul nem viselt adót .Módosult az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja is. társas vállalkozások közreműködő tulajdonosai kirekesztődtek az adójóváírásból ..jelentősen emelkedett a kiegészítő vállalkozások baleseti járuléka.Bevezették az újfajta adókedvezményt. a tőzsdei befektetések összegére adott úgynevezett adóhitelt. kedvező adózású jövedelmformává vált . .megszűnt a munkavállalói társadalombiztosítási (TB) járulék levonhatósága az adóból . szinte . kezdetben korlátozás nélkül. ha a tárgyi eszköz beszerzésére jutó. Ezzel lezárult a korábbi.

amelyet az adójóváírás csökkentése.Adótábla egyszerűsítése.Az ÁFA rendszer ebben az időszakban nem változott jelentősen Negyedik szakasz: adórendszer-változások 2002-2006 . Harmadik szakasz: adórendszer változások 1998-2002: Munkabért érintő változások: . a közcélú adományok és az adóhitelek esetében is.Erőteljes kedvezményt kaptak a gyereket nevelő családok (2002-ben 3 gyermek nevelése esetén 1. .természetbeni juttatások 44%-os adója .átrendezte a kedvezményeket . A korábbi 5 kulcs helyett 1999-re 3 maradt meg. ezért az átlagnál jobban nőtt az alacsony keresetűek terhelése.megszületett a tandíjkedvezmény .bevezették a kisvállalkozói kedvezményt.az árfolyamnyereség 20%-s adója kiterjedt az értékpapírok árfolyamnyereségére is .100 nap programja Medgyessy Péter .a kamat változatlanul 0%-al adózott .06-1.minimálbér 25 ezer forintról 40 ezerre emelkedett (vállalkozókat érintette hátrányosan) Összességében az Orbán-kormány: .adójóváírás szerepe mérséklődött .növekedett az általányadózást választhatók száma .kontrollálhatatlan ÁFA-visszaigénylések korszaka.családi támogatások részaránya nőtt .járulékcsökkentés eszköze Vállalkozókat érintő változások: . amely 30 millió forintban határozta meg az egyszeri beruházás azonnali költségként való leírásának mértékét . .36 millió forintos éves bér mentesült az adófizetés alól) .a kedvezmények korlátozását viszont megszüntették a biztosítások. a kedvezmények lakossági csoportokon belüli átpozícionálása . ezt részben (kb 1.emelkedtek a lakásvásárláshoz kapcsolódó támogatások . a maximum az összevont adó alapja lett.35%-ról 40%-ra emelkedett az elszámolható költséghányad .nem szélesítették a minimálbért adómentesítő adójóváírást.11%-s egézségügyi hozzájárulást is kellett fizetni ÁFA rendszert érintő változások: .a beruházási hitel törlesztő kamatára adott 40%-s adócsökkentő kedvezményt . Így 2002-re a minimálbért is 12%-os adó terhelte .A munkáltatók által fizetett TB-t 39%-ról 29%-ra csökkentették.91%-ig) ellensúlyozta az eho.a kutatás-fejlesztési tevékenység teljes összege levonhatóvá vált az adóalapból Vagyonadózást érintő változások: . az adótábla sávhatárainak minimális emelése és 40 %-s határadókulcs jellemzett .SZJA jelentősen egyszerűsödött.

számítástechnikai eszközök vásárlásáhozm illetve a felnőttképzéshez kapcsolódó kedvezmények.megszűnt a fogyasztási adó.egézségügyben alkalmazottak bérének nagyarányú emelése . ásványi tüzelőanyagok.Munkabért érintő változások: .társasági adózásban megszűnt az egyedi kedvezmények adásának lehetősége Vállalkozókat érintő változások: .megszűnt a 0 kulcs. a teljes ÁFA-t.újra adómentessé váltak a tőzsdei befektetések .Sulinet kedvezmény . a kisvállalkozások pedig 5 millió forintig 10%-s társasági adót fizettek. sőt a cégautó után fizetendő adót is (3 év alatt mintegy 100 ezer egyéni vállalkozó választotta ezt a formát) . ezért bizonyos termékek a tárgyi mentes körbe kerültek. helyette bevezették például az autók beléptetéséhez kapcsolódó regisztrációs adót és emelkedtek a fogyasztási adó tételek .újraszabályozták az export-import termékeladás.mezőgazdasági kistermelés adómentes határa 4-ről 6 millió forintrra emelkedett . pl.lakáshitelek kedvezménye fokozatosan megszűnt 2006-ra . Vagyonadózást érintő változások: . Az adótábla két kulcsos lett 18% és 38%. a szolgáltatások zöme természetesen már ekkora a 25%-s körben volt.új nagyobb összegű adó-jóváírási rendszer (minimálbért adómentesítő) . míg a 12%-s körhöz csatlakoztak az egykor 0%-al adózó közszölgáltatások. gyerekneveléshez.felnőttképzési kedvezmény . a vállalkozói nyereséadót vagy egyéni vállalkozó nyereségadóját.egyszerűsített vállalkozói adó (EVA): A bruttó árbevétel után felszámított 15 %-s adóátalány kiváltotta a személyes közreműködés béreként kapott összegre eső SZJA-t. . ÁFA rendszert érintő változások: Az ÁFA változását az EU-csatlakozásra való felkészülés jellemezte .megmaradt a tandíj tehermentesítése . annyi változással hogy a felső kulcs 18%-ról 16%-ra mérséklődött. miközben megszűnt a TB összegének 25%-ig terjedő adócsökkentő kedvezmény. gyógyszerek. élelmiszerek.de minimus kedvezmények .Medgyessy Péter távozása utána megszűntek a lakásvásárláshoz.Viszonylag változatlan maradt a társasági adótörvény. iletve a szolgáltatások nyújtása esetén a teljesítés helyének meghatározását.35%-al adózó osztalék után eltörölték a 11%-s egészségügyi járulékot . valamint a távértékesítés ÁFA szabályait .és növekedtek az egyéni vállalkozó által alkalmazható amortizációs kulcsok . vásárlás. majd 18% és 36%.

magánszemélyre annak jövedelmére és az e jövedelemmel összefüggő adókötelezettségre terjed ki .és többoldadó nemzetközi egyezmények => kettős adóztatás elkerülése => nemzetközi egyezmények primátusa. elvei.sávosan progresszív .fordított adózás bevezetése az építőiparban . míg a külföldinek csak a belföldről származó jövedelme adóköteles . illetve a minimálbért adómentesítő adóvóváírás . . azonban rögtön ezután jön a megengedő szabály.Az SZJA rendszerben megszűnt a tandíj kedvezmény összevonhatóságának lehetősége . . csak a belföldi jövedelmükre terjed ki a magyar adókötelezettség (részleges adókötelezettség) > belföldieknek a bel.a szja prioritásként kezeli a befektetések.progresszív adótábla. hiszen a belföldi illetőségű személy összes jövedelme.több csatornán kedvezményez .az önálló tevékenységből származó jövedelem után az első forinttól adózni kell .és külföldi jövedelme is adóköteles > önkorlátozó rendelkezések: Bár a magánszemély minden jövedelme adóköteles. megtakarítások különleges preferálását SZJA sajátosságai: .általános . Az adóalany: magánszemély illetősége Az illetőségnek különös jelentősége van az adókötelezettség terjedelmét illetően. kedvezmények SZJA elvei: .További vátozások: 2007-es év újabb szigorításokat hozott.adókedvezmény csak akkor adható. feltétlen elsőbbsége a magyar adójoghoz képest > külföldieknek.az igazságosság és a méltányosság elvén nyugszik .személyi jellegű . ha a szerződés megvalósítja a szabály célját SZJA hatálya: . miszerint az adóból kedvezményt a személyi jövedelemadó törvény alapelveinek figyelembevételével más törvény is megállapíthat. mentességek.EVA adókulcsa a korábbi 20% helyett 25%-ra emelkedett IV. A Személyi jövedelemadó rendszer felépítése.jövedelemarányos közteherviselés alkotmányos követelményét igyekszik megvalósítani .befolyásoló tényezők: > nemzetközi gazdasági élet => kapcsolatrendszer => két.2008-ban új ÁFA törvény: ÁFA kötelezettség korábbi rendjének megvltoztatása: mindkét fél korlátlanul felelőssé vált az ÁFA befizetésért.önadózásra épít .

megbízóval létesített jogviszonyból származik.iratok megőrzése (5 évig) A jövedelem rendszerezése: .belföldön levő vagyonból keletkezik Kifizetők: . akkor az állampolgárságot kell figyelembe venni.bizonylat kiállítása .adó alanya: magánszemély .adólevonás .bejelentés .adóelőleg és adó fizetése . valaki kiküldetésben dolgozik egy másik államban) . függetlenül a tevékenység tényleges folytatásának konkrét földrajzi helyétől (pl.nyilatkozattétel .Ha a magánszemélynek más állam területén sincs állandó lakhelye.adatszolgáltatás .-n . amelyektől a fizetést kapnak. megbízó illetőségétől függetlenül . akkor az illetőséget a más államban lévő állandó lakhely határozza meg .Amennyiben az előzőek egyike szerint sem állapítható meg az illetőség. > állandó lakhely: ahová a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be > szokásos tartózkodási hely: legalább 183 napot töltött MO.Ha állandó lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye Magyarországon van.adóalap és adó-megállapítás .Belföldi illetőségű magánszemélynek számít egy természetes személy: . akkor az illetékességet a létérdekek központja határozza meg.APEH . gazdasági kapcsolatok fűzik .belföldön végzett tevékenységből származik. A jövedelem származása: Belföldről származik a jövedelem ha: . a munkáltató. Hárompólusú struktúra: .nyilvántartás vezetése .belföldi illetőségű munkáltatóval.törvényt végrehajtó államhatalom: Állami Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal . hanem azok a cégek.adót tolajdonképeen befizetik: a kifizetők Adókötelezettség fogalma: .Amennyiben valakinek több állam területén is van állandó lakhelye.A havi jövedelem után kiszámított adóelőlegnek a befizetését nem az adózás alanyai.bevallás készítése . amelyhez a magánszemélyt a legszorosabb családi. A létérdekek központja azt az államot jelenti.Ha ezek egyike sincs Magyarországon. vagyis a magánszemélyek végzik. akkor az illetőséget a más államban lévő szokásos tartózkodási hely szerint kell figyelembe venni .

01-vel megszűnt ez a fogalom .a munkáltató maximum 5 millió forintnyi lakástámogatása 5 évente Adóköteles járandóságok: .a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefügg .tankönyv. a másik féltől kapott lakásért fizetett megváltás összege . amire megbízást a munkáltatótól kapott a munkavállaló Adómentes járandóságok: .reprezentáció és üzleti ajándék . Költség: .az adómentes jövedelmet nem kell figyelembe venni az adóbevallás kitöltésekor. gépkocsi használat esetén az amortizációt) Bevételnek nem számító tételek: .anyasági segély .GYED .munkanélküli-ellátás Jövedelemtípusok a SZJA törvény szerint: . a tevékenység folytatása érdekében merültek fel .gyermeknevelési támogatás = családi pótlék .költség = jövedelem Bevétel: . a tevékenység ellenértékeként vagy más jogcímen kapott vagyoni érték.hitel vagy kölcsön címen kapott összeg . a mobil használat díjának teljes egészét).a naptári évben ténylegesen kifizetett összegről van szó .kollégiumi elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege .az adóhatóság által visszatérített adó .nyugdíj .bűncselekmény útján szerzett érték . vagy bizonyos esetekben egy bevételt költségnek minősítenek (pl.hiteltörlesztésként visszafizetett összeg.A magánszemély által az adóévben megszerzett. vagyis láthatatlan marad .táppénz.kárpótlási jegyekért járó életjáradék .és jegyzettámogatás .egyenruha pénzbeni megtérítése . baleseti táppénz .Kossuth. A megszerzés ideje a naptári év. hiszen ez egyenlő az adóévvel. Száchenyi és a Nobel-díj .az adót nem viselő járandóság viszont növeli az adó alapját.olyan költség megtérítése.összevonás alá eső jövedelmek.szabályszerűen igazolt kiadás Ettől függetlenül bizonyos típusú költségeket nem enged elszámolni a törvény (pl. emelt . amelyek a szuperbruttó szerint számolt.01. kivéve a kamatot .hallgatói ösztöndíj .válás esetén.szociális segély . és a progressziót.kizárólag a bevétel megszerzése.Bevétel . de ez 2011.az intézetben nevelkedetteknek adott életkezdési támogatás .hallgatók külföldről kapott ösztöndíja .

ingóság értékesítés) és mértéke 16 százalék. .2 750 000)x0. osztalék. amelyek adókulcsa ugyan megegyezik az előbbi csoportéval.és fizetésből élők > jövedelemkorlát: .pl: Bér: 2 400 000 Önáló tevékenységből származó jövedelem: 500 000 . maximum havi 12 100 FT > 12 hónapra számítva 145 200 FT > bérből.munkaviszonnyal összefüggő költségtérítések . .utána degresszíven csökken és maximum 3 960 000-ig adható > 145 200 . például a feltételek megszűnése esetén a kedvezményt vissza kell fizetni > az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelem (szuperbruttósított) 16%-a. miközben eltörölték a progresszív adó 0 kulcsos legalsó sávját. kamat. amiből levontuk a levonható költségeket.12 = adójóváírás > az összevonás alá eső és az összevonás alá nem eső jövedelem együttes összege dönti el a jogosultságot Adóalap-kiegészítés.egyéni vállalkozásból származó bevétel .1: szuperbruttó = adóalap-kiegészítés: az egész összevonás alá eső jövedelmet.jan.2010. egyszerűen 1.és bérjellegű kifizetések . de a jövedelmet nem kell bruttósítani.1988-ban: 48 000 FT-ig 0 kulcsos adó + havi 1 000 FT alkalmazotti kedvezmény (munkába járás kedvezményeit kívánta kompenzálni) => Miután ezt az összeget az adóalapból kellett levonni. részvényárfolyam.egyéb térítések 2.maximális összege évi 2 750 000 forintos jövedelmig vehető igénybe .és fizetésből élők jövedelme. és bérből.adóalap után adóznak. így eleve évi 60 000 forintos jövedelemhatárig adómentes volt az alkalmazottak. adótábla.32% .külön adózó jövedelmek. prémium .végkielégítések. Önálló tevékenységből származó jövedelmek .bér.ingatlan bérbeadásából származó jövedelem Költségelszámolások: .TB járulék költségként való elszámolása. vagyis a tényleges adókulcs 1. Bérből és fizetésből származó juttatások .szellemi szabadfoglalkozásból származó jövedelem .(keresett összeg . adókulcsok . a helyébe lépő rendszer vezette be a mindenkori minimálbért mentesítő adójóváírást.16 = 20.adójóváírás: > az adójóváírás lehet ideiglenes. így mérséklődött az adóalap => 1995-s Bokros csomag eltörölte. Ezt az adót forrásadónak hívjuk (pl. Összevonás alá eső jövedelmek: 1.27x0.27-el fel kell szorozni . jutalom.

egyéb költségtérítések . vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatásos sajátos jövedelem.5% (szakképzési hozzájárulás) .a belföldi illetve küldöldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíj teljes egészében adóköteles. számú melléklete tartalmazza.19-el szorzás (ebből jön a 16%-s adó) > adókötelesen .: 16% Munkáltató.4 csoportja: > adómentesen > kedvezményesen: . béren kívüli (természetbeni) juttatások .27 = 3 302 000 .kilométerenként 9 forintos amortizációs költség .kilométerpénz: alapja az a költségtérítés.900 000 = 72 000 forint Külföldi kiküldetés költségtérítése.adókulcs 2009-2010: >0 .munkavállaló bruttó bérre jutó járulékterhe: 17. .nem bér jellegű juttatásnak minősül. munkavállaló járulékterhei: . de az összevont adóalap meghatározásánál költségként figyelembe vehető tételekt a törvény 3.béren kívüli adómentes. Az önálló tevékenységünknél felmerülő költség elérheti a bevétel 100%-t Jövedelemnek nem minősülő juttatások.5% TB (jegyzetben 16% van) Közlekedési költségtérítés. amelyet a magánszemély a kifizetőnek nem . értékpapírért.munkáltató bruttó bérre jutó járulékterhe: 28.Tehát a természetbeni.Költség: 300 000 Összevont adóalap: 2 600 000 x 1.: gépkocsi költségtérítés: 972 000 Ft Autó: Renault Thalia megtett kilóméter: 30 000 üzemanyagár norma: 300 forint/ liter üzemanyag fogyasztás norma: 7 liter/ 100 km 100 km adómentes költsége: 2 100 forint + 900 forint = 3 000 forint költség: 3 000 x 300 = 900 000 forint jövedelem: 972 000 .Apeh honlapján rögzített üzemanyagfogyasztás és üzemanyagár . amelyet a cég fizet a dolgozójának a magánautó vállalati célra való felhasználássáért. amibe egyébként . hogy a szolgáltatásért. termékért.5%=27% (TB) + 1.két fajtája: > pénzbeni juttatások > egyéb formában megjelenő juttatások . vagy bármely más vagyoni értékért nem kéri el az ellenértéket.adókulcs 2011: > 0 . egyébb költségtérítések .5 000 000 FT-ig: 17% > 5 000 001 FT-tól: 32 % .pl.félbruttósítás : 1. amelyet a kifizető oly módon nyújt a magánszemélynek.havonta frissített norma .

üzleti ajándék adóköteles része Az adóköteles béren kívüli juttatás személyi jövedelemadója a jövedelem 1.19.munkáltató által fizetett védőoltás .nem számít béren kívüli juttatásnak.a béren kívüli juttatás. vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatásnak az önálló tevékenység természetben adott ellenértéke és a természetben adott munkabér.sporteseményre szóló belépő: 50 000 FT/év .havi utazási bérlet .üzletpolitikai kedvezmény Kedvezményesen adózó béren kívüli juttatások: 1. egyes meghatározott juttatások. vagyis gyakorlatilag bérként adózó juttatások.önkéntes kölcsönös egézségpénztárba befizetett munkáltatói hozzájárulás a minimálbér meghatározott százalékának erejéig (30%) .hivatali.munkába járás költség kiegészítés: bérlet árának 14%-a . .iskolakezdési támogatás a minimálbér 30%-áig .az elbocsátottak újra-elhelyezkedési támogatása .nem béren kívüli juttatásként adózik az ingatlan. de a munkáltató utána megfizeti a 19.iskola-rendszerű képzés esetében a havi minimálbér két és félszeresében korlátozza az adóévben átvállalt költségek azt a részét.üdülési csekk az éves minimálbér erejéig .19-el szorzás) . adómentes juttatások: . .27 szeresének 16%-a. . Adómentes béren kívüli juttatások: .a nem iskola rendszerű képzés.önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba munkáltatói hozzájárulásként fizetett összegnek a tárgyhónap első napján érvényes havi minimálbér felét meg nem haladó összegig .cégtelefon használata . és 27% ehot is kell fizetni 1. vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatás mértékét a munkaszerződés rögzíti.nincs TB kötelezettség .meleg étel hozzájárulás havi 18 000 forintig . ahol az érték meghaladja a törvényben maximalizáltat. csoport: félbrruttósítás (1.életbiztosítás: korlátlan . . üzleti úthoz tartozó étkezés . betanítás költsége . amelyet jövedelemként nem kell figyelembe venni. az adóköteles tárgynyeremény sem.lakáscélú támogatás: 5 millió forint/ 5 év .04% effektív adókulcs .térít meg. az ingó vagyontárgy.reprezentáció .04%-s kedvezményes adó kulcsot Béren kívülinek nem minősülő.

kamat .cégtelefon .művelődési intézményi szolgáltatás (színházjegy) .2.értékpapír műveletek árfolyamnyeresége .nincs negatív adó .súlyosan fogyatékos magánszemély: havonta az év első napján érvényes minimálbér 5%-a .vagyonból származó jövedelem .költségek) x 1.kedvezményes adózású juttatások értékatár feletti része 4.04% szja + 27% eho) .ingóság értékesítésből .tartási.internet térítés: számla értéke maximum 5 000 Ft/hó .általában lineáris kulcs = összevonás alá eső jövedelmek határadókulcsával . adócsökkentő kedvezmények .iskolakezdési támogatás: 23 400 Ft/év/gyerek . Béren kívüli kedvezményes (19.a polgármesterek.vállalkozásból kivont jövedelem .családi kedvezmény: első és második gyerek után 62 500 forint/ gyerek (10 000 forint adócsökkentő kedvezmény) a harmadik gyerektől 206 250 forint (33 000 forint adócsökkentő kedvezmény) vonható le az adó alapból.5 millió forint felett Összevonás alá nem eső jövedelmek: . Béren kívülinek nem minősülő egyes meg nem határozott juttatások (20.(Összevonás alá eső jövedelmek .Iskolarendszerű képzés: 195 000 Ft/év 3.sporttevékenységhez nyújtott ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatás Összevonás alá eső jövedelmek számított adója.32% + TB járulék): .önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás: 39 000 Ft/hó .mezőgazdasági őstermelő: felső határ 7 620 000.önkéntes egézségpénztári hozzájárulás: 23 400 Ft/hó .adójóváírás (lásd feljebb) . gazdasági társaságok vezetői esetében 2 millió forint felett . illetve vagyoni értékű jog eladásából .a többiekre 3. 98%-os különadó a közszférában a végkielégítésekre: .Széchenyi Pihenő Kártya: 300 000 Ft/év . jegyzők.csoportos éetbiztosítás . Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások (19. életjáradéki szerződésből származó jövedelem .27 = adóalap Adócsökkentő kedvezmények: .üdülési csekk: 78 000 Ft/év/fő .mai SZJA rendszerben 3 féle korlát létezik: > jövedelemkorlát > magát a kedvezményt korlátozzák > mérték korlát . afölött csak korlátozással .étkezési utalvány hideg/meleg: 18 000 Ft/hó .ingatlan.04%) adózású juttatások .osztalék .helyi bérlet: bérlet értéke .

25 x 0. Ha nem állapítható meg az ingóság megszerzésére fordított költség.: 50% > 11.. Ellenőrzött tőkepiacról származó jövedelmek. augusztus 31-e előtt kötött tőzsdei ügyletek még mentesek.: 20% > 14.adó mértéke: 16% .pl. Ingóság értékesítése 800 000 ft-ig adó 25 százalék 800 000 x 0.) Nem számolhatóak el a karbantartással és átlagmegóvással kapcsolatos költségek.A bevételből levonható az ingóság megszerzésére fordított összeg.: fűtés korszerűsítése. az eladással kapcsolatos ráfordítás.levonható kiadások: > megszerzésre fordított összeg. de az azután vásárolt értékpapírok eladás adóköteles művelet . évtől: 0%. tőzsdei ügyletek adózása .: 70% > 9.: 40% > 12.: 80% > 8.Ingóság értékesítése: . . akkor az ezt meghaladó rész 16%-a adó. mint például a festés vagy a burkolatcsere > ingatlan eladásával kapcsolatban felmerült kiadás (például a hirdetések díja) .a bevételből levonhatók a különböző költségek. komfortfokozat növelése.: 10% > 15. ha pedig 200 ezer forintnál több a bevétel.nem lakás céljára szolgáló ingatlant adunk el: > 0-5 évig: 100% > 6.de nem kell adót fizetni ha a bevétel adója nem több mint 32 ezer forint.: 0% Ezt a sajátos értékcsökkentést hívják avultálásnak.. évben: 90% > 3.: 90% > 7. évben: 30% > 5. évben: 60% > 4.adó mértéke 16 % és összevonás alá eső jövedelemként adózik . akkor a bevétel 25%-a tekintendő jövedelemnek és akkor ennyi után kell a 16%-t megfizetni.adócsökkentés: > a szerézs évében és azt azt követő évben a jövedelem 100%-a adózik > 2.: 30% > 13. vagyis a régi vételár > megszerzésével kapcsolatban felmerült kiadás (például megfizetett illeték) > eladásra kerülő ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás (pl.: 60% > 10. így amikor a teljes bevételből levonjuk a kiadásokat kapjuk meg az adó alapját . vagyis az ingatlanok adómentesen értékesíthetők .16 = 32 000 forint költségalany levonása után maradó érték 200 000 számított adó 32 000 fizetendő adó: 0 forint Ingatlaneladás utáni adófizetési kötelezettség: . .A 2006.

Jövedelem = bevétel . .ugyanaz mint a kamat Tartós befektetésből származó jövedelem: .16% az adó .bejelentették tevékenységüket a jegyzőnél.kizárólag 2006.ha az összeg a kifizetőtől származik.költség . de forintban kell megfizetni. EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) Adóalap meghatározása: .Ha 3 évre lekötök 25 000 ezer forintot akkor 10% lesz az adó .külföldön szerzett kamatra is vonat kozik a magyar szja törvény . illetve a kollektív befektetési értékpapírok. a szerzés időpontjának negyedévét követő hónap 12-ig önbevallással pótolnia kell az adó bejelentését és befizetését .ebbe a csoporba tartoznak a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. augusztus 31-ét követően megszerzett értékpapírok esetén kell megfizetni . akkor a következő két évben a fennmaradó összeget figyelembe veheti a tőzsdei ügyletek elszámolásakor. a jövedelem megszerzése napján érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítva. így az adóbevallásban sem fog szerepelni.adó csökkentésére 3 út kínálkozik: .Tőzsdei ügyletből származó jövedelemnek számít a tőzsdén a nyereségnek az a része.16%-os adó . általányadózás formájában (törvényi feltételek szerint) 3. visszaváltása.ha viszont nem kifizetőtől származik a kamat. beváltása révén elért jövedelem is.Ha 5 évre kötöm le akkor 0 %-s adó Egyéni vállalkozó adózása: . illetve az APEH-nél így önálló adószámmal is rendelkeznek . levonta. sem nyilvántartási kötelezettsége nincs.. . Ha valaki veszteséggel zárta az évet.a külföldről származó jövedelem után megfizetett adó Magyarországon beszámítható Osztalék adózása: . hiszen az adót a kifizető megállapította. befektetési jegyek átruházása. SZJA törvény szerint a vállalkozói jövedelem alapján (ezt elemezzük továbbiakban) 2.a külföldi pénznemben keletkezett kamatjövedelemből az adó mértékét a tranzakció devizájában kell megállapítani. .háromfázisú adókötelezettség: 1. amely meghaladja az ügyleten szerzett veszteséget. befizette és jelentette. akkor magánszemélynek sem befizetési. Kamat adózása: .16% .

mivel nem keletkeztet munkaviszonyt Lakás elszámolása: . ha a vállalkozó 60 négyzetméteres lakásának 15 négyzetméteres szobáját használja vállalkozásához.legfeljebb 3 évvel korábban . akkor (15:60)=25%-t számolhatja el költségként a fűtési.és árukészlet beszerzésére fordított korábban költségként el nem számolt kiadásait . hiszen vegyes használat esetén nem lehet kizárólag a vállalkozásra terhelni azokat.munkavállalóként 20. az adott előleget . hatósági díjak.> bevételek mérséklése > költségek elszámolhatósága > adócsökkentő kedvezmények Mikor számolható el a költség? . vagy a ház egyik szobája számít a vállalkozás székhelyének.32 % adót + 17. vám. kizárólag a bevétel egszerzése a tevékenység folytatása érdekében az adóévben kifizetett és megfelelően bozonyatolt. a leggtöbbször a lakás.a bevétel megszerzésével közvetlenül összefüggő kiadásokat. és ez alól nincs kivétel Mi számít költségnek? . szeméyes vagy családi szükséglet kielégítését szolgálja. vámkezelési díj.a tevékenység megkezdése előtt .vállalkozói kivétet (összevonandó jövedelem kategóriába tartozik) .A bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő.általában az induló vállalkozások ritkán képesek. .ha az üzeti cél hiánytalanul nem valósul meg akkor az elszámolható költség mértékét arányosítással kell megállapítani . kiadá- . technológiai energia költsége akkor érvényesíthető teljes egészében költségként.adójóváírás nem vehető igénybe.S nem számolható el költségként az a kiadás sem amely akár részben is.munkaadóként megfizet 27% TB-t .bírság. . hogy irodát breljenek. késedelmi pótlék stb.tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírását . világítás.vállalkozói költségként elszámolható .ebben az esetben viszont meg kell osztani valamilyen módon a fenntartás költségeit.a fűtés. vagy a mérőórák által ellenőrzött rész kizárólag üzleti célt szolgál .beszerzett és utóbb e tevékenységhez felhasznált anyag.teljes mértékben munkabérként viselkedik.5% TB-t . világítási stb.bizonyos adókat (útalap. .önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül . ezért . illetékek) Mi nem számít költségnek: . ha az ingatlan.bármilyen címen felvett hitelre visszafizetett összeg Vállalkozói kivét: .például. igazolt kiadás vehető figyelembe .

sainak.3 millió) x 0. vagyis van alkalmazottjuk. ingatlanrészek külön állnak. és utána meghatározott bér erejéig megfizetik a TB-t.az adóévben felmerült beruházási költség összegével.100 forint alatt a beszerzés egyösszegben leírható . de két éven belüli eladáskor az előbb említett összeg 66%-a > csökentő tényezők: .200 ezerig két év alatt két részletben .500 millió forintig: 10% > 500 millió forint felett: 19% (a társasági adókulcsnak megfelelően) > 2010. fázis: A bevételt csökkentette az elszámolható költségekkel. vagyis a fizetett adóval csökkentett adózott eredményből kalkuláljuk az osztalékadó alapját.egy éven túl. 3. miszerint a edvezményes kulcsot csak akkor alkalmazhatják.egyéni vállalkozók adótáblája kétkulcsos: > 0 .16 összes fizetett adó: 1 911 200 = 203 200 + 700 000 + 1 008 000 . ha megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló rendelkezéseknek. vagy nem anyagi javak értékcsökkenési leírása abban az évben kezdődött el . egyéni vállalkozó szja-ja. ha és amennyiben az ebben érintett tárgyi eszköz. Értékcsökkentés elszámolása: .200 ezer forint fölött az értékcsökkenési leírás a leírási kulcsok jegyzéke alapján A háromfázisú adózás menete . fázis: már volt róla szó. 1-től megszűnt az a korlátozó feltétel. . A szükséges korrekciók után megkapjuk az osztalékadó alapját. Nincs szükség arányosításra akkor. fázis: az adózás utáni. ha a vállalkozási célú helyiségek. osztalékadó 1.2032 egyéni vállalkozó személyi jövedelemadója: 700 000 forint = (10 millió .700 000) x 0. növelve a törvényben megadott növelő tételekkel megkapjuk az egyéni vállalkozó személyi jövedelemadó alapját. júl. vállalkozói kivét szja törvények alapján. csökkenti a második fázis adóalapját 2. > növelő tényező: .tárgyi eszköz egy éven belüli értékesítésekor az amortizációként elszámolt összeg 100%-a . itt is akadnak csökkentő és növelő tételek. vagy külön mérőórájuk van.szja.példa: Bevétel: 10 millió forint Költség: 3 millió forint Vállalkozói kivét: 1 millió forint személyi jövedelemadó: 203 200 forint = 1 000 000 x 0. amelyből 16%-os osztalékadót kell fizetni.10 osztalékadó: 1 008 000 = (7 000 000 .

átalakulnak egyéni céggé > így társasági törvény hatálya alá fog kerülni > magánvagyona elkülönülhet a cég vagyonától Adószámmal rendelkező magánszemély . hogy minősüljön > mindezek adóévi együttes beruházási költsége vehető figyelembe . amely 1 éven túl közvetlenül szolgálja a vállalkozás tevékenységét. kisvállalkozói adókedvezmény .4950 forintos minimum egészségügyi járulék befizetésével letudhatatja járulékfizetési kötelezettségeit.kisvállalkozói (beruházási) kedvezmény: > a beruházással a vállalkozói bevétel csökkenthető (10/1ö százalékos vállalkozói személyi jövedelem adót.11% Kisvállalkozói (beruházási) kedvezmény.osztalékadót azonban fizetni kell.tényleges adókulcs: 19. osztalékadó számolásakor alkalmazni kell az úgynevezett korrekciós szabályt pl.9 millió korlát kiszámítása: 1.1 osztalékadó alapja: 2 740 000 = 1 600 000 .az egyéni vállalkozó választhatnak két lehetőség közül: 1. az adóévben beszerzett összes tárgyi eszköz adóévi együttes beruházási költségével > példa: bevétel: 7.3 millió .8 millió tárgyi eszkoz beszerzés: 1.ez a kedvezmény nem vonatkozik viszont az üzemi körön kívüli ingatlanra. 250 főnél kevesebb alkalmazott .tárgyi eszköz besorolásnál a következőkre kell tekintettel lenni: > korábban nem lehetett használatba véve > kizárólag üzemi célú tárgyi eszköznek kell.1 300 000) x 0.4 900 000 .(4 900 000 + 1 600 000) vállalkozói SZJA: 160 000 = (7 800 000 .3 millió (hibás a jegyzetben szerintem) leírható összeg: 1. legfeljebb 6 millió forint.kisvállalkozói adókedvezmény: a beruházási hitel kamatának 40%-val a fizetendő adó csökkenthető.tárgyi eszköznek minősül minden olyan anyagi eszköz.160 000 + 1 300 000 osztalékadó: 685 000 = 2 740 000 x 0. megmaradnak egyéni vállalkozónak > marad az szja törvény hatálya alatt > korlátlan vagyoni felelősség 2. és szoftverre sem . így jogosult marad egézségügyi ellátásra. Bevétel: 7 800 000 tárgyi beruházás: 1 600 000 Költség: 4 900 000 beruházásra levonható összeg: 1 300 000 = 7 800 000 . . nyugdíjra viszont nem . vagy egy részét nem kell megfizetnie) > olyan válalkozók akik 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak > nem veszteségesek > általányadózók a kedvezménnyel nem élhetnek > a vállalkozói bevétel maximum évi 30 millió forinttal csökkenthető > de legfeljebb a vállalkozói bevételnek a vállalkozói költséget meghaladó részével > max.16 Új forma az egyéni cég .6 millió egyéb költség: 4.

SZJA rendszer jelenlegi működése: . amelyk az adószámmal űzött tevékenysége miatt merültek fel.a legrugalmatlanabbul reagáló alkalmazotti réteg adóterhelése a legmagasabb .az egyéni vállalkozók terhelése a megkeresett első forinttól kezdve rendkívül magas . hogy az alkalmazottak és az egyéni vállalkozók viselkedése alapjában különbözik .adószámot bizonyos tevékenységi kör alapján lehet igényelni .kimutatott vállalkozói nyereség is mérséklődött .kisléptékű változásra is feltűnően rugalmasan reagál a vállalkozói réteg . illetve a tőzsdei nyereség kedvezményes adózása a tőkejövedelmeknek indokolatlan kedvezményt ad .az egyéni vállalkozó kivétje csökkent abszolút értelemben . degresszív kulcsot alkalmazó elvonási forma . Helyi adó Vagyonadók eredete: . hogy a munkáltatónak mennyibe kerül a béremelés forintja .erőteljes növekedésnek indultak a legfelsőbb százba tartozók átlagkeresete . hogy számára a legalacsonyabb elvonást jelentő minimálbéren fizessen adót és járulékot V.csaknem 800 ezerrel csökken az SZJA-t fizetők száma .az alkalmazottak megpróbálják bérüket emelni. de levonhatja azon költségeit.20. hanem egy progresszív.eredeti szándékától eltérően az szja nem progresszív adórendszer. hiszen a tax wedge-ból a 27%-s terhelés nem rájuk esik. Vagyonadók.egyéni vállalkozó lényege."a vagyonadó hatékonyan használató olyan esetekben.TB ellátásokra nem szereznek jogosultságot .kiegyensúlyozotabbá vált a társasági adó terhelése SZJA rendszer: . amikor a jövedelemadó .Európában csak Mo.-n haladja meg a befizetendő adó és járulék együttesen a nettó jövedelmet Alkalmazottak viselkedése: .a tax wedge ábrázolása nyilvánvalóvá teszi.nagyon nagy mértékú az adóelkerülés a vállalkozói rétegnél .a TB járulékfizetés változásai sokkal erőteljesebben motiválják az adófizetői magatartást 2002-től a korábbinál nagyobb mértékű változások mutatkoztak: .32%-os adókulcs.az Áfa csökkentés miatt mérséklődött a fogyasztáshoz kapcsolódó adóbevételek növekedési üteme .SZJA bevétel költségvetésbe kerülő része mérséklődött 2005-ben . a járulékfizetés felső határa felett mérséklődik a tax-wedge .az alkalmazottak esetében a legmagasabb terhelés a középréteget érinti. számukra lényegtelen.a kamat..

egy adónem akkor helyi.a magyar adózás rendszere sajátos vonásokat mutat. .hagyományos vagyonadónak tartott ingatlanadózás .a helyi képviselőtestület joga. de a beszedés joga az önkormányzatot illeti meg . ahol a főtér két ablakos házai adómentesek voltak. de a közbonti bevétel egy részét a kormány átengedi az önkormányzatok számára . a beszedés módját az országgyűlés határozza meg.ukrán Lvov városa. mint pl. a helyi önkormányzat köteles ezen határértéken belül a konkrét mértéket megállapítani.kapuadó.új adónem. amely meghaladja az évi 350 milliárd forintot. a bevételen pedig osztozik a büdzsé és a helyi önkormányzat Éles határvonal húzódik meg a helyi és az önkormányzati adók között: . de az önkormányzatnak kötelessége figyelembe venni a helyi adókról szóló törvény paragrafusait . és vagyontárgyak után kellett fizetni . de nem kötelező Önkormányzatokat a következő jogok illetik meg a helyi adózás során: .legtöbbször 10-ed 12-ed formájában vetettek ki. amelyek konkrét szabályait az önkormányzat állapítja meg és kötelező kivetni.3700 önkormányzat működik.pl. az adó mértékének megállapítását .elveit. hogy megállapítsa a helyi adózás részletes szabályait és döntsön a mentességekről és kedvezményekről. a hatályon kívül helyezését. a helyi iparűzési adó . az egyes adófajtákat az országgyűlés döntésével vezetik be.kudarcot vall" . az összeg mintegy 85%-t minden évben az iparűzési adó teszi ki.a helyi adók bevezetése önkormányzati jogkör. .füzetőképesség elve alapján . az önkormányzati szféra teljes költségvetésének 15%-t. módosítását. az elmúlt 10 év alatt megtízszereződött a helyi adókat bevezető önkormányzatok száma. viszont a harmadik ablak után adót kellett fizetni . füstadó .szintén ezen a szinten lehet szabályozni az adó bevezetését. de csak határértéket szab. ha megállapítása és kivetése önkormányzati jogkör. és ezeknek a megvédése az állam feladata .Önkormányzati adóknak nevezzük azokat z adónemeket.Locke: az adó alapja a nettó tulajdon. A bevétel csaknem harmincszorosára nőtt. gépkocsi súlyadó .vertikális horizontális méltányosság elve Helyi adózás Magyarországon .pótolja a jövedelemadó hiányosságait (láthatatlan jövedelmek megadóztatása) .egyik legdinamikusabban fejlődő elvonási típus .vagyonadóztatás elmélet alapja .

az a magánszemély köteles fizetni. idegenforgalmi adók. szolgáltatásokat stb. telekadó) .legtöbb bevételt hozó helyi adó forma .magán személyt a tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épület.nem lakosként való tartózkodás . helyi iparűzési adó) Építmény és telekadó: .Helyi adók csoportosítása: Adófajták tárgy szerint: .korigált forgalmi érték (piaci érték fele) .maximális összege adótárgyanként 12 000 forint/év Helyi iparűzési adó: (IPA) .pl. telek m2-ben számított hasznos alapterülete .Telekadó: > az itt található beépítetlen belterületi földrészlet után kell fizetni .gazdasági tevékenység gyakorlása Adó típusok szerint: .Kommunális adók (magánszemély kommunális adója. .ingatlan . teleknagyság 1000 m2 szokásos teleknagyság 400 m2 háznagyság 100 m2 adó 50 forint/m2 adóztatható terület 1000 . amely nem minősül lakásnak.400 = 500 adó 500 x 50 forint/m2 = 25 000 forint Idegenforgalmi adó: . hogy az önkormányzat csak egyféle adó fizetésére kötelezheti az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében .alanya az. aki gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából. ezért a tevékenységbőlszármazó haszon tuán fizetnie kell a helyi önkormányzatnak. aki nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt az adótt helyen. illetve a korrigált forgalmi érték 3. beépítetlen földterület után terheli . üzletszerűen végez.munkaerő foglalkoztatás .az építmény. pihenésre alkalmas épületnek a tulajdonosa.Vagyoni típusú adók (építményadó.alapja. Vagyis: . nagyságát az önkormányzat határozza meg Kommunális adó: .vendégéjszakánként fzetendő. 900 . illetve olyan üdülésre.a törvényi alapelv rögzíti.Építményadó: > a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület után vethető ki .6 százaléka .100 = 900 m2 (házhely nem számít. .adó felső határa 1100 forint/m2. hogy a vállalkozás használja a helyi infrastruktúrát.

: feltöltési kötelezettség: ami az adóelőleg és a várható éves adó különbözete: ( 50 millió forint feletti árbevétel esetén) Példa az IPA kiszámítására: . : II.szeptember 15. . akkor meg kell osztania az adó alapját > ideiglenesen végzett iparűzési tevékenység (1-3 hónapig) esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani (naponként legfeljebb 5 000 forint) > EVA hatálya alá tartozó vállalkozó az adóalapot a bruttó bevételre eső összeg 50%-ban állapíthatja meg > a bevallás benyújtásának határideje minden év május 31.Az adózó az adót önadózással állapítja meg: > alapja: fent említett ( nettő árbevétel .. a közvetített szolgáltatással. > ha több önkormányzatban végez tevékenységet. : Előző évi adókülönbözet: ami a befizetett adóelőlegek és a tényleges adó különbözetét jelenti .nettő árbevétel után kell megfizetni az adót.> személyi jövedelemadóról szóló egyéni vállalkozó > személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő. anyag költséggel és az adóhatóságnak befizetett jövedéki adóval. az alvállalkozói teljesítések értékével. Adó megfizetésének határideje: .nettó árbevétel: 900 000 000 forint . feltéve hogy őstermelői tevékenységébp származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja > jogi személy > egyéb szervezet .december 20.adóhatóságnak fizetett jövedéki adó: 2 000 000 forint . félévi adóelőleg: a tárgy évben kibocsátott fizetési meghagyás és a márciusban kifizetett összeg különbözete . amey azonban csökkenthető az eladott áruk beszerzési értékével (ELÁBÉ).felső határa az adóalap 2%-a Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése: . . : I.a várható adójáról bejelentést tesz (kivéve tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozás) . amely külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik.március 15. ha az már külföldön adózott...május 31. félévi adóelőleg: ami az előző évi fizetési meghagyásban szereplő összeg felét jelenti .az adókötelezettség keletkezését a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.) > adómentes: az adóalapnak az a része.

eladott áruk beszerzési költsége: 80 000 000 forint .Ausztriában a mobil adótornyokra kívánt volna adót kivetni (nem sikerült) Lakás építmény adója: 450 forint/m2 Nem lakás esetén: 800 forint/m2 adómentes lakásterület: 50 m2 szokásos teleknagyság: 400 m2 ház alapterülete: 100 m2 adó: 50 forint/m2 Laffer görbe: .közvetített szolgáltatások értéke: 20 000 000 forint .adó bevételeket mutatja az adókulcsok növekedésével ..iparűzési adóalap: 678 000 000 forint = 900 000 000 .egyéb jövedelem: 42 000 000 forint .222 000 000 Iparűzési adó helye az EU-ban: Adótorony adó: .anyag költség: 120 000 000 forint .iparűzési adóalap-csökkentő tételek: 222 000 000 forint = 80 + 120 + 20 + 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful