Adózás, adóoptimalizálás I.

Adórendszerek, adófajták Adó: Közvetlen előríráson alapuló jogszabályi kötelezettség, melyet a közhatalom ellenszolgáltatás nélkül megállapít és megkövetel. Adócsoportok: 1. jövedelem és profitadók (SZJA - általában progresszív, társasági adózásnyereségtől függ) 2. társadalombiztosítási befizetések (TB) 3. vagyoni adók (kamatadó, osztalékadó, vagyonadók - különös tekintettel az ingatlanadó) 4. belföldi áruk, javak és szolgáltatások forgalmának adója (ÁFA) 5. nemzetközi kereskedelemhez és tranzakciókhoz kapcsolódó adók (vámok) 6. ökoadók A jó adórendszer kritériumai: 1. gazdaságilag hatékony 2. egyszerű adminisztrációt alkalmaz 3. rugalmasan alkalmazható a megváltozott gazdasági körülményekhez 4. tükrözi a törvényhozók politikai felelősségét 5. megfelel az igazságosság elvének Adó kritériumai: 1. méltányosság: Hogy az adóalanyok hajlandóak legyenek fizetni. - 2 síkját szokás megkülönböztetni a. horizontális méltányosság: az azonos összegű jövedelmek azonos módon való adóztatása b. avertikális méltányosság: a különbözú nagyságó jövedelmek eltérő módon való adóztatását írja elő, tehetősebbeknek magasabb adót keljen fizetniük 2. igazságosság: Ha az állampolgárok között arányosan osztja el az adóterheket 3. hatékonyság: A kitűzött elveket, valamint a bevételeket viszonylag egyszerűen és a lehető legolcsóbban lehet beszedni, hogy az adóigazgatás, beszedés, behajtás ne eméssze fel a bevételek nagy százalékát Haszonelv alapján történő adóztatás: - az adó nem más mint a közjavakért fizetett ár - az állampolgárok egyénenként eltérő preferenciákkal viselkednek a közjavak iránt, és egy minden szempontból igazságos tábla proporcionális adókulcsot alkalmazna, vagyis figyelembe venné minden egyes állampolgár adófizetési hajlandóságát a közjavakból való részesedés függvényében. - háromféle módon képzelhető el az ekvivalencia: 1. ha azonos mennyiségű hasznosságot veszünk el 2. ha azonos mértékben csökkentjük az alacsony és magas jövedelműek hasznosságát 3. ha adózás után azonos mértékű hasznosság marad az egyes

jövedelemtulajdonosoknál - az adótábla lehet: 1. lineáris 2. progresszív 3. degresszív (Első megközelítésben mindenképpen egy progresszív tábla testesíti meg mind a hatékonyság, mind a méltányossgá kritériumait, de az adófizetők reakcióját számításba véve már nem ilyen egyértelmű válasz.) - háromféle megoldás létezik: 1. lineáris adózás: Ha a magasabb jövedelműek jövedelmükkel egyenes arányban ugyanazokért a javakért többet hajnlandók fizetni. Így mindenki a jövedelméből megvásárolható hasznosság azonos részét fizeti be a köz javára. 2. degresszív adózás: Ha minél nagyobb a kereset, annál kisebb a költési hajlandóság közjavakra. 3. progresszív adózás: Ha minél nagyobb a kereset, annál nagyobb a költési hajlandóság közjavakra. Fizetőképesség alapján történő adóztatás: - az azonos fizetőképességű adófizetőket azonos összeg befizetésére kötelezi (horizontális és vertikális méltányosság alapján) - a fizetőképesség a jövedelmeket alapul véve határozza meg a közkiadásokhoz való hozzájárulást, a fizetőképesség mérése pedig a jövedelmek és a vagyon mutatóinak mérését jelenti - jövedelmekre progresszív adórendszer - vagyonra lineáris adórendszer Adóstruktúrák, adóelméletek fejlődése - 1950-es évek végéig senki nem kérdőjelezte meg az állam jogát az adóbevételek nagyágának meghatározására (Keynes-féle nézetrendszer) - kínálati közgazdaságtan: az állam, mint adószedő tólzott étvágya, az adókulcsok emelése egy parabolaeloszlását mutató görbe mentén visszájára fordul, a növekvő adókulcs csökkenő bevételt hoz magával Optimális adózás - Miként lehet az adóbevételeket úgy megállapítani, hogy minimálisra csökkenjen az adó által okozott hatékonyságveszteség - az optimális adó attól függ hogy miként változik a jövedelmek újraelosztásával a társadalom jóléte, illetve ennek mekkora a költsége. II. Adózási alapfogalmak - Az adó funkcióját tekintve a közületi (állami) kiadások fedezésének egyik alapvető forrása. De csak olyan közösség szedheti be, amelyik szélesebb társadalmi célokat szolgál, és a bevétel elrendeléséhez, kivetéséhez, beszedéséhez és elköltéséhez is közjogi hatalommal rendelkezik.

Közjogi bevételek: - adó: adófizetésen alapuló, egyoldalúan kivethető, végrehajtható, behajtható, ellenszolgáltatás nélküli befizetés - illeték: az állampolgárt, annak vagyonát érintő közületi eljárásért fizetendő, a költségek fedezését szolgáló, előre meghatározott, díjszabáson alapuló, ellenszolgáltatásért járó díj - járulék: egyoldalú kötelezettségen alapuló, kivethető, behajtható ellenszolgáltatást nyújtó - nyugdíj jogosultság, egézségügyi ellátás - befizetés. Magánjogi bevételek: - díjak: költségvetési intézmény által nyújtott szolgáltatásért, előre szabott díjtételek alapján kért befizetés, amelyet csak akkor kell fizetni, ha az eljárást az állampolgár kéri, vagy tűri. Ebben az esetben a díjért cserébe ellenszolgáltatást kap az állampolgár, a szolgáltatást nyújtónak pedig garanciális kötelezettségei vannak. - hitel: olyan ideiglenes bevétel, amely nem növeli a hitelt kapó bevételeit, majd visszafizetése szintén nem növeli a hitelt nyújtő jövedelmét. Az állampolgárok hitelnyújtása az állam számára pénzpiaci művelet, amely a piacgazdaságban a két fél egyenjogúságán alapszik. - egyéb díjak: koncessziós díjak regálé (forgalmi típusú) jövedelmek, állami monopóliumként nyújtott termék értékesítések, szolgáltatások bevétele - Az adózás alkotmányos kötelezettség: "Minden állampolgár köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a köztermekhez hozzájárulni." - 2 alapvető iskola az adózási hajlandóságot felmérő és előre jelezni kívánó szakirodalomban: 1. állampénzügyi paradigma (neokonzervatív): az a jó adórendszer, amelyben sikerül beszedni a szükséges adóbevételeket 2. liberális közgazdaságtan: az a jó adórendszer, amelyben a lakosság éppen annyit hajlandó áldozni a közjavakra, mint amennyibe azok kerülnek. Mivel az adófizetési hajlandóság összefügg a közjavak iránti lakossági kereslettel. Adók csoportosítása: - Az adót viselők, vagyis a kötelezettek szerint: 1. Közvetlen adók: Az adóalany és az adó teherviselője ugyanaz a személy, aki közvetlenül, az állam kasszának fizeti be az adót. Az adófizetésre kötelezett nem háríthatja át másra (egyenes adó). Az adó megfizetése kihat az adózó jövedelmének felhasználására, vagyoni helyzetének alakulására. (SZJA, VÁNYA, osztalékadó) 2. Közvetett adók: Az adóalany és az adó teherviselője külön válik. Vagyoni,

Egyéb adók: helyi adók (iparűzési adü. és befizeti a számára meghatározott összeget (számla ÁFA tartalma). amelyet az adóalapra kell . Általában termékhez. osztalékadó. társasági adó. A közvetett adókat jellemzően a végfogyasztó fizeti kereskedő számára.jövedelem fajtái szerint: 1. jövedelemhez. az álamkasszába a ső gazdasági egység fizeti be.adóköteles jövedelem: Összes jövedelem mínusz adómentes jövedelem és adót nem viselő jövedelem. Az adófizető és az terhét viselő egymástól elkülönül. Ha viszont adót nem viseló járandóságnak minősül.adókulcsok. ezért nem kerül be az adóbevallásba sem. sávosan progresszív: 3.szociális helyközbülaz adó szolgáltatáshoz meg a vételárban zettől függetlenül kell megfizetni vásárláskor.adóalap: Az az érték amely alapján a fizetendő adót számolják . illetékek Adózással kapcsolatos fogalmak: . melyet az adózó másra tovább háríthat. így az adóalap magasabb lesz. egyházi adó 4. jövedéki adó 3. akkor összege hozzáadódik a keresethez. adótáblák szerint: 1. vállalat) akire/amire valamely adóról szóló törvény adókötelezettséget állapít meg. a figyasztási adó: ez adó. Sávosan degresszív: . kapcsolódik. Az adómentes jövedelem és az adót nem viselő jövedelem között alapvető különbség. építményadó). hogy az adómentes jövedelm nem számít az adó alapjába. kamatadó. árfolyamnyereség adója 2. lineáris: 2. Adó típusú járulékok: vámok. luxusadó.adóalany: Adózó (személy. aki viszont bevallja. Az adót nem viseló járandóság azonban hozzáadódik a jövedelemhez és a rá eső adót le lehet vonni. Ilyen az ÁFA.adókulcs: Százalékban meghatározott mérték. fogyasztáshoz kapcsolt adók: ÁFA. Mindkét kategóriát megjárta már a nyugdíj: adómentes jövedelemként a nyugdíj mellett keresett jövedelem csak önmagában adózótt. vagyonhoz kapcsolt adók: SZJA. ebadó. ingatlanadó. . Ugyan az adó nem viselő járandóságra eső rész levonható. gépjárműadó. . de ettől még az adőköteles jövedelem több adót fizet majd. .

kedvezmények nélkül vett) jövedelemmel. közvetlenül az adóból leírható kedvezmények. . . . Adóhatóságok: APEH és szervei. fogyasztási adó: cigarettaszál / ft . Készpénzben kifizetik.adókedvezmény: Az adóztató által az adózónak nyújtott lehetőség a fizetendő adó csökkentésére. . hanem adott összegben határozza meg a törvény az elvonás mértékét pl. önkormányzat jegyzője. VPOP és szervei.adóköteles/adóztatható jövedelem: Az összes jövedelem mínusz az adóalap csökkentő tételek mínusz személyes adómentes jövedelem.arányos adó: A lineáris adó egy olyan speciális esete. de sosem ütközik az érvényes jogszabályokba.adócsalás: Az adófizetési kötelezettség alóli kibújás jogszabályokba ütköző. . az adóhatóság útján gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit. illetékhivatal. adóhitel: Az adófizetési kötelezettséget csökkentő tételek.adóhatóság: Az állam. mint adóztató.adótábla: A többsávos adó sávhatárai a hozzájuk tartozó adókulcsokkal. . .adózási alkotmány: Az adózásra vonatkozó általános. akinek egyébként nem kellene adót fizetnie.adóelkerülés/adókikerülés: Az egyén gazdasági tevékenységének. . törvényben biztosít jóváírási keretet annak.adóalap-csökkentő tételek: A jövedelem olyan tételei (pl. törvénysértő módja. Az átlagos adókulcs konstans.adójóváírásba/adóba történő beszámítás. és egyes adótörvényeknél magasabb szintű törvényi szabályozás.degresszív (regresszív) adókulcs-struktúra: . Az átlagos adókulcs megegyezik a határadókulccsal. . Magyarországon nincs negatív adó.átlagos adókulcs: Egy időszak alatt fizetett összes adó osztva az összes (levonások.tételes adókulcs: Amikor nem százalékban. . . mindig a legalitás keredein belül marad. vagyis a kedvezmény nem haladhatja meg a fizetendő adó összegét. például felhasználási céljuk kedvezményezettsége miatt mentesek a jövedelmadó alól.vonatkoztatni.: alapítványi hozzájárulások. nyugdíjbiztosítás díjai).Minden adófizető számára ugyanannyi. ügyleteinek olyan megszervezése. . mely módot ad az adófizetési kötelezettség minimalizálására. Ezek lehetnek teljes mértékben visszaigényelhető jóváírások. tőkebefektetések. ahol az adófizetési kötelezettség egyenes arányban áll a jövedelemmel. melyek valamilyen okból.

fogyasztási adók: Meghatározott termékekre. valójában végső soron ki is viseli (illetve kik milyen arányban viselik) az adóterhet. hanem fokozatosan csökkenő jövedelemkiegészítő támogatást ad. diszkriminatív értékesítési adók. akkor az adóalap tartalmazni fogja a korábbi termelési és értékesítési fázisokban kivetett és beszedett adókat.effektív/tényleges adókulcs: A fizetett adó és a jövedelem hányadosa. Tübbsávos adótábla esetlén egyénenként eltér. és mutatja a jövedelem növekedésével várható adókulcs növekményt. .határadókulcs: A jövedelem minden további egysége után fizetendő adókulcs. amelyben az adófizetést csökkentettük a kedvezményekkel. azaz melynél az adóbevétel .haszonelv: Olyan adózási elv. amely azt mondja.incidencia: Az adó tehermegoszlása.horizontális méltányosság: .regresszív adó: .fizetőképeségi elv: Az az elv. . A hozzáadott érték jellegű. amelye egy ellensúlyozó jövedelemadóval a támogatást igénybevevőktől a rászorultság csökkenésével fokozatosan visszaszednek. Magyarországon az ügynevezett ABC termékek (pl.semleges adó: Olyan adó. Azt mutatja. vagy az áru darabszámára) kivetett. ez megakadályozza a felhalmozódást. hanem minden értékesítésre. Általában az eladási ár meghatározott százaléka.negatív jövedelemadó: Olyan a jövedelemadó rendszerrel egybeépült szociális segélyezési rendszer. hogy az adóterheket a társadaom tagjai között annak a haszonnak az arányában kell szétosztani. .forgalmi adók: Egyfajta értékesítési adó. Mindez felfogható úgy is hogy mindenki kap egy garantált jövedelmet. . .közvetett adók: . azaz az adó halmozódik. amelyben az egyes tagok az általuk fogyasztott közjavak és kormányzati szolgáltatások hatására részesültek. amelynek nincs többletterhe. . amely egy jövedelemadószintig nem adót szed. . Amennyiben nem csak a végső felhasználásra vetik ki. az egyenlő áldozat elvének figyelembe vételével kell szétosztani. mely szerint az adóterhet a társadalom tagjai között azok fizetőképessége alapján.közvetlen adók: .: élvezeti cikkek. .progresszív adó: .. üzemanyagok) fogyasztására (az eladási ár százalékában vagy egy összegben. forgalmi adózásban az előző fázisban befizetett adót le lehet vonni.

Önmagában aligha értelmezhető. . A reform három fő területet ölelt fel: .1980-as évek végén átható volt. Cserébe viszont nagyobb beleszólást ígért a közpénzek újraelosztásában. és ott is adóztatja azt.csak a mezőgazdasági termelőket. az adóalap kedvezményekkel csökkentett összjövedelem és az adóköteles jövedelem különbsége.Kupa Mihály (Adóreform Bizottság vezetője) vezetésével dolgozták ki a reform elveit és jogszabályait .A reform céja egy egységes. mindig a fiskális politika részeként. törvényileg szabályozott és normatív adórendszer kialakítása volt .az adópolitika a bevételek garantálásában játszik fontos szerepet. Az adózás célja: . kiskereskedőket. orvosi magánpraxist. .jan. kisiparosokat.az adóigazgatási eljárás teljes reformjára is elérkezett az idő A változás: .egy konszenzuson alapuló adópolitika tekinthető mindkét fél számára elfogadhatónak III. 400 kulccsal operáló forgalmi adózás .bonyolult.bonyolult vállalati jövedelemszabályozás Miért volt szükség változásra? .1988.1 .Olyan társadalmilag igazságosabb közteherviselés megvalósítása.az adórendszer elősegíti az államháztartás stabilizációs és redisztribúciós céljainak megvalósítását . valamint a szellemi szabadfoglalkozásúakat érintette. .A felzárkózáshoz átlátható belső árrendszerre és egységes hozzáadott-érték típusú forgalmi adózásra volt szükség.megegyezik az adó hatására fellépő jólléti veszteséggel. . . A magyar adórendszer reformja. amelyik a jövedelmeket a keletkezésük helyén teszi láthatóvá. a mai szisztéma kialakulása 1945 utáni adó rendszer: . hogy a szocialista közösség adta növekedési lehetőségek kimerültek.a folyamat irányítója a Pénzügyminisztérium lett .Németh Miklós miniszterelnöksége és Medgyessy Péter pénzügyminisztersége idején született meg az adóreform .a vállalati szektor viselte az adók 63. .2%-t .személyes adómentes jövedelem sáv: A személyi jövedelemadó alól mentes jövedelem.az adórendszer feladata az állami kiadások fedezése.

. azaz olyan mértékű növelésére.egyéni és társas vállalkozók személyes jövedelme . év végéig) 1.kamat. egységesítése 3. munkaviszonyból . A következő adóalap-csökkentő és adócsökkentő kedvezménytípusok épültek be a rendszerbe: . munkahelyi étkezési hozzájárulás adómentessége .1987 előtt sávosan progresszív nyugdíjjárulék alá estek.1.gazdasági tisztánlátás: az adórendszer a keletkezett jövedelmet a jövedelem birtokosánál.munkaviszonyból .háztáji és kisegítő gazdaságok jövedelemadóját fizették.adók számának és mértékének mérséklése. hogy a belépő személyi jövedelmadó kövekteztében nettósodó kereset nominálisan megeggyezzék a korábbi . származó jövedelem Személyi jövedelemadó (SZJA) rendszere: .adó nélküli . 2. az ingó dolog értékesítésből. osztalék stb.egybeolvasztotta az említett három jövedelemkategóriát.önálló tevékenységből származó jövedelem . hiszen felsőbb sávba sorolta azt 2. 2.mezőgazdasági szövetkezeti tagviszonyból . igazságos.hozzáadott érték típusú adóztatás . vállalati jövedelemadózás egyszerűsítése: . külön adózó jövedelmek: .Ezért szükségessé vált a személyi jövedelemadó bevezetésekor a keresetek bruttósítására. adót viszont nem viseltek .két alapvető kategóriába sorolta a jövedelmeket: 1. egyéb jövedelmek .az ingatlan.lakossági jövedelmek nagyobb terhelése Lakossági jövedelmek 3 csoportja (1987.kétcsatornás adózási rendszer (vállalkozó . személyi jövedelemadózás teljes átalakítása . fizetőképességhez igazodó .progresszív adózás . illetve az értékpapír piacon forgó kötvények kamatára is. mezőgazdasági termelők .bér összegével.adót nem fizető járandóság maradt a nyugdíj Egyéni és társas vállalkozás . forgalmi adózás reformja => kétszintű árrendszer megteremtése: .méltányos. valamint kiterjesztette hatókörét a lakosság pénzintézeti megtakaritásainak korábban adómentes kamatára is. Az adó alapja az elért bevétel volt.alkalmazotti és gyermekkervezmény.a munkaviszonyon kívüli szellemi és fizikai tevékenységből származó jövedelem .szellemi foglalkozásból származó jövedelemből le lehetett vonni a költségeket .a nyugdíj adót nem viselő járandóságként megemelte a mellékkereset adóját.lineáris adózás . a bérbeadásból stb. összevonás alá eső jövedelmek kategóriája: . azaz a munkavállalónál és ne a vállalati nyereségen keresztül adóztassa meg. 3. és 1987-ben évi 300 ezer forint bevételig adómentesség érvényesült.

Erre a ferrocén nevű vegyületet használták.jelentősen szűkült a 0 kulcsos sávba tartozó termékek köre . .1990: A fokozódó infláció miatt a legfelső kulcs 60 %-ról 56 %-ra csökkent .elvált egymástól az alkalmazott illetve az egyéni vállalkozói jövedelem egyéni vállalkozók bevalott éves jövedelme ezer forintban 1992 1993 1994 Egyéni vállalkozó 134 129 118 Munkaviszonyban állók 239 292 390 Változások az ÁFÁ-ban 1988-1994: A növekvő költségvetési hiány finanszírozásához szükséges forrást előteremteni . amely szintén megszűnt ebben az időszakban. amelyben különösen nagy részarányt képviselt az államadóság. .míg a személyes célú nyereségfelhasználás összege az SZJA alá esett.vállalkozói szervezetek száma 400 ezerről 1 millióra nőtt . 5.a 0 kulcs mellett kezdetben 5.borravaló és a hálapénz is látókörön kívül maradt Egyéb változások: .7 millióra mérséklődött . (1990-ben egy kormányrendelet előírta: a fűtőolajat adalékanyaggal színezni kell.1994-re kezelhetetlen méretűvé vált az államháztartás hiánya. .7-ról 3. amely pirosra .a cégektől beszedett adó aránya mérsélődött az államháztartás bevételeiben Általános forgalmi adó (ÁFA) rendszer: .60 százalékos nyereségadó (korábban 90%) . 10 majd 12 százalékos ÁFA kulcs számított mérsékeltnek.külön adózó jövedelmek 10 %-s adókulcsából származó méltánytalanságot az SZJA rendszer nem volt képes kezelni . ahogy a lakásvásárlás 0 kulcsos ÁFA-ja is hatályon kívülre került.alkalmazotti létszám 4. majd 6.üzemanyagárakba épített fogyasztási adó garantált költségvetési bevételt hozott .de a háztartási tüzelőanyag alacsonyabb adószintjére építő új üzletág az olajszőkítés egyes becslések szerint évi 500 milliárd forintnyi kiesést okozott.1994-re hatkulcsos adótábla (a korábbi 11 kulcós helyett) > 110 ezer forintig adómentes jövedelemhatárral > 550 ezer forint sáv fölött 44 %-ra mérséklődött .négy kulccsal: 0.komoly kedvezménynek számított a lakásépítésben felhasznált nyagokra adott általános forgalmiadó-visszatérítés. fejlesztéseik után egyéb elvonást fizetniük. 20 %-kal adóztatta meg a termékértékesítés végső fázisát (korábbi több mint 400 külcs helyett Változások 1988-1994: Változások az SZJA-ban 1988-1994: . . Vállalatok nyereségadózása: .egyéni és társas vállalkozó üzleti nyeresége után 25 %-s adót fizetett .magánszemélyekre): . 15. miközben változatlan maradt a legmagasabb 25 %.de nem kellett az alkalmazottak után béradót .

A fűtőolajként behozott termékeket a vámkezelésnél kellett volna színezni. ami határon belül tartotta a külföldön teljesített szolgáltatásokra jutó ÁFA .1995-re 55. március 12 .1994-ben 36%-ra . Vállalati nyereségadót .6%-ra mérséklődött Második szakasz: a Bokros-csomag hatása az adórendszerre: . hogy gépjárművek üzemanyagaként használni lehessen. helyette adójóváírás .1990-ben különbséget tettek méret szerint > 3 millió alatti adóalap esetében 35% > 3 millió fölött 40% .míg 1988-ban a vállalatok 87.5%-ról 2.5 milliárd forintra csökkent ez az összeg . A ferrocén hozzáadásával megszínezett tüzelőolaj alkalmatlanná vált arra. a törvényes határidőkön belül való visszatérítés növelte. Amennyiben a festék már bekerült az olajba. olajszőkítés.megszűnt a gyerekkedvezmény .megszűntek az adóalap-csökkentő kedvezmények.Bokros Lajos A Bokros-csomag adóteher-növelő intézkedései az egyes adózási célcsoportoknál: Munkajövedelmet érintő változások: .1995. hanem az állományba vétel napján keletkezik .4 milliárd forintnyi nyereségadót fizettek .költségvetési bevételek alakulását jelentősen módosította az adó-visszatérítésekkel kapcsolatos eljárás.a reform után 1 évvel társasági adóként definiálta a törvény . a szállítmányt további beavatkozás nélkül gázolajként értékesíthették.1991-től kezdődően egységesednek a kulcsok . a választható eljárárások előírásával. savazással közömbösítették: a kénsav és más vegyszerek hatására a gázolaj visszanyerte eredeti színét .ez volt az ún.Az adófizetési kötelezettség nem a teljesítményérték elszámolásakor.megszűnt az adómentes határ . amely az amortizációs kulcsok alkalmazásának egységesítésével.A teljesítés helye szolgáltatásnál a szolgáltatóhoz került.mértéke 1988-ban az SZJA legmagasabb kulcsa .1994-ben 36% Összességében: . a lassítás csökkentette a hiányt.1991-es számviteli törvény. az adóalapot növelő és csökkentő tételek újraszabályozásával megadta a kereteket.festette az olajat. és ennek révén alapvetően módosultak a társasági adó alpjául szolgáló összegek Társasági adókulcsok: .a központi kölztségvetés bevételeiből a részaránya 3.1990-ben 40%-ra . Ha a vámost sikerült megvesztegetni. ugyanis ebben a mennyiségben tönkretette a motort.1993-ig 40% . ami lehetőséget adott a visszaélésekre.) ÁFA törvény változásai: .

szinte . de nagymértékben megnövelte annak hatékonyságát. . . ahová szinte kizárólag bizonyos gyógyászati segédanyagok tartoztak . a 15 százalékról korábban 10-re leszállított középső adókulcs 12%-ra emelkedett. 1996 végéig pedig végleg kikerültek a társasági adó hatálya alól Általános forgalmi adót érintő változások: Nem okozott strukturális módosításokat az ÁFA rendszerben. mind a munkavállalónak TB-t fizetnie.szigorítás az adó-visszaigénylés tekintetében .a tárgyi eszköz beszerzése után pedig csak akkor járt ÁFA-visszatérítés.A kamat 0 százalékos adója mellett a tőzsdei papírok árfolyamnyeresége változatlanul nem viselt adót . lineáris. ha a tárgyi eszköz beszerzésére jutó.Az egyéni vállalkozók. kedvező adózású jövedelmformává vált .bevezették az egyéni vállalkozó általányadózását.megszűnt a munkavállalói társadalombiztosítási (TB) járulék levonhatósága az adóból . és külön. A vagyonadózást érintő változások: . egyben az alacsony keresetűek közvetett adóterhelését növelte.A háztartási tüzelőolaj fogyasztási adó mentességének eltörlése .Módosult az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja is. a számlán megadott időpontban vált esedékessé az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség. és olyan korábban ÁFA-t nem fizető termékek kerültek ebbe a csoportba.jelentősen emelkedett a kiegészítő vállalkozások baleseti járuléka.Jelentősen szűkült a 0%-os termék és szolgáltatáskör.növelték a TB hozzájárulás alá eső jövedelmek csoportját pl. Ezzel lezárult a korábbi. kezdetben korlátozás nélkül. szerzői jogvédelem alá eső tevékenységből származó jövedelem után is kellett mind a munkaadónak. távhőszolgáltatás .Bevezették az újfajta adókedvezményt.Kikerült az ingó és ingatlan értékesítése az összevonás alá eső jövedelmek közül. társas vállalkozások közreműködő tulajdonosai kirekesztődtek az adójóváírásból .Ismét változtak az ÁFA kulcsok. a tőzsdei befektetések összegére adott úgynevezett adóhitelt. előzetesen felszámított adó göngyölített összee legalább 100 ezer forinttal meghaladta a befizetendő adó összegét. Vállalkozókat érintő változások: .a nem tőzsdei műveletekből származó árfolyamnyereség adója 1995-96-ban a korábbi 20%-ról 10%-ra csökkent . mint a villamos energia. Elszakadva a pénzügyi teljesítéstől. amelyet később az alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett ..

átrendezte a kedvezményeket .járulékcsökkentés eszköze Vállalkozókat érintő változások: . a kedvezmények lakossági csoportokon belüli átpozícionálása .emelkedtek a lakásvásárláshoz kapcsolódó támogatások . Harmadik szakasz: adórendszer változások 1998-2002: Munkabért érintő változások: . A korábbi 5 kulcs helyett 1999-re 3 maradt meg.100 nap programja Medgyessy Péter .a kutatás-fejlesztési tevékenység teljes összege levonhatóvá vált az adóalapból Vagyonadózást érintő változások: .minimálbér 25 ezer forintról 40 ezerre emelkedett (vállalkozókat érintette hátrányosan) Összességében az Orbán-kormány: . .Adótábla egyszerűsítése.kontrollálhatatlan ÁFA-visszaigénylések korszaka.91%-ig) ellensúlyozta az eho.a beruházási hitel törlesztő kamatára adott 40%-s adócsökkentő kedvezményt .SZJA jelentősen egyszerűsödött.megszületett a tandíjkedvezmény .adójóváírás szerepe mérséklődött .Erőteljes kedvezményt kaptak a gyereket nevelő családok (2002-ben 3 gyermek nevelése esetén 1. amely 30 millió forintban határozta meg az egyszeri beruházás azonnali költségként való leírásának mértékét .családi támogatások részaránya nőtt . a maximum az összevont adó alapja lett.a kamat változatlanul 0%-al adózott .11%-s egézségügyi hozzájárulást is kellett fizetni ÁFA rendszert érintő változások: . ezért az átlagnál jobban nőtt az alacsony keresetűek terhelése. Így 2002-re a minimálbért is 12%-os adó terhelte . a közcélú adományok és az adóhitelek esetében is.36 millió forintos éves bér mentesült az adófizetés alól) .természetbeni juttatások 44%-os adója .nem szélesítették a minimálbért adómentesítő adójóváírást.növekedett az általányadózást választhatók száma .06-1. .35%-ról 40%-ra emelkedett az elszámolható költséghányad . ezt részben (kb 1.Az ÁFA rendszer ebben az időszakban nem változott jelentősen Negyedik szakasz: adórendszer-változások 2002-2006 .az árfolyamnyereség 20%-s adója kiterjedt az értékpapírok árfolyamnyereségére is .A munkáltatók által fizetett TB-t 39%-ról 29%-ra csökkentették. amelyet az adójóváírás csökkentése.a kedvezmények korlátozását viszont megszüntették a biztosítások.bevezették a kisvállalkozói kedvezményt. az adótábla sávhatárainak minimális emelése és 40 %-s határadókulcs jellemzett .

a kisvállalkozások pedig 5 millió forintig 10%-s társasági adót fizettek. gyógyszerek.egyszerűsített vállalkozói adó (EVA): A bruttó árbevétel után felszámított 15 %-s adóátalány kiváltotta a személyes közreműködés béreként kapott összegre eső SZJA-t. a szolgáltatások zöme természetesen már ekkora a 25%-s körben volt.újraszabályozták az export-import termékeladás.megszűnt a 0 kulcs. míg a 12%-s körhöz csatlakoztak az egykor 0%-al adózó közszölgáltatások. pl.Sulinet kedvezmény . a teljes ÁFA-t.Medgyessy Péter távozása utána megszűntek a lakásvásárláshoz.újra adómentessé váltak a tőzsdei befektetések .egézségügyben alkalmazottak bérének nagyarányú emelése . vásárlás. iletve a szolgáltatások nyújtása esetén a teljesítés helyének meghatározását. ÁFA rendszert érintő változások: Az ÁFA változását az EU-csatlakozásra való felkészülés jellemezte . valamint a távértékesítés ÁFA szabályait . élelmiszerek.megszűnt a fogyasztási adó. Az adótábla két kulcsos lett 18% és 38%. számítástechnikai eszközök vásárlásáhozm illetve a felnőttképzéshez kapcsolódó kedvezmények. miközben megszűnt a TB összegének 25%-ig terjedő adócsökkentő kedvezmény. ezért bizonyos termékek a tárgyi mentes körbe kerültek.lakáshitelek kedvezménye fokozatosan megszűnt 2006-ra . annyi változással hogy a felső kulcs 18%-ról 16%-ra mérséklődött.Munkabért érintő változások: .Viszonylag változatlan maradt a társasági adótörvény. Vagyonadózást érintő változások: .és növekedtek az egyéni vállalkozó által alkalmazható amortizációs kulcsok .felnőttképzési kedvezmény .de minimus kedvezmények . sőt a cégautó után fizetendő adót is (3 év alatt mintegy 100 ezer egyéni vállalkozó választotta ezt a formát) . majd 18% és 36%. . gyerekneveléshez.mezőgazdasági kistermelés adómentes határa 4-ről 6 millió forintrra emelkedett .megmaradt a tandíj tehermentesítése . helyette bevezették például az autók beléptetéséhez kapcsolódó regisztrációs adót és emelkedtek a fogyasztási adó tételek . ásványi tüzelőanyagok.35%-al adózó osztalék után eltörölték a 11%-s egészségügyi járulékot . a vállalkozói nyereséadót vagy egyéni vállalkozó nyereségadóját.új nagyobb összegű adó-jóváírási rendszer (minimálbért adómentesítő) .társasági adózásban megszűnt az egyedi kedvezmények adásának lehetősége Vállalkozókat érintő változások: .

mentességek.Az SZJA rendszerben megszűnt a tandíj kedvezmény összevonhatóságának lehetősége . miszerint az adóból kedvezményt a személyi jövedelemadó törvény alapelveinek figyelembevételével más törvény is megállapíthat.általános .progresszív adótábla. illetve a minimálbért adómentesítő adóvóváírás .több csatornán kedvezményez . .az önálló tevékenységből származó jövedelem után az első forinttól adózni kell .és többoldadó nemzetközi egyezmények => kettős adóztatás elkerülése => nemzetközi egyezmények primátusa. míg a külföldinek csak a belföldről származó jövedelme adóköteles .önadózásra épít . A Személyi jövedelemadó rendszer felépítése.befolyásoló tényezők: > nemzetközi gazdasági élet => kapcsolatrendszer => két.fordított adózás bevezetése az építőiparban .EVA adókulcsa a korábbi 20% helyett 25%-ra emelkedett IV. azonban rögtön ezután jön a megengedő szabály. csak a belföldi jövedelmükre terjed ki a magyar adókötelezettség (részleges adókötelezettség) > belföldieknek a bel. feltétlen elsőbbsége a magyar adójoghoz képest > külföldieknek.2008-ban új ÁFA törvény: ÁFA kötelezettség korábbi rendjének megvltoztatása: mindkét fél korlátlanul felelőssé vált az ÁFA befizetésért.sávosan progresszív . megtakarítások különleges preferálását SZJA sajátosságai: .adókedvezmény csak akkor adható. Az adóalany: magánszemély illetősége Az illetőségnek különös jelentősége van az adókötelezettség terjedelmét illetően.az igazságosság és a méltányosság elvén nyugszik . kedvezmények SZJA elvei: . hiszen a belföldi illetőségű személy összes jövedelme.a szja prioritásként kezeli a befektetések.magánszemélyre annak jövedelmére és az e jövedelemmel összefüggő adókötelezettségre terjed ki .személyi jellegű .és külföldi jövedelme is adóköteles > önkorlátozó rendelkezések: Bár a magánszemély minden jövedelme adóköteles. elvei.jövedelemarányos közteherviselés alkotmányos követelményét igyekszik megvalósítani . .További vátozások: 2007-es év újabb szigorításokat hozott. ha a szerződés megvalósítja a szabály célját SZJA hatálya: .

Ha állandó lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye Magyarországon van.APEH .nyilatkozattétel .-n .Belföldi illetőségű magánszemélynek számít egy természetes személy: .adót tolajdonképeen befizetik: a kifizetők Adókötelezettség fogalma: .nyilvántartás vezetése . A létérdekek központja azt az államot jelenti. akkor az állampolgárságot kell figyelembe venni.belföldi illetőségű munkáltatóval. függetlenül a tevékenység tényleges folytatásának konkrét földrajzi helyétől (pl.adó alanya: magánszemély . > állandó lakhely: ahová a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be > szokásos tartózkodási hely: legalább 183 napot töltött MO. hanem azok a cégek.Ha ezek egyike sincs Magyarországon.adóelőleg és adó fizetése .iratok megőrzése (5 évig) A jövedelem rendszerezése: . Hárompólusú struktúra: .Ha a magánszemélynek más állam területén sincs állandó lakhelye.Amennyiben valakinek több állam területén is van állandó lakhelye. amelyhez a magánszemélyt a legszorosabb családi.A havi jövedelem után kiszámított adóelőlegnek a befizetését nem az adózás alanyai.bejelentés .törvényt végrehajtó államhatalom: Állami Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal .adóalap és adó-megállapítás .Amennyiben az előzőek egyike szerint sem állapítható meg az illetőség.bevallás készítése . valaki kiküldetésben dolgozik egy másik államban) . gazdasági kapcsolatok fűzik . akkor az illetőséget a más államban lévő állandó lakhely határozza meg . megbízóval létesített jogviszonyból származik.bizonylat kiállítása . megbízó illetőségétől függetlenül . A jövedelem származása: Belföldről származik a jövedelem ha: .adatszolgáltatás . akkor az illetőséget a más államban lévő szokásos tartózkodási hely szerint kell figyelembe venni . vagyis a magánszemélyek végzik. a munkáltató. akkor az illetékességet a létérdekek központja határozza meg.belföldön levő vagyonból keletkezik Kifizetők: .belföldön végzett tevékenységből származik.adólevonás . amelyektől a fizetést kapnak.

az intézetben nevelkedetteknek adott életkezdési támogatás .Kossuth.összevonás alá eső jövedelmek.szociális segély .hitel vagy kölcsön címen kapott összeg .gyermeknevelési támogatás = családi pótlék .hallgatói ösztöndíj . Költség: .az adómentes jövedelmet nem kell figyelembe venni az adóbevallás kitöltésekor. amire megbízást a munkáltatótól kapott a munkavállaló Adómentes járandóságok: .hallgatók külföldről kapott ösztöndíja .táppénz.reprezentáció és üzleti ajándék .a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefügg .olyan költség megtérítése. a tevékenység ellenértékeként vagy más jogcímen kapott vagyoni érték. kivéve a kamatot . és a progressziót.GYED .A magánszemély által az adóévben megszerzett.hiteltörlesztésként visszafizetett összeg. gépkocsi használat esetén az amortizációt) Bevételnek nem számító tételek: . vagyis láthatatlan marad .01. vagy bizonyos esetekben egy bevételt költségnek minősítenek (pl.egyenruha pénzbeni megtérítése . amelyek a szuperbruttó szerint számolt.és jegyzettámogatás . a tevékenység folytatása érdekében merültek fel . a mobil használat díjának teljes egészét).Bevétel .tankönyv. hiszen ez egyenlő az adóévvel.a munkáltató maximum 5 millió forintnyi lakástámogatása 5 évente Adóköteles járandóságok: .az adót nem viselő járandóság viszont növeli az adó alapját.válás esetén.szabályszerűen igazolt kiadás Ettől függetlenül bizonyos típusú költségeket nem enged elszámolni a törvény (pl.az adóhatóság által visszatérített adó . Száchenyi és a Nobel-díj . baleseti táppénz .kizárólag a bevétel megszerzése.01-vel megszűnt ez a fogalom .kollégiumi elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege . A megszerzés ideje a naptári év.anyasági segély .költség = jövedelem Bevétel: . emelt .kárpótlási jegyekért járó életjáradék .munkanélküli-ellátás Jövedelemtípusok a SZJA törvény szerint: .nyugdíj .bűncselekmény útján szerzett érték . a másik féltől kapott lakásért fizetett megváltás összege . de ez 2011.a naptári évben ténylegesen kifizetett összegről van szó .

jutalom.(keresett összeg . maximum havi 12 100 FT > 12 hónapra számítva 145 200 FT > bérből. így mérséklődött az adóalap => 1995-s Bokros csomag eltörölte. és bérből.27-el fel kell szorozni .1988-ban: 48 000 FT-ig 0 kulcsos adó + havi 1 000 FT alkalmazotti kedvezmény (munkába járás kedvezményeit kívánta kompenzálni) => Miután ezt az összeget az adóalapból kellett levonni.maximális összege évi 2 750 000 forintos jövedelmig vehető igénybe . ingóság értékesítés) és mértéke 16 százalék. például a feltételek megszűnése esetén a kedvezményt vissza kell fizetni > az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelem (szuperbruttósított) 16%-a.jan. részvényárfolyam. Bérből és fizetésből származó juttatások .szellemi szabadfoglalkozásból származó jövedelem .és fizetésből élők > jövedelemkorlát: .27x0. osztalék.egyéb térítések 2. amiből levontuk a levonható költségeket.egyéni vállalkozásból származó bevétel .bér.adójóváírás: > az adójóváírás lehet ideiglenes. egyszerűen 1. vagyis a tényleges adókulcs 1.32% . Ezt az adót forrásadónak hívjuk (pl.1: szuperbruttó = adóalap-kiegészítés: az egész összevonás alá eső jövedelmet. adókulcsok .és bérjellegű kifizetések .16 = 20. miközben eltörölték a progresszív adó 0 kulcsos legalsó sávját.végkielégítések. Összevonás alá eső jövedelmek: 1. a helyébe lépő rendszer vezette be a mindenkori minimálbért mentesítő adójóváírást.2 750 000)x0.12 = adójóváírás > az összevonás alá eső és az összevonás alá nem eső jövedelem együttes összege dönti el a jogosultságot Adóalap-kiegészítés. de a jövedelmet nem kell bruttósítani. .ingatlan bérbeadásából származó jövedelem Költségelszámolások: .munkaviszonnyal összefüggő költségtérítések .pl: Bér: 2 400 000 Önáló tevékenységből származó jövedelem: 500 000 . .és fizetésből élők jövedelme. amelyek adókulcsa ugyan megegyezik az előbbi csoportéval. Önálló tevékenységből származó jövedelmek .utána degresszíven csökken és maximum 3 960 000-ig adható > 145 200 . adótábla.külön adózó jövedelmek. kamat. prémium .TB járulék költségként való elszámolása.adóalap után adóznak.2010. így eleve évi 60 000 forintos jövedelemhatárig adómentes volt az alkalmazottak.

Az önálló tevékenységünknél felmerülő költség elérheti a bevétel 100%-t Jövedelemnek nem minősülő juttatások. amelyet a magánszemély a kifizetőnek nem .Költség: 300 000 Összevont adóalap: 2 600 000 x 1. amelyet a kifizető oly módon nyújt a magánszemélynek. amelyet a cég fizet a dolgozójának a magánautó vállalati célra való felhasználássáért.félbruttósítás : 1.19-el szorzás (ebből jön a 16%-s adó) > adókötelesen .havonta frissített norma .a belföldi illetve küldöldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíj teljes egészében adóköteles.két fajtája: > pénzbeni juttatások > egyéb formában megjelenő juttatások .5% (szakképzési hozzájárulás) . de az összevont adóalap meghatározásánál költségként figyelembe vehető tételekt a törvény 3.5 000 000 FT-ig: 17% > 5 000 001 FT-tól: 32 % .munkáltató bruttó bérre jutó járulékterhe: 28. vagy bármely más vagyoni értékért nem kéri el az ellenértéket. .5%=27% (TB) + 1.adókulcs 2009-2010: >0 . értékpapírért.nem bér jellegű juttatásnak minősül.béren kívüli adómentes.adókulcs 2011: > 0 . amibe egyébként .kilométerenként 9 forintos amortizációs költség . vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatásos sajátos jövedelem.: gépkocsi költségtérítés: 972 000 Ft Autó: Renault Thalia megtett kilóméter: 30 000 üzemanyagár norma: 300 forint/ liter üzemanyag fogyasztás norma: 7 liter/ 100 km 100 km adómentes költsége: 2 100 forint + 900 forint = 3 000 forint költség: 3 000 x 300 = 900 000 forint jövedelem: 972 000 .900 000 = 72 000 forint Külföldi kiküldetés költségtérítése.Tehát a természetbeni. számú melléklete tartalmazza.: 16% Munkáltató.munkavállaló bruttó bérre jutó járulékterhe: 17.5% TB (jegyzetben 16% van) Közlekedési költségtérítés.4 csoportja: > adómentesen > kedvezményesen: .Apeh honlapján rögzített üzemanyagfogyasztás és üzemanyagár . hogy a szolgáltatásért. munkavállaló járulékterhei: . termékért.pl.27 = 3 302 000 .kilométerpénz: alapja az a költségtérítés. egyébb költségtérítések . egyéb költségtérítések . béren kívüli (természetbeni) juttatások .

Adómentes béren kívüli juttatások: . az ingó vagyontárgy.a béren kívüli juttatás.az elbocsátottak újra-elhelyezkedési támogatása .önkéntes kölcsönös egézségpénztárba befizetett munkáltatói hozzájárulás a minimálbér meghatározott százalékának erejéig (30%) . az adóköteles tárgynyeremény sem. adómentes juttatások: .04% effektív adókulcs .04%-s kedvezményes adó kulcsot Béren kívülinek nem minősülő.üzleti ajándék adóköteles része Az adóköteles béren kívüli juttatás személyi jövedelemadója a jövedelem 1.iskola-rendszerű képzés esetében a havi minimálbér két és félszeresében korlátozza az adóévben átvállalt költségek azt a részét.19-el szorzás) .lakáscélú támogatás: 5 millió forint/ 5 év . . . . vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatásnak az önálló tevékenység természetben adott ellenértéke és a természetben adott munkabér. üzleti úthoz tartozó étkezés .19. csoport: félbrruttósítás (1.önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba munkáltatói hozzájárulásként fizetett összegnek a tárgyhónap első napján érvényes havi minimálbér felét meg nem haladó összegig .27 szeresének 16%-a. .munkáltató által fizetett védőoltás .üdülési csekk az éves minimálbér erejéig .térít meg. egyes meghatározott juttatások.havi utazási bérlet . és 27% ehot is kell fizetni 1.nem béren kívüli juttatásként adózik az ingatlan. de a munkáltató utána megfizeti a 19. vagyis gyakorlatilag bérként adózó juttatások. betanítás költsége .a nem iskola rendszerű képzés.cégtelefon használata .munkába járás költség kiegészítés: bérlet árának 14%-a .sporteseményre szóló belépő: 50 000 FT/év .üzletpolitikai kedvezmény Kedvezményesen adózó béren kívüli juttatások: 1. ahol az érték meghaladja a törvényben maximalizáltat.hivatali. vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatás mértékét a munkaszerződés rögzíti.iskolakezdési támogatás a minimálbér 30%-áig .életbiztosítás: korlátlan .nincs TB kötelezettség .reprezentáció .nem számít béren kívüli juttatásnak.meleg étel hozzájárulás havi 18 000 forintig . amelyet jövedelemként nem kell figyelembe venni.

jegyzők. Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások (19. illetve vagyoni értékű jog eladásából .kedvezményes adózású juttatások értékatár feletti része 4.általában lineáris kulcs = összevonás alá eső jövedelmek határadókulcsával .családi kedvezmény: első és második gyerek után 62 500 forint/ gyerek (10 000 forint adócsökkentő kedvezmény) a harmadik gyerektől 206 250 forint (33 000 forint adócsökkentő kedvezmény) vonható le az adó alapból.nincs negatív adó .önkéntes egézségpénztári hozzájárulás: 23 400 Ft/hó .27 = adóalap Adócsökkentő kedvezmények: .ingóság értékesítésből . 98%-os különadó a közszférában a végkielégítésekre: . Béren kívülinek nem minősülő egyes meg nem határozott juttatások (20.32% + TB járulék): .5 millió forint felett Összevonás alá nem eső jövedelmek: .vállalkozásból kivont jövedelem .Széchenyi Pihenő Kártya: 300 000 Ft/év .a polgármesterek.adójóváírás (lásd feljebb) .internet térítés: számla értéke maximum 5 000 Ft/hó .csoportos éetbiztosítás .mai SZJA rendszerben 3 féle korlát létezik: > jövedelemkorlát > magát a kedvezményt korlátozzák > mérték korlát . Béren kívüli kedvezményes (19.értékpapír műveletek árfolyamnyeresége .helyi bérlet: bérlet értéke . életjáradéki szerződésből származó jövedelem .iskolakezdési támogatás: 23 400 Ft/év/gyerek .osztalék .2.költségek) x 1.Iskolarendszerű képzés: 195 000 Ft/év 3. gazdasági társaságok vezetői esetében 2 millió forint felett .vagyonból származó jövedelem .tartási.(Összevonás alá eső jövedelmek .kamat .mezőgazdasági őstermelő: felső határ 7 620 000.04% szja + 27% eho) .cégtelefon .művelődési intézményi szolgáltatás (színházjegy) .étkezési utalvány hideg/meleg: 18 000 Ft/hó .04%) adózású juttatások .önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás: 39 000 Ft/hó . adócsökkentő kedvezmények .a többiekre 3.súlyosan fogyatékos magánszemély: havonta az év első napján érvényes minimálbér 5%-a .ingatlan.sporttevékenységhez nyújtott ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatás Összevonás alá eső jövedelmek számított adója.üdülési csekk: 78 000 Ft/év/fő . afölött csak korlátozással .

így amikor a teljes bevételből levonjuk a kiadásokat kapjuk meg az adó alapját . augusztus 31-e előtt kötött tőzsdei ügyletek még mentesek.adó mértéke: 16% . akkor a bevétel 25%-a tekintendő jövedelemnek és akkor ennyi után kell a 16%-t megfizetni.levonható kiadások: > megszerzésre fordított összeg. .: 70% > 9. . vagyis a régi vételár > megszerzésével kapcsolatban felmerült kiadás (például megfizetett illeték) > eladásra kerülő ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás (pl.adócsökkentés: > a szerézs évében és azt azt követő évben a jövedelem 100%-a adózik > 2.. komfortfokozat növelése. de az azután vásárolt értékpapírok eladás adóköteles művelet . évben: 60% > 4.de nem kell adót fizetni ha a bevétel adója nem több mint 32 ezer forint. mint például a festés vagy a burkolatcsere > ingatlan eladásával kapcsolatban felmerült kiadás (például a hirdetések díja) . Ellenőrzött tőkepiacról származó jövedelmek. ha pedig 200 ezer forintnál több a bevétel.) Nem számolhatóak el a karbantartással és átlagmegóvással kapcsolatos költségek.: 20% > 14.: 30% > 13.adó mértéke 16 % és összevonás alá eső jövedelemként adózik . vagyis az ingatlanok adómentesen értékesíthetők . akkor az ezt meghaladó rész 16%-a adó. Ha nem állapítható meg az ingóság megszerzésére fordított költség. az eladással kapcsolatos ráfordítás.25 x 0.a bevételből levonhatók a különböző költségek. Ingóság értékesítése 800 000 ft-ig adó 25 százalék 800 000 x 0.pl.16 = 32 000 forint költségalany levonása után maradó érték 200 000 számított adó 32 000 fizetendő adó: 0 forint Ingatlaneladás utáni adófizetési kötelezettség: . évben: 30% > 5.: 90% > 7.A bevételből levonható az ingóság megszerzésére fordított összeg. tőzsdei ügyletek adózása .: fűtés korszerűsítése.: 0% Ezt a sajátos értékcsökkentést hívják avultálásnak. évben: 90% > 3.nem lakás céljára szolgáló ingatlant adunk el: > 0-5 évig: 100% > 6.: 50% > 11.: 80% > 8..: 10% > 15.Ingóság értékesítése: .A 2006.: 60% > 10.: 40% > 12. évtől: 0%.

.bejelentették tevékenységüket a jegyzőnél. EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) Adóalap meghatározása: . befektetési jegyek átruházása. beváltása révén elért jövedelem is. illetve a kollektív befektetési értékpapírok.16%-os adó .ha viszont nem kifizetőtől származik a kamat.ugyanaz mint a kamat Tartós befektetésből származó jövedelem: . . .Tőzsdei ügyletből származó jövedelemnek számít a tőzsdén a nyereségnek az a része. levonta. illetve az APEH-nél így önálló adószámmal is rendelkeznek .ha az összeg a kifizetőtől származik. akkor magánszemélynek sem befizetési. így az adóbevallásban sem fog szerepelni. SZJA törvény szerint a vállalkozói jövedelem alapján (ezt elemezzük továbbiakban) 2. amely meghaladja az ügyleten szerzett veszteséget.adó csökkentésére 3 út kínálkozik: .költség .Ha 5 évre kötöm le akkor 0 %-s adó Egyéni vállalkozó adózása: . hiszen az adót a kifizető megállapította.a külföldi pénznemben keletkezett kamatjövedelemből az adó mértékét a tranzakció devizájában kell megállapítani.16% .a külföldről származó jövedelem után megfizetett adó Magyarországon beszámítható Osztalék adózása: . Kamat adózása: . akkor a következő két évben a fennmaradó összeget figyelembe veheti a tőzsdei ügyletek elszámolásakor. augusztus 31-ét követően megszerzett értékpapírok esetén kell megfizetni . sem nyilvántartási kötelezettsége nincs.Ha 3 évre lekötök 25 000 ezer forintot akkor 10% lesz az adó .háromfázisú adókötelezettség: 1. befizette és jelentette..kizárólag 2006. visszaváltása. de forintban kell megfizetni. Ha valaki veszteséggel zárta az évet. a jövedelem megszerzése napján érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítva. általányadózás formájában (törvényi feltételek szerint) 3.ebbe a csoporba tartoznak a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.Jövedelem = bevétel . a szerzés időpontjának negyedévét követő hónap 12-ig önbevallással pótolnia kell az adó bejelentését és befizetését .16% az adó .külföldön szerzett kamatra is vonat kozik a magyar szja törvény .

világítás. az adott előleget .munkaadóként megfizet 27% TB-t . technológiai energia költsége akkor érvényesíthető teljes egészében költségként. hogy irodát breljenek.bármilyen címen felvett hitelre visszafizetett összeg Vállalkozói kivét: .32 % adót + 17. mivel nem keletkeztet munkaviszonyt Lakás elszámolása: .a tevékenység megkezdése előtt .bírság. és ez alól nincs kivétel Mi számít költségnek? . a leggtöbbször a lakás.bizonyos adókat (útalap.> bevételek mérséklése > költségek elszámolhatósága > adócsökkentő kedvezmények Mikor számolható el a költség? .vállalkozói kivétet (összevonandó jövedelem kategóriába tartozik) .például.legfeljebb 3 évvel korábban . illetékek) Mi nem számít költségnek: .teljes mértékben munkabérként viselkedik. . világítási stb. akkor (15:60)=25%-t számolhatja el költségként a fűtési. ha a vállalkozó 60 négyzetméteres lakásának 15 négyzetméteres szobáját használja vállalkozásához.S nem számolható el költségként az a kiadás sem amely akár részben is.önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül .munkavállalóként 20. késedelmi pótlék stb. vámkezelési díj.általában az induló vállalkozások ritkán képesek. igazolt kiadás vehető figyelembe . szeméyes vagy családi szükséglet kielégítését szolgálja.tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírását . kiadá- . hatósági díjak. .és árukészlet beszerzésére fordított korábban költségként el nem számolt kiadásait . . ha az ingatlan. ezért .beszerzett és utóbb e tevékenységhez felhasznált anyag.5% TB-t . kizárólag a bevétel egszerzése a tevékenység folytatása érdekében az adóévben kifizetett és megfelelően bozonyatolt. vagy a mérőórák által ellenőrzött rész kizárólag üzleti célt szolgál .a fűtés.ha az üzeti cél hiánytalanul nem valósul meg akkor az elszámolható költség mértékét arányosítással kell megállapítani . vagy a ház egyik szobája számít a vállalkozás székhelyének.ebben az esetben viszont meg kell osztani valamilyen módon a fenntartás költségeit. hiszen vegyes használat esetén nem lehet kizárólag a vállalkozásra terhelni azokat.vállalkozói költségként elszámolható .adójóváírás nem vehető igénybe.A bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő. vám.a bevétel megszerzésével közvetlenül összefüggő kiadásokat.

A szükséges korrekciók után megkapjuk az osztalékadó alapját. vagyis van alkalmazottjuk. csökkenti a második fázis adóalapját 2. növelve a törvényben megadott növelő tételekkel megkapjuk az egyéni vállalkozó személyi jövedelemadó alapját.az adóévben felmerült beruházási költség összegével.16 összes fizetett adó: 1 911 200 = 203 200 + 700 000 + 1 008 000 .2032 egyéni vállalkozó személyi jövedelemadója: 700 000 forint = (10 millió . vagyis a fizetett adóval csökkentett adózott eredményből kalkuláljuk az osztalékadó alapját.500 millió forintig: 10% > 500 millió forint felett: 19% (a társasági adókulcsnak megfelelően) > 2010. 1-től megszűnt az a korlátozó feltétel. júl.példa: Bevétel: 10 millió forint Költség: 3 millió forint Vállalkozói kivét: 1 millió forint személyi jövedelemadó: 203 200 forint = 1 000 000 x 0. ha megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló rendelkezéseknek.egyéni vállalkozók adótáblája kétkulcsos: > 0 .10 osztalékadó: 1 008 000 = (7 000 000 . fázis: az adózás utáni.700 000) x 0. és utána meghatározott bér erejéig megfizetik a TB-t. vagy nem anyagi javak értékcsökkenési leírása abban az évben kezdődött el . amelyből 16%-os osztalékadót kell fizetni. itt is akadnak csökkentő és növelő tételek. Értékcsökkentés elszámolása: . egyéni vállalkozó szja-ja.sainak. ha a vállalkozási célú helyiségek. 3.tárgyi eszköz egy éven belüli értékesítésekor az amortizációként elszámolt összeg 100%-a .egy éven túl.3 millió) x 0. > növelő tényező: .200 ezerig két év alatt két részletben . fázis: A bevételt csökkentette az elszámolható költségekkel. fázis: már volt róla szó. ingatlanrészek külön állnak. vállalkozói kivét szja törvények alapján. .100 forint alatt a beszerzés egyösszegben leírható .szja. osztalékadó 1. ha és amennyiben az ebben érintett tárgyi eszköz. vagy külön mérőórájuk van. Nincs szükség arányosításra akkor.200 ezer forint fölött az értékcsökkenési leírás a leírási kulcsok jegyzéke alapján A háromfázisú adózás menete . miszerint a edvezményes kulcsot csak akkor alkalmazhatják. de két éven belüli eladáskor az előbb említett összeg 66%-a > csökentő tényezők: .

6 millió egyéb költség: 4.16 Új forma az egyéni cég . kisvállalkozói adókedvezmény .1 300 000) x 0.3 millió (hibás a jegyzetben szerintem) leírható összeg: 1. legfeljebb 6 millió forint. vagy egy részét nem kell megfizetnie) > olyan válalkozók akik 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak > nem veszteségesek > általányadózók a kedvezménnyel nem élhetnek > a vállalkozói bevétel maximum évi 30 millió forinttal csökkenthető > de legfeljebb a vállalkozói bevételnek a vállalkozói költséget meghaladó részével > max.tényleges adókulcs: 19. így jogosult marad egézségügyi ellátásra.4950 forintos minimum egészségügyi járulék befizetésével letudhatatja járulékfizetési kötelezettségeit. nyugdíjra viszont nem .3 millió .ez a kedvezmény nem vonatkozik viszont az üzemi körön kívüli ingatlanra. megmaradnak egyéni vállalkozónak > marad az szja törvény hatálya alatt > korlátlan vagyoni felelősség 2.1 osztalékadó alapja: 2 740 000 = 1 600 000 . az adóévben beszerzett összes tárgyi eszköz adóévi együttes beruházási költségével > példa: bevétel: 7.tárgyi eszköznek minősül minden olyan anyagi eszköz.az egyéni vállalkozó választhatnak két lehetőség közül: 1.tárgyi eszköz besorolásnál a következőkre kell tekintettel lenni: > korábban nem lehetett használatba véve > kizárólag üzemi célú tárgyi eszköznek kell. 250 főnél kevesebb alkalmazott . osztalékadó számolásakor alkalmazni kell az úgynevezett korrekciós szabályt pl.kisvállalkozói (beruházási) kedvezmény: > a beruházással a vállalkozói bevétel csökkenthető (10/1ö százalékos vállalkozói személyi jövedelem adót.4 900 000 . hogy minősüljön > mindezek adóévi együttes beruházási költsége vehető figyelembe . amely 1 éven túl közvetlenül szolgálja a vállalkozás tevékenységét.kisvállalkozói adókedvezmény: a beruházási hitel kamatának 40%-val a fizetendő adó csökkenthető.(4 900 000 + 1 600 000) vállalkozói SZJA: 160 000 = (7 800 000 . átalakulnak egyéni céggé > így társasági törvény hatálya alá fog kerülni > magánvagyona elkülönülhet a cég vagyonától Adószámmal rendelkező magánszemély .11% Kisvállalkozói (beruházási) kedvezmény. és szoftverre sem .8 millió tárgyi eszkoz beszerzés: 1.osztalékadót azonban fizetni kell.9 millió korlát kiszámítása: 1. .160 000 + 1 300 000 osztalékadó: 685 000 = 2 740 000 x 0. Bevétel: 7 800 000 tárgyi beruházás: 1 600 000 Költség: 4 900 000 beruházásra levonható összeg: 1 300 000 = 7 800 000 .

adószámot bizonyos tevékenységi kör alapján lehet igényelni .TB ellátásokra nem szereznek jogosultságot ."a vagyonadó hatékonyan használató olyan esetekben.Európában csak Mo.erőteljes növekedésnek indultak a legfelsőbb százba tartozók átlagkeresete .csaknem 800 ezerrel csökken az SZJA-t fizetők száma . hogy a munkáltatónak mennyibe kerül a béremelés forintja .a kamat. illetve a tőzsdei nyereség kedvezményes adózása a tőkejövedelmeknek indokolatlan kedvezményt ad . hiszen a tax wedge-ból a 27%-s terhelés nem rájuk esik.SZJA bevétel költségvetésbe kerülő része mérséklődött 2005-ben .az egyéni vállalkozó kivétje csökkent abszolút értelemben . degresszív kulcsot alkalmazó elvonási forma .egyéni vállalkozó lényege.eredeti szándékától eltérően az szja nem progresszív adórendszer.a tax wedge ábrázolása nyilvánvalóvá teszi. amelyk az adószámmal űzött tevékenysége miatt merültek fel.a TB járulékfizetés változásai sokkal erőteljesebben motiválják az adófizetői magatartást 2002-től a korábbinál nagyobb mértékű változások mutatkoztak: . SZJA rendszer jelenlegi működése: .. hanem egy progresszív.az Áfa csökkentés miatt mérséklődött a fogyasztáshoz kapcsolódó adóbevételek növekedési üteme .kimutatott vállalkozói nyereség is mérséklődött . a járulékfizetés felső határa felett mérséklődik a tax-wedge . számukra lényegtelen. hogy számára a legalacsonyabb elvonást jelentő minimálbéren fizessen adót és járulékot V.az alkalmazottak esetében a legmagasabb terhelés a középréteget érinti.kiegyensúlyozotabbá vált a társasági adó terhelése SZJA rendszer: .a legrugalmatlanabbul reagáló alkalmazotti réteg adóterhelése a legmagasabb . hogy az alkalmazottak és az egyéni vállalkozók viselkedése alapjában különbözik .az egyéni vállalkozók terhelése a megkeresett első forinttól kezdve rendkívül magas .20. de levonhatja azon költségeit.kisléptékű változásra is feltűnően rugalmasan reagál a vállalkozói réteg .32%-os adókulcs.az alkalmazottak megpróbálják bérüket emelni. Helyi adó Vagyonadók eredete: . Vagyonadók.-n haladja meg a befizetendő adó és járulék együttesen a nettó jövedelmet Alkalmazottak viselkedése: . amikor a jövedelemadó .nagyon nagy mértékú az adóelkerülés a vállalkozói rétegnél .

a magyar adózás rendszere sajátos vonásokat mutat. a bevételen pedig osztozik a büdzsé és a helyi önkormányzat Éles határvonal húzódik meg a helyi és az önkormányzati adók között: . ahol a főtér két ablakos házai adómentesek voltak.szintén ezen a szinten lehet szabályozni az adó bevezetését.vertikális horizontális méltányosság elve Helyi adózás Magyarországon .pl. mint pl.egy adónem akkor helyi.ukrán Lvov városa. hogy megállapítsa a helyi adózás részletes szabályait és döntsön a mentességekről és kedvezményekről.elveit. . a beszedés módját az országgyűlés határozza meg.Önkormányzati adóknak nevezzük azokat z adónemeket. . de a beszedés joga az önkormányzatot illeti meg . de az önkormányzatnak kötelessége figyelembe venni a helyi adókról szóló törvény paragrafusait . viszont a harmadik ablak után adót kellett fizetni . de nem kötelező Önkormányzatokat a következő jogok illetik meg a helyi adózás során: .a helyi adók bevezetése önkormányzati jogkör. gépkocsi súlyadó . a hatályon kívül helyezését. A bevétel csaknem harmincszorosára nőtt. és vagyontárgyak után kellett fizetni . módosítását. a helyi önkormányzat köteles ezen határértéken belül a konkrét mértéket megállapítani. de a közbonti bevétel egy részét a kormány átengedi az önkormányzatok számára .pótolja a jövedelemadó hiányosságait (láthatatlan jövedelmek megadóztatása) . az összeg mintegy 85%-t minden évben az iparűzési adó teszi ki. a helyi iparűzési adó . de csak határértéket szab. az elmúlt 10 év alatt megtízszereződött a helyi adókat bevezető önkormányzatok száma.kudarcot vall" . ha megállapítása és kivetése önkormányzati jogkör. az egyes adófajtákat az országgyűlés döntésével vezetik be. az önkormányzati szféra teljes költségvetésének 15%-t.a helyi képviselőtestület joga. és ezeknek a megvédése az állam feladata . amely meghaladja az évi 350 milliárd forintot. az adó mértékének megállapítását .egyik legdinamikusabban fejlődő elvonási típus .füzetőképesség elve alapján .3700 önkormányzat működik.vagyonadóztatás elmélet alapja .hagyományos vagyonadónak tartott ingatlanadózás .legtöbbször 10-ed 12-ed formájában vetettek ki.Locke: az adó alapja a nettó tulajdon.kapuadó.új adónem. füstadó . amelyek konkrét szabályait az önkormányzat állapítja meg és kötelező kivetni.

a törvényi alapelv rögzíti. teleknagyság 1000 m2 szokásos teleknagyság 400 m2 háznagyság 100 m2 adó 50 forint/m2 adóztatható terület 1000 .alanya az.adó felső határa 1100 forint/m2. szolgáltatásokat stb.az építmény.alapja. illetve olyan üdülésre.maximális összege adótárgyanként 12 000 forint/év Helyi iparűzési adó: (IPA) .magán személyt a tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épület. Vagyis: .korigált forgalmi érték (piaci érték fele) . pihenésre alkalmas épületnek a tulajdonosa.vendégéjszakánként fzetendő. helyi iparűzési adó) Építmény és telekadó: .100 = 900 m2 (házhely nem számít. ezért a tevékenységbőlszármazó haszon tuán fizetnie kell a helyi önkormányzatnak. üzletszerűen végez. telek m2-ben számított hasznos alapterülete .Telekadó: > az itt található beépítetlen belterületi földrészlet után kell fizetni .munkaerő foglalkoztatás .Helyi adók csoportosítása: Adófajták tárgy szerint: . nagyságát az önkormányzat határozza meg Kommunális adó: .Kommunális adók (magánszemély kommunális adója. illetve a korrigált forgalmi érték 3. . aki nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt az adótt helyen. amely nem minősül lakásnak. telekadó) .gazdasági tevékenység gyakorlása Adó típusok szerint: . beépítetlen földterület után terheli . hogy az önkormányzat csak egyféle adó fizetésére kötelezheti az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében . idegenforgalmi adók. .Vagyoni típusú adók (építményadó.6 százaléka .400 = 500 adó 500 x 50 forint/m2 = 25 000 forint Idegenforgalmi adó: .ingatlan . 900 .az a magánszemély köteles fizetni.pl. aki gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából.Építményadó: > a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület után vethető ki .legtöbb bevételt hozó helyi adó forma .nem lakosként való tartózkodás . hogy a vállalkozás használja a helyi infrastruktúrát.

az adókötelezettség keletkezését a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz. akkor meg kell osztania az adó alapját > ideiglenesen végzett iparűzési tevékenység (1-3 hónapig) esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani (naponként legfeljebb 5 000 forint) > EVA hatálya alá tartozó vállalkozó az adóalapot a bruttó bevételre eső összeg 50%-ban állapíthatja meg > a bevallás benyújtásának határideje minden év május 31. Adó megfizetésének határideje: .a várható adójáról bejelentést tesz (kivéve tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozás) . .december 20.szeptember 15.nettó árbevétel: 900 000 000 forint .> személyi jövedelemadóról szóló egyéni vállalkozó > személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő.) > adómentes: az adóalapnak az a része.Az adózó az adót önadózással állapítja meg: > alapja: fent említett ( nettő árbevétel . amey azonban csökkenthető az eladott áruk beszerzési értékével (ELÁBÉ). : Előző évi adókülönbözet: ami a befizetett adóelőlegek és a tényleges adó különbözetét jelenti ..március 15. : feltöltési kötelezettség: ami az adóelőleg és a várható éves adó különbözete: ( 50 millió forint feletti árbevétel esetén) Példa az IPA kiszámítására: .adóhatóságnak fizetett jövedéki adó: 2 000 000 forint .nettő árbevétel után kell megfizetni az adót... anyag költséggel és az adóhatóságnak befizetett jövedéki adóval. ha az már külföldön adózott.május 31. a közvetített szolgáltatással. amely külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik. . félévi adóelőleg: a tárgy évben kibocsátott fizetési meghagyás és a márciusban kifizetett összeg különbözete .felső határa az adóalap 2%-a Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése: . félévi adóelőleg: ami az előző évi fizetési meghagyásban szereplő összeg felét jelenti . > ha több önkormányzatban végez tevékenységet. az alvállalkozói teljesítések értékével. : I. feltéve hogy őstermelői tevékenységébp származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja > jogi személy > egyéb szervezet . : II.

Ausztriában a mobil adótornyokra kívánt volna adót kivetni (nem sikerült) Lakás építmény adója: 450 forint/m2 Nem lakás esetén: 800 forint/m2 adómentes lakásterület: 50 m2 szokásos teleknagyság: 400 m2 ház alapterülete: 100 m2 adó: 50 forint/m2 Laffer görbe: .adó bevételeket mutatja az adókulcsok növekedésével .anyag költség: 120 000 000 forint .közvetített szolgáltatások értéke: 20 000 000 forint .eladott áruk beszerzési költsége: 80 000 000 forint .egyéb jövedelem: 42 000 000 forint ..222 000 000 Iparűzési adó helye az EU-ban: Adótorony adó: .iparűzési adóalap-csökkentő tételek: 222 000 000 forint = 80 + 120 + 20 + 2 .iparűzési adóalap: 678 000 000 forint = 900 000 000 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful