Adózás, adóoptimalizálás I.

Adórendszerek, adófajták Adó: Közvetlen előríráson alapuló jogszabályi kötelezettség, melyet a közhatalom ellenszolgáltatás nélkül megállapít és megkövetel. Adócsoportok: 1. jövedelem és profitadók (SZJA - általában progresszív, társasági adózásnyereségtől függ) 2. társadalombiztosítási befizetések (TB) 3. vagyoni adók (kamatadó, osztalékadó, vagyonadók - különös tekintettel az ingatlanadó) 4. belföldi áruk, javak és szolgáltatások forgalmának adója (ÁFA) 5. nemzetközi kereskedelemhez és tranzakciókhoz kapcsolódó adók (vámok) 6. ökoadók A jó adórendszer kritériumai: 1. gazdaságilag hatékony 2. egyszerű adminisztrációt alkalmaz 3. rugalmasan alkalmazható a megváltozott gazdasági körülményekhez 4. tükrözi a törvényhozók politikai felelősségét 5. megfelel az igazságosság elvének Adó kritériumai: 1. méltányosság: Hogy az adóalanyok hajlandóak legyenek fizetni. - 2 síkját szokás megkülönböztetni a. horizontális méltányosság: az azonos összegű jövedelmek azonos módon való adóztatása b. avertikális méltányosság: a különbözú nagyságó jövedelmek eltérő módon való adóztatását írja elő, tehetősebbeknek magasabb adót keljen fizetniük 2. igazságosság: Ha az állampolgárok között arányosan osztja el az adóterheket 3. hatékonyság: A kitűzött elveket, valamint a bevételeket viszonylag egyszerűen és a lehető legolcsóbban lehet beszedni, hogy az adóigazgatás, beszedés, behajtás ne eméssze fel a bevételek nagy százalékát Haszonelv alapján történő adóztatás: - az adó nem más mint a közjavakért fizetett ár - az állampolgárok egyénenként eltérő preferenciákkal viselkednek a közjavak iránt, és egy minden szempontból igazságos tábla proporcionális adókulcsot alkalmazna, vagyis figyelembe venné minden egyes állampolgár adófizetési hajlandóságát a közjavakból való részesedés függvényében. - háromféle módon képzelhető el az ekvivalencia: 1. ha azonos mennyiségű hasznosságot veszünk el 2. ha azonos mértékben csökkentjük az alacsony és magas jövedelműek hasznosságát 3. ha adózás után azonos mértékű hasznosság marad az egyes

jövedelemtulajdonosoknál - az adótábla lehet: 1. lineáris 2. progresszív 3. degresszív (Első megközelítésben mindenképpen egy progresszív tábla testesíti meg mind a hatékonyság, mind a méltányossgá kritériumait, de az adófizetők reakcióját számításba véve már nem ilyen egyértelmű válasz.) - háromféle megoldás létezik: 1. lineáris adózás: Ha a magasabb jövedelműek jövedelmükkel egyenes arányban ugyanazokért a javakért többet hajnlandók fizetni. Így mindenki a jövedelméből megvásárolható hasznosság azonos részét fizeti be a köz javára. 2. degresszív adózás: Ha minél nagyobb a kereset, annál kisebb a költési hajlandóság közjavakra. 3. progresszív adózás: Ha minél nagyobb a kereset, annál nagyobb a költési hajlandóság közjavakra. Fizetőképesség alapján történő adóztatás: - az azonos fizetőképességű adófizetőket azonos összeg befizetésére kötelezi (horizontális és vertikális méltányosság alapján) - a fizetőképesség a jövedelmeket alapul véve határozza meg a közkiadásokhoz való hozzájárulást, a fizetőképesség mérése pedig a jövedelmek és a vagyon mutatóinak mérését jelenti - jövedelmekre progresszív adórendszer - vagyonra lineáris adórendszer Adóstruktúrák, adóelméletek fejlődése - 1950-es évek végéig senki nem kérdőjelezte meg az állam jogát az adóbevételek nagyágának meghatározására (Keynes-féle nézetrendszer) - kínálati közgazdaságtan: az állam, mint adószedő tólzott étvágya, az adókulcsok emelése egy parabolaeloszlását mutató görbe mentén visszájára fordul, a növekvő adókulcs csökkenő bevételt hoz magával Optimális adózás - Miként lehet az adóbevételeket úgy megállapítani, hogy minimálisra csökkenjen az adó által okozott hatékonyságveszteség - az optimális adó attól függ hogy miként változik a jövedelmek újraelosztásával a társadalom jóléte, illetve ennek mekkora a költsége. II. Adózási alapfogalmak - Az adó funkcióját tekintve a közületi (állami) kiadások fedezésének egyik alapvető forrása. De csak olyan közösség szedheti be, amelyik szélesebb társadalmi célokat szolgál, és a bevétel elrendeléséhez, kivetéséhez, beszedéséhez és elköltéséhez is közjogi hatalommal rendelkezik.

Közjogi bevételek: - adó: adófizetésen alapuló, egyoldalúan kivethető, végrehajtható, behajtható, ellenszolgáltatás nélküli befizetés - illeték: az állampolgárt, annak vagyonát érintő közületi eljárásért fizetendő, a költségek fedezését szolgáló, előre meghatározott, díjszabáson alapuló, ellenszolgáltatásért járó díj - járulék: egyoldalú kötelezettségen alapuló, kivethető, behajtható ellenszolgáltatást nyújtó - nyugdíj jogosultság, egézségügyi ellátás - befizetés. Magánjogi bevételek: - díjak: költségvetési intézmény által nyújtott szolgáltatásért, előre szabott díjtételek alapján kért befizetés, amelyet csak akkor kell fizetni, ha az eljárást az állampolgár kéri, vagy tűri. Ebben az esetben a díjért cserébe ellenszolgáltatást kap az állampolgár, a szolgáltatást nyújtónak pedig garanciális kötelezettségei vannak. - hitel: olyan ideiglenes bevétel, amely nem növeli a hitelt kapó bevételeit, majd visszafizetése szintén nem növeli a hitelt nyújtő jövedelmét. Az állampolgárok hitelnyújtása az állam számára pénzpiaci művelet, amely a piacgazdaságban a két fél egyenjogúságán alapszik. - egyéb díjak: koncessziós díjak regálé (forgalmi típusú) jövedelmek, állami monopóliumként nyújtott termék értékesítések, szolgáltatások bevétele - Az adózás alkotmányos kötelezettség: "Minden állampolgár köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a köztermekhez hozzájárulni." - 2 alapvető iskola az adózási hajlandóságot felmérő és előre jelezni kívánó szakirodalomban: 1. állampénzügyi paradigma (neokonzervatív): az a jó adórendszer, amelyben sikerül beszedni a szükséges adóbevételeket 2. liberális közgazdaságtan: az a jó adórendszer, amelyben a lakosság éppen annyit hajlandó áldozni a közjavakra, mint amennyibe azok kerülnek. Mivel az adófizetési hajlandóság összefügg a közjavak iránti lakossági kereslettel. Adók csoportosítása: - Az adót viselők, vagyis a kötelezettek szerint: 1. Közvetlen adók: Az adóalany és az adó teherviselője ugyanaz a személy, aki közvetlenül, az állam kasszának fizeti be az adót. Az adófizetésre kötelezett nem háríthatja át másra (egyenes adó). Az adó megfizetése kihat az adózó jövedelmének felhasználására, vagyoni helyzetének alakulására. (SZJA, VÁNYA, osztalékadó) 2. Közvetett adók: Az adóalany és az adó teherviselője külön válik. Vagyoni,

Adó típusú járulékok: vámok.adóalap: Az az érték amely alapján a fizetendő adót számolják . . Az adót nem viseló járandóság azonban hozzáadódik a jövedelemhez és a rá eső adót le lehet vonni. amelyet az adóalapra kell . kapcsolódik. osztalékadó. de ettől még az adőköteles jövedelem több adót fizet majd.jövedelem fajtái szerint: 1. a figyasztási adó: ez adó. aki viszont bevallja. akkor összege hozzáadódik a keresethez. kamatadó. Ilyen az ÁFA.adókulcs: Százalékban meghatározott mérték. így az adóalap magasabb lesz. gépjárműadó.adóköteles jövedelem: Összes jövedelem mínusz adómentes jövedelem és adót nem viselő jövedelem. az álamkasszába a ső gazdasági egység fizeti be.adóalany: Adózó (személy. hogy az adómentes jövedelm nem számít az adó alapjába. Ugyan az adó nem viselő járandóságra eső rész levonható. jövedelemhez. . Az adómentes jövedelem és az adót nem viselő jövedelem között alapvető különbség. építményadó). melyet az adózó másra tovább háríthat. Ha viszont adót nem viseló járandóságnak minősül. és befizeti a számára meghatározott összeget (számla ÁFA tartalma). árfolyamnyereség adója 2. vállalat) akire/amire valamely adóról szóló törvény adókötelezettséget állapít meg. társasági adó.szociális helyközbülaz adó szolgáltatáshoz meg a vételárban zettől függetlenül kell megfizetni vásárláskor. sávosan progresszív: 3. egyházi adó 4. Az adófizető és az terhét viselő egymástól elkülönül. A közvetett adókat jellemzően a végfogyasztó fizeti kereskedő számára. vagyonhoz kapcsolt adók: SZJA.adókulcsok. . fogyasztáshoz kapcsolt adók: ÁFA. luxusadó. ebadó. lineáris: 2. adótáblák szerint: 1. Sávosan degresszív: . jövedéki adó 3. Egyéb adók: helyi adók (iparűzési adü. illetékek Adózással kapcsolatos fogalmak: . Mindkét kategóriát megjárta már a nyugdíj: adómentes jövedelemként a nyugdíj mellett keresett jövedelem csak önmagában adózótt. ingatlanadó. Általában termékhez. ezért nem kerül be az adóbevallásba sem.

például felhasználási céljuk kedvezményezettsége miatt mentesek a jövedelmadó alól. de sosem ütközik az érvényes jogszabályokba.degresszív (regresszív) adókulcs-struktúra: . melyek valamilyen okból. önkormányzat jegyzője. .arányos adó: A lineáris adó egy olyan speciális esete.vonatkoztatni. és egyes adótörvényeknél magasabb szintű törvényi szabályozás.adócsalás: Az adófizetési kötelezettség alóli kibújás jogszabályokba ütköző.: alapítványi hozzájárulások. VPOP és szervei.adóköteles/adóztatható jövedelem: Az összes jövedelem mínusz az adóalap csökkentő tételek mínusz személyes adómentes jövedelem. nyugdíjbiztosítás díjai). . .adóelkerülés/adókikerülés: Az egyén gazdasági tevékenységének. Készpénzben kifizetik. . . ahol az adófizetési kötelezettség egyenes arányban áll a jövedelemmel. mindig a legalitás keredein belül marad. . az adóhatóság útján gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit. akinek egyébként nem kellene adót fizetnie.adótábla: A többsávos adó sávhatárai a hozzájuk tartozó adókulcsokkal. . .adókedvezmény: Az adóztató által az adózónak nyújtott lehetőség a fizetendő adó csökkentésére. ügyleteinek olyan megszervezése. illetékhivatal. vagyis a kedvezmény nem haladhatja meg a fizetendő adó összegét. közvetlenül az adóból leírható kedvezmények. törvénysértő módja. adóhitel: Az adófizetési kötelezettséget csökkentő tételek.adóalap-csökkentő tételek: A jövedelem olyan tételei (pl.Minden adófizető számára ugyanannyi. törvényben biztosít jóváírási keretet annak.átlagos adókulcs: Egy időszak alatt fizetett összes adó osztva az összes (levonások. . tőkebefektetések. hanem adott összegben határozza meg a törvény az elvonás mértékét pl. mely módot ad az adófizetési kötelezettség minimalizálására. fogyasztási adó: cigarettaszál / ft .adójóváírásba/adóba történő beszámítás. mint adóztató. Ezek lehetnek teljes mértékben visszaigényelhető jóváírások. Adóhatóságok: APEH és szervei. kedvezmények nélkül vett) jövedelemmel. Az átlagos adókulcs megegyezik a határadókulccsal.adózási alkotmány: Az adózásra vonatkozó általános. . .adóhatóság: Az állam. Magyarországon nincs negatív adó. Az átlagos adókulcs konstans. .tételes adókulcs: Amikor nem százalékban.

ez megakadályozza a felhalmozódást. amelynek nincs többletterhe. azaz az adó halmozódik. üzemanyagok) fogyasztására (az eladási ár százalékában vagy egy összegben.incidencia: Az adó tehermegoszlása. vagy az áru darabszámára) kivetett. mely szerint az adóterhet a társadalom tagjai között azok fizetőképessége alapján. Tübbsávos adótábla esetlén egyénenként eltér. Mindez felfogható úgy is hogy mindenki kap egy garantált jövedelmet. amelyben az adófizetést csökkentettük a kedvezményekkel.semleges adó: Olyan adó.haszonelv: Olyan adózási elv. forgalmi adózásban az előző fázisban befizetett adót le lehet vonni.közvetlen adók: . az egyenlő áldozat elvének figyelembe vételével kell szétosztani.. azaz melynél az adóbevétel . hogy az adóterheket a társadaom tagjai között annak a haszonnak az arányában kell szétosztani. amely egy jövedelemadószintig nem adót szed. diszkriminatív értékesítési adók. hanem fokozatosan csökkenő jövedelemkiegészítő támogatást ad. Amennyiben nem csak a végső felhasználásra vetik ki. . valójában végső soron ki is viseli (illetve kik milyen arányban viselik) az adóterhet. .progresszív adó: .regresszív adó: . . és mutatja a jövedelem növekedésével várható adókulcs növekményt. . A hozzáadott érték jellegű. . akkor az adóalap tartalmazni fogja a korábbi termelési és értékesítési fázisokban kivetett és beszedett adókat.: élvezeti cikkek. hanem minden értékesítésre.negatív jövedelemadó: Olyan a jövedelemadó rendszerrel egybeépült szociális segélyezési rendszer. .határadókulcs: A jövedelem minden további egysége után fizetendő adókulcs. amelyben az egyes tagok az általuk fogyasztott közjavak és kormányzati szolgáltatások hatására részesültek.horizontális méltányosság: .fogyasztási adók: Meghatározott termékekre.fizetőképeségi elv: Az az elv. Azt mutatja. amely azt mondja. . Általában az eladási ár meghatározott százaléka. amelye egy ellensúlyozó jövedelemadóval a támogatást igénybevevőktől a rászorultság csökkenésével fokozatosan visszaszednek.effektív/tényleges adókulcs: A fizetett adó és a jövedelem hányadosa. . Magyarországon az ügynevezett ABC termékek (pl.közvetett adók: .forgalmi adók: Egyfajta értékesítési adó.

a mai szisztéma kialakulása 1945 utáni adó rendszer: .A felzárkózáshoz átlátható belső árrendszerre és egységes hozzáadott-érték típusú forgalmi adózásra volt szükség.Kupa Mihály (Adóreform Bizottság vezetője) vezetésével dolgozták ki a reform elveit és jogszabályait .az adópolitika a bevételek garantálásában játszik fontos szerepet.az adóigazgatási eljárás teljes reformjára is elérkezett az idő A változás: .az adórendszer elősegíti az államháztartás stabilizációs és redisztribúciós céljainak megvalósítását . kisiparosokat. . Cserébe viszont nagyobb beleszólást ígért a közpénzek újraelosztásában.csak a mezőgazdasági termelőket. mindig a fiskális politika részeként.megegyezik az adó hatására fellépő jólléti veszteséggel. A reform három fő területet ölelt fel: .bonyolult. kiskereskedőket.Olyan társadalmilag igazságosabb közteherviselés megvalósítása.Németh Miklós miniszterelnöksége és Medgyessy Péter pénzügyminisztersége idején született meg az adóreform .bonyolult vállalati jövedelemszabályozás Miért volt szükség változásra? . .személyes adómentes jövedelem sáv: A személyi jövedelemadó alól mentes jövedelem.a vállalati szektor viselte az adók 63. Az adózás célja: . és ott is adóztatja azt. Önmagában aligha értelmezhető. A magyar adórendszer reformja.1980-as évek végén átható volt. törvényileg szabályozott és normatív adórendszer kialakítása volt .1988.1 .egy konszenzuson alapuló adópolitika tekinthető mindkét fél számára elfogadhatónak III.jan. . az adóalap kedvezményekkel csökkentett összjövedelem és az adóköteles jövedelem különbsége. . orvosi magánpraxist.2%-t . hogy a szocialista közösség adta növekedési lehetőségek kimerültek. .A reform céja egy egységes.a folyamat irányítója a Pénzügyminisztérium lett . valamint a szellemi szabadfoglalkozásúakat érintette. 400 kulccsal operáló forgalmi adózás .az adórendszer feladata az állami kiadások fedezése. . amelyik a jövedelmeket a keletkezésük helyén teszi láthatóvá.

3.háztáji és kisegítő gazdaságok jövedelemadóját fizették.Ezért szükségessé vált a személyi jövedelemadó bevezetésekor a keresetek bruttósítására.egybeolvasztotta az említett három jövedelemkategóriát. összevonás alá eső jövedelmek kategóriája: . külön adózó jövedelmek: . 2. mezőgazdasági termelők .bér összegével. személyi jövedelemadózás teljes átalakítása .gazdasági tisztánlátás: az adórendszer a keletkezett jövedelmet a jövedelem birtokosánál. az ingó dolog értékesítésből.alkalmazotti és gyermekkervezmény. egységesítése 3. hiszen felsőbb sávba sorolta azt 2.méltányos.önálló tevékenységből származó jövedelem . azaz a munkavállalónál és ne a vállalati nyereségen keresztül adóztassa meg. munkaviszonyból .két alapvető kategóriába sorolta a jövedelmeket: 1.kamat.munkaviszonyból . vállalati jövedelemadózás egyszerűsítése: .kétcsatornás adózási rendszer (vállalkozó . 2.az ingatlan. származó jövedelem Személyi jövedelemadó (SZJA) rendszere: . igazságos.adó nélküli . . illetve az értékpapír piacon forgó kötvények kamatára is.a munkaviszonyon kívüli szellemi és fizikai tevékenységből származó jövedelem . A következő adóalap-csökkentő és adócsökkentő kedvezménytípusok épültek be a rendszerbe: .egyéni és társas vállalkozók személyes jövedelme .lakossági jövedelmek nagyobb terhelése Lakossági jövedelmek 3 csoportja (1987. fizetőképességhez igazodó .mezőgazdasági szövetkezeti tagviszonyból . forgalmi adózás reformja => kétszintű árrendszer megteremtése: . adót viszont nem viseltek .1.hozzáadott érték típusú adóztatás .adót nem fizető járandóság maradt a nyugdíj Egyéni és társas vállalkozás . valamint kiterjesztette hatókörét a lakosság pénzintézeti megtakaritásainak korábban adómentes kamatára is.a nyugdíj adót nem viselő járandóságként megemelte a mellékkereset adóját. azaz olyan mértékű növelésére. osztalék stb. Az adó alapja az elért bevétel volt. év végéig) 1. munkahelyi étkezési hozzájárulás adómentessége .szellemi foglalkozásból származó jövedelemből le lehetett vonni a költségeket . a bérbeadásból stb. és 1987-ben évi 300 ezer forint bevételig adómentesség érvényesült.1987 előtt sávosan progresszív nyugdíjjárulék alá estek.lineáris adózás . hogy a belépő személyi jövedelmadó kövekteztében nettósodó kereset nominálisan megeggyezzék a korábbi .adók számának és mértékének mérséklése.progresszív adózás . egyéb jövedelmek .

(1990-ben egy kormányrendelet előírta: a fűtőolajat adalékanyaggal színezni kell. fejlesztéseik után egyéb elvonást fizetniük.borravaló és a hálapénz is látókörön kívül maradt Egyéb változások: .komoly kedvezménynek számított a lakásépítésben felhasznált nyagokra adott általános forgalmiadó-visszatérítés. Vállalatok nyereségadózása: . amely pirosra .de a háztartási tüzelőanyag alacsonyabb adószintjére építő új üzletág az olajszőkítés egyes becslések szerint évi 500 milliárd forintnyi kiesést okozott.1990: A fokozódó infláció miatt a legfelső kulcs 60 %-ról 56 %-ra csökkent .vállalkozói szervezetek száma 400 ezerről 1 millióra nőtt . 5. 15. miközben változatlan maradt a legmagasabb 25 %. . ahogy a lakásvásárlás 0 kulcsos ÁFA-ja is hatályon kívülre került. amely szintén megszűnt ebben az időszakban. amelyben különösen nagy részarányt képviselt az államadóság.7-ról 3.60 százalékos nyereségadó (korábban 90%) .üzemanyagárakba épített fogyasztási adó garantált költségvetési bevételt hozott .elvált egymástól az alkalmazott illetve az egyéni vállalkozói jövedelem egyéni vállalkozók bevalott éves jövedelme ezer forintban 1992 1993 1994 Egyéni vállalkozó 134 129 118 Munkaviszonyban állók 239 292 390 Változások az ÁFÁ-ban 1988-1994: A növekvő költségvetési hiány finanszírozásához szükséges forrást előteremteni .7 millióra mérséklődött . . 20 %-kal adóztatta meg a termékértékesítés végső fázisát (korábbi több mint 400 külcs helyett Változások 1988-1994: Változások az SZJA-ban 1988-1994: . 10 majd 12 százalékos ÁFA kulcs számított mérsékeltnek. .négy kulccsal: 0. Erre a ferrocén nevű vegyületet használták.míg a személyes célú nyereségfelhasználás összege az SZJA alá esett.külön adózó jövedelmek 10 %-s adókulcsából származó méltánytalanságot az SZJA rendszer nem volt képes kezelni .a 0 kulcs mellett kezdetben 5. majd 6.de nem kellett az alkalmazottak után béradót .1994-re kezelhetetlen méretűvé vált az államháztartás hiánya.jelentősen szűkült a 0 kulcsos sávba tartozó termékek köre .magánszemélyekre): .a cégektől beszedett adó aránya mérsélődött az államháztartás bevételeiben Általános forgalmi adó (ÁFA) rendszer: .1994-re hatkulcsos adótábla (a korábbi 11 kulcós helyett) > 110 ezer forintig adómentes jövedelemhatárral > 550 ezer forint sáv fölött 44 %-ra mérséklődött . .egyéni és társas vállalkozó üzleti nyeresége után 25 %-s adót fizetett .alkalmazotti létszám 4.

1994-ben 36%-ra . Vállalati nyereségadót .Az adófizetési kötelezettség nem a teljesítményérték elszámolásakor. március 12 .5%-ról 2.a reform után 1 évvel társasági adóként definiálta a törvény .1991-től kezdődően egységesednek a kulcsok . hogy gépjárművek üzemanyagaként használni lehessen. a lassítás csökkentette a hiányt. Ha a vámost sikerült megvesztegetni.1990-ben különbséget tettek méret szerint > 3 millió alatti adóalap esetében 35% > 3 millió fölött 40% . olajszőkítés.1991-es számviteli törvény. hanem az állományba vétel napján keletkezik .1993-ig 40% .6%-ra mérséklődött Második szakasz: a Bokros-csomag hatása az adórendszerre: .5 milliárd forintra csökkent ez az összeg . ami lehetőséget adott a visszaélésekre. A ferrocén hozzáadásával megszínezett tüzelőolaj alkalmatlanná vált arra. A fűtőolajként behozott termékeket a vámkezelésnél kellett volna színezni. az adóalapot növelő és csökkentő tételek újraszabályozásával megadta a kereteket. ami határon belül tartotta a külföldön teljesített szolgáltatásokra jutó ÁFA .1990-ben 40%-ra . és ennek révén alapvetően módosultak a társasági adó alpjául szolgáló összegek Társasági adókulcsok: . savazással közömbösítették: a kénsav és más vegyszerek hatására a gázolaj visszanyerte eredeti színét .mértéke 1988-ban az SZJA legmagasabb kulcsa .megszűntek az adóalap-csökkentő kedvezmények.1995. Amennyiben a festék már bekerült az olajba. ugyanis ebben a mennyiségben tönkretette a motort. a választható eljárárások előírásával.költségvetési bevételek alakulását jelentősen módosította az adó-visszatérítésekkel kapcsolatos eljárás.míg 1988-ban a vállalatok 87.1994-ben 36% Összességében: . a szállítmányt további beavatkozás nélkül gázolajként értékesíthették.Bokros Lajos A Bokros-csomag adóteher-növelő intézkedései az egyes adózási célcsoportoknál: Munkajövedelmet érintő változások: .4 milliárd forintnyi nyereségadót fizettek . a törvényes határidőkön belül való visszatérítés növelte. helyette adójóváírás .ez volt az ún.A teljesítés helye szolgáltatásnál a szolgáltatóhoz került. amely az amortizációs kulcsok alkalmazásának egységesítésével.megszűnt a gyerekkedvezmény .festette az olajat.) ÁFA törvény változásai: .1995-re 55.megszűnt az adómentes határ .a központi kölztségvetés bevételeiből a részaránya 3.

a tárgyi eszköz beszerzése után pedig csak akkor járt ÁFA-visszatérítés.a nem tőzsdei műveletekből származó árfolyamnyereség adója 1995-96-ban a korábbi 20%-ról 10%-ra csökkent ..Az egyéni vállalkozók. egyben az alacsony keresetűek közvetett adóterhelését növelte.jelentősen emelkedett a kiegészítő vállalkozások baleseti járuléka.Jelentősen szűkült a 0%-os termék és szolgáltatáskör. és külön. . és olyan korábban ÁFA-t nem fizető termékek kerültek ebbe a csoportba.szigorítás az adó-visszaigénylés tekintetében . társas vállalkozások közreműködő tulajdonosai kirekesztődtek az adójóváírásból .A háztartási tüzelőolaj fogyasztási adó mentességének eltörlése . ahová szinte kizárólag bizonyos gyógyászati segédanyagok tartoztak .bevezették az egyéni vállalkozó általányadózását.Módosult az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja is. Vállalkozókat érintő változások: . Elszakadva a pénzügyi teljesítéstől. amelyet később az alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett . de nagymértékben megnövelte annak hatékonyságát. a tőzsdei befektetések összegére adott úgynevezett adóhitelt. kedvező adózású jövedelmformává vált . 1996 végéig pedig végleg kikerültek a társasági adó hatálya alól Általános forgalmi adót érintő változások: Nem okozott strukturális módosításokat az ÁFA rendszerben. mind a munkavállalónak TB-t fizetnie.növelték a TB hozzájárulás alá eső jövedelmek csoportját pl. A vagyonadózást érintő változások: . Ezzel lezárult a korábbi. .A kamat 0 százalékos adója mellett a tőzsdei papírok árfolyamnyeresége változatlanul nem viselt adót .Kikerült az ingó és ingatlan értékesítése az összevonás alá eső jövedelmek közül. szinte .Ismét változtak az ÁFA kulcsok. előzetesen felszámított adó göngyölített összee legalább 100 ezer forinttal meghaladta a befizetendő adó összegét.Bevezették az újfajta adókedvezményt. a 15 százalékról korábban 10-re leszállított középső adókulcs 12%-ra emelkedett. ha a tárgyi eszköz beszerzésére jutó. mint a villamos energia. kezdetben korlátozás nélkül.megszűnt a munkavállalói társadalombiztosítási (TB) járulék levonhatósága az adóból . távhőszolgáltatás . szerzői jogvédelem alá eső tevékenységből származó jövedelem után is kellett mind a munkaadónak. a számlán megadott időpontban vált esedékessé az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség. lineáris.

SZJA jelentősen egyszerűsödött.növekedett az általányadózást választhatók száma .kontrollálhatatlan ÁFA-visszaigénylések korszaka.35%-ról 40%-ra emelkedett az elszámolható költséghányad .emelkedtek a lakásvásárláshoz kapcsolódó támogatások .36 millió forintos éves bér mentesült az adófizetés alól) .a kedvezmények korlátozását viszont megszüntették a biztosítások.Erőteljes kedvezményt kaptak a gyereket nevelő családok (2002-ben 3 gyermek nevelése esetén 1.a beruházási hitel törlesztő kamatára adott 40%-s adócsökkentő kedvezményt .11%-s egézségügyi hozzájárulást is kellett fizetni ÁFA rendszert érintő változások: .családi támogatások részaránya nőtt .minimálbér 25 ezer forintról 40 ezerre emelkedett (vállalkozókat érintette hátrányosan) Összességében az Orbán-kormány: .az árfolyamnyereség 20%-s adója kiterjedt az értékpapírok árfolyamnyereségére is .Adótábla egyszerűsítése. a kedvezmények lakossági csoportokon belüli átpozícionálása .bevezették a kisvállalkozói kedvezményt. A korábbi 5 kulcs helyett 1999-re 3 maradt meg. a maximum az összevont adó alapja lett.a kamat változatlanul 0%-al adózott . Így 2002-re a minimálbért is 12%-os adó terhelte . a közcélú adományok és az adóhitelek esetében is.A munkáltatók által fizetett TB-t 39%-ról 29%-ra csökkentették. Harmadik szakasz: adórendszer változások 1998-2002: Munkabért érintő változások: .adójóváírás szerepe mérséklődött .100 nap programja Medgyessy Péter .91%-ig) ellensúlyozta az eho. amely 30 millió forintban határozta meg az egyszeri beruházás azonnali költségként való leírásának mértékét .Az ÁFA rendszer ebben az időszakban nem változott jelentősen Negyedik szakasz: adórendszer-változások 2002-2006 . .nem szélesítették a minimálbért adómentesítő adójóváírást.06-1. ezt részben (kb 1.átrendezte a kedvezményeket .természetbeni juttatások 44%-os adója . . az adótábla sávhatárainak minimális emelése és 40 %-s határadókulcs jellemzett .a kutatás-fejlesztési tevékenység teljes összege levonhatóvá vált az adóalapból Vagyonadózást érintő változások: .megszületett a tandíjkedvezmény . amelyet az adójóváírás csökkentése. ezért az átlagnál jobban nőtt az alacsony keresetűek terhelése.járulékcsökkentés eszköze Vállalkozókat érintő változások: .

és növekedtek az egyéni vállalkozó által alkalmazható amortizációs kulcsok .35%-al adózó osztalék után eltörölték a 11%-s egészségügyi járulékot . Az adótábla két kulcsos lett 18% és 38%. míg a 12%-s körhöz csatlakoztak az egykor 0%-al adózó közszölgáltatások.megszűnt a fogyasztási adó. valamint a távértékesítés ÁFA szabályait .lakáshitelek kedvezménye fokozatosan megszűnt 2006-ra .újra adómentessé váltak a tőzsdei befektetések . Vagyonadózást érintő változások: . iletve a szolgáltatások nyújtása esetén a teljesítés helyének meghatározását. ásványi tüzelőanyagok. miközben megszűnt a TB összegének 25%-ig terjedő adócsökkentő kedvezmény.megmaradt a tandíj tehermentesítése . ezért bizonyos termékek a tárgyi mentes körbe kerültek. a teljes ÁFA-t.Sulinet kedvezmény . gyerekneveléshez.Medgyessy Péter távozása utána megszűntek a lakásvásárláshoz. ÁFA rendszert érintő változások: Az ÁFA változását az EU-csatlakozásra való felkészülés jellemezte .egyszerűsített vállalkozói adó (EVA): A bruttó árbevétel után felszámított 15 %-s adóátalány kiváltotta a személyes közreműködés béreként kapott összegre eső SZJA-t. a kisvállalkozások pedig 5 millió forintig 10%-s társasági adót fizettek.új nagyobb összegű adó-jóváírási rendszer (minimálbért adómentesítő) .egézségügyben alkalmazottak bérének nagyarányú emelése . élelmiszerek. gyógyszerek. pl. helyette bevezették például az autók beléptetéséhez kapcsolódó regisztrációs adót és emelkedtek a fogyasztási adó tételek . . a vállalkozói nyereséadót vagy egyéni vállalkozó nyereségadóját.felnőttképzési kedvezmény . annyi változással hogy a felső kulcs 18%-ról 16%-ra mérséklődött.megszűnt a 0 kulcs.társasági adózásban megszűnt az egyedi kedvezmények adásának lehetősége Vállalkozókat érintő változások: . számítástechnikai eszközök vásárlásáhozm illetve a felnőttképzéshez kapcsolódó kedvezmények.újraszabályozták az export-import termékeladás. vásárlás. majd 18% és 36%.mezőgazdasági kistermelés adómentes határa 4-ről 6 millió forintrra emelkedett .Munkabért érintő változások: . a szolgáltatások zöme természetesen már ekkora a 25%-s körben volt.de minimus kedvezmények . sőt a cégautó után fizetendő adót is (3 év alatt mintegy 100 ezer egyéni vállalkozó választotta ezt a formát) .Viszonylag változatlan maradt a társasági adótörvény.

.Az SZJA rendszerben megszűnt a tandíj kedvezmény összevonhatóságának lehetősége . mentességek.fordított adózás bevezetése az építőiparban . Az adóalany: magánszemély illetősége Az illetőségnek különös jelentősége van az adókötelezettség terjedelmét illetően. A Személyi jövedelemadó rendszer felépítése. illetve a minimálbért adómentesítő adóvóváírás . míg a külföldinek csak a belföldről származó jövedelme adóköteles .sávosan progresszív .progresszív adótábla. ha a szerződés megvalósítja a szabály célját SZJA hatálya: .és többoldadó nemzetközi egyezmények => kettős adóztatás elkerülése => nemzetközi egyezmények primátusa.magánszemélyre annak jövedelmére és az e jövedelemmel összefüggő adókötelezettségre terjed ki .adókedvezmény csak akkor adható. csak a belföldi jövedelmükre terjed ki a magyar adókötelezettség (részleges adókötelezettség) > belföldieknek a bel. megtakarítások különleges preferálását SZJA sajátosságai: .általános . hiszen a belföldi illetőségű személy összes jövedelme.EVA adókulcsa a korábbi 20% helyett 25%-ra emelkedett IV. . miszerint az adóból kedvezményt a személyi jövedelemadó törvény alapelveinek figyelembevételével más törvény is megállapíthat. azonban rögtön ezután jön a megengedő szabály.és külföldi jövedelme is adóköteles > önkorlátozó rendelkezések: Bár a magánszemély minden jövedelme adóköteles.önadózásra épít .személyi jellegű . elvei.2008-ban új ÁFA törvény: ÁFA kötelezettség korábbi rendjének megvltoztatása: mindkét fél korlátlanul felelőssé vált az ÁFA befizetésért. kedvezmények SZJA elvei: .az igazságosság és a méltányosság elvén nyugszik .az önálló tevékenységből származó jövedelem után az első forinttól adózni kell .több csatornán kedvezményez .További vátozások: 2007-es év újabb szigorításokat hozott. feltétlen elsőbbsége a magyar adójoghoz képest > külföldieknek.a szja prioritásként kezeli a befektetések.befolyásoló tényezők: > nemzetközi gazdasági élet => kapcsolatrendszer => két.jövedelemarányos közteherviselés alkotmányos követelményét igyekszik megvalósítani .

nyilvántartás vezetése .-n .Ha ezek egyike sincs Magyarországon.Amennyiben az előzőek egyike szerint sem állapítható meg az illetőség. hanem azok a cégek. függetlenül a tevékenység tényleges folytatásának konkrét földrajzi helyétől (pl.nyilatkozattétel .törvényt végrehajtó államhatalom: Állami Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal . amelyhez a magánszemélyt a legszorosabb családi. megbízó illetőségétől függetlenül .adólevonás .adatszolgáltatás .Ha állandó lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye Magyarországon van. vagyis a magánszemélyek végzik. akkor az állampolgárságot kell figyelembe venni.Ha a magánszemélynek más állam területén sincs állandó lakhelye.belföldön végzett tevékenységből származik. A létérdekek központja azt az államot jelenti.belföldi illetőségű munkáltatóval. > állandó lakhely: ahová a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be > szokásos tartózkodási hely: legalább 183 napot töltött MO.bejelentés . akkor az illetőséget a más államban lévő állandó lakhely határozza meg .APEH .bevallás készítése . valaki kiküldetésben dolgozik egy másik államban) .Belföldi illetőségű magánszemélynek számít egy természetes személy: .bizonylat kiállítása . megbízóval létesített jogviszonyból származik.Amennyiben valakinek több állam területén is van állandó lakhelye.adóelőleg és adó fizetése . amelyektől a fizetést kapnak. a munkáltató. akkor az illetékességet a létérdekek központja határozza meg.adóalap és adó-megállapítás .adót tolajdonképeen befizetik: a kifizetők Adókötelezettség fogalma: . akkor az illetőséget a más államban lévő szokásos tartózkodási hely szerint kell figyelembe venni . A jövedelem származása: Belföldről származik a jövedelem ha: .iratok megőrzése (5 évig) A jövedelem rendszerezése: .belföldön levő vagyonból keletkezik Kifizetők: . Hárompólusú struktúra: . gazdasági kapcsolatok fűzik .adó alanya: magánszemély .A havi jövedelem után kiszámított adóelőlegnek a befizetését nem az adózás alanyai.

a tevékenység folytatása érdekében merültek fel . de ez 2011. és a progressziót.az adómentes jövedelmet nem kell figyelembe venni az adóbevallás kitöltésekor.az adóhatóság által visszatérített adó .és jegyzettámogatás .gyermeknevelési támogatás = családi pótlék . A megszerzés ideje a naptári év. vagyis láthatatlan marad .Bevétel . Költség: .nyugdíj . hiszen ez egyenlő az adóévvel.válás esetén.munkanélküli-ellátás Jövedelemtípusok a SZJA törvény szerint: .a naptári évben ténylegesen kifizetett összegről van szó .összevonás alá eső jövedelmek. Száchenyi és a Nobel-díj .a munkáltató maximum 5 millió forintnyi lakástámogatása 5 évente Adóköteles járandóságok: .01-vel megszűnt ez a fogalom .reprezentáció és üzleti ajándék .GYED .hallgatók külföldről kapott ösztöndíja .A magánszemély által az adóévben megszerzett.kizárólag a bevétel megszerzése.bűncselekmény útján szerzett érték .szabályszerűen igazolt kiadás Ettől függetlenül bizonyos típusú költségeket nem enged elszámolni a törvény (pl. a másik féltől kapott lakásért fizetett megváltás összege .egyenruha pénzbeni megtérítése .anyasági segély . gépkocsi használat esetén az amortizációt) Bevételnek nem számító tételek: . amire megbízást a munkáltatótól kapott a munkavállaló Adómentes járandóságok: .olyan költség megtérítése. a tevékenység ellenértékeként vagy más jogcímen kapott vagyoni érték.hiteltörlesztésként visszafizetett összeg.táppénz. emelt .költség = jövedelem Bevétel: .a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefügg .Kossuth.az intézetben nevelkedetteknek adott életkezdési támogatás .01. kivéve a kamatot .szociális segély .kárpótlási jegyekért járó életjáradék .az adót nem viselő járandóság viszont növeli az adó alapját. a mobil használat díjának teljes egészét).tankönyv. baleseti táppénz . amelyek a szuperbruttó szerint számolt.hitel vagy kölcsön címen kapott összeg .kollégiumi elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege . vagy bizonyos esetekben egy bevételt költségnek minősítenek (pl.hallgatói ösztöndíj .

adótábla. így mérséklődött az adóalap => 1995-s Bokros csomag eltörölte.1988-ban: 48 000 FT-ig 0 kulcsos adó + havi 1 000 FT alkalmazotti kedvezmény (munkába járás kedvezményeit kívánta kompenzálni) => Miután ezt az összeget az adóalapból kellett levonni. Bérből és fizetésből származó juttatások . így eleve évi 60 000 forintos jövedelemhatárig adómentes volt az alkalmazottak.(keresett összeg .2 750 000)x0.TB járulék költségként való elszámolása.és fizetésből élők > jövedelemkorlát: .12 = adójóváírás > az összevonás alá eső és az összevonás alá nem eső jövedelem együttes összege dönti el a jogosultságot Adóalap-kiegészítés.végkielégítések.jan. egyszerűen 1.munkaviszonnyal összefüggő költségtérítések . Önálló tevékenységből származó jövedelmek . miközben eltörölték a progresszív adó 0 kulcsos legalsó sávját. maximum havi 12 100 FT > 12 hónapra számítva 145 200 FT > bérből. Összevonás alá eső jövedelmek: 1.egyéb térítések 2.utána degresszíven csökken és maximum 3 960 000-ig adható > 145 200 .bér. kamat.egyéni vállalkozásból származó bevétel . . a helyébe lépő rendszer vezette be a mindenkori minimálbért mentesítő adójóváírást.és fizetésből élők jövedelme.adóalap után adóznak. . például a feltételek megszűnése esetén a kedvezményt vissza kell fizetni > az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelem (szuperbruttósított) 16%-a.27-el fel kell szorozni .27x0.szellemi szabadfoglalkozásból származó jövedelem . jutalom. adókulcsok .pl: Bér: 2 400 000 Önáló tevékenységből származó jövedelem: 500 000 . de a jövedelmet nem kell bruttósítani. amiből levontuk a levonható költségeket.2010.32% .1: szuperbruttó = adóalap-kiegészítés: az egész összevonás alá eső jövedelmet. prémium . ingóság értékesítés) és mértéke 16 százalék. Ezt az adót forrásadónak hívjuk (pl.adójóváírás: > az adójóváírás lehet ideiglenes. vagyis a tényleges adókulcs 1. részvényárfolyam.külön adózó jövedelmek.maximális összege évi 2 750 000 forintos jövedelmig vehető igénybe . osztalék. és bérből.16 = 20.ingatlan bérbeadásából származó jövedelem Költségelszámolások: .és bérjellegű kifizetések . amelyek adókulcsa ugyan megegyezik az előbbi csoportéval.

félbruttósítás : 1.19-el szorzás (ebből jön a 16%-s adó) > adókötelesen . amelyet a cég fizet a dolgozójának a magánautó vállalati célra való felhasználássáért.pl. értékpapírért.Apeh honlapján rögzített üzemanyagfogyasztás és üzemanyagár . egyéb költségtérítések .5% TB (jegyzetben 16% van) Közlekedési költségtérítés.kilométerpénz: alapja az a költségtérítés.: 16% Munkáltató.Tehát a természetbeni. számú melléklete tartalmazza. amelyet a magánszemély a kifizetőnek nem .két fajtája: > pénzbeni juttatások > egyéb formában megjelenő juttatások .béren kívüli adómentes. Az önálló tevékenységünknél felmerülő költség elérheti a bevétel 100%-t Jövedelemnek nem minősülő juttatások. hogy a szolgáltatásért. amibe egyébként .5% (szakképzési hozzájárulás) .kilométerenként 9 forintos amortizációs költség .nem bér jellegű juttatásnak minősül. munkavállaló járulékterhei: . vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatásos sajátos jövedelem. . termékért.adókulcs 2011: > 0 .munkavállaló bruttó bérre jutó járulékterhe: 17. béren kívüli (természetbeni) juttatások .: gépkocsi költségtérítés: 972 000 Ft Autó: Renault Thalia megtett kilóméter: 30 000 üzemanyagár norma: 300 forint/ liter üzemanyag fogyasztás norma: 7 liter/ 100 km 100 km adómentes költsége: 2 100 forint + 900 forint = 3 000 forint költség: 3 000 x 300 = 900 000 forint jövedelem: 972 000 . amelyet a kifizető oly módon nyújt a magánszemélynek.5%=27% (TB) + 1.munkáltató bruttó bérre jutó járulékterhe: 28. egyébb költségtérítések .a belföldi illetve küldöldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíj teljes egészében adóköteles.havonta frissített norma .5 000 000 FT-ig: 17% > 5 000 001 FT-tól: 32 % .Költség: 300 000 Összevont adóalap: 2 600 000 x 1. vagy bármely más vagyoni értékért nem kéri el az ellenértéket.27 = 3 302 000 . de az összevont adóalap meghatározásánál költségként figyelembe vehető tételekt a törvény 3.900 000 = 72 000 forint Külföldi kiküldetés költségtérítése.4 csoportja: > adómentesen > kedvezményesen: .adókulcs 2009-2010: >0 .

üzletpolitikai kedvezmény Kedvezményesen adózó béren kívüli juttatások: 1.cégtelefon használata .az elbocsátottak újra-elhelyezkedési támogatása .a béren kívüli juttatás.önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba munkáltatói hozzájárulásként fizetett összegnek a tárgyhónap első napján érvényes havi minimálbér felét meg nem haladó összegig . .a nem iskola rendszerű képzés.havi utazási bérlet .munkáltató által fizetett védőoltás . betanítás költsége . de a munkáltató utána megfizeti a 19. Adómentes béren kívüli juttatások: . amelyet jövedelemként nem kell figyelembe venni. vagyis gyakorlatilag bérként adózó juttatások. egyes meghatározott juttatások.nincs TB kötelezettség . és 27% ehot is kell fizetni 1.19. .04%-s kedvezményes adó kulcsot Béren kívülinek nem minősülő.nem béren kívüli juttatásként adózik az ingatlan.életbiztosítás: korlátlan .19-el szorzás) .nem számít béren kívüli juttatásnak. adómentes juttatások: .térít meg.önkéntes kölcsönös egézségpénztárba befizetett munkáltatói hozzájárulás a minimálbér meghatározott százalékának erejéig (30%) .iskola-rendszerű képzés esetében a havi minimálbér két és félszeresében korlátozza az adóévben átvállalt költségek azt a részét. .sporteseményre szóló belépő: 50 000 FT/év .reprezentáció . vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatásnak az önálló tevékenység természetben adott ellenértéke és a természetben adott munkabér.üdülési csekk az éves minimálbér erejéig . az adóköteles tárgynyeremény sem.iskolakezdési támogatás a minimálbér 30%-áig .munkába járás költség kiegészítés: bérlet árának 14%-a .meleg étel hozzájárulás havi 18 000 forintig . . csoport: félbrruttósítás (1.hivatali. vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatás mértékét a munkaszerződés rögzíti. üzleti úthoz tartozó étkezés .04% effektív adókulcs . ahol az érték meghaladja a törvényben maximalizáltat.27 szeresének 16%-a. az ingó vagyontárgy.üzleti ajándék adóköteles része Az adóköteles béren kívüli juttatás személyi jövedelemadója a jövedelem 1.lakáscélú támogatás: 5 millió forint/ 5 év .

értékpapír műveletek árfolyamnyeresége . Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások (19.04% szja + 27% eho) .kamat .ingóság értékesítésből .2. Béren kívüli kedvezményes (19.04%) adózású juttatások .nincs negatív adó .5 millió forint felett Összevonás alá nem eső jövedelmek: . életjáradéki szerződésből származó jövedelem .internet térítés: számla értéke maximum 5 000 Ft/hó .önkéntes egézségpénztári hozzájárulás: 23 400 Ft/hó .csoportos éetbiztosítás .családi kedvezmény: első és második gyerek után 62 500 forint/ gyerek (10 000 forint adócsökkentő kedvezmény) a harmadik gyerektől 206 250 forint (33 000 forint adócsökkentő kedvezmény) vonható le az adó alapból.Iskolarendszerű képzés: 195 000 Ft/év 3.osztalék .általában lineáris kulcs = összevonás alá eső jövedelmek határadókulcsával .súlyosan fogyatékos magánszemély: havonta az év első napján érvényes minimálbér 5%-a . afölött csak korlátozással .cégtelefon .önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás: 39 000 Ft/hó .tartási.a többiekre 3.(Összevonás alá eső jövedelmek .27 = adóalap Adócsökkentő kedvezmények: .iskolakezdési támogatás: 23 400 Ft/év/gyerek .mai SZJA rendszerben 3 féle korlát létezik: > jövedelemkorlát > magát a kedvezményt korlátozzák > mérték korlát .sporttevékenységhez nyújtott ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatás Összevonás alá eső jövedelmek számított adója.kedvezményes adózású juttatások értékatár feletti része 4.művelődési intézményi szolgáltatás (színházjegy) .költségek) x 1.vagyonból származó jövedelem . illetve vagyoni értékű jog eladásából . adócsökkentő kedvezmények .Széchenyi Pihenő Kártya: 300 000 Ft/év .üdülési csekk: 78 000 Ft/év/fő . 98%-os különadó a közszférában a végkielégítésekre: .adójóváírás (lásd feljebb) . Béren kívülinek nem minősülő egyes meg nem határozott juttatások (20.mezőgazdasági őstermelő: felső határ 7 620 000.ingatlan.helyi bérlet: bérlet értéke . jegyzők.32% + TB járulék): .a polgármesterek.vállalkozásból kivont jövedelem .étkezési utalvány hideg/meleg: 18 000 Ft/hó . gazdasági társaságok vezetői esetében 2 millió forint felett .

A bevételből levonható az ingóság megszerzésére fordított összeg. tőzsdei ügyletek adózása .a bevételből levonhatók a különböző költségek. de az azután vásárolt értékpapírok eladás adóköteles művelet . évben: 60% > 4.: 30% > 13. akkor az ezt meghaladó rész 16%-a adó. augusztus 31-e előtt kötött tőzsdei ügyletek még mentesek.adócsökkentés: > a szerézs évében és azt azt követő évben a jövedelem 100%-a adózik > 2.16 = 32 000 forint költségalany levonása után maradó érték 200 000 számított adó 32 000 fizetendő adó: 0 forint Ingatlaneladás utáni adófizetési kötelezettség: . vagyis a régi vételár > megszerzésével kapcsolatban felmerült kiadás (például megfizetett illeték) > eladásra kerülő ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás (pl.) Nem számolhatóak el a karbantartással és átlagmegóvással kapcsolatos költségek.levonható kiadások: > megszerzésre fordított összeg. komfortfokozat növelése.: 60% > 10. évben: 30% > 5.. így amikor a teljes bevételből levonjuk a kiadásokat kapjuk meg az adó alapját .nem lakás céljára szolgáló ingatlant adunk el: > 0-5 évig: 100% > 6. évben: 90% > 3.A 2006.: 80% > 8.: 20% > 14.: 70% > 9.: 0% Ezt a sajátos értékcsökkentést hívják avultálásnak. Ingóság értékesítése 800 000 ft-ig adó 25 százalék 800 000 x 0. akkor a bevétel 25%-a tekintendő jövedelemnek és akkor ennyi után kell a 16%-t megfizetni.: fűtés korszerűsítése.adó mértéke 16 % és összevonás alá eső jövedelemként adózik .: 10% > 15.pl. évtől: 0%. . az eladással kapcsolatos ráfordítás. mint például a festés vagy a burkolatcsere > ingatlan eladásával kapcsolatban felmerült kiadás (például a hirdetések díja) . vagyis az ingatlanok adómentesen értékesíthetők ..Ingóság értékesítése: .25 x 0. .adó mértéke: 16% .de nem kell adót fizetni ha a bevétel adója nem több mint 32 ezer forint.: 50% > 11. Ha nem állapítható meg az ingóság megszerzésére fordított költség. ha pedig 200 ezer forintnál több a bevétel. Ellenőrzött tőkepiacról származó jövedelmek.: 90% > 7.: 40% > 12.

16% . akkor magánszemélynek sem befizetési.Ha 3 évre lekötök 25 000 ezer forintot akkor 10% lesz az adó . befektetési jegyek átruházása.Ha 5 évre kötöm le akkor 0 %-s adó Egyéni vállalkozó adózása: . EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) Adóalap meghatározása: . sem nyilvántartási kötelezettsége nincs.16% az adó .ha az összeg a kifizetőtől származik. .háromfázisú adókötelezettség: 1.adó csökkentésére 3 út kínálkozik: . így az adóbevallásban sem fog szerepelni.bejelentették tevékenységüket a jegyzőnél. illetve az APEH-nél így önálló adószámmal is rendelkeznek . de forintban kell megfizetni.Jövedelem = bevétel . általányadózás formájában (törvényi feltételek szerint) 3. . visszaváltása.a külföldről származó jövedelem után megfizetett adó Magyarországon beszámítható Osztalék adózása: . a jövedelem megszerzése napján érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítva. Ha valaki veszteséggel zárta az évet. augusztus 31-ét követően megszerzett értékpapírok esetén kell megfizetni .kizárólag 2006.ugyanaz mint a kamat Tartós befektetésből származó jövedelem: .külföldön szerzett kamatra is vonat kozik a magyar szja törvény . amely meghaladja az ügyleten szerzett veszteséget. beváltása révén elért jövedelem is. Kamat adózása: . illetve a kollektív befektetési értékpapírok. a szerzés időpontjának negyedévét követő hónap 12-ig önbevallással pótolnia kell az adó bejelentését és befizetését .ha viszont nem kifizetőtől származik a kamat. hiszen az adót a kifizető megállapította.. levonta.16%-os adó . .a külföldi pénznemben keletkezett kamatjövedelemből az adó mértékét a tranzakció devizájában kell megállapítani. akkor a következő két évben a fennmaradó összeget figyelembe veheti a tőzsdei ügyletek elszámolásakor. befizette és jelentette.ebbe a csoporba tartoznak a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.költség . SZJA törvény szerint a vállalkozói jövedelem alapján (ezt elemezzük továbbiakban) 2.Tőzsdei ügyletből származó jövedelemnek számít a tőzsdén a nyereségnek az a része.

vállalkozói kivétet (összevonandó jövedelem kategóriába tartozik) .tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírását . . kiadá- . hogy irodát breljenek. világítási stb. kizárólag a bevétel egszerzése a tevékenység folytatása érdekében az adóévben kifizetett és megfelelően bozonyatolt.munkavállalóként 20.32 % adót + 17.5% TB-t .bizonyos adókat (útalap. .adójóváírás nem vehető igénybe. hiszen vegyes használat esetén nem lehet kizárólag a vállalkozásra terhelni azokat.a bevétel megszerzésével közvetlenül összefüggő kiadásokat.teljes mértékben munkabérként viselkedik. késedelmi pótlék stb. világítás. szeméyes vagy családi szükséglet kielégítését szolgálja. igazolt kiadás vehető figyelembe . az adott előleget . ezért .önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül . mivel nem keletkeztet munkaviszonyt Lakás elszámolása: .munkaadóként megfizet 27% TB-t .S nem számolható el költségként az a kiadás sem amely akár részben is. illetékek) Mi nem számít költségnek: .ha az üzeti cél hiánytalanul nem valósul meg akkor az elszámolható költség mértékét arányosítással kell megállapítani . vámkezelési díj. hatósági díjak.a tevékenység megkezdése előtt . ha a vállalkozó 60 négyzetméteres lakásának 15 négyzetméteres szobáját használja vállalkozásához.bármilyen címen felvett hitelre visszafizetett összeg Vállalkozói kivét: .a fűtés. és ez alól nincs kivétel Mi számít költségnek? .legfeljebb 3 évvel korábban . vagy a mérőórák által ellenőrzött rész kizárólag üzleti célt szolgál . akkor (15:60)=25%-t számolhatja el költségként a fűtési. vagy a ház egyik szobája számít a vállalkozás székhelyének. .és árukészlet beszerzésére fordított korábban költségként el nem számolt kiadásait .beszerzett és utóbb e tevékenységhez felhasznált anyag.vállalkozói költségként elszámolható .általában az induló vállalkozások ritkán képesek. technológiai energia költsége akkor érvényesíthető teljes egészében költségként.> bevételek mérséklése > költségek elszámolhatósága > adócsökkentő kedvezmények Mikor számolható el a költség? . vám.A bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő.ebben az esetben viszont meg kell osztani valamilyen módon a fenntartás költségeit. a leggtöbbször a lakás. ha az ingatlan.például.bírság.

az adóévben felmerült beruházási költség összegével.tárgyi eszköz egy éven belüli értékesítésekor az amortizációként elszámolt összeg 100%-a . > növelő tényező: . fázis: már volt róla szó. 3. vagyis a fizetett adóval csökkentett adózott eredményből kalkuláljuk az osztalékadó alapját.3 millió) x 0. osztalékadó 1. ha megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló rendelkezéseknek.200 ezerig két év alatt két részletben . 1-től megszűnt az a korlátozó feltétel. ingatlanrészek külön állnak. vagy nem anyagi javak értékcsökkenési leírása abban az évben kezdődött el . ha a vállalkozási célú helyiségek. vagy külön mérőórájuk van.egyéni vállalkozók adótáblája kétkulcsos: > 0 .16 összes fizetett adó: 1 911 200 = 203 200 + 700 000 + 1 008 000 .2032 egyéni vállalkozó személyi jövedelemadója: 700 000 forint = (10 millió . egyéni vállalkozó szja-ja. Nincs szükség arányosításra akkor. itt is akadnak csökkentő és növelő tételek. Értékcsökkentés elszámolása: . A szükséges korrekciók után megkapjuk az osztalékadó alapját. vállalkozói kivét szja törvények alapján. és utána meghatározott bér erejéig megfizetik a TB-t.sainak. amelyből 16%-os osztalékadót kell fizetni. növelve a törvényben megadott növelő tételekkel megkapjuk az egyéni vállalkozó személyi jövedelemadó alapját.200 ezer forint fölött az értékcsökkenési leírás a leírási kulcsok jegyzéke alapján A háromfázisú adózás menete .szja. . fázis: az adózás utáni.10 osztalékadó: 1 008 000 = (7 000 000 . vagyis van alkalmazottjuk.700 000) x 0. csökkenti a második fázis adóalapját 2. miszerint a edvezményes kulcsot csak akkor alkalmazhatják. de két éven belüli eladáskor az előbb említett összeg 66%-a > csökentő tényezők: . fázis: A bevételt csökkentette az elszámolható költségekkel.500 millió forintig: 10% > 500 millió forint felett: 19% (a társasági adókulcsnak megfelelően) > 2010.100 forint alatt a beszerzés egyösszegben leírható . ha és amennyiben az ebben érintett tárgyi eszköz.példa: Bevétel: 10 millió forint Költség: 3 millió forint Vállalkozói kivét: 1 millió forint személyi jövedelemadó: 203 200 forint = 1 000 000 x 0. júl.egy éven túl.

6 millió egyéb költség: 4.8 millió tárgyi eszkoz beszerzés: 1. és szoftverre sem .kisvállalkozói (beruházási) kedvezmény: > a beruházással a vállalkozói bevétel csökkenthető (10/1ö százalékos vállalkozói személyi jövedelem adót.16 Új forma az egyéni cég . Bevétel: 7 800 000 tárgyi beruházás: 1 600 000 Költség: 4 900 000 beruházásra levonható összeg: 1 300 000 = 7 800 000 . így jogosult marad egézségügyi ellátásra. .4 900 000 . megmaradnak egyéni vállalkozónak > marad az szja törvény hatálya alatt > korlátlan vagyoni felelősség 2.9 millió korlát kiszámítása: 1.osztalékadót azonban fizetni kell. osztalékadó számolásakor alkalmazni kell az úgynevezett korrekciós szabályt pl.tárgyi eszköz besorolásnál a következőkre kell tekintettel lenni: > korábban nem lehetett használatba véve > kizárólag üzemi célú tárgyi eszköznek kell. vagy egy részét nem kell megfizetnie) > olyan válalkozók akik 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak > nem veszteségesek > általányadózók a kedvezménnyel nem élhetnek > a vállalkozói bevétel maximum évi 30 millió forinttal csökkenthető > de legfeljebb a vállalkozói bevételnek a vállalkozói költséget meghaladó részével > max. nyugdíjra viszont nem .(4 900 000 + 1 600 000) vállalkozói SZJA: 160 000 = (7 800 000 . legfeljebb 6 millió forint.kisvállalkozói adókedvezmény: a beruházási hitel kamatának 40%-val a fizetendő adó csökkenthető.ez a kedvezmény nem vonatkozik viszont az üzemi körön kívüli ingatlanra.3 millió (hibás a jegyzetben szerintem) leírható összeg: 1.11% Kisvállalkozói (beruházási) kedvezmény.1 300 000) x 0. hogy minősüljön > mindezek adóévi együttes beruházási költsége vehető figyelembe .4950 forintos minimum egészségügyi járulék befizetésével letudhatatja járulékfizetési kötelezettségeit.160 000 + 1 300 000 osztalékadó: 685 000 = 2 740 000 x 0. kisvállalkozói adókedvezmény . 250 főnél kevesebb alkalmazott . amely 1 éven túl közvetlenül szolgálja a vállalkozás tevékenységét.tárgyi eszköznek minősül minden olyan anyagi eszköz.3 millió .az egyéni vállalkozó választhatnak két lehetőség közül: 1.1 osztalékadó alapja: 2 740 000 = 1 600 000 . az adóévben beszerzett összes tárgyi eszköz adóévi együttes beruházási költségével > példa: bevétel: 7. átalakulnak egyéni céggé > így társasági törvény hatálya alá fog kerülni > magánvagyona elkülönülhet a cég vagyonától Adószámmal rendelkező magánszemély .tényleges adókulcs: 19.

hogy az alkalmazottak és az egyéni vállalkozók viselkedése alapjában különbözik .a TB járulékfizetés változásai sokkal erőteljesebben motiválják az adófizetői magatartást 2002-től a korábbinál nagyobb mértékű változások mutatkoztak: . a járulékfizetés felső határa felett mérséklődik a tax-wedge .-n haladja meg a befizetendő adó és járulék együttesen a nettó jövedelmet Alkalmazottak viselkedése: . amelyk az adószámmal űzött tevékenysége miatt merültek fel.a tax wedge ábrázolása nyilvánvalóvá teszi.egyéni vállalkozó lényege. de levonhatja azon költségeit..20. számukra lényegtelen. hiszen a tax wedge-ból a 27%-s terhelés nem rájuk esik.az egyéni vállalkozók terhelése a megkeresett első forinttól kezdve rendkívül magas .az egyéni vállalkozó kivétje csökkent abszolút értelemben . SZJA rendszer jelenlegi működése: . illetve a tőzsdei nyereség kedvezményes adózása a tőkejövedelmeknek indokolatlan kedvezményt ad .eredeti szándékától eltérően az szja nem progresszív adórendszer.az alkalmazottak megpróbálják bérüket emelni.kisléptékű változásra is feltűnően rugalmasan reagál a vállalkozói réteg .TB ellátásokra nem szereznek jogosultságot .nagyon nagy mértékú az adóelkerülés a vállalkozói rétegnél .csaknem 800 ezerrel csökken az SZJA-t fizetők száma .Európában csak Mo. hogy számára a legalacsonyabb elvonást jelentő minimálbéren fizessen adót és járulékot V.32%-os adókulcs.a legrugalmatlanabbul reagáló alkalmazotti réteg adóterhelése a legmagasabb .kimutatott vállalkozói nyereség is mérséklődött .kiegyensúlyozotabbá vált a társasági adó terhelése SZJA rendszer: . hogy a munkáltatónak mennyibe kerül a béremelés forintja . Vagyonadók. amikor a jövedelemadó .adószámot bizonyos tevékenységi kör alapján lehet igényelni .SZJA bevétel költségvetésbe kerülő része mérséklődött 2005-ben .az Áfa csökkentés miatt mérséklődött a fogyasztáshoz kapcsolódó adóbevételek növekedési üteme .az alkalmazottak esetében a legmagasabb terhelés a középréteget érinti."a vagyonadó hatékonyan használató olyan esetekben. hanem egy progresszív.a kamat. Helyi adó Vagyonadók eredete: . degresszív kulcsot alkalmazó elvonási forma .erőteljes növekedésnek indultak a legfelsőbb százba tartozók átlagkeresete .

kudarcot vall" .füzetőképesség elve alapján . a helyi önkormányzat köteles ezen határértéken belül a konkrét mértéket megállapítani. az önkormányzati szféra teljes költségvetésének 15%-t. ahol a főtér két ablakos házai adómentesek voltak. . a bevételen pedig osztozik a büdzsé és a helyi önkormányzat Éles határvonal húzódik meg a helyi és az önkormányzati adók között: .szintén ezen a szinten lehet szabályozni az adó bevezetését.3700 önkormányzat működik.új adónem.legtöbbször 10-ed 12-ed formájában vetettek ki. füstadó . de a beszedés joga az önkormányzatot illeti meg .hagyományos vagyonadónak tartott ingatlanadózás . A bevétel csaknem harmincszorosára nőtt.kapuadó. de a közbonti bevétel egy részét a kormány átengedi az önkormányzatok számára . de csak határértéket szab. és vagyontárgyak után kellett fizetni .a helyi adók bevezetése önkormányzati jogkör. hogy megállapítsa a helyi adózás részletes szabályait és döntsön a mentességekről és kedvezményekről.a helyi képviselőtestület joga. és ezeknek a megvédése az állam feladata . a hatályon kívül helyezését.Önkormányzati adóknak nevezzük azokat z adónemeket. gépkocsi súlyadó . a helyi iparűzési adó .vagyonadóztatás elmélet alapja .egyik legdinamikusabban fejlődő elvonási típus .pótolja a jövedelemadó hiányosságait (láthatatlan jövedelmek megadóztatása) .egy adónem akkor helyi.Locke: az adó alapja a nettó tulajdon. amelyek konkrét szabályait az önkormányzat állapítja meg és kötelező kivetni. az összeg mintegy 85%-t minden évben az iparűzési adó teszi ki. . amely meghaladja az évi 350 milliárd forintot. módosítását. az elmúlt 10 év alatt megtízszereződött a helyi adókat bevezető önkormányzatok száma. viszont a harmadik ablak után adót kellett fizetni . a beszedés módját az országgyűlés határozza meg. de az önkormányzatnak kötelessége figyelembe venni a helyi adókról szóló törvény paragrafusait .ukrán Lvov városa.pl. ha megállapítása és kivetése önkormányzati jogkör. az adó mértékének megállapítását . mint pl.elveit.a magyar adózás rendszere sajátos vonásokat mutat.vertikális horizontális méltányosság elve Helyi adózás Magyarországon . az egyes adófajtákat az országgyűlés döntésével vezetik be. de nem kötelező Önkormányzatokat a következő jogok illetik meg a helyi adózás során: .

adó felső határa 1100 forint/m2.munkaerő foglalkoztatás . 900 . Vagyis: .a törvényi alapelv rögzíti.maximális összege adótárgyanként 12 000 forint/év Helyi iparűzési adó: (IPA) .400 = 500 adó 500 x 50 forint/m2 = 25 000 forint Idegenforgalmi adó: . hogy a vállalkozás használja a helyi infrastruktúrát. idegenforgalmi adók. .pl.gazdasági tevékenység gyakorlása Adó típusok szerint: .alanya az. telek m2-ben számított hasznos alapterülete . illetve a korrigált forgalmi érték 3.Vagyoni típusú adók (építményadó.vendégéjszakánként fzetendő.6 százaléka . beépítetlen földterület után terheli .nem lakosként való tartózkodás . amely nem minősül lakásnak. telekadó) .Kommunális adók (magánszemély kommunális adója.100 = 900 m2 (házhely nem számít. nagyságát az önkormányzat határozza meg Kommunális adó: . aki nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt az adótt helyen. . hogy az önkormányzat csak egyféle adó fizetésére kötelezheti az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében .korigált forgalmi érték (piaci érték fele) . aki gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából.legtöbb bevételt hozó helyi adó forma .az a magánszemély köteles fizetni. pihenésre alkalmas épületnek a tulajdonosa.ingatlan . teleknagyság 1000 m2 szokásos teleknagyság 400 m2 háznagyság 100 m2 adó 50 forint/m2 adóztatható terület 1000 .magán személyt a tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épület.alapja.az építmény. szolgáltatásokat stb.Telekadó: > az itt található beépítetlen belterületi földrészlet után kell fizetni .Helyi adók csoportosítása: Adófajták tárgy szerint: . ezért a tevékenységbőlszármazó haszon tuán fizetnie kell a helyi önkormányzatnak.Építményadó: > a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület után vethető ki . illetve olyan üdülésre. üzletszerűen végez. helyi iparűzési adó) Építmény és telekadó: .

.> személyi jövedelemadóról szóló egyéni vállalkozó > személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő. a közvetített szolgáltatással. anyag költséggel és az adóhatóságnak befizetett jövedéki adóval.. : feltöltési kötelezettség: ami az adóelőleg és a várható éves adó különbözete: ( 50 millió forint feletti árbevétel esetén) Példa az IPA kiszámítására: .szeptember 15. amely külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik..nettő árbevétel után kell megfizetni az adót. félévi adóelőleg: a tárgy évben kibocsátott fizetési meghagyás és a márciusban kifizetett összeg különbözete . feltéve hogy őstermelői tevékenységébp származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja > jogi személy > egyéb szervezet ..Az adózó az adót önadózással állapítja meg: > alapja: fent említett ( nettő árbevétel . az alvállalkozói teljesítések értékével.az adókötelezettség keletkezését a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.december 20.) > adómentes: az adóalapnak az a része.március 15. : I.felső határa az adóalap 2%-a Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése: . .a várható adójáról bejelentést tesz (kivéve tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozás) .május 31. : II. ha az már külföldön adózott. félévi adóelőleg: ami az előző évi fizetési meghagyásban szereplő összeg felét jelenti . akkor meg kell osztania az adó alapját > ideiglenesen végzett iparűzési tevékenység (1-3 hónapig) esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani (naponként legfeljebb 5 000 forint) > EVA hatálya alá tartozó vállalkozó az adóalapot a bruttó bevételre eső összeg 50%-ban állapíthatja meg > a bevallás benyújtásának határideje minden év május 31.adóhatóságnak fizetett jövedéki adó: 2 000 000 forint . : Előző évi adókülönbözet: ami a befizetett adóelőlegek és a tényleges adó különbözetét jelenti .nettó árbevétel: 900 000 000 forint . Adó megfizetésének határideje: . > ha több önkormányzatban végez tevékenységet. amey azonban csökkenthető az eladott áruk beszerzési értékével (ELÁBÉ).

adó bevételeket mutatja az adókulcsok növekedésével .Ausztriában a mobil adótornyokra kívánt volna adót kivetni (nem sikerült) Lakás építmény adója: 450 forint/m2 Nem lakás esetén: 800 forint/m2 adómentes lakásterület: 50 m2 szokásos teleknagyság: 400 m2 ház alapterülete: 100 m2 adó: 50 forint/m2 Laffer görbe: .közvetített szolgáltatások értéke: 20 000 000 forint .anyag költség: 120 000 000 forint .egyéb jövedelem: 42 000 000 forint .iparűzési adóalap-csökkentő tételek: 222 000 000 forint = 80 + 120 + 20 + 2 .222 000 000 Iparűzési adó helye az EU-ban: Adótorony adó: .eladott áruk beszerzési költsége: 80 000 000 forint .iparűzési adóalap: 678 000 000 forint = 900 000 000 ..