Adózás, adóoptimalizálás I.

Adórendszerek, adófajták Adó: Közvetlen előríráson alapuló jogszabályi kötelezettség, melyet a közhatalom ellenszolgáltatás nélkül megállapít és megkövetel. Adócsoportok: 1. jövedelem és profitadók (SZJA - általában progresszív, társasági adózásnyereségtől függ) 2. társadalombiztosítási befizetések (TB) 3. vagyoni adók (kamatadó, osztalékadó, vagyonadók - különös tekintettel az ingatlanadó) 4. belföldi áruk, javak és szolgáltatások forgalmának adója (ÁFA) 5. nemzetközi kereskedelemhez és tranzakciókhoz kapcsolódó adók (vámok) 6. ökoadók A jó adórendszer kritériumai: 1. gazdaságilag hatékony 2. egyszerű adminisztrációt alkalmaz 3. rugalmasan alkalmazható a megváltozott gazdasági körülményekhez 4. tükrözi a törvényhozók politikai felelősségét 5. megfelel az igazságosság elvének Adó kritériumai: 1. méltányosság: Hogy az adóalanyok hajlandóak legyenek fizetni. - 2 síkját szokás megkülönböztetni a. horizontális méltányosság: az azonos összegű jövedelmek azonos módon való adóztatása b. avertikális méltányosság: a különbözú nagyságó jövedelmek eltérő módon való adóztatását írja elő, tehetősebbeknek magasabb adót keljen fizetniük 2. igazságosság: Ha az állampolgárok között arányosan osztja el az adóterheket 3. hatékonyság: A kitűzött elveket, valamint a bevételeket viszonylag egyszerűen és a lehető legolcsóbban lehet beszedni, hogy az adóigazgatás, beszedés, behajtás ne eméssze fel a bevételek nagy százalékát Haszonelv alapján történő adóztatás: - az adó nem más mint a közjavakért fizetett ár - az állampolgárok egyénenként eltérő preferenciákkal viselkednek a közjavak iránt, és egy minden szempontból igazságos tábla proporcionális adókulcsot alkalmazna, vagyis figyelembe venné minden egyes állampolgár adófizetési hajlandóságát a közjavakból való részesedés függvényében. - háromféle módon képzelhető el az ekvivalencia: 1. ha azonos mennyiségű hasznosságot veszünk el 2. ha azonos mértékben csökkentjük az alacsony és magas jövedelműek hasznosságát 3. ha adózás után azonos mértékű hasznosság marad az egyes

jövedelemtulajdonosoknál - az adótábla lehet: 1. lineáris 2. progresszív 3. degresszív (Első megközelítésben mindenképpen egy progresszív tábla testesíti meg mind a hatékonyság, mind a méltányossgá kritériumait, de az adófizetők reakcióját számításba véve már nem ilyen egyértelmű válasz.) - háromféle megoldás létezik: 1. lineáris adózás: Ha a magasabb jövedelműek jövedelmükkel egyenes arányban ugyanazokért a javakért többet hajnlandók fizetni. Így mindenki a jövedelméből megvásárolható hasznosság azonos részét fizeti be a köz javára. 2. degresszív adózás: Ha minél nagyobb a kereset, annál kisebb a költési hajlandóság közjavakra. 3. progresszív adózás: Ha minél nagyobb a kereset, annál nagyobb a költési hajlandóság közjavakra. Fizetőképesség alapján történő adóztatás: - az azonos fizetőképességű adófizetőket azonos összeg befizetésére kötelezi (horizontális és vertikális méltányosság alapján) - a fizetőképesség a jövedelmeket alapul véve határozza meg a közkiadásokhoz való hozzájárulást, a fizetőképesség mérése pedig a jövedelmek és a vagyon mutatóinak mérését jelenti - jövedelmekre progresszív adórendszer - vagyonra lineáris adórendszer Adóstruktúrák, adóelméletek fejlődése - 1950-es évek végéig senki nem kérdőjelezte meg az állam jogát az adóbevételek nagyágának meghatározására (Keynes-féle nézetrendszer) - kínálati közgazdaságtan: az állam, mint adószedő tólzott étvágya, az adókulcsok emelése egy parabolaeloszlását mutató görbe mentén visszájára fordul, a növekvő adókulcs csökkenő bevételt hoz magával Optimális adózás - Miként lehet az adóbevételeket úgy megállapítani, hogy minimálisra csökkenjen az adó által okozott hatékonyságveszteség - az optimális adó attól függ hogy miként változik a jövedelmek újraelosztásával a társadalom jóléte, illetve ennek mekkora a költsége. II. Adózási alapfogalmak - Az adó funkcióját tekintve a közületi (állami) kiadások fedezésének egyik alapvető forrása. De csak olyan közösség szedheti be, amelyik szélesebb társadalmi célokat szolgál, és a bevétel elrendeléséhez, kivetéséhez, beszedéséhez és elköltéséhez is közjogi hatalommal rendelkezik.

Közjogi bevételek: - adó: adófizetésen alapuló, egyoldalúan kivethető, végrehajtható, behajtható, ellenszolgáltatás nélküli befizetés - illeték: az állampolgárt, annak vagyonát érintő közületi eljárásért fizetendő, a költségek fedezését szolgáló, előre meghatározott, díjszabáson alapuló, ellenszolgáltatásért járó díj - járulék: egyoldalú kötelezettségen alapuló, kivethető, behajtható ellenszolgáltatást nyújtó - nyugdíj jogosultság, egézségügyi ellátás - befizetés. Magánjogi bevételek: - díjak: költségvetési intézmény által nyújtott szolgáltatásért, előre szabott díjtételek alapján kért befizetés, amelyet csak akkor kell fizetni, ha az eljárást az állampolgár kéri, vagy tűri. Ebben az esetben a díjért cserébe ellenszolgáltatást kap az állampolgár, a szolgáltatást nyújtónak pedig garanciális kötelezettségei vannak. - hitel: olyan ideiglenes bevétel, amely nem növeli a hitelt kapó bevételeit, majd visszafizetése szintén nem növeli a hitelt nyújtő jövedelmét. Az állampolgárok hitelnyújtása az állam számára pénzpiaci művelet, amely a piacgazdaságban a két fél egyenjogúságán alapszik. - egyéb díjak: koncessziós díjak regálé (forgalmi típusú) jövedelmek, állami monopóliumként nyújtott termék értékesítések, szolgáltatások bevétele - Az adózás alkotmányos kötelezettség: "Minden állampolgár köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a köztermekhez hozzájárulni." - 2 alapvető iskola az adózási hajlandóságot felmérő és előre jelezni kívánó szakirodalomban: 1. állampénzügyi paradigma (neokonzervatív): az a jó adórendszer, amelyben sikerül beszedni a szükséges adóbevételeket 2. liberális közgazdaságtan: az a jó adórendszer, amelyben a lakosság éppen annyit hajlandó áldozni a közjavakra, mint amennyibe azok kerülnek. Mivel az adófizetési hajlandóság összefügg a közjavak iránti lakossági kereslettel. Adók csoportosítása: - Az adót viselők, vagyis a kötelezettek szerint: 1. Közvetlen adók: Az adóalany és az adó teherviselője ugyanaz a személy, aki közvetlenül, az állam kasszának fizeti be az adót. Az adófizetésre kötelezett nem háríthatja át másra (egyenes adó). Az adó megfizetése kihat az adózó jövedelmének felhasználására, vagyoni helyzetének alakulására. (SZJA, VÁNYA, osztalékadó) 2. Közvetett adók: Az adóalany és az adó teherviselője külön válik. Vagyoni,

Ha viszont adót nem viseló járandóságnak minősül. ingatlanadó.adóalap: Az az érték amely alapján a fizetendő adót számolják . ebadó. Mindkét kategóriát megjárta már a nyugdíj: adómentes jövedelemként a nyugdíj mellett keresett jövedelem csak önmagában adózótt. építményadó).adókulcs: Százalékban meghatározott mérték.jövedelem fajtái szerint: 1. A közvetett adókat jellemzően a végfogyasztó fizeti kereskedő számára. árfolyamnyereség adója 2. amelyet az adóalapra kell . kapcsolódik. ezért nem kerül be az adóbevallásba sem. jövedéki adó 3. így az adóalap magasabb lesz. Az adófizető és az terhét viselő egymástól elkülönül. luxusadó. sávosan progresszív: 3. a figyasztási adó: ez adó. társasági adó. de ettől még az adőköteles jövedelem több adót fizet majd. vagyonhoz kapcsolt adók: SZJA. gépjárműadó. Az adómentes jövedelem és az adót nem viselő jövedelem között alapvető különbség. . melyet az adózó másra tovább háríthat. Ilyen az ÁFA. Az adót nem viseló járandóság azonban hozzáadódik a jövedelemhez és a rá eső adót le lehet vonni. Adó típusú járulékok: vámok. Sávosan degresszív: . hogy az adómentes jövedelm nem számít az adó alapjába. jövedelemhez. osztalékadó. akkor összege hozzáadódik a keresethez. .adóalany: Adózó (személy. Általában termékhez. egyházi adó 4.adóköteles jövedelem: Összes jövedelem mínusz adómentes jövedelem és adót nem viselő jövedelem. illetékek Adózással kapcsolatos fogalmak: . lineáris: 2. kamatadó.szociális helyközbülaz adó szolgáltatáshoz meg a vételárban zettől függetlenül kell megfizetni vásárláskor.adókulcsok. Egyéb adók: helyi adók (iparűzési adü. és befizeti a számára meghatározott összeget (számla ÁFA tartalma). fogyasztáshoz kapcsolt adók: ÁFA. . az álamkasszába a ső gazdasági egység fizeti be. adótáblák szerint: 1. aki viszont bevallja. vállalat) akire/amire valamely adóról szóló törvény adókötelezettséget állapít meg. Ugyan az adó nem viselő járandóságra eső rész levonható.

. Készpénzben kifizetik. .adókedvezmény: Az adóztató által az adózónak nyújtott lehetőség a fizetendő adó csökkentésére. . nyugdíjbiztosítás díjai). akinek egyébként nem kellene adót fizetnie. törvényben biztosít jóváírási keretet annak. VPOP és szervei.adóhatóság: Az állam.adóalap-csökkentő tételek: A jövedelem olyan tételei (pl.tételes adókulcs: Amikor nem százalékban. fogyasztási adó: cigarettaszál / ft . és egyes adótörvényeknél magasabb szintű törvényi szabályozás. . ügyleteinek olyan megszervezése.adócsalás: Az adófizetési kötelezettség alóli kibújás jogszabályokba ütköző. . tőkebefektetések.vonatkoztatni.átlagos adókulcs: Egy időszak alatt fizetett összes adó osztva az összes (levonások.adójóváírásba/adóba történő beszámítás. törvénysértő módja.adóköteles/adóztatható jövedelem: Az összes jövedelem mínusz az adóalap csökkentő tételek mínusz személyes adómentes jövedelem. az adóhatóság útján gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit. közvetlenül az adóból leírható kedvezmények. . vagyis a kedvezmény nem haladhatja meg a fizetendő adó összegét. kedvezmények nélkül vett) jövedelemmel. . . Ezek lehetnek teljes mértékben visszaigényelhető jóváírások. Az átlagos adókulcs megegyezik a határadókulccsal. . melyek valamilyen okból. .adótábla: A többsávos adó sávhatárai a hozzájuk tartozó adókulcsokkal. Adóhatóságok: APEH és szervei. önkormányzat jegyzője.adózási alkotmány: Az adózásra vonatkozó általános. Magyarországon nincs negatív adó. adóhitel: Az adófizetési kötelezettséget csökkentő tételek. mindig a legalitás keredein belül marad. mint adóztató.degresszív (regresszív) adókulcs-struktúra: .adóelkerülés/adókikerülés: Az egyén gazdasági tevékenységének.Minden adófizető számára ugyanannyi. . Az átlagos adókulcs konstans. például felhasználási céljuk kedvezményezettsége miatt mentesek a jövedelmadó alól. .arányos adó: A lineáris adó egy olyan speciális esete. ahol az adófizetési kötelezettség egyenes arányban áll a jövedelemmel.: alapítványi hozzájárulások. mely módot ad az adófizetési kötelezettség minimalizálására. illetékhivatal. hanem adott összegben határozza meg a törvény az elvonás mértékét pl. de sosem ütközik az érvényes jogszabályokba.

forgalmi adózásban az előző fázisban befizetett adót le lehet vonni.progresszív adó: . Általában az eladási ár meghatározott százaléka. . ez megakadályozza a felhalmozódást. Amennyiben nem csak a végső felhasználásra vetik ki.fogyasztási adók: Meghatározott termékekre.közvetett adók: .fizetőképeségi elv: Az az elv.. hanem minden értékesítésre.közvetlen adók: . amelyben az egyes tagok az általuk fogyasztott közjavak és kormányzati szolgáltatások hatására részesültek. hogy az adóterheket a társadaom tagjai között annak a haszonnak az arányában kell szétosztani.forgalmi adók: Egyfajta értékesítési adó. Azt mutatja. vagy az áru darabszámára) kivetett. azaz az adó halmozódik. . . akkor az adóalap tartalmazni fogja a korábbi termelési és értékesítési fázisokban kivetett és beszedett adókat. . és mutatja a jövedelem növekedésével várható adókulcs növekményt.semleges adó: Olyan adó. Magyarországon az ügynevezett ABC termékek (pl. valójában végső soron ki is viseli (illetve kik milyen arányban viselik) az adóterhet. . amely egy jövedelemadószintig nem adót szed.regresszív adó: . amelye egy ellensúlyozó jövedelemadóval a támogatást igénybevevőktől a rászorultság csökkenésével fokozatosan visszaszednek. az egyenlő áldozat elvének figyelembe vételével kell szétosztani. üzemanyagok) fogyasztására (az eladási ár százalékában vagy egy összegben. . amelyben az adófizetést csökkentettük a kedvezményekkel.horizontális méltányosság: . A hozzáadott érték jellegű.effektív/tényleges adókulcs: A fizetett adó és a jövedelem hányadosa. Mindez felfogható úgy is hogy mindenki kap egy garantált jövedelmet. amely azt mondja. Tübbsávos adótábla esetlén egyénenként eltér. diszkriminatív értékesítési adók. amelynek nincs többletterhe.: élvezeti cikkek. mely szerint az adóterhet a társadalom tagjai között azok fizetőképessége alapján. .határadókulcs: A jövedelem minden további egysége után fizetendő adókulcs.negatív jövedelemadó: Olyan a jövedelemadó rendszerrel egybeépült szociális segélyezési rendszer.haszonelv: Olyan adózási elv.incidencia: Az adó tehermegoszlása. . hanem fokozatosan csökkenő jövedelemkiegészítő támogatást ad. azaz melynél az adóbevétel .

Az adózás célja: .jan. Önmagában aligha értelmezhető. orvosi magánpraxist.az adópolitika a bevételek garantálásában játszik fontos szerepet. . Cserébe viszont nagyobb beleszólást ígért a közpénzek újraelosztásában.Olyan társadalmilag igazságosabb közteherviselés megvalósítása.az adóigazgatási eljárás teljes reformjára is elérkezett az idő A változás: . A magyar adórendszer reformja. kiskereskedőket.csak a mezőgazdasági termelőket. hogy a szocialista közösség adta növekedési lehetőségek kimerültek.A felzárkózáshoz átlátható belső árrendszerre és egységes hozzáadott-érték típusú forgalmi adózásra volt szükség. . A reform három fő területet ölelt fel: .az adórendszer elősegíti az államháztartás stabilizációs és redisztribúciós céljainak megvalósítását .megegyezik az adó hatására fellépő jólléti veszteséggel. kisiparosokat.Kupa Mihály (Adóreform Bizottság vezetője) vezetésével dolgozták ki a reform elveit és jogszabályait . . törvényileg szabályozott és normatív adórendszer kialakítása volt .1988. és ott is adóztatja azt. .bonyolult. mindig a fiskális politika részeként. az adóalap kedvezményekkel csökkentett összjövedelem és az adóköteles jövedelem különbsége. .az adórendszer feladata az állami kiadások fedezése.bonyolult vállalati jövedelemszabályozás Miért volt szükség változásra? .egy konszenzuson alapuló adópolitika tekinthető mindkét fél számára elfogadhatónak III. . 400 kulccsal operáló forgalmi adózás .Németh Miklós miniszterelnöksége és Medgyessy Péter pénzügyminisztersége idején született meg az adóreform .személyes adómentes jövedelem sáv: A személyi jövedelemadó alól mentes jövedelem. a mai szisztéma kialakulása 1945 utáni adó rendszer: . valamint a szellemi szabadfoglalkozásúakat érintette.a folyamat irányítója a Pénzügyminisztérium lett . amelyik a jövedelmeket a keletkezésük helyén teszi láthatóvá.A reform céja egy egységes.a vállalati szektor viselte az adók 63.2%-t .1 .1980-as évek végén átható volt.

valamint kiterjesztette hatókörét a lakosság pénzintézeti megtakaritásainak korábban adómentes kamatára is.adót nem fizető járandóság maradt a nyugdíj Egyéni és társas vállalkozás .munkaviszonyból .szellemi foglalkozásból származó jövedelemből le lehetett vonni a költségeket . hogy a belépő személyi jövedelmadó kövekteztében nettósodó kereset nominálisan megeggyezzék a korábbi .mezőgazdasági szövetkezeti tagviszonyból .a munkaviszonyon kívüli szellemi és fizikai tevékenységből származó jövedelem . osztalék stb. munkaviszonyból . hiszen felsőbb sávba sorolta azt 2. Az adó alapja az elért bevétel volt. származó jövedelem Személyi jövedelemadó (SZJA) rendszere: .két alapvető kategóriába sorolta a jövedelmeket: 1.progresszív adózás .egyéni és társas vállalkozók személyes jövedelme .bér összegével.alkalmazotti és gyermekkervezmény. külön adózó jövedelmek: . és 1987-ben évi 300 ezer forint bevételig adómentesség érvényesült.egybeolvasztotta az említett három jövedelemkategóriát. mezőgazdasági termelők .önálló tevékenységből származó jövedelem . . év végéig) 1. forgalmi adózás reformja => kétszintű árrendszer megteremtése: . adót viszont nem viseltek . azaz olyan mértékű növelésére. illetve az értékpapír piacon forgó kötvények kamatára is.adók számának és mértékének mérséklése. 2. egységesítése 3. munkahelyi étkezési hozzájárulás adómentessége . azaz a munkavállalónál és ne a vállalati nyereségen keresztül adóztassa meg. fizetőképességhez igazodó .1987 előtt sávosan progresszív nyugdíjjárulék alá estek.adó nélküli . a bérbeadásból stb. az ingó dolog értékesítésből.gazdasági tisztánlátás: az adórendszer a keletkezett jövedelmet a jövedelem birtokosánál. személyi jövedelemadózás teljes átalakítása .lakossági jövedelmek nagyobb terhelése Lakossági jövedelmek 3 csoportja (1987. A következő adóalap-csökkentő és adócsökkentő kedvezménytípusok épültek be a rendszerbe: .kétcsatornás adózási rendszer (vállalkozó .1. egyéb jövedelmek .lineáris adózás . vállalati jövedelemadózás egyszerűsítése: .háztáji és kisegítő gazdaságok jövedelemadóját fizették. 3. összevonás alá eső jövedelmek kategóriája: . 2.kamat.a nyugdíj adót nem viselő járandóságként megemelte a mellékkereset adóját.az ingatlan. igazságos.méltányos.hozzáadott érték típusú adóztatás .Ezért szükségessé vált a személyi jövedelemadó bevezetésekor a keresetek bruttósítására.

borravaló és a hálapénz is látókörön kívül maradt Egyéb változások: .1994-re kezelhetetlen méretűvé vált az államháztartás hiánya. fejlesztéseik után egyéb elvonást fizetniük. miközben változatlan maradt a legmagasabb 25 %.de nem kellett az alkalmazottak után béradót .7 millióra mérséklődött .60 százalékos nyereségadó (korábban 90%) . 10 majd 12 százalékos ÁFA kulcs számított mérsékeltnek. 15.de a háztartási tüzelőanyag alacsonyabb adószintjére építő új üzletág az olajszőkítés egyes becslések szerint évi 500 milliárd forintnyi kiesést okozott. Erre a ferrocén nevű vegyületet használták. majd 6. ahogy a lakásvásárlás 0 kulcsos ÁFA-ja is hatályon kívülre került. amely pirosra . 5. 20 %-kal adóztatta meg a termékértékesítés végső fázisát (korábbi több mint 400 külcs helyett Változások 1988-1994: Változások az SZJA-ban 1988-1994: .alkalmazotti létszám 4.üzemanyagárakba épített fogyasztási adó garantált költségvetési bevételt hozott . Vállalatok nyereségadózása: . .magánszemélyekre): . .jelentősen szűkült a 0 kulcsos sávba tartozó termékek köre .1990: A fokozódó infláció miatt a legfelső kulcs 60 %-ról 56 %-ra csökkent .négy kulccsal: 0.a cégektől beszedett adó aránya mérsélődött az államháztartás bevételeiben Általános forgalmi adó (ÁFA) rendszer: .komoly kedvezménynek számított a lakásépítésben felhasznált nyagokra adott általános forgalmiadó-visszatérítés.7-ról 3. (1990-ben egy kormányrendelet előírta: a fűtőolajat adalékanyaggal színezni kell. . amely szintén megszűnt ebben az időszakban. amelyben különösen nagy részarányt képviselt az államadóság.míg a személyes célú nyereségfelhasználás összege az SZJA alá esett.1994-re hatkulcsos adótábla (a korábbi 11 kulcós helyett) > 110 ezer forintig adómentes jövedelemhatárral > 550 ezer forint sáv fölött 44 %-ra mérséklődött .külön adózó jövedelmek 10 %-s adókulcsából származó méltánytalanságot az SZJA rendszer nem volt képes kezelni .egyéni és társas vállalkozó üzleti nyeresége után 25 %-s adót fizetett .vállalkozói szervezetek száma 400 ezerről 1 millióra nőtt .elvált egymástól az alkalmazott illetve az egyéni vállalkozói jövedelem egyéni vállalkozók bevalott éves jövedelme ezer forintban 1992 1993 1994 Egyéni vállalkozó 134 129 118 Munkaviszonyban állók 239 292 390 Változások az ÁFÁ-ban 1988-1994: A növekvő költségvetési hiány finanszírozásához szükséges forrást előteremteni . .a 0 kulcs mellett kezdetben 5.

Vállalati nyereségadót .1995. a szállítmányt további beavatkozás nélkül gázolajként értékesíthették. ugyanis ebben a mennyiségben tönkretette a motort. ami lehetőséget adott a visszaélésekre.ez volt az ún. amely az amortizációs kulcsok alkalmazásának egységesítésével.4 milliárd forintnyi nyereségadót fizettek .A teljesítés helye szolgáltatásnál a szolgáltatóhoz került.5%-ról 2.5 milliárd forintra csökkent ez az összeg .1995-re 55.1993-ig 40% . ami határon belül tartotta a külföldön teljesített szolgáltatásokra jutó ÁFA . Ha a vámost sikerült megvesztegetni. március 12 . A fűtőolajként behozott termékeket a vámkezelésnél kellett volna színezni.1991-től kezdődően egységesednek a kulcsok .mértéke 1988-ban az SZJA legmagasabb kulcsa .1994-ben 36%-ra .a központi kölztségvetés bevételeiből a részaránya 3.megszűnt a gyerekkedvezmény .1991-es számviteli törvény.festette az olajat. a lassítás csökkentette a hiányt.költségvetési bevételek alakulását jelentősen módosította az adó-visszatérítésekkel kapcsolatos eljárás.megszűntek az adóalap-csökkentő kedvezmények. a választható eljárárások előírásával. az adóalapot növelő és csökkentő tételek újraszabályozásával megadta a kereteket.a reform után 1 évvel társasági adóként definiálta a törvény . A ferrocén hozzáadásával megszínezett tüzelőolaj alkalmatlanná vált arra.megszűnt az adómentes határ .1990-ben különbséget tettek méret szerint > 3 millió alatti adóalap esetében 35% > 3 millió fölött 40% . a törvényes határidőkön belül való visszatérítés növelte.míg 1988-ban a vállalatok 87. olajszőkítés. helyette adójóváírás . és ennek révén alapvetően módosultak a társasági adó alpjául szolgáló összegek Társasági adókulcsok: . savazással közömbösítették: a kénsav és más vegyszerek hatására a gázolaj visszanyerte eredeti színét . Amennyiben a festék már bekerült az olajba. hogy gépjárművek üzemanyagaként használni lehessen.6%-ra mérséklődött Második szakasz: a Bokros-csomag hatása az adórendszerre: .1990-ben 40%-ra .Bokros Lajos A Bokros-csomag adóteher-növelő intézkedései az egyes adózási célcsoportoknál: Munkajövedelmet érintő változások: .1994-ben 36% Összességében: .Az adófizetési kötelezettség nem a teljesítményérték elszámolásakor. hanem az állományba vétel napján keletkezik .) ÁFA törvény változásai: .

előzetesen felszámított adó göngyölített összee legalább 100 ezer forinttal meghaladta a befizetendő adó összegét. szinte .Jelentősen szűkült a 0%-os termék és szolgáltatáskör. 1996 végéig pedig végleg kikerültek a társasági adó hatálya alól Általános forgalmi adót érintő változások: Nem okozott strukturális módosításokat az ÁFA rendszerben. mind a munkavállalónak TB-t fizetnie. mint a villamos energia.növelték a TB hozzájárulás alá eső jövedelmek csoportját pl. kezdetben korlátozás nélkül. egyben az alacsony keresetűek közvetett adóterhelését növelte.a tárgyi eszköz beszerzése után pedig csak akkor járt ÁFA-visszatérítés. és olyan korábban ÁFA-t nem fizető termékek kerültek ebbe a csoportba. amelyet később az alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett . .Módosult az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja is.megszűnt a munkavállalói társadalombiztosítási (TB) járulék levonhatósága az adóból . szerzői jogvédelem alá eső tevékenységből származó jövedelem után is kellett mind a munkaadónak.a nem tőzsdei műveletekből származó árfolyamnyereség adója 1995-96-ban a korábbi 20%-ról 10%-ra csökkent . Vállalkozókat érintő változások: . de nagymértékben megnövelte annak hatékonyságát. a számlán megadott időpontban vált esedékessé az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség.. kedvező adózású jövedelmformává vált . a tőzsdei befektetések összegére adott úgynevezett adóhitelt. Ezzel lezárult a korábbi. a 15 százalékról korábban 10-re leszállított középső adókulcs 12%-ra emelkedett. Elszakadva a pénzügyi teljesítéstől.jelentősen emelkedett a kiegészítő vállalkozások baleseti járuléka.bevezették az egyéni vállalkozó általányadózását. ahová szinte kizárólag bizonyos gyógyászati segédanyagok tartoztak . és külön.szigorítás az adó-visszaigénylés tekintetében . társas vállalkozások közreműködő tulajdonosai kirekesztődtek az adójóváírásból .Bevezették az újfajta adókedvezményt. ha a tárgyi eszköz beszerzésére jutó.Ismét változtak az ÁFA kulcsok. távhőszolgáltatás .A kamat 0 százalékos adója mellett a tőzsdei papírok árfolyamnyeresége változatlanul nem viselt adót . A vagyonadózást érintő változások: .Kikerült az ingó és ingatlan értékesítése az összevonás alá eső jövedelmek közül. .A háztartási tüzelőolaj fogyasztási adó mentességének eltörlése .Az egyéni vállalkozók. lineáris.

amely 30 millió forintban határozta meg az egyszeri beruházás azonnali költségként való leírásának mértékét .Adótábla egyszerűsítése.minimálbér 25 ezer forintról 40 ezerre emelkedett (vállalkozókat érintette hátrányosan) Összességében az Orbán-kormány: .a beruházási hitel törlesztő kamatára adott 40%-s adócsökkentő kedvezményt . ezért az átlagnál jobban nőtt az alacsony keresetűek terhelése. .megszületett a tandíjkedvezmény . a maximum az összevont adó alapja lett. Így 2002-re a minimálbért is 12%-os adó terhelte . a kedvezmények lakossági csoportokon belüli átpozícionálása . az adótábla sávhatárainak minimális emelése és 40 %-s határadókulcs jellemzett .91%-ig) ellensúlyozta az eho.11%-s egézségügyi hozzájárulást is kellett fizetni ÁFA rendszert érintő változások: .06-1.35%-ról 40%-ra emelkedett az elszámolható költséghányad .átrendezte a kedvezményeket .100 nap programja Medgyessy Péter .természetbeni juttatások 44%-os adója .A munkáltatók által fizetett TB-t 39%-ról 29%-ra csökkentették.adójóváírás szerepe mérséklődött .kontrollálhatatlan ÁFA-visszaigénylések korszaka.az árfolyamnyereség 20%-s adója kiterjedt az értékpapírok árfolyamnyereségére is .a kamat változatlanul 0%-al adózott .járulékcsökkentés eszköze Vállalkozókat érintő változások: . .Az ÁFA rendszer ebben az időszakban nem változott jelentősen Negyedik szakasz: adórendszer-változások 2002-2006 .nem szélesítették a minimálbért adómentesítő adójóváírást. A korábbi 5 kulcs helyett 1999-re 3 maradt meg. Harmadik szakasz: adórendszer változások 1998-2002: Munkabért érintő változások: . amelyet az adójóváírás csökkentése.SZJA jelentősen egyszerűsödött. ezt részben (kb 1.a kutatás-fejlesztési tevékenység teljes összege levonhatóvá vált az adóalapból Vagyonadózást érintő változások: . a közcélú adományok és az adóhitelek esetében is.Erőteljes kedvezményt kaptak a gyereket nevelő családok (2002-ben 3 gyermek nevelése esetén 1.36 millió forintos éves bér mentesült az adófizetés alól) .a kedvezmények korlátozását viszont megszüntették a biztosítások.családi támogatások részaránya nőtt .emelkedtek a lakásvásárláshoz kapcsolódó támogatások .bevezették a kisvállalkozói kedvezményt.növekedett az általányadózást választhatók száma .

de minimus kedvezmények .egyszerűsített vállalkozói adó (EVA): A bruttó árbevétel után felszámított 15 %-s adóátalány kiváltotta a személyes közreműködés béreként kapott összegre eső SZJA-t. a szolgáltatások zöme természetesen már ekkora a 25%-s körben volt. a teljes ÁFA-t. Vagyonadózást érintő változások: .Viszonylag változatlan maradt a társasági adótörvény. sőt a cégautó után fizetendő adót is (3 év alatt mintegy 100 ezer egyéni vállalkozó választotta ezt a formát) . vásárlás.és növekedtek az egyéni vállalkozó által alkalmazható amortizációs kulcsok .megszűnt a fogyasztási adó.Munkabért érintő változások: . iletve a szolgáltatások nyújtása esetén a teljesítés helyének meghatározását.mezőgazdasági kistermelés adómentes határa 4-ről 6 millió forintrra emelkedett .társasági adózásban megszűnt az egyedi kedvezmények adásának lehetősége Vállalkozókat érintő változások: . pl. ÁFA rendszert érintő változások: Az ÁFA változását az EU-csatlakozásra való felkészülés jellemezte . a kisvállalkozások pedig 5 millió forintig 10%-s társasági adót fizettek. helyette bevezették például az autók beléptetéséhez kapcsolódó regisztrációs adót és emelkedtek a fogyasztási adó tételek .felnőttképzési kedvezmény . ásványi tüzelőanyagok.lakáshitelek kedvezménye fokozatosan megszűnt 2006-ra . gyógyszerek. majd 18% és 36%. miközben megszűnt a TB összegének 25%-ig terjedő adócsökkentő kedvezmény. .Sulinet kedvezmény . számítástechnikai eszközök vásárlásáhozm illetve a felnőttképzéshez kapcsolódó kedvezmények. míg a 12%-s körhöz csatlakoztak az egykor 0%-al adózó közszölgáltatások.egézségügyben alkalmazottak bérének nagyarányú emelése . annyi változással hogy a felső kulcs 18%-ról 16%-ra mérséklődött. Az adótábla két kulcsos lett 18% és 38%.újraszabályozták az export-import termékeladás. gyerekneveléshez.Medgyessy Péter távozása utána megszűntek a lakásvásárláshoz.újra adómentessé váltak a tőzsdei befektetések .megszűnt a 0 kulcs. élelmiszerek. ezért bizonyos termékek a tárgyi mentes körbe kerültek. valamint a távértékesítés ÁFA szabályait .megmaradt a tandíj tehermentesítése .új nagyobb összegű adó-jóváírási rendszer (minimálbért adómentesítő) .35%-al adózó osztalék után eltörölték a 11%-s egészségügyi járulékot . a vállalkozói nyereséadót vagy egyéni vállalkozó nyereségadóját.

Az adóalany: magánszemély illetősége Az illetőségnek különös jelentősége van az adókötelezettség terjedelmét illetően.több csatornán kedvezményez . míg a külföldinek csak a belföldről származó jövedelme adóköteles . elvei. . feltétlen elsőbbsége a magyar adójoghoz képest > külföldieknek.befolyásoló tényezők: > nemzetközi gazdasági élet => kapcsolatrendszer => két.progresszív adótábla.és többoldadó nemzetközi egyezmények => kettős adóztatás elkerülése => nemzetközi egyezmények primátusa. kedvezmények SZJA elvei: .adókedvezmény csak akkor adható.magánszemélyre annak jövedelmére és az e jövedelemmel összefüggő adókötelezettségre terjed ki . mentességek.az igazságosság és a méltányosság elvén nyugszik . azonban rögtön ezután jön a megengedő szabály. ha a szerződés megvalósítja a szabály célját SZJA hatálya: . csak a belföldi jövedelmükre terjed ki a magyar adókötelezettség (részleges adókötelezettség) > belföldieknek a bel.általános . megtakarítások különleges preferálását SZJA sajátosságai: .További vátozások: 2007-es év újabb szigorításokat hozott.fordított adózás bevezetése az építőiparban . A Személyi jövedelemadó rendszer felépítése.önadózásra épít .jövedelemarányos közteherviselés alkotmányos követelményét igyekszik megvalósítani . hiszen a belföldi illetőségű személy összes jövedelme.Az SZJA rendszerben megszűnt a tandíj kedvezmény összevonhatóságának lehetősége . .EVA adókulcsa a korábbi 20% helyett 25%-ra emelkedett IV. miszerint az adóból kedvezményt a személyi jövedelemadó törvény alapelveinek figyelembevételével más törvény is megállapíthat.2008-ban új ÁFA törvény: ÁFA kötelezettség korábbi rendjének megvltoztatása: mindkét fél korlátlanul felelőssé vált az ÁFA befizetésért. illetve a minimálbért adómentesítő adóvóváírás .sávosan progresszív .a szja prioritásként kezeli a befektetések.és külföldi jövedelme is adóköteles > önkorlátozó rendelkezések: Bár a magánszemély minden jövedelme adóköteles.az önálló tevékenységből származó jövedelem után az első forinttól adózni kell .személyi jellegű .

amelyhez a magánszemélyt a legszorosabb családi.adó alanya: magánszemély . akkor az állampolgárságot kell figyelembe venni. vagyis a magánszemélyek végzik.adóelőleg és adó fizetése .Ha állandó lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye Magyarországon van.A havi jövedelem után kiszámított adóelőlegnek a befizetését nem az adózás alanyai.Ha a magánszemélynek más állam területén sincs állandó lakhelye. akkor az illetőséget a más államban lévő állandó lakhely határozza meg . Hárompólusú struktúra: . hanem azok a cégek. > állandó lakhely: ahová a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be > szokásos tartózkodási hely: legalább 183 napot töltött MO. megbízóval létesített jogviszonyból származik. megbízó illetőségétől függetlenül .nyilatkozattétel .bevallás készítése .belföldön végzett tevékenységből származik.iratok megőrzése (5 évig) A jövedelem rendszerezése: .törvényt végrehajtó államhatalom: Állami Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal .Ha ezek egyike sincs Magyarországon.bejelentés .Amennyiben az előzőek egyike szerint sem állapítható meg az illetőség. függetlenül a tevékenység tényleges folytatásának konkrét földrajzi helyétől (pl.-n .bizonylat kiállítása . A létérdekek központja azt az államot jelenti. akkor az illetőséget a más államban lévő szokásos tartózkodási hely szerint kell figyelembe venni .Amennyiben valakinek több állam területén is van állandó lakhelye. gazdasági kapcsolatok fűzik .belföldön levő vagyonból keletkezik Kifizetők: .nyilvántartás vezetése .APEH .belföldi illetőségű munkáltatóval. amelyektől a fizetést kapnak.adatszolgáltatás .adót tolajdonképeen befizetik: a kifizetők Adókötelezettség fogalma: . valaki kiküldetésben dolgozik egy másik államban) . a munkáltató.adólevonás . akkor az illetékességet a létérdekek központja határozza meg. A jövedelem származása: Belföldről származik a jövedelem ha: .Belföldi illetőségű magánszemélynek számít egy természetes személy: .adóalap és adó-megállapítás .

kivéve a kamatot . amire megbízást a munkáltatótól kapott a munkavállaló Adómentes járandóságok: . emelt . amelyek a szuperbruttó szerint számolt. Költség: .a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefügg . hiszen ez egyenlő az adóévvel.hitel vagy kölcsön címen kapott összeg .költség = jövedelem Bevétel: . a mobil használat díjának teljes egészét).az adót nem viselő járandóság viszont növeli az adó alapját.Kossuth. de ez 2011. a tevékenység folytatása érdekében merültek fel . baleseti táppénz .kárpótlási jegyekért járó életjáradék .Bevétel .01.összevonás alá eső jövedelmek.GYED . vagy bizonyos esetekben egy bevételt költségnek minősítenek (pl.a munkáltató maximum 5 millió forintnyi lakástámogatása 5 évente Adóköteles járandóságok: .az adómentes jövedelmet nem kell figyelembe venni az adóbevallás kitöltésekor.munkanélküli-ellátás Jövedelemtípusok a SZJA törvény szerint: . és a progressziót.A magánszemély által az adóévben megszerzett.az adóhatóság által visszatérített adó .anyasági segély .hallgatók külföldről kapott ösztöndíja .szociális segély .nyugdíj . a tevékenység ellenértékeként vagy más jogcímen kapott vagyoni érték.tankönyv.bűncselekmény útján szerzett érték . vagyis láthatatlan marad . A megszerzés ideje a naptári év.szabályszerűen igazolt kiadás Ettől függetlenül bizonyos típusú költségeket nem enged elszámolni a törvény (pl.hiteltörlesztésként visszafizetett összeg.reprezentáció és üzleti ajándék .és jegyzettámogatás .olyan költség megtérítése.egyenruha pénzbeni megtérítése .kollégiumi elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege .01-vel megszűnt ez a fogalom .kizárólag a bevétel megszerzése.táppénz.válás esetén. Száchenyi és a Nobel-díj .hallgatói ösztöndíj . gépkocsi használat esetén az amortizációt) Bevételnek nem számító tételek: .a naptári évben ténylegesen kifizetett összegről van szó .gyermeknevelési támogatás = családi pótlék . a másik féltől kapott lakásért fizetett megváltás összege .az intézetben nevelkedetteknek adott életkezdési támogatás .

Összevonás alá eső jövedelmek: 1. részvényárfolyam.adóalap után adóznak.16 = 20.munkaviszonnyal összefüggő költségtérítések .27x0. adókulcsok . adótábla.2010.2 750 000)x0.adójóváírás: > az adójóváírás lehet ideiglenes.végkielégítések. így eleve évi 60 000 forintos jövedelemhatárig adómentes volt az alkalmazottak.bér. jutalom. .12 = adójóváírás > az összevonás alá eső és az összevonás alá nem eső jövedelem együttes összege dönti el a jogosultságot Adóalap-kiegészítés.ingatlan bérbeadásából származó jövedelem Költségelszámolások: .TB járulék költségként való elszámolása. ingóság értékesítés) és mértéke 16 százalék.27-el fel kell szorozni .32% . Bérből és fizetésből származó juttatások . vagyis a tényleges adókulcs 1.szellemi szabadfoglalkozásból származó jövedelem . és bérből.utána degresszíven csökken és maximum 3 960 000-ig adható > 145 200 .jan.pl: Bér: 2 400 000 Önáló tevékenységből származó jövedelem: 500 000 .és bérjellegű kifizetések . egyszerűen 1.egyéb térítések 2. prémium . Önálló tevékenységből származó jövedelmek . Ezt az adót forrásadónak hívjuk (pl. amiből levontuk a levonható költségeket.külön adózó jövedelmek.egyéni vállalkozásból származó bevétel .1: szuperbruttó = adóalap-kiegészítés: az egész összevonás alá eső jövedelmet. kamat. . osztalék. maximum havi 12 100 FT > 12 hónapra számítva 145 200 FT > bérből.(keresett összeg .maximális összege évi 2 750 000 forintos jövedelmig vehető igénybe . amelyek adókulcsa ugyan megegyezik az előbbi csoportéval.1988-ban: 48 000 FT-ig 0 kulcsos adó + havi 1 000 FT alkalmazotti kedvezmény (munkába járás kedvezményeit kívánta kompenzálni) => Miután ezt az összeget az adóalapból kellett levonni. a helyébe lépő rendszer vezette be a mindenkori minimálbért mentesítő adójóváírást. például a feltételek megszűnése esetén a kedvezményt vissza kell fizetni > az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelem (szuperbruttósított) 16%-a.és fizetésből élők > jövedelemkorlát: . de a jövedelmet nem kell bruttósítani. miközben eltörölték a progresszív adó 0 kulcsos legalsó sávját. így mérséklődött az adóalap => 1995-s Bokros csomag eltörölte.és fizetésből élők jövedelme.

béren kívüli (természetbeni) juttatások .a belföldi illetve küldöldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíj teljes egészében adóköteles. vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatásos sajátos jövedelem. amelyet a kifizető oly módon nyújt a magánszemélynek.27 = 3 302 000 .béren kívüli adómentes. hogy a szolgáltatásért. számú melléklete tartalmazza. de az összevont adóalap meghatározásánál költségként figyelembe vehető tételekt a törvény 3. munkavállaló járulékterhei: .havonta frissített norma .adókulcs 2009-2010: >0 . amibe egyébként . Az önálló tevékenységünknél felmerülő költség elérheti a bevétel 100%-t Jövedelemnek nem minősülő juttatások.5 000 000 FT-ig: 17% > 5 000 001 FT-tól: 32 % .Tehát a természetbeni.: gépkocsi költségtérítés: 972 000 Ft Autó: Renault Thalia megtett kilóméter: 30 000 üzemanyagár norma: 300 forint/ liter üzemanyag fogyasztás norma: 7 liter/ 100 km 100 km adómentes költsége: 2 100 forint + 900 forint = 3 000 forint költség: 3 000 x 300 = 900 000 forint jövedelem: 972 000 .Költség: 300 000 Összevont adóalap: 2 600 000 x 1.Apeh honlapján rögzített üzemanyagfogyasztás és üzemanyagár .pl.kilométerpénz: alapja az a költségtérítés.munkavállaló bruttó bérre jutó járulékterhe: 17. vagy bármely más vagyoni értékért nem kéri el az ellenértéket.: 16% Munkáltató.900 000 = 72 000 forint Külföldi kiküldetés költségtérítése.5% (szakképzési hozzájárulás) . egyéb költségtérítések .5%=27% (TB) + 1. értékpapírért. termékért. amelyet a magánszemély a kifizetőnek nem .5% TB (jegyzetben 16% van) Közlekedési költségtérítés.4 csoportja: > adómentesen > kedvezményesen: .adókulcs 2011: > 0 .két fajtája: > pénzbeni juttatások > egyéb formában megjelenő juttatások . .nem bér jellegű juttatásnak minősül.munkáltató bruttó bérre jutó járulékterhe: 28.19-el szorzás (ebből jön a 16%-s adó) > adókötelesen . amelyet a cég fizet a dolgozójának a magánautó vállalati célra való felhasználássáért.kilométerenként 9 forintos amortizációs költség . egyébb költségtérítések .félbruttósítás : 1.

életbiztosítás: korlátlan . betanítás költsége .üzletpolitikai kedvezmény Kedvezményesen adózó béren kívüli juttatások: 1.hivatali. üzleti úthoz tartozó étkezés . .üzleti ajándék adóköteles része Az adóköteles béren kívüli juttatás személyi jövedelemadója a jövedelem 1. Adómentes béren kívüli juttatások: .cégtelefon használata .04% effektív adókulcs .19-el szorzás) .munkáltató által fizetett védőoltás . . csoport: félbrruttósítás (1.lakáscélú támogatás: 5 millió forint/ 5 év .reprezentáció . vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatás mértékét a munkaszerződés rögzíti.havi utazási bérlet .nem béren kívüli juttatásként adózik az ingatlan.19. .önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba munkáltatói hozzájárulásként fizetett összegnek a tárgyhónap első napján érvényes havi minimálbér felét meg nem haladó összegig . de a munkáltató utána megfizeti a 19.a béren kívüli juttatás.meleg étel hozzájárulás havi 18 000 forintig .sporteseményre szóló belépő: 50 000 FT/év .iskolakezdési támogatás a minimálbér 30%-áig . ahol az érték meghaladja a törvényben maximalizáltat. adómentes juttatások: . vagyis gyakorlatilag bérként adózó juttatások. amelyet jövedelemként nem kell figyelembe venni.27 szeresének 16%-a.04%-s kedvezményes adó kulcsot Béren kívülinek nem minősülő.nincs TB kötelezettség . vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatásnak az önálló tevékenység természetben adott ellenértéke és a természetben adott munkabér. .önkéntes kölcsönös egézségpénztárba befizetett munkáltatói hozzájárulás a minimálbér meghatározott százalékának erejéig (30%) . egyes meghatározott juttatások.az elbocsátottak újra-elhelyezkedési támogatása .munkába járás költség kiegészítés: bérlet árának 14%-a . és 27% ehot is kell fizetni 1.üdülési csekk az éves minimálbér erejéig .a nem iskola rendszerű képzés. az ingó vagyontárgy.iskola-rendszerű képzés esetében a havi minimálbér két és félszeresében korlátozza az adóévben átvállalt költségek azt a részét.nem számít béren kívüli juttatásnak. az adóköteles tárgynyeremény sem.térít meg.

általában lineáris kulcs = összevonás alá eső jövedelmek határadókulcsával .ingóság értékesítésből .osztalék .mezőgazdasági őstermelő: felső határ 7 620 000.5 millió forint felett Összevonás alá nem eső jövedelmek: . gazdasági társaságok vezetői esetében 2 millió forint felett .iskolakezdési támogatás: 23 400 Ft/év/gyerek .kamat .önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás: 39 000 Ft/hó . adócsökkentő kedvezmények .adójóváírás (lásd feljebb) .a polgármesterek.sporttevékenységhez nyújtott ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatás Összevonás alá eső jövedelmek számított adója. afölött csak korlátozással . illetve vagyoni értékű jog eladásából .helyi bérlet: bérlet értéke .Iskolarendszerű képzés: 195 000 Ft/év 3.nincs negatív adó .csoportos éetbiztosítás .tartási.cégtelefon .üdülési csekk: 78 000 Ft/év/fő .04%) adózású juttatások .költségek) x 1. Béren kívüli kedvezményes (19.étkezési utalvány hideg/meleg: 18 000 Ft/hó .internet térítés: számla értéke maximum 5 000 Ft/hó . életjáradéki szerződésből származó jövedelem . Béren kívülinek nem minősülő egyes meg nem határozott juttatások (20.családi kedvezmény: első és második gyerek után 62 500 forint/ gyerek (10 000 forint adócsökkentő kedvezmény) a harmadik gyerektől 206 250 forint (33 000 forint adócsökkentő kedvezmény) vonható le az adó alapból. jegyzők.kedvezményes adózású juttatások értékatár feletti része 4.vállalkozásból kivont jövedelem .önkéntes egézségpénztári hozzájárulás: 23 400 Ft/hó . Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások (19.04% szja + 27% eho) . 98%-os különadó a közszférában a végkielégítésekre: .Széchenyi Pihenő Kártya: 300 000 Ft/év .27 = adóalap Adócsökkentő kedvezmények: .mai SZJA rendszerben 3 féle korlát létezik: > jövedelemkorlát > magát a kedvezményt korlátozzák > mérték korlát .értékpapír műveletek árfolyamnyeresége .2.súlyosan fogyatékos magánszemély: havonta az év első napján érvényes minimálbér 5%-a .művelődési intézményi szolgáltatás (színházjegy) .32% + TB járulék): .ingatlan.a többiekre 3.vagyonból származó jövedelem .(Összevonás alá eső jövedelmek .

: 70% > 9.adó mértéke: 16% .16 = 32 000 forint költségalany levonása után maradó érték 200 000 számított adó 32 000 fizetendő adó: 0 forint Ingatlaneladás utáni adófizetési kötelezettség: .: 0% Ezt a sajátos értékcsökkentést hívják avultálásnak. évben: 30% > 5.A bevételből levonható az ingóság megszerzésére fordított összeg.. évtől: 0%.adócsökkentés: > a szerézs évében és azt azt követő évben a jövedelem 100%-a adózik > 2. de az azután vásárolt értékpapírok eladás adóköteles művelet .: 20% > 14.adó mértéke 16 % és összevonás alá eső jövedelemként adózik . akkor a bevétel 25%-a tekintendő jövedelemnek és akkor ennyi után kell a 16%-t megfizetni.levonható kiadások: > megszerzésre fordított összeg.Ingóság értékesítése: .: 10% > 15..de nem kell adót fizetni ha a bevétel adója nem több mint 32 ezer forint. mint például a festés vagy a burkolatcsere > ingatlan eladásával kapcsolatban felmerült kiadás (például a hirdetések díja) . az eladással kapcsolatos ráfordítás. Ingóság értékesítése 800 000 ft-ig adó 25 százalék 800 000 x 0.a bevételből levonhatók a különböző költségek.: 80% > 8. tőzsdei ügyletek adózása .: 30% > 13.: 60% > 10.: 50% > 11. ha pedig 200 ezer forintnál több a bevétel. évben: 90% > 3. vagyis a régi vételár > megszerzésével kapcsolatban felmerült kiadás (például megfizetett illeték) > eladásra kerülő ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás (pl. akkor az ezt meghaladó rész 16%-a adó. .pl. így amikor a teljes bevételből levonjuk a kiadásokat kapjuk meg az adó alapját .) Nem számolhatóak el a karbantartással és átlagmegóvással kapcsolatos költségek. évben: 60% > 4.nem lakás céljára szolgáló ingatlant adunk el: > 0-5 évig: 100% > 6.: 40% > 12. Ha nem állapítható meg az ingóság megszerzésére fordított költség. augusztus 31-e előtt kötött tőzsdei ügyletek még mentesek. .: fűtés korszerűsítése.A 2006.25 x 0. komfortfokozat növelése.: 90% > 7. vagyis az ingatlanok adómentesen értékesíthetők . Ellenőrzött tőkepiacról származó jövedelmek.

.ebbe a csoporba tartoznak a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.Ha 5 évre kötöm le akkor 0 %-s adó Egyéni vállalkozó adózása: ..16% . a szerzés időpontjának negyedévét követő hónap 12-ig önbevallással pótolnia kell az adó bejelentését és befizetését . beváltása révén elért jövedelem is.külföldön szerzett kamatra is vonat kozik a magyar szja törvény .bejelentették tevékenységüket a jegyzőnél.Jövedelem = bevétel . Ha valaki veszteséggel zárta az évet. a jövedelem megszerzése napján érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítva. EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) Adóalap meghatározása: .ugyanaz mint a kamat Tartós befektetésből származó jövedelem: . Kamat adózása: . akkor a következő két évben a fennmaradó összeget figyelembe veheti a tőzsdei ügyletek elszámolásakor.háromfázisú adókötelezettség: 1. sem nyilvántartási kötelezettsége nincs.Ha 3 évre lekötök 25 000 ezer forintot akkor 10% lesz az adó .ha az összeg a kifizetőtől származik. hiszen az adót a kifizető megállapította.16% az adó .a külföldi pénznemben keletkezett kamatjövedelemből az adó mértékét a tranzakció devizájában kell megállapítani. visszaváltása. .adó csökkentésére 3 út kínálkozik: . akkor magánszemélynek sem befizetési. befektetési jegyek átruházása. így az adóbevallásban sem fog szerepelni. de forintban kell megfizetni.16%-os adó . illetve az APEH-nél így önálló adószámmal is rendelkeznek .a külföldről származó jövedelem után megfizetett adó Magyarországon beszámítható Osztalék adózása: .ha viszont nem kifizetőtől származik a kamat. levonta.költség .kizárólag 2006. általányadózás formájában (törvényi feltételek szerint) 3. amely meghaladja az ügyleten szerzett veszteséget. augusztus 31-ét követően megszerzett értékpapírok esetén kell megfizetni . befizette és jelentette. . SZJA törvény szerint a vállalkozói jövedelem alapján (ezt elemezzük továbbiakban) 2. illetve a kollektív befektetési értékpapírok.Tőzsdei ügyletből származó jövedelemnek számít a tőzsdén a nyereségnek az a része.

S nem számolható el költségként az a kiadás sem amely akár részben is. hatósági díjak.a tevékenység megkezdése előtt .a bevétel megszerzésével közvetlenül összefüggő kiadásokat.vállalkozói költségként elszámolható .ha az üzeti cél hiánytalanul nem valósul meg akkor az elszámolható költség mértékét arányosítással kell megállapítani .munkavállalóként 20. kizárólag a bevétel egszerzése a tevékenység folytatása érdekében az adóévben kifizetett és megfelelően bozonyatolt.bármilyen címen felvett hitelre visszafizetett összeg Vállalkozói kivét: . világítási stb. mivel nem keletkeztet munkaviszonyt Lakás elszámolása: .a fűtés. késedelmi pótlék stb. az adott előleget . vagy a mérőórák által ellenőrzött rész kizárólag üzleti célt szolgál . igazolt kiadás vehető figyelembe .munkaadóként megfizet 27% TB-t .legfeljebb 3 évvel korábban . és ez alól nincs kivétel Mi számít költségnek? .bizonyos adókat (útalap. technológiai energia költsége akkor érvényesíthető teljes egészében költségként.adójóváírás nem vehető igénybe.és árukészlet beszerzésére fordított korábban költségként el nem számolt kiadásait .bírság. akkor (15:60)=25%-t számolhatja el költségként a fűtési. kiadá- . . ezért . vámkezelési díj.ebben az esetben viszont meg kell osztani valamilyen módon a fenntartás költségeit. ha a vállalkozó 60 négyzetméteres lakásának 15 négyzetméteres szobáját használja vállalkozásához. szeméyes vagy családi szükséglet kielégítését szolgálja.például.teljes mértékben munkabérként viselkedik. . vagy a ház egyik szobája számít a vállalkozás székhelyének. vám. világítás.vállalkozói kivétet (összevonandó jövedelem kategóriába tartozik) .A bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő. a leggtöbbször a lakás. ha az ingatlan.32 % adót + 17.5% TB-t . hiszen vegyes használat esetén nem lehet kizárólag a vállalkozásra terhelni azokat.beszerzett és utóbb e tevékenységhez felhasznált anyag.általában az induló vállalkozások ritkán képesek. .> bevételek mérséklése > költségek elszámolhatósága > adócsökkentő kedvezmények Mikor számolható el a költség? . illetékek) Mi nem számít költségnek: . hogy irodát breljenek.önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül .tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírását .

200 ezer forint fölött az értékcsökkenési leírás a leírási kulcsok jegyzéke alapján A háromfázisú adózás menete . 3. ingatlanrészek külön állnak.3 millió) x 0.2032 egyéni vállalkozó személyi jövedelemadója: 700 000 forint = (10 millió . Nincs szükség arányosításra akkor.16 összes fizetett adó: 1 911 200 = 203 200 + 700 000 + 1 008 000 . fázis: az adózás utáni. egyéni vállalkozó szja-ja. vagyis a fizetett adóval csökkentett adózott eredményből kalkuláljuk az osztalékadó alapját. de két éven belüli eladáskor az előbb említett összeg 66%-a > csökentő tényezők: .egyéni vállalkozók adótáblája kétkulcsos: > 0 .sainak. A szükséges korrekciók után megkapjuk az osztalékadó alapját. ha és amennyiben az ebben érintett tárgyi eszköz.100 forint alatt a beszerzés egyösszegben leírható . fázis: A bevételt csökkentette az elszámolható költségekkel.az adóévben felmerült beruházási költség összegével.tárgyi eszköz egy éven belüli értékesítésekor az amortizációként elszámolt összeg 100%-a .példa: Bevétel: 10 millió forint Költség: 3 millió forint Vállalkozói kivét: 1 millió forint személyi jövedelemadó: 203 200 forint = 1 000 000 x 0. vagy nem anyagi javak értékcsökkenési leírása abban az évben kezdődött el . júl.200 ezerig két év alatt két részletben .700 000) x 0. . vagy külön mérőórájuk van. itt is akadnak csökkentő és növelő tételek. csökkenti a második fázis adóalapját 2. vállalkozói kivét szja törvények alapján. 1-től megszűnt az a korlátozó feltétel. > növelő tényező: . és utána meghatározott bér erejéig megfizetik a TB-t. ha megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló rendelkezéseknek.egy éven túl. Értékcsökkentés elszámolása: . növelve a törvényben megadott növelő tételekkel megkapjuk az egyéni vállalkozó személyi jövedelemadó alapját.10 osztalékadó: 1 008 000 = (7 000 000 .szja. amelyből 16%-os osztalékadót kell fizetni. vagyis van alkalmazottjuk.500 millió forintig: 10% > 500 millió forint felett: 19% (a társasági adókulcsnak megfelelően) > 2010. fázis: már volt róla szó. osztalékadó 1. miszerint a edvezményes kulcsot csak akkor alkalmazhatják. ha a vállalkozási célú helyiségek.

ez a kedvezmény nem vonatkozik viszont az üzemi körön kívüli ingatlanra.16 Új forma az egyéni cég .9 millió korlát kiszámítása: 1. legfeljebb 6 millió forint.tárgyi eszköz besorolásnál a következőkre kell tekintettel lenni: > korábban nem lehetett használatba véve > kizárólag üzemi célú tárgyi eszköznek kell. hogy minősüljön > mindezek adóévi együttes beruházási költsége vehető figyelembe .osztalékadót azonban fizetni kell.1 osztalékadó alapja: 2 740 000 = 1 600 000 . amely 1 éven túl közvetlenül szolgálja a vállalkozás tevékenységét.tényleges adókulcs: 19.tárgyi eszköznek minősül minden olyan anyagi eszköz.160 000 + 1 300 000 osztalékadó: 685 000 = 2 740 000 x 0. az adóévben beszerzett összes tárgyi eszköz adóévi együttes beruházási költségével > példa: bevétel: 7. 250 főnél kevesebb alkalmazott . így jogosult marad egézségügyi ellátásra.11% Kisvállalkozói (beruházási) kedvezmény.kisvállalkozói (beruházási) kedvezmény: > a beruházással a vállalkozói bevétel csökkenthető (10/1ö százalékos vállalkozói személyi jövedelem adót. . nyugdíjra viszont nem . és szoftverre sem .4 900 000 . osztalékadó számolásakor alkalmazni kell az úgynevezett korrekciós szabályt pl.4950 forintos minimum egészségügyi járulék befizetésével letudhatatja járulékfizetési kötelezettségeit.kisvállalkozói adókedvezmény: a beruházási hitel kamatának 40%-val a fizetendő adó csökkenthető.3 millió . átalakulnak egyéni céggé > így társasági törvény hatálya alá fog kerülni > magánvagyona elkülönülhet a cég vagyonától Adószámmal rendelkező magánszemély .(4 900 000 + 1 600 000) vállalkozói SZJA: 160 000 = (7 800 000 .1 300 000) x 0.8 millió tárgyi eszkoz beszerzés: 1. kisvállalkozói adókedvezmény .az egyéni vállalkozó választhatnak két lehetőség közül: 1.6 millió egyéb költség: 4. vagy egy részét nem kell megfizetnie) > olyan válalkozók akik 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak > nem veszteségesek > általányadózók a kedvezménnyel nem élhetnek > a vállalkozói bevétel maximum évi 30 millió forinttal csökkenthető > de legfeljebb a vállalkozói bevételnek a vállalkozói költséget meghaladó részével > max. megmaradnak egyéni vállalkozónak > marad az szja törvény hatálya alatt > korlátlan vagyoni felelősség 2.3 millió (hibás a jegyzetben szerintem) leírható összeg: 1. Bevétel: 7 800 000 tárgyi beruházás: 1 600 000 Költség: 4 900 000 beruházásra levonható összeg: 1 300 000 = 7 800 000 .

32%-os adókulcs.a tax wedge ábrázolása nyilvánvalóvá teszi.SZJA bevétel költségvetésbe kerülő része mérséklődött 2005-ben .az egyéni vállalkozó kivétje csökkent abszolút értelemben .. hogy az alkalmazottak és az egyéni vállalkozók viselkedése alapjában különbözik . Vagyonadók.csaknem 800 ezerrel csökken az SZJA-t fizetők száma . illetve a tőzsdei nyereség kedvezményes adózása a tőkejövedelmeknek indokolatlan kedvezményt ad .nagyon nagy mértékú az adóelkerülés a vállalkozói rétegnél .az egyéni vállalkozók terhelése a megkeresett első forinttól kezdve rendkívül magas . hanem egy progresszív.a TB járulékfizetés változásai sokkal erőteljesebben motiválják az adófizetői magatartást 2002-től a korábbinál nagyobb mértékű változások mutatkoztak: .TB ellátásokra nem szereznek jogosultságot .-n haladja meg a befizetendő adó és járulék együttesen a nettó jövedelmet Alkalmazottak viselkedése: .egyéni vállalkozó lényege. hogy számára a legalacsonyabb elvonást jelentő minimálbéren fizessen adót és járulékot V. számukra lényegtelen.20.Európában csak Mo. hogy a munkáltatónak mennyibe kerül a béremelés forintja .erőteljes növekedésnek indultak a legfelsőbb százba tartozók átlagkeresete . amikor a jövedelemadó .a kamat. de levonhatja azon költségeit. amelyk az adószámmal űzött tevékenysége miatt merültek fel.eredeti szándékától eltérően az szja nem progresszív adórendszer. Helyi adó Vagyonadók eredete: . hiszen a tax wedge-ból a 27%-s terhelés nem rájuk esik.adószámot bizonyos tevékenységi kör alapján lehet igényelni .az alkalmazottak esetében a legmagasabb terhelés a középréteget érinti. degresszív kulcsot alkalmazó elvonási forma .kisléptékű változásra is feltűnően rugalmasan reagál a vállalkozói réteg .a legrugalmatlanabbul reagáló alkalmazotti réteg adóterhelése a legmagasabb .az alkalmazottak megpróbálják bérüket emelni.kiegyensúlyozotabbá vált a társasági adó terhelése SZJA rendszer: . a járulékfizetés felső határa felett mérséklődik a tax-wedge .kimutatott vállalkozói nyereség is mérséklődött ."a vagyonadó hatékonyan használató olyan esetekben. SZJA rendszer jelenlegi működése: .az Áfa csökkentés miatt mérséklődött a fogyasztáshoz kapcsolódó adóbevételek növekedési üteme .

egy adónem akkor helyi.ukrán Lvov városa.pl.kudarcot vall" .füzetőképesség elve alapján . az elmúlt 10 év alatt megtízszereződött a helyi adókat bevezető önkormányzatok száma. az önkormányzati szféra teljes költségvetésének 15%-t. és vagyontárgyak után kellett fizetni .pótolja a jövedelemadó hiányosságait (láthatatlan jövedelmek megadóztatása) . a hatályon kívül helyezését. és ezeknek a megvédése az állam feladata . de a beszedés joga az önkormányzatot illeti meg . a beszedés módját az országgyűlés határozza meg.egyik legdinamikusabban fejlődő elvonási típus .elveit. az adó mértékének megállapítását . mint pl. hogy megállapítsa a helyi adózás részletes szabályait és döntsön a mentességekről és kedvezményekről.a helyi adók bevezetése önkormányzati jogkör. amely meghaladja az évi 350 milliárd forintot. a helyi iparűzési adó . füstadó .vertikális horizontális méltányosság elve Helyi adózás Magyarországon .szintén ezen a szinten lehet szabályozni az adó bevezetését. .a magyar adózás rendszere sajátos vonásokat mutat. az egyes adófajtákat az országgyűlés döntésével vezetik be. az összeg mintegy 85%-t minden évben az iparűzési adó teszi ki.Locke: az adó alapja a nettó tulajdon. a helyi önkormányzat köteles ezen határértéken belül a konkrét mértéket megállapítani.új adónem. de csak határértéket szab. a bevételen pedig osztozik a büdzsé és a helyi önkormányzat Éles határvonal húzódik meg a helyi és az önkormányzati adók között: . viszont a harmadik ablak után adót kellett fizetni .3700 önkormányzat működik. gépkocsi súlyadó . amelyek konkrét szabályait az önkormányzat állapítja meg és kötelező kivetni. ha megállapítása és kivetése önkormányzati jogkör. .kapuadó. módosítását.hagyományos vagyonadónak tartott ingatlanadózás . ahol a főtér két ablakos házai adómentesek voltak.Önkormányzati adóknak nevezzük azokat z adónemeket. A bevétel csaknem harmincszorosára nőtt.a helyi képviselőtestület joga. de a közbonti bevétel egy részét a kormány átengedi az önkormányzatok számára . de az önkormányzatnak kötelessége figyelembe venni a helyi adókról szóló törvény paragrafusait . de nem kötelező Önkormányzatokat a következő jogok illetik meg a helyi adózás során: .vagyonadóztatás elmélet alapja .legtöbbször 10-ed 12-ed formájában vetettek ki.

telekadó) . hogy a vállalkozás használja a helyi infrastruktúrát.maximális összege adótárgyanként 12 000 forint/év Helyi iparűzési adó: (IPA) . nagyságát az önkormányzat határozza meg Kommunális adó: . szolgáltatásokat stb.alanya az. Vagyis: .Telekadó: > az itt található beépítetlen belterületi földrészlet után kell fizetni . 900 .nem lakosként való tartózkodás . pihenésre alkalmas épületnek a tulajdonosa.az a magánszemély köteles fizetni.100 = 900 m2 (házhely nem számít.Építményadó: > a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület után vethető ki .adó felső határa 1100 forint/m2.az építmény. illetve olyan üdülésre. aki nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt az adótt helyen. illetve a korrigált forgalmi érték 3.Vagyoni típusú adók (építményadó.Helyi adók csoportosítása: Adófajták tárgy szerint: . ezért a tevékenységbőlszármazó haszon tuán fizetnie kell a helyi önkormányzatnak.legtöbb bevételt hozó helyi adó forma .korigált forgalmi érték (piaci érték fele) .400 = 500 adó 500 x 50 forint/m2 = 25 000 forint Idegenforgalmi adó: . teleknagyság 1000 m2 szokásos teleknagyság 400 m2 háznagyság 100 m2 adó 50 forint/m2 adóztatható terület 1000 . beépítetlen földterület után terheli .gazdasági tevékenység gyakorlása Adó típusok szerint: . amely nem minősül lakásnak. . telek m2-ben számított hasznos alapterülete .Kommunális adók (magánszemély kommunális adója. .a törvényi alapelv rögzíti.munkaerő foglalkoztatás . idegenforgalmi adók.magán személyt a tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épület.6 százaléka .vendégéjszakánként fzetendő. helyi iparűzési adó) Építmény és telekadó: .pl.alapja. üzletszerűen végez. hogy az önkormányzat csak egyféle adó fizetésére kötelezheti az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében . aki gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából.ingatlan .

ha az már külföldön adózott. : I.nettó árbevétel: 900 000 000 forint .> személyi jövedelemadóról szóló egyéni vállalkozó > személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő. félévi adóelőleg: a tárgy évben kibocsátott fizetési meghagyás és a márciusban kifizetett összeg különbözete . az alvállalkozói teljesítések értékével. > ha több önkormányzatban végez tevékenységet. Adó megfizetésének határideje: .december 20. félévi adóelőleg: ami az előző évi fizetési meghagyásban szereplő összeg felét jelenti . .adóhatóságnak fizetett jövedéki adó: 2 000 000 forint . : feltöltési kötelezettség: ami az adóelőleg és a várható éves adó különbözete: ( 50 millió forint feletti árbevétel esetén) Példa az IPA kiszámítására: .az adókötelezettség keletkezését a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz. : II. ... feltéve hogy őstermelői tevékenységébp származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja > jogi személy > egyéb szervezet ..a várható adójáról bejelentést tesz (kivéve tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozás) . anyag költséggel és az adóhatóságnak befizetett jövedéki adóval.nettő árbevétel után kell megfizetni az adót. amey azonban csökkenthető az eladott áruk beszerzési értékével (ELÁBÉ).május 31.) > adómentes: az adóalapnak az a része. a közvetített szolgáltatással. akkor meg kell osztania az adó alapját > ideiglenesen végzett iparűzési tevékenység (1-3 hónapig) esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani (naponként legfeljebb 5 000 forint) > EVA hatálya alá tartozó vállalkozó az adóalapot a bruttó bevételre eső összeg 50%-ban állapíthatja meg > a bevallás benyújtásának határideje minden év május 31. amely külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik.szeptember 15.március 15. : Előző évi adókülönbözet: ami a befizetett adóelőlegek és a tényleges adó különbözetét jelenti .Az adózó az adót önadózással állapítja meg: > alapja: fent említett ( nettő árbevétel .felső határa az adóalap 2%-a Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése: .

Ausztriában a mobil adótornyokra kívánt volna adót kivetni (nem sikerült) Lakás építmény adója: 450 forint/m2 Nem lakás esetén: 800 forint/m2 adómentes lakásterület: 50 m2 szokásos teleknagyság: 400 m2 ház alapterülete: 100 m2 adó: 50 forint/m2 Laffer görbe: .anyag költség: 120 000 000 forint .iparűzési adóalap: 678 000 000 forint = 900 000 000 .eladott áruk beszerzési költsége: 80 000 000 forint .adó bevételeket mutatja az adókulcsok növekedésével .közvetített szolgáltatások értéke: 20 000 000 forint .222 000 000 Iparűzési adó helye az EU-ban: Adótorony adó: .egyéb jövedelem: 42 000 000 forint .iparűzési adóalap-csökkentő tételek: 222 000 000 forint = 80 + 120 + 20 + 2 ..