P. 1
Moricz Zsigmond - Barbárok

Moricz Zsigmond - Barbárok

|Views: 217|Likes:
Published by Melinda Gergely

More info:

Published by: Melinda Gergely on Feb 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2015

pdf

text

original

Móricz Zsigmond: Barbárok

A kis kutya, a puli fülelt, szimatolt s a következ percben vicsorítva kezdett ugatni. - Mija? - szólt rá a juhász. A kutya csak még jobban ugatott. - Városifélék? - kérdezte a juhász. A kutya egy pillantásig hallgatott. - Pusztabéli? A kutya ugatni kezdett. - Akkor mi bajod? A juhász végigheveredett a subáján, a szamár árnyékában és többet nem tör dött az egésszel. Egy id múlva a két komondor is észrevette, hogy idegenek közelednek s mély konduló ugatással k is rákezdték. Olyan fertelmesen acsarkodtak, mintha nyúznák ket. De a juhász már tudta, hogy valamelyik pásztortársa közeledik, a puli azt jól megmagyarázta neki. Jósokára volt, mikor a két szamaras juhászt ki lehetett venni, ahogy a leégett pusztán közeledtek. Lassan jöttek a szamáron, és a szamár lába el tt két kutya is ott poroszkált. A puli a gazdája lábához állt s abba nem hagyta egy pillanatra a csikorgó csaholást. A komondorok lassan meg-megbékéltek, hogy felismerték a sorstársat. Talán a kutyákat is megismerték. Egy-egy id t hallgattak, aztán egy-egy verset ugattak, de nem vették nagyon a lelkükre az ugatási munkát. Csak a puli nem hagyta abba, az úgy visított, mintha késsel metélték volna. Mikor a két vendég ideért a nyáj közelébe, a komondorok összeverekedtek a jövevény kutyákkal, egybekeveredtek s a földön mardosták egymást. Az egyik juhász a szamárról rájuk b gött, a botját is felemelte, hogy mindjárt agyoncsapja valamelyiket, de aztán csak hagyta s bedöcögött a baktatóval a bunda felé. - Hé. - Netehé. A juhász felkönyökölt és nézte a közeled ket. Elkurjantotta magát: - Iszkite. Erre az ebek kicsit barátságosabban marták egymást.

1

Szájj le tésis. csak a tücskök peregtek. nagy kemény ember. De különben legfeljebb csak a fülüket mozgatták s egy igét se szóltak. A két juhász levette a szamaráról a bundát. hogy mit érez és mit gondol. A juhász kisfia. .Fogaggy Isten.Itt vót.mondta az egyik vendégjuhász. Szíjta a pipáját. aki egész esztend t kinn töltött a nyájánál. hogy az nyája a puszta betyárja. Nyájajuhász volt mind a három ember. . A nagy nyáj messzebb járt. de nem szólt. mert az égen csak kerengtek a felh k. csak egy nagy kalap. k is leterítették a kiégett földre s ráheveredtek. s maguk elé néztek.Majd elgyün. Hogy a haja milyen volt.Aggyon Isten. semmi más. csak a b rük reszketett a p csik csípése alatt. hogy azt mondta. tömpe orrú. A másik vendég is megmordult. Erre a másik juhász is leszállott a szamárról s a két csacsit kicsapták. Felállott a becsület kedvéért. Még ilyenkor. A juhász napokat el tud tölteni hallgatva.Van eleség? 2 . ha vizitába jön. a kisfattyú volt vele. olyan juhász. Körülöttük a nagy ég. mert a kalap egész a szemöldökére volt akasztva. Meg egy vadkörtefa búsult görbén nemigen messze. nem igen látszott. . Szepl s. . Nem beszéltek. Mikor neki módja van.Mikor? .Hát az asszony . Mér mond ilyet. Azok ottmaradtak egy álltó helyükbe s meg se moccantak többet. vizslató szem . Ha együtt vannak. meg egy kis sz r.Van egy hete. . Úgyhogy el is kezdte visszafelé terelni a nyájat és alkonyat felé ide is ért az apjához. soha falunak színét se látta. de a földön nem volt más. hacsak lakodalomba be nem mentek vagy vásárra olykor. Hallotta a múltkor is a csárdában.Mikor gyün megint? . Kék szem és verhenyes bajszú. mert rosszakarója volt. nagy veres ember volt. Aki megszólalt. pedig a vendég nem érdemelte a megbecsülést.Az egyik vendég már a földön volt és hosszú kacsázó léptekkel közeledett. . ahová csak szeg dése engedi? De hát nem mutatja meg az ember mindjárt. Így ültek szembe egymással. hogy arra legeltessen. meg egy kis kíváncsiság. odanézett. Ezek még akkor is hallgattak. Az kisebb ember volt. ennyi volt az egész gyerek. Kezet fogott velük és azt mondta: . akkor se vakognak. . együtt hallgatnak. olyan tizenkét esztend s sihederke. Kemény pusztai emberek voltak.

kik ezek s mit akarnak.Elég lesz két hétre? . keresztbe vetett lábbal. . Meg nem is akart. Csak állott a görbe kampójára támaszkodva. Nem sürg s.Nem eladó. .Van. hogy neki mán el kell menni a maga nyájával az akolba. minek jöttek. . . Szerette volna kitalálni. ki van verve rézzel. hogy a botja kézügybe van-e? Mikor a nap lement. . .Tíz nap.Aztat kéne eladni. . .Hát csak nem. .Mír nem? .Eladni? . egy kicsit megelevenedett a határ.Van neked egy szíjad? .Megvan. Újra hallgattak. Vajon odáig kisül-e? Hát nem sült ki. . arra vadásztak. mit akarnak. . Mán lassan lefelé konyult a nap. A muslincák felh sen kavarodtak fel a f b l vagy honnan.Tíz napra.No. Ha azok nem. apró madarak nagy csapatban. sem.. A vendéglátó gazda csak egyszer pillantott körül. és szótlanul nézte a vendégeket. akkor is úgy tett. Magamnak csináltam. a se tudta. pedig azt nézte.Nem. . mert csak feküdt a három ember és pipázott. Ültek.Magadnak? 3 . Madarak kezdtek felettük repkedni.Nem? . .El.Hallod.Láttam tavaly búcsúkor. Sajnálta is. de nem mert szólni. mintha a nyáj után nézne. Most mán a gyerek is itt állott. Az is kíváncsian nézte a három embert.Van valami.

A gyerek a szíjat felemelte. mintha elfújták volna a gyertyát. odament az apjához. . . Olyan sújtást kapott.. Olyan hirtelen esett a dolog. mintha fel akarna állani. . hogy melyiknek adja oda. hogy az egyik bot a leveg be emelkedett és fején érte.Magamnak. A kisfiú ott volt mellettük.Hát nem adod el? . a két vadember ráhajtott.Mondtam. csendesen közelebb húzta magához. . s csak nézett. Egy. Csak nézett. ordítva. A fiú állott. Erre a nagyobbik juhász vette a botját.Ez az utolsó szavad? De mán akkor a gazda ugrott is felfelé.Kett töknek? . hogy abba a percbe leesett s kiadta a lelkét. és egy perc alatt agyonra verték. A gazdajuhász meg se moccant. Evvel újra tovább ültek. mint a komondor. s torkon kapta egymást és hempergett. A négy kutya.Veszed le rögtön? A gyerek halálsápadtan és az embereket szemmel tartva. azután az egyik bot a gazda fejin.Meg a fiadnak? .Hát. csak most jött észbe.mondta neki a veres ember. Aztán már egészen setét lett. Olyan hirtelen lett setét. hogy meg se moccanhatott. 4 .Annak. csattantak a botok.Ezír gyüttetek? Nem szólhatott többet. Meg a fiamnak. Ott feküdt a juhász a földön s még akkor is vágtak egyet-egyet rajta. s nem vette észre. A két komondor nekiesett a másik kett nek. kett . Vérben és nyíva. és nézte. . s annak a derekáról leoldotta a szíjat. mintha nem értette-volna a dolgot. . .Add ide. lesett.Vedd le az apád szíját . Az megtántorodott. . A másik kett meg rá. Elébb a két bot az egy boton. de résen volt.

Mire a hold feljött. a háromszáz juh elindult a pusztán. Az a botjával verte s rúgta. hogy mért kell éhomra tovább sétálni a nagyságos pusztán. hogy a maga nyáját legeltette. s megsütötték a szalonnájukat. nem könnyen kapott mez t. a lábán nagy bocskor volt madzaggal er sen megkötözve és feje be volt kötve vászonkend vel. . Elszáradt régi nyomok. A két ember állva. Utánuk ballagdogált a négy szamár. A két juhász nyugalmasan lépdelt megettük. csak mentek. Rákötötte a nyakára. De lassan ment. beletette. Az egész napot járta azon a tájon. Jóíz en megvacsoráztak. Gödröt. és segítettek nekik. de nehezen indult meg. akkor ballagjunk.No e megvan . avval húzta bele. mert az ura. Nem értették. elüldögélt felette. az apró fényes birkabogyókat.Kaparjatok. ennek a táján szokott volt az ura legeltetni. míg agyon nem csaphatta. Hogy a gödör megvót. Erre az emberek el vették a szamár hátáról a kurta nyel ásót. falu errefelé napi járóföldre nem volt. A két kutya hozzáfogott kaparni. Lelte a régi t zhelyet. Megindította a nyájat. botra támaszkodva várta el. azt meglelni s megkeresni ember nem tudja.mondta a veres juhász -. mikor meglátta messzir l a görbe vadkörtefát. Nagyon messze van a falu. Azok kikészítették egymást. csak a mer puszta. Es is volt. Tanya. Fejér vászonruhája volt. s mikor azok véresen és sebeiket nyalogatva a közelbe jöttek. De az ember mégis nagy vót. Ha valaki nincs a helyén. akkor azt mondta a veres juhász: . De még a nyáj nyomát se lelte. pedig már harmadik napja gyalogolt. akkorra be volt kaparva a vendéglátó gazda fiastól és három kutyájával. már régen elmosta. . Ember sehol. A négy komondort látni se lehetett a sötétben. Tüzet raktak a sírra ganéból. Már örült a szíve. 2 Tíz nap múlva egy magas. Nem találta a friss csapást. vihar. ahol emlékezett. míg a kutyáik végeztek.Ott a szíj. 5 .A puli meg ráugrott a veres juhászra s a lábába harapott. mert már szerettek volna éccakázni. De ha kell. s sebesen ment. meg a két sebesült komondor. többhetes. a kisebb juhász fogta a gyereket. De most sehol se látta az embert. A hátán batyu volt. fekete asszony bodászott a nagy pusztán.

vidám füstöt. Az az én uram.Jó napot. . de nem félt t lük.Sose mondta. Az emberének. de azt megmondta. .Háromszáz birkával. szalonnát s hajmát. . de nem bántották. Csak déllére tüzelt vagy estére. . igen. azt is a gyerek miatt. Elérkezett olyan tájra. akik talán tudnak valamit róla mondani. s hidegen az ételt. már a t zb l látta. Az az. Nagy veszett kutyák rontottak rá. hogy tarhonyát. Az reggelibe sose rakott tüzet. hogy füstöt látott. nénémasszony. A kutyák aztán csahitoltak.Hallgató. ha nem kellett. Éppen ma két hete voltam itt nála.Háromszázzal. mert valami baja van a fogdmegekkel. . Az asszony csak állott.Dunántúlra? . három bojtár. .állított be a t zhöz.Hallgató ember volt. Az a neve nekie. hogy más juhászokat leljen. erre járt. de hogy nem volt sürg s a szó. Nagy veres juhászgazda volt ott. Szárazon szeretett mindent. Dunántúlra eredt. merre jár az én uram a nyájjal.Hát én nem tudom. 6 .Neki. s a két bokájára guggolva juhászosan pihent. vagy lebbencset vessen. s nem bírta ésszel felérni. Elment napnyugtára. juhászné maga is. . merre van az ura. szegénynek még arra se volt kedve.No üjjön le kend.Azt meg nem mondta. . hogy egy kicsit el kell innen menni neki.Tizenkét napja vagy tizenhárom. . . kicsit leguggolt úgy batyustól. úgy ette a kenyeret.Törvénnyel.Nem látták.Fogdmegekkel? . éppen az. Ez nem az embere. tudott a nyelvükön. Kevés szunnyadás után útrakelt napkelet felé. hová megy.Neki? . juhászgyermek volt.Ugyan hová ment volna? . jóemberek . hogy tüzet égessen. aki napnyugatra jár. .Meghált a nagy és ijedelmes ég alatt. . Mondta. Nem szólt fel le. Bodri juhász. . hova lett az ember.

. Nézte a juhokat.Ígértem neki mindent.Nem. Volt ott vegyesen birka is.Úgy. pedig abba jó hús volt. se juha. amivel a bográcsot keverte.Egy szót se? . . csak nézte mereven. ki arra. egy uram .Az vót . hogy el kell neki menni. .Annyit mondott: vót itt. . Azt nem adta volna senkinek ez világon. Rézzel volt kiverve. Így mondta.Újak? 7 . hogy mikor itt járt. volt neki egy szíjja. Kérdeztem. . . . . de azok nem tudták.No egyék kend.Csak egy hete vóna? Az asszony körülnézett a legényeken.De hát akkor csak egy hete. . nem adta. én lelkem. Jól élnek ezek így reggelente már.Mondott-e engem? . Ha az ura elment.Nem. adja ide.Ó.Ettem. s a kezeit összekulcsolta.Kértem tülle. . hogy itt járt. mintha a magáét enné.mondta a veres juhász -.A veres juhász odaadta a villát. .mondta az asszony -.Hun vótak? . . nem merített a bográcsba. magyarsz r juh is. Nem szánom én kendtül.Ki erre. csak kérdeztem.Akkor mondta. mert akkor még nem voltak itt.Egyék csak. . . nem felelt.Még arra is emlékszek . . De az asszony csak megingatta a fejét.Ezek nem látták. Nem nyúlt a villához.riadt fel az asszony. . . szerette aztat a szíjat.Vagy egy hete? Úgy mondta? . . de meg se billent rá. mikor: vagy egy hete. Csak nézte. mindig derekán viselte. mintha a magáét nézné. kásával. nem lesz neki többet se birkája.

. kicsit eldarvadozott. . 8 .A gyerek nem vót vele? . . Addig ment. Haza se nézett.Majd utána mék. . . Felállott.Újak. . Valaminek kelletett lenni.Hát csak menjen kend. Itt is elmaradhat egy napot. ahogy a fekete asszony vászonfehérben tovább ballagott a pusztán. ment.mondta az asszony. A nap egyre feljebb hágott az égen. nem vótak velem..Két komondora is vót. . Száraz szemekkel nézett maga elé.Gyerek? Láttam eccer. s nézte. elment.Hát akkor. vót . mert nagyon hallgatott. Ettek. . meg egy pulija. .Dunántúlra. addig ment. A juhászok soká néztek utána. míg a puszta el nem nyelte.Mégis akkor minek gyütt? . úgy. Az pedig csak ment. nem újak.Hát akkor elmegyek utána a Dunántúlra. aztán biccentett egy kicsit. Itt is elmaradhat. Elveszett a nagy pusztán.Dunántúlra mondta? . Azon is átalment. csak elment. Evvel az asszony felállt. Vagyunk emberek.Semmi jelt nem hagyott? . ittak.Majd megkérdezem.Úgya. de egyre jobban nyugtalan lett a szíve. megrázta a vállán a batyuját. talán visszagyün szre. ladikos embert lelt.Csak elgyütt. Azután felkeltek. . az áttette. egy suttyó gyerekkel ketten voltak a nyájjal.Jelt? Minek? Nem volt olyan adó. s elment. ...Igen. Bort a csobolyóból. . Az asszony pedig ment. . Erre került a nyájjal. míg el nem érte a Dunát. És ment.Csak mindig napszállat felé.Hát várja meg. addig ment. csak ment. . s a nyáj után néztek. addig ment.

az es s napok. . vicsorgatva. 9 . Kapart. Reggelre nyájat ért. Vitt magával. csahintva. amíg csak a hó le nem esett. Kinyitotta a házat az ereszbe dugott kulccsal.kérdezte . amerre hallotta. ott volt a fejecskéjén a nagy szakadás. ment. . Egy kicsi. s aztán újra megpakolta magát és kiment. a tyúkjai. csibéi megszaporodtak.Hun van az a veres juhász. Rátalált a nagy körtefára megint. hogy juhászok szoktak legeltetni. ahogy azt megemelte. sima homokban kotort a kutya. Úgy feküdt a gyerek hason.Gyere. s kigyalogolt. A kutyát rizte. amit a hátán vihetett. Ki a nagy pusztába. ahol tavaly hagyta volt a gazdát. Az asszony a tíz körmével esett neki a homoknak. Nem szenvedett soká. Egész nap elült a sír mellett. Mán akkorára a malaca is megn tt. minden f det bejárt. Letanyázott. keressük meg a gazdád nyomát. Ment az egész nyáron. Tavasz nyíltával nem bírt maradni tovább. . akkor elment kelet felé.hol vetted puji? . . s megkérdezte. mert a szomszédok vigyáztak rá. puli. Teltek a meleg napok. minden juhásszal leült. Aztán egy kezet kapart ki. azt mondta neki: . A fiát is meglelte. Estére bekaparta a homokot. Volt a pulinak egy fia. s eltöltötte a telet. minden nyájat megkeresett. Egy kalapot hozott. ahol már más juhász terelte a nyájat. a fejében volt a nagy kalapja.mondta az asszony . mintha ott akarta volna eltölteni a nyarat. az is olyan okos kis fekete kutya volt.A kutya elvezette.mondták idegen juhászok. Ott is volt két hétig. Dühösen vakogva. csak téblábolt a nagy merevenben. Csak egy botütés és vége. nem számolta.aki tavaly errefelé legelt? . Megrothadva. Téllére hazament a falujába. Ment újra a pusztára. De nem tudott elszakadni a helyt l. megundokodva. Kis dombot rakott rá s a dombba két kórót t zött kereszt formán.Az uramé. háromig. míg odajárt. Nézte az anya száraz szemekkel. A nyakán volt a rézveretes szíj.Ment. megint hazament. .Szögödébe . Egyszer augusztusban a puli valamit talált. Mikor elfogyott az elesége. nem láttak ilyen meg ilyen derék kis hallgatag embert a háromszáz juhával.Ugye. s nemsokára ott volt el tte az ura.

. .Nem esmerem. .Az.Hát a Bodri juhász? A veres ember szeme meg se rezdült. Hát az hova lött? .Én is úgy gondolom. s mindent el mondott.Míg élt.Lehetséges. Hogy valami baja van a törvénnyel. Hát azt is kend nyugtatta el.Nyugovásra. uram? . míg élt. Levették a szíjat a hótt juhászról. 10 .Esmeri mán? . . Pandúrok mentek ki. Harmadnap odaért. Felásták a sírt. s vissza Szögedébe. gyilkosság igazolódott. . elindult s ment Szögedébe. .Vót nálam. . szekéren. . mikor azt mondja a vizsgáló ember: . Az asszony meg se szállt. vagy nyugovásra? .Szállatra. igen. Bodri juhász volt a neve. uram. ez a szó a másikra hajazott. a veres juhászra lassan sereg lopás. Szó szóra ment. s t is vitték.Míg élt? . amit láttak. egy id re elmegy napszállatra. hova ment.Fiával egybe. Már megérett a kötél. gondolom.Sok csintalanságot leltek rá a pandúrok. . A kisfiával. mikor elment. elvitték vallatni. 3 A vizsgálóbiztos vallatott.Hajazok.. uram. .Azt kellene tudni. lovon. Egyik rabot a másik után.Ott legeltetett kendtek mellett a csobori pusztán.Bodri juhász? . leírták. úgy híjták.Én. Ment a csendbiztoshoz.Soha. Amék elment a Dunántúlra. Dunántúlra-e vagy merre? .

.Mondták.Inkább birka vót.De ha nincs. Nem volt beszél ember. Igaz? .Azt nem hallotta senki fia. . . .Hallották. .Semmit. juhásznak ott szabad legeltetni. . vagy uraságé vót? tudná megmondani.Vót. hallgatott. Kinek mondta? .Semmit se tett? . vót..Nézze. . ahun nem kéne? A veres juhász megrántotta a szemöldökét.. . a juhának meg kell lenni.Nem mondtam én azt. . Hova lett vele? F d hátán el nem sikkadhatott. Birka vót vagy juh? . nem azért mondtam. Láttam. maga tudja jól.Háromszáz juha volt. . Hallgató ember vót. hogy a Bodri juhász is ott legeltet. ha vót.Igaz.Nekem egy szalmaszálat se tett keresztbe. . magának mán úgyis kész az igazság. Mellettem legeltetett.Hát miért? . Övé vót.Hallották. gazda.Hát.Akkor honnan tudja? . uram.Hallgatott? .Én nem szóltam vele soha.Nem miatta szóltam. .Ha mondtam. Még azt az egyet meg kell ismernie. . . Mit tett magának a Bodri juhász? .Akkor mér mondta kend a csüri csárdában.Akkor is hallgatott? 11 .Magának hogy mondta? .. ahova szeg dése van.

Vót egy fia. Csak egyet vágott kend a fejére. . nem vótam kíváncsi a máséra. Derék ember vót a Bodri juhász.A birkát elhajtották? . 12 . Eggyel több vagy kevesebb. Nem tudok fel le.Lehetséges. maga takarította.Hajja-e kend?! Nem gyermek! Aki beismerte minden b nét.Nincs mit gondolkozzak. .Ott van a birka még most is a nyájjal.Ásót is vittek magukkal? .Hogy megkönnyebbüljön.Mikor? .Ne tessék nekem ilyet mondani..Nem tehetek róla. . se a fiával.Szembe köpöm kendet. .Mit akar t lem a tekintetes úr? .Nem illet. . napszállat után fejbeütötték. akkor nem beszélhetett.Mikor kendtek agyonverték a bottal. a Bodri juhász szennyezze be a lelkit kendnek? .Nem enyém.Nekem ilyet ne tessék mondani. . mikor már tisztán mehet az Isten elébe. és szembenézett a vizsgálóbíróval. Mi az kendnek? Most. tekintetes uram.Fia is vót? . . A veres juhász megmakacsolta magát. uram. Maga szerezte. . . Odamentek. Hallgatós ember volt. vagy eladta kend? . uram.Vót nekem birkám. se vele. .Ha nem beszélt vele.Pedig szép birka vót. a kutyákat is elölték. ne cigánykodjon háromszáz birka miatt. kész vót.Szamáron? . . . . . . a homokba ásták. Ütet is meg a fiát is.Ásót? . Én nem beszéltem vele soha. Háromszáz. a szeme égett. mint egy taknyos gyereket.A szamáron.Mer tiszta munka vót. Gondolkozzon rajta.

Mikor odaért.Tekintetes uram. beismerem.Köszönöm alássan. és a szája elkezdett habot verni. Nyájajuhász kend? Csorvasz himpellér! Tudja meg. csak úgy égett a szeme. A bíró utána nézett s elt n dött: . hogy az akasztófán sem lesz békessége. s a kezét rá akarta tenni a kilincsre. rézzel kiverve. Nem akarom többet kendet látni. s elindult nagy. Két pandúr lépett be. .Mink öltük meg Bodri juhászt a háromszáz birkájáért meg a két szamaráért. .Barbárok 13 . kemény léptekkel az ajtó felé. A juhász lehajtotta a fejét. Evvel meghajtotta a fejét. nézett mereven.Lóduljon kend. . .. Adjatok neki huszonöt botot. A juhász megingott. A vizsgálóbíró nézte. csak nézett az emberre parázs szemmel. aztán visszafordult. és megrokkadtan ment ki az ajtón.. pimasz. .. nem vehetem magamra.. Nem tudott moccanni. . A juhász lassan a fejéhez nyúlt.Vigyétek..Ki a szemem el l. csak nézett. A kilincsre akasztva ott lógott a szíj.Mars! A juhász megfordult. .Ami nem enyém. azután csengetett. Nem tudott a kilincshez nyúlni. hátratántorodott. A vizsgálóbíró nem szólt egy szót se.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->