P. 1
Moricz Zsigmond - Barbárok

Moricz Zsigmond - Barbárok

|Views: 217|Likes:
Published by Melinda Gergely

More info:

Published by: Melinda Gergely on Feb 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2015

pdf

text

original

Móricz Zsigmond: Barbárok

A kis kutya, a puli fülelt, szimatolt s a következ percben vicsorítva kezdett ugatni. - Mija? - szólt rá a juhász. A kutya csak még jobban ugatott. - Városifélék? - kérdezte a juhász. A kutya egy pillantásig hallgatott. - Pusztabéli? A kutya ugatni kezdett. - Akkor mi bajod? A juhász végigheveredett a subáján, a szamár árnyékában és többet nem tör dött az egésszel. Egy id múlva a két komondor is észrevette, hogy idegenek közelednek s mély konduló ugatással k is rákezdték. Olyan fertelmesen acsarkodtak, mintha nyúznák ket. De a juhász már tudta, hogy valamelyik pásztortársa közeledik, a puli azt jól megmagyarázta neki. Jósokára volt, mikor a két szamaras juhászt ki lehetett venni, ahogy a leégett pusztán közeledtek. Lassan jöttek a szamáron, és a szamár lába el tt két kutya is ott poroszkált. A puli a gazdája lábához állt s abba nem hagyta egy pillanatra a csikorgó csaholást. A komondorok lassan meg-megbékéltek, hogy felismerték a sorstársat. Talán a kutyákat is megismerték. Egy-egy id t hallgattak, aztán egy-egy verset ugattak, de nem vették nagyon a lelkükre az ugatási munkát. Csak a puli nem hagyta abba, az úgy visított, mintha késsel metélték volna. Mikor a két vendég ideért a nyáj közelébe, a komondorok összeverekedtek a jövevény kutyákkal, egybekeveredtek s a földön mardosták egymást. Az egyik juhász a szamárról rájuk b gött, a botját is felemelte, hogy mindjárt agyoncsapja valamelyiket, de aztán csak hagyta s bedöcögött a baktatóval a bunda felé. - Hé. - Netehé. A juhász felkönyökölt és nézte a közeled ket. Elkurjantotta magát: - Iszkite. Erre az ebek kicsit barátságosabban marták egymást.

1

Majd elgyün. Mikor neki módja van. meg egy kis sz r. . akkor se vakognak. hogy arra legeltessen.Szájj le tésis. olyan juhász.Fogaggy Isten. Nem beszéltek. nagy veres ember volt. Meg egy vadkörtefa búsult görbén nemigen messze. k is leterítették a kiégett földre s ráheveredtek.Van egy hete. de a földön nem volt más. odanézett.Hát az asszony . Körülöttük a nagy ég. Szepl s.Mikor? . hogy mit érez és mit gondol. soha falunak színét se látta. A juhász kisfia. együtt hallgatnak. mert az égen csak kerengtek a felh k. A két juhász levette a szamaráról a bundát. A másik vendég is megmordult. Felállott a becsület kedvéért. tömpe orrú. . meg egy kis kíváncsiság.Aggyon Isten. Ezek még akkor is hallgattak. csak a tücskök peregtek. de nem szólt. Kezet fogott velük és azt mondta: . . Hallotta a múltkor is a csárdában. hogy azt mondta. Kemény pusztai emberek voltak. nem igen látszott. csak egy nagy kalap. Azok ottmaradtak egy álltó helyükbe s meg se moccantak többet. Még ilyenkor. ennyi volt az egész gyerek. . De különben legfeljebb csak a fülüket mozgatták s egy igét se szóltak. Aki megszólalt.Mikor gyün megint? . . Így ültek szembe egymással. csak a b rük reszketett a p csik csípése alatt. A juhász napokat el tud tölteni hallgatva. pedig a vendég nem érdemelte a megbecsülést. Kék szem és verhenyes bajszú. Úgyhogy el is kezdte visszafelé terelni a nyájat és alkonyat felé ide is ért az apjához. hogy az nyája a puszta betyárja. semmi más. aki egész esztend t kinn töltött a nyájánál. s maguk elé néztek. A nagy nyáj messzebb járt. hacsak lakodalomba be nem mentek vagy vásárra olykor. Szíjta a pipáját. Ha együtt vannak. . Hogy a haja milyen volt. olyan tizenkét esztend s sihederke.Van eleség? 2 . nagy kemény ember.Az egyik vendég már a földön volt és hosszú kacsázó léptekkel közeledett. mert a kalap egész a szemöldökére volt akasztva. mert rosszakarója volt.mondta az egyik vendégjuhász. ha vizitába jön.Itt vót. ahová csak szeg dése engedi? De hát nem mutatja meg az ember mindjárt. Nyájajuhász volt mind a három ember. Erre a másik juhász is leszállott a szamárról s a két csacsit kicsapták. vizslató szem . Mér mond ilyet. Az kisebb ember volt. . a kisfattyú volt vele.

Megvan. egy kicsit megelevenedett a határ.Hát csak nem.Nem. Nem sürg s.No. . minek jöttek. Ha azok nem. Vajon odáig kisül-e? Hát nem sült ki. . . A muslincák felh sen kavarodtak fel a f b l vagy honnan. Meg nem is akart. .Aztat kéne eladni. Az is kíváncsian nézte a három embert. pedig azt nézte. . . apró madarak nagy csapatban. sem. mit akarnak. Sajnálta is. Most mán a gyerek is itt állott.Nem eladó. Szerette volna kitalálni. de nem mert szólni.Láttam tavaly búcsúkor.Nem? . ki van verve rézzel. Madarak kezdtek felettük repkedni.Tíz napra. hogy neki mán el kell menni a maga nyájával az akolba.El. . .Tíz nap.Van.Van valami. és szótlanul nézte a vendégeket. Magamnak csináltam. . akkor is úgy tett. .. a se tudta.Elég lesz két hétre? . kik ezek s mit akarnak.Hallod.Mír nem? . hogy a botja kézügybe van-e? Mikor a nap lement. Újra hallgattak. . . mintha a nyáj után nézne. keresztbe vetett lábbal. A vendéglátó gazda csak egyszer pillantott körül.Van neked egy szíjad? . Mán lassan lefelé konyult a nap. Csak állott a görbe kampójára támaszkodva. arra vadásztak. mert csak feküdt a három ember és pipázott.Magadnak? 3 . . Ültek.Eladni? .

Veszed le rögtön? A gyerek halálsápadtan és az embereket szemmel tartva. mint a komondor. csak most jött észbe. Olyan hirtelen lett setét. hogy melyiknek adja oda. hogy az egyik bot a leveg be emelkedett és fején érte. Olyan hirtelen esett a dolog. és egy perc alatt agyonra verték. mintha fel akarna állani. . hogy abba a percbe leesett s kiadta a lelkét. . .Kett töknek? . Az megtántorodott.Hát. A kisfiú ott volt mellettük. csattantak a botok. s csak nézett. és nézte.Mondtam. azután az egyik bot a gazda fejin. lesett. s nem vette észre. odament az apjához. A négy kutya. . mintha nem értette-volna a dolgot. a két vadember ráhajtott. Csak nézett. Egy. s annak a derekáról leoldotta a szíjat. . . Ott feküdt a juhász a földön s még akkor is vágtak egyet-egyet rajta. 4 . Olyan sújtást kapott. s torkon kapta egymást és hempergett.Meg a fiadnak? .Vedd le az apád szíját . Evvel újra tovább ültek. ordítva.Annak. A gyerek a szíjat felemelte.Ezír gyüttetek? Nem szólhatott többet.. mintha elfújták volna a gyertyát. de résen volt. . Erre a nagyobbik juhász vette a botját. Vérben és nyíva. hogy meg se moccanhatott. .Magamnak. A két komondor nekiesett a másik kett nek.Ez az utolsó szavad? De mán akkor a gazda ugrott is felfelé. Aztán már egészen setét lett. kett . csendesen közelebb húzta magához. Meg a fiamnak.mondta neki a veres ember.Add ide. A fiú állott. A gazdajuhász meg se moccant. A másik kett meg rá.Hát nem adod el? . Elébb a két bot az egy boton.

Rákötötte a nyakára. mert már szerettek volna éccakázni. A két kutya hozzáfogott kaparni. Erre az emberek el vették a szamár hátáról a kurta nyel ásót. Tüzet raktak a sírra ganéból. a kisebb juhász fogta a gyereket. Fejér vászonruhája volt. Az a botjával verte s rúgta. Elszáradt régi nyomok. Hogy a gödör megvót. Nem értették. falu errefelé napi járóföldre nem volt. s mikor azok véresen és sebeiket nyalogatva a közelbe jöttek. már régen elmosta. De most sehol se látta az embert. csak mentek.No e megvan . De ha kell. de nehezen indult meg. . ahol emlékezett. pedig már harmadik napja gyalogolt. A két juhász nyugalmasan lépdelt megettük. meg a két sebesült komondor. és segítettek nekik. 2 Tíz nap múlva egy magas. Mire a hold feljött.Ott a szíj. ennek a táján szokott volt az ura legeltetni. A négy komondort látni se lehetett a sötétben. míg agyon nem csaphatta. Nagyon messze van a falu. s megsütötték a szalonnájukat. a háromszáz juh elindult a pusztán. botra támaszkodva várta el. fekete asszony bodászott a nagy pusztán. De még a nyáj nyomát se lelte. Nem találta a friss csapást. Jóíz en megvacsoráztak. A két ember állva. . Utánuk ballagdogált a négy szamár.mondta a veres juhász -. míg a kutyáik végeztek.Kaparjatok. s sebesen ment. Az egész napot járta azon a tájon. a lábán nagy bocskor volt madzaggal er sen megkötözve és feje be volt kötve vászonkend vel. vihar. Es is volt. azt meglelni s megkeresni ember nem tudja. avval húzta bele. akkor azt mondta a veres juhász: . elüldögélt felette. csak a mer puszta. többhetes. De az ember mégis nagy vót. mert az ura. beletette. akkor ballagjunk. Ha valaki nincs a helyén. az apró fényes birkabogyókat. Tanya. Lelte a régi t zhelyet. De lassan ment. hogy mért kell éhomra tovább sétálni a nagyságos pusztán. nem könnyen kapott mez t. akkorra be volt kaparva a vendéglátó gazda fiastól és három kutyájával. Ember sehol. Gödröt. hogy a maga nyáját legeltette. Megindította a nyájat.A puli meg ráugrott a veres juhászra s a lábába harapott. A hátán batyu volt. Azok kikészítették egymást. Már örült a szíve. mikor meglátta messzir l a görbe vadkörtefát. 5 .

szalonnát s hajmát. mert valami baja van a fogdmegekkel. Az reggelibe sose rakott tüzet. Nagy veszett kutyák rontottak rá.Azt meg nem mondta. Bodri juhász.Törvénnyel.Fogdmegekkel? . akik talán tudnak valamit róla mondani. azt is a gyerek miatt. . . úgy ette a kenyeret. hogy egy kicsit el kell innen menni neki. hogy más juhászokat leljen. . de azt megmondta. vagy lebbencset vessen.állított be a t zhöz. erre járt. de nem félt t lük. de hogy nem volt sürg s a szó. hová megy. hova lett az ember. Szárazon szeretett mindent. jóemberek . vidám füstöt. igen. . Éppen ma két hete voltam itt nála. hogy tüzet égessen.Meghált a nagy és ijedelmes ég alatt. Nagy veres juhászgazda volt ott. .Hallgató. Az az. már a t zb l látta. éppen az. Az asszony csak állott. s nem bírta ésszel felérni. Mondta.Hát én nem tudom.Hallgató ember volt. kicsit leguggolt úgy batyustól.Sose mondta. . juhászgyermek volt. Ez nem az embere. Kevés szunnyadás után útrakelt napkelet felé. s hidegen az ételt. három bojtár.Jó napot. Elérkezett olyan tájra. Elment napnyugtára. hogy füstöt látott.Neki. ha nem kellett. merre jár az én uram a nyájjal. . Az az én uram. s a két bokájára guggolva juhászosan pihent. nénémasszony. de nem bántották. merre van az ura.Nem látták. . Az emberének. aki napnyugatra jár. Csak déllére tüzelt vagy estére. A kutyák aztán csahitoltak. hogy tarhonyát. 6 . Az a neve nekie. szegénynek még arra se volt kedve.No üjjön le kend. Dunántúlra eredt.Tizenkét napja vagy tizenhárom.Háromszázzal. juhászné maga is. . . . Nem szólt fel le.Neki? . .Háromszáz birkával.Ugyan hová ment volna? . tudott a nyelvükön. .Dunántúlra? .

Ígértem neki mindent.A veres juhász odaadta a villát.Egyék csak. s a kezeit összekulcsolta.Ki erre.No egyék kend. . én lelkem.Ettem.Még arra is emlékszek . szerette aztat a szíjat. se juha.Annyit mondott: vót itt. . kásával. magyarsz r juh is. nem lesz neki többet se birkája.Vagy egy hete? Úgy mondta? .Egy szót se? . mindig derekán viselte.De hát akkor csak egy hete. .Hun vótak? . mikor: vagy egy hete. mintha a magáét enné. .Úgy. De az asszony csak megingatta a fejét. csak kérdeztem. . Kérdeztem. hogy itt járt. .Kértem tülle. csak nézte mereven. . nem felelt.Nem. mert akkor még nem voltak itt. . . nem adta.Újak? 7 .Ezek nem látták.Az vót . adja ide. Így mondta. de meg se billent rá.riadt fel az asszony. .mondta a veres juhász -. . hogy mikor itt járt. . hogy el kell neki menni. Rézzel volt kiverve.mondta az asszony -. . nem merített a bográcsba. Nem szánom én kendtül.Ó. Azt nem adta volna senkinek ez világon. mintha a magáét nézné.Nem. . Csak nézte. Volt ott vegyesen birka is. Jól élnek ezek így reggelente már. Ha az ura elment. ki arra. pedig abba jó hús volt. . egy uram . Nem nyúlt a villához.Akkor mondta. .Csak egy hete vóna? Az asszony körülnézett a legényeken. . de azok nem tudták. amivel a bográcsot keverte. volt neki egy szíjja. . Nézte a juhokat.Mondott-e engem? .

Az pedig csak ment.Két komondora is vót. És ment. . nem vótak velem.Dunántúlra mondta? . Elveszett a nagy pusztán. ittak. talán visszagyün szre. Száraz szemekkel nézett maga elé.Csak mindig napszállat felé. . . ahogy a fekete asszony vászonfehérben tovább ballagott a pusztán. 8 . megrázta a vállán a batyuját. addig ment. .. míg el nem érte a Dunát. Haza se nézett. ment. de egyre jobban nyugtalan lett a szíve. addig ment. . . . az áttette. . A juhászok soká néztek utána. .Gyerek? Láttam eccer. mert nagyon hallgatott.A gyerek nem vót vele? . meg egy pulija.Igen. Addig ment.Hát várja meg.Majd utána mék. addig ment. csak ment. Vagyunk emberek. . nem újak. elment. s elment.Csak elgyütt. Evvel az asszony felállt. Az asszony pedig ment.Semmi jelt nem hagyott? . .Úgya.Újak.Dunántúlra. . Bort a csobolyóból. ladikos embert lelt. Felállott. Ettek. A nap egyre feljebb hágott az égen.. csak elment. Azon is átalment.Jelt? Minek? Nem volt olyan adó.Hát akkor elmegyek utána a Dunántúlra. Erre került a nyájjal. egy suttyó gyerekkel ketten voltak a nyájjal. úgy. s nézte. kicsit eldarvadozott.mondta az asszony. Itt is elmaradhat egy napot.Hát akkor. Azután felkeltek. .Mégis akkor minek gyütt? . aztán biccentett egy kicsit.Majd megkérdezem. míg a puszta el nem nyelte. Valaminek kelletett lenni. s a nyáj után néztek.. vót .Hát csak menjen kend. . Itt is elmaradhat.

mert a szomszédok vigyáztak rá. mintha ott akarta volna eltölteni a nyarat. s kigyalogolt. nem láttak ilyen meg ilyen derék kis hallgatag embert a háromszáz juhával. ott volt a fejecskéjén a nagy szakadás. Letanyázott. vicsorgatva. Tavasz nyíltával nem bírt maradni tovább. A fiát is meglelte. . csak téblábolt a nagy merevenben.Szögödébe . Az asszony a tíz körmével esett neki a homoknak. sima homokban kotort a kutya. Vitt magával. Egy kicsi.kérdezte . . minden nyájat megkeresett. Teltek a meleg napok. akkor elment kelet felé. Mikor elfogyott az elesége.mondta az asszony . Egyszer augusztusban a puli valamit talált. ahol tavaly hagyta volt a gazdát. 9 . Nem szenvedett soká. az es s napok. . minden f det bejárt.mondták idegen juhászok.hol vetted puji? . . nem számolta. Megrothadva.Ment. Estére bekaparta a homokot. amíg csak a hó le nem esett. Aztán egy kezet kapart ki. Kinyitotta a házat az ereszbe dugott kulccsal. azt mondta neki: . De nem tudott elszakadni a helyt l.aki tavaly errefelé legelt? . Egész nap elült a sír mellett. hogy juhászok szoktak legeltetni. Mán akkorára a malaca is megn tt. Nézte az anya száraz szemekkel. csahintva. Egy kalapot hozott. míg odajárt.Ugye. a fejében volt a nagy kalapja. A nyakán volt a rézveretes szíj. s megkérdezte. ment. A kutyát rizte. Volt a pulinak egy fia. . Ment az egész nyáron. amerre hallotta. megint hazament. Ment újra a pusztára. Téllére hazament a falujába. keressük meg a gazdád nyomát. Rátalált a nagy körtefára megint. ahol már más juhász terelte a nyájat.A kutya elvezette. Kapart. a tyúkjai. az is olyan okos kis fekete kutya volt. Csak egy botütés és vége. csibéi megszaporodtak. Úgy feküdt a gyerek hason. Ott is volt két hétig. s nemsokára ott volt el tte az ura. Reggelre nyájat ért. háromig. s eltöltötte a telet. puli.Hun van az a veres juhász. Ki a nagy pusztába. s aztán újra megpakolta magát és kiment.Gyere. amit a hátán vihetett. Dühösen vakogva. megundokodva.Az uramé. ahogy azt megemelte. minden juhásszal leült. Kis dombot rakott rá s a dombba két kórót t zött kereszt formán.

.Lehetséges. uram? .Az.Soha. 3 A vizsgálóbiztos vallatott. úgy híjták.Azt kellene tudni.Bodri juhász? . Amék elment a Dunántúlra. Hát azt is kend nyugtatta el. 10 . lovon. hova ment. egy id re elmegy napszállatra. ez a szó a másikra hajazott. Már megérett a kötél.Fiával egybe. uram. leírták. Dunántúlra-e vagy merre? . elindult s ment Szögedébe. mikor azt mondja a vizsgáló ember: . Szó szóra ment. Levették a szíjat a hótt juhászról. mikor elment.Esmeri mán? . amit láttak.Nem esmerem. . Hát az hova lött? .Sok csintalanságot leltek rá a pandúrok. gyilkosság igazolódott. Egyik rabot a másik után. . . Hogy valami baja van a törvénnyel.Szállatra.Hajazok.Vót nálam. uram. Az asszony meg se szállt.. Ment a csendbiztoshoz. Bodri juhász volt a neve. . vagy nyugovásra? . s vissza Szögedébe. míg élt. s mindent el mondott. s t is vitték.Míg élt. Harmadnap odaért. Pandúrok mentek ki. . . . . igen.Míg élt? .Hát a Bodri juhász? A veres ember szeme meg se rezdült.Nyugovásra. gondolom. a veres juhászra lassan sereg lopás. Felásták a sírt. elvitték vallatni.Én is úgy gondolom.Én.Ott legeltetett kendtek mellett a csobori pusztán. . A kisfiával. szekéren.

Birka vót vagy juh? . . ahun nem kéne? A veres juhász megrántotta a szemöldökét.Igaz. .Háromszáz juha volt. . Övé vót.Nem miatta szóltam.Hallották. Igaz? .Azt nem hallotta senki fia.De ha nincs. Még azt az egyet meg kell ismernie.Akkor mér mondta kend a csüri csárdában. a juhának meg kell lenni. . nem azért mondtam.Semmit. Mit tett magának a Bodri juhász? . gazda. Nem volt beszél ember. Kinek mondta? . .Nem mondtam én azt.Nézze. uram. . Hallgató ember vót.Semmit se tett? .Hallgatott? . hogy a Bodri juhász is ott legeltet.Vót. vagy uraságé vót? tudná megmondani. Hova lett vele? F d hátán el nem sikkadhatott.Hát miért? .Mondták. magának mán úgyis kész az igazság. .Ha mondtam. Láttam. hallgatott.. .Nekem egy szalmaszálat se tett keresztbe. .. .Hallották.Hát.Inkább birka vót. juhásznak ott szabad legeltetni. .Akkor honnan tudja? . vót.Akkor is hallgatott? 11 . . . . Mellettem legeltetett. maga tudja jól. ha vót. ahova szeg dése van.Én nem szóltam vele soha..Magának hogy mondta? .

Nem tudok fel le.Hajja-e kend?! Nem gyermek! Aki beismerte minden b nét. Eggyel több vagy kevesebb. a Bodri juhász szennyezze be a lelkit kendnek? . . . ne cigánykodjon háromszáz birka miatt. maga takarította.Nem enyém. akkor nem beszélhetett. Mi az kendnek? Most. a homokba ásták.Pedig szép birka vót. Derék ember vót a Bodri juhász. uram. Gondolkozzon rajta. .Ott van a birka még most is a nyájjal. .Mer tiszta munka vót. Én nem beszéltem vele soha.Hogy megkönnyebbüljön. . . . kész vót. a kutyákat is elölték.Lehetséges.A szamáron. Csak egyet vágott kend a fejére.Mikor? . A veres juhász megmakacsolta magát. . . a szeme égett. Háromszáz. mint egy taknyos gyereket.Ha nem beszélt vele. vagy eladta kend? ..Vót nekem birkám. Ütet is meg a fiát is.Vót egy fia. 12 . . tekintetes uram. napszállat után fejbeütötték. Odamentek. Maga szerezte.A birkát elhajtották? . .Fia is vót? .Nem tehetek róla.Nincs mit gondolkozzak.Ne tessék nekem ilyet mondani. se a fiával.Nekem ilyet ne tessék mondani. .Mikor kendtek agyonverték a bottal. Hallgatós ember volt. uram. és szembenézett a vizsgálóbíróval.Ásót? .Szembe köpöm kendet.Ásót is vittek magukkal? . mikor már tisztán mehet az Isten elébe. . . nem vótam kíváncsi a máséra. .Szamáron? . se vele.Nem illet.Mit akar t lem a tekintetes úr? .

A bíró utána nézett s elt n dött: . A juhász lehajtotta a fejét. azután csengetett.Mink öltük meg Bodri juhászt a háromszáz birkájáért meg a két szamaráért. Adjatok neki huszonöt botot.. . s a kezét rá akarta tenni a kilincsre. aztán visszafordult. . Evvel meghajtotta a fejét. Két pandúr lépett be. hogy az akasztófán sem lesz békessége. Mikor odaért. A kilincsre akasztva ott lógott a szíj. Nem tudott moccanni. .Köszönöm alássan. hátratántorodott. . beismerem.Barbárok 13 . és a szája elkezdett habot verni. A juhász megingott. csak nézett. csak nézett az emberre parázs szemmel.Vigyétek. . Nem tudott a kilincshez nyúlni. .. nem vehetem magamra. s elindult nagy. csak úgy égett a szeme. . A juhász lassan a fejéhez nyúlt. kemény léptekkel az ajtó felé. nézett mereven.Tekintetes uram.Mars! A juhász megfordult. A vizsgálóbíró nézte. pimasz. és megrokkadtan ment ki az ajtón.Ami nem enyém... rézzel kiverve.Lóduljon kend. A vizsgálóbíró nem szólt egy szót se.Ki a szemem el l. Nem akarom többet kendet látni. Nyájajuhász kend? Csorvasz himpellér! Tudja meg..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->