P. 1
nézz jézusra - prédixek

nézz jézusra - prédixek

|Views: 76|Likes:
Published by otvoseniko

More info:

Published by: otvoseniko on Feb 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2015

pdf

text

original

Sections

 • 1. SZERETET agajphj agapé
 • 2. ÖRÖM cajra khára
 • 3. A hit ereje és hatalma
 • 4. Ádventi életek
 • 5. Ádventi prédikáció:
 • 6. Jézus nemzetségi táblázata
 • 7. „Egyszülött Fiát adta”
 • 8. Újévre
 • 9. EFFATA
 • 10. Székesfehérvár
 • 11. Igével és kenyérrel
 • 12. „Eljött az óra.”
 • 13. Az emmausi tanítványok
 • 14. A visszafizetés elve
 • 15. A törvény hármas haszna
 • 16. Járj mindennek szorgalmasan a végére
 • 17. Az idejét pazarló Mária
 • 18. A vagyonát pazarló Mária
 • 19. Zsoltár betegágyon
 • 20. Egy anya a sok közül
 • 21. Személyes hitvallástétel
 • 22. Emlékezem és emlékeztetlek

Nézz Jézusra!

Hargita Pál
Csurgói és Nagykanizsai segédlelkész,
Fehérvárcsurgói, Adászteveli, Pápai
lelkipásztor
Pápai Református Teológiai Akadémia
2002.
ISBN: 963 206 133 0
Pápai Eperfa Könyvek 7.
2
TARTALOM
Életrajz
Előszó
Elvégeztetett Krisztusnak a Keresztfán mondott szavai és imádságai
1. „Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lukács 23, 34)
2. „Bizony mondom neked: ma velem leszel a paradicsomban.” (Lukács 23, 43)
3. Asszony, ímhol a te fiad! Ímhol a te anyád! (János 19. 26, 27)
4. Éli, Éli lama sabaktáni? Azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?
(Máté 27, 46. Márk 15, 34.)
5. Szomjúhozom. (János. 19, 28.)
6. Elvégeztetett! (János 19, 30)
7. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. (Lk. 23, 46.)
Utószó helyett.
A lélek gyümölcse
1. SZERETET j agapé
2. ÖRÖM khára
3. BÉKESSÉG eiréné
4. TÜRELEM makrothümia
5. SZÍVESSÉG khrésztotész
6. JÓSÁG agathoszüné
7. HŰSÉG pisztisz
8. SZELÍDSÉG praütész
9. ÖNMEGTARTOZTATÁS egkrateia
Igehirdetések - Unus est Deus
1. Confessió
2. Könyörgés
3. A hit ereje és hatalma
4. Ádventi életek
5. Ádventi prédikáció: Gondoljátok meg jól, a ti utaitokat!
6. Jézus nemzetségi táblázata. (December 24-re)
7. „Egyszülött Fiát adta” János 3, 16
8. Újévre Szükség néktek újonnan születnetek.
9. Effata - Az Igehirdető meggyógyulása.
10. Székesfehérvár 1978. Szeptember 10.
11. Igével és kenyérrel.
12. „Eljött az óra.”
13. Az emmausi tanítványok.
14. A visszafizetés elve.
15. A törvény hármas haszna.
16. Járj mindennek szorgalmasan a végére
17. Az idejét pazarló Mária.
18. A vagyonát pazarló Mária
19. Zsoltár betegágyon.
20. Egy anya a sok közül.
21. Személyes hitvallástétel. (Konfirmáció)
22. Emlékezem és emlékeztetlek. (Konfirmáció vasárnapjára)
Bibliográfia
3
Életrajz
Hargita Pál (1924. 11. 27. - 1996. 11. 23.) Istvándiban született Szülei: Heidfogel (Hargita)
Pál és Elekes Julianna. Édesapja és nagyapja jómódú asztalos mesterek voltak.
„Nyolcéves voltam, amikor a gimnazista korú (Etelka) nővérem meghalt, így egyetlen gyermeke
maradtam, a Somogy és Baranya határán élő szüleimnek. Nővérem példáját tartották szemük előtt
szüleim, és nem engedtek gimnáziumba: polgári iskolában végeztem. Utána a bajai tanítóképzőbe
jártam. A középiskolában is, a képzőben is kitűnő tanuló voltam. Tanyasi tanító szerettem volna
lenni. Már „szolgáltam” is néhány hónapig, de a háború szétzúzta az álmaimat. Emiatt, 1944
nyarán, ismét hazakerültem. Így aztán a szülői ház kertjében volt időm elgondolkodni. Ekkor
kaptam a félreérthetetlen belső indíttatást, lelkésznek jelentkeztem. A pápai teológiai akadémiára
kerültem, ahová 1944-ben csak feltételesen vettek fel, mivel nem volt meg a gimnáziumi
érettségim. Szeptemberig az alsó négy osztály latinanyagából különbözeti vizsgát kellett tennem.
Két hónap alatt négy osztály latinanyagát, teljesen autodidakta módon kellett elsajátítanom. Egy
lelkész sem vállalta, hogy segítsen az úton, mondván: bárcsak nekik lenne tanítói oklevelük,
hiszen az oroszhadsereg már az Alföldön van és milyen ember az, aki tanítói oklevéllel lelkésznek
készül. Mivel csak feltételesen vettek fel, két év alatt a pécsi Széchenyi gimnáziumban
leérettségiztem és így végezhettem tovább a teológiát, azaz el sem végeztem, mert harmadév után
kihelyeztek Somogy csurgóra. Egy esztendő múlva a püspök úr Dunántúli missziós segéd-
lelkésznek nevezett ki. Teljesen szabad kezet kaptam. A magyar református ébredés nagy
korszakát írtuk akkor, csodálatos dolgok történtek velünk. Faluról, falura mentem. Két év alatt
mintegy 120 templomban hirdettem Isten Igéjét. Felejthetetlen élmény volt látni, hogy még a
szószékek lépcsőin is ültek emberek. Missziós lelkész kívántam maradni, aztán jött a rendelet,
amely megszüntette azt az állást és így helyezkedtem el a gyülekezetbe. Boldogsággal töltött el
Jézus Krisztus örömhíre. Volt, amikor az elején úgy gondoltam: sokféle örömhírt hirdetnek, hát
én is egyet hirdetek, Jézus örömhírét. Aztán rövid idő alatt rájöttem, - és ez volt a döntő -, hogy
nincs más igazi örömhír, csak egy: Isten szeretetének, Jézus Krisztusban megjelent kegyelmének
az öröm-híre. Ezért mindent lehet, és minden kell vállalni. Boldogan voltam Fehérvárcsurgó
gyülekezeti lelkésze. Sajnos 1956 után, (1959) nem politikai, hanem egyház-politikai okból el
kellett hagynom a gyülekezetet, de még a megyét is. Rövid ideig a Fejér Megyei Építőipari
Vállalatnál segédmunkásként dolgoztam, de feleségemmel együtt az volt az elhatározásunk, hogy
minket csak kitenni lehet a lelkészi szolgálatból, önként nem hagyjuk ott. Két év múlva kaptam
azt a lehetőséget, hogy egy másik megyében lelkészi állásba kerülhettem. (1962. Adásztevel).
Örökké hirdettem, hogy érdemes gyermekeinket hitben, szeretetben nevelni. Amikor nagyobb
leányunkat (Csilla) felvették a műszaki egyetemre, ő Pesten is minden vasárnap eljárt templomba,
sőt a Kálvin-téri gyülekezetből rajta keresztül kaptam egy olyan barátot, főiskolai tanárt, aki
hozzásegített, hogy a Tudományos Akadémia egyik angol nyelvű folyóiratába gazdaságtörténeti
dolgozatokat írhattam. Ezek az írások teremtették meg számomra a gyümölcsöt. Püspök úr
megengedte, 1975 hogy Pápára pályázhattam. A gyülekezet megválasztott és Isten irgalmából itt
fejeztem be a lelkészi szolgálatot. Fiamat annak idején (1972) Lentibe vitték katonának. A fiam a
lelkészi szolgálatot választotta. Jó próba volt, nehéz idők jártak. Kisebbik leányom Julika
Németországba ment férjhez.”
(Glück Csaba - PápaPress. 1996. június 18.)
4
1949. augusztus 20.-án megnősült. Felesége, Domján Ilona falubeli.
Három gyermek születik: Csilla, (Noémi, Dániel) Pál (Péter), Julika (André, Tibor). Öt uno-
kájának örvendezett.
1948. Csurgó. segédlelkész.
1949. - 50. Nagykanizsa. Missziós segédlelkész.
1951. Fehérvárcsurgói lelkipásztor, nyugdíjig maradt volna. De…
1953-ban - az Asztalos mestert kulákká minősítik, a Határsávban lévő Szülői házat álla-
mosították - kitelepítés, (deportálás) elől Szülei hozzá költöznek.
1959. Állásából felmentik. Per. Segédmunkás.
1962. Adászteveli lelkipásztor. Parókiát épített, Férfi Énekkart vezetett, Homokbödöge és
Nagygyimóthoz tartozó körzetben a Felvidéki Garamvezekényről, kitelepített, itt meg, szór-
ványba kényszeríttet, híveket gondozta, Bakonykoppány, háznál, Pápanyőgér, Béb, iskolában,
Vanyola, evangélikus templomban, Bakonyszücs, imaházban.
1975-ben a Pápai Gyülekezet választotta meg lelkészének. Húsz év után nyugdíjba ment.
Egyik prédikációs kötetét a Pápai Gyülekezet adta ki, de magánkiadásban is jelent meg írása.
Halála után (1996) német nyelvű teológiai könyveit Özvegye és Gyermekei a Pápai
Református Tudományos Gyűjtemények Könyvtárának ajándékozta.
Prédikációi és temetési beszédei a közel jövőben II. Kötetként, kerülhet nyomdába. Gazdaság-
történeti tanulmányai, mivel magyar nyelven, még nem kerültek kiadásra, külön kötetben
jelenhetnének meg.
A kor hordaléka: Bírósági akták az egy - házban. 1959 - 62.
Dokumentumok: Levelek, jegyzőkönyvek. Egyház - Bírósági Iratok.
Megérdemelne egy kötet szembenézést, a múlttal.
Rehabilitálni nem engedte magát.
„Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javukra van, mint a kik az ő
végzése szerint hivatalosak.”
Róma 8, 28
5
Előszó
Amikor életem 83 mérföldkövéhez közeledve volt szolgatársam és Jézus Krisztusban drága
testvérem, Hargita Pál „Nézz Jézusra!” című, bibliamagyarázatait és igehirdetéseit tartalmazó
kötetét kezembe vehettem és átolvashattam, a szöveg mögött őt kerestem. Lélekben és
hálaadásban jártam végig Istentől kijelölt közös, sokszor rögös, hol együtt, hol más-más
megbízatással és kegyelmi ajándékkal, de kétség nélkül ugyanazon feladattal és célra kitűzött
életutunkat. És akkor „miértjeimre” és „hogyanjaimra” Igéjében így szólt hozzám felőle az
Úr: „mielőtt az anyaméhben megformáltalak, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél,
magamnak választottalak” (Jeremiás 1, 5), és „akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket
pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.” (Róma 8, 30)
Had tegyem hozzá: el is igazította, hogy akaratát és Tőle kapott megbízatásunkat teljesítsük és
teljesíthessük:” hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj,
ints, biztass teljes türelemmel és tanítással... légy józan mindenben, a bajokat viseld el, végezd
az evangélista munkáját, szolgálatodat maradéktalanul teljesítsd. (2. Timótheus 4, 2;5.)
Legyen áldott az Úr az „alkalmas időkért” de az alkalmatlanokért is, amikor magunk váltunk
alkalmatlanokká, engedetlenekké, amikor „von magához e világ”, amikor magunk választotta
utakon próbáltunk elindulni, de Ő utunkat állta, és ha fájdalmasan, értetlenül, szinte „sötétbe
ugrósan” „kényszerített” az általa mindig megnyitott „keskeny útra”. Legyen áldott, hogy
ilyenkor „eligazított”, hogy meg is igazított és ezzel önmagát dicsőítette meg. Legyen áldott
az Úr, a nekünk ajándékozott „alkalmas időkért”, a háború lelki fizikai romjain adott ébre-
désért, megtérésre hívó és újjászülő evangéliumának hirdetéséért, melyhez erőt elhívott
szolgái minden időkben abból az egyetlenegy vigasztalásból kaphattak és kaphatnak, hogy:
„testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem magamé, hanem az én hűséges
Megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, Aki az ő drága vérével minden bűnömért
tökéletesen eleget tett, engem az ördögnek minden hatalmától megszabadított, ...megőriz... sőt
Szentlelke által az örökélet felöl biztosit, és késszé tesz arra, hogy Őnéki éljek.” (Heidelbergi
Káté 1. Kérdés.) Az 1 Korinthus 12, 4ben ezt olvashatjuk: „A kegyelmi ajándékokban ugyan
különbségek vannak, de a lélek ugyanaz.” Hargita Pál áldott és gyümölcsöző evangélizációi
és igehirdetései annak idején a háborúban háromszor is letarolt és meggyötört dunántúli
gyülekezetekben, Mezőföldi Egyházmegyénkben, ennek a Léleknek kisugárzását és légkörét
élhettük át, - fehérvárcsurgói, majd adászteveli és pápai gyülekezeteiben is ez a Lélek mun-
kálta általa drága testvérek megtérését, gyülekezetek megújulását, hogy Jézusra nézzenek,
Őbenne éljenek és Őt láttassák családban, munkahelyen, közösségekben, mindenütt, mint
csillagok az éjszakában. E könyv olvasásához és olvasóinak is ezt a Lelket kérem, kérjük, és
Jézusra nézve kérhetjük, mint mennyei Atyánk áldott Szentlelkét.
Székesfehérvár, 2002. szeptemberében.
Szabó Sándor
Esperes lelkész
6
Elvégeztetett
Krisztusnak a Keresztfán mondott szavai és imádságai
1. „Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”
(Lukács 23, 34)
Megjegyzésre méltók a haldoklók utolsó szavai. A Krisztusban hívők számára, pedig üdvös és
fontos megjegyezni Megváltójuk utolsó szavait. Jézus Krisztus hét alkalommal szólott a
kereszten. Ezeket az Anyaszentegyház így jelöli régtől fogva: „Hét szó a Kereszten.” Amikor
ezeknek a szavaknak az üzenetére figyelünk, szükséges meghallanunk a Mózesnek mondott
Isteni figyelmeztetést:” Old le a te saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen állasz, szent föld.”
Bizony a golgota dombja lett a legszentebb föld, mert ott állt a Krisztus szent Keresztje,
elmúlás és rom felett...
Az első szó a bizalom és a szeretet imádsága. Bizalom az Atya iránt és szeretet az emberek
iránt. Atyám, azt mutatja ez, hogy Megváltónknak a szenvedésben nem rendült meg a hite.
Legnagyobb tanításainak egyike éppen az volt, hogy az Isten a Jehova, az Örökkévaló az
Atya. Imádkozni így tanított az övéit: Mi Atyánk. ...
Csodálatos ez az imádság azért is, mert nem bosszúért és megfizetésért esedezik, hanem
megbocsátásért. A hit és a szeretet megdicsőülése ez és minden idők számára például szolgál.
Ebben az imádságban a tanítás és az élet teljes egységét találjuk. Ő az Isten bocsánatát hozta,
ahogy a próféták mind bizonyságot tesznek róla, hogy bűneink bocsánatát veszi az ő neve
által mindenki, aki hisz őbenne. Krisztus maga is így tekintett halálára. „Ez az én vérem az
újszövetség vére, mely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára.” S miközben véghez viszi a
megbocsátás művét, ajka is bocsánatért esedezik. Kikért imádkozik? A csúfolókért, a hitetle-
nekért, azokért, akik nem tudják, mit cselekszenek. Nyugodtan mondhatjuk, hogy minden
emberért, értem és érted imádkozott, mert bizonyos mértékben minden bűnösre érvényes,
hogy nem tudja, mit cselekszik. Ahogyan Pál apostol is megvallja: „... tudatlanul cselekedtem,
hitetlenségemben.”
Jézus Krisztus azt tanította, hogy imádkozzunk azokért, akik üldöznek bennünket. S most ő is
ezt teszi. Jeruzsálemben az volt a szokás, hogy a halálra ítéltet, a városnak háttal feszítették
keresztre: ne hogy a szerencsétlen ember utolsó pillanatában megátkozza a várost. Jézus
Krisztust is így feszítették meg: háttal a városnak. Tekintetét tehát a Golgotáról nyugat felé
fordította, át a tengereken... át évszázadokon, ... tekintetével átölelte minden egykor hozzá
térő népét, átölelt minket, Európaiakat, és magyarokat is: Atyám bocsáss meg nekik!
S, hogy ennek az imádságnak mekkora hatása volt, álljon elénk tanulságul néhány példa.
István diakónus az első keresztyén vértanú is így imádkozott: „Uram, ne tulajdonítsd nekik e
bűnt.”
S utána emberek sokasága következik, akik, Uruk imáját mondták. Bizony ennek az imád-
ságnak az ereje csökkenti napról-napra a bosszú hatalmát és növeli a szeretet és a megbo-
csátás mennyiségét.
7
2. „Bizony mondom neked: ma velem leszel a paradicsomban.”
(Lukács 23, 43)
Jézus Krisztus gonosztevők között lett keresztre feszítve. Így akarták az emberek. Így akarta
Isten. A bűnösök barátja volt. Ez volt egyik legszebb neve: vámszedők és bűnösök barátja.
Velük eszik, és velük iszik és közöttük hal meg. Beteljesedik a prófécia: és a bűnösök, közé
számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozta és a bűnösökért imádkozott.
És az, ahogyan akkor viselte magát a két bűnös, aki között függött, tanítja Stalker előképe
volt annak, ami az óta napról-napra történik. Némelyek számára az Ő evangéliuma életnek
illata életre, mások számára halálnak illata halálra. És így lesz ez mindvégig. Azon a nagy
napon, az utolsó ítéletben, ismét középen lesz majd, s egyik oldalán állnak azok, akik
megtértek, a másikon azok, akik nem tértek meg.
A szinoptikus evangéliumok részletesen feljegyzik, hogy a kereszten függő Megváltót csú-
folta a nép, a katonák, a főpapok, s ezzel, mint Richter mondja, megnyitották a zsilipet a
csőcselék előtt.
Rázúdul a nevetés és a kiáltás áradata. Ezeket jegyezték fel: Te, aki lerontod a templomot, és
harmadnapra felépíted, szabadítsd meg magadat. Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!
Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael Királya, szálljon le most a
keresztről, és majd hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja. Hiszen
azt mondta: Isten Fia vagyok.
Mindezek a csúfolódások, gúnykacajok, azt jelentették, hogy el van intézve ez békezavaró,
kényelmetlen ember, aki a klérusnak és a kegyeseknek annyi gondot okozott. Nem szaba-
dulhat többé a kezünkből. Richter hívja fel a figyelmünket, hogy ezek az okos emberek
nagyon jól tudták, hogy egy ilyen prófétát, nemcsak testileg kell megölni. Nevetségessé kell
tenni a halálát! Nem szabad, hogy az Ő halála, egy tragikus hős halála legyen. Itt egy
szélhámosnak, sarlatánnak, nevetségesen kell elpusztulnia, hogy többé a földkerekségen, egy
ember se vehesse őt komolyan. Bizony, ó borzalmas halál!
A keresztre feszítettek közül az egyik beáll ebbe a táborba: Nem te vagy a Krisztus?
Szabadítsd meg hát magadat és minket is! A szenvedésben is kemény marad a szíve. Csak egy
dolog érdekli: leszállni a keresztről, hogy tovább élhessen itt, úgy ahogyan eddig.
Jézus hallgat.
Ahogyan a többiek csúfolódására nincs szava, erre sem felel. Van ereje a hallgatásra. Már a
tárgyalások alakalmával meglepi támadóit a hallgatásával. Hallgat a Főpap előtt. Heródesnek sem,
felel egy szót sem. Pilátust is csodálkozásra készteti hallgatása. És később is minden borzalmas
szenvedést némán hordozott. Nem kiáltott a fájdalomtól, amikor az ostor húsdarabot tépett ki
hátából, akkor sem, amikor kezét, lábát átszögezték. A prófécia beteljesedett: Kínoztatott, pedig
alázatos volt és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh,
mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg.
A kereszten függő csúfolódásra a másik gonosztevő felel. Így szól hozzá: „Nem féled az
Istent? - Hiszen te ugyanazon az ítélet alatt vagy. Mi ugyan méltán, mert cselekedetünk méltó
büntetését vesszük. - Ez azonban semmi gonoszt nem cselekedett.” Majd Jézushoz fordult és
így szólt: Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a Te királyságodban.
Ebben a bűnösben, Isten az igaz megtérés példáját adja elénk. Három ismertető jele van
ennek: Bűnbánat s ebből következően a szenvedés megérdemelt. Kálvin tanítja nekünk, hogy
bűnbánatának első gyümölcseként azt mutatja fel, hogy szigorúan megdorgálta társának,
8
Istentelen arcátlanságát: azután, egy másikat is tett hozzá azzal, hogy önmagát megalázta a
bűneiről tett őszinte vallomással. Bizalom. Egész, elrontott és engedetlen, csúfos véget érő
életem ellenére, mégis: Uram!
Könyörgés. S, micsoda, könyörgés! Milyen világos látásuk volt e szemnek, kiált fel Kálvin,
hogy meg tudták látni a halálban is az életet, a romlásban is a hatalmat, a gyalázatban is a
dicsőséget, a vereségben is a győzelmet, a rabságban is a királyságot! Nem tudom mondja
Kálvin volt e, a hitnek ilyen ragyogó példája, amióta áll a világ.
Ez a megtérő bűnös Krisztus keresztjének első gyümölcse. Elfogadhatjuk Stalker szép meg-
állapítását, hogy ahogyan a tékozló fiú példázata elmondja Jézus egész tanításának lényegét,
úgy a kereszten függő lator megmentése, Jézus egész élete munkáját összefogja. Luther
találóan mondja, hogy olyan enyhületet adhatott Krisztusnak, mint amilyent az angyal hozott
neki a Gecsemáné kertjében. Isten nem engedhette, hogy alattvalók nélkül maradjon az Ő Fia.
És most ez az egyetlen ember képviselte az Ő egyházát. Ahol véget ért Péter hite, ott
megkezdődött a megtérő lator hite.
Nem szavával térítette őt meg megváltónk. Inkább hallgatásával, szelíd, türelmes, csendes
szenvedésével, „magaviseletével”. A neki mondott szó már nem a megtérésre hívja őt, hanem
megtért lelkét biztatja és bátorítja. Ígéretével megnyitja előtte a menny kapuját: „Bizony
mondom neked: ma velem leszel a paradicsomban.”
Ma
A lator valami távoli időpontra gondolt, amelyen majd megemlékezhetik róla Krisztus. Ő
ellenben így felel: Ma. Ebben benne volt az, az ígéret is, hogy még aznap meg fog halni és
nem fog, napokig gyötrődni a kereszten, amint néha megtörtént a megfeszítettekkel.
Ma, azaz néhány óra múlva velem elszel a halottak birodalmában, és pedig azon az oldalon,
ahol az igazak örömmel várnak a feltámadás napjára!
Nagyon megszívlelendő Richter észrevétele, aki felhívja figyelmünket arra, hogy az a férfi,
akinek ezt mondták, nem volt tanítvány, nem volt próféta és nem volt az igazhívő egyház
tagja. Gonosztevő volt, aki jogosan került a keresztre. Hol van itt az érdem? Ezen a helyen
kezdődött el minden értéknek a teljes átértékelése. E helyen a katolikus teológus is csak így
kiálthat fel:
Az ember nem akar hinni a fülének. Hogyan? Hát ennyire irgalmas az Isten? Elég Neki a
megalázkodó emberi szív egyetlen mondata? Elég az Úr Jézus nevének fájó emlegetése? Igen;
el kell hinnünk, hogy elég: az Isten irgalma megbocsátott.
Velem leszel
De igazán mondja Stalker: az egész mennyország benne van ebben az egy szóban: Velem.
Kálvin meg arra tanít, hogy jegyezzük meg azt a hihetetlen készséget, amely késedelem
nélkül, oly nyugodtan öleli magához a latort, s megígéri neki, hogy részese lesz a boldog
életnek. Minden kétségen kívül áll tehát, - mondja -, hogy kész ő kivétel nélkül mindenkit
bebocsátania maga országába, akik őhozzá menekülnek.
A paradicsomban.
Az bizonyos, hogy ez a szó szép kertet jelentett és az emberiség ős szüleinek lakóhelyét
jelezték vele. Kálvin óv bennünket attól, hogy a paradicsom helyéről kíváncsi és szőrszál-
hasogató módon vitatkozzunk. Legyen nekünk elég annyi, hogy akiket a hit oltott be Krisztus
9
testébe, azok részesei az ő életének, s haláluk után boldog és vidám nyugalmat élveznek, míg
Krisztus visszajövetelével teljesen meg nem nyilvánul a mennyei élet tökéletes dicsősége. Az ed-
dig elmondottakon túl, ilyen tanításai is vannak a második „szónak”: Elfogadhatjuk, a régieknek
azt az észrevételét, hogy a két bűnös közül, azért tért meg az egyik, fölöttébb el ne csüggedjünk.
Mert micsoda vigasztalás az elcsüggedt bűnös szívnek: a halálos ágyon is meg lehet térni! És
azért tért meg csak az egyik, hogy fölöttébb el ne bizakodjunk; mert nem mindenki tér meg a
halálos ágyán van, akinek a szíve csak jobban meg keményedik ott. Ne akarjunk igével
téríteni ott, ahol Isten igenélküli, a munkájában becsületesen helytálló, megbízható, önzetlen,
vagy a szenvedést az ő erejével csendben hordozó magatartást vár tőlünk. Nagyon sokszor
száz szép szónál többet ér egyetlen kicsi jócselekedet.
Az Úrban hordozott szenvedés, soha nem lehet gyümölcstelen. Nincs igazabb mérték vallási
tanítómesterek, és irányzatok megítélésére, mondjuk Stalkerrel, mint az, hogy mit tudnak
mondani egy haldokló embernek, aki még nem nyerte el bűneinek bocsánatát. Ha nem tudunk
még egy haldokló bűnösnek is bizonyos, boldog, teljes üdvösséget felajánlani, evangéliumunk
nem azonos, Annak az evangéliumával, Aki meg tudta vigasztalni a bűnbánó latort is.
És végül: Bűnbánatban s szenvedésekben megtisztult, az Úrhoz könyörgő szívünk bizton
örülhet, hogy ez az ígéret a miénk is. Halálon át mi az életbe megyünk: VELE LESZÜNK.
Elment, hogy helyet készítsen nekünk, mert ő azt akarja, hogy ahol ő van mi is ott legyünk.
Nagyon szépen fogalmazta meg ezt az örömünket Dr. Victor János: Akármilyen gyászos volt
a múlt, ez a jövő bőséges kárpótlást adhatott mindenért! Boldog lehet az a hívő ember, aki az
örökkévalóság felé, ilyen ígéret fényénél indulhat el! Ne restelljek a nyomába szegődni.
Mint Kopernikusz a híres csillagász sírján, a következő, általa szerkesztett sírfelirat van:
„Nem akarok olyan kegyelmet, mint Pál,
sem Péter sorsát nem kívánom.
Csak azért könyörgök alázatosan,
hogy bocsáss meg nekem is olyan kegyelmesen,
mint a latornak ott a Kereszten,
megbocsátottál.”
3. Asszony, ímhol a te fiad! Ímhol a te anyád!
(János 19. 26, 27)
Hitünk szerint Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember volt. Erről tesznek bizony-
ságot utolsó szavai is. A második szóban Isten, aki egy megtérő bűnös előtt megnyitja a menny
kapuját. A harmadik szóban egy asszony fia, aki édesanyja megélhetéséről gondoskodik.
Nem feledhetjük azt sem, hogy a Kereszten nagy kínokat szenved. Az evangéliumok szűk-
szavúak e téren, de amit leírnak, az is sok. Gondoljunk csak a második szónál említett,
csúfolódások, okozta lelki kínokra is.
Nagy kínok között, nagy ügyért szenved. Itt valóban túlzás nélkül el lehet mondani: világra
szóló nagy ügyért. Az Írás is erre utal:” És ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nemcsak a
mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.”
És íme, kínok között, nagy ügyért való szenvedés közben is van nyugalma, ereje, ideje,
kicsiny családi ügyekkel foglalkoznia. Kálvin János így ír erről: Krisztusnak, anyja iránt
érzett szeretete méltó a megcsodálásra. Ebből megtanulhatjuk, hogyan kell kötelességünket
teljesítenünk Isten iránt és emberek iránt. Tulajdonképpen Jézusnak lett volna szüksége
segítségre és Ő ad segítséget. Megszólal ismét és ez a szó: a lelkigondozás csendes szava:
10
Asszony
Mária számára most teljesedik be Simeon próféciája: még a te lelkedet is áthatja az éles kard.
És most Jézus így szól: Anyám, édesanyám! Csak mélyebbre hatol az éles kard az anyai
szívben. De Jézus így szólítja meg: Asszony!
A kánai menyegző is így szólította meg. Ez nemcsak azt jelenti, hogy Vele a földi köteléket
megszakítottnak tekinti, hanem arra is utal, hogy Mária is, az ő édesanyja is, most az Isten
Fiát lássa benne. Asszony. Azt jelenti, hogy aki itt szenved, az nem csupán a te fiad, az, az
Isten Fia. Az érzelem helyét bármily szent és igaz is legyen az anyai érzelem a hitnek, kell
elfoglalnia Mária szívében is.
Ímhol a te fiad!
Azt adja maga helyett, akivel a legbensőbb kapcsolatban állott. Elhomályosodó tekintet most
a szeretett tanítványt keresi. Hozzá is szeretne szólni:
Ímhol a te anyád.
Nem azt mondja Jánosnak, hogy ímhol az én anyám. Fogadd magadhoz, viseld gondját,
mintha a tied, lenne. Nem Ő határozottan így szól: Ímhol a te anyád. Azt is benne érezzük
ebben a kijelentésben, hogy tudod János, én így tanítottam. Ki az én anyám és ki az én
testvéreim? ...Aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, fiútestvérem, nőtestvérem és
anyám. A vérszerinti, rokoni kapcsolat kiszélesedett, kitágult, a Lélek szerinti testvériségben.
Most ezt bízom reád: Ímhol a te anyád! A keresztre feszítettnek jogában állott utolsó rendel-
kezéseket adni. Jézus él ezzel a joggal.
A zsidó családjog formanyelve szerint anyját az apostol oltalma alá helyezi. Szava
végrendelet a tanítványnak. Feltehetően József, Mária férje már régebben meghalt. Az egyik
hagyomány szerint Mária idős korban, Jánosnál, Efézusban halt meg. Más hagyomány szerint
17 évig élt Jeruzsálemben, János házában és ő soha sem hagyta el a várost, még az
evangélium hirdetése végett sem, amíg Mária életben volt. Csak az ő halála után indult el
missziói utazásaira, hogy végül Efézusban telepedjék meg, ahol életének későbbi történetei
lejátszódtak.
Íme!
Ilyen Megváltónk van. Ilyen Istenünk van. Világmegváltás, világkormányzás, nagy munkája
közben van ereje, hatalma szeretete a mi kicsiny életünk gondját is elrendezni. Hagyd rá
magad bizalommal! Néki gondja van reád. Ezt a harmadik „szót,” úgy is tekintjük, mint
hatalmas, utánozhatatlan, nagy prédikációt, az Apostoli Hitvallásnak erről a tételéről:
...MINDENHATÓ ATYÁBAN! ... Mindenható és Atya. Mintha kibékíthetetlen feszültség
lenne ez a két fogalom, s íme a keresztre kell néznünk, hogy meglássuk, a Mindenható a
Világmegváltó, az Uraknak Ura és a Királyoknak Királya, törődik a mi kicsiny porszem
életünk gondjaival is, mert Ő ATYA.
És az is igaz, hogy Jézus a Keresztnek szószékéről itt minden idők számára, az ötödik
parancsolatról tart prédikációt. Arról, hogy nekünk is gondoskodnunk kell szüleinkről:” Ha
pedig valamelyik, özvegyasszonynak, gyermekei unokái vannak, tanulják meg, hogy az
elsősorban családjuk iránt legyenek szeretettel, és szüleiknek háládatossággal fizessenek, mert
ez kedves Isten előtt. Ha pedig valaki az övéiről és főképpen az ő háza népéről gondot nem
visel, a hitet megtagadta és rosszabb a hitetlennél.”
11
4. Éli, Éli lama sabaktáni? : : : . ¬: : : × : ×
Azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?
(Máté 27, 46. Márk 15, 34.)
A kereszten elhangzott hét szó két nagy csoportra osztható. Az első háromban mások szük-
ségeivel foglalkozik Megváltónk. A következő négy szóban saját (gondjaival) szükségeivel
foglalkozik Urunk.
A két csoport között három óra idő telt el. A mi időszámításunk szerint déli 12 órától délután
3 óráig. Sötétség támadt az egész földön. A természet is Isten akaratának engedelmeskedik és
eltakarja naparcát. Mint Kálvin mondja: mintha az ég és a föld köteles tiszteletet adná meg
teremtőjének és alkotójának.
Hogy Jézus lelkében mi mehetett végbe e három óra alatt, arra a negyedik szóból követ-
keztethetünk. Ez volt a szenvedés mélypontja.
Rettenetesebb és félelmetesebb kiáltás soha nem hasított át a levegő! Megrendítő az is,
amikor az ószövetség kegyesei kiáltanak így. Megrendítő, amikor közülünk bárki emberfia
veszi ajkára ezt a mondatot. De itt most a Szerelmes, az Egyetlen, a Mindhalálig engedelmes
Fiú kiált így. És, hogy ez a mondás különösen érdemes a megjegyzésre, az abból is látszik,
mondja Kálvin, hogy a Szentlélek szíriai nyelven akarta, hogy elmondják, hogy így mentől
jobban bevésse az emberek emlékezetébe.
Bizony igaz, hogy nincs a Bibliában még egy mondat, amelyet olyan nehéz megérteni, mint ezt.
Miért?
Mindig gyötrelem és félelmetes, amikor a teremtmény azt kérdezi Teremtőjétől: Miért? Az
egész Jób könyve egyetlen ilyen kiáltás. Ezt kérdezi Dávid is és Jeremiás is. Azt hinnénk,
hogy Isten káromlók szólnak itt, pedig a legkomolyabb és a legnemesebb lelkek azok, akiket
legkönnyebben utolér az ilyen kétségbeesés. A felületesek, a nyeglék, a világiasak, mondja
Stalker mentesek tőle. A köznapi lélek könnyen belenyugszik a világba, és nem kér magyarázatot.
Már most, ami értelmetlen ellenmondás és zűrzavar csak van a világon, az mind összetorlódott a
Golgotán. És a „Miért?”-ek milliói most mind összpontosultak Krisztus Miértjében.
Hagytál el engem?
Azt fejezi ki vele Megváltónk, hogy az emberektől, barátoktól, tanítványaitól való
elhagyatottság után a legsúlyosabb lelki szenvedést, az Istentől való elhagyatottság érzését is
átélte a Kereszten.
János 16, 32 szerint tudta, hogy egyedül marad az Atyával: „Íme eljön az óra és már eljött,
hogy eloszoljatok, kiki az övéihez és engem egyedül hagyjatok, de nem vagyok egyedül, mert
az Atya velem van.”
De most az Atya is elhagyta. Most a Kereszten szorong a lelke: Miért hagytál el engemet?
Teológusok töprengenek rajta, vajon csakugyan így volt-e, elhagyatott volt e Jézus? Erre azt
feleljük: Igen. Ott, akkor abban a néhány órában átélte Jézus a legrettenetesebbet, az Istentől
való elhagyatottságot.
Azért lett Jézus Krisztus elhagyatott, hogy mi soha ne lehessünk azok. Mert nem mondhatja
senki, hogy akik az Úr Jézuséi, azokat az ilyen lelki állapot nem érheti utol. Amikor a
Megváltónk azt mondta, hogy a tanítvány nem lehet nagyobb a Mesterénél, bizonyosan erre is
értette. Meg kell járniuk a lelki elhagyatottságnak az útját is.
12
De ha még nem tudna is mást kiáltani a lelkünk, mint a Zsoltáros fájdalmas panaszát, akkor
sem vagyunk egyedül. Előttünk járt a mi Megváltónk Ezt az utat járta érettünk s az ő ígérete,
hogy íme én tiveletek vagyok minden napon, még erre is vonatkozik és erre is érvényes.
Van egy elő képe annak, ami itt a Golgotán történt. 3 Mózes 16ban van leírva az évenkénti
engesztelési ünnep. Két hibátlan bakot kellett a főpaphoz vinni. Az egyiket megölték és vére
engesztelésül lett. Az élő bak fejére pedig rátette Áron, mindkét kezét és a megvallotta felette
Izráel fiainak minden hamisságát és minden vétkét és mindenféle bűneit. Így rakta azokat a
baknak a fejére és elküldötte a pusztába, a kietlen helyre s az ott, a kietlen puszta helyen
nyomorultan elpusztult. Az a hitünk, hogy Isten így tette Jézusra a világ bűnét és akkor
eltaszította őt, mert az ő szentsége közelében nem tűri el a bűnt. A borzalmas halál kínját
Jézus némán szenvedte. Az Istentől való elhagyatottság számára elhordozhatatlan terhét
kiáltja most a nagyvilágba. Bizony az volt a szenvedés mélypontja, semmi sem tudta őt e
világon mélyebbre taszítani. Bengel pedig azt tanítja, hogy ebben a negyedik szóban, Urunk
azt mondja, hogy nem csak az emberek kezébe adatott át, hanem Isten kezétől is
kibeszélhetetlent szenvedett.
Én Istenem, én Istenem
Aki így tud imádkozni lelke legnagyobb szorongásai közepette is, az nem elhagyatott. Ez a
diadal, mert csak egy rövid szempillantásig hagyatott el a mi Urunk. Nem véglegesen. Ő is
tudta ezt. Azért is imádkozta csak eddig a zsoltárt. A következő mondatot már nem vette
ajkára. A 22. Zsoltár 2. Verse, ugyanis így van megírva: Én Istenem, én Istenem, miért
hagytál el engem? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava.
De ő meghallgattatott: Ő földi élete napjaiban erős kiáltás és könnyhullatás közben könyör-
gésekkel és esedezésekkel járult ahhoz, akinek hatalma van arra, hogy megszabadítsa őt a
halálból és meghallgattatott istenfélelméért, tanítja Zsidókhoz írt levél.
S, hogy ez valóban így volt, arra bizonyság, hogy nem ez volt utolsó szava. Sőt, ami ezután
következik, az már újra a békesség és bizalom szava.
És úgy is igaz, ahogyan az első pünkösdi prédikációban hangzott el: Nem hagyatott a sírban,
sem teste rothadást nem látott. Így hát a legnagyobb elhagyatottságban is bizalommal mehetek
Hozzá és kérhetem Tőle, Gerhardt Pál szép énekével:
Mellőlem el ne távozz, Ha majd én távozom;
A kínban, mit halál hoz, állj mellém Jézusom.
Ha lelkem félve reszket s rettent a meghalás,
Nagy kínod és kereszted legyen vigasztalás.
5. Szomjúhozom.
János. 19, 28.
A Kereszten elhangzott negyedik szó, Megváltónk lelki szenvedését summázza. Az ötödik szó
a testi szenvedés, jaj, szava. Mint Richter mondja: Egészen emberi szó ebben az embertelen
tragédiában.
Újra gondoljuk csak végig, mily nagy, és mérhetetlen sok szenvedésben van része, és nem
beszél róla sokat. Egyetlen jajszóba sűríti minden testi kínját. Tanuljuk meg Tőle ezt is: Ne
beszéljünk olyan sokat, olyan könnyen és szívesen, olyan végére nem érően a szenve-
déseinkről. Csak keveset. Könnyebb lesz a körülöttünk élőknek is.
13
Szomjúhozom
Azt jelenti, hogy testben szenved. Már több órán át, függ a tűző napon, a Kereszten. A
szomjúság gyötrő érzése kínozza, ami az éhségnél is sokkal rosszabb. A keresztre feszítettek
borzalmas szenvedése sűrűsödik ebben az egyetlen szóba, tűző napon, ég és föld között
kifeszítve: szomjúhozom.
Az apostolok arra tanítanak minket, hogy Krisztus testi szenvedése fegyver a mi kezünkben:
Mivel tehát Krisztus szenvedett testben, ti is ugyanezzel a gondolattal fegyverkezzetek fel,
mert aki testben szenved, elszakad a bűntől. A testi szenvedések között nézzünk azért a hit
fejedelmére és elvégzőjére, Jézusra, aki keresztet szenvedett.
Az egyházatyák szimbolikus jelentőséget adtak Jézus Krisztus szomjúhozásának. Azt taní-
tották, hogy Jézus Krisztus szomjúhozta:
a.) az Atyához való visszaérkezést, a dicsőségbe;
b.) a váltsághalál gyümölcse képen, neki jutó boldog lelkek szent szürete után szomjúhozik.
Nem kell mindenáron elvetni ezt a gondolatot. Inkább gondoljunk arra, hogy szomjúhozik a
lelkek után. Megváltónk szomjúhozik utánam. Ahogyan Stalker mondja olyan szépen: A
szeretettünkre szomjúhozik. Az imádságunkra szomjúhozik. A szolgálatainkra szomjúhozik.
A szentségünkre szomjúhozik.
Az evangélista ezt a megjegyzést fűzi e szóhoz: hogy beteljesedjék az Írás így szólt. Két
zsoltárversnek kell beteljesednie: Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt és a
halál porába fektetsz engem. És: Sőt ételembe mérget adnak, és szomjúságomban ecettel
itatnak engem.
Íme, a legnagyobb szenvedésben is az Írás beteljesedésére gondol. Ezt tedd te is. Gondolj az
Írásra! Gondolj azokra az Igékre, amelyeket Isten Lelke szíved hústáblájára írt fel! Nem tu-
dom, milyen szenvedéseket enged meg Isten életedben, mondja Szikszai Béni, de nem
lehetnek olyanok, hogy közöttük elsikkadna a prófécia. Isten Igéje, Ige marad, Isten kijelen-
tése felette van minden emberi dolognak, felette a szenvedéseknek, felette van az emberi
indulatoknak és gondolatok szövevényének, felette van az aljas ösztönöknek és szándé-
koknak. Isten Igéje mindenek felett beteljesedik, mindenek felett igaz.
Ehhez a szóhoz az evangélista a szemtanú hitelességével még egy megjegyzést fűz: Volt,
pedig ott egy ecettel teli edény. Azok azért ecettel telt szivacsot tűztek izsópszárra és oda-
tartották a szájához. Azok, minden bizonnyal a katonák. Az ecet pedig, vagy a katonák
poscaja, savanyú bora volt, amelyet a hosszú őrség tartalmára kaptak, vagy valami folyadék,
amelyet a szenvedőknek készítettek. Az izsópszár nem olyan, hogy bot gyanánt lehessen
használni Máté és Márk e helyen nádat, említ.
Lüthi mondja ezzel kapcsolatosan, hogy feltűnő, hogy milyen figyelemre méltó körülmé-
nyességgel tartja megemlítésre méltónak, elsősorban a negyedik evangélista, azokat a lát-
szólag, legjelentéktelenebb részeket is, amelyek az eljárás és a kivégzés alkalmával előa-
dódtak. Úgy gondolom mondja Lüthi, hogy egy olyan nemzedék, amelyik tapasztalja, mit
jelent a kivégzés, a nyilvánosság kizárásával, tudja értékelni ezeket a fontos ténybeli
bizonyítékokat, amelyeket János ad át az utókornak.
És mindez a részletezés miért fontos még? Hogy elgondolkodjunk a történteken. Azok a
katonák, akik a keresztre feszítés elején, kockajátékot űztek, és ruháján osztoztak, tehát
teljesen érzéketlenül viselkedtek, most a végén szánakozók, irgalmasak lesznek, részvétre
indulnak. Mert nincs olyan megkeményedett szív, amelyik meg ne indulna Jézus Krisztus
keresztfán való szenvedésének láttán!
14
Vajon nem kemény-e az én szívem? Mert a Megváltó most is így kiált: Szomjúhozom!
Hogyan? Hol? - kérdezi Stalker, majd így folytatja: Szomjúhoztam és innom adtatok. Uram
mikor láttuk volna, hogy szomjazol, és innod adtunk volna? Amennyiben megcselekedtétek,
egyel az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg. Valahol csak szenvednek
Jézus testvérei, szenvedésük magányosságába zárva és vágyakoznak arra, hogy valaki meg-
látogassa őket vagy betegágyukhoz kötözve és várva, hogy valaki megigazítsa a fejük párná-
ját, és hűsítő italt tartson kiszáradt ajkukhoz, ott mindenütt Krisztus kiált: Szomjúhozom!
6. Elvégeztetett!
János 19, 30
A görög kifejezés azt is jelenti, hogy minden a céljához ért. Jézus Krisztusnak eledele volt,
hogy az Atya akaratát cselekedje és az ő dolgát, elvégezze. Amint ő maga mondotta, a
názáreti zsinagógában, először az evangélium hirdetését kell elvégeznie. És volt egy szakasza
az ő életének, amelyet az evangélisták ezzel a mondattal zárnak le: Jézus mindezeket a
beszédeket elvégezte.
S amikor elvégezte a beszédeket, tudta, hogy eljött az Ő órája. Ez azt jelentette, hogy még
előtte van a keresztség, amellyel meg kell keresztelkednie, és nagyon gyötrődik, amíg az
elvégeztetik. Ez a tusakodás történik a Gecsemáné kertjében. Utána főpapi imádságban
megnyugodva mondja: Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám
bíztál, hogy végezzem azt.”
Ez a bizonyosság szólal meg újra a Kereszten. Az a tudat szólal meg itt, hogy a nehéz munka
elvégeztetett, az Atya akarata beteljesedett, a szenvedés végéhez, céljához ért.
S mindazt, amit a názáreti zsinagógában és a főpapi imádságban még mondatokban mond el,
most egyetlen szóba sűríti:
Elvégeztetett.
Kóstolgassuk e szónak az édességét! Már sokszor mondották, mondja Stalker, hogy ez a
legfelségesebb szó, amelyet valaha is kiejtetek a föld színén.
Mily édes tanítása az is, hogy személytelenül hangzik. Már nem így mondja: elvégeztem a
munkát. Csak így: Elvégeztetett! Oh utánozhatatlan, utolérhetetlen Krisztusi alázat! Benne
van tehát e szóban a mennyei seregek éneke is. Dicsőség a magasságban Istennek! S míg ezt
karácsonykor a mennyei seregek sokasága hozta üzenetként a mennyből; most a Kereszten a
Szerelmes Fiú újszövetségi dalaként száll a földről az égbe: Elvégeztetett!
Benne az előre megjövendölt győzelmi kiáltás hangzik fel. A legnagyobb győzelmi kiáltás ez,
amely valamikor is elhangzott a világban. Lehallatszott a halottak birodalmába, felhangzik az
égbe, évszázadokon, évezredeken át, hangzik, és mint hálazsoltár hangzani fog az
örökkévalóságban. Ebben az egy szóban, mint Stalker mondja, benne volt az egész emberiség
számára ez az üzenet: Íme adtam elődbe nyitott ajtót, amit senki be nem zárhat.
A pogányok elmondják hőseikről, hogy csak egy helyen sebezhetők meg. Siegfried a vállai
között, levélnyi helyen. Achilles a sarkán. Mint ha a népeknek sejtelmük lett volna arról, hogy
Istenen kívül senki nincs, aki ne volna sebezhető. Íme, van gyönge, halálosan sebezhető helye
a halálnak és az ördögnek is, s az a hely az, ahol Krisztus elkiáltotta: Elvégeztetett!
S, hogy mi minden végeztetett el a kereszten és az meddig érvényes, arra álljon itt Kálvin
tanítása: Krisztus haldokolva bizonyságot tesz a felől, hogy az ő egyetlen áldozatával
elvégeztetett és betöltetett mindaz, ami üdvösségünkre csak szükséges volt. A Krisztus által
15
hozott egyedüli áldozatnak hatása és ereje örökkévaló, amint azt ő, maga a saját szavával
tanúsította, amikor ezt mondta, hogy minden elvégeztetett és betöltetett, azaz, ami csak az
Atya kegyelmének megszerzésére, a bűnbocsánat megnyerésére, a megigazulásra és az
üdvösségre szükséges volt, mindazt az Ő egyszeri áldozatával nyújtotta és elvégezte, és pedig
oly tökéletesen, hogy az óta semmi, újabb áldozatra nincs szükség.
Még e szó három nagy tanítására figyeljünk:
Elvégezte megváltásunkat.
Elvégzi megtartatásunkat.
Befejezi a váltság művét.
Elvégezte a megváltásunkat.
Soha olyan erőtelennek nem látszott Krisztus, mint a Kereszten, kínok között és soha nem
látszott még tündöklőbben, mint ott, hogy milyen erős a mi Istenünk. Bizony az ő ereje,
erőtlenség által jut el céljához.
Nézz a Kereszten mindent elvégzett Jézus Krisztusra! Ahogyan az apostoli levél tanítja:
Nézzünk a hit fejedelmére és elvégzőjére, Jézus Krisztusra! Csüggedésedben, erőtlenséged
közepette teljék meg a szíved a drága evangéliummal: Elég neked az én kegyelmem! S
mondjad a hatodik század latin himnusz szavaival:
Királyi zászlók lobognak,
Fénylik titka keresztfának;
Az élet ottan halni tért,
Holtával nyervén drága bért.
Légy áldott, oltár s áldozat,
Mellyel Krisztusunk áldozott:
Holton az élet elesett,
S holtával adott életet.
Élő kútfő, Szentháromság!
Téged áldunk, legfőbb Jóság!
Kérünk: a kereszt győzelmét,
Közöljed vélünk érdemét!
2. Elvégzi megtartatásunkat.
Ez a bizonyosság él Pál apostol szívében is. Nemcsak önmagára nézve, de a gyülekezet
tagjaira nézve is: meg vagyok győződve arról, hogy aki a jó dolgot elkezdte bennetek, elvégzi
a Krisztus Jézus napjáig. Éppen a mindhalálig engedelmes, a Kereszten mindent elvégzett
Jézus Krisztus hűség tegyen bennünket is olyan meggyőződésű emberekké, akik minden
emberi hűtlenség és állhatatlanság ellenére, az ő hűségében bízva bizonyosak vagyunk abban,
hogy mi is így szólhatunk életünk végén: futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.
Ő a Kezdet és Ő a Vég!
3. Befejezi, a váltság művét.
A Kereszten ez hangzott el: Elvégeztetett, és nem ez: Befejeztetett: Mert még nem fejeződött
be, a váltság műve. Anélkül, hogy a Kereszt áldozatából bármit is elvennénk, az egyszeri és
tökéletes áldozat volt, utalnunk kell, a feltámadás, a mennybemenetel és a paruzia, a vissza-
jövetel megváltói munkájára. Aki a Kereszten így szól: Elvégeztetett, egyszer ezt is el fogja
mondani: Befejeztetett!
16
De addig még be kell teljesednie, céljához kell érnie a Jelenések könyve próféciáinak. A
Jelenések könyvében ez a „hatodik szó” újra kivirágzik. Nyolcszor ismétlődik különböző
formákban.
Belőlük tudjuk meg, hogy Isten titka, Isten haragja, és az ezer esztendő még ezután jut
teljességre, ezután végeztetik el. Akkor hallatszik ez a szózat az égben: Most valósult meg az
üdvösség és hatalom és a mi Istenünk országa és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett a
mi atyánkfiainak vádolója, aki vádolta őket éjjel-nappal a mi Istenünk előtt.
7. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet.
Lk. 23, 46.
Amilyen nyugtalanná teheti az ember lelkét, amikor arra kell gondolnia utolsó órájában, hogy
még mennyi mindent el kellett volna végeznem, meg kellett volna tennem; olyan nagy
nyugalmat adhat az ember lelkének az a tudat, hogy mindent elvégeztem. Ami tőlem tellett,
megtettem, amit reám bíztak, teljesítettem. Megváltónk lelkét, ez a nyugalom töltötte el.
Elvégeztetett. Ami Rá volt bízva, a megváltás nagy műve, az engesztelés nagy áldozata
elvégeztetett.
Most már nyugodtan, hajtja le fejét a Kereszten. Csak még az esti imádságot kell elmondania.
Mert délután 3 óra van.
A templomhegyről a városon át idehozza a szél a hatalmas templomkürtök hangját. Az estéli
imádság ideje van. Egész Izráel imádkozik ebben az órában: „Kezedre bízom, lelkemet, te
váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten.” Jézus hallotta a kürtök szavát és ő is,
imádkozik.
Ő is esti imádságát mondja. Azt, amit Izráel imádkozik. Ennek a zsoltárversnek első felét
imádkozza, csak más magasabb értelemben. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet.
Szép gondolat, hogy Jézus halála előtt, esti imáját mondja. Hogy a halál az ő szemében csak
alvás, ezt tudjuk” Ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik”!
Atyám
Ez volt első bizonyságtétele 12 éves korában. Ez volt az első szava a Kereszten is. S utoljára
ismét a nagy szót mondja ki: Atyám! Mert ebben a szóban a Fiúság lelke szólal meg. Mintha
utolsó imádságával is, arra emlékeztetne minket is, hogy Őáltala, az Ő Lelke által mi is így
kiáltsunk: Abba, Atyánk!
A te kezedbe
A Te mindeneket teremtő kezedbe. Abba a hatalmas, erős kézbe, amely kivezette, megváltotta
népét a szolgálat házából. Ez a kéz most sem rövidült meg. Ebben a hatalmas kézben most is
van megszabadításra való erő. A Te kezedbe, abba az irgalmas, hűséges kézbe, amelyből
senki ki nem ragadhatja a Te juhaidat.
S, a mi Megváltónknak éppen az, az imádsága, átszegezett kézzel mondott fohásza, legyen
nagy vigasztalás és bátorítás a számunkra, hogy minket sem ragadhat ki senki az ő kezéből.
Arra a megváltásra, amelyet élete és halála árán szerzett, most már rábízhatjuk magunkat. Az
ő átszegezett kezeibe bátran letehetjük lelkünket.
17
Teszem le,
Az a bizonyosság szólal meg benne, amiről János evangéliuma feljegyzése szerint így
tanított:” Azért szeret engem az atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem
azt. Senki sem veszi azt el éntőlem, hanem én teszem le magamtól. Van hatalmam, hogy
letegyem és van hatalmam, hogy ismét felvegyem. Ezt a parancsolatot vettem az én
Atyámtól.”
Íme így lesz ez az esti ima Jézus ajkán győzelmi kiáltás: Nem ti vettétek el az én életemet, én
tettem le azt! Nem a szegek tartanak fogva a Kereszten, hanem az engedelmesség és a
szeretet!
Krisztus ugyanis, semmivel sem arathatott volna fényesebb diadalt, mondja Kálvin mint azzal
a rettenhetetlen dicsekedésével, hogy az ő lelkének (melyet mindannyian elveszettnek
gondoltak) Isten az őrizője.
Lelkemet.
A Megváltó utolsó imádságában lelkének sorsával volt elfoglalva, hívja fel a figyelmünket
Stalker. Sokan vannak, akik haldoklásukban is testükkel, vagyonukkal, hozzátartozóikkal
foglalkoznak és nem a lelkük dolgaival. És amíg a köznapi kifejezés szerint az ember testből
és lélekből áll, addig a Szentírás még a lélekben is megkülönbözteti az ember legfelségesebb,
legértékesebb alkotórészét és ezt említi Jézus is, amikor a maga lelkéről beszél. Imádságában.
Ebben az imádságban megszólal a feltámadás reménysége is. Az evangéliumok számos
helyen feljegyzik számunkra: Jézus előre megmondta tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe
kell mennie, és sokat kell szenvednie a vénektől és a papi fejedelmektől és az írástudóktól és
megöletnie és harmadnapon feltámadnia. Ezt a bizonyságot nem veszítette el a Kereszten
sem. Ez a reménység szólal meg ebben a csendes esti imádságban.
Ahogyan a feltámadás reménysége szólal meg ennek az imádságnak minden drága szavából,
úgy teljék meg a mi lelkünk is életünkben és halálunk órájában is élő reménységgel, amelyre
nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket Isten, a mi Atyánk Jézus Krisztus lelke által.
Ez a reménység és bizonyosság szólal meg Kálvin János, 1564. április 25 én kelt vég-
rendeletében is, melynek derekas részében ez áll: Kijelentem, hogy ebben a hitben akarok élni
és meghalni és nincs más reményem és bizakodásom, mint az, hogy engem ő kegyelmébe
fogadott, ami üdvösségem egyetlen alapja. Elfogadom azt a kegyelmet, melyet Ő nekem a mi
Urunk, Jézus Krisztusban megmutatott és az ő szenvedésének és halálának érdemére
támaszkodom, hogy az által minden bűneim eltemettessenek. Könyörgök is hozzá, hogy
mosson és tisztítson meg a mi nagy Megváltónk vére által, mely minden szegény bűnösért
kiontatott, hogy megjelenhessek orcája előtt, az ő képét viselve.
Ennek az imádságnak nagy hatása volt az első keresztyénekre. István diakónus, megkövezése
alkalmával így imádkozott: Uram Jézus vedd magadhoz az én lelkemet! Péter apostol pedig
azt tanácsolja, hogy akik Isten akaratából szenvednek is, ajánlják lelküket a hű Teremtőnek.
Nekünk is drága tanítást ad megváltónk utolsó imádsága. Azt jó meglátnunk, hogy
megkeseredés nélkül hal meg, de ennél többet is szabad látnunk: Jézus imádkozva és ajkán
Igével hal meg. Íme, utolsó mondatával is, a keresztyén élet két legfontosabb élet szükség-
letére utal: Ige és imádság. Nélkülük csak erőtlen, elesett, beteges keresztyén élet lehetséges.
Ige és imádság Ezekben kell megfürdetnünk lelkünket minden napon, hogy halálunk óráján is
ezekhez menekülhessünk.
18
Kálvin János utolsó napjait is sok szenvedés és imádság szentelte meg. Környezete többször
hallotta szavait: Megnémultam, nem nyitom fel szájamat, mert Te cselekedted. Gememba,
sicut columba, nyögtem, mint a galamb.
Azt is szabad észrevennünk, és nem fölösleges hangsúlyozni, hogy Megváltónk zsoltárverssel
az ajkán hal meg. Legyen naponkénti imádságunk egy-egy zsoltár. Minden nap legalább egy
zsoltár!
Szeretnénk J. Stalker szavaival befejezni tanulmányunkat: Sokan haltak meg már ezzel a
szóval ajkukon. Amikor Husz Jánost máglyára vitték, a fejére magas papírsüveget nyomtak,
mely tele volt rajzolva ördögökkel, akiknek martalékául odaszánták a lelkét az ő bírái és
hóhérai; de ő csak ezt a kiáltást ismételgette: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet.
Ez volt az utolsó sóhaja Polykarpusznak, a prágai Jeromosnak, Luthernek, Melanchtonnak és
még sok más nagy léleknek is. Ki, kívánhatná felségesebb szárnyakra bízni lelkét Istenhez
való röptében? De akár ez lesz csakugyan utolsó imádságunk a halálban, akár nem: legyen ez
egész életünk buzgó könyörgése: Ne tedd le kezedből ezt a könyvet se úgy, hogy előbb ne
fohászkodnál e szavakkal: Atyám a te kezedbe teszem le az én lelkemet.
Utószó helyett.
Haldokló imádsága.
Ne hagyj el, édes Atyám!
Kívánt akkor, midőn a halállal együtt minden nyomorúság reám tódul és midőn már a
halálnak kapuján leendek is, ápolgass a Te atyai szent kezeddel és adj erőt arra, hogy egyéb
fohászkodásaim közt tökéletesen meghódolt szívvel és igaz hittel szólíthassalak meg
Atyámnak azon imádsággal, amelyre a Te öröktől fogva szerelmes Szent Fiad, az Úr Jézus
tanított:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a Te országod,
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add
meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek, és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az
ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen
19
A lélek gyümölcse
1. Pál apostol Galatákhoz írt levele 5. Rész 22-23. verseinek magyarázata tíz bizonyság-
tételben.
O de; karpo; " touÖ pneuv matov " ej stin aj gav ph, carav , eij rhv nh, makroqumiv a, crhstov th", aj ga
qwsuv nh, piv sti", prauv Ÿ th", ej gkrav teia: ...
A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,
szelídség, önmegtartóztatás.
...A Lélek gyümölcse pedig...O de; karpo; " touÖ pneuv matov " ej stin Ho de karposz tou
pneümatosz esztin ...”
Ezzel kezdődik az a felsorolás, amit valaki találóan nevezett kilencágú gránátalmának. A
Léleknek ez a kilencágú gyümölcse, ezek az „erények” nem azonosak az Ószövetségben
felsorolt erényekkel. (V. ö: 5 Mózes. 27, 15 - 26, Hóseás 4, 1, Zsoltár 1, vagy a Példabeszédek
kijelentéseivel.)
A zsidóság a törvényetikát követte. Pál apostol itt nem törvényetikát ad. De ez a felsorolás
nem azonos a görög szellemből eredő erény etikával sem, jóllehet később, az egyház
történelme során ezt a páli „Lélek-gyümölcsöt” összekeverték a görög római erényetikával. A
valóságban a Pál apostol által itt felsorolt Lélek-gyümölcs más, mint a görög római filozófia
erényei. Pl.: sztoikus Senecánál, akit gyakran állítanak Pál apostol mellé, a legfőbb jó „rendít-
hetetlen erő, körültekintés, fennköltség, egészség, szabadság, harmónia és a lélek szépsége.”
Mondjuk ki, tehát, alaptételünket: amíg a zsidóság a törvény-etikát követte, a hellénizmus
pedig az erényetikát, addig a keresztyénségnek a Lélek etikát kell követnie és felmutatnia. A
Lélek termi bennünk ezt a gyümölcsöt akkor, amidőn megtörténik az, amiről a szakaszunkat
körülölelő versek szólnak: „Ha pedig a Lélek vezet benneteket, nem vagytok a törvény alatt!
Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.
Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.” (18, 24-25. versek) Nem nekünk kell
tehát erőlködnünk. Az igazi keresztyén élet soha nem lehet „izzadságszagú”. Nekünk „csak”
élő összeköttetésben kell maradnunk Jézus Krisztussal, aki ezt mondta: „Én vagyok a szőlőtő,
ti a szőlővesszők, aki énbennem marad és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem
semmit sem tudtok cselekedni.” (János 15, 5) Kálvin így tanít erről: „Mindig innen kell
kiindulni, amikor az Istenfélő és szent élet szabályáról van szó. Az ember önmagára nézve
meghaljon és engedje, hogy az Isten éljen benne. Szűnjön meg a maga cselekedeteitől, hogy
az Isten cselekvésének adja át a helyet.”
Gyümölcsről beszél az Apostol. Az egyes szám: karpo; ", (karposz) a belső egységnek az
ábrázolása, amely a Lélek munkájaként lesz nyilvánvaló. Ez a gyümölcs növekszik és a
keresztyén életfolytatásban jócselekedetté lesz. A szakasz elején az apostol a test cselekedeteit
sorolta fel.(16-21 versek) De nem az a lényeges különbség e két felsorolás között, hogy amott
bűnökről, itt meg erényekről van szó, hanem az, hogy a test cselekedeteinek a forrása ben-
nünk van, belőlünk erednek, míg a Lélek gyümölcsét úgy kapjuk a megváltás ajándékaként.
Abban is különbség van, a test- és Lélek cselekedetei között, hogy míg a test cselekedetei
sokfélék és nem feltétlenül járnak együtt, ezzel szemben a „Lélek gyümölcse egységesen
egy.” Azt jelenti, hogy a Krisztusban való élet nem mozaikszerű, hanem mindig egységes, az
egészre, a teljességre törekszik.
20
A Krisztusban való élet két fő követelménye: „Térjetek meg mert egészen közel, van a
mennyeknek országa!” és „Teremjetek hát a megtéréshez illő gyümölcsöket, és ne gondol-
játok, hogy ezt mondhatjátok magatokban: A mi Atyánk Ábrahám”(Máté 3, 2 és 8) Amikor
elnémították Keresztelő János ajkán ezt az Isteni üzenetet
Jézus Krisztus átvette majd Tőle tanultan így tanítanak az apostolok is: „Testvéreim
meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, s ezért másé vagytok: azé, aki feltámadt
a halálból, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek” (Róma 7, 4) Egyszerű képes beszédben úgy
tanultam én is: A Krisztusban való élet fordított fához hasonlít: a gyökere a mennyben van és
a gyümölcse terem a földön. Valahogy úgy, ahogyan Pálóczi Horváth Ádám (1760-1820) írta
olyan szépen:
„Adjad Úr Jézus, hogy még e világban
Sátorozván is, ama mennyországban
Részt vehessünk, s mint tulajdonunkkal
Szentül éljünk mennyei jussunkkal,
És, hogy e földet jó cselekedettel)
Hálaadással, buzgó tisztelettel,
Mint lakos társai a szenteknek,
Pitvarivá tegyük az egeknek”
(361. dicséret 6. Verse)
Azért oltattunk be az igazi szőlőtőbe, és ezért tisztogat bennünket olykor bajjal és szenvedés-
sel is, hogy több gyümölcsöt teremjünk. Aki ugyanis nem terem gyümölcsöt, azt” kivetik,
mint a megszáradt vesszőt, és megszárad, tűzre vetik és elégetik.” (János 15, 1-8)
Isten országa (Isten királyi uralma) azért vétetett el Izraeltől, mert nem termett bennük
gyümölcsöt. Pedig milyen buzgók voltak a Törvény tiszteletében. „Oly népnek” adta azt Isten,
„amely megtermi annak gyümölcsét.” De jaj, ennek az „oly népnek” is, ha nem termi élete a
Lélek gyümölcsét. A hosszútűrő Isten ajkáról elhangzik egyszer a gyümölcstelen fára mondott
ítélet:” Vágd ki, miért foglalja a földet hiába!”(Lukács 13, 8)
Legyen azért naponkénti imádságunk Losontzi István (1709 1780) szép könyörgése:
„Támaszd fel Uram, valójában
Az új embert én szívemben:
Hadd nyugodjék kebelemben,
Sőt örüljek az Úr jóvoltában.
Az igazságnak tudománya
Járásomban vezéreljen,
Hogy lelkem-testem úgy éljen,
Mint szent akaratod kívánja.
Taníts meg te szent törvényedből,
Felségedet mint tiszteljem,
Máshoz magam mint viseljem,
Hogy ki ne essem szerelmedből.
Kész lészek, Uram, ím fogadom:
Szent törvényed szerint élek,
Járok, kelek, fekszem vélek:
Zálogul szívem néked adom.” (453. dicséret 5-8 versei.)
21
1. SZERETET agaj phj agapé
A Lélek gyümölcse felsorolásában első a szeretet. A szeretet a parancsolat vége, (1 Timótheus
1, 5) és a tökéletesség kötele. (Kolossé 3, 14). A görög nyelvben négy szó volt használatos a
szeretet fogalmának a jelölésére:
1. Erosz eros jelölte a férfi és nő közti szeretetet. Magyarul leginkább szerelmet mondunk ez
esetben. (Gondoljunk az erotika fogalmára.)
2. Filia filia a szívbeli szeretet érzésének a kifejezése. Az, az érzés, amelyet hozzátarto-
zóink és a hozzánk közel álló barátok iránt érzünk. Erről tud, az Értelmező Szótárunk is,
amikor a szeretet fogalmát így jelöli meg:” Valaki, valami iránti ragaszkodásban, gyengéd-
ségben, önzetlen jóakaratban megnyilatkozó érzem.”
3. Storge fogalmával jelölték mindenekelőtt a szülők és a gyermekek egymás iránt érzett
szeretetét.
4. Agapé aj gav ph a klasszikus görögben nem nagyon volt használatos. Az agapé keresztyén
értelemben végtelen jóságot és legyőzhetetlen jóakaratot jelent. Agapé aj gav ph azt jelenti,
hogy mindig a másik ember javát tartjuk szemünk előtt, függetlenül, attól hogy ő hogyan
cselekszik. Itt a szív és az értelem egyaránt munkában van. Az ajgav ph agapé a Bibliában az
Isteni szeretet kifejezője, ellentétben a filiával, amely az emberi szeretetet jelöli. Isten
megváltott gyermekének az életében a Lélek Gyümölcseként jelenik meg az ajgavph agapé:
azaz, állandóan arra való törekvés, ami embertársainknak a javára szolgál, még ha Ők nekünk
rosszat cselekszenek is. Az aj gav ph agapé jellemzésére olvassuk el az I. Korinthus 13-at!
Az aj gav ph agapé maga Isten (I. János 4, 16) S ahogy valljuk a mi Istenünkről a mi Megváltó
Jézus Krisztusunktól, hogy CSODÁLATOS (Ézsaiás 9, 6) ugyanilyen csodálatos a Lélek
gyümölcseként e földön, az övéi életében jelentkező: aj gav ph agapé is. Röviden három
vonását mutatom fel:
1. Az aj gav ph agapé megelőző szeretet.
Az ember csak a gyűlölködés, a haragot, a bosszút tudja kezdeni. Önmagától az ember nem
képes kezdeni a szeretetet, mert a szeretetet Isten kezdte:” Mi tehát azért szeretünk, mert Ő
előbb szeretett minket.” (I. János 4, 19) Ennek a megelőző isteni szeretetnek drága pecsétjét
hordozzuk magunkon a keresztség sákramentuma által. A megelőző Isteni szeretet forrásánál
ott találjuk örök elválasztásunkat (predestinálásunkat!). Az vagyok, akinek Isten hirdeti:
„Mert örökkévaló szeretettel, szerettelek téged, ezért terjesztettem reád az én irgalmassá-
gomat.” (Jeremiás 31, 3) Az vagyok, azok közé tartozom, akinek Jézus Krisztus ezt mondja:
„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek arra, hogy
elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek és megmaradjon a ti gyümölcsötök.” (János 15, 16)
Mindez azt jelenti, hogy a víztől és Lélektől született krisztusi ember, akinek élete termi a
Lélek gyümölcsét, a szeretet dolgában nem helyezkedhetik a várakozás álláspontjára. Nem
mondhatja, hogy szeretem, majd ha ő is szeret. De mivel ő nem szeret, én sem szeretem.
Nekünk „szabad” megelőző szeretettel szeretni.
2. Az aj gav ph, agapé áldozatos szeretet. Amikor a Biblia Isten szeretetéről beszél, akkor azt
mondja el, hogy Isten általunk eléggé soha fel nem fogható, meg nem érthető, szeretettel
szeret. A János 3, 16 ezt így mondja: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta, valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örökélete legyen.” Luther, úgy tudom erről az
Igéről nem „mert” prédikálni, mert azt vallotta, hogy ez olyan nagy üzenet, amivel nem lehet,
„megbirkózni.” S mennyire igaza volt! Ha végig gondoljuk, mit jelent az Egyszülöttet
odaadni, mi van e mögött a kijelentés mögött, akkor bizony dadogva és álmélkodva vall-
22
hatunk arról, hogy Isten szeretete áldozatos szeretet. A Krisztusban hívő, a Lélek által
újjászületett keresztyén életének ezt az áldozatos szeretetet, gyümölcsöt kell teremnie.
3. Az agapé, aj gaj ph tágölelésű szeretet. Isten az egész világot szereti. (Az egész világ alatt
itt nemcsak az egész emberiséget kell értenünk, hanem a teremtett mindenséget, a kozmoszt, a
maga növény és állatvilágával, csillag milliárdjaival együtt.) Egyszerűen így szoktam
mondani: Olyan embert tudtok mutatni, aki nem szereti az Istent. De olyat, akit nem szeret az
Isten, olyat nem tudtok mutatni. Gárdonyi Géza ezt így írta: Mondd el az életed történetét és
megmutatom benne Isten szeretetének a jeleit.
Nem egyszer nehéz leckéken keresztül tanuljuk meg ezt a szűkkeblűségtől megszabadító, tág
ölelésű szeretetet. Olvassuk csak el az Apostolok Cselekedeti 10. Részéből, milyen leckét
kapott Péter apostol, amíg ki tudta mondani:” Most kezdem igazán megérteni, hogy nem
személyválogató az Isten.” A Lélek gyümölcse ez a tágölelésű, szűkkeblűségtől mentes
szeretet. Ezáltal cselekszi, kell, hogy cselekedje a Krisztusban hívő nép azt a „másoknál
többet”, amiről a Hegyi Beszédben tanított Jézus. (Máté 5, 43-48)
Losontzi István (1709-1780) egyik, legáltalánosabban ismert és énekelt úrvacsorai énekének
szavai szerint imádkozzunk:
„Add Úr Jézus, halálodban,
Követnünk életedben.
Szentséges tudományodban,
Szelíd szenvedésedben.
Légyünk alázatosak.
Mindenhez irgalmasak.
Segélj erre Szentlelkeddel,
Oktass, vezérelj igéddel!”
2. ÖRÖM cajra khára
Evangélium magyarul örömhír, örömüzenet. Amikor a Biblia örömről beszél, első rendben azt
az örömöt érti, amely Istenből árad és a hiten nyugszik. Erről beszél a zsoltáríró templom-
szentelési énekében:
„Gyászomat örömre fordítottad,
lehoztad, gyászruhámat,
és örömbe öltöztettél.
Ezért szüntelen zeng neked a szívem,
örökké magasztallak Uram, Istenem!” (Zsoltár 30, 12-13)
Ezt az örömöt termi a Lélek Isten megváltott gyermekei életében: „Megismerteted velem az élet
útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. (Ap. Csel 2, 28.) Az „élet útjait” Jézus
Krisztus, jelentette ki, amikor „a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk” (Héberekhez írt levél 1,
1) Isten. Jézus Krisztus Istene, pedig örvendező Isten. Egyedül, a Lukács 15. részére gondoljunk
most csak. Mindhárom példázatban arról, a nagy örömről beszél Jézus, amit a pásztor, az asszony,
és az atya érez: „Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Örüljetek velem, mert
megtaláltam azt a drachmát, amit elvesztettem, és hozzátok, a hízott borjút, vágjátok le! Együnk
és vigadjunk, mert ez az én fiam, aki meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És
elkezdtek vigadozni.” S mindezt összefogja az a kijelentés, hogy nagy öröm van a mennyben,
Isten angyalai így örülnek egyetlen bűnös megtérésének.
23
Maga Jézus Krisztus is örömteljes egyéniség volt. Igaz, hogy ő volt a „fájdalmak férfia, betegség
ismerője” (Ézsaiás 53, 2) de, „amerre járt boldog jókedvnek légkörét vitte magával. Mint a
tengerparti, édes vizű források, még ha szenvedéseknek keserű hullámai el is söpörtek felette, újra
meg újra kifogyhatatlan üde jósággal és örömmel buzgott”. (Fosdick) Első csodáját egy
lakodalomban tette. (János, 2, 1-12) Amikor pedig a Gecsemáné kertből a Golgotára vezet útja,
nem a panaszos zsoltárokat énekli tanítványaival, hanem „miután dicséretet énekeltek, kimentek
az Olajfák hegyére.” (Máté 26, 30) Így érthető, hogy az Újszövetség a világ legörömteljesebb
könyve. Azzal kezdődik, hogy nagy örömet hirdetnek az angyalok, mert megszületett Jézus
Krisztus, és azzal végződik, hogy egy nagy, megszámlálhatatlan sokaság hallelúját énekel. „A
Lélek és a mennyasszony így szól: Jöjj!” S így válaszol, „aki ezeket kijelenti: Bizony, hamar
eljövök. Ámen.” Közben elég tragédia van az Újszövetségben, de soha nem feledhetjük, hogy
ezekkel együtt, mégis a világirodalom legörvendezőbb könyve az Újszövetség.
De ne feledjük azt sem, hogy az első keresztyének örvendező emberek voltak, mert
„megteltek örömmel és Szentlélekkel.” (Ap. Csel 13, 52) Ezt a Lélektől kapott örömöt nem
tudta tőlük elvenni senki és semmi. Amikor megverték őket,” örömmel távoztak a Nagytanács
színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az Ő nevéért.” (Ap.
Csel 5, 41) Mikor vagyonukat elrabolták, örömmel fogadták azt is, mivel tudták, hogy nékik
értékesebb és maradandóbb vagyonuk van. (Héberekhez 10, 34) Együttlétükre, Istentisz-
teletükre is az öröm volt a jellemző: „Amikor házanként megtörték a kenyeret, ujjongással és
tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép.” (Ap.
Csel 2, 46-47) Öröm és tiszta szív, ez jellemezte a Pünkösd utáni keresztyéneket.
A Lélek gyümölcseként lesz valósággá Dávid bizonyságtétele: „Teljes öröm van tenálad
(Zsoltárok 16, 11) Ezt a teljes örömöt hirdetik az apostolok. Ezt adja áldásul Pál apostol: „A
reménység Istene pedig töltsön be titeket a hit ereje által teljes örömmel és békességgel.”
(Római levél 15, 13) Ezért írt levelet János apostol:” Ezt azért írjuk meg nektek, hogy
örömünk teljes legyen.” (1. János 1, 4) Ezt a teljes „kimondhatatlan, dicsőült” örömöt
ismerjük meg Péter apostol levelében a gyülekezeti tagok életéből.
Tehát a Lélek gyümölcseként jelentkező öröm, nem töredékes.” Töredékes az ismeretünk és
töredékes a prófétálásunk” (1. Korintus 13, 9), de az örömünk teljes. Éppen azért teljes az
öröm, mert ez Krisztus öröme”. Ezeket azért mondom, nektek, hogy az én örömöm legyen
bennetek és a ti örömötök, teljessé legyen.” (János 15, 11). Ez a teljes öröm, csak maradandó
lesz a Jézus nevében való könyörgés által. „Eddig, nem kértetek semmit az én nevemben:
kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.” (János 16, 24) Ez a teljes öröm
Krisztus feltámadásából és paruziájának bizonyságából táplálkozik és az által lesz maradandó:
„Nektek is szomorúságotok van, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog szívetek, és
örömötöket senki sem veheti el tőletek.”(János 16, 22)
A Lélek gyümölcseként jelentkező öröm erőforrás. „Az Úr előtt való öröm, erőt ad nektek.”
(Nehémiás 8, 10) Sorolhatnánk még az Igei bizonyítékokat, hogy a Lélek gyümölcseként ez a
teljes öröm jelentkezik Isten gyermekeinek az életében, az Anyaszentegyház életfolytatásában.
Úgy gondoljuk azonban elég a bizonyítékok sorolása. Mindezek arra az öneszmélődésre,
magunkba nézésre késztetnek bennünket: Vajon a mi életünkben ismerőse ez a teljes öröm? Nem
lenne e szükséges átértékelnünk némely dolgot gondolkodásunkban, vagy „felfedeznünk” némely
Igét, amelyek mellett könnyedén tovább mentünk. Ebben segítsen bennünket Assziszi Szent
Ferenc (1182 - 1226) példája. Őt a többi társa „Mindig vidám testvér”-nek hívta („Bruder Immer
froh”). Assziszi Szent Ferenc nem tűrt meg a rendjében szomorú ábrázatú szerzetest. Amikor egy
nap ilyennel találkozott, megkérdezte Őt: Miért szomorú az ábrázatod? Megbántottad valamivel
Istent? Mert más oka nem lehet a szomorúságnak, ha így van, menj, hozd rendbe dolgodat
Istennel, de ne terhelj másokat szomorú ábrázatoddal!”
24
3. BÉKESSÉG - eij rhv nh,- eiréné
A Biblia eredeti szövegében a héber nyelvben a sálom ::: szó, (békesség) tágabb értelem-
ben volt használatos, mint a magyar nyelv béke, vagy békesség szava. A héber ::: sálom
jelentette az egyéni élet teljes boldogságát, beleértve a jó egészséget is, a rendezett anyagi
körülményeket, a megelégedést és a biztonságot. A békesség fogalmának lényeges elemei
voltak még az embertársakkal, a társadalommal való harmonikus együttműködés, valamint az
ellenségeskedések és háborúk hiánya. Érthető, hogy számos rabbinikus mondás maradt fenn,
amely így kezdődik: Nagy, dolog a békesség!
Ezt a héber, ::: sálom szót, az Újszövetség általában: eij rhv nh / eirénével) fordítja. Nem csak
azt jelenti, hogy nincs nehézség és gond, hanem azt is, hogy az embernek minden jóban és
szépben része van. A korabeli köznyelvben két érdekes alkalmazási módja volt, az eij rhv nh
(eiréné) fogalmának. Először jelölte azt a nyugalmat és békességet, amelyet egy ország
élvezett, egy jó uralkodó igazságos és jóságos uralma alatt; másodszor jelölte azt a rendet, amely a
falvakban és városokban uralkodott. Azt a hivatalnokot, aki erre felügyelt „a falubéke őrzőjének”
(Hütter des Dorffrie dens, eiréné eij rhv nh) hívták és a nyilvános békességről gondoskodott.
A Bibliában tehát nem egy leszűkített békesség fogalommal állunk szemben. A Biblia
békesség fogalma nem részleges békességet jelent, hanem totális békét. Nemcsak a „kebel-
nek” a békességét, hanem külső békességet is. De jelenti a szívnek azt a derűs nyugalmát is,
amely abból a hitből táplálkozik, hogy Isten kezében vagyunk. Tehát ahogyan Saddhu Sundar
Singh mondja, ez a békesség nem a mi gondolataink, vagy beképzeltségünk eredménye,
hanem Isten jelenlétének következménye a lélekben. A békesség forrása tehát Isten (Róma 15,
33; 16, 20; I Korinthus 1, 33; Filippi 4, 7). Isten, Jézus Krisztus szerzett békességet, miután „a
kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában...” (Efézus 2, 14 -17) A békességet
Jézus Krisztus végrendeletileg hagyta tanítványaira: „Békességet hagyok néktek: az én
békességemet adom néktek”
(János 14, 27)
Ezt a békességet termi a Lélek, gyümölcsként a keresztyének életében. Ennek a békességnek,
ahogyan Robertsohn Fr. Vilmos kifejtette négy dimenziója, van: Békesség Istennel, békesség
emberrel, békesség önmagammal, és békesség kötelességemmel.
Békesség Istennel! Jézus Krisztus az Isten lényegét jelentette ki. Az Ő áldozata Isten szeretetét
hirdette meg. Ő hozta a nagy törvényt, hogy szenvedés nélkül nincs igazi boldogság, s, hogy
minden áldás, amiben részünk van, helyettünk való szenvedésből származik: Az élet, amelyet
élvezünk, anyánk kínszenvedésével jött létre. A darab kenyér, amelyet eszünk, milliók
fáradsága, aggodalma, szenvedése útján volt megszerezhető. A tudomány, melynek áldásában
részesülhetünk, sokak agyának, szívének keserves nehéz munkájával jött létre. A békesség,
melyet jelen napjainkban élvezünk, egy rész, a hősök szenvedése, vére hullása árán, másrészt
nemes, nagy lelkek hősies fáradozása, áldozatvállalása, szenvedése árán a miénk. Ez az em-
beri élet törvénye, s ennek Megváltónk is alávetette magát. Így békéltette meg kereszthalála
által az embert Istennel. Ez a békesség első dimenziója: Békességünk van Istennel.
Békesség az emberrel. Talán az emberek között mindeddig Pál apostol érezte, s hirdette
legvilágosabban, hogy a Krisztus halála az embernek az emberrel való megbékélést jelentette.
Mert milyen nagy ellenségeskedés volt, zsidók és pogányok között. S ezt is lerontotta a
Krisztus keresztje. Ezért békélhet meg a Krisztus halála által az ember az emberrel. A Lélek
ezt a gyümölcsöt termi, Isten gyermekei életében. Megtanulták és élik, hogy a másik emberrel
való békességet a Krisztus keresztjének szelleme hozta. Ez pedig a szenvedésnek, és a
szeretetnek szelleme volt. Ha szeretni akarunk, meg kell tanulni, szenvedni, s ezen az úton
békességre jutunk a másik emberrel.
25
Békesség önmagammal. Ez Krisztusban nyert békesség harmadik dimenziója. Ezt a
békességet nem ismerik azok a „könnyű lelkek”, akik nagyon is meg vannak elégedve, sőt el
vannak telve önmagukkal. A nemes emberség ott kezdődik, hogy nem vagyok megelégedve
önmagammal, vádolom önmagamat gyengeségeimért, hibáimért. Ismerem a lelkiismeret
furdalást, őszintén együtt tudok kiáltani az apostollal: „Én nyomorult ember! Kiszabadít meg
ebből a halára ítélt testből?” (Róma 7, 24) Ettől is csak Krisztus szabadít meg. A Lélek által
eljutok a bizonyosságig: Krisztussal együtt én is keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én
élek, hanem, Krisztus él bennem” (Galata 2, 20) S ez a hit ad békességet önmagammal.
Békesség a kötelességemmel. Alig van az életben borzasztóbb békétlenség, mint amely az
ember és kötelessége között van. Kevesen vannak közöttünk, akik megtalálták helyüket az
életben. Van bennünk valami nagyra törés, ami azt képzelteti velünk, hogy képességeinknek
nagyobb dolgok felelnének meg, mint amelyekre elhívattunk. Forduljunk azonban Krisztus
keresztjéhez. Tanulmányozzuk Jézus Krisztus csodálatos életét, s akkor meg fogunk békélni
kötelességeinkkel. Mert az ember nem úgy békél meg a kötelességeivel, hogy megváltoznak a
körülményei, hanem úgy, hogy a lelke hozzáigazodik azokhoz a körülményekhez, amelyekbe
Isten belehelyezett minket.
Íme a békesség négy dimenziója: Békesség Istennel, békesség az emberekkel, békesség ön-
magammal és békesség a kötelességeimmel. Ezek a Lélek gyümölcse. De ezt nem elég
„áhítattal várni”, erre buzgón törekednünk is kell, mert másként csak „kerülgetjük a békessé-
get”, ahogyan Kálvin mondja:” S, az emberek úgy születtek, hogy úgy látszik mindannyian,
kerülgetik a békességet, mert mindenki csak önmagával törődik, s azt akarja, hogy mások
tűrjék az ő szokásait, ő maga azonban nem méltóztatik alkalmazkodni a mások szokásaihoz.
Tehát ha nagy erőfeszítéssel nem követjük a békességet, sohasem fogjuk azt megtartani. Ha a
Lélek gyümölcseként megjelent életünkben a békesség, kettős mértékben érvényes ránk
Megváltónk szava: „Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.”
(Máté 5, 9) Legyen részünk a békét teremtők boldogságában!
Lássék lelkemben Jézusnak békéje,
Tiszta szíve és mennyei szent lénye!
Ó szállj Szentlélek ránk!
Áldd meg szívünk és szánk!
S bennünk teljes lesz Jézusnak szépsége.
(lelki ének az ébredés idejéből)
4. TÜRELEM makroqumiva, makrothümia
A szeretet, öröm, békesség hármas, szent, egysége után különösen fontos és gazdag jelentésű
fogalommal állunk szemben. Nézzünk néhány magyar fordítását:
a.) békességes tűrés, (Károli Gáspár)
b.) hosszútűrés, (Czeglédy Sándor)
c.) nagylelkűség, (Ravasz László)
d.) türelem (Magyar Biblia Tanács (Új) és Békés - Dallos)
e.) Luther és Bruns Geduldal fordítja.
f.) Schlatter: Langmutot használ.
A fogalom szótári jelentése még gazdagabb, érdemes tovább búvárkodni benne.
Az itt használt szó csak az apostoli levelekben fordul elő. Azokban tizennégyszer: Róma 2, 4;
9, 22; II. Korinthus 6, 6; Galata 5,22; Efézus 4,2; Kolossé 1,11; 3,12; I Timótheus 1,6;
II Timótheus 3,10; 4, 12; Zsidók 6,12; Jakab 5, 10; I Péter 3, 20; és II. Péter 3, 15.
26
Különösen a Kolossé 1, 11-re hívom fel a figyelmet, ahol a hüpomoné és a makrothümia,
uJ pomonh; n kai; makroqumiv an együtt szerepel.
A makrothümia makroqumiv a ellentéte okszüthümia, oxuqumia ahogyan a makrokozmosz
ellentéte a mikrokozmosz. S ha erre az ellentét párra gondolunk a magyar nyelvünkben, akkor
bátran használhatjuk a magyar fordításban a „nagytürelem” kifejezést is, ahogyan eleink így is
használták: Nagytürelmű szent Úristen.
I. Makkabeus 8,3 arról szól, hogy a rómaiak makruthümiával makroqumiv a sok országot
meghódítottak. A rómaiaknak azt az állhatatosságát, az egyes meghódítottakkal szemben meg
nem szűnő türelmét érti alatta, amely végül győzelemhez juttatta őket. A makrothümia
(makroqumiv a), a türelem szó általában nem egyes cselekvésre, vagy történésekre használtatik,
hanem az egész emberre vonatkoztatva. Chrysostomus egyházatya (†407) a makrothümiáról
úgy beszél, mint olyan ember elnézéséről, aki akkor sem áll bosszút, ha lehetősége volna arra.
Az olyan emberek, akikben makrothümia (makroqumiv a) van, nagyon nehezen haragszanak
meg. Számunkra különösen érdekes, hogy a szó az Újszövetségben Istennek és Jézus
Krisztusnak „ama napon” az emberekkel szemben való viszonyában fordul elő leginkább.
(Róma 2, 4; 9, 22; I. Timótheus 1, 16; I. Péter 3, 20) Ha Isten olyan lenne, mint az emberek, a
világot már régen megsemmisítette volna. Ő azonban türelmes és hosszútűrő irántunk.
Isten, a hosszútűrés Istene. Az apostoli levelekben, három vonatkozásban gondoljuk végig
Isten hosszútűrő szeretetét.
a.) Noé napjaiban is ezzel a (makroqumiv a) marothümiával) várt az Isten. I. Péter 3, 20: „Az
Isten türelmesen várakozott a Nóé napjaiban a bárka készítésekor.”
b.) Életünk megváltoztatására, a megjelent kegyelem, elfogadására, az Isten országába való
bemenetelünkre, a megtérésünkre is így vár az Isten. Róma 2, 4: „Vagy megveted jóságának,
elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága
megtérésre ösztönöz?” Visszatekintve életünk elfolyt idejére, nem kell-e megerősítenünk
ennek a kijelentésnek az igazságát?
c.) A paruziára, a Jézus Krisztus visszajövetelére is az Ő hosszútűrő szeretete, az ő makro-
thümiája miatt nem került még sor. Gondoljuk végig e ponton a II. Péter 3, 9 -15 félre-
érthetetlen üzenetét.: „Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem
türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy
mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek
recsegve ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is
megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek
élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek
lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új földet várunk az ő
ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok,
igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben. A mi
Urunk hosszú tűrését, pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta
nektek, a neki adott bölcsesség szerint”!
A keresztyén (Krisztusi) embernek is hosszútűrőnek kell lenni, különben méltatlan lett a
hosszútűrő Isten kegyelmére. Máté 18, 21-35 verseiben mond erről példázatot Jézus Krisztus.
Pál apostol pedig személyes vallomásaként beszél erről, mint Krisztust követő élet Isteni
értelméről: „Igaz, az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a
világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam,
hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak,
akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.” (I. Timótheus 1, 15-16) Ennek a
kijelentésnek világosságában nem kell-e mélyen megítélnünk sok rendbéli missziós türelmet-
27
lenségünket? Hányszor voltunk és hányszor vagyunk másokkal szemben türelmetlenek,
elfeledve, hogy nem fogyott el az Úr türelme, vagy más fordítás szerint, „Nem türelmetlen az
úrnak lelke.” (Mikeás 2, 7) Tehát, miért könyörült rajtam az Úr? Azért, hogy elsősorban
énrajtam mutassa meg végtelen türelmét. Kinek? Keresztyén testvéreimnek, a Krisztusi
embereknek? Nekik is, de elsősorban azoknak, akik még nem hisznek, de hinni fognak benne!
Tartsuk szívünkben az apostol példáját és ajánljuk mi is magunkat, mint Isten szolgái:
türelemben, (makroqumiv a) makrothümiában, hosszútűrésben, s akkor örömmel mondhatjuk
el, vannak, akik követői lettek tanításunknak és türelmünknek. (V. ö. II. Korinthus 6, 6 és II.
Timótheus 3, 10)
S ha ez félreérthetetlenül érvényes a Krisztusi emberre, természetes, hogy Krisztus gyülekezete
sem lehet türelmetlen. Neki is abban kell megmutatni, hogy helyesen értette meg Isten szeretetét,
hogy türelmes mindenki iránt. (I. Thesszalónika 5, 14; Efézus 4, 2; II. Péter 1, 5 skk.)
Az ígéretek elnyeréséhez is, hosszútűrés is kell.
A Zsidók 6, 12 skk 15ben ez áll: „Ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és
türelem makroqumiv a (makrothümia) által öröklik az ígéreteket. Amikor az Isten, Ábrahámnak
ígéretet tett, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, és így szólt. „Bizony,
gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak.” És így, miután türelemmel makroqumiv a)
(makrothümiával) várt, beteljesült az ígéret.” Kálvin e hely magyarázatánál azt mondja, hogy
mivel sokan vannak, akik kezdetben csodálatos hitet mutatnak, később azonban meglan-
kadnak, a meg nem lankadó hitnek a türelem az igazi bizonyítéka.
S talán ez a fogalom az, amelynél gondolnunk kell arra is, hogy a gyümölcs növekedéséhez és
éréséhez is idő kell. A Lélek gyümölcse sem egyszerre érik be életünkben. S ahogyan fény és
meleg kell a gyümölcs éréséhez, úgy kell nekünk is naponként az Ige fényében és Urunk
szeretetének melegében megfürdetnünk egész belsőnket, hogy érhessen a Lélek gyümölcse.
Legyen azért nekünk is kedves énekünk a hosszútűrő ember éneke: a 62. Zsoltár, vagy az a
dicséret vers, amit gályarabjaink énekeltek a kapuvári börtönben:
„Szenvedek békével, Magamat is ezzel Biztatom mindenekben:): Szenvedett Megváltóm
Többet, én jól tudom, Üdvösségemért testben. Nem egyedül vagyok Földön, ki nyomorgok:
Szenvedik ezt is többen!”
Ezzel az énekverssel emlékezünk a gályarabságot szenvedett áldott emlékű Séllyei Istvánra
(1627-1692), Dunántúl tizedik püspökére, a pápai gyülekezet tizenharmadik lelkipásztorára,
halálának 300. Évfordulóján, akit temetésén Hodosi Sámuel (1654-1748) Így jellemzett:
„Pályáját állhatatosan megfutó Isten hű szolgájának eltétetett igazság koronája” kiadott
emlékbeszédében: „... szoros Evangéliumbéli életének követője volt, mert Istenre nézve oly
kegyesen élt, hogy még a kegyesség is, kegyességet tanulhatott tőle.”
5. SZÍVESSÉG crhstov th" khrésztotész
A Lélek gyümölcsének „nagyhorderejű” fogalmai után mintha egy kevésbé jelenetős fogalom
a szívesség következne. Bibliafordítók tudják, hogy ez is több jelentőségű szó, nem is egyféle
módon fordítják. Károli szívességet mond Czeglédy nyíltszívűséggel fordítja, Békés Dallos
kedvességgel, míg Luther barátsággal. Magyar Értelmező Kéziszótárunk szerint a szívesség,
jelent barátságost, jóindulatot, udvariasságot, előzékeny szolgálatra és segítségre, vagy
másként segítős szolgálatra készséget is.
28
E fogalom crhstov th" jobb megértésénél fogadjuk el az Igének azt az üzenetét, mely a tükör
által homályosan látásról és a töredékes ismeretről szól, (I. Korinthus 13, 12) s amely
érvényes lehet a bibliafordítás mindenkori munkájára is, és tekintsük végig az említett
négyféle fordítást.
Szívesség. Rendszerint hozzátesszük a „kis” jelzőt és így szoktuk kérdezni: Nem kérhetek e
tőled egy kis szívességet? S ezek a „kis szívességek” valóban nem „nagy dolgok” általában.
Pl. Csak ennyi: Légy szíves kicsit halkítsd le a rádiót vagy televíziót; ne dohányozz itt a
szobában, vagy legyen szíves kicsit beljebb lépni (zsúfolt villamosban, vagy autóbuszban),
vagy legyen szíves leengedni, így nem tudok leszállni. Hétköznapjaink apró kis dolgairól van
szó, amelyek hiánya azonban olyan elviselhetetlenné tudja tenni környezetünket. Nos
valóban, a Krisztusi emberek olyanok e, akiktől lehet, egy kis szívességet kérni, sőt akiktől,
nem is kell azt kérni, mert mindenkor készek arra: szívesek, udvariasak, előzékenyek.
Nyíltszívűség. Áldott emlékű Czeglédy Sándor így adta vissza az eredeti szó értelmét:
nyíltszívűség. Ahogyan beszélünk, nyílttekintetű emberről, úgy van nyílt szívű is. Ez körül
nem zárhat, őszinteségre vallót, egyenességet jelent. Olyan magatartást, amilyenről Pál
apostol így ír a II. Korinthus 6, 11-13ban: „A mi szánk megnyílt ti néktek, Korinthusiak, a mi
szívünk kitárult. Nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti
szívetekben. Viszonzásul, ... tárjátok ki, ti is szíveteket.”
Barátságosság. Luther így adja vissza e fogalmat: Freundlichkeit. Jó tudnunk, hogy a amikor
az Újszövetség isten jóságáról beszél nekünk, akkor Istennek ezt a barátságosságát, a
crhstov th" t használja az eredeti szövegben. (V. ö. Róma 2, 4; 11, 22; Efézus 2,7; Titus 3, 4
és I. Péter 2, 3)
Amikor - hJ crhstov th" kai; hJ filanqrwpiv a/ - Isten jósága és emberszeretete Jézus Krisztus-
ban megjelent, Ő barátaivá fogadott bennünket: „Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én
parancsoltam nektek.” (János 15, 14) Ő pedig Lelke által bennünk is ezt a barátságot akarja
teremni, barátságos, kitárt szívű emberekké formálja az övéit. Olyanokká, akik nyitottak a
másik felé. Ugye a Krisztusi emberek nem lehetnek barátságtalan emberek?
Kedvesség. A Békés Dallos római katolikus fordítás e fogalmat a „kedvesség”-gel adja vissza
magyar nyelven. Úgy tudom, hogy a katolikus papanevelésnek egyik alapelve ez volt:”
Inkább légy kedves, mint unalmas.” Nem is megvetendő nevelési szempont! Sok hivatalba és
előadó terembe el kellene egy - egy ilyen figyelmeztető tábla.
De mélyebbre kell hatolnunk, az Ige üzenetének megértésében. - Pál apostol hétszer használja
leveleiben ezt a fogalmat. (Róma 2, 4; 3,2; 11,22; II. 6, 6; Efézus 2, 7; Kolossé 3, 12 és Titus
3, 4) használja Isten jóságának jelzésére és a Krisztusi emberek jellemzésére, magukra jóságot
és ajánlják magukat szívességben. De vajon honnan vette Pál apostol ezt a fogalmat? Lehet,
hogy Lukácstól, a szeretett orvosmunkatársától tanulta. Ő ugyanis használja ezt a fogalmat
melléknév formájában. Lukács 5, 39: „s senki, a ki ó bort iszik, mindjárt újat nem kíván, mert
azt mondja: Jobb az ó.”
J O palaio; " crhstov " ej stin.
Milyen az óbor? Khrésztosz- crhstov ", ízes, zamatos, tiszta seprő nélküli, megállapodott...
Amíg ilyenné lett többször „átfejtették”, edényből, edénybe öntötték. Mert ha ezt nem tették
meg vele, akkor az óbor nem, crhstov ", nem jó! Életemnek egy, egy olyan időszakában,
amikor elbizonytalanodtam, hogy mit is kell tennem, merre is kell mennem, Jeremiás üzenete
adott világosságot és békességet.” Gondtalanul élt Móáb ifjúsága óta, és pihent, mint seprőn a
bor. Nem öntötték át egyik edényből a másikba, nem kellett fogságba mennie. Ezért maradt
meg zamata, illata sem változott meg. Én akkor még Károli fordítást olvastam, s abban így áll
a zárómondat: „Azért maradt meg az íze rajta, és nem változott el az ő szaga.” Aztán feladva
29
„ellenállásomat” engedtem, hogy „egyik edényből a másikba” öntsenek, hogy ne legyen
„seprőízű” a keresztyénségem. A Lélek gyümölcse olyanná tesz, mint az ízes lefejtett ó bor ...
Máté evangélista is használja egyszer ezt a fogalmat: Máté 11, 30:
„Mert, az én igám kedves, és az én terhem könnyű!”.
oJ ga; r zugov " mou crhsto; " kai; to; fortiv on mou ej lafrov n ej stin/ / . Tehát Jézus Krisztus
igája kedves. A Lélek által a Krisztusi ember olyanná lesz, mint a Jézus Krisztus igája,
kedves. Van egy régi őskeresztyén legenda. Nem szentírás, de megrendítően szép és mélyen
igaz. Ez a legenda úgy szól, hogy József az ácsmester háza előtt volt egy cégérféle és azon
egy iga lógott. Ő és Jézus voltak a környék legjobb igakészítői. Messze földről zarándokoltak
abba az ácsműhelybe, mert volt ott egy fiatal segéd, úgy hívták, hogy Jesouah, mi úgy
ismerjük, hogy: Jézus, aki nem elégedett meg azzal, hogy igát árul, hanem megkérte a vevőt,
hozza el igavonó barmát, és nem nyugodott, míg addig nem csiszolgatta, farigcsálta,
bélelgette azt az igát, amíg az iga az állatra rá nem illet; amiben az állat húzni, emelni tudott
úgy, hogy nem vérezte fel a nyakát. (Gyökössy után)
Ugye értjük? A Lélek megtermi bennem azt a gyümölcsöt, hogy olyan leszek, mint Jézus
igája crhstothv " kedves. Úgy tudok iga lenni más nyakában, ne szépítsük, valljuk be, iga
vagyunk egymás számára, hogy nem vérzem fel a másik szívét!
Ajánljuk magunkat azért, mint krisztusi emberek, mint Isten gyermekei és Isten szolgái:
szívességben!
„Tégy, Uram, engem áldássá!
Lelkedet úgy várom.
Tedd te a szívem hálássá,
hogy neked szolgáljon!
Bárhova küldesz, ajkamról
zengjen az új ének!
Tégy, Uram, engem áldássá!
Oly sok a bús élet. (Evangéliumi ének az ébredés idejéből)
6. JÓSÁG aj gaqwsuv nh, agathoszüné
E fogalom értelmezésénél emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy a Lélek gyümölcséről
van szó. Kényszer és művészet nélkül, sőt erőlködés nélkül - csak úgy egyszerűen - terem ez a
gyümölcs a krisztusi emberek életében. Hangsúlyozni kell azt is, hogy teljes belső egységről,
egységes organizmusról van szó: a Lélek gyümölcséről, amely különféle fajtában jelentkezik,
de az íze, zamat, tápláló ereje mindig ugyanaz.
Itt van ez a két fogalom, az előbbi crhstov " khrésztosz és e mostani, aj gaqwsuv nh, agathószüné (a
szívesség és a jóság), szorosan egymásba kapcsolódó fogalmak. Mint láttuk is a, crhstov "
khrésztoszt is nem egyszer fordítják jósággal, ahogyan az agathószünét aj gaqwsuv nh kizárólag
és egyértelműen jósággal fordítják. Ez utóbbi kimondottan bibliai fogalom. Pál apostol
használja négyszer.) V. ö: Róma, 15, 14; Efézus 5, 9; és II. Thesszalónika 1, 11) Profán nyelv-
ben nem fordul elő.
De akkor mi a különbség, van-e egyáltalán különbség a két fogalom között? Egy angol
teológus észrevételére érdemes oda figyelnünk. Szerinte Jézus a templom megtisztítása
alkalmával az aj gaqwsuv nh agathószünét juttatta érvényre; míg akkor, amikor a bűnös nő
megmosta a lábát hajával törölte meg, a crhstov th" khrésztoszt részesítette előnyben. Ne
vegyük ezt az elgondolást mesterkéltnek. Arra tanít ez bennünket, hogy mint keresztyéneknek
30
szükségünk van arra a jóságra, amely egyszerre tud barátságos és szigorú lenni. A jóságban a
német teológusok benne látják a vélemény becsületességét („Bravheit der Gesinnung”)
Ez a jóság nem az ember egyéniségének, jellemének, neveltetésének az eredménye. Egy hiten
vagyunk Pál apostollal: „Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó,
minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen
nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. Ha
pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt
a törvényt találom tehát magamban, hogy - miközben a jót akarom tenni - csak a rosszat
tudom cselekedni.... Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?”
(Róma 7, 18-24)
Aki az önismeretben nem jut el eddig. Aki magában bízik és a saját jóságára, épít. Aki nem
tud felsikítani az apostollal együtt „Én nyomorult ember...”. Aki a Biblia két alapvető üzenetét
nem tudja elfogadni - a.)”Senki sem jó, egyedül csak az Isten!” b.) Senki sem tesz jót, egyet-
len ember sem.” (Lukács 18, 19; Zsoltárok 14,3), az megmarad az emberi jóság, a (humánum)
vonalán.
De aki el tudja mondani: Hála az Istennek, a mi Urunk, Jézus Krisztus által ...”.(Róma7, 25)
Az, boldogan tapasztalja, hogy Krisztus Jézusban „az élet Lelkének törvénye megszabadított a
bűn és a halál törvényéből”. S most már nem én cselekszem a jót, hanem a bennem lakozó
Jézus, az ő Lelke által, s a hitben való közösség eljuttat mindannak a jónak a megismerésére,
ami Krisztusért van bennünk.) Filemon 6. Vers)
Megértjük az is, hogy a jóság nem az emberi kategória keretei, közé tartozik. Az emberi
kategóriában a jóság relatív fogalom. Ami jó az egyiknek, a másiknak rossz ... Isten akarata az
egyetlen mérték arra nézve, hogy mi a jó és mi a jóság. Tehát nem filozófia és nem spekuláció
tárgya a jóság, hanem a kijelentésé Isten akarata az egyetlen mérték arra nézve, hogy mi a jó.
Már a prófétáknál megtaláljuk az erre vonatkozó kijelentést: „Ember, megmondta neked,
hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj
szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mikeás 6, 8) S ha ehhez az Igéhez hozzá
olvassuk az Ézsaiás 1, 10 17:” Halljátok az ÚR Igéjét, Sodoma vezetői! Figyeljetek Istenünk
tanítására, Gomora népe! Mit kezdjek a sok véresáldozattal? mondja az ÚR. Elegem van az
égőáldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből! A bikák, bárányok és bakok vérében nem
telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok
udvaromat? Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom! Újhold, szombat,
ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést! Újholdjaitokat és ünnepeiteket
gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom
szemem előletek; bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg: vér tapad a kezetekhez!
Mossátok tisztára magatokat! Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket! Ne tegyetek többé
rosszat! Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót!
Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét!” és az V. Mózes 10, 12-22: „Most
pedig Izráel, mit kíván tőled Istened, az ÚR? Csak azt, hogy Istenedet, az ÚR-at féljed, járj
mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az ÚR-at, a te Istenedet teljes szívedből és teljes
lelkedből. Tartsd meg az ÚR parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok
neked a te javadra! Íme, az ÚRÉ, Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden rajta
levő. Mégis csak a te atyáidat kedvelte meg az ÚR, őket szerette, és az ő utódaikat, titeket
választott ki valamennyi nép közül. Így van ez ma is. Metéljétek azért körül a szíveteket, és ne
legyetek többé kemény nyakúak! Mert Istenetek, az ÚR, istenek Istene és uraknak Ura. Ő a
nagy, erős és félelmes Isten, aki nem személyválogató, és akit nem lehet megvesztegetni.
Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad
neki. Szeressétek a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén! Az ÚR-at, a
te Istenedet féld, őt szolgáld, hozzá ragaszkodj, és az ő nevére esküdj! Őt dicsérje éneked,
31
mert ő a te Istened, aki azokat a nagy és félelmes dolgokat tette veled, amelyeket saját sze-
meddel láttál. Atyáid hetvenen voltak, amikor Egyiptomba mentek, most pedig úgy meg-
szaporított téged Istened, az ÚR, amennyi az égen a csillag. „meglátjuk, hogy Isten nem
vallásos áldozatokban leli kedvét, nem azt tartja jóságnak, hanem az emberséget. Mily
egyszerű ez az isteni jóság-kijelentés. Faj, kultúra és vallás fölött az embert, a régi embert
cselekedeteivel együtt levetkőző és az új embert felöltöző, Teremtőjének képmására állandóan
megújuló, Istenét egyre jobban megismerő embert (Kolossé 3, 10) tartja a jóság kifejezőjének.
Jézus két kijelentésére gondoljunk csupán. Lukács 10, 25-37-ben olvashatjuk az irgalmas
samaritánus példázatát. Megtudjuk belőle, hogy melyik fajhoz, milyen kultúrkörhöz vagy
melyik valláshoz tartozott az, aki kifosztva, megverve félholtra várva segítségre szorult?
Nem, csak annyit tudunk róla, hogy „egy ember ...” A János 5, 1-9-ben. A Bethesda tavánál
meggyógyított ember története van megírva. Jézus kérdésére mit mond ez a szerencsétlen?
Azt mondja, hogy Uram, nincs feleségem, nincs anyám, nincs gyermekem, nincs testvérem,
nincs barátom? Nem, csak annyit mond „nincs emberem.”
Meg kell értenünk, hogy a jóság Isteni igénye épp olyan egyetemes, mint a jóság Isteni
adománya. Az ember (vagy az emberiség) életéhez nélkülözhetetlen feltételek, a napfény, a
levegő és a víz (az eső) ajándékozásában, Isten egyetemes, mindenkire kiterjedő szeretete,
jósága nyilvánul meg, tanítja Jézus. (Máté 5, 45) Ugyanebben a versben Jézus az egyetemes
jóságra, a mindenki iránti szeretetre hívja fel a követőit, mert csak így lesznek a mennyei Atya
fiai.
A jóság azonban nem érzés, hanem cselekvés. A reformáció századában hitvalló eleink
zászlójukra az Efézus 2, 8 9. Versét írták:” Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által,
és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” S
ez ma is így igaz. Ez a mi boldog evangéliumi hitünk. Csak itt nem szabad abba hagyni az
idézetet. Folytatnunk kell a 10. verssel: „Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus
Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint
éljünk. „Biztosan nem tévedünk, ha azt mondjuk: hangsúly áttevődésre van szükség. Mert
éppen nekünk nem szabad felednünk, hogy „a kálvinizmus nem a jámbor érzés, a tiszta
érzelem keresztyénsége, hanem mindenek fölött az akarat keresztyénsége, a jellem, az
erkölcsi érték, a munka és a harc evangéliuma.” (Ravasz)
Mivel azonban ez a jó cselekedetekben megnyilatkozó jóság nem saját teljesítményünk,
elválaszthatatlan attól is, hogy a krisztusi emberek jócselekedeteiért egyedül Istené legyen
mindenben a dicsőség: Soli Deo Gloria!
„Mindenkiben annyira él Jézus, annyira ölt testet a mennyei élet, amennyi életet tékozolt el,
amennyi áldozatot hozott, amennyi halált szenvedett Jézusért.” (Ravasz László)
7. HŰSÉG piv sti" pisztisz
Az a fogalom, amit az apostol a hűség jelölésére használ, egyúttal jelenti a hitet is. Tehát a hit
és hűség ugyanazon gyökérből származik. Míg sok helyütt hűséggel vagy bizalommal
fordítják, itt hűséget jelent. Nézzünk egy-két bibliai helye: Máté 23, 23: „elhagyjátok a
hűséget.”; Róma 3, 3: „Ha egyesek hűtlenné váltak ... Megszünteti-e az Isten hűségét?” A
Titus 2, 10-ben a pisztisz piv sti" pedig, igaz, teljes megbízhatóságot jelent. A pisztisz ismer-
tető jele a megbízható embereknek. Világi körökben egész általánosan bizalomra méltóságot,
megbízhatóságot jelent ez a fogalom. Tehát a Lélek gyümölcseként jelentkezik életünkben a
megbízhatóság. Pál apostol az őt szolgálatra kiválasztó Isteni kegyelem munkájánál ezért
magasztalja az Urat: „Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített
engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt.” (I. Timótheus 1, 12) Amikor
32
pedig a gyülekezet tanítására, alkalmas emberek, kiválasztását bízza, kedves Fiára, és Munka-
társára, Timótheusra, tőle is ezt kéri, erre ügyeljen.: „Te azért, fiam, erősödjél meg a kegye-
lemben, amely a Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át
megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.” (II. Timótheus 2. 1; 2)
ezt a megbízhatóságot azonban nemcsak az igehirdető, tanító szolgálatban lévőknek kell meg-
bizonyítani, hanem mindenkinek, aki Jézus Krisztus gyülekezetéhez tartozik. „A szolgákat
intsd, hogy tanúsítsanak igazi, teljes megbízhatóságot, hogy a mi üdvözítő Istenünk
tanításának díszére váljanak mindenben.” (Titus 2, 9;10)
Előjáróban tehát megállapíthatjuk, hogy a Lélek gyümölcseként jelentkezik életünkben a
megbízhatóság. Milyen nagy szükség van erre az emberi együttélésben, és milyen magasra
emeli az árfolyamát a keresztyén embernek ez a megbízhatóság. Áldjuk Istent, hogy a Lélek
ezt termi életünkben. De hogyan?
Mindennek alapja, Isten szövetségi hűsége. Mikeás 7, 20: „Hűségesen bánsz Jákóbbal, kegyel-
mesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben.” Szívünk erősítésében,
hatoljunk kissé mélyebbre Isten hűségének hirdetésében. Tele van vele a Biblia. Idézzünk
néhány bibliai helye: Amikor az összetört kőtáblák helyett Mózesnek, az előbbiekhez hasonló
két kőtáblát kellett faragni, hogy azokra felírja az Úr azokat az igéket, amelyek az előzőkön
voltak, amikor fölment a Sinai hegyre, és leszállt felhőben az Úr, így kiáltott: „Az ÚR, az ÚR
irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy!” (II. Mózes 34,6)
Amikor Mózes Kánaán elfoglalására emlékeztet és biztat, ismét Isten hűségét emeli magasra a
nép előtt.: „Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az ÚR az Isten. Állhatatos Isten ő, aki hűsége-
sen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is .... (V. Mózes 7, 9) Amikor sötét felhőt
borított az Úr haragja Sion lányára. Amikor haragja hevében összetörte Izráel hatalmát. Ami-
kor olyan volt az Úr mint az ellenség. Amikor az Úr akarta, hogy lerombolják Sion lányának
várfalát, s amikor a népét szerető próféta; Jeremiás szeme könnybe borult, bensője háborgott,
amikor földre roskadt népe leányának romlása miatt; amikor reménykedni kezd, ennek a
reménységnek az alapja, Isten hűsége. Milyen diadalmas kiáltás a siralmak között. „Szeret az
ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te
hűséged!” (Jeremiás siralmai 3, 22-23) A Zsoltárok sem fáradnak el Isten hűségét magasz-
talni. Olvassunk csak el néhány Verset. Zsoltárok 31, 6; 40, 11; 12; 57, 4; 69,14; 138,2.
Isten hűsége a maga tökéletességében: Jézus Krisztus haláláig való hűségében tükröződik
elénk. Jézus Krisztus, a hű Tanú, a Hű és Igaz; a hű Főpap, Aki hű az ő megbízójához.) Jelenések
1, 5; 3, 14; 19, 11; Zsidók 2, 17; 3, 2). Annyira csodálatos Jézus Krisztusnak ez, a hűsége, hogy
Pál apostol ki meri mondani a gyönyörűségesen vigasztaló szót is. (II. Timótheus 2, 13:
„Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő meg nem tagadhatja magát.”
eij aj pistouÖ men, ej keiÖ no" pisto; " mev nei, aj rnhv sasqai ga; r eJ auto; n ouj duv natai/ ).
Csodálatos a Szentháromság Istennek, s mindaz, amit ez a hűség az ember életében munkál.
Ez a hűség elhív I. Korinthus 1, 9; I. Thesszalónika 5, 24. bűnbocsánatot ad I. János 1, 9; a
kisértésben megóv:
I. Korinthus 10, 13, megőriz a gonosztól: II. Thesszalónika 3, 3. És megtermi az övéi életében
a hűség gyümölcsét. A hűséget, ezt a ritka, drága gyümölcsöt. Mert bizony Shakespeare szava
ma is igaz: „Rendes dolog: hogy míg hű marad egy, Az eskübontó millióra megy.”
A keresztyén, a krisztusi ember nem lehet más, csak megbízható, hűséges ember, akiben Isten
Lelke termi a hűséget. Ennek a hűségnek néhány vonását villantsuk fel. Ismertető jele, hogy
hűséges a kevésen: „Jól van jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál...” (Máté 25, 21;23; Lukács
19, 17) Az Úr ezt a hűséget várja tőlünk:” Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik,
hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon.” (I. Korinthus 4, 2) Ezt a hűséget jutalmazza az
33
Úr, és boldog ember, akiről azt mondja az Úr, hogy szeretett és hű gyermek, mint Timótheus,
(I. Korinthus 4, 17) hű diakónus, mint Tükhikosz, (Efézus 6, 21) Krisztus hű szolgája mint
Epafrász, (Kolossé 1, 7; 4, 7) hű és szeretett testvér, mint Onézimus. (Kolosé 4,9).
Ennek a hűségnek természetes, hogy életünk minden megnyilvánulásában ott kell lenni. Azaz,
mindenben hűségesnek kell lennünk. De nézzük csak néhány konkrét vonását: hűség a
családban. Azt emberi társadalom legkisebb sejtje a család. A keresztyénség igazi misszio-
náló ereje a keresztyén család. Hűségesnek kell lennem a családban. Milyen megható, amikor
a haldokló Jákób magához hívatta József fiát és ezt kérte tőle:” esküdj meg, hogy hűséges
szeretettel bánsz velem, és nem Egyiptomban temetsz el!” (I. Móz 47, 29) Hűség a szülőkhöz,
ez a gyermeki kötelességünk. Testvér, van-e apád, anyád, élnek-e még? Van-e időd számuk-
ra? Egyszóval, hűséges vagy e hozzájuk? De a házastársak egymáshoz való viszonyában is
ennek a hűség-gyümölcsnek kell megjelennie. S feleség jelölésére a pisztikész (hűséges,
valódi igaz) fogalmat használja az Újszövetség. Ez valószínű, a pisztisz szóból származik!
Milyen szép is a mi házassági eskü szövegünk! Mennyire kár lenne, a kor divatja miatt
megváltoztatni:” hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele
szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan
állapotában hűtlenül el nem hagyom.”
Az Úr ezt a hűséget várja és áldja meg: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet
koronáját.” (Jelenések 2, 10)
Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat,
E földi útvesztőben te mutass jó utat;
Szent nyomdokodba lépve, a menny felé megyünk,
Ó, halhatatlan Ige, vezérünk, Mesterünk.
(Alexandriai Kelemen †220 éneke után) 229. dicséret.
8. SZELÍDSÉG prauv Ÿ th" praütész
Filippi 4, 5 „A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!”
Prédikátor 10, 4 -20: „Ha az uralkodó haragra lobban ellened, ne hagyd el helyedet, mert a
higgadtság nagy vétkeket akadályoz meg! Láttam, hogy van olyan rossz dolog is a nap alatt,
amely a hatalmasok tévedéséből következik: az ostobák nagy méltóságra kerülnek, az
érdemesek, pedig alacsony sorsra jutnak. Láttam rabszolgákat lóháton ülni, és fejedelmeket
gyalog járni, mintha rabszolgák volnának. Aki vermet ás, beleesik abba, és aki lerontja a
kőkerítést, azt megmarja a kígyó. Aki követ fejt, megsértheti magát, és aki fát hasogat,
veszedelemben forog. Ha kicsorbul a vas, és nem köszörülik ki, akkor több erőt kell kifejteni.
A helyesen alkalmazott bölcsesség a hasznos! Az ostobát úgy kifárasztja a munkája, hogy a
városba sem tud bemenni. Jaj neked, ország, ha királyod gyermek, és vezetőid már reggel
lakomáznak! Boldog vagy, ország, ha királyod nemes ember, és vezetőid a rendes időben
étkeznek, önuralommal és nem részegeskedve! Ha rest az ember, megroskad a gerenda, és ha
ölbe teszi a kezét, csöpög a háztető. Ha megmar a kígyó, mielőtt megbűvölték, semmit sem ér
aztán a kígyóbűvölő tudománya. A bölcs embert kedvessé teszik saját szavai, az ostobát, pedig
saját szája teszi tönkre. Beszédének a kezdete butaság, és a vége szörnyű ostobaság. Az
ostoba szaporítja a szót, pedig nem tudja senki, hogy mi fog történni. Ki is tudná meg-
mondani, hogy mit hoz a jövő? Mulatság kedvéért rendeznek lakomát, és vidámmá teszi az
életet a bor, de pénz kell mindehhez! Még gondolatodban se átkozd a királyt, és háló-
szobádban se átkozd a gazdagot! Mert az égi madár is elviszi a szót, és a szárnyas állat is
elárulja a beszédet!”
34
A szelídség nem az ember szívének, hanem a Léleknek a gyümölcse. Vannak ugyan termé-
szetüknél fogva szelíd emberek, de nem az ő szelídségükről van itt szó. Pl.: Jákób szelíd,
sátorlakó volt, de azt is tudjuk, csaló volt. Az emberi szelídség mögött sokszor tehetetlenség,
kétszínűség, számítás, vagy éppen bárgyúság húzódik meg. Nem ilyen szelídségről szól itt az
Ige.
Jól tudjátok, hogy Jézus Krisztus szelídségét kell nekünk követnünk... Ő maga mondja, hogy
Tőle kell megtanulnunk, hogy Ő szelíd és alázatos. Így találunk nyugalmat lelkünknek. A
virágvasárnapi, jeruzsálemi bevonulás azért történt, úgy, ahogyan történt, hogy beteljesedjék a
próféta mondása: „Mondjátok meg Sion leányának, Íme, Királyod jön hozzád szelíden ...”
(Máté 21, 5) De azt sem feledhetjük, hogy ő ugyanezen a napon kötélből ostort fon, és nagy
haraggal kergeti ki a templomból mindazokat, akik az imádság házát latrok barlangjává tették.
Hol itt a szelídség? Milyen a Jézus szelídsége?
Kövessük ismét azt az utat, amit e sorozat előbbi igehirdetéseiben is követtünk: Kutassuk, mit
is jelent a bibliai szelídség, a prauv Ÿ th" (praütész) fogalma. Ezt a fogalmat sem könnyű vissza-
adni magyar nyelvünkben. A prauv Ÿ th" (praütész)-t fordítják szelídséggel, ez a leggyakoribb,
de fordítják, szerénységgel, jósággal, alázatossággal és higgadtsággal is. Nézzük először a
szelíd és szerény, jelentését. A Magyar Értelmező Kéziszótárunk szerint szelíd az, akiben
nincs semmi erőszakosság, durvaság, vadság, aki végletességtől mentes, nyugodt. Szerény
pedig az, aki minden dicsekvéstől tartózkodó, csendesen visszahúzódó, aki kevéssel beéri,
nem követelődző.
Arisztotelész, aki Krisztus előtt a IV. Században élt, s aki az ókori görög filozófia legegyete-
mesebb gondolkodója volt, azt mondta e fogalomról, a praütész prauv Ÿth"-ről, hogy ez a
túlzott harag és a túlzott szelídség között foglal helyet. Olyan emberek tulajdonsága, akik csak
a megfelelő pillanatban, és soha máskor nem kelnek haragra. Tehát e fogalom jelent
önuralmat, önfegyelmet is. Ilyen volt a Krisztus szelídsége.
Egy mai angol teológus szerint az Újszövetségben három jelentősége van e szónak:
1.) Jelenti az Isten akaratába való beilleszkedést, az Isten akaratának való önátadást. Ez
vonatkozik Jézusra. Ebből táplálkozik az ő szelídsége.
2.) Jelent olyan embereket, akik nem büszkék a tudásukra, sőt készek a tanulásra. (Jakab 1, 21)
3.) Leggyakrabban megfontolt, körültekintő embert jelent. Példa Pál apostol, amikor megkér-
dezi a Korinthusiaktól, hogy bottal vagy szelíd lélekkel menjek hozzátok? (I. Korinthus 4, 21)
Szerényen hozzá mondom saját megfigyelésem eredményét. Az
Az apostoli levelekben három irányba nyerünk útmutatást a szelídségről.
1.) A bizonyságtételt a szelídség lelkével végezzük. El is mondom az I. Péter 3, 15-16 verseit:
„Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor
számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig
szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek ...” Tehát, ahogyan az örömhírt nem
szabad szomorú lélekkel hirdetni, úgy nem szabad haragos lélekkel sem. Bizony, ember
haragja Isten igazságát nem munkálja. A bizonyságtevéskor emlékezzünk a Prédikátor
szavára: A szelíd szó megtöri a csontokat...
2.) Lelkigondozást is a szelídség lelkével végeznünk. Galata 6, 1: „Testvéreim, ha valakit
tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet
szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél.” Íme! A lelkigondo-
zásnál, a „nevelésnél” is milyen szükséges a szelídség! Higgyétek el, többre megyünk
szelídséggel, higgadtsággal, mint kiabálással és haraggal.
35
3.) Szelídségünknek minden ember előtt ismertnek kell lenni. Ahogyan Pál apostol tanítja: „A
ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!”
Nem baj, ha tudják rólunk, hogy mi magyar református emberek vagyunk. Nem olyan a
múltja ennek a történelmi egyháznak, hogy azt szégyellnünk kellene. A magyar kálvinisták
mindig ott voltak, ahol ennek a sok szenvedést látott népnek a szabadságán, jobb, emberibb
életén fáradoztak. Mondom néktek, bizony nem kell szégyellnünk, hogy magyar reformátusok
vagyunk. (Mintha némelyek ugyanis szégyellnék ezt.) De azt is tudnia kell rólunk
mindenkinek, hogy mi a szelíd és alázatos Jézusnak a tanítványai vagyunk. Annak a Jézusnak,
aki a bárány szelídségével hordozta bűnünket és hozta el számunkra az új életet, a lelki
szabadságot, az üdvösséget.
Alapigénk arra is emlékeztet bennünket, hogy a szelídlelkűség abból a boldog hitből
táplálkozik, hogy az ÚR. Járjunk az ÚR közelségében, ne távolodjunk el Tőle, és teremni
fogja bennünk a Lélek a Jézusi szelídséget a praütészt prauv Ÿ th"- t.
9. ÖNMEGTARTOZTATÁS ej gkrav teia egkrateia
Az Úr jóságából végére érünk a Lélek gyümölcséről szóló Igehirdetés sorozatnak. Hadd
soroljam el azt a kilenc gyümölcsöt, amely
az apostoli felsorolásból támadt elénk:
szeretet aj gavph, agapé, öröm carav khara;
békesség-eijrhvnh eiréné; béketűrés- makroqumiv a,makrothümia;
szívesség-crhstovth" khrésztotész; jóság-aj gaqwsuvnh, agathószüné;
hűség-piv sti", pisztisz; szelidség prauv Ÿ th", praütész,
önmegtartoztatás ej gkravteia egkrateia.
Ahol vallást készítenek Jézus evangéliumából, ott a természeti emberhez szabják azt.
Túlhangsúlyozzák a kultuszt és az általános emberi erényeket. Ahol Jézus Krisztus
evangéliumát hűségesen hirdetik és az Isten teljes akaratának, az Ő Lélekben és igazságban
vetik alá az embert, ott nyilvánvalóvá lesz, hogy pl. Jézus boldogságai lenézett boldogságok.
Boldogok a szegények, boldogok, akik sírnak, boldogok a tiszta szívűek.
A természeti ember számára ugyanolyan lenézettek a Jézus erényei. Itt van a Lélek
gyümölcse. Az első hármat még csak elfogadja a világ: szeretet, öröm, békesség, de a
FOLYTATÁSSAL nem tud mit kezdeni: Béketűrés, hűség, önmegtartóztatás. A természeti
ember számára ezek birka erények. Valóban azok, csak én szebben mondom: ezek bárány
erények, a Bárány és a Bárányt követők erényei. Amikor ugyanis az újjászületés által Isteni
természet részesei leszünk, a Lélek a Bárány természetét oltja belénk. (Sajnos sokszor azért
olyan „izzadság szagú” a keresztyénségünk, mert a magunk erőlködéséből akarjuk teremni
ezeket a gyümölcsöket.)
Itt van ez a kilencedik gyümölcs. Egyáltalán nem elhanyagolható. Sőt, mintha ez lenne a
koronája az eddigieknek. Ez magyarázza és értelmezi a többit. ej gkravteia: egkrateia: jelent
mértékletességet, önuralmat, önmegtartóztatást. Platón (Kr.e. 427-347) az objektív idealizmus
megteremtője, az első Athén-i filozófiai főiskola megalapítója, a nevelésben a legfőbb idea jó
cselekvésnek hangsúlyozója, önuralomnak nevezi ezt a fogalmat. Ez az értelme maradt meg
az Újszövetségben is. Nem sokszor fordul elő, de mindenkor nagyon hangsúlyos. Pál apostol
háromszor említi: I. Korinthus 7,9. „De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban
éljenek: mert jobb házasságban élni, mint égni.” (Tehát önmegtartoztatás értelemben.) I.
36
Korinthus 9, 25: „Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok
ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant.” (Milyen szép, lassan
elfeledett magyar fogalom, „magatűrtető”.) és a Galata 5, 22; ahol Károli mértékletességgel
fordítja. Péter apostol egyszer használja ezt a fogalmat: II. Péter 1, 6: „A tudomány mellé
pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést ...”
Van e fogalomnak még egy előfordulási helye, az Apostolok Cselekedetei 24, 25-ben: „Mikor
pedig ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémülve monda
Félix: Mostan eredj el; de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hívatlak téged.” Miről szól
ez az igeszakasz? Pál apostol védőbeszédet mond az államhatalmat gyakorló tiszttartó előtt. S
ebben a védőbeszédben három fogalmat tesz hangsúlyossá: az igazságot, az
önmegtartóztatást, és az eljövendő ítéletet.
(dikaioszünész kai egkrateias kai tou krimatos tou melontos
dikaiosuvnh" kai; ejgkrateiva" kai; touÖ krivmato" touÖ mevllonto")
Íme, a keresztyén üzenet három fő pillére: igazság, önmegtartóztatás és az eljövendő ítélet. A
megváltott nép az Ő Ura kegyelméből részesült a megigazulásban, boldogan várja az Ő Urát
onnan a mennyből, s a kettő között az életét az ej gkrateiv a egkrateia az önmegtartóztatás
szerint kell élnie. Ez a Jézus Krisztus követése. Ez bizony nem kedves és nem szimpatikus
üzenet a természeti ember számára. Sőt Jézus Krisztus egy másik fogalmat használt az Ő
követésére. Gondoljunk a Máté 16, 24re: „Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát
...” (aj parnhsav sqw eJ auto; n/ )
Íme, az egyszerű magyarázata annak, miért nem kell Jézus követése az embereknek. Mi a
világ filozófiája: Éld ki magad... szakítsd le minden órának virágát... Jézus pedig azt mondja:
Tagadd meg magadat... Ehhez kell az önuralom, az önmegtartóztatás, az ej gkrateiv a .
Miben kell önmegtartóztatónak lennünk? Egyetlen szóval felelhetek az Apostollal: Minden-
ben. Úgy, ahogyan sportolók. Mi is futunk testvérek. Az élet egyetlen nagy futás. Mi a romol-
hatatlan koszorú, a mennyei dicsőség után futunk.
Éppen ezért könyörögjünk buzgó lélekkel, hogy a Szentlélek teremje bennünk az önmeg-
tartóztatás, az önuralom, a mértékletesség gyümölcsét.
Bizony: Veni cretor Spiritus! Jövel teremtő Szentlélek! Ámen
37
Igehirdetések - Unus est Deus
1. Confessió
Zsoltár 90, 1 - 11
Amikor Móricz Zsigmond, a XX. Századi realista prózairodalom legkiemelkedőbb alakja arról
vall, hogy mit köszönhet kálvinistaságának, a zsoltároktól indul el:” Emlékszem az elemi
iskolai tanítómra, aki naponta énekelte velünk a zsoltárokat. Ma is szívemnek nagy gyönyö-
rűsége, ha jól kiénekelhetem magamat idehaza vagy a Templomban.”
Igen, a kálvinista kegyességtől elválaszthatatlanok a zsoltárok. Valóban „a zsoltárok az érze-
lem legváltozatosabb módjait tárják elénk. A gyermeknek éppen úgy, mint az aggastyánnak.
Tanáccsal látnak el az élet küszöbén, és vigaszt nyújtanak a halál kapujában. Zsoltárral az
ajkunkon kiléphetünk az életbe, félrevonulhatunk az ünnep csendjébe, odaállhatunk a
szenvedő betegágyához, beköszönhetünk a vendéglátó házba, beléphetünk a templomba, az
ima benső kamrájába, sőt még a mennyországba is.” (Spurgeon)
Nekünk magyar reformátusoknak a zsoltárok között is van egy különösen kiemelkedő: a 90.
zsoltár. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egyházunk himnusza. Nagyobb ünnep vagy nagyobb
temetés nem képzelhető el a 90. zsoltár nélkül. Mióta Szenczi Molnár Albert oly szép, ma is
üde, eleven magyarsággal lefordította, százados kincsünk lett:
„Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram, Téged tartottunk hajlékunknak.”
Most két egymást követ? Igehirdetésben figyeljünk alázatos szívvel az üzenetére. A zsoltár
első 11 verse confessió, hitvallás és vallomás, a második része gyönyörű hangvételű
könyörgés. Ma a zsoltárban megszólaló confessióra figyeljünk.
Minden ember valakinek az embere.
A zsoltár felirata ez: „Mózesnek, az Isten emberének az imádsága”. Tehát ez nem Dávid
zsoltára, hanem Mózesé, s mint ilyen a zsoltárok könyve legrégebbi darabja. Amikor
elmondja, hogy Mózes imádsága, nem azt teszi hozzá Mózes nevéhez, hogy törvényadó, vagy
próféta, vagy honalapító, vagy nemzetformáló, aki egy néppé formálta Izráel 12 törzsét, mint
a hét magyar törzset egy néppé formálta Szent István -, hanem azt mondja: „Isten embere”,
mert ez a legnagyobb, amit mondhat róla. Ennél nagyobbat nem lehet mondani senkiről: Isten
embere.
Minden ember valakinek az embere, azaz minden ember tartozik valakihez. S ha bárki azt
mondaná, hogy ő nem tartozik senkihez, az a legrosszabb eset; mert a mi okos, értelmes
magyar népünk egy félmondattal semmivé teszi az ilyet: „magának való „. Jaj, ha valakiről
egyszer a falu, vagy a város, vagy a munkahely megállapítja: ez olyan „magának való”.
Nézzünk szembe a kérdéssel: kinek az embere vagyok? Tudom, az is meghatározás, amikor
valakire azt mondják: az egyház embere, a „pap embere”- Köszönöm, hogy vannak, akik
vállalják ezt a megállapítást. De nekünk együtt el kell jutnunk addig, hogy valóban az „Isten
embere” legyünk. Hogyan lehetünk az Isten embere? Ha az ő akaratát cselekedjük! Mi a
szeret? Isten akarata? Egyetlen apostoli szót engedjetek meg: „Abból ismerjük a szeretetet,
hogy Ő az életét adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért.
Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja
előtte a szívét, abban hogyan elehet az Isten szeretete?” (1. János 3, 16-17)
38
Egyetlen szóval hadd mondjam így: Isten akaratát cselekedni annyi, mint áldozatos, nyitott
szívvel élni. Aki így él, az bizony az ”Isten embere”.
A változásban egy változatlan van: Isten.
E zsoltár első része bizony confessió: vallomás és hitvallás, melybe művészi összhangban
lüktet a változó ember és a változatlan Isten, az üdvtörténet és az emberi élet „történelme”.
Olyan az ember, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű: reggel virágzik, estére elszárad.
Úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk, ezzel
szemben Isten változhatatlan: Uram te voltál hajlékunk nemzedékről, nemzedékre. Öröktől
fogva, mindörökké vagy te, ó Isten.
Alig vallottak erről szebben magyar irodalmunkban, mint Móra Ferenc, saját nehéz
gyermeksorsát idézve „Szeptemberi emlék” című elbeszélésében. Szülei nem tudták beíratni a
gimnázium harmadik osztályába. (A mai általános iskola 7. Osztályának felel meg.) De a
kisdiák nem bírta ki, hogy el lett zárva a tudománytól. Iskolakezdéskor a negyedik nap már
belül volt a kerítésen. Négykézláb mászott el a becsengetés után az igazgatói szoba előtt, míg
elért a harmadik osztály nyitott ajtajáig. Ott aztán hallott ő mindent.
Azt is, amit magyaráztak, azt is, amit feleltek. Amikor az öreg pedellus odacsoszogott a
csengőhöz, akkor pedig, ahogy ő mondja: „usgye, szaladtam vissza az utcára, már amennyire
négykézláb szaladni lehet.”
Szeptember közepén azonban nagy baj történt, azaz valami nagyon jó. Bent a tanár a latin
nyelv szépségeit magyarázta. Hogy milyen erővel teli tömör nyelv. A latin azt mondja: Unus
es Deus. Ki tudja, hogy, hogy lehetne ezt magyarul mondani? Amikor senki sem jelentkezett,
s amikor a jeles diák is így fordítgatta: egy vagy Isten. Vagyis egy Isten vagy; s amikor tanár
azt magyarázta, hogy a latinban ennél több van, a kis Móra Ferenc nem bírt magával és az
ajtón kívül bekiabálta:
„Egyedül Te vagy az Isten”.
Hát így szeretném Testvérek szívetekbe, elmétekbe kiáltani: Egyedül te vagy az Isten!
Ahogyan atyáink énekelték: Te voltál és Te vagy erős Isten, és Te megmaradsz minden
időben!
Az a nagy örömhír is benne van ebben a confessioban, hogy ez az Isten hajlék. Hajlék, ahová
didergő életünket „menekíthetjük” vészben, viharban, veszedelemben és sötétben.
Hajlék az örökkévaló, valahogyan úgy, ahogyan vall róla a mi Áprily-nk:
„S amikor völgyünkre tört az áradat
s már hegy se volt, mely mentő csúccsal intsen,
egyetlen kőszál megmaradt,
egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten.”
Ha úgy tört volna rád az élet, a sors, a betegség, a halál, mint az áradat, s ha legkedvesebbet
ragadta volna el tőled, ha nem látsz magad körül mentő csúcsot, halljad az örök evangéliumot:
Hajlék az Isten. Uram te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.
Nem tudom, kikutatta e valaki, hogy miért lett a mi magyar népünknek olyan szívéből fakadó
éneke ez a 90. zsoltár. Én meg vagyok győződve, hogy ennek okát nem csupán a zsoltárban, nem
is kizárólag a magyar néplélekbe kell keresnünk, hanem magyar nemzetünk történelmébe is.
Gondoljunk csak nemzeti himnuszunkra. Annak egyik verse így hangzik:
39
„Bújt az üldözött, s felé Kard nyúlt barlangjában,
Szertenézett s nem lelé, Honját a hazában
Bércre hág, és völgyre száll, Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál, S lángtenger fölötte.”
Nos, amikor ez a nép nem lelte „honját a hazában” talált egy másik hont, egy másik hazát, egy
Örökkévaló oltalmat és Örökkévaló hajlékot: az Istent!
Igen, a mi magyar nemzetünk életében az evangéliumit hit nemzetmegtartó erő lett, s mi
hiszünk abban, hogy az is marad. Ebben vezércsillagunk lett a 90. zsoltár, mely a magyar
református kegyesség confessiója. Legyen is az! Ámen
2. Könyörgés:
Zsoltár 90, 12-17.
Az előző igehirdetésből hallottuk, hogy a mi szép és százados egyházi himnuszunknak az első
fele vallomás és hitvallás, melyről bizony csak megilletődve és nagy alázattal szólhatunk,
mert hiszen mint az egész Szentírás szíve, úgy lüktet benne, az Örökkévaló hatalmas üzenete
az „erős harag”, „félelmetes felháborodás” és „bőséges szeretet” egységéről.
Amikor vége szakad a confessiónak, elkezdődik a könyörgés. S micsodakönyörgés: gyönyörű
hangvételű, alázatos imádság! Bőséges üzenetből három dolgot emeljünk ki. Azt, hogy Mózes
az Isten embere, bölcs szívet, elégséges kegyelmet és kezünk munkájára áldást kér.
Jó dolog történik velünk, ha az Úrnak 1978. esztendejében alázatos szívvel mi is ezt kérjük a
mi Istenünktől.
Bölcs szívet adj Urunk!
Ezt így kéri Mózes: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk”.
Ennek a könyörgésnek első üzenete az, hogy a bölcs szív komolyan veszi az időt. A napokat
számlálja. Milyen különös is az, hogy mi emberek az esztendőket számoljuk. Isten előtt a
bölcs szívű ember a napokat számlálja. Lehet, hogy ez az utolsó esztendőnk, többet nem
számlálunk, de napunk még van. Isten ad még időt. Ahogy a jelenések könyvében szól az Ő
népéről: „Adtam neki időt.” Minden új reggel - új kegyelem. Minden új nap új lehetőség az
odaszánásra, megtérésre, megszentelődésre, szeretetre, s szolgálatra, áldozatvállalásra. Igen, a
bölcs szív, komolyan veszi az órákat is, és a perceket is.
Ennek a zsoltárversnek van ilyen fordítási variánsa is: „Taníts megismernünk, hogy meg kell
halnunk”. Ez pedig azt jelenti, hogy a bölcs szív komolyan veszi a halált. Hadd, emlékez-
tessek Jézus Krisztusnak egy példázatára. Egyszer odament hozzá valaki e kéréssel: „Mester,
mond meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget”. Jézus elutasította a kérést:
„Ember ki tett engem bíróvá, vagy osztóvá közöttetek?”
Majd hozzáfűzte: „Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is
valaki, életét akkor sem a vagyon tartja meg”. Majd „példálózni” kezdett. Beszélt egy gazdag
emberről, aki gazdálkodott: korszerűen, a technológiai fegyelmet is megtartva az időjárás is
kedvezett neki, egyszóval bőségesen termett a földje, de ez újabb problémát jelentett: az
értékesítésben és tárolásban. Ezért új nagyobb gabonatárolókat épített. Miközben így
boldogan szemlélete gyarapodását, valami félelmetes megelégedés lett úrrá rajta: „Én lelkem,
sok javad van sok évre eltéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál!” Azaz átadta magát az
élvezeteknek, a meddő, önző életnek. Egyszer Isten így szólt hozzá: „Bolond, az éjjel elkérik
tőled a lelkedet.”(Lk. 12, 20)
40
Ebben a példázatban én régtől fogva azt érzem a legfélelmetesebbnek, hogy egy okos, bölcs,
mások által irigyelt, jól gazdálkodó, takarékos emberre Istennek egy szava van: Bolond! Nem
jó az sem, amikor a közvélemény mondja valakire, hogy bolond. Még rosszabb, amikor a
szakorvos állapítja meg valakiről, hogy bolond. De igazán félelmetes az, amikor Isten mondja
ki a megfellebbezhetetlen ítéletet: Bolond! - Testvérek, nem kell e sürgősen és alázatosan
könyörögnünk: Taníts minket, úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!
Elégséges kegyelmet adj Urunk!
Mózes sokszor megtapasztalta, hogy milyen nagy bűnök oka az engedetlenség. Népe egyszer
elégedetlen volt a vízzel, majd a kenyérrel, majd a pusztai élettel.
Ezért, amikor ő könyörög, népe számára is elégséges kegyelmet kér: „Jó reggel elégíts meg
minket kegyelmeddel. „(Károli) Együtt van ebben az imádságban a kegyelem és a meg-
elégedés.
Mert az együvé tartozik. Az apostol így szól: „Nagy nyereség az istenfélelem, megelé-
gedéssel.” (1. Timótheus 6, 10) Ezt én nem tudom másként érteni, mint, hogy ennek a visszája
is igaz. Az istenfélelem (új fordítás: a kegyesség) sem nyereség, ha nincs megelégedés.
S nem kell-e könyörögnünk nekünk is, mint Mózesnek népünk számára is? Nem látjuk-e,
hogy a legújabb népbetegség közöttünk az elégedetlenség! Tudom, van egy egészséges elége-
detlenség is, s ez a szülőanyja a haladásnak, fejlődésnek, előrejutásnak. De van egy beteges
elégedetlenség. S én ebből egyre többet látok magam körül. Ez az, amikor a lehetőségek, soha
nem érik utol a vágyakat, mert sok embernek valóban a Dárius kincse sem elég: közben
sajnálatra méltóan nem tudnak örülni annak, ami van. Bizony, aki szereti népét, az együtt
imádkozik Mózessel (esztendő kezdetén és minden napján): Jó reggel elégíts meg minket a te
kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben!
Kezünk munkájára áldást adj Urunk!
Hitünk szerint a munka Istentisztelet. A becsülettel végzett, hűséges, megbízható munka ének
és ima és hitvallás arról, hogy mi Annak az Úrnak követői vagyunk, aki így szólt: „Az én
Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom!” Nem véletlen, hogy egyik nagy
nevű dunántúli püspöknek kedves mondása volt: Senkinek nincs joga úgy itt hagyni e földet,
ahogyan találta!
A mi magyar népünk közismert szorgalmas nép. Csakhogy éppen az ilyen szorgalmas, és
önerejéből már sokszor talpra állt népet fogja el az önhitség. Atyáink nemzedéke még ismerte
a százados népi bölcsességet: Emberé a munka, Istené az áldás. De vajon ismeri-e, a fiak és
unokák nemzedéke? Tanítjátok-e őket, az ősi közmondásokra? Mert jaj, ha egy nép tudatából
kiesnek az évszázados bölcsességek!
Hadd, erősítse meg Mózes könyörgését a bölcs Salamon szava, a 127. zsoltárból:
Istentől van minden földi javunk.
Zsolt. 127, 1 Grádicsok éneke Salamontól. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon
annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Zsolt. 127, 2 Hiába néktek
korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret (Ezé. 12, 19.) ennetek!
Szerelmesének (Máté 6, 31 - 33.) álmában ád eleget.
Zsolt. 127, 3 Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh (Zsolt. 128, 3v 6. 1 Móz. 35, 5.)
gyümölcse: jutalom. Zsolt. 127, 4 Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak.
Zsolt. 127, 5 Boldog ember, a ki ilyenekkel tölti meg (vers 4.) tegzét; nem szégyenülnek meg,
ha ellenséggel szólnak a kapuban.
41
Ha az Úr nem, akkor minden hiába! Ez nem papi beszéd. Nem templomi ijesztgetés. Ez olyan
valóság ma is, aminek példáit bőven megtalálni. Nem ismersz embereket, családokat, akiknek
életük nagy vallomása az, ami Ézsaiásé volt? „Hiába és haszontalanra költöttem erőmet.” Hát,
hogy ne hiába legyen, ne haszontalanba menjen két kezünk munkája, azért könyörgünk
Mózessel: „Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd mara-
dandóvá.” Ámen
3. A hit ereje és hatalma.
Héberekhez írt levél 11, 24-27.
Ünneplő Gyülekezet! Szeretett Testvéreim!
Szeretettel köszöntelek benneteket, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Őszinte öröm
számomra, hogy amikor először járok ebben a szép faluban, e nagy időket látott tájon, mely
már a rómaiak korában megült hely volt, s ahol az apostagi réten előkerülő faragott kövek,
egy hajdani faluról regélnek a késői utódoknak, nagy öröm, hogy a Krisztus evangéliuma
követségében járhatok.
Ez a 128. Templom, amelyben Isten jóvoltából hirdethetem a szabadító és megtartó evangé-
liumot. És ahogyan a Református Templomokról írt két kötetes szép munkában nézegettem a
császári templom képét, nagy melegség járta át a szívemet: Mert amíg templomaink többsége
„csupaszon”, vagy egykét előjáróval van lefényképezve, addig a császári templom körül ott
szorong a fehér ruhás lányok, fehér fejkendős asszonyok és fekete ruhás férfiak nagy, sűrű
gyülekezete. Amikor pedig azt olvastam: volt idő, midőn a császári kálvinista gyülekezet csak
ingoványra építhetett templomot, s mivel az ingoványt nem volt szabad feltölteni, „az első
években a hívek térdig érő vízben hallgatták a prédikációt, még közelebb került szívemhez a
császári gyülekezet, és nagy örömmel jöttem közétek, hogy ezen a szép ünnepen épülhessünk
egymás hite által, a tiétek és az enyém által.
A hitről
A Zsidókhoz írt levél 11, fejezete, melyből az alapige való, a hitről és a hitnek példaképéről
szól. Hússzor hangzik fel benne a nagy refrén: hit által. Az istentiszteleten felolvasott szakasz-
ban is hétszer kondul meg, mint a nagy harang zúgása: hit által... és azt akarja belezúgni
szívünkbe, hogy a hit erő, és hatalom.
Mózes életében és népe életében is megtartó erőnek és hatalomnak bizonyult. Madách Imre,
Az ember tragédiájának halhatatlan szerzője, Mózesről írt drámájában ezt így fogalmazta
meg:
„A hit, s a hűség
Tartja csak fenn népét Izráelnek.”
Ez így igaz, az újszövetségi egyház, és így igazszeretett magyar református egyházunk
életében is: A hit s a hűség tartja csak fenn, népét Izráelnek.
És meg kell, hogy kérdezzelek testvér: Hogyan állsz a hitnek dolgában. Nem azt mondom,
hogy ezt ne vedd személyeskedésnek, sőt ellenkezőleg arra kérlek, hogy ezt vegyed
személyesen hozzád szóló kérdésnek: Milyen hites van? Nem tettél e úgy a hittel, mint az
öreg bútorokkal nem egyszer az öreg szülőkkel tesznek az emberek. Mivel, azok nem illenek
bele az új lakásba, kiteszik őket a hátsó konyhába, vagy még tovább. Sokan gondolják a hitről
is, nem illik bele az új lakásba, az új környezetbe, az új életformába kiteszik az életükből.
Aztán nem értik, hogy miért lettek olyan idegesek, olyan nyugtalanok, miért van annyi
42
háborgás az életükben. Azért, mert a hitetlenek olyanok, mint a háborgó tenger, amelynek
vize iszapot és sárt hány ki, ahogyan prófétája által mondja Isten.
Azért ezen a szép ünnepen, az istentisztelet csendjében figyeljünk arra a hitre, mely erő és
hatalom az emberi élet legváltságosabb időszakában.
A szülők hite.
Az, az idő, amelybe alapigénk elvezet bennünket éppen úgy a szenvedés, megaláztatás és
üldözés ideje volt, mint az, amelyre ezen az ünnepen emlékezünk. Kegyetlen királyi parancs
volt érvényben, az újszülött fiúkat meg kell ölni. Ebben az időben született Mózes. Ha máskor
nagy öröme a szülőknek Amrának és Jókébednek, hogy fiúk születik, hogy megremeghetett a
szívük, amikor megtudták, hogy fiúk lett. De hittek, és hitük legyőzte a félelmet. Rejtegették
szívük szép magzatát, három hónapig rejtegették, míg kigondolták a megtartatás további
módját is. Mózes bölcsőjét, tehát a hit bátorsága és bizodalma ringatta. Bizony boldog
gyermek, akit hitben vállalnak, és hitben nevelnek szülei! Ugye ebben a falúban is vannak
fiatal házaspárok, akik hitben vállalják a gyermekáldást, és a gyermeknevelést. Áldja meg
Őket az Isten!
Személyes döntés
A gyermek sorsát a szülői döntések határozták meg. És ez így is van rendjén. Amikor azonban
felnőtté lesznek a gyermekek, már maguknak kell választaniuk: merre, hogyan. Ott már csak
tanácsot adhatunk. Így volt Mózes életében is. Mikor felnőtt lett, neki kellett döntenie, hogy
hova tartozik: az uralkodókhoz, vagy a szenvedőkhöz. Hallottuk, hogy Mózes, az Isten népét
választotta. Ahogyan a Biblia mondja: az Isten népével való együttnyomorgást.
Testvér, hogy csillagos tornyú református templomban kereszteltek bennünket, s hogy ahhoz
a néphez tartozunk, melynek himnuszává lett Mózes zsoltára: Te benned bíztunk eleitől
fogva, ez nem tőlünk van. Ez szüleinktől van. Ők akarták, hogy ezt a hitet, az ő hitüket valljuk
mi is. Ugye nem is neheztelünk ezért rájuk? Ugye ti is azt mondjátok: Áldja meg az Isten az
édesanyákat, édesapákat, akik imádságra, zsoltárverse tanítják a gyermekeiket! De tudod,
ugye Testvér, hogy ez nem elég.
Tudod-e, hogy a személyes döntés elkerülhetetlen? Így mondom: nem elég, ha csak test
szerint születünk bele a Jézus Krisztus magyarországi református egyházába. Bele kell szület-
nünk Lélek szerint, víztől, Lélektől, felülről, mert e nélkül csak betanított emberi parancsolat,
szép de lassan sorvadó hagyomány a vallásunk, a hitünk, de nem lüktet benne Lélek és élet.
Férfias sorsvállalás
Most pedig arra teszek hangsúlyt, amit alapigénk is hangsúlyoz, hogy Mózes felnőtt volt,
amikor vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást. S ezzel egésze közel érkeztünk mai
ünnepünkhöz. Nem szabad ugyanis felednünk, hogy azok a prédikátorok és tanítók, akik a
nyugodt, csendes, békés élet helyett a szenvedést, a hazátlanságot, sőt a mártírhalált is
vállalták, ahogyan Svájcban írták róluk: ütlegelést, lenyírást, hajszát, börtönt, hadigályát
tűrtek Krisztus hitéért mind felnőtt férfiak voltak. Közöttük az egyik legfiatalabb, Kocsi
Csergő Bálint volt.
De 27 évesen már ő is rektor, professzor a híres pápai kollégiumban. Séllyei István pedig a
pápai prédikátor, a dunántúli egyházkerület püspöke 46 éves volt Szilvási István a császári
gyülekezett áldott emlékű mártír prédikátora pedig 56 éves volt, amikor Pozsonyba idézték.
43
Ugye férfitestvéreim, az ember 46 és 56 éves korában már nem fiatalos meggondo-
latlansággal, ifjúi heveskedéssel rendezi élete sorsát!
Nos, értjük-e, ó bár értenénk, hogy ezen a szép augusztusi vasárnapon az, az üzenet hangzik
felénk, hogy a hit teszi igazán férfivá a férfit. Bárcsak ne felednénk Kálvin János tanítását, aki
szerint minél puhább valaki és minél kevésbé férfias lelkületű, annál kisebb a hite. Jó volt
hallanom, hogy a császári gyülekezet, férfias gyülekezet. Azon ritka, gyülekezeteink, közé
tartozik, ahol általában több az igehallgató férfi, mint nő. Szívből kívánom, hogy ez így
legyen a következő nemzedékben is: felnőtt, férfias, megfontolt döntés, az Isten hívogató
szavára felelés legyen az életetek: akik inkább választják az Isten népével való együtt-
nyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét, mert Egyiptom kincseinél
nagyobb gazdagságnak tartják a Krisztus gyalázatát.
Krisztusnak gyalázata
Ezzel elérkeztünk alapigénk befejező tanításához: Mi a magyarázata annak, az egyébként
értelmetlennek tűnő döntésnek, hogy Mózestől, gályarabjainkon át, mind az időknek végéig, a
hitvallók mindig az Isten népét választják, vele együtt a szenvedést, a nyomorgást?
Miért teszik ezt? Azért mert megismertek Valakit, mert a szívűkbe fogadtak Valakit, mert az
életük Urának és parancsolójának fogadták el azt a Jézus Krisztust, Aki az előtte lévő öröm
helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet és az Isten királyi székének jobbjára ült.
Isten őrizzen bennünket attól, hogy az ilyen ünnepi megemlékezések régi sebek felszaggatása,
felekezetek közötti békétlenség munkálása, felekezeti gőgünk táplálása. Vagy múltunk
konzerválása legyen. Egyetlen igaz és Istenes célja az, hogy a Szilvási Istvánok és Séllyei
Istvánok férfias hite és hűsége is megerősítsen bennünket abban, hogy minket a bizonyság-
tevőknek nagy fellege vesz körül. Nekünk is le kell tennünk minden reánk nehezedő terhet és
a bennünket, megkörnyékező bűnt; állhatatossággal kell megfutnunk az előttünk levő
küzdőtért, Jézusra a hitünk szerzőjére és beteljesítőjére nézve Jézus Krisztus engedelmes-
ségéből, értünk való szenvedéséből merítve, hogy lelkünkben megfáradva el ne csüggedjünk!
Ámen
Császár (Komárom megye) 1976. augusztus 15. Gályarab ünnep.
4. Ádventi életek
1. Zakariás
Lukács 1, 5-24. és 57-79.
Pap az Abia rendjéből.
Izráel 24 papai rendje közül Abia a nyolcadik. Ebben a rendben szolgálta Zakariás. Felesége
Erzsébet, Áron leányai közül való volt. Igazi papi házaspár volt. A Biblia azt mondja róluk,
hogy mind a ketten igazak voltak az Isten előtt. Igaz voltuk, abban nyilvánult meg, hogy az Úr
minden parancsolatában, és rendelésében fedhetetlenül jártak. Tehát nemcsak foglalkozás volt
számukra a papi szolgálat, hanem hivatás, szolgálat, amit nyilván örvendezve és teljes szívvel
végeztek. Boldog házaspár, ahol a férj és feleség egyetértenek, együtt éreznek és szó leg-
nemesebb értelmében segítségére, vannak egymásnak. Egyik sem visszahúzója a másiknak,
sőt segítője, támogatója az Úr parancsainak és rendeléseinek a magatartásban.
44
Nincsenek próbatétel nélkül.
Zakariás is megtapasztalja, hogy Úrnak való engedelmes élet útján keresztet kell hordoznunk.
Bizony, akit szeret az Úr, megdorgálja. Nagy keresztet hordoz ez a Zakariás. Meddő,
gyermektelen a felesége. Házasságából nem születik gyermek. Egyre csendesebb lesz az
otthonuk. Nem veri fel gyermekkacagás. Éveken át reménykedik, majd évtizedeken át,
imádkozik. Nyilván a templomban is, meg otthon is, egyedül is, meg Erzsébettel együtt is
hangzik a buzgó, forró könyörgés: Uram, adjál nekem gyermeket! - A legboldogabbnak vélt
házasságban is megtaláljuk a letett keresztet. Sokszor a gyermekben jelentkezik a próbatétel,
sokszor meg abban, hogy nem adatik gyermek. A kereszt miatt, a próbatétel miatt, el ne
csüggedj: ez az Úr szeretetének, életedben való munkálkodásának a jele! Ne engedd el, az
elbizakodottság, a kevélység útján. Megaláz, hogy majd felmagasztaltasson.
Hitében megfáradt.
Elmúlt Zakariás ifjúsága, elmúltak a delelő esztendei. Ősz jön már felé, az öregség hideg
ősze, tele. Ajka mondja még most is az évtizedek óta mondott imádságot, könyörgést: Uram,
áldj meg gyermekkel! De már elfáradt. Egyre terhesebb neki a papi szolgálat is, az áldozatok
bemutatása, a jó illatozás a templomban. Egyre halkabban és bátortalanabbul hangzik szívé-
ben a könyörgés. Már inkább csak „vágyálom” az: ó, ha gyermekünk lenne! De már minden
hiába: „vén vagyok és a feleségem is idős” Itt, már nem változik semmi, így halok meg
gyermek nélkül.
Hitben is idős, imádságban is megfáradt Zakariások, ne rejtsük magunkba hitünknek meg-
fáradását: ajkunk hibátlanul mondja még a szent szöveget, de a szív nem tud már lobogón,
igazán hinni. Bizony ez a mi énekünk: „A tűz kihunyt, a hit tüze, csak pernye hull. Az éjszaka
hideg sötétje rám borul.” Alkonyodik, esteledik, őszülünk, vénülünk, kéréseink és könyör-
géseink felelet nélkül maradtak.
Megjelenik az Úrnak angyala.
Zakariás úgy ment el otthonról, mint máskor. „Rajta a sor”, végezni kell a jó illat gerjesztését
a templomban. Számára nincs, már ebben, semmi új, semmi különös, semmi meglepő, ...
minden olyan megszokott. Ha sorshúzás, kockavetés útján őt jelölik ki, akkor is gépiesen
gerjeszti a füstölőt, az oltáron. De íme: az a füstölő oltár jobbja felől áll valaki. Odatekint
Zakariás és megretten, hiszen az Úrnak angyala az, mégpedig Gábriel! De nincs ideje
Zakariásnak, mert már szól is az angyal: „Ne félj, Zakariás; mert meghallgattatott a te
könyörgésed és a te feleséged Erzsébet, szül neked fiút.” A megszokott a gépiessé lett, a
szokásból való alkalmat is meg tudja gazdagon áldani az Úr! Ádvent van: Közel az Úr!
Elküldi az Ő angyalát. Hozzád is elküldi. Te is hallhatsz drága biztatást: „Ne félj, mert
meghallgattatott a te könyörgésed!” Nem lehet, hogy most e sorokban szól hozzád az ádventi
biztatás? Hidd el, meglehet. Gondolj most arra, amiért éveken, évtizedeken át, imádkoztál,
könyörögtél, s halljad az Igét: „Ne félj Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed!” És
ha gerjedez a te szíved, néked szóló mennyei üzenet ez! Hogy nem tudsz benne hinni? Hát
Zakariás sem tudott? Nem, neki sem volt elég már csak az üzenet, csak az angyali szó. Valami
kézzelfogható jelet szeretett volna: „Miről tudhatom én ezt meg?” Most nyilvánvaló, hogy
már nem hisz, megfáradt, belenyugodott a változhatatlanba! Vigyázz, ne kérj jelet, mert
megnémulsz!
A kételkedés ítélet.
Gábriel angyal, aki azért küldetett, hogy ezeket az igen örvendetes dolgokat jelentse meg
Zakariásnak, már mondja is a kemény ítéletet”. Mivel, hogy nem hittél az én beszédemnek,
melyek beteljesednek az ő idejükben. Ímé, megnémulsz, és nem szólhatsz mind ama napig,
amelyen ezek meglesznek.” És Zakariás megnémult abban a pillanatban. Letelt a szolgálat, de
45
ő csak állt a füstölő oltár mellett, próbált kiáltani, de nem jött hang a száján. Félelmetes és
ijesztő. Mi ez? Agyvérzés vagy idegbénulás? S amikor kitántorog a templom ajtón, a nép
várja ott, de ő csak kezével integet, szólni nem tud. Valami szörnyű lelkiállapot ez: a szíve
tele van örömmel; biztatást kapott évtizedek könyörgésére. Angyali áment mondott az isten.
Az öröm majd szétfeszíti keblét, és nem tudja elmondani! „Nem teljes öröm az, melyről nem
beszélhet az ember, és nem oszthatja meg másokkal! S ha az Isten elszenvedi is a mi
hitetlenkedésünket és állja az ő ígéreteit ennek ellenére is, ebben teljes boldogságot csak a
teljesen bízó lélek találhat. (Victor János)
Az ítéletben is hű marad az Úrhoz.
Elmúlt egy nap, elmúlt két nap, de nem múlt el Zakariás némasága. A szolgálat napjai után
így indult hazafelé. Eddig is egyre kevesebbet beszélt Erzsébettel, most pedig semmit sem
tudott mondani, köszönni sem tudott, kérni sem tudott, buzdítani és vigasztalni sem tudott:
nyelvének kerekei lekötöztettek! Sokan tudják, hogy a vaknak éles belső látása van, a
süketnek kiváló belső hallása, nyilván a néma is beszél odabent a szívében, szívével, meg az ő
Istenével. Így volt ez Zakariásnál is. A némaság hónapjaiban fogalmazódék szívében a szép-
séges himnusz, az Úr magasztalására. Mert Zakariás nem zúgolódott a reá mért, csapás miatt.
Alázatos szívvel elfogadta azt. Ezerszer megbánta már szíve hirtelen feltörő kételkedését.
Ezerszer hallotta újra, az angyali szót, s most vár csendben, némán, szívével beszélve, és
szívében az Urat áldva. Ádventi Zakariás testvérem! Szíved kételkedéséért, vagy kemény-
ségéért megbüntetett az Úr? Néma lettél, vagy süket, vagy vak, vagy súlyos fekvőbeteg?
Vagy elvesztetted bálványozásig szeretetett kedvesedet? Magadra maradtál? Nincs, akihez
szólj, nincs aki, hozzád szóljon? Halljad csak Dávid szavával, mire tanít az Úr: „Haragud-
jatok, de ne vétkezzetek; beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban, és csillapodjatok!”
(Zsoltárok 4, 5) Vigyázz! Ne, hogy megkeményedjék szíved, és soknak tartsd az ítélet súlyát,
vagy idejét! Beszélgess a te szíveddel, beszélgess a te Uraddal! Ismételgesd a neked küldött
angyali szót! Maradj hűséges az Úrhoz és az Ő ígéreteihez!
Az Újszövetség első énekese lesz.
Zakariás életében is beteljesedett Jeremiás Siralmainak vigasztaló szava: „Mert nem zár ki
örökre az Úr!” Eljött a megígért nap: megszületett a megígért fiú. S amikor a körülmetélés
napján Zakariás hitvallást tesz az angyali üzenet mellett: „János a neve”, „feloldódék az ő
szájának nyelve azonnal” És elmondja az Újszövetség első himnuszát, amit az egyház latin
nyelvű időszakából annak első szava után Benedictusnak neveznek. „Áldott az Úr Izrael
Istene ...” (Lukács 1, 68-75)
Vagy tizenöt esztendővel ezelőtt a 40 zsoltár dallamára így kaptam ezt az éneket, s az óta,
sokszor énekeltem már szívemben. Énekeld velem:
„Áldott az Úr Izráel Istene,
mert rátekintett népére,
és váltságot szerzett néki.
Felemelte az üdvösség szarvát
Dávid Fia nevében.
Amint szólt rég’ időben
eleitől fogva.
És megszabadított
minden gyűlölőnktől.
Azért, hogy irgalmat cselekedjék
Atyáinkkal, s emlékezzék
az ő szent szövetségéről.
Az esküről, amit tett Ábrahámnak:
46
Hogy Jézust adja nekünk,
ki eleget tett értünk;
hogy megszabadulva
igazságban járjunk,
szentségben szolgáljunk
Előtte mindenkor.
(Énekelhető a 40. zsoltár dallamára.)
Keresztelő János atyja lesz.
Zakariás egy gyermekért könyörgött. Azt sem bánta volna, hogy ha egy átlag embert kap,
vagy egy lányt, vagy ha hibás, vagy beteg. Csak gyermek legyen, mely az övé. Isten másként
határozott:
Zakariás nem csak egy gyermeket kapott, hanem ebben a gyermekben, az Úr útkészítőjét,
Keresztelő Jánost kapta meg. Azt, aki Jézus előtt járt, Illés lelkével és erejével, aki az atyák
szívét a fiakhoz térítette, s az engedetleneket, az igazak bölcsességére oktatta, aki az úrnak
tökéletes népet készítet. Ugye szívbéli nagy öröm a gyermek, akit, akiket az Isten adott
nekünk? S ugye akkor is nagy öröm, ha nem „tehetséges” ha nem „zseni”, ha nem
„őstehetség.” Ugye, nem is akarunk mindenáron azt „tenni” belőlük?
Nem keresztyén, szokás, a gyermekével dicsekedő, s a gyermekét mindenáron szerepeltetni
akaró szülő! Hidd el, más gyermeke is van olyan okos, olyan ügyes, olyan szép és olyan jó,
mint a tiéd, mint az enyém. De, ha isten felmagasztalja a mi házunkat, házasságunkat, családi
otthonunkat arra, hogy ott „Keresztelő Jánosok”, vagy hadd mondjam azt, hogy Szenczi
Molnár Albertek szülessenek, ugye alázattal és szívbeli hálával hordozzuk őket és az ellen,
sem tiltakozunk, hogy amikor ideje eljön, kimenjen a „pusztába”, ahol igazán felkészíti őket
az Úr! Így lesz Zakariásnak, advent papjának élete tele tanítással a mi hétköznapi, ádventi
életünk számára. Figyeljünk reá! Ámen
(Adásztevel)
2. Erzsébet.
Lukács 1, 5-60
Erzsébet azt jelenti, hogy hű az Isten.
Egyetlen Erzsébet az Újszövetségben. S milyen kedves, hogy asszonyaink és leányaink között
oly sok kedves Erzsébetet köszönthettünk az elmúlt hetekben is. Milyen felemelő, hogy
nevükben hordozzák, Isten hűségének bizonyosságát! Szívből sajnálom, hogy két lányuk
közül az egyik se kapta az Erzsébet nevet. Akkor tudatosan nem gondoltunk még erre. De
imádkozni tudunk értük naponként, hogy életükben legyenek Erzsébetek, akiknek
„aranymondássá” válik életükben, hogy Hű az Isten! (1 Kor. 10, 13) Bizonyos vagyok benne,
hogy szeretett, református egyházunkban, sokan vagyunk e magyar földön, akiknek életében
„aranymondássá” tette Isten, az Erzsébet névben rejlő üzenetet. Ha egy mondatban kellene
hitvallásomat, elmondani, bizonyosan a 2 Timótheus 2, 13-at idézném „Ha hitetlenkedünk, ő
hű marad, ő magát meg nem tagadhatja.” Egész ádvent egyetlen nagy örömkiáltás ez: Hű az
Isten! Ragadja meg szíved ezt az adventi örömhírt, és mondjad tovább: Hű az Isten!
Ároni családból való
Bizonyos, hogy nevét is tudatosan kapta. Édesapja, vagy édesanyja gondolta úgy, hogy az ő
gyermekük nevében hordozza Jahve hűségét. És ebben a hitben is nevelték. Ebben a hitben
készítették elő, jövendő életére, anyai hivatására. Adventi csendességünkben adjunk hálát
47
Istenünknek a minket elsőként átölelő, melengető, dédelgető, nevelgető szülői hajlékért.
Emlékezzünk az imádságra, amelyre jó anyánk tanított, az életbölcsességre, mit apánktól
tanultunk. Emlékezzünk a családra, melyből származtunk, s melynek „levegője” kísér
bennünket egész életünkben. A keresztyén család, soha fel nem adható kötelessége, hogy
nevelje a Zakariásokat, az Erzsébeteket, az Isten hűségét hordozó életeket, a jövendő nagy
küldöttjeinek hordozóit, a Keresztelő Jánosok, az újnak, az átalakulásnak az útkészítői! „De
irgalmasságot cselekszem ezeríziglen, azokkal, akik engem szeretnek, és az én paran-
csolataimat megtartják.”
Hozzá illő házastársa lesz.
Erzsébet, Zakariásnak, az Abia rendjéből való papnak lett a felesége. Igazi papné lett. Igaz
volt az Isten előtt, aki az Úr parancsolatait és rendeléseit komolyan vette. Zakariás benne
valóban Istentől való segítőtársat kapott. Néhány szót hadd idézzek, Sajtóosztályunk egyik
építő hasznos kiadványából: A házasságról írt magyar nyelven megjelent könyvek, kivétel
nélkül, hangsúlyozzák, hogy a jó házasság egyik fontos feltétele, hogy a házastársak között ne
legyen éles világnézeti, illetve életfelfogásbeli ellentét. A különböző életfelfogású emberek
házassága a mai újfajta „vegyesházasság”. Ez is lehelet olyan „felemás iga” (2 Korinthus 6,
14), mely mindkét fél számára terhes.”(Nem jó az embernek egyedül. Második átdolgozott
kiadás 72. lap) Ádventben Isten iránti hálával gondoljunk a „papnékra”, a parókiák asszo-
nyaira, akik csendben sokszor észre sem véve hordozzák hűséggel, férjük és gyülekezetük
életét, sorsát. De gondoljunk azokra is, akik a jövendő lelkészek feleségeik lesznek. Leányok,
akiket Isten arra készítget, hogy egy Zakariásnak a felesége legyen!
Gyalázatot hordoz az emberek között.
Amíg Izraelben a gyermekáldást, nagyra becsülték, Isten megáldó kegyelmét látták benne, addig
az asszony meddőségét gyalázatnak tekintették. Ez nyilván azt jelentette, hogy „lenézték” kicsit
megvetették az ilyen asszonyt. Erzsébetnek, hosszú évtizedeken át kellett hordoznia ezt a
gyalázatot. Azokhoz kerül különösen közel Erzsébet, akik olyan terhet, keresztet hordoznak,
aminek nem ők a szerzőik, és amin nem is tudnak segíteni. Mennyi Erzsébet van közöttünk!
Feleségek, akiknek talán már meg is mondta nem is egy orvos: „Asszonyom, magának nem lesz,
nem is lehet gyermeke.” Erzsébetek, akik soha nem lesznek édesanyák. Sánták és bénák, akik
olyan közlekedési balesetben szenvedtek bénaságot, melyben ők vétlenek, ártatlanok voltak.
Legyünk gyöngédek irántuk! Ne siessünk az ítélő szóval! Ne azt kérdezzük, amit a tanítványok is
kérdeztek: „Mester, ki vétkezett, ez e, vagy ennek szülei?” inkább halljuk meg végérvényesen
Megváltónk szavát: „Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei: hanem, hogy nyilvánvalóvá legyek
benne az Isten dolgai.” (János 9, 2-3)
Elrejtőzik öt hónapig.
Amikor megbizonyosodott, hogy reá tekintett az Úr, hogy elvette gyalázatát az emberek
között, nem fut el a szomszédba, nem kiabálja szét az utcán a boldog hírt: édesanya leszel,
hanem elrejtőzik. Van ebben valami hallatlan nagy tanítás! Isten mindig csak azokat tudja
igazán használni, akik vállalják ezt az elrejtőzést: öt napig, öt hónapi, ha kell öt esztendőig.
Mennyit vétettem én is az Úr ellen, és nem tudtam vállalni az elrejtőzést, Vele való csendet!
Ugye tudod testvér, hogy vannak beszédek” amelyeket, nem szabad embernek kibeszélnie”.
(2 Korinthus 12, 4) Vannak drága terhet, amiket, úgy kell hónapokon át szívünkben hordozni,
ahogyan hordozta édes teherként ez az Erzsébet, elrejtőzve, csendben, egyedül az Istennel!
Micsoda termékeny csend honolt ott Zakariás házában, Erzsébet szívében! A zaj, a lárma,
hogy tönkre teszi életünket, kikezdi idegzetünket, és mennyire fel tud tölteni bennünket” az
Istennel való elrejtőzés”. Ádvent napjaiban tudatosan törekedj arra, hogy több legyen
életedben, napjaidban a csend, az Úrral való közösség. Nekem naponkénti imádságommá lett
Áprily Lajos szép verse. Néhány sorát idézem:
48
Ne legyek csacska fecskéhez hasonló,
ritkán hallassam hangom, mint a holló.
A közlékenység kútját tömd be bennem,
karthauzi legyek a cella csendben.
Csak bukdácsoló patakok csevegnek,
folyók a torkolatnál csendesednek.”
(Kérés az öregséghez.)
Három hónapig Máriával.
Isten lelke felindítja Máriát, Jézus anyját, „aki nagy sietséggel ment a hegységbe, Júda
városába, Zakariás házába.” A hagyomány szerint Ain Karimba, mely Jeruzsálemtől nyugatra
két óra járásra feküdt. Mária egyedül nem bírta hordozni a reá mért szolgálat áldott terhét.
Isten közösséget adott Máriának. Mily szépen vall erről, Bereczky Albert: „Isten mindig ad
annyi erőt az Ő választottainak, hogy elbírják hordozni, amit rájuk mért. Így adta Máriának, is
az Ő rokonát, Erzsébetet. Erzsébet, a Mária sorsához hasonló sorsot hordozott. Mikor öreg az
asszony és akkor születik gyermeke azt szégyellni szokták. Erzsébet, leélte az életének
legjavát gyermektelenül és akkor azt mondta neki az angyal: Fiad lesz. A Keresztelő János
anyjáról beszélek. És amikor elment Mária, hogy meglátogassa Erzsébetet, ez a látogatás, ez
az együttlét csodálatos vigasztalást és erőt jelentett neki. Úgy egészen egyedül nem jó ebben a
hideg világban, amelyik úgy tud rágalmazni, úgy tud köpni az arcodba, nem jó egyedül. De
néha elég, ha ketten vannak. Ez a két nő, az öregedő Erzsébet és a fiatal Mária. Ott állnak az
újszövetség kapujában és békességet intenek feléd. (1947. Igehirdető 11. szám) Vannak
életek, akiket szinte messziről elkerülnek még a családtagok is, mert csak úgy taszít a belőlük
áradó gőg, önzés, vagy keménység és keserűség. És vannak életek talán nem is gazdagok,
nem is előkelőek, hanem megterheltek és kereszthordozók, akikkel olyan jó együtt lenni,
akikhez úgy vonzódnak öntudatlanul is az emberek. Ádvent csendjében testvérem, vizsgáld
meg szívedet, életedet, hogy te melyik vagy ezek közül?
Erzsébet, az újszövetség első hitvallója.
A róla szóló tudósítás sejtetni engedi, hogy nem tántorodott meg, hitében. Nyilván „a szívnek
rejtett embere” volt mindig, a „szelíd és csendes lélek romlatlanságában”. Olyan amilyennek
Péter apostol később a keresztyén asszonyokat szeretné látni (1 Péter 3, 1-6) Mária
látogatásakor kilép ebből, a rejtőzöttségből és gyönyörű hitvallást tesz. Elmondja a római
katolikus „Üdvözlégy”-nek az elejét, amit mi is boldogan hiszünk és vallunk: „Áldott vagy te
az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse”. A folytatás már nem tartozik
Erzsébet hitvallásához, a miénkhez sem.
Elmondja azt is, hogy boldog az, aki hitt; mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki
mondott. Tehát vall a hívő élek boldogságáról! Milyen szégyen is az, amikor a hívők sem
boldogok, amikor kesernyés, fanyar boldogtalanságban élik napjaikat. Nem sugárzik a
szemük, az arcuk. Szótlanul is nem kiáltja egész életük: az Erzsébet hitvallását: „Boldog az,
aki hitt!” És felérkezünk a csúcsra. Figyelj csak, Erzsébet első az újszövetségben, aki Úrnak
nevezik Jézust. „Az én Uramnak anyja jön énhozzám?” Az én Uram, ... Ismerjük a feltámadás
történetéből is, hogy a legmegindítóbb hitvallás Tamás, amikor ajkára fagy a hitetlenség,
amikor szíve megtelik az élő Jézus bizonyosságával: „Én Uram, és én Istenem!”
Ádvent van, és a keresztyén Anyaszentegyház közösségével Jézus Krisztus eljövetelének
ünnepére készülünk, de vigyázz, nehogy „kisjézuskát” várjál, angyalhajjal és csillagszóróval!
Mert akkor teneked a Karácsony, csak múló hangulat lesz, sok kiadással teli családi ünnep, de
akkor semmit sem értesz meg abból, ami történt, amiért megnyílt az ég, ami az Isten nagy
örömhíre, minden embernek! Csak akkor igazi az advent és a Karácsony, az ünnepes és a
49
hétköznapi keresztyén élet, ha Erzsébet hitvallása él a szívünkben és szól ajkunkon: A Mária
Fia, az Embernek Fia, az Ember Jézus Krisztus az én Uram! Áldott legyen érte az Isten.
(Adásztevel) Ámen
3. Mária.
(Lukács 1, 26-56.)
Mária kultusz nélkül.
Jézus anyjáról, szűz Máriáról van szó, az olvasott ádventi Igében. Neve a Mirjám héber név-
nek a görög és latin bibliafordításokban módosult alakja. Jelentése felmagasztalt. A Bibliából
semmiképpen nem igazolható a Mária-kultusz. Mi is valljuk az Apostoli Hitvallásban:
„fogantatott, Szent Lélektől, született Szűz Máriától...”, de Máriával kapcsolatosan számunkra
a Biblia a zsinórmérték. Jó nekünk ismerni nagy tanítónknak, biblikus, veretesen szép hitvalló
tanítását, Máriáról. Őt idézem: „vannak itt asszonyok és leányok, akiknek néha fáj a szíve,
azért a drága szép Mária-kultuszért, akiknek hiányzik, az a női Isten. Az ő számukra jó, ha a
Bibliánkból elénk áll az igazi Mária, akit nem ködösít el a képzelet. Fontos az a valóság, hogy
nagyon kevés szó van róla a Bibliában. Először egy angyali köszöntést hall. A római katolikus
„üdvözlégy”-nek az eleje, az a bibliai szöveg:” Örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van,
áldott vagy te az asszonyok között” A folytatása aztán nem bibliai. És nem is lehet vallani.
Mert az egész Újszövetségben, még ötször van szó Máriáról. Az egyik a 12 éves Jézussal a
templomban lejátszódó jelenet, ahol tudjuk, hogy Jézus mit mondott anyjának, mikor az,
szemrehányást tesz neki, hogy „Fiam miért cselekedted ezt velünk? Íme, atyád és én nagy
bánattal kerestünk téged.” A gyermek azt feleli:” Mi dolog, hogy engem kerestetek? Nem
tudjátok-e, hogy nekem az én Mennyei Atyám dolgaival kell foglalkoznom?” Az első
benyomása annak, hogy, aki még nem tudja, hogy ki ez a fiú, az, hogy goromba. A második
találkozásunk Máriával, a kánai menyegzőben történik, ahol Jézus, azt mondja anyjának, aki
az ő cselekvését irányítani akarja: „Mi közöm nekem, tehozzád ó asszony”! A harmadik
esetem, ami három evangéliumban is le van írva, Márknál legreálisabb. Anyja és testvérei
utánamentek, ennek a kóborlónak, és haza akarták vinni,” mert azt mondják, hogy magán
kívül van”, vagyis megbolondult. A negyedik eset, ahol találkozunk vele, a Golgotán, a
kereszt alatt, ahol a megfeszített Isten Fia gyöngéd szeretettel gondoskodik anyjáról s a leg-
kedvesebb tanítványának szívébe, ajánlja: Íme, a te anyád. Ötödik a cselekedetek könyvében,
ahol fölsorolásban előfordul a hívő gyülekezet tagjai között a Mária neve. Az ember fölsóhajt,
és azt kérdezi, hogy lett ebből női Isten? Ebből, az emberből, aki bizony az ő fiát nem értette.
Most nem az a témánk, csak arra hadd emlékeztesselek, hogy az első Máriaimádó, a maiaknak
az őse, megjelent már a Lukács evangéliumában, ahol egy rajongó asszony fölkiált: „Boldog
méh, amely téged hordozott és az emlők, melyeket szoptál!” és erre Jézus keményen azt
mondja: „Sőt inkább boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják azt.”
(Református Igehirdető 28. évf. 11. sz. 210.) ádventi csendességünkben Máriára emlékezve
kérjük Isten lelkét, hogy ebben az utóbbi boldogságban, az Isten beszéde hallgatásában és
megtartásában legyen részünk!
50
Az ádventi Mária, a kiválasztott.
„Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, aki asszonytól lett, aki
törvény alatt lett, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerje a fiúságot.” (Galata 4
4,-5) S erre a gyönyörűséges szolgálatra választotta ki Isten, Máriát. Gábriel angyalt, nem
palotába, nem világvárosba, küldte, hanem egy szegényes kis falúba, Názáretbe, Máriához,
egy szűzhöz, aki a Dávid házából való Józsefnek volt a jegyese. Isten nem ott keresi az ő
eszközeit, ahol a világ. Később is így cselekedett és cselekszik, mert Ő a világ bolondjait
választotta ki magának, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ nemteleneit, és
megvetettjeit, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. (1 Korinthus 1, 26-29)
Jézus Krisztus testet öltésében Isten félre teszi a férfi teremtő erejét: „a Szent Lélek száll
tereád és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged.” Íme, asszony által jött be a világba a
bűn, asszony által adatik a Megváltó. „Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.” Két dolgot
lehet itt tenni: megdöbbenni vagy megbotránkozni. Mária, az előbbit tette, megdöbbent. Ez
volt az első hatás. „És az igazi kiválasztásnak mindig az a bizonyossága, hogy az nem tűnik
fel előttünk, magától értetődőnek, hanem érthetetlen csodaként ér és meg is zavara
bennünket.” (Dr. Victor János) - Adventben, magasztaljuk, ami Istenünket, az ő kiválasztó
kegyelméért, és fogadjuk szívünkbe az apostoli intést: „atyámfiai igyekezzetek inkább a ti
elhívásotokat, és kiválasztásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök
meg soha.” (2 Péter 1, 10)
Az ádventi Mária, az engedelmes.
A megdöbbenés és az elgondolkodás után Mária ezt mondja: „Ímhol, az Úrnak szolgálója;
legyen nekem a te beszéded szerint.” Bizony Mária kevés szóval sokat mond. „Ímhol, az
Úrnak, szolgálója.” Vállalja Mária az Úrnak való szolgálatát, a szolgai munkát és állapotot, s
azt a szót mondja (doulé), mely később az Apostolok ajkán a Krisztusnak való engedelmesség
kulcsszava lett. „legyen nekem, a te beszéded szerint.” Azaz, legyen Uram a te beszéded
valóság, történés az életemben. Van egy szép énekünk, mely talán kezdő szaváról jut
eszembe, de amelynek tartalma a Mária engedelmességéhez hasonló:
„Ímhol vagyok édes Uram, Istenem,
Kész vagyok mindenben néked engednem.
Szent nevedért szörnyű halált szenvednem,
Csak az igaz hitben ne hagyj tőled elesnem.” (399.)
Méltán mondja, erről az énekről, Énekeskönyvünk szerkesztő tudós professzora, (Csomasz
Tóth Kálmán) „hogy mind szövegét, mind, dallamát tekintve, egyik legértékesebb, leg-
magyarabb és hitvalló eleink lelkületét legszebben ábrázoló énekünk.” Ádvent idején, Mária
engedelmességére is emlékezve csendüljön fel szívünkben és gyülekezeteikben ez a 399.
Énekünk, mely csak úgy tele van alázattal, hittel, készséggel és reménységgel, mint Mária
engedelmességre kész alázata: „Ímhol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszéded
szerint.”
Az ádventi Mária, közösséget kereső.
Mária szíve tele van boldog reménységgel. Áldott titkot hordoz a szívében, boldog terhet
szíve alatt. Ezt nem lehet egyedül bírni. Nem is bírja sokáig: „Mária azokban a napokban
nagy sietséggel ment a hegységbe.” Kihez is menjen? Kivel ossza meg boldog titkát? Ki érti
meg őt? Ki hisz neki? Kinél keressen oltalmat, menedéket? És felragyog szívében Zakariás
háza, s benne az ő öreg rokona, Erzsébet. Volt ő már náluk máskor is, hiszen rokonok, vérségi
kapcsolat van köztük. Emlékezik, az Erzsébettel való meghitt csendes beszélgetésekre.
Mintha csak anyjához menne, mintha, a nővéréhez! S mennyire egyetértenek, egy az örömük,
a reménységük. Igen, most is Erzsébethez megy, és ott is marad csaknem három hónapig!
51
Ádventet Ünneplő Testvérem: Örömöd van, boldog titkot hordozol a szívedben? Vagy
boldogtalanságban maradtál egyedül? S te csakugyan tudod, éled, hogy „nem jó az embernek
egyedül”? Ne is maradj egyedül! Keress közösséget! Közösséget egy másik szívvel, egy
másik élettel, sok másik szívvel és másik élettel. Olyanokkal, akik nem nevetnek ki, nem
kételkednek benned, akik kitárják szívüket, házukat előtted; akik nem az „előszobában”
akarnak intézkedni ügyedben, hanem akiknek ideje van számodra. Bizony mennyire igaz: „Ez
a két nő, az öregedő Erzsébet és a fiatal Mária, ott állnak az Újszövetség kapujában és
békességet intenek felénk.” (Bereczky Albert)
Az ádventi Mária, az Urat magasztaló
Amikor Erzsébet bizonyságot tesz a Magasságos Fiáról, a Mária Fiáról, Mária szíve az Úr
magasztalásába kezd. Ez a magasztaló ének (Magnificat) mutatja, hogy Mária mennyire
benne élt az Írásokban, hogy egyszerre oly sok Ige jut eszébe, melyekkel magasztalj az Urat.
Őszintén mondom, régóta ismerem Máriának ezt az énekét. Talán azok közé a bibliai helyek,
közé tartozik, melyeket kívülről eltudok, mondani. De valójában csak most döbbentem csak
meg, hogy mennyi ószövetségi ige van ebben az énekben. Szinte számba sem tudjuk venni
őket. Kicsit utána néztem
A biblia tudósai ezeket vélik felismerni: 1 Mózes 17, 7 ; 1 Sámuel 2, 1 10 ; 2 Sámuel 22,28 ;
Ézsaiás 17,10 ; 41, 8-10 ; 54, 5 ; 61, 10 ; Jerémiás 31, 3-20 ; Habakuk 3, 18. És a Zsoltárokból
mennyi idézet e rövid énekben! Milyen mélyen éltek Dávid zsoltárai Mária szívében:
Zsoltárok 35, 9; 89, 11; 98, 2-3 ; 103, 13-17 ; 107, 9; 111, 9; 113, 5 ; 147, 6. Mert bizony
Mária énekét, a kezdődő újszövetség imádata kezdetének lehet nevezni.
S még valamit. Bizony nem árt, ha tudjuk, hogy B. Shaw ez a Mária éneke a „a világ
legforradalmibb költeménye.” S ütközzünk meg azon, ha valaki ezt látja benne. Sőt tanuljuk
meg mi is, túl a megszokott egyszintű szemléletünkön túl meghallani ennek az éneknek
forradalmi üzenetét is:
„Hatalmasakat döntött le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel. Éhezőket töltött be
javakkal, és gazdagokat küldött el üresen.”
Bizony olyan Istenünk van, Aki „hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által; elszéleszté
az ő szívük gondolatában felfuvalkodottakat.” S mert ilyen Isten Ő, a Jézus Krisztus Atyja, az
én Uramnak Atyja, ezért alázatos szívvel ajkamra vehetem én is ez ádventben Mária szavait:
„Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.”
Adásztevel. Ámen
5. Ádventi prédikáció:
Gondoljátok meg jól, a ti utaitokat!
Aggeus 1, 5
Aggeus 1 v15.
Tetszett Istennek, hogy ebben az esztendőben az u.n. „kispróféták” üzenetein keresztül
készíttesse velünk az „Úrnak útját.” Ádvent első vasárnapján Mikeás üzenete szólalt meg
közöttünk. Az elmúlt vasárnapon Náhum próféta által tanított minket az Úr. Most pedig
Aggeus próféta szavain keresztül hangzik az Úr üzenete az ő népéhez: „Gondoljátok meg jól a
ti utaitokat.”
Aggeusról igen keveset tudunk. Származása és életútja ismeretlen előttünk. Valósínű, hogy
még a száműzetés előtt született, mert látta Salamoni templom dicsőségét (2M3) neve
52
magyarra fordítva azt jelenti: „ünnepi”, „ünnepelendő”, „aki ünnepre született”. Annak a 42.
361 tagú gyülekezetnek (Ezsdrás 2, 64) a prófétája ő Zakariással együtt, akik visszatértek a
fogságból Jeruzsálembe Cyrus perzsa király uralkodásának első esztendejében, (2 Krónika 36,
22; Ezsdrás 1, 1; 6, 3) és hozzáfogtak a Jeruzsálemi templom újjáépítéséhez. Erre királyi
engedélyük volt: „Így szól Czirusz” 2 Krónika 36, 2 De az ellenség nem nyugodott,)
részletesen Ezsdrás 4!) és el is érték, hogy 16 esztendőn át, szünetelt a templomépítés.
Ekkor állt elő Aggeus, és mondta el beszédeit. A Bibliánkban található kis prófétai irat,
valójában négy beszéd, melynek pontos idejét is tudjuk. (1, 1 ; 2, 1 ; 10. ; 20.) Isten lelkétől
ihletetten osztották két részre a beszédeket, mert az első beszéd az első fejezetben intést
tartalmaz, míg a másik három beszéd, a másik fejezetben bátorításokat.
Ma az Istentiszteletünkön mi az intést olvastuk. Aggeus határozottan nemet mond a
száműzetésből visszatértek ürügyeivel szemben. A nép ezt mondta: „Nem jött még el az idő,
az Úr háza építésének ideje!” Ez önmagában szépen hangozhat, csak egy igen nagy szépség
hibája volt, Az, hogy eközben a nép lázasan építkezett: önmagának. Mennyezetes, faragott
kőből épült házak egész sora épült fel, míg Isten háza maradt évről évre romokban. Ekkor
üzen az Úr, Aggeus prófétája ajkán keresztül: „Gondoljátok meg jól, a ti utaitokat” Ez a
mondat kétszer hangzik el ebben a beszédben. (5, 7 versek)
Mit üzen nekünk az Úr, Aggeus Igéjén keresztül?
Ádventi ige ez.
„Gondoljátok meg.” Ugyan ez a felszólítás hangzik, az ádventi próféta Keresztelő János
ajkán. Mert a „térjetek meg”, metanoiete eredeti szava, elsősorban a gondolkodás megváltoz-
tatására hív fel. Sajnálatosan elfelejtjük sokszor, hogy megtérni annyit jelent, mint
megváltoztatni gondolkodásunkat; azaz, a saját emberi gondolataink helyett Isten szerinti
gondolkodásra kell jutnunk. Mert az emberi és az Isten szerinti gondolkodás között, akkor
különbség van, mint az ég és a föld között. (Ézsaiás 55, 8-9.)
Aggeus Igéje arra hív fel bennünket elsőrenden, hogy Karácsony hoz közeledve, vizsgáljuk
meg bátra és becsületesen, vajon biblikusan, Istenesen, vagy szabad így is mondanunk:
hitvalló református módon gondolkodunk-e dolgaink és útjaink felől. (E ponton helye van a
minket körülvevő, bennünket foglalkoztató gyakorlati, mindennapi kis, és nagy kérdések
felemlítésére; az abban való hitvalló magatartásunk kifejtésére.)
A helyes hitből, helyes cselekedeteknek kell következni.
Aggeus nem teológus, hanem gyakorló „lelkész”, azaz egyházépítő. Nem hitüknek helyes-
sége, hanem dolgaiknak (ahogyan Károli fordítja!) és útjaiknak helyessége felől készteti népét
bűnvallásra. Nem dogmatikus, hanem etikus.
Üzenete nagyon egyszerű: Nem az anyagi nehézség, hanem az önzés és kényelemszeretet, a
tulajdonképpeni akadályok. Eközben felhívja figyelmünket, hogy nem azért nem lehet
áldozatot bemutatni, mert nehéz idők járnak, azért jönnek a csapások, mert a nép nem keresi
Isten dicsőségét. (1, 8)
Aggeus szavai nem maradtak eredmény nélkül. A nép megértette, hogy Isten nem lelkesedést,
hanem hitet, átadást és áldozatkészséget vár tőlük. Az első fejezet 12 -14 verseiben az igazi
ébredés jeleit kell szemlélnünk: meghallották az úrnak szavát, őszinte Istenfélelem járt az Ige
meghallás nyomában; Isten jelenlétének (velüklétének) tudatában éltek; azonnali, tevékeny
engedelmességre indítja őket az Úrnak Lelke.
Fölöttébb szükséges megvizsgálnunk életünket, hogy így hiszünk-e, s így engedelmeskedünk-e?
Önzésünket és kényelem-szeretetünket nem pótoljuk e egyéb akadályok emlegetése mögé?
53
Sorrend, változásra van szükség.
Aggeus által így szólt az Úr: „Az én házam, ím romban áll. Ti, pedig siettek, ki-ki a maga
házához.” (1, 9) Félelmetesen rossz, sorrendet mívelt a nép. Először a magamé, aztán az
Istené. Így nem szabad. Nekünk lehetetlen nem emlékeznünk Megváltónk szavára: „Keressé-
tek először Isten országát és az Ő igazságát.” (Máté 6, 33)
Ma vajon nem érvényes ige ez: „Ti pedig siettek ki-ki a maga házához?” Akkor megyek el
templomba, ha ráérek, akkor veszek részt az adakozásban, ha marad. Nem ismerősek ezek a
magatartások? Nem ilyen vagyok e én is?
Karácsonyhoz közeledve, bár megértenénk egész szívvel, hogy egyetlen helyes, jó sorrend az,
amikor először az Isten országát és annak igazságát keressük! Imádkozzunk azért, hogy ez a
mi szorgalmas, mindig siető magyar népünk Isten dolgaiban is ilyen szorgalmas és
buzgóságos legyen! Ámen
6. Jézus nemzetségi táblázata.
(December 24-re)
Máté 1, 1-17.
Máté 1, 1
Új fejezet kezdődik.
Isten sokszor megáldotta már azt az engedelmességet, hogy az ünnepnapra kiosztott „mannát”
szedegettünk össze a gyülekezetben; hogy a Bibliaolvasó Kalauzunknak, aznapi igéje szólalt
meg közöttünk. Hiszem, hogy hatalma van, hogy megáldja ezt az Igét is mostani hármas
Karácsonyunk első napján. Ma kezdjük olvasni Máté evangéliumát, és ez a könyv ezzel a
nemzetségi táblázattal kezdődik. De nemcsak ez a könyv, hanem az egész Újszövetség ezzel
kezdődik. Tehát Isten, fontosnak lényegesnek tartotta, hogy ez odakerüljön az Újszövetség
elejére, annak a könyvnek az elejére, amely az emberrel újszövetséget kötő Isten kijelentése.
És ha a mi szívünk őszintén vágyakozik arra, hogy mi is részt kapjunk ennek az újat cselekvő
istennek szent ajándékából, egyszerre „életnek beszéde” lesz számunkra ez a száraz nemzet-
ségi táblázat is.
Teremtés történettel kezdődik.
Az ószövetség is teremtés történettel kezdődik. Amíg ott az első Ádám teremtését és eredetét
találjuk, itt Jézus Krisztus eredete olvasható. „Jézus Krisztus emberré létele a Karácsonyi
történet a teremtés hasonló esete. Isten még egyszer, mint Teremtő cselekszik, de most nem a
semmiből teremt, hanem mag jelenik meg a teremtésen belül, a történelemben, még pedig
Izráel történetében teremt új kezdetet.” Ez a nemzetségtábla arra figyelmeztet minket, hogy a
vele induló történetek, az Evangélium éppen olyan jelentőségű a keresztyén Egyház számára,
mint amilyen jelentőséggel bír Mózes öt könyve, Tóra, az ószövetségi gyülekezet számára.
Mi, ma ebben a száraznak tűnő, elhanyagolhatónak látszó nemzetségtáblázaton keresztül Isten
szeretetének négy csodáját szemlélhetjük nagy boldogsággal. S, hogy ezeket nem bele
magyarázzuk, hanem ezek ebből a nemzetségtáblázatból ragyognak elénk, azt mindjárt
láthatjátok:
Isten emberré lett.
Ez Isten szeretetének első csodája. Mert itt „élettörténetről van szó, amely nemzéssel és
születéssel kezdődik, mint minden más emberélet.” Az ember számára bizony kitüntetés,
hogy emberré születtünk, hogy nem kutya, vagy akár békaként éljük életünket, de ne feledd,
54
hogy Isten számára emberré lenni, csecsemőként megszületni, olyan megaláztatás, amelynek
mértékét, képzeletünk sem tudja felfogni. S, hogy Jézus Krisztus valóságos ember lett, azt
ünnepélyesen bizonyítja számunkra ez a nemzetség táblázat is.
Isten Jézus Krisztusban nem távolról szeret, hanem közel jött hozzánk, vállalta életformánkat,
mindazt, amit embervoltunk jelent. S ennek van egy üzenete számunkra, nem lehet elégszer
hangsúlyozni: amikor embertelen, az emberrel nem törődő, az embertől eltávolodó magatartás
jellemzi Isten újszövetségi népét, Isten nagy szeretetét csúfolja meg. Mi soha nem válhatunk
embertelenekké. Hitünket, életünket, emberközelben kell élnünk!
Isten zsidó-emberként született meg e világban.
Ez Isten szeretetének megbotránkoztató volta. Mert nézzétek csak: Ábrahám, Jákób, Dávid,
Salamon, mind-mind zsidó emberek. Még aki pogányok közöttük, mint Ráháb, és Rúth azok
is asszimilálódtak. De miért született Isten zsidónak, miért nem rómainak, görögnek, vagy
magyarnak? Bizony, ez Isten próbára tévő szeretetéről beszél. Mert, mindjárt itt a legelején, -
még majd a karácsonyi szakaszban nem is egyszer - feladja Isten, Jézus Krisztusban a nagy
leckét, hogy ugyanis botránkozás, bolondság, vagy pedig istennek hatalma és bölcsessége
számunkra a Jézus Krisztusról szóló beszéd.
Bűnösök és vámszedők barátja lett.
Nézzük csak újra ezt a nemzetségtáblázatot! Vizsgáljunk meg közelebbről egy-két ismert
nevet! Itt van két férfi: Jákób és Dávid, meg itt van két nő is: Ráháb és Betsábé. Kik is voltak
ők? Jákóbnak még a neve is annyit jelent magyarul, hogy csaló. Csalással kezdte, és azzal
folytatta életét. Nem riadt vissza még öreg édesapja becsapásától sem, hogy a testvéréről ne is
beszéljünk. Meg itt van Dávid. Igaz, hogy nagy király volt, mesébe illő karriert tett, de
nagyon bűnös is volt. Így beszélnek róla” Istentelen, vérszopó, álnok ember.” És bizony igaz.
Kész volt hadvezérét megöletni, hogy annak feleségét, elszerethesse. Vagy itt van Ráháb,
akiről nyilván mondja a Szentírás, hogy Jerikó parázna asszonya volt; vagy itt van Betsábé,
aki afféle vígözvegyként lett szeretője Dávidnak. Hát nem kell felkiáltanunk, hogy mit keres-
nek ezek Jézus családfájában? De éppen, ezáltal hangzik felénk az örömüzenet, Isten szerete-
tének bűnösöket magához ölelő, Jézus Krisztusban a bűnökért önmagát adó nagy csodája.
Már itt a legelején hangzik a nagy evangélium „bűnné tette érettünk”, „íme a bűnösök és
vámszedők barátja”. Mert bizony ez a családfa nem dicsekvésre, hanem szegény bűnösök
vigasztalásra van. (Zsidók 2,11) Aki bűnösök közé jött, az, íme a bűnösök közül jön közénk.
„Ígéretnek gyermekei vagyunk.” (Galata 4, 28)
Milyen szépen énekel Isten szeretetéről, az ádventi gyülekezet: „Igaz Isten ígéretedben,
változhatatlan valóság...” Nos, ez teljesedett be Jézus Krisztusban. Erről beszél a nemzetség-
tábla. Mert ez az ígéretek története. Ábrahámtól kezdve, akiknek az ígéretek tétettek, Jézus
Krisztusig, akiben az ígéretek teljesültek.” A nemzetségtábla hármas beosztásán szemlélhet-
jük azt a hármas lépcsőfokot, ahogyan Isten felségesen és csodálatosan megvalósította
ígéreteit.
Az a nagy evangélium hangzik felénk e nemzetségtáblázatból, hogy Isten teljesíti ígéreteit,
nyugodtan bízzuk életünket az Ő ígéreteire! Számoljunk Istennek, lehet vele számolni!
Előzetest kaptunk.
Előzetest kaptunk Máté evangéliumából, s előzetest a Karácsonyi evangéliumból. Köszönjük
meg Istennek, hiszen ez a sok különböző hang szép harmóniába összeolvadva mind azt zengi,
hogy Jézus a Krisztus! Ti nem akarjátok Őt megismerni? Ámen
55
7. „Egyszülött Fiát adta”
János 3, 16
Karácsonyt Ünneplő Keresztyén Gyülekezet!
Kedves Testvéreim!
Isten jóvoltából ismét Karácsonyt ünnepelhetünk. Mint e Gyülekezet pásztorának, ez első
Karácsonyom közöttetek. Örömmel és imádsággal készültem, hogy Isten tegye áldottá
közöttetek, első karácsonyi szolgálatomat. Együttérző szívvel vagyok azok iránt, akiknek
szintén első Karácsonyuk e mostani: első valamilyen formában. Vagy úgy, hogy első e
városban, új lakóhelyen, első egyedül, özvegységben, árvaságban, első Karácsony, amit
betegágyon töltenek. Vagy úgy első, hogy már otthon van a családban a gyermek is először.
Ugyanilyen szeretettel fordulok azokhoz, akiknek ez az utolsó Karácsonyuk e földön. Isten
őrizzen meg, hogy bárkit is ijesztgessek szent a Karácsony ünnepén. De józanul végig
gondoltam, hát ki is mondom: Miért ne lehetne nekem, vagy neked, vagy bármelyikkőnknek
ez az utolsó Karácsonyunk, e mostani! Azért kéz a kézben, együtt induljunk el lélekben
Betlehembe, hogy találkozzunk az élő Jézus Krisztussal.
Róla kell elmondanom, a nagy örömhírt, az egyetlent, a régit és a mindig újat: Született nek-
tek Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ezt az örömöt, egyetlen bibliai versben
mondom el, abban amelyről azt mondta valaki: Ez a nap a Biblia üzenetének csillagai között.
Ez a János 3, 16: Úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő Egyszülött Fiát adta, valaki hisz
Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
A híres norvég lelkészről Hans Egede-ről jegyezték fel, hogy, amikor 1722-ben már több
éven át, mint misszionárius, mint első misszionárius dolgozott az eszkimók között, és
munkájának semmi eredményét nem látta, éppen ezért vissza akart térni hazájába. Csak
feleségének rábeszélésére várt még meg az eszkimók között Karácsony ünnepét.
Karácsonyról a János 3, 16-ról prédikált: Úgy szerette Isten. - És valami kibeszélhetetlen nagy
örömmel kellett látniuk, hogy ez a szeretet legyőzte a szíveket. Leolvadt a jég, az eszkimók
szívéről, felderültek az arcok, szemekben könny csillogott. Egy öreg eszkimó, pedig így
szólt:” Elég, tisztelendő Atyánk, túl sok ez egy napra! Ilyen csodálatos Isteni szeretetet nem
vagyunk mi képesek egyszerre felfogni.”
Testvér, én nem a végére hagyom a János 3, 16-ról szóló bizonyságtételt, hanem mindjárt az
első Karácsonyon hirdetem közöttetek, mert szívemnek az a vágya, hogy ez a nagy Isteni,
Jézusi szeretetet megragadjon benneteket, hogy tűnjék közülünk a hűvös közömbösség, és
forrósodjék át szívünk ettől az Isteni nagy szeretettől egymás iránt megújuló nagy szeretetre
is!
Mert hiszek az Isteni szeretet győzelmében és elégséges voltában. Úgy vagyok, mint az, az
egyszerű öreg magyar, aki nehezen tanulta meg kívülről a Bibliából a János 3, 16-ot. Odaállt
lelkésze elé és azt mondta, hogy ő szeretne elmenni a másik falúba is, hirdetni a Jézus
Krisztus evangéliumát. A lelkész próbálta lebeszélni: De hiszen csak ezt az egyet tudja a
Bibliából! És ez nem elég? Kérdezte a kegyes férfi, nem fognak az emberek örülni teljes
szívükből, ha meghallják, hogy Isten őket is szereti.
Ó, bár most hallanád meg felejthetetlenül; és vésődne bele a te szívedbe, kitörölhetetlenül,
hogy téged is szeretett az Isten, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne el ne
vesszen, hanem örök élete legyen!
Ezen a Karácsonyon azt hirdetem nektek, hogy:
56
Az Isten szeretete, mindenkit átölel.
Az Isten szeretete, a legdrágábbat adta.
Az Isten szeretete, örök életre szabadító szeretet.
Az Isten szeretete, mindenkit átölel.
Amikor az angyalok meghirdették a Karácsonyi nagy örömöt, akkor ezt mondották: Ne
féljetek, nagy örömöt hirdetek nektek, mely az egész nép öröme lesz. Az első Karácsonykor
ebből az egész népből, alig néhányan örvendeztek Jézus Krisztusnak. A nagy sokaságból csak
Mária és József, csak néhány egyszerű pásztor és néhány napkeleti bölcs, csak egy öreg
Simeon és öreg Anna... Tudom, még ma sem mindenkinek az a Karácsonyi öröm, hogy Jézus
megszületett. De Isten nem mond le, erről a többségről! Azt akarja, hogy az egész népnek
öröme legyen! Úgy szerette Isten e világot! Olyan embert tudok mutatni, aki nem szereti az
Istent, de olyat nem, akit nem szeretne az Isten. Olyat is tudok mutatni, aki úgy érzi, hogy őt
nem szereti senki! De nekik különösen is hirdetem: Testvér, valaki téged is nagyon szeret,
halálosan szeret: Az Isten úgy szeretett téged is, hogy egyszülött Fiát adta.
Az Isten szeretete, a legdrágábbat adta.
Az egyszülött Fiát adta. Hogy kicsoda volt Jézus, azt ne a földi szegényes körülményekbe
véljed megismerni, hanem abban a mennyei dicsőségben, mely körülövezi az Ő e világra való
érkezését. Kinek a születésekor énekeltek angyalok? Egyáltalán, hol és mikor énekeltek az
angyalok? Csak most, amikor megszületett az angyalok királya! Most éneklik, az örök
érvényű, és örök szépségű Karácsonyi éneket: A magasságban dicsőség Istennek! Békesség
légyen földön embereknek, És jóakarat mindenféle népnek, És nemzetségnek. Kinek a
születésekor jelent meg új csillag? Nézd, az akkori tudósok felfedezik az új csillagot, és
elindulnak a vezetésével, hogy megtalálják azt, aki előtt leborulnak, akinek aranyat, tömjént,
és mirhát visznek. És ki jöhet természet feletti úton e világba? Csak Jézus Krisztus, az Atya
Egyszülött Fia, Ő „fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától.” És Isten odaadta.
Visszavonhatatlanul odaadta. Senki nem csodálkozhatna, ha már Karácsony éjszakáján,
valamikor az emberek közül, senki nem ad neki helyet, visszavonta volna magához, mennyei
dicsőségbe. A szeretet nagyságát sokszor éppen az áldozat, az adni tudás nagysága mutatja.
Bizony ekkora szeretetet, nem tud befogadni a mi szívünk!
Isten szeretete, örök életre szabadító szeretet.
Azt mondta az angyal: Hívd az Ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak
bűneiből. Ez a legcsodálatosabb név a világon, Jézus! Ez a név azt jelenti szabadító! Ismered-e ezt
a nevet? Tudod e, hogy hitvalló eleink mit ástak elő a mély veremből, melyik eltemetett
Bibliai üzenetet? Azt, hogy nincs senkiben, másban, üdvösség, nem is adatott az ég alatt az
emberek között más név, mely által kellene nekünk üdvözülni, mint a Jézus neve! Ez a név
fény az éjszakába, élet a halálba, ez a név maga a szabadulás a pusztulás vermében. Mondjad
azért Testvér te is hittel, kérjed, karácsonyi imádsággal:
Ó, én szerelmes Jézusom, édes megváltó Krisztusom,
Jövel, csinálj csendes ágyat, szívemben magadnak házat.
Ó kedves vendég nálam szállj, bűnömtől ne iszonyodjál.
Térj be hozzám. Te szolgádhoz, szegény megtérő juhodhoz
Pápa 1975. Ámen
57
8. Újévre
Szükség néktek újonnan születnetek.
János 3, 1-13.
János 3, 7.
Meditáció.
Újévi prédikációra készülök. De vajon elmondhatom-e majd? S ha igen, nem ez lesz e az
utolsó újévi prédikációm? Ahogy fogynak esztendeim, növekszik e felelősségem az ige-
hirdetésben? Könnyebben mondom az Igét, mint aki nagy gyakorlattal és több tudással
rendelkezik, vagy egyre nehezebben, szorongatóbban, mint aki sáfársággal bízatott meg? (1.
Korinthus 9, 16-17) Milyen hatalmas, szinte kimeríthetetlen igeszakaszt kaptam az újévre és
az esztendő első vasárnapjára. Emlékeztessen ez is Krisztus végére mehetetlen gazdagságára.
Nem baj, ha nekem nincs mondani valóm. Az mindig nagyobb baj, ha a magamét mondom,
mert akkor a magam dicsőségét is keresem. (János 7, 18) Istennek mindig van mondani
valója. Csak figyeljek a halk és szelíd szóra! Csak menjek Hozzá én is a nappalok lármája,
rohanások után az éjszaka csendjében, vagy hajnalok hajnalán! Csak merjek négyszemközt
maradni az én Urammal, mint ez a Nikodémus! Íme, Jézus ezt a tanítást, ahogy a teológusok
mondják, az evangéliumot az evangéliumban, a klasszikus Szentháromság-perikópát nem
ünnepi nagy tömegek előtt mondotta el. Csak egy ember van ott. A következő fejezetben pedig,
mikor az Isten Lélekben és igazságban való imádásáról beszél, csak egy asszony a hallga-
tósága. Engem meg milyen könnyen befolyásol, lelkesít, vagy lehangol a hallgatók száma.
Uram segíts, hogy érték legyen számomra minden ember! Úgy mondjam az evangéliumot
akkor is, ha csak egy olyan öregember hallgat, mint ez a Nikodémus, vagy egy olyan asszony,
mint az a samáriai. Jézus nem arról beszél, amiről Nikodémus szeretne hallani, hanem amire
Nikodémusnak szüksége van. Nem új tanításról, hanem új életről. Nem felejtem e el, hogy a
Keresztyénség nem új tanítást hozott, hanem új élet lehetőségét? Igehirdetése, Isten orszá-
gába besegítő, az életútját megmutató legyen. Ügyeljek a Máté 23, 13ra. Milyen értetlen ez a
Nikodémus: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Talán kicsit gúnyolódik is. S milyen
türelmes, szelíd ez a Jézus. Mondja újra, még részletesebben. Engem meg milyen gyakran,
könnyen kihoz a sodromból a hallgatók értetlensége, testi gondolkodása. Pedig ember
haragja, Isten igazságát nem munkálja. Jakab 1, 20. - Amolyan befejezetlen ez a szép történet.
Nikodémus utolsóm szava egy kérdés: Mi módon lehetnek ezek meg? Gondoljak csak a 7, 50
és a 19, 39-42-re. Ezek nyílt színvallások, és pedig akkor, mikor a tanítványok is eltűntek a
sötétben. Mindennek rendelt ideje van. Ideje van az ültetésnek, és ideje van az aratásnak. Rám
a vetést bízta az Isten. Nem fontos, hogy életemben megérem e a boldog aratást. Rám, az,
bízatott, hogy hirdessem újév reggelén szeretett magyar népemnek: Ne csodáld, hogy azt
mondom: Szükség néktek újonnan születnetek!
Igehirdetés.
Előjáróban engedjetek meg két megjegyzést. Az első így hangzik: Isten beszéde mindennapi
kenyér: persze orvosság is. Néha elég belőle egy csepp „Csak szólj egy szót, és meggyógyul
az én szolgám!” De elsőrenden mégis kenyér, amellyel minden nap élni kell. Mert Jézus szava
igaz 1972-ben is: Nemcsak kenyérrel él az ember. Így élünk vele mi is, bibliaolvasó
reformátusok. Hiszem, hogy közöttünk is vannak ilyenek: Ezek tudják, hogy nem kerestem az
Újévi Igét, hanem kaptuk. Én csak tovább adom frissen. Nem száraz, nem régi, nem penészes.
Újév napjára kapott manna, az újesztendőre.
58
A másik megjegyzésem az, hogy nyugodtan kívánhatok itt a templomban kedves mindnyája-
toknak boldog újesztendőt. Mert ez a hát, nem a boldogságunk ellen van, sőt a mi igaz
boldogságunkért. Isten, Akiben bíztunk eleitől fogva, nem a boldogságunk ellen van. Sőt, Ő
akarja igazán a mi igaz, valóságos boldogságunkat: Isten azt akarja, 1. Timótheus 2, 4 Ezért
adott nékünk olyan Igét, mely elősegít minket a mi igaz boldogságunkhoz: Szükség néktek. ...
Nekünk szóló evangélium ez.
Biztosan Nikodémus is csodálkozott, hogy neki mondja ezt Jézus. Talán azt gondola, hogy ezt
Zákeusnak kellene mondania, a kapzsi, hamis szívű, kizsákmányoló fővámszedőnek. Vagy a
samáriai asszonynak, aki már a hatodik férfival él együtt. Az ilyeneknek kellene ezt mondani:
Szükség néktek. De nekem? A zsidók főemberének, Izrael tanítójának, a nagy tanács tag-
jának, akit mindeni becsül és tisztel? És Jézus neki mondja. Nikodémusnak mondja. Ez azt
jelenti, hogy nekünk mondja: egyházi embereknek, professzoroknak és lelkipásztoroknak,
presbitereknek és gyülekezeti tagoknak. Nekünk, emberileg feddhetetlen, talpig becsületes
embereknek, akik nem találtattak, nyilvánvaló bűnökben, és akik nem adnak munkát rendőri
szerveknek. Nekünk mondja: Ne csodáld.
Wesley János egy alkalommal egy előkelő társaság előtt prédikált. Alapigének ezt választotta:
Mérges kígyók fajzatai. Máté 3, 7. Igehirdetés után valaki hangot is adott csalódottságának.
Azt mondta, hogy Wesley eltévesztette a textust, mert erről börtönben, raboknak, cégéres
bűnösöknek kell prédikálni. Wesley nyugodtan azt válaszolta, hogy ott Ő arról prédikál, hogy
íme az Isten Báránya.
Higgyük el édes testvéreim, hogy Jézus nem tévesztette el az alapigét. Ő tudta, hogy ezt
Nikodémusnak kell meghallania. Ne utaljuk át másoknak, mert nekünk szóló evangélium ez.
Az újjászületés szükséges.
Nem elhanyagolható dologról van itt szó. Nem valami fényűzési, vagy luxus cikkről, ami jó
ha van, de ha nincs, az sem nagy baj, anélkül is meglehet élni. Itt életszükségletre tartozó
dologról van szó.
Arról, hogy az újjászületés szükséges az Isten országáért. Nem szorul magyarázatra Jézus
kijelentése: Ha valaki újonnan nem születik. Még annyi sem adatik meg néki, mint Mózesnek,
aki meglátta az Ígéret földjét, de nem ment be abba. Jézus Krisztus, az Isten országát hozta.
Ez az ország nem evés, nem ivás, hanem igazság és békesség és Szent Lélek által való öröm.
Róma 14, 7 Azonban test és vér nem örökli az Isten országát. 1. Korinthus 15, 50
Mert ami testtől született, test az. Már pedig Dáviddal együtt mindnyájan elmondhatjuk: Íme
én vétekben fogantam. Zsoltárok 51, 7 Ha szívedben vágy van az Isten országa után, az
igazság, békesség, és Szent Lélek által való öröm után: Ne csodáld.
De az újjászületés szükséges az egyházért is. Újév reggelén üdvös dolog feleleveníteni, mit is
vallunk az egyházról: Heidelbergi Káté 54. kérdés: Mit hiszel az egyetemes keresztyén
Anyaszentegyházról?
Felelet: Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva a világ végezetéig az egész emberi
nemzetségből Szentlelke és Igéje által magának az igaz hitben megegyező, örök életre
elválasztott sereget gyűjt, azt oltalmazza és megtartja; és hiszem, hogy ennek a seregnek én is
élő tagja vagyok, és mindörökké az maradok.
Nos, újjászületés nélkül nem lehet élő tagja Krisztus egyházának. Csak száraz ág vagyok az
élő törzsön, csak gyümölcstelen dísz az egyház fáján, csak élettelen, elhalt tag az élő testen.
Krisztus egyházának, pedig élő tagokra, sok gyümölcsöt termő vesszőkre van szüksége. Jaj az
egyháznak, ha élettelen, elhalt tagok alkotják, ha felette sok és igen megszáradt csontokkal
59
van rakva völgy. Ezékiel 37. Ezért ha szereted, Jézus Krisztus magyarországi református
egyházát, ha érték néked, ennek az egyháznak, gyülekezetnek hősi múltja, édesapád zsoltárja
és édesanyád imakönyve, ne feledd, az újjászületés szükséges az egyházért is.
De az újjászületés szükséges a társadalomért is.
Ugye, ti is észre vettétek, hogy a társadalomban felment az árfolyama a becsületes,
megbízható, a közösségért önmagát nem kímélő embernek. Nekem boldog hitem, hogy 1972-
ben is „megáll az Isten Igéje”, hogy ugyanis a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak
megjelenését. Római levél 8, 19. Várják az Isten gyermekeit, az igazságot, a békességet és
örömöt, munkáló embereket, a megbízható, a szolgálatkész, derűs embereket a családban, a
munkahelyem. Bizony, ha szereted ezt a mi épülő társadalmunkat, ne feledd, az újjászületés
szükséges a társadalomért is. Mert a keresztyén ember, mint a fordított fa, gyökerei az égben
van, gyümölcsei itt a földön. Minél mélyebben és valóságosabban gyökerezünk benne,
Krisztusban, annál igazabb, értékesebb gyümölcsöket terem az életünk e földön.
Az újjászületés lehetséges.
Azt mondod erre, ez mind igaz, szép, de hát lehetséges ez? Nikodémus is ezt kérdezte: Mi
módon? Mert a testi életet nem lehet újra kezdeni. Hiába való sóhajtozás, hogy ha még
egyszer 20 éves lehetnék. Ez lehetetlen. De áldott legyen Isten, hogy az ember mégis szület-
hetik másodszor. Ahogyan először született vérből, testnek akaratából és férfiúnak indulatá-
ból, úgy születhetik másodszor Istentől. Ezek azok, akik befogadták Jézust. János 1, 12-13.
Az újjászületés lehetséges, mert felülről való. A Biblia eredeti szavának is ez a tulajdon-
képpeni értelme, „felülről születni”. Erre is érvényes Jézus mondása: Embereknél ez
lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Márk 10, 27. Lehetséges, mert az Isten Krisztusban
folytatja a teremtés munkáját. Még pedig ugyanúgy, ahogy az első teremtésben. Az is víztől
és lélektől volt. Isten lelke lebeg a vizek felett. Genezis 1, 2 Ez szimbolizálja a második
teremtés. Mert ez a felülről születés Isten ajándéka.” Újjászületés az üdvösség alapjához
tartozó dolog; arra kell tehát törekednünk, hogy tényleg és valóságosan újjászülessünk;
sokan beképzelik maguknak, hogy újjászülettek, holott ez nem igaz. Mondom nektek, hogy a
keresztyén név még nem felel meg a valódi keresztyén lényének; nincs annak semmi értéke,
ha valaki keresztyén országban, keresztyénszülőktől, származott és a keresztyén hit vallójának
tekintetik, hogy ha más valami nem járul hozzá, tudniillik, a Szent Lélek ereje által való
újjászületés”. Az újjászületés titok teljes, emberi nyelven nem lehet azt kimondani.
Mindenestre olyan változás, amely felismerhető és érezhető; felismerhető a szent életben és
érezhető benső kegyelmi tapasztalatok folytán. Ez a nagy mű természetfölötti dolog. Ezt a
működést az ember önmagában és önmagától nem hajthatja végre; új és felülről származó
ténykedés jön létre az emberben, mely dolgozik a lelken, megújítja a szívet és megindítja az
egész embert. Nem nevemnek megváltoztatása, hanem lényemnek megújulása ez, annyira,
hogy már nem az az ember vagyok, aki különben voltam, hanem új ember az Úr Jézus
Krisztusban.” (Spurgeon)
Az újjászületés is víztől és lélektől való. Ezt az egyházi atyák, keletiek és nyugatiak egyaránt
a keresztségre vonatkoztatták. Kettős keresztségről van itt szó, mert az Isten újjászülő munká-
jának két vonala van. Az egyik a bűnbánat és megtérés, a másik pedig a Lélek megelevenítő
tevékenysége. Ez a kettő egy. Ez az evangélium teljessége. Ha ezt a két részt elhagyjuk
belőle, üres és hiányos. (Kálvin) Víztől. Ez világosan mutat a mi keresztségünkre: 430/3.
De ez nem elég. Bármilyen drága, fontos, szükséges, el nem hagyható, de nem elég.
Samáriában sem volt elég, hogy meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Ap. Csel. 8, 16.
Adásztevelen sem elég. Azt követnie kell a Lélektől való újjászületésnek. Kegyelmes üzent,
hogy a Lélek nem a keresztség kikapcsolásával jön hozzánk. Már a próféta is erről beszél:
60
Ezékiel 36, 25-27. Ezt kell kérnünk, egyik újévi énekünk szavaival: 285) 4 Adj minekünk
megújult szívet És új indulatot, Tehozzád mindenekben hívet És szent akaratot. Újítsd meg
rajtunk a te képed, Mely áll szent életben, Hogy lehessünk választott néped, Élvén szeretet-
ben.
Befejezem.
Azt mondod erre, hogy mindez szép elmélet, de hol a valóság. Neked példák kellenek. Nos,
Isten bőségesen ad erre példát, a Bibliában, az egyháztörténelemben, és milyen örvendetes
dolog, hogy napjainkban is. Ma is, közöttünk is vannak emberek, akiknek az életében a régiek
elmúltak, és íme újjá lett minden. 2 Korinthus 5, 17 Ilyen ember vagy e? Hogy ezt meg
honnan lehet tudni? Honnan tudod, hogy születtél? Ugye onnan, hogy élsz. Nos, onnan lehet
tudni, hogy újjászülettem, felülről születem, hogy nekem is ez a boldog újévi hitvallásom:
Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Galata 2, 20.
Azonban vigyázat! Az újjászületés nem befejezés, hanem csak kezdet, mint a születés. Ez
nem egy perc, nem is egy nap, vagy év alatt lesz teljessé, hanem Isten állandó, sőt sokszor
lassú előhaladás folytán szünteti meg bennünk a test romlottságát. Ez tart egész életen át és
ennek a küzdelemnek csak a halál vet véget. (Kálvin)
Így kaptunk ebben az újévi Igében egész esztendőre, sőt egész életünkre szóló gazdag
programot Istentől. Köszönjük meg, és ne feledjük, hogy az Ő alkotása vagyunk, teremtvén
általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban
járjunk. Efézus 2, 10. Ámen Adásztevel 1972.
9. EFFATA.
Az Igehirdető meggyógyulása.
Márk 7, 31 v37.
Márk. 7, 31
Aztán ismét kimenvén Tirus és Sidon határaiból, a galileai tengerhez méne, a Tízváros
határain át.
Márk. 7, 32
És hozának néki egy nehezen szóló siketet, és kérik vala őt, hogy vesse reá kezét.
Márk. 7, 33
Ő pedig, mikor kivitte vala azt a sokaság közül egy magát, az újjait annak fülébe bocsátá, és
köpvén illeté annak (rész 8, 23.) nyelvét,
Márk. 7, 34
És (rész 6, 41. Ján. 11, 41.) föltekintvén az égre, fohászkodék, és monda néki: Effata, azaz:
nyilatkozzál meg.
Márk. 7, 35
És azonnal megnyilatkozának annak fülei: és nyelvének kötele megoldódék, és helyesen
beszél vala.
Márk. 7, 36
És (rész 1, 43 - 45.) megparancsolá nékik, hogy senkinek se mondják el; de mennél inkább
tiltja vala, annál inkább híresztelék.
61
Márk. 7, 37
És szerfelett álmélkodnak vala, ezt mondván: Mindent jól cselekedett; a siketeket is hallókká
teszi, a némákat is beszélőkké.
Ézsaiás 42, 18 - 20:
Ésa. 42, 18
Oh, ti süketek, halljatok, és ti vakok, lássatok!
szolgám? (Ezék. 12, 2. 5 Móz. 32, 28.) és olyan süket, mint az én követem, a kit elbocsátok?
Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája?
Ésa. 42, 20
Sokat láttál, (rész 6, 9. 5 Móz. 4, 32 - 36. 29, 3. 4. Zsolt. 78, 1. Zsolt. 105, 1. Zsolt. 106, 1.
Zsolt. 114, 1.) de nem vetted eszedbe; fülei nyitvák, de nem hall.
Szeretettel ajánlom e bizonyságtételeket, mindazoknak, akik elválasztattak Isten
evangéliumának Ézsaiás 42, 19
Kicsoda vak, ha nem az én hirdetésre.
A következő lapokon Márk 7, 31-37 verseiben található történet magyarázatát találjuk. Ez az
írásmagyarázat tele van személyes vonatkozással. Helyes e, ez így vagy nem, arról senkivel
nem kívánok vitatkozni. Nekem Isten Lelke így mutatta meg, hogy ne prédikáljak e
történetről, hanem álljak elő saját nyomorúságaim, süketségem és némaságom őszinte
megvalósulásával, de úgy, mint aki találkozott Azzal, aki „a siketeket is hallókká teszi, a
némákat is beszélőkké.”
A bizonyságtételekben található személyes vonatkozások elé még egy vallomás ide
kívánkozik. Az, hogy engem, még, mint ötödéves teológust 1947. December elsejével a
Csurgói gyülekezetbe rendeltek segédlelkészi szolgálatra. Ez volt első szolgálati helyem, ahol
hétről hétre tusakodnom kellett az Igéért. Ott kaptam már ezt a történetet, mint amelyben
igehirdetési szolgálatom sok kérdésére feleletet találtam. Azóta kísér ez a történet. Sokszor
visszatérek hozzá. Legutóbb most Húsvét ünnepén került kezembe e történetből már akkor írt
vázlat. Újra elevenen vágott szívembe: Uram Jézus, láss meg engem, nehezen szóló süketet. -
Húsvét előtt fejeztem be egy tízes sorozatból álló igehirdetést. Tele volt a szívem örömmel és
hálával. Jött Húsvét s nem volt kijelentés a számomra, nem volt élő Ige. Csak ezt írhattam egy
testvéremnek: Nem lehetek elbizakodott, mert ha Isten nem könyörül meg rajtam, úgy ezen a
Húsvéton emberi bölcsesség hiába való beszéde hangzik csak a csurgói szószéken. Úgy
állottam újra az Úr elé: Uram! Süket vagyok, néma vagyok, könyörülj rajtam és az Úr
könyörült.
Sokaságban, némán Jézus előtt.
Mivel ebben a történetben egy nehezen szóló siket meggyógyulásáról van szó, mesterkéltnek
vagy merésznek találhatod e címet: Igehirdető meggyógyulása. Mi pedig mostani előadásunk-
nak éppen azért adtuk ezt a címet örömmel, mert ebben a nehezen szóló siketben magunkra
ismertünk. Nem takargatjuk és nem kendőzzük, megvallani sem szégyelljük, hogy bizony baj
van a mi beszédünkkel, baj van a mi nyelvünkkel. Nem csak, hogy ékesen szólók nem
vagyunk, sőt sokszor éppen az a bajunk, olyanok vagyunk, „mint valamely szerelmeskedő
ének, szép hangú, s mint valamely jó hegedűs” (Ezékiel 33, 32) de nehezen is szólunk.
Sokszor jó lenne hallgatni, de nem lehet. Elhagyták már a harmadik harangszót is a
gyülekezet vár reánk. Hallgatni jött, és nekünk szólani kell, mert abból botrány kerekednék,
ha még a vasárnapi igehirdetést is elhagynánk. Sokszor meg éppen az a baj, hogy könnyen
62
szólunk. Rutin, tanulás, teológia. Az megtörténhetik, hogy belesülünk a Miatyánkba, de hogy
a prédikációba belesüljünk. Az nem történhet meg.
Azt is megláttuk, hogy a mi nehezen szólásunk mellett másik nagy nyomorúságunk, hogy
siketek vagyunk. Baj van a nyelvünkkel, de baj van a fülünkkel is. Hisszük, hogy Isten
kijelenti magát, csak éppen személyesen nem halljuk meg, a hozzánk szóló, nekünk
parancsoló, minket vezető Kijelentését.
Ezért olvastuk nagy örömmel ezt a nehezen szóló siket, meggyógyításáról szóló történetet,
mert magunkra ismertünk általa. Azért, ha téged is szomorít dadogásodnak és siketségednek
ez a felismerése, ha te is szeretnéd, hogy nyelved kötele megoldódjék, és helyesen beszélj,
kövesd velünk együtt e pár oldalon át az Igét. Hallgass figyelmesen és imádkozva az igére és
bízd reá magadat egészen. Higgy benne, hogy még veled is megismétlődhetik e csoda.
Ennek a nehezen szóló siketnek a meggyógyulása a Galileai tenger mellett, a Tízváros határán
történt; akkor, amikor Jézus ismét odament Tirus és Sidon határáról s így a pogány területről
visszatért Palesztina határába.
Jézus járkálva végezte a maga munkáját. Hiába is akarták helyben maradásra bírni. Péter is
hiába újságolta az eredményekre sokat adó kezdő tanítvány nagy örömével:” Mindenki téged
keres.” Jézus nyugodtan válaszolta: „Menjünk a közeli való városokba, hogy ott is
prédikáljak, mert azért jöttem.” (Márk 1, 35-38) Jézus járkálva végzi munkáját ma is. Nem
mindig gyógyít mindenütt. Ez nem zárja ki azonban azt, hogy akkor jön hozzánk, akkor
szólítson meg bennünket, amikor Ő akar. Az alkalmak nem a mi kezünkben vannak, hanem az
Övében. Ő az Úr és nem mi. A pogányok határáról akkor lép át Palesztina földjére, amikor
Neki tetszik. De ha átlépett, ha jelei vannak, hogy Ő itt járt közöttünk, akkor elő a betegekkel.
Hiába fájnak nekem, az én nehezen szólásom és az én siketségem, hiába könyörögnék azért,
hogy gyógyítsa meg az én nyelvemet és fülemet, ha Ő nem járna itt közöttünk, és nem akarná,
hogy én is meggyógyuljak. De bizonyosan te is észrevetted jelei vannak, hogy Jézus itt jár
közöttünk. Jelei vannak, hogy itt Magyarországon is gyógyít. Jelei vannak, hogy ez a mi
időnk, az „alkalmas idő”, melyről a 32. zsoltárban így tanít Isten: „Azért hozzád fohászkodjék
minden kegyes, alkalmas időben” Ő jár a hét gyertyatartó között. Nehezen szóló vagy, siket
vagy? Jöjj, ne maradj veszteg, jöjj velünk együtt Őhozzá!
Azt is beismerjük, hogy bennünket mindig éppen az a veszedelem fenyeget, hogy mi magunk
nem tudunk Hozzá menni. Másoknak prédikálunk, magunk közben kívülálló szemlélők
leszünk. Így pedig nincs meggyógyulás. Ezért mond az Ige nekünk egy újabb örömöt: „és
hozának néki.” Érted? Nem ő maga, a nehezen szóló siket (süket) ment oda Jézushoz. Pedig
vak sem volt, az utat is látta, meg azt is, hogy mennyien odamennek; sánta sem volt, járni is
tudott. Az ő betegsége igazán olyan volt, hogy maga oda mehetett volna Jézushoz. De nem
ment. Valami miatt távol maradt volna, ha mások oda nem viszik őt Jézushoz. Érted? Mások,
akik többet tudtak Róla és csodáiról, mint ő. Mások, akiknek jobban fájt az ő siketsége és
dadogása, mint ő magának. Mások, akik jobban tudták, mint ő, hogy Jézustól ezt is szabad
kérni. Ők imádkoznak érte: És kérik őt, hogy vesse reá kezét.
Nézd, a meggyógyulás így kezdődik: Jézushoz viszik. A tied is így kezdődik. Ha
meggyógyultál, tudod, velünk együtt vallani, hogy így történt: Hozzá vittek, Előtte álltam, Ő
szólt és valami történt velem.
Mások viszik Jézushoz. A beteg ebben az egész csodálatos meggyógyulásban, passzív
résztvevő. Csak akkor hallod, hogy beszélni kezd, amikor már meggyógyult. De addig olyan,
mint egy báb, akivel az történik, amit mások akarnak. Testvérem légy őszinte önmagadhoz és
gyülekezetedhez. Ne szégyelljed megvallani másoknak is, hogy bizony néked még sokszor
terhes az örömüzenet hirdetése. Ha többet nem is ennyit tégy meg a meggyógyulásodért.
63
Hátha ott tekörülötted is lesznek mások, akik a te életedet is odaviszik Ő elé naponkénti titkos
könyörgésükben és így (mivel te már könyörögni sem tudsz hittel, mert annyira kifárasztott,
érzéketlenné tett a gyülekezetben, fennállva, színből hosszan végzett imádság, hogy te már
nem tudod, mit jelent könyörögni) a te életed is Ő elé kerül.
A te életed is. Érted? A te életed is minden bajával - bűnével. Úgy, mint ennek a nehezen
szóló siketnek az élete, akinek baj volt a nyelvévek is, meg a fülével is. Én nem tudom, hogy
neked middel van baj. Én azt tudom, hogy nekem legtöbbször a szívemmel. Hát neked?
Nyelveddel, füleddel, vagy a szíveddel? Nem tudom, hogy az e a legnagyobb baj, hogy nehe-
zen szóló siket gyermeke vagy az Úrnak, vagy az, hogy nem is vagy a gyermeke; mert még
nem tapasztaltad meg, nem hitted el, hogy téged olyan hihetetlenül bolond módra szeret az
Isten, mint ahogyan engem szeret, hogy önmagát adta éretted. Persze, hogy az egész világért
adta. Mindenkiért adta, de éretted is. Te sem vagy mostoha gyermeke Őneki, akiről Péternek,
annak a heves vérű, kemény akaratú, makacs, fogadkozó, elbukó és megint engedelmeskedő
szolgának is meg kellett állapítania: „Bizony látom, hogy nem személyválogató az Isten.”
(Ap. Csel 10, 34) Ezek a már megtértek, a tékozlás útját végig járt, abba belecsömörlött, arról
az atyai hajlékba visszakerült gyermekek gyanús szemmel nézhetnek téged, fölényeskedve és
téged megbotránkoztatóan viselkedhetnek veled szemben, sőt le is tehetnek rólad, mint akivel
ebben a megébredt egyházban nem lehet mit kezdeni és te szint félsz az ő szemük elé, kerülni;
ne félj Ő elé kerülni. Sőt azért könyörögj, hogy Elé kerülhessen az életed, hogy te is ott
lehess, amikor a zárt ajtók ellenére is megjelenik Jézus a tanítványoknak, és te is mondhasd a
többivel együtt: Láttuk az Urat.) János 20, 19-29)
Eddig ezzel a mi betegünkkel is ennyi történt: odakerült Jézus elé. Én nem tudom, hogy
hogyan érezhette magát ott, jól-e vagy rosszul. Örült-e, hogy engedett mások akaratának,
vagy pedig szeretett volna visszaszaladni oda, ahonnan jött, amikor szembe kellett, néki nézni
Jézussal, és Jézus szemében megláthatta minden szennyét és vétkét.
Mert nem kényelmes dolog ám szemközt állni Jézussal. Előtte hiába akarja az ember lesütni a
szemét, elrejteni a bűnét, Ő belelát a szembe is, meg a szívbe is. Nem marad előtte titok
semmi. Ő, fél meggyógyulást nem ismer. Ahol Ő megjelenik, onnan a Sátánnak távoznia kell.
Az operáció és a gyógyulás pedig mindig fájdalommal jár. Amikor sebet vágnak és
felszakítják a gennyes daganatokat, akkor ordít az eszméleténél lévő beteg. Mert egyet
jegyezzünk meg: Orvosok, ma már még az u.n. „kis” operációnál is elaltathatják a beteget,
Jézus azonban nem altat el. Nem úgy történik veled valami, hogy megjelent az Orvos,
elaltatott és mire felébredtél, már készen volt a műtét, csak pár órát kell még türelmesen
várnod, amíg kikeveredhetsz a narkózis mámorából. Nem, Jézus nem narkotizál. Ébren kell
végignézni, és végig, szenvedni a betegeknek az operációt. Ezért nem kényelmes Előtte
megállni. Ezért kiáltott, az a tisztátalan ember ott a Gadarénusok tartományában, aki kínjában
már kövekkel vagdosta magát, amikor Jézust meglátta távolról: Mi közöm nekem teveled
Jézus, a magasságos Istennek fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem. (Márk 5, 1-13)
Erről a nehezen szóló siketről az van feljegyezve, hogy némán állott, Ő előtte. Könyörögni
sem, meg tiltakozni sem tudott. Pedig egészen biztos, hogy útközben megmondták neki, hogy
most Jézus elé viszik. Őt ez sem érdekelte. Ő nem tudta, hogy Jézus az Isten Fia. Ő nem hitt
benne. Nem borult oda elé és nem kezdett el, dadogva kiáltozni, hogy Uram bocsáss meg,
hogy én magamtól nem jöttem ide Hozzád! Bocsásd meg, hogy másoknak kellett az én
nyomorult életemet idehozni Te eléd, másoknak kellett kérni, hogy gyógyíts meg engem!
Látod, én csak dadogni tudok és csak mutogatásból értek, nekem hiába beszélsz, de Te
megtudod, tenni, hogy a Te szavadat meghallom! Nem. Nem kiáltozott. Ott állott, közönyös
nyugalommal, hit nélkül.
64
Látod, itt van ennek az Igének újabb nagy örömüzenete: Még az ő némasága sem akadálya a
gyógyulásnak Nem tudom, Jézus hogyan nézhetett, erre a szegény nyomorultra, aki csak állt
előtte bambán, bután, némán és siketen. Bizonyos, hogy ezért még jobban megsajnálta. Róla
aztán azokra tekintett, akik Hozzá vitték ezt a szegény szerencsétlen nehezen szóló siket
embert és Jézus tett vele valamit.
Merj egyedül lenni! Jézussal.
Négyszemközt Jézussal. Eddig ennek a történetnek ez a beteg, meg az Őt Jézushoz vivők
voltak a középpontban. Ez a két verse (33 -34) Ő róla beszél. Egyedül Ő róla. Arról, hogy Ő
mit tesz
Jézus azt tette, hogy intett ennek a siketnek, hogy kövesse őt: és kivitte a sokaság közül
egymagát. Tehát először is nem ott benn a sokaságban gyógyította meg. Az, az ember nem
akart találkozni Jézussal, és amikor találkozott is Vele, nem volt Hozzá egy szava sem. Jézus
akar vele találkozni és a sokaság közül egy magát, akarja szembelátni magával.
Hát néz, így van ez. Mi is bizonyságot tehetünk arról, hogy ma is így van. Lehet, hogy te nem
akarsz találkozni Vele, és neked nem hiányzik az életedből, a mindennapodból, a csendes-óra,
amikor titkon, ajtódat bezárva négyszemközt vagy Ő vele... lehet, hogy te nem is tudnál mit
mondani Őneki. Neked éppen ezért jobb, ha te is bent vagy a sokaságban, az ünneplő
sokaságban, ahol mégiscsak jobban el lehet tűnni. Jézusnak hiányzik a csendes órád. Jézusnak
hiányzik, hogy veled nem lehet négyszemközt. Érted te ezt a képtelenséget? Neki hiányzik. És
azt mondja most itt az Igében, hogy a te gyógyulásodnak is feltétele, hogy kivihessen a
gyülekezetből. Ott lehessen veled, ne csak a szószéken, hanem a lelkészi hivatalban is, a
készülés közben is. Ez hiányzik a te gyógyulásodhoz. Akarj azért ővele lenni! Nem tudsz mit
mondani Neki? Azt azért érzed, hogy az „ünneplő gyülekezetnek” lehet hazudni is, (a hamis
prófétaság, hazugság. Sőt az Ige többet mond: Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely
lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van; és valamely lélek nem vallja
Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől, és az Antikrisztus lelke, melyről
hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már. I János 4, 2-3) de Neki nem. A gyülekezet
előtt takargathatod saját magadat, bűneidet és engedetlenségedet, arra hivatkozva, hogy nem
magadat prédikálod, hanem a Krisztust; de Előtte mire hivatkoznál, mikor magadat akarod
takargatni? Nem tudsz neki mit mondani? Szólj csak ennyit: Szólj Uram, mert hallja a te
szolgád! (I Sámuel 3, 9)
Nem vonjuk kétségbe, hogy történnek gyógyulások a tömegben is. Sőt, tömegek is
megtérhetnek. A pünkösdi evangélizáció minden tömeges megtérés iránti kételkedésünket
elvágja és megsemmisíti. De így a gyakoribb, ahogyan itt az Igében látjuk: négyszemközt
Jézussal, kivéve a tömegből. Ott a te csendes-órádban, amikor egy Ige elevenedik meg előtted
és ragad meg egész valódban. Testvérem az igehirdetésben, a siketségben, meg a dadogásban:
Jöjj te is Jézushoz! Engedd te is, hogy kivigyen téged a sokaság közül egy magadat.
Engedd, hogy ujjait, füledbe dugja, és köpvén illesse a te nyelvedet, amint tette azzal a
nehezen szóló sikettel ott a Galileai tenger mellett.
Hadd jegyezzük meg itt most azt, hogy a Bibliában minden szónak meg van a maga értelme
és helye. Hisszük, hogy felesleges szavak nincsenek benne, de véletlenül se cserélnek
sorrendet. Ezért, hadd hívjuk fel, a te figyelmedet is arra, hogy ott kint a négyszemközti talál-
kozásban sorrendváltozás történt. Az előző versekben még így van: „nehezen szóló siket”,
ahol is a nyelve van elől. Itt még így mondja az Ige a meggyógyulást: „ujjait annak fülébe
bocsáta és köpvén illeti annak nyelvét”. Itt meg már a füle van elől, talán nem tévedünk, ha
azt is merjük állítani, hogy azért van így, mert Jézus mindig ott kezdi a gyógyítást, ahol a baj
igazi forrása van.
65
Az emberek és te magad is igehirdető szolgálatod nagy bajának és nyomorúságának azt
tartod, hogy nehezen szóló vagy. Ezt teszed az első helyre. A siketséget, meg a második, vagy
a századik helyre sorolod, vagy akár azt nem is érzed bajnak. Na látod. Jézus megfordítja ezt a
hamis elgondolásunkat és megmutatja, hogy a baj igazi oka a mi siketségünk. Ezért vagyunk
dadogó nyelvűek, nehezen szólók, hamis próféták, csapnivaló katechéták és alkalmatlan
evangélisták, mert siketek vagyunk.
Erről ne feledkezzünk meg. Arról ugyanis, hogy nekünk nem a magunkéból kell adnunk. Aki
a magáéból ad, az a maga dicsőségét keresi. Az Ige szolgálja, azonban csak tanú lehet, a Jézus
feltámadásának. (tehát az élő Jézusnak!) a tanúja. Csak arról tehet bizonyságot „aki felülről
jött, aki mennyből jött” (János 3, 31) Ha tanúk vagyunk, csak a Krisztus keresztjének
lehetünk tanúi. Nem végezhetjük, hogy egyébről tudjunk (nemcsak evangélizálás, hanem
tanítás közben is) mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről.) 1. Korinthus 2, 2)
De van az ige szolgája számára nagyobb megszorítás is. Nem ő beszél a Krisztusról, hanem
Krisztus beszél általa.” Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak a lelke az,
aki szól tibennetek.” (Máté 10, 20) Vagyis arról van szó, hogy az Igehirdetésben, a mi emberi
énünket teljesen rabul kell adni az Igének. Nem szabad engedni, hogy mi szóljunk, a mi látá-
sunkat, meggyőződésünket, véleményünket, világnézetünket, teológiánkat, vagy haragunkat
mondjuk el, hanem minden alkalommal meg kell történni a csodának: Isten szól hozzánk, és
mi azt tovább mondjuk. Ezért minden Igehirdetés csoda, a Kijelentés újra megismétlődő
csodája. Ahol ez nem történik meg, ahol nem hallották még a szóló Istent és nem ezt a
meghallott üzentet, mondják szolgamódjára tovább, ott beszélhetünk minden egyébről, csak
igehirdetésről nem. Nekünk el kell mondanunk: Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan,
akik meghamisítják az Isten Igéjét; hanem tisztán, sőt szinte az Istenből szólunk az Isten előtt
a Krisztusban. (2. Korinthus 2, 17) Annyira szép ez a mondat, hadd ismétlem el: szinte
Istenből szólunk, az Isten előtt, a Krisztusban.
És most itt áll előttünk ez a siket ember. Itt állunk te meg én. Itt állunk mi siketek, akik nem
halljuk az ő szavát. Pedig Jézus ezt mondja: „Az én juhaim, hallják az én szómat.” (János 10,
27) Hát látod, a mi siketségünk és igehirdetői tehetetlenségünk, nehéz- beszédűségünk ezt
teszi nyilvánvalóvá: nem vagyunk az Ő juhai. De itt mondja meg az Ige nekünk azt is, hogy a
siketség mindenestben úgy gyógyul meg, ha Jézus az ujjait a fülünkbe dugja. Azt se feledjük
el, hogy mi nem egyszer voltunk siketek és azután az egyszeri gyógyítás minket véglegesen
meggyógyított, hanem mi mindig hajlandók vagyunk Isten nagyságos dolgai iránti siketségre
és vakságra. Ennek a csodálatos meggyógyulásnak tehát, minden igehirdetés előtt meg kell
ismétlődni velünk.
Minket ez az előbbi gondolatok egészen elcsüggeszthetnek, és azt mondathatják velünk: erre
mi képtelenek és alkalmatlanok vagyunk. Igen, kell is, hogy ezt mondják, ezt tudjuk, ezt
beismerjük, mert akkor halljuk meg azt is, amit az Ige mond nekünk: Nem mintha magunktól
volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból; ellenkezőleg a mi alkalmatos
voltunk az Istentől van: „Aki alkalmatosakká tett minket arra, hogy újszövetség szolgái
legyünk, nem betűé, hanem léleké.” (2 Korinthus 3, 5-6)
Ezek után vissza kell nekünk kanyarodnunk oda, ahonnan a vers magyarázatánál elindultunk:
most nem az imádkozók és némák, nem a hívők és hitetlenek állnak, a középpontban, ebben a
történetben Jézus van a középpontban. Ez lehet a mi reménységünk és vigasztalásunk. Ezért
lehet nekünk meggyógyulásunk. Azért, mert mi minden bajunkkal és bűnünkkel,
tehetetlenségünkkel és siketségünkkel, némaságunkkal, meg imádságunkkal is kikerültünk a
középpontból és a középpontba a gyógyító, a szenvedő, a keresztre feszített és feltámadott
Isten Fia került. Ő, aki meg tud, és meg akar bennünket gyógyítani. Ő, aki a siketeket is
hallókká teszi, a némákat is beszélőkké. Ő, aki imádkozva gyógyít meg bennünket!
66
Az előző verseknél azt láttuk, hogy ennek a nehezen szóló siketnek nagy nyomorúsága volt az
is (vajon nem az volt-e a legnagyobb nyomorúsága!), hogy nem tudott imádkozni. Úgy vitték
Jézushoz. Mások vitték oda.
Hadd beszéljen az Ige most neked a te imádságodról. Nem arról a nehezen szólásról, amellyel
a gyülekezet előtt állsz, hanem arról a némaságodról, mellyel Isten előtt állsz. Hadd kérdezze
meg, hogy miért állsz még mindig némán Isten előtt? Miért nem tudsz őszintén felkiáltani
velünk együtt, amikor látod, Atyád ölelésre, kitárt karját: Atyám vétkeztem az ég ellen és te
ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; tégy engemet olyanná,
mint béreseid közül egy! (Lukács 15, 18 -19) Nem tudsz? Csinálj úgy, ahogy tudod. Ne arra
figyelj, hogy mások mit mondanak Neki, amikor Előtte állnak, hanem mond azt, amit
szívedből mondani tudsz. Ne törődj azzal, ha más már hálát ad a szabadításért, te meg még
mindig csak ezt tudod mondani: Uram látni akarjuk Jézust! (János 12, 21) Hidd el, ő nem azt
várja, amit imakönyvek, sokszor elmondott gyülekezeti (színből, hosszanvaló) imádságaiból
megtanultál. Éppen azt várja, amit nem tudsz.
De, ne állj úgy Jézus előtt, mint ez a beteg, aki, amikor ott állt Előtte, akkor sem, szólt egy
szót sem. Nem jött ki az ajkán, a szívéből egy árva kérő szó sem. Így kerül ki a sokaságból is.
Úgy, hogy nem tud imádkozni. És most, amikor Jézus ujjait a fülébe bocsátja, és köpvén illeti
az ő nyelvét, most meg kell néki látni, hogy Jézus imádkozik. Föltekint az égre és
fohászkodik. Ő nem értette ezt az imádságot. Hogyan értette volna, hiszen testben-lélekben
siket volt! Csak annyit látott, hogy Jézus fölfelé tekint és fohászkodik. Meggyógyulásának
sok mozzanatát elfelejthette később, de azt hiszem, hogy ezt a jelenetet, az égre tekintő Jézus
arcát, nem feledhette el. Én legalábbis ezt, soha nem tudnám elfelejteni. Az evangéliumoknak
is ez a nagy üzenete számunkra: megmutatják nekünk az imádkozó Jézus életét és alakját.
Nézd, így történik meg a csoda és a gyógyulás: Jézus imádkozik: Ezt mondta Péternek is:
Simon, íme a Sátán kikér titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát; de én imádkoztam érted,
hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén a te atyádfiait erősítsed. (Lukács
22, 31-32)
Ezt mondja Hitvallásunk is: Heidelbergi Káté 49. kérdés: Mit használ nekünk Krisztus
mennybemenetele? Felelet: Először, hogy ő a mennyben, Atyja színe előtt nekünk
közbenjárónk. Másodszor, hogy a mi testünk őbenne, a mennyben van, hogy ez bizonyos
záloga legyen annak, hogy Ő, mint a mi Fejünk minket, tagjait szintén fölvisz majd
önmagához. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul az ő Szentlelkét küldi alá nekünk, akinek
ereje által nem a földieket keressük, hanem az odafenn valókat, ahol van a Krisztus, ülvén
Istennek jobbján. Te nem tudsz itt lenn a földön imádkozni? Ő odafent imádkozik éretted is.
Ezért lehet meggyógyulásunk.
Meggyógyultan.
Elkísértük ezt a nehezen szóló siketet egészen addig a helyig, ahol négyszemközt került
Jézussal és meghallotta az imádkozó Jézus ajkáról elhangzó gyógyító erejű szót: Effata, azaz
nyilatkozzál meg.
Igénk nekünk itt most egészen különös és érthetetlen dolgot mond: és azonnal megnyilat-
kozának annak fülei és nyelvének kötele megoldódék és helyesen beszél. Azt mondjuk az
előbb, hogy ez érthetetlen. Bizony ezt most is megismételjük, és tőled is megkérdezzük: hát
érted, te is azt, amit itt nekünk az Ige erről az emberről mond: azonnal? Érted te azt, amit az
evangélium nagyon sok meggyógyulás után ilyen titokzatosan, számunkra nagyon is
közönségesen, egy hangsúlytalan és elkoptatott szóval mond: azonnal!
67
Itt meg kell állnunk. Itt el kell némulnunk és meg kell vallanunk, hogy ezt nem értjük, ez
érthetetlen. És amikor velünk együtt te is beismered ezt, akkor téged is figyelmeztetünk arra,
amire olyan sokszor figyelmeztetett Isten minket: ezt nem érteni, ezt hinni kell. Érthetetlen ez,
bizony érthetetlen, de nem hihetetlen. Itt az értelemnek félre kell állni az útból, és elő kell
állni a hitnek, amellyel ezeket a történeteket elfogadjuk és meglátjuk: lehet azonnal meg-
gyógyulni.
Már beszéltünk arról, hogy ebben a mi történetünkben az is örömüzenet, hogy nem a beteg
hitéért gyógyította meg őt Jézus, hanem mások hitéért. Megmondtuk, hogy ez azért öröm,
mert minket is sok esetben a mások hitéért, imádságáért gyógyított meg, amikor mi olyan
mélyre kerültünk, hogy nem tudtuk Őt segítségül hívni. És ez azért öröm, mert ebben te is
hihetsz. Jövő időben teheted azt, amit most mi múlt időben mondtunk: sokszor meggyógyított
még minket ezután is mások könyörgéséért. Sok titkos bűnünkből, így gyógyít meg.
De ugyanakkor azt is meg kell látnunk, hogy ennek a betegségnek a hitetlenség sem állt
útjában, Jézus gyógyító munkájának. Mások vitték őt Jézushoz, de ő nem tiltakozott, hanem
engedted, hogy odavigyék. Ő nem akart négyszemközt találkozni Jézussal, de nem ellen-
kezett, amikor Jézus kivezette a sokaságból, hanem követte Jézust. Nem tudott könyörögni
gyógyulásért, - de nem kiáltozta azt sem, amit a Gadarénusok tartományának sokaság: Távozz
a határunkból! (Máté 8, 34. azaz így is mondhatnánk, távozz az életünkből!) vagyis nem volt
hite ennek a nehezen szóló siketnek, mert még személyesen nem találkozott Jézussal, de nem
zárkózott el eleve, a Vele való találkozástól sem. Ezért történhetett meg vele a csodálatos
gyógyulás: és azonnal megnyilatkozának, annak fülei és nyelvének kötele megoldódék és
helyesen beszél.
Az evangéliumok nekünk megmutatják azt is, hogy a hitetlenség útjában áll Jézus
munkájának. Máté evangéliuma végén olvashatjuk (53-58) versek, hogy Jézus hazájában is
tanított, de hallgatói először álmélkodtak az ő tanításán, végül azonban megbotránkoztak
benne. És ez a történet így fejeződik be: Nem tett ott sok csodát, az ő hitetlenségük miatt.
Még azt is had mondjam el, hogy Márk evangéliuma így fejezi be: „Nem is tehet ott semmi
csodát, csak néhány beteget gyógyíta meg, rájuk vetvén kezeit.” (6,5: kai; ouj k ej duvnato -
ej keiÖ poihÖ sai ouj demiv an duv namin kai ouk edunato ekei poiéisai oudemian dunamim.)
No, látod szeretett testvérem, erre nagyon vigyáznunk kell, amikor most ez a történet a vége
felé közeledik, és olyan dolgot mond nekünk, amely egészen megszégyenít, és lehetetlen
helyzetbe hozza mi értelmünket. Vigyáznod kel, hogy most itt meg ne botránkozz Ő benne,
mert akkor hiába volt minden. Hiába jöttél, hiába álltál négyszemközt Ő előtte, jaj még hiába
is könyörögtél, ha te ebben a titokzatos és érthetetlen üzenetben nem tudsz hinni: és azonnal
megnyilatkozá. Hangsúlyoznunk kell, hogy ez az ember csak mások beszédéből, hallott
Jézusról, aki a siketeket is hallókká teszi, a némákat is beszélővé; és mások szóbeszéde után is
engedte, hogy oda vigyék. Mi nem mások szóbeszédéből hallunk Jézusról, a Krisztusról.
Nekünk maga isten mondja el Őróla minden az Ő örökkévaló Igéjében, melyről János
evangéliuma végén ezt írja: ezek azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az
Isten Fia és hogy ezt hívén, életetek legyen az Ő nevében. (20, 31)
Itt vannak az evangéliumok, és bennük az ilyen történetek, mint a mienk is, melyek mind
ezzel végződnek: és azonnal meggyógyult. Mit gondolsz, miért mondja nekünk Isten
mindezt? Miért nem engedte, hogy a feledés eltakarja ezeket? Miért áll itt előttünk, ennek a
nehezen szóló siketnek csodálatos meggyógyulása is? Nem azért-e, hogy nekünk is életünk
legyen az Ő nevében? Hát vajon mi másért? Ha pedig ezért írattak meg ezek, akkor nekünk
ezt hinnünk is kell. Akkor nekünk nem szabad, semmiképpen nem szabad megbotránkoznunk
ezekben. Hinnünk kell abban is, hogy Isten Lelke azért adta elénk ezt a történetet is, hogy
meggyógyítson bennünket
68
Most ehhez nem az Úr, hanem mi mondjunk valamit. Azt, hogy mi vagyunk a tanúi, hogy ez
ma is így van: azonnal megnyilatkozának annak fülei, és nyelvének kötele megoldódék. (Azt
mondhatod erre, hogy köszönöm az ilyen tanúkat, nekem ti semmit sem tudtok mondani. És
ebben, neked igazad is, van.) Mi nem mondani akarjuk ezt neked, nem is azért mondjuk, hogy
ennek a hívését rád tukmáljuk. Mi csak örömmel elmondjuk, mert jaj volna nekünk, ha nem
mondanánk, minket (engem) siketeket és dadogókat, Ő gyógyított meg. És amikor újra reánk
nehezedik a mi siketségünk és dadogásunk, az újra meg újra reánk váró igehirdetési szolgá-
latban, és mi, megrendülünk, és őszintén Hozzád megyünk, akkor Ő meggyógyít minket.
Ilyen csodálatosan szeret Ő minket, rongy igehirdetőit, mert halálosan szeret minket, mint a
többi embert. Ad nekünk naponkénti mannát, mert önmagát adja újra meg újra mindennap.
Mi ezt a címet adtuk, mostani előadásunknak: igehirdető meggyógyulása. És azzal a céllal is
írjuk, hogy igehirdetésünk válságba jutásából mutasson kivezető utat és válságba jutott
igehirdetőket, vezesse ki az ÚTRA. Közben már tettünk is észrevételt, a sorrendváltozásra
nézve. Most az újra meg kell ismételnünk, még ha látszólag ismétlésbe keveredünk is. Ez vers
ugyanis (35.) megint csak arról beszél, hogy először a fülei nyilatkoztak meg és azután
oldódott meg nyelvének kötele.
Testvér, aki szintén rettegsz attól, hogy hátha emberi bölcsességgel tudod csak táplálni a
gyülekezetet. Amelyben a Szent Lélek téged vigyázóvá tett. Hátha emberi bölcsesség mindaz,
emberi dicsőség érdekében, amit te bizonyságtételnek szeretnél elmondani. De jaj gyéren futja
belőled a „felülről való bölcsesség”. (Jakab 3, 17) Ne azért könyörögj először, hogy nyelved
gyógyuljon meg, hanem hogy füleid nyilatkozzanak meg és te is légy részese Krisztusban a
csodának: szózat jött azért az égből. (János 12, 28 hjÖlqen oujÖn fwnh; ej k touÖ ouj ranouÖ , élten
ou fóné ek tou ouranou.)
Sőt nekünk már szabad azt is tudnunk és megvallanunk, hogy nem is a fülünkkel van baj
elsősorban, hanem a szívünkkel. Nekünk azért kell könyörögnünk újra meg újra, hogy Jézus,
Mester könyörülj rajtunk. (Lukács 17, 13) Mert ha a mi egész életünk gonosz, az a mi
hallásunk is, de ha a mi egész életünk az Ő uralma alá kerül, megnyilatkoznak a mi füleink is
az Ő szava meghallására és nyelvünk kötelei is megoldódnak, hogy ne szégyelljük Krisztus
evangéliumát se alkalmas, se alkalmatlan időben és helyen.
Most, mind ebben, amit elmondottunk, valahogy újra csak a beteg, te meg én kerültünk a
középpontba. Beszéltünk a Gyógyítóról is, de elkerülhetetlenül előbukkant a mi sokféle
nyavalyánk, és teljes képtelenségünk.
Befejezésül hadd valljuk meg azt is, hogy nem jól van ez így. Ne hidd, hogy Isten Lelke ezt
akarja. Nem téged akar a középpontba állítani. Az Ige sem így mondja. Hiszen e vers szerves
folytatása az előző két versnek, amelyről még az elején megállapítottuk, hogy ezekben, most
Ő álla a középpontban. Csak Ő. Láthatatlanul és megírhatatlanul is Ő. Ha egy szó sincs is
Róla, az Ő szava és könyörülete az, hogy itt gyógyulás lehet.
És ha ebben az előadásban nekünk ezt sehogy sem sikerült volna megvalósítani, ha a sorok
mögött is nem látod, nem érzed ott az Ő valóságát, de ha mégis, míg e sorokat olvasta, a te
szemeid és füleid is megnyilatkoztak valaminek a meglátására és meghallására, hidd el, Ő áll
a középpontba. Az Ő Lelke tett itt valamit. Övé a hatalom és a dicsőség!
Bizonyságtevő a többivel együtt.
A gyógyulás megtörtént. A süket fülei megnyilatkoztak és a dadogó nyelvének kötele
megoldódott. Jézus visszavezette a sokaság közé. Erről ugyan itt az Igében határozottan nincs
szó, de erre enged következtetni a többes számú 3. Személy: megparancsolá nekik. Vagyis, az
történt itt is, ami mindenütt a gyógyulás után: a meggyógyítottnak vissza kellett menni a
gyülekezetbe, és el kellett neki mondani mindazt, ami vele történt.
69
Jó nekünk ezt észrevennünk, annál inkább, mert közöttünk is vannak jó néhányan, akik erről
feledkeznek el. Arról ugyanis, hogy a meggyógyítottnak és megszabadítottnak vissza kell
menni a gyülekezetbe.
Azért, mert téged tetszett az Istennek megszabadítani, semmivel sem vagy fölötte azoknak,
akik még bűneikben járnak. Sőt szolgálnod kell az ő üdvösségüket is. Éppen azzal, hogy
közöttük élsz és szemlélvén a te félelemben való feddhetetlen életedet, magaviseleted által ige
nélkül is megnyertnek.
(1 Péter 3, 1 - 2)
Három történetre had hívjuk fel a te figyelmedet. Húsvétkor Mária látja meg először az Urat.
Az Úr ezt parancsolja néki: Hanem menj az én atyámfiaihoz, és mond meg nekik: Felmegyek
az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. És Mária nem
marad ott kettesben Jézussal, amint szerette volna, hanem elment és hirdette a tanítvá-
nyoknak: Láttam az Urat! (János 20, 11-18) Pünkösd után az apostolokat a főpapok és a
szadduceusok irigységből közönséges tömlöcbe vetették. Az Úr azonban elküldötte az ő
angyalát, aki éjszaka megnyitotta a tömlöc ajtaját és kihozta őket. Ekkor, azonban nem azt
mondta nekik, amit a mi emberi értelmünk várna. Azt ugyanis, hogy lám-lám, a ti jeleitek és
csodáitok, melyeket a nép között végeztek, titeket börtönbe juttatott, a ti Mesteretek. Most
megszabadított benneteket, de most aztán hajrá, meneküljetek, fussatok, ki merre lát, hogy
újra el ne fogjanak benneteket, és rosszabbul ne legyen dolgotok. Rejtőzzetek el egyedül,
imádkozzatok a ti kicsi közösségetekben, és ne törődjetek a néppel! Sőt inkább ilyen nagyon
is furcsa érthetetlen parancsot ad nekik: Menjetek el, és felállván hirdessétek a templomban a
népnek ez életnek minden beszédit! (Ap. Csel. 5, 17-20) Vagyis visszaküldi őket oda,
ahonnan egészen bizonyosan újra elviszik őket a tömlöcbe. (26. v.) És az apostolok
engedelmeskedtek. Nem mentették nyomorult életüket és nem bújtak el. Nem törődtek vele,
hogy mi lesz, és mi következik. Az Úr szólt, és nekik csak ez az egy feladatuk, teendőjük
lehet: engedelmeskedni. Mert az Úr mindig szolgálatra szabadít meg. Úgy értsd ezt: Annyira
megszabadít, hogy még szolgálatra is képes leszel. Szolgálni abban a közösségben,
gyülekezetben, melynek eddig te is csak élősködője szerettél volna lenni, vagy voltál is.
Heródes idejében, mikor Jakabot, Heródes megölette, Pétert pedig elfogadta és amikor Isten
engedte Jakabot megöletni és Pétert ugyanakkor még, életben tartotta. Ez a megszabadított
Péter sem fut el egyedül, hanem elmegy „Máriának, János anyjának házához, ahol sokan
valának egybegyűlve és könyörögnek.” (Ap. Csel 12. rész.)
Onnan tettünk egy kis talán, nem felesleges kitérőt, hogy ezt a meggyógyítottat is vissza-
vezette Jézus a sokasághoz. Veled is ezt akarja tenni. Vissza akar vezetni a sokasághoz. Oda
akar vezetni a te gyülekezetedhez.
A sokasághoz és a gyülekezethez, melynek Ő parancsot adhat. Látod, ezt akarja most tőlünk
megkérdezni, hogy bent vagyunk-e abban az Ő láthatatlan hadseregében, melyben az Ő
vezényszavára menetel és harcol ebben a világban? Oda állunk-e Ő elé (magányos csendes-
ségben is sok testvérrel, együtt állunk Előtte. Hiszen nem tudnál a napnak olyan órájában
imádkozni, hogy ugyanakkor valahol gyülekezeted, országod, vagy a világ egy másik helyén,
valakik ne imádkoznának Veled együtt.) a sokaságban naponként, hogy azon a napon is az Ő
vezényszavára meneteljünk. Kerüljünk ki a frontra vagy kapjunk 24 órás szabadságot, az
újabb küzdelem előtt? Úgy veszed e, az Ő szavát mint parancsot?
Nézd, itt a döntő különbség: akiket meggyógyított, azok az Ő szavát parancsnak veszik.
Mi, ezeken az oldalakon, minden más nyomorúságunk szem előtt tartásával, elsősorban
igehirdető szolgálatunkra voltunk tekintettel. Mint akikben „gyakran az a szörnyű érzés
támad, hogy a mi népünk már egyáltalán nem hallja az egyház szavát. Mert a nép ebben a
70
szóban már nem képes meglátni Isten Igéjét és úgy fogja fel, mint bizonyos emberi vélemé-
nyek véletlen terjesztőjének fecsegését”. És mint akik hisszük, és valljuk, hogy meg kell,
hogy térjünk, gyökeresen és habozás nélkül, vissza kell, hogy térjünk, ahhoz az eredeti
feladathoz, amellyel Isten küldötte az Ő egyházát a mi népünkhöz.” (Walter Lüthi)
És itt még csak annyit szeretnénk veled is megláttatni, hogy amint nem a magunkéból adunk,
éppen úgy nem tőlünk függ az sem, hogy mondjuk-e, vagy nem. Hallgatunk-e, vagy kiálto-
zunk. Tőle függ. Az Ő parancsától függ. Minden másra is lényeges figyelned az igehirdetés
közben, akkor is, ha hivatalos szolga vagy, akkor is, de erre feltétlenül figyelned kell: Isten azt
akarja, hogy az Ő szolgái hirdessék mindazt, amit az Ő Szent Fia a Jézus Krisztus által
kijelentett.
De most akárki tehetnek, az előttünk lévő Ige alapján, két nagyon egyszerű észrevételt.
Először azt, hogy Jézus itt most olyan parancsot ad, amit később Ő maga is fordítva követel
meg. Másodszor meg, ez a sokaság se tartotta meg az Ő parancsát, hiszen mennél inkább
tiltotta, annál jobban híresztelték.
Nézzünk szembe ennek a két észrevételnek. Az elsőre azt kell felelnünk, és ezzel elnémul
bennünk minden ellenvetés: Jézus akkor azért parancsolat ezt, hogy ne tegyék Őt nyilván-
valóvá, mert még nem jött el az Ő órája. Másodszor pedig ennek a sokaságnak engedet-
lensége, ne legyen kibúvó a mi számunkra. Sőt szorítsa belénk úgy a szót, hogy szusszanni is
alig tudjunk. Mert nézd csak: ezeknek azt parancsolta meg Jézus, hogy ne beszéljenek Róla és
ezek, mégis beszéltek Ő róla. Nekünk meg azt parancsolta meg, hogy beszéljünk Róla, és még
sem beszélünk Róla, hiszen ott van az igehirdetés, meg a gyermekmunka, meg minden egyéb!
Hát meddig nem akarjuk észrevenni mi vakok, és meddig nem akarjuk meghallani mi szőrős
fülűek, hogy hol van mindez az első keresztyének személyes pasztorációjától (lelkigondo-
zásától) Kapott parancsnak való engedelmességtől? Attól, hogy úgy hirdetnénk az Igét, és úgy
cselekednénk, hogy a következményekre nem gondolnánk? Hol vagyunk attól a maga-
tartástól, amit Péter és János így vágnak oda ítélő bírái szemébe (nem világi, hanem vallásos
ítélő bírák azok) Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk azokat, ne szóljuk.
(Ap. Csel 4, 20). Látod, ilyenekké akar formálni minket Jézus is. Ezért állt elénk ebben az
Igében is. Ezért engedte magát megismerni, ezért ismertette meg magát velünk.
Nem vagy már süket? Hallod az Ő szavát? Nyelved kötele megoldódott már? Láttad az Urat?
Tégy te is úgy, ahogyan az, az András tett a Jézussal való első találkozás után. Amikor
találkozol a te testvéreddel, (aki később Péter lesz, te meg csak András maradsz) mond meg
neki örömmel: Megtaláltuk a Messiást és vezessed őt Jézushoz. (János 1, 41-43)
Ne légy te olyan önző, magadnak élő szolgája az Úrnak, aki gyönyörködő abban, hogy te
látsz, hanem mond is, el másoknak is.
És, hogy azok megmaradnak-e az álmélkodásnál, vagy pedig ők is odaviszik rongy, üres,
elrontott életüket Hozzá, az már nem a Te dolgod. A te dolgod annyi, hogy mond el: Ő
mindent jól cselekszik, a siketeket is hallókká teszi, a némákat is beszélőkké!
Többször hangsúlyoztuk azt, amivel szeretnénk befejezni a versek magyarázatát. Azt, hogy itt
Ő van a középpontban. Megint Ő van. Ne mondd azt, hogy erre felesleges utalni. Lásd meg,
hogy a Sátán itt tudja legjobban megkísérteni Isten gyermekeit. Nem Isten áll a középpontban,
hanem az Istentisztelőnek látszó vallásos ember, a mag imádságával, adakozásával és
böjtölésével. Nem Jézus áll a középpontban, hanem az, aki Őróla beszél.
Ne legyen ez így! Szüntelen könyörögj te is velünk együtt azért, hogy életünkben Ő lehessen
a középpontban, és Róla szóljon minden bizonyságtétel.
Fehérvárcsurgó 1951.
71
10. Székesfehérvár
1978. Szeptember 10.
L: Ézsaiás 55, 6-9
T: Ézsaiás 55, 8-9
„Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok, az én útaim, így szól az
Úr! Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útaim útaitoknál,
és gondolataim gondolataitoknál!”
Keresztyén Gyülekezet! Kedves testvéreim a Jézus Krisztusban,
Aki, mindnyájunkat szeretett mind a keresztfának kínos haláláig!
Szeretettel köszöntelek Benneteket, mind a Pápai Gyülekezet, mind a magam nevében.
Köszöntöm az ismerős és az ismeretlen Testvéreket.
Nagy öröm személyesen az én számomra is, hogy szolgálhatok abban a gyülekezetben, mely-
nek lelkipásztoraitól, gondnokától és gyülekezet tagjaitól annyi, meg nem érdemelt szeretetet,
testvéri eligazítást kaptam. Legutóbb csaknem 20 esztendeje szolgáltam e templomban.
Emlékezetem szerint arról a Jézusi Igéről, hogy egy szükséges dolog! Sok botladozásaim,
bukdácsolás és engedetlenség között az én életemben is egyre igazabb és kedvesebb a Jézusi
szó: Egy a szükséges dolog!
Gondolhatjátok testvérek, hogy az alapige kiválasztását, tusakodás és csendesség előzte meg a
szívemben: Végül nagy békességben elfogadtam ezt az Ézsaiási szót, melyet azzal az alázattal
és szeretettel hoztam számotokra, hogy ebben benne van az én rövid életrajzom, keresztyén
hitben és életben való fejlődésem is: Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a
ti útaitok az én útaim, így szól az Úr! Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen
magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál! Hallgasd testvérem
azzal az engedelmességgel a hirdetett Igét, hogy benne megtaláld Te is az élő Jézust, az
Anyaszentegyház élő Urát, Aki téged is tovább akar vezetni a keskeny úton.
A Bibliai tudósok szerint Ézsaiás próféta könyve három szerző munkája, három korszakból
való. A derekas része a Bibliánkban a 40 55. fejezetek alatt, mint a második Ézsaiás üzenete
olvasható. Az első Ézsaiás után mintegy 150 esztendővel később a babilóniai fogság vége felé
egy Ézsaiási lelkületű próféta üzenete ez. Hirdette a fogoly népnek az Úr vigasztalását.
Könyvét nevezik Vigasztalás Könyvének is, mert ezzel a hatalmas üzenettel kezdődik:
„Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek! „Nos, ez a Vigasztalás Könyve
fejeződik be ezzel a hatalmas Nemmel: „Nem az én gondolataim a ti gondolatok, és nem a ti
útaitok az én útaim, így szól az Úr!”
Az első hallásra ez bizony nem vigasztaló szó, hanem kemény beszéd. S ha elfelejtjük, hogy
ezt Isten népének mondja a vigasztalás prófétája, akkor még keményebbnek tűnik. Nem
lennénk engedelmesek sem az igehirdető, sem az igehallgatók, ha ennek az Igének kemény,
éles, érdes, éleit letompítanánk. Mert éppen ez az első nagy üzenete ennek az Igének: A
természeti ember számára, az ó ember számára, Isten legkegyelmesebb szava is kemény
beszéd. Gondoljunk csak annak a csodálatos János evangéliumának arra a hatodik fejezetére,
melyben Jézus kijelenti, hogy Ő a mennyből leszállott, élő kenyér, s aki e kenyérből eszik, az
örökké él. Az a kenyér pedig, amelyet ő ad, az Ő teste, amelyet odaad a világért! Nos ugye
tudjátok testvérek, hogy e fejezet azzal záródik, hogy sokan azt mondták: „Kemény beszéd ez,
ki hallgathatja Őt?” És ettől kezdve sokan visszavonultak az Ő tanítványai közül és nem
jártak többé Ővele!
72
Igen, mert Isten népét kezdettől fogva, újra és újra megkísérti, az önelégültség, az értetlenség,
a keményszívűség. Az elmúlt napokban, amikor a kapualjunkból és a műemlékudvarból
elköltöztek a fecskék, ahogyan gyülekeztek, eszembe jutott Jeremiás próféta hatalmas
feljajdulása: „Még az eszterág is tudja, a maga rendelt idejét az égben, és a gerlice, a fecske és
daru megtartják, hogy mikor kell elmenniük, de az én népem nem tudja az Úr ítéletét!” (8, 7;
Luther szerint a záró mondat így hangzik: De az én népem semmit nem akar tudni az Úr
rendeléseiről.) Új fordításunk szerint: Csak az én népem nem ismeri az Úr törvényét.)
S ez nincs másként az újszövetségi eklézsiában sem. Gondoljunk csak az „idők teljességére”,
amikor Jézus Krisztusban testet öltött az örök Ige, a teremtő logoõ, (logos). Jézusnak
legkeményebb harcait nem a bűnösökkel, vámszedőkkel és paráznanőkkel kellett folytatnia,
hanem korának kegyeseivel. A szelíd szavú Jézus legkeményebb beszédeit is kora
kegyeseiről, azoknak vezetőiről mondja el. Vagy gondoljunk csak a Máté 16-ra, mely szerint
Jézus először jelenti ki tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, és ott sokat
szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon
feltámadni. Miként fogja elő Péter és feddi Őt: „Ments Isten, Uram, nem eshetik ez meg
teveled!” Ismerjük ugye Jézus feleletét: „Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert
nem gondolsz az Isten dolgaira!” (S ezt annak a Péternek mondja, akihez néhány nappal
azelőtt Cézárea Filippinél így szólt: Te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én
anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadal.)
Így lesz számunkra testvérek ez az Ézsaiási Ige önvizsgálatra, megalázkodásra, bűnbánatra
indító ige. Nekünk minden napon meg kell vizsgálni szívünket, az Úr előtti csendességben
meg kell bizonyosodnunk, a felől, hogy valóban az Úr gondolataiban és az Úr útjaiban járunk
e? Nem maradtunk-e meg saját, alacsony emberi gondolataiban, és nem akarunk-e feltüntetni
az Úr útjainak saját, alacsony, emberi, opportunista, vagy akár karrierista útjait! „Nem az én
gondolataim, a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok, az én útaim, így szól az Úr!” Ez az Ige
szívet szaggató, álmokat széttépő, kijózanító és fájdalmas Ige. Megérteti velünk, hogy életünk
legnagyobb terhe, leggyötrőbb súlya, hogy Isten mást akar, és mást gondol felőlünk, mint mi.
„Földi, véges, korlátolt elménk fénye úgy viszonylik az Ő látásához, mint a szentjánosbogár
fénye, a naphoz. De nemcsak mennyiségi különbség van köztünk; még nagyobb a minőségi
különbség. Természetünk megromlott, életünkhöz hozzá van kötve a gyarlóság. Mi mindenek
felett önmagunkat látjuk, magunk érdekeit hajszoljuk, egyedül saját vágyainknak engedel-
meskedünk, egyszóval a mi útjaink nem az Istennek útjai.” (Ravasz László)
Ha ezzel az alázattal és töredelemmel állunk meg az Úr előtt, akkor evangéliummá lesz az
Ézsaiási Ige: „Amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útaim,
útaitoknál és gondolataim gondolataitoknál!” Az, az evangélium Testvér, hogy Isten kijelen-
tette az Ő gondolatát és megismertette az emberekkel az Ő útját. Hitünk szerint a Szentírásban
adta Isten az Ő gondolatait. Ott kell Őt keresnünk, amíg megtalálható, és ott kell Őt segítségül
hívnunk, amíg közel van.
Ha egyetlen záró bekezdésben akarom elmondani, hogy mi az Isten magas gondolata és útja,
akkor azt mondom, hogy isten gondolata és útja JÉZUS KRISZTUS! Őbenne jelentette ki a
Szeretet Istene, az Ő egeknél magasabb gondolatát és útját az emberiség számára. Őbenne lett
nyilvánvalóvá, hogy Isten gondolata, az önfeláldozó, a szenvedni kész, önmagát áldozatul adó
szeretet. Akik ismeritek az evangélium Jézusát, azoknak nem kell magyaráznom, hogy az
Anyaszentegyház Urának tanítása, cselekedete, élete, szenvedése halála és feltámadása, sőt
mennybemenetele és dicsőséges visszajövetele is az önmagát áldozatul adó szeretetről beszél
nekünk. Ahogyan Ő maga hirdette: „Az embernek Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak,
hanem hogy Ő szolgáljon és adja az ő életét váltságul sokakért. (Máté 20, 28)
73
Így lesz vigasztalássá ez a beszéd. Mert „hozza” azt a drága evangéliumot, hogy mi igenis
lehetünk gondolat- és akaratközösségben azzal a gondolattal és akarattal, aki mindenható
teremtő, és igaz és jó és mindenekfelett való szeretet!” (Ravasz László) Jöjj Jézushoz testvér!
Valld meg előtte, hogy bizony sokszor nem gondoltál az Isten dolgaira, megmaradtál a magad
alacsony emberi gondolatainál és útjainál: Jöjj, halld meg szájából a hívást: „Ha valaki én
utánam, akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg
akarja menteni életét, az elveszti, aki pedig elveszti életét énérettem, az megtalálja.” (Máté 16,
24-25). Lépj rá testvér, bátran az önmegtagadás, a kereszthordozás, az önmagad elvesztésének
útjára! Ez az út, bizony bolondság és botránkozás a természeti embernek, de mi tudjuk, és
boldogan vallást teszünk róla: Ez az út a Szeretet Istenének az útja! Segítsen bennünket Isten
Szent lelke, hogy ezen az úton járjunk! Ámen
Záró ima:
Magasztalunk téged Mindenható Atyánk, hogy Jézus Krisztusban hozzánk való szeretetedet
kijelentetted és megbizonyítottad. Urunk, bocsásd meg nékünk, hogy értetlen és keményszívű
nép vagyunk, akik makacsul megmaradnak, saját alacsony emberi gondolatinál és útjainál!
Magasztalunk urunk, hogy újjászülő és megszentelő lelked által megszabadítottál és meg-
szabadítasz minket, önmagunktól, önzéseinktől, ama legnagyobb Istentelenségtől és saját
vágyainktól! Légy áldott, hogy megismertetted velünk az önmegtagadás, a kereszthordozás, a
szenvedés, a szolgálat útját, a bővölködő élet útját! Könyörülj rajtunk Atyánk, hogy hittel és
engedelmességgel járjunk a Te utadon, most és minden időben! Ámen
11. Igével és kenyérrel.
Lukács 9, 12-17
Keressétek először az Isten országát!
Tegnapi szakaszunkból idetartozik a 1-10. versek. Jön a sokaság. Férfiébredés jelei mutatkoz-
nak. És Jézus „szóla nékik az Isten országáról.” Ez, ami el nem hanyagolható, elsődleges
szolgálatunk. Soha nem feledhetjük, hogy a Második Helvét Hitvallás is így tanít: „Az, az
igaz egyház, amelyben az igaz egyház jegyei, vagyis ismertető jelei megtalálhatók, elsősorban
az Isten Igéjének helyes vagy tiszta hirdetése, amint az, ránk maradt a próféták és apostolok
könyveiben, akik mindenkit Krisztushoz vezetnek.” (XVII. Fejezet.)
Az egész emberre ügyelve kell végeznünk szolgálatunkat.
Akiknek prédikálunk, akik a gyülekezetünk tagjai, azok nem lelkek, hanem testek is, húsból-
vérből való emberek, akiknek szállás és eledel is kell. A mi világunk két égető problémája
említtetik itt: a lakás - és a kenyérkérdés.
A tanítványok a hagyományos utat járják önmaguktól: ki-ki gondoskodjék magáról, ez már
nem a mi gondunk, nem a mi feladatunk.
Jézus a tanítványok feladatává teszi az emberről való, az egész emberről való gondoskodást.
„Adjatok nekik ti enni!” Azt kell látnunk e mondatban, hogy Urunk szerint nem elég felismer-
ni a bajban, az egyházban lévő ember kérdéseit, hanem segíteni is kell rajta.
Kétségtelen, hogy Urunk erőnket, tehetségünket meghaladó, feladatot biz reánk. (De hát az
igehirdetés nem az?) „Nincs nékünk több, hanem, ha elmegyünk.” Ebben a feszültségben
állunk mindig: nincsenek tartalékaink, nincs fedezetünk, de ami rajtunk áll, készek vagyunk
elmenni. Bizonyos, hogy ezek emberi síkon keresett megoldási kísérletek, de Jézus nem szólja
le, nem kicsinyli le ezt a készséget. Sőt, felhasználja.
74
Amink van, bocsássuk Jézus rendelkezésére.
Nem a semmiből és nem is a kövekből támaszt itt kenyeret, hanem abból, ami a tanítvá-
nyoknak van. Abból a kevésből.
Nagy példa: Azt a keveset, amim van, gondolat, érzés, jó szándék, de: kenyér, pénz, anyagi
javak, bocsássam az Ő rendelkezésére: Itt van Uram, használjad! És Ő felhasználja
tanítványait is. A nagy sokaság megelégítésében. Felosztja közöttük a munkát, és így jól tudja
tartani a sok ezer főnyi éhes embert. Jut mindenkinek elég, mert vannak, akik tovább adják és
szétosztogatják, amit Jézus kezéből vettek. Vannak munkatársaivá avatott hívei, akik által így
megsokszorozódik az Ő jól tevő szolgálata. Ez az Ő mindenkori tanítványainak nagy
kiváltsága. (Victor János)
Kérjük, hogy áldja meg azt a keveset!
Ő az örök „áldásforrás”. Amit Ő megáld az megsokasodik, az bőven elég. Így lesz igaz,
népünk mondása: „Nincs az a kevés, ami elég ne lenne, és nincs az a sok, ami el ne fogyna.
(Bátran említsünk mai példákat is: „Isten csodája”, hogy olyan kevés nyugdíjból, vagy
fizetésből, milyen szépen, rendezetten élnek emberek; mások meg hasonlíthatatlanul nagyobb
jövedelemből rendezetlenül élnek.) Talán szabad e történetben azt is látnunk, hogy: ahol Jézus
Krisztus irányítja a dolgokat, ott rendezetten és bőségben történik minden.
Becsüljük meg a maradékot!
A 12 kosár maradék beszédes bizonyítéka annak is, hogy itt nem a jóllakottság érzését keltette
Jézus az emberekben, hanem valóban megsokasodott az öt árpakenyér.
A maradékot meg kell becsülni, anyagiakban is. Isten gyermekei nem lehetnek pazarlók.
Persze fösvények sem, mert a fösvénység bálványimádás. A pazarlás pedig, hálátlanság. Amit
az Isten megadott, azt meg kell becsülni. A maradék összegyűjtéséről van szó, s ezt bizony
anyagiakra is kell értenünk.
De értenünk kell lelkiekre nézve is. Nagy szeretettel kell összeszednünk a maradékot a
gyülekezetben. Mert ez a maradék a „szent mag”. Ézsaiás 6, 13: És ha megmarad még rajta
egy tizedrész, ismétlen elpusztul ez is; de mint a terpentinfának és cserfának törzsük marad
kivágatás után: az ő törzsük szent mag lészen! Sofoniás 3, 12: És marasztok közötted
nyomorult és szegény népet, a kik bíznak az Úr nevében. Ámen. Január 20.
12. „Eljött az óra.”
Lekció: János 12, 20-36
Textus: János 12, 20-26
A héten elolvasott újszövetségi Igék, s ez a mai napi is, összesűrített, rendkívüli híradások.
Igazán rendkívülivé azonban mégis azáltal lesznek, hogy Jézus azt jelentik: „Eljött az óra,
hogy megdicsőíttessék az embernek Fia számára.” Eljött tehát az óra, amelyért testet öltött,
amelyért a földre jött, amelyre egész életében készült, s amelyre oly türelmesen és
figyelmesen várt. E mai alkalommal kísérjük Megváltónkat a döntés órájában és vizsgáljuk,
miként kell nekünk is cselekednünk.
I. Jézus, a döntés órájában.
Jézus és az idő.
Ő nem az időtlenségben, hanem az időnek teljességében jött el a földre. (Galata 4, 4)
Evangéliuma hirdetését is azzal az üzenettel kezdte meg, hogy betölt az idő... (Márk 1, 15)
75
Népének vezetőit intette, hogy miért nem tudnak ítélni az idők jeleiből. (Máté 16,3)
Nyilvánvaló, hogy Ő maga is megítélte az idők jeleit. S bár az egész Újszövetség nem idézi a
prédikátor 3, 1et, (Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.),
bizonyos, hogy Megváltónk tudta, ismerte, hitte, élte, hogy mindennek rendelt ideje van.
2. Jézus és az óra. Az időt, nemcsak a maga teljességében szemlélte, hanem részleteire is
nagyon ügyelt. Tudta, hitte, hogy a „teljes időn”, minden részletnek meg van a maga órája.
Milyen következetesen és megingathatatlanul ügyel arra, hogy nem jött még el az Ő órája: a.)
kánai menyegzőben (János 2, 4), b.) Galileában az atyafiak között (János 7, 6), c.) a
Jeruzsálemi templomban (János 7, 30), d.) és a kincstartó helyen (János 8, 20). Újra és újra
megismétlődő refrén: Nem jött még el az én órám. Most hangzik el ajkán először a nagy
bizonyosság: Eljött az óra! Ezzel az öntudattal mossa meg tanítványai lábát (János 13, 1), és
ezzel a vallomással kezd főpapi imádságát: Atyám, eljött az óra. (János 17, 1) Miből értette
meg megváltónk, hogy most jött el számára az óra? Külső eseményekből. És itt gondoljunk
csak arra, hogy messiási munkájának megkezdésének óráját is hasonló külső körülményekből
érti meg: János börtönbe vettetett. Nem hangzik Júdea pusztájában a kiáltó szó: Térjetek meg!
S Ő, ezt magyarázza úgy, hogy most jött el az Ő órája. „Ettől fogva kezde Jézus prédikálni...”
(Máté 4, 12-17) És most? Most itt vannak a külső események: Mária drága nárdus olaja („az
én temetésem idejére tartogatta ezt ő”), a főpapok szenvedélyes gyűlölete (11, 47 53), s a
választott nép magatartása, nem hisznek benne (37), megvetik és nem veszik be beszédét
(48),és a pogányok vágyakozása (20, 21) Most jött el az Ő órája. Azt is jelenti az események
Jézusi értelmezése, hogy Őt nem az események sodorják tovább, hanem ő mag irányítja
immár azok további alakulását.
3. Jézus a döntés órájában.
A) Ez az óra, tehát egy rövid időszakasz, a megdicsőíttetés órája. Ő mag mondja ezt a tanít-
ványainak, vagy a görögöknek. De hogyan lesz azzá? Hiszen az események, a körülmények
két utat kínálnak fel: vagy elmegy diadalmenetben Hellén földre, vagy elmegy töviskoronát
viselve a Golgota hegyére. Az előbbi úton kikerülheti a keresztet, megtarthatja életét, az
utóbbi azonban életének elvesztését jelenti. Az evangélista őszintén megírja, hogy Jézus
lelkében háborúság dúl, és nem is tudja, mit mondjon az Atyának. (27. Vers)
b.) Ez az óra tehát a kísértés órája. Megismétlődik az első kísértés alkalmával felajánlott nagy
lehetőség (Máté 4, 8-9) Itt vannak a görög követek. Indítványozzák, hogy Jézus hagyja ott
Izraelt, és menjen velük Hellén földre. (Goldhorn) Tehát ez a kísértés: saját népe becsapta
előtte az ajtót, de univerzális lehetőség nyílik előtte a további prédikálásra, gyógyításra,
csodatételre.
c.) Ez az óra a megsegítés órája. Jézust a döntésben segíti az Atya. Segíti úgy, hogy felel lelke
háborgó kérdésére. Válasz jön az égből (28. vers) És segíti a Szentlélek. Segíti azzal, hogy
eszébe juttatja a prédikált evangéliumot:” Aki szereti a maga életét.” Ez a mondat Jézus
legtöbbször prédikált szavai, közé tartozhat jellemzője, hogy mind a négy evangéliumban,
némi változtatással, de teljes értelmi egyezőséggel előfordul. (Máté 10, 39; 16, 25; Márk 8,
35; Lukács 9,24; 17,33; János 12,25).És most erre emlékezik: „Aki szereti a maga életét.
„Ahogyan Jákób forrásánál egykor a samáriai asszony, aratásra érett gabonatáblákat láttatott
meg vele) János 4, 35), a jeruzsálemi templom előcsarnokában a pogány világ követeinek
kérése nyomán úgy jelenik meg ismét lelki szemei előtt, hogy a tájak már fehérek az aratásra.
De hogyan lesz aratás, ha nincs vetés? Most nem az aratás órája van itt, hanem a vetésé: „Ha a
földbe esett gabona mag el nem hal. ...” Már nincs is kétség szívében. Már csendesség van ott
és bizonyosság. „Atyám, azért jutottam ez órára,... Most vettetik ki e világ fejedelme” (27 és
31. versek) Az evangélista hozzá is fűzi: „Ezt pedig, azért mondá, hogy megjelentse, milyen
halállal kell meghalnia.” (33.)
76
Miként kell nekünk cselekednünk?
1. Példát hagyott nékünk, hogy az Ő nyomdokait kövessük.
(I. Péter 2, 21-25) Természet törvénye, Jézus életének törvénye általános élettörvény. Azt
jelenti, hogy áldozat nélkül nincs termés, vetés nélkül nincs aratás. „Ha a földbe esett
búzamag. Aki szereti a maga életét.” Hogyan is tanított erről Megváltónk? „A szántóföld a
világ, a jó mag az Isten országának a fiai.” (Máté 13, 38) Tehát az övéi, az egyház népe
számára sincs más út, mint a keresztvállalás, az elhalás útja. „Az Ő nyomdokain, nem
sikerről-sikerre vezet az út, hanem önmegtagadáson és kereszthordozáson át valami egészen
másfajta magasság felé, mint amilyet az ember elképzelni.” (Victor János)
2. Ismerjük fel az időnek alkalmatos voltát. Izsakhár fiairól van feljegyezve, hogy felismerték
az időnek alkalmatos voltát. (I. Krónika 12, 32) Tudnunk és élnünk kell egyrészt, hogy
életünk ideje az Ő kezében van. (Zsoltár 31, 16), másrészt, hogy mindennek rendelt ideje van.
(Prédikátor 3, 1-8) Ne mondjuk könnyedén, hogy mi ezt tudjuk, mert az életünk, az enyém is,
arról prédikál, hogy nagyon sokszor eltévesztettük, nem tudtuk minek van az ideje. S
egyáltalán Krisztus gyülekezete hajlandó e felismerni e mi időnkben, hogy nem a prédiká-
lásnak, a beszédnek az ideje van, hanem az elhalásnak és az elrothadásnak”, azaz a mag-
vetésnek az ideje van? Külsőleg úgy tűnik, s ez világjelenség, hogy az egyház „össze-
zsugorodásának” az ideje van most. Ezt nem kell tagadnunk. De félnünk sem kell tőle, ha
csakugyan nem olyan emberek vagyunk, akik szeretik, a maguk életét.
3. Döntéseinkben, kísértéseinkben bátran menjünk Jézushoz. A harcot nem egyedül,
magunkra hagyottan kell megharcolnunk. Láttuk, hogy a Fiúnak, Megváltónknak is segítségül
jött az Atya és a Szent Lélek. Ígéretünk van arra nézve, hogy bizalommal járuljunk a kegye-
lem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben
való segítségül. (Zsidók 4, 14 v16) A Szentháromság Isten megmutatja az utat, amelyen
járnunk kell és erőt is ad hozzá, hogy megmaradjunk a keresztútján, az engedelmesség útján.
Bátran menjünk, a miénk a drága ígéret: „ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki
nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya. (26. Vers)
Február 27.-re. Ámen.
13. Az emmausi tanítványok.
Lukács 24, 13-27
Ádventben kezdtük olvasni Lukács evangéliumát, és Isten segítségével e héten fejezzük be.
Legyünk hálásak mindazért, amit ádventtől mostanig üzentként, áldásként, útmutatásként,
intésként, vagy vigasztalásként kaptunk, a „szeretett Orvos” evangéliumából. Ezen az isten-
tiszteleten is azzal a nyitottsággal figyeljünk az Igére, hogy ebben a régen ismert, többször
hallott (prédikált) történetben Isten adjon számunkra újat, mai napra való mannát, nekünk
szóló üzenetet!
Ketten az úton.
Jézus tanítványai a széthullás állapotában vannak. A Mester meghalt, a legbensőbb körben is
áruló találtatott. Bizony érthető a széthullás, hiszen az csak a „belső széthullásnak” a
következménye már mindig
S ők ketten együtt vannak. Szerintem ez nagydolog. Nem egyedül, külön-külön mennek az
emmausi úton, hanem ketten együtt. Fel szabad tennünk az önvizsgáló kérdést: van e nekem
társam, akivel együtt megyek „az úton”? Nem egyedül járom-e az utat? (Magány sem külső
állapot csupán. Családban, gyülekezetben is lehet magányos valaki. Még a lelkész is.)
77
Csalódottan.
Az irgalmas samaritánus példázatában egy ember ment Jeruzsálemből, Jerikóba, ő a rablók
kezébe került. Ők ketten mennek Jeruzsálemből Emmausba, s ők az igazán nagy „Rabló”
kezébe kerültek. A hitetlenség által a szellemi (lelki) levertség állapotában vannak. S ez
rosszabb a testi levertségnél. „azt reméltük” de csalódtak, s most egy maradt: el
Jeruzsálemből, „álmaik városából”. Vissza a régi életbe, családba, környezetbe. Péter halászni
megy, ők haza Emmausba.
Merre tartunk? Jeruzsálem felé, vagy Emmaus felé? Minden nap és minden lépéssel közelebb
vagyunk-e a „Mennyei Jeruzsálemhez”, vagy pedig reményeinkben csalódva, szellemi levert-
ségünket hordozva Emmaus felé tartunk?
Ami megmaradt.
A szép múlt a szép történetek. Nem rég múlt ez, csak egy hét, csak három nap távolságából
intenek, de ez már akkor is múlt. Nagy idők voltak, de csalódást hoztak. Egymást közt csak
erről tudnak beszélni. (Jelenről csak akkor vallanak, amikor Jézushoz szólnak.) Azt jelenti
mindez, hogy elveszítették az élő Jézus Krisztust. Az a keresztyénség, amely megállapodik a
Keresztnél, s nem jut el a feltámadottig, a Dicsőségesig, a Visszajövőig, mindig olyan
veszélyben van, mint ezek a tanítványok. Az élő Jézus Krisztus elvesztése mindig szellemi
levertséget eredményez Isten népe életében.
Ugyanilyen veszélyben vagyunk, ha Isten akaratának földrengéseire és villámlásaira várunk
(„...már három napja...”) és nem gondoljuk meg, hogy „Isten szüntelenül velünk van a
leghétköznapibb dolgok és emberek közepette is. Ha elvégezzük kézenfekvő kötelességünket,
meg fogjuk látni Őt. Isten egyik legmeg lepőbb kijelentésére akkor találunk rá, amikor
megtanuljuk, hogy a közönséges, hétköznapi dolgokban valósul meg Jézus Krisztus Isten
volta.” (O. Chambers)
Aki segít.
Ez a történet is felséges beteljesedése az Isteni ígéretnek: Ahol ketten vagy hárman össze-
jönnek az én nevemben -. Ők nem is gondoltak erre. Mi gondoljunk, többször, tudatosan,
akkor is, ha ketten beszélgetünk Isten dolgairól. Ott van velünk. Még a csüggedés, a csalódás,
a szellemi levertség útján is, jön velünk, nem hagy magunkra. Ezért nem vagyunk soha
reménytelen helyzetben.
A) Megkérdez dolgaink és belső állapotunk felől. Megkérdez gondolataink és érzéseink felől.
Nem megy el érzéketlenül mellettünk. Mindig segítség, ha bárki is megkérdez bennünket,
mert a törődés, a velünk törődés gyógyít minket. Ha Isten megkérdez bennünket, mi is
feleljünk őszintén, mint ezek a tanítványok. S egyáltalán, mindenkinek feleljünk, aki
megkérdez bennünket, a bennünk lévő reménység felől. Erre tanít minket az 1. Péter 3, 15: Az
Úr Istent pedig, szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni min-
denkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.
B) Írások által tanít bennünket.
„Mózestől és minden prófétáktól fogva”, azt jelenti, hogy az egész, a teljes Szentírás által
tanít Jézus Krisztus. Hitvallásaink is erre nevelnek bennünket. Ez a legeredményesebb az ún.
szektás magyarázatokkal szemben. Soha, nem egy, egy „kiragadott”, talán éppen egészen
önkényesen túlhangsúlyozott vers, vagy mondat által, hanem a teljes Írás által hangzik a jó,
igaz tanítás. Így tanít az apostol is.: „Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek,
az Istennek teljes akaratát.” (Ap. Csel 20,27) A teljes Írás hirdetése által törte szét Jézus
Krisztus is az Emmusi tanítványok hamis Krisztusképét, hamis messiási váradalmát, amelybe
nem fért bele a szenvedés, kereszt és halál gondolata. Mennyiféle hamis Istenkép, Krisztuskép
78
van a mi híveink szívében is, amelyeket a teljes Írás hirdetése által tudunk egyes egyedül
széttörni.
Végül figyeljünk Kálvin intésére:” Isten nem rövid ideig tartó mutogatás céljából adta az
embereknek az Igét, hogy azt Szentlelkének jövetelekor tüstént eltörölje, hanem ugyan azt, a
lelket küldötte alá, melynek erejével az Igét adta, hogy e Szentlélek az ő munkáját az Ige
hathatos támogatásával véghez vigye. Ily módon nyitotta meg Krisztus a két tanítvány
értelmét) Lukács 24, 27), nem azért, hogy a Szentírást elvetve, csak magukban bölcsel-
kedjenek, hanem, hogy a Szentírást megértsék.” (Institutio I. 9. 3) S így jut el Kálvin oda,
hogy csak az Ige és a Szentlélek együtt, ez a helyes. Így valljuk és hirdetjük mi is, hogy Ige
Szentlélek nélkül annyi, mint száraz racionalizmus; Szentlélek Ige nélkül annyi, mint
rajongás. Ámen Adásztevel 1974. március 17.
14. A visszafizetés elve.
Lekció: 1 Timótheus 5, 1 - 16.
Textus: Lukács 14, 12 -14. ; 1 Timótheus 5, 4
A mai szakaszról.
E mai napra adatott szakasz arra emlékeztet bennünket, hogy a gyülekezet egy nagycsalád,
Isten háza népe, ahol Krisztus a FŐ, mindnyájan testvérek vagyunk. Két kérdésben ad tanítást
az Apostol. a.) A lelki gondozás kérdésében, a mindig követendő két alap magatartásra int, a
tiszteletre és a tisztaságra. b.) Az özvegyek kérdésében a valóban özvegyekről, azok szolgá-
latáról, szolgálatba állításáról, továbbá a bujálkodókról és a fiatalabbakról, az őket környé-
kező kísértésekről, ad mai nap is érvényes, megtartásra méltó tanítást.
Közben a gyermekek és unokák kötelességét említve beszél a „viszont tartozás,” vagy
egyszerűen a visszafizetés elvéről. Ma, mi különösen erre figyelünk az egész Biblia üzenetét
szemünk előtt tartva. Az emberi életet fenntartó ősi elv: a visszafizetés elve.
a.) erre épül az emberi munka. A munkás adja az erejét testi, vagy szellemi erejét; a
munkaadó adja a megélhetést biztosító ellenszolgáltatást. Gondoljunk a Mózesi törvényre:
„Ne kösd be az ökörnek száját, mikor nyomtat; a szegény és szűkölködő napszámoson ne
erőszakoskodjál.” (5 Mózes 25, 4; 24, 14.) Az Apostol ezt átveszi az egyház rendjébe: Mert
azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; (5 Móz. 25, 4.) és: Méltó a
munkás (Luk. 10, 7.) a maga jutalmára. (1. Timótheus 5, 18) ha ez a rend felbomlik, nemcsak
az emberi társadalomban keletkezik zavar, (sztrájk, bérkövetelés) hanem az Isten sértették
meg. A próféták így tanítanak: „Jaj annak, aki az ő felebarátjával ingyen szolgáltat és
munkájának bérét néki meg nem adja.” (Jeremiás 22, 13.) Az apostolok így feddődnek:
„Nosza immár ti gazdagok, sírjatok, - íme mezőiteket learató munkások bére, amit ti
elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez.” (Jakab 5, 11)
b.) Erre épül a család élete. Az apostoli szakasz világosan, idealizmushoz szokott szemlé-
letünk számára szokatlanul józanul, a gyermek és a szülő viszonyát a visszafizetés elvére
építi.” Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg,
hogy első sorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek, a viszont
tartozást; mert ez szép és kedves dolog Isten előtt.” (1 Timótheus 5, 4). A Apostol itt olyan
fogalmat használ, ami az Újszövetségben csak itt fordul elő. Szótári jelentése: felváltás,
kárpótlás, csere, viszonzás, hála. Számomra a sokféle fordítási változat között a „legszebb” a
viszont tartozás. Hiszen logikailag is követve Pál apostol gondolatmenetét, azt kell látnunk,
79
hogy viszont tartozunk, szüleinknek, nagyszüleinknek. Itt nem érzelmi vonzódásról, hanem
egyszerű emberi kötelességről van szó.
c.) Erre épül a társadalmi élet. Mit mond Jézus, kiket hívtak meg a lakomára: barát, testvér,
rokon, szomszéd. És ma? Ma is pontosan ezt tesszük. Egyszerűen: „Kölcsön kenyér vissza-
jár.” Ahol megszűnik ez a visszafizetés, (Jézus ezt a szót használja), ahol nem adják vissza,
nem hívnak vissza, ahol akkora úr lett az önzés, hogy ki-ki csak „magában”, családjában tartja
az örömünnepet, ott alapjaiban van megtámadva a társadalmi élet; atomjaira kezd széthullani
az emberi társadalom. Ott József Attila keserű meglátása lesz valósággá a házasságban:
„Kétmillió párosult magány.”
d.) Erre épül az ember hitélete. Isten nem marad adó. Isten megfizet mindenkinek, már itt a
földön. Példabeszédek 11, 18 tud arról, hogy az igazságszeretőnek jutalma valóságos. (Az
istentelen munkál álnok keresményt; az igazságszerzőnek pedig, jutalma valóságos.) És Jób
20, 29 pedig a gonosz ember számára történt Isteni visszafizetésről beszél. Számos bibliai
példát lehet itt még felsorolni.
Jézus Krisztus a visszafizetés elvét átviszi az örökélet távlatába.
Mi a tanácsa? Olyanokkal tégy jót, akik nem fizethetik vissza. (Lukács 14, 13-14) Az
(antapodounai) aj ntapodouÖ naiv az evangéliumokban csak itt fordul elő. Pálnál: Róma 11, 35;
12, 19. Zsidókhoz 10, 30; 1 Thesszalónika 3, 9; 2 Thesszalónika 1, 6. Az, Jézus evangéliuma,
hogy nem minden itt fizettetik vissza, hanem ott az örökéletben: „a ti jutalmatok bőséges a
mennyben.” Lukács 6, 23; János 5, 28-29. Az apostolok is ezt hirdetik. Számos helyet lehet
felsorolni, de gondoljunk csak a Biblia záróakkordjára. Az utolsó lapon, az utolsó versekben
felcsendül még egyszer az alapmotívum, az Úr üzenete: „Íme hamar eljövök; és az én jutal-
mam velem van, hogy megfizessek mindenkinek; az ő cselekedete lesz.” Jelenések 22, 12.
Van e ilyen hitünk? Nem szégyelljük e, ezt a hitünket? Ismerjük e azt az Istent, aki nem
marad adós. Úgy, mint Mózes: „Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a
Fáraó leánya fiának mondják, Inkább választván az Isten népével való együtt nyomorgást,
mint a bűnnek, ideig, óráig való gyönyörűségét; Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak
tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.”
Aki pedig azt gondolná, hogy a cselekedetek által való megigazulást hirdetem, annak
Kálvinnal együtt válaszolom” Helytelen dolog a jutalomból e cselekedetek által való
megigazulásra következtetni. (Institutio III, 18) Az 1 Timótheus 5, 4-t Károli így adja vissza:”
Szüleiknek viszontag való szolgálattal legyenek.” Ámen.
15. A törvény hármas haszna.
2. Mózes 20, 1-17.
Tíz napon át, olvastuk mindazt, amit most egyszerre hallottunk. Biztosan feltűnt másoknak is,
hogy ezekben a napokban az Ószövetségből is csak egy-egy verset olvastunk. Nyilván
kalauzunk összeállítói hangsúlyozni kívánták a Tízparancsolatot. Erre nagy szükségünk is
van, mert amíg van református egyház, amelyben minden vasárnap olvassák, addig refor-
mátus egyházunkban egészen az igehirdetőtől függ, hogy mikor hangzik fel az Isten-
tiszteleten. Megtörténik, hogy éveken át egyszer sem.
A mostani bizonyságtételünkben nem az eges parancsolatokat vesszük vizsgálat tárgyává. Egy
kicsit a Tízparancsolaton is túl nézünk, amikor summázni kívánjuk az elmúlt 10 nap
bibliaolvasását abban a tekintetben, hogy szólunk a törvén hármas hasznáról, még pedig
80
Kálvin János gondolatainak felhasználásával. Felmutatjuk, hogy a törvény tükör, fék, és ostor
az ember számára s ezek által lesz a mi igazi pedagógusunk.
Tükör
A törvény tükör, mely felmutatja számunkra Isten igazságát. Azt az igazságot, amely egyedül
kedves Isten előtt. S ezzel együtt megláthatjuk benne, saját igazságtalanságunkat is. „Mert
szükséges, hogy az önszeretet miatt elvakult és megrészegült ember így kényszeríttessék
önismeretre, erőtlenségének és tisztátalanságának megvallására.” A törvény, ha belenézünk,
mint a tükörbe, bizony csökkenti szilaj bátorságunkat, de kigyógyít bennünket a gőgösségből
is, mert be kell látnunk, hogy „igazi szentségtől roppant távol” állunk. Kálvin szerint a
törvény tükre mutatja tehetetlenségünket, álnokságunkat és megátkoztatásunkat is. Ezáltal
megtanít bennünket segítségül hívni a kegyelmet. E pontnál Kálvin nem kevesebb, mint hat
Augustinus idézetet sorol fel: „A törvény parancsol, a kegyelem pedig, erőt ad a cselekvésre.
„A törvény azért adatott, hogy a nagyból kicsinyt tegyen.”
S hogy mennyire szükséges ez a tükör, azt Bereczky Albert püspök
személyes vallomásával bizonyítom „Az én életem számára nincs a múlt évtizedek alatt
fájóbb, gyötrelmesebb, kínzóbb, égetőbb, és nem tudok rá elég jelzőt mondani, kétségbe
ejtőbb tapasztalás, mint az, hogy ebben az országban a bűnösök hiányoznak. Itt mindenkinek
igaza van, itt senki se akarja a fejét meghajtani, és megalázkodva azt mondani: Uram igazsá-
gosak a te ítéleteid.” Hát ezért kell belenéznünk jól, becsületesen a törvény tükrébe!
Fék.
A törvény fék, mely a büntetéstől való félelem által féken tart. Ezt a munkáját elsősorban
azokban végzi, „akik az igazzal és helyessel mit sem törődnek” Kálvin szerint az összes újjá
nem születettekben működő féken tartásról van itt szó. A törvénynek ez a fékező munkája.
„szükséges az emberi társadalomra, amelynek békességéről történik gondoskodás itt akkor,
midőn óvóintézkedést tesz Isten, hogy vak zűrzavarba ne merüljön minden, ami pedig
megtörténnék, ha mindenkinek minden szabad volna.”
Bizony több tiszteletben kellene részesítenünk azt a reformátori tanítást, mely az Isteni
törvénynek az emberi társadalomra való hasznosságára mutat! Bizony az egész társadalom
iránti felelőségből, és szeretetből is nagy hangsúlyt kell tennünk a második tábla parancsainak
hirdetésére, mert ezeknek zabolázatlanságra törekvők életében fékező szerepük van. Kálvin
hozzáteszi: „Isten fiaira nézve sem hasztalan, ha e nevelés alá adják magukat, ameddig
elhívatásuk előtt a megszentelés lelke nélkül a test balga őrjöngésben tobzódnak.”
Egyre több gépjármű van hazánkban is. De vajon tudják-e, egy-re többen, hogy a gépjármú
legfontosabb alkatrésze a fék. Igen, a fék, mert ha a motor nem jó, legfeljebb nem lehet vele
közlekedni. De a fék nem jó, abból könnyen tragédia lehet! Így az életben is! Isten
törvényének ezt a fékező munkáját nevezik zabolának is. Nos, hány tragédiát okozott a
zabolátlanság!
Ostor
Meg ne ütközzön senki, ha szó szerint idézem nagy tanítónkat, Kálvint. „A törvény, mintegy
ostor, hogy azzal rest, és lassú szamár módjára hajtassék munkára.” (a test ugyanis!) „Sőt, a
lelki embernek mivel, a testnek terhétől még nem szabadult meg, állandó ösztökélője legyen,
mely tétlenkedni nem engedi. Nyilván erre a haszonra tekintett Dávid is, midőn a törvényt
ama, kívülállójelzőkkel magasztalta.” Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az
Úrnak bizonyságtétele biztos, bölccsé teszi az együgyűt.
81
Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos,
megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei
változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok
színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok; a ki
megtartja azokat, nagy jutalma van. Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts
meg engemet.
Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól; ne uralkodjanak rajtam; akkor ártatlan leszek, és
tiszta leszek, sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gon-
dolatai előtted, legyenek, óh Uram, kősziklám és megváltóm.” (Zsoltár 19, 8-15) és Zsoltárok
könyve 119, 105: „Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.”
A törvény, ilyen ösztökélő, ostorozó munkájának: „azok között, a hívek közt van helye kiknek
szívében már hat és uralkodik Isten lelke.” Kálvin nagyon szépen tanít arról, hogy bár Isten
törvényét szívünkbe Isten írta és véste be, azaz a Szentlélek kormányzása következtében
olyan érzület és vágyódás uralkodik rajtunk, hogy Istennek engedelmeskedni kívánunk, mégis
a törvény által kétszeres előhaladást teszünk: a) ebből tanuljuk meg napról napra, hogy mi az
Istennek az akarata, amelyre vágyódunk, b) a törvény parancsolatai felett való gyakori
elmélkedés következtében felbuzdulunk az engedelmességre
Tudom én is, hogy a jó lónak nem kell ostor. De ítéljétek meg ti magatok, hogy Isten dolgai-
ban, a hallgatásban, és az engedelmességben nem lettünk-e csaknem mind valamennyien „rest
és lassú szamarak”?
A törvény hármas haszna, hogy egyszerre tükör, fék és ostor, vezet el bennünket ahhoz, amit
Isten igéje így tanít számunkra: „A törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből
igazuljunk meg” (Galata 3, 24) Az eredeti szöveget mai nyelven, a ma emberének egyszerűen
így kell mondanunk: A törvény, Krisztushoz vezető pedagógusunk lett! S, hogy hogyan lett
pedagógusunk a törvény, arról megint csak igen szépen tanít Kálvin, amikor arról szól, hogy
vannak, akiket önteltségükből gyógyít ki, s vannak, akiket féken tart „mindaddig, míg a
Szentlélek által újjászületve lélekből kezdik” Istent szeretni.
Ha valaki azt mondaná most, hogy szokatlanul száraz tudományt hirdettem e vasárnapon,
annak azt felelem. Testvér, jól tudom én is, hogy nem a törvényt kell prédikálni, hanem az
evangéliumot. Nem Mózest, hanem Krisztust; de egyrészt azt sem szabad felednünk, hogy a
Lélek sem jó tudomány nélkül, másrészt pedig a törvényről való reformátori, biblikus tanítás
éppen azért adatik nekünk, hogy annál drágább legyen az evangélium. Mert ugye csak a
bűnösöknek drága a kegyelem és a bocsánat, csak a hazatért tékozló fiaknak, kedves az atyai
ház fegyelme! Ámen
16. Járj mindennek szorgalmasan a végére
Lekció: 2. Péter 1, 1-11
Textus: Lukács 1, 1-4
Néhány exegetikai megjegyzés: Lukács példamutató abban is, hogy az evangélium örök tar-
talmának kifejezésére modern formát használ, így találja meg az utat a kor művelt emberéhez
is. Lukács evangéliumát szokták az irgalmasság evangéliumának is nevezni, mert az Üdvözítő
könyörgő és gyógyító emberszeretetén keresztül Isten végtelen irgalmát sugározza. Az első
négy vers az ajánlás.
Feltárja benne: a.) tárgyát; b.) módszerét; c.) célját.
82
ej pikeirev w epikheireó: kezét rávetni, valamilyen (nagyméretű!) vállalkozásba fogni, meg-
próbálni. paradédwmé, paradidómi: átadni, hagyományként tovább adni. Az Újszövetségben
rendszerint a megtérésre hívó szóbeli közlések, tények, tanítások, életszabályok.
uj phrev thõ hüpéretés: szolga, akin keresztül a Gazda cselekszik. (evezős szolga!) Ilyen
értelemben fordítja Békés -Dallos: „szemtanúi és hirdetői”, krav tistoõ kratistos: legkiválóbb,
legerősebb, leghatalmasabb, „kegyelmes”. A legfőbb állami funkcionáriusokat megillető cím.
sfavllw, sfalló megvédeni a megtántorodástól, nem engedni, hogy megbotoljon. Czeglédy:
„azon történetek megbízhatóságáról”. Békés Dallos: „a tanítás megbízhatóságáról”; Ravasz:
„Azoknak a tanításoknak feltétlen hitelességét”; Károli: „azoknak a dolgoknak valóságos
igazságokat”.
Egyházunk rendjében e mai vasárnap a lelkésztovábbképzés vasárnapja. Méltó, hogy a
gyülekezet hálaadással, könyörgéssel és felelősséggel gondoljon e napon a lelkészekre. Mert a
lélek sem jó tudomány nélkül.) Példabeszédek 19, 2) S ha Isten népe tudomány nélkül való,
akkor elvész, aki pedig megveti a tudományt, azt Isten is megveti, hogy „papja” ne legyen.)
Hóseás 4, 6) Alapigénk ezekre tekintettel ad tanítást számunkra ezen az Istentiszteleten. Négy
nagy üzenetére figyelünk:
1. A Jézus Krisztusról szóló evangélium nem elmélet, nem mese, nem mítosz, hanem történés,
esemény, amely végbement.
Tagadhatatlan, hogy „mesébe illő” történések, csodaszép események vannak a Jézus Krisztus
evangéliumában. Némelyeket ez meg is téveszt. Úgy gondolják, hogy az egész, jó fantáziájú
egyének elbeszélése, kitalálása. Lukács mindjárt az evangéliuma első mondatánál nem hagy
kétséget bennünk aziránt, hogy itt „azoknak az eseményeknek” a „helyes rendben” való
elbeszéléséről van szó, „amely köztünk végbementek.” Minden keresztyén tudomány alapja
az, hogy a mi hitünk történelmi tényeken nyugszik. E nélkül levegőben lógna az egész.
Jó, ha magunkba mélyedünk. Nem az-e a baja a mi református keresztyén életünknek is, hogy
egy kicsit „szerelmeskedő énekként” kezeljük Jézus Krisztus evangéliumát? Gyönyörködünk
benne és közben mi is átutaljuk a mesék, a mítoszok világába. Meg kell értenünk, sürgősen
meg kell tanulnunk, hogy Jézus Krisztus evangéliuma mindig esemény, történés: az egyszeri
nagy irgalmas esemény továbbtörténése bennünk és közöttünk. Ahol a Jézus Krisztus
evangéliuma jelen van, ott mindig történik valami. A bizonytalankodó szívek mindig ezt
kapják feleletül.” A vakok látnak, és a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a siketek
hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig, az evangélium hirdettetik.” (Máté 11,
5) Azért könyörögjünk, magányosan és együtt, hogy a lelkészi továbbképző tanfolyamokon,
ilyen történésekben, eseményekben haladjon előbbre, mélyebbre lelkészeink szívében,
életében az evangélium.
2. Az evangélium drága örökségként maradt ránk. „Amint ránk hagyták”, nekünk is úgy kell
tovább hagyományoznunk. Lukács a legmélyebb tisztelettel beszél azokról, „akik kezdettől
fogva szemtanúi és szolgái voltak az Igének.” Ő nem tartozott már ehhez a nemzedékhez. Ő a
hagyományozás harmadik rétegéhez tartozott. Lehet, hogy Ő is azok között a pogányok
között volt, akik 40 körül tértek meg, s csatlakoztak az Antióochiai gyülekezethez. (Acta 11,
19-26) E helyen Lukács olyan szót használ, mely azt jelenti, „átadni, hagyományként tovább
adni.”
Isten Igéje megkérdez most minket, a felől, hogy van-e bennünk őszinte hagyománytisztelet?
Nem lettünk-e gyökértelenek? Becsüljük-e, ismerjük-e, kutatjuk-e múltunkat, történelmünket,
gyülekezetünk, egyházunk történelmét: azt, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk? S méltó
módon tiszteljük-e mindazokat, akik „ránk hagyták” a Jézus Krisztus evangéliumát, a zsoltá-
rokat, az Istenfélelemben egyszerű, szolgáló életet; az „közjóért” való fáradozás nemesen
83
egyszerű, és magasztos példákat, felmutató magatartást? Tudjuk-e, hogy „az a tanítás nem
volt gazdátlanul vagy megbízhatatlan tanúktól terjesztett híresztelés, hanem komoly szerzői
vannak.” (Kálvin) Istennek legyen hála, voltak „mindennek szorgalmasan végére járó,” hű-
séges krónikások, akiknek az írásaiból még késő évszázadok szeme előtt is megelevenedhetik
az Ő alakja.
De ugyan akkor azt sem szabad felednünk, hogy nekünk is tovább kell hagyományoznunk az
evangéliumot. „mit szoktam mondani:” Amelyik nem méltó arra, hogy tovább adják, arra sem
méltó, hogy megtartsák.” Örökölnek-e tőlünk gyermekink olyan kedves Bibliákat, Énekes-
könyveket, keresztyén Tanításokat, istenhez vezető tárgyi és személyes emlékeket,
amilyeneket mi örököltünk apánktól, nagyapáinktól? Jaj nekünk, ha a mi nemzedékünkben
megszakadna ez az áthagyományozás. Ebben a dologban is vezesse Isten Lelke mélyebbre
ezen a nyáron lelkészeinket, hogy rajtuk keresztül mélyebbre jussanak gyülekezeteink is a
hagyománytiszteletben és a református keresztyén hitünk továbbadásában.
3. Az egyes ember iránti nagy felelősségre és szeretetre nyerünk mélységes tanítást az alap-
igéből.
Bár Lukács evangéliuma az egyház könyve lett, eredetileg egy embernek szóló baráti levél
volt. Lukács nem hagy kétséget e tekintetben: „Jónak láttam, hogy azokat neked helyes
rendben leírjam, nemes Theofilius.” Legyen ez számunkra egészen világos.
Van az Újszövetségben, néhány rövid levél, amely egy-egy személyhez szól. De egy egész
evangélium? ez egészen csodálatos. Igen az, de így van.
S van ennek valami hallatlan nagy figyelmeztetése mindnyájunk, és elsőrenden a lelkészek
számára. Milyen buzgóság volt Lukácsban egy ember iránt. Nem egy prédikációt írt számára,
hanem egy egész evangéliumot, amelynek írásánál „mindennek gondosan végére” járt. Nyíl-
ván Attól tanulta ezt a nagy szeretetet az egy, az egyetlen iránt, Aki olyan csodálatos
példázatot mondott az elveszett egyről, s Arról, Aki hűségesen keresi, mert szereti ezt az
egyet (15. fejezetben) Valami nagy jó dolog kezdődik el gyülekezeteinkben, egyházunkban,
ha nem a tömegek elvesztésén panaszkodunk, hanem így tudjuk szeretni azt az egyes embert,
Akihez küld minket az Anyaszentegyház Ura. Könyörögjünk azért, hogy lelkészeink Igéből
nyert indításokat nyerjenek az egyes emberek gondozására nézve.
4. Az evangélium alaposabb, mélyebb ismeretére kell törekednünk, mert ez oltalmaz meg a
megtántorodástól.
Theofilius már „oktatást nyert” a Krisztusban való élet felől. Az alapelemekre már megtaní-
tották. De hitének önálló bizonyossággá kellett válnia. Ezért adja elő Lukács azoknak a taní-
tásoknak, történeteknek megbízhatóságát, hitelességét, vagy ahogyan az öreg Károli fordította
„valóságos igazságokat” amelyekre tanították, hogy általuk Theofilius megerősödjön a hitben.
Ezért jár Lukács mindennek szorgalmasan a végére!
Ez a mindennek szorgalmasan végére-járás egyszerűen azt is jelenti, hogy naponként
tudakozzuk az Írásokat. Úgy tartozunk bele a magyar református egyházba, hogy a magyar
reformátusok bibliaolvasó közösségébe is beletartozzunk. Nem akarunk régi tapaszta-
latainkból, a régi mannából élni. „Régi olaj nem adhatja neked a Lélek igazi kenetét; fejednek
friss olaj kell, mely a szentséges hely aranyszarujából öntetik alá. Az Úr szándékosan akarja,
hogy Tőle való állandó függésünket érezzük.” (Spurgeon)
De természetesen jelenti azt is, hogy mélyebbre evezzünk, nem maradunk meg a sekélyesben.
Ki nem tudja, hogy valaminek gondosan utána járni, az, fáradságot jelent. Nos, ezt a
fáradságot, ezt az Isteni fáradozást, ahogyan eddig tanultuk, „teológiai fáradozást” várja
tőlünk Urunk. E nélkül a fáradozás nélkül nem tudunk megállni a hitben. „Nem a mienk az, az
84
állítás, amit nem szenvedés árán teszünk a magunkévá. Nem az, az író jelenti a legtöbb áldást,
aki olyat mond, amit eddig nem tudtál, hanem az, aki szavakba formálja azt az igazságot, ami
bensődben ott vajúdott kifejeződésre várva.” (Chambers)
Nyitott szívvel könyörögjünk e vasárnapon magunkért és lelkészeinkért, hogy ebben a
fáradozásban újítson meg bennünket Isten Lelke, mert ez által újul meg a mi keresztyén
életünk is olyan gyümölcsök termésére, melyek dicsőséget hoznak Isten nagy nevére. Ámen
17. Az idejét pazarló Mária.
Lukács 10, 38 -42.
A protestantizmus egyik legnagyobb igehirdetője mondotta: Az emberre nézve egyedül
lehetséges vallás a bűnbánat vallása. Az ember igazsága nem lehet olyan, mint az a szűz
erősség, amelyet ellenség soha be nem vett; hanem sokkal inkább hasonlatos ahhoz a várhoz,
melynek őreit az ellenség meglepte, felriasztotta, és amelyből véres harc után lehetett csak
kiűzni a benyomulókat, tehát nagy veszteség árán.” A gyülekezetben tehát hangoznia kell a
bűnbánatra hívó szónak. Csak arra kell ügyelnünk, hogy ne levegőt vagdossunk bűnbánati
prédikációinkkal. Amikor a bűnt úgy akarjuk leleplezni, mint gyilkosságot, paráznaságot,
lopást, hazugságot, vagy kívánságot; elfelejtettük, hogy ezek nem jellemzőek a templomos
népre. Akkor sem, ha ráfogják.
Inkább jellemző reánk egyik nagymama legutóbbi kifakadása: Mi az én bűnöm? Csak nem az,
hogy tisztességesen éltem, így neveltem gyermekeimet is. Dolgoztam egy életen át, s mikor a
munkából hazaértem, választhattam, hogy melyik szórakozást kedvelem: a mosást, vasalást,
vacsorafőzést, vagy a takarítást! Most pedig, nyugdíjasként megyek afféle ingyen dajkaként
unokámat dajkálni. Férjem már „elment”, lassan nekem is lejár, hát mi az én bűnöm?
Csakugyan mi, a mi bűnünk, akik tisztességben éljük életünket? Csakugyan nekünk nincs mit
megbánnunk? Ez a mai ismerős Ige hátha segít bennünket a megalázkodásban és bűnbánatra
jutásban.
Márta házába fogadta Jézust és vele együtt a 12 tanítványt is. S ha csakugyan vendégül akarta
őket látni csak egy uzsonnára is, érthető az evangélista tudósítása: „teljesen lefoglalta a sok
felszolgálás.” De jó, hogy van egy nőtestvére. De, hol van az a Mária? Miért nem segít most,
hát mindent egyedül Márta tegyen? Mária azonban csak nem kerül elő. Márta türelme fogy és
bemegy Máriáért, aki ott ül Jézus lábánál. Nem szól, hogy ne zavarjon, csak integet Máriának.
De Mária nem veszi észre, vagy észre vette is, nem hajlandó mozdulni. Ezt már nem lehet szó
nélkül hagyni. Márta Jézus tanítását félbeszakítja: „Uram nem törődöl azzal, hogy a testvérem
magamra hagyott a szolgálatban? Mond hát néki, hogy segítsen!” S itt jön a nagy meglepetés:
Jézus nem ennek a szegény, egyedül dolgozó, magára hagyott, szorgalmas Mártának fogja
pártját, hanem Máriának. Ahelyett, hogy Máriát kiküldené a konyhába, szelíd leckét mond
Mártának: „Márta, Márta, sok mindenért aggódol, és nyugtalankodol, pedig kevésre van
szükség, valójában csak egyre. Mária a jobbik részt választotta, amelyet nem vesznek el tőle
soha.” Nézzük ezt a hármas egy Jézusi tanítást:
Kevésre van szükség.
Vajon ez a mi véleményünk is? Nem inkább az, hogy egyre többre van szükségünk? Még ez
is, még az is hiányzik, jaj még ez is kellene, az is kellene. Sokszor azt gondolom, a mi
Bibliánkból hiányzik Pál apostol intelme. Pedig nem hiányzik, hallgassuk csak: „Valóban
nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is
vihetünk ki semmit belőle. (Jób 1, 21; Zsolt. 49, 18; Préd. 5, 14) De ha van élelmünk és
ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg
85
csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és
romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva
egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Isten embere,
kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra,
szelídlelkűségre. (1 Timótheus 6, 6 -11)
Kevésre van szükség, mondja Jézus. Vajon igazat adunk-e? Csakugyan az Ő tanítványai
vagyunk e? Nem kell-e elismernünk, hogy hátunk mögé vetjük nemcsak a fenyítést, de a
bölcsességre intő szót is?
Valójában csak egyre van szükség.
A Károli fordításában ez így volt: „egy a szükséges dolog” Egy, azaz még csak nem is kettő.
Mi ez az egy szükséges? Az, amit Mária tesz: „Leült az úr lábához és hallgatta beszédét.”
Mert valójában csak erre van szükségünk: Jézusra. Jézusra van szüksége az egyénnek is, a
társadalomnak is, a nemzetnek is, az egész emberiségnek is. Jézus nélkül el fog veszni,
vesztébe fog rohanni az emberiség.
S e ponton kezd egészen izgalmas lenni az Ige üzenete. Kezdjük érezni, remélem, hogy velem
együtt ti is kezditek valóban érezni, hogy utolértek minket a mi bűneink. Lelepleződtünk, a mi
keresztyén életstílusunkban.” Minket ugyanis az jellemez, hogy nekünk erre nincs időnk, mi
erre nem érünk rá. Nem érünk rá leülni Jézus lábához. Még templomba csak el elfutunk,
többkevesebb türelemmel végig is hallgatjuk a prédikációt, de, hogy otthon, naponként Bibliát
olvassunk: ó arra igazán nincs idő. Minket teljesen lefoglal a sok felszolgálás. A győzelemre
segítő Jézusi tanítást elfelejtettük: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével,
amely Isten szájából kijön”
A jó és jobb között válasszuk a jobbat!
Milyen finoman mond ítéletet Jézus ott a bethániai házban: Amit Márta tett, a sok felszol-
gálás, az nem volt rossz; az, jó volt. De, amit Mária tett, az még jobb volt. Itt nem a rossz és jó
közötti választásról van szó, hanem a jó és jobb közötti választásról.
Ellenségeink sem foghatják ránk, hogy rosszul él a mi magyar népünk. Nem, nem élünk
rosszul, jól élünk. (Természetesen vannak, akik önhibájukból rosszul élnek, de nem ez a
jellemző.) Testvér, talán újra és újra végiggondoltad, már életstílusodat, és arra jöttél rá, hogy
ahogyan élsz, úgy kell élni: te jól élsz. Lehet, de íme, Jézus arról beszél, hogy élhetnél jobban.
Választhatnád azt a jobb életet, azt a jobbik részt, amelyet nem vesznek el tőled soha. Az
embert a céljáról ismerni meg valóban: A legnagyobb cél, az örökkévalóságra készülés, s
minden időben ez formálta a legnemesebb lelkű embereket.
Kisebb igény, kevesebb rohanás - több csendesség, ezt ajánlja Jézus. Így is mondhatnám:
Igénytelenebb külső és igényesebb belső élet. Ne foglald le teljesen magadat a szolgálattal:
légy csendbe Jézus előtt, a te Istened előtt!
Annyi mindenre pazaroltuk el már drága időnket: Merjük egyszer komolyan elkezdeni, hogy
„rápazaroljuk drága időnket Jézusra!” Jézusunk: Légy az időnknek is Ura!
18. A vagyonát pazarló Mária
Máté 26, 6-13
Az elmúlt vasárnap a sok munka és szolgálat közben az idejét pazarló Máriáról szólott az
igehirdetés. Ma figyeljünk, a vagyonát pazarló Máriára. E mögött a „pazarlás” mögött hálás,
áldozatra kész, türelmes és boldog szeretetet találunk.
86
Mária szeretete, hálás szeretet.
Máriát a hála serkenti emlékezetes pazarlására. Visszaemlékezik, azokra az áldásokra,
melyekkel Isteni barátjuk, éveken át gazdagította őket. Megemlékezik azokról, az áldott
órákról, melyekben ott ült a Mester lábainál s hallgatta az örömhírt a mennyei Atyáról. Végül
bizonyosan visszagondolt arra a felejthetetlen napra, melyen Jézus megjelent a bethániai
temetőben és az ő halott testvérét, Lázárt kihívta szavával a sziklasírból.
Hát a mi szívünket végképen elfoglalta-e a „hálátlanság márványszívű ördöge?” (Shakespeare)
Nem indít minket is hálára Jézus iránt életünk és múltunk ezer emléke? Gondoljatok azokra a
felséges, örök igazságokra, melyekre az Úr tanított minket gyermekkorunk óta. Emlékezzetek
meg azokról az édes vigasztalásokról, melyeknek balzsamjával bekötözte sebeinket.
Gondoljatok a Vele töltött csendesség áldott alkalmaira. És emlékezzetek meg arról, hogy
Jézus szava hogyan támasztotta fel lelkünket a bűn halálából, mint Lázárt a sziklasírból.
Ahogyan énekeltünk is róla a 494. dicséretünkben.
És mi ismerjük azokat az áldásokat is, amelyek az Úr véres keresztjéből, szenvedéseiből és
bűntörlő halálából áradnak a szegény bűnös világra! Bizony, minden órában és minden
percben hálával kell gondolnunk édes Megváltónkra, az emberiség legnagyobb jótevőjére.
Jótevőink iránti szeretetünk a hála. Ez a legszentebb kötelesség.
Mária szeretete áldozatra kész szeretet.
Mária nem zárja el szívében a hálát, sőt megmutatja azt. S nem is puszta szóval, hanem
cselekedete, költséget nem kímélve, pazarló módon. Előáll egy alabástrom edénnyel, melyben
egy font drága kenet van, mégpedig nagy értékű valódi nárdus-olaj. Eltörli az alabástromot és
Jézus fejére, és lábára önti az olaját. Azután az Úr lábait megtörli kibontott hajával, miközben
a ház megtelik a nárdusolaj illatával. Szép hódolat ez, nagy áldozat ez Máriától. Hiszen egy
napszámos ember évi bérét „tékozolta” el.
Hol a mi drága valódi nárdus-olajunk, hogy kiöntsük azt az Úr dicsőségére? Mária Jézus
fejére, öntötte azt. Ó, öntsük ki előtte bűnbánatban, hitben, új engedelmességben. Mária
széttörte az alabástromot, hogy ennek drága tartalmát áldozatul kiönthesse. A mi szívünkön is
szét kell törnie az önigazság és az anyagiasság kemény kérgének, hogy alázatban állhassunk
meg az Úr előtt. Mert ne feledjük: a töredelmes szív és az engedelmes lélek, ezek az Isten
előtt kedves áldozatok. De Mária, Jézus lábára is öntötte, a drága olajat. Azt jelenti ez nekünk,
hogy a mi égben lévő dicsőséges Fejünkön, a Krisztuson kívül megemlékezünk az ő földön
küzdő Egyházáról, azaz jót cselekszünk az ő kicsinyeivel Őérette. Gyakoroljuk a segítő,
áldozatra kész szeretetet. Kiterjesztjük ezt felekezet és faji különbség nélkül. Ez a mi drága
nárdus-olajunk, mert az ilyen szolgálatokban gyönyörködik az Úr.
Mária szeretete türelmes szeretet.
Kicsiny és bizalmas körben viszi áldozatát Mária, mégis megtámadják érte. Hódolata
gyöngéd, figyelmes és igénytelen; nincs terhére senkinek, mégis helytelenítik. Júdás kezdi, de
a többi tanítvány is folytatja. Pazarlásról beszélnek, meg a szegényekről. Jézus pedig, most
újra védelmébe veszi Máriát. Emlékezzünk: Védelmébe vette, amikor Márta szerint „az idejét
pazarolta.” a helyett, hogy dolgozott volna. Védelmébe veszi most, amikor vagyonát „paza-
rolja”, ahelyett, hogy eladta volna, és a szegényeket segítette volna belőle. Jézus megma-
gyarázza tanítványainak, hogy Mária hálás szeretetének szép áldozata miatt nem szenvednek
rövidséget a szegények. Az irgalmasságot állandóan gyakorolhatják, de a megtisztelés
alkalma elmúlik: „én nem mindig leszek veletek”
87
Mária ott is, itt is, szó nélkül tűrte a többiek értetlen, szűkkeblű, rövidlátó ítélkezését. És mi?
Mi tudjuk-e tűrni? Szeretetünk türelmes szeretet-e? Mert amikor egy-egy áhítatos Mária
Istenének az úrnak szolgál, templomot látogat, zsoltárt énekel, bibliát olvas, imádkozik, vagy
adakozik; talán gúnyolódva kérdezik tőle, még családja tagjai is? Mire való ez a haszontalan
idő és vagyon pazarlás? Testvérek: soha ne hozzon ki bennünket az igaztalan, szeretetlen,
rövidlátó ítélet. Igazunk van: tehát tűrjünk. Sok ember azt mondaná: Hogyan tűrjek, amikor
nekem van igazam? De én úgy tapasztalom, hogy a tévedés türelmetlen, az igazság türelmes.
Akkor legkönnyebb türelmesnek lennünk, amikor igazunk van. S miért ne tűrnénk el, a
tűszúrásokat Azért, Akinek kezét-lábát a Golgotán szegekkel verték át a mi bűneinkért! ?
Így lesz Mária szeretete, boldog szeretet.
Jézus megvédi Máriát, a méltatlan támadással szemben: „Miért bántjátok ezt az asszonyt?
Hiszen jót tett velem.” Jézus bebizonyítja, hogy Mária nagy értékű áldozata nem pazarlás. Az
Úrra magára nézve nem az, mert Mária az ő temetésére nézve cselekedte. A szegénekre nézve
sem az, mert azok mindenkor megkaphatják a szeretet adományát. A tanítványokra nézve sem
az, mert ők, amikor csak akarják, irgalmasságot cselekedhetnek. Végül Máriára nézve sem az,
mert ő jót cselekedett az Úrral, és „bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, azt
is el fogják mondani, amit ez az asszony tett, az ő emlékezetére.!”
Íme a szeretet, a pazarló szeretet boldogsága! Lehet, hogy ha Jézus lábainál ülve szavára
figyelünk, azt mondják reánk: pazaroljuk az időnket; ha áldozatos szeretetből nárdus-olajunk-
kal megkenjük Jézus fejét és lábát, ha vagyonunkból szolgálunk az Úrnak, azt mondják reánk:
pazaroljuk vagyonunkat. De testvérek, nem álmodhatunk gyönyörűbb jutalomról, mint a jó
emlékezet és az Úr dicsérete: „Jöjjetek, Atyámnak áldottjai, Velem tettétek meg.” (a jót!)
Azért úgy kövessük Jézust, mint ez a Mária: Legyen időnk Jézus számára! Pazaroljuk drága
időnket Jézusra, az ő tudománya tanulására! Legyen valódi, értékes nárdus olajunk Jézus
számára, pazaroljuk életünket, vagyonunkat, pénzünket, mindenünket Jézusra és az Ő
szolgálatára. Ámen
(A II. Beszéd Jánosi Zoltán után. Lásd: Papi Dolgozatok IV. Debrecen, 1909. 113-114. oldal
K. Gerok. után.)
19. Zsoltár betegágyon.
41. Zsoltár.
Mai Igéről két önálló vázlatot adok. Az első az egész zsoltárt fogja össze, míg a második az
első versről szól. De ezeket is megelőzve fogadjatok szeretettel két idézetet a zsoltárokról.
Spurgeon (ejtsd: szpördzson) ezt mondja. „A zsoltárok az érzelem legváltozatosabb módo-
zatait tárják elénk. A gyermeknek éppúgy, mint az aggastyánnak. Tanáccsal látnak el az élet
küszöbén, és vigaszt nyújtanak a halál kapujában. Zsoltárral az ajkunkon kiléphetünk az
életbe, félrevonulhatunk az ünnep csendjébe, oda állhatunk a szenvedő betegágyához,
beköszönhetünk a vendéglátó házba, beléphetünk a templomba, az ima benső kamrájában, sőt
még a mennyországba is.” (Reformátusok Lapja 1962. november. 25.)
Stalker pedig így tanít: „A zsoltárok könyve kétségtelenül a legbecsesebb az ószövetség
valamennyi iratai között. Ezt a könyvet a szívük vérével írták a szerzői. Az emberi lélek
legmélyebb fájdalmai és legfelségesebb elragadtatásai szólalnak meg benne. Sehol a világon
nincs ennél tökéletesebb tükre a lelki életnek. Minden idők szentjeinek kézikönyve, kalauza
volt. Ismerni és szeretni a zsoltárok könyvlét - ez a lelkiségnek egyik leghitelesebb pecsétje.”
88
(Dr. James Stalker: Fájdalmak embere. 189. lap.) Segítsen bennünket Isten kegyelme, hogy
ilyen lélekkel viseltessünk a zsoltárok iránt. A 41. zsoltár iránt is.
Betegágyban mondott zsoltár.
Kétségtelen, hogy a szerző nyomorúságban van. Súlyos betegség gyötri. (Van magyarázó, aki
azt gyanítja, hogy nem maga a szerző a súlyos beteg, hanem Jahve népe, az eklézsia.) Így
lesz, e zsoltár minden idők szenvedőinek, betegjeinek imádsága. Ma a betegeké, holnap talán
a miénk. Így figyeljünk üzenetére!
1. Az ígéretekre emlékezik. (1-4) Jó és üdvös dolog elesettségünkben, nyomorúságunkban az
Úrra emlékezni. E versek refrénje „az Úr”. Mikor Róla beszél, mindig ígéreteire emlékezik:
megmenti, megőrzi, élteti, megerősíti, megkönnyíti betegségében! Mennyi hatalmas ígéret!
Szorítsd szívedre bármelyiket, máris meggyógyul az életed! Emlékezzél a te hűséges Urad
ígéreteire! Keresd Bibliádban és zsoltáros könyvedben az ígéreteket! Bízzál bennük!
2. Könyörög az Úrnak. (5)”Uram kegyelmezz nekem, gyógyítsd meg lelkemet!” Egyszerű,
szívből jövő könyörgés ez. „Uram!” Személyes hit és személyes kapcsolat lüktet e szóban.
Emlékezzél betegágyon, mikor mondtad ki először így: Uram! Talán így: „Én Uram és én
Istenem!” Kegyelmezz meg! Mintha a Zsidókhoz írt levél tanítása hangzana: „Járuljatok
bizalommal, a kegyelem királyi székéhez!” Gyógyítsd meg lelkemet! A teste beteg, nagyon
beteg, de ő tudja, hogy beteg a lelke. Az a döntő, hogy az gyógyuljon meg! A lelke békessége,
derűje, öröme, hite álljon helyre! S akkor bármi lesz is!
3. Megvallja bűnét. (5b) „mert vétkeztem ellened”. Nem sikereit emlegeti, nem eredmé-
nyeivel megy az Úr elé, hanem a bűneivel. Mert soha nem mehetünk mással. Csak a tékozló
fiú és csak a vámszedő lelkületével: vétkeztem ellened. A betegség a magunkba szállás, a
megalázkodás ideje! Legyen az a mi számunkra is!
4. Helyzetjelentést ad az Úrnak. (6-10) Nem hízelgő a többiekre nézve! Betegágyából
másként látja az embereket, a látogatókat.” Ha látogatni jön be valaki, hiábavalóságokat
beszél.” Nem ítéli-e meg sok beteglátogatásunkat e mondat! A betegágynál nincs helye sem a
hiábavaló beszédnek, sem az ítélgetésnek. (9.)
5. Csak egy kiutat lát. (11-14) Ahogyan az egyik magyarázó fogalmazta, betegágyán talál-
kozott a „világ hálátlanságával”. Még a barátokban is csalódnia kellett. (10. verset Jézus
Krisztus is, az ajkára vette!) csak egy kiutat lát: fölfelé: „De Te Uram.” Ez a hit bátorsága és
kiváltsága! Mikor mindenfelől körül zárattam, fölfelé szabad az út. Mikor az emberekben
csalódsz, fordulj könyörgéssel az Úrhoz!
6. Utolsó mondata: „Áldott az Úr, Izráel Istene öröktől fogva mindörökké. Ámen. Ámen” (Ez
a doxologia nemcsak a 41. zsoltárt zárja le, hanem mind a negyvenegy zsoltárt, a zsoltárok
első könyvét.) Legyen ez intés, tanítás számunkra. Kérjünk olyan életet, hitet, hogy az utolsó
mondatunk ez legyen: „Áldott az Úr!” Ámen
A diakóniát végző ember boldogsága. (1. vers.)
A 41. zsoltár nyomorúságát körülöleli a boldogság. Ez a kezdet és ez a vég. A keresztyén
ember életét is így kell, hogy körülölelje a boldogság. Mert a mi Istenünk, boldog Isten (1
Timótheus 1, 11), Aki boldogságot hirdet Jézus Krisztusban. Gondoljunk a Hegyi Beszéd
indító szakaszára. Milyen boldogságra emlékezünk még a Bibliából? Most a diakóniát végző
ember boldogságáról tanít minket Isten Igéje.
1. Boldog, aki gondol a nyomorultra. Most így hangsúlyozom: aki gondol a nyomorultra. Az
eredeti szöveg, a hűvös rágondolásnál többet jelent: szeretetteljes részvételt fejez ki. Azt
mondhatná valaki, hogy a diakóniánál a tett a fontos, nem a gondolat. De a gondolat az első.
89
Így volt ez az Ap. Csel 6, 2 szerint is:)” Annak okáért a tizenkettő egybegyűjtvén a
tanítványok sokaságát, mondának: Nem helyes, hogy mi az Isten Igéjét elhagyjuk és az
asztalok körül, szolgáljunk.”) azóta is így van mindig. Köszönjük meg Istennek a lelke,
kedve, akarata szerinti gondolatokat, melyek szülőanyjai lettek az egyház történelme során az
irgalmasság cselekedeteinek. Kérjünk ilyen új gondolatot, a nyomorultakra nézve.
2. Boldog, aki a nyomorultakra gondol. Az eredeti szöveget FR. Baethgen, Göttingen 1904,
így adja vissza: „gyengére és szegényre”. Kik ezek? Nem csupán Ézsaiás 58, 7-ben felsorol-
tak: Nem azé, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba
bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?” hanem a
gyermekek és az öregek. És mindenki, aki testi, lelki nyomorúságban szenved. Ahogyan a jó
orvos igazi barátai nem az egészségesek, jaj, ha csak közöttük érzi jól magát s ideje nagy
részét velük, tölti, - hanem a betegek; úgy az Úr szolgájának (márpedig az egyetemes papság
elve alapján mindnyájan azok vagyunk, ki-ki a maga helyén) igazi „kedveltjei” a nyomo-
rultak, a Jézus Krisztus „kicsinyei”. Közöttük érzi jól magát, rájuk gondol, velük törődik.
3. Aki a nyomorultra gondol, az boldog. Olyan értelemben is boldog, ahogyan boldoggá tette
hitvalló eleinket a kapuvári börtönben az ének „nem egyedül vagyok, földön ki nyomor-
gok...”. (262, 6) de, az igazi boldogságot az jelenti számára, hogy Isten az Ő ígéreteit valóra
váltja életében. Mert ha igaz - márpedig igaz - a Példabeszédek könyve 19, 17 is: „Kölcsön ád
az Úrnak, a ki kegyelmes a (Máté 25, 40.) szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki.”
Isten ígéretei igen bizonyosak, számíthatsz rájuk. Adjon számunkra a mi urunk részt a
diakóniát végző, az irgalmas szívű, a nyomorultra gondoló emberek boldogságából, mert van
ilyen boldogság!
(E szerény kis írásomat had ajánljam igaz tisztelettel és szeretettel Bujáky Miklós mezőlaki
lelkipásztornak, a pápai gyülekezet presbiterének, a Farkasgyepüi Szanatórium betegjének:
Legyen segítség számára a betegágyon mondandó zsoltárhoz.)
Pápa 1976.
20. Egy anya a sok közül.
Máté 15, 21 -28.
Tegnap a munka ünnepe volt. Ma az anyákat ünnepeljük. A kettő egy beesik, mint az életben
is. Hiszen munka és anya összetartoznak elválaszthatatlanul. Az evangéliumokból elénk áll
egy anya, hogy élete, példája tanítson mindnyájunkat. Három tanítását emelem ki:
1. Az anya hite.
Nem egyszer épen a hit teszi anyává, mert hitben vállalja az új élet ajándékát, áldását; ezer
veszélyt vállalva vele. Boldog gyermek, akit hitben vállaltak, és hitben nevelnek.
Hitben nézte gyermek betegségét. „Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek.” Hitte, hogy
leánya bajának, betegségének igazi oka, hogy „gyötri a gonosz lélek”. Ó, vannak e közöttünk
olyan anyák, akik így hiszik gyermekük baját? Mert nem az a baja a gyermeknek, az ifjúnak,
hogy szegény, elhanyagolt sorban nő fel, hogy nincsenek lehetőségei, hanem az, hogy
kegyetlenül gyötri a gonosz lélek.
Hitben kereste a gyógyulást. Jézus Krisztushoz ment. Lehet, hogy nem ott kezdte, de oda
érkezett meg. Próbálkozásainak vége a könyörgés lett: „Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam!”
Boldog gyermek, akinek imádkozó anyja van, s boldog anya, aki hiszi, hogy gyermekéért a
legtöbbet, legfontosabbat akkor teszi, ha imádkozik érte. Jókai gyönyörűen vall az anyák
imádságáról: „De talán az újabb mítosztalan kornak is vannak bűvszerei, mikkel az anyák
90
bebalzsamozzák fiak testét, hogy ne fogjon azon a kard éle. Talán egy örökké hangzó
imádkozás az, mely útban áll a halálangyal pallosának, s mikor az ércen, vason keresztül
vágott már, e vékony sóhajtáson nem bír keresztül vágni.” (Kőszívű ember fiai. II. 64.)
Az anya alázata.
Az alázatosságra mindennapi példát az anyák életében kell keresnünk. Az anyák legszebb
ruhákban járnak a nők között, mert az alázatosság köntösét öltik magukra minden reggel, egy
életen át. Nem sértődött meg. Jézus nem válaszolt a könyörgésre, szóra sem méltatta. Hiába
kiáltozott utánuk, Jézus hallgatott. Amikor pedig megszólalt, tudomására hozta, hogy nem
tartozik Izráel házának eltévelyedett juhai közé, azaz nem tartozik azok közé, akikhez Ő
küldetett. Már ezen is meglehetett volna sértődni. De ez az anya tovább könyörög. „Uram
segíts rajtam!” - S ekkor jön a legnagyobb próba, mert Jézus értésére adja, hogy nem a
fiakhoz, hanem a kutyákhoz tartozik: „Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a
kutyáknak.” Kemény beszéd ez, de csak a kevélyeknek és önérzeteseknek, csak a színlelt
alázatoskodók sértődnek meg rajta. Ez az anya nem sértődött meg erre sem. Tanuljunk tőle
mindnyájan: tanuljatok anyák, kik annyi sértést kell, hogy elhordozzatok. És tanuljanak tőle
gyermekek, hogy ne legyen előttük ismeretlen az igazi alázat. Az, amely tud lehajolni! S ó, az
anya alázata hányszor lehajol.
„Anyák, kiket egy cérna, tű, gomb
ezerszer is hajolni késztet.
Ó hányszor görnyedtek azér’,
ami egy fillérnyit sem ér,
ki fog majd megfizetni néktek?”
(Bódás János: Áldottak, akik lehajolnak)
Nincs igénye. Neki nem a gyermekek kenyere kell, csak a morzsa, ami lehull az asztalról.
Csak morzsát adj Uram! Ha az anyák hitét és alázatát tanítani lehet, mindezeket megelőzve
tanítani lehet az igénytelenségüket. Ma a túlzott igények időszakában, jó lenne mindnyá-
junknak anyák napján esztendőre szóló tanítást kérni anyánk igénytelenségéből. Egy példát is
mondok: Korházban látogattam egy öreg édesanyát. Megkérdeztem, hogy mit üzen
családjának. Mit hozzanak, ha eljönnek? S a válasz: egy kis kútaljai vizet. Azóta sokszor
cseng fülembe ez az alázatos kérés, ez a példát mutató igénytelenség: Uram, egy kis kútaljai
vizet adjál, friss forrásvizet a Te örök forrásodból! Nincs más igényem.
Az anya állhatatossága.
Így is mondhatjuk: az anya türelme. Mert az anya türelmét is tanítani kell. Ez a bibliai anya is
példát ad ebben. Nem idegeskedik, nem türelmetlenkedik, vár a végső megoldásra. Olyan az
anya türelme és állhatatossága, mint a tölgyfaerdő. Mert a gomba termését lehet siettetni, de a
tölgyfaerdő, miután már telepítője régen elporladt, akkor hoz hasznot. Ilyen az anya türelme.
Munkája, hite, imája, alázata sokszor nem hoz termést az életben. Úgy van, ahogyan Petőfi
mondja. Csak akkor tudjuk meg, hogy ki volta, mikor elszólítja őt az ég!
Jézus ajándéka.
Ez az anya legnagyobb ajándékot kapta: „Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint
kívánod!” - Ó édesanyák, ne elégedjetek meg azzal az ajándékkal, amit gyermekei szeretet
nyújt néktek e napon. Kérjétek, várjátok Jézus ajándékát, gyermekeitek gyógyulását. Ámen
91
21. Személyes hitvallástétel.
(Konfirmáció)
Lekció: Galata 2, 11-21
Textus: Galata 2, 19-21.
Tekintetünk, imádságunk, szeretetünk ma az ifjúság felé fordul. Egyházunk rendjében ez a
vasárnap ebben az esztendőben a konfirmáció vasárnapja. Isten Igéjének üzenetét mindnyá-
junk számára ebben a meghatározottságban keressük. Mai Igeszakaszunk ismét megpecsételi
számunkra: Milyen áldott, jó dolog naponként olvasni a Bibliát a közös vezérvonalunk
szerint. Mert keresve sem találtunk volna „alkalmasabb Igét” e vasárnapra.
Arany alma ezüst tányéron.
Isten Lelke ilyenné tette, mai Igeszakaszunkat. Helyén mondott Ige ez. (Mint az arany alma
ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige! Példabeszédek 25, 11) Háromszorosan is helyén
mondott Ige: A.) Az apostol példa abban, hogy nem tudós, professzoros személytelen
hitvallást tesz, hanem szívén-lelkén átszűrődik a legmélyebb, legnehezebb hitigazság
hirdetése. Erre van szükségünk mindnyájunknak. Nem elég, ha csak valamit megtanultatok, s
most arról tesztek bizonyságot. Életté, vérünkké kel lenni a Krisztus evangéliumának. B)
„Luthert ez az igeszakasz bátorította, az egyház reformációjára: Lám, Péter sem tévedhetetlen,
hogy lennének tévedhetetlenek utódai, a római püspökök? Mint ahogy Pálban támasztott Isten
szószólót, az evangélium érvényesítésére, miért ne támaszthatna később is eszközöket az
egyház vétkeinek leleplezésére? A konfirmándusokban a jövő egyházának lelkészei,
presbiterei, állnak előttünk. C.) Mai Igénk az úrvacsora legmélyebb jelentéséhez vezet el
bennünket. A konfirmáció pedig, éppen az úrvacsoráért van elsőrenden. Egyházunk rendjében
az lehet az úrvacsorázó gyülekezet tagja, aki konfirmált. Az előkészítő órák úrvacsoráról
szóló beszélgetésére teszi fel most Isten Lelke a koronát mindnyájunk számára alapigénkben-
Végül abban az örömben, és engedelmességben hallgathatjuk az Isten Igéjét, hogy ugyan
ezekben az órában sok református gyülekezet ez által az Ige által épül. Legyen épülésünkre
nekünk!
Az evangélium igazságában őszintén kell járnunk. Mi történt? Péter ingadozott, kétfelé
sántikált, képmutatóskodott. A szakasz legnagyobb tanítása az, hogy „Isten ügye annyira nem
emberi, hogy fennmaradása még egy nagy apostol megingásától sem függ.”
Tanulhatunk Pál apostoltól: Így kell alkalmazni az atyafiságos feddést. Szemtől-szemben és
szeretettel. De tanulhatunk Pétertől is: Így kell fogadni a feddést. Vita nélkül, alázattal, az
evangélium igazsága előtt való meghajlással. Ahol az egyházban így történnek a dolgok, ott
minden Isten igazsága érvényesítését, előrehaladását szolgálja. Így legyen közöttünk is!
A felszabadító örömhírt kell hirdetnünk.
Nem a törvény cselekedeteit, hanem Jézus Krisztust. Ő az, Aki megigazít bennünket.
Magatartásunk, soha nem válaszfalak felállítása kell, hogy legyen, hanem Krisztus élet-
formáló erejének a megmutatása. Pál apostol érvelésében a megértett evangélium érvényesül.
„Csak megértjük e? Mai nyelvre fordítva, mindez azt teszi: mi a teljesítményben keressük
életünk önigazolását. Ilyen vagy amolyan teljesítményünkben. Ez a legalizmus mai formája.
Ennek gondja és átka alól, ma is Krisztus befogadása szabadít fel, „Ezért kell hirdetnünk
szóval és élettel, alkalmas és alkalmatlan időben a Krisztus szabadító evangéliumát! Mert
bizony igaz:” Inkább nélkülözhetjük a nap fényét az égbolton, mint a tiszta evangélium
hirdetését a földön. (Spurgeon)
92
Krisztussal való közösségben kell élnünk.
Most érkeztünk fel a csúcsra. A legtisztább mennyi levegőt itt szívhatja magába lelkünk:
„Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt
megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig
most testben élek, az Isten Fiában, való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta
érettem. Nem törlöm el az Isten kegyelmét; mert ha a törvény által van az igazság, tehát
Krisztus ok nélkül halt meg. (Galata2, 19-21)” Ez a legmélyebb legbensőségesebb közösség.
Erről vallunk, amikor arra felelünk, hogy, Miért hívnak keresztyénnek?: „Azért, mert hit által
Krisztusnak tagja, és így az ő kenetének részese vagyok, azért, hogy az ő nevét valljam,
magamat neki élő hálaáldozatul adjam, és hogy ebben az életben a bűn és a Sátán ellen szabad
lelkiismerettel viaskodjam, az élet után, pedig az örökkévalóságban Krisztussal minden
teremtményen uralkodjam.” (Heidelbergi Káté 32.) Erről vall az a gyönyörű úrvacsorázó
ének, amelyet mindnyájan kívülről tudtok: „Már ő miénk, mi vagyunk az övéi, Véle egy
testek, java részesei. E gyarló testben Jézus él már, nem mi, Hű szerelmétől nem szakaszt el
semmi.” (446, 1-2) Ezt a legmélyebb, legbensőbb, s, hogy ezt a szót is kimondjam: titokzatos,
misztikus közösséget három oldalról mutatja be alapigénk:
A) Krisztussal együtt megfeszítettem. Kálvin János erről így tanít erről: „Midőn az apostol azt
mondja, hogy mi Krisztus halálának hasonlatosságába beoltattunk s, hogy mi Vele együtt a
bűnök halálába eltemettettünk. (Róma 6, 5 és Galata 2, 19) Hogy az Ő Keresztje által a világ
megfeszíttetett számunkra, mi pedig a világ számára, (Galata 6, 14) hogy mi vele együtt
meghaltunk. (Kolossé 3, 3) Nemcsak az Ő halála példájának követésére biztat bennünket,
hanem azt is magyarázza, hogy Krisztus halálában olyan hathatos erő van, mely minden
keresztyénben mutatkoznia kell, ha magát ezt a halált haszontalanná és gyümölcstelenné nem
akarja tenni.” (Institúció II. 16, 7)
b) Él bennem a Krisztus.
A legegyszerűbb, legdrágább hitvallás ez, s mégis a legtitokzatosabb. Kálvin egyenesen azt
mondja róla, hogy „Krisztusnak a kegyesekkel való titokzatos egyesülésének misztériuma
természeténél fogva felfoghatatlan.” S a kálvini kegyesség ezt a titokzatos egyesülést, az
úrvacsorában találta meg. Kálvin nagy munkájában a misztérium, titok; misztikus, titkos,
titokteljes szókat a sákramentumok tárgyalásánál használja csak. Hitvallásunk szerint, már a
keresztségben ez a Krisztussal való titokzatos közösség történik meg. (Heidelbergi Káté 69 és
73)” - a keresztségben minket újjászülő Isten, az Ő egyháza társaságába beolt, és a fiúvá
fogadás által, az övéivé tesz” (Kálvin) Az úrvacsorában „folytonosan eledelt szolgáltat, hogy
ezzel minket fenntartson és megőrizzen abban az életben, melyre minket Igéje által szült.”
(Lásd „Krisztus szent vacsorájáról és annak reánk háruló hasznáról.” Institutio IV. 17, 1-5.)
Ne felejtsétek el, hogy „pénz nélkül lenni kellemetlen, egészség nélkül lenni aggasztó, barát
nélkül lenni lehangoló, otthon nélkül lenni nyomasztó. De minden hiány legszörnyűbb
hiánya: Krisztus nélkül lenni.” (Spurgeon) Ezért keressétek a Krisztussal való közösséget
szüntelenül. Legyetek az úrvacsorázó-gyülekezet tagjai! Ne fordítsatok hátat, a „megterített
asztalnak.”
c) Istennel élek. Ez a Krisztussal, Krisztusban való élet azonban nem öncél. Nem önző
kegyeseket nevel a mi Urunk. Sőt éppen a Benne való élet tesz szabaddá bennünket a
szolgáló, másokért élő, áldozatos életre. Nem mi tesszük már ezt, hanem Ő mibennünk. Ha
valóban él bennem a Krisztus, akkor a Lélek gyümölcseit termi életünk, mert az Ő „tevékeny
szeretetének eszközeivé válunk.” Úgy legyen! Ámen
Adásztevel 1974.
93
22. Emlékezem és emlékeztetlek.
Konfirmáció vasárnapjára.
Textus: 2. Timótheus 1, 1 v7.
Ünnepre - ünnepi Ige.
Gyülekezeteinkben ez a vasárnap a nagy ünnepek, közé tartozik. Szép, nagy gyülekezetben,
egy kicsit a múlt és a jelen gyülekezetének imádságától kísérve, bizonyságot tesz hitéről,
hűségéről a jövő gyülekezete. Igen, mert ez a Gyülekezet 20, 40, 60 esztendő múlva olyan
lesz, amilyenek ti lesztek édes gyermekeink. Úgy fogják szeretni a templomot, a Jézus
Krisztus evangéliumát, a zsoltárokat, ahogyan ti szeretitek majd; olyan lesz ennek a gyüle-
kezetnek szolgálata, ahogyan ti szolgáltok hálából Krisztusban kapott kegyelemért, tiszta-
sággal és szeretettel.
Erre a szép ünnepre keresve sem találtunk volna alkalmasabb Igét, mint amit naponkénti
bibliaolvasásunk során a mai napra kaptunk. Gazdag üzenetéből előjáróban ilyenekre teszek
éppen csak hangsúlyt: „szeretett fiam”, „gondolok rád”, „kívánlak látni”. Ezt az öreg mártí-
romságra készülő Pál apostol mondja az ifjú Timótheusnak. De mondjuk mi, szülők, nagy-
szülők, keresztszülők, presbiterek és lelkipásztor tinektek drága gyermekeink.
Emlékezem.
Az apostol három dologra emlékezik, mikor Timótheusra gondol. Vegyük sorra, mert minde-
gyikben nagy tanítást kapunk.
Emlékezem hitedre.
Ilyeneket mond róla: „benned lévő”; „képmutatás nélkül való”.
Mert ilyen az igaz hit. Nem ránk akasztott ünnepi ruha, nem kívül van rajtunk, hanem
bennünk van. Mélyebben a csontunknál. Másik jellemzője pedig, hogy képmutatás nélkül
való, azaz őszinte, igaz nem alakoskodó. Sem Istennek, sem embereknek nem mutat mást,
mint ami benne van. Mit mondjunk? Bennünket is, és Benneteket is drága gyermekeink ilyen
hittel ajándékozzon meg az Anyaszentegyház Ura!
Emlékezem anyádra és nagyanyádra.
Emlékezik a bennük lakozást vett hitre, hogy Timótheust buzdítsa a családjából való példák
által. Ezért „idézi szemei elé nagyanyját, Loist és anyját, Eunikét, akiktől gyermekkora óta oly
nevelést kapott, hogy az Istenfélelmet már az anyatejjel magába szívhatta.” (Kálvin) Lehe-
tetlen, hogy mi ne emlékezzünk, éppen e vasárnap az előttünk járókra, a szülőkre és
keresztszülőkre, akik a kereszteléskor fogadalmat tettek helyettetek, s akik, íme úgy neveltek
benneteket, hogy „majd ő maga önként tegyen vallást.”
Emlékezem szeretetedre.
Ezt így mondja: „megemlékezvén a te könnyhullatásaidról.” Kétség nem fér hozzá, hogy
Timótheus példamutatóan szerette „lelki Atyját”, Pál apostolt. Ezt sokféleképpen meg is
bizonyította. Többek között erről beszélnek a könnyei is. Gondolhatok a régmúlt
konfirmándusokra, amikor fogadalomtételükről - évekkel vagy évtizedekkel később is, szép
bizonyságát tették, a templom, a gyülekezet vagy a lelkipásztoruk iráni szeretetüknek. Néha
valóban messze példamutató a konfirmándusok hűséges szeretete.
Emlékeztetlek...
Pál apostol nem csak emlékezik, hanem emlékeztet is. Fogadjátok szelídséggel és szeretettel
ezeket az emlékeztetéseket.
94
Emlékeztetlek az Isten kegyelmi ajándékára.
Jó dolog az, hogy a szülők, nagyszülők, keresztszülők ajándékot adnak számotokra e nap
emlékére. De jaj, ha csak ezek az ajándékok emlékeztetnek titeket e mai napra. Jaj, ezek
elhalványítják azt a nagy semmivel nem pótolható kegyelmi ajándékot, amivel Isten
ajándékozott meg bennünket „Ama Szerelmesben.” Emlékezzetek Ti is, arra az alkalomra,
amikor különösen jó volt a „légkör” ahogyan ti mondtátok, amikor Isten lelke olyan elevenné
tette számotokra üzenetét, az evangéliumából.
Emlékeztetlek a kézrátételre.
„Ami a szertartást illeti, azt az apostolok népüknek régi szokásából vették át, helyesebben,
mivel gyakorlatban volt, megtartották. Ugyanis ez az ékesség, amit Pál más helyen (I
Korinthus 14, 40) ajánl.” (Kálvin) nos, ez az apostoli szertartás megmaradt a konfirmációban.
Felhívom a figyelmeteket arra, hogy ez a kézrátétel az áldás közlését jelenti, és zárjátok
szívetekbe azt az Igét, amivel egyenként meglesztek, áldva.
Emlékezzetek a Szent Lélek ajándékára.
Isten, kegyelmi ajándékát velünk a Szentlélek által közli. Szentlélek nélkül senki, sem mond-
hatja Úrnak, Krisztust sem. A nagy öröm, hogy „erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét”
adta nekünk az Isten. Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő egyenlő örök Isten
az Atyával és a Fiúval. Másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem igaz hit által a
Krisztusnak és minden ő jótéteményének részesévé tesz, engem vigasztal, és mindörökké
velem marad. (Heidelbergi Káté 53.) Emlékezzetek így tanultuk.
Gerjeszd fel.
Befejezésül ezt a szót helyezzük szívetekre: „Gerjeszd fel” (az eredeti szó: anadzópüreó,
aj nazwpurew, felszítani, élesztgetni), ana jelzi az újból való fellángolást is meg az irányt is
(felfelé). Hadd szólaljon meg közöttünk nagy tanítónk, Kálvin János. E szó magyarázatául ő
ezt mondja: „Ez a figyelmeztetés több a szükségesnél. Mert elő szokott fordulni és bizonyos
tekintetben természetes is, hogy a kívülálló adományok gondatlanságot okoznak, aminek
kísérője aztán a tétlenség. A Sátán pedig, állandóan arra törekszik, hogy elfojtsa, ami bennünk
Isteni. Ezért ezzel szemben szorgalmasan törekednünk kell, hogy ami jó bennünk elkezdődött,
azt műveljük ki, s ami szunnyadozik, azt gyújtsuk lángra. A hasonlat, amit Pál használ, a
gyenge tűzről van véve, vagy arról, amelyik lassan kialszik, ha fúvás és új fának rátétele által
erőt és lángot nem kap. Ezért emlékezzünk arra, hogy az Isten adományait hasznosítanunk
kell, nehogy a tétlenség és felhasználás hiánya miatt megrozsdásodjanak. S emlékezzünk arra
is, hogy azokban buzgón előre kell mennünk, nehogy lustaságunk miatt megsemmisüljenek.”
Ámen.
Adásztevel 1972.
95
Bibliográfia:
„Hogy a föld körén bolyongtam:
Egy barázdát én is vontam.”
(Arany János: Honnan és hová?)
ActaA. = Acta Agronomica Scientiarum Hungaricae.
A Magyar Tudományos Akadémia, angol nyelven megjelenő folyóirata.
K. K. = Kálvin Kalendárium
R.E. = Református Egyház. A Magyarországi Református Egyház hivatalos folyóirata.
R. L. = Reformátusok lapja. Egyházi hetilap.
TeSZ= Theológiai Szemle. A Magyar Ökumenikus Tanács folyóirata.
Könyvek:
„Tövisek Közt Sajlódott Gyenge Liliom” Emlékkönyv a Pápai Református Egyházközség 31
éves adászteveli száműzetéséből való hazaszabadulás 200. évfordulóján tartott ünnepségekről.
Budapest 1984. Ráday Nyomda 600 példány.
„Öregharang, Diákharang” A Pápai Református Gyülekezet harangjainak története. Társszer-
ző: Szíj Béla művészettörténész tb. Presbiter. Budapest. 1988. Ráday Kollégium 500 példány.
Szívemet Hozzád Emelem. Templomi és temetési beszédek. Pápa 1991. Pápai Gyülekezet
kiadása.
A Hegyi beszéd üzenete. Harmincnégy igehirdetés a Hegyi beszéd alapján. Pápa 1991.
A Lélek Gyümölcse. Pál apostol a Galatákhoz írt levél 5, 22-23. verseinek magyarázata tíz
bizonyságtételben.
Pápai Református templomok. h. n. 1991. Összeállították: Hargita Pál és Hargita Pál István
lelkészek
Tanulmányok:
Fábián József élete és munkássága. Megjelent angol nyelven: Life and Work of József Fábián.
ActaA. 17. 1970 (376-383) Lektorálta: Dr. Baranyai Jenő
Kepler és Szenczi Molnár Albert barátsága. Megjelent angol nyelven. The Friendship of
Kepler and A. Szenczi Molnár. ActaA. 20, 1971 (181-188) Lektorálta: Dr. Baranyai Jenő
Martonvásár.
A legrégibb magyar méhészkönyv. Megjelent angol nyelven: The oldest Hungarian Apiarist,
Book. ActaA. 21, 1972 (193-200) Lektor: Dr. Örösi Pál Zoltán. Gödöllő.
A mycologia bölcsőjénél. Nemzetközi tudományos együttműködés a XVI. Században. Meg-
jelent angol nyelven: The Birth of Mycology. International scientific co-operation in the 16
th
century. ActaA. 21, 1972 (397-404) Lektor: Dr. Priszter Szaniszló Bp.
Clusius-Beythe: Stirpium Nomenclator Pannonicus. Megjelent angol nyelven: Clusius és
Beythe.... ActaA. 22, 1973 (194-202) Lektor: Dr. Priszter Szaniszló kandidátus. Bp.
96
Csapó József élete és munkássága. Megjelent angol nyelven. Life and Work of József Csapó.
ActaA. 26, 1977 (363-369) Lektorálta: Dr. Prizster Szaniszló és Dr. Mándy György Bp.
Gardening In Hungary In The Days of Turkis Rule, In The 16
th
century, In memory of Sándor
Takáts, on the anniversary of his death. ActaA. 34, 1985
Adalékok Adásztevel múltjából. Vázlat, kézirat gyanánt. 1 v54 oldal 100 példány Ugodi
Tanács. Lektor: Miklós Dezsó Tudományos Gyűjtemények igazgatója Pápa.
A szociológia segítsége a gyülekezet ismeretben. RE. 1975. V. (XXVII. Évf. 5. szám)
Cikkek:
„Véglehelésem is hazámnak szolgáljon” 200. éve született Péczeli József, az első magyar
népszerű tudományos folyóirat, a Mindenes Gyűjtemény szerkesztője. RE. 1971, II. (XXIII.
Évf. szám)
Magiszter Harmonisticus. Harmónia Tanár Úr. Johannes Kepler születésének 400. évfordu-
lójára. RE. 1971. (XXIII. 11. szám)
Milotai Nyilas István (1571-1623), a buzgó, bátor, kormányra termett püspök születésének
400. évfordulójára. RL. 1971. XV. Évf. 35. szám
Jókai Mór Önvallomásaiból. - RL. 1975. XIX. Évf. 7. szám és 1975. XIX. Évf. 15. szám.
350 éve született Séllyei István. K. K. 1977.
„Érdemes dolgot látszunk cselekedni”. 350 éve ült össze a Pápai református Zsinat. K. K.
1980
150 éve született Pap Gábor, a negyvennyolcas honvédból lett dunántúli püspök. Dr. Paczolay
Gyulával közösen. RE. 1977.
A Pápai zsinatról. Szabó Györggyel közösen. TeSZ. 1980.
Rövidebb cikkek a Reformátusok Lapjában.
Kedves Ráchel. Karácsonyi levél. 1968. XII. 22. - XII. Évf. 52. sz.
Pillanatkép. 1969. II. 9 - XIII. Évf. 7. sz.
Lídia napjára. 1969. II. 16. - XIII. Évf. 8. sz.
Kedves Mária: Húsvéti levél. 1969. IV. 6.- XIII. Évf. 15. sz.
„Ímhol a te Anyád!” Anyák napjára. 1969. V. 4. XIII. Évf. 19. sz.
Diaszpora nap Adásztevelen. 1969. V. 11. XIII. 20. sz.
Péter- Pál napjára. Aratás kezdetén. 1969. VI. 29. XIII. Évf. 27. sz.
Születésnapi emlékeztető. 460 éve született Kálvin János. 1969- VII. 20. XIII. Évf. 30. sz.
Tavasz a Tapolcafői temetőben. 1970. IV. 12. XIV. Évf. 15. sz.
Közlekedjünk óvatosan! 1971. I. 31. XV. Évf. 5. sz.
Menyasszonyi ajándék. 1971. III. 7. XV. Évf. 10. sz.
A hó hasznáról. 1971. III. 14. XV. Évf. 11. sz.
„Békességet hoz népe javára.” Április 4 Virágvasárnap. 1971. IV. 4. XV. Évf. 14. sz.
„Atyám, bocsásd meg nekik!” Nagypéntekre. 1971. IV. 11. XV. Évf. 15. sz.
97
„Szeretsz-e engem? Húsvétra. 1971. IV. 25. XV. Évf. 17. sz.
A mosoly hatalmáról. 1971. V. 23. XV. Évf. 21. sz.
„Nézd a búzakalászt”! 1971. VII. 25. XV. Évf. 30. sz.
A Lélek Gyümölcse. 1971. IX. 15. XV. Évf. 38. szám - vagy 1974-ben?
A Lélek Gyümölcse: Szeretet!” 1972. V. 21. VXI. Évf. 21. sz.
Adásztevel. Templomok, falvak, Gyülekezetek sorozatban. 1974. IV. 14. XVIII. Évf. 16. sz.
Kedves Noémi! Pünkösdi levél. 1974. VI. 02. XVIII. Évf. 23. sz.
Zakariás életének tanítása. 1974. XII. 8. XVIII. - 50. sz.
A Feltámadott megjelenései. Húsvétra. 1975. III. 30. XIX. Évf. 13. sz.
Tiszteld a te fiadat! 1975. VI. 22. XIX. Évf. 25. sz.
A tékozló szeretetről. 1975. XII. 7. XIX. Évf. 49. sz.
Az igaznak emlékezete áldott. Gályarabok emléktáblája Pápán. 1976. VI. 27. XX. Évf. 26.
Bejegyzések a „Béke Háza” Emlékkönyvbe 1976. VIII. 15. XX. Évf. 33. sz.
A magyar nyelvű Heidelbergi Káté. 1977- 78. ?
„Tökéletes volt minden tekintetben.” 1977. VI. 26. XXI. Évf. 26. sz.
300 éve született az utolsó bujdosó kuruc, Mikes Kelemen leveleinek megőrzője. 1977. ?
Elég 1977 vagy 78. ?
A megbecsült kenyér. 1977.
Templomépítők emlékezete. 1977.
„Feltámadott, amint megmondta.”. 1979. IV. 15. XXIII. 16. sz.
Pápa. Templomok, Falvak, gyülekezetek 1979. VI. 3. XXIII. Évf. 23.
Testvérgyülekezetek: Pápa-Sopron. 1980. XI. 23. XIV. Évf.
A munka ünnepén. 1981. V. 3. XXV. Évf. 18. sz.
Erzsébet ádventje. 1981. XII. 6. XXV. Évf. 49. sz.
Nem kicsiny munkával.
Anyák napján az anyósról.
Igehirdetések:
Bőséges a mi vigasztalásunk. RE. 1971. IV. - XXIII. Évf. 4. sz. 88.
Az élő Isten templomai. RE. 1971. IV. XXIII. Évf. 4. sz. 90.
Kegyelemből dicsőségbe. 114. RE. 1971. XXIII. Évf. 5. sz.
Nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát. RE. 1971. IX. XXIII. Évf. 9. sz. 206.
Túláradó lett a kegyelem. RE. 1971. IX. XXIII. 9. sz. 206.
Ne magunknak kedveskedjünk! RE 1971. XI. XXIII. Évf. 11. sz. 258.
Micsodaköszöntés, ez? RE. 1971. XI. XXIII. Évf. 1. sz. 258.
Az Isten, jó, kedves és tökéletes akarata. RE. 1971. XI. XXIII. Évf. 11. sz. 120.
98
Eljött az óra. RE. 1972. I. XXIV. Évf. 1. sz. 21.
Ő a mi békességünk! RE. 1972. II. XXIV. Évf. 2. sz. 36.
Kelj fel, aki alszol! RE. 1972. II. XXIV. Évf. 2. sz. 38.
Emlékezem és emlékeztetlek. Konfirmációra. RE. 1972. III. XXIV. Évf. 3. sz. 67.
A nagy ígéretről. Pünkösdre. RE. 1972. V. XXIV. Évf. 5. sz. 87.
A törvény hármas haszna. RE. 1972. V. XXIV. Évf. 5. sz. 111.
Misszió és tanfegyelem. RE. 1972. V. XXIV. Évf. 5. sz. 112.
Bilincsek közt is szabadon. RE. 1972. VI. XXIV. Évf. 6. sz. 130.
Az elsodortatás veszélye. RE. 1972. VI. XXIV. Évf. 6. sz. 130.
Amint ránk hagyták. RE. 1972. VII. XXIV. Évf. 6. sz. 163.
Jézus nemzetségi táblázata. RE. 1972. XI. XXIV. Évf. 11. sz. 259.
Kegyelem és buzgóság RE. 1973. I. XXV. Évf. 1. sz. 20.
Nyomorúságokon át az Isten szerelméig. RE. 1973. VIII. XXV. Évf. 8. sz. 178.
Az eredményes munka titka. RE. 1973. IX. XXV. Évf. 10. sz. 207.
A reménység zsoltára. RE. 1973. X. XXV. Évf. 10. sz. 230.
Gondoljátok meg jól a ti útjaitokat! RE. 1973. XI. XXV. Évf. 11. sz. 253.
Igével és kenyérrel. RE. 1973. XXV. Évf. 12. sz. 271.
Megzendül az Úrnak szava. RE. 1974. I. XXVI. Évf. 1. sz. 19.
A visszafizetés elve. RE. 1974. IV. XXVI. Évf. 4. sz. 90.
Az egyház és a szőlőtőke. RE. 1974. VIII. XXVI. 6. sz. 141.
Jézus a világ világossága. RE. 1974. VIII. XXVI. Évf. 8. sz. 186.
Az örökéletről. RE. 1974. IX. XXVI. Évf. 9. sz. 203.
A szeretet mely átformálja a világot. RE. 1974. X. XXVI. Évf. 10. sz. 281.
S, eredj, haza tiéidhez. RE. 1974. XII. XXVI. 12. sz. 281.
Az emmausi tanítványok. Húsvétra. RE. 1974. II. XXVI. 2. sz. 40.
Személyes hitvallástétel. Konfirmációra. RE. 1974. III. XXVI. 3. sz. 65.
Szükség néktek újonnan születnetek. RE. 1974. VII. XXVI. Évf. 7. sz. 154.
Az istentiszteleti imádságról. Magunk között. RE. 1975. VII. 1. XXVII. Évf. 7. sz. 164.
Só, világosság és hegyen épített város.
Beiktatási beszéd Pápán, 1975. június 22. RE. 1975. VIII. XXVII. Évf. 8. sz. 186.
Szívemet hozzád emelem. RE. 1975. VIII. XXVII. 8. sz. 183.
Test szerint, vagy Lélek szerint. RE. 1975. IX. XXVII. Évf. 9. sz. 207.
A könyörülő Isten szabadsága. RE. 1975. IX. XXVII. 9. 211.
Öröm - béke - reménység. RE. 1975. X. XXVII. Évf. 10. sz. 230.
Zörgető Jézus. Ádventre. 258. RE. 1975. XI. XXVII: évf. 11. sz.
99
A törvény betöltéséről. RE. 1975. XII. XXVII. Évf. 12. sz. 278.
A hazatérés áldott lehetősége. RE. 1976. I. XXVIII. Évf. 1. sz. 14.
Az Isten előtt kedves böjtről. RE. 1976. II. XXVIII. Évf. 2. sz. 34.
Úgy kell élnünk, ahogyan ő élt. RE. 1976. III. XXVIII: évf. 3. sz. 70.
Egy anya a sok közül. RE. 1976. IV. XXVIII. 4. sz. 87.
A pünkösdi prédikáció következményei. RE. 1976. V. XXVIII. Évf. 5. sz. 108.
Zsoltár, betegágyon. RE. 1976. VI. XXVIII. 6. sz. 132.
Személyes hitvallástétel RE. 1976. VII. XXVIII. 7. sz. 154.
A királyi ember fiának meggyógyítása. RE. 1976. VIII. XXVIII. Évf. 8. sz. 174.
Jézus „cselekedetei”. RE. 1976. IX. XXVIII. Évf. 9. sz. 212.
A fejsze a fák gyökerére vettetett.
A mohácsi csata 450. évfordulójára RE. 1976. X. XXVIII. 10. sz. 231.
A hitben való engedelmesség útján. RE. 1976. XII. XXVIII. Évf. 12. 287.
Ólé Sándor, a templomépítő Születetett: 1884 Meghalt 1976. RE. 1977. I. XXIX. Évf. 1. sz. 19.
Unus es Deus. Két igehirdetés a 90. zsoltár alapján.
A.) Confessió
B.) Könyörgés. RE. 1978. II. XXX. 2. sz. 43. oldal
Kéziratban lévő munkák.
Nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát. 52 igehirdetés az év minden vasárnapjára.
Zsinati Elnökség 1973. augusztusban meghirdetett országos pályázatára írt munka. Harmadik
díjat nyert. Lásd: RE. 1974. XI. XXVI. Évf. 11. sz.
A szolgálat és szentség útján. Jakab apostol levelének gyülekezeti magyarázata. Negyedrét
alakban 1 v54. oldal.
A kertészkedő Jókai. Jánossy Andor akadémikus által megjelenésre javasolt dolgozat.
Előkészületben:
„Hirdesd az Isten országát.” Keresztyén bizonyságtételek temetéseken.
A Pápai református temetők. Benne, az Alsóvárosi Temetőben nyugvó nagyjaink életének,
munkásságának rövid ismertetésével.
Igehirdetések, prédikáció vázlatok, bizonyságtételek.
Gazdaságtörténeti tanulmányok. (Először magyar nyelven.)
A kor hordaléka. (Egyház) Bírósági iratok 1959 és 62.
Levelek, jegyzőkönyvek. Határozatok. Nyilatkozatok.

TARTALOM
Életrajz Előszó Elvégeztetett Krisztusnak a Keresztfán mondott szavai és imádságai 1. „Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lukács 23, 34) 2. „Bizony mondom neked: ma velem leszel a paradicsomban.” (Lukács 23, 43) 3. Asszony, ímhol a te fiad! Ímhol a te anyád! (János 19. 26, 27) 4. Éli, Éli lama sabaktáni? Azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27, 46. Márk 15, 34.) 5. Szomjúhozom. (János. 19, 28.) 6. Elvégeztetett! (János 19, 30) 7. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. (Lk. 23, 46.) Utószó helyett. A lélek gyümölcse 1. SZERETET jagapé 2. ÖRÖM khára 3. BÉKESSÉG eiréné 4. TÜRELEM makrothümia 5. SZÍVESSÉG khrésztotész 6. JÓSÁG agathoszüné 7. HŰSÉG pisztisz 8. SZELÍDSÉG praütész 9. ÖNMEGTARTOZTATÁS egkrateia Igehirdetések - Unus est Deus 1. Confessió 2. Könyörgés 3. A hit ereje és hatalma 4. Ádventi életek 5. Ádventi prédikáció: Gondoljátok meg jól, a ti utaitokat! 6. Jézus nemzetségi táblázata. (December 24-re) 7. „Egyszülött Fiát adta” János 3, 16 8. Újévre Szükség néktek újonnan születnetek. 9. Effata - Az Igehirdető meggyógyulása. 10. Székesfehérvár 1978. Szeptember 10. 11. Igével és kenyérrel. 12. „Eljött az óra.” 13. Az emmausi tanítványok. 14. A visszafizetés elve. 15. A törvény hármas haszna. 16. Járj mindennek szorgalmasan a végére 17. Az idejét pazarló Mária. 18. A vagyonát pazarló Mária 19. Zsoltár betegágyon. 20. Egy anya a sok közül. 21. Személyes hitvallástétel. (Konfirmáció) 22. Emlékezem és emlékeztetlek. (Konfirmáció vasárnapjára) Bibliográfia

2

Életrajz
Hargita Pál (1924. 11. 27. - 1996. 11. 23.) Istvándiban született Szülei: Heidfogel (Hargita) Pál és Elekes Julianna. Édesapja és nagyapja jómódú asztalos mesterek voltak. „Nyolcéves voltam, amikor a gimnazista korú (Etelka) nővérem meghalt, így egyetlen gyermeke maradtam, a Somogy és Baranya határán élő szüleimnek. Nővérem példáját tartották szemük előtt szüleim, és nem engedtek gimnáziumba: polgári iskolában végeztem. Utána a bajai tanítóképzőbe jártam. A középiskolában is, a képzőben is kitűnő tanuló voltam. Tanyasi tanító szerettem volna lenni. Már „szolgáltam” is néhány hónapig, de a háború szétzúzta az álmaimat. Emiatt, 1944 nyarán, ismét hazakerültem. Így aztán a szülői ház kertjében volt időm elgondolkodni. Ekkor kaptam a félreérthetetlen belső indíttatást, lelkésznek jelentkeztem. A pápai teológiai akadémiára kerültem, ahová 1944-ben csak feltételesen vettek fel, mivel nem volt meg a gimnáziumi érettségim. Szeptemberig az alsó négy osztály latinanyagából különbözeti vizsgát kellett tennem. Két hónap alatt négy osztály latinanyagát, teljesen autodidakta módon kellett elsajátítanom. Egy lelkész sem vállalta, hogy segítsen az úton, mondván: bárcsak nekik lenne tanítói oklevelük, hiszen az oroszhadsereg már az Alföldön van és milyen ember az, aki tanítói oklevéllel lelkésznek készül. Mivel csak feltételesen vettek fel, két év alatt a pécsi Széchenyi gimnáziumban leérettségiztem és így végezhettem tovább a teológiát, azaz el sem végeztem, mert harmadév után kihelyeztek Somogy csurgóra. Egy esztendő múlva a püspök úr Dunántúli missziós segédlelkésznek nevezett ki. Teljesen szabad kezet kaptam. A magyar református ébredés nagy korszakát írtuk akkor, csodálatos dolgok történtek velünk. Faluról, falura mentem. Két év alatt mintegy 120 templomban hirdettem Isten Igéjét. Felejthetetlen élmény volt látni, hogy még a szószékek lépcsőin is ültek emberek. Missziós lelkész kívántam maradni, aztán jött a rendelet, amely megszüntette azt az állást és így helyezkedtem el a gyülekezetbe. Boldogsággal töltött el Jézus Krisztus örömhíre. Volt, amikor az elején úgy gondoltam: sokféle örömhírt hirdetnek, hát én is egyet hirdetek, Jézus örömhírét. Aztán rövid idő alatt rájöttem, - és ez volt a döntő -, hogy nincs más igazi örömhír, csak egy: Isten szeretetének, Jézus Krisztusban megjelent kegyelmének az öröm-híre. Ezért mindent lehet, és minden kell vállalni. Boldogan voltam Fehérvárcsurgó gyülekezeti lelkésze. Sajnos 1956 után, (1959) nem politikai, hanem egyház-politikai okból el kellett hagynom a gyülekezetet, de még a megyét is. Rövid ideig a Fejér Megyei Építőipari Vállalatnál segédmunkásként dolgoztam, de feleségemmel együtt az volt az elhatározásunk, hogy minket csak kitenni lehet a lelkészi szolgálatból, önként nem hagyjuk ott. Két év múlva kaptam azt a lehetőséget, hogy egy másik megyében lelkészi állásba kerülhettem. (1962. Adásztevel). Örökké hirdettem, hogy érdemes gyermekeinket hitben, szeretetben nevelni. Amikor nagyobb leányunkat (Csilla) felvették a műszaki egyetemre, ő Pesten is minden vasárnap eljárt templomba, sőt a Kálvin-téri gyülekezetből rajta keresztül kaptam egy olyan barátot, főiskolai tanárt, aki hozzásegített, hogy a Tudományos Akadémia egyik angol nyelvű folyóiratába gazdaságtörténeti dolgozatokat írhattam. Ezek az írások teremtették meg számomra a gyümölcsöt. Püspök úr megengedte, 1975 hogy Pápára pályázhattam. A gyülekezet megválasztott és Isten irgalmából itt fejeztem be a lelkészi szolgálatot. Fiamat annak idején (1972) Lentibe vitték katonának. A fiam a lelkészi szolgálatot választotta. Jó próba volt, nehéz idők jártak. Kisebbik leányom Julika Németországba ment férjhez.” (Glück Csaba - PápaPress. 1996. június 18.)

3

nyugdíjig maradt volna. 1962. imaházban. hogy azoknak.az Asztalos mestert kulákká minősítik. Per. Dokumentumok: Levelek. Gazdaságtörténeti tanulmányai. kerülhet nyomdába. Három gyermek születik: Csilla. Missziós segédlelkész. Bakonyszücs. Adászteveli lelkipásztor. 1975-ben a Pápai Gyülekezet választotta meg lelkészének. 28 4 . Állásából felmentik. Julika (André. Felesége. Húsz év után nyugdíjba ment. Parókiát épített.Bírósági Iratok. híveket gondozta. Egyik prédikációs kötetét a Pápai Gyülekezet adta ki. Bakonykoppány. evangélikus templomban. Csurgó. külön kötetben jelenhetnének meg. 1959. Megérdemelne egy kötet szembenézést. 1951. segédlelkész. Kötetként. (deportálás) elől Szülei hozzá költöznek.házban.-án megnősült. minden javukra van. 1959 . kitelepített.62. Segédmunkás. Tibor). Béb. Rehabilitálni nem engedte magát. a múlttal. szórványba kényszeríttet. még nem kerültek kiadásra. Dániel) Pál (Péter). 1948. háznál. Nagykanizsa. mivel magyar nyelven. Fehérvárcsurgói lelkipásztor. mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak. (Noémi. jegyzőkönyvek. .kitelepítés. Homokbödöge és Nagygyimóthoz tartozó körzetben a Felvidéki Garamvezekényről.” Róma 8. Férfi Énekkart vezetett. „Tudjuk pedig. Domján Ilona falubeli. itt meg. Egyház . a Határsávban lévő Szülői házat államosították .1949. augusztus 20. Prédikációi és temetési beszédei a közel jövőben II. iskolában. Öt unokájának örvendezett. A kor hordaléka: Bírósági akták az egy . Vanyola. De… 1953-ban . a kik Istent szeretik. 1949.50. de magánkiadásban is jelent meg írása. Halála után (1996) német nyelvű teológiai könyveit Özvegye és Gyermekei a Pápai Református Tudományos Gyűjtemények Könyvtárának ajándékozta. Pápanyőgér.

Előszó
Amikor életem 83 mérföldkövéhez közeledve volt szolgatársam és Jézus Krisztusban drága testvérem, Hargita Pál „Nézz Jézusra!” című, bibliamagyarázatait és igehirdetéseit tartalmazó kötetét kezembe vehettem és átolvashattam, a szöveg mögött őt kerestem. Lélekben és hálaadásban jártam végig Istentől kijelölt közös, sokszor rögös, hol együtt, hol más-más megbízatással és kegyelmi ajándékkal, de kétség nélkül ugyanazon feladattal és célra kitűzött életutunkat. És akkor „miértjeimre” és „hogyanjaimra” Igéjében így szólt hozzám felőle az Úr: „mielőtt az anyaméhben megformáltalak, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, magamnak választottalak” (Jeremiás 1, 5), és „akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.” (Róma 8, 30) Had tegyem hozzá: el is igazította, hogy akaratát és Tőle kapott megbízatásunkat teljesítsük és teljesíthessük:” hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással... légy józan mindenben, a bajokat viseld el, végezd az evangélista munkáját, szolgálatodat maradéktalanul teljesítsd. (2. Timótheus 4, 2;5.) Legyen áldott az Úr az „alkalmas időkért” de az alkalmatlanokért is, amikor magunk váltunk alkalmatlanokká, engedetlenekké, amikor „von magához e világ”, amikor magunk választotta utakon próbáltunk elindulni, de Ő utunkat állta, és ha fájdalmasan, értetlenül, szinte „sötétbe ugrósan” „kényszerített” az általa mindig megnyitott „keskeny útra”. Legyen áldott, hogy ilyenkor „eligazított”, hogy meg is igazított és ezzel önmagát dicsőítette meg. Legyen áldott az Úr, a nekünk ajándékozott „alkalmas időkért”, a háború lelki fizikai romjain adott ébredésért, megtérésre hívó és újjászülő evangéliumának hirdetéséért, melyhez erőt elhívott szolgái minden időkben abból az egyetlenegy vigasztalásból kaphattak és kaphatnak, hogy: „testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, Aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem az ördögnek minden hatalmától megszabadított, ...megőriz... sőt Szentlelke által az örökélet felöl biztosit, és késszé tesz arra, hogy Őnéki éljek.” (Heidelbergi Káté 1. Kérdés.) Az 1 Korinthus 12, 4ben ezt olvashatjuk: „A kegyelmi ajándékokban ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz.” Hargita Pál áldott és gyümölcsöző evangélizációi és igehirdetései annak idején a háborúban háromszor is letarolt és meggyötört dunántúli gyülekezetekben, Mezőföldi Egyházmegyénkben, ennek a Léleknek kisugárzását és légkörét élhettük át, - fehérvárcsurgói, majd adászteveli és pápai gyülekezeteiben is ez a Lélek munkálta általa drága testvérek megtérését, gyülekezetek megújulását, hogy Jézusra nézzenek, Őbenne éljenek és Őt láttassák családban, munkahelyen, közösségekben, mindenütt, mint csillagok az éjszakában. E könyv olvasásához és olvasóinak is ezt a Lelket kérem, kérjük, és Jézusra nézve kérhetjük, mint mennyei Atyánk áldott Szentlelkét. Székesfehérvár, 2002. szeptemberében. Szabó Sándor Esperes lelkész

5

Elvégeztetett Krisztusnak a Keresztfán mondott szavai és imádságai
1. „Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lukács 23, 34)
Megjegyzésre méltók a haldoklók utolsó szavai. A Krisztusban hívők számára, pedig üdvös és fontos megjegyezni Megváltójuk utolsó szavait. Jézus Krisztus hét alkalommal szólott a kereszten. Ezeket az Anyaszentegyház így jelöli régtől fogva: „Hét szó a Kereszten.” Amikor ezeknek a szavaknak az üzenetére figyelünk, szükséges meghallanunk a Mózesnek mondott Isteni figyelmeztetést:” Old le a te saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen állasz, szent föld.” Bizony a golgota dombja lett a legszentebb föld, mert ott állt a Krisztus szent Keresztje, elmúlás és rom felett... Az első szó a bizalom és a szeretet imádsága. Bizalom az Atya iránt és szeretet az emberek iránt. Atyám, azt mutatja ez, hogy Megváltónknak a szenvedésben nem rendült meg a hite. Legnagyobb tanításainak egyike éppen az volt, hogy az Isten a Jehova, az Örökkévaló az Atya. Imádkozni így tanított az övéit: Mi Atyánk. ... Csodálatos ez az imádság azért is, mert nem bosszúért és megfizetésért esedezik, hanem megbocsátásért. A hit és a szeretet megdicsőülése ez és minden idők számára például szolgál. Ebben az imádságban a tanítás és az élet teljes egységét találjuk. Ő az Isten bocsánatát hozta, ahogy a próféták mind bizonyságot tesznek róla, hogy bűneink bocsánatát veszi az ő neve által mindenki, aki hisz őbenne. Krisztus maga is így tekintett halálára. „Ez az én vérem az újszövetség vére, mely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára.” S miközben véghez viszi a megbocsátás művét, ajka is bocsánatért esedezik. Kikért imádkozik? A csúfolókért, a hitetlenekért, azokért, akik nem tudják, mit cselekszenek. Nyugodtan mondhatjuk, hogy minden emberért, értem és érted imádkozott, mert bizonyos mértékben minden bűnösre érvényes, hogy nem tudja, mit cselekszik. Ahogyan Pál apostol is megvallja: „... tudatlanul cselekedtem, hitetlenségemben.” Jézus Krisztus azt tanította, hogy imádkozzunk azokért, akik üldöznek bennünket. S most ő is ezt teszi. Jeruzsálemben az volt a szokás, hogy a halálra ítéltet, a városnak háttal feszítették keresztre: ne hogy a szerencsétlen ember utolsó pillanatában megátkozza a várost. Jézus Krisztust is így feszítették meg: háttal a városnak. Tekintetét tehát a Golgotáról nyugat felé fordította, át a tengereken... át évszázadokon, ... tekintetével átölelte minden egykor hozzá térő népét, átölelt minket, Európaiakat, és magyarokat is: Atyám bocsáss meg nekik! S, hogy ennek az imádságnak mekkora hatása volt, álljon elénk tanulságul néhány példa. István diakónus az első keresztyén vértanú is így imádkozott: „Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt.” S utána emberek sokasága következik, akik, Uruk imáját mondták. Bizony ennek az imádságnak az ereje csökkenti napról-napra a bosszú hatalmát és növeli a szeretet és a megbocsátás mennyiségét.

6

2. „Bizony mondom neked: ma velem leszel a paradicsomban.” (Lukács 23, 43)
Jézus Krisztus gonosztevők között lett keresztre feszítve. Így akarták az emberek. Így akarta Isten. A bűnösök barátja volt. Ez volt egyik legszebb neve: vámszedők és bűnösök barátja. Velük eszik, és velük iszik és közöttük hal meg. Beteljesedik a prófécia: és a bűnösök, közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozta és a bűnösökért imádkozott. És az, ahogyan akkor viselte magát a két bűnös, aki között függött, tanítja Stalker előképe volt annak, ami az óta napról-napra történik. Némelyek számára az Ő evangéliuma életnek illata életre, mások számára halálnak illata halálra. És így lesz ez mindvégig. Azon a nagy napon, az utolsó ítéletben, ismét középen lesz majd, s egyik oldalán állnak azok, akik megtértek, a másikon azok, akik nem tértek meg. A szinoptikus evangéliumok részletesen feljegyzik, hogy a kereszten függő Megváltót csúfolta a nép, a katonák, a főpapok, s ezzel, mint Richter mondja, megnyitották a zsilipet a csőcselék előtt. Rázúdul a nevetés és a kiáltás áradata. Ezeket jegyezték fel: Te, aki lerontod a templomot, és harmadnapra felépíted, szabadítsd meg magadat. Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről! Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael Királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja. Hiszen azt mondta: Isten Fia vagyok. Mindezek a csúfolódások, gúnykacajok, azt jelentették, hogy el van intézve ez békezavaró, kényelmetlen ember, aki a klérusnak és a kegyeseknek annyi gondot okozott. Nem szabadulhat többé a kezünkből. Richter hívja fel a figyelmünket, hogy ezek az okos emberek nagyon jól tudták, hogy egy ilyen prófétát, nemcsak testileg kell megölni. Nevetségessé kell tenni a halálát! Nem szabad, hogy az Ő halála, egy tragikus hős halála legyen. Itt egy szélhámosnak, sarlatánnak, nevetségesen kell elpusztulnia, hogy többé a földkerekségen, egy ember se vehesse őt komolyan. Bizony, ó borzalmas halál! A keresztre feszítettek közül az egyik beáll ebbe a táborba: Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magadat és minket is! A szenvedésben is kemény marad a szíve. Csak egy dolog érdekli: leszállni a keresztről, hogy tovább élhessen itt, úgy ahogyan eddig. Jézus hallgat. Ahogyan a többiek csúfolódására nincs szava, erre sem felel. Van ereje a hallgatásra. Már a tárgyalások alakalmával meglepi támadóit a hallgatásával. Hallgat a Főpap előtt. Heródesnek sem, felel egy szót sem. Pilátust is csodálkozásra készteti hallgatása. És később is minden borzalmas szenvedést némán hordozott. Nem kiáltott a fájdalomtól, amikor az ostor húsdarabot tépett ki hátából, akkor sem, amikor kezét, lábát átszögezték. A prófécia beteljesedett: Kínoztatott, pedig alázatos volt és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. A kereszten függő csúfolódásra a másik gonosztevő felel. Így szól hozzá: „Nem féled az Istent? - Hiszen te ugyanazon az ítélet alatt vagy. Mi ugyan méltán, mert cselekedetünk méltó büntetését vesszük. - Ez azonban semmi gonoszt nem cselekedett.” Majd Jézushoz fordult és így szólt: Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a Te királyságodban. Ebben a bűnösben, Isten az igaz megtérés példáját adja elénk. Három ismertető jele van ennek: Bűnbánat s ebből következően a szenvedés megérdemelt. Kálvin tanítja nekünk, hogy bűnbánatának első gyümölcseként azt mutatja fel, hogy szigorúan megdorgálta társának, 7

s megígéri neki. hogy ahogyan a tékozló fiú példázata elmondja Jézus egész tanításának lényegét. a romlásban is a hatalmat. Ígéretével megnyitja előtte a menny kapuját: „Bizony mondom neked: ma velem leszel a paradicsomban. Isten nem engedhette. Inkább hallgatásával. S. Kálvin meg arra tanít. . Nem szavával térítette őt meg megváltónk. Velem leszel De igazán mondja Stalker: az egész mennyország benne van ebben az egy szóban: Velem. a rabságban is a királyságot! Nem tudom mondja Kálvin volt e. hogy az a férfi.mondja -. egy másikat is tett hozzá azzal. Egész. Ez a megtérő bűnös Krisztus keresztjének első gyümölcse. a gyalázatban is a dicsőséget. aki felhívja figyelmünket arra. hogy akiket a hit oltott be Krisztus 8 . Kálvin óv bennünket attól. mégis: Uram! Könyörgés. hogy jegyezzük meg azt a hihetetlen készséget. Ebben benne volt az. oly nyugodtan öleli magához a latort. Elfogadhatjuk Stalker szép megállapítását. elrontott és engedetlen. Gonosztevő volt. úgy a kereszten függő lator megmentése. csúfos véget érő életem ellenére. szelíd. Minden kétségen kívül áll tehát. És most ez az egyetlen ember képviselte az Ő egyházát. Az bizonyos. ott megkezdődött a megtérő lator hite. mint amilyent az angyal hozott neki a Gecsemáné kertjében. hanem megtért lelkét biztatja és bátorítja. nem volt próféta és nem volt az igazhívő egyház tagja. el kell hinnünk. Ahol véget ért Péter hite.Istentelen arcátlanságát: azután. nem volt tanítvány. a vereségben is a győzelmet. a hitnek ilyen ragyogó példája. azaz néhány óra múlva velem elszel a halottak birodalmában. amelyen majd megemlékezhetik róla Krisztus. Jézus egész élete munkáját összefogja. hogy elég: az Isten irgalma megbocsátott. hogy ez a szó szép kertet jelentett és az emberiség ős szüleinek lakóhelyét jelezték vele. hogy kész ő kivétel nélkül mindenkit bebocsátania maga országába. Hogyan? Hát ennyire irgalmas az Isten? Elég Neki a megalázkodó emberi szív egyetlen mondata? Elég az Úr Jézus nevének fájó emlegetése? Igen. türelmes.” Ma A lator valami távoli időpontra gondolt. hogy részese lesz a boldog életnek. hogy még aznap meg fog halni és nem fog. hogy a paradicsom helyéről kíváncsi és szőrszálhasogató módon vitatkozzunk. amint néha megtörtént a megfeszítettekkel. könyörgés! Milyen világos látásuk volt e szemnek. akik őhozzá menekülnek. csendes szenvedésével. amely késedelem nélkül. A neki mondott szó már nem a megtérésre hívja őt. akinek ezt mondták. aki jogosan került a keresztre. E helyen a katolikus teológus is csak így kiálthat fel: Az ember nem akar hinni a fülének. amióta áll a világ. hogy meg tudták látni a halálban is az életet. Legyen nekünk elég annyi. Luther találóan mondja. Bizalom. napokig gyötrődni a kereszten. hogy önmagát megalázta a bűneiről tett őszinte vallomással. az ígéret is. Ő ellenben így felel: Ma. és pedig azon az oldalon. hogy alattvalók nélkül maradjon az Ő Fia. „magaviseletével”. Hol van itt az érdem? Ezen a helyen kezdődött el minden értéknek a teljes átértékelése. A paradicsomban. micsoda. kiált fel Kálvin. Ma. ahol az igazak örömmel várnak a feltámadás napjára! Nagyon megszívlelendő Richter észrevétele. hogy olyan enyhületet adhatott Krisztusnak.

Megszólal ismét és ez a szó: a lelkigondozás csendes szava: 9 . soha nem lehet gyümölcstelen. Az eddig elmondottakon túl. mint a latornak ott a Kereszten. teljes üdvösséget felajánlani. hogy bocsáss meg nekem is olyan kegyelmesen. Nincs igazabb mérték vallási tanítómesterek. de nemcsak a mieinkért. evangéliumunk nem azonos. hogy ahol ő van mi is ott legyünk. Ebből megtanulhatjuk. megbocsátottál. ez a jövő bőséges kárpótlást adhatott mindenért! Boldog lehet az a hívő ember. de amit leírnak. Nem feledhetjük azt sem. aki édesanyja megélhetéséről gondoskodik. anyja iránt érzett szeretete méltó a megcsodálásra. Mint Kopernikusz a híres csillagász sírján. Ne akarjunk igével téríteni ott. ahol Isten igenélküli. kínok között. s haláluk után boldog és vidám nyugalmat élveznek. Ha nem tudunk még egy haldokló bűnösnek is bizonyos. általa szerkesztett sírfelirat van: „Nem akarok olyan kegyelmet.” És íme. az Úrhoz könyörgő szívünk bizton örülhet. hanem az egész világ bűneiért is. mondjuk Stalkerrel.” 3. Tulajdonképpen Jézusnak lett volna szüksége segítségre és Ő ad segítséget. a következő. és irányzatok megítélésére. mint Pál. ideje. Mert micsoda vigasztalás az elcsüggedt bűnös szívnek: a halálos ágyon is meg lehet térni! És azért tért meg csak az egyik. csúfolódások. Nagyon szépen fogalmazta meg ezt az örömünket Dr. okozta lelki kínokra is. ilyen ígéret fényénél indulhat el! Ne restelljek a nyomába szegődni. Asszony. hogy a két bűnös közül. Az evangéliumok szűkszavúak e téren. ilyen tanításai is vannak a második „szónak”: Elfogadhatjuk. A harmadik szóban egy asszony fia. sem Péter sorsát nem kívánom. míg Krisztus visszajövetelével teljesen meg nem nyilvánul a mennyei élet tökéletes dicsősége. Gondoljunk csak a második szónál említett. Nagy kínok között. akinek a szíve csak jobban meg keményedik ott. hogy mit tudnak mondani egy haldokló embernek. a munkájában becsületesen helytálló. Erről tesznek bizonyságot utolsó szavai is. mert ő azt akarja. Csak azért könyörgök alázatosan. hogy helyet készítsen nekünk. Halálon át mi az életbe megyünk: VELE LESZÜNK. az is sok. mert nem mindenki tér meg a halálos ágyán van. aki az örökkévalóság felé. hogy a Kereszten nagy kínokat szenved. azért tért meg az egyik. Elment. megbízható. 27) Hitünk szerint Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember volt. önzetlen. ímhol a te fiad! Ímhol a te anyád! (János 19. aki egy megtérő bűnös előtt megnyitja a menny kapuját. azok részesei az ő életének. nagy ügyért szenved. Az Írás is erre utal:” És ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. nagy ügyért való szenvedés közben is van nyugalma. kicsiny családi ügyekkel foglalkoznia. aki még nem nyerte el bűneinek bocsánatát. a régieknek azt az észrevételét. A második szóban Isten. fölöttébb el ne csüggedjünk. boldog. Itt valóban túlzás nélkül el lehet mondani: világra szóló nagy ügyért. Nagyon sokszor száz szép szónál többet ér egyetlen kicsi jócselekedet. 26. hogy fölöttébb el ne bizakodjunk. És végül: Bűnbánatban s szenvedésekben megtisztult. Annak az evangéliumával. mint az.testébe. hogyan kell kötelességünket teljesítenünk Isten iránt és emberek iránt. Az Úrban hordozott szenvedés. Kálvin János így ír erről: Krisztusnak. ereje. hogy ez az ígéret a miénk is. Aki meg tudta vigasztalni a bűnbánó latort is. vagy a szenvedést az ő erejével csendben hordozó magatartást vár tőlünk. Victor János: Akármilyen gyászos volt a múlt.

mint hatalmas. Ki az én anyám és ki az én testvéreim? . lenne.. törődik a mi kicsiny porszem életünk gondjaival is. Hozzá is szeretne szólni: Ímhol a te anyád. kell elfoglalnia Mária szívében is. Arról. még az evangélium hirdetése végett sem. Ilyen Istenünk van. Az érzelem helyét bármily szent és igaz is legyen az anyai érzelem a hitnek. özvegyasszonynak. hogy Mária is. Az egyik hagyomány szerint Mária idős korban. az nem csupán a te fiad. Mária férje már régebben meghalt. Jánosnál.. most az Isten Fiát lássa benne. Ez nemcsak azt jelenti. az ötödik parancsolatról tart prédikációt. Mintha kibékíthetetlen feszültség lenne ez a két fogalom. Feltehetően József. És az is igaz.. nagy prédikációt. hogy Vele a földi köteléket megszakítottnak tekinti. Asszony. A vérszerinti. Jézus él ezzel a joggal. a Lélek szerinti testvériségben. édesanyám! Csak mélyebbre hatol az éles kard az anyai szívben. Azt jelenti. Azt is benne érezzük ebben a kijelentésben. Más hagyomány szerint 17 évig élt Jeruzsálemben. az Uraknak Ura és a Királyoknak Királya. nagy munkája közben van ereje. a Mindenható a Világmegváltó.Asszony Mária számára most teljesedik be Simeon próféciája: még a te lelkedet is áthatja az éles kard. utánozhatatlan. hogy az elsősorban családjuk iránt legyenek szeretettel. Elhomályosodó tekintet most a szeretett tanítványt keresi. Hagyd rá magad bizalommal! Néki gondja van reád. akivel a legbensőbb kapcsolatban állott. világkormányzás. A zsidó családjog formanyelve szerint anyját az apostol oltalma alá helyezi. Most ezt bízom reád: Ímhol a te anyád! A keresztre feszítettnek jogában állott utolsó rendelkezéseket adni. viseld gondját.. Nem azt mondja Jánosnak. Szava végrendelet a tanítványnak.. kitágult. Fogadd magadhoz. Mindenható és Atya. hatalma szeretete a mi kicsiny életünk gondját is elrendezni. hogy aki itt szenved. Ezt a harmadik „szót. tanulják meg. Efézusban halt meg. Ha pedig valaki az övéiről és főképpen az ő háza népéről gondot nem visel. az. ahol életének későbbi történetei lejátszódtak. És most Jézus így szól: Anyám. Nem Ő határozottan így szól: Ímhol a te anyád. a hitet megtagadta és rosszabb a hitetlennél. mert Ő ATYA. hogy végül Efézusban telepedjék meg.. az Isten Fia. János házában és ő soha sem hagyta el a várost.” 10 . nőtestvérem és anyám. Világmegváltás. De Jézus így szólítja meg: Asszony! A kánai menyegző is így szólította meg. hanem arra is utal. mintha a tied. és szüleiknek háládatossággal fizessenek. Csak az ő halála után indult el missziói utazásaira. az Apostoli Hitvallásnak erről a tételéről: .MINDENHATÓ ATYÁBAN! . s íme a keresztre kell néznünk. gyermekei unokái vannak. Íme! Ilyen Megváltónk van. amíg Mária életben volt. mert ez kedves Isten előtt.” úgy is tekintjük. hogy nekünk is gondoskodnunk kell szüleinkről:” Ha pedig valamelyik. az ő édesanyja is.Aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Ímhol a te fiad! Azt adja maga helyett. rokoni kapcsolat kiszélesedett. hogy ímhol az én anyám. hogy tudod János. én így tanítottam. fiútestvérem. hogy Jézus a Keresztnek szószékéről itt minden idők számára. hogy meglássuk.

és nem kér magyarázatot. Ezt kérdezi Dávid is és Jeremiás is. Azt hinnénk. tanítványaitól való elhagyatottság után a legsúlyosabb lelki szenvedést. mondja Stalker mentesek tőle. És a „Miért?”-ek milliói most mind összpontosultak Krisztus Miértjében. Mint Kálvin mondja: mintha az ég és a föld köteles tiszteletet adná meg teremtőjének és alkotójának. Rettenetesebb és félelmetesebb kiáltás soha nem hasított át a levegő! Megrendítő az is. Meg kell járniuk a lelki elhagyatottságnak az útját is. bizonyosan erre is értette. amikor a teremtmény azt kérdezi Teremtőjétől: Miért? Az egész Jób könyve egyetlen ilyen kiáltás. hogy egyedül marad az Atyával: „Íme eljön az óra és már eljött. Azért lett Jézus Krisztus elhagyatott. hogy a Szentlélek szíriai nyelven akarta. hogy az emberektől. az Istentől való elhagyatottság érzését is átélte a Kereszten. miért hagytál el engem? (Máté 27. mert az Atya velem van. 11 . amikor közülünk bárki emberfia veszi ajkára ezt a mondatot. hogy akik az Úr Jézuséi. A felületesek. Hagytál el engem? Azt fejezi ki vele Megváltónk. az Istentől való elhagyatottságot. hogy eloszoljatok. hogy mi soha ne lehessünk azok. arra a negyedik szóból következtethetünk. amelyet olyan nehéz megérteni. kiki az övéihez és engem egyedül hagyjatok. A köznapi lélek könnyen belenyugszik a világba. Megrendítő. az abból is látszik. az Egyetlen. vajon csakugyan így volt-e. Mert nem mondhatja senki.b]z"[} hm. Már most. mondja Kálvin. barátoktól. elhagyatott volt e Jézus? Erre azt feleljük: Igen.” De most az Atya is elhagyta. Éli. Amikor a Megváltónk azt mondta. Bizony igaz. amikor az ószövetség kegyesei kiáltanak így. én Istenem. A két csoport között három óra idő telt el. Ez volt a szenvedés mélypontja. A mi időszámításunk szerint déli 12 órától délután 3 óráig. A következő négy szóban saját (gondjaival) szükségeivel foglalkozik Urunk. Hogy Jézus lelkében mi mehetett végbe e három óra alatt. 32 szerint tudta. hogy Isten káromlók szólnak itt. yliae yliae Azaz: Én Istenem. ami értelmetlen ellenmondás és zűrzavar csak van a világon. Miért? Mindig gyötrelem és félelmetes. Éli lama sabaktáni? ynIT. hogy ez a mondás különösen érdemes a megjegyzésre. hogy a tanítvány nem lehet nagyobb a Mesterénél.4. De itt most a Szerelmes. Az első háromban mások szükségeivel foglalkozik Megváltónk. hogy elmondják. És. Sötétség támadt az egész földön. hogy nincs a Bibliában még egy mondat. a világiasak. A természet is Isten akaratának engedelmeskedik és eltakarja naparcát. János 16. 46. akkor abban a néhány órában átélte Jézus a legrettenetesebbet. a nyeglék.) A kereszten elhangzott hét szó két nagy csoportra osztható. akiket legkönnyebben utolér az ilyen kétségbeesés. az mind összetorlódott a Golgotán.l. de nem vagyok egyedül. pedig a legkomolyabb és a legnemesebb lelkek azok. 34. azokat az ilyen lelki állapot nem érheti utol. Most a Kereszten szorong a lelke: Miért hagytál el engemet? Teológusok töprengenek rajta. hogy így mentől jobban bevésse az emberek emlékezetébe. Márk 15. a Mindhalálig engedelmes Fiú kiált így. Ott. mint ezt.

ahogyan az első pünkösdi prédikációban hangzott el: Nem hagyatott a sírban. Az élő bak fejére pedig rátette Áron. És úgy is igaz. Ő is tudta ezt. ami ezután következik. Könnyebb lesz a körülöttünk élőknek is. Így hát a legnagyobb elhagyatottságban is bizalommal mehetek Hozzá és kérhetem Tőle. szava. a kietlen puszta helyen nyomorultan elpusztult. mindkét kezét és a megvallotta felette Izráel fiainak minden hamisságát és minden vétkét és mindenféle bűneit. hanem Isten kezétől is kibeszélhetetlent szenvedett. Csak keveset. Urunk azt mondja. ugyanis így van megírva: Én Istenem. A 22. hogy ez valóban így volt. A következő mondatot már nem vette ajkára. A kínban. jaj. állj mellém Jézusom. hogy nem csak az emberek kezébe adatott át. Tanuljuk meg Tőle ezt is: Ne beszéljünk olyan sokat. olyan könnyen és szívesen. S. sem teste rothadást nem látott. a kietlen helyre s az ott. én Istenem. tanítja Zsidókhoz írt levél. Két hibátlan bakot kellett a főpaphoz vinni. 28. Nem véglegesen. akkor sem vagyunk egyedül. Így rakta azokat a baknak a fejére és elküldötte a pusztába. Előttünk járt a mi Megváltónk Ezt az utat járta érettünk s az ő ígérete. és nem beszél róla sokat. Ez a diadal. A Kereszten elhangzott negyedik szó. arra bizonyság. Van egy elő képe annak. A borzalmas halál kínját Jézus némán szenvedte. Mint Richter mondja: Egészen emberi szó ebben az embertelen tragédiában. Verse. Az ötödik szó a testi szenvedés. hogy nem ez volt utolsó szava. Megváltónk lelki szenvedését summázza. semmi sem tudta őt e világon mélyebbre taszítani. mert az ő szentsége közelében nem tűri el a bűnt. és mérhetetlen sok szenvedésben van része. Az a hitünk. hogy megszabadítsa őt a halálból és meghallgattatott istenfélelméért. 19. Az egyiket megölték és vére engesztelésül lett. Ha lelkem félve reszket s rettent a meghalás. hogy ebben a negyedik szóban. az már újra a békesség és bizalom szava. mert csak egy rövid szempillantásig hagyatott el a mi Urunk. 5. Ha majd én távozom. Zsoltár 2. hogy íme én tiveletek vagyok minden napon. olyan végére nem érően a szenvedéseinkről.De ha még nem tudna is mást kiáltani a lelkünk. 3 Mózes 16ban van leírva az évenkénti engesztelési ünnep. mily nagy. Bizony az volt a szenvedés mélypontja. én Istenem Aki így tud imádkozni lelke legnagyobb szorongásai közepette is. ami itt a Golgotán történt. mint a Zsoltáros fájdalmas panaszát. 12 . akinek hatalma van arra. miért hagytál el engem? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. még erre is vonatkozik és erre is érvényes. Sőt. Azért is imádkozta csak eddig a zsoltárt. János. Szomjúhozom. az nem elhagyatott. Én Istenem. Bengel pedig azt tanítja. hogy Isten így tette Jézusra a világ bűnét és akkor eltaszította őt. Az Istentől való elhagyatottság számára elhordozhatatlan terhét kiáltja most a nagyvilágba. De ő meghallgattatott: Ő földi élete napjaiban erős kiáltás és könnyhullatás közben könyörgésekkel és esedezésekkel járult ahhoz. Nagy kínod és kereszted legyen vigasztalás. mit halál hoz. Gerhardt Pál szép énekével: Mellőlem el ne távozz. Egyetlen jajszóba sűríti minden testi kínját. Újra gondoljuk csak végig.

És: Sőt ételembe mérget adnak. felette van az aljas ösztönöknek és szándékoknak. Az apostolok arra tanítanak minket. elsősorban a negyedik evangélista. Gondolj az Írásra! Gondolj azokra az Igékre. Megváltónk szomjúhozik utánam. A szomjúság gyötrő érzése kínozza.) az Atyához való visszaérkezést. amelyeket János ad át az utókornak. Nem kell mindenáron elvetni ezt a gondolatot. függ a tűző napon. Az imádságunkra szomjúhozik. és szomjúságomban ecettel itatnak engem. amelyik tapasztalja. Az ecet pedig. Azok. mit jelent a kivégzés. Ige marad. Az egyházatyák szimbolikus jelentőséget adtak Jézus Krisztus szomjúhozásának. Isten kijelentése felette van minden emberi dolognak. mindenek felett igaz. említ. minden bizonnyal a katonák. azokat a látszólag. hogy szomjúhozik a lelkek után. Inkább gondoljunk arra. vagy a katonák poscaja. Ezt tedd te is. Mert nincs olyan megkeményedett szív. neki jutó boldog lelkek szent szürete után szomjúhozik. amelyet a hosszú őrség tartalmára kaptak. most a végén szánakozók. hogy testben szenved. Már több órán át. A szentségünkre szomjúhozik. amelyet a szenvedőknek készítettek. aki keresztet szenvedett. Jézusra. részvétre indulnak. ami az éhségnél is sokkal rosszabb.Szomjúhozom Azt jelenti. Azok azért ecettel telt szivacsot tűztek izsópszárra és odatartották a szájához. amelyik meg ne indulna Jézus Krisztus keresztfán való szenvedésének láttán! 13 . Isten Igéje.) a váltsághalál gyümölcse képen. elszakad a bűntől. hogy milyen figyelemre méltó körülményességgel tartja megemlítésre méltónak. tudja értékelni ezeket a fontos ténybeli bizonyítékokat. ti is ugyanezzel a gondolattal fegyverkezzetek fel. milyen szenvedéseket enged meg Isten életedben. a Kereszten. a legnagyobb szenvedésben is az Írás beteljesedésére gondol. Ehhez a szóhoz az evangélista a szemtanú hitelességével még egy megjegyzést fűz: Volt. Azok a katonák. hogy egy olyan nemzedék. mint cserép. Lüthi mondja ezzel kapcsolatosan. Két zsoltárversnek kell beteljesednie: Erőm kiszáradt. kockajátékot űztek. A keresztre feszítettek borzalmas szenvedése sűrűsödik ebben az egyetlen szóba. mondja Szikszai Béni. de nem lehetnek olyanok. amelyek az eljárás és a kivégzés alkalmával előadódtak. tűző napon. hogy Krisztus testi szenvedése fegyver a mi kezünkben: Mivel tehát Krisztus szenvedett testben. Az izsópszár nem olyan. A szolgálatainkra szomjúhozik. ég és föld között kifeszítve: szomjúhozom. Azt tanították. hogy Jézus Krisztus szomjúhozta: a. Úgy gondolom mondja Lüthi. hogy bot gyanánt lehessen használni Máté és Márk e helyen nádat. nyelvem ínyemhez tapadt és a halál porába fektetsz engem. és ruháján osztoztak. vagy valami folyadék. legjelentéktelenebb részeket is. amelyeket Isten Lelke szíved hústáblájára írt fel! Nem tudom. És mindez a részletezés miért fontos még? Hogy elgondolkodjunk a történteken. pedig ott egy ecettel teli edény. Isten Igéje mindenek felett beteljesedik. a nyilvánosság kizárásával. akik a keresztre feszítés elején. felette van az emberi indulatoknak és gondolatok szövevényének. Az evangélista ezt a megjegyzést fűzi e szóhoz: hogy beteljesedjék az Írás így szólt. irgalmasak lesznek. b. tehát teljesen érzéketlenül viselkedtek. hogy közöttük elsikkadna a prófécia. hogy feltűnő. savanyú bora volt. mert aki testben szenved. Ahogyan Stalker mondja olyan szépen: A szeretettünkre szomjúhozik. felette a szenvedéseknek. Íme. a dicsőségbe. A testi szenvedések között nézzünk azért a hit fejedelmére és elvégzőjére.

hogy szomjazol. Kóstolgassuk e szónak az édességét! Már sokszor mondották. amelyet valaha is kiejtetek a föld színén. elvégezze. Lehallatszott a halottak birodalmába. Ez azt jelentette. egyel az én legkisebb atyámfiai közül. hogy mi minden végeztetett el a kereszten és az meddig érvényes. és hűsítő italt tartson kiszáradt ajkukhoz. amely valamikor is elhangzott a világban. szenvedésük magányosságába zárva és vágyakoznak arra. amelyet az evangélisták ezzel a mondattal zárnak le: Jézus mindezeket a beszédeket elvégezte. hogy valaki meglátogassa őket vagy betegágyukhoz kötözve és várva. hogy ez a legfelségesebb szó. Utána főpapi imádságban megnyugodva mondja: Én dicsőítettelek téged a földön. Amint ő maga mondotta. tudta. Dicsőség a magasságban Istennek! S míg ezt karácsonykor a mennyei seregek sokasága hozta üzenetként a mennyből. Ez a tusakodás történik a Gecsemáné kertjében. s az a hely az. Az a tudat szólal meg itt. mondja Stalker. a názáreti zsinagógában. énvelem cselekedtétek meg. ami üdvösségünkre csak szükséges volt. hogy személytelenül hangzik. Valahol csak szenvednek Jézus testvérei. Csak így: Elvégeztetett! Oh utánozhatatlan. és innod adtunk volna? Amennyiben megcselekedtétek. először az evangélium hirdetését kell elvégeznie. Ebben az egy szóban. Siegfried a vállai között. Elvégeztetett! János 19. és nagyon gyötrődik.kérdezi Stalker. Már nem így mondja: elvégeztem a munkát. hogy valaki megigazítsa a fejük párnáját. amit senki be nem zárhat. amellyel meg kell keresztelkednie. A Krisztus által 14 . az Atya akarata beteljesedett. hogy eljött az Ő órája. majd így folytatja: Szomjúhoztam és innom adtatok. van gyönge. A legnagyobb győzelmi kiáltás ez. Uram mikor láttuk volna. hangzik. hogy még előtte van a keresztség. hogy minden a céljához ért. arra álljon itt Kálvin tanítása: Krisztus haldokolva bizonyságot tesz a felől. S mindazt. most egyetlen szóba sűríti: Elvégeztetett. ahol Krisztus elkiáltotta: Elvégeztetett! S. A pogányok elmondják hőseikről. elvégeztem a munkát. Achilles a sarkán. ott mindenütt Krisztus kiált: Szomjúhozom! 6. mint Stalker mondja. Jézus Krisztusnak eledele volt. amíg az elvégeztetik. felhangzik az égbe. amit a názáreti zsinagógában és a főpapi imádságban még mondatokban mond el. most a Kereszten a Szerelmes Fiú újszövetségi dalaként száll a földről az égbe: Elvégeztetett! Benne az előre megjövendölt győzelmi kiáltás hangzik fel. levélnyi helyen. hogy Istenen kívül senki nincs. és mint hálazsoltár hangzani fog az örökkévalóságban. aki ne volna sebezhető. utolérhetetlen Krisztusi alázat! Benne van tehát e szóban a mennyei seregek éneke is. halálosan sebezhető helye a halálnak és az ördögnek is. Mint ha a népeknek sejtelmük lett volna arról. Íme. benne volt az egész emberiség számára ez az üzenet: Íme adtam elődbe nyitott ajtót. És volt egy szakasza az ő életének. hogy végezzem azt. Mily édes tanítása az is. amelyet rám bíztál.” Ez a bizonyosság szólal meg újra a Kereszten. hogy a nehéz munka elvégeztetett. évezredeken át. évszázadokon. hogy csak egy helyen sebezhetők meg. a szenvedés végéhez. hogy az ő egyetlen áldozatával elvégeztetett és betöltetett mindaz. S amikor elvégezte a beszédeket.Vajon nem kemény-e az én szívem? Mert a Megváltó most is így kiált: Szomjúhozom! Hogyan? Hol? . hogy az Atya akaratát cselekedje és az ő dolgát. 30 A görög kifejezés azt is jelenti. céljához ért.

Még e szó három nagy tanítására figyeljünk: Elvégezte megváltásunkat. Aki a Kereszten így szól: Elvégeztetett. hogy milyen erős a mi Istenünk.hozott egyedüli áldozatnak hatása és ereje örökkévaló. mint a Kereszten. Ez a bizonyosság él Pál apostol szívében is. Elvégzi megtartatásunkat. Szentháromság! Téged áldunk. Nemcsak önmagára nézve. újabb áldozatra nincs szükség. Jézus Krisztusra! Csüggedésedben. Nézz a Kereszten mindent elvégzett Jézus Krisztusra! Ahogyan az apostoli levél tanítja: Nézzünk a hit fejedelmére és elvégzőjére. Fénylik titka keresztfának. Elvégzi megtartatásunkat. hogy aki a jó dolgot elkezdte bennetek. Légy áldott. kínok között és soha nem látszott még tündöklőbben. Anélkül. és nem ez: Befejeztetett: Mert még nem fejeződött be. ami csak az Atya kegyelmének megszerzésére. Bizony az ő ereje. a mennybemenetel és a paruzia. oltár s áldozat. hogy mi is így szólhatunk életünk végén: futásomat elvégeztem. Az élet ottan halni tért. hogy a Kereszt áldozatából bármit is elvennénk. mint ott. Soha olyan erőtelennek nem látszott Krisztus. Élő kútfő. a feltámadás. A Kereszten ez hangzott el: Elvégeztetett. hogy az óta semmi. S holtával adott életet. de a gyülekezet tagjaira nézve is: meg vagyok győződve arról. egyszer ezt is el fogja mondani: Befejeztetett! 15 . az ő hűségében bízva bizonyosak vagyunk abban. maga a saját szavával tanúsította. utalnunk kell. erőtlenséged közepette teljék meg a szíved a drága evangéliummal: Elég neked az én kegyelmem! S mondjad a hatodik század latin himnusz szavaival: Királyi zászlók lobognak. Elvégezte a megváltásunkat. Befejezi a váltság művét. a megigazulásra és az üdvösségre szükséges volt. az egyszeri és tökéletes áldozat volt. Mellyel Krisztusunk áldozott: Holton az élet elesett. Közöljed vélünk érdemét! 2. Éppen a mindhalálig engedelmes. elvégzi a Krisztus Jézus napjáig. akik minden emberi hűtlenség és állhatatlanság ellenére. hogy minden elvégeztetett és betöltetett. a visszajövetel megváltói munkájára. amint azt ő. és pedig oly tökéletesen. mindazt az Ő egyszeri áldozatával nyújtotta és elvégezte. azaz. erőtlenség által jut el céljához. a Kereszten mindent elvégzett Jézus Krisztus hűség tegyen bennünket is olyan meggyőződésű emberekké. Befejezi. a váltság műve. a bűnbocsánat megnyerésére. Holtával nyervén drága bért. a váltság művét. legfőbb Jóság! Kérünk: a kereszt győzelmét. amikor ezt mondta. Ő a Kezdet és Ő a Vég! 3. a hitet megtartottam.

Atyám. mert levettetett a mi atyánkfiainak vádolója. megtettem. Akkor hallatszik ez a szózat az égben: Most valósult meg az üdvösség és hatalom és a mi Istenünk országa és az ő Krisztusának hatalma. Hogy a halál az ő szemében csak alvás. Ez volt az első szava a Kereszten is. 7. a te kezedbe teszem le az én lelkemet. hajtja le fejét a Kereszten. nem halt meg. aki vádolta őket éjjel-nappal a mi Istenünk előtt. amely kivezette. amelyet élete és halála árán szerzett. Mert délután 3 óra van. Amilyen nyugtalanná teheti az ember lelkét. legyen nagy vigasztalás és bátorítás a számunkra. a mi Megváltónknak éppen az.” Jézus hallotta a kürtök szavát és ő is. 16 . Ami tőlem tellett. ezután végeztetik el. imádkozik. abba az irgalmas. A Te kezedbe. Megváltónk lelkét. megváltotta népét a szolgálat házából. Ő is esti imádságát mondja. az Ő Lelke által mi is így kiáltsunk: Abba. arra emlékeztetne minket is. Belőlük tudjuk meg. Nyolcszor ismétlődik különböző formákban. amelyből senki ki nem ragadhatja a Te juhaidat. a megváltás nagy műve. Egész Izráel imádkozik ebben az órában: „Kezedre bízom. ez a nyugalom töltötte el. S utoljára ismét a nagy szót mondja ki: Atyám! Mert ebben a szóban a Fiúság lelke szólal meg. Abba a hatalmas. Atyám. Az ő átszegezett kezeibe bátran letehetjük lelkünket. átszegezett kézzel mondott fohásza. az engesztelés nagy áldozata elvégeztetett. Mintha utolsó imádságával is. hogy mindent elvégeztem. hogy Isten titka. esti imáját mondja. hogy még mennyi mindent el kellett volna végeznem. Csak még az esti imádságot kell elmondania. hogy Jézus halála előtt. csak alszik”! Atyám Ez volt első bizonyságtétele 12 éves korában. amit reám bíztak. A Jelenések könyvében ez a „hatodik szó” újra kivirágzik. 46. amikor arra kell gondolnia utolsó órájában. ezt tudjuk” Ne sírjatok. 23. olyan nagy nyugalmat adhat az ember lelkének az a tudat. S. céljához kell érnie a Jelenések könyve próféciáinak. Arra a megváltásra.De addig még be kell teljesednie. A templomhegyről a városon át idehozza a szél a hatalmas templomkürtök hangját. Ennek a zsoltárversnek első felét imádkozza. Lk. Elvégeztetett. hogy Őáltala. Most már nyugodtan. Ez a kéz most sem rövidült meg. hűséges kézbe. Ami Rá volt bízva. csak más magasabb értelemben. erős kézbe. lelkemet. hűséges Isten. Atyánk! A te kezedbe A Te mindeneket teremtő kezedbe. hogy minket sem ragadhat ki senki az ő kezéből. és az ezer esztendő még ezután jut teljességre. most már rábízhatjuk magunkat. Ebben a hatalmas kézben most is van megszabadításra való erő. Azt. Az estéli imádság ideje van. teljesítettem. Szép gondolat. Isten haragja. az imádsága. meg kellett volna tennem. oh Uram. a te kezedbe teszem le az én lelkemet. amit Izráel imádkozik. te váltasz meg engemet.

amikor a maga lelkéről beszél. hogy halálunk óráján is ezekhez menekülhessünk. hogy akik Isten akaratából szenvednek is. hogy megkeseredés nélkül hal meg. a mi Atyánk Jézus Krisztus lelke által.Teszem le. mondja Kálvin mint azzal a rettenhetetlen dicsekedésével. Ez a reménység szólal meg ebben a csendes esti imádságban.” Íme így lesz ez az esti ima Jézus ajkán győzelmi kiáltás: Nem ti vettétek el az én életemet. mint az. utolsó mondatával is. az ő képét viselve. amiről János evangéliuma feljegyzése szerint így tanított:” Azért szeret engem az atya. Ez a reménység és bizonyosság szólal meg Kálvin János. vagyonukkal. Ezt a bizonyságot nem veszítette el a Kereszten sem. István diakónus. beteges keresztyén élet lehetséges. 1564. Ahogyan a feltámadás reménysége szólal meg ennek az imádságnak minden drága szavából. április 25 én kelt végrendeletében is. hogy mosson és tisztítson meg a mi nagy Megváltónk vére által. Az evangéliumok számos helyen feljegyzik számunkra: Jézus előre megmondta tanítványainak. hogy újra felvegyem azt. akik haldoklásukban is testükkel. amelyre nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket Isten. Azt jó meglátnunk. hogy neki Jeruzsálembe kell mennie. Ennek az imádságnak nagy hatása volt az első keresztyénekre. Ebben az imádságban megszólal a feltámadás reménysége is. A Megváltó utolsó imádságában lelkének sorsával volt elfoglalva. hogy letegyem és van hatalmam. a keresztyén élet két legfontosabb élet szükségletére utal: Ige és imádság. Imádságában. Ige és imádság Ezekben kell megfürdetnünk lelkünket minden napon. Könyörgök is hozzá. Lelkemet. melyet Ő nekem a mi Urunk. hogy az által minden bűneim eltemettessenek. úgy teljék meg a mi lelkünk is életünkben és halálunk órájában is élő reménységgel. Íme. hívja fel a figyelmünket Stalker. Jézus Krisztusban megmutatott és az ő szenvedésének és halálának érdemére támaszkodom. hogy ebben a hitben akarok élni és meghalni és nincs más reményem és bizakodásom. hogy engem ő kegyelmébe fogadott. melynek derekas részében ez áll: Kijelentem. hanem az engedelmesség és a szeretet! Krisztus ugyanis. addig a Szentírás még a lélekben is megkülönbözteti az ember legfelségesebb. Senki sem veszi azt el éntőlem. 17 . hozzátartozóikkal foglalkoznak és nem a lelkük dolgaival. mely minden szegény bűnösért kiontatott. mert én leteszem az én életemet. ami üdvösségem egyetlen alapja. hogy megjelenhessek orcája előtt. megkövezése alkalmával így imádkozott: Uram Jézus vedd magadhoz az én lelkemet! Péter apostol pedig azt tanácsolja. hogy ismét felvegyem. Van hatalmam. ajánlják lelküket a hű Teremtőnek. és sokat kell szenvednie a vénektől és a papi fejedelmektől és az írástudóktól és megöletnie és harmadnapon feltámadnia. Nélkülük csak erőtlen. Elfogadom azt a kegyelmet. én tettem le azt! Nem a szegek tartanak fogva a Kereszten. És amíg a köznapi kifejezés szerint az ember testből és lélekből áll. Sokan vannak. legértékesebb alkotórészét és ezt említi Jézus is. Az a bizonyosság szólal meg benne. hogy az ő lelkének (melyet mindannyian elveszettnek gondoltak) Isten az őrizője. hanem én teszem le magamtól. semmivel sem arathatott volna fényesebb diadalt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól. de ennél többet is szabad látnunk: Jézus imádkozva és ajkán Igével hal meg. elesett. Nekünk is drága tanítást ad megváltónk utolsó imádsága.

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. akiknek martalékául odaszánták a lelkét az ő bírái és hóhérai. mert Tied az ország. mint a galamb. Minden nap legalább egy zsoltár! Szeretnénk J. Luthernek. hogy előbb ne fohászkodnál e szavakkal: Atyám a te kezedbe teszem le az én lelkemet. akár nem: legyen ez egész életünk buzgó könyörgése: Ne tedd le kezedből ezt a könyvet se úgy. de ő csak ezt a kiáltást ismételgette: Atyám. úgy a földön is. Gememba. Utószó helyett. Ámen 18 . Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. és nem fölösleges hangsúlyozni. és bocsásd meg vétkeinket. és ne vígy minket a kísértésbe. sicut columba. legyen meg a te akaratod. Szenteltessék meg a te neved. Amikor Husz Jánost máglyára vitték. jöjjön el a Te országod. Melanchtonnak és még sok más nagy léleknek is. amint a mennyben. a prágai Jeromosnak. Legyen naponkénti imádságunk egy-egy zsoltár. Ki. midőn a halállal együtt minden nyomorúság reám tódul és midőn már a halálnak kapuján leendek is. a fejére magas papírsüveget nyomtak. ápolgass a Te atyai szent kezeddel és adj erőt arra. Ne hagyj el. mely tele volt rajzolva ördögökkel. a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Stalker szavaival befejezni tanulmányunkat: Sokan haltak meg már ezzel a szóval ajkukon.Kálvin János utolsó napjait is sok szenvedés és imádság szentelte meg. hogy Megváltónk zsoltárverssel az ajkán hal meg. amelyre a Te öröktől fogva szerelmes Szent Fiad. Haldokló imádsága. nyögtem. a hatalom és a dicsőség mindörökké. aki a mennyekben vagy. de szabadíts meg a gonosztól. az Úr Jézus tanított: Mi Atyánk. Ez volt az utolsó sóhaja Polykarpusznak. Környezete többször hallotta szavait: Megnémultam. hogy egyéb fohászkodásaim közt tökéletesen meghódolt szívvel és igaz hittel szólíthassalak meg Atyámnak azon imádsággal. édes Atyám! Kívánt akkor. nem nyitom fel szájamat. mert Te cselekedted. kívánhatná felségesebb szárnyakra bízni lelkét Istenhez való röptében? De akár ez lesz csakugyan utolsó imádságunk a halálban. Azt is szabad észrevennünk.

hogy az Isten cselekvésének adja át a helyet. 19 .. a teljességre törekszik." touÖ pneuvmatov" ejstin Ho de karposz tou pneümatosz esztin . vagy a Példabeszédek kijelentéseivel.) A zsidóság a törvényetikát követte. ö: 5 Mózes. A szakasz elején az apostol a test cselekedeteit sorolta fel. jóság. szívesség. amidőn megtörténik az. a legfőbb jó „rendíthetetlen erő. egészség.” (18. crhstovth".. (karposz) a belső egységnek az ábrázolása. ti a szőlővesszők. szabadság.” (János 15.A Lélek gyümölcse pedig. 5) Kálvin így tanít erről: „Mindig innen kell kiindulni. az egyház történelme során ezt a páli „Lélek-gyümölcsöt” összekeverték a görög római erényetikával. míg a Lélek gyümölcsét úgy kapjuk a megváltás ajándékaként. 27. fennköltség. hogy amott bűnökről. mint a görög római filozófia erényei. Pl. Az ember önmagára nézve meghaljon és engedje. amely a Lélek munkájaként lesz nyilvánvaló.. aki ezt mondta: „Én vagyok a szőlőtő. ejgkravteia: . addig a keresztyénségnek a Lélek etikát kell követnie és felmutatnia. Pál apostol itt nem törvényetikát ad. Pál apostol Galatákhoz írt levele 5. tehát.A lélek gyümölcse 1. Az egyes szám: karpo. A valóságban a Pál apostol által itt felsorolt Lélek-gyümölcs más. Rész 22-23. a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. akit gyakran állítanak Pál apostol mellé. szelídség." touÖ pneuvmatov" ejstin ajgavph.: sztoikus Senecánál. belőlünk erednek. 1. Nekünk „csak” élő összeköttetésben kell maradnunk Jézus Krisztussal. pivsti".(16-21 versek) De nem az a lényeges különbség e két felsorolás között. Abban is különbség van.26. (V. önmegtartóztatás. Ha a Lélek által élünk. . amikor az Istenfélő és szent élet szabályáról van szó. türelem. karpo. a test. Hóseás 4. Az igazi keresztyén élet soha nem lehet „izzadságszagú”.. nem vagytok a törvény alatt! Akik pedig Krisztus Jézuséi. A Lélek termi bennünk ezt a gyümölcsöt akkor. mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” Mondjuk ki. ezek az „erények” nem azonosak az Ószövetségben felsorolt erényekkel.. prauvŸth". Szűnjön meg a maga cselekedeteitől. 15 . Ez a gyümölcs növekszik és a keresztyén életfolytatásban jócselekedetté lesz.” Ezzel kezdődik az a felsorolás. hanem az. az egészre.. itt meg erényekről van szó. hogy a Krisztusban való élet nem mozaikszerű. makroqumiva. harmónia és a lélek szépsége. alaptételünket: amíg a zsidóság a törvény-etikát követte. hogy míg a test cselekedetei sokfélék és nem feltétlenül járnak együtt. amiről a szakaszunkat körülölelő versek szólnak: „Ha pedig a Lélek vezet benneteket. verseinek magyarázata tíz bizonyságtételben. Zsoltár 1. A Léleknek ez a kilencágú gyümölcse. akkor éljünk is a Lélek szerint. hanem mindig egységes. hűség. karpo. az terem sok gyümölcsöt.".” Gyümölcsről beszél az Apostol. carav. De ez a felsorolás nem azonos a görög szellemből eredő erény etikával sem. hogy a test cselekedeteinek a forrása bennünk van.. békesség. jóllehet később. eijrhvnh. ezzel szemben a „Lélek gyümölcse egységesen egy.O de. 24-25. versek) Nem nekünk kell tehát erőlködnünk. hogy az Isten éljen benne. a hellénizmus pedig az erényetikát.és Lélek cselekedetei között. O de. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet.” Azt jelenti. aki énbennem marad és én őbenne. ajga qwsuvnh.. öröm. amit valaki találóan nevezett kilencágú gránátalmának. körültekintés.

ha nem termi élete a Lélek gyümölcsét. dicséret 6. hogy ezt mondhatjátok magatokban: A mi Atyánk Ábrahám”(Máté 3. hogy e földet jó cselekedettel) Hálaadással. aki feltámadt a halálból. Valahogy úgy. Mint lakos társai a szenteknek. Pitvarivá tegyük az egeknek” (361. Felségedet mint tiszteljem. 2 és 8) Amikor elnémították Keresztelő János ajkán ezt az Isteni üzenetet Jézus Krisztus átvette majd Tőle tanultan így tanítanak az apostolok is: „Testvéreim meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által. hogy még e világban Sátorozván is. „amely megtermi annak gyümölcsét. s mint tulajdonunkkal Szentül éljünk mennyei jussunkkal. s ezért másé vagytok: azé.A Krisztusban való élet két fő követelménye: „Térjetek meg mert egészen közel. hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek” (Róma 7. van a mennyeknek országa!” és „Teremjetek hát a megtéréshez illő gyümölcsöket. Kész lészek. Uram. 1-8) Isten országa (Isten királyi uralma) azért vétetett el Izraeltől. 4) Egyszerű képes beszédben úgy tanultam én is: A Krisztusban való élet fordított fához hasonlít: a gyökere a mennyben van és a gyümölcse terem a földön. valójában Az új embert én szívemben: Hadd nyugodjék kebelemben.” (János 15. azt” kivetik. tűzre vetik és elégetik. Sőt örüljek az Úr jóvoltában. mert nem termett bennük gyümölcsöt. 8) Legyen azért naponkénti imádságunk Losontzi István (1709 1780) szép könyörgése: „Támaszd fel Uram. kelek. hogy több gyümölcsöt teremjünk. „Oly népnek” adta azt Isten.” De jaj. fekszem vélek: Zálogul szívem néked adom. miért foglalja a földet hiába!”(Lukács 13. Járok. Máshoz magam mint viseljem.” (453.) 20 . ím fogadom: Szent törvényed szerint élek. mint a megszáradt vesszőt. és ezért tisztogat bennünket olykor bajjal és szenvedéssel is. Pedig milyen buzgók voltak a Törvény tiszteletében. Taníts meg te szent törvényedből. dicséret 5-8 versei. ennek az „oly népnek” is. Mint szent akaratod kívánja. Verse) Azért oltattunk be az igazi szőlőtőbe. Aki ugyanis nem terem gyümölcsöt. ahogyan Pálóczi Horváth Ádám (1760-1820) írta olyan szépen: „Adjad Úr Jézus. És. A hosszútűrő Isten ajkáról elhangzik egyszer a gyümölcstelen fára mondott ítélet:” Vágd ki. és ne gondoljátok. buzgó tisztelettel. Az igazságnak tudománya Járásomban vezéreljen. Hogy lelkem-testem úgy éljen. ama mennyországban Részt vehessünk. és megszárad. Hogy ki ne essem szerelmedből.

függetlenül. mit jelent az Egyszülöttet odaadni. az érzés. akkor bizony dadogva és álmélkodva vall21 . azok közé tartozom. 3) Az vagyok. az Értelmező Szótárunk is. mert azt vallotta. úgy tudom erről az Igéről nem „mert” prédikálni. mert Ő előbb szeretett minket. hogy elmenjetek. A görög nyelvben négy szó volt használatos a szeretet fogalmának a jelölésére: 1. Magyarul leginkább szerelmet mondunk ez esetben. én sem szeretem. amelyet hozzátartozóink és a hozzánk közel álló barátok iránt érzünk. A megelőző Isteni szeretet forrásánál ott találjuk örök elválasztásunkat (predestinálásunkat!). Amikor a Biblia Isten szeretetéről beszél. Agapé ajgavph azt jelenti. Az vagyok. Az ember csak a gyűlölködés. De mivel ő nem szeret.” Luther. János 4. Itt a szív és az értelem egyaránt munkában van. a haragot. és én rendeltelek arra. és gyümölcsöt teremjetek és megmaradjon a ti gyümölcsötök. valami iránti ragaszkodásban. hogy mindig a másik ember javát tartjuk szemünk előtt. amely az emberi szeretetet jelöli. a szeretet dolgában nem helyezkedhetik a várakozás álláspontjára. hogy egyszülött Fiát adta. 16 ezt így mondja: „Mert úgy szerette Isten a világot.) 2. Az ajgavph. 2. „megbirkózni. Storge fogalmával jelölték mindenekelőtt a szülők és a gyermekek egymás iránt érzett szeretetét.” (I. (Gondoljunk az erotika fogalmára. 4. Nekünk „szabad” megelőző szeretettel szeretni. Az ajgavph agapé a Bibliában az Isteni szeretet kifejezője. majd ha ő is szeret. akinek Isten hirdeti: „Mert örökkévaló szeretettel. 19) Ennek a megelőző isteni szeretetnek drága pecsétjét hordozzuk magunkon a keresztség sákramentuma által. a bosszút tudja kezdeni. szerettelek téged. hanem örökélete legyen. hanem én választottalak ki. Isten megváltott gyermekének az életében a Lélek Gyümölcseként jelenik meg az ajgavph agapé: azaz. 16) Mindez azt jelenti. Erről tud. (1 Timótheus 1. hogy Isten általunk eléggé soha fel nem fogható. hogy a víztől és Lélektől született krisztusi ember. Filia filia a szívbeli szeretet érzésének a kifejezése. önzetlen jóakaratban megnyilatkozó érzem. szeretettel szeret. Az agapé keresztyén értelemben végtelen jóságot és legyőzhetetlen jóakaratot jelent. Erosz eros jelölte a férfi és nő közti szeretetet. akinek élete termi a Lélek gyümölcsét.” 3. el ne vesszen.” S mennyire igaza volt! Ha végig gondoljuk. 5) és a tökéletesség kötele. hogy CSODÁLATOS (Ézsaiás 9. Az ajgavph agapé megelőző szeretet. ami embertársainknak a javára szolgál. A szeretet a parancsolat vége. Korinthus 13-at! Az ajgavph agapé maga Isten (I. amivel nem lehet.1. agapé áldozatos szeretet. akkor azt mondja el. még ha Ők nekünk rosszat cselekszenek is. A János 3. hogy ez olyan nagy üzenet.” (Jeremiás 31. Röviden három vonását mutatom fel: 1. attól hogy ő hogyan cselekszik. állandóan arra való törekvés. 6) ugyanilyen csodálatos a Lélek gyümölcseként e földön. 14).” (János 15. Az ajgavph agapé jellemzésére olvassuk el az I. Önmagától az ember nem képes kezdeni a szeretetet. mi van e mögött a kijelentés mögött. (Kolossé 3. Agapé ajgavph a klasszikus görögben nem nagyon volt használatos. János 4. 16) S ahogy valljuk a mi Istenünkről a mi Megváltó Jézus Krisztusunktól. amikor a szeretet fogalmát így jelöli meg:” Valaki. mert a szeretetet Isten kezdte:” Mi tehát azért szeretünk. akinek Jézus Krisztus ezt mondja: „Nem ti választottatok ki engem. ellentétben a filiával. hogy szeretem. SZERETET agajphj agapé A Lélek gyümölcse felsorolásában első a szeretet. gyengédségben. Az. ezért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. valaki hisz Őbenne. meg nem érthető. Nem mondhatja. az övéi életében jelentkező: ajgavph agapé is.

legáltalánosabban ismert és énekelt úrvacsorai énekének szavai szerint imádkozzunk: „Add Úr Jézus. mert megtaláltam az elveszett juhomat.” A Lélek gyümölcse ez a tágölelésű. a kozmoszt.” S mindezt összefogja az a kijelentés. 28. 22 . és örömbe öltöztettél. Mindenhez irgalmasak. 43-48) Losontzi István (1709-1780) egyik. tág ölelésű szeretetet. halálodban. ajgajph tágölelésű szeretet. Szentséges tudományodban.hatunk arról. pedig örvendező Isten. Gárdonyi Géza ezt így írta: Mondd el az életed történetét és megmutatom benne Isten szeretetének a jeleit. az asszony. aki nem szereti az Istent. Mindhárom példázatban arról. vezérelj igéddel!” 2. 1) Isten.) Egyszerűen így szoktam mondani: Olyan embert tudtok mutatni. a Lélek által újjászületett keresztyén életének ezt az áldozatos szeretetet. 12-13) Ezt az örömöt termi a Lélek Isten megváltott gyermekei életében: „Megismerteted velem az élet útjait. csillag milliárdjaival együtt. amiről a Hegyi Beszédben tanított Jézus. Örüljetek velem. Isten angyalai így örülnek egyetlen bűnös megtérésének. Istenem!” (Zsoltár 30. lehoztad. akit nem szeret az Isten. Amikor a Biblia örömről beszél. Az agapé. (Máté 5. Segélj erre Szentlelkeddel. És elkezdtek vigadozni. mert ez az én fiam. (Az egész világ alatt itt nemcsak az egész emberiséget kell értenünk. hanem a teremtett mindenséget. elveszett és megtaláltatott. amit a pásztor. első rendben azt az örömöt érti. amit elvesztettem. a Lukács 15. Isten az egész világot szereti. hogy cselekedje a Krisztusban hívő nép azt a „másoknál többet”. Ezért szüntelen zeng neked a szívem. szűkkeblűségtől mentes szeretet. ÖRÖM cajra khára Evangélium magyarul örömhír. örökké magasztallak Uram. örömüzenet. Jézus Krisztus Istene. Szelíd szenvedésedben. a maga növény és állatvilágával. Követnünk életedben. aki meghalt és feltámadott. Erről beszél a zsoltáríró templomszentelési énekében: „Gyászomat örömre fordítottad. A Krisztusban hívő. De olyat. a nagy örömről beszél Jézus. Nem egyszer nehéz leckéken keresztül tanuljuk meg ezt a szűkkeblűségtől megszabadító. amíg ki tudta mondani:” Most kezdem igazán megérteni. részére gondoljunk most csak. amely Istenből árad és a hiten nyugszik. betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. olyat nem tudtok mutatni. gyümölcsöt kell teremnie. Egyedül. 3.) Az „élet útjait” Jézus Krisztus. hogy Isten szeretete áldozatos szeretet. (Ap. gyászruhámat. hogy nem személyválogató az Isten. Légyünk alázatosak. és az atya érez: „Örüljetek velem. mert megtaláltam azt a drachmát. vágjátok le! Együnk és vigadjunk. hogy nagy öröm van a mennyben. kell. Csel 2. és hozzátok. a hízott borjút. Részéből. Olvassuk csak el az Apostolok Cselekedeti 10. milyen leckét kapott Péter apostol. jelentette ki. Ezáltal cselekszi. amikor „a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk” (Héberekhez írt levél 1. Oktass.

nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok. hogy az Újszövetség a világ legörömteljesebb könyve. (János. kimentek az Olajfák hegyére. Éppen azért teljes az öröm. mert ez Krisztus öröme”. Amikor megverték őket.1226) példája. „Eddig. Úgy gondoljuk azonban elég a bizonyítékok sorolása. vagy „felfedeznünk” némely Igét.” Töredékes az ismeretünk és töredékes a prófétálásunk” (1.” (Ap. dicsőült” örömöt ismerjük meg Péter apostol levelében a gyülekezeti tagok életéből. hamar eljövök. nem töredékes. magunkba nézésre késztetnek bennünket: Vajon a mi életünkben ismerőse ez a teljes öröm? Nem lenne e szükséges átértékelnünk némely dolgot gondolkodásunkban. hogy nagy örömet hirdetnek az angyalok. 11). Mint a tengerparti. János 1. De ne feledjük azt sem. hogy egy nagy. „amerre járt boldog jókedvnek légkörét vitte magával. de soha nem feledhetjük. és örömötöket senki sem veheti el tőletek. teljessé legyen. Amikor egy nap ilyennel találkozott.” (János 16. Csel 13. mivel tudták. hogy örömünk teljes legyen. 22) A Lélek gyümölcseként jelentkező öröm erőforrás. „A Lélek és a mennyasszony így szól: Jöjj!” S így válaszol. mert „megteltek örömmel és Szentlélekkel. de az örömünk teljes. hogy ezekkel együtt.Maga Jézus Krisztus is örömteljes egyéniség volt. megszámlálhatatlan sokaság hallelúját énekel. 1-12) Amikor pedig a Gecsemáné kertből a Golgotára vezet útja. ujjongással és tiszta szívvel részesültek az ételben.” (1. hozd rendbe dolgodat Istennel.” (Római levél 15. Ezeket azért mondom. nem a panaszos zsoltárokat énekli tanítványaival. Őt a többi társa „Mindig vidám testvér”-nek hívta („Bruder Immer froh”).” Közben elég tragédia van az Újszövetségben. Ez a teljes öröm. mégis a világirodalom legörvendezőbb könyve az Újszövetség. mert megszületett Jézus Krisztus. örömmel fogadták azt is. 52) Ezt a Lélektől kapott örömöt nem tudta tőlük elvenni senki és semmi. Csel 2. 2. Tehát a Lélek gyümölcseként jelentkező öröm. Mindezek arra az öneszmélődésre. csak maradandó lesz a Jézus nevében való könyörgés által.”(János 16. Csel 5. ha így van. és azzal végződik. 30) Így érthető. 24) Ez a teljes öröm Krisztus feltámadásából és paruziájának bizonyságából táplálkozik és az által lesz maradandó: „Nektek is szomorúságotok van. és örülni fog szívetek. Ebben segítsen bennünket Assziszi Szent Ferenc (1182 . 4) Ezt a teljes „kimondhatatlan. még ha szenvedéseknek keserű hullámai el is söpörtek felette. hogy ő volt a „fájdalmak férfia.” (János 15. dicsérték az Istent. 11) Ezt a teljes örömöt hirdetik az apostolok.” örömmel távoztak a Nagytanács színe elől. Korintus 13. hogy nékik értékesebb és maradandóbb vagyonuk van. Assziszi Szent Ferenc nem tűrt meg a rendjében szomorú ábrázatú szerzetest. hogy az én örömöm legyen bennetek és a ti örömötök.” (Nehémiás 8. erőt ad nektek. nektek. hogy örömötök teljes legyen. 2) de. ez jellemezte a Pünkösd utáni keresztyéneket. az Anyaszentegyház életfolytatásában.” (Máté 26. mert méltónak bizonyultak arra. 41) Mikor vagyonukat elrabolták. amelyek mellett könnyedén tovább mentünk. 46-47) Öröm és tiszta szív. A Lélek gyümölcseként lesz valósággá Dávid bizonyságtétele: „Teljes öröm van tenálad (Zsoltárok 16. újra meg újra kifogyhatatlan üde jósággal és örömmel buzgott”. „Az Úr előtt való öröm. Ámen. „aki ezeket kijelenti: Bizony.” (Ap. Ezt adja áldásul Pál apostol: „A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hit ereje által teljes örömmel és békességgel. és kedvelte őket az egész nép. Istentiszteletükre is az öröm volt a jellemző: „Amikor házanként megtörték a kenyeret. Azzal kezdődik. hogy az első keresztyének örvendező emberek voltak. (Fosdick) Első csodáját egy lakodalomban tette. 10) Sorolhatnánk még az Igei bizonyítékokat. Igaz. megkérdezte Őt: Miért szomorú az ábrázatod? Megbántottad valamivel Istent? Mert más oka nem lehet a szomorúságnak. menj. hogy gyalázatot szenvedjenek az Ő nevéért. de ismét meglátlak majd titeket. de ne terhelj másokat szomorú ábrázatoddal!” 23 . betegség ismerője” (Ézsaiás 53. édes vizű források. hogy a Lélek gyümölcseként ez a teljes öröm jelentkezik Isten gyermekeinek az életében. 13) Ezért írt levelet János apostol:” Ezt azért írjuk meg nektek. 34) Együttlétükre. hanem „miután dicséretet énekeltek.” (Ap. 9). (Héberekhez 10.

anyánk kínszenvedésével jött létre. hogy minden áldás. I Korinthus 1. Ezért békélhet meg a Krisztus halála által az ember az emberrel. amelyet egy ország élvezett.eiréné A Biblia eredeti szövegében a héber nyelvben a sálom !/lv. A Lélek ezt a gyümölcsöt termi. meg kell tanulni. ez a békesség nem a mi gondolataink. másodszor jelölte azt a rendet. 16. melyet jelen napjainkban élvezünk. a hősök szenvedése.3. Ez pedig a szenvedésnek. beleértve a jó egészséget is. a megelégedést és a biztonságot. hanem totális békét.. szívének keserves nehéz munkájával jött létre. 24 . a társadalommal való harmonikus együttműködés. hanem Isten jelenlétének következménye a lélekben. Az Ő áldozata Isten szeretetét hirdette meg. szenvedése útján volt megszerezhető. S ezt is lerontotta a Krisztus keresztje. amelyet eszünk. 14 -17) A békességet Jézus Krisztus végrendeletileg hagyta tanítványaira: „Békességet hagyok néktek: az én békességemet adom néktek” (János 14. Mert milyen nagy ellenségeskedés volt. és a szeretetnek szelleme volt. 33. a rendezett anyagi körülményeket. nagy lelkek hősies fáradozása. egy jó uralkodó igazságos és jóságos uralma alatt. A tudomány. Így békéltette meg kereszthalála által az embert Istennel. hogy nincs nehézség és gond. amiben részünk van. sokak agyának. A korabeli köznyelvben két érdekes alkalmazási módja volt. Nemcsak a „kebelnek” a békességét. az eijrhvnh (eiréné) fogalmának. zsidók és pogányok között. Érthető. milliók fáradsága. A héber !/lv. hogy számos rabbinikus mondás maradt fenn. s. Ennek a békességnek. sálom jelentette az egyéni élet teljes boldogságát. hogy Isten kezében vagyunk. hogy az embernek minden jóban és szépben része van. amely így kezdődik: Nagy. az Újszövetség általában: eijrhvnh /eirénével) fordítja. és békesség kötelességemmel. Azt a hivatalnokot. 33. szó. Először jelölte azt a nyugalmat és békességet. aki erre felügyelt „a falubéke őrzőjének” (Hütter des Dorffrie dens. miután „a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. gyümölcsként a keresztyének életében. van: Békesség Istennel. vagy beképzeltségünk eredménye. hanem azt is. hogy a Krisztus halála az embernek az emberrel való megbékélést jelentette.” (Efézus 2. Filippi 4. melynek áldásában részesülhetünk. valamint az ellenségeskedések és háborúk hiánya.. aggodalma. 7). A békesség. Tehát ahogyan Saddhu Sundar Singh mondja. békesség önmagammal. Ez a békesség első dimenziója: Békességünk van Istennel. ahogyan Robertsohn Fr. A darab kenyér. amely a falvakban és városokban uralkodott. Vilmos kifejtette négy dimenziója. Talán az emberek között mindeddig Pál apostol érezte. hogy szenvedés nélkül nincs igazi boldogság. helyettünk való szenvedésből származik: Az élet. amelyet élvezünk. szenvedése árán a miénk. A békesség forrása tehát Isten (Róma 15. Ő hozta a nagy törvényt. !/lv sálom szót. BÉKESSÉG . s ennek Megváltónk is alávetette magát. A Biblia békesség fogalma nem részleges békességet jelent.. Jézus Krisztus szerzett békességet. Ha szeretni akarunk. egy rész. 20. Megtanulták és élik. áldozatvállalása. amely abból a hitből táplálkozik. békesség emberrel. Nem csak azt jelenti. szenvedni. (békesség) tágabb értelemben volt használatos. hanem külső békességet is. dolog a békesség! Ezt a héber. Isten gyermekei életében. hogy a másik emberrel való békességet a Krisztus keresztjének szelleme hozta. Isten. mint a magyar nyelv béke. eiréné eijrhvnh) hívták és a nyilvános békességről gondoskodott. .eijrhvnh. vére hullása árán. másrészt nemes. A békesség fogalmának lényeges elemei voltak még az embertársakkal. s hirdette legvilágosabban. Békesség Istennel! Jézus Krisztus az Isten lényegét jelentette ki. 27) Ezt a békességet termi a Lélek. s ezen az úton békességre jutunk a másik emberrel. Békesség az emberrel. Ez az emberi élet törvénye. De jelenti a szívnek azt a derűs nyugalmát is. A Bibliában tehát nem egy leszűkített békesség fogalommal állunk szemben. vagy békesség szava.

6. amelyekbe Isten belehelyezett minket. A fogalom szótári jelentése még gazdagabb. őszintén együtt tudok kiáltani az apostollal: „Én nyomorult ember! Kiszabadít meg ebből a halára ítélt testből?” (Róma 7. mert mindenki csak önmagával törődik. 3. Azokban tizennégyszer: Róma 2. hogy mások tűrjék az ő szokásait. s azt akarja. A Lélek által eljutok a bizonyosságig: Krisztussal együtt én is keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek. Tehát ha nagy erőfeszítéssel nem követjük a békességet. ami azt képzelteti velünk. hogy nem vagyok megelégedve önmagammal. Íme a békesség négy dimenziója: Békesség Istennel. hibáimért. sohasem fogjuk azt megtartani. akik békét teremtenek. és II. szent. mert ők Isten fiainak neveztetnek. I Timótheus 1. Jakab 5. 20. békesség önmagammal és békesség a kötelességeimmel. Az itt használt szó csak az apostoli levelekben fordul elő. II. Korinthus 6. érdemes tovább búvárkodni benne. 12. békesség hármas. hogy a lelke hozzáigazodik azokhoz a körülményekhez. 4. hanem úgy. 9. Van bennünk valami nagyra törés. 9) Legyen részünk a békét teremtők boldogságában! Lássék lelkemben Jézusnak békéje. 15. az emberek úgy születtek. Ez Krisztusban nyert békesség harmadik dimenziója. (Czeglédy Sándor) c.2.” (Máté 5. Tiszta szíve és mennyei szent lénye! Ó szállj Szentlélek ránk! Áldd meg szívünk és szánk! S bennünk teljes lesz Jézusnak szépsége.Dallos) e. Ha a Lélek gyümölcseként megjelent életünkben a békesség. A nemes emberség ott kezdődik. egysége után különösen fontos és gazdag jelentésű fogalommal állunk szemben. békesség az emberekkel. Galata 5.) békességes tűrés. mint amelyekre elhívattunk. Ezek a Lélek gyümölcse. 20) S ez a hit ad békességet önmagammal. 22.22. Ismerem a lelkiismeret furdalást. I Péter 3. 10. Alig van az életben borzasztóbb békétlenség. (Ravasz László) d. Nézzünk néhány magyar fordítását: a. akik megtalálták helyüket az életben. kettős mértékben érvényes ránk Megváltónk szava: „Boldogok. De ezt nem elég „áhítattal várni”. Kevesen vannak közöttünk.) nagylelkűség. Péter 3. mint amely az ember és kötelessége között van.) Luther és Bruns Geduldal fordítja.) hosszútűrés. s akkor meg fogunk békélni kötelességeinkkel.12. Kolossé 1. akik nagyon is meg vannak elégedve. Ezt a békességet nem ismerik azok a „könnyű lelkek”. Efézus 4. Forduljunk azonban Krisztus keresztjéhez. II Timótheus 3. ahogyan Kálvin mondja:” S. 24) Ettől is csak Krisztus szabadít meg. hanem. 4. (Károli Gáspár) b. kerülgetik a békességet.10. hogy úgy látszik mindannyian. (lelki ének az ébredés idejéből) 4. makrothümia A szeretet. Krisztus él bennem” (Galata 2.Békesség önmagammal. sőt el vannak telve önmagukkal. 25 . ő maga azonban nem méltóztatik alkalmazkodni a mások szokásaihoz. mert másként csak „kerülgetjük a békességet”. vádolom önmagamat gyengeségeimért. f. hogy megváltoznak a körülményei. Békesség a kötelességemmel. erre buzgón törekednünk is kell.) türelem (Magyar Biblia Tanács (Új) és Békés . Mert az ember nem úgy békél meg a kötelességeivel. Tanulmányozzuk Jézus Krisztus csodálatos életét. hogy képességeinknek nagyobb dolgok felelnének meg.6. öröm.) Schlatter: Langmutot használ. Zsidók 6.12. TÜRELEM makroqumiva.11.

hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz?” Visszatekintve életünk elfolyt idejére. a neki adott bölcsesség szerint”! A keresztyén (Krisztusi) embernek is hosszútűrőnek kell lenni. 16. 15-16) Ennek a kijelentésnek világosságában nem kell-e mélyen megítélnünk sok rendbéli missziós türelmet26 . és teljes elfogadásra méltó.: „Nem késlekedik az Úr az ígérettel. amely végül győzelemhez juttatta őket. A makrothümia (makroqumiva). I. minthogy ezeket várjátok. és így az örök életre jutnak. (Róma 2. az Isten országába való bemenetelünkre. három vonatkozásban gondoljuk végig Isten hosszútűrő szeretetét. amikor majd az egek lángolva felbomlanak. hanem türelmes hozzátok. Péter 3. 20: „Az Isten türelmesen várakozott a Nóé napjaiban a bárka készítésekor. Isten. 4: „Vagy megveted jóságának. A mi Urunk hosszú tűrését. mint Krisztust követő élet Isteni értelméről: „Igaz.) Noé napjaiban is ezzel a (makroqumiva) marothümiával) várt az Isten. ahogyan eleink így is használták: Nagytürelmű szent Úristen. mert nem azt akarja. Máté 18.” (I.Különösen a Kolossé 1. különben méltatlan lett a hosszútűrő Isten kegyelmére. hogy a szó az Újszövetségben Istennek és Jézus Krisztusnak „ama napon” az emberekkel szemben való viszonyában fordul elő leginkább.” b. Chrysostomus egyházatya (†407) a makrothümiáról úgy beszél. az elemek égve felbomlanak. Makkabeus 8. hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak. milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek. Pál apostol pedig személyes vallomásaként beszél erről. 4. a megjelent kegyelem. hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba. De azért könyörült rajtam. vagy történésekre használtatik. oxuqumia ahogyan a makrokozmosz ellentéte a mikrokozmosz. Róma 2. makroqumivan együtt szerepel. amikor az egek recsegve ropogva elmúlnak. I.) Életünk megváltoztatására. a. ahogyan szeretett testvérünk. hogy a bűnösöket üdvözítse. Timótheus 1. a megtérésünkre is így vár az Isten. mégpedig úgy. az a beszéd. a türelem szó általában nem egyes cselekvésre. uJpomonh. akkor bátran használhatjuk a magyar fordításban a „nagytürelem” kifejezést is. mint a tolvaj. mint az emberek. hogy mindenki megtérjen. nem kell-e megerősítenünk ennek a kijelentésnek az igazságát? c. a Jézus Krisztus visszajövetelére is az Ő hosszútűrő szeretete. nagyon nehezen haragszanak meg. mint olyan ember elnézéséről. Timótheus 1. 20) Ha Isten olyan lenne. I. Mivel pedig mindezek így felbomlanak. Az apostoli levelekben. Az olyan emberek. hanem az egész emberre vonatkoztatva. 9 -15 félreérthetetlen üzenetét. 22. A rómaiaknak azt az állhatatosságát. A makrothümia makroqumiva ellentéte okszüthümia. az egyes meghódítottakkal szemben meg nem szűnő türelmét érti alatta. elfogadására. akik közül az első én vagyok. a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. 11-re hívom fel a figyelmet. amelyben igazság lakik. Gondoljuk végig e ponton a II. ha lehetősége volna arra. Ezért tehát. akik majd hisznek benne.3 arról szól. De el fog jönni az Úr napja. 21-35 verseiben mond erről példázatot Jézus Krisztus. szeretteim. Pál is megírta nektek. I. igyekezzetek. ahol a hüpomoné és a makrothümia. pedig üdvösnek tartsátok. elnézésének és türelmének gazdagságát. a hosszútűrés Istene. amint egyesek gondolják.) A paruziára. hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben. hogy a rómaiak makruthümiával makroqumiva sok országot meghódítottak. Ő azonban türelmes és hosszútűrő irántunk. Péter 3. hanem azt. Számunkra különösen érdekes. az ő makrothümiája miatt nem került még sor. S ha erre az ellentét párra gondolunk a magyar nyelvünkben. 9.n kai. akikben makrothümia (makroqumiva) van. és nem veszed tudomásul. Péter 3. a világot már régen megsemmisítette volna. aki akkor sem áll bosszút. és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint. hogy némelyek elvesszenek. akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét.

jóindulatot. hogy a gyümölcs növekedéséhez és éréséhez is idő kell. miért könyörült rajtam az Úr? Azért. hogy mivel sokan vannak. akit temetésén Hodosi Sámuel (1654-1748) Így jellemzett: „Pályáját állhatatosan megfutó Isten hű szolgájának eltétetett igazság koronája” kiadott emlékbeszédében: „.” (Mikeás 2. természetes. előzékeny szolgálatra és segítségre. Ábrahámnak ígéretet tett. hosszútűrés is kell. miután türelemmel makroqumiva) (makrothümiával) várt. vagy az a dicséret vers. Kinek? Keresztyén testvéreimnek. később azonban meglankadnak. (V. de hinni fognak benne! Tartsuk szívünkben az apostol példáját és ajánljuk mi is magunkat. és nagyon megsokasítalak. kegyességet tanulhatott tőle. jelent barátságost. és így szólt. A Lélek gyümölcse sem egyszerre érik be életünkben. Thesszalónika 5. a pápai gyülekezet tizenharmadik lelkipásztorára. Efézus 4. 6 és II. II.. 7) Tehát. a meg nem lankadó hitnek a türelem az igazi bizonyítéka. Magamat is ezzel Biztatom mindenekben:): Szenvedett Megváltóm Többet. akik hit és türelem makroqumiva (makrothümia) által öröklik az ígéreteket. Zsoltár. hogy még a kegyesség is. 12 skk 15ben ez áll: „Ne legyetek restek.. Korinthus 6. Károli szívességet mond Czeglédy nyíltszívűséggel fordítja. elfeledve. hogy elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét. Legyen azért nekünk is kedves énekünk a hosszútűrő ember éneke: a 62. ki nyomorgok: Szenvedik ezt is többen!” Ezzel az énekverssel emlékezünk a gályarabságot szenvedett áldott emlékű Séllyei Istvánra (1627-1692).” 5. amelynél gondolnunk kell arra is. vannak. vagy más fordítás szerint. udvariasságot.” És így. Békés Dallos kedvességgel. Évfordulóján. míg Luther barátsággal. „Bizony. ö. mert Istenre nézve oly kegyesen élt. 2. hogy Krisztus gyülekezete sem lehet türelmetlen. SZÍVESSÉG crhstovth" khrésztotész A Lélek gyümölcsének „nagyhorderejű” fogalmai után mintha egy kevésbé jelenetős fogalom a szívesség következne. Magyar Értelmező Kéziszótárunk szerint a szívesség. 14. de elsősorban azoknak. akik kezdetben csodálatos hitet mutatnak. (I. a Krisztusi embereknek? Nekik is. 5 skk. A Zsidók 6. Dunántúl tizedik püspökére. nem is egyféle módon fordítják. Timótheus 3. hogy helyesen értette meg Isten szeretetét. Üdvösségemért testben.” Kálvin e hely magyarázatánál azt mondja.lenségünket? Hányszor voltunk és hányszor vagyunk másokkal szemben türelmetlenek. S talán ez a fogalom az. Nem egyedül vagyok Földön. „Nem türelmetlen az úrnak lelke. vagy másként segítős szolgálatra készséget is. akik követői lettek tanításunknak és türelmünknek. önmagára esküdött. s akkor örömmel mondhatjuk el. Péter 1. beteljesült az ígéret. én jól tudom. amit gályarabjaink énekeltek a kapuvári börtönben: „Szenvedek békével. gazdagon megáldalak. halálának 300. akik még nem hisznek.) Az ígéretek elnyeréséhez is. szoros Evangéliumbéli életének követője volt. hogy érhessen a Lélek gyümölcse. Bibliafordítók tudják. mint Isten szolgái: türelemben. 10) S ha ez félreérthetetlenül érvényes a Krisztusi emberre. hogy türelmes mindenki iránt. hanem kövessétek azokat. (makroqumiva) makrothümiában. hogy nem fogyott el az Úr türelme. úgy kell nekünk is naponként az Ige fényében és Urunk szeretetének melegében megfürdetnünk egész belsőnket. Amikor az Isten. 27 . mivel nem esküdhetett nagyobbra. hosszútűrésben. hogy ez is több jelentőségű szó. S ahogyan fény és meleg kell a gyümölcs éréséhez. Neki is abban kell megmutatni. II.

ha azt teszitek. a szeretett orvosmunkatársától tanulta. 11. Olyanokká.” Aztán feladva 28 . nem jó! Életemnek egy. hogy a amikor az Újszövetség isten jóságáról beszél nekünk. sőt akiktől. amit én parancsoltam nektek. 11. egy kis szívességet kérni. Áldott emlékű Czeglédy Sándor így adta vissza az eredeti szó értelmét: nyíltszívűség.7. barátságos. 4 és I. a ki ó bort iszik. magukra jóságot és ajánlják magukat szívességben. megállapodott. Korinthus 13. 22.Isten jósága és emberszeretete Jézus Krisztusban megjelent. A Békés Dallos római katolikus fordítás e fogalmat a „kedvesség”-gel adja vissza magyar nyelven. illata sem változott meg.” Barátságosság. a crhstovth" t használja az eredeti szövegben.. Ahogyan beszélünk. és nem változott el az ő szaga. Amíg ilyenné lett többször „átfejtették”. Jeremiás üzenete adott világosságot és békességet. Olyan magatartást.. mert azt mondja: Jobb az ó. úgy van nyílt szívű is. amikor elbizonytalanodtam. 39: „s senki.hJ crhstovth" kai. II.” Gondtalanul élt Móáb ifjúsága óta. ti is szíveteket. edénybe öntötték. mert mindenkor készek arra: szívesek. tárjátok ki. (Róma 2.” JO palaio. Én akkor még Károli fordítást olvastam. a mi szívünk kitárult. tiszta seprő nélküli. és pihent. . Péter 2. a Krisztusi emberek olyanok e. és tekintsük végig az említett négyféle fordítást. kitárt szívű emberekké formálja az övéit. nem kellett fogságba mennie. . akkor az óbor nem. s abban így áll a zárómondat: „Azért maradt meg az íze rajta. akik nyitottak a másik felé. 6. Pl. Lukács 5. Korinthus 6.” (János 15. Nem mi bennünk vagytok szorosságban. egy olyan időszakában. egyenességet jelent..2. hogy a katolikus papanevelésnek egyik alapelve ez volt:” Inkább légy kedves." crhstov" ejstin.. 4. őszinteségre vallót. Ő ugyanis használja ezt a fogalmat melléknév formájában. mint unalmas. 12 és Titus 3. 7. zamatos. ízes. Mert ha ezt nem tették meg vele.egy ilyen figyelmeztető tábla. Nem öntötték át egyik edényből a másikba. ne dohányozz itt a szobában. hogy Lukácstól. 11-13ban: „A mi szánk megnyílt ti néktek.” Nem is megvetendő nevelési szempont! Sok hivatalba és előadó terembe el kellene egy . Jó tudnunk. hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben. akkor Istennek ezt a barátságosságát. Korinthusiak. amelyek hiánya azonban olyan elviselhetetlenné tudja tenni környezetünket. Úgy tudom. Nos valóban.Pál apostol hétszer használja leveleiben ezt a fogalmat. előzékenyek. crhstov". vagy autóbuszban). mely a tükör által homályosan látásról és a töredékes ismeretről szól. Szívesség. mint seprőn a bor. 14) Ő pedig Lelke által bennünk is ezt a barátságot akarja teremni. Luther így adja vissza e fogalmat: Freundlichkeit. nyílttekintetű emberről. Efézus 2. 12) s amely érvényes lehet a bibliafordítás mindenkori munkájára is. Ő barátaivá fogadott bennünket: „Ti barátaim vagytok. De mélyebbre kell hatolnunk. Rendszerint hozzátesszük a „kis” jelzőt és így szoktuk kérdezni: Nem kérhetek e tőled egy kis szívességet? S ezek a „kis szívességek” valóban nem „nagy dolgok” általában. udvariasak.crhstov".E fogalom crhstovth" jobb megértésénél fogadjuk el az Igének azt az üzenetét. akiktől lehet. mindjárt újat nem kíván. ö. (I. De vajon honnan vette Pál apostol ezt a fogalmat? Lehet. 3. Nyíltszívűség. merre is kell mennem. Ez körül nem zárhat. amilyenről Pál apostol így ír a II. Ugye a Krisztusi emberek nem lehetnek barátságtalan emberek? Kedvesség. Hétköznapjaink apró kis dolgairól van szó. így nem tudok leszállni. hJ filanqrwpiva/. az Ige üzenetének megértésében. hogy mit is kell tennem. 3) Amikor . vagy legyen szíves kicsit beljebb lépni (zsúfolt villamosban. Róma 2. Milyen az óbor? Khrésztosz. Kolossé 3. nem is kell azt kérni. 6.22. Ezért maradt meg zamata. Efézus 2. 4. vagy legyen szíves leengedni. Csak ennyi: Légy szíves kicsit halkítsd le a rádiót vagy televíziót. (V. 4) használja Isten jóságának jelzésére és a Krisztusi emberek jellemzésére. Titus 3. Viszonzásul. edényből.

Nem szentírás. és nem nyugodott. 11) Profán nyelvben nem fordul elő. hogy neked szolgáljon! Bárhova küldesz. Szerinte Jézus a templom megtisztítása alkalmával az ajgaqwsuvnh agathószünét juttatta érvényre. tápláló ereje mindig ugyanaz. mint Isten gyermekei és Isten szolgái: szívességben! „Tégy. hozza el igavonó barmát. hogy ne legyen „seprőízű” a keresztyénségem. Mint láttuk is a. Úgy tudok iga lenni más nyakában. hogy József az ácsmester háza előtt volt egy cégérféle és azon egy iga lógott. 9. bélelgette azt az igát. amíg az iga az állatra rá nem illet. hanem megkérte a vevőt. a crhstovth" khrésztoszt részesítette előnyben. Uram. Kényszer és művészet nélkül. mint Jézus igája crhstothv" kedves. de megrendítően szép és mélyen igaz. amiben az állat húzni. emelni tudott úgy. hogy teljes belső egységről. az előbbi crhstov" khrésztosz és e mostani. A Lélek által a Krisztusi ember olyanná lesz. de az íze." kai. és II. Uram. Thesszalónika 1. míg akkor. mint a Jézus Krisztus igája. mert volt ott egy fiatal segéd. amely különféle fajtában jelentkezik. az én igám kedves. Ez a legenda úgy szól. oJ ga. A Lélek gyümölcse olyanná tesz. to. Efézus 5. mint az ízes lefejtett ó bor . crhstov" khrésztoszt is nem egyszer fordítják jósággal. úgy hívták. 14. és az én terhem könnyű!”. mi úgy ismerjük. hogy nem vérezte fel a nyakát. Tedd te a szívem hálássá. (Gyökössy után) Ugye értjük? A Lélek megtermi bennem azt a gyümölcsöt.. fortivon mou ejlafrovn ejstin/. kedves. Van egy régi őskeresztyén legenda.) V. Itt van ez a két fogalom. Pál apostol használja négyszer. ne szépítsük. hogy igát árul. ahogyan az agathószünét ajgaqwsuvnh kizárólag és egyértelműen jósággal fordítják. Ez utóbbi kimondottan bibliai fogalom. ajgaqwsuvnh. ö: Róma. engem áldássá! Lelkedet úgy várom. zamat. Arra tanít ez bennünket. egységes organizmusról van szó: a Lélek gyümölcséről. hogy Jesouah. amikor a bűnös nő megmosta a lábát hajával törölte meg. szorosan egymásba kapcsolódó fogalmak. míg addig nem csiszolgatta. (Evangéliumi ének az ébredés idejéből) 6.. 30: „Mert. Ne vegyük ezt az elgondolást mesterkéltnek. hogy „egyik edényből a másikba” öntsenek. 15.r zugov" mou crhsto. Máté evangélista is használja egyszer ezt a fogalmat: Máté 11. valljuk be. mint krisztusi emberek. ajkamról zengjen az új ének! Tégy. Hangsúlyozni kell azt is. Messze földről zarándokoltak abba az ácsműhelybe.„ellenállásomat” engedtem. Tehát Jézus Krisztus / igája kedves. hogy mint keresztyéneknek 29 . JÓSÁG ajgaqwsuvnh. farigcsálta. hogy olyan leszek. iga vagyunk egymás számára. engem áldássá! Oly sok a bús élet.terem ez a gyümölcs a krisztusi emberek életében. van-e egyáltalán különbség a két fogalom között? Egy angol teológus észrevételére érdemes oda figyelnünk. De akkor mi a különbség. hogy a Lélek gyümölcséről van szó.csak úgy egyszerűen . sőt erőlködés nélkül . agathoszüné E fogalom értelmezésénél emlékeztetnünk kell magunkat arra. hogy nem vérzem fel a másik szívét! Ajánljuk magunkat azért. aki nem elégedett meg azzal. hogy: Jézus. Ő és Jézus voltak a környék legjobb igakészítői. agathószüné (a szívesség és a jóság).

hogy mi a jó és mi a jóság. és légy alázatos Isteneddel szemben. Sodoma vezetői! Figyeljetek Istenünk tanítására. megmondta neked... hogy akarjam a jót. Metéljétek azért körül a szíveteket.. hogy mi a jó. Aki a Biblia két alapvető üzenetét nem tudja elfogadni .szükségünk van arra a jóságra. ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést! Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én. és az ő utódaikat. Ő a nagy. Aki nem tud felsikítani az apostollal együtt „Én nyomorult ember. amelyeket ma parancsolok neked a te javadra! Íme. térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét!” és az V. Aki magában bízik és a saját jóságára. hogy megtegyem. járj mindenben az ő útjain. az ÚRÉ. a te Istenedet féld. aki nem személyválogató.a. a hízott marhák kövérjéből! A bikák. Tehát nem filozófia és nem spekuláció tárgya a jóság. mit kíván tőled Istened. Gomora népe! Mit kezdjek a sok véresáldozattal? mondja az ÚR. S most már nem én cselekszem a jót. Egy hiten vagyunk Pál apostollal: „Mert tudom. 12-22: „Most pedig Izráel. Így van ez ma is. törekedj szeretetre. és szolgáld az ÚR-at. kenyeret és ruhát ad neki. Elegem van az égőáldozati kosokból. a (humánum) vonalán. amely egyszerre tud barátságos és szigorú lenni. Már a prófétáknál megtaláljuk az erre vonatkozó kijelentést: „Ember. én nem hallgatom meg: vér tapad a kezetekhez! Mossátok tisztára magatokat! Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket! Ne tegyetek többé rosszat! Tanuljatok jót tenni. épít. 25) Az. az ÚR? Csak azt. fáraszt elviselni. Ki kívánja tőletek. bárányok és bakok vérében nem telik kedvem. Ami jó az egyiknek. az ő Lelke által. terhemre vannak. mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén! Az ÚR-at. az ÚR. még a füstjét is utálom! Újhold. vagyis a testemben nem lakik jó. hozzá ragaszkodj. és ne legyetek többé kemény nyakúak! Mert Istenetek. 19. nincs. Azt a törvényt találom tehát magamban. hogy élj törvény szerint. Ha pedig azt teszem. akkor már nem én teszem. hogy Krisztus Jézusban „az élet Lelkének törvénye megszabadított a bűn és a halál törvényéből”.. és az ő nevére esküdj! Őt dicsérje éneked. 8) S ha ehhez az Igéhez hozzá olvassuk az Ézsaiás 1.(Róma7..” (Lukács 18. de arra. törekedjetek igazságra.”.)”Senki sem jó. hogy Istenedet. eltakarom szemem előletek. a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. amit nem akarok: a rosszat.. jellemének. amit akarok: a jót. hogy eljöjjetek. egyetlen ember sem.. Vers) Megértjük az is. a mi Urunk. hanem a kijelentésé Isten akarata az egyetlen mérték arra nézve. a föld és minden rajta levő. hogy mi a jó. 18-24) Aki az önismeretben nem jut el eddig. az ÚR-at féljed. szereti a jövevényt. és akit nem lehet megvesztegetni.) Senki sem tesz jót. Tartsd meg az ÚR parancsolatait és rendelkezéseit.. a másiknak rossz . egyedül csak az Isten!” b.) Filemon 6. ami Krisztusért van bennünk. van lehetőségem. hogy a jóság nem az emberi kategória keretei. 30 .csak a rosszat tudom cselekedni. hanem a bennem lakó bűn. minthogy arra. Az emberi kategóriában a jóság relatív fogalom.”. A jóságban a német teológusok benne látják a vélemény becsületességét („Bravheit der Gesinnung”) Ez a jóság nem az ember egyéniségének. és tapossátok udvaromat? Ne hozzatok többé hazug áldozatot. erős és félelmes Isten. bármennyit is imádkoztok. Hiszen nem azt teszem. hogy énbennem. istenek Istene és uraknak Ura. titeket választott ki valamennyi nép közül. őt szolgáld.. Mózes 10. boldogan tapasztalja. Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?” (Róma 7. Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek. hanem a bennem lakozó Jézus. Isten akarata az egyetlen mérték arra nézve. szombat. hanem azt cselekszem. Zsoltárok 14. 10 17:” Halljátok az ÚR Igéjét.3). őket szerette. az megmarad az emberi jóság. szeresd őt.miközben a jót akarom tenni . Istenedé az ég és az egeknek egei. De aki el tudja mondani: Hála az Istennek. és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt. közé tartozik. Szeressétek a jövevényt. Jézus Krisztus által . s a hitben való közösség eljuttat mindannak a jónak a megismerésére. Ha felém nyújtjátok kezeteket. hogy . amit nem akarok.” (Mikeás 6. Mégis csak a te atyáidat kedvelte meg az ÚR. hogy megjelenjetek előttem. neveltetésének az eredménye.

megverve félholtra várva segítségre szorult? Nem. nem azt tartja jóságnak. hogy azok szerint éljünk. a munka és a harc evangéliuma. „meglátjuk. a mi Urunknak. hogy Isten nem vallásos áldozatokban leli kedvét. amennyi az égen a csillag. 10-ben a pisztisz pivsti" pedig.” (Ravasz László) 7. nincs testvérem. Az ember (vagy az emberiség) életéhez nélkülözhetetlen feltételek. Pál apostol az őt szolgálatra kiválasztó Isteni kegyelem munkájánál ezért magasztalja az Urat: „Hálát adok a Krisztus Jézusnak. akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett. most pedig úgy megszaporított téged Istened. hogy melyik fajhoz.mert ő a te Istened. HŰSÉG pivsti" pisztisz Az a fogalom. aki azokat a nagy és félelmes dolgokat tette veled. és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. amelyeket előre elkészített Isten. hogy senki se dicsekedjék. egyúttal jelenti a hitet is.”. hogy a jóság Isteni igénye épp olyan egyetemes. csak annyit mond „nincs emberem. milyen kultúrkörhöz vagy melyik valláshoz tartozott az. nincs feleségem. A reformáció századában hitvalló eleink zászlójukra az Efézus 2. aki megerősített engem. Világi körökben egész általánosan bizalomra méltóságot. Mily egyszerű ez az isteni jóság-kijelentés.” (Ravasz) Mivel azonban ez a jó cselekedetekben megnyilatkozó jóság nem saját teljesítményünk. Mert éppen nekünk nem szabad felednünk. teljes megbízhatóságot jelent. 12) Amikor 31 . hogy a krisztusi emberek jócselekedeteiért egyedül Istené legyen mindenben a dicsőség: Soli Deo Gloria! „Mindenkiben annyira él Jézus.. mert csak így lesznek a mennyei Atya fiai. 3: „Ha egyesek hűtlenné váltak . Tehát a hit és hűség ugyanazon gyökérből származik. „Biztosan nem tévedünk. a tiszta érzelem keresztyénsége. a régi embert cselekedeteivel együtt levetkőző és az új embert felöltöző. 10) tartja a jóság kifejezőjének. hanem az emberséget. csak annyit tudunk róla. nincs gyermekem. Ez a mi boldog evangéliumi hitünk. Tehát a Lélek gyümölcseként jelentkezik életünkben a megbízhatóság. amennyi áldozatot hozott. amennyi halált szenvedett Jézusért. Jézus kérdésére mit mond ez a szerencsétlen? Azt mondja. aki kifosztva. Róma 3. A jóság azonban nem érzés. Megszünteti-e az Isten hűségét?” A Titus 2.. Timótheus 1. Versét írták:” Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által. hogy „egy ember . Atyáid hetvenen voltak. amennyi életet tékozolt el. Folytatnunk kell a 10. 45) Ugyanebben a versben Jézus az egyetemes jóságra.” S ez ma is így igaz. nem cselekedetekért. 1-9-ben. elválaszthatatlan attól is. Lukács 10. (Máté 5. hogy Uram. megbízhatóságot jelent ez a fogalom. A pisztisz ismertető jele a megbízható embereknek. hanem cselekvés. kultúra és vallás fölött az embert.” A János 5. annyira ölt testet a mennyei élet. A Bethesda tavánál meggyógyított ember története van megírva. nincs anyám. amelyeket saját szemeddel láttál. az ÚR. Míg sok helyütt hűséggel vagy bizalommal fordítják. itt hűséget jelent. Teremtőjének képmására állandóan megújuló. hogy „a kálvinizmus nem a jámbor érzés. a levegő és a víz (az eső) ajándékozásában. verssel: „Mert az ő alkotása vagyunk. a napfény. a mindenki iránti szeretetre hívja fel a követőit. 23: „elhagyjátok a hűséget. jósága nyilvánul meg. Csak itt nem szabad abba hagyni az idézetet. Nézzünk egy-két bibliai helye: Máté 23. amikor szolgálatra rendelt. az erkölcsi érték. tanítja Jézus. mindenkire kiterjedő szeretete.. 8 9. mert megbízhatónak tartott. Faj. Istenét egyre jobban megismerő embert (Kolossé 3. hanem mindenek fölött az akarat keresztyénsége. igaz.” (I. Megtudjuk belőle. ha azt mondjuk: hangsúly áttevődésre van szükség. Isten egyetemes. nincs barátom? Nem. 25-37-ben olvashatjuk az irgalmas samaritánus példázatát. Jézus két kijelentésére gondoljunk csupán. a jellem. amit az apostol a hűség jelölésére használ. mint a jóság Isteni adománya.. amikor Egyiptomba mentek.” Meg kell értenünk.

Tele van vele a Biblia. bűnbocsánatot ad I. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt. akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. és leszállt felhőben az Úr. a krisztusi ember nem lehet más. drága gyümölcsöt. teljes megbízhatóságot. fiam.: „Te azért. „Szeret az ÚR. a hűsége. 13. erre ügyeljen. Amikor haragja hevében összetörte Izráel hatalmát. Zsoltárok 31. 13: „Ha hűtlenek vagyunk. Ez a hűség elhív I.. De hogyan? Mindennek alapja. amelyek az előzőkön voltak. Áldjuk Istent. Jeremiás szeme könnybe borult. Olvassunk csak el néhány Verset. (V. 2) ezt a megbízhatóságot azonban nemcsak az igehirdető. akiben Isten Lelke termi a hűséget.. ezt a ritka. 12. Mikeás 7.” (Máté 25. Állhatatos Isten ő. mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. hanem mindenkinek. erősödjél meg a kegyelemben. szeretete és hűsége nagy!” (II. amikor földre roskadt népe leányának romlása miatt. 17) Az Úr ezt a hűséget várja tőlünk:” Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik. Thesszalónika 3.14.. Timótheus 2. hogy azokra felírja az Úr azokat az igéket. 11. Isten hűsége a maga tökéletességében: Jézus Krisztus haláláig való hűségében tükröződik elénk. 22-23) A Zsoltárok sem fáradnak el Isten hűségét magasztalni. hogy Pál apostol ki meri mondani a gyönyörűségesen vigasztaló szót is. alkalmas emberek. János 1.n ouj duvnatai/). a Hű és Igaz. 9) Amikor sötét felhőt borított az Úr haragja Sion lányára. 20: „Hűségesen bánsz Jákóbbal. 2) Ezt a hűséget jutalmazza az 32 . Csodálatos a Szentháromság Istennek. Aki hű az ő megbízójához. Mert bizony Shakespeare szava ma is igaz: „Rendes dolog: hogy míg hű marad egy. s amikor a népét szerető próféta. Mózes 7.pedig a gyülekezet tanítására. hogy a te Istened.” Szívünk erősítésében. amit ez a hűség az ember életében munkál. Idézzünk néhány bibliai helye: Amikor az összetört kőtáblák helyett Mózesnek. ennek a reménységnek az alapja.” (Titus 2. Timótheusra. 9. az ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú.” A keresztyén. ejkeiÖno" pisto. 9. 1. Annyira csodálatos Jézus Krisztusnak ez. megőriz a gonosztól: II. azokat add át megbízható embereknek. bensője háborgott. A hűséget. I. Korinthus 1.r eJauto. 21. kegyelmesen Ábrahámmal. csak megbízható. amely a Krisztus Jézusban van. így kiáltott: „Az ÚR. ismét Isten hűségét emeli magasra a nép előtt. aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is . 3. kedves Fiára.6) Amikor Mózes Kánaán elfoglalására emlékeztet és biztat. Nagy a te hűséged!” (Jeremiás siralmai 3.10) Előjáróban tehát megállapíthatjuk. Milyen diadalmas kiáltás a siralmak között. Timótheus 2. 5. Lukács 19. 17. a hű Tanú. Isten hűsége. 57. Jézus Krisztus. 24. 3. a kisértésben megóv: I.” eij ajpistouÖmen. (II. 4. és Munkatársára. mert ő meg nem tagadhatja magát. 14.” (II. s mindaz. 40. a hű Főpap. Zsidók 2. ajrnhvsasqai ga. hogy tanúsítsanak igazi. kiválasztását bízza. Korinthus 10. Ismertető jele. Amikor olyan volt az Úr mint az ellenség. Thesszalónika 5. hogy hűséges a kevésen: „Jól van jó és hű szolgám. 2). Mózes 34. a kevésen hű voltál. Ennek a hűségnek néhány vonását villantsuk fel. az ÚR az Isten. hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. amikor fölment a Sinai hegyre. Amikor az Úr akarta. hűséges ember. És megtermi az övéi életében a hűség gyümölcsét.23. hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben. Isten szövetségi hűsége..” (I. Az eskübontó millióra megy. 138. 3. hogy a Lélek gyümölcseként jelentkezik életünkben a megbízhatóság.. tanító szolgálatban lévőknek kell megbizonyítani. ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben. 11. tőle is ezt kéri. 9. amikor reménykedni kezd. az előbbiekhez hasonló két kőtáblát kellett faragni. 6. hogy a Lélek ezt termi életünkben. hatoljunk kissé mélyebbre Isten hűségének hirdetésében. azért nincs még végünk.) Jelenések 1. hogy lerombolják Sion lányának várfalát.2. Milyen nagy szükség van erre az emberi együttélésben. 19. „A szolgákat intsd.: „Tudd meg tehát." mevnei. 69. aki Jézus Krisztus gyülekezetéhez tartozik. Korinthus 4. és milyen magasra emeli az árfolyamát a keresztyén embernek ez a megbízhatóság. ő hű marad.

8. anyád. veszedelemben forog. mert a higgadtság nagy vétkeket akadályoz meg! Láttam. pedig saját szája teszi tönkre. és hálószobádban se átkozd a gazdagot! Mert az égi madár is elviszi a szót. és a szárnyas állat is elárulja a beszédet!” 33 . és boldog ember. dicséret. 7. mint Tükhikosz. hűséges vagy e hozzájuk? De a házastársak egymáshoz való viszonyában is ennek a hűség-gyümölcsnek kell megjelennie. élnek-e még? Van-e időd számukra? Egyszóval. sem boldog. mielőtt megbűvölték. ország. a menny felé megyünk. ha királyod nemes ember. Móz 47. Azt emberi társadalom legkisebb sejtje a család. Ki is tudná megmondani. ország. hogy van olyan rossz dolog is a nap alatt. ne hagyd el helyedet. amikor a haldokló Jákób magához hívatta József fiát és ezt kérte tőle:” esküdj meg. és a vége szörnyű ostobaság. Ennek a hűségnek természetes. Aki követ fejt. van-e apád. 4. vele megelégszem. és aki lerontja a kőkerítést.Úr. beleesik abba. vezesd a te árva nyájadat. hogy mi fog történni. 4 -20: „Ha az uralkodó haragra lobban ellened. 29) Hűség a szülőkhöz. Ó. A keresztyénség igazi misszionáló ereje a keresztyén család. E földi útvesztőben te mutass jó utat. A helyesen alkalmazott bölcsesség a hasznos! Az ostobát úgy kifárasztja a munkája. hogy életünk minden megnyilvánulásában ott kell lenni. S feleség jelölésére a pisztikész (hűséges.” Az Úr ezt a hűséget várja és áldja meg: „Légy hű mindhalálig. (Efézus 6. vele szentül élek. Mesterünk. azt megmarja a kígyó. valódi igaz) fogalmat használja az Újszövetség. ha királyod gyermek. A bölcs embert kedvessé teszik saját szavai. Ez valószínű. és őt sem egészségében. a pisztisz szóból származik! Milyen szép is a mi házassági eskü szövegünk! Mennyire kár lenne. hogy hűséges szeretettel bánsz velem. Láttam rabszolgákat lóháton ülni. és nem köszörülik ki. és fejedelmeket gyalog járni. (Alexandriai Kelemen †220 éneke után) 229. (I. de pénz kell mindehhez! Még gondolatodban se átkozd a királyt. sem betegségében. sem boldogtalan állapotában hűtlenül el nem hagyom. 17) hű diakónus. mint Timótheus. ez a gyermeki kötelességünk. Hűségesnek kell lennem a családban. hogy szeretett és hű gyermek. 21) Krisztus hű szolgája mint Epafrász. az ostobát.9). mintha rabszolgák volnának. Milyen megható. 7) hű és szeretett testvér. és ha ölbe teszi a kezét. Az Úr közel!” Prédikátor 10. és neked adom az élet koronáját. és vezetőid a rendes időben étkeznek. vele szenvedek. megroskad a gerenda. Jaj neked. hogy mit hoz a jövő? Mulatság kedvéért rendeznek lakomát. Beszédének a kezdete butaság. Aki vermet ás. 5 „A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. a kor divatja miatt megváltoztatni:” hozzá hű leszek. megsértheti magát. vezérünk. vele tűrök. és vezetőid már reggel lakomáznak! Boldog vagy. Testvér. az érdemesek. akkor több erőt kell kifejteni. hogy a városba sem tud bemenni. önuralommal és nem részegeskedve! Ha rest az ember. és aki fát hasogat. Azaz. pedig nem tudja senki. Ha kicsorbul a vas. semmit sem ér aztán a kígyóbűvölő tudománya. és nem Egyiptomban temetsz el!” (I.” (Jelenések 2. Az ostoba szaporítja a szót. csöpög a háztető. akiről azt mondja az Úr. mint Onézimus. mindenben hűségesnek kell lennünk. SZELÍDSÉG prauvŸth" praütész Filippi 4. pedig alacsony sorsra jutnak. (Kolosé 4. Szent nyomdokodba lépve. Korinthus 4. halhatatlan Ige. amely a hatalmasok tévedéséből következik: az ostobák nagy méltóságra kerülnek. és vidámmá teszi az életet a bor. Ha megmar a kígyó. (Kolossé 1. 10) Hű pásztorunk. De nézzük csak néhány konkrét vonását: hűség a családban.

21) 3. csendesen visszahúzódó. aki kevéssel beéri.) Jelenti az Isten akaratába való beilleszkedést. jeruzsálemi bevonulás azért történt. A bizonyságtevéskor emlékezzünk a Prédikátor szavára: A szelíd szó megtöri a csontokat.) A bizonyságtételt a szelídség lelkével végezzük. Hol itt a szelídség? Milyen a Jézus szelídsége? Kövessük ismét azt az utat. igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. mit is jelent a bibliai szelídség. Ezt a fogalmat sem könnyű visszaadni magyar nyelvünkben. Galata 6. aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet... ez a leggyakoribb.” (Máté 21. Vannak ugyan természetüknél fogva szelíd emberek. De azért vigyázz magadra. Az emberi szelídség mögött sokszor tehetetlenség.. vagy éppen bárgyúság húzódik meg. és nagy haraggal kergeti ki a templomból mindazokat. hogy beteljesedjék a próféta mondása: „Mondjátok meg Sion leányának.” Tehát... és soha máskor nem kelnek haragra. durvaság. Olyan emberek tulajdonsága. Íme. jósággal. hogy Ő szelíd és alázatos. akik nem büszkék a tudásukra. sátorlakó volt. Péter 3. azt mondta e fogalomról. 2. aki Krisztus előtt a IV. Ez vonatkozik Jézusra.” Íme! A lelkigondozásnál. 1: „Testvéreim. hogy Jézus Krisztus szelídségét kell nekünk követnünk. 2. Példa Pál apostol.: Jákób szelíd. (Jakab 1. nyugodt. hogy kísértésbe ne essél. jelentését. aki minden dicsekvéstől tartózkodó.. Korinthus 4. ahogyan történt.) Jelent olyan embereket. Pl. ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben. hogy Tőle kell megtanulnunk. többre megyünk szelídséggel.) Leggyakrabban megfontolt. Egy mai angol teológus szerint az Újszövetségben három jelentősége van e szónak: 1. a praütész prauvŸth"-ről. szerénységgel. 5) De azt sem feledhetjük. Jól tudjátok. kétszínűség. 21) Szerényen hozzá mondom saját megfigyelésem eredményét.. Szerény pedig az.. higgadtsággal. A prauvŸth" (praütész)-t fordítják szelídséggel. Században élt. vadság. akik lelki emberek vagytok. de azt is tudjuk. Királyod jön hozzád szelíden . hogy ő ugyanezen a napon kötélből ostort fon. az Isten akaratának való önátadást. ahogyan az örömhírt nem szabad szomorú lélekkel hirdetni. amikor megkérdezi a Korinthusiaktól. ti. de fordítják. akiben nincs semmi erőszakosság.A szelídség nem az ember szívének. akik az imádság házát latrok barlangjává tették. Nézzük először a szelíd és szerény. csaló volt. úgy nem szabad haragos lélekkel sem. számítás. Nem ilyen szelídségről szól itt az Ige. és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek. ember haragja Isten igazságát nem munkálja. El is mondom az I. sőt készek a tanulásra. mint kiabálással és haraggal. s aki az ókori görög filozófia legegyetemesebb gondolkodója volt. 1. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan. hogy ez a túlzott harag és a túlzott szelídség között foglal helyet. hanem a Léleknek a gyümölcse. úgy. Arisztotelész. aki végletességtől mentes. 15-16 verseit: „Ellenben az Urat. Ő maga mondja. Az Az apostoli levelekben három irányba nyerünk útmutatást a szelídségről. Ilyen volt a Krisztus szelídsége. amit e sorozat előbbi igehirdetéseiben is követtünk: Kutassuk. hogy bottal vagy szelíd lélekkel menjek hozzátok? (I. Bizony. A Magyar Értelmező Kéziszótárunk szerint szelíd az. a „nevelésnél” is milyen szükséges a szelídség! Higgyétek el. körültekintő embert jelent. akik csak a megfelelő pillanatban. 34 . Ebből táplálkozik az ő szelídsége. A virágvasárnapi. a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben. Tehát e fogalom jelent önuralmat. a prauvŸth" (praütész) fogalma. jó lelkiismerettel tegyétek . nem követelődző. de nem az ő szelídségükről van itt szó. Így találunk nyugalmat lelkünknek.) Lelkigondozást is a szelídség lelkével végeznünk. alázatossággal és higgadtsággal is. önfegyelmet is.

mert a magunk erőlködéséből akarjuk teremni ezeket a gyümölcsöket. agathószüné. ott a természeti emberhez szabják azt. békesség-eijrhvnh eiréné. szelidség prauvŸth". Hadd soroljam el azt a kilenc gyümölcsöt. ott nyilvánvalóvá lesz. A magyar kálvinisták mindig ott voltak.e. 9.3. Platón (Kr. Valóban azok. Annak a Jézusnak. Járjunk az ÚR közelségében. Az Úr közel!” Nem baj. a nevelésben a legfőbb idea jó cselekvésnek hangsúlyozója. boldogok. Ez az értelme maradt meg az Újszövetségben is. mint égni. aki a bárány szelídségével hordozta bűnünket és hozta el számunkra az új életet. hogy mi a szelíd és alázatos Jézusnak a tanítványai vagyunk. ahol ennek a sok szenvedést látott népnek a szabadságán. hogy azt szégyellnünk kellene. öröm. hogy magyar reformátusok vagyunk. hogy pl. Sőt. Ez magyarázza és értelmezi a többit. de mindenkor nagyon hangsúlyos. de a FOLYTATÁSSAL nem tud mit kezdeni: Béketűrés. A természeti ember számára ugyanolyan lenézettek a Jézus erényei. öröm carav khara.t. Pál apostol háromszor említi: I. Mondom néktek. jóság-ajgaqwsuvnh. praütész. Túlhangsúlyozzák a kultuszt és az általános emberi erényeket. Egyáltalán nem elhanyagolható.) Itt van ez a kilencedik gyümölcs.makroqumiva.) De azt is tudnia kell rólunk mindenkinek. csak én szebben mondom: ezek bárány erények. hogy az ÚR.makrothümia. a Bárány és a Bárányt követők erényei. házasságban éljenek: mert jobb házasságban élni. bizony nem kell szégyellnünk. hűség. Amikor ugyanis az újjászületés által Isteni természet részesei leszünk. (Mintha némelyek ugyanis szégyellnék ezt. akik sírnak.) I. ha tudják rólunk. Boldogok a szegények. béketűrés. békesség. mintha ez lenne a koronája az eddigieknek. Itt van a Lélek gyümölcse. emberibb életén fáradoztak. hűség-pivsti". hogy mi magyar református emberek vagyunk. Alapigénk arra is emlékeztet bennünket. a lelki szabadságot. önuralomnak nevezi ezt a fogalmat. ejgkravteia: egkrateia: jelent mértékletességet.” (Tehát önmegtartoztatás értelemben. az üdvösséget. 427-347) az objektív idealizmus megteremtője. (Sajnos sokszor azért olyan „izzadság szagú” a keresztyénségünk. agapé. önuralmat. az első Athén-i filozófiai főiskola megalapítója. hogy a szelídlelkűség abból a boldog hitből táplálkozik. boldogok a tiszta szívűek. 35 . Nem sokszor fordul elő. Nem olyan a múltja ennek a történelmi egyháznak.9. önmegtartóztatás. Korinthus 7. ne távolodjunk el Tőle. a Lélek a Bárány természetét oltja belénk. és teremni fogja bennünk a Lélek a Jézusi szelídséget a praütészt prauvŸth". Jézus boldogságai lenézett boldogságok. önmegtartoztatás ejgkravteia egkrateia. önmegtartóztatást. Az első hármat még csak elfogadja a világ: szeretet. A természeti ember számára ezek birka erények. Ahol vallást készítenek Jézus evangéliumából. szívesség-crhstovth" khrésztotész. jobb. amely az apostoli felsorolásból támadt elénk: szeretet ajgavph. az Ő Lélekben és igazságban vetik alá az embert. ÖNMEGTARTOZTATÁS ejgkravteia egkrateia Az Úr jóságából végére érünk a Lélek gyümölcséről szóló Igehirdetés sorozatnak. „De ha magukat meg nem tartóztathatják. Ahogyan Pál apostol tanítja: „A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt.) Szelídségünknek minden ember előtt ismertnek kell lenni. Ahol Jézus Krisztus evangéliumát hűségesen hirdetik és az Isten teljes akaratának. pisztisz.

” (Milyen szép. S ebben a védőbeszédben három fogalmat tesz hangsúlyossá: az igazságot.” Van e fogalomnak még egy előfordulási helye. azok ugyan. az Apostolok Cselekedetei 24. a mértékletesség mellé pedig tűrést . hogy romlandó koszorút nyerjenek.. 22. Éppen ezért könyörögjünk buzgó lélekkel. A megváltott nép az Ő Ura kegyelméből részesült a megigazulásban. Sőt Jézus Krisztus egy másik fogalmat használt az Ő követésére. Bizony: Veni cretor Spiritus! Jövel teremtő Szentlélek! Ámen 36 . az önmegtartóztatást. Miben kell önmegtartóztatónak lennünk? Egyetlen szóval felelhetek az Apostollal: Mindenben. 25-ben: „Mikor pedig ő igazságról. hogy a Szentlélek teremje bennünk az önmegtartóztatás. „magatűrtető”. a mennyei dicsőség után futunk. Mi a romolhatatlan koszorú.Korinthus 9.. magamhoz hívatlak téged. ejgkrateiva" kai.. az önmegtartóztatás. az ejgkrateiva . touÖ krivmato" touÖ mevllonto") Íme. önmegtartóztatás és az eljövendő ítélet. Ez a Jézus Krisztus követése. Az élet egyetlen nagy futás. mindenben magatűrtető. Mi is futunk testvérek. ahogyan sportolók.. miért nem kell Jézus követése az embereknek. megrémülve monda Félix: Mostan eredj el. Jézus pedig azt mondja: Tagadd meg magadat. Mi a világ filozófiája: Éld ki magad.” Miről szól ez az igeszakasz? Pál apostol védőbeszédet mond az államhatalmat gyakorló tiszttartó előtt.. lassan elfeledett magyar fogalom. a mértékletesség gyümölcsét. boldogan várja az Ő Urát onnan a mennyből. Gondoljunk a Máté 16... ahol Károli mértékletességgel fordítja. és az eljövendő ítéletet. 25: „Mindaz pedig. mi pedig romolhatatlant. 24re: „Ha valaki jönni akar én utánam. tagadja meg magát .” (ajparnhsavsqw eJauto. (dikaioszünész kai egkrateias kai tou krimatos tou melontos dikaiosuvnh" kai. Péter 1.. az egyszerű magyarázata annak.. Ez bizony nem kedves és nem szimpatikus üzenet a természeti ember számára. 6: „A tudomány mellé pedig mértékletességet. Péter apostol egyszer használja ezt a fogalmat: II. de mikor alkalmatosságom lesz. szakítsd le minden órának virágát. aki pályafutásban tusakodik..n/) Íme.) és a Galata 5. a keresztyén üzenet három fő pillére: igazság. Ehhez kell az önuralom. Úgy. s a kettő között az életét az ejgkrateiva egkrateia az önmegtartóztatás szerint kell élnie. az önuralom. önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt.

mint az aggastyánnak.” Most két egymást követ? Igehirdetésben figyeljünk alázatos szívvel az üzenetére. hogy valóban az „Isten embere” legyünk. Aki pedig világi javakkal rendelkezik. értelmes magyar népünk egy félmondattal semmivé teszi az ilyet: „magának való „. vagy a munkahely megállapítja: ez olyan „magának való”. János 3. A zsoltár felirata ez: „Mózesnek. az is meghatározás. Századi realista prózairodalom legkiemelkedőbb alakja arról vall. hogy a testvére szükséget szenved. aki naponta énekelte velünk a zsoltárokat. azaz minden ember tartozik valakihez. vagy honalapító. ezért mi is tartozunk azzal. abban hogyan elehet az Isten szeretete?” (1. Hogyan lehetünk az Isten embere? Ha az ő akaratát cselekedjük! Mi a szeret? Isten akarata? Egyetlen apostoli szót engedjetek meg: „Abból ismerjük a szeretetet. hogy életünket adjuk testvéreinkért.11 Amikor Móricz Zsigmond. Valóban „a zsoltárok az érzelem legváltozatosabb módjait tárják elénk. Téged tartottunk hajlékunknak. vagy próféta. Nagyobb ünnep vagy nagyobb temetés nem képzelhető el a 90. a második része gyönyörű hangvételű könyörgés. Tanáccsal látnak el az élet küszöbén. 1 . hogy Ő az életét adta értünk. Minden ember valakinek az embere. Jaj. Nyugodtan mondhatjuk. százados kincsünk lett: „Tebenned bíztunk eleitől fogva. ha valakiről egyszer a falu. a XX. Uram. hogy mit köszönhet kálvinistaságának. és bezárja előtte a szívét. 16-17) 37 . amit mondhat róla. hogy ő nem tartozik senkihez. és vigaszt nyújtanak a halál kapujában. a zsoltároktól indul el:” Emlékszem az elemi iskolai tanítómra. S ha bárki azt mondaná. de elnézi. A gyermeknek éppen úgy. ma is üde. Zsoltárral az ajkunkon kiléphetünk az életbe. ha jól kiénekelhetem magamat idehaza vagy a Templomban. Mióta Szenczi Molnár Albert oly szép. mert a mi okos. Amikor elmondja. eleven magyarsággal lefordította. a kálvinista kegyességtől elválaszthatatlanok a zsoltárok. zsoltár nélkül. s mint ilyen a zsoltárok könyve legrégebbi darabja. A zsoltár első 11 verse confessió. akik vállalják ezt a megállapítást.Igehirdetések . az Isten emberének az imádsága”. az a legrosszabb eset. zsoltár. nem azt teszi hozzá Mózes nevéhez. hanem azt mondja: „Isten embere”. az ima benső kamrájába. Ma is szívemnek nagy gyönyörűsége. beléphetünk a templomba. aki egy néppé formálta Izráel 12 törzsét.” (Spurgeon) Nekünk magyar reformátusoknak a zsoltárok között is van egy különösen kiemelkedő: a 90. vagy a város. odaállhatunk a szenvedő betegágyához. vagy nemzetformáló. Ma a zsoltárban megszólaló confessióra figyeljünk. beköszönhetünk a vendéglátó házba. Nézzünk szembe a kérdéssel: kinek az embere vagyok? Tudom. mert ez a legnagyobb. sőt még a mennyországba is. amikor valakire azt mondják: az egyház embere. hogy vannak. félrevonulhatunk az ünnep csendjébe. Confessió Zsoltár 90.Unus est Deus 1. hitvallás és vallomás. hogy egyházunk himnusza. Tehát ez nem Dávid zsoltára. hanem Mózesé. Ennél nagyobbat nem lehet mondani senkiről: Isten embere. hogy törvényadó.Köszönöm. mint a hét magyar törzset egy néppé formálta Szent István -. Minden ember valakinek az embere.” Igen. a „pap embere”. hogy Mózes imádsága. De nekünk együtt el kell jutnunk addig.

Öröktől fogva. kikutatta e valaki. a halál. Alig vallottak erről szebben magyar irodalmunkban. Iskolakezdéskor a negyedik nap már belül volt a kerítésen. Hogy milyen erővel teli tömör nyelv. ahogyan vall róla a mi Áprily-nk: „S amikor völgyünkre tört az áradat s már hegy se volt. hogy a latinban ennél több van. Négykézláb mászott el a becsengetés után az igazgatói szoba előtt. a kis Móra Ferenc nem bírt magával és az ajtón kívül bekiabálta: „Egyedül Te vagy az Isten”. mint a növekvő fű: reggel virágzik.) De a kisdiák nem bírta ki. Szülei nem tudták beíratni a gimnázium harmadik osztályába. amit feleltek. Hajlék az örökkévaló. mint az áradat. ha nem látsz magad körül mentő csúcsot. mint egy sóhajtás. mindörökké vagy te. mely mentő csúccsal intsen. már amennyire négykézláb szaladni lehet. Gondoljunk csak nemzeti himnuszunkra. hogy miért lett a mi magyar népünknek olyan szívéből fakadó éneke ez a 90. Ki tudja. nem is kizárólag a magyar néplélekbe kell keresnünk. viharban. és Te megmaradsz minden időben! Az a nagy örömhír is benne van ebben a confessioban. s amikor tanár azt magyarázta. Olyan gyorsan eltűnik. ahová didergő életünket „menekíthetjük” vészben. Uram te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Úgy elmúlnak esztendeink. szaladtam vissza az utcára. halljad az örök evangéliumot: Hajlék az Isten. s ha legkedvesebbet ragadta volna el tőled. elmétekbe kiáltani: Egyedül te vagy az Isten! Ahogyan atyáink énekelték: Te voltál és Te vagy erős Isten. mint áldozatos. A latin azt mondja: Unus es Deus. Osztályának felel meg.” Ha úgy tört volna rád az élet. veszedelemben és sötétben. az üdvtörténet és az emberi élet „történelme”. ezzel szemben Isten változhatatlan: Uram te voltál hajlékunk nemzedékről. Olyan az ember. hogy lehetne ezt magyarul mondani? Amikor senki sem jelentkezett. (A mai általános iskola 7. mint Móra Ferenc. hogy. Amikor az öreg pedellus odacsoszogott a csengőhöz. valahogyan úgy. egyetlen kőszál megmaradt. zsoltár. amit magyaráztak. nyitott szívvel élni. Nem tudom. E zsoltár első része bizony confessió: vallomás és hitvallás. A változásban egy változatlan van: Isten. a sors. a betegség. hanem magyar nemzetünk történelmébe is. ó Isten. az bizony az ”Isten embere”.” Szeptember közepén azonban nagy baj történt. Én meg vagyok győződve. egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten. Annak egyik verse így hangzik: 38 . azaz valami nagyon jó. ahogy ő mondja: „usgye. Azt is. mint reggelre az álom. Aki így él. Hát így szeretném Testvérek szívetekbe. hogy el lett zárva a tudománytól. nemzedékre. mintha repülnénk. hogy ennek okát nem csupán a zsoltárban. míg elért a harmadik osztály nyitott ajtajáig. saját nehéz gyermeksorsát idézve „Szeptemberi emlék” című elbeszélésében.Egyetlen szóval hadd mondjam így: Isten akaratát cselekedni annyi. estére elszárad. hogy ez az Isten hajlék. Ott aztán hallott ő mindent. Bent a tanár a latin nyelv szépségeit magyarázta. melybe művészi összhangban lüktet a változó ember és a változatlan Isten. Hajlék. Vagyis egy Isten vagy. s amikor a jeles diák is így fordítgatta: egy vagy Isten. akkor pedig. azt is.

„Bújt az üldözött, s felé Kard nyúlt barlangjában, Szertenézett s nem lelé, Honját a hazában Bércre hág, és völgyre száll, Bú s kétség mellette, Vérözön lábainál, S lángtenger fölötte.” Nos, amikor ez a nép nem lelte „honját a hazában” talált egy másik hont, egy másik hazát, egy Örökkévaló oltalmat és Örökkévaló hajlékot: az Istent! Igen, a mi magyar nemzetünk életében az evangéliumit hit nemzetmegtartó erő lett, s mi hiszünk abban, hogy az is marad. Ebben vezércsillagunk lett a 90. zsoltár, mely a magyar református kegyesség confessiója. Legyen is az! Ámen

2. Könyörgés:
Zsoltár 90, 12-17. Az előző igehirdetésből hallottuk, hogy a mi szép és százados egyházi himnuszunknak az első fele vallomás és hitvallás, melyről bizony csak megilletődve és nagy alázattal szólhatunk, mert hiszen mint az egész Szentírás szíve, úgy lüktet benne, az Örökkévaló hatalmas üzenete az „erős harag”, „félelmetes felháborodás” és „bőséges szeretet” egységéről. Amikor vége szakad a confessiónak, elkezdődik a könyörgés. S micsodakönyörgés: gyönyörű hangvételű, alázatos imádság! Bőséges üzenetből három dolgot emeljünk ki. Azt, hogy Mózes az Isten embere, bölcs szívet, elégséges kegyelmet és kezünk munkájára áldást kér. Jó dolog történik velünk, ha az Úrnak 1978. esztendejében alázatos szívvel mi is ezt kérjük a mi Istenünktől. Bölcs szívet adj Urunk! Ezt így kéri Mózes: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk”. Ennek a könyörgésnek első üzenete az, hogy a bölcs szív komolyan veszi az időt. A napokat számlálja. Milyen különös is az, hogy mi emberek az esztendőket számoljuk. Isten előtt a bölcs szívű ember a napokat számlálja. Lehet, hogy ez az utolsó esztendőnk, többet nem számlálunk, de napunk még van. Isten ad még időt. Ahogy a jelenések könyvében szól az Ő népéről: „Adtam neki időt.” Minden új reggel - új kegyelem. Minden új nap új lehetőség az odaszánásra, megtérésre, megszentelődésre, szeretetre, s szolgálatra, áldozatvállalásra. Igen, a bölcs szív, komolyan veszi az órákat is, és a perceket is. Ennek a zsoltárversnek van ilyen fordítási variánsa is: „Taníts megismernünk, hogy meg kell halnunk”. Ez pedig azt jelenti, hogy a bölcs szív komolyan veszi a halált. Hadd, emlékeztessek Jézus Krisztusnak egy példázatára. Egyszer odament hozzá valaki e kéréssel: „Mester, mond meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget”. Jézus elutasította a kérést: „Ember ki tett engem bíróvá, vagy osztóvá közöttetek?” Majd hozzáfűzte: „Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyon tartja meg”. Majd „példálózni” kezdett. Beszélt egy gazdag emberről, aki gazdálkodott: korszerűen, a technológiai fegyelmet is megtartva az időjárás is kedvezett neki, egyszóval bőségesen termett a földje, de ez újabb problémát jelentett: az értékesítésben és tárolásban. Ezért új nagyobb gabonatárolókat épített. Miközben így boldogan szemlélete gyarapodását, valami félelmetes megelégedés lett úrrá rajta: „Én lelkem, sok javad van sok évre eltéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál!” Azaz átadta magát az élvezeteknek, a meddő, önző életnek. Egyszer Isten így szólt hozzá: „Bolond, az éjjel elkérik tőled a lelkedet.”(Lk. 12, 20)

39

Ebben a példázatban én régtől fogva azt érzem a legfélelmetesebbnek, hogy egy okos, bölcs, mások által irigyelt, jól gazdálkodó, takarékos emberre Istennek egy szava van: Bolond! Nem jó az sem, amikor a közvélemény mondja valakire, hogy bolond. Még rosszabb, amikor a szakorvos állapítja meg valakiről, hogy bolond. De igazán félelmetes az, amikor Isten mondja ki a megfellebbezhetetlen ítéletet: Bolond! - Testvérek, nem kell e sürgősen és alázatosan könyörögnünk: Taníts minket, úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! Elégséges kegyelmet adj Urunk! Mózes sokszor megtapasztalta, hogy milyen nagy bűnök oka az engedetlenség. Népe egyszer elégedetlen volt a vízzel, majd a kenyérrel, majd a pusztai élettel. Ezért, amikor ő könyörög, népe számára is elégséges kegyelmet kér: „Jó reggel elégíts meg minket kegyelmeddel. „(Károli) Együtt van ebben az imádságban a kegyelem és a megelégedés. Mert az együvé tartozik. Az apostol így szól: „Nagy nyereség az istenfélelem, megelégedéssel.” (1. Timótheus 6, 10) Ezt én nem tudom másként érteni, mint, hogy ennek a visszája is igaz. Az istenfélelem (új fordítás: a kegyesség) sem nyereség, ha nincs megelégedés. S nem kell-e könyörögnünk nekünk is, mint Mózesnek népünk számára is? Nem látjuk-e, hogy a legújabb népbetegség közöttünk az elégedetlenség! Tudom, van egy egészséges elégedetlenség is, s ez a szülőanyja a haladásnak, fejlődésnek, előrejutásnak. De van egy beteges elégedetlenség. S én ebből egyre többet látok magam körül. Ez az, amikor a lehetőségek, soha nem érik utol a vágyakat, mert sok embernek valóban a Dárius kincse sem elég: közben sajnálatra méltóan nem tudnak örülni annak, ami van. Bizony, aki szereti népét, az együtt imádkozik Mózessel (esztendő kezdetén és minden napján): Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben! Kezünk munkájára áldást adj Urunk! Hitünk szerint a munka Istentisztelet. A becsülettel végzett, hűséges, megbízható munka ének és ima és hitvallás arról, hogy mi Annak az Úrnak követői vagyunk, aki így szólt: „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom!” Nem véletlen, hogy egyik nagy nevű dunántúli püspöknek kedves mondása volt: Senkinek nincs joga úgy itt hagyni e földet, ahogyan találta! A mi magyar népünk közismert szorgalmas nép. Csakhogy éppen az ilyen szorgalmas, és önerejéből már sokszor talpra állt népet fogja el az önhitség. Atyáink nemzedéke még ismerte a százados népi bölcsességet: Emberé a munka, Istené az áldás. De vajon ismeri-e, a fiak és unokák nemzedéke? Tanítjátok-e őket, az ősi közmondásokra? Mert jaj, ha egy nép tudatából kiesnek az évszázados bölcsességek! Hadd, erősítse meg Mózes könyörgését a bölcs Salamon szava, a 127. zsoltárból: Istentől van minden földi javunk. Zsolt. 127, 1 Grádicsok éneke Salamontól. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Zsolt. 127, 2 Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret (Ezé. 12, 19.) ennetek! Szerelmesének (Máté 6, 31 - 33.) álmában ád eleget. Zsolt. 127, 3 Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh (Zsolt. 128, 3v 6. 1 Móz. 35, 5.) gyümölcse: jutalom. Zsolt. 127, 4 Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Zsolt. 127, 5 Boldog ember, a ki ilyenekkel tölti meg (vers 4.) tegzét; nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban.

40

Ha az Úr nem, akkor minden hiába! Ez nem papi beszéd. Nem templomi ijesztgetés. Ez olyan valóság ma is, aminek példáit bőven megtalálni. Nem ismersz embereket, családokat, akiknek életük nagy vallomása az, ami Ézsaiásé volt? „Hiába és haszontalanra költöttem erőmet.” Hát, hogy ne hiába legyen, ne haszontalanba menjen két kezünk munkája, azért könyörgünk Mózessel: „Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá.” Ámen

3. A hit ereje és hatalma.
Héberekhez írt levél 11, 24-27. Ünneplő Gyülekezet! Szeretett Testvéreim! Szeretettel köszöntelek benneteket, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Őszinte öröm számomra, hogy amikor először járok ebben a szép faluban, e nagy időket látott tájon, mely már a rómaiak korában megült hely volt, s ahol az apostagi réten előkerülő faragott kövek, egy hajdani faluról regélnek a késői utódoknak, nagy öröm, hogy a Krisztus evangéliuma követségében járhatok. Ez a 128. Templom, amelyben Isten jóvoltából hirdethetem a szabadító és megtartó evangéliumot. És ahogyan a Református Templomokról írt két kötetes szép munkában nézegettem a császári templom képét, nagy melegség járta át a szívemet: Mert amíg templomaink többsége „csupaszon”, vagy egykét előjáróval van lefényképezve, addig a császári templom körül ott szorong a fehér ruhás lányok, fehér fejkendős asszonyok és fekete ruhás férfiak nagy, sűrű gyülekezete. Amikor pedig azt olvastam: volt idő, midőn a császári kálvinista gyülekezet csak ingoványra építhetett templomot, s mivel az ingoványt nem volt szabad feltölteni, „az első években a hívek térdig érő vízben hallgatták a prédikációt, még közelebb került szívemhez a császári gyülekezet, és nagy örömmel jöttem közétek, hogy ezen a szép ünnepen épülhessünk egymás hite által, a tiétek és az enyém által. A hitről A Zsidókhoz írt levél 11, fejezete, melyből az alapige való, a hitről és a hitnek példaképéről szól. Hússzor hangzik fel benne a nagy refrén: hit által. Az istentiszteleten felolvasott szakaszban is hétszer kondul meg, mint a nagy harang zúgása: hit által... és azt akarja belezúgni szívünkbe, hogy a hit erő, és hatalom. Mózes életében és népe életében is megtartó erőnek és hatalomnak bizonyult. Madách Imre, Az ember tragédiájának halhatatlan szerzője, Mózesről írt drámájában ezt így fogalmazta meg: „A hit, s a hűség Tartja csak fenn népét Izráelnek.” Ez így igaz, az újszövetségi egyház, és így igazszeretett magyar református egyházunk életében is: A hit s a hűség tartja csak fenn, népét Izráelnek. És meg kell, hogy kérdezzelek testvér: Hogyan állsz a hitnek dolgában. Nem azt mondom, hogy ezt ne vedd személyeskedésnek, sőt ellenkezőleg arra kérlek, hogy ezt vegyed személyesen hozzád szóló kérdésnek: Milyen hites van? Nem tettél e úgy a hittel, mint az öreg bútorokkal nem egyszer az öreg szülőkkel tesznek az emberek. Mivel, azok nem illenek bele az új lakásba, kiteszik őket a hátsó konyhába, vagy még tovább. Sokan gondolják a hitről is, nem illik bele az új lakásba, az új környezetbe, az új életformába kiteszik az életükből. Aztán nem értik, hogy miért lettek olyan idegesek, olyan nyugtalanok, miért van annyi 41

Ebben az időben született Mózes. amelyre ezen az ünnepen emlékezünk. már maguknak kell választaniuk: merre. Áldja meg Őket az Isten! Személyes döntés A gyermek sorsát a szülői döntések határozták meg. amikor Pozsonyba idézték. lenyírást. a dunántúli egyházkerület püspöke 46 éves volt Szilvási István a császári gyülekezett áldott emlékű mártír prédikátora pedig 56 éves volt. az Isten népét választotta. Testvér. hogy csillagos tornyú református templomban kereszteltek bennünket. 42 . mint a háborgó tenger. hogy azok a prédikátorok és tanítók. Bizony boldog gyermek. amikor vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást. Azért ezen a szép ünnepen. a hitünk. hadigályát tűrtek Krisztus hitéért mind felnőtt férfiak voltak. Ha máskor nagy öröme a szülőknek Amrának és Jókébednek. Így volt Mózes életében is. Ahogyan a Biblia mondja: az Isten népével való együttnyomorgást. zsoltárverse tanítják a gyermekeiket! De tudod. sőt a mártírhalált is vállalták. Kocsi Csergő Bálint volt. édesapákat. börtönt. akik imádságra. Séllyei István pedig a pápai prédikátor. felülről. az újszülött fiúkat meg kell ölni. víztől. hogy ez nem elég. Ez szüleinktől van. három hónapig rejtegették. amikor megtudták. Ugye nem is neheztelünk ezért rájuk? Ugye ti is azt mondjátok: Áldja meg az Isten az édesanyákat. hogy fiúk születik. Hallottuk. A szülők hite. hogyan. békés élet helyett a szenvedést. hogy ezt a hitet. Bele kell születnünk Lélek szerint. csendes. S ezzel egésze közel érkeztünk mai ünnepünkhöz. Kegyetlen királyi parancs volt érvényben. hogy Mózes felnőtt volt. és hitük legyőzte a félelmet. Rejtegették szívük szép magzatát. De 27 évesen már ő is rektor. ez nem tőlünk van. hogy megremeghetett a szívük. És ez így is van rendjén. és a gyermeknevelést. hogy hova tartozik: az uralkodókhoz. mely erő és hatalom az emberi élet legváltságosabb időszakában.háborgás az életükben. míg kigondolták a megtartatás további módját is. amelynek vize iszapot és sárt hány ki. vagy a szenvedőkhöz. a hazátlanságot. neki kellett döntenie. hogy fiúk lett. hogy a személyes döntés elkerülhetetlen? Így mondom: nem elég. Azért. Közöttük az egyik legfiatalabb. hogy Mózes. Tudod-e. az istentisztelet csendjében figyeljünk arra a hitre. Ők akarták. Amikor azonban felnőtté lesznek a gyermekek. s hogy ahhoz a néphez tartozunk. professzor a híres pápai kollégiumban. Az. Ott már csak tanácsot adhatunk. akik a nyugodt. és hitben nevelnek szülei! Ugye ebben a falúban is vannak fiatal házaspárok. ahogyan prófétája által mondja Isten. mert a hitetlenek olyanok. az idő. Lélektől. amit alapigénk is hangsúlyoz. ugye Testvér. hajszát. ha csak test szerint születünk bele a Jézus Krisztus magyarországi református egyházába. akit hitben vállalnak. ahogyan Svájcban írták róluk: ütlegelést. melynek himnuszává lett Mózes zsoltára: Te benned bíztunk eleitől fogva. De hittek. akik hitben vállalják a gyermekáldást. megaláztatás és üldözés ideje volt. szép de lassan sorvadó hagyomány a vallásunk. mint az. Mózes bölcsőjét. amelybe alapigénk elvezet bennünket éppen úgy a szenvedés. Férfias sorsvállalás Most pedig arra teszek hangsúlyt. Nem szabad ugyanis felednünk. mert e nélkül csak betanított emberi parancsolat. Mikor felnőtt lett. az ő hitüket valljuk mi is. tehát a hit bátorsága és bizodalma ringatta. de nem lüktet benne Lélek és élet.

Zakariás Lukács 1. a hitvallók mindig az Isten népét választják. Aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet és az Isten királyi székének jobbjára ült. A Biblia azt mondja róluk. mert Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartják a Krisztus gyalázatát. Ádventi életek 1. értünk való szenvedéséből merítve. mint nő. hogy Mózestől. az üzenet hangzik felénk. állhatatossággal kell megfutnunk az előttünk levő küzdőtért. a nyomorgást? Miért teszik ezt? Azért mert megismertek Valakit. Egyetlen igaz és Istenes célja az. hogy az ilyen ünnepi megemlékezések régi sebek felszaggatása. és 57-79. hogy minket a bizonyságtevőknek nagy fellege vesz körül. mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét. annál kisebb a hite. gyülekezeteink. Igaz voltuk. mert a szívűkbe fogadtak Valakit. vannak egymásnak. közé tartozik. Izráel 24 papai rendje közül Abia a nyolcadik. Jézusra a hitünk szerzőjére és beteljesítőjére nézve Jézus Krisztus engedelmességéből. Áron leányai közül való volt. hogy az Úr minden parancsolatában. abban nyilvánult meg. Azon ritka. megkörnyékező bűnt. Gályarab ünnep. hogy a császári gyülekezet. férfias gyülekezet. megfontolt döntés. ahol általában több az igehallgató férfi. Szívből kívánom. augusztus 15. Isten őrizzen bennünket attól. hogy mind a ketten igazak voltak az Isten előtt. férfias. hogy a Szilvási Istvánok és Séllyei Istvánok férfias hite és hűsége is megerősítsen bennünket abban. felekezeti gőgünk táplálása. hogy ez így legyen a következő nemzedékben is: felnőtt. támogatója az Úr parancsainak és rendeléseinek a magatartásban. Vagy múltunk konzerválása legyen. együtt éreznek és szó legnemesebb értelmében segítségére. ifjúi heveskedéssel rendezi élete sorsát! Nos. és rendelésében fedhetetlenül jártak. Felesége Erzsébet. mert az életük Urának és parancsolójának fogadták el azt a Jézus Krisztust. amit nyilván örvendezve és teljes szívvel végeztek. hogy lelkünkben megfáradva el ne csüggedjünk! Ámen Császár (Komárom megye) 1976. szolgálat. Boldog házaspár.Ugye férfitestvéreim. Bárcsak ne felednénk Kálvin János tanítását. hanem hivatás. aki szerint minél puhább valaki és minél kevésbé férfias lelkületű. az ember 46 és 56 éves korában már nem fiatalos meggondolatlansággal. Pap az Abia rendjéből. az egyébként értelmetlennek tűnő döntésnek. az Isten hívogató szavára felelés legyen az életetek: akik inkább választják az Isten népével való együttnyomorgást. Ebben a rendben szolgálta Zakariás. ó bár értenénk. 43 . Krisztusnak gyalázata Ezzel elérkeztünk alapigénk befejező tanításához: Mi a magyarázata annak. Igazi papi házaspár volt. ahol a férj és feleség egyetértenek. felekezetek közötti békétlenség munkálása. értjük-e. Tehát nemcsak foglalkozás volt számukra a papi szolgálat. vele együtt a szenvedést. Nekünk is le kell tennünk minden reánk nehezedő terhet és a bennünket. sőt segítője. hogy a hit teszi igazán férfivá a férfit. 5-24. mind az időknek végéig. Jó volt hallanom. 4. hogy ezen a szép augusztusi vasárnapon az. gályarabjainkon át. Egyik sem visszahúzója a másiknak.

hogy Úrnak való engedelmes élet útján keresztet kell hordoznunk. Zakariás is megtapasztalja. már nem változik semmi. Nem veri fel gyermekkacagás. Az éjszaka hideg sötétje rám borul. imádkozik. Megaláz. „Rajta a sor”. de 44 . akit szeret az Úr. Ha sorshúzás. végezni kell a jó illat gerjesztését a templomban. belenyugodott a változhatatlanba! Vigyázz. Zakariás úgy ment el otthonról. Odatekint Zakariás és megretten. tele. vénülünk.” És Zakariás megnémult abban a pillanatban. már ebben. amelyen ezek meglesznek. a próbatétel miatt. Egyre halkabban és bátortalanabbul hangzik szívében a könyörgés. ne rejtsük magunkba hitünknek megfáradását: ajkunk hibátlanul mondja még a szent szöveget. életedben való munkálkodásának a jele! Ne engedd el. hogy most e sorokban szól hozzád az ádventi biztatás? Hidd el.. könyörgést: Uram. Hozzád is elküldi. Bizony ez a mi énekünk: „A tűz kihunyt. elmúltak a delelő esztendei. Ajka mondja még most is az évtizedek óta mondott imádságot. áldj meg gyermekkel! De már elfáradt. csak az angyali szó. semmi különös.Nincsenek próbatétel nélkül. a hit tüze. kockavetés útján őt jelölik ki.” Alkonyodik. már mondja is a kemény ítéletet”. hogy már nem hisz. melyek beteljesednek az ő idejükben. könyörögtél. Nyilván a templomban is. csak pernye hull. meg Erzsébettel együtt is hangzik a buzgó. Egyre terhesebb neki a papi szolgálat is. gyermektelen a felesége. Te is hallhatsz drága biztatást: „Ne félj. ha gyermekünk lenne! De már minden hiába: „vén vagyok és a feleségem is idős” Itt. Házasságából nem születik gyermek. meglehet. az elbizakodottság. mert meghallgattatott a te könyörgésed!” És ha gerjedez a te szíved. a kevélység útján. egyedül is. hogy nem hittél az én beszédemnek. ne kérj jelet. Valami kézzelfogható jelet szeretett volna: „Miről tudhatom én ezt meg?” Most nyilvánvaló. néked szóló mennyei üzenet ez! Hogy nem tudsz benne hinni? Hát Zakariás sem tudott? Nem. semmi új. Éveken át reménykedik. évtizedeken át. akkor is gépiesen gerjeszti a füstölőt. Mivel. megfáradt. imádkoztál. Megjelenik az Úrnak angyala. a jó illatozás a templomban. mint máskor. igazán hinni. forró könyörgés: Uram. Bizony. Hitében megfáradt. Meddő. mert meghallgattatott a te könyörgésed!” Nem lehet. neki sem volt elég már csak az üzenet. adjál nekem gyermeket! . minden olyan megszokott. megnémulsz. s halljad az Igét: „Ne félj Zakariás. Sokszor a gyermekben jelentkezik a próbatétel. az öregség hideg ősze. Nagy keresztet hordoz ez a Zakariás. hogy nem adatik gyermek. mert megnémulsz! A kételkedés ítélet. Elmúlt Zakariás ifjúsága. de a szív nem tud már lobogón. kéréseink és könyörgéseink felelet nélkül maradtak. mégpedig Gábriel! De nincs ideje Zakariásnak.” A megszokott a gépiessé lett. és nem szólhatsz mind ama napig. az oltáron. szül neked fiút. Gondolj most arra. így halok meg gyermek nélkül.. megdorgálja. meg otthon is. hogy ezeket az igen örvendetes dolgokat jelentse meg Zakariásnak. amiért éveken. el ne csüggedj: ez az Úr szeretetének.A legboldogabbnak vélt házasságban is megtaláljuk a letett keresztet. a szokásból való alkalmat is meg tudja gazdagon áldani az Úr! Ádvent van: Közel az Úr! Elküldi az Ő angyalát. Letelt a szolgálat. Számára nincs. . majd évtizedeken át. őszülünk. Ímé. De íme: az a füstölő oltár jobbja felől áll valaki. hiszen az Úrnak angyala az. Már inkább csak „vágyálom” az: ó. hogy majd felmagasztaltasson. A kereszt miatt. semmi meglepő. Ősz jön már felé. az áldozatok bemutatása. Gábriel angyal. Zakariás. mert már szól is az angyal: „Ne félj. sokszor meg abban. esteledik. aki azért küldetett. mert meghallgattatott a te könyörgésed és a te feleséged Erzsébet. Hitben is idős. Egyre csendesebb lesz az otthonuk. imádságban is megfáradt Zakariások.

Azért. de ő csak kezével integet. hozzád szóljon? Halljad csak Dávid szavával. Amint szólt rég’ időben eleitől fogva. vagy keménységéért megbüntetett az Úr? Néma lettél. némán. Zakariás életében is beteljesedett Jeremiás Siralmainak vigasztaló szava: „Mert nem zár ki örökre az Úr!” Eljött a megígért nap: megszületett a megígért fiú. meg az ő Istenével. hogy a vaknak éles belső látása van. 68-75) Vagy tizenöt esztendővel ezelőtt a 40 zsoltár dallamára így kaptam ezt az éneket. s az óta. csapás miatt.. s most vár csendben. sokszor énekeltem már szívemben. amit tett Ábrahámnak: 45 . beszélgess a te Uraddal! Ismételgesd a neked küldött angyali szót! Maradj hűséges az Úrhoz és az Ő ígéreteihez! Az Újszövetség első énekese lesz. És megszabadított minden gyűlölőnktől. szívével. szólni nem tud. de nem múlt el Zakariás némasága. Ezerszer megbánta már szíve hirtelen feltörő kételkedését. vagy súlyos fekvőbeteg? Vagy elvesztetted bálványozásig szeretetett kedvesedet? Magadra maradtál? Nincs. nyilván a néma is beszél odabent a szívében. S amikor a körülmetélés napján Zakariás hitvallást tesz az angyali üzenet mellett: „János a neve”. hogy megkeményedjék szíved. biztatást kapott évtizedek könyörgésére. próbált kiáltani. vagy vak. és soknak tartsd az ítélet súlyát. Ezerszer hallotta újra. Az öröm majd szétfeszíti keblét. buzdítani és vigasztalni sem tudott: nyelvének kerekei lekötöztettek! Sokan tudják. akihez szólj. elmúlt két nap. ebben teljes boldogságot csak a teljesen bízó lélek találhat. kérni sem tudott. és csillapodjatok!” (Zsoltárok 4. az Úr magasztalására. A némaság hónapjaiban fogalmazódék szívében a szépséges himnusz. a süketnek kiváló belső hallása. köszönni sem tudott. vagy idejét! Beszélgess a te szíveddel. Valami szörnyű lelkiállapot ez: a szíve tele van örömmel. mire tanít az Úr: „Haragudjatok. az angyali szót. szívével beszélve.. 5) Vigyázz! Ne. nincs aki. Elmúlt egy nap. Mi ez? Agyvérzés vagy idegbénulás? S amikor kitántorog a templom ajtón.ő csak állt a füstölő oltár mellett. hogy irgalmat cselekedjék Atyáinkkal. Az esküről. beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban. a nép várja ott. és nem oszthatja meg másokkal! S ha az Isten elszenvedi is a mi hitetlenkedésünket és állja az ő ígéreteit ennek ellenére is. amit az egyház latin nyelvű időszakából annak első szava után Benedictusnak neveznek. vagy süket. és nem tudja elmondani! „Nem teljes öröm az. „Áldott az Úr Izrael Istene . és váltságot szerzett néki. Felemelte az üdvösség szarvát Dávid Fia nevében. „feloldódék az ő szájának nyelve azonnal” És elmondja az Újszövetség első himnuszát. és szívében az Urat áldva. most pedig semmit sem tudott mondani. Mert Zakariás nem zúgolódott a reá mért. A szolgálat napjai után így indult hazafelé. (Victor János) Az ítéletben is hű marad az Úrhoz. Eddig is egyre kevesebbet beszélt Erzsébettel. Angyali áment mondott az isten. Alázatos szívvel elfogadta azt. Ádventi Zakariás testvérem! Szíved kételkedéséért. Így volt ez Zakariásnál is. Énekeld velem: „Áldott az Úr Izráel Istene. melyről nem beszélhet az ember. Félelmetes és ijesztő. s emlékezzék az ő szent szövetségéről. de nem jött hang a száján. mert rátekintett népére. de ne vétkezzetek.” (Lukács 1.

Hogy Jézust adja nekünk. 5-60 Erzsébet azt jelenti. az Úr útkészítőjét. Milyen felemelő. ha isten felmagasztalja a mi házunkat. mint az enyém. Ugye szívbéli nagy öröm a gyermek. szokás. elmondani. családi otthonunkat arra. vagy édesanyja gondolta úgy. s az engedetleneket.” Egész ádvent egyetlen nagy örömkiáltás ez: Hű az Isten! Ragadja meg szíved ezt az adventi örömhírt. anyai hivatására. vagy beteg.) Keresztelő János atyja lesz. mely az övé. hogy szeretett. olyan ügyes. Egyetlen Erzsébet az Újszövetségben. (Énekelhető a 40. akiknek „aranymondássá” válik életükben. Azt sem bánta volna. hogy az ő gyermekük nevében hordozza Jahve hűségét. Illés lelkével és erejével. És ebben a hitben is nevelték. ő magát meg nem tagadhatja. vagy ha hibás. hogy Hű az Isten! (1 Kor. aki az atyák szívét a fiakhoz térítette. az Erzsébet névben rejlő üzenetet. 13-at idézném „Ha hitetlenkedünk. De imádkozni tudunk értük naponként. Ha egy mondatban kellene hitvallásomat. az igazak bölcsességére oktatta. hogy ha egy átlag embert kap. S milyen kedves. más gyermeke is van olyan okos. hogy két lányuk közül az egyik se kapta az Erzsébet nevet. ugye alázattal és szívbeli hálával hordozzuk őket és az ellen. Lukács 1. ő hű marad. Figyeljünk reá! Ámen (Adásztevel) 2. Isten másként határozott: Zakariás nem csak egy gyermeket kapott. a gyermekével dicsekedő. zsoltár dallamára. nem is akarunk mindenáron azt „tenni” belőlük? Nem keresztyén. akiket az Isten adott nekünk? S ugye akkor is nagy öröm. ki eleget tett értünk. Zakariás egy gyermekért könyörgött. hogy életükben legyenek Erzsébetek. hogy nevét is tudatosan kapta. s a gyermekét mindenáron szerepeltetni akaró szülő! Hidd el. jövendő életére. hogy amikor ideje eljön. Erzsébet. vagy egy lányt. Édesapja. Isten hűségének bizonyosságát! Szívből sajnálom. bizonyosan a 2 Timótheus 2. Keresztelő Jánost kapta meg. ahol igazán felkészíti őket az Úr! Így lesz Zakariásnak. hanem ebben a gyermekben. 13) Bizonyos vagyok benne. Akkor tudatosan nem gondoltunk még erre. olyan szép és olyan jó. és mondjad tovább: Hű az Isten! Ároni családból való Bizonyos. Azt. De. hogy hű az Isten. mint a tiéd. hogy megszabadulva igazságban járjunk. vagy hadd mondjam azt. hogy ott „Keresztelő Jánosok”. református egyházunkban. ha nem „őstehetség. aki az úrnak tökéletes népet készítet. hogy Szenczi Molnár Albertek szülessenek. házasságunkat. hogy nevükben hordozzák. ádventi életünk számára. kimenjen a „pusztába”. hogy asszonyaink és leányaink között oly sok kedves Erzsébetet köszönthettünk az elmúlt hetekben is. Csak gyermek legyen. aki Jézus előtt járt. akit. akiknek életében „aranymondássá” tette Isten. ha nem „tehetséges” ha nem „zseni”. Ebben a hitben készítették elő. 10. Adventi csendességünkben adjunk hálát 46 . advent papjának élete tele tanítással a mi hétköznapi. szentségben szolgáljunk Előtte mindenkor. sokan vagyunk e magyar földön. sem tiltakozunk.” Ugye.

a Keresztelő Jánosok. mit apánktól tanultunk. hanem elrejtőzik. soha fel nem adható kötelessége. Ez nyilván azt jelentette. magának nem lesz. kivétel nélkül. vagy ennek szülei?” inkább halljuk meg végérvényesen Megváltónk szavát: „Sem ez nem vétkezett. csendben. Erzsébet szívében! A zaj. amit a tanítványok is kérdeztek: „Mester. melengető. hogy vannak beszédek” amelyeket. Leányok. Isten megáldó kegyelmét látták benne. Erzsébet. akik olyan közlekedési balesetben szenvedtek bénaságot. (2 Korinthus 12. s melynek „levegője” kísér bennünket egész életünkben. Emlékezzünk a családra. Sajtóosztályunk egyik építő hasznos kiadványából: A házasságról írt magyar nyelven megjelent könyvek. akik olyan terhet. Zakariásnak. Vele való csendet! Ugye tudod testvér. 2-3) Elrejtőzik öt hónapig. és nem tudtam vállalni az elrejtőzést. nem fut el a szomszédba. Emlékezzünk az imádságra. az újnak. melyben ők vétlenek. Zakariás benne valóban Istentől való segítőtársat kapott. elrejtőzve. akik soha nem lesznek édesanyák. Erzsébetnek. Mennyit vétettem én is az Úr ellen. nem szabad embernek kibeszélnie”.” Erzsébetek.” Hozzá illő házastársa lesz. amelyre jó anyánk tanított. akiknek talán már meg is mondta nem is egy orvos: „Asszonyom. akik a jövendő lelkészek feleségeik lesznek. hogy nyilvánvalóvá legyek benne az Isten dolgai. lap) Ádventben Isten iránti hálával gondoljunk a „papnékra”.”(Nem jó az embernek egyedül. keresztet hordoznak. illetve életfelfogásbeli ellentét. sem ennek szülei: hanem. Néhány szót hadd idézzek. és amin nem is tudnak segíteni. és mennyire fel tud tölteni bennünket” az Istennel való elrejtőzés”. hogy „lenézték” kicsit megvetették az ilyen asszonyt. az Erzsébeteket. ez e. hosszú évtizedeken át kellett hordoznia ezt a gyalázatot. nagyra becsülték. Sánták és bénák. az Abia rendjéből való papnak lett a felesége. azokkal. Mennyi Erzsébet van közöttünk! Feleségek. nem kiabálja szét az utcán a boldog hírt: édesanya leszel. ha kell öt esztendőig.Istenünknek a minket elsőként átölelő. De gondoljunk azokra is. egyedül az Istennel! Micsoda termékeny csend honolt ott Zakariás házában. Néhány sorát idézem: 47 . a parókiák asszonyaira. akik vállalják ezt az elrejtőzést: öt napig. Nekem naponkénti imádságommá lett Áprily Lajos szép verse. hogy elvette gyalázatát az emberek között. az átalakulásnak az útkészítői! „De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen. 14). 4) Vannak drága terhet. Második átdolgozott kiadás 72. dédelgető. hogy tönkre teszi életünket. hangsúlyozzák. hogy a jó házasság egyik fontos feltétele. az Úrral való közösség. Ez is lehelet olyan „felemás iga” (2 Korinthus 6. nevelgető szülői hajlékért. férjük és gyülekezetük életét. sorsát. Igaz volt az Isten előtt. melyből származtunk. öt hónapi. az életbölcsességre. hogy reá tekintett az Úr. a jövendő nagy küldöttjeinek hordozóit. ki vétkezett. addig az asszony meddőségét gyalázatnak tekintették. hogy a házastársak között ne legyen éles világnézeti. kikezdi idegzetünket. akik csendben sokszor észre sem véve hordozzák hűséggel. és az én parancsolataimat megtartják. A különböző életfelfogású emberek házassága a mai újfajta „vegyesházasság”. hogy egy Zakariásnak a felesége legyen! Gyalázatot hordoz az emberek között. aminek nem ők a szerzőik. napjaidban a csend. A keresztyén család.” (János 9. hogy több legyen életedben. Azokhoz kerül különösen közel Erzsébet. Legyünk gyöngédek irántuk! Ne siessünk az ítélő szóval! Ne azt kérdezzük. az Isten hűségét hordozó életeket. akiket Isten arra készítget. Amikor megbizonyosodott. ahogyan hordozta édes teherként ez az Erzsébet. aki az Úr parancsolatait és rendeléseit komolyan vette. úgy kell hónapokon át szívünkben hordozni. amiket. Ádvent napjaiban tudatosan törekedj arra. Van ebben valami hallatlan nagy tanítás! Isten mindig csak azokat tudja igazán használni. akik engem szeretnek. nem is lehet gyermeke. Igazi papné lett. hogy nevelje a Zakariásokat. ártatlanok voltak. Amíg Izraelben a gyermekáldást. a lárma. mely mindkét fél számára terhes.

Figyelj csak. amikor ajkára fagy a hitetlenség. Elmondja azt is. amikor kesernyés. a miénkhez sem. de vigyázz. akiket szinte messziről elkerülnek még a családtagok is. de akkor semmit sem értesz meg abból. ami történt. hogy elbírják hordozni. Erzsébet. karthauzi legyek a cella csendben. aki Úrnak nevezik Jézust. az arcuk. És vannak életek talán nem is gazdagok. Isten közösséget adott Máriának. 1-6) Mária látogatásakor kilép ebből. önzés. szám) Vannak életek. hogy te melyik vagy ezek közül? Erzsébet. Jézus anyját. amit rájuk mért. minden embernek! Csak akkor igazi az advent és a Karácsony. sok kiadással teli családi ünnep. és a keresztyén Anyaszentegyház közösségével Jézus Krisztus eljövetelének ünnepére készülünk. Ott állnak az újszövetség kapujában és békességet intenek feléd. akikkel olyan jó együtt lenni. a „szelíd és csendes lélek romlatlanságában”. amikor a hívők sem boldogok. aki hitt. folyók a torkolatnál csendesednek. Isten lelke felindítja Máriát. Nyilván „a szívnek rejtett embere” volt mindig. az ünnepes és a 48 . Így adta Máriának. aki hitt!” És felérkezünk a csúcsra.” (Kérés az öregséghez.. hogy boldog az. Erzsébetet. Bereczky Albert: „Isten mindig ad annyi erőt az Ő választottainak. (1947. nehogy „kisjézuskát” várjál. ha ketten vannak. A róla szóló tudósítás sejtetni engedi.Ne legyek csacska fecskéhez hasonló. életedet. nem jó egyedül. A Keresztelő János anyjáról beszélek. amikor szíve megtelik az élő Jézus bizonyosságával: „Én Uram.” A hagyomány szerint Ain Karimba. az öregedő Erzsébet és a fiatal Mária. a rejtőzöttségből és gyönyörű hitvallást tesz. leélte az életének legjavát gyermektelenül és akkor azt mondta neki az angyal: Fiad lesz. vagy keménység és keserűség. hogy a legmegindítóbb hitvallás Tamás. Ez a két nő. Nem sugárzik a szemük. mert beteljesednek azok.. mert csak úgy taszít a belőlük áradó gőg. Zakariás házába. amiket az Úr néki mondott. Erzsébet. Mily szépen vall erről. úgy tud köpni az arcodba. angyalhajjal és csillagszóróval! Mert akkor teneked a Karácsony. az újszövetség első hitvallója. Csak bukdácsoló patakok csevegnek. csak múló hangulat lesz. A folytatás már nem tartozik Erzsébet hitvallásához. És amikor elment Mária. ritkán hallassam hangom. Igehirdető 11. „Az én Uramnak anyja jön énhozzám?” Az én Uram. . nem is előkelőek. De néha elég. ez az együttlét csodálatos vigasztalást és erőt jelentett neki. Ádvent csendjében testvérem. fanyar boldogtalanságban élik napjaikat. a Mária sorsához hasonló sorsot hordozott. Mária egyedül nem bírta hordozni a reá mért szolgálat áldott terhét. A közlékenység kútját tömd be bennem. és áldott a te méhednek gyümölcse”. hogy meglátogassa Erzsébetet. Olyan amilyennek Péter apostol később a keresztyén asszonyokat szeretné látni (1 Péter 3. Júda városába. amelyik úgy tud rágalmazni. Úgy egészen egyedül nem jó ebben a hideg világban. Mikor öreg az asszony és akkor születik gyermeke azt szégyellni szokták. ami az Isten nagy örömhíre. „aki nagy sietséggel ment a hegységbe. vizsgáld meg szívedet. Szótlanul is nem kiáltja egész életük: az Erzsébet hitvallását: „Boldog az. akikhez úgy vonzódnak öntudatlanul is az emberek. Ismerjük a feltámadás történetéből is. hanem megterheltek és kereszthordozók.) Három hónapig Máriával. Elmondja a római katolikus „Üdvözlégy”-nek az elejét. mely Jeruzsálemtől nyugatra két óra járásra feküdt. is az Ő rokonát. Tehát vall a hívő élek boldogságáról! Milyen szégyen is az. Erzsébet első az újszövetségben. amit mi is boldogan hiszünk és vallunk: „Áldott vagy te az asszonyok között. hogy nem tántorodott meg. mint a holló. hitében. amiért megnyílt az ég. és én Istenem!” Ádvent van. ez a látogatás.

atyád és én nagy bánattal kerestünk téged. de Máriával kapcsolatosan számunkra a Biblia a zsinórmérték. Márknál legreálisabb.hétköznapi keresztyén élet. azt mondja anyjának. A római katolikus „üdvözlégy”-nek az eleje. szemrehányást tesz neki. Jézus anyjáról.” A gyermek azt feleli:” Mi dolog. hogy „Fiam miért cselekedted ezt velünk? Íme. akit nem ködösít el a képzelet. Mi is valljuk az Apostoli Hitvallásban: „fogantatott. mikor az. Most nem az a témánk. még ötször van szó Máriáról. ha Erzsébet hitvallása él a szívünkben és szól ajkunkon: A Mária Fia. Máriáról. aki az ő cselekvését irányítani akarja: „Mi közöm nekem. a maiaknak az őse. ami három evangéliumban is le van írva. született Szűz Máriától. a kereszt alatt. hogy Jézus mit mondott anyjának. az Isten beszéde hallgatásában és megtartásában legyen részünk! 49 . szűz Máriáról van szó. sz. hogy engem kerestetek? Nem tudjátok-e.” mert azt mondják. Őt idézem: „vannak itt asszonyok és leányok. hogy nekem az én Mennyei Atyám dolgaival kell foglalkoznom?” Az első benyomása annak. akiknek hiányzik. Jó nekünk ismerni nagy tanítónknak. a Golgotán. csak arra hadd emlékeztesselek. az Úr veled van. az Ember Jézus Krisztus az én Uram! Áldott legyen érte az Isten. megjelent már a Lukács evangéliumában.. 210. hogy magán kívül van”. Anyja és testvérei utánamentek. Ötödik a cselekedetek könyvében. ennek a kóborlónak. A negyedik eset. 11. Az egyik a 12 éves Jézussal a templomban lejátszódó jelenet. ha a Bibliánkból elénk áll az igazi Mária. az. és azt kérdezi. a kánai menyegzőben történik. ahol a megfeszített Isten Fia gyöngéd szeretettel gondoskodik anyjáról s a legkedvesebb tanítványának szívébe. biblikus. kegyelembe fogadott. hogy lett ebből női Isten? Ebből. A Bibliából semmiképpen nem igazolható a Mária-kultusz. az olvasott ádventi Igében.) ádventi csendességünkben Máriára emlékezve kérjük Isten lelkét. az a bibliai szöveg:” Örülj. melyeket szoptál!” és erre Jézus keményen azt mondja: „Sőt inkább boldogok.” (Református Igehirdető 28. ahol fölsorolásban előfordul a hívő gyülekezet tagjai között a Mária neve. vagyis megbolondult. Először egy angyali köszöntést hall. Szent Lélektől. hogy nagyon kevés szó van róla a Bibliában. a te anyád. 26-56. évf. hogy. És nem is lehet vallani. ajánlja: Íme.”. veretesen szép hitvalló tanítását. (Adásztevel) Ámen 3. aki még nem tudja. Neve a Mirjám héber névnek a görög és latin bibliafordításokban módosult alakja. ahol találkozunk vele. tehozzád ó asszony”! A harmadik esetem. ahol tudjuk. Mert az egész Újszövetségben. hogy ebben az utóbbi boldogságban. Az ember fölsóhajt. és haza akarták vinni. Fontos az a valóság. ahol Jézus. (Lukács 1. hogy ki ez a fiú. A második találkozásunk Máriával. az a női Isten. az Embernek Fia.) Mária kultusz nélkül.. áldott vagy te az asszonyok között” A folytatása aztán nem bibliai. hogy az első Máriaimádó. Az ő számukra jó. hogy goromba. Jelentése felmagasztalt. az emberből. akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják azt. azért a drága szép Mária-kultuszért. ahol egy rajongó asszony fölkiált: „Boldog méh. amely téged hordozott és az emlők. aki bizony az ő fiát nem értette. akiknek néha fáj a szíve. Mária.

egy az örömük. asszony által adatik a Megváltó. Erzsébet. hogy a törvény alatt lévőket megváltsa.” Két dolgot lehet itt tenni: megdöbbenni vagy megbotránkozni. aki törvény alatt lett. Énekünk.” Azaz. erről az énekről. Szent nevedért szörnyű halált szenvednem. s azt a szót mondja (doulé). hogy a valamiket megsemmisítse. Van egy szép énekünk. és a semmiket. mely talán kezdő szaváról jut eszembe. de amelynek tartalma a Mária engedelmességéhez hasonló: „Ímhol vagyok édes Uram.Adventben. mely csak úgy tele van alázattal. hogy elnyerje a fiúságot.” (2 Péter 1. Mária szíve tele van boldog reménységgel. történés az életemben. (1 Korinthus 1.” Bizony Mária kevés szóval sokat mond. és a világ nemteleneit. szolgálója.” Ádvent idején. Mária. Máriát. legyen nekem a te beszéded szerint. boldog terhet szíve alatt. mind. ami Istenünket. mintha. asszony által jött be a világba a bűn. aki asszonytól lett. legyen Uram a te beszéded valóság. hanem egy szegényes kis falúba. nem világvárosba.” Íme. Máriához. nem ütköztök meg soha. hogy megszégyenítse a bölcseket. 10) Az ádventi Mária. az előbbit tette.” Vállalja Mária az Úrnak való szolgálatát. az ő kiválasztó kegyelméért. és fogadjuk szívünkbe az apostoli intést: „atyámfiai igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat.) Méltán mondja. hogy az nem tűnik fel előttünk. menedéket? És felragyog szívében Zakariás háza. Mintha csak anyjához menne. a kiválasztott. „legyen nekem.” (Galata 4 4. mint Mária engedelmességre kész alázata: „Ímhol az Úrnak szolgálója. Később is így cselekedett és cselekszik. legyen nékem a te beszéded szerint. „Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.” (399. Victor János) . az Erzsébettel való meghitt csendes beszélgetésekre. dallamát tekintve. nem palotába. Mária engedelmességére is emlékezve csendüljön fel szívünkben és gyülekezeteikben ez a 399. hanem érthetetlen csodaként ér és meg is zavara bennünket. Énekeskönyvünk szerkesztő tudós professzora. a nővéréhez! S mennyire egyetértenek. A megdöbbenés és az elgondolkodás után Mária ezt mondja: „Ímhol. mely később az Apostolok ajkán a Krisztusnak való engedelmesség kulcsszava lett. vérségi kapcsolat van köztük. megdöbbent.-5) S erre a gyönyörűséges szolgálatra választotta ki Isten. a szolgai munkát és állapotot. Isten nem ott keresi az ő eszközeit. készséggel és reménységgel. Istenem. és ott is marad csaknem három hónapig! 50 . Volt ő már náluk máskor is. mert Ő a világ bolondjait választotta ki magának.” Az ádventi Mária. kibocsátotta Isten az Ő Fiát. Emlékezik. Ez volt az első hatás. a te beszéded szerint. „Mikor pedig eljött az időnek teljessége. az engedelmes. és kiválasztásotokat erőssé tenni. mert ha ezeket cselekszitek. egyik legértékesebb. „És az igazi kiválasztásnak mindig az a bizonyossága. Kész vagyok mindenben néked engednem. Igen. s benne az ő öreg rokona. (Csomasz Tóth Kálmán) „hogy mind szövegét.” (Dr. magasztaljuk. Ezt nem lehet egyedül bírni. aki a Dávid házából való Józsefnek volt a jegyese. az Úrnak szolgálója. az Úrnak. legmagyarabb és hitvalló eleink lelkületét legszebben ábrázoló énekünk. hiszen rokonok. „Ímhol. egy szűzhöz. most is Erzsébethez megy. magától értetődőnek. Nem is bírja sokáig: „Mária azokban a napokban nagy sietséggel ment a hegységbe.Az ádventi Mária. küldte. 26-29) Jézus Krisztus testet öltésében Isten félre teszi a férfi teremtő erejét: „a Szent Lélek száll tereád és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged.” Kihez is menjen? Kivel ossza meg boldog titkát? Ki érti meg őt? Ki hisz neki? Kinél keressen oltalmat. hittel. Áldott titkot hordoz a szívében. Názáretbe. ahol a világ. Gábriel angyalt. a reménységük. Csak az igaz hitben ne hagyj tőled elesnem. közösséget kereső. és megvetettjeit.

Tetszett Istennek. az Urat magasztaló Amikor Erzsébet bizonyságot tesz a Magasságos Fiáról. ha valaki ezt látja benne. Őszintén mondom.” Bizony olyan Istenünk van. 6. Mária szíve az Úr magasztalásába kezd. hanem akiknek ideje van számodra. 111. 1 10 . Most pedig Aggeus próféta szavain keresztül hangzik az Úr üzenete az ő népéhez: „Gondoljátok meg jól a ti utaitokat.” (Bereczky Albert) Az ádventi Mária. boldog titkot hordozol a szívedben? Vagy boldogtalanságban maradtál egyedül? S te csakugyan tudod. Sőt tanuljuk meg mi is. az én Uramnak Atyja. hogy egyszerre oly sok Ige jut eszébe. melyekkel magasztalj az Urat. hogy „nem jó az embernek egyedül”? Ne is maradj egyedül! Keress közösséget! Közösséget egy másik szívvel. Éhezőket töltött be javakkal. hogy B. ha tudjuk. 13-17 . Habakuk 3. 18. Ez a magasztaló ének (Magnificat) mutatja. 5 . Ámen 5. Ádventi prédikáció: Gondoljátok meg jól. Bizony nem árt. 147. a Jézus Krisztus Atyja. 2-3 . egy másik élettel. 5 . Shaw ez a Mária éneke a „a világ legforradalmibb költeménye. 7 . 3-20 . 9. mondani. akik nem az „előszobában” akarnak intézkedni ügyedben. „kispróféták” üzenetein keresztül készíttesse velünk az „Úrnak útját. ezért alázatos szívvel ajkamra vehetem én is ez ádventben Mária szavait: „Magasztalja az én lelkem az Urat. Származása és életútja ismeretlen előttünk. akik kitárják szívüket. régóta ismerem Máriának ezt az énekét. túl a megszokott egyszintű szemléletünkön túl meghallani ennek az éneknek forradalmi üzenetét is: „Hatalmasakat döntött le trónjaikról. közé tartozik. Ézsaiás 17. a Mária Fiáról.n. 103. 9. az öregedő Erzsébet és a fiatal Mária. Jerémiás 31.Ádventet Ünneplő Testvérem: Örömöd van. Az elmúlt vasárnapon Náhum próféta által tanított minket az Úr. és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Kicsit utána néztem A biblia tudósai ezeket vélik felismerni: 1 Mózes 17. és gazdagokat küldött el üresen. Valósínű. hogy ebben az esztendőben az u. sok másik szívvel és másik élettel. akik nem nevetnek ki. mert látta Salamoni templom dicsőségét (2M3) neve 51 . házukat előtted. nem kételkednek benned. De valójában csak most döbbentem csak meg.” Adásztevel. 61. Aki „hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által. 107. hogy Mária mennyire benne élt az Írásokban. a ti utaitokat! Aggeus 1. 10 .” S ütközzünk meg azon. Olyanokkal. 89.” S mert ilyen Isten Ő.28 . 2 Sámuel 22. És a Zsoltárokból mennyi idézet e rövid énekben! Milyen mélyen éltek Dávid zsoltárai Mária szívében: Zsoltárok 35. 54. melyeket kívülről eltudok. 8-10 . hogy mennyi ószövetségi ige van ebben az énekben. Mert bizony Mária énekét. hogy még a száműzetés előtt született. 98. éled. Szinte számba sem tudjuk venni őket. Talán azok közé a bibliai helyek. 113. és alázatosakat magasztalt fel. 41. a kezdődő újszövetség imádata kezdetének lehet nevezni. ott állnak az Újszövetség kapujában és békességet intenek felénk.” Ádvent első vasárnapján Mikeás üzenete szólalt meg közöttünk. 11. Bizony mennyire igaz: „Ez a két nő. elszéleszté az ő szívük gondolatában felfuvalkodottakat.10 . S még valamit. 9. 1 Sámuel 2.” Aggeusról igen keveset tudunk. 5 Aggeus 1 v15.

elsősorban a gondolkodás megváltoztatására hív fel. mindennapi kis. faragott kőből épült házak egész sora épült fel. a saját emberi gondolataink helyett Isten szerinti gondolkodásra kell jutnunk. 1 . 3) és hozzáfogtak a Jeruzsálemi templom újjáépítéséhez. hogy nem azért nem lehet áldozatot bemutatni. a másik fejezetben bátorításokat. A nép megértette. őszinte Istenfélelem járt az Ige meghallás nyomában. 2. (E ponton helye van a minket körülvevő. vizsgáljuk meg bátra és becsületesen. Az első fejezet 12 -14 verseiben az igazi ébredés jeleit kell szemlélnünk: meghallották az úrnak szavát. valójában négy beszéd. 10. 6. hogy 16 esztendőn át. (2 Krónika 36. hogy Isten nem lelkesedést. míg Isten háza maradt évről évre romokban. Az. Aggeus nem teológus. hanem dolgaiknak (ahogyan Károli fordítja!) és útjaiknak helyessége felől készteti népét bűnvallásra. akik visszatértek a fogságból Jeruzsálembe Cyrus perzsa király uralkodásának első esztendejében. Aggeus Igéjén keresztül? Ádventi ige ez. mint megváltoztatni gondolkodásunkat. és nagy kérdések felemlítésére. s így engedelmeskedünk-e? Önzésünket és kényelem-szeretetünket nem pótoljuk e egyéb akadályok emlegetése mögé? 52 . Ma az Istentiszteletünkön mi az intést olvastuk. Erre királyi engedélyük volt: „Így szól Czirusz” 2 Krónika 36. mert nehéz idők járnak. az Úr háza építésének ideje!” Ez önmagában szépen hangozhat. akkor különbség van. hogy Karácsony hoz közeledve. Istenesen. azért jönnek a csapások. Ekkor üzen az Úr. Ekkor állt elő Aggeus. bennünket foglalkoztató gyakorlati. a ti utaitokat” Ez a mondat kétszer hangzik el ebben a beszédben. hogy eközben a nép lázasan építkezett: önmagának. helyes cselekedeteknek kell következni. Aggeus prófétája ajkán keresztül: „Gondoljátok meg jól.magyarra fordítva azt jelenti: „ünnepi”. 361 tagú gyülekezetnek (Ezsdrás 2. Üzenete nagyon egyszerű: Nem az anyagi nehézség. Mert az emberi és az Isten szerinti gondolkodás között. Mennyezetes.) Isten lelkétől ihletetten osztották két részre a beszédeket. a tulajdonképpeni akadályok. Sajnálatosan elfelejtjük sokszor. Nem dogmatikus. (5. 20. 22. hanem az önzés és kényelemszeretet. Aggeus határozottan nemet mond a száműzetésből visszatértek ürügyeivel szemben. míg a másik három beszéd. mert az első beszéd az első fejezetben intést tartalmaz. 1. hanem etikus. metanoiete eredeti szava. 2 De az ellenség nem nyugodott. hanem gyakorló „lelkész”. szünetelt a templomépítés. Isten jelenlétének (velüklétének) tudatában éltek. az abban való hitvalló magatartásunk kifejtésére. 7 versek) Mit üzen nekünk az Úr. 8-9. (1. és mondta el beszédeit. 8) Aggeus szavai nem maradtak eredmény nélkül. azaz egyházépítő. (Ézsaiás 55. Nem hitüknek helyessége. Eközben felhívja figyelmünket. „Gondoljátok meg. „aki ünnepre született”. az ádventi próféta Keresztelő János ajkán. hogy megtérni annyit jelent. mint az ég és a föld között. 1 . csak egy igen nagy szépség hibája volt. hogy így hiszünk-e. 64) a prófétája ő Zakariással együtt. vagy szabad így is mondanunk: hitvalló református módon gondolkodunk-e dolgaink és útjaink felől. A Bibliánkban található kis prófétai irat. Ezsdrás 1.) A helyes hitből. . (1. vajon biblikusan.) Aggeus Igéje arra hív fel bennünket elsőrenden. Annak a 42. A nép ezt mondta: „Nem jött még el az idő. mert a nép nem keresi Isten dicsőségét. Mert a „térjetek meg”. Fölöttébb szükséges megvizsgálnunk életünket. tevékeny engedelmességre indítja őket az Úrnak Lelke. melynek pontos idejét is tudjuk.) részletesen Ezsdrás 4!) és el is érték. „ünnepelendő”. azaz.” Ugyan ez a felszólítás hangzik. átadást és áldozatkészséget vár tőlük. azonnali. hanem hitet.

Ti. Tóra. változásra van szükség. de ne feledd. Nekünk lehetetlen nem emlékeznünk Megváltónk szavára: „Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát. ki-ki a maga házához. annak a könyvnek az elejére. de most nem a semmiből teremt. amely nemzéssel és születéssel kezdődik. sorrendet mívelt a nép. hogy megáldja ezt az Igét is mostani hármas Karácsonyunk első napján. ha ráérek. 1 Új fejezet kezdődik.Sorrend. Mi. Az ószövetség is teremtés történettel kezdődik. hanem ezek ebből a nemzetségtáblázatból ragyognak elénk. mint Teremtő cselekszik. pedig siettek. 53 . hogy nem kutya. a történelemben. hogy a vele induló történetek. Teremtés történettel kezdődik. ím romban áll. „Jézus Krisztus emberré létele a Karácsonyi történet a teremtés hasonló esete. (December 24-re) Máté 1. hogy a Bibliaolvasó Kalauzunknak. Tehát Isten. mindig siető magyar népünk Isten dolgaiban is ilyen szorgalmas és buzgóságos legyen! Ámen 6. Először a magamé. Ez Isten szeretetének első csodája. és ez a könyv ezzel a nemzetségi táblázattal kezdődik. elhanyagolhatónak látszó nemzetségtáblázaton keresztül Isten szeretetének négy csodáját szemlélhetjük nagy boldogsággal. Mert itt „élettörténetről van szó. fontosnak lényegesnek tartotta.” Ez a nemzetségtábla arra figyelmeztet minket. De nemcsak ez a könyv. Isten sokszor megáldotta már azt az engedelmességet. S. hogy egyetlen helyes. hogy az ünnepnapra kiosztott „mannát” szedegettünk össze a gyülekezetben. hogy hatalma van. Aggeus által így szólt az Úr: „Az én házam. Isten még egyszer. hogy ez odakerüljön az Újszövetség elejére. amely az emberrel újszövetséget kötő Isten kijelentése. 33) Ma vajon nem érvényes ige ez: „Ti pedig siettek ki-ki a maga házához?” Akkor megyek el templomba. hanem mag jelenik meg a teremtésen belül. jó sorrend az. ha marad. aztán az Istené. az ószövetségi gyülekezet számára. hogy mi is részt kapjunk ennek az újat cselekvő istennek szent ajándékából. amikor először az Isten országát és annak igazságát keressük! Imádkozzunk azért. Így nem szabad. ma ebben a száraznak tűnő. Amíg ott az első Ádám teremtését és eredetét találjuk. Máté 1. 1-17. azt mindjárt láthatjátok: Isten emberré lett. még pedig Izráel történetében teremt új kezdetet. egyszerre „életnek beszéde” lesz számunkra ez a száraz nemzetségi táblázat is. aznapi igéje szólalt meg közöttünk.” (Máté 6. hanem az egész Újszövetség ezzel kezdődik. akkor veszek részt az adakozásban. Hiszem. Jézus nemzetségi táblázata. hogy ez a mi szorgalmas. hogy ezeket nem bele magyarázzuk. mint amilyen jelentőséggel bír Mózes öt könyve. vagy akár békaként éljük életünket. Ma kezdjük olvasni Máté evangéliumát. itt Jézus Krisztus eredete olvasható. És ha a mi szívünk őszintén vágyakozik arra. bár megértenénk egész szívvel.” Az ember számára bizony kitüntetés. mint minden más emberélet. Nem ismerősek ezek a magatartások? Nem ilyen vagyok e én is? Karácsonyhoz közeledve. hogy emberré születtünk. 9) Félelmetesen rossz.” (1. az Evangélium éppen olyan jelentőségű a keresztyén Egyház számára.

nem lehet elégszer hangsúlyozni: amikor embertelen. Erről beszél a nemzetségtábla.11) Aki bűnösök közé jött. hogy Isten teljesíti ígéreteit. Mert nézzétek csak: Ábrahám. Kik is voltak ők? Jákóbnak még a neve is annyit jelent magyarul. Mi soha nem válhatunk embertelenekké. hogy Jézus Krisztus valóságos ember lett. Jézus Krisztusig. életünket. Ábrahámtól kezdve. az. Isten szeretetének bűnösöket magához ölelő. akiben az ígéretek teljesültek. miért nem rómainak. „Ígéretnek gyermekei vagyunk. Salamon. bolondság. Nézzük csak újra ezt a nemzetségtáblázatot! Vizsgáljunk meg közelebbről egy-két ismert nevet! Itt van két férfi: Jákób és Dávid. Hát nem kell felkiáltanunk.” A nemzetségtábla hármas beosztásán szemlélhetjük azt a hármas lépcsőfokot. hogy Jerikó parázna asszonya volt. még majd a karácsonyi szakaszban nem is egyszer . Dávid. ez Isten próbára tévő szeretetéről beszél. képzeletünk sem tudja felfogni. hogy a testvéréről ne is beszéljünk. mindjárt itt a legelején. De miért született Isten zsidónak. vagy pedig istennek hatalma és bölcsessége számunkra a Jézus Krisztusról szóló beszéd. ez teljesedett be Jézus Krisztusban. Már itt a legelején hangzik a nagy evangélium „bűnné tette érettünk”... mind-mind zsidó emberek. Csalással kezdte. az embertől eltávolodó magatartás jellemzi Isten újszövetségi népét.hogy Isten számára emberré lenni. (Zsidók 2. hanem közel jött hozzánk. vagy magyarnak? Bizony.” Nos. mesébe illő karriert tett. görögnek. Nem riadt vissza még öreg édesapja becsapásától sem. hogy csaló. 28) Milyen szépen énekel Isten szeretetéről. hogy nagy király volt.” (Galata 4. de nagyon bűnös is volt. aki afféle vígözvegyként lett szeretője Dávidnak. Isten nagy szeretetét csúfolja meg. álnok ember. mint Ráháb. azt ünnepélyesen bizonyítja számunkra ez a nemzetség táblázat is.feladja Isten. Jákób. hanem szegény bűnösök vigasztalásra van. az ádventi gyülekezet: „Igaz Isten ígéretedben. Mert bizony ez a családfa nem dicsekvésre. ezáltal hangzik felénk az örömüzenet.” És bizony igaz. S ennek van egy üzenete számunkra. hogy Jézus a Krisztus! Ti nem akarjátok Őt megismerni? Ámen 54 . amit embervoltunk jelent. az emberrel nem törődő. és azzal folytatta életét. Bűnösök és vámszedők barátja lett. Meg itt van Dávid. Mert. Mert ez az ígéretek története. elszerethesse. vállalta életformánkat. mindazt. Az a nagy evangélium hangzik felénk e nemzetségtáblázatból. Hitünket. vérszopó. „íme a bűnösök és vámszedők barátja”. változhatatlan valóság. hiszen ez a sok különböző hang szép harmóniába összeolvadva mind azt zengi. S. ahogyan Isten felségesen és csodálatosan megvalósította ígéreteit. Kész volt hadvezérét megöletni. amelynek mértékét. hogy ugyanis botránkozás. nyugodtan bízzuk életünket az Ő ígéreteire! Számoljunk Istennek. Isten Jézus Krisztusban nem távolról szeret. olyan megaláztatás. Igaz. emberközelben kell élnünk! Isten zsidó-emberként született meg e világban. Ez Isten szeretetének megbotránkoztató volta. Köszönjük meg Istennek. vagy itt van Betsábé. Előzetest kaptunk Máté evangéliumából. akiről nyilván mondja a Szentírás. és Rúth azok is asszimilálódtak. csecsemőként megszületni. Vagy itt van Ráháb. s előzetest a Karácsonyi evangéliumból. hogy mit keresnek ezek Jézus családfájában? De éppen. akiknek az ígéretek tétettek. Jézus Krisztusban a nagy leckét. íme a bűnösök közül jön közénk. Így beszélnek róla” Istentelen. meg itt van két nő is: Ráháb és Betsábé. Még aki pogányok közöttük. Jézus Krisztusban a bűnökért önmagát adó nagy csodája. lehet vele számolni! Előzetest kaptunk. hogy annak feleségét.

Csak feleségének rábeszélésére várt még meg az eszkimók között Karácsony ünnepét. hogy első e városban. ez első Karácsonyom közöttetek. bár most hallanád meg felejthetetlenül. hanem örök élete legyen. hogy Egyszülött Fiát adta. tisztelendő Atyánk. és forrósodjék át szívünk ettől az Isteni nagy szeretettől egymás iránt megújuló nagy szeretetre is! Mert hiszek az Isteni szeretet győzelmében és elégséges voltában. ki az Úr Krisztus. éppen ezért vissza akart térni hazájába. Ezt az örömöt. vagy bármelyikkőnknek ez az utolsó Karácsonyunk. Jézusi szeretetet megragadjon benneteket. Együttérző szívvel vagyok azok iránt. egyetlen bibliai versben mondom el. a nagy örömhírt. mert szívemnek az a vágya. hogy Isten tegye áldottá közöttetek. „Egyszülött Fiát adta” János 3. kitörölhetetlenül. Odaállt lelkésze elé és azt mondta. hogy bárkit is ijesztgessek szent a Karácsony ünnepén. első Karácsony. szemekben könny csillogott. A lelkész próbálta lebeszélni: De hiszen csak ezt az egyet tudja a Bibliából! És ez nem elég? Kérdezte a kegyes férfi. az egyszerű öreg magyar. Leolvadt a jég. hogy. és vésődne bele a te szívedbe. amit betegágyon töltenek. ha meghallják. árvaságban.7. hanem örök élete legyen! Ezen a Karácsonyon azt hirdetem nektek. hogy: 55 . 16: Úgy szerette Isten e világot. Mint e Gyülekezet pásztorának. mint első misszionárius dolgozott az eszkimók között. Vagy úgy. hogy az Ő Egyszülött Fiát adta. Ez a János 3. az eszkimók szívéről.” Testvér. új lakóhelyen. hogy Isten őket is szereti. a régit és a mindig újat: Született nektek Megtartó. 16-ról szóló bizonyságtételt. az egyetlent. . én nem a végére hagyom a János 3. A híres norvég lelkészről Hans Egede-ről jegyezték fel. hanem mindjárt az első Karácsonyon hirdetem közöttetek. Isten őrizzen meg. a Dávid városában. özvegységben. hogy téged is szeretett az Isten. hirdetni a Jézus Krisztus evangéliumát. pedig így szólt:” Elég. akiknek ez az utolsó Karácsonyuk e földön. Egy öreg eszkimó. 16-ot. hogy már otthon van a családban a gyermek is először. Ó. 16 Karácsonyt Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Kedves Testvéreim! Isten jóvoltából ismét Karácsonyt ünnepelhetünk. Karácsonyról a János 3.És valami kibeszélhetetlen nagy örömmel kellett látniuk. nem fognak az emberek örülni teljes szívükből. abban amelyről azt mondta valaki: Ez a nap a Biblia üzenetének csillagai között. együtt induljunk el lélekben Betlehembe. Vagy úgy első. hogy tűnjék közülünk a hűvös közömbösség. Róla kell elmondanom. 16-ról prédikált: Úgy szerette Isten. hogy ő szeretne elmenni a másik falúba is. valaki hisz Őbenne el ne vesszen. első egyedül. hát ki is mondom: Miért ne lehetne nekem. első karácsonyi szolgálatomat. felderültek az arcok. Úgy vagyok. mint misszionárius. Ugyanilyen szeretettel fordulok azokhoz. mint az. e mostani! Azért kéz a kézben. hogy ez a szeretet legyőzte a szíveket. hogy találkozzunk az élő Jézus Krisztussal. hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen. Örömmel és imádsággal készültem. De józanul végig gondoltam. túl sok ez egy napra! Ilyen csodálatos Isteni szeretetet nem vagyunk mi képesek egyszerre felfogni. hogy ez a nagy Isteni. vagy neked. amikor 1722-ben már több éven át. aki nehezen tanulta meg kívülről a Bibliából a János 3. és munkájának semmi eredményét nem látta. akiknek szintén első Karácsonyuk e mostani: első valamilyen formában.

az Atya Egyszülött Fia. ez a név maga a szabadulás a pusztulás vermében. és mirhát visznek. Az Isten szeretete. és örök szépségű Karácsonyi éneket: A magasságban dicsőség Istennek! Békesség légyen földön embereknek. csak egy öreg Simeon és öreg Anna. Ámen 56 . mely az egész nép öröme lesz. kérjed. Olyat is tudok mutatni. csinálj csendes ágyat. visszavonta volna magához. Az Isten szeretete. az örök érvényű. Visszavonhatatlanul odaadta. hogy nincs senkiben. amikor megszületett az angyalok királya! Most éneklik. valaki téged is nagyon szeret. másban. hogy Jézus megszületett. halálosan szeret: Az Isten úgy szeretett téged is. Bizony ekkora szeretetet. Ez a legcsodálatosabb név a világon. mindenkit átölel. mint a Jézus neve! Ez a név fény az éjszakába. Kinek a születésekor jelent meg új csillag? Nézd. üdvösség. Az egyszülött Fiát adta. és elindulnak a vezetésével. hogy őt nem szereti senki! De nekik különösen is hirdetem: Testvér. De Isten nem mond le. de olyat nem. karácsonyi imádsággal: Ó. melyik eltemetett Bibliai üzenetet? Azt. a legdrágábbat adta. én szerelmes Jézusom. szegény megtérő juhodhoz Pápa 1975. hanem abban a mennyei dicsőségben. élet a halálba. született Szűz Máriától. Az első Karácsonykor ebből az egész népből. édes megváltó Krisztusom. Amikor az angyalok meghirdették a Karácsonyi nagy örömöt. mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. akinek aranyat. örök életre szabadító szeretet. mely körülövezi az Ő e világra való érkezését. az adni tudás nagysága mutatja. A szeretet nagyságát sokszor éppen az áldozat.” És Isten odaadta. hogy hitvalló eleink mit ástak elő a mély veremből. akkor ezt mondották: Ne féljetek. aki előtt leborulnak.. Mondjad azért Testvér te is hittel. akit nem szeretne az Isten. mely által kellene nekünk üdvözülni. Azt mondta az angyal: Hívd az Ő nevét Jézusnak. a legdrágábbat adta. csak néhány egyszerű pásztor és néhány napkeleti bölcs. És nemzetségnek. bűnömtől ne iszonyodjál. A nagy sokaságból csak Mária és József. hogy az egész népnek öröme legyen! Úgy szerette Isten e világot! Olyan embert tudok mutatni. alig néhányan örvendeztek Jézus Krisztusnak. Az Isten szeretete. Te szolgádhoz. Jézus! Ez a név azt jelenti szabadító! Ismered-e ezt a nevet? Tudod e. mennyei dicsőségbe. Tudom. hogy egyszülött Fiát adta. hol és mikor énekeltek az angyalok? Csak most. Az Isten szeretete. aki nem szereti az Istent.. Ó kedves vendég nálam szállj. senki nem ad neki helyet. Térj be hozzám. szívemben magadnak házat. az akkori tudósok felfedezik az új csillagot. nagy örömöt hirdetek nektek. örök életre szabadító szeretet. hogy megtalálják azt. mindenkit átölel. erről a többségről! Azt akarja.Az Isten szeretete. És ki jöhet természet feletti úton e világba? Csak Jézus Krisztus. Ő „fogantatott Szentlélektől. aki úgy érzi. ha már Karácsony éjszakáján. Kinek a születésekor énekeltek angyalok? Egyáltalán. Senki nem csodálkozhatna. Jövel. valamikor az emberek közül. Hogy kicsoda volt Jézus. nem is adatott az ég alatt az emberek között más név. még ma sem mindenkinek az a Karácsonyi öröm. azt ne a földi szegényes körülményekbe véljed megismerni. nem tud befogadni a mi szívünk! Isten szeretete. És jóakarat mindenféle népnek. tömjént.

Így élünk vele mi is. Nem felejtem e el. rohanások után az éjszaka csendjében. mert akkor a magam dicsőségét is keresem. Milyen értetlen ez a Nikodémus: Mi módon születhetik az ember. Jézus ezt a tanítást. Engem meg milyen könnyen befolyásol. ha nekem nincs mondani valóm. Ideje van az ültetésnek.Amolyan befejezetlen ez a szép történet. Előjáróban engedjetek meg két megjegyzést. vagy egyre nehezebben. amiről Nikodémus szeretne hallani. 39-42-re. vagy egy olyan asszony. hogy hirdessem újév reggelén szeretett magyar népemnek: Ne csodáld. 7. Az első így hangzik: Isten beszéde mindennapi kenyér: persze orvosság is. Újévi prédikációra készülök. hogy a Keresztyénség nem új tanítást hozott. ha csak egy olyan öregember hallgat.8. még részletesebben. Nem baj. 20. Ezek nyílt színvallások. Jézus nem arról beszél. mikor a tanítványok is eltűntek a sötétben. Mindennek rendelt ideje van. Néha elég belőle egy csepp „Csak szólj egy szót. S milyen türelmes. Isten országába besegítő. hogy nem kerestem az Újévi Igét. hanem kaptuk. Ügyeljek a Máté 23. az evangéliumot az evangéliumban. és ideje van az aratásnak. 13ra. az életútját megmutató legyen. Mondja újra. bibliaolvasó reformátusok. bízatott. 16-17) Milyen hatalmas. . 18) Istennek mindig van mondani valója. könnyen kihoz a sodromból a hallgatók értetlensége. mikor az Isten Lélekben és igazságban való imádásáról beszél. Újévre Szükség néktek újonnan születnetek. János 3. ha a magamét mondom. nem penészes. Csak egy ember van ott. Az mindig nagyobb baj. mint ez a Nikodémus! Íme. az. csak egy asszony a hallgatósága. Nem új tanításról. Meditáció. szorongatóbban. és meggyógyul az én szolgám!” De elsőrenden mégis kenyér. Rám. nem ez lesz e az utolsó újévi prédikációm? Ahogy fogynak esztendeim. Korinthus 9. mint aki sáfársággal bízatott meg? (1. 50 és a 19. Pedig ember haragja. hogy azt mondom: Szükség néktek újonnan születnetek! Igehirdetés. 1-13. szelíd ez a Jézus. hanem új élet lehetőségét? Igehirdetése. Jakab 1. Újév napjára kapott manna. mint aki nagy gyakorlattal és több tudással rendelkezik. vagy hajnalok hajnalán! Csak merjek négyszemközt maradni az én Urammal. és pedig akkor. ahogy a teológusok mondják. A következő fejezetben pedig. Uram segíts. Emlékeztessen ez is Krisztus végére mehetetlen gazdagságára. Hiszem. János 3. ha vén? Talán kicsit gúnyolódik is. mint az a samáriai. Engem meg milyen gyakran. Isten igazságát nem munkálja. Rám a vetést bízta az Isten. szinte kimeríthetetlen igeszakaszt kaptam az újévre és az esztendő első vasárnapjára. növekszik e felelősségem az igehirdetésben? Könnyebben mondom az Igét. testi gondolkodása. Nem fontos. lelkesít. vagy lehangol a hallgatók száma. mint ez a Nikodémus. nem régi. a klasszikus Szentháromság-perikópát nem ünnepi nagy tömegek előtt mondotta el. hanem amire Nikodémusnak szüksége van. Nikodémus utolsóm szava egy kérdés: Mi módon lehetnek ezek meg? Gondoljak csak a 7. hogy életemben megérem e a boldog aratást. az újesztendőre. hogy közöttünk is vannak ilyenek: Ezek tudják. Mert Jézus szava igaz 1972-ben is: Nemcsak kenyérrel él az ember. amellyel minden nap élni kell. (János 7. De vajon elmondhatom-e majd? S ha igen. 57 . hanem új életről. Csak figyeljek a halk és szelíd szóra! Csak menjek Hozzá én is a nappalok lármája. Én csak tovább adom frissen. Nem száraz. hogy érték legyen számomra minden ember! Úgy mondjam az evangéliumot akkor is.

Ő akarja igazán a mi igaz. Azt mondta. elhalt tag az élő testen. hogy nyugodtan kívánhatok itt a templomban kedves mindnyájatoknak boldog újesztendőt. Jaj az egyháznak. Vagy a samáriai asszonynak. test az. és akik nem adnak munkát rendőri szerveknek. Újév reggelén üdvös dolog feleleveníteni. hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által magának az igaz hitben megegyező. hogy ennek a seregnek én is élő tagja vagyok. professzoroknak és lelkipásztoroknak. 1. nem a boldogságunk ellen van. hanem igazság és békesség és Szent Lélek által való öröm. hogy íme az Isten Báránya. kizsákmányoló fővámszedőnek. Wesley nyugodtan azt válaszolta. nem a boldogságunk ellen van. De az újjászületés szükséges az egyházért is. pedig élő tagokra. akit mindeni becsül és tisztel? És Jézus neki mondja. Nikodémusnak mondja. Nekünk szóló evangélium ez. akik nem találtattak. presbitereknek és gyülekezeti tagoknak. anélkül is meglehet élni. Már pedig Dáviddal együtt mindnyájan elmondhatjuk: Íme én vétekben fogantam. Akiben bíztunk eleitől fogva. Biztosan Nikodémus is csodálkozott. mint Mózesnek. Ne utaljuk át másoknak. és Szent Lélek által való öröm után: Ne csodáld. Wesley János egy alkalommal egy előkelő társaság előtt prédikált.A másik megjegyzésem az. mely elősegít minket a mi igaz boldogságunkhoz: Szükség néktek. Igehirdetés után valaki hangot is adott csalódottságának. 4 Ezért adott nékünk olyan Igét. és hiszem. 50 Mert ami testtől született. Timótheus 2. Róma 14. hogy nekünk mondja: egyházi embereknek. Ez azt jelenti. csak élettelen. sőt a mi igaz boldogságunkért. valóságos boldogságunkat: Isten azt akarja. Az újjászületés szükséges. ha felette sok és igen megszáradt csontokkal 58 . Alapigének ezt választotta: Mérges kígyók fajzatai. Jézus Krisztus. az Isten országát hozta. a kapzsi. hogy az újjászületés szükséges az Isten országáért. Itt életszükségletre tartozó dologról van szó. ha élettelen. Máté 3. elhalt tagok alkotják. Nem valami fényűzési. Krisztus egyházának. Korinthus 15. mert nekünk szóló evangélium ez. 7. aki meglátta az Ígéret földjét. Sőt. raboknak. Arról. Nekünk. Ez az ország nem evés. 7 Ha szívedben vágy van az Isten országa után. . kérdés: Mit hiszel az egyetemes keresztyén Anyaszentegyházról? Felelet: Hiszem. nyilvánvaló bűnökben. Még annyi sem adatik meg néki. és mindörökké az maradok. Az ilyeneknek kellene ezt mondani: Szükség néktek. Mert ez a hát. Zsoltárok 51. nem ivás. Nos. újjászületés nélkül nem lehet élő tagja Krisztus egyházának. hogy Jézus nem tévesztette el az alapigét. azt oltalmazza és megtartja. Nem elhanyagolható dologról van itt szó. az sem nagy baj. hamis szívű. Csak száraz ág vagyok az élő törzsön. a nagy tanács tagjának. talpig becsületes embereknek. sok gyümölcsöt termő vesszőkre van szüksége. ami jó ha van. Nekünk mondja: Ne csodáld. örök életre elválasztott sereget gyűjt. Ő tudta. De nekem? A zsidók főemberének. Higgyük el édes testvéreim. Izrael tanítójának. hogy ott Ő arról prédikál. mit is vallunk az egyházról: Heidelbergi Káté 54. csak gyümölcstelen dísz az egyház fáján. Talán azt gondola. hogy ezt Zákeusnak kellene mondania.. cégéres bűnösöknek kell prédikálni. az igazság. aki már a hatodik férfival él együtt. Isten. hogy Wesley eltévesztette a textust. mert erről börtönben. emberileg feddhetetlen. de ha nincs. vagy luxus cikkről.. békesség. 1. hogy neki mondja ezt Jézus. hogy ezt Nikodémusnak kell meghallania. 7 Azonban test és vér nem örökli az Isten országát. Nem szorul magyarázatra Jézus kijelentése: Ha valaki újonnan nem születik. de nem ment be abba.

de nem elég. Nem nevemnek megváltoztatása. mint a fordított fa. A Biblia eredeti szavának is ez a tulajdonképpeni értelme. a szolgálatkész. Bizony. Azt mondod erre. ha szereted ezt a mi épülő társadalmunkat. a megbízható. szép. mert az Isten újjászülő munkájának két vonala van. Az egyik a bűnbánat és megtérés. 8. Nekem boldog hitem. hogy 1972ben is „megáll az Isten Igéje”. édesapád zsoltárja és édesanyád imakönyve. hogy az ember mégis születhetik másodszor. „felülről születni”. Minél mélyebben és valóságosabban gyökerezünk benne. mert az Isten Krisztusban folytatja a teremtés munkáját. ha valaki keresztyén országban. Azt követnie kell a Lélektől való újjászületésnek. fontos. hogy a társadalomban felment az árfolyama a becsületes. Ezt a működést az ember önmagában és önmagától nem hajthatja végre. gyülekezetnek hősi múltja. ennek az egyháznak. Kettős keresztségről van itt szó. hogy már nem az az ember vagyok. úgy születhetik másodszor Istentől. Római levél 8. új és felülről származó ténykedés jön létre az emberben. De az újjászületés szükséges a társadalomért is. János 1. 27. tudniillik. (Kálvin) Víztől. testnek akaratából és férfiúnak indulatából. holott ez nem igaz. üres és hiányos. Mindenestre olyan változás. Jézus Krisztus magyarországi református egyházát. megbízható. de hát lehetséges ez? Nikodémus is ezt kérdezte: Mi módon? Mert a testi életet nem lehet újra kezdeni. emberi nyelven nem lehet azt kimondani. Samáriában sem volt elég. Ezek azok. annál igazabb. Ez a nagy mű természetfölötti dolog. ha érték néked. keletiek és nyugatiak egyaránt a keresztségre vonatkoztatták. Hiába való sóhajtozás. derűs embereket a családban. el nem hagyható. ahogy az első teremtésben. sokan beképzelik maguknak. hogy meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Krisztusban. Mondom nektek. a közösségért önmagát nem kímélő embernek. keresztyénszülőktől. Ez lehetetlen. nincs annak semmi értéke. a békességet és örömöt. megújítja a szívet és megindítja az egész embert. 16. annyira. hogy a keresztyén név még nem felel meg a valódi keresztyén lényének. a Szent Lélek ereje által való újjászületés”. Ez világosan mutat a mi keresztségünkre: 430/3. akik befogadták Jézust. Ha ezt a két részt elhagyjuk belőle. hanem új ember az Úr Jézus Krisztusban. Márk 10. 12-13. ne feledd. Lehetséges. gyümölcsei itt a földön. Várják az Isten gyermekeit. hogy ha még egyszer 20 éves lehetnék. Ezért ha szereted. mely dolgozik a lelken. Már a próféta is erről beszél: 59 .” Újjászületés az üdvösség alapjához tartozó dolog. Kegyelmes üzent. Ahogyan először született vérből. Adásztevelen sem elég. Ap. hogy ha más valami nem járul hozzá. ne feledd. Az újjászületés titok teljes. De áldott legyen Isten. értékesebb gyümölcsöket terem az életünk e földön. Még pedig ugyanúgy. Ezékiel 37. gyökerei az égben van. hanem lényemnek megújulása ez. amely felismerhető és érezhető.” (Spurgeon) Az újjászületés is víztől és lélektől való. 2 Ez szimbolizálja a második teremtés.van rakva völgy. Ugye. hogy újjászülettek. Genezis 1. arra kell tehát törekednünk. Az újjászületés lehetséges. az igazságot. Ezt az egyházi atyák. mert felülről való. munkáló embereket. Ez a kettő egy. ti is észre vettétek. Mert a keresztyén ember. származott és a keresztyén hit vallójának tekintetik. Bármilyen drága. hogy ugyanis a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. ez mind igaz. Csel. aki különben voltam. Mert ez a felülről születés Isten ajándéka. a munkahelyem. 19. hogy a Lélek nem a keresztség kikapcsolásával jön hozzánk. Az is víztől és lélektől volt. az újjászületés szükséges az egyházért is. felismerhető a szent életben és érezhető benső kegyelmi tapasztalatok folytán. De ez nem elég. a másik pedig a Lélek megelevenítő tevékenysége. Ez az evangélium teljessége. szükséges. Isten lelke lebeg a vizek felett. az újjászületés szükséges a társadalomért is. Az újjászületés lehetséges. hogy tényleg és valóságosan újjászülessünk. Erre is érvényes Jézus mondása: Embereknél ez lehetetlen. de Istennél minden lehetséges.

és kérik vala őt. közöttünk is vannak emberek. 60 . de mennél inkább tiltja vala. Azt mondod erre. 7. melyeket előre elkészített az Isten. Ez tart egész életen át és ennek a küzdelemnek csak a halál vet véget. Ámen Adásztevel 1972. egyik újévi énekünk szavaival: 285) 4 Adj minekünk megújult szívet És új indulatot. 2 Korinthus 5. és milyen örvendetes dolog. 34 És (rész 6. 31 v37. Márk. 17 Ilyen ember vagy e? Hogy ezt meg honnan lehet tudni? Honnan tudod. 7. Ján. Márk. 7. a galileai tengerhez méne. Ezt kell kérnünk. de hol a valóság. hogy senkinek se mondják el. hogy napjainkban is. Nos. akiknek az életében a régiek elmúltak. 32 És hozának néki egy nehezen szóló siketet. mikor kivitte vala azt a sokaság közül egy magát. 7. Befejezem. 41. 33 Ő pedig. Neked példák kellenek. Márk. Újítsd meg rajtunk a te képed. és íme újjá lett minden. hogy élsz. 36 És (rész 1. Márk 7. 35 És azonnal megnyilatkozának annak fülei: és nyelvének kötele megoldódék. és köpvén illeté annak (rész 8.) nyelvét. sőt sokszor lassú előhaladás folytán szünteti meg bennünk a test romlottságát. Mely áll szent életben. Hogy lehessünk választott néped. hogy nekem is ez a boldog újévi hitvallásom: Élek többé nem én. az újjait annak fülébe bocsátá. 43 . 31 Aztán ismét kimenvén Tirus és Sidon határaiból. EFFATA. hogy mindez szép elmélet. sőt egész életünkre szóló gazdag programot Istentől. a Bibliában. nem is egy nap. azaz: nyilatkozzál meg. vagy év alatt lesz teljessé. 10. a Tízváros határain át. Nos. 7. 9. (Kálvin) Így kaptunk ebben az újévi Igében egész esztendőre. felülről születem.) föltekintvén az égre.45. 20. 41. Márk. Isten bőségesen ad erre példát. teremtvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre. 25-27. hanem Isten állandó. Efézus 2.) megparancsolá nékik. hogy az Ő alkotása vagyunk. Ma is. Köszönjük meg. hogy születtél? Ugye onnan. és ne feledjük. Ez nem egy perc. hogy vesse reá kezét. mint a születés. Márk. 11. 7. és monda néki: Effata. Élvén szeretetben.Ezékiel 36. hogy újjászülettem. hanem él bennem a Krisztus. Galata 2. Márk. Azonban vigyázat! Az újjászületés nem befejezés. 23. hanem csak kezdet. annál inkább híresztelék. fohászkodék. onnan lehet tudni. Az Igehirdető meggyógyulása. Tehozzád mindenekben hívet És szent akaratot. hogy azokban járjunk. az egyháztörténelemben. és helyesen beszél vala.

114. Úgy állottam újra az Úr elé: Uram! Süket vagyok. és olyan vak. Sokaságban. 20 Sokat láttál. Sokszor meg éppen az a baj.Márk. mint a békességgel megajándékozott. ezt mondván: Mindent jól cselekedett. nehezen szóló süketet. hanem álljak elő saját nyomorúságaim. hogy bizony baj van a mi beszédünkkel. 2. Azóta kísér ez a történet.36. 3.) és olyan süket. még. süketségem és némaságom őszinte megvalósulásával. Zsolt. de úgy. Nem takargatjuk és nem kendőzzük. Elhagyták már a harmadik harangszót is a gyülekezet vár reánk. hogy könnyen mindazoknak. mint aki találkozott Azzal. 18 .” A bizonyságtételekben található személyes vonatkozások elé még egy vallomás ide kívánkozik. Tele volt a szívem örömmel és hálával. Zsolt. Szeretettel ajánlom e bizonyságtételeket. mint az Úr szolgája? Ésa. megvallani sem szégyelljük. 37 És szerfelett álmélkodnak vala. Ézsaiás 42. Nem csak. 4. ahol hétről hétre tusakodnom kellett az Igéért. 32. Csak ezt írhattam egy testvéremnek: Nem lehetek elbizakodott. lássatok! szolgám? (Ezék. 105. 12. mert abból botrány kerekednék. Ez az írásmagyarázat tele van személyes vonatkozással. könyörülj rajtam és az Úr könyörült. 106. Hallgatni jött. „mint valamely szerelmeskedő ének. nem volt élő Ige. 1. 1. 42. akik elválasztattak Isten 61 . Zsolt. Helyes e. mert ha Isten nem könyörül meg rajtam. Zsolt. mesterkéltnek vagy merésznek találhatod e címet: Igehirdető meggyógyulása. mint az én követem. aki „a siketeket is hallókká teszi. 7. de nem lehet. Ez volt első szolgálati helyem. Sokszor visszatérek hozzá. 32) de nehezen is szólunk. 28. s mint valamely jó hegedűs” (Ezékiel 33. 1. ti süketek. mint amelyben igehirdetési szolgálatom sok kérdésére feleletet találtam. némán Jézus előtt. olyanok vagyunk. a siketeket is hallókká teszi. 42. ha még a vasárnapi igehirdetést is elhagynánk. hogy engem. ez így vagy nem. baj van a mi nyelvünkkel. Nekem Isten Lelke így mutatta meg. 4. Legutóbb most Húsvét ünnepén került kezembe e történetből már akkor írt vázlat. 31-37 verseiben található történet magyarázatát találjuk. mert ebben a nehezen szóló siketben magunkra ismertünk. evangéliumának Ézsaiás 42. Jött Húsvét s nem volt kijelentés a számomra. szép hangú. mint ötödéves teológust 1947.) de nem vetted eszedbe. 29. 78. láss meg engem. a kit elbocsátok? Ki olyan vak. December elsejével a Csurgói gyülekezetbe rendeltek segédlelkészi szolgálatra. 5 Móz. A következő lapokon Márk 7. 19 Kicsoda vak. úgy ezen a Húsvéton emberi bölcsesség hiába való beszéde hangzik csak a csurgói szószéken. de nem hall. 32 . Mi pedig mostani előadásunknak éppen azért adtuk ezt a címet örömmel. és ti vakok. Az. a némákat is beszélőkké. halljatok. (rész 6.20: Ésa. néma vagyok. arról senkivel nem kívánok vitatkozni. hogy ne prédikáljak e történetről. sőt sokszor éppen az a bajunk. 5 Móz. Ott kaptam már ezt a történetet. Újra elevenen vágott szívembe: Uram Jézus. Húsvét előtt fejeztem be egy tízes sorozatból álló igehirdetést. és nekünk szólani kell. Mivel ebben a történetben egy nehezen szóló siket meggyógyulásáról van szó. 18 Oh. a némákat is beszélőkké. Sokszor jó lenne hallgatni. 1. ha nem az én hirdetésre. 9. fülei nyitvák. hogy ékesen szólók nem vagyunk.

Ők imádkoznak érte: És kérik őt. A beteg ebben az egész csodálatos meggyógyulásban. hogy mi magunk nem tudunk Hozzá menni. hogy a mi nehezen szólásunk mellett másik nagy nyomorúságunk. De ha átlépett. siket vagy? Jöjj. amikor Ő akar. hogy ott is prédikáljak. passzív résztvevő. Ez nem zárja ki azonban azt. mert azért jöttem. de hogy a prédikációba belesüljünk. Csak akkor hallod. és helyesen beszélj. Azt is megláttuk. ha téged is szomorít dadogásodnak és siketségednek ez a felismerése. tudod. a Tízváros határán történt. melyről a 32. mint egy báb. Érted? Mások. Jézus járkálva végezte a maga munkáját. a nehezen szóló siket (süket) ment oda Jézushoz. ha mások oda nem viszik őt Jézushoz. hogy vesse reá kezét. Így pedig nincs meggyógyulás.” Érted? Nem ő maga. hogy maga oda mehetett volna Jézushoz. sánta sem volt. mert magunkra ismertünk általa. ha te is szeretnéd. Hallgass figyelmesen és imádkozva az igére és bízd reá magadat egészen. magunk közben kívülálló szemlélők leszünk. Előtte álltam. mint ő. A pogányok határáról akkor lép át Palesztina földjére. hogy Jézus itt jár közöttünk. Nem mindig gyógyít mindenütt. hogy akkor jön hozzánk. Mások viszik Jézushoz. az „alkalmas idő”. nekünk parancsoló. teológia. mint ő. hogy így történt: Hozzá vittek. ne maradj veszteg. Az alkalmak nem a mi kezünkben vannak. Hisszük. hogy nyelved kötele megoldódjék. tanulás. De addig olyan. Másoknak prédikálunk. ha jelei vannak. Higgy benne. Az megtörténhetik.” (Márk 1. hogy belesülünk a Miatyánkba. ha Ő nem járna itt közöttünk. Ezért mond az Ige nekünk egy újabb örömöt: „és hozának néki. hogy siketek vagyunk. Ennek a nehezen szóló siketnek a meggyógyulása a Galileai tenger mellett. Jelei vannak. alkalmas időben” Ő jár a hét gyertyatartó között. Ezért olvastuk nagy örömmel ezt a nehezen szóló siket. mint ő magának. Baj van a nyelvünkkel. Testvérem légy őszinte önmagadhoz és gyülekezetedhez. a hozzánk szóló. Ő az Úr és nem mi. jöjj velünk együtt Őhozzá! Azt is beismerjük. kövesd velünk együtt e pár oldalon át az Igét. Hiába is akarták helyben maradásra bírni. amit mások akarnak. 62 . Ő szólt és valami történt velem. és nem akarná. Pedig vak sem volt. akik többet tudtak Róla és csodáiról. amikor Jézus ismét odament Tirus és Sidon határáról s így a pogány területről visszatért Palesztina határába.” Jézus nyugodtan válaszolta: „Menjünk a közeli való városokba. akik jobban tudták. Mások. Valami miatt távol maradt volna.szólunk. De nem ment. Az ő betegsége igazán olyan volt. Ha meggyógyultál. amikor már meggyógyult. akkor szólítson meg bennünket. meg azt is. az én nehezen szólásom és az én siketségem. hiába könyörögnék azért. hogy ez a mi időnk. Péter is hiába újságolta az eredményekre sokat adó kezdő tanítvány nagy örömével:” Mindenki téged keres. zsoltárban így tanít Isten: „Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes. Ne szégyelljed megvallani másoknak is. Jelei vannak. A tied is így kezdődik. Nézd. hogy Isten kijelenti magát. az utat is látta. Mások. meggyógyításáról szóló történetet. akkor. a meggyógyulás így kezdődik: Jézushoz viszik. Azért. csak éppen személyesen nem halljuk meg. Hiába fájnak nekem. De bizonyosan te is észrevetted jelei vannak. járni is tudott. hogy mennyien odamennek. minket vezető Kijelentését. hogy én is meggyógyuljak. Ha többet nem is ennyit tégy meg a meggyógyulásodért. akkor elő a betegekkel. hogy még veled is megismétlődhetik e csoda. hogy bennünket mindig éppen az a veszedelem fenyeget. hanem az Övében. hogy itt Magyarországon is gyógyít. de baj van a fülünkkel is. akivel az történik. velünk együtt vallani. hogy Ő itt járt közöttünk. hogy beszélni kezd. 35-38) Jézus járkálva végzi munkáját ma is. Rutin. amikor Neki tetszik. Nehezen szóló vagy. hogy Jézustól ezt is szabad kérni. akiknek jobban fájt az ő siketsége és dadogása. Az nem történhet meg. hogy bizony néked még sokszor terhes az örömüzenet hirdetése. hogy gyógyítsa meg az én nyelvemet és fülemet.

mint ahogyan engem szeret. fél meggyógyulást nem ismer. hogy a Te szavadat meghallom! Nem. ma már még az u. Mert nem kényelmes dolog ám szemközt állni Jézussal. hogy nekem legtöbbször a szívemmel. hogy nehezen szóló siket gyermeke vagy az Úrnak. 63 . hogy hogyan érezhette magát ott. néki nézni Jézussal. Sőt azért könyörögj. ne félj Ő elé kerülni. hogy az e a legnagyobb baj. kemény akaratú. már készen volt a műtét. vagy a szíveddel? Nem tudom. és végig.) János 20. elbukó és megint engedelmeskedő szolgának is meg kellett állapítania: „Bizony látom. és te is mondhasd a többivel együtt: Láttuk az Urat. Ott állott. vagy az. hogy önmagát adta éretted. hogy némán állott. Mindenkiért adta. fölényeskedve és téged megbotránkoztatóan viselkedhetnek veled szemben. hogy gyógyíts meg engem! Látod. közönyös nyugalommal. akkor ordít az eszméleténél lévő beteg. vagy pedig szeretett volna visszaszaladni oda. abba belecsömörlött. Én nem tudom.Hátha ott tekörülötted is lesznek mások. Amikor sebet vágnak és felszakítják a gennyes daganatokat. 1-13) Erről a nehezen szóló siketről az van feljegyezve. Persze. akiről Péternek. Mert egyet jegyezzünk meg: Orvosok. Ezért nem kényelmes Előtte megállni. Jézus azonban nem altat el. ne kínozz engem. hogy Uram bocsáss meg. fogadkozó. a magasságos Istennek fia? Az Istenre kényszerítelek. mert annyira kifárasztott. Pedig egészen biztos. csak pár órát kell még türelmesen várnod. Ő. Úgy. de éretted is. Nem kiáltozott. hogy Elé kerülhessen az életed. Nem marad előtte titok semmi. (Márk 5. hogy te már nem tudod. Ébren kell végignézni. hogy megjelent az Orvos.” (Ap. hogy neked middel van baj. színből hosszan végzett imádság. és Jézus szemében megláthatta minden szennyét és vétkét. Ő nem hitt benne. hogy téged olyan hihetetlenül bolond módra szeret az Isten. jól-e vagy rosszul. Hát neked? Nyelveddel.n. amikor Jézust meglátta távolról: Mi közöm nekem teveled Jézus. Ő nem tudta. hit nélkül. A te életed is. hogy te is ott lehess. meg tiltakozni sem tudott. Nem. szenvedni a betegeknek az operációt. Én azt tudom. onnan a Sátánnak távoznia kell. érzéketlenné tett a gyülekezetben. Én nem tudom. másoknak kellett kérni. akik a te életedet is odaviszik Ő elé naponkénti titkos könyörgésükben és így (mivel te már könyörögni sem tudsz hittel. Csel 10. makacs. Az operáció és a gyógyulás pedig mindig fájdalommal jár. elrejteni a bűnét. hogy nem személyválogató az Isten. Örült-e. nem hitted el. amikor a zárt ajtók ellenére is megjelenik Jézus a tanítványoknak. Ő előtte. Előtte hiába akarja az ember lesütni a szemét. 19-29) Eddig ezzel a mi betegünkkel is ennyi történt: odakerült Jézus elé. nekem hiába beszélsz. Nem borult oda elé és nem kezdett el. „kis” operációnál is elaltathatják a beteget. meg a szívbe is. sőt le is tehetnek rólad. dadogva kiáltozni.bűnével. annak a heves vérű. az a tisztátalan ember ott a Gadarénusok tartományában. Ezért kiáltott. meg a fülével is. de Te megtudod. aki kínjában már kövekkel vagdosta magát. arról az atyai hajlékba visszakerült gyermekek gyanús szemmel nézhetnek téged. 34) Ezek a már megtértek. hogy most Jézus elé viszik. fennállva. Ahol Ő megjelenik. amíg kikeveredhetsz a narkózis mámorából. Könyörögni sem. akinek baj volt a nyelvévek is. mint akivel ebben a megébredt egyházban nem lehet mit kezdeni és te szint félsz az ő szemük elé. Nem úgy történik veled valami. amikor szembe kellett. kerülni. Jézus nem narkotizál. én csak dadogni tudok és csak mutogatásból értek. hogy Jézus az Isten Fia. hogy engedett mások akaratának. Érted? A te életed is minden bajával . mert még nem tapasztaltad meg. mint ennek a nehezen szóló siketnek az élete. hogy másoknak kellett az én nyomorult életemet idehozni Te eléd. elaltatott és mire felébredtél. Őt ez sem érdekelte. ahonnan jött. füleddel. a tékozlás útját végig járt. Ő belelát a szembe is. mit jelent könyörögni) a te életed is Ő elé kerül. tenni. hogy nem is vagy a gyermeke. hogy útközben megmondták neki. hogy az egész világért adta. hogy én magamtól nem jöttem ide Hozzád! Bocsásd meg. Te sem vagy mostoha gyermeke Őneki.

Arról. Hát néz. hogy kövesse őt: és kivitte a sokaság közül egymagát. Lehet. Merj egyedül lenni! Jézussal. az ünneplő sokaságban. nincsen az Istentől. füledbe dugja. ne csak a szószéken. hogy te nem is tudnál mit mondani Őneki. itt van ennek az Igének újabb nagy örömüzenete: Még az ő némasága sem akadálya a gyógyulásnak Nem tudom. nem volt Hozzá egy szava sem. és most e világban van már. lehet. hogy eljő. hogy kivihessen a gyülekezetből. Ez hiányzik a te gyógyulásodhoz. Ott lehessen veled. Hisszük. és az Antikrisztus lelke. arra hivatkozva. hogy veled nem lehet négyszemközt. hogy nem magadat prédikálod. az Istentől van. kivéve a tömegből. hogy a te gyógyulásodnak is feltétele. 2-3) de Neki nem. Az előző versekben még így van: „nehezen szóló siket”. 64 . Ott a te csendes-órádban. (a hamis prófétaság. amint tette azzal a nehezen szóló sikettel ott a Galileai tenger mellett. Az. hogy te nem akarsz találkozni Vele. Akarj azért ővele lenni! Nem tudsz mit mondani Neki? Azt azért érzed. de Előtte mire hivatkoznál. De így a gyakoribb. ajtódat bezárva négyszemközt vagy Ő vele. amikor egy Ige elevenedik meg előtted és ragad meg egész valódban. és köpvén illesse a te nyelvedet. bután. ahol mégiscsak jobban el lehet tűnni. Testvérem az igehirdetésben. ahol is a nyelve van elől. hadd hívjuk fel.Látod. és amikor találkozott is Vele. Érted te ezt a képtelenséget? Neki hiányzik. A pünkösdi evangélizáció minden tömeges megtérés iránti kételkedésünket elvágja és megsemmisíti. talán nem tévedünk. Mi is bizonyságot tehetünk arról. melyről hallottátok. Itt még így mondja az Ige a meggyógyulást: „ujjait annak fülébe bocsáta és köpvén illeti annak nyelvét”. Jézusnak hiányzik a csendes órád. erre a szegény nyomorultra. az ember nem akart találkozni Jézussal. Bizonyos. 9) Nem vonjuk kétségbe. amikor titkon. hogy ezért még jobban megsajnálta. Engedd. és valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a két verse (33 -34) Ő róla beszél. hogy ujjait. Tehát először is nem ott benn a sokaságban gyógyította meg. hogy a Bibliában minden szónak meg van a maga értelme és helye. mikor magadat akarod takargatni? Nem tudsz neki mit mondani? Szólj csak ennyit: Szólj Uram. I János 4. így van ez. hogy azért van így. Itt meg már a füle van elől. Egyedül Ő róla. meg az Őt Jézushoz vivők voltak a középpontban. ahol a baj igazi forrása van. hogy az „ünneplő gyülekezetnek” lehet hazudni is. és neked nem hiányzik az életedből. hogy ma is így van. akarja szembelátni magával. hanem a Krisztust. Jézus akar vele találkozni és a sokaság közül egy magát. meg a dadogásban: Jöjj te is Jézushoz! Engedd te is. hogy felesleges szavak nincsenek benne. Négyszemközt Jézussal. a siketségben. némán és siketen. Sőt az Ige többet mond: Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja.. hogy intett ennek a siketnek. tömegek is megtérhetnek. Eddig ennek a történetnek ez a beteg. akik Hozzá vitték ezt a szegény szerencsétlen nehezen szóló siket embert és Jézus tett vele valamit. a te figyelmedet is arra. a mindennapodból. hogy ott kint a négyszemközti találkozásban sorrendváltozás történt.. hogy kivigyen téged a sokaság közül egy magadat. hazugság. Neked éppen ezért jobb. de véletlenül se cserélnek sorrendet. Jézus hogyan nézhetett. mert hallja a te szolgád! (I Sámuel 3. bűneidet és engedetlenségedet. hogy történnek gyógyulások a tömegben is. Jézusnak hiányzik. a készülés közben is. És azt mondja most itt az Igében. aki csak állt előtte bambán. Ezért. hogy Ő mit tesz Jézus azt tette. ha azt is merjük állítani. mert Jézus mindig ott kezdi a gyógyítást. hanem a lelkészi hivatalban is. ha te is bent vagy a sokaságban. Sőt. a csendes-óra. ahogyan itt az Igében látjuk: négyszemközt Jézussal. A gyülekezet előtt takargathatod saját magadat. Hadd jegyezzük meg itt most azt. Róla aztán azokra tekintett.

Erről ne feledkezzünk meg. kell is. Nem szabad engedni. aki imádkozva gyógyít meg bennünket! 65 .Az emberek és te magad is igehirdető szolgálatod nagy bajának és nyomorúságának azt tartod. csak igehirdetésről nem. meggyőződésünket. Azért. Nem ő beszél a Krisztusról. akik nem halljuk az ő szavát. mert siketek vagyunk. Igen. Jézus megfordítja ezt a hamis elgondolásunkat és megmutatja. hogy az Igehirdetésben. hanem Krisztus beszél általa. Itt állunk te meg én. teológiánkat. 5-6) Ezek után vissza kell nekünk kanyarodnunk oda. meg a második. hallják az én szómat. ezt tudjuk. hanem a ti Atyátoknak a lelke az. a mi látásunkat.) 1. hogy újszövetség szolgái legyünk. Korinthus 2. és meg akar bennünket gyógyítani. csak a Krisztus keresztjének lehetünk tanúi. tehetetlenségünkkel és siketségünkkel. hadd ismétlem el: szinte Istenből szólunk. Korinthus 2. (2. aki a siketeket is hallókká teszi. hanem tanítás közben is) mint a Jézus Krisztusról. Nem végezhetjük. hamis próféták. Azt se feledjük el. mert akkor halljuk meg azt is. Na látod.” (Máté 10. Ez lehet a mi reménységünk és vigasztalásunk. aki mennyből jött” (János 3. csapnivaló katechéták és alkalmatlan evangélisták. hogy mi szóljunk. Arról ugyanis. (tehát az élő Jézusnak!) a tanúja. Minket ez az előbbi gondolatok egészen elcsüggeszthetnek. Ezért lehet nekünk meggyógyulásunk. Ezért vagyunk dadogó nyelvűek. Ezért minden Igehirdetés csoda. meg imádságunkkal is kikerültünk a középpontból és a középpontba a gyógyító. hogy a siketség mindenestben úgy gyógyul meg. ahonnan a vers magyarázatánál elindultunk: most nem az imádkozók és némák.” (2 Korinthus 3. Itt állunk mi siketek. az Isten előtt. amit az Ige mond nekünk: Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni. nehezen szólók. nem betűé. vagy a századik helyre sorolod. Az Ige szolgálja. 20) Vagyis arról van szó. Nekünk el kell mondanunk: Mert mi nem olyanok vagyunk. hanem tisztán. és azt mondathatják velünk: erre mi képtelenek és alkalmatlanok vagyunk. aki meg tud. akik szóltok. A siketséget. Csak arról tehet bizonyságot „aki felülről jött. és mi azt tovább mondjuk. mint sokan. Ő. vagy haragunkat mondjuk el. ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől van: „Aki alkalmatosakká tett minket arra. 31) Ha tanúk vagyunk. aki szól tibennetek. hogy nehezen szóló vagy. úgy. hogy a baj igazi oka a mi siketségünk. Ő. nem a hívők és hitetlenek állnak. Ezt teszed az első helyre. hogy nekünk nem a magunkéból kell adnunk. De itt mondja meg az Ige nekünk azt is. az a maga dicsőségét keresi. hanem léleké. a Krisztusban. sőt szinte az Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban. a keresztre feszített és feltámadott Isten Fia került. ezt beismerjük. ha Jézus az ujjait a fülünkbe dugja.” Mert nem ti vagytok. a Jézus feltámadásának. Ő. vagy akár azt nem is érzed bajnak. azonban csak tanú lehet.beszédűségünk ezt teszi nyilvánvalóvá: nem vagyunk az Ő juhai. ebben a történetben Jézus van a középpontban. Ennek a csodálatos meggyógyulásnak tehát. ahol nem hallották még a szóló Istent és nem ezt a meghallott üzentet. véleményünket. minden igehirdetés előtt meg kell ismétlődni velünk. 2) De van az ige szolgája számára nagyobb megszorítás is. Pedig Jézus ezt mondja: „Az én juhaim. nehéz. Ahol ez nem történik meg. akik meghamisítják az Isten Igéjét. mert mi minden bajunkkal és bűnünkkel. 17) Annyira szép ez a mondat. hogy mi nem egyszer voltunk siketek és azután az egyszeri gyógyítás minket véglegesen meggyógyított. hogy ezt mondják. világnézetünket. hanem mi mindig hajlandók vagyunk Isten nagyságos dolgai iránti siketségre és vakságra. És most itt áll előttünk ez a siket ember. a mi siketségünk és igehirdetői tehetetlenségünk. mégpedig mint megfeszítettről. némaságunkkal. ott beszélhetünk minden egyébről. 27) Hát látod. hogy egyébről tudjunk (nemcsak evangélizálás. hanem minden alkalommal meg kell történni a csodának: Isten szól hozzánk. mint magunkból. Aki a magáéból ad. a Kijelentés újra megismétlődő csodája. a szenvedő. a némákat is beszélőkké. mondják szolgamódjára tovább. a mi emberi énünket teljesen rabul kell adni az Igének. a középpontban.” (János 10.

Hadd kérdezze meg. ülvén Istennek jobbján. Bizony ezt most is megismételjük. 31-32) Ezt mondja Hitvallásunk is: Heidelbergi Káté 49. amit imakönyvek. mint béreseid közül egy! (Lukács 15. amikor Jézus ujjait a fülébe bocsátja. hogy a te fiadnak hivattassam. ahol van a Krisztus. Éppen azt várja. hogy Jézus fölfelé tekint és fohászkodik. akinek ereje által nem a földieket keressük. amikor látod. azaz nyilatkozzál meg. hogy Ő. amit az evangélium nagyon sok meggyógyulás után ilyen titokzatosan. és nem vagyok immár méltó. Föltekint az égre és fohászkodik. hogy Jézus imádkozik. aki. ő nem azt várja. te is azt. a mennyben van. Úgy. Ő nem értette ezt az imádságot. Az evangéliumoknak is ez a nagy üzenete számunkra: megmutatják nekünk az imádkozó Jézus életét és alakját. Nem jött ki az ajkán. és köpvén illeti az ő nyelvét. ahogy tudod. íme a Sátán kikér titeket. hanem arról a némaságodról. a szívéből egy árva kérő szó sem. hogy ez érthetetlen. tagjait szintén fölvisz majd önmagához. nem feledhette el. egy hangsúlytalan és elkoptatott szóval mond: azonnal! 66 . Te nem tudsz itt lenn a földön imádkozni? Ő odafent imádkozik éretted is. soha nem tudnám elfelejteni. de én imádkoztam érted. az égre tekintő Jézus arcát. Úgy vitték Jézushoz. hogy nem tud imádkozni. így történik meg a csoda és a gyógyulás: Jézus imádkozik: Ezt mondta Péternek is: Simon. és tőled is megkérdezzük: hát érted. hogy a mi testünk őbenne. ahol négyszemközt került Jézussal és meghallotta az imádkozó Jézus ajkáról elhangzó gyógyító erejű szót: Effata. Azt mondjuk az előbb. akkor sem. kitárt karját: Atyám vétkeztem az ég ellen és te ellened. Ne törődj azzal. hogy ennek a nehezen szóló siketnek nagy nyomorúsága volt az is (vajon nem az volt-e a legnagyobb nyomorúsága!). Atyád ölelésre. ne állj úgy Jézus előtt. hogy ezt a jelenetet. hogy ez bizonyos záloga legyen annak. mint ez a beteg. hogy nem tudott imádkozni. Meggyógyulásának sok mozzanatát elfelejthette később. Én legalábbis ezt. mellyel Isten előtt állsz. amit nem tudsz. hogy miért állsz még mindig némán Isten előtt? Miért nem tudsz őszintén felkiáltani velünk együtt. amellyel a gyülekezet előtt állsz. hogy ő a mennyben. Mások vitték oda. Így kerül ki a sokaságból is. És most. számunkra nagyon is közönségesen. szólt egy szót sem. hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén a te atyádfiait erősítsed. hanem mond azt. ha más már hálát ad a szabadításért. Ne arra figyelj. tégy engemet olyanná. Ezért lehet meggyógyulásunk. hosszanvaló) imádságaiból megtanultál. hogy mások mit mondanak Neki. hiszen testben-lélekben siket volt! Csak annyit látott. Hadd beszéljen az Ige most neked a te imádságodról. te meg még mindig csak ezt tudod mondani: Uram látni akarjuk Jézust! (János 12. mint a búzát. Nézd.Az előző verseknél azt láttuk. Nem arról a nehezen szólásról. Harmadszor. Atyja színe előtt nekünk közbenjárónk. amit itt nekünk az Ige erről az emberről mond: azonnal? Érted te azt. hogy megrostáljon. Hogyan értette volna. hogy ő viszont zálogul az ő Szentlelkét küldi alá nekünk. de azt hiszem. Elkísértük ezt a nehezen szóló siketet egészen addig a helyig. amit szívedből mondani tudsz. mint a mi Fejünk minket. Meggyógyultan. Másodszor. hanem az odafenn valókat. amikor Előtte állnak. De. 21) Hidd el. (Lukács 22. most meg kell néki látni. 18 -19) Nem tudsz? Csinálj úgy. Igénk nekünk itt most egészen különös és érthetetlen dolgot mond: és azonnal megnyilatkozának annak fülei és nyelvének kötele megoldódék és helyesen beszél. kérdés: Mit használ nekünk Krisztus mennybemenetele? Felelet: Először. sokszor elmondott gyülekezeti (színből. amikor ott állt Előtte.

melyről János evangéliuma végén ezt írja: ezek azért írattak meg. hogy ez azért öröm. amikor mi olyan mélyre kerültünk. hogy nem a beteg hitéért gyógyította meg őt Jézus. 34. hogy Jézus hazájában is tanított. a Krisztusról. hogy ezt nem értjük. hogy a feledés eltakarja ezeket? Miért áll itt előttünk. de hallgatói először álmélkodtak az ő tanításán. mert minket is sok esetben a mások hitéért. Megmondtuk. Nekünk maga isten mondja el Őróla minden az Ő örökkévaló Igéjében. mert még személyesen nem találkozott Jézussal. erre nagyon vigyáznunk kell. amely egészen megszégyenít. hogy most itt meg ne botránkozz Ő benne. végül azonban megbotránkoztak benne. Itt el kell némulnunk és meg kell vallanunk. hogy a hitetlenség útjában áll Jézus munkájának.) No. az ő hitetlenségük miatt. csak néhány beteget gyógyíta meg. Mások vitték őt Jézushoz. és bennük az ilyen történetek. és elő kell állni a hitnek. Jézus gyógyító munkájának. mert akkor hiába volt minden. amellyel ezeket a történeteket elfogadjuk és meglátjuk: lehet azonnal meggyógyulni. Akkor nekünk nem szabad. életetek legyen az Ő nevében. a némákat is beszélővé. látod szeretett testvérem. Érthetetlen ez.5: kai. hanem engedted. amit a Gadarénusok tartományának sokaság: Távozz a határunkból! (Máté 8. Már beszéltünk arról. hallott Jézusról. távozz az életünkből!) vagyis nem volt hite ennek a nehezen szóló siketnek. hogy meggyógyítson bennünket 67 . hogy odavigyék. hogy nekünk is életünk legyen az Ő nevében? Hát vajon mi másért? Ha pedig ezért írattak meg ezek. Nem tudott könyörögni gyógyulásért. így gyógyít meg. melyek mind ezzel végződnek: és azonnal meggyógyult. aki a siketeket is hallókká teszi. Jövő időben teheted azt. hanem követte Jézust. ennek a nehezen szóló siketnek csodálatos meggyógyulása is? Nem azért-e. az Isten Fia és hogy ezt hívén. mint a mienk is.Itt meg kell állnunk. hogy Jézus a Krisztus. hogy nem tudtuk Őt segítségül hívni. akkor nekünk ezt hinnünk is kell. hogy higgyétek. hiába álltál négyszemközt Ő előtte. Itt az értelemnek félre kell állni az útból. Mit gondolsz. Vigyáznod kel. de ő nem tiltakozott. Hangsúlyoznunk kell. Mi nem mások szóbeszédéből hallunk Jézusról. Még azt is had mondjam el. Ezért történhetett meg vele a csodálatos gyógyulás: és azonnal megnyilatkozának. annak fülei és nyelvének kötele megoldódék és helyesen beszél. és olyan dolgot mond nekünk. bizony érthetetlen. azaz így is mondhatnánk. és mások szóbeszéde után is engedte. rájuk vetvén kezeit. Máté evangéliuma végén olvashatjuk (53-58) versek. És amikor velünk együtt te is beismered ezt. Ő nem akart négyszemközt találkozni Jézussal. hogy ez az ember csak mások beszédéből.de nem kiáltozta azt sem. Hiába jöttél. de nem zárkózott el eleve. de nem ellenkezett.” (6. Az evangéliumok nekünk megmutatják azt is. akkor téged is figyelmeztetünk arra. . hogy Márk evangéliuma így fejezi be: „Nem is tehet ott semmi csodát. amikor Jézus kivezette a sokaságból. ez érthetetlen. 31) Itt vannak az evangéliumok. hanem mások hitéért. De ugyanakkor azt is meg kell látnunk. ezt hinni kell. Hinnünk kell abban is. ha te ebben a titokzatos és érthetetlen üzenetben nem tudsz hinni: és azonnal megnyilatkozá. és lehetetlen helyzetbe hozza mi értelmünket. a Vele való találkozástól sem. hogy Isten Lelke azért adta elénk ezt a történetet is. És ez a történet így fejeződik be: Nem tett ott sok csodát. És ez azért öröm. miért mondja nekünk Isten mindezt? Miért nem engedte. de nem hihetetlen. hogy oda vigyék. semmiképpen nem szabad megbotránkoznunk ezekben. amire olyan sokszor figyelmeztetett Isten minket: ezt nem érteni. imádságáért gyógyított meg. amikor most ez a történet a vége felé közeledik. hogy ebben a mi történetünkben az is örömüzenet. (20. oujk ejduvnato ejkeiÖ poihÖsai oujdemivan duvnamin kai ouk edunato ekei poiéisai oudemian dunamim. Sok titkos bűnünkből. mert ebben te is hihetsz. amit most mi múlt időben mondtunk: sokszor meggyógyított még minket ezután is mások könyörgéséért. jaj még hiába is könyörögtél. hogy ennek a betegségnek a hitetlenség sem állt útjában.

ami mindenütt a gyógyulás után: a meggyógyítottnak vissza kellett menni a gyülekezetbe. mint a többi embert. Az Ő Lelke tett itt valamit. hogy Jézus. nem is azért mondjuk. 13) Mert ha a mi egész életünk gonosz. minket (engem) siketeket és dadogókat. de erre enged következtetni a többes számú 3. neked igazad is. hogy igehirdetésünk válságba jutásából mutasson kivezető utat és válságba jutott igehirdetőket. akkor Ő meggyógyít minket. hogy ennek a hívését rád tukmáljuk. a te szemeid és füleid is megnyilatkoztak valaminek a meglátására és meghallására. mert önmagát adja újra meg újra mindennap. mind ebben. Mi ezt a címet adtuk. 17) Ne azért könyörögj először. hanem mi mondjunk valamit. Jézus visszavezette a sokaság közé. Ő gyógyított meg. Ez vers ugyanis (35. hogy Isten Lelke ezt akarja. az újra meg újra reánk váró igehirdetési szolgálatban. Csak Ő. Hátha emberi bölcsesség mindaz. Testvér. hogy mi vagyunk a tanúi. míg e sorokat olvasta. 68 . de ha mégis. Most. (János 12. mostani előadásunknak: igehirdető meggyógyulása.) megint csak arról beszél. Ő áll a középpontba. (Azt mondhatod erre. És ha ebben az előadásban nekünk ezt sehogy sem sikerült volna megvalósítani. (Lukács 17. nem érzed ott az Ő valóságát. Mester könyörülj rajtunk. hogy nem jól van ez így. ha nem mondanánk. és mi. hogy köszönöm az ilyen tanúkat. Hiszen e vers szerves folytatása az előző két versnek. de elkerülhetetlenül előbukkant a mi sokféle nyavalyánk. és őszintén Hozzád megyünk. És amikor újra reánk nehezedik a mi siketségünk és dadogásunk. most Ő álla a középpontban. az történt itt is. és teljes képtelenségünk. a sorrendváltozásra nézve. Vagyis. ami vele történt. Most az újra meg kell ismételnünk. hogy ez ma is így van: azonnal megnyilatkozának annak fülei. még ha látszólag ismétlésbe keveredünk is. emberi dicsőség érdekében. hidd el. Személy: megparancsolá nekik. A gyógyulás megtörtént. De jaj gyéren futja belőled a „felülről való bölcsesség”. vezesse ki az ÚTRA. hogy itt gyógyulás lehet. hanem hogy füleid nyilatkozzanak meg és te is légy részese Krisztusban a csodának: szózat jött azért az égből. aki szintén rettegsz attól. Beszéltünk a Gyógyítóról is. rongy igehirdetőit. Erről ugyan itt az Igében határozottan nincs szó. valahogy újra csak a beteg. élten ou fóné ek tou ouranou. Nekünk azért kell könyörögnünk újra meg újra. megrendülünk. hogy nem is a fülünkkel van baj elsősorban. amit elmondottunk. Amelyben a Szent Lélek téged vigyázóvá tett. van. Ne hidd. Az Ige sem így mondja. Azt. se alkalmatlan időben és helyen. (Jakab 3. A süket fülei megnyilatkoztak és a dadogó nyelvének kötele megoldódott. hogy hátha emberi bölcsességgel tudod csak táplálni a gyülekezetet. 28 hjÖlqen oujÖn fwnh. Befejezésül hadd valljuk meg azt is. Ha egy szó sincs is Róla. te meg én kerültünk a középpontba. És ebben. az Ő szava és könyörülete az. amit te bizonyságtételnek szeretnél elmondani. hogy először a fülei nyilatkoztak meg és azután oldódott meg nyelvének kötele.Most ehhez nem az Úr. mert jaj volna nekünk. hogy nyelved gyógyuljon meg. Ilyen csodálatosan szeret Ő minket. És azzal a céllal is írjuk. és nyelvének kötele megoldódék. Övé a hatalom és a dicsőség! Bizonyságtevő a többivel együtt. ha a sorok mögött is nem látod. hanem a szívünkkel. Közben már tettünk is észrevételt. amelyről még az elején megállapítottuk. Mi csak örömmel elmondjuk. az a mi hallásunk is. de ha a mi egész életünk az Ő uralma alá kerül. nekem ti semmit sem tudtok mondani. hogy ezekben. Nem téged akar a középpontba állítani.) Mi nem mondani akarjuk ezt neked. mert halálosan szeret minket. ejk touÖ oujranouÖ. Láthatatlanul és megírhatatlanul is Ő. megnyilatkoznak a mi füleink is az Ő szava meghallására és nyelvünk kötelei is megoldódnak.) Sőt nekünk már szabad azt is tudnunk és megvallanunk. Ad nekünk naponkénti mannát. hogy ne szégyelljük Krisztus evangéliumát se alkalmas. és el kellett neki mondani mindazt.

Úgy értsd ezt: Annyira megszabadít. Veled is ezt akarja tenni. hogy még szolgálatra is képes leszel. és mi következik. Most megszabadított benneteket. Nem törődtek vele. melynek Ő parancsot adhat. rész.) És az apostolok engedelmeskedtek. Csel. vagy a világ egy másik helyén. akik erről feledkeznek el. Nem mentették nyomorult életüket és nem bújtak el. és felállván hirdessétek a templomban a népnek ez életnek minden beszédit! (Ap. Rejtőzzetek el egyedül.) a sokaságban naponként. akik még bűneikben járnak. Húsvétkor Mária látja meg először az Urat. hanem elment és hirdette a tanítványoknak: Láttam az Urat! (János 20. Ez a megszabadított Péter sem fut el egyedül. és nekik csak ez az egy feladatuk. itt a döntő különbség: akiket meggyógyított. Az Úr azonban elküldötte az ő angyalát. minden más nyomorúságunk szem előtt tartásával. és ne törődjetek a néppel! Sőt inkább ilyen nagyon is furcsa érthetetlen parancsot ad nekik: Menjetek el. hogy a mi népünk már egyáltalán nem hallja az egyház szavát. hogy a meggyógyítottnak és megszabadítottnak vissza kell menni a gyülekezetbe. ahol sokan valának egybegyűlve és könyörögnek. Kerüljünk ki a frontra vagy kapjunk 24 órás szabadságot. Heródes idejében. ahonnan egészen bizonyosan újra elviszik őket a tömlöcbe. a ti jeleitek és csodáitok. hanem elmegy „Máriának. annál inkább. 11-18) Pünkösd után az apostolokat a főpapok és a szadduceusok irigységből közönséges tömlöcbe vetették.) Onnan tettünk egy kis talán. (26. meneküljetek. az Ő szavát mint parancsot? Nézd. együtt állunk Előtte. v. mikor Jakabot. hogy mi lesz. Mint akikben „gyakran az a szörnyű érzés támad. életben tartotta. 1 .” (Ap. azonban nem azt mondta nekik. fussatok. Vissza akar vezetni a sokasághoz. Sőt szolgálnod kell az ő üdvösségüket is. Mi. országod. 5. és rosszabbul ne legyen dolgotok. nem felesleges kitérőt. Mert a nép ebben a 69 . Pétert pedig elfogadta és amikor Isten engedte Jakabot megöletni és Pétert ugyanakkor még. mert közöttünk is vannak jó néhányan. és mond meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz. magaviseleted által ige nélkül is megnyertnek. ki merre lát. Hiszen nem tudnál a napnak olyan órájában imádkozni. hogy közöttük élsz és szemlélvén a te félelemben való feddhetetlen életedet. gyülekezetben.Jó nekünk ezt észrevennünk. de most aztán hajrá. Heródes megölette. És Mária nem marad ott kettesben Jézussal. mert téged tetszett az Istennek megszabadítani. Látod. melyben az Ő vezényszavára menetel és harcol ebben a világban? Oda állunk-e Ő elé (magányos csendességben is sok testvérrel. aki éjszaka megnyitotta a tömlöc ajtaját és kihozta őket. hogy lám-lám. Az Úr szólt. teendőjük lehet: engedelmeskedni. 17-20) Vagyis visszaküldi őket oda. (1 Péter 3. azok az Ő szavát parancsnak veszik. Azért. ezeken az oldalakon. Szolgálni abban a közösségben. hogy azon a napon is az Ő vezényszavára meneteljünk. valakik ne imádkoznának Veled együtt. az újabb küzdelem előtt? Úgy veszed e. semmivel sem vagy fölötte azoknak. ezt akarja most tőlünk megkérdezni. amit a mi emberi értelmünk várna. Ekkor. Oda akar vezetni a te gyülekezetedhez. hogy ezt a meggyógyítottat is visszavezette Jézus a sokasághoz. Arról ugyanis. amint szerette volna. elsősorban igehirdető szolgálatunkra voltunk tekintettel. és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. hogy újra el ne fogjanak benneteket. Az Úr ezt parancsolja néki: Hanem menj az én atyámfiaihoz. hogy ugyanakkor valahol gyülekezeted. János anyjának házához. titeket börtönbe juttatott. hogy bent vagyunk-e abban az Ő láthatatlan hadseregében. imádkozzatok a ti kicsi közösségetekben. a ti Mesteretek.2) Három történetre had hívjuk fel a te figyelmedet. melyeket a nép között végeztek. melynek eddig te is csak élősködője szerettél volna lenni. Mert az Úr mindig szolgálatra szabadít meg. A sokasághoz és a gyülekezethez. vagy voltál is. Csel 12. Éppen azzal. Azt ugyanis.

magadnak élő szolgája az Úrnak.” (Walter Lüthi) És itt még csak annyit szeretnénk veled is megláttatni. adakozásával és böjtölésével. hogy beszéljünk Róla. hogy életünkben Ő lehessen a középpontban. te meg csak András maradsz) mond meg neki örömmel: Megtaláltuk a Messiást és vezessed őt Jézushoz. az már nem a Te dolgod. hogy hol van mindez az első keresztyének személyes pasztorációjától (lelkigondozásától) Kapott parancsnak való engedelmességtől? Attól. meg minden egyéb! Hát meddig nem akarjuk észrevenni mi vakok. ez a sokaság se tartotta meg az Ő parancsát. hogy Jézus itt most olyan parancsot ad. (Ap. ezért ismertette meg magát velünk. Nekünk meg azt parancsolta meg. az előttünk lévő Ige alapján. Lásd meg. hanem az Istentisztelőnek látszó vallásos ember. amivel szeretnénk befejezni a versek magyarázatát. Az Ő parancsától függ. hanem mond is. vagy pedig ők is odaviszik rongy. 41-43) Ne légy te olyan önző. 20). és meddig nem akarjuk meghallani mi szőrős fülűek. akkor is. hogy amiket láttunk és hallottunk azokat. gyökeresen és habozás nélkül. akkor is. és ezzel elnémul bennünk minden ellenvetés: Jézus akkor azért parancsolat ezt. hogy a Sátán itt tudja legjobban megkísérteni Isten gyermekeit. Minden másra is lényeges figyelned az igehirdetés közben. Fehérvárcsurgó 1951. hogy azok megmaradnak-e az álmélkodásnál. Nem Isten áll a középpontban. Amikor találkozol a te testvéreddel. Sőt szorítsa belénk úgy a szót. de erre feltétlenül figyelned kell: Isten azt akarja. hogy te látsz. aki Őróla beszél. annál jobban híresztelték. Megint Ő van. És. és még sem beszélünk Róla. De most akárki tehetnek. Azt. Ezért állt elénk ebben az Igében is. az András tett a Jézussal való első találkozás után. a mag imádságával. amit később Ő maga is fordítva követel meg. Mert nézd csak: ezeknek azt parancsolta meg Jézus. Hallgatunk-e. Másodszor pedig ennek a sokaságnak engedetlensége. vagy kiáltozunk. 70 . ahhoz az eredeti feladathoz. és valljuk. Nem vagy már süket? Hallod az Ő szavát? Nyelved kötele megoldódott már? Láttad az Urat? Tégy te is úgy. Tőle függ. ne legyen kibúvó a mi számunkra. hogy erre felesleges utalni. vissza kell. ha hivatalos szolga vagy. hiszen mennél inkább tiltotta. két nagyon egyszerű észrevételt. hogy az Ő szolgái hirdessék mindazt. hanem vallásos ítélő bírák azok) Mert nem tehetjük. hogy ne tegyék Őt nyilvánvalóvá. mert még nem jött el az Ő órája. hanem az. hogy mond el: Ő mindent jól cselekszik. aki gyönyörködő abban. meg a gyermekmunka. hiszen ott van az igehirdetés. Ne legyen ez így! Szüntelen könyörögj te is velünk együtt azért. és Róla szóljon minden bizonyságtétel. hogy térjünk. Másodszor meg. hogy a következményekre nem gondolnánk? Hol vagyunk attól a magatartástól. ilyenekké akar formálni minket Jézus is. ahogyan az. hogy itt Ő van a középpontban. a némákat is beszélőkké! Többször hangsúlyoztuk azt. vagy nem. ne szóljuk. Ne mondd azt. Először azt. üres. Nézzünk szembe ennek a két észrevételnek. el másoknak is. mint bizonyos emberi vélemények véletlen terjesztőjének fecsegését”. éppen úgy nem tőlünk függ az sem. hogy mondjuk-e. (aki később Péter lesz. hogy ne beszéljenek Róla és ezek. és úgy cselekednénk. amit az Ő Szent Fia a Jézus Krisztus által kijelentett. elrontott életüket Hozzá. mégis beszéltek Ő róla. Ezért engedte magát megismerni. a siketeket is hallókká teszi. És mint akik hisszük. amit Péter és János így vágnak oda ítélő bírái szemébe (nem világi. Az elsőre azt kell felelnünk. Csel 4. hogy úgy hirdetnénk az Igét. hogy amint nem a magunkéból adunk. A te dolgod annyi. (János 1.szóban már nem képes meglátni Isten Igéjét és úgy fogja fel. hogy szusszanni is alig tudjunk. hogy térjünk. Látod. hogy meg kell. Nem Jézus áll a középpontban. amellyel Isten küldötte az Ő egyházát a mi népünkhöz.

akképpen magasabbak az én útaim útaitoknál. fejezetek alatt. Székesfehérvár 1978. 8-9 „Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok. hogy az alapige kiválasztását. az Ő teste. hogy sokan azt mondták: „Kemény beszéd ez.10. S ha elfelejtjük. mind a Pápai Gyülekezet. az én útaim. Aki. hogy egy szükséges dolog! Sok botladozásaim. meg nem érdemelt szeretetet. így szól az Úr!” Az első hallásra ez bizony nem vigasztaló szó. és nem a ti útaitok. éleit letompítanánk. mert ezzel a hatalmas üzenettel kezdődik: „Vigasztaljátok. így szól Istenetek! „Nos. így szól az Úr! Mert amint magasabbak az egek a földnél. hogy Ő a mennyből leszállott. gondnokától és gyülekezet tagjaitól annyi. mindnyájunkat szeretett mind a keresztfának kínos haláláig! Szeretettel köszöntelek Benneteket. és gondolataim gondolataitoknál!” Keresztyén Gyülekezet! Kedves testvéreim a Jézus Krisztusban. amelyet ő ad. hogy ezt Isten népének mondja a vigasztalás prófétája. három korszakból való. hogy szolgálhatok abban a gyülekezetben. és nem a ti útaitok az én útaim. Könyvét nevezik Vigasztalás Könyvének is. A derekas része a Bibliánkban a 40 55. vigasztaljátok népemet. mint a második Ézsaiás üzenete olvasható. 6-9 T: Ézsaiás 55. és gondolataim gondolataitoknál! Hallgasd testvérem azzal az engedelmességgel a hirdetett Igét. amelyet odaad a világért! Nos ugye tudjátok testvérek. Legutóbb csaknem 20 esztendeje szolgáltam e templomban. az ó ember számára. Aki téged is tovább akar vezetni a keskeny úton. hanem kemény beszéd. Emlékezetem szerint arról a Jézusi Igéről. így szól az Úr! Mert amint magasabbak az egek a földnél. ez a Vigasztalás Könyve fejeződik be ezzel a hatalmas Nemmel: „Nem az én gondolataim a ti gondolatok. ha ennek az Igének kemény. testvéri eligazítást kaptam. tusakodás és csendesség előzte meg a szívemben: Végül nagy békességben elfogadtam ezt az Ézsaiási szót. Nem lennénk engedelmesek sem az igehirdető. hogy benne megtaláld Te is az élő Jézust. éles. melyet azzal az alázattal és szeretettel hoztam számotokra. Isten legkegyelmesebb szava is kemény beszéd. Az a kenyér pedig. ki hallgathatja Őt?” És ettől kezdve sokan visszavonultak az Ő tanítványai közül és nem jártak többé Ővele! 71 . Gondoljunk csak annak a csodálatos János evangéliumának arra a hatodik fejezetére. Mert éppen ez az első nagy üzenete ennek az Igének: A természeti ember számára. melynek lelkipásztoraitól. akképpen magasabbak az én útaim útaitoknál. L: Ézsaiás 55. A Bibliai tudósok szerint Ézsaiás próféta könyve három szerző munkája. Hirdette a fogoly népnek az Úr vigasztalását. sem az igehallgatók. melyben Jézus kijelenti. Szeptember 10. hogy ebben benne van az én rövid életrajzom. Köszöntöm az ismerős és az ismeretlen Testvéreket. s aki e kenyérből eszik. bukdácsolás és engedetlenség között az én életemben is egyre igazabb és kedvesebb a Jézusi szó: Egy a szükséges dolog! Gondolhatjátok testvérek. hogy e fejezet azzal záródik. mind a magam nevében. az örökké él. akkor még keményebbnek tűnik. Az első Ézsaiás után mintegy 150 esztendővel később a babilóniai fogság vége felé egy Ézsaiási lelkületű próféta üzenete ez. keresztyén hitben és életben való fejlődésem is: Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok. az Anyaszentegyház élő Urát. és nem a ti útaitok az én útaim. érdes. Nagy öröm személyesen az én számomra is. élő kenyér.

és nem a ti útaitok.) Így lesz számunkra testvérek ez az Ézsaiási Ige önvizsgálatra. hogy mikor kell elmenniük. cselekedete. hanem hogy Ő szolgáljon és adja az ő életét váltságul sokakért. leggyötrőbb súlya. és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat. a fecske és daru megtartják. akkor azt mondom. mert nem gondolsz az Isten dolgaira!” (S ezt annak a Péternek mondja. akihez néhány nappal azelőtt Cézárea Filippinél így szólt: Te Péter vagy. amíg megtalálható. egyedül saját vágyainknak engedelmeskedünk. emberi. sőt mennybemenetele és dicsőséges visszajövetele is az önmagát áldozatul adó szeretetről beszél nekünk. alacsony. a teremtő logoõ. Természetünk megromlott. és mást gondol felőlünk. Őbenne lett nyilvánvalóvá. akképpen magasabbak az én útaim. és nem akarunk-e feltüntetni az Úr útjainak saját. véges. hogy az Anyaszentegyház Urának tanítása. bántásomra vagy nékem. Az elmúlt napokban. és a pokol kapui sem vesznek rajta diadal. Gondoljunk csak az „idők teljességére”. Ahogyan Ő maga hirdette: „Az embernek Fia nem azért jött. korlátolt elménk fénye úgy viszonylik az Ő látásához. azoknak nem kell magyaráznom. amíg közel van.” (Ravasz László) Ha ezzel az alázattal és töredelemmel állunk meg az Úr előtt. Nekünk minden napon meg kell vizsgálni szívünket. még nagyobb a minőségi különbség. ahogyan gyülekeztek. vagy akár karrierista útjait! „Nem az én gondolataim. hogy neki szolgáljanak. élete. alacsony emberi gondolataiban. hogy Isten kijelentette az Ő gondolatát és megismertette az emberekkel az Ő útját. az én útaim. és harmadnapon feltámadni.) S ez nincs másként az újszövetségi eklézsiában sem. hogy mi az Isten magas gondolata és útja. nem eshetik ez meg teveled!” Ismerjük ugye Jézus feleletét: „Távozz tőlem Sátán. amikor a kapualjunkból és a műemlékudvarból elköltöztek a fecskék. Ha egyetlen záró bekezdésben akarom elmondani. megalázkodásra. a naphoz. és ott sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól. azoknak vezetőiről mondja el. a ti gondolataitok. vámszedőkkel és paráznanőkkel kellett folytatnia. az Úr előtti csendességben meg kell bizonyosodnunk. Megérteti velünk. (Máté 20. A szelíd szavú Jézus legkeményebb beszédeit is kora kegyeseiről. útaitoknál és gondolataim gondolataitoknál!” Az. Miként fogja elő Péter és feddi Őt: „Ments Isten. így szól az Úr!” Ez az Ige szívet szaggató. Ott kell Őt keresnünk. mert Isten népét kezdettől fogva. hanem korának kegyeseivel. Jézusnak legkeményebb harcait nem a bűnösökkel.Igen. hogy életünk legnagyobb terhe. Akik ismeritek az evangélium Jézusát. hogy Isten gondolata.) Új fordításunk szerint: Csak az én népem nem ismeri az Úr törvényét. Luther szerint a záró mondat így hangzik: De az én népem semmit nem akar tudni az Úr rendeléseiről. a maga rendelt idejét az égben. akkor evangéliummá lesz az Ézsaiási Ige: „Amint magasabbak az egek a földnél. életünkhöz hozzá van kötve a gyarlóság. kijózanító és fájdalmas Ige. mint mi. az önfeláldozó. az Ő egeknél magasabb gondolatát és útját az emberiség számára. és a gerlice. „Földi. magunk érdekeit hajszoljuk. hogy isten gondolata és útja JÉZUS KRISZTUS! Őbenne jelentette ki a Szeretet Istene. az önelégültség. az evangélium Testvér. álmokat széttépő. és megöletni. eszembe jutott Jeremiás próféta hatalmas feljajdulása: „Még az eszterág is tudja. De nemcsak mennyiségi különbség van köztünk. Mi mindenek felett önmagunkat látjuk. 7. opportunista. de az én népem nem tudja az Úr ítéletét!” (8. hogy neki Jeruzsálembe kell mennie. (logos). mint a szentjánosbogár fénye. bűnbánatra indító ige. hogy valóban az Úr gondolataiban és az Úr útjaiban járunk e? Nem maradtunk-e meg saját. szenvedése halála és feltámadása. az értetlenség. önmagát áldozatul adó szeretet. és ott kell Őt segítségül hívnunk. Uram. Vagy gondoljunk csak a Máté 16-ra. a keményszívűség. újra és újra megkísérti. a szenvedni kész. mely szerint Jézus először jelenti ki tanítványainak. hogy Isten mást akar. egyszóval a mi útjaink nem az Istennek útjai. amikor Jézus Krisztusban testet öltött az örök Ige. a felől. Hitünk szerint a Szentírásban adta Isten az Ő gondolatait. 28) 72 .

ránk maradt a próféták és apostolok könyveiben. elsősorban az Isten Igéjének helyes vagy tiszta hirdetése. az megtalálja. hogy Urunk erőnket. Bizonyos. akik a gyülekezetünk tagjai. halld meg szájából a hívást: „Ha valaki én utánam. ha elmegyünk. a kereszthordozás. aki pedig elveszti életét énérettem. az önmagad elvesztésének útjára! Ez az út. hogy bizony sokszor nem gondoltál az Isten dolgaira. készek vagyunk elmenni. a kereszthordozás. nincs fedezetünk. most és minden időben! Ámen 11. hogy mi igenis lehetünk gondolat. hogy értetlen és keményszívű nép vagyunk. Urunk. a szolgálat útját. bizony bolondság és botránkozás a természeti embernek. hogy Jézus Krisztusban hozzánk való szeretetedet kijelentetted és megbizonyítottad. az egész emberről való gondoskodást. akik mindenkit Krisztushoz vezetnek. és igaz és jó és mindenekfelett való szeretet!” (Ravasz László) Jöjj Jézushoz testvér! Valld meg előtte. megmaradtál a magad alacsony emberi gondolatainál és útjainál: Jöjj. feladatot biz reánk. hogy Urunk szerint nem elég felismerni a bajban.” Ebben a feszültségben állunk mindig: nincsenek tartalékaink. az egyházban lévő ember kérdéseit. az igaz egyház. bátran az önmegtagadás. önmagunktól. 12-17 Keressétek először az Isten országát! Tegnapi szakaszunkból idetartozik a 1-10. de Jézus nem szólja le. tagadja meg magát. hanem segíteni is kell rajta. Kétségtelen. Soha nem feledhetjük. 73 . a bővölködő élet útját! Könyörülj rajtunk Atyánk. ama legnagyobb Istentelenségtől és saját vágyainktól! Légy áldott. amint az. és boldogan vallást teszünk róla: Ez az út a Szeretet Istenének az útja! Segítsen bennünket Isten Szent lelke. A tanítványok a hagyományos utat járják önmaguktól: ki-ki gondoskodjék magáról. hogy hittel és engedelmességgel járjunk a Te utadon. vegye fel keresztjét és kövessen engem. hogy ezen az úton járjunk! Ámen Záró ima: Magasztalunk téged Mindenható Atyánk. önzéseinktől. az elveszti. hanem testek is. Mert aki meg akarja menteni életét. de ami rajtunk áll.és a kenyérkérdés. ez már nem a mi gondunk. húsbólvérből való emberek. Jön a sokaság. nem kicsinyli le ezt a készséget. hogy újjászülő és megszentelő lelked által megszabadítottál és megszabadítasz minket. „Adjatok nekik ti enni!” Azt kell látnunk e mondatban. hogy a Második Helvét Hitvallás is így tanít: „Az. bocsásd meg nékünk. felhasználja.” Ez.és akaratközösségben azzal a gondolattal és akarattal. hanem.Így lesz vigasztalássá ez a beszéd. Fejezet. amelyben az igaz egyház jegyei. a szenvedés. 24-25). Jézus a tanítványok feladatává teszi az emberről való. tehetségünket meghaladó. nem a mi feladatunk. Sőt. Férfiébredés jelei mutatkoznak. saját alacsony emberi gondolatinál és útjainál! Magasztalunk urunk. És Jézus „szóla nékik az Isten országáról.” (XVII. ami el nem hanyagolható. Igével és kenyérrel. A mi világunk két égető problémája említtetik itt: a lakás . hogy megismertetted velünk az önmegtagadás. akar jönni. (De hát az igehirdetés nem az?) „Nincs nékünk több. Mert „hozza” azt a drága evangéliumot. akik makacsul megmaradnak. akiknek szállás és eledel is kell.) Az egész emberre ügyelve kell végeznünk szolgálatunkat. elsődleges szolgálatunk. versek. Lukács 9. Lépj rá testvér. aki mindenható teremtő. hogy ezek emberi síkon keresett megoldási kísérletek.” (Máté 16. vagyis ismertető jelei megtalálhatók. Akiknek prédikálunk. de mi tudjuk. azok nem lelkek.

használjad! És Ő felhasználja tanítványait is. bocsássuk Jézus rendelkezésére. rendkívüli híradások. hanem az időnek teljességében jött el a földre. s ez a mai napi is.. A pazarlás pedig. amelyért a földre jött. mert a fösvénység bálványimádás. és nincs az a sok. ami a tanítványoknak van. E mai alkalommal kísérjük Megváltónkat a döntés órájában és vizsgáljuk. és így jól tudja tartani a sok ezer főnyi éhes embert. Amit az Isten megadott. Isten gyermekei nem lehetnek pazarlók. népünk mondása: „Nincs az a kevés. de mint a terpentinfának és cserfának törzsük marad kivágatás után: az ő törzsük szent mag lészen! Sofoniás 3. Ámen.Amink van. amit Jézus kezéből vettek. A maradékot meg kell becsülni. 13: És ha megmarad még rajta egy tizedrész. mert vannak.” Eljött tehát az óra. hogy megdicsőíttessék az embernek Fia számára. pénz. jó szándék. ami el ne fogyna. 12: És marasztok közötted nyomorult és szegény népet. Igazán rendkívülivé azonban mégis azáltal lesznek. hálátlanság. Nagy példa: Azt a keveset. hanem abból. a kik bíznak az Úr nevében. 20-36 Textus: János 12. Felosztja közöttük a munkát. gondolat. hogy Jézus azt jelentik: „Eljött az óra. miként kell nekünk is cselekednünk. ami elég ne lenne.” Lekció: János 12. 4) Evangéliuma hirdetését is azzal az üzenettel kezdte meg. anyagi javak. Nagy szeretettel kell összeszednünk a maradékot a gyülekezetben. milyen szépen. az bőven elég. Jézus és az idő. Jut mindenkinek elég. A nagy sokaság megelégítésében. „Eljött az óra. azt meg kell becsülni. amelyre egész életében készült. Persze fösvények sem. 12. Jézus. hogy: ahol Jézus Krisztus irányítja a dolgokat. ismétlen elpusztul ez is. a döntés órájában. Ő nem az időtlenségben. érzés. (Bátran említsünk mai példákat is: „Isten csodája”. Így lesz igaz. 15) 74 . (Márk 1. amelyért testet öltött. hogy betölt az idő. hanem valóban megsokasodott az öt árpakenyér. Abból a kevésből. vagy fizetésből. ott rendezetten és bőségben történik minden. Mert ez a maradék a „szent mag”. de: kenyér.. rendezetten élnek emberek. mások meg hasonlíthatatlanul nagyobb jövedelemből rendezetlenül élnek. Ézsaiás 6.) Talán szabad e történetben azt is látnunk. s amelyre oly türelmesen és figyelmesen várt. 20-26 A héten elolvasott újszövetségi Igék. Január 20. Vannak munkatársaivá avatott hívei. hogy olyan kevés nyugdíjból. hogy áldja meg azt a keveset! Ő az örök „áldásforrás”. hogy itt nem a jóllakottság érzését keltette Jézus az emberekben. I. bocsássam az Ő rendelkezésére: Itt van Uram. A maradék összegyűjtéséről van szó. összesűrített. akik által így megsokszorozódik az Ő jól tevő szolgálata. s ezt bizony anyagiakra is kell értenünk. amim van. Becsüljük meg a maradékot! A 12 kosár maradék beszédes bizonyítéka annak is. Nem a semmiből és nem is a kövekből támaszt itt kenyeret. (Victor János) Kérjük. De értenünk kell lelkiekre nézve is. anyagiakban is. (Galata 4. akik tovább adják és szétosztogatják. Amit Ő megáld az megsokasodik. Ez az Ő mindenkori tanítványainak nagy kiváltsága.

hogy felel lelke háborgó kérdésére. 17.” (33. hogy Jézus lelkében háborúság dúl. János 12. „Ahogyan Jákób forrásánál egykor a samáriai asszony. hogy most jött el számára az óra? Külső eseményekből. 21) Most jött el az Ő órája. versek) Az evangélista hozzá is fűzi: „Ezt pedig. Jézus a döntés órájában. Segíti azzal. de teljes értelmi egyezőséggel előfordul. 4). c. és ideje van az ég alatt minden akaratnak. a megdicsőíttetés órája. hogy a „teljes időn”. 30). a főpapok szenvedélyes gyűlölete (11. Jézust a döntésben segíti az Atya.” (Máté 4. 1).” Ez a mondat Jézus legtöbbször prédikált szavai. 39.és a pogányok vágyakozása (20. eljött az óra. hogy Őt nem az események sodorják tovább. hogy Ő maga is megítélte az idők jeleit. hogy nem jött még el az Ő órája: a. csodatételre. (Máté 16. ismerte. 16.) a Jeruzsálemi templomban (János 7. hogy messiási munkájának megkezdésének óráját is hasonló külső körülményekből érti meg: János börtönbe vettetett. azért jutottam ez órára. s a választott nép magatartása. vers) És segíti a Szentlélek. ha nincs vetés? Most nem az aratás órája van itt. Jézus és az óra. a jeruzsálemi templom előcsarnokában a pogány világ követeinek kérése nyomán úgy jelenik meg ismét lelki szemei előtt. .) kánai menyegzőben (János 2. Azt is jelenti az események Jézusi értelmezése. hogy mindennek rendelt ideje van.. 12-17) És most? Most itt vannak a külső események: Mária drága nárdus olaja („az én temetésem idejére tartogatta ezt ő”).. 25. Ő mag mondja ezt a tanítványainak.) Ez az óra a megsegítés órája. hogy Megváltónk tudta. Az előbbi úton kikerülheti a keresztet. nemcsak a maga teljességében szemlélte. 8-9) Itt vannak a görög követek. Vers) b. d. hitte.) Galileában az atyafiak között (János 7. De hogyan lesz aratás. 6). És itt gondoljunk csak arra. milyen halállal kell meghalnia. Nem hangzik Júdea pusztájában a kiáltó szó: Térjetek meg! S Ő. Az időt. nem hisznek benne (37). és menjen velük Hellén földre.. és nem is tudja. hogy miért nem tudnak ítélni az idők jeleiből. 1et. 35). tehát egy rövid időszakasz. (Goldhorn) Tehát ez a kísértés: saját népe becsapta előtte az ajtót. a körülmények két utat kínálnak fel: vagy elmegy diadalmenetben Hellén földre. c.24. hogy eszébe juttatja a prédikált evangéliumot:” Aki szereti a maga életét. és ezzel a vallomással kezd főpapi imádságát: Atyám. gyógyításra.És most erre emlékezik: „Aki szereti a maga életét.3) Nyilvánvaló.33. 1) Miből értette meg megváltónk. hanem a vetésé: „Ha a földbe esett gabona mag el nem hal. Márk 8. Milyen következetesen és megingathatatlanul ügyel arra. 47 53). hogy most jött el az Ő órája. „Atyám. 20). hogy megjelentse. hogy a tájak már fehérek az aratásra. bizonyos. az utóbbi azonban életének elvesztését jelenti. (János 17. 2. Lukács 9. (27.. hitte. élte. Megismétlődik az első kísértés alkalmával felajánlott nagy lehetőség (Máté 4.) és a kincstartó helyen (János 8. hanem részleteire is nagyon ügyelt. Indítványozzák. vagy elmegy töviskoronát viselve a Golgota hegyére.. De hogyan lesz azzá? Hiszen az események. A) Ez az óra. Most hangzik el ajkán először a nagy bizonyosság: Eljött az óra! Ezzel az öntudattal mossa meg tanítványai lábát (János 13. (Máté 10. 35. megvetik és nem veszik be beszédét (48). hanem ő mag irányítja immár azok további alakulását. b. Az evangélista őszintén megírja. S bár az egész Újszövetség nem idézi a prédikátor 3. azért mondá.Népének vezetőit intette. Válasz jön az égből (28.) 75 . (Mindennek rendelt ideje van. Most vettetik ki e világ fejedelme” (27 és 31. de univerzális lehetőség nyílik előtte a további prédikálásra. Tudta. közé tartozhat jellemzője. ezt magyarázza úgy. megtarthatja életét.” Már nincs is kétség szívében.25). Újra és újra megismétlődő refrén: Nem jött még el az én órám.). aratásra érett gabonatáblákat láttatott meg vele) János 4..) Ez az óra tehát a kísértés órája. 3. minden részletnek meg van a maga órája. „Ettől fogva kezde Jézus prédikálni. némi változtatással. Már csendesség van ott és bizonyosság. vagy a görögöknek. mit mondjon az Atyának. hogy Jézus hagyja ott Izraelt.. hogy mind a négy evangéliumban. Segíti úgy.

Azt jelenti. hogy az egyház „összezsugorodásának” az ideje van most. Péter 2. az engedelmesség útján. hanem önmegtagadáson és kereszthordozáson át valami egészen másfajta magasság felé. Jézus életének törvénye általános élettörvény. a jó mag az Isten országának a fiai. amelyen járnunk kell és erőt is ad hozzá. 1-8) Ne mondjuk könnyedén. és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. hogy irgalmasságot nyerjünk. 21-25) Természet törvénye. ott lesz az én szolgám is. Láttuk. hogy nagyon sokszor eltévesztettük. a miénk a drága ígéret: „ahol én vagyok. (26. Szerintem ez nagydolog. (I. A Mester meghalt. azaz a magvetésnek az ideje van? Külsőleg úgy tűnik. (Zsoltár 31. és Isten segítségével e héten fejezzük be. „Az Ő nyomdokain. másrészt.” (Victor János) 2. áldásként. Izsakhár fiairól van feljegyezve. hogy mindennek rendelt ideje van. Nem egyedül. a legbensőbb körben is áruló találtatott. (Prédikátor 3. Ezt nem kell tagadnunk. Döntéseinkben. vagy vigasztalásként kaptunk. 32) Tudnunk és élnünk kell egyrészt. hogy mi ezt tudjuk. arról prédikál. hogy a Fiúnak. ha csakugyan nem olyan emberek vagyunk. hogy az Ő nyomdokait kövessük.Miként kell nekünk cselekednünk? 1. magunkra hagyottan kell megharcolnunk. Bizony érthető a széthullás. (I. az enyém is. De félnünk sem kell tőle. 14 v16) A Szentháromság Isten megmutatja az utat. S egyáltalán Krisztus gyülekezete hajlandó e felismerni e mi időnkben. „Ha a földbe esett búzamag. Lukács 24. Példát hagyott nékünk. Aki szereti a maga életét. a beszédnek az ideje van. akik szeretik. Legyünk hálásak mindazért. Családban. mert az életünk. Ismerjük fel az időnek alkalmatos voltát. hogy ebben a régen ismert. mai napra való mannát. hogy nem a prédikálásnak. hogy áldozat nélkül nincs termés. megbecsüli azt az Atya. A harcot nem egyedül. 16). 13. 38) Tehát az övéi.” Hogyan is tanított erről Megváltónk? „A szántóföld a világ. 3. (Zsidók 4. Ígéretünk van arra nézve. Vers) Február 27.-re. hiszen az csak a „belső széthullásnak” a következménye már mindig S ők ketten együtt vannak. hogy bizalommal járuljunk a kegyelem királyi székéhez. Krónika 12. Jézus tanítványai a széthullás állapotában vannak. Ezen az istentiszteleten is azzal a nyitottsággal figyeljünk az Igére. mint amilyet az ember elképzelni. útmutatásként.” (Máté 13. 13-27 Ádventben kezdtük olvasni Lukács evangéliumát. intésként. többször hallott (prédikált) történetben Isten adjon számunkra újat. kísértéseinkben bátran menjünk Jézushoz. hogy megmaradjunk a keresztútján. amit ádventtől mostanig üzentként. az elhalás útja. s ez világjelenség. hogy életünk ideje az Ő kezében van. az egyház népe számára sincs más út. akivel együtt megyek „az úton”? Nem egyedül járom-e az utat? (Magány sem külső állapot csupán. hanem ketten együtt. vetés nélkül nincs aratás. Az emmausi tanítványok. a maguk életét. Megváltónknak is segítségül jött az Atya és a Szent Lélek. külön-külön mennek az emmausi úton. mint a keresztvállalás. gyülekezetben is lehet magányos valaki. Bátran menjünk. Ámen.) 76 . Még a lelkész is. nem sikerről-sikerre vezet az út. a „szeretett Orvos” evangéliumából. Fel szabad tennünk az önvizsgáló kérdést: van e nekem társam. hogy felismerték az időnek alkalmatos voltát. hanem az elhalásnak és az elrothadásnak”. nem tudtuk minek van az ideje. és aki nekem szolgál. nekünk szóló üzenetet! Ketten az úton.

hogy elveszítették az élő Jézus Krisztust. A hitetlenség által a szellemi (lelki) levertség állapotában vannak. hogy hirdessem néktek. s ők az igazán nagy „Rabló” kezébe kerültek. Ugyanilyen veszélyben vagyunk. csak három nap távolságából intenek. azt jelenti.. kereszt és halál gondolata.” (O. Ők nem is gondoltak erre. a teljes Szentírás által tanít Jézus Krisztus. családba. hamis messiási váradalmát. „azt reméltük” de csalódtak. ők haza Emmausba. csak egy hét. aki megkérdez bennünket. amelybe nem fért bele a szenvedés. Hitvallásaink is erre nevelnek bennünket. ha ketten beszélgetünk Isten dolgairól. mi is feleljünk őszintén. „Mózestől és minden prófétáktól fogva”. ha bárki is megkérdez bennünket. mert a törődés. meg fogjuk látni Őt. ő a rablók kezébe került. Az irgalmas samaritánus példázatában egy ember ment Jeruzsálemből. Ez a legeredményesebb az ún. igaz tanítás. nem egy. amely megállapodik a Keresztnél. többször. A szép múlt a szép történetek. szenteljétek meg a ti szívetekben. hogy az egész.. Ez a történet is felséges beteljesedése az Isteni ígéretnek: Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben -. Vissza a régi életbe. szektás magyarázatokkal szemben. Isten egyik legmeg lepőbb kijelentésére akkor találunk rá. Az élő Jézus Krisztus elvesztése mindig szellemi levertséget eredményez Isten népe életében. Merre tartunk? Jeruzsálem felé. Nagy idők voltak. B) Írások által tanít bennünket. Csel 20. de csalódást hoztak. Mindig segítség. mint ezek a tanítványok. a Dicsőségesig. a bennünk lévő reménység felől. amikor Jézushoz szólnak. mint ezek a tanítványok. a szellemi levertség útján is. Ha Isten megkérdez bennünket. A) Megkérdez dolgaink és belső állapotunk felől. Chambers) Aki segít.” (Ap. Soha. szellemi levertségünket hordozva Emmaus felé tartunk? Ami megmaradt. Egymást közt csak erről tudnak beszélni. Péter halászni megy. Még a csüggedés. egy „kiragadott”.27) A teljes Írás hirdetése által törte szét Jézus Krisztus is az Emmusi tanítványok hamis Krisztusképét. Krisztuskép 77 .. ha Isten akaratának földrengéseire és villámlásaira várunk („. Péter 3.”) és nem gondoljuk meg. vagy pedig reményeinkben csalódva. talán éppen egészen önkényesen túlhangsúlyozott vers. akkor is. (Jelenről csak akkor vallanak. Nem rég múlt ez. Megkérdez gondolataink és érzéseink felől. Így tanít az apostol is. a csalódás. Ha elvégezzük kézenfekvő kötelességünket. Ezért nem vagyunk soha reménytelen helyzetben. Ők ketten mennek Jeruzsálemből Emmausba. tudatosan. Nem megy el érzéketlenül mellettünk. mindig olyan veszélyben van. mindenkinek feleljünk. Jerikóba. S ez rosszabb a testi levertségnél. vagy mondat által. Az a keresztyénség. s nem jut el a feltámadottig.már három napja. 15: Az Úr Istent pedig.) Azt jelenti mindez. nem hagy magunkra. Ott van velünk. az Istennek teljes akaratát. s most egy maradt: el Jeruzsálemből. hogy „Isten szüntelenül velünk van a leghétköznapibb dolgok és emberek közepette is. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek. a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről. a velünk törődés gyógyít minket. Mi gondoljunk. vagy Emmaus felé? Minden nap és minden lépéssel közelebb vagyunk-e a „Mennyei Jeruzsálemhez”. hétköznapi dolgokban valósul meg Jézus Krisztus Isten volta. környezetbe. S egyáltalán. amikor megtanuljuk. szelídséggel és félelemmel. a Visszajövőig. hanem a teljes Írás által hangzik a jó.Csalódottan.. Erre tanít minket az 1. Mennyiféle hamis Istenkép. jön velünk. de ez már akkor is múlt.: „Mert nem vonogattam magamat. „álmaik városából”. hogy a közönséges.

hogy első sorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők. ez a helyes. kiált. 4 A mai szakaszról.” (Jeremiás 22. . 25. 13. 27). csere.) Az apostolok így feddődnek: „Nosza immár ti gazdagok.) Erre épül a család élete. melynek erejével az Igét adta.16. sírjatok. hogy csak az Ige és a Szentlélek együtt. Két kérdésben ad tanítást az Apostol. csak magukban bölcselkedjenek.” Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak. 12 -14. tanulják meg. 4. A próféták így tanítanak: „Jaj annak. 1 .) A lelki gondozás kérdésében. kárpótlás. ami az Újszövetségben csak itt fordul elő. 18) ha ez a rend felbomlik. a munkaadó adja a megélhetést biztosító ellenszolgáltatást. amit ti elfogtatok. Ámen Adásztevel 1974. (sztrájk. nemcsak az emberi társadalomban keletkezik zavar. hanem. Számomra a sokféle fordítási változat között a „legszebb” a viszont tartozás. a. Az emberi életet fenntartó ősi elv: a visszafizetés elve. az őket környékező kísértésekről. idealizmushoz szokott szemléletünk számára szokatlanul józanul. Szótári jelentése: felváltás.) Az Apostol ezt átveszi az egyház rendjébe: Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját. mint száraz racionalizmus. 24. a viszont tartozást.” (Institutio I. . ahol Krisztus a FŐ. mikor nyomtat. 11) b. mi különösen erre figyelünk az egész Biblia üzenetét szemünk előtt tartva.) Az özvegyek kérdésében a valóban özvegyekről. a szegény és szűkölködő napszámoson ne erőszakoskodjál. mert ez szép és kedves dolog Isten előtt. hogy a Szentírást elvetve. azt kell látnunk. nem azért. Az apostoli szakasz világosan. Gondoljunk a Mózesi törvényre: „Ne kösd be az ökörnek száját. Ily módon nyitotta meg Krisztus a két tanítvány értelmét) Lukács 24. bérkövetelés) hanem az Isten sértették meg. A munkás adja az erejét testi. hogy a gyülekezet egy nagycsalád. hogy azt Szentlelkének jövetelekor tüstént eltörölje. a mindig követendő két alap magatartásra int. Textus: Lukács 14. a.íme mezőiteket learató munkások bére. Szentlélek Ige nélkül annyi. amelyeket a teljes Írás hirdetése által tudunk egyes egyedül széttörni. Lekció: 1 Timótheus 5. 14. 3) S így jut el Kálvin oda.) a maga jutalmára. Közben a gyermekek és unokák kötelességét említve beszél a „viszont tartozás. A visszafizetés elve. 7. a gyermek és a szülő viszonyát a visszafizetés elvére építi. a tiszteletre és a tisztaságra. A Apostol itt olyan fogalmat használ.) és: Méltó a munkás (Luk. (1. 4). hanem ugyan azt. 10. és adják meg szüleiknek. b. megtartásra méltó tanítást. (5 Móz. a lelket küldötte alá.” (Jakab 5. ad mai nap is érvényes.van a mi híveink szívében is. Isten háza népe. Timótheus 5. március 17. 78 . Hiszen logikailag is követve Pál apostol gondolatmenetét. hála. 9. 4. azok szolgálatáról.) erre épül az emberi munka. viszonzás. hogy a Szentírást megértsék.” (1 Timótheus 5. 14. hogy Ige Szentlélek nélkül annyi.” (5 Mózes 25. továbbá a bujálkodókról és a fiatalabbakról. mint rajongás. 1 Timótheus 5. Ma. Végül figyeljünk Kálvin intésére:” Isten nem rövid ideig tartó mutogatás céljából adta az embereknek az Igét. mindnyájan testvérek vagyunk. szolgálatba állításáról.” vagy egyszerűen a visszafizetés elvéről. Így valljuk és hirdetjük mi is. E mai napra adatott szakasz arra emlékeztet bennünket. vagy szellemi erejét. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez. aki az ő felebarátjával ingyen szolgáltat és munkájának bérét néki meg nem adja. hogy e Szentlélek az ő munkáját az Ige hathatos támogatásával véghez vigye.

ott alapjaiban van megtámadva a társadalmi élet. (Az istentelen munkál álnok keresményt. szomszéd. 2. amikor summázni kívánjuk az elmúlt 10 nap bibliaolvasását abban a tekintetben. Itt nem érzelmi vonzódásról. (Lukács 14. 28-29. jutalma valóságos. Biztosan feltűnt másoknak is. Egy kicsit a Tízparancsolaton is túl nézünk.” Jelenések 22. Megtörténik. 9. testvér. 15.) Erre épül az ember hitélete. Erre nagy szükségünk is van. atomjaira kezd széthullani az emberi társadalom. 18) Az 1 Timótheus 5. És ma? Ma is pontosan ezt tesszük. Az utolsó lapon.” Ahol megszűnik ez a visszafizetés. hogy ezekben a napokban az Ószövetségből is csak egy-egy verset olvastunk. A mostani bizonyságtételünkben nem az eges parancsolatokat vesszük vizsgálat tárgyává. az Úr üzenete: „Íme hamar eljövök. 13-14) Az (antapodounai) ajntapodouÖnaiv az evangéliumokban csak itt fordul elő. annak Kálvinnal együtt válaszolom” Helytelen dolog a jutalomból e cselekedetek által való megigazulásra következtetni.” Ámen. 2 Thesszalónika 1.) Erre épül a társadalmi élet. nagyszüleinknek. már itt a földön. 12. hogy az igazságszeretőnek jutalma valóságos.” Aki pedig azt gondolná. 19. hogy ki-ki csak „magában”. (Institutio III. ezt a hitünket? Ismerjük e azt az Istent.) És Jób 20. óráig való gyönyörűségét. hogy éveken át egyszer sem. János 5. mint Mózes: „Hit által tiltakozott Mózes. hogy szólunk a törvén hármas hasznáról. rokon. Inkább választván az Isten népével való együtt nyomorgást. (Jézus ezt a szót használja). c. ideig.hogy viszont tartozunk. de gondoljunk csak a Biblia záróakkordjára. 1-17. amit most egyszerre hallottunk. mert a megjutalmazásra tekintett. Számos helyet lehet felsorolni. addig református egyházunkban egészen az igehirdetőtől függ. olvastuk mindazt.” Lukács 6. A törvény hármas haszna. hogy a cselekedetek által való megigazulást hirdetem. ahol akkora úr lett az önzés. Tíz napon át. Az. Mózes 20. kiket hívtak meg a lakomára: barát. hogy megfizessek mindenkinek. Úgy. Mi a tanácsa? Olyanokkal tégy jót. 29 pedig a gonosz ember számára történt Isteni visszafizetésről beszél. amelyben minden vasárnap olvassák. Egyszerűen: „Kölcsön kenyér visszajár. Az apostolok is ezt hirdetik. hogy nem minden itt fizettetik vissza. szüleinknek. 1 Thesszalónika 3. családjában tartja az örömünnepet. és az én jutalmam velem van. 23. Számos bibliai példát lehet itt még felsorolni. Mit mond Jézus. hogy mikor hangzik fel az Istentiszteleten. Pálnál: Róma 11. Isten nem marad adó. Példabeszédek 11.” d. akik nem fizethetik vissza. midőn felnövekedett. 18 tud arról. Jézus Krisztus a visszafizetés elvét átviszi az örökélet távlatába. hanem ott az örökéletben: „a ti jutalmatok bőséges a mennyben. Van e ilyen hitünk? Nem szégyelljük e. aki nem marad adós. Isten megfizet mindenkinek. még pedig 79 . az igazságszerzőnek pedig. az utolsó versekben felcsendül még egyszer az alapmotívum. nem hívnak vissza. az ő cselekedete lesz. 4-t Károli így adja vissza:” Szüleiknek viszontag való szolgálattal legyenek. 12. Jézus evangéliuma. Ott József Attila keserű meglátása lesz valósággá a házasságban: „Kétmillió párosult magány. hanem egyszerű emberi kötelességről van szó. mert amíg van református egyház. 6. Zsidókhoz 10. Nyilván kalauzunk összeállítói hangsúlyozni kívánták a Tízparancsolatot. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát. ahol nem adják vissza. mint a bűnnek. 35. 30. hogy a Fáraó leánya fiának mondják.

fék. saját igazságtalanságunkat is. az Úrnak bizonyságtétele biztos. és lassú szamár módjára hajtassék munkára. és megalázkodva azt mondani: Uram igazságosak a te ítéleteid. hogy „igazi szentségtől roppant távol” állunk. ha szó szerint idézem nagy tanítónkat. Itt mindenkinek igaza van. mint hat Augustinus idézetet sorol fel: „A törvény parancsol. gyötrelmesebb. „szükséges az emberi társadalomra. egy-re többen. hogy vak zűrzavarba ne merüljön minden. De vajon tudják-e. itt senki se akarja a fejét meghajtani.” A törvény. mert be kell látnunk. ha mindenkinek minden szabad volna. bizony csökkenti szilaj bátorságunkat. és ostor az ember számára s ezek által lesz a mi igazi pedagógusunk. Nyilván erre a haszonra tekintett Dávid is. állandó ösztökélője legyen. „Mert szükséges. megeleveníti a lelket. égetőbb. De a fék nem jó. mint a tükörbe. „akik az igazzal és helyessel mit sem törődnek” Kálvin szerint az összes újjá nem születettekben működő féken tartásról van itt szó. mert ezeknek zabolázatlanságra törekvők életében fékező szerepük van. mely felmutatja számunkra Isten igazságát. Ezt a munkáját elsősorban azokban végzi. mely tétlenkedni nem engedi. ami pedig megtörténnék. amelynek békességéről történik gondoskodás itt akkor. Kálvint. azt Bereczky Albert püspök személyes vallomásával bizonyítom „Az én életem számára nincs a múlt évtizedek alatt fájóbb. erőt ad a cselekvésre. ha belenézünk. és szeretetből is nagy hangsúlyt kell tennünk a második tábla parancsainak hirdetésére. Kálvin hozzáteszi: „Isten fiaira nézve sem hasztalan. a lelki embernek mivel. hogy a nagyból kicsinyt tegyen. mert ha a motor nem jó. „A törvény.” Hát ezért kell belenéznünk jól. E pontnál Kálvin nem kevesebb.Kálvin János gondolatainak felhasználásával. álnokságunkat és megátkoztatásunkat is. kínzóbb. legfeljebb nem lehet vele közlekedni. a fék. és nem tudok rá elég jelzőt mondani. Nos. hogy ebben az országban a bűnösök hiányoznak. ameddig elhívatásuk előtt a megszentelés lelke nélkül a test balga őrjöngésben tobzódnak. bölccsé teszi az együgyűt. Ezáltal megtanít bennünket segítségül hívni a kegyelmet.” Bizony több tiszteletben kellene részesítenünk azt a reformátori tanítást.” (a test ugyanis!) „Sőt. midőn a törvényt ama.” S hogy mennyire szükséges ez a tükör. kívülállójelzőkkel magasztalta. Azt az igazságot. abból könnyen tragédia lehet! Így az életben is! Isten törvényének ezt a fékező munkáját nevezik zabolának is. hogy az önszeretet miatt elvakult és megrészegült ember így kényszeríttessék önismeretre.” Az Úrnak törvénye tökéletes. Kálvin szerint a törvény tükre mutatja tehetetlenségünket. hogy a törvény tükör. Igen. 80 . mint az. a kegyelem pedig. S ezzel együtt megláthatjuk benne. becsületesen a törvény tükrébe! Fék. de kigyógyít bennünket a gőgösségből is. mintegy ostor. A törvény fék. kétségbe ejtőbb tapasztalás. erőtlenségének és tisztátalanságának megvallására. Tükör A törvény tükör. Felmutatjuk. „A törvény azért adatott. hogy a gépjármú legfontosabb alkatrésze a fék. A törvénynek ez a fékező munkája. mely a büntetéstől való félelem által féken tart. midőn óvóintézkedést tesz Isten. hogy azzal rest. hány tragédiát okozott a zabolátlanság! Ostor Meg ne ütközzön senki.” Egyre több gépjármű van hazánkban is. ha e nevelés alá adják magukat. amely egyedül kedves Isten előtt. a testnek terhétől még nem szabadult meg. mely az Isteni törvénynek az emberi társadalomra való hasznosságára mutat! Bizony az egész társadalom iránti felelőségből.

b. Lukács evangéliumát szokták az irgalmasság evangéliumának is nevezni. 1-11 Textus: Lukács 1. csak a hazatért tékozló fiaknak. akiket féken tart „mindaddig. vezet el bennünket ahhoz. megvilágosítja a szemeket. Péter 1. még a sok színaranynál is. amikor arról szól. akiket önteltségükből gyógyít ki. jól tudom én is. a hallgatásban. hogy nem a törvényt kell prédikálni. megvidámítják a szívet. kedves az atyai ház fegyelme! Ámen 16. sok vétektől. hogy annál drágább legyen az evangélium. kősziklám és megváltóm. fék és ostor. és az engedelmességben nem lettünk-e csaknem mind valamennyien „rest és lassú szamarak”? A törvény hármas haszna. a hívek közt van helye kiknek szívében már hat és uralkodik Isten lelke. hogy Istennek engedelmeskedni kívánunk. hogy a jó lónak nem kell ostor. mégis a törvény által kétszeres előhaladást teszünk: a) ebből tanuljuk meg napról napra. 1-4 Néhány exegetikai megjegyzés: Lukács példamutató abban is. és tiszta leszek. és ösvényemnek világossága. annak azt felelem. mert az Üdvözítő könyörgő és gyógyító emberszeretetén keresztül Isten végtelen irgalmát sugározza. arról megint csak igen szépen tanít Kálvin. hogy vannak.” (Zsoltár 19. hogy mi az Istennek az akarata. megáll mindörökké. legyenek.) módszerét. a ma emberének egyszerűen így kell mondanunk: A törvény.” A törvény. c. 81 . másrészt pedig a törvényről való reformátori. míg a Szentlélek által újjászületve lélekből kezdik” Istent szeretni. hogy hogyan lett pedagógusunk a törvény. és az én szívem gondolatai előtted. nagy jutalma van. Nem Mózest. hogy Isten dolgaiban. azaz a Szentlélek kormányzása következtében olyan érzület és vágyódás uralkodik rajtunk. amit Isten igéje így tanít számunkra: „A törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett. Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Szolgádat is intik azok. hogy szokatlanul száraz tudományt hirdettem e vasárnapon. az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál. még a színméznél is. Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól. 8-15) és Zsoltárok könyve 119. akkor ártatlan leszek.Az Úrnak rendelései helyesek. biblikus tanítás éppen azért adatik nekünk. Az első négy vers az ajánlás. Ha valaki azt mondaná most. a ki megtartja azokat. amelyre vágyódunk. b) a törvény parancsolatai felett való gyakori elmélkedés következtében felbuzdulunk az engedelmességre Tudom én is. óh Uram. az Úrnak parancsolata világos. ostorozó munkájának: „azok között.) tárgyát.” Kálvin nagyon szépen tanít arról. s vannak. és édesebbek a méznél. hogy bár Isten törvényét szívünkbe Isten írta és véste be. így találja meg az utat a kor művelt emberéhez is. hogy egyszerre tükör. Feltárja benne: a. Krisztushoz vezető pedagógusunk lett! S.) célját. hogy az evangélium örök tartalmának kifejezésére modern formát használ. hanem Krisztust. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai. hanem az evangéliumot. Mert ugye csak a bűnösöknek drága a kegyelem és a bocsánat. ne uralkodjanak rajtam. hogy a Lélek sem jó tudomány nélkül. 24) Az eredeti szöveget mai nyelven. de egyrészt azt sem szabad felednünk. 105: „Az én lábamnak szövétneke a te igéd. hogy hitből igazuljunk meg” (Galata 3. Az Úrnak félelme tiszta. Járj mindennek szorgalmasan a végére Lekció: 2. ilyen ösztökélő. De ítéljétek meg ti magatok. Testvér.

legerősebb. kik vagyunk? S méltó módon tiszteljük-e mindazokat. valamilyen (nagyméretű!) vállalkozásba fogni. hagyományként tovább adni. Nem az-e a baja a mi református keresztyén életünknek is. tanítások. Mert a lélek sem jó tudomány nélkül. aki pedig megveti a tudományt. akkor elvész. (Acta 11. leghatalmasabb. a mítoszok világába. azt Isten is megveti. Egyházunk rendjében e mai vasárnap a lelkésztovábbképzés vasárnapja. hogy „papja” ne legyen. tények.ejpikeirevw epikheireó: kezét rávetni. hogy a gyülekezet hálaadással. életszabályok. Némelyeket ez meg is téveszt. mélyebbre lelkészeink szívében. ott mindig történik valami. hogy honnan jöttünk. Károli: „azoknak a dolgoknak valóságos igazságokat”. akin keresztül a Gazda cselekszik. Ravasz: „Azoknak a tanításoknak feltétlen hitelességét”. 2) S ha Isten népe tudomány nélkül való. (evezős szolga!) Ilyen értelemben fordítja Békés -Dallos: „szemtanúi és hirdetői”. életében az evangélium. és a sánták járnak. hogy a mi hitünk történelmi tényeken nyugszik. Czeglédy: „azon történetek megbízhatóságáról”. hogy a lelkészi továbbképző tanfolyamokon. gyülekezetünk. ilyen történésekben. s csatlakoztak az Antióochiai gyülekezethez. A Jézus Krisztusról szóló evangélium nem elmélet. hanem történés. magányosan és együtt. Jó. sfalló megvédeni a megtántorodástól. mely azt jelenti. kitalálása.” Ő nem tartozott már ehhez a nemzedékhez. Lukács a legmélyebb tisztelettel beszél azokról. 5) Azért könyörögjünk. akik 40 körül tértek meg. az evangélium hirdettetik. Ő a hagyományozás harmadik rétegéhez tartozott.” Isten Igéje megkérdez most minket. Tagadhatatlan. Az evangélium drága örökségként maradt ránk. hogy „mesébe illő” történések. „Amint ránk hagyták”. 19-26) E helyen Lukács olyan szót használ. kutatjuk-e múltunkat. az „közjóért” való fáradozás nemesen 82 . történés: az egyszeri nagy irgalmas esemény továbbtörténése bennünk és közöttünk. az Istenfélelemben egyszerű. esemény. a halottak feltámadnak. „átadni. paradidómi: átadni. Lehet. egyházunk történelmét: azt. 6) Alapigénk ezekre tekintettel ad tanítást számunkra ezen az Istentiszteleten. a szegényeknek pedig. „akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az Igének. Úgy gondolják. E nélkül levegőben lógna az egész.” Minden keresztyén tudomány alapja az. sfavllw. ismerjük-e. könyörgéssel és felelősséggel gondoljon e napon a lelkészekre. Négy nagy üzenetére figyelünk: 1. hogy van-e bennünk őszinte hagyománytisztelet? Nem lettünk-e gyökértelenek? Becsüljük-e. hogy az egész. sürgősen meg kell tanulnunk. hogy itt „azoknak az eseményeknek” a „helyes rendben” való elbeszéléséről van szó. megpróbálni. hogy Jézus Krisztus evangéliuma mindig esemény. Ahol a Jézus Krisztus evangéliuma jelen van. A legfőbb állami funkcionáriusokat megillető cím. akik „ránk hagyták” a Jézus Krisztus evangéliumát. csodaszép események vannak a Jézus Krisztus evangéliumában. A bizonytalankodó szívek mindig ezt kapják feleletül. történelmünket. amely végbement. hogy egy kicsit „szerelmeskedő énekként” kezeljük Jézus Krisztus evangéliumát? Gyönyörködünk benne és közben mi is átutaljuk a mesék. Az Újszövetségben rendszerint a megtérésre hívó szóbeli közlések. a felől. jó fantáziájú egyének elbeszélése. nem engedni. 2. hogy Ő is azok között a pogányok között volt. Békés Dallos: „a tanítás megbízhatóságáról”. a poklosok megtisztulnak. Lukács mindjárt az evangéliuma első mondatánál nem hagy kétséget bennünk aziránt. nem mese. nekünk is úgy kell tovább hagyományoznunk. „kegyelmes”.) Példabeszédek 19. nem mítosz. ha magunkba mélyedünk.” A vakok látnak. hagyományként tovább adni. eseményekben haladjon előbbre. Méltó. paradédwmé.” (Máté 11. szolgáló életet. „amely köztünk végbementek.) Hóseás 4. Meg kell értenünk. a zsoltárokat. kravtistoõ kratistos: legkiválóbb. és a siketek hallanak. ujphrevthõ hüpéretés: szolga. hogy megbotoljon.

hogy mélyebbre evezzünk. vagy ahogyan az öreg Károli fordította „valóságos igazságokat” amelyekre tanították. Az Úr szándékosan akarja. „Régi olaj nem adhatja neked a Lélek igazi kenetét. Ki nem tudja. Énekeskönyveket. a régi mannából élni. hanem komoly szerzői vannak. Nos. az. Ebben a dologban is vezesse Isten Lelke mélyebbre ezen a nyáron lelkészeinket. és elsőrenden a lelkészek számára. akiknek az írásaiból még késő évszázadok szeme előtt is megelevenedhetik az Ő alakja. hogy nekünk is tovább kell hagyományoznunk az evangéliumot. voltak „mindennek szorgalmasan végére járó. keresztyén Tanításokat. de így van. nagyapáinktól? Jaj nekünk.” hűséges krónikások. amilyeneket mi örököltünk apánktól. „mit szoktam mondani:” Amelyik nem méltó arra. hogy valaminek gondosan utána járni. ha a mi nemzedékünkben megszakadna ez az áthagyományozás. Úgy tartozunk bele a magyar református egyházba. nemes Theofilius. amely egy-egy személyhez szól. De ugyan akkor azt sem szabad felednünk. Igen az. Könyörögjünk azért. Akihez küld minket az Anyaszentegyház Ura. amelynek írásánál „mindennek gondosan végére” járt. Ezért adja elő Lukács azoknak a tanításoknak. Milyen buzgóság volt Lukácsban egy ember iránt. ha nem a tömegek elvesztésén panaszkodunk. istenhez vezető tárgyi és személyes emlékeket. hogy általuk Theofilius megerősödjön a hitben. Nem akarunk régi tapasztalatainkból. hogy megtartsák. arra sem méltó. De egy egész evangélium? ez egészen csodálatos. fáradságot jelent. ezt az Isteni fáradozást. mert ez oltalmaz meg a megtántorodástól. „Nem a mienk az. mert szereti ezt az egyet (15. hogy a magyar reformátusok bibliaolvasó közösségébe is beletartozzunk.” (Spurgeon) De természetesen jelenti azt is.” (Kálvin) Istennek legyen hála. S van ennek valami hallatlan nagy figyelmeztetése mindnyájunk. hogy azokat neked helyes rendben leírjam. Nyílván Attól tanulta ezt a nagy szeretetet az egy.egyszerű. Az alapelemekre már megtanították. fejezetben) Valami nagy jó dolog kezdődik el gyülekezeteinkben. Bár Lukács evangéliuma az egyház könyve lett. Az egyes ember iránti nagy felelősségre és szeretetre nyerünk mélységes tanítást az alapigéből. hogy rajtuk keresztül mélyebbre jussanak gyülekezeteink is a hagyománytiszteletben és a református keresztyén hitünk továbbadásában. Nem egy prédikációt írt számára.” Örökölnek-e tőlünk gyermekink olyan kedves Bibliákat. ezt a fáradságot. 4. hogy tovább adják. Aki olyan csodálatos példázatot mondott az elveszett egyről. Az evangélium alaposabb. De hitének önálló bizonyossággá kellett válnia. hitelességét.” Legyen ez számunkra egészen világos. történeteknek megbízhatóságát. E nélkül a fáradozás nélkül nem tudunk megállni a hitben. az egyetlen iránt. Aki hűségesen keresi. néhány rövid levél. mélyebb ismeretére kell törekednünk. hogy naponként tudakozzuk az Írásokat. Theofilius már „oktatást nyert” a Krisztusban való élet felől. Lukács nem hagy kétséget e tekintetben: „Jónak láttam. nem maradunk meg a sekélyesben. egyházunkban. hogy „az a tanítás nem volt gazdátlanul vagy megbízhatatlan tanúktól terjesztett híresztelés. Ezért jár Lukács mindennek szorgalmasan a végére! Ez a mindennek szorgalmasan végére-járás egyszerűen azt is jelenti. hanem egy egész evangéliumot. s Arról. ahogyan eddig tanultuk. fejednek friss olaj kell. Van az Újszövetségben. az 83 . hogy lelkészeink Igéből nyert indításokat nyerjenek az egyes emberek gondozására nézve. „teológiai fáradozást” várja tőlünk Urunk. és magasztos példákat. hanem így tudjuk szeretni azt az egyes embert. felmutató magatartást? Tudjuk-e. hogy Tőle való állandó függésünket érezzük. 3. mely a szentséges hely aranyszarujából öntetik alá. eredetileg egy embernek szóló baráti levél volt.

Sokszor azt gondolom. Dolgoztam egy életen át. hogy Máriát kiküldené a konyhába. De. hát mindent egyedül Márta tegyen? Mária azonban csak nem kerül elő. hogy ebben a fáradozásban újítson meg bennünket Isten Lelke. Nem szól. 49. melyek dicsőséget hoznak Isten nagy nevére. mint gyilkosságot. felriasztotta. hanem az. amelyet ellenség soha be nem vett. 14) De ha van élelmünk és ruházatunk. Ezt már nem lehet szó nélkül hagyni. hogy ne levegőt vagdossunk bűnbánati prédikációinkkal. lassan nekem is lejár. Márta házába fogadta Jézust és vele együtt a 12 tanítványt is. hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mond hát néki. kísértésbe meg 84 . melynek őreit az ellenség meglepte. érthető az evangélista tudósítása: „teljesen lefoglalta a sok felszolgálás. aki szavakba formálja azt az igazságot. hogy melyik szórakozást kedvelem: a mosást. aki olyat mond. 38 -42.” A gyülekezetben tehát hangoznia kell a bűnbánatra hívó szónak. hanem Máriának. Vajon ez a mi véleményünk is? Nem inkább az. Nem az. Akkor sem. vacsorafőzést. Ahelyett. amit eddig nem tudtál. tehát nagy veszteség árán. S ha csakugyan vendégül akarta őket látni csak egy uzsonnára is.” Nézzük ezt a hármas egy Jézusi tanítást: Kevésre van szükség. így neveltem gyermekeimet is. Férjem már „elment”. Márta türelme fogy és bemegy Máriáért. (Jób 1. vagy a takarítást! Most pedig. Inkább jellemző reánk egyik nagymama legutóbbi kifakadása: Mi az én bűnöm? Csak nem az. lopást. mert ez által újul meg a mi keresztyén életünk is olyan gyümölcsök termésére. hazugságot. jaj még ez is kellene. hogy van egy nőtestvére. a mi Bibliánkból hiányzik Pál apostol intelme. nem is vihetünk ki semmit belőle. Mária a jobbik részt választotta. Amikor a bűnt úgy akarjuk leleplezni. hogy tisztességesen éltem. hanem sokkal inkább hasonlatos ahhoz a várhoz. vasalást. és amelyből véres harc után lehetett csak kiűzni a benyomulókat. hol van az a Mária? Miért nem segít most. hogy egyre többre van szükségünk? Még ez is. pedig kevésre van szükség. az író jelenti a legtöbb áldást. Márta Jézus tanítását félbeszakítja: „Uram nem törődöl azzal. szorgalmas Mártának fogja pártját. Csak arra kell ügyelnünk. a mi bűnünk. Márta. Préd. csak integet Máriának. aki ott ül Jézus lábánál. ha ráfogják. ami bensődben ott vajúdott kifejeződésre várva. A protestantizmus egyik legnagyobb igehirdetője mondotta: Az emberre nézve egyedül lehetséges vallás a bűnbánat vallása. vagy kívánságot. Az idejét pazarló Mária. mint az a szűz erősség. valójában csak egyre. mert semmit sem hoztunk a világba.” (Chambers) Nyitott szívvel könyörögjünk e vasárnapon magunkért és lelkészeinkért. még az is hiányzik. hát mi az én bűnöm? Csakugyan mi. és nyugtalankodol. akik tisztességben éljük életünket? Csakugyan nekünk nincs mit megbánnunk? Ez a mai ismerős Ige hátha segít bennünket a megalázkodásban és bűnbánatra jutásban. Az ember igazsága nem lehet olyan. Akik pedig meg akarnak gazdagodni.” De jó. Ámen 17. nem hajlandó mozdulni. hogy ne zavarjon. De Mária nem veszi észre. az is kellene. Lukács 10. sok mindenért aggódol. amit nem szenvedés árán teszünk a magunkévá. magára hagyott. elégedjünk meg vele. 5. egyedül dolgozó. elfelejtettük. 21. szelíd leckét mond Mártának: „Márta. hogy ezek nem jellemzőek a templomos népre. nyugdíjasként megyek afféle ingyen dajkaként unokámat dajkálni. Pedig nem hiányzik. Zsolt. hogy segítsen!” S itt jön a nagy meglepetés: Jézus nem ennek a szegény. 18. amelyet nem vesznek el tőle soha. s mikor a munkából hazaértem. választhattam.állítás. paráznaságot. hallgassuk csak: „Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. vagy észre vette is.

hanem a jó és jobb közötti választásról. a nemzetnek is. Jézus arról beszél.” Mert valójában csak erre van szükségünk: Jézusra. 6 -11) Kevésre van szükség. az még jobb volt. mondja Jézus. hitre. Jézus nélkül el fog veszni. de a bölcsességre intő szót is? Valójában csak egyre van szükség. az örökkévalóságra készülés. Te pedig. amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől. szeretetre. Lehet. és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. türelmes és boldog szeretetet találunk. azaz még csak nem is kettő. S e ponton kezd egészen izgalmas lenni az Ige üzenete.csapdába. Isten embere. hogy velem együtt ti is kezditek valóban érezni. (1 Timótheus 6. hogy élhetnél jobban. Az embert a céljáról ismerni meg valóban: A legnagyobb cél. naponként Bibliát olvassunk: ó arra igazán nincs idő. Minket teljesen lefoglal a sok felszolgálás. remélem. de nem ez a jellemző. áldozatra kész. amelyet nem vesznek el tőled soha. s minden időben ez formálta a legnemesebb lelkű embereket. sok esztelen és káros kívánságba esnek. úgy kell élni: te jól élsz. Vajon igazat adunk-e? Csakugyan az Ő tanítványai vagyunk e? Nem kell-e elismernünk. a társadalomnak is. De. talán újra és újra végiggondoltad. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Így is mondhatnám: Igénytelenebb külső és igényesebb belső élet. Ellenségeink sem foghatják ránk.” Minket ugyanis az jellemez. a mi keresztyén életstílusunkban. hanem minden Igével. kegyességre. kerüld ezeket. 85 . a vagyonát pazarló Máriára. vesztébe fog rohanni az emberiség. Jézusra van szüksége az egyénnek is. jó volt. mi erre nem érünk rá. hogy utolértek minket a mi bűneink. A győzelemre segítő Jézusi tanítást elfelejtettük: „Nem csak kenyérrel él az ember. Kisebb igény. (Természetesen vannak. kevesebb rohanás . amit Mária tesz: „Leült az úr lábához és hallgatta beszédét. Ellenben törekedj igazságra. amely Isten szájából kijön” A jó és jobb között válasszuk a jobbat! Milyen finoman mond ítéletet Jézus ott a bethániai házban: Amit Márta tett. Még templomba csak el elfutunk. A Károli fordításában ez így volt: „egy a szükséges dolog” Egy. Nem.több csendesség. hogy otthon. és arra jöttél rá. Nem érünk rá leülni Jézus lábához. az. 6-13 Az elmúlt vasárnap a sok munka és szolgálat közben az idejét pazarló Máriáról szólott az igehirdetés. amit Mária tett. ezt ajánlja Jézus. A vagyonát pazarló Mária Máté 26. Lelepleződtünk. Mi ez az egy szükséges? Az. de. Ma figyeljünk. E mögött a „pazarlás” mögött hálás. de íme. az egész emberiségnek is. hogy ahogyan élsz. Ne foglald le teljesen magadat a szolgálattal: légy csendbe Jézus előtt. Választhatnád azt a jobb életet. Itt nem a rossz és jó közötti választásról van szó. hogy rosszul él a mi magyar népünk. hogy nekünk erre nincs időnk. hogy „rápazaroljuk drága időnket Jézusra!” Jézusunk: Légy az időnknek is Ura! 18. hogy hátunk mögé vetjük nemcsak a fenyítést. állhatatosságra. Kezdjük érezni. jól élünk. azt a jobbik részt. a sok felszolgálás. akik önhibájukból rosszul élnek. többkevesebb türelemmel végig is hallgatjuk a prédikációt. a te Istened előtt! Annyi mindenre pazaroltuk el már drága időnket: Merjük egyszer komolyan elkezdeni. amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. szelídlelkűségre.) Testvér. nem élünk rosszul. már életstílusodat. az nem volt rossz.

melyen Jézus megjelent a bethániai temetőben és az ő halott testvérét. ezek az Isten előtt kedves áldozatok. melyben egy font drága kenet van. Kiterjesztjük ezt felekezet és faji különbség nélkül. Hódolata gyöngéd. Azt jelenti ez nekünk. dicséretünkben. Előáll egy alabástrom edénnyel. és a szegényeket segítette volna belőle. hanem cselekedete. Hiszen egy napszámos ember évi bérét „tékozolta” el. Megemlékezik azokról. mint Lázárt a sziklasírból. S nem is puszta szóval. azokra az áldásokra. öntötte azt. Ez a legszentebb kötelesség. melyeknek balzsamjával bekötözte sebeinket. Szép hódolat ez. hálás szeretet. nagy áldozat ez Máriától. minden órában és minden percben hálával kell gondolnunk édes Megváltónkra. örök igazságokra. hitben. és lábára önti az olaját. mégpedig nagy értékű valódi nárdus-olaj. Emlékezzünk: Védelmébe vette. Hol a mi drága valódi nárdus-olajunk. hogy Jézus szava hogyan támasztotta fel lelkünket a bűn halálából. mégis helytelenítik. melyekben ott ült a Mester lábainál s hallgatta az örömhírt a mennyei Atyáról. Mert ne feledjük: a töredelmes szív és az engedelmes lélek. figyelmes és igénytelen. Ó. Hát a mi szívünket végképen elfoglalta-e a „hálátlanság márványszívű ördöge?” (Shakespeare) Nem indít minket is hálára Jézus iránt életünk és múltunk ezer emléke? Gondoljatok azokra a felséges. ahelyett. áldozatra kész szeretetet. pazarló módon. amikor vagyonát „pazarolja”. de a megtisztelés alkalma elmúlik: „én nem mindig leszek veletek” 86 . De Mária. A mi szívünkön is szét kell törnie az önigazság és az anyagiasság kemény kérgének. szenvedéseiből és bűntörlő halálából áradnak a szegény bűnös világra! Bizony. Végül bizonyosan visszagondolt arra a felejthetetlen napra. hogy ennek drága tartalmát áldozatul kiönthesse. éveken át gazdagította őket. nincs terhére senkinek. hogy dolgozott volna. melyekre az Úr tanított minket gyermekkorunk óta. Kicsiny és bizalmas körben viszi áldozatát Mária. amelyek az Úr véres keresztjéből. hogy kiöntsük azt az Úr dicsőségére? Mária Jézus fejére. de a többi tanítvány is folytatja. hogy a mi égben lévő dicsőséges Fejünkön. Mária széttörte az alabástromot. öntsük ki előtte bűnbánatban. miközben a ház megtelik a nárdusolaj illatával. hogy eladta volna. Védelmébe veszi most. Máriát a hála serkenti emlékezetes pazarlására. Jézus pedig. mégis megtámadják érte. Mária szeretete áldozatra kész szeretet. Júdás kezdi. Emlékezzetek meg azokról az édes vigasztalásokról. Gondoljatok a Vele töltött csendesség áldott alkalmaira. a Krisztuson kívül megemlékezünk az ő földön küzdő Egyházáról. Lázárt kihívta szavával a sziklasírból. Jótevőink iránti szeretetünk a hála. És emlékezzetek meg arról. Visszaemlékezik. azaz jót cselekszünk az ő kicsinyeivel Őérette.” a helyett. az áldott órákról. Eltörli az alabástromot és Jézus fejére. És mi ismerjük azokat az áldásokat is. az emberiség legnagyobb jótevőjére. Jézus megmagyarázza tanítványainak. hogy alázatban állhassunk meg az Úr előtt. amikor Márta szerint „az idejét pazarolta. most újra védelmébe veszi Máriát. meg a szegényekről. Pazarlásról beszélnek. Gyakoroljuk a segítő. mert az ilyen szolgálatokban gyönyörködik az Úr. Azután az Úr lábait megtörli kibontott hajával. Ahogyan énekeltünk is róla a 494. Jézus lábára is öntötte. sőt megmutatja azt.Mária szeretete. költséget nem kímélve. melyekkel Isteni barátjuk. Mária nem zárja el szívében a hálát. Az irgalmasságot állandóan gyakorolhatják. hogy Mária hálás szeretetének szép áldozata miatt nem szenvednek rövidséget a szegények. Ez a mi drága nárdus-olajunk. Mária szeretete türelmes szeretet. új engedelmességben. a drága olajat.

a méltatlan támadással szemben: „Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem. Minden idők szentjeinek kézikönyve. mert ő jót cselekedett az Úrral. pazaroljuk életünket. mert azok mindenkor megkaphatják a szeretet adományát. szó nélkül tűrte a többiek értetlen. hogy ha Jézus lábainál ülve szavára figyelünk.” (a jót!) Azért úgy kövessük Jézust. Akkor legkönnyebb türelmesnek lennünk. pénzünket. zsoltárt énekel. 113-114.” Jézus bebizonyítja. amikor igazunk van. Sehol a világon nincs ennél tökéletesebb tükre a lelki életnek. De testvérek. itt is. és vigaszt nyújtanak a halál kapujában. rövidlátó ítélet.) Stalker pedig így tanít: „A zsoltárok könyve kétségtelenül a legbecsesebb az ószövetség valamennyi iratai között. azt mondják reánk: pazaroljuk az időnket. Igazunk van: tehát tűrjünk. az ő tudománya tanulására! Legyen valódi. még családja tagjai is? Mire való ez a haszontalan idő és vagyon pazarlás? Testvérek: soha ne hozzon ki bennünket az igaztalan. beköszönhetünk a vendéglátó házba. Akinek kezét-lábát a Golgotán szegekkel verték át a mi bűneinkért! ? Így lesz Mária szeretete. után. szűkkeblű. oldal K. Végül Máriára nézve sem az.ez a lelkiségnek egyik leghitelesebb pecsétje. értékes nárdus olajunk Jézus számára. talán gúnyolódva kérdezik tőle.) 19. Velem tettétek meg. azt is el fogják mondani. az igazság türelmes. rövidlátó ítélkezését. Tanáccsal látnak el az élet küszöbén. és „bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon. „A zsoltárok az érzelem legváltozatosabb módozatait tárják elénk. 25. mint a jó emlékezet és az Úr dicsérete: „Jöjjetek. félrevonulhatunk az ünnep csendjébe. Lásd: Papi Dolgozatok IV. Ezt a könyvet a szívük vérével írták a szerzői. amikor nekem van igazam? De én úgy tapasztalom. vagyonunkat.Mária ott is. vagy adakozik. Gerok. azt mondják reánk: pazaroljuk vagyonunkat. mint ez a Mária: Legyen időnk Jézus számára! Pazaroljuk drága időnket Jézusra. beléphetünk a templomba. Az Úrra magára nézve nem az. ha áldozatos szeretetből nárdus-olajunkkal megkenjük Jézus fejét és lábát. mindenünket Jézusra és az Ő szolgálatára. november. A gyermeknek éppúgy. mert ők.” (Reformátusok Lapja 1962.!” Íme a szeretet. az ima benső kamrájában. az ő emlékezetére. bibliát olvas. Mai Igéről két önálló vázlatot adok. A tanítványokra nézve sem az. S miért ne tűrnénk el. 41. mint az aggastyánnak. Az első az egész zsoltárt fogja össze. amikor csak akarják. kalauza volt. imádkozik. Spurgeon (ejtsd: szpördzson) ezt mondja. Jézus megvédi Máriát. Zsoltár betegágyon. a pazarló szeretet boldogsága! Lehet. a tűszúrásokat Azért. mert Mária az ő temetésére nézve cselekedte. hogy a tévedés türelmetlen. Sok ember azt mondaná: Hogyan tűrjek. És mi? Mi tudjuk-e tűrni? Szeretetünk türelmes szeretet-e? Mert amikor egy-egy áhítatos Mária Istenének az úrnak szolgál. Ámen (A II. Atyámnak áldottjai. amit ez az asszony tett. Beszéd Jánosi Zoltán után. irgalmasságot cselekedhetnek.” 87 . Debrecen. Zsoltár. boldog szeretet. nem álmodhatunk gyönyörűbb jutalomról. templomot látogat. oda állhatunk a szenvedő betegágyához. A szegénekre nézve sem az. sőt még a mennyországba is. Ismerni és szeretni a zsoltárok könyvlét . szeretetlen. míg a második az első versről szól. Az emberi lélek legmélyebb fájdalmai és legfelségesebb elragadtatásai szólalnak meg benne. 1909. hogy Mária nagy értékű áldozata nem pazarlás. ha vagyonunkból szolgálunk az Úrnak. Zsoltárral az ajkunkon kiléphetünk az életbe. De ezeket is megelőzve fogadjatok szeretettel két idézetet a zsoltárokról.

Helyzetjelentést ad az Úrnak. hanem mind a negyvenegy zsoltárt. (6-10) Nem hízelgő a többiekre nézve! Betegágyából másként látja az embereket. tanítás számunkra. hogy az utolsó mondatunk ez legyen: „Áldott az Úr!” Ámen A diakóniát végző ember boldogsága. zsoltár nyomorúságát körülöleli a boldogság. vers. a látogatókat.) Legyen ez intés. Csak a tékozló fiú és csak a vámszedő lelkületével: vétkeztem ellened. betegágyán találkozott a „világ hálátlanságával”. (5)”Uram kegyelmezz nekem. gyógyítsd meg lelkemet!” Egyszerű. Boldog. hogy beteg a lelke. Ma a betegeké.” Ha látogatni jön be valaki. megkönnyíti betegségében! Mennyi hatalmas ígéret! Szorítsd szívedre bármelyiket.” Ez a hit bátorsága és kiváltsága! Mikor mindenfelől körül zárattam. verset Jézus Krisztus is. (1. a hűvös rágondolásnál többet jelent: szeretetteljes részvételt fejez ki. a kegyelem királyi székéhez!” Gyógyítsd meg lelkemet! A teste beteg. hogy az gyógyuljon meg! A lelke békessége. az ajkára vette!) csak egy kiutat lát: fölfelé: „De Te Uram. Súlyos betegség gyötri. nem eredményeivel megy az Úr elé. nyomorúságunkban az Úrra emlékezni. az eklézsia. Kétségtelen. hanem a bűneivel.(Dr. Az eredeti szöveg.) Segítsen bennünket Isten kegyelme. Az ígéretekre emlékezik. Mert soha nem mehetünk mással. A keresztyén ember életét is így kell. Gondoljunk a Hegyi Beszéd indító szakaszára. Emlékezzél betegágyon. James Stalker: Fájdalmak embere. boldog Isten (1 Timótheus 1. Most így hangsúlyozom: aki gondol a nyomorultra. Ámen. Kérjünk olyan életet. Betegágyban mondott zsoltár. Megvallja bűnét. nagyon beteg. Csak egy kiutat lát. megőrzi. aki gondol a nyomorultra. Ámen” (Ez a doxologia nemcsak a 41. máris meggyógyul az életed! Emlékezzél a te hűséges Urad ígéreteire! Keresd Bibliádban és zsoltáros könyvedben az ígéreteket! Bízzál bennük! 2. zsoltárt zárja le. „Uram!” Személyes hit és személyes kapcsolat lüktet e szóban. Izráel Istene öröktől fogva mindörökké. hanem Jahve népe. 1. élteti. (10.) A 41. 189. de ő tudja. hogy a szerző nyomorúságban van. a megalázkodás ideje! Legyen az a mi számunkra is! 4. A betegség a magunkba szállás. aki azt gyanítja. fölfelé szabad az út. Nem sikereit emlegeti. betegjeinek imádsága. Mert a mi Istenünk. zsoltár iránt is. szívből jövő könyörgés ez. mindig ígéreteire emlékezik: megmenti. (Van magyarázó. Milyen boldogságra emlékezünk még a Bibliából? Most a diakóniát végző ember boldogságáról tanít minket Isten Igéje. öröme. (9.” Nem ítéli-e meg sok beteglátogatásunkat e mondat! A betegágynál nincs helye sem a hiábavaló beszédnek. Könyörög az Úrnak. mikor mondtad ki először így: Uram! Talán így: „Én Uram és én Istenem!” Kegyelmezz meg! Mintha a Zsidókhoz írt levél tanítása hangzana: „Járuljatok bizalommal. derűje. nem a gondolat. Mikor az emberekben csalódsz. hogy ilyen lélekkel viseltessünk a zsoltárok iránt. Utolsó mondata: „Áldott az Úr. fordulj könyörgéssel az Úrhoz! 6. lap. Így figyeljünk üzenetére! 1.) Így lesz. hitet. 88 . Aki boldogságot hirdet Jézus Krisztusban. e zsoltár minden idők szenvedőinek. sem az ítélgetésnek. (5b) „mert vétkeztem ellened”. E versek refrénje „az Úr”.) 5. Mikor Róla beszél. hogy nem maga a szerző a súlyos beteg. Ez a kezdet és ez a vég. hogy a diakóniánál a tett a fontos. Az a döntő. hiábavalóságokat beszél. hogy körülölelje a boldogság. hite álljon helyre! S akkor bármi lesz is! 3. Még a barátokban is csalódnia kellett. 11). De a gondolat az első. (1-4) Jó és üdvös dolog elesettségünkben. megerősíti. holnap talán a miénk. Azt mondhatná valaki. a zsoltárok első könyvét. A 41. (11-14) Ahogyan az egyik magyarázó fogalmazta.

ha imádkozik érte. legfontosabbat akkor teszi. számíthatsz rájuk. hogy nincsenek lehetőségei. akit hitben vállaltak.. az ifjúnak. a ki kegyelmes a (Máté 25. ki-ki a maga helyén) igazi „kedveltjei” a nyomorultak. Olyan értelemben is boldog. aki hiszi. Az evangéliumokból elénk áll egy anya. ezer veszélyt vállalva vele. aki a nyomorultakra gondol. az boldog. elhanyagolt sorban nő fel. mondának: Nem helyes.”) azóta is így van mindig. a nyomorultra gondoló emberek boldogságából. betegségének igazi oka. áldását. Tegnap a munka ünnepe volt.. 2. 40. Jézus Krisztushoz ment. Az eredeti szöveget FR.) szegényhez. hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet. 2 szerint is:)” Annak okáért a tizenkettő egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát. vannak e közöttünk olyan anyák. felruházzad. Kérjünk ilyen új gondolatot. mikkel az anyák 89 . A kettő egy beesik. Ma az anyákat ünnepeljük. a Farkasgyepüi Szanatórium betegjének: Legyen segítség számára a betegágyon mondandó zsoltárhoz. mert van ilyen boldogság! (E szerény kis írásomat had ajánljam igaz tisztelettel és szeretettel Bujáky Miklós mezőlaki lelkipásztornak. Három tanítását emelem ki: 1. 6) de. Ahogyan a jó orvos igazi barátai nem az egészségesek. Közöttük érzi jól magát. Egy anya a sok közül. hogy kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. rájuk gondol.a Példabeszédek könyve 19. Az anya hite.” Hitte. aki testi. kedve. a nyomorultakra nézve. 17 is: „Kölcsön ád az Úrnak. hogy nem ott kezdte. Ó. hogy leánya bajának.Így volt ez az Ap. 7-ben felsoroltak: Nem azé. és tested előtt el ne rejtsd magadat?” hanem a gyermekek és az öregek. így adja vissza: „gyengére és szegényre”. Csel 6. Hitben kereste a gyógyulást. mert hitben vállalja az új élet ajándékát. . Hitben nézte gyermek betegségét. a Jézus Krisztus „kicsinyei”.) Pápa 1976. lelki nyomorúságban szenved.márpedig igaz . de oda érkezett meg. az igazi boldogságot az jelenti számára. ha meztelent látsz. velük törődik.” Isten ígéretei igen bizonyosak. hogy élete. Jókai gyönyörűen vall az anyák imádságáról: „De talán az újabb mítosztalan kornak is vannak bűvszerei. hogy „gyötri a gonosz lélek”. akik így hiszik gyermekük baját? Mert nem az a baja a gyermeknek. „Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Boldog. melyek szülőanyjai lettek az egyház történelme során az irgalmasság cselekedeteinek. úgy az Úr szolgájának (márpedig az egyetemes papság elve alapján mindnyájan azok vagyunk. Dávid Fia! Könyörülj rajtam!” Boldog gyermek. ahogyan boldoggá tette hitvalló eleinket a kapuvári börtönben az ének „nem egyedül vagyok. és hitben nevelnek. Lehet. Máté 15. Mert ha igaz . mint az életben is. 21 -28. Göttingen 1904. és a szegény bujdosókat házadba bevigyed. Adjon számunkra a mi urunk részt a diakóniát végző. jaj.”. szolgáljunk. Kik ezek? Nem csupán Ézsaiás 58. az irgalmas szívű. hogy szegény. a pápai gyülekezet presbiterének. 3. hogy mi az Isten Igéjét elhagyjuk és az asztalok körül. Köszönjük meg Istennek a lelke. hanem az. példája tanítson mindnyájunkat.hanem a betegek. Nem egyszer épen a hit teszi anyává. hogy Isten az Ő ígéreteit valóra váltja életében. ha csak közöttük érzi jól magát s ideje nagy részét velük. akinek imádkozó anyja van. Hiszen munka és anya összetartoznak elválaszthatatlanul. Aki a nyomorultra gondol. Próbálkozásainak vége a könyörgés lett: „Uram. s boldog anya. (262. 20. tölti. akarata szerinti gondolatokat. hogy gyermekéért a legtöbbet. és az ő jótéteményét megfizeti néki. földön ki nyomorgok. Boldog gyermek. Baethgen. És mindenki.

jó lenne mindnyájunknak anyák napján esztendőre szóló tanítást kérni anyánk igénytelenségéből. miután már telepítője régen elporladt. ami lehull az asztalról. akik lehajolnak) Nincs igénye. ez a példát mutató igénytelenség: Uram. Megkérdeztem. hite. Ez az anya nem sértődött meg erre sem. friss forrásvizet a Te örök forrásodból! Nincs más igényem. hogy elhordozzatok. mert Jézus értésére adja. mely útban áll a halálangyal pallosának. gomb ezerszer is hajolni késztet. Mert a gomba termését lehet siettetni. Ez az anya legnagyobb ajándékot kapta: „Asszony. nagy a te hited.) Az anya alázata. várjátok Jézus ajándékát.S ekkor jön a legnagyobb próba. Mert az anya türelmét is tanítani kell. II. Talán egy örökké hangzó imádkozás az. Neki nem a gyermekek kenyere kell. tudomására hozta. alázata sokszor nem hoz termést az életben. Az alázatosságra mindennapi példát az anyák életében kell keresnünk. Ámen 90 . egy kis kútaljai vizet adjál. Olyan az anya türelme és állhatatossága. Tanuljunk tőle mindnyájan: tanuljatok anyák. Ez a bibliai anya is példát ad ebben. csak a színlelt alázatoskodók sértődnek meg rajta. Egy példát is mondok: Korházban látogattam egy öreg édesanyát. legyen úgy. kik annyi sértést kell. e vékony sóhajtáson nem bír keresztül vágni. Csak akkor tudjuk meg. mindezeket megelőzve tanítani lehet az igénytelenségüket. Nem sértődött meg. Hiába kiáltozott utánuk. imája. És tanuljanak tőle gyermekek. ha eljönnek? S a válasz: egy kis kútaljai vizet. csak a morzsa. Úgy van. vár a végső megoldásra. de csak a kevélyeknek és önérzeteseknek. Ó hányszor görnyedtek azér’.Ó édesanyák. akikhez Ő küldetett. az anya alázata hányszor lehajol. hogy ne fogjon azon a kard éle. Amikor pedig megszólalt. amint kívánod!” . Ilyen az anya türelme. 64. mint a tölgyfaerdő. De ez az anya tovább könyörög. Ma a túlzott igények időszakában. Már ezen is meglehetett volna sértődni. ki fog majd megfizetni néktek?” (Bódás János: Áldottak. s mikor az ércen. Jézus nem válaszolt a könyörgésre.” Kemény beszéd ez. gyermekeitek gyógyulását. kiket egy cérna. Nem idegeskedik. Az anya állhatatossága. Így is mondhatjuk: az anya türelme. ne elégedjetek meg azzal az ajándékkal. amely tud lehajolni! S ó. Kérjétek. Munkája. Csak morzsát adj Uram! Ha az anyák hitét és alázatát tanítani lehet.” (Kőszívű ember fiai. Az.bebalzsamozzák fiak testét. egy életen át. „Anyák. amit gyermekei szeretet nyújt néktek e napon. hogy ki volta. hanem a kutyákhoz tartozik: „Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét. Azóta sokszor cseng fülembe ez az alázatos kérés. hogy nem a fiakhoz. szóra sem méltatta. és odadobni a kutyáknak. azaz nem tartozik azok közé. hogy nem tartozik Izráel házának eltévelyedett juhai közé. ami egy fillérnyit sem ér. vason keresztül vágott már. Jézus hallgatott. mikor elszólítja őt az ég! Jézus ajándéka. mert az alázatosság köntösét öltik magukra minden reggel. hogy mit üzen családjának. ahogyan Petőfi mondja. nem türelmetlenkedik. de a tölgyfaerdő. Az anyák legszebb ruhákban járnak a nők között. akkor hoz hasznot. „Uram segíts rajtam!” . Mit hozzanak. hogy ne legyen előttük ismeretlen az igazi alázat. tű.

állnak előttünk. Egyházunk rendjében az lehet az úrvacsorázó gyülekezet tagja. Életté. hanem Krisztus életformáló erejének a megmutatása. A konfirmáció pedig. (Konfirmáció) Lekció: Galata 2. Mai Igeszakaszunk ismét megpecsételi számunkra: Milyen áldott. mindez azt teszi: mi a teljesítményben keressük életünk önigazolását.) Az apostol példa abban. Tekintetünk. hanem szívén-lelkén átszűrődik a legmélyebb. s most arról tesztek bizonyságot. Aki megigazít bennünket. hogy nem tudós. Ez a legalizmus mai formája. (Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige! Példabeszédek 25. Nem elég. ma is Krisztus befogadása szabadít fel. „Ezért kell hirdetnünk szóval és élettel. soha nem válaszfalak felállítása kell. Péter sem tévedhetetlen. Ő az. Arany alma ezüst tányéron. Ennek gondja és átka alól. előrehaladását szolgálja. Vita nélkül. és engedelmességben hallgathatjuk az Isten Igéjét. mint a tiszta evangélium hirdetését a földön. Isten Lelke ilyenné tette.21. Az előkészítő órák úrvacsoráról szóló beszélgetésére teszi fel most Isten Lelke a koronát mindnyájunk számára alapigénkbenVégül abban az örömben. vérünkké kel lenni a Krisztus evangéliumának.) Mai Igénk az úrvacsora legmélyebb jelentéséhez vezet el bennünket. 11) Háromszorosan is helyén mondott Ige: A. presbiterei. aki konfirmált. Így legyen közöttünk is! A felszabadító örömhírt kell hirdetnünk. Személyes hitvallástétel. Helyén mondott Ige ez. (Spurgeon) 91 . az evangélium érvényesítésére. Mi történt? Péter ingadozott. hogy fennmaradása még egy nagy apostol megingásától sem függ. ott minden Isten igazsága érvényesítését. szeretetünk ma az ifjúság felé fordul. az egyház reformációjára: Lám. jó dolog naponként olvasni a Bibliát a közös vezérvonalunk szerint. Nem a törvény cselekedeteit. „Csak megértjük e? Mai nyelvre fordítva. hanem Jézus Krisztust. B) „Luthert ez az igeszakasz bátorította. mai Igeszakaszunkat. Ahol az egyházban így történnek a dolgok. professzoros személytelen hitvallást tesz.” Tanulhatunk Pál apostoltól: Így kell alkalmazni az atyafiságos feddést. hogy legyen. Egyházunk rendjében ez a vasárnap ebben az esztendőben a konfirmáció vasárnapja. De tanulhatunk Pétertől is: Így kell fogadni a feddést. alázattal. képmutatóskodott. imádságunk. hogy ugyan ezekben az órában sok református gyülekezet ez által az Ige által épül. Ilyen vagy amolyan teljesítményünkben. Isten Igéjének üzenetét mindnyájunk számára ebben a meghatározottságban keressük. a római püspökök? Mint ahogy Pálban támasztott Isten szószólót. A szakasz legnagyobb tanítása az. miért ne támaszthatna később is eszközöket az egyház vétkeinek leleplezésére? A konfirmándusokban a jövő egyházának lelkészei. 11-21 Textus: Galata 2. ha csak valamit megtanultatok. hogy lennének tévedhetetlenek utódai. alkalmas és alkalmatlan időben a Krisztus szabadító evangéliumát! Mert bizony igaz:” Inkább nélkülözhetjük a nap fényét az égbolton. Erre van szükségünk mindnyájunknak. kétfelé sántikált. Szemtől-szemben és szeretettel. Pál apostol érvelésében a megértett evangélium érvényesül. Mert keresve sem találtunk volna „alkalmasabb Igét” e vasárnapra. hogy „Isten ügye annyira nem emberi. C. Legyen épülésünkre nekünk! Az evangélium igazságában őszintén kell járnunk. 19-21. legnehezebb hitigazság hirdetése. az evangélium igazsága előtt való meghajlással. éppen az úrvacsoráért van elsőrenden. Magatartásunk.

7) b) Él bennem a Krisztus. és így az ő kenetének részese vagyok. Krisztussal együtt megfeszíttettem. hogy ezt a szót is kimondjam: titokzatos.Krisztussal való közösségben kell élnünk. áldozatos életre. 1-5. hogy Krisztus halálában olyan hathatos erő van. hogy.” (Spurgeon) Ezért keressétek a Krisztussal való közösséget szüntelenül. 19) Hogy az Ő Keresztje által a világ megfeszíttetett számunkra. akkor a Lélek gyümölcseit termi életünk. mert az Ő „tevékeny szeretetének eszközeivé válunk. Erről vallunk. Nem önző kegyeseket nevel a mi Urunk. hogy ezzel minket fenntartson és megőrizzen abban az életben. az élet után. az övéivé tesz” (Kálvin) Az úrvacsorában „folytonosan eledelt szolgáltat. A legtisztább mennyi levegőt itt szívhatja magába lelkünk: „Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek. hanem Ő mibennünk. mely minden keresztyénben mutatkoznia kell. Legyetek az úrvacsorázó-gyülekezet tagjai! Ne fordítsatok hátat. De minden hiány legszörnyűbb hiánya: Krisztus nélkül lenni. hogy „pénz nélkül lenni kellemetlen.a keresztségben minket újjászülő Isten. 16. Élek pedig többé nem én. otthon nélkül lenni nyomasztó. A legegyszerűbb. 17. titokteljes szókat a sákramentumok tárgyalásánál használja csak. magamat neki élő hálaáldozatul adjam. mert ha a törvény által van az igazság. amikor arra felelünk. pedig az örökkévalóságban Krisztussal minden teremtményen uralkodjam. (Róma 6. s. barát nélkül lenni lehangoló. az Isten Fiában. hanem azt is magyarázza. (Galata 6. Krisztusban való élet azonban nem öncél. Most érkeztünk fel a csúcsra. Hű szerelmétől nem szakaszt el semmi. titkos. 92 . mert hit által Krisztusnak tagja. Miért hívnak keresztyénnek?: „Azért. másokért élő. 14) hogy mi vele együtt meghaltunk. és hogy ebben az életben a bűn és a Sátán ellen szabad lelkiismerettel viaskodjam. a „megterített asztalnak. (Heidelbergi Káté 69 és 73)” . Sőt éppen a Benne való élet tesz szabaddá bennünket a szolgáló. (Galata2. Nem mi tesszük már ezt. hanem él bennem a Krisztus. a mely életet pedig most testben élek. hogy mi Krisztus halálának hasonlatosságába beoltattunk s. 1-2) Ezt a legmélyebb. Kálvin János erről így tanít erről: „Midőn az apostol azt mondja. és a fiúvá fogadás által. legbensőbb. hogy az ő nevét valljam.” (Heidelbergi Káté 32. java részesei. ha magát ezt a halált haszontalanná és gyümölcstelenné nem akarja tenni.) Erről vall az a gyönyörű úrvacsorázó ének. az úrvacsorában találta meg. Kálvin nagy munkájában a misztérium. nem mi. Hitvallásunk szerint. Ez a Krisztussal. már a keresztségben ez a Krisztussal való titokzatos közösség történik meg. s mégis a legtitokzatosabb.) Ne felejtsétek el.” (Institúció II. hogy „Krisztusnak a kegyesekkel való titokzatos egyesülésének misztériuma természeténél fogva felfoghatatlan. az Ő egyháza társaságába beolt. misztikus. egészség nélkül lenni aggasztó. tehát Krisztus ok nélkül halt meg. misztikus közösséget három oldalról mutatja be alapigénk: A) Krisztussal együtt megfeszítettem. mi pedig a világ számára. Kálvin egyenesen azt mondja róla. legdrágább hitvallás ez. Nem törlöm el az Isten kegyelmét. (Kolossé 3. a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.” (446. 3) Nemcsak az Ő halála példájának követésére biztat bennünket. melyre minket Igéje által szült. titok. amelyet mindnyájan kívülről tudtok: „Már ő miénk.” c) Istennel élek. Véle egy testek. 19-21)” Ez a legmélyebb legbensőségesebb közösség.” S a kálvini kegyesség ezt a titokzatos egyesülést.” Institutio IV.” Úgy legyen! Ámen Adásztevel 1974. hogy mi Vele együtt a bűnök halálába eltemettettünk.” (Lásd „Krisztus szent vacsorájáról és annak reánk háruló hasznáról. mi vagyunk az övéi. 5 és Galata 2. azért. E gyarló testben Jézus él már. való hitben élem. Ha valóban él bennem a Krisztus. hogy Istennek éljek.

bizonyságot tesz hitéről. Emlékezem. Úgy fogják szeretni a templomot. szép bizonyságát tették.ünnepi Ige. nagyszülők. 1 v7. mint amit naponkénti bibliaolvasásunk során a mai napra kaptunk. Gazdag üzenetéből előjáróban ilyenekre teszek éppen csak hangsúlyt: „szeretett fiam”. a templom. a zsoltárokat. Néha valóban messze példamutató a konfirmándusok hűséges szeretete. amilyenek ti lesztek édes gyermekeink. sem embereknek nem mutat mást. Emlékezem hitedre. Vegyük sorra. igaz nem alakoskodó. Többek között erről beszélnek a könnyei is. Fogadjátok szelídséggel és szeretettel ezeket az emlékeztetéseket.. egy kicsit a múlt és a jelen gyülekezetének imádságától kísérve. ahogyan ti szolgáltok hálából Krisztusban kapott kegyelemért. szülők. tisztasággal és szeretettel. Textus: 2. Gondolhatok a régmúlt konfirmándusokra. közé tartozik. „gondolok rád”. hogy Timótheus példamutatóan szerette „lelki Atyját”. Mit mondjunk? Bennünket is. ahogyan ti szeretitek majd.” Kétség nem fér hozzá. hanem emlékeztet is. amikor fogadalomtételükről . Emlékeztetlek. akiktől gyermekkora óta oly nevelést kapott. a szülőkre és keresztszülőkre. Erre a szép ünnepre keresve sem találtunk volna alkalmasabb Igét. Szép. Emlékezik a bennük lakozást vett hitre. hogy képmutatás nélkül való. mikor Timótheusra gondol. és Benneteket is drága gyermekeink ilyen hittel ajándékozzon meg az Anyaszentegyház Ura! Emlékezem anyádra és nagyanyádra. íme úgy neveltek benneteket. hanem bennünk van. s akik. Timótheus 1. hűségéről a jövő gyülekezete. mert ez a Gyülekezet 20. Ezt sokféleképpen meg is bizonyította. Másik jellemzője pedig. Sem Istennek. a Jézus Krisztus evangéliumát. Ünnepre . éppen e vasárnap az előttünk járókra. 93 . nagy gyülekezetben. presbiterek és lelkipásztor tinektek drága gyermekeink.évekkel vagy évtizedekkel később is. „kívánlak látni”. 40. mert mindegyikben nagy tanítást kapunk. hogy mi ne emlékezzünk. Pál apostolt.” Emlékezem szeretetedre. keresztszülők. Eunikét. hogy az Istenfélelmet már az anyatejjel magába szívhatta. Emlékezem és emlékeztetlek. hogy „majd ő maga önként tegyen vallást. Az apostol három dologra emlékezik.. mint ami benne van. a gyülekezet vagy a lelkipásztoruk iráni szeretetüknek. Ezért „idézi szemei elé nagyanyját. Igen. hogy Timótheust buzdítsa a családjából való példák által. nem kívül van rajtunk. Ilyeneket mond róla: „benned lévő”. „képmutatás nélkül való”. Ezt így mondja: „megemlékezvén a te könnyhullatásaidról. Mélyebben a csontunknál. De mondjuk mi. Gyülekezeteinkben ez a vasárnap a nagy ünnepek. olyan lesz ennek a gyülekezetnek szolgálata. Ezt az öreg mártíromságra készülő Pál apostol mondja az ifjú Timótheusnak. Konfirmáció vasárnapjára. Loist és anyját.” (Kálvin) Lehetetlen. azaz őszinte. Nem ránk akasztott ünnepi ruha. Mert ilyen az igaz hit. 60 esztendő múlva olyan lesz. akik a kereszteléskor fogadalmat tettek helyettetek. Pál apostol nem csak emlékezik.22.

vagy arról. ami bennünk Isteni.” Ámen. amivel Isten ajándékozott meg bennünket „Ama Szerelmesben. nagyszülők. sem mondhatja Úrnak. az evangéliumából. s ami szunnyadozik. Szentlélek nélkül senki. hogy elfojtsa. és mindörökké velem marad. amikor különösen jó volt a „légkör” ahogyan ti mondtátok. (Heidelbergi Káté 53. Ezért ezzel szemben szorgalmasan törekednünk kell. A hasonlat. Mert elő szokott fordulni és bizonyos tekintetben természetes is. Befejezésül ezt a szót helyezzük szívetekre: „Gerjeszd fel” (az eredeti szó: anadzópüreó. hogy azokban buzgón előre kell mennünk. áldva. engem vigasztal. hogy ő egyenlő örök Isten az Atyával és a Fiúval. hogy a szülők. a gyenge tűzről van véve. hogy ez a kézrátétel az áldás közlését jelenti. ajnazwpurew. Hadd szólaljon meg közöttünk nagy tanítónk.) Emlékezzetek így tanultuk. keresztszülők ajándékot adnak számotokra e nap emlékére. A nagy öröm.” Emlékezzetek Ti is. ha fúvás és új fának rátétele által erőt és lángot nem kap. hogy az Isten adományait hasznosítanunk kell. ana jelzi az újból való fellángolást is meg az irányt is (felfelé). Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először. azt az apostolok népüknek régi szokásából vették át. engem igaz hit által a Krisztusnak és minden ő jótéteményének részesévé tesz. hogy „erőnek. Krisztust sem. hogy ami jó bennünk elkezdődött. Ugyanis ez az ékesség. E szó magyarázatául ő ezt mondja: „Ez a figyelmeztetés több a szükségesnél. Emlékeztetlek a kézrátételre. hogy a kívülálló adományok gondatlanságot okoznak. Jaj. élesztgetni). 40) ajánl. aminek kísérője aztán a tétlenség. ezek elhalványítják azt a nagy semmivel nem pótolható kegyelmi ajándékot. S emlékezzünk arra is. De jaj. Kálvin János. 94 . amit Pál más helyen (I Korinthus 14. Ezért emlékezzünk arra. nehogy a tétlenség és felhasználás hiánya miatt megrozsdásodjanak. és zárjátok szívetekbe azt az Igét.” (Kálvin) nos. amikor Isten lelke olyan elevenné tette számotokra üzenetét. állandóan arra törekszik. hogy ő nekem is adatott.Emlékeztetlek az Isten kegyelmi ajándékára. mivel gyakorlatban volt. Jó dolog az. arra az alkalomra. Emlékezzetek a Szent Lélek ajándékára. szeretetnek és józanságnak lelkét” adta nekünk az Isten. megtartották. Felhívom a figyelmeteket arra. amivel egyenként meglesztek. Másodszor. A Sátán pedig. Isten. ha csak ezek az ajándékok emlékeztetnek titeket e mai napra. amit Pál használ. ez az apostoli szertartás megmaradt a konfirmációban. „Ami a szertartást illeti. Adásztevel 1972. helyesebben. azt műveljük ki. kegyelmi ajándékát velünk a Szentlélek által közli. Gerjeszd fel. amelyik lassan kialszik. nehogy lustaságunk miatt megsemmisüljenek. felszítani. azt gyújtsuk lángra.

„Öregharang. h. The Friendship of Kepler and A. Megjelent angol nyelven: Clusius és Beythe. International scientific co-operation in the 16th century. A Magyar Tudományos Akadémia. TeSZ= Theológiai Szemle. Harmincnégy igehirdetés a Hegyi beszéd alapján. Szenczi Molnár.. ActaA. Megjelent angol nyelven. Összeállították: Hargita Pál és Hargita Pál István lelkészek Tanulmányok: Fábián József élete és munkássága.” (Arany János: Honnan és hová?) ActaA. ActaA. Gödöllő. = Kálvin Kalendárium R. Szívemet Hozzád Emelem. ActaA. A Magyar Ökumenikus Tanács folyóirata. Pápai Gyülekezet kiadása.. n. Bp. = Reformátusok lapja. K. Pápa 1991. Budapest 1984. L. Században. Clusius-Beythe: Stirpium Nomenclator Pannonicus. Megjelent angol nyelven: The Birth of Mycology. A mycologia bölcsőjénél. 95 . Egyházi hetilap. Megjelent angol nyelven: The oldest Hungarian Apiarist. Presbiter. angol nyelven megjelenő folyóirata. 1972 (193-200) Lektor: Dr. Örösi Pál Zoltán. A Hegyi beszéd üzenete. Baranyai Jenő Kepler és Szenczi Molnár Albert barátsága. Templomi és temetési beszédek. Ráday Nyomda 600 példány.E. 1971 (181-188) Lektorálta: Dr. = Református Egyház. Társszerző: Szíj Béla művészettörténész tb. Megjelent angol nyelven: Life and Work of József Fábián. Priszter Szaniszló Bp. A legrégibb magyar méhészkönyv. verseinek magyarázata tíz bizonyságtételben. 22-23. 1973 (194-202) Lektor: Dr.Bibliográfia: „Hogy a föld körén bolyongtam: Egy barázdát én is vontam. Book. Pál apostol a Galatákhoz írt levél 5. 20. 1970 (376-383) Lektorálta: Dr. R. Ráday Kollégium 500 példány. Budapest.. évfordulóján tartott ünnepségekről. 22. ActaA. Pápai Református templomok. 17. 1988. 21. 21. K. A Lélek Gyümölcse. 1991. = Acta Agronomica Scientiarum Hungaricae. ActaA. Pápa 1991. Nemzetközi tudományos együttműködés a XVI. 1972 (397-404) Lektor: Dr. Baranyai Jenő Martonvásár. Könyvek: „Tövisek Közt Sajlódott Gyenge Liliom” Emlékkönyv a Pápai Református Egyházközség 31 éves adászteveli száműzetéséből való hazaszabadulás 200. A Magyarországi Református Egyház hivatalos folyóirata. Priszter Szaniszló kandidátus. Diákharang” A Pápai Református Gyülekezet harangjainak története.

Évf. sz. 5. 1980 150 éve született Pap Gábor. évfordulójára. sz. IV. 27. 1971. Születésnapi emlékeztető.RL. Évf. Évf. 9 . on the anniversary of his death. szám és 1975. K. Vázlat. Life and Work of József Csapó. Évf. In memory of Sándor Takáts. 7. V. XV. Közlekedjünk óvatosan! 1971. 1977. 1975. 11. II. K. sz. 1975. XIII. sz. Évf. RE. XV.XII. (XXIII. éve született Péczeli József. 1971. Lektor: Miklós Dezsó Tudományos Gyűjtemények igazgatója Pápa. sz. „Békességet hoz népe javára.Csapó József élete és munkássága. RL. 1969. 5. XIV. 16. 4. szám) Cikkek: „Véglehelésem is hazámnak szolgáljon” 200. XV.XIII. In The 16th century. Johannes Kepler születésének 400. A szociológia segítsége a gyülekezet ismeretben. sz. 1971. VI. Aratás kezdetén. szám) Magiszter Harmonisticus. a Mindenes Gyűjtemény szerkesztője. 1969. 1971. A hó hasznáról. Évf. 14. „Atyám. 1969. 1968. 1971. V. IV. 1969. 1971. 1977 (363-369) Lektorálta: Dr. IV. 1980. kormányra termett püspök születésének 400. IV. TeSZ. 12. RE. szám) Milotai Nyilas István (1571-1623). 31. Harmónia Tanár Úr. XV. 14. kézirat gyanánt. 11. 22. 11. . XIX. Évf. XIII. ActaA. Évf. 4. XIII. Évf. 15. Évf. Rövidebb cikkek a Reformátusok Lapjában. 1969. ActaA. sz. 1970. 15. Kedves Ráchel. Évf. II. Dr. 1985 Adalékok Adásztevel múltjából. 460 éve született Kálvin János. Megjelent angol nyelven. III. 350 éve ült össze a Pápai református Zsinat. Gardening In Hungary In The Days of Turkis Rule. sz. 350 éve született Séllyei István. 20. XV. (XXIII. 26. 1971. V. (XXVII. Paczolay Gyulával közösen. 11. 35. 10. XIX. 19. az első magyar népszerű tudományos folyóirat. 1977. 30. „Ímhol a te Anyád!” Anyák napjára. 29. 15. Pillanatkép. Kedves Mária: Húsvéti levél. XII.Pál napjára. szám. RE. évfordulójára. I. 15. sz.” Április 4 Virágvasárnap. Lídia napjára. sz. Évf. Péter. Mándy György Bp. 1 v54 oldal 100 példány Ugodi Tanács. a negyvennyolcas honvédból lett dunántúli püspök. Évf. sz. Évf. RE. 8. Évf.. 7. „Érdemes dolgot látszunk cselekedni”. Diaszpora nap Adásztevelen. 1969.XIII. . K. 34.VII. . 7. A Pápai zsinatról. a buzgó. K. III. bocsásd meg nekik!” Nagypéntekre. 52.XIII. XIII. Évf. sz. Menyasszonyi ajándék. Szabó Györggyel közösen. Tavasz a Tapolcafői temetőben. Évf. szám Jókai Mór Önvallomásaiból. Évf. XV. bátor. sz. II. 1969. Karácsonyi levél. sz. 96 . 20. Prizster Szaniszló és Dr. 6.

26. 1975. 23. Bejegyzések a „Béke Háza” Emlékkönyvbe 1976. Húsvétra. 16. IV. 3. sz.XXIII. 1971. sz. 1980. sz. A mosoly hatalmáról. 1974. RE. XI. 25. Az élő Isten templomai. Testvérgyülekezetek: Pápa-Sopron. 120. RE. IX. sz. 206. XIX. XVIII. XII. Templomok. sz. 6. Évf. Évf. Évf. 258. 02. 114. 8. XXI. sz. XVIII. Falvak. Zakariás életének tanítása. 1974. 1. Évf. Gályarabok emléktáblája Pápán. 21. sz. 49. XIX. „Nézd a búzakalászt”! 1971. 1971. 3. VI. XIX. 21. sz. VI. XIV. Ne magunknak kedveskedjünk! RE 1971. XXIII. A Lélek Gyümölcse. VI. sz. amint megmondta. XXIII. XX. 21. 9. XXIII. XXIII. 22. 15. XXIII. Évf. XV. XV. 1971. 9. Templomépítők emlékezete. Évf. A tékozló szeretetről. 23. XI. 25. Tiszteld a te fiadat! 1975. Túláradó lett a kegyelem. IV. Évf. Évf. 300 éve született az utolsó bujdosó kuruc. Évf. IV. falvak. XXIII. . VI. 4. 1971. Igehirdetések: Bőséges a mi vigasztalásunk. sz. sz. 1975. XV. 97 . IX. Évf. Mikes Kelemen leveleinek megőrzője. XXIII. 23. 1971. Az igaznak emlékezete áldott. sz. RE. XXIII. 30. 7. RE. 18. 1977. 5. Anyák napján az anyósról. IV. gyülekezetek 1979. Gyülekezetek sorozatban. Az Isten. RE. V. 1981. 15. XXIII. 90. XII. VII.” 1977. 25. 1971. 15. szám . 1981. 1977. XI. sz. 11. 14. 1971. XXV. Micsodaköszöntés. ? „Tökéletes volt minden tekintetben. Évf. 206. sz. 13. Nem kicsiny munkával. Évf. Évf. 49.vagy 1974-ben? A Lélek Gyümölcse: Szeretet!” 1972. Évf. ez? RE. Templomok. XVIII. jó.50. ? A megbecsült kenyér. 17. 88. sz. 1971. XII. 16. Évf. 1977. ? Elég 1977 vagy 78. Évf. 4. sz. Kegyelemből dicsőségbe.„Szeretsz-e engem? Húsvétra. VI. Pápa. III. Évf. 26. 1976. „Feltámadott. XV. 1974. XI. VXI. IV. sz. 258. sz. Évf. 27. 33. RE. 30. XX. sz. 23. 1979. . Erzsébet ádventje. VIII. Évf. 26. XXV. Nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát. Évf. 11. kedves és tökéletes akarata. A Feltámadott megjelenései. sz. sz. 1977. Kedves Noémi! Pünkösdi levél. 1971. Adásztevel. sz. Évf. sz.”. V.78. A magyar nyelvű Heidelbergi Káté. 1971. Évf. Évf. V. IX. 38. A munka ünnepén. Évf.

Gondoljátok meg jól a ti útjaitokat! RE. sz. XXVI. XII. XXVI. V. Megzendül az Úrnak szava. XXVI. 203. RE. Az emmausi tanítványok. 21. 281. Szívemet hozzád emelem. 1975. RE. Misszió és tanfegyelem. RE. XXIV. XXIV. X. 6. RE. 1972. sz. 164. VIII. RE. 11. 5. XXV. RE. 1. Évf. Szükség néktek újonnan születnetek. RE. 1975. sz. sz. RE. II. 8. XXVII. XI. 1972. sz. 1973. RE. 98 . sz. RE. 9. XXVI. 130. 1. sz. sz. A törvény hármas haszna. 1974. 11. RE. 8. Évf. RE. 36. VI. sz. sz. 8.béke . Évf. Az eredményes munka titka. 67. Kegyelem és buzgóság RE. XXVII. 9. 1974. RE. RE. 87. sz. 6. 65. Az istentiszteleti imádságról. 1973. IX. XXVI. A visszafizetés elve. Évf. sz. 2. Ádventre. RE. XXIV. Évf. Amint ránk hagyták. X. XXV. 1974. RE. 8. haza tiéidhez. 230. Az elsodortatás veszélye. Zörgető Jézus. Évf. RE.Eljött az óra. 1972. eredj. Évf. 1972. világosság és hegyen épített város. 1975. 1973. Ő a mi békességünk! RE. VI. XXV. 230. 1972. 1974. RE. IV. sz. XXVI. II. sz. 1974. Magunk között. 271. XXVII. 1973. XXIV. Évf. 1973. 19. Évf. 1972. 1972. 2. VIII. sz. 1974. 183. 4. I. 258. A szeretet mely átformálja a világot. Évf. RE. VII. 178. Öröm . 1972. 1975. VIII. 141. XXV. VII. Évf. 1975. 207. 112. XXIV. vagy Lélek szerint. I. RE. június 22. sz. XI. sz. 40. sz. A könyörülő Isten szabadsága. III. 1974. RE. sz. Évf. 130. VIII. I. XXIV. XXIV. Évf. 1974. Évf. 6. Évf. 253. V. sz. XXIV. sz. sz. XXVI. III. Pünkösdre. VIII. sz. 12. RE. 90. XXVI. Test szerint. 38. 3. Évf. Kelj fel. 1975. XI. 3. sz. 1974. IX. XXVII: évf. sz. Igével és kenyérrel. Személyes hitvallástétel. Évf. Évf. Jézus a világ világossága. 111. Évf. Az örökéletről. 6. XXV. sz. XXV. sz. Bilincsek közt is szabadon. Nyomorúságokon át az Isten szerelméig. RE. RE. XXVII. 7. 259. XXIV. 5. 5. aki alszol! RE. Az egyház és a szőlőtőke. XXIV. 211. 1974. sz. 10. 10. 20. XXVI. 186. RE. Évf. 11. Évf. XXVII. 1973. sz. IX. RE. 2. 1972. 207. Húsvétra. XXVI. Emlékezem és emlékeztetlek. 186. Évf. 281. 1. sz. S. 1975. RE. 7. V. X. RE. 1972. A nagy ígéretről. Jézus nemzetségi táblázata. 1975. II. 154. XXVII. VII. sz. 1. sz.reménység. RE. 9. IX. XXIV. sz. Évf. A reménység zsoltára. RE. Évf. Só. Konfirmációra. 10. 10. Konfirmációra. 1972. Évf. Beiktatási beszéd Pápán. Évf. 163. Évf. 12.

sz. 108. 10.) Könyörgés. 1. 1975. Jakab apostol levelének gyülekezeti magyarázata. IV. RE. A pünkösdi prédikáció következményei. 1976. zsoltár alapján. Évf.A törvény betöltéséről. RE. Unus es Deus. sz. XXX. A. III. XXIX. Igehirdetések. 3. (Egyház) Bírósági iratok 1959 és 62. évfordulójára RE. XXVIII. RE. Zsinati Elnökség 1973. Benne. A hazatérés áldott lehetősége. sz. sz. 11. I. RE. 132. RE. 1974. 231. sz. sz. IX. Évf. XXVIII. Negyedrét alakban 1 v54. 1976. sz.) Confessió B. munkásságának rövid ismertetésével. 87. X. Évf. 1976. A mohácsi csata 450. Évf. 12. A hitben való engedelmesség útján. VIII. 1976. 1976. Jánossy Andor akadémikus által megjelenésre javasolt dolgozat. Évf. 1976. A Pápai református temetők. Úgy kell élnünk. Levelek. 6. (Először magyar nyelven. 1. XI. ahogyan ő élt. sz. sz. sz. RE.) A kor hordaléka. 1976. RE. 34. XII. RE. 212. XXVIII. sz. sz. 12. a templomépítő Születetett: 1884 Meghalt 1976. 1976. 19. A fejsze a fák gyökerére vettetett. 43. Ólé Sándor. RE. 5. A szolgálat és szentség útján. 14. Jézus „cselekedetei”. Zsoltár. 7. 174. XXVIII: évf. Évf. Évf. Egy anya a sok közül. Évf. XXVIII. 278. bizonyságtételek. 154. 99 . XII. 287. augusztusban meghirdetett országos pályázatára írt munka. XXVIII. 1977. Gazdaságtörténeti tanulmányok. sz. 2. 4. 1976. XXVIII. II. XXVIII. Határozatok. betegágyon. XXVI. XXVIII. oldal Kéziratban lévő munkák. jegyzőkönyvek. Évf. RE. A királyi ember fiának meggyógyítása. Az Isten előtt kedves böjtről. Nyilatkozatok. az Alsóvárosi Temetőben nyugvó nagyjaink életének. 1976. I. VII. 2. sz. Előkészületben: „Hirdesd az Isten országát. 9. 52 igehirdetés az év minden vasárnapjára. 70. oldal. Nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát. XXVIII. Két igehirdetés a 90. Harmadik díjat nyert. XXVII. 1976.” Keresztyén bizonyságtételek temetéseken. VI. RE. II. Személyes hitvallástétel RE. 1978. A kertészkedő Jókai. 8. V. Lásd: RE. prédikáció vázlatok. XXVIII. RE.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->