P. 1
népi kecsketartás

népi kecsketartás

|Views: 539|Likes:
Published by langbela

More info:

Published by: langbela on Jan 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

VIGA GYULA

NÉPI KECSKETARTÁS MAGYARORSZÁGON

>

t

ÍM

BORSODI KISMONOGRÁFIÁK 12

.

1981 .VIGA GYULA NÉPI KECSKETARTÁS MAGYARORSZÁGON MISKOLC.

Szabadfalvi József Készült: a Borsodi Nyomdában — 81 9341 Felelős vezető: Kilián Béla .Lektorálta: Földes László Paládi-Kovács Attila Szerkesztő :Szabadfalvi József Technikai szerkesztő: Viga Gyula Borító: Kamarás Jenő ISSN 0324—4563 ISBN — 963—01—2882—9 Felelős kiadó: dr.

hi­ szen nem voltak egyforma jelentőségűek népünk életmódjában a különféle állatok.BEVEZETÉS A hazai etnográfia eddigi története során az állattartás és pász­ torkodás volt az egyik legtöbbet kutatott téma. 1963. hogy Földes László bibliográfiája már másfél évtizeddel eízelőtt könyv­ tárnyi irodalmát tárta fel e kérdéskörnek.. E csoportba a munkaerő szempontjából fel nem használt ser­ tést. Lényegesen keveseb­ bet tudunk a sertéstartásról.2 A juhászat állattartó kultú­ ránk talán legalaposabban leírt. hanem a népi gazdálkodás és életmód ebből általánosítható tanulságaival* is. hogy a viszonylag kis számban tartott háziállatok (kecske. 23. ellentmondást. Tanul­ mányunk ez utóbbi állat. Elöljáróban jeleznem kell néhány jelenséget. öszvér) néprajzi szempontú kutatása nem járhat hasznos tanulságokkal az etnográfia számára. Magyarország — geo­ gráfiai okok miatt — nem igazán kedvező terület a kecsketartás számára. 1 s azóta sem csökkent a publikációs kedv ezen a területen. Nem jelentheti viszont azt. s nemcsak az érintett részfeladat novum vol­ tával. s a magyarság kecsketartásának néprajzi ismertetésére vállalkozott.. s szinte teljesen kutatatlan a kecske. Nehézséget jelent az is. juhot és kecskét szokás sorolni. szamár. Az állattartással kapcsolatos kutatások és publikációk azonban nem egyformán részesítették figyelemben a problémakör minden területét. 1956. mely jelentőségét tekintve sem érte el az előző két állatot. s az állattartás tágabb európai kapcsolatrendszerében is elhelyezett vonulata. akkor a kecsketartás egy­ re csökkenő jelentőségét figyelhetjük meg. Ez természetesen érthető is. Nem egyformán kutatott néprajzilag az un. kisállatok tartása sem. hogy a recens néprajzi vizsgála- Földes L. s Belényesy M. amelyek a munka egészén végighúzódnak. Ha tágabb földrajzi ke­ retek felől közelítünk a mai hazánk felé. s az egyes állatfajokat. bivaly. 1 5 . Nem véletlen.

milyen szerepet kap az állat az életmódban. A kecske biológiai-fiziológiai sajátossá­ gaiból adódó különös egybeesés az. de kijelöli annak fő vonulatait. Ügy tűnik számunkra. a más állatokkal való közös tartás évezredes hagyományai. hogy ezen a területen elsősorban olyan vizsgálatokra van lehetőség. összeállítva belőle egyfajta képet. melyhez külső — fő­ leg szociális — kényszerek idején még ma is vissza-visszatér. a többi állat­ faj tartásának „árnyékában". hogy a rendelkezésre álló jelentős mennyiségű anya­ got rendszerbe soroljam. mely ha nem is a kecsketartás egésze. melynek tartásmódja. Mind­ ez erősen érvényesül a történeti források használatakor. ahonnan nem állnak rendelkezésre recens néprajzi adatok. paraszti üzemszervezetbe való beilleszkedé­ sét tárja fel. hogy mikor. tanulságok jelentkeztek. problémáit. mely esetenként éppen olyan közel áll a zsákmányoló életmódhoz. amelyek 6 . Ebből az is következik. A kecske­ tartásra vonatkozólag viszonylag kevés forrással rendelkezünk. Ez jo­ gosít fel arra. s milyen új elemekkel gazdagítja azt. ahol a kecske­ tartásnak kisebb jelentőséggé volt. de alkalmanként feltétlenül a kettő határán helyezkedik el. miért és hogyan került sor a kecske tartására. ugyanis a kecsketartásnak viszonylag nagyobb jelentősége éppen a történeti Magyarország peremterületein volt (lásd II. Vagyis: recens nép­ rajzi módszerrel elsősorban az a terület vizsgálható. az állattartó kultúra egészében betöltött szekunder jelleg. amelyek ma már nem tartoznak hazánkhoz. mint a tudatos termelő tevékenységhez.tok éppen a magyar nyelvterület azon részein lennének igazán ér­ dekesek. Alig­ ha van más háziállat. azt. milyen ele­ meket adoptál az állattartó kultúra hagyományaiból. primitív rétege az emberiség állattartó kultúrájának. hogy a jelzett másodlagosság. annak kísérőjeként való tartás kon­ tinensnyi területeken mindig is jellemzője volt a kecsketartásnak. amely a kecskének és kecsketartásnak a más állatok tartására ala­ pozott gazdálkodásba. lehetőségei a kecské­ hez lennének hasonlóak. hogy olyan adatok. hogy a hazai és az egyetemes néprajzi irodalom is alig szentelt figyelmet a kecs­ ketartásnak. fejezet). Hazánk mai területe tehát még a korábbinál is kevesebb lehetőséget kínál — a kutatást illetően — a recens néprajzi vizsgálatok számára. Külön nehézséget je­ lentett az is. A rendelkezésre álló történeti forrásaink zöme éppen a történeti Magyarország északi és keleti peremvidékéről való. legfeljebb mellékesen tett említést róla az állattartás más területeivel foglalkozó tanulmányokban. hogy ezen állat tartása igen korai. mi­ vel az egész országot érintő összeírások esetén a feudális kor ad­ minisztrációja általában együtt szerepeltette a juhot és a kecskét. A munka során állandó gondként jelentkezett az.

Elsősorban az ország keleti felében tudtam terepmunkát végezni a témával kapcsolatban. 7 . s Bodó Sándorét. akivel éveken át tartó állandó együttműködés alakult ki. neveiket hosszú lenne itt felsorolni. hogy lehetővé tették e munka megírását. nem illeszthetők annak szerkezetébe. Az anyag tanulságai azonban az erővonalak olyan elrendeződésére utalnak. Köszönetet mondok ezen­ kívül a KLTE Néprajzi Tanszék oktatóinak. a mis­ kolci Herman Ottó Múzeum munkatársainak. viszont a kecsketartásban tipi­ kusnak tűnik. s munkahelyem. hogy egy sor alkalmi. mely nem zárja ki az országos mé­ retű vizsgálódást. Külön kell azonban megköszönnöm Gunda Béla professzor segítségét. Mindezen nehézségek megoldásában segítségemre volt számos etnográfus. aki évek óta fo­ lyamatosan figyelemmel kísérte és számtalan tanáccsal segítette munkámat. s nem tette indokolttá.nem tipikusak az állattartó kultúra egész rendszerét illetőjén. máshonnan adatközlésekre voltam kénytelen szorítkozni. hogy csak szűk területet vizsgáljak munkámban. egyébként atipikus elemből építkezik. Szabadfalvi Józsefét.

8 1 2 :! . mint a juh. mely szerint e négy faj egyetlen nagy faj alfajai­ ként kezelhető. s ennek során a kecske talán kedveltebb és elterjedtebb állat volt. VIII. mely elsősorban abból ered. A házikecske vagy a háziasítás eszméje innen került át Thesszáliába. mely csak a gyapjas fajták megjelenésével kapott ve­ zető szerepet az állattartásban/' Vita folyik ma még a háziasítás alá vont vad kecskefajta kérdé­ séről is. 190. Matolcsi J. 160. 1974.6 Matolcsi J. hogy a kecske a legkorábban háziasított állatok egyike. 160. 1975. Bökönyi S. esetleg már azzal egyidőben háziasította az ember. Palesztinába és Turkesztánba.I. valamint az. Általában négy. 1975.. TÖRTÉNETI-NÉPRAJZI PROBLÉMÁK Bár a háziállatok doinesztikációjának időrendje ma még sok tekintetben erősen vitatott. Domesztikációjának kezdete az i.. 190. 6 Bökönyi S.. 160. 3 A mezőgazdaság korabeli színvonalán valószínűleg célszerűbb volt a kecske tartása. e. hogy a vadkjecskéket a rend­ szertan sokoldalúan tagolja. évezredben DélnyugatÁzsiában igazolható. < Bökönyi S. Mai ismereteink szerint a juhot követően. hogy a takarmányozás teljes hiánya esetén is viszonylag jelentős hasznot biztosított. mint a fűevő juhé. de van olyan felfogás is. 21—23. mint a juh.. 5 A vadkecskék közül azonban feltehetően a bezoár (Capra aegagrus) és a csavart szarvú kecske (Capra falconeri) ve­ hető figyelembe a házikecske őseként. igénytelen volta.. 1 A Földközi-tenger és Délnyugat-Irán között létrejött korai mezőgazdaság színvonalán — a primitív gabonafélék mellett — a juh és a kecske tartása jelen­ tette a gazdálkodás egyik alapját. ezekre a he­ lyekre talán hamarabb eljutott.. 2 Minden bizony­ nyal már a korai háziasításra is lehetőséget jelentett az állat sajá­ tos biológiai adottsága: rendkívüli ellenálló-képessége. r > Matolcsi J. küllemileg jól elvá­ lasztható — főleg szarvak alapján — fajt különítenek el. 1974. az igazoltnak látszik. 160. Matolcsi J. 1975. 1975.. 1974.. 190.

9 Jelentős mozgás történik a kecsketartásban és kecskeállományban a római birodalom korá­ ban. a szőr tarkasága. Húsát. e két állatfaj — főleg a mérsékelt övi Európa földrajzi és klimatikus viszonyai miatt — a szarvasmarha­ tartás jelentősége mögé szorult vissza.A háziasítás során a kecskén létrejött változások nem olyan sokfélék. Varró M. terhet vontattak vele. melyek az i. 327—328. T.. VII. H. 8 Jelentős volt a kecske a neolitikum idején a Kárpát-medencébe érkező népek háziállat-faunájában is.7 Az európai állattartás is azokkal a háziállatokkal — főleg ju­ hokkal és kecskékkel — indult mjeg. s nem döntőek a későbbi hasz­ nosítás szempontjából.12 Ez a felfogás évezredeken végigköveti a kecsketartást.. mint pl. Érdemes megjegyezni.és kecsketartásnak. 1968..11 A kecsketartásban is — hasonlóan a többi állathoz — érezhető hanyatlás követte a római birodalom bukását. tükrözi az extenzív állattartás — különösen a kártékony kecske — és a tudatos mezőgazdálkodás érdekellentétét. hogy a birtokok bérbeadásáról szóló szerződésekben gyakran ki szokták kötni. hogy a kecske volt az első állat. Bökönyi S„ 1968. 25. ezért jelentőségét hamar elveszí­ tette. 287. Bökönyi S. s csupán kis mérték­ ben terjedtek el a gyapjas kecskék. 1975. a juh esetében. „A mezőgazda­ ságról" című munkájában leírja. 1971.) 9 .. 327. s talán igázásra is alkalmazták. Feltételezhető viszont. ahol először intézkedést tettek a kecsketartás visszaszorítására. Bár a rézkori és bronzkori bevándorlók újabb lökést adtak a juh. évezred­ ben a thesszáliai neolitikumban Délnyugat-Ázsiából a Balkán terü­ letére kerültek. T.. A domesztikáció későbbi következménye a szarvatlanság kialakulása. 193—194. bőréből vizes. Szőréből ruha lett. Innen rajzottak szét a neolitikus kultúrák révén észak-északnyugati irányban. 1974. (Kun József ford. hogy a római állam volt az. hogy a bérlő kecskegidát ne legeltethessen a birtokon. amelyek nem voltak a birodalom fennhatósága alatt.és bo­ rostömlő. 196—198. Varró. tejét fogyasz­ tották. Petzsch. melyek közül az angóra az egyetlen kitenyésztett fajta. Bökönyi S. melyet az ember fejesre befogott.. amikor az importált római kecskék még Európa olyan terü­ leteire is eljutnak. mivel az állat kárt tesz a mű­ velt földön. M. 1969.10 Az ókori kultúrák sokféle módon hasznosították — főleg a Közel-Keleten és Afrikában — a kecskét. 416. szá­ rított trágyájával fűtöttek. 7 8 9 10 11 n Bökönyi S. 1974.. e. Matolcsi J. Mivel azonban e területen nem tudták az alapanyag hiányában —• helyi háziasítással — szaporítani.

de nem utolsósorban. A római korból is hasonló adott­ ságokkal szolgálnak adatok. lett a szegénység.14 Sajnos csak évszázadunkból állnak rendelkezésünkre megbíz­ ható statisztikai adatsorok. s talán legfontosabb tanulsága az. s lénye­ gében korán kirajzolódhattak ezen állat tartásának táji keretei. 14 Bökönyi Sándor szóbeli közlése szerint pl.. s a Mediterráneum felől azon népek és kultúrák hatása. Európában a Mediterráneum területe játszott legfontosabb szerepet a kecsketartásban. amely általános néprajzi tanulságokat hordoz. s a konti­ nensnyi méretű népmozgások — a korábban jelzett primitív ele­ mekkel együtt — arra. 1974. 1968. adottságaiból következik. s napjainkig lénye­ ges a kecsketartás szempontjából. a legszegényebb ház szemétgöd­ réből került elő csupán kecskecsont. hogy miért mutat lényegében hasonló képet távoli területek kecsketartása is.Az itt leírt gondolatok csupán néhány sarkpontját jelölik ki a kecsketartás korai történetének. hogy ezen a területen a kecske már a neo­ litikum óta betölti a szegényember tehene szerepét. kevés és rossz minőséget adó legelőin volt gyakori a kecske. illetve azok tanulságai­ nak ismertetése volt. s elmaradottság tükrözője és velejárója. hogy a Kárpát-medence területét több hullámban érte el a Balkán. A többi területen viszont hamar az állattartás másodlagos területére szorult vissza. Célunk nem az állattartás törté­ netével foglalkozó könyvtárnyi irodalom.. s ezen adottságok évezredeken keresztül konzerváltak primitív elemeket a kecske­ tartás kultúrájában.. melyeken túl csak kis szerepet kapott. Ezek egyik. melyekben a kecsketartásnak is számottevő szerepe volt.. 1964. Ez ad választ az állat tartásának történeti rétegződésére. 199. hogy a korai állattartástól kezdve — a domesztikációs központok és a helyi klimatikus és térszíni okok miatt — a Kárpát-medence területe — leszámítva a keleti perem­ vidékét — másodlagos jelentőségű volt a kecsketartásban. 10 . S végül. nem volt meghatározó szerepe az élet­ módban. hogy a kecske korai domesztikációja feltehetően az állat sajátos alkatából. részben meghatározva ezzel az állattartó kultúra minőségi jellem­ zőit is. a medi­ terrán és szubmediterrán vidékek karsztos. 13 Ezek a területek voltak a ko­ rai időktől. Az utóbbihoz: Bökönyi S. ta­ nulságként mutatkozik az is. s a kultúra általános színvonalának emelkedésével annak perifériájára került. Ügy tűnik. 331. 50. amelyek alkalmasak a kecskeállomány megoszlásának és más állatfajokhoz viszonyított arányainak meg­ 's Bökönyí S. hanem csupán néhány olyan kérdés kiemelése. németországi neolitkori falu ásatása során a település szélén. Enyedi Gy. ahol az állatállományon belül jelentős szerepet kapott. Fontos a további néprajzi vizsgálódás szem­ pontjából az is.

ha az állományt szarvasmarhára.ítélésére..12 7. 1956. Szekeres Katalin munkatárs szíves közlése. 1954—55-ben a világ háziállat-állományának 13. 15 Ezen belül meglehetősen eltérő képet mutat az egyes kontinensek részesedése is. sertésre és kecskére vonatkoztatjuk... de lényegüket tekintve némi­ leg eligazítanak a korábbi időket illetően is. 146—148. ha azt gondoljuk. lóra.88 5.és Közép-Amerika Dél-Amerika Afrika Óceánia és Ausztrália Szovjetunió 7.14 4.45 A kört leszűkítve szembetűnő. 6. Yearbook Statistics.89 27. Rodiczky J. lap. hogy ezek a mutatók. Az 1977-es adatsor — a FAO-évkönyv alapján — az Agrárgazdasági Kutató Intézet. ha számszerűleg nem is..41 21.8 százaléka volt kecske. 123—124. 1905. hogy országonként 1000 lakosra hány kecske jut: 17 Eszerint: Görögországban Bosznia-Hercegovinában Szerbiában Dalmáciában Spanyolországban Svájcban Romániában Olaszországban Németországban Ausztriában Franciaországban Belgiumban 1199 909 372 341 250 107 92 74 57 43 42 36 15 10 17 Yearbook Statistics .. juhra. 1956. hogy az európai kontinensen az állomány országonként mennyire eltérő. Aligha tévedünk azonban. 1948—52-ben — az em­ lített állatok figyelembevételével — az állatlétszámból a következő részt kapta a kecske (százalékban):16 Európa (Szovjetunió nélkül) Ázsia (Szovjetunió nélkül) Észak. Tanulságos adatsorral ren­ delkezünk erre vonatkozóan a századfordulóról. amikor kiszámítot­ ták.84 0. 11 .

Az egyik.Németalföldön Oroszországban Svédországban Dániában Magyarországon 35 30 15 13 10 -. s nem­ csak Európában. Ez a tény más konkrét mutatókkal igazolható a későbbi időkben. transzhumance. velejárója a kultúra magasabb rendű megnyilvánulásainak. 8. A földrajzi feltételek lényegében két fő típusát körvonalazzák a kecsketartásnak is. E két típus között azonban széles az átmenet. a Földközi-tenger medencéjének jelentőségét hangsúlyozza. A kultúra általános színvonalának emelkedése egyre inkább annak perifériájára szorítja a kecsketartást (alkalmanként igazolhatóan a magasabb geográfiai régiókba!). ahol optimális feltételei vannak a kecske­ tartásnak. így a kecs­ ke tartása — véleményünk szerint — mindig is a geográfiai és a szociális tényezők kölcsönhatásának. s kisebb mértékben az alpi és kárpáti areát. s elsősorban a paraszti népesség állattartásá­ hoz kapcsolódik. Feltűnő. Ez a típus a pásztorkultúra európai vérkeringésébe. Európá­ ban ez főleg a Földközi-tenger térségét jelenti. Marokkó. s egyre inkább csökkenti az állat tartásának — abszolút értelemben vett — jelentőségét. hanem a térség más kontinensekre eső területein is (pl. ahol az állat tartásának megvannak a geográfiai feltételei.18 Mindezek az adatok a kecsketartás erőteljes geográfiai determináltságát jelzik. Ezzel szemben a kontinentális vidékeken a kecs­ ke tartása csupán kísérője. amelyek csak kecsketartással hasznosíthatók. Almwirt­ schaft) illeszkedik. Vizsgálatunk szempontjából ez elsősorban azért tanulságos. E gazdaságföldrajzi ket­ tősség egyértelműen érvényesült az állattartó kultúrában is. mert hangsúlyozza. A perem­ területeken mindkettő kényszere hatott. csupán a Kár­ pát-medence peremterületein voltak kedvező viszonyok számára. Törökország). az előző ellenére. Más 18 Baromfitenyésztés 1957.. s nagy regionális típusaiba (nomadizmus. 12 . Népünknél. hogy ezen adatsor egyértelműen a mediterrán térség. számarányában domináns forma azok­ hoz a térszínekhez köthető. arányainak megfelelően ala­ kult. hogy van­ nak vidékek. hogy hazánk területén a kecske­ tartás geográfiai feltételei lényegében hiányoztak. szám. elsősorban az utóbbi volt meghatározó az ország belső területein. Ez sok esetben úgy is jelentkezik. objektív okok miatt.

elemeket.: Berezowski. skk. 1959. nem tudjuk pontosan. E vonatkozásban is érvényesült persze a geográfiai determináltság. össze­ függéseikből pontosat nem tudunk. 79. 19 • Vö. 13 . A geográfiai és szociális tényezők horizontális síkja mellett el­ térő volt a kecske jelentősége az állattartás nagy rendszereiben. hogy az állattartás nagy extenzív rendszereiben — leszámítva a szélsőséges klímájú zó­ nákat — hogyan részesedtek az egyes állatfajok. S. Erről azonban nem áll rendelkezésünkre meigbízható információ. s eltérő kapcsolatrendszereket teremtett. másfajta hagyományokat. E rend­ szerek azonban elsősorban a geográfiai zónákhoz igazodnak. Az azonban való­ színűnek látszik. hogy elsősorban a félsivatagi és sztyeppéi nomadizmus és a mediterráneumi transhumance rendszerében részesedik a kecske. kevésbé jellemző az alpi és kárpáti állattartásra. il­ letve azok történetében is.

. 16. mintegy 300 kifejezésből álló műveltségszó-csoport tagjaiként kerültek nyel­ vünkbe. hogy az ugor népes­ ség már az i. 29. Dudich E. Bárczi G. skk. III—II. melyek között — kis számban ugyan — felbukkannak a kecskecsontok is. 24. 1958. műveltségbeli változását is jelzik.. 84—85. 333.. a rendkívül gazdag. Ezek a régészeti kultúrák — bár nem köthetők teljes biztonsággal etnikumhoz — az általános gazdasági-társadalmi színvonalról meg­ bízhatóan tájékoztatnak... 420. évezred közepére áttértek a termelő gaz­ dálkodásra. valamint a fiatal állat megjelölésére tájanként szolgáló olló kifejezés a VI—IX. hanem ismerte a komplex földművelő-állattartó életmód elemeit.. A MAGYAR KECSKETARTÁS TÖRTÉNETI VÁZLATA I A magyarság állattartása — s az egész életmódja — korai tör­ téneti kérdéseinek megítélésében néprajztudományunk elsősorban a nyelvészet eredményeire támaszkodik.. 1961. Mivel kecske szavunk. Fodor I.I . 2 őstörténeti kutatásunk újabb eredményei. 1977. pl.: László Gy.. 113. évezred idején sem volt erdőlakó vadász­ halász társadalom.. II. 170. Kultúrájukban megjelentek a termelő gazdálko­ dás nyomai/' s az i. bolgár-török népekkel való érintkezés idején ismerkedett meg a kecsketartással. Bartha A. 1944. különösen a szovjet föld régészeti emlékei. Győrffy I. 51. Ezt jelzik egyebek között a telepeken nagy számban felbukkanó háziállatcsontok.. a Közép-Volga vidékén egykor élt népek kulturális hagyatéka azonban ellentmond ennek az elképzelésnek. 3 Azt jelzik. 14 . e. század között. 1977.. 1975.. Bartha A. 19753. én. Éber E. e.5 Matolcsi János archaeozoológiai vizsgálatai szerint a kecske a többi háziállattal együtt lett is1 2 3 4 5 TESZ II. hogy a kecsketartás ismerete ebben az időszakban új vonásként jelent meg népünk életmódjában. 1968. s bemutatják őstörténetünk egyetemes művelődéstörténeti körülményeit. Bartha A. melyek kétségtelenül népünk életmódbeli.1 ezért kutatóink arra következtettek. Győrffy adatát későbbi munkák is átveszik. stb.. II. 45. Nyelvünk tanúsága szerint népünk a hongfoglalás előtti időszakban.

7 (Ha figyelembe vesszük azonban. az Árpád-kori falvak állatállományá­ ra — a szarvasmarha és a ló mellett — a juh és a kecske nagy gyakorisága volt jellemző. 1975. kísé­ rőjének kell elképzelnünk. Bökönyi S. Sz. hogy a kecskeállomány az elmúlt évszázad során mindig csupán az állatállomány 1 százaléka alatt maradt.és juhtartáson alapult. skk.11 Mivel azonban Árpád-kori településeink nagyobb részét a 6 7 8 9 10 11 Matolcsi J. 134. Mindez per­ sze nem jelenti azt. Ennek színvonaláról biztosat nem tudunk.mert a Közép-Volga és a Káma vidékén..5 millió kisállattal szá­ mol. Győrffy Gy.) Kralovánszky Alán számításai szerint 1:3 arány­ ban részesedtek István-kori állatállományunkból a nagy. S. Ennek alapján 1.. 263—264. 8 Míg azonban égövünk félsivatagi tájain a nomádság állattartása a ló.és kecskecsontok együttes aránya nem ha­ ladja meg az összes állatcsontok 15 százalékát. 1962. 6 (A kecsketartás megíté­ lésénél problémát okoz a juh.) Lényeges szerepe nem lehetett a korai vaskor ugor né­ pességénél. hogy népünk a kecsketartás ismeretével érkezett a Kár­ pát-medencébe. a kecskék száma soha nem emelkedett magasra. A régészeti ásatások állatcsont­ anyagának tanúsága szerint. 1977. mely­ hez a teve és a kecske járult. addig félnomád népünknél a fő állat már a szarvasmarha volt. 1969. 9 Mindenképpen igazolható azonban.10 (Sajnos.. 15 . 286. hogy né­ pünk egész állatállományát tekintve. mert a juh.. 1968.és 4. Az említett adatok azonban egyértelműen jel­ zik. 1977. hogy a magyarság minden bizonnyal jóval korábban ismerte és tartotta ezt az állatot. A.: Rudenko. hogy nem történhetett változás — a bolgár­ török népekkel való érintkezés helyén és idején — kecsketartá­ sunkban. 401..5 millió nagy. 264. de min­ denképpen az állattartás másodlagos jelentőségű egységének. 292. Vö.és a kis­ állatok. hogy lényegében csak az alföldi területről vannak megfigyelések. I. A későbbi adatok jelzik azt. zavarja az adatok egyértelmű interpretálását.. A honfoglalást követő időszakból már lényegesen több adat áll rendelkezésünkre. míg a ser­ tés egyre inkább átvette a kecske helyét. Kralovánszky A. akkor az ugor népesség korai kecsketartásában a közelmúltéhoz hasonló jelentőségét kell látnunk. melyek segítik ezen állat jelentőségének meg­ ítélését népünk gazdálkodásában.és kecskecsontok szétválasztásának nehézsége. hiszen a dél-oroszországi sztyeppék korabeli lakói jelen­ tős számú kecskét tarthattak. 1977. Matolcsi J. Platneva. 18. mint azt nyelvünk tanúsítja. kisebb számban a ló és a juh.

század végi adat szerint a pécsi püspök emberei. ami ezen okok elmúltával. 292. 84 tehén. rövid idő alatt szinte nullára csökkent. Ha alkalmanként külön említik őket. 1974. 1968. számarányuk anynyira változó. Idézi: Herman O. illetve a többi állathoz viszonyí­ tott arányát. Itt is van azonban néhány nehézség. 372. 420. 100 sertés és 20 ökör mel- 12 1! 14 15 Bökönyi S. századtól kezdve már írott forrásaink is segítsé­ get adnak állattartásunk ezen ágának vizsgálatához. Bökönyi S. 150 barom.83 százaléka. 412. ami persze bizonyos mér­ tékben a két állat tartásának kapcsolatát is jelzi.12 ezért ez utóbbi — elsősorban ará­ nyaiban érdekes — számon a juh és a kecske osztozhatott. A feudális kor adminisztrációja általában az összeírásokhoz készített nyomtatványokon is egy ro­ vatban szerepeltette a juhot és a kecskét.. írott forrásainkban nagyon gyakran együtt szerepel a juh és a kecske.sertések ritka volta jellemezte. Jellemző azonban a kecsketartásra az állomány számának eltérő. hogy noha két te­ lek után — egyebek között — 60 kecskebőrt (hajával együtt) ad­ nak az apátnak... Így az abszolút értékkel való számolásra. akár néhány esztendő leforgása alatt is alaposan megválto­ zik. 464 juh és 102 sertés mellett 92 kecskét is adományoz. 16 . ami miatt nem állítható össze a teljes kép. ami jelezné a két állat egymáshoz.15 Egy XIV. 1896. 1909. Tagányi K.13 A XII—XIII. az állat je­ lentőségének erről az oldalról való megközelítésére lényegében a múlt század végéig nincs lehetőség.. 6—7. A juhés kecskecsontok együttes aránya azonban az ország egyes terüle­ tein. Főleg szociális okok egy-két év alatt magasra emelték az ál­ latszámot. A közelmúlt példái azt jelzik. elsősorban birtokado­ mányozással és földesúri hatalmaskodással kapcsolatban. elhajtván Lajmér község lakosainak állatait. változó értéke is. mutatót találni.18 szá­ zalék. Kardoskúton 9. ugyanakkor Tiszalök-Rázompusztán csak 5. I.03 százalék. s az alföldi falvakon belül is. Anjou-kori és Zsigmond-kori okleveleinkben. 119. hogy az állat jelentősége egy-egy terü­ leten. meglehetősen eltérő képet mu­ tat: Túrkeve-Móric Árpád-kori falujában az összes háziállatcsont 20. István király 1015-ben Pécs várad monostorának 120 ló.14 1233-ban a somogyi Zselicségben lakó kanászok arról panaszkodnak. Gyakran felbukkan a kecsketartásra való utalás Árpád-kori. hogy nem lehet olyan kulcsszámot. az mégis gödölyéik tizedét is követeli.

83. tartásá­ ra utaló adataink főleg az ország peremterületein. 1964. Szatmár. 2 16 17 17 . 53—54. 1957. az állattartás extenzív formái a föld­ művelő életmód szféráján kívül eső területeken valósultak meg el­ sősorban.. 1956. A hegyvidéki állattartás a XIV—XV. Bihar. s ezzel egy újfajta vérkerin­ gésbe. « 331.16 A fellelhető történeti források azt iga­ zolják. skk. Mivel a feudális kor az adózással kapcsolatban végezte a leg­ nagyobb adminisztrációt. a bárányokhoz Idézi: Belényesy M. A hegyvidé­ ki pásztorok állattartásában volt a legnagyobb volumenű a közép­ korban a kecsketartás. elsősorban a juhászat kísérőjeként. hogy a kecske nem érezhette jól magát az alföldi területek árvízjárta legelőin. Ott kapott igazán lényeges szerepet. 19 IIa B. az európai jellegű állattartás extenzív kereteibe illeszkedett be. illetve a hegyes­ dombos vidékeken sűrűsödnek (Somogy. századtól a vlach-jogú pásztorok tevékenységében szélesedett ki leginkább.f 1968.. Az állatállomány összetétele — az új geográfiai adottságok­ hoz igazodva — átalakult.... hogy nem lehetett lé­ nyeges funkciója az alföldi jobbágygazdaságok üzemének modell­ jében. Bökönyi S. Arad. 1956.. jelentőségéről is. így az adózással kapcsolatos iratok sok vonatkozásban tájékoztatnak a kecsketartásról és az állat értéké­ ről. 50. Bár a dézsmát elrendelő törvény nem ren­ delkezik a kecskedézsmáról..18 részben pedig. 1968. Belényesy M. táji típusai jöttek létre. Baranya. Szolnok-Doboka megyék területe). hogy — valószínűleg a korábbi állattartó szisztéma marad­ ványaként — a honfoglalást követő évszázadokban is helyet ka­ pott a kecske a tenyésztett állatok között. A nomád-félnomád hagyatékként megőrződött kecske az ország peremterületein talált otthonra.19 s tették gazdaságilag hasznossá az állattartás révén a nagy kiterjedésű er­ dős zónát és hegyi legelőket. 1956. a job­ bágyi üzemszervezet létrejöttével párhuzamosan egyre csökkenhe­ tett. 51.. akik hatalmas félkaréjban ülték meg az országot övező hegyes vidéket. « Belényesy M. Enyedi Gy. századtól kezdődően rendszeresen megtizedelik a kecskeállományt is. és teremtették meg az állattartó kul­ túra sajátos típusát a Balkántól az Északi-Kárpátokig. 17 Az alföldi jel­ legű tájak állattartásából egyre inkább kiszorult a kecske. Torda.lett 100 kecskét vettek el. Veszprém. s így ezen állat tartása nem kötődött közvetlenül a pa­ raszti gazdálkodás komplex üzemszervezetéhez. ahol a terület nem volt alkal­ mas másféle hasznosításra. s a megtelepült falvak kialakulásával. 293. 30.. mégis a XVI. Ennek oka részben az. Jelentősége azonban a földművelő életmód. Bökönyi S.

: Maksay F. A csicsvai uradalomban például fejős kecskéért 4 dénár a váltópénz. hasonlóan a juhhoz. 21 a nagybányai urada­ lom viszont karácsony napján követelte a kecskegidát. 1961. században a pásztor „ . XVIII.. 1959. 392.hasonlóan.24 Tizedköteles volt a kecske a török hódoltság területén is. azoknak bárányaibul és Gedájokbul tartozik tizedet adnyi. 1957. az ökör és fejős­ tehén adóját 20."* 1715-ben. 27 Adalékok. tinóé 5. 30 Borsod megyei Levéltár. minden 20 kosnak. ezért mindenütt elterjedt a töredékszámú ál­ latok tizedének pénzen való megváltása. Vö. vagy an­ nak pénzen való megváltását. 44. Veres László szíves közlése. 1976.. igáslóé 6. 1959. ugyanakkor ököré és tehéné 10.. Maksay F. .. 28 A Borsod megyei Bóta urbáriumában 1717-ben a kö­ vetkező szerepel: „valakinek Vagyon Fejős Juha és fejős Ketskéje. 314. Nr. Amíg azonban a Felvidéken szinte általános a kecs­ ke az urbáriumokban. Minden Bárányul vagy Gedoul Tartozik váltó Pénzzel négy Pénzel. A munkácsi uradalom területén a XVII. 1.. juhé 1 krajcár. ami nem mindenütt volt egész számú. IX. Jkv. 622. 304.25 Mikor 1604-ben az erdélyi országgyűlés elrendeli a jobbágyság személyi adózását. 30 A jobbágytelepülések adózásával szemben a vlachok — juhaikhoz hasonlóan — huszadot vagy ötvenedet adtak kecskéik után is.20 Az egri vártartomány területén a XVI. 593. és ha tizedre való nem lenne.. Maksay F. 24.27 a tolnai Sárközben 5 krajcár.. 1959. a juh és kecske adóját 1 pénzben szabják meg. 1959. 4..23 Tokaj urbáriuma szerint a jobbágyok minden kecske után annyi dénárt kötelesek adni. Az adatért Veres Lászlónak mondok köszönetet.2(i Mivel a decimátor a tize­ det a nyájból szedte ki. 20 IIa B. . 701. Egri szeminárium iratai XII—9. ökör és tehén adója. a meddő tehén és harmadfű tinó 10.. ménesbeli lóé 4. 1962. 21 22 23 18 . század második felében egy dénár a kecske utáni adó. minden 20 meddő juhnak. 22 A murányi uradalomban a XVI. majd a gaz­ dák állatainak szám szerint való megadóztatását. sertésé 3. a» Andrásfalvy B. * Szentgyörgyi M. il­ letve tízre rúgó állat. 29 Heves megyei Levéltár.... 41. 742. században húsvét ün­ nepén kötelező volt kecsketizedet adni. 1959. ugyanakkor 2 dénár a ló.. az állandó adó behoza­ talakor új adókulcsot állapítottak meg (limitatio facultatum). fejős kecskének. • Maksay F. 2S Éber E. 82. « Maksay F. addig az alföldi területeken alig fordul elő. . ahány forintot az állat ér. mely szerint egy kecske adója 1 krajcár.

ha húszra nem telik. 306. d. s benne különösen a kisállatok jelentőségét (1—2. 164.. melyben németalföldi tartózkodása idején Magyarországról ír. Maksay F.: táji típusok fejezet). mert hitelessége esetén új megvilágításba helyezi állattartásunk gazdasági kapcsolatait. Húsz meddő kecskebül egyet.. Stájerországba. 6.33 Ez a kérdés fel­ tétlenül további vizsgálatot érdemel.34 A mezőgazdaság színvonalának emelke­ dése egyre inkább a kultúra perifériájára szorította a kecsketar­ tást. 190. 31 A szentmiklósi uradalom urbáriuma szerint (1700): „Stronga ezen szent miklóssy jószágban szinte úgy abserváltatik. d. a fejlődő mezőgazdasággal. a Rajna vidékére. Idézi: Szabó I.. Megemlíti.. . Húsz fejős kecskéből edgy et gedóstul. te.. redimállyák. A történeti források kétségtelenül olyan nagy volumenű kisállat­ tartást igazolnak az ország peremterületein. 567.. s a fokozódó erdőgazdálkodással sze­ repe egyre alább száll. redemptioja a meddő kecskének per. Velence környékére és Morvaországba. évi XXI. s a juhtartásnak a gyapjúkonjunktúra 31 32 33 34 35 Takáts S. 19 2* . Takács I. Elsősorban erdővédelem szempontjából jött ekkor számításba. Figyelmet érdieméi ebből a szempontból Oláh Miklósnak az 1530-as években kelt írása. ekkor azonban legtöbbször az állat tartását tiltó iratok­ ban. redemptioja per. adni tartozik". 12.meddő kecskének és czápaak a huszadikát. 12. szá­ zadban is. belső megoszlását. Bajorországba. 1959. ha húsz­ ra nem telik. 312—313. valamint a kecske-. fejezet). Olasz­ országba. hogy évente nagy tömegben viszik ki Ausztriába. 35 a földesurak és faluközösségek tiltásai.és juhnyáj aknák olyan nagy a bősége az országban. Herman O. d." 32 Az északkelet-magyarországi hegyvidék pásztorkodásának vo­ lumenére és a legeltetés módjára utalnak az erdővédelemmel kap­ csolatos rendelkezések is (Vő. 1950. 1970. ha húszra nem telik per. mint munkácsy jószágban. Karintiába. Kos. amire — ha nem is a szarvasmarháéhoz hasonló léptékű — nagyarányú állatpiac ala­ kulhatott. Gyakran említik a kecskét történeti forrásaink a XVIII. Az erdővédelmi szabályok (lásd még III. különösen a kecskéket az erdőből kitiltó 1807. Nem tudjuk azonban. 1915. hogy a szarvas­ marha-... s bak.. kép). 1909. hogy a kisállatok nagy tömege az országhatárokon belül marad-e vagy — hasonlóan a nagyarányú szarvasmarhaexporthoz — bekapcsolódott a magyar gazdaság nyugat-európai irányú piaci kapcsolatrendszerébe.

úgy illenek egymáshoz. a földrajzi és szociális nyomások hatására. század közepére a kecsketartást teljesen visszaszorította. de a' természet eggyügyű gyönyörűségében buborékoló ketske és szamár.. a'ki nem sok pénzt hasznosabb marháért ki nem vethet. az olyannak. s egészében a gazdálkodás szín­ vonalának emelkedése.. . tejét.. s nem is tudott beilleszkedni a parasztgazdaságok korabeli struktúrájába. szegény. Ez az állat nem tudott lépést tartani a tu­ datos állattenyésztési törekvésekkel. Pethe Ferenc 1814-ben a következőket írta: „Szegény ember­ nek kiváltképpen nem utolsó gazdálkodás a' kecske. Mindazonáltal ez nem azt teszi. . sem takar­ mányt kevélyebb igényű marhának nem szerezhet." .. hogy tehát gazdagnak nem illene ketskét tartani. Hegyes Tarto­ mány. Kétségkívül szerepet játsz­ hatott ebben a legelők csökkenése. Csak szükség esetén tar­ tották. hanem tsak azt. rit­ ka dolgokat szabott össze a' természet.következtében való előtérbe kerülése a XIX. és legérdemesebb 20 . a' juhoz képpest sokat ád. hogy jobban. hogy a' szegény ember különösen segíthet a' ketskével a' maga konyháján.

A statisztikák használatának nehézségét az okozza.. Az állomány egésze parasztbirtokokra j u ­ tott. . hogy a kecskék esetében nem tartották fontosnak a pontos összeírást. Galgóczi K.1 % 20. 1884-ben. . a' megszorult betegtől. IV. Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény. Állattartás. t u d j á k a' bátai ketskés asszonyok. . 1959.23% 36 37 :!8 89 w Idézi: Bodó L. . 30 k r a j t z á r t . . 1855. 131. melyből a' k o r d o v á n y t készítik. 3 9 1895—1972 között a kecskeállomány a következők szerint részesedett az ország állatállományából (a m a i országhatái^okra r e d u k á l t t e r ü l e t e n ) / ' 0 1895 — 0. statisztikai adatsor az elmúlt évszázad utolsó h a r m a ­ dából áll rendelkezésünkre. leginkább a sertésnyájak közt. a s z a r v a s m a r h á r a átszámított állatstatisztika szerint (12 kecske egyenlő 1 szarvasmarha) a követ­ kező volt az állatállomány összetétele: szarvasmarha ló juh sertés szamár és öszvér kecske 56.05% 0. 21 .."3(i A XIX. 1976.25% 0.3 % A kecske t e h á t s z á m a r á n y á b a n elhanyagolhatóan kevés a töb­ bi állathoz viszonyítva. .haszna az." 3 8 -Az ország egész területéről egységes és megbízható k é p e t n y ú j ­ tó összeírás. 35—36.05 száza­ lékát tartotta. Ez az adatsor a statisztikák alapján sa­ ját számításom. 3 7 Galgóczi Károly szerint: . Fényes E. sok helységben egyéb húst alig lehet k a p n i . Általános me­ zőgazdasági statisztika (1972). . a kecskék nagyon megpusztultak a z országban.3 % 1911 — 0. csak itt-ott tenyésztetnek egyesek által. . a közép.2 % 11. század közepén m á r csak az ország n é h á n y hegyes pe­ remmegyéjében őrzött valamit jelentőségéből a kecsketartás. 358.. a'kik az idén el m e r t e k a n n a k egy meszej tejéért kérni. v a l a m i n t a katonai vég­ vidék leírása során említi jelentőségét.és nagybirtok csupán a kecskeállomány 0. 182. az oláhok között úgy.1 % 12. Legtöbb kecske van m é g az országban Dél-Bihar m e g y e hegyes vidékein. Vörös A. Fényes Elek csupán M á r a m a r o s és Bihar megyék. A' teje hires orvosság a' fonnyasztó (száraz) betegség ellen. a' bőrén kívül. Sok a kecske néhol Sárosban is. 1843.. hogy a vidéken rendes vágó b a r o m u l is hasz­ n á l t a t v á n . 47.

stb. hogy gazdasági szakíróink is felismerték a kecsketartás szociális jelen­ tőségét.42 41 42 Rodiczky J. jelentős kecsketartó országok példáját te­ kintve az egész hazai állomány nem jelentős..67% 0. hogy ez a kép — ha más léptékkíel is — évszázadokkal korábban is jellemző lehetett kecskeállományunk területi megoszlására. 1911.. Udvarhely és kisebb mértékben Pozsony vármegyék kecskeállománya messze kiemelkedik a századforduló országos át­ lagából. másutt lényegesen magasabbra emelkedett számuk az országos át­ lagnál. akkor az ország északi.69% 0. ami a kecsketartást és a kecsketej fo­ gyasztását propagálja. Szol­ nok-Doboka. Szilágy. hogy ezeket a változásokat csak a hazai adatok tükrében lehet mérni. szinte összeüggő félkörben rajzolódik ki a kecsketartás legjelentősebb vonulata. Máramaros. Rodiczky J..1942 1946 1950 1954 1960 1965 1972 — — — — — — — 0.. Pest megye jelentős kecskeállomá­ nyát más tényezők okozták (lásd alább). 8.73% 2. 1921. A múlt század utolsó harmadában a társadalmi differenciáló­ dás meggyorsulásával. a zselléresedési folyamat kiszélesedésével. Azt hisszük. valamint az iparvidékek és az ipari munkásság kialakulásával pár­ huzamosan nőtt a kecsketartás jelentősége az ország belsejében is.) Nem véletlen.... Régi országhatárok figyelembevételével Bihar. Andrásovich G..66% 1. Krassó-Szörény. Rodiczky J„ 1905. északkeleti peremén. A mai országhatárokra redukált adatsor térképezése is az északi me­ gyék fontosságát hangsúlyozza. Beszterce-Naszód. Lónyay G. Soós G. kiemeljék annak színvonalát a primitív extenzív keretek közül. Kachelmann K. ahol egyáltalán nem volt kecske. 1905.3 % Ekkor sem egységes az országon belül az állomány területi megoszlása: voltak területek. Köves G.04% 0. Arad..54% 2.. Munkáik elsődleges célja az volt.. 1941. s különösen a századfordulótól propagálták a szegényembe­ rek számára.41 Ha az állomány sűrűségét térképen ábrázoljuk.. 1946. 1910. 1945. A Köztelek című lap századeleji évfolyamainak szinte valamenynyi számában található cikk. hogy nyugat-euró­ pai — főleg svájci és német — példák alapján bevezessék a kecs­ ketartásban a modern zootechnika vívmányait.. Z. Hunyad. 22 . (Hangsúlyozni kell.

Amikor 4918-ban átrendeződtek az országhatárok, a korábbi kecskeállománynak messze kisebb része maradt a mai hazánk te­ rületén, mint az a területi arányok alapján várható lenne, hiszen éppen a legtöbb kecskét tartó peremterületek szakadtak le. Ezzel a pásztorkodásban korábban játszott szerepét hazánkban lényegé­ ben elveszítette ez az állat, valóban a szegényember tehene lett, s tartása egyre inkább szociális feszültségek tükrözőjévé vált. Kény­ szermegoldás volt a kecsketartás, az állatot tehén helyett tenyész­ tették, s a parasztság mindig lenézte a kecsketartókat. Az állomány zöme — az új országhatárok között — a szociális feszültségektől leginkább terhelt Alföldre tevődött át. A két világháború között az állománynak majdnem 50 százaléka az Alföldre esett, s Buda­ pest peremterületén a munkásság, illetve a félig még agrárprole­ tár réteg kezén volt az állomány 22,5 százaléka. 34 százalék esett a Dunántúlra, s csupán 16 százalék az északi hegyvidékre. 43 A földtelenek és az öt holdnál kisebb területtel rendelkezők tartották a kecskék 90 százalékát. Ez azt is jelzi, hogy a kecske a falusi nincstelenek és a városi proletariátus élelmezésének egyik alapját képezte.44 Hatóságok századunkban is általában tiltották a tartást, kivételt a gazdaságilag legnehezebb évek jelentettek, amikor a tej­ ellátás zavarai miatt engedélyezték azt. A gazdasági világválság, majd az azt követő évek alatt többször hoztak be Svájcból jó te­ jelő kecskefajtákat a hazai, meglehetősen gyenge, s a tartásmód miatt korcs állomány javítására. 45 Az első világháború alatt több ezer kecske került hazánkba a hadműveletek során Szerbia és Al­ bánia területéről is.46 Ujabb nagy lendületet a második világhá­ ború, s az azt követő évek, különösen a beszolgáltatási rendszer adott a kecsketartásnak. Legmagasabbra 1946-ban nőtt az állo­ mány száma, amikor az ország egész állatállományának 2,66 száza­ lékát jelentette, szemben a korábbi, 1895-től átlagos 0,3 százalék­ kal.47 (Szerepet játszott a magas szám kialakulásában az is, hogy a háború a kecskeállományt sokkal inkább megkímélte, mint a többi állatot. Amíg a háború utolsó három évében a szarvasmar­ hánál 44,5 százalék, lónál 59 százalék, sertésnél 76 százalék volt a háborús veszteség, addig a kecskénél csupán 13,7 százalék.)48 A

43 M 45 w 47 48

Gunst P., 1970. 397. skk.; Gunst P., 1976. 373. Gunst P., 1976. 373. Gunst P., 1970. 397. skk. Bodo L., 1959. 59. Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény. adatok. Donath F., 1976. 408.

Állatállomány. Megyei

23

gyors fellendülés tükrözte az állattenyésztés külterjesebb irányba való tolódását ebben az időszakban/' 9 s a népesség alacsony szociá­ lis színvonalát. Magas maradt a kecskeállomány létszáma az 1950-es években is, amikor a beszolgáltatások rendszere, s a helytelen me­ zőgazdasági politika, a magas adó, az állati termékek — főleg tej — alacsony felvásárlási árai az adómentes kecske tartására irányí­ tották a parasztgazdák figyelmét.50 Az 1950-es évek második felé­ től folyamatosan csökkent a kecskék száma, s tartásuknak ma már nincs számottevő jelentősége. Főleg idős, falusi emberek, valamint a nem mezőgazdaságból élők, különösen bánya- és iparvidékek munkásai tartják. így az utóbbi évtizedekben a kecsketartásnak sajátos kultúrája alakult ki, melyben a tartásmód és a haszonvé­ tel formái archaikus elemekből, más állatok tenyésztése során szerzett tapasztalatokból és egy sor alkalmi megoldásból ötvöződ­ tek sajátos egységgé. Tükrözi a kecsketartás jelentőségét a kecskét tartók megítélé­ se is. Nehéz, ínséges időben befogadják a kecskét, amint azonban elmúlnak a kényszerítő okok, háttérbe szorul az állat tartása, a kecskét tartókat megvetik, lenézik, kigúnyolják. Ügy tűnik a történeti adatok alapján, hogy a kecske tartásá­ nak a gazdálkodásban játszott szerepét mindig két fő tényező ha­ tározta meg hazánkban is. 1. Geográfiai feltételek. 2. Szociális okok. Az első tényező folyamatosan hatott, s a magasabb térszíne­ ken mindig számottevő jelentőséget biztosított a kecsketartásnak. Ez a tényező elsősorban a pásztorkodás keretei közé helyezi a kecs­ ketartást. A szociális tényezők olyan területen voltak meghatáro­ zók, ahol lehetőség volt a gazdálkodás intenzívebb formáira is. A kecsketartás ebben az esetben az állattartó kultúra magasabbrendű megnyilvánulási formáinak — főleg a szarvasmarha tartásának —• kényszerű háttérbe szorulásával párhuzamosan kap nagyobb je­ lentőséget. Ez az összetevő a földművelő paraszti népesség állat­ tartó műveltségének kereteibe illeszti a kecsketartás kultúráját. E kettősséget, illetve ezek történeti változásait a tartásmód és a haszonvétel néprajzi-történeti vizsgálatával igyekszünk a továb­ biakban feltárni.

49 50

Asztalos I.—Sárfalvi B., 1960. 245—246. Asztalos I.—Sárfalvi B., 1960. 245.

24

III. A MAGYAR KECSKETARTÁS TÖRTÉNETI TÍPUSAI

A történeti-néprajzi adatok vizsgálata során a magyar kecske­ tartásnak eltérő formáit figyelhetjük m e g . E formákat két tényező alakította ki. Az egyik az: állat tartásmódja, a legeltetés és takar­ mányozás eltérő formája és aránya, mely a geográfiai viszonyok­ nak s a kultúra általános színvonalának megnyilvánulási formája. Ezeket a formákat táji típusok kifejezéssel jelöltem. A másik meg­ határozó tényező a kecskét tartó gazdaságok üzemi típusa, terme­ lési rendszere és színvonala, mely ugyancsak eltérő formákat ered­ ményezett. Ezeket dolgozatom szociális típusok néven említi. 1. Táji típusok — a legeltetés és takarmányozás kérdései

A kecske tartásában az egész éven át való legeltetés játszott meghatározó szerepet. A tartásmód extenzív jellegét szinte nap­ jainkig megőrizte. Ez elsősorban annak következménye, hogy a kecske — sajátos biológiai adottságai folytán — a takarmányozás teljes hiánya esetén is a haszonvétel intenzív formáit biztosította. A kecske legelője gyakran olyan terület, amit geográfiai adott­ ságai miatt nem is lehet más módon hasznosítani. Ez az a ténye­ ző, amely alapvetően a kecsketartás létét, s fennmaradását meg­ szabta, amely alapvetően elkülönítette egymástól az alföldi terüle­ tek, földművelésre is alkalmas vidékek állattartását, s a hegyvidé­ kek gazdasági hasznosításának gyakorlatát, amely a kecsketartás történeti, néprajzi típusait, változatait létrehozta. A kecskék legel­ tetésére elsősorban magasan fekvő, gyakran karsztos, sziklás, me­ redek területeket használtak, amely más állatfaj számára gyakran nem is nyújt elegendő táplálékot, illetve a legeltetés során az álla­ tok testi épségét veszélyezteti 1 (3. kép). „A kecske ágonjáró jószág. Leginkább a mély patakok völgyében, erdőszélen tenyésző rakottya-, mogyoró-, nyír-, nyár-, fűz-, akácleveleket, a tövises bokrokat, kö­ kényt, galagonyát, csipkerózsát, kecskerágót, borsikát, fenyőlom-

1

Mezőgazdasági lexikon I. 620.; vö.: Dias, J. 1969. 691.
25

megye) 4. kép. Kecskék a karsztos legelőn (Teresztenye. Bács-Kiskun megye) . kép. Borsod-A.3.-Z. Kecskék a tippanfüves 26 legelőn (Kéleshalom.

s gazt szereti. s a libalegelőn5 2 :í 4 5 Gazda K„ 1974—75. 17—18. 238. ahonnan minden este hazahajtották őket. melyből az alföldi kecsketartás sajátos típusa kialakult. s örömmel rágja le a fák kérgét. s nem füvez. Vannak gazdák. főleg gallyaz.. A két területen különböző volt a tartás évi ritmusa is.4 Amíg azonban a földrajzi feltételek jóvoltából az ország pe­ remterületén mindig adott volt a kecske számára a külön legelő­ terület. Külön nyáj ban esetleg a gyep szélén. s az eltérő tartás­ módban gyökerezett. 27 . Az állatok így tavasz­ tól őszig (Szent Györgytől vagy május 1-től általában András napig) jártak a legelőre. főleg a kőrisét. s igyekeztek megtiltani az állatok legeltetését. Nem teszi tönkre a legelőt. akik szerint a kecske nagyon hasznos volt a legelőn. tüskét is tudja értékesíteni. K. A le­ geltetés évi ritmusa ahhoz az állatcsapathoz igazodott. főleg más állatokkal — el­ sősorban tehéncsorda — legeltették együtt. 1971. addig az alföldi falvak határaiban folyó kötött gazdálko­ dási rendszerben. mely a legeltetésben. még a ku­ tyatejet. a vastagabb szárú dudvát. Az alföldi falvak többségében azonban így sem „fogadták be" a kecsketartást. Wolski. 1939. a legeltetés évi rendje ott is a többi állat — jellemzően a tehéncsorda — évi legeltetésének rend­ jéhez igazodott. vagy a nehezen hozzáférhető sziklás területeken legelt. Ez — főleg nehéz. kép)." 2 A kecske a gazos legelőt kedveli. 349. ott nem kellett legelőt pucolni. A bakonyi pásztorok szerint a kecske nagyon igénytelen. legelőhasználatban már a korai időszakban meg­ szűnt a kecsketartás lehetősége. amellyel a kecskét együtt legeltették. 1976. háborús időikben — állandó feszültséget jelentett a tehetős gazdák s a szegény kecske­ tartók között. 153. mint a szarvas­ marhát: főleg a fiatal fenyvesekben. Legjobban kedveli a famohát. 3 Az állatállomány­ nak a különböző minőségű legelőkön való tartására. Ez a kettősség a kecsketartás két eltérő formáját hozta létre. A hegyi legelőkön még az 1930-as években is gyakorlat volt. a kecske lerágta a gyomot (4. Ahol az állatok nagy száma lehetővé tette külön kecskenyáj szervezését. Tálasi L. A síkvidéki települések határában a legritkábban for­ dult elő külön kecskelegelő. Andrásfal vy B. s kiégett erdőrészeken (zhara). A kecské­ ket itt ritkán szervezték külön nyájjá. Az ellentmondás feloldására sokféle kísérlet történt. 350. A meddő kecske és birka a legrosszabb savanyú füveken. hogy a tejelő kecskét és birkát rosszabb füvön legeltették. mert ahol néhány legelt a többi állat között.bot szereti. s a kecskelegelő gyengébb minőségére jó példát ismerünk a Keleti-Kárpátokból.

Ha nem volt a kecske gazdájának ugarföld­ je. terméketlen. Tokaj-Hegyalján a XVIII. mint a szarvasmarháé. agyaggödrös. legeltetési társulatok kezében főleg a kecske fűbérének. század végén 1/2 krajcár volt a legelőbér. Helyenként azt engedélyezték. 7 A határhasználat hagyományos rendszerében a kecske legelő­ jogát a többi számos állat jogának arányában határozták meg. le­ geltetési joga időben. ami nem volt alkalmas művelésre. ZegeZőbérének emelése volt a fő eszköz az állatnak a legelőkről való kiszorítására. ho­ mokdombos). Bács-Kiskun megye) tűrték meg a kecskét. Cibakháza. s tájanként is változó volt. ugyanannyi. csupán néhány alföldi faluból van adatunk arra vonatkozóan.5. A ü 7 Sgy: Kéleshalom. A közbirtokosságok. 28 . Hőgye h. 0 Ez azon­ ban olyan helyet jelentett (vízjárta. de még más állat legeltetésére sem. hogy az aratás után — ekkor külön szervezett — kecskenyáj a tarlót járja annak őszi leszántásáig. Erre az időre külön kecskepásztort fogadhattak az állatokhoz. Pányván legelő kecske (Kéleshalóm. hogy külön járása volt a kecskének. kép. Csépa. A kecske legelőbére. akkor 1—1 krajcárt kellett fizetnie állatonként. 134. 1972.

Pányván „gallyazó" kecske (Tiszasas. a legelőjog hagyományos rendszerének felbomlásával mindenütt pénzben fizet­ ték a legelőbért. vagyis jelentette 1 szarvasmar­ ha ingyen való legeltetését. Az alföldi falvakban. ahol nem volt a kecskének legelője. a pányván való legeltetés rendje alakult ki (5. Mivel századunkban már főleg a földtelenek és kisföldűek tartottak kecs­ két. s hasonlóan 1 számba vettek 3 kecs­ két is. részben pedig— nem kis mértékben — a kecsketartás elfo­ gadásától. megtűrésétől függ. A kecskét lánccal vagy kötéllel kötötték egy levert karóhoz. terményért vagy dologért váltották meg a legelő­ jogot a telkes gazdáktól. Szolnok megye) kecskét általában a juhval és sertéssel sorolták egy kategóriába. a. s részben a legeltetés helyi lehetősé­ geitől. Az Agg­ teleki-karsztvidék falvaiban a második világháborúig 5—6 hold föld birtoklása jelentett egy legelőjogot. Két hold után lehetett kihajtani 1 ser­ tést. A második világháború után. Később már a kecskét és gidáját vették 1 számnak. így pénzért. s egy számos állatként 2—3—4 kecskét lehetett legelőre hajtani. tartásmódnak egy sajátos formája. szájbért Ennek összege napjainkban évi 40—150 forint között változik. fűbért. kép).6. s naponta kétszer — miután lelegelte az elér29 . kép. Három sertés volt 1 szám.

A második világháborút követő ínséges esztendőkben.." 8 A rendelkezés kevés helyen valósult meg. 30 8 . s szinte minden talpalatnyi helyen. Véleményünk sze­ rint ez az alföldi falvak korábbi életmódjában is így lehetett. ezért a kecskéket elkülönítetten kell legeltetni. Kikötötték a kecskét az árokpar­ ton. A földreform végre­ hajtása során földhöz jutott újgazdák. sz. Tekintettel arra. majd 1558-ban utasította Földművelésügyi miniszter 145. (Az adatért Szabó Istvánnak mondok köszönetet. . századtól a XIX. a juhok részére külön legelőrész jelöltetett ki. A legeltetésnek. kép). amit legeltetéssel hasznosítani lehetett (6. kép). amikor országosan is nagyobb lett a kecsketartás jelentősége. valamint a községi (városi) közlegelőkön a kecskék részére legelőt biztosítsanak . 4. s tartásmódnak lényegesen gazdagabb kultú­ rája jellemzi az ország peremterületeit. illetve rövid időre lett csupán gyakorlat (7. az erdővidék kecsketartásáról. szőlőkben. Ennélfogva szükségét látom annak. . A kecsketartásban itt az erdei legeltetés játszott fő szerepet. a kecsketartás tiltá­ sával foglalkozik. hogy a kecs­ kéket a magyar bányaerdőkből tiltsák ki. valamint a nem mezőgazda­ sági foglalkozású lakosság is ma már nagyobb számban tart kecské­ ket. . 889.hető területet — odább kötötték.) 9 Tagányi K. hogy a Földművelésügyi Minisztérium 1948-ban intézke­ dett a kecskelegelők kijelöléséről: „A kecsketenyésztés széles körű felkarolásához. I. valamint szociális érdekek fűződnek.9 így megbízható képet alkothatunk a kecskék erdei legeltetéséről. század közepéig csupán Tagányi Károly erdészeti oklevéltára másfélszáz olyan oklevelet tartalmaz. ott a sertésekkel együtt kell legeltetni.. s általában na­ ponta háromszor fejték őket. csupán az erdővédő intézkedések vetettek gátat az állomány túlzott szaporo­ dásának. 1896. Ferdinánd. ahol pedig a juhok nem járnak a legelőre. hogy a legelőbirtokossági közös. A hegy­ vidéki területeken kiterjedt legelők álltak rendelkezésre. I—III. az állam köz­ ponti rendelkezésekkel igyekezett felkarolni a tartást. — 1948. rendelete. a kecskéket a juhokkal együtt. A kipányvázott ál­ latnak faágat is törtek. II. hogy a kecskék rágásukkal a legelők gyepezetét a szarvasmarháknál és lovaknál jobban igénybe veszik. s így a tejellátás fokozásához igen fontos állatte­ nyésztési. amely a kecskék erdei kártételével. Mivel a XVI. már 1555-ben leiratot intézett az alsó-ausztriai kamarához. délben vödörből megitatták.. Ebben szere­ pelt az is. kertek aljában. ahol . a hegyvidéki erdős zónát. A kecske — az al­ földi jellegű területek népének gazdálkodási struktúrája miatt — nem tudott mélyen meggyökerezni a területen..

Főleg a pásztorok azon gyakorlata ellen folyik küzdelem. 10 Több nyílt parancsban tiltja Miksa is a kecskék erdei legel­ tetését. Az iratokból kiderül az erdei kártételek m i b e n l é t e : b á r a friss ültetésekből kitiltják a kecskéket. 1896. egyre k e m é n y e b b az utasítások megszegői­ n e k kilátásba k e r ü l ő b ü n t e t é s is. Szolnok megye) a bányavidék birtokosait. 32. 59. Hankó B. különösen a bányavidékeken. I. 50. m e r t a város erdeit pusztították. 1954. kép. hogy tiltsák meg a kecskék erdei legelte­ tését. 1 2 A XVII—XVIII. melynek során 18 e m b e r megsebesült. 165. 1647-ben a Zemplén megyei Nagy- 10 11 12 Tagányi K... n e m az a fő gond. h á r o m pedig meghalt. 1909. 31 .. hogy az állatok lerágják a friss hajtásokat. században növekszik a kecskék erdei kártételével foglalkozó iratok száma. hogy az állataik számára levagdalják a fák ágait.7. 1 1 1570 körül Balassi Bálint hoszszan pereskedett az egri erdőket pusztító kecskés gazdákkal. 1654ben Kézsmárk városa bitangba behajtotta Thököly kecskéit. Kecskék a juhnyájban (Tiszakürt. Eközben olyan verekedésre k e r ü l t sor. Idézi: Herman O..

. akik „. hogy azért szükséges az erdei legeltetés."13 Munkács 1700-ban kelt rendtartása említi a kecskékkel kapcsolatban. . Tagányi K. hogy a tilalom különösen Selmecbánya körül. a sok kecsketartás és . Hanem a földről amit elér a marha.. 1909." 19 Ezekben a rendelkezésekben érezhetően két gondolat húzódik párhuzamosan végig a XVI.. II. azt pedig mindnyájan megvallják.. kecskékkel járó­ kat. 17 Egy 1771-ben kelt.. baltás embere­ ket.kázmér elöljárósága a juhászokat és a kecskéseket inti. hogy bikkfákat vág­ tak .. 464. Miközben tiltják az erdei legeltetést... 599. Peselnek falu (Felső-Fejér megye) egyaránt tiltja az er­ dőkből a szénégetőket. . I. a szűk széna ideje alatt az eleven er­ dőnek való lenyesése.18 Ügy tűnik. Kővár vidékén vizsgálták az erdők pusztulásának okát. mert kicsiny lévén a falu határa. mégis alázatos jelentést vettünk.. Takáts S. 254—255. „ . . marhájok számára az erdőt vágnák . . hogy bár régen tiltva van a kecskék erdei legeltetése.. II. nem tartatik meg. 1896. 18. 1915.. 1896. 1909. századtól egészen a már idézett." u A tiltásoknak aligha volt foganatja. . Herman O. Lipót nyílt parancsában (1700) arról is nyilatkozik. 1896. Az erdőispánok a gallylevágásért 12 forint bírságot szedjenek. a kecsketartás létjogosultságának elismerése. ." okozott. mert annak sohasem volt tilalma. . . nem vágták a tölgy­ fákat . Egyfelől az erdő és a vagyonos birtokok védelme a kecs­ kék kártételétől.. seprűkötőket és juhokkal.. . . melyet . másfelől a szegényember. 32 . . .. Tagányi K. 1801ben. 316. azzal elégedjék. w Tagányi K. .'20 alkalmanként gondoskodnak a legeltetés megoldásáról. stb.. hogy ott a juhászok (Wallachen) kecskék és nagy számú aprómarha behajtásával és számos fának döntésével nagy károkat okoznak. 294. .. I. II. s a mostoha földrajzi feltételek között levő emberek létszükségletének. 867. Javasolják az Erdészeti Főkor- 13 M .1" 1749-ben. s igyekeznek távoltartani az erdőktől a kecskéseket. Herman O. Egy 1788-as hosszúmezői (Máramaros megye) per kapcsán a kecskepásztorok azt vallják. 1948-as rendeletig. 46. a lakosoknak marháikat anélkül el kellene adni. . az ilyen marhák szükségire való gallylevágás meg nem engedtetik. I. II. hogy . hogy — fafaj táktól függően — nem egyformán vonatkozott a tilalom minden erdőre. Mosón megyei irat jelzi azt. . Tagányi K.5 16 17 18 19 Tagányi K. hogy „ . 1896. 1896.. 100."15 1744-ben a jezsuiták aranyosi birtokukon 12 forint terhe alatt tiltják a kecskés emberek számára a favágást.

1909. hogy a kecskét..24 Máramaros megye úgy határoz. hogy az egész magashegyi állattartás szociális és geog­ ráfiai kényszer. A kecskéknek nyári legelésére nézve pedig határoztatott. a juhokkal jár­ janak . . hogy a kultúra magasabb szintű megnyilvánulásai azokra a helyekre szorítják a kecsketartást... 840.( 1896... hanem a szegény­ ségre való nézve. K. hogy „. hogy a sze­ gényebbekre való tekintettel „ . 176.. . II. O. hogy kecsketartást. melyben — ha átté2i Tagányi Tagányi Herman » Tagányi 23 Tagányi 22 23 K."25 Talán nem tévedünk. határban sok kopasz.. 1896. .. Bár a probléma szélesebb körű elemzéséhez több adatra lenne szükség. akiknek csak annyi tehetsége nincsen. egy ember 10 kecskénél többet a Feke­ te-erdőben is. a kecsketartás kapcsán feltételezhető. helyet árendáljon élelmekre. a gazdálkodás színvona­ lának emelkedése kényszerítette a legmagasabb földrajzi zónákba. amelyeket másként nem lehet hasznosítani. . . ahol az erdőknek egyébként kevesebb hasznát leheine venni. termő és nevelődő erdős helyeken semmi szín alatt meg ne engedtessék. ."22 Felső-Fejér megye elöljárósága 1804-ben úgy határoz. . ha azt állítjuk. erdők vágynak. és így kecsketartás nélkül használ­ hatatlan havasok és . mely egyébként is a magasabb térszínek állata. 33 3 . hogy „A kecskék legelése . . aki pedig többet tartani szándékoznék. hogy a kecskepásztoroknak az erdőkre fejszékkel járni szabad legyen. azoknak megengedtetik. jelzi. s hozzáférhetetlen. hogy nem vonatkozik a rendelet havasi és kősziklás helyekre. II.. mivel ezen. 336. mikor Alsó-Fejér megye megtiltja a kecskék erdei legeltetését." 23 Ügy tűnik.. 1896.. 1896. Idegen kecskét bevinni keményen tilalmaztassék . hogy egy-két kecskét legeltessenek a szabad mezőn. terméketlen és másféle marhák által járhatatlan. . hogy . ahol még állattartás egyáltalán lehetséges. ott is úgy. megengedtetvén azoknak mostani téli legeltetése. bent pedig a faluban négyei. K. 1803-ban.. hogy azok a szokott legelőkön. mint az extenzív állattartás egyik megnyilvánulását a gazdálkodás szín­ vonalának. mivel az ő élelmeknek legfőbb articulusát teszi." 21 1802-ben Háromszék megye elöl­ járósága elrendeli. 770. K. csak a megállapodott szálas erdőben engedtessék meg. A kecsketartás mindazért. viszonylag késői képződmény. . . Az utóbbi adatok azt is jelzik. 796—797. közönséges falu helyén ne tarthasson. mind pedig azért.mányszéknek. skk. III.A kecsketartás. s a kultúra általános szintjének emelkedése szorította háttérbe. hogy egy tehenet tartsanak. II.

mely geográfiai értelemben is a kultúra peremterüle­ teire szorítja annak alacsonyabb rendű megnyilvánulásait. átadta a gazdájának. pünkösdkor huszadot adtak a prépostságnak. míg a ser­ tések a makkról haza nem jőnek . hogy azok a vlachok. hóesés után hajtották őket a hasa­ dékba.. A pásztor (kozárj) ilyenkor levágta a fák ágait. Az éjszakákat a barlangokba rekesztve töltötték. csak a legnagyobb hideg és hó idején hajtották őket a faluba. beletette azt a zsákba. A hó leestéig az állatok a falu határát járták. hogy . 28 Az erdé­ lyi főkormányszék 1767-ben úgy rendelkezett.. A kecske téli legeltetése régen általá­ nos lehetett. a Juh és Káprák az erdőre nem mehessen(ek). 79. .telesen is —. 164. évi. Imreh I. 167. s este hazavíve.. 32 Nyárády E. 302. úgy etette az állatokat. XXI.. 147. 24. melyek arra utalnak. -" Herman O. 1915. ameddig még tuda­ tos tenyésztésről beszélhetünk." hogy vihar elől az erdőbe hajtsák állataikat. így az elles néha a havon történt meg. 448. hogy „Ha őszkor vagy télen legelők és takarmány hiánya miatt a kecskék másképp nem táplálhatok. 33 Tálasi I. skk. Ez idő tájt a kiecskés zsákot hordott magával. Gy.."2'J Egy XVIII.. 1970. 27 Számos nyoma lelhető fel a kecskék téli legeltetésének. 1909..—Bilák I. skk. szerepet játszik az alacsonyabb térszínek kulturá­ lis színvonala. hogy ezzel az állattal való bánásmód a legtovább őriz­ te az extenzív állattartás hagyományait. század végén. 1959.... 1959. t e . A túróci prépostság falvairól említik a XVI. a földesúr tiszaadonyi kecskenyáját a mintegy 20 km-re levő Mezőkaszony erdejében teleltették. 1939. a kecskenyájak legeljenek a cserjések.32 A bakonyi pásztorok a kecskét februárban szerették elletni. 31 Sztripszky H. rügyet enni." 26 Az 1807." A székelyföldi Zalánfalva gyűlése 1776-ban elrendeli. beregi adat szerint.. 34 20 21 . s ha az anyaállat felnyalta a fiát. az első részletes erdőtörvényünk kitiltotta az erdőkből a kecsketartást. gyakran a lábuk­ kal kaparva ki a táplálékot a hó alól. akik téli időben juhokat és kecskéket legeltettek.: Berezowski.. csupán azt engedélyezte a pásztoroknak. munkáját idézi: Gunda B. harasztok és csalitokban. A kecske teleltetésének módja alkalmanként szinte súrolja azt a határt.. 30 Dolha vidékén a kecské­ ket télen is kihajtották legeltetni. 33 A Lengyel-Kár­ pátokban a kecskéket — miután a többi állatot a falvak óljaiba Vö. 1962. 286. század végi. »J Takáts S. Takács I. ahol a nyárról maradt száraz füvet legelték. 1915. 31 A tordai hasadék barlangjaiban is teleltek juhok és kecskék. L.. 30 Csiszár Árpád szíves közlése.

fák és bokrok ágaival táp­ lálkoztak. amitől azok nem tudtak legelni. V. A téli legeltetés ideje és útvonala általában rövidebb volt a nyárinál. szalmán. közösen fogadott pásztort a teleltetés idejére. ha olyan nagy volt a hó. vagy a csordást „külön bérért" szegődtették a kecskék téli legel­ tetésére. A gazdák csak a fialás idejére haj­ tották haza vemhes állataikat. hogy — sajátos bioló­ giai adottságai miatt — jobban tűrte ezt a fajta teleltetést. s a csordával járt a legelőre. Tálasi L. A Bács-Kiskun megyei Kéleshalmon is közös nyájban tartották a kecskét a tél folyamán az elmúlt esztendőkben is. 16. télen is kihajtották. száraz tippan füvet legelték.zárták —. Tavasszal aztán — ahol már nem volt külön kecskenyáj — széthajtották az állatokat. Volt. s naponta más-más gazda ment ki. voltak (kozják) nem messze a háztól vagy kicsit távolabb. 1961. 25.36 A kecskepásztorok szer­ ződése sok helyen még a közelmúltban is egész évre szólt. csak akkor nem kellett kihajtani állataikat. hogy több falu. ha az állatok véletlenül a másik falu határába tévedtek. akkor a tehenek beszorulása után a kecskéket a télen is kijáró sertések közé hajtották. Novak. 656. hogy vessen eléjük a hegyi kaszálókon ter­ mett szénából. ahol karámba teleltek a kecskék. Az Aggteleki-karsztvidék falvaiban még a közelmúltban is gyakorlat volt a téli legeltetés.34 Szlovénia alpi területein régen külön kecskeistállók is. közös nyájba hajtották. s délután 4—5 óra körül már hazatértek. 140. A kecske korábbi tartásmódja tehát az egész éves legeltetésen nyugodott. délelőtt 9—10 órakor hajtották ki az állatokat. Senki nem őrizte őket. Télen ugyanis azt sem bánták. gizgazon teleltették ki. s a fiatal állat ki volt szolgáltatva az időjárás viszontag­ ságainak. 1972. s az állatok a lábon álló. Ilyenkor szénán. a hegyi réteken. s legelni csapták a falvak erdei­ be. mint a többi. s is­ mét a többi kijáró állatcsapatba hajtották őket. s csak délután szedte össze nyáját. 35 3* . A pásztor nem mindig maradt kint velük. A. Ilyenkor. Ennek oka elsősorban az lehetett. illetve kevésbé volt megbecsült állat. 35 A téli legeltetés nyomait őrzi helyenként ma is a kecske legeltetésé­ nek rendje. így — a takarmányozás 34 35 30 Kowalska—Lewicka. Ott az állatok teljesen vadon éltek. Volt. anyjával együtt visszahaj­ tották az erdőre. Néha azonban a szabadban ellett a kecske. Mikor már kevés volt a kecske. ahol a tél folyamán a hegyi szénát feletették az állatokkal. 1939. Amint a gida megerősödött. naponta többször rájuk nézett. csak förmetegben nem. A Bakonyban a TcecsTce/aZJcának nem volt meghatározott kiverési ideje.

Alpwirtschaft néven számontartott magas­ hegyi pásztorkodással találkozunk. s mégis. amely mindig a geográfiai viszonyoknak. majd ősztől a faluban vagy a falvak közelében levő hegyi szállásokon feléli az összegyűjtött takarmányt. Hasonlóan a takarmányozás teljes hiányára utalnak azok a dél-erdélyi adatok. má­ sodlagos velejárója más állatok tartásának. A kecskéket lényegében az alacsonyabban fekvő erdős zóna területére hajtják a magashegyi legelőkről: a falvak körüli erdők­ ben teleltetik őket. gyakran még más állatokkal való. A legeltetéssel kapcsolatos adatok azt is jelzik. Ez a tartásmód azonban a kecske másodlagos vol­ tát is jelzi az állattartásban*. amely azok sodrával. 1968. A kárpáti adatok arra utal­ nak. A Kárpát-medence térségé­ ben tehát sajátos kísérője a kecsketartás az állattartó kultúrának. gazdasági-szociális-kultu- 37 Földes L.alacsony szintjén — csak utolsóként részesedett a szűkös takar* mányból. felkészülést. hogy míg a többi állat esetén. 231. ha nem is volt túlzottan jelentős. hogy léte elsősorban kísérője. addig az ezen állatokkal együtt legeltetett kecske tartásmódja elté­ rő. a transhumance zömmel éppen a juh és a kecske tartásán alapult. A kecske tehát alkalmanként még a vándorpásztorkodás rend­ jében is a primitívebb formákat őrzi. a szakirodalom által Almwirtschaft. tartásának színvonala még az adott állattartó kultúra általános szintjét sem éri el. rendszerük árnyékában. melyből csak utol­ sóként részesedett ez az állat. mint a do­ mináns állatállomány tartásmódja. ami. ahol tavasztól őszig a magas­ hegyi legelőkön van az állat.. 36 . azt. alacsonyabb szintjét jelentette a pásztorkodásnak. lendületével sajátos szimbiózisban élt. amelyek szerint a Déli-Kárpá­ tokból — a nyári legeltetés után — a kecskéket is behajtották az Al-Duna árterére. 37 Ha megfelelő takarmány esetén gondoskodtak is mindenütt a téli takarmányozásról.A tartásmó­ dot tekintve olyan kísérője volt tehát a kecske tartása más állatfaj­ tákénak. s mely nem igényelt az állattartó üze­ mektől és a pásztoroktól külön befektetést. skk. ínségesebb idők­ ben újra csak a kecske szorult a tartásmód legextenzívebb keretei közé. s ott teleltették őket. A legeltetés évi ritmusa azonban csak az utóbbi időben igazodott — a közös tartás miatt — más állatcsapatokéhoz. a gondoskodás teljes hiánya esetén is hasznot hajtott. A Mediterráneum térsé­ gében domináns állattartó szisztéma. s az istállózó tartásból. A tartásmód extenzív voltát a szűk takarmánybázis tette szükségessé. főleg juhoknál. járulékos együtt-tartás ese­ tén is. de biztos volt. hogy a kecske­ tartás.

babha­ jat. csillagfürtöt adtak az állatnak. A kecske szénáját alkalmanként külön kis boglyában tartották. a kecsketartásban a takarmányozásnak mindmáig másodlagos szerepe van. Szemesterményt és jobb minőségű szálastakarmányt csak akkor kapott. Ebben az esetben az állat tartásának sajátos. ha nem volt elegendő az állat számára a legelőn megszerezhető táplálék.ralis szintnek megfelelően igazodik más állatok tartásához. mert azt jobban szereti. kép). Egy kecskét három mázsa szénán. az még az árokparton is leka­ szálta a gazamuzát a kecskének. zabot. gurdajos. vagy feltették az ól padjára (8. Ennek oka azonban külső kényszer (legelőhiány). Legfeljebb arra figyel­ tek. A tudatos tenyésztői gyakorlat. legarchaikusabb rétegét jelenti. még istál­ lózó tartás esetén is. moslékkal is táplálták. s csak akkor. A kecske istállózó tartása a kecskeállomány szá­ mának. amely az állattartó kultú­ ra legkorábbi. A takarmányozás szerepe a legeltetési lehetőségek csökkenésé­ vel került előtérbe. s ezt a takarmánymennyi­ séget — részletekben — még háton is haza lehetett hordani. nem mezőgazdaságból élő rétegek kezén). ahol az ál­ lattartásnak nem voltak számottevő hagyományai (bányászok. hogy számára a górés. mun­ kások. vagy süllyed vissza a maga primitív szintjére. ló). s egyéb. ház körül tartják. melynek jelentősége elhanyagolható a legeltetéshez ké­ pest. Akinek nem volt kaszálója. ki lehet teleltetni. s a falvak új gazdasági szisztémájában a kecskének gyakran már nyáron sincs helye a legelőn. Megetették vele a konyhai hulladékot. Ahol más állatokat is tartottak (szarvasmarha. Emellett kukoricaszárat. Ennek elle­ nére. ez a feladat nem jelentett megkülönböztetett munkát a paraszti gazdaságban. s a kecsketartás jelentőségének csökkenésével került elő­ térbe. Hazánkban az állomány számának és jelentőségének csökkenésével párhuzamosan. mint egy szarvasmarha. ropogós hegyi szénát válasszák külön. illetve a szarvasmarha ezt kevésbé kedveli. s a hagyományos állattartó kultú­ rák átalakulása természetesen új feltételeket jelentett a kecsketartás számára is. kukoricát adtak álla- 37 . A kecske számára való takarmánykészítésnek nem alakultak ki ha­ gyományai. Azt tartják. A hagyományos gazdálkodás idején a kecske takarmányozása télen is csak a legeltetés kiegészítéséül szolgált. ott a kecske azok takarmányából kapott. ha az fölöslegben volt. intenzív formája valósult meg: a kecskét egész évben ólban. A gondosabb gazdák abraknak darát. illetve a hagyományos paraszti üzem­ szervezet hiánya. hogy három-négy kecske fogyaszt annyi takarmányt. s főleg ott játszik lényeges szerepet. a téli legeltetést egyre inkább az istállózó tartás váltotta fel. répát.

I. Hegyvidéken főleg a tölgyfa és cserfa. A kecske takarmányában is rend­ kívül igénytelen. 38 néprajzi pár­ huzamok alapján azt kell gondolnunk. hogy ezek csupán funkció­ jukban különbözhettek más állatok számára emelt építményektől. hogy — a sertéshez hasonlóan — a nem mezőgazdaságból élők is tartsák. az előbbit télre gyűjtötték és szárították be.—Simonyi Zs. Az utóbbit nyáron kapták a pányván. megy?) taiknak. 33 .. állattartásunk ezen rétegének nincs sajátos építménye. kép. illetve ólban tartott kecskék.8. 1914. kecskeistálló (caprile) nevű objektumokat. század végi szótáraink külön említik a kecskeakol.iH Szarvas G. alföldi területen az akácfa lombja szolgált takarmányul. Bár a XVI. s ez teszi lehetővé.-Z. 192—193.. Herman O. Napjainkig megmaradt a kecske takarmányozásában a lombtakarmányok szerepe. 44. Közös ól sertések és kecskék számára (Teresztenye Borsod-A.. Építmények Az állat tartásmódjából következően a kecsketenyésztés épít­ ményeiben igen szegény. .

Kecskeol (Tiszainoka. kép. • V • " 10.9. „Cserény" (nyári állás) juhok és kecskék Szolnok megye) számára (Tiszainoka. kép. Szolnok megye) 39 .

kép. megye) 12. Szolnok 40 megye) .-Z. kép. Kecskeól (Csépa. Kecskeól és -takarmány-tároló (Rakacaszend. Borsod-A.11.

13. 39 s korábban már idéztünk ada­ tot a barlangi állattartáshoz is. szakadék adott enyhelyet a kijáró állatoknak. 22. bokor. 41 . kép. Borsod-A.. 1954.40 A székelyföldi Szemerjefalva falutörvénye 1771-ben a kö­ vetkezőben renaelkezik: „A mind hogy ennek előtte úgy ez után is Szent György naptól fogva Szent Mihály napig Fejős Juh és Fejős 39 40 Tálasi I. Makkai L. Uzdiszentpéteren 1647-ben a sztringán levő juhokat és kecskéket is őszszeírják. 485.-Z. hogy gyakran az épít­ mények teljes hiányával kell számolnunk. barlangok nyújtottak némi védelmet az időjárás viszontagságai elől. az állatok számára erdők. Porumbák inventáriuma 1638-ban esztenán levő juhokat és kecskéket említ. megye) A teleltetés ismertetett rendje arra utal. A Bakonyban még az 1930-as években is csak fa. 1939. A havasi területeken — hasonlóan a juhászathoz — az esztena és az esztrenga volt a kecsketartás építménye is.. 609. Kecskeól (Varbóc.

kép. Bács-Kiskun megye) 15. Etetőrács a kecskék számára. Szolnok megye) 42 . kép.14. Földbe ásott kecskeól (Kéleshalom. (Szelevény.

A kecskeólak be­ rendezése igen egyszerű. az országot övező erdős zónában. 1871. vagy egyszerűen a földre dobják le a takarmányt. kecskehodály. 1959. és továbbálltak. az új helyen másikat készítettek vagy a régebbről ottmaradtat használták/' 3 Szórványos történeti adatok és néhány helynév utal arra. ahol juhászat folyt. A szállás két-három hétig volt egy helyen.Ketskének nem szabad bejárni a Faluba fejni. hogy ne húzgálják maguk alá (15. Általában rácsba teszik az állatok elé a takarmányt. 284. formailag is megegyeznek a juhászatéval. alkalmi megoldások.. kép).. A berendezéajfcz tartozik 42 43 44 " Imreh I. Földes L. amíg tartott a legelő.. cserény. illet­ ve a közösségi állattartás és a havasi tejgazdálkodás ezen módját. rácshoz. állás. Más állatok építményeivel való ro­ konságukra utal elnevezésük sokfélesége is: kecskeól.42 Dolha vidékén a juhokat és kecskéket gallyakból font akolban tar­ tották. Külön kecskeól csak ott épült. Sztripszky H. 150—151. vagy földbe vert karóhoz. 147—148. aztán felszedték a felszere­ lést. kép). kecskeakol.. 43 . különösen az alföldi jellegű területeken az építményeknek az: előzőektől lényegesen eltérő képe áll előttünk. 1943. szállás. A kecskéket lánccal.: Földes L. 1961. 1957.. Székelyföldről Földes László ismerteti ezeket az építményeket. 113. a kisebbikben bárányok. melynek révén a földművelő falvak a hegyes határrészek talajának javítására hasznosították a kecskét is/»4 Ennek jelentősége azonban másodlagos lehetett. tartozik azt Esztenára adni" 41 Máramaros megyéből Roska Márton ad hírt a közös juh. hodály szolgál enyhelyül számukra. kép). vagy kötéllel kötik a jászol­ hoz.és kec&keesztenákról. de használják kecskeólként a régi disznós ólak fiókjait is. 2993 303.. melyek a hagyományos építőanyaggal és építőtechni­ kával készülnek (12—14. de van. s a Kárpátok havasi területein a kecsketartás építményei közösek.. Míg a hegyvidéki területeken. 166. Az akol két részre volt osztva: a nagyobbikban a juhok és kecskék voltak. kecskeistálló. ahol kisebb méretű vályút használnak. skk. ott az egykori akol. addig az ország belsejé­ ben. 1915. Az akol a helyén maradt. Vö. Roska M.. . ahol korábban nem tartottak más állatot (11. Az istállóban kap helyet. hogy a Felvidéken a kecsketartás építményei közé tartozott a kosár is — együtt a juhászattal —. Korponay J. hanem a kinek Marhája ilyen vagyon. Ezeken a terüle­ teken — elsősorban a hagyományok hiányában — a kecske általá­ ban más állatok óljait örökli (9—10.—Bilák L. kép). Az így készült ólak a népi építkezés legprimitívebb elemeit vonultatják fel: hulladékanyagokból összerótt.

293. 1960. Bökönyi S.. skk. 53—54. s az egész erdős zónában. 1956. A másik jellemző forma. A szegények számára az uraság adott kecs». századtól kezdődően kialakultak.. 50. a városok — mezővárosok iparosai'. a hasznot csak így biztosíthatta.még a sózásra szolgáló vályú. Földbe vájt ólak esetén az ól végén nyárra kibontják a talajt. Az álla­ tok alá szalmával. Belényesy M. egész állattartó kultúránkban táji típusok jöttek létre/' 0 melyek évszázadokon át. A naponta hazajáró állatokkal.. nyári jászolnál hálatják a kecskét is. ahol jelentősebb lehetett a kecske­ tartás. hogy az alföldi területe­ ken a feudális kori jobbágygazdaságok üzemszervezetében nemigen volt helye és funkciója a kecsketartásnak. mely annak eredménye. Enyedi Gy. amely a XIV—XV. 1974.. 48 Bökönyi S. amikor a feudalizmus megszilárdulásával. hogy ezen típus mibenlétét a „szegényember tehene" kifejezés érzékelteti leginkább. skk. hogy szellősebb legyen. 51. Már igen korán kialakulhatott a kecsketartás alföldi típusa. s ehhez kapcsolódhatott a végvárak gazdálkodása is. ö Barth J. összeírások azt igazolják. E táji típusok minden bizonnyal már a XIV. a nem mezőgaz­ daságban élők esetében lehetett a legszámottevőbb/' 9 A kecske itt minden bizonnyal a családok napi tejszükségletét volt hivatott ki­ elégíteni.: Belényesy M„ 1956. a tartásmód és a haszonvétel eltérő formáit is jelentették. 44 . két. amit az összeírás fel is tüntet. századtól fogva ugyancsak önálló típussá szerveződött. illetve részben ennek következménye. s a helyhez kötött falu­ települések kialakuló rendszerének az állattartás egészét érintő hatásával párhuzamosan.. ágas vagy edény (lásd alább). lényegében hasonló jegyeket mutat az ország középhegységi területem. 67—68. 47 Vö. 1961... vagy a ház körül tarthat­ ták a kecskét. 331. nyaranta alkalmanként zöld levelekkel almoznak.)48 Űgy tűnik. Meleg nyári éjszakákon — főleg az alföldi falvakban — nyitott oldalú nyári állásban. ' w Belényesy M. 1968.. 1968. s hozzákapcsolódva az építmények típusai a kecsketartás tájanként eltérő formáit rajzolják meg. "> Bökönyi S. mely — alkatánál fogva — nemigen érezte jól magát az Alföld vízjárta legelőin/'7 Ehhez járult az is. hogy az Alföldön a kecske a szegény családok.. 294—295. Az eltérő tartásmód. 320. száraz lombbal. s a falusi kézművesek életmódjához kapcsolódott. 1964. (Kivételt a török hódolt­ ság alföldi falvai jelenthettek. hogy az alföldi jellegű területek állattartá­ sából igen hamar kiszorult a kecske.. 45 valamint a geográfiai viszonyokhoz iga­ zodva.

. Ez a tartásmód legteljesebben az észak­ keleti peremterület vlach-jogú pásztorainak kezén virágzott. amely másfajta művelésre nem alkalmas. 1968. 1975—1977.55 Hasznukat elsősorban a tej jelentette. itt őrizte meg legtovább létjogosultságát a kecske­ tartás. Nyugat-Dunántúlon. I. 1959.. melyet a — jelentősebb volumenű — juhászat hasz­ nával együtt dolgozta fel. annak kísérője. Tálasi L. 1960. 53 N. s benne egyaránt felbukkannak migrációs elemek. 1954. 767. amely az északkeleti országrészben kosarazás révén — közvetlenül a földművelő életmódhoz kapcsolódott.. 55 IIa B. 395. Kiss I. Földes L. általánosan azonban a közösségi állat­ tartás megnyilvánulása. I. 54 Csupán néhány forrást említek: Makkai L. I960.)53 Végigkövethető a kecsketartás jelentősége az ország észak­ keleti részét övező hegyvidéken.. 1969. skk. bár — mint jeleztük — a havasi pásztorkodás ezen rétegét viszonylag késői fejlődés eredményének tartjuk. •" A már említett két forma mellett a harmadik táji típusnak. Kiss I.. A kecskék a juhokkal együtt tavasztól őszig az erdei szálláson voltak. 1970—1976.. hogy ez a tartásmód olyan területet hasznosított. &1 Andrásfalvy B.. 294.. Nagyobb szerephez a köve­ sebb. IV. 1975. részben földművelő népesség kezén számottevő kecskeállomány volt. vannak nyomai Bara­ nyában. 56 K. 150. IIa B. D. 10—11. Prodán.. 392. leggyakrabban a juhászathoz kapcsolódott. 9. a hegyvidékek vonulatát követve..50 Az összeírások tanúsága szerint alkalmanként itt is a szegénység velejárója volt a kecsketartás. számszerűen igazolható a kecskeállomány magas létszáma Heves és Borsod megyékben.. 51 Nyomon követi az északi hegyvidék vonulatát. A tavasztól őszig M Belényesy M„ 1954. N.. de sze­ repet kapott a paraszti háztartásokban is. stb.56 Ez a forma átmenetet jelent a havasi pásztorkodás és az alföldi területek népének állat­ tartása között. N. a havasi kecsk'etartást tarthatjuk.Részben juhászok.. kiterjed az egri vártartomány hegyes területein. a Bakonyban. s a földművelő életmódhoz kötődő állattenyésztés nyomai is.. Maksay F. 45 . Történeti adataink alapján ennek a típusnak az 'elterjedése is meg­ rajzolható. Kiss L. 52 (Borsodban az 1598-as juh dézsmajegyzékben számbavett állatállománynak csaknem 20 százaléka volt kecske. 1939. Zimányi V. 138... 33. 1960. mely szintén összekapcsolódik az erdős zóna feletti régió juhászatával. 1957.. IIa B.. A kecsketartás gyakran itt is össze­ fonódik a juhászattal.. Kovács LÍ. 295—296. Tekintettel arra. sziklás határú településeken jut. 329. 1968.54 E típus tartásmódjában az erdei legeltetés játszotta a fő szerepet. 52 Sugár I.

hegyi szállásokra hajtották az állatokat.. arra az is utal.. L. akiket a havasi területek birtokosai szívesen láttak az egyéb hasznot nem jelentő területeken. A havasi legjelőkről a faluhoz közeli. 149. K. ahol a tél folyamán felélték a hegyi rétek takarmánytermését. E tar­ tásmódban is meghatározott szerepet játszhattak a vlach-jogú pász­ torok.) 1. 1968. s a kisállatokra alapozott állattartó kultúra egész vonulatának nem domináns összetevőjeként illeszkedik be. 2. A korábban idézett konkrét adatokon kívül: BerezowskJ. hogy Szlovénia egyes területein a hegyi pásztorkodást és az azzal járó tejgazdálko­ dást kozarenie (kecskepásztorkodás) névvel jelölik. 1970. stb. Wolskl.59 A bemutatott típusok az állattartás általános kérdéseit érintik. skk. skk. 57 A tavasztól őszig havasi legelőn tartott állatállomány fenntartására az év másik felében a tartásmódnak többféle variációja kínálkozott. 3. s a juhászat — Földes László által felvázolt — formái között van. s a pásztort még akkor is kozámak nevezik. A havasi legelőkről az állatokat a mélyebben fekvő. 46 . hogy egy-egy terü­ leten mennyire épül be az állattartás a gazdálkodás kötött rendsze­ rébe. egyértelműen a tartás­ mód extenzív összetevői dominálnak. melyek aligha oldhatók meg csupán egyetlen — s nem is a legfon­ tosabb — állat tartásának néprajzi vizsgálatával. Azokon a területeken. skk. Novak. amelyek egyúttal azt is jelzik. 162—177. Szabadfalvi J. Szabó I„ 1975. skk. 35. A ha­ vasi legelőkről a falvak istállóiba hajtották teleltetni a jószágot. Hogy a magashegyi területek főleg kecsketartás révén lettek hasznosítva. melynek feldolgozása a közösségi tejgazdálkodás sajátos formáihoz kapcsolódott. ami a kecs­ ketartás ismertetett táji típusai. 98.havasi legelőn tartott állat haszna a tej volt. 1975. V. 1959.. 1976.. mely a nagyobb európai méretű pásztorkultúra vérkeringésébe elsősorban a juhászattal. 4. 57 58 59 Szabó I.58 Ebből ered az a — csak részben igazolható — hasonlatosság is. 1960. ahol a kecsketartás komolyabb jelentőséggel bírt.. Az első két esetben a pásztorkodás kárpáti és alpi formáival.. Földes L. 35. Esetünkben azon­ ban az adatok egyértelműen hangsúlyozzák a táji adottságokból adódó eltéréseket. amikor már tiltott a kecsketartás. az utóbbiban a mediterrán területek transzhumáló állattartásával tart kapcsolatot a közép-európai állattartás. főleg ártéri téli legelőkre hajtották. A havasi legelőkről az alacsonyabban fekvő erdős zónákba hajtották a kecskéket.. 149. illetve mennyire független attól.. ahol az állatok a falvak körül fekvő erdőkben teleltek. Földes L„ 1957. (A korábbi konkrét adatok ezt már vázolták.

Ebbe a gazdaságtípusba a falusi. Zólyomi J. mezővárosi és városi népesség legszegényebb családjai tartoznak. 47 . Az egyes típusoknál természetesen némileg eltérő képet mutat a tartásmód is. Zselici parasztok panaszaiban már a XIV. hanem az állatnak az egyes gazdálkodó üzemek szerkezetében játszott sze­ repe.01 A XVII—XVIII. hogy van. minden bizonnyal létalapja megteremtésére. 406... s az előző. Takáts S. ami az uraságé. s a hegyvidéki területeken.2. hogy a kecsketartás törté­ neti formáiról ez a fajta metszet. akkor ennek visszavonását a gazdák testületi­ leg kérték. hogy „lovaik. (Földes László szíves közlése. szegény családok Alacsony szociális szinten élnek.. I. ahogyan a Sárköz jobbágyainak. mivel „ . században olvashatjuk. hogy a telepes falvak népessége a földesúrtól kecskéket is kapott. Amikor például 1813-ban Szentgálon elrendelik a kecskék kiirtását. 447—448. 19. mert lét­ feltételét jelenti. A gazdák is oly szegény rendűek. A kecske tartását tiltó rendelkezésekkel szemben mindig fellép annak tudata. Egyaránt kimutatható ez a típus az elmúlt évszázadokban az alföldi falvak szegény népességénél. Ugyanez az adat hívja fel a figyelmet arra. 1940. 10—11. 1968." 62 A kalocsai Sárköz falvainak 1725-ös urbáriuma arról tanúskodik. 1915. században a gömöri falvak szegényebb népességé­ nek éppenúgy „tehene" a kecske. szociális helyzete alapján is. együtt adhat teljes képet. 1974. s a mindenkori társadalom perifériájára szorult emberek. . s a nála levőt. Az urbárium megkülönbözteti a gazda saját kecskéjét. Az urbárium tanúsága szerint főleg a kézművesek H0 ßi 62 Szabó I.. Űgy véljük. özvegy és árva maradékaik a ketskék tejével tápláltatnak.. a táji típusokat taglaló. a kecsketartás — a tejhaszon révén — élelmezésük egyik alapját jelenti. A kecsketartó gazdaságok típusai Eltérő formái alakultak ki a kecsketartásnak az állattartó gaz­ daságok típusai. a) Csak kecskét tartó.60 A felvidéki falvakban még a szegényszeren egy barázdán élő jobbágyoknak is voltak kecskéik. sőt még kecskéik sincsenek". . akinek szüksége van a kecskére. akik tehe­ neket nem tarthatván. 345. Tálasi U 1939. Bárth J. hogy a kecsketartás már ekkor nagy jelentőséggel bírt az iparos népesség kezén. 329—331.) IIa B... E típusokat nem a tartásmód különbsége választja el elsősorban egymástól.. jelentősége.

. fákhoz kötve. hogy gyermekeiket fel tudják nevelni. Gunst P.. s csak este hajtották őket haza fejesre. s ebben megjegyzi. században. Ez a forma nem illeszkedik be szervesen a paraszti gazdálkodás hagyo­ mányos kereteibe... irat. ahol a pa­ raszti állattartásnak nem voltak hagyományai.) l!c Wolski. 1976. K. később egyre inkább a pányván és ólban való tartásra alapult. 320—321. Sztálin tehene gúnyneve is. varga). Ez a forma a hazajáró állatcsapatokkal (alkalmanként külön nyájban) való legeltetésre. nyereg j ártó. tisztviselőtehén. a hagyományos kultúra elemeit új. 1976. Nemes É. világháború után volt olyan alföldi falu. Gunst P. M Bálint S. s elterjedt tartása a kialakuló ipari körzetek és bányavidékek munkássága kezén is. 154—155. 67 88 «3 Barth J. 161. A II.6'' A XX. Sokszor felügyelet nélkül csavarogtak a kecskék a kisvárosok utcáin. hogy „Ujabban tejelő kecs­ kékkel is folyik a kísérletezés. így egy sajátos. hasonló szerepet játszott a kecske másutt is a szegényemberek életében. 63 Szeged környékén a szél­ molnárok is szívesen tartottak kecskét maguk körül. Ez a forma nem csupán hazai jelenség. 508. Éjsza­ kára a házak pitvaraiba zárták őket.." Román J. sz. Megítélését jelzi a proletártehén. II. 373.66 A XIX.azok (molnár. század első harmadában a földtelenek és a törpeparcellán gazdálkodók kezén volt a kecskeállomány zöme. s teszi őt gúny tár­ gyává. alkalmanként közös városi legelőn. szabó. Állataikat főleg pányván legeltették a városon kívül vagy kerítésekhez. 4í\ . lenézést is jelent gazdája számára. mely megvetést. az 1950-es években kommunista tehén. alkalmi elemekkel ötvöző formája alakult ki az állattartásnak. (Az adatért Bodó Sándornak tartozom köszönettel. K. ahol a szegény özvegyasszonyoknak a faluközösség kecskét vásá­ rolt. 149. 1974.. s mivel olyan rétegek kezén is élt. de egyébként gondot okoz a legeltetése.. árokpartokon. Nehéz szociális helyzetben elnézik a tartását.—Beránné. 397—398. Miskolc város bírósá­ ga 1923-ban jelentést tesz a polgármesternek a munkások szabad ide­ jének hasznosításáról.65 E típusnál a kecske a szegénység kényszerű velejárója. de nagy téli fagyok esetén még a lakószobába is beengedték az állatot. 1976. de legelőhiány miatt kevésbé terjed. akik kecskét tartanak. 1976. Lengyelországban például főleg a kisvárosok zsidó lakossága tartott kecskét a XX. gyakran nincs is mellette más állatuk. 1970. 07 Wolski. század utolsó har­ madában a német iparvidékeken az államhatalom tudatosan propa­ gálta a kecsketartást az ipari munkásság körében.

értékesítési feltételektől. 49 4 . mert tartása nem igényelt semmiféle felkészülést. s — minden bizony­ nyal — helyi szokásoktól is függ. Vö. hogy a tejbeszolgáltatás miatt az adómentes kecske tejével szapo­ rították a tehéntejet. skk. de néhány darab minden parasztcsaládra jutott. 1959. Szívesen tartottak kecskét az alföldi szőlős­ gazdák. 489. A szendrői uradalom adatai. A juhos és kecskés gazdák alkal­ manként külön választhatók: az tehát. akik nyaranta pányván legeltették az állataikat a szőlőben. az családja ellátására kecskét fejetett. hogy a töredéktelken gazdálko­ dók. 27. Aki teheneit rideg gulyára járatta.70 Az 1950-es években még viszonylag gyakori volt. a jómódú gazdák üzemeire — bár előfordult — régen sem volt jellemző a kecsketartás. században a hegyi lege­ lők sokezer juhát. Tiszazug falvaiban. Az istállózó szarvasmarhatartás azonban háttérbe szorította az állat­ tartás ezen ágát. A XVI—XVII. 11. szerepet játszott a juhá­ szat.. s a településektől távoli legelő­ kön tartott állatcsapatokra.. ahol a gazdálkodás üzemszervezetébe beépült.: Maksay F. Hegyvidékeken a kecskék száma olykor megközelítette a juhokét..b) Komplex üzemszervezetű parasztgazdaságok kecsketartása Nagy állataik mellett gyakran tehetős parasztgazdák is tartot­ tak néhány kecskét.) 72 A juhok és a kecskék aránya a gazda­ ságokban változó: az általános kulturális és szociális színvonaltól. 1962. hézagait töltötte ki. Sgy. amit a többi állat nem vett igénybe. Földes L. s kis számú szarvasmarhát tartók birtokolták a kecskeállomány zömét. 69 A Bakonyban a tehetősebb gazdáknak is voltak kecskéik. hogy az egész juhállomány- 68 G9 70 71 72 Maksay F. 1959. olyan terü­ leteket hasznosított. s tejét fogyasztották. A juhok mellett — kisebb számban — gyakran tartottak kecs­ kéket is. a kecske a többi állattal megélt. kecskéjét kevés számú família birtokolta ugyan. a legelőviszonyoktól. a haszonvétel a juhokéval együtt történt. 68 A történeti ada­ tok azonban elsősorban azt igazolják. 46. 1939. A gazdál­ kodás egész szerkezetének kihasználatlan „üres tereit". Tálasi I. (Egyaránt igaz ez a naponta hazahajtott nyájakra. Recens néprajzi adatok mellett igazolják ezt feudális kori összeírások is.. Csupán azért tartották.71 Ezen gazdaságok üzemszervezetében a kecske nem játszott meg­ határozó szerepet. Számottevő volt azon parasztgazdaságok kecsketartása.

Vajkai A.hoz viszonyítva nem magas a kecskék száma. 70 Ha­ sonlóan ott volt a pásztor kecskéje más népeknél is a legeltetett állatok között. 7 / 73 50 . c) Pásztorok kecsketartása Mindenféle állatcsapatot őrző pásztorok tartottak alkalmanként néhány kecskét nyájaik között. mint a makkos kondásnak. mikor másnak tiltották.75 A kecsketartás a pásztornép kezén élt a legto­ vább. < Petercsák T. Ebbe a típusba sorolhatjuk az erdélyi és felvidéki falvak. 1914... nem ad egyértelmű képet az állomány megoszlásáról. hogy a juh. 154. akiknek járandóságai közé tartozott a kecsketartás. 34. Ez részben arra utal.. 1976. A lengyel Kárpátokban a meddő birkanyáj akban a pásztorok kecskét tartottak. 64.és kecskeállomány zömét a települések lakóinak szűk rétege birtokolta. ők akkor is tartottak kecskét. falu­ közösségek nyájait is. 46.. a juhásznak éppen úgy lehetett kecskéje. 1939. Érdemes kiemelni néhány borsodi falu idevágó adatát az 1594-es juh dézsmajegyzékből.77 Sugár István ki jegyzése: Heves megyei Levéltár XII—III/c. 593.. 77 Wolski. hogy a kecsketejnek szerepe lehetett a pásztorok élelmezésében is. K.73 Település Viszló Szentjakab Szend Szendrő Rakaca Meszes Martonyi Horváti Debréte Telekes bárány 35 41 111 90 83 15 67 18 8 103 gida 14 71 82 40 49 15 63 16 9 67 Az adatok azt is jelzik. 9. Általában 3 tejelő kecskét jelöltek ki erre a célra. hogy a falvak pásztorai gyakran a legszegényebb emberek közül kerültek ki. 74 részben arra figyelmeztet. hogy legyen számukra tej. do­ boz e/416. 1978. 70 Gönczi F. 1959. "> Tálasi I.

s számos adat mutatja.. mint birkáik után. 1909.. stb. Ezek után éppúgy huszadot fizettek. 1961. mint a paraszti üzemek esetében. hogy a vlach-jogú pásztorok nyájaiban nagy számban volt kecske. 1970—1976. . 1959. kecskéből kecskét a sztrongába.. Idézi: Herman O. 307. minden juhos ember pünkösdnapra 25 fejős juhból bárányostól egy fejős juhot bárányostól adni tartozik. 152. mely területek egyébként is a kecsketartás központjai voltak. Zimányi V. Számottevő kecskeállo­ mánnyal rendelkeztek a Rákócziak kelet-magyarországi uradalmai. ott — az allodiális gazdálkodás történeti szakaszainak megfelelően — a föl­ desúri gazdaságok állattartásában is szerepet játszott a kecske. A majorságok kecsketartására utaló adatok is az ország perem­ területeinek jelentőségét hangsúlyozzák. 78 A Vág jobb partján. 80 Hasonlóan Felső-Verecke területén „ . 62.. Ahol a földrajzi fel­ tételek a legelő hasznosítását ily módon lehetővé tették. • 4* 51 . valamint ab­ ban. hogy a gazdálkodó üzem szervezetében kevésbé volt meghatá­ rozó tényező. 1915." 81 Kétségte­ lenül ez utóbbi volt a kecsketartás — volumenében — legszámotte­ vőbb formája. 83 a csákvári uradalom. s volumenében külön­ bözik a komplex parasztgazdaságok kecsketartásától. Prodan.. mint a paraszti gazdasá­ goknál: a kecsketartás itt is alapvetően extenzív keretekre épüli. együtt a juhászattal. 304. . 1968..N Lényegesen nagyobb volumenű kecsketartással kell számolnunk a vándorpásztorok kezén.. Makkay L. 1915. Liptó és Árva megyék területén élő vlachok minden esztendőben 100 kecs­ kéből 5 ürüt (castrones) tartoztak adni.79 1652-ben a Murányi ura­ dalomban lakó pásztorok pünkösdkor dézsmát adtak a kecskékből is. • . d) Majorságok kecsketartása Ez a típus csupán a birtokos jogállásában. Takáts S.. s alkalmazkodott az illető régió állattartó kultúrájának fő vonásai­ hoz. Maksay F. Takáts S. 311. meddőből meddőt ad. 277.82 de vannak adatok a Rohonc-szalonaki uradalom. 1954. s mindegyik mellé sajttal és nemes pénzzel tartoztak. mely lényegében egybeesik a középhegységi és havasi kecsketartás táji típusával. 33. Nincs okunk magasabb fokon szervezett állattartó kultúrát feltételeznünk ebben az esetben. D. s a Nádasdyak dunántúli birtokai. a lékai uradalom 84 majorságainak 78 79 80 81 82 83 84 Belényesy M.. 129.

3 idei bárány jutott dézsmába. Az új feltételek között azonban már nem őrzik a tartás régi hagyományait. A sümegi adatért Bodó Sándornak tartozom köszönettel. 17 tavalyi kos és cáp.kecsketartására is. 434 sertés." 85 1643-ban a Rákócziak makovicai uradalmának majorjaiban: 80 öreg juh öreg kos idei jerke idei kos öreg kecske örteg bak idei kecske idei bak 432 37 130 132 78 3 16 26 Az edelényi Sápi-pusztán 1762-ben a vagyonleltár 825 juh. 1975—1977. Sugár I.. 52 . 68 meddő kecske. 130. 80 kos. 1954. 432 idei nősténybárány.. a mezőgazdasági nagyüzemek < vonatkozásban is e M Makkai L. évi inventáriuma a beregszászi majorból a következőket tartal­ mazza: „Majorsági juhok: 948 fejős. s a tejéből készült sajt.. 88 Bökönyi S„ 1968. 87 Faragó T. utal a kecs­ ketartás jelentőségére. 329 idei kosbárány. stJ Wolski. K. század fordulóján külön pásztort tartott a kecskékhez. 1973. A kecske majorsági állatállományból való részese­ désére érdemes néhány példával utalni. de gazdára talál az állat bőre is. de az. 147. 16 cáp.87 A majorságok mellett számottevő lehetett a várak kecskeállo­ mánya is. A munkácsi uradalom 1638. 331.89 i e) Szocialista mezőgazdasági üzemek kecsketartása Az elmúlt évtizedekben néhány mezőgazdasági nagyüzem — el­ sősorban egy-két hozzáértő szakember munkájának eredménye­ ként — helyet adott a kecsketartásnak. 58 idei cápolló. 263 szarvasmarha és 65 ló mellett 88 kecskét talált. 101. 88 Elterjedt volt a kecsketartás a környező országok földesúri gazdaságaiban is. A havason 20 meddő juh. w Makkai L. 188 fejős. ami — hasonlóan a majorságokhoz — részben a dézsmából táplálkozott. 65 idei nőstény olló. 185 meddő juh. 1976.... Űjra kelendő — csemege­ ként — a kecskehús. hogy például a sümegi vár a XVI—XVII. 1954. 294—295.

felhasználják a zootechnika legújabb eredményeit. 53 . s a borsodsziráki Bartók Béla Tsz kí­ sérletei a legismertebbek. s nem elég szervezett. s nagy gondot fordítanak a — főleg svájci és német behozatalból származó — faj­ tiszta törzsállomány kialakítására. melyben Bodó Lajos ny.90 A várpalotai Jószerencsét Tsz. A szakemberek szerint az új fel­ tételek között való kecsketenyésztésben számottevő anyagi lehető­ ségek rejlenek. egyetemi docens és Szendrei Mihály főállattenyésztő munkájáé a fő érdem. a felvásárlás és értékesítés rendszere azonban ma még nem kellően kidolgozott.

. illetve az ebből adódó bizonytalanság az oka annak. 66. Fajták Népünk a kecskék fajtáit nem ismeri. Külső jegyei alapján jól felis­ merhetők benne a saanenthali. alföldi kecskét és hegyi kecskét emle­ getnek. hogy ilyen gazdag szókincse alakult ki a különböző színű állatok megjelölésének. 2 Ez azonban számszerűen csupán az állomány töredékét érintette. Helyen­ ként fehér magyar kecskét. Gunst P. Ennek megnyilvánulásai a Nyugat-Euró­ pából való importok.) Az...1 A századfordulótól kezdve jól megfigyelhető egyfajta tudatos tenyésztői törekvés. de megkülönböztető jegyeiket. melyeket a Kisállattenyésztők Országos Egye­ sülete bonyolított. zömmel korcs egyedekből áll. A jellemző tartásmód és rend­ szertelen pároztatás miatt a behozott fajtiszta állomány is hamar elkorcsosult. AZ ÁLLATOK. 340. hogy népünk nem ismeri a kecskefajtákat. Bodó L. 401. Vö. Szendrey. 1948. objektív okokra vezethető vissza. s az. fajtiszta egyedek tartását részesíti előnyben. száza­ dunk első harmadában a délvidék felől is számolnunk kell behoza- 1 2 Horn A. Kecskeállományunk hihetetlenül vegyes összeté­ telű.. 1970.. Mihály szíves közlése. toggenburgi. A TARTÁS TECHNIKÁJA 1. 1959. 7. de ugyanaz másutt már más fajtára utal. csak az adott területen belül különítenek el vele eltérő külső jegyeket viselő állatokat. mely elsősorban rövid sző­ rű. kép). melyért ezúton mondunk köszönetet. skk. nem tartja számon. amely a jól tejelő. fajtákra jellemző vonásai­ kat nem lehet egyértelműen kideríteni. appenzelli és őzbarna svájci kecske vonásai (16—19. szarvatlan — tehát főleg tejhasznú — állatokat jelentett.: Állattenyésztési enciklopédia II.. (Talán éppen a fajták isme­ retlensége. A nyugat-európai behozatal mellett. a zöme továbbra is igen vegyes összetételű maradt. 54 . hogy helyenként a falusi közbirtokosságok tenyészbakokat vásároltak és tartottak. Elsősorban a helyi szóhasz­ nálatban alakultak ki ezek az elnevezések.IV.

hogy a rövidszőrű. hogy az Alföld déli részén él csupán az emléke a kecskeszőr lenyírásának és fel­ dolgozásának (lásd a haszonvételről szóló fejezetben). kép. 31.. szarvatlan fajták megjelenése előtt — ezek tudatos tenyésztői törekvés eredményei — a tej mellett a haszon­ vétel más formáival is erőteljesebben kell számolnunk. Szolnok megye) tállal. 1905. 3 Ma már nem tudjuk meg­ állapítani. hiszen nehéz a mai fajták meghatározása is. hogy az állomány fajtaösszetételének tekintetében is kétirányú hatással kell számolni.16. melynek korábbi hagyományai is lehettek. hogy nem csupán véletlen egybeesés. Az is valószínűnek tű­ nik. ahol még ma is fellelhetők a hosszúszőrű fajták. 55 . Ezek elsősorban spontán módon zajlottak. A rövidszőrű. Az azonban valószínű­ nek látszik. nem voltak az előzőhöz hasonlóan szer­ vezettek. Saanenthali jegyeket viselő fiatal kecske (Tiszainoka. de úgy tűnik. hogy régen milyen kecskefajtákat tartottak hazánkban. ott. Ez utóbbi esetben alkalmanként — a tej mellett — az állat szőrének hasznát is számításba vették. Kellő vizs­ gálatok hiányában nehezen bizonyítható ugyan. főleg szarvatlan fajták nyugat-európai 3 Rodiczky J.

ezek nél­ kül az etnográfia csak részben igazolható feltevésekre szorítkozhat. 4 Ügy tűnik. hogy — a többi háziállathoz hasonlóan — a kecsketartásban is lényeges lenne a fajtaváltás kérdésének alapos vizsgálata. a tarka szőrű. A pásztorok keze alatt levő kecskecsapa4 Bodó L. 2. Ez azonban első­ sorban természettudományi kutatásokkal kezdődhetne meg. délkelet-európai hatást tükröz. Bodó Lajos szerint fel­ tételezhető. 25.. mint balkáni rokonaik. Szolnok megye) behozatalból származnak. kép. hogy az ősi magyar kecskefajták a bolgár—török kecs­ keállománnyal vannak rokonságban. 56 . Nyájak A kecsketartásban — egészen a közelmúltig— a legeltetés ját­ szott meghatározó szerepet. Toggenburgi jegyeket viselő kecske (Tiszainoka. A magyar parlagi kecskék ugyanolyan szarvat viselnek.17. szarvalt. vegyes állomány pedig kelet-. 1959.

Ugyanott „dézsmajuhok: 30 fejős juh.. közös nyájak kialakítása. L.. 95 tavalyi nősténybárány. Az első akolnál egy major és 2 pásztor. Máso­ dik akolnál is egy major és 2 pásztor. mert a kecske­ tartásban gyakorlat volt a más állatokkal. évi januári inventáriuma: „Juhok két seregben. 1954.. 61 idei bárány és 133 kecske. 1954. no. 109 fejős millora juh.és kecskeállományt.. 249 fejős juh. 126 öreg berbécs. Porumbák 1632-es inventáriuma az udvarháznál a következő állat­ állományt sorolja fel: „majorsági juhok: 218 fejős. 4 fejős k a p r a ." 8 Komána 1648. 137 berbécs. 713 j u h . 514. 279 28 25 25 66 17 11 6 432. 87 tavalyi berbécs. 185 fejős juh."° Uzdiszentpéter inventáriumában 1647 júliusában: . 107 tavalyi berbécs. A probléma meg­ közelítése azonban igen nehéz. 57 . 91 idei bárány. 133 öreg berbécs. .. zömmel juhokkal való közös legeltetés. 19 sánta juh. 72 kecske . a másikban 2 pásztor alatt kosok. 1954. 531. 454. 36 kecske. 468. 355 db. . II.2 sztringa juh." 9 5 6 7 8 Makkai Makkai Makkai Makkai 9 Makkai L. no. 609. ami minden bizonnyal a közös tartás gyakorlatát tükrözi. 113 kecske. Mindenekelőtt azért. L. Történeti forrásaink — bár vannak elszórt adatok az önálló kecskecsapatok meglétére — lényegében nem is különítik el egymástól a juh. bakkecskék és múlt nyári bárá­ nyok és kecskeollók. no. 1954. 507 juh. 103 meddő juh. no. L. Fogaras inventáriumában 1832-ben a következő szerepel: „Contrabont juhak: Eöregh juh uagon Eoregh berbecz Taualy kos barany 1631 eztendei kos barany 1631 eztendei neösteny barany Eöregh keczke 1631 eztendeobeli bak czapp Neösteny keczke summa: no. no. . 73 meddő juh. 22 kecske".tok elnevezésének és összetételének vizsgálata a kecsketartás egyes történeti és etnológiai problémáira is rávilágít.. . 1954. . L. évi inventáriumá­ ban: „2 szkútársaság alatt juhok: I. no."7 A kö­ zös nyájak összetételére. az egyikben 2 pásztor alatt 427 ellő juh és 27 ellő kecske. 11 sánta juh.. az állat neme és életkora szerinti meg­ oszlására is utal Porumbák 1648. no no. " 5 Lényegében nem is választja el tehát a számadás a két állatfajt. 81 tavalyi kosbárány.

„Jézus születése" című képe (Hontszentantal). melyen a juhnyájban néhány kecske is látható. századi adata utal a két állat tartásának kapcsolatára: „Megválasztá őket egymástól. S. nagy szarvú bakkecske (Kéleshalom. mester 1506-ban festett. s lényegében a két állat együttes tartása jellemzi a mediterrán térség transzhumáló pásztorkodását is. II. különösen gyakorlat volt a Kárpátok. a Balkán-félsziget. Földes L. 58 . s az Alpok hegyi pásztorkodásában. Gyökerei és szálai azonban messze vezetnek."10 Igazolás erre M. és a két állat összevegyített tejének 10 11 12 Szarvas G— Simonyi Zs. 1974. 11 A juhok és kecskék közös tartása elterjedt valamennyi környező népnél.1'2 összekapcsolódik a tartás. 197—198. Bökönyi S. Hosszú szőrű... 626. kép.18. 143. Már a Müncheni Codex XV. miként a pásztor választá meg a juhokat a kecskéktől. 1960. Bács-Kiskun megye) Adataink szerint a juhok és kecskék közös tartása az országot övező hegyvidéken lehetett általános..

14 s a balkáni nomád szarakatszánoknál. skk. skk. 1960.. Bács-Kiskun megye) közös feldolgozása a román pásztorok kezén. 172. 153. F. 15 A Lengyel-Kárpátok­ ban túlnyomórészt együtt tartották a kecskéket a birkákkal. 14 59 . 1968. 626.19. « Ferdinand. század végi adatát Mold­ vából és Havasalföldről idézi: Földes L. 588 skk ir ' Földes L. 17 Karmyseva. 19 Nicolaisen.. Ch. 1969..13 Szlovénia alpi terü­ letén. 139—140. 1960. 1(i Wolski. V. 605. 1961.. 240. W. K. skk. 1969.19 A kérdésnek azonban — véleményünk szerint — sokkal korábbi történeti gyöke­ rei vannak.. Nóvák. K.. 1969. 98. 1969. Novak. XVIII.: Kowalska—Lewicka. A juh és kecske tartása feltehetőleg a domesztikációjuk13 Dunäre. N. skk. J. 116—118. 1976. 652. V. skk. kép. A. B. Novak. 1961.18 s a fekete földrész tuareg pásztoraiig. ami persze sokszor gondot is okozott — a verekedős kecskék miatt — a pásztorok számára. J. Lenyírt szőrű fekete kecskebak (Úszód.16 A példákat tovább lehetne sorolni a hegyvi­ déki tadzsikoktól a félnomád üzbégekig. 1969. 162. V. Sulzer. Marinow. 1972. Vö. 133.17 a kelet-afganisztáni no­ mádokig.. 171.

Alapvetően lehetőséget teremtett erre a két állat biológiai-alkati hasonlósága is. 197. legelőhasznosítása szinte kiegészíti egymást: míg a többi állat nem legel a juh után. hogy a két állatfaj számaránya középkori gazdasági iratokban tájegy­ ségenként annyira változó képet mutat.tói kezdve — mely lényegében egy helyen. 160. 190. hogy 1—2 kecskét írnak össze 300—400 juh között. addig a kecske azt eszi a le­ gelőn. a síkvidékiek főleg juhokat tartottak. A két állat együttes tartásának azonban voltak helyi. Kiss I. amit a juh nem legel le. hogy a pásztorok mindig tartottak néhány kecskét a juhok között is. K. A kecskék száma általában nem volt olyan magas.. kulturális színvonala adta. 1975. 1. együtt járták útjukat az emberiség állattartó kultúrájában. 4. 20 Bökönyi Sándor — néprajzi analógiák alapján — igazoltnak véli. N. s ezek a ténye­ zők mindig együtt szabták meg azt. az állat legeltetésének. 1974. A juh és a kecske legeltetése.21 A kapcsolat jellemezhette a neolithicum népes­ ségének állattartó kultúráját is. A juhokkal való legeltetés mintegy rej­ tett formája volt a kecsketartásnak. 60 . 3. s fordítva. főleg kárpáti területekre is. 22 Az állattartás geográfiai determináltsága később sokat oldódott. 2. s a földrajzi meg­ határozottság mellett szociális szempontok és a haszonvétel célkitű­ zései fokozatosan meghatározó szerephez jutottak. nem volt érdemes melléjük külön pásztort fogadni. s lényegesen nagyobb mennyiségű tejet ad. 1976. s egy időben történt • — összekapcsolódott. hogy milyen volt az arány a juh. de az is előfordult. Bökönyi S. 1960. melyre a kulturális választ az illető terület népességének gazdasági. 2/l A juh és kecske közös tartása tehát felte­ hetően a neolithicum óta általános etnológiai jelenség. szociális. 23 Ez a középérték jellemző a környező. lehetőség. A XVI—XVII. Wolski. században az északkeleti országrészen a legáltalánosabb arány 1:10 —1:5 a juhok javára. Van úgy. századtól kezdve rendeletekkel — melyek főleg az erdővédelmet szolgálták — egyre inkább igyekeztek visszaszorí­ tani a kecskék legeltetését.. praktikus szempontjai is. Pl. A kecske hasonló minő­ ségű. hogy a kecskék száma a nagyobb. 767. Ezért van az. 156. A két állatfaj arányát elsősorban geográfiai tényezők szabták meg: a hegyvidéki népcsoportok főleg kecskéket. mint a juh. Bökönyi S. s ritkán.f 1974..és a kecskeállomány között. A két ál~ 20 21 22 23 2Í Matolcsi J. s nemegyszer egy-két év alatt teljesen megváltozik arányuk egy-egy településen belül is. A XVII—XVIII. hogy külön nyájjá szervezhették volna őket. skk.

lat teje — a magyarságnál és a környező népeknél is — együtt került feldolgozásra (lásd a haszonvétel fejezetet). Az adatért Csiszár Árpádnak tartozom nagy köszönettel. hama­ rabb. T. 1943.31 Öreg bak öreg fias 5 58 Tálasi I„ 1939. különösen nagy serénységgel látják el ezt a feladatot a kecskebakok. Voltak azonban — minden bizonnyal kisebb számban — önálló kecskenyájak is.26 Alföldi juhászoknál néha kecske volt a nyáj vezérállata.. ami mindig a mezőn. M Wolski.73. melyek élelmezé­ süket szolgálták. valamint szemfülességének következtében a nyájakban (ti. 154.1. K. 128. 27 Marinow. Ezért érdemes kecskét tartani a nagyobb akiokban. 1976. hogy „Éberségének. 29 Wolski. W. ahol egyébként tartásának nem volt külö­ nösebb hagyománya és jelentősége. vagy leginkább az erdőben történik. Gyakran felbukkan a juhnyájakban a kecske — főleg szép. Leghamarabb a kecske szimatolja meg a farkast.1. K.27 A román pásztorok ezt azzal magyarázzák. hogy a kecske érzi meg leghama­ rabb a farkasveszélyt.69. 1801-ben a nyáj a következő állatokból állt. 118. 1976. hogy néhány kecske általában ott is volt a juhok között. . K. kellő időben dobbant a l á b á v a l . (Urbán József fordítása) 31 Beregi Múzeum adattára és dokumentumtára: D. így a kecsketartás a tej gazdálkodásban számottevő haszontöbbletet jelentett a pásztorok számára. 1976. 128. . hogy amikor ő a juhokat legelteti." 29 A lengyel juhászok részére 1748-ban írt oktatás a következőket írta erről: „Az értelmes juhpásztor kecs­ két tart a juhok között. Ezek összetételéről és létszámáról tájékoztat egy beregi földesúr tiszaadonyi kecskenyáját számon tartó gazdasági föl­ jegyzés.. 34. a kecske megérzi. és bármilyen gyorsan lopakodik is a farkas. hogy néhány kecskét tarthattak a nyájban. akkor ő mindig a kecskéket figyeli. 61 25 .28 Hasonlóan vélekedtek a lengyel területek pásztorai is.142. A meddő juhnyájaknál a pásztorok járandóságai közé tar­ tozott. Chmielowski XVII." 30 Valószínűleg ezek a szem­ pontok is szerepet kaptak abban. századi enciklopédiája azt írja. mint a kutya. • Roska M. mert a kecskék a legjobb őrzők a farkasokkal szemben. erős bak — vezérállatként a Balkánon is.25 A Lengyel-Kárpátokban általában 3 tejelő állatot jelöltek ki erre a célra. juhnyáj) a kecske tölti be a vezér­ állat és a nyájőrző szerepét. so Wolski. 1961. 172. gyors tájékozódásának.

hanem a tehenek mellé fogad­ tatott. .. és minthogy bizonyos volna. század végén megtiltot­ ták. 32 A tehenekkel jártak a legelőre a kecskék Mohácson is a XIX. 1976. a város csordása nem a kecskék. a bíró ítéletében a következőket hangsúlyozta: „ . mégis a fele ár megfizetésére ítélte. kecskék) felvigyázását önként magára vállalta. hogy a pásztor a tehéncsordával kecskét őrizzen. 392—393. de minthogy a csor­ dás azoknak (ti. Liszkán a XVIII. 1830ban. . 135. mert a kecskék elszaladgálnak a csordától. ha nem tudtak mel­ léjük külön pásztort fogadni. ." 33 .: Nemek. hogy a kecskéket.Meddő Esztendős Esztendős Esztendős Esztendős Idei bak Idei czap Idei jerke bak cap fias jerke fiatlan 6 12 7 4 18 10 28 27 összesen 175 1802-ben a nyáj állománya a következőképpen alakult: ö r e g bak Fejős Fiatlan fejős Meddő Esztendős jerke Esztlendős czap Esztendős bak Idei bak gedó Idei j e r k e gedó 9 47 6 20 24 16 1 24 23 összesen 170 (Vö. mikor egy mohácsi lakos két elveszett kecskéjéért kártérítést követelt a pásztortól. század elején. együtt legeltették más. a pásztor a felelet terhétől feloldozta tik. s jelentős károkat tesznek. hogy azokat a farkas elfogván megette. életkorok fejezettel) Már a korábbi századokban is gyakorlat lehetett az — ami szá­ zadunkban teljesedett ki —.i2 ű Hőgye I. Andrásfalvy B. Külön kecs­ kepásztor fogadására kényszerítették a gazdákat. hazajáró állat­ csapatokkal. A Hegyalján. . 1972.. 62 . és a bért azoknak f elvigyázásáért már fel is v e t t e .

s a faluközösség enge­ délyezte — megfelelő legelőterület birtokában — külön kecskenyáj szervezését. kép. kép). Adataiért neki tartozom köszönettel. De felbukkannak a kecskék a közelmúltban is a juhnyájakban és a marhacsordákban is (20—21. s a ki­ járó állatcsapatok felszámolásával új helyzet állt elő a kecske legel­ tetésében is. Mindig azzal az állattal hajtották legelőre. jelentőségének visszaesésével.. Mégis úgy tűnik. Az együtt legeltetett kecskecsapat megjelölésére szolgáló kifeje­ zések időben és térben is rendkívül változatosak. ahol számuk 50—60 fölé emelkedett. 63 . megye) A kecskeállomány számának. 34 A kecsketartás nyelvi készletének ez a rétege elválaszt34 Bodó S.-Z. mert az télen is kijárt. Különösen a sertésny ajakkal együtt legeltettek szívesen. Külön nyájjá azonban kevés helyen szerveződtek: csak ott. Kecskék a marhacsordában (Komlóska.-A.20. hogy ezen a szálon nem nyomozható tovább kellő biztonsággal a kecsketar­ tás története. gyakran egy-egy te­ lepülésen belül is eltérő kifejezések élnek. B. amelyiknek a pásztora elvállalta a kecskéket. foglalta össze a legeltetett állatcsapatok elnevezésének tör­ téneti adatait.

Tiszasas (Szolnok megye).. Kunszentmiklós (Bács-Kiskun megye). 1915. s kellő adatok hiányában ez a kérdéskör nehezen rendezhető egységes rendszerben. A Bécsi Codex a XV.37 kecskefalka kifejezést is. keőkeke. II. 143. 1954. Sgy. 514.38 A kecskecsorda 3j 30 37 38 Szarvas G. században kecskék csordáját említi..-Z. kép.36 Az élő nyelvben a kecskenyáj a legelterjedtebb kifejezés. ezt a szót az egész magyar nyelvterületen ismerik.. („Ionoknak cordayc. mely a Dunántúlon a legelterjedtebb. lowake. gyakran egy ember tulajdonában levő állatállo­ mány (elsősorban kisállatok) megjelölésére szolgál.. 64 . A marhacsordával legelőre hajtott kecskék (Teresztenye.. 42..35 északkelet-magyarországi számadásokban a XVII. Kéleshalom. Takáts S. megye) hatatlan a többi állatfajtól.21.. Vajkai A.—Simonyi Zs. 300. Borsod-A. Az alföldi falvakban a falka a nyáj­ nál kisebb egység. században kecskék seregeit jegyzik fel. Ezenkívül azonban nap­ jainkban is használják a kecskefóka.") Makkai L. 1959.

Tápé:'Bálint S. Az említett okok miatt nem törődtek igazán az állatok fajtá­ jával. (Persze. 508. mustrálás Az állomány szaporítása a kecsketartásnak is fontos feladata. kecskecsürhe (Szolnok megye) kifejezés a kecskecsapat megjelölésre. s az Alföld középső területein..-A. lényegében azonos keretek között mozoghat az állatlét­ szám.. Éppen ezért a kecs­ ke szaporítása körüli ismeretanyag lényegesen szegényesebb. mint más állat esetében. megye: Bogács.. Szeged: Bálint S. I. Gazda K. Kéleshalmon (Bács-Kiskun megye) gidanyájnák nevezik az elválasztás idejére — fiatal álla­ tokból — szervezett állatcsapatot. A gazdák többsége csupán egy-két állatot tart. Bács-Kiskun megye). Cibskházs. Szaporítás.) A jelenlegi kép a kecsketartás kis jelentőségére és ala­ csony színvonalára utal. 65 5 . s így a tudatos állami tevékenység ellenére. ahol a kecske szapo­ rulata — a juhéhoz hasonlóan — lényeges haszna lehetett az állat­ tartásának. A pároztatás rendje miatt (lásd alább) az egyébként fajtiszta egyedek utódai is néhány év alatt elkorcsosodtak. hogy külön terminus nincs nyelvünkben ezen állat­ csoport megjelölésére csak olyan. Jósvafő.. Mád. Szolnok megye: Cséos. Szórványosan felbukkan alföldi falvakban a gedanyáj kifejezés a fejős állatokból szervezett kecske­ csapatra is. s talán ezzel is magyarázható. A kecskecsapatok elnevezéseiben minden bizonnyal alapvető szerepet játszott a más állatfajtákkal való. egészen más lehetett a kép az elmúlt századokban. de ma már közel sem játszik olyan lényeges szerepet. 1976. Gönc. A kecskék ma ugyanis nem jelentenek igazából állatvagyont. 40 valamint Kovászna megyé­ ben/11 Felbukkan még az említett területeken a kecskegulya (Szol­ nok megye. nem fordítottak gondot a fajtisztaság kérdésére. 1974—75. közös tartás. 706. 1957. 39 Szeged környékén. A szaporulatnak elsősorban az állomány fiatalítása és — ahol fogyasztották — a hús miatt volt jelentősége. mely tenyészállat-behozatallal igyekezett segíteni a hazai kecsketartást. amit a többi állatfajra is alkal­ maznak. 3..-Z. Nem cél a kecsketartásban az állomány számának növelése. az állomány minősége mindig is alacsony szinten 39 40 41 Sgy: B. s alkalmanként az a gond. főként a hegyvidéki területeken. hogy miként adjon túl a szaporulaton.kifejezés egyaránt ismert az északkeleti megyékben. 236. mint más állatok esetében.

A gazdák vagy megvárták.. idős emberek tartottak bakot. közbirtokosságok tenyészbakot tartottak. hogy berreg: „Megbergi a cáp a nősténykecskét. pl. ha üződhetne.. hogy 1948-ban a Földművelés­ ügyi Minisztérium bevezette a kecske törzskönyvezését/1-* a tenyészt tők fajtiszta bakokat kaptak állataikhoz.: Herman O.. s így a kecskék üzetésére a fal­ vak között sajátos kapcsolat alakult ki. mert akkor egészséges. ahol szinte « Gunst P. 5—6 liter kukoricát. * 45 Sgy.42 Valamit javított a helyzeten. Tiszainoka. 92. amelyikben született. Vagy a gazdák maguk haj­ tották át valamelyik közeli faluba kecskéjüket. 401.45 A kecske — amíg legeltették — a nyájban üződött fel a legelőn. Bükkzsérc. Horn A. s a tartás szisztémája miatt azt is csak kisebb részben. vagy otthagyták néhány napra. esetleg pár kiló terményt adtak a pásztornak a kecske üzetéséért. akkor a bakhoz el kellett vezetni a nőstényállatokat. augusztustól október elejéig üzekedik. csak Erdélyben mondják. űz. s hagyták ott kéthárom hétre. akkor hangosan mekeg.. Ez azonban már csak a magyarországi kecsketartás utolsó felfutását érintette. 1914. 1970.állt. űződik kifeje­ zéseket használják. Vö. Az utóbbi évtizedekben. 7.. 1948. A nyár végétől. ami lényegében a bak tartásához való hozzájárulást jelentette. akik ezzel kevés pénzre tudtak szert tenni. A kecske párzására általában az üzekedik. vagy a pásztor adott kölcsön néhány hétre bakot a nyár végén. A pásztorok és falvak között effajta kapcsolatra szép példát lehet találni az Aggteleki-karsztvidék településein. s gondozóját megillette az üzetésért járó pénz. a kecskeállomány csökkenésével már nincs bakkecske minden faluban. 1959. míg az állat megüződött. /l7 Sgy. * Vámszer G. A kecske általában még annak az évnek a végén megűzödik. 1948. 40 A bakot tartó gazdán gyakran ragadványnévként is rajta maradt ez a tevékenység. fiG . nagy gidát ellik.: bakos Lénárt János/'1 Mikor megszűnt a kecskék legeltetése. A gazdák némi készpénzt (az 1950-es évektől 20—50 Ft). Az üzetésért pénzt. Gyakran magányos. Ahol a legeltetési társulatok. hogy az a jó. általában 40—50 jerkére egyet. vagy pár kiló terményt. mivel a bak több és jobb minőségű takarmányt kapott az üzetés idején. ott a falu bikájával együtt kezelték ezt az állatot." 44 A Tiszazugban azt tartják. s éves korára már megellik. '•'•'• Horn A. pár liter bort adtak a bak gazdájának. ha újholdra üződik meg a kecske. vagy csak a kocsmában fizettek neki egy áldo­ mást. 274. Bakot főként a Pásztorok tartottak. 257. 46 Orosháza néprajza II...

de felkötozték. 51 A fiatal állat világra hozatalát elles. Szelevény (Szolnok megye). többnyire azonban elég mostoha körülmények között jött a világra a fiatal állat. (Jegyzetek.: Viga Gy. sokszor hóban ellett meg az állat. kecskézés kifejezé­ sekkel jelölik. szerint megegyezik a török népek hasonló eljá­ rásaival. Taktaszada (Borsod-A. hogy az állat a poklát. Volt. gidázás. Előfordult.48 De nyo­ mon követhető ez a kapcsola3B«z országban másutt is egy-egy kis­ tájon belül. gidózás. Kéleshalom (Bács-Kiskun megye). mikor már „táncolt az anyja mellett a gedó". Gyakorlat volt az is. Tálasi I. Paládi-Kovács A. megye). Az utób­ bi évtizedekben a kecskék számának csökkenésével. hogy csak akkor vették észre. által idézett adatok szerint ez az eljárás országszerte ismeretes. Sgy. Ezt vagy Vö. hasas.valamennyi falu kapcsolatban áJJt ily módon is egymással. Az első tej neve a kecskénél is pectej vagy gulászta (az utóbbi elnevezés főként az északkeleti országrészen fordul elő). zsákból készített kötőt. Ma már 4—5—6 falu kecsketartói hordják egy helyre űzetni állataikat. abrakot kapott. A vemhes állatot csaknem végig fejik az ellésig. mert azt tartják. hogy a nem fejt kecske túl nagy gidát nevel. hogy ne üzekedjen. Tiszainoka (Szolnok megye). hagy a közös nyájban legelt a bak. szütyőt kötöttek a hasa alá. Az elles után gondosan ügyeltek arra. 317.: Paládi-Kovács A. Elvették alóla. s általában a trá­ gyadombon ásták el. fiadzás.50 A hagyomány szerint a kecske a jerkegedát pontosan öt hónapra elli. pokláját (placenta) meg ne egye. nemegyszer a szabadban.. s nehezen tud elleni. a bakot három nappal tovább hordja.-Z. hogy segíteni kellett az anyaállattól „el­ venni a gidát". 1977. s takarmányát is dúsították: több darát. a meg nem űződötté meddő. akkor több környező település is szóba jöhetett. 5* 67 48 49 .. ahol még a közelmúltban is gyakorlat volt a kecske téli legeltetése. mint a meddő állat. A bakokat áltálában csak az üzetés idején tartották együtt a nyájjal. s az egyes álla­ tok becsének növekedésével már egyre ritkábban hajtották ki a vem­ hes állatot. ha nem volt bak egy-egy évben valamelyik faluban. Vö. Főleg hegyvidéki területeken. Ez ter­ mészetesen a fiatal állatok gyakori elhullását eredményezte.49 A „gidát fogott" jerke neve vemhes. 118.) 50 Sgy. csak nyár végén „engedték rá a jerkére". 1965. Máskor pányván legeltették. ma alkalmanként nagyobb távolságra is. Régebben. 51 Sgy. A kapcsolat hatósugara a kecsketartás intenzitásának csökkenésével növekedett: kezdetben legfeljebb csak a szomszéd falvakba kellett elvinni űzetni a kecskét.

általában csak egyet hagytak meg. Az elválasztás így gyorsabb volt. hajtották az elválasztásra szánt állatokat. 317—318. hogy néhány hétre kicserélték egymás között vá­ lasztásra szánt állataikat. 52 Gyakoribb volt ennél. Csak ennek kifejése után engedték a gidát az anyja alá. elválasztották a gidát. A bak gidákat.) választották el a gidákat. Elterjedt volt Szolnok megyei és Bács-Kiskun megyei kecske­ tartó gazdáknál. Kéleshalmon (Bács-Kiskun megye) külön gidanyájba. Hat-nyolchetes kor volt országszerte a választás ideje. vagy tehéntejen nevelték fel. s magával az állattal itatták meg. de nem engedték. Ennek az elválasztásnak sajátos gyakorlata alakult ki az Aggteleki-karsztvidék falvaiban. ezért a kiskecskét igyekeztek mielőbb elválasztani az anyjától. elkülönítették az anyjától. később már csak egyszer. 4-es elles is előfordult) elajándékozták.i 53 Sgy.. vagy ma­ guk a gazdák bízták rá gidáikat valamely szomszédos falu pászto­ rára. vissza- r. illetve a levágásra szánt jerkéket ekkor volt szokás levágni. a másikat. a felnevelésre szánt állatokat pedig — különféle módon — igyekez­ tek leszoktatni a szopásról. hogy a fiatal kecskét valamilyen módon külön zárták. hogy mindig visszavitték. Vö. 88 . hogy mindig Zsófia napkor (május 15. akkor a gidát el­ ajándékozták. Néhány hét után már ki­ fejték az egyik csecset. Ekkor még naponta kétszer engedték az anyja alá. Kezdetben az egész tej a fiatal állaté volt. az egyes eljárá­ sok egy-egy településen belül is váltották egymást. illetve a többit (3-as. s csak az anyját hajtották a legelőre. Az emlékezet szerint az eljárás az ország más területein is szo kás lehetett. Mivel a kecsketartás fő haszna a tej volt. 1977. Ha a kecske több gidát ellett. Vagy pányván külön kötötték tőle. s a gida a másikból szopott.: Viga Gy. hogy a fiatal kecske szopja ki. vagy nappalra az ólba zárták a fiatal állatot. ahol a szomszédos falvak pászto­ rai kicserélték egymás között a választásra szánt állatokat. Nem nagyon szerették azonban ezt az eljárást. mert az idegen anyaállat nemigen engedte közel magához a gidát. Az elválasztás ezekben az esetekben fokozatosan történt. mert a két állat sokáig „bőgte egymást". Az elválasztásnak többféle módja is lehetett. vagy kifejték edénybe. Végül teljesen kifejték a tejet. nem enged­ ték szopni. 53 Érdekessége a dolognak.a földre fejték. s az egész ország területén elterjedt. Az elválasztás idejét nem kötötték naptári eseményhez. Ha az elles közben az anyaállat elpusztult. „elrúgta magától". csupán Aggtelekről van adatunk arra.

. hogy az eszköz használata főleg az északi hegyvidéken volt elterjedt. mert a szögek könnyen megsebezték az anyaállat tőgyét. Tiszakürt stb. majd levágták.. Arló. szütyővel.kérték az állatokat. ott általánosan szütyő a neve.. mert a vászon a csorgó tejtől megkeményedett. Hegyalja. 1955. Bükk-vidék. Cibakháza. amit négy. Vö. s ez komolyabb kárt jelentett. Sgy. zempléni hegyvidék. Elterjedt szopásgátló eszköz volt a szúrós palóka.58. 149. szúrókosár. Ügy tűnik. 69 . így igyekeztek távoltartani tőle a szopós kiskecskét59 A hím állatot általában már kicsi korában levágták. 1939. nem szíve­ sen nevelték fel. Nagyrév. mintha a fiatal állat kiszopja a tejet. skk. töviskosár. kosárka. Taktaszada. Használatától sokan azért idegenkedtek. 149. Sgy. szö­ ges szíj. (A cap szó széles elterjedtsége — kiherélt állat értelmében — a húshaszon korábbi fontosságát hangsúlyozza. Kecskékre csak a legegyszerűbb for­ máját használták: vékony szíjba néhány rövid szöget szúrtak. Bács-Kiskun megye. 24. A Bakonyból közöl adatot: Tálasi I. Zempléni-hegység). Ritkábban fordult elő. 55 Csak szükség esetén alkalmazták.. s egy évig hizlalták. A herélt állatokat felhizlalták.) A bakkecskét levágáskor is szo- 54 55 56 57 58 59 60 Vö. Alkalmanként néhány hetes korában kiherélték. Tiszazug. orrszíj. Sgy. kantár (Aggteleki-karszt). szúróka (Bükkvidék. nem szívesen használták.: Szabó M. legtöbb helyen azonban nincs megkülönböztető neve a herélt állatnak. Az ország több területén szokás volt azonban a bakkecskék egyéves kor utáni kiherélése is.: Szabó M. az Alföldön — kecskék esetén — csak elvétve találkozunk vele. 148. Szentsimon. pedig sokszor — saját bevallásuk szerint is — egyszerűbb lett volna véglegesen elcserélni azokat.54 mely többféle néven volt ismeretes: szúró. s kikezdte az állat tőgyét. sarkaira erősített zsinórral kötöttek fel az állat hátára. ha ezt az eszközt rokonnak tartjuk a bak üzekedésének meggátlására szolgáló kötővel. Sgy. hogy zacskót varrtak az anyaállat tőgyére.: 49. húsát fogyasztották. Főleg az alföldi falvakban volt ismerétes az elválasztás azon mód­ ja. jegyzetponttal. Aggteleki­ karszt. Kisgyőr.57 Ez négyzet alakú vászondarab. Vö. 1955. Szabó M.60 Az éves kora után kihe­ rélt bak megjelölésére elterjedt a cap kifejezés. bőrét. szöges kantár. szúrós kantár stb. s így csatolták a fiatal állat orrára. Erdőbénye. palóka (Tiszazug). 56 Az északi hegyvidé­ ken kevéssé terjedt el ez az eszköz. Arló. kosár. ahol ismerik. 1955. Aligha tévedünk. hogy az anyaállat tőgyét bekenték marhaganajjal. Tiszainoka.

s amíg jól tejel. 70 . Az előbbi állattartásunk és állatgyógyításunk mélyebb rétegeiben gyökerező. A recens gyűjtések alapján a kecske gyógyításának eljárásmód­ jai a pásztorok és a Parasztgazdák által gyakorolt tevékenységtí­ pusokra bonthatók szét. hogy soha nem beteg. Az emlékezetben elérhető időben — a tar­ tásmód változásából következően — az állat betegségét és gyógyí- 61 fi2 Moór E. ezt foggal megragadták. hogy a kecskét általában ellenálló.62 de különö­ sen igaz ez a kecske esetében. mert azt tartották. kinyomták belőle a heréjét. ahol elvétve bukkannak fel a gyógyí­ tásban irracionális elemek. nem lehet meggyógyítani. Ehhez járul az is. hasonlóan. míg korábban általános gyakorlat volt az ivar­ érett állat levágása is. mint az emberek gyógyítása. ha pedig megbetegszik.. 4. 52. amíg „kap gidát". az utóbbi elsősorban általánosan ismert és gya­ korolt eljárásokból áll. A kecske­ tartás háttérbe szorulásával egyre inkább csak a tejes állat húsa kerül az asztalra. A herét eldobták. A foggal való herélés minden bi­ zonnyal — a juhászaiban alkalmazott hasonló eljárással együtt — a pásztorkultúra régi közös hagyománya. golyó­ ját. sokszor eltitkolt. s azt mondják. hogy így kevéssé büdös a hús. jelentősége van egy állatnak a paraszti gazdálkodásban.kás volt kiherélni. 57. újabban viszont inkább csak a cigányok vásárolják meg. Minden bi­ zonnyal ezzel magyarázható.61 A kecske a magyarságnál nem játszott alapvető szerepet. 1939. vagy a végeit nyesték le). s nem képvisel nagy anyagi értéket maga az állat sem. annál több gyógyító eljárás és hiedelem fűződik hozzá. Az ilyen korú kecskét régen a parasztgazdák is levágták. A kecskét addig érdemes tartani. A 8—10 éves állatot általában már öregnek tartják. a sebet sebhintőporral szórták be. nyúzás előtt. s fogyasztják el. A zsinórt elvágták. Gyógyítás Minél nagyobb értéke. 1933. míg a zsinórja ki nem jött. Az állatgyógyítás általában sokkal céltudatosabb. akkor el is pusztul. nem fogyasztották el. mint a birkát. A bakot általában a pásztorok herélték ki. szívós állatnak tartják. kevesebb irra­ cionális elemet tartalmaz. féltve őrzött eljá­ rásokat is tartalmaz. A zacskóját éles késsel felvágták (vagy oldalt nyitot­ ták fel. hogy viszonylag kevés gyógyító eljárást ismer népünk vele kapcsolatban. s addig húzták. Vajkai A..

hogy két fa­ darab közé. Némelyik fejős kecskének olyan nagy a tőgye. van azonban. a kérő. Elvétve előfordult.tását a pásztor általában naponta meg tudja beszélni az állat gaz­ dájával. akkor általában levágták. 71 . Az itt be­ mutatásra kerülő gyógymódok zömét a szarvasmarhák és a juhok gyógyítására is általánosan alkalmazták. Porumbák inventáriuma 1648-ban külön említi a „döggel holt keczke olló bőr"-t a major juhállományáról szóló kimutatásá­ ban. 1954. hogy segéd­ kezni kell az ellesnél: általában óvatosan húzzák a kiskecskét. és kecske — bendőfelfúvódását. mert úgy tűnik. az állatokért való felelősségvállalás gyakorlatát is.. valamint a vele együtt járó baj. s azzal kötötték fel a tőgyet. így a naponta hazajáró állatokon gyakorolt gyógyító el­ járás sokkal „nyitottabb" a parasztgazdák felé.64 Ma a pásztorok és a parasztok főleg a más állatokon megtanult gyógyító eljárásokat alkalmazzák a kecskék esetében is. s az egyes állatok nagyobb becsértékének velejárója. A kecsketartás jelentőségében és volumenében bekövet­ kezett változás átalakította a pásztor és a gazdák kapcsolatát. de a sántító állat már csökkent értékű volt. sarkaira erősített madzaggal erősítették az állat hátára. Az alábbiakban a betegségek típusai alapján vesszük sorra a kecske gyógyítása során alkalmazott eljárásokat. 28 „pénzen eladott rühös kecs­ ke" említésével. A zacskót négy. ebben legfeljebb a pász­ tor segítségét kéri. « Makkai L. hogy az állatgyógyítás fő választó­ vonalai nem az állatfajok. a pásztor csak darabszámra volt köteles számot adni az általa őrzött állatokról. Ha az állat a lábát törte. Ez valószínűleg régebben is így lehetett. a számadás. 1954. sínbe kötötték a törött lábat. hogy a földre ér. Ha­ zajáró állatoknál általában a gazda gyógyít. hogy az állat ne egyen nagy nedvesfi * Makkai L. A hegyvidéki területeken. 364. 627.)65 E betegség. ahol kintháló kecskenyájak voltak.63 A közös nyájon legelő állatok tömeges betegségére utal a görgényi uradalom 1645-ös számadása is. 65 Mezőgazdasági Lexikon I. Ilyenkor zacskót varrtak vászonból. ezért a legeltetés és a takarmányo­ zás során nagyon ügyelt arra. Ez az eljárás egyébként is a kisebb állatlét­ szám. kérődző megál­ lásának okát népünk jól ismeri. (Az állatorvosi szakirodalom elkülöníti a kérődzők — szarvasmarha. A kecske általában könnyen megellik. mint a kint háló állatoknál. nem próbálkoztak gyógyításával. A kecske leggyakoribb betegsége — hasonlóan a többi kérődző állathoz — a felfúvódás. juh.. 521. hanem a betegségtípusok között húzód­ nak. kibújt lábainál fogva.

megye) ségtartalmú zöld takarmányt. köményfőzetet. Alkalmanként vizes lepedőt kötöttek az állat oldalára. Az állatgyógyító eljárások legnagyobb része ezen betegség kezelését szolgálja. egérfészekkel magyarázzák a felfúvódást. vereshagymát. Másik lehetőség az. dohányt. hogy a felfúvódott állatot meg kell kergetni. melyek zömmel racionális eljárások. Szimpetri (Borsod-A. megye). volt ahol kis békát nyeleitek le a beteg kecskével. zavarni. Kecske gyógyítása „zabolával' (Taktaszada. s ebben rendkívül változatos eszközöket tartalmaz. borseprőt. hogy valamilyen vegyszert. keserűsót. gyakran undort keltő anyagot öntöttek a be­ teg kecske szájába.-Z. Erre a célra használtak záptojást. szódabikarbónát. hogy ezzel segítsék elő a belek mozgását. bogarakkal. illetve itattak meg vele.22. 72 . kamillateát. Alkalmanként azonban a legelés köz­ ben elfogyasztott mérgező növényekkel.-Z. Általá­ nosan ismert. kép. oltott meszet. „fel kell szedni a hátán a bőrt".66 Űjab- Sgy. fokhagymás vagy ecetes vizet. BorsodA. hajagmogyoró pálcával kell dörzsöl­ getni a hátát.

-Z.. A trokhározást a pásztor vagy az állatorvos végzi. a fogsor mögötti ínyre.09 Ha a kecske megcsömörlött. akkor keserűsót.. közben alkalmanként megker­ getik. hogy az állatok a legelőn megütötték. A zabla. s oldalát nyomkodják. aki ultraszeptil porral szórta be a sebet. A bezabolázott. dipankrin).. etettek meg az állattal. 1955. megtrokhározása. fokhagymát. Ilyenkor a sebet kitisztították.és nyugat-európai juh. bort itattak vele. 133—137. meg­ sebezték egymás tőgyét. s eresztik ki a gázokat. az állat fején összekötik (22. 147. s vannak adatok alkalmazására alföldi területekről is. timsós. egészen hátra. alkalmazásuk egy-egy településen belül is változik. félzabolázott állat szájában néhány órára hagyják ezen eszközt. Végső esetben általános a felfúvódott kecske megszúrcsapolása. hosszú. Nicolaisen. A felsorolt. A felfúvódott állat gyógyítására az ország több területén egy sajátos kis eszközt használnak.ban az is előfordult. (Magyarózd). paradicsomlét. 68 A tárgy tzopásgátló eszközként való alkalmazását csupán ke­ vés hazai Példa igazolja. melyekbe vékony zsineget kötnek.i8 09 Viga Gy. melynek során árral. Gyakran előfordult. ólomecetes. hogy emberi gyógyszerkészítményt adtak be az állatoknak. Szabó M.67 Egy széles körben elterjedt. vékony pengéjű késsel vagy speciális. akkor kerolinnal kenték be.. vala­ mint dél.és kecsketartásban általánosan el­ terjedt szopásgátló eszközzel. Taktaszadán (B. a kérődzés közben fel­ böfögött csomót tették át a beteg állat szájába. s néhány napig gyengén fej­ ték a tőgyet. melynek eszköze formailag telje­ sen megegyezik egy más funkciójú eszközzel: a skandináviai. zabola alkalmazása elterjedt az ország északkeleti részén. ujjnyi vastag fadarabot vágnak. sós vízzel mosogatták. Az így nyert eszközt — neve zabola — a beteg kecske szájába teszik. mely Afrikában is is­ mert. de nem általánosan ismert gyógyító eljárásról van szó. ecetet. hogy elősegítsék gyomorműködését (bilagit. nem kérődzött. ece­ tes. kutyazsírt (szekérkenőcsöt). 1955. „elvesztette kérő­ jét". Szabó M. Magam a szlovák lakta Répáshután találtam adatot borjúra való alkalmazásra. két végére hor­ nyot faragnak. parasztok nemigen vállalkoznak rá. 173. 147. megye) egy arasznyi hosszú. 1969. erre a célra készült szerszámmal szúrják meg az állat bendőjét. alkalmazott anyagok elterjedése nem mutat hatá­ rozott rendet. Volt. palókatípussal. J. 1978—79. Ha nyílt seb volt. kép).-A. s a madzagvégeket hátul. 73 . Az al­ földi falvakban az egészséges állat kérőjét. hogy ne fertőződjön a legyektől. „meg legyen a páros kérője". 07 . hogy meggyógyuljon.

73 Hasmenés esetén lósóska (Rumex L.. Ha száraz idő volt. A kigyűlt sebeket farkasalma lapujával dörzsölték be vagy a cinadória (?) összetört sárga virágával borogatták.70 vagy meleg olvasztott fagygyúval kente be. » 7/1 Sgy. akkor ezt a port szórták a lábra. Jósvafő. 85. s eresztettek ki belőle egy-két deciliter vért. s a körmök közé dugták. nagyon „gyorsan javult" (túl gyorsan gyarapszik). s porrá tört timsóval összekeverni (alkalmanként ki is égették a keveréket).más ecetes-vizes sárgaföldet tett rá. ha nem volt elég száraz az ólja — akkor lekörmölték: bicskával. A kecske gyógyítására alkalmazott eljárások megegyeznek a többi állatfaj gyógyító eljárásaival. A májmételyes állatnak disztolt adtak. 74 70 71 72 . A gennyes. akkor petróleummal kenték be a sebet vagy beléndek (Hyoscyamus niger) levelét csavarták a sebbe. disznózsírba keverték. Ez nem jelenti azonban szükségképpen azt. Az ütéstől gyulladt tőgyön szokás volt eret is vágni. más szer híján sóval hintették be. A ku­ tyaharapás helyét farkasalma (Aristolochiaceae L. 1. Ha méh csípte meg a kecskét. * Győrffy I. akkor tőgyön keresztül megerelték: a tőgyön levő eret bicskával megvágták. gyulladt gócot — szükség esetén — bicskával vagy bo­ rotvával radikálisan eltávolították. a sebet kitisztítás után sebhin­ tőporral kezelték. Szokás volt a kékkövet összetörni. s kevés vért ki­ eresztettek. Gönc. Ha a kecske körme fájt (büdös-sántaság. akkor a szeme alatti eret vágták meg.) főzetét itatták a kecskével. akkor tinktúrával vagy kreolinnal kenték be a sebet. 72 A Fekete-Körös völgyében a vérhedző (hirtelen szédülő) kecskének a fülét hasítot­ ták be. Ha a kecske testén seb keletkezett. s a szert tollal kenték rá a beteg körömre. hogy a kecske gyógyítása más állatok gyógyító fogásainak adoptáSgy. Tiszakürtön (Szolnok megye) a timsó mellé még csizmabőrt is égettek. esős. akkor kormos hájat tettek a szájába. a lábát egy-két napig ronggyal átkötötték. 71 Ha a kecskének „vérbaja" volt.74 A felsorolt adatokból kétféle tanulság vonható le. vajba. nedves időben a sókat tejfölbe. borotvával vagy harapófogóval tövig levágták a körmét. Ha a kecske véreset vizelt. Ha mégis „beleesett a kukac". 1916. Sgy. annak porát keverték a gyógyszerbe. Tiszainoka. Sgy. K é k ö v e t faragtak. gyakran a pásztorkutya harapásától. Cserkeszőlő. pállós-sántaság) — ami főleg akkor fordult elő. hogy a féreg ne menjen bele.) levelének főzetével mosogatták.

lása lenne. Inkább arról van szó, hogy az állatgyógyításban az egyes betegségekre, tünetcsoportokra voltak ajánlott, s bevett gyógyító szokások, melyeket egyaránt alkalmaztak minden állatfajra, leg­ alábbis a rendszertanilag egymáshoz közelállókra. 2. Feltűnő, hogy a bemutatott gyógymódok csupán racionális eljárásokat tartalmaz­ nak. A kecske gyógyítása során — mint jeleztük — lényegében nincs irracionális elem. Jellemző, hogy a gyűjtőmunka során csupán egy településen bukkant fel irracionális adat, amely szerint a beteg kecske fülét kétfelé kell hasítani, mert abban van a betegség. Ez a település a kárpátukrán lakosú Komlóska.75 A korábban idézett Fekete-Körös völgyi adat ismeretében azonban magát az eljárást nem tarthatjuk irracionálisnak, legfeljebb a hozzáfűzött magya­ rázatot. 5. »Sósás, itatás A kecske sózását a gazdák általában fontosnak tartják. Azt mondják, hogy a jól sózott állat jobban emészt, ritkábban beteg, kell a só a gyarapodáshoz. A sózás otthon történt, csupán Béres András gyűjtéséből ismerünk adatot Komádiból, Sárrétről a kecske legelőn való sózására. Komádiban a sózást métezésnék, métre haj­ tásnak nevezték. A kecskenyájak métje a legelőn, a kúthoz közel volt. A földbeásott lábakon álló sózóvályúkat több sorban helyezték el, s nyáron naponta kétszer — reggel és este — hajtották az álla­ tokat a sóra. A vályúk szétszedhetőek voltak, a legelőn való vándor­ lás során a pásztorok vitték az állatokkal. 76 A sózás — minden bi­ zonnyal a tartásmód változásával — a legelőkön teljesen megszűnt. A sózó eljárások, főként annak eszközei, jól elhatárolható területe­ ket jelölnek. Az Aggteleki-karsztvidék falvaiban a közelmúltig élt a bak, sózóbak, ágas, ágasfa használata, ami négy-hatágú, villásan szétágazó faág, melyet általában az istálló, ól sarkában a földbe ütöttek, s ágai közé tették a kockasót.77 Az eszköz használata kétség­ telenül a terület egykori gazdag juhászaiéból került a kecsketartás eszközkészletébe. Használtak sózóágast Domaháza kecsketartó gaz­ dái is.78 Elterjedt használata a Cserehát falvaiban,79 Paládi-Kovács Attila kimutatja a keleti palóc területen. 80 E tájak sorába illeszkedik
75 76 77 78

Sgy. (Borsod-A.-Z. megye). Béres A., 1965. 460. Sgy. Teresztenye, Aggtelek, Jósvafő, Égerszög, Szőllősardó. Sgy. Itt is megtalálható az eszköz a juhászaiban is. Vö.: Paládi^-Kovács A., 1965. 105. 79 Bene Zs., 1961. 565, 572. so Paládi-Kovács A., 1965. 105. 75

az Aggteleki-karsztvidék is, ahol az eszköz ugyancsak elterjedt. A sótartó karó a Keleti- és Északi-Kárpátokban a magyaroknál, ro­ mánoknál, szlovákoknál, niorva-vlachoknál nagy területen ismert, 81 pásztorkultúránkban kárpáti elem, mely minden bizonnyal a Gömör—Tornai-karsztvidék vlach juhászai révén terjedhetett el terü­ letünkön is,82 s kétségkívül a kecsketartás tágabb kapcsolatrendsze­ rére is történeti rétegeire utal. Lényegesen elterjedtebb, az alföldi és hegyvidéki területeken egyaránt használatos eszköze a sózásnak a sózórács, mely fából, vasabroncsból készült rácsos oldalú doboz, s benne állandóan a jó­ szág előtt áll a só. Használtak erre a célra sózóvályút, sózóládát is. Gyakran azonban csak a földre tették az állat elé a sót, alkalman­ ként a vályúban tartották, vagy kantárban, egy drótszálra kötve lógott le az ól mennyezetéről. Tették a sót rossz, lyukas edénybe, s vályogvető ládába is. A Paraszti állattartás visszaszorulásával pár­ huzamosan a korábban használatos kősót és kockasót, marhasót a konyhasó használata váltotta fel. Ez lényegében megszüntette a korábbi sózóeszközök használatát, az állatok ma főleg vizes darán, korpába keverve vagy vizes kenyéren kapják a sót, van, ahol napon­ ta, másutt heti 1—2 alkalommal. A legeltetett kecskék itatásában — a vidék geográfiai adottsá­ gaitól függően — a természetes vizek vagy az állatok itatására készített kutak játszottak szerepet. Hegyvidéken a kecskét tavakból, vízállásokból, förtésekből itatták. 83 Az Aggteleki-karsztvidéken, Teresztenye határában Kecskekút a környék legbővízűbb forrásának a neve, ahol az összes legeltetett állatot itatták. Hasonlóan az állatok itatására szolgált Aggtelek határában a Kecskés-tó nevű teber, ahol esős időben összegyűlt a víz, s — tekintettel a vidék vízszegénj pol­ cára — a pásztorok felkeresték nyájaikkal. Az alföldi területeken a kecske itatása ahhoz az állatcsapathoz igazodott, amellyel együtt legeltették. Pányván és ólban tartott állatoknál nyaranta egész nap előttük állt a víz vödörben vagy vályúban, télen naponta 2—3 alkalommal itatták őket. 6. őrzés, terelés, jelek, hívó- és terelőszavak A kecskenyájak őrzésének, terelésének ismeretanyagához nem állnak rendelkezésünkre megfelelő történeti források. A recens nép-

81 Gunda B., 1966. 282—284. 82 Paládi-Kovács A., 1977. 392—393. H Tálasi I., 1939. 19.
7tí

rajzi gyűjtés szegényesebb kultúráját jelzi ennek a kérdéskörnek, mint más állatok esetében. A pásztor saját tapasztalatai alapján Legelteti a rábízott kecské­ ket, a számukra kijelölt területen. A kecskenyáj egész nap mozgás­ ban van, csupán délben fekszik meg, itatás után, az erdős, fás terü­ let hűvösében, ahol a kecskecsapat szanaszét hever, nem bújik őszsze.84 A hajtás útvonala igazodik az évszakokhoz: nyáron hosszabb, télen rövidebb. 85 A kecskepásztor terelőeszköze általában egyszerű bot vagy kis ostor. Kovászna vidékén a „megtért" állat után lódító/át hají­ tottak. 86 Segítségére van a pásztornak kutyája, amely — mint min­ den pásztorkutya — gazdája aPró jeleiből is ért, és tereli az állato­ kat. A kecskepásztornak a kutya kiválasztásánál, szoktatásánál na­ gyon kell vigyáznia, hogy óvatosan „fogjon", ne legyen harapós, mert a kecske bőre, s főleg a tőgye érzékeny, sérülékeny, a kutya könnyen felsebzi. A pákosztos, kóbor, elcsavargó kecske nyakára csengőt, pergőt, kis kolompot akaszt a pásztor, hogy tudja, merre jár. A csengők, kolompok általában a pásztor tulajdonát képezik. A kecske hajtására, hívogatására és elűzésére szolgáló kifejezé­ sek — a recens adatokban — nem különböznek egymástól a pász­ torok és a parasztok nyelvében. A kecske hívogatására a „Cége, cége, cégela!" (Udvarhely megye), „Cige, cige!" (Marosvásárhely), „Gica, gica-ne!" (Szentgál)87 „Hüttye-ne!" (Tázlár),88 „Kedz-be m ne!", „Cega-me!", Cáp-cáp", „Kecske" (Csík megye)90 kifejezéseket ismerjük. Elűzéskor a következőket mondják: „Kecske-te!",91 „Cá el!", „Cege-me-cá!" (Csík megye).92 Tereléskor használt kifejezések: „Cá!" (Udvarhely megye), „Cecc-ide nye!" (Csíkszentmihály), „eige­ ne!" (Marosvásárhely), „Kec-ki!" (Szentgál93 és Szinpetri94), „Cegame!", „Cege-me!", „Csetnye!", „Cugu-cugu!",95 „Ca-te",96 „Kajszte!"?7 s általánosan „geda", „gedukám", „kecske-te". Hasonlóan rövid, hangutánzó, hangkeltő szavak a környező népeknél is ismer­ tek, az európai nyelvek legprimitívebb rétegébe tartoznak, s a Pász­ torkultúra kapcsolataira utalnak. 98 A recens néprajzi gyűjtések adatai szerint a kecskére ritkán tettek jelet. Az alacsony állatlétszám miatt erre nem is volt szükség.
84 85 86 87 88 89

Tálasi I., 1939. 21. Vö.: Kunt E.—Viga Gy., 1978. 581. Gazda K., 1974—75. 239. Herman O., 1914. 540. Sgy. Vajkai A., 1959. 84.
77

csupán a lyuk helyét variálták a jobb vagy bal fülön. Vámszer G. 99 A Lengyel-Kárpátokban éppen úgy megjegyzik a kecskét is. A Tiszazug falvaiban is szokás volt a kecs­ ke fülének kilyukasztása vagy szélének megjegyzése tulajdonjegy gyanánt. Ennek csupán addig volt jelentősége. 242. K. 100 Sgy. életkorok kifejezései A háziállatok nevei kultúrszavak. cugu kife­ jezéseket (Vámszer G. míg az állat meg nem szokta a legelőre járást.." Az Aggtelek környéki falvakban él még az emléke annak. az a kecskére is ráütötte a billeget. mint a birkákat szo­ kás. a fülén vágott. 7. 1959. Kéleshalom. 1959. Komlóska. 155. illetve a fül közepén vagy végein. vagy ollóval megcsippentették azt. A jeleknek azonban nem volt lényeges rend­ szere.. szarvára színes rongyot. J. 186. 101 nyaká­ ra. Tázlár. fehér kecskék esetén — az állat fejére. K. Nemek. lyukasztott. Vö. Sgy. Erdőbénye.: Wolski. 1954. hogy a kecske fülére lyukat ütöttek. Szilézia lengyeljei a cici. 103 Hubschmid. Mád. Sgy.. Szőllősardó. 242. 1914. hátára színes festékcsíkot húztak. szalagot vagy cérnát kötöttek. Vámszer G. hogy egybeesik azzal.). Akinek — a korábbi szarvasmarhatartás vagy juhászat nyomán — volt billegvasa. 242. Sgy. A románoknál a kecske hívására használják a cége. Gönc. (Wolski. bár nem biz­ tos. 540. melyek a kulturális jelensé­ gek terjedésével párhuzamosan vándorolnak. s magá­ tól haza nem talált. Herman O. Vámszer G. 102 Sgy. 1976. Cserkeszőlő. s vizsgála­ tuk az állattartás történeti rétegeinek feltárását segíti. caga. 78 90 91 •n 93 94 95 9(i 97 98 .Korábban ennek minden bizonnyal számottevő hagyománya volt. 103 A különböző nemű és korú állatok megjelölésére szolgáló terminológiák általában állatfajokhoz kötődnek. 1959. 1976. hogy — főleg egyforma. vagy bőrébe égetett jeggyel. s azzal jegyezték meg.. 155.100 Lényegesen gyakoribb volt. Komlóska. s jövevényszavakként való elterjedésük alkalmanként a kultúra igen korai történeti kap­ csolataira utal.. Sgy. Jósvafő.). kics-kics kifejezéseket használják a kecske terelésére. 102 esetleg valamelyik testrészén lenyírták a szőrét (alkalmanként a tulajdonos nevének kezdőbetűjét nyírták a szőrbe). 242. 101 Sgy. 1959.

: Hubschmid. . századi írásosságban gyakran bukkan fel a kecske szó szinonimájaként.No. azt."109 A XVII—XVIII. Bakoczka ellet megh. . századi írásos adatokban a kecske szó alkalmanként csak a nőnemű állatot jelzi. . s ez arra utal. 104 420. Ez a kecsketartás egész kultúrájának „sze­ génységét" jelzi. Például 1707-ben Szirmay András Zemplén megyei birtokának számadásában: „Keczkéczke ellet megh.) A szó gyűjtőfoga­ lom.). vagy cáp. 3... 1395 körül a Besztercei Szójegyzék már a . 420.No. illetve — a korábbi írásos adatok­ ban — a hagyományos írásmód jelei mutatnak eltérést a mai.A kecskenemek és életkorok megjelölésére szolgáló szókészlet meglehetősen szegényes. hogy a XVII—XVIII. . bak­ kecske stb. 5.m illetve kechke.. 9. 108 Szinyei J. ketske. 8.. a bolgár— török műveltségszó-csoport részeként. VI.. vagy käckä alakban kerülhetett hozzánk a honfoglalást megelőzően. 107 Nyelvünkben a kecske szó általános az állat megjelölésére. 114. fone­ tikussal megegyező alaktól.kecske' megfelelői eseté­ ben is. No. Dézsmából jutott: Fejős keczke . 100 Vö. (Pl. No. hogy az állattal való foglalkozás. 79 . 420. hogy miként a kecsketartás az állattartó kultúra egyik legrégebbi rétege. 109 Adalékok. mint a többi házi­ állat esetében. a vele kap­ csolatos tevékenység nem volt oly differenciált. s hímnemű párjaként mindig ott szerepel mellette a bak. keczke. No. . Kalotaszegen és Szilágy megyében kecske. úgy az állat megjelölésére szolgáló kifejezések is a nyelv legkorábbi rétegébe tartoznak. 84—85. die elsősorban a nőnemű állat megjelölésére 19753. 1954. 105 T E S Z n TESZ II. . Bartha A.capra' értelemben említi kegke alakban. Ezidéi Bakoczka . 1079.. 106 A kecske szó első hazai említése 1256-ból ismert helynév alak­ ban (Noghkechkes). kiskecske. ci-ci stb. skk. meddő kecske. I. 1. 45. 1968. 189. csupán annak tájnyelvi alakjai. . mely megkülönböztető értelemben általában csak jelzős össze­ tételben fordul elő: fejős kecske. mely käcki. .. Ügy tűnik azonban.104 A szó a török nyelvekben állathívogató szócskából keletkezhetett (cik-cík. A kecske nyelvünkben török eredetű szó. J. . .1(>5 Ha­ sonlóan történt ez az indoeurópai nyelvek . 107 TESZ II. Bárczi G. keske. Esztendős keczke .

Figyelmet érdemel viszont. 1 4 TESZ I.bizonyos állat hímje' értelemben (boch) 1395 körül említenek elő­ ször forrásaink.: cáp).116 A bak ritkán fordul elő erdélyi. Mai hazánk területén a bak szó terjedt el. Makkai L. 30.115 A Murmelius-féle szószedet 1533-ban monias keczke néven említi a hím kecskét. mely a latin capra alakban minden írott román nyelvben tovább él. a ro­ mánból való (capra — tap) átvételre utal. első említésére csak a XVIII. 1954. J. évi urbáriumában: „Eoregh czap. Például örményes 1638. helyette a cap szerepel. 1954. Makkai L. 221. 1954. m előtörténete azonban az európai nyelvek és az állat­ tartó kultúra korai rétegébe sorolja. hogy például a kárpátukrán eredetű Komlóskán a geda a nősténykecskét jelöli. A szó német.. vagy a kisgeda összetétel jelzi a fia­ tal állatot. így a kapra esetében is elsősor­ ban a románból való átvétel jöhet számításba (vö.. Például gedatej. Makkai L. Eoregh kapra. Vö. 117 (Székelyföldön baksa alakban is feltű- Hubschmid. Itt a gida alak."m Jóllehet a latin írásbeliség is szerepet játszhatott a szó elterjedésében. A . gedatartás stb. hogy az élő nyelvben alkalmanként általános . század elejéről van adatunk. a capra és cap alak egymásmelletisége. 553. 1 115 Hubschmid..: Magyar Nyelvjárások Atlasza.m Ugyanott 1648-ban: „Ez idei czap olló. Kapra. 604. 1956. 1954.kecske' értelemben használják a geda kifejezést is. ahol a geda .a capra.hím állat' jelentésű bak igen későn tűnik fel az erdélyi magyar nyelvben. szemben például Borsod megyével.) alak. A szó az előromán állatnevek közé tarto­ zik. kapra alak. 1954. melyet . 525.. E kérdés részletesebb vizsgálata — kellő ada­ tok hiányában — egyelőre nem lehetséges. A kecske hímjének megjelölésére a magyar nyelvterületen két kifejezés ismert. 80 110 1J i f| 2 113 . feltehetően bajor—osztrák eredetű nyelvünkben. kapra.kiskecske' értelemben ismert.) mellett a köznyelvben nem terjedt el a caper (masc. 193. Néhány alföldi adat — főleg Szolnok és Bács-Kiskun megyei pél­ dák — arra utalnak. 117 Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár I. s bennük általában együtt fordul elő a capra (kapra) és a cap. moldvai és havasalföldi összeírásokban.110 Mivel az adatok elsősorban az ország keleti részéből származ­ nak (főleg Erdély és Máramaros területe).6 Idézi: Belényesy M. 568. térképlap. Eoregh cap. Kapra olló. 347.. 1. ez idei capra ollo.ii2 Fogarason 1648-ban „Eoregh meddü capra. J. 187—188. mivel a latin capra (femin.

Már a XVI. J. 1954. 120 Makkai L. Nro. századból van adatunk arra vonatkozóan.hím állat' jelentés dominál. a török nyelvekből. 873. 627.állat hímje' jelentés mellett több más jelentéstartalmat is hordoz. 124 Erdély területén a ."119 1646-ban a görgenyi uradalom inventáriumában szoptatós kecske és meddő kecske mellett tavalyi cap szerepel.) — egyaránt fel­ bukkannak a német és román nyelvterületen. cáp kifejezést használják.. 124 Makkai L. 119 Prodan. nro. 121 A szó — különböző alak­ ban — az Ibériai-félszigettől a Keleti-Alpok német és szláv terüle­ tein át ismert nemcsak a Balkánon. 123 TESZ I. s ezek — hasonló alakban és jelentésben (faállvány stb. hogy a cáp szó az .122 (Feltűnő. 30.: Belényesy M. II. 12. Az azonban. 1956. talán az illírből származik.. 1976. ö2 Hubschmid. A cáp kifejezésre történeti adatokat sorol: Er­ délyi Magyar Szótörténeti Tár I. . 1954.)118 Mindez a bak szó nyugat—kelet irányú elterjedését jelent­ heti. Eöregh czap . Komána 1677. 1954. a szónak a nyelv korai történeti rétegébe való tartozását jelzi..120 A cáp szó nyelvünkben román eredetű. Hubschmid. Erdély területén a hím kecske megjelölésére a történeti adatok a cap. 411. évi inventáriumában egymás mellett szerepel a „kecske bak" és az „eöregh czapp". s a vlach pásztorterminológia elemeként került be Délke­ let-Európa szinte valamennyi nyelvébe. . ukrán és magyar nyelvterületen is. szerint állatterelő szóból származik. évi inventáriumában „Kecskék vadnak .. 454. 21. ami etimológiai szótárunk azon meg- *» Szinyei J.hím állat' (főleg kecske) értelemben a német eredetű bak és a román eredetű cap a kecsketartás eltérő kulturális kapcsola­ tait és hagyományait jelzi. J. skk. Például: Fogaras 1632. A román szó eredete vitatott. I. 89. 6 81 . ugyanitt „1631 eztendeobeli bak czapp" szerepel a forrásban.nik. 121 TESZ I. esetleg szlovák közvetítéssel is kerülhetett hozzánk (román tap. Vö. Ázsiából ered.. 1533-ban a Murmelius-féle szószedet caper né­ ven említi a herélt kecskét.állat herélt hímje'1 érte­ lemben szerepelt.. hogy a bak szó az . 1131—1132. s . D. lengyel. hanem a cseh.: terelőszók fejezete). 411. A kecsketartással párhuzamosan kerülhetett át Európába és az indoeurópai nyelvek korai szubsztrátumába tartozik.állat hímje' jelentés mellett . században egymás mellett él a kétféle jelentés. hogy a magyar nyelv­ ben is fellelhetők állatterelő szóként a kifejezés szóbajöhető tövei (vö. bár a . 190. szlovák cap').. .123 Erdélyi összeírásokban a XVI—XVII.hím állat' értelemben a gyakoribb.

állapítását erősíti. 1895. 82 . fejős kecske.. a környező szláv és román nyelvekből a hím állat megjelölésére szol­ gáló kifejezés került át a herélt állatra.129 Nem tudjuk egyelőre pontosan. 1914.125 Nyelvünkben ma tájszóként szerepel a cáp. Cap a herélt kecskebak neve a kárpátukrán eredetű Komlóska nyelvében is. de logikailag nem kizárt. Idézi: Balassa I. 24. 130 TESZ III. 52. Viszonylag elterjedt Borsod. Az ivarérett nőnemű kecske megjelölésére a mai hazánk terü­ letén általánosan elterjedt a jerke szó. 1Í86. miért éppen a . Abaúj.kiherélt bak' jelentése ter­ jedt el a szónak. 1217. 411. Gömör és Zemplén megyék Szlovákiával határos területén . toklyó. 127 A Dunántúl északi részén is hibásan vagy öreg korában herélt állatot jelent a szó. megzápul kifejezést az ivartalan. Véleményünk szerint nem hagyható figyelmen kívül ebben az esetben záp szavunk.1'50 Aggteleken és Szentsimonban ma is szapnak neve­ zik a herélt kecskét. 1959. 129 Tálasi L. melyeket más állattal kapcsolatos szókészletből vettek át.128 a Bakonyban viszont a herélt kecskebakra használják ezt a kifejezést. 127 Herman O. Kecskemét környékén viszont az idősebb korában herélt bika neve cap.kecskebak' jelen­ téssel vettük át. Nyelvileg talán spekulatív megoldásnak tűnik. hogy a cap . nőstény kecske kife«5 TESZ I. 82. Ezt igazolja az is. akiknek a nemi szer­ ve erőszakos külső hatás következtében nemzésre alkalmatlanná válik. de elsősorban az egykori juhászok. ártánykecske kifejezéseket említik. hogy a román szót eredetileg . hogy a kasztrált kecskére nem lévén szavunk. de így nevezik a marha járását. pásztorok nyel­ vében. ahogyan ma már kevés helyen gyakorlat a herélés is. ahol a kecsketartásnak kisebb jelentősége volt.132 A herélt kecskére szolgáló kifejezés kevés helyen ismert. Vajkai A. ösvényét is („czapon megy a marha").126 Az Alföld falvaiban még ott sem ismerik a cáp szót. hogy az ország belső területein. 128 Herman O. Alkalmanként ürükecske... megromlott. tojás) jelentése sem. 131 Sgy. '*< Sgy. de így is kevéssé ismert. amely mellett csupán elvétve bukkan fel az anyakecske. esetleg — a herélt kos példájára — ürükecskének mondják. ahol szokás a kecske kiherélése: az ilyen állatnak nem adnak külön nevet. mely szó 1590-ben először szap alakban bukkant fel nyelvünkben.1'11 s a köznyelv ma is használja a záp. 132 A Magyar Nyelv Értelmező Szótára IV. 539. 1974. rossz szagú (pl.herélt állat' értelmű előfordulása esetén a bak szó jelzi az állat hímjét. illetve olyan egyedekre. 1939..herélt kecske­ bak' értelemben..

) Gida szavunk eredete vitatott. s a fiatal állatra való utaláskor csak a jerkegida. Vö.: Makkai L.) 139 A gida említésére legkorábbi adatunk igen késői. TESZ I. Valószínűnek tűnik. (A gö­ dölye alak feltűnően ritkán fordul elő. A nevek elterjedése és típusa két fő egységet alkot: 1.. TESZ I. D. szinte mindenütt több becéző alakja is ismert a fiatal kecske nevének. Erdélyben a történeti adatok nem említik a jerke szót kecskével kapcsolatban.: Magyar Nyelvjárási Atlasz 348.133 Feltűnő.. Pl. 274. hogy állat­ hívogató szó főnevesülésével keletkezett — erre utal a sokféle alak­ változat is —. s csupán Szinyei J.138 angol Kid stb. hogy míg az átadó nyelvben. 1059.140 Ez a terminológia lényegében az egész magyar nyelvterületen ismert.jezés. szoptatós kecske. Gideon személynév becéző for­ máiból. TESZ I. meddő kecske. Az olíó kifejezés. kecskeolló. még nem ellett nőstényállatot jelenti.. 988. hanem — a már jelzett kapra. (A gödölye szó származását hasonló módon magyarázza etimo­ lógiai szótárunk.135 Megkülönbözteti a nyelv a meddő és fias állatot..).. tájszó­ tára mutatja ki Háromszék megyéből a jerke alakot. térkép. nyelvjárási szinten élő kifejezések száma. 1970—1976. 96. semmint a Gedeon. 1059. 1663-ból való.)136 2. s a magyar juhászat szókincsében a jerke a fiatal. 696. 133 134 135 m 137 138 139 140 TESZ II.. Vö. Az eddig ismertetett nevekhez képest a terminológia viszonylag nagy száma jelzi a fiatal állatot. Szinyei J. csupán Erdély területén váltja fel az olló. 1954.. giduska [Békés megye]. addig a kecske eseté­ ben mindenféle korú nőstény neve.. A jerke szlovák vagy ukrán eredetű kifejezés. Prodan. A gida. s ugyanilyen értelemben a fiatlan és fias kecske. fejős kecske.: Vámszer G. Szinyei J. jerkegeda összetételben használják. geduska. 1082. gede [Duna-mellék]. I. capra alakok mellett — nősténykecs­ ke. I. (A valóságban a nyelvjárási atlasz adatainál még lé­ nyegesen bővebb az ide sorolható.137 Az első lehetőség szavunkat az európai nyelvek korai rétegébe sorolja (vö. albán Zeitz. 83 6* .134 A recens erdélyi adatközlések is a nőstény kecske kifejezést ismerik a nőnemű állat megjelölésére. Maksay F. valamint az ollós és ollótlan kecske szópárokat is. 1959/4. mai említései elsősorban az irodalmi nyelv hatását tükrözik a nyelvjárásokban is. stb. Kitze. Például: gidi [Debrecen]. TESZ I. 1959. fias kecske fordul elő.: német Kitz. 1059. illetve nyelvjárási szárma­ zékai. gédő [Pásztó] stb.

Olló szavunk ótörok eredetű. illetve az olló szavak mai elterjedése szinte kiegé­ szíti egymást. A XVI.. melyek aligha hozhatók mind kapcsolatba Erdély területével. de véleményünk szerint korábban az ország más területein is ismerték. 1801-ben egy tiszaadonyi birtokos kecskenyájában a következő állatok voltak:147 141 m 143 1/1/1 145 m 147 TESZ II. mely más helyütt is előfor­ dul a történeti nyelvben. Az azonban kézenfekvő következtetésnek tű­ nik. hogy a gida és származékai. s több példát sorol a XVI—XVII. s azt jelzik.141 A honfoglalást megelőzően." 1 4 3 Említi a Müncheni Codex (1466). Csiszár Árpád szíves közlése. arra hívja fel a figyelmet. »4 . Adatainkkal. mely a török nyelvekben is fiatal kecskét jelent. hogy a történeti forrásokban miként szerepelnek az ismertetett ki­ fejezések. ittem eg' keczke ollót. 113.—Simonyi Zs.—Simonyi Zs. . 144. a bolgár—török népek­ kel való érintkezés eredményeként kerülhetett nyelvünkbe. Győrffy I.. 142 Az er­ délyi magyarság nyelvében a középkorban is általános volt haszná­ lata. 45. Szarvas G. E kap­ csolat mibenlétét azonban nem lehet a kecsketartás oldaláról fel­ tárni. 1076.. Az.. a Nagyszombati Codex (1512—13). II.fiatal kecske' jelentése.. 19753.146 Érdemes néhány konkrét adatsort bemutatni arra vonatkozóan. Szamota I.. századból Szarvas G. Szamota I. illetve mögött történelmi kapcsolatot kell sejtenünk. a Nádasdyak számadásában: „ . hogy a két szó elterjedése között. szó­ tára. 1588-ban pedig egy oklevél­ ben kechkeffy desma (dézsma) szerepel. Pl.—Zolnai Gy. megállapításainkkal csupán felhívhatjuk a figyelmet a kérdésre.. * Az említett két szó mellett — nyelvjárási szinten — ma is él a fiatal állat megjelölésére a kecskefi. mely már a XVI. s a gida szó elterjedése szorította vissza. hogy a kialakuló irodalmi nyelvben még élhetett az olló .. hanem talán a kecsketartásnak is eltérő történeti réte­ geivel és kapcsolataival kell számolnunk.. kecskefia kifejezés.145 Calepinus szótára a kecskéske kifejezést említi a fiatal állatra.—Simonyi Zs. Belényesy M. II. . 1544-ben a Dunántúlon keczkefyat említ egy számadáskönyv.. 466. Pl. Szarvas G. században többször felbukkan említése a Dunántúlon: Például 1544-ben. 1115. hogy a két szó elterjedési területén nem csupán a nyelv fej­ lődésének. 49. Bárczi G. 1959. II.—Zolnai Gy..144 Elterjedése feltétlenül szélesebb volt a mai nyelvjárási előfordulások adatai által jelzettnél. 466. én. hanem a nyelv szélesebb aspektusú vizsgálata vezethetne eredményre. században is ismert volt.

Meddw keczke vagion . no. . évi inventáriumában a majorsági juhok között a kö­ vetkező kecskéket említik:1'19 Ollós fejeős keczke vagion . no. .Öreg bak Öreg fias Meddő Esztendős Esztendős Esztendős Esztendős Idei bak Idei czap Idei jerke bak czap fias jerke fiatalan 5 58 6 12 7 4 13 10 28 27 Fogaras 1632 januárjában (!) kelt inventáriumában. . eztendei neösteni keczke olló no. no. . Az eddigiek — részletes nyelvészeti elemzés nélkül is — szol­ gálnak néhány tanulsággal a magyarság kecsketartására. . . Tavaly czap vagion . gida. 64 25 22 39 27 70 14 13 Az élő nyelvben a terminológiák közül csupán néhány szerepel. 2 1631. no. 2 Eöregh czapp no. jerke. . 11 1631. . . . gödölye) terelőszavakból származik. a havasalföldi határban lévő majorsági juhok között szerepel:148 Eöregh kapra no. . Tavaly neősten keczke v a g i o n . eztendei bak keczke olló no. Ollotlan fejeős keczke v a g i o n . s a gida (nyelvjárási megfelelőivel) és alkalmanként a cap kerülnek elő. 6 Keczke bak no. s tágabb értelemben népünk állattartó kultúrájára vonatkozóan. 36 Millióra kapra no. 11 Komána 1648. . s ily módon a nyelv korai ré85 . Kos (!) keczke olló tavaly . . no. a bak. no. Eöregh czap vagion . Sejtetik azt. A recens gyűjtés során már csupán a bak. no. no. . hogy a kecsketartás terminológiái közül az állatnemeket és élet­ korukat jelentő szavak egy része (maga a kecske. cap. Neősten keczke olló tawaly van . . 10 1631. . eztendőbeli czapp no.

elsősorban an­ nak sajátos vonulatát jelentő vlach-jogú vándorpásztorok közvetí­ tésével. Makkai L. hogy e mögött gazdaság-. Ez azonban újabb jelenség lehet. A szarvállás alapján Csákó. Miska. ami a bakkecske sajátos viselkedésmódját.tegébe tartozik.m Csonka (ha törött vagy félreáll a szarva). ahol sok kecske van. még ma sem kap megkülönböztető nevet az állat. Semmi stb. Vilmos. A bolgár—török jövevényszavak (kecske. nagyobb jelentőségének megnyilvánulása. míg bakoknál a legelterjedtebb a Samu. a baknak férfinevet adnak. Ezek nyomon követésére azonban ezen egyet­ len. A névadás újabbkori eredetére utal az is. 1954. 8. egy másik szócso­ port (cap. Az átadó nyelveket tekintve a kecsketartás terminológiái állattartásunk ezen rétegének történeti szakaszait jelentik. Csöpi stb. változásának dinamikája. nincs külön ne­ ve". nevek. mikor az állat külső jegyei vagy viselkedése alapján kap nevet. Marika. s érezhető. 152 Sgy. a nőstény állatnak női ke­ resztnevet. színek A kecskének általában már fiatal korában nevet adnak. Ritkább eset. 86 148 m . Nevek. 522. Aggtelek. Zsófi. gödölye) a Kárpát-medencében való meg­ telepedést követően került állattartó kultúránkba.152 szarvatlan állatoknál alkalmanként tulajdonnévvé válik Makkai L. Jelzik az adatok azt is. gida. s a nevek többsége becéző alakban fordul elő. A pásztorok számára is általában „csak kecske van. de az állattartás korábbi hagyományaira utal. mivel azokon a helyeken. olló) az állattartás honfoglalás előtti rétegére utalnak. A leggyakoribbak a Piri. és gyakori még a Dezső. Maxi. 151 Sgy. Teresztenye. Juci. s nem is meghatározó kulturális jelenség aspektusából nem lehet vállalkozni. település. ami az állat nagyobb megbe­ csülésének. Rózsi. A névadás leggyakrabban spontán. Bözsi. 454.. 273. 1954.150 Különösen a bakok névadásá­ nál érezhető egyfajta tréfás névválasztás. hogy általában a gyerekek vagy az asszonyok adnak nevet a kecskének.. hogy az ország egyes területein el­ térő volt a terminológiák terjedésének. Gyuri. jerke. 150 Orosháza néprajza II. ahogyan a kecsketartás is az állattartó kultúra egyik legkorábbi megnyilvánulása. a paraszti gazdaság állatai között elfoglalt sajátos helyét tükrözi.és nyelvtörténeti ese­ mények húzódnak. Palkó.

a köznyelvi Suta 1 5 3 ,szarvatlan' szó (lásd alább). Lényegesen g y a k o ­ ribb a színek alapján való névadás, s a szín g y a k r a n az állat m e g ­ különböztető n e v e k k é is válik. így Barna, Cifra, Tarka — ha több van, akkor Nagytarka, Kistarka — Hattyú, Hamvas (szürkés-fehér színű), Fekete, Rigó, Cigány, Özi (őz-színű), Kesely (fehér színű, fekete lábbal vagy folttal), 15 ' 1 Sárga, Babos (pettyes) stb. neveket a d n a k a színek alapján. A kis t e r m e t ű kecskének g y a k r a n a d n a k Morzsi, Borsi, Borsika nevet, a kezes, jámbor, e m b e r e k h e z szokott kiskecske neve g y a k r a n Biri. Csík megyében a l k a l m a n k é n t a szőre alapján nevezik el a kecskét, s így Szakáll, Szakállas, Hajas nevet kap. 1 5 5 Számunkra, s az állattartó k u l t ú r a egésze szempontjából azok a nevek a legérdekesebbek, amelyek n e m egyszerűen a valódi, m i n ­ dennapi életben ismert színek átvitelét jelentik az állatokra, h a n e m eredendően az állatok külső jegyeire, színére vonatkoznak. Ezek a terminusok esetenként a kecsketartás történetére, középkelet-euró­ pai kapcsolataira is utalnak. Széken Cigir a birkaszerűen gyapjas kecske, 1 5 6 Halason Bonta az egyenes, sima szőrű. 157 Lényegesen gaz­ dagabbak ennél a színekre vonatkozó adatok. A pásztornyelvben általános az; állatok színek alapján megkülönböztető elnevezése, a j u h n e v e k többsége kecskenév is. 158 Széken Baluka a fehér orcájú kecske, Vatyis, h a a szeme körül fekete folt van. 1 5 9 Csíkszentdomon­ koson Bélán a szőke szőrű kecske, Gyósa a fehér, Kecsula a t a r k a fejű, Székelyföldön Kacsulia a fekete fejű, fehér állat. 160 M á r a m a ros megye románjai Porumbá (kékes-fehér), Barzá (fehér), Pestrita (tarka), 1 6 1 az: Alsófehér megyeiek pedig Bresicea, Brumanä (deres), Cärämidä, Nenifonca neveket adtak kecskéiknek, színük alapján. 1 6 2 Nem lehet ezen dolgozat feladata részletes nyelvészeti vizsgálat, ezért a színekre utaló nevek közül a Vatyis szót emeljük ki, a m i Széken fehér kecskét jelent, szeme körül fekete folttal. A kifejezés m i n d e n bizonnyal a macedoromán oaclis szóból ered, melynek szár­ mazékai a Balkán-félszigeten és a K á r p á t o k b a n is beletartoznak a pásztorok szótárába: a szlovák (vakesa), lengyel (baksasta, bákiesis-

153 154 155 150 157 158 159 1(10 161 102

Általánosan elterjedt a szarvatlan állat megjelölésére. Sgy. Teresztenye. Vámszer G., 1959. 242. Vámszer G., 1959. 91. Herman O., 1914. 540. Podolák, J. 1978. 614.; Herman O., 1914. 700. Vámszer G., 1959. 91. Herman O., 1914. 539., 540. Roska M., 1943. 117. Herman O., 1914. 700. 87

ta), az ukrán (vaklesa, vakysa stb.), a román (cachesa, udchise) nyel­ vekben a fehér színű, fekete foltos (főleg szem körül) bárányok, illetve kecskék megjelölésére szolgálnak. A román nyelv erdélyi magyar dialektusában a vakisa a szó megfelelője. A kifejezés ha­ sonló alakban megtalálható a szerb, albán, bolgár, görög pásztor­ nyelvben is, különösen elterjedt azonban a szarakatszánoknál és a románoknál. Ez utóbbiak terjeszthették el a Kárpátokban és a szláv nyelvekben is.163 Aligha tévedünk, ha azt mondjuk, hogy a Vatyis kecskenév ezen kifejezések származéka, mely a román nyelvből került az erdélyi magyarsághoz, s a szó történetén túl a magyar kecsketartás korai történetére — benne a vlach-pásztorok szerepére — utal. Nehéz lenne arra választ adni, hogy a kifejezés később ke­ rült-e át a kecsketartás szókincsébe, vagy párhuzamosan szerepelt a juhok és a kecskék megjelölésére. A vlach-pásztorok állatállomá­ nyának összetételére, s a Kárpátok-beli állatcsapatokra vonatkozó történeti adatok az utóbbit erősítik meg. A színekre utaló nevek közül említést érdemel még a Bárza, mely Csíkszentdomonkoson barnás-sárga színű állat megjelölésére szolgál,164 a Máramaros megyei románoknál a Barzá fehér kecskét jelent.165 Ugyanakkor az Aggteleki-karszt kis falvaiban több helyen felbukkan a kecske színének megjelölésére a Borzi, Barzi, Borzány kifejezés,166 mely lényegében meghatározhatatlan színt jelent, s csak kecskék megjelölésére alkalmazzák. Az állatokat külső jegyeik alapján megkülönböztető kifejezések közül — a kecske esetében — még a suta szó érdemel különös fi­ gyelmet. A magyar és a környező népek pásztorainak nyelvében a kifejezés, illetve rokon származékai főleg a szarvatlan állatok, leg­ gyakrabban juh, s méginkább a kecske megjelölésére szolgálnak.167 A szó nyelvünkben először 1437-ben bukkant fel személynévi össze­ tételben.168 A ,szarvatlan kecske' értelemben megtalálható a mai Magyarország északkeleti hegyvidékén, s ismert az alföldi pászto­ rok nyelvében is,169 de mivel bekerült az irodalmi nyelvbe, így va­ lamilyen jelentésárnyalata az egész országban ismert. A ,szarvatlan
163 m 105 1(36 167

Podolák, J. 1978. 618—619. Herman O., 1914. 539. Roska M., 1943. 117. Sgy. Teresztenye, Perkupa. Podolák, J. 1978. 611. skk.
T E S Z H I 624

168

169

.

Sgy. Teresztenye, Aggtelek, Égerszög, Szögliget, Jósvafő, Szőllősardó, Tornakápolna, Szin, Szinpetri, Szentsimon, Szalonna (Borsod-A.-Z. me­ gye), Kunszentmiklós, Tázlár, Kéleshalom, Jászszentlászló (Bács-Kis­ kun megye).

88

kecske' jelentés azonban az ország északkeleti hegyvidékén a leg­ elterjedtebb, ahol a szarvatlan állat megjelölésére egyetlen kifeje­ zésként használják. Az Alföldön a szarvatlan, szarvatlan kecske szó, illetve szóösszetétel az elterjedt a n e m szarvalt egyedek m e g ­ jelölésére, s lényegében r i t k á b b a suta kifejezés használata. A D u ­ nántúlról n e m állnak rendelkezésre kellő mélységű adatok, d e úgy tűnik, hogy ott a szarvatlan kecskére i n k á b b a buga, illetve a szarvatlan kifejezéseket használják. 1 7 0 (A szóföldrajzi adatok a k i ­ fejezés kelet—nyugat i r á n y ú terjedésére utalnak.) 1 7 1 Szlovák területen a suta kifejezés és származékai terjedtek el, melyek Szlovákia u k r á n - és m a g y a r l a k t a falvaiban is ismertek, s el­ terjedtek lengyel, m o r v a és u k r á n földön. A kifejezés azonban t ú l ­ lépi a k á r p á t i pásztorkodás régióját, felbukkan az albán, szerb, h o r ­ vát, macedón és a görög pásztornyelvben. A szó — nyelvészek sze­ r i n t — a Balkán-félsziget n e m szláv eredetű (minden bizonnyal al­ bán vagy t h r á k ) pásztoraitól ered, akiktől a r o m á n pásztorok vet­ ték át, s ők közvetítették a k á r p á t i pásztornyelvbe. 1 7 2 A kifejezés t e h á t a balkáni és k á r p á t i pásztorkultúra eleme, melynek a m a g y a r nyelvben való megléte ugyancsak a kecsketartás történeti rétegére, s a vlach-pásztorok szerepére utal. A szlovák nyelvben a suta kifejezésnek van ,kisfülű', ,lelógó fülű' állat (juh vagy kecske) jelentése is. 173 Az Aggteleki-karszton suta-filűnék nevezik a kisfülű kecskét. 1 7 4 Adataink — úgy érezzük — igazolják azt, hogy a m a g y a r s á g kecsketartása lényegesen differenciáltabb képet m u t a t , m i n t azt a recens gyűjtések jelzik. A nevek és színek kapcsán ismertetett a d a ­ tok utalnak k e c s k e t a r t á s u n k n a k a balkáni és k á r p á t i pásztorkultú­ rával való kapcsolatára is.

170 171 172 173 174

Vajkai A., 1959. 52.; Herman O., 1914. 454. TESZ III. 624. Podolák, J. 1978. 611. skk. Podolák, J. 1978. 612. Sgy. 89

akiknek hatalmas sokasága lakik ebben az országban. bár a kecskeállo­ mány zöme az egyéb állatot is őrző pásztornépesség kezén lehetett. 905.. 90 . stb. 36. Belényesy M. Ulászló levelet írt X. 609. 1514ben. azt egy XVI. 333. stb.2 A Nádasdyak dunántúli birtokainak 1549-es gazdasági számadása pl. A kecskés kifejezés Herman Ottó szerint a XVII. Prodan.3 s közös nyájakról adnak számot a Rákóczi-birtokok gazdasági iratai ós az erdélyi urbáriumok is. 1914. hogy nem volt ismeretlen a középkor folyamán ez a foglalkozás. ennek termékeny és gazdag síkföldjén"... akik — a forrás szerint — kecskepásztorok voltak.0 A sárospataki uradalom urbáriuma 1648-ban Erdőbényén említ egy Nagy István nevű sze1 2 1 4 5 fi Szabó I. 160. Takáts S. 5 1647-ben a Zemp­ lén megyei Nagykázmér elöljárósága bünteti azokat a kecskéseket. hogy viszonylag rit­ ka lehetett az önálló kecskenyáj. II. elterjedt a juhokkal való közös legeltetés. I. melyben — egyebek között — azt írja. 464. Tagányi K. Makkai L. önálló kecskepásztor egyre kevesebb volt. 1915. századi adat igazolja. a juhok és kecskék pásztorát em­ líti.V. Egy 1622-ből Máramarosról származó adat említést tesz fejszés pásztorokról. 1959. századig általános: Herman O. s fejszéikkel a fák ágait vágták állataik számára. 1954. közös nyájak miatt — természetesnek tűnik. akik állataik számára az erdőt vágják.. 1970.. később csökkent csupán je­ lentőségük. 300. PÁSZTOROK ÉS GONDOZÓK Hazai történeti forrásaink elég ritkán tesznek említést kecske­ pásztorokról. Szabó M„ 1970. 181. Ez — a már jelzett tartásmód. Leó pápának. 531. hogy a szántóföl­ dön élő parasztokhoz (ti. a Dózsa parasztháború kapcsán. 1950. a kecskepásztoroknak (caprali) és az ilyfajta pász­ toroknak nagyon erőszakos csapata. felkelőkhöz) csatlakozott a „marhapászto­ roknak (bubulci). amely egyértelműen jelzi.. D.4 Van azonban az említetten kí­ vül is néhány adatunk. Hogy a kecskepásztorok száma mégsem volt jelentéktelen.1 Szabó Mátyás szerint az európai állattartás korai történeti forrásai a kecskepásztorok nagy szerepét jelzik.. s annak következménye. II. 1896.

. sem telke. 1 köböl búza. hogy „a kecskepásztoroknak az erdőkre fejszével járni szabad ne legyen". század fordulóján a sümegi várban a kecskepásztornak 2 ft. 80.. 3 Ft külön ia&r** szerint. Szabó Andrást. 1954. Raduly Iván.. úm. » 8 Tagányi K. 1909.. A bojtárja fizetését kezdetben ő vette fel. 1794-ben 62 Ft-ot fizetett érte. 1 köböl őszi vetés helyett. Ek­ kor — a száraz konvencióként szolgáló termények mellett — a kö• Makkai L. tengeriföld. 1909.. az erdei legeltetéssel társult. A következő esztendőben az uraság maga fogadta fel a bojtárt. 7 1764-ben Kiszte faluban (Sátoraljaújhely körzete) a Nyilaserdő használatáról Koleszár János. hogy a pásztordíj két kecskegida után egy dénár volt.. mint önálló foglalkozás a hatékony erdővédelemmel és a kecsketartás ezzel együtt járó viszszaesésével szorult háttérbe.3 II. 3 véka búza.12 A XV—XVI. 13 Bodó Sándor szíves közlése. 154. 876. 1909. 1973. Idézi: Herman O. a falu kecske­ pásztora tesz vallomást. 280. a falu közepén külön házat épített. 1896.) 13 A Bereg megyei kópócsapáti birtokos kecskése szá­ mára a XVIII. (Ugyanakkor pl. 4 pár bocskor. 1896. 3 köböl rozs. A bojtár fizetése a követ­ kező volt: 2 Ft. 6 köböl és 3 véka rozs. 91 . 1 malac.8 1788-ban Máramaros megye szolgabírójá­ nak jelentésében — melyben a hosszúmezei erdőben esett károkról számol be — a következők olvashatók: .A kecskepásztorok pedig csak kettő találtatott meg.11 Néhány adat jelzi a kecskepásztorok járandóságát is. kenderföld. A számadó évi járandósága 1794ben a következő volt: 17 Ft. A tejjel ekkor nem számolt. 9 Idézi: Herman O. amit később is csak kecskés háza néven ismernek a falubeliek. 1 kabát. hanem árendálta az uraságtól: 1793-ban 50. s a kecskepásztorság. 255. A kecskés számadó ott 1788-tól 1795-ig Bengi Pál volt..10 Ezek az adatok azt is jelzik. 10 Tagányi K. sem cenzusa nincsen — s ki „urunk keczke paztora". 2 véka főzelék. század végén Tiszaadonyban. 5 pár bocskor. 12 Herman O. 2 pár fejér ruha vagy helyette 3 Márijás. 1 gedó. 1 köböl főzelék. a kádár és a kőműves 12 ft-ot kapott. 1794-ben bojtár is volt mellette. s ő gondoskodott róla. 1 süldő. Az egykor önálló foglalkozásra utalhat a Kecskés családnév is. 255. egész ruha. 9 Alsó-Fejér megye 1804-ben arról intézkedik. 1433-ban Bártfa számadásából kiderül. 3 Márijás sóra. Balázs Pál kecskése és Argyelán Iván.. Pál András pásztora". 1 nadrág. 224. 11 Kálmán B. hogy a kecs­ kepásztorok tevékenysége a tartásmód sajátos formájával. II.mélyt — akinek sem állata. 2 gyolcs és vászonfehér­ nemű volt a fizetése.

7 nőstény kecskeollóból 2 döglött meg. 142. szűr. nadrág. mégis úgy tűnik. guba.17 A kecskepásztorok tár­ sadalmi helyzetére utal talán a közmondás is. s a kecskepásztoroknál is fellelhetők a pásztorhierarchia nyo­ mai. bunda. A számadáskor a bőrökkel is elszámoltak. kalap. 17 Hőgye L. A kecskés fél évre megkapta a konvencióját." 15 A bemutatott adat­ sornál azért időztünk részletesen. 79. A vasárnapi tej a kecskést illette meg. s maga gondoskodott kenyérről. . mert egyfajta képet ad a kecske­ pásztorok helyzetéről és tevékenységéről. Fizetésük a kö­ vetkező volt: Kertész Mihályé (1795): 3 Ft. és T. 92 Ut . akik­ nek fizetsége 8—12 krajcár kecskénként 1 évre. 1795-ben a tej árendálása megszűnt. Demeter Lászlóé (1796): 3 Ft. A kecskepásztorok főleg a közösség pe­ rifériáján élő szegényemberek közül kerülhettek ki régebben is. nadrág.1. majd Demeter László voltak. aszalt gyümölcsben kapták. Az adatért Csiszár Árpádnak tartozom köszönettel. 1972.14 A pásztorok bő­ rökkel való elszámoltatása a kecskék esetében is általános lehetett. bocskor. 1954.73. s közülük régen is a kecskepásztort becsülték legke­ vésbé. 16 A pásztorokat nem is övezte egyforma megbecsülés. A Vasárnapi Üjság a múlt század derekán — bár kissé romantikus képet fest — „a művelt világ félvad egyénei"-nek nevezi a kecskepásztorokat (23.vetkező volt a járandósága: 4 Ft. nyakravaló. 69. kalap. kis guba. a kecskék tejhasznát a birtokos maga vette át. szűr. neki volt a legkevesebb a bére is. !a Vasárnapi Űjság 1861. hogy a kecskepásztorok nem tartoztak a szó valódi értelmében vett pásztorok közé.. bocs­ kor. csizma. Nagy számban voltak közöttük gyerekek. csizma. kép). övedző guba. s ilyenkor az uraság közvetlenül látta el odaküldött élelemmel. 13 Makkai L. nyakravaló. bojtárjai előbb Kertész Mihály. 1 gedó. mert télen-nyáron legeltették az állatokat. nem tud számot adni nyolcnak a bőréről. mely kétségkívül a Eördögh Dániel kopócsapáti birtokos gazdasági feljegyzései. 618. borsóban. . Beregi Múzeum adattára és dokumentumtára: D. nadrág. 2 pár fejér ruha vagy helyette 4 Márijás. 2 pár fejér ruha.1. 1644-ben a görgényi uradalom számadásában a következő áll: „A Bios Triff elejibe a d o t t . 1795-től 1803 végéig a számadó kecskés Vas József. Mezőkaszony környékén legeltetett. 135. Bár a kecskésé régen külön foglalkozás volt a pásztorok kö­ zött. csizma. bocs­ kor. A másik fél évben — télen — távolabb. A főzeléket lencsében. kásában. nem voltak részesei a zár­ tabb pásztortársaáalomnak. 1 gedó.

háborús években volt külön kecs­ kenyáj.. 1914. a legjelentősebb kecsketartó területek leszakadása óta. Szentgálon pl. 93 ." 18 A kecskék legeltetésében és a pásztorlás szervezetében alapvető változás következett be az elmúlt évszázadban. században is külön fog­ lalkozás a kecskésé — még századunk elején is különvált ez a ré­ teg a pásztorokon belül. amiért érdemes volt külön pásztort fogadni.23. önálló kecskenyáj csak kevés helyen maradt meg. majd különösen az országhatárok átrendeződése.) társadalom két szélső pontját állítja szembe: „Kecskepásztorságról uraságra menni. alföldi részeken csupán a legnehezebb. Ez az állatcsa­ pat a közelmúltban már csak hegyes területeken állt össze. A Bakonyban — ahol már a XVII. Havasi kecskepásztor (Vasárnapi Üjság 1861. kép. 50—60 állat volt az a mennyiség. a Horváth pásztornemzetség- 13 Herman O. 41. ami már „eltartott egy pász­ tort".

ott ezen állatok legel­ tetése. 2t Gazda K. Kényszerből vállalták el a kecskék őrzését. a többi állat beszorulásakor külön nyájat szerveztek — alkalmanként több szomszédos falu — a kecs­ kékből. aki állataival a tarlót legeltette. mert a sertésnyájak. mert a növényzetben nem tettek kárt.. Tehetősebb ember nem is vállalta. Ekkor nem kellett különösen vigyázni az állatokra. 320. öregkecskést és kiskecskést. 237.20 A kecskepásztorok a falu legszegényebb emberei közül kerül­ tek ki. Sgy. Érdekes példá­ kat találunk erre az Aggteleki-karsztvidék és Észak-Borsod falvai­ ban. így alkalmanként felbukkannak a kecsketartásban olyan ele­ mek. A pásztor télen nem volt kint állandóan az állatokkal. 1939. kondák jelentős része — még az elmúlt évtizedekben is — télen is kijárt. 27. gyakran voltak cigányok. A sertések­ kel még volt lehetőség az egész éves legeltetésre. 10. s télen még azt sem bán­ ták.. szarvasmarhákkal hajtották legelőre az állatokat. 22 Viga Gy. 94 ..ben a Kecékés ragadványnév is felbukkan. Gyakran gyerekek őrizték a kecskenyájakat. s így a pásztorlás rendje is azon állatcsapatokéhoz igazodott. A legeltetés ideje télen rövidebb volt (reggel 8-tól délután 3—4 óráig). csak 2—3 alkalommal nézett rájuk. ha véletlenül a szomszéd falu határát járta a jószág.. ami nehéz feladat volt. A kecskenyájak szervezésének és legeltetésének — a pásztorfogadás mellett — a legelők hiánya.19 a bakonyi falvak al­ es felszeg szerint fogadtak kecskést. Korábban — mint ezt már jeleztük — a kecs­ kék tartásában a télen-nyáron való legeltetés játszott meghatározó szerepet. 1939. még az 1970-es évek elején is kijárt télen a kecske. köztük és a falu között a legeltetési társulatok voltak a közvetítők. A tavasztól őszig legeltetett állatcsapatok mel­ lett előfordult. » Tálasi I. 26. Ahol nem volt külön nyájra való kecske.22 Teresznyén pl. s rövidebb volt a hajtás napi útvonala is. juhok­ kal. Szentsimon. 1977. s a kecsketartás tilalmazása is akadályt jelentett.J Tálasi I. a szegényebbek számára viszont jelentett némi jövedelmet. hogy késő ősszel. Mivel a kecskéket őrző személyek gyakran nem valódi pász­ torok. A kecskék számának csökkenésével a sertésekkel. 21 Alföldi falvakban előfordult.. Általában egész évre szegődtek. amiket a csordás külön pénzért legeltetett. . amelyek az állattartás egészét tekintve atipikusnak nevezhetők. hogy csak az aratás utáni 1—2 hónapra fogadtak kecskepásztort. s egész tartásmódja a többi állatfaj tartásának rendjét és évi ritmusát vette át. 1974—75..

akik a gondjaik­ ra bízott másfajta állatok mellett kecskét is őriztek. hanyatlásának megnyil­ vánulása. soros pásztorlás. A több kecskét tartó családok esetenként saját állataik mel­ lé nyájba gyűjtötték a falu több kecskéjét is. más állatok által nehezen megközelít­ hető. s adalékul szolgálhatnak más állatcsapatok pászto­ rainak megismeréséhez. Mivel pásztora nem akadt. a többi állat utáni fizetség arányában kapták a kecske utáni járandóságukat. vagy más állatok táplálására alkalmatlan füvet termő terü­ letre. a pásztorbért vagy szájbért23 Ez általában 1/4—1/2 része volt a szarvasmarhák utáni járandóságnak. illetve nem tudtak fogadni a gazdák. hanem a legelő és a pásztorok hiányából adódó kényszer. Míg korábban csak a haszonvétel. sokszor pedig a gazdák maguk tiltakoztak az ellen. Vagy azért. rakoncátlan állatnak tartják a kecskét. Az őrzés főleg az asszonyok és gyermekek munkája volt. hogy a kecske a közös legelőre járjon. majd még inkább a szervezett legeltetési lehetőségek felszámolásával a kecsketartás egésze a nők feladatkörébe került át. Májustól az első hóig azonban közös nyájba hajtották a kecskéket. amíg a határ szabad volt. melynek őrzésével sok baj van. főleg suhanc fiúk hajtották ki az állatokat legelni. mert nagyon pákosztos. az állattartás visszaszorulásának. mivel az ezzel kapcsolatos adatok egyaránt jelzik a kecske­ tartás és a kecskepásztorok megítélését. az állat helyét a paraszti gazdálkodásban. Pásztor hiányában a legeltetésnek egy sajátos formája alakult ki: a soros őrzés. Érdemes némi figyelmet szentelni a kecskepásztorok. az utcák sorrendjében őrizték a kecsketartók. Ilyenkor a legeltetésnek sajátos. alkalmi formái alakultak ki.) A pásztorok — maguk és családjuk élelmének beszerzési lehe­ tőségeitől függően — terményben vagy pénzben kapták járandósá­ gukat. elsősorban árok­ partra. hogy az önálló kecskenyájak meg­ szűnésével. ott a gyerekek. s a nyájat naponta felváltva. Májusig.Sokszor azonban nem vállalták el más állatcsapatok pásztorai a kecskék őrzését. illetve a kecskét is őrző pásztorok újabbkori bérének és megajándékozásá­ nak. (Azok a pásztorok ugyanis. addig az elmúlt évtizedekben a kecsketartás teljesen női munka lett. Amelyik család több kecskét tartott. s együtt őrizték őket. s a ház körüli gondozás volt női munka. ezért a kecsketartók sorban őrizték a nyá­ jat. leggyakrabban a sertések 95 . A faluban a második világháború után külön kecskenyáj volt. magasabban fekvő. mindenki maga legeltette állatait. s a pásztoroktól egyre inkább gondozók vették át a feladatokat. A legelők hiányában ennek megnyilvánulása a pány­ ván való tartás és az istállózás is. Ez is utal arra. amely nem intenzívebb gazdál­ kodási forma jele. melyre Kissikátorban (Borsod me­ gye) találtam érdekes adatot.

egy kenyér. melyet kihajtás előtt kapott a pásztor: néhány tojást. Az utóbbi helyen csak akkor kapta meg az egyik gidát a pásztor. nagypénteki adása. Az összegyűjtés alkalmát kerülésnek nevezik. szalonnával. az 1950-es években havi 10 Ft. Ünnepkor (pünkösd. kolbász. s vallják. akkor 10—20 Ft szoktatót fizettek neki. Ha új állatot hajtott a legelőre a pásztor. Borsod-AbaújZemplén megye falvaiban általános volt az ún. kosár krumpli. bizonyos alkalmi. 06 . húsvét. Általában 1/2—1 véka gabona volt egy évre az 1940—1960-as években. ha a kecske hármat ellett.) Ehhez járt a borsodi falvakban egy vacsora. (A gazdák többsége nem sokallja ezt az összeget. Gyakran nem is illette meg más ezeken a járandóságokon kívül a kecskék pásztorait. hogy a kecske ellésekor 10—20 Ft-ot adtak a pásztornak. hogy egy napig sem őriznék a kecskét ennyi járandóságért. akkor a szaporu­ latból egy a pásztort illette meg. megállapodástól függően. elvárásokat. amely inkább jelképes járandóság. né­ hány tojás — a pásztor felesége szedte össze. Dédestapolcsány (Bodó Sándor gyűjtése).25 A kecskepásztor járandósága azonban nemcsak vidékenként. porció pálinkát.) Ez utóbbira csak Szentsimonban találtam adatot. Né­ hány borsodi faluban. ha bak is volt köztük. pénzben kifejezve. szakajtó krumplit. főleg ünnepi ajándékot is kapott a kecskepásztor. lángossal. hiszen a hozzávalót — főzet bab. hanem sokszor falvanként is eltérő volt. (Sgy. illetve a kihajtáshoz kapcsolódik a bocskorpénz vagy derékpénz^1 néven adott 5—20 Ft-nyi pénzbeli juttatás. Ezekhez az alkalmakhoz. Cserépfalu. s némi aprópénzzel hono­ rálták a pásztor jókívánságait. az újabb időkben egyesítette magában a pásztorkodás hagyo­ mányait és az újfajta lehetőségeket. Sgy. kará­ csony) kaláccsal. pár kiló lisztet jelentett. Elterjedt szokás volt.pásztorának bérével volt egyenlő. Al­ kalmanként azonban. i! M 25 A Tiszazug falvaiban szájbér a pásztorbér neve. később havi 20—50 Ft állatonként.

140—141. Dias. I. s ha újra növekszik az állat tartásának szerepe (nehéz szociális időkben). 1976. 334. K. Franciaország. V. 162. a haszonvétel egyes formáinak aránya az európai kontinens különböző területein eltérő. Wolski. (Tenyésztési mutató. 1972. A.1 Az Ibériai-félszigeten kedvelt ugyan a fiatal kecskék húsa. de főleg teje miatt tartják az állatot. 652. 1970. ott közel egyformán fontos szerepet játszik a tej. 1961. Baromfitenyésztés 1957/8. 97 7 . Skandináviában a hús a legfontosabb haszna a kecskének. 137—138. ott a haszonvétel el­ tolódik valamelyik irányba. tejkultúráját vizsgáló 1 2 3 4 5 6 Szabó M. Görögország). akkor legtovább a tej jelentősége ma­ rad meg. Olaszország.VI. akkor a tejhaszon lesz ismét a legjelentősebb. Moszynski.) Vö. Az állat tartásmódja és a tartás évi ritmusa a tej haszon elsődleges vol­ tát hangsúlyozza. 792. K. de kiemelkedő a kecskebőr feldolgozásának színvonala is (Spanyolország. Népünk tejfeldolgozását. Ahol vi­ szont a kecsketartás szerepe nem számottevő. 2 Az alpi területeken a tejhaszon a te­ nyésztés elsődleges célja. a kecskehús fogyasztása az alacsonyabb kulturális szint velejárója. A mediterrán térség azon országaiban.és a hús­ haszon.3 Németországban a múlt század végén az ipari körzetekben tudatosan támogatták a kecsketartást a munkások jobb tejellátására/' Moszynski.: Novak. A KECSKETARTÁS HASZNA A kecsketartás haszna. Kowalska—Lewicka. J.. 1. szerint a szláv népeknél a tejhaszon és a bőr a kecsketartás elsődleges célja. mellette a tej jelentősége csak szezonális. A tej A tej a magyarságnál a kecsketartás legfontosabb haszna. 1969.6 Amikor a kecske­ tartás veszít jelentőségéből. ahol a legnagyobb a kecsketartás jelentő­ sége.5 a Kárpátok terü­ letén ugyancsak a kecske teje a legfontosabb. K.

hogy amint általános volt a kecskének az említett állatokkal való közös tartása. illetve termé­ ket.és kecsketej beadása. K. 1972. Ál­ talános gyakorlat volt ez a környező népeknél.. a tej keverését nem tekintették hamisításnak. s úgy dolgozzák fel sajttá. V. 1969. Novak.és a tehéntej feldol­ gozásával való kapcsolat onnan is ered. hogy a kecske­ tej feldolgozása során nem találunk olyan eljárást. ame­ lyet csupán kecsketejből készítettek volna el.. 588. 605. 141. 1969. 1957. táji és szociális. Kétségtelen. amelyik ne lenne rokon a juh. Novak. ugyanakkor Zólyomi J.néprajzi irodalmunk alig vett eddig tudomást a kecsketej felhasz­ nálásáról. s haszna el­ sősorban a tehéntej pótlását szolgálta. 1968. hogy a vegyes — juh. 315. 0 A tehéntejjel való keverésre kevesebb adatunk van. 141.vagy a tehéntej feldolgozásá­ nak eljárásaival és készítményeivel. 8 A vegyes tejből készült sajt értéke azonos volt a tisztán juh­ tejből készültével. A juh. 240. Valószínűnek tartjuk. a két állat korai domesztikációja óta párhuzamosan fejlődött tejhasznuk feldolgozá­ sának rendszere is. A kecske és a juh tejének közös feldolgozása minden bizonnyal általános nép­ rajzi jelenség. nincs olyan végtermék. Moldva és Havas­ alföld területéről már XVIII.. Idézi: Földes L. amikor pedig a kecske valóban a „szegényember tehene" lett. ugyanúgy el­ terjedt a tejfeldolgozás során a kecsketejnek a többi állat tejével való vegyítése. hogy a kecsketej feldolgozásának egész technológiája rokon a juh-. Kovács L.és kecske – nyájak tejét összeöntik. A.. 98 7 8 .. A közös tejfeldolgozáshoz vö. 653.. eszközeit részben a juhászat. 9 Kowalska—Lewicka. hogy a kecske te­ jét a tehéntejhez hasonlóan dolgozzák fel. V. tehéntartást pótló jellegét hangsúlyozva — csupán annyit rögzített. hogy a juh..: Kowalska— Lcwicka. N. Gyakorlati oka volt ennek a tejmennyiség is: a kevés kecske nem biztosított elegendő mennyiséget.és kecsketej közös tulajdonságai mellett. 1961. 652.7 A kecsketej feldolgozá­ sának kultúrája gazdag volt még az utóbbi évtizedekben is. Főleg a hasonló tulajdonságokkal rendelkező juh­ tejjel való keverésnek vannak történeti hagyományai. A kecsketartás már jelzett. Dunäre. század végi adat jelzi. 1972. a tejfeldolgozásnak gazdag skálája áll előttünk. rész­ ben pedig a szarvasmarhatartás tejkultúrájából származtathatjuk. bár még az 1950-es évek beszolgáltatási rendszerének idején is általános volt a vegyes tehén. illetve — a kecsketartás újabb keletű. mely a két állat együttes tartásában gyökerezik. típusainak megfe­ lelően. il­ letve a tehéntej feldolgozásával. mely min­ dig a konkrét lehetőségeknek megfelelően volt önálló vagy volt alá­ rendelve más állatok tejkultúrájának. A. Az is igazolható.. 1969.

A szociális színvonal emelkedésével a kecsketej jelentősége csökkent^ elvesztette szere­ pét az emberi táplálkozásban. akik korábban csak tehenet fejtek.lényegesen megszaporította a juhtej mennyiségét. a legszegényebbek gazda­ ságaiba szorultak vissza. a készítés technikája min­ den bizonnyal azonos volt a juhtej feldolgozásával. Vö. s az állatok táplálékai közé szorult vissza. 147. zsojtárba (24. A kecsketej fel­ használása a közelmúltban már a szociális helyzet függvénye volt. tartását tiltották. s az eilest követő négy-hat héten nem tartanak igényt a tej­ re. Ezt a módszert főleg nők alkalmazzák. he­ tében.—Bilák L. A nők ide- 10 11 Gunst P. 399. hogy jobb tenyérrel. 11 A kecske fejesének két. reggelente. illetve két kézzel fejnek — főleg több kecske esetén — zománcozott zsétárba. Az egyik szerint oldalról fejik az állatot. kép). üldözött állat lett. A másik — gyorsabb­ nak tartott — fejési módot csak férfiak alkalmazzák: az állat hátsó lábai közé helyezik a fejőedényt. 4—6-szori szorítással fejik ki a tejet (25. Készültek termé­ szetesen tisztán kecsketejből is termékek.: Sztripszky H.. „lekussolva" úgy. a tej haszna a tartásmód. A naponta hazajáró állatokat a parasztembe­ rek szinte egész évben fejik. Ezzel szemben a hegyvidéki szállásokon. Míg nehezebb szociális helyzetben gazdasági szakírók csi­ náltak propagandát a kecsketartásnak. 10 addig a helyzet javulásával a kecske megvetett. 99 7* . s a közösségi nyájak esztenáin a fejés — a legeltetés évi ritmusából eredően — sokkal inkább a naptári év. Szűkösebb időszakban minden cseppjét elfogyasztották. tenyésztőit kigúnyolták. a legeltetés évi rit­ musának függvénye. 1970. s volt aki a főváros tejellá­ tását is több ezer kecske beszerzésével tartotta megoldhatónak. kép). s csupán a tüdőbetegek számára tartották fontosnak tejének fogyasztását. s bal kézzel 2—3 literes edényt tartanak a tőgy alá. s gazdag variációját állították elő a tejtermékeknek. illetve azok a férfiak. illetve a vegetáció éves ritmusának rendjéhez igazodik. augusztustól a beszorulásig viszont csak egy­ szer. mellé guggolva. Ez az eljárás a juhá­ szat munkamódjából került a kecsketartás elemei közé. marokkal és ujjakkal végzik a fejést. A Szent György nap környéki kihajtástól au­ gusztusig általában háromszor fejtek — délben is a szállásra haj­ tották a kecskéket —. 1915. A kecske fejese. csupán a vemhesség utolsó néhány. jól elkülöníthető módja alakult ki. A legeltetésnek ebben a rendszerében a reggeli és esti fejés szokásos. s a tőgyet két marokkal átfogva.

14 Falusi Gazda 1865. akik házról h á z r a vezették kecskéjüket. Kőszegen annyira elszaporodtak a kecskék. skk. fél év 359. 25. 368. Borsod-A. akik tüdőbetegségük m i a t t r á voltak szo­ rulva. hogy t a r t á s u k a t tiltották. s helyben fej­ ték k i a vásárlónak a szükséges tejmennyiséget.-Z.s 1931. hogy a gyenge csecsemőknek kecske-dajkákat írtak elő. (Már 1649-ből van a d a t u n k arra.) 1 2 Nyugat-európai orvosi adatok igazolják. hogy a kecsketejet orvosságnak tartják... Kecske fejése oldalról (Aggtelek. III.24. 1910. m e r t a kecske könnyen belepiszkol a tejbe. A kecske frissen fejt tejét sokféle módon hasznosítják. csupán azoknak engedélyezték. Isszák nyersen. amelyek szoptatták a gyer­ meket. II. megye) genkednek ettől a fejésmódtól. 1 4 « Magyary-Kossa Gy. 8. H Lónyay G. 100 . 1 3 A múlt században Pesten és Bécsben is felbukkantak azok a tejárusok. tüdőbetegek s z á m á r a ajánlott orvosság. kép.

habartak vele. erősebbnek a tehéntejnél. Általában zsírosnak. táplálónak tartják. használták tészta dagasztásához. Kecske fejése hátulról (Aggtelek. Ezzel szemben.15 A kecsketej feldolgozásának kulcskérdése a tejoltó anyagok ismerete. Kovács L. s így a tejtermékeknek csupán egy szegényebb skáláját tudják előállítani.. megye) A kecsketejet felforralták kávéhoz. 629. skk. hogy azokon a területeken. Gazdag skálája áll előttünk a kecsketej-készítményeknek. ahol a juhászainak nem volt jelentősége. 101 . Ada­ taink egyértelműen azt jelzik. illetve használata. hogy egyaránt jelen van a tejfel­ dolgozás oltó nélküli túrókultúrája. A kecsketej feldolgozásának a juh. 15 K.-Z. ott a kecsketej feldolgozása so­ rán nem ismerik a tejoltók használatát. Borsod-A. s a tejoltós sajtkultúra rétege. és az így nyert készítmények sora.25. 1970. me­ lyek a tejkonzerválás különféle módjával készültek. kép.és tehéntej konzerválásával való — már jel­ zett — kapcsolatát igazolja az is.

Az alföldi fal­ vakban ez a tejtermék friss. 102 . hogy a savó könnyebben kicsepegjen be­ lőle. melynek további feldolgozása a fentebb leírt módon történt. akkor kb. 3 kg túró lett. Hasonlóan készítették a túrót tejoltóval is. hűvösebb időben öt-hat fejés tejből csináltak túrót. s mindig oltóval nyert túróból készült. Nyáron két fejés. hogy feladja a fölét. sztrapacskára. Ezzel szemben a Duna—Tisza-közének falvaiban a túrókészí­ tés során oltót tettek a friss. tőgymeleg tejhez. bár ismerik az oltó­ anyagok használatát. megaggasztalják.) A megaludt tejet lefölözik. (A hűtés lassítja az alvadás folyamatát. összehúzta a tejet. s csak ezután altatták meg. nem készítettek külön vajat belőle. s favéndölbe. haluskára. hogy az északi hegyvidéken. a frissen fejt tejjel teli edényt egy órára hideg vízbe állí­ tották. háromnaponkéat újra átgyúrta a besózott tú­ rót. csípős túró. A feldolgozásra váró tej mennyisége és a kívánt végtermék eltérő eljárásmódokat követel. túró készítéséhez soha nem használtak tej­ oltót. Kéleshalom. melyet az Aggteleki-karsztvidék falvaiban akkor is juhtúrónák neveznek. Ahol kecskét tartottak. hogy több föle legyen. iúrózsacskóban — mely három. hogy a még le- Sgy. Az alföldi és hegyvidéki állattartás eltérő tejkonzerválási eljárá­ saira utal a kecsketejből is előállított erős túró. érett tú­ ró. s a tűzhelyen. Túróruhában. akkor 3—6 napon át mindig hozzágyúrták a friss túrót a már besózott adaghoz. ak­ kor nem oltották a tejet.vagy négyszögű vászon. ott a tej megaltatásának és a túrókészí­ tésnek szintjéig mindig eljutott a tej feldolgozása. aki 4—5 alkalommal. magától hagyták megaludni. A tejet lassan. Az oltó gyorsan összefogta. Ez­ után fakanállal megtörik. keserű túró készítése. A tejet lábasban vagy cserépedényben megaltatták. 40—45°-ra melegítve megheggesztik. kép). Volt.16 túrósdézsába. 10 liter kecsketejből kb.ahol ismerik a tejoltók használatát. 3—4 kg túrót használtak fel. ott a tejtermékek lényegesen gazdagabb sokfélesége árulkodik a juhászat egykori jelentőségéről. ha kecsketejből készült. A túrót fogyasztották frissen kenyérrel. Ha viszont vajat akartak nyerni. Néhány napra oldalra döntötték a túrósedényt. Ha több volt a tej. meg fonnyasztják. A túró készítésének folyamata — oltó nélkül —: a következő volt. de ott az altatást kis mennyiségű oltóanyag (lásd alább) hozzáadása pótolta. s hagyják lecsepegni. A friss túrót sóval összegyúrják. kelesztett sült tésztába. kis fémfazékba vagy üvegbe tették (26. ami lényegesen meg­ gyorsította az alvadást. tették főtt tésztára. viszont a tej zsírja a túróban maradt. ha kevesebb. vagy mullzacskó — leszűrik. néha hagymával keverve. Feltűnő.

a gomolya begyúrása a brindzakészítéssel mutat rokonságot. s való­ színűleg mások kulturális kapcsolatai is.26. s kis falappal takarták be. Jósvafő. majd kővel lenyomatták. A hegyvidéki adatok. mogyoróia-lapuval takar­ ták be. A telt edényt néhány nap után zsírral átitatott ruhával.és kecsketúrós „vadna" (Szőlősardó. Az előző móddal szem­ ben. Szolnok megye) csepegő savó ne keveredjen a túró közé. Főleg nyár végén és ősz elején készítették. Bár a kérdés a többi állat — főleg a juh — tejének feldolgozásával való összevetést kíván. 103 . kővel nyomtatták le. megye). kép. Tormalevéllel. csípőssé vált. Varbóc. Sgy. Borsod-A.17 kupába. Csavaros túrósdézsa (Tiszakürt. az északkeleti hegyvidéken az érett túrót mindig gomolyából készítették. hogy a kétféle eljárás a tejkultúra két eltérő rétegét tükrözi.-Z. Juh. A megszikkadt gomolyát lereszelték vagy húsdarálón ledarálták. 18 üvegbe vagy zománcos fazékba tették. bár volt.-Z. A fentebb leírt módon fo­ gyasztották ezen a vidéken is. s deszkával. úgy tűnik. kép. Égerszög.-Z. megye) 27. Ették ke­ nyérrel és hagymával. sóval összegyúrva vadnába. megye). s észak- 17 18 Sgy. mert különben megrontot­ ta azt. Kissikátor (Borsod-A. mert mindig újat gyúrtak hozzá. s télen fogyasztották az érett túrót. Használták erre acél­ ra a juhászat csavaros túrósdézsáit is (27. A begyúrt túró né­ hány hét alatt összeérett. tették főtt tésztára is. Aggtelek (Borsod-A. kép).. ahol egész évben nem fogyott ki.

22 A kecsketej feldolgozása során — hasonlóan a többi állat tejé­ hez — meghatározó az oltóanyagok ismerete vagy azok hiánya. ahol füsttel enyhén megcsapat­ ták. ott nincsenek igazán jelentős hagyományai az oltó használatának. nagyobb méretű ter­ mék neve sajt. Mások sóval gyúrták össze. 1965. a kecsketej fel­ dolgozásának idézett adatai csupán a probléma exponálásának le­ hetőségét jelzik. s télen tésztára reszelték. A kecsketej feldolgozásához használt oltóanyagok megegyez­ nek az adott terület tejkultúrájában általában használt oltókkal. 623. TESZ I. Vö. hogy a vidék fal­ vaiban ezt a tejterméket nevezik gfomoíi/ának. eltérés esetleg annyi. 1970. s csak azután cipózták ki apró kúpokká. csupán a tejoltóval készült. 5—8 cm magas. 171. ha konkrét nyelvi nyoma nem lelhető fel. Kovács L. ahol nem volt számottevő juhászat. Kovács László azon véleményét.. tornácra tették szikkadni. szita alatt tartották. 630. 22 Sgy. 104 . gömöri elterjedése is azt sejteti. 170. kúp alakú darabokat formáltak belőle. s az egész tejkultúra két. A túrótípus elterjedéséhez. Mint arra K. 1970. hogy a kecsketej konzerválásához a fiatal kecskegida gyomrából is készítettek oltót. (Nem tartjuk meggyőzőnek K.borsodi. 21 K. Ada­ taink szerint a gomolyát főleg tehéntúróból készítették. A túrót háromszög alakú zacskóban kicsöpögtették. 141.. skk. Az oltóanyagok ismerete főleg a juhászok tevé­ kenységéhez kapcsolódott. jól elválasztható rétegét képviselik. Kovács L. majd ezután újra szellős helyre került.) 20 A Tiszazug falvaiban az oltó nélkül megaltatott kecsketejből egy pogácsatúró-féleséget készítettek. Teljes kiszáradása után a kamrában. 523. Kovács L. satuban megszikkasztott. s az eresz alá.. kecsketej­ ből csak annak mintájára állították elő.19 A kérdésre megnyugtató választ azonban csupán a magyar tejkultúra egész rendszerével való összevetés adhat. hogy a vlach-pásztorkodás hagyatéka még akkor is. mely szerint a brindza a magyar tejkonzerválási mó­ dok között a begyúrt túró modelljére jött volna létre. 21 Feltűnő. gömölyének..: Paládi-Kovács A. Kovács László rámutatott — s ezt néprajzi adatok tömege igazolja — az oltóanyaggal. il­ letve a tej oltóanyagokkal való konzerválásának. A készítéshez vö. Ennek felhasználása azonban nemigen lépi túl a kecsketej konzerválásának gyakorla- M Győrffy I. II.. Csépán és Szelevényben a sza­ badkémény alatti kis polcra tették. Szelevény. illetve a nélkül készült termé­ kek a tej konzervál ás.. 20 K. 1970.: K. én.

levágás előtt megszoptatják a fiatal állatot. bolti oltóanyagot használtak. Cserkeszőlő. 1965. az Aggteleki-karsztvidék. vagy a gyomor tartalmát (tejalvadék) dolgozták össze sóval. 137.. Győrffy I. besózzák és szalmaszállal felfújva. nyomán írja le ezt a készítésmódot a Hortobágyról. Néhány cseppje elég volt nagy mennyiségű tej oltásához. Ez utóbbit a hegyvidéki falvak nem használják.24 Csak a gyomrot használják tehát fel úgy... Egy aprócska oltódarab három-négy alkalommal is használható. korpával keverik. kecskegida gyomrából készítettek oltót. azt langyos savó­ ba áztatják. a Zemplé­ ni-hegység. Az oltó készítése és használata elsősorban a tejhaszonnak sajttá való feldolgozásához szükséges.. 23 Az egyes régiókra jellemző. hogy ujjhegynyi darabot vágnak belőle. A kecsketejből való sajtkészítés — hasonlóan a többi sajtféleséghez — a tejkultúra legmagasabb szia- 23 2í 25 26 27 A keleti palócok juhászatában használják a juhtej konzerválására a kecskegida gyomrából készült oltót. főleg a juhászok kezén terjedt. fel­ darabolják és néhány napig ecetben áztatják. s ezt zárták dunsztos üvegbe.. hogy az elfogyasztott tej alvadéka a gyomorban maradjon. 25 A Kiskunságban sót tettek bele. A Bükk-hegység. Ecsedi I. 1936. A gyomrot a Hortobágyon megszárítják.: Paládi-Kovács A. ecettel és kor­ pával. az alvadt tejet is felhasználják — fűszerek hozzáadásával — oltóként. s a felhasználás során ezt öntik a tejhez. 137. A bodrogközi adatért Bodó Sándornak tartozom köszönettel. Az oltókészítés módját azonban nem mindenki ismerte. leginkább elterjedt oltóanyagok készítése azonban eltérést mutat az alföldi területek és az észak­ keleti hegyvidék között. bekötve szárítják ki.. Tálasi I. Mindkét területen elsősorban a szopós. majd megszárítot­ ták. én.tát. II. Tiszakürt. tejes fiatal állatok gyomrából készítették a tejoltót. bárány. A parasztemberek általában a juhászoktól szerezték be az oltót. s a levágás során ügyelnek arra.27 Ezen a területen tehát a gyomor tar­ talmát. 170. Vö. s tartalmával együtt — savó hozzáadásával — használták fel. Az észak­ keleti hegyvidéken a szopós borjú. újabban por alakú. majd az egészet üvegbe darabolták. 1965. a Bodrogköz falvaiban és a barkó vidéken a levágott fiatal állat gyomrát alaposan kimossák. Paládi-Kovács A. 105 . Sgy. az Alföldön ezekhez még a disznóöléskor kikészí­ tett sertésgyomor is társult. 213—214. és felfüstölték.20 A Tiszazug falvaiban a kivett gyomorba ecetet és sót tettek. Ezzel szemben az alföldi falvakban. kilenc napig állni hagyták.

hogy „A szol­ gáló kecske saitot csinál.. Idézi: Földes L. megtörték. Miután ott le is csepegett — főleg alföldi falvakban —.. . viszont ahol tisztán kecskéből álló nyáj volt. Második akolnál is egy major és 2 pásztor. megszikkadni (28. amely összefogta. 1954. Makkai L. Egy napig állni hagyták. 713 juh ..30 Valószínűleg a közös tejfeldol­ gozás lehetett az elterjedtebb. A sajt egységes készí­ tésmódjával szemben eltérést mutat a késztermék elnevezése. fakanállal. mely a havasi kecsketartásban egyértelműen a juhá­ szat rendjéhez. II. s ugyanekkor együtt is említenek Kechke sait-ot és Iuh sait-ot.—Simonyi Zs. ismeretet igényli. 72 kecske. ott annak tejéből kecskesajtot csináltak vagy savanyútejként árulták. eljárásaihoz. törté­ neti adataink azt jelzik. Roska M. 64 sajt. majd szellős helyre — általában a tornácra — tették. prése rendelkezésre állt. század végi. Az első akolnál egy major és 2 pásztor. s úgy dolgozzák fel sajttá. 1496. Bár minden bizonnyal korai időktől elterjedt lehetett a kecske­ tejnek a többi állat tejével való keverése. 507 juh. . közös feldolgozása. összehúz­ ta azt. mert lényegesen gyakoribbak a ve­ gyes nyájakra utaló adatok forrásainkban. ott a lecsöpögés után ebbe tették a sajtot (29. merőkanállal megvágták. hogy a savót kirúgja magából. 1968. majd szűrőn.. 466. hogy — ahol több kecskét tartottak — kü­ lön is feldolgozták tejhasznukat sajttá. „mint a máj". . szokásaihoz igazodott. XVIII. 15 vedernyi orda. . Szarvas G. sajtruhán.. német nyelvű munkája arról tudósít.és kecskenyájak tejét összeöntik. Egy-másfél óra elteltével. hogy Havasalföld és Moldva terüle­ tén a vegyes juh.'28 Comenius 1673-ban lejegyzi. edények ."31 Ez az adat tágabb értelemben is jelzi a két állat közös tartását és a tejhaszon közös feldolgozását. 1647-ben Uzdiszentpéter inventáriumában a következő szerepel: „Két sztringa juh. ami belés külföldön is fontos árucikk volt.. kép). 106 .tű megnyilvánulása. 1943. edé­ nyek . eszközkészletében a leg­ komolyabb felkészültséget. Ahol a juhászok satuja. A tőgymeleg tejhez tették hozzá az oltót. Vö. 16 vedernyi orda. sajtszéke. mint az önálló kecske­ nyájak említése. kép).: Pl. Pl. 609. vízbe tették a sajtot. 71 sajt. 113. .—Zolnai Gy. amíg csíkos nem lett. amikor a tej már olyan lett."29 Sulzer F. J. Az északi hegyvidéken — adataink szerint — nem válik el élesen a 28 29 10 11 32 Szamota I. utána onnan kivéve szikkasztották meg. zacskón átszűrve hagyták lecsöpögni. késsel. 36 kecske. Egy okleveles adat 1587-ben Kechke sayth-ot említ.32 A sajtkészítés menete lényegében mindenütt azonos volt. 240. mely technológiájában.

Kunszállás (Bács-Kiskun megye). megszikkasztva reszelték tésztára is. 35 Mindez természetesen csak az egész tejkultúra alapos feltárasavai lenne megválaszolható. melyet szintén készítettek a kecske tejéből is.gomolya és a sajt kifejezés. hogy a keleti palócoknál a sajt a juhászok. 107 . s főleg tehéntejből készült termék neve. A Kiskunságból egy sajátos sajtféleség fogyasztására van adatunk. Paládi-Kovács Attila felhívta a figyelmet arra. gömölye — a Tiszazug falvaiban — oltó nélküli. a kettőt együtt használják. A hagyományos módon előállított sajtot nyáron dézsába. 1965. 34 Paládi-Kovács A. 1977. oltóval elő­ állított sajttal. 36 Sgy. szemben a juhtejből. Adatközlőm sze­ rint a pásztorok étele volt..33 A kecskesajtot népünk fogyasztotta frissen. s megtermett benne a sajtkukac.. míg a sajt eredetileg a juhászat tej kultúrájában foglalhatott helyet. 139. hogy a gömöri pásztorkodás már nem ismeri a gomolya szót. cserépfazékba tették. a parasztok és az asszonyok határozot­ tan idegenkedtek tőle.34 Korábban már utaltunk rá. amíg az magától összeesett.33 s jelezte. sőt él a gomolyasajt elnevezés is. esetleg hagymával. kenyérrel. hogy a gomolya.36 33 Paládi-Kovács A. 404. Ez tágabb keretek között is igazolni látszik. s letakarva hagyták érni egészen addig. a gomolya a pa­ rasztok nyelvében él. hogy a gomolya a parasztemberek tehéntejre alapozott tejkultúrájának oltó nélküli készítménye lehetett. Ezután kenyérre kenve fogyasztották.

5 millió liter tejet jelent. Kézzel nyomták össze. ahol megmerevedett. Algériáé volt a vezető szerep ebben. Ez annak eredménye. zutyorászták. főleg a szegényebbeknél.1 százaléka volt kecsketej az ország évi tejtermelésének. 1948. 1954—55-re már csupán 1.3 százalék volt a kecsketej az összes tejtermelésből. 108 . Görögor­ szágban 28.és vajkészítés) feldol­ gozásának módjaival azonos. Általában a sertések kap­ ták meg a túró és a sajt készítésekor visszamaradó savót is. ahogy nem volt számottevő maga a kecsketartás sem. 1947-ben az egész hazai tejtermelésnek 1. 5. de a korábbi évekhez viszonyítva lényegesen nőtt a szarvasmarha­ állomány is. s alkalmanként kis mennyiségben piacra került a kecsketejből készült sajt és túró is. A kecsketejből előállított termékek általában saját fogyasztásra készültek.1 százalék. kukoricakásával fogyasztották. Törökországban 23 százalék.5 százaléka volt kecs­ ketej.. A tejfölt kiforrázott. Ez kb. A kecs­ ketej nagyon lassan „adja föl a fölit". A statisztikai adatokat figyelembe véve. Jugoszláviá­ ban 2. A visszamaradt írót al­ kalmanként sült krumplival. eszközei a juhászat (véndöl.A kecsketejből vajat ritkán készítettek. 17. a családonként tartott kecskék kis száma miatt mennyi­ ségük nem tette lehetővé az értékesítést. Svájcban 1.37 Al­ kalmanként készítettek a savóból zsendicét. édestej hozzáadásával s forralással. sajtprés) és a szarvasmarhatartás (fejőedények. s hűvös helyen tárolták. míg vaj nem lett belőle. az aludttejet megfonnyasztották tú­ rónak. Spanyolországban 14 százalék. esetleg dunsztos üvegben összerázták vagy fazékban rántókanállal (fakanállal) addig zurbolták.. bár elég zsíros. illetve a tehéntej (túró. A belőle ké­ szült vaj feltűnően fehér színű. de szórványosan az egész ország területén előfordult. s ezért sokan idegenkedtek tőle. Tehéntej hiányában adták el csupán a kecske tejét. geleta. az íróé cmar. Ugyanakkor pl. köpülő) eszközkész- A kárpát-ukrán eredetű Komlóskán a savó neve szervatka. A megaltatott tej fölét leszedték. majd hideg vízzel kiöblített fcöpüíőben. 38 A kecsketej feldolgozásának módja mindig a juhtej (főljeg a tejoltó használata).3—1. A vajat ezután hideg vízre tették. Horn A.7 százalék.1 százalék a kecsketej az egész évi tejtermelésünkből. Valamennyi államot figyelembe véve. de leg­ inkább az állatok moslékjába öntötték. ahol 48. a mai országhatárokon belül az elmúlt évszázadban már nem volt igazán jelentősége a kecsketejnek. Baromfitenyésztés 1957/8. hogy bár ekkor a legnagyobb a hazai kecskeállomány.

a két világháború közötti időszakban a Dunajec és a Poprád közötti bacsuk egy birkáért 10 font. '41 Kowalska-Lewicka. mely mintegy adaptálta a korábbi állattartó kultúra elemeit. Dunäre..42 Ügy tűnik. A kecsketejnek más állatok tejével összekeverése máshol is elterjedt.39 A különféle állatok tejének össze­ keverése azonban nemcsak kárpáti szokás. Hasonló képet mutat a környező népek kecsketartása. s a vissza­ maradt írót savanyútejként fogyasztották. vagy a juhtejjel keverték össze — a végtermék céljainak megfelelően —. tejük közös feldolgozását. 141.. illetve tejkultúrája is.. 1915.. *° A teljesség igénye nélkül: Takáts S. Az Északi-Kárpátokban tavasszal vagy erjesztett túrót csináltak a tejből. A kecsketartás rendszerének elemei régión­ ként váltakoznak a tartásmód táji típusaihoz igazodva. A szállásokon a bacsuk túrót. Földes L. de alkalmanként összevegyí­ tették mindhárom tejfajtát is... 1961. 654. Szlovénia alpi területének pásztorai. J. A.—Bilák I. Ügy tűnik. A Lengyel-Kárpátokban a kecsketejet önmagá­ ban csak a legszegényebbek. vagy lefölözve vajat köpültek belőle. 1969. azok pótlására megjelenőként tüntetik fel mai hazánk területén a kecsketartást. a kulturális fejlődés ala­ csony fokán álló népeknél általánosan előfordul. moldvai. « Novak. akik jobban fizettek érte. A jobbmódúak vagy a tehén-.. Ferdinand. hogy az ország egykori északkeleti peremterületén a kecsketartás és haszonvétele lényegében összeforrt a vidék juhászatával. N. 1972. hogy nincs lényeges eltérés a kecske. stb. illetve a juh tejéből elkészített termékek között sem. s hosszasan sorolhatnánk a példákat Afganisztán nomádjain át Afrika tuareg törzseiig.. havasalföldi adatok jelzik a két állatfaj közös tartását. s a dél-erdélyi területek vándorpásztoraiig igazolják történeti-néprajzi adatok/' 1 Közösen dolgozták fel a juh és a kecske tejét a román pásztorok. amit később brin­ dzává dolgoztak fel. Ezt a Felvidék vlachjogú pásztoraitól kezdve a máramarosi románságon és ruténságon át a Székelyföld közös juh-kecskeesztenákon zajló közösségi tejgaz­ dálkodásáig. A. Sztripszki H. K... és erősen befolyásolja őket a kecsketartó gazdaságok szociális színvonala is. egy kecskéért 15 font sajtot adtak). a csak kecskét tartók használták fel. V.létéből származnak. 1968. mint a juhért (pl. 1969. 109 .. Nyáridőben bacsuknak adták ki a kecskét tartásra. részletesen lásd a Táji típusok fejezetnél. 1972. sajtot készítettek a vegyes 39 Kowalska-Lewicka. Tehát a recens adatok a jelzett állattartó kultú­ rák „örököseként". 605. 1906. 144. Földes L. 1943. 161—162. 1961.. 150. 1969. Roska M. Nicolaisen.40 A fentebb már említett erdélyi.

húsát csak a tehetősebbek fogyasztották. Szromba-Rysowa. /i6 Kowalska-Lewicka. A két állat biológiai hasonlósága.47 Román havasi pásztorok.43 A sajt készítéséhez általánosan felhasználták a fiatal kecs­ ke gyomrát a Kárpátokban. 110 . a közös tartás gyakorlata a haszon­ vétel kultúrájának is hasonló vonulatát alakították ki. Ahol újabban jelent meg. de egyes csoportjaik (Nagy-Lengyelország nyugati területén. 1972. s ben­ ne a tejfeldolgozás a legkorábbi időtől kezdve együtt fejlődött. hogy a kecsketartás és a juhászat kultúrája. 48 Baromfitenyésztés 1957/8. 47 Moszynski. a Crna Gora terüle­ tén) fogyasztották az állat húsát. Észak-Beloruszsziában. az állat húsa lényegesen nehezebben épül be a táplál­ kozásba. 160. Az utóbbi adatért Niedermüller Péternek tartozom köszönettel. Z.5 millió darab kecskét fogyasztottak el az 1950-es évek­ ben. Az elmúlt évtizedek statisztikája azt mutatja. A hús A kecsketartás számotlevő haszonvételi formája a hús is. Görögországban évente 2. A század elején — az említettek mellett — Szerbia. s a Kárpát-medence népeinél/'* Ügy véljük. másutt jelentősé­ ge elhanyagolható (lásd fentebb). ott mindig a tejhaszon az elsődleges. 1909. 140—141.40 A szláv népeknél a tej és a bőr a kecske fő haszna. mert né­ pünk legkorábbi történetétől kezdve alkalmasabb volt számára a földrajzi környezet. melyet ma a kecsketartás tükröz. 1967. 1972. Vö. s e sajátos szimbiózis eredménye az a kép. hogy a kecskehús fo­ gyasztása ott a jelentősebb. ünnepi alkalmak­ kor. A. 2. 136—138. 140. A kecskehús fogyasztása eltérő jelentőségű az egyes európai országok­ ban: van ahol szinte egyenértékű a tejhaszonnal. K. 1976. Népünk együtt ismerkedhetett meg a két állat tartásával. I. Bosznia-Her­ cegovina voltak a legnagyobb kecskehústermelők. s délen.7 millió.tejből. K. 20—21. Havasal­ föld és Moldva pásztorai a kecske húsát is felhasználták a pastramä ö Kowalska-Lewicka. s a juh szerepe azért volt mindig is domináns — a kecskéhez mérten —. ahol a kecsketartásnak nagyobb hagyo­ mányai vannak.: Rodiczky J. hogy a kecskehús fogyasztásában a Földközi-tenger melléki országok járnak az élen/'5 A környező országokban a tejhaszon jelentősége mindenütt felül­ múlta a kecskehúsét. A. 50.. ** Wolski. A magyarságnál azonban a juhászainak kezde­ tektől fogva kísérője lehetett a kecsketartás. 1978. Spanyol­ országban 1.. Észak-Fehér-Ororszországban. Ügy tűnik. A Lengyel-Kárpátokban a kecske főleg tejelő állat.

bár hegyvidéken kétségkívül gya­ koribb. 48 Vladutiu. Földes L. 1914. 370. amikor az északkelet-magyarországi vármegyék közösen limitálták az árakat. 52 1812-ben. az állatok a juh. a következőket jegyezték fel: . 79. Az ivarérett állatok levágása lényegesen ritkább. 52 Adalékok . XV. Sok helyen a kecskét csak fejik. mely ked­ velt eledel a románoknál. Főleg a fiatal bakokat vágták le.. felnevelésüket nem tartották kifizetődőnek. 1905. 56 Sugár I.. buzsenyica nevű füstölt kecskehúsa. 1977. hogy a kecske húsa — fő­ leg a hegyvidéki területeken — szerepet játszott a régi konyha nyersanyagai között. 1968. században — kis menynyiségben ugyan — kecskehúst is fogyasztottak. Az egri várban a XVI.. 50. vagy a levágás után. A rutén lakosságú Komlóska lakói ünnepkor meg is szen­ teltették levágott fiatal kecskéiket. 137. ehetetlennek tartják. Az alföldi falvakban szokás volt szüretre — hasonlóan a szüreti birkához — kecskét hiz­ lalni.és kecskeállomány dézsmájából kerültek a várba. 53 Korponay J. században Zemplén megye — a húsárak limitálásakor — megszabta a kecske­ hús árát is: „Keczke Húsnak fontia 1 den. .49 Hazai történeti adataink azt jelzik. Az egész országban elterjedt a pár hetes fiatal kecske levágása. 50 A XVII... 240. XIV. 51 Adalékok.5 krajcárért." 53 A recens néprajzi adatok meglehetősen eltérő képet mutatnak népünk kecskehúsfogyasztásáról. 111 . A fogyasztás elterjedtsége nem mu­ tat lényeges táji összefüggéseket. s korpán.5 dénár. másutt a kecskehús — ha kis mennyiségben is — megszokott táplálék. húsát büdösnek.. Vágása az észak­ keleti országrészen egyértelműen a húsvéti ünnepi táplálkozáshoz kötődik.. a borjú húsának 4 dénár fontja. inkább a szociális hagyományokban gyökerezik. s nem legel." Ugyanakkor a juh hú­ sának 1. a húshiánnyal magyarázták. amit vagy fiata­ lon heréltek ki. 1961. darán hizlalták fel. .51 1794-ben a sátor­ aljaújhelyi mészárosok kecskehúst is árultak.48 az erdélyi részen csemegeszámba mtent az örmények bozsanica. Addig tartják legízletesebbnek a kecskehúst. a sertéshúsé 3 krajcár. s a koráb­ bi állattartó kultúrával fonódik össze.. Rodiczky J. amíg az állat csak szopik.(pöstrame) készítéséhez. szerbeknél és görögöknél is. I. 32.. 233.A juh és kecs­ ke hús egy krajcárral legyen mindenkor olcsóbb a tehén húsnál. Az idősebb kecs­ két ma leginkább a cigányoknak adják el. 1871. fontját 1. Erre a célra általában bakkecskét tartottak. ™ Herman O. Ugyanakkor a juhhúsnak fontja 2 krajcár.. 539. megint máshol a fiatal állatok húsa ünnepi csemege. kevésbé volt szokásban: elsősorban szociális okai voltak.

levágáskor 20— 25 kg húsa is volt. Főzéskor a húsból úgy válogattak. K. Tojás. hagyma. elvágva annak nyaki ütőerét. törzsrészét töltötték meg. de készítik sertéshús és marhahús módjára is. húsát — a sertéshús­ sal összevegyítve — kolbászba is töltötték. két hátsó lábánál fogva. Az állat száját levágáskor gyakran bekötötték. A beleket a kutyák és a tyú­ kok kapták. Fejét és lá­ bait levágták.nyúzáshoz való felakasztás előtt herélték ki. A két hátsó és az egyik mellső lábát összekötötték. petrezselyemzöld. A fiatalon kiherélt állat gyorsan meghízott. Lengyelországban azt tartották. a fejét lábukkal hátrafeszí­ tették. 1976. s disznóöléskor vágták le. hogy ne legyen bak­ szaga. A fiatal gidát szokás volt egészben megtöltve megsütni. majd átvágták a két láb közötti részt. majd a csigolyák mentén szétdarabolták az oldalast is. s nem nyúzták ki általá­ ban a fejet sem. só és bors volt a töltelék anya5Í Wolski. Nincs azon­ ban népünknél olyan étel. s nyúzni kezdték. májából levesbe májgáluskát. Ehhez ajtókeret­ be vagy faágra akasztották az állatot.54 Orosháza környékén az öreg kecskét moslék­ kal javították fel. hogy minden része egyfor­ mán fogyjon. máj. amit csak kecskehúsból készítettek vol­ na. hogy ne jöjjön vissza semmi a nyelőcsőből. vékony pengéjű késsel az állat füle alatt szúrtak át. A kecskehús elkészítése leginkább a juhhúsból készült ételekkel tart kapcsolatot. A kimúlt állatot lebárzsingolták (madzaggal elkötik a nyelőcsövet vagy egy­ szerűen csak hurkot kötnek rá). Ezután az állától a fa­ rokig felnyitották a bőrt. 55 A meddő és az öreg kecskéket általában télen igyekeztek levágni. A bőrt először a lábakon vágták fel térdtől láb­ tőig. hogy ne „kiabáljon". májashaliLskát készítettek. A kecske levágása a birkához hasonlóan történt. Kést csak a lábaknál és a fejnél használtak. esetleg ecetes vizes áztatást alkalmaz­ tak. Hosszú. (Az állat torkát nem vágták át. tüdő) zsíron külön megsü­ tötték. 112 . s külön megfőzték vagy megsütötték. Nyúzás után a gerinc mentén ket­ téhasították az állatot. negyedik lábára. lekanyarintották combjait. zsemle vagy száraz kenyér. hogy a levágás napján és az azt megelőző napon árpakenyeret kell etetni a bakkal. Nyúzáskor a lábvégeken rajta maradt a bőr. A kecskehús — főleg bak — jellegzetes szagá­ nak eltüntetésére hidegvizes.) Aggtelek környékén vérét megvették. 159. az elnyom­ ja jellegzetes szagát. hogy húsa tovább elálljon. A kecskehús elkészítésének sokféle módja ismert. s a másik lábukkal ráléptek az állat szabadon levő. A belsőségeket (szív. s kézzel fejtették le a húsról.

babba főzték bele. illetve sütőben sütötték ropo­ gósra. azt mond­ ták. akkor a hús egy részét rokonok­ nak. A nógrádi palócoknál egészben tették el a kecskét savanyú káposzta közé. Az Al­ föld területén ez volt a kecskehús tartósításának általános módja. 273. húsukat kimérték. hogy a húst kirántották.) A húst egy hétig sóban hagyták állni. majd szabad-' kéményben (később füstölőben) csendes füstön tartósították. De csak megcsapatták vele. a nyelvet meghagyták.ga. s káposztát is töltöttek belőle. káposztába is. Készítettek a kecskehúsból pörköltet.és hasrészt fehér cérnával összevarrták. A kecskehús legelterjedtebb tartósítási módja a sózás. disznó­ hússal keverve töltötték kolbászba. Gunda Béla szíves közlése. A darán hizlalt meddő kecskéket a mészárosok is meg­ vették. Alföldi falvakban a kecske fejét — hasonlóan a birkához — külön főzték meg. majd enyhén felfüstölték és levesbe. mert egyébként kesernyés lett a hús. A koponyát kettéhasították. Az oldalas részt szokás volt kü­ lön is megtölteni. Főzték levesnek. s szalonnával tűzdelve megsütni. A télen levágott kecske húsát sóval beperdítik. Finom falatnak tartották. Káposztába. ették sztrapacskára sütve. Ha nagyobb kecskét vágtak le. ennek füstje kellemes ízt és illatot adott a húsnak. tették levesbe gombóíával (csipetke). 113 ö . s néhány napi állás után a padra akasztják. télen kiszikkasztva tették bab­ ba. A Szolnok megyei Nagyréven a csontokról lefaragták a húst. melyet a pannon- 55 56 Orosháza néprajza II. Volt. Az így előkészített fejet a bog­ rács vagy a lábas aljába tették. illetve hűtés. A megtöltés után a nyitott nyak. Az orr-részt levágták az alsóaj­ kakkal együtt. az agyvelőt sóval és paprikával meghintették. 1233-ban említi a kecske haját oklevelünk a Dunántúlról. (Alföldi falvakból csak szórványos adatok vannak erre vonatkozóan. s úgy főtt meg a gulyásban vagy pörköltben. a csontokat besózták. s a húst kemencében. bablevesbe főzték. ha jól kiszikkadt. hogy „azon forog a kecske". majd a két fél kopo­ nyát fehér cérnával összekötötték. Ezzel szemben az északi hegyvidéken általános volt a kecskehús füstölése. a fa­ gyasztás. Egy hét alatt piros színt kapott a füsttől.56 Igen keveset tudunk a kecskefaggyú felhasználásáról. ismerősöknek adták. ahol kifagy. sütötték hagymás zsí­ ron. s levágva. főztek belőle gulyást is. értékesítették vagy valamilyen módon tartósították. krumplilevesbe. A füstölt hús fél évig is elállt a padon. Szokás volt vékony boróka­ gallyat is dobni a tűzre.

K. 294. 240.) (il Moszynski. ™ Földes L. Lengyelországban. A szláv népeknél a kecskebőr volt a tartás egyik fő haszna.. 1974. 1896.halmi apátságnak adtak zselici szolgáló falvai. 131. nemcsak szótanilag. I. 65 Az antikvitás iro­ dalmi hagyományaitól kezdve ismert a kecskebőr tömlő tárolásra való használata. K. de gya­ korlat volt a házilag való bőrfeldolgozás is.61 Lengyelországban a fehér tímárok dolgozták fel a kecs­ kebőrt szattyánná vagy — a kispénzűek számára — irhává. I.83 mely minden bizonnyal a kecskével állt kapcsolatban. ahol még a múlt század elején is felhasználták a kecske faggyát — paraszti és majorsági gazdaságok egyaránt — erre a célra. 1976.) Elterjedt volt népünknél és a környező területeken is a kecskebőrből való dudakészítés. aki a darán meghizlalt kecske hajából kisütött zsiradékot használja főzésre. remete életet élő adat­ közlővel. (i5 Wolski. 159. s a gyertyakészítést ismertető munkákban nem tesz­ nek külön említést kecskefaggyú felhasználására. 136—138.és víztároló edé- ' Tagányi K. (i. Hasonló adatot azonban a recens gyűjtés során' nem találtam. 131.. Wolski..'''' (A magyar népviselet kuzsuja is vizsgálatot érdemelne.60 3. s azon belül vidékenként is eltérő.! Kniezsa I. K. ahogyan pl. 1976.62 Közszláv kifejezés a ködmönszerű ruhadarabok megjelölésére szolgáló kozuch sasó. A bőr jelentősége országonként. Kowalska-Lewicka. (A Bács-Kiskun megyei Kéleshalmon találkoz­ tam gyűjtőmunkám során egy világtól elzárt. 58 Kresznerics F. Valószínűleg ná­ lunk is lehetett azonban jelentősége a faggyúgyertya készítésében. 748. A keleti szlávoknál még a népdalokban is gyakran felbukkannak a kecskebőrből készített széles bőrövek (trzewik). szótára 1831—32-ben említi a kecskefaggyút (sebum caprinum). A. egészen századunk elejéig: bor..57 Moldvában és Ha­ vasalföldön a XVIII.2 159. században különválasztották és felhasználták a kecske zsiradékát.. I. I. Szarvas G— Simonyi Zs. K. K. 64 Wolski. 7.! » m r7 114 . vagy valóban készült nálunk is kecske­ bőrből ez a ruhadarab. r. 59 de a népi világítással foglalkozó irodalomban. 1968. (i2 Wolski. 141. hogy csu­ pán szóátvételről van szó. 1976. A bőr A kecske tartásának — ha változó jelentőséggel is — számot­ tevő haszna volt az állat bőre is. 1972. 1976. hanem valóban a kecskebőr szolgálhatott nyersanyagául.

70 Szamota I. keczke beerth. másfelől utalva arra. Az Appenini-félszigeten bortároló­ tömlő készült kecskebőrből. a b a r á t o k l á b b e l i j é r e . 1969. Nicolaisen.77 egy fejős Pl.70 Kr. K. . 548. . 1954. 1954... Zemplén megyéből fekete kecskebőrből készült bélést™ 1647-ből Székelyhídról kecskebőrből készült csizmát.70—4. 77 Adalékok . ezysteth. 7 1 s szólnak cap-bőrről (1637). .. század elején a következőt említi: „Kyk zabád a k a r a t a i m y t a d ­ n a k . hogy számottevő szerep j u t o t t a kecskebőrnek a viseletben is. 44. skk.20 Kr. . hogy régen jelentős a l a p a n y a g volt a k é z m ű i p a r számára.és a borjúbőr is). kecsketoklyó-bőrből 8. jelezve egyrészt. Vö. 7/ * Makkai L.—Zolnai Gy.15 Kr.. Ferdinand.. II. ...: Bodó L. 75 Jakó Zs... 303.—Simonyi Zs. . (i9 Szarvas G. . 72 kecske-olló bőr­ ről (1637). 150.—Zolnai Gy.n y e k k é n t használták fel.. 539. hogy a J o r d á n s z k y Codex a XVI. 73 Szamota I." 6 7 G y a k r a n felbukkan a kecskebőr a bőrfeldolgozással foglalkozó mesterségek limitációiban. 792. 7(3 Adalékok . 8* w 115 . nyájak számadásai mindig számon t a r t j á k a döggel holt kecskék bőrét. 76 a kecskebőrből való csizma ára u g y a n e k k o r 1 F t (juhbőrből csak 0. 60 kecske­ bőrt adnak. 1976.: Dias. J. s adataink általában a használat módjáról is tájékoztatnak.. 72 Szamota I. 1944.—Zolnai Gy. 59—60."m 1544-ből.15—5. . 07 Tagányi K. Prodan. I. kecskebőrből 6. . 71 Makkai L.1'1 A pásztorok. Vö. századtól nyomon követhetjük a kecskebőr felhasználását.. az kecsketömlőben . bak beerth..75). férfi és női sarut e m ­ lítenek forrásaink. Szamota I. 1896. Hazai alkalmazására u t a l h a t n a k A r a n y J á n o s sorai (Toldi): „Bort ez csobolyóban. 44. 1969. 7 5 Zemplén v á r m e g y e XVII. 1959. 80. a r a n y a t h .—Zolnai Gy.—Zolnai Gy. 466. K e n y e r e t hoz a m a z bükkfa-tekenőben. 466. XVII. 1917-ben ké­ szült árszabás szerint bakbőrből készült tömlők száza 5. 466. 73 megkülönböztetik a kigyártott és gyártatlan kecske­ bőrt. 101.. Egy 1478-as oklevél említi — j u h b ő r mellett — a kecskebőr k o r d o v á n n y á való feldolgozását. századi limitációjában a vargák számára 8 d é n á r b a n szabják m e g a kecskebőr gyártását (ugyanennyi a j u h . hogy é v e n ­ k é n t — egyebek mellett — „ . 859. 7. 1233-ban a p a n n o h a l m i a p á t ­ ság zselici erdejének falvai panaszaikban arról szólnak." 6 6 Hazai történeti forrásainkban m á r a XIII. 1969. XVII.30—6.. 83. 164. ti8 Szamota I.. .. D. 143—144. u d v a r h á z a k i n v e n t á riumában. 173. 6 8 Talán a kecskebőr értékére utal. várak. . J. II.

1871. . egy féltelkes jobbágy portájának leégése­ kor készített kárbecslés szerint: „A Pajtában penig meg égtenek . 30 kr. » Adalékok . .Az egész jószágbul tartozó 132 keczke búrért. 409." 84 Egy 18889-es debreceni vásárhirdetés marha-. 24 kr. . 1871. juh-. VII. . A tímárok limi­ tációja szerint: „Egy pár öreg bakbőrnek. no.."81 Az északkelet-magyar­ országi megyék 1812-es.. w Korponay J. Becsár 1 F 35 x. hogy a Szirmay család zempléni birtokának 1709-es gazdasági számadásában a következő szerepel: „Keczke bőrt (jártattunk) t í m á r r a l ."80 A felhasznált kecs­ kebőr számottevő mennyiségére utal az is.85 A bemutatott adatok egyértelműen jelzik a kecskebőr jelentő­ ségét. jelezve. fi 132. Bornemissza Anna gazdasági számadásaiban a következő szerepel: . hogy a múlt század végén a. XV.: A céhkataszter adataival. hogy az országban négy helyen — Buda. . kép). .. a kecske­ tartás jelzett táji megoszlását is igazolni látszik86 (30. 78 A kecske­ bőr értékére utalnak a következő adatok is: 1717-ben a Nógrád me­ gyei Karancsapátfalván.. Az. kecskebőr még vásárokon is gazdát cserélt. 1871.. 170.. Még annál is kisebb 1 fr. . 1 fr.kecske bőrének ára pedig 33 dénár (birkáé 40 dénár)." Ugyanekkor egy pár jóféle ürü. . 116 . 80. . 1971. Egy pár fiatal kisebb bakbőrnek. Hasonló bőrből aszszonnak 1 fr.. 8(1 Vö. közös limitációja részletesen tájékoztat a kecskebőr korabeli feldolgozásáról és értékéről is. Bak bőrből való férfi csizma 2 fr.)83 A bőráruk közös limitációjában a következők szerepelnek: „Kecske bőrből készített férfi csizma . Kordovány formára való kikészítésétől. Egy pár közönséges nyers kecskebőr . 47. • Szádeczky B„ 1911."79 1765-ben Zalatnán. sertés. 2 fr. 30 kr. M Korponay J. 30 kr. 85 Dankó I.. 81 Adalékok . 1 fr. Szűcsnek való fia­ tal kecskebőmek párja . Besztercebánya.vagy kos. 30 kr. 2 fr.és kecs­ kebőrvásárról értesít. Hason­ ló bőrből készült asszonnak való nagyobb csizma 2 fr. . Annál kisebb 1 fr. 30 kr. . 30 kr. . és öreg kecskebőrnek ily formára való kikészítésétől. 15 kr.. Temesvár — működött kordoványos céh. ö t kecskebőr. 138. értékét."82 A bőrárak között: „Egy pár öreg kecske-bak bőr . No 55. 152. 81. 80. .. » Zólyomi J. 1975.. . Miskolc..bundának való bőr 2 fr. 1 fr. 83 Korponay J. 173. Szőcsel (sic) Barany es Keczke B ő r t . . . Kódszám: 080—3.

117 . s használták a könyvkötők (marokkenbőr). ködmön. 1911. 88 A polgári viselet mellett a paraszti ruházatban is lényeges volt a kecskebőr. Készültek kecskebőrből finom bőráruk (kordovány. készült belőle pergamen is. 620. mellény. sagrin). kecske). kép.87 A sevró-bőr (chévre=fr. A parasztemberek között az egész országban elterjedt viselet volt a kecskebőrből készült. Az iparosok mellett a pásztorok és parasztemberek is értettek a kecskebőr kikészítéséhez. 56—57. a ruházati iparok keresett alapanyaga.. Ennek gyakorlata az emlékezetben el­ érhető időkben már nem volt általános. mely szőr­ telen kecskebőr. akik szekerekkel járták be a falvakat. saffián. általában ujjatlan bekecs. Mezőgazdasági Lexikon I. Kecskék a miskolci kordoványos céh behívótábláján (1855) Kedveltek voltak ágyszőnyegként a fehér és fényesebb szőrű kecskék bőrei. újabban a lenyúzott kecske­ bőrt bőrös kereskedők vásárolták fel. értéke a kecske87 88 Rodiczky J. Ma már nincs különösebb jelentősége.30.

31. kép. Becsávázott kecskebőrök

(Szelevény,

Szolnok

megye)

32. kép. Kecskepásztor kecskebőr „ködmönhen" Bács-Kiskun megye) 118

(Kéleshalom,

bőrnek, sokan eldobják a lenyúzás után. Házilag való kikészítése a következő módon történt: a lenyúzott bőrt becsávázták: belső ol­ dalát timsó és konyhasó keverékével szórták be, összehajtották, hogy a só átjárja, s néhány órára (mások 2—3 napra) száraz, hűvös helyen — főleg padláson — állni hagyták (31. kép). Ezután a bőrt szétteregették, s vagy a padlás kakasülőjére terítették száradni, vagy létrára, deszkára, ajtóra, gerendára feszítve szárították. A bőrt félszáraz állapotban kezdték puhítani: kézzel dörzsölték, bottal ver­ ték, egyes alföldi falvakban kendertörőhöz hasonló bőrtörőt is használtak erre a célra.89 Ha a bőrt meszes vízben áztatták, akkor a szőrt is le lehetett kaparni róla. Ezután került sor a timsós csávázásra.90 A házilag kidolgozott bőr meglehetősen tökéletlen mun­ ka, de így is felhasználták bekecs, kucsma, kabát- és csizmabélés készítésére, terítették az ágy elé, használták ágytakarónak (32. kép). A Bodrogközben és a borsodi falvakban karikás ostort készítettek belőle: a keményebb bőrből készült pillangókat ezzel fűzték a nyél­ re. 91 Készítettek kecskebőrből tarisznyát, s a szőrtelen bőrt meg­ vették a suszterek is.92 Ujabban a megszárított bőr feldolgozását már szűcsökre bízták. A Balaton mentén a nádra húzott kecskebőrt rákászáshoz használták. 93 4. A szőr A kecskeszőr a közelmúlt paraszti gyakorlatában nem tarto­ zott az állattartás számottevő hasznai közé. A szőr felhasználása lényegében a tenyésztett fajták függvénye. A múlt század közepe óta a tudatos tenyésztői tevékenység — a tejhozam elsődleges vol­ ta miatt — a rövidszőrű fajtákat részesítette előnyben. Az emléke­ zet szerint az ország egész területén rövidszőrű állatokat igyekez­ tek beszerezni a gazdák, s minden bizonnyal ennek eredménye a kecskeszőr felhasználásának háttérbe szorulása.94 A kecskeszőr fel­ dolgozása elterjedt a Kárpátok, a Balkán-félsziget és Ázsia térségé­ ben.95 Nálunk egykori felhasználásának ma már csak nyomai lel­ hetők fel. Néhány forrás azonban azt jelzi, hogy a kecske hasznában

89 90 91 92 93 94 95

Sgy. Tiszakürt, Úszód. Sgy. Szentsimon. Mezey T., HOM. Néprajzi Adattára. 2594. sz. 3. Sgy. Szentsimon. Jankó J., 1902. 376. Horn A., 1948. 8. Stoica, G. 1967—68. 158. 119

a szőrnek régen nagyobb jelentősége volt. 1637-ben gyártatlan cáp~ szőrt említ egy adat,96 Pápai-Páriz latin—magyar szótára 1708-ban számon tartja a kecske szőr, szőr ruha kifejezéseket (cilicium).07 Sulzer, F. J. a XVII. század végén leírta, hogy Moldvában és Ha­ vasalföldön a kecskeszőrből átalvetőket készítenek, illetve a curkán vastag gyapjával összeszőve, durva ágy- és lótakarót csinálnak be­ lőle.98 Egy 1889-es vásárhirdetés szerint Debrecenben a múlt század végén még gyapjú, marha- és kecskeszőr, csont, szaru, köröm és különféle bőrök vásárát is megrendezték. Ez azt jelzi, hogy a kecs­ keszőr akkor még kelendő cikk volt.99 Árát még az 1917-es árszabás is számon tartotta. Ekkor a tiszta, gépen kimosott, fésülésre is al­ kalmas, s 10 cm-nél hosszabb bakszőr mázsája 6 korona; egyéb, fo­ násra nem alkalmas kecskeszőr mázsája 3,60 korona, a gödölye szőre pedig 4,50 korona.100 A kecskeszőr feldolgozásának gyakor­ lata magas szinten legtovább a szőrtarisznyás iparosok tevékenysé­ gében maradt meg, a háziipar szintjén azonban szinte napjainkig él — ha elszórtan és kis mennyiségben is — a csergekészítés és kefekötés munkájában. A szőrtarisznyás mesterség története még nem teljesen feltárt. Korai meglétére, illetve a szőrtarisznya-készítés ko­ rai gyakorlatára utal, hogy már a XVI. század közepétől említik okleveles adatok.101 A mesterség gyakorlására Veszprémből, Székes­ fehérvárról, Makóról, Szarvasról, Bihar megyéből, s a Dráva mel­ lékéről vannak adataink, de minden bizonnyal foglalkoztak a szőr­ tarisznya készítésével szűrcsapók és szőrharisnya-készítők is.102 E mesterek készítményei közül — a tarisznya mellett — keresettek voltak a pokrócok is. Nyersanyagukat részben a tímároktól, s a csizmabőröket készítő tobakoktöl szerezték be, részben pedig a bőr­ gyárakból kikerülő, illetve nyírott kecskeszőrt használták fel.103 A szőrtarisznyák közül a kecskeszőrből készültek voltak a legértéke­ sebbek, tartósságuk és vízhatlanságuk miatt. 101 Eddigi adataink azt jelzik, hogy a szőrtarisznyás mesterség kapcsolatai dél-délkeleti irányba mutatnak, bár nem kizárt, hogy ez csupán az elmúlt év­ század beszerzési lehetőségei, a szerb és román területek nagy

!),; 97 !) « m , K > ,( " 102 103

Szamota I.—Zolnay Gy., 466. Szarvas G.—Simonyi Zs., III. 332. Sulzer F. J., 1781—82. I. 62—63. Idézi: Földes L., 1968. 240. Dankó L, 1971. 409. Bodó L., 1959. 60. Szamota I.—Zolnai Gy., 943. Ebner S., 1931.; Domonkos O., 1955. Ebner S., 1931. 165. 104 Domonkos O., 1955. 194.

120

Úszódon a lenyírt kecskeszőrt kemencekészítéskor belegyúrták a tapasztóföldbe. Szelevény. 130. meleg kesztyűvé.107 (Számunkra ebből a szempont­ ból közömbös.. azt jelzi. 109 Orbán B. hogy a XVIII—XIX. 165. Rodiczky J. 108 Első­ sorban cigányok között volt elterjedt foglalkozás Székelyföldön a kecskeszőrből való ecset. A kecsketartásnak ugyanis ott volt számottevő szerepe. ahol a juhászat is jelentős volt. amely történeti adatok­ kal a XV—XVI. mégis általánosan ismert eljárás lehetett — a többi állati gyapjú feldolgozásával együtt —Közép-Európa népeinél. s ezért van. hogy a tüzelőberendezés fala ne repedjen meg..) A kecskeszőrnek takarókká való feldolgozása azonban történeti adatokkal igazolt a környező szláv népeknél is. hogy a szőr feldolgozásának korábban számottevő jelen­ tősége lehetett. század gyapjúkonjunktúrája m m Ebner S. N. hogy a gazdasági szakírók többször felhívták a figyelmet az ebben rejtőző haszon lehetőségére.. 55. s egyes alföldi falvakban ma is nyírják a kecskék szőrét — amit ugyan általában eldobnak.109 Ügy tűnik. Kowalska-Lewicka. de van adat a szőrnek házilag történő megfonására is. II.és kefekötés. 141. s te­ nyésztői törekvések mellett. Alig hihető. K. 498.110 Az azonban. Cserkeszőllő. 111 Tázlár. hogy a szó mely jelentésárnyalata honnan terjed: a szőrfeldolgozás gyakorlata a döntő. hogy durvább. 1932. 105 Dél­ kelet-európai kapcsolatai vannak népi kultúránkban az erdélyi és moldvai magyarok csergekészítésének is. 22. Bartha K. 121 . harisnyává 111 —. 11. s jól tartsa a meleget.mennyiségű és jó minőségű kecskeszőrtermelését tükrözi. 107 TESZ I 510 108 Wolski.. I. 47—49. de a szótörténet is dél­ kelet-európai kapcsolatokra utal. azokkal párhuzamosan — állattartá­ sunk egészét érintő változásban is keresni kell.. 1931. s bár a kecske nyírása a Kárpátokban nem volt gyakori. vastagabb anyagok készítésében tovább élt a kecskeszőr feldolgozá­ sának szokása. hogy az elmúlt évszázad során — a felsorolt adatok ellenére — a kecskeszőrnek nem volt igazán számottevő szerepe.. 55. Csépa. Néprajzi Lexikon. 105. de a hétfalusi csángó bútor­ készítők maguk is készítettek kecskeszőr ecseteket a bútorfestés­ hez.. századtól kimutatható és amely — más állati sző­ rök felhasználása mellett — az intenzív erdélyi kecsketartáson ala­ pult. 1905.Seres A„ 1976. 1905. 1972. Visszaszorulásának okát — a jelzett fajtaváltás.106 A nyelvtörténet nem igazít el egyértelműen a csergekészítés történetében és kulturális kapcsolataiban.. A.. Kunszentmiklós. 1869.1 Rodiczky J. 1976.

1871. törekkel. Visszaszorulá­ sának jele az is. A mesterség azonban itt sem jutott túl a kisipar keretein."114 A kecske trágyáját erősnek. hegyvidékeken a száraz lombot is használták erre a célra. A kecske alá szalmával. mivel hasznot csak teje és kosarazás által nyújt. 150... 122 . 1938. G. Vajkai A. Az északkeleti hegyvidéken — a kosarazás révén — közvetlenül is a földművelő életmód szolgálatában állt.113 Korponay J... Nyáron szívesen almoztak zöld lombbal.. Zoltai L. Az adatért Fügedi Mártának mondok köszönetet. s eljárásmódjai balkáni és török kapcsolatokat jeleznek.1 Stoica. Zoltai L. században kialakult a szőrtarisznyás mesterség. 1959.. századból említi a debreceni viselettel kapcsolat­ ban. 303. Földes L. különös figyelmet nem érdemel.) 5.11*5 Alapanyag lehetett a késes mesterek számára is: a 112 .idején. 171. zsírosnak tartják. s meggátolta az állatok bolhásodását. mert az hűvöset tartott. közönséges anyagokon. s a háziipar-kisipar szintjén megrekedt. hogy a kecskeszőrhöz hasonlóan háttérbe szorult a többi állat szőrének feldolgozása is.:i 11/1 115 11. gazdászati tekintetben. Korponay J. 1967/68. 112 (Nem hagyható figyelmen kívül az sem. a XVIII. kertekben. Kevés adatunk van a kecske szarvának felhasználásáról. A XVH. volt ahol külön utcájuk volt ezen mestereknek.115 Szentgálon a kecskeszarvat ruhafogasnak használták. Abaúj vármegye monográfusa 1871-ben a kö­ vetkezőket írta a kecsketenyésztésről.. 228. s főként a juhászatban bekövetkező fajtaváltás után a kecs­ keszőr versenyképes maradhatott a birka gyapjával. hiszen nép­ rajzi adatok tanúskodnak a szarvasmarha.. hasonlóan a juhéhoz. 1957. Egyéb haszonvételi formák A haszonvétel legfontosabb lehetőségei mellett szólnunk kell röviden az állat tartásának mellékes hasznairól is. Elter­ jedt lehetett — ma is szokás — botok fogójaként való használata. Hasonló volt a helyzet a román területeken. dud­ vával almoztak. akiknek eszközei. A trágyát azonban — tekintettel kis mennyiségére — leggyakrabban összevegyítették a többi állatéval. ezért szívesen hasz­ nálták szőlőkben. hogy a feldolgozás a durva.. hogy egy tanácsnoknak — egyebek mellett — kecskeszarvban végződő botja is volt. A kecske trágyáját — hasonlóan a többi állatéhoz — felhasz­ nálták a talaj javításához.. ló és a kutya szőrének korábbi feldolgozásáról. illetve annak hasznáról: . 32.

Kunszállás. 103—109. hogy csupán tenyésztői célokról van-e szó. Bódvaszilas. A befogás módja m i n d e n ü t t a ló foga­ tolásának g y a k o r l a t á t követte. hogy egy nagy kecskebak húzta a b a t y u j á t szállító szekérkét. 123 . Sgy. hogy — vonó­ erő h i á n y á b a n — alkalmi megoldásként. k u l t i k u s célt szolgál. s nehéz a velük való bánás. 1 2 2 Emlékeznek a kecske befogására a Tiszazug falvaiban. Kisgyőr. Különlegesen nagyszarvú bakok szarvát időnként kikészítették és falusi h á z a k b a n falra akasztották. A jelenlegi tenyésztői törekvés. esetleg — a szarv felhasználása révén — a haszonvétel egyik formája volt. mely jó úton 2—3 mázsa ter­ h e t is képes volt elhúzni. Gönc. Szelevény. Az állatra szamár h á m j á t alakították át vagy k e n d e r ­ kötélből készítettek hámot. általában m á s j á r m ű h ö z használt al­ katrészekből. hogy Széken szokás volt a kecskék szarvának lefűrészelése. Kéleshalom. az első elképzelés mellett szól.íls Az állattartó gya­ k o r l a t b a n n e m ismeretlen a szarvak és a szarvcsapok lefűrészelé­ se. Mezőgazdasági Lexikon I. Rodiczky J. s az általánosan használt szügyhámba való befogásra. verekedősek. amely a szarvatlan egyedeket részesíti előnyben. 1 2 1 Mogyoróskára az 1960-ias évjek végén még úgy költözött az új pásztor. Erdőbénye stb. 123 A r r a viszont csaknem m i n d e n kecsketartó településen emlékeznek. Mezőgazdasági Lexikon II. s az emlékezet szerint fésűt is csináltak belőle. Sgy. 1905. 91. 1959. Bács-Kiskun m e g y e n é h á n y településén. Általában eső u t á n végezték. Gunda B. Csépa. 119 Néprajzi i r o d a l m u n k b a n azonban n e m találunk r á m á s h o n n a n a d a t o t Így n e m válaszolható m e g egyértelműen a kérdés. 1973. 1 1 7 Borsod megyében cigányok vásárolták meg. 60. Cserkeszőllő... Szórványos adataink v a n n a k a r r a vonatkozóan. E g y a r á n t van adat kumet-szerű szerszám alkalmazására. Vámszer G. 620.Tiszazug falvaiban kunszentmártoni késes gyűjtötte össze a szarva­ kat. erős kecskebakot vagy k i ­ herélt állatot kis szekérkébe fogtak. Említést érdemel. s él az emléke több borsodi faluban is. 117 118 119 120 121 122 12J 124 Sgy. vagy a szarv lefűrészelése — hasonlóan formálásához 1 2 0 — esztétikai. A kecske számára kis négy­ k e r e k ű szekeret készítettek. Tiszazug. Tiszakürt. Az eljárás neve csungurozás. hogy a gyerekek játékból b e ­ fogtak egy-két kecskét kis szekérkébe. mivel a szarvalt egyedek k ö n n y e n megsebzik egymást. melyek között lényeges lehet az állat szarvtalanítása. Tiszakürt. és a szarvtő fölött vág­ ták el a szarvat. 451..

A kutatók egy része ebben kultikus szokásokat vélt felfedezni. két Kréta-szigeti ábrázolással iga­ zolja (knosszoszi képírásos tábla. Van irodalmi utalás Kelet-Ázsiából is a kecske teherhordó állatként való alkal­ mazására. 1975. 6. de alkalmanként még a heti piacokon is árultak kecskéket az 1950-es években is. hogy szükség esetén. évezredben.r ' Matolcsi J.1-4 Matolcsi J. a Mediterráneumban ismert volt a kecske fogatolása. A vásárok helyét a földrajzi távolság és a vásártartás naptári ritmusa szabta meg.. II. szép az aj ja. Az eladók éppen ezért a vásárra hajtás előtt nem fejték meg állataikat. illetve a kiöregedett kecske került eladásra. e. vagy öregebb állatait akarja eladni. értékesítése jobbára alkalomszerűen történt. Arra azonban mindenképpen figyel­ meztet. Egy-egy kistájon belül jól megfigyelhető a kecskék beszerzésé- . Ivarérett állatot falun belül nem szívesen vesznek meg.125 Mindez természetesen nem azt jelenti. hanem korábban is. Ez arra is felhívja a figyelmet. 161—162. Az állatot senki nem tartotta eladásra. s az ősi krétaiak még ekébe is befogták kecskéiket. tejelő állatot ritkán adtak el. ahol a többi állatot is eladták. A kecskék értékesítése — ha vásárra vitték — általában azo­ kon a helyeken történt. Általában házaktól vitték el a vevők az állatot. igaerő hiányában — más alkalmi meg­ oldások között — sor kerülhetett befogására.A kecske befogását elterjedt gyakorlatként írta le Németor­ szágból Rodiczky J. hogy a kecske valaha is számottevő igavonó állat lehetett. Az öreg kecskéket főleg cigányok veszik meg levágásra. hiszen ezt alkata. vásárra ritkán hajtottak kecskét. minoszi gyűrű). Az értékesítés formái A kecske értékesítésének — recens adatok szerint — nem ala­ kultak ki állandó körzetei. mert ame­ lyik jó tőgyes. Főleg a pár hetes fia­ tal gida. mert nehéz új helyre szoktatni. vonó­ ereje sem tette volna lehetővé. hogy jó tőgyesnek látszanak. mert az elárulta korát. Megtapogatták a tőgyét is. Kecskét nehéz vásárolni. 124 . hogy az állatok fogatolásának kezdeteit nem lehet csupán a legáltalánosabb haszonállatok történetével összekapcsolni. nemcsak századunk­ ban. az sok tejet ad. A vásárlók az állat fogát néz­ ték. mert mindenki a gyengébben tejelő. hogy az i. Az értékesítés főleg egy-egy településen belül tör­ tént.

hogy a kecsketartásnak és -értékesítésnek régen lehettek speciális körzetei. 1978. 1971.127 Debreceni vásárhirdetés 1889-ben — az állatvásár kapcsán — külön említést tesz a kecskékről.129 Fejér megyébe régen Somogy és Tolna megye felől került az eladó kecske.. 1891. szeptem­ ber 29-én pl. hogy pl. (Ha figyelembe vesszük. 337. 366 szerbiai kecskét hajtottak fel a budapesti juhvásárra. i3 ° Lukács László szíves közlése. 580.. A kecskék számának csökkenésével távoli terüle­ tekről is felkeresik — gépkocsival — a kecsketartókat. s a kecsketartás je­ lentőségének visszaesése folytán apró. ez azonban gyorsan változik. 349. Franciaországot is érintő. csak rö­ vid távolságra (4—5 km) hajtották lábon. s volt egy közvetítő réteg. felhajtásával is foglalkozott. Viga Gy.. gyorsan változó körzetekre estek szét. mások a radnai búcsúban vettek vagy a radnai-lippai kupecektől szerezték be állataikat.nek rendje. Jelenleg azonban a bányavidékeket és ipartelepeket tartják a leg­ jobb beszerzőhelynek. 131 Andrásfalvy B.28 Dankó I. eladó álla­ taikért. amely — más állatok mellett — a kecske értékesítésével. A kecskét régen szekéren. kapcso­ latrendszerét is. Kecsketar­ tás a Tiszazug falvaiban (sajtó alatt a Tiszazugi Füzetek sorozatban). Napjainkban gyakran termelőszövetkezetek és állami gazda­ ságok közvetítésével szerzik be a kecskét magánszemélyek is. akik — a szegedi juhvágóra me­ net — áthajtották a falun kecskéiket. hogy régebben a kecske érté­ kesítése is bekapcsolódott az állatkereskedelem országos hálózatá­ ba. 409. . Ez természetesen átalakította a kecsketartás korábbi kereteit. s Szolnok megyében értékesítette őket.130 Tápén — Andrásfalvy Bertalan közlése szerint — egy Makra Antal nevű öreg szerezte be a kecskéket. Radnáról hozta őket.131 Mindez azt jelzi.—Viga Gy. ugyanazon év október 24-én pedig 482 db-ot. az 1920-ßs éviekben egy Trozsgyik Mátyás nevű embertől lehetett kecskét venni. 125 120 . ahogy a kecsketartás sze­ repe is alakul.. megkötve vitték a vásárra. 129 Sgy. 127 Bodó L. 1959. Szlovénia területéről kiindulva Tirolt..128 A Tiszazug falvaiban. 46. ami a kecsketartók társadalmi helyzetére utal. aki Er­ délyből hajtotta fel az állatokat. több orAz Aggteleki-karsztvidék és a Tiszazug falvainak példáit lásd: Viga Gy. Szórványos adataink azt jelzik. 1971. Kunt E.126 Recens néprajzi gyűjtések nem világítanak rá egyértelműen — a beszerzési helyek alapján — az intenzív kecsketartó körzetekre.. Olaszországot.. 1977.. amelyek azonban az országhatárok átrendezése. Tiszakürt.

Belényesy M. egy per kapcsán a kecskét és ba­ kot 14 solidosra. (Ugyan­ akkor az ökör 10 libra. ér­ tékének alakulásáról is. ugyanakkor a juh párja 2. 339. Bodó L. II.. Zsigmond-kori Okmánytár II/l.)133 1544-ben.06 forint 1 pár kecske ára. hogy egykor a magyar kecsketartás keretei.. 150.50 forint. gazdasági érdekeltségei is lényegesen tágabbak voltak a jelenleginél. 1 ló pedig 40—50 forint volt. 21. 106. a fiatal kecskét 6 solidosra értékelték.137 Az utóbbi évtizedekben 300—500 forint között változott a kecs­ ke ára. 126 .135 1708—09-ben. 46. ugyanakkor a rackajuhoké 12—17 forint. bika és tehén 4 libra.. XX. 1400-ban. 49.134 1683-ban Zemplén megyében 2.136 1891-ben a budapesti juhvásáron a —• fentebb már említett — szerbiai kecskék ára páronként 10—14 fo­ rint. 1960. a juh és kos pedig 16 solidos. szamár 2 libra. A kecsketartók szerint ez az ár azonban egy-két hónap alatt megtérül.szagot átszövő állatkereskedelem folyt a kecskékkel is. a kurucok árszabásában 1 gida 24 dénár.. Adalékok. 1.3C 137 Novak. 252.2 133 134 1)5 . Adalékok... napjainkban 1000—3000 forintot is elkérnek egy fejős ál­ latért. 1959.) Történeti adatainkból képet alkothatunk a kecske árának..132 akkor ta­ lán feltételezhetjük. 1545-ben pedig ugyanott 4 kecskét vettek 1 forinton. (Gyulai Éva fordítása). 1 kecske „ki megért" 1 Ft. V. a Nádasdyak számadása sze­ rint 1 kecske 35 dénár. 1959.

a nagy volumenű állattartás kísérőjeként. fontosnak ítélt dolog exponálására törekszem. valamint milyen elemekből épült fel kultúrájuk. konkré­ tan az állattartás domináns vonulatait kutatja valaki. s általános érvényt a környező és távoli népek néprajzi ana­ lógiái segítségével. Mivel néprajzi kutatásunk elsődleges módszere a szóbeli hagyo­ mány gyűjtése. ha egyáltalán ilyenről beszélni lehet. a magyarság népi kecsketartásának feltárását tűzte cé­ lul. Néprajzi kutatásunk eddig meglehetősen elhanyagolta azoknak az állatoknak a vizsgálatát. s hagyott éppen ezért figyelmen kí­ vül egy — véleményünk szerint nem lényegtelen — problémát: hogy ti. mint amilyen szerepet az említett állatok a népi kultúrában játszottak. ezért az összefoglalás­ ban nem tartom indokoltnak valamennyi kérdés újrafeltevését. A kecske a legkorábban domesztikált háziállatok egyike. Pedig ezek a kérdések feltétlenül kínálkoznak. in­ kább csak néhány. s hogyan játszott szerepet a bivaly és a kecske tartása — a szarvasmarhatartás mellett — a parasztság ke­ zén. miért. 1. melyeknek történeti mély­ séget igyekeztem adni a históriai és nyelvi források megszólaltatá­ sával. hogyan és miért kaptak szerepet a paraszti életmódban.ÖSSZEFOGLALÁS Ez a dolgozat a paraszti állattartás egy kevéssé jelentős prob­ lémájának. hogyan kapcsolódtak. amelyek nem játszottak meghatározó szerepet népünk életmódjában. hiszen a má­ sik oldalát. kis számban je­ lenlevő állatok mikor. milyen szabad teret töltöttek ki a paraszti gazdálkodás szerkezetében. Csak a részletes tárgyalásnál nem idézett irodalmi adatokra hivat­ kozom. Ezen problémák megválaszolása véleményem szerint a néprajz sokkal lényegesebb kérdéseit érinti annál. mikor. ha a gazdálkodás. Mivel a dolgozat minden téma kapcsán igyeke­ zett végigjárni az általánosítás lehetőségeit. illetve hogyan és miért volt szerepe a szamár tartásának jelen­ tős lótartással bíró népünknél stb. szinte matematikai „próbáját" jelentik az említett vizs­ gálatnak: pl. ezért a tartásmód és a haszonvétel kérdései voltak viszonylag könnyen megválaszolhatók. a mezőgazdasági 127 . Számottevő szerepe lehetett a neolitikum idején.

kecske' összetételű helynevek főleg az ország peremte­ rületein gyakoriak. A kecskének csupán az állattartás extenzív formái között van létjogo­ sultsága. A kecsketartás geográfiailag erősen determinált. s a tudatos erdőgazdálkodással a kecske min­ denütt háttérbe szorul. a paraszti gazdálkodás keretei között nincs lehetőség a tartás intenzív formáira. 4. a más állatokhoz viszonyított aránya. a mezőgazdálkodás általános színvonalá­ nak emelkedésével. A magyarság — a régészeti anyag tanúsága szerint — már az ugor népekkel való együttélés idején ismerhette a kecskét. ez csupán abszolút számértéket je­ lent. hogy ha nagyobb számban is tartotta valaha népünk ezt az állatot. Csu­ pán szociális nyomások késztették alkalmanként intenzívebb kecske­ tartásra népünk szegényebb rétegeit. A kecske tartásában a legutóbbi idő­ kig az egész évben való legeltetés játszott meghatározó szerepet. 1 Viga Gy. 3. 2. hogy az eurázsiai térségben a népi kultúra és a nyelv korai rétegébe tartozik szókincse és ismeret­ anyaga. hegyvidékeken volt jelentősebb. Az euró­ pai kontinensen főleg a Földközi-tenger partvidékén jelentős a kecs­ ketartás. s a mediterrán térség a központja ezen állat tartásának. A kecskelétszám azon­ ban egyenetlenül oszlott meg az ország területén.termelőtevékenység kezdetén. az alföldi jellegű tájakon nem volt nagy szerepe. A Kárpát­ medence térsége soha nem jelentett kedvező feltételeket számára. 1 5. a középhegysé­ gi vidékek és a havasi övezet kecsketartása. A kecsketartás ko­ rai szerepének következménye. A legeltetés és takarmányozás formái szerint jól elkülönül egymástól az alföldi területek. 1980. s az összetétel elsősorban magasabban fekvő területekre utal. (Sajtó alatt. Ezek a táji típusok lé­ nyegében megegyeznek a juhászat — Földes László által megrajzolt — kárpát-medencei formáival. A peremterületeken. A kecsketartás technikája mindig is korai. Helynévi adatok a kecsketartáshoz. így már a neolitikum idején visszaesett e térségben jelentősége. az egész állatállomány­ ból való részesedése soha nem volt lényeges. Tör­ téneti adataink arra utalnak. és a különböző társadalmi rétegek kezén. s jelentős volt tartása a Kárpát-me­ dencébe érkező neolitikus kultúrák népeinél is. A történeti-néprajzi adatok vizsgálata népünk kecsketartá­ sának eltérő típusait jelzi.) 128 . A kecsketartás geográfiai determináltságát igazolják helyne­ veink is. s csupán kísérője volt a szarvasmarha és a juh tartásának. A .

kevesebb járandósága is. A történeti adatok azt jelzik. 7. hogy saját kultúrája. hogy a kecske sokszor más állat tartásának hagyomá­ nyait örökli. Népünknél a kecsketartás elsődleges haszna a tej. hogy szo­ ciális kényszer esetén újra. A kecskepásztor kevéssé megbecsült voltát jelzi alacsonyabb pásztorbére. s nem eltérő tartásmódra. azt eredményezi. Elsősorban a terelő. A kecskét őrző személyek az újabb időben gyakran nem is pásztorok a szó valódi értelmében. első­ sorban asszonyok és gyerekek vették át a kecsketartás munkáját. A tej feldolgozása főleg a tehéntej és a juhtej mintájára történt. A kecskék legeltetési lehetőségének csökkenésével a pásztoroktól egyre inkább „állatgondozók". A kecsketartás gyakorlata. mint külön foglalkozás képviselői. eljárásai főleg a szarvasmarhatartással és a juhászattal mutatnak rokonságot. nem tar­ toztak a pásztortársadalom zárt rendjébe: valószínűleg mindig a tár­ sadalom perifériáján élő szegény emberekből kerültek ki. s az allodiális majorsá­ gok gazdálkodásában is. főleg juhot tartók kezén azonban a kecske­ tejből a tejtermékek gazdag variációja állt elő. eszközei. s éppen ez tette lehetővé. 8.és hívószavak. A kecskét tartó gazdaságok formái alapján is eltérő típusai rajzolhatok meg a kecsketartásnak. A legszegényebb parasztcsaládok. eszközei. hogy — főleg kézműves mesterek kezén — az állat bőrének és sző­ rének is nagyobb jelentősége volt az elmúlt időkben. a tej­ oltókat ismerő gazdák.primitív színvonalon maradt. így a kecskék őrzése más állatok pászto­ rainak feladatköréhez tartozott. a pásztorok állattartásában. s a nem mezőgazdaságból élők számára a kecske a minimális létfel­ tételt biztosította. mellette csupán másodlagos jelentőségű a hús. Ezek a típusok azonban főleg a gazdaságok eltérő üzemszervezetére utal­ nak. A vegyes nyájak. meg újra vissza lehetett nyúlni ehhez a gazdasági tevékenységhez. történeti adatok alapján. ismeretanyaga ezen állat tenyésztésének alig van: a tartás évi ritmusa. Ritka volt az önálló kecskenyáj is. A kecskepásztorok. s az. hanem alkalmi munkát vállaló szegényemberek és gye­ rekek. az állattal kapcsolatos teendők a magyar állattartás erőteljesebb vonulataihoz igazodtak. de szerepet játszott a komplex üzemű paraszt­ gazdaságokban. valamint a külön­ böző nemű és korú állatok megjelölésére szolgáló kifejezések utal­ nak az állat tartásának történeti rétegeire. A kecsketartás tevékenysége az állatok egész éves legeltetési rend­ jéhez igazodott. A kecsketej feldolgozása jelzi az állat 129 . 6. A kecske tejét zömmel a tehéntej pótlására használták. eljárásai azok adaptálására utalnak.

a középkori hajósok. 2 mint a Kárpá­ tok vagy a dunántúli hegyvidék pásztorai. melyet tímárok. A viseletben régen jelentős szerepet játszott a kecske bőre. A kultúra általános emelkedésével mindenütt háttérbe szorult a kecske tartása. 130 . A kecske húsát a sertés-. 3 A kecske tartásmódja mindenütt az állattartás extenzív formáit őrzi. kordoványosok. részese az európai pásztorkodás nagy migrációs rendszerének is. csupán a mostoha földrajzi viszonyok. hogy még a többi állat tar­ tásának színvonalától is elmarad. s az alacsonyabb szintű műveltség biztosítanak széles teret számára.mindenkori értékét. tejelő állatként. Ezek elsősorban az állat sajátos biológiai adottságaiból erednek: az igénytelen. 60. marha. Mindenütt az extenzív tartásmód kereteibe illeszkedik elsősorban. a felnőtt állat húsa a cigányok táplálkozásába szorult vissza. 9. mely a szőrtarisznyás mesterek kezén és a csergekészítésben jutott magasabb szintre. vargák dolgoztak fel. Nehéz idők­ ben minden csepp tejét feldolgozzák a kecskének. aminek szélsőséges példáját je­ lentik pl. ha azt gondol­ juk. s csak utolsóként részesül takar­ mányozásban. s tartásá­ ban a Föld egymástól távoli népeinél is fellelhetők párhuzamok. H. Az ország dél­ keleti részén volt elsősorban hagyománya a kecskeszőr feldolgozá­ sának. A környező népek példái jelzik.1 2 Pohlhausen. igényesebb háziállatok tenyész­ tésének sodrában azonban kísérőként ott maradt a kecske. Petzsch. A geo­ gráfiai viszonyoknak és a tenyésztői törekvéseknek megfelelően szerepet játszik valamennyi kontinens pásztorkultúrájában. A rendelkezésre álló adatok azt jelzik. A szociális színvonal emelkedésével azonban egyre inkább idegenkedtek fogyasztásától.és a juhhús módjára dolgoz­ ták fel. H. hogy a kecske sajá­ tos helyet foglal el az emberiség állattartó kultúrájában. 418. akik vitorlásaikon kecskéket vittek magukkal tengeri útjukra. 1969. Ugyanakkor tartani tud­ ják a nem mezőgazdaságból élők is. Az állattartás magasabb színvonalával együtt járó. . Talán nem tévedünk. Ma már csak a tejes gida húsát eszik. az életszínvonal emelkedésével a tej az állatok tápláléka lesz. Sajátos sze­ repet kap a pásztorok életében: a sarkövi rénszarvasnomádok pász­ torai éppen úgy tartottak kecskét tejelő állatként. ellenálló állat a tartásmód legalacsonyabb szintjén is számottevő hasznot biztosít. 1954. hogy éppen sajátos alkata tette lehetővé korai háziasítását is. az általános szociális színvonalat.

Azokon a területeken. A haszonvétel formája az európai kontinensen terüle­ tenként eltérő. vagyis: ahol a kecskét kevesebb módon hasznosítják. ott többirányú a haszonvétel is. főleg juhokkal való közös tartása. ott a tartásának sem lehetett nagy jelentősége. s tejhasznuk együttes feldolgozása. hús vagy bőr) felé to­ lódik el. 9* 131 . Az állat jelentőségének csökkenésével azonban a haszonvétel az egy hasznúság (tej.A neolitikumtól kezdve általános jelenség a kecskének más ál­ latokkal. ahol a kecsketartásnak nagy jelentősége van. a tej szerepe azonban általában domináns.

.): Viehwirtschaft und Hirtenkul­ tur. az ármentesítés befejezéséig. A magyarországi latinság szótára. Társadalom és gazdaság a magyar őstörténetben.. századi magyar társadalom. Közi. = Földes L. Budapest. = A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei MésH. Budapest. 1957. 1968. Bartha K. Andrásfalvy B. Szegedi szótár I—II.. (Közzéteszi Wenczel Gusztáv) Pest. A Duna—Tisza-köze mezőgazdasági földrajza. Balassa I. = Agrártörténeti Szemle Ethn.. = Műveltség és Hagyomány (Debrecen) N. (1974) 75—94. 1860—1874. Andrássovich G„ 1921. Bartha A. Kecsketenyésztés..—Sárfalvi B. Általános mezőgazdasági összeírás 6. É.. Bálint S. Bálint S. = Néprajzi Közlemények Viehzucht. A cserge készítése az Udvarhely megyei Bágyon. 1974. Budapest. Tápé. 1960. Szekszárd... É. szamár-. Budapest. = Ethnographia HOMÉvk. (szerk. = Földes L. méhcsaládok száma. = Néprajzi Értesítő Népr. kötet. Asztalos I. Magyar őstörté­ neti tanulmányok.. Budapest. 1901. Anjou-kori okmánytár I—V. 327— 360. 1977. Budapest. Bartha A. Andrásfalvy B. A szögedi nemzet I. A IX—X. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve HOMKözl... Budapest. Budapest.: Juhász A. Árpádkori Üj Okmánytár I—XII. Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya me­ gyében. XXIV. Bartal A. Budapest. (szerk. (szerk. Herman Ottó és Kada Elek vitája a Kecskemét környéki pásztorkodásról. Viehwirtschaft. Állattartás. 1932. Budapest. 19—23. kecske.. 1961. 1976. Cumania II. 1969. 23—44. N. öszvér-.IRODALOM Rövidítések: AtSz. 1972. 1878—1887. N. 132 ... Szeged. 1971.): Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleurópa. Bivaly-.) Tápé története és néprajza.és baromfiállomány. Budapest. 1976. In.

Dongó Gyárfás G. 285—318. 1954... 1965. Bodó L. Az állattartás a XIV. Belényesy M. Debreceni Déri Múzeum Év­ könyve 1971. 3—4. Belényesy M. Bökönyi S.3 A magyar nyelv életrajza. Bene Zs. 1971.: Földes L.és Kelet-Európában... Problemy geograficzne pasterstwa wedrownego. Források a borsodi és miskolci munkásmozgalom történetéhez II. 191—214. 559—579. (1918—1929) Miskolc. 1959. 1976. 1956. 1961.. Gödöllő. 1961. J.Bárczi G. (szerk. Kultúrtörténeti szemelvények a Nádasdyak 1540—1550-es szám­ adásaiból I—II.: Földes L. (szerk.: Földes L. In. 1959. Budapest. (szerk. Belényesy M. Das Hirtenwesen in Portugal. sózóvályú.. Belényesy M. A kisparaszti mezőgazdaság (1945—1949). (1896—1928). Domonkos O. 15.. XXXVIII. 1976. 1974.. É. Kecskemét.. Die Schafzucht und Verarbeitung der Schafmilch auf dem Gebiet des Cserehát. Adalékok Zemplén vármegye történetéhez I—XXIII. században Magyarországon.. In. ... Magyarország kecsketenyésztése (kézirat).): Viehzucht... .. LXXVI. Viehzucht und Hirtenwesen in Ungarn im. X. (Kézirat a szerző tudajdonában. Beránné Nemes É. É. A beregi kecsketartás. AtSz. 1975. 77—146. Ethn. Csiszár A. Béres A. 285—289. 23—59. 133 .—Román J. 1968. 456—461.): Viehwirt­ schaft . Sátoralja­ újhely.) Dankó L. 1978. S. 1959. Barth J.: Fizjografia i geográfia pasterstwa Tatr Polskich i Podhala. A jószág sózása. században.. 1969. 401—472. Egy tiszántúli szőrtarisznyás műhely. 1955.: A magyar mezőgaz­ daság a XIX—XX. History of domestic mammals in Central and Eastern Európa. A földművelés fejlődésének alapvető kérdései a XIV.. Budapest. Jahrhun­ dert. Bökönyi S. Donath F. Budapest. 14.. XXXVIII.. A vásárhirdetés (Vásári plakátok). LXV.. Wroclaw— Krakow—Warszawa. In. In. Cumania II. N. Az állattartás történeti fejlődése Közép. Budapest. In. N.): Viehzucht. 13—82. Budapest. 790—814. 277—342. Budapest. sz.. Ethn. 1974. Berezowski. 387—415. században. Migráció és kontinuitás egy Duna melléki táj népesedéstörténeté­ ben. und. Dias.

Falusi Gazda I. 1963. Ethn. 437—453. derekán. Gönczi F. Ferdinand.Dunäre. 1960. 1976.f 1965.. 1974—75... a Szerb vajdaság. Pest. Galgóczi K. Pásztorkodás az esztelneki gyermek életében.. század első felé­ ben. (szerk. In. 235—248. Állattartás. 603—639. Magyarország. Budapest.. Az állattartás és pásztorélet magyar néprajzi szakirodalma..: Nagy Gy. É..): Orosháza néprajza II. Budapest. 1961. 47—75. In. Esztena und Esztena-Genossenschaft bei den Szeklern.. Budapest.. s kapcsolatosan Hetes vidékének és népének összevontabb ismertetése.): Viehzucht. 186—294. Aluta. Pest. Éber E. 1931. Közi.): Edelény múltjából. In. Orosháza. Fodor I. Földes L. Milchprodukte in Rumänischen Hirtenwesen. Földes L. Földes L. Kosár „karám.. 149—156. LXXI. Az erdélyi vándorpásztorok állatfajtái a XIX. 1969. 1964. Ethn. 1969. Göcsej. Kaposvár. 1914. A szőrtarisznyás mesterség a Dunántúlon. sz.: Hajdú P. 165—169. 1973. 87—120.. 626—630. (szerk. In.. Népr. In. (szerk. N. Budapest. A jobbágyság gazdálkodása a XVIII. Budapest. XXIII. (szerk): Viehwirtschaft..—Szabó M. Földes L. 1855.—Hajdú M. Az angorai és a tibeti kecske. Magyar Országnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapot ja statisztikai és geographiai tekintetben I—VII. Farkas M. K.): Viehwirtschaft.): Uráli né­ pek.. 1961.. Edelény. X.: Földes L. 1968. 1960.. s Temesi bánság mezőgazdasági statiszticája. (szerk. 1839—44. N. 231—246. félév 177—178. Bu­ dapest. Hadjimichali Angeliki: Szarakatszánok.. A magyar állattenyésztés fejlődése.. M. 1868.: Föl­ des L. Gazda K. Ebner (Gönyey) S.: Sápi V. 127—160. (szerk. Földes L. LXXI.. (Athén. és H. Földes L„ 1957. 1975. Bukarest. A juhtartás típusai és építményei a Kárpát-medencében.: Földes L. A finnugor régészet fő kérdései. Fényes E. 283—328. .. (Sepsiszent­ györgyi Múzeum Évkönyve) VI—VII. II. Erdélyi magyar szótörténeti tár I. In. ól". With an Appendix on Milk Producte. Az állattenyésztés földrajza. Faragó T. Nomadism in Afghanistan.. Enyedi Gy. 1957) Ismertetés. Gulyás M.

78—29. In. Budapest. Horn A. Hankó B. 448—451. kötet 107—182. J. A gyalui vártartomány urbáriumai.. Budapest. (szerk. 1972.: Kovacsics J.. Jankó J. Vox Romanica 14. Budapest.. 1976. HOMKözl. A havasi kecskepásztor. Budapest. Arten der Viehhaltung in den Südbezirken von Usbekistan und 135 . Mesterséges szarvátalakítás a magyar pásztoroknál... Állattenyésztő és Törzskönyvelő Szervezetek Országos Szövetsége. mint a történeti statisztika forrásai. Ethn. C.. Jakó Zs. Budapest.) Buda­ pest. Székelyföldi paraszti jegyzőkönyvek pásztorlási határozatai (1717— 1928). Haustiernamen und Lockrufe. Herman O. 1957.): Bajomi krónika 103—109. Györffy I. A magyar háziállatok története. Ch. Herman O. 275—400.. (szerk. Budapest. Györffy Gy. Budapest. 1909. 11. 184—203. Állattartás. 30-as évek).. 1969. Hubschmid. Hőgye I.. Biharnagybajom.Gunda B. 1944—1976. Gunda B. Kachelmann. A dézsmajegyzékek. In. A barlangi állattartás kérdéséhez. században. 1954—55. 133—137. kötet. 82—118. Budapest. Budapest. A kecske bírálata.... Budapest. Gunst P. 1941. A magyarok nagy ősfoglalkozása. 1948. IIa B. én..: A magyar mezőgazdaság a XIX—XX. István király és műve. Kolozsvár. 1902. A magyar pásztorok nyelvkincse. A mezőgazdasági termelés története Magyarországon 1920—1938. In. A balatonmelléki lakosság néprajza. 1954.: Magyarság néprajza II. Imreh I.): A történeti statisztika forrásai. Ethnographica Carpatica. 1973. (kecsketenyésztés 130—135. 1962. 1966. Legeltetési rendtartások a Hegyalján a 17—18. törzskönyvelése és tenyésztésének alapismerete. 1944. B. században. 1977. 197Ó.. Gömör megye I—IV. Buda­ pest. Karmyseva.. 1914. LXXIII.. Gunst P... Dankó I. Gunda B. Állattenyésztési ismeretek III. 1959. AtSz 161—190. IIa B. Vasárnapi Újság 1861. A mezőgazdaság fejlődésének megrekedése a két világháború kö­ zött (20-as.

N..): Viehwirtschaft. 1968. 1975. Budapest. A kecsketenyésztés. Budapest. Bra­ tislava. Maksay F.. K. kötet.. Ethn. Marinow. Budapest. Köves G. In.. Kovács L. 696—705. 1959—1962. századi dézsmajegyzékek.: Földes L.: Földes L.. Die Milchwirtschaft in den Polnischen Karpaten. 9—50. (szerk. Budapest. Makkai L. 1974. Budapest.. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I—III. Kiss I. Z. század... Budapest. 640—695. A magyar nyelvjárások atlasza II.: Ludová kultúra v Karpatoch. László Gy.) Budapest. IVIatolcsi J.. A tinópénz kérdései I. 1967—1976.. Ma«. Kunt E. 1973.2 A magyar nyelv szláv jövevényszavai I—II. Budapest. A háziállatok eredete.. 1944. Kowalska—Lewicka. 1960. 147—196. 136 . Budapest.vary-Kossá Gy. Budapest. 617—634. Budapest.): Viehwirtschaft.. Kecsketartás Teresztenyén. 3 Kálmán B. 1961.—Viga Gy. Hodowla kóz jako jeden z elementów tradycyjnej kultury karpackiej w Polsce. 1970. Kniezsa I. A honfoglaló magyar nép élete.. Alba Regia XIV. 1969..) 1959. A magyar nyelv értelmező szótára I—VII. Budapest. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai. 1978. 1954.Tadshikistan. A nevek világa. Korponay J. 1970. K. 1972.: Földes L. 112—126. A kecske tenyésztése és a kecsketej fontos szerepe a kisdedek táp­ lálásában. Kralovánszky A. Budapest. (szerk. Budapest. 1910. 1871.: Földes L. Kowalska—Lewicka. (szerk.. Kassa.juhnyájak tejhaszonvételi formái Erdélyben 1900 körül. (A kisember tehene. In. A. Abaúj vármegye monograph]ája. (szerk. Kovács L. A közös fejős. In. Budapest.. Lónyai G. LXXXIX. In.): Viehwirtschaft.. Kovács L. 1929—1932. 283—286. 1969.. 1945.) Budapest.. LXXXI. K. In. Budapest. 16. 1975. Urbáriumok (XVI—XVII.. Budapest. Ethn.. Die Schafzucht der Normandisierenden Karaktschanen in Bulgarien. I. A. 578—585. A magyarországi céhes kézműipar forrásanyagának katasztere I—II. (szerk): Viehzucht. Budapest. Magyar orvosi emlékek I—IV. 1976. 139—146. Népi kultúra — népi társadalom I... W. Die Traditionelle Milchwirtschaft bei den Ungarn. István korában.. Adatok tejkonzerválásunk egyik régi módjához.

Magyar őstörténeti tanulmányok. 1978. Slovensky Národopis. Orbán B. Ethn. S. 1601—1650. Nicolaisen. Roska M. Budapest. 1954.Matolcsi J. J. Kolozsvár. (szerk. (szerk. V. Rudenko. Petzsch. 1943. Paládi-Kovács A. Uránia állatvilág. Braunschweig. Nomadism and Stock-Breeding among the Tuareg...: Föl­ des L. Novak.. D. Román juhászat a Máramaros megyei Budescu Morén (1923).2 Kultúra ludowa Slovián I—IV. Debrecen. In.. Prodan. Miskolc. I. L'udové názvy oviec ako pramen etnografickeho Studia pastierstva v Karpatoch. 1905... Budapest. In. Budapest.. 1967. türkök és kunok a dél-oroszországi steppéken. Hegyköz. V. Übersicht über Viehhaltungsformen und Alpwesen in Slowanien. 1978. Budapest.. 1961.): Viehwirtschaft. 1969.): Viehzucht. In.és Régiségtárából 113—121. 1970—76. K. Magyar Néprajzi Lexikon I. 1977. HOM. Pohlhausen. Paládi-Kovács A. 161—185. 1969. Novak.. Rodiczky J. A karikás ostor készítése Zemplén megyében (Kézirat). J. 574—602. Nép­ rajzi adattára 2194. Das Wanderhirtentum und seine Vorstufen. Platneva. Studien über das Nomadentum. LXXXVIII. Emlősök.. Rodiczky J. A Közép-Volga-vidéki finnugor népek állattartása a korai vas­ korban. Bukarest. Mezőgazdasági Lexikon I—II.. 1651—1680. 392—411. Sz. A no­ mádok gazdasági élete. 134—190. 1969. 601—624. 243—266.. Budapest. Központi Statisztikai Hivatal 1972. Besenyők.. Budapest..): Viehwirtschaft. 1962. Budapest. A. 1868—73. II. Budapest. Budapest. A kecske tenyésztése és hasznosítása.): Viehwirtschaft. H. A keleti palócok pásztorkodása.. (szerk. 1958. II..: Földes L. Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény 1870—1970. Mezey T. Warszawa.: Földes L. 15—32. 1977. H. In. I.. Budapest. Urbariile Tärii Fägärasului. A székelyföld leírása. 137 . Szovjet régészet 19.: Földes L. A kisgazda kecsketenyésztése. 1977. 647—662. Petercsák T. 1965. (szerk. Podolák. Moszynski. Über die Milchwirtschaft bei den Völkern Jugoslawiens. 1969. Köz­ lemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem. Budapest. Budapest. A gömöri magyar pásztorkodás. 1911.

századtól az 1530-as évekig. Archívum 5.—Simonyi Zs. Népismereti dolgozatok 1976. Debrecen.. G. 1975—77.. A gazdasági év vége és az őszi pásztorünnepek.. Magyar oklevél-szótár. 1970.. 1940. A Néprajzi Múzeum „palóka"-gyűjteménye. Szabó I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása. Budapest. 6. Prelucrarea parului de capra. Szabadfalvi J. É. Szabadfalvi J. Pozywienie ludnosci wiejskiej na Slasku. Budapest. 1946. 1893.. Századok 84. 24. évi számadása. 1962. A magyar mezőgazdaság története a XIV. Hétfalusi „csángó bútor". 1957. 1890—93.. XVI. 1970. 131—166. Extenzív állattenyésztés Magyarországon. Cibinium.. 19—64.. Budapest. Z. Szabó I.Seres A. 1897—1901.. 1970. É. Takáts S. Jobbágyterhek a XVI—XVII. 1886. 1975. Budapest.. sz. Budapest. kötet.... Kecsketartás. Szabó M. 1964. Rajzok a török világból II. 1915. Stoica.. 158—172. Krakow—Gdansk. Szamota I. Herdar och husdjur. Budapest. 178—198. Sugár I.. Szádeczky B. Az erdészet fejlődése Magyarországon 1880-ig a jogszabályok tük­ rében. Baromfitenyésztés 8. N. Lund. 1955. Szromba-Rysowa. Bukarest.—Zolnai Gy. 129—148. Magyar erdészeti oklevéltár I—III. Szinyei J. Magyar Tájszótár I—II. Miskolc város története I. 1911. (1977) 5—45. Budapest. Szabó M. Szarvas G. Szlamenszky I. A hajdúk 1514-ben. Az egri vár 1594—95. (1975) 5—39.—Bilák L.. Fiatal állatok szopását megakadályozó eszközök és eljárások. Takács I. Eger. Magyar nyelvtörténeti szótár I—III. Régi pásztornépünk élete. VI.. A magyar parasztság története. Wroclaw—Warszawa. 1967—68. Szentgyörgyi M. századi Erdélyben. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Évkönyve 153—176. XXXVIII. Budapest. A világ kecsketenyésztéséről. Buda­ pest. 1976. Miskolc. Sztripszky H. Szabó h. Budapest. Budapest. Dolha és vidékének néprajza. 1978. MésH. 103—107. Tagányi K. 1902—06. Soós G. 1950. N. 258— 354.. 138 . 1896.. Szendrei J.

IV/4. 1976. I. században. 1975. században (1849—1949). Budapest. Zólyomi J. T.. . 1—2.. K. (Sajtó alatt a Tiszazugi Füze­ tek sorozatában.) Viga Gy.. Kecsketartás az Aggteleki-karszton. Z dziejów hodowli kóz na ziemiach Polskich. HOMÉvk. (szerk. Wolski. A rohonc-szalonaki uradalom és jobbágysága a XVI—XVII..(riasztó-) és megállító szavai. 1976. Budapest. Népr. elűző. 311—343. 1968. (Sajtó alatt: HOMÉvk. Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve 21. Közi. Helynévi adatok a magyar kecsketartáshoz. 17. . Kecsketartás a Tiszazug falvaiban. 9—152. A mezőgazdaságról.. A debreceni viselet a XVI—XVIII.. AtSz.. Budapest. Szentgál. állatterelő. 88—100. Zimányi V. 1977. 287—315. Tejnyerés és tejfeldolgozás Cserhátsurányon. Tálasi I.: Földes L. keresztnevei. Zsigmond-kori Oklevéltár I—II/l—2. Népr. Rumänien). (Ford.. Közi. Közi. Népr. II. In. Yearbook of Food Agiicultural Statistics. Budapest. hívo­ gató-. 197—241. Állatnevek. 1959. Budapest. Viga Gy.Tálasi I.. 1959. Nógrád megyei paraszti kárbecslések a XVIII. Róma. Zoltai L. Észak-Cserhát állattartásának másfél százada.. Budapest. Viga Gy. A Csík megyei háziállatok elnevezései. hajtó-. 1959. Ethn.): Vieh­ zucht . XLIX. A magyar mezőgazdaság a kapitalista átalakulás útján. század első felé­ ből. IV. HOMKözl. 9—33. Ethn. 133— 137.. 75— 108. 1938. 1961. Zólyomi J. 1968.: Kun József) Budapest. 237—251.. A bakonyi pásztorkodás. 439—475. 1939. 1951—1958. szá­ zadban.: A ma­ gyar mezőgazdaság a XIX—XX.. Viga Gy. Varró M.) Vládutiu. Almenwirtschaftliche Viehhaltung und Transhumance im Brangebiet (Südostkarpaten. In. 1971. 3—4. 1978—79. A Kiskunság népi állattartása. XIX. L. Vajkai A. 139 . 1936. 1957. 127—165. Adatok állatgyógyításunkhoz: a „zabolázás". Vámszer G.. szám 309—315.. 1957. Rocznik múzeum etnograficznego Krakowie VI. 169—179. állathívogató és állatkergető szavak Szék­ ről és Inaktelkéről. kötetében. XVI.. Vámszer G. Zólyomi J. Vörös A..

Goat keeping adopted to the complex of the geographic and social circumstances. Less attention has been paid to animal types having secondary role in the way of life of our people (goat. Strong goegraphic determination is characteristic of goatkeeping. being nowadays only on the second place. in the same time. in the Mediterranium. and also. On territories. They were spread north-northwest by the neolithic cultures. goat keeping was but an additional moment to the higher manifestations of the culture. The goat had important role in the fauna of domestic animals of the people arriving to the Carpathian Basin during the Neolithic. though soon. are not proportionally examined. which could be used only for mountain pasturing. first domesticated in the 8th millenium BC. it lost its significance. It was attached not to the pasturing. ass).ON HISTORY OF SMALL ANIMAL REARING IN HUNGARY (GOAT-KEEPING) (Abstract) The Hungarian ethnographic research has paid special attention to examination of small animals. This form could be found. The first animals of European animal keeping arrived to the Balkan from South-West-Asia in the 7th millenium BC. donkey. was decisive in the early agriculture between the Mediterranium and West Iran. The different fields. no base material for further domestication being present. 140 . first of all. The first part of the study sums up the general historicalethnographical problems of goat-keeping. but to the animal keeping of the peasantry. in the area of the Carpathians and the Alps. The growth of the cultural level throws this animal to the peripheries. goat keeping joined the great migrational system of European pasture culture. Thus this animal. The goat is one of the earliest domestic animals. to a smaller degree. Two great types of goat rearing were formed by geographic determination. The author considers the goat. On the continental territories. however. to have been a more significant constituent in the way of life of peasantry. The present study aims at outfolding the traditions of goat keeping in Hungary. The interrelation between the two forms is widescale. together with the sheep. and finds goat keeping to have preserved early elements of animal keeping.

consisting mainly of racional elements. The author separates the goat keeping of poor people dealing exclusively with goats. Shows the practise 141 . with different types of buildings just like in case of pasturing. The chapter has two parts. correspond to the described areal types of goat keeping. The flock consisting exclusively of goats was rare. The third chapter describes the historical types of goat keeping. except the last one. The strengthening of the feudal economic system forced the goat back from the lowlands. the mountain one of medium height and the alpic one. that of pastures. thus only hills on the peripheries of the country provided place for goat keeping. in details. These social types. The ethnographic investigations of earlier times held. in the first of which the types are separated according to areals as indicated by the historical forms of pasturing. The description of the types show that different goat types aim at different utilisation and indicate the different connections of the folk culture. The chapter gives the order of propagation and eyeing. that goat keeping was taken over from the Bulgarian-Turkish nation before occupying the home. In the second part of the chapter the social types of goat keeping works are defined. the peasant farms of complex works-form. while from the time after the occupation of the territory written sources bear witness that it had decisive power on the life of our nation. The archaeological examinations point out that it had no importance either at that time or later during the migrations. The definitive element of the traditional goat keeping was the pasturing throughout the year. manuration and forms of keeping. manors of landowners.The second chapter gives the historical sketch of the goat keeping of the Hungarians. The most recent results of the Soviet archeological investigations contradict to it proving that Ugrian population. The description of flocks of goats prove that it was an additional element to sheep farming. Such types are the lowland. living on the Central Volga and on the Kama. The low mean value was not evenly distributed on the territory of the country. they were usually added to a group of animals returning home every day. most recently. Due to the wantlessness and the special biological features of the animal its keeping could preserve the extensive forms of traditional animal keeping. too. The fourth chapter enumerates the tasks of goat keeping. just like the different tasks from the birth of the animal till the end of its life. also that of socialist agricultural units. got to know the goat together with other domestic animals as early as the 2nd millenium BC. and. It tells about medication. based on linguistic data.

It pays special attention to expressions of sexes. which seems to underline its origin from the early times of history. always coming from the primitivest layres of the language. based on historical and recent data. cap (he-goat). The far away territories.. possibly. The adaptation to a new surroundings gave rise to strange. appeared after occupying the territory. and also these characteristics make it possible that people can . atypical forms in folk culture of a given territory. The goat-herds never belonged to the closed up system of the herds. some others. Presents calling and driving words. show significant similarities in goat-keeping. and ages of animals. Its early domestication is. is traditional. most of which kecske (goat). also mirroring the influence of South-East-European and Carpathian pasture cultures. with the use of rennet. and different marks used for separation of the animals. thus their knowledge of condensing is not so rich. gida. thus it has preserved many of the primitivest elements. In the summary the author points at the special place in the animal keeping culture of people occupied by the goat. gödölye (kid) come from driving words. from objective or subjective aspect either.of salting and watering. indicating wider connections of pasture culture. while the skin. the work of protection and driving. together with ewe-milk. thust Carpathian Basin. The fifth chapter presents the work and the social position of the goat herds and tenders. while a large variety of drairy goods can be provided. concentrated.go back" to goat-keeping. It deals with the use of milk. No intensive rearing was pect either. either. Considering goat's milk. the hair and the horn was used by the artisans. As for the origin of the words many came from Bulgarian-Turkish language. which used to be the first rate benefit of goat keeping. first of all. GYULA 142 VIGA . The last part of the chapter touches upon expressions of the colour of the goats. Peasants used goat's milk first of all to replace cow's milk. bak. due to its wantlessness and special biological features. with the intermeditery role of the Vlach herds. but consisted of poor people from the peripheries of the society. Goat-keeping for meat was secondary among the Hungarians. their names. however. It proves that goat keeping used to be an independent profession. Sometimes the draught power of the goat was utilised as well. indicating thus their early origin just like the goat keeping itself inside the animal keeping culture. The sixth chapter of the study is about the benefit of goatkeeping. on forest grazing.

die im Leben unseres Volkes keine bestimmende Rolle gespielt haben (Ziege. früher im Bauernleben eine bedeutendere Rolle gespielt hat. Jahrtausend v.) als Haustier gezüchtet hat. die im VII.ZUR GESCHICHTE DER KLEINTIERZUCHT (DIE ZIEGENZUCHT) (Auszug) Die ungarische ethnographische Forschung hat bisher der Viehhaltung eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Bussel. und sich mittels der neolitischen Kultur nach Nord-Nordwesten verbreitet hat. Die einzigen Gebiete in diesem Thema sind aber nicht gleichmässig aufgearbeitet. die der Mensch schon im XVIII. Den jetzigen Kenntnissen nach gehört die Ziege zu den ersten domestizierten Tieren. u. von Südwest-Asien nach Balkan gekommen sind. Den Anfang der Viehzucht in Europe bedeuten die Haustiere. u. Maultier). In Europe haben sich von geographischen Bedingungen beeinflusst zwei Haupttype der Ziegenhaltung ausgestaltet. Wo das Terrain nur für Bergwirtschaft benutzbar ist. Das Ziel der vorliegenden Studie ist die Beschreibung der Ziegenzucht. Auf dem kontinentalen Gebiet ist 143 . Zr. Die Rolle der Ziege war in der Haustierfauna der in das Karpaten-Becken geströmten Völker sehr bedeutend. hat sich die Ziegenzucht dem grossen Migrationssystem der europäischen Hirtenkultur angeschlossen. In dem ersten Kapitel werden die allgemeinen historischen und ethnographischen Fragen der Ziegenzucht zusammengefasst. Die Ziegenzucht ist durch kräftige geographische Determiniertheit gekennzeichnet. der Verfasser meint nähmlich. dass die Ziegenzucht. Diese Form ist hauptsächlich im Terrain des Mediterranums und im kleineren Masse im Karpatenund Alpenarea charakteristisch. So hat die Ziege — nebst dem Schafe — in der früh entwickelten Landwirtschaftzone zwischen dem Mittelmeer und West-Iran eine bestimmende Rolle gespielt. die heutzutage eine Bedeutung zweiten Ranges hat. Besonders vernachlässigt ist die Forschung der Tierrassen. So bewahrt die Haltung dieses anspruchlosen Tieres frühere Elemente der Viehzucht in der Geschichte der menschlichen Kultur. Zr. hat die Ziege ihre Bedeutung auf diesem Gebiet schnell verloren. Nachdem aber sie die Tiere mit Lokaldomestizierung nicht vermehren konnten. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung (v. Esel.

In der Ziegenzucht hat die Weide das ganze Jahr hindurch eine bestimmende Rolle. u. Die Anspruchlosigkeit der Ziege. ihre eigenartigen biologischen Gegebenheiten haben gesichert. am Rande des Landes eine geringe Bedeutung erhalten. So unterscheidet der Verfasser drei Type der Ziegenzucht: auf dem Tieflande. Sie war nur ein Begleitertier in der Schafzucht. die eigentlich die historischen Formen der Weide und der Fütterung. ihre Haltung hat nur auf den bergigen Gebieten. von dem Landnahme an beweisen schon auch die historischen Angaben. Die frühere ethnographische Forschung hatte — an Hand von linguistischen. dass ihre Zucht die extensiven Formen der traditionellen Viehhaltung am längsten bewahren konnte. philologischen Angaben — die Meinung. Zr. Nach der Erstärkung der feudalen Betriebsorganisation wird die Ziege vom Tieflande hinausgedrängt. sondern zur Viehzucht der Bauernschaft. Die Ziegenzucht hat sich vermutlich der Wechselwirkung geographischer und spezialer Faktoren entsprechend gestaltet. Zuerst werden die regionalen Type abgegrenzt. im VI—IX. Der niedrige Absolutwert verteilt sich aber auf dem verschiedenen Gebieten des Landes ungleich. Der Übergang zwischen den zwei Typen ist aber sehr weit. Zu diesen Typen gehören — der Schafzucht ähnlich — auch unterschiedliche Gebäudetype. dass die Ziege auch zu jener Zeit nur eine geringe Bedeutung hatte.auf dem Gebiet stehen aber damit im Widerspruch. im Mittelgebirge und im Hochgebirge. Die archeozoologischen Untersuchungen beweisen. In dem zweiten Teil des Kapitels werden die sozialen Type der ziegenhaltenden Betriebsorganisationen umgegrenzt. In dem zweiten Kapitel wird der historische Grundriss der Ziegenzucht beim Ungartum vorgeführt. dass die Ziegenzucht im Leben des ungarischen Volkes nie eine bedeutende Rolle gespielt hat. Der Ver144 . und beweisen folgende Voraussetzungen: die ungarische Bevölkerung habe. und gehört nicht mehr zum Hirtentum. Die Bedeutung der Ziegenzucht wurde auch später nicht grösser. gleichzeitig mit den anderen Haustieren kennengelernt. Der Aufstieg des allgemeinen Kulturniveaus drängt aber dieses Tier immer zur Peripherie. In dem dritten Kapitel der Studie werden die historischen Type der Ziegenzucht in Ungarn dargelegt. und beweisen folgende tausend v. dass unser Volk die Ziegenzucht durch die Verbindung mit bulgarisch-türkischen Völkern vor der Landnahme. das heisst der Haltungsweise zeigen.die Ziegenzucht dagegen nur eine Begleitserscheinung der höheren Kulturäusserungen. Die neuen Ergebnisse der archeologischen Forschungen auf sowjetischem Gebiet stehen aber damit im Wiedersprucht.. Jahrhundert kennengelernt hat.

dass die Ziegenzucht hauptsächlich eine Begleitstätigkeit an der Schafzucht war. In dem vierten Kapitel werden die Obliegenheiten in Verbindung mit den Ziegen vorgeführt. gida. dass die Ziegenheilverfahren überwiegend rationale Elemente haben. von der Zeit vor der Landnahme. und zugleich ihre Nebennutzniessung ist. dass die Beschäftigung der Ziegenhirte früher ein selbständiger Beruf war. cap. dass diese Benennungen ebenso der archaischsten Sprachenschicht gehören. besitzlosen Familien. die Ziege als einziges Tier haben. und hat festgestellt. dazu gehören die bulgarisch-türkischen Lehnwörter. vor allem mit der Vermittlung des walachischen Hirtenvolkes in unsere Sprache gekommen. betreffs der Tierfarbe und des Namens. Der Verfasser beweist. Die sozialen Type — mit Ausnahme der letzten Form — entsprechen den regionalen Typen der Ziegenzucht. die überall der archaischsten Schicht der Sprache gehören. dass die unterschiedlichen Rassen auf die verschiedenen Type der Nutzniessung hinweisen. Die selbständige Ziegenherde war sehr selten. Die Übung der Salzung und der Tränkung. Was die vermittelnden Sprachen betrifft.und Rufwörter vorgestellt. Der Verfasser hat auch die Heilmethoden der Ziege untersucht. weiterhin die Haltung in den komplexen Bauernwirtschaften. Der letzte Teil des Kapitels beschäftigt sich mit den Ausdruckeformen. die Arbeit der Hütung und der Lenkung. und die differenten Beziehungen in der Volkskultur veranschaulichen. wie die Ziegenzuht eine der frühesten Äusserungen in der Viehzucht ist. weiterhin die Art und Weise der Tiermusterung beschrieben. und das weitere Beziehungssystem der Hirtenkultur beweisen. und zeigen. die bei den Hirten und in den gutsherrlichen Meierhöfen. weiterhin die Merkzeichen zur Unterscheidung der Tiere werden auch hier beschrieben. die wiederum die Wirkung der Hirtenkultur von Südost-Europe und von Karpaten widerspiegeln.fasser unterscheidet die Ziegenhaltung bei den armen. Im Kapitel werden auch die Ausdrücke für die Tiergeschlechte und Lebensalter vorgezählt. Im fünften Kapitel untersucht der Verfasser die Tätigkeit der Ziegenhirten und Pfleger. Die Beschreibung der Ziegenherden bestätigt. sie wurden mit den anderen täglich heimgetriebenen Viehherden zusammengeweidet. ein bedeutender Teil der Wörter ist aber nur später. Im Kapitel werden die Ordnung der Vermehrung. und ihre Tätigkeit vor allem das 145 . Der überwiegende Teil dieser Namen stammt von Lenkwörtern (so ung. nach der Landnahme. gödölye). Hier werden auch die Lenk. weiterhin auch ihre soziale Lage. und letztens als neueste die Ziegenhaltung in den sozialistischen landwirtschaftlichen Betrieben. bak. Die Auseinandersetzung der Tierrassen zeigt.

Die Annahme der neuen Bedingungen bringt aber neue. Der Verfasser beweist es mit Hilfe der historischen und rezenten Angaben zweiseitig. an der Peripherie der Gesellschaft. ungewöhnliche Formen in der Volkskultur des gegebenen Gebietes zustande. manchmal atypische. Die Ziegenhirten konnten aber nie in die geschlossene Gemeinschaft der Hirtengesellschaft gehören. sie waren immer arme. Die Milchkonservierung hat bei den Hirtenvölkern reiche Traditionen. dass für den Bedarfsfall. Das Ziegenfleisch bedeutete in Ungarn nur den zweitrangigen Nutzen. und diese Faktoré sichern. In der Zusammenfassung der Studie behauptet der Verfasser.Waldweiden ist. durch geographischen und sozialen Zwang angeregt. besitzlose Leute. Die Bedingungen und die Ansprüche für die intensive Ziegenzucht — zumindest im Karpaten-Becken — waren nie gegeben. wichtiger waren das Fell. erstrangigen Nutzen in der Ziegenzucht. der Mensch wieder zur Ziegenzucht zurückgreift. Die paralellen Erscheinungen in der Ziegenzucht der voneinander fernen Gebieten kommen aber überraschend oft vor. mit der Anwendung der milchkonservierenden Mittel können sie reiche Variante der Milchprodukte herstellen. Die frühe Domestikation erklären vermutlich die spezifischen biologischen Gegebenheiten und die ausserordentliche Anspruchlosigkeit der Ziege. Die Ziege als Zugkraft anzuwenden. so spiegelt die Ziegenzucht in vielen Beziehungen auch heutzutage das primitivste Niveau. als Grundstoffe für die Handwerker. GYULA VIGA 146 . das Horn. dass die Ziege in der viehhaltenden Kultur der Menschheit eine Sonderstellung einnimmt. darüber kennen wir nur vereinzelte Angaben. das Haar. diese Angaben verstärken vermutlich die grosse historische Vergangenheit der Ziegenzucht in der Geschichte der menschlichen Kultur. Die Milch Verarbeitung bedeutete beim Ungartum immer den wichtigsten. so sind ihre Kenntnisse zur Konservierung natürlich nicht so vielseitig. In dem sechsten Kapitel wird über dem Nutzen der Ziegenzucht geschrieben. Die Bauer haben die Ziegenmilch vor allem zur Ersetzung der Rindmilch gemolken.

PÁSZTOROK ÉS GONDOZÓK — — — — — — — VI. itatás — — — — — — — — — — 6. Sózás. A hús — — — — — — — — — — — — 3. Gyógyítás — — — — — — — — _ _ _ — 5. Fajták — — — — — — — — ^. AZ ÁLLATOK. A kecsketartó gazdaságok típusai — — — — — — IV. terelés. A bőr — — — — — — — — — — — — 4.TARTALOM BEVEZETÉS — — — — — — — — — — — — I. színek — — — — — — — — — — V. TÖRTÉNETI — NÉPRAJZI PROBLÉMÁK — — — II. hívó. jelek.és terelőszavak — — — — 7. A MAGYAR KECSKETARTÁS TÖRTÉNETI TÍPUSAI — 1.— — — 2. Az értékesítés formái — — — — — — — — ÖSSZEFOGLALÁS — — — — — — — — — — IRODALOM — — — — — — — — — — — — ON HISTORY OF SMALL ANIMAL REARING IN HUNGARY (GOAT-KEEPING) (Abstract) — — — — — — — ZUR GESCHICHTE DER KLEINTIERZUCHT (DIE ZIEGENZUCHT) (Auszug) — — — — — — 5 8 14 25 25 38 47 54 54 56 65 70 75 76 78 86 90 97 98 110 114 119 122 124 127 132 140 143 . Egyéb haszonvételi formák — — — — — — — 6. életkorok kifejezései — — — — — — — 8. Szaporítás.Atej— — — — — — — — — — — — 2. A TARTÁS TECHNIKÁJA — — — — 1. A szőr — — — — — — — — — — — — 5. Táji típusok — a legeltetés és takarmányozás kérdései — Építmények — — — — — — — — — — 2. Nevek. Nyájak — — — — — — — — — — — — 3. A MAGYAR KECSKETARTÁS TÖRTÉNETI VÁZLATA — III. A KECSKETARTÁS HASZNA — — — — — — — l. Őrzés. Nemek. mustrálás — — — — — — — 4.

.

Neveljen kecskét exportra! Adatforgalmi és Húsipari V. Az exportra alkalmas gidákért magas árat fizetünk. .A kecske a legigénytelenebb háziállat. Megyénk nagyon alkalmas a kecsketartásra.

kecskére.Szerződést kötünk minden felkínált szarvasmarhára. Kössön több éves hizlalás! szerződést! . biztonságos. lóra. juhra. hizlalás kifizetődő. előnyös. A szerződéses állatnevelés. sertésre.

fordította M. BAKÓ FERENC: Bükki barlanglakások (1977) 4. VASS TIBOR: Jelbeszéd az ózdi finomhengerműben (1977) 6. FÉLD ISTVÁN-JUAN CABELLO: A füzéri vár (1980) . VERES LÁSZLÓ: A Bükk hegység üveghutái (1978) 8. várhelyek és őrhelyek Ózd környékén (1975) (Elfogyott) 2. BENKŐ SÁMUEL: Miskolc történeti-orvosi helyrajza — 1782.A SOROZATBAN EDDIG MEGJELENT MÜVEK: 1. 3. SZILÁGYI MIKLÓS: A Hernád halászata (198a) 1 I. PETERCSÁK TIVADAR: Hegyköz (1978) 7. Sajtó alá rendezte Szabadfalvi József. KATONA IMRE: Miskolci kőedénygyárak (1977) 5. LAJOS ÁRPÁD: Nemesek és partiak Szuhafőn (1979) (Elfogyott) 9. SZABADFALVI JÓZSEF: Festett asztalosmunkák Megyaszóról (1980) 10. Kiss Júlia (1976). DOBOSY LÁSZLÓ: Várak.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG 20 .Ft BORSODI KISMONOGRAFIAK 12 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->