158. sz.

Mûszaki Füzetek
Zárlati áramok számítása

A „Mûszaki Füzetek” azoknak a mérnököknek, technikusoknak, iparban dolgozóknak készített összeállítás, akik a termékkatalógusokban szereplô leírásoknál szélesebb körû információt igényelnek. Mindezeken túlmenôen a „Mûszaki Füzetek” szakmai gyakorlatoknál, képzéseknél is hasznos segédeszközök lehetnek. Ezek a füzetek az elektrotechnika és az elektronika területén megvalósított új mûszaki és technológiai fejlesztésekrôl számolnak be. Elôsegítik továbbá a villamos létesítményeknél, rendszereknél és készülékeknél megfigyelhetô különbözô jelenségek jobb megértését. A „Mûszaki Füzetek” mindegyike a villamos hálózatok, a védelmi készülékek, a felügyelet és a vezérlések, illetve az ipari automatizálási rendszerek körülhatárolt területeirôl nyújtanak részletes és precíz ismereteket.

Elôszó A szerzô nem vállal felelôsséget az anyagban szereplô információk vagy diagrammok helytelen használatért, és nem felelôs az anyagban szereplô hibákért vagy figyelmetlenségekért, illetve az anyagban szereplô információk és diagrammok használatából származó következményekért. A „Mûszaki füzet” vagy annak egy részének nyomtatásban történô felhasználásához a „Tudományos és Mûszaki Részleg”-ének elôzetes hozzájárulása szükséges. Ilyenkor kötelezô feltüntetni, hogy az anyag vagy anyag rész a Schneider Electric XXX. számú „Mûszaki Füzet”-ébôl származik.

no. 158
Zárlati áramok számítása.

Benoit de METZ-NOBLAT Villamos Mûszaki Fôiskolán (ESE Ecole Supérieure d’Electricité) szerzett mérnöki oklevelet, elôször Saint-Gobain-nál dolgozott, kutatóként, majd karbantartásoknál és új termékek gyártásában vett részt. A Schneider-Electric-nél 1986 óta dolgozik és jelenleg a Kutatási és Fejlesztési Osztályon a Villamos Rendszerelemzési Csoport felelôse.

Fréderic DUMAS Miután 1993-ban a Compiègne-i Mûszaki Egyetemen végzett és doktorált (UTC Université de Technologie de Compiègne) a Schneider-Electric-nél vállalt munkát. A Kutatási és Fejlesztési Osztályon a Villamos Rendszerelemzési Csoportban dolgozik, és ipari- és elosztóhálózati kutatási terület felelôse, melyhez hozzátartozik a villamos számításokhoz szükséges szoftverek fejlesztése is.

Georges THOMASSET 1971-ben a Grenoble-i Elektrotechnikai Intézetben (IEG Institut d’Electrotechnique de Grenoble) végzett mérnök, azóta számos kutatást, komplex ipari hálózatok tervezését és létesítését irányította a Merlin Gerin Mûszaki Osztályán. A Mérnöki és Szerzôdési Osztályon az ipari egység mûszaki részlegének felelôseként 1984 és 1996 között átfogó és értékes tapasztalatokat szerzett. Jelenleg a SchneiderElectric Alkalmazási és Szolgáltatási Tevékenységén belül az ajánlatok általános mûszaki fejlesztésének a felelôse.

ECT 158 updated June 2000

S a vezetékek keresztmetszete . az összeköttetés impedanciája . A α a hiba kezdete és a feszültség nulla átmenete közötti szög.-ik fázisban.3. e forrásfeszültség . u a feszültség pillanatértéke. Sn a transzformátor névleges teljesítménye (kVA.…. Jelölések a vezetékek keresztmetszete. c feszültségtényezô (értelmezés lásd 3. gyakran a megszakító minimális késleltetési idejével egyenlô. Ik állandósult zárlati áram (IEC 60909 szerint). ” Ik kezdeti szimmetrikus zárlati áram (IEC 60909 szerint). cos ϕ teljesítménytényezô (harmonikusok nélkül). Cahier Technique Schneider Electric no. Xsubt a forgógép szubtranziens százalékos reaktanciája . pontban. BC MLVS kisfeszültségû hálózati fôelosztó berendezés. k és K állandók (táblázatokban és ábráknál). RL a vezeték hosszegységre esô ellenállása. a vezeték hosszegységre esô XL reaktanciája. tmin zárlat kialakulásának minimális holt ideje. Isc2 a 2.). Is az üzemi áram. Isc állandósult zárlati áram (Isc3 a 3. negatív és zérus-sorrendû impedanciája. E forrásfeszültség (maximális érték). ip zárlati áramcsúcs (a hibaáram elsô csúcsértéke). x a forgógép százalékos reaktanciája Xa a mögöttes hálózat egyenértékû reaktanciája. 158 / p. Ra a mögöttes hálózat egyenértékû ellenállása. a mögöttes hálózat egyenértékû Zup impedanciája Z(1). Ir a generátor névleges árama. idc az áram idôfüggvényének (aperiodikus) egyenáramú összetevôje. a generátor telítési induktivitásától függô tényezô.-ik fázisban. Ib szimmetrikus zárlati megszakítási áram (IEC 60909 szerint). I a zárlati áram maximális effektív értéke.2 . ϕ fázisszög (az áram feszültséghez viszonyított szöge). usc a transzformátor százalékos rövidzárási feszültsége U a hálózat üresjárási vonali feszültsége. Z(0) egy hálózat vagy egy elem pozitív. Un a hálózat névleges feszültsége. Z(2).Magyarázatok λ Rövidítések megszakítóképesség. Ssc a zárlati teljesítmény. ZL Zsc 3 fázisú zárlat esetén a mögöttes hálózat impedanciája . i az áram pillanatértéke (idôfüggvénye. ia az áram idôfüggvényének szinuszos összetevôje.

A füzet célja.3 .2 A különbözô zárlati impedanciák meghatározása 13 2.1 A zárlatok fontosabb típusai 1. amely az IEC 60909 szabványban is megtalálható.Zárlati áramok számítása A villamos létesítmények méretezésénél és a szükséges készülékek kiválasztásához. 5 7 10 11 11 12 2. még akkor is. hogy hozzájáruljon a benne ismertetett. a zárlatszámításoknál különösen nagy fontosságú módszer jobb megértéséhez.és nagyfeszültségû hálózatoknál alkalmazható.3 Egy berendezésben a különbözô feszültségszinteken értelmezett impedanciák közötti kapcsolat 18 2.és vagyonbiztonság érdekében megkívánt védelmi rendszer beállításához. valamint az élet.5 Számítási példa 4 Számítógépes számítások és következtetések Irodalomjegyzék 19 23 23 24 26 27 31 32 Cahier Technique Schneider Electric no.3 Szabványosított zárlati áram (Isc)-számítások 1. 158 / p. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 1.4 A különbözô áramegyenletek 3.4 Számítási példa 3 Az Isc számítása szimmetrikus összetevôk módszerével sugaras hálózaton 3. A módszer sugaras kis.5 Alapvetô feltételezések 2 Az Isc számítása impedancia módszerrel 2.2 Szimmetrikus összetevôk 3.1 A különbözô zárlattípusok esetén fellépô Isc 4.3 Az IEC 60909 szabvány szerinti számítások 3. Ebben a „Mûszaki Füzet”-ben áttekintjük a zárlati áramok számításának módszerét.2 A zárlati áramok kialakulása 1.1 A módszer elônyei 3. ha számítógépes program áll rendelkezésünkre.4 A füzetben bemutatott módszer 1. a hálózat minden egyes pontjára meg kell határoznunk a zárlati áramot.

melyek ahhoz szükségesek. . a mögöttes hálózat zárlati teljesítménye HV / LV a nagy-/kisfeszültségû transzformátor névleges adatai. Ezek leggyakrabban azok a pontok. hogy a védelmi készülékeket helyesen válasszuk ki és helyesen állítsuk be. c környezet: . .szigetelés típusa. .keresztmetszet. ahol valamilyen villamos diszkontinuitás (villamos paraméterváltozás) lép fel. annak érdekében.4 .1 Bevezetés A villamos létesítményeknél csaknem mindig zárlatvédelmet kell beépíteni ott.hosszúság.egyerû.környezeti hômérséklet. vagy pedig meg kell szakítaniuk a zárlati áramot. .összefüggô áramkörök száma. 158 / p. ábra a különbözô zárlati áramok számításának folyamatát és a különbözô védelmi készülékek megválasztásához kapott paramétereket mutatja be. . amelyeknek el kell viselniük.létesítési mód. usc (%) Isc zárlati áram. többerû. ha az a transzformátor-kapcsokon lép fel teljesítménytényezô egyidejûségi tényezô terhelési tényezô elôrelátható fejlesztési tényezô megszakítóképesség vezeték jellemzôi c gyûjtôsín . c kábelek: . ábrákon lévô jelleggörbék is szükségesek: c A zárlati áram két értékét kell meghatározni: v a maximális zárlati áramot. 3. ahol a vezeték keresztmetszete változik. . . Cahier Technique Schneider Electric no.szélesség.. A hálózat minden feszültségszintjére ki kell számolni a zárlati teljesítményt. Ezt igen pontosan kell meghatározni és ennek ellenére biztonsági tartalékkal kell a számításokban felhasználni. v a kapcsolóberendezés és a vezetékezés elektrodinamikus szilárdságát. Az 1.magasság. hogy mindazon készülékek jellemzôit meg lehessen határozni. Ehhez még a 2. ábra: Villamos létesítmény tervezésekor a zárlat (Isc) számításának menete.hosszúság. és 4. hogy annak alapján meghatározhassuk. v a megszakító zárlati bekapcsolóképességét. v a megszakítók zárlati megszakítóképességét. A legnagyobb zárlati áram a védelmi készülék fogyasztóoldali kapcsai közvetlen közelében bekövetkezô zárlat esetében lép fel.. kioldás beállítás betáplálási megszakító Isc zárlati áram a kisfeszültségû fôelosztó kimenetén a kisfeszültségû központi elosztó kioldáskésleltetés beállítása elmenô megszakítói megszakítóképesség Isc zárlati áram a szekunder elosztó bemenetén megszakítóképesség kioldáskésleltetés beállítása a alelosztó megszakítói gerincvezeték névleges árama feszültség esés Isc zárlati áram az utolsó elosztó bemenetén megszakítóképesség kioldáskésleltetés beállítása leágazási megszakítók terhelési csoport Isc zárlati áram az utolsó leágazás végén 1.

hogy bármilyen esetben és bármilyen típusú zárlati áram (minimális vagy maximális) esetében a védelmi készüléknek a zárlatot azon tc idôn belül kell tisztáznia. mint a 2. Kisfeszültségû hálózaton általában fázisföld zárlat. annak környezeti hômérséklettôl függése (az 1. Further practical information may be found in the "Electrical Installation Guide" published by Schneider Electric (see the bibliography). c eredete: v mechanikai (vezeték szakadás. v hô. állat). esetben a t1 hômérséklet magasabb. hogy a minimális zárlati áram a védett vonal végpontjában fellépô zárlat esetén adódik. ábra: Áramkör védelme megszakítóval. szerszám. az Iz1 határáram kisebb min az Iz2 határáram). stb). pl. amelyet valamilyen idegen vezetô tárgy hoz létre. függ. 3 és 4.1 A zárlatok fontosabb típusai Villamos létesítményekben különbözô zárlat típusok léphetnek fel. v az életvédelem a megszakító vagy a biztosító mûködésétôl függô eseteiben. nagyfeszültségen (csillagpont nem lazított) fázisok közötti zárlat a legkevésbé kedvezôtlen üzemi állapotban (hiba egy gerincvezetô végén. kiemelendôen TN és IT érintésvédelmi rendszereknél . kapcsolóberendezésen kívül vagy belül). tranziens és tartós).5 . ábrákat ) ahol: A a vezetô keresztmetszete. amely összhangban van a védett kábel termikus szilárdságával: t méretezési áram kábel I2t (terhelhetôségi) jelleggörbéje tranziens túlterhelés a megszakító kioldási karakterisztikája I B I r Iz Isc BC I 3. a k korrekciós tényezô pedig a különbözô kábel fektetési módoktól. amikor a megszakítók vagy a biztosítók mûködési jelleggörbéjét megválasztjuk. ill független áramköröktôl stb. pára. 158 / p. c a minimális zárlati áramot. esetben a t2 hômérséklet. ábra: Egy vezetô I2t jelleggörbéje. A zárlatok jellemzôi A primer jellemzôk a következôk: c a zárlat tartama (múló. és különösen fontos: v hosszú kábeleknél és/vagy amikor a táppont impedanciája viszonylag nagy (generátorok. két vezetô közötti véletlen villamos összeköttetés. Megjegyzzük továbbá. UPSs =szünetmentes tápegységek). vagy korróziós közeg miatti szigetelés letörése. Megjegyezhetjük. ∫i 2 1. két transzformátoros esetben is csak egy transzformátor van üzemben. A zárlat lehet: c egyfázisú zárlat (a hibák mintegy 80 %-a). 4. amelynek ismerte fontos. villamos elosztón.t 1 2 t kábel I2t (terhelhetôségi) jelleggörbéje θ1 > θ2 a5 s a biztosító kiolvadási jelleggörbéje I2t = k2A2 tranziens túlterhelés Iz1 < Iz2 I IB Ir Iz I 2. v belsô eredetû vagy légköri eredetû túlfeszültségek. Cahier Technique Schneider Electric no. és nem a védelmi készülék kimeneténél. c helye (gépen. ábra: Áramkör védelme biztosítóval. dt ≤ k 2 A 2 (lásd 2.

c kétfázisú zárlat (a hibák 15 %-a). amelynek következtében: . b) kétfázisú zárlat. földérintés nélküli . Zárlatok következményei A hiba tartamától.. a létesítményen belüli helyétôl a zárlati teljesítmény nagyságától függôen a következmények is különbözhetnek. E zárlat gyakran megy át háromfázisú zárlatba. c Háromfázisú zárlat (a kiindulási hibáknak csak mintegy 5%-a). L3 L2 L1 L3 L2 L1 Ik" Ik" c) kétfázisú földzárlat.6 . A következmények magukba foglalják: c a hiba helyén. vagy közeli hálózatoknál fellépô hibákat: v feszültség letörések a hiba tisztázásának néhány msec-tól néhány 100 msec-ig terjedô ideje alatt. A számításoknál a különbözô áramok azonosítására indexek (Ik”) szolgálnak. v járulékos hômérsékletemelkedés lép fel a megnövekedett Joule veszteség következtében. villamos ív kialakulása esetén az eredményt hogy: v szigetelési hiba. v zavarok a szabályozó és felügyelô áramkörökben .vezetôk elszakadhatnak.a gyûjtôsín deformálódhat. v a hálózat egy részének kikapcsolódása. c a hibás áramkörbeli hibákat: v elektrodinamikus erôhatások. v a dinamikus stabilitás elvesztése és/vagy a szinkronizmus elvesztése.(ez az ún.. . típusától. A különbözô hibafajták az 5. 5. Cahier Technique Schneider Electric no. v egyéb. Az áramirányok megválasztása tetszôleges (lásd IEC 60909). a) szimmetrikus háromfázisú zárlat. d) egyfázisú földzárlat (egyfázisú földrövidzárlat) L3 L2 L1 L3 L2 L1 Ik" Ik " Ik" Ik" zárlati áram. ábra: Különbözô zárlattípusok és a hozzájuk tartozó áramok. 158 / p. részleges zárlati áramok a vezetékekben és a földben. ábrán láthatók. v tûz és életveszély lép fel. amelynek mértéke függ a hálózat méretezésétôl. c a hálózat egyéb áramköreiben. kiterjedô zárlat. v vezetékek összehegedése. mely kockázatos a szigetelések szempontjából. és a védelmi készülékek által biztosított szelektivitástól.

és a különbözô keresztmetszetû és hosszúságú soros vezetékeket. és az R/X arány 0. a méretezés alapjául szolgáló áram folyik a hálózaton.1. Ez nem szükségképpen a fizikai távolság. az X=ωL reaktancia rendszerint sokkal nagyobb. A 6. mint az R ellenállás. ábra: A generátortól távoli zárlat esetén fellépô zárlati áram és felbontásának bemutatása. amikor a kapcsoló zárt állapotban van. az I csúcsáram = A Zsc e Zs c A második komponens (idc) egy aperiodikus jellegû összetevô.1 és 0.vel egyenlô: R cos ϕ sc = 2 R + X2 A zárlati áramok kialakulásakor fellépô tranziens állapotok különböznek. lecsengésének mértéke arányos R/L-el. Valóságos hálózatnál. Zsc α = a feszültség nulla átmenete és a hiba fellépése közötti különbséget jelöli. ábra: Egyszerûsített hálózati séma. Kezdeti értéke a-tól függ. beleértve a különbözô feszültségszintû (nagy és kisfeszültségû) hálózatokat. 158 / p. attól függôen. ábrán i-t a két komponens ia és idc algebrai összegeként mutatjuk be. melyeket csak a Zsc impedancia korlátoz: Az Isc áram tranziens körülmények között alakul ki. így: i = ia + idc = 0 A 7. ábrán. Ez a feszültség: e = E sin (ω t + α ) Az i áram két komponensbôl áll: i = ia + idc . mint a generátor és a hibahely közötti összeköttetés impedanciája. A tranziens állapot a reaktanciából és az ellenállásból álló áramkörre adott feszültségbôl adódik. a Zsc impedancia X reaktanciájától és R ellenállásától függôen: Zsc = R2 + X 2 R X Erôsáramú elosztóhálózatokban (megj: a szerzô itt nagyfeszültségû hálózatokra gondol). B 6. idc = . A zárlat felléptekor a zárlati áram értéke definíció szerint nulla. A generátortól távoli zárlat Ez a leggyakoribb helyzet.7 . egy Zsc impedanciát – mely a kapcsoló mögötti hálózat összes impedanciáját képviseli – és egy Zs terhelési impedanciát tartalmaz (lásd 6.3 között van. egy kapcsolót. Az arány ezeknél a kis értékeknél közelítôleg a cos ϕsc. akkor a pontok közötti elhanyagolható nagyságú impedancia miatt igen nagy Isc zárlati áramok lépnek fel. ábra). a helyettesítô feszültségforrás impedanciája a zárlat mögötti összes elem impedanciája.2 A zárlati áramok kialakulása Egy egyszerûsített hálózat egy állandó teljesítményû váltakozó áramú áramforrást. az egyenáramú összetevô.Ι sin α e - R t L . csak azt jelenti. Cahier Technique Schneider Electric no.(lásd elôbb. mekkora a távolság a hibahely és a generátor között. hogy a generátor impedanciája kisebb. c Az elsô (ia) váltakozó és szinuszos: ia = Ι sin (ω t + α ) ahol E .I sin α e - R t L I t θ ω i = ia + idc a hiba bekövetkezése 7. Ha az A és B pontok között zárlat lép fel. (az Is üzemi áram elhanyagolható). ia = I sin (ω t + α) idc = .

valamint megállapíthassuk azokat az elektrodinamikai erôhatásokat.2 R / X 9.0 1.sin ϕ e L   Z    Kezdeti csúcsértéke ip függ a ϕ-tôl és így az áramkör the R / X = cos ϕ teljesítménytényezôjétôl. amikor a zárlat bekövetkezik (t = 0) – vagy a zárlatra kapcsolás pillanata – a hálózati feszültség nullaátmenetéhez képesti a szöggel jellemezhetô (hiba fellépte).8 1. u R  t E  sin (ω t + α . az egyszerûség érdekében egyfázisú váltakozó feszültség esetére. E Ekkor a hibaáram: i = sin ω t Z amely kezdetétôl ugyanolyan alakú mint állandósult állapotban.4 1. amely idôben nullához tart. Ezért két szélsôséges eset állapítható meg: i = b) aszimmetrikus i ip idc c amikor α = ϕ ≈ π/2 . A generátorhoz közeli zárlatok Ha a zárlat közvetlenül az áramkört tápláló generátor közelében következik be. mint a tranziens. Az egyik egy váltakozó áramú. amelyet az R/L vagy R/X arányok határoznak meg. azaz E/Z csúcsértékû. mint az állandósult.4 0. Az tényezô fordítva arányos az egyenáramú (aperiodikus) összetevô csillapodásával. (a. A tranziens áram kialakulását nehezíti a zárlati áramkört tápláló forrásfeszültség (pólusfeszültség) változása.sin (α . A reaktancia kialakulásának három különbözô fázisa a következô: c szubtranziens (a hiba kezdeti 10-20 msec idejében).8 1. ez az aszimmetrikus lefolyású zárlat b. Ekkor a hibaáram: R  t E  sin (ω t . azaz a szubtranziens reaktancia kisebb. ábra). A három egymást követô reaktancia K 2. amely a feszültséghez képest j szöggel eltolódik.ϕ) e L   Z    két összetevôbôl áll. míg a második egy aperiodikus.6 0. Ennek értéke az ia szimmetrikus zárlati áram effektív értéke alapján határozható meg.a) szimmetrikus i I = 2 Ia Az a pillanat.6 1. c állandósult (vagy szinkron reaktancia). melyeket a létesítmény egészének el kell tudni viselnie. ábra). ábárn adjuk meg az R/X vagy R/L arány függvényében. és ez csillapítja a zárlati áramot. ábra: A K együttható alakulása R/X vagy R/L függvényében (lásd IEC 60909).2 1. c amikor α = 0. u i = A 8.8 . c tranziens (500 msec-ig). a következô egyenlet alapján: ip = K 2 Ιa ahol K értékét a 9. (b.ϕ) . 158 / p. a szinkron reaktancia.0 1. és a generátor belsô reaktanciáját tekintjük változónak. a zárlat szimmetrikus lefolyású. ábrán két szélsôséges helyzetet mutatunk be a zárlati áram kialakulására. ábra: A zárlati áram bemutatása a két szélsôséges (szimmetrikus és az aszimmetrikus lefolyású) esetre.ϕ) . hogy a megszakító szükséges bekapcsolóképességét meg lehessen határozni. és ez kisebb. 8.2 0. Az ip értékét kell kiszámítani ahhoz. ebben az esetben a generátor impedanciája dominál. ábra). Ezért a feszültséget a következôképpen fejezhetjük ki : u = E sin (ω t + Az áram alakulása ezért: α) . Megjegyzés: a bemutatott sorrendnek megfelelôen a reaktancia értéke mindegyik fázisban nagyobb. Az egyszerûség kedvéért a forrásfeszültséget állandónak R t e L vesszük fel.0 0 0. Cahier Technique Schneider Electric no.

a zárlati áram idôbeni alakulására vonatkozó információ nem lényeges: c kisfeszültségû létesítményeknél. tranziens. és komponensei: a) szubtranziens reaktanciával kialakuló. ábra). a szubtranziens zárlati áram Ik" és az aszimmetrikus csúcsérték ip értékének a meghatározása elégséges a védelmi készülékek a) 0 t (s) b) 0 t (s) c) 0 t (s) d) 0 0. c) szinkron reaktanciával kialakuló áramösszetevô. Cahier Technique Schneider Electric no. 158 / p. ábra: Az eredô Isc zárlati áram (e.3 0. amely így négy összetevô összege (10. Megjegyzés: a generátor reaktanciájának csökkenése gyorsabb. d) az egyenáramú összetevô. mint az egyenáramú összetevôé. b) tranziens reaktanciával kialakuló.9 . a megszakító készülékek mûködési sebessége miatt. amely a mágneses áramkörök telítôdéséhez vezethet. mivel több periódus is lezajlik.5 t (s) e) 0 szubtranziens tranziens állandósult t (s) 10. Gyakorlati szempontból. Ez egy kivételes helyzet. c az egyenáramú összetevô.1 0. és meghatározza az áram alakulását.okozza a zárlati áram fokozatos csökkenését. és megszakítási nehézségeket okozhat. mielôtt áram nulla átmenete fellép. ábra): c a három váltakozó áramú összetevô (szubtranziens. állandósult). amely az induktív áramkörben lép fel.

ahol t = tmin. majd kiszámítjuk az eredô impedanciát. a késleltetett megszakító megszakítási teljesítményét. és ezzel igazoljuk. mely esetben az Ib-vel jelölt zárlati áram alkalmazása a hasznos. Ezt a közelítô módszert olyan létesítményeknél alkalmazhatjuk. c kisfeszültségû elosztóhálózatoknál és nagyfeszültségû alkalmazásoknál gyakran használják a tranziens zárlati áramot. A 11. Az adott hálózat mögöttes impedanciáját a becsült betáplálási zárlati áram alapján számíthatjuk. például: . amellyel egy létesítmény minden pontjára nagy pontossággal határozhatjuk meg a hibaáramokat.forgógépek ellenállásait.a megszakító és a gyûjtôsín reaktanciáit. Ib a zárlati áram értéke a megszakítás pillanatában. hogy a vektoros összeadás helyett algebrai összeadást végzünk. c A C 15-105 „Alkalmazási Irányelv” és az NF C 15-100 kiegészítése (francia szabványok) (kisfeszültségû váltakozó áramú létesítmények). hogy a betáplálásnál és a hibahelyen a teljesítménytényezô cos_sc azonos. Az így meghatározott értékek eltérhetnek azoktól az értékektôl.3 Szabványosított Isc számítások A szabványok számos módszert javasolnak. ha a megszakítás az állandósult állapot elôtt következik be. v a „hagyományos” módszert akkor használjuk egy vezeték végén fellépô minimális zárlati áram és a hibaáram meghatározására. Ez a módszer azon a feltételezésen alapul. ábrán az elôzôekben definiált különbözô zárlati áramok láthatók. 1. ha a mögöttes hálózatjellemzôit nem ismerjük. amelyet akkor használhatunk. hogy a létesítmény két egymást követô részén az elemi impedanciák jellegükben azonosak. ugyanis ott figyelembe vettük ezeket a tényezôket is.10 . Feltételezzük.és a vezetékrendszer).megszakítási teljesítményének és az elektrodinamikus hatásoknak a meghatározásához. amely meghatározza. azaz a legkisebb idô a zárlati áram fellépése és a kapcsoló készülék érintkezô kapcsainak szétválása között. négy módszert részletez: v az „impedancia módszert. 158 / p. v a „kevert” módszert. vagyis a zárlat kialakulását követô t idô multán. A tmin (a minimális késleltetés) a védelmi relé legkisebb mûködési idejének és a hozzátartozó megszakító legrövidebb kikapcsolási idejének az összege. Végül az Ohm-törvény alkalmazásával megkapjuk az Isc áramot: mutatunk be. . ha az adott áramkör mögöttes hálózatának impedanciáit. melyeket a következô fejezetben Cahier Technique Schneider Electric no. Ezzel a közelítéssel elfogadható pontossággal határozhatjuk meg a zárlati áram értékét egy áramkörre. Ennél a hibás hurok ellenállásait és reaktanciáit külön-külön a tápforrástól kiindulva (azt is figyelembe véve) egészen az adott pontig bezárólag összeadjuk. hogy az Isc = Un / Σ(Z) A hibás hurokban lévô különbözô elemek mindegyikének az összes jellemzôit ismerni kell (forrás. Más szavakkal azt tételezzük fel. i szimmetrikus szubtranziens tranziens állandósult aszimmetrikus 11. amelyek névleges teljesítménye a 800 kVA-t nem haladja meg. ábra: Generátorhoz közeli zárlati áramok (sematikus ábra). vagy Isc zárlati áramát nem ismerjük. Megjegyzés: az Alkalmazási Irányelv számos tényezôt figyelmen kívül hagy.

Meg kell említeni az IEC 865 (VDE 0103) szabványt is. …). . Ezt a módszert akkor használjuk.2 a 185 mm2 esetén stb. és nem áll elegendô információ rendelkezésünkre. 1. ezt a korlátot az IEC 60909 szabvány adja meg.a legnagyobb vezetékhossz. c az ív ellenállását nem vesszük figyelembe. Ennél a módszernél.a túlterhelés elleni védelmi készülékek névleges árama. Biztosítják az elfogadható pontossági szintet. az egysarkú földzárlat pedig egysarkú marad.4 A füzetben bemutatott módszer A „Mûszaki Füzetben” a sugaras hálózatoknál fellépô zárlati áramok számítására szolgáló két módszert ismertetünk: c az elsôdlegesen a kisfeszültségû hálózatok számítására szolgáló impedancia módszert. mivel gyakorlatilag az áramkör összes jellemzôit figyelembe veszi. amelyek már elegendôen nagy távolságra vannak a betáplálási ponttól (hálózattól vagy állomástól). melyet fôleg a nagyfeszültségû hálózatoknál alkalmazunk. A vezetékkapacitásokat és a nem forgó terhelések párhuzamos admittanciáit – azokat kivéve.és 230 kV-nál nem nagyobb nagyfeszültségû. Ezek meghatározzák a számítások érvényességi körét.11 . nagy számítási pontossága és tanulságos volta miatt választottuk. amellyel a hô szempontjából egyenértékû zárlati áram számolható. Cahier Technique Schneider Electric no.a vezeték feszültségesés szempontjából megengedhetô hosszúság meghatározásához. egyszerûsítô feltételen alapuló táblázatok alkalmazásával – minden egyes vezetékkeresztmetszet-szakaszra javasolható megoldást ad a: . Az összes hálózati tápvezetéket.5 Alapvetô feltételezések A zárlatszámítások egyszerûsítéséhez számos feltételezéssel kell élni. hogy az induktivitásukat is figyelembe vegyük (1. c Más módszereknél a szuperpozíciós elvet alkalmazzák. 1. v az „egyszerûsített” módszert (amelyet részletesen ismertetünk az alkalmazási irányelvben). hogy a közvetett érintés elleni védelem követelményének megfeleljen. vagyis a háromfázisú zárlat háromfázisú.áramkör bemenetén a feszültség — a hiba vagy a zárlat alatt — a létesítmény névleges feszültségének a 80%-val egyenlô. de rendszerint jó közelítést szolgáltatnak. 158 / p. c a transzformátor szabályzók vagy átkapcsolók középállásban vannak (ha a zárlat a generátortól távol következik be. c az összes zérussorrendû impedanciát figyelembe vesszük. amikor a feszültség nem 230/400 V. csak a vezetékek ellenállását vesszük figyelembe és egy 1-nél nagyobb szorzót alkalmazunk nagy keresztmetszetû vezetékek esetében. a transzformátorszabályzók vagy átkapcsolók tényleges helyzete figyelmen kívül hagyható. és nagy pontossága és analitikus jellege miatt választottuk.15 a 150 mm2. egy egyenértékû feszültségforrást határozunk meg a hiba helyére. c Az IEC 909 (VDE 0102) szabvány minden sugaras és hurkolt hálózatra alkalmazható 230 kV-ig.és zérus-sorrendû) helyettesítjük. Közvetlenül alkalmazható kisfeszültségû létesítményeknél és korrekciós tényezôkkel alkalmazható akkor. 1. negatív. és amely – számos. c zárlat alkalmával a zárlattal érintett fázisok száma nem változik. Ennél a módszernél. c háromfázisú zárlat alkalmával a zárlati áram mind a három fázisban egyidejûleg lép fel. c Isc számítása impedancia módszerrel. és következetesen a biztonság felé „tévednek”. és ezeknél elôször a terhelési áramokat kell meghatározni. amelyek a zérus-sorrendû rendszerben vannak – elhanyagoljuk. kis. elôsegítve a fizikai jelenségek megértését és ennek következtében a rövidzárlati áramok számítását. mely a Thevenin elven alapul. Ebben az anyagban a következô feltételezésekkel éltünk: c az adott hálózat sugaras. valamint a szinkron és az aszinkron gépeket a számításoknál impedanciáikkal (pozitív-. c és az IEC 60909 módszert. A táblázatokban szereplô adatok lényegileg a kevert és hagyományos módszerek alapján végzett számítások eredményei. amikor egy meglévô létesítményhez kívánjuk egy létesítendô áramkör jellemzôit meghatározni. c a vezetékkapacitásokat figyelmen kívül hagyjuk. c a zárlat teljes tartama alatt az áramot létrehozó feszültség és a rövidzárlati impedancia lényegesen nem változik. majd ezután határozzuk meg a megfelelô zárlati áramokat. Fôleg olyan áramkörök végére végzett számításoknál alkalmazzuk. .

mely impedancia magába foglalja mindazon impedanciát. és a fázis feszültség U/e = 237 V. Általában úgy vélik. Ez a valóságban a fázisonkénti „pozitív sorrendû” impedancia: Zsc =  ∑ R   2 Ιsc 3 = +  ∑ X   2 ΣR = a soros ellenállások összege. Cahier Technique Schneider Electric no. vagyis a vezetékek és a generátor impedanciáit (lásd 12. ábra). mint a kapcsok között fellépô. 158 / p. Az Isc zárlati áram a következô lesz : U/ 3 Zsc ahol U (a vonali feszültség) a transzformátor üresjárási feszültségének felel meg. Ezért a zárlati áram számítása csak a Zsc impedancia meghatározását jelenti. Az Isc3 számítása háromfázisú zárlat ZL Zsc ZL ZL V Ιsc 3 = U/ 3 Zsc kétfázisú zárlat ZL Zsc U ZL Zsc Ιsc 2 = U 2 Zsc fázis zárlat ZL Zsc ZLn V ZLn Ιsc1 = U/ 3 Zsc + Z Ln földzárlat ZL Zsc V Z(0) Z(0) Ιsc(0) = U/ 3 Zsc + Z(0) 12.2 A különbözô zárlat típusok esetén fellépô Isc 2. terhelés alatti feszültség. amely 35%-kal nagyobb. ábra: Különbözô zárlati áramok.1 A különbözô zárlat típusok esetén fellépô Isc Háromfázisú zárlat Ez a hiba mind a három fázist érinti. Például 390 V-os hálózatban a vonali feszültség U=410 V. hogy a háromfázisú zárlat adja a legnagyobb hibaáramot. A hibaáramot egy többfázisú rendszer egyenértékû helyettesítô vázlatában csak az egyik fázis impedanciája korlátozza.12 . ΣX = a soros reaktanciák összege. melyen az Isc keresztül folyik a generátortól a hibahelyig.

Mivel. Rup / Zup ≈0. innét a közelítés. Fázis és a föld közötti zárlat (egy vagy kétsarkú) Ez a típusú hiba behozza a zérus-sorrendû Z(0) impedanciát. Az Isc(0) meghatározása a csillagpont kezelés (rendszer földelése) módjától függôen szükséges. Sn a transzformátor névleges teljesítménye kVA. amelyen a zárlati áram átfolyik.98 .   Zup  2 Ezért 20 kV esetében.lényeges a készülékek kiválasztásánál (maximális áram és elektrodinamikai szilárdság). Kétfázisú zárlat (földérintés nélkül) Ez a zárlat fázisok között lép fel. ábrán a különbözô zárlati áramokat mutatjuk be.) Hálózati impedanciák c Mögöttes hálózati impedancia Általánosságban.000 7 13. Rup / Zup ≈0. mint a háromfázisú zárlaté. Ennek megfelelôen a mögöttes hálózatra vonatkozóan rendelkezésre álló adatok azokra korlátozódnak.5 1. az Isc(0) zárlati áram kisebb. 2  Rup  1 . azaz csupán a Ssc zárlati teljesítmény MVA-ben ismert: A mögöttes hálózat egyenértékû impedanciája U2 1 Zup = Ssc ahol U hálózat vonali feszültsége. c A transzformátor impedanciája: U2 ahol Sn U a transzformátor vonali feszültsége. 980 Zup 20 kV-on tehát Xup = 0.2 20 kV-on.3 6 kV-on.250 5.2) = 0. mint Zsc (pl. Az Isc1 zárlati áram: U/ 3 Ιsc1 = Zsc + ZLn Fázis nulla közötti hibák bizonyos esetében a tápforrás zérussorrendû impedanciája kisebb. A mögöttes hálózati ellenállás és reaktancia származtatható nagyfeszültségre az Rup/Zup arány alapján: Rup / Zup ≈0. Ebben az esetben Isc2 zárlati áram hasonlóan számítható.(0.2 A különbözô zárlati impedanciák meghatározása Ennél a módszernél a zárlati áramokat azon impedancia alapján határozzuk meg. hogy a fejezet végén lévô példa olvasásakor fontos információkért ide kell visszatérni.5 1. Xup 2 = 1 . a rövidzárási feszültség az. amelyeket az áramszolgáltató átad.000 5 1. usc a rövidzárási feszültség relatív értéke. mint a háromfázisú zárlat esetében: szakaszban a generátornál). Ιsc2 = U = 2 Zsc 3 Ιsc 3 ≈ 0. 158 / p. Xup = Xup = Zup Zup2 . ábra: Közcélú elosztóhálózati transzformátorok szabványos rövidzárási feszültségének értékei.zárási fesz usc (%) ≤ 630 4 800 4. októberében kiadott HD 4281S1 Harmonizációs Dokumentum határozza meg (lásd 13.600 6 2. (A bekarikázott számok X arra utalnak. a betáplálási pont mögötti pontokat nem veszünk figyelembe. amelyet az U vonali feszültség táplál. Zup. ábra). annak érdekében. Cahier Technique Schneider Electric no. csillag/zegzug kapcsolású transzformátor kapcsainál vagy szubtranziens 2. melyet a primer tekercsre kell adni ahhoz.Rup2 . melyet azon „áramkör” képvisel. 3 Z T = usc A KÖF/KIF transz névl. hogy Xup ≈ Zup . A 12.1 150 kV-on. Ebben az esetben az egysarkú zárlat hibaárama nagyobb lehet a háromfázisú zárlaténál. Ezt az impedanciát azután különállóan számíthatjuk a tápgenerátortól (beszámítva) a hiba helyéig terjedô hibahurokban lévô különbözô ellenállások és reaktanciák összegzésével. hogy rövidrezárt szekunder kapcsoknál a névleges áramot mérhessük Közcélú közép-/kisfeszültségû elosztóhálózati transzformátoroknál az usc értékét az 1992. Forgógépes eset kivételével (csökkentett zérussorrendû impedancia). hogy a zérussorrendû (nagyfeszültség) vagy földzárlatvédelmi (kisfeszültségû) védelmi készülékek beállítási küszöbértékét meg lehessen határozni.13 . telj kVA %-os röv.86 Ιsc3 2 Fázis és a nulla közötti zárlat (földérintés nélkül) Ez egy fázis és a nulla vezetô között lép fel és a fázis feszültség táplálja V = U / 3 .

000 Pn (kVA) 14.2XT.500 2. a zárlati áram a következôképpen fejezhetô ki: U 3 (Zup + Z T ) Kezdetben a Zup és ZT értékét reaktanciájukkal vegyük figyelembe. akkor a hiba közelítôleg 5 %. kábelek. ábrán bemutatott táblázat az elôbb említett egyes esetekre szolgáltat értékeket.7 + 144. szabadvezetékek. v szabadvezetékek. és a hosszegység reaktanciájától valamint az összeköttetés hosszától függ. Így a Zsc rövidzárlati impedancia a kettô algebrai összege lesz. Például. ahol A a vezetô keresztmetszete. Cahier Technique Schneider Electric no.Ιsc Zup U2 / Ssc = = = Ιsc ZT Ιsc usc U2 / Sn vagyis: ∆Ιsc 100 Sn = Ιsc usc Ssc A 14 ábrán az Isc számításban a mögöttes hálózati impedancia elhanyagolásából származó hiba óvatosan becsült szintjét mutatjuk be. Az ábrán világosan látható. gyûjtôsínek esetén a: A alapján számítható. azonban ez az érték változhat. ekkor az új áram érték: U 3 ZT A relatív hiba: Ι' sc = ∆Isc/Isc (%) 12 10 Psc = 500 MVA 5 Psc = 250 MVA 0 500 1. v a hosszegység ellenállása. kábelek és gyûjtôsínek hosszegységre jutó reaktanciájának számításánál:  XL = L ω = 15. c Az összeköttetések ZL impedanciája Az összeköttetések ZL impedanciája a fajlagos ellenállástól. Gyakorlatilag kisfeszültségen.000 1. v különös figyelmet kell fordítani a különleges transzformátorokra. valamint az ellenállás és reaktancia értéküket n-el osztani kell. Kisebb teljesítményszinteknél ZT kiszámítása elengedhetetlen. 4 Általában RT << XT. nagyságrendben 0. hogy korlátozza a zárlati áramokat. mivel az RT/XT arány nagyobb.15 mΩ / m when A > 150 mm2). ha Ssc/Sn = 300. a zárlati áram számításától függôen (minimális vagy maximális). amelynek zárlati teljesítménye sokkal nagyobb a transzformátor névleges teljesítményénél. hogy olyan hálózatoknál hanyagolhatjuk el a mögöttes hálózat impedanciáját. 6 A 15. oly módon.14 . 158 / p. Az ellenállást a tekercs rézvesztesége (W) ismeretében számíthatjuk: ∆Ιsc Ι' sc . ρ Ιsc = A mögöttes hálózati impedancia elhanyagolható. belsô impedancia értéküket. és 150 mm2-nél kisebb keresztmetszetek esetében csak az ellenállást vegyük figyelembe(RL < 0. hogy usc-ben mutatkozó x% hiba a ZT-ben egy egyenértékû x%-os hibát okoz. egyenirányító transzformátorok usc értéke 10-12-re felmehet.44 Log   d     r  RL = W = 3 RT Ιn2 ⇒ RT = Megjegyzés: 5 W 3 Ιn2 v amikor n azonos névleges jellemzôjû transzformátort párhuzamosan kapcsolunk. ρ a fajlagos ellenállás. és a transzformátor impedancia összemérhetô az XT reaktanciával. például. ábra : A mögöttes hálózat Zup impedanciájának elhanyagolásakor a zárlati áram számításánál fellépô eredô hiba.Megjegyzés: az értékek pontossága közvetlenül befolyásolja az Isc számítását. összevetve a megfelelô impedanciával. Ha a transzformátor mögötti impedanciát és a transzformátor impedanciáját figyelembe veszzük.

0225 0.043 0. függôen attól. d a vezetôk közötti átlagos távolság mm-ben: Megjegyzés: log =tízes alapú logaritmus.09-0. Szabadvezetékeknél a reaktancia a vezetôk közötti távolsággal arányosan kismértékben nô  d Log   és ezért arányosan nô az üzemi  t feszültséggel . ahol r a vezetô sugara. 7 A következô átlagos értékeket használjuk: kisfeszültségû vezetékekre X = 0.1 0.027 érintett vezetékek PH-N PH-N PH-N (**) PE-PEN PH-N (**) fázis-nulla PEN-PE ha egybeépített többvezetôs kábel külön PE max.mΩ/ km-ben kapjuk. áll.Egymással érintkezô egyfázisú (egymás Áram fajl. A 16 ábrán lévô táblázatban a vezetékek kisfeszültségû alkalmazásoknál szokásos különbözô reaktancia értékek láthatók. Lásd UTE C 15-105. maximális) számítunk. ábra: Kábelek reaktancia értékei az elrendezéstôl függôen.18 0. közép. Cahier Technique Schneider Electric no. (Ω mm2 / m) réz Alumínium 0. áram. d = 2r d = 4r d d r elrendezés átlagos hossz0.0225 0. Általánosságban egy nagyfeszültségû. rz. alumíniumra 0. 158 / p. (**) N a nullavezetô keresztmetszete.A„ szendvics” elrendezésû tokozott síncsatorna gyûjtôsínei esetében ( Canalis-Telemecanique) a reaktancia jelentôsen kisebb.ell. 8 . egymást háromszög )kábelek esetében elrendezésben érintô 0.15 egységre jutó reaktancia értékei (mΩ/m) hosszegységre jutó reaktancia értékek terjedelme (mΩ/m) 0.2 0.25 ρ20 ρ1 = 1.4 Ω /km.036 (*) ρ20 a vezetô fajl.029 Ωmm2/m.20 16.14-0.1-0.15 mΩ /m értékek között.0225 0.08 0. Megjegyzések: v az elosztási pont és a KÖF(NF)/KIF transzformátor közötti rövid összeköttetés impedanciája elhanyagolható.5 ρ20 ρ1 = 1. melletti ill.095 0. min.036 0. Ez a feltételezés kis hibát okoz a zárlati áramok számításánál.145 0. hogy milyen zárlati áramot ( minimális.háromfázisú kábeleknél 0. ell.25 ρ20 ρ1 = 1.5 ρ20 ρ1 = 1.018 Ωmm2/m.15 0. (*) fajl.043 0. hôigénybevételének ellenôrzésére ρ1 = 1. kisebb mint a fázisvezetôé 15. 9 .18-0.09 0.0.25 ρ20 0.027 0.08 mΩ /m ( ). v a földhöz képesti kábel kapacitás (közös módus). rz. mintegy 10-20-szorosa a vezetôk közötti kapacitásnak. fektetett káb. ellenállása 20oC-on. ábra A vezetôk figyelembe veendô ρ fajlagos ellenállás értékei.036 0.1és 0.08-0.áll. vízszint.1 0. 120 mm2 keresztmetszetû kábel nagyfeszültségû esetekben 0. rézre 0. áram hiba áram TN és IT rendszerben fázis-nulla Túláram a vez.0225 0.085 0.06-0. az értékek a vezeték elrendezéstôl függenek.15 .15 mΩ /m a jellemzô érték gyûjtôsínek ( ) és egymástól távolságra fektetett egyfázisú kábelek esetében ( ).12-0.0. földzárlatoknál figyelembe veendô. háromfázisú. A következô átlagos értékeket alkalmazzuk: .09 mΩ /m . egyfázisú vagy háromfázisú háromszög elrendezésû kábelekre.15 0.3 Ω /km.036 0.és nagyfeszültségû vezetékekre X = 0. A hiba a transzformátor névleges teljesítményével arányosan növekszik.25 ρ20 ρ1 = 1.19 0. vezeték elrendezés gyûjtôsínek háromfázisú kábel egymástól távolabb fektetett egyfázisú kábelek egymást érintôen háromszög alakban kábelek fektetett egyfázisú egymástól d távolságra.

Vizsgáljuk egy 20°C hômérsékletû háromfázisú.2 0. A kis és a nagy kábelkereszetszetekre vonatkozóan a ZL impedancia érték az as imptótákkal egyez nek vehetô. Az x értékeit a 18.nél kisebb keresztmetszetû kábel ellenállásának. c Szinkron kompenzátorok és motorok. kábel stb). A táblázatot vizsgálva meglepôdve figyelhetjük meg. c Aszinkron motorok Ha egy aszinkron motor leválik a hálózatról. réz vezetôjû kábelt. alumínium vezetôjû kábelt. Vizsgáljunk egy 20°C ômérsékletû háromfázisú. 20°C környezeti hômérsékleten.Ha az RL vagy XL értékek egyike a másikhoz képest alacsony értékû. Cahier Technique Schneider Electric no.16 . úgy azt e hagyhatjuk.Vizsgáljuk az adott kábel impeda cia értéket 5.01 10 20 50 100 200 500 1.1).1 0. amelyeknél az impedancia öss emérhetô az ellenállással vagy a re ktanciá al. de a 120 mm2-nél kisebb és 1000 mm2-nél nagyobb kábel keresztmetszeteknél ( a görbéket nem mutattuk be). Forgógépek impedanciája c Szinkron generátorok A gépek impedanciáit általában százalékban adják meg.1 % lesz.08 mΩ/m.05 . ZL-ben me jelenô hiba 5. ábra: x % generátor reaktancia értékek. vízturbináknál szokásos generátorokra (alacsony fordulatszám). mivel ennek következtében a ZL i pedanciában megjelenô hiba kicsiny értékû lesz Például ha RL és XL közötti arány 3. ciáját vagy ellenállását elhan c Az összeköttetések reaktaagolhatjuk. hogy az állandósult zárlati impedancia 100%-nál nagyobb is lehet (ezen idôpillanatban Isc<In). ábra) – áramokat táplálnak be a hálózatba.8 0. néhány tíz ms-ig feszültség lép fel a kapcsain (csak ha felgerjed.08 0. Vizsgáljuk: x U2 ahol 100 Sn U a generátor névleges.Az RL és XL-re vonatkozó görbék (lá d 17. A zárlati áram lényegében induktív. Ezen gépek zárlatok alatti viselkedése hasonló a generátorokéhoz. ábrán mutatjuk be turbógenerátorokra. Sn a generátor névleges teljesítménye VA. a kapacitív áram azonban kis értékû marad 20 kV-on 5A/km.0.660 mm2-nél nagyobb keresztmetszetû kábel reaktanciájának . v Második eset.1 középfeszültségen. Az RL és XL görbék (lá d 17.2 kisfeszültségen. hogy megállap tsuk azokat a kábelkeresztmetszet-ta tományokat.74 mm2 .08 mΩ/m. ábra) felhasználhatók arra.000 az A keresztmetszet tartomány mm2-ben 12 Ezek is – százalékos reaktancia értéküktôl függô (lásd 19.Példák:v Elsô eset. kondenzátor. hogy a ZL impedancia gö béjének két aszimptótája v n. ahol x a transzformátor usc értékének felel meg. túlgerjesztett állapotban szolgáltathat.8 .0. amelyet a mágneses tér. eaktanciája 0. 158 / p.1%-os hiba határral ez megf . pl. ábra) mutatják. összemérhetjük az X reaktanciával. mΩ / m 1 0. .1 . míg a névleges áram lényegében a turbina által szolgáltatott hatásos teljesítményt szolgáltatja (cosϕ = 0. RL a kis kábelkeresztmetszetek esetében.02 0. és az összes meddô teljesítményt magába foglalja. és kiálló pólusú. a nagy kábelkeresztmetszetek ese ében. vagyis meddôt kap kívülrôl pl. Ha a kapcsoknál zárlat 17. Mint az elôzôekben a ZL görbét az aszimptótáival vehetjük azonosnak.kapacitása 1µF/km körüli értékû. és 0. ábra: Háromfázisú réz vezetôjû kábel ZL impedanciája.05 ZL XL RL 0. Isc/In = 100/x. Szubtranziens reaktancia Turbógenerátor Kiálló pólusú generátor 10-20 15-25 tranziens reaktancia 15-25 25-35 szinkron reaktancia 150-230 70-120 18. a Z impedanciát. vonali feszültsége. é 0. 10 Z = 11 Legyen R/X érték alacsony 0.

Megszakítóknál a nyitási sebességtôl függôen két esetet kell megkülönböztetni: v bizonyos készülékek igen gyors nyitásúak. egy maximális kezdeti csúcsértékkel. Kisfeszültségû esetekben azonban a tényleges zárlati áram-ív fellépése esetén sokkal kisebb szintû. amelyeket figyelembe kell venni Isc számításánál. áramkorlátozó típusú megszakítónál. mikor is a zárlati áram aszimmetrikus. viszont a megszakító típusának megválasztásánál igen. csúszógyûrûs motorokra. amelyre 20 – 25 %-os impedancia (csak szubtranziens) a jellemzô.15 m_ reaktanciaérték a jellemzô.03…0. mivel nem könnyû elôre látni az üzemben lévô motorok átlagos számát. és így jelentôsen csökkentik a zárlati áramokat. lép fel. kis értékû lesz. minden olyan esetben. amely szuperponálódik a zárlati áram kezdeti csúcsértékére. Ezért nem valószínû — igen nagy kondenzátor telepektôl eltekintve — hogy a szuperpozíció az aszimmetrikus zárlati csúcsáramnál nagyobb kezdeti csúcsértéket eredményezzen. mint a számított (fémes zárlat). hogy ennek frekvenciája a hálózaténál sokkal nagyobb. stb…. 440 V névleges feszültség alatt. Nagyfeszültségû esetekben ez a feszültségesés elhanyagolható. annak ellenére. egy kalickás 100kW-nál kisebb motorokra. mivel a feszültség sokkal kisebb. v ezzel ellentétes. és ilyenkor az ív nem járul hozzá a zárlati áramok csökkentéséhez. A hibahelyi íven a feszültségesés 100-300 V lehet. c Kapcsolóberendezés 14 Bizonyos készülékek (megszakítók. Ennek következtében. Ezt a csillapított lengést egy nagy kezdeti csúcsérték jellemzi. amely: v 0.) impedanciával rendelkeznek. közvetlen hôkioldók. amikor az adott zárlati áram megszakítására szolgáló készülék mögé ilyen készülékeket építettek be és ezek a megszakítók zárva maradnak (szelektív megszakítók). Egyéb impedanciák c Kondenzátorok Egy. Ebbôl következik. c A zárlati ív A zárlati áram a hibahelyen gyakran íven folyik át. míg ellenállása elhanyagolható. ha a hiba fellépése a feszültség csúcsértéknél következik be. valamint a hôigénybevételek lényegesen alatta maradnak az elméleti legnagyobb értéknél.Szubtranziens reaktancia Nagy fordulatszámú motorok Kis fordulatszámú motorok Kompenzátorok 15 35 25 tranziens reaktancia 25 50 40 szinkron reaktancia 80 100 160 19. Ezeknek a visszatáplálási áramoknak minden egyes motorra vonatkozó egyedi meghatározása – figyelembe véve a csatlakoztatásuk impedanciáját – fárasztó és haszontalan feladat. Az ív ellenállása jelentôs és igen változékony. amely egyenlô (Iindítási/In) szorozva a beépített összes motor névleges áramának az összegével. amelyek zárlat felléptekor hozzájárulnak a zárlathoz.03 mp. még 50 %-nál is többel. Általános gyakorlat – például az Egyesült Államokban – hogy a létesítményben lévô összes kisfeszültségû aszinkron motornak a zárlati áramhoz való együttes hozzájárulását veszik figyelembe. a . Cahier Technique Schneider Electric no. mágneskapcsolók ívoltótekercsekkel.1mp. Ez fordul elô gyors mûködésû.17 13 Ezeket. Például vezetékek közötti vagy gyûjtôsín-zárlat alkalmával keletkezô ív 20–50 %-kal csökkentheti a várható zárlati áramot. v 0. nagy számú. tehát mint egy áramforrást tekintik. Ekkor a vizsgált létesítményben az elektrodinamikus erôhatások. hogy a kondenzátortelepeket nem kell figyelembe venni a maximális zárlati áram számításánál. v más készülékek egyáltalán nem nyújtják ezt az elônyt. amely mivel szimmetrikus. ekkor a kisülési áram értéke zérus. Az áramkör kikapcsolásánál a kondenzátortelep jelentôsen csökkenti az áramkör frekvenciáját és így befolyásolja az áram-megszakítást. kis teljesítményû ipari helyeken beépített kisfeszültségû motor nehézséget okozhat. A hiba fellépése és a feszültséghullám közötti idôösszeeséstôl függôen két szélsôséges esetet kell megvizsgálni: v a hiba fellépése a feszültség nulla átmenettel esik egybe. akkor a motor az idôállandónak megfelelôen egy igen gyorsan lecsengô áramot hoz létre.02 mp. v 0. Igen nagy (1000 kW) nagyfeszültségû. két-kalickás és 100kW-nál nagyobb motorokra. 15 Kisfeszültségû megszakítókra például. 158 / p. a hibahely közelében telepített sönt kondenzátortelep kisül. és így megnöveli a zárlati áramot. kisülési áram a hiba áram kezdeti csúcsértékére szuperponálódik. Zárlat alkalmával egy aszinkron motor ezért egy generátor. ábra: Szinkron kompenzátorok és motorok %-os reaktancia értékei. egy 0. melyek a gyûjtôsínre egy olyan áramot táplálnak be.

c Transzformátoroknál az impedancia az usc rövidzárási feszültség és a névleges teljesítmény (kVA) segítségével fejezhetô ki: Z = U2 usc Sn 100 Cahier Technique Schneider Electric no. de nem vehetjük figyelembe a megszakítási teljesítmény meghatározásakor. nem változik bármekkora is a U egyenlet azt feszültség.18 . Ssc = 2 U  Z T  LV  + ZL  UHV  Innen. Ez a mögöttes hálózat relatív impedanciája. c Különbözô impedanciák Egyéb elemek nem elhanyagolható nagyságú impedanciákat jelenthetnek. Rich által javasolt relatív impedanciák módszere. Az Ιsc 3 = 3 Zsc mutatja. c A rendszer egészére vonatkozóan —miután meghatároztuk az összes relatív impedanciát— a zárlati teljesítmény a következô lesz: 1 Ssc = ΣZR Amelybôl számítható a zárlati áram értéke egy olyan pontban. Ezek a felharmonikus szûrôk és zárlatkorlátozó fojtók. a konstrukció típusától függôen változik . ábrán lévô egyszerûsített hálózatot vizsgáljuk: 2 ULV A pontban A. és gyakran két vagy több feszültségszintû hálózati számításoknál hibát okoz. A módszernél az impedancia értékét (Ohm) osztjuk a hálózat azon vonali feszültségének a négyzetével. Azonban az ív jelenlétét vegyük figyelembe a minimális zárlati áram meghatározásánál 2.16 Ez a jelenség igen kedvezô kisfeszültségen. ahol az impedancia van. fémes zárlatot okoz. ahol az összes hibaeset mintegy 90 %-a lép fel. az egyenlet ugyanaz. c Forgógépeknél. ha a transzformátor kisfeszültségû oldalán számítjuk a zárlatot: U  17 Z LV = Z HV  LV   UHV  Az ilyen nehézségek elkerülésére egyszerû eljárás a H. hogy a hálózat egy adott pontján fellépô Ssc .3 Egy létesítmény esetében a különbözô feszültségszintek impedanciái közötti kapcsolat Impedanciák a feszültségszint függvényében Az Ssc zárlati teljesítmény a hálózat egy adott pontjában a meghatározás szerint: U2 Ssc = U Ι 3 = Zsc A zárlati teljesítmény ezen kifejezésébôl következik. mint a primer oldalon tekercselt áramváltókat. amely az U feszültségû pontból látható. ahol a feszültség U: Ssc 1 Ιsc = = 3 U 3 U ΣZR ahol ΣZR az összes mögöttes hálózati relatív impedanciákból összetett vektor. Ez az impedancia ezért lesz relatív. Ssc = 1 ZT + ZL 2 UHV 2 ULV UHV ZT ULV ZL A 20. Például egy nagyfeszültségû vezeték impedanciáját a transzformáció áttétel reciprokának a négyzetével kell szorozni. c Szabadvezetékek és kábelek esetében a relatív ellenállás és a reaktancia ezen definíció szerint: R X RR = 2 and XR = 2 ahol R ohmban U és U U voltban helyettesítendô. 158 / p. mivel a hibáknak mintegy 10 %-a a készülék bekapcsolásakor lép fel és ívmentes merev. amely komplikációkhoz vezet. amelyek impedanciája a névleges értéktôl. 2 A relatív impedanciákkal való számolás Ezzel a számítási módszerrel egy villamos létesítmény különbözô feszültségszintjén lévô impedanciák között létesítünk kapcsolatot. Például a 20. csak x a %-os impedancia értéket jelenti. . hogy minden impedanciát a hibahelyen a feszültségre tekintettel kell meghatározni. ábra: Az A pontbeli Ssc számítása. Ezeket természetesen be kell vonni a számításokba ugyanúgy.

2. összekötô vezeték 3 egyfázisú kábel. és mindegyik motor üzemben van a zárlat felléptekor. amelyik az M motort látja el. 158 / p. 50 mm2. 10 méterre a transzformátortól.8) usc = 25 % 3L G A 10 m B 3L C 3L D M 21. hossza = 2 km generátor 1 MVA Xsubt = 15 % két transzformátor 1. ábra): c a nagyfeszültségû gyûjtôsín A pontjában.4 Számítási példa (adottak az energiaforrások. amely gyûjtôsínérôl 20 motorhoz 20 elmenô vezeték csatlakozik. Cahier Technique Schneider Electric no. hossza 80 m. fázisonként 400 mm2 réz. párhuzamosan kapcsolt 1000kVA-es transzformátor táplálja. a mögöttes hálózat. kisfeszültségû alelosztó 2. B. C és D pontokban fellépô zárlati áram. amely 2 km hosszú szabadvezetéken keresztül egy NF/KIF alállomást lát el. összekötô vezeték három háromfázisú kábel. 400 mm2 alumínium. Isc számítására szolgáló egyvonalas helyettesítô vázlat.9.000 kVA szekunder tekercs 237 / 410 V usc = 5 % központi kisfeszültségû elosztó gyûjtôsín 3 sín. réz. hossza 10 m 1. c a kisfeszültségû gyûjtôsín B pontjában. mindegyik összekötôkábel azonos. az ábra bejelölt pontjaiban fellépô zárlatokhoz kell Isc-t meghatározni:(lásd: 21. amelynél a gyûjtôsínhez egy 1MVA-es generátor is csatlakozik.19 . beleértve azt is. Mindegyik motor névleges teljesítménye 50 kW. ábra: Az A. c az M motor kapcsainál. A kisfeszültségû gyûjtôsínt két. A motorok zárlati rátáplálását C és B-re majd D és A-ra számításba kell venni. vízszintes elrendezés. amely nem ér össze. cos ϕ: 0. mögöttes hálózat U1 = 20 kV Psc = 500 MVA szabadvezeték 3 vezetékes. c egy kisfeszültségû elosztó gyûjtôsínének C pontjában. réz. a táptranszformátorok valamint a hálózati összeköttetések impedanciáikkal) A feladat Vizsgáljunk egy 20kV-os hálózatot. 35 mm2 hossza = 30 m Motor 50 kW (hatásfok: 0. a D pontban. A hálózat különbözô. elhanyagolható a mögöttes impedancia.

7 19.vezeték (50 mm2) Xc o = 0. generátor XG = 20 x 103 15 x 100 106 ( ) 2 10 11 60 6 X (mΩ ) R (mΩ ) R G = 0.2 Xup 2.98 Zup Rup = 0.0225 x 10 3 x 400 15 9 6 0.09 x 10 −3 x 30 0.15 0. kábel össz (35 mm2) X cb = 0.15 Xc 2 = 0.8) 103 12 605 121 Rm = 0.2 Rc 2 = 0.15 XB = 0. helyen 4. helyen 9.20 .Ebben a példában az X reaktanciákat és R ellenállásokat a létesítményben nekik megfelelô feszültségszinten számítottuk (lásd 22.15 x 10 Rc1 x 80 12 80 = 0. transzformátorok ZT = 1 5 4102 x x 2 100 106 3 5 4.8 0.9 x 0. A relatív impedanciák módszerét nem alkalmaztuk. szab.15 −3 Xc1 = 0.15 Xup = 0. ábra).2 X T 4 0.15 x 10-3 x 10 RB = 0.4 X cb = 0. terhelésoldali hálózat Zup = 20 x 103 X (Ω ) R (Ω ) ( ) 2 / 500 x 106 1 2 0.84 410 V↓ 5.5 ≈0 Hiba a B helyen 7. megszakító 6. Cahier Technique Schneider Electric no. 2. gyûjtôsín (3 x 400 mm2) X cb = 0. ábra: Az impedancia számítása. 50 kW motor 30 35 Xm = 25 4102 x 100 (50 / 0.72 3. helyen 11.2 Zup ≈ 0.018 x 2.15 1.4 x 2 Rc o = 0. Megoldás Szakasz Számítások Eredmények (A bekeretezett számok X a korábbi szövegrészekben lévô magyarázatokra utalnak ) 20 kV↓ 1.1 X G 20 kV↑ Hiba az A.0225 x Hiba a D. megszakító 8. 000 50 7 6 0.78 0. kábel össz (3 x 400 mm2) Hiba a C.15 8 2. 158 / p.2 Xm 22.036 x 3 x 400 6 2.megszakító 10.2 XT ≈ ZT R T = 0.

A nagyfeszültségre meghatározott X reaktanciák és R ellenállások értékeit a kisfesültségre át kell számolni.42) + ] RD = 1.6 mΩ Ezen értékek megvilágítják Isc mérséklésében a kábelek szerepét. 534 A 3 x 31.15 + 1.55 x 2 x 12. 3) + (4. 3) + (4.187 A A számítás minden szintjére végzett számítások rávilágítanak arra. A motorok rátáplálása a zárlatra Gyakran gyorsabban jutunk eredményre egyszerûsítéssel. Hiba a B helyen (központi kisfeszültségû elosztó gyûjtôsíne) Az érintett elemek: (1. ábrán lévô XD görbébôl és ennek megfelelôen az aszimmetrikus zárlati áram csúcsértéke: 1.15 + 2. 5.58 Ω RA = 0. Hiba az A helyen (nagyfeszültségû gyûjtôsín) Az érintett elemek: 1.58 a 9. Az elôzô számítás helyett lehetséges (lásd) az összes motor által betáplált áramot az indítási áramlökésük (Iind/In) és a névleges áramerôsségre vonatkozó szorzatával becsülni. 8) + (9. ha a zárlati ívet figyelembe XM = (605 + 2. minimális értéke 17880A.80 IA „az állandósul Isc zárlati áram”.4) 10-3 = 3. ábrán lévô XC görbébôl és ennek megfelelôen az aszimmetrikus zárlati áram csúcsértéke: 1. 2. 3) + (4.21 . hogy a hálózat többi elemeinek a hatásához képest a megszakítóké elhanyagolható.58 x 2 x 35.78 + 0.05 x 2 x 7.580 A .84 10-3 ] RB = 1.887 A . 6) + (7. 3.42) + 4.900 A Ami fontosabb.2) 10-3 = 22.2 + 0. vagyis ha a motorokat mint független generátorokat vesszük figyelembe.05 a 9. ZC = 2 2 RC + XC ≈ 19 mΩ és ebbôl ΙC = 410 ≈ 12. 8). jelen esetben 13 ). 10).42 mΩ és ebbôl 410 ≈ 7.67 mΩ ΙM = 410 3 x 624 x 10-3 ≈ 379 A A 20 motorra Ι MC = 7.415 A 3 x 1. 2.7) 10-3 ≈ 608 mΩ RM = (121 + 19. megszorozva ôket a feszültség áttétel négyzetével 17 : XD = (XC + 0.000)2 XB = RB = XB = 6.I.9 mΩ ZD = ΙD = 2 2 RD + XD ≈ 31. hogy a mögöttes hálózat reaktanciájának jelentôsége elhanyagolható a két párhuzamos kapcsolt transzformátor reaktanciájához képest. ábrán lévô XB görbébôl és ennek megfelelôen az aszimmetrikus zárlati áram csúcsértéke: 1. 6).5 10-3 0.87 Ω ZA = R2 + X 2 ≈ 1. 5. A „hálózati+vezeték-” impedancia a generátoréval párhuzamos. Hiba a D helyen (kisfeszültségû motor) Az érintett elemek: (1.06 Ebbôl k = 1. 2.51 mΩ és [ = 0.19 Ebbôl k = 1. ΙA = RC = 0. így elhanyagolható: X A = 0.534 ≈ 11.18 Ebbôl k = 1. c Zárlat a C helyen A motor által szolgáltatott áramot a „motor+kábel” impedancia alapján számolhatjuk: ΙB = 410 ≈ 35.459 A 3 x 19 x 10−3 20 x 10 ≈ 6.758 = 79.758 A 3 x 6. ZB = 2 2 RB + XB = 6.2) 10-3 ≈ 140 mΩ ZM = 624 mΩ .42 x 10−3 ebbôl (X A 0. és másodszor a 10 m hosszúságú kisfeszültségû gyûjtôsín impedanciája nem hanyagolható el.62 mΩ és ebbôl [(RA 0. amelyek „vissza” táplálnak a zárlat helyére. III. V. 158 / p. 52 mΩ és RD = (RC + 19. amely a hálózati zárlati áramra szuperponálódik. Cahier Technique Schneider Electric no. II. IB 28606 A legnagyobb értékre csökken.415 = 10.15 + 12) 10-3 = 18.62 x 10-3 RB = 0. 2.2 mΩ Ezek a számítások megvilágítják elôször is.55 a 9. és ezzel veszzük (lásd § c zárlati ív rész 16 ). A megszakító és a kábelek reaktanciáit és ellenállásait XB-hez és RB-hez hozzá kell adni.8 ≈ 1. Hiba C helyen ( a kisfeszültségû alelosztó gyûjtôsíne) Az érintett elemek: (1. 6) + (7.80 Ω és ebbôl A A 3 és RC = (RB + 2.459 ≈ 27. 7) 10-3 = 21. és a számítási célokra az aszimmetrikus Isc csúcs: RA = 0.55 XA Ebbôl k=1.42 x 10-3 (410 / 20.72 ≈ 0.2 x 2 x 6. azonban az utóbbi sokkal nagyobb.310 A IV.2 a 9. ábrán lévô görbébôl és ennek megfelelôen az aszimmetrikus zárlati áram csúcsértéke: 1.15 + 0. XC = (XB + 0. 5. A megszakító és a kábelek reaktanciáit és ellenállásait XC-hez hozzá kell adni.

8-szor a névleges áramuk (95 A). ( ) Ιsc = 1. a zárlati ívet is figyelembe vesszük.5 mΩ  19  A D helyen fellépô hiba elnagyolt számítása Ennél a számításnál az elôzôekben említett összes közelítést (fôleg 15 és 16) figyelembe vesszük).4 2 x 7. ZMD = 43 mΩ hence 410 = 5. figyelembe véve.448 ≈ 11.448 A 3 x 28.15 ΣX = 17. mellyel a biztonság javára tévedünk. 842 A . c Hiba a D helyen A figyelembe veendô impedancia 1/19 ∗ ZM melyhez jön még a kábelé.3 => k = 1. Belátható. amely így 9120A.85 mΩ = X'D ΣR = 2.22 .120 A.440 = 14. c Hiba az A helyen (nagyfeszültségû oldal) Ahelyett. összehasonlítva az elôzôekben számított 6415A-hez képest. 440 x Ιsc = 1.  605  X MD =  + 2. ezzel k = 1. és Isc ≈20.02 mΩ 410 ≈ 8. 580 ≈ 15. 5 mΩ  19   121  RMD =  + 19.8 x 95 x 2 x 20 = 24. hogy R / X = 0.: 410 = 152.2 + 1.2 + 2. R/X = 0.039 A rms.8 x 95) x 20 = 9. Cahier Technique Schneider Electric no.3. Isc 45.(4.5 + 12 + 0. hogy a közelítési módszerrel gyorsan meghatározott értékelést kapunk. hogy az 4.2 = 21. és Isc csúcsértéke 79900 A-rôl 94628 A-re növekedik. 158 / p.945 A ZM = 636 mΩ ebbôl ΙM = 410 3 x 636 x 10-3 ≈ 372 A Az aszimmetrikus Isc csúcsérték meghatározásához ezen értéket meg kell növelni a bekapcsolt motoroknak a zárlatra való rátáplálásával azaz. Ez még biztonságot is nyújt a szélsôséges értékekkel szemben. úgy.7 + 12) 10-3 ≈ 620 mΩ RM = (121 + 19. a motor által szolgáltatott áramot a „motor+kábel” impedancia alapján számolhatjuk: XM = (605 + 2.4 x 2 x 7. Ι MD = ΣX = 4. 7. a motor által az A helyen lévô zárlatra rátáplált áramot könnyebb becsülni.4 és az áramcsúcs Amennyiben. hogy kiszámítanánk az egyenértékû impedanciát. 4. Itt is becsüljük a motorok által visszatáplált áramot.02 x 10-3 Ebbôl az Isc csúcsértéke: 2 x 8.7 10-3 ≈ 34.8-szor a 95 A névleges áramukkal 13 : A 20 motorra IMB = 7.4 + 19.4 és a csúcsáram Ιsc = 11.945 + 4.534 + 5. mint már elôbb említésre került.505 A 3 x 43 x 10-3 Az eredô D-nél : 7. hogy IMC 7580A).6 és 75 kA közé csökken.505 = 13.6 mΩ Z'D = Ι' D = = R'D c Hiba a B helyen Mint a C helyi zárlat esetében.4) 10-3 ≈ 142. Hasonlítsuk össze ezt az értéket a hiba számításnál meghatározott 20039 A értékkel.6 mΩ 2 2 R'D + X'D ≈ 28. 005 A . hogy a B helyre betáplált értékét a KIF/HF transzformációs arány értékével megszorozzuk 17 .5 A 20 x 10-3 Ez.2 10-3 ≈ 25.440 A. Azon az alapon. Ennek következtében a kisfeszültségû gyûjtôsínen a zárlati áram (szubtranziens) 12459 A-rôl 20039-re és Isc 27310A-rôl 42315 A-re növekedik.650 A. elhanyagolható. 728 A Ennek következtében a központi elosztónál a zárlati áram (szubtranzies) 35758 A-rôl 43198 Are. A közelítés megint túlbecsüli IMB valós értékét.

három szimmetrikus. ahol a mágneses jelenségek miatt. Ez a módszer az összes feszültségszinten. két egymással szemben forgó térrel.23 . és így az egész rendszer: Ι1 = Ι1(1) + Ι1(2) + Ι1(0) Ι2 = a 2 Ι11 + aΙ1(2) + Ι1(0) Ι3 = a Ι1(1) + a 2 Ι1(2) + Ι1(0) Positive-sequence I3(1) Negative-sequence I2(2) zero-sequence I1(0) I3 I1(1) + I3(2) I1 I1(2) + I2(0) I3(0) ωt = I1 ωt I2 I2(1) ωt ωt Geometric construction of I2 I1(1) I1(0) I2 a2 I1(1) a I1(2) Geometric construction of I1 I1(1) I1(2) I1(0) I1(2) 23. pl. és a sugaras elosztóhálózatok minden fajtájánál alkalmazható. szögük sem 120o). c a hálózathoz forgógépek és/vagy különleges transzformátorok (pl. 3.3 Isc számítása sugaras hálózaton a szimmetrikus összetevôk módszerével 3. ábra: Három szimmetrikus háromfázisú rendszer (pozitív-sorrendû. Ezt követôen a szuperpozícióval határozzák meg a hibaáramokat. c Ι1(0) a zérus sorrendû összetevô j a = e 2π 3 = - 1 3 + j Használjuk továbbá 2 2 Ι1 Ι2 és Ι3 között az a operátort. ún. Cahier Technique Schneider Electric no.2 Szimmetrikus összetevôk Hasonlóan. pozitív.1. mint a Leblanc elméletnél. negatív és zérus sorrendû rendszer összegzésével állítják elô (lásd 23. mely szerint szinuszosan változó egytengelyû váltakozó áramú tér egyenértékû. Ez a helyzet fázis-föld zárlat és mind földérintéses. zérus-sorrendû) összegének grafikus megszerkesztése. ábrán igazoljuk. a szimmetrikus összetevôk módszerénél az aszimmetrikus háromfázisú rendszert. Például a vektorok grafikus összeadásával a következô eredményt kapjuk: Ι2 = a 2 Ι1(1) + a Ι1(2) + Ι1(3) Az Ι1 és Ι3 áramok hasonló módon fejezhetôk ki. Ezen számítást kell alkalmazni. amikor: c feszültség és áramrendszer nem szimmetrikus (a Fresnel vektorok abszolút értéke különbözô. Yyn kapcsolás) csatlakoznak). és ahol: c Ι1(1) a pozitív sorrendû. A módszer elônyei A szimmetrikus összetevôkkel végzett számítás különösen alkalmas aszimmetrikus háromfázisú hálózatok esetében. c Ι1(2) a negatív sorrendû. negatív-sorrendû. Ezt az elvet egy áramrendszer esetében grafikusan a 23. mind földérintés nélküli kétfázisú zárlatok esetében. ábra ). a hagyományos „ciklikus” R ellenállás és X reaktancia többé már nem használhatók. Az alábbi leírásnál az Ι1 forgó vektor a referencia. 158 / p.

negatív. c transzformátor megcsapolások lehetséges változásai. az utóbbit a villamos készülékek névleges jellemzôinek kiválasztásánál használjuk. ahol c a feszültségtényezô. Z( 2 ) = and Z(0) = Ι(1) Ι(2) Ι(0) Ezeket az impedanciákat az adott villamos hálózat különbözô hálózati elemeinek jellemzôi alapján (a gyártók szolgáltatják) határozhatjuk meg.5 Z(1) ≈0 ≈ 3 Z(1) Dyn vagy YNyn Primer D vagy Y + zn Gépek Szinkrongépek Aszinkron gépek Vezetékek 24.Számítsuk ki a kezdeti zárlati áramot a szimmetrikus összetevôk módszerével. ábra).15 X(1) X(1) 0. A kisfeszültségû hálózatoknál történô alkalmazást kiegészíti továbbá az IEC 60781 alkalmazási irányelv. ahol a zárlati áram kialakul. Ezt a módszert 230 kV-nál kisebb névleges feszültségû villamos hálózatoknál alkalmazhatjuk. c generátorok és motorok szubtranzies állapota. míg Z(0) elemenként változik (lásd 24.3 Az IEC 60909 szabvány szerinti számítások Az IEC 60909 szabvány meghatároz és bemutat egy szimmetrikus összetevôk alkalmazására szolgáló módszert. a detailed presentation of this method for calculating solid and impedance fault currents is contained in the "Cahier Technique" n° 18 (see the appended bibliography). For further information on this subject. Az elôbbit a túláramvédelmi készülékek meghatározásánál. számú ábrát). A két eset között a fontosabb különbségek: Névleges feszültség Un Kisfeszültség 230 . A szabvány bemutatja a minimális és a maximális zárlati áram számítását. ábra: A c feszültség tényezô értékei (lásd IEC 60909).Határozzuk meg és vegyük hozzá a hiba mögötti hálózat pozitív-.2 X(1) ≈0. hogy forgógépek kivételével Z(2) ≈Z(1).1 0. 4. amely c Un / 3 -al egyenlô. A hibahely és a generátor közötti távolság hatása Ezen módszer használatánál mindig két lehetôséget kell figyelembe venni: c ha a zárlat helye —ahol a zárlati áramok a hálózatban kialakulnak— a generátortól távol van. 3. amikor a nagy teljesítményigényt külön nagyfeszültségû állomásról látják el. 158 / p. Ezekre vonatkozóan megjegyezhetjük. ábrán találhatók . Isc csúcsértékét. fellép csillapított váltakozó áramú összetevô. pl. Isc állandósult értékét és a legnagyobb Isc állandósult értéket. ábrán láthatók.Ezek a szimmetrikus áramok a következô impedanciákkal kapcsolódnak a szimmetrikus feszültségrendszerhez: V(2) V(1) V(0) Z(1) = . amikor egy tartalék generátor látja el a nagyobb fontosságú elmenô vezetékeket. a szabványosított c értékek a 25.24 .0. számítsuk ki a többi értéket. Ez általában nagyfeszültségû hálózatoknál lép fel.Amint Isc (Ik”) értéke ismert. Isc min. amely a számításokhoz szükséges és a következôk figyelembevételére szolgál: c feszültség változások térben és idôben. amelyet a nem erre a szakterületre specializálódott mérnökök is alkalmazhatnak. nem lesz csillapított váltakozó áramú összetevô. kivéve.400 V egyéb nagyfeszültség 1 to 230 kV számításokhoz a c feszültség tényezô Isc max. de kisfeszültségen is elôfordulhat.és zérussorrendû impedanciáit.1 . A megkívánt számításoktól és az adott feszültségszintektôl függôen. Eljárás 1. oldal: Egy villamos hálózat különbözô elemeinek zérus-sorrendû jellemzôi. 3. Elemek Transzformátor (szekunder tekercs felôl) Csillagpont nélkül Yyn vagy Zyn szabad fluxus áram kényszer fluxus áram Z(0) ∞ ∞ 10 . Általában ez a helyzet kisfeszültségû hálózatoknál.Számítsuk ki a hibahelyen az egyenértékû feszültséget. c a zárlat a generátor közelében lép fel (lásd 11. Cahier Technique Schneider Electric no. ekkor a hálózaton. 1 1.95 1 1 25. 2. Gyakorlatban a hiba típusától függôen az Isc számításához szükséges egyenletek a 26.05 1. mint pl.

. v a pozitív-sorrendû (Z(1)) és a negatív-sorrendû (Z(2)) impedancia egyenlô. arányaik Ik < Ib < Ik". ahol RL20 az ellenállás 20 θe a vezeték megengedhetô legmagasabb hômérséklete a zárlat végén. mintegy a hálózat Isc 30 %-ában az elsô 30 msec-ban. Meggondolandó megállapítások. amelyet általában Zk-val. negatív.20 °C) RL20  °C   oC-on. ez definició szerint Zk = Rk egy fázisban lévô soros ellenállások összege.004∗oC-1 tényezô réz. az állandósult zárlati áram (Ik) és a szimmetrikus zárlati megszakítási áram (Ib) egyenlô (Ik" = Ik = Ib). Cahier Technique Schneider Electric no.Zárlat típusa 3P (bármely Ze) Ik” ált. (lásd IEC 60909). v az RL ellenállást az elôre várható legmagasabb hômérséklettel számoljuk: 0. zárlati impedanciával helyettesítenek. v a pozitív-sorrendû impedancia Z(1) nem szükségképpen egyenlô a negatív-sorrendû Z(2) impedanciával. amikor a maximális és a minimális zárlati áramokat számoljuk c maximális zárlati áramok számításakor a következô szempontokat kell figyelembe venni: v a maximális zárlati áram számításának megfelelô helyes c feszültségtényezô alkalmazása. Fázisok föld nélkül (Ze = ∞) = c Un Z(1) + Z(2) = c Un 3 Z(1) + Z(2) + Z(0) c Un 3 Z(2) Z(1) Z(2) + Z(2) Z(0) + Z(1) Z(0) A táblázatban alkalmazott jelölések c A háromfázisú hálózat vonali feszültségének effektív értéke = U c A zárlati áram abszolút értéke = Ik" c Sorrendi impedanciák = Z(1). amely esetben Ik" = Ik = Ib” nem érvényes. v ebben az összeállításban említett feltételezések és közelítések közül csak azokat használjuk. v azt a hálózatalakzatot válasszuk ki. A 0. ábra: Az adott hálózat pozitív-. v a vezetékek (szabadvezetékek. c A minimális zárlati áramok számítása megköveteli: v a hálózaton megengedhetô legkisebb feszültségnek megfelelôen alkalmazzuk a c feszültségtényezôt.004  RL = 1 + (θe . (Z(1) = Z(2)).és zérus-sorrendû impedanciájától függô zárlati áram értékek.25 . Z(2). 158 / p. esetben = c Un 3 Z(1) Generátortól távoli hiba c Un = 3 Z(1) Mindkét esetben a zárlati áram csak Z(1)-tôl függ. és olyan eseteket válasszunk. kábelek és nullavezetôk) RL fajlagos ellenállás értékeit 20oC hômérsékletre számítsuk. Megjegyzés: az aszinkron motorok hatása is hozzáadódik a zárlathoz. a hibahelyi . áramváltók stb. c a zárlat a generátortól távolabb lép fel: v a kezdeti szimmetrikus zárlati áram (Ik" ). c a generátorhoz közeli zárlatok esetén: v a zárlati áramok nem egyenlôk. impedanciáit is. amikor tápforrásokból és a gerincvezetékektôl legkisebb a betáplálás és így a hibahelyen legkisebb a zárlati áram: v vegyük figyelembe a gyûjtôsínek. amelyek kismértékû hibához vezetnek. v a motorokat hagyjuk figyelmen kívül. 26. alumínium és alumínium ötvözet esetén megfelelô. Z(0) = Rk 2 + Xk 2 ahol c Un 2 Z(1) Fázis-föld = c Un 3 2 Z(1) + Z(0) Fázis+föld (fázisok között Zsc = 0) = = c Un 3 Z(1) + 2 Z(0) c Rövidzárási impedancia = Zsc c Földelési impedancia = Ze. Xk egy fázisban lévô soros reaktanciák összege.

25 s 0. szimmetrikus zárlati áramé.26 . amelyet a tmin minimális késleltetési idô és az Ik”/Ir határoz meg (lásd 27. Ik”-é. vagy alkalmazhatjuk a következô közelítô összefüggést: -3 K = 1.02 s 0. ábrán lévô diagramból vehetjük. A javasolt számítási módszer a felsô és alsó korlátokra elegendô pontosságú becslést szolgáltat attól függôen.) által meghatározott tényezô. A zárlati áramcsúcs ip Nyílt (hurkot nem tartalmazó) rendszerekben a zárlati áramcsúcs ip értékét —minden hibafajta esetében— a következô egyenlettel határozhatjuk meg: ip = K 2 Ιk " ahol µ egy tényezô. 158 / p. ábrán. kiálló pólusú gépekre pedig a 29. ábrán mutatjuk be. ábrán lévô táblázatban lévô egyenletekkel számíthatók.9 0. K az R/X aránytól függô tényezô és értékeit a 9. λ egy a telített induktivitás (Xd sat. mely a szubtranziens és tranziens reaktancia hatását fejezi ki Ir-rel. Megjegyzés: ezt az áramot használjuk a megszakítók megszakítóképességének meghatározásához. Cahier Technique Schneider Electric no.0 Minimális késleltetési idô tmin 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Háromfázisú kezdeti szimmetrikus zárlati áram névleges áramhoz viszonyított értéke Ik" / Ir 9 Fig.1 s > 0.8 0. A λmax és λmin értékeit turbógenerátorokra a 28.6 0. c a minimális állandósult zárlati áram a szinkron generátor üresjárási állapotára – állandó (minimális) gerjesztési helyzetben – a következô egyenlettel számítható: ahol Ik” a kezdeti szimmetrikus zárlati áram.98 e R X Ikmax = λmax Ir c The minimum steady-state short-circuit current is calculated under no-load. hogy a zárlatot egy generátor vagy egy szinkrongép táplálja.3.4 A különbözô áramok egyenletei A kezdeti szimmetrikus zárlati áram Ik" A különbözô Ik” kezdeti szimmetrikus zárlati áramok a 26. ábra). és a megszakítók védelmei idôkésleltetésûek. constant (minimum) excitation conditions for the synchronous generator and using the equation: Ikmin = λmin Ir ahol Ir a generátorkapcsokon a névleges áram. mint a generátor névleges áramával. Ik állandósult zárlati áram Az Ik állandósult zárlati áram amplitúdója. Ib szimmetrikus zárlati megszakítási áram Az Ib szimmetrikus zárlati megszakítási áram meghatározása csak akkor szükséges.05 s 0. Ez az áram nagy pontossággal a következô egyenlet alapján határozható meg: µ 1.7 0. ha a hiba a generátor közelében lép fel. mint a kezdeti.02 + 0. a generátor telítésének befolyásától függ és számítása ezért kevésbé pontos. 27: factor µ used to calculate the short-circuit breaking current Ib (see IEC 60909).

0 4. amelyeket egy 30 kV-os hálózatról látunk el.0 λmin 1.0 0.0 2.2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 " Three-phase short-circuit current Ik / Ir λ λmax Xd sat 1.4 2.5 Számítási példa A feladat Vizsgáljunk négy fogyasztói hálózatot (három 5 kV-os és egy 15 kV-os).5 2.8 1.λ 2. c az ellenállások értékei a reaktanciákhoz képest elhanyagolhatóak.7 2.ra vonatkozó c tényezôt 1-nek válasszuk.5 1. c az E állomásban lévô transzformátorok rövidzárási reaktanciája 6%.5 3.0 1.4 1. A 30 kV-os hálózat táplálása az E állomásban lévô transzformátorokról történik (lásd 30.8 2. A következô információk szükségesek: c az E állomásban csak a transzformátorok szekunder tekercsei földeltek.6 0. A GH vezeték építéséhez ismernünk kell az M helyen lévô megszakító megszakítási teljesítményét.2 1.0 Xd sat λmax 0.8 30. c a 30 kV-os vezeték fajlagos reaktancia értéke 0.2 1.0 3. 5 kV 5 kV 15 km 60 kV hálózat 290 MVA 10 MVA E 30 kV 8 MVA 4 MVA F 2 MVA cos ϕ: 0.8 2 MVA cos ϕ: 0.0 0. c az U .6 1.2 2. 158 / p. ábra).5 5.2 6. ábra: Kiálló pólusú generátorokra vonatkozó λmax és λmin tényezôk (IEC 60908). míg a többié 8%.35 Ω /km (zérus sorrendû).27 .2 1.35 Ω /km (pozitív és negatív sorrendû) és 30.8 20 km 15 kV G 6 MVA cos ϕ : 0. 3.6 0. ábra: Turbógenerátorokra vonatkozó λmax és λmin tényezôk (IEC 60908).0 1.0 2.5 0 1 2 λmin 3 4 5 6 7 8 " Three-phase short-circuit current Ik / Ir 28. 28.4 0.6 1.8 1. ábra Cahier Technique Schneider Electric no.5 4.4 1.0 5.8 0.8 H M 4 MVA 30 km 4 MVA 5 kV 10 MVA 40 km 2 MVA cos ϕ: 0. c az F és G pontokban lényegében csak passzív terhelések vannak.

75 Ω d’ = ∞ f’ = ∞ c A számításokat a két egyszerûsített vázlat alapján végezhetjük el: v a GH vezeték nyitott (lásd 33.104 kA Z (1) 3 U2 302 x 0.1.6 = x 0. ábra Cahier Technique Schneider Electric no. és a zárlat szempontjából impedanciájuk végtelen. amint a 34.773 kA Megjegyzés: a hálózat nagyfeszültségû.1 Ω Ssc 290 U2 6 302 = x ⇒ j 5. Hasonló számítással. H és a G állomásokban lévô transzformátorok delta tekercsei miatt sem folyhatnak zérus sorrendû áramok.Megoldás c A pozitív és a negatív sorrendû helyettesítési kép alapján (31.5 Ω c’3 = 3 c3 = j 21 Ω c’4 = 3 c4 = j 15.35 x 20 ⇒ j 7 Ω c4 = 0. ábra).6 = x 0. a következôk számíthatók: a = U2 30 2 = ⇒ j 3.28 .4 Ω c’1 = 3 c1 = j 42 Ω c’2 = 3 c2 = j 31.35 x 30 ⇒ j 10. b’ = b1 = j 5. Ιsc1 = c Un 3 Z (1) + Z (2) + Z (0) ≈ 0.6 ⇒ j 90 Ω S 6 f = usc g = U 8 30 = x Sn 100 4 2 2 ⇒ j 18 Ω U2 302 x 0.6 ⇒ j 270 Ω S 2 c Megjegyzések a zérus-sorrendû helyettesítô vázlathoz (lásd 32.25 Ω b = usc d = usc e = U2 8 302 = x ⇒ j9Ω Sn 100 8 v az elôbbihez hasonlóan az F.4 Ω Sn 100 10 c1 = 0. tehát a hálózat mentesül tôlük. ezért a c együttható = 1.45 Ω c Un Ιsc 3 = ≈ 1. ábra): v az E állomásban lévô transzformátorok delta tekercsei meggátolják a zérus-sorrendû áramok folyását. ábra 32. a b E c4 g f F c3 H f d e b b' E c1 f g f' c'4 F c'3 H d' b' c'1 f' G G c2 c'2 f' g 31.35 x 40 ⇒ j 14 Ω c2 = 0.25 Ω Ez az eredmény egymás utáni számításokból nyerhetô.35 x 15 ⇒ j 5.5 Ω c3 = 0. ábra is mutatja. a zérus-sorrendû vázlattal a következô eredmény adódik: Z(0) = j 39. ábra): Z(1) = Z(2) = j 17. 158 / p.

4 = j 3.4 E j9 j 90 Zb H j7 Z(1).253 +j7 j7 H H 34.7 = j 5.1 zérus sorrendû helyettesítô vázlat j 5. ábra j 3.4 + j 5.381 j 5.4 E j 5. Z(2) j 15.29 .25 j 270 Z(1) = j 9 + j 90 = j 99 j 5. Z(0) Zc j 14 j 18 j 5.1 + j 5.631 + j 288 = j 17.631 j 288 j 10.75 F j 21 H Z(0) j 42 H Z(0) G Z(1).8 j 5.4 j 39.45 j 5.25 j 270 j 18 j7 H F j9 j 90 G j 14 j 18 j 270 H Z(1). Z(2) 33.4 E j 5. ábra Cahier Technique Schneider Electric no.25 j 270 F j 18 j7 G j 288 Zc = j 14 + j 18 + j 270 = j 302 H Z' = Za x Zb x Zc Za Zb+Za Zc+Zb Zc = j 5.1 + j 2.4 j 17. 158 / p.4 j 5.4 j 5.pozitív sorrendû és negatív sorrendû helyettesítô vázlat j 3.1 Za j 5.25 j 5.25 j 288 Z= j 10.4 Z' Za = j 3.

4 j 13.2 Ω Isc3 = 1. Z(2) Z(1) = Z(2) = j 13.05 Ω 35.1 j 5. az M pontban lévô vonali megszakítót: P = U Ι 3 = 30 x 1. ábra): Z(1) = Z(2) = j 13.05 j 5.2 Ω Cahier Technique Schneider Electric no. 158 / p.5 G j 31.5 Z(1).4 E j 5.460 kA).460 x 3 P ≈ 76 MVA.30 .460 kA Isc1 = 1.4 j 27.2 Ω j 5.072 kA Adott a legnagyobb zárlati áram (Isc3 = 1. Z(2) j 270 j 15.75 F j 21 H j 42 H Z(0) G j 90 j 10.25 j 270 j 18 j7 H F j9 j 14 j 18 H Z(1).4 E j 5.v GH vezeték zárt (lásd 35.05 Ω Z(0) = j 27. pozitív sorrendû helyettesítô vázlat zérus sorrendû helyettesítô vázlat j 3. ábra Z(0) Z(0) = j 27.

az Ecodial program. profi szakembereknek kell azokat használni. Ezeket a szoftvereket korábban központi nagy gépeken futtatták. Minden számítógépes program. 158 / p. pl. de használatuk nehézkes volt. A szakemberek további szoftvereket is alkalmaznak. akiknek meg van a megfelelô szakismeretük és gyakorlatuk. legfôképpen a kapcsolóberendezések megkívánt megszakítási és bekapcsolási képességeinek. hogy a zárlati áramokat kézzel vagy kis számítógéppel is meg lehessen határozni. melyek sokkal egyszerûbb felhasználást tettek lehetôvé. Annak érdekében. és ezért felhasználásuk néhány szakemberre korlátozódott. amelyek alkalmazkodnak azon alkalmazási szabványokhoz. Ezek némelyike számos szabványban megtalálható és ennek megfelelôen ebben a „Mûszaki Füzetek”-ben is szerepel.31 .4 Számítógépes számítások és következtetések A zárlati áramok számítására többféle módszert fejlesztettek ki. amely a zárlati áramok számítására irányul. a villamos hálózatok dinamikus viselkedésének kutatásánál. valamint a készülékek elektromechanikai szilárdságának a meghatározására irányul. amelyet a Schneider Electric tervezett és forgalmaz. alkalmazásuk terjed. majd áttértek a kis számítógépekre. Cahier Technique Schneider Electric no. Ne feledkezzünk meg azonban arról. a villamos létesítmények tervezôi kívánalmaiknak megfelelôen különbözô szoftvereket alakítottak ki. Különbözô módszereket úgy fejlesztettek ki. amelyek meghatározzák kisfeszültségû létesítményekben az Isc számítását. fôleg a hálózat méretezésére. a számítógépes szoftvercsomagok széles skálája áll rendelkezésre. Amikor a számítógéppel támogatott tudományos számítások a 70-es években valóssággá váltak. minôségi. hogy minden szoftver – bármilyen fokú is legyen a finomítás – csak egy eszköz. Manapság. és a hálózatok és létesítmények teljes elektromechanikai viselkedésének szimulációját is már magukba foglalják. hogy helyes eredményekre jussunk. Ilyen számítógépes programok a villamos jelenségek idôbeli precíz szimulációjára használhatók. A szoftvereket végül PC mikroszámítógépes környezetben alkalmazták. Pl.

B. Schneider Electric Cahiers Techniques c Analyse des réseaux triphasés en régime perturbé à l'aide des composantes symétriques.32 .schneiderformation. Ref. Cahier Technique no. MOREL. Cahier Technique no. c NF C 15-100: Installations électriques à basse tension.com) Cahier Technique Schneider Electric no.R. c LV circuit-breaker breaking capacity. c IEC 60781: Application guide for calculation of short-circuit currents in low voltage radial systems.F. Cahier Technique n° 18 . DE METZ-NOBLAT c Neutral earthing in an industrial HV network. Other publication by Institut Schneider Formation (ISF) c Electrical Installation Guide. c C 15-105: Guide pratique.Bibliography Standards c IEC 60909: Short-circuit current calculation in three-phase AC systems. 154 . SAUTRIAU. 62 .: MD1ELG2E (information on this 400 page pbulication is obtainable on www. 158 / p. Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection.

.

Schneider Electric Hungária Villamossági Rt. a közölt információk érvényességérôl kérjük érdeklôdjön. fax: 382-2606 e-mail: vevoszolgalat@schneider-electric. 1116 Budapest.Termékeinket folyamatosan fejlesztjük.schneider-electric.hu Vevôszolgálat Schneider telefon: 382-2800. Fehérvári út 108–112. http://www.hu 2002/02 SE0XX/2002 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful