NŐK A BIBLIÁBAN I.

RUTH
Cél: Isten a mi gondviselőnk, életünk minden eseményének irányítója; az Isten mellett való emberi döntés, választás fontosságának felismerése. Ének Ne félj, ne aggódj (taize) Az Úr gondol ránk 105. zsoltár: Adjatok hálát az Istennek Ráhangolás Figyelemfelkeltő kérdés: Ha mondani kell egy nőt a bibliából, ki lenne az? Ki jut elsőre eszetekbe? Válaszokat táblára felírni, vagy szóban megbeszélni. Előzetes ismeretek feltárása Elképzelhető, hogy nem mindenki ismeri a történetet. Kérdés: Ki ismeri Ruth történetét? Az ismertség tükrében kell alakítani a történet vezetését. Ha szükséges részletesen el kell mesélni a könyv tartalmát a bibliaóra során. Az egész könyvet nehéz elolvasni, a fel nem olvasott részeket a vezető összefoglalva ismerteti a ifisekkel. A bibliai történet megbeszélése 1, Közös igeolvasás: Ruth1,1-6 (valakit megkér a vezető vagy mindenki egy verset) Milyen tragédiák, megpróbáltatások érték a családot? Éhínség, apa és fiúk halála Mit tudunk kezdeni a természeti csapásokkal? Hogyan lehet megmagyarázni? Mit tett Naómi és Elimélek? Másik földre menekültek. Menekülni vagy maradni kell egy ilyen szorongattatott helyzetben? Mit lehet kezdeni családtagjaink halálával? Föl lehet dolgozni ezeket a tragédiákat? Hogyan reagált Naómi családja elvesztésére? Felolvasni vagy felolvastatni: Ruth 1,13 és 1,20-21 Van-e olyan, hogy ellenünk fordul az Isten? „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” Hívj segítségül engem a nyomorúság idején és megszabadítlak téged, és te „dicsőítesz engem.” Zsolt 50,15 A történetben hogyan segítette meg Isten Naómit? A végtelen tragikus és erős kezdet ellenére nem negatív ez a történet. 2, Tovább olvasás: Ruth 1,7-19 Az anyós meny viszony legendásan rossz hírű. Itt valami egész mással találkozunk: a két meny hatalmas szeretettel ragaszkodik az anyósához. Mi veszíthetett Ruth és Orpa? Miről kellett lemondaniuk? Népükről, családjukról, isteneikről, kultúrájukról, identitásukról. Ruth 1,16-17: híres esküvői ige Minden szépsége ellenére nem nagyon erős ez a fogadalom? (Huszonéveseknél lehet utalni a házassági esküre, mennyire vesszük komolyan a szöveget?) 1

akit szeretett annyira Ruth. miattunk senki se érezze magát közösségünkben.10-12 Mit jelent idegennek lenni valahol vagy valaki számára? Hogy lehet feloldani? Lehetünk-e idegenek egyházunkban. hogy olyan személyiség volt. Visszatérés a könyv kezdetéhez: Hogyan segítette meg az Úr Naómit? Felolvasni: Ruth 4. Fontos. kegyelmét? Kitartása. Meghaladja ez a könyv a korát. önmaga érdeméből kapta meg az áldást? Egy másik személy – itt Ruth – által is kaphatunk boldogságot. Péter: halászból legnagyobb apostol. Tovább olvasni: Ruth 2. Önzően. Orpa a rossz. mint Ruth? A Bibliában nem találunk erre utalást. amikor szükséges volt. Isten hív. illetve a Messiás őse lesz. Szükséges hozzá a lemondás: Ruthnak a múltjáról. Ruth szorgalmas volt. Ruth abszolút pozitív személy. másokért való jó cselekedet (Ruth részéről) + befogadás (Boáz részéről). Emberi oldal: tenni kell. ölbe tett kézzel nem pottyan ölünkbe semmi. Boáznak az pogányokkal szembeni előítéletekről. aki mindent jóra tud fordítani. (Ebből biztosan eltérő vélemények születhetnek. Figyeljünk arra. Nem mindig onnan kapjuk a szeretet. azt az Isten sem hagyja magára. (Vissza lehet térni egy korábbi vitaponthoz: Orpának ez volt az útja? Neki ott kellett maradnia? Isten kiválasztotta a Messiás egyik ősanyjának Ruthot.1-12 Kiemelni Ruth 2. az is hozzátartozik. ahonnan várjuk: más népbeli is vezethet el Istenhez → Újszövetség előrevetítése. szeretteiért. Ruth egy szerencsétlen özvegyből az Isten fiának földi ősanyja lett. Mi tartja össze ezt az újonnan megalakult családot? Nem vérségi alapon. Ruth a jó? Lehet így kategorizálni? Orpa elítélendőbb. 4. és aki Ő előtte leborul. Isten hatalmas gondviselése: az özvegyen maradt idegen. 14-17 Naómi önmagáért. a másiknak akarok örömet okozni. akkor és ott volt ott. nekünk válaszolnunk kell. 3. családjáról. és abból csak egy van. szeretetének jutalma. hűsége.) Az emberi élet sok kis apró eseménye nagy egésszé épül Isten keze által. annak sokkal nagyobb életet ad. Felolvasni: Ruth 2.A szeretet hatalmas lemondást igényel az egyéni érdekekről.) Mégis miért nagyobb Ruth tette? Miért ő válik a történet főszereplőjévé? Miért róla lett elnevezve egy könyv? Kulcs: Ruth fogadalma: Istened az én Istenem → Ruth felvállalta az élő Istent. hogy kövesse őt egy idegen országba. önzetlensége. Pál: Krisztus legnagyobb üldözőjéből Krisztus egyik legnagyobb követője. gyülekeztünkben! Milyen képet fest ez a történet a pogányokról? Pozitív képet fest. mint gondolnánk. Ennek fordítottja is igaz: mivel szeretek. Ruth felvállalta az Istent. Ruth és Boáz felelősséget vállalt családjáért. Pl. Ő mellette és az Ő követése mellett döntött. hogy Ruth választott. 2 . vitára alkalmas pontja ez az ifinek. Az emberi élet minden eseménye felett ott ragyog Isten – sokszor láthatatlan – dicsősége. önös érdekből nem lehet őszintén szeretni. egy gyülekezetben? Lehet-e számunkra valaki új ifitag idegen? Mit tehetünk ez ellen? Kitartás.17-23 Véletlen vagy Ruth érdeme a találkozás és Boáz szimpátiája? Miért nyeri el Ruth Isten gondviselő szeretetét. Aki teljesíti mások iránti kötelességeit. családját vesztett Ruth Boázra találva Dávid király.

Megismerkedünk a főbb szereplőkkel. Előzetes ismeretek feltárása Itt is fontos megkérdezni. zsoltár 1-2 verse Bevezetés Miért Eszter a következő női alak: ezt is ünnepkor szokták felolvasni. mennyire értették meg a felolvasott szakaszt. hányan ismerik ezt a történetet. A történet megbeszélése 1. Felolvasás: Eszter 2. A másik fontos szereplő. zsoltár 1-2 verse 46. Ő másodikként jelenik meg. Egész más irányba fordulhat ennek tudtával a beszélgetés. a kánonban többször is kétségessé tették a helyét. ha néha ellenőrizzük. Korban elhelyezi a történetet: babiloni fogság. Ének: 68. mint egy műelemzés kezdünk hozzá. A neve már babiloni. Elég ellentmondásos könyv. ami fölött elsikkad a szem: zsidó férfi volt → a nehézségben. dicséret: Mondjatok dicséretet 264. ha kiemeljük a történet művészi megformáltságát is. ez is nőről elnevezett könyv. Másrészt a mai gyerekeknek. Luther Márton kifejezetten nem kedvelte a durva lezárás miatt. fogságban is Isten népéhez tartozónak vallja magát. de szívében népéhez és hitéhez hű maradt. A Bibliában sokféle irodalmi műfajjal találkozunk. irodalmi alkotás ez is. én lelkem a dicsőség erős királyát NŐK A BIBLIÁBAN II. Gondviselése nem csupán egyedi életünkben hat. fiataloknak nagyon rossz a szövegértése. 1. ezért nem árt. ne aggódj 196. Az ókeresztény írók alig elemezték. ha több képességet összekötünk. és az emberi életet is a történelem irányításának szolgálatában állíthatja.Zenehallgatás Gárdonyi Zoltán: Ahova te mész (négyszólamú kórusmű) Ének Ne félj. dicséret: Áldjad. jellemezzük alakjaikat. részt röviden összefoglalja a vezető. Mi a véleményetek Eszterről? 3 . Hogyan mutatja be Mordokajt a felolvasott szakasz? Fontos jelző. Kicsit irodalmi szempontból. Természetesen a biblikusság elsődleges szempont marad. a címszereplő: Eszter. hanem az egész világra kiterjed. ESZTER Cél: Isten a történelem irányítója. A mai világban nagyon hasznos. ezért jó. pedig róla nevezték el a könyvet. mivel ez az érthetetlen bosszút is segít megérteni.

Hit által nem hajolt meg. 2. Isten szolgálatra választ ki minket. ez nagyon fontos.Az ókor világában különös jelentősége volt a nevek jelentésének. aki érdemli – kapja a jutalmat.21-23 Mi lesz Mordokaj tettének jutalma? Nem minden jó tettet jutalmaznak emberileg. Királynőként is engedelmeskedik Mordokajnak. vallásunkat. Mit tesz Eszter ebben a helyzetben? Hogyan boldogul? Megszerettette magát a háremőrre és a királlyal. Vezető felolvassa: Prédikátor 3. nem szédíti meg a hatalom. vagy rossz következménye lesz. Tudtok más bibliai személyt mondani. hogy nem mondja el származását? Felolvasni: Eszter 2. Sokszor nem köszönik meg szolgálatunkat. Felolvasni: Eszter 3. felvállalja származását. (Dániel például határozottan elhatárolódik. Dániel. ezért fontos tisztázni Eszter héber és babiloni nevének jelentését (elég gyakori név. Miért nem borult le Mordokaj Hámán előtt? Pusztán büszkeségből? Kiegészítő ismeret: Hámán valószínűleg bálványokat viselt a ruháján. Hámán nem elégszik meg egy büntetésével. nem mindig mi alakítjuk az életünket. hogy világossá tegyük a kérdést. hogy szolgálhasson. századi jelenség). Van.20 Nem változik meg. hogy lássuk. Sokszor más – nem az. Cél. József. hanem a szolgálat. Kiválaszthat Isten méltóságra. Hívő emberként is kerülhetünk magasabb pozícióba – utalni lehet a KEVÉ-re –. Úgy lehetne összefoglalni magatartását. hanem egy megváltoztathatatlan törvény miatt. és megvan az ideje a beszédnek”. Nagy veszély az általánosítás. a pozíció a lényeg. századi jelenség). irányító kegyelmét) Eszter nem gyáva. általánosít: egy ember miatt az egész népet ki akarja irtani. de nem önmagunk dicsőségeként és érdemeként. számtalan indulatot ez indított el (ez is XX. Nehémiás Megváltozik Eszter királynéként? Nem furcsa. hogy „bölcs időzítés”. Volt már veletek olyan. az udvari emberek jelentették fel Mordokajt (ismerős XX. ha felvállaljuk hitünket. nemzetünket. hatalmaként kell felfogni. de az Isten nem felejti el: fel vannak írva a mennyországba. Azért jut oda valaki. hogy akaratotoktól függetlenül történt veletek valami? Akár saját példát is lehet hozni. Nincs sablon a bibliai hősök életében. Isten számtalan módon kimutatja gondviselő. aki hasonlóan magas helyzetbe került? Pl. minden ember szereti megtudni a különféle nevek jelentését): Eszter: perzsa starek = csillag Hadassa: héber = mirtusz Hogy kerül Eszter Ahasvérus palotájába? Ő akar odakerülni? Nem önszántából kerül oda. Megismerkedünk a történet negyedik fontos szereplőjével. Hámán hogyan igyekszik legalizálni. hanem szolgálatként. amibe került. Isten kiválasztja Eszter életét: királyné lesz.1-11 Ahasvérus hogyan értékeli Mordokaj tettét? Mást ültet a helyébe. igazolni személyes gyűlöletét? 4 . Eszter 2. amikor nehéz felvállalni. nem a saját céljaira kapja. mások is kerültek már a babiloni birodalomban zsidóként is magas pozícióba. Igyekezett megállni abban a helyzetben. Hámán hiúságból sértődött meg rá? Miért akarja kiirtani az egész zsidó népet? Észre se vette igazán. hitét.7: „Megvan az ideje a hallgatásnak. magas pozícióra? Nem a méltóság.

nyomorúságokban.13 ↔ Istennél minden lehetséges 3. Igazán nagy feladatok előtt döbbenünk rá erőtlenségünkre. Egy zárt világban. Vezető felolvassa: 2Kor 12. Innen kapta az ünnep a nevét: Púrim.11 Mit mond erre Mordokaj? Mire figyelmezteti Eszter? Ő is meghalhat. 4. azaz sorsot vetett egy éven keresztül. burokban él. Egyértelmű Ahasvérus döntése Eszter mellett? Eszter megint felvállalja a bizonytalanságot. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben. Felolvasni: Eszter 4. holokauszt (ezt a könyvet olvasták vigasztalásul).9-10: „Elég neked az én kegyelmem. Eszter és Mordokaj nem elégszik meg saját biztonságával: a többieket is megmenti. Istennek célja volt vele. Hogyan elő magát Hámán a királynak? Eszter 3. Pl.8 Újabb hasonlóság a XX. soknyelvű. Saját istenétől kért segítséget. ha nem is fenyeget bennünket semmi veszély. a szabadító Istenre hagyatkozva kell cselekedni. ha van meleg otthonunk. századdal: soknemzetiségű. Ahasvérus is ezért lesz különösen mérges. Eszter nem véletlenül került a palotába.9-17 Megint felmerül a kérdés: Eszter gyáva. bántalmazásokban. ahol Isten neve egyszer sem jelenik meg.1-3 Mindig megrendítő egy egész nemzet gyásza. akkor jobban felháborodunk. Miért böjtöl? Miért fontos ebben a helyzetben? Hittel vállalt szolgálat előtt szükséges a böjt. mert amikor erőtlen vagyok. Felolvasni: Eszter 7 Hogy leplezi le Eszter Hámán tettét? Bevallja származását: ha személyesen érint minket a baj. Eszter 5-6. Eszter 3. Ha nem is éhezünk. Ez az egyetlen bibliai könyv. de van egy vers. reformáció. hadseregű birodalom Az emberi gépezet beindul.14: „máshonnan lesz szabadításunk” Mi tesz Eszter Mordokaj szavai után? Böjtöl. az önmagát dicsőíti fel. Felolvasás: Eszter 4. közös közigazgatású. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem.Púrt. Sors iróniája: Hámán az általa Mordokajnak felállított bitófán hal meg. akkor is érezzünk felelősséget másokért. ami utal Rá.4-8 Mi tud Eszter a népirtásról? Semmit. Aki ilyen helyzetben erősnek mondja magát. Sorsfordító órákban az egyéni szempontokat feladva. Utolsó jellemzés: Mi a véleményetek Ahasvérusról? Milyen uralkodó? 5 . így a lehetetlent is meg tudjuk tenni. mert nem mer bemenni a királyhoz? Józan megfontolás vezeti. 1956. Melyik az? Eszter 4. részét röviden összefoglaljuk. keresztényüldözések Felolvasni: Eszter 4. üldöztetésekben és szorongattatásokban. hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. ok: Eszter 4. Most van itt az ideje a szólásnak. az örömben is egy népével. Törődnünk kell másokkal szorongattatott helyzetben? Eszter nem csupán a bajban. akkor vagyok erős”. Erőtlenségünkben Isten ad erőt.

4. hogy van református egyház. Ének: 390. hogy vita alakul ki. Másrészt nem szabad elfelejteni. a következő alkalmat teljesen ennek a kérdésnek a megvitatására fordítjuk. ha igen. Isten és a történelem viszonyának tisztázása. gyűlölet jelképe. ne aggódj (előző heti átismétlése) NŐK A BIBLIÁBAN III. hogy Jézus a megbocsátást és a szeretetet adta elénk. Mert. Camus ezt mondta az 56-os forradalomról: „nehéz minekünk méltónak lenni ennyi áldozatra”. lehet bibliaórát tartani. a bűneinkért. hogy ez egy ünnepre felolvasandó irodalmi mű – ezért is fontos már ezt az elején kiemelni –. világháború. az ellenségeskedést”. az nem elég. DEBÓRA Cél: Isten történelmet vezérlő szerepének felismerése. hanem segít az emberiségnek. és a 10. Ötödször: Mire emlékeztet benneteket a bitófa? Bitófa mindig az erőszak. Lesz olyan fiatal. 393 dicséret Ne félj. miért engedi a szörnyűségeket. hogy Isten irányítja-e a történelmet. Egyszer az egyik. hogy irtsák ki ellenségeiket.14: „Mert ő a mi békességünk. fejezetbe. másszor a másik nép lóg rajta. Pl. Isten történelmet irányító tervében való alázatos részvétel A kettő nem kizárja. az ókori gondolkodásmódot tükrözi: Isten sokszor mondja az Ószövetségben.A történet vége biztos előkerül. Azért. parancsolat: a múlt tiszteletére is felhívja a figyelmet. Másik oldal: Isten nem csupán megalkotta a világot és nézi. nem a bosszúállást. Az újszövetség szemével kell néznünk ezt a történetet is. azért sokan harcoltak. hogy Isten vezeti a világ menetét. véget ért minden szörnyűség. Előző órai téma kibontása. Felolvasni: Efézus 2. amint tönkremegy. hogy itt ülhessünk egy templom termében és bibliaórát tartsunk. kibővítése. hanem kiegészíti egymást. Negyedszer: emlékeztet minket. 6 . Karrier és család egyéni és közösségi szerepvállalás egyaránt fontos egy nő életében. hogy benne vigye végbe kiválasztó és üdvözítő tervét. 5. Számunkra a legfőbb: Jézus is egy keresztfán halt meg értünk. Isten a történelem menetét és az egyes ember életét választja ki eszközül arra. Az. aki beleolvassa 9. Ilyen sok minden után ez már nagyon megterhelő lenne a fiataloknak. holokauszt. Eszter és Ruth hasonlítanak? Mi a különbség közöttük? Karrier vagy család? Ruth: egyéni életben megtapasztalt gondviselés. Biztos. kegyelmes hozzánk? Ez egy nehéz és velős kérdés. aki a két nemzetséget eggyé tette. van Magyarország. Harmadszor: egy ilyen hatalmas birodalom uralkodója nem hagyta volna. Isten kegyelme hordozza a történelmet. Ez hatalmas vitát válthat ki. és az ő testében lebontotta az elválasztó falat. adták életüket. egyéni választás és hitvallás fontossága Eszter: közösség életében betöltött szerep. amelynek fontos része a befejezés: ez egy teátrális lezárása a történetnek. kommunizmus. Ez az életben maradás feltétele. hogy ennyi embert megöljenek saját népéből. Mi a cél ezzel a befejezéssel? Mit üzen ez nekünk? Nem a gyűlöletet fokozza még jobban? Ókori feljegyzés.

Figyelemfelkeltő kérdés: Vajon miért egy nőt választ az Úr népe megsegítőjének? Előzetes ismeretek feltárása Ki hallott már Debóráról? Melyik korszakba tudnátok őt elhelyezni? A történet elemzése Felolvasni: Bírák 4 Szét is lehet darabolni részenként. A történet folytatásából kiderül. nem gyáva? Miért hívja Debórát? Bárák harcos férfi. Ráhangolódás: Tudtok olyan nőket említeni. Erzsébet vagy Viktória királynő. erőt az erősnek. dicséret – Úr lesz a Jézus mindenütt Ne félj. Báráknak is szembe kell néznie erőtlenségével. ha Isten erejét kéri. vele megy. akik a történelem nagy alakjai. A gyenge. vagyis Báráké lesz a dicsőség. hogy Ő irányítja az eseményeket és nem az emberi erők. zsoltár 398. Miért az asszony kezébe adja az Úr Siserát? Így bünteti Bárákot? Miért a nőé lesz a dicsőség? Ez valami megkülönböztetés? Azért lesz a nőé a győzelem dicsősége. a látszólag erőtlen ad reményt. 1. Nincs külön könyve. Nem férfiatlan. Isten nekem ad egy erős partnert. 7 . Jáél öli meg Siserát. Mi a véleményetek Bárákról? Mindig együtt emlegetik a nevét Debóráéval. Nem jobb a nő a férfinál. hanem egy asszonyé. hogy egy gyönge nő által is le lehet a hatalmasokat győzni. Így mutatja meg Isten Izraelnek. hogy peregjenek az események. várja Mordokaj szavát és akkor cselekszik Debóra: ő maga kezdeményez.9: nem a férfié. ne aggódj (a hat alkalom éneke) Általános tudnivalók Nem igazán szereplője Debóra a Bibliának. cselekszik Hogyan kezdeményezi a cselekményeket Debóra? Hivatja Bárákot. Saját erejéből reménytelen a küzdelem. nem olvassák gyakran ezt a könyvet. nem szokták történetét bizonyos ünnepekkor felolvasni. amikor én érzem gyengeségemet. hanem Isten így int mindenkit. Az emberi kapcsolatok csodája: amikor én vagyok erős és bátorítom az erőtlent. Hasonlít Debóra Eszterhez? Ugyanaz van megfogalmazva a két nő történetében? Eszter: alázatosan hagyja. időt kell hagyni a gondolkodásra. Hogyan jelenik meg a nő ebben a történetben? Bírák 4. akik bizonyos nagy. hogy kettős beteljesedés lesz: Debóra irányítja a csatát. és mindenki átlátja – így jobban tudja követni – az egész történetet. az Úr szavát közvetíti. Debóra kapja ebben a történetben az isteni felhatalmazásból eredő határozottságot.Ének 30. hogy ne dicsekedjék vele szemben senki. A szerepek bármikor megfordulhatnak. Isten így is adhat erőt. mert Isten így mutatja meg Báráknak és mindenkinek. Mária Terézia. Várható válaszok: Jeanne D’Arc. A bírák korszakáról általában elég kevés a fiatalok ismerete. mint Eszternek: csak akkor bírja sikerre vinni a csatát. hogy társat ad a küzdelemben. események döntő résztvevői voltak? Nem sok válasz fog érkezni. tapasztalt hadvezér. de egy rész nem olyan hosszú.

2-5: a történelem földi irányítói az emberek.46 oldal Kiemelni a lényeges gondolatokat: Isten nem csupán megteremtette a világot és várja. Az imádság erejének. hanem gondot visel róla. Isten irányítja. egysége az eredmény vállalkozás feltétele. Felolvasni: Bárák 5. tőle kérik a szabadítást A Bírák könyvének egyik sajátossága. A történelemben sem saját érdekeinkért kell harcolni. de legfőbb irányító maga az Úr. visszatérő teológiája: Izrael elhagyja az Urat → megtámadja és elnyomja őket egy idegen nép → Izrael az Úrhoz kiált → az Úr megszabadítja népét. Mi az. történelem szörnyűségei. Miért került Izrael ilyen helyzetbe? Miért jutott el odáig.1: azt tették. Isten meghallgatja. ahogy Ő a legjobbnak látja.2. a vélemények ütköztetése nagyon fontos! Győzzék meg egymást. zsoltár NŐK A BIBLIÁBAN IV.6-8 (Debóra énekéből) Mit tettek az olvasott részben? Milyen következménye lett az engedetlenségüknek? Hogyan tud egy ilyen reménytelennek tűnő helyzetből kijutni egy nép? Bírák 4. harcoltak. hogy az magától működjön vagy elpusztítsa magát. dicséret – Imádkozzatok és buzgón 8 . Isten és a nép szövetsége.3: Istenhez kiáltottak. vezeti vagy szemléli a történelem menetét? Hogyan viszonyul szerintetek az emberi történelemhez? Mit üzen erről Debóra története? (Vitára természetesen hagyni kell időt. Ének 475. akaratára. hogy egy másik nép elnyomja? Bírák 4. amit rossznak lát az Úr. amelyek irányítják életünket. akkor a történelmet hogyhogy nem? Felolvasni: Kálvin János gondolatait 43. Csöndben.30: ha egy hajunk szálát is számon tartja Isten. Merjünk Benne bízni. más isteneket kerestek.) Felolvasni: Máté 10. tudja bajainkat. ezért illeti őt a dicséret. Várakozzunk az Ő szavára. Isten mindenhatóságának megtapasztalása a történet nyomán. összezavarja Siserát és seregét. Sisera megölése Mi az isteni része a történetnek? Isten mondja a próféciát. Ének DAU – Jöjj szabadíts meg 8. Jáél is Jahve ügyéért szállt síkra. a vezető moderáljon és a végén zárja le az alábbi gondolatokkal. küzdeni. Ő választja ki Bárákot. ami az emberi rész a történetben? Elfordultak Istentől. hanem az Úrért. a kiemelés. ANNA Cél: Isten gondviselő kegyelmének ismételt felismerése. nyomorúságainkat és segít. Úgy szerette Isten… Az emberi bűnöket ne Istenen kérjük számon pl. életünket neki szentelve várjuk nap mint nap az Úr érkezését. Lehet-e határt húzni az emberi és isteni cselekedet között? Bírák 5. Ő harcol Izrael seregeivel. ők a cselekmény résztvevői.

és Neki elmondani. olyan könnyen leszünk kárörvendők. de lehet. mi bántja a szívünket. hogy attól kér. Sokszor nem vesszük észre. hogy ki mennyit tud róla. Isten csodálatos gondviselése: kegyelme már akkor is ott van rajtunk. Anna volt a kedves felesége. (Vita lehetősége) Milyen Pennina? Bár kevés szó van róla. kiúttalanságainkból hogyan tudunk szabadulni? Mit tudunk tenni emberileg? Honnan kaphatunk gyógyulást? Isten színe elé kell állni. Nem igazán tudja átélni Anna fájdalmát. mindkét felet érintő problémák esetén nem mindig vesszük észre a társat. nem a magunk érdeme. A kegyelem mindig rajtunk van. családját is felvitte a templomba. ennek szomorúságában és keserűségében tölti napjait egy szerető férjjel és egy gúnyolódó másik feleséggel. ha adsz elv alapján? Nem. Történet megbeszélése Felolvasni: Sámuel 1 1. Ezt az ifiseknek is le kell szögezni. Pl. de egyértelműen kiderül. család. amikor látszólag rossz élethelyzetben vagyunk. nem árt rákérdeznünk. 2. és egyben háláját is kimutatja. (Ez a gyermekáldásnál különösen fontos!) Olyan könnyen ítélkezünk mások kára felett. Egyéni nehéz helyzeteinkből. de itt a földi ajándékokról beszélnénk. Előzetes ismeretek feltárása Bár ez ismertebb történet. mert az mindig befolyásolja a bibliaóra menetét.Ne félj. ne aggódj (a hat alkalom éneke) DAU – Ne csüggedj lelkem kánon Ráhangolás Mit tartasz Isten legfőbb ajándékának? Mi (lenne) számodra a legfőbb csapás az életben? Természetesen Isten legfőbb ajándéka a hit. ne csak a vágyainkat és a problémáinkat nézzük. Nagyon szépen vigasztalja feleségét: 1Sámuel 1. Hűséges. hogy megkeseríti Anna életét. Anna tudja. hogy segíteni tud. Meg kell elégednünk azzal. Felolvasni. hiszen neki vannak gyermekei Peninnától. pedig nem az ő érdeme. hogy neki vannak gyermekei. hogy keresse ki és olvassa fel) Anna (héber) = kegyelem. karrier. amikor nem gondoljuk.14-15 9 . mit jelent Anna neve? (Behozhatunk egy utónévkönyvet. ha nem kapja meg kérését. Tudja valaki. akinek hatalma van mindent megadni. és megkérünk valakit. hiszen elfogadja azt a döntést is. Fogadását számításból teszi az adok. Mi a véleményetek Elkánáról? Hogyan kezeli Anna meddőségét? Kegyes ember. hogy amink van. Más szemszögből: Elkána könnyen beszél. A gyermektelenség pedig a legnagyobb csapásnak számított. amit Isten adott nekünk. idézni: Zsoltárok 50. pedig neki is fájhat. amiben Isten életadó szeretete és jövőteremtő hűsége mutatkozik meg. de Istennek nem adunk hálát. Az izraeliek a gyermekáldást Isten legnagyobb ajándékának tartották. egészség. Büszkesége elvakítja. felelősséggel teljes ember. Isten ajándéka. Milyen élete van Annának? Mi a legfőbb bánata? Gyermektelen.8: Nem érek én neked többet egy-két gyermeknél? Közös. szeretetével vigasztalhat.

A hit. Belenyugodva Isten akaratába. Pl.36-38 Milyen asszonynak tartjátok ezt az Annát? Mi életének kulcsa? Várakozás hűségben. nem hiába. Milyen érzés várakozni? Jó várni pl. De Anna válasza után nem kérdez semmit. hogy az Úr elé visszük-e fájdalmainkat. ha nem hat rá.) 3. azt szeretnénk. hogy mi a legjobb számunkra. Cselekvésre buzdít bennünket. iskola végére. nem saját magunk megnyugtatására imádkozunk egy beteg emberérét. ahogy a Zsoltárok 50. Fontos tudatni. 1Sámuel 4. mert van rá hatalma. megkapnánk. hiszen Ő már úgyis mindent elrendezett. De mindig hozzá kell tenni. ami nyomatékosít. Anna még ezt a megaláztatást is elviseli.18: nem volt többé szomorú az arca. A gyermek neve is azt jelenti. átélhetnénk. nem kell teljesesen körbejárni az imádság mibenlétét. hogy ha Isten jónak látja. Felszólító módban van. akaratát imáinkkal? Komoly vitára van lehetőség. megadhatja. De ne feledkezzünk meg soha hálát adni az Ő nagy kegyelméért! Az Úr pedig még inkább megáldja az Őt félőket: Annának több gyermeke is születik ld. Anna is úgy kér. egy kapcsolatra. hanem dicsőíteni kezdi Urat: 1Sámuel 2 Anna hálaéneke ↔ Peninna büszkesége. Mi módon hívják segítségül azt. felületes ítélkezés csatlakozik. Ha Istent nem érdekli az imádságunk. Éli viselkedését hogyan értékelitek? Nem furcsa. amit kérünk? Tudunk remélni Őbenne? Anna nem éli meg egyéni büszkeségként Sámuel megszületését. hisz arra több külön bibliaórára lenne szükség. 2Sámuel. mégis emberi felelősség. de Isten döntését. hogy ŐÁ meg tudja gyógyítani.14) 4. a vizsgaidőszak. csak Isten üzenetét tolmácsolja. Isten meghallgatja kéréseinket. Hiszünk eléggé abban. Örül. hogy legyen meg a Te akaratod! Felolvasni: Máté 5. problémáinkkal. Ő tudja a legjobban.14-15-ben.): várakozás a szabadításra. akkor felesleges templomba járni. hogy Isten mindent jobban tud. hogy Isten meg tudja adni. Mi a közös a két Annában? Hogyan lehet összekötni Őket? Anna (Ószöv. akkor adja meg kérését. nem kommentál. a buszra. ha minél hamarabb eljönne. (Az ifi nem csupán az imádságról szól.5 Mekkora erőt tulajdonítunk az imának? Befolyásolhatjuk Isten döntését. ha hozzá fordulunk bajainkkal. hanem mert hisszük. azaz Jézus Krisztusra A Szabadító pedig elhozza számunkra a szabadítást.Filippi 4. hogy egy pap részegnek néz egy imádkozót? Sok rossz tapasztalat mellé az általánosítás. felesleges imádkozni. Itt csupán a kérés és hálaadás részét érdemes megvitatni. vidáman ment el.): várakozás a Szabadítóra. Nem könnyű dolog várakozni csöndben és hűségben. A másik Anna a Bibliában Felolvasni: Lukács 2. kéréseinkre a választ el kell fogadni. amelyre a vezetőnek nagyon fel kell készülnie. Rajtunk múlik. karácsonyra? Jó várni valami nagyon jó dologra? Nehéz kivárni. Az emberi felelősséget is fontos hangsúlyozni. hogy imát mondjunk valakiért. Mit jelent Jézus Krisztust várni? Mit jelent az advent? Őt várni jó? 10 . hiszen nem mindig rögtön lesz vége a nehéz helyzeteknek Anna (Újszöv. amit majd egész élete hirdet: Sámuel = Isten meghallgat. az Isten iránti bizodalom maradandó örömmel töltötte be. akiben nem hisznek? (Róma 10.

művéből részletet Ének 312. teremtő ereje „árnyékozza” be Máriát. tehát nem lehetséges a terhesség. Nagyon alázatosan fogadja a hírt. hanem lévita lehetett (Erzsébet rokona volt).Az adventi időszakban különösen erre a pontra helyezhetjük a bibliaóra hangsúlyát. Maja Morgenstern rendkívüli érzékenységgel és visszafogottsággal játssza Mária szerepét) Milyen képet festenek Máriáról? Egyeznek egymással? Melyik áll a legközelebb hozzátok? Miért? Milyennek képzelitek el Máriát? Történet megbeszélése 1. de Erzsébet áldott állapotának híre megerősíti: tudja. alig kételkedik. hogy rokona gyermeke a Messiás hírnöke lesz. dicséret – Várj ember szíve készen DAU – Várni jó c. az alázatosság és lelki újjászületés példájának kiemelése. Mária biológiailag közelíti meg a kérdést: még szűz. kánon DAU – A szívem úgy vár NŐK A BIBLIÁBAN V.26-38 A felolvasott rész az annuntiatio = angyali üdvözlet Miért döbben meg Mária Gábriel köszöntésén? Keleten nem volt illendő egy asszonyt üdvözölni egy férfinak. Mária nem dávidi származású. hogy kegyelembe fogadott? Mit adott tudtára Gábriel? Hogyan fogadta ez Mária? Mi segíthette elő. ill. Felolvasni: Molnár Miklós: Csak légy egy kissé áldott csendben c. MÁRIA Cél: Mária szerepének tisztázása a református vallásban. sőt Gábriel különös módon üdvözli Máriát. általában Máriát említik a legtöbbször a bibliai nőalakok közül. a személyes. Mária magát nyugodtan és teljesen Istenre bízza magát. részlet a Mel Gibson Passió c. hogy elfogadja az oly hihetetlen üzenetet? Ő fogja a Messiást világra hozni. szinte rögtön elfogadja. A próféciának ez nem felelt meg. Máriával kapcsolatos latin kifejezések megtanulása Ének DAU – Magnificat kánon Ne félj. filmjéből (fájdalmas anya képe. Mi jut eszetekbe Máriáról? Irodalmi mű behozatala: Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas anyához (Stabat Mater) Festmény: Filmnézés: valamelyik karácsonyi történet (Zefirelli: Názáreti Jézus). Felolvasni: Lukács 1. Mi jelent az. Istennek Lelke. ne aggódj (a hat alkalom éneke) Ráhangolódás Vissza lehet utalni a legelső alkalomkor tett felmérésre. 11 .

S. otthonától. amennyiben a befogadó annak követelményei szerint él. hogy kihez kell fordulni segítségért. Mester híres képét meg lehet mutatni) magnificat = magasztalás Mit fejez ki a két asszony találkozása? Mit jelent. Csak az „időzítése” rossz. Jézus születésekor olvashatjuk. Máriának sokkal hamarabb el kellett szakadnia fiától. ahogy Mária sem önmagát magasztalja. elfogadta születését. Mit fejez ki magatartása? Engedelmeskedik szüleinek. Lukács 2. Az igazi boldogság az isteni Ige befogadásában áll. mert hitte.40-56 visitatio = látogatás (M. akibe az isteni szavak mélyen behatoltak és benne is maradtak. ahol Máriát a legtöbbször kiemelik. hogy áldott az asszonyok között? Erzsébet Máriát dicséri? Mária boldog. családjáról? Már nem fontosak neki? Kálvin János magyarázata: 1. hogy Jézus képes lesz megoldani a helyzetet. hanem szívében forgatta gyermeke különleges küldetését. Az a szív volt. kicsit anyaian akarja irányítani fiát. 12 . Itt szól először Jézus a földi szülőséghez való kapcsolatról. hogy megértse Jézust? A gyermekéért aggódó anyáét. (A hagyomány szerint Jakab apostol Jézus testvére volt).29-33 (megemlíthető. 3. bár nem ezen van a hangsúly) Simeon mit mond Máriának? Mária ezt hogy reagálja le? Jézust nem az emberek teszik királlyá. Mi a véleményetek Máriáról? Mit mond el a Magnificatban? Továbbra sem lesz büszke magára. Csak néhány vers utal rá. hogy beteljesednek azok. hogy ez a Benedictus. hogy megszülte elsőszülött gyermekét. amiket az Úr mondott. de nyíltan kifejezi. hiszen már az angyal által átadott Igét is „szívébe véste és gondolkodott rajta”. Mária boldogsága dicsőség is egyben: „Nagy dicsőség számára. Saját állapotának felmagasztalásából indul ki. Jézus nem volt egy átlagos gyermek. hogy Jézus isteni természete alapján áldott. Pedig csupán János evangélista említi meg jézus szenvedésénél. Felolvasni: Lukács 11. Jézus halála és mennybemenetele Jézus születése után a passió az a rész. Mária pedig a merő kegyelem.27 + Lukács 8. Jézus messiási tevékenységének idején alig találkozunk Máriával. a „sola gratia” alapján. 4. Mária gondolkozott Jézus születésén. hogy Krisztus lelkileg és testileg benne él”.48-51: a 12 éves Jézus a templomban Milyen emberi érzést látunk itt Márián? Mi akadályozza meg. Lukács 2. hogy Mária szívét tör fogja átjárni. hogy el kell válni a szüleitől. Méltán nevezhető Boldogasszonynak. hanem maga az Isten. De lesznek. és azért boldog. Jézus földi élete idején nem tartozott a tanítványi körhöz János 2. s átcsap Isten dolgainak felsorakoztatásába. 2. megmarad alázatosnak. éppen ezért Erzsébet nem Máriát dicséri. hisz rögtön velük megy. A későbbiek folyamán nem olvasunk sokszor Máriáról. hiszen Ő Isten volt. Tudja. azaz valószínű több gyermeke is születhetett Józseftől. Lukács 1. nem csupán tudomásul vette. hogy van rá hatalma. akik úgy ellentmondanak neki. Kálvin írta.2. Mária a legboldogabb embernek tekinthető. Innen kapja a fájdalmas anya elnevezést → mater dolorosa. tudja.19-21 Mit mond itt Jézus szüleiről. 3.1-5: a kánai menyegző Mit árul el Máriáról ez helyzet? Hogyan viselkedik? Tudja.

hanem – ahogy ő is említi – az Úr szolgálóleánya. sem nem tiszteljük. 5. Helvét Hitvallás így ír a szentek kérdéséről: „Ezért a dicsőült mennyei lakókat vagy szenteket sem nem imádjuk. ha nem is valamely imádatszerű tisztelettel. ha elveszíti gyermekét. mint testvéreinket. Azért kell tisztelnünk. Szeretjük tehát őket.) Nem csupán a katolikusok vallják Mária különleges szerepét. átadni lelkét Megváltójának. hogy Isten Fiának anyjává legyen. de a katolikus teológia egyre inkább közelít a helyes Mária-tisztelet és Jézus egyedüli közbenjárói szerepe felé (pl. hogy képes volt felülemelkedni a testi kötődésen és elfogadni a lelki újjászületést. Megérdemli ezt a nagy tiszteletet. Isten barátai. amikor szenved. hanem hitét kell követnünk. a mostani pápa. gloria in excelsis Deo 13 . Nem ez a cél. Nem mennyei Úrnő. A II. de nem érdemelte meg.14 Mária is a tanítványok között van. hanem Mária-tiszteletről kell beszélni. Fontos bibliai személy Mária? Hisz látjuk. Jézus mindenki bánatára figyel és segít. Bár nehéz kérdés a Mária-kultusz a katolikusok és a protestánsok között. hogy egy halandó asszony ama kiváltságban részesüljön. mind Kálvin a Krisztusközpontúságot és a bibliai megalapozottságot tartja a legfontosabbnak Mária szerepének megállapításában. Jézus ezt tudja. sem segítségül nem hívjuk. sem őket az Atya előtt a mennyben szószólóinknak vagy közbenjárónknak el nem ismerjük. de mind Luther. hogy az Isten Fiának anyja legyen. mert mint hitüknek és jócselekedeteiknek utánzói. hogy Jézus születésén kívül alig-alig jelenik meg. Elismerjük ugyanis. és értékeljük megfelelően. Egyedülálló dolog. Méltatlan volt erre a feladatra. sőt nagyra becsüljük is. hogy nehogy más vallásos érzületének gúnyolásába forduljon a vita. Ének Csillagpont énekfüzet – Laudate omnes gentes DAU – Gloria. és velük együtt a Krisztusban örvendeni”. Utánozzuk is őket. ami övezi? Tényleg olyan fontos a személye? Nem csupán a hagyomány emeli ki különösen a személyét? (Vigyázzunk. akik dicsőségesen meggyőzték a testet és a világot. Nem Mária-kultuszról. Isten kegyelme alapján kapta ezt a hatalmas szerepet. hogy ők Krisztus élő tagjai. Hatalmas dolog. Mind a ketten méltó szavakkal illetik a Megváltó édesanyját.János 19. se nem vélekedünk róluk tiszteletlenül. … De azért nem vetjük meg a szenteket. Mit üzen ez? Csupán közös sorsot vállal fia tanítványaival? Csupán a társaság miatt van velük? Mária anyai szerepén felülemelkedve képes volt valóban megtérni. Joseph Ratzinger különösen is ezt a teológiát hangsúlyozza). Mi pedig ne felejtsük el szerepét. és halálában is megrendítő módon gondoskodik édesanyjáról. Nem hinnünk kell Máriában. valamint örök üdvösségüknek osztályostársai buzgó óhajtozással és vágyakozással sóvárgunk az örök Istennél velük együtt lakozni. Jézus halála és feltámadása után csupán egyszer olvasunk róla: ApCsel 1. Tényleg hatalmas szenvedés lehetett látni fia halálát.25-27 Mi érezhetett Mária ebben a helyzetben? Hogyan enyhíti bánatát Jézus? Az anya legnagyobb fájdalmát. mert tudatában volt Isten irányában megnyilatkozott kegyelmének. de ettől még kerül át az isteni szférába. hanem róluk való tiszteletteljes vélekedéssel és méltó dicséretükkel. akkor is.

2. rövid nő történetét beszéljük meg. ha valaki másokat szolgál? Jézus Krisztus óta a legnagyobb méltóság. Dorkász Center (Csillagpont színhelye) Ha ilyen kevés szó esik Tábitáról. de másnak lenni nem érdemes” Albert Schweitzer Egyet értetek ezzel a gondolattal? Mit jelent szerintetek? Mit fejez ki? (Hagyjuk. ingeket és ruhákat készített. Mit tudtok. hogy az emberek veletek cselekedjenek. miért ilyen fontos a szerepe? Miért neveznek el róla egy intézményt? A diakónusi. TÁBITA – DORKÁSZ Cél: szolgáló. A mi Urunk Jézus azért jött a világra. gondozzák. Történet megbeszélése 1. Felolvasás: ApCsel 9. mi az a diakónus? Mi a feladata? Diakónus = szolga. Legyenek feddhetetlen életű emberek. A diakónia: szolgálat. gyülekezetünkért. Tudjátok. másokért szolgáló emberi élet megtestesítője. 36-43 Emlékeztet-e benneteket Tábita története egy másik bibliai történetre? Jairus lányának feltámasztása Mit tudunk meg Tábitáról ebben a történetben? Konkrétan miket tett életében? Sok jót tett. amire az Úr adott példát: amit akartok. hanem életével is bizonyságot tehetünk és hirdetjük az Igét. életét adja váltságul sokakért. hogy elmondhassák gondolataikat. mert fáj a halála. rögtön kétségbeesve Péterért küldenek. Vegyük észre. hogy Tábita vagy a görög megfelelője. Fiatal lány volt. bizonyságtevő: nem csupán szóval. a hit áll a középpontban. a Dorkász név hol jelenik meg az egyházban? Tábita Diakónusképző (kapcsolat: jártak gyülekezetünkben szakmai gyakorlaton.8-19 Milyen egy jó diakónus? Hogyan kell hozzáállni a feladatához? A szolgálatuk lelki. véleményüket) Ma egy kevésbé ismert. bőven osztott alamizsnát. ne aggódj (a hat alkalom éneke) Ráhangolódás „Embernek lenni nehéz. milyen egy jó diakónus. Felolvasni: Timóteus3. ti is úgy cselekedjetek.NŐK A BIBLIÁBAN VI. A Biblia arról is ír. hogy feddhetetlen életűek legyenek? A diakónus is igehirdető. másokért cselekvő magatartás megértése. Ének DAU – Tégy Uram engem áldássá DAU – Jézushoz jöjjetek megfáradtak Ne félj. a gyülekezet szegényeit és betegeit gondozták. mégis már rengeteg mindent csinálhatott. Szerintetek megalázó. mit tudunk tenni másokért. az önmagunkon túl való látás. hogy szolgáljon. megélése a napi életben. sőt. már eddig is sok jót tett. legmagasabb kiváltság a szolgálat. 14 . A hit titka a „jó lelkiismerettel” végzett szolgálat. ezért nem volt szabad elanyagiasodniuk. Nagyon szerethették. diakóniai gondnokunk is ott végzett). A szolga ma pejoratív kifejezés. Miért fontos. Igazi példaadó élet volt.

bele. Mit jelent a mai gyülekezetekben a szolgálat? Csak néhány gyülekezeti tag feladata? Egy fiatalnak nincs semmi teendője. talán titkos mellékfoglalkozást. Igenis fiatalként is tudunk szolgálni. Felolvasni (Albert Schweitzer: Az élet tiszteletének etikája (részlet) Az élet tisztelete a boldogságomat sem adja meg maradéktalanul. azt ajánlja. hogy valahogyan és valamiben emberek legyünk a többi ember számára. éneklés. 4. egy kevés kedvességre. amelyekhez a nőknek jobban van érzékenységük. majd utána próbáljunk segítséget nyújtani a gyülekezet erre elhívást kapott tagjaival együtt. testi-lelki szenvedéssel sújtottakat. hogy sok jót tett.mondja nekik -. Azzal rohanja le őket. otthoni segítés. amikor elfogulatlanul örülni szeretnék. hogy felmentést adhat önmagának. Az életnek életért való odaadásában rendkívülit kell teljesítened. amit odaadhatnának. szegényeket. 15 . Nyissátok ki a szemeteket és keressétek meg.3. Azt mondja: boldog vagy.. harmonikus otthoni körülményekben többet kaptál. amiért nem tesz semmit másokért. Van olyan. Talán egy magányos. aki még nem érett a szolgálatra? Természetes. akik a munkahelyen ezt nem tudják megvalósítani. hogy halálunkkor elmondhassák. akár takarítás a templomban. egy kis beszélgetésre vagy valami munkára. Az élet tiszteletének etikája azonban nem hagyja jóvá. Nem lehet öncélú. mit kell tennünk. hogy vegyük észre a szükséget szenvedőket. idős embereket. Az igazi etika különös tanítást sugall nekem. akik mernek rá hallgatni. Ahogyan a hullám nem önmagáért van. amíg nem mutatja meg az Isten. Egy férfi is ugyanúgy tud segíteni a nehéz helyzetben levőknek. azt nem fogadhatod úgy. ezért arra hívattál. gondolatokat ébreszt bennem a látott és észrevett nyomorúság fölött. mosogatás. Ezekkel szemben nem tompítja le a benne lobogó ésszerűtlent. és nem csupán akart tenni. hogy mindenkiben rögtön megvan a szolgálat iránti vágy? Van olyan. hogy e zavaró gondolatokat elhessegessük magunktól. akikből túl kevés van a világon. bibliaolvasás. hogy még bizonytalan az ember. lehet lelki: empatikus. mindenki feladata a szolgálat. Éljünk mi is úgy. Nem engedi meg. gyászolókat. életem sem lehet soha önmagáért. Lehet kezdeni először kisebb feladatokkal. megértő. adottságokban. hogy zökkenjenek ki a megszokott kerékvágásból. hogy az ember arra legyen ítélve vagy ahhoz hozzásegítve. hol van szüksége valakinek vagy valamely emberekért történő vállalkozásnak egy kis időre.és veleérző meghallgatás. nem tudja. együtt imádkozás. Ez azonban nem jelenti azt. felolvasás. ha oly szűkösen vannak is ezek kimérve. csak önmagammal foglalkozó a hitünk. mindig csak annak átélésében. ez főleg az idősebb asszonyok dolga? Az a legelső feladat. beszélgetés. Kálvin János a négy egyházi tisztség között említi a diakónusokat. Igaz. teljesítőképességben.. hanem hogy az óceán hullámzásában állandóan részt vegyen. nem szabad halogatni. hogy a többi emberért való odaadás felelőssége alól mentes legyen. Megkívánja tőlünk. ami körülöttem van. de valamiben a férfiak tudnak többet tenni. betegeket. mit tegyen. Amivel egészségben. szép gyermekkorban. A diakóniai szolgálat lehet fizikai: vásárlás. láthatatlan. segítségre szorulókat. Teremtsetek magatoknak mellékfoglalkozást . mi az én konkrét szolgálatom a gyülekezetben. magányosokat. Annak árát le kell rónod. a betegeknek. Azoknak. Veszélyessé lesz az igazi etika hangja azoknak a boldogoknak. Csak a nők feladata a szolgálat. hogy sokat adj tovább. Olyan pillanatokban. diakónia? Ehhez jobban értenek? Természetesen nem. s legyenek az odaadás kalandoraivá. a gyülekezetért. s egyébként sincs semmijük. mint magától értetődőt. áldozzanak fel valamit az idejükből és a nyugalmukból. sikerben. hol a helye. Rajtunk múlik és az adott helyzeten. hogy vannak olyan dolgok. parányi részvétre. mint mások.

amelyek az embernek nevezett értékes „forgótőkéből” adva lehetnek.. Ne ijedj meg. akik fel tudnak áldozni egy szabad estét. és mentesek maradnak attól. ne késs DAU – Szolgáljál vigadozva Csillagpont énekfüzet – Csak Istené legyen minden dicsőség 16 . ha rá hallgatnak. akiknek akár csak egy kevés idejük vagy emberségük van. nem kínálkozik-e emberséged számára befektetési lehetőség. amit felajánlhatnának. Ebben van hiány mindenütt. Ezért keresd. Boldogok lesznek. melynek önkéntesekre van szüksége. hogy az odaadás elmulasztása miatt erkölcsileg elsatnyult emberekké váljanak. Talán egy nemes vállalkozás. akinek jelenthetsz valamit. Talán egy aggastyán vagy egy gyermek.megkeseredett beteg vagy ügyefogyott ember az. Ének DAU – Indulj. amivel ember lehetsz a többi ember számára! Biztosan rendeltetett neked ilyen. ha várnod vagy kísérletezned kelli Csalódások esetén is maradjon meg az elszántságod! De ne kerülje el a figyelmedet valami mellékfoglalkozás. ha igazán akarod. Ki tudná felsorolni azokat az alkalmazási lehetőségeket. Így beszél az igazi etika mindazokhoz.. vagy ügyes-bajos dolgokat el tudnak intézni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful