NŐK A BIBLIÁBAN I.

RUTH
Cél: Isten a mi gondviselőnk, életünk minden eseményének irányítója; az Isten mellett való emberi döntés, választás fontosságának felismerése. Ének Ne félj, ne aggódj (taize) Az Úr gondol ránk 105. zsoltár: Adjatok hálát az Istennek Ráhangolás Figyelemfelkeltő kérdés: Ha mondani kell egy nőt a bibliából, ki lenne az? Ki jut elsőre eszetekbe? Válaszokat táblára felírni, vagy szóban megbeszélni. Előzetes ismeretek feltárása Elképzelhető, hogy nem mindenki ismeri a történetet. Kérdés: Ki ismeri Ruth történetét? Az ismertség tükrében kell alakítani a történet vezetését. Ha szükséges részletesen el kell mesélni a könyv tartalmát a bibliaóra során. Az egész könyvet nehéz elolvasni, a fel nem olvasott részeket a vezető összefoglalva ismerteti a ifisekkel. A bibliai történet megbeszélése 1, Közös igeolvasás: Ruth1,1-6 (valakit megkér a vezető vagy mindenki egy verset) Milyen tragédiák, megpróbáltatások érték a családot? Éhínség, apa és fiúk halála Mit tudunk kezdeni a természeti csapásokkal? Hogyan lehet megmagyarázni? Mit tett Naómi és Elimélek? Másik földre menekültek. Menekülni vagy maradni kell egy ilyen szorongattatott helyzetben? Mit lehet kezdeni családtagjaink halálával? Föl lehet dolgozni ezeket a tragédiákat? Hogyan reagált Naómi családja elvesztésére? Felolvasni vagy felolvastatni: Ruth 1,13 és 1,20-21 Van-e olyan, hogy ellenünk fordul az Isten? „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” Hívj segítségül engem a nyomorúság idején és megszabadítlak téged, és te „dicsőítesz engem.” Zsolt 50,15 A történetben hogyan segítette meg Isten Naómit? A végtelen tragikus és erős kezdet ellenére nem negatív ez a történet. 2, Tovább olvasás: Ruth 1,7-19 Az anyós meny viszony legendásan rossz hírű. Itt valami egész mással találkozunk: a két meny hatalmas szeretettel ragaszkodik az anyósához. Mi veszíthetett Ruth és Orpa? Miről kellett lemondaniuk? Népükről, családjukról, isteneikről, kultúrájukról, identitásukról. Ruth 1,16-17: híres esküvői ige Minden szépsége ellenére nem nagyon erős ez a fogadalom? (Huszonéveseknél lehet utalni a házassági esküre, mennyire vesszük komolyan a szöveget?) 1

) Mégis miért nagyobb Ruth tette? Miért ő válik a történet főszereplőjévé? Miért róla lett elnevezve egy könyv? Kulcs: Ruth fogadalma: Istened az én Istenem → Ruth felvállalta az élő Istent. Tovább olvasni: Ruth 2. vitára alkalmas pontja ez az ifinek. Meghaladja ez a könyv a korát. egy gyülekezetben? Lehet-e számunkra valaki új ifitag idegen? Mit tehetünk ez ellen? Kitartás. a másiknak akarok örömet okozni. másokért való jó cselekedet (Ruth részéről) + befogadás (Boáz részéről). Önzően. Visszatérés a könyv kezdetéhez: Hogyan segítette meg az Úr Naómit? Felolvasni: Ruth 4.17-23 Véletlen vagy Ruth érdeme a találkozás és Boáz szimpátiája? Miért nyeri el Ruth Isten gondviselő szeretetét. gyülekeztünkben! Milyen képet fest ez a történet a pogányokról? Pozitív képet fest. családját vesztett Ruth Boázra találva Dávid király. aki mindent jóra tud fordítani. önös érdekből nem lehet őszintén szeretni. (Ebből biztosan eltérő vélemények születhetnek.) Az emberi élet sok kis apró eseménye nagy egésszé épül Isten keze által. önzetlensége. miattunk senki se érezze magát közösségünkben. Felolvasni: Ruth 2. annak sokkal nagyobb életet ad. Isten hatalmas gondviselése: az özvegyen maradt idegen.1-12 Kiemelni Ruth 2. Figyeljünk arra. kegyelmét? Kitartása. mint Ruth? A Bibliában nem találunk erre utalást. szeretetének jutalma. szeretteiért.A szeretet hatalmas lemondást igényel az egyéni érdekekről. hűsége. családjáról. azt az Isten sem hagyja magára. hogy kövesse őt egy idegen országba. mint gondolnánk. és abból csak egy van. ölbe tett kézzel nem pottyan ölünkbe semmi. Szükséges hozzá a lemondás: Ruthnak a múltjáról. hogy olyan személyiség volt. 2 . Ruth egy szerencsétlen özvegyből az Isten fiának földi ősanyja lett. Péter: halászból legnagyobb apostol. Ennek fordítottja is igaz: mivel szeretek. 4. Boáznak az pogányokkal szembeni előítéletekről. Mi tartja össze ezt az újonnan megalakult családot? Nem vérségi alapon. 14-17 Naómi önmagáért. Ruth abszolút pozitív személy. Pl. Orpa a rossz. Ruth és Boáz felelősséget vállalt családjáért. Ő mellette és az Ő követése mellett döntött.10-12 Mit jelent idegennek lenni valahol vagy valaki számára? Hogy lehet feloldani? Lehetünk-e idegenek egyházunkban. Ruth a jó? Lehet így kategorizálni? Orpa elítélendőbb. Ruth felvállalta az Istent. ahonnan várjuk: más népbeli is vezethet el Istenhez → Újszövetség előrevetítése. Ruth szorgalmas volt. Nem mindig onnan kapjuk a szeretet. Emberi oldal: tenni kell. önmaga érdeméből kapta meg az áldást? Egy másik személy – itt Ruth – által is kaphatunk boldogságot. illetve a Messiás őse lesz. Fontos. nekünk válaszolnunk kell. az is hozzátartozik. akit szeretett annyira Ruth. hogy Ruth választott. Pál: Krisztus legnagyobb üldözőjéből Krisztus egyik legnagyobb követője. Az emberi élet minden eseménye felett ott ragyog Isten – sokszor láthatatlan – dicsősége. amikor szükséges volt. 3. akkor és ott volt ott. Isten hív. (Vissza lehet térni egy korábbi vitaponthoz: Orpának ez volt az útja? Neki ott kellett maradnia? Isten kiválasztotta a Messiás egyik ősanyjának Ruthot. Aki teljesíti mások iránti kötelességeit. és aki Ő előtte leborul.

hanem az egész világra kiterjed. ezért nem árt. Egész más irányba fordulhat ennek tudtával a beszélgetés. jellemezzük alakjaikat. Elég ellentmondásos könyv. Ő másodikként jelenik meg. részt röviden összefoglalja a vezető. Természetesen a biblikusság elsődleges szempont marad. A neve már babiloni. Felolvasás: Eszter 2. fiataloknak nagyon rossz a szövegértése. 1. mennyire értették meg a felolvasott szakaszt. Előzetes ismeretek feltárása Itt is fontos megkérdezni. ESZTER Cél: Isten a történelem irányítója. A Bibliában sokféle irodalmi műfajjal találkozunk. A másik fontos szereplő. Ének: 68. dicséret: Áldjad. A mai világban nagyon hasznos. ne aggódj 196. mivel ez az érthetetlen bosszút is segít megérteni. ha kiemeljük a történet művészi megformáltságát is. A történet megbeszélése 1. Megismerkedünk a főbb szereplőkkel. a címszereplő: Eszter. Korban elhelyezi a történetet: babiloni fogság. hányan ismerik ezt a történetet. Másrészt a mai gyerekeknek. zsoltár 1-2 verse Bevezetés Miért Eszter a következő női alak: ezt is ünnepkor szokták felolvasni. ezért jó. ha néha ellenőrizzük. Hogyan mutatja be Mordokajt a felolvasott szakasz? Fontos jelző. ez is nőről elnevezett könyv. dicséret: Mondjatok dicséretet 264. és az emberi életet is a történelem irányításának szolgálatában állíthatja. Kicsit irodalmi szempontból. Az ókeresztény írók alig elemezték. a kánonban többször is kétségessé tették a helyét. én lelkem a dicsőség erős királyát NŐK A BIBLIÁBAN II. Gondviselése nem csupán egyedi életünkben hat. fogságban is Isten népéhez tartozónak vallja magát. Mi a véleményetek Eszterről? 3 . irodalmi alkotás ez is. zsoltár 1-2 verse 46. ha több képességet összekötünk. Luther Márton kifejezetten nem kedvelte a durva lezárás miatt. de szívében népéhez és hitéhez hű maradt. mint egy műelemzés kezdünk hozzá.Zenehallgatás Gárdonyi Zoltán: Ahova te mész (négyszólamú kórusmű) Ének Ne félj. pedig róla nevezték el a könyvet. ami fölött elsikkad a szem: zsidó férfi volt → a nehézségben.

Vezető felolvassa: Prédikátor 3. nemzetünket. hanem szolgálatként. Cél. felvállalja származását. Kiválaszthat Isten méltóságra. vallásunkat. minden ember szereti megtudni a különféle nevek jelentését): Eszter: perzsa starek = csillag Hadassa: héber = mirtusz Hogy kerül Eszter Ahasvérus palotájába? Ő akar odakerülni? Nem önszántából kerül oda. hogy szolgálhasson. és megvan az ideje a beszédnek”. Királynőként is engedelmeskedik Mordokajnak. Tudtok más bibliai személyt mondani. századi jelenség). amikor nehéz felvállalni. Úgy lehetne összefoglalni magatartását. Isten szolgálatra választ ki minket. hanem egy megváltoztathatatlan törvény miatt. irányító kegyelmét) Eszter nem gyáva. aki érdemli – kapja a jutalmat. Hámán hogyan igyekszik legalizálni. az udvari emberek jelentették fel Mordokajt (ismerős XX. hogy nem mondja el származását? Felolvasni: Eszter 2. a pozíció a lényeg. magas pozícióra? Nem a méltóság.1-11 Ahasvérus hogyan értékeli Mordokaj tettét? Mást ültet a helyébe. hogy lássuk. Mit tesz Eszter ebben a helyzetben? Hogyan boldogul? Megszerettette magát a háremőrre és a királlyal. hitét. Nehémiás Megváltozik Eszter királynéként? Nem furcsa. nem szédíti meg a hatalom. de az Isten nem felejti el: fel vannak írva a mennyországba. nem a saját céljaira kapja. Isten kiválasztja Eszter életét: királyné lesz. hatalmaként kell felfogni. Volt már veletek olyan. Azért jut oda valaki. hanem a szolgálat. Dániel. amibe került. Hit által nem hajolt meg. Hámán hiúságból sértődött meg rá? Miért akarja kiirtani az egész zsidó népet? Észre se vette igazán. mások is kerültek már a babiloni birodalomban zsidóként is magas pozícióba. Miért nem borult le Mordokaj Hámán előtt? Pusztán büszkeségből? Kiegészítő ismeret: Hámán valószínűleg bálványokat viselt a ruháján. ez nagyon fontos. nem mindig mi alakítjuk az életünket.Az ókor világában különös jelentősége volt a nevek jelentésének. (Dániel például határozottan elhatárolódik. Sokszor nem köszönik meg szolgálatunkat. számtalan indulatot ez indított el (ez is XX. századi jelenség). hogy „bölcs időzítés”. Sokszor más – nem az.21-23 Mi lesz Mordokaj tettének jutalma? Nem minden jó tettet jutalmaznak emberileg. igazolni személyes gyűlöletét? 4 . Hívő emberként is kerülhetünk magasabb pozícióba – utalni lehet a KEVÉ-re –. vagy rossz következménye lesz. Isten számtalan módon kimutatja gondviselő.7: „Megvan az ideje a hallgatásnak. Hámán nem elégszik meg egy büntetésével. Nincs sablon a bibliai hősök életében. Eszter 2. de nem önmagunk dicsőségeként és érdemeként. Felolvasni: Eszter 3. 2. ha felvállaljuk hitünket. általánosít: egy ember miatt az egész népet ki akarja irtani. Igyekezett megállni abban a helyzetben. hogy akaratotoktól függetlenül történt veletek valami? Akár saját példát is lehet hozni. aki hasonlóan magas helyzetbe került? Pl.20 Nem változik meg. ezért fontos tisztázni Eszter héber és babiloni nevének jelentését (elég gyakori név. Van. hogy világossá tegyük a kérdést. József. Nagy veszély az általánosítás. Megismerkedünk a történet negyedik fontos szereplőjével.

Felolvasni: Eszter 7 Hogy leplezi le Eszter Hámán tettét? Bevallja származását: ha személyesen érint minket a baj. Igazán nagy feladatok előtt döbbenünk rá erőtlenségünkre. ahol Isten neve egyszer sem jelenik meg.13 ↔ Istennél minden lehetséges 3. Saját istenétől kért segítséget. Sorsfordító órákban az egyéni szempontokat feladva. Most van itt az ideje a szólásnak. az örömben is egy népével. de van egy vers. Eszter nem véletlenül került a palotába.11 Mit mond erre Mordokaj? Mire figyelmezteti Eszter? Ő is meghalhat. akkor is érezzünk felelősséget másokért. reformáció. Ez az egyetlen bibliai könyv. Hogyan elő magát Hámán a királynak? Eszter 3. részét röviden összefoglaljuk. Pl. hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Utolsó jellemzés: Mi a véleményetek Ahasvérusról? Milyen uralkodó? 5 . burokban él. Ha nem is éhezünk. Felolvasás: Eszter 4. hadseregű birodalom Az emberi gépezet beindul. keresztényüldözések Felolvasni: Eszter 4. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben. Erőtlenségünkben Isten ad erőt.4-8 Mi tud Eszter a népirtásról? Semmit. Eszter 5-6. mert amikor erőtlen vagyok. Egy zárt világban. Miért böjtöl? Miért fontos ebben a helyzetben? Hittel vállalt szolgálat előtt szükséges a böjt. 4. így a lehetetlent is meg tudjuk tenni. az önmagát dicsőíti fel. századdal: soknemzetiségű. Egyértelmű Ahasvérus döntése Eszter mellett? Eszter megint felvállalja a bizonytalanságot. akkor jobban felháborodunk. holokauszt (ezt a könyvet olvasták vigasztalásul). Istennek célja volt vele. ha nem is fenyeget bennünket semmi veszély.Púrt. Aki ilyen helyzetben erősnek mondja magát. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem. 1956. mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Eszter és Mordokaj nem elégszik meg saját biztonságával: a többieket is megmenti. bántalmazásokban. mert nem mer bemenni a királyhoz? Józan megfontolás vezeti.9-17 Megint felmerül a kérdés: Eszter gyáva. soknyelvű. a szabadító Istenre hagyatkozva kell cselekedni.9-10: „Elég neked az én kegyelmem. azaz sorsot vetett egy éven keresztül. akkor vagyok erős”. Törődnünk kell másokkal szorongattatott helyzetben? Eszter nem csupán a bajban. ami utal Rá. Felolvasni: Eszter 4. üldöztetésekben és szorongattatásokban.1-3 Mindig megrendítő egy egész nemzet gyásza. nyomorúságokban. Innen kapta az ünnep a nevét: Púrim. közös közigazgatású.8 Újabb hasonlóság a XX. ha van meleg otthonunk. Vezető felolvassa: 2Kor 12. ok: Eszter 4. Sors iróniája: Hámán az általa Mordokajnak felállított bitófán hal meg. Eszter 3. Ahasvérus is ezért lesz különösen mérges. Melyik az? Eszter 4.14: „máshonnan lesz szabadításunk” Mi tesz Eszter Mordokaj szavai után? Böjtöl.

4. Isten kegyelme hordozza a történelmet. hogy ez egy ünnepre felolvasandó irodalmi mű – ezért is fontos már ezt az elején kiemelni –. és az ő testében lebontotta az elválasztó falat. Mi a cél ezzel a befejezéssel? Mit üzen ez nekünk? Nem a gyűlöletet fokozza még jobban? Ókori feljegyzés. Harmadszor: egy ilyen hatalmas birodalom uralkodója nem hagyta volna. a bűneinkért. kommunizmus. Biztos.A történet vége biztos előkerül. hogy ennyi embert megöljenek saját népéből. Isten történelmet irányító tervében való alázatos részvétel A kettő nem kizárja. az nem elég. Másik oldal: Isten nem csupán megalkotta a világot és nézi. az ókori gondolkodásmódot tükrözi: Isten sokszor mondja az Ószövetségben. aki a két nemzetséget eggyé tette. ne aggódj (előző heti átismétlése) NŐK A BIBLIÁBAN III. hogy van református egyház. 5. fejezetbe. Karrier és család egyéni és közösségi szerepvállalás egyaránt fontos egy nő életében. hogy Jézus a megbocsátást és a szeretetet adta elénk. kibővítése. azért sokan harcoltak.14: „Mert ő a mi békességünk. az ellenségeskedést”. Ez hatalmas vitát válthat ki. aki beleolvassa 9. gyűlölet jelképe. 6 . adták életüket. és a 10. Azért. másszor a másik nép lóg rajta. egyéni választás és hitvallás fontossága Eszter: közösség életében betöltött szerep. hogy itt ülhessünk egy templom termében és bibliaórát tartsunk. Ez az életben maradás feltétele. hogy irtsák ki ellenségeiket. hogy benne vigye végbe kiválasztó és üdvözítő tervét. Mert. Isten a történelem menetét és az egyes ember életét választja ki eszközül arra. Előző órai téma kibontása. nem a bosszúállást. Negyedszer: emlékeztet minket. Isten és a történelem viszonyának tisztázása. DEBÓRA Cél: Isten történelmet vezérlő szerepének felismerése. hogy vita alakul ki. Egyszer az egyik. Ötödször: Mire emlékeztet benneteket a bitófa? Bitófa mindig az erőszak. hanem kiegészíti egymást. holokauszt. Ilyen sok minden után ez már nagyon megterhelő lenne a fiataloknak. hogy Isten vezeti a világ menetét. parancsolat: a múlt tiszteletére is felhívja a figyelmet. 393 dicséret Ne félj. kegyelmes hozzánk? Ez egy nehéz és velős kérdés. ha igen. amint tönkremegy. lehet bibliaórát tartani. Számunkra a legfőbb: Jézus is egy keresztfán halt meg értünk. hogy Isten irányítja-e a történelmet. Lesz olyan fiatal. van Magyarország. véget ért minden szörnyűség. világháború. Ének: 390. Az. hanem segít az emberiségnek. Az újszövetség szemével kell néznünk ezt a történetet is. Pl. amelynek fontos része a befejezés: ez egy teátrális lezárása a történetnek. a következő alkalmat teljesen ennek a kérdésnek a megvitatására fordítjuk. miért engedi a szörnyűségeket. Felolvasni: Efézus 2. Camus ezt mondta az 56-os forradalomról: „nehéz minekünk méltónak lenni ennyi áldozatra”. Másrészt nem szabad elfelejteni. Eszter és Ruth hasonlítanak? Mi a különbség közöttük? Karrier vagy család? Ruth: egyéni életben megtapasztalt gondviselés.

dicséret – Úr lesz a Jézus mindenütt Ne félj. hogy társat ad a küzdelemben. A szerepek bármikor megfordulhatnak. Nem jobb a nő a férfinál. nem szokták történetét bizonyos ünnepekkor felolvasni. Így mutatja meg Isten Izraelnek. tapasztalt hadvezér. mert Isten így mutatja meg Báráknak és mindenkinek. Miért az asszony kezébe adja az Úr Siserát? Így bünteti Bárákot? Miért a nőé lesz a dicsőség? Ez valami megkülönböztetés? Azért lesz a nőé a győzelem dicsősége. nem gyáva? Miért hívja Debórát? Bárák harcos férfi. akik bizonyos nagy. hogy Ő irányítja az eseményeket és nem az emberi erők. a látszólag erőtlen ad reményt. erőt az erősnek. Várható válaszok: Jeanne D’Arc. Erzsébet vagy Viktória királynő. A gyenge. Hasonlít Debóra Eszterhez? Ugyanaz van megfogalmazva a két nő történetében? Eszter: alázatosan hagyja. ha Isten erejét kéri. események döntő résztvevői voltak? Nem sok válasz fog érkezni. Ráhangolódás: Tudtok olyan nőket említeni. Nem férfiatlan. hanem egy asszonyé. hogy kettős beteljesedés lesz: Debóra irányítja a csatát. akik a történelem nagy alakjai. az Úr szavát közvetíti. 1. ne aggódj (a hat alkalom éneke) Általános tudnivalók Nem igazán szereplője Debóra a Bibliának. hogy ne dicsekedjék vele szemben senki. vagyis Báráké lesz a dicsőség. időt kell hagyni a gondolkodásra. Mária Terézia.9: nem a férfié. Hogyan jelenik meg a nő ebben a történetben? Bírák 4. Nincs külön könyve. A bírák korszakáról általában elég kevés a fiatalok ismerete. Debóra kapja ebben a történetben az isteni felhatalmazásból eredő határozottságot. Saját erejéből reménytelen a küzdelem. Isten nekem ad egy erős partnert. hanem Isten így int mindenkit. de egy rész nem olyan hosszú. cselekszik Hogyan kezdeményezi a cselekményeket Debóra? Hivatja Bárákot. mint Eszternek: csak akkor bírja sikerre vinni a csatát. Mi a véleményetek Bárákról? Mindig együtt emlegetik a nevét Debóráéval. várja Mordokaj szavát és akkor cselekszik Debóra: ő maga kezdeményez. Isten így is adhat erőt. amikor én érzem gyengeségemet. és mindenki átlátja – így jobban tudja követni – az egész történetet. Jáél öli meg Siserát. zsoltár 398. A történet folytatásából kiderül. Az emberi kapcsolatok csodája: amikor én vagyok erős és bátorítom az erőtlent. vele megy. hogy peregjenek az események. Báráknak is szembe kell néznie erőtlenségével. Figyelemfelkeltő kérdés: Vajon miért egy nőt választ az Úr népe megsegítőjének? Előzetes ismeretek feltárása Ki hallott már Debóráról? Melyik korszakba tudnátok őt elhelyezni? A történet elemzése Felolvasni: Bírák 4 Szét is lehet darabolni részenként. nem olvassák gyakran ezt a könyvet. hogy egy gyönge nő által is le lehet a hatalmasokat győzni.Ének 30. 7 .

ahogy Ő a legjobbnak látja. a vélemények ütköztetése nagyon fontos! Győzzék meg egymást. Sisera megölése Mi az isteni része a történetnek? Isten mondja a próféciát. visszatérő teológiája: Izrael elhagyja az Urat → megtámadja és elnyomja őket egy idegen nép → Izrael az Úrhoz kiált → az Úr megszabadítja népét. Ének DAU – Jöjj szabadíts meg 8. amelyek irányítják életünket. akaratára. Isten irányítja. Jáél is Jahve ügyéért szállt síkra. amit rossznak lát az Úr. történelem szörnyűségei. ami az emberi rész a történetben? Elfordultak Istentől. Isten mindenhatóságának megtapasztalása a történet nyomán. Várakozzunk az Ő szavára. Az imádság erejének. hanem gondot visel róla. Isten meghallgatja. Ő választja ki Bárákot. ők a cselekmény résztvevői. összezavarja Siserát és seregét. Ének 475. akkor a történelmet hogyhogy nem? Felolvasni: Kálvin János gondolatait 43. zsoltár NŐK A BIBLIÁBAN IV.6-8 (Debóra énekéből) Mit tettek az olvasott részben? Milyen következménye lett az engedetlenségüknek? Hogyan tud egy ilyen reménytelennek tűnő helyzetből kijutni egy nép? Bírák 4. egysége az eredmény vállalkozás feltétele.46 oldal Kiemelni a lényeges gondolatokat: Isten nem csupán megteremtette a világot és várja. dicséret – Imádkozzatok és buzgón 8 .30: ha egy hajunk szálát is számon tartja Isten. Csöndben. Merjünk Benne bízni. tőle kérik a szabadítást A Bírák könyvének egyik sajátossága. hogy az magától működjön vagy elpusztítsa magát. A történelemben sem saját érdekeinkért kell harcolni. Lehet-e határt húzni az emberi és isteni cselekedet között? Bírák 5.) Felolvasni: Máté 10. nyomorúságainkat és segít. harcoltak. Úgy szerette Isten… Az emberi bűnöket ne Istenen kérjük számon pl. tudja bajainkat. életünket neki szentelve várjuk nap mint nap az Úr érkezését. hanem az Úrért. ANNA Cél: Isten gondviselő kegyelmének ismételt felismerése. hogy egy másik nép elnyomja? Bírák 4. ezért illeti őt a dicséret.2-5: a történelem földi irányítói az emberek. vezeti vagy szemléli a történelem menetét? Hogyan viszonyul szerintetek az emberi történelemhez? Mit üzen erről Debóra története? (Vitára természetesen hagyni kell időt. Ő harcol Izrael seregeivel. Isten és a nép szövetsége. a kiemelés. más isteneket kerestek.3: Istenhez kiáltottak.2. de legfőbb irányító maga az Úr. Miért került Izrael ilyen helyzetbe? Miért jutott el odáig. Felolvasni: Bárák 5. küzdeni. a vezető moderáljon és a végén zárja le az alábbi gondolatokkal. Mi az.1: azt tették.

Történet megbeszélése Felolvasni: Sámuel 1 1. (Vita lehetősége) Milyen Pennina? Bár kevés szó van róla. ennek szomorúságában és keserűségében tölti napjait egy szerető férjjel és egy gúnyolódó másik feleséggel. Meg kell elégednünk azzal. hiszen elfogadja azt a döntést is. és Neki elmondani.Ne félj. Egyéni nehéz helyzeteinkből. nem a magunk érdeme. Felolvasni. hogy megkeseríti Anna életét. Milyen élete van Annának? Mi a legfőbb bánata? Gyermektelen. pedig neki is fájhat. Ezt az ifiseknek is le kell szögezni. egészség. karrier. Isten csodálatos gondviselése: kegyelme már akkor is ott van rajtunk. Az izraeliek a gyermekáldást Isten legnagyobb ajándékának tartották. 2. idézni: Zsoltárok 50. de Istennek nem adunk hálát. szeretetével vigasztalhat. de itt a földi ajándékokról beszélnénk. család. és megkérünk valakit. Nem igazán tudja átélni Anna fájdalmát. nem árt rákérdeznünk. családját is felvitte a templomba. A kegyelem mindig rajtunk van. ha nem kapja meg kérését. ne aggódj (a hat alkalom éneke) DAU – Ne csüggedj lelkem kánon Ráhangolás Mit tartasz Isten legfőbb ajándékának? Mi (lenne) számodra a legfőbb csapás az életben? Természetesen Isten legfőbb ajándéka a hit. amikor látszólag rossz élethelyzetben vagyunk. hogy amink van. Más szemszögből: Elkána könnyen beszél. Tudja valaki. Büszkesége elvakítja. de lehet. és egyben háláját is kimutatja. hogy neki vannak gyermekei. de egyértelműen kiderül. Pl. amiben Isten életadó szeretete és jövőteremtő hűsége mutatkozik meg. hiszen neki vannak gyermekei Peninnától. hogy keresse ki és olvassa fel) Anna (héber) = kegyelem. ha adsz elv alapján? Nem. A gyermektelenség pedig a legnagyobb csapásnak számított. ne csak a vágyainkat és a problémáinkat nézzük. akinek hatalma van mindent megadni. amikor nem gondoljuk. Mi a véleményetek Elkánáról? Hogyan kezeli Anna meddőségét? Kegyes ember. Anna volt a kedves felesége.8: Nem érek én neked többet egy-két gyermeknél? Közös. Előzetes ismeretek feltárása Bár ez ismertebb történet. kiúttalanságainkból hogyan tudunk szabadulni? Mit tudunk tenni emberileg? Honnan kaphatunk gyógyulást? Isten színe elé kell állni. Sokszor nem vesszük észre. Isten ajándéka. mi bántja a szívünket. Nagyon szépen vigasztalja feleségét: 1Sámuel 1. pedig nem az ő érdeme. felelősséggel teljes ember. mert az mindig befolyásolja a bibliaóra menetét. olyan könnyen leszünk kárörvendők. (Ez a gyermekáldásnál különösen fontos!) Olyan könnyen ítélkezünk mások kára felett.14-15 9 . amit Isten adott nekünk. Anna tudja. mit jelent Anna neve? (Behozhatunk egy utónévkönyvet. Fogadását számításból teszi az adok. Hűséges. mindkét felet érintő problémák esetén nem mindig vesszük észre a társat. hogy ki mennyit tud róla. hogy attól kér. hogy segíteni tud.

Mi a közös a két Annában? Hogyan lehet összekötni Őket? Anna (Ószöv. megkapnánk.) 3. 1Sámuel 4. problémáinkkal. hiszen Ő már úgyis mindent elrendezett. iskola végére. nem kommentál.Filippi 4. Belenyugodva Isten akaratába. Fontos tudatni. nem saját magunk megnyugtatására imádkozunk egy beteg emberérét. Milyen érzés várakozni? Jó várni pl. Cselekvésre buzdít bennünket. A hit. hanem mert hisszük. hanem dicsőíteni kezdi Urat: 1Sámuel 2 Anna hálaéneke ↔ Peninna büszkesége. hogy Isten mindent jobban tud. nem hiába. Ő tudja a legjobban. (Az ifi nem csupán az imádságról szól. ha minél hamarabb eljönne. Mi módon hívják segítségül azt. Felszólító módban van. mert van rá hatalma.36-38 Milyen asszonynak tartjátok ezt az Annát? Mi életének kulcsa? Várakozás hűségben. ha hozzá fordulunk bajainkkal.): várakozás a szabadításra. átélhetnénk. ami nyomatékosít. a buszra. Nem könnyű dolog várakozni csöndben és hűségben. karácsonyra? Jó várni valami nagyon jó dologra? Nehéz kivárni. de Isten döntését. Hiszünk eléggé abban. Mit jelent Jézus Krisztust várni? Mit jelent az advent? Őt várni jó? 10 . hisz arra több külön bibliaórára lenne szükség. Anna is úgy kér.): várakozás a Szabadítóra. ahogy a Zsoltárok 50. azaz Jézus Krisztusra A Szabadító pedig elhozza számunkra a szabadítást. De Anna válasza után nem kérdez semmit. megadhatja. A másik Anna a Bibliában Felolvasni: Lukács 2. ha nem hat rá. hogy imát mondjunk valakiért. Rajtunk múlik. az Isten iránti bizodalom maradandó örömmel töltötte be. kéréseinkre a választ el kell fogadni. amit majd egész élete hirdet: Sámuel = Isten meghallgat.14-15-ben. 2Sámuel. De ne feledkezzünk meg soha hálát adni az Ő nagy kegyelméért! Az Úr pedig még inkább megáldja az Őt félőket: Annának több gyermeke is születik ld. Éli viselkedését hogyan értékelitek? Nem furcsa. Isten meghallgatja kéréseinket. Ha Istent nem érdekli az imádságunk. hogy az Úr elé visszük-e fájdalmainkat. amelyre a vezetőnek nagyon fel kell készülnie.18: nem volt többé szomorú az arca. hiszen nem mindig rögtön lesz vége a nehéz helyzeteknek Anna (Újszöv. amit kérünk? Tudunk remélni Őbenne? Anna nem éli meg egyéni büszkeségként Sámuel megszületését. hogy ha Isten jónak látja. Itt csupán a kérés és hálaadás részét érdemes megvitatni. De mindig hozzá kell tenni.5 Mekkora erőt tulajdonítunk az imának? Befolyásolhatjuk Isten döntését. hogy legyen meg a Te akaratod! Felolvasni: Máté 5. Az emberi felelősséget is fontos hangsúlyozni. Anna még ezt a megaláztatást is elviseli. a vizsgaidőszak. hogy ŐÁ meg tudja gyógyítani. Örül. vidáman ment el. hogy Isten meg tudja adni. akiben nem hisznek? (Róma 10. egy kapcsolatra. nem kell teljesesen körbejárni az imádság mibenlétét. akkor adja meg kérését. csak Isten üzenetét tolmácsolja. Pl. akkor felesleges templomba járni. A gyermek neve is azt jelenti. hogy egy pap részegnek néz egy imádkozót? Sok rossz tapasztalat mellé az általánosítás. felületes ítélkezés csatlakozik. azt szeretnénk. hogy mi a legjobb számunkra. mégis emberi felelősség. akaratát imáinkkal? Komoly vitára van lehetőség. felesleges imádkozni.14) 4.

kánon DAU – A szívem úgy vár NŐK A BIBLIÁBAN V. Nagyon alázatosan fogadja a hírt. Felolvasni: Lukács 1. ill. hogy elfogadja az oly hihetetlen üzenetet? Ő fogja a Messiást világra hozni. szinte rögtön elfogadja. de Erzsébet áldott állapotának híre megerősíti: tudja. A próféciának ez nem felelt meg.Az adventi időszakban különösen erre a pontra helyezhetjük a bibliaóra hangsúlyát. hanem lévita lehetett (Erzsébet rokona volt). általában Máriát említik a legtöbbször a bibliai nőalakok közül. Máriával kapcsolatos latin kifejezések megtanulása Ének DAU – Magnificat kánon Ne félj. Mi jelent az. Maja Morgenstern rendkívüli érzékenységgel és visszafogottsággal játssza Mária szerepét) Milyen képet festenek Máriáról? Egyeznek egymással? Melyik áll a legközelebb hozzátok? Miért? Milyennek képzelitek el Máriát? Történet megbeszélése 1. Felolvasni: Molnár Miklós: Csak légy egy kissé áldott csendben c. MÁRIA Cél: Mária szerepének tisztázása a református vallásban. 11 . hogy kegyelembe fogadott? Mit adott tudtára Gábriel? Hogyan fogadta ez Mária? Mi segíthette elő. Mi jut eszetekbe Máriáról? Irodalmi mű behozatala: Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas anyához (Stabat Mater) Festmény: Filmnézés: valamelyik karácsonyi történet (Zefirelli: Názáreti Jézus). teremtő ereje „árnyékozza” be Máriát. Istennek Lelke. sőt Gábriel különös módon üdvözli Máriát. dicséret – Várj ember szíve készen DAU – Várni jó c. hogy rokona gyermeke a Messiás hírnöke lesz. alig kételkedik. a személyes. tehát nem lehetséges a terhesség. filmjéből (fájdalmas anya képe. Mária magát nyugodtan és teljesen Istenre bízza magát. Mária nem dávidi származású. Mária biológiailag közelíti meg a kérdést: még szűz. művéből részletet Ének 312.26-38 A felolvasott rész az annuntiatio = angyali üdvözlet Miért döbben meg Mária Gábriel köszöntésén? Keleten nem volt illendő egy asszonyt üdvözölni egy férfinak. ne aggódj (a hat alkalom éneke) Ráhangolódás Vissza lehet utalni a legelső alkalomkor tett felmérésre. részlet a Mel Gibson Passió c. az alázatosság és lelki újjászületés példájának kiemelése.

amiket az Úr mondott. és azért boldog. Lukács 2. kicsit anyaian akarja irányítani fiát. Jézus születésekor olvashatjuk. megmarad alázatosnak. hogy el kell válni a szüleitől. Tudja. 2. Méltán nevezhető Boldogasszonynak. hogy áldott az asszonyok között? Erzsébet Máriát dicséri? Mária boldog. 3. Mária pedig a merő kegyelem. Csak néhány vers utal rá. Mi a véleményetek Máriáról? Mit mond el a Magnificatban? Továbbra sem lesz büszke magára. hogy van rá hatalma. Saját állapotának felmagasztalásából indul ki. Kálvin írta. Mester híres képét meg lehet mutatni) magnificat = magasztalás Mit fejez ki a két asszony találkozása? Mit jelent. Az a szív volt. S. hanem maga az Isten. Mária a legboldogabb embernek tekinthető. hogy Krisztus lelkileg és testileg benne él”. Pedig csupán János evangélista említi meg jézus szenvedésénél. Itt szól először Jézus a földi szülőséghez való kapcsolatról.19-21 Mit mond itt Jézus szüleiről. azaz valószínű több gyermeke is születhetett Józseftől. (A hagyomány szerint Jakab apostol Jézus testvére volt). hanem szívében forgatta gyermeke különleges küldetését. hiszen már az angyal által átadott Igét is „szívébe véste és gondolkodott rajta”. ahol Máriát a legtöbbször kiemelik.48-51: a 12 éves Jézus a templomban Milyen emberi érzést látunk itt Márián? Mi akadályozza meg. hogy ez a Benedictus. nem csupán tudomásul vette. hogy megértse Jézust? A gyermekéért aggódó anyáét. Jézus földi élete idején nem tartozott a tanítványi körhöz János 2. s átcsap Isten dolgainak felsorakoztatásába.27 + Lukács 8. otthonától. elfogadta születését. akibe az isteni szavak mélyen behatoltak és benne is maradtak. Az igazi boldogság az isteni Ige befogadásában áll. Mária boldogsága dicsőség is egyben: „Nagy dicsőség számára. hogy Mária szívét tör fogja átjárni. éppen ezért Erzsébet nem Máriát dicséri. hogy megszülte elsőszülött gyermekét. Felolvasni: Lukács 11.2. Máriának sokkal hamarabb el kellett szakadnia fiától. mert hitte. Lukács 1.40-56 visitatio = látogatás (M. ahogy Mária sem önmagát magasztalja. A későbbiek folyamán nem olvasunk sokszor Máriáról. hogy Jézus isteni természete alapján áldott. Jézus halála és mennybemenetele Jézus születése után a passió az a rész. 12 . a „sola gratia” alapján.29-33 (megemlíthető. De lesznek. Jézus messiási tevékenységének idején alig találkozunk Máriával. 3. bár nem ezen van a hangsúly) Simeon mit mond Máriának? Mária ezt hogy reagálja le? Jézust nem az emberek teszik királlyá. amennyiben a befogadó annak követelményei szerint él. Jézus nem volt egy átlagos gyermek. családjáról? Már nem fontosak neki? Kálvin János magyarázata: 1. akik úgy ellentmondanak neki. 4. Csak az „időzítése” rossz. hogy beteljesednek azok. hogy kihez kell fordulni segítségért. tudja. Lukács 2. hogy Jézus képes lesz megoldani a helyzetet. Mária gondolkozott Jézus születésén. hiszen Ő Isten volt. de nyíltan kifejezi.1-5: a kánai menyegző Mit árul el Máriáról ez helyzet? Hogyan viselkedik? Tudja. hisz rögtön velük megy. Mit fejez ki magatartása? Engedelmeskedik szüleinek. Innen kapja a fájdalmas anya elnevezést → mater dolorosa.

Megérdemli ezt a nagy tiszteletet. hanem róluk való tiszteletteljes vélekedéssel és méltó dicséretükkel. hogy egy halandó asszony ama kiváltságban részesüljön.25-27 Mi érezhetett Mária ebben a helyzetben? Hogyan enyhíti bánatát Jézus? Az anya legnagyobb fájdalmát. mert mint hitüknek és jócselekedeteiknek utánzói.János 19. Isten barátai. Nem Mária-kultuszról. de nem érdemelte meg. és értékeljük megfelelően. hanem hitét kell követnünk. átadni lelkét Megváltójának. akik dicsőségesen meggyőzték a testet és a világot. Utánozzuk is őket. Mit üzen ez? Csupán közös sorsot vállal fia tanítványaival? Csupán a társaság miatt van velük? Mária anyai szerepén felülemelkedve képes volt valóban megtérni. mind Kálvin a Krisztusközpontúságot és a bibliai megalapozottságot tartja a legfontosabbnak Mária szerepének megállapításában. Isten kegyelme alapján kapta ezt a hatalmas szerepet. Nem hinnünk kell Máriában. hogy ők Krisztus élő tagjai. mert tudatában volt Isten irányában megnyilatkozott kegyelmének. Jézus halála és feltámadása után csupán egyszer olvasunk róla: ApCsel 1. hanem Mária-tiszteletről kell beszélni. … De azért nem vetjük meg a szenteket. Méltatlan volt erre a feladatra. Bár nehéz kérdés a Mária-kultusz a katolikusok és a protestánsok között. hogy az Isten Fiának anyja legyen. és velük együtt a Krisztusban örvendeni”. Tényleg hatalmas szenvedés lehetett látni fia halálát. és halálában is megrendítő módon gondoskodik édesanyjáról. sem nem tiszteljük. ha elveszíti gyermekét. mint testvéreinket. de ettől még kerül át az isteni szférába. hanem – ahogy ő is említi – az Úr szolgálóleánya. valamint örök üdvösségüknek osztályostársai buzgó óhajtozással és vágyakozással sóvárgunk az örök Istennél velük együtt lakozni. gloria in excelsis Deo 13 . ha nem is valamely imádatszerű tisztelettel. Jézus ezt tudja. Nem mennyei Úrnő. akkor is. Egyedülálló dolog. hogy nehogy más vallásos érzületének gúnyolásába forduljon a vita.14 Mária is a tanítványok között van. sem segítségül nem hívjuk. A II. Nem ez a cél. Azért kell tisztelnünk. Mi pedig ne felejtsük el szerepét. Szeretjük tehát őket. Mind a ketten méltó szavakkal illetik a Megváltó édesanyját. amikor szenved. sem őket az Atya előtt a mennyben szószólóinknak vagy közbenjárónknak el nem ismerjük. Hatalmas dolog. se nem vélekedünk róluk tiszteletlenül. ami övezi? Tényleg olyan fontos a személye? Nem csupán a hagyomány emeli ki különösen a személyét? (Vigyázzunk. de mind Luther.) Nem csupán a katolikusok vallják Mária különleges szerepét. Joseph Ratzinger különösen is ezt a teológiát hangsúlyozza). Ének Csillagpont énekfüzet – Laudate omnes gentes DAU – Gloria. Elismerjük ugyanis. Fontos bibliai személy Mária? Hisz látjuk. hogy Jézus születésén kívül alig-alig jelenik meg. sőt nagyra becsüljük is. hogy képes volt felülemelkedni a testi kötődésen és elfogadni a lelki újjászületést. Helvét Hitvallás így ír a szentek kérdéséről: „Ezért a dicsőült mennyei lakókat vagy szenteket sem nem imádjuk. de a katolikus teológia egyre inkább közelít a helyes Mária-tisztelet és Jézus egyedüli közbenjárói szerepe felé (pl. 5. hogy Isten Fiának anyjává legyen. Jézus mindenki bánatára figyel és segít. a mostani pápa.

hogy elmondhassák gondolataikat. hogy szolgáljon. A mi Urunk Jézus azért jött a világra. Mit tudtok. TÁBITA – DORKÁSZ Cél: szolgáló. hogy Tábita vagy a görög megfelelője. Fiatal lány volt. A hit titka a „jó lelkiismerettel” végzett szolgálat. már eddig is sok jót tett. Dorkász Center (Csillagpont színhelye) Ha ilyen kevés szó esik Tábitáról. Igazi példaadó élet volt. bizonyságtevő: nem csupán szóval. ti is úgy cselekedjetek. Vegyük észre. Felolvasni: Timóteus3. 36-43 Emlékeztet-e benneteket Tábita története egy másik bibliai történetre? Jairus lányának feltámasztása Mit tudunk meg Tábitáról ebben a történetben? Konkrétan miket tett életében? Sok jót tett. Nagyon szerethették. megélése a napi életben. ingeket és ruhákat készített. ezért nem volt szabad elanyagiasodniuk. gyülekezetünkért. A Biblia arról is ír. ne aggódj (a hat alkalom éneke) Ráhangolódás „Embernek lenni nehéz. Ének DAU – Tégy Uram engem áldássá DAU – Jézushoz jöjjetek megfáradtak Ne félj. rögtön kétségbeesve Péterért küldenek. rövid nő történetét beszéljük meg. ha valaki másokat szolgál? Jézus Krisztus óta a legnagyobb méltóság. legmagasabb kiváltság a szolgálat.8-19 Milyen egy jó diakónus? Hogyan kell hozzáállni a feladatához? A szolgálatuk lelki. Felolvasás: ApCsel 9. hanem életével is bizonyságot tehetünk és hirdetjük az Igét. amire az Úr adott példát: amit akartok. mi az a diakónus? Mi a feladata? Diakónus = szolga. Miért fontos. A szolga ma pejoratív kifejezés. diakóniai gondnokunk is ott végzett).NŐK A BIBLIÁBAN VI. hogy feddhetetlen életűek legyenek? A diakónus is igehirdető. a gyülekezet szegényeit és betegeit gondozták. hogy az emberek veletek cselekedjenek. de másnak lenni nem érdemes” Albert Schweitzer Egyet értetek ezzel a gondolattal? Mit jelent szerintetek? Mit fejez ki? (Hagyjuk. mert fáj a halála. az önmagunkon túl való látás. mégis már rengeteg mindent csinálhatott. életét adja váltságul sokakért. sőt. gondozzák. másokért szolgáló emberi élet megtestesítője. bőven osztott alamizsnát. véleményüket) Ma egy kevésbé ismert. Történet megbeszélése 1. másokért cselekvő magatartás megértése. a hit áll a középpontban. Tudjátok. 14 . miért ilyen fontos a szerepe? Miért neveznek el róla egy intézményt? A diakónusi. Legyenek feddhetetlen életű emberek. Szerintetek megalázó. a Dorkász név hol jelenik meg az egyházban? Tábita Diakónusképző (kapcsolat: jártak gyülekezetünkben szakmai gyakorlaton. A diakónia: szolgálat. milyen egy jó diakónus. 2. mit tudunk tenni másokért.

talán titkos mellékfoglalkozást. láthatatlan. betegeket. hogy mindenkiben rögtön megvan a szolgálat iránti vágy? Van olyan. azt nem fogadhatod úgy.. Azoknak. egy kevés kedvességre. áldozzanak fel valamit az idejükből és a nyugalmukból. hogy vegyük észre a szükséget szenvedőket. gyászolókat. hol van szüksége valakinek vagy valamely emberekért történő vállalkozásnak egy kis időre. Az életnek életért való odaadásában rendkívülit kell teljesítened. lehet lelki: empatikus. a gyülekezetért. Azt mondja: boldog vagy. Az igazi etika különös tanítást sugall nekem. adottságokban. harmonikus otthoni körülményekben többet kaptál. hogy zökkenjenek ki a megszokott kerékvágásból. azt ajánlja. hanem hogy az óceán hullámzásában állandóan részt vegyen. bibliaolvasás. hogy e zavaró gondolatokat elhessegessük magunktól. mint magától értetődőt. csak önmagammal foglalkozó a hitünk. együtt imádkozás. szép gyermekkorban. Veszélyessé lesz az igazi etika hangja azoknak a boldogoknak. A diakóniai szolgálat lehet fizikai: vásárlás. mit tegyen. aki még nem érett a szolgálatra? Természetes. idős embereket. hogy még bizonytalan az ember. szegényeket. Amivel egészségben. 4. de valamiben a férfiak tudnak többet tenni. testi-lelki szenvedéssel sújtottakat. ez főleg az idősebb asszonyok dolga? Az a legelső feladat. Van olyan. parányi részvétre. diakónia? Ehhez jobban értenek? Természetesen nem. Annak árát le kell rónod. akikből túl kevés van a világon. mindenki feladata a szolgálat. és nem csupán akart tenni. mint mások. s egyébként sincs semmijük. hogy halálunkkor elmondhassák. Teremtsetek magatoknak mellékfoglalkozást . Nyissátok ki a szemeteket és keressétek meg. 15 . Lehet kezdeni először kisebb feladatokkal. nem tudja. hogy felmentést adhat önmagának. Rajtunk múlik és az adott helyzeten. beszélgetés. Éljünk mi is úgy. ha oly szűkösen vannak is ezek kimérve. Egy férfi is ugyanúgy tud segíteni a nehéz helyzetben levőknek. mi az én konkrét szolgálatom a gyülekezetben. ezért arra hívattál. Megkívánja tőlünk. nem szabad halogatni. hogy valahogyan és valamiben emberek legyünk a többi ember számára. segítségre szorulókat. amelyekhez a nőknek jobban van érzékenységük. Az élet tiszteletének etikája azonban nem hagyja jóvá. hogy az ember arra legyen ítélve vagy ahhoz hozzásegítve. amikor elfogulatlanul örülni szeretnék. életem sem lehet soha önmagáért. egy kis beszélgetésre vagy valami munkára. mosogatás. hogy sokat adj tovább. teljesítőképességben.mondja nekik -. ami körülöttem van. bele. Azzal rohanja le őket. hol a helye. amit odaadhatnának. éneklés. mit kell tennünk. sikerben.. amiért nem tesz semmit másokért. Felolvasni (Albert Schweitzer: Az élet tiszteletének etikája (részlet) Az élet tisztelete a boldogságomat sem adja meg maradéktalanul. a betegeknek. hogy vannak olyan dolgok. amíg nem mutatja meg az Isten. gondolatokat ébreszt bennem a látott és észrevett nyomorúság fölött. hogy sok jót tett. Ezekkel szemben nem tompítja le a benne lobogó ésszerűtlent. Nem lehet öncélú. akár takarítás a templomban. majd utána próbáljunk segítséget nyújtani a gyülekezet erre elhívást kapott tagjaival együtt. Ez azonban nem jelenti azt. mindig csak annak átélésében. Ahogyan a hullám nem önmagáért van. Mit jelent a mai gyülekezetekben a szolgálat? Csak néhány gyülekezeti tag feladata? Egy fiatalnak nincs semmi teendője. akik mernek rá hallgatni. hogy a többi emberért való odaadás felelőssége alól mentes legyen. Csak a nők feladata a szolgálat. Igaz. otthoni segítés.3. Nem engedi meg.és veleérző meghallgatás. Igenis fiatalként is tudunk szolgálni. Kálvin János a négy egyházi tisztség között említi a diakónusokat. felolvasás. Olyan pillanatokban. Talán egy magányos. magányosokat. akik a munkahelyen ezt nem tudják megvalósítani. megértő. s legyenek az odaadás kalandoraivá.

Ezért keresd. Talán egy nemes vállalkozás. Boldogok lesznek. és mentesek maradnak attól. vagy ügyes-bajos dolgokat el tudnak intézni. akinek jelenthetsz valamit. akiknek akár csak egy kevés idejük vagy emberségük van. Ebben van hiány mindenütt. ha igazán akarod. Így beszél az igazi etika mindazokhoz. ha várnod vagy kísérletezned kelli Csalódások esetén is maradjon meg az elszántságod! De ne kerülje el a figyelmedet valami mellékfoglalkozás. amivel ember lehetsz a többi ember számára! Biztosan rendeltetett neked ilyen. amit felajánlhatnának. Ének DAU – Indulj.megkeseredett beteg vagy ügyefogyott ember az. melynek önkéntesekre van szüksége. amelyek az embernek nevezett értékes „forgótőkéből” adva lehetnek. ha rá hallgatnak.. Ne ijedj meg.. hogy az odaadás elmulasztása miatt erkölcsileg elsatnyult emberekké váljanak. Talán egy aggastyán vagy egy gyermek. akik fel tudnak áldozni egy szabad estét. nem kínálkozik-e emberséged számára befektetési lehetőség. Ki tudná felsorolni azokat az alkalmazási lehetőségeket. ne késs DAU – Szolgáljál vigadozva Csillagpont énekfüzet – Csak Istené legyen minden dicsőség 16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful