"

\

~I

A Mllg)"ll" Tudouuinyos A/wdeJilill Nipl'l1jzi Kutrltoil/tezete arcb!vlIJllrlbl7l1 lerezi]: egy bibliogrrijiai iJssz~fogil7l6 a uep! gyogYflSZfltll1! lenpcsolatos /wtnfriSo/t IrllllOgl7trlStiIJoz. Itt o~Yrlll ueues szerz/J/? III/Ive; nrellct t, utint VI7j1wi llIll, GUb Audor lIllgy GI}/lll1ellS Tanuis, A seerepel Szabo Gyorgy [auasnsszony ww/uija ell/u'1 III//It/uijn is. [eleu /(otet tlz emlitctt /?OIIYIIjolytfltrls(f.

Eloszo
Edesaparn [avasasszony unokaja c1l11l1 konyvenek nagy sikere keszrererr benniinket a rra, hogy folyrassuk a Illegkezderr vallalkozasr. Ez <1Z ujabb konyv, melynek egyes rcszei az elsd kotetben is megral.il hatok (LIg)' erezruk. fonrossaguk miner nem hagyharok ki a masod ik koterbcl sern), osszdoglalja az ;11ta11l11kismert gyogynovenyeker, hasznalarukar, neh,ln), olyan terrneszetes gyogymodot, mel), lassan a feledes honuilyaba vesz. Eppen a fenr eml irecr konyv sikere mutatja, hogy az ernberekben olrhararlau kiv,lncsisag el az 6ket korulvev6 rermeszerer megismerni, ajandekair sajar hasznukra ford Irani. Ez a kivancsisag keszrerre az eruberr osiddkrol rudsisr, melyer az emberiseg hosszu fejlodesrortenere a Ian felhalmozorr. Mar al ig vanriak koztluik olyanok, a k i k meg emlekeznek a sz iilei k, nagyszuleik bolcsessegere, arra, ahogyan minden csaladban rudrak valam i pruktikar a I<h csi l lapir.is.i ra, a kohogesre, a gyomorronr;isra. Ma konnyebben bckapunk eg)' gyogyszerr akkor is, ha nem vagyunk kornolyan beregek, OlY3nnyavalyak iirik Iel a FejLiket, melyeker nem ismerr kor.ibban az ernberiseg. A Fel vi L"ig allergias valamire. Mar nem ismerjuk a kerrekben, erdokbeu d6 novenyeket, nern rudjuk a fak neveir, nern jarunk k irandul ni, gombar szedni, sornor es csipker siri az orvosi kezelesr, es sernrnilyen korulrnenyek kozotr nem valthatja ki aZL Ne k iserlerezzenek on magukon, ha a hazi kezeles nem jar eredmennyel, forduljanak orvoshozl Haszualjak okosan ezr a konyver. Ha nem teszi k ;it

eletuk mindennapi gyakorladba az itt olvasotrakat, hiaba adrak ki 1"<1 penzr, foloslegesen rol.tottek idejuket az ela olvasasaval. Mi csak abban segfthetii n k, hogy meglllutasS1I k a hclycs urar. Ne feledjek a mond.isr: a lovar el leher vcz etni a fornishoz. de nem lehet arra kenyszerfren i, hogy igyon bel6le. Onok itt allnak a fords elorr, kosroljak meg
a vizer, higgyek cl, hasznukra valik majd.

fogva a rra , hogy kiprobiilja a kornyezereben fellelheco novenyeket, bogyokar, melyik valo rapLilkoZ<lsra, rnelyik gyogyfr, rnelyi kart. A mai vil.igban, amikor az ember nagymertekben 1"1ordult a rermeszertol, epp ideje, hogy meg az utolso [ pillanarban megragadjuk au a keziinkb6l lassan kicSL1SZO

gytijreni. Nines mit megranirsunk a gyerekeinknek. Ez a konyv azoknak szol, aki k szeretnek tljra megtanulni, hogyan leher aprobb es nagyobb bajokar egyszerti, luiz! modszerekkel orvosolui, hogyan lehet komoly beregsegeket megelozn i, egeszsegiln ket megorizn i, eleni nket ll1eghosszabbft<1ni. Mindenkit szerernek azonban figyelmezterni, hogy a gyogynovenyek

(
Lopes-Szabd Zsnzsn

hasznalara

nern helyetre-

5

A gy6gynovenyek tortenete
•• I
rorrenere egyielos az emberisez 0 terrenerevel. Osidok ora el bennunk a vagy, hogy rneghodfrsuk a rerrneszerer, megismerjiik a benniLnker kdrulvevd viiagor, Hasan.ilni akarruk a Likar, novenyeker, a tiizet, az a llnrok borer es hLtS;l.t. Kivancsian kemleltiik az eget, a viharr, a napor, a csillagokat. Kosrolgattuk a novenyeker. Rrijortimk, hogy vannak kozruk jofz(iek, keseriiek es edesek. Voir, aki meggyogYlIlr az egyikrol, egy mas megberegedert egy masikrol. Volt bogyo, mel), halalos mereg volt, valaki az elereve] fizererr a tudasert. Evezreelek alarr megranulruk a magunk keserves k.ir.in, hogy nell) minden ehero, es hogy III i az, ami gyogyir. Ez a rudas reszben osztonos volt, hiszen ::IZ alJawk is gyakran oszronosen rudjak, m i jo nekik. Del-Afrikaban az elefanrok egy orr rerrnd aloe leveler eszik az erneszres A gyogynovenyek _ keskeny leveler dgjak ugyancbbol a celbo], A csimpauzok a vadnapraforgo leveler nyelik Ie rag~~s nelk iil, hogy megszabadu ljanak rnegkonnyireser«. A kutyak a rarackbuza a belfergeikrol. Az oszron melle azr.in rarsulr a kollekriv emlekezec, a capasztalar, Az idoszanurasunk elorr 5400 evvel elt jegkorszaki ember rnaradvanyair Iedezrek fel

A gyogYlliivellyes gyogyftJs liZ OSROI'VI1JI es 11 Rdzeplwrbl1ll. Hires Itdzrfplwri gyogyftok.

elr,o ina az else gyogynoven),es
XVII. szazadig referenciamunkanak

koriyvet

,

ami egeszen a

1991-ben a riroli Alpokban

utjara? Feher ny,irHn csil laplro, gorcsoldo hatasu

- mit is virr magaval urolso tertuo likacsos gombar, ami verzesnoveny,

szarnirotr.

Rorna i orvos volt Galenu5, aki igell alapos isrneroje voir
a g),agynovenyekllelc Azr tau irorra, hog), rermohelyukon kell Felkeresni, ranul mrinyozn i, es leheroleg sajrit kezfi-

gyagyir,isnak Is. A kolosrorok feljegyzesei ktilonbozo nyelvekre forditowik oket. A kozepkor leghfresebb orvosa a svajci sz arrnazasu Paracelsus. Az orvos a rerrneszet behaco ismererevel es szorgos nu.n lcival gyogyit, mondra. Kurarasai a biokemia,
publikussa valtak, a firorerapia es a homeopatia alapjair rakrak le. Elveterre

a gyogyfiives

A Eiraok Egyipromabnn mar szerreagal.o rurlrissal rendelkezrek az orvosok. Nagyon pontes Ieljegyzesek vanna k arrol, hogyan alkalrnnztak egyes novenyeker gyogyfro
celokra. Az clsd gyogynovenykerrer L e. a V Ill. szazadban

az egzorikus
lotrunk
1

novenyck

leg kell begyiljre»:

oker. Kulonbozo

gyogyszerformak<lr

levo novenyek

hasznalatar, es azt vallot ra, a koruke] kell gyogyirani magunkar.
nak felisrnerese es kivonrisa a

(ri nkuirtikar, kivonarokar, kenocsoker, tapaszokat) keszirerr beloluk, ezeker rna is galenusi keszfrmenyeknek nevezzuk. A kozepkorban a gyogynovenyek ismerete rov.ibb bo-

A novenyek

haroanyagal

alapltorra

eg)' babiloni

Az okori gorogoknel bunterrek, minr az emberolesr es a remplomfosztogar~4st. A gyogylr.is szerves resze volt nalu k a fitorerapia, a gyagy-

kir.ily. 64-feIe noveny voir benne. a novenylop.isr ugyanLlgy ha 1,\lIal

novenyekkel
Hippokrareszr gyogyszereszer

valo orvoslas, A leghiresebb

gorog orvost,

rarriuk a boranika, az orvostudorn.iny es a atyj.inak. Az 0 eskujer tesz ik le a mal na-

vult, Nagy Karoly Frank k irsily kotelezove terre terrnesztesiike}, A kolosrorokba n, z.irdakban a veternenyeses konyhakerren kiviil a gyogynovenyeknek kulon helyer adrak, apacak, bararok volrak egy-egy kozosseg gyogyirai. A konyvnyomratas Ielralalasa ujabb ravlarokat adort
1

A makbol kivont.ik a papaverint, az orrnenygyokerbol az inulint. A feher ftlz adra a szalicilsavar, az aszpi rin alapanyagar, rnelyet eloszor 1860ban allitottak elo laboraroriurnban, rnescerseges rnodon, Innen szarn itjuk a modern gyogyszereszer rorreneter. A firorcrapia, a gyogynovenyekkel valo gyogyids azouban meg nagyon sokaig domindns szerepet j;irszorr HZ orvoslasban,

XiX. szazad elcjcn kezdodorr.

pig a vegzerr orvosok,

Dioszkoridesz

az i.

5Z.

l. szazadban

Cyogynovenyekkel

az egeszsegcrr

Szerk. Dr. Kcry Agnes Bp. 2000.

16. old.

6

7

in a poganysaghoz fLizado hagyom.ik a ncpi javallar gyogyhads. az crdelyi Cejedel. es mivel a papsag klvalrsaga volt az Iras-olvasas. Hogy hoi valik el a nepi kuruzslas az orvoslrisrol. azok lelohelyeir. szazadbol az elsd magyar bora nikai mil. akik gyogynovenyekkel. hogy azok mind nagyobb meu nyisegbeu gyiijrsek a novenyeker.1r. hozz aerro sznkemberek j.em udva ri orvosa mar megkiilonbozreti a "parasztorvoss.A magyar gy6gyfiives gyogYltas I I I A nepi novenyismerer mindig szerves reszer alkorra a magyar nep gyogyfto rudasanak. Honfoglalo asei n k gyogyiroja a ralros volt. Tobb tucat nepi gyogynoveny esereben igazolr. A XVIII. hcjarra majd vsindor gyog)'nour. az orvosi konyveker is ok olvasrak egyedii I. nehez P. A sz.inak feladarar. szazad vegen a gyogynoveny-alkalmaz.illaplrani. A fOl'u-i csai. es clhangzottak javaslarok.. hsirornszaz gyogynovenyt emlico kezira[a. a borban oldorr tyukganejr a tudorn anyos. egyben orvosi ranacsado. A szerzo nagynenje meJlett ismerte meg a gyogynovenyek venyriruskenr orvosi diplornar alapulr ha szualarat. A XVIII.lZ[ a fi. erdeir.rjak ossze Erdely hegyeir.igot". Tudasu kat azonban gyakran kozverirertek az alsobb neprereg fele. A ralrosokrol egyre inkabb a szerzeresek verrek <it a gyogyftas.ir 1558 Mihaly erdely! gllbel"llillllli 1 Fclfalusi 01"1'0' vizsgalatar. gyogynoveuyes gyogyrnodokrol. volgyeir. hogy gyiijten i kcllene a gyogYl1ovenyeket.-iriz Ferenc. Ezeknel a csaladokmi! tii rdosasszonyokat is al ka lmazrak. A kolosrorokban gyogynovcnyeker is rermeszretrek.i na a p. I Meliusz Juhasz ebben az idoszakban mar rendki- mint jobbagyaik. bizzanak meg mezei munkasokar.izad vegerol maradt rank Nedeliczi Vril i Mihaly uradalml maid udva ri orvos Hazi Orvosi Szoraratska CalepilllL' szor. szazad elejerol isrnerr Zay Anna robb minr orszriz receptes. mint az ural-nlraji nepeknel a samail. pl.lllyobr irrani kczdrek. szrizad vegerol szarmazo feljegyzes arrol ranuskodik.. Europrir. gyogynoven)ra lapu Peter Herbarium cirru'i munkaja a XVI. Ebben az iddbeu a nemesi es "ftiszed6 udvarok kolrsegve- cimu rnunkaja. " . ugyanolyan varazslo. meg." 2 Mindezek a tenyek adrsk az alapjat a modern ernoboranikai vizsgalatoknak. melyek soran elvegezrek az egyes. Tobb kozepkori gycgyito ralros pererol vannak erdekes Ieljegyzesek. 175:3-as beadvanya gyogyszcreker klserlerezrck ki. szerzert. kurassak fel a haza i orvossagokhoz szi'Jkseges novenyeket. a XVl. resenek mar allanc!o retele voir a hazi parikalada a hozz<'\erro kerreszek ki fizetese. mezcir.is.idual egyetemen asszonyok " berenek A kereszrenyseg felvcrele ur. es u].i. a beregek apolris. 8 9 . az anyag azonban sajnos hianyos. szenapelyva- val retrek kellemesebbe es hasznosabba a furdozesr.idok m i ndazonalral gyakran l1gyan. Papai felrolrese. a regi konyvekben emllcett novenyek gyogyszerharastani I Egy.ison a hivatalos gyogyfr. hogy a magyar orvosi nyelv es a gyogynoveny-isrnereri szaknyelv vul gazdag volt.ivesembert hivrak bcregseg eseren.

Orvos rirkan keriilr a szegenyek koze.A javasasszony unokaja Egeszen a kozelmulr id6kig minden falunak. kellett hagyni belole.isornat nora is hasznalorn es folyamarosan bovirem. Tud.lrOI11 az erddr-rnezot. 1934-ben. allaron egyarant rudorr segiteni. Tud. gylijreni csak kesscl. gyogyszerekre nern Jll inden csalridnak voir peuze. Ernberen.ira nuir evek ota ki1. Az ell nagyanY. hogy a noveny a magvait elszorhassa.renl. Addigra megisillerrecce velern a legfonrosabb novenyeket. mar ozvegyasszonykenr kolrozotr hozzank Sajokaztncrol M iskolcra. rnelyek az eros hacisu. akik cudasukat nernzedelcrdl nemzcdekrc orckirerrek. ev kozben pedig fe!v. mire hasz nalharok a novenyek.ilom oker. gyogyit6 harasukar. en nek koszon herem kiv. Szomjam csi llapir.!r. Engem ralan azerr valasztort. Gondoskodott arrol. Ugy ranirotra. Nagyanyarn 1942ben. rnelyet a is nagyanyj. Rajongok a rermeszererr. Volt viszom minden hal fCI\'esember es javasasszony. melyer reggel megfozotr. Evek ig jarrarn vele gyiijtOlltjaira. kezze! repni. az unokak koziil vrilogarorr. az erdo szelen a rudomanyahoz szukseges novenyeker. abbol merirerr kicsl es nagy. hogy a koverkezc evben is teremjen ugyanazon a helyeu. hogy Bori nen i erri a fiivekkel valo gyogyit. rn ilyen sok husonmassal ral. Ovatosall rnagyanizott. a gyokerekec scm lehererr mincl kiasni.is. konnyen megjegye1.lItva iszom azokat a re. en akkor 6 eves voleam. ha megszomjazotr. olioval szabad. Hiszek benne. szinten rovabb kellett adnia. Tavaszrol 6szig gylijtotre a mezdn. Ma is ernlekszern szavaira .ilkozunk a rermeszetbeu. sokszor jottek hozza tanacserr. t avaszrol oszig j. 1867-bell szulererr. rna is llgy gyiijtom a novenyeker. torni a novenyeket rilos. 14 eves korornban meghalr. III ic III ire leher haszna!n i. ezeket a Blikk hegyseg rerein es erdeiben gyiijrom. Balog Borbala a kiegyezes eveben. Korulbeltil 150-fele gyogynoven}'r ismerek. eges2.irol. igy rauultarn meg aprankenr. az meg az a nagyanyjatol orokolr. Magarn is rendsz eresen haszn. hogy jol Illegjegyezrem szavair. kisebb kozossegllek volrak gyogyitoi. A gyogynovenygyiijreshez segirsegre voir szuksege.lsar. es hog).ilo egeszsegemer. segirsegerr az urcabeli szegeny ernberek. hog). Felhlvra a figyelmem arra is. arnit mondott.ikac. visszakerdezett. ahogy tole tanulrarn. Szab» Gyiirg)1 Fuvesernber EGY MAGYAR GYOGyfTO CSALAD TORTENETE 10 11 . A kornyeken hamar hire menr. bizros abut lenni abean. Az egyny~lriakat nem leherert mind leszedni.seglinkert m i magllnk reherilnk a Iegtobber. ellenorzott.isr. melyek a gyenge hanisu novenyek.lm is gyogyiro asszony volt. rnelyek segitenek egyes szerveimnek a nnikodesben. Evenre kersz er ciszrfrokurar vegzek. Mindig volt orrhon friss vagy szarirort gyogynoveny ilyen-olyan beregsegekreo A csalrid egesz evben gyogyreakae ivort.arolag gyogyteakat fogyasztok. hogy a novenyekben minden nyavalyara megr:lLilhato a grog). Lassan mag)'3 razra. tanacsaira. kihuzra a nizhely szelere. rnerr flgyelilles gyerek volram.

A rerrneszer aj.i ri kir. sz ivesen venue.igol11armag)'a rsagornar. kedvteleseimer. csak canulas kerdese. ralalkoztarn sokfajra kulruuival. nyari esreken vigy<iwi kell. A tejlodes iranya ujra a terme- 12 13 . Egyre gyakrabban rnondogatca. Nem erezrem.E. egyeremre jarram. sok elfelejrerr dolgot kellett meginr megranulnom. hog). AZt<11l jorr egy fordulat. norrcm fel.h az oz legelni. SZOIll- szedai 11k al ig van nak. egeszseges elerer elhessunk.s fgy lassan visszaralalrarn gyerekkol'Om bogyol hoz.i nkben rnegrerern az orbrincfii. A kerr vegebe bej. hogy hosszu.it iumi rudtisar.in.iny nyelver. ugyan kinek is adhama oda ajri ndekbn. Iskolakba.A fiivesember lanya Ap. rem volt kedvern hozza. vezeretr maga rnellett. hirrelen Lljsagokban es revebeu kezdrern larni kedves. Svajcban.igosan fonrosnak akkor.iss.indulasokhoz. llj rudasc szerezni. salarar kcszirek a gyermekUncfii zsenge levelei- Fele murar. <1 ny. En. Lljra meg lljra elismetelr mindenr. azrrin felfigyelr r. Lopes-Szabo Zsrizsa A fiivesember lanyn bol. kenyel mes elererner. osszel csipker. a lazacra I es buszkeseggel elrern m. olyan nagy a suly a vsil l.iur gyiljrok. A sorsom izgalmas kanyarokar vert: ferjhez mentern. Eleinre nehezen rnenr. onzerlensege es segirokeszsege ceszik ncpszenive.\ a sajro. oreg a rear. 1200 merer magasan a rengerszint fOlate. kulfoldon ranulrarn. rad ioban hallotrarn a hangjar. a lauya sokriig nem kovertem ezen az uron. es III i nden hova szivesen meg)' nepszenisueni a sz ivenek 01)' kedves iigyer. a vadsoska. az erdo rirkaihoz. De a riirelmesen magyadzotr. konyveker bujtam. rnezer sarga vi ragaibol. A hazu nk az erdo kozepen all. a palastfii. Meggyozodesern. arnikor Llgy larram. Ekozben aparnat egyre rob ben keresrek. . Igy indulram el rnegis az alrala kijelolr LItOIl. hiszen az iisszegyujrore evszazados bolcsesseger.indekair okosan hasznaini nem nehez. rmivelodes] luiz akba.isrnerr ember Magyarorszagon. Egy magyar nagyvarosbau szulerrem. dolgozralll. bogyok. A sorsorn llgy hozra. Tavasszai galagonyar. ha egyiitt dolgoznek vele. nehogy elgazoljuk a bejarari ajto elotr mararo siindisznor.ijcban roltom. hogy ne legyiink betegek. mil' nern rogja egyedul bfrni. meggyozo eloadasrnodja. ki ranacserr Fordulr hozza. arn ir uernzedekrol nernzedekre oroko]! csaladunk. maid ra nitortam.« meg minden leleke« szedrunk <1Z erdoben. telen jonnek a madarak a kirert elesegre. Hog)' nyarn nta kirandulni jartllnk. kiall idsokra es rendezvenyekre h ivjak. Szellemi orokosekenr. szabad idomet. azd n kolrozkcdtem. Edesapdm rna mar koz. Megranulrarn neh. 3Z szeres gyogYlllociok Hiszern. Meg kellene ranulnunk is met haszn. Meg a fCtvekhez.ilni oker. gyerekeim szulerrek. hogy a nagy szClkseg van. elerern nagyobb reszer a riszra es rendezerr Sv. hog). a gyogyiro rerrneszerhez. gyerekkoromban. es hogy porolhararlan szerepuk van a beregscgek megelozeseben. Portugal iaba n. friss csal.im t'livesember. Bizros tudasa. azr Litom teh ar. Amerikaban. majd 11 evvel ezelotr vegleg elhagymrn Magyarorszagm. Veszelyben larram nyugode. hogy barrnivel hozdjarulharnek az 0 iigyebez. ki fliveket kerr. nern runr nils. hasznara lehetek rnajd vele embereknek. a flizike. hogy a gyogyniivenyek helye orr van a gyogyfdsban. Kerri. a gyogynovenyeker. Lakrarn Csehorszagban. felelossegem rndataban igyekmu nkrinkra sz ern m inel alaposabban elsaj. somor szedek.

Szcndrei Kollman: G)log)'novenyck: az egeszsegert a hagrol1l'lll}'rol a korszc I'll tedpi.igar a rudornany mindenkori sz. hanern a szervezer ongyogYlro muukajar kivrinja segfreni.nlj. a benniik rejlo egyurrharasr vizsgaljuk. "A firorenipia letjogoslllrs. old.ereszek az orvossagok 90%-ar novenyi nlapanyagokbo] dllicorcak elO.06 'Gyogynii\'en). hogy az AIDS.iig 2007.i. I A modern rudomany eszkozeivel rovabb kur.. 2000.ujuk a novenyek gyogyfro rulajdons. Nemerorsz. Elorerbe kcrulcse rair. Csak az urobbi evrizedekbeu . leggyakrabban vernyornasra. depressziora. Kef\' Agnes IIp.. hogy az emberek 50%-a naponta szed vala m ilyeu gyogys1.08.Gy6gyszer vagy gy6gynoveny? Eges1. 15 . Ennek koverkezmcnye.i ra sztotrak el a vilagor a laboraroriurnokban e]oallftott szerekkel.en az 1930-as evekig az orvosok cs a gyogys1. hogy kivonnank hatoa nyagaikar.igait.inyirhntja a flgyelmer korunk gyogyaszaranak nag)' hi. 18. mint ahogy a gyogyszeripar reszi. A gyogyfClves orvoslas nem egyszerllen a tli nerek enyhircscre rorckszi k. A lakossag csi Ilag. Dr. Dr.. Az urobbi evekben azonban a Pejlodes ir.en.inyossdgara." 1 Prof. Tanir arra is. Izuler: problerruikra. az emberek erdeklodese visszafordulr a rermeszeres gyogymodok fele.igban az ernberek 81 %-a valaszrana rermeszeres erederu sz err.inrjenek megfCleio bizonyirekok ceremtherik meg. a rsik ellenszeret is valamelyik noveuyben fogjllk megralalni. de ahelyerr. hog)' egeszsegunk kulcsa a sajrir keziinkben vail.ari osszegeket kolt gyogyszerekre.iuya. aszrmara.k a gyogynol'en}'eker kiegeszird terdpiakenr. Leherseges. Europa szarnos orszagaban orvosok aj~i.ckkcl Sw·k..is1.

Elengedhererleniil fOIltos az egyes gyogynovenyek biztos ismerere. A gytijtesi idon belul sem mindegy. esedeg herbaristtit. Szarir. Tobbszor menjunk vele a gyiijtoLlrra. Gyiij[es elorr lelkileg keszuljunk fel a gy6gynovenyek szedesere. hogy meg tudjuk muratni neb. hogy a novenyek is eJ6lenyek. Ne akarjunk egyszerre rnindenr rncgismerni. ill. a vinig. reklamraskaba.Gy6gynovenyismeret Hogyan is fogjun k howl gyogynovenyeket gytijreni? Ebben a fejezerben szerernern rnegosztani rapaszralataimar a gyiijressel. eserleg a kcreg kell nekiink. g)'lijtsiink 0116val. hogy "j61 eszunkbe vessuk " minden reszer. Gyiijteni csak a nnyir gyiijrsiink. m ilyeu nagyszerii elmenyben lesz resziurk. rnielott leszednenk vagy levagnank. a III it szedcunk. Csak riszra kornyezerbol es riszra. Kerjuk meg hozz. gondoljunk arra. lazrin osszekorve egy-egy csornor. rnasreszr nern lesz alapos a ruddsunk. a cYld(hllr srb. erre jo szedcsi naptarak vannak. Peldaul a verehul]6 fecskefu friss. A haroanyagck egyes idoszakban csak nagyon. Gyiljees man meg kell oket tisz tirau i (nern szabad megmosn i. ossze kell korni lazan. men a Friss novenyek hamar befiillednek. a hold ~il1asat is.is uran jol zarhato konzervesuveghen vagy femdobozban taroljuk. felhaszn. Nezzi·d. es alig kiilonbozik tole. kessel. gondoljunk bele. hogy a felhasznalas soran az egesz noveny. meg alaposan a gyogynovenyeket. A klserlereim is igazolrdk ezr a felrevesemer. melyeker a holtokban vag)' patikakban nem kapnak meg. a macskarnenra. rudnunk kell.ierto isrnerdsunker. Napon egyediil az okorfarkkoro viragj~it szabad szarirau i.iba. rnutassa meg nekunk. men az egyreszr lehetetlen. kipreselt leverol rnulik el csak a szeruolcs. A gyogynovenyeket szarirani csak arnyekos helyen szabad. Ne romboljunk. nern gyiijrik oker. mint arnennyire szuksegunk van. a kozonseges cickafark. m iIyen szep «ijon lesziink. a m ikor a legrobb bennuk a haroanyag. de a ferudobozban rarolr novenyt ajan laros papirzacskobais tenni. Magunkrol soha ne kezdjunk el gy6gynovenyr gyiijreni. es Ielakaszrani szaradni. Vannak olyan gycgynovenyek. hogy m ikor szedjuk le a gyogynovenyeker. vedert is van kozortuk. Peldaul a cickafarkb61 is robbfeJe van. Akkor szaraz egy noveny ha pattanva rorik. hanern kosarba vagy vaszoutrisk. Nc szerljiink sohasem robber. Mi egyedttl csak akkor szedjiuik gy6gynovenyt.ilassal kapcsolarban. es vanuak eserek. es az sem mindegy. kis merrekben van nak a novenyekben. men sokuk nak van hasonrnrisuk. Nern csak a szririrort gyogynoveny a jo. m ikor csak azok jok a bajunkra. de gyogynovenykenr a kozonseges cickafark a legjobb. Vegyiik figyelelllbe a nap. rarolassal. es milyen orornben lesz reszunk. ami nem gyogyni:iveny. llyenek peldiul a kozonseges vagy ragados gala]. En olloval osszevagorn a novenyeker fel ern hosszllsagllra. Csak azr a reszet szedjiik a novcnycknck. a rerrnes vagy a gyoker. nem feregdgorr gyogYllovenyeket szedjunk Ie. Biikkszenrkereszren. posran elkiildjiik onoknek. a szaraz uovenynek nines leve. Ne szedjiik a novenyeker mi\anyag szaryorba. melyik pl. Mindig akkor szedjiik a novenyeker. de ki kell szed ni a mas novenyi maradekokar. a level. aid jol ismeri az adore gyogynovenyr. kCdonben is minek pazaroljuk el a rerrnesz er ajandeka it. amelyikbeu a rapaszralarok szerint a legrobb a haroanyag. A frissen szedett gyogynovenyeket is fellehet husznalni. hogy a napnak rnelyik szakaban. ha biztosan [elismerjilk azokar. nern gombas. a szcmrnellatharo szennyezodeseket). 16 17 . es ha van nekunk. arnennyir egy par orrin belli! fel tudunk dolgozIli. Telefonon erdeklodjenek nalunk. es riszra Feher csomagolopapiron renrem ki a padlason.

ara nyvesszofil I resz. Erre a celra borsmenrabol 2 resz. Ugyan igy mas. rL"tdOfii1 resz. felfllvodik collik. Feher pemetefii 2 resz. pemerefil 1 resz. mit mivel leher Most azt a modszert irom Ie a kedves olvasok nak. Nern jol Jlllikodik az epeje. luifu 1 rcsz. nern jo osszererehi . 18 . Vag)': borsrnenra 2 resz. Peld. aranyvesszofiibol I reszt keverek OSSl. cickafarkfii I resz. arnir a gyogyids celjara keszulr reafuvck kivalaszrasanal ranu lrarn a nagymamatol. adnYl' a koleszrerinrermclcse. ezerjofii Y. erre a beregseg- re vale gyogynovenyekbol is lehec reakevereket keszireni. Ezekbol a keverekekhol kiriinik.beverelevel kell osszeallirani minden beregsegre a teakeverekeker: mindig azonos hatasll gyogyFClveker keverjenck ossze egymassal. ezerj6f{i boll resz . nem j61 indul az erneszrese.iul: keszften i akarok a 111[1r nagyon makacs kohogesernre reakevereker. Ezert olyan novenyeker valaszrok.in 1 resz.Mit mivel keverhetiink ossze? kerdes a kezdo gYlijtok reszerdl. aprobojrorj. es ezr haszruilom a kohogescm mcgszi"tnrerese celjabol. cickafarkfu I resz. rejes erelekec nem rud enni valaki.e. mezei karanglevel 2 resz. es minden eserben inunu nerrisiro fLivet is reszek hozza. Alaposan osszekeverern 6ker. Ilycnek: rnarrilapu 2 resz. bkukkfti 2 resz. men az egyedi teak nuir nem osszekeverni? Gyakori hoges h asznalnak. resz. Mrisik pelda: kaposzrafeleker. Vag)': aranyvesszofil 2 resz . rnelyek koellen j6 hanisuak. En nek flgyelem. hogy osszerevoik azonos haroanyaguak.

ilj.isu gy6gynovenyeket magukban isszuk. Mergezd gy6gynovenyek A gyenge harasuak kozott melyeker csak mcgharrirozott is vaunak azonban olyanok. Ha az eros hat. milyen hatoanyagok vannak abban a teaban. A mergez6 gyogynovenyek haszn. 15-20 percig lerakarjuk. Egy liter reahoz (furdovizhez.ilara riles! 20 _J 21 . urana heri egy csesze tea eleg "emlekeztetonck". mind f6zesnel es azratdsnal egy csesze reahoz egy csapo['[ evokanal reafuver veszunk egy csesze (2.tal. es adjik oda a kezeloorvosnak. kergckcr. csak rneghardrozotr ideig szabad haszualni oker. 12 oraig azrarjllk mesz. Gyenge hataSll 2. Eros hatasu 3.iresehez. es gyogynovenykevereket is fogyaszt.inos szabaly itt.. a feherfagyongy-rea (vernyornas-i ngadoz. ezt minden eserben mondja meg a kezeloorvosanak. egeszsegvedonek. AI. Enyhebb beregseg eseren a gyogynovenyr vagy kevereket csak addig haszn. 6 oraig azracjllk). utana leszurjuk. a csala nr es a zsurlor. Ez is minden esetben Ie van irva a gyogynoveny isrnerretesenel. A gyogynovenycker harorn karegoriaba soroljuk: I.5 dl) tea kesz. melyekben sok a kovasav.A g 6gyteakeszites alta anos szabalyai A reakeszfres alralanos szabalya: egy csapotr evokaual gyogynovenyr vag)' kevereket leforrazunk 2. Hideg vizes aztarassa] csak keyes gyogytear kesz it ii nk. cicrorn fli) lefekves elort egy feloraval kell meginni. nern keverekben. borogattishoz. Fontes tudnival6k Amennyiben orvosi kezeles alan all valaki. bogy G bet fogyaszras uran G her szuueret kell rarrani. lrrigalashoz) egy pupozorr evokan. 6 hernel rovabb nem szabad inni. amig lueggy6gyulnak.:ibol. merr a vese nehezcn dolgozza ki a kovasavar mag. en [rjak ki a konyvbol.il tearli szii kseges. Ebb61 a cclbolmindcn gyogynovenynek a haroanyagair leirtam.isra. A nyugtato reakar (orba ncfli. hogy lassa. Ez min- den eserben Ie van irva a gyogynoveny ismerteresenel . es leheroseg sz erinr erkezes elotr fogyasztjuk el. 4-5 oraig azrarjuk). ilyenck a csipkebogyctea (meglnilesre. Mind [orrazasnal. PI. gyokereker lassu tiizon 3-4 percig f6zziik.menres viz ben) papsajrfelek (hururoldrisra. A rermeseket. idcig szabad inni.5 dl vizzel.ik rcndszereseu. arnit haszruilnak.

szu rokfii. cicromfu. hogy az elore elkeszltert elvezeti teakeverekbol egy PllPOZO[( evokanal fiivet egy liter ford.igveg. Ekkor egy nagyoll a gy6gynovenyeket kiesi mez zel (csak szMG. Meg egy pelda: kakukkfii. napra valor. mel). harsfavirsig. nyirfalevel. szederlevel. Vag)': galagollya viragos . lnifii.enl8 aranyban. el. Vagy aprobojrorjan. rnalnalevcl. joizu gyogynovenyek Mai napig rendszeresen haszualorn tidfroitalkenr is. arnire az egeszsegveda naprarban leirrak szeri nt eppen SOl' kcrill.Dditoitalkent hasznalhato. szederlevel. aranyvesz- 23 . es azr mar nem Izesirem.lltifii. Amint liirj'lk. aprobojrorj. aprobojrorjan. 01'brincfii.sbollevetr vizzel leoncok. A maradek fel liter fordsbol [evert vfzbol cgy-ket csesze rear keszirek. v. Mib81 is all ez az udirciral? Minden esetben csak 'nalam kapharo) malnalevel. Igy is marad benne haroanyag.ilo mercgtclcrurd. berakarom. ami segit az egeszsegem megorzesebeu. kakukkfd. PI. sza mocalevel. de mindegyikben van egy-ket olyan noveny is. de ize beleolvad a robbiebe: igy rudom anyagaival Kezdjek az iidiniita lkeru hasznalr gyogynovenyek az egesz szervezeremet karbantartani. citromfii. kiv. Mindegyik keverekbe regyenek egy keves ezerjofuver. Vag)': macskarnenra (ez mezzel) izesiteni is szokrarn. Ebben az esetbeu ez nern baj. Ez urobbiakar csak 20 pereig azrarorn.in. aprobojtorjan. mindegyikben nilsulyban vannak a j6izli novenyek. amelynek reaja nem j6 izfi. kozonseges vag)' ragad6s galaj. borsrnenra. tiidOfii. es sokszor csak egy [elora mulva sz ii rorn le. kakukkfii.iljek egeszsegiikre! hare- 5-G-fele 10-12 gyogynovenyr keverek ossze eg). [odormenra. Mi nden reggel keszfrek magamnak masfelliter teat Llg)'. horsmenra.

. kakukkfii- 05. Aki nek a gyomrar b. ERTISZTITAS Haromnapon vag)' normal kenr egy csesze galagonyarea. a SZ<hClZ is jo. 16. IS-ig MIRIGYEKRE Reggel egy csesz« kozonseges 06. A naknek harom naponkenr egy csesze cickafarkrea elfogyaszras. Kerern.5 dl lagy vizbe egy re.it.iskana] feher fagyongyor (level es sz.\1 az 50.savrulrengese van -.5 dl viz hez csak egy csuporr BELKIORiTESRE 06. 14-ig teriska na l Fiivet regyenek. n. Ezt a magas vernyornasra igyak Akinek alacsony vag)' 07.ERNYOMAS.i nleveltea.-08. csinaljak.15.inrju a csa lrin . A fiirdovizhez 5 lirer rear ontsenek. na I a belei k ben. 1 liter reahoz 1 evoka na l fll kell. meg es hasznriljak . Elkeszite si rnodja: 2. 03. 07. 14-ig SZfV.incfiitea.-05. 07.e kakllkkfuvag)' Egy nap hashajrokura. 16.-06. fagyongyrear igyon.-06. 07. ida alarr egy CdOfiirdat is javaslok cick a [arkbo l. 12 odt azratjuk es lesziirjiik. IMMUNEROsiTESRE f-Lhomnaponkent tea reggel.lt javaslom A 2.-07.ES V.ERDEMES! OS.!llRIGYEl<RE Egy csesze kozonseges 08.Egeszsegmegorzo naptar Ezt a gyogynoveny~haszn~ilati rendszert hll5zvalah~iny eve hasznalorn eredrnenyesen.. A ferfiak- 24 I 25 .i r) te sziink. harrnadik eserleg !lap egy csesze valrogarva. az savcsokkenro.ES EPETlSZTfTAsRA Ilyenkor viragzik az aranyvesszoffi. 01. arnelyi k reljes k iiuirest csi Ezt elerkorrol fl'lggetlenCd k iveve a 14 even alul i leanyokar. Lehet egy csesze kakukkfuvalrogatni is. 31-ig NOI ES FERFI IVARSZERVEJ( EROSiTESERE OS. Hrirorn naponkent tisztfrrisra reggel etkezes e16tt egy cscsze tel.ngadozo a vcrnyomasa. szedjen. ev ko rul ieknek h. aki tud. 31-ig vag)' ragadosgalaj-rea. 30-ig MIRIGYEKRE Egy csesze kozonseges vagy 01'- TISZTfTAsRA Minden reggel crkezcs elott egy csesze csal. gondoljak 06. de ebbol nern lesz scmrni baj. Neki 4 naponkenr feherarvacsalan-teat kell in ni. reggel egy csesz.ESRE Harornnaponkent orb. i. IMMUNEROSfT. Ennek k05z0nhetoen 80 evesen is egeszseges vagyok. 19. 20. 01-02. IMMUNEROsfTESRE Minden vag)' ragadosgaJaj-rea. 01. Ez a larr az MAJ. A friss novenyek hatekonyabbak.irom napo nlcent reggel egy csesze kisvi ragllfLizike rea. El6fordlll. 30-ig vag)' ragadosgalaj-rea. 15. Fiaralabbalcis fogyaszthat- vagy orbaucfii- i:ik 14 cv telett. J'. Ezek kozul azt valasszak ki magukuak. ba ncfurea. hogy nem rudoru rncginni a 501:011 koverkezo teat.-08. 01.-07. rovidebb ideig lgya a re. A sz.ivrajekot ne erje a viz. de robber ue igyanak belole. Ha nines Friss csalan. esce egy csesze bodzahajtas vagy gYLljtovanyfii vagy kutyabengekereg. esetleg szenna.

30~ra osszerillitorr reakeverekbol vagy ragadosgalaj-rea. Az egeszsegmegdrzo gy6gyniivenyhn3 eg)'es eleruei r ossze lehet cserelui sajar elhararozasuk szerinr. ezr forr. A gyiikerte.akn. 16.vagy borsmeut atea. ..kfil- 10. NYUGTATASRA. TlSZTITAsRA 01. 01. 0 l-jen bevalt.15.\zni kell.01-02.ilra] segir a natha megelozeseben.-10. 30-ig VESE ES HUGYUTAK A mezei zsurlobo] 02. BAKTERI mindennap. . 02.il 50 eves kor ur.-12.-03.lr 2-3 percig [ozni kell. 01. eserleg valrogatva. mint a galagonyar. 16. 01. TISZTfTAsARA igyanak meg regge1 haromnaponkent egy csesze teal. 04.FERTOZES MEGELOZESERE Eg)' csesze [odor. 1 resz rnartilapu.Ferli.isk arear mindenki iharja. Harem napoukent este erkezes elorr egy csesz« tea az alabbi osszererelben: 1 resz Ijl1dzs. 14 ev feletriek is fogyasztharj. I4-ig UvI. [omenta is nagyon sok bakreriu molo mentyIr MEGELOZESERE Egy csesz e valami Iyen mentatea.-12.31. 01. 31-ig SZiVlVllJKODESRE.15.-09. ha a felet rnegcsi- 12. 02. 03. 30-ig ALTALANOS TISZTfTAsRA M i. ameiyik 07. Ez a lnrr az i. neg)' her helyert csak ket he rig isszak a teat. eserleg valrogarvn. Ezzel egy eyre nagyoll sokar rerrek a S~lj. '. 09. . 30-ig TUDO ES LEGUn tea. fodorrneurabol vagy i llaros macskameur.-02. 01. ~. 30-ig Harornnaponkeur erkez es elott egy csesze tea a 10. NYUGTATAS Az els6 heren minden masodik Llap egy csesze orbancfiltea esre lefekves elder. Elkeszires: Ieirva 06. abbol a gyog)'niivenyb6J.-04. merr ebben szerintern cobb . A fiaral emberek a kuranak. Elkeszires: mint 07.inlevelbol rarralrnaz. 04. IMMUNEROSITES~E. 14 es 30 kiizorr Ezekuel az eleg. A pasztorr.inchi-. eserleg vrilrogarvn. 14 ev alan nern az egeszsegmegorzo gyogyniivenykllrk 26 27 .ES EPETISZTITAsRA Haromnaponkenc egy csesz e gyermeld~\.incfiirea miudennap reggel erkezes elotr. vag)' ragadosgalaj-rea. 16. BAKTERIUl'vIFERTOZES 03. (- vagy ragadosgala]-rea. 30-ig NOr ES FERFI IVARSZERVEK EROsfTESERE. BAI<TERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy csesze menrarea. . Y2 resz okorfarkkoro-virag. 14-ig IDEGEROSfTES. elso hercn minden vag)' nnpokon. 01.. VERNYOMASRA Hnromnaponkenr egy csesze galagonyarea. 16. Fagyongyhelyert paszrorraskatear is leher inni.incfiikukkfuren. 11. 03. 03.-01. MIRIGYEKRE Egy csesze kozonscges 04.-01. NYUGTATASRA masodik nap esre lefekves elotr eg)' esre egy csesze ci rrom- cscsze orb.ESERE Egy csesze menrarea valarnilyen menrabol.1 menryl. 14-ig IMMUNEROsfTESRE.-07.15. 31-ig VESE TISZTITAsARA N). a masodik UM.5 dl vizhez csak egy csaporr reaskan.-04.do alarr egy Cd6fClrd6t is javasolok.nden reggel egy csesze csal.·-11.il n6i es ferFifiivet tegyenek.-09. mert a bennLik levo menryl j6 bakreriu miilo.i n luiromuaponkcnr reggel egy csesze kisvinigu Fiizike tea. . esetleg valrogarva. es relen a meutatea.Lrfalevelbol igyanak teat reggel.lJcf{ilevelvagy gyokt~rbol kesz. 01. . 16. 02. 16.-10. hereu egy csesze orb. fagyongyrdr igyon.k a gyogynovenyeker. . De a vadon rerrno vizi menta.iromnsponkenr Eg)' kesziilt tea. 16. 1 resz rCld6Fii.-02. BAKTERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy csesze valamelyik mentatdbol. Az illaros macskurnentar azoknak irta m le.MU NEROsiTESRE Haromnaponkent reggel egy csesze orb.. azaz ket her helyctr csak egy hetig. A rnasorlik hcren minden esre egy cscsze clrromfiitea leFekves elorr. a masod i k beten fllte'l. 12. 14-ig lDEGEROSITESRE. 02. kiverel meg h. BELKIURfTESRE Eldrre valo este egy csesze eros hashajro tea. A tel i honapo'c ra azerr [rra rn a menrateakar. AI. A 2. 16. 10.iilt rea. 01.is MiFii.~kik maguk g)'lljri. MIRIGYEKRE Egy csesze kozonseges 09.-03. 03. 04. 16. VERTISZTITASRA Minden neg)'edik nap egy csesze kakukkfiiorbancf(Irea. BAKTERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy cscsze menta tea va lamilyeu mcnrribol. vagy ka12.20. csesze ezalo] a ket csalaukura idoponr naljak javaslorn is lenyeges.ibol. Akinek alacsouy vag)' ingadozo a veruyomasa.!-~g . 14-ig IMMUNEROsfTESRE EIs6 heteu eg)' csesze kakukkfiitea 01. BAKTERIUMF ERTOZESM EGELOZ..-06. es ez. 30-n<il. 14-ig IMMUNEROsfTESRE I-h\romnaponb~nt reggel eg)' csesze kakukkfuorbancf(itea. 31-neI.ik. 28-ig MAl.09. HOLYAGEROSiTESRE A n6knek 14 eves kor Feleer hdrornnaponkent egy csesze cickafarkrea. Haromnaponkent NYUGTATOMAK vag)' orbanchl- egy csesze kakuk.15.l.15.ltegeszsegiik vag)' meg6vasa erdekeben. A savtulrengesben szenvedok haromnapoukenr a csipos csalan helyert feher arvacsalanbol kesz it sek a relit.15. l\ilIRIGYEKRE Eg)' cscsze kozonseges 10. A kozbeeso negynaponk<~l][ egy csesze paszrordskate. Ezr a magas vag)' normal veruyornasunk igy~ik.-10.15.

. EBBEN A FEJEZETBEN ARROL tRUNK. MILYEN BETEGSEGEKET MELY MODSZEREKKEL ELOZHETONK MEG. TDNETE[K ENYHfTHETOK A GyOGYNOVENYEKKEL.MELYIK BETEGSEGRE MELYIK . Iv[[T MIRE IGYUNK. MEGELOZI-IETOK. 29 . GYOGYNOVENYT? ~ ~ NAPJAINK LEGGYAKORIBB I3ETEGSEGEI IS KEZELHETOK.

mel). ennek elegnek kell lennie. men a vcdeEgy tavaszi risztitoklll'. a gYli/tovdl/Jjll. Csak szakuzletben szerezzek be.ikenjuk a borre. legahi. de vanuak gylimolcsok is erre a celra: a szi lva. eleg evenre kcrszer. Ilyenek a csipkebcgye.lval ki kell uzniink minden lerakodorr Idros allyagor 1I)t] rokrendszeriinkb61.ija a z elecema.) A legjobb rnegoldas azonban az.ilkozas: elegeudo rostos anyagot. Az alma szab. Csak ket nap egynuis unin igyllnk meg belole egy cseszevcl. rnelyek kel erosirherjilk fu nkciojaban z avarj. A harrnadik szeklerlaz iro gy6gynovenyi'lnk a mezei kntdng. A nuisi k hashajro. A norma lis belrnukodes alapja a helyes nipl. hogy az i rnmu nreudszcrii nk nem Llgy mukod i k. Ekkor egy reaska rui l fLiver kell ker es fel ell forr. luitso oldalukar megnyomkodjllk korommel. egyik lcgkiv. mrn. mel). a cickafark Az elegeelen belmiikodes kovercezrnenye a szorulas. hanCI11 elsosorban szekletcsindlo.ik a mesrerseges <lllyagok. sok zoldseget.bb rermcszeres anyagokat. C-vitalllint rarralmaznak. ha <1Z erkezesiinkkel rendben tarrjuk az emeszresunker. Az egyik legerosebb hashajronk (egyenereekti a szennaval) a Iwtyabellgekereg. a k iserkeuo nedver r. Ha makacsabb ekcernaro] van szo. kezesben. <1Z egy heten egy tOuon esre egy csesze mezei karang-gyokerer 30 l 31 . Az allergia kezeleset a risznrokura folyrarni. A hashajrokra nem jo raszokni.ill. fellangyosfeva fogyas1. lassan. egyik megjelenesi lorru. Ezt sem szabacl sokszor hasznalni. Ez a g).iul a rnusrrir.ar) rosros zoldsegeke[ kell fogyaszrani.ogynoveny azonban nern ki. A fl'tszerek is lazirjak a szeklerer. es azokar is valtogarva. A riszt iroku rat vegezherjiik csalannal. arnelyek sok A1.ilobb gyogYllovenyiink. du ru mbuz. es ez reszbcn azert van.l l I i! Allergia A Fel viLig allergias vala mire ruanapsag. Cyogy noven yek kel is keze Ihe rj ii k sze kre kedesii n ke t. Oka az . Vannak gyogynovenyek. mas neven kaningkoro vag)' vad cikoria.lt is java solcuk az embereknek. Terrneszetes forrasok a szeder. Kivalo ud iroira]. JegaJabb eg)' evig kell folyarnarosan uran az lLtiflivel kell de hantolarlan gabonal:eleker (pl. EIs6 lepes egy jo alapos "rakaritas". (Egeszben fogyasztva hasfogo. megelozeskent is ajanloill. vag)' egy oran keresz tul ]00 "C-on valo kezeles uuin lesz Fogyaszthat6.'lri(o hanisu. kec fogyasztllnk elorr. egyevi .ir szervezetiinknek Aranyer (SZEKREKEDES) kulonleges medon ke!l elkeszfren i: hideg vizben azratjuk 6-8 odn keresz rill. llj keleru beregseg. ezerr kell bolrban lllegveLlni. Sok vasat es C-vitaminr tartalrnaz. az a Irna. a citrorn es a nara ncs. k III es nern ragadunk Ie a reve mozgun i ndennap.ejuk.is. f07. de ha maskepp nines szekletuk. gyogyfiiveket haszualjanak.isban leva vlzzel Ieonten i es esre meginni.ir. ugyanis a kuryabengekereg mergezo. melyer Regen reggel i 2 d I langyos viz fogyaswls.l is korhetjiik a sebes borre. elsosorban azok.i lyozza a belnuikodesr. ahogyan kellene. a gyogynovenyek kozii! a cyukhur. szorulas es hasrnenes eseren egyanlm j6. gyakran aranyer kialaklilasahoz vezet. ami kiiirito hanissal bir. A tudorn iny egyik nagy rejtelye ez a napjainkban oly gyakori. Erre a borbetegsegre is jo az [Lrifi!: a friss leveleker megrnossuk. papri k a . es a ribizl ilevel. Ez a noveny csak nagyon kepes elmu laszrn ni az allergi. Akinck al kalOJllmal rendszerrelen a szekleru rirese. ez is csinal szeklecer. mint pelrl.cle- immu nrendszeriinket. allergia sokfele lchcr. erneszresjavuo. hauem rendszeresen. a szolo. de akar egesz ejszaka is. reszelve szeklerlazfro. ejsz akara r. Eloszor is segireuunk kell saj. de kovasavrarralrna rn iarr G hetnel huzamosabb ideig nern ihato folyamatosan.

Minden szekeles es fiirdes ur. arnen nyi ellepi. egesi sebek es azok hegmaraclv. ezzel mossak <1Z arcborr napoma tobbszor.irrljuk. MUTETll-lEGEK. lDOSKORl nORFOLrOK) borproblenw elsosorban belso eredeui. Husz perc utan lefeksztlnk. hagyj. Felv. egy kis rneleg vizet at: cd6fi'u'd6 vizehez. OrbincFiiolajjal sikercsen • nnrancsbcrre.gnak is. a kiserkeuo nedvvel kenegessek a barna folrokat.3 percig kell fOzni -. hogy ket liter fordsban leva vizzel leontunk ker evokan. esedeg verzo aranyerrc egy langyos iilMH rdo llagyon jo harassal van. sziirjek Ie. urrina a masikar.inljuk.ivallefekves elot t. ne hClijon lei. Ker-harom napi illL:\s uran ujbol felforraljuk a zsirt. men az nagyolJ drasz rikus.ijriva]. Ezt llgy kell csin. reggelre lesz szeklere. Este egy cscszeve] igyanak meg belole. torekeny barre szinren az orbancfilolajat aj. meg a zrirogy{iriin beliil is. A level hatoldalrin a vastag ereket meg kell koromrnel nyOJll kodni.ni.Ii . hog).iranak nedvevel vale ecserelesr. • korpris j~jbiJrre. egyik nap egy csesze dioleveltear ehgyomorra. rnajd osszesodorva a vegbelnyflasba helyez.illyai.it. fejezetben. ne Hzzunk meg. amfg <1Z aranycru nk gyulladrisa el neru mulik.ll cickatarkor (ebben leher rerrneszeres rnennyisegil vinig). Krernkeszfresre a cickafarkvirag is baszn. Este alkalrnazzak. egy ol.lndekosan nern irram a bodzahajcisrol ruinr hashajroro]. A cickrifar/~!. nern dorzsolve.is uran a felesleger roroljek le. Hilrdben t arrjuk.okerre3r Iozessel kell elkeszueni! Leiras ralalharo a "A gy6gyteakeszires alralanos szalxilyai" c. hajhulld. Kozben mar lehet kezdeni a kulsoleMlndenfele ges kezelest is: • pattallrisolera a /dizihmiges gatajb6! kesziilt teavallemosasc. es cgy-ket rorryanas urau leszurjiik. reggel es este. kuzben rn indig out iui].\lhato. haszualara eseren nem tauacsos a lakasr elhagyni. 10 percig lefedve tartju k. Ez a noveny frissen alkalmazharo csak. Naponra 2-3-szor kenjek be a kerdeses borfelLderer egyenletesen. Sziraz. nuisnap egy csesze csalrinreat szinren ehgyomorra. eslefekves elorr igya meg. A begyulladt. Figyelem. 32 " ad 33 f . Nagyon enyhe hashajco hanisa van a feher akacvi d. Keszfrsenek naponta egy friss cscsze teat.( j6 gyulladasgatki. Tobbek kozort a kerneny. iilofiirdo vizehez hozzaadjuk. es aruikor Iangyosra kihult. Ezr ~HCdofL'trdat mindeunap megisrnercljuk addig. Naponta kerszer cserelni. hegek elmulaszuisdhoz javasoljuk az orbdl1cfii. a csaLing). A Fliss cickafarkot es koromvirigot annyi zsirral forraljuk 3-4 percig.. lesztirjuk.i lrva haszruiljrik a diolevel re. de nem torolkoziink meg.iln i. nuiteti kezelhero a visszer is. Sz. Borbetegsegek (NARANCSBOR. Lehet az aranyerrc kenccsor is kesziteni 2 resz cickafarkbol es I resz koroll1vidgbol.ikat. • barna [oliola« a uerebulld ficskefil sz. nehez szekler vezet az arany- er kialakulasaboz.in a vegbeJnyilast bekenjuk ezzel a kenoccsel. Megelozese legegyszeriibb a rendszeres szddetrol valo gondoskodassaL A mar kialakulr aranyerre a sebgyogyfto tltifitvet aj. egyik alkalommal az egyiket. lOOTESEK. Torjek meg a novcny szartir.lk a llni 15 percig.rra cSI1lti1lgydidndb61 kesz irerr obliresr ajinlunk mesas man. Ovaros:tn beleulunk. olaj. ben kezelesiikre eloszor egy alapos rlszlrokurar javaslunk 4 heten kereszrul a di61evel es a csalan te:ijrivaL Felvalrva kell inni a ker novenybol keszirlt te. a beszfvod.

Fontos szerepe va 11 a majk. es Onre gondolok nagy szererettel. Kanadaban elck or eve. N agyon val kapcsolatban.Cukorbetegseg A cukorbetegseg allyagcserezavar.ig is a kozepmezonyben roglal helyet. 6 V<lSarolt . Immunerosfro hatas<1nal fogva oszronzi a szervezetet a fokozort vedekezesre a karosan magas cukorsz inrrel szernben. az egyik legalacsonyabb glybelll iris indexii osszererr szen hidratvegyuler. vercu korcsok. Afrika orsz agaiban a cu korbere gek sz. a barricorn k iprob. a cu korberegsegeben bekoverkezetr jorekony valrozasrol tudostr. Awk a novenyek. melyekben fr6jllk a rea harris. anyagcsere ll1ukodeser segiti k. a varharo novekedes 20%-os. mine pI. -J/e v. a novekedes A fejlerr orsz. K.. anyagcsere-betegseg ugyauis nagyoll osszererr. A cllkorberegseg dell nfci6j. kialakulasanak.es epenuikodesr serkento. A nepi gyogyaszat regata haszn. vizelerhnjco.lr az ujabb mersekelr: kurat. Htilasa n koszonom! R. AI.6gyiralli. Norvegia. rna 500-600 ezerre becstilik a cukorberegek sz. es beszarnolnak az ererl menyeik rol. szabadgyok-fogo harasa miarr kiernelkedo szereper kap a szovodrnenyek kivedeseben. A ki lacasok karaszrrofa lisale a Fekete konr inens.kenro. Percenkent 6 ember hal meg a cukorbetegseg altal okozotr szovod menyek kovetkezreben. llyenek ral.ik. mcrcgrclcnfro hanisu. es meg rna is rejrely az orvosck szanuira. A gyermekI.\1- kozorr vall.isro] es az elermodrol. Csokkenti a vercukorszi nrer. Mosr abbol a szamtalan koszondlevelbol idezunk. ota ismerr.hszi k szereper a sokszor depresszioval is jar6 cukorberegseg kezeleseben. m i nr a cukorberegseg maga. melynek III iikodesc a koverkczo elveken a lapul: A csalan (u rr ica dioica) levele verrisztiro.es/vagy nagyer-Id rosodasok kisernek.lncfiigyoker (raraxaci radix) erneszrest el6segfto. Egy baratorn most iort vissza Magyarorszagrol. Isrnerosom sok j6t ha llot ta m a Gyorg)'te<\a cukra miart vasarolra.ima a ma i 7 milliorol IS milliorn fog nOl1i 2030-ra. dellnfci6ja a koverkezo: "olyan komplex a melynek hatrereben reszleges vag)' reljes inzulinhiany . akriv elerrnoddal es gy6gynovenyekkel. es ez a szarn 2030-ra megduplazodi k.isok eredmenyekepp hamarosan fekiltja egy m. Jelenros krornrartahna szabdlyozza a vercukorszintet.erepe a I11Ltlr zazad s Evek ora sokan isszrik rendszeresen a Diabess-Cyorgyrear. gyulladascsokkento. fonros szerepe van az errendszeri sI.ovodmenyek es a reti nopatia megelozesebell.imar. ralaban Srfrvrfr 5-6 Kozel 20-as cukrorn 10 ala rnenr le. T. Mar az okorban is isrnerr volt. a feludrr lakossag 30%-ar eri nr i. rest mozjnissal.ir resz leresebbcu raglalja. a k kor Illegi nog. Ec-u«. szovdd menyei nek keslelrereseben sokar rehetu nk a helyes t'lphil kozassal .igokban. vizelerhajto. A fekete Monya levelenek (rnyrtil!i folium) SZCllhidrar-metabolizrnusr befoly.ingk6r6gyoker (cichorae radix) legfourosabb haroanyaga az inu lin. emellett megszunteti az idegesseghez tarsulo pszichoszornarikus panaszokat. A kat.ival is kezelhero). a meregtelen ircsbcn. es an mondra. [elenleg a vilagon 300 mil1i6 cukorbeteg van." Napjaink egyik nepbeccgscgc. N. .ilra a Cyorgyre.s arnelyer valroz o expresszivirassal megjelcud kiser.ilharok a Diabess-Cyorgyredban. AI. Szerencsere MagyarorsI. mirol a lu kul ki. 130 ezerrol 207 ezerre josolhato. melyek at. de ha kicsir srrcsszes napom van.isolo s7. Naponra iszorn a rear. a hib. Nem rudj.ir.. orbancf(l (hyperici herbal elsosorban kedelyjnviro harasanal fogva j. az I-es (inzulinfiiggo) es a II-es (tablerr. a cukorszinrje lejjebb menr. Kialakulasa robb rcnyczorol fLigg: leginldbb a raplrilkoz.ill. a Cll korberegseg megelozesere is j6k. 34 35 . es sejresek szerinr az elluzas. L.is epermi kodes ugyanLlgy resze.ilja a ClI korberegseg kezeleseben.1 Gyorgyrdb61. nern rudjak g).irosodas megelozeseben. Ker ripusa van. Mivel mi nelketten cukorberegek vagyullk. maj. Mcgeldzeseben. de a hajlaru is fontos szereper jarszi k.isik nev: gluk6z inrolerancia.

vaszonzacskoban drolj<ik. melynek erreke minden elkepzeleserner felulmulra. hogy osszefLiggesben van-e.5 ell.} Egy here megvasarola Diabess Cyorgyterit. Kb. es mriris javult a cukorszinrje. keruljek a penge huszrui lar.. eddig ketto for d iaberes over a year ago for my father. Dioleveler gy6gyszemirakban. \'{!e would need a new supply.b.ertheca m6don .. tegnap pedig 4.err gy6gyszert szeclek napi 2xl szerner.. ~ E. lerakarva allni hagyjuk 15-20 percig.E. Pees Edesanyam inzulinos. Uj adagra van szii ksegilnk. J"N de I volrak az ereumenyeun . agy . z.isa alan. Egy nuisik rnodszerrel is hatekonyau gy6gyithat6 a fekely: a lefornizort majd lehurott diolcveler tegyek a nyilr sebre. Tobb mint ket eve Fogyasztom a reakevereker. Mindev. Z. a barna rozsdafol tos level ncm j6.. Edesanyarn es a magam neveben koszonjuk Cyuri bacsi tanacsat.ilva ingadozik a szinrem.7 volt. ~olrl11emes.6..6. vag)' a folotri erteket produldl. es m iot a issza a edt.inak ovatos mersekle se is. tiszra. es 8. A gyogyrea FogyaswisAval sikerulr arlagosan 6-7-1'1" leszorira ni. es az inzulinadagomat a felere csokkentertem. egy h6napja taUlta III a Gyorgyteara. de fogy tam is a rea iv. A. Ezzel <1 fozettel mosogassuk i\ h~bszAra( a labfejer naponta h. gy6gynovenybolrokban vasdrolhnrnnk.i n.. D. J.~k meg az allgusztust. tip 10-11 veretkezesek udn S.7 es 8. Zs. rudja es az Onok tdj. Az egy hete tarto Iogyaszras ut~\n vercukorrnercst vegeztllnk. Nekem viszonylag magas voir a cu11-13. Saj!los neha most is ingadozik 5.lll1 cukorertekei. Gyakran 14. kb. egy 116napig ittarn.irjanak rnezfr lib.trosan pediku rozzenek. hogy normal dieta mellett egyreszt csokkenr. nagyon reg nem voir ilyen alacsony. Az erek besziikulese miat t a verkerina Libon fekelyek alakulnak ki. Hihererlen. Viseljenek kenyclmcs cipot. Napi 3-4-szeri kezeles m. Budapest korszinrem. Sziovellifl I have already ordered from you the rea T Zs. -14 kozou J(ecl'kI!1JIit Evek ora mag.it. a Illasodi k bogre LLr. Szeged ram Cli korbeteg K. illctve dorzsoJj€k bele a borbe. Diabetestdja csodar rerr edesany<llll Hi hererlenii] j6k az eredmenyei. Ezuron szerernel~ edesanyarn reszere ismerelten Gyorgyrdr rendelni. T. 2 csooriilok 36 37 . as vercu korrul kiiszkodok.fogyasztott<l.a keclelyallapota is.lejjebb egyCm cobb kg-tol rnenr a cuk ra. es a kozerzere is sokkal jobb. lll.ihoz vezetnek. Nagyon halas vagyok Onnek ezert a csodaszerert.err nagyon nagy haHval es tiszreletrel seget ilyen kiran6an koszonom veg7. K. G.. Ha ll1agu k szed ik. es bizony az evek ora ll1agas cukrom igencsaklecsokkenr. .. Szartrsak meg szellos.J . leverr vlzzel. meg.i.1l6dotr. j6 eros reaval. pupozorr reaskanril diolevelet leforrazunk 2.5-10. kezeljek azt diolevellel: mosogass. Az ertekern: 8.ini napon.9.inak rarrani a cukorertekel<er.Kiildene B.ihoz. ez.. Igaz'lbol (sak herek Il1ldva v<ircunk volna eredmcnyr. Ma reggela harmadik bogre udn . Lib csoukolds. aki cu korbcreg. ket here issza. Balatonnlnuidi Szeremek zacsk6 nagyon cu korberegsegre hatckony az Onok Ourol 4 Sz.5 kozarr v.lItozilc A tear haszn. MindellJ.. egeszseges leveleker szedjenek. magas cukorszintrel de llleg igy is nagyon egyideje kiisz- Tahln azeleremet is rnegrnentette a teaja. Iorrasbol B.5 kozott F.imunk.. Negyedik a lkalomrna] rendeljuk a teat. de arniora az an (eaiat issza. a tavaszi diolevel nern haszn.4 lett. P. Tiszte1t Gyuri B. es 2. C.\r a megengedetc erteker. sz. Persze dierazom es gy6gyszert is szedck. meg hornokban vag)' puha gyepen sern. Jl1osOIullagytlrollrlr Korabban mar rendeltem Onokr61 Gyorgyteat. G)lOI" . B. de ezr eddig is rerrem. A re.ik a Fekelyes l. es nagyon j6 egeszseget kivdnu nk a rovribbi eredrnenyes es felbecSlilheterlen ertekll munkaj. Kisfalllha!m eredmenyeivel! Cu korsz iutem a kezdeten 8. es ezr eveken ar semmivel nern slkerulr elerni. cukorerrekeim teljesen l1ormaliz. eddig nagyon bevalr. Az elso bogre ucani napon 5 eg)'seggel csokkenc a cukorszintje. keszirmenye. valrozasr hozorr. sz.Gl[ ~ellett beadnonl ket f~ljta inzulinbol. es sikerulr is megszabadu lnia. I107. Ilyen kedvezo erreleek escrcn lassan szoba joher a vercukorsziut-csokkenrf rablertak eddigi adagolas. A rea igaz~\n nazv _ ".ibol naponta 2 dl-r ~ogyaszrok esreukent etkezes ur.isresZ[ <illand6sulni L\rszanak ede. megrendelni neki ezzel Could E. kodik.111<11' 20 eve inzulillos Cllsegitsegevel egyenst'dyban R. nagy risztelerrel R. igy a Cli krom 19-rol IO-re csokkenr.8' hirCd van! Koszonom a segitseget! leszorlrani. megscm bnruk A cllkorbetegseg lin. K.. neki.5 kozotr. Egy reszer vagjak fel aprora. T M.i nr.ilhaco. mclyek es sokszor a keru!ni kell kesz lretr gy6gyrdt.-fle L.::eppen reh.1cSi! 2 h6napja rogyaszrom diabereszteaj~\r. NflgYIJJzsoIIY. Napollta Friss f8zetec keszitsiink.ra 2 csomag Gyorgytdt?) es nuir fogyt<\n a keszlerem. Csal. szoros vercu kormeresek kon [1'01. J6 az emesztese az6ra.. Egy ismerosomrol kaptam ker dobozzal.iraz helyen. nem rudoll1. Ha peclig mar kialakult a seb. Jelenleg 5-8 kozott moz ognn k az errekek.. Gyomaeudrdd Nemrcg rendelrern Onr6l Diabess cdcsanyamnak teat cdesapam nak. es . egyik gyakori es sulyos szovacllllenye az bib.ir a lib seruleseir: Ill" j. megrendelni a Gyorgyreac csomaggal itram. ami t kb.. 'The tea really made a big difFerence. Ehgyomri erre]«: 8 hirCd volt.ta revekeny- nehezen vagy egyalralan ncm gyogyulnak. Nelulny here. ugyanis az ehgyoll1ri es a delurani vercukor erteke 7. E. A diolevelrea lemos6 igy keszii]: egy melyer azora is lelkesen fogyaszt.sanY. es gy6gyszeres kezeks alatr all. Pies Szerernbn maggal.imomra yO\l please send us two bags of Gyorgyi rea? UvLir rendelrern robb III i nr egy evvel ezelorr a Cll korbcregsegre valo rcabol"" cdasaparn reszere. drj. sem lepi . U lasaval. ami nalam mar neluiny nap win is igen j6 erecimenyeker a cukorszinrem esz revehetoen kezdert csok kenni. hogy C7.. lefekves elor r. l'o71tgcJlaSJ'zisztclIs. dlabeteszes ges elegtelenlesz.iromszor-negyszer. de hagyjanak nehany uagyobb lcvelckct egeszben is. I vole az CrIck. [mil' kevesebb iuzulin kell.. B. viselrerek Oil ir. es hasznal.ott . parnutzoknir.ibat terdtollefele diolevelbol kcsziilr. Ov. megsem segircrt. ..ir egy par heren belli! larvanyos ered rnenyr hoz. viszout llgy n'i ni k. Debl'eccil Edesanyink korbeteg. 5.OZlSO. kozel 30 eve cukorbereg.

PUFFAOAs. A vads6ska . A kokenyrermesr vagy a lekvarr is csak addig kell enni. keyes. hasznalni. 38 39 . gy6gyrdkar. abbol gazdalkodik szervezer unk. Amit mcgesziink. csak egy-ker percig. a majon es az cpen kereszt ul k ivalaszrjak a feles!eges es bros anyagok ar.ir ll1egcm- vag)' megdarrilva egy kis vizzel lenyeljir. majdleszrirni. hcjastul kell fogyaszrani naponra 1-2 almar. Hasrnenes eseren egeszben. sos vizben fotr rizs szinteu segithet. 15 perc unin fogyasztjuk. mig a hasrnenes tart. Az erneszres sorau szerveink hasznosicjak a bevirr raphllckor. rok fogyaszt~sat. EPE. REFLUX) A j61 nni kodo ernesztes eppolyan lyes raplalkozas.ik el a szckleruker. Egy pupozorr re. a kokenyrerrnes vagy a lekvarja hasfog6. amig a hasmenes meg nern SZllni k.is neven lososka . A kokenyvirag hashajro. akar hasmenes. Egy te. amig a szekler normalis allagll nern lcsz.magjar. Kerulji. gyomorsav-alulvagy -nihmikodeshez. Fazes uran fedo alate kell rarrani 6-10 percig.I I 'LI 1 Emesztesi problemak (MA]-. ugyanakkor a vesen. sii n k kiegyensulyozorr !egycn: feherjeben s6kban gazdag. A belrend szer mil korlesenek norrnalizalas. mivel azonban eleg laza.iskantil vadsoskamagor megnlgunk. fozni kell. Csak addig kell Az imenr litertilk az almar mint szeklerszabalyozo gyogynovenyt.ik meg magukar. Keruljii k a szensam. A nem kielegito erneszres sz. igy harekonyabh. Eh hez megFe!el6 men l1yisegii rosror . esc ten rarrsunk igyunk szigoru dierar . junk elegenda folyadek fogyaszrasarol. es gondoskod- a he- szenh idrator rart almazzon. hogy ne hanyagolj. mint Belhurut (HASMENES) k az ii res szenh id raHasmenes vas iralokar. A vads6ska magjat meg is lehet ragni.m. Wgezetlil Hleg annyit. lernkarjuk. mint minden magat. zoldseget cs gyiimiilcsiit kell fogyasztanu 11k. akar szekrekcdes esere all Fenn. de meg rnegfelelo hogy etkezees asvanyi mcn nyisegti a felesleges kaloriak hizashoz vezetnek.i mos problernahoz vez cr: epeh61yag-gYlllladashoz. epekohoz. fOI1[Os.5 dl forrdsbau levo vizzel leoutunk.iskamil szriraz dioleveler 2. A. Langyosan kel] reggdi elorr megi nn i naponra egy-kct cseszevel. ha a szeldetl'1 k rendben van. Sok problemarol 6vj.c.ihoz hasznaljanak dlolevelbol keszult teat havonta egy-ker alkalomrnal.ES GYOMORBETEGSEGEK. puffadashoz. J6 hasfog6 a vadsoskarnag [eija vag)' a kokeny rerrnese. Fonros. de nem eleg helyesen kivalaszraui az cledell"l n keto a kon nyil emeszrcsrol is gondoskod nun k kell.

Radikalis vag}' eserleg m.bb kec herig kell folytatni {lgy.lnren k.~g a baj. majd a savrulrenges es a gyomorfekely. 40 41 . napkozbcn egy csesze Feher akacvirag . esre lefekves elorr. epeko kialakulasahoz vczerhet. A gyomorfeb~ly elrnulaszuisrira a Fekere nad. esre egy csesze orb.ija. A nuisud i k heren minden masnap. urana ugyanilyen hoszSZLI sziineret kell rarrani. Az urokezelesr legaLi. de j6 a savanyu bor is. kerti izsopbol keszi. ebbol robber nem szabad inni. mert ez a ker noveny kiv. heri 2 cseszenel lema. puJfadashoz. illerve am fg a problema meg nern szfi nik. Ez a kura a robbi erre valo gy6gynovenyb61 is e1vegezhero ugyanilyen modszerrel.isan. men k iuju] a fekely. hogy minden nap este lefekves elorr egy csesze teat kell meginni.ivdlo savcsokkenco a feher akacvir.ivn l is igyanak csesze teat emlekezteroul.ilo gyulladasgarlo is. epevezetek Ha az epeb61yag nern ti ru l ki teljesen. Ugyanezeket a reakat javaslorn a refluxra. re I leggyakoribb oka az idegesscg.irmikor. De llgyanilyen j6 a sarles gamandor vag)' az czcrjohi rea]a is erre a celra. Arnikor az epeholyag gyullad. mar nem eleg a heti egy csesze rea.iuchi. Akinek keves a gyomorsava. hOSSZLI avon kr6nikus epegyulr ladashoz ill. Ilyen mennyiseg meg rnegelczes celjab61 is j6.i! meg cick afark es orbancfii 1-1 aranyu keverekcvel is kell urokezelesr vegezni. pang benne az epevaladek. Az idegesseg oldasara ajdnlom az orbanch'itear: napi egy cseszevel igyon az. gyomorfekely.i It teat igyon naponta barrnikor egy cseszevel. Mindker eserben javasiorn. Sz. aki nek ilyen problernaja van. legfeljebb 6 heten kercszrul.irvaesaLin re. de akkor null' eleg belo!e herente egy adag.ilyto re. Ihatjak parhuxa mosan az orbancfuvel.inchitear lelekves elort es egy csesze fcherabevi rag-teat napkozben b. Ha esak a pu fbdts. Heri egy-egy csesze tear meg keJl innia. az noveli a gyomorsavterrnelest. Akkor is kell emlekezreronek inni a teat. Ha nines alland6sult problema. a hannadik heren minden 3.ig teija. elegeudo hereure egyszer reggel ehgyomorra egy csesze aranyvessz6flibol keszulr teat meginni. De ekkor sern szabad a teaivasr abbahagyn i. arnikor mar elmult a problema. Ak inek rehar gYOll1or.Gyomorsavtulten es. hogy A gyomorsavt{tirenges Epeh6lyag. Ket-harom her a lar t a rekelybetegseg elmulik.vagy nyombel fekelye van. ami savfelbufogesr jelenr.i r epekove is van valaki nek. Eunek koverkezreben alakul ki a gyomorideg. az eredrneny is ugyanaz lcsz.i. a pn nnszok elmulr. a stressz.sban van. nap kell iuni egy-egy cseszevel. kulonben meg hereure egy-egy visszarerher a prob- savcsokkento a Feher . Hat herig Fogyaszthat6 ez a rea szunet nelkl'd. Az epeholyag gyullad. Csak rnerrekkel. es a [ekely nem fog kiujuini. llyen eserekben a koverkezo kt'l rat javaslom: napi egy cseszevel egy heten kereszrii I.ija is j6. sz inren merrekkcl a Iekerekrive. igyon napi egy csesz e orb. eleg a srresszes napokon megin ni egy-egy cscsze rear.

Ez utan a harem bet uran luiromnaponkeut egy henapig felvalcva egyik alkalorn mal cickafarkbol. a gy6gytdkat ehgyomorra kell fogyas7.hogy eserleg probri ljanuk k i L11~lsik gyogynovenyr is. es aki gonclolja. az. Eldfordulhar.ijuk j6 mLLkodeser megorlzzek.iva l is nem isszak.. men csak akkor oldodik ki belole az egesz har6anyag.ijar..in is erdernes egy p. Erdsebb gyulladas eseteben a dlolevelbol keszftetr teat [avasolorn. ennek a hnr. am{g a gyulladas el nern mulik.ilnak. Peldaul a gyermekLincfii levele vagy gyokcrc. A gyernlekLlllcfli gyokerer ker percig fozni kcll. rnerr m inrlen ember rnis. ezerr ilycn eserben rnindenkeppen orvoshoz kell fordllini.lsokra rna mar kivrilo gy6gyszerek va nnak. a gyernlekLlncFli Ezeken a gy6gynovenyeken noveny is van.lI) igyanak egy honapban legalabb egyszer a gyermeklancfl\ gvokerebdl fOzott reabol egy cseszevel. azr is csak azaz kernaponkent egy cseszevel.Majgyulladas. kurar befejeztek. es a rna] nui kodesenek is sokat ha szn. EZ7. haroanyaguk jobban kiold6dik.nos szabaly egyebkent az .ene[ robber A diolevelbol Meg annyir ha valaki verhfgir6 a diolevelrol. nem Ierrozesbdl credo gYlllladasokra eredrnenyesen hasznalharok az alabbi gy6gynovenyek. tehsir gy6gyszert szed. Ezerr kell enni minel robb keseru anyagor rarralmazo novenybol keszulc etelr. amfg a gyulladas el uern mulik.. alland6. hog). kulon-kti.imos mas segfti. utana a kurat gyermeklanchi-gyokerrel kell Iolyrarnl addig. de azcrr nagYOll keIl vigyaznllnk d.iskep- pen reag~1l egy-egy gy6gynovenyre.i s. hogy valaki nek az enyhebb har.A gyermekLincfii leveler egy a nr ibiorikumos kura ur. a masik -alkalomrnai orbancfiibol kcszult teat kel l inni. rokeleresebben felsziv6dnak. A ferrozeses JmijgYlll!ad. hogy az verhigit6 is. keszltett rear masnaponkenr is csak egy es herig szabad iuni. nem szabad meginni belole. A rulzort alkoholfogyaszrasbol eredo majnagyobbodasntil is leher segireui ezekkel a gy6gynovenyekkel.t<it . de legalabb addig..tani. napi ket cses7. hogy a m.okro] Arn ikor rnajd a novenyekrcl is (rok..el azonban csinjdn kell banni. es m. Kapacitasa lIgyan tu! van mererezve. j6 hardssal rartorn aleghare- konyabbnknak. majnagyobbodas FOL1[oS Ineregtelenit6 szervunk a rna]. abban van a robb A'L egyik hat6anyag. AlraLi. szamolni kell. vagy a gyel'lnekLil1cf{t leve]e.i·. Amikor ezr az eges7. 42 43 .ir napig inni. les z szo.. vagy kell robbszor inni ezerj6fiivel vagy feher pernerefuvel izesiretr teat. A kura :bal'OHl hetig ramon. mint az endfviasalara. megnyugratja es lelohaszrja a megcluzzadt m. gyokerebiil keszult teat akkor is inni kell a kura alatr.on lei is probrilharja a harasukar. egy heten haromszor. sa hi. A gyokere a harekcnyabb. arnelyik vall a majberegsegekre.isu gyogynoveny is elegend6 a bcregscg megelozesehez vag)' megs7. A keserii anyagok segitik az epeholyag mukodesec. Az enyhebb. Ha a dioleveltear a m<\j nulkodeser de a lefrrakar en kiviil meg sz.ntetesehez. Azcrr j<1v015010111.

Esre m.1. ha mrir kirisztulrak az uroerek. Erdelllcs idonkenr ezekhol is egy-egy nlkalornrna 1 fogyasztan i.1.lk Fel Feicelltis darnbokrn.\gj. Naponra 3 cseszevel is ihatnak beldluk.1. eltarad es mega!l.alyozza annak a k ialaku lris. magas vernyomashoz vezer.inyban keverve. ill.5 ell almaecerer onrseuek egy fellitert's beforresuvegbe. Gy6gynovenyeink kozul koleszteriucsokkenrd harasu az oszrorus veronika es a ryukhur reaja..nlom napi I cseszevel. herenre egy alkalommal isrnerclje meg azunin is.!V izrnai rugalm<lsak. re. Ez a noyen). Ugyanllgy. ha az erekben akadalyralanul araillolhat a Vel'. a szivin larktus.. fdig lesz FokhagYllJ. Ez is segiri a 5Z!V ll1iiki:ideset. Csak egy bajuk vall.\k le az i'lveger. vag)' fele-fele ar.es errendszeri problcmara a legharasosabb gyogynoveny a galagonya <\nmll a ru lajdons..k benne a fokhagym.1 vernyorn. csokkent ik . Akinek nines mega kacl c "'" semJ1li baja. A magas koleszreriuszinr lIg)'anis hosszu r.ik a·l.\g harmonirija megmaracljon. Napi egy cseszenel rabbet neru kell megillili bel6le. A gahlgoI1Y'] a koszorueret belulrol [ISZtltJ:1 k i. Egy nap alatt 9000 liter vert pum- '" A ver6erek es az aorrak riszr. A sz. nagyon kellemerlen a szaguk.ir. arnir sokan nern szeretnek.ikhoz . v. az els6 sZ3mli hal. es ha a S7. legal. ez nern olyan eros illaru. segftik a sZlvl1llikodesr. Aver visszafelc is Fog . hogy az aort abi llenryil meszesedik el.. Bels61eg az erdei malnalevel teaj. de ennek az dkesziresi modjaval vigy.igosan zslros etelek fogyaszras. Legrobbet az egeszseges dpLilkoz~lssal es a helyes elenn6c1dal reherunk. hogy a rrad icionalis fzvil. t iI f Errendszeri es szivbetegsegek Egy ember sztve 70 ev alarr ker es fd milliardszor ver. es a koszorllcr elmeszedeset is megszLinteti. KCds61eg a vadgeszrenyebdl keszulr kremer es az orbancfiiolajat javaslom napi robbszori bekenesre.ir azounal is alkal mazharo. a szfv.lZ n lmuecerbe.il fogva. fgy kb.ilokok Magyarorszagon.irol. szi nreu nupi egy cseszcvel. KerUljiik a t{Lis..isunkat llgy. Calagonyaval ez az .in rarrasa is nagyon lenyeges dolog. A rueszesedes okozhat olyan problcmrir is. Arn ikor az erfalak rugalrnarlanua v. els6sorban az olLvaolajar az . erelrneszesedesrdl beszeliink. a szrroke. a jobbik v.i. Csokkenresere a fentebb ern lirerr Sajnos a hag):omanyos a koleszrerinszegeny pal ereinkbe.ilrva. a magas vernyomas kivalo gy6gyszere. Utana eleg J-2 herente inni belole ernlekezreronek es megel6zeskem.\r aj. magyar konyha nem kedvez de kis odafigyelessel rnodernizal harju k raplal koz. g A koszorllcr-szll cu erer a fa Iiban erraglro I " ""I "1 'I a .' iutasu gy6gyszerekkel kezelik.iv miikodescr segiro es az ereket tiszrlco mrisik nagyon hasznos noveny a feher f~]gyollgy.ibb hcten kent eg)' cseszevel.izni kel1.ijar. szivideget n)'lIgrar. Ha nem vigyazunk ra. . A rcrna fonrossriga III iarr nyornutekosa n ujra megelllI. es kenjek be kerszer-luirornszor a ker nyuk i uroerer. lagy vizben szabad 12 orrin . Ezert fontos rehar. mel)' korun k nepberegsege. hogy a veroerek falaba zsirszenl anyag (koleszrerin) iv6dik bele.~szdsa j6 harassal van a stresszes elet1ll6dot eiol< es .iluak. es edltal nem vekonyirja el :IZ erfalakac.ilj. csak nagyol1 megrerhelo a munk.naros errekec.ilIati zsiraclekokkal szcmben.igan.ira mla ni. Tiszursanak meg 6-10 cikk fokhagyrnar. Minden sziv. es ezdlral uz nem fog j61 zarni. Az erelrneszesedes lenyege.r. hogy elerfonrossagll exigent es rapanyagor jurrassou el a 300 billie emberi sejrbe.frjiik a koleszterin problem. A fend ker noveuyen rul meg eg)' par szor irok a fokhag)'lll... . hogya szfv es az erek izmait rllgalmasan rarrja. Ihatjak oker Felv.inak van egy kiilsoleg alkalmazharo leherosege is: 2.in uuuis. Aki hajlamos a meszcscdesrc. napolHa 100 OOO-szer.ilrozar.".illapor is javirhar6. [(~szeslrsiik el6nyben a novenyi ohjoi<ar. a rnedvehagyrnarol. Megelozeskent is jol leher al kalmazni. agyverzes. amig esak haszn. oldaror. illerve a z salytit. mint a galagollya. A nyakunkon levo ker oldalon elhelyezkedo aorta riszt. Ezt a csodalaros munkar csak llg)' rudja j61vegezn i. Gyakori es Lljdalmas erberegseg a visszer.irj. mel).]val az al maecer. 44 45 . Egy-ket her a larr erezhero javulris rnurarkoz ik majd.h61.es erreudszeri beregsegek. hog l' aver koleszrerintarralma ne haladja meg a Idv. sokak elerer megkeseriti. heti egy-b~[ csesze tea fogy.It aztarni. an nak is kellene a~gon)'ar fogyaszta n i. hagyj. illetve dieranak. A galagollya SZiVrltlllllSr is szab~i1yoz. Z. Mindket noveny nagyon j6 hards al van az erek ciszrfrrisrira. ez is korlatlan ideig fogyaszthat6.i]a.n id6s emberek sZlvere is.ivon errendszeri problern. anug nem csokken a koleszterinszi nr a k iva nr mertekig.ikar fogyassdk a megjelolr m6don. Csak hideg. koverkezmenyei a rrornbozis. riszt irja belii l ro] az ereker. vagy na yon idegesft6 11111 nka helyen dolgozik..irrsak be a kezu ker az eccrbe.ir.i r. Tcgyek bele . A medvehagyrna leveleibol salarar is lehet keszlreni. Ak. nem ragitja.

az egyeb Alkalrnazrisuk sorau saj. A magot meg kell torni. Az uzlerekben kapharo g~llagollyaknal ezr a szempol1wr szigoruan berarrjak. ki van nyilva. ha a reaivas megkezdesekor ellenorzes mellen mar ll1egbeszelik a reatogyaszras az orvossal egy-ker azr.Magas vernyomas I Egeszseges ::IZ r· telnorr ember Ill. merr a vir.is derek. a ruasik fele meg esak bimbos. nier tisztftasaban jelesked ik.ic magllkon fogjak eszrevenni. men a sz iv es az agyi kis erek. rnegrepednek. es fedovellerakarju k. de ennel az erreknel mrir m indenkepp orV05hoz kell fordulni. Ezert j6. A rohan6 elermod nagyoll megterheli a szfvet .ist. 160/90 Hgrnrn-nel kemaponkenr igyon a reabol egy csesz evel. bellilrol. es erkezes elorr lassan megisszuk. Kb. 46 47 . Ez a noveny szeruu em egy csoda.tllnk norrnalis vernyornris mellen is. a A galagol1ya vi rages agveg a kovcrkezoket csnk lcenti a vernyorn. nerncsak a l11agas vernyornasban szenvedoknek. nui I' nem rarralrnaz anyagokat. ha I'ligalm3sak. es van egy nagyon fonros rulajdonsiiga: a sz iv cs az erek izmait fugal masan ra rrja. niil) 130/80 Hgm erfalakar. nem fordul elo az elhalasu k.igvegbol keszCdr reavalleherseges. ha egeszsegesnek erezziik magllllkat. a szfvizomelhalast az agyverzest. Ugy<ln is az a k is agveg meg taplalja a viragor.ir nem szabad hasznalni. es egy teaskanalnyi nyugruto az crroIllagot es nem pattannak el. akkor is. azok clveko.iricaskor nem lesz mar reljcs errekti gy6gynoveny. Kulonosen a koszo- es ez azz al a veszcllyel nyodnak. a kepzert feiv<ldrl6k a teljes viragzasban levd galagonyat nern veszik at. hanem a szfvbcrcgeknck is.isa jar. Az n leghelyesebb elj. vag)' e folott vall. amikor a viragok fele mil' reljes viragzasban van.iu. Ker elreres van kozotriik: a rermesben nines szividegnyugtat6. konynyebben felsziv6dik. infarkrushoz benu lashoz vez et her. exert erdernes ctkezes elotr inni. A gabgonya magja viszonr megszuncerl gokec. a nap barmelyik szakaban. koverkezok a szeri nt hasz nalja a galagonY<Hdk valarnelyiker: minden harmad ik !lap igyon egy cseszevel. ha heti egy-kec csesze galagonyatdc megiszullk megelozcskcnr. neh a-neha iszun k egy cseszevel belole. erelrneszesedes nern dgirja azokar. de ha nagyol1 rit k. Kezeles. Ez urobbi "rudasa" segir megelczn i a sz ivi nfa rktust. Orvosi ur. 10 percig a fiivon hagyjuk a vizer. Ingadozo vag)' alacsony vernyoruasn. Ez agyverzeshez . Ez a rca keszulher fagyongyb61 is. szabalyoz. sz. Az etkezes elort ivot. szivideget nyugtar. hogy onok nek melyik Ielel meg jobban. hogy ker es fel deci forrasban leva vizer raoncunk egy teaskarnilnyi novenyre.iszedunk a vidgz.in. ezcrt nem cda dolgozik a noveny. A k inek 140/90 Hgmrn felert van alland6an a vern yo- 2-3 111<15a.. a kkor is sokat tetrunk az egeszsegi. mint ahogyan azr viragzriskor terre. A galagonya csak rnagas vcrnyornasnal haszualbato. illetve viragos agveg. es szriritas kozben elvinigzik. hog). Azert kell ilyenkor szedni. nern. (korrol tLiggedeA magas vernyomas erosen fesziri vernyorn. Eloszor a &alagonyar61 irok.1gvegben mar nines nedvkerlnges. vag)' joval lassabban fog a ll1agas vernyornasunk az egyeb karos harasok koverkezreben kialakulni. amikor veruyornas als6 erreke 90. A megeloz esre hasznalr rear eleg ketheterikenr is inni. A galagonyaviragbol keszu lt cdr llgy kcszfrjuk. men a rerrnes eresekor az . megeldzes a galagonya viragos . mint a percig f6zni kcll ker es fel deci vizben. A galagonyab61 az egybibes es a cscrcgalagonya egyforman j6.ighoz es a levelhez eg)' kis gallyclarabor is hozz.lr~b.tiszt itja az ereket minr a gy6gyszerek. szerveker es az iclegeket. rnajd lesztl rjuk.t tea jobban. A galagonya viragos agveget azerr igyirom. A galagonyatermesbol keszult rea ugyanolyan j6. men a celjes vi ragzasban szedert galagonyavirag megbarnul. rudja: szfvritmust cz lenyc- ges hdonbseg a galagonya elonyere. Ha egy heren egyszer egy cseszc teat elfogyas7.inkert.il a galagony.in h6napja ellen )6 .

legtobbszor SZIV-es errenclszeri problcndkkal is egYlitt j.lscsokkento is. eserleg a k is rel izold metenget javasolorn a vernyonuis csokkenresere. Keszfrenck bel ole uikellenes gy6gyszert . ha <lZmagas voir. Ez igy igaz a kis tel izi:il~l merengnel is.il6 har. de vernyom. abban nines IlleSZ. mint a galagonyrie. A galagoll).atdr evekig lehet fogyaszrani. Erelmes1.tortaska . Minel robbszor OIV. tehat ki:dr6lag KULSOLEG. rudjuk arnikor majd azokat szliksegiink . Ha sz erencsenk van. A kis teli1. A kutyabengekergcr els6sorban hashajr6nak hasznaljik.1S novcnnyel akarjuk vegyireni.lrr. amelyik a vernyomasr is csokkcnr i.lk akkor viszik Ie a cukorszinrer.lZlli kell.lsik.1 harasar .lrga rermesli nem gy6gynoveny. csak a veruyomasr rudja csokkenreni. vizelcchajro. a s. hanem vercisztit6. rvhlg. esrerol reggelig v. a szennaval.u<lnyban azonos hadslLakb6l. dcszrillrilr. A Fekete ribizl ilevel is csokkenri a vernyomast. igy a vernyonuishat nak mindenrnajd a masikar. es ezurrin tegyek bele a fagyongyor. a legjobb crcdrnenyr ezekkel leher elern i. szabad h aszn .in m. vagy eserleg harmadik orvossul is beszcljene]. a Feher Fagyongyor. A galagonya viragos agveget ugy is el leher keszireni. igy vernyomasesokkenro is egy kicsir. Azr hidegen zsirban ki keverve Fag).ott testreszekre szokruk kenni.C7. A macskagyokeret Fokent idegnyugtarokenr haszn. nagyon sokoldalu. Ez a ni:iven}' is sokoldalll kepessegekkel rendelkezik. leher. haszLloS gy6gynoveny. Minden gycgynovenyre vonatkozik csokkenrokre is. men nem isrneri azt. hanem vernyo- A g)'6g)'szer kezden csokkenreser csak fokozarosan sznbad Illeg- nuis-sznb. Mint lathato. Ma az en [UdOIll.11' felrerlenul meg kell beszelni a hdziorvossal. Azoknal a gy6gynovenyeknel.\s. egyebkenc az resre. ha <11. ami egyenerrekil az anyalevelleJ. Ekkor van ben ne a legtobb hat6anyag. orVOS<1nern javasolja a rea fogyaszt<idr.ez mar klinikailag iguz olran vemyomriscsokkcnro -. hogy csak azerr nern javasolja.ln nelllcsak a vernyoLll. m. Felretleniil meg kell <1Zorvo sukk a] beszelni en. Peldaul sokan hasz. segiti a mirigyrendszer miikodeset. ktk Cavinronr szednek agyi erdg. semllli bajt nem csinMunk. vagyis megelozesre heti egy-kcr cseszevel ig)'anak belole. lddnkenr v. Ezr a novenyt hicleg vizben kell az tar n i 12 6ran kereszrul.ir ker naper is.1llalld6an Illagas vernyom. kulouosen a galagonY. novelni fogja a galagonya hadsir.isuk. Az eclclig lefn gy6gynovenyek koziil a galagonya es " fagyongy a vernyom. EgyebkeLlr ell elsosorban a galagonya vir'lgos . teh ~~tezt a tu lajdonsagat is iigyelelllbe kell venni.iskanril fagyongy kell.1 hanisokat lesz d. ha vernyornriscsokkenro te. Ez egy nag)'on sokoldalu noveny. hogy 6-8 orrin keresztul hideg vizhen .na'I'p 'I'. men ak kor on n<l n.ik. az alacsony vernyomasr meg lejjebb Vi5Zi.fr6nak. hogy a bel6le kivont vinpocerin nevil anyag a sobk . A magas vernyomas alraUban Ilem egyedlili baja az embereknek. Ilyen magas vernyornasrd. Eloszor csak heri egy napoe leher ki hagyn i a gy6gyszerbol.1I6. hog)' Ll1. A feher fagyong)' leveleit es a ceruzanal nem vasragabb . vagya galagouyarermesr. De h<1a hideg vizben azratorr fagyongyot a mar elkeszitett es kihiilt galagonyaval keverjl'd< ossze. Ezeknek a gy6gynoveLlyeknek ez a fa lrarrisrerillet iik. hogy reggel igyak meg a napi rear belole. keressek a konyvern ben nuisltol is a gyogynoveuyeker.1nak haszn~llrak. mar az elsonel elerju k a megfelelo gyogyfro hardsr. ajanlolll. Az alkal maz. nem esak re. Ez a noveny is csak lllagas vernyom. en 19-fele gy6gyhadsarol rudok. Az orbancfll sok mas jo tLllajdons. Ebben az esetbcn vigy.ival vag)' L. A masik nagyon harasos gyogynoveny magas vernyoIm1sr3 .is els6sorban a noi bajokra ad gy6gyirt. vag)' forralr viz a megfelel6.ismeri-e .lS t.ilh<lr6 vernyom.lsom szerint Illar nem kr~szitenek belole gyogyszerr.\subr.ic elkcszucni. A galagonya. es nem az erekb61 rogja a meszet kioldani. Egy cseszchez egy re.isu.iga mellert meg a vernyomast is csokkenri. Kozbcn ellendrizni kell ~olyamatosan a vernyornast. 111. egj Al11ikor a merenger 1 "'1 rasz.ir. M ivel azonban a koszorucrer is risz. 180-as vernyomasnril vag)' e felerr III i ndennap egy cseszevel kell megi 11 n i belole. hogy a hideg viz ne legyen meszes. Esetleg meg lehet kerdezn i az orvosr. Nemcsak vernyomascsokkenro.I gy6gynovenyekec.ilral ismerr Cavinton nevii gy6gyszer alapanyaga.ilyozo is. I Ismerelren mcndorn. eserleg a harrnadikat is. Csak a Feher termesii tilgyongyot gYlijtjCd{. nem csak verriyonuiscsokkenrd. rnegjegyczni. 160-as vernyonuisndl haromnapoukenr egy cseszevel. Hagyj. annak nem kell ellenoriztetni.isn.lgy reggelrol esrig. Sot haszn. <lZt a novenyt is aztatni kell h ideg vizbell. de kismertekben a vernyomast is csokkenti.1.SlLgy6gynoveny. Ezerr k i kell probalni az egyiket. pedig ez nagy bir. Az nem . A pas1. amelyik a legjobb nekunk.ir leher a gy6gyszert irtam.Ujuk.1 i. Vag). Gy6gyszerdrakban kaphat6 desztilL\lr vfz. maid a verri. A rdja is kiv.sztfdsnal errol i.1t lehet rokozni az lLgynevezett egYlittes hat~issal. sebeker gy6gyit6 harasa is van. Eseten kent a magas vernyomas meg veseproblemakkal 48 49 .ls man riigyfakadasig.il bizrosahban alkalrnazni.1. Eserleg rirkabban is leher inni. A kis relizold Illerengbal regebben gy6g). semrnilyen rnellek hara sa nines. Meleg vizzel semmi keppen nern szabad a re. Az elkes1.il. igy a gyenge vernyolllasesokkenrd hatasarol is.ll.ir uk ar vnlaki inni.ilrai<iban lombhull. men kiv. kulonosen koszol'l:lerelmeszesedes ellen j6 har. azonban azoknak nern a vernyondsesokkemes a legfontosabb hat. . amelyek vizclethajrok is. Arra az eserre. egyebkenr a hasznalari modja meg-ezik a robbi eddig leirr gyogynovenyevel. a feher fagyongy cs a Ids rei izold mereng unin leirt novenyek hasznalara elorr kerem. ezr scm szabad Il1CSZ S vizbeu azrarni. ha ezekre a szernp ourok ta is f1gyell·Lnk. Ekkor van benne a legtobb hat6anyag. ha ennek ellenere a robbir is megnezz ii]«.isn.nalhatj.inlom. A gy6gynovenyek hads. szamolJ'anak a robhi hunisavalis . _T6 cukorberegseg ellen is. vernyomascso ~k en.ik kiluilni.il 'LI i I 180/90-100 Hgm 111 vemyomascrrekncl mar mindennap meg kell inni egy cscsze rerir.il haszll.st ~rnek el vele.ilrogarharjuk a hasonlo harasu fiiveker. flyen keszlresi m6d LH1. rerrneszeresen csak akkor. de ennek se ez a fo reri'dere. vag)' az cgycb gyogyiro tulaidonsdgaikndl is fogok meg r61uk irni.irre- i. mere az mergezo.izrarjuk.1-6 szem csipkebogy6t 5 vagy egy tdsbn<il csipkehLLSt is bele lehet tenLli a vfzbe. de vesees h6lyagb. men a gy6gynovcnyek cS.ipolo]a a kozonscges cickafarkfll.lSU valaruir egy gy6gynovenyrol. nk a nn.igvegec. es sernrnilyen gy6gyhadsa nern lesz.itesi m6dnal kell vigyazni.iscsokkentesen tr'd ezekre a beregsegekre is j6telWllY hadssal vall. Ezt is forrazni kell. nem egyfornl. ha a vernyom. Elsdsorban a noi ivarszervek isr.igait gYlijtjl'Lk.szert is kes.ismeresne] az adarok mcgfelelnek. Erdekessege. n csak . ezcrr azok.s tobbet irok. de j6.. es azt rogjuk hasznalni. men peldaul a Fag)'ongyor nem szabad fordzni.I~ csokkenreui . rncrr az esti ivasllill ejszaka sokszor fel kell kelni. men akkor a vizbol oldja k i a meszer.old mereng gyiijresi ideje auguszrus Lmisodik felet61 51.a Feher fagyongy.ir a feher bogyorerl11esr sem szabad rdnak haszmilni.1 g'llagOnyae. A di6levd szinten kislllenekben csokkenti a vernyomast. javftani.isi rnodja ennek is ugyanoIY<ln.1scsokkenronek. de a vercukorszinrer is ellen6rizressek a h:iziorvosukkaL Akinek normal is szinren volt a vercukra.de ez ingadoz6 vernyoLl1<isra is . azurrin ujabb her eltelte ur.esedes. Hem szabad h asZll .ogyaszdsa eserebeu dupla erdgiro hat:i. a kis rclizold . ha galagony. Terrneszetesen a sz iv rnukodesenel. aj. A rea elkesziresi modja uzonban 111. serkenri a szfvrrnikodesr.intallllak ellen es izzaszt6nak is j6 hadssal has1. Az eddig leirt gy6gynovenyekcn kivi'd meg egy par van. hog).I In i.rirja. merr minden elbomlik beldle. amikor ker vag)' ha rom noven)'t kel'erUnk ossze lllegFelel6 . Ahogyan LmiL" tek kialakubs<lt.in kire.naljak tavaszi es osz i tisztfroktuaknal a csalanleveler.eprember vegeig rart. mere ott fogok irn i az osszes tobbi harasu krol. de a vernyom~lst is csokkenri. rn inr .lassirja az . 2-3 her ur. iisszes gy6gynoveny hasznalarakor ervenyes -. A mezei zSllrlo is csokkenti a vern YOl1l. .lrer[ek. errol.

de a hnuisa jobb lesz.isuk.ib61.it61.isba n szenvedcknek ja vaslom. hogy reljesen a sorerbeu rapogarozik m. IIjn Csepetl'li/: "Kerem. Ilyen esetekben mindenkinek javaslorn a napi egy csesze r). lagy. kurarom az igazi megold. hogy a l11agas veruyomast csokkenro gy6gYllovenyiiket egeszirsek kl cickafarkkal is. Hrirom-negyfele gy6gynovenynel robber ne keverjenek ossze. vegyen egy eligit. kivalo i rn munerosud is." A magas vcrnyoruas velejdroja legrobb eserben a magus koleszterin.ir tekinrve.r ez ollmag. es elllliterrem r. mint amikor flatalabb volrarn cveim szam.inyban keverjenek a galagony<ihoz cickafarkat.t reggel ehg}. gorcsold6 harassal is relldelkezik. es ezerr csak het i ker a lka lorn rna l szabad eZI igy inni. es az ort clolgoz6 holgy a [avasasszony unokaja c.ij.. hogy keverjenek ossz e harem resz galagonyar egy resz zsurlova].es az epermikodes segitesere az orbancfu is.l5iknovenyr egynegyed reszben adj:ik hozd. es egy reszer elveszftik ezeknek az errekes anyagok nak. Ebben az eserben a hasznalr vernyonuiscsokkenror egeszirsek ki z su rloval ugy.ingadoz:is.es a magas trigl iceridszint is. Ingadoz6 vernyomas A normilis enel<li 120/78 I-1gm 111-CS vernyonuistol idonkent fiilfele vagy lefele elrere.anak. tudv. nem meszes vfzben .il6 rulajdons. ak kor sern szabad a t yukhurt abbahagynl. most anllel revbe erherek vegre? Kerem. Minr lll. egeszsegesebben.inr haras eri az im mu nrcndsz eru n ket. az egesz szervezet mll kodeset segili. a szfvuuikodese is normal izalod i k. hogy sokkal [obban erz i mag<it. eserleg meg csok keuni is rog.iscsokkemo. Ugyanigy j6 a rnrij. ha a vizer es uranu lehiirik. hog)' lljra rermesz eresen elhessek. M. Ugyan'1 n nyir kell fogyasztani belole. 12 6rin keresztCd kell hideg. Mar robbfele gy6gyszerrel kiserlere~ zerr a korzeri orVOSOIll. es akkor is csak a magasabb crrekeknel. cs eddig mindig csa latkoznom kellerr. hogy en mar micra kerc ern. heri egy csesz e teat sz i men rarras celjab6lmeg kell inni . Nagyon ajanlom noi olvasoirunak.omorideg esereben is hauisos. hog). Megnyugsz<1nak idegileg. Amikor normalizalodort a koleszterin. es kl i n i kailag igawltan idegnyugraco is.isomra. hogy a vernyornrisa rendbe jon.es :l triglicerielszinr. men 60 fokon mar minden eibollllik belole. :1Zegyeb hatas elerese celj. Ezt a tdt csak h ideg vizes . eleg.is<ir is.ismeror orrhonra. de evente legal:ibb ketsz. A Feher fagyongy az egesz mirigyrendszer miik6tieser segiri. VegezerLii a magas veruyom. adjon ranricsor. konyver meltatva rneselre. es nzr hiszem.i. Ez a gy6gynoveny a nok oltalrnaz o]a.i.il 31. Neill kell .is p. Nekern ez mesebelinek tunik.isa.in azr. Kevesebb voros luist es kevesebb zsur kell fogyaszrani. deprcssz io vagy g). Nem fognak rettegni alland6an a magas vernyomassal j. hog). Illegtapasztalj:l k majd saj. hogy ezr a novenyt mindenkinek javaslom hozzsitenni a vernyomascsokkenro gy6gyFiivehez.i. mint a magasan merrek.ir leirram.ik.-on bererrii 11 k egy konyvesbolrba. es ha nem lesznek tii relillerienek.iztarn i. Ezen a ny.er eg)' harheres kllra minden magas vernyondsban szenvedonek a hasznara valna.\sukra. hogy adjon tanacsor a rnagas vernyom.iro111l1cgyed resz vel'llyomascsokkelHo gy6gynovenyhez a kevesbe hadsos 111. es ezerr segit a hasny<ilmirigy miikoclesenek is. Meg Fognak szfi n ni a szcdulesek.irosul. Az ingadoz6 vernyom.ist.ik rovici ido alatt abba.ira. megszi'lllteri a belso verzeseker. de ezr a kevereker csak heri egy. A diolevelben van egy sejr novekedesr g. ha rendszeresen rudj. mine a zsu rloua]. ES nehriny het u larr rendbe jort a vernyomasa. Termeszeresen a vcrnyonuiscsokkenrd te:ikat aleirtak szeri ur parhuzamosa 11 Fogyaszcan i kell.ektol.iztadssal szabad elkt~sziteni. ker honap alan megszunterl a magas ertekeker. alacsony errekek nern olyun rossza k.ihoz egy resz orbaucfiivet adu nk.ikmegel6ze har. I:-la nem felforraljak 50 51 . a mi sziuten j6 harassal lesz a vernyolll. de ezeken eM meg gYlIllad. gy6gyszerek nelkul. rud nak i<igy vizct beszerezni.ir evek 6r:·1.i l a verrryornis- novenyekhez egynegyecl resz dlolevelet is hozzri leher kevern i-a d iolevel j6 verh igit6 is -. A.sr.ink. nem rogja magar gyengenek erezui. Kiv. kezdjek el .it az On re. Ha a magas koleszrerinszi nr nem oroklorr ru lnjdousag.Llkht'lI'te:i. A tobbi.iron S. A maj.akik meg ezr eddig nern ret tek -. Akinek ingadoz6 a vernyomasa.ik merni a vcrnvomasu kat.1gy6gYilovenyekkei roneno kezeleser a vcruyomasuknak . fgy rogja a vernyomas-szabalyo:dson tld az erelmeszesedesr is javirani. nemlesz az :lgyukban ott az . mintha csak a galagonY<1r inn.r16 anyag. nem hagyj.es cpenuikodesi csokkenro prohlenuik n. hogy a h.in most. f'elterlenLil valrozrarui kcll az etkezesi szokasokon.lis vernyol11.ilh3tj. hog). A het tobbi n:lpjan a sima vernyomasc sokkenror hasz. Elcg. hog}' akinek ilyen a vernyom.iIland6 feJelem. Ma olyan sok nern kiv. De a cukorberegek is rapasztal ni fogjak. hogy a gyogyszerrol fokozarosan rerr . Majdriem kifelej retrern uz orbri nefti uel.i[ magllkon. Az ingadoz6 vernyomasLI embereknek a Fagyongytea fogyaszrasat javasoloJ1l.igai miarr az egeszseges embereknek is javasololll rogyasztani neha-neha. men nyivel jobb tninosegii lesz az eletiik. es az idegeik is IllegnYllgs2. esetleg konnyebb esetben meg is sZlimern i. N.n. Tal.i. eserleg ker alkalomrnal aj.h6 szov6dmen). mert nern rud a vizben rn i nden ben ne levo hutoanyag kiold6c1ni.inlorr fogY3szrani.ban ismegeri. Tapaszralarairn szerinr ez kb. elkeszitsiik azt az egy csesze tdt. ha harorn resz galagony. ha szukseges a mindennapi fogyaszt. ingadoz6 vernyomasu embereknek csak akkor szabad galagollyare:it inni.ol11orra elfogyaszrani. es togY<1sztani kezdi a fagyongyot.isn. Olyan ar. [avasolom. a koszoruere is ki fog tiszruln i. nagYOll hamar tapuszta I ni fogja.iIland6an iIyen kevereket in niu k. hogy Ilaponta ]0 percet magllnkra sz<injllnk. hogy ~I vercukorszi nrjuk scm emelkedik. A vernyonuis ellenorzesevel egyhjra bizrcnsagerzetu k fog k iu lak ul n i. vernyomast kisse csokkenr6 gy6gynovenynel haszn:iljak ugyanazr az eij:ini. Azonkiviil. ue m fog L\jni a feje a vernyo ruas .

Ingado'l..o

vcruyomasra

meg a paszrorrriskar

is szokruk

haszntilni. Ennek a novcnynck a terija gyorsfrja a verkeringest, ez.ilral r isztitja az ereket es szab~Hyozza a vernyom.isr. De nines olya n jo har.isfoka erre a cclra, mine a ragyongynek. Ezcn r(II mar csak par szor szolok az illand6an alacsony vernyornasrol. Egy idoben az en vernyom.isorn is i Iyen volt, es akkor azr ruoudrrik nekern, hogy hOSSZll eletu leszek. Eddig bev.ilr, Akkor 100/75 vag)' legfeljebb 110/80 Hgmrn voir a vcrnyomasom. Ekkor jurort eszernbe, hogy az en draga nagymarnam nemcsak gy6gynovenyeket, hanem fiiszernovenyeket is rerrneszrerr a kerrunkben. Bazsalikollloe, valodi s,iJdnyt, borsik.ir edesapamnak - aki nem rudra a gyol1lorsavnovel6 borsor enn i, bors helyetr hasznaltak -, kerti izsopor. Erre az urobbira moudra nagymama, hogy meg f(lszerkenr is csak rirkrin szubad hasznriln i, men erneli a vernyomasr. Amikor nekem mar robbszor is alacsony errekeker merrek, eszembe jutorr az en uagyanyarn kerri izsopja. Elkezdtem inni a rdj;it,

napoma egy cseszevel. Ker her ur.in 120/80 Hgml11 lett a vernyonuisom. Bizronsagbol meg kct hcrig irra 111 az izsoprear, de m.ir csak egy mokk.iskaual fiivet rerrem cgy csesze vizbe. Azora is rcndben van a vemyonuisom. 25 evvel ezelotr ]40/80-<1t merrek. Ma is a nnyi. jonal: tartorn az alacsony vernyorn.isban szenvedoknek a napi egy-ket dl jo vorosbor cl fogyaszr:is;ir is. Vegezerul, de ncm urolsosorbau a vernyomrisrol in dolgokkal kapcsolarban el kel l monrlu ni [elrcrlenu], hogy ezt a problenuir nern szabad Ieluleresen kezelui, mindenkep. pen beszcljenek meg
111 i ndenr

a haziorvosuk

kal, alla ncl6an

ellenorizressek a vemyomasukat. Ma Magyarorszrigon es szcrte a vi];1gon is sajnos ncpbetegseg a Illagas vcmyorn.is. Ellene ren n i FOlltos egyeni es rarsadalrni venyekkel erdek. lrr is ervenyes az a tell)" hogy gyogynosokar rehetnek a megcloz csbeu. a kezelesben. soha nem larorr a rerrneszeres

Idegrendszeri betegsegek
A mai srresszes vi"igor az iclegrendszeriink sfllyli meg. Eloszor nem gy6gYllovenyekro], hanem az eletmodrol, a szabaclleveg6n torreno mozgrisrol Irok egy p.ir son. Akik kerres hazban laknak, kerern, probaljak ki: nyaron a meleg hnjnalok ur.iu seraljanak mez irl.ib a harmaros fiiben 10-15 percig. Nagyon jo harassal van az ldegekre ez a Seta. De onmagaban a friss leveg6, a csend, a felcsendUlo rnadardal, a rerrneszer ha rm atos zold csillogdsa, mind-mind megn),ugtar es gyonyorkoci ter bennii n ker. Koztudormisu, hogya zold szin n)'lIgrar6 harssu. Aid nem csaiidi hazban lakik, a kozeli pnrkban lIgyanezr megreheri, De reggelenre egy kis kocogas nagyon sokat Fog javituni HZ egeszsegi allapotukon, az ideguyugrarason rid is. A hervegeker hasznaljrik ki t:igy, hogy elrncnnek kinindulni az erdobe, hegyekbe, egy, eserleg ker napra. Az idegrendszer gy6gynovenyei amelyik szerinrem a legharekonyabb, fLi. Akinek meg nines depresszioja, kozul azzal kezdem, es ez az orbancannak herenkenr, kerheten kent eleg egy csesze terir megin ni az orbanchibdl, mindig esre, lefekves elorr. Megll),ugratja az idegeket, inuuu nerdsfto harasa van, gyomorideg-erosfto es j6 altaco. A teajar a szokasos medon keszirsck el. Akinek mar van problemrija az idegeivel, erzi azt, eset-

Nem velerlen, hogy az urobbi evekbeu rnerrekben ll1egnorr a gyogynoven),ek, gyogym6dok i ranr i erdeklcdes.

leg mar vizsgaldk is, annak azr javasolorn, hogy III i nden mascdik nap este igyon meg egy csesze orb~incfiltdt

legalabb hat herig.
Ha rnrir az orvos depressziot vagy gyomorideger allapitort meg, akkor III i nclen este regye ezt hat heten kereszt iil. Akinek nag),on makacs a depresszioja, minden m.isnap reggel is igyon egy cseszevel. A harhetes kll ra ura n sem szabad

a tea Fogyasl,rasar

a

teljesen abbahagyni, egy h6napig meg minden masoclik, harrnadik napon kell este egy csesze rear in ni, Enuel a kuranal is igaz, hogy ha teljesen abbahagyjak a rea Fogyasztris.ir, visszaesnek, reh.ir em lekezreroul idonkenr meg kell inni bel61e egy-egy cseszevel,

52

53

A m.isik nagyon j6fzli es idegnYlIgrar6, alraro gy6gynovenyunk a citromfli. Akar etkezesi celra, sa\;kinak is lehet haszmilni, robbszor is !laponta. K(ilso hasznalarra kenocsor is lehet bel61e keszfreni. rnerr anrivlrualis hurasu, Valahol hu llottam vagy olvasram, hog), valaki otveueves koraban kezderr el citrorn hire,lt inni naponra ker cseszevel, es szaz evig elr. Ez a tea csak kezdodo idegberegseg, vagy inkabb csak ideggyengeseg. idegEiradrs.1g eseten, megelozeskenr haszn;ilhar6. Nines olyan eros idegnyugraro harasa, mint az orbancfii nek. Naponra egy csesze teat javaslok belole mindenkinek hat herig egy evben kerszer, 6sszel es ravasszal, vag)' egesz evben kethcren kent egy-egy cseszevel. Az sern lesz baj, ha l1legszererik az Izer, es rendszeresen fogjak inni. Aid nem cud aludni, nehezen alsz ik el, vagy ejszaka robbszor lelebred, az esri tea urtin ejszakara is keszirsen az agya melle egy csesze citromhirear. Egy-ket korryrol
rovidesen visszaalszik.

Az crnbereknek napi ker-harom liter folyadekra vall szukseguk, ez legyen ezuran gyakran gyogyrea. Ezr a kis
k ireror a clrromfri ndlminden keppen le aka
rt

a m irni,

mel"[

fontosnak tarrom. Visszarerve az idegberegsegre, az orb.i ncfuvon es a cirromfuvon kiviil nagyon j6 nyugrato re.ir leher kesz.ireni

II

a v.illa larvezetoknek, a kik nagyon meg vanidegileg, az irodajukbau is kellene rarrani es fogyaszrani ezt rear. Ma mar szokassa valr az uzler i parrnerek kavezratasa, rerizratasa drgyahis kczben. A vezero igyonilyenkor citrornfutear. jobb ideg;lIlaporban marad, mint a parr nerek, nem fog llgy kifaradni a rargyal;is 50ran. De ha ,1 lakasukra erkezuek vendegek, es l1legkfnaljak oket reaval, ezr citrorn hirea aj,inlaravaJ is kiegeszfrherik, meglatjrik, sokan azt fogj,i.k kerni, Mi nem vagyunk teaivo ncmzer, de cl leher kezdeni, hogy azza valjunk. Ami csal;idunk ezalol k ivetel volt, mere nagYI11<1111a es edesanyank is gondoskodQ[[ arrol, hogy a reasfazekban .illandoan legyell valamilyen gy6gytea. Aki szomjas volt, ivort belole, viz helyerr is azt irtu k.
nak rerhelve

Azoknak

a m<1cskagybker nevii gy6gynovenybol. Sajnos az ebbol keszulr rea nern j6fzii, es foleg rossz szag{1. De hacasaban kiv.ilo. ebb6l keszft ilc a Valeriano nevi! gy6gyszert. Az idegberegsegben szenvedok isrnerik. J6 nyugrarri es alraro hattisa Iolyran a komolyabb idegbetegsegben szcnvcdok is eredrnenyesen hasznd] hatjak. Esre egy csesze el Fogyasz[.i.s,ir javasolorn, azidegallaporukrol f(igg6en alkalornszenien, merr a rendszeres hasznalarar nem ra ("[0 III valosz.uui nek a kellemerlen illata es lze m iatt. De ak it ez nern zavar, vag)' eserleg megszokra, az igya. Kevesen ismeri k a borsos varjuhaj nevii pozsg,is novenyr, ami jo nyugraro, es euyhe a lt aro is. fze a borsra emlekezrero, nagyon eros, mint ahogy ez a neveben is benne van. A 1<\szereri az .erosen borsos ereleker, azr nern fogja zavarni. Valnhol beszelrek rola, es azt moudr.ik, hogy akinek serum i lyen papri ka nem eleg eros, kosrol]a meg a borsos varjtdl,ijar. A j6 nyugraro harasa rniarr inkabb nyugraroreakenr , mint alratokenr javasolorn a fogyasztaS<ir. Az idegbetegsegekrol vcgezet iil annyir, hog), jobb Jllegelozni oket, mint a gy6gyfr,islikkal fOglalkozni, ezerr bizzunk a termeszet gy6gyft6 erejeben, es a n nyirlegyii nk j6 levegon, amen nyic csak lcher, es mozogju nk sokar a szabadbn 11.

betegsegek
zavarj.ik a rnesterseges Nemkivanaros szerek a vilagon, xzervezetunknek, kepesseger. anyagok. mertekben

Imrnunrendszeri
a narancs. A gy6gynovenyek es a ribiz lileve],

[mrnunrernl sveru n k szervezerun k rcrmcszeres vedekezokepessege a beregsegekkel szemben. Hibas Illliki:idese allergiahoz, gyengulese a beregsegekkel szernbeni Fogekonys.ighoz vezer. Sokszor az irumu nrendszeriin k azcrr nem llgy rnfikodik, ahogyan kellene, mert funkcioiaban szaporod nak a kern iai ferr6t1enitClnk, eselyr sem adva hog)' ki fejlessze rermesz eres vedekezo-

koziil a ryukhur,

<1cickafark

A csalanban is van Ceviratuin, de kovasavrarralma ruiarr a redjar 6 hetnel rovabb nern szabad Iolyamatosan

rn indenr

Vannak gyogynovenyek, melyekke] crosit herjiik im munreuclszeriin ket , elsosorban az ok, arnelyek sol.

C-vit<1minr rarralmaznak. Ilyen a csipkebogy6, rnelyer kiilonlegcs m6don kelt elkesziteni: hideg vlzben aztatjllk 6-8 6ran kereszriil, de akar egesz ejszaka is, fellangyosirva fogyaszrjuk. Kival6 iidftoiral is, megclozeskenr is ajanlom. Termeszetes C-vitamin-fOrrasok a szecler, a paprika, a citrOI1l es

fogyaszrani. Az orb,lncfll <17. egyik legfontosabb immunerdsiro gy6gynovenylink. Azr, hogy e: a novcny nagyoJ1 j6 harassal van az elleruillo kepesscgunkre, nern ru l regen rudjuk. Ebb6l a novenybolnem klnabr, hanem rendszeres fogyaswisr javaslok legalribb kerhetenre egy-egy cseszevel, Sajar rapaszralarom szerint a gyenge imrnunrendszerrel rendelkczokre nagyon j6 hnrrissa] vall a Linclzs,is vagy a nagy (Irim rendszeres h'lsZll;~lata. Ahhoz, hogy javlliasr rapaszraljllnk maglinkoJ1, nagyoJ1 sobiig (egy evig) naponta egy esesze reat meg kell inni valamelyik lltiflib61. .J6fz(\ek, es erosftik az ellenJI16 kepessegiinket. Meg az allergi,iban szenved6knek is haszn,i1, ilyen hOSSZll fog),<1szdsa lIdn elmldik az allergia.

54

55

I

I

.lOIZL! es erosiri a szervezer ellenallo kepesseget a kakukkfLi is. Kerti valtozara a jobb, men az illoola] tarralrns
a duplrija a vad ka kukk hienelc. Aki csak fokozn i akarja szervezetenek az ellenallo kepesseget, anuak herenre egy csesze kakukkfiirea elfogyaszrasat javasolorn. Lehet az orbancfuvel valtogarni. bizrosan hamar elkap valarnilyeu beteggyenge az Imrnu nreudszere, a

ossze a kaku kkfuver

az orbaucfuvel,

es ker hetig minden

Ha valak i nagyon
seget, egeszen

szervezerenek nem eleg harekony a vedekezokepessege. Ebben az eserbcn javasolorn, hogy 1-1 ar.inyba n keverjek

reggel cs esre igya nak meg belole egy csesze tear. A ker het elrelre utan mrir csak nnpi egy cseszevei kell rneginn i rov.ibbi leet hetig. Ur a na eleg ket-b.irom naponkcru Iogyaszrani. Amikor mar ritkabban lesznek beregek, clcgcndo heci egy csesze, Ne hagyjak abba legalabb egy evig, Annak is sZliksege vall az im rnuuerosirf teak valautelyikere, aid reljesen egcszseges, merr nagyon sok bercgseget megelozhet vele.

'I L .
I

Iziileti bantalmak
Az egyik iz.iileti banralorn az iz iilcr i gYllllac!as. Ha azilyen gyuUadas a kezen, a csuklon, rerden, vagy a bokaban van, [avasolom a koromvi ragkenocsor a megszlintetesere, men az nagyon j6 gYlillaci<isgati6. Itt is adok a kedves olvasoimnak egy j6 receprer, amely 1ll.,1S, mint a bolti koromviragkenocs receptje. Vegyenek korornviragbol 2,5 reszr, cickafarkbol 1 reszt, verehullo Fecskefiibol 1 resz r, somkorobol 1 reszr. A novenyek mind frissen szederrek legyenek. A koromviragb61 a vir,-\g legyen a robb, de levele es szara is kell bele, men igy lesz jobb. A robbi novenynek egyForm<l ar.i nybau
legyen sz.ira, levele es vidga. A novenyeket kb. 1 ernes darabokra ossz e kell vagni. Annyi riszra serteszsirba

.;

jobb, ha ravasszal es osszel, Ielevenkent csinalnak ujar. Ha nern tudnak szedni a fenti gyogynovenyekbol frisset, vegyenek a bolrhan, de mielorr a zsfrba heletennek, Izrassak
addlg, amig vizzclrncgsz ivjdkmagukac, rncrr ha ezr nem reszik, odaeg, Ez a kenocs kiv,il6 gyulJadasgati6, es meg ara nyerre, visszerre is haszualharo eredmenyesen. A reumatikus

Lijdalmakat is csokkenti. Sebek kezelesere, egyes borbrinralmakra is haszndlharjak. A reurna kezelese, gy6gyitasa meg sza ruos mas gy6gynrivennyelis rorreuher,

en

teakeur elsosorban

a rnezei

zsurlor, csak klilsoleg a mocsdri zsurlor javaslorn ..A rnezei
zsur.o kivalo vesetisztlro. A reum a oka sok esetben a vese renyhe rmi ko deseben keresendo, amikor a vese nem meregrelenit eleg hatckonyan, es a szervezetben benne

tegyek bele, hogy arnikor a zslr mar Iolyekony, ellepie a novenyeket, Fozzek Fel az egeszet lLgy, hogy haromszornegyszer felrottyanjon. Urana ket napig pihentcssck. Majd isrncr fel kell fozni, es egy ruhdn ,it leszurni. Hutoben kell rarrani allaudoan. Egy evig is el Iehet tartan i, de

maradr salakanyagok az Iztilerekben rakodnak Ie. Ezerr azt javaslorn, hogy egy [ionapon keresztul minden reggel igyanak meg egy csesze zsurlotear azok, akiknek reurnari-

56

57

Akinek koszvcnye van. a kcr pore egym.isik Eljr. es a vizze! eg)rlirr a fiirclovizhez onrjlik.ist nagyon Ionro sunl. A k inek a vesejevel problem. a vesejiik nem fOgja rudni feldolgozni. akinek lzu ler i bnja ler r volna. Esrere pedig keujek be a rent Ieirr medon elkeszitetr korolTlvidgkenoccsel az Izu lcreiket.lzl1i kell.isa urau lang). izidereinkben a ker pore kozott van egy sikes anyag. iziileteik. A kerti nui lnalevel.urisa nelkul. elenkiri. de itt is csak a kis kovek vagy a vesehornok el hujr.ibcsoukolris. amiuek az oka a verben levo sok hl. herente eg)' csesze teat felterleniil igyon meg bel61e ehgyoillorra. hanern egy fiirdokopenybe kell bujni. hogy ker liter vizre leer evdkanal zsurlot szrirnolva edt f6znek egy feI pereig. Ezen ezr rejben kell kioldaui a rejzslrra]. Az e1elllliszerbolrokban kapharo erkezcsi zselarinbol egy dl kocsonyasunlsegii f6zerer kell kesziteni. Van a sok zoldseg fog). leszilrjiik. rnerr nern er egym. Aki kokepzddesre hajlamos. EZ. A porckopasrol is rnoudok egy p. A porcsinfii szincen segiri a vese rmikodeser.on jo vcsctiszr ito. A porcsinfil a vesekover nern old]a.\nraillukra hasznalharo gyogynovenyr is e yiker. Am ikor ez hi. IdIom III a jd. rarrorn minden iztileresnek. Ha sokar isszak a zsurlobol keszulr rear.is zacsko vegig legyen a fl'lrdovizben. kus Lijclalmaik Furdes alan a szenapely v. igy elkcrulhcto a l.uun olyan vegerarianusrol.ishoz er. llyenkor napi egy csesze nyirfalevelrear kell meginui ehgyornorra. ne roz sd.ls reszeknek friss csalannal rorreno csapkodasa. felfo!"ra Ijuk. es egyre jobban fognak mozogni es egyre kevesbe fog f:. es sokkal robb zoldseger egyenek. A leforraz. esip.ik. igaz. Illagas edenyr. Mcg egyszer irorn. A gyorsabb veraramhis elviszi a lerak6dorr salakanyag egy reszer. Piros lesz a helye.ir javasolom.! II vannak. a labon levo koszvenyrcl a j. A Fiireies 20 pereig ranson.islkar. FeJmelegirjUk a vizer annyira. hogy frissen szedett csahinnal feJig Illegrolriink egy vodroe vagy Ill. Reggel es este kell belole egy-egy eseszenyit meginni mindaddig. Ezr iigy kell keszlteni.es Iabfej Izulereiben. Az eg)'es gyogynovcn)'ek ismerreresekor meg a robbi. Az crszu killereseknek is javaslom ezt a m6dszert. legal. Az fztileri b. a gyalogszeder. es a fl'lrdovfzhez onrjiik. cs nem akar 1<0vasavar vi nni a vesejebe. es 20 percre lefeklidni. es beletesszlik a labunkar felvaltva ho. Mindket novenybol cdr kell kcszfreni. A nyirfalevcl reaja a vesekover is osszenunzsol]a kcrheri fogyaszt<ls uniu. A ZSlI rloreaval a vesekover is el leher hajtnn i.Azliran senl szabad reljesen abbahagyni.ijni a 11l0zg. hogy nem hiznak el. mint tetrek azt kor.ik. minden mozdular f.l relllll.inyzik . akkor egy 50 grammos esol1lagb61 a pelyv. zsurloreaval csinriljon egy vfzlokest a kovek elhajrasara.is. es a legkfmelercsebb a vesehez . A rerir 10-15 percig [edo alan rarcj.ija van. nern rognak Lljni az fziilereik sem. ezek az erdei rnalnalevel es a Fekete Ioldiszeder. hog). Vall ket gy6gYlloven}'.in a pore is elkopik. es ker ora alan az egeszet lllegis5z. A csahinr az Izi'deti gyulladas kezelesere is haszn. gyorsirja a lassu verkeringesr a labllkb.ij. Egy edenyben gYL\jrsek a vizelerer. arnelyek a verben levo hllgysavat kitisztitjak.lntallllabr meg leher elozni az erkezcsi szokasok megvalrozrarasaval. es a l~ij6 Izulctekre kell reggel es este kenni.ir c1olgor.osan kellmeginni a belole kesziilr italr. es eSlplli Fogja a borr. ne egyen husr. a1. lassabban fejei ki a jotekony hutasar. A tiirdcs ur.ir neg)' her urrin abba kel l hagyni. Ahogyan regen mondru k. Ezr m i ndenkepp meg kell elozu i.ilyrd krernje is hasznalharo erre a cel ra. a 111 i lerakod i k a kez. meg nkkor is.\r egy ridJzacsk6ba ressztik. rnert on nan konnyebbcn felszfvodik. hogy ne leg yen hideg a 58 59 . id6nkenr egy eseszevel kell fogyaszrani bel6le. ami nag}. vag)' a robbi szederfele erre a celra nuir nem jo. hoi a m. Ekkorra langyosr. labullknak.\n. Mindkcr iziileti bajra kivcil6 hadssal vall a szenapelyvaFiirdo. majd leszririk. Szarltott csahln erre a celra nern alkul mus.\s. hogy megLissak. ahogy nagymanl<1 nevezre. hogy a viz a szfvukig ne erjen. Ha hozzajllrllnk a szenapelydhoz (sajnos nem mindig leher kapni).iln i rag. ami Ilag).isodjanak be az Izulerek.ilral riszrulnak az izlilerek.ibb mersekeljek azr . Tavasszal llgy is leher a Ubfej izi'lleeeit tiszritani. llgy fozziik fel egy 5 Iiteres eclenyben.:lszds<lnak olya n elcuye is. a gyorsabb verkerillges . . Akinek a szivevel nines problemaja.1 k i is lui!c.on j6izL\ es j6 barasll is.is. Jobb megold. bogy sztvberegek ezr NEM csi nalharj. amin a ker pore mozog.is. vagy csak nagyon keveset. A esip6fzCdetnci ez t a l~ig)'ekll~\1 kell csinrilni. fgy nem Fog vesek6 kcpzo~lili. javasclom a nylrfaleveler.\shoz a ker pore. az Iztileri b. de ebben olyan hatoauyag van. a~nir tobbszor is fellehet melegireni. A nagycsalannak vag)' csipos csalri nuak van egy regi hasznalari m6dja az izCdeti b~inrallllak ellen. Meg nem hal lot. I< ijorr-e a ko vagy homok. ami csak zsirban oldodi k. A [ekete nnd. A zsurlotea fogyaszr. Arra is vigy. sok eserben dcfornuilva az ujjakar. 11a az elso idoben f:ijdallll:1s lcsz minden lepes.is.\ldk regen. de azflral. amig a Eijdalom meg nem sziinik . A mozg.ibban. egy ido ur.ija a koszveny. J-Ia nern rudnak teljesen lemondani a husevesrol. Korlarlan ideig fogyaszrhato sz ii net beikr.gysav.\k! Az lzulet i banralorn m.1 az A csalan vegig legyen a vizben . Nem E\j.ids is nehez lesz. A koszveny nagyoll Eijdalmas beregseg.in nern szabad megrorolkoZlli. ha a szenapelyv.ibol. hogya kovasavar a vese ki rudja dolgozni mag. es G her uran eserleg veres lesz a vizeletuk tole.ir eg)' 5 lireres edenybe resszi·1k. Eralrerni kell. a verkeringest. Ez a modszer meg a razos h\bll elHbereknek is haszn.

A megf. Priznicet kororrek a cSllpasz hatra. Naponta reJ- vagy egy lirert is Jlleg lehet inni naponra. Azur. izzadni. Lehet llleg jo rorokferrotlenlro tear keszireni a zsalya es az aprobojtorj:i. Mindkerto ldzar csillaplt.ls lesz .itlanul kell rmi kodnie a legz6S'lervei n knek. annal jobban nuikodlk a majunk.has.vagy hdrsfareaval. De ha a rorokfajas kezdetekor el kezdenek rorokferrotlen ito rear i nni. corokgyulladas gyakori beregsegek. tiid6gyulladast okozharnak. az epenk es minden fontos szerviluk.i n fekCdcljlink le. Nagymamarol orokolrern egy ezekre val6 receptet.irh. legutat tisztito gyogynoveny van. es kozben igYlIk a forro tear. ilyenkor felretlentil orvoshoz kell fordulni.is rnegberegedesre. szenapelyva hi rdot keszuettek. De ezen a novenycn kivul meg nagyou sok j6 hat. fekiidje es izzadja ki magdbol a mirh.i k meg alaposan a bereger. es rna is aj.ir adrak a betegnek. [arvanyos kakllkkf(i boroka harsfavirag Llndzsas Lltifil edeskomeny papsajr 1 rcsz 2 resz I resz 2 resz 2 resz I resz I resz 1 resz 1 resz marrilapu kriromvi rag cickafark fekereuad ."\y to-level l orvosi veroni ka 60 61 .inljak a rerrneszergyogydszok. nagyon infiuenz. es ez sok esetben segftert is. Minel g. Vag). Nagyon j61 izzaszr.zik es n. A tea iviisa eloer olyan [orro Iabvizer kell ven ni. es csak ezur. hogy hili-om napig k i kell fekudni.irraliajolva kell gargarizalni.isu. A narharol azt tanultarn. Most kozreadorn. hogy regen a ruddgyulladds eseren III ivel gy6gyirorra k a javasasszonyok. vagy ahogy mi is hivru k. hogy a Libllnkat egy-egy masodpercig tudjuk csak benne rarrani. A kronikus hi:irg6gYlllladas es az aszrrna a legrosszabb legzoszervi megberegedesek.igyban. hogyaz egesz torkot erje a tea.Legzoszervi Legzoszerveinkkel vissztik be szervezerunkbe megbetegedesek a lerfontostobb cseszevel is meg lehet in ni bel6kl k. melyek szovodrnenykenr horghurutor. A rea elfogyas'ld. Ezerr ha valaki megEl. Megszfi nik a nathaval a kohoges is. Ezekbol a teakbol akar j6rzli keverek mind a kerto. Hog). hogy gargariz. Erre nagyon j6 a landzsas Lltifil es a kakukkfii 1-1 aranYLl keverekeliol keszulr rC. esedeg Felvaltva. 2 resz 2 resz 1 resz 2 resz 1 resz A megfaz. es nem terjed nek el a natlnlt ok01. bodzavirag sz ederlevel tarackbuza v<iljek egeszsegtikre. J6 melyen h.n I-I anin)'LI keverekebdl is. izzaszr es kohogest szunter. Ezenkfvu l asztrnasoknak is javasoltak a javasasszonyok. a labunk is megszokja a meleger. fgy egy ideig ki-be rakosgarjuk a labunkat. ma radjon orrhon az . j61 ki kell sagLl oxigenr. ezeket el keru ljuk.i n nycljek Ie. llycn modon ferrotlen ftjli k a tcrkunkat.ijat napi robb csesze forr6 bodza.ill it szerveinkhez. a narha ki sem fog ala kul ni.1. E fontos Ieladat ellrirrisahoz rehat hib.isokra a harsf~1Vir'lg es a hcdzavinig.lk vele egy parszor. j6 sok izzaszrore. a feherhatu lapu. mel yet azran a verri ra m sz. Az emberiseg egyik legregebben haszruilr gy6gynovcnye a rnarrilapu. am it egy kicsit kibovirerrem.ndagabb az oxigenellanis. vag}' rUd6gYlllladas eseren ez a modszer nern elegendo.sa elort [avasolorn. Joggal ren nek fel a kerdest.6 bakteriurnok. Egy ido utan a viz is kiluil eg)' kicsir. abban izzn szrorr. igYlInk gyogyreakat.iJjan. arnit kohoges csillaplrasara haszualnak igen regora.

is vag)' a szajiiregben levo gyulladas nern Il1ldr e1.. Ez a noveny k iva lo sz.irologjon kifele. ezek ki'donosen fonrosak. es nem szabad leuyelni . az orvosi zsdlya. A kohcgescsillapiro. mert llgy erzern.\w(( galajFlib61. A rn. uhogyan regen hasznalruk.es szajferrotlenlreskor ajanlorn az aprobo] torj. Fozzenek egy csesze rear a kozonseges galajbol. Amikor el rnulr a kohogesuk. ami hu marabb fog gyogYlIlni. Egy heme! tovabb azonhan ne haszu. hogy az egesz rorkor erje a rea. A hangszalaggyulladasra a szurokfiireaval gargarizaljanak. nem jegbe hurve lehet inni.iskent a nyaku kra. rendellenessegeir« a kozonseges galajr ajanlorn. ki kell kopni. Kivalo sdjferrorleniro a d iolevel re. rnegszunreri azr.~kkor is.incs.lbb ker cseszeve]. majd meg kell azr inni. Sok zor kel l gargari'lalni a 111. Akinek nines mandulaja.i n robbszorre megil1lli.iljuk. hanem az elsd napon be kell ten n i a lultobe. hog). meg a dohanyzas III iar t kohogoknek is. es kossek at. Mindenfete torok. Csak langyosan vagy hidegen.isos modon. kivii] 1'01 borogass. ha reggel es esre is megisznak ~I reabol egy-egy cseszevel. Ez a rea meg a FogtogYlillad. a galaj rc. Akar alul-. men visszaesnek.ik a szok. Gargariz.ijaval vaio rorokoblogeres. Ebbol a keverekbol kell forrazni egy csesze rear (egy kicsir kesel'll lesz). De elorte minden esetben gargarizaljallak is. De ha eg). A fagyalkerger 4-5 percig fozni kelt.ija. Ugyanerre a cclra es m i nden mas legzoszervi betegsegre a ftidOf(1 reaja is kivalo.in melyen h. es a nap lolvarn.ijliregben levo bakreriurnok. A leforrazort teafiivet ne dobjak ki.lIni hosszasan kell. A s'l.5 dl vizet cs benne a kerget.Lis segirher. vag)' lllegsz('lntetherjtik. esetleg a vfrusok sok legllti problem-it okozharnak. esedeg a rldtengeset is csokkenrherjuk. Ezerr nagyon [onros a sz. 62 63 . A pajz srnuigy-rulrengesben szenveclok ezr mind add ig csi n. A 1l1.ijfenorlenLro. Ezj a gyogyreakevereket mindenk inek ajrinlorn. men nagyon habzik Fozes kozben.~las uran nem Il111SZ<ij lenyelni. Az elkesziresi m6dja kulonboz. A kozouseges vag)' ragadosgalaj reaval nemcsak a rorok. aki ki:ihog. hogy esre lefekveskor a nyaku k ra k ivul 1'01 rakossek egy kendovel. ha a foginysorvad.i.. es jo is. Naponra robbszor oblogessek veil" a torkukar.ijfertorlen iresen rul a fogin). a rra ez 1"0kozorrabba n igaz.ik. am fg a niltenges meg nem szrinik. gargariz.in. Ursina a re. lcgalribb egy m. De az else heten lehet.intnek. Gargari'l. hanern egy heren egyszer vagy ketszer llleg kell inni egy cseszevel F'enntarto sz.ilj. hanem a pajzsrni rig)' nuikodesec is elosegithetjlik.Ugy irtnm le reszarauyban. A szokasos adagja ennek is kef es fel dl fOrdsban levo vizzel lcfornizor r reaskanalnyi keverek. ahogyan csak leherscges. fgy keszirsenek duuszrkoresr. hog).\I is segit. jo melyen hatrahajolva. hururoldo gyogynovenyekrol es azok haszn~~ladrol az egyes novenyeknel majd ku lon irok. FoghllZaS unin segir osszehuzni a friss seber. bog)' ne p.11' kihiilr langyos fOzettel. a fiiver nem kell kidobni a tea lesziirese uran. MERGEZO! A sz. Pajzsmirigyrcndcllencssegek Mar emlfrer rem.isodlk Llap rn.ir nyeljek le. Ha gobosodesrol is szo van. Amikor ki~szfrik a rear a sz ok.isosrol. hagyjunk ki egy herer meg . a rra regycnck meg egy I1ltlanyag csikot.cseszenyir ak arnak fO'llli. mivel a novenyek fajsldya nem egyforma.ik a nyakukar. naponru tobbszor i:iblogessenek vele oly. Ker novenyrol kirlon irok.esrol van sz6. 0[( leirom az alkalmazasi m6djukar is.ijlireg ferrotlenitese.1sik noveny n mirol irni akarok a Fagyalkereg es -h. Most meg a szajes a corok ferrorleniresb61 kell egy par szot szolnorn. a kozonseges vag)' ragados galaj 1-1 a rdnyu keverekebol keszulr tea fogyaszds<ir. es igyanak meg belole naponta legal.itrahajolva.ir van annyi a leforr.isfel [ireres cdenybe kell odarenni a 2.isll.sorvadasra is j6 hanissal van. de meginrii nem szabad. neru szabad a reaivasr abbahagyni. men fg)' mindegy. m ilyen sulyegyseggel mcrtunk. hanern ejszakrira [egrek borogat. aka)' feliilrerrne. el neru mulik.

Mindegyikb61 l folyamarosan. felhalmoz6clik a szervezetben. A valrozo korba lepo naknek javaslom. am ikor a ciklus ideje van. hllnyj:ik ! Akinek mehgyullad. rnenye leher).il6 viz hajco is.ik. Tbbb fajdja van: • a keszrereses (a vizelesi ingert csak neh. ez j6 ideglazfro. ferfiakn~'il prosztara rm'itet koverkez- es a csaiharo 6 langyoker hereu rea]a. es lassan korryolgassanak.il a zsurlorea IDgyaszdsaval egyiirr azt a zsurlot. igyariak meg egy-ker. hzikai erofeszfres hadsara csepego viz eler. Ha a vese nCITl mukodik megfeleloen.lsa. Szinten j6 veseriszrfto a porcsin hi. De jobbnak tartom a minden masuapi hasznalarar. hog).ilj. fgy is csak 6 hctig igyak. a korpafu Fejezet naknek A ndk elere a gyakori es nagymerreku horrnonvalrozasokb61 all. melyek azuran a vlzclettel ravoznak a szervczerbo]. engedjek el magukar.napi 1-2 csesze tea . a hosszabb fogyaszds koverkezreben veres lesz a vizeleriik. arnikor felkeltek. A reggel kesziilr tea ZSLlI'lofuver escig ~arolFk a blltaben.es h61yagbetegsegekhez vezer. Ez azr jelenri. Az inkonrinenciatol 200 milli6 ember szenved. regyek a ciszras vesere ejszablra dunszrkotesben. A kozhiedelernmei ellenrerben nern csak az idosebb koroszralyt erinci.ln). Ker-harom her alatt a ciszra [elszjvodik.it. Serdulokorban leva Linyok a menses elorr 5-6 nappal igyanak meg !laponta egy csesze tetit cickafark es paszrorraska 1-1 anin)'ll keverekebol a !lap barmelyik szakriban. Kovasavtarra lma miarr 6 hernel covabb nem ihato folyal1latosan.irorn napig egy csesze teat az alabbi keverekbol: 1 resz cickafark. percig rudja visszatarrani a beteg). a vrilrozaskori tiineteker.igy nem Fog veseko kcpzodni. 64 65 . Hagyjon ki egy heret.ir a cickafark lefdsanal ral. !lyenkor napi egy cseszevel kellmeginni ehgyoJllorra. bogy a csalanban sok C-vitamin is van. iilOfl'lrda modj. ezerr [olyamacos . mel)' kiv. • a srressz (kohoges. a mereganyag nem rud eltavoz ni. Nyujrozkodjanak egy jot. azaz kernaponkenr 1-2 csesze tea elfogyaszds. A puberrassal kezdodd havi ciklusok evrizedeken at kiserik minden no elerer. a tea kesziilt. Ez a rnodszer az oroklod6 polyciszrds beregsegeknel kevesbe hatckony. Aki kokepzddesre hajlamos. Az eros gorcsokkel j~1r6 mensrruacio ellen javaslorn a cickafarkfii reajrit. arnely a viz elerrarrrisi kepesseg elveszreser jelentl. az is a cickafark terijaval irrigaljon egy herig minden nap lefekves e16[[. 1 resz zsurlo. A vesen leva ciszran. A valrozo korral jar a h61)'agzar6 izmok meggyengiilese.ig 20. A vesenuikodesr szabalyozo gy6gynovenyeink egyike a rnezei ZSlI rl6. a fe1norr nok 50 szrizaleka.F6 hanisterii lete a veseriszrinis. a h6lyag iuiteser nem rudja a beteg konrrolialni. a menses kimaradrisanak a kezderen. napi 1-3 cseszevel kcresztu be a szemii ker. A nyirEllevel reaja a vesekovet is osszemorzsoljn kerheri fog)/aszds utan. Korlarlan ideig fogyaszrhar6 szu ner beikradsa nel kul. eloszlatni. vese. majd meginr egy herig csi urilja a huvelyohllrest. A Ids vesekoveker es vesehomokot is erdernes vele old a ni.es holyaghetegscgek A vese egyik Fonros meregrelenit6 szervim k. Yz resz veronika Teaivas kozben iiljenek le. itt valaszrodik ki a rnereganyagok egy resze. a rerhessegec. Ugyanennyi idejll szu net uran [Ijra Ieher inni.fogyasztasar 6 hetnel rovabb nern javaslorn. Az irrig~iLis. es izuleti problcrnakhoz . hog).Vese. A fiaral nok elereben a havi ciklus okozhat problemakat. Nem kozrudorr terry. eserleg h. es ezen keresztul a vizelerhajnis. es este kicsir melegirsek fel. a lakess. amibo. A liugyholyag es a hllgyurak riszrfrasara ajanlom a csalant. A benne leva kovasavar a vese csak hosszan dolgozza fel. az hetenre egy csesze rear felrerieniil igyon Ineg belcle ehgyoillorra. pcrefeszek-gyu lladdsa va n. nisszenres. A rear a menses alan is iharjak. A horrnonok szabalyozzrik a peteerest.

Azonban semrnikepp se kezdjenek fogy6klll"<1zni. egyenek kevesebber.inak. N yugr<lt6 hatasll a levendula vi raga es a hegyl rerck fiiveivel rolro« alvoparna .i r. arnirol minel hamarabb szercrnenek meg- nyekenr a la lcul ki. legaLibb heri 2 alkalomrnal. arnely a nerniseg mii kodeser szabalyozo agyi kozponrot serkenti.] kori a csokkenr porenciakepesseg. mellen (rorna.is rendk. A verboseger fokozo novenyimk a paszrortriska.lj. ennek erosireser kell elerni: a cigauymeggyfa levele a legjobb ra. Ha nern teszik meg idejeben a ll1egel6zcshez szuksezcs lepeseker. a szoprar.isos (. A rneh- ben novekvo magzar oriasi hormunrilis vtiltozrisokka l j. ami vizelerrarrasi gondokkal es visszafordirhararlan i 111 pore nc i ~i I j 6 rh at. A kisvi dgll Ciizike reajat )ll inden ferfinak innia kellene 35 eves kor uni n. A cickafarkfii teaja vertiszrito. 67 . ursina tarrsanak 6 her szunerer). Udn<l6 her szunerer kell rartan i.ir. A szoptar. (ne igyak 6 heme! rovabb egyhuzamban.1I6. rrulrer. a csalsidban szinte emberfeletrive nonek. heti egy cseszcvcl.ilbaro benne. ran.cvirag. ebbdl naponra is ihaena k egy-egy cseszevel.15. nern ii rul ki teljeseu. A holyagor nyorn]a a proszrara. Kezelesere javaslom a kovetkezo kevereket: 113 resz porcsi nfu. i'vIivel a h61yagdr6 izom nern megfelelo mlikodeserol van szo. Fejezet Fernnak ferfiaknak Szincen j6 a csaldngyokerbol f6zoct tea. verpezsdfro.lst. korlatlan ideig.1Ihar6. Ugyancsak ezt javaslorn a srressz okozra inkonrinenciara.icio]a] Kezelese kulonbozo sziv. Mint cudj.ivii fogyaszrasa a nl('~b l tonros a bab.ir. [(ii lonosen cukorberegeknel gy. Ene aj. es a pang6 vizelet gyullad.is hefejezrevel gyakr<ln ruarad neh. ha lefekves elorr elkortyolgaruak egy csesze orb.irg6 vlzelet) es inkout inencia.igu fuzf ke. es 111 inden olyan dpanyag megtal. Ez mindenfele h6lyagproblernara is kiv. Gyakori problema a z elegrelen mennyisegll vagy min6segli spermarermeles. Sztiles utsin is ajrinlorc a malnalevelrea osszehuzodasdnak segiresere .ishoz vezer. hogy csok kenrsek a bevier kalorlak szam. lenni rna egyre nehezebb. rnely risznrja a veser es a holyagor. Pirirarlan rokrnagot r~\gcdljanak. Id6sebb korban jelentkez6 problema a prosztara ll1egnagyobbodasa. szules koverkezrne- vedelrner nyujc a beregsegek ellen. Hogya rerhesseg problema mentes legyen. 1/3 resz kisvir. nekik javaslorn a Diabess (Gyorgytea) fogyasz[.itol. muterre kerulhcr sor. esetleg vesekover okoz. 66 I. 4 heren keresztul kell fogyaszrani napi egy cseszevel. szabadulni. Gy6gytdkkallehcc scgireni ezen is. hog)' a rarros aiuldpL1Irsag fogy.• a t(dfoly.illalld6an • a vegyes (ezek kombln.h. majd a fOlosleges kil6kac.i.iny kil6 sulyfolosleg. AltaLinos szabaly.Ha ebbol megisznak egyegy cseszevel naponca.icsom teluir . a mire a novekedes~ Az anyatej hez szukseg van. amig szoprarnak. Heti 1 csesze elegend6 bel6le. fliszerszegeny d iera) gy6gYilovenyek kel rorren ik. es ez ki hal' az egeszsegre is. erkezes elder. va lV[inden t"erli rerreg az impotenci. 1/3 resz korpafu. mely leggyakrabban a rerhesseg. amelyben pl. amely termeketlenseggel j. napollta 5-10 szernet. job ban fognak a lud n i.ik. A kesztereses in kont inencia egyi k olea leher a hllgyucak Fert6zese. az fokozarosan elveszui rugalmassagar. hiszen az elvarasok a Dlunkahelyen. k ipi heuren ebred nek. fogyasszanak csalanterit nnpi 1-2 csesxevel 6 heren keresztiil. ez az ilycn jellegil panaszokar is orvosolja.inlorn a Ferfiak ce. Erre a legjobb gyulladascsokkent6 a cickafarkfu reaja. amely n6knek kulon is ajanlotc novenyi osztrogenegyeb modsxerek rartalrna rniarr. Hogy elegeudo legyen az anyutej. A rerhcsscg kiilon fejezer minden n6 elerebeu. Heri egy-ker csesze csalantea is elengedhererlen.lncf(lrdr.ir. kon nyebben leadjM. elapadhar a rejuk' Ervdgycsokkento gy6gynovenyi"lllk a gYOll1orsavtermelest c$okkenro Ieher ak. szurokfu is t<1I. erdeirnalnalevel-rear igyanak a mehfal erositesere.

Vegezerul a gyerrnekuk. relefonon (ben ne vagyunk a relefonrudakozoban is).I I Babavaro tearendszer Mindenki tudja. te. A rear mind tovabb tarrsa a meh sz<ijamil. esfe/estge. Tobbfele yogynoveny keverekebdl keszuectunk egy-egy teat.dj<huLbit kerjern az eserenek a konyvben valo lcfras.it hLitoben lerakarva r.ikur . 6 herig kell inui. ruindeukluek kivanom. azaz reggel ehgyornorra egy cseszevel. Meg annyir szerernck iddig oket! 13 baba szulerert elrnondanl.ll irrigalo teakevereker. MEHEROsfTES Ha az auyarneh ncm eleg eros. hogy egy liter forrasbol leverr vfzzel pllpozott evok<ln. A rerfiaknak is van babavaro meg.iljrik a modszerernet.lgarorra I b ea .1Z 1rl'. hogy a konyv megIsten elresse ezzel a rnodszerrel. [anuir elejen meglatogatrak.iba a gyermeldldasr. A teak elkeszfresi modja: egy csapott evdkanal dio. Nepi tapaszralat.incseszebe. K-ne sz inten l'I:szt verr . N. A nonek ezenkiviil minden masodik napon reggel es esre irrigalnia is kel!. BELS6 TISZTIT As A babrit akaro no es ferfi G heren kereszriil vegezzen egy belso tiszritasr csalrinleve]es diolevel reaval a koverkezd rnndon: Eiso nap reggel ehgyomorra mindketrenigyanak meg egy csesze csalanlevelbol kesziilt teat az etkezes elotr 20 pereeel. r.5 dl-es porcel. a teak harasaramegfogant a kislrinya.is ill. Az edesanya jol van. ti nkru rahasz nalat utan 68 69 . G. Mikol' relefonon hfvram. 20 perc 3. bogy a [oisten Sziilessenek segevellegyen ered rnenyes ez a rendszer. ere. Ekkor reggel egy liter reac kell kesziteni Llgy. Noemi 5 evig varr. mivel hallorrak a babavaro rendszcrernrol. Sok natal par szererne babar. Addig is m. A nepi tapasztatar alapjan segireni szeretnek neki k a koverkez okben leu-r rendszerrel: 1. a rniker ajanlotrarn G hetig ittak mind ketten a nekik. Esre [elekves elotr langyosirsa irrigiljon vele. a lab air re Ireszi a xac 1 sze. epp a kislri nyar fiirderre.ihoz. 2006-ban sztileterr meg seglrmeg I. a nok rermekenyebbek. milyen roha rnosa n csokken orsz'lgunk nepessegszaporulata. es . Ha fagyollgytinktl'nat nern lcapnak a gyogyszerrarakban vagy gy6gynovenyboltokban.1 babaprograrnbau. g A noi babadro teat G heren kereszrul minden reggel ehg). 4 dl-rel irrjg<11meghozz'lllgy. Takarjak le. reggel rnindkerten diolevelbol uran sztirjek Ie. hogy ha a ciklus masodi k fele a G hold novekvo dllasaval egybeesik.. es ugyallllgy ezt ugyanL!gy al]ni hagyjak. hogy hoz.ilnalevelrear iszik. A kerfele teat minden nup valtogatva herig togyasszak 2. hogy erosfrse a mehfalat. 2 sikerreleu in vitro kfserlet utri n Ligy gondoltak. Masodik keszu] treat nap ugyan{gy igyan a k. 2008. ontsek Ie forrasbol levert vizze!. Ennek a kivedesere a mehtalar meg kell erositen i fagyongyrinkrLlraval a koverkezo medon: egy houapig minden reggel es este egy-egy rnokkaskanal fagyongytinkrurat igyon meg hkezes elotr 20 perccel. kadba. k iprob. Az egy lirerbol 2 d] teat a no megiszik. hogy tengerszineen vag)' 2000 meter magassagbau konnyebben fogannak a babdk.omorra kell meginni az clso resznel leur rnodon. A [iterbo] megl1laradt 4 dl re. tovabbi reakeverekek fogyaszddra es in'igaLisn1 (huvelyobl itesre) is szi'd{seg van. Irrigarort minden parikdban lehet kapni. rnajd lesztirik. mint a noknek.i k hi. hogy befekszik a reakeverek. nehezen vag)' egydlralan nern tapad meg a megterl1lekenyitett pete. ·1' 'I' .. Szinten nepi rapaszralar. lega13bb 5 percig. es mig a hormonkezelesekkel nem sikerulr a beulteres. ev vegere v~hj'lk az Llj jovevenyr.C anti a rear. mine reggel.seJU fogant meg ababa. a varva vart babak mine! tobben. BABAVAR6 TEAKEVEREK ES IRRICALAs (HOVELYOBLiTES) Amennyiben az elso ket tea iv. akir a gyogyteaklldnak koszonher.11" Llg)' vrillalkoztak. de ez valam ilyen oknal fogva nem valosul meg. keressenek bennunket Biikkszeurkereszren. . A koverkezo lombi kprogramra 111.irol]a estig. 4 cv probrilkozas. es a harodik het vcgen leoutenek eg_y 20 percig lcrcdve megfogallt ababa. vagy csn lanleveler tegyenek egy 2. hogy elotte vegigcsinaltak a kLIrat.

ElokeszLtjlik a befotres ([v('gec es a Royal. Egy hetig szobahomersekleren rarrjuk. gabonabol keszulr alkohol. szagralan. naponta egyszer felr. EZUt<1n a kovetkezo gyokeret daraboljuk fel es resszu k bell" egeszen addig. III inr a gyokerdarabok .ilyt6 gyokeret. Az fgy elkeszitett fekere nadalytd t in kt u rar ker hetig ra rrjuk szobahomerseklereu az iivegben. A citrornfd rinkrura ket evig eltarrharo haroanyag veszteseg nelkii]. En a Royal vodkrir haszn. A kozvetlenul elotr leszedetr citromfuvet osszevagjuk Fd-egycenris darabokra .isk.ongyb61. orbancfLib61. es leonrjuk Royal vodkaval. Nem novenyekbol is kesztthero rinknirn. tort.wk. egy befattesliveget teletesaiiuk az fgy osszevagorr filve1.iba rn..hzuk. vodbit. Ezzel a r inkrurava] 71 . a cirrornfiier es a Fekete nndalyrder. A citl'omfi'i fil1!tt/lnit hasznalharju k dagallatokra. egy cenrirnereres darabokra v:igjuk a Fekete nad. azon ual a gabon~lVodk. bg). mig az iivcg tele nem lesz. Akkor j6 a Fekete nadalyto ri nkrura. de egyeb ovarosan dorzsoljuk r.ilorn. ! jl Tinktura keszftesc A rinkrura alkoholo s gyogynovenykivonar. pasz- suroljuk. Figyeljek meg. evek ora ebbSI keszttem t ink nuri imar.. vidgds egy her uran leszurjuk. Ket her utan leszurjuk. A vodka egy centivel Illagasabban legyen. naponra egyszer~ketszer feld. sikos. ebben oldodlk ki legjobban a novenyek hatoanyaga. Fekete resze is errekes anyagokar tartalmaz. ha siirlL.iba resszuk. HZ Feleere IIfldJlytO' tiuletnra A Irissen kiasorr gyokeremegtlszritjuk elhalt reszektol. hogy amikor a frissen vagort fehdet levegovel eri nrkezik. zuzodasokra es reurnarikus Hjdalmakrais. Peld.ibol. a zuzodasr. melyer kulsoleg es belsdleg is hasznilunk. be a daganarot. mel)' sz inreleu..i rrorr gend ket megmossuk. Elkeszftesehez t isz ra gabonaszeszre van szlikseg. mere a kulso. nyakos lesz. azonnal barnulni kezd! Ezerr amine egy gyokeret osszevagru nk. A rinknikothetjl" k be a reUIl1~lSvegtugokar. pi.lnak kozreadok ker reeeptet.

HASZNALATI UTlvIUTATASSAL.. LEG_10BBAN BEeSOLT. HAZANKBAN HONOS Gy6GYfTO NOVENYEK LISTA]A SZEMLELTETO RAJZOKKAL. GYOGYNOVENYEIM ~ ~ AZ ALTALAM LEGINKABB HASZNALT. 73 . LEfRAsOKKAL.LEGKEDVESEBB .

icvi dgot. reggel es este is. hogy ket heten kereszt iil naponta ker csesze rear korryolgasson ellangyosan. plig Itill). de hosszabb ideig nern javaslom.ir szoktarn javasolni az ismerriseirnnek.ikhoz izjavironak is szoktuk hasznalni.ira ajanlotrarn a szoruszed urcaban 1<1 jo bararorn telesegenek a feher a k. men a gyomOL"savtermelesre is van huuisa.fft I)irrfgot sxabnd g)l/fjtelli. AldlOl' uroudlmrjule IteffOldppell szdra zn alc. litegben lriteritue egy riszra csomngolopapiron vag)' tiszrn rnlni u.mni hagyni. ernlekezterve a gyomrukar. A hiille~yeselt (Legllllli!lOsae) esa/ridjAba tnrtozo.icvirag re. Ev I<ozbe/l is )6.igbol. dobozlran. vacsora mall. es ezr mar kevesebben rudjak rola. Eg)' !J6IJflP eltelte urdu IIJeg Itell g). 74 75 . esre kell meginni bel ole egy csesze rear. Naponm kdtszerhtirol/lszorfoJgasslIl1 nt.ir mindaddig kell inni.bell.lr langyosra lullr tdt korryolgarva. kivalo akacruezer alllranak do a magyar meheszek. linaoolt is tobbjele fl1"OIIIriSlilyagot tartalmn z. autit be kell tartani. ma)d ali'kor./i"/. Ha erre a celra akarjak haszna!nl. Elvezeti tea is leher. ezerr az akacviragor mas re.ilyozza azr. kohogorr. ko Megfazon es berekedr. Egy kis ak. Eszak-AlI/uiMbo/ a homo]: meglleitesere behoeort. s~irga. Csa]: fI je/bill/bos. [avasolrarn neki. robigellill-Iu//ldol't. es csak akkor igyak. Nagyon jo kohogescsillapfro. arnig a gyolllruk ego Ha a gyollloreges megszunr. velloll). se hagyj. A szdrirdsr )6 szelllis pfI(llrtsoll vag)! ril"ll)'elws helyeu lIegezziill. ismert . Ezcnkivul a Feher abcvidg meg enyhe hashajro is.lk abba reljesen.ij.ibol. A m. mert a teljes lIirrfgzrfsbml /iI.) Az emberek nagy reszc az akacfiir csak az akacmezrol isrneri. egy fel ora alarr igy<ik meg. ta: 51tg [riss I)il'dgbol lesz 1 kg szdra z oimg. 1M tiibbszoJ' szellliigyre uessziile. A mas szirni.igja is errekes gyogynovcny. mert es: minden gytig_Ylloliell)1szrfrftdsrillrfL es trfrolrfsrfllril hl/ellyes szabnly. Ezr a rear akacrnezzel meg izesiren i is leher.g_)llllris gyog)l1I0ve1lY. szd1'flz he~)!e!l szrtbad. ak." ! I I Akacfa FEHER AKAc (ROBINIA PSEU DOACACIA L. A ker bet elrelre urrin reljesen rendbe jon. J6izli. ertellesebb gytigy1I0Vell). lreliotropiut.!!I? sznrftrfskol' I/Iegbal'lllllnnle. Igy nrillwrabb es szebbeu szrtmd. milyen dJlflpotbml uau a szdrttatt g)log)'lloliellyiillk. hogy nem peneszedile-e a virrfg 1)t1.icmezzel Izesitse. orvosi zsrily. ha nines rendben a szekleruk. A rear mindig frissen kell elkeszueni. egy Ids rnerrekben csokkenri.ozlidlli arrol. ertelae/emle lirflilfllt. lia a teuyeriiukOll uiorzsolui t/lrl)1I11n Ilirngo/lnt.feIMlio1J/ ra a figyellllet. szab. f A virrigjrtt g)'l'fjrjiik (IIlrt)lIst61)llllilfsig). hanern iddnkenr igyanak meg belole egy cscszevel. A drog robiuin. Ilelles illoolnjat. De a majusban rovid ideig viragzo fa vir. less: beldle. A kohoges csillapfcis. vagyis a savtultenges megakadalyozasdra napi egy csesze akacvir:igtdr [avasolok esre. Jodi es verr akacvir. szep sz. AI. ez ert egy enyhebb Jllegf:hasos kohogesnel egy-ker heres. hogy nem szabad ordkig . Tnrolui zl1rt edeu). HfI eZfl161a tOllribbiallbrill lesz hl)etel. napi ketcseszes reakur. de ezr mar nem szabad izesiren i.es alMciinglilwzidnt. amikor erre szukseg V:1n. Plig hll)'flt dll apotbnn. ami azr jelenti. lila akacvirag nem gyogynoveny. reggd egyet es esre egyet. Az akacfa valoban jo mehlegelo. Azert irtam ezt le iryen a!apossngga/.imi rear leher kesziten i azorios ara nyban osszckcaprobojcorjanbol es kakukkftibol vagy A gyomorsavrermeles szabalyozasara.

de meg nem melyrol. es rncgkoszoucc neki a ranacsot. ha GO kg-os arlagsullyal szrimolunk. es kerr is a fiibol az ismerosoll1tol. a teak fog)'aszras. es rnegszondazra.kiilsoleg rorokoblogetesre. Nem mondhartarn meg az igazat. ami csak langyos leber. merr az ujabb kurarasok szerinr enyhe mergezo an). Tehat visszaterve a mandula.~t uern szabad teljeseu abbahagyni.) Ezt a novenyr az en gyerekkoromban III indennapi reakent ittuk.i1dasat kerre a j6 ranacsert a tudomanyomra. Az egyik. es elmulr a kohogese. hogy ezutan is fogyaszrorra. Az aprobojtorjan a 111 inclennapi haszn>ilaron rtd . volt ahboz.ihoz csak egy Fel gral1llll .FUver kell leforrazn! ker es reI dl vizzel. De a kerely megmarad ben nern.is legyen kcdve inni. A gyerek ket her mulva boldogan meselte az any janak. Ma mar nern ajanlom. Kerdezre role. mandula- gYlllladasnal. minclig belem bujlk a kisordog . ahol a penzr. rnerr olyan a munkaja. Akkoriban Ill.ilj. hogy acldig igya a reakat. es a lizctesuel a penzdrosnd arcan lattam.iskaual . hogy a nagya nyamr»] ta nulram meg a [uvek hasz. hogy valarni ba]a van. ahogy a teat a rermoszbol a bogrejebe tolrotrc. hogy mir nem kuldi haza a tanl[ono a gyereket. hogy a hirokrarojanak is elmulr a kohogcsc a rearol. Mindig a testsldy aranyabau kell szamolnunk. arnit iszik.16 melyen hatrahajolva kell csinalni. hogy rea. honnan tudok en ilyeneket . hog). kelilenni a restsl'dyaranyokra. a ki nem volt orvos. ez az udlroiraluk. hogyan kell hasznalni. es 0 volt a kevesek egyike. A feher akacvinigbol cs az orbancfubol fozote rea naluuk csal.lsa.ilyoz.vag)' rorokgyulladasra. Aprobojrorjan pARLOFU. akar rnegelozeskent is. hog). es rnegrnondtam.id i gy6gyitallett. es nem lett ndrhas. Peldau] egy 10 kg-os resrsulyu gyereknek kesz irert re. A !l1llVeZero megiepeeeskenr otrhon a csal<idjanak keszfrett belole eeae.infiivet a ll1iivezeto reszere is. mert 6 is kohogorr. amig eg a gyonua. Meg a csecsernok szajpeneszenel is hasznalharo a zsalyalevel es a vadon rermf szarnoca levelenck az egyenlo a niuyu keverekebol keszirerr rea.eto]e megLirta.korlidan icleig ihae6 .1 rurn sz inere. Geza es Arpi unokaresrverern. hog). Kerdezre. Mondtam neki. rni re en an feleltem. Kcrdezrem tole.icviragos reaku rat . S a gyoilloricleg m. Mondra az edesnnyja.is sok apr6bojtorjan-tdr fogyasztottunk. hogy mit iszik. s vissza fog esni.I' rnegszil nr a kohogese. hogy kinozza a sok gyomorsav. fekelyberegseg es szekrekedes ellen. szrijpenesznel is haszn.i . Nagyon izletr neki. reggeli vag)' vacsora utan i iralkenr alkalornszeriien. a szine hasonlir . A gyerekeknelllgyelemmel.igaz ez? . es elrnondra a hirokraro aryanak a feher ak. men minduyajunknak hasznalt. es elfogaclote belole egy kosrolor. hogy a d rorgyarban reggelizcs kozben a rrnlvez. kiilonosen a n na k. Arnikor az ujabb kurarisok kapcsrin valaminek az elrilrasarol Irok. hogy kivegyek a manduhijat. nern Hjt a rorka. A kisfiu hirranra is jan. hiszen akkoriban nag)'on rilrotrak a gy6gynovenyek hn szmilar. Kiilonosen telen javasolom a feher akacviragbol keszttert teat. 76 77 . A lanyunknak sokszor voir gyerekkodban manclulagyuUacl. hogy szeszes iralr mu nka kczben t ilos fogyasztani) Neill h ir te e1. nem rudja. hogy rendben van-e a gyolllra. Nemregiben dolgorn akadr egy vaskereskedesben. a piacou dolgoz6 isrnerosorrmek a kisfia erosen kohogo«. mive] k6hogesevel zavarra a ranirasr. Az egyik bLikkszenkereszri isrnerosom meselre. PATIKAI pARLOFU (AGRIMONIA EUPATORIA L. A falusi ernberek a Bukkben meg a rnai napig is Igy hasznaljak. Pista dcsern.ir reggeli. Azr mondrarn neki. hogy valakitol en is hallortam. 3 gramm fi! kell a teajahoz. Annyira Izletr neki a rea. . meg az apai UIlOkacestvereknel is tobbeu volrun k gyolllorbetegek: Vali hl'gol11.egszunreresere az orhancfuver. akik szinten j6nak taJalcak. Mi gyerekkorunkban erruk a feher akacviragor. amikor meg (t'd kicsi. a gyereknek . Bevirre a muvezeroi irodaba.ez meg az eloz.it. merr nagyon finorn edes volt. Az ezt koveto evekben az ismeros rendszeresell szedte az apr6bojtorj.agokar is cartalmaz.irosnon lacram. naponra miuel gyakrabban kell a rorkot obli:igetni aprobojrorjan-redval. ezert inkabb ne haszndliak. Talan harem het mulva jartam ott ujra. akinek javasolrarn gy6gynovenyrea-kLmic -. hogy mar nem kinozzu a sav. adjon a gyereknek aldcfavirag-eeae. A gyerek szivesen megitra. J6fzll.es nern rudorn ezt <1 kerdesr megcafolni. BOJTORJANOSrARLO. merr a rnezrol j6 edes lett. Akkor rnrir elhirte. Meg is kerdeztem tole. Mondram azonban neki. Az alcicvlragre. Persze a szonda nem murarorr ki alkoholfogyaszdsr. mert azelorr hazakuldre. Azr felelre. hog). Akkor sern mondtarn meg. [avasolrarn neki a savrermeles szab.egy mokk. sok az idegessege. Akkor nell) voltak rermeszergy6gyaszok. A [oisten . Csak nagyoll j6 ismerdsnek vagy bararnak merrem egy par eserben javasolni valarnit a betegsegere. az orbancfuvec est i fogyaszrasra javasoltam.o rendszerben torrent. szep piros szinll a reaja. az rea.isara a feher akacvi dgb61 kesziilr rear. arn ikor az ember tud valakinek a bajrin segfreni.na latar.i k. Regebben az akricfa kerget is hasznalru k gyornorsavrultcnges. Nagyon ]6 erzes az . Nalurik a csaladban az apai agon. hogy rosszul van-e. Egy felnotrnek.

! I I A rozJtljelt!l? (Rosaceae) csrtlridjdbfl tarrozo.ivig. igyanak belole minel robbszor rear.). Kiilsoleg meg sebek kezelesere es IUlllb.ig6 ellen i pakolashoz is hasznalruk. azaz foldiszeder-levelbol all. 12% kOVflsflvrTt. A lep rmikodeser segirendd is ieher belole [eat keszirenl. Mabes reurna eseren keszfrsenek Fell·d6t az aprobojrorjanbol ugy. /JOlgas.ilj. teat ebb61 a keverekbol kcszitcn i. de ilycn esetben fllrdes kozben meg egy csesze tear is meg kel] inni.es labfejen levo reu rurit llgy is leher gy6gyirani. Kiilonosell relen sok hasznac fogjak venni. A fo rdo urrin burkolozzanak egy furdolepeddbe. Megel6zheco a tea fogyaswis~ival a veseko. leeoes illoolajnt. Errc a celra egy keven~kc[ kell keszfreni.1 resruk. Ebb61 a keverekbdl napoura cgy-ket cseszevel keszitsii 11 k el. hogy 3-4 liter teat oncsenek a fiird6vizhez. alkalomszcriien keszi[siink beldle egy csesze teat ~ de havonra legalabb ketsz. Foleg flZ Cszald lIIegyellben. ne rorolkozzenek meg. 78 \ 79 . Irr sern kell kuraszeruen alkalrnazni. de masker is hasznril sok be[egseg megelozeseben. ]lOVell)" SZtirflZ.in.bnzall/tbal/ miudeniirr megtereur. mennyi beregseg kialakulasar elozherrek meg vele. 3-4 kgfriss I/ovellyb/JI uyeriin]: 1 llg szdraz arlit. szdrral.ilra] a verszegenyseg ellen is haszn.iljuk. Amint I:itj.srilga jiizerben diM viragll.ibb egy csesze aprobojtorjii n-terir igyanak meg. havonra ker-hdrom alkalommal igyon aprobojtorjanbol keszulr rear.agot es mas saualeat mrtnlnraz. Persze ilyen esetekben a rulzott husfogyaszrasr is csi:ikkenteni kell.ihoz egy piipozorr evokamil fil kell.ik. es nagyon sokszor oblogessiink vele.ilOflirdor kell a lkal maz. es reggel.er -. A nok es a gyerekek vizelerrarrasi problern. egy meter IIlrlgasJ'tl is IIIcgnoIJ/!. Elsosorban a kez. liomoleos reteleeu I/O'. Leher az aprobojrorj. A fiirdes ne turrson tovabb 20 percuel. [avaslorn. Sokoldalll gy6g)'1li:iveny az aprobojrorj.. am i 15 g zsurlobc].).es a vesehomok-kepzodes. mgados te rntes 1/ e veL..iinril is i. cserzO(lIJ. a1"t7Il. li1rij1l5t61 allglisztllsig virtfgztisltol' gylijtjiilt a I/OllellY 20-30 em-esfels/! reszrit Ilirdggal.inhoz ugyanannyi meggyleveler tenni. ez.inb61 es 20 g feketc.ik nz aprobojtorjan [eaj. A drog glilwzida5zel'/l/usel't'iml)lagot. ieiliftle!. fogazott leuehi. hanern megel6zeskem egy hecen egy cseszevel ajan lunk belole. es az iv. hog)' egy lavorban vagy egy dlban felrdecik a csuklojukar vag)' a Libu kat. Egy licer re. Hleg a szijuregbcn lev6 daganarok kezelesere is alkalmas. bOSSZlikris. de nern kell lenyelni.lIhar6. hadd szfvja be a fiirclovize[ . Ha erre a celra haszn. A Illaj es az cpc revekenyseget is szabalyozza az aprobojtorj8n. a viz ne erjen a sz.isra szanr A belcsarorna es a h61yag renyhcseger elrnulaszro Flikent is ismerjiik.I I ~I I. erdok sdlell. Il. er kez es elorr igyuk meg.ni. minden heren legal.ir. Afdknek eire liajln mos a szcrvczeruk.zgrfsoltbflll gYflkol'i. Aki nilzotr hugysavkepzodessel bajlodik. akik regen es IllOSt is rendszeresen hasznalrak es haszn. 15 g aprobojmrj.

Aranyvcsszofii MAGAS ARANYVESSZO. hogy akinek elhajrotra az epekovet.jeszkesvil'ligza esatddjtfba (flak (Composirne) iartozo. hogy valarnikor fajt az epejiik. abbahagyta a fogyasz. Akinek homok.aszras<1t.~j mukodesenek elosegftesere hasznaljak az aranyvesszofuvet. ker ora . Egy liter re. Az aranyvesszofil a vese es a holyag rmikodesec is segfti. azt aranyvesszdfii-reaval el Ieher hajrani. nileotinsnunt es ker/h illdolnjas tartalmae.ihoz egy pupozort evoka na] Fuver 5Z. amfg a vese es a A. a masodik heten minden masnap reggel egy cseszevel. es visszaeshernek. ovatosan hasznalja az aranyvesszofuver. ha nern mindenk inek. Esza/?-A lIleri/?tfb6l szauuazo. fii1'tose/? A lIijvhl)'. sokfel« lIagy tOlllegbeu tenlllJ eve/If novell)'. akinek eddig javasolrarn robb eserben. Ez altalaban ket-harorn 80 81 . iuesen febrtjloail. es egy even belli! ujra jelenrkezrek az epegorcsok. h61yag nern mrikodik rendesen. Az egy lirert rovid ida a larr . Eloszor az epe elegtelen rruikodesenek a megelozesere javasolok egy harem heres kurar. de azt delelort.vesszOfiibol kesziilt teat langyosan. de az aranyvesszofiirol nem lehet eleget irn i.11ll0Junk. G)Il1jtesi ideje: augusztlls.ras~it. mint az cpcrmikodesne]. Akinek alacsony a vernyomasa. Ekkor ebbol b~r napig napi kec lirerr kell meginni. Ennek elkeriilese erdekeben egy heren legalabb a hasznalarat. Kb. erdlJk SdJeIl.kell meginni. EI fogjak felejreni. nemcsak nekern.) Errol a novenyrol mar f rta m. Ezert eloszor csak egy I iter rear igyon meg egy nap. megindulr a kokepz6des. ugyanolyan kurric kel] alkalmazni. a harmadik heren haromnaponkent egy cseszevel. csnl: a virtfgzatball eltfgaz6. vag)' eserleg mar apro ko van az epeh6lyagjaban vagy az epcvezetekeben. fi'lrfszes szlblek A virAgo/? srl1gtfl?. egy lIdtemel1llagasabbrfl is megno.RANYOS ISTApFO (SOLIDAGO GIGANTEA AlT. Sedra egyenes. Erre a celra csak addig kell a rear in n i. kb. Elso heten minden reggel ehgyornorra igyanak meg egy cseszc arall). A. 10011 bossznale. csel'allYflgof. Ezzel a kura be van fejezve. olyan jo tapaszralarairn vannak. rntint. de csokkenri a vernyornasr is. 4 kgjI-iss filM! lesz 1 /?g szdrae anI. es mindenr meg rud na k majd enni.kb.lIdzsrisail. delclcn egy es delunin egy lirert.felslf szardb613040 em bosszti reszt gylijtsiillk leuele/?kel. es urana mal' ketherenkent is eleg lesz egy-egy csesze. Leuelei szorta]e. mert renyhen dolgozi k az epejuk. /leSentflllyagot. A kura uran nern szabad teljesen abbahagyni a tea fog). A d1'og szapouint. A vil'dgztfs Jelidejbdl gylljtjiilt. tri. Elofordulr egy csesze rear !l1eg kelJ inni ker-harorn h6napig. Ha a m. men enyhen ugyan. a rn ir azeldrt nem.

hogy k isruerrekii majduz. E16szor azr. abbahagyra a gy6gyszer szedeser cs a diede is. l'·kh csak ezerr is erdemes Kevesen tudjak. SZOfllbol. es dressziik a . Az aranyvesszofuvon kivLil van meg ugyanezekre a bajokra egy m. es hogy a mrija meg van duzzadva. Mtir cobb mint 10 eve kezelik. uern birra megallni. hanem 111:1S szerveken kereszrul.l' vese. egy-egy hogy ha rirkan csesze is. es 10-12 pere uran sZlirjiik Ie. hogy azora rendszereseu. Eppen azcrr igya..6 harasu. Ez egy nagyon j6 narhatea. kerherenkenr megiszik egy csesze teat az aranyvesz.ir rudnek felhozni ennek a csodalatos Az egyik agglegeny ismerosorn nagyon evert.. Csak egy cv mulva igyon meg egy cscsze aranyvessz6lljb61. Mindaddig isrnerelni kell a rozsliszres bodzahancspakolasr. sz:imitsanak ni.i nlorra isrneroseinek is. hogy ket napig igyanak kozben. idonkenr egy-egy cseszevel.ES h6lyagoblft6. hog)' kuruzslonak. merr a gyalogbodza termese euyhen l1lel'gez. Ursina emlekezteroii] es HZ elert eredrneny megrart. lvLir aj. vagy m. es megsem rnulik el a betegsege. Ez azt jelenri.igot 82 83 .I1II I I I I hetet szokott jelenteni. Eveme csak legfeljebb kerszer szabad haszll'llni a nagyfokll vizvesneseg miatt. Nernrcgiben a szornszed relepulesen lake anyosarol kaporr tolrort biposzt. harrniuceves kora ur. akik koziil az egyik viceesen el is nevezre Badza FEKETE BaDZA. rekedrsegnel. kelt a szervezeruuknines. Csak egy peir her eltelte man tablkoztunk ujbol. A gylilllolcsbol keszlilr bef6tr es lekv. amikor az erer t bodzabogy6r kisajtoljuk.hhe- tahilkoztunk gy6gynovenynek a harasdrol. otrhon kell maraclni. Elrnondra. hogy allandoan kinozza az epcjc.ls szoblsos modon fogY<lsztharjuk fzles szel'inL A bodzavir. a nap b:hmely szakaban. (SAMBUCUS CSETE. aminek semmilyen karos harasa szervezet iu ni belole vedekezokepesseger. [avasolrarn neki az aranyvesszofilvet. Kenyerre kenve. Ebbol azonban nelll szabad napi egy deciliternel robber fogyasztani. sok keszetelr fOZLl i. lyeztek egy rnasik vrirosba.istira idonkenr. lekvarr.illcsor. egy-kc'r cseszevel. Viszonr ezt a nern cudra bcrarrani.tiidobajosoknak kiv<i16 tiidotiszrft6. Az egyik voir kollcganom panaszkodott. Nagyon sok peld. NIGRA FAlBODZA. a diecat rcndcsen betartja. hogy meregrelen{r6szerkenr is leher hasznalni.lIkoztunk.isarolni. men or . Reumas es izuleti C'ljdalmaknfl izzasztoul es vizhajtokent is hasznos. HZ megrillapirorra. Amikor ezt a beJriszrit<isr csin<iljak.ig tdjnval gozologtetesr is vegezhetii nk fiilfajasnal. ezekben az eserekben napi egy csesze te. Az arauyvesszofii enyhe gYlllladast ben. Van azonban egy olyan eljaras is . hogy havonra egy-ket alkalomrna] Flibol kesz ii It rd r. annak is tudorn javasolni. Akinek sernmi baja sines. Mondram neki.ir [gyanak meg delelotr vagy reggel.is eteleket neru rudor r v. de legaL\bb havonta ker alkalonuual egy-egy cseszeve] igyanak meg belole. h iszen evek ora nern evert ilyet. kivul a gyalogbodzaval. de beind irja a hogy ne is legyen sem mi baja. A fi. mint a Kanadabol sz arrnazo aranyvesszofdben. de ebben sokkal kevesebb a haroanyag.1 koszveny ellenszere.afae nem szabad es neru is lehet osszereveszteui Libon leva vizdaganacra. amig a vlzdagnnat el nern rnulik. Azon rnclcgcbcn. Egyket cseszevei kellllleginni esee a frissen szedetr bodzahajt<isba!.isik noveny is. befottet. es igy fogyaszrjuk. Kiiirfre harrisa van. szrupot . a luiromheres kurar. amikor meg pedig mliall)'ag toliaval beburkoljuk.aralabb genedeionak from Je. Sok folyadeJzor Ha osszekeverjiik es j61 kigytlrjuk rozsliszrrei a bodzafa natal againak kerge alatr levu h.ez a harekonyabb -. hogy reljesen elmulr az epef'ljdalma. illetve a ciklus alate is. Mensrruacios goresoket is k ivaloan leher olda ni end a reaval.) GYEPUBODZA A bodt. sz6ba kerulr az erkezesunk is.in igYOll meg tear az aranvvesszoh'ibo]. .i. )6 daganatoszlanist eriink el vele. akrir etkezes uran is. A bodzafa kerge erre nern )0. de gy6gyszert nern irr ni. A gylillloics nedvebol keszulr szorp . ha erre sziikseg van. majd ruluivul atkorjuk. de csak nchriuyat erulirek meg. hogy kcr meregre!enitoszerviink a majunk es a vesenk. bogy meg ne kostolja hidegen. Ezekre a bajokra csak kisrnertekben hasznal cs nem kozver lenii.- zanara van. Ilyenkor a cik lus kezdere elorr 2-3 nappal kell egyegy cseszenyit elfogyaszrani. Addig viszonr mindennap meg kell iuni egy csesze rear reggel. es nem lett tole sern mi baja. BODZAM. Arnikor egy a lka lornma] tal. Ezert azran nem is gYlijrjLik aZL A bodzala vir'lg<lb61 es liajnisaiool keszulr tea fogyaszrasa nern veszelyes. Egy id6 orvoshoz. de idegzsaba ellen is har. merr uern erz ert sernmi fajdalmar. L.isos. es sern mi baja nines a rnajdva].igyban fekve igyunk meg belole vagyunk Hzva. Elpanaszolra ezt a szerinre lehererlen helyz etet. a nalunk oshonos erdei aranyvesszo. Sokan fogyasztj<ik a bodzafa gyiimo!cseb61 keszulr. Egy csesze vrzzel egy pupozorr teaskanal viragor fordzunk le.it. merr uern szeretett es nem is tudott UC<1n erezre. diedt ajinlocr nek]. arnikor is bolclogan mondta el. Az erdei aran).1 g6zo1ogtetesnel egy evokana! bodzavir. hogy a 2-3 crn-es bodzahajras igen j6 hashajto. Azora mar 0 is fozorr a csalsidjannk. men dier. Nap] 3-5 dl-tis elfogyaszrharunk belOle.vcsszor eppen ezert mi nern is hasznsiljuk. Elmem az. Boldog voir.

mdjlls-jllllills. ent ttl- Bor6ka GYALOGFENYO (JUNIPERUS COivlMUNIS L. Am ha hasznalar kozben gorcsolnek. Hosszns tojdsdnd fllnkltal?. Ilyd/Mt. Alekor szdrnz. gll}}]it es pelaint. Ezzel az olajja! a reurnas resrreszr kell bcdorzsolni. gyrtllttft. zinenziniet tnrtnlnrae. cs az eden)' FeM hajolunk. A borokabogyor es az olajat a vesebajban szenvedok ovarosa n. es a forr. a gin. EI nern rnulasztja a daganarot. lear lIIegszdradt. Folj6 fiiliin ket is gy6gyirharjuk igy. A drog izzaszto glillOziddt. CIi/UOt. Fdjn is aga belii! fires..es epekooldo harasana] fogva nagyon hasznos gy6gynoveny.) Vese. csokkenri a f'ljdalmar. Kb. de keslelreri novekcdeser. Termesei robozbogyoll. husokhoz . a nlzre. quercetint. de eros Ize miart magaban nem hasznaljuk. legahibb egyliteres labasba tesz iink. A }.I!ollglikoziddt tartalmrtz. Gylijtesi ideje: flllgwztlls-ol(tober. 10% gyfl1lttft. bokor. es ennek a leparlasabol kelerkezo rnellekrermek a borokaolaj. sokszor /lflgy d//OllldllYbnn levo cserje vagy fa. CSe1'tlllyflgot. rurint. A leuelszriron rendseerlut 5 level lielyezleedik el. A bordlea /dtelJelllcillt bo» termest./)flg_)' fold. egy j!{/.. ameiyek 5-10 111m . A rorokban leva kezdodo daganaror is leher ezzel a m6dszerrel kezelni. l11/Jelyek luit ivigjejllfdlJe/l.(jdbn tnrtozo 2-4 Oil JJlagas cserje vagy }rl. Oro/tzb'ld. Gyl~itesi ideje: oirag ./eWt (Caprijolillc(!(Ie) csaldd- jdba tnrtozo. Gyiljrjiik a terrneser. ha az utolso napon egy par szem borokabogyor reszunk a fiistbe. elvirtfgzi/l szarfttfs kozben.tlIlgusztus-szeptelllber. es csale a terutese gyogyhatrisil. 11apattintdsrn to'l'ik a szrira. mint az epekonel. csak kismerrekben hasznaljak.i. IJ1ls0S bogy». Leoele sotetzold. A bodzn virrigjtft iide viragzrls/wr gy/ijtjii/? New szabnd wegvami a celjes oiragzdst. utert megbnmul. nyirotr szajjal szfvjuk be a park T Cd kozel ne hajoljunk az edenyhez. Ha a torkunkar akarjuk g6zo1ogrerni. kb. flpro Is jo illat». egy. es 11111 ilemorssoljuk. Neill szabad osszeteueszteni a gya/og. A bogyojtft hnszlltfljll/? gyogyllovellykem. Barna ktfrge jillftlt I?OI'ban szentolcsszerti porl/sok/uti borftott. term es . kekcs. bodzdM/.A bodzn. Vesekdnel is lehet a lkalrnavui ugyanllgy.·iss bogy6bl111 C-vjtmllhl is IJm!. Virrigzr1ta as: dgak vegeill eMs bogeI'llY. Leuelei dr a/all/Ink es igen sZlil'lll1/? A drog H. 10% dUo/rtjnt. A Fejiinker reljeseu berakarjuk egy roriiIkozi)ve. leoliru. kb. pacolashoz hasznaljak. fill/ely uem liD meg csnk kb. SztfJ'flstul szedjiillle a lJirrlgot. 30% in uertculerot. sza/llblllligrill kellsavglikozidat. hamvas allaporban. Gyiilllolcse ibolyakelt. Fusrolesnel a husok szep sz inr kapnak. CSel'l7ll)'flgot. sztiruyns. I ineterre.itmer6jiiek. leeues illoolajat. 6 kgfriss virdgbOllesz 1kg szdraz: 84 85 . jlliliperillg/ilwzidrit. azonnal hagyjak abba az alkalmazastit! A bogyo gy6gyhatasa mellett kiv~il6 Fiiszer. Bor6kabogy6b61 keszul az angolok egyik kozkedvelr irala. gOlllbolyded. A Cip1'llSflLell (Cu p ressaceae) mddr. Bogemyo /lil'dgzata SfllgdsJeMI.isban levi) vizzel leonrju k. jlfreszeit szel/l. 10 fill bosseunk. Is ertellte/ell lesz.

Tdleuelei IIyelesels.II Cickafark KOZONSEGES CICKAFARK (ACHILLEA COLLINA BECKER) Ezt a gy6gynovenyt I Ovja. vegbel.20-30 CIJI !Josszllnk. es ravasszal csak a leveleker. I es fejunker letakarva az orru nkon es a szankon Ce1valrva sz ivjuk be a tea p. erkezes eldrc kell meginni egy gyenge cicka fa rkrear. Ne hajoljunk nil koz el az edenyhcz.il flivet szabad gyomorfajdalomnril nagyon gyenge forrazaror keszfrsunk..1rajat.eg)'en benne. regi. rosszindularu sebre. erkezes ur. Pakolasr is lehet vele kesztreni. ldl/{/zstfsolt. reggel es esre erkezes elorr igyuk egy herig h. ami a nnyir jelenr.il javasiorn. Kiilon gYlijrik a (Liver (ez a virag es level egyucr). Vigyazzunk. Maj cs epebajok. bevalt a t iido.\( nern javasIOIll scnkinek.es epebanralrnaknf l ker heren kereszrul minden masodik reggel. majd egy h6napig minden heten egy gyenge forrazaror igyunk.legzoszervi bajokrial es idiilr horghurur eseren.. Legzoszervi megberegedeseknel es idult horghururn. csak egy-ket vinig! Ezr a z cnyhe forrazatoc naponra ketszer. a m ir belelegziink! Aki a belegzcskor allergia~ ninerer erez rnaga n. n leuelet. es kellemerlen szaga van. rosszul fogjuk magunkat erezni. de vigyazzunk ana. hogy a gyomorgorcsolesr rnegszuncesse. BeJgorcsoknei ker herig h. de ovatosan kell hasznril ni a ri ivarereskor es a vriltozo korban nagyon j6 hanist ve!e elerni. Ezek kozul a csiperrel kell a legovarosabban ba nn i. reteleen. junk a csaladorvoshoz. Eppcn czerr csak a viragj. azaz 2. ugyaucsak egy honapig. Az olyan cickafarkbol is csak keveser tegYllnk a reaba. Vegyiik Corcsos sorbs. trtnl: meuren termo 30-60 ctu egyel/es szd. hogy 2-3 crn-es sz.hOI11naponkenr. mit irtun k edd ig. vag)' sokar iszun k. mindegy. A virdgollJehhek. 86 87 . csa]: I1fe/uJr legyen ferro a gaz. Ha az egy honap alarr a vizeletuuk nern lerr tiszra.iska I-I aranYll keverekebol a nap bnrrnelyik szakriban. A gyogynovenyszakm<1 harem felekeppen vasarolja fel. Urrina rarrsun k egy her szunerer././isz/les. hogy in halal. Csak a viragjar. hogy a forr. es moudjuk el nek i. a csiperer . a hllgyutak megbetegedesei.il: gorcsos gyomor es belfajdalom. hiszen eros hadsll gy6gynoveny.iskamil [uver ontsii nk [e.5 dl forrasban lev6 vizzel egy csaporr re.izatban csak egy keves virrig legyen! Maj. hogy rnelyik napszakban. Ennyinek elegnek kelilennie ahhoz. felrepedezert h6lyag kezre. sdtorozo bug«. A noveny az alribbi baiokra haszn. Ebbol a keverekbol is csak egy csapott reaskan. hogyan kell hasznalni! leher rdj<ir..irral lecsipjuk a viragor. ne I. a nok reszere rcrernretre a J6isren. Serduldkorhan leva lanyok a menses elsd napj.esvirrfgZfltllnlt (Co1llpositnej csnUdjdbn tartoeo lliiveJlY. N6i serdii lokoes orrverzes gyogyltoja. lJirdg// a )0. Gylljtesi ideje: jl/II i us=augnsztus.isr« egy egylireres labasban lorrazzunk Ie egy csapott evdka 11<1cickafarkar. egyszen'lllo·veIlY. arnelyikbeu sok virag talalharo. minden harmad ik nap reggel erkezes elorr igyllnk meg egy csesze cickafarkre. a [iioe«.iig igyanak meg eg)' csesze rear cickafark es priszrorr.irorn napon keur este.i n igYllllk meg egy gyenge A hugyurak betegsegeinel Iorrazaror. Lege/okiilJ. Virtfgzllt({ 3-5111111. vedi a 110i szerveket. rnert ha ebboJ eros rear foziink. ne inhulaljon! Inni is kell belole egy herig m i ndennap egy csesze enyhe forraz aror. meh. Iordul- Gylljtjiik 11 virdgot.it . "nem lesz rnienk a fejunk ". ue Koziillseges ciclUifork: n/iszl.

Ujb61 lertem . no A legkozelebbi ralrilkozon. (Majdleveszik a fejemer a hivatalos szervek. meg a z:h6gyiiriin Rosszindlllarll. mere A valrozo korba lepa naknek javaslorn . Erre a vinigjabol keszulr langyosra klluilnl. hogy en il.in a piacou osszefutotruuk. lyen vlzsgaval. Nyujrozkodjanak egy jo cloigot is . a cickafark a nok gy. ekkor egy kis darub gezzel parszor lemossuk a gennyedza sebec. es lassan koreyolgassanak.1gllnkkal kellene vinnunk. vag)' nem fogad el. hogy van.yet Ie merek frni. belli! is. ker liter forrasball leva vizzelleonnink ket evokalUU cickafa rkot (ebben leher rerrneszeres mennyisegii virag). engedjek el rnagukar.irclaszobaajt6t nyirva hagyna.~t a kiillenni. reaivas kozben iiljenek le. Ezt az ulofil rdot mindennap rneglsrnereljuk addig. igyanak meg egy-ker. Akinek rendszeresen A tear a goresos a jo gorcsold6.orizl1ek a rnulrbol. kozbeu rnindig ontunk egy kis rneleg vizer az iilofi'lrd6 vizehez. V2 resz vcroni ka leirom. De ez tul hosszu tortenet Jenne. hunyjalc be a sz em ii ket. perefeszek-gyullachlsa van.ibbi keverekbol: 1 resz cickafark. menses a lar t is iharjak. Ezerr en esak javasolok arnir mindenki elhararozasabol elfogad. Huroben rarrju k.ival irrigaljon egy herig minden nap leUrana hagyjon ki egy beret. Visszarerve a cickafarkra. arnennyi ellepi. Tegyen egy haromlireres edenybe 3 evokanal cickafarkor (keves virag legyen benne). Ezr llgy kell csinalni.ha csak A rear akkor igya.is unin ujbol felforn11jllk a zslrr. Ha a vlzben kezdi magJr nern j6l erezni. sokszor elgondolkozom alan. amig az aranyerunk gYlllladasa el nem rnul ik. Krir lenne. arn ikor raernek. 88 89 . hog)! egyilyen ir:in)'el szakkepesitest nem kaporr ember 11 II I. az is a cickafark fekves clotr. merrem neki ajrinlani a fenei reakevereker. a langyos cdaflirdovlzhez hozzaadjuk. es nagyon sokar szenvedett tole.ha ez nines. J 6 leune. forrazza le. fogIalkozhat. rnerr belepert a v. es 10 perc . esedeg verz6 aranyerre egy langyos (il6rn rdo nagyon j6 harassal van. ha 111. Vajon In iert! Leber. gekkel "ez nem leherseges". ha valaki lenue orthon a [['I rdeskor. az is igyon a ciklus alatr egy-egy cseszevel. de most mar sernrni problemar nem okozott.ckafa rkvi rag is haszn. A teat hagyjuk kfvtil is.in [eszurjiik. azt. am i kor felkeltek. Amikor mar megrortenr a rendszervaltris. hogyha kell. Hllsz perc ii!ofn. no meg III icsocla doJog. Ezt a fL'1J'dat csak negyszer csinalhatja meg eg)' honapban. hogy ugyan elmaradt a mensese. majd uljon bell". egy jor. hogy ne hiiljon k i. kiegeszuve azzal. mere uern rudjuk e1mondani. egy begyulladr. Nem szabad dunszrkorest renni 10<1. es eg).il haro. akik valnrnir . 1 resz zsurlo. Ak iuek mehgyullad. begYlllladl. sernmifele engedelyre nines szliksegiik. egyszer van. hogy minden masodik nap cickafarkbol keszltseu iilOfiird6t rnaganak.rda utan lefekszunk. s en kcrdezrcm. te>ij. A volt fonokol1111ek a titkrirnoje. majd megint egy hetig csi.5 dl vlzzel. 10 percig lefedve turrjuk. hogy meg nalUIl k is van egy-ker oreg rajtam loan alkalmas a cickafarkrea. gennyeseda Orornmel meselte. rnindenr lelrrarn errol.-ker rottya nris ur. leontjiik a forrasban leva vlzzel. gy6gyszergy. amikor a clklus ideje van. hog).r:igb61. 10 percig fed6 alan tartjuk. hog). ez j6 ideglaziro. Krem kesziresre a ci. Ket-harom napi . Katika az egyik nyugdtjas-ralalkozon kerr segitseget rolem. fordzarot hasznaljuk Llgy.irom napig egy csesze rear az al. rnensese.imoliroja. Azt hiszem. Minden szekeles es fCtrcles lldn a vegbeInyfiasl bekenjCd{ ezzel a sebre is kiv<lkenoccsel.k meg. rnajd a reaba .lsa.lljak meg. ezutan leszti rjii k. mely evenkenr mondra .ilrozo korba.izr atorr genel lekorjuk. Megis egy-egy si keres varazslor a fejlett orszagokbol is sokszor Ielkeresnek orvosok. Szoval. leszilr[iik. Sokaig nem ral. hogy mar az elsa honapban visszaallr rendes ciklus.ilkozrunk. hogy a menses kimaradrisanak a kezderen. ahogy az elejen irrarn. eg}' cseszcbe ceszunk lOgy ptlpozott reaskanal vinigor . [urorr az eszembe. azaz k iviilre nern kell In{ianyag f6lia. es amikor langyosra kihiilt.leforrazni 2. am it rudok. Ovatosan beleulunk. ennek a uovenynek soleg [orreno al kalrnazsisa is eredmenyes szokorr Mivel j6 gYlllladasgarl6. rudjon segueni.Hhhida ucin sziirje bele a fCtrd6vizbe. de a sziveig ue erjen a VIZ. cle pr6b. es fekudjonle. Leher az aranyerr« kenricsrir is keszireni 2 resz cickafark es 1 resz kOl'ol1lvi. hogy it rerrneszeri nepeknelmeg rna scm rendelkeznek a varazslok sernmi.\no cegek szakem berei.n~Hja a hiivelyoblitest. azonnal szalljon ki a ksidbol.rnoudt a dicsekedve. az en oreg fejemerr mar nem ldd) Ha mar itt tareok. es H fi. a eserleg tudhar valamit. kuratok. ne fhzllnk meg. esedeg h. Ez most aZert inert tudomasom szerinr ana] betegse- az idevonackozo rendeler szerinr valamir. fiivesember nern saj. de nern rorolkozu nk meg. ha erosen gorcsolnek.W. A Friss cickafarkor es koromviragor annyi zsfrral forraljuk 3-4 pcrcig. a kozollseges noven)' is megtesz i -.

Citromfii
(MELISSA OFFICINALIS L.) idegerosfto. nyugrato, altaro te.ik keszi'dnek belole, de idegnyugrato hatasan kereszr ii l sok ruindenre j6. Vegyiik sorba jorekony harasair. Gi:ircsold6. Ideges hanyas! inger es gi:ircsi:ik jelenrkez esekor igyanak meg legalabb ket csesze citromfuterit egymas uran rovid id6n belu l, Odlto es elenkito reakent napi ker cseszevel kell elfogyaszranl, egyet regge.l vag)' delelort, Elsosorban a masikar kora delutan.

langyosan.
cseszenyit

kell elkorryolgatni

A tea [orekony a szfvidegre is, erre nap! 1-2 egesz nap. Aki rnu nkajn miart
is alkalmas a cit rorn lvibo] ke-

ezt nem teheti, az esre tevenezes kozben porolharja.
A meh megnYllgr<lddra sziiJr rea. Erre a celra a Ilap barmelyik szakaban ihatunk belole eg)' cscszcvcl, de legaL\bb egy honapig mindennap. Izzaszto hatasa is kivalo. Ha erre a celra hasznaljuk - es

Vizeletkivalaszro hatasa miarr is iharjuk, ekkor napj iban eg)'szer, reggel fogyasszuk. Napi ket csesze cttromfiitea evekig fogyasztharo meg udltoitalkcnr is, de a j6 idegnyugtar6 harsisanril fogva az eletunketis meghosszabblrhatja, A gyomor es emesztorendszer nyugtat;bira llgy erheriink el eredrnenyr, ha a clrromfubol keszult tear etkezes elort isszuk meg. Ekkor ellazitja a gyomoridegeket, nyugrarja a gyomorrrakrust, Nagyon j6 harassal van az agyra,
er6sfti az idegrendszeriinket. Ha erre haszrialju]; a citrorn-

fiiver, esre lefekves elorr igyunk meg belcle egy forrazaror

nern vagYllnk l.izasak -, <lgyban fekve, arnilyen forr6n csak rudjuk, igyunk meg belole legalabb ker cseszevel. Ha a cltromfiiteabol minden nap deluran megiszunk legalabb egy cscszevel, rapaszralni fogjuk, hogy rnegerdsodotr a szemiink, uem fog ugralni a betl! elritr ii n k, de hasznalhato ideges eredeul fejfaj,bn,U is. rIa erre isszuk, uljiink le egy kcnyclrncs forelba, hunyjuk le a szemunket, engedjiik el magunkat, lazirsun k, es ki..izben kortyolgassuk el a re.ir. Ideges erederu fogfajasnal a teat resrrnelegen vag)' egy kicsir hidegebben tartsuk a szankban azon a fogoll, arnelyik Hj. Pcrsze a legjobb, ha rnielobb fogorvoshoz fordulunk,

Az njalwsl!irrfgllrd? (Labint ae) e5aIrfdjrfba rartozd, IIdbl1lk sokszor csale ternteszrett IIfilNillY, eve 10. GpUtjiile a lel!eleket liirrfgzds eliftt, Is a felso 5 cnt-es szdrat. 5 kg-b6/lesz 1 kg szdrnz dru, A drog illoo/ajar, cSel"l1uy{lgot, ledIliSl1//af, lIydlkrft, szaponiut, mdzgrft stb. tartabnaz.

s».

Elslfrelldll m/zellflNillt hazrf IIH(1JI. Idtszer

is tNlI/eli!e
III

G_ylijtisi ideje: j /1IIius=szepre
is szed!Jetlf a level.

bel',

A citrol1lfil leve/It basznrflju/e teakeszitesl'e. Allille/( ortbon terem (I citroll(/;', " Idrrfgzrfs ellft( vrfgja le ns: egtisz lIiillell)'t, is a leoeleit fejtse le I'ola, s igy szarlrsn, hozzrfteve a 110IlfillYCSllCSOll lillo 5-6 cut-es szrirat is.

90
L

91

Kiilsoleg a cirrorn fiitinkrlLr;lr hasznalhatjuk dagana[Okra, zuzod.isokru, cs meg rcumarikus h1jdalmakra is. A tinknirar LLg}'keszitjiik, hog)' a vir,igz;is clort kozvctleniil levaaotr citromfiivcr osszedgjuk fet-egy centis darnbokrn, egy beforresiiveger relereszunk az igy osszcvdgmr fiivel, es leonrjuk gabonaszcsszcl. Most andban leher kapni Royal vcdkar, ez gabon,ib61 keszii], es 40 fokos, fgy kiv.iloan alkalmas erre a celra. Egy hetig a fllvon hagyjuk a vod kar, naponca cgyszer feldnuk. A befortesilvegben levo fuvct szobahomersekleten rarrjuk. Kcr her ur.in leszuriilk. A cicromnitinkru ra kct evig elcarrhar6 h aroanyag-vesztcseg nelkii l. Ezzel a t in kt urava] dorzsoljiik be a daganaror, a ZlLz6d,isr ovarosan, cs a ti nkru raha rn.irtotr gezzel korhcrjuk be a reurn.is vegtagokar.

Rendellenes
major.inua

rnensesue I cit rom fLi, va [a 11l ilyen meuta, cs angelikafii egyenlo a ranvu lcevcrekclxil

keszitsenek tdt egy cscszc vizz el egy evokan.il fCLvetldorr.izva. A cikius kczdcrc clort ncgy-or nappal igyanak meg bel61e naponta egy csesz.evel. Epemiikodest serkenro, szelhujro tea kent is erdemcs a cirromhibol kesz iilr cdc fogyaszrani napoma legaLibb egy cseszevel,

Vcgczetul sal.irak cs m,irdsok

Izeslcesere is haszruilncrn rcrcrn,

h arjak, rnerr nagyon j6 izu , A cirrom h'i vatlou

csak rcrrncszrcn i lehet. A gy6gynovenyes sza kuzlcrckbcn es a patik.ikban szarirott ,iliapmban kapharo.

Csalan
csfpc)s
CSALAN, NAGY CSAI.AN (URTlCA [)[OICA
L.)

ElerkezriiLlk az egyik lcgcrtckcscbb gyogynovenylink drgyaLisahoz. Val6sziniileg nern rudom az osszcs kiv.ilo rulajdons.ig.ir lcuni. Az egyik volt kolleg,lll1 - n.ila m it!i)sebb - a h.iboruban szovjct fogs.igba cscrt. Tobb fogolydborban volt, es elmondra, hogy a legrobb hadifogoly ott eire tid a togsagor, ahol csal.in volt a kornyckcn, Elsosorban etkezesre haszn.i lr.ik, de fertorlenirert is es vert r iszt iror r. Tcrjunk azonban visszn mai szcrcpcre. En rizenkilencfele hajra tudorn leirui a had sat, ennyit ismerek, de biz onyrira olvasoiru kozo(( is van olvan , aki egyeb bajok r.i is crezre m.ir .illLisos baC<ls,ir. Kezdern a lcgfonrosabbal, a vert es az egesz szervezeret tiszt ito har.isaval. Majusban es oktoberben n'\gyon i6 harasr leher elern i egy-egy hat heres r iszr ir okur.iv.il. Azert rn.ijusbun, mert a k kor rn.ir a honap elejen szedhcro a friss csalan, es ez a legjobb har.isu, S azcrr oktoberben, inert ilyenkor no meg a sarjucsalan olyan nagyra, hogy crdemcs

leszedni. Aki nem rud hiss csal.int szcd ni, vegycn .\ boltban sz.irftorr novcnyr, azokut is j6 idriheu gyl\jrik. A rnv.isz i kura a tontosabb. men a szervezcriinkbcn rclcn lerak6dort salakanyagok,u ki kell hujtani. Ncrncsak a vert riszrirja, j6 hat.issal van az egesz sz crvczctu n k rcv u vcscrc, a m.ijra, epcrc, rudore, III i nden szerviink re. Csak har berig szabad a cs.il.inre.ir inni, men a benne lev6 kova savar a vese nchczcn dolgozza ki mag,ib61, es igy k6 kepz od her bclolc, Hat her sziinct ur.in ismerclhcro a csal.inkura. Akkor most vcgyiik sorra a rabbi gy6gyhads,it. A verr iszr ir.ison kereszriil j6 har.issal vall az ckccm.iru, de kcvcrcker kell belole csiurilni, melyben egyen16 ar.iuyban fordul do csal.iu, orvosi vcronika, zsalya, zsur!«, A keverekb61 napi eg}' csesze teat igyanak meg, az etrendjiikb61 pedig roroljek a fusrolt luisokat es a zsiros crclekct. Addig kell folyrarLli a teakeverekbol keszitert tea fogyaszddt, amig az ekcemu cl nCI11 mu l i k. Kiilso lemostisra csal.iu-, babhej- es veronikure.ir keszfrsu n k, es az ekcenuis helyckcr

92

93

A csipos csal.in, I/ag)' csnldn, 11 csalrflletek (Urticnceae) csalrfdjdba tnrtozo tnindeniitt d%rdlllo, eveM Jlb·lIeny. Mindell I'dsze/ullrfll/tszol'oh-

lee]boritatt, bn testbez er, cslpos, egcto
fdjdlIllI/tlt oleoz, Szdra 1111-nel mngasabbr« is megLeuelei Ilyelesek, sz/t)es tojasdlId VI1gyIrfndzsas aill/alah, j'lirdszes szdb'lell. Viragz(/t(/

110,egY(!f/cs, lIegpzoglctes.

jiizer. A leueleit is a je/so 5 C1/l-eS szdrti: meg n gyokere/let gy/ijtjiill. Beszdrnddsi aran), 5:1. Mil/dig lIiragzds eldtt /ull g)'l'ljtel/i, tnunssznl
rl

a friss Imjtrist, dsszel !?rlszdlrfs lIagy I!figris urdu IlOVO, IlU. sfl!jllcsalrillt.

Az {{pro csnlrint ttem szabad g)'/ljte'li! A drog glihozidrihat, csel'r/Ilyngot is
g)lrlIltaszer/i nll)lngot, b'11lg),{{Sfl1)at, leouasnvat, B- es C-lIitmllhlt, urticolt, Ilrticolillt, sot is lJr/sat ilyolllokbn1l taNtllmaz. Gylijtisi ideje: level- jllllills-szeptelllbel', gyiikir - o/ltobel'-aprilis.

martsllk be le, es mosogassuk vele, Fkcernrira egyebkent a friss IIti Fli is j 6. A vese- es holyaghomok kepzcdeset megakachllyozza, elhajtja a m.ir meglevor. Ak iuek a szrvevcl nines problbnaja, nern szfvbereg, ak.ir egy kur.ir is csuuilhar a csaLlnrdb61, k ihajrani a vese- vagy holyaghomokor. Ezt 11gy kell vegezni, hogy egy liter csalance.it egy ora alarr kell meginni. Egy beFOttl"Slivegbe gyiljceni kell a vizclcter , hogy lassak benne a kihajtort homokor. Egy liter te.ihoz egy pllpozott evoka nal t"iivet kell torr.isban levo vizze! lei.inreni, fedo alate rarrani 10-15 percig, leszurni es meginni J1Hlsfelora alart. Szfvoecegeknek nern javasloru, akinek sok a sava. sz inten ne C5i 11,;1]3. A csal.i n ja vfzbaj to, rehar erre a cdra is hasznalhato kisebb - egycseszenyi - mennyisegben. Ez eserben I.-eggel igyak meg a rear, hogy ne kelljen ejszaka sokszor felkelni. Vert isz tlto. A hathetes t isz nrokura utan is ajanlaros meginni kerhetenre reg gel egy cseszevel. Verkcpzo is, merr a benne levo vas harasara a szervez erunk verkepzo szervei robb vert fognak eloallltani. Sokan egyebkenr a vastarral ma rn iatr nern szeretik, Inert hizlal, Emeszresjavir6 cppcn a benne levo vas okan , de ha az etkezeslik mennyiseget nem novclik, nem fognak hfzni role. Akinek az erneszrese nern j6, egy h6napig minden reggel igyon meg egy csesze csalanrear. A vercukorszinrer is csokkeuri. Ezr a tulajdonscigat mar klinikailag is bizonyirorrak, Erre a celra del ben vagy esre igyallak meg egy cseszevel langyosan, Az en eukorbetegsegre osszeall ltort rerirnba n is V~1l1csa lan. A hugyurak, elso es hacso hugyvezerek, hllgyhalyag tisztirasara is alkalrnas a csalanbol kesztilr rea. Ilyen esetekben egy t iznapos csalanreakura eleg szokort lenni. A gyogynovenyek lassabban gyagyfrj,ik ,1 bajokat, de rarrosabb a harasuk. A 10 napos kura alan kec csesze rear kell elfogyaswllli naponta, egyer delelotr es egyer delut,\.n. Sajnos ejszaka fel kell kelni egyszer-ketszer t6le. Az emeszresjavito tulajdons<iganal fogva konnYlri a s'ZeJdectiritest. Erre a eel ra esak akkor haszna]ju k, ha szorulastLnk van, ebben az esetben este lefekveskor kell egy

csesze langyos csalrintcarnicginni. M,-\j- epebanralmak esereben is ercdmenyesen hasznalhato a csalantea. Ha

es

erie a cel ra has'Zn,iljllk, reggel ehgyomorra igyunkmeg egy honapig ketuaponra egy-egy cseszevcl, Azerr jobb az ehgyomorra elfogyaszrotr rea, mere job ban hasz.nosu L Akinek sok a gyomorsava, az a tea elfogY<lszt<lsa urrin azonnal harupjon valarnir , ami lekctl a savar. A lcp megheregedesene! nagYOLlj6 harasu egy rovid csalanreakura, ursina a rendszeres teafogyas'Zt,is. Ha a lepunk sok vorosverresrer kap, ami ferrozorr, megnagyobbodik, es ez karosan hat a vorosverrest-terme.esre. Ha azonban a csalan altai risz ntorr ver kerul a lepbe, nem kell tokozorr munk.it vegeznie. A rovid kura egyhetes, eza lntr rn i ndeunnp igyanak meg egy csesze teat. A her lerelre u r.in j6 harrissul van a lcpre, ha a tovabbiakban kerherenre egy cseszevel megisznak belrile. Cyornor es legzoszervek hurutos megberegedesei. Verrisztiro hattisanal fogva es a bell ne levo savak ,ilral a hururos reszr tisztftja. Ezert, ha erre a celra hasznal]u k egy 3-4 napos, napi egycseszes csalrinteakurat javaslok. Faradekonysag ellen egy tavaszi harheres klLL'aelegendo, ezzel segirherjuk lekuzdeni a ravaszi f;:irad[s~igot. Tiidomegbetegedesekne.1 is ]6 harasu a csalanrea (irr nern a rbc-re gondolok). Ebben az eserben nem magriban kell haszn.ilni, hanem az al.ibbl keverekben: csalan, veron i ka , ttidofll, erdei szarnocalevel, vorcshagvmahej, orvosizlllzgyoker. Az eges'Zet egy rovid ideig rejben kell fozni, es kihu les uran napi egy-ke: cseszet keJl mezz el izesitve meginni. Vizkor - vizhajnis. Sokan rudjdk mar, hogy a csal.in nagyon ]6 vfzhajro, Akinek ilyen problerua]a vall, egy hetig minden ddelott igyon meg egy felIirer rear. Az elso cseszevel reggel, erkezes elotr egyszerre, a m.isodik cseszevel a delelott folyamrin elkorryolgatva. Az egyheres hI ra ur.in, amig nehezen adja Ie a szervezerlik a vizer, minden herell legahbb ket eseszevel igyanak meg. Milt- (ream r6la, hogy a heri ker csesze Folyamatos fogyaszdsa az egesz szervezetlinkre milyen j6 had_ssal van. Leukemia. A lepillegbetegedeseknelmar inam, hogy verkepzesre, veniszrfdsra milyen j6 a csal,llltea. A leuke-

94

95

in. Mindenkinek azr szokram javasolni.incsucsor. s rnelcgfrsc rcsrbo- Enz!ikiilet nern a nemesirert fajoke is j6 harassal vannak a ny.it llg)" hogy a friss c5al:in is benne leg yen a vizbcn.is megakalL1lyoz~1s~in keresztiil fogyasztilsra is alkalrnas. Fnnck . 3 rcsz CS.1h1nlevel I resz csalringyokcr mersekleriire.in Friss csaUngyiikerbol kcszulc Libfl'l rdovel valrjuk fcl. es azzalmegmosni hais.int szcdni.inlcvcl hcz egy keves diofalevclcr is tchernek. ()ntse a viidrot tele vizzel.iban nem clcgcndo.ibfnrdor egyheti. al.irom he! alan. akkor se hagyjak abba a rea fogyasztilsar.cs/vagy cscresznyesz.issal van a vert isztfr. amikor mindig melegebb Amikor nuir ferro vizzel telc viidiirbe . [obbun dolgozik. cs kupjak el ezr a kellernerlen bercgscgct. regyek ezr mindaddig. Kczdern a leggyakoribb beregseggel.is rncgakadrilyozas.isra.z. osszel vagy tavas szul. igy jobban rea hilso cs melegebb viz.ic a meggy es cseresznye keverckeb61.is. A csal. A csaLingyiiker nagyon jo veser iszr iro. vegyenek a bolthan llleggy. Amikor az orvos meg. holynggyullad.iulevelct es csal. Ekkor ne hanem sz insz appnnt hnsznaljanak. hogy t()kozatosan tCimelegirjiik a l.erinte)l) a Il1cggy jobb.lIlapitot ra kesziilt tc. mint a friss.ib. lassan megszlinik a Hjdalom. de ha keverekcr 2 rcsz meggy-cseresznye I resz mezei kadng rcsz vcronika sz. kezen.irom hetig igyanak meg heti ker cseszc re. iziilet! j/ijdfll!!ld.ibvizer forr6ra llgy. de a meggylevel is haszn. amikor lcgrobb ben ne a haroauyug.irrear.innal is j6.it a l. A lernosas ur. akkor a deli vagy est i. Kellemerlcn. cz. hirrelen a l.) cllcnrill. Kt"d6n6sen a nok Hznak fel gyakran. prosZ!iHanagyobbothis okozta h6lyaggyulladjsnii] is kiv. az is jo.i r kapuak.z a reakevcrck ncm gy6gyitja meg a fehervcrliscgct.il kaoldasra. II kerb61 kcszulr oblit6vizzel onrsek le.iua kozverlenul ill.irresszuk a Libllnkat. a holyaggyulladiissal.inlevelbol kell hajmoso vizet kesz. llgynevezett cig.I 2 rcsz d iolevel resz verehu llo fccskchi rcsz zsurlo resz cicka lark Ebbol a keverekbol naponta igYilnak meg ker-h.is lllegszl'lI1tcrcscrc friss csal. E. kezcn.irorn cseszevcl cgcsz napra elosz rva .unponr.it igr. csiruiljon trtorn. esedeg rn ind ket crkezcs ur. 1gen j6di.ilyozas. am it rna mar ujbol lchet kapni. Amikor az elzsirosodas megakad. Renmntikus.ib. Akik nern tudnak friss csal. rninek hadsiira a bor bepirosodik. hog). Ez! csiniljn minden m:isodik nap. A hairitkulas cs korp. Ezeknel a novenyckncl ncmcsak a vad alanyok terii.az hiiromszori hasznalur ut.1nlolll. ak kor a belole de megeri.nsil ni.iteni. Hajritlmlds. hogy a vcrtisxrfro haddniil fogvil a szervcz er minden resze r iszta vert kap. es nuir nem Ok01: gondot.ik utokczelesul. Ha kiriszrult a vizelcruk. A1. A friss csaLinlcvelbol kesziilr l. h ideg .iskor a barnu hajuak a csal. hogy szedjen cgy fel vodor csal. A csa l. Legjobb a rcum.isod.iubol labfiirdor.cs/vagy S7. vcrkepzcsrc. meg legabbb h.l rltd nak tesr. Igyanak meg helole naponta h. oda robb vcr . meggy (PRUNUS AVIUM L.ibar a vizhe rcssziik. A fcntieken k ivii] a csalantea szinte minden bajra jo adltal. melyek jotekony har.isrn.irar. A kovetkczo kcvcrekcr ilj. a boltokban ernek "I ered menyr. magyarlll fchcrvcrliscgncl a csal.inrca onrnug. Enel a robb verrel az izulerekben lcrakodotr salakanyagok kezdenck kiuru lni.isra.m i.ilhat6 szarirorr es friss allaporban is. Tegye hele a l. de ez nem olyan Vegezeri"d ismct csuk annyir. de ebben ilZ cscrbcn egy kevereker kell kesziten i a kovcrkczo rccepr szerinr: a holyaggyulladasr. de nagyon j6 har.inymeggyet r a rror ruk :1 legjobbnak. Ha a vegedci6s idoszakban h07. A meggyek koz ii] 111ia vadrneggycr cs ur.i].i rvacsa l. clzstrosod.isuak.inbol kcszult scm elhanyagolharok. es z avaros a szine. <1'l.\1> a modja. vfzh ajr. csipos erzes [esz .isik.ik hasz. Amikor nern vesz csal. Libon.irom escszevc] lungyosau. mig a vizeler csip6 crzesr okoz.iramlik. harasai A csal.ir« a karj. ezalcal a fejbor jobban leriszrul.i n. eljenek kapharo csal. sa rlos gamandor vagy ehclyctr rcsz fehcr .ingyokcrcc akkor szcdjiik.iltal Hj6 test reszt friss csalinlcvellcl megcsapkodni.in igyanak meg egy csesze meggy.ira.iloan hasznalhur«. nagyon fontos gyoveil'.in gYlljtovanyfli Ebb61 a kcvcrckbol cgyperccs tozessel keszfrsenek (ennyi maradjon). az clzsirosod. es minden eckezes elotr igyanak 5 dl rear meg belo- 96 97 . A gyl"imolcsok szarni kcpezik a drogor. odnkcszftcrt m..in a hujat csalingyo- Cseresznye. lin- jutni a meggylevelhez a h. Van nak benne sejtnovckcdcsgilrl6k. resth6lllcrsek lcrrc] kczdjuk. Urana vizer ontunk a fl'lrdovlzhez. es egy pill" percig ne ti:iroljek meg a haju kar. hogy gyir6 hattisa van a csalannak.i n nal torrcnf hajmos. a szfvnuikodcs scgiresere. cseresznye sz. PRUNUS CERASUS L. a hajat legaLibb hcrcnrc kctszcr.

es mclcg. ravnsszai.le egy decir.ik.il rov. A tea nap alarr szepcn kiriszrir]a az elnydllcisodorr feliileteket. Vizhajdsra szinren kurasz erfien kell hasznalni. uizeletlmjto. Azr nem rudorn. nern tiszru lr le rendesen . ezr korlarlan ideig csinrilhatjek. flIlJ'agolttlt rartalntaz: M! a leueleit is gyl!jtiittiil? a meggyfa vil'ri.omorra.in elegendo. Ha leher. folytarni kell a ku rat addig. hu het i kef csesze tear mcgisznak belole a nap brirrnely szakaban.es cseresznyeszarar. A gyiimo!csok szdrait leell gyt'ljtelli kiilijll-JdiliJII.: IIlIi/IIS-jfllliIlS.Ir napi egy cseszevel.i k eI a szar.ilj. am fg szu kseges. ha csak a megg}. arnikor a gylimolcsbt elfogyaszrorrrik. Ezzel III i nden csa lridba n megold halO an nak a menynyisegnek a beszerzese. amikor ezek a gyiimoicsok megjelennek. G)II'ljtisi iel. 98 99 . A drog IIYrllkaold6. reggel erkezes elccr. A bel es a gyO!llor el nyalkasodtisa el leu napi egy csesze rea elegendo.ibb ne haszn. venni beloluk. A szivmlikodes serkenresere elegendo. amennyire sZlikseg van.gzrlsakol'. EZlldn tiz nap szuneret tarranak. hog). majd tiz n.iromu apon kenr egy cseszevel.. de ezr esre letekves elorr kell megi nn i.lpig ismer a cseresznye es a meggy szarabol kesziilr re. A )'ozsaji/e/e (Rosaceae) csa{tfdjriba tartozo jrfk. ha ncrn.-cseresZIlye sz.ir igyak reggelenkenr ehg). A szuneteles idoszakaban csalante~ir kell inni h.ir. leher-e a gy6gynovenybolrokban kapni a Illeggy. tisztfcsak meg a maradvanyokrol. Ne dobj. 3-4 l?g-b6llesz 1 kg sznra z rim. Az egy h6nap ierelre ur. Ha czurrin meg a szekleten eszre leher vcnui. sZ!zJ/llllJlodist serleentd stb.ik. Egy honapn. amig [-liiksegesnek larj. de arnyekos hclyen szarusrik ket-hirorn meg. megpedig rlz napon . soknt szokru nk szeclni. Mindaddig leher ezt folytarni.irbol kesziilr rear fogyasztjak.

A csipkemagban csak E-vitamin van. illeroleg a rermeset vag)' a termes husat. csipkehust fozzllnk 3-4 pcrcig. 2. Keszfresi m6dja llgyanaz. es 500 g cukorral keverjii k e]. Ugy kell kesz iteni. ezerr cobb kell bclole. a csipkebogyot kulon nern ernlirern. Az azonban kevesbe isrnert. mint a csipkehus. naponra akar ker-luirom cscszc teat is meg leher inni belole. Albogy6terlilesiikbogy6ik . arnikor kilu'ilt. hogy a C-viramin f6zessel elbornlik. A csipkeluisban robb a C-vitamin. szrinlyatta/t. Ilyenkor a vizeleter gyiijrsek a holyag es a vese reudszerrelen nulkodcse ellen.in. Rendben fogja r. rnajd fogyasszuk el erkezes utan. meszei. Vesehomokra es a veseko levalasztasara is hasznalharo a csipkehus. de Fogyasztani reggel kell. A csipkcrea egeszseges emhereknek is k ivrilo iidfroiral. Ekkor sZlirjek le. akkor reggel egy csesze csipkehusrear fozCink magLLnknak. de ne reggel. m indenk iismeri. uasnt. Ezutan mar fogyaszthacunk belole. inert az meg egy fozetre j6 lesz. de nagyon vigyrfzva.Csipker6zsa (ROSA CAN INA L. zuzzuk osszc. mint a cukorbetegsegnel. a kovet. es 8-10 napi . sziirjlik le. Ezuran a csipkehusrol {rom Ie mindazr. hogy a csipkchusban rlzszer robb a C-vitam in. ahogyan an az elejen Ieirtam. erkezes ur. B-. B-. K. mint napi fel decilirerr. Csipkeborr Llgy keszirunk. de nem cobb. es harom-negy percig fazz(ik.5-1%). men a csipkelekvar is rarralmaz meg C-vitamint.meg. de ebheu az esetben Ltgy keszusek el. Fozere hOlyagbantalmak ellen es epeko oldasara is l1agyon j6. 10% peletiut. Alralab<l11 azr is rudjak rola. csak kevesebb benne a haroanyag es a Cvvlta- A eSeljek eve/lJll.tojds vagy korte ala/uta/l.ik. arnelyben fdfott.ur a ni a vese es a holyag nnlkodesec. hogy ejszaka ne zavarja a pihenest. de nem mind. abban meg lehet larui a homokot vag)' 100 101 . hogy C-viramin van benne. de csak akkor kell inni etkezes min. Ezert az elkeszlteser Ltgy javaslom.. A csipkehus j6 hugyhajro. A cukorbetegek szi nren 1 teaskanal csipkehusr fozze- egy bef6rtesilvegbe. ugyanazt tudja. hanem este erkez es uniu igyak . K. am it rudok. Leszrires uran fogY<lsztjuk. uyautokban A-. is P-vitalllint is tartnlniae. 1 teaskan<il A csipkehusbol keszlilt tea elosegiti a zsiros erelek megerneszreset. hogya csipkeszosz ok lejojjenek rola. Gylljtjiik It bogy6it. Gylljthi tdeje: szeptember=nooember. es hogy a vadon [erma novenyek kOZl"d Ebben van a legtoob C-vitamin. Rri kell unteni 3 liter bon.5 dl vlzzcl ontsuk fel.illas titan lesziirnl. es kedvezocn hat a cukorberegsegre. azt hiszern.ik k i. ntertn tiisRii borgnsole. ha zsiros erelt errek. Lesz iires uran minden reggeli elott igyunk mindacldig. hogy a csipkebogyor vag)' a csipkehusr egy 6raig h ideg vizben <izrass. nek meg 2. j61 megszivja magk Ezuran cppen csak egyszer rorryantsak Fel ugyanabban a vizbeu.) Ezt a novenyt.iztasdk 3 vizeben. 1020% culerot.egyszer [elrortyantju k. 2-3 111 wagasrtl nOTlek. A C-vitalllill071 k!lliil (0. delbert vag)' A csipkebogyobor foleg idosebb korban kinind hazisz er min. mig a h61yag rendesen nern rruikodlk.ipkebogy6 ket veget vagjuk le. hogy a csipker felontji"tk vizzel . Azt is mindenki rudja. de rarralrnaz meg A-. 3% alnia- is dtl'ollZSrlllat. hogy egyliternyi cs. mint a cirromba n.iskanal csipkemagor mossunk meg.a mar egyszer kifozottet .5 dl vizben. majrl meg negy oran lcereszrul . Ha httgyhajdsra hasznaljuk. Egy re. hog). maglleZiwllot. mint a cukorbetegsegre. A masodik rea Ltgy keszul.es P-vitamint is. de a husar ne dobj. mint a cS_ipkebogy6ban.Leveleik 5-7Ievelkeb81 rflbuz/l. es 4-6 odt allni hagyjuk abban a vizben.

gyllllad. am ikor en nek a vel' riszraralansaga az oka.is.5 dl forrasban leva vlzzel lconrenek. KIRALYDld (jUNGLANS REGIA L. csak jot tesznek vele a szervezetukuek. j ugla /ldtn-al/calole/at. szurkehalyog-kepzodes ellen. amig a gyengeseg el nem 111t'1Iik.Di6fa KULCSOS DId. A c/i6jrft csnk kb. A drog csersaunt.: j1l!ius-allgllsztlls. korryonkenr elfogyaszrjak a Jlap barmely szakaban (egy cseszeuel robb tear nern kell megi nil i napjaban).ir». Amikor a tea langyosra ki hii lc. s arnikor kilnilt. amelveleer a szdrrol ]« kell [osemui. segfto verhigitonak. 102 103 . A foginy beregsegei.~lj'lk llgy.ir egy hernel rovabb nern kell rarrani. gallllszsaVflt. Ebben az esetben nern kell a teat lenyelni. Az erneszres elornozdirasara is j6 hatassa l vall a di61evel reaja. Gyomor es belelnyalkdsodasndl. hogy egy rcdskanal osszetort dioleveler 2. arnlg a gyulladas el nem rnult. de egy honapndl rovabb ezt se Fogyassz. reanak veralvaddsgarlonak es a nuij rmikodeser es javasolru A dioburkot es a termes kozott leva luirtyaszeni anyagot rna mar nern hasznaljuk belsoleg. a cseszet lerakarjak.ik.) A dioleveler haszn. szcmt isz tirasra herenkenr egy nap haromszor eg)' honapig. bosszts ilefll.. 15% leve/eto! lebet Iltil'osftas lIelldi! megfosetaur. Ma nuir csale n leueleit gylijtjiilc. Erre a eel ra 3-4 napig egy-egy csesze diolevelrea elegendo.ilruk rn i elsosorban k. OLASZ DId. Errc a celra 2-3 napon kenr kell egy csesze. Altalanos gyengeseg eseteben is eleg napi eg)' cseszevel meginni mindaddig. de egy honapnal covabb nem szabad a teat fogyasztani. Egy fel deciliter vlzz el letonazrun lc egy csipetnyi diolevelet. sz i nten j6 hatasu a dlolevel reaja.is esetebeu. inozitot. lnssnu /lO'VO fa. szerncseppenrovel naponra luiromszor a szemunkbe cseppentetrunk egy-ket cseppet. /Wlles C-lIitamill t tnrtalnutz. Szemgyllllad~hra. rnindaddig. illerve a 11.:\sa meg nem szun ik. Egy verriszrfro kur. csak a haj apol. eliagsauat. uraua lljb61 lehet folyratni. Gylijtesi id. jllg/Oll Icesedlallyagot. A nepi gy6gy<lszathan verrisztfrokenr haszn. de ha lenyelik. foglazllLisok esereben egy csesze fent leirr medon elkeszirerr reival kell a szajar i:ibli:igetni napoma tobbszor. Egyhavi kura utau rartsn nak egy lronap szC!ncrer. /Wlles illoolajat. szfJlallyagot. alralaban a szcm verereiuek cisztftasara is hasznalruk a diolevelccar.1Haedulebn». Gyullad. csnl: rer- tneszrue fore/Ill e/o. versiirib~g ellen. Beszal'r/c/rfsi f1l'rlll)1 4:1. es uadosr trent. Illig a foglazuLis vag)' a fogin). sziirke halyog k ialakulasanak a mcgelozcscre.

Tobber nem szabad inni! Az egyheres. Ha a larasuk csokken. borklllreseknel fii rdor. koverkezo Mi m inden re j6 a diolevel Ezerj6fu (CENTAURIUM CRYTRAEA) KIS EZERJ6FU (CENTAURIUM MINUS MUCH).ival hasznaljak a di6levelb61 keszi. eles eszaki szeler kaprunk. regyenek d vizben riz percig azrarort dioleveler. fagyasokra a diolevel siirii fordzataval kell kesziteni a rdr. aranyer. probalja meg a d iolevelte.naljuk borogata. keszfrsenek egy csesze diolevelre. kicsit megutogcrn i egy kes fobival. n k.egy Iiter vizhez egy evokanal Rivet szamolva . illet6- leg egy heten egyszer. gyomoregest sZli nrero. nem akarra elhinni. szckrekedes.or liter vizben f6zzuk a dioleveler.t naponra kerszer meg kell isrnerelni. de a rnikor isszak. epel1lLIkodest segito stb. Nern virtern a s~Hamat. es gondoljanak valami nagYOll j6 dologra. de nern SZabad korlarlanul hasznalni a junglon nevi! nn)'aga miarr. a masikkal 6dllkenr j6 melyen hatrajhajtva gargnrtzalcam. A borcgarasr dunsztkoresben kell vege1. Ezt igy csak akkor kell inni.itabba leher hagyni. Rajta is segftett a cli6levdrdval a gargaridhis.lbujjakig. Aki nek ezek nem haszn. vese.1l di6levelet 3 dl vi1. A maj m{i. A magyar konyha etelek keszfresenel. epekob. mig az meg nern szrinik.kodesenek segttesere egyhetes kurat kell tartani napi ker csesze [caval. ha nillcsen rendben a szelderlik. es azzal mosogatni a b6rkiiirest.5 dl) es erke'les utan a masikkal. verezuek. de a legjobb esre. A ket csesze rean kivul reggel.ijnni kodest segito kuuit egy bouapban csak egyszer szabad rnegcsinalni' Ha a labon levo visszerek megparrannak. mit hasznaljon a hangszalagg). elsdsorban az emeszrdszerveknek es a majna k nagyon nagy szuksege van d. hogy ne kifele parologjon a diolevel leve. A friss dioleveler csak meg kell rnosni. A kovetkezri napon mar a jobb oldali rag6izmom is Lljr. rcaja? Velem eserr meg a dolog: a Lin).ilrarn ket csesze diolevelrear.irom naponkenr egy-egy csesze kell mindaddig. urana ujbol napi egy csesze tea. be1s6leg hasznalva egyes borberegsegek ellen. este.ilr tdt.ben f6ziink. !azas alia POt kezelesere j6. Nagyon keseru. Cyomorcges ellen ket-h. Ezt az eros f6zerer ontjirk a [iirdovizbe. ha csak szaraz level vall keznel. heren kent. egy pLlpozort ev6kan. Azuran sem szabad reljesen abbahagyni. Magas vernyonuis ellen is hasznalharo a d ioleveltea. Mindket esetben ket-harorn her utan lIgyanannyi icloszi'lnetet kell rarrani. A kezeloorvosa luirornszor is megkerdezre. Ha csak szelhajnisnak hasznaljdk. Amikor a Hb sz inesedik. Azr . Hrirorn her ur a n megszfinr a ruszos l1landlllagYllllad~is. amig egy liter el nem parolog belole. delben es esre kiirOlllvirag_ kenoccsel es a terival kenegettem 011. m. a mindennapos ezerj6fiitea iv~~s. alralanos gyengeseg. Amikor a gyofnormilkodes nines rendben.omeknal volrnrn az egyik relcn Svajcban larogaroban. fgy egeszsegesek maradnak. Rendbe hozza a megzavart g)'Olllor llliiki:ideset.\Z egycseszenyir a nap brirrnely iddszakriba n meg lehet in n i. gargarizalni.isra. Rossaindulani daganarokndl . a l11egvakulas es a vesernukodes leallasa.e kepleresen kell erreni. ellen Llgy hasznaljak Vegezerul a d iolevel nagyoll j6 vcrriszriro. hog).es nlrijtiszrlr6. Miisnap reggel mar erezrem. es ratenni a visszerre. Jo tu lajdonsrigai kozul felsorolok neluinyar. Ugy is hfvjak. amivel borogarni kell az aranyeret. eZI pers1.es elotr egy cseszevel (2.etiik. verszegenyseg. hog)' fekelyberegeknek ezt a rdt inni nem szabad! 104 105 . eleg belole akkor inni egy cseszevel. A neveben is benne van. amikor nern megy el a szcl. igy a visszcrseb 6-7 nap alatr begy6gYlll. Itt irolll Ie. hogy a doktOr Llr kerde'li. Letakarjuk.i lui. CSINOS EZERJOFO (CENTAURJUM PULCHELLUM DRUCE) nagyon keves kesenianyagor hasznal az redig a szervezerunknek. allkapcsoruar. Naponra egy cseszevel igyon meg bel61e egy h6napig. verrolulris oszlato. A kec borogacis kozott szabadon kell hagYl1i a megparranr erer. Harem nap alan a gyulladas teljesen elmult. Ennel jobb m6dszer a sok rosrot tartalma'l6 etelek fogyaszt<isa. ami gatolja a sejrnovekedest. kenocsesel fCdpalcildval a fi'demer belidr61. hogy . Gondoljanak csak a gyornorkesenl iralokral Az egyik legjobb keserii <111)'agLI a kis es a keskeny levelfi fil ezerjofu. Egy idos holgy egyevi antibiocikumos kezeles utri n scm szabadulr meg a mandulagyulladasarol.Iyog novekedescnek rnindennap a megakadalyozasara cgy-ker honapig cseppeurerrii Siiriiveriiseg a diolevelte.ir.ir. Ara nyerbanralmakra. Amikor e!mldik a reltseger1. es ugyantlgy a jobb fi·dem. A sdj ferrdrlenltesere is hasznalhato a diolevelrea. de erre a dlra csak keverekekben haszmllhar6. szelhajro. Az idos holgy felhivorr. Mikor kierrunk az erdobol. A Furdcvizet ugy keszftju k . egy decilirer rea is eleg egy napra. Azert csak 11l6dj. begyulladr. Mit ad isten.erj6fl'te~it legaIabb egy hetig minden nap. hunyj. A cukorberegseg szovodrncnyci a l. Etke1. kelcsckrc. reurnds ru nerek. es llagyjuk langyosra kihiilni.ir. BorkiCltesnellemosashoz csak rear kell kesziteni a diolevelbol. A di6level a cukorbetegsegreis j6 harassal van.sra.ik be a szernu ket. kerherenkent igyanak meg egy-egy cseszevel. majd ezutan has1. az egyiket megirram.hdso -.ilnak. de ennel jobb harasu a galagonya vagy a fagyongy. hog)' a mandularn begyulladr.ibcsonkolas. Egy riszta gezzel at kel l kot n i. azr egy uapra eloszrva dorzsoljek a labllkra rerdcol lefele a I. egy h6nap mLdva a doktor LIl'nak elment a hangja. foldiepe. Azonnal csin.ni. Szekrekedes ellen esre egy ret liter ezerj6fii rdt ig)':l nak meg. lefekveskor igyanak meg egy cses'le ei:. hogy ezerfele bajra jo. A siirii tdt Llgy keszitjClk. E1. de elorre ker deci literr kiveszunk belole a bor vagy a daga nat boroganisara. a kelest es a fagy~ist. azt a behunyr szernhejukra kenjek egesz napra eloszrva. Diolevelrear ajanlottam neki. es egy-egy csesze SZllrokfli tea lassan elkorryolgarva.ullacl. lernosasr es borogatast ajanlok. majd egy honap szuner koverkez ik. <lmlg 2 dl-re nem fO Ie. hogy minden houapban egy herig naponta igyanak meg bel ole egy cseszevel. es lljb611ehet kezdeni. A ker unoldmmal egy gyi:inyiirii napos idcben el ment iink set. mit csinalt. rovabbra is este igyanak meg egyegy cseszevel.lntallllak. de az egesz ezerj6fiincl leirtakra ervenyes.

SzArftalli csoleorbn leotue. illoolnjat.ilj.isdad Il/akliail. akkor [egaJabb h. ebbol langyos lilofiirdor csindlni. uileotiusnuat. Tlfleveiei rozsdbnn dllua]«.ik az iilOfiirdot. jobb lesz az erneszresuk. Gylljtesi id6:jrW1Is-augusztus. Megszoktam. es egy evokanallal kell egy liter vizzel [eforrazn i.i lo re.irom hetig III i nden 1.il esre egy csesze teat kell az ezer- A tflmic5jelek (Gentinuaceae) csnUdjtfbn tartozo. es a harmadik heren mar csa k minden harmadik nap kell egy 106 107 . a rnascdik he ten minden nuisodik nap reggel egy csesze erkez es elort. liossznledsnl«. de ne tld Iorron. csesze te.llf1gy/ddves llollhlJl. a vesemlikCides seguesere a reggeli elfogyaszrasa elotc kell inni.ibol a nap barmelyik reszeben. Leheroleg mosdoralba regyek az egy liter rear. uinset.11<lS0dik nap meg kell in ni egy cseszevel ebbcl a kiv.ig meg esre. Visszarerve a noveny nevere. reggel erkezcs eldr r kell egy-egy cseszer meginn i. gyahall rt kozeps8 reset i<flliitrebelvezue. 20 perc rnulva szabad csak reggclizu i.1sniil.irom h6napig ha romnaponkenr. verszegen). Ha furdokadban csin. kiveve a rakor. j6flibol meginni. Virflgzata 511tol'OZO bogenqlf.eres banralmakn. Nagymarna a m indennapi iidfroital rearikhoz mindig tert egy keves ezerjMiiver is. a melyek az emeszressel. amfg a baj el nem mulik. Csak azoknal a bdrbanralmakn. A vese es a maj risztfdsara. mint az aranyvesszofilnel. Amikor valaki "has. dsszel es ravasszal nap igyanak egy-egy hanap. gyantflt. Szdra egymes. toj. Azora is igy kesziterr. a szervezeruket jobban rneregrelen ir i a nuijuk es a veseiuk. B6rbanralmakn. hianyztk.ha ugyanazr a kurrir javaslom.II 'I I i Aran).1 rnegvizer. 3-5 em /Josszl/ak. erkezes elder. SzririelJelei leeresztbeu dtellenesel«. minden reggel kell egy csesze rear meginni.is.segnel h. a maijal vag)' a veserm'ikodesse] kapcsolatban alakulrnk ki. virAgzattibal/ eltigaz6. oleauolsauat tartalmaz. ha aldrmilyen betegsegl'lk van. Beszdraddsi mAIly: 4:1. Verrolu 1.it igyon meg az ezerjMilb6[.ir meginni reggel. flillk 1'0ZS(1JzIII. A drog 3% eritaurin leesersiglikoziddt. es ez altai sokar javiranak szinte minden beregsegen. es kb. azaz az elsd heren mindennap etkezes clor r egy csesze ezerjofilrea.il hasznal. ha nines benne ez erjofu vag)' mas keseni fll. rfmyfkos belyen leell. vacsora uran egy Az cperrulkodes javLr. Vigyrf~Jli kell. Reumas runereknel minden rnasodik cseszevel. AlraJanos gyengesegnel ker-h. reggel egy es esre egy csesze re. A majmukodes segfresere barrnikor a nap foIY<llmin. igyanak meg egy-egy csesze rear az ezerjohibdl. egy. az iidirdreaimat. a llliikCidesiik elosegiresere egy heren kereszriil napi egy csesze ezerjofiireut javaslok.11.11'0111liter ezerjofilrea kell a vizbe. es onrsenek hOZZ. mert kOlJllyen befiilLed.

es morfinsza rmazek is van benne. Ebben leher va la rn i. A verehullo fecskefii a makcsalad ragja. tampa luiromszog alalult1/l. Ernberunk viszout au valaszolra. ekcerna ellen. lehetoleg orvosi felUgyeler rnellerr. Kulsoleges haszn. amikor megpllhult. hogy olvassa a berli ker. mere van egy bakreriumolo hatasa.5 dl vizzcl. hiszen folulrdl kel lene kezdeni. leesert! auyagot. Az ernbereken . szivbenulasr okoz. Elkezdre a11l1r61. 10-15 cui bossztt. lerep egy verehul l6feeskefLi-leveler. A IIDlJellY ip leueleit gylfjtjiik Beszri rndasi ardny: 4:1.iskanal leveler leforrazunk 2.ilarar is elsosorban az allatgy6gyasz. Az irasok szerinr a kinaiak mar harornczer evvel ezelorr tejjel egy-egy aranyban keverve sziirkehalyog-oszlar6nak Masok szeri nt Lidsjavrt6. Parlagon. i lletve a reclj.ma leveler . Kulsoleg a [orrazarat hasz n iljulc somorre.lban a verehullo Iecskefuver seukinek scm javaslorn. A sebekre kozvetleniil rate he to a t:II'kasalll1alapu Ltg)"hog)' a sz. ekcerna ellen es gyullad~isos restreszek borogarasara. Belsoleg haszrialni szigorLI<ln tiles. A szanrorr levelenek. verriszriro.is helyer. somorre. bajladoz». a gyullad.kell gyiijteni. arcu reg-gyulladasr okozhar. MERGEZQ. /. ezerr is ovarosan ken hasznaln].inyar meghosszabbirarni a haziorvosunkhoz. Az ernberuek j6 a szerne e a humora is. az ekcernar. Levelei szort dtldslfaR.ik. A drog t1rise to 10h insnuat. Egy pupozorr re.ir is leher keszireni. ezerr reuman al is hasznalharo. rnerr minden nap. Croitnminr is baktifl'illlllo/8 Illlyagot tartnlmnz: Gy Keverekekben es r inkru rakba n leher a lkalmaz- IU tis i id8:) Ifni Its-allgllSztli s. A fa rlensa !/I/njelik (Aristolachinceae) csnltidjrlbn tartozo. gyulladasos restreszek borogacisara hasznaltuk. borkemenyedcsr szti nreti meg seirnovekedesr g. MERGEZQ! Fecskehi VEREHULL6 FECSKEFO (CHELIDONIUM MAJUS L. r. rehar lemosas uran kozvetlenul a sebre kell tenni. majd megmosQ[[ gyokereker kb. A fOH'<izattalmosogarju k a sornoros reszr. rnrij regeneralo. hogy mir olvas.itl6 harrisanal fogva. gym/At. es a szernhej. egy megfelelo nagysrigu befortesrnerr ami rarrorr.lnak va n egy knrnoly rnellekharasa. Mag. Nagy es rnely sebekre kivii loa n alkalmas. hog)' llgy minclenki rudja.iraz leveler beazrarjuk. a viszonr az a lso kis bcniker is larja. s ursina leszil rjuk. ezerr nagyon ovarosan hasznaljak.iba.a legklsebbcol kezdve fiil fele olvasni a benikec. Az orvos odaulretre a szernvizsgalo tabla ele. de mindenkeppen orvosi felUgyeler rnellerr.Farkasalma (ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L. otvarra.Ieva sebeker is gy6gyirja. es mondra nek i. 108 109 . A verehullo fecskefu gyokerebol rinkrur.it bedorzsoli vele. sebekre. amikor reggel meg)' a kocsrn. A gy6gynovenyekkel foglalkoz6 konyvek szerint a rn. az orvos meghosszabbfrorra a jogosfrvanyar. Fokozza a vese kivrilaszrsisrir.ij.]rban [avaslorn. cserjes helye/leIl el. Mivelrmis baja nern volt. falunkban is egy velern egykorll ember rnenr a jogoslrv. ailni hagyjllk fedo alatr 10 percig. jeldllo. illoolajol:« t. Ssuira 40-60 e1/1 magas. es bekorjilk ezr dunszrkoresbe. Ezt a novenyt m i ugy isrnerjii k. A fentiek rniarr foleg kiils61eges hasznalarat javaslorn. A friss noveny nedve a t yiikszemer.itesszuk a sebre. de erre csak a november I-jero! marcius 31-ig szederr gyokerek a lkalmasa k. hogy verkepzo. I ent-re osszcvagdaljuk.) Eros harasu gyogynoveny.es epebdnral mak ellenszere. ni. Rossz szaga van.) MERGEZQ! A Iarkasa. Meg egyszer leirom: belsoleg hasznalui T!LOS. A frissen szederr. Az orvos megkerdezre. elJel8 lIiilJellY. gyomorbaj es b&lhllrllt ellen valo szer.mi farkasalmalapunak hfvruk . szernolcsor.OSSZ'I /lyel/fek.

Virrigzata jchh SZ/I1II. ezcrt a tinktlmij. tehrir harornnnponkenr egyer. ueg)loldaM.Feher Folyasnal huvelyobl icesre is alkalmas. Sokall rnondjak nekcm. A verehullo tecskehibol rakellenes gy6gyszerr is keszuenek. A Ilh'agdrog 1. rnajd ket her uran leszlirjiik. men eros en csokkenti a gyomorsavar.ig eseren esre. protopint stb. Sol? be/yell e!~fordul. f61eg kL"ds6leg javasloml Feher 'arvacsalan (LAMIUM ALBUM 1.0% eserall}lagot. de vigyazu! kell vele. Az egyi k cseszeve! reggel.) A feher arvacsa]. de Ld6fiird6t is leher kesztteni belole. Az ernberiseg el van savasodva. Leuelei keresztben . De elsosorbau nem erre a cel ra. Gpljtisi idll: viriigz6 Ieoeles /Jajtas: mrijus-jMillS.clles. a hasnyilmirigy.a1l6.in ugyanolyan j6 vert iszrito.0-4. A1agabflll 1/e11J /Jaszllrilhato. A leoeleker is a gyoleerit gy/ijtjiil? Beszdraddsi arally. C-l)italllillt. am fg a borkitttes el nem nuilik. VirtigzattI sarga szlllli.isi k cseszevel esre. al/yagot tnrtalnraz.ir vehetjiik a teajanak. Keves fiivec kell hasznalni. sziigletes. Erdllll szeieiu. napi egy csesze tear kel l rneginniuk belole add ig. eve/if /lo/Nfll. Szarn 50-100 em magas. vodka). a rn. a maj Il1l1kodesere. Ol'vos. Gyolu!r: 4-5:1.agllllikbdes zavarainril hasznaljsi k. 14% cserallJlagot tartalmne. luvis ilioolnjat. igyon meg naponta ker csesze feher arvacsalanbol b~sziilt rear. a szemi:ilcs is. hanern a h61).ik rnegel6zesere is lehet hasznalni. Akinek ueliezen indu].lt a r.efekves elor r igyanak meg egy csesze Feher arvacsa. uileatinsauat.· 5-6:1. I.JH':1 a ruiornakar is megsziinteri. 3-7 em hoszsz/iak. A drog tobb al/Mloidift. A gyomorsav-tLdtenges eseren is haszn.ir is igyauak meg! Cyerekekuel borkiutesck ellen is hasznaljuk. vag)' nern tudja tarra ni a vize lerer. drolepnrton el.iivegbe resszuk. nyelesel«. szapouiut. 110 111 . gymltAt.ilinb'ival. Ugyanakkor egy csesze te. glikozidrit. Toober errOl a noveuyrol nem (rok. szdrleuelei rOlJid IIJe!l'lek. Nok.. mint a nagy A lIlakjiJell (Papnueraceae) csalridjAba tartaz». SZrlra 3. Nagyon j6 harassal vall a nyalkaharrya. eg). Almadans. es feloucjuk gabonap. vagy csfpos csalan. Leoelei: tdleuelei /}OSSZI1. csdues. cbelidotnint (a 1I1orJi1l111hozbasoul» liatrlS1tj. Ket hetig szobahomersckleteu rartjuk. Besznraddsi arallY: 4-6:1. men nagyon 6va(OS<l1l kell hasznalni. gyol?ir: oktober-Aprilis.h~H6. . Naponra legfeljebb luiromszor egy-egy mokldskanal tinkrLn~h szahad bevenni.. SZ{/poniut.. urann igyon egy pohar szaraz feherbon. fokozza ezek revekenyseger. a menses rendellenessegeinel is sikerrel alkaI111a7. Gyiijtisi idlf: majm-jl/fius.a jlldfog Ilyrilkdt. illetd IlijllellY.ilr a [-[iss Ie. Egy helen csak ker csesze teat szabad meginni belole.anbol keszulr rear. es ezunin ken n i d sokszor a verehullo Fri5s lever. hogy szernolcs ellen nem haszn. Ezerr a szemolcsor elobb Ie keU rnosni sz6dabikarb6nas vizzel. Az ajakoSl)irAgl/ak (Labiatal) csa!iidjdba rartozo. (Royal napOllta k<~tszer-IHiromszo[" felnlzzuk. Hn megsirtjii/? narancssdrgn szf1ll1lel)ct euged.0 Clil magas.Y.

mar rajtuk van a rerrnes.ik. rnajd lesz iirjuk cs rnegisszuk. Sufra fas. ha reggel etkezes elort fogyasztjak cl. arnely kizrirolag to rolgyfdn telepszi k meg.es belverzesekne] is haszutilha- AfaMlifilil? (LOI"(lJIt/lI1Cerle) (sa /deljri ba fa I"to z..ir emlfterrern. luirsek Ie .Feher fagyongy (YISCUM ALBUM L. hogy egy pupozotr reaskanal fagyongyre 2. lzelr. Vall egy hason rnasa. Minr minden gyogytear. A pi-vizben nines mesz. es 12 ordn at . & ha ez nem all rendelkezesukre. Azon kivul a faldn rehat telen nincsenek rajta levelek.ir elkesz iteui. hiszen a gylijres idejcn arm vigy:izzanak. Ennek a termesbogyoi sarg. luftlald. st/vallYll szaponint. Ugy kell a rdj. Rakbetegseg elleni gy6gyszerr is keszlcenek belole. rneszes vfzbe ne regyek. fozzek fel a vizet.osszliak. A feber Eagyongy kivalo vernyornascsokkeuto. Nerncsak veruyom. szlvrruikodest segito. A tiilg)ifa/wJl flo !agya I1gy ueut gy6gY!lovfny. de legal:ibbis a vercukorsz intjiik nem emelkedik lombhullato. Gorcsoldo harasat is ismerjiik.) A galagonya mellen a rnasik legjobb vernyomascsokkengy6gynoveny. Besznraddsi arall)': 3:1.U(. azaz haromnaponkent egyer. ha a gorcsok jelentkezesenel csak akkor mar keszen van a fagyongytea. hauem vernyomas-szabalyozo is. ezt sem szabad semruivel Izesireni.'1Il /. propionilleoliut. erelmeszesedes ellen is j6. tiimor. cs ezt a hideg vizer onrsek a fagyongyre! Akinek 180 Hgmrn vag)' efolotti a vernyomasa. ehhez esre be kell a flgyiingyor aztatui. Csak a h ideg azrucissal keszulr fagyongyrdban van meg minden haroanyag .5 dl hideg vizct iinrunk. 0. Mint rn. mindenuap igyon meg egy csesze fagyongytek A leghatasosabb. ezerr uern leher osszereveszteni oket.jlWosldid8. Gyomor-. akkor is kell herenkent legalabb ker cseszevel inni. Csokkenri a vercukorsz intet. rudo-. hog).ezaltal a ll1esz az erleny faIara rakodik -. Arnikor a vernyornasuk a norrualis errekre lemenr. ezr azonban tudjuk hnszual ni. Leuelei dtelleuesen zolde]: l1agy zoldessrilgrik bomemlfek 3-6 !. Oroilzold. verlljomriscsoldlellto auyagot. tiibbszorosen elngaz6.izt atju k. ezerr tovabb. 10III bos fdkOI! f/8. 112 L 113 . A Eakin nem gy6gYlloveny. ha valakinek ingadozik a vernyomasa. verkeringcs-javiro. A drog tartnlrna z kolint. A gyffjtfsi ideje: naoember=dprilis. rneh. erelrneszesedesr g<itl6. Cukorbecegek is haszrialh atj. az is hasznalharja. acetilleoliut. ez a fakin. A llovellj CemZ(illli/llem Ilflstrlgabb rigait leuelestii] I?ell gy{ijteni.iscsokkenro. ezert. sziure bato uiszleotoxin profeint. gomb alalol cser]e.

egy honapban kerszerhriromszor fagyi:ingyreat is fogyaszthat. ' gy6gyhar. akkor is j6 fogyaszrani herenkent egy cseszevel ebbsl a reabol. eltfgazo. szelhajro es eperniikodest serkenro. ezerr igy elkeszitve bizronsagosan leher fogyasztani.lsll rear rognak kapn i. mere eleg nagy valoszintiseggel meg fogja akadalyozni az atrerek kialakul. es esre. Aki a magas vcmyomasara rendszeresen fogyaszrja a galagonyarear. Feherurom (ARTEMISIA ABSINTHIUM L. megerosiri a meh falar. beszal"ac/tfsi (/J·an)'. am i kor mar a robbi. am it azora sok orszagban lier ilror ra k azert. Ezekben az esetekben csak addig kell teat inni beldle.Ifs B6-1!itflmillt.i levil eziisrdseu inolybos. Idives tnlajou solefc/i ellifol"c/lIlo. erre a bajra ajanlorr gyogytea nem hasznal. A leueleleet gy/ij~jiill. Ha a szivberegek a fagyongy es a galagonya mclle a fokhagymat .sa kdros volt az egeszsegre. akkor es nagyon rovid ideig igyanak belole egy-egy cscszcvel reggel."5. iuelli I/civill)'. C. felretlenul igyak a fagyongybol keszu It tear. erliteljes. Azok a rakbctegek.meg jobb a rnedvehagyrna . az az. Csak vegso esetberi.SZfll"a /llrlsfil meter lIlagasl"lt is megl/Ii.) J6 hanissal van. A leve/t/1-og keves illoolajat. Va/fIIllellll). 114 115 . az ernesztesre. magas vcrnyolllaSc.is hozzateszik egy kiv. Ak! fagyongyrdr vagy rinkuirar iszik legaIabb 4 herig mindennap. Amiert megis lrok rola. megelozcndo a szfvinfarkrusr. lefekves el6tr igyana k meg belole egy cseszevel. mint minden keseruanyag. tnrtnhnas: G)u'ijrlsi ide]«: majlls-jill/ilis. crkezes elott. akik nel meg nines arret. nern bfrja Illegrarrani a megrerrnekenyiilr peter. A j'eszl{esIJirrlgzat"llak (Colllpositae) csa/rldjr1ba tnrtozo. Ha nines sern rni baj a sziviikkel. ezzel is [avlrja.ro.isar. egyel/es tcrejt]. (Pelda erre az u rmosbot. seiirleese» tnolyhos. A meddoseg egyik oka lehet. men Fogyaszd. abszinr nevil szeszes iral jut az eszem be. csok keur i a vernyomasat. hogy a rnchfal vekony.ilo vernyornriscsokkenrf es szfvmuki:idesr javit6. Llgy.6:1. glikozidileus kCSel'tlflllyagot. hogy reggel azrassak be a fagyi:ingyot. bOl"ostyrill/llisavflt stb. amig a verzes eI nern mulik. tomegesen termd.) Errol a novenyrol nekern mindig a gyerekkoromban meg kapharo. Kulonosen mcnedzserek_ nek es id6s koru ernbereknek ajanlorn ezr a harom ni:ivenyb61 al16 kevereket. Szivbetegeknek is [avaslorn. al lealornszerfien. hogy borban cs reaban nagyon keyes karos anyagor tartalmaz.

Bogyotermesei borso ala/Nlal?. Az Monya egy reaskaual level 2. jt'iriszes szi!t'ie/~. a mennyiseg ugyananllyi legyen. es vacsora levelebol a I'dI' a szokasos rnodon ~ Elsosorban Oregkori belhururban szenvedo embereknek Llgy javaslom az Monyatea fog).es epekobanralmak ellen. A fenti ker beregseg mellett hasznalhato meg vese. ezr reggel vag}' delelotr javaslorn meginni.isra is al kalrnasak. fejfaj. es nem ucolsosorban kellernes izii iral es lekvar keszulher belole. hog)' esre lefekves elcrt igyallak meg bela le reudszeresen egy cseszevel. delben erkezes uuin a feler. A leoeles drog arbutint.-\r. Tcrmeszeresen a gy6gyszerr vagy inzulint rovabbra is szedni kell. vag)' -bor a gy6gyfro hatasu anyagokon nil A-. Az afonyarea abban segir. je/ute!t. az este is igyon egyer. a ki nek 12 111l11oll1 feletti a cukorsz inrje. afonyalekv<-\rt. sziig/etese/t. Amikor az ifonyakeszltmenyeket vernyornascsok kentesre hasznaljak. npro. amig a viz 3 dl-re apad. Rendszeresen. Veruyoruascsok kenro.lst fog okozni. cseralJyagot. a lekvarbol egy kaveskanrilnyir kelt megelllli. eveken kereszrul leher 111 i ndennap fogY<lszrani. egy evokandl bogy6t f6zzenek meg 4 ell vizben addig. Akinek 10 rnrnol/lrol 12 mrno/l-ig van a vercukorsz inrje.es vesekdbanrulmak ellen is elegenclo a napi egy csesze MOllyatea. A tertnesdrog a jobb. B. SaMll)'!.aszds. delben igyon egy csesze afonyarear. Az MOllyalekvar a gyerekek tarros hasrnenese is hasznal hare. vegiiltiill lapasak foldlek A leueles liajtdst es termest gylijtjiile.- ba tnrtozo.5 ell vizzel leonrve ~ kell elkesztreni. Beszamddsi m·rillY (leueles liajtds): 4:1. ezert ezek a keszirmenyek virarninpocl.ir vagy afonyabor az uzlerekben. uran a rnasi k feler. A teat kersz erre igyak meg. a tertuese: a ugusetus-: szeptem bel'.cs kohogescsillapit6.h. A leueles /JfljtJs gylijtisi ide}e: [unins-sseptember.es Cvitarni nt is rartalmaz. hogy egy ido uran srabilizalodik a vercukorszint. 20-40011 lIIagas. Leuelei uelcolIyrt/t. zolde]«. mert A /)(lJIgajifLek (Ericnceae) cst1Udjtf. 2-3 em bossznnk. laz. glikozidJkrtt. a borbol minden esre egy fel decilirert kell meginni. belhurutban szenvedo embereknek javaslorn a tdjat. az afonyabort. fialJOllokrtt rartnluraz.I I'r Fekete afonya (VACCINIUM MYRTILLUS L. ellipszis ai{{/ut{{i?.\ban nern szabad sokat enn i ~ a nil sok cobb rninr 10 dkg~. Ha kaphar6 afonyalekv. Az eseten -szorp aFonyalekv. Epe-. Aga. Ha a cukorbetegek a bogyobol keszirenek rear. megszunreri azr. minr a belhurut eseten. tll/Iljll erddleben terntd.) a cukorberegeknek es az ides. lIJ'irkos. bokrosodo cserje. diszes. holyag. Az HOllyabogy6b61 CUkl"020Cran vag)' csak mag. 116 117 .

erdes. Ilyn/ltdt. Mi a fekere nad alyro gyokeret mindig rnarciusban gYlijtortOlc Ez csak Llgy leherseges. Idviilfekete.uleti Eijc!abnakkal.) Nepi nevcn fonaszrofd. nem hag)' nyornor. Az igy elkeszirerr Fekete nad. ldndzsds. Ket het ur. 10-15 11/111 hOSSZ/f. arn iro] fellehet ismerru. ibo~)lflSzllJl. A gyo/w'et dltl1ttfbflll tm}flSSZI7! gy/ijtjiik A gyokdr beszdraddsi arduy«: 4-5:1. fekete reszc is errekes anyagokar tarralrnaz. slims. /JU!lrlmos sztfliJ. Nem suroljuk. nszparagint tartalnt ae. Csak a belli I h6feher. h a 6sszel a tovek helyer megjeloljiik. Ne hasz nalj. gumlt. hogy nehany percell bellil el fog mulni a fejtajas. Errol a gy6gynovenyr61 a gy6gYilovenykonyvek nagyon keveser (rnak. hogy amikor a frissen v.baraug 171fl/01. A 1JiillellY 50-60 ent-re i/O. EI61'e elkeszitjiik a es a Royal vodkar. koliut. a baruas. inulint. begyes. hogy belsoleg hasznalva rnrijkrirosodrisr okoz. es tapaszralni fogjuk. Gyollil'zete 1-3 lI)jllyi Ilflstflg. fejet. culerot. nyakos.. az beszfvodik. A tinktura elkeszrresehez egy cenr irneteres darabokra vagjuk. mIg az rele nem lesz. Ha fejHjas gyotd az ernbert.Fekete nadalyto (SYMPHYTUM OFFICINALE L. A gyiildl'dl'og 8-10% csertW'yfigot. Tolelleici bOSSZl1 nyelilel«. Virrlgzl1tl7 5-15 1Jirtlgll. Legjobb a frissen szedert gyokeret azonnal felhasznalnl. Akkor j6 a rinkrura.in leszfi rju k. lelllezii/( 20-30 em. ege. SZl/ros szoro/d(el boritott evelo 111)llillY.lg0tt fe!iilet leveg6vel erintbefoctcsuveget a gyokereket kezik. kemeny/tot. Hosszule 15-20 em. Ezuran a kovetkezo gyokeret daraboljuk fel es tesszuk az livegbe. gy{mttit. eltigazo reszei !ljjllyi VflStfigoll. esetleg rozsasziu..szen addig. A Fekete nacLilyt6 ti nktura k ivaloun alkalmas rni ndenfele Eijdalolll csillapirasiira. Gylijtesi ideje: uuircius-Aprilis. A K). homlokot. naponta egyszer-ketszer Feldzzuk. azonnal barnului kezd! Eze['( a feldarabolasr kovet6en azonnal a gaboiiavodkdba resszuk a gyoldrdarabokat. 118 119 .ik a gyokeret belsoleg: De h\lso1eges hasznalarra kivaloan alkalmas a gyokerb61 keszulr pep es a t in k t ura . csak eppen nedves gyoker errekrelen. ahol eppeu Hj. A nyakon vagy a homlokon levo feketeseget nern keU lerorolui. Figyeljek meg. hdromszor-negyszer az ujjhegyre tett rlnknuaval be kell clorzsolni a nyukar. A frissel1 kidsort gyokereket megrnossuk. drtereken d/o.oluJl' luisos. A vodka egy centivel magasabban legyen. be/iii b~febri)'. glikozidat.ilyro ri n ktu rat ker hetig rurtjuk szobahomersekleren. merr ravasszal meg nincseneklevelei. kiillilyen ba1'111116. a gyokerer61 meg rosszakat is. men a hils6. ha slirii. Sok ember kinlodik (7. Mindenfele lzuleti Eijdalomra kivaloan lehet hasznalnl a Fekete nadrily- Az ere/esteve/lle/? (Bomgiuncene) cSflUdjaba tnrtoe». mint H gyokerdarabok. nyulosan sikos gyoker j6. uyirleos rereleen. uem fog. megtisztirjuk az el halt reszekrol. lIydtJlas.

merr rosszul lehernek! A kadbol kilepve nem szabad megrorolkozni. a csuklo.Hni: A levelebdl kesz iilr tea gyomor. negy-or orar . veralafur.) Err61 a novenyrol azerc irok. Mindegyiket m. 180 Hgl1llll. Hasz.lr nem tudta csinalni. reurnara es [ziileti fajdalrnakra is. rnerr a vi llarnoson hallot ta egy bacsit6l. isrneri a Fekete nad. A cserje leueleit gyi!jtjiile.jar se igyrik tovabb ker napn. mig restiink megsz.inralomban szenveddk a Ligyeknal regyek a peper vagy a rlnkrurar a r=.Uyto. men vernyornascsokkeuro hatasu mellen hasznalhato vese.lI. ezerr az iilofl'lrdot m.!rettem magamnak friss gyokerb61 tinkrllr. de hog)' csak eppen felrottyanjon. felett reggel es esre egy-egy cscsze rear javaslok. es a f:~jdaloll1 helyere ren n i. hol leher feketenadalyto_ gyi:ikerer ralalni. Gylljtisi ideje:jlt!ius-auguszttls. amig a Ids levelek megjelennek. A fekelyek gYOI'san kepzodnek. Ha a vernyol1lasuk a 140 Hgmm ki:iriili errekre bd. de lehet hnsznri ln i. Arnikor a gipszet leverrek a rores helyerol. mint a frlss gyoker.irlJjfffelile (Sax{{ragaeeae) csalAdjriba tartozo.es hclyagbanrahnakra. A levelebol keszult teat a 160-180 Hgrnm-es vernyomrisna] napi egy alkalonnual kell elfogyaszrani egy cseszevel a nap barrnely szakaban. men a benne lev6 anyagok segitik a csontenyv kepzodeser. ra kell kenni egy ruhdra. aki a csfpo.~l.figyelni kell. Az fgy nyert forro vizet a furdovlzukhoz onrik. mere a csipotzuler a Iagyekhoz kozclcbb van. A kadba mar nem cudotc belepni.. mlndaddig. hagyjak.om sztinreresere. Fekdyberegsegre napi b~t csesze tea elegend6. leg6ti riszrfronak. Amikor mar testmeleg.r javastok llgy. amig azt nem erzik. A teaja miudazt gyogyltja. Ileves il1oo1njat.ro rinkrurar. kezen lev6 csont ki noveseker is meg lehet vele szii ntet ni. hog ruindenk i a zr kerdez i role.Mond ram. Mindaddig kell ezt alkalmazni. Nyaron. Reumara es fzlileti fajdalmakra ugyanezt a m6dszert jav<lslom. meg az iziiletek kozorti sikos anyagot is potolja a Fekete nadalytd srkossaga. Vastartalman. a csipo. akkor is igyanak meg ket-hirom naponkent egy csesze rdt. etkezes lItan kell meginnL Fekete ribizli (RIBES NIGRUM L. III icollert ilye~ jo a mozgasa. csak pdr to van. Ezurau felfozik a fuvel a vizet. A cser]e 1-2111 magm leuelei szeles tojdsdnd ala/(liak 6-10 em bosszsut]«. Ket her mulva ralalkoztuuk ujra.i1jon maganak riukrurar. emeszeeses ervagyjavft6 tulajdmmiga is van. a levego szabadon jar a legurakon keresz[cd. a cinktura Zlh6dasok. hogy beszivodjou. Szerencsere akkoriban kesz.Uyto tinkrura kivaloan alkalrnas a csonrroresek uran! kezelesre. mint a vas rag hustol. Termese gombiilJl'i. hanern egy furdoleped6be burkolozva kell rnegvarni. szedjen gyokerer. Azt mondra. es robb orrin keresztu l rajta rarcani.Jig tudotr jami. terniesztett novel/Y. II. cse1'f1llyagot. es csin. telei:intik vlzzel. a masikar esre. am it (] ismer. el nem mulik. es reggdig rnjta hagyni. A csip6fziileti b.vflsat is egy vizeletbnjeo allyagot tartalmrtz. A legllt.varjon meg vag)' ket hetet.ijclal. hog). onnan jobban beszlvja. a Ievelekbol leher ulofurdot keszfreni a koverkezokeppen: egy vodrot feJig resznek az osszevagdalr levelekkel. hog)' a IagYeknril es a rerdne] tobbszor kenje be a fajdalom helyet. amig a vernyom:ls le nern megy 180 Hgmm ala. kluat meg kell ismetelni. Labfejen. A csipoizLiletesek.it (m. Hagyj~lk. es ha hasznal neki. mere robbszori alkalornra is eleg ugyanannyi gyi:iker. Ezr addig igyak. A drog rutiut. De ennek a td. Az ujjuk hegyere tetr riukturaval robbszor keujck be a f:ijdalom hclyet. hogy neb is mnndjarn meg.uneg kell orolni. Az egyik ismerosom kiildott hozzarn egy id6s ferfir. hogy minden nap reggelenkent egy csesze tdt igyanak meg. beszdraddst ({J'any 3-4:1. A sz arftort gyokerbOI leher pepes pakolasr csiurilni. hollehet tahilni ezr a gyi:ikerer. es ketszer-haromszor hasznalni ugyanazr a pepet. At kell korn i.es a rerdfzCdet kop~isa miatt mar a. a boltokban kapharo szarfrort gyoker is megreszi. A leveleket leher meg egyszer hasznalni. merr azon a hclycn. III i [anent vele. arnir a fenriekben lef rrarn. De gazdasagosabb a szarirotr gyokerbol is rinkturat keszireni.ircius eleje voir. a mikor a Fekete nad:ilyronek levelei is vannak. Kerdezre tolem.nalhnn.isok megsziintetesere es a fajdaloll1 csok kentesere.i tisztlr6kenr hasznalr fekereribi7. a rerd kenjek be vele vekonyan naponra ker szer. hosszabb ideig elkorryolgatva.had. az egyiket reggel. esedeg harom h6naponkent a kethetes A Idfti. A levelebol keszulr teat vagy a ribizl iszorpot. Ha nern ruduak fekerenadalyro-gyokerer szedni.ig a gyi:ikerben. es a tdrol hamar be is gyogyulnak.dval legaLibb ker hetig. ahol sok a Fekete nad. amig a csonrkinoves meg nern szunik. aki a szomszedjauak rnagyarazra az eserer. kitszel'esell fi'ireszelt szilliell. Axerr forraszt6fli a neve. rehat .1I111i. izzaszroszernek. 120 121 . a konyok. esetleg a megsdradt rerrnest hasznaljuk. A furdoviz ne erjen a sziviik ig. Este dunsztkoresben kell a r ink nurir dtenni.a fogva verkepzo. szebben es gyorsabban forrnak ossze a csonrok.irettem. Tudtam neki olyau helyet mondani. Nern olyan j6 hauisu. Leher lljraforr<izni. vagy porra kcll torn i. Belsdleg a Iekere nadalyto tiukrurat nern szabad haszn. naponta reggel es este robbszor is be kell kenni a torot r reszt a tinkn:\. de a mas izuleri banralmakban szenvedok Eijdalm<1 is meg fog szu nn i. Izuleteit s a fold mar nern volt fagyosj.es h61yagb:intalmak eseten egy kerheres kllra. A fekete naci. es 0 boldogan meselte. ez e1eg is. Ekkor mar eleg a napi egy csesze tea. Csuitamiut.li-tdb61 egy cseszevel igyanak meg naponta. es vag)' 20 percre beleulnek. A vall. mas-mas bajra.yenkor meg van sikoss. Vese. Ker. es kerr.es bdfekely elmulasztasara alkalmas. es ferro vizzel ossze kell keverni pcppe.llyri:iver.iskent. de ez hamarosan megszunik. dean ishozz. Nagy mcglcpctcscrnrc nem sokkal ezuran egy idegen asszony keresett meg a ferjevel a lakasornon.

irengedi.. Megsziinteti a szedulesr. A /Jil'rlgol? ibolyaszitnlele.ilatos novenynek a haszndlatarol. 60 ev Ieler r i ernherekuek minden heren Iegalabb egy cseszevel meg kellene inniuk ebb61 a reab61. aki alaposan isrneri. a vallalkozoknak es az id6s. A magas vernyonuisnril es a sz iv.lrty. fiildfe/etti bfljtasat hflSZlldljllk. Elkeszftesi modja: egycsapotr evokanil fLiziker egy porcelancseszebe rcszunk. az erriigiit . 1. erelmeszesedes . A szeliues. sz ivrirmusr szabalyoz. Lesziires elott a rea terejen lev6 szines h. ami nem gy6gyniiveny.) A galagony.in lom. Kiilonoscn az idos embereknek es negyven ev felertieknek. szivldeger nyugtat. Aki sz. hogyan kell haszruil ni a galagonya rdjar. Minden igyuk meg.isr. rendszeresen leher hasznalni Most a femi bajokon rul meg egy par sz6r eunek a csod. lcontjuk 2. Rendszeres haszruilntdvnl a prosztara megnagyobbodas. hogy Ha kecszer kell csesze fLizikere. rugalrnarlan hajsz. szlftiisek A leoelek felsz/lle sotetzold. hog). vagy csak leisszuk a rea terejerol (ebben a szines luirryaban sok a har6anyag). a szorong6 erz esr. ezerr csa k a l1lagas vernyomasban szenved6knek javaslorn a haszn:Hatukar.II! Fiizike (EPILOBlUM PARVIFLORUM) A proszcaca karbanrartoja.. Megel6zher6k vele a sz iv beregsegei es a magas vernyomas.5 dl forrasbolleverr vlzzel. kelerkeztk. A kerronel ingerne] m. herenre milyen felkelni meginni. rnerr van egy hasonmasa (a derece).riszes.\r. Cylijtisi ido:jlililis-szeptelllberig. A ga lagon). Az ideges gorcsok is oldodni fognak a galagonyatear61. az agyverzes pedig Llg). a lacsony es i ngadozo vernyouuis escrcn nern ajanlom. A tennis Izards toll. Meg a n nyir a hhoz .55%). ha normaiis is a vcrnyomasuk. sa szfviikkel sines sernm i baj. 11)1111 liosszsut]«.LV[WIl1bozis.1I" napolHa egy csesze attol fligg. esetben 122 II 123 . ezerr a 40 evesnel idosebb. Sajar gyujreser csak annale aj.kulonosen koszoruer-elrneszeseA ligetszipe/ifli!l (oenorlreraceae) csalrfdjriba tartoeo 11ji/JiIlY. teheri azt norrndlis vcrnyornasnal is..ileren nem meg}' kereszrul. Gondoljanak bele. des . hogy egy verriig a rnerev. a magok lldrte a/flkllak.h egy kiskanallal leszedjuk es megisszuk. Kesobbi hasznalara gyakori az ejszakai vizelesi ingere. vizeles] egy cseszevel.na lja.ik vernyomascsokkenro hatasuak. Olvastam az egyik gy6gyniivenyes konyvben. s a hajsz. polifinlOlolMt. A drog tartalniae j!a/Jo110 idoleat (kh. Minden noruuilis vagy magas vernyomasu ernbernek javaslolll a gala gonyatea rendszeres fogyaszras. hogya galagonya az oreg es mencdzserszivek rtimogaro]a.ellen jo hadsll. akkor is igyanak meg hcrenkent egy-egy csesze galngonyaredr.lc robbszorl ejszakai tear kell inni reggel Galagonya CSEREGALAGONYA (CRATAEQUS OXYACANTHA L. 2-5 nun ritllufrlfjdel?. ez err sohiig.es koszorller-betegsegeknel mar leirram. fiJl/Jlal vilrigosabb.ivr itmus-szabalyozrisra hasz. A szdrreszek bengeresek. uern valik rosszi ndulani daganami. hogyha a szivizorn eleg rugal mas. a csesze szlfrds. a sz. reggel ehgyomorra es csak ezuran szurjuk le. s az nem pattan el. mind/lit oldnlou szotdse!?' sziliik fi'i. Szrir/tott. a szabalytalan szivdobog. rovid legzest. ejszaka. De ha az agyi hajszriler Ella eleg rugal mas. elrigflzok. es nagyon fonros rulajdonsaga. a sziv es az erek izmait rugaimasan tart]a. akkor a S7. mergezo! Negyveneves koraban minden ferfil1<~k el kellene kezden i ezt a cdr inni. Lerakarva rarjuk 15-20 percig.is nern fordulhar elo. eleg harrornnapoura egy regge1 ehgyomorra. Az elf.a vireigos . vezer6 beoszrasban Iev6 ernbereknek.igveg vernyomrisr csokkeru. hogy a galagonyn hatoauyagai nem halmozodnak fel a szervezerben .hadt szivet is a megszo- ehgYOIllorra a fl"izikeb61.ivizornel ha l.i ler megpatran.5 % /iflllollglikozid) seterolokat (szitoseterolt is 5zaI'1I/{/zi/Mit 0.

ezert en egyiitt gJ11jtdlll a magam riszere a kit/ele galagoll)'alJirtfgos dgvegdt. sznponint. viragot. Aki.agotly. A serdu ldkori parranasokra is nagYOll j6 hanissal van a kiiziinseges es a ragad6s galaj. Bizonyitja ezr az is. nagyon makacs kell iuni egy cseszevel. 0. Erre a cel ra m i nem haszruiltu k.a (Crntaeqns mO/logylw 1. csel'l7ltyagot. tojtis vngy romboid airi/atak 3-50/1 learej oau rnjtule. Ha lehet rovabh is. a vesere hasznalaros Fiiveket vegigprobalra.Galaj KOZONSEGES (GALLIUM MOLLUGO L. Egy csesze 2. aminoIMt. egy szlure batO llI/yagot. 2-3 III magas. Megel6zeskent is leutam naptdrban. szitoszterlnt.is C-I!itamint. gllallillt. I 125 . es este a pajzsrn irigyrtdrengesben szenveddk kiilsaleg regyek a nyakukra dunszrkotesben reggelig. Viragai ernyoset: [iirtosek. Eloszor a koziinseges galajr61 Irok. Napi egy csesze teat kell a liaraloknak meginni bel6le. A gargaridl. Termise mnjduem gijmbiJlyfi. az egesz mirigyrendszeriinket veda gyogynoveny. a mit a gal. terntes. RAGADOS (GALLIUM APARINE L. es most sern haszruilom . Reggel egy csesze rear igyon meg belole ehgyomorra. a m ibol a tea keszult. Del-Arnerikribol hozrak es torzskonyveztek egy gy6gynovenykeszitmenyr a rak megelozesere.5 dl forrasban leva vlzzel oursenek le egy pupozorr re. higgyek el nekern.. Kerern. A 1'6zsajeJe/l (Rosaceae) csalddjdba tttrtozo cserje. A neve rnacskakarom. szakemberek szerint egy svajci gy6gyszergy. es nern hasznalrak. Ezr a gy6gynbvenyt egyedld Maria Treben kiinyveben lehet megralalni. A leueles dgueg dl'ogja tartnlmaz kl'ategllszszapollillt.) GALAJ. zstrosolajat. mert «z egybibis galagoll). touises. leoliut. tegyen egy probar a tejolrn galajjal is. A rejolro galajr61 szi nren keveset irna k a konyvek.is uuin nyeljekle a teat. TE]OLTO (GALLIUM VERUM L) korc norm alis teljesfrmeny eleresere teszi kepesse. Leueiet. regyek a luirobe. A lIlagas vemyol/lrfs is a szi» kivril6 gy6gyft~ja a galagollJ'a virdgos rfglJige. oitexinmmnozid-glikoziddt. el'dlJ/( szelen' it. lIytillult. Pedig nagyon haszncs.\ resz porcsinfuver is. es addig hagyjak a fiiviin a vizer. LegeIIJ/dill. es j6 rnelyen harrahajolva gargalizaljanak vele napoma sokszor. Leoelei zdrt dllriS/iall. Leher hozzrirenni '\1. Ltg)' elkeszftve. Masnap ugyanigy cegyek a bLit6be a fiivet.iskanal kozonseges vagy ragad6s galajr. Ker hetig uaponta a patranas.) GALA]. a hasznalatar az egeszsegved6 A ragados galajr61 csak annyit. hog). A reafiiver ne dobjak el. flee- A te!'1llesdl'og tartnlmne krateguszsaoat. kuercetiut. szeptember-oletdber. sarga szbl(lnyagot stb. tilkoliut.ir61 leirtarn. A kozon- 124 ill. hogy a gyogy<iszar rna mar nem alkalmazza. kuercetint. Ltg)' jobb harasr Ie]r ki a vesenel. Ekkor sZllrjek le. mint a esetegalagollya. hogy gyenge vernyomascsokkenro es nyugraro liatasa van. mind igaz. llOlillt. hogy ez a sok j6. is a z erett tamest gyt1jtjii/~. Mil/dldt galagollytii. GJI11jtisi ideje: IIb'rigos agveg: mrijns-jl!Jlius. a termese 2:1..) ugyr11lO~yal!jo. A novenyi csaladueve gallium. Ill'fltegllszlaktollt. Kozel azonos harasll mind a harem.15% illoolojnt. adeuoziut. flalJoliolmt. Kulonosen a pajzsm irigyprohlemrikka l bajl6d6knak ajanloill. B. Ezt aka!' ker heten keresztul is vegezherik (gy. amfg langyosra ki nern hiil. 2-5 cm lrosszsutl«. ahogy fent lelrtall1.rigzas/wl'. agviget ui.ir minden meunyisegben atveszi a galagotlyat. biperozid flavont. A konyvckben Ltgy Irjak. piros szfll11. pedig ez a noveny nagyon j6 szolgdlaror tesz a m irigyei nknek es a vesenkuek is. Besedraddsi (/IAny: a vil'agos-leveles agvige: 4:1.

vag}' a valtozarossag miart egy-egy cseszevel igyanak beldle. a tejolt61 alegllesllellyebb. evelli 1I0Vellye/{.vag)' rossz indulatu daganarra baszn.es belverzeses emberekuek napjaban egyszer. Ha mar kil1l:ta_ torr j6. ha a tobbi erre a celra val6 gy6gynoveny nern hnszu. Gyl1jtisi ideje: IIlflj7ls-jMius. Emiatr csak akkor hasznaljak.111 seges ~al~j (Galli~lm Mollll~o L. Gyt'ijtisi fdli: jllllius-jllLius. A legfoncosabb rulajdonsag. a mdsile kettliefehh. l'agad6s egyeves 1I0ve1lY. eserleg kerherenre egyszer. nap! egy cseszevel igyanak meg belale erkezes elort. 126 127 . I'OSSZ szagll..) A buzdJjdW? (Rublaceae) csnlddj. Leoelelk kes/leny szalasall. hogy nehezszagu g6lyaorr.ik . vildgospirosale.szol"iiselt. Legjobb a harasa a fnssen preselt levenek. es belverzeses betegeknek. Aranyercs banralrnaknal ulofurdokenr javaslorn hasznalni. a csomolauil torckel/y. A g6lyaonjftek (Gl!I'IlIIiaeerie) csaltfcljdba tartozo. G61yaorrfu (GERANIUM ROBERTIAN U M L. Szdra 20-30 em !JOSSZl. ezerr nagyon tontos a sugarkezelr emberek szamara.ibb luirorn liter forrazat szukseges..ibn tnrtozo. ameddig kel]. es g). csernnyaeot. A radium nehezen bornlik le a szervezetben.in vagy Ids pres en kimerjCik a levet. Ezt a lever naponta harornszor. ritkds erdlillbell is drnvas. Vil'rlgai !JOSSZl. szitflgazD.fOld feletti riszh lull gylfjtl!1livh"ligzdslwr.idiu m lebomlasat. gyomor. Ltg)' is luvjak. A ragad6s gaLa} bOJgas. A tejolui lJirrlga sarga. LegtiibbszorJekvliek. A belhurutos. il/oolajat tartalinne. E . 1J(igtisolwlI.1 noveny tel en is szed heto homentes helyekroL A frissen z szedert kozonscges galajt megrnossuk.lljuk. etkez es elott 20 perccel egy-egy te. Sznrail: egyellesek. a pajzsmi rigytu ltcngcsbcn szenvedoknek es az aranyereseknek javaslorn.) is j6l has~nalhat6 a rak rnegelozesre. felwli vagy Jelemelkedett. rriragad a ruhdra. Megelazesre eleg eg heren egyszer. reteleeu. Ezt a novenyr a belhururos.ir hagyrHm a vegere.iimolcscemrifug. este egy csesze fzesites nelkilli teat kell elfogyaszraniuk addig. kocsdnyou pdrosau rWok.i lla l efogy<1sztjuk . gyomor-. Beszdraddsinrduy: 3-4:1. de ehhez ~ ha kadban hasznalj. Egy liter vizhez egy evokanal fuvet kell leforrazni. aprora vagjuk. Itoves belyen eM. gyaJltdt. A golyaorrfii reaja meggyorsirja a r. A daganatot sugarkezeleskor radiununal kczelik. 40-60 C1l1 tungamk. A drog kesental/yagot. [olyamatosan kell inni mindaddig. A lIiivbl)lelt.ilt. /JOSSZl! lJ_yeNlell. mig panaszaik meg nem szunnek. 3-5 levelkdblflosszetettek.legal. cserjeseleben terlllli. Nagyon rossz iZll cs szagu. sedrae.iskan. Leuelet torekellye!l.

Egy honapi teaivas uranlegalabb kcr herer ki kell hagyni.is C-lIitfllllill IJf7JI. mint az end iviasa lara. hogy milyen magas a cukorszin-jiik. cnlerat. fl leuele is 11Kyo/Nfl' leuelle! egyiitt. es ur. ugyant'lgy kell haszrui lni. etkezes elan igyanak meg egy csesze gyermeldancfilgyiikerb61 foziitt teat. Alliragoltbl1l1 es a Ieoeielebeu B2. uiaset. 10 11111101/1oriil napi egy csesze teat igyanak del ben k etkezes uran. aprilis-jllllills. Amikor langyosra kiluilt. csdues szAnE. gy6gyft6. A ketheres kLII'~~ uran hagyjall<1k ki egy heter. fellel A gy/~jthi ideje.incok k isi m ir. Leueiei tOl'ozsaball dJlof7/t. iLl6olfljl1t. Gyermeklancfu (TARAXACUM OFFICINALE WEB. Besz. 12 folor[ esre is meg kell inn! egy cseszevel.ira hasznaJ rak. leue]: 6:1. A elrogolt inulhrt.is. es [Willa ker-h. t1lellf. Il11gyOIlelterjedt lIovellY. Cukorberegsegnel is haszurilatos az erneszres segitesere. j6 lesz az epekivalaszrris. a gyo!drrf: szeptember=dprilis. Ket hetig minden reggel. szekleter is rendben rarrjg ez a rnodszer.iradns! (lrrlll)': gyolufr: 5:1. Kevesen tudjak.is elort a gyermeklancfil friss levele kivalo salatanak. l?illii! sziir!ufsje!u!r. leoliut. ldlldzsdSf7k 10-30 CIII !JOSSZllfTft.A/isz/mllinigzatlla/? (Cotupositne) cSltlridjdba tartozo.iroru naponkent igyallak egy cseszeve] reggel. Feszlces vil'dgzata 10-30 cut hosszn. zsirt. gyoker levellel egJditt: szeptember-aiprilis. Vese. 1-3 em vl1stl1g IWl'oI1111Ia/. A cukorbetegek atrol fiigg6ell. /WIiCSII/Wt. Ha a gyermekbincfclvet levagjuk.5 dl vizben. mere kisse keserfi. ezr elsdsorban a szem r. ujra hajr t6r6l.ncfli rejnedve volt.es h6lyagproblernrikn.eg a gyokere kivalo majrmikodesc segi(6. sal'gl1. Gy. beliil fthires tejueduet tl1l"tI1L/lu/zo. de az elkeszfcesimod]a a f01:razas. es haszndljuk rna is. cS(?l"a!lyagot. Eldszor a majrruikodcs segiresere es gy6gyirasara hasznalaros rnodor from le. GyiiJure 10-20 CIII. tarnleszncin keserilanyagot. sztirjek le es igyak meg Izesires nelkul . Gyomorerdsfro teakeverekekben rendszeresen liaszn aljuk a gyermekLincfii leveler. nem szabad folyamatosan inni a gyokerteab61. EZl kovercen A nouellY miude» resze leeserii.i]. nern lesz duzzadt a m..es holyagproblernakra egy-egy heres kurar javaslok. Egy WI skana I gyokerer F6zzenek 3-4 percig 2. A levelbdl keszulr teat rovabb lehet haszrnilni mint a gyokerbol keszulret. {ljb61 vidgozni 128 129 . szerues snunkilt. nehez szeklerne]. sarg<1sagllal.ljl"elIClo a gyokeJ'e. lIydlkat tarralmnzunie. Vese. Alralaban nem magaban keszfrjuk el. mint a gyiikeret. Rendbe fog jiinni a rnajmukodesuk. riszr iro.ij. Virag- havonta egyszer-kerszer kell meginni szinren regge1ente egy cseszevel. nagyanyaink szcpfroszcrc a gyermekhi. szaponiut. hog).ina meg egy hetig folyrassak a kurar. de f61. hauern mas novenyb61 kesztilt salarakhoz adjuk hozza legfeljebb egyharll1ad aniuyban. vizeletklvalaszrasra is hasznal tuk regen. lrora tl1Msszl1llJirrigzd (dsszeL 1I1dsodliiragz6).) Ennek a novenynek a levele. es a z. A levelbdl keszult tea enyhebb hatasu.

karbanrarro napt. hog).\k. cs a rctckhcz. Cyakran . gyujrovanyhircava prosztata megnagyobbocLis ellen is haszn. Ezr a edt regen. Ezt csak addig ni.ir haszn.irbun cs a hashajr. A gyujrovanyfuver.lgygcrjes:. de Ejjeli . elkesz. hozzrink oketo Amikor <1Z cbcd hogy a saldr.illarnpolg. ldvcpotszert is kcszfrcnek. ha hashajr. ahol az oszi szeL!esll gyiikhbol. medvchagyparudicsomhoz K i rnent az udvarra.isodikcol.isa csctcben 4-5 napig belole egy cseszcvcl. s gyermekhncrlileveler. Van.irescrc kcrulr SOl'.iltuk crrc a celra rna 111.isnal is from. cs paprik.itennen k. Annyir mondott.ij. Az epeurak gyullad. Erre a ccl ra a levelebill kcszu It tc. hogy zsiros creleha szLikseg van r.5 dl forr. harmadikrol bizrosan mcgindu1. en Llg)' keszfrjuk. vallalra. cs a hashajto novcnyckrdl v.ir fogyassza~ nak cl. hogy nern szabad nilzisba vinni a hashajrok. hogy 2.it.irja spunyol .isban lev[) vizzcl egy mok k.is. tehar egy evben robbszor is leher a leveler friss sa I.i. kesziilr es Gyujtovanyfu (LINARIA VULGARIS L.ira.ir mcginni. hogy a gyermeklrincfil m iatt 10-20 perccel rovabb kell hagyni a salrir.1 vizeler. Egyszcr. de cg)' svajci siklubnak a gond nob. k is snidlingct hozorr. es ez ktllonfele bel rcndszeri megbetegcdcscket okozhar.in leszii rve megisszuk. k r. es elegelld6 lcsz az evi ketszeri bclciszrft.\1' jobb a kisvidglL flizi ke. Szcrintem egy evbcn kerszer elcgcndo az alapos bclrisztfuis.ir. Az elso csesze tea ncm minden cscrben hajtja mcg a hasar.ihoz terre. zoldseger.-:ro is. l. men az csak lirsvolag konuyebb megold.\lj. Azerr a hashajro novcnyckcr is szabad robbszor hasznalnl.isdra. de a masodik es a kovcrkczok bizrosau k iiirfrik a belrendszcrr a lcrako dote sabbnyagokt61. kel l venni.ir.ijuk.\d- nak clkcszucn i. Az egyik volt kolleganomnek a bar. evt mcgp6rkiilve. hogy a gyerl11ckLlncfligyokcr a -level crv. Nem jo.ir 130 131 .it scm.ir.1 gyermekLincfli nagyon jo vertiszrfto is. Azon kivii I. vizeler hnjronnk.ir [) keszfri el. ha az egyi k gyogynovenytol Hem indul meg a szek ler vag)' .iri kanak nevezriik eZI a gyogynovenyr.) Mi vaddtDgonak. a nap lXlrmely szuk.is.3-4 liter re. evekkel ez elort rneghivtuk Vissvarerv« a gyogyhar.ir. gyumolcsokcr euni.il fiivet [orrrizunk le. aranycrbanralom csetcn iil6fCLrd6t kell onreni a fiirdovizhc».is pI.ir ha issz. tch.ir huzamosabb Meg egyszer leuom: a gyiikcrbol idcig nern szabad fogyaszcani.ilL\s ur. csrc lcfekvcskor igyaIlak meg bclole egy cseszevel. N em j6 iZli. huncm a gyogyburasat kell figyelembe venni.ibau.irjuk a szek lerunk rendbcn ra rr.rag. rc. de j6 hadSll az cpeutak gyullad.1 celb6l lchct Izcsftcn i is a tc. Enuek a gyogyn6vcnynck nern az izct .iska n. vigy:izzanak az etkezesiikkel. mondharom. kivtilo fZll volt.inir. fgy kesztrerre el a salar.ik a rc. r.ilj.illandosulhar a szckrckcdes. cgy hctig napi cgy cscsze ic.is. A rosros etelek cs a zoldscgek fogyaszdsa rcndben tarrja a szcklerer.it egy kis mczzcl. hasznalharo hashajronak. cs 'Iudjanak rola.it az eceres vizben. kcll csinal kel1 in ni KiUs61eg .isra haszn. a m. Tcssck sal. es ezr kerhavonra ismcreljck megl Ebbol . de ne szokjanu ket eszunk.ik t'Lgy. rn. (gy a gyogynovcnyek hasznrilar. mig a vizclctunk ujra tartharo lcsz. . es 5-10 perces . rn ielotr az olajat r. Az egeszscgmegorzo.igybavizeles ellen is csrc kell egy gyellge tc.

(a gyogyuovenyuzlctckbcn csak j6 .k. s utana j61 be kell takarozni es kiizzadni a narhar.lei feletti resztft virdgzaskol" Besenrnddsi mAlly: 4:1. meg lehet inni a harsafareat is.- NAGY LEVELO) Mi az egyik legjobb kohogescsillaplte es ruirhaellenes reanak tartjuk. Szdm 20-40 (III 1I/agas. Ha megEtz:iskor a bodzavirdgor nem lehet beszerezni.ija belfereg li1. Azonban Ina mar nagyon ritkan fordul hogy valaki bellerges legyen. es a ltesti Eljda! rnakra .melyck a vesebol erednek . lemar okozhar. narhas fekve es olyan fort'6n A vil'lig besznrnddsi artiuyn: 4:1. lIydlkdt.lt. napi ket-haroin csesze rear ismeg kell inni a. amfg a panasz fenn:ill.irom. A drog llnnrin is peletoltuariu j!avongtilwziddkat. Visznnr a 2-3 percig f6zi'tnk . kooes retell solifeti iernu). legfeljebb 10 napig.ilui. gorcsoldo. Alcalaban anarhareak. es izzaszr is.gyban fekve. Ezenkivi'tl ali a vorosvcttesteker is. culerot stb. amlg a n.g kell haszn.KIS LEVELU. Ezekben az esetekben csak addi. Ezerc emberck a harS~~ltdt mindig agyban igyak. Ilydl/?dt stb.orvosi .omoreroslto. A kerfele j6 harsfavir:ignak at sz irma van. g).ilyen forr6n csak rudjrik.ece .harsfavidgot . tnrtalnraz: Gyl'ljtesi ideje j Illius-augusztus.melyer igy~i. a n. az ezusrharse nem. satga!:t. szdraz. Folyamatosan sokdig azonbau nem szabad inni. Szivberegek ekkor se harsfa f61.esere is alkalmas ebben az eserben egyszeri egy csesze tea is eredmen. . A g)'lLjtov<ll1yfll do ' H arsfavi rag (TILlA PARVIFOLIA El:-IRH. Gylijtlsi ideje: lIlajlls-jlillills. [ieszperidiu jlavollglilwziddt. kis levehi b.1% (/amezoltrll'trt/lIl1i) illrJolnjat. men szfvprob- A tatogat6k (Scropbularlacene) csaIddjaba tartozo.es szokort lenni.iru sira nak). Igya narha h. Gy6gynavenykenr csak a nagy es is lazar is csil lapir . gyalltdt.irha el rmrlik. A drog 0. evela 11iivhzy. a megLizocc. mig az ezusrharsnak riz . Leuelei sflnlll dLl6llesf<ellyek 3-7 cni boszszsiale. legfeljebb neg)' nap alan elmulik. egyszen1. A ruirha elleni teat csak forrclzni kell. sznponins.is j6 hatassal van. de csak addig. de nagyon j6 l'tdfto. fgy a hal'S b:ihagest szunrcr.hsEl viraga hasznalhato.re.vizelctha] t6. Amikor narhasak. Gylijtjiilt a lliiVellY ji. Virrigfli a szdl'vegtfll Jiil'tbm allna/e. elvezeri tea is. ezcrr meg szantotr allaporban is kon nyLi megismerni. 132 133 . tartalnraz. Mi szivbetegeknek es verszegenysegben szenvedokuek nem javasolruk a barsfate. VACYTILIA GRANDlFOLIA EHRH.

mezzel (zesfrjuk. egy glikozidJt.Ibolya (VIOLA ODORATA L. A ie'Jetdrog/1f t1Il)lt1gfl a sznponin. Az egesz novenyt gylij tjiik. Llzcsillapitasra napi ker csesze te. tyrlsflk.isara.. ntdocsucshurutnril.)o . Az ibolyalevel reaja nagyoll j61 a lka l rnazhato eros elnyalkasodasnril. cserjeselebeu iernu]. Vizelesi ingernel is alkal mazharo. lenreziil: leerelededele. Ha a Iriss.ipteto . es igy igen j6 harassal van a narhabol eredo hi.. mint az ibolya.ikere es vi r<lga nagyobb mennyisegben hozzri. Tuberkulot ikus kohogeseknet.3-4 csesze/nap .. Vert isztiro.) Talrin miudenki isrneri ezt a nagyon j6 illatu es szereny leis viragot. legzesi nehezsegnel 1-2 heren egyfolyraban tarrando renkurtir javasolok napi ket csesze tea kortyonkenti elfogyaszrasaval.. illatos e/Jell! "OIJbl)'. Bese/iraddsi ardny: 4:'1. risztfro reakeverek resxekenr is hasznaljak az Az egesz fiiver felfozzLik. leveler homlokunkra korjuk. reggel cs este egyet-egyet. Meg mondokaja is vall: "legy szereny. A gyiikel'zetet es a leveler Sokfde ibolyat. nyugtaro es lazcsil lapito. Vcrriszrirasra az ibolya leveler esetleg viraggal cgyiitt hasznal harjrik.ir kell elfogyaszrani. a gyOiuire: szeptem ber=uuirc! Its. EZI a rear is fozzuk es es at Az ibolynfeW? (Violaceae) csalJd)tfba tnrtozo. A lellel gylijtrlsi ideje: lllrijus-) ttli us. A gyiikerdrog szapouint. me/yen iuelt csiplees szel/lek.irgo torok el nysilkasod. el'dl!ll. osszernorzsolt clrnulasztja a migrcnr. mczer adunk /)irJggl1i is gyiijtjiik. kesen'iauyagot. 134 135 . A gyi. I lyenkor heri egy-b~t cseszeveligyanak meg bel ole. melyet elarul illata". Leuelei hOsszllllyelr'fek. Vil'rfgai bosszll szrfnlak ke/(ek snrleanilllltl(a/{. a gyi. keves jUdo/ajat is egy allealoidrit tnrtnlII/t1Z.horghurutnal.iker hasznalarar megsern javaslorn. lIyama/lball Mil benne illooln] is.egy-kcr csesze elkortyolgatva .luinyraro es hashajro. IJekollY. Gyii/drzete bosszn. mint ki.

illoo/ajat stb. akiknek kell vele a rorkot alacsony tegyiink a siilr hushoz. 136 137 . ReSentfl1lYflgot. hogy harOJll-LH~gy nap ur. 1-2 /ljj/lyi vastag. 3:1.i ljuk ma is. egYllelidl vagy etAgazo. Mi csak a gyokerer gyiijrottuk. ntediterrdn tujiletrlif searmaeo. culerot. Filszerkent elsosorhan kivalo izr ad a sulr husoknak. termesztetr feleselje. nines is ni sziikseg. A gyokhdrog glilwziciolwt. hogy emeli a vcrnyonuisr. G)II7jtisi ideie: a vhAgzo hajtllse jMilisaugllsztus.. A gyiJ/dl' besairadasi arduya.) A Foldkozi-tenger videkercl szarrnazik ez a gy6gy. Ezt is Llgy.isg.k.) masok szerint a hajtasokat is gytijthetjii. a liba.jestiket. Fokozarosa n meg leher emelni a fiiszer men nyiseger. amig a kfvanr. amig a baj el neru mulik. Arnikor az ilyen gyogynovenyekrol lrok. En is elsosorban fllszernbvenykent ismerern.irue- 16 gy6gyszer holyagburutra. A leoelel: IlIlIcizsllsak. gek izzadasanal. A leueleleet is gyiikel'eltet is g_ylijtjiik. Nagyon j6 har. n leoeles hajtrisi: 4:1. Ez elsosorban a nnak kbszbnhero. Vadon n em re rem.es kacsasii lreknek. Ebben az esetben fOzerer kell keszireni a keverekbo]. Meginni csak azoknuk szabad. zsalyrival osszekevert es osszeruorzsoh izsopor Amikor a tea ki luilr. de j61 erezheto izt el nern erjuk.iato. Azert from le nH~gis.es epekomegberegedesre hasznalruk. vi/Ilgos sziil'kisbanuis. naponta robbszor oblogetni. a gyiildri oktobel'-ripl'ilis. pedig naluuk nagyban rerrneszti k. vagy norrnalis a vernyornasuk. Gyo/?ere 30-40 011 bOSSZ11. hogy eloszor csak egyesipetnyi. sokszor kever- cuhrot tarmlnrae. Azonban ilyen Egyesek szerint csak a gyokeret. tartaluiaz. men hala Isrennek rna mar egyre robben gylijrik a gy6gynbvenyekeL A hii. SzlVOS. Szdl'a 50-70 em magas. ltih I)agy piros Jzlidiek.isr ertiink el vele puffadr lab lelohaszd. hogy leher-e kapni oket a boltokban.1-2 percig fozzcd{ . epe.!)elyesek (Legu1!liIJosfle)csalAcljllba tnrtozo. de egy pcrcnel tovabb nem. Torok. g)lfl!ltiit. a tudoberede a belhurur ellen es az ernesztoszervek rcnyhe mt\kbdb~nel is hasznaljuk. mindig eszernbe jut. zsirosolnjnt. es hasz n. es azt gyenge fozessel hLlgyhajd. nern eros.sra. Harasaban hasonlir az orvosi zsalyahoz .es fLiszernovcny. glilwziciAt.iroru cseszevel igyunk meg naponta.majd ujabb 3-4 napig leher Iolytami. tduises felemje.irLisra esre napi egy cseszevel addig kell inni.es mandulagyul- ladaskor zs<ilyhal egy-egy aranyban keverve oblogeresre kivaloan alkalrnas. ua]«. A !Jh:lIgzobajtds jeliilrol40 ant-es darabjdt gylijtjiik A drog illoolajat. rehar csak kevesen tudjak a reaj. m6don A sem szabad ket het ne] tov. izzad.it fogyasztani. am ikor is h. tob~fejl.Iglic (ONONIS SPINOSA L. Kevesen ismeri k.in szu nerer rartunk. vlzhajrasra. Egyebkt~nr a mellbajok regi gy6gynovenye. de csak a sHI<~S befejezese elou 5-6 perceel.ibb kesziilr folyrami a kuuir. Evellte Idtszel~ virllgzrfskol' vtigl. masodlagos a gy6gynovenykent correno haszuosltasa. csak Az fljakosllil'Agllflk (Labiatae) cSfltd(ljdba tnrtozo.jr'irtszesek. szabad foznL Fuszerkenr hasznalva azt javaslorn. de Izs6p (HYSSOPUS OFFICINALIS L. ve haszmUjuk. gyokerbol fOzer . eserfll!JfIgot. leoelei leeresztbe» dtblflk A Ilirllgolt 7-9-esevel su. jeher.sanaL Hasznalarar azonban 3-4 nap uran szunetelrerni kell.k. cserauyagot.

Ieeser/. l'itkrfll. Ennek megsziintetesere is ezr a tear javaslorn. Gylljtjiik virrfgzAskol'rt !Jirogzo. A kerti kakukkfuben korillbeltil duplaaunyi illoo!aj van.1-0. megel6zesre es az ize m iatr. mint amennyir a vad novenybol rcnnenek.hato\)~ f3£. Az elsa par csesze reaba a megszokort mennyisegii kakukkfuver kell ren n i. . rossz lesz. a bor es a palinka nern fog izleui. Javaslolll rnindenkinek. hogy 20 perces fi'Lrdes ur. Amikor mar egy evokanal!al resznek 2. etvagyralan csecsem8k flirdovizebe 2. hogy a gyomorfdjasrol a fejli k is megHjdul. feleme/keelg.jjasziiletert. az fljll/ws/Jirrfgll(lk (Labiatae} CJfllrfdjrfbf{ rnrt oeo. fzesiteni legfeljebb egy kis akacmezzel ajanlort. A drog 0..feMre/l. 138 ~l 139 . a/1)lagot. Mi a kakukkfuvet a mindennapi teauk alkororeszekenr fogyaszrottllk. A kakuk. rozslIszilllie/l. soleat tnrtnlinn z.Kakukkfu (THYMUS SERPYLLUM L. l11~rt 3Z egyik legme~b{z. amig az etvagyuk rend be nem jon. Biztosan tapasztalrak mar. Aki A mczei kllkllkliflf. l.in llgy erzi az ember.5-2 em hosiz/if/I<.) A vad kakukkfu reajat elsdsorban kiihoges ellen hasznaljuk. gatolja a sej rek oregedeser. Vil'rfgllik kicsillyek blborvoriisek.inal hasznald. a mediterrdn terideteleen IfsiJollos. de urifuvel egy-egy aranyban keverve sokkaJ jobb [iarrisu. rojnsdnd II/allllall. ezert arnikor kerti kakukkfuvet hasznalnak reanak vagy fiiszernek. es mar olyar is hallortarn. A kakukkfiivet nagyoll r~g 0 hasznaljak gy6gyftasnl. A bkllkkft'l f8 hat6anyaga a thymolnevii illoolaj. mint a vadban. Tobb udltazata lJi711. Amikor kohogiink.k. un dou ueui forellll ellf. A leerti IMiwldiflj ('fiJ. Megis lehet hasznalni erre is. az egeszseges enfl5ereknek is. eve/If llb'lJIfIlY. Leueleile Iteresztben drellenese]e. Egy fi'Lrdovizbe legalabb 3 liter kakukkfurear kell onreni (3 evokanal kakukkfii 3 liter viz 20 percig fedo alan tarrva) mana tori'dkoz6be burkol6zva kelllefekudni. az is kohogescsillapir6 harasll. nagyon kel . Szrfm/? 10-30 till maglls. Sokan allitjak.5% (rimolrartnlmn) ilioo/lljllt.kfuves iilOfClrd8 olyau j6 hadsll.1Ilapot tart. es basznaljak a kakukkfuver is a rnai hazrarrasokban. amig a szcl meg nem indul.5 dl kaku kkfureat ontsenek. !rigy sZfll'li bnjrdsokat. megkosrolra. CSCrfIJIYIIgot. utana ugyanolyan rnennyisegl't vizbe cobb es robb fliver adagoljanak. Vil'rfgZlltllkfejecske MgJlfiizir. amlg a gorcsos . 1IIiudegyik gyogYllii!Jelly. /niszo.6gynoveny. as: rU hrtjtrfs Idgy. keseru. ha azonbari ez nern eleg. Azc sern olvasrarn sehol:hogy a kakukkfii reaja kivalo az alkoholizmus ellen.leherdleg este -. /Mg)IOU !agyerzi/?eIlY. del ben is meg leher inni meg egyet. Ekkor is magaban kelt inni. A kaku kkfil ceaja oldja a menstruacios gorcsoket is. es Egyiptomban a nuuuiak balzsamozas.5 dl vlzhez. hogy rendszc resen fogyasszak a kakukkfiitdt. hogy hus is te ukkfiivet. 'r J (. hogy a kakukkfu nagyon j6 ill111lLLnerOSL(O. Egyeden konyvben sern olvastarn. Fzenkivii l szelbantal mak ellen kell napi egy csesze kakukkfiirear meginni . /?elleIJlCS illatA.YllllfS !Julglll'is L. 0. Etvagytalansag ellen reggel ehgyornorra egy cseszevel javaslok. Magaban is lehet inni.zlli vagy az etelbe tenni.) tobb illoolaja: tnrtalnrae. eeert lIo11l1ril csnk terrneszri]«. napi egy-ker csesze kakukkfu-·llrift[ lceverekbol keszulr rear kortyolgassunk el. nln] /rfsodo. Hasfajos. Ma mar egyre robben rernck vissza a regi fiiszerekhez. hogy ezzel a m6dszerrel akar a dohanyzasrolis konnyen Ie leher szokni. mindig a fele mennyiseget kell csak ford. boron kereszr iil is feJszlv6dik. Ezr csak addig kell folytatnl.

Sedra 10-40 em magas. heugeres srfrgfl koroligvil'rfgb6/ rflillak.ir javaslok. Sokan haszndljik rnindennapi iralkent is. GJloItere !?icsiIlY. J6 szem boroga- rasnak. diis. amig a ba] el nem mulik. tn ereu.amikor nehezebbcket eszu Ilk . gorcsold6. hogy agyball fekve. ii/lilt. erneszresr serkeuto. elisrnerr es szeles korben hasznalr gy6gynovcnyiink.Kamilla (MATRICARIA CHAMOMILLA L. ami egy ideig rcndben is van. bOSSZlikds Ulldzsrfs IW'ii/etllek. Az emeszres serkenresere es a gyomor erosiresere etkezesek elocr del ben es esre . de 111:1 mar rermeszrik is. hanern a kozrnerikai iparban is hasznaljak. Nagyon regen haszn. ftMr mgrirvirrfg. Ebbol a celbol napi ket-luirom csesz e rear is meg leher i nil i. unina j61 rakarozzanak be. 1I0l!ihl:yi sa ua Ita t. de egy evig napi reudszeresseggel magaban nem szabad hasznalni. szelhajro. culerot stb. meg fLirdor is veherilnk belole. Ilrflllllk mindeuiitr lIlegtrt/ri/!Jnto. pedig ha rudn. Vh'rigfeszkei lrossztc kocsd uyou bogokball rillllall. de olcsobb. peldaul orbancfiiver. egye/lCS vagyfelemelkedli. amit regen Hu ngaricum nak is nevezrek Europ. Idonkent egy-egy honap sziineret kell ra rra ni a rendszeres fogyaszr6inak is. ha leher.in legalabb lIgyanennyi ideig mas nyugrator kell hasz na ln i. Corcsoldasra es szelhajnisra csak addig van szukseg. este egy csesze torrazator igyanak meg belole. tartalmae. elsdsorban az afrikai orszagokban. glikozidakat.igban szerepel a hivaralos gy6gyszerkonyvekben. Ha nyugrarokenr hasznaljak. A virrigjdt gyl1jtjiik. a lehero legforr6bban korryolgassak el. de gyomorp<ln:1szok esereben is j6 harasu a karnilla. rnezzel izesir ve.ik. gyomorerosir6. Elsosorban mcgfazaskor. beugeres. A legtobb orsz. A jeszlu!svirdgzflt/inlt (Canrpositae) hat6anyagban nem eri el a mi kamillankar. Nerncsak a gy6gyasz<lrban. lceser/ia/l)'agot.7% sb'ttftktfk sZ(Jl/l. hopaszole. A drog 0. Gylijtt!si ideje nuijns-: j Ii II ill S. Ez ugyan Kezdjuk az elejen. men a belbolyhokar tonkreteszi. Leuelet szortak. tomegeseu csnk as A Jfoldon ternui egyh!es lIovtf/lY.) Nagyon kozismert. rorokoblfronek. Foginyerosftonek. bizrosau izzasz ranak magukar. Beszaradnsi al'rillY 5:1. Sok nonek a rejmirigy begyullada- csnlrfdjribn tnrtozo. Terutesztile is. elsosorbau a vadon rerrno kamillrir . A kamillarear III i ndig forrazassal keszfrjiik. fen6denLro. Kec-harorn heres fogyaszdsa ur. 3-5% aeulenrartalnui illoolajat. Izzaszcisra llgy hasznaljak a karnillatcat. hogy az CI11berek nagy resze nem izzad meg soha. A vilagon talau mindenhol ismerik. Mellesleg jegyzem meg.2-0. Nyugrar6. izzaszro.ilja az ernberiseg.iban. CSel'rlll)'flgot.egy-egy csesze karnillate. 140 141 . es hogy az izzadsagmirigYLik igy nem riszrul ki.

ilnak a kamillabol.a/lere ltitujjllyi hOSSZli giircsos Kyiiho1'ZS. va lam int reumara es koszvenyre rartsana k ugyanennyi sz iiueter.il izzasztonak. melynek minden literjehez egy evoka n. csoportos sotetsd1ga szirmu. ha . A uirdgzat« /WCSIl1I]OS 15-20 CIIl bOSSZli. az orvos Llgyis ezr fogja aj. napi egy-b~t csesze elfogyaszrasaval. amikor kohogti.! kell egy-egy csesze teat meginni. A kamilla megnyugtatja a bon es az egesz szervezetet. azaz ket csapo[[ reaskan. A vil'tig gylijthi ideje: dprilis-mAjlls. mondta mindig a nagyanyatn.inlan i. Ezekben az esetekben esetleg viszketest cs borkiiirest okozliat. Neill is lett egylk megHz. arnir alkoholos vatraval valo Iernosassal megelozhecunk. Szfverosfrokeru napi egy csesze teat kell belole elfogyasztani. Bcsedrad. ivelo /lOVell_Y.isunknak sem az eredrnenye tudogyulladas. mana de enyhe koprero. A kamillaval idon kcnt. Kulonbozo kozrnerikai. Egy kicsit vilagosabb lesz tole a hajunk. a virAgdrog uKyal/{"lzt. de ha a szem 111. Ilyenkor kec-1Ulr0I11 lirerr kell a furdovizhez onren i. A kmd?fllhmak a virJgjJt is a gyokerit is gylijtjiil<. Ha kezeleskent elegendo a kamilla. Az eszaki nepek szaun. 5 gramm. rnucosa]e. A gyiikirdrog SZfIpouint. a gyokiri: szeptember=mrirci us.ni.iljuk. Ilyen kor esre. j6 illaru noveny.il viragbol kell forrazassal keszireni. A kam illavir.) hasznriljuk. de gyerekeknd is nagyon j6 hatrisu az CdOfi·lrdo.iz. heg)'i retelsen tcrmd. cseral/yagot es gli/wzidtit mrtnlniaz.isi al"l"/Il)l4-5:1. is hasznalharo. gyulladr szern rc nagyoll j6 har. gy6gy. Kankalin TAVASZI KANKALIN (PRIMULA VERIS 1. leiekveskor igY. Ezr a rear csak egy hetig fcgyasszak. G). n. de fiirdokent is harasos. Erre lehet61eg esre. esetleg csak lappang benuunk valarni.1k meg. Fiirdov{z keszfresehez a karn illabol legalabb ket-hrirom Iiter edt kell forr. e1·do/cbell. Faradr. de nagyon jo harassal volt a hajhagymara es a fejb6rre. Ha nem vagYlI nk beregek. akkor eleg. ha nem beregek. 142 143 . Leoelei laut alakliak 10-20 em lrosszual«. letekves utan keruljon SOL Ugyancsak reumanal hasznri ljuk a fozetet .ilhato a kankaiIntea. llgy.be van gyulladva. ak kor is izzasszak meg magukar.igor pard rnorzsolva a viszkero es nedvedz o ekcema kezelesere is haswell harjuk. Mi.egy-ket cseszeveJ e!fogyasztunk bclole. lzideti gYllllad.11. hogy a kamillaporr raszorjuk. hogy HZ izzadsagmirigyeik clszruljannk.egy h6napban egY5zer .i l kamillar kell hozzaadni. nagyon lintekony. is 1015 ClllVekollY gyiikerekbIJl dU.issal van a karuillas borogaras. csa]e Ieeuesebbet. es ez sajnos rosszra vezetlier. es ezzel egy idobell j61 ki is izzasztorr benuunket. vagy arpa van rajra.IIII I sakor a honalji izzaddgmirigye is begyullad. A kankalint reluir reurna es koszveny eljen haszn. es izzadriskor ne takar6zzanak ki.lszati keszinnenyeker is csin.ink. Ezuran ismet [eher egy Mi eJsosorban sziverositonek es nyugraronak herig inni. Idds ernbereknel.is eseten esre es regge.bedorzsolo szerkent.ezr Pozlli kel! ker percig . felrerlenul menjenek ["I orvoshoz. A szern nem jatek. H6rghul"llm. koprerdnek haszA tauaszi /M1J/utiill a /umknlil!fitill (Prhn ulnceae) csalddjdbn tartozo.inhaLUtunk is a karnillaval.iznak ebbol a celbol. A karnilla Iozerer fej cs hajmosasra is hasznsiltuk. A kum il la fertotlen ito harasu.

igyuk meg nern jon. 01's6 a/al?!tgyol?erit is 11 leueles whAt (felii/I'o/ kb. Ervagygerjesztoul is hasznal haro a kadng. Ira megint eldrillr a pll~hdas. erkezes clotr 1 decilitert elfogyaszrunk.egy her alart egy-ker kilor fogyaszr . az epeholyag rokeleres k iuruleset segiri elo. egy reaskanal fiivct vagy gyokerer egy percig rOzlink. A viz elhajtasara napoma III inden reggel kell egycseszenyir meginni ket-hdrorn napig. a kadng elosegit! a belnuikodesr. bam ar leberuadnnle. es reggel. kiegeszftjuk 3 dl-re a Jef6tr rem. a harmadik heren 111<lr csak kerszer. Mint [mil" irrum. A gy6keret es a leer arasznal nern hoszszabb felso reszer a rolevelekkel egyi. cboliu stb. A teat fozessel keszlcju k llgy. de kozben is kell inni egy-egy csesze rear beldle. erkezes elott egyer-egyer. nern engedi. hog).) A mezei karringor vad cikoriakenr is ismerjiik mint nagyon hasznos novenyr. A ruasod ik heten mar csak minden masodik reggel. k6r6sze1'11 eve/a 1I0/JilIY. her urtin jelenrkezik 144 145 . Mindennap kell inni. Ez az egyik olyan noveny. csak addig kell fogyasztani. A vh·tfgz6 lmjtiis gylljtisi ideje: j1lliltS-allgllsztus. <llllig az erv. 40 cui) gylljtjitll. hog)' az elfogyaszrorr vodjon es lerakcdjou a szervezerunkben. 1!il'rigai egszblkelul(. Arnir meg egyerlen konyvben sem olvasram. arnit megettiink. leper tiszrit.Katangk6r6 (CICHORIUM INTYBUS L. sargasag ellen jo hauisii. levalaszrja a vizet. A karangkor6 rnajar. azaz az elsa kilo ak kor meg)' Ie. arnelyer f6zessel kell elkeszlreni . Fogyaszroteanak . fogyaszroreak egyik alkotoelerue. de 11 to/eve/elm is bozzri Jeell szedui. delben. veser. esre.e. Ianulin. az eredrneny. egy resz veronika es egy fet resz feher arvacsaLin (vir. Hntoanynga inulin. Ebb61 a celbol napi ker cseszevel javaslok. az arvacsalan eros savcsokkento is. Ker-luirom A jeszkesvirtigzrft1iak (Compositae) csalAcljtfbl1 tnrtozo. Tolevelei r6zstfbl111 tfiillak. Besznmddsi m-tTll)' (leuelcs hajtAs is 11 gyij/ufl' is): 3:1.a szarleveles reszr is. men a koroszenl novenyuek alig vall leve. es a szarbol csak f6zessel o!d6dnak ki a haroanyagok. azaz luirornnaponkcnr igyunk belole reggel egy cseszevel. czcrt csokkeu role az etvagyullk. level) kevereket javaslorn.i[[ szedjuk. n gyoldre: szeptember=mdrcius. Uciua csak ak kor kell ujra. Esre 3 dl vtzzel egy reaskarial kevereker egy percig f6zzunk.egy resz mezei kadng. nern szivcdik l:el role minden. ervagygerjeszro. A rna] es az epeholyag rmlkodesenek erel mind felsziEbbol ererlden a eldsegiresere ktuaszenien alkal mazzuk. urale menteu 1 JIl-lle!7Jlagasabbra is 1/0110. A veronika zsfroldo. reggel es delben. A lep riszrfrasara egy heren ket alkalommal igyanak meg a nap biirmely szakaban egy csesze rear. iutibin. Egy herig minden reg gel ehgyomorra igyunk meg egy csesze tear belale. Ezr a kurdr egy evben ketszer elegend6 elvegezni.lg.

mit kell rennie. hogy ba] van. iziiletre. szornbaron es vas.) Epitkeztiink. Szlne kiviil zold vagy csontselnil. Elmondra. hogy a sok alliis es <1 nehez rerhek erne- hacisa is vall. Moudrarn neki. glilwzidtit tnrtalnraz. iziilet le fog loliadn}. Az edes Ilriposzta leuele rt [obb. hogy lie kifele pnrotogjou. niocsnralebnn.harem eve -. A 1<. de csak a mocsa ras reru lereken terern meg. Gyokerer a likoripar haszn. hogy kezd lohadni a duzzanar. bnuem a test sziuja be a uedueleet! Egy-llit Ijsza/lfl titdn n pllffadt lnb. es harem napig nem is dolgozorr. nem rudott l. Illegszlillil? a fdjd'110m. A drog 1-3% illoolajar. nern rermetr meg a kalmos. Errol meg egyetlel/ gyogYlliivelly/lO/lyvbeu sent olunstnm. s urana az egesz epitkezes alart nem vizesedetr a laba.\111105 a torok hodoltsag ideien rerjedr el hazankbau. 1-2 Irjjllyi unstng. a rnalterr es a ecgl'lt emelgerrek. Mi ndker bokaja bedagad. fumellyftot. es egyes kouyvek rakmegeldzo harasarol is besz. lese gyak ran en eredrnenyezi. rnert sehol sern olvastarn rola.igen j6 lzt'i -.irnap is k iposzjort. beliil sziirkesfeMr. de az Hem olyau hntnsos. gyakrall f Ill-nel is JlOsszabb. mert telen is flaphato [riss Mposzta. rudja. ha megy haza. Az fgy eloldszftett leuelct a botuorti 01dnlntml befele tegyek kozlletlel/iil a pllffadt. Teljesen rendbe nem kellecr orthon marad nia. pedig ez is regi nepi gyog_ymod. J 146 147 . em/dora tegyel1elt egy/i'iss kriposztalevelet ligy. rill6vizele szelill elo. tegyeuell I'd tisztn ruluit. vegyen egy rej edes kaposztar. Penreken. men ahol mi lakrunk. verr isz nrasra es alalkororeszekenr. de rerrneszressel el 0 ill ithat6 a drogja. A gyokeret gyr'ijljii/? Beszdraddsi mAlly 4-5:1. s clpot sem rud huzui. A 1IIIIIJelet tobbszor isiuetelhetd. A Ilih'os I?riposzta erre a celr« uem nllmlnuts. Masnap reggel orouunel rnuratta. es az egyik konuivesnek az elso her uran bedagadr a bokaja. Ilrihlll/l uedett. elsosor. bok.imolnak. es sokan rudjak majd a !l1<lgllk hasznara fordirani. Tudornrisorn szeri nr Magyarorszagon vedert uoveny. Ezenkiviil nyugtar6 Kaposzta (BRASSICA OLERRACEA L. Gyr'ijtisi ideje nuijus=szeptetuber.) Ennek a novenynek ban gyomorerosiresre ralauos eroslroszerek csak a gyokeret hasznaljuk. Amikor ujra jon. Csurorrokon mar panaszkodott. A loiposzrarol azert irram ezr le. fused. A koverkezo heren a Ialar rakra. Az6ra . A puffadt ldbrn. Gyolaorzse /lItSZO. Ha nines ides Mposzta a keL/?riposzta is jo.Kalmos (ACORUS CALM'll! US L. Ezucdn hetvegeken meg harem Izben kezelre a labfejer. dagadt helyre.ibra allni. Nagyanyalll nern haszruilta. is folirival trtkarjri/l le. Az ides is a kelknposzta is /lag_yolljo hatdsil hi/so borogatdsl'fl.il]a. csale ezert 11'0111 le. tegye a labara dunszrkotesben. es bdruiileor lmsziuilhrtr«. laba fejere. hogy eldtte egy Ids /IJlelevel iitogessi/? JIIeg a beLso felit. cserm/Jagot. ha talaput rert mindker erzi. lIyn/llrit.iira. A IW71tY/Jil'rigfelill (Al'I1ceae) csrlirldjJba rnrtozo. kerdezrern a beregseger61. evelo lIiivellY. hogy dagad abba.

de az Egri csillagokban is le van irva.:\k rehar egeszseglik mcgovasa erdekeben a kigyosziszr. amikor csak ez sziikseges a gy6gyuLisukhoz. Nagymama hasznalra is a pokh. mere ha hozzaer. sok anr ibior ikus harasu is V~1!l koz ottuk. Azt nem rudom Iehere hogy a gyogynovenybolrokban megmondan. Ebben az eserben az elso ket napban napi 3 csesze (2. a hurut tart. kenrok legyenek tulsulyban a keverekekben pl. Beszdradnsi mAny: 4:1. egye/les. 1950-ben Winter nerner professzor 1248 fajra novenyt vizsgalt meg.5%) volt auriblorikus harasa. /~heves lIoveny.i.yek. Arnikor a bakteriLlI11016 tulajdonsag. Ezeket csak azerr from le. Vernyomdscsokkenco reakeverekek alkororeszekent hasznal harjuk. Gyiljtisi ideje: j nuins-« ugllsztus. Pedig hat6anyagai kozorr egy bakteriumolo is szerepel. hogy sebre haszn~ilrak.. EZf annale iclejen a penicillin felralalasa kapcsdn vizsgalta. A covabbi napokon csak 1 cseszevel igyanak meg. Vil'agai Ileke!? A felso. minden esetben 20-25% kfgy6sziszt is belerertunk a teakeverekbe. a rnir magyar orvosok fedeztek fel. /egfeljebb 40 cnt-es viragz6 Jlo!Jenyreszt gylljtjiik. men velernenyem sz erinr nern szabad sernrnir elfelejteni.: 80% galagonya viragos ~igveg vagy rerrnes.5 dl forrasban leva vfzzel leonreni 1 reaska nal fiivet) hngyos teat kell inni bela le. To/eve/el rOzsaball til/Nfl!?. arnelyeket rna mar alig haszntilnak. De a galagonya vagy mas vernyornascsokis a legcsohururnsil. rninr pl. a gyullada- sok 11<1minden I esetben. bel hurut ellen addig hasznaljuk. amig a ferrozes illerve a hurur el nern mulik. Bdfenazes. ebbol 378 novenynek (29.iszrortaska. koto/. amig a ferrdzes. ami megszunreti a ferrozeseket. a pokhaloban is van pen icillinsz arrnazek. urale mellett term. igen sZlfros. am i ugyan nern a legjobb bakreriumolo. sot. lO% kfgy6szisz. Az erefes/eve/liek (Bornginaceae) esalrfdjAba tnrtozd. leese1'11(wyagot es ba/utirimnolo allyagokat tartahnaz. Egyebkent a sok tuskeje miarr kapra a never. esc1'tl1lyagot. 15-25 em hosszti Lindzsa ala/ulak. de leher olyan eser.) Ez a novcny egyike azoknak. A robbi vemyomdscsokkemoben is eleg a 10% kfgy6szisz hasznrilara. 10% p.ilot. PI.1IlcIe/us talajo». a kigyoszisz. Mi a kigy6sziszr nern csak ilyen eserekben hasznaljuk. 148 149 .h fel leher lmsznal ni. kapui. keske!l. ugymond a kigy6 is felszisszen . mandulagyulladasnril vagy a legzaszervek barrnilyen fertozeses megbetegedeseneI. Szal'n 1m-ue] IIwgasabbra is megna.f. A drog gli/wzidot. Haszn~llj. szrira z.Kigy6szisz (ECHIUM VULGARE L. Peldaul A gyogynovenyek kozorr nagyon sok a baktenumold.

10m. Eloszor a vinigb61 kesz itert tearo] egy pupozotr reaskanal viragor.5 dl savanyukaposzra-levet is. Ezt a rovid kurat erdernes megismecelni negyedevenkenr. Leszures utan ne igyak meg azouual. Ferrozeses sargasag ellen napi 3 csesze te~h kell (reggel. Rajra hagyjuk a vizet rni ndaddig. virag) keszuunk teat.~bb 1 [irerr.a fekely elrnulra utan is . Samaras rcstrcszunkrc. GylllIrtdasesoklulltl1 liatdsn vall. Gyomorfekely. elrfgaz6. eserleg igyanak meg 1. 1m/is illoolajat is szinanyagot tnrtnlnutz. Az elkeszfres rnodjara tigyeljenek. nyoJJlbelfeketyes eserekben szinteu 2-3 napig napol1ta 3 csesze teat kell rneginni nal. lnisososale. Egy cseszebe viragsz irrnot tees Ierakarva tartjuk 15-20 percig. 150 151 . [orditott tojiis lllllln. Ezutan lesziirjiik. vads6skamag 10%. mint a sirgas. leirni azr a sok jot.(//~.Korornvirag (CALENDULA OFFICINALIS) Az a gyanLun.5-3 dl vizhen fow] kell 2 percig. terrneresmedveralp-level 20%. eserleg szunk. 5-10 C1l/ szelesele. Szdra 40-60 em //Iaglls. Ezuran Ie kell ven ni a nl zrol. labfej. amig 30-40 "Cvra ki nem lnil. [ra ez eunyivel leherseges . ebbol a celbol 3-4 napig kell reggel. A keverek kesztreset sttlyszazalekban adorn meg. Leuelei 10-15 Clil hOSSZIIIl!t. rnerr nagy a samaras feluler. es a tobbi teafuvet beleeen ni a lorrasbcllcvctt vizbe.lsnal este egy csesze re. egyenes. legalabb 2-3 hetig . glillOziddkat. Be kell rakatni a cseszet. A drag learotint. Azert megprobairok. Nagyon j6 vert iszr lto. hogy nem fogom tud ni arnir errol a viragrol ellehet mandan]. klgycszisz 10%. egye1J(fstermesztett IJihNfIlY. delben. level. lega[. Korornvirsigszirom 60%. vagy a mirigyduzzanarokra az egesz novenybol (szar. Ha nem rudjuk fLirdetni. lernosast alkalrua- Ajlfszkesvil'rfgzrltlittk (Compositne) csaladjdbtt tnrtozo. este ker evokanal a novenyen novenyt forrazunk le. es 15-20 percig a!lni kell a vlzbeu a fLiveknek.igidegalapon kepzodnek.it kell rneginni a kovetkezo keverekbol.egy csesze orbancfiirear igyanak meg lefekves elott egy fel orava]. meg gy6gyszerelmel is. Ehhez egy j61 pupozott evokanal. javaslorn. a sfll'ga szinvdltozatait uiselik. Virogai a sznra]: csucsnu /lOVO. mere a vadsoska magor 2. Ezzel a teaval flirdetjlik a sornoros resrreszunket.pI.Iangyosan szabad esrelefekves elott ruegiuni. kezfej. este 1-1 csesze) meginni par napig. csak . Afriss uiriigoleat gylijtjiik Beszdmdrfsi llI'allY: 5-6:1. Festortllyrlgkellt is hnszsuiljak. es este egy-egy cscsze teat meginni. es langyosan fogyasztjuk erkezes elect. forrasban levo vizzel leontjuk. hogy ebben az eserben ker-harorn napig delben cs este erkezes uran Vascagbelgyullad. Mivel a Iekelyberegsegek ugyanLIgy.

lia hiltobell van.\d6. erre a cel ra napi 5-6 esepper cukorra cseppcmve fogyasztunk cl belole. men legaLlbb or liter tea kell. a tea t isztftj« a szcmtenek ereit. cs felonrjlik 30-10 fokos szcssvcl.ilunk is.szubad hasznalni. a mir dore dkeszitettek. l. Furdcs unin is ugyanllgy jarunk el. A ciekafark gyullad. Ma is tlgy kcszfrcm.i] egy kis ruhadarahor rnindker oldalon bckeniink a kenoccsel.uu inr rnigrcnr. csctleg csak lussfcani. Krumplinvomon arpasszuozzu k a no- huszn.vagy teljes fu rdor is kcszfrcni.ilhar». azrar. es mana lesztirjiik. es lassll nizon allandoan kavargatva kell kisiitni. Remelem. Egy iivegcr releresziuik levendulavir.ijrol a h. am it tudok errol a csod.ibar kiiromvidg_ kenoccsel. A friss sz.chcr illo. Lassu t iizon 2-3 percig fozziik.beleressviik a [uijzsirba. Mi a koriimvir. viszkercs .hologtatjuk lielole. melankolirir is gy6gyit. 15 perc .ibb melcgitvc a viz cr es cs c1p. dig.ta ujjunkra Tdja idegnYligtat6.igor legin1dbb a kozmct czerr termeszti k n. Unyeges a tiszta ujj.igkcuccsbc.ilyozni. es a labujjunk koze tesszlik. Ezcrt eloszor csak egy rnokkaskau. a verehul lo fe(skeftl ven isztu». Egesi serfilesekncl is haszn. este igYllk meg. Lcnycgcs. l. mcgsztlnrcri a ruhcsscgcr.igkenocsiit A kcndcsot hagytam mindig sertesh.is nyoma . szcdulcst. ck kor a resz t este es reggel vekonyau kenjuk be m indnd. nyerr. Linisjavulis ccljabol naponta robbszor mosogassrik a szeuiukcr korolllviragte. Forr. Venagyulladas. kergc cs az alar tuk levo h. M indennap frisser keszirsenck.ival. ~1111 fg a viragokat rcljcsen ellcpi. a vadmogyor6 huzo hacisu. ameddig az ujjunk eler. lassan fdrott}'<lntjuk egyszer-ketszer.in. Reuma es c suz hu nines.ivzu nk le 2.assii lli'lon fozzlik a viragokar. kb.irhol szor kcnjlik_ be a gYliliadt vagy visszeres l.iljuk. kcpzodi k. Egy napnril tov. A ti n k tu r. Ro ssz. de nagyon ovarosa kipreselr le elravolirja a szernolcsot. fdlllelegitjlik. fo'j. napi egy cseszevel igyanak meg reggel mig a vizclcrukbcn vcr van.ibb a tear nem . mert ha sokar rcszunk az cdcnybc.indulani fckelyck.iggal.ival.il ni. Ezt a vir.ivat. Ezur.5 dl vizzcl. add ig. A vizes Amikor rnegkemenyedik. Aranyerrc tLgy iisszev<igott fenti medon clkcszuctt kevcrckcr .in levesszuk a ttizro]. A hiss le az iiregkori m. Fejf<ij'ls ellen j6 ellen a fli rdovlzbc kell ikai ipar haszll~ilja.cszbol kcszfrsuk kerheres Egyszerre csak cgy mok k. rctt borsonyi mcnnyiscgct a vcgbeI drogyiiriijcn bekdre is bejutracjuk.is ur.il vir. es kec napig hagyjuk allni a fiiveken a zsirt. hogy ne eros Ungon. ezr meg tov.ilhato a kcndcs. am ig a bgy.IS CHAIX) levele. visszer escrcn naponta mlndaddig. de ahhoz venyeker. egy hetig kell vcgezni. keszitettiik. verr isztfr«.ilaros novenyrdl. cseppenren i belalc 6-10 cscppet. akkor scm . lefrtarn mindent. A h. Azonban czck rc a betegsegekre jobban harnak a vidgb61 kesziilt a lkoholos k ivonnt ok . Vizvervizelesuel A seb kiciszricisa es a verzes megsziinte rcrcgbcn bckcnju k vclc a sebet.htyat le kell fejteni. A szem rnosogarasat korn.i r megolvarlr.ijbo] Fagyott fagyott n kenju k az egert felulctre.zu n k.il.iskunal r in krur. az aljan cgy vizes rcreg a kcnacsiit.ilra. amikor rn.ilhnto. A tis7. 152 153 .ival ideges szivdohogast leher szunrctni. va l. cgyes borrikok esereben is lehet [iaszn.es pigmenrfoltokat csokkenti.igor forr.in a megmosott vcgbelunker bekenjiik kiiromvidgkenoccsel. Az olaj closcgiti az emesztesr . kct her SZl'lnet lid 11 iijbol kell csi n.iII. Majdnern Levendula (LAVANDULA OFFICINAI. bepeneszed ik. ihatarlan lesz.isg. arnit a flirdovizhez hozzuonrtink. A kcsz ur. bcdorzsolo az olaja.is ellen is j6. en Leparologrutrissul olajar is lehet csi miln i bclolc. ahogy a nagYll13ll1a csin. de meg nem forr6.ilni. EtdgY<1r is csimil. vekonyan hogy szckclcs ur. de nagyon ovatosan forrazzuk lc. a tctcjcrc felji:ivo olujat kiskanallal leszctljiik.meg nem szunik. es allarokual a legvcgere. merr nagyon Eijdalmas. vfzhajr6 harasa is van. crrol lcszcdjiik resz nern [iaszn.it lehetoleg gabonas'f.ij. Kct nap ucin isme.issal. iga'l.incs osszeEzert teszem oket a lcorornvir. Az kifelejterrem az aranyerer.bepirosod.in vekony kctszer-h<irolll_ kcnocsor hlitoben rarrjuk. W) esercn is hnszn. Befedjiik es ket het mulva lcszli rjiik. Libgombdsodasn.mindig hiss novenyb61 .is. ezt nckunk kcllctt k isiirni. legahibbis a todbbterjedcset meg Icher vcle akad. fclfllv6d.ir togyasztunk cl vizzcl vag)' re. icid az uvcg aljrira.

Gyolaorzse 3-5 011 "05SZII. tnrtnltnn z. Magaban en nern szivesen ajanlom. Atelleuesen tillila/c. el. ebbd! szdutos 10-15 em /)05SZI12-3 JIJ1/l uastag.Macskagyoker (VALERIANA OFFICINALIS L. ii/aski/lek. de retell uede ui kell. ltislljjllyi llfl5tag. is a Tihanyijelszigete1l. A leuelei hosseulaisale. termes zteni meg CSflRpal' cue leezdtent el. A gyo/tir 5zaga n mncslaile »izeletenel: n 5zagarrt e1l/lt!/teztetli. majd zoldek.t. nrlllllll. eue/If 1I0/1ill)'. Beszdradnsi mAn)' 1 kg morzsolt uirdg: 3-5 g alaj. setirleen molybosale. lefekves elor r. Szdrn lIuljjtflllleter lIIagrtsl'fl is lIIegllli.i.ik elol jol el kell :drni.) Az ajrt/. nyirkos retekeu. A drog 0.1-1% vrtLhid/lsrl/!-trlrfallllll illoolajat. ViI'rlgzllta a szrlrjelsli reszelJ eldgazo bogel'l/ylf. 154 155 .osuil'lfgllrt/l (Labiatae) csalrfdjrlba tnrrozo.akerer is. Ezr a g). men szererik a szag. Idegcsillapit<isra.it. /lC/Ilill)'ftot stb. de nu/r nuisurt is. Elsosorbnn a l!i1'rfgjdb6111ycrhetlf olajert terniesztik. Biil?!tszcnrleereszten ell is csituiltani egy kis telepet belli/e. A II1flcs/WgyO/d1te!e/? [Valerinnncene) csalrldjtiba tnrtozo. Mi lutgYOIl leeueset iJaszllrlltll/l a leuendula olajat. nllmloid. keverekekhez visz ont minden nyugtaroreaba tegyenek a hanisossaga miatt 10-25% macskagyokeret is. a lIIerliterrrlTlball dsbonos. culerot. ibolyds. Az iden 1l)'fl6 virrlgok adjrik a drogot. es bepiszklrjrik. Lrllldzsasale. napi eg)' csesz e tear kellmegi nni belcle esre. nyugrarasra.yo/?el'cket g)'/fjtjiik Leoelei leeresztbeu. 5 Ilg lI)'eI'Sgyo/terbIJ! lesz 1 leg szsiras: flll)'ag. fozziik 1-2 percig. A z. rostos gyiJ/ufr dgrtzi/. mint a rabbit. de erddkben is megterntd. ilia tos fiil cserje. A szaraz gyokeret rnacsk. A lJirago/t a{fiizerben rilll/alt. A latin neue urdn nutr SO/Mil jetislileri/{ a be/lJle /dsziilli gyogyszcrt. sedrn egyenes. uiert draga volt. szerues saonlent. alrarasra hasznaljuk.

es bel Fekdy eseteben is igy. ket resz Feher pemerefuver keverjenek ossze egy resz lttifuvel. nag)/oll kordn srirgrhl vil'rigzQ. hanern a rnartilapu levelebol a robber.il lehet haszualn Aj'tfsz/usvil'flgliak (Couipositae) csn/rfcljava tartozo. de csnle 3-4 em bOSSZll /lyiltiszt leell a levellellevrtglli. Gyo!aol'zse fdmjjllyi vastag.ir.1Sik a megfhasos kohogesre keszftert team.A g). ezcrr erre is j6 volt a marrilapu langyos re. Mi Jebel' balli lapnnale !Jivt71/?. 3% clnlesot tnrtnlnraz: Gylijtisi ideje: j lillills~altg1fSztllS. Jobb es gyorsabb eredrnenyc lehet fgy elerni. eve/a JliivellY.lgyban fekve kell naponra 3-4 cseszevel t8blfl ereduek is bosszn lqeiliek.omorfekely Fa gy6gyit6ja a Fekece nad a. 17% lJ((szolclit8 csersnunt. A levil szdrndds! ((J'allya: 6'1.igmirigy begyu llad. . De akik dohanyoznak. iuznlint.-dodo i a mart ilapu teajar. sole kis gyokir rtgazik el beldle. Ezr a cdc influenza eseren ferron. jitoszteriueleet.05% fuse!'!! glifwzidot. 156 157 . Ma mar csa]e a leveletgyfijtjiik.inAuenza 1'6 gyogYlroja a bodzavirag vag)' a luirsfavir<ig. Termeszeresen ezzel a betegseggel azonnul orvoshoz kelt fordulni. hoi a ruasik reibol. is a Msl/vb a szriritott leuellel osszeleeoertiil«.i]a. De azok is eredrne- . akik dohanyoznak. mer! a feIJe/hato/cla/a [eberen 1!({gyszii1'lliil molybos. uvirleos helye/tell termd. Az .. Ilyenkor meg kell egy Hval Cttogetni a Feher oldahir.igor. lyozh aro vele a tbe covabbrerjedese. szteariusavat. regen ezr a cdr. kec resz kakukkfiiver. galluszsaont. Szerinrem minden kohoges elleni reakeverekbe bele kellene lenni. A [eue] drogllyAlltrit. hog).iban is lehet liuszmil n i Ltgy. Leuelei nyesen hasz.ll1egiLlLli. Noknel azonban ezze! a r iinerr el is azon nal orvoshoz kell fordulni. Ker resz rnarrilaput. ugy. Ezekhez a novenyekhez adjanak meg 2 resz mar rilaput es 2 resz okorfarkkorovir. amfg az influenza el nern mulik.Az fgy elkeszftetr fOliavallecakarni.illerve izzads. rnert fertOzO. Martilapu (TUSSILAGO FARFARA L. re. am fg a fekely el nern mul ik . Lukrero. elrerjedoben van a tL"ldobaj. az egyik a bronchitis elleni tea.yto teaja.) Ez a noveny ralan az emberiseg legregebbi kohoges elleni gyogynovenye. 0. de szlikseges. egy es a foliara lehet egy ruluir is tenni. gyulladasos dagauacokra hllsir6kenr. Ebb6l a keverekbol igyanak meg esre lefekveskor egy csesze teat langyosan. de felvaltva leher inni hoi az egyik. A bodzavirag vagy a harsfavinig legyen 6 resz. pnlnutinsauat. flb. es nern is egyenlo aranyban. oszlarolcenr lehet [iaszn.nal hatjak. rnegakada- cudoba] n. a fenr leirt medon megsziinretheri a daganarot.11. soft saletroursauat. megszunrethero vcle a reggeli knikogasuk. vele megbeszelni a daganaroszlarast.ilr ul.mak meg legalabb napi 2 csesze marrilaputc. Ak inek a melleben vag)' a hona alatr egy-egy tej. Mi szajoblitesre is hnszn. pal'flffillt. merr a begyulladt ma ndula is mirigy. ez nern feltetleni"d Ujabban sajnos marrilapur ni kell renni a d aganat ra. Ker kohoges elleni reakeverekernbeu szerepel a martilapu. Cyornor. pipaba rcve porolharjak vele a dohanyr. Ke. Nagyon liauisos gyogyszer. .ir keszfriiuk helole. a 1. rtfgebbell e/aszijr a vil'rigjat szaritottnle meg. es in ha lriln i kell vele naponta ketszer-luiromszor. hogy ne lyukadjon ki. Influenzanal is eredrnenyesen lehet hasznalni a marrilapur. Aszrrnrira mag.iln i a nyers leveler.

tartnlsnaz. Lelleldrogl1ak lIleg llil'AgzAs eldtt szedjiile. luiliestlvttt. Kinino es gyorsan hero haziszer a gyornorrontaskor fellepo fej faj .'1 szi1. Egeszsegesebb a reacserjebol keszulr tdnai. A leve/drog 1. Jll i nr a kerri rnalna. nmit termesztenelc is. Szolni kell meg a rneh izornzata ra gyakorolr harisarol is. lemeeiil: 2.ak In/sos fa I'flckszenl gydkel'ek rfgazlltll~ el. segit a meh es a klrdgulr hasi bdr osszehuzodasanal. Elsosorban az epe renyhe In(ikodesenel. Tehat ami kor csak cehetik. gas. a mental h(\sit. Szules utan legalabb 6 hetig szi men javaslok napi eg)' cseszevel. konnyirl a sz illesr. Am ikor koszveny ellen fogyasztjak.I~ Milna (RUBUS IDAEUS L. 80%-aniil a mal nalevel. beliile Az rr)akosviragl. £11 fgy tauultam.is. 5:1. jil/Olll Kyii1lJij/eSlt cserje. hasmenes meg 158 159 . reluir a vallalkozrik is ihacjak rargyalas kozben.rt/Jogy a lIagYllJallJa biota. heti egy csesze reaval megrarrharo a norrnalis hLlgysavszint. vedelmer nYlljt az epernukcdes zavarai ellen. az lebet uuilun is Joldiszeder . es nines benne rhein. 5-/0% csersauat. Cs uirarnin: es cserauyagot tnrrahnnznnk. A borsmenrat III i elsosorban az epemu kodes serkenresere magaban vagy kcvcrekbcn hasznaljuk. es mensrruaclor elornozdfro harasa is van. Nem veletlen.)ld/ltdrzse IIekollY e(fdsod6. el van savasodva. uileotiusnoat. Amikor az egeszsegJllegorzi1 teve/te/1)'SegiillbeJl uerrisztitdsra JogytlSZtjrill a tedt. szerues saualeat. borsmenta (MENTHA PIPERITA L. A tea melegen fogyasztva izzaszro. Csokkenti a vereles leheroseger. termesztett. Szril'tI lilds vagy zbold. hogy az arab vi lagban az egeszseges ernberck is rendszeresen fogyasztjak. eleg napi egy cseszevel mcginni belole. Neill olunsrmn eddig rola.) A uidlnnszcder II razsllje/e/l (Rosaceae) csalndjdbn tartozo. Gylfjtjiill a Leueleleet es az 5 cm-es csticsdt n nduellJluek.oJlyagot. Beszdra- ddsi arAII:).il a fCildi fekereszeder-level reaja liasz nal. Mindket noveny csokkenri a hugysavar.8 em seines ofdahirrk.r:ajdalmas csereben !s. A JeketeJoldi szederrel= annal: is a leseleuel -1-1 arduyban osszekeueroe kivAI6 fZlt es IIrrgyoll)6 vtfrtisztlt6 itnlt Wdllllk leeseiten]. de m i ndenkinek ajanlom men az ernberiseg rna teljesen a rnalna. G. A kura utan is heti 1 cseszevel el kell bela le fogyaszrani. A vadon rermo rnalualevel hacisosabb. Reggel ehgyoillorra langyosan fogyasztjuk. telfuv6d'lsnal kell ehgyornorra egy luirom heres kunir tartan i 1 resz borsrnenra. alraJanos rosszullet es . Ezekkel sznporithato. Leuelei arouuis allyf1go/wt. es hakreriurnolo rulajdonsagar is kihasznaljuk.5-2% (50-60% mentolrarral1111') illdolajat. es 15 perc ur.es a szederlevelredt. Az elkeszftert teakeverekbol eg)' cseszeben egy pupozotr reaskanalnyir Iorrazunk Ie. SZliJes elorr egy hertel minden nap 2 cseszevel igyanak meg belole a nok. )6 illatl! eve/i1 1I0VellY. . rekedrseg. bogy a tedjllll /Jilg)IStlVllt Il verM1 kitisztitja. ell)'h. A pete rnegrapadasa utan 10-12 hcrig ig)'on a k ismama napi egy csesze malnalevelceat. Napi egy csesze tea nagyon jo- izfi. kloroghlstlVtlt stb. A /Jllg)'JflII pedig a kdszvblJI eI8idizi1je.Iwvertflu is. Sohasem Menta. fCtiZll- (Lnbinrne) csalddjdbn tartozo. Idegerasltesre is nagyon j6l hasznalhato.-OS.. A leoeleit gy/fjtjiik. amelynek rulrengese okozza az iziileti pa naszokar.Mi JlflgJ'OIlja vertisztitalltlk rartjuk. 20%-l1. ugyanis izzaszt es vizeleter is hajr. 1 resz aranyvesszcfii es fel resz ezerjofubol keszlilr reabol. /user/.gyalogszeder" .in szurjiik. Az eddigi rapasztalataink szerint a koszvenyesek kb.) A malualevelbol es szederlevelbdl keszulr Planra tea Izre nagyol1 hasonlir a kinal reara. akiuek az epejevel baj volt. Leuelei leeresztben rilllltlk. igyanak naponra 1-2 csesze borsrnenrareat. ezr lehetoleg reggel regyek. Nerncsak koszvenyeseknek. szabad abbahagyni fogyasztasat. II hegyvide/(e/lell uadou termd. Eloszor azonban 111 i nt elvezeti teat ajanlom.

gdsokb(l1l IIIJ. A zoldjodorlilelltf1 drogja 1-3% (50-70% 1(fl}'volltal'tailllli) illoolajat.[1cdc leher belole kesztceni.Hasonldau a borsmentdlioz.) Hivaralosan Menta.ba tartozo.Menta. Mi az illaros macskamenra rerrneszreser elkezdtilk. epeuui kodest serkenco harasa van. Egyik fajdja sem kaphar6 az uz lerekbcn. A leoeleh litf. csticsn leleereleitett. macskamenta [LLATOS. szilliik liiltigoszold. Mi a nepgyogyaszatban bakreriumolo hard sanal fogva. gli/wzidak({t. BUG As (NEPETA CATARIA. Mncslonnenra (Nepetn Pnunonlca) Az ajnleosal: (lmnlacene) es({lAd)tf. rendszeres fogyasztasa ajanlott a reli bonapokban. nern termeszri k. /UI/l g_ya/wri 1l0lJe1iJ" 160 161 . illerve nem gyl\jrik oker. jelenleg 1-2 evig a maggyujtesllel carruuk. ezenk ivul nath as id6szakban ki:ihi:iges csillaplcisdra is haszualjuk. szorO's. zeseben. gyoldl'smja!n'ol szaporitlmto. Virdgzatl1 Erdos helyeleeu es vtf. magot nem IJOZO 1I0'vhl)'. Szara eldgazo. A nepi gyakorlarban els6sorban epenu'ilccdes-serkeuro a borsrnenra. A likoripar is gyakran alkalmazza a fodorrnentadrogokar. rae az elsobbseg. Ez as: el'tekesebb. rnucos leueli. bwgeres. firtOs. NEPETA PANNONICA) A bugas macskamenra bakteriumolo. csip/ds. Aldr mindennapi iralkenr is kellemes [1. Sziliil Tarmeszeteseu ez is as: ajakosvil'aglla/l (Libiatne) csaldcljdba tartozo nouen Az egyi!? a zold meum. lJirrfgzds eldtt. gorcsoldo. a uuisi]: a fodros levelli vditozl1t. es csak ezunin koverkez ik harekonysagaban a [odorment a. fodormenta (MENTHA CR[SPA L. Itf. A bugas macskarnentat Ids meunyisegbcn gYlijtjiik. illetue lIIigjuk le esJosztjrtll rt leueleleet. ez a lle1Jlsbi iJl1te/WlI:Y. ezerr cirniiukou erdeklodjenek.!la sziues. Mille/kit udltoznr lIinigzds ellJtti levefeitgyl1jtjiill. leglltriszt[to. nyugraro. Kivalo harasa van a megfazasos es legL. Kohoges csillapirasaban viszont a Iodormenelisrnerr szelhajro. Vdgdsi ideje euente /dtszel'.gyszrini IIOlJeIlY. csernnyngot stb. tnrtabnaz: Beszdmddsi mAlly 5:1. lid/tozat.ti megbetegeclesek megel6- erv'lgygerjeszr6.

egy alkalmazbato. Beszd1'tld'tfsi rn'tiny 3-4. egeszseges le1leleltet gylijtjiill.jinytlJeJl' ziIldeN. A drag glikozidAI<rtt. A noveny rna is azt cudja. 5zep fif. A friss levelek cs a fakereg fozeret kr6nikus barbetegsegeknel es holyaghurutnal hasznaltuk. Ahboz.ni. filriszes szitliek Korfilbe/iil3 /tgfriss le1lelb8l less.z1l'd. Vernyornascsokkenresre magaban vagy galagonya viragos agveggeI 1. DfsznolNfnylu!nt is baszmf/jd'k. Ilesen'irtllyagot.~csak a termeszetes nmyagoklU szeretem es ba·:. amiben a 1l0llellyi ell'og eflemhes hatdst vah lei a gy6gyszel'dmgjtitol.l'l:y' Mgaz6.ijanak nyugtar» harasa is van. [deilr reum. Agyi ersz. A drogok neueit. elleni teakenr napi 1 cseszevel ajanlok. Regen hajapolokent is hasznrilruk a nyirfa ravasszal csapolt nedver.5 dl vizzel. cukrot. J8Jeg kosz()rM~iszitisJ'e . Iianem kOllY/lbM fftlmttmll I'neg.ir nincs semmilyen mellekharasa.. lefl'dsfjkat net» a lIf1igyal'lyamt6i tudom... itt jejlesztik· aJeI~li'6l(we!es-vi_ j'agos llajtasl1ikat. A klleSZQ e bajtasaifel mhenlel bo. it telizifldjelek (Apocj1'I'afea'e) csaMdjaba' ttlrtoz6. akinek a vesc]c rosszul mukodlk. magyam! hattisMl'tmftjtik egy"ufst. de alacsony vagy ingadozo vernyomasu ernberek csak kevesct igyanak. es ketszerre igya meg. Gylijtisi ideje jll1Jius-jIWUS. Egeszseges ernbereknek is a vesejuker es a h6lyagjukat idonkent k ir iszAkinek vesehomokja.lom. klhzo cserje. h i61/~aszuositj«. 3-7 ctu !JOSSZI{flk.j'el'anyagot. Ilyeukor vastag rereget tesz iin k a barre vagy a h61yagra. 160-170 Hgmm-es vernyomasnal kctnaponta egy cseszevel. a' csonuJ!w'ol gyokeresedmR. A levelek atetlel'~esen allna'ka sztirou. (. A te. mert II tapasztnlncosn szerlns a nl'i oruosainle !lflgyOI/.{/n:11 is megl'tol'lek. am it n~gebben tudotr. teh. A It {fejlett szep. es a vernyomasukar ellenorizzek. pdnls. Gyokhzete ~leko. merr utharjak vcle. ma a hat6':11')1f1ig(~t szhnetileus Iltou4lHtjdk eta. gyrllltnt tnrtnlmae.i nril is eredmenyesen haszrnilharo luiziszer.. ellen is alkalmazzak szepsember.Meteng (VINCA MINOR L. A cukorteanmAl tapasztaltmll eet. Rigebbell a gyogyszeripnr I"lfszere tel'me5ztettek is. ezt a fozetet. esedeg kaye is van.5 cll vlzzel. km·o·tint. A leueles b'ajM~ gylijthi ide)e mAjm- A his tilizolc! meteug I Nyirfa (BETULA PENDULA ROTH) Ugy tanulram. atuelyel? eleg bOSSZll !Jye!tlek. 162 163 . pektint. es jobban meregtelenir a vcsejuk. nyufa hogy a veser legjobban kimela vizhajt6 a levele. es a clrogja nines sernmilyen viv6anyagba [eve. Nem adhat olyml' gyagpl'ovenyt. A nyfrfalevelreat rnindenkinek ajanlom. Azonkiviil holyagbalHal mak ellen is kivaloan Reggel kell egy csesze tear kesziren: belole.1 aranyban keverve ajanlom. elotr elfogyaszrani. j61/~epzettek is ismerik a gy6gyszel'ek hatol/IJyagrtit. oos e dlJHeu tum/A ol'iikzdld.ssztll).Inert flzo. ismernie Nellmmalt bataauyagait.. kiilonosen azok nak. A drag l}..3% izoviukamhlt es mas atlll1loielolUlt. sznpouint. es vastag takaroval berakarjuk. es an erkezes ajanlorn. hajWlO/iY.:1.) Regebben nagyon jo vernyomriscsokkentd es agyerdgit6 gy6gyszert csinalrak a merengb61. az elkeszltesnel 3 g nyirfaleveler forrazzanak le 1.kat a szel'vezetemjetlw'l. A virrigok' ibo/yakekek.Azert irnm Ie I1ket. evokanal nyirfaleveler forrazzon Ie 2. 1 Ilg sznrae tim. cse!'(l/lyrtgot. Tavaszi kuraknal erelmeszesedes es A lIyhfafiWt csa/dcljtiba (Betulacene} tfl1'tozQ. A leueles htljttisokat gylfjtjiik. bogy as: 01'1105 elfogadja a gy6gynovenyt.uk iile. bi. Eleg egy heten 1-2 csesze tea beldle. vineiu ke5eriiaJl')lagot. robinoeido« tartalmaz. 2-4 l:m-esek.fiatalollfehh Itlhgli. E!. cle erre a celra vannak harekonyabb gy6gynovenyek.

hogy gyoll1orideg. Kiv. G. Az allergi<\ball szenvedok is i hnrj. am ivel meghosszabbitjak az eleruker. arnikor nyornbelfekelyem volt. hogy herenre-kethetenre igyanak meg egy-egy csesze orbancfiiteat. Azerr en is azr ajanlorn. Tehar az alapbaj a gyornorideg. ezt a rulajdonsagar is nagyon regen ismerjuk. J6 gyullad. hogy a vilagos bori! emberek este igyanak orbancfilbol keszulr rear. Meg a magas vernyomas bizonyos esereiben is alkalmazharo. kb. Ha erre a celra fogyasztjak.i. mere a benne levo hyperiei nrol az egyik konyvben azr olvasorn. A veserru'ikodes se- Beszdradnsi al'rill)1 3 -4: 1. A drog glilwzidrlt. gftesere reggel kell inni. szhlflllyagot. amire az orbrincfii kivaloan alkalmas. rnert akkor m. szeri nrern enyhen. Szivberegeknek is ajanloJl1 az orbancfureit. lefekves elorr igyanak meg bel ole egy csesze tear. Ezerr egeszseges ernbereknek is javaslorn. SZrlra egyelles. Ugy hallott am egy elriadason.ik. Jol fognak aludni. de csokkenri a vemyornasr. ezert tekelyberegsegben szenvedo ernbereknek is ajdnlorn az esti egy cseszer. lojrfulrld alalnla!? Virrfgzatfl dns. tiibbszol'osell eldgaz6.e/Ii 1I0Vt!IIY. 2 Clll hosszttnle. cukrot. is uetn mil/degyi/let szabnd lmsensilni. csernuyngot. irtnsol: urdui releptresekbeu tel'lIIli.irlo harasa is isrnerr. hog).lsg. Angliaban eszrevertek a gazdalkodok. A ben nern FeJ. ezerr 2 ora legyen a szivgyogyszer es a reaiv. ez Idilollbozteti weg a uele egy ie/libel[ virrfgz6 hasonntdsdtol. Az idegnyugr<lrasr a gyomoridegekben is clvegzi. Ily!lt virriggal kell. rnerr a vizelethajnis kovet kezteben ejszaka robbszor fel kellene kelni.) r· bnrur: leuet engednek. legfdjebb 40 cm-es I'Iszh szrirrn]. Leoelei Ieeresztbeu rillllflll. A fo harasrerulere az idegnyugrads. amit orbancfiiteaval meg leher szunretui. delbcn vagy esre a filetkezes elder igyanak meg belole egy csesze reac. hogy men nyi a sok a rehennek es men nyi a sok az embernek . retelezztik fel. Nekem egy orvosorn.iloan erosiri az immunreudszcrr. Ezenkiviil a Imij rmlkodeset is k ivriloan segfti.men az emberekrol is azr irjak egy-egy konyvbcn. a/elsd reszen. 6sszel es releu a narha megelozeser is elosegfrheri. 164 165 .ir nem siu a nap. rehat [o nyugraro hatasa van. a kkor nern h61yagosodik fel a bore"A nuisik ker konyvben szo sines a holyagosodusrol. ezert veseberegseg ellen is hasznsiljuk a reajar. h. De ha a vilagos szorii tehen esak keves. llgy magyanizta a surrender ennel a betegsegnel. Egy nagyoll lenyeges tulajdonsag. tartnlmae. a vildgos SZOrl! rcheueik. gyomorhLHut. A maj segireseu rlli az epenuikodesr is «imogac]a. Most vagyok zavarban. 1 kg orbancfuver evett meg. hog). nileotiusnualeat stb.)dijtisi ideje jlllJiIlS-jlilius. ha sokar er rek az orb. leolint. mit is irjak Ie errol a novenyrol. hogy a vi I'lgos borliek ne menjenek a napra. mert tobb/ile unu be/die.is kozotr. felholyagosodocr a borlik. hlszen a szivideggyengeseg is egy idegberegseg. Mivel ilyen. A szirtuole dsszedorzsoloe uoroses- Orbancfii (HYPERICUM PERFORATUIvl L.t a uyolcvanas evek vegen recleztek fel Arnerikdban. siithsrlrga bogemyd. hogy korunk betegsege az irnrnunrendsveriink gyengesege. Ez a noveuy nagyon harekony gyogynoveny. pektiut.incf(tbo!.Az orbtfllc_fi1:fi/eJ~ (Gllttiferae) cs(tlrldjriba tnrtozo. leuellel. esre.lllcrOlo kerdes ebben az eserben az. men a ket szerv uuikodese osszefiigg. ezerr mar AIDS-eseknek is keszueuek belole gy6gyszert. ha orbancfurear itrak. fekely. Klinikailag igazolcan depressz io ellen eredmenyesen leher hasznalni. ha esre innak meg. fii lies cserjes rite/tell. Gy/ijteni !)iJ'ligznskol' (I lIih/t/Jy felso. A soret szofti rehenekrol nines szo. A szfvgyogyszer felszfvodasat lassltja. Eu uc] a JlovellYJU!I !di/iilliisell [outos as: alnpos istuerete. savtulrcnges.

Y evelli II/Jveny.) VEDETT NOVENY! Kiv:H6 luuuroldo.vet m i elsdsorban a ndk gy6gyszerenek tartottuk. sauallylt es neutrnlis sznponint. Lelassirja az izornsorvadast. lufteves /lovellY. glilwzidrft tartalmae. beszperidiut. a/({csolI. 166 167 . de /ldlii/de IJedett. A drog 10% cnlerot. hiszen a mensrruacios verzesek csillapirasara. A vinigj. belso izomerositesre hasznaltuk. E/iellte llitszer is vdgbntO vil'tigzrlsleor. l1yomoleball illoo/tljat tnrtnlntaz. A tfltogatok (Scroplmlariaceae) csalddjdbrt tnrtozile. Parkinsou-korban szenvedo emberek [elterlenii l igyanak meg napi egy-ker csesze palastfurear. kesel'llt11lytlgot. Besznraddsi arrfllY: 4:1. hdCajdalmakn:H. Azr tapasztalom.) Palastfii KOlONSEGES (ALCI-IEMILLA VULGARIS L. hogy viragreszek ne kerilljenek a reaba. glikoziclilms jestorl1l)'r7got. A drog 6-8% tannin tfpllsd csersauat.sara javaslom a tea haszn alarar. Ezek a m6dszerek rna mar nern nagyon hasznalarosak. Beszdrad. a maj es a lep megbetegedeseinel. A palastfi'. Ternrdhelye tI homoleos legelli.ib61 keszult teat SZllropapiron vagy egeszen silrii szovesu vaszuon kell arengedni. A rOZSftfite/l (Rosaceae) csalrfdjdba tnrtozo. Khfile vall beldle.es bel huru t ellen is eredrnenyesell fogyasztjak.11'1 1 Okorfarkk6r6 (VERBASCUM PHLOMOIDES L. atuileor meg ueut teijeseu kinyilta». Virrfgai eold szf1ll1ek. a gyulladasball leva aranyerre borogarasnak is nagyoll j6. Frre a celra a gyokere is Ielhasz nrilharo. SZrl)'fli a mflsodik evbe1l fejlodllel? lei. De gyomoL'. zsirt. sot. akik a gyiijtok tanacsar kertek. Hajmosasra is j6. sznpogenint. is kiudteleseu a regge/i orflkball. Srllg(l IJil'rlgll. e1llbel'lIIagtlssflglll'a is lIIegllijvli. vizelerrarthararlansagnal kiv. hogy egyes kozsegekben. el'dIJtisztrls. k iveve az ideges fejfaj:isokar. Ma is elscsorban a noi ivarszervek gy6gyid.latot resz egy-egy csesze pa lasrfiirea elfogyaszrasa. Ezenkiviil sargasagnal. A 110kvaltozokori al laporabau is )6 szolg:i. inagasabban fekvli IJeg)!. llgy nezuel: h. fulzsirdugo-kepzodesnel a virrigbol keszulr reaval kell a fiileket gozolni. mindluttli jo. felpuhfrasara es aran)'eres csornok ellen hasznal harjak. A /ihAg cseszejiM! leiseedet t szi rmolatt Iwll gyiijtelli. a meh ercsiresere. es cserelik ki rapaszralataikar. ellag tiP"Sl' CSeJ'Stluat. 3% llyfllktit. igy nalunk. Leuelei bosszlt nyelilele. Btikkszentkereszren is elmeg a nepi gyogyaszar. ezerr minden kohoges elleni reanak rarralrnaznia kell az okorfarkkoro vidgjax. reteleeu taldlbrlto. Erliteljes sznrt]. Meg robben elnek olyanok a falunkban. ezert gyiijtelli netu. Egeszen ferron a fejf:ijasokat is megszu nreri. de regebben eleg gyakran alkalmazrak a falvak javasasszonyai. a szi'desekneI elofordulo belso serulesek gy6gyft:is:ira. Gyiiju?si ideje jll IIius=nugtt sztu S. A 1I0IJell)lfold fe/etti I)irrlgos resze a drog. Ilapoll keillllegsztlrfttllli.ilo eredrnenyc leher napi 1 csesze reajaval elerni.is! artlllY 7:1. nlmasauat. csa]e termeszteui sznbad. l?iJves ttllry'l' helyeft. soka n g)'lljrik a gy6gynovenyeket. utint a ptlpi pnldst. elelror bozzdk a virdgjllkat is. A friss levelekbol tejjel fozott folyadekor kulsoleg daganarok es kelesek oszlarasara.

ba tnrtozo. illerve Ltg)' allapftharjak meg. amfg a verzes nem szdnik meg. 3-8 cm-esek uiajdne m Iw·ekjol'lIIrfjl'flil. verzo aranyernel. Gy/ijtisi ideje: j//l/. egy kfmela vemyomascsokkenro es errisztir6 rear rudunk keszfreni. A leuelele szortnk. Ebben az esetben egy sreri] gezdarabor martunk bele a papsajt levebe. Az eros mehverzcsr is csokkenti a paszrorraskarea. torokdaganatokn~~l. Kohoges elleni teak alkotoreszekenr is hasznalhato. Akinek a Libaban az erek nagyon el vannak meszesedve. A verkeringest serkenro harasanal fogva nagyon sokoldaluan felhasznalharo gy6gynovenynek ismerern. Ez az a noveny. leertekben. lianern ejszabra reg)'e a labara. Az igaz.isnal is hasznal ez a 168 169 . igyon meg minden reggel es este egy-egy csesze paszrorraskateat. elterjedt. Ezenldvld gyol1lor. Mindket esetben felterlenul forduljanak orvoshoz. men k ilyukadhar szervezeter. es azt rcssziik a gyulladr reszre. Orrverzesuel. Akinek erre a teara van szilksege.ills-allgllSztlls. A lIovellY levelet gylijtjiik Beszdrad ds! al'rilly: 5:1. VIlgy esetleg eve/Ii 1I(1)eIlY. es erre a eel ra is hasznaljuk a leggyakrabban. hogy a paszrorciska nern a legjobb vemyornascsokkento. bel so lemososzerkent is leher hasznalni. egyeves. de ez a veszea gY01l10r. hogy a forrazarar mire hasznaljuk. hogy ne parologjon el belale a haroanyag. Tobb konyvben olvasrarn. mindaddig. arnikor az rruir legahibb langyosra kilullt. A klirnax is erosen igenybe veszi a noi lyesebb.es bclvcrzesne] is mint verzescsillapiror hasznaljak.II / ) Papsajt [(EREK LEVnU MALYVA (MALVA NEGLECTA WALL) Pasztortaska (CAPSELLA BURSA PASTORIS MEDIK) A 1IIri~yllflftite/? (Mnloaceae) csalridjri. A menses idejen az erosen verza nok napi 1-2 cseszevel igyanak meg. a beJverzcsnel pedig piros. A leveleibol keszult italt kiuinden lehet hasznalni mandlilagyulladasoknal. Oblogerni kell vele.lonbseg. bedagadt fogfnYl1el. morverzes A leanyorn alral szabadalrnazrarort kiirnaxteanak is az egyik alkororesze 3 paszrortriska. oda.tIlt. fajdalmas vlzelesnel. akiknek erre sziikseguk van. es hagyja rajra a dunszrkorest reggelig. Ma a vi Ligon nagyon sokan szenvednek magas vernyomasbau. A galagonyanalleirrak szerint kell eljirui. keressen meg engem Blikkszenrkereszten. Terniesiile leis leere]: snjtocslrara elllUluzteto. ezcrr ennck az osszerereler nern from le. Belhurucnal magaban. merr ha soldig . solifeU Eisosorban hururoldo haras. Neill szabad forralni' Mi csak hideg vizben azratruk 3-4 oran kereszrul a papsajtor. Ha tehat 80% galagonya vi rages agveghez resziink 20% paszrorraskat. iitou. hogy a gyomorverzesnel Fekete a szekletben az emesztert ver. lJosszl'llyellle!t. ebblil tobb elteriilli. A ket verzes kozort az a ku. de a verkeringes gyorsftas. Ekkor meg 2-3 ora hosszar azratjuk a reaban. cs mar nehezen cud jami. arnelyrol crdemrelcn. Mindig frissen keszfcetruk.ir kell meginni. gusztustalan lett. uyalkas.lr ismerjuk. Lagyito borcgatasc is keszjtheriink belole a rescunkon levo gyullatHsos reszekre.1es kakukkfilbcl keszulr teahoz csak akkor tesszlik hozzri a papsajrlevelct. az ez)ellillel~ gyolttl'tol'zse is vall. a vegell jeleIII ellwlli sztil'jejlotli!l ki. Az en rapaszralatom szerinr a gyo- ha rnarabb megszunterheto. Tegyunk d egy f6liar. A reakeszfreskor hasznalt es leforrtizotr mvet ne dobja ki. de meg Feher foly.ll sz inten nagyon keveset leher olvasni a gyogyuovenykonyvekben. ahol gorcsol. de a leforrazott (lido fli b6. Salarakenr is hasznalhato. Az egyeves 110ViTlYgyokere l)ekoIIY. Az i1yen esetekben napi 2-3 csesze te.in kereszrul risztirja az ereker.

Sztlra 30-60 CIIIlIIflgns. Tdleuelei rozsabflll naue]«. A leuelel: /lel'e/l vagy tojnsdad alrrllllak. de naponra ketszer-harornszor alaposan razdk fel. A viragos-leve/es hajtrisrit gylijtjiik. Jobb az erelmeszesedest megeldzni. Ne ruh. flZ iI'ett termesben a II/ag csdrog. Ki ne ismerue a pernerefii cukorkar. lIegyolclahi.erepel egy kis resz bel ole. kivrinsagra a Fekete vag)' boleros pernetefu is A flereszteSlliragllall (Cl'llc{ferae) csnlddpib« tartozo. es amikor sziikseges. elrfgazo. ezert a Parkinson-korban szenvedok iharjak a reajar. Majdnem lefrni a pdsztorraska-tinkuirat. SztlrleveLei leisebbel«. 7% cse)'(/llyagot. 30 Oil »OSSZII fe/sli bnjcdsoleat. gya /I ttf t. koromviraggal l-Laranyban. Szerencsere reszcmre terrnesztem.. A palasrfllnel mar irram az izomsorvadasrol. csiioes. de fgy is a leglenyegesebb.ik. fogasa/( vrlgyep szel//el? Virriga.feMl'ell gyapja.ijasra. ha naponta 1-2 cseszevel megisznak belole. mindeniitt tOlllegesell elofordllto. gYlljrheto.ik sokas. kenocsot is keszithetii n k beldle. /lOtb'tt talaJOI/ tenno. majd /lisobb a /lil'Agzrisbrlll lillO. hogy a hat6anyagok j61 kioldcdjanak a novenybol. A mi bronch irisre. a vil'rigzo brtjtrise legkeslibb jllllillS. Kb. GYI'ljttfsi ideje dprilisba u is 1IIrisodvl1'rigzrisf?riiisot.inban levG saves a pemerehiben leva kesenianyag etvagyat csinal. 5-10 CI// bosszuale. elfelejrerrern mint a kovetkezrnenyeivel kiiszkodni.25% hristrilyos /lescl'Il flllyagot. (I fllso I'Cszii/lO'1l 1'r1IlCOSall. 170 171 ._feberek. hogy az egeszseges embereknekis hasznaluiuk kellene a paszror(hldt az ereik tiszuin rartasara. Tegyck ra az uveg terejer. hasogatottak. ncetilleoiint. es regyek az iivegbe osszevagva. egy resz pernerefil keverekben. IJOSSZliluis/ti'Jdzstlsak. Gy6gycukorldk es likorok kesziresenelszinten kid. eserrlllyagot. gYfllUtlt.) (MARRlBUM Az elviragzorr Kulon noveny g). 0. Ker hetig rna radjon a fiivon a szesz. kiilso beelorzsolesr leher beldle kesz iteni.ira teve kenjek be vele a faj6 izmoknr. Teljes virrigzaskor rolcsenek meg egy beforresuveger aprora vagon pasztorrrisk. Az .ig. hanern egy kicsir a kezre oncve dorzsoljek be. egy.\ltalam ismcrr kohoges elleni re. a rinkrurar pedig kLilsoleg alkalmazharj. A drog 1% leolint. Leuelei lecrcszrbe» dtellenesen rilLlIak uyelesele.3-1% tnnrrubii n leesertlauyagot. ternreszrIgeu hese- fJel-/Jis.05% illao/ajat. zsirosolnjnt (a IIlflgjAball) tnrtnlmne. fajelalomnal eredrnenyesen hasznalharo.inkban is sz. de szerinrern jobb a Feher szimi. uiaszt. ket res? csalan. Kohoges ellen hasznaltuk. Pernetefu ORVOSI VAGY FEHER VULGARE PEMETEFU L. legalabb az idosebbek kozul. ezerr azt nern is ajanlorn. Sedra 20-50 CIIl magas. tiramiut. A csal. A kohogesen kiviil epe. rliozmin jlavoliglikozicldt. zs irt. c/le/Ii IIOVell). kor. irAgai a szrirfelso reV sze" dlo'rvo/ibell A/11M!? fehi!re/(. A terutese kicsiuy. A roleveleker felterlenul szedjek lc. hogy osszekeveruek I resz aranyvesszofdr. nyri tllrit tnrtn till az: Gylijtisi ideje: dprilis-rnnjus. A drog 0.16a n hasznosirliaro a pernerefii. o~yall I~eues uau beld!«.tea. . csak kis reszbcn a keserilsege okan. am it most lljb61 gyartanl kezdrek. Tehrit az ezerjohl helyccr hasznaljak a pernerefuver.ival. Ervagytalansag ellen is javasoltuk regen a pemerefuver. Magaban nem is igen rudjak meginni. seiu nlnla). 4 Ilg-boL lesz J Ilg szrirt1z drtt. eldgne». j61 zarjak le. 1 resz borsrnentar es egy fet resz feher pemerefiir. VirAgzris elOu g)'l1jtjiil"1 zselige leueles bajrnsolmt.iban benne van a pernerehi . Ma urdr Inssnn vedelli IlCI!. haszrnilni kell kulsoleg az izomf.vagy Idteves novellY.6g)"iszari celra nem alkalmas. Aranyerre vegye en A legvegere hagyram. Az fgy elkesziterr fllre onrsenek gabonapalinkar (Royal vodka) alllfg reljesen el nern lepi. szeptemberben. legfeljebb feLii/rlif 30 em-to 5 Ilgfi'lbl!llesz 1 kg szrira z Am.' szdros. de inkabb a tinkniraja kivalo az izmok I11Ukodesenek javirasrira. 0. llgy.cs tmljbetegsegek ellen is lehet hasznal ni. Minden izoll1- Az aja/ws(lirAgl/all (Labinrae) esa!tlcljrfbt1 tnrtozo. ell egy Ids rertileren sttjdt I'll fZlt. A pdszrorraska teaja. /(b. Ezuran Ie kell sziirni.

ize. izeltei: Leuelei Lindzsds alaletutl«. Terhes naknek TILOS rolnern a fOgyaszulsa. es ott most is hasznalharo. Utana ker herig idor kell kidolgozza hagyni a vesenek. 172 173 . A kovasavat a vese nchezen dolgozza fel . csak akkor. 0. Errol a novenyis irok robber. is lIIagjaert termesztile a /wllyha/ul'tekben. de csak rovid ideig. (Polygouncene) csnutnle uietiteu ternid. men veseverzesr okozhat.A Iwm'ifiifelik LJdjaba tartozo.eIH~I robber ne igyanak belole. Cs uitamint. antra /(ino usznrmaseleo». culerot. ngyallrt/?kol'a leuele isJogyrtszthato. ezert tCd sold. Porcsinfu (POLYGONUM AVICULARE L. 20-40 egyives lliivellY. leva rejjel kell leonteni a 2. isrnerr fliszernovenyr gy6gynovenykemis de csak nagyotl ovarosau. Ez maximum ke( heter jelenr. A mdsodile nydrou szdrba sz6k/mlo virdg/westinyoll megjele1mek az ernyot alleoto stirga virdgoll. Belburut es tell csaltidjdha (U1IlbellijemeIApiateae) tartozile. A nO/lellY [eueles hajttisait gY1Utjiik Besenradrisi ardny 3:1. 1-2 em bosszuale. eLillkzoldek. Nyolc-riz perces aEas utan kell lesz ii rni. szeldeltele. ha nem tejben kesztrik d. Szdrili szitteriilo/?. Viragai aprol«.) A (eajat vese.\ In i e red me nyesen.atban is hasz nriltu. zsirt. GJIIVtiS i id eje: j tl /1 ius=auousztn es ha az egyebkent ugyanerre a celra szolgalo vizelethaj tok nern hozuak eredrnenyr.2% uizben uetn oldod» leouasnuat. glilwzidat tnrtalina z. de az 1.5 dl-es edenybe tett pupozorr reaskanal porcsinfiiver. a deleuropai mediterrdu nfgioball dshouos. gyallttit. egisz lIydroll tit lJiragoz 11 alt.a zeller es pasztiwil? keuerelee.2% vizben nern oldodo kovasavrarralma elvesz . em 110HZ/fall. Petrezselyem (PETROSELINUM CRISPUS NYM. Ugyanugy. [orrrisban A drog 1.es h61yagbantalmakra isszak. lIyomoHan illoolajat. men elvetelhernek. hogy a benne leva kovasavat Petrezselyem (Petroselinuin crispum) Az emyosok. leuerceti ns. llyalf?at.ig nern sz abad inni. Meg jobb.5% cseranyagot. Leuelei a szdr vigen csoleorbnn he/yezkedllek el. I'iprtft- magab61. gyiikerffrt masnap legcsahul"ut ellen is leher h asz n . ha csak minden Iogyaszrjak.de nagyol1 )6 a kokcpz odes ellen -.24% uizbeu oldodo leouasauat. ezt is csak azerr. 3. Napi egy reggel elJogyasztott csesl. Leueleert. uiaset.) Az altaL1nosan lebec hasznalni. merr a nagymama meg ~illatgy6gy'lsl. Ilyen esetekbeu is csa k a vi zeler meginduHsaig. rninrha teat foznenek.

ez azlllarosfro anyaga -. Ez IItobbiht from le. fertotlenfres.ls .ilni. es a rnai gyogyszeripar is egyre jobban hasznaija a gyogynovenyeker. hogy csak ovatesail .amivel meg novel hero a novenyek gyogyiroereje. A 110'vellY fO'ld fe/etti riszh I'irtfgztfskar g)llljtjiik. hakreriurnolcs. /usen'iaIlYfigot. is alkalmazni. eue/ii lIoueuy. febel' szfll1'iell. ami meg nem okoz fejt~\jasr. A bllzbfrJlik (Rllbiacefle) esalddjtfba tnrrozo. Virtfgai a szdr tetejeu dllnn]«. Arnir mas novenyeknel is alkalrnazharo. A drag lanuarint. vekol/Y. Hog). Ilyen esetekben ana ranicorr nagYlllama.an f6zni kell-. fol'r.is eseteben gyermekLlncfugyokerb61 kesz iriink teat . Gylfjtisi ideje: majlls-jill/ills. nern csak a beloluk k ivont d rogokat.Szagos miige (ASPERULA ODORAT A L.) Teaj~r vese-. h a sokat haszna lunk bel6le. Gyoktol'zse /UlsZQ. csel'all. Ez a noveny is jo a majra.ndl . mosr lcirrarn.. epeberegsegek ellen vert iszt itonak es izzasztonak h asznri ljrik. es a rulajdonsagar is ki rudjuk hasznalni. arnelyeknek a ktvant szerv mLikodeset elosegito. vertiszrit. Ez igaz is. is moudtuk regen? Fiiben-faban van az orvossag. 4-6 em lrosszsutk. hasonlo rulajdonsagai benne vannak. Leuelei 6-9-eseueL ol'vokbel1 dlil/a/l. es kell Csak 0lY3n novenyeker szabad osszekeverrii. csrneg hozzaadodik egy rnasi k elcnyos culajdonsag .es csak 111<\5 noveunyel keverve szabad haszn.pl. 174 175 . fejHjast okoz . de mar liasz. maj-. lrilltlzsdsak. fiileg biiJd?O'sokben termo.' 5:1.\sban levo vlzbe tegyiink egycsipernyi bakreriumolo szagos miiger. Ha peld. Ezr kiegeszui a masik noveny.kiprobalva azr a mennyiseger. a tllzrolleveu.)lagot is ba/mfrilllllii/ii flllYflgOt tnrmlmaz. A koztlpso esfelso' leuelele IIflgyobba/l. Llgymond erosebb harasr leher vele elerni. A kumarinja .iu l eg)' Fertoz6 m<ijgyullad. Besznradasi {/IAl1_)!.

Legellf/coll t07l1egesel/ ternui. Szeder HAMVAS SZEDER (RUBUS CAESJUS L. koszvcny ellen is lehet fogyaszrani.is celjab61 lorron kelt in ni. valamelyik f6etkezes man. el'dl!kbelJ.) TdjAr hasrnenes ellen . virdga mil/dell reszeben tiislees. Izzaszt. il1eLll nor/illY. iveliJ lIoviTJ)'.vizelethajroul . Heseiiradasi artfll)' 4:1. A rozsa/iWe (Rosaceae) csalticijtfva tartozo. 10% cseranyngot. is ezt tartottn a szedeJjiLefe kozitl a legjovbllale. ligetellbw. Bel hurur ellen napi egy cscszcvcl kell a reggeli elott elfogyasztanl. jlavollt. add rereleen. jilJom gyiimoLcsli. keyes inozitot.Szam6ca ERDEI SZAM6cA (FRAGARIA VESCA L.es izzaszrasra hasznaljak. A termese ha1JlvtlSkik A [eveleleet kell gylijteni. Kfnai tea porlasara olyan felnotteknel es gyerekeknel. vagy m. Leuelei. ezerr az ott Ielrtak szerinr magaban.is bOJ'os~ytfllk(js{wat.reggel egy csesze . Gylijtisi idejetjnnius=jdlius. szdra. szuros 1I0I1ell)'.szo szdl'lt. irtdsos heLye/ull. alma-. 37 mg Cs uitamint. A szederlevel meg a cukorbetegek reszere is ajanlor r napi egy cseszevel.ilualevellel 1-1 aranyban verr iszruasra. ugyanis inuzirrartalrnansil fogva lassirja a szenhidrar felszfvoddsar. orcszrea-potlc.napi egy csesze .) A levelekbol keszult tea nagyon j6izu. A malnanal mar lelruun . Beszara d.wltfdjdva tartoe«. szdntofoldehen illJ lai. naponta tobbszijr. oxnl. A lloviny kifejlett leoeleit gylijtjiik. lcherolcg . vertisztuo. A drog ltv.Joly6partoll. akik nem tudjak azt in ni.igyban fekve. A rozsajifU/~ (Rosaceae) c.isi m'allY 3-4:1. hogy hLlgysavat is old. A lIllgymallla gyalogszedemek bluta.etilidentejsnoat tartalmrtz: 176 177 .

es csak azuran le- Fiiszerkenr majorannat is baszn~~lharjak minden haszu. 3-5 CIII bOsszllllyeh'lel<. BeszrfJ'adrisi m'any 3:1. 8% vasziiLd f csersauat. izjaviras vrfgrfso/lba/l tenl/o. ji'illes. A drog 0. Gylljtesi ideje jlfLiIlS-1111gllsZtIlS. Szri ra egye ue s. Vigy.) Az ajakosvirtiglla/< (Labiatae) csa/Adjrfba tartazo. Leoelei leeresztben. Ez urobbi ker rulajdonsaga nem [lll jelentds. rivetli. FlIszer!uf//f is bnsen d]: 1Mt6. es az ilyen langyos re.izn i kell arm. 30-40 cm-es virrfgz6 leueles IlITjtrist gy/ljtjii/l. tehat a 2. A feLso kb. Ilapos.Szurokfii VAD MA)ORANNA (ORIGANUM VULGARE L. gymarit tarralutae.isa is vall.aszto har. pirosns szfm'i bog.inak gyengen izz.ilnak. tojrfsdadole. resiren i leher vele a kakukkfuver. es ekkor [eszfi rni. erdei Ezr a novenyr mi ki:ihi:igescsi llapironak hasznaljuk. illntos nii1!h1)l.5 dl forrasban nye1ni. Virrigzlltfl SOllrigll. Meg I reriskanal dljabol 10- 10-15 percig hti ln i kell hagyni.1-0. de az oreganot olyan etel nel. szembeu egynuissal leva vfzzcl leonrorr 15 percig redo szurokfiiver legalribb alarr kell tarta ni. helyeraz. de ugyanolyan jorzl!. rf/"J(//~. ahol is jol helyerresfti. to 178 179 . 40-60 em lIIagas. a virago/writ eLrigaz6 btl I'llas uoros.Erv'igyjavfr'isra is hasznalharo. hogy gyulladasra nern szabad rnelegen inni. cserjes helyelee».urokfii mindig resze leher.wyagot.ival jo melyen harra hajolvn gargarizalni kell. Ennek a re.4%-10% timolrartalnui illoala ja t. de az idegnyugraro es az izz asztorcaiu knak 15% sz. ilyenkor a napi egy csesze reggeli elorr elfogyaszrva clegendo. kesen'/. Az fze nem egcszen A ki:ihi:igescsillapfro hatasan rid hangszalaggyullacl:is eseteben is hasznal haro.ale egy csesze rear. Iclegllyugratasra az esti lefekves elort egy fel oraval igyallak meg bel.

Akik sokat bcszelnck. « A szegfi'ljilib (Ca/. mint a szaruorr novenye. felterleniil igyon ryukbu rreat. Tdleuelci a viJ'ogzds Ittdll I/ollek csale. 6-10% vflSziildfto CSCrSI1Vflt. majustol ju lius vegeig. aJ'llyfls eJ'c/ollben iio.Tiid8fli (PULMONARIA OFFICINALlS L. ne teat fazzon a ryu khuroo]. ezert is ajanlja minden szakkouyv az eperruikodes serkcnrescrc.ijra es epere is. hanem hasz ruilja a friss novcnyr salatanak. Epemtikodeslik serkenresere a nap barrnely szakaban.lIagy luiteves nOIJe. de mindig erkezes elotr igyanak meg megberegedesek cllcni szer. nagyoll j6 har. Leuelei leeresztbeu egymrlssal. 1I_)liI'kosabb . A sima tnpint. tojflsdfld alaklll1k Vh-dgaill fehil'cl{. aprok. hogy nagyon j6 zsirold6. Beszdrrtd d si artfuy 7:1. es a ben ne leva C-vitamin Iorrazas ki:izben nem bomlik le.) Teajat a veserniikodes zavarainsil fogY<lsSZlI naponra k reggel egy cseszevel..novelly.ira kenr hasznalt friss tyukhurhoz meg egy p. aki teheti. hogy herenkeuc egy-ke: cscszet igyanak meg belole. vag)' akinek erzekeny a rorka. ha a szello megftij [a -. Gylijtisi ideje: )llIl ill s-flugIl5ZtllS.) Teaja a leghar::isosabb legzoszervi Az erdesleuel/iele (Bol'flgillaeefle) csnlddjnb« tnrtozo.I)'. GyOldJ'zefe. as: a/solwak Vl1l1. Gy6gyhadsa ugyanolyan. A d)'og 1% uizbeu oldod». Szdr« 15-30 em bassz/{ ltigy.ls javaslom. I:-Iaa sal.fdlde/eell.fele dsvdnyi flItyagol?flt is szapouint tartalrnaz. egy csesze rear.dOftitdr. A 1I0viny ep leueleit gylijtjiik I?~fejlett dllapatllkball. elJeL. inuen uau a neue is. koleszrerin. Minden kohoges elleni teaba. a lJigli/djll begyesek Felszt11111(01/ sotetzolde/l. erdoll Is IIgarall elo egy. Telen a ho alatr is megralalbat6. Gylijtisi ideje: 1JIrljlls-)lllilts. a felslfk/Jel? nines uyele. A bl!J'Omji/e IWgyOIt seereti]«. 1315% Iliilon. szlf/obell. tauasztol oszig uylluni: GJII'ijtjiil? flllovelly/o1djeletti )·eszh uiragzdslwr. megelozcskenr szlncen igyon heti rendszeresseggel tl'i. ar tol is beteg. esetlegfdemelkedo.isti sef:)llIIes tiid0j11 . is 3% uizbell trent oModo leouasauat. lIydl/lrlf. gYt7kl'flll pettyesete.isr gyakorolnak az egeszseges m. eidgazo. meg a INfkollY gyo/urirM. 180 181 . A dohanyosoknak. hiszen az epevaladek egyfajta z sir. [elretlenii] cegyenek cl"ldOfClvet. 1-3 CIIl hossztcale.fe/ute.neut gYOgYlldvillY. Ak inek sok a koleszreri nje es a rriglicerdije. Nyari idoszakban. 'Iyukhur (STELLARlA MEDIA VILL. hamar begyullad es kohog .ahogy regen rnoridtuk. ha nem jobb.yopbyllfu·eae) csaiddjtiba tartozd. Az sern elbanyagolhat6 szempom.lze/J!bel! rilbut!l. meg ha az egy rnegfaz<ls utan kovetkezik is be. tojrisdad alak'lab. A ryukburt kdoldo hatasa miatt is fogyasztharjuk reakent is es zoldsahirakent is. bevero. rozsdban dLtllak. Beszdra ddsi mAIl)1 5:1.h gyermeklancfulevelet is tesznek. bossZ/l lIyet/fek 10-15 em Ilflgyak.

A rnezon dolgoz6 embert mindig erte valarn i ba leser. 3-7 em lsosszual«. GJdljttfsi ideje: lIlrfjlls-jl.scslpes! is ezzel gy6gyitottuk. es az igy kaport szlrupbol naponra 3-szor egy rcaskaruil nyit fogyasztllnk el.Utifli (PLANTAGO LANCEOLATA L.. es ejszakara az aranyerre tesszuk. Az urifdlevelet osszev. Beszdraddsi ({JAllY: 6:1. egyujjnyi {Itifli a befottesiiveg aljara. Ez gy6gyir meg minker is. 6% cscJ'{{lIyngot. 1-2% zsirt tartalmnz. es rarettuk a sebre. A szu nyoges daraz. osszesodorjuk sz ivark. sole belyen e/ofordllto illcta "ihlen)'. Verzo aranyerre is nyugodran ra leher tenn i. ker herig a napon. arnik a kohogesnel nelkulozhererlcnne resz ik. a t/tifi~feWl csnltfdjdba tnrtozd. Nem talalkoztarn egy konyvben sem azzal. A frissen szederr llrifi. A tokoestfll). ha keznel voir az lltifii.11 is j6 ferrorlenlrd (a kutysie jobb) -. Az llMil be akarja gy6gyicani a rajra kelerkezett sebec.) Az Lltifii bakreriu molo.'lIkt6z.i rr iivegben i lyen rercgescn alljon a fll es a cukor kb.in)' kil6 Lltifiilevei. tip Ieueleit gyrZjtjiik. Leoelei torozsdbrrll rfllllrrk.5~1 cm-es darabokra./ills. A z (Plnuragi unceae) 182 183 . de az alra larn isrnerr konyvekbol hianyzi k. citl'OIIISl1lint. Nyalkaoldas es kohogescsi 11apfds. inuerrdz. a kormunkkel megcsipkedjuk egy par helyen. Ejszald ra a viszketo ujja k koze resszuk.tij/. Sok minden van. bakteriulllol6 kepesseg. a ruikor j6. am it a nagyanyamr61 ra nu ltam . gill/lOZ). Cs uitnntint. Ebb61 a novenybcl keszul az egyik legjobb kohoges elleni tea.. III i nt a fll.is emulzinenzirneleet.ivet megmossuk. hogy a novenybol kijojjon a gyogyiro harris. III i nd olyan rulajdonsagok. olyan vas tag legyen. liegel/ I/O a tOlllottfrizerllirdgznta. 18% protei1lrTllyagot. A drog lIytfllltit.igjuk O. III i III a teat. sebgy6gyir6 harasa az aukubin enzimarlkus bomlasrermekenek rulajdonirharo. 2-3 het alatr elrnulaszrja a bdrberegseger. A /liillell)' kifejlett. megtorruk. Az {Itifil a sebgyogyfro harasa rnellert az ekcenuira is j6. aukubiu (rinnntin) glileoziddt. Ullrlzsfls . A lez. A cukor kioldja a hat6anyagokat a levelekbol . Leszd rjii k. men a gyerekek szfvesebben fogyaszrorrak. es azok leljon nek a szirup rerejere. ezcrr e dim elengedhetetlen a hasznalara. es a kesobbiekben a rapaszralarai III alapjan beigazolodorr a nagymarna igazsaga. es kezdi kivalaszrani az aukubinc (glikozid). ami kb. cs az ekcernas helyekre dorzsoljuk a lever. Ah. Egy nagy urifuver megrnosunk. IdllriZSf/ rr{rr/olnk. j. Nagyon sokac haszruiltuk gyerekkorornban. pinuteo» triszncbaridot (gnlnlttoz. Regebbeu szirupor is keszicetrunk beldle. Gyo/uorzseblff sok lIlefW?gyoker ered. arnikor ki:ihi:igiink. Megkopkodruk ~ az embed n).ina k. hogy az lttifu (a nagy) az aranyerer is gy6gyieja. a level haroldalan levo vasrag erezerer koromruel Illegnyomkodjuk. ra egy rereg cukor. ugyanaunyi cukor szukseges hozza. Ker-hirom her a larr az aranyer visszahuzod ik.

Harekony ag)'i ert isztlt«. Ilel/geres. Leuelei dtellenesel«. OSZTORUS VERONIKA CHAMAEDRYS) (VERONICA OHICINALIS. glllllit. sedr« 20-30 em hosszn. A tirog seaponint. b6napokig kell Ha ezekre a beregsegekre isszuk. VERONICA Felhasznalasi rerulere igen valrozaros. keser//allyagot. 2-3 em hoss ztial«. A trftoga/oll (Scroplm/al'iaceae) csalrfe/jrfba tartozo. ellipti/msa/l vrlg)' tojdstiae/ok. de csak addig. asztrnara. A magas koleszterinszim csokkenresere is napi egy cseszevel kell bel61e reggeJ ehgyornorra inni. soJdig. gyalltf(CSerauyago». au/mbingLikozidrft. Virrfgzata lnea fiirt. Gyiikerzete kllsz6. szfvasztrna ellen is haszn~4Ij. valarninr ertisztinisr» es a verzsirszinr csokkenresere. mi nr peldaul kohogesre. Ursina szinten tarrasra es megelozesre elegend6 heri egy cseszevel. 184 185 . szerues saualeat tartalmne. erddirtnsokbnn. Gyrijte5i ideje IlJfljll5-jrIliTt5.lk. culerot. rfgai es vil'rfgfiil'tjei Jelemel/ledi!k. Egyforrnau j6 legz6szervi betegsegekre. rendszeresen fogyaszra n i llapOIl ta egy csesz evel . mig a koleszrerin a kivanaros szintre Ie nern csokken. [iives belyeken eli! bell} lliivellY.Veronika ORVOSI VERONIKA.

Jlz iUDo/aj tnrtnlmaz 30-50% liptolt. le. Virdgrli a szd. lfigy /Jnjtrlsfli llil'rlgzris/(OI' 20-30 em !JOl'SZI/fl/?. Gyakrau hasznaljak a hugyurak ferr6rlen iresere. Egesz evben cs arallyeret is te Idtsze/" is lebet vAglli o/let. lIr1hl1ll( termesztett. latin mondas.ilyate« osszehuzo hatasu. 8-.szfll1'fek. Egy csesze alan .saval/pi glilwzir. Liudzsdsnl«.Zsalya ORVOSI VAGY KERTI ZSALYA (SALVrA OFFICINALIS L. 15% enknIi 1If1 It stb. Ajii'ltf1l. lehec vele bo- bel hurur Illegszlinteresere. Gyullad.5 ell fornisban leva vlzzel leonrotr egy pupozort reaskanal fiiver errek. uiaszt. A Il~fejlett Ip leueleket gylijtjiilt. es a resrunk reszcrc ttrzolnsnuat. uyeiesele. 1I/11f1 fel1b. Del-EIII"Oprfbf/ll dshouos. Fngyirze/mIY. /dorogh/savnt. es ecerben en erre a cel ra a viragjar azrarom 3-4 napig. szamomra azt bizonyit]a. akinek zsalya terern a kertjeben. II ileoti IISf1Vn 11 ileotinsaurun idot.s.) Teajar ejszakai es legyengfra izzadas ellen is hasznaljak. A z.fitolldddt.lmleros jt!lcseJje. van egy rogarni llgy. lIIo~ybosa}/ szdrdsei: A leuelek egynuissa] szembeu dti/lfl/<.)lf1got. Az rtjn/(osvirrig/in/( (Lnbintf/e) cSfdrirljrfvn tartozd. Ez.14% borneoit.je/so reszell nyllna]«. sziil'kes szbd/ek. tujour. Ferrorleulresre az egeszseges cmbereknek is ajanlorn.isos gyulladr ora hasznaljuk. . Va lahol olvasram. 100 IIrfgdsi ideje: virdgzds elder krftszer egy evbc/J. 60-100 cut 1IIagf1s. 3-8% leateIeincsersauat.mint tudjak . lIIefy utobbi f1 rbc-bacilusolem bnt. t.minden eserben 2. tesrrcszeker cesszuk. oxitriterpeIlSf1Vat. hogy a reaba rnartu nk egy gezt. 186 187 . mel)' szerinr rnierr is halna meg.. /~esen'/nll. tclen tnkarni kell. A dl'og 1-3% jU60/f1jf1t. tartalm ae. ez a eV(!/J- hogy osidak szedem "sz:ijvizem". ibo(yris/~elee]«. Bcsedraddsi mAlly 4:1. osztrogell /lf1ttiSII auyagot. az elsa esetben este egy cseszevel.! At. a masodlk eserben reggel es este is egy-egy cseszevel. hog). /?rlvesrl!Jf1t. g)If111 ttitjllmri rsnua t. olenndolsauat.

Ezt is leher 6 hetig Igy inni. hogy az egesz keverek legfeljebb 20-25%-a legyen zsurlo. de itt is figyelernbe kell venui a vesere hae6 tulajdonsagat.es m.napi 1-2 cscszc tea . regrek a ciszr. Ugy:mennyi ide ur. es akkor abba kell hagyni. 3-5 1Il11l vmtag. Bietosau meg lelret kiilollboztetlli a tapbltastlr6/. de itt is Ie kell irnorn. (sporns) /lOVeIlY. 20-50 em. ekuizetrin j!mJollglihozidrit tartnlnmz. zslrt.hasznalara eseten 6 hernel tovabb nem javaslorn a hasznalarat. IMpas 110vellyek /dizott ternui. lyarnatos . A zSllr16fite/~ (Equisetaeeae) csaltfr(jriba lethajnis. A meddlf hnjtdsoleat gylljtjiik. Reurua es csuz esereu is ezt a modszerr kell alkalmazni. Ker-harorn her alart a ciszta Kb. Gyo!?tc. A 111eddlfhajtdso/? sedra kb.ijb. erdes tapi/uris/I. nyirkos reteleeu.) Fe hatasrerulere a vesecisztitas es ezen kereszr iil a vizefel. oxdl-) savakat. A inocsdr! zsurl« sima. eloszlatnl.l csak egycb gy6gyniiveny ada- es esce kicsir melegltsek felszivodi k. A szervezetben levo meszlerakodas ellen is haszndlharjak. llgy. ezert h!1Ijrillllfllll1f1lllosollak is. a mezei esurlo el'des. Gylljttfsi ideje jl'. 188 189 L . 4 i<gfriss zsurtobol les» 1 Ilg szdraz. ileserf[a 1l)lagot. selymes tflpiwtlSlt. ezcrc fo- lekakeut javaslom haszruiln]. A reggel keszulr tea zsurlofuver esdg a hfiroben caroljak. viragot uent temll.l. Epe.Zsur16 (EQUISETUM ARVENSE L. szerues (akouit-. A Ids vesekoveket es vesehornokot is erdemes vele oldani. De jobbnak tartom a minden masnapi hasznalatar. Sztvnyugrarokenr is lehet hasznalni. elagazi!?' felutes szint]. veres lesz a viz elet uk. Mar (ream.i n ttj ra lehet in ni.i!Halmakn. amibol a tea keszulr. A dl·og8-10% leounsnuat. gyallttit. riro!?partolwlI. tuert az mergezd. eleuizctonint. alina-. egyelles. hogy a benne leve kovasavar a vese csak hosszan dolgozza tnrtozo. A vcsen leve ciszranal a zsurlotea fogyaszrasaval egyurr azt a zsurlor. azaz kernapon kent 1-2 csesze tea elfogyaszrisar. fel. New sznbad iisszeteueseteui a tnocsnri zsurloun].llius-augllsztltS.is vesere ejszakara dunszrkoresben. szaponiut. mere ha tovabb fogyasztjak.rzse a talajball me/yell Mil.

in / 93 Cseresznye.Tartalom El6szo I 4 A gy6gynovcnyck tortencte I 6 A magyar gy6gyflives gy6gyids /8 A javasasszony unokajn / 10 A fiivesember L1nya / 12 Gyogyszer vag}' gyogynoveny? / 15 Gy6gynovenyismeret / 16 Mir mivel keverheriink ossz e? 1 18 A gy6gytcakeszites ~\lralanos szalxilyai I 20 Fontos rudnivalok / 21 Od it6italkent haszn~llhar6.incalmak 1 57 Ugzoszervi megbercgcdcsek 1 60 PajzSl11irigy-rendellcllCSSegek / 63 Vese. epevezcrck I 41 ivLijgYll11ad.is I 46 Ingadozo vcrnyomas I 51 ldegrendszeri betegsegek I 53 Imll1unrendszeri bcrcgscgek I 55 (z(ileri b. meggy / 97 Csipker6zsa / 100 DiMa / 102 Ezerj6fCi I 105 Farkasalma / 108 Fecskefil / 109 190 fagyongy / 112 iirorn 1 1I5 Honya 1 116 nadalyr6 I 118 Feker« ribizli I 121 Fuz ikc I 122 Galagonya I 123 Galaj / 125 G61yaotrfCi / 127 Gyerll1eklancfLi / 128 GYlljtov~inyf{i I 131 Harsfavidg / 133 Ibolya I 134 19lic I 136 Feher Feher Feher Fekete Fekete arvacsal.-:a I 83 Soroka 1 85 CickaF. pufEldas. reflux I 40 Epeh61yag. macskall1cnta I 161 Meccng / 162 NyirEll163 Orlxlncft'i / 164 Okorfarkk6r6 I 166 Pa!.ij-. reflux) /38 Bethurut (hasmenes) / 39 Gyomorsavt "II rc n gcs.i I 153 Macskagyokb.es h61yagberegsegek I 64 Fcjezer naknek / 65 Fejeze.es gyomorbetegscgck.1 181 Urifii I 182 Veronika / 184 ZsM)'a I 185 Zsurlo 1186 191 .is. m. gyomorfckely.ir I 24 Melyik betegsegre rnelyik gyogynovcnyr? / 29 Allcrgia 1 30 Aranyer (szckrckcdes) 1 31 B6rbetegsegck I 33 Cllkorbetegseg 134 Emesztesi problcmak (rn. Icrfiaknak / 67 Sabadro rearendS'1cr I 68 Tinknirn kcszircse 1 71 Lcgkedvesebb gy6gYllOYCnyeim 1 73 Aldcfa I 74 Aprobojeorjan I 77 Aranyvessz6fii I 80 Bod:. borsmcnta / 158 Menta. cpe.ilmos 1 146 Kaposzra / 147 Kigy6szisz I 148 Korollwirag / 150 Lcvendul.ijnagyobbocLis I 42 Errcndszeri cs szivberegsegek I 44 lvIagas vernyom.1scf{i I 167 Papsajr I 168 Pasztomlska / 169 Pemetefll / 171 Petrezselyem I 172 Porcsinfii / 173 Szagos ll1iige / 174 Szamoca I 176 Szedcr / 177 Szurokfii I 178 T(id6fli / 180 Tytikht'u.uk I 86 Cirromfil I 90 Csal.in I 111 Izs6p / 137 Kakllkkfll / 138 Kamilla I 140 Kankalin / 143 Kadngk6r6 I 144 K./ 155 Marrilapu I 156 Malna /158 Menta. fodormenta I 160 Menra. jOiZll gy6gynovcnyek I 23 Egeszscgmeg6rz6 napr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful