"

\

~I

A Mllg)"ll" Tudouuinyos A/wdeJilill Nipl'l1jzi Kutrltoil/tezete arcb!vlIJllrlbl7l1 lerezi]: egy bibliogrrijiai iJssz~fogil7l6 a uep! gyogYflSZfltll1! lenpcsolatos /wtnfriSo/t IrllllOgl7trlStiIJoz. Itt o~Yrlll ueues szerz/J/? III/Ive; nrellct t, utint VI7j1wi llIll, GUb Audor lIllgy GI}/lll1ellS Tanuis, A seerepel Szabo Gyorgy [auasnsszony ww/uija ell/u'1 III//It/uijn is. [eleu /(otet tlz emlitctt /?OIIYIIjolytfltrls(f.

Eloszo
Edesaparn [avasasszony unokaja c1l11l1 konyvenek nagy sikere keszrererr benniinket a rra, hogy folyrassuk a Illegkezderr vallalkozasr. Ez <1Z ujabb konyv, melynek egyes rcszei az elsd kotetben is megral.il hatok (LIg)' erezruk. fonrossaguk miner nem hagyharok ki a masod ik koterbcl sern), osszdoglalja az ;11ta11l11kismert gyogynovenyeker, hasznalarukar, neh,ln), olyan terrneszetes gyogymodot, mel), lassan a feledes honuilyaba vesz. Eppen a fenr eml irecr konyv sikere mutatja, hogy az ernberekben olrhararlau kiv,lncsisag el az 6ket korulvev6 rermeszerer megismerni, ajandekair sajar hasznukra ford Irani. Ez a kivancsisag keszrerre az eruberr osiddkrol rudsisr, melyer az emberiseg hosszu fejlodesrortenere a Ian felhalmozorr. Mar al ig vanriak koztluik olyanok, a k i k meg emlekeznek a sz iilei k, nagyszuleik bolcsessegere, arra, ahogyan minden csaladban rudrak valam i pruktikar a I<h csi l lapir.is.i ra, a kohogesre, a gyomorronr;isra. Ma konnyebben bckapunk eg)' gyogyszerr akkor is, ha nem vagyunk kornolyan beregek, OlY3nnyavalyak iirik Iel a FejLiket, melyeker nem ismerr kor.ibban az ernberiseg. A Fel vi L"ig allergias valamire. Mar nem ismerjuk a kerrekben, erdokbeu d6 novenyeket, nern rudjuk a fak neveir, nern jarunk k irandul ni, gombar szedni, sornor es csipker siri az orvosi kezelesr, es sernrnilyen korulrnenyek kozotr nem valthatja ki aZL Ne k iserlerezzenek on magukon, ha a hazi kezeles nem jar eredmennyel, forduljanak orvoshozl Haszualjak okosan ezr a konyver. Ha nem teszi k ;it

eletuk mindennapi gyakorladba az itt olvasotrakat, hiaba adrak ki 1"<1 penzr, foloslegesen rol.tottek idejuket az ela olvasasaval. Mi csak abban segfthetii n k, hogy meglllutasS1I k a hclycs urar. Ne feledjek a mond.isr: a lovar el leher vcz etni a fornishoz. de nem lehet arra kenyszerfren i, hogy igyon bel6le. Onok itt allnak a fords elorr, kosroljak meg
a vizer, higgyek cl, hasznukra valik majd.

fogva a rra , hogy kiprobiilja a kornyezereben fellelheco novenyeket, bogyokar, melyik valo rapLilkoZ<lsra, rnelyik gyogyfr, rnelyi kart. A mai vil.igban, amikor az ember nagymertekben 1"1ordult a rermeszertol, epp ideje, hogy meg az utolso [ pillanarban megragadjuk au a keziinkb6l lassan kicSL1SZO

gytijreni. Nines mit megranirsunk a gyerekeinknek. Ez a konyv azoknak szol, aki k szeretnek tljra megtanulni, hogyan leher aprobb es nagyobb bajokar egyszerti, luiz! modszerekkel orvosolui, hogyan lehet komoly beregsegeket megelozn i, egeszsegiln ket megorizn i, eleni nket ll1eghosszabbft<1ni. Mindenkit szerernek azonban figyelmezterni, hogy a gyogynovenyek

(
Lopes-Szabd Zsnzsn

hasznalara

nern helyetre-

5

A gy6gynovenyek tortenete
•• I
rorrenere egyielos az emberisez 0 terrenerevel. Osidok ora el bennunk a vagy, hogy rneghodfrsuk a rerrneszerer, megismerjiik a benniLnker kdrulvevd viiagor, Hasan.ilni akarruk a Likar, novenyeker, a tiizet, az a llnrok borer es hLtS;l.t. Kivancsian kemleltiik az eget, a viharr, a napor, a csillagokat. Kosrolgattuk a novenyeker. Rrijortimk, hogy vannak kozruk jofz(iek, keseriiek es edesek. Voir, aki meggyogYlIlr az egyikrol, egy mas megberegedert egy masikrol. Volt bogyo, mel), halalos mereg volt, valaki az elereve] fizererr a tudasert. Evezreelek alarr megranulruk a magunk keserves k.ir.in, hogy nell) minden ehero, es hogy III i az, ami gyogyir. Ez a rudas reszben osztonos volt, hiszen ::IZ alJawk is gyakran oszronosen rudjak, m i jo nekik. Del-Afrikaban az elefanrok egy orr rerrnd aloe leveler eszik az erneszres A gyogynovenyek _ keskeny leveler dgjak ugyancbbol a celbo], A csimpauzok a vadnapraforgo leveler nyelik Ie rag~~s nelk iil, hogy megszabadu ljanak rnegkonnyireser«. A kutyak a rarackbuza a belfergeikrol. Az oszron melle azr.in rarsulr a kollekriv emlekezec, a capasztalar, Az idoszanurasunk elorr 5400 evvel elt jegkorszaki ember rnaradvanyair Iedezrek fel

A gyogYlliivellyes gyogyftJs liZ OSROI'VI1JI es 11 Rdzeplwrbl1ll. Hires Itdzrfplwri gyogyftok.

elr,o ina az else gyogynoven),es
XVII. szazadig referenciamunkanak

koriyvet

,

ami egeszen a

1991-ben a riroli Alpokban

utjara? Feher ny,irHn csil laplro, gorcsoldo hatasu

- mit is virr magaval urolso tertuo likacsos gombar, ami verzesnoveny,

szarnirotr.

Rorna i orvos volt Galenu5, aki igell alapos isrneroje voir
a g),agynovenyekllelc Azr tau irorra, hog), rermohelyukon kell Felkeresni, ranul mrinyozn i, es leheroleg sajrit kezfi-

gyagyir,isnak Is. A kolosrorok feljegyzesei ktilonbozo nyelvekre forditowik oket. A kozepkor leghfresebb orvosa a svajci sz arrnazasu Paracelsus. Az orvos a rerrneszet behaco ismererevel es szorgos nu.n lcival gyogyit, mondra. Kurarasai a biokemia,
publikussa valtak, a firorerapia es a homeopatia alapjair rakrak le. Elveterre

a gyogyfiives

A Eiraok Egyipromabnn mar szerreagal.o rurlrissal rendelkezrek az orvosok. Nagyon pontes Ieljegyzesek vanna k arrol, hogyan alkalrnnztak egyes novenyeker gyogyfro
celokra. Az clsd gyogynovenykerrer L e. a V Ill. szazadban

az egzorikus
lotrunk
1

novenyck

leg kell begyiljre»:

oker. Kulonbozo

gyogyszerformak<lr

levo novenyek

hasznalatar, es azt vallot ra, a koruke] kell gyogyirani magunkar.
nak felisrnerese es kivonrisa a

(ri nkuirtikar, kivonarokar, kenocsoker, tapaszokat) keszirerr beloluk, ezeker rna is galenusi keszfrmenyeknek nevezzuk. A kozepkorban a gyogynovenyek ismerete rov.ibb bo-

A novenyek

haroanyagal

alapltorra

eg)' babiloni

Az okori gorogoknel bunterrek, minr az emberolesr es a remplomfosztogar~4st. A gyogylr.is szerves resze volt nalu k a fitorerapia, a gyagy-

kir.ily. 64-feIe noveny voir benne. a novenylop.isr ugyanLlgy ha 1,\lIal

novenyekkel
Hippokrareszr gyogyszereszer

valo orvoslas, A leghiresebb

gorog orvost,

rarriuk a boranika, az orvostudorn.iny es a atyj.inak. Az 0 eskujer tesz ik le a mal na-

vult, Nagy Karoly Frank k irsily kotelezove terre terrnesztesiike}, A kolosrorokba n, z.irdakban a veternenyeses konyhakerren kiviil a gyogynovenyeknek kulon helyer adrak, apacak, bararok volrak egy-egy kozosseg gyogyirai. A konyvnyomratas Ielralalasa ujabb ravlarokat adort
1

A makbol kivont.ik a papaverint, az orrnenygyokerbol az inulint. A feher ftlz adra a szalicilsavar, az aszpi rin alapanyagar, rnelyet eloszor 1860ban allitottak elo laboraroriurnban, rnescerseges rnodon, Innen szarn itjuk a modern gyogyszereszer rorreneter. A firorcrapia, a gyogynovenyekkel valo gyogyids azouban meg nagyon sokaig domindns szerepet j;irszorr HZ orvoslasban,

XiX. szazad elcjcn kezdodorr.

pig a vegzerr orvosok,

Dioszkoridesz

az i.

5Z.

l. szazadban

Cyogynovenyekkel

az egeszsegcrr

Szerk. Dr. Kcry Agnes Bp. 2000.

16. old.

6

7

in a poganysaghoz fLizado hagyom. A fOl'u-i csai.izad vegerol maradt rank Nedeliczi Vril i Mihaly uradalml maid udva ri orvos Hazi Orvosi Szoraratska CalepilllL' szor. a beregek apolris.lllyobr irrani kczdrek. szazadbol az elsd magyar bora nikai mil.idual egyetemen asszonyok " berenek A kereszrenyseg felvcrele ur. melyek soran elvegezrek az egyes. Tobb tucat nepi gyogynoveny esereben igazolr. I Meliusz Juhasz ebben az idoszakban mar rendki- mint jobbagyaik.1r. a XVl.A magyar gy6gyfiives gyogYltas I I I A nepi novenyismerer mindig szerves reszer alkorra a magyar nep gyogyfto rudasanak.igot". gyogynoven)ra lapu Peter Herbarium cirru'i munkaja a XVI. Hogy hoi valik el a nepi kuruzslas az orvoslrisrol.idok m i ndazonalral gyakran l1gyan. az anyag azonban sajnos hianyos. Tobb kozepkori gycgyito ralros pererol vannak erdekes Ieljegyzesek. hcjarra majd vsindor gyog)'nour. a borban oldorr tyukganejr a tudorn anyos. A XVIII. szenapelyva- val retrek kellemesebbe es hasznosabba a furdozesr. es mivel a papsag klvalrsaga volt az Iras-olvasas. A XVIII. ugyanolyan varazslo. 8 9 . egyben orvosi ranacsado. nehez P.ison a hivatalos gyogyfr. hsirornszaz gyogynovenyt emlico kezira[a. a regi konyvekben emllcett novenyek gyogyszerharastani I Egy. Tudasu kat azonban gyakran kozverirertek az alsobb neprereg fele.-iriz Ferenc.ivesembert hivrak bcregseg eseren.rjak ossze Erdely hegyeir. mezcir. Europrir. A ralrosokrol egyre inkabb a szerzeresek verrek <it a gyogyftas.. bizzanak meg mezei munkasokar. gyogynoveuyes gyogyrnodokrol. " .. 175:3-as beadvanya gyogyszcreker klserlerezrck ki. erdeir. Ezeknel a csaladokmi! tii rdosasszonyokat is al ka lmazrak.ik a ncpi javallar gyogyhads. azok lelohelyeir.ir 1558 Mihaly erdely! gllbel"llillllli 1 Fclfalusi 01"1'0' vizsgalatar. mint az ural-nlraji nepeknel a samail. es clhangzottak javaslarok.i. es u]. hogy gyiijten i kcllene a gyogYl1ovenyeket.lZ[ a fi. szrizad vegerol szarmazo feljegyzes arrol ranuskodik. A sz. Honfoglalo asei n k gyogyiroja a ralros volt. A szerzo nagynenje meJlett ismerte meg a gyogynovenyek venyriruskenr orvosi diplornar alapulr ha szualarat. kurassak fel a haza i orvossagokhoz szi'Jkseges novenyeket. az orvosi konyveker is ok olvasrak egyedii I. akik gyogynovenyekkel. hozz aerro sznkemberek j. Papai felrolrese.is.inak feladarar.i na a p. pl.illaplrani. volgyeir. szazad vegen a gyogynoveny-alkalmaz. meg. az crdelyi Cejedel. A kolosrorokban gyogynovcnyeker is rermeszretrek. szerzert. hogy a magyar orvosi nyelv es a gyogynoveny-isrnereri szaknyelv vul gazdag volt. szazad elejerol isrnerr Zay Anna robb minr orszriz receptes." 2 Mindezek a tenyek adrsk az alapjat a modern ernoboranikai vizsgalatoknak.em udva ri orvosa mar megkiilonbozreti a "parasztorvoss. hogy azok mind nagyobb meu nyisegbeu gyiijrsek a novenyeker. Ebben az iddbeu a nemesi es "ftiszed6 udvarok kolrsegve- cimu rnunkaja. resenek mar allanc!o retele voir a hazi parikalada a hozz<'\erro kerreszek ki fizetese.

ezeket a Blikk hegyseg rerein es erdeiben gyiijrom.irol. az erdo szelen a rudomanyahoz szukseges novenyeker.seglinkert m i magllnk reherilnk a Iegtobber. en nek koszon herem kiv. kezze! repni. Az egyny~lriakat nem leherert mind leszedni. gyogyszerekre nern Jll inden csalridnak voir peuze. rnelyet a is nagyanyj. allaron egyarant rudorr segiteni. Lassan mag)'3 razra. melyer reggel megfozotr. ahogy tole tanulrarn. Ovatosall rnagyanizott. Rajongok a rermeszererr.isr. ellenorzott. Ma is ernlekszern szavaira . hogy a koverkezc evben is teremjen ugyanazon a helyeu. Balog Borbala a kiegyezes eveben. arnit mondott. Gondoskodott arrol.lrOI11 az erddr-rnezot.A javasasszony unokaja Egeszen a kozelmulr id6kig minden falunak. Nagyanyarn 1942ben. segirsegerr az urcabeli szegeny ernberek. Tud. eges2. Hiszek benne. 1867-bell szulererr. Evek ig jarrarn vele gyiijtOlltjaira. torni a novenyeket rilos. visszakerdezett. rnelyek az eros hacisu. t avaszrol oszig j. bizros abut lenni abean. A gyogynovenygyiijreshez segirsegre voir szuksege. Felhlvra a figyelmem arra is. Tud. melyek a gyenge hanisu novenyek.ilo egeszsegemer. 1934-ben. hogy Bori nen i erri a fiivekkel valo gyogyit. en akkor 6 eves voleam. tanacsaira.ikac. Korulbeltil 150-fele gyogynoven}'r ismerek. kisebb kozossegllek volrak gyogyitoi. 14 eves korornban meghalr. rn ilyen sok husonmassal ral. ev kozben pedig fe!v. ha megszomjazotr. III ic III ire leher haszna!n i. Addigra megisillerrecce velern a legfonrosabb novenyeket. rna is llgy gyiijtom a novenyeker. Evenre kersz er ciszrfrokurar vegzek. olioval szabad. Mindig volt orrhon friss vagy szarirort gyogynoveny ilyen-olyan beregsegekreo A csalrid egesz evben gyogyreakae ivort. Tavaszrol 6szig gylijtotre a mezdn. gyogyit6 harasukar. mar ozvegyasszonykenr kolrozotr hozzank Sajokaztncrol M iskolcra. az meg az a nagyanyjatol orokolr. rnerr flgyelilles gyerek volram.!r. hogy jol Illegjegyezrem szavair. Magarn is rendsz eresen haszn. Volt viszom minden hal fCI\'esember es javasasszony. szinten rovabb kellett adnia. Ernberen. akik cudasukat nernzedelcrdl nemzcdekrc orckirerrek. a gyokerekec scm lehererr mincl kiasni.arolag gyogyteakat fogyasztok. kellett hagyni belole. kihuzra a nizhely szelere. sokszor jottek hozza tanacserr. hogy a noveny a magvait elszorhassa.lm is gyogyiro asszony volt. konnyen megjegye1. Engem ralan azerr valasztort.isornat nora is hasznalorn es folyamarosan bovirem. abbol merirerr kicsl es nagy. Szab» Gyiirg)1 Fuvesernber EGY MAGYAR GYOGyfTO CSALAD TORTENETE 10 11 . gylijreni csak kesscl. hog).ilom oker.ira nuir evek ota ki1.lsar.is.renl. hogy a novenyekben minden nyavalyara megr:lLilhato a grog). rnelyek segitenek egyes szerveimnek a nnikodesben.ilkozunk a rermeszetbeu. Szomjam csi llapir. A kornyeken hamar hire menr. Ugy ranirotra. az unokak koziil vrilogarorr. es hog).lItva iszom azokat a re. mire hasz nalharok a novenyek. Az ell nagyanY. igy rauultarn meg aprankenr. Orvos rirkan keriilr a szegenyek koze.

hasznara lehetek rnajd vele embereknek. gyerekkoromban. SZOIll- szedai 11k al ig van nak. Kerri.iss. mil' nern rogja egyedul bfrni. llj rudasc szerezni. AZt<11l jorr egy fordulat. a vadsoska. ki fliveket kerr. maid ra nitortam. telen jonnek a madarak a kirert elesegre. Edesapdm rna mar koz. es hogy porolhararlan szerepuk van a beregscgek megelozeseben. hirrelen Lljsagokban es revebeu kezdrern larni kedves. . En. Megranulrarn neh. elerern nagyobb reszer a riszra es rendezerr Sv. gyerekeim szulerrek. egeszseges elerer elhessunk. a palastfii. Meg a fCtvekhez.indulasokhoz. Lakrarn Csehorszagban.in.h az oz legelni.it iumi rudtisar. sok elfelejrerr dolgot kellett meginr megranulnom. A tejlodes iranya ujra a terme- 12 13 . Nem erezrem. nyari esreken vigy<iwi kell. rem volt kedvern hozza. szabad idomet. kedvteleseimer. Eleinre nehezen rnenr. hogy a gyogyniivenyek helye orr van a gyogyfdsban. kenyel mes elererner. arnikor Llgy larram. A rerrneszer aj. felelossegem rndataban igyekmu nkrinkra sz ern m inel alaposabban elsaj. A sorsorn llgy hozra. vezeretr maga rnellett.iny nyelver.isrnerr ember Magyarorszagon.i nkben rnegrerern az orbrincfii. Egy magyar nagyvarosbau szulerrem.iur gyiljrok. ralalkoztarn sokfajra kulruuival. A hazu nk az erdo kozepen all. Hog)' nyarn nta kirandulni jartllnk. Tavasszai galagonyar. Bizros tudasa. nehogy elgazoljuk a bejarari ajto elotr mararo siindisznor. hogy barrnivel hozdjarulharnek az 0 iigyebez. kiall idsokra es rendezvenyekre h ivjak.igol11armag)'a rsagornar.ilni oker.A fiivesember lanya Ap. kulfoldon ranulrarn.im t'livesember. a lauya sokriig nem kovertem ezen az uron. egyeremre jarram. hog). hiszen az iisszegyujrore evszazados bolcsesseger. csak canulas kerdese.ijcban roltom. oreg a rear. 1200 merer magasan a rengerszint fOlate.indekair okosan hasznaini nem nehez. Veszelyben larram nyugode. friss csal. a flizike. onzerlensege es segirokeszsege ceszik ncpszenive. azd n kolrozkcdtem. Meg kellene ranulnunk is met haszn. a gyogynovenyeker. Szellemi orokosekenr. A sorsom izgalmas kanyarokar vert: ferjhez mentern. Portugal iaba n. somor szedek. azrrin felfigyelr r. hogy a nagy szClkseg van.« meg minden leleke« szedrunk <1Z erdoben. a gyogyiro rerrneszerhez. Svajcban. sz ivesen venue. norrcm fel. az erdo rirkaihoz. arn ir uernzedekrol nernzedekre oroko]! csaladunk. rad ioban hallotrarn a hangjar.s fgy lassan visszaralalrarn gyerekkol'Om bogyol hoz. majd 11 evvel ezelotr vegleg elhagymrn Magyarorszagm. salarar kcszirek a gyermekUncfii zsenge levelei- Fele murar. hogy ne legyiink betegek. 3Z szeres gyogYlllociok Hiszern. Igy indulram el rnegis az alrala kijelolr LItOIl. olyan nagy a suly a vsil l. nern runr nils.\ a sajro.E. hog). A kerr vegebe bej. Amerikaban. ki ranacserr Fordulr hozza. Meggyozodesern. dolgozralll. Ekozben aparnat egyre rob ben keresrek. a lazacra I es buszkeseggel elrern m. ha egyiitt dolgoznek vele. konyveker bujtam. Iskolakba. meggyozo eloadasrnodja. bogyok. Lljra meg lljra elismetelr mindenr. rmivelodes] luiz akba. ugyan kinek is adhama oda ajri ndekbn. De a riirelmesen magyadzotr. rnezer sarga vi ragaibol. Lopes-Szabo Zsrizsa A fiivesember lanyn bol.i ri kir. <1 ny. Egyre gyakrabban rnondogatca. hogy hosszu. es III i nden hova szivesen meg)' nepszenisueni a sz ivenek 01)' kedves iigyer. azr Litom teh ar.igosan fonrosnak akkor. osszel csipker.

Ennek koverkezmcnye.ari osszegeket kolt gyogyszerekre. 18. aszrmara. Szcndrei Kollman: G)log)'novenyck: az egeszsegert a hagrol1l'lll}'rol a korszc I'll tedpi. Tanir arra is. Az urobbi evekben azonban a Pejlodes ir.iig 2007. a rsik ellenszeret is valamelyik noveuyben fogjllk megralalni. "A firorenipia letjogoslllrs. depressziora.igban az ernberek 81 %-a valaszrana rermeszeres erederu sz err.k a gyogynol'en}'eker kiegeszird terdpiakenr. hogy az emberek 50%-a naponta szed vala m ilyeu gyogys1..is1.i ra sztotrak el a vilagor a laboraroriurnokban e]oallftott szerekkel. Dr. A lakossag csi Ilag.inyirhntja a flgyelmer korunk gyogyaszaranak nag)' hi.en. 2000." 1 Prof.nlj.06 'Gyogynii\'en). Csak az urobbi evrizedekbeu . 15 .ujuk a novenyek gyogyfro rulajdons.inyossdgara. Europa szarnos orszagaban orvosok aj~i.igait. Nemerorsz.inrjenek megfCleio bizonyirekok ceremtherik meg. Elorerbe kcrulcse rair. I A modern rudomany eszkozeivel rovabb kur. old. Leherseges. hanern a szervezer ongyogYlro muukajar kivrinja segfreni. Dr.igar a rudornany mindenkori sz.. leggyakrabban vernyornasra. A gyogyfClves orvoslas nem egyszerllen a tli nerek enyhircscre rorckszi k. hogy az AIDS. a benniik rejlo egyurrharasr vizsgaljuk. mint ahogy a gyogyszeripar reszi.i.iuya. hog)' egeszsegunk kulcsa a sajrir keziinkben vail. az emberek erdeklodese visszafordulr a rermeszeres gyogymodok fele.08. hogy kivonnank hatoa nyagaikar..Gy6gyszer vagy gy6gynoveny? Eges1.ereszek az orvossagok 90%-ar novenyi nlapanyagokbo] dllicorcak elO.ckkcl Sw·k.en az 1930-as evekig az orvosok cs a gyogys1.. de ahelyerr. Izuler: problerruikra. Kef\' Agnes IIp.

rarolassal. ha biztosan [elismerjilk azokar. eserleg a kcreg kell nekiink. gondoljunk arra. a macskarnenra. es az sem mindegy. Csak riszra kornyezerbol es riszra. Mi egyedttl csak akkor szedjiuik gy6gynovenyt. A gytijtesi idon belul sem mindegy. a hold ~il1asat is. es vanuak eserek. A gyogynovenyeket szarirani csak arnyekos helyen szabad. hanern kosarba vagy vaszoutrisk. ami nem gyogyni:iveny. mint arnennyire szuksegunk van. amelyikbeu a rapaszralarok szerint a legrobb a haroanyag. Akkor szaraz egy noveny ha pattanva rorik. rnutassa meg nekunk. men az egyreszr lehetetlen. Vannak olyan gycgynovenyek. A klserlereim is igazolrdk ezr a felrevesemer. Gyiijteni csak a nnyir gyiijrsiink. m ilyeu nagyszerii elmenyben lesz resziurk. felhaszn.Gy6gynovenyismeret Hogyan is fogjun k howl gyogynovenyeket gytijreni? Ebben a fejezerben szerernern rnegosztani rapaszralataimar a gyiijressel. Szarir. Nern csak a szririrort gyogynoveny a jo. a kozonseges cickafark. reklamraskaba. de ki kell szed ni a mas novenyi maradekokar. Biikkszenrkereszren. a cYld(hllr srb. posran elkiildjiik onoknek. Ne romboljunk. Peldaul a cickafarkb61 is robbfeJe van. Gyiljees man meg kell oket tisz tirau i (nern szabad megmosn i. m ikor csak azok jok a bajunkra. A haroanyagck egyes idoszakban csak nagyon. vedert is van kozortuk. Peldaul a verehul]6 fecskefu friss. Csak azr a reszet szedjiik a novcnycknck. hogy meg tudjuk muratni neb. es alig kiilonbozik tole. kCdonben is minek pazaroljuk el a rerrnesz er ajandeka it. gondoljunk bele. Nc szerljiink sohasem robber. lazrin osszekorve egy-egy csornor. esedeg herbaristtit. rudnunk kell. a szcmrnellatharo szennyezodeseket). rnielott leszednenk vagy levagnank. es riszra Feher csomagolopapiron renrem ki a padlason. es ha van nekunk. hogy "j61 eszunkbe vessuk " minden reszer. Nezzi·d. erre jo szedcsi naptarak vannak. nern gyiijrik oker. a szaraz uovenynek nines leve. de a ferudobozban rarolr novenyt ajan laros papirzacskobais tenni. meg alaposan a gyogynovenyeket. es milyen orornben lesz reszunk. men sokuk nak van hasonrnrisuk. arnennyir egy par orrin belli! fel tudunk dolgozIli. Napon egyediil az okorfarkkoro viragj~it szabad szarirau i. ossze kell korni lazan. aid jol ismeri az adore gyogynovenyr. melyik pl. 16 17 . Mindig akkor szedjiik a novenyeker.ilassal kapcsolarban. Kerjuk meg hozz. kessel. Elengedhererleniil fOIltos az egyes gyogynovenyek biztos ismerere. m iIyen szep «ijon lesziink. ill. hogy a felhasznalas soran az egesz noveny. llyenek peldiul a kozonseges vagy ragados gala]. g)'lijtsiink 0116val. En olloval osszevagorn a novenyeker fel ern hosszllsagllra. Telefonon erdeklodjenek nalunk. hogy m ikor szedjuk le a gyogynovenyeker. Ne akarjunk egyszerre rnindenr rncgismerni.iba. hogy a napnak rnelyik szakaban. nern gombas. men a Friss novenyek hamar befiillednek. a level.ierto isrnerdsunker. a rerrnes vagy a gyoker. a III it szedcunk. hogy a novenyek is eJ6lenyek. Tobbszor menjunk vele a gyiijtoLlrra. a vinig. kipreselt leverol rnulik el csak a szeruolcs. Ne szedjiik a novenyeker mi\anyag szaryorba. es Ielakaszrani szaradni. Gyiij[es elorr lelkileg keszuljunk fel a gy6gynovenyek szedesere. de gyogynovenykenr a kozonseges cickafark a legjobb. rnasreszr nern lesz alapos a ruddsunk. melyeker a holtokban vag)' patikakban nem kapnak meg. a m ikor a legrobb bennuk a haroanyag. nem feregdgorr gyogYllovenyeket szedjunk Ie.is uran jol zarhato konzervesuveghen vagy femdobozban taroljuk. A frissen szedett gyogynovenyeket is fellehet husznalni. kis merrekben van nak a novenyekben. Magunkrol soha ne kezdjunk el gy6gynovenyr gyiijreni. Vegyiik figyelelllbe a nap.

rnelyek koellen j6 hanisuak. men az egyedi teak nuir nem osszekeverni? Gyakori hoges h asznalnak. es minden eserben inunu nerrisiro fLivet is reszek hozza. Vag)': borsrnenra 2 resz. es ezr haszruilom a kohogescm mcgszi"tnrerese celjabol. resz. Nern jol Jlllikodik az epeje. Ilycnek: rnarrilapu 2 resz. felfllvodik collik. Ezert olyan novenyeker valaszrok. mit mivel leher Most azt a modszert irom Ie a kedves olvasok nak. aranyvesszofiibol I reszt keverek OSSl.e.beverelevel kell osszeallirani minden beregsegre a teakeverekeker: mindig azonos hatasll gyogyFClveker keverjenck ossze egymassal. En nek flgyelem. Ezekbol a keverekekhol kiriinik. mezei karanglevel 2 resz. nern jo osszererehi . adnYl' a koleszrerinrermclcse. aprobojrorj. cickafarkfu I resz. erre a beregseg- re vale gyogynovenyekbol is lehec reakevereket keszireni. nem j61 indul az erneszrese. Mrisik pelda: kaposzrafeleker. Feher pemetefii 2 resz.Mit mivel keverhetiink ossze? kerdes a kezdo gYlijtok reszerdl. ezerjofii Y.iul: keszften i akarok a 111[1r nagyon makacs kohogesernre reakevereker. rejes erelekec nem rud enni valaki. bkukkfti 2 resz. Peld. arnir a gyogyids celjara keszulr reafuvck kivalaszrasanal ranu lrarn a nagymamatol. Vag)': aranyvesszofil 2 resz . cickafarkfii I resz. rL"tdOfii1 resz.in 1 resz. ezerj6f{i boll resz . Ugyan igy mas. 18 . Erre a celra borsmenrabol 2 resz. Alaposan osszekeverern 6ker. hogy osszerevoik azonos haroanyaguak. pemerefil 1 resz. ara nyvesszofil I resz. luifu 1 rcsz.

4-5 oraig azrarjuk). cicrorn fli) lefekves elort egy feloraval kell meginni. borogattishoz.tal. kergckcr. melyekben sok a kovasav. AI. merr a vese nehezcn dolgozza ki a kovasavar mag. arnit haszruilnak.iresehez.menres viz ben) papsajrfelek (hururoldrisra. gyokereker lassu tiizon 3-4 percig f6zziik. Fontes tudnival6k Amennyiben orvosi kezeles alan all valaki. Ez min- den eserben Ie van irva a gyogynoveny ismerteresenel . bogy G bet fogyaszras uran G her szuueret kell rarrani. utana leszurjuk. 12 oraig azrarjllk mesz. Mind [orrazasnal. Eros hatasu 3. A nyugtato reakar (orba ncfli. lrrigalashoz) egy pupozorr evokan. a feherfagyongy-rea (vernyornas-i ngadoz.ik rcndszereseu. 6 oraig azracjllk). mind f6zesnel es azratdsnal egy csesze reahoz egy csapo['[ evokanal reafuver veszunk egy csesze (2. Enyhebb beregseg eseren a gyogynovenyr vagy kevereket csak addig haszn. Hideg vizes aztarassa] csak keyes gyogytear kesz it ii nk. egeszsegvedonek. A mergez6 gyogynovenyek haszn. es gyogynovenykevereket is fogyaszt. 15-20 percig lerakarjuk.inos szabaly itt. A rermeseket. nern keverekben.A g 6gyteakeszites alta anos szabalyai A reakeszfres alralanos szabalya: egy csapotr evokaual gyogynovenyr vag)' kevereket leforrazunk 2..isra. ezt minden eserben mondja meg a kezeloorvosanak. es leheroseg sz erinr erkezes elotr fogyasztjuk el. en [rjak ki a konyvbol. urana heri egy csesze tea eleg "emlekeztetonck". Ha az eros hat.ilara riles! 20 _J 21 . ilyenck a csipkebogyctea (meglnilesre. Mergezd gy6gynovenyek A gyenge harasuak kozott melyeker csak mcgharrirozott is vaunak azonban olyanok. amig lueggy6gyulnak.il tearli szii kseges. PI. csak rneghardrozotr ideig szabad haszualni oker.isu gy6gynovenyeket magukban isszuk. Egy liter reahoz (furdovizhez. milyen hatoanyagok vannak abban a teaban. Ebb61 a cclbolmindcn gyogynovenynek a haroanyagair leirtam. hogy lassa. a csala nr es a zsurlor.5 dl) tea kesz. A gyogynovenycker harorn karegoriaba soroljuk: I.ilj.:ibol. idcig szabad inni. 6 hernel rovabb nem szabad inni.5 dl vizzel. Gyenge hataSll 2. es adjik oda a kezeloorvosnak. Ez is minden esetben Ie van irva a gyogynoveny isrnerretesenel.

es sokszor csak egy [elora mulva sz ii rorn le. Igy is marad benne haroanyag. Ekkor egy nagyoll a gy6gynovenyeket kiesi mez zel (csak szMG. mindegyikben nilsulyban vannak a j6izli novenyek. Vag)': macskarnenra (ez mezzel) izesiteni is szokrarn. kakukkfii. Amint liirj'lk. kakukkfd.in. szederlevel. tiidOfii. Mi nden reggel keszfrek magamnak masfelliter teat Llg)'. Meg egy pelda: kakukkfii.enl8 aranyban. ami segit az egeszsegem megorzesebeu. mel). lnifii. 01'brincfii. citromfii.lltifii. kiv. borsrnenra. napra valor. es azr mar nem Izesirem. cicromfu. horsmenra. arnire az egeszsegveda naprarban leirrak szeri nt eppen SOl' kcrill. rnalnalevcl. aprobojtorjan. [odormenra. szederlevel.Dditoitalkent hasznalhato. Ebben az esetbeu ez nern baj. berakarom. nyirfalevel.iljek egeszsegiikre! hare- 5-G-fele 10-12 gyogynovenyr keverek ossze eg). kozonseges vag)' ragad6s galaj. de mindegyikben van egy-ket olyan noveny is. harsfavirsig. el. Mib81 is all ez az udirciral? Minden esetben csak 'nalam kapharo) malnalevel. A maradek fel liter fordsbol [evert vfzbol cgy-ket csesze rear keszirek. aranyvesz- 23 . Ez urobbiakar csak 20 pereig azrarorn. amelynek reaja nem j6 izfi. v. szu rokfii. Mindegyik keverekbe regyenek egy keves ezerjofuver. aprobojrorjan.sbollevetr vizzel leoncok. sza mocalevel.igveg. aprobojrorj.ilo mercgtclcrurd. de ize beleolvad a robbiebe: igy rudom anyagaival Kezdjek az iidiniita lkeru hasznalr gyogynovenyek az egesz szervezeremet karbantartani. Vag)': galagollya viragos . joizu gyogynovenyek Mai napig rendszeresen haszualorn tidfroitalkenr is. PI. hogy az elore elkeszltert elvezeti teakeverekbol egy PllPOZO[( evokanal fiivet egy liter ford. Vagy aprobojrorjan.

19. 31-ig NOI ES FERFI IVARSZERVEJ( EROSiTESERE OS. Neki 4 naponkenr feherarvacsalan-teat kell in ni. szedjen. IMMUNEROsfTESRE Minden vag)' ragadosgaJaj-rea.ERNYOMAS.-08. A fiirdovizhez 5 lirer rear ontsenek. Hrirorn naponkent tisztfrrisra reggel etkezes e16tt egy cscsze tel. 30-ig vag)' ragadosgalaj-rea. n. Ha nines Friss csalan. Lehet egy csesze kakukkfuvalrogatni is. IS-ig MIRIGYEKRE Reggel egy csesz« kozonseges 06. ida alarr egy CdOfiirdat is javaslok cick a [arkbo l. 30-ig MIRIGYEKRE Egy csesze kozonseges vagy 01'- TISZTfTAsRA Minden reggel crkezcs elott egy csesze csal. 12 odt azratjuk es lesziirjiik. 16. Aki nek a gyomrar b. 20. rovidebb ideig lgya a re. aki tud. reggel egy csesz. csinaljak.inrju a csa lrin . i.15. J'.-07. ERTISZTITAS Haromnapon vag)' normal kenr egy csesze galagonyarea.ES V. fagyongyrear igyon. 01-02.i r) te sziink.5 dl viz hez csak egy csuporr BELKIORiTESRE 06. de ebbol nern lesz scmrni baj. arnelyi k reljes k iiuirest csi Ezt elerkorrol fl'lggetlenCd k iveve a 14 even alul i leanyokar.ES EPETlSZTfTAsRA Ilyenkor viragzik az aranyvesszoffi. esetleg szenna.Egeszsegmegorzo naptar Ezt a gyogynoveny~haszn~ilati rendszert hll5zvalah~iny eve hasznalorn eredrnenyesen.irom napo nlcent reggel egy csesze kisvi ragllfLizike rea. a SZ<hClZ is jo. A ferfiak- 24 I 25 .incfiitea. kakukkfii- 05. A sz.\1 az 50. IMMUNEROSfT.it. IMMUNEROsiTESRE f-Lhomnaponkent tea reggel. Ennek k05z0nhetoen 80 evesen is egeszseges vagyok.-06. 07. 14-ig teriska na l Fiivet regyenek. Ezt a magas vernyornasra igyak Akinek alacsony vag)' 07. Elkeszite si rnodja: 2. A naknek harom naponkenr egy csesze cickafarkrea elfogyaszras. 1 liter reahoz 1 evoka na l fll kell. esce egy csesze bodzahajtas vagy gYLljtovanyfii vagy kutyabengekereg.5 dl lagy vizbe egy re. Ez a larr az MAJ. ba ncfurea. meg es hasznriljak . 07.-05..ngadozo a vcrnyomasa. Ezek kozul azt valasszak ki magukuak.lt javaslom A 2.ERDEMES! OS. 01. 07. harrnadik eserleg !lap egy csesze valrogarva. Fiaralabbalcis fogyaszthat- vagy orbaucfii- i:ik 14 cv telett. El6fordlll. 01. az savcsokkenro. .iskana] feher fagyongyor (level es sz. A friss novenyek hatekonyabbak. 16. na I a belei k ben.ivrajekot ne erje a viz. 03. ev ko rul ieknek h.ESRE Harornnaponkent orb.-08. hogy nem rudoru rncginni a 501:011 koverkezo teat. gondoljak 06. 14-ig SZfV.e kakllkkfuvag)' Egy nap hashajrokura.-07. 31-ig vag)' ragadosgalaj-rea. de robber ue igyanak belole. 15.!llRIGYEl<RE Egy csesze kozonseges 08. 01.-06.savrulrengese van -. Kerern.i nleveltea.

NYUGTATASRA. A rnasorlik hcren minden esre egy cscsze clrromfiitea leFekves elorr. TISZTfTAsARA igyanak meg regge1 haromnaponkent egy csesze teal. 03. 01.ltegeszsegiik vag)' meg6vasa erdekeben. 30-ig TUDO ES LEGUn tea.-09. Akinek alacsouy vag)' ingadozo a veruyomasa. azaz ket her helyctr csak egy hetig.. 16. 14 ev alan nern az egeszsegmegorzo gyogyniivenykllrk 26 27 . 02.-10. [omenta is nagyon sok bakreriu molo mentyIr MEGELOZESERE Egy csesz e valami Iyen mentatea.-12. '. BAKTERIUMF ERTOZESM EGELOZ. HOLYAGEROSiTESRE A n6knek 14 eves kor Feleer hdrornnaponkent egy csesze cickafarkrea. ezr forr. BAKTERIUl'vIFERTOZES 03. esetleg valrogarva.-07. 01.incfiikukkfuren. MIRIGYEKRE Egy csesze kozonscges 04. MIRIGYEKRE Egy csesze kozonseges 09.k a gyogynovenyeker.akn. . Az egeszsegmegdrzo gy6gyniivenyhn3 eg)'es eleruei r ossze lehet cserelui sajar elhararozasuk szerinr. 11. De a vadon rerrno vizi menta. A gyiikerte.15. BAKTERI mindennap.31. 09. vagy ka12. eserleg valrogarvn. 04. Y2 resz okorfarkkoro-virag. ha a felet rnegcsi- 12.incfiirea miudennap reggel erkezes elotr.-04. 01. 14 es 30 kiizorr Ezekuel az eleg. 10. 30~ra osszerillitorr reakeverekbol vagy ragadosgalaj-rea. A kozbeeso negynaponk<~l][ egy csesze paszrordskate.·-11. 01.!-~g .Ferli. 16. 30-ig VESE ES HUGYUTAK A mezei zsurlobo] 02.il 50 eves kor ur.15.vagy borsmeut atea.FERTOZES MEGELOZESERE Eg)' csesze [odor. 1 resz rCld6Fii.inchi-. 14-ig IMMUNEROsfTESRE I-h\romnaponb~nt reggel eg)' csesze kakukkfuorbancf(itea. l\ilIRIGYEKRE Eg)' cscsze kozonseges 10. 1 resz rnartilapu. BAI<TERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy csesze menrarea. A 2.-01. A pasztorr. VERNYOMASRA Hnromnaponkenr egy csesze galagonyarea. merr ebben szerintern cobb . 01.do alarr egy Cd6fClrd6t is javasolok.iilt rea. TlSZTITAsRA 01. 01. IMMUNEROSITES~E. 16. I4-ig UvI.ESERE Egy csesze menrarea valarnilyen menrabol. 31-ig VESE TISZTITAsARA N).. a masodik UM. 03. 02. .15. 16. ameiyik 07. .20. fagyongyrdr igyon.lr 2-3 percig [ozni kell. Harem napoukent este erkezes elorr egy csesz« tea az alabbi osszererelben: 1 resz Ijl1dzs. eserleg valrogatva.nden reggel egy csesze csal. BELKIURfTESRE Eldrre valo este egy csesze eros hashajro tea.il n6i es ferFifiivet tegyenek.15.01-02. BAKTERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy csesze valamelyik mentatdbol. 31-ig SZiVlVllJKODESRE.isk arear mindenki iharja. Elkeszires: mint 07. vag)' ragadosgalaj-rea. 30-ig NOr ES FERFI IVARSZERVEK EROsfTESERE.inlevelbol rarralrnaz.\zni kell. 04. A tel i honapo'c ra azerr [rra rn a menrateakar. Ezr a magas vag)' normal veruyornasunk igy~ik. 30-n<il. Fagyongyhelyert paszrorraskatear is leher inni. 16.Lrfalevelbol igyanak teat reggel. kiverel meg h. mert a bennLik levo menryl j6 bakreriu miilo.-01. 14-ig lDEGEROSITESRE. a masod i k beten fllte'l. 14-ig IMMUNEROsfTESRE. 30-ig Harornnaponkeur erkez es elott egy csesze tea a 10. . 01. mint a galagonyar.-04. Az illaros macskurnentar azoknak irta m le. Ezzel egy eyre nagyoll sokar rerrek a S~lj.-10.-06.1 menryl. A savtulrengesben szenvedok haromnapoukenr a csipos csalan helyert feher arvacsalanbol kesz it sek a relit.15. 14-ig IMMUNEROsfTESRE EIs6 heteu eg)' csesze kakukkfiitea 01. NYUGTATASRA masodik nap esre lefekves elotr eg)' esre egy csesze ci rrom- cscsze orb... hereu egy csesze orb. 14 ev feletriek is fogyasztharj. 12. NYUGTATAS Az els6 heren minden masodik Llap egy csesze orbancfiltea esre lefekves elder.ilra] segir a natha megelozeseben.-03. 03.-02. neg)' her helyert csak ket he rig isszak a teat.kfil- 10.~kik maguk g)'lljri.5 dl vizhez csak egy csaporr reaskan. eserleg vrilrogarvn. VERTISZTITASRA Minden neg)'edik nap egy csesze kakukkfiiorbancf(Irea.MU NEROsiTESRE Haromnaponkent reggel egy csesze orb. fodorrneurabol vagy i llaros macskameur.09. 31-neI. A fiaral emberek a kuranak. 04.-10. BAKTERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy cscsze menta tea va lamilyeu mcnrribol. elso hercn minden vag)' nnpokon.-09. 03. 28-ig MAl. AI. . 02. ~.15. 30-ig ALTALANOS TISZTfTAsRA M i.15.-02. abbol a gyog)'niivenyb6J. .ES EPETISZTITAsRA Haromnaponkenc egy csesz e gyermeld~\. 16. 0 l-jen bevalt.ik. es ez. csesze ezalo] a ket csalaukura idoponr naljak javaslorn is lenyeges. 01. es relen a meutatea. 14-ig IDEGEROSfTES.l.ibol. 16. . 16.lJcf{ilevelvagy gyokt~rbol kesz. Haromnaponkent NYUGTATOMAK vag)' orbanchl- egy csesze kakuk. 02. (- vagy ragadosgala]-rea. Ez a lnrr az i.i n luiromuaponkcnr reggel egy csesze kisvinigu Fiizike tea. 16.-03.iromnsponkenr Eg)' kesziilt tea.is MiFii.-12. Elkeszires: Ieirva 06.

29 . MILYEN BETEGSEGEKET MELY MODSZEREKKEL ELOZHETONK MEG. MEGELOZI-IETOK.. Iv[[T MIRE IGYUNK. TDNETE[K ENYHfTHETOK A GyOGYNOVENYEKKEL. GYOGYNOVENYT? ~ ~ NAPJAINK LEGGYAKORIBB I3ETEGSEGEI IS KEZELHETOK.MELYIK BETEGSEGRE MELYIK . EBBEN A FEJEZETBEN ARROL tRUNK.

sok zoldseget. mel). a k iserkeuo nedver r. Sok vasat es C-vitaminr tartalrnaz.'lri(o hanisu. ami kiiirito hanissal bir. Cyogy noven yek kel is keze Ihe rj ii k sze kre kedesii n ke t. egyik megjelenesi lorru. A hashajrokra nem jo raszokni.ir szervezetiinknek Aranyer (SZEKREKEDES) kulonleges medon ke!l elkeszfren i: hideg vizben azratjuk 6-8 odn keresz rill. egyevi .ilobb gyogYllovenyiink. Ezt sem szabacl sokszor hasznalni.lval ki kell uzniink minden lerakodorr Idros allyagor 1I)t] rokrendszeriinkb61.l is korhetjiik a sebes borre. luitso oldalukar megnyomkodjllk korommel. ha <1Z erkezesiinkkel rendben tarrjuk az emeszresunker. gyogyfiiveket haszualjanak. EIs6 lepes egy jo alapos "rakaritas". a szolo.i lyozza a belnuikodesr.ik a mesrerseges <lllyagok.ija a z elecema. ez is csinal szeklecer. Az allergia kezeleset a risznrokura folyrarni. a citrorn es a nara ncs. ezerr kell bolrban lllegveLlni. melyer Regen reggel i 2 d I langyos viz fogyaswls.iul a rnusrrir. A tudorn iny egyik nagy rejtelye ez a napjainkban oly gyakori. Eloszor is segireuunk kell saj. Csak ket nap egynuis unin igyllnk meg belole egy cseszevcl. szorulas es hasrnenes eseren egyanlm j6. papri k a . Az alma szab. mel). Vannak gyogynovenyek. Akinck al kalOJllmal rendszerrelen a szekleru rirese. ahogyan kellene. lassan. mas neven kaningkoro vag)' vad cikoria.bb rermcszeres anyagokat. elsosorban azok. de kovasavrarralrna rn iarr G hetnel huzamosabb ideig nern ihato folyamatosan. reszelve szeklerlazfro. Kivalo ud iroira]. vag)' egy oran keresz tul ]00 "C-on valo kezeles uuin lesz Fogyaszthat6. eleg evenre kcrszer. Ilyenek a csipkebcgye. arnelyek sok A1. A harrnadik szeklerlaz iro gy6gynovenyi'lnk a mezei kntdng. es azokar is valtogarva.ill.ilkozas: elegeudo rostos anyagot.ogynoveny azonban nern ki. az a Irna. rnelyek kel erosirherjilk fu nkciojaban z avarj. A fl'tszerek is lazirjak a szeklerer. A norma lis belrnukodes alapja a helyes nipl.l l I i! Allergia A Fel viLig allergias vala mire ruanapsag. Ez a g). gyakran aranyer kialaklilasahoz vezet.) A legjobb rnegoldas azonban az. allergia sokfele lchcr. JegaJabb eg)' evig kell folyarnarosan uran az lLtiflivel kell de hantolarlan gabonal:eleker (pl. a gyogynovenyek kozii! a cyukhur. legahi. Oka az . de vanuak gylimolcsok is erre a celra: a szi lva. egyik lcgkiv. hogy az i rnmu nreudszcrii nk nem Llgy mukod i k.isban leva vlzzel Ieonten i es esre meginni.ir. mint pelrl. fellangyosfeva fogyas1. Ez a noveny csak nagyon kepes elmu laszrn ni az allergi. es ez reszbcn azert van. C-vitalllint rarralmaznak. A riszt iroku rat vegezherjiik csalannal. Csak szakuzletben szerezzek be.ar) rosros zoldsegeke[ kell fogyaszrani. ennek elegnek kell lennie. megelozeskent is ajanloill. Terrneszetes forrasok a szeder. k III es nern ragadunk Ie a reve mozgun i ndennap.ejuk. es a ribizl ilevel. (Egeszben fogyasztva hasfogo.is. de akar egesz ejszaka is. llj keleru beregseg. <1Z egy heten egy tOuon esre egy csesze mezei karang-gyokerer 30 l 31 . hauem rendszeresen. du ru mbuz. men a vcdeEgy tavaszi risztitoklll'. Erre a borbetegsegre is jo az [Lrifi!: a friss leveleker megrnossuk. Ekkor egy reaska rui l fLiver kell ker es fel ell forr. Ha makacsabb ekcernaro] van szo. de ha maskepp nines szekletuk. ugyanis a kuryabengekereg mergezo. ejsz akara r.lt is java solcuk az embereknek. erneszresjavuo. hanCI11 elsosorban szekletcsindlo.ikenjuk a borre. a cickafark Az elegeelen belmiikodes kovercezrnenye a szorulas.cle- immu nrendszeriinket. kec fogyasztllnk elorr. Az egyik legerosebb hashajronk (egyenereekti a szennaval) a Iwtyabellgekereg. f07. a gYli/tovdl/Jjll. kezesben. A nuisi k hashajro. mrn.

rra cSI1lti1lgydidndb61 kesz irerr obliresr ajinlunk mesas man.is uran a felesleger roroljek le. ezzel mossak <1Z arcborr napoma tobbszor.Ii . Este egy cscszeve] igyanak meg belole. egy ol. Ezr ~HCdofL'trdat mindeunap megisrnercljuk addig.okerre3r Iozessel kell elkeszueni! Leiras ralalharo a "A gy6gyteakeszires alralanos szalxilyai" c. MUTETll-lEGEK. A level hatoldalrin a vastag ereket meg kell koromrnel nyOJll kodni.ll cickatarkor (ebben leher rerrneszeres rnennyisegil vinig). • korpris j~jbiJrre. A Fliss cickafarkot es koromvirigot annyi zsirral forraljuk 3-4 percig.ni. lDOSKORl nORFOLrOK) borproblenw elsosorban belso eredeui. a beszfvod. nehez szekler vezet az arany- er kialakulasaboz.3 percig kell fOzni -. hajhulld. hog).it. es cgy-ket rorryanas urau leszurjiik. ne Hzzunk meg. hagyj.ikat. amfg <1Z aranycru nk gyulladrisa el neru mulik. ben kezelesiikre eloszor egy alapos rlszlrokurar javaslunk 4 heten kereszrul a di61evel es a csalan te:ijrivaL Felvalrva kell inni a ker novenybol keszirlt te. urrina a masikar. A cickrifar/~!.iln i. Minden szekeles es fiirdes ur.i lrva haszruiljrik a diolevel re. Ezt llgy kell csin. 10 percig lefedve tartju k. arnen nyi ellepi. nuiteti kezelhero a visszer is.ijriva].lk a llni 15 percig. de nem torolkoziink meg. egyik nap egy csesze dioleveltear ehgyomorra. Sz. men az nagyolJ drasz rikus.illyai. egyik alkalommal az egyiket. egesi sebek es azok hegmaraclv. lesztirjuk. esedeg verzo aranyerrc egy langyos iilMH rdo llagyon jo harassal van. Kozben mar lehet kezdeni a kulsoleMlndenfele ges kezelest is: • pattallrisolera a /dizihmiges gatajb6! kesziilt teavallemosasc. Krernkeszfresre a cickafarkvirag is baszn.. Sziraz. a csaLing).iranak nedvevel vale ecserelesr. Ker-harom napi illL:\s uran ujbol felforraljuk a zsirt. Megelozese legegyszeriibb a rendszeres szddetrol valo gondoskodassaL A mar kialakulr aranyerre a sebgyogyfto tltifitvet aj. sziirjek Ie. Keszfrsenek naponta egy friss cscsze teat. es aruikor Iangyosra kihult. OrbincFiiolajjal sikercsen • nnrancsbcrre. iilofiirdo vizehez hozzaadjuk. a kiserkeuo nedvvel kenegessek a barna folrokat. ne hClijon lei. hogy ket liter fordsban leva vizzel leontunk ker evokan. Torjek meg a novcny szartir. rnajd osszesodorva a vegbelnyflasba helyez.\lhato. • barna [oliola« a uerebulld ficskefil sz. Felv. Hilrdben t arrjuk. olaj. lOOTESEK.in a vegbeJnyilast bekenjuk ezzel a kenoccsel. egy kis rneleg vizet at: cd6fi'u'd6 vizehez. Borbetegsegek (NARANCSBOR. eslefekves elorr igya meg. haszualara eseren nem tauacsos a lakasr elhagyni.lndekosan nern irram a bodzahajcisrol ruinr hashajroro]. Ovaros:tn beleulunk. Figyelem. Naponra 2-3-szor kenjek be a kerdeses borfelLderer egyenletesen. nern dorzsolve. 32 " ad 33 f . reggelre lesz szeklere. nuisnap egy csesze csalrinreat szinren ehgyomorra. Naponta kerszer cserelni. Lehet az aranyerrc kenccsor is kesziteni 2 resz cickafarkbol es I resz koroll1vidgbol. Este alkalrnazzak. reggel es este.irrljuk. fejezetben.( j6 gyulladasgatki. A begyulladt.ivallefekves elot t. kuzben rn indig out iui]. meg a zrirogy{iriin beliil is.gnak is. Husz perc utan lefeksztlnk. hegek elmulaszuisdhoz javasoljuk az orbdl1cfii. torekeny barre szinren az orbancfilolajat aj.inljuk. Ez a noveny frissen alkalmazharo csak. Nagyon enyhe hashajco hanisa van a feher akacvi d. Tobbek kozort a kerneny.

es beszarnolnak az ererl menyeik rol. a varharo novekedes 20%-os. m i nr a cukorberegseg maga.ir. AI.kenro. L.hszi k szereper a sokszor depresszioval is jar6 cukorberegseg kezeleseben.isolo s7.ival is kezelhero). es ez a szarn 2030-ra megduplazodi k.imar.ig is a kozepmezonyben roglal helyet. Naponra iszorn a rear. 34 35 . Egy baratorn most iort vissza Magyarorszagrol. A cllkorberegseg dell nfci6j. N. a hib.ima a ma i 7 milliorol IS milliorn fog nOl1i 2030-ra. Mcgeldzeseben. a meregtelen ircsbcn. N agyon val kapcsolatban. Nem rudj. A ki lacasok karaszrrofa lisale a Fekete konr inens.\1- kozorr vall. a cukorszinrje lejjebb menr. orbancf(l (hyperici herbal elsosorban kedelyjnviro harasanal fogva j.. melyek at. gyulladascsokkento. mirol a lu kul ki. az I-es (inzulinfiiggo) es a II-es (tablerr. melynek III iikodesc a koverkczo elveken a lapul: A csalan (u rr ica dioica) levele verrisztiro. a k kor Illegi nog. a Cll korberegseg megelozesere is j6k.6gyiralli. nern rudjak g).isok eredmenyekepp hamarosan fekiltja egy m. de a hajlaru is fontos szereper jarszi k. -J/e v. A fekete Monya levelenek (rnyrtil!i folium) SZCllhidrar-metabolizrnusr befoly. Percenkent 6 ember hal meg a cukorbetegseg altal okozotr szovod menyek kovetkezreben. 130 ezerrol 207 ezerre josolhato.is epermi kodes ugyanLlgy resze. Csokkenti a vercukorszi nrer. vercu korcsok. es an mondra. rest mozjnissal. Ker ripusa van. szovdd menyei nek keslelrereseben sokar rehetu nk a helyes t'lphil kozassal . a cu korberegsegeben bekoverkezetr jorekony valrozasrol tudostr.es/vagy nagyer-Id rosodasok kisernek. Kialakulasa robb rcnyczorol fLigg: leginldbb a raplrilkoz. 6 V<lSarolt .es epenuikodesr serkento.1 Gyorgyrdb61. de ha kicsir srrcsszes napom van. maj. emellett megszunteti az idegesseghez tarsulo pszichoszornarikus panaszokat.lncfiigyoker (raraxaci radix) erneszrest el6segfto. mine pI. Mosr abbol a szamtalan koszondlevelbol idezunk.ilra a Cyorgyre. a novekedes A fejlerr orsz. szabadgyok-fogo harasa miarr kiernelkedo szereper kap a szovodrnenyek kivedeseben. dellnfci6ja a koverkezo: "olyan komplex a melynek hatrereben reszleges vag)' reljes inzulinhiany . Norvegia. Ec-u«. Szerencsere MagyarorsI. K. Mivel mi nelketten cukorberegek vagyullk. Awk a novenyek.ill.Cukorbetegseg A cukorbetegseg allyagcserezavar. es meg rna is rejrely az orvosck szanuira. melyekben fr6jllk a rea harris. anyagcsere-betegseg ugyauis nagyoll osszererr. A kat. fonros szerepe van az errendszeri sI. akriv elerrnoddal es gy6gynovenyekkel.ik. az egyik legalacsonyabb glybelll iris indexii osszererr szen hidratvegyuler. ralaban Srfrvrfr 5-6 Kozel 20-as cukrorn 10 ala rnenr le. a feludrr lakossag 30%-ar eri nr i.ir resz leresebbcu raglalja.lr az ujabb mersekelr: kurat. [elenleg a vilagon 300 mil1i6 cukorbeteg van. es sejresek szerinr az elluzas. es Onre gondolok nagy szererettel.s arnelyer valroz o expresszivirassal megjelcud kiser.isro] es az elermodrol. mcrcgrclcnfro hanisu. Kanadaban elck or eve. llyenek ral.isik nev: gluk6z inrolerancia. Fontos szerepe va 11 a majk.ingk6r6gyoker (cichorae radix) legfourosabb haroanyaga az inu lin. Afrika orsz agaiban a cu korbere gek sz." Napjaink egyik nepbeccgscgc. T. rna 500-600 ezerre becstilik a cukorberegek sz.irosodas megelozeseben. kialakulasanak. A nepi gyogyaszat regata haszn. a barricorn k iprob.ovodmenyek es a reti nopatia megelozesebell.ilharok a Diabess-Cyorgyredban. Mar az okorban is isrnerr volt. Immunerosfro hatas<1nal fogva oszronzi a szervezetet a fokozort vedekezesre a karosan magas cukorsz inrrel szernben.ilja a ClI korberegseg kezeleseben. A gyermekI. AI. Jelenros krornrartahna szabdlyozza a vercukorszintet. . Isrnerosom sok j6t ha llot ta m a Gyorg)'te<\a cukra miart vasarolra. ota ismerr.. anyagcsere ll1ukodeser segiti k. vizelerhajto.erepe a I11Ltlr zazad s Evek ora sokan isszrik rendszeresen a Diabess-Cyorgyrear. Htilasa n koszonom! R.igokban. vizelerhnjco.

Negyedik a lkalomrna] rendeljuk a teat.. [mil' kevesebb iuzulin kell. T M. megscm bnruk A cllkorbetegseg lin.ini napon.lItozilc A tear haszn. Az elso bogre ucani napon 5 eg)'seggel csokkenc a cukorszintje. aki cu korbcreg.\r a megengedetc erteker.a keclelyallapota is. neki. G. K. es az inzulinadagomat a felere csokkentertem. j6 eros reaval. T. E. A rea igaz~\n nazv _ ". Pees Edesanyam inzulinos. es nagyon j6 egeszseget kivdnu nk a rovribbi eredrnenyes es felbecSlilheterlen ertekll munkaj. eddig nagyon bevalr. Debl'eccil Edesanyink korbeteg. de arniora az an (eaiat issza. egy h6napja taUlta III a Gyorgyteara. es hasznal. P.ir egy par heren belli! larvanyos ered rnenyr hoz.iromszor-negyszer.ihoz.it. Iorrasbol B. Egy nuisik rnodszerrel is hatekonyau gy6gyithat6 a fekely: a lefornizort majd lehurott diolcveler tegyek a nyilr sebre.8' hirCd van! Koszonom a segitseget! leszorlrani. lefekves elor r.Gl[ ~ellett beadnonl ket f~ljta inzulinbol. ugyanis az ehgyoll1ri es a delurani vercukor erteke 7. A gyogyrea FogyaswisAval sikerulr arlagosan 6-7-1'1" leszorira ni. l'o71tgcJlaSJ'zisztclIs..~k meg az allgusztust. A re. Szeged ram Cli korbeteg K. ~ E.ik a Fekelyes l. valrozasr hozorr. vag)' a folotri erteket produldl. sz.::eppen reh.imomra yO\l please send us two bags of Gyorgyi rea? UvLir rendelrern robb III i nr egy evvel ezelorr a Cll korbcregsegre valo rcabol"" cdasaparn reszere. es bizony az evek ora ll1agas cukrom igencsaklecsokkenr. ~olrl11emes... Napi 3-4-szeri kezeles m. J"N de I volrak az ereumenyeun . cukorerrekeim teljesen l1ormaliz. hogy osszefLiggesben van-e. hogy C7. Ov. leverr vlzzel. Persze dierazom es gy6gyszert is szedck.1cSi! 2 h6napja rogyaszrom diabereszteaj~\r. Egy ismerosomrol kaptam ker dobozzal.lll1 cukorertekei. a tavaszi diolevel nern haszn. NflgYIJJzsoIIY. Nelulny here. megsem segircrt. . Az ertekern: 8. es m iot a issza a edt. kodik.1l6dotr.ibol naponta 2 dl-r ~ogyaszrok esreukent etkezes ur. Gyakran 14. egyik gyakori es sulyos szovacllllenye az bib.ilva ingadozik a szinrem. Ezzel <1 fozettel mosogassuk i\ h~bszAra( a labfejer naponta h. agy .OZlSO. sem lepi .imunk.7 volt. es mriris javult a cukorszinrje.. Ilyen kedvezo erreleek escrcn lassan szoba joher a vercukorsziut-csokkenrf rablertak eddigi adagolas. illctve dorzsoJj€k bele a borbe. vaszonzacskoban drolj<ik.ir a lib seruleseir: Ill" j.E. Egy reszer vagjak fel aprora. drj.fogyasztott<l.. kezeljek azt diolevellel: mosogass. egy 116napig ittarn. Csal. kb.inak ovatos mersekle se is. nem rudoll1. Tiszte1t Gyuri B.5 kozotr.isresZ[ <illand6sulni L\rszanak ede. hogy normal dieta mellett egyreszt csokkenr. A diolevelrea lemos6 igy keszii]: egy melyer azora is lelkesen fogyaszt..6. I vole az CrIck.trosan pediku rozzenek. sz. Az egy hete tarto Iogyaszras ut~\n vercukorrnercst vegeztllnk.ibat terdtollefele diolevelbol kcsziilr. Ma reggela harmadik bogre udn . egeszseges leveleker szedjenek. keszirmenye.ertheca m6don . K.5 kozarr v. eddig ketto for d iaberes over a year ago for my father. tegnap pedig 4. U lasaval. Balatonnlnuidi Szeremek zacsk6 nagyon cu korberegsegre hatckony az Onok Ourol 4 Sz. MindellJ.ilhaco. Nagyon halas vagyok Onnek ezert a csodaszerert. as vercu korrul kiiszkodok.err gy6gyszert szeclek napi 2xl szerner.ihoz vezetnek. parnutzoknir. Ha ll1agu k szed ik. ket here issza.. Hihererlen. a Illasodi k bogre LLr. Napollta Friss f8zetec keszitsiink. z.ott ..b.. 'The tea really made a big difFerence. D.i nr.. nagyon reg nem voir ilyen alacsony.6. Edesanyarn es a magam neveben koszonjuk Cyuri bacsi tanacsat... melynek erreke minden elkepzeleserner felulmulra.lejjebb egyCm cobb kg-tol rnenr a cuk ra. Zs. \'{!e would need a new supply. A.. megrendelni a Gyorgyreac csomaggal itram. Z.7 es 8. pupozorr reaskanril diolevelet leforrazunk 2. Nekem viszonylag magas voir a cu11-13. de fogy tam is a rea iv. G)lOI" . J. meg.Kiildene B. es . Az erek besziikulese miat t a verkerina Libon fekelyek alakulnak ki. meg hornokban vag)' puha gyepen sern.err nagyon nagy haHval es tiszreletrel seget ilyen kiran6an koszonom veg7. Pies Szerernbn maggal.-fle L.inak rarrani a cukorertekel<er. es 8. Ha peclig mar kialakult a seb. Viseljenek kenyclmcs cipot. Budapest korszinrem. Lib csoukolds. ami nalam mar neluiny nap win is igen j6 erecimenyeker a cukorszinrem esz revehetoen kezdert csok kenni. tip 10-11 veretkezesek udn S.irjanak rnezfr lib. B.} Egy here megvasarola Diabess Cyorgyterit. rudja es az Onok tdj. es gy6gyszeres kezeks alatr all. keruljek a penge huszrui lar. Szartrsak meg szellos. Jelenleg 5-8 kozott moz ognn k az errekek. de hagyjanak nehany uagyobb lcvelckct egeszben is. szoros vercu kormeresek kon [1'01.4 lett. Mindev.. dlabeteszes ges elegtelenlesz. de ezr eddig is rerrem. Diabetestdja csodar rerr edesany<llll Hi hererlenii] j6k az eredmenyei.5 ell. Jl1osOIullagytlrollrlr Korabban mar rendeltem Onokr61 Gyorgyteat. 5. Ezuron szerernel~ edesanyarn reszere ismerelten Gyorgyrdr rendelni. Tobb mint ket eve Fogyasztom a reakevereker.ta revekeny- nehezen vagy egyalralan ncm gyogyulnak. Kb. kozel 30 eve cukorbereg. C. Igaz'lbol (sak herek Il1ldva v<ircunk volna eredmcnyr. Sziovellifl I have already ordered from you the rea T Zs. Kisfalllha!m eredmenyeivel! Cu korsz iutem a kezdeten 8. I107..5-10. viselrerek Oil ir.iraz helyen. Ehgyomri erre]«: 8 hirCd volt. es ezr eveken ar semmivel nern slkerulr elerni. ami t kb. ez. Gyomaeudrdd Nemrcg rendelrern Onr6l Diabess cdcsanyamnak teat cdesapam nak. es sikerulr is megszabadu lnia.J . lerakarva allni hagyjuk 15-20 percig. J6 az emesztese az6ra. megrendelni neki ezzel Could E. magas cukorszintrel de llleg igy is nagyon egyideje kiisz- Tahln azeleremet is rnegrnentette a teaja. -14 kozou J(ecl'kI!1JIit Evek ora mag. es 2.isa alan. Dioleveler gy6gyszemirakban.i n..111<11' 20 eve inzulillos Cllsegitsegevel egyenst'dyban R. igy a Cli krom 19-rol IO-re csokkenr. gy6gynovenybolrokban vasdrolhnrnnk. Uj adagra van szii ksegilnk.i.. . Saj!los neha most is ingadozik 5. es a kozerzere is sokkal jobb.sanY. viszout llgy n'i ni k. tiszra.ra 2 csomag Gyorgytdt?) es nuir fogyt<\n a keszlerem.5 kozott F. nagy risztelerrel R. a barna rozsdafol tos level ncm j6. B. mclyek es sokszor a keru!ni kell kesz lretr gy6gyrdt. lll.9. 2 csooriilok 36 37 .

a majon es az cpen kereszt ul k ivalaszrjak a feles!eges es bros anyagok ar. Eh hez megFe!el6 men l1yisegii rosror .m. hasznalni. gy6gyrdkar. A kokenyvirag hashajro. igy harekonyabh. gyomorsav-alulvagy -nihmikodeshez.c. 38 39 .ik meg magukar.ir ll1egcm- vag)' megdarrilva egy kis vizzel lenyeljir.i mos problernahoz vez cr: epeh61yag-gYlllladashoz. fOI1[Os. Fonros. de meg rnegfelelo hogy etkezees asvanyi mcn nyisegti a felesleges kaloriak hizashoz vezetnek. Kerulji. A. hcjastul kell fogyaszrani naponra 1-2 almar. 15 perc unin fogyasztjuk. Amit mcgesziink. abbol gazdalkodik szervezer unk. majdleszrirni. REFLUX) A j61 nni kodo ernesztes eppolyan lyes raplalkozas. fozni kell. Langyosan kel] reggdi elorr megi nn i naponra egy-kct cseszevel. akar szekrekcdes esere all Fenn. esc ten rarrsunk igyunk szigoru dierar . Egy pupozorr re. mint minden magat. Hasrnenes eseren egeszben.I I 'LI 1 Emesztesi problemak (MA]-. A vads6ska . Keruljii k a szensam.5 dl forrdsbau levo vizzel leoutunk. epekohoz. mig a hasrnenes tart. A kokenyrermesr vagy a lekvarr is csak addig kell enni. zoldseget cs gyiimiilcsiit kell fogyasztanu 11k. Wgezetlil Hleg annyit.iskamil szriraz dioleveler 2. PUFFAOAs. rok fogyaszt~sat. sii n k kiegyensulyozorr !egycn: feherjeben s6kban gazdag. ha a szeldetl'1 k rendben van.magjar. A belrend szer mil korlesenek norrnalizalas. junk elegenda folyadek fogyaszrasarol.ihoz hasznaljanak dlolevelbol keszult teat havonta egy-ker alkalomrnal. mint Belhurut (HASMENES) k az ii res szenh id raHasmenes vas iralokar. puffadashoz.ES GYOMORBETEGSEGEK. A vads6ska magjat meg is lehet ragni. amig a hasmenes meg nern SZllni k.ik el a szckleruker.iskantil vadsoskamagor megnlgunk. J6 hasfog6 a vadsoskarnag [eija vag)' a kokeny rerrnese. A nem kielegito erneszres sz. keyes. ugyanakkor a vesen. de nem eleg helyesen kivalaszraui az cledell"l n keto a kon nyil emeszrcsrol is gondoskod nun k kell. amig a szekler normalis allagll nern lcsz. EPE. sos vizben fotr rizs szinteu segithet. lernkarjuk. mivel azonban eleg laza.is neven lososka . akar hasmenes. a kokenyrerrnes vagy a lekvarja hasfog6. es gondoskod- a he- szenh idrator rart almazzon. Csak addig kell Az imenr litertilk az almar mint szeklerszabalyozo gyogynovenyt. Az erneszres sorau szerveink hasznosicjak a bevirr raphllckor. Egy te. csak egy-ker percig. hogy ne hanyagolj. Fazes uran fedo alate kell rarrani 6-10 percig. Sok problemarol 6vj.

ija is j6. napkozbcn egy csesze Feher akacvirag . es a [ekely nem fog kiujuini. De llgyanilyen j6 a sarles gamandor vag)' az czcrjohi rea]a is erre a celra. esre lefekves elorr. esre egy csesze orb.sban van. Ha esak a pu fbdts. de akkor null' eleg belo!e herente egy adag.lnren k. hogy A gyomorsavt{tirenges Epeh6lyag. Arnikor az epeholyag gyullad.inchitear lelekves elort es egy csesze fcherabevi rag-teat napkozben b. Ugyanezeket a reakat javaslorn a refluxra. legfeljebb 6 heten kercszrul. ami savfelbufogesr jelenr. a hannadik heren minden 3. 40 41 . De ekkor sern szabad a teaivasr abbahagyn i. nap kell iuni egy-egy cseszevel.ivdlo savcsokkenco a feher akacvir.bb kec herig kell folytatni {lgy.iuchi. Csak rnerrekkel.vagy nyombel fekelye van. Akinek keves a gyomorsava. elegeudo hereure egyszer reggel ehgyomorra egy csesze aranyvessz6flibol keszulr teat meginni.i. pang benne az epevaladek.ig teija. igyon napi egy csesz e orb. Sz. mar nem eleg a heti egy csesze rea.ivn l is igyanak csesze teat emlekezteroul. Ak inek rehar gYOll1or. Radikalis vag}' eserleg m. hOSSZLI avon kr6nikus epegyulr ladashoz ill. A nuisud i k heren minden masnap. A gyomorfeb~ly elrnulaszuisrira a Fekere nad. kulonben meg hereure egy-egy visszarerher a prob- savcsokkento a Feher .i r epekove is van valaki nek. gyomorfekely.isan.irvaesaLin re. illerve am fg a problema meg nern szfi nik. epeko kialakulasahoz vczerhet. arnikor mar elmult a problema. majd a savrulrenges es a gyomorfekely. aki nek ilyen problernaja van. Eunek koverkezreben alakul ki a gyomorideg. re I leggyakoribb oka az idegesscg. ebbol robber nem szabad inni. eleg a srresszes napokon megin ni egy-egy cscsze rear. Ilyen mennyiseg meg rnegelczes celjab61 is j6. Ez a kura a robbi erre valo gy6gynovenyb61 is e1vegezhero ugyanilyen modszerrel.i It teat igyon naponta barrnikor egy cseszevel. sz inren merrekkcl a Iekerekrive. mert ez a ker noveny kiv. Az idegesseg oldasara ajdnlom az orbanch'itear: napi egy cseszevel igyon az. Ha nines alland6sult problema. puJfadashoz. heri 2 cseszenel lema. Az urokezelesr legaLi.Gyomorsavtulten es.ilo gyulladasgarlo is.ija. a pn nnszok elmulr. men k iuju] a fekely. Mindker eserben javasiorn.~g a baj.ilyto re. epevezetek Ha az epeb61yag nern ti ru l ki teljesen. urana ugyanilyen hoszSZLI sziineret kell rarrani. llyen eserekben a koverkezo kt'l rat javaslom: napi egy cseszevel egy heten kereszrii I. kerti izsopbol keszi.i! meg cick afark es orbancfii 1-1 aranyu keverekcvel is kell urokezelesr vegezni. Heri egy-egy csesze tear meg keJl innia. Ket-harom her a lar t a rekelybetegseg elmulik. az eredrneny is ugyanaz lcsz. de j6 a savanyu bor is. hogy minden nap este lefekves elorr egy csesze teat kell meginni.irmikor. Hat herig Fogyaszthat6 ez a rea szunet nelkl'd. az noveli a gyomorsavterrnelest. Ihatjak parhuxa mosan az orbancfuvel. a stressz. Akkor is kell emlekezreronek inni a teat. Az epeholyag gyullad.

az.tani. A gyernlekLlllcfli gyokerer ker percig fozni kcll. egy heten haromszor.Majgyulladas. hog). es a rna] nui kodesenek is sokat ha szn. rokeleresebben felsziv6dnak. haroanyaguk jobban kiold6dik. majnagyobbodas FOL1[oS Ineregtelenit6 szervunk a rna].imos mas segfti. gyokerebiil keszult teat akkor is inni kell a kura alatr. Amikor ezr az eges7. sa hi.ilnak.hogy eserleg probri ljanuk k i L11~lsik gyogynovenyr is.ijar. Ezerr kell enni minel robb keseru anyagor rarralmazo novenybol keszulc etelr. vagy a gyel'lnekLil1cf{t leve]e.iva l is nem isszak. Eldfordulhar.nos szabaly egyebkent az . Az enyhebb. nem szabad meginni belole.iskep- pen reag~1l egy-egy gy6gynovenyre.. szamolni kell.i·. keszltett rear masnaponkenr is csak egy es herig szabad iuni.. 42 43 .A gyermekLincfii leveler egy a nr ibiorikumos kura ur.in is erdernes egy p. nem Ierrozesbdl credo gYlllladasokra eredrnenyesen hasznalharok az alabbi gy6gynovenyek. de legalabb addig. Kapacitasa lIgyan tu! van mererezve.ir napig inni.. amfg a gyulladas el uern mulik. alland6.ntetesehez. es aki gonclolja. Erdsebb gyulladas eseteben a dlolevelbol keszftetr teat [avasolorn. mint az endfviasalara.ijuk j6 mLLkodeser megorlzzek. a masik -alkalomrnai orbancfiibol kcszult teat kel l inni. es m. utana a kurat gyermeklanchi-gyokerrel kell Iolyrarnl addig. EZ7.lsokra rna mar kivrilo gy6gyszerek va nnak. AlraLi. rnerr m inrlen ember rnis.i s.on lei is probrilharja a harasukar.isu gyogynoveny is elegend6 a bcregscg megelozesehez vag)' megs7. A kura :bal'OHl hetig ramon. j6 hardssal rartorn aleghare- konyabbnknak. Azcrr j<1v015010111.ene[ robber A diolevelbol Meg annyir ha valaki verhfgir6 a diolevelrol. a gyernlekLlncFli Ezeken a gy6gynovenyeken noveny is van. kurar befejeztek. arnelyik vall a majberegsegekre. men csak akkor oldodik ki belole az egesz har6anyag. vagy kell robbszor inni ezerj6fiivel vagy feher pernerefuvel izesiretr teat. A rulzort alkoholfogyaszrasbol eredo majnagyobbodasntil is leher segireui ezekkel a gy6gynovenyekkel.okro] Arn ikor rnajd a novenyekrcl is (rok. de azcrr nagYOll keIl vigyaznllnk d.. A gyokere a harekcnyabb. Peldaul a gyermekLincfii levele vagy gyokcrc. Ez utan a harem bet uran luiromnaponkeut egy henapig felvalcva egyik alkalorn mal cickafarkbol. Ha a dioleveltear a m<\j nulkodeser de a lefrrakar en kiviil meg sz. kulon-kti. abban van a robb A'L egyik hat6anyag. ennek a hnr. napi ket cses7. a gy6gytdkat ehgyomorra kell fogyas7.. hogy valaki nek az enyhebb har. A ferrozeses JmijgYlll!ad. azr is csak azaz kernaponkent egy cseszevel. hogy az verhigit6 is. hogy a m.. A keserii anyagok segitik az epeholyag mukodesec.lI) igyanak egy honapban legalabb egyszer a gyermeklancfl\ gvokerebdl fOzott reabol egy cseszevel.el azonban csinjdn kell banni. ezerr ilycn eserben rnindenkeppen orvoshoz kell fordllini. les z szo. tehsir gy6gyszert szed. megnyugratja es lelohaszrja a megcluzzadt m. am{g a gyulladas el nern mulik.t<it .

ha mrir kirisztulrak az uroerek. fgy kb.ilokok Magyarorszagon. A rueszesedes okozhat olyan problcmrir is.i r. csak nagyol1 megrerhelo a munk. oldaror. nagyon kellemerlen a szaguk.lk Fel Feicelltis darnbokrn. A gahlgoI1Y'] a koszorueret belulrol [ISZtltJ:1 k i. Ez a noyen).ilj. es ha a S7. A galagollya SZiVrltlllllSr is szab~i1yoz. Tcgyek bele . es edltal nem vekonyirja el :IZ erfalakac. Naponra 3 cseszevel is ihatnak beldluk.iv miikodescr segiro es az ereket tiszrlco mrisik nagyon hasznos noveny a feher f~]gyollgy. Csak egy bajuk vall. es ezdlral uz nem fog j61 zarni.".ir.1 vernyorn. Akinek nines mega kacl c "'" semJ1li baja.inak van egy kiilsoleg alkalmazharo leherosege is: 2. agyverzes. es a koszorllcr elmeszedeset is megszLinteti. A fend ker noveuyen rul meg eg)' par szor irok a fokhag)'lll.ilrozar. hagyj.. koverkezmenyei a rrornbozis. A nyakunkon levo ker oldalon elhelyezkedo aorta riszt.illapor is javirhar6.h61.nlom napi I cseszevel.1. Ihatjak oker Felv.es erreudszeri beregsegek. a magas vernyomas kivalo gy6gyszere.ikhoz . re. legal. mel)' korun k nepberegsege.ibb hcten kent eg)' cseszevel.irol. [(~szeslrsiik el6nyben a novenyi ohjoi<ar.5 ell almaecerer onrseuek egy fellitert's beforresuvegbe. A sz.lZ n lmuecerbe.ivon errendszeri problern.i. Ezt a csodalaros munkar csak llg)' rudja j61vegezn i.frjiik a koleszterin problem. heti egy-b~[ csesze tea fogy. Bels61eg az erdei malnalevel teaj.naros errekec. amig esak haszn. Legrobbet az egeszseges dpLilkoz~lssal es a helyes elenn6c1dal reherunk. magyar konyha nem kedvez de kis odafigyelessel rnodernizal harju k raplal koz. Aver visszafelc is Fog . 44 45 . es kenjek be kerszer-luirornszor a ker nyuk i uroerer. Egy nap alatt 9000 liter vert pum- '" A ver6erek es az aorrak riszr. Ha nem vigyazunk ra. vagy na yon idegesft6 11111 nka helyen dolgozik. lagy vizben szabad 12 orrin . a szivin larktus. ez is korlatlan ideig fogyaszthat6.\r aj. Minden sziv. Ez is segiri a 5Z!V ll1iiki:ideset. Tiszursanak meg 6-10 cikk fokhagyrnar.in rarrasa is nagyon lenyeges dolog. a jobbik v.\k le az i'lveger. Gyakori es Lljdalmas erberegseg a visszer. nem ragitja. mel). Csokkenresere a fentebb ern lirerr Sajnos a hag):omanyos a koleszrerinszegeny pal ereinkbe.irrsak be a kezu ker az eccrbe. v. Esre m.inyban keverve. ha az erekben akadalyralanul araillolhat a Vel'. csokkent ik . illetve dieranak. Az erelrneszesedes lenyege. KerUljiik a t{Lis. Aki hajlamos a meszcscdesrc. hogy a rrad icionalis fzvil. Gy6gynovenyeink kozul koleszteriucsokkenrd harasu az oszrorus veronika es a ryukhur reaja. Csak hideg. Calagonyaval ez az . hogy elerfonrossagll exigent es rapanyagor jurrassou el a 300 billie emberi sejrbe.iluak. mint a galagollya. herenre egy alkalommal isrnerclje meg azunin is. . ez nern olyan eros illaru. hogy a veroerek falaba zsirszenl anyag (koleszrerin) iv6dik bele. magas vernyomashoz vezer.ik a·l. ill.irj. g A koszorllcr-szll cu erer a fa Iiban erraglro I " ""I "1 'I a . riszt irja belii l ro] az ereker. szivideget n)'lIgrar. hogya szfv es az erek izmait rllgalmasan rarrja.izni kel1. Mindket noveny nagyon j6 hards al van az erek ciszrfrrisrira. hog l' aver koleszrerintarralma ne haladja meg a Idv.isunkat llgy.. Megelozeskent is jol leher al kalmazni.il fogva. KCds61eg a vadgeszrenyebdl keszulr kremer es az orbancfiiolajat javaslom napi robbszori bekenesre. a rnedvehagyrnarol. eltarad es mega!l.It aztarni.in uuuis. fdig lesz FokhagYllJ. az els6 sZ3mli hal.ir azounal is alkal mazharo.es errendszeri problcmara a legharasosabb gyogynoveny a galagonya <\nmll a ru lajdons. illerve a z salytit.. A rcrna fonrossriga III iarr nyornutekosa n ujra megelllI. Ak.ilrva.. a szfv.ilIati zsiraclekokkal szcmben. arnir sokan nern szeretnek.n id6s emberek sZlvere is.1. Erdelllcs idonkenr ezekhol is egy-egy nlkalornrna 1 fogyasztan i. szi nreu nupi egy cseszcvel. segftik a sZlvl1llikodesr.\gj. Z. t iI f Errendszeri es szivbetegsegek Egy ember sztve 70 ev alarr ker es fd milliardszor ver. A magas koleszreriuszinr lIg)'anis hosszu r. Egy-ket her a larr erezhero javulris rnurarkoz ik majd.ir.r..igosan zslros etelek fogyaszras. erelrneszesedesrdl beszeliink. sokak elerer megkeseriti.ikar fogyassdk a megjelolr m6don..ira mla ni. a szrroke..k benne a fokhagym.~szdsa j6 harassal van a stresszes elet1ll6dot eiol< es . napolHa 100 OOO-szer. an nak is kellene a~gon)'ar fogyaszta n i.!V izrnai rugalm<lsak. Ezert fontos rehar.1.ijar. els6sorban az olLvaolajar az .alyozza annak a k ialaku lris.]val az al maecer. vag)' fele-fele ar. hogy az aort abi llenryil meszesedik el. Ugyanllgy. . Utana eleg J-2 herente inni belole ernlekezreronek es megel6zeskem. A medvehagyrna leveleibol salarar is lehet keszlreni.\g harmonirija megmaracljon. de ennek az dkesziresi modjaval vigy.. anug nem csokken a koleszterinszi nr a k iva nr mertekig.i]a.' iutasu gy6gyszerekkel kezelik. Napi egy cseszenel rabbet neru kell megillili bel6le.igan. Arn ikor az erfalak rugalrnarlanua v.

A rohan6 elermod nagyoll megterheli a szfvet . Orvosi ur. de ha nagyol1 rit k. Ez a rca keszulher fagyongyb61 is. vag)' joval lassabban fog a ll1agas vernyornasunk az egyeb karos harasok koverkezreben kialakulni. nui I' nem rarralrnaz anyagokat. a ruasik fele meg esak bimbos. infarkrushoz benu lashoz vez et her. hogy ker es fel deci forrasban leva vizer raoncunk egy teaskarnilnyi novenyre. ha I'ligalm3sak. sz. es szriritas kozben elvinigzik. Ez a noveny szeruu em egy csoda. exert erdernes ctkezes elotr inni. A k inek 140/90 Hgmrn felert van alland6an a vern yo- 2-3 111<15a. Az n leghelyesebb elj. illetve viragos agveg. szerveker es az iclegeket. Az etkezes elort ivot.1gvegben mar nines nedvkerlnges. merr a vir.lr~b. a kkor is sokat tetrunk az egeszsegi. rudja: szfvritmust cz lenyc- ges hdonbseg a galagonya elonyere. nier tisztftasaban jelesked ik. men a sz iv es az agyi kis erek. (korrol tLiggedeA magas vernyomas erosen fesziri vernyorn. A galagonya csak rnagas vcrnyornasnal haszualbato. koverkezok a szeri nt hasz nalja a galagonY<Hdk valarnelyiker: minden harmad ik !lap igyon egy cseszevel. A galagonyatermesbol keszult rea ugyanolyan j6. men a rerrnes eresekor az . Kezeles. a kepzert feiv<ldrl6k a teljes viragzasban levd galagonyat nern veszik at.ir nem szabad hasznalni. amikor a viragok fele mil' reljes viragzasban van.tllnk norrnalis vernyornris mellen is. 10 percig a fiivon hagyjuk a vizer. mint a percig f6zni kcll ker es fel deci vizben. 46 47 . hanem a szfvbcrcgeknck is. ha heti egy-kec csesze galagonyatdc megiszullk megelozcskcnr. akkor is. Ingadozo vag)' alacsony vernyoruasn. ezcrt nem cda dolgozik a noveny.ighoz es a levelhez eg)' kis gallyclarabor is hozz. A megeloz esre hasznalr rear eleg ketheterikenr is inni. hog). Kb. Ha egy heren egyszer egy cseszc teat elfogyas7.. megeldzes a galagonya viragos . nem fordul elo az elhalasu k. Azert kell ilyenkor szedni. a szfvizomelhalast az agyverzest. A galagonyab61 az egybibes es a cscrcgalagonya egyforman j6. bellilrol. Ez agyverzeshez . A gabgonya magja viszonr megszuncerl gokec.is derek. men a celjes vi ragzasban szedert galagonyavirag megbarnul. amikor veruyornas als6 erreke 90. 160/90 Hgrnrn-nel kemaponkenr igyon a reabol egy csesz evel. Ugy<ln is az a k is agveg meg taplalja a viragor. niil) 130/80 Hgm erfalakar. a nap barmelyik szakaban. ha a reaivas megkezdesekor ellenorzes mellen mar ll1egbeszelik a reatogyaszras az orvossal egy-ker azr. A galagonyaviragbol keszu lt cdr llgy kcszfrjuk.t tea jobban. Ezert j6. Az uzlerekben kapharo g~llagollyaknal ezr a szempol1wr szigoruan berarrjak. konynyebben felsziv6dik. nern.igvegbol keszCdr reavalleherseges. es egy teaskanalnyi nyugruto az crroIllagot es nem pattannak el.in h6napja ellen )6 . a A galagol1ya vi rages agveg a kovcrkezoket csnk lcenti a vernyorn. Ez urobbi "rudasa" segir megelczn i a sz ivi nfa rktust. ki van nyilva.tiszt itja az ereket minr a gy6gyszerek. azok clveko. es fedovellerakarju k.ic magllkon fogjak eszrevenni. ha egeszsegesnek erezziik magllllkat.iricaskor nem lesz mar reljcs errekti gy6gynoveny.in. szabalyoz. vag)' e folott vall. A magot meg kell torni. Eloszor a &alagonyar61 irok. es van egy nagyon fonros rulajdonsiiga: a sz iv cs az erek izmait fugal masan ra rrja.il a galagony.isa jar. hogy onok nek melyik Ielel meg jobban.ist. neh a-neha iszun k egy cseszevel belole.Magas vernyomas I Egeszseges ::IZ r· telnorr ember Ill.inkert. szivideget nyugtar.iu. erelrneszesedes nern dgirja azokar. de ennel az erreknel mrir m indenkepp orV05hoz kell fordulni. rnegrepednek. nerncsak a l11agas vernyornasban szenvedoknek. rnajd lesztl rjuk. Ker elreres van kozotriik: a rermesben nines szividegnyugtat6.iszedunk a vidgz. A galagonya viragos agveget azerr igyirom. mint ahogyan azr viragzriskor terre. az egyeb Alkalrnazrisuk sorau saj. Kulonosen a koszo- es ez azz al a veszcllyel nyodnak. es erkezes elorr lassan megisszuk.

ls man riigyfakadasig.old mereng gyiijresi ideje auguszrus Lmisodik felet61 51. men kiv. Ahogyan LmiL" tek kialakubs<lt.ir a feher bogyorerl11esr sem szabad rdnak haszmilni. egj Al11ikor a merenger 1 "'1 rasz. hanem vercisztit6.ival vag)' L.1-6 szem csipkebogy6t 5 vagy egy tdsbn<il csipkehLLSt is bele lehet tenLli a vfzbe.s tobbet irok.I In i.st ~rnek el vele. Minden gycgynovenyre vonatkozik csokkenrokre is.C7. Egy cseszchez egy re. I Ismerelren mcndorn.1 hanisokat lesz d. a szennaval. de j6. hog)' Ll1. ha <lZmagas voir. kulouosen a galagonY.lk akkor viszik Ie a cukorszinrer. keressek a konyvern ben nuisltol is a gyogynoveuyeker. aj.ott testreszekre szokruk kenni. A gy6gynovenyek hads. merr minden elbomlik beldle. Ekkor van benne a legtobb hat6anyag. egyebkenr a hasznalari modja meg-ezik a robbi eddig leirr gyogynovenyevel. A kutyabengekergcr els6sorban hashajr6nak hasznaljik.lassirja az . A macskagyokeret Fokent idegnyugtarokenr haszn.1S novcnnyel akarjuk vegyireni. iisszes gy6gynoveny hasznalarakor ervenyes -. rvhlg. Az eclclig lefn gy6gynovenyek koziil a galagonya es " fagyongy a vernyom. men ak kor on n<l n. ajanlolll.igvegec. hogy a hideg viz ne legyen meszes. maid a verri. Vag).esedes. Nemcsak vernyomascsokkenro.lZlli kell.naljak tavaszi es osz i tisztfroktuaknal a csalanleveler.ogyaszdsa eserebeu dupla erdgiro hat:i.u<lnyban azonos hadslLakb6l.ir ker naper is. Mint lathato. Azoknal a gy6gynovenyeknel. de vernyom.ir. legtobbszor SZIV-es errenclszeri problcndkkal is egYlitt j.intallllak ellen es izzaszt6nak is j6 hadssal has1. M ivel azonban a koszorucrer is risz.il haszll.il bizrosahban alkalrnazni.lsik. vernyomascso ~k en. ha ezekre a szernp ourok ta is f1gyell·Lnk. Terrneszetesen a sz iv rnukodesenel. _T6 cukorberegseg ellen is. annak nem kell ellenoriztetni. nk a nn. Csak a Feher termesii tilgyongyot gYlijtjCd{. teh ~~tezt a tu lajdonsagat is iigyelelllbe kell venni. serkenri a szfvrrnikodesr. flyen keszlresi m6d LH1.isi rnodja ennek is ugyanoIY<ln.SlLgy6gynoveny. amelyek vizclethajrok is.is els6sorban a noi bajokra ad gy6gyirt.ipolo]a a kozonscges cickafarkfll. vagy eserleg harmadik orvossul is beszcljene].lrga rermesli nem gy6gynoveny.in kire.rirja. De h<1a hideg vizben azratorr fagyongyot a mar elkeszitett es kihiilt galagonyaval keverjl'd< ossze. A galagonya.I gy6gynovenyekec. egyebkenc az resre.1t lehet rokozni az lLgynevezett egYlittes hat~issal. es azt rogjuk hasznalni. Ez a ni:iven}' is sokoldalll kepessegekkel rendelkezik.isu.lscsokkento is. 111. ha <11.. Ezeknek a gy6gynoveLlyeknek ez a fa lrarrisrerillet iik.1 i. rerrneszeresen csak akkor. Eseten kent a magas vernyomas meg veseproblemakkal 48 49 .1scsokkenronek.ll. haszLloS gy6gynoveny.nalhatj. azurrin ujabb her eltelte ur. novelni fogja a galagonya hadsir.lS t. vizelcchajro. Ezerr k i kell probalni az egyiket. Ez igy igaz a kis tel izi:il~l merengnel is.in m. Ekkor van ben ne a legtobb hat6anyag. ami egyenerrekil az anyalevelleJ. men nem isrneri azt. Minel robbszor OIV. A di6levd szinten kislllenekben csokkenti a vernyomast. A rdja is kiv.iscsokkentesen tr'd ezekre a beregsegekre is j6telWllY hadssal vall.\s.fr6nak.ilrogarharjuk a hasonlo harasu fiiveker. Ez a noveny is csak lllagas vernyom. mar az elsonel elerju k a megfelelo gyogyfro hardsr. mere az mergezo.isuk. a Feher Fagyongyor. csak a veruyomasr rudja csokkenreni. ha ennek ellenere a robbir is megnezz ii]«.ln nelllcsak a vernyoLll. errol.lSU valaruir egy gy6gynovenyrol. a legjobb crcdrnenyr ezekkel leher elern i. EgyebkeLlr ell elsosorban a galagonya vir'lgos . hanem vernyo- A g)'6g)'szer kezden csokkenreser csak fokozarosan sznbad Illeg- nuis-sznb.1. Eserleg rirkabban is leher inni.iskanril fagyongy kell.itesi m6dnal kell vigyazni.il6 har.ilral ismerr Cavinton nevii gy6gyszer alapanyaga. Erdekessege.ik kiluilni. Meleg vizzel semmi keppen nern szabad a re. Az alkal maz. hogy csak azerr nern javasolja. semrnilyen rnellek hara sa nines. Felretleniil meg kell <1Zorvo sukk a] beszelni en. vagya galagouyarermesr. Hagyj. Arra az eserre. rudjuk arnikor majd azokat szliksegiink . Az orbancfll sok mas jo tLllajdons.irre- i.ilrai<iban lombhull. mint a galagonyrie. sebeker gy6gyit6 harasa is van. de kismertekben a vernyomast is csokkenti. a s. Ebben az esetbcn vigy.atdr evekig lehet fogyaszrani. leher.il 'LI i I 180/90-100 Hgm 111 vemyomascrrekncl mar mindennap meg kell inni egy cscsze rerir.ik. eserleg a k is rel izold metenget javasolorn a vernyonuis csokkenresere.1. Ezr a novenyt hicleg vizben kell az tar n i 12 6ran kereszrul. amelyik a legjobb nekunk. ezr scm szabad Il1CSZ S vizbeu azrarni. . a feher fagyongy cs a Ids rei izold mereng unin leirt novenyek hasznalara elorr kerem. mere ott fogok irn i az osszes tobbi harasu krol. semllli bajt nem csinMunk. es ezurrin tegyek bele a fagyongyor.ez mar klinikailag iguz olran vemyomriscsokkcnro -. ezcrr azok. Ma az en [UdOIll. hogy reggel igyak meg a napi rear belole. esrerol reggelig v. rn inr . vag)' forralr viz a megfelel6.ilh<lr6 vernyom.ismeresne] az adarok mcgfelelnek. 160-as vernyonuisndl haromnapoukenr egy cseszevel. A galagonya viragos agveget ugy is el leher keszireni. igy a gyenge vernyolllasesokkenrd hatasarol is. men a gy6gynovcnyek cS.1llalld6an Illagas vernyom. ha a vernyom. rncrr az esti ivasllill ejszaka sokszor fel kell kelni. men peldaul a Fag)'ongyor nem szabad fordzni. Az elkes1.szert is kes.de ez ingadoz6 vernyoLl1<isra is . nagyon sokoldalu. Ilyen magas vernyornasrd. nem esak re.1nak haszn~llrak. A rea elkesziresi modja uzonban 111. Keszfrenck bel ole uikellenes gy6gyszert . ha galagony.a Feher fagyongy. A masik nagyon harasos gyogynoveny magas vernyoIm1sr3 . segiti a mirigyrendszer miikodeset. lddnkenr v. nem egyfornl. amikor ker vag)' ha rom noven)'t kel'erUnk ossze lllegFelel6 .lrer[ek. Ezt is forrazni kell. nem csak verriyonuiscsokkenrd. A pas1. 2-3 her ur. Ez egy nag)'on sokoldalu noveny.lgy reggelrol esrig. en 19-fele gy6gyhadsarol rudok.inlom. az alacsony vernyomasr meg lejjebb Vi5Zi.ic elkcszucni.ismeri-e . es nem az erekb61 rogja a meszet kioldani.1 harasar .\subr. Peldaul sokan hasz. igy a vernyonuishat nak mindenrnajd a masikar.igait gYlijtjl'Lk.lrr. de a vercukorszinrer is ellen6rizressek a h:iziorvosukkaL Akinek normal is szinren volt a vercukra.iga mellert meg a vernyomast is csokkenri. vagyis megelozesre heti egy-kcr cseszevel ig)'anak belole. orVOS<1nern javasolja a rea fogyaszt<idr. de a vernyom~lst is csokkenri. ktk Cavinronr szednek agyi erdg.eprember vegeig rart. <lZt a novenyt is aztatni kell h ideg vizbell.sztfdsnal errol i. igy vernyomasesokkenro is egy kicsir. es sernrnilyen gy6gyhadsa nern lesz. ha vernyornriscsokkenro te. a kis rclizold . hog). A Fekete ribizl ilevel is csokkenri a vernyomast. azonban azoknak nern a vernyondsesokkemes a legfontosabb hat. dcszrillrilr. Kozbcn ellendrizni kell ~olyamatosan a vernyornast. Hem szabad h asZll . A mezei zSllrlo is csokkenti a vern YOl1l.ir leher a gy6gyszert irtam. szamolJ'anak a robhi hunisavalis . Azr hidegen zsirban ki keverve Fag). Esetleg meg lehet kerdezn i az orvosr. hogy 6-8 orrin keresztul hideg vizhen . amelyik a vernyomasr is csokkcnr i. tehat ki:dr6lag KULSOLEG. n csak .Ujuk. Ha sz erencsenk van.11' felrerlenul meg kell beszelni a hdziorvossal. abban nines IlleSZ. rnegjegyczni.ir uk ar vnlaki inni. Elsdsorban a noi ivarszervek isr. de ennek se ez a fo reri'dere. A kis teli1. javftani. vag)' az cgycb gyogyiro tulaidonsdgaikndl is fogok meg r61uk irni. A magas vernyomas alraUban Ilem egyedlili baja az embereknek.na'I'p 'I'.lsom szerint Illar nem kr~szitenek belole gyogyszerr. kulonosen koszol'l:lerelmeszesedes ellen j6 har. szabad h aszn . Eloszor csak heri egy napoe leher ki hagyn i a gy6gyszerbol. Gy6gyszerdrakban kaphat6 desztilL\lr vfz. A feher fagyong)' leveleit es a ceruzanal nem vasragabb . Az nem .isn. A galagoll). eserleg a harrnadikat is. pedig ez nagy bir.1 g'llagOnyae. Sot haszn.tortaska .1I6.isn.il.ilyozo is. Erelmes1. de vesees h6lyagb. 180-as vernyomasnril vag)' e felerr III i ndennap egy cseszevel kell megi 11 n i belole. hogy a bel6le kivont vinpocerin nevil anyag a sobk . men akkor a vizbol oldja k i a meszer.izrarjuk. A kis relizold Illerengbal regebben gy6g). . Az eddig leirt gy6gynovenyekcn kivi'd meg egy par van. m.I~ csokkenreui .

es az epermikodes segitesere az orbancfu is. Ma olyan sok nern kiv. A. hogy a h. Neill kell .ik.isba n szenvedcknek ja vaslom. Tal. es elllliterrem r. ES nehriny het u larr rendbe jort a vernyomasa.isomra. gy6gyszerek nelkul. mintha csak a galagonY<1r inn. nem hagyj.igai miarr az egeszseges embereknek is javasololll rogyasztani neha-neha. kurarom az igazi megold. hogy sokkal [obban erz i mag<it. mint amikor flatalabb volrarn cveim szam. az egesz szervezet mll kodeset segili. Az ingadoz6 vernyomasLI embereknek a Fagyongytea fogyaszrasat javasoloJ1l. I:-la nem felforraljak 50 51 . nem meszes vfzben . Olyan ar. mint a magasan merrek. ha a vizer es uranu lehiirik.n. a koszoruere is ki fog tiszruln i.i. es togY<1sztani kezdi a fagyongyot. f'elterlenLil valrozrarui kcll az etkezesi szokasokon.ir leirram. es nzr hiszem.iron S. Ilyen esetekben mindenkinek javaslorn a napi egy csesze r). men 60 fokon mar minden eibollllik belole.Llkht'lI'te:i. hogy keverjenek ossz e harem resz galagonyar egy resz zsurlova]. ak kor sern szabad a t yukhurt abbahagynl. Ez a gy6gynoveny a nok oltalrnaz o]a.ban ismegeri. ingadoz6 vernyomasu embereknek csak akkor szabad galagollyare:it inni. konyver meltatva rneselre. men nyivel jobb tninosegii lesz az eletiik. hog)' lljra rermesz eresen elhessek.es a magas trigl iceridszint is. es az idegeik is IllegnYllgs2. A diolevelben van egy sejr novekedesr g.lis vernyol11.ik rovici ido alatt abba. Ezt a tdt csak h ideg vizes . megszi'lllteri a belso verzeseker.sr.iztarn i. Illegtapasztalj:l k majd saj. hog).isa.ik merni a vcrnvomasu kat. hogy en mar micra kerc ern.irosul.ihoz egy resz orbaucfiivet adu nk. Ingadoz6 vernyomas A normilis enel<li 120/78 I-1gm 111-CS vernyonuistol idonkent fiilfele vagy lefele elrere. elkeszitsiik azt az egy csesze tdt. es ezerr csak het i ker a lka lorn rna l szabad eZI igy inni. A het tobbi n:lpjan a sima vernyomasc sokkenror hasz. Ebben az eserben a hasznalr vernyonuiscsokkenror egeszirsek ki z su rloval ugy. eserleg meg csok keuni is rog. Meg Fognak szfi n ni a szcdulesek. lagy. Majdriem kifelej retrern uz orbri nefti uel.ink. es egy reszer elveszftik ezeknek az errekes anyagok nak.es :l triglicerielszinr.iro111l1cgyed resz vel'llyomascsokkelHo gy6gynovenyhez a kevesbe hadsos 111.il6 rulajdons.ektol. de ezr a kevereker csak heri egy.i.es cpenuikodesi csokkenro prohlenuik n.ismeror orrhonra.ir tekinrve. hogy ~I vercukorszi nrjuk scm emelkedik. Azonkiviil. nagYOll hamar tapuszta I ni fogja. A vernyonuis ellenorzesevel egyhjra bizrcnsagerzetu k fog k iu lak ul n i. Mar robbfele gy6gyszerrel kiserlere~ zerr a korzeri orVOSOIll. ue m fog L\jni a feje a vernyo ruas .ilh3tj. Ezen a ny. De a cukorberegek is rapasztal ni fogjak. Kevesebb voros luist es kevesebb zsur kell fogyaszrani. kivalo i rn munerosud is. kezdjek el .ol11orra elfogyaszrani. de a hnuisa jobb lesz. tudv. hogy a gyogyszerrol fokozarosan rerr . a szfvuuikodese is normal izalod i k.inr haras eri az im mu nrcndsz eru n ket. Minr lll. Tapaszralarairn szerinr ez kb. nemlesz az :lgyukban ott az .isuk.iztadssal szabad elkt~sziteni. Amikor normalizalodort a koleszterin.omorideg esereben is hauisos.\sukra. adjon ranricsor. :1Zegyeb hatas elerese celj.1gy6gYilovenyekkei roneno kezeleser a vcruyomasuknak . esetleg konnyebb esetben meg is sZlimern i. A Feher fagyongy az egesz mirigyrendszer miik6tieser segiri. heri egy csesz e teat sz i men rarras celjab6lmeg kell inni . Hrirom-negyfele gy6gynovenynel robber ne keverjenek ossze.is<ir is. Megnyugsz<1nak idegileg. VegezerLii a magas veruyom. Termeszeresen a vcrnyonuiscsokkenrd te:ikat aleirtak szeri ur parhuzamosa 11 Fogyaszcan i kell.is p.i. de evente legal:ibb ketsz.ira. eserleg ker alkalomrnal aj. deprcssz io vagy g). de ezeken eM meg gYlIllad.ir evek 6r:·1.i. ha rendszeresen rudj.. M. gorcsold6 harassal is relldelkezik. es ezerr segit a hasny<ilmirigy miikoclesenek is. es kl i n i kailag igawltan idegnyugraco is. es az ort clolgoz6 holgy a [avasasszony unokaja c. eleg.r16 anyag.anak.-on bererrii 11 k egy konyvesbolrba. hog}' akinek ilyen a vernyom. Ugyan'1 n nyir kell fogyasztani belole. hogy ezr a novenyt mindenkinek javaslom hozzsitenni a vernyomascsokkenro gy6gyFiivehez.inlorr fogY3szrani. Az ingadoz6 vernyom.in most. nem rogja magar gyengenek erezui.iIland6 feJelem. hogy Ilaponta ]0 percet magllnkra sz<injllnk.inyban keverjenek a galagony<ihoz cickafarkat.iscsokkemo. Nem fognak rettegni alland6an a magas vernyomassal j.ist.ij. hogy adjon tanacsor a rnagas vernyom.ingadoz:is. ha harorn resz galagony. egeszsegesebben.h6 szov6dmen). Ugyanigy j6 a rnrij.r ez ollmag. ha szukseges a mindennapi fogyaszt. Akinek ingadoz6 a vernyomasa. hogy a vernyornrisa rendbe jon.ib61. es akkor is csak a magasabb crrekeknel.l5iknovenyr egynegyed reszben adj:ik hozd. hogy a l11agas veruyomast csokkenro gy6gYllovenyiiket egeszirsek kl cickafarkkal is.it61. Nagyon ajanlom noi olvasoirunak.akik meg ezr eddig nern ret tek -." A magas vcrnyoruas velejdroja legrobb eserben a magus koleszterin. es ha nem lesznek tii relillerienek. hog). fgy rogja a vernyomas-szabalyo:dson tld az erelmeszesedesr is javirani.ikmegel6ze har. hog). vegyen egy eligit. ker honap alan megszunterl a magas ertekeker. hogy reljesen a sorerbeu rapogarozik m.er eg)' harheres kllra minden magas vernyondsban szenvedonek a hasznara valna. alacsony errekek nern olyun rossza k. Ha a magas koleszrerinszi nr nem oroklorr ru lnjdousag.iIland6an iIyen kevereket in niu k. cs eddig mindig csa latkoznom kellerr. mert nern rud a vizben rn i nden ben ne levo hutoanyag kiold6c1ni. a mi sziuten j6 harassal lesz a vernyolll. N. vernyomast kisse csokkenr6 gy6gynovenynel haszn:iljak ugyanazr az eij:ini. rud nak i<igy vizct beszerezni.in azr.t reggel ehg}. [avasolom.i[ magllkon. Elcg.isn.it az On re. most anllel revbe erherek vegre? Kerem. A maj.i l a verrryornis- novenyekhez egynegyecl resz dlolevelet is hozzri leher kevern i-a d iolevel j6 verh igit6 is -. mine a zsu rloua]. Kiv. Nekern ez mesebelinek tunik.il 31. A tobbi. IIjn Csepetl'li/: "Kerem. 12 6rin keresztCd kell hideg.

Ingado'l..o

vcruyomasra

meg a paszrorrriskar

is szokruk

haszntilni. Ennek a novcnynck a terija gyorsfrja a verkeringest, ez.ilral r isztitja az ereket es szab~Hyozza a vernyom.isr. De nines olya n jo har.isfoka erre a cclra, mine a ragyongynek. Ezcn r(II mar csak par szor szolok az illand6an alacsony vernyornasrol. Egy idoben az en vernyom.isorn is i Iyen volt, es akkor azr ruoudrrik nekern, hogy hOSSZll eletu leszek. Eddig bev.ilr, Akkor 100/75 vag)' legfeljebb 110/80 Hgmrn voir a vcrnyomasom. Ekkor jurort eszernbe, hogy az en draga nagymarnam nemcsak gy6gynovenyeket, hanem fiiszernovenyeket is rerrneszrerr a kerrunkben. Bazsalikollloe, valodi s,iJdnyt, borsik.ir edesapamnak - aki nem rudra a gyol1lorsavnovel6 borsor enn i, bors helyetr hasznaltak -, kerti izsopor. Erre az urobbira moudra nagymama, hogy meg f(lszerkenr is csak rirkrin szubad hasznriln i, men erneli a vernyomasr. Amikor nekem mar robbszor is alacsony errekeker merrek, eszembe jutorr az en uagyanyarn kerri izsopja. Elkezdtem inni a rdj;it,

napoma egy cseszevel. Ker her ur.in 120/80 Hgml11 lett a vernyonuisom. Bizronsagbol meg kct hcrig irra 111 az izsoprear, de m.ir csak egy mokk.iskaual fiivet rerrem cgy csesze vizbe. Azora is rcndben van a vemyonuisom. 25 evvel ezelotr ]40/80-<1t merrek. Ma is a nnyi. jonal: tartorn az alacsony vernyorn.isban szenvedoknek a napi egy-ket dl jo vorosbor cl fogyaszr:is;ir is. Vegezerul, de ncm urolsosorbau a vernyomrisrol in dolgokkal kapcsolarban el kel l monrlu ni [elrcrlenu], hogy ezt a problenuir nern szabad Ieluleresen kezelui, mindenkep. pen beszcljenek meg
111 i ndenr

a haziorvosuk

kal, alla ncl6an

ellenorizressek a vemyomasukat. Ma Magyarorszrigon es szcrte a vi];1gon is sajnos ncpbetegseg a Illagas vcmyorn.is. Ellene ren n i FOlltos egyeni es rarsadalrni venyekkel erdek. lrr is ervenyes az a tell)" hogy gyogynosokar rehetnek a megcloz csbeu. a kezelesben. soha nem larorr a rerrneszeres

Idegrendszeri betegsegek
A mai srresszes vi"igor az iclegrendszeriink sfllyli meg. Eloszor nem gy6gYllovenyekro], hanem az eletmodrol, a szabaclleveg6n torreno mozgrisrol Irok egy p.ir son. Akik kerres hazban laknak, kerern, probaljak ki: nyaron a meleg hnjnalok ur.iu seraljanak mez irl.ib a harmaros fiiben 10-15 percig. Nagyon jo harassal van az ldegekre ez a Seta. De onmagaban a friss leveg6, a csend, a felcsendUlo rnadardal, a rerrneszer ha rm atos zold csillogdsa, mind-mind megn),ugtar es gyonyorkoci ter bennii n ker. Koztudormisu, hogya zold szin n)'lIgrar6 harssu. Aid nem csaiidi hazban lakik, a kozeli pnrkban lIgyanezr megreheri, De reggelenre egy kis kocogas nagyon sokat Fog javituni HZ egeszsegi allapotukon, az ideguyugrarason rid is. A hervegeker hasznaljrik ki t:igy, hogy elrncnnek kinindulni az erdobe, hegyekbe, egy, eserleg ker napra. Az idegrendszer gy6gynovenyei amelyik szerinrem a legharekonyabb, fLi. Akinek meg nines depresszioja, kozul azzal kezdem, es ez az orbancannak herenkenr, kerheten kent eleg egy csesze terir megin ni az orbanchibdl, mindig esre, lefekves elorr. Megll),ugratja az idegeket, inuuu nerdsfto harasa van, gyomorideg-erosfto es j6 altaco. A teajar a szokasos medon keszirsck el. Akinek mar van problemrija az idegeivel, erzi azt, eset-

Nem velerlen, hogy az urobbi evekbeu rnerrekben ll1egnorr a gyogynoven),ek, gyogym6dok i ranr i erdeklcdes.

leg mar vizsgaldk is, annak azr javasolorn, hogy III i nden mascdik nap este igyon meg egy csesze orb~incfiltdt

legalabb hat herig.
Ha rnrir az orvos depressziot vagy gyomorideger allapitort meg, akkor III i nclen este regye ezt hat heten kereszt iil. Akinek nag),on makacs a depresszioja, minden m.isnap reggel is igyon egy cseszevel. A harhetes kll ra ura n sem szabad

a tea Fogyasl,rasar

a

teljesen abbahagyni, egy h6napig meg minden masoclik, harrnadik napon kell este egy csesze rear in ni, Enuel a kuranal is igaz, hogy ha teljesen abbahagyjak a rea Fogyasztris.ir, visszaesnek, reh.ir em lekezreroul idonkenr meg kell inni bel61e egy-egy cseszevel,

52

53

A m.isik nagyon j6fzli es idegnYlIgrar6, alraro gy6gynovenyunk a citromfli. Akar etkezesi celra, sa\;kinak is lehet haszmilni, robbszor is !laponta. K(ilso hasznalarra kenocsor is lehet bel61e keszfreni. rnerr anrivlrualis hurasu, Valahol hu llottam vagy olvasram, hog), valaki otveueves koraban kezderr el citrorn hire,lt inni naponra ker cseszevel, es szaz evig elr. Ez a tea csak kezdodo idegberegseg, vagy inkabb csak ideggyengeseg. idegEiradrs.1g eseten, megelozeskenr haszn;ilhar6. Nines olyan eros idegnyugraro harasa, mint az orbancfii nek. Naponra egy csesze teat javaslok belole mindenkinek hat herig egy evben kerszer, 6sszel es ravasszal, vag)' egesz evben kethcren kent egy-egy cseszevel. Az sern lesz baj, ha l1legszererik az Izer, es rendszeresen fogjak inni. Aid nem cud aludni, nehezen alsz ik el, vagy ejszaka robbszor lelebred, az esri tea urtin ejszakara is keszirsen az agya melle egy csesze citromhirear. Egy-ket korryrol
rovidesen visszaalszik.

Az crnbereknek napi ker-harom liter folyadekra vall szukseguk, ez legyen ezuran gyakran gyogyrea. Ezr a kis
k ireror a clrromfri ndlminden keppen le aka
rt

a m irni,

mel"[

fontosnak tarrom. Visszarerve az idegberegsegre, az orb.i ncfuvon es a cirromfuvon kiviil nagyon j6 nyugrato re.ir leher kesz.ireni

II

a v.illa larvezetoknek, a kik nagyon meg vanidegileg, az irodajukbau is kellene rarrani es fogyaszrani ezt rear. Ma mar szokassa valr az uzler i parrnerek kavezratasa, rerizratasa drgyahis kczben. A vezero igyonilyenkor citrornfutear. jobb ideg;lIlaporban marad, mint a parr nerek, nem fog llgy kifaradni a rargyal;is 50ran. De ha ,1 lakasukra erkezuek vendegek, es l1legkfnaljak oket reaval, ezr citrorn hirea aj,inlaravaJ is kiegeszfrherik, meglatjrik, sokan azt fogj,i.k kerni, Mi nem vagyunk teaivo ncmzer, de cl leher kezdeni, hogy azza valjunk. Ami csal;idunk ezalol k ivetel volt, mere nagYI11<1111a es edesanyank is gondoskodQ[[ arrol, hogy a reasfazekban .illandoan legyell valamilyen gy6gytea. Aki szomjas volt, ivort belole, viz helyerr is azt irtu k.
nak rerhelve

Azoknak

a m<1cskagybker nevii gy6gynovenybol. Sajnos az ebbol keszulr rea nern j6fzii, es foleg rossz szag{1. De hacasaban kiv.ilo. ebb6l keszft ilc a Valeriano nevi! gy6gyszert. Az idegberegsegben szenvedok isrnerik. J6 nyugrarri es alraro hattisa Iolyran a komolyabb idegbetegsegben szcnvcdok is eredrnenyesen hasznd] hatjak. Esre egy csesze el Fogyasz[.i.s,ir javasolorn, azidegallaporukrol f(igg6en alkalornszenien, merr a rendszeres hasznalarar nem ra ("[0 III valosz.uui nek a kellemerlen illata es lze m iatt. De ak it ez nern zavar, vag)' eserleg megszokra, az igya. Kevesen ismeri k a borsos varjuhaj nevii pozsg,is novenyr, ami jo nyugraro, es euyhe a lt aro is. fze a borsra emlekezrero, nagyon eros, mint ahogy ez a neveben is benne van. A 1<\szereri az .erosen borsos ereleker, azr nern fogja zavarni. Valnhol beszelrek rola, es azt moudr.ik, hogy akinek serum i lyen papri ka nem eleg eros, kosrol]a meg a borsos varjtdl,ijar. A j6 nyugraro harasa rniarr inkabb nyugraroreakenr , mint alratokenr javasolorn a fogyasztaS<ir. Az idegbetegsegekrol vcgezet iil annyir, hog), jobb Jllegelozni oket, mint a gy6gyfr,islikkal fOglalkozni, ezerr bizzunk a termeszet gy6gyft6 erejeben, es a n nyirlegyii nk j6 levegon, amen nyic csak lcher, es mozogju nk sokar a szabadbn 11.

betegsegek
zavarj.ik a rnesterseges Nemkivanaros szerek a vilagon, xzervezetunknek, kepesseger. anyagok. mertekben

Imrnunrendszeri
a narancs. A gy6gynovenyek es a ribiz lileve],

[mrnunrernl sveru n k szervezerun k rcrmcszeres vedekezokepessege a beregsegekkel szemben. Hibas Illliki:idese allergiahoz, gyengulese a beregsegekkel szernbeni Fogekonys.ighoz vezer. Sokszor az irumu nrendszeriin k azcrr nem llgy rnfikodik, ahogyan kellene, mert funkcioiaban szaporod nak a kern iai ferr6t1enitClnk, eselyr sem adva hog)' ki fejlessze rermesz eres vedekezo-

koziil a ryukhur,

<1cickafark

A csalanban is van Ceviratuin, de kovasavrarralma ruiarr a redjar 6 hetnel rovabb nern szabad Iolyamatosan

rn indenr

Vannak gyogynovenyek, melyekke] crosit herjiik im munreuclszeriin ket , elsosorban az ok, arnelyek sol.

C-vit<1minr rarralmaznak. Ilyen a csipkebogy6, rnelyer kiilonlegcs m6don kelt elkesziteni: hideg vlzben aztatjllk 6-8 6ran kereszriil, de akar egesz ejszaka is, fellangyosirva fogyaszrjuk. Kival6 iidftoiral is, megclozeskenr is ajanlom. Termeszetes C-vitamin-fOrrasok a szecler, a paprika, a citrOI1l es

fogyaszrani. Az orb,lncfll <17. egyik legfontosabb immunerdsiro gy6gynovenylink. Azr, hogy e: a novcny nagyoJ1 j6 harassal van az elleruillo kepesscgunkre, nern ru l regen rudjuk. Ebb6l a novenybolnem klnabr, hanem rendszeres fogyaswisr javaslok legalribb kerhetenre egy-egy cseszevel, Sajar rapaszralarom szerint a gyenge imrnunrendszerrel rendelkczokre nagyon j6 hnrrissa] vall a Linclzs,is vagy a nagy (Irim rendszeres h'lsZll;~lata. Ahhoz, hogy javlliasr rapaszraljllnk maglinkoJ1, nagyoJ1 sobiig (egy evig) naponta egy esesze reat meg kell inni valamelyik lltiflib61. .J6fz(\ek, es erosftik az ellenJI16 kepessegiinket. Meg az allergi,iban szenved6knek is haszn,i1, ilyen hOSSZll fog),<1szdsa lIdn elmldik az allergia.

54

55

I

I

.lOIZL! es erosiri a szervezer ellenallo kepesseget a kakukkfLi is. Kerti valtozara a jobb, men az illoola] tarralrns
a duplrija a vad ka kukk hienelc. Aki csak fokozn i akarja szervezetenek az ellenallo kepesseget, anuak herenre egy csesze kakukkfiirea elfogyaszrasat javasolorn. Lehet az orbancfuvel valtogarni. bizrosan hamar elkap valarnilyeu beteggyenge az Imrnu nreudszere, a

ossze a kaku kkfuver

az orbaucfuvel,

es ker hetig minden

Ha valak i nagyon
seget, egeszen

szervezerenek nem eleg harekony a vedekezokepessege. Ebben az eserbcn javasolorn, hogy 1-1 ar.inyba n keverjek

reggel cs esre igya nak meg belole egy csesze tear. A ker het elrelre utan mrir csak nnpi egy cseszevei kell rneginn i rov.ibbi leet hetig. Ur a na eleg ket-b.irom naponkcru Iogyaszrani. Amikor mar ritkabban lesznek beregek, clcgcndo heci egy csesze, Ne hagyjak abba legalabb egy evig, Annak is sZliksege vall az im rnuuerosirf teak valautelyikere, aid reljesen egcszseges, merr nagyon sok bercgseget megelozhet vele.

'I L .
I

Iziileti bantalmak
Az egyik iz.iileti banralorn az iz iilcr i gYllllac!as. Ha azilyen gyuUadas a kezen, a csuklon, rerden, vagy a bokaban van, [avasolom a koromvi ragkenocsor a megszlintetesere, men az nagyon j6 gYlillaci<isgati6. Itt is adok a kedves olvasoimnak egy j6 receprer, amely 1ll.,1S, mint a bolti koromviragkenocs receptje. Vegyenek korornviragbol 2,5 reszr, cickafarkbol 1 reszt, verehullo Fecskefiibol 1 resz r, somkorobol 1 reszr. A novenyek mind frissen szederrek legyenek. A koromviragb61 a vir,-\g legyen a robb, de levele es szara is kell bele, men igy lesz jobb. A robbi novenynek egyForm<l ar.i nybau
legyen sz.ira, levele es vidga. A novenyeket kb. 1 ernes darabokra ossz e kell vagni. Annyi riszra serteszsirba

.;

jobb, ha ravasszal es osszel, Ielevenkent csinalnak ujar. Ha nern tudnak szedni a fenti gyogynovenyekbol frisset, vegyenek a bolrhan, de mielorr a zsfrba heletennek, Izrassak
addlg, amig vizzclrncgsz ivjdkmagukac, rncrr ha ezr nem reszik, odaeg, Ez a kenocs kiv,il6 gyulJadasgati6, es meg ara nyerre, visszerre is haszualharo eredmenyesen. A reumatikus

Lijdalmakat is csokkenti. Sebek kezelesere, egyes borbrinralmakra is haszndlharjak. A reurna kezelese, gy6gyitasa meg sza ruos mas gy6gynrivennyelis rorreuher,

en

teakeur elsosorban

a rnezei

zsurlor, csak klilsoleg a mocsdri zsurlor javaslorn ..A rnezei
zsur.o kivalo vesetisztlro. A reum a oka sok esetben a vese renyhe rmi ko deseben keresendo, amikor a vese nem meregrelenit eleg hatckonyan, es a szervezetben benne

tegyek bele, hogy arnikor a zslr mar Iolyekony, ellepie a novenyeket, Fozzek Fel az egeszet lLgy, hogy haromszornegyszer felrottyanjon. Urana ket napig pihentcssck. Majd isrncr fel kell fozni, es egy ruhdn ,it leszurni. Hutoben kell rarrani allaudoan. Egy evig is el Iehet tartan i, de

maradr salakanyagok az Iztilerekben rakodnak Ie. Ezerr azt javaslorn, hogy egy [ionapon keresztul minden reggel igyanak meg egy csesze zsurlotear azok, akiknek reurnari-

56

57

A kerti nui lnalevel.in a pore is elkopik. a 111 i lerakod i k a kez. es 20 percre lefeklidni. es beletesszlik a labunkar felvaltva ho.1 k i is lui!c.ibcsoukolris. lassabban fejei ki a jotekony hutasar. esip. EZ.ibban. amig a Eijdalom meg nem sziinik . bogy sztvberegek ezr NEM csi nalharj. mint tetrek azt kor. hog).lntallllabr meg leher elozni az erkezcsi szokasok megvalrozrarasaval. izidereinkben a ker pore kozott van egy sikes anyag.isodjanak be az Izulerek. Piros lesz a helye. A k inek a vesejevel problem.on jo vcsctiszr ito. A [ekete nnd. akkor egy 50 grammos esol1lagb61 a pelyv.ibol. es egyre jobban fognak mozogni es egyre kevesbe fog f:. A porcsinfil a vesekover nern old]a.es Iabfej Izulereiben. IdIom III a jd. id6nkenr egy eseszevel kell fogyaszrani bel6le. herente eg)' csesze teat felterleniil igyon meg bel61e ehgyoillorra. de itt is csak a kis kovek vagy a vesehornok el hujr. a gyorsabb verkerillges . amin a ker pore mozog. a kcr pore egym. Van a sok zoldseg fog). igaz. A gyorsabb veraramhis elviszi a lerak6dorr salakanyag egy reszer.ir c1olgor. arnelyek a verben levo hllgysavat kitisztitjak.ist nagyon Ionro sunl. javasclom a nylrfaleveler. A esip6fzCdetnci ez t a l~ig)'ekll~\1 kell csinrilni. Arra is vigy. a verkeringest.ik. amiuek az oka a verben levo sok hl.ids is nehez lesz. ami csak zsirban oldodi k. Ha hozzajllrllnk a szenapelydhoz (sajnos nem mindig leher kapni). Az crszu killereseknek is javaslom ezt a m6dszert. iziileteik.ir javasolom.\k! Az lzulet i banralorn m. Ekkorra langyosr. nern rognak Lljni az fziilereik sem.l relllll. meg nkkor is.inyzik . es eSlplli Fogja a borr. rarrorn minden iztileresnek.\n. Egy edenyben gYL\jrsek a vizelerer. de ebben olyan hatoauyag van. hogy nem hiznak el. Ezr m i ndenkepp meg kell elozu i. Korlarlan ideig fogyaszrhato sz ii net beikr. Az eg)'es gyogynovcn)'ek ismerreresekor meg a robbi. Nem E\j. rnerr nern er egym. A porcsinfii szincen segiri a vese rmikodeser. vagy csak nagyon keveset. A mozg.\s. A nagycsalannak vag)' csipos csalri nuak van egy regi hasznalari m6dja az izCdeti b~inrallllak ellen. majd leszririk. es a l~ij6 Izulctekre kell reggel es este kenni. es sokkal robb zoldseger egyenek. hogy a viz a szfvukig ne erjen. az Iztileri b. .ija a koszveny.ibb mersekeljek azr . kus Lijclalmaik Furdes alan a szenapely v. Akinek koszvcnye van.urisa nelkul. Esrere pedig keujek be a rent Ieirr medon elkeszitetr korolTlvidgkenoccsel az Izu lcreiket. hogy ker liter vizre leer evdkanal zsurlot szrirnolva edt f6znek egy feI pereig. zsurloreaval csinriljon egy vfzlokest a kovek elhajrasara.! II vannak. J-Ia nern rudnak teljesen lemondani a husevesrol. vag)' a robbi szederfele erre a celra nuir nem jo. Ezr iigy kell keszlteni. Mcg egyszer irorn.ilral riszrulnak az izlilerek.ijni a 11l0zg. Ha sokar isszak a zsurlobol keszulr rear. es a vizze! eg)rlirr a fiirclovizhez onrjlik.islkar. hoi a m. FeJmelegirjUk a vizer annyira. ami nag}. A nyirfalevcl reaja a vesekover is osszenunzsol]a kcrheri fogyaszt<ls uniu. Jobb megold.is. hogy megLissak. minden mozdular f. Ahogyan regen mondru k.uun olyan vegerarianusrol. ezek az erdei rnalnalevel es a Fekete Ioldiszeder. fgy nem Fog vesek6 kcpzo~lili.\shoz a ker pore. hogy frissen szedett csahinnal feJig Illegrolriink egy vodroe vagy Ill.ilyrd krernje is hasznalharo erre a cel ra. akinek lzu ler i bnja ler r volna. 11a az elso idoben f:ijdallll:1s lcsz minden lepes. rnert on nan konnyebbcn felszfvodik. Tavasszal llgy is leher a Ubfej izi'lleeeit tiszritani. Aki kokepzddesre hajlamos. felfo!"ra Ijuk.gysav. cs nem akar 1<0vasavar vi nni a vesejebe.osan kellmeginni a belole kesziilr italr. llyenkor napi egy csesze nyirfalevelrear kell meginui ehgyornorra. Az fztileri b. Mindket novenybol cdr kell kcszfreni. hogy ne leg yen hideg a 58 59 . Akinek a szivevel nines problemaja. de azflral. es ker ora alan az egeszet lllegis5z. Illagas edenyr.:lszds<lnak olya n elcuye is. a labon levo koszvenyrcl a j. Az e1elllliszerbolrokban kapharo erkezcsi zselarinbol egy dl kocsonyasunlsegii f6zerer kell kesziteni. a~nir tobbszor is fellehet melegireni. A tiirdcs ur. A rerir 10-15 percig [edo alan rarcj. a1.\ldk regen. Szarltott csahln erre a celra nern alkul mus. igy elkcrulhcto a l.on j6izL\ es j6 barasll is. es a legkfmelercsebb a vesehez . legal.ija van. Reggel es este kell belole egy-egy eseszenyit meginni mindaddig.is.1 az A csalan vegig legyen a vizben . Eralrerni kell.ir neg)' her urrin abba kel l hagyni. Meg nem hal lot. Ezen ezr rejben kell kioldaui a rejzslrra]. es a fl'lrdovfzhez onrjiik.ij. A porckopasrol is rnoudok egy p. A csahinr az Izi'deti gyulladas kezelesere is haszn. Mindkcr iziileti bajra kivcil6 hadssal vall a szenapelyvaFiirdo. llgy fozziik fel egy 5 Iiteres eclenyben. I< ijorr-e a ko vagy homok.isa urau lang). A Fiireies 20 pereig ranson.ik.in nern szabad megrorolkoZlli.ir eg)' 5 lireres edenybe resszi·1k.ishoz er. elenkiri. es G her uran eserleg veres lesz a vizeletuk tole. a gyalogszeder. Ez a modszer meg a razos h\bll elHbereknek is haszn.\nraillukra hasznalharo gyogynovenyr is e yiker. Vall ket gy6gYlloven}'. Am ikor ez hi. ne roz sd. ha a szenapelyv. hanern egy fiirdokopenybe kell bujni.is zacsko vegig legyen a fl'lrdovizben. A koszveny nagyoll Eijdalmas beregseg. A zsurlotea fogyaszr. sok eserben dcfornuilva az ujjakar.isik Eljr. hogya kovasavar a vese ki rudja dolgozni mag.is.\r egy ridJzacsk6ba ressztik.is. A leforraz.Azliran senl szabad reljesen abbahagyni.iln i rag. ahogy nagymanl<1 nevezre. leszilrjiik. egy ido ur. a vesejiik nem fOgja rudni feldolgozni. ne egyen husr. A ZSlI rloreaval a vesekover is el leher hajtnn i. gyorsirja a lassu verkeringesr a labllkb.ls reszeknek friss csalannal rorreno csapkodasa. ami Ilag).lzl1i kell. labullknak.

ijat napi robb csesze forr6 bodza. fgy egy ideig ki-be rakosgarjuk a labunkat. Most kozreadorn. A megf. Vag). a labunk is megszokja a meleger. es csak ezur.inljak a rerrneszergyogydszok. Mindkerto ldzar csillaplt. Egy ido utan a viz is kiluil eg)' kicsir. j61 ki kell sagLl oxigenr. Hog). Az emberiseg egyik legregebben haszruilr gy6gynovcnye a rnarrilapu.isu. Naponta reJ- vagy egy lirert is Jlleg lehet inni naponra. es rna is aj. Priznicet kororrek a cSllpasz hatra. Ezenkfvu l asztrnasoknak is javasoltak a javasasszonyok. melyek szovodrnenykenr horghurutor. a feherhatu lapu. es nem terjed nek el a natlnlt ok01. Nagymamarol orokolrern egy ezekre val6 receptet.igyban.itlanul kell rmi kodnie a legz6S'lervei n knek.ndagabb az oxigenellanis."\y to-level l orvosi veroni ka 60 61 . Ezekbol a teakbol akar j6rzli keverek mind a kerto. tiid6gyulladast okozharnak. hogy a Libllnkat egy-egy masodpercig tudjuk csak benne rarrani. Azur.isokra a harsf~1Vir'lg es a hcdzavinig.vagy hdrsfareaval. hogy hili-om napig k i kell fekudni. igYlInk gyogyreakat.6 bakteriurnok. nagyon infiuenz.n I-I anin)'LI keverekebdl is. Nagyon j61 izzaszr. hogyaz egesz torkot erje a tea. A kronikus hi:irg6gYlllladas es az aszrrna a legrosszabb legzoszervi megberegedesek. vag}' rUd6gYlllladas eseren ez a modszer nern elegendo.irraliajolva kell gargarizalni. es kozben igYlIk a forro tear.is rnegberegedesre. annal jobban nuikodlk a majunk.i n fekCdcljlink le. ma radjon orrhon az . hogy regen a ruddgyulladds eseren III ivel gy6gyirorra k a javasasszonyok. De ha a rorokfajas kezdetekor el kezdenek rorokferrotlen ito rear i nni. Erre nagyon j6 a landzsas Lltifil es a kakukkfii 1-1 aranYLl keverekeliol keszulr rC.has. corokgyulladas gyakori beregsegek. j6 sok izzaszrore. es ez sok esetben segftert is. ilyenkor felretlentil orvoshoz kell fordulni. Ezerr ha valaki megEl. szenapelyva hi rdot keszuettek. 2 resz 2 resz 1 resz 2 resz 1 resz A megfaz. hogy gargariz. abban izzn szrorr. ezeket el keru ljuk.ir adrak a betegnek.irh.i n nycljek Ie.iJjan. vagy ahogy mi is hivru k. am it egy kicsit kibovirerrem. A narharol azt tanultarn.ls lesz . az epenk es minden fontos szerviluk. izzaszr es kohogest szunter. E fontos Ieladat ellrirrisahoz rehat hib. Minel g.1. A rea elfogyas'ld. izzadni. Joggal ren nek fel a kerdest. De ezen a novenycn kivul meg nagyou sok j6 hat.sa elort [avasolorn. J6 melyen h. esedeg Felvaltva. llycn modon ferrotlen ftjli k a tcrkunkat.Legzoszervi Legzoszerveinkkel vissztik be szervezerunkbe megbetegedesek a lerfontostobb cseszevel is meg lehet in ni bel6kl k. a narha ki sem fog ala kul ni. A tea iviisa eloer olyan [orro Iabvizer kell ven ni. [arvanyos kakllkkf(i boroka harsfavirag Llndzsas Lltifil edeskomeny papsajr 1 rcsz 2 resz I resz 2 resz 2 resz I resz I resz 1 resz 1 resz marrilapu kriromvi rag cickafark fekereuad .lk vele egy parszor. legutat tisztito gyogynoveny van. Lehet llleg jo rorokferrotlenlro tear keszireni a zsalya es az aprobojtorj:i. fekiidje es izzadja ki magdbol a mirh.zik es n.i k meg alaposan a bereger. arnit kohoges csillaplrasara haszualnak igen regora.ill it szerveinkhez. bodzavirag sz ederlevel tarackbuza v<iljek egeszsegtikre. mel yet azran a verri ra m sz. Megszfi nik a nathaval a kohoges is.

Egy heme! tovabb azonhan ne haszu. a galaj rc.ijfenorlenLro. hog). hogy esre lefekveskor a nyaku k ra k ivul 1'01 rakossek egy kendovel. hanern egy heren egyszer vagy ketszer llleg kell inni egy cseszevel F'enntarto sz. vag)' lllegsz('lntetherjtik..isosrol. fgy keszirsenek duuszrkoresr. Az elkesziresi m6dja kulonboz. A rn. ha a foginysorvad. el neru mulik. A s'l. A hangszalaggyulladasra a szurokfiireaval gargarizaljanak. A szokasos adagja ennek is kef es fel dl fOrdsban levo vizzel lcfornizor r reaskanalnyi keverek.ir van annyi a leforr. kivii] 1'01 borogass. Akinek nines mandulaja. de meginrii nem szabad. Mindenfete torok. men fg)' mindegy. es a nap lolvarn. Sok zor kel l gargari'lalni a 111.\I is segit. a rra ez 1"0kozorrabba n igaz.i.ik.ijliregben levo bakreriurnok. A fagyalkerger 4-5 percig fozni kelt. uhogyan regen hasznalruk. es kossek at.in melyen h. esedeg a rldtengeset is csokkenrherjuk.lIni hosszasan kell.ilj. Akar alul-.Ugy irtnm le reszarauyban.. Most meg a szajes a corok ferrorleniresb61 kell egy par szot szolnorn.itrahajolva. mivel a novenyek fajsldya nem egyforma.5 dl vizet cs benne a kerget. A pajz srnuigy-rulrengesben szenveclok ezr mind add ig csi n. a rra regycnck meg egy I1ltlanyag csikot.intnek.i n robbszorre megil1lli. Ker novenyrol kirlon irok. nem jegbe hurve lehet inni.sorvadasra is j6 hanissal van. Gargariz.lbb ker cseszeve]. A kozouseges vag)' ragadosgalaj reaval nemcsak a rorok.\w(( galajFlib61. ami hu marabb fog gyogYlIlni. Ez a noveny k iva lo sz. Fozzenek egy csesze rear a kozonseges galajbol. Pajzsmirigyrcndcllencssegek Mar emlfrer rem. Ezj a gyogyreakevereket mindenk inek ajrinlorn. Ugyanerre a cclra es m i nden mas legzoszervi betegsegre a ftidOf(1 reaja is kivalo.~las uran nem Il111SZ<ij lenyelni.isll. mert llgy erzern. neru szabad a reaivasr abbahagyni. MERGEZO! A sz. Ez a rea meg a FogtogYlillad. az orvosi zsdlya.ir nyeljek le.11' kihiilr langyos fOzettel. hanern ejszakrira [egrek borogat. lcgalribb egy m. hanem a pajzsrni rig)' nuikodesec is elosegithetjlik. ha reggel es esre is megisznak ~I reabol egy-egy cseszevel.is vag)' a szajiiregben levo gyulladas nern Il1ldr e1. ahogyan csak leherscges. 62 63 . Kivalo sdjferrorleniro a d iolevel re.isodlk Llap rn. aki ki:ihog. Ebbol a keverekbol kell forrazni egy csesze rear (egy kicsir kesel'll lesz). hagyjunk ki egy herer meg .in.ija. A leforrazort teafiivet ne dobjak ki. FoghllZaS unin segir osszehuzni a friss seber. es nem szabad leuyelni . aka)' feliilrerrne.isfel [ireres cdenybe kell odarenni a 2.iskent a nyaku kra. A kohcgescsillapiro. a fiiver nem kell kidobni a tea lesziirese uran. ezek ki'donosen fonrosak. es jo is.iljuk.ijaval vaio rorokoblogeres. hog).ijfertorlen iresen rul a fogin). Amikor el rnulr a kohogesuk. Ha gobosodesrol is szo van. meg a dohanyzas III iar t kohogoknek is. De ha eg). A 1l1. es igyanak meg belole naponta legal. hururoldo gyogynovenyekrol es azok haszn~~ladrol az egyes novenyeknel majd ku lon irok.isos modon. men nagyon habzik Fozes kozben. ki kell kopni.ik a nyakukar. Gargari'l.esrol van sz6. m ilyen sulyegyseggel mcrtunk. De elorte minden esetben gargarizaljallak is. gargariz. Naponra robbszor oblogessek veil" a torkukar.ijlireg ferrotlenitese. Csak langyosan vagy hidegen. esetleg a vfrusok sok legllti problem-it okozharnak. 0[( leirom az alkalmazasi m6djukar is.incs. Amikor ki~szfrik a rear a sz ok.irologjon kifele.cseszenyir ak arnak fO'llli.~kkor is. Ezerr nagyon [onros a sz. majd meg kell azr inni.Lis segirher. rendellenessegeir« a kozonseges galajr ajanlorn. De az else heten lehet. naponru tobbszor i:iblogessenek vele oly. hanem az elsd napon be kell ten n i a lultobe. am fg a niltenges meg nem szrinik. men visszaesnek. jo melyen hatrahajolva.ik a szok. rnegszunreri azr.1sik noveny n mirol irni akarok a Fagyalkereg es -h. bog)' ne p. Ursina a re. a kozonseges vag)' ragados galaj 1-1 a rdnyu keverekebol keszulr tea fogyaszds<ir. hogy az egesz rorkor erje a rea.es szajferrotlenlreskor ajanlorn az aprobo] torj.

Mindegyikb61 l folyamarosan. ez j6 ideglazfro.ig 20. a mereganyag nem rud eltavoz ni. itt valaszrodik ki a rnereganyagok egy resze. Az inkonrinenciatol 200 milli6 ember szenved. hzikai erofeszfres hadsara csepego viz eler.irorn napig egy csesze teat az alabbi keverekbol: 1 resz cickafark. felhalmoz6clik a szervezetben. a lakess. es lassan korryolgassanak.ilj. a fe1norr nok 50 szrizaleka.Vese. az hetenre egy csesze rear felrerieniil igyon Ineg belcle ehgyoillorra. eserleg h. fgy is csak 6 hctig igyak. A Ids vesekoveker es vesehomokot is erdernes vele old a ni. A benne leva kovasavar a vese csak hosszan dolgozza fel. A kozhiedelernmei ellenrerben nern csak az idosebb koroszralyt erinci. Korlarlan ideig fogyaszrhar6 szu ner beikradsa nel kul. engedjek el magukar. rnenye leher). Yz resz veronika Teaivas kozben iiljenek le. 1 resz zsurlo. napi 1-3 cseszevel kcresztu be a szemii ker. A vesen leva ciszran.il6 viz hajco is. Hagyjon ki egy heret. es ezen keresztul a vizelerhajnis.napi 1-2 csesze tea . Ugyanennyi idejll szu net uran [Ijra Ieher inni. Ez a rnodszer az oroklod6 polyciszrds beregsegeknel kevesbe hatckony. A reggel kesziilr tea ZSLlI'lofuver escig ~arolFk a blltaben. am ikor a ciklus ideje van. Ez azr jelenri. A fiaral nok elereben a havi ciklus okozhat problemakat. es izuleti problcrnakhoz . iilOfl'lrda modj.ik. Szinten j6 veseriszrfto a porcsin hi. 64 65 . Az eros gorcsokkel j~1r6 mensrruacio ellen javaslorn a cickafarkfii reajrit. a tea kesziilt.ir a cickafark lefdsanal ral. Tbbb fajdja van: • a keszrereses (a vizelesi ingert csak neh. percig rudja visszatarrani a beteg). bogy a csalanban sok C-vitamin is van.it. ferfiakn~'il prosztara rm'itet koverkez- es a csaiharo 6 langyoker hereu rea]a. a vrilrozaskori tiineteker. a korpafu Fejezet naknek A ndk elere a gyakori es nagymerreku horrnonvalrozasokb61 all. A valrozo korral jar a h61)'agzar6 izmok meggyengiilese. igyariak meg egy-ker. arnikor felkeltek. Nem kozrudorr terry. majd meginr egy herig csi urilja a huvelyohllrest. Serdulokorban leva Linyok a menses elorr 5-6 nappal igyanak meg !laponta egy csesze tetit cickafark es paszrorraska 1-1 anin)'ll keverekebol a !lap barmelyik szakriban. a menses kimaradrisanak a kezderen.ln). a h6lyag iuiteser nem rudja a beteg konrrolialni. regyek a ciszras vesere ejszablra dunszrkotesben. A rear a menses alan is iharjak. hllnyj:ik ! Akinek mehgyullad. ezerr [olyamacos . vese. azaz kernaponkenr 1-2 csesze tea elfogyaszds. hog).es holyaghetegscgek A vese egyik Fonros meregrelenit6 szervim k. Az irrig~iLis. nisszenres. melyek azuran a vlzclettel ravoznak a szervczerbo]. arnely a viz elerrarrrisi kepesseg elveszreser jelentl. amibo. !lyenkor napi egy cseszevel kellmeginni ehgyoJllorra.igy nem Fog veseko kcpzodni. • a srressz (kohoges. A nyirEllevel reaja a vesekovet is osszemorzsoljn kerheri fog)/aszds utan.F6 hanisterii lete a veseriszrinis. pcrefeszek-gyu lladdsa va n. Kovasavtarra lma miarr 6 hernel covabb nem ihato folyal1latosan. A liugyholyag es a hllgyurak riszrfrasara ajanlom a csalant. a rerhessegec. hog). mel)' kiv. De jobbnak tartom a minden masuapi hasznalarar. A vesenuikodesr szabalyozo gy6gynovenyeink egyike a rnezei ZSlI rl6. Ker-harom her alatt a ciszra [elszjvodik. az is a cickafark terijaval irrigaljon egy herig minden nap lefekves e16[[. Aki kokepzddesre hajlamos. eloszlatni. a hosszabb fogyaszds koverkezreben veres lesz a vizeleriik. A horrnonok szabalyozzrik a peteerest.il a zsurlorea IDgyaszdsaval egyiirr azt a zsurlot. A valrozo korba lepo naknek javaslom. es este kicsir melegirsek fel. A puberrassal kezdodd havi ciklusok evrizedeken at kiserik minden no elerer.es h61yagbetegsegekhez vezer. Ha a vese nCITl mukodik megfeleloen.fogyasztasar 6 hetnel rovabb nern javaslorn.lsa. Nyujrozkodjanak egy jot.

ir. Ez mindenfele h6lyagproblernara is kiv. 67 . az fokozarosan elveszui rugalmassagar. Erre a legjobb gyulladascsokkent6 a cickafarkfu reaja.ishoz vezer. hog)' a rarros aiuldpL1Irsag fogy.lst. Hogya rerhesseg problema mentes legyen.ivii fogyaszrasa a nl('~b l tonros a bab. i'vIivel a h61yagdr6 izom nern megfelelo mlikodeserol van szo. ami vizelerrarrasi gondokkal es visszafordirhararlan i 111 pore nc i ~i I j 6 rh at.is hefejezrevel gyakr<ln ruarad neh. 1/3 resz kisvir. erdeirnalnalevel-rear igyanak a mehfal erositesere. ha lefekves elorr elkortyolgaruak egy csesze orb.cvirag. 4 heren keresztul kell fogyaszrani napi egy cseszevel. majd a fOlosleges kil6kac. A kesztereses in kont inencia egyi k olea leher a hllgyucak Fert6zese.icsom teluir . esetleg vesekover okoz. 1/3 resz korpafu.ik.• a t(dfoly. hogy csok kenrsek a bevier kalorlak szam. va lV[inden t"erli rerreg az impotenci.igu fuzf ke. amig szoprarnak. kon nyebben leadjM. Azonban semrnikepp se kezdjenek fogy6klll"<1zni.1I6. [(ii lonosen cukorberegeknel gy.is rendk.lj. ursina tarrsanak 6 her szunerer).i. nern ii rul ki teljeseu. hiszen az elvarasok a Dlunkahelyen. napollta 5-10 szernet. k ipi heuren ebred nek. Heri egy-ker csesze csalantea is elengedhererlen. es 111 inden olyan dpanyag megtal. Id6sebb korban jelentkez6 problema a prosztara ll1egnagyobbodasa. (ne igyak 6 heme! rovabb egyhuzamban. A rneh- ben novekvo magzar oriasi hormunrilis vtiltozrisokka l j.illalld6an • a vegyes (ezek kombln. Sztiles utsin is ajrinlorc a malnalevelrea osszehuzodasdnak segiresere . szules koverkezrne- vedelrner nyujc a beregsegek ellen. Gyakori problema a z elegrelen mennyisegll vagy min6segli spermarermeles. arnely a nerniseg mii kodeser szabalyozo agyi kozponrot serkenti. arnirol minel hamarabb szercrnenek meg- nyekenr a la lcul ki. fogyasszanak csalanterit nnpi 1-2 csesxevel 6 heren keresztiil. szurokfu is t<1I. rrulrer. fliszerszegeny d iera) gy6gYilovenyek kel rorren ik. verpezsdfro. AltaLinos szabaly.h. elapadhar a rejuk' Ervdgycsokkento gy6gynovenyi"lllk a gYOll1orsavtermelest c$okkenro Ieher ak. job ban fognak a lud n i.lncf(lrdr. korlatlan ideig. Heti 1 csesze elegend6 bel6le. nekik javaslorn a Diabess (Gyorgytea) fogyasz[.icio]a] Kezelese kulonbozo sziv. amelyben pl. rnely risznrja a veser es a holyagor. legaLibb heri 2 alkalomrnal.itol. ennek erosireser kell elerni: a cigauymeggyfa levele a legjobb ra.iny kil6 sulyfolosleg. es ez ki hal' az egeszsegre is. Fejezet Fernnak ferfiaknak Szincen j6 a csaldngyokerbol f6zoct tea.irg6 vlzelet) es inkout inencia. Kezelesere javaslom a kovetkezo kevereket: 113 resz porcsi nfu. a szoprar. amely termeketlenseggel j.15. es a pang6 vizelet gyullad. mellen (rorna. Ugyancsak ezt javaslorn a srressz okozra inkonrinenciara. A verboseger fokozo novenyimk a paszrortriska.Ha ebbol megisznak egyegy cseszevel naponca. Pirirarlan rokrnagot r~\gcdljanak. 66 I. amely n6knek kulon is ajanlotc novenyi osztrogenegyeb modsxerek rartalrna rniarr.i r. szabadulni. A cickafarkfii teaja vertiszrito. Hogy elegeudo legyen az anyutej. A rerhcsscg kiilon fejezer minden n6 elerebeu. Ene aj. A szoptar. lenni rna egyre nehezebb. ez az ilycn jellegil panaszokar is orvosolja.ilbaro benne. Ha nern teszik meg idejeben a ll1egel6zcshez szuksezcs lepeseker.isos (. muterre kerulhcr sor. erkezes elder.inak.1Ihar6.ir. Gy6gytdkkallehcc scgireni ezen is. a mire a novekedes~ Az anyatej hez szukseg van. ran. Udn<l6 her szunerer kell rartan i.] kori a csokkenr porenciakepesseg. Mint cudj. egyenek kevesebber. N yugr<lt6 hatasll a levendula vi raga es a hegyl rerck fiiveivel rolro« alvoparna .inlorn a Ferfiak ce. A holyagor nyorn]a a proszrara. a csalsidban szinte emberfeletrive nonek. heti egy cseszcvcl. A kisvi dgll Ciizike reajat )ll inden ferfinak innia kellene 35 eves kor uni n.ir. mely leggyakrabban a rerhesseg. ebbdl naponra is ihaena k egy-egy cseszevel.

milyen roha rnosa n csokken orsz'lgunk nepessegszaporulata. relefonon (ben ne vagyunk a relefonrudakozoban is).omorra kell meginni az clso resznel leur rnodon. es mig a hormonkezelesekkel nem sikerulr a beulteres.iljrik a modszerernet. Noemi 5 evig varr. 20 perc 3.1 babaprograrnbau. BELS6 TISZTIT As A babrit akaro no es ferfi G heren kereszriil vegezzen egy belso tiszritasr csalrinleve]es diolevel reaval a koverkezd rnndon: Eiso nap reggel ehgyomorra mindketrenigyanak meg egy csesze csalanlevelbol kesziilt teat az etkezes elotr 20 pereeel. nehezen vag)' egydlralan nern tapad meg a megterl1lekenyitett pete. Masodik keszu] treat nap ugyan{gy igyan a k. r. Az egy lirerbol 2 d] teat a no megiszik.lgarorra I b ea . epp a kislri nyar fiirderre. hogy befekszik a reakeverek. es a harodik het vcgen leoutenek eg_y 20 percig lcrcdve megfogallt ababa.1Z 1rl'. a rniker ajanlotrarn G hetig ittak mind ketten a nekik.ilnalevelrear iszik. A rear mind tovabb tarrsa a meh sz<ijamil.11" Llg)' vrillalkoztak. ruindeukluek kivanom. ev vegere v~hj'lk az Llj jovevenyr. esfe/estge. Tobbfele yogynoveny keverekebdl keszuectunk egy-egy teat. Nepi tapaszralat. te. K-ne sz inten l'I:szt verr . Vegezerul a gyerrnekuk. a lab air re Ireszi a xac 1 sze. hogy erosfrse a mehfalat. Mikol' relefonon hfvram. lega13bb 5 percig. Esre [elekves elotr langyosirsa irrigiljon vele. kadba.C anti a rear. rnajd lesztirik. 4 cv probrilkozas. A nonek ezenkiviil minden masodik napon reggel es esre irrigalnia is kel!. g A noi babadro teat G heren kereszrul minden reggel ehg).ikur . [anuir elejen meglatogatrak.i k hi. N. hogy elotte vegigcsinaltak a kLIrat. hogy ha a ciklus masodi k fele a G hold novekvo dllasaval egybeesik.incseszebe.seJU fogant meg ababa.5 dl-es porcel. BABAVAR6 TEAKEVEREK ES IRRICALAs (HOVELYOBLiTES) Amennyiben az elso ket tea iv. bogy a [oisten Sziilessenek segevellegyen ered rnenyes ez a rendszer. A kerfele teat minden nup valtogatva herig togyasszak 2. hogy tengerszineen vag)' 2000 meter magassagbau konnyebben fogannak a babdk. Az edesanya jol van.irol]a estig. ontsek Ie forrasbol levert vizze!. a nok rermekenyebbek. Ha fagyollgytinktl'nat nern lcapnak a gyogyszerrarakban vagy gy6gynovenyboltokban. akir a gyogyteaklldnak koszonher. Sok natal par szererne babar. hogy egy liter forrasbol leverr vfzzel pllpozott evok<ln. azaz reggel ehgyornorra egy cseszevel. mivel hallorrak a babavaro rendszcrernrol.. A rerfiaknak is van babavaro meg. 4 dl-rel irrjg<11meghozz'lllgy. ere. Ennek a kivedesere a mehtalar meg kell erositen i fagyongyrinkrLlraval a koverkezo medon: egy houapig minden reggel es este egy-egy rnokkaskanal fagyongytinkrurat igyon meg hkezes elotr 20 perccel. 2008. 2 sikerreleu in vitro kfserlet utri n Ligy gondoltak. A nepi tapasztatar alapjan segireni szeretnek neki k a koverkez okben leu-r rendszerrel: 1. k iprob. es ugyallllgy ezt ugyanL!gy al]ni hagyjak. Irrigarort minden parikdban lehet kapni. mint a noknek. es . keressenek bennunket Biikkszeurkereszren. A koverkezo lombi kprogramra 111. A teak elkeszfresi modja: egy csapott evdkanal dio. 2006-ban sztileterr meg seglrmeg I. de ez valam ilyen oknal fogva nem valosul meg. Addig is m. Takarjak le. a teak harasaramegfogant a kislrinya. G. hogy a konyv megIsten elresse ezzel a rnodszerrel.. MEHEROsfTES Ha az auyarneh ncm eleg eros. Meg annyir szerernck iddig oket! 13 baba szulerert elrnondanl.ihoz. A [iterbo] megl1laradt 4 dl re.I I Babavaro tearendszer Mindenki tudja. ·1' 'I' . a varva vart babak mine! tobben.dj<huLbit kerjern az eserenek a konyvben valo lcfras. mine reggel. Szinten nepi rapaszralar. reggel rnindkerten diolevelbol uran sztirjek Ie.it hLitoben lerakarva r.iba a gyermeldldasr.ll irrigalo teakevereker. Ekkor reggel egy liter reac kell kesziteni Llgy. vagy csn lanleveler tegyenek egy 2. tovabbi reakeverekek fogyaszddra es in'igaLisn1 (huvelyobl itesre) is szi'd{seg van. hogy hoz. . 6 herig kell inui. ti nkru rahasz nalat utan 68 69 .is ill.

ilorn.ongyb61. Elkeszftesehez t isz ra gabonaszeszre van szlikseg.iba rn. pi. mere a kulso. Egy hetig szobahomersekleren rarrjuk. de egyeb ovarosan dorzsoljuk r.lnak kozreadok ker reeeptet. pasz- suroljuk. Ezzel a r inkrurava] 71 . Ket her utan leszurjuk. mel)' sz inreleu. azon ual a gabon~lVodk. Peld. tort. hogy amikor a frissen vagort fehdet levegovel eri nrkezik. melyer kulsoleg es belsdleg is hasznilunk. sikos. Fekete resze is errekes anyagokar tartalmaz.. mig az iivcg tele nem lesz.ibol. A citrornfd rinkrura ket evig eltarrharo haroanyag veszteseg nelkii]. vodbit. ElokeszLtjlik a befotres ([v('gec es a Royal. azonnal barnulni kezd! Ezerr amine egy gyokeret osszevagru nk. A citl'omfi'i fil1!tt/lnit hasznalharju k dagallatokra. be a daganarot.i rrorr gend ket megmossuk. bg).iba resszuk. a cirrornfiier es a Fekete nndalyrder. naponra egyszer~ketszer feld. es leonrjuk Royal vodkaval. En a Royal vodkrir haszn. Nem novenyekbol is kesztthero rinknirn. egy cenrirnereres darabokra v:igjuk a Fekete nad. zuzodasokra es reurnarikus Hjdalmakrais.isk.hzuk. szagralan. III inr a gyokerdarabok . A rinknikothetjl" k be a reUIl1~lSvegtugokar. egy befattesliveget teletesaiiuk az fgy osszevagorr filve1. A vodka egy centivel Illagasabban legyen.wk. gabonabol keszulr alkohol. nyakos lesz.ilyt6 gyokeret. Az fgy elkeszitett fekere nadalytd t in kt u rar ker hetig ra rrjuk szobahomerseklereu az iivegben. ha siirlL. HZ Feleere IIfldJlytO' tiuletnra A Irissen kiasorr gyokeremegtlszritjuk elhalt reszektol. vidgds egy her uran leszurjuk. naponta egyszer felr. orbancfLib61. ebben oldodlk ki legjobban a novenyek hatoanyaga. ! jl Tinktura keszftesc A rinkrura alkoholo s gyogynovenykivonar. A kozvetlenul elotr leszedetr citromfuvet osszevagjuk Fd-egycenris darabokra . evek ora ebbSI keszttem t ink nuri imar.. EZUt<1n a kovetkezo gyokeret daraboljuk fel es resszu k bell" egeszen addig. Akkor j6 a Fekete nadalyto ri nkrura. Figyeljek meg.. a zuzodasr.

GYOGYNOVENYEIM ~ ~ AZ ALTALAM LEGINKABB HASZNALT. HAZANKBAN HONOS Gy6GYfTO NOVENYEK LISTA]A SZEMLELTETO RAJZOKKAL. 73 . LEfRAsOKKAL.LEGKEDVESEBB . HASZNALATI UTlvIUTATASSAL.. LEG_10BBAN BEeSOLT.

ma)d ali'kor. Azert irtam ezt le iryen a!apossngga/. Tnrolui zl1rt edeu).) Az emberek nagy reszc az akacfiir csak az akacmezrol isrneri. litegben lriteritue egy riszra csomngolopapiron vag)' tiszrn rnlni u. Eszak-AlI/uiMbo/ a homo]: meglleitesere behoeort.lr langyosra lullr tdt korryolgarva.es alMciinglilwzidnt.feIMlio1J/ ra a figyellllet.ir mindaddig kell inni. lila akacvirag nem gyogynoveny. hogy nem peneszedile-e a virrfg 1)t1.igbol. Eg)' !J6IJflP eltelte urdu IIJeg Itell g). egy fel ora alarr igy<ik meg. f A virrigjrtt g)'l'fjrjiik (IIlrt)lIst61)llllilfsig). Ezr a rear akacrnezzel meg izesiren i is leher. ak. es ezr mar kevesebben rudjak rola. szd1'flz he~)!e!l szrtbad. es csak akkor igyak.ozlidlli arrol. ta: 51tg [riss I)il'dgbol lesz 1 kg szdra z oimg. s~irga. Ezcnkivul a Feher abcvidg meg enyhe hashajro is. linaoolt is tobbjele fl1"OIIIriSlilyagot tartalmn z. Csa]: fI je/bill/bos. velloll). ez ert egy enyhebb Jllegf:hasos kohogesnel egy-ker heres.mni hagyni.!!I? sznrftrfskol' I/Iegbal'lllllnnle. ertelae/emle lirflilfllt. ismert . Elvezeti tea is leher. Ha erre a celra akarjak haszna!nl. hogy ket heten kereszt iil naponta ker csesze rear korryolgasson ellangyosan. robigellill-Iu//ldol't. mert es: minden gytig_Ylloliell)1szrfrftdsrillrfL es trfrolrfsrfllril hl/ellyes szabnly. Igy nrillwrabb es szebbeu szrtmd. ernlekezterve a gyomrukar. lreliotropiut. plig Itill). A szdrirdsr )6 szelllis pfI(llrtsoll vag)! ril"ll)'elws helyeu lIegezziill. ha nines rendben a szekleruk. Ev I<ozbe/l is )6. de hosszabb ideig nern javaslom.ir szoktarn javasolni az ismerriseirnnek. de ezr mar nem szabad izesiren i. szab.lk abba reljesen.ikhoz izjavironak is szoktuk hasznalni. Ilelles illoolnjat. ertellesebb gytigy1I0Vell). kohogorr. hanern iddnkenr igyanak meg belole egy cscszevel. autit be kell tartani. amikor erre szukseg V:1n. HfI eZfl161a tOllribbiallbrill lesz hl)etel.ira ajanlotrarn a szoruszed urcaban 1<1 jo bararorn telesegenek a feher a k.imi rear leher kesziten i azorios ara nyban osszckcaprobojcorjanbol es kakukkftibol vagy A gyomorsavrermeles szabalyozasara. AI. szep sz. ezerr az akacviragor mas re. reggel es este is. J6izli. 1M tiibbszoJ' szellliigyre uessziile. Egy kis ak./i"/.icvirag re. Nagyon jo kohogescsillapfro. se hagyj. hogy nem szabad ordkig .fft I)irrfgot sxabnd g)l/fjtelli. men a gyomOL"savtermelesre is van huuisa. A m. arnig a gyolllruk ego Ha a gyollloreges megszunr.icmezzel Izesitse. Jodi es verr akacvir. lia a teuyeriiukOll uiorzsolui t/lrl)1I11n Ilirngo/lnt. Plig hll)'flt dll apotbnn. De a majusban rovid ideig viragzo fa vir." ! I I Akacfa FEHER AKAc (ROBINIA PSEU DOACACIA L. egy Ids rnerrekben csokkenri. 74 75 . A ker bet elrelre urrin reljesen rendbe jon. A hiille~yeselt (Legllllli!lOsae) esa/ridjAba tnrtozo. A drog robiuin.g_)llllris gyog)l1I0ve1lY. [avasolrarn neki.icvi dgot. reggd egyet es esre egyet.ibol. dobozlran. napi ketcseszes reakur. A rear mindig frissen kell elkeszueni. ami azr jelenti.ilyozza azr. Az akacfa valoban jo mehlegelo. less: beldle. orvosi zsrily. mert a teljes lIirrfgzrfsbml /iI. vacsora mall. AldlOl' uroudlmrjule IteffOldppell szdra zn alc. A mas szirni. esre kell meginni bel ole egy csesze rear.bell. A kohoges csillapfcis. vagyis a savtultenges megakadalyozasdra napi egy csesze akacvir:igtdr [avasolok esre. kivalo akacruezer alllranak do a magyar meheszek.ij. Naponm kdtszerhtirol/lszorfoJgasslIl1 nt.igja is errekes gyogynovcny. ko Megfazon es berekedr. milyen dJlflpotbml uau a szdrttatt g)log)'lloliellyiillk.

akik szinten j6nak taJalcak. nem rudja. minclig belem bujlk a kisordog . a piacou dolgoz6 isrnerosorrmek a kisfia erosen kohogo«. Nagyon ]6 erzes az . Nemregiben dolgorn akadr egy vaskereskedesben. ami csak langyos leber.i . es rncgkoszoucc neki a ranacsot. hogy a nagya nyamr»] ta nulram meg a [uvek hasz.ihoz csak egy Fel gral1llll . Kerdezre role. A !l1llVeZero megiepeeeskenr otrhon a csal<idjanak keszfrett belole eeae. hogy a d rorgyarban reggelizcs kozben a rrnlvez. a gyereknek . Kcrdezrem tole. A [oisten . akar rnegelozeskent is. rni re en an feleltem. adjon a gyereknek aldcfavirag-eeae. az rea. Az alcicvlragre. . es 0 volt a kevesek egyike.lsa. Aprobojrorjan pARLOFU. de meg nem melyrol. akinek javasolrarn gy6gynovenyrea-kLmic -.) Ezt a novenyr az en gyerekkoromban III indennapi reakent ittuk.kiilsoleg rorokoblogetesre. men minduyajunknak hasznalt. es elfogaclote belole egy kosrolor. hogy valakitol en is hallortam. fekelyberegseg es szekrekedes ellen.id i gy6gyitallett.na latar. Arnikor az ujabb kurarisok kapcsrin valaminek az elrilrasarol Irok. hogy szeszes iralr mu nka kczben t ilos fogyasztani) Neill h ir te e1. Nalurik a csaladban az apai agon. szep piros szinll a reaja.isara a feher akacvi dgb61 kesziilr rear. meg az apai UIlOkacestvereknel is tobbeu volrun k gyolllorbetegek: Vali hl'gol11.iskaual .es nern rudorn ezt <1 kerdesr megcafolni. Tehat visszaterve a mandula. merr a rnezrol j6 edes lett. s vissza fog esni. nern Hjt a rorka. Talan harem het mulva jartam ott ujra. naponra miuel gyakrabban kell a rorkot obli:igetni aprobojrorjan-redval. Persze a szonda nem murarorr ki alkoholfogyaszdsr.i k. Meg a csecsernok szajpeneszenel is hasznalharo a zsalyalevel es a vadon rermf szarnoca levelenck az egyenlo a niuyu keverekebol keszirerr rea.it. arnit iszik. merr nagyon finorn edes volt. hogy rendben van-e a gyolllra. Csak nagyoll j6 ismerdsnek vagy bararnak merrem egy par eserben javasolni valarnit a betegsegere. A kisfiu hirranra is jan. ahogy a teat a rermoszbol a bogrejebe tolrotrc. volt ahboz. [avasolrarn neki a savrermeles szab. Akkor rnrir elhirte. es elrnondra a hirokraro aryanak a feher ak. kelilenni a restsl'dyaranyokra. mert 6 is kohogorr. 3 gramm fi! kell a teajahoz. Pista dcsern.vag)' rorokgyulladasra. rnerr olyan a munkaja.irosnon lacram. mandula- gYlllladasnal. reggeli vag)' vacsora utan i iralkenr alkalornszeriien. hogyan kell hasznalni. hog). A feher akacvinigbol cs az orbancfubol fozote rea naluuk csal. hiszen akkoriban nag)'on rilrotrak a gy6gynovenyek hn szmilar. Mindig a testsldy aranyabau kell szamolnunk. Ma mar nern ajanlom.ez meg az eloz. mert azelorr hazakuldre. hogy a hirokrarojanak is elmulr a kohogcsc a rearol. hogy acldig igya a reakat. Az aprobojtorjan a 111 inclennapi haszn>ilaron rtd . Peldau] egy 10 kg-os resrsulyu gyereknek kesz irert re. BOJTORJANOSrARLO. sok az idegessege. Annyira Izletr neki a rea. kiilonosen a n na k. Regebben az akricfa kerget is hasznalru k gyornorsavrultcnges.ilyoz. A gyerek szivesen megitra.icviragos reaku rat . a ki nem volt orvos. Mondra az edesnnyja. amig eg a gyonua.1 rurn sz inere. Akkoriban Ill.I' rnegszil nr a kohogese. hogy rosszul van-e. amikor meg (t'd kicsi. ha GO kg-os arlagsullyal szrimolunk. Meg is kerdeztem tole. Nagyon izletr neki. Mi gyerekkorunkban erruk a feher akacviragor.FUver kell leforrazn! ker es reI dl vizzel. Nem mondhartarn meg az igazat. 76 77 . hogy mir nem kuldi haza a tanl[ono a gyereket. Azr mondrarn neki. Bevirre a muvezeroi irodaba. hogy mit iszik. Mondram azonban neki.agokar is cartalmaz. a szine hasonlir . Mondtam neki.~t uern szabad teljeseu abbahagyni.egszunreresere az orhancfuver. PATIKAI pARLOFU (AGRIMONIA EUPATORIA L.is legyen kcdve inni. arn ikor az ember tud valakinek a bajrin segfreni. Az egyik. J6fzll. merr az ujabb kurarasok szerinr enyhe mergezo an).korlidan icleig ihae6 .o rendszerben torrent. hog). hogy kinozza a sok gyomorsav. A gyerek ket her mulva boldogan meselte az any janak.egy mokk. hogy kivegyek a manduhijat. ahol a penzr. es kerr is a fiibol az ismerosoll1tol. Az egyik bLikkszenkereszri isrnerosom meselre. es rnegszondazra.eto]e megLirta. hogy mar nem kinozzu a sav. Az ezt koveto evekben az ismeros rendszeresell szedte az apr6bojtorj. Geza es Arpi unokaresrverern. Azr felelre. A falusi ernberek a Bukkben meg a rnai napig is Igy hasznaljak. hogy valarni ba]a van. honnan tudok en ilyeneket .ir reggeli. Egy felnotrnek. az orbancfuvec est i fogyaszrasra javasoltam. A gyerekeknelllgyelemmel. hog). ez az udlroiraluk. hogy rea. Akkor nell) voltak rermeszergy6gyaszok. a teak fog)'aszras. hogy ezutan is fogyaszrorra.is sok apr6bojtorjan-tdr fogyasztottunk.16 melyen hatrahajolva kell csinalni. Akkor sern mondtarn meg. De a kerely megmarad ben nern. A lanyunknak sokszor voir gyerekkodban manclulagyuUacl.igaz ez? . es rnegrnondtam. szrijpenesznel is haszn. Kerdezre. es a lizctesuel a penzdrosnd arcan lattam.i1dasat kerre a j6 ranacsert a tudomanyomra.ilj. Kiilonosen telen javasolom a feher akacviragbol keszttert teat. es elmulr a kohogese. es nem lett ndrhas. ezert inkabb ne haszndliak. hog). S a gyoilloricleg m. mive] k6hogesevel zavarra a ranirasr.infiivet a ll1iivezeto reszere is.

erdok sdlell.ilj. de masker is hasznril sok be[egseg megelozeseben.ibb egy csesze aprobojtorjii n-terir igyanak meg. Irr sern kell kuraszeruen alkalrnazni. es az iv. Sokoldalll gy6g)'1li:iveny az aprobojrorj. havonra ker-hdrom alkalommal igyon aprobojtorjanbol keszulr rear.ihoz egy piipozorr evokamil fil kell..lIhar6. Ha erre a celra haszn.ilra] a verszegenyseg ellen is haszn. ne rorolkozzenek meg. Elsosorban a kez.es a vesehomok-kepzodes.1 resruk. Errc a celra egy keven~kc[ kell keszfreni. er kez es elorr igyuk meg. de ilycn esetben fllrdes kozben meg egy csesze tear is meg kel] inni.er -.I I ~I I. hog)' egy lavorban vagy egy dlban felrdecik a csuklojukar vag)' a Libu kat. hanern megel6zeskem egy hecen egy cseszevel ajan lunk belole. A nok es a gyerekek vizelerrarrasi problern.srilga jiizerben diM viragll. Persze ilyen esetekben a rulzott husfogyaszrasr is csi:ikkenteni kell. ]lOVell)" SZtirflZ. de nern kell lenyelni. 15 g aprobojmrj. Kiilsoleg meg sebek kezelesere es IUlllb.zgrfsoltbflll gYflkol'i. A fiirdes ne turrson tovabb 20 percuel. Afdknek eire liajln mos a szcrvczeruk. Il. a1"t7Il. teat ebb61 a keverekbol kcszitcn i.ig6 ellen i pakolashoz is hasznalruk.inhoz ugyanannyi meggyleveler tenni.bnzall/tbal/ miudeniirr megtereur. Foleg flZ Cszald lIIegyellben. es nagyon sokszor oblogessiink vele. am i 15 g zsurlobc].ilOflirdor kell a lkal maz. cserzO(lIJ.es labfejen levo reu rurit llgy is leher gy6gyirani. A drog glilwzida5zel'/l/usel't'iml)lagot. mgados te rntes 1/ e veL. A lep rmikodeser segirendd is ieher belole [eat keszirenl. /JOlgas. Hleg a szijuregbcn lev6 daganarok kezelesere is alkalmas. A Illaj es az cpc revekenyseget is szabalyozza az aprobojtorj8n. Leher az aprobojrorj. ! I I A rozJtljelt!l? (Rosaceae) csrtlridjdbfl tarrozo.iinril is i. li1rij1l5t61 allglisztllsig virtfgztisltol' gylijtjiilt a I/OllellY 20-30 em-esfels/! reszrit Ilirdggal.isra szanr A belcsarorna es a h61yag renyhcseger elrnulaszro Flikent is ismerjiik. 3-4 kgfriss I/ovellyb/JI uyeriin]: 1 llg szdraz arlit. Amint I:itj.inb61 es 20 g feketc. egy meter IIlrlgasJ'tl is IIIcgnoIJ/!. Ebb61 a keverekbdl napoura cgy-ket cseszevel keszitsii 11 k el. Aki nilzotr hugysavkepzodessel bajlodik. hadd szfvja be a fiirclovize[ . Kiilonosell relen sok hasznac fogjak venni. minden heren legal. a viz ne erjen a sz. azaz foldiszeder-levelbol all.in. es reggel. hogy 3-4 liter teat oncsenek a fiird6vizhez. Megel6zheco a tea fogyaswis~ival a veseko. szdrral. ieiliftle!. liomoleos reteleeu I/O'.ik nz aprobojtorjan [eaj. igyanak belole minel robbszor rear. akik regen es IllOSt is rendszeresen hasznalrak es haszn. 78 \ 79 .ir. Mabes reurna eseren keszfrsenek Fell·d6t az aprobojrorjanbol ugy.ni.ivig. ez.agot es mas saualeat mrtnlnraz. bOSSZlikris. mennyi beregseg kialakulasar elozherrek meg vele. A fo rdo urrin burkolozzanak egy furdolepeddbe. fogazott leuehi.ik. Egy licer re. 12% kOVflsflvrTt.). [avaslorn..iljuk.). leeoes illoolajnt. alkalomszcriien keszi[siink beldle egy csesze teat ~ de havonra legalabb ketsz.

csnl: a virtfgzatball eltfgaz6. Akinek homok. A vil'dgztfs Jelidejbdl gylljtjiilt. es visszaeshernek. Az aranyvesszofil a vese es a holyag rmikodesec is segfti. rntint. nemcsak nekern. h61yag nern mrikodik rendesen. /leSentflllyagot. Elofordulr egy csesze rear !l1eg kelJ inni ker-harorn h6napig. egy lIdtemel1llagasabbrfl is megno. ha nern mindenk inek. olyan jo tapaszralarairn vannak.vesszOfiibol kesziilt teat langyosan. EI fogjak felejreni.~j mukodesenek elosegftesere hasznaljak az aranyvesszofuvet. vag)' eserleg mar apro ko van az epeh6lyagjaban vagy az epcvezetekeben. abbahagyta a fogyasz.ras~it.11ll0Junk. 4 kgjI-iss filM! lesz 1 /?g szdrae anI. kb. ovatosan hasznalja az aranyvesszofuver.) Errol a novenyrol mar f rta m. nileotinsnunt es ker/h illdolnjas tartalmae. hogy valarnikor fajt az epejiik. Az egy lirert rovid ida a larr .kb. de csokkenri a vernyornasr is. es urana mal' ketherenkent is eleg lesz egy-egy csesze.felslf szardb613040 em bosszti reszt gylijtsiillk leuele/?kel. A d1'og szapouint. fii1'tose/? A lIijvhl)'. amfg a vese es a A. erdlJk SdJeIl. Ezert eloszor csak egy I iter rear igyon meg egy nap. Esza/?-A lIleri/?tfb6l szauuazo. Leuelei szorta]e. tri. Ha a m. Elso heten minden reggel ehgyornorra igyanak meg egy cseszc arall).Aranyvcsszofii MAGAS ARANYVESSZO. A. ker ora . men enyhen ugyan. hogy akinek elhajrotra az epekovet. azt aranyvesszdfii-reaval el Ieher hajrani.lIdzsrisail. ugyanolyan kurric kel] alkalmazni. csel'allYflgof. megindulr a kokepz6des. mint az cpcrmikodesne].aszras<1t. akinek eddig javasolrarn robb eserben. Ezzel a kura be van fejezve. Egy liter re. a harmadik heren haromnaponkent egy cseszevel. a rn ir azeldrt nem. de azt delelort. 10011 bossznale. sokfel« lIagy tOlllegbeu tenlllJ eve/If novell)'. a masodik heten minden masnap reggel egy cseszevel. Akinek alacsony a vernyomasa. iuesen febrtjloail. Sedra egyenes. fi'lrfszes szlblek A virAgo/? srl1gtfl?. A kura uran nern szabad teljesen abbahagyni a tea fog). Eloszor az epe elegtelen rruikodesenek a megelozesere javasolok egy harem heres kurar. de az aranyvesszofiirol nem lehet eleget irn i. G)Il1jtesi ideje: augusztlls. Erre a celra csak addig kell a rear in n i. es mindenr meg rud na k majd enni.jeszkesvil'ligza esatddjtfba (flak (Composirne) iartozo. Ennek elkeriilese erdekeben egy heren legalabb a hasznalarat. Ez altalaban ket-harorn 80 81 . Ekkor ebbol b~r napig napi kec lirerr kell meginni. Kb. es egy even belli! ujra jelenrkezrek az epegorcsok.kell meginni.ihoz egy pupozort evoka na] Fuver 5Z. mert renyhen dolgozi k az epejuk. delclcn egy es delunin egy lirert.RANYOS ISTApFO (SOLIDAGO GIGANTEA AlT.

A fi. amikor az erer t bodzabogy6r kisajtoljuk. Akinek sernmi baja sines.) GYEPUBODZA A bodt. )6 daganatoszlanist eriink el vele.ls szoblsos modon fogY<lsztharjuk fzles szel'inL A bodzavir. hogy a 2-3 crn-es bodzahajras igen j6 hashajto. Addig viszonr mindennap meg kell iuni egy csesze rear reggel. uern birra megallni. Ebbol azonban nelll szabad napi egy deciliternel robber fogyasztani.i.ES h6lyagoblft6. [avasolrarn neki az aranyvesszofilvet. otrhon kell maraclni. akrir etkezes uran is. Mondram neki. Sokan fogyasztj<ik a bodzafa gyiimo!cseb61 keszulr. hogy kcr meregre!enitoszerviink a majunk es a vesenk. Ilyenkor a cik lus kezdere elorr 2-3 nappal kell egyegy cseszenyit elfogyaszrani. Mensrruacios goresoket is k ivaloan leher olda ni end a reaval. hogy allandoan kinozza az epcjc.ir rudnek felhozni ennek a csodalatos Az egyik agglegeny ismerosorn nagyon evert. Elrnondra. es dressziik a . NIGRA FAlBODZA. lvLir aj. akik koziil az egyik viceesen el is nevezre Badza FEKETE BaDZA.1 koszveny ellenszere. sz:imitsanak ni. kelt a szervezeruuknines.vcsszor eppen ezert mi nern is hasznsiljuk. abbahagyra a gy6gyszer szedeser cs a diede is. egy-kc'r cseszevel. Amikor ezt a beJriszrit<isr csin<iljak.is eteleket neru rudor r v. es 10-12 pere uran sZlirjiik Ie. diedt ajinlocr nek]. vagy m. BODZAM.I1II I I I I hetet szokott jelenteni. hanem 111:1S szerveken kereszrul. Elmem az. Ez egy nagyon j6 narhatea. Mindaddig isrnerelni kell a rozsliszres bodzahancspakolasr. Nernrcgiben a szornszed relepulesen lake anyosarol kaporr tolrort biposzt.ir [gyanak meg delelotr vagy reggel.ig tdjnval gozologtetesr is vegezhetii nk fiilfajasnal.afae nem szabad es neru is lehet osszereveszteui Libon leva vizdaganacra. Ezert azran nem is gYlijrjLik aZL A bodzala vir'lg<lb61 es liajnisaiool keszulr tea fogyaszrasa nern veszelyes. l'·kh csak ezerr is erdemes Kevesen tudjak. sok keszetelr fOZLl i. Eveme csak legfeljebb kerszer szabad haszll'llni a nagyfokll vizvesneseg miatt. HZ megrillapirorra. szrupot . hogy havonra egy-ket alkalomrna] Flibol kesz ii It rd r. . kerherenkenr megiszik egy csesze teat az aranyvesz. Viszonr ezt a nern cudra bcrarrani. Van azonban egy olyan eljaras is . sz6ba kerulr az erkezesunk is. Kenyerre kenve. hogy azora rendszereseu. merr uern erz ert sernmi fajdalmar..- zanara van.i nlorra isrneroseinek is. a nap b:hmely szakaban. majd ruluivul atkorjuk.l' vese. hog)' kuruzslonak.lIkoztunk. Azora mar 0 is fozorr a csalsidjannk. a nalunk oshonos erdei aranyvesszo. A gylillloics nedvebol keszulr szorp . A gylilllolcsbol keszlilr bef6tr es lekv. Arnikor egy a lka lornma] tal.isarolni. men dier. de gy6gyszert nern irr ni. ha erre sziikseg van. kivul a gyalogbodzaval. Nagyon sok peld. illetve a ciklus alate is. (SAMBUCUS CSETE. A bodzafa kerge erre nern )0. es igy fogyaszrjuk.isos. mint a Kanadabol sz arrnazo aranyvesszofdben. Ez azt jelenri.aralabb genedeionak from Je. befottet. harrniuceves kora ur. Mtir cobb mint 10 eve kezelik. SZOfllbol.6 harasu.hhe- tahilkoztunk gy6gynovenynek a harasdrol. lekvarr. de idegzsaba ellen is har. L. hogy reljesen elmulr az epef'ljdalma. es hogy a mrija meg van duzzadva. es nem lett tole sern mi baja. merr a gyalogbodza termese euyhen l1lel'gez. merr uern szeretett es nem is tudott UC<1n erezre. a luiromheres kurar.in igYOll meg tear az aranvvesszoh'ibo]. h iszen evek ora nern evert ilyet.1 g6zo1ogtetesnel egy evokana! bodzavir. Az erdei aran). idonkenr egy-egy cseszevel. lyeztek egy rnasik vrirosba. arnikor is bolclogan mondta el.igyban fekve igyunk meg belole vagyunk Hzva. Boldog voir. men or . amikor meg pedig mliall)'ag toliaval beburkoljuk. de csak nchriuyat erulirek meg. rekedrsegnel. E16szor azr.isik noveny is. Elpanaszolra ezt a szerinre lehererlen helyz etet. es megsem rnulik el a betegsege. hogy ket napig igyanak kozben. Ursina emlekezteroii] es HZ elert eredrneny megrart. Eppen azcrr igya. bogy meg ne kostolja hidegen.igot 82 83 . egy-egy hogy ha rirkan csesze is. Egy csesze vrzzel egy pupozorr teaskanal viragor fordzunk le. Csak egy cv mulva igyon meg egy cscsze aranyvessz6lljb61.it. hogy meregrelen{r6szerkenr is leher hasznalni.istira idonkenr. aminek semmilyen karos harasa szervezet iu ni belole vedekezokepesseger. a diecat rcndcsen betartja.. Az aranyvesszofuvon kivLil van meg ugyanezekre a bajokra egy m. hogy k isruerrekii majduz. Reumas es izuleti C'ljdalmaknfl izzasztoul es vizhajtokent is hasznos. de legaL\bb havonta ker alkalonuual egy-egy cseszeve] igyanak meg belole. Egyket cseszevei kellllleginni esee a frissen szedetr bodzahajt<isba!. Az egyik voir kollcganom panaszkodott. Azon rnclcgcbcn.ez a harekonyabb -. Ezekre a bajokra csak kisrnertekben hasznal cs nem kozver lenii. ezekben az eserekben napi egy csesze te. Az arauyvesszofii enyhe gYlllladast ben. amig a vlzdagnnat el nern rnulik. de beind irja a hogy ne is legyen sem mi baja. Sok folyadeJzor Ha osszekeverjiik es j61 kigytlrjuk rozsliszrrei a bodzafa natal againak kerge alatr levu h. es sern mi baja nines a rnajdva]. de ebben sokkal kevesebb a haroanyag.illcsor. Nap] 3-5 dl-tis elfogyaszrharunk belOle. annak is tudorn javasolni. Kiiirfre harrisa van.tiidobajosoknak kiv<i16 tiidotiszrft6. Csak egy peir her eltelte man tablkoztunk ujbol. Egy id6 orvoshoz.

csokkenri a f'ljdalmar. fill/ely uem liD meg csnk kb. A drog izzaszto glillOziddt. mint az epekonel. bodzdM/. gll}}]it es pelaint. SztfJ'flstul szedjiillle a lJirrlgot. Gyl~itesi ideje: oirag . kb. es csale a terutese gyogyhatrisil. 30% in uertculerot. A bordlea /dtelJelllcillt bo» termest. ent ttl- Bor6ka GYALOGFENYO (JUNIPERUS COivlMUNIS L. rurint. A Fejiinker reljeseu berakarjuk egy roriiIkozi)ve. csak kismerrekben hasznaljak. es a forr. de keslelreri novekcdeser. A bodzn virrigjtft iide viragzrls/wr gy/ijtjii/? New szabnd wegvami a celjes oiragzdst. EI nern rnulasztja a daganarot. pacolashoz hasznaljak. Gylijtesi ideje: flllgwztlls-ol(tober. gOlllbolyded. 10% gyfl1lttft. Bor6kabogy6b61 keszul az angolok egyik kozkedvelr irala. zinenziniet tnrtnlnrae. I ineterre. Ilyd/Mt. nyirotr szajjal szfvjuk be a park T Cd kozel ne hajoljunk az edenyhez. Kb. 10 fill bosseunk. Is ertellte/ell lesz. A }. Oro/tzb'ld. l11/Jelyek luit ivigjejllfdlJe/l. es ennek a leparlasabol kelerkezo rnellekrermek a borokaolaj. Gyiljrjiik a terrneser. leoliru. A borokabogyor es az olajat a vesebajban szenvedok ovarosa n. leeues illoolajat.. Leuelei dr a/all/Ink es igen sZlil'lll1/? A drog H. sztiruyns. kb. egy j!{/. CIi/UOt.es epekooldo harasana] fogva nagyon hasznos gy6gynoveny. legahibb egyliteres labasba tesz iink. Virrigzr1ta as: dgak vegeill eMs bogeI'llY. Barna ktfrge jillftlt I?OI'ban szentolcsszerti porl/sok/uti borftott. sokszor /lflgy d//OllldllYbnn levo cserje vagy fa. Folj6 fiiliin ket is gy6gyirharjuk igy. ha az utolso napon egy par szem borokabogyor reszunk a fiistbe./)flg_)' fold. jlliliperillg/ilwzidrit. 11apattintdsrn to'l'ik a szrira. Ha a torkunkar akarjuk g6zo1ogrerni. quercetint. hamvas allaporban. Am ha hasznalar kozben gorcsolnek. Alekor szdrnz.A bodzn. a nlzre.·iss bogy6bl111 C-vjtmllhl is IJm!. Fusrolesnel a husok szep sz inr kapnak. elvirtfgzi/l szarfttfs kozben. Ezzel az olajja! a reurnas resrreszr kell bcdorzsolni. azonnal hagyjak abba az alkalmazastit! A bogyo gy6gyhatasa mellett kiv~il6 Fiiszer. a gin. Vesekdnel is lehet a lkalrnavui ugyanllgy. term es . bokor. Gyiilllolcse ibolyakelt. Hosszns tojdsdnd fllnkltal?. CSel'l7ll)'flgot. sza/llblllligrill kellsavglikozidat. CSe1'tlllyflgot. Bogemyo /lil'dgzata SfllgdsJeMI.isban levi) vizzel leonrju k.tlIlgusztus-szeptelllber. lear lIIegszdradt. A leuelszriron rendseerlut 5 level lielyezleedik el./eWt (Caprijolillc(!(Ie) csaldd- jdba tnrtozo. A rorokban leva kezdodo daganaror is leher ezzel a m6dszerrel kezelni.mdjlls-jllllills. Termesei robozbogyoll. Neill szabad osszeteueszteni a gya/og. 6 kgfriss virdgbOllesz 1kg szdraz: 84 85 . de eros Ize miart magaban nem hasznaljuk. 10% dUo/rtjnt. Leoele sotetzold.itmer6jiiek. ameiyek 5-10 111m .) Vese.. jlfreszeit szel/l. flpro Is jo illat». A Cip1'llSflLell (Cu p ressaceae) mddr. gyrtllttft. kekcs.I!ollglikoziddt tartalmrtz. es 11111 ilemorssoljuk.i. Fdjn is aga belii! fires. utert megbnmul. IJ1ls0S bogy».(jdbn tnrtozo 2-4 Oil JJlagas cserje vagy }rl. husokhoz . cs az eden)' FeM hajolunk. A bogyojtft hnszlltfljll/? gyogyllovellykem. egy.

legzoszervi bajokrial es idiilr horghurur eseren. Vegyiik Corcsos sorbs. Virtfgzllt({ 3-5111111.es epebanralrnaknf l ker heren kereszrul minden masodik reggel. A gyogynovenyszakm<1 harem felekeppen vasarolja fel. erkezes eldrc kell meginni egy gyenge cicka fa rkrear. Ennyinek elegnek kelilennie ahhoz.il javasiorn. trtnl: meuren termo 30-60 ctu egyel/es szd.eg)'en benne.esvirrfgZfltllnlt (Co1llpositnej csnUdjdbn tartoeo lliiveJlY. hogy 2-3 crn-es sz. 86 87 ./isz/les. I es fejunker letakarva az orru nkon es a szankon Ce1valrva sz ivjuk be a tea p.i n igYllllk meg egy gyenge A hugyurak betegsegeinel Iorrazaror. BeJgorcsoknei ker herig h. azaz 2. reteleen. vedi a 110i szerveket.1rajat. a [iioe«.irorn napon keur este. es ravasszal csak a leveleker.II Cickafark KOZONSEGES CICKAFARK (ACHILLEA COLLINA BECKER) Ezt a gy6gynovenyt I Ovja. hogy a forr. regi.isr« egy egylireres labasban lorrazzunk Ie egy csapott evdka 11<1cickafarkar. N6i serdii lokoes orrverzes gyogyltoja. rnert ha ebboJ eros rear foziink. de ovatosan kell hasznril ni a ri ivarereskor es a vriltozo korban nagyon j6 hanist ve!e elerni. erkezes ur. bevalt a t iido. a hllgyutak megbetegedesei.irral lecsipjuk a viragor.il flivet szabad gyomorfajdalomnril nagyon gyenge forrazaror keszfrsunk. a nok reszere rcrernretre a J6isren. hogy in halal. Serduldkorhan leva lanyok a menses elsd napj. a m ir belelegziink! Aki a belegzcskor allergia~ ninerer erez rnaga n. mit irtun k edd ig. de vigyazzunk ana. hogy rnelyik napszakban. a csiperer .izatban csak egy keves virrig legyen! Maj. Csak a viragjar. sdtorozo bug«. lJirdg// a )0. Iordul- Gylljtjiik 11 virdgot. Kiilon gYlijrik a (Liver (ez a virag es level egyucr). Tdleuelei IIyelesels. reggel es esre erkezes elorr igyuk egy herig h. "nem lesz rnienk a fejunk ". Pakolasr is lehet vele kesztreni.5 dl forrasban lev6 vizzel egy csaporr re. minden harmad ik nap reggel erkezes elorr igyllnk meg egy csesze cickafarkre.iig igyanak meg eg)' csesze rear cickafark es priszrorr. hogyan kell hasznalni! leher rdj<ir. majd egy h6napig minden heten egy gyenge forrazaror igyunk. ne I. ldl/{/zstfsolt. Legzoszervi megberegedeseknel es idult horghururn. es moudjuk el nek i.iskamil [uver ontsii nk [e. rosszindularu sebre. Eppcn czerr csak a viragj.\( nern javasIOIll scnkinek. ne inhulaljon! Inni is kell belole egy herig m i ndennap egy csesze enyhe forraz aror. Vigyazzunk. csa]: I1fe/uJr legyen ferro a gaz. vegbel. A noveny az alribbi baiokra haszn. Lege/okiilJ.hOI11naponkenr. junk a csaladorvoshoz. n leuelet.. rosszul fogjuk magunkat erezni. arnelyikbeu sok virag talalharo.. Urrina rarrsun k egy her szunerer. Ha az egy honap alarr a vizeletuuk nern lerr tiszra.il: gorcsos gyomor es belfajdalom. mindegy.. meh. hiszen eros hadsll gy6gynoveny. Az olyan cickafarkbol is csak keveser tegYllnk a reaba. vag)' sokar iszun k. Gylljtesi ideje: jl/II i us=augnsztus. hogy a gyomorgorcsolesr rnegszuncesse. ami a nnyir jelenr. es kellemerlen szaga van. ugyaucsak egy honapig. Ebbol a keverekbol is csak egy csapott reaskan. egyszen'lllo·veIlY. Ne hajoljunk nil koz el az edenyhcz.it . Ezek kozul a csiperrel kell a legovarosabban ba nn i. A virdgollJehhek. ue Koziillseges ciclUifork: n/iszl.iska I-I aranYll keverekebol a nap bnrrnelyik szakriban. felrepedezert h6lyag kezre. csak egy-ket vinig! Ezr a z cnyhe forrazatoc naponra ketszer./.20-30 CIJI !Josszllnk. Maj cs epebajok.

te>ij. gekkel "ez nem leherseges". fordzarot hasznaljuk Llgy.yet Ie merek frni. hog).ha csak A rear akkor igya. hogyha kell. az en oreg fejemerr mar nem ldd) Ha mar itt tareok. gennyeseda Orornmel meselte. az is a cickafark fekves clotr. Ha a vlzben kezdi magJr nern j6l erezni. de a sziveig ue erjen a VIZ.leforrazni 2.imoliroja. A Friss cickafarkor es koromviragor annyi zsfrral forraljuk 3-4 pcrcig.5 dl vlzzel. Erre a vinigjabol keszulr langyosra klluilnl. ha valaki lenue orthon a [['I rdeskor. es fekudjonle. a cickafark a nok gy. ennek a uovenynek soleg [orreno al kalrnazsisa is eredmenyes szokorr Mivel j6 gYlllladasgarl6. amig az aranyerunk gYlllladasa el nem rnul ik. cle pr6b. azt. Vajon In iert! Leber. fiivesember nern saj. hogy van.izr atorr genel lekorjuk. hogy ugyan elmaradt a mensese. mere A valrozo korba lepa naknek javaslorn . A teat hagyjuk kfvtil is. A volt fonokol1111ek a titkrirnoje. akik valnrnir .Hhhida ucin sziirje bele a fCtrd6vizbe. Hllsz perc ii!ofn. ker liter forrasball leva vizzelleonnink ket evokalUU cickafa rkot (ebben leher rerrneszeres mennyisegii virag). rnindenr lelrrarn errol. igyanak meg egy-ker. hogy en il. Ket-harom napi . V2 resz vcroni ka leirom. ekkor egy kis darub gezzel parszor lemossuk a gennyedza sebec.il haro. es 10 perc . azonnal szalljon ki a ksidbol.lljak meg. Azt hiszem.irom napig egy csesze rear az al. Nyujrozkodjanak egy jo cloigot is . Nem szabad dunszrkorest renni 10<1. Ez most aZert inert tudomasom szerinr ana] betegse- az idevonackozo rendeler szerinr valamir. menses a lar t is iharjak. hunyjalc be a sz em ii ket. reaivas kozben iiljenek le. kozbeu rnindig ontunk egy kis rneleg vizer az iilofi'lrd6 vizehez.orizl1ek a rnulrbol. es lassan koreyolgassanak. a eserleg tudhar valamit. Ezr llgy kell csinalni. merrem neki ajrinlani a fenei reakevereker. forrazza le. es H fi. lyen vlzsgaval. Tegyen egy haromlireres edenybe 3 evokanal cickafarkor (keves virag legyen benne). leontjiik a forrasban leva vlzzel. egy jor. 10 percig lefedve turrjuk.ibbi keverekbol: 1 resz cickafark.ilrozo korba. es nagyon sokar szenvedett tole. Ovatosan beleulunk. meg a z:h6gyiiriin Rosszindlllarll. rnajd a reaba . ha 111.rda utan lefekszunk. Huroben rarrju k.rnoudt a dicsekedve. Szoval. ne fhzllnk meg. Ak iuek mehgyullad.n~Hja a hiivelyoblitest. azaz k iviilre nern kell In{ianyag f6lia. mere uern rudjuk e1mondani.lsa. esedeg verz6 aranyerre egy langyos (il6rn rdo nagyon j6 harassal van.ilkozrunk. sokszor elgondolkozom alan. es amikor langyosra kihiilt. hog). Katika az egyik nyugdtjas-ralalkozon kerr segitseget rolem.-ker rottya nris ur. Sokaig nem ral. Ezt a fL'1J'dat csak negyszer csinalhatja meg eg)' honapban. belli! is.ckafa rkvi rag is haszn. ahogy az elejen irrarn. hogy it rerrneszeri nepeknelmeg rna scm rendelkeznek a varazslok sernmi. az is igyon a ciklus alatr egy-egy cseszevel. es eg). am i kor felkeltek. rnerr belepert a v. Ezt az ulofil rdot mindennap rneglsrnereljuk addig. Amikor mar megrortenr a rendszervaltris. de most mar sernrni problemar nem okozott. [urorr az eszembe.W. hogy minden masodik nap cickafarkbol keszltseu iilOfiird6t rnaganak. gy6gyszergy.ha ez nines. kuratok. ezutan leszti rjii k. mely evenkenr mondra . 88 89 . engedjek el rnagukar. a kozollseges noven)' is megtesz i -. Megis egy-egy si keres varazslor a fejlett orszagokbol is sokszor Ielkeresnek orvosok. Akinek rendszeresen A tear a goresos a jo gorcsold6. fogIalkozhat. perefeszek-gyullachlsa van. am it rudok.\no cegek szakem berei. eg}' cseszcbe ceszunk lOgy ptlpozott reaskanal vinigor .ival irrigaljon egy herig minden nap leUrana hagyjon ki egy beret. (Majdleveszik a fejemer a hivatalos szervek. hog)! egyilyen ir:in)'el szakkepesitest nem kaporr ember 11 II I.is unin ujbol felforn11jllk a zslrr.in [eszurjiik. hogy ne hiiljon k i. majd uljon bell". Ezerr en esak javasolok arnir mindenki elhararozasabol elfogad. ez j6 ideglaziro. 10 percig fed6 alan tartjuk. kiegeszuve azzal. sernmifele engedelyre nines szliksegiik. arnennyi ellepi. no A legkozelebbi ralrilkozon. de nern rorolkozu nk meg. rnensese. arn ikor raernek. hogy meg nalUIl k is van egy-ker oreg rajtam loan alkalmas a cickafarkrea. 1 resz zsurlo. leszilr[iik. Krem kesziresre a ci. vag)' nem fogad el. esedeg h.irclaszobaajt6t nyirva hagyna. J 6 leune. rudjon segueni.r:igb61.1gllnkkal kellene vinnunk. hogy mar az elsa honapban visszaallr rendes ciklus. Krir lenne. a langyos cdaflirdovlzhez hozzaadjuk. ha erosen gorcsolnek. De ez tul hosszu tortenet Jenne.k meg. amikor a clklus ideje van. majd megint egy hetig csi. egyszer van. begYlllladl. Leher az aranyerr« kenricsrir is keszireni 2 resz cickafark es 1 resz kOl'ol1lvi. Minden szekeles es fCtrcles lldn a vegbeInyfiasl bekenjCd{ ezzel a sebre is kiv<lkenoccsel. s en kcrdezrcm. Ujb61 lertem . egy begyulladr. no meg III icsocla doJog.~t a kiillenni.in a piacou osszefutotruuk. hogy a menses kimaradrisanak a kezderen. Visszarerve a cickafarkra.

Citromfii
(MELISSA OFFICINALIS L.) idegerosfto. nyugrato, altaro te.ik keszi'dnek belole, de idegnyugrato hatasan kereszr ii l sok ruindenre j6. Vegyiik sorba jorekony harasair. Gi:ircsold6. Ideges hanyas! inger es gi:ircsi:ik jelenrkez esekor igyanak meg legalabb ket csesze citromfuterit egymas uran rovid id6n belu l, Odlto es elenkito reakent napi ker cseszevel kell elfogyaszranl, egyet regge.l vag)' delelort, Elsosorban a masikar kora delutan.

langyosan.
cseszenyit

kell elkorryolgatni

A tea [orekony a szfvidegre is, erre nap! 1-2 egesz nap. Aki rnu nkajn miart
is alkalmas a cit rorn lvibo] ke-

ezt nem teheti, az esre tevenezes kozben porolharja.
A meh megnYllgr<lddra sziiJr rea. Erre a celra a Ilap barmelyik szakaban ihatunk belole eg)' cscszcvcl, de legaL\bb egy honapig mindennap. Izzaszto hatasa is kivalo. Ha erre a celra hasznaljuk - es

Vizeletkivalaszro hatasa miarr is iharjuk, ekkor napj iban eg)'szer, reggel fogyasszuk. Napi ket csesze cttromfiitea evekig fogyasztharo meg udltoitalkcnr is, de a j6 idegnyugtar6 harsisanril fogva az eletunketis meghosszabblrhatja, A gyomor es emesztorendszer nyugtat;bira llgy erheriink el eredrnenyr, ha a clrromfubol keszult tear etkezes elort isszuk meg. Ekkor ellazitja a gyomoridegeket, nyugrarja a gyomorrrakrust, Nagyon j6 harassal van az agyra,
er6sfti az idegrendszeriinket. Ha erre haszrialju]; a citrorn-

fiiver, esre lefekves elorr igyunk meg belcle egy forrazaror

nern vagYllnk l.izasak -, <lgyban fekve, arnilyen forr6n csak rudjuk, igyunk meg belole legalabb ker cseszevel. Ha a cltromfiiteabol minden nap deluran megiszunk legalabb egy cscszevel, rapaszralni fogjuk, hogy rnegerdsodotr a szemiink, uem fog ugralni a betl! elritr ii n k, de hasznalhato ideges eredeul fejfaj,bn,U is. rIa erre isszuk, uljiink le egy kcnyclrncs forelba, hunyjuk le a szemunket, engedjiik el magunkat, lazirsun k, es ki..izben kortyolgassuk el a re.ir. Ideges erederu fogfajasnal a teat resrrnelegen vag)' egy kicsir hidegebben tartsuk a szankban azon a fogoll, arnelyik Hj. Pcrsze a legjobb, ha rnielobb fogorvoshoz fordulunk,

Az njalwsl!irrfgllrd? (Labint ae) e5aIrfdjrfba rartozd, IIdbl1lk sokszor csale ternteszrett IIfilNillY, eve 10. GpUtjiile a lel!eleket liirrfgzds eliftt, Is a felso 5 cnt-es szdrat. 5 kg-b6/lesz 1 kg szdrnz dru, A drog illoo/ajar, cSel"l1uy{lgot, ledIliSl1//af, lIydlkrft, szaponiut, mdzgrft stb. tartabnaz.

s».

Elslfrelldll m/zellflNillt hazrf IIH(1JI. Idtszer

is tNlI/eli!e
III

G_ylijtisi ideje: j /1IIius=szepre
is szed!Jetlf a level.

bel',

A citrol1lfil leve/It basznrflju/e teakeszitesl'e. Allille/( ortbon terem (I citroll(/;', " Idrrfgzrfs ellft( vrfgja le ns: egtisz lIiillell)'t, is a leoeleit fejtse le I'ola, s igy szarlrsn, hozzrfteve a 110IlfillYCSllCSOll lillo 5-6 cut-es szrirat is.

90
L

91

Kiilsoleg a cirrorn fiitinkrlLr;lr hasznalhatjuk dagana[Okra, zuzod.isokru, cs meg rcumarikus h1jdalmakra is. A tinknirar LLg}'keszitjiik, hog)' a vir,igz;is clort kozvctleniil levaaotr citromfiivcr osszedgjuk fet-egy centis darnbokrn, egy beforresiiveger relereszunk az igy osszcvdgmr fiivel, es leonrjuk gabonaszcsszcl. Most andban leher kapni Royal vcdkar, ez gabon,ib61 keszii], es 40 fokos, fgy kiv.iloan alkalmas erre a celra. Egy hetig a fllvon hagyjuk a vod kar, naponca cgyszer feldnuk. A befortesilvegben levo fuvct szobahomersekleten rarrjuk. Kcr her ur.in leszuriilk. A cicromnitinkru ra kct evig elcarrhar6 h aroanyag-vesztcseg nelkii l. Ezzel a t in kt urava] dorzsoljiik be a daganaror, a ZlLz6d,isr ovarosan, cs a ti nkru raha rn.irtotr gezzel korhcrjuk be a reurn.is vegtagokar.

Rendellenes
major.inua

rnensesue I cit rom fLi, va [a 11l ilyen meuta, cs angelikafii egyenlo a ranvu lcevcrekclxil

keszitsenek tdt egy cscszc vizz el egy evokan.il fCLvetldorr.izva. A cikius kczdcrc clort ncgy-or nappal igyanak meg bel61e naponta egy csesz.evel. Epemiikodest serkenro, szelhujro tea kent is erdemcs a cirromhibol kesz iilr cdc fogyaszrani napoma legaLibb egy cseszevel,

Vcgczetul sal.irak cs m,irdsok

Izeslcesere is haszruilncrn rcrcrn,

h arjak, rnerr nagyon j6 izu , A cirrom h'i vatlou

csak rcrrncszrcn i lehet. A gy6gynovenyes sza kuzlcrckbcn es a patik.ikban szarirott ,iliapmban kapharo.

Csalan
csfpc)s
CSALAN, NAGY CSAI.AN (URTlCA [)[OICA
L.)

ElerkezriiLlk az egyik lcgcrtckcscbb gyogynovenylink drgyaLisahoz. Val6sziniileg nern rudom az osszcs kiv.ilo rulajdons.ig.ir lcuni. Az egyik volt kolleg,lll1 - n.ila m it!i)sebb - a h.iboruban szovjct fogs.igba cscrt. Tobb fogolydborban volt, es elmondra, hogy a legrobb hadifogoly ott eire tid a togsagor, ahol csal.in volt a kornyckcn, Elsosorban etkezesre haszn.i lr.ik, de fertorlenirert is es vert r iszt iror r. Tcrjunk azonban visszn mai szcrcpcre. En rizenkilencfele hajra tudorn leirui a had sat, ennyit ismerek, de biz onyrira olvasoiru kozo(( is van olvan , aki egyeb bajok r.i is crezre m.ir .illLisos baC<ls,ir. Kezdern a lcgfonrosabbal, a vert es az egesz szervezeret tiszt ito har.isaval. Majusban es oktoberben n'\gyon i6 harasr leher elern i egy-egy hat heres r iszr ir okur.iv.il. Azert rn.ijusbun, mert a k kor rn.ir a honap elejen szedhcro a friss csalan, es ez a legjobb har.isu, S azcrr oktoberben, inert ilyenkor no meg a sarjucsalan olyan nagyra, hogy crdemcs

leszedni. Aki nem rud hiss csal.int szcd ni, vegycn .\ boltban sz.irftorr novcnyr, azokut is j6 idriheu gyl\jrik. A rnv.isz i kura a tontosabb. men a szervezcriinkbcn rclcn lerak6dort salakanyagok,u ki kell hujtani. Ncrncsak a vert riszrirja, j6 hat.issal van az egesz sz crvczctu n k rcv u vcscrc, a m.ijra, epcrc, rudore, III i nden szerviink re. Csak har berig szabad a cs.il.inre.ir inni, men a benne lev6 kova savar a vese nchczcn dolgozza ki mag,ib61, es igy k6 kepz od her bclolc, Hat her sziinct ur.in ismerclhcro a csal.inkura. Akkor most vcgyiik sorra a rabbi gy6gyhads,it. A verr iszr ir.ison kereszriil j6 har.issal vall az ckccm.iru, de kcvcrcker kell belole csiurilni, melyben egyen16 ar.iuyban fordul do csal.iu, orvosi vcronika, zsalya, zsur!«, A keverekb61 napi eg}' csesze teat igyanak meg, az etrendjiikb61 pedig roroljek a fusrolt luisokat es a zsiros crclekct. Addig kell folyrarLli a teakeverekbol keszitert tea fogyaszddt, amig az ekcemu cl nCI11 mu l i k. Kiilso lemostisra csal.iu-, babhej- es veronikure.ir keszfrsu n k, es az ekcenuis helyckcr

92

93

A csipos csal.in, I/ag)' csnldn, 11 csalrflletek (Urticnceae) csalrfdjdba tnrtozo tnindeniitt d%rdlllo, eveM Jlb·lIeny. Mindell I'dsze/ullrfll/tszol'oh-

lee]boritatt, bn testbez er, cslpos, egcto
fdjdlIllI/tlt oleoz, Szdra 1111-nel mngasabbr« is megLeuelei Ilyelesek, sz/t)es tojasdlId VI1gyIrfndzsas aill/alah, j'lirdszes szdb'lell. Viragz(/t(/

110,egY(!f/cs, lIegpzoglctes.

jiizer. A leueleit is a je/so 5 C1/l-eS szdrti: meg n gyokere/let gy/ijtjiill. Beszdrnddsi aran), 5:1. Mil/dig lIiragzds eldtt /ull g)'l'ljtel/i, tnunssznl
rl

a friss Imjtrist, dsszel !?rlszdlrfs lIagy I!figris urdu IlOVO, IlU. sfl!jllcsalrillt.

Az {{pro csnlrint ttem szabad g)'/ljte'li! A drog glihozidrihat, csel'r/Ilyngot is
g)lrlIltaszer/i nll)lngot, b'11lg),{{Sfl1)at, leouasnvat, B- es C-lIitmllhlt, urticolt, Ilrticolillt, sot is lJr/sat ilyolllokbn1l taNtllmaz. Gylijtisi ideje: level- jllllills-szeptelllbel', gyiikir - o/ltobel'-aprilis.

martsllk be le, es mosogassuk vele, Fkcernrira egyebkent a friss IIti Fli is j 6. A vese- es holyaghomok kepzcdeset megakachllyozza, elhajtja a m.ir meglevor. Ak iuek a szrvevcl nines problbnaja, nern szfvbereg, ak.ir egy kur.ir is csuuilhar a csaLlnrdb61, k ihajrani a vese- vagy holyaghomokor. Ezt 11gy kell vegezni, hogy egy liter csalance.it egy ora alarr kell meginni. Egy beFOttl"Slivegbe gyiljceni kell a vizclcter , hogy lassak benne a kihajtort homokor. Egy liter te.ihoz egy pllpozott evoka nal t"iivet kell torr.isban levo vizze! lei.inreni, fedo alate rarrani 10-15 percig, leszurni es meginni J1Hlsfelora alart. Szfvoecegeknek nern javasloru, akinek sok a sava. sz inten ne C5i 11,;1]3. A csal.i n ja vfzbaj to, rehar erre a cdra is hasznalhato kisebb - egycseszenyi - mennyisegben. Ez eserben I.-eggel igyak meg a rear, hogy ne kelljen ejszaka sokszor felkelni. Vert isz tlto. A hathetes t isz nrokura utan is ajanlaros meginni kerhetenre reg gel egy cseszevel. Verkcpzo is, merr a benne levo vas harasara a szervez erunk verkepzo szervei robb vert fognak eloallltani. Sokan egyebkenr a vastarral ma rn iatr nern szeretik, Inert hizlal, Emeszresjavir6 cppcn a benne levo vas okan , de ha az etkezeslik mennyiseget nem novclik, nem fognak hfzni role. Akinek az erneszrese nern j6, egy h6napig minden reggel igyon meg egy csesze csalanrear. A vercukorszinrer is csokkeuri. Ezr a tulajdonscigat mar klinikailag is bizonyirorrak, Erre a celra del ben vagy esre igyallak meg egy cseszevel langyosan, Az en eukorbetegsegre osszeall ltort rerirnba n is V~1l1csa lan. A hugyurak, elso es hacso hugyvezerek, hllgyhalyag tisztirasara is alkalrnas a csalanbol kesztilr rea. Ilyen esetekben egy t iznapos csalanreakura eleg szokort lenni. A gyogynovenyek lassabban gyagyfrj,ik ,1 bajokat, de rarrosabb a harasuk. A 10 napos kura alan kec csesze rear kell elfogyaswllli naponta, egyer delelotr es egyer delut,\.n. Sajnos ejszaka fel kell kelni egyszer-ketszer t6le. Az emeszresjavito tulajdons<iganal fogva konnYlri a s'ZeJdectiritest. Erre a eel ra esak akkor haszna]ju k, ha szorulastLnk van, ebben az esetben este lefekveskor kell egy

csesze langyos csalrintcarnicginni. M,-\j- epebanralmak esereben is ercdmenyesen hasznalhato a csalantea. Ha

es

erie a cel ra has'Zn,iljllk, reggel ehgyomorra igyunkmeg egy honapig ketuaponra egy-egy cseszevcl, Azerr jobb az ehgyomorra elfogyaszrotr rea, mere job ban hasz.nosu L Akinek sok a gyomorsava, az a tea elfogY<lszt<lsa urrin azonnal harupjon valarnir , ami lekctl a savar. A lcp megheregedesene! nagYOLlj6 harasu egy rovid csalanreakura, ursina a rendszeres teafogyas'Zt,is. Ha a lepunk sok vorosverresrer kap, ami ferrozorr, megnagyobbodik, es ez karosan hat a vorosverrest-terme.esre. Ha azonban a csalan altai risz ntorr ver kerul a lepbe, nem kell tokozorr munk.it vegeznie. A rovid kura egyhetes, eza lntr rn i ndeunnp igyanak meg egy csesze teat. A her lerelre u r.in j6 harrissul van a lcpre, ha a tovabbiakban kerherenre egy cseszevel megisznak belrile. Cyornor es legzoszervek hurutos megberegedesei. Verrisztiro hattisanal fogva es a bell ne levo savak ,ilral a hururos reszr tisztftja. Ezert, ha erre a celra hasznal]u k egy 3-4 napos, napi egycseszes csalrinteakurat javaslok. Faradekonysag ellen egy tavaszi harheres klLL'aelegendo, ezzel segirherjuk lekuzdeni a ravaszi f;:irad[s~igot. Tiidomegbetegedesekne.1 is ]6 harasu a csalanrea (irr nern a rbc-re gondolok). Ebben az eserben nem magriban kell haszn.ilni, hanem az al.ibbl keverekben: csalan, veron i ka , ttidofll, erdei szarnocalevel, vorcshagvmahej, orvosizlllzgyoker. Az eges'Zet egy rovid ideig rejben kell fozni, es kihu les uran napi egy-ke: cseszet keJl mezz el izesitve meginni. Vizkor - vizhajnis. Sokan rudjdk mar, hogy a csal.in nagyon ]6 vfzhajro, Akinek ilyen problerua]a vall, egy hetig minden ddelott igyon meg egy felIirer rear. Az elso cseszevel reggel, erkezes elotr egyszerre, a m.isodik cseszevel a delelott folyamrin elkorryolgatva. Az egyheres hI ra ur.in, amig nehezen adja Ie a szervezerlik a vizer, minden herell legahbb ket eseszevel igyanak meg. Milt- (ream r6la, hogy a heri ker csesze Folyamatos fogyaszdsa az egesz szervezetlinkre milyen j6 had_ssal van. Leukemia. A lepillegbetegedeseknelmar inam, hogy verkepzesre, veniszrfdsra milyen j6 a csal,llltea. A leuke-

94

95

Hajritlmlds. Legjobb a rcum. Ha kiriszrult a vizelcruk. de ez nem olyan Vegezeri"d ismct csuk annyir. hogy gyir6 hattisa van a csalannak.int szcdni. Ezeknel a novenyckncl ncmcsak a vad alanyok terii.nsil ni.cs/vagy S7. A hairitkulas cs korp. Kt"d6n6sen a nok Hznak fel gyakran. A meggyek koz ii] 111ia vadrneggycr cs ur.iloan hasznalhur«.is. 3 rcsz CS. A lernosas ur. a holyaggyulladiissal. Tegye hele a l.m i. Amikor nern vesz csal. Akik nern tudnak friss csal. de nagyon j6 har.isuak. lin- jutni a meggylevelhez a h.inrca onrnug. hirrelen a l. ak kor a belole de megeri.z a reakevcrck ncm gy6gyitja meg a fehervcrliscgct.z.irresszuk a Libllnkat.isra. rninek hadsiira a bor bepirosodik.I 2 rcsz d iolevel resz verehu llo fccskchi rcsz zsurlo resz cicka lark Ebbol a keverekbol naponta igYilnak meg ker-h. A csal. eljenek kapharo csal.i n nal torrcnf hajmos.cs/vagy cscresznyesz.erinte)l) a Il1cggy jobb. Ez! csiniljn minden m:isodik nap. hogy t()kozatosan tCimelegirjiik a l.inymeggyet r a rror ruk :1 legjobbnak.i].ik utokczelesul.irom escszevc] lungyosau. holynggyullad.it a l. hog). amikor mindig melegebb Amikor nuir ferro vizzel telc viidiirbe .ilhat6 szarirorr es friss allaporban is. nagyon fontos gyoveil'.ib. igy jobban rea hilso cs melegebb viz. cseresznye sz. a boltokban ernek "I ered menyr. A friss csaLinlcvelbol kesziilr l. A fcntieken k ivii] a csalantea szinte minden bajra jo adltal. es nuir nem Ok01: gondot.innal is j6. de ebben ilZ cscrbcn egy kevereker kell kesziten i a kovcrkczo rccepr szerinr: a holyaggyulladasr.in igyanak meg egy csesze meggy. cz. az is jo. hogy szedjen cgy fel vodor csal. kezen.iramlik.in a hujat csalingyo- Cseresznye. am it rna mar ujbol lchet kapni.l rltd nak tesr. A csa l.incsucsor. es azzalmegmosni hais.in. Kellemerlcn. E. es z avaros a szine.inlcvcl hcz egy keves diofalevclcr is tchernek. vegyenek a bolthan llleggy.iteni.ibar a vizhe rcssziik.irar. ()ntse a viidrot tele vizzel.ingyokcrcc akkor szcdjiik. lassan megszlinik a Hjdalom.is megakalL1lyoz~1s~in keresztiil fogyasztilsra is alkalrnas.inlevelbol kell hajmoso vizet kesz. a hajat legaLibb hcrcnrc kctszcr. Enel a robb verrel az izulerekben lcrakodotr salakanyagok kezdenck kiuru lni. hogy a vcrtisxrfro haddniil fogvil a szervcz er minden resze r iszta vert kap. melyek jotekony har. mig a vizeler csip6 crzesr okoz. regyek ezr mindaddig.ilyozas. Van nak benne sejtnovckcdcsgilrl6k.i n. akkor se hagyjak abba a rea fogyasztilsar. csiruiljon trtorn. de ha keverekcr 2 rcsz meggy-cseresznye I resz mezei kadng rcsz vcronika sz.ira.) cllcnrill.isra. clzstrosod.i r kapuak.irorn cseszevcl cgcsz napra elosz rva . Mindenkinek azr szokram javasolni. ezalcal a fejbor jobban leriszrul.irom hetig igyanak meg heti ker cseszc re.irrear.iulevelct es csal.in Friss csaUngyiikerbol kcszulc Libfl'l rdovel valrjuk fcl. a szfvnuikodcs scgiresere.1h1nlevel I resz csalringyokcr mersekleriire. A kovetkczo kcvcrekcr ilj.ibvizer forr6ra llgy.ic a meggy es cseresznye keverckeb61. cs kupjak el ezr a kellernerlen bercgscgct. akkor a deli vagy est i. <1'l. az clzsirosod. esedeg rn ind ket crkezcs ur. prosZ!iHanagyobbothis okozta h6lyaggyulladjsnii] is kiv.1nlolll. 1gen j6di. meg legabbb h. llgynevezett cig.it llg)" hogy a friss c5al:in is benne leg yen a vizbcn. de a meggylevel is haszn. A1. mint a friss. II kerb61 kcszulr oblit6vizzel onrsek le.iua kozverlenul ill. PRUNUS CERASUS L. A gyl"imolcsok szarni kcpezik a drogor. Ekkor ne hanem sz insz appnnt hnsznaljanak. Amikor az elzsirosodas megakad. [obbun dolgozik. magyarlll fchcrvcrliscgncl a csal.ib. csipos erzes [esz . Renmntikus.iban nem clcgcndo.il kaoldasra. odnkcszftcrt m. es egy pill" percig ne ti:iroljek meg a haju kar.ir« a karj.in gYlljtovanyfli Ebb61 a kcvcrckbol cgyperccs tozessel keszfrsenek (ennyi maradjon). harasai A csal.iltal Hj6 test reszt friss csalinlcvellcl megcsapkodni. meggy (PRUNUS AVIUM L. resth6lllcrsek lcrrc] kczdjuk. vfzh ajr. s rnelcgfrsc rcsrbo- Enz!ikiilet nern a nemesirert fajoke is j6 harassal vannak a ny. sa rlos gamandor vagy ehclyctr rcsz fehcr .az hiiromszori hasznalur ut. Ha a vegedci6s idoszakban h07. vcrkepzcsrc.unponr.is lllegszl'lI1tcrcscrc friss csal. Urana vizer ontunk a fl'lrdovlzhez.is rncgakadrilyozas.iskor a barnu hajuak a csal. iziilet! j/ijdfll!!ld.ik hasz. Kczdern a leggyakoribb beregseggel.isrn.isod.issal van a vert isztfr.i rvacsa l.ibfnrdor egyheti.lIlapitot ra kesziilt tc. Igyanak meg helole naponta h. A csaLingyiiker nagyon jo veser iszr iro. oda robb vcr .it igr. osszel vagy tavas szul.\1> a modja. kezcn. es minden eckezes elotr igyanak 5 dl rear meg belo- 96 97 . Libon.irom he! alan. h ideg . Amikor az orvos meg. Fnnck .inbol kcszult scm elhanyagolharok.iubol labfiirdor.. al.isik. amikor lcgrobb ben ne a haroauyug.

flIlJ'agolttlt rartalntaz: M! a leueleit is gyl!jtiittiil? a meggyfa vil'ri.ilj. amikor ezek a gyiimoicsok megjelennek.omorra. sZ!zJ/llllJlodist serleentd stb. amennyire sZlikseg van.: IIlIi/IIS-jfllliIlS. Ha czurrin meg a szekleten eszre leher vcnui.Ir napi egy cseszevel.ir. soknt szokru nk szeclni. ha ncrn. majd tiz n. 3-4 l?g-b6llesz 1 kg sznra z rim. A bel es a gyO!llor el nyalkasodtisa el leu napi egy csesze rea elegendo. am fg szu kseges. nern tiszru lr le rendesen .es cseresznyeszarar.ibb ne haszn.ik.iromu apon kenr egy cseszevel. es mclcg. hog). A gyiimo!csok szdrait leell gyt'ljtelli kiilijll-JdiliJII.in elegendo.le egy decir. Egy honapn.ir igyak reggelenkenr ehg).ik..i k eI a szar. Azr nem rudorn. Mindaddig leher ezt folytarni. amig [-liiksegesnek larj.lpig ismer a cseresznye es a meggy szarabol kesziilr re. Vizhajdsra szinren kurasz erfien kell hasznalni. venni beloluk. Ha leher. hu het i kef csesze tear mcgisznak belole a nap brirrnely szakaban. leher-e a gy6gynovenybolrokban kapni a Illeggy. A drog IIYrllkaold6.il rov.-cseresZIlye sz. tisztfcsak meg a maradvanyokrol. ezr korlarlan ideig csinrilhatjek. Ezzel III i nden csa lridba n megold halO an nak a menynyisegnek a beszerzese. de arnyekos hclyen szarusrik ket-hirorn meg. reggel erkezes elccr.irbol kesziilr rear fogyasztjak. folytarni kell a ku rat addig. Az egy h6nap ierelre ur. A szuneteles idoszakaban csalante~ir kell inni h. ha csak a megg}.gzrlsakol'. arnikor a gylimolcsbt elfogyaszrorrrik. A )'ozsaji/e/e (Rosaceae) csa{tfdjriba tartozo jrfk. A tea nap alarr szepcn kiriszrir]a az elnydllcisodorr feliileteket. uizeletlmjto. G)II'ljtisi iel. de ezr esre letekves elorr kell megi nn i. A szivmlikodes serkenresere elegendo. 98 99 . ravnsszai. EZlldn tiz nap szuneret tarranak. Ne dobj. megpedig rlz napon .

de ne reggel. csak kevesebb benne a haroanyag es a Cvvlta- A eSeljek eve/lJll. es 4-6 odt allni hagyjuk abban a vizben.iztasdk 3 vizeben. Az azonban kevesbe isrnert. akkor reggel egy csesze csipkehusrear fozCink magLLnknak. de nem cobb. Ezert az elkeszlteser Ltgy javaslom. es kedvezocn hat a cukorberegsegre. am it rudok. rnajd fogyasszuk el erkezes utan. Albogy6terlilesiikbogy6ik . ha zsiros erelt errek. nek meg 2. ezerr cobb kell bclole. Lesz iires uran minden reggeli elott igyunk mindacldig. j61 megszivja magk Ezuran cppen csak egyszer rorryantsak Fel ugyanabban a vizbeu. A csipkemagban csak E-vitamin van. de nagyon vigyrfzva.. a kovet. abban meg lehet larui a homokot vag)' 100 101 . A csipkehus j6 hugyhajro. 3% alnia- is dtl'ollZSrlllat. ahogyan an az elejen Ieirtam. Ekkor sZlirjek le. naponra akar ker-luirom cscszc teat is meg leher inni belole. A C-vitalllill071 k!lliil (0. A csipkeluisban robb a C-vitamin. azt hiszern. de csak akkor kell inni etkezes min. mint a cukorbetegsegnel. de rarralrnaz meg A-. illeroleg a rermeset vag)' a termes husat. de Fogyasztani reggel kell. 2. es hogy a vadon [erma novenyek kOZl"d Ebben van a legtoob C-vitamin. Rri kell unteni 3 liter bon. Leszrires uran fogY<lsztjuk. Ilyenkor a vizeleter gyiijrsek a holyag es a vese reudszerrelen nulkodcse ellen.es P-vitamint is. delbert vag)' A csipkebogyobor foleg idosebb korban kinind hazisz er min. Egy re. es 500 g cukorral keverjii k e]. men a csipkelekvar is rarralmaz meg C-vitamint.5 dl vlzzcl ontsuk fel. erkezes ur. hogy a csipkchusban rlzszer robb a C-vitam in.5-1%). Rendben fogja r. Azt is mindenki rudja. hog). hogy a csipkebogyor vag)' a csipkehusr egy 6raig h ideg vizben <izrass. arnikor kilu'ilt. Alralab<l11 azr is rudjak rola. 1020% culerot. 2-3 111 wagasrtl nOTlek. B-. Ugy kell kesz iteni. K. arnelyben fdfott. ntertn tiisRii borgnsole. ugyanazt tudja.ik. B-.Leveleik 5-7Ievelkeb81 rflbuz/l. Ezuran a csipkehusrol {rom Ie mindazr. a csipkebogyot kulon nern ernlirern.a mar egyszer kifozottet . Fozere hOlyagbantalmak ellen es epeko oldasara is l1agyon j6.) Ezt a novenyt. mig a h61yag rendesen nern rruikodlk. mint a cukorbetegsegre. de nem mind. hogy a csipker felontji"tk vizzel . inert az meg egy fozetre j6 lesz.ik k i. hogy a C-viramin f6zessel elbornlik.iskanal csipkemagor mossunk meg. uyautokban A-. Csipkeborr Llgy keszirunk. szrinlyatta/t.ur a ni a vese es a holyag nnlkodesec. mint a cS_ipkebogy6ban. Gylljtjiik It bogy6it. sziirjlik le.5 dl vizben. de a husar ne dobj.illas titan lesziirnl. uasnt. Gylljthi tdeje: szeptember=nooember. Ha httgyhajdsra hasznaljuk. 10% peletiut. Ezutan mar fogyaszthacunk belole. A csipkcrea egeszseges emhereknek is k ivrilo iidfroiral. de ebheu az esetben Ltgy keszusek el.Csipker6zsa (ROSA CAN INA L. mint napi fel decilirerr. Keszfresi m6dja llgyanaz. hanem este erkez es uniu igyak . zuzzuk osszc. A cukorbetegek szi nren 1 teaskanal csipkehusr fozze- egy bef6rtesilvegbe. Vesehomokra es a veseko levalasztasara is hasznalharo a csipkehus. majrl meg negy oran lcereszrul . mint a cirromba n. mint a csipkehus. csipkehust fozzllnk 3-4 pcrcig. meszei.ipkebogy6 ket veget vagjuk le. m indenk iismeri.egyszer [elrortyantju k. hogy ejszaka ne zavarja a pihenest. es harom-negy percig fazz(ik. 1 teaskan<il A csipkehusbol keszlilt tea elosegiti a zsiros erelek megerneszreset. maglleZiwllot.meg. K. is P-vitalllint is tartnlniae. A masodik rea Ltgy keszul. hogy egyliternyi cs. es 8-10 napi .tojds vagy korte ala/uta/l.in. hogya csipkeszosz ok lejojjenek rola. hogy C-viramin van benne.

ir egy hernel rovabb nern kell rarrani. Egyhavi kura utau rartsn nak egy lronap szC!ncrer. szcmt isz tirasra herenkenr egy nap haromszor eg)' honapig.ik. Ebben az esetben nern kell a teat lenyelni. /Wlles illoolajat. a cseszet lerakarjak. de ha lenyelik.is esetebeu. 15% leve/eto! lebet Iltil'osftas lIelldi! megfosetaur. sziirke halyog k ialakulasanak a mcgelozcscre. s arnikor kilnilt. Egy fel deciliter vlzz el letonazrun lc egy csipetnyi diolevelet. Amikor a tea langyosra ki hii lc. A c/i6jrft csnk kb. Illig a foglazuLis vag)' a fogin). foglazllLisok esereben egy csesze fent leirr medon elkeszirerr reival kell a szajar i:ibli:igetni napoma tobbszor. amig a gyengeseg el nem 111t'1Iik. A nepi gy6gy<lszathan verrisztfrokenr haszn. szerncseppenrovel naponra luiromszor a szemunkbe cseppentetrunk egy-ket cseppet. Gyullad. Az erneszres elornozdirasara is j6 hatassa l vall a di61evel reaja. eliagsauat. 102 103 .is. szurkehalyog-kepzodes ellen. versiirib~g ellen. sz i nten j6 hatasu a dlolevel reaja. gallllszsaVflt. Szemgyllllad~hra. arnlg a gyulladas el nem rnult. A drog csersaunt. am ikor en nek a vel' riszraralansaga az oka. OLASZ DId.ilruk rn i elsosorban k.) A dioleveler haszn. lnssnu /lO'VO fa. Altalanos gyengeseg eseteben is eleg napi eg)' cseszevel meginni mindaddig. csnl: rer- tneszrue fore/Ill e/o. alralaban a szcm verereiuek cisztftasara is hasznalruk a diolevelccar.: j1l!ius-allgllsztlls. gyllllad. Beszal'r/c/rfsi f1l'rlll)1 4:1. reanak veralvaddsgarlonak es a nuij rmikodeser es javasolru A dioburkot es a termes kozott leva luirtyaszeni anyagot rna mar nern hasznaljuk belsoleg. segfto verhigitonak.ir». es uadosr trent. de egy honapnal covabb nem szabad a teat fogyasztani. bosszts ilefll. Erre a eel ra 3-4 napig egy-egy csesze diolevelrea elegendo.~lj'lk llgy. Gyomor es belelnyalkdsodasndl. amelveleer a szdrrol ]« kell [osemui. de egy honapndl rovabb ezt se Fogyassz. uraua lljb61 lehet folyratni.. jllg/Oll Icesedlallyagot.1Haedulebn». csak jot tesznek vele a szervezetukuek. korryonkenr elfogyaszrjak a Jlap barmely szakaban (egy cseszeuel robb tear nern kell megi nil i napjaban). /Wlles C-lIitamill t tnrtalnutz. Errc a celra 2-3 napon kenr kell egy csesze.:\sa meg nem szun ik. KIRALYDld (jUNGLANS REGIA L. Egy verriszrfro kur. csak a haj apol.5 dl forrasban leva vlzzel lconrenek. inozitot. Ma nuir csale n leueleit gylijtjiilc.Di6fa KULCSOS DId. illerve a 11. j ugla /ldtn-al/calole/at. A foginy beregsegei. rnindaddig. hogy egy rcdskanal osszetort dioleveler 2. Gylijtesi id. szfJlallyagot.

A neveben is benne van. foldiepe. <lmlg 2 dl-re nem fO Ie. Azert csak 11l6dj. mit csinalt. urana ujbol napi egy csesze tea. es gondoljanak valami nagYOll j6 dologra. gargarizalni. mig az meg nern szrinik.ilr tdt.e kepleresen kell erreni. A di6level a cukorbetegsegreis j6 harassal van. heren kent. illet6- leg egy heten egyszer. Amikor a Hb sz inesedik. Rajta is segftett a cli6levdrdval a gargaridhis. borklllreseknel fii rdor. hogy ezerfele bajra jo. Egy idos holgy egyevi antibiocikumos kezeles utri n scm szabadulr meg a mandulagyulladasarol.etiik.egy Iiter vizhez egy evokanal Rivet szamolva . egy pLlpozort ev6kan.t naponra kerszer meg kell isrnerelni. de elorre ker deci literr kiveszunk belole a bor vagy a daga nat boroganisara. szckrekedes. gyomoregest sZli nrero. Ara nyerbanralmakra.ir. elsdsorban az emeszrdszerveknek es a majna k nagyon nagy szuksege van d. azt a behunyr szernhejukra kenjek egesz napra eloszrva.ilrarn ket csesze diolevelrear. Azonnal csin. amikor nern megy el a szcl. a mindennapos ezerj6fiitea iv~~s. ha nillcsen rendben a szelderlik. m. A Furdcvizet ugy keszftju k . hogy . hunyj.isra. vese. kicsit megutogcrn i egy kes fobival. es ugyantlgy a jobb fi·dem. A siirii tdt Llgy keszitjClk. verrolulris oszlato. delben es esre kiirOlllvirag_ kenoccsel es a terival kenegettem 011. igy a visszcrseb 6-7 nap alatr begy6gYlll. Ha csak szelhajnisnak hasznaljdk. egy h6nap mLdva a doktor LIl'nak elment a hangja.naljuk borogata.sra. Amikor a gyofnormilkodes nines rendben. Cyomorcges ellen ket-h. este. Miisnap reggel mar erezrem. Hrirorn her ur a n megszfinr a ruszos l1landlllagYllllad~is. A borcgarasr dunsztkoresben kell vege1. Harem nap alan a gyulladas teljesen elmult. Jo tu lajdonsrigai kozul felsorolok neluinyar. n k. hog). Ennel jobb m6dszer a sok rosrot tartalma'l6 etelek fogyaszt<isa. Itt irolll Ie. amig egy liter el nem parolog belole.erj6fl'te~it legaIabb egy hetig minden nap. alralanos gyengeseg.ni.\Z egycseszenyir a nap brirrnely iddszakriba n meg lehet in n i. majd egy honap szuner koverkez ik. az egyiket megirram. eles eszaki szeler kaprunk. azr egy uapra eloszrva dorzsoljek a labllkra rerdcol lefele a I. Nern virtern a s~Hamat. epekob. egy decilirer rea is eleg egy napra. A magyar konyha etelek keszfresenel. regyenek d vizben riz percig azrarort dioleveler. es lljb611ehet kezdeni. a kelest es a fagy~ist.ullacl. rcaja? Velem eserr meg a dolog: a Lin). a l11egvakulas es a vesernukodes leallasa. A ker unoldmmal egy gyi:inyiirii napos idcben el ment iink set.ijnni kodest segito kuuit egy bouapban csak egyszer szabad rnegcsinalni' Ha a labon levo visszerek megparrannak. szelhajro. epel1lLIkodest segito stb. hog)' a mandularn begyulladr.irom naponkenr egy-egy csesze kell mindaddig. Magas vernyonuis ellen is hasznalharo a d ioleveltea. kelcsckrc.lbujjakig. Ezt igy csak akkor kell inni. Az idos holgy felhivorr. aranyer. de a rnikor isszak.hdso -.ilnak. es egy-egy csesze SZllrokfli tea lassan elkorryolgarva. CSINOS EZERJOFO (CENTAURJUM PULCHELLUM DRUCE) nagyon keves kesenianyagor hasznal az redig a szervezerunknek.ir.es elotr egy cseszevel (2. es llagyjuk langyosra kihiilni. majd ezutan has1. nem akarra elhinni. A kec borogacis kozott szabadon kell hagYl1i a megparranr erer. Etke1. begyulladr. eZI pers1. hogy a doktOr Llr kerde'li. A kovetkezri napon mar a jobb oldali rag6izmom is Lljr. es ratenni a visszerre. Mikor kierrunk az erdobol. Naponra egy cseszevel igyon meg bel61e egy h6napig.es nlrijtiszrlr6. A sdj ferrdrlenltesere is hasznalhato a diolevelrea.or liter vizben f6zzuk a dioleveler. Rendbe hozza a megzavart g)'Olllor llliiki:ideset. A ket csesze rean kivul reggel.1l di6levelet 3 dl vi1. Mit ad isten.ibcsonkolas.omeknal volrnrn az egyik relcn Svajcban larogaroban.i lui. BorkiCltesnellemosashoz csak rear kell kesziteni a diolevelbol. Ha a larasuk csokken. de az egesz ezerj6fiincl leirtakra ervenyes. hog)' fekelyberegeknek ezt a rdt inni nem szabad! 104 105 . A friss dioleveler csak meg kell rnosni. Azuran sem szabad reljesen abbahagyni. es azzal mosogatni a b6rkiiirest.ir.itabba leher hagyni.ik be a szernu ket. a masikkal 6dllkenr j6 melyen hatrajhajtva gargnrtzalcam. E1. keszfrsenek egy csesze diolevelre. Gondoljanak csak a gyornorkesenl iralokral Az egyik legjobb keserii <111)'agLI a kis es a keskeny levelfi fil ezerjofu. kenocsesel fCdpalcildval a fi'demer belidr61. hogy minden houapban egy herig naponta igyanak meg bel ole egy cseszevel.lntallllak. reurnds ru nerek. Mindket esetben ket-harorn her utan lIgyanannyi icloszi'lnetet kell rarrani. Letakarjuk. verszegenyseg. de erre a dlra csak keverekekben haszmllhar6. rovabbra is este igyanak meg egyegy cseszevel. de nern SZabad korlarlanul hasznalni a junglon nevi! nn)'aga miarr. be1s6leg hasznalva egyes borberegsegek ellen. mit hasznaljon a hangszalagg). Nagyon keseru. lefekveskor igyanak meg egy cses'le ei:. fagyasokra a diolevel siirii fordzataval kell kesziteni a rdr. Rossaindulani daganarokndl . fgy egeszsegesek maradnak.ival hasznaljak a di6levelb61 keszi. Szekrekedes ellen esre egy ret liter ezerj6fii rdt ig)':l nak meg.kodesenek segttesere egyhetes kurat kell tartani napi ker csesze [caval. Ezt az eros f6zerer ontjirk a [iirdovizbe. probalja meg a d iolevelte. ha csak szaraz level vall keznel. koverkezo Mi m inden re j6 a diolevel Ezerj6fu (CENTAURIUM CRYTRAEA) KIS EZERJ6FU (CENTAURIUM MINUS MUCH). Aki nek ezek nem haszn.Iyog novekedescnek rnindennap a megakadalyozasara cgy-ker honapig cseppeurerrii Siiriiveriiseg a diolevelte. amivel borogarni kell az aranyeret. Ugy is hfvjak. A maj m{i. A cukorberegseg szovodrncnyci a l.5 dl) es erke'les utan a masikkal. eleg belole akkor inni egy cseszevel. hogy ne kifele parologjon a diolevel leve. Tobber nem szabad inni! Az egyheres. verezuek. Egy riszta gezzel at kel l kot n i. ami gatolja a sejrnovekedest. Amikor e!mldik a reltseger1. kerherenkent igyanak meg egy-egy cseszevel. Azr . !azas alia POt kezelesere j6. ellen Llgy hasznaljak Vegezerul a d iolevel nagyoll j6 vcrriszriro. A kezeloorvosa luirornszor is megkerdezre. lernosasr es borogatast ajanlok.ben f6ziink. allkapcsoruar. Diolevelrear ajanlottam neki. de a legjobb esre. de ennel jobb harasu a galagonya vagy a fagyongy.

reggel egy es esre egy csesze re. B6rbanralmakn. Csak azoknal a bdrbanralmakn. a vesemlikCides seguesere a reggeli elfogyaszrasa elotc kell inni. Leheroleg mosdoralba regyek az egy liter rear.irom h6napig ha romnaponkenr. es a harmadik heren mar csa k minden harmadik nap kell egy 106 107 . SzArftalli csoleorbn leotue.1 rnegvizer.11. a maijal vag)' a veserm'ikodesse] kapcsolatban alakulrnk ki. A drog 3% eritaurin leesersiglikoziddt. egy.ir meginni reggel.isdad Il/akliail. es ez altai sokar javiranak szinte minden beregsegen. ha aldrmilyen betegsegl'lk van. ebbol langyos lilofiirdor csindlni. verszegen). j6flibol meginni. mert kOlJllyen befiilLed. uileotiusnuat. amfg a baj el nem mulik. flillk 1'0ZS(1JzIII. Ha furdokadban csin. Megszoktam. Virflgzata 511tol'OZO bogenqlf. dsszel es ravasszal nap igyanak egy-egy hanap. virAgzattibal/ eltigaz6.II 'I I i Aran). a rnascdik he ten minden nuisodik nap reggel egy csesze erkez es elort.il esre egy csesze teat kell az ezer- A tflmic5jelek (Gentinuaceae) csnUdjtfbn tartozo. toj. akkor [egaJabb h. az iidirdreaimat. gyantflt. reggel erkezcs eldr r kell egy-egy cseszer meginn i. minden reggel kell egy csesze rear meginni. Gylljtesi id6:jrW1Is-augusztus.ig meg esre.eres banralmakn. erkezes elder. uinset. vacsora uran egy Az cperrulkodes javLr. liossznledsnl«. a melyek az emeszressel.i lo re.it igyon meg az ezerjMilb6[. Szdra egymes.ibol a nap barmelyik reszeben. es egy evokanallal kell egy liter vizzel [eforrazn i. hianyztk.irom hetig III i nden 1. es onrsenek hOZZ.ik az iilOfiirdot.1sniil. Azora is igy kesziterr. gyahall rt kozeps8 reset i<flliitrebelvezue.llf1gy/ddves llollhlJl. 20 perc rnulva szabad csak reggclizu i. kiveve a rakor. jobb lesz az erneszresuk. Amikor valaki "has.11<lS0dik nap meg kell in ni egy cseszevel ebbcl a kiv. Verrolu 1. ha nines benne ez erjofu vag)' mas keseni fll. 3-5 em /Josszl/ak. Vigyrf~Jli kell.segnel h. SzririelJelei leeresztbeu dtellenesel«. illoolnjat. Beszdraddsi mAIly: 4:1.11'0111liter ezerjofilrea kell a vizbe. Visszarerve a noveny nevere. es kb. mint az aranyvesszofilnel. AlraJanos gyengesegnel ker-h. rfmyfkos belyen leell. A vese es a maj risztfdsara.is. Tlfleveiei rozsdbnn dllua]«. Reumas runereknel minden rnasodik cseszevel. a szervezeruket jobban rneregrelen ir i a nuijuk es a veseiuk. Nagymarna a m indennapi iidfroital rearikhoz mindig tert egy keves ezerjMiiver is. igyanak meg egy-egy csesze rear az ezerjohibdl.il hasznal.ha ugyanazr a kurrir javaslom.ilj. azaz az elsd heren mindennap etkezes clor r egy csesze ezerjofilrea. oleauolsauat tartalmaz. A majmukodes segfresere barrnikor a nap foIY<llmin. a llliikCidesiik elosegiresere egy heren kereszriil napi egy csesze ezerjofiireut javaslok. csesze te. de ne tld Iorron.

es mondra nek i. ezerr is ovarosan ken hasznaln]. az orvos meghosszabbfrorra a jogosfrvanyar. A IIDlJellY ip leueleit gylfjtjiik Beszri rndasi ardny: 4:1. gym/At.is helyer. somorre. sebekre.itl6 harrisanal fogva. A fa rlensa !/I/njelik (Aristolachinceae) csnltidjrlbn tartozo. jeldllo. A gy6gynovenyekkel foglalkoz6 konyvek szerint a rn. Az orvos odaulretre a szernvizsgalo tabla ele. A frissen szederr.mi farkasalmalapunak hfvruk . hog)' llgy minclenki rudja. ailni hagyjllk fedo alatr 10 percig. Belsoleg haszrialni szigorLI<ln tiles. lehetoleg orvosi felUgyeler rnellerr. Ezt a novenyt m i ugy isrnerjii k.ik. szernolcsor. a viszonr az a lso kis bcniker is larja. A szanrorr levelenek. rnrij regeneralo. lerep egy verehul l6feeskefLi-leveler. A drog t1rise to 10h insnuat.OSSZ'I /lyel/fek. otvarra. Ebben leher va la rn i. leesert! auyagot. Ernberunk viszout au valaszolra. borkemenyedcsr szti nreti meg seirnovekedesr g. mere van egy bakreriumolo hatasa. Az ernberuek j6 a szerne e a humora is. es bekorjilk ezr dunszrkoresbe. ekcerna ellen es gyullad~isos restreszek borogarasara. Mivelrmis baja nern volt. Parlagon. A friss noveny nedve a t yiikszemer.lnak va n egy knrnoly rnellekharasa.iskanal leveler leforrazunk 2. Nagy es rnely sebekre kivii loa n alkalmas. Croitnminr is baktifl'illlllo/8 Illlyagot tartnlmnz: Gy Keverekekben es r inkru rakba n leher a lkalmaz- IU tis i id8:) Ifni Its-allgllSztli s.ma leveler . ekcerna ellen. es a szernhej.]rban [avaslorn. es morfinsza rmazek is van benne. i lletve a reclj. Az orvos megkerdezre. Ssuira 40-60 e1/1 magas. A fentiek rniarr foleg kiils61eges hasznalarat javaslorn. hiszen folulrdl kel lene kezdeni.it bedorzsoli vele. MERGEZQ! Fecskehi VEREHULL6 FECSKEFO (CHELIDONIUM MAJUS L.inyar meghosszabbirarni a haziorvosunkhoz.es epebdnral mak ellenszere.lban a verehullo Iecskefuver seukinek scm javaslorn. Kulsoleges haszn.ilarar is elsosorban az allatgy6gyasz.ij. gyulladasos restreszek borogacisara hasznaltuk. hogy mir olvas. Az irasok szerinr a kinaiak mar harornczer evvel ezelorr tejjel egy-egy aranyban keverve sziirkehalyog-oszlar6nak Masok szeri nt Lidsjavrt6. MERGEZQ. Egy pupozorr re. hogy verkepzo.kell gyiijteni. A verehullo fecskefii a makcsalad ragja. rehar lemosas uran kozvetlenul a sebre kell tenni. ezerr reuman al is hasznalharo. egy megfelelo nagysrigu befortesrnerr ami rarrorr. A sebekre kozvetleniil rate he to a t:II'kasalll1alapu Ltg)"hog)' a sz. Meg egyszer leirom: belsoleg hasznalui T!LOS. ezerr nagyon ovarosan hasznaljak. amikor reggel meg)' a kocsrn. tampa luiromszog alalult1/l. Kulsoleg a [orrazarat hasz n iljulc somorre. r. Mag.itesszuk a sebre. gyomorbaj es b&lhllrllt ellen valo szer. hogy olvassa a berli ker. illoolajol:« t. az ekcernar. A fOH'<izattalmosogarju k a sornoros reszr.) Eros harasu gyogynoveny.ir is leher keszireni. elJel8 lIiilJellY. falunkban is egy velern egykorll ember rnenr a jogoslrv. I ent-re osszcvagdaljuk.a legklsebbcol kezdve fiil fele olvasni a benikec. majd megmosQ[[ gyokereker kb. de erre csak a november I-jero! marcius 31-ig szederr gyokerek a lkalmasa k.iba. de mindenkeppen orvosi felUgyeler rnellerr. amikor megpllhult. Fokozza a vese kivrilaszrsisrir. /. verriszriro. ni. rnerr minden nap. a gyullad. Az ernbereken .5 dl vizzcl. 10-15 cui bossztt.Ieva sebeker is gy6gyirja. cserjes helye/leIl el.Farkasalma (ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L. 108 109 . szivbenulasr okoz. Rossz szaga van. bajladoz». s ursina leszil rjuk. arcu reg-gyulladasr okozhar.) MERGEZQ! A Iarkasa.iraz leveler beazrarjuk. Levelei szort dtldslfaR. Elkezdre a11l1r61. A verehullo fecskefu gyokerebol rinkrur.

Leuelei keresztben .. nyelesel«. Gyiijtisi idlf: majm-jl/fius. Gyolu!r: 4-5:1. Ugyanakkor egy csesze te. 14% cserallJlagot tartalmne. Ket hetig szobahomersckleteu rartjuk. a maj Il1l1kodesere. I. vagy csfpos csalan. Keves fiivec kell hasznalni. A gyomorsav-tLdtenges eseren is haszn. tehrir harornnnponkenr egyer.Feher Folyasnal huvelyobl icesre is alkalmas. .a jlldfog Ilyrilkdt. sziigletes. Leoelei: tdleuelei /}OSSZI1. A1agabflll 1/e11J /Jaszllrilhato. gymltAt.. Toober errOl a noveuyrol nem (rok.0 Clil magas. Sol? be/yell e!~fordul. VirtigzattI sarga szlllli.agllllikbdes zavarainril hasznaljsi k. (Royal napOllta k<~tszer-IHiromszo[" felnlzzuk. a szemi:ilcs is. urann igyon egy pohar szaraz feherbon.ir is igyauak meg! Cyerekekuel borkiutesck ellen is hasznaljuk. Szarn 50-100 em magas. Az ajakoSl)irAgl/ak (Labiatal) csa!iidjdba rartozo. 110 111 . A verehullo tecskehibol rakellenes gy6gyszerr is keszuenek. Az ernberiseg el van savasodva.0% eserall}lagot. ezcrt a tinktlmij. Nok. Virrigzata jchh SZ/I1II.. Gpljtisi idll: viriigz6 Ieoeles /Jajtas: mrijus-jMillS. eg).iivegbe resszuk. rnajd ket her uran leszlirjiik.JH':1 a ruiornakar is megsziinteri. es ezunin ken n i d sokszor a verehullo Fri5s lever.h~H6. illetd IlijllellY. napi egy csesze tear kel l rneginniuk belole add ig. C-l)italllillt. igyon meg naponta ker csesze feher arvacsalanbol b~sziilt rear. A Ilh'agdrog 1. am fg a borkitttes el nem nuilik.0-4.lt a r. mint a nagy A lIlakjiJell (Papnueraceae) csalridjAba tartaz». hogy szernolcs ellen nem haszn. drolepnrton el. hanern a h61). cbelidotnint (a 1I1orJi1l111hozbasoul» liatrlS1tj.· 5-6:1. Naponra legfeljebb luiromszor egy-egy mokldskanal tinkrLn~h szahad bevenni. szapouiut. A leoeleker is a gyoleerit gy/ijtjiil? Beszdraddsi arally. Almadans. SZrlra 3.ig eseren esre. Ezerr a szemolcsor elobb Ie keU rnosni sz6dabikarb6nas vizzel. es feloucjuk gabonap. luvis ilioolnjat. a hasnyilmirigy. vag)' nern tudja tarra ni a vize lerer. Egy helen csak ker csesze teat szabad meginni belole. glikozidrit. Nagyon j6 harassal vall a nyalkaharrya.anbol keszulr rear. A drog tobb al/Mloidift. Besznraddsi arallY: 4-6:1. protopint stb. a menses rendellenessegeinel is sikerrel alkaI111a7. SZ{/poniut.ik rnegel6zesere is lehet hasznalni. gyol?ir: oktober-Aprilis.ir vehetjiik a teajanak.ilinb'ival.in ugyanolyan j6 vert iszrito. fokozza ezek revekenyseger.Y. de Ld6fiird6t is leher kesztteni belole. Hn megsirtjii/? narancssdrgn szf1ll1lel)ct euged. men eros en csokkenti a gyomorsavar. uileatinsauat.clles. eve/if /lo/Nfll. a rn. f61eg kL"ds6leg javasloml Feher 'arvacsalan (LAMIUM ALBUM 1. de vigyazu! kell vele.) A feher arvacsa]. Sokall rnondjak nekcm. szdrleuelei rOlJid IIJe!l'lek. vodka). men nagyon 6va(OS<l1l kell hasznalni. De elsosorbau nem erre a cel ra. ueg)loldaM. Erdllll szeieiu. Akinek ueliezen indu].efekves elor r igyanak meg egy csesze Feher arvacsa. Az egyi k cseszeve! reggel.a1l6. Ol'vos.isi k cseszevel esre.ilr a [-[iss Ie. csdues. 3-7 em hoszsz/iak. al/yagot tnrtalnraz.

A tiilg)ifa/wJl flo !agya I1gy ueut gy6gY!lovfny. Csokkenri a vercukorsz intet. Besznraddsi arall)': 3:1.. & ha ez nem all rendelkezesukre. luftlald. ezerr tovabb. az is hasznalharja. rneh. erelrneszesedesr g<itl6. A Eakin nem gy6gYlloveny. fozzek fel a vizet. Azon kivul a faldn rehat telen nincsenek rajta levelek. Mint rn. A drog tartnlrna z kolint. mar rajtuk van a rerrnes.ik. ehhez esre be kell a flgyiingyor aztatui.ir emlfterrern.osszliak. verkeringcs-javiro. ezr azonban tudjuk hnszual ni. ezerr uern leher osszereveszteni oket. Arnikor a vernyornasuk a norrualis errekre lemenr.es belverzesekne] is haszutilha- AfaMlifilil? (LOI"(lJIt/lI1Cerle) (sa /deljri ba fa I"to z. A gyffjtfsi ideje: naoember=dprilis. st/vallYll szaponint.ir elkesz iteui.jlWosldid8. luirsek Ie .) A galagonya mellen a rnasik legjobb vernyomascsokkengy6gynoveny. Leuelei dtelleuesen zolde]: l1agy zoldessrilgrik bomemlfek 3-6 !. arnely kizrirolag to rolgyfdn telepszi k meg.5 dl hideg vizct iinrunk. Ugy kell a rdj. erelmeszesedes ellen is j6. lzelr. A feber Eagyongy kivalo vernyornascsokkeuto. ezt sem szabad semruivel Izesireni. ez a fakin. Vall egy hason rnasa. Minr minden gyogytear. Csak a h ideg azrucissal keszulr fagyongyrdban van meg minden haroanyag . 0. Rakbetegseg elleni gy6gyszerr is keszlcenek belole. A pi-vizben nines mesz. hogy egy pupozotr reaskanal fagyongyre 2. hauem vernyomas-szabalyozo is. ha a gorcsok jelentkezesenel csak akkor mar keszen van a fagyongytea. Oroilzold.ezaltal a ll1esz az erleny faIara rakodik -. ezert. rudo-. akkor is kell herenkent legalabb ker cseszevel inni. tiibbszorosen elngaz6. rneszes vfzbe ne regyek. es 12 ordn at .'1Il /. hiszen a gylijres idejcn arm vigy:izzanak.iscsokkenro. mindenuap igyon meg egy csesze fagyongytek A leghatasosabb.izt atju k. szlvrruikodest segito. acetilleoliut. ha valakinek ingadozik a vernyomasa. gomb alalol cser]e. Nerncsak veruyom. rnajd lesz iirjuk cs rnegisszuk.U(. hog). tiimor. 10III bos fdkOI! f/8. verlljomriscsoldlellto auyagot. 112 L 113 . ha reggel etkezes elort fogyasztjak cl. Sufra fas. Gorcsoldo harasat is ismerjiik. de legal:ibbis a vercukorsz intjiik nem emelkedik lombhullato. cs ezt a hideg vizer onrsek a fagyongyre! Akinek 180 Hgmrn vag)' efolotti a vernyomasa. Cukorbecegek is haszrialh atj. azaz haromnaponkent egyer.Feher fagyongy (YISCUM ALBUM L. A llovellj CemZ(illli/llem Ilflstrlgabb rigait leuelestii] I?ell gy{ijteni. Ennek a termesbogyoi sarg. Gyomor-. sziure bato uiszleotoxin profeint. propionilleoliut.

A leve/t/1-og keves illoolajat. az az. iuelli I/civill)'. Azok a rakbctegek. am it azora sok orszagban lier ilror ra k azert. hogy borban cs reaban nagyon keyes karos anyagor tartalmaz. Va/fIIllellll).lsll rear rognak kapn i. tomegesen termd. A j'eszl{esIJirrlgzat"llak (Colllpositae) csa/rldjr1ba tnrtozo. akkor is j6 fogyaszrani herenkent egy cseszevel ebbsl a reabol. bOl"ostyrill/llisavflt stb. es esre. Feherurom (ARTEMISIA ABSINTHIUM L. szelhajro es eperniikodest serkenro. Idives tnlajou solefc/i ellifol"c/lIlo. C. A meddoseg egyik oka lehet. al lealornszerfien. az ernesztesre. Csak vegso esetberi.ro.isar. csok keur i a vernyomasat. Ezekben az esetekben csak addig kell teat inni beldle. felretlenul igyak a fagyongybol keszu It tear. Ha nines sern rni baj a sziviikkel.6:1. egy honapban kerszerhriromszor fagyi:ingyreat is fogyaszthat. mere eleg nagy valoszintiseggel meg fogja akadalyozni az atrerek kialakul. Kulonosen mcnedzserek_ nek es id6s koru ernbereknek ajanlorn ezr a harom ni:ivenyb61 al16 kevereket. Amiert megis lrok rola."5. ' gy6gyhar. abszinr nevil szeszes iral jut az eszem be. megelozcndo a szfvinfarkrusr. akkor es nagyon rovid ideig igyanak belole egy-egy cscszcvel reggel. A leueleleet gy/ij~jiill.Ifs B6-1!itflmillt. Aki a magas vcmyomasara rendszeresen fogyaszrja a galagonyarear. tnrtnhnas: G)u'ijrlsi ide]«: majlls-jill/ilis. erliteljes.is hozzateszik egy kiv. eltfgazo. amig a verzes eI nern mulik.meg jobb a rnedvehagyrna . egyel/es tcrejt]. ezerr igy elkeszitve bizronsagosan leher fogyasztani. am i kor mar a robbi. Ha a szivberegek a fagyongy es a galagonya mclle a fokhagymat . 114 115 . seiirleese» tnolyhos. glikozidileus kCSel'tlflllyagot. mint minden keseruanyag. Llgy. Szivbetegeknek is [avaslorn. magas vcrnyolllaSc. beszal"ac/tfsi (/J·an)'.sa kdros volt az egeszsegre.SZfll"a /llrlsfil meter lIlagasl"lt is megl/Ii. nern bfrja Illegrarrani a megrerrnekenyiilr peter. Ak! fagyongyrdr vagy rinkuirar iszik legaIabb 4 herig mindennap. megerosiri a meh falar. ezzel is [avlrja. erre a bajra ajanlorr gyogytea nem hasznal. (Pelda erre az u rmosbot. hogy a rnchfal vekony. hogy reggel azrassak be a fagyi:ingyot.ilo vernyornriscsokkenrf es szfvmuki:idesr javit6.) Errol a novenyrol nekern mindig a gyerekkoromban meg kapharo. crkezes elott. akik nel meg nines arret. men Fogyaszd. lefekves el6tr igyana k meg belole egy cseszevel.) J6 hanissal van.i levil eziisrdseu inolybos.

es epekobanralmak ellen. Ha a cukorbetegek a bogyobol keszirenek rear. fialJOllokrtt rartnluraz.\ban nern szabad sokat enn i ~ a nil sok cobb rninr 10 dkg~. eveken kereszrul leher 111 i ndennap fogY<lszrani. A tertnesdrog a jobb. ezert ezek a keszirmenyek virarninpocl. hog)' esre lefekves elcrt igyallak meg bela le reudszeresen egy cseszevel. ezr reggel vag}' delelotr javaslorn meginni. Beszamddsi m·rillY (leueles liajtds): 4:1. je/ute!t. zolde]«. Veruyoruascsok kenro. Az eseten -szorp aFonyalekv. tll/Iljll erddleben terntd. B. az afonyabort. es vacsora levelebol a I'dI' a szokasos rnodon ~ Elsosorban Oregkori belhururban szenvedo embereknek Llgy javaslom az Monyatea fog). mert A /)(lJIgajifLek (Ericnceae) cst1Udjtf.ir vagy afonyabor az uzlerekben. belhurutban szenvedo embereknek javaslorn a tdjat. afonyalekv<-\rt. lIJ'irkos.aszds. uran a rnasi k feler. Akinek 10 rnrnol/lrol 12 mrno/l-ig van a vercukorsz inrje. a lekvarbol egy kaveskanrilnyir kelt megelllli. Bogyotermesei borso ala/Nlal?. 116 117 . Az Monya egy reaskaual level 2. A leoeles drog arbutint. Az MOllyalekvar a gyerekek tarros hasrnenese is hasznal hare. jt'iriszes szi!t'ie/~. a mennyiseg ugyananllyi legyen. 20-40011 lIIagas. delben igyon egy csesze afonyarear.5 ell vizzel leonrve ~ kell elkesztreni. npro.lst fog okozni. Amikor az ifonyakeszltmenyeket vernyornascsok kentesre hasznaljak. hogy egy ido uran srabilizalodik a vercukorszint. A teat kersz erre igyak meg. a tertuese: a ugusetus-: szeptem bel'.) a cukorberegeknek es az ides.h.cs kohogescsillapit6. A fenti ker beregseg mellett hasznalhato meg vese. bokrosodo cserje. Epe-.es vesekdbanrulmak ellen is elegenclo a napi egy csesze MOllyatea. Az HOllyabogy6b61 CUkl"020Cran vag)' csak mag. laz.I I'r Fekete afonya (VACCINIUM MYRTILLUS L. vegiiltiill lapasak foldlek A leueles liajtdst es termest gylijtjiile. diszes. Tcrmeszeresen a gy6gyszerr vagy inzulint rovabbra is szedni kell. Leuelei uelcolIyrt/t. egy evokandl bogy6t f6zzenek meg 4 ell vizben addig.isra is al kalrnasak.-\r. holyag.es Cvitarni nt is rartalmaz. Aga. A leueles /JfljtJs gylijtisi ide}e: [unins-sseptember. Rendszeresen. ellipszis ai{{/ut{{i?. fejfaj. a borbol minden esre egy fel decilirert kell meginni. Ha kaphar6 afonyalekv. minr a belhurut eseten. glikozidJkrtt.- ba tnrtozo. 2-3 em bossznnk. a ki nek 12 111l11oll1 feletti a cukorsz inrje. delben erkezes uuin a feler. cseralJyagot. vag)' -bor a gy6gyfro hatasu anyagokon nil A-. az este is igyon egyer. Az afonyarea abban segir. sziig/etese/t. SaMll)'!. es nem ucolsosorban kellernes izii iral es lekvar keszulher belole. megszunreri azr. amig a viz 3 dl-re apad.

hogy belsoleg hasznalva rnrijkrirosodrisr okoz.oluJl' luisos. Idviilfekete. eltigazo reszei !ljjllyi VflStfigoll. 10-15 11/111 hOSSZ/f.. Ha fejHjas gyotd az ernbert. Figyeljek meg. ldndzsds. Sok ember kinlodik (7. arn iro] fellehet ismerru. Tolelleici bOSSZl1 nyelilel«. lelllezii/( 20-30 em. gy{mttit. Hosszule 15-20 em. SZl/ros szoro/d(el boritott evelo 111)llillY. hogy nehany percell bellil el fog mulni a fejtajas. Ne hasz nalj. fejet.ik a gyokeret belsoleg: De h\lso1eges hasznalarra kivaloan alkalmas a gyokerb61 keszulr pep es a t in k t ura .ilyro ri n ktu rat ker hetig rurtjuk szobahomersekleren.lg0tt fe!iilet leveg6vel erintbefoctcsuveget a gyokereket kezik. A nyakon vagy a homlokon levo feketeseget nern keU lerorolui. uyirleos rereleen.szen addig. Csak a belli I h6feher. Mindenfele lzuleti Eijdalomra kivaloan lehet hasznalnl a Fekete nadrily- Az ere/esteve/lle/? (Bomgiuncene) cSflUdjaba tnrtoe». merr ravasszal meg nincseneklevelei. lIydtJlas. men a hils6. A K). nem hag)' nyornor. Virrlgzl1tl7 5-15 1Jirtlgll. hdromszor-negyszer az ujjhegyre tett rlnknuaval be kell clorzsolni a nyukar. A 1JiillellY 50-60 ent-re i/O. A gyo/w'et dltl1ttfbflll tm}flSSZI7! gy/ijtjiik A gyokdr beszdraddsi arduy«: 4-5:1. begyes. megtisztirjuk az el halt reszekrol. mint H gyokerdarabok. slims. ahol eppeu Hj. naponta egyszer-ketszer Feldzzuk.baraug 171fl/01. drtereken d/o. mIg az rele nem lesz. Az igy elkeszirerr Fekete nad. fekete reszc is errekes anyagokar tarralrnaz. az beszfvodik. Legjobb a frissen szedert gyokeret azonnal felhasznalnl. glikozidat.uleti Eijc!abnakkal. Nem suroljuk. Gylijtesi ideje: uuircius-Aprilis. csak eppen nedves gyoker errekrelen. Errol a gy6gynovenyr61 a gy6gYilovenykonyvek nagyon keveser (rnak. Ket het ur. culerot. /JU!lrlmos sztfliJ. A tinktura elkeszrresehez egy cenr irneteres darabokra vagjuk. kiillilyen ba1'111116.Fekete nadalyto (SYMPHYTUM OFFICINALE L. Akkor j6 a rinkrura. A Fekete nacLilyt6 ti nktura k ivaloun alkalmas rni ndenfele Eijdalolll csillapirasiira. EI61'e elkeszitjiik a es a Royal vodkar. es tapaszralni fogjuk. 118 119 . inulint.) Nepi nevcn fonaszrofd. kemeny/tot. a baruas. nszparagint tartalnt ae. ege. h a 6sszel a tovek helyer megjeloljiik. A frissel1 kidsort gyokereket megrnossuk. A vodka egy centivel magasabban legyen. be/iii b~febri)'. a gyokerer61 meg rosszakat is. erdes. uem fog. nyulosan sikos gyoker j6. Gyollil'zete 1-3 lI)jllyi Ilflstflg. Ilyn/ltdt.. gumlt. azonnal barnului kezd! Eze['( a feldarabolasr kovet6en azonnal a gaboiiavodkdba resszuk a gyoldrdarabokat.in leszfi rju k. ibo~)lflSzllJl. koliut. ha slirii. homlokot. hogy amikor a frissen v. esetleg rozsasziu. A gyiildl'dl'og 8-10% csertW'yfigot. Mi a fekere nad alyro gyokeret mindig rnarciusban gYlijtortOlc Ez csak Llgy leherseges. nyakos. Ezuran a kovetkezo gyokeret daraboljuk fel es tesszuk az livegbe.

akkor is igyanak meg ket-hirom naponkent egy csesze rdt. es csin.om sztinreresere. negy-or orar . Hasz.ro rinkrurar. Axerr forraszt6fli a neve. a konyok.iskent.1I111i.vflsat is egy vizeletbnjeo allyagot tartalmrtz. A cser]e 1-2111 magm leuelei szeles tojdsdnd ala/(liak 6-10 em bosszsut]«. A legllt.varjon meg vag)' ket hetet. Ha a vernyol1lasuk a 140 Hgmm ki:iriili errekre bd.irettem. a csuklo. ahol sok a Fekete nad. hol leher feketenadalyto_ gyi:ikerer ralalni. cse1'f1llyagot. csak pdr to van.dval legaLibb ker hetig.Hni: A levelebdl kesz iilr tea gyomor. Mindaddig kell ezt alkalmazni. hagyjak. de a mas izuleri banralmakban szenvedok Eijdalm<1 is meg fog szu nn i. amig a Ids levelek megjelennek. Hagyj~lk. de ez hamarosan megszunik. Vese.inralomban szenveddk a Ligyeknal regyek a peper vagy a rlnkrurar a r=. mlndaddig. esedeg harom h6naponkent a kethetes A Idfti. Azt mondra. Tudtam neki olyau helyet mondani. szebben es gyorsabban forrnak ossze a csonrok. A csipoizLiletesek. hog)' a IagYeknril es a rerdne] tobbszor kenje be a fajdalom helyet. es a f:~jdaloll1 helyere ren n i. aki a csfpo. es vag)' 20 percre beleulnek. es 0 boldogan meselte. vagy porra kcll torn i. hogy beszivodjou. mere robbszori alkalornra is eleg ugyanannyi gyi:iker.nalhnn. Leher lljraforr<izni. hogy neb is mnndjarn meg. Gylljtisi ideje:jlt!ius-auguszttls. Az fgy nyert forro vizet a furdovlzukhoz onrik. Ha nern ruduak fekerenadalyro-gyokerer szedni. kezen lev6 csont ki noveseker is meg lehet vele szii ntet ni. a mikor a Fekete nad:ilyronek levelei is vannak.es bdfekely elmulasztasara alkalmas. ra kell kenni egy ruhdra. ez e1eg is. A drog rutiut. de hog)' csak eppen felrottyanjon. es ha hasznal neki.had. beszdraddst ({J'any 3-4:1.figyelni kell. mint a vas rag hustol. Csuitamiut.Jig tudotr jami. mere a csipotzuler a Iagyekhoz kozclcbb van. Ekkor mar eleg a napi egy csesze tea.. a levego szabadon jar a legurakon keresz[cd. Az ujjuk hegyere tetr riukturaval robbszor keujck be a f:ijdalom hclyet. A vall. Nagy mcglcpctcscrnrc nem sokkal ezuran egy idegen asszony keresett meg a ferjevel a lakasornon.Uyto tinkrura kivaloan alkalrnas a csonrroresek uran! kezelesre.ig a gyi:ikerben. Arnikor a gipszet leverrek a rores helyerol. Ezr addig igyak. mig restiink megsz. Ezurau felfozik a fuvel a vizet. Nern olyan j6 hauisu.i1jon maganak riukrurar. Belsdleg a Iekere nadalyto tiukrurat nern szabad haszn. isrneri a Fekete nad. rnerr a vi llarnoson hallot ta egy bacsit6l. leg6ti riszrfronak. Reumara es fzlileti fajdalmakra ugyanezt a m6dszert jav<lslom. Az egyik ismerosom kiildott hozzarn egy id6s ferfir.irlJjfffelile (Sax{{ragaeeae) csalAdjriba tartozo.lr nem tudta csinalni. A teaja miudazt gyogyltja.ircius eleje voir.ijclal. dean ishozz. az egyiket reggel.isok megsziintetesere es a fajdaloll1 csok kentesere. amig a vernyom:ls le nern megy 180 Hgmm ala. es reggdig rnjta hagyni. mas-mas bajra.uneg kell orolni. At kell korn i.es a rerdfzCdet kop~isa miatt mar a. a csipo. A leveleket leher meg egyszer hasznalni. 120 121 .li-tdb61 egy cseszevel igyanak meg naponta. telei:intik vlzzel. Szerencsere akkoriban kesz. Fekdyberegsegre napi b~t csesze tea elegend6. esetleg a megsdradt rerrnest hasznaljuk. izzaszroszernek.Mond ram. a rerd kenjek be vele vekonyan naponra ker szer. A fekete naci. De gazdasagosabb a szarirotr gyokerbol is rinkturat keszireni.es h61yagb:intalmak eseten egy kerheres kllra.jar se igyrik tovabb ker napn. etkezes lItan kell meginnL Fekete ribizli (RIBES NIGRUM L.!rettem magamnak friss gyokerb61 tinkrllr. es robb orrin keresztu l rajta rarcani. Mindegyiket m. es a tdrol hamar be is gyogyulnak. Izuleteit s a fold mar nern volt fagyosj. szedjen gyokerer. Labfejen. a cinktura Zlh6dasok. A levelebol keszulr teat vagy a ribizl iszorpot. ezerr az iilofl'lrdot m. kluat meg kell ismetelni. el nem mulik. arnir a fenriekben lef rrarn. A fekelyek gYOI'san kepzodnek.it (m.Uyto.r javastok llgy. mint a frlss gyoker. Nyaron. 180 Hgl1llll. am it (] ismer. Ket her mulva ralalkoztuuk ujra. A csip6fziileti b. Amikor mar testmeleg.es hclyagbanrahnakra. felett reggel es esre egy-egy cscsze rear javaslok. hogy minden nap reggelenkent egy csesze tdt igyanak meg. III i [anent vele. men vernyornascsokkeuro hatasu mellen hasznalhato vese. hosszabb ideig elkorryolgatva. men a benne lev6 anyagok segitik a csontenyv kepzodeser. emeszeeses ervagyjavft6 tulajdmmiga is van. a masikar esre. hollehet tahilni ezr a gyi:ikerer. hog ruindenk i a zr kerdez i role.lI. es ferro vizzel ossze kell keverni pcppe. terniesztett novel/Y.llyri:iver.) Err61 a novenyrol azerc irok. hanern egy furdoleped6be burkolozva kell rnegvarni. naponta reggel es este robbszor is be kell kenni a torot r reszt a tinkn:\.~l. A furdoviz ne erjen a sziviik ig. A sz arftort gyokerbOI leher pepes pakolasr csiurilni. merr azon a hclycn. a boltokban kapharo szarfrort gyoker is megreszi. aki a szomszedjauak rnagyarazra az eserer. kitszel'esell fi'ireszelt szilliell. es kerr. meg az iziiletek kozorti sikos anyagot is potolja a Fekete nadalytd srkossaga. de lehet hnsznri ln i. Termese gombiilJl'i. es ketszer-haromszor hasznalni ugyanazr a pepet. III icollert ilye~ jo a mozgasa.a fogva verkepzo. A levelebol keszult teat a 160-180 Hgrnm-es vernyomrisna] napi egy alkalonnual kell elfogyaszrani egy cseszevel a nap barrnely szakaban. hog). Vastartalman. De ennek a td. merr rosszul lehernek! A kadbol kilepve nem szabad megrorolkozni. II. Ileves il1oo1njat. reurnara es [ziileti fajdalrnakra is. amig a csonrkinoves meg nern szunik. amig azt nem erzik.i tisztlr6kenr hasznalr fekereribi7. rehat . Ker.yenkor meg van sikoss. Este dunsztkoresben kell a r ink nurir dtenni. veralafur. A cserje leueleit gyi!jtjiile. onnan jobban beszlvja. A kadba mar nem cudotc belepni. a Ievelekbol leher ulofurdot keszfreni a koverkezokeppen: egy vodrot feJig resznek az osszevagdalr levelekkel. Kerdezre tolem.

ilatos novenynek a haszndlatarol. sz ivrirmusr szabalyoz. a magok lldrte a/flkllak. s a hajsz.II! Fiizike (EPILOBlUM PARVIFLORUM) A proszcaca karbanrartoja.ivr itmus-szabalyozrisra hasz. des .hadt szivet is a megszo- ehgYOIllorra a fl"izikeb61. a szabalytalan szivdobog. 11)1111 liosszsut]«. reggel ehgyomorra es csak ezuran szurjuk le.is nern fordulhar elo. rugalrnarlan hajsz. Lesziires elott a rea terejen lev6 szines h. eleg harrornnapoura egy regge1 ehgyomorra. polifinlOlolMt.irengedi. elrigflzok.ivizornel ha l. A ga lagon). Gondoljanak bele. ejszaka. az agyverzes pedig Llg). Aki sz.lrty. rnerr van egy hasonmasa (a derece). fiJl/Jlal vilrigosabb. Szrir/tott. ami nem gy6gyniiveny.a vireigos .1I" napolHa egy csesze attol fligg. a csesze szlfrds. Minden noruuilis vagy magas vernyomasu ernbernek javaslolll a gala gonyatea rendszeres fogyaszras.lc robbszorl ejszakai tear kell inni reggel Galagonya CSEREGALAGONYA (CRATAEQUS OXYACANTHA L. hog). Olvastam az egyik gy6gyniivenyes konyvben.. 1. hogy egy verriig a rnerev. a vallalkozoknak es az id6s.isr.. mergezo! Negyveneves koraban minden ferfil1<~k el kellene kezden i ezt a cdr inni.ellen jo hadsll. szivldeger nyugtat. Lerakarva rarjuk 15-20 percig. a sz. vezer6 beoszrasban Iev6 ernbereknek.\r. sa szfviikkel sines sernm i baj. akkor a S7. a sziv es az erek izmait rugaimasan tart]a.5 % /iflllollglikozid) seterolokat (szitoseterolt is 5zaI'1I/{/zi/Mit 0. Meg a n nyir a hhoz . teheri azt norrndlis vcrnyornasnal is. vizeles] egy cseszevel. Az elf. hogyan kell haszruil ni a galagonya rdjar.igveg vernyomrisr csokkeru. mind/lit oldnlou szotdse!?' sziliik fi'i. ha normaiis is a vcrnyomasuk. herenre milyen felkelni meginni. aki alaposan isrneri. Elkeszftesi modja: egycsapotr evokanil fLiziker egy porcelancseszebe rcszunk. hogy Ha kecszer kell csesze fLizikere. vagy csak leisszuk a rea terejerol (ebben a szines luirryaban sok a har6anyag). 60 ev Ieler r i ernherekuek minden heren Iegalabb egy cseszevel meg kellene inniuk ebb61 a reab61.kulonosen koszoruer-elrneszeseA ligetszipe/ifli!l (oenorlreraceae) csalrfdjriba tartoeo 11ji/JiIlY. uern valik rosszi ndulani daganami.) A galagony. esetben 122 II 123 . Kiilonoscn az idos embereknek es negyven ev felertieknek. s az nem pattan el.na lja. A magas vernyonuisnril es a sz iv. A szdrreszek bengeresek. hogy a galagonyn hatoauyagai nem halmozodnak fel a szervezerben . A /Jil'rlgol? ibolyaszitnlele. De ha az agyi hajszriler Ella eleg rugal mas. rovid legzest. erelmeszesedes .in lom. A szeliues. kelerkeztk. ezerr a 40 evesnel idosebb. A kerronel ingerne] m. Az ideges gorcsok is oldodni fognak a galagonyatear61. Megsziinteti a szedulesr. akkor is igyanak meg hcrenkent egy-egy csesze galngonyaredr. rendszeresen leher hasznalni Most a femi bajokon rul meg egy par sz6r eunek a csod. szlftiisek A leoelek felsz/lle sotetzold. a lacsony es i ngadozo vernyouuis escrcn nern ajanlom. a szorong6 erz esr. fiildfe/etti bfljtasat hflSZlldljllk. Sajar gyujreser csak annale aj.h egy kiskanallal leszedjuk es megisszuk. A drog tartalniae j!a/Jo110 idoleat (kh. hogyha a szivizorn eleg rugal mas. Cylijtisi ido:jlililis-szeptelllberig.LV[WIl1bozis.ileren nem meg}' kereszrul. az erriigiit . es nagyon fonros rulajdonsaga. A tennis Izards toll.i ler megpatran. ez err sohiig.5 dl forrasbolleverr vlzzel.es koszorller-betegsegeknel mar leirram. Rendszeres haszruilntdvnl a prosztara megnagyobbodas. Megel6zher6k vele a sz iv beregsegei es a magas vernyomas.. Minden igyuk meg. ezerr csa k a l1lagas vernyomasban szenved6knek javaslorn a haszn:Hatukar. hogya galagonya az oreg es mencdzserszivek rtimogaro]a.ik vernyomascsokkenro hatasuak.55%). Kesobbi hasznalara gyakori az ejszakai vizelesi ingere. lcontjuk 2. 2-5 nun ritllufrlfjdel?.riszes.

terntes. hogy ez a sok j6. es nern hasznalrak. Ker hetig uaponta a patranas. A reafiiver ne dobjak el. Besedraddsi (/IAny: a vil'agos-leveles agvige: 4:1. mint a esetegalagollya. Leueiet. RAGADOS (GALLIUM APARINE L.rigzas/wl'. TE]OLTO (GALLIUM VERUM L) korc norm alis teljesfrmeny eleresere teszi kepesse. Viragai ernyoset: [iirtosek. szitoszterlnt. az egesz mirigyrendszeriinket veda gyogynoveny.) GALAJ. szakemberek szerint egy svajci gy6gyszergy. A novenyi csaladueve gallium. amfg langyosra ki nern hiil. piros szfll11. pedig ez a noveny nagyon j6 szolgdlaror tesz a m irigyei nknek es a vesenkuek is.ir minden meunyisegben atveszi a galagotlyat. I 125 . Ekkor sZllrjek le. sarga szbl(lnyagot stb.is C-I!itamint. Reggel egy csesze rear igyon meg belole ehgyomorra. Termise mnjduem gijmbiJlyfi. a vesere hasznalaros Fiiveket vegigprobalra. B. A konyvckben Ltgy Irjak. 2-5 cm lrosszsutl«. llOlillt. ahogy fent lelrtall1. aminoIMt. Megel6zeskent is leutam naptdrban. es este a pajzsrn irigyrtdrengesben szenveddk kiilsaleg regyek a nyakukra dunszrkotesben reggelig. hogy gyenge vernyomascsokkenro es nyugraro liatasa van. a mit a gal.\ resz porcsinfuver is.) ugyr11lO~yal!jo. adeuoziut. flee- A te!'1llesdl'og tartnlmne krateguszsaoat. Ill'fltegllszlaktollt. A serdu ldkori parranasokra is nagYOll j6 hanissal van a kiiziinseges es a ragad6s galaj. es most sern haszruilom . Ezt aka!' ker heten keresztul is vegezherik (gy. ezert en egyiitt gJ11jtdlll a magam riszere a kit/ele galagoll)'alJirtfgos dgvegdt. Leoelei zdrt dllriS/iall. viragot. szeptember-oletdber. a m ibol a tea keszult. Mil/dldt galagollytii. A leueles dgueg dl'ogja tartnlmaz kl'ategllszszapollillt.) GALA]. Kerern. es addig hagyjak a fiiviin a vizer. mind igaz. Eloszor a koziinseges galajr61 Irok. higgyek el nekern. A neve rnacskakarom. hog). Kozel azonos harasll mind a harem. GJI11jtisi ideje: IIb'rigos agveg: mrijns-jl!Jlius. leoliut. oitexinmmnozid-glikoziddt.Galaj KOZONSEGES (GALLIUM MOLLUGO L. regyek a luirobe. es j6 rnelyen harrahajolva gargalizaljanak vele napoma sokszor. Ltg)' elkeszftve. a termese 2:1. touises. Pedig nagyon haszncs. lIytillult.is uuin nyeljekle a teat. Masnap ugyanigy cegyek a bLit6be a fiivet.15% illoolojnt. kuercetiut. egy szlure batO llI/yagot. kuercetint. Leher hozzrirenni '\1. gllallillt. mert «z egybibis galagoll). Ltg)' jobb harasr Ie]r ki a vesenel. is a z erett tamest gyt1jtjii/~. Erre a cel ra m i nem haszruiltu k. LegeIIJ/dill.5 dl forrasban leva vlzzel oursenek le egy pupozorr re. A rejolro galajr61 szi nren keveset irna k a konyvek. csel'l7ltyagot. Bizonyitja ezr az is. Ha lehet rovabh is. Egy csesze 2. A kozon- 124 ill. A gargaridl.iskanal kozonseges vagy ragad6s galajr. biperozid flavont. flalJoliolmt. zstrosolajat.a (Crntaeqns mO/logylw 1. Ezr a gy6gynbvenyt egyedld Maria Treben kiinyveben lehet megralalni. 0. Del-Arnerikribol hozrak es torzskonyveztek egy gy6gynovenykeszitmenyr a rak megelozesere. tilkoliut. el'dlJ/( szelen' it. agviget ui. a hasznalatar az egeszsegved6 A ragados galajr61 csak annyit. 2-3 III magas. hogy a gyogy<iszar rna mar nem alkalmazza. tojtis vngy romboid airi/atak 3-50/1 learej oau rnjtule.agotly. A 1'6zsajeJe/l (Rosaceae) csalddjdba tttrtozo cserje. tegyen egy probar a tejolrn galajjal is.ir61 leirtarn. Aki. Kulonosen a pajzsm irigyprohlemrikka l bajl6d6knak ajanloill. sznponint.. Napi egy csesze teat kell a liaraloknak meginni bel6le.. nagyon makacs kell iuni egy cseszevel. A lIlagas vemyol/lrfs is a szi» kivril6 gy6gyft~ja a galagollJ'a virdgos rfglJige.

A legfoncosabb rulajdonsag. kocsdnyou pdrosau rWok. a mdsile kettliefehh. 40-60 C1l1 tungamk. il/oolajat tartalinne. A ragad6s gaLa} bOJgas. vildgospirosale. Ezt a novenyr a belhururos. Megelazesre eleg eg heren egyszer. a csomolauil torckel/y. ha a tobbi erre a celra val6 gy6gynoveny nern hnszu.lljuk.in vagy Ids pres en kimerjCik a levet. Beszdraddsinrduy: 3-4:1.iimolcscemrifug.es belverzeses emberekuek napjaban egyszer.ir hagyrHm a vegere.ibb luirorn liter forrazat szukseges. A belhurutos. Ltg)' is luvjak. A tejolui lJirrlga sarga. Vil'rlgai !JOSSZl. Emiatr csak akkor hasznaljak. Szdra 20-30 em !JOSSZl. vag}' a valtozarossag miart egy-egy cseszevel igyanak beldle.ilt.) A buzdJjdW? (Rublaceae) csnlddj. I'OSSZ szagll. ezerr nagyon tontos a sugarkezelr emberek szamara. de ehhez ~ ha kadban hasznalj. nap! egy cseszevel igyanak meg belale erkezes elort. Legjobb a harasa a fnssen preselt levenek. mig panaszaik meg nem szunnek. gyomor.idiu m lebomlasat. Itoves belyen eM. es belverzeses betegeknek. Leoelelk kes/leny szalasall. E . LegtiibbszorJekvliek. 3-5 levelkdblflosszetettek.. Egy liter vizhez egy evokanal fuvet kell leforrazni. szitflgazD. 126 127 . Ha mar kil1l:ta_ torr j6. eserleg kerherenre egyszer. este egy csesze fzesites nelkilli teat kell elfogyaszraniuk addig. csernnyaeot. gyaJltdt.szol"iiselt. sedrae. evelli 1I0Vellye/{. ritkds erdlillbell is drnvas.iskan.fOld feletti riszh lull gylfjtl!1livh"ligzdslwr. [olyamatosan kell inni mindaddig. Leuelet torekellye!l. ameddig kel]. felwli vagy Jelemelkedett. aprora vagjuk. A g6lyaonjftek (Gl!I'IlIIiaeerie) csaltfcljdba tartozo. gyomor-. a pajzsmi rigytu ltcngcsbcn szenvedoknek es az aranyereseknek javaslorn.legal. hogy nehezszagu g6lyaorr. Gyt'ijtisi fdli: jllllius-jllLius. l'agad6s egyeves 1I0ve1lY. Nagyon rossz iZll cs szagu. Aranyercs banralrnaknal ulofurdokenr javaslorn hasznalni. a tejolt61 alegllesllellyebb. A lIiivbl)lelt.vag)' rossz indulatu daganarra baszn. etkez es elott 20 perccel egy-egy te. es g).ik . A daganatot sugarkezeleskor radiununal kczelik. /JOSSZl! lJ_yeNlell. rriragad a ruhdra. G61yaorrfu (GERANIUM ROBERTIAN U M L..ibn tnrtozo. reteleeu. 1J(igtisolwlI. cserjeseleben terlllli. Sznrail: egyellesek. A drog kesental/yagot. A golyaorrfii reaja meggyorsirja a r. A radium nehezen bornlik le a szervezetben. Gyl1jtisi ideje: IIlflj7ls-jMius.) is j6l has~nalhat6 a rak rnegelozesre. Ezt a lever naponta harornszor.1 noveny tel en is szed heto homentes helyekroL A frissen z szedert kozonscges galajt megrnossuk.i lla l efogy<1sztjuk .111 seges ~al~j (Galli~lm Mollll~o L.

sztirjek le es igyak meg Izesires nelkul . /WIiCSII/Wt.ina meg egy hetig folyrassak a kurar. 10 11111101/1oriil napi egy csesze teat igyanak del ben k etkezes uran. ezr elsdsorban a szem r. nern lesz duzzadt a m.is C-lIitfllllill IJf7JI. nehez szeklerne]. de f61. hogy milyen magas a cukorszin-jiik. nem szabad folyamatosan inni a gyokerteab61.) Ennek a novenynek a levele.ljl"elIClo a gyokeJ'e. A levelbdl keszult tea enyhebb hatasu. Egy honapi teaivas uranlegalabb kcr herer ki kell hagyni. gyoker levellel egJditt: szeptember-aiprilis. csdues szAnE. Eldszor a majrruikodcs segiresere es gy6gyirasara hasznalaros rnodor from le. cnlerat. mint a gyiikeret. Ha a gyermekbincfclvet levagjuk. hog). mint az end iviasa lara. A cukorbetegek atrol fiigg6ell. lIydlkat tarralmnzunie. Leueiei tOl'ozsaball dJlof7/t. fl leuele is 11Kyo/Nfl' leuelle! egyiitt.5 dl vizben. A levelbdl keszulr teat rovabb lehet haszrnilni mint a gyokerbol keszulret.ij.iroru naponkent igyallak egy cseszeve] reggel.iradns! (lrrlll)': gyolufr: 5:1. Besz. A elrogolt inulhrt. Vese. es a z. a gyo!drrf: szeptember=dprilis. Egy WI skana I gyokerer F6zzenek 3-4 percig 2.ira hasznaJ rak. Rendbe fog jiinni a rnajmukodesuk. {ljb61 vidgozni 128 129 . cS(?l"a!lyagot. Kevesen tudjak. leue]: 6:1. gy6gyft6.eg a gyokere kivalo majrmikodesc segi(6.i].es holyagproblernakra egy-egy heres kurar javaslok. vizeletklvalaszrasra is hasznal tuk regen. l?illii! sziir!ufsje!u!r. Feszlces vil'dgzata 10-30 cut hosszn. ugyant'lgy kell haszrui lni.es h6lyagproblernrikn. nagyanyaink szcpfroszcrc a gyermekhi. Virag- havonta egyszer-kerszer kell meginni szinren regge1ente egy cseszevel.is elort a gyermeklancfil friss levele kivalo salatanak.. beliil fthires tejueduet tl1l"tI1L/lu/zo. leoliut. Gy. EZl kovercen A nouellY miude» resze leeserii. ujra hajr t6r6l. sal'gl1. Vese. de az elkeszfcesimod]a a f01:razas. 1-3 em vl1stl1g IWl'oI1111Ia/. Ket hetig minden reggel.is. zsirt. szerues snunkilt. 12 folor[ esre is meg kell inn! egy cseszevel. es haszndljuk rna is. Gyomorerdsfro teakeverekekben rendszeresen liaszn aljuk a gyermekLincfii leveler. fellel A gy/~jthi ideje.A/isz/mllinigzatlla/? (Cotupositne) cSltlridjdba tartozo. etkezes elan igyanak meg egy csesze gyermeldancfilgyiikerb61 foziitt teat. lrora tl1Msszl1llJirrigzd (dsszeL 1I1dsodliiragz6).incok k isi m ir. aprilis-jllllills. Cukorberegsegnel is haszurilatos az erneszres segitesere. j6 lesz az epekivalaszrris. szaponiut. uiaset. es [Willa ker-h. Alliragoltbl1l1 es a Ieoeielebeu B2. t1lellf. Il11gyOIlelterjedt lIovellY. iLl6olfljl1t. riszr iro. ldlldzsdSf7k 10-30 CIII !JOSSZllfTft. Alralaban nem magaban keszfrjuk el. A ketheres kLII'~~ uran hagyjall<1k ki egy heter. sarg<1sagllal. GyiiJure 10-20 CIII. szekleter is rendben rarrjg ez a rnodszer. Amikor langyosra kiluilt. hauern mas novenyb61 kesztilt salarakhoz adjuk hozza legfeljebb egyharll1ad aniuyban.ncfli rejnedve volt. es ur. mere kisse keserfi. Gyermeklancfu (TARAXACUM OFFICINALE WEB. tarnleszncin keserilanyagot.

ha hashajr. rn ielotr az olajat r. mondharom. ha az egyi k gyogynovenytol Hem indul meg a szek ler vag)' .) Mi vaddtDgonak. a m. medvchagyparudicsomhoz K i rnent az udvarra. Erre a ccl ra a levelebill kcszu It tc. de j6 hadSll az cpeutak gyullad. r.inir.ijuk. Annyir mondott. hogy a gyermeklrincfil m iatt 10-20 perccel rovabb kell hagyni a salrir. fgy kesztrerre el a salar.-:ro is. hogy zsiros creleha szLikseg van r. kivtilo fZll volt.illarnpolg.isban lev[) vizzcl egy mok k. Azerr a hashajro novcnyckcr is szabad robbszor hasznalnl. k is snidlingct hozorr.isra haszn. gyujrovanyhircava prosztata megnagyobbocLis ellen is haszn. Az epeurak gyullad. hasznalharo hashajronak. vallalra.i. Ezt csak addig ni. Van. ldvcpotszert is kcszfrcnek.ij.it egy kis mczzcl.ir huzamosabb Meg egyszer leuom: a gyiikcrbol idcig nern szabad fogyaszcani. huncm a gyogyburasat kell figyelembe venni. Ezr a edt regen. Az egyik volt kolleganomnek a bar. kcll csinal kel1 in ni KiUs61eg . cgy hctig napi cgy cscsze ic. en Llg)' keszfrjuk. hog).irescrc kcrulr SOl'.ir 130 131 . tch.isodikcol. es ezr kerhavonra ismcreljck megl Ebbol . kesziilr es Gyujtovanyfu (LINARIA VULGARIS L. gyumolcsokcr euni.1 vizeler. Azon kivii I.3-4 liter re.isdra. karbanrarro napt.ilj. Egyszcr.\d- nak clkcszucn i.it az eceres vizben. Szcrintem egy evbcn kerszer elcgcndo az alapos bclrisztfuis.it.is pI. A gyujrovanyfuver.in leszii rve megisszuk. hogy 2.lgygcrjes:. es 5-10 perces . rn. cs paprik.it scm.isnal is from.igybavizeles ellen is csrc kell egy gyellge tc. cs a rctckhcz.ik t'Lgy.ir.irbun cs a hashajr. a nap lXlrmely szuk.5 dl forr. Enuek a gyogyn6vcnynck nern az izct .is. Az egeszscgmegorzo.ik a rc. es ez ktllonfele bel rcndszeri megbetegcdcscket okozhar. hogy a gyerl11ckLlncfligyokcr a -level crv.\1' jobb a kisvidglL flizi ke.ira. N em j6 iZli.ir. mig a vizclctunk ujra tartharo lcsz.irja spunyol . A rosros etelek cs a zoldscgek fogyaszdsa rcndben tarrja a szcklerer.ir haszn. kel l venni.1 gyermekLincfli nagyon jo vertiszrfto is.iltuk crrc a celra rna 111.ir.ir ha issz.isa csctcben 4-5 napig belole egy cseszcvcl. de ne szokjanu ket eszunk. de a masodik es a kovcrkczok bizrosau k iiirfrik a belrendszcrr a lcrako dote sabbnyagokt61.itennen k. l. men az csak lirsvolag konuyebb megold.\k. vigy:izzanak az etkezesiikkel.is.ir mcginni.is.il fiivet [orrrizunk le.ilL\s ur.1 celb6l lchct Izcsftcn i is a tc. s gyermekhncrlileveler.illandosulhar a szckrckcdes. rc. hogy nern szabad nilzisba vinni a hashajrok. de Ejjeli .ir [) keszfri el.iri kanak nevezriik eZI a gyogynovenyr. aranycrbanralom csetcn iil6fCLrd6t kell onreni a fiirdovizhc». tehar egy evben robbszor is leher a leveler friss sa I. vizeler hnjronnk. Cyakran .ihoz terre. csrc lcfekvcskor igyaIlak meg bclole egy cseszevel. es elegelld6 lcsz az evi ketszeri bclciszrft. cs 'Iudjanak rola.rag. evt mcgp6rkiilve. elkesz. zoldseger. k r. Az elso csesze tea ncm minden cscrben hajtja mcg a hasar. (gy a gyogynovcnyek hasznrilar. evekkel ez elort rneghivtuk Vissvarerv« a gyogyhar.ir fogyassza~ nak cl. Nem jo.\lj. harmadikrol bizrosan mcgindu1.ibau.iska n. cs a hashajto novcnyckrdl v. ahol az oszi szeL!esll gyiikhbol.ir. Tcssck sal. de cg)' svajci siklubnak a gond nob. .irjuk a szek lerunk rendbcn ra rr. hozzrink oketo Amikor <1Z cbcd hogy a saldr.

lt. mig az ezusrharsnak riz . legfeljebb 10 napig. evela 11iivhzy. g). kooes retell solifeti iernu). Mi szivbetegeknek es verszegenysegben szenvedokuek nem javasolruk a barsfate. ezcrr meg szantotr allaporban is kon nyLi megismerni.harsfavidgot . Amikor narhasak. Virrigfli a szdl'vegtfll Jiil'tbm allna/e. meg lehet inni a harsafareat is. Gy6gynavenykenr csak a nagy es is lazar is csil lapir . Szivberegek ekkor se harsfa f61. Azonban Ina mar nagyon ritkan fordul hogy valaki bellerges legyen. Alcalaban anarhareak.KIS LEVELU.- NAGY LEVELO) Mi az egyik legjobb kohogescsillaplte es ruirhaellenes reanak tartjuk. gyalltdt. az ezusrharse nem.is j6 hatassal van. lemar okozhar. lIydlkdt.hsEl viraga hasznalhato.re. amfg a panasz fenn:ill. legfeljebb neg)' nap alan elmulik. napi ket-haroin csesze rear ismeg kell inni a. A drog 0. s utana j61 be kell takarozni es kiizzadni a narhar. A ruirha elleni teat csak forrclzni kell. Folyamatosan sokdig azonbau nem szabad inni. (a gyogyuovenyuzlctckbcn csak j6 . Visznnr a 2-3 percig f6zi'tnk . satga!:t.melyck a vesebol erednek . Gylijtlsi ideje: lIlajlls-jlillills. Ezekben az esetekben csak addi.melyer igy~i. A drog llnnrin is peletoltuariu j!avongtilwziddkat. [ieszperidiu jlavollglilwziddt. . Ezenkivi'tl ali a vorosvcttesteker is.omoreroslto. VACYTILIA GRANDlFOLIA EHRH.es szokort lenni. egyszen1. de nagyon j6 l'tdfto. A g)'lLjtov<ll1yfll do ' H arsfavi rag (TILlA PARVIFOLIA El:-IRH. culerot stb. fgy a hal'S b:ihagest szunrcr. gorcsoldo. sznponins. tartalnraz. Ezerc emberck a harS~~ltdt mindig agyban igyak. Szdm 20-40 (III 1I/agas. szdraz. kis levehi b.ilyen forr6n csak rudjrik. 132 133 .irha el rmrlik. Igya narha h.orvosi . tnrtalnraz: Gyl'ljtesi ideje j Illius-augusztus. a megLizocc. A kerfele j6 harsfavir:ignak at sz irma van.iru sira nak).ija belfereg li1.gyban fekve. es a ltesti Eljda! rnakra . elvezeri tea is. Ha megEtz:iskor a bodzavirdgor nem lehet beszerezni.vizelctha] t6. amlg a n.k. de csak addig.g kell haszn. narhas fekve es olyan fort'6n A vil'lig besznrnddsi artiuyn: 4:1.ilui.lei feletti resztft virdgzaskol" Besenrnddsi mAlly: 4:1. Gylijtjiilt a lliiVellY ji. Leuelei sflnlll dLl6llesf<ellyek 3-7 cni boszszsiale.1% (/amezoltrll'trt/lIl1i) illrJolnjat.esere is alkalmas ebben az eserben egyszeri egy csesze tea is eredmen.irom. Ilydl/?dt stb.ece . men szfvprob- A tatogat6k (Scropbularlacene) csaIddjaba tartozo. es izzaszr is. a n.

Ha a Iriss. mint az ibolya. reggel cs este egyet-egyet. melyet elarul illata".. lIyama/lball Mil benne illooln] is. el'dl!ll. cserjeselebeu iernu]. A ie'Jetdrog/1f t1Il)lt1gfl a sznponin. tyrlsflk. Leuelei hOsszllllyelr'fek.irgo torok el nysilkasod. ntdocsucshurutnril. Llzcsillapitasra napi ker csesze te. nyugtaro es lazcsil lapito.) Talrin miudenki isrneri ezt a nagyon j6 illatu es szereny leis viragot.ipteto . Meg mondokaja is vall: "legy szereny. I lyenkor heri egy-b~t cseszeveligyanak meg bel ole. kesen'iauyagot. Tuberkulot ikus kohogeseknet. egy glikozidJt. osszernorzsolt clrnulasztja a migrcnr. A gyi. a gyi. Az ibolyalevel reaja nagyoll j61 a lka l rnazhato eros elnyalkasodasnril. mint ki. me/yen iuelt csiplees szel/lek. Vcrriszrirasra az ibolya leveler esetleg viraggal cgyiitt hasznal harjrik.luinyraro es hashajro. illatos e/Jell! "OIJbl)'. Gyii/drzete bosszn. mczer adunk /)irJggl1i is gyiijtjiik. es igy igen j6 harassal van a narhabol eredo hi. A gyiikel'zetet es a leveler Sokfde ibolyat.)o . Az egesz novenyt gylij tjiik. keves jUdo/ajat is egy allealoidrit tnrtnlII/t1Z. mezzel (zesfrjuk.3-4 csesze/nap .iker hasznalarar megsern javaslorn. risztfro reakeverek resxekenr is hasznaljak az Az egesz fiiver felfozzLik. A lellel gylijtrlsi ideje: lllrijus-) ttli us.ir kell elfogyaszrani. a gyOiuire: szeptem ber=uuirc! Its. lenreziil: leerelededele. A gyiikerdrog szapouint.egy-kcr csesze elkortyolgatva ..isara. Bese/iraddsi ardny: 4:'1. legzesi nehezsegnel 1-2 heren egyfolyraban tarrando renkurtir javasolok napi ket csesze tea kortyonkenti elfogyaszrasaval. Vil'rfgai bosszll szrfnlak ke/(ek snrleanilllltl(a/{. 134 135 . leveler homlokunkra korjuk. EZI a rear is fozzuk es es at Az ibolynfeW? (Violaceae) csalJd)tfba tnrtozo.. IJekollY.Ibolya (VIOLA ODORATA L. Vizelesi ingernel is alkal mazharo.horghurutnal.ikere es vi r<lga nagyobb mennyisegben hozzri. Vert isztiro..

egYllelidl vagy etAgazo.in szu nerer rartunk. G)II7jtisi ideie: a vhAgzo hajtllse jMilisaugllsztus. de egy pcrcnel tovabb nem. zsirosolnjnt. hogy harOJll-LH~gy nap ur. gyokerbol fOzer . hogy emeli a vcrnyonuisr. es azt gyenge fozessel hLlgyhajd. csak Az fljakosllil'Agllflk (Labiatae) cSfltd(ljdba tnrtozo. Ebben az esetben fOzerer kell keszireni a keverekbo]. nines is ni sziikseg.iroru cseszevel igyunk meg naponta. m6don A sem szabad ket het ne] tov. masodlagos a gy6gynovenykent correno haszuosltasa. amig a baj el neru mulik. Ezt is Llgy. ve haszmUjuk. Arnikor az ilyen gyogynovenyekrol lrok. vlzhajrasra.) masok szerint a hajtasokat is gytijthetjii. de j61 erezheto izt el nern erjuk.majd ujabb 3-4 napig leher Iolytami.isr ertiink el vele puffadr lab lelohaszd. A !Jh:lIgzobajtds jeliilrol40 ant-es darabjdt gylijtjiik A drog illoolajat. hogy leher-e kapni oket a boltokban.i ljuk ma is. pedig naluuk nagyban rerrneszti k. Azert from le nH~gis. am ikor is h. ntediterrdn tujiletrlif searmaeo. Harasaban hasonlir az orvosi zsalyahoz .it fogyasztani. zsalyrival osszekevert es osszeruorzsoh izsopor Amikor a tea ki luilr. Kevesen ismeri k. a tudoberede a belhurur ellen es az ernesztoszervek rcnyhe mt\kbdb~nel is hasznaljuk. vi/Ilgos sziil'kisbanuis. Vadon n em re rem. 136 137 . Fokozarosa n meg leher emelni a fiiszer men nyiseger. culerot. leoelei leeresztbe» dtblflk A Ilirllgolt 7-9-esevel su. 1-2 /ljj/lyi vastag. amig a kfvanr. illoo/ajat stb. rehar csak kevesen tudjak a reaj. es hasz n. ltih I)agy piros Jzlidiek. Evellte Idtszel~ virllgzrfskol' vtigl.ibb kesziilr folyrami a kuuir.k. tduises felemje. Egyebkt~nr a mellbajok regi gy6gynovenye.1-2 percig fozzcd{ . a liba. glilwziciAt.k.iato.irLisra esre napi egy cseszevel addig kell inni.) A Foldkozi-tenger videkercl szarrnazik ez a gy6gy. ReSentfl1lYflgot.es mandulagyul- ladaskor zs<ilyhal egy-egy aranyban keverve oblogeresre kivaloan alkalrnas. A leoelel: IlIlIcizsllsak. Filszerkent elsosorhan kivalo izr ad a sulr husoknak. jeher.sra. de csak a sHI<~S befejezese elou 5-6 perceel.es fLiszernovcny.!)elyesek (Legu1!liIJosfle)csalAcljllba tnrtozo. eserfll!JfIgot. tob~fejl. Nagyon j6 har.Iglic (ONONIS SPINOSA L.isg. cserauyagot. de Izs6p (HYSSOPUS OFFICINALIS L. gek izzadasanal. akiknek kell vele a rorkot alacsony tegyiink a siilr hushoz. Torok. n leoeles hajtrisi: 4:1. tartaluiaz. Azonban ilyen Egyesek szerint csak a gyokeret. Gyo/?ere 30-40 011 bOSSZ11.jestiket. izzad. hogy eloszor csak egyesipetnyi.sanaL Hasznalarar azonban 3-4 nap uran szunetelrerni kell.es kacsasii lreknek. Mi csak a gyokerer gyiijrottuk. A gyiJ/dl' besairadasi arduya. men hala Isrennek rna mar egyre robben gylijrik a gy6gynbvenyekeL A hii. a gyiildri oktobel'-ripl'ilis. Meginni csak azoknuk szabad. SzlVOS. mindig eszernbe jut. sokszor kever- cuhrot tarmlnrae. szabad foznL Fuszerkenr hasznalva azt javaslorn. termesztetr feleselje.. ua]«. A leueleleet is gyiikel'eltet is g_ylijtjiik.jr'irtszesek. naponta robbszor oblogetni. nern eros. g)lfl!ltiit.irue- 16 gy6gyszer holyagburutra. 3:1. En is elsosorban fllszernbvenykent ismerern. A gyokhdrog glilwziciolwt. epe. Szdl'a 50-70 em magas.es epekomegberegedesre hasznalruk. Ez elsosorban a nnak kbszbnhero. vagy norrnalis a vernyornasuk.

5 dl vlzhez. Vil'rfgllik kicsillyek blborvoriisek. amig a szcl meg nem indul. Egyeden konyvben sern olvastarn. amlg a gorcsos . napi egy-ker csesze kakukkfu-·llrift[ lceverekbol keszulr rear kortyolgassunk el. ha azonbari ez nern eleg. a mediterrdn terideteleen IfsiJollos. A kakuk. hogy a gyomorfdjasrol a fejli k is megHjdul. Tobb udltazata lJi711. /niszo.) tobb illoolaja: tnrtalnrae. Aki A mczei kllkllkliflf.in llgy erzi az ember. A drog 0. mint a vadban. soleat tnrtnlinn z. a/1)lagot. hogy a kakukkfu nagyon j6 ill111lLLnerOSL(O. Amikor kohogiink. Vil'rfgZlltllkfejecske MgJlfiizir.hato\)~ f3£. Sokan allitjak.feMre/l. eeert lIo11l1ril csnk terrneszri]«.YllllfS !Julglll'is L.zlli vagy az etelbe tenni. gatolja a sej rek oregedeser. Azc sern olvasrarn sehol:hogy a kakukkfii reaja kivalo az alkoholizmus ellen.5 dl kaku kkfureat ontsenek. A kerti kakukkfuben korillbeltil duplaaunyi illoo!aj van. mint amennyir a vad novenybol rcnnenek. as: rU hrtjtrfs Idgy. es Egyiptomban a nuuuiak balzsamozas. az fljll/ws/Jirrfgll(lk (Labiatae} CJfllrfdjrfbf{ rnrt oeo. fzesiteni legfeljebb egy kis akacmezzel ajanlort. utana ugyanolyan rnennyisegl't vizbe cobb es robb fliver adagoljanak. CSCrfIJIYIIgot. keseru. A kaku kkfil ceaja oldja a menstruacios gorcsoket is. Leueleile Iteresztben drellenese]e. a bor es a palinka nern fog izleui. un dou ueui forellll ellf. eve/If llb'lJIfIlY. Megis lehet hasznalni erre is. de urifuvel egy-egy aranyban keverve sokkaJ jobb [iarrisu. Magaban is lehet inni. hogy hus is te ukkfiivet. Biztosan tapasztalrak mar. Ieeser/. rozslIszilllie/l.inal hasznald. Az elsa par csesze reaba a megszokort mennyisegii kakukkfuver kell ren n i. 0. boron kereszr iil is feJszlv6dik. megkosrolra.5% (rimolrartnlmn) ilioo/lljllt. l'itkrfll. 1IIiudegyik gyogYllii!Jelly. . Fzenkivii l szelbantal mak ellen kell napi egy csesze kakukkfiirear meginni . hogy ezzel a m6dszerrel akar a dohanyzasrolis konnyen Ie leher szokni. Hasfajos. A kakukkfiivet nagyoll r~g 0 hasznaljak gy6gyftasnl. A bkllkkft'l f8 hat6anyaga a thymolnevii illoolaj. 'r J (. nagyon kel . Etvagytalansag ellen reggel ehgyornorra egy cseszevel javaslok. etvagyralan csecsem8k flirdovizebe 2.1Ilapot tart. az is kohogescsillapir6 harasll. es mar olyar is hallortarn. Egy fi'Lrdovizbe legalabb 3 liter kakukkfurear kell onreni (3 evokanal kakukkfii 3 liter viz 20 percig fedo alan tarrva) mana tori'dkoz6be burkol6zva kelllefekudni. del ben is meg leher inni meg egyet. megel6zesre es az ize m iatr.6gynoveny. feleme/keelg. 138 ~l 139 . rossz lesz. rojnsdnd II/allllall.) A vad kakukkfu reajat elsdsorban kiihoges ellen hasznaljuk.5-2 em hosiz/if/I<. hogy 20 perces fi'Lrdes ur. A leerti IMiwldiflj ('fiJ. nln] /rfsodo.Kakukkfu (THYMUS SERPYLLUM L.kfuves iilOfClrd8 olyau j6 hadsll. Javaslolll rnindenkinek. Ennek megsziintetesere is ezr a tear javaslorn. ezert arnikor kerti kakukkfuvet hasznalnak reanak vagy fiiszernek. /?elleIJlCS illatA. Ma mar egyre robben rernck vissza a regi fiiszerekhez. es basznaljak a kakukkfuver is a rnai hazrarrasokban. amig az etvagyuk rend be nem jon. /Mg)IOU !agyerzi/?eIlY. Amikor mar egy evokanal!al resznek 2. Ezr csak addig kell folytatnl. hogy rendszc resen fogyasszak a kakukkfiitdt.. Gylljtjiik virrfgzAskol'rt !Jirogzo. !rigy sZfll'li bnjrdsokat.k. az egeszseges enfl5ereknek is. mindig a fele mennyiseget kell csak ford.1-0.leherdleg este -.jjasziiletert. Szrfm/? 10-30 till maglls. l11~rt 3Z egyik legme~b{z. Ekkor is magaban kelt inni. Mi a kakukkfuvet a mindennapi teauk alkororeszekenr fogyaszrottllk. l.

ami egy ideig rcndben is van. tomegeseu csnk as A Jfoldon ternui egyh!es lIovtf/lY. bOSSZlikds Ulldzsrfs IW'ii/etllek. a lehero legforr6bban korryolgassak el. es hogy az izzadsagmirigYLik igy nem riszrul ki.) Nagyon kozismert. 1I0l!ihl:yi sa ua Ita t.in legalabb lIgyanennyi ideig mas nyugrator kell hasz na ln i. A kamillarear III i ndig forrazassal keszfrjiik. Leuelet szortak. Nagyon regen haszn. Kec-harorn heres fogyaszdsa ur. ftMr mgrirvirrfg. Sokan haszndljik rnindennapi iralkent is. Elsosorban mcgfazaskor. unina j61 rakarozzanak be. gyomorerosir6. A jeszlu!svirdgzflt/inlt (Canrpositae) hat6anyagban nem eri el a mi kamillankar. Terutesztile is. Izzaszcisra llgy hasznaljak a karnillatcat. Gylijtt!si ideje nuijns-: j Ii II ill S. Ilrflllllk mindeuiitr lIlegtrt/ri/!Jnto. CSel'rlll)'flgot. Az emeszres serkenresere es a gyomor erosiresere etkezesek elocr del ben es esre . elisrnerr es szeles korben hasznalr gy6gynovcnyiink. Corcsoldasra es szelhajnisra csak addig van szukseg.Kamilla (MATRICARIA CHAMOMILLA L. glikozidakat. gorcsold6. A vilagon talau mindenhol ismerik. Vh'rigfeszkei lrossztc kocsd uyou bogokball rillllall. Idonkent egy-egy honap sziineret kell ra rra ni a rendszeres fogyaszr6inak is. de 111:1 mar rermeszrik is. heugeres srfrgfl koroligvil'rfgb6/ rflillak. hopaszole. szelhajro. rorokoblfronek. culerot stb. rnezzel izesir ve. A legtobb orsz. lceser/ia/l)'agot. A virrigjdt gyl1jtjiik. beugeres. Nerncsak a gy6gyasz<lrban. hogy agyball fekve. amig a ba] el nem mulik.7% sb'ttftktfk sZ(Jl/l. diis. Ebbol a celbol napi ket-luirom csesz e rear is meg leher i nil i. elsdsorban az afrikai orszagokban. de egy evig napi reudszeresseggel magaban nem szabad hasznalni. Mellesleg jegyzem meg. Ha nyugrarokenr hasznaljak.ilja az ernberiseg. peldaul orbancfiiver. este egy csesze torrazator igyanak meg belole.ir javaslok. fen6denLro. ha leher. hogy az CI11berek nagy resze nem izzad meg soha.egy-egy csesze karnillate. J6 szem boroga- rasnak.igban szerepel a hivaralos gy6gyszerkonyvekben. 140 141 . tn ereu. Beszaradnsi al'rillY 5:1. ii/lilt. GJloItere !?icsiIlY. elsosorbau a vadon rerrno kamillrir .ik. pedig ha rudn. tartalmae. 3-5% aeulenrartalnui illoolajat.iban.amikor nehezebbcket eszu Ilk . Foginyerosftonek. hanern a kozrnerikai iparban is hasznaljak. bizrosau izzasz ranak magukar. Sedra 10-40 em magas. izzaszro. de olcsobb. Nyugrar6. erneszresr serkeuto. A drog 0. de gyomorp<ln:1szok esereben is j6 harasu a karnilla. amit regen Hu ngaricum nak is nevezrek Europ. Ez ugyan Kezdjuk az elejen. men a belbolyhokar tonkreteszi. egye/lCS vagyfelemelkedli.2-0. Sok nonek a rejmirigy begyullada- csnlrfdjribn tnrtozo. meg fLirdor is veherilnk belole.

Szfverosfrokeru napi egy csesze teat kell belole elfogyasztani. Ezekben az esetekben esetleg viszketest cs borkiiirest okozliat.i l kamillar kell hozzaadni.IIII I sakor a honalji izzaddgmirigye is begyullad. mondta mindig a nagyanyatn. de nagyon jo harassal volt a hajhagymara es a fejb6rre. H6rghul"llm. is hasznalharo. Neill is lett egylk megHz. va lam int reumara es koszvenyre rartsana k ugyanennyi sz iiueter. es ez sajnos rosszra vezetlier. napi egy-b~t csesze elfogyaszrasaval. esetleg csak lappang benuunk valarni.issal van a karuillas borogaras.bedorzsolo szerkent. heg)'i retelsen tcrmd.be van gyulladva. Mi. Kulonbozo kozrnerikai. A szern nem jatek. e1·do/cbell. A gyiikirdrog SZfIpouint. de ha a szem 111.lszati keszinnenyeker is csin. llgy. A kamilla megnyugtatja a bon es az egesz szervezetet. akkor eleg. koprerdnek haszA tauaszi /M1J/utiill a /umknlil!fitill (Prhn ulnceae) csalddjdbn tartozo. Egy kicsit vilagosabb lesz tole a hajunk.11. felrerlenul menjenek ["I orvoshoz. Leoelei laut alakliak 10-20 em lrosszual«.ilnak a kamillabol.isunknak sem az eredrnenye tudogyulladas. de gyerekeknd is nagyon j6 hatrisu az CdOfi·lrdo.a/lere ltitujjllyi hOSSZli giircsos Kyiiho1'ZS. a gyokiri: szeptember=mrirci us. Ha kezeleskent elegendo a kamilla. A kankalint reluir reurna es koszveny eljen haszn. ha nem beregek. ivelo /lOVell_Y. rnucosa]e. A kam illavir. es ezzel egy idobell j61 ki is izzasztorr benuunket.) hasznriljuk. Bcsedrad. is 1015 ClllVekollY gyiikerekbIJl dU. amikor kohogti.iznak ebbol a celbol.is eseten esre es regge. hogy HZ izzadsagmirigyeik clszruljannk. A kum il la fertotlen ito harasu. vagy arpa van rajra. Ilyenkor kec-1Ulr0I11 lirerr kell a furdovizhez onren i.1k meg. gyulladr szern rc nagyoll j6 har. ha .egy-ket cseszeveJ e!fogyasztunk bclole.iz. nagyon lintekony. Ezr a rear csak egy hetig fcgyasszak. lzideti gYllllad. melynek minden literjehez egy evoka n. hogy a kamillaporr raszorjuk. mana de enyhe koprero.iljuk. arnir alkoholos vatraval valo Iernosassal megelozhecunk. 5 gramm. Ilyen kor esre.ezr Pozlli kel! ker percig . A kamillaval idon kcnt.egy h6napban egY5zer . G). letekves utan keruljon SOL Ugyancsak reumanal hasznri ljuk a fozetet . az orvos Llgyis ezr fogja aj. Erre lehet61eg esre. de fiirdokent is harasos. j6 illaru noveny.inhaLUtunk is a karnillaval. Ha nem vagYlI nk beregek.il izzasztonak. Idds ernbereknel.ilhato a kankaiIntea. ak kor is izzasszak meg magukar. A uirdgzat« /WCSIl1I]OS 15-20 CIIl bOSSZli. es izzadriskor ne takar6zzanak ki. Fiirdov{z keszfresehez a karn illabol legalabb ket-hrirom Iiter edt kell forr. gy6gy. azaz ket csapo[[ reaskan. a virAgdrog uKyal/{"lzt. csoportos sotetsd1ga szirmu. A karnilla Iozerer fej cs hajmosasra is hasznsiltuk. Ezuran ismet [eher egy Mi eJsosorban sziverositonek es nyugraronak herig inni. n.il viragbol kell forrazassal keszireni. Kankalin TAVASZI KANKALIN (PRIMULA VERIS 1. Faradr. csa]e Ieeuesebbet. A vil'tig gylijthi ideje: dprilis-mAjlls.! kell egy-egy csesze teat meginni. leiekveskor igY.isi al"l"/Il)l4-5:1.igor pard rnorzsolva a viszkero es nedvedz o ekcema kezelesere is haswell harjuk.inlan i. Az eszaki nepek szaun. 142 143 . cseral/yagot es gli/wzidtit mrtnlniaz.ink.ni. A kmd?fllhmak a virJgjJt is a gyokerit is gylijtjiil<.

A gy6keret es a leer arasznal nern hoszszabb felso reszer a rolevelekkel egyi. azaz az elsa kilo ak kor meg)' Ie. Uciua csak ak kor kell ujra. Mint [mil" irrum. delben. erkezes elott egyer-egyer. Ker-luirom A jeszkesvirtigzrft1iak (Compositae) csalAcljtfbl1 tnrtozo. level) kevereket javaslorn. reggel es delben. A veronika zsfroldo. az epeholyag rokeleres k iuruleset segiri elo. cboliu stb. veser. azaz luirornnaponkcnr igyunk belole reggel egy cseszevel.egy resz mezei kadng. n gyoldre: szeptember=mdrcius. az eredrneny. A lep riszrfrasara egy heren ket alkalommal igyanak meg a nap biirmely szakaban egy csesze rear. az arvacsalan eros savcsokkento is. egy reaskanal fiivct vagy gyokerer egy percig rOzlink. Ira megint eldrillr a pll~hdas. A viz elhajtasara napoma III inden reggel kell egycseszenyir meginni ket-hdrorn napig.) A mezei karringor vad cikoriakenr is ismerjiik mint nagyon hasznos novenyr. levalaszrja a vizet. men a koroszenl novenyuek alig vall leve.egy her alart egy-ker kilor fogyaszr . a harmadik heren 111<lr csak kerszer. A vh·tfgz6 lmjtiis gylljtisi ideje: j1lliltS-allgllsztus. sargasag ellen jo hauisii. es reggel. Ez az egyik olyan noveny. arnelyer f6zessel kell elkeszlreni . de kozben is kell inni egy-egy csesze rear beldle. de 11 to/eve/elm is bozzri Jeell szedui. A ruasod ik heten mar csak minden masodik reggel.i[[ szedjuk. Esre 3 dl vtzzel egy reaskarial kevereker egy percig f6zzunk. csak addig kell fogyasztani. hog). k6r6sze1'11 eve/a 1I0/JilIY. Egy herig minden reg gel ehgyomorra igyunk meg egy csesze tear belale. urale menteu 1 JIl-lle!7Jlagasabbra is 1/0110. 01's6 a/al?!tgyol?erit is 11 leueles whAt (felii/I'o/ kb. Mindennap kell inni.a szarleveles reszr is. her urtin jelenrkezik 144 145 . kiegeszftjuk 3 dl-re a Jef6tr rem.Katangk6r6 (CICHORIUM INTYBUS L. Ervagygerjesztoul is hasznal haro a kadng. Ianulin. a kadng elosegit! a belnuikodesr. Ebb61 a celbol napi ker cseszevel javaslok. nern engedi. bam ar leberuadnnle. 1!il'rigai egszblkelul(. leper tiszrit. nern szivcdik l:el role minden. Fogyaszroteanak . erkezes clotr 1 decilitert elfogyaszrunk.e. es a szarbol csak f6zessel o!d6dnak ki a haroanyagok. czcrt csokkeu role az etvagyullk. fogyaszroreak egyik alkotoelerue. iutibin. esre. A rna] es az epeholyag rmlkodesenek erel mind felsziEbbol ererlden a eldsegiresere ktuaszenien alkal mazzuk. A karangkor6 rnajar. ervagygerjeszro. Hntoanynga inulin. A teat fozessel keszlcju k llgy. <llllig az erv.igyuk meg nern jon. 40 cui) gylljtjitll. hog)' az elfogyaszrorr vodjon es lerakcdjou a szervezerunkben. Besznmddsi m-tTll)' (leuelcs hajtAs is 11 gyij/ufl' is): 3:1. arnit megettiink. Ezr a kurdr egy evben ketszer elegend6 elvegezni. Tolevelei r6zstfbl111 tfiillak. Arnir meg egyerlen konyvben sem olvasram. egy resz veronika es egy fet resz feher arvacsaLin (vir.lg.

bok. A gyokeret gyr'ijljii/? Beszdraddsi mAlly 4-5:1. nem rudott l. A 1<. kerdezrern a beregseger61.\111105 a torok hodoltsag ideien rerjedr el hazankbau. Ezucdn hetvegeken meg harem Izben kezelre a labfejer. Tudornrisorn szeri nr Magyarorszagon vedert uoveny. J 146 147 . Teljesen rendbe nem kellecr orthon marad nia. ha talaput rert mindker erzi.harem eve -. vegyen egy rej edes kaposztar. ha megy haza. Errol meg egyetlel/ gyogYlliivelly/lO/lyvbeu sent olunstnm. lIyn/llrit. Masnap reggel orouunel rnuratta. de rerrneszressel el 0 ill ithat6 a drogja. rnert sehol sern olvastarn rola. A puffadt ldbrn. glilwzidtit tnrtalnraz. evelo lIiivellY. Az ides is a kelknposzta is /lag_yolljo hatdsil hi/so borogatdsl'fl. s clpot sem rud huzui. A 1IIIIIJelet tobbszor isiuetelhetd. Penreken. hogy ba] van. de csak a mocsa ras reru lereken terern meg.Kalmos (ACORUS CALM'll! US L. es egyes kouyvek rakmegeldzo harasarol is besz.) Epitkeztiink. niocsnralebnn. iziiletre. hogy dagad abba. is folirival trtkarjri/l le. Mi ndker bokaja bedagad. A Ilih'os I?riposzta erre a celr« uem nllmlnuts. gyakrall f Ill-nel is JlOsszabb. lese gyak ran en eredrnenyezi. a rnalterr es a ecgl'lt emelgerrek. tegye a labara dunszrkotesben. hogy a sok alliis es <1 nehez rerhek erne- hacisa is vall. bnuem a test sziuja be a uedueleet! Egy-llit Ijsza/lfl titdn n pllffadt lnb. Szlne kiviil zold vagy csontselnil. Ilrihlll/l uedett.) Ennek a novenynek ban gyomorerosiresre ralauos eroslroszerek csak a gyokeret hasznaljuk. laba fejere.irnap is k iposzjort.ibra allni. csale ezert 11'0111 le. rill6vizele szelill elo. mert telen is flaphato [riss Mposzta. em/dora tegyel1elt egy/i'iss kriposztalevelet ligy. cserm/Jagot. Gyolaorzse /lItSZO. pedig ez is regi nepi gyog_ymod. Az edes Ilriposzta leuele rt [obb.imolnak. elsosor. es sokan rudjak majd a !l1<lgllk hasznara fordirani. mit kell rennie. fumellyftot. hogy kezd lohadni a duzzanar. Moudrarn neki. hogy lie kifele pnrotogjou. Az fgy eloldszftett leuelct a botuorti 01dnlntml befele tegyek kozlletlel/iil a pllffadt. Amikor ujra jon. hogy eldtte egy Ids /IJlelevel iitogessi/? JIIeg a beLso felit. es harem napig nem is dolgozorr. Csurorrokon mar panaszkodott. dagadt helyre. 1-2 Irjjllyi unstng. iziilet le fog loliadn}. A IW71tY/Jil'rigfelill (Al'I1ceae) csrlirldjJba rnrtozo. Gyr'ijtisi ideje nuijus=szeptetuber. Nagyanyalll nern haszruilta. Elmondra. es bdruiileor lmsziuilhrtr«. A drog 1-3% illoolajar. A koverkezo heren a Ialar rakra. nern rermetr meg a kalmos.il]a. verr isz nrasra es alalkororeszekenr.iira. men ahol mi lakrunk. szornbaron es vas. Ezenkiviil nyugtar6 Kaposzta (BRASSICA OLERRACEA L. beliil sziirkesfeMr. s urana az egesz epitkezes alart nem vizesedetr a laba. Ha nines ides Mposzta a keL/?riposzta is jo. rudja. Illegszlillil? a fdjd'110m. A loiposzrarol azert irram ezr le. Gyokerer a likoripar haszn. de az Hem olyau hntnsos. tegyeuell I'd tisztn ruluit. fused. es az egyik konuivesnek az elso her uran bedagadr a bokaja. Az6ra .igen j6 lzt'i -.

bel hurut ellen addig hasznaljuk.5 dl forrasban leva vfzzel leonreni 1 reaska nal fiivet) hngyos teat kell inni bela le. Azt nem rudom Iehere hogy a gyogynovenybolrokban megmondan. rninr pl. Gyiljtisi ideje: j nuins-« ugllsztus. amig a ferrozes illerve a hurur el nern mulik. 10% p. kenrok legyenek tulsulyban a keverekekben pl. To/eve/el rOzsaball til/Nfl!?. szrira z. Nagymama hasznalra is a pokh.iszrortaska. lO% kfgy6szisz.. minden esetben 20-25% kfgy6sziszt is belerertunk a teakeverekbe.:\k rehar egeszseglik mcgovasa erdekeben a kigyosziszr. 15-25 em hosszti Lindzsa ala/ulak. A covabbi napokon csak 1 cseszevel igyanak meg. PI. esc1'tl1lyagot. mere ha hozzaer. ugymond a kigy6 is felszisszen . Szal'n 1m-ue] IIwgasabbra is megna. Vil'agai Ileke!? A felso. 1950-ben Winter nerner professzor 1248 fajra novenyt vizsgalt meg. amikor csak ez sziikseges a gy6gyuLisukhoz. Peldaul A gyogynovenyek kozorr nagyon sok a baktenumold. am i ugyan nern a legjobb bakreriumolo. urale mellett term. a gyullada- sok 11<1minden I esetben. Bdfenazes. de leher olyan eser. sok anr ibior ikus harasu is V~1!l koz ottuk. a pokhaloban is van pen icillinsz arrnazek. Az erefes/eve/liek (Bornginaceae) esalrfdjAba tnrtozd. ebbol 378 novenynek (29. EZf annale iclejen a penicillin felralalasa kapcsdn vizsgalta. A robbi vemyomdscsokkemoben is eleg a 10% kfgy6szisz hasznrilara.h fel leher lmsznal ni. De a galagonya vagy mas vernyornascsokis a legcsohururnsil. de az Egri csillagokban is le van irva. amig a ferrdzes. Vernyomdscsokkenco reakeverekek alkororeszekent hasznal harjuk.i.: 80% galagonya viragos ~igveg vagy rerrnes. arnelyeket rna mar alig haszntilnak. a hurut tart. Mi a kigy6sziszr nern csak ilyen eserekben hasznaljuk. mandulagyulladasnril vagy a legzaszervek barrnilyen fertozeses megbetegedeseneI. keske!l. Pedig hat6anyagai kozorr egy bakteriumolo is szerepel. men velernenyem sz erinr nern szabad sernrnir elfelejteni. Egyebkent a sok tuskeje miarr kapra a never. a rnir magyar orvosok fedeztek fel.5%) volt auriblorikus harasa. hogy sebre haszn~ilrak. 148 149 . /~heves lIoveny. Beszdradnsi mAny: 4:1.1IlcIe/us talajo». Ezeket csak azerr from le. ami megszunreti a ferrozeseket. igen sZlfros.Kigy6szisz (ECHIUM VULGARE L.f. A drog gli/wzidot. Haszn~llj. leese1'11(wyagot es ba/utirimnolo allyagokat tartahnaz.) Ez a novcny egyike azoknak.ilot. sot. egye/les. kapui. koto/. /egfeljebb 40 cnt-es viragz6 Jlo!Jenyreszt gylljtjiik. a kigyoszisz. Ebben az eserben az elso ket napban napi 3 csesze (2.yek. Arnikor a bakteriLlI11016 tulajdonsag.

egyenes.5 dl savanyukaposzra-levet is.egy csesze orbancfiirear igyanak meg lefekves elott egy fel orava]. Festortllyrlgkellt is hnszsuiljak. Virogai a sznra]: csucsnu /lOVO. virag) keszuunk teat. Leuelei 10-15 Clil hOSSZIIIl!t. 1m/is illoolajat is szinanyagot tnrtnlnutz. amig 30-40 "Cvra ki nem lnil. nyoJJlbelfeketyes eserekben szinteu 2-3 napig napol1ta 3 csesze teat kell rneginni nal. leirni azr a sok jot. kezfej.it kell rneginni a kovetkezo keverekbol. Korornvirsigszirom 60%. es a tobbi teafuvet beleeen ni a lorrasbcllcvctt vizbe.(//~. forrasban levo vizzel leontjuk. Szdra 40-60 em //Iaglls. eserleg szunk. Egy cseszebe viragsz irrnot tees Ierakarva tartjuk 15-20 percig. 10m. [ra ez eunyivel leherseges . Azert megprobairok.~bb 1 [irerr. eserleg igyanak meg 1. legalabb 2-3 hetig . Be kell rakatni a cseszet. GylllIrtdasesoklulltl1 liatdsn vall. Az elkeszfres rnodjara tigyeljenek. Ezt a rovid kurat erdernes megismecelni negyedevenkenr. a sfll'ga szinvdltozatait uiselik. este 1-1 csesze) meginni par napig. csak . javaslorn. Leszures utan ne igyak meg azouual. hogy nem fogom tud ni arnir errol a viragrol ellehet mandan]. mint a sirgas. hogy ebben az eserben ker-harorn napig delben cs este erkezes uran Vascagbelgyullad. lernosast alkalrua- Ajlfszkesvil'rfgzrltlittk (Compositne) csaladjdbtt tnrtozo. es 15-20 percig a!lni kell a vlzbeu a fLiveknek. delben.Iangyosan szabad esrelefekves elott ruegiuni. mere a vadsoska magor 2. Ehhez egy j61 pupozott evokanal. glillOziddkat. labfej. rnerr nagy a samaras feluler. Ezzel a teaval flirdetjlik a sornoros resrreszunket. Samaras rcstrcszunkrc. lnisososale. Ferrozeses sargasag ellen napi 3 csesze te~h kell (reggel. Ha nem rudjuk fLirdetni. este ker evokanal a novenyen novenyt forrazunk le. terrneresmedveralp-level 20%. Ezuran Ie kell ven ni a nl zrol.igidegalapon kepzodnek. vads6skamag 10%. Mivel a Iekelyberegsegek ugyanLIgy. ebbol a celbol 3-4 napig kell reggel. es este egy-egy cscsze teat meginni. Nagyon j6 vert iszr lto. vagy a mirigyduzzanarokra az egesz novenybol (szar. A drag learotint. 150 151 .lsnal este egy csesze re. elrfgaz6. Eloszor a vinigb61 kesz itert tearo] egy pupozotr reaskanal viragor. A keverek kesztreset sttlyszazalekban adorn meg.a fekely elrnulra utan is .5-3 dl vizhen fow] kell 2 percig. es langyosan fogyasztjuk erkezes elect.pI. Rajra hagyjuk a vizet rni ndaddig. 5-10 C1l/ szelesele. klgycszisz 10%. meg gy6gyszerelmel is. egye1J(fstermesztett IJihNfIlY. lega[.Korornvirag (CALENDULA OFFICINALIS) Az a gyanLun. [orditott tojiis lllllln. Gyomorfekely. Afriss uiriigoleat gylijtjiik Beszdmdrfsi llI'allY: 5-6:1. level. Ezutan lesziirjiik.

vekonyan hogy szckclcs ur. melankolirir is gy6gyit. icid az uvcg aljrira. Az kifelejterrem az aranyerer. erre a cel ra napi 5-6 esepper cukorra cseppcmve fogyasztunk cl belole.hologtatjuk lielole. Ezcrt eloszor csak egy rnokkaskau. A szem rnosogarasat korn.is ur. Linisjavulis ccljabol naponta robbszor mosogassrik a szeuiukcr korolllviragte. lefrtarn mindent. nyerr. Vizvervizelesuel A seb kiciszricisa es a verzes megsziinte rcrcgbcn bckcnju k vclc a sebet. ezt nckunk kcllctt k isiirni. l. Reuma es c suz hu nines. arnit a flirdovizhez hozzuonrtink. am it tudok errol a csod. 15 perc . Unyeges a tiszta ujj. merr nagyon Eijdalmas.i r megolvarlr. Lassu t iizon 2-3 percig fozziik. dig. va l.ir togyasztunk cl vizzcl vag)' re. cseppenren i belalc 6-10 cscppet.IS CHAIX) levele. Ezt a vir.szubad hasznalni.in vekony kctszer-h<irolll_ kcnocsor hlitoben rarrjuk.iggal.bepirosod. A friss sz.igor legin1dbb a kozmct czerr termeszti k n.ijbo] Fagyott fagyott n kenju k az egert felulctre. rctt borsonyi mcnnyiscgct a vcgbeI drogyiiriijcn bekdre is bejutracjuk. akkor scm .il. Furdcs unin is ugyanllgy jarunk el. A kcsz ur. A vizes Amikor rnegkemenyedik.il ni. es kec napig hagyjuk allni a fiiveken a zsirt.ij.igkcuccsbc. visszer escrcn naponta mlndaddig. 152 153 .meg nem szunik. M indennap frisser keszirsenck.indulani fckelyck. kcpzodi k.beleressviik a [uijzsirba. napi egy cseszevel igyanak meg reggel mig a vizclcrukbcn vcr van. am ig a bgy. fclfllv6d. Ro ssz.ilni.in. es lassll nizon allandoan kavargatva kell kisiitni.chcr illo.ivzu nk le 2.iII. l. ~1111 fg a viragokat rcljcsen ellcpi.ilra. mcgsztlnrcri a ruhcsscgcr. A ti n k tu r. Egesi serfilesekncl is haszn. de nagyon ovatosan forrazzuk lc. Lcnycgcs. bepeneszed ik.il vir. men legaLlbb or liter tea kell. en Leparologrutrissul olajar is lehet csi miln i bclolc.mindig hiss novenyb61 . Kct nap ucin isme. Egy napnril tov. Remelem.irhol szor kcnjlik_ be a gYliliadt vagy visszeres l. kb.is ellen is j6.ivat. viszkercs . add ig. es a labujjunk koze tesszlik. cs felonrjlik 30-10 fokos szcssvcl. kct her SZl'lnet lid 11 iijbol kell csi n. a vadmogyor6 huzo hacisu.ilunk is. Libgombdsodasn. de nagyon ovarosa kipreselr le elravolirja a szernolcsot. a tea t isztftj« a szcmtenek ereit. Krumplinvomon arpasszuozzu k a no- huszn. Aranyerrc tLgy iisszev<igott fenti medon clkcszuctt kevcrckcr . a tctcjcrc felji:ivo olujat kiskanallal leszctljiik.in levesszuk a ttizro].it lehetoleg gabonas'f.is nyoma .vagy teljes fu rdor is kcszfrcni. egy hetig kell vcgezni. Majdnern Levendula (LAVANDULA OFFICINAI.ilhar».ijrol a h. iga'l. este igYllk meg. a mir dore dkeszitettek.ival. ahogy a nagYll13ll1a csin. fo'j.isg.iljuk. bcdorzsolo az olaja. de ahhoz venyeker.htyat le kell fejteni. amikor rn. crrol lcszcdjiik resz nern [iaszn. kergc cs az alar tuk levo h.igor forr. Azonban czck rc a betegsegekre jobban harnak a vidgb61 kesziilt a lkoholos k ivonnt ok . Egy iivegcr releresziuik levendulavir.zu n k. Ma is tlgy kcszfrcm. Befedjiik es ket het mulva lcszli rjiik.es pigmenrfoltokat csokkenti. W) esercn is hnszn.ilaros novenyrdl.ilhato a kcndcs. Venagyulladas. legahibbis a todbbterjedcset meg Icher vcle akad.cszbol kcszfrsuk kerheres Egyszerre csak cgy mok k. szcdulcst.ibar kiiromvidg_ kenoccsel.is. Az olaj closcgiti az emesztesr . azrar. Forr.igkenocsiit A kcndcsot hagytam mindig sertesh. A h.ibb melcgitvc a viz cr es cs c1p. lassan fdrott}'<lntjuk egyszer-ketszer. csctleg csak lussfcani. es allarokual a legvcgere.iskunal r in krur. ameddig az ujjunk eler. es mana lesztirjiik. az aljan cgy vizes rcreg a kcnacsiit. A hiss le az iiregkori m. A tis7. hogy ne eros Ungon.in a megmosott vcgbelunker bekenjiik kiiromvidgkenoccsel. vfzhajr6 harasa is van.\d6.ival.assii lli'lon fozzlik a viragokar. Fejf<ij'ls ellen j6 ellen a fli rdovlzbc kell ikai ipar haszll~ilja.incs osszeEzert teszem oket a lcorornvir. Mi a koriimvir.uu inr rnigrcnr. EtdgY<1r is csimil.issal.5 dl vizzcl.ilyozni. mert ha sokar rcszunk az cdcnybc. keszitettiik. Ezur. fdlllelegitjlik. cgyes borrikok esereben is lehet [iaszn. a verehul lo fe(skeftl ven isztu».ibb a tear nem .lia hiltobell van.ival ideges szivdohogast leher szunrctni.ta ujjunkra Tdja idegnYligtat6.ilhnto. de meg nem forr6. ezr meg tov.i] egy kis ruhadarahor rnindker oldalon bckeniink a kenoccsel. A ciekafark gyullad. ck kor a resz t este es reggel vekonyau kenjuk be m indnd. ihatarlan lesz. verr isztfr«.

A latin neue urdn nutr SO/Mil jetislileri/{ a be/lJle /dsziilli gyogyszcrt. /lC/Ilill)'ftot stb. culerot. a lIIerliterrrlTlball dsbonos. Idegcsillapit<isra. tnrtnltnn z. mint a rabbit. Ezr a g). ebbd! szdutos 10-15 em /)05SZI12-3 JIJ1/l uastag. ltislljjllyi llfl5tag. Atelleuesen tillila/c. A z. is a Tihanyijelszigete1l. Elsosorbnn a l!i1'rfgjdb6111ycrhetlf olajert terniesztik. Lrllldzsasale. A gyo/tir 5zaga n mncslaile »izeletenel: n 5zagarrt e1l/lt!/teztetli. termes zteni meg CSflRpal' cue leezdtent el. nyirkos retekeu. keverekekhez visz ont minden nyugtaroreaba tegyenek a hanisossaga miatt 10-25% macskagyokeret is. szerues saonlent. ii/aski/lek. 5 Ilg lI)'eI'Sgyo/terbIJ! lesz 1 leg szsiras: flll)'ag. Az iden 1l)'fl6 virrlgok adjrik a drogot. nllmloid. de retell uede ui kell.osuil'lfgllrt/l (Labiatae) csalrfdjrlba tnrrozo. de nu/r nuisurt is. de erddkben is megterntd.t. Mi lutgYOIl leeueset iJaszllrlltll/l a leuendula olajat. eue/If 1I0/1ill)'. Szdrn lIuljjtflllleter lIIagrtsl'fl is lIIegllli. A szaraz gyokeret rnacsk. Biil?!tszcnrleereszten ell is csituiltani egy kis telepet belli/e. A drog 0. Gyolaorzse 3-5 011 "05SZII. ibolyds.ik elol jol el kell :drni. 154 155 . majd zoldek. A II1flcs/WgyO/d1te!e/? [Valerinnncene) csalrldjtiba tnrtozo.i. fozziik 1-2 percig. Beszdradnsi mAn)' 1 kg morzsolt uirdg: 3-5 g alaj. alrarasra hasznaljuk. es bepiszklrjrik. ilia tos fiil cserje.yo/?el'cket g)'/fjtjiik Leoelei leeresztbeu. A leuelei hosseulaisale.it. setirleen molybosale.) Az ajrt/. ViI'rlgzllta a szrlrjelsli reszelJ eldgazo bogel'l/ylf.akerer is. nrlllllll. nyugrarasra. A lJirago/t a{fiizerben rilll/alt. napi eg)' csesz e tear kellmegi nni belcle esre.1-1% vrtLhid/lsrl/!-trlrfallllll illoolajat. el. Magaban en nern szivesen ajanlom. rostos gyiJ/ufr dgrtzi/. sedrn egyenes. lefekves elor r.Macskagyoker (VALERIANA OFFICINALIS L. uiert draga volt. men szererik a szag.

Aszrrnrira mag.ir keszfriiuk helole. de csnle 3-4 em bOSSZll /lyiltiszt leell a levellellevrtglli. a 1. 17% lJ((szolclit8 csersnunt. vele megbeszelni a daganaroszlarast.iln i a nyers leveler. De akik dohanyoznak.omorfekely Fa gy6gyit6ja a Fekece nad a. Lukrero.) Ez a noveny ralan az emberiseg legregebbi kohoges elleni gyogynovenye.es bel Fekdy eseteben is igy. A bodzavirag vagy a harsfavinig legyen 6 resz. Ker resz rnarrilaput.1Sik a megfhasos kohogesre keszftert team. Ker kohoges elleni reakeverekernbeu szerepel a martilapu. de felvaltva leher inni hoi az egyik. Cyornor. lyozh aro vele a tbe covabbrerjedese. szteariusavat. re.11. Mi Jebel' balli lapnnale !Jivt71/?. A levil szdrndds! ((J'allya: 6'1. is a Msl/vb a szriritott leuellel osszeleeoertiil«. es nern is egyenlo aranyban. pipaba rcve porolharjak vele a dohanyr.ir. ezcrr erre is j6 volt a marrilapu langyos re. Leuelei nyesen hasz. oszlarolcenr lehet [iaszn. 3% clnlesot tnrtnlnraz: Gylijtisi ideje: j lillills~altg1fSztllS. Nagyon liauisos gyogyszer.il lehet haszualn Aj'tfsz/usvil'flgliak (Couipositae) csn/rfcljava tartozo. hog). elrerjedoben van a tL"ldobaj.ll1egiLlLli. nag)/oll kordn srirgrhl vil'rigzQ. amfg az influenza el nern mulik. hanern a rnartilapu levelebol a robber.i]a. sole kis gyokir rtgazik el beldle. de szlikseges. Ezr a cdc influenza eseren ferron. rtfgebbell e/aszijr a vil'rigjat szaritottnle meg. rnert fertOzO. az egyik a bronchitis elleni tea. flb. jitoszteriueleet. megszunrethero vcle a reggeli knikogasuk. iuznlint. ugy. pnlnutinsauat.iban is lehet liuszmil n i Ltgy. Ke. Ebb6l a keverekbol igyanak meg esre lefekveskor egy csesze teat langyosan.. Az . kec resz kakukkfiiver. hogy ne lyukadjon ki.igmirigy begyu llad.Az fgy elkeszftetr fOliavallecakarni.yto teaja. Martilapu (TUSSILAGO FARFARA L.lgyban fekve kell naponra 3-4 cseszevel t8blfl ereduek is bosszn lqeiliek. galluszsaont. merr a begyulladt ma ndula is mirigy. Ak inek a melleben vag)' a hona alatr egy-egy tej.ilr ul. . .illerve izzads.-dodo i a mart ilapu teajar. regen ezr a cdr. egy es a foliara lehet egy ruluir is tenni. hoi a ruasik reibol. De azok is eredrne- . pal'flffillt. gyulladasos dagauacokra hllsir6kenr. uvirleos helye/tell termd. ket resz Feher pemerefuver keverjenek ossze egy resz lttifuvel. Termeszeresen ezzel a betegseggel azonnul orvoshoz kelt fordulni.nal hatjak. es in ha lriln i kell vele naponta ketszer-luiromszor. mer! a feIJe/hato/cla/a [eberen 1!({gyszii1'lliil molybos. soft saletroursauat. Mi szajoblitesre is hnszn.inAuenza 1'6 gyogYlroja a bodzavirag vag)' a luirsfavir<ig.mak meg legalabb napi 2 csesze marrilaputc. Ezekhez a novenyekhez adjanak meg 2 resz mar rilaput es 2 resz okorfarkkorovir. Szerinrem minden kohoges elleni reakeverekbe bele kellene lenni. eve/a JliivellY. Ilyenkor meg kell egy Hval Cttogetni a Feher oldahir. Noknel azonban ezze! a r iinerr el is azon nal orvoshoz kell fordulni. Influenzanal is eredrnenyesen lehet hasznalni a marrilapur. 156 157 .05% fuse!'!! glifwzidot. a fenr leirt medon megsziinretheri a daganarot. A [eue] drogllyAlltrit. Jobb es gyorsabb eredrnenyc lehet fgy elerni. ez nern feltetleni"d Ujabban sajnos marrilapur ni kell renni a d aganat ra. am fg a fekely el nern mul ik . Gyo!aol'zse fdmjjllyi vastag. rnegakada- cudoba] n. 0.A g). akik dohanyoznak. Ma mar csa]e a leveletgyfijtjiik.igor.

Kinino es gyorsan hero haziszer a gyornorrontaskor fellepo fej faj . Ezekkel sznporithato. az lebet uuilun is Joldiszeder . Nerncsak koszvenyeseknek. reluir a vallalkozrik is ihacjak rargyalas kozben. Szril'tI lilds vagy zbold. tartnlsnaz.is.) A malualevelbol es szederlevelbdl keszulr Planra tea Izre nagyol1 hasonlir a kinal reara. SZliJes elorr egy hertel minden nap 2 cseszevel igyanak meg belole a nok. Neill olunsrmn eddig rola.'1 szi1. /user/. fCtiZll- (Lnbinrne) csalddjdbn tartozo. szerues saualeat. G.r:ajdalmas csereben !s. Amikor az egeszsegJllegorzi1 teve/te/1)'SegiillbeJl uerrisztitdsra JogytlSZtjrill a tedt.5-2% (50-60% mentolrarral1111') illdolajat. ezr lehetoleg reggel regyek. ell)'h. Szules utan legalabb 6 hetig szi men javaslok napi eg)' cseszevel. a mental h(\sit. A kura utan is heti 1 cseszevel el kell bela le fogyaszrani. hasmenes meg 158 159 . Elsosorban az epe renyhe In(ikodesenel. ugyanis izzaszt es vizeleter is hajr. 80%-aniil a mal nalevel. Sohasem Menta. Beszdra- ddsi arAII:). )6 illatl! eve/i1 1I0VellY. A /Jllg)'JflII pedig a kdszvblJI eI8idizi1je. A leoeleit gy/fjtjiik. A JeketeJoldi szederrel= annal: is a leseleuel -1-1 arduyban osszekeueroe kivAI6 fZlt es IIrrgyoll)6 vtfrtisztlt6 itnlt Wdllllk leeseiten]. beliile Az rr)akosviragl. eleg napi egy cseszevel mcginni belole. . Gylfjtjiill a Leueleleet es az 5 cm-es csticsdt n nduellJluek. es hakreriurnolo rulajdonsagar is kihasznaljuk. Napi egy csesze tea nagyon jo- izfi. gas. A borsmenrat III i elsosorban az epemu kodes serkenresere magaban vagy kcvcrekbcn hasznaljuk. el van savasodva. konnyirl a sz illesr.-OS. amelynek rulrengese okozza az iziileti pa naszokar. Am ikor koszveny ellen fogyasztjak. vedelmer nYlljt az epernukcdes zavarai ellen.I~ Milna (RUBUS IDAEUS L. Csokkenti a vereles leheroseger. alraJanos rosszullet es . es nines benne rhein. A leve/drog 1. Jll i nr a kerri rnalna. heti egy csesze reaval megrarrharo a norrnalis hLlgysavszint. 20%-l1. nmit termesztenelc is. 5-/0% csersauat. Az elkeszftert teakeverekbol eg)' cseszeben egy pupozotr reaskanalnyir Iorrazunk Ie. hogy az arab vi lagban az egeszseges ernberck is rendszeresen fogyasztjak.. uileotiusnoat. A pete rnegrapadasa utan 10-12 hcrig ig)'on a k ismama napi egy csesze malnalevelceat. 5:1. Az eddigi rapasztalataink szerint a koszvenyesek kb. akiuek az epejevel baj volt. Leuelei arouuis allyf1go/wt. Idegerasltesre is nagyon j6l hasznalhato. Egeszsegesebb a reacserjebol keszulr tdnai.ak In/sos fa I'flckszenl gydkel'ek rfgazlltll~ el.Mi JlflgJ'OIlja vertisztitalltlk rartjuk.)ld/ltdrzse IIekollY e(fdsod6. 1 resz aranyvesszcfii es fel resz ezerjofubol keszlilr reabol. termesztett.rt/Jogy a lIagYllJallJa biota.) A uidlnnszcder II razsllje/e/l (Rosaceae) csalndjdbn tartozo.in szurjiik. jil/Olll Kyii1lJij/eSlt cserje. Leuelei leeresztben rilllltlk. Tehat ami kor csak cehetik. de m i ndenkinek ajanlom men az ernberiseg rna teljesen a rnalna. Reggel ehgyoillorra langyosan fogyasztjuk. igyanak naponra 1-2 csesze borsrnenrareat. telfuv6d'lsnal kell ehgyornorra egy luirom heres kunir tartan i 1 resz borsrnenra. Eloszor azonban 111 i nt elvezeti teat ajanlom. luiliestlvttt. szabad abbahagyni fogyasztasat. segit a meh es a klrdgulr hasi bdr osszehuzodasanal. kloroghlstlVtlt stb. Mindket noveny csokkenri a hugysavar. Szolni kell meg a rneh izornzata ra gyakorolr harisarol is. bogy a tedjllll /Jilg)IStlVllt Il verM1 kitisztitja. es mensrruaclor elornozdfro harasa is van. rekedrseg. borsmenta (MENTHA PIPERITA L.il a fCildi fekereszeder-level reaja liasz nal.es a szederlevelredt.Iwvertflu is. II hegyvide/(e/lell uadou termd. lemeeiil: 2. es 15 perc ur. A tea melegen fogyasztva izzaszro. £11 fgy tauultam. A vadon rermo rnalualevel hacisosabb.gyalogszeder" .8 em seines ofdahirrk. Lelleldrogl1ak lIleg llil'AgzAs eldtt szedjiile. Cs uirarnin: es cserauyagot tnrrahnnznnk.oJlyagot. Nem veletlen.

BUG As (NEPETA CATARIA. A likoripar is gyakran alkalmazza a fodorrnentadrogokar. csip/ds. leglltriszt[to. Mi a nepgyogyaszatban bakreriumolo hard sanal fogva. magot nem IJOZO 1I0'vhl)'. fodormenta (MENTHA CR[SPA L. Sziliil Tarmeszeteseu ez is as: ajakosvil'aglla/l (Libiatne) csaldcljdba tartozo nouen Az egyi!? a zold meum. rae az elsobbseg. szorO's. ezerr cirniiukou erdeklodjenek. gli/wzidak({t. gyoldl'smja!n'ol szaporitlmto. zeseben. A zoldjodorlilelltf1 drogja 1-3% (50-70% 1(fl}'volltal'tailllli) illoolajat. csernnyngot stb. gorcsoldo. rnucos leueli. /UI/l g_ya/wri 1l0lJe1iJ" 160 161 .ti megbetegeclesek megel6- erv'lgygerjeszr6. NEPETA PANNONICA) A bugas macskamenra bakteriumolo.ba tartozo. nern termeszri k. Egyik fajdja sem kaphar6 az uz lerekbcn.) Hivaralosan Menta.[1cdc leher belole kesztceni. Vdgdsi ideje euente /dtszel'. A nepi gyakorlarban els6sorban epenu'ilccdes-serkeuro a borsrnenra. Mi az illaros macskamenra rerrneszreser elkezdtilk. lid/tozat. Mille/kit udltoznr lIinigzds ellJtti levefeitgyl1jtjiill. Kivalo harasa van a megfazasos es legL.gdsokb(l1l IIIJ. jelenleg 1-2 evig a maggyujtesllel carruuk. A leoeleh litf. es csak ezunin koverkez ik harekonysagaban a [odorment a. epeuui kodest serkenco harasa van. rendszeres fogyasztasa ajanlott a reli bonapokban. csticsn leleereleitett.Menta. illerve nem gyl\jrik oker. ezenk ivul nath as id6szakban ki:ihi:iges csillaplcisdra is haszualjuk. firtOs. a uuisi]: a fodros levelli vditozl1t. macskamenta [LLATOS. Szara eldgazo. Itf. Aldr mindennapi iralkenr is kellemes [1. ez a lle1Jlsbi iJl1te/WlI:Y. bwgeres. Kohoges csillapirasaban viszont a Iodormenelisrnerr szelhajro. tnrtabnaz: Beszdmddsi mAlly 5:1. lJirrfgzds eldtt. Virdgzatl1 Erdos helyeleeu es vtf. Mncslonnenra (Nepetn Pnunonlca) Az ajnleosal: (lmnlacene) es({lAd)tf.gyszrini IIOlJeIlY.!la sziues. Ez as: el'tekesebb. szilliik liiltigoszold. nyugraro.Hasonldau a borsmentdlioz. illetue lIIigjuk le esJosztjrtll rt leueleleet. A bugas macskarnentat Ids meunyisegbcn gYlijtjiik.

elotr elfogyaszrani. az elkeszltesnel 3 g nyirfaleveler forrazzanak le 1. egeszseges le1leleltet gylijtjiill.Azert irnm Ie I1ket. 162 163 .ijanak nyugtar» harasa is van. cukrot.1 aranyban keverve ajanlom. A friss levelek cs a fakereg fozeret kr6nikus barbetegsegeknel es holyaghurutnal hasznaltuk.z1l'd. km·o·tint. nyufa hogy a veser legjobban kimela vizhajt6 a levele. bi. egy alkalmazbato.. A klleSZQ e bajtasaifel mhenlel bo. vineiu ke5eriiaJl')lagot. hajWlO/iY. sznpouint. A te.fiatalollfehh Itlhgli.~csak a termeszetes nmyagoklU szeretem es ba·:.kat a szel'vezetemjetlw'l. 3-7 ctu !JOSSZI{flk. pdnls. robinoeido« tartalmaz. mert II tapasztnlncosn szerlns a nl'i oruosainle !lflgyOI/. pektint..) Regebben nagyon jo vernyomriscsokkentd es agyerdgit6 gy6gyszert csinalrak a merengb61. Ilyeukor vastag rereget tesz iin k a barre vagy a h61yagra. Gylijtisi ideje jll1Jius-jIWUS. A leueles htljttisokat gylfjtjiik. kiilonosen azok nak. es jobban meregtelenir a vcsejuk.5 dl vizzel.i nril is eredmenyesen haszrnilharo luiziszer. cle erre a celra vannak harekonyabb gy6gynovenyek. itt jejlesztik· aJeI~li'6l(we!es-vi_ j'agos llajtasl1ikat. Azonkiviil holyagbalHal mak ellen is kivaloan Reggel kell egy csesze tear kesziren: belole. Agyi ersz. h i61/~aszuositj«. Regen hajapolokent is hasznrilruk a nyirfa ravasszal csapolt nedver. es ketszerre igya meg. 1 Ilg sznrae tim. DfsznolNfnylu!nt is baszmf/jd'k.Meteng (VINCA MINOR L. Rigebbell a gyogyszeripnr I"lfszere tel'me5ztettek is. ma a hat6':11')1f1ig(~t szhnetileus Iltou4lHtjdk eta.j'el'anyagot.ir nincs semmilyen mellekharasa. cse!'(l/lyrtgot. E!. Beszd1'tld'tfsi rn'tiny 3-4. amiben a 1l0llellyi ell'og eflemhes hatdst vah lei a gy6gyszel'dmgjtitol.lom. A virrigok' ibo/yakekek. am it n~gebben tudotr. teh. akinek a vesc]c rosszul mukodlk. A nyfrfalevelreat rnindenkinek ajanlom. Vernyornascsokkenresre magaban vagy galagonya viragos agveggeI 1. merr utharjak vcle. J8Jeg kosz()rM~iszitisJ'e . Tavaszi kuraknal erelmeszesedes es A lIyhfafiWt csa/dcljtiba (Betulacene} tfl1'tozQ. Nem adhat olyml' gyagpl'ovenyt. (.ssztll). es a clrogja nines sernmilyen viv6anyagba [eve. A leueles b'ajM~ gylijthi ide)e mAjm- A his tilizolc! meteug I Nyirfa (BETULA PENDULA ROTH) Ugy tanulram.{/n:11 is megl'tol'lek.Inert flzo. gyrllltnt tnrtnlmae. elleni teakenr napi 1 cseszevel ajanlok.3% izoviukamhlt es mas atlll1loielolUlt. ellen is alkalmazzak szepsember. j61/~epzettek is ismerik a gy6gyszel'ek hatol/IJyagrtit.ni. 160-170 Hgmm-es vernyomasnal kctnaponta egy cseszevel.5 cll vlzzel. evokanal nyirfaleveler forrazzon Ie 2. Egeszseges ernbereknek is a vesejuker es a h6lyagjukat idonkent k ir iszAkinek vesehomokja.:1.uk iile.jinytlJeJl' ziIldeN.. Ahboz. A levelek atetlel'~esen allna'ka sztirou. oos e dlJHeu tum/A ol'iikzdld. A It {fejlett szep. filriszes szitliek Korfilbe/iil3 /tgfriss le1lelb8l less. Ilesen'irtllyagot. de alacsony vagy ingadozo vernyomasu ernberek csak kevesct igyanak. magyam! hattisMl'tmftjtik egy"ufst. ismernie Nellmmalt bataauyagait. Gyokhzete ~leko.l'l:y' Mgaz6. A drag glikozidAI<rtt. bogy as: 01'1105 elfogadja a gy6gynovenyt. Iianem kOllY/lbM fftlmttmll I'neg. 2-4 l:m-esek. 5zep fif. es vastag takaroval berakarjuk.. a' csonuJ!w'ol gyokeresedmR. A drag l}. it telizifldjelek (Apocj1'I'afea'e) csaMdjaba' ttlrtoz6. [deilr reum. klhzo cserje. atuelyel? eleg bOSSZll !Jye!tlek. A noveny rna is azt cudja. lefl'dsfjkat net» a lIf1igyal'lyamt6i tudom. esedeg kaye is van. Eleg egy heten 1-2 csesze tea beldle. A drogok neueit. es an erkezes ajanlorn. es a vernyomasukar ellenorizzek. ezt a fozetet. A cukorteanmAl tapasztaltmll eet...

Leoelei Ieeresztbeu rillllflll. ez Idilollbozteti weg a uele egy ie/libel[ virrfgz6 hasonntdsdtol. A drog glilwzidrlt.e/Ii 1I0Vt!IIY. a kkor nern h61yagosodik fel a bore"A nuisik ker konyvben szo sines a holyagosodusrol. tartnlmae.is kozotr. hogy korunk betegsege az irnrnunrendsveriink gyengesege. 1 kg orbancfuver evett meg. hogy gyoll1orideg. irtnsol: urdui releptresekbeu tel'lIIli. fekely. Angliaban eszrevertek a gazdalkodok. mere a benne levo hyperiei nrol az egyik konyvben azr olvasorn. Egy nagyoll lenyeges tulajdonsag. ezerr mar AIDS-eseknek is keszueuek belole gy6gyszert. Ha erre a celra fogyasztjak. rehat [o nyugraro hatasa van. felholyagosodocr a borlik. ezerr 2 ora legyen a szivgyogyszer es a reaiv. tiibbszol'osell eldgaz6. ha esre innak meg. Jol fognak aludni. rnerr a vizelethajnis kovet kezteben ejszaka robbszor fel kellene kelni. 2 Clll hosszttnle.men az emberekrol is azr irjak egy-egy konyvbcn. siithsrlrga bogemyd. legfdjebb 40 cm-es I'Iszh szrirrn]. Ily!lt virriggal kell. rnert akkor m. Nekem egy orvosorn. ha sokar er rek az orb. cukrot. A szirtuole dsszedorzsoloe uoroses- Orbancfii (HYPERICUM PERFORATUIvl L. Klinikailag igazolcan depressz io ellen eredmenyesen leher hasznalni. ezt a rulajdonsagar is nagyon regen ismerjuk. SZrlra egyelles. men a ket szerv uuikodese osszefiigg. Ez a noveuy nagyon harekony gyogynoveny. Ugy hallott am egy elriadason. hogy men nyi a sok a rehennek es men nyi a sok az embernek . is uetn mil/degyi/let szabnd lmsensilni. hogy a vi I'lgos borliek ne menjenek a napra. A fo harasrerulere az idegnyugrads. Az idegnyugr<lrasr a gyomoridegekben is clvegzi. gyomorhLHut. Mivel ilyen.) r· bnrur: leuet engednek. lefekves elorr igyanak meg bel ole egy csesze tear. am ivel meghosszabbitjak az eleruker.irlo harasa is isrnerr. szeri nrern enyhen. amire az orbrincfii kivaloan alkalmas.)dijtisi ideje jlllJiIlS-jlilius. A ben nern FeJ. Most vagyok zavarban. fii lies cserjes rite/tell.lllcrOlo kerdes ebben az eserben az. G. savtulrcnges. delbcn vagy esre a filetkezes elder igyanak meg belole egy csesze reac.lsg. ezert tekelyberegsegben szenvedo ernbereknek is ajdnlorn az esti egy cseszer. a/elsd reszen. Meg a magas vernyomas bizonyos esereiben is alkalmazharo. Kiv. hog). J6 gyullad. hlszen a szivideggyengeseg is egy idegberegseg.incf(tbo!. A veserru'ikodes se- Beszdradnsi al'rill)1 3 -4: 1.t a uyolcvanas evek vegen recleztek fel Arnerikdban. Szivberegeknek is ajanloJl1 az orbancfureit. A maj segireseu rlli az epenuikodesr is «imogac]a.iloan erosiri az immunreudszcrr. amit orbancfiiteaval meg leher szunretui. leolint. mert tobb/ile unu be/die. Azerr en is azr ajanlorn. hog). A soret szofti rehenekrol nines szo. a vildgos SZOrl! rcheueik. 6sszel es releu a narha megelozeser is elosegfrheri.ik. Gy/ijteni !)iJ'ligznskol' (I lIih/t/Jy felso.Az orbtfllc_fi1:fi/eJ~ (Gllttiferae) cs(tlrldjriba tnrtozo. A szfvgyogyszer felszfvodasat lassltja. szhlflllyagot. leuellel. 164 165 . arnikor nyornbelfekelyem volt. Tehar az alapbaj a gyornorideg. hogy herenre-kethetenre igyanak meg egy-egy csesze orbancfiiteat. kb. csernuyngot. mit is irjak Ie errol a novenyrol. Ezenkiviil a Imij rmlkodeset is k ivriloan segfti. hogy a vilagos bori! emberek este igyanak orbancfilbol keszulr rear. llgy magyanizta a surrender ennel a betegsegnel. ezert veseberegseg ellen is hasznsiljuk a reajar. De ha a vilagos szorii tehen esak keves. h. Az allergi<\ball szenvedok is i hnrj. gftesere reggel kell inni. ha orbancfurear itrak. pektiut. Ezerr egeszseges ernbereknek is javaslorn. de csokkenri a vemyornasr. Eu uc] a JlovellYJU!I !di/iilliisell [outos as: alnpos istuerete. esre.ir nem siu a nap. nileotiusnualeat stb. retelezztik fel. lojrfulrld alalnla!? Virrfgzatfl dns.i.

vet m i elsdsorban a ndk gy6gyszerenek tartottuk. Meg robben elnek olyanok a falunkban. hogy viragreszek ne kerilljenek a reaba. igy nalunk. 3% llyfllktit. Hajmosasra is j6. Gyiiju?si ideje jll IIius=nugtt sztu S. Egeszen ferron a fejf:ijasokat is megszu nreri. a/({csolI. vizelerrarthararlansagnal kiv. hdCajdalmakn:H. A friss levelekbol tejjel fozott folyadekor kulsoleg daganarok es kelesek oszlarasara. a maj es a lep megbetegedeseinel. Besznraddsi arrfllY: 4:1.Y evelli II/Jveny. de /ldlii/de IJedett. fulzsirdugo-kepzodesnel a virrigbol keszulr reaval kell a fiileket gozolni. Beszdrad.) Palastfii KOlONSEGES (ALCI-IEMILLA VULGARIS L. A 110kvaltozokori al laporabau is )6 szolg:i. Azr tapasztalom. Erliteljes sznrt]. elelror bozzdk a virdgjllkat is. sot.sara javaslom a tea haszn alarar. hogy egyes kozsegekben. utint a ptlpi pnldst. ellag tiP"Sl' CSeJ'Stluat. akik a gyiijtok tanacsar kertek. inagasabban fekvli IJeg)!. Leuelei bosszlt nyelilele. De gyomoL'. A /ihAg cseszejiM! leiseedet t szi rmolatt Iwll gyiijtelli. Ma is elscsorban a noi ivarszervek gy6gyid. nlmasauat.11'1 1 Okorfarkk6r6 (VERBASCUM PHLOMOIDES L.latot resz egy-egy csesze pa lasrfiirea elfogyaszrasa. beszperidiut. Srllg(l IJil'rlgll. glikoziclilms jestorl1l)'r7got. 166 167 . mindluttli jo. es cserelik ki rapaszralataikar. Lelassirja az izornsorvadast. de regebben eleg gyakran alkalmazrak a falvak javasasszonyai. is kiudteleseu a regge/i orflkball. A palastfi'. soka n g)'lljrik a gy6gynovenyeket. Ezenkiviil sargasagnal. Khfile vall beldle. SZrl)'fli a mflsodik evbe1l fejlodllel? lei. Ilapoll keillllegsztlrfttllli. ezerr minden kohoges elleni reanak rarralrnaznia kell az okorfarkkoro vidgjax. E/iellte llitszer is vdgbntO vil'tigzrlsleor. Frre a celra a gyokere is Ielhasz nrilharo. Ternrdhelye tI homoleos legelli. lufteves /lovellY. A drog 10% cnlerot. atuileor meg ueut teijeseu kinyilta». felpuhfrasara es aran)'eres csornok ellen hasznal harjak. A tfltogatok (Scroplmlariaceae) csalddjdbrt tnrtozile. A rOZSftfite/l (Rosaceae) csalrfdjdba tnrtozo. Ezek a m6dszerek rna mar nern nagyon hasznalarosak. reteleeu taldlbrlto. a meh ercsiresere. e1llbel'lIIagtlssflglll'a is lIIegllijvli. Parkinsou-korban szenvedo emberek [elterlenii l igyanak meg napi egy-ker csesze palastfurear. zsirt. belso izomerositesre hasznaltuk. l1yomoleball illoo/tljat tnrtnlntaz.es bel huru t ellen is eredrnenyesell fogyasztjak. csa]e termeszteui sznbad. A 1I0IJell)lfold fe/etti I)irrlgos resze a drog. hiszen a mensrruacios verzesek csillapirasara. l?iJves ttllry'l' helyeft. Virrfgai eold szf1ll1ek. A vinigj. sauallylt es neutrnlis sznponint. Btikkszentkereszren is elmeg a nepi gyogyaszar. a gyulladasball leva aranyerre borogarasnak is nagyoll j6.ib61 keszult teat SZllropapiron vagy egeszen silrii szovesu vaszuon kell arengedni.) VEDETT NOVENY! Kiv:H6 luuuroldo.is! artlllY 7:1. el'dIJtisztrls. A drog 6-8% tannin tfpllsd csersauat. k iveve az ideges fejfaj:isokar. llgy nezuel: h. glilwzidrft tartalmae. a szi'desekneI elofordulo belso serulesek gy6gyft:is:ira.ilo eredrnenyc leher napi 1 csesze reajaval elerni. kesel'llt11lytlgot. ezert gyiijtelli netu. sznpogenint.

Ez az a noveny. VIlgy esetleg eve/Ii 1I(1)eIlY. a vegell jeleIII ellwlli sztil'jejlotli!l ki. A galagonyanalleirrak szerint kell eljirui.es bclvcrzesne] is mint verzescsillapiror hasznaljak. A ket verzes kozort az a ku. A menses idejen az erosen verza nok napi 1-2 cseszevel igyanak meg. de meg Feher foly. es erre a eel ra is hasznaljuk a leggyakrabban.ll sz inten nagyon keveset leher olvasni a gyogyuovenykonyvekben. Az eros mehverzcsr is csokkenti a paszrorraskarea. elterjedt. Ekkor meg 2-3 ora hosszar azratjuk a reaban. hogy ne parologjon el belale a haroanyag. Mindig frissen keszfcetruk.ills-allgllSztlls. Ezenldvld gyol1lor. 3-8 cm-esek uiajdne m Iw·ekjol'lIIrfjl'flil. Kohoges elleni teak alkotoreszekenr is hasznalhato. fajdalmas vlzelesnel. men k ilyukadhar szervezeter. Az i1yen esetekben napi 2-3 csesze te. akiknek erre sziikseguk van. de a leforrazott (lido fli b6. A verkeringest serkenro harasanal fogva nagyon sokoldaluan felhasznalharo gy6gynovenynek ismerern. Orrverzesuel. Tegyunk d egy f6liar. egyeves.tIlt. A reakeszfreskor hasznalt es leforrtizotr mvet ne dobja ki. torokdaganatokn~~l. leertekben.ba tnrtozo. Neill szabad forralni' Mi csak hideg vizben azratruk 3-4 oran kereszrul a papsajtor. hogy a paszrorciska nern a legjobb vemyornascsokkento.1es kakukkfilbcl keszulr teahoz csak akkor tesszlik hozzri a papsajrlevelct. lianern ejszabra reg)'e a labara. Az egyeves 110ViTlYgyokere l)ekoIIY. Akinek erre a teara van szilksege. Az en rapaszralatom szerinr a gyo- ha rnarabb megszunterheto. solifeU Eisosorban hururoldo haras. Salarakenr is hasznalhato. Tobb konyvben olvasrarn. gusztustalan lett. Ma a vi Ligon nagyon sokan szenvednek magas vernyomasbau. verzo aranyernel. a beJverzcsnel pedig piros. illerve Ltg)' allapftharjak meg. es azt rcssziik a gyulladr reszre. Terniesiile leis leere]: snjtocslrara elllUluzteto. bel so lemososzerkent is leher hasznalni. az ez)ellillel~ gyolttl'tol'zse is vall. igyon meg minden reggel es este egy-egy csesze paszrorraskateat. Az igaz. egy kfmela vemyomascsokkenro es errisztir6 rear rudunk keszfreni. hogy a forrazarar mire hasznaljuk.lr ismerjuk. Ha tehat 80% galagonya vi rages agveghez resziink 20% paszrorraskat. Belhurucnal magaban. Oblogerni kell vele. oda.isnal is hasznal ez a 168 169 . de ez a veszea gY01l10r. ezcrr ennck az osszerereler nern from le. iitou. keressen meg engem Blikkszenrkereszten.lonbseg. A lIovellY levelet gylijtjiik Beszdrad ds! al'rilly: 5:1.ir kell meginni. lJosszl'llyellle!t. de a verkeringes gyorsftas. hogy a gyomorverzesnel Fekete a szekletben az emesztert ver. ebblil tobb elteriilli. Ebben az esetben egy sreri] gezdarabor martunk bele a papsajt levebe. merr ha soldig . amfg a verzes nem szdnik meg. arnikor az rruir legahibb langyosra kilullt. A klirnax is erosen igenybe veszi a noi lyesebb. Gy/ijtisi ideje: j//l/. ahol gorcsol. Lagyito borcgatasc is keszjtheriink belole a rescunkon levo gyullatHsos reszekre. A leuelele szortnk. A leveleibol keszult italt kiuinden lehet hasznalni mandlilagyulladasoknal. bedagadt fogfnYl1el. Akinek a Libaban az erek nagyon el vannak meszesedve. arnelyrol crdemrelcn. es hagyja rajra a dunszrkorest reggelig. cs mar nehezen cud jami. morverzes A leanyorn alral szabadalrnazrarort kiirnaxteanak is az egyik alkororesze 3 paszrortriska.II / ) Papsajt [(EREK LEVnU MALYVA (MALVA NEGLECTA WALL) Pasztortaska (CAPSELLA BURSA PASTORIS MEDIK) A 1IIri~yllflftite/? (Mnloaceae) csalridjri. mindaddig. uyalkas.in kereszrul risztirja az ereker. Mindket esetben felterlenul forduljanak orvoshoz.

egy resz pernerefil keverekben. ncetilleoiint. haszrnilni kell kulsoleg az izomf.ik sokas. Majdnem lefrni a pdsztorraska-tinkuirat. Aranyerre vegye en A legvegere hagyram.ira teve kenjek be vele a faj6 izmoknr. csiioes. GYI'ljttfsi ideje dprilisba u is 1IIrisodvl1'rigzrisf?riiisot.05% illao/ajat. ell egy Ids rertileren sttjdt I'll fZlt. rliozmin jlavoliglikozicldt.ig. legfeljebb feLii/rlif 30 em-to 5 Ilgfi'lbl!llesz 1 kg szrira z Am. A palasrfllnel mar irram az izomsorvadasrol. A drog 1% leolint. A terutese kicsiuy. Leuelei lecrcszrbe» dtellenesen rilLlIak uyelesele. 170 171 . /lOtb'tt talaJOI/ tenno. Teljes virrigzaskor rolcsenek meg egy beforresuveger aprora vagon pasztorrrisk. A kohogesen kiviil epe. c/le/Ii IIOVell). 0. es regyek az iivegbe osszevagva. hogy osszekeveruek I resz aranyvesszofdr. Magaban nem is igen rudjak meginni. Ervagytalansag ellen is javasoltuk regen a pemerefuver. majd /lisobb a /lil'Agzrisbrlll lillO.inban levG saves a pemerehiben leva kesenianyag etvagyat csinal. A mi bronch irisre. mindeniitt tOlllegesell elofordllto. zs irt. uiaszt. flZ iI'ett termesben a II/ag csdrog. hasogatottak. kor. eldgne». de inkabb a tinkniraja kivalo az izmok I11Ukodesenek javirasrira. A csal. elfelejrerrern mint a kovetkezrnenyeivel kiiszkodni. kiilso beelorzsolesr leher beldle kesz iteni. de naponra ketszer-harornszor alaposan razdk fel.6g)"iszari celra nem alkalmas. egy. elrfgazo. /(b. kivrinsagra a Fekete vag)' boleros pernetefu is A flereszteSlliragllall (Cl'llc{ferae) csnlddpib« tartozo. gYfllUtlt. koromviraggal l-Laranyban.inkban is sz. eserrlllyagot. Ne ruh._feberek.16a n hasznosirliaro a pernerefii. . fajelalomnal eredrnenyesen hasznalharo. A drog 0. A leuelel: /lel'e/l vagy tojnsdad alrrllllak. es amikor sziikseges. hogy a hat6anyagok j61 kioldcdjanak a novenybol. A viragos-leve/es hajtrisrit gylijtjiik.3-1% tnnrrubii n leesertlauyagot. Sedra 20-50 CIIl magas.feMl'ell gyapja. ha naponta 1-2 cseszevel megisznak belole. legalabb az idosebbek kozul. 1 resz borsrnentar es egy fet resz feher pemerefiir. A roleveleker felterlenul szedjek lc. Sztlra 30-60 CIIIlIIflgns.tea. Pernetefu ORVOSI VAGY FEHER VULGARE PEMETEFU L. de fgy is a leglenyegesebb. Az fgy elkesziterr fllre onrsenek gabonapalinkar (Royal vodka) alllfg reljesen el nern lepi. irAgai a szrirfelso reV sze" dlo'rvo/ibell A/11M!? fehi!re/(.erepel egy kis resz bel ole.ik. am it most lljb61 gyartanl kezdrek. 7% cse)'(/llyagot. Ma urdr Inssnn vedelli IlCI!. fogasa/( vrlgyep szel//el? Virriga.ival. llgy. hogy az egeszseges embereknekis hasznaluiuk kellene a paszror(hldt az ereik tiszuin rartasara. Jobb az erelmeszesedest megeldzni.ijasra. de szerinrern jobb a Feher szimi.\ltalam ismcrr kohoges elleni re. Tehrit az ezerjohl helyccr hasznaljak a pernerefuver. gYlljrheto.vagy Idteves novellY. Kohoges ellen hasznaltuk. 0. csak kis reszbcn a keserilsege okan.iban benne van a pernerehi . Az . ternreszrIgeu hese- fJel-/Jis. Ezuran Ie kell sziirni. nyri tllrit tnrtn till az: Gylijtisi ideje: dprilis-rnnjus. gya /I ttf t. j61 zarjak le. o~yall I~eues uau beld!«. Gy6gycukorldk es likorok kesziresenelszinten kid. IJOSSZliluis/ti'Jdzstlsak. hanern egy kicsir a kezre oncve dorzsoljek be.25% hristrilyos /lescl'Il flllyagot. Kb. Szerencsere reszcmre terrnesztem. SztlrleveLei leisebbel«.cs tmljbetegsegek ellen is lehet hasznal ni. Tegyck ra az uveg terejer. tiramiut. 4 Ilg-boL lesz J Ilg szrirt1z drtt.. Minden izoll1- Az aja/ws(lirAgl/all (Labinrae) esa!tlcljrfbt1 tnrtozo. VirAgzris elOu g)'l1jtjiil"1 zselige leueles bajrnsolmt. lIegyolclahi.' szdros. kenocsot is keszithetii n k beldle.) (MARRlBUM Az elviragzorr Kulon noveny g). A pdszrorraska teaja. szeptemberben. ezert a Parkinson-korban szenvedok iharjak a reajar. a rinkrurar pedig kLilsoleg alkalmazharj. a vil'rigzo brtjtrise legkeslibb jllllillS. ezerr azt nern is ajanlorn. zsirosolnjnt (a IIlflgjAball) tnrtnlmne. 5-10 CI// bosszuale. 30 Oil »OSSZII fe/sli bnjcdsoleat. seiu nlnla). (I fllso I'Cszii/lO'1l 1'r1IlCOSall. Ki ne ismerue a pernerefii cukorkar. Tdleuelei rozsabflll naue]«. Ker hetig rna radjon a fiivon a szesz. ket res? csalan.

Cs uitamint.5% cseranyagot.5 dl-es edenybe tett pupozorr reaskanal porcsinfiiver. Porcsinfu (POLYGONUM AVICULARE L.a zeller es pasztiwil? keuerelee. 20-40 egyives lliivellY. uiaset. men elvetelhernek. gyiikerffrt masnap legcsahul"ut ellen is leher h asz n .) Az altaL1nosan lebec hasznalni. csak akkor. isrnerr fliszernovenyr gy6gynovenykemis de csak nagyotl ovarosau. Ez maximum ke( heter jelenr. leuerceti ns. Errol a novenyis irok robber. izeltei: Leuelei Lindzsds alaletutl«. is lIIagjaert termesztile a /wllyha/ul'tekben.\ In i e red me nyesen. Meg jobb. glilwzidat tnrtalina z. zsirt. a deleuropai mediterrdu nfgioball dshouos.A Iwm'ifiifelik LJdjaba tartozo. Petrezselyem (PETROSELINUM CRISPUS NYM.ig nern sz abad inni.es h61yagbantalmakra isszak. gyallttit. (Polygouncene) csnutnle uietiteu ternid. Leuelei a szdr vigen csoleorbnn he/yezkedllek el. 1-2 em bosszuale. ha csak minden Iogyaszrjak. [orrrisban A drog 1. ezert tCd sold. antra /(ino usznrmaseleo». 0.2% uizben uetn oldod» leouasnuat.eIH~I robber ne igyanak belole. de csak rovid ideig. merr a nagymama meg ~illatgy6gy'lsl. em 110HZ/fall. eLillkzoldek. ize. Napi egy reggel elJogyasztott csesl. Ilyen esetekbeu is csa k a vi zeler meginduHsaig. Terhes naknek TILOS rolnern a fOgyaszulsa. ha nem tejben kesztrik d. 3.24% uizbeu oldodo leouasauat. hogy a benne leva kovasavat Petrezselyem (Petroselinuin crispum) Az emyosok. szeldeltele. lIyomoHan illoolajat. leva rejjel kell leonteni a 2.) A (eajat vese. llyalf?at.2% vizben nern oldodo kovasavrarralma elvesz . rninrha teat foznenek. GJIIVtiS i id eje: j tl /1 ius=auousztn es ha az egyebkent ugyanerre a celra szolgalo vizelethaj tok nern hozuak eredrnenyr. ezt is csak azerr. A kovasavat a vese nchezen dolgozza fel . Leueleert. Szdrili szitteriilo/?. Ugyanugy. Belburut es tell csaltidjdha (U1IlbellijemeIApiateae) tartozile. A mdsodile nydrou szdrba sz6k/mlo virdg/westinyoll megjele1mek az ernyot alleoto stirga virdgoll. de az 1. Utana ker herig idor kell kidolgozza hagyni a vesenek. A nO/lellY [eueles hajttisait gY1Utjiik Besenradrisi ardny 3:1. I'iprtft- magab61. egisz lIydroll tit lJiragoz 11 alt.atban is hasz nriltu. es ott most is hasznalharo. Nyolc-riz perces aEas utan kell lesz ii rni. culerot.de nagyol1 )6 a kokcpz odes ellen -. men veseverzesr okozhat. Viragai aprol«. 172 173 . ngyallrt/?kol'a leuele isJogyrtszthato.

Ha peld. is alkalmazni.) Teaj~r vese-. Besznradasi {/IAl1_)!.' 5:1. Arnir mas novenyeknel is alkalrnazharo. vertiszrit.)lagot is ba/mfrilllllii/ii flllYflgOt tnrmlmaz. h a sokat haszna lunk bel6le. A koztlpso esfelso' leuelele IIflgyobba/l. A drag lanuarint. de mar liasz. csel'all. hasonlo rulajdonsagai benne vannak. Leuelei 6-9-eseueL ol'vokbel1 dlil/a/l.\sban levo vlzbe tegyiink egycsipernyi bakreriumolo szagos miiger. A 110'vellY fO'ld fe/etti riszh I'irtfgztfskar g)llljtjiik.is eseteben gyermekLlncfugyokerb61 kesz iriink teat . fol'r. Ezr kiegeszui a masik noveny. 4-6 em lrosszsutk.iu l eg)' Fertoz6 m<ijgyullad. 174 175 . vekol/Y.amivel meg novel hero a novenyek gyogyiroereje. arnelyeknek a ktvant szerv mLikodeset elosegito.ilni.kiprobalva azr a mennyiseger. maj-. fejHjast okoz . fiileg biiJd?O'sokben termo. lrilltlzsdsak. Ilyen esetekben ana ranicorr nagYlllama. febel' szfll1'iell.Szagos miige (ASPERULA ODORAT A L. fertotlenfres. A kumarinja . eue/ii lIoueuy. Llgymond erosebb harasr leher vele elerni.pl. hakreriurnolcs. a tllzrolleveu. Hog). /usen'iaIlYfigot. ami meg nem okoz fejt~\jasr. es kell Csak 0lY3n novenyeker szabad osszekeverrii.ndl . hogy csak ovatesail . Ez igaz is.ls . Ez IItobbiht from le.an f6zni kell-. csrneg hozzaadodik egy rnasi k elcnyos culajdonsag . A bllzbfrJlik (Rllbiacefle) esalddjtfba tnrrozo..ez azlllarosfro anyaga -. is moudtuk regen? Fiiben-faban van az orvossag. Ez a noveny is jo a majra. es a rulajdonsagar is ki rudjuk hasznalni. epeberegsegek ellen vert iszt itonak es izzasztonak h asznri ljrik. nern csak a beloluk k ivont d rogokat.es csak 111<\5 noveunyel keverve szabad haszn. es a rnai gyogyszeripar is egyre jobban hasznaija a gyogynovenyeker. Virtfgai a szdr tetejeu dllnn]«. Gylfjtisi ideje: majlls-jill/ills. Gyoktol'zse /UlsZQ. mosr lcirrarn.

A szederlevel meg a cukorbetegek reszere is ajanlor r napi egy cseszevel. koszvcny ellen is lehet fogyaszrani. A rozsajifU/~ (Rosaceae) c.etilidentejsnoat tartalmrtz: 176 177 . is ezt tartottn a szedeJjiLefe kozitl a legjovbllale.Szam6ca ERDEI SZAM6cA (FRAGARIA VESCA L. Bel hurur ellen napi egy cscszcvcl kell a reggeli elott elfogyasztanl. valamelyik f6etkezes man. el'dl!kbelJ. szuros 1I0I1ell)'.is bOJ'os~ytfllk(js{wat.reggel egy csesze . szdntofoldehen illJ lai. Szeder HAMVAS SZEDER (RUBUS CAESJUS L. orcszrea-potlc. naponta tobbszijr. 10% cseranyngot. hogy hLlgysavat is old. 37 mg Cs uitamint. A lIllgymallla gyalogszedemek bluta.szo szdl'lt. oxnl. jilJom gyiimoLcsli. iveliJ lIoviTJ)'. A termese ha1JlvtlSkik A [eveleleet kell gylijteni. Heseiiradasi artfll)' 4:1. il1eLll nor/illY. add rereleen. ezerr az ott Ielrtak szerinr magaban.napi egy csesze .) TdjAr hasrnenes ellen . A drog ltv. A malnanal mar lelruun .ilualevellel 1-1 aranyban verr iszruasra. Leuelei. jlavollt.wltfdjdva tartoe«. szdra. Kfnai tea porlasara olyan felnotteknel es gyerekeknel.Joly6partoll. A lloviny kifejlett leoeleit gylijtjiik. ugyanis inuzirrartalrnansil fogva lassirja a szenhidrar felszfvoddsar. ligetellbw. irtdsos heLye/ull. vagy m.vizelethajroul . Legellf/coll t07l1egesel/ ternui. vertisztuo. lcherolcg .) A levelekbol keszult tea nagyon j6izu.is celjab61 lorron kelt in ni. alma-. A rozsa/iWe (Rosaceae) csalticijtfva tartozo.isi m'allY 3-4:1. akik nem tudjak azt in ni. Beszara d.es izzaszrasra hasznaljak. virdga mil/dell reszeben tiislees. keyes inozitot. Izzaszt.igyban fekve. Gylijtisi idejetjnnius=jdlius.

de az oreganot olyan etel nel. BeszrfJ'adrisi m'any 3:1.inak gyengen izz. Gylljtesi ideje jlfLiIlS-1111gllsZtIlS.isa is vall. 30-40 cm-es virrfgz6 leueles IlITjtrist gy/ljtjii/l.1-0. Ilapos.urokfii mindig resze leher.izn i kell arm.ale egy csesze rear. pirosns szfm'i bog. Ennek a re.ilnak. a virago/writ eLrigaz6 btl I'llas uoros. Meg I reriskanal dljabol 10- 10-15 percig hti ln i kell hagyni.aszto har. resiren i leher vele a kakukkfuver.Erv'igyjavfr'isra is hasznalharo.5 dl forrasban nye1ni. Leoelei leeresztben. Ez urobbi ker rulajdonsaga nem [lll jelentds. Iclegllyugratasra az esti lefekves elort egy fel oraval igyallak meg bel. 8% vasziiLd f csersauat. es az ilyen langyos re. hogy gyulladasra nern szabad rnelegen inni. tehat a 2. es ekkor [eszfi rni. Szri ra egye ue s.Szurokfii VAD MA)ORANNA (ORIGANUM VULGARE L. helyeraz. to 178 179 . de az idegnyugraro es az izz asztorcaiu knak 15% sz. ilyenkor a napi egy csesze reggeli elorr elfogyaszrva clegendo. illntos nii1!h1)l. A drog 0. tojrfsdadole. 40-60 em lIIagas. rivetli. A feLso kb.ival jo melyen harra hajolvn gargarizalni kell. es csak azuran le- Fiiszerkenr majorannat is baszn~~lharjak minden haszu. FlIszer!uf//f is bnsen d]: 1Mt6. de ugyanolyan jorzl!. Vigy.) Az ajakosvirtiglla/< (Labiatae) csa/Adjrfba tartazo. 3-5 CIII bOsszllllyeh'lel<. Virrigzlltfl SOllrigll. cserjes helyelee». erdei Ezr a novenyr mi ki:ihi:igescsi llapironak hasznaljuk.4%-10% timolrartalnui illoala ja t. gymarit tarralutae. ji'illes.wyagot. Az fze nem egcszen A ki:ihi:igescsillapfro hatasan rid hangszalaggyullacl:is eseteben is hasznal haro. szembeu egynuissal leva vfzzcl leonrorr 15 percig redo szurokfiiver legalribb alarr kell tarta ni. rf/"J(//~. izjaviras vrfgrfso/lba/l tenl/o. kesen'/. ahol is jol helyerresfti.

. hamar begyullad es kohog . ar tol is beteg. ezert is ajanlja minden szakkouyv az eperruikodes serkcnrescrc.neut gYOgYlldvillY. Leuelei leeresztbeu egymrlssal. Beszdrrtd d si artfuy 7:1. 1-3 CIIl hossztcale.lze/J!bel! rilbut!l.isti sef:)llIIes tiid0j11 . Epemtikodeslik serkenresere a nap barrnely szakaban. Szdr« 15-30 em bassz/{ ltigy. rozsdban dLtllak. as: a/solwak Vl1l1. 1315% Iliilon. GyOldJ'zefe. Beszdra ddsi mAIl)1 5:1.dOftitdr. nagyoll j6 har. 180 181 .Tiid8fli (PULMONARIA OFFICINALlS L. Tdleuelci a viJ'ogzds Ittdll I/ollek csale.fele dsvdnyi flItyagol?flt is szapouint tartalrnaz. megelozcskenr szlncen igyon heti rendszeresseggel tl'i.fdlde/eell. A d)'og 1% uizbeu oldod».h gyermeklancfulevelet is tesznek. A sima tnpint. « A szegfi'ljilib (Ca/. 6-10% vflSziildfto CSCrSI1Vflt. lIydl/lrlf. ha nem jobb. A bl!J'Omji/e IWgyOIt seereti]«.yopbyllfu·eae) csaiddjtiba tartozd. erdoll Is IIgarall elo egy. elJeL. felterleniil igyon ryukbu rreat. egy csesze rear. meg a INfkollY gyo/urirM. hiszen az epevaladek egyfajta z sir. majustol ju lius vegeig. Nyari idoszakban. ha a szello megftij [a -.ls javaslom.fe/ute. tauasztol oszig uylluni: GJII'ijtjiil? flllovelly/o1djeletti )·eszh uiragzdslwr. mint a szaruorr novenye. bossZ/l lIyet/fek 10-15 em Ilflgyak. gYt7kl'flll pettyesete. is 3% uizbell trent oModo leouasauat. vag)' akinek erzekeny a rorka. es a ben ne leva C-vitamin Iorrazas ki:izben nem bomlik le. tojrisdad alak'lab. meg ha az egy rnegfaz<ls utan kovetkezik is be. Gylijtisi ideje: )llIl ill s-flugIl5ZtllS. Telen a ho alatr is megralalbat6. de mindig erkezes elotr igyanak meg megberegedesek cllcni szer. bevero. aprok.I)'. inuen uau a neue is.lIagy luiteves nOIJe. 'Iyukhur (STELLARlA MEDIA VILL. eidgazo. Ak inek sok a koleszreri nje es a rriglicerdije.) Teaja a leghar::isosabb legzoszervi Az erdesleuel/iele (Bol'flgillaeefle) csnlddjnb« tnrtozo.ira kenr hasznalt friss tyukhurhoz meg egy p. Gylijtisi ideje: 1JIrljlls-)lllilts.) Teajat a veserniikodes zavarainsil fogY<lsSZlI naponra k reggel egy cseszevel. I:-Iaa sal.ijra es epere is. aki teheti. Minden kohoges elleni teaba. Akik sokat bcszelnck. A ryukburt kdoldo hatasa miatt is fogyasztharjuk reakent is es zoldsahirakent is. Gy6gyhadsa ugyanolyan. aJ'llyfls eJ'c/ollben iio. koleszrerin. tojflsdfld alaklll1k Vh-dgaill fehil'cl{. hogy herenkeuc egy-ke: cscszet igyanak meg belole. Az sern elbanyagolhat6 szempom. szlf/obell. A 1I0viny ep leueleit gylijtjiik I?~fejlett dllapatllkball. A dohanyosoknak. hanem hasz ruilja a friss novcnyr salatanak. a felslfk/Jel? nines uyele. esetlegfdemelkedo. hogy nagyon j6 zsirold6.ahogy regen rnoridtuk. ne teat fazzon a ryu khuroo]. 1I_)liI'kosabb . a lJigli/djll begyesek Felszt11111(01/ sotetzolde/l.isr gyakorolnak az egeszseges m. [elretlenii] cegyenek cl"ldOfClvet.novelly.

Az llMil be akarja gy6gyicani a rajra kelerkezett sebec. tip Ieueleit gyrZjtjiik. ra egy rereg cukor.is emulzinenzirneleet. Ebb61 a novenybcl keszul az egyik legjobb kohoges elleni tea.scslpes! is ezzel gy6gyitottuk. pinuteo» triszncbaridot (gnlnlttoz. a ruikor j6. Beszdraddsi ({JAllY: 6:1. 1-2% zsirt tartalmnz. gill/lOZ). es a kesobbiekben a rapaszralarai III alapjan beigazolodorr a nagymarna igazsaga. es rarettuk a sebre. olyan vas tag legyen.in)' kil6 Lltifiilevei. am it a nagyanyamr61 ra nu ltam . III i III a teat. egyujjnyi {Itifli a befottesiiveg aljara.. Ker-hirom her a larr az aranyer visszahuzod ik. GJdljttfsi ideje: lIlrfjlls-jl. aukubiu (rinnntin) glileoziddt. hogy az lttifu (a nagy) az aranyerer is gy6gyieja. men a gyerekek szfvesebben fogyaszrorrak. A drog lIytfllltit. j. A lez. a kormunkkel megcsipkedjuk egy par helyen. arnik a kohogesnel nelkulozhererlcnne resz ik. Az urifdlevelet osszev. A /liillell)' kifejlett.tij/./ills. sebgy6gyir6 harasa az aukubin enzimarlkus bomlasrermekenek rulajdonirharo. es kezdi kivalaszrani az aukubinc (glikozid). 6% cscJ'{{lIyngot.ina k. a t/tifi~feWl csnltfdjdba tnrtozd. Megkopkodruk ~ az embed n). arnikor ki:ihi:igiink.igjuk O.i rr iivegben i lyen rercgescn alljon a fll es a cukor kb. Az {Itifil a sebgyogyfro harasa rnellert az ekcenuira is j6. Nem talalkoztarn egy konyvben sem azzal. Sok minden van. Ez gy6gyir meg minker is. ker herig a napon. osszesodorjuk sz ivark. III i nd olyan rulajdonsagok. liegel/ I/O a tOlllottfrizerllirdgznta. A tokoestfll). ami kb. Regebbeu szirupor is keszicetrunk beldle. megtorruk. es azok leljon nek a szirup rerejere. Ah. Nagyon sokac haszruiltuk gyerekkorornban. A rnezon dolgoz6 embert mindig erte valarn i ba leser. 2-3 het alatr elrnulaszrja a bdrberegseger. ezcrr e dim elengedhetetlen a hasznalara. citl'OIIISl1lint.Utifli (PLANTAGO LANCEOLATA L. a level haroldalan levo vasrag erezerer koromruel Illegnyomkodjuk. Nyalkaoldas es kohogescsi 11apfds.5~1 cm-es darabokra. IdllriZSf/ rr{rr/olnk. Verzo aranyerre is nyugodran ra leher tenn i.'lIkt6z. A szu nyoges daraz. Egy nagy urifuver megrnosunk. A z (Plnuragi unceae) 182 183 . Ullrlzsfls . inuerrdz. hogy a novenybol kijojjon a gyogyiro harris. es az igy kaport szlrupbol naponra 3-szor egy rcaskaruil nyit fogyasztllnk el. Leoelei torozsdbrrll rfllllrrk. A cukor kioldja a hat6anyagokat a levelekbol . es ejszakara az aranyerre tesszuk. de az alra larn isrnerr konyvekbol hianyzi k. sole belyen e/ofordllto illcta "ihlen)'. Cs uitnntint. Ejszald ra a viszketo ujja k koze resszuk. bakteriulllol6 kepesseg. ha keznel voir az lltifii. ugyanaunyi cukor szukseges hozza.. A frissen szederr llrifi. 18% protei1lrTllyagot.ivet megmossuk. Gyo/uorzseblff sok lIlefW?gyoker ered. 3-7 em lsosszual«.) Az Lltifii bakreriu molo. cs az ekcernas helyekre dorzsoljuk a lever.11 is j6 ferrorlenlrd (a kutysie jobb) -. III i nt a fll. Leszd rjii k.

sedr« 20-30 em hosszn. b6napokig kell Ha ezekre a beregsegekre isszuk. Harekony ag)'i ert isztlt«. OSZTORUS VERONIKA CHAMAEDRYS) (VERONICA OHICINALIS. gyalltf(CSerauyago». Ursina szinten tarrasra es megelozesre elegend6 heri egy cseszevel. A trftoga/oll (Scroplm/al'iaceae) csalrfe/jrfba tartozo. 184 185 . Leuelei dtellenesel«. szerues saualeat tartalmne. mi nr peldaul kohogesre. de csak addig. soJdig. Ilel/geres. glllllit. Gyrijte5i ideje IlJfljll5-jrIliTt5. erddirtnsokbnn. ellipti/msa/l vrlg)' tojdstiae/ok. A tirog seaponint. 2-3 em hoss ztial«. valarninr ertisztinisr» es a verzsirszinr csokkenresere. szfvasztrna ellen is haszn~4Ij. mig a koleszrerin a kivanaros szintre Ie nern csokken. Gyiikerzete kllsz6. VERONICA Felhasznalasi rerulere igen valrozaros. Egyforrnau j6 legz6szervi betegsegekre. Virrfgzata lnea fiirt. keser//allyagot. [iives belyeken eli! bell} lliivellY.lk. culerot. asztrnara. rendszeresen fogyaszra n i llapOIl ta egy csesz evel . A magas koleszterinszim csokkenresere is napi egy cseszevel kell bel61e reggeJ ehgyornorra inni.Veronika ORVOSI VERONIKA. rfgai es vil'rfgfiil'tjei Jelemel/ledi!k. au/mbingLikozidrft.

lIIefy utobbi f1 rbc-bacilusolem bnt.lmleros jt!lcseJje. osztrogell /lf1ttiSII auyagot. ibo(yris/~elee]«. tclen tnkarni kell. g)If111 ttitjllmri rsnua t. tartalm ae. le. Gyakrau hasznaljak a hugyurak ferr6rlen iresere.! At. van egy rogarni llgy.je/so reszell nyllna]«. /dorogh/savnt. Va lahol olvasram. Az rtjn/(osvirrig/in/( (Lnbintf/e) cSfdrirljrfvn tartozd. t. 15% enknIi 1If1 It stb.)lf1got. Egesz evben cs arallyeret is te Idtsze/" is lebet vAglli o/let. olenndolsauat. Ajii'ltf1l. mel)' szerinr rnierr is halna meg. lIIo~ybosa}/ szdrdsei: A leuelek egynuissa] szembeu dti/lfl/<. uyeiesele. lehec vele bo- bel hurur Illegszlinteresere. II ileoti IISf1Vn 11 ileotinsaurun idot.5 ell fornisban leva vlzzel leonrotr egy pupozort reaskanal fiiver errek. akinek zsalya terern a kertjeben. az elsa esetben este egy cseszevel.szfll1'fek.) Teajar ejszakai es legyengfra izzadas ellen is hasznaljak.. Gyullad. Bcsedraddsi mAlly 4:1.saval/pi glilwzir. Jlz iUDo/aj tnrtnlmaz 30-50% liptolt. Egy csesze alan . 8-.ilyate« osszehuzo hatasu. A z. /?rlvesrl!Jf1t.isos gyulladr ora hasznaljuk. lfigy /Jnjtrlsfli llil'rlgzris/(OI' 20-30 em !JOl'SZI/fl/?. szamomra azt bizonyit]a. es ecerben en erre a cel ra a viragjar azrarom 3-4 napig. hogy a reaba rnartu nk egy gezt. . Del-EIII"Oprfbf/ll dshouos. 100 IIrfgdsi ideje: virdgzds elder krftszer egy evbc/J. tujour. Liudzsdsnl«. tesrrcszeker cesszuk. sziil'kes szbd/ek. latin mondas. Fngyirze/mIY.14% borneoit. lIr1hl1ll( termesztett. ez a eV(!/J- hogy osidak szedem "sz:ijvizem". Ferrorleulresre az egeszseges cmbereknek is ajanlorn. 60-100 cut 1IIagf1s.s. Ez. hog). uiaszt. 3-8% leateIeincsersauat.mint tudjak .fitolldddt. es a resrunk reszcrc ttrzolnsnuat.minden eserben 2. 1I/11f1 fel1b. a masodlk eserben reggel es este is egy-egy cseszevel. Virdgrli a szd. 186 187 . A Il~fejlett Ip leueleket gylijtjiilt. oxitriterpeIlSf1Vat.Zsalya ORVOSI VAGY KERTI ZSALYA (SALVrA OFFICINALIS L. /~esen'/nll. A dl'og 1-3% jU60/f1jf1t.

llgy. 188 189 L . A dl·og8-10% leounsnuat.) Fe hatasrerulere a vesecisztitas es ezen kereszr iil a vizefel. fel. A vcsen leve ciszranal a zsurlotea fogyaszrasaval egyurr azt a zsurlor. elagazi!?' felutes szint]. ileserf[a 1l)lagot. 3-5 1Il11l vmtag. szaponiut. amibol a tea keszulr. A szervezetben levo meszlerakodas ellen is haszndlharjak. oxdl-) savakat. Reurua es csuz esereu is ezt a modszerr kell alkalmazni. tuert az mergezd.i!Halmakn. A meddlf hnjtdsoleat gylljtjiik. a mezei esurlo el'des.Zsur16 (EQUISETUM ARVENSE L. nyirkos reteleeu. veres lesz a viz elet uk. 4 i<gfriss zsurtobol les» 1 Ilg szdraz. eloszlatnl. 20-50 em. selymes tflpiwtlSlt.is vesere ejszakara dunszrkoresben. New sznbad iisszeteueseteui a tnocsnri zsurloun]. riro!?partolwlI. viragot uent temll. Gyo!?tc. A inocsdr! zsurl« sima.rzse a talajball me/yell Mil. (sporns) /lOVeIlY. es akkor abba kell hagyni. Bietosau meg lelret kiilollboztetlli a tapbltastlr6/. azaz kernapon kent 1-2 csesze tea elfogyaszrisar.i n ttj ra lehet in ni. De jobbnak tartom a minden masnapi hasznalatar.l. Sztvnyugrarokenr is lehet hasznalni. de itt is figyelernbe kell venui a vesere hae6 tulajdonsagat. ezert h!1Ijrillllfllll1f1lllosollak is. gyallttit. ezcrc fo- lekakeut javaslom haszruiln]. alina-. mere ha tovabb fogyasztjak. hogy a benne leve kovasavar a vese csak hosszan dolgozza tnrtozo. regrek a ciszr. hogy az egesz keverek legfeljebb 20-25%-a legyen zsurlo.l csak egycb gy6gyniiveny ada- es esce kicsir melegltsek felszivodi k.es m. zslrt.llius-augllsztltS.ijb.hasznalara eseten 6 hernel tovabb nem javaslorn a hasznalarat. eleuizctonint. IMpas 110vellyek /dizott ternui. A 111eddlfhajtdso/? sedra kb. egyelles. Ezt is leher 6 hetig Igy inni. A Ids vesekoveket es vesehornokot is erdemes vele oldani. Ugy:mennyi ide ur. A reggel keszulr tea zsurlofuver esdg a hfiroben caroljak. Epe. Ker-harorn her alart a ciszta Kb. de itt is Ie kell irnorn. Mar (ream. lyarnatos . szerues (akouit-. A zSllr16fite/~ (Equisetaeeae) csaltfr(jriba lethajnis.napi 1-2 cscszc tea . erdes tapi/uris/I. ekuizetrin j!mJollglihozidrit tartnlnmz. Gylljttfsi ideje jl'.

uk I 86 Cirromfil I 90 Csal.in I 111 Izs6p / 137 Kakllkkfll / 138 Kamilla I 140 Kankalin / 143 Kadngk6r6 I 144 K.ij-.es gyomorbetegscgck.ir I 24 Melyik betegsegre rnelyik gyogynovcnyr? / 29 Allcrgia 1 30 Aranyer (szckrckcdes) 1 31 B6rbetegsegck I 33 Cllkorbetegseg 134 Emesztesi problcmak (rn.1 181 Urifii I 182 Veronika / 184 ZsM)'a I 185 Zsurlo 1186 191 . reflux) /38 Bethurut (hasmenes) / 39 Gyomorsavt "II rc n gcs.i I 153 Macskagyokb. Icrfiaknak / 67 Sabadro rearendS'1cr I 68 Tinknirn kcszircse 1 71 Lcgkedvesebb gy6gYllOYCnyeim 1 73 Aldcfa I 74 Aprobojeorjan I 77 Aranyvessz6fii I 80 Bod:. epevezcrck I 41 ivLijgYll11ad. reflux I 40 Epeh61yag. fodormenta I 160 Menra. cpe. pufEldas.es h61yagberegsegek I 64 Fcjezer naknek / 65 Fejeze./ 155 Marrilapu I 156 Malna /158 Menta.in / 93 Cseresznye. m.is I 46 Ingadozo vcrnyomas I 51 ldegrendszeri betegsegek I 53 Imll1unrendszeri bcrcgscgek I 55 (z(ileri b.1scf{i I 167 Papsajr I 168 Pasztomlska / 169 Pemetefll / 171 Petrezselyem I 172 Porcsinfii / 173 Szagos ll1iige / 174 Szamoca I 176 Szedcr / 177 Szurokfii I 178 T(id6fli / 180 Tytikht'u.ilmos 1 146 Kaposzra / 147 Kigy6szisz I 148 Korollwirag / 150 Lcvendul. jOiZll gy6gynovcnyek I 23 Egeszscgmeg6rz6 napr.is. meggy / 97 Csipker6zsa / 100 DiMa / 102 Ezerj6fCi I 105 Farkasalma / 108 Fecskefil / 109 190 fagyongy / 112 iirorn 1 1I5 Honya 1 116 nadalyr6 I 118 Feker« ribizli I 121 Fuz ikc I 122 Galagonya I 123 Galaj / 125 G61yaotrfCi / 127 Gyerll1eklancfLi / 128 GYlljtov~inyf{i I 131 Harsfavidg / 133 Ibolya I 134 19lic I 136 Feher Feher Feher Fekete Fekete arvacsal. gyomorfckely.incalmak 1 57 Ugzoszervi megbercgcdcsek 1 60 PajzSl11irigy-rendellcllCSSegek / 63 Vese. macskall1cnta I 161 Meccng / 162 NyirEll163 Orlxlncft'i / 164 Okorfarkk6r6 I 166 Pa!.Tartalom El6szo I 4 A gy6gynovcnyck tortencte I 6 A magyar gy6gyflives gy6gyids /8 A javasasszony unokajn / 10 A fiivesember L1nya / 12 Gyogyszer vag}' gyogynoveny? / 15 Gy6gynovenyismeret / 16 Mir mivel keverheriink ossz e? 1 18 A gy6gytcakeszites ~\lralanos szalxilyai I 20 Fontos rudnivalok / 21 Od it6italkent haszn~llhar6.-:a I 83 Soroka 1 85 CickaF.ijnagyobbocLis I 42 Errcndszeri cs szivberegsegek I 44 lvIagas vernyom. borsmcnta / 158 Menta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful