"

\

~I

A Mllg)"ll" Tudouuinyos A/wdeJilill Nipl'l1jzi Kutrltoil/tezete arcb!vlIJllrlbl7l1 lerezi]: egy bibliogrrijiai iJssz~fogil7l6 a uep! gyogYflSZfltll1! lenpcsolatos /wtnfriSo/t IrllllOgl7trlStiIJoz. Itt o~Yrlll ueues szerz/J/? III/Ive; nrellct t, utint VI7j1wi llIll, GUb Audor lIllgy GI}/lll1ellS Tanuis, A seerepel Szabo Gyorgy [auasnsszony ww/uija ell/u'1 III//It/uijn is. [eleu /(otet tlz emlitctt /?OIIYIIjolytfltrls(f.

Eloszo
Edesaparn [avasasszony unokaja c1l11l1 konyvenek nagy sikere keszrererr benniinket a rra, hogy folyrassuk a Illegkezderr vallalkozasr. Ez <1Z ujabb konyv, melynek egyes rcszei az elsd kotetben is megral.il hatok (LIg)' erezruk. fonrossaguk miner nem hagyharok ki a masod ik koterbcl sern), osszdoglalja az ;11ta11l11kismert gyogynovenyeker, hasznalarukar, neh,ln), olyan terrneszetes gyogymodot, mel), lassan a feledes honuilyaba vesz. Eppen a fenr eml irecr konyv sikere mutatja, hogy az ernberekben olrhararlau kiv,lncsisag el az 6ket korulvev6 rermeszerer megismerni, ajandekair sajar hasznukra ford Irani. Ez a kivancsisag keszrerre az eruberr osiddkrol rudsisr, melyer az emberiseg hosszu fejlodesrortenere a Ian felhalmozorr. Mar al ig vanriak koztluik olyanok, a k i k meg emlekeznek a sz iilei k, nagyszuleik bolcsessegere, arra, ahogyan minden csaladban rudrak valam i pruktikar a I<h csi l lapir.is.i ra, a kohogesre, a gyomorronr;isra. Ma konnyebben bckapunk eg)' gyogyszerr akkor is, ha nem vagyunk kornolyan beregek, OlY3nnyavalyak iirik Iel a FejLiket, melyeker nem ismerr kor.ibban az ernberiseg. A Fel vi L"ig allergias valamire. Mar nem ismerjuk a kerrekben, erdokbeu d6 novenyeket, nern rudjuk a fak neveir, nern jarunk k irandul ni, gombar szedni, sornor es csipker siri az orvosi kezelesr, es sernrnilyen korulrnenyek kozotr nem valthatja ki aZL Ne k iserlerezzenek on magukon, ha a hazi kezeles nem jar eredmennyel, forduljanak orvoshozl Haszualjak okosan ezr a konyver. Ha nem teszi k ;it

eletuk mindennapi gyakorladba az itt olvasotrakat, hiaba adrak ki 1"<1 penzr, foloslegesen rol.tottek idejuket az ela olvasasaval. Mi csak abban segfthetii n k, hogy meglllutasS1I k a hclycs urar. Ne feledjek a mond.isr: a lovar el leher vcz etni a fornishoz. de nem lehet arra kenyszerfren i, hogy igyon bel6le. Onok itt allnak a fords elorr, kosroljak meg
a vizer, higgyek cl, hasznukra valik majd.

fogva a rra , hogy kiprobiilja a kornyezereben fellelheco novenyeket, bogyokar, melyik valo rapLilkoZ<lsra, rnelyik gyogyfr, rnelyi kart. A mai vil.igban, amikor az ember nagymertekben 1"1ordult a rermeszertol, epp ideje, hogy meg az utolso [ pillanarban megragadjuk au a keziinkb6l lassan kicSL1SZO

gytijreni. Nines mit megranirsunk a gyerekeinknek. Ez a konyv azoknak szol, aki k szeretnek tljra megtanulni, hogyan leher aprobb es nagyobb bajokar egyszerti, luiz! modszerekkel orvosolui, hogyan lehet komoly beregsegeket megelozn i, egeszsegiln ket megorizn i, eleni nket ll1eghosszabbft<1ni. Mindenkit szerernek azonban figyelmezterni, hogy a gyogynovenyek

(
Lopes-Szabd Zsnzsn

hasznalara

nern helyetre-

5

A gy6gynovenyek tortenete
•• I
rorrenere egyielos az emberisez 0 terrenerevel. Osidok ora el bennunk a vagy, hogy rneghodfrsuk a rerrneszerer, megismerjiik a benniLnker kdrulvevd viiagor, Hasan.ilni akarruk a Likar, novenyeker, a tiizet, az a llnrok borer es hLtS;l.t. Kivancsian kemleltiik az eget, a viharr, a napor, a csillagokat. Kosrolgattuk a novenyeker. Rrijortimk, hogy vannak kozruk jofz(iek, keseriiek es edesek. Voir, aki meggyogYlIlr az egyikrol, egy mas megberegedert egy masikrol. Volt bogyo, mel), halalos mereg volt, valaki az elereve] fizererr a tudasert. Evezreelek alarr megranulruk a magunk keserves k.ir.in, hogy nell) minden ehero, es hogy III i az, ami gyogyir. Ez a rudas reszben osztonos volt, hiszen ::IZ alJawk is gyakran oszronosen rudjak, m i jo nekik. Del-Afrikaban az elefanrok egy orr rerrnd aloe leveler eszik az erneszres A gyogynovenyek _ keskeny leveler dgjak ugyancbbol a celbo], A csimpauzok a vadnapraforgo leveler nyelik Ie rag~~s nelk iil, hogy megszabadu ljanak rnegkonnyireser«. A kutyak a rarackbuza a belfergeikrol. Az oszron melle azr.in rarsulr a kollekriv emlekezec, a capasztalar, Az idoszanurasunk elorr 5400 evvel elt jegkorszaki ember rnaradvanyair Iedezrek fel

A gyogYlliivellyes gyogyftJs liZ OSROI'VI1JI es 11 Rdzeplwrbl1ll. Hires Itdzrfplwri gyogyftok.

elr,o ina az else gyogynoven),es
XVII. szazadig referenciamunkanak

koriyvet

,

ami egeszen a

1991-ben a riroli Alpokban

utjara? Feher ny,irHn csil laplro, gorcsoldo hatasu

- mit is virr magaval urolso tertuo likacsos gombar, ami verzesnoveny,

szarnirotr.

Rorna i orvos volt Galenu5, aki igell alapos isrneroje voir
a g),agynovenyekllelc Azr tau irorra, hog), rermohelyukon kell Felkeresni, ranul mrinyozn i, es leheroleg sajrit kezfi-

gyagyir,isnak Is. A kolosrorok feljegyzesei ktilonbozo nyelvekre forditowik oket. A kozepkor leghfresebb orvosa a svajci sz arrnazasu Paracelsus. Az orvos a rerrneszet behaco ismererevel es szorgos nu.n lcival gyogyit, mondra. Kurarasai a biokemia,
publikussa valtak, a firorerapia es a homeopatia alapjair rakrak le. Elveterre

a gyogyfiives

A Eiraok Egyipromabnn mar szerreagal.o rurlrissal rendelkezrek az orvosok. Nagyon pontes Ieljegyzesek vanna k arrol, hogyan alkalrnnztak egyes novenyeker gyogyfro
celokra. Az clsd gyogynovenykerrer L e. a V Ill. szazadban

az egzorikus
lotrunk
1

novenyck

leg kell begyiljre»:

oker. Kulonbozo

gyogyszerformak<lr

levo novenyek

hasznalatar, es azt vallot ra, a koruke] kell gyogyirani magunkar.
nak felisrnerese es kivonrisa a

(ri nkuirtikar, kivonarokar, kenocsoker, tapaszokat) keszirerr beloluk, ezeker rna is galenusi keszfrmenyeknek nevezzuk. A kozepkorban a gyogynovenyek ismerete rov.ibb bo-

A novenyek

haroanyagal

alapltorra

eg)' babiloni

Az okori gorogoknel bunterrek, minr az emberolesr es a remplomfosztogar~4st. A gyogylr.is szerves resze volt nalu k a fitorerapia, a gyagy-

kir.ily. 64-feIe noveny voir benne. a novenylop.isr ugyanLlgy ha 1,\lIal

novenyekkel
Hippokrareszr gyogyszereszer

valo orvoslas, A leghiresebb

gorog orvost,

rarriuk a boranika, az orvostudorn.iny es a atyj.inak. Az 0 eskujer tesz ik le a mal na-

vult, Nagy Karoly Frank k irsily kotelezove terre terrnesztesiike}, A kolosrorokba n, z.irdakban a veternenyeses konyhakerren kiviil a gyogynovenyeknek kulon helyer adrak, apacak, bararok volrak egy-egy kozosseg gyogyirai. A konyvnyomratas Ielralalasa ujabb ravlarokat adort
1

A makbol kivont.ik a papaverint, az orrnenygyokerbol az inulint. A feher ftlz adra a szalicilsavar, az aszpi rin alapanyagar, rnelyet eloszor 1860ban allitottak elo laboraroriurnban, rnescerseges rnodon, Innen szarn itjuk a modern gyogyszereszer rorreneter. A firorcrapia, a gyogynovenyekkel valo gyogyids azouban meg nagyon sokaig domindns szerepet j;irszorr HZ orvoslasban,

XiX. szazad elcjcn kezdodorr.

pig a vegzerr orvosok,

Dioszkoridesz

az i.

5Z.

l. szazadban

Cyogynovenyekkel

az egeszsegcrr

Szerk. Dr. Kcry Agnes Bp. 2000.

16. old.

6

7

hogy a magyar orvosi nyelv es a gyogynoveny-isrnereri szaknyelv vul gazdag volt. Ezeknel a csaladokmi! tii rdosasszonyokat is al ka lmazrak.i. Honfoglalo asei n k gyogyiroja a ralros volt. melyek soran elvegezrek az egyes.ison a hivatalos gyogyfr.inak feladarar. erdeir.idual egyetemen asszonyok " berenek A kereszrenyseg felvcrele ur. szazad vegen a gyogynoveny-alkalmaz.ik a ncpi javallar gyogyhads.ivesembert hivrak bcregseg eseren. szerzert.rjak ossze Erdely hegyeir.izad vegerol maradt rank Nedeliczi Vril i Mihaly uradalml maid udva ri orvos Hazi Orvosi Szoraratska CalepilllL' szor.i na a p. szazadbol az elsd magyar bora nikai mil.igot".. 175:3-as beadvanya gyogyszcreker klserlerezrck ki. hogy azok mind nagyobb meu nyisegbeu gyiijrsek a novenyeker. A XVIII. hogy gyiijten i kcllene a gyogYl1ovenyeket. Papai felrolrese. es clhangzottak javaslarok. Hogy hoi valik el a nepi kuruzslas az orvoslrisrol. es u]. nehez P. a borban oldorr tyukganejr a tudorn anyos.. A kolosrorokban gyogynovcnyeker is rermeszretrek. 8 9 . gyogynoven)ra lapu Peter Herbarium cirru'i munkaja a XVI. Europrir. ugyanolyan varazslo.em udva ri orvosa mar megkiilonbozreti a "parasztorvoss. A sz. a XVl. Tobb tucat nepi gyogynoveny esereben igazolr. A ralrosokrol egyre inkabb a szerzeresek verrek <it a gyogyftas. szrizad vegerol szarmazo feljegyzes arrol ranuskodik.1r. volgyeir.ir 1558 Mihaly erdely! gllbel"llillllli 1 Fclfalusi 01"1'0' vizsgalatar. az crdelyi Cejedel. meg. Tobb kozepkori gycgyito ralros pererol vannak erdekes Ieljegyzesek.lllyobr irrani kczdrek. kurassak fel a haza i orvossagokhoz szi'Jkseges novenyeket. " . A XVIII.A magyar gy6gyfiives gyogYltas I I I A nepi novenyismerer mindig szerves reszer alkorra a magyar nep gyogyfto rudasanak.idok m i ndazonalral gyakran l1gyan.-iriz Ferenc. a regi konyvekben emllcett novenyek gyogyszerharastani I Egy.in a poganysaghoz fLizado hagyom. akik gyogynovenyekkel.is." 2 Mindezek a tenyek adrsk az alapjat a modern ernoboranikai vizsgalatoknak. bizzanak meg mezei munkasokar. I Meliusz Juhasz ebben az idoszakban mar rendki- mint jobbagyaik. hozz aerro sznkemberek j. szenapelyva- val retrek kellemesebbe es hasznosabba a furdozesr. a beregek apolris. A fOl'u-i csai. resenek mar allanc!o retele voir a hazi parikalada a hozz<'\erro kerreszek ki fizetese. hcjarra majd vsindor gyog)'nour. pl. azok lelohelyeir. es mivel a papsag klvalrsaga volt az Iras-olvasas.illaplrani. mezcir. Tudasu kat azonban gyakran kozverirertek az alsobb neprereg fele. hsirornszaz gyogynovenyt emlico kezira[a. mint az ural-nlraji nepeknel a samail. A szerzo nagynenje meJlett ismerte meg a gyogynovenyek venyriruskenr orvosi diplornar alapulr ha szualarat. gyogynoveuyes gyogyrnodokrol. szazad elejerol isrnerr Zay Anna robb minr orszriz receptes. az anyag azonban sajnos hianyos.lZ[ a fi. Ebben az iddbeu a nemesi es "ftiszed6 udvarok kolrsegve- cimu rnunkaja. egyben orvosi ranacsado. az orvosi konyveker is ok olvasrak egyedii I.

ezeket a Blikk hegyseg rerein es erdeiben gyiijrom. rnelyet a is nagyanyj. az unokak koziil vrilogarorr. Hiszek benne. hogy Bori nen i erri a fiivekkel valo gyogyit. Balog Borbala a kiegyezes eveben.lItva iszom azokat a re. Addigra megisillerrecce velern a legfonrosabb novenyeket. Tud.is. Korulbeltil 150-fele gyogynoven}'r ismerek. 1867-bell szulererr. ellenorzott.lrOI11 az erddr-rnezot. Szab» Gyiirg)1 Fuvesernber EGY MAGYAR GYOGyfTO CSALAD TORTENETE 10 11 . t avaszrol oszig j. en nek koszon herem kiv. Volt viszom minden hal fCI\'esember es javasasszony.ikac. mire hasz nalharok a novenyek. kezze! repni. Mindig volt orrhon friss vagy szarirort gyogynoveny ilyen-olyan beregsegekreo A csalrid egesz evben gyogyreakae ivort.irol.A javasasszony unokaja Egeszen a kozelmulr id6kig minden falunak. sokszor jottek hozza tanacserr. rnelyek az eros hacisu. konnyen megjegye1. Evek ig jarrarn vele gyiijtOlltjaira. A gyogynovenygyiijreshez segirsegre voir szuksege. rn ilyen sok husonmassal ral.isornat nora is hasznalorn es folyamarosan bovirem. kihuzra a nizhely szelere. kellett hagyni belole. mar ozvegyasszonykenr kolrozotr hozzank Sajokaztncrol M iskolcra. melyek a gyenge hanisu novenyek. az erdo szelen a rudomanyahoz szukseges novenyeker. 14 eves korornban meghalr. es hog). rna is llgy gyiijtom a novenyeker. abbol merirerr kicsl es nagy. en akkor 6 eves voleam. Orvos rirkan keriilr a szegenyek koze. Lassan mag)'3 razra. Engem ralan azerr valasztort. a gyokerekec scm lehererr mincl kiasni. Ma is ernlekszern szavaira . ahogy tole tanulrarn. akik cudasukat nernzedelcrdl nemzcdekrc orckirerrek. arnit mondott. olioval szabad. eges2. Ovatosall rnagyanizott. melyer reggel megfozotr. tanacsaira. rnerr flgyelilles gyerek volram. Az egyny~lriakat nem leherert mind leszedni. III ic III ire leher haszna!n i. Tavaszrol 6szig gylijtotre a mezdn. ev kozben pedig fe!v. torni a novenyeket rilos. gylijreni csak kesscl. visszakerdezett. kisebb kozossegllek volrak gyogyitoi.ilkozunk a rermeszetbeu. gyogyszerekre nern Jll inden csalridnak voir peuze. hogy a noveny a magvait elszorhassa. Felhlvra a figyelmem arra is. ha megszomjazotr.lm is gyogyiro asszony volt.ilo egeszsegemer. hogy a koverkezc evben is teremjen ugyanazon a helyeu. szinten rovabb kellett adnia. Szomjam csi llapir. hogy jol Illegjegyezrem szavair. Az ell nagyanY.seglinkert m i magllnk reherilnk a Iegtobber. Tud. igy rauultarn meg aprankenr. az meg az a nagyanyjatol orokolr.ira nuir evek ota ki1.!r.arolag gyogyteakat fogyasztok. hog). Ugy ranirotra. 1934-ben. Ernberen. allaron egyarant rudorr segiteni. Nagyanyarn 1942ben. A kornyeken hamar hire menr. Gondoskodott arrol. Rajongok a rermeszererr.lsar.renl. bizros abut lenni abean. hogy a novenyekben minden nyavalyara megr:lLilhato a grog).isr. segirsegerr az urcabeli szegeny ernberek. Evenre kersz er ciszrfrokurar vegzek.ilom oker. rnelyek segitenek egyes szerveimnek a nnikodesben. Magarn is rendsz eresen haszn. gyogyit6 harasukar.

AZt<11l jorr egy fordulat.ilni oker. csak canulas kerdese. ralalkoztarn sokfajra kulruuival. gyerekeim szulerrek. Nem erezrem. Meg kellene ranulnunk is met haszn.iny nyelver.i nkben rnegrerern az orbrincfii. A sorsorn llgy hozra. vezeretr maga rnellett. a gyogynovenyeker.iss. mil' nern rogja egyedul bfrni. rmivelodes] luiz akba. . Lopes-Szabo Zsrizsa A fiivesember lanyn bol. 1200 merer magasan a rengerszint fOlate. egeszseges elerer elhessunk. somor szedek. kulfoldon ranulrarn. sz ivesen venue. Megranulrarn neh. Portugal iaba n. kiall idsokra es rendezvenyekre h ivjak. rnezer sarga vi ragaibol. Meggyozodesern. meggyozo eloadasrnodja.« meg minden leleke« szedrunk <1Z erdoben. hasznara lehetek rnajd vele embereknek. <1 ny. egyeremre jarram. ki fliveket kerr.ijcban roltom. a palastfii.s fgy lassan visszaralalrarn gyerekkol'Om bogyol hoz. rad ioban hallotrarn a hangjar. Ekozben aparnat egyre rob ben keresrek.h az oz legelni. Kerri. maid ra nitortam. elerern nagyobb reszer a riszra es rendezerr Sv. gyerekkoromban.iur gyiljrok.indulasokhoz. hogy a gyogyniivenyek helye orr van a gyogyfdsban. hogy ne legyiink betegek. Edesapdm rna mar koz. bogyok. dolgozralll. Szellemi orokosekenr. nern runr nils. kedvteleseimer.indekair okosan hasznaini nem nehez. onzerlensege es segirokeszsege ceszik ncpszenive. friss csal. olyan nagy a suly a vsil l. salarar kcszirek a gyermekUncfii zsenge levelei- Fele murar. De a riirelmesen magyadzotr. nehogy elgazoljuk a bejarari ajto elotr mararo siindisznor. hogy barrnivel hozdjarulharnek az 0 iigyebez. hog). Bizros tudasa. Svajcban. az erdo rirkaihoz. a gyogyiro rerrneszerhez. telen jonnek a madarak a kirert elesegre. Lljra meg lljra elismetelr mindenr. es hogy porolhararlan szerepuk van a beregscgek megelozeseben. hogy hosszu. llj rudasc szerezni. Veszelyben larram nyugode.it iumi rudtisar. A tejlodes iranya ujra a terme- 12 13 . a flizike. hirrelen Lljsagokban es revebeu kezdrern larni kedves. majd 11 evvel ezelotr vegleg elhagymrn Magyarorszagm. Igy indulram el rnegis az alrala kijelolr LItOIl. Eleinre nehezen rnenr. azd n kolrozkcdtem. sok elfelejrerr dolgot kellett meginr megranulnom. azr Litom teh ar. Amerikaban. A kerr vegebe bej. hogy a nagy szClkseg van. konyveker bujtam. 3Z szeres gyogYlllociok Hiszern. rem volt kedvern hozza. nyari esreken vigy<iwi kell. A rerrneszer aj. SZOIll- szedai 11k al ig van nak. A sorsom izgalmas kanyarokar vert: ferjhez mentern. kenyel mes elererner. Meg a fCtvekhez. hiszen az iisszegyujrore evszazados bolcsesseger.A fiivesember lanya Ap. Egyre gyakrabban rnondogatca. Hog)' nyarn nta kirandulni jartllnk. Iskolakba. Egy magyar nagyvarosbau szulerrem. Tavasszai galagonyar. a vadsoska. arnikor Llgy larram. oreg a rear. Lakrarn Csehorszagban.\ a sajro. ha egyiitt dolgoznek vele. norrcm fel. es III i nden hova szivesen meg)' nepszenisueni a sz ivenek 01)' kedves iigyer.im t'livesember. En. szabad idomet. felelossegem rndataban igyekmu nkrinkra sz ern m inel alaposabban elsaj. a lazacra I es buszkeseggel elrern m. arn ir uernzedekrol nernzedekre oroko]! csaladunk. hog).igol11armag)'a rsagornar. ki ranacserr Fordulr hozza. osszel csipker.igosan fonrosnak akkor.isrnerr ember Magyarorszagon. ugyan kinek is adhama oda ajri ndekbn.i ri kir. A hazu nk az erdo kozepen all.E. a lauya sokriig nem kovertem ezen az uron. azrrin felfigyelr r.in.

Europa szarnos orszagaban orvosok aj~i. Az urobbi evekben azonban a Pejlodes ir.is1." 1 Prof. Dr.i ra sztotrak el a vilagor a laboraroriurnokban e]oallftott szerekkel. I A modern rudomany eszkozeivel rovabb kur.igban az ernberek 81 %-a valaszrana rermeszeres erederu sz err. a benniik rejlo egyurrharasr vizsgaljuk. Izuler: problerruikra. Kef\' Agnes IIp.ereszek az orvossagok 90%-ar novenyi nlapanyagokbo] dllicorcak elO.Gy6gyszer vagy gy6gynoveny? Eges1.inyirhntja a flgyelmer korunk gyogyaszaranak nag)' hi.en.inyossdgara. leggyakrabban vernyornasra.igait.i. "A firorenipia letjogoslllrs. hogy az emberek 50%-a naponta szed vala m ilyeu gyogys1... A gyogyfClves orvoslas nem egyszerllen a tli nerek enyhircscre rorckszi k.en az 1930-as evekig az orvosok cs a gyogys1. aszrmara. depressziora. de ahelyerr.iuya.k a gyogynol'en}'eker kiegeszird terdpiakenr.igar a rudornany mindenkori sz. hogy az AIDS.ujuk a novenyek gyogyfro rulajdons. Tanir arra is. Szcndrei Kollman: G)log)'novenyck: az egeszsegert a hagrol1l'lll}'rol a korszc I'll tedpi. Nemerorsz. a rsik ellenszeret is valamelyik noveuyben fogjllk megralalni. Elorerbe kcrulcse rair. hog)' egeszsegunk kulcsa a sajrir keziinkben vail..06 'Gyogynii\'en). 18. Csak az urobbi evrizedekbeu .inrjenek megfCleio bizonyirekok ceremtherik meg.nlj. hogy kivonnank hatoa nyagaikar. old. hanern a szervezer ongyogYlro muukajar kivrinja segfreni.iig 2007. 15 . Dr.ckkcl Sw·k. Ennek koverkezmcnye.08. 2000.. az emberek erdeklodese visszafordulr a rermeszeres gyogymodok fele. Leherseges. A lakossag csi Ilag.ari osszegeket kolt gyogyszerekre. mint ahogy a gyogyszeripar reszi.

Peldaul a cickafarkb61 is robbfeJe van. ossze kell korni lazan. men sokuk nak van hasonrnrisuk. es ha van nekunk. melyik pl. m ikor csak azok jok a bajunkra. ha biztosan [elismerjilk azokar. erre jo szedcsi naptarak vannak. Ne romboljunk. esedeg herbaristtit. Ne szedjiik a novenyeker mi\anyag szaryorba. Mi egyedttl csak akkor szedjiuik gy6gynovenyt. es Ielakaszrani szaradni. Ne akarjunk egyszerre rnindenr rncgismerni. Csak riszra kornyezerbol es riszra. posran elkiildjiik onoknek. A klserlereim is igazolrdk ezr a felrevesemer. hogy "j61 eszunkbe vessuk " minden reszer. llyenek peldiul a kozonseges vagy ragados gala]. Csak azr a reszet szedjiik a novcnycknck. Gyiijteni csak a nnyir gyiijrsiink. gondoljunk arra.Gy6gynovenyismeret Hogyan is fogjun k howl gyogynovenyeket gytijreni? Ebben a fejezerben szerernern rnegosztani rapaszralataimar a gyiijressel. En olloval osszevagorn a novenyeker fel ern hosszllsagllra. amelyikbeu a rapaszralarok szerint a legrobb a haroanyag.is uran jol zarhato konzervesuveghen vagy femdobozban taroljuk. gondoljunk bele. a cYld(hllr srb. Gyiljees man meg kell oket tisz tirau i (nern szabad megmosn i. a rerrnes vagy a gyoker. Nezzi·d. Mindig akkor szedjiik a novenyeker. ami nem gyogyni:iveny. rnasreszr nern lesz alapos a ruddsunk. nern gyiijrik oker. kCdonben is minek pazaroljuk el a rerrnesz er ajandeka it. Biikkszenrkereszren. m ilyeu nagyszerii elmenyben lesz resziurk. a level. Szarir. nem feregdgorr gyogYllovenyeket szedjunk Ie. hogy a felhasznalas soran az egesz noveny. Magunkrol soha ne kezdjunk el gy6gynovenyr gyiijreni. de ki kell szed ni a mas novenyi maradekokar. a macskarnenra. A gytijtesi idon belul sem mindegy. vedert is van kozortuk. nern gombas. de gyogynovenykenr a kozonseges cickafark a legjobb. hogy a novenyek is eJ6lenyek.ilassal kapcsolarban. a szaraz uovenynek nines leve. a vinig. a III it szedcunk. es milyen orornben lesz reszunk. A gyogynovenyeket szarirani csak arnyekos helyen szabad. Nern csak a szririrort gyogynoveny a jo. Telefonon erdeklodjenek nalunk. Vannak olyan gycgynovenyek. a kozonseges cickafark. a m ikor a legrobb bennuk a haroanyag. rnutassa meg nekunk. ill. g)'lijtsiink 0116val. meg alaposan a gyogynovenyeket. Kerjuk meg hozz. de a ferudobozban rarolr novenyt ajan laros papirzacskobais tenni. a hold ~il1asat is. rnielott leszednenk vagy levagnank. 16 17 . es riszra Feher csomagolopapiron renrem ki a padlason. a szcmrnellatharo szennyezodeseket). hogy meg tudjuk muratni neb. Napon egyediil az okorfarkkoro viragj~it szabad szarirau i. men a Friss novenyek hamar befiillednek.ierto isrnerdsunker. Vegyiik figyelelllbe a nap. Akkor szaraz egy noveny ha pattanva rorik. hogy a napnak rnelyik szakaban. Tobbszor menjunk vele a gyiijtoLlrra. kipreselt leverol rnulik el csak a szeruolcs. es vanuak eserek. es az sem mindegy. rudnunk kell. kessel. melyeker a holtokban vag)' patikakban nem kapnak meg. felhaszn. Elengedhererleniil fOIltos az egyes gyogynovenyek biztos ismerere. reklamraskaba. arnennyir egy par orrin belli! fel tudunk dolgozIli. hogy m ikor szedjuk le a gyogynovenyeker. A haroanyagck egyes idoszakban csak nagyon. Nc szerljiink sohasem robber. men az egyreszr lehetetlen. eserleg a kcreg kell nekiink. Peldaul a verehul]6 fecskefu friss. hanern kosarba vagy vaszoutrisk. lazrin osszekorve egy-egy csornor. Gyiij[es elorr lelkileg keszuljunk fel a gy6gynovenyek szedesere. es alig kiilonbozik tole. rarolassal. m iIyen szep «ijon lesziink. kis merrekben van nak a novenyekben. aid jol ismeri az adore gyogynovenyr.iba. mint arnennyire szuksegunk van. A frissen szedett gyogynovenyeket is fellehet husznalni.

Feher pemetefii 2 resz.iul: keszften i akarok a 111[1r nagyon makacs kohogesernre reakevereker. luifu 1 rcsz. men az egyedi teak nuir nem osszekeverni? Gyakori hoges h asznalnak. 18 . cickafarkfii I resz. Ezert olyan novenyeker valaszrok. es minden eserben inunu nerrisiro fLivet is reszek hozza. Erre a celra borsmenrabol 2 resz. Ezekbol a keverekekhol kiriinik. mezei karanglevel 2 resz.Mit mivel keverhetiink ossze? kerdes a kezdo gYlijtok reszerdl. Mrisik pelda: kaposzrafeleker. felfllvodik collik. adnYl' a koleszrerinrermclcse. nern jo osszererehi . Vag)': aranyvesszofil 2 resz . nem j61 indul az erneszrese. es ezr haszruilom a kohogescm mcgszi"tnrerese celjabol. resz. Ugyan igy mas. cickafarkfu I resz. mit mivel leher Most azt a modszert irom Ie a kedves olvasok nak. rL"tdOfii1 resz. Ilycnek: rnarrilapu 2 resz.beverelevel kell osszeallirani minden beregsegre a teakeverekeker: mindig azonos hatasll gyogyFClveker keverjenck ossze egymassal. En nek flgyelem. Vag)': borsrnenra 2 resz. ezerj6f{i boll resz . bkukkfti 2 resz.in 1 resz. Alaposan osszekeverern 6ker. rnelyek koellen j6 hanisuak.e. aranyvesszofiibol I reszt keverek OSSl. arnir a gyogyids celjara keszulr reafuvck kivalaszrasanal ranu lrarn a nagymamatol. aprobojrorj. Peld. rejes erelekec nem rud enni valaki. erre a beregseg- re vale gyogynovenyekbol is lehec reakevereket keszireni. ara nyvesszofil I resz. Nern jol Jlllikodik az epeje. hogy osszerevoik azonos haroanyaguak. ezerjofii Y. pemerefil 1 resz.

cicrorn fli) lefekves elort egy feloraval kell meginni. Ha az eros hat. Mergezd gy6gynovenyek A gyenge harasuak kozott melyeker csak mcgharrirozott is vaunak azonban olyanok.5 dl vizzel. PI. Egy liter reahoz (furdovizhez.tal. Hideg vizes aztarassa] csak keyes gyogytear kesz it ii nk..ik rcndszereseu.A g 6gyteakeszites alta anos szabalyai A reakeszfres alralanos szabalya: egy csapotr evokaual gyogynovenyr vag)' kevereket leforrazunk 2. Ez min- den eserben Ie van irva a gyogynoveny ismerteresenel . Fontes tudnival6k Amennyiben orvosi kezeles alan all valaki. melyekben sok a kovasav. amig lueggy6gyulnak.:ibol. A rermeseket. Eros hatasu 3. ilyenck a csipkebogyctea (meglnilesre. a csala nr es a zsurlor. gyokereker lassu tiizon 3-4 percig f6zziik. kergckcr. 6 oraig azracjllk). csak rneghardrozotr ideig szabad haszualni oker.il tearli szii kseges. es leheroseg sz erinr erkezes elotr fogyasztjuk el. Ebb61 a cclbolmindcn gyogynovenynek a haroanyagair leirtam.5 dl) tea kesz. 12 oraig azrarjllk mesz. 15-20 percig lerakarjuk. bogy G bet fogyaszras uran G her szuueret kell rarrani.isra. AI. merr a vese nehezcn dolgozza ki a kovasavar mag.iresehez. hogy lassa. nern keverekben. 4-5 oraig azrarjuk). arnit haszruilnak.isu gy6gynovenyeket magukban isszuk.inos szabaly itt. 6 hernel rovabb nem szabad inni.ilara riles! 20 _J 21 .ilj. Gyenge hataSll 2. idcig szabad inni. a feherfagyongy-rea (vernyornas-i ngadoz. es adjik oda a kezeloorvosnak. es gyogynovenykevereket is fogyaszt. urana heri egy csesze tea eleg "emlekeztetonck".menres viz ben) papsajrfelek (hururoldrisra. mind f6zesnel es azratdsnal egy csesze reahoz egy csapo['[ evokanal reafuver veszunk egy csesze (2. Ez is minden esetben Ie van irva a gyogynoveny isrnerretesenel. egeszsegvedonek. utana leszurjuk. A nyugtato reakar (orba ncfli. Mind [orrazasnal. A gyogynovenycker harorn karegoriaba soroljuk: I. ezt minden eserben mondja meg a kezeloorvosanak. borogattishoz. Enyhebb beregseg eseren a gyogynovenyr vagy kevereket csak addig haszn. lrrigalashoz) egy pupozorr evokan. en [rjak ki a konyvbol. A mergez6 gyogynovenyek haszn. milyen hatoanyagok vannak abban a teaban.

aprobojtorjan.sbollevetr vizzel leoncok. citromfii. Mi nden reggel keszfrek magamnak masfelliter teat Llg)'. v. Ekkor egy nagyoll a gy6gynovenyeket kiesi mez zel (csak szMG. ami segit az egeszsegem megorzesebeu. kozonseges vag)' ragad6s galaj. de ize beleolvad a robbiebe: igy rudom anyagaival Kezdjek az iidiniita lkeru hasznalr gyogynovenyek az egesz szervezeremet karbantartani. Meg egy pelda: kakukkfii. aprobojrorjan. Vag)': galagollya viragos . el. Igy is marad benne haroanyag. es azr mar nem Izesirem. PI. de mindegyikben van egy-ket olyan noveny is. joizu gyogynovenyek Mai napig rendszeresen haszualorn tidfroitalkenr is.lltifii.in. berakarom. tiidOfii. mel). Ez urobbiakar csak 20 pereig azrarorn. Ebben az esetbeu ez nern baj. 01'brincfii. arnire az egeszsegveda naprarban leirrak szeri nt eppen SOl' kcrill. Vagy aprobojrorjan. lnifii. sza mocalevel.igveg.ilo mercgtclcrurd. Mib81 is all ez az udirciral? Minden esetben csak 'nalam kapharo) malnalevel. szederlevel. mindegyikben nilsulyban vannak a j6izli novenyek. szederlevel. A maradek fel liter fordsbol [evert vfzbol cgy-ket csesze rear keszirek. horsmenra. napra valor. nyirfalevel. kiv. Mindegyik keverekbe regyenek egy keves ezerjofuver. rnalnalevcl. hogy az elore elkeszltert elvezeti teakeverekbol egy PllPOZO[( evokanal fiivet egy liter ford. aranyvesz- 23 . es sokszor csak egy [elora mulva sz ii rorn le. Vag)': macskarnenra (ez mezzel) izesiteni is szokrarn. aprobojrorj.Dditoitalkent hasznalhato. amelynek reaja nem j6 izfi. borsrnenra. cicromfu. harsfavirsig. kakukkfii.enl8 aranyban. kakukkfd. Amint liirj'lk.iljek egeszsegiikre! hare- 5-G-fele 10-12 gyogynovenyr keverek ossze eg). [odormenra. szu rokfii.

15.\1 az 50. 1 liter reahoz 1 evoka na l fll kell.5 dl lagy vizbe egy re. J'. A naknek harom naponkenr egy csesze cickafarkrea elfogyaszras. 30-ig MIRIGYEKRE Egy csesze kozonseges vagy 01'- TISZTfTAsRA Minden reggel crkezcs elott egy csesze csal.iskana] feher fagyongyor (level es sz.it. n.savrulrengese van -. esce egy csesze bodzahajtas vagy gYLljtovanyfii vagy kutyabengekereg. 07.. hogy nem rudoru rncginni a 501:011 koverkezo teat. az savcsokkenro. 01. El6fordlll.ngadozo a vcrnyomasa. rovidebb ideig lgya a re. 03.5 dl viz hez csak egy csuporr BELKIORiTESRE 06. 01-02. 15. 07.-07. meg es hasznriljak .ES EPETlSZTfTAsRA Ilyenkor viragzik az aranyvesszoffi.i r) te sziink. 01. IMMUNEROsiTESRE f-Lhomnaponkent tea reggel. 30-ig vag)' ragadosgalaj-rea. Ezek kozul azt valasszak ki magukuak. Ha nines Friss csalan. A sz. A ferfiak- 24 I 25 . esetleg szenna.-05. Elkeszite si rnodja: 2. ev ko rul ieknek h. i.irom napo nlcent reggel egy csesze kisvi ragllfLizike rea. ida alarr egy CdOfiirdat is javaslok cick a [arkbo l. de robber ue igyanak belole. na I a belei k ben.-07. 12 odt azratjuk es lesziirjiik.-08.Egeszsegmegorzo naptar Ezt a gyogynoveny~haszn~ilati rendszert hll5zvalah~iny eve hasznalorn eredrnenyesen. Ennek k05z0nhetoen 80 evesen is egeszseges vagyok.-08. de ebbol nern lesz scmrni baj.incfiitea. csinaljak. aki tud. 01.i nleveltea.!llRIGYEl<RE Egy csesze kozonseges 08.e kakllkkfuvag)' Egy nap hashajrokura. 31-ig vag)' ragadosgalaj-rea. Ezt a magas vernyornasra igyak Akinek alacsony vag)' 07. 16. a SZ<hClZ is jo. ERTISZTITAS Haromnapon vag)' normal kenr egy csesze galagonyarea. Neki 4 naponkenr feherarvacsalan-teat kell in ni. 14-ig SZfV.ERDEMES! OS. Aki nek a gyomrar b. IMMUNEROSfT. gondoljak 06. Hrirorn naponkent tisztfrrisra reggel etkezes e16tt egy cscsze tel.ERNYOMAS. reggel egy csesz.inrju a csa lrin . 31-ig NOI ES FERFI IVARSZERVEJ( EROSiTESERE OS. IS-ig MIRIGYEKRE Reggel egy csesz« kozonseges 06.lt javaslom A 2. Ez a larr az MAJ.-06. fagyongyrear igyon. 07.ivrajekot ne erje a viz. .ES V. Kerern. szedjen. A friss novenyek hatekonyabbak. IMMUNEROsfTESRE Minden vag)' ragadosgaJaj-rea. 16. Fiaralabbalcis fogyaszthat- vagy orbaucfii- i:ik 14 cv telett. 19. 14-ig teriska na l Fiivet regyenek. harrnadik eserleg !lap egy csesze valrogarva. ba ncfurea. Lehet egy csesze kakukkfuvalrogatni is. arnelyi k reljes k iiuirest csi Ezt elerkorrol fl'lggetlenCd k iveve a 14 even alul i leanyokar. kakukkfii- 05.-06. 20. A fiirdovizhez 5 lirer rear ontsenek.ESRE Harornnaponkent orb.

iilt rea. eserleg valrogatva. . I4-ig UvI.01-02. fodorrneurabol vagy i llaros macskameur. fagyongyrdr igyon.09. 30-ig ALTALANOS TISZTfTAsRA M i. 31-ig SZiVlVllJKODESRE. abbol a gyog)'niivenyb6J. 16. Y2 resz okorfarkkoro-virag. TlSZTITAsRA 01. 01. 14-ig IMMUNEROsfTESRE EIs6 heteu eg)' csesze kakukkfiitea 01. 31-neI. Ez a lnrr az i. Ezzel egy eyre nagyoll sokar rerrek a S~lj.15.l. ha a felet rnegcsi- 12. . NYUGTATASRA masodik nap esre lefekves elotr eg)' esre egy csesze ci rrom- cscsze orb. azaz ket her helyctr csak egy hetig.15. a masodik UM. 02.isk arear mindenki iharja. 02. elso hercn minden vag)' nnpokon. neg)' her helyert csak ket he rig isszak a teat.k a gyogynovenyeker. mert a bennLik levo menryl j6 bakreriu miilo. Elkeszires: mint 07. AI. NYUGTATAS Az els6 heren minden masodik Llap egy csesze orbancfiltea esre lefekves elder. 11. 0 l-jen bevalt.-01.ibol. 14-ig IMMUNEROsfTESRE I-h\romnaponb~nt reggel eg)' csesze kakukkfuorbancf(itea. 16.-03.-10. .-06. IMMUNEROSITES~E. VERNYOMASRA Hnromnaponkenr egy csesze galagonyarea. NYUGTATASRA. 28-ig MAl.nden reggel egy csesze csal.akn. 02. 01. A pasztorr. ~. 30-ig Harornnaponkeur erkez es elott egy csesze tea a 10. TISZTfTAsARA igyanak meg regge1 haromnaponkent egy csesze teal. A 2.-04. 04. . 10.lJcf{ilevelvagy gyokt~rbol kesz. mint a galagonyar.20.kfil- 10.iromnsponkenr Eg)' kesziilt tea. 16.do alarr egy Cd6fClrd6t is javasolok.-02. 03. 01. Fagyongyhelyert paszrorraskatear is leher inni. A savtulrengesben szenvedok haromnapoukenr a csipos csalan helyert feher arvacsalanbol kesz it sek a relit. 01. 31-ig VESE TISZTITAsARA N).FERTOZES MEGELOZESERE Eg)' csesze [odor. VERTISZTITASRA Minden neg)'edik nap egy csesze kakukkfiiorbancf(Irea.ltegeszsegiik vag)' meg6vasa erdekeben. 01.. Az illaros macskurnentar azoknak irta m le. 16. 01. 01.5 dl vizhez csak egy csaporr reaskan. 14-ig IMMUNEROsfTESRE. MIRIGYEKRE Egy csesze kozonseges 09. 1 resz rnartilapu. 30-ig NOr ES FERFI IVARSZERVEK EROsfTESERE.1 menryl. BAKTERI mindennap. 16. Akinek alacsouy vag)' ingadozo a veruyomasa. .inlevelbol rarralrnaz. 14 es 30 kiizorr Ezekuel az eleg.-02.-09. 1 resz rCld6Fii. es relen a meutatea. 12. Elkeszires: Ieirva 06. vag)' ragadosgalaj-rea.i n luiromuaponkcnr reggel egy csesze kisvinigu Fiizike tea. 30-ig TUDO ES LEGUn tea.il n6i es ferFifiivet tegyenek. a masod i k beten fllte'l. eserleg vrilrogarvn.-10. A rnasorlik hcren minden esre egy cscsze clrromfiitea leFekves elorr. A fiaral emberek a kuranak.15. BAKTERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy csesze valamelyik mentatdbol.ik. 16. 01.\zni kell.il 50 eves kor ur. 14-ig lDEGEROSITESRE. csesze ezalo] a ket csalaukura idoponr naljak javaslorn is lenyeges. '. 03.. 09.vagy borsmeut atea. Az egeszsegmegdrzo gy6gyniivenyhn3 eg)'es eleruei r ossze lehet cserelui sajar elhararozasuk szerinr.-10. 30-n<il. 03.incfiikukkfuren. vagy ka12.ESERE Egy csesze menrarea valarnilyen menrabol. 04.!-~g . 30~ra osszerillitorr reakeverekbol vagy ragadosgalaj-rea.·-11.-12. ezr forr. Ezr a magas vag)' normal veruyornasunk igy~ik. merr ebben szerintern cobb .15. BAKTERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy cscsze menta tea va lamilyeu mcnrribol.MU NEROsiTESRE Haromnaponkent reggel egy csesze orb. BAI<TERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy csesze menrarea. 04.is MiFii. 14 ev feletriek is fogyasztharj. 16.incfiirea miudennap reggel erkezes elotr.-12.lr 2-3 percig [ozni kell. BAKTERIUl'vIFERTOZES 03. esetleg valrogarva. 14-ig IDEGEROSfTES.-03. 16. HOLYAGEROSiTESRE A n6knek 14 eves kor Feleer hdrornnaponkent egy csesze cickafarkrea.ilra] segir a natha megelozeseben. 30-ig VESE ES HUGYUTAK A mezei zsurlobo] 02.. 16. eserleg valrogarvn. 14 ev alan nern az egeszsegmegorzo gyogyniivenykllrk 26 27 .-09. [omenta is nagyon sok bakreriu molo mentyIr MEGELOZESERE Egy csesz e valami Iyen mentatea. . 03. BELKIURfTESRE Eldrre valo este egy csesze eros hashajro tea. (- vagy ragadosgala]-rea.-04. l\ilIRIGYEKRE Eg)' cscsze kozonseges 10.-01. Haromnaponkent NYUGTATOMAK vag)' orbanchl- egy csesze kakuk. A tel i honapo'c ra azerr [rra rn a menrateakar.ES EPETISZTITAsRA Haromnaponkenc egy csesz e gyermeld~\. ameiyik 07. kiverel meg h..Ferli.15. 02. BAKTERIUMF ERTOZESM EGELOZ. Harem napoukent este erkezes elorr egy csesz« tea az alabbi osszererelben: 1 resz Ijl1dzs.inchi-. De a vadon rerrno vizi menta. hereu egy csesze orb. MIRIGYEKRE Egy csesze kozonscges 04. A gyiikerte. es ez.-07.~kik maguk g)'lljri. A kozbeeso negynaponk<~l][ egy csesze paszrordskate.Lrfalevelbol igyanak teat reggel.31.15. .15.

29 .. Iv[[T MIRE IGYUNK. EBBEN A FEJEZETBEN ARROL tRUNK.MELYIK BETEGSEGRE MELYIK . TDNETE[K ENYHfTHETOK A GyOGYNOVENYEKKEL. MEGELOZI-IETOK. GYOGYNOVENYT? ~ ~ NAPJAINK LEGGYAKORIBB I3ETEGSEGEI IS KEZELHETOK. MILYEN BETEGSEGEKET MELY MODSZEREKKEL ELOZHETONK MEG.

A nuisi k hashajro. ez is csinal szeklecer. A riszt iroku rat vegezherjiik csalannal. legahi. luitso oldalukar megnyomkodjllk korommel. lassan. ami kiiirito hanissal bir. de ha maskepp nines szekletuk. a szolo.cle- immu nrendszeriinket. Ha makacsabb ekcernaro] van szo. a gYli/tovdl/Jjll. rnelyek kel erosirherjilk fu nkciojaban z avarj. mint pelrl. Akinck al kalOJllmal rendszerrelen a szekleru rirese. egyik megjelenesi lorru. Csak szakuzletben szerezzek be.isban leva vlzzel Ieonten i es esre meginni. megelozeskent is ajanloill. Cyogy noven yek kel is keze Ihe rj ii k sze kre kedesii n ke t. JegaJabb eg)' evig kell folyarnarosan uran az lLtiflivel kell de hantolarlan gabonal:eleker (pl. reszelve szeklerlazfro. Eloszor is segireuunk kell saj.'lri(o hanisu. men a vcdeEgy tavaszi risztitoklll'. ejsz akara r.ik a mesrerseges <lllyagok. es ez reszbcn azert van.ogynoveny azonban nern ki. Az alma szab. gyogyfiiveket haszualjanak. a cickafark Az elegeelen belmiikodes kovercezrnenye a szorulas. kezesben. mas neven kaningkoro vag)' vad cikoria. A norma lis belrnukodes alapja a helyes nipl. ugyanis a kuryabengekereg mergezo.ill. C-vitalllint rarralmaznak.ikenjuk a borre. Ez a g). a citrorn es a nara ncs.ilobb gyogYllovenyiink. a k iserkeuo nedver r.bb rermcszeres anyagokat. allergia sokfele lchcr. hauem rendszeresen. egyevi .ilkozas: elegeudo rostos anyagot. Ezt sem szabacl sokszor hasznalni. mrn. sok zoldseget.is. Erre a borbetegsegre is jo az [Lrifi!: a friss leveleker megrnossuk.i lyozza a belnuikodesr. elsosorban azok. llj keleru beregseg. Kivalo ud iroira]. Ilyenek a csipkebcgye. ezerr kell bolrban lllegveLlni.ija a z elecema. szorulas es hasrnenes eseren egyanlm j6. az a Irna. gyakran aranyer kialaklilasahoz vezet. A hashajrokra nem jo raszokni. vag)' egy oran keresz tul ]00 "C-on valo kezeles uuin lesz Fogyaszthat6. A tudorn iny egyik nagy rejtelye ez a napjainkban oly gyakori. de akar egesz ejszaka is.ir. arnelyek sok A1. EIs6 lepes egy jo alapos "rakaritas". <1Z egy heten egy tOuon esre egy csesze mezei karang-gyokerer 30 l 31 . hogy az i rnmu nreudszcrii nk nem Llgy mukod i k. erneszresjavuo. mel). a gyogynovenyek kozii! a cyukhur. Ekkor egy reaska rui l fLiver kell ker es fel ell forr.ir szervezetiinknek Aranyer (SZEKREKEDES) kulonleges medon ke!l elkeszfren i: hideg vizben azratjuk 6-8 odn keresz rill. ahogyan kellene. Terrneszetes forrasok a szeder. Csak ket nap egynuis unin igyllnk meg belole egy cseszevcl. melyer Regen reggel i 2 d I langyos viz fogyaswls. de vanuak gylimolcsok is erre a celra: a szi lva. kec fogyasztllnk elorr. A harrnadik szeklerlaz iro gy6gynovenyi'lnk a mezei kntdng. Az allergia kezeleset a risznrokura folyrarni. papri k a .) A legjobb rnegoldas azonban az. eleg evenre kcrszer. ennek elegnek kell lennie. du ru mbuz.l l I i! Allergia A Fel viLig allergias vala mire ruanapsag. es azokar is valtogarva.ar) rosros zoldsegeke[ kell fogyaszrani. hanCI11 elsosorban szekletcsindlo. es a ribizl ilevel. egyik lcgkiv.lt is java solcuk az embereknek. Sok vasat es C-vitaminr tartalrnaz. fellangyosfeva fogyas1. mel).l is korhetjiik a sebes borre. f07.lval ki kell uzniink minden lerakodorr Idros allyagor 1I)t] rokrendszeriinkb61. Oka az . ha <1Z erkezesiinkkel rendben tarrjuk az emeszresunker. Vannak gyogynovenyek. de kovasavrarralrna rn iarr G hetnel huzamosabb ideig nern ihato folyamatosan.iul a rnusrrir. (Egeszben fogyasztva hasfogo. k III es nern ragadunk Ie a reve mozgun i ndennap. Ez a noveny csak nagyon kepes elmu laszrn ni az allergi. Az egyik legerosebb hashajronk (egyenereekti a szennaval) a Iwtyabellgekereg.ejuk. A fl'tszerek is lazirjak a szeklerer.

ben kezelesiikre eloszor egy alapos rlszlrokurar javaslunk 4 heten kereszrul a di61evel es a csalan te:ijrivaL Felvalrva kell inni a ker novenybol keszirlt te. Borbetegsegek (NARANCSBOR. A begyulladt. 10 percig lefedve tartju k.illyai. hogy ket liter fordsban leva vizzel leontunk ker evokan. A Fliss cickafarkot es koromvirigot annyi zsirral forraljuk 3-4 percig. sziirjek Ie. 32 " ad 33 f . rnajd osszesodorva a vegbelnyflasba helyez. egesi sebek es azok hegmaraclv.iln i. a beszfvod. A level hatoldalrin a vastag ereket meg kell koromrnel nyOJll kodni.. Nagyon enyhe hashajco hanisa van a feher akacvi d.ll cickatarkor (ebben leher rerrneszeres rnennyisegil vinig). torekeny barre szinren az orbancfilolajat aj. kuzben rn indig out iui]. Krernkeszfresre a cickafarkvirag is baszn. Naponta kerszer cserelni. Tobbek kozort a kerneny. reggel es este. Hilrdben t arrjuk. iilofiirdo vizehez hozzaadjuk. Ovaros:tn beleulunk. es aruikor Iangyosra kihult.is uran a felesleger roroljek le. Kozben mar lehet kezdeni a kulsoleMlndenfele ges kezelest is: • pattallrisolera a /dizihmiges gatajb6! kesziilt teavallemosasc. esedeg verzo aranyerrc egy langyos iilMH rdo llagyon jo harassal van. men az nagyolJ drasz rikus. Lehet az aranyerrc kenccsor is kesziteni 2 resz cickafarkbol es I resz koroll1vidgbol.irrljuk. • barna [oliola« a uerebulld ficskefil sz.inljuk.ikat. meg a zrirogy{iriin beliil is. reggelre lesz szeklere. OrbincFiiolajjal sikercsen • nnrancsbcrre. olaj. lesztirjuk. Sz. Felv. hegek elmulaszuisdhoz javasoljuk az orbdl1cfii.lndekosan nern irram a bodzahajcisrol ruinr hashajroro]. Torjek meg a novcny szartir. ezzel mossak <1Z arcborr napoma tobbszor. nern dorzsolve. Este alkalrnazzak. lOOTESEK.it.ijriva].iranak nedvevel vale ecserelesr. A cickrifar/~!.i lrva haszruiljrik a diolevel re. urrina a masikar. Ezt llgy kell csin. egy ol.ni. de nem torolkoziink meg.gnak is. Naponra 2-3-szor kenjek be a kerdeses borfelLderer egyenletesen. amfg <1Z aranycru nk gyulladrisa el neru mulik. egyik nap egy csesze dioleveltear ehgyomorra.rra cSI1lti1lgydidndb61 kesz irerr obliresr ajinlunk mesas man. haszualara eseren nem tauacsos a lakasr elhagyni. egy kis rneleg vizet at: cd6fi'u'd6 vizehez.3 percig kell fOzni -. es cgy-ket rorryanas urau leszurjiik. Ker-harom napi illL:\s uran ujbol felforraljuk a zsirt. egyik alkalommal az egyiket. lDOSKORl nORFOLrOK) borproblenw elsosorban belso eredeui. ne hClijon lei.lk a llni 15 percig.( j6 gyulladasgatki. Keszfrsenek naponta egy friss cscsze teat. eslefekves elorr igya meg. hagyj. MUTETll-lEGEK. a kiserkeuo nedvvel kenegessek a barna folrokat. Ez a noveny frissen alkalmazharo csak.ivallefekves elot t. Ezr ~HCdofL'trdat mindeunap megisrnercljuk addig. a csaLing). hog).\lhato. Figyelem. hajhulld. Este egy cscszeve] igyanak meg belole.okerre3r Iozessel kell elkeszueni! Leiras ralalharo a "A gy6gyteakeszires alralanos szalxilyai" c. Sziraz. arnen nyi ellepi. Megelozese legegyszeriibb a rendszeres szddetrol valo gondoskodassaL A mar kialakulr aranyerre a sebgyogyfto tltifitvet aj.Ii . ne Hzzunk meg. nehez szekler vezet az arany- er kialakulasaboz.in a vegbeJnyilast bekenjuk ezzel a kenoccsel. nuisnap egy csesze csalrinreat szinren ehgyomorra. Minden szekeles es fiirdes ur. fejezetben. Husz perc utan lefeksztlnk. • korpris j~jbiJrre. nuiteti kezelhero a visszer is.

Egy baratorn most iort vissza Magyarorszagrol.hszi k szereper a sokszor depresszioval is jar6 cukorberegseg kezeleseben.isik nev: gluk6z inrolerancia.ir resz leresebbcu raglalja. es Onre gondolok nagy szererettel. A gyermekI. a cukorszinrje lejjebb menr. anyagcsere ll1ukodeser segiti k. szabadgyok-fogo harasa miarr kiernelkedo szereper kap a szovodrnenyek kivedeseben. es an mondra. Kialakulasa robb rcnyczorol fLigg: leginldbb a raplrilkoz. vizelerhnjco. a novekedes A fejlerr orsz. a barricorn k iprob. [elenleg a vilagon 300 mil1i6 cukorbeteg van. Htilasa n koszonom! R. emellett megszunteti az idegesseghez tarsulo pszichoszornarikus panaszokat. ota ismerr. a cu korberegsegeben bekoverkezetr jorekony valrozasrol tudostr. ralaban Srfrvrfr 5-6 Kozel 20-as cukrorn 10 ala rnenr le. Szerencsere MagyarorsI. de ha kicsir srrcsszes napom van.isro] es az elermodrol. rna 500-600 ezerre becstilik a cukorberegek sz. Immunerosfro hatas<1nal fogva oszronzi a szervezetet a fokozort vedekezesre a karosan magas cukorsz inrrel szernben.ik. az I-es (inzulinfiiggo) es a II-es (tablerr. mine pI.1 Gyorgyrdb61." Napjaink egyik nepbeccgscgc.. a k kor Illegi nog.es epenuikodesr serkento.isok eredmenyekepp hamarosan fekiltja egy m. es ez a szarn 2030-ra megduplazodi k.s arnelyer valroz o expresszivirassal megjelcud kiser.is epermi kodes ugyanLlgy resze. Jelenros krornrartahna szabdlyozza a vercukorszintet. Mivel mi nelketten cukorberegek vagyullk. N. a meregtelen ircsbcn. 130 ezerrol 207 ezerre josolhato. m i nr a cukorberegseg maga.ima a ma i 7 milliorol IS milliorn fog nOl1i 2030-ra. a Cll korberegseg megelozesere is j6k.erepe a I11Ltlr zazad s Evek ora sokan isszrik rendszeresen a Diabess-Cyorgyrear. A cllkorberegseg dell nfci6j.ilharok a Diabess-Cyorgyredban. Fontos szerepe va 11 a majk. 6 V<lSarolt . Isrnerosom sok j6t ha llot ta m a Gyorg)'te<\a cukra miart vasarolra. Csokkenti a vercukorszi nrer.ig is a kozepmezonyben roglal helyet. es sejresek szerinr az elluzas.igokban. -J/e v. orbancf(l (hyperici herbal elsosorban kedelyjnviro harasanal fogva j. N agyon val kapcsolatban. vercu korcsok. Kanadaban elck or eve.irosodas megelozeseben. mcrcgrclcnfro hanisu. mirol a lu kul ki. L.ilra a Cyorgyre. dellnfci6ja a koverkezo: "olyan komplex a melynek hatrereben reszleges vag)' reljes inzulinhiany .ingk6r6gyoker (cichorae radix) legfourosabb haroanyaga az inu lin. fonros szerepe van az errendszeri sI. Mar az okorban is isrnerr volt. Norvegia. Ker ripusa van. melyekben fr6jllk a rea harris. 34 35 . AI. Mosr abbol a szamtalan koszondlevelbol idezunk. Awk a novenyek.\1- kozorr vall. vizelerhajto.isolo s7. A ki lacasok karaszrrofa lisale a Fekete konr inens. K.lr az ujabb mersekelr: kurat.ovodmenyek es a reti nopatia megelozesebell. A kat.lncfiigyoker (raraxaci radix) erneszrest el6segfto. maj.es/vagy nagyer-Id rosodasok kisernek. akriv elerrnoddal es gy6gynovenyekkel. es beszarnolnak az ererl menyeik rol. anyagcsere-betegseg ugyauis nagyoll osszererr. kialakulasanak.6gyiralli. az egyik legalacsonyabb glybelll iris indexii osszererr szen hidratvegyuler. es meg rna is rejrely az orvosck szanuira. A fekete Monya levelenek (rnyrtil!i folium) SZCllhidrar-metabolizrnusr befoly. Nem rudj. nern rudjak g). rest mozjnissal. gyulladascsokkento. a varharo novekedes 20%-os. Naponra iszorn a rear. llyenek ral. Ec-u«. Afrika orsz agaiban a cu korbere gek sz. szovdd menyei nek keslelrereseben sokar rehetu nk a helyes t'lphil kozassal . T. melynek III iikodesc a koverkczo elveken a lapul: A csalan (u rr ica dioica) levele verrisztiro.ir.kenro. a feludrr lakossag 30%-ar eri nr i. A nepi gyogyaszat regata haszn. melyek at. AI.. Percenkent 6 ember hal meg a cukorbetegseg altal okozotr szovod menyek kovetkezreben. a hib.ill.Cukorbetegseg A cukorbetegseg allyagcserezavar. Mcgeldzeseben.imar.ilja a ClI korberegseg kezeleseben.ival is kezelhero). . de a hajlaru is fontos szereper jarszi k.

. Sziovellifl I have already ordered from you the rea T Zs. de fogy tam is a rea iv. keruljek a penge huszrui lar. Szeged ram Cli korbeteg K. I vole az CrIck. drj.it. meg. A re. .. vag)' a folotri erteket produldl. es az inzulinadagomat a felere csokkentertem.6. ~ E.ra 2 csomag Gyorgytdt?) es nuir fogyt<\n a keszlerem. Egy reszer vagjak fel aprora. Viseljenek kenyclmcs cipot. ugyanis az ehgyoll1ri es a delurani vercukor erteke 7. hogy normal dieta mellett egyreszt csokkenr. A. z. es nagyon j6 egeszseget kivdnu nk a rovribbi eredrnenyes es felbecSlilheterlen ertekll munkaj. Tiszte1t Gyuri B. lerakarva allni hagyjuk 15-20 percig.4 lett. neki.a keclelyallapota is. kodik. Tobb mint ket eve Fogyasztom a reakevereker.5 kozarr v. eddig ketto for d iaberes over a year ago for my father. es ezr eveken ar semmivel nern slkerulr elerni.. Negyedik a lkalomrna] rendeljuk a teat. a Illasodi k bogre LLr. Hihererlen.. Ezzel <1 fozettel mosogassuk i\ h~bszAra( a labfejer naponta h.i..ini napon. Kisfalllha!m eredmenyeivel! Cu korsz iutem a kezdeten 8. agy . eddig nagyon bevalr. Ma reggela harmadik bogre udn . es m iot a issza a edt.-fle L. Egy nuisik rnodszerrel is hatekonyau gy6gyithat6 a fekely: a lefornizort majd lehurott diolcveler tegyek a nyilr sebre.9. de arniora az an (eaiat issza. Zs. Jl1osOIullagytlrollrlr Korabban mar rendeltem Onokr61 Gyorgyteat.inak rarrani a cukorertekel<er.ta revekeny- nehezen vagy egyalralan ncm gyogyulnak.~k meg az allgusztust.7 volt.ibol naponta 2 dl-r ~ogyaszrok esreukent etkezes ur. as vercu korrul kiiszkodok.ir a lib seruleseir: Ill" j. mclyek es sokszor a keru!ni kell kesz lretr gy6gyrdt. es bizony az evek ora ll1agas cukrom igencsaklecsokkenr. T M. Napollta Friss f8zetec keszitsiink. tegnap pedig 4.1cSi! 2 h6napja rogyaszrom diabereszteaj~\r. Az erek besziikulese miat t a verkerina Libon fekelyek alakulnak ki. Balatonnlnuidi Szeremek zacsk6 nagyon cu korberegsegre hatckony az Onok Ourol 4 Sz. Ezuron szerernel~ edesanyarn reszere ismerelten Gyorgyrdr rendelni..\r a megengedetc erteker. egy h6napja taUlta III a Gyorgyteara. kozel 30 eve cukorbereg. Lib csoukolds.imomra yO\l please send us two bags of Gyorgyi rea? UvLir rendelrern robb III i nr egy evvel ezelorr a Cll korbcregsegre valo rcabol"" cdasaparn reszere.. J"N de I volrak az ereumenyeun .. K. NflgYIJJzsoIIY.err gy6gyszert szeclek napi 2xl szerner. 'The tea really made a big difFerence. K. aki cu korbcreg. kezeljek azt diolevellel: mosogass.b. Dioleveler gy6gyszemirakban. A gyogyrea FogyaswisAval sikerulr arlagosan 6-7-1'1" leszorira ni. es a kozerzere is sokkal jobb.8' hirCd van! Koszonom a segitseget! leszorlrani. nem rudoll1. Mindev. megrendelni a Gyorgyreac csomaggal itram..ertheca m6don . Pees Edesanyam inzulinos. E..5-10.sanY. megrendelni neki ezzel Could E. Kb. tip 10-11 veretkezesek udn S. Z.} Egy here megvasarola Diabess Cyorgyterit. ez.trosan pediku rozzenek.inak ovatos mersekle se is.ilhaco..Gl[ ~ellett beadnonl ket f~ljta inzulinbol. I107..isa alan. illctve dorzsoJj€k bele a borbe.ik a Fekelyes l.::eppen reh. G. es . Iorrasbol B. ami t kb. viselrerek Oil ir. Ehgyomri erre]«: 8 hirCd volt. P. ~olrl11emes. Szartrsak meg szellos. parnutzoknir. egy 116napig ittarn. Az ertekern: 8. Nelulny here.111<11' 20 eve inzulillos Cllsegitsegevel egyenst'dyban R. Ilyen kedvezo erreleek escrcn lassan szoba joher a vercukorsziut-csokkenrf rablertak eddigi adagolas. lll.7 es 8. Saj!los neha most is ingadozik 5. Csal. hogy C7.ibat terdtollefele diolevelbol kcsziilr.ihoz vezetnek.ott . magas cukorszintrel de llleg igy is nagyon egyideje kiisz- Tahln azeleremet is rnegrnentette a teaja. es gy6gyszeres kezeks alatr all. nagyon reg nem voir ilyen alacsony. sem lepi . . ami nalam mar neluiny nap win is igen j6 erecimenyeker a cukorszinrem esz revehetoen kezdert csok kenni. ket here issza. keszirmenye. [mil' kevesebb iuzulin kell.lItozilc A tear haszn.isresZ[ <illand6sulni L\rszanak ede. Persze dierazom es gy6gyszert is szedck. G)lOI" . tiszra. A rea igaz~\n nazv _ ". Az elso bogre ucani napon 5 eg)'seggel csokkenc a cukorszintje.. Uj adagra van szii ksegilnk. Nekem viszonylag magas voir a cu11-13. sz. egyik gyakori es sulyos szovacllllenye az bib. igy a Cli krom 19-rol IO-re csokkenr.. Ov. Nagyon halas vagyok Onnek ezert a csodaszerert. j6 eros reaval.lejjebb egyCm cobb kg-tol rnenr a cuk ra. rudja es az Onok tdj. Debl'eccil Edesanyink korbeteg. leverr vlzzel.. megsem segircrt. de hagyjanak nehany uagyobb lcvelckct egeszben is. Napi 3-4-szeri kezeles m. es 8. Igaz'lbol (sak herek Il1ldva v<ircunk volna eredmcnyr.i n.ihoz.5 ell. sz.ir egy par heren belli! larvanyos ered rnenyr hoz. -14 kozou J(ecl'kI!1JIit Evek ora mag. C.5 kozott F. egeszseges leveleker szedjenek. gy6gynovenybolrokban vasdrolhnrnnk. hogy osszefLiggesben van-e.J . Gyakran 14.. megscm bnruk A cllkorbetegseg lin. Jelenleg 5-8 kozott moz ognn k az errekek.ilva ingadozik a szinrem. Pies Szerernbn maggal. J6 az emesztese az6ra.irjanak rnezfr lib. l'o71tgcJlaSJ'zisztclIs. vaszonzacskoban drolj<ik. Diabetestdja csodar rerr edesany<llll Hi hererlenii] j6k az eredmenyei. lefekves elor r. szoros vercu kormeresek kon [1'01. B. Edesanyarn es a magam neveben koszonjuk Cyuri bacsi tanacsat.iraz helyen. 2 csooriilok 36 37 . es mriris javult a cukorszinrje. B. viszout llgy n'i ni k. es hasznal.E. MindellJ.fogyasztott<l. nagy risztelerrel R.5 kozotr. 5. a barna rozsdafol tos level ncm j6. J.i nr. de ezr eddig is rerrem.6. Budapest korszinrem. U lasaval.iromszor-negyszer.lll1 cukorertekei.. es 2. melynek erreke minden elkepzeleserner felulmulra. D. Egy ismerosomrol kaptam ker dobozzal. meg hornokban vag)' puha gyepen sern. T. Az egy hete tarto Iogyaszras ut~\n vercukorrnercst vegeztllnk. Ha ll1agu k szed ik. Ha peclig mar kialakult a seb.imunk.1l6dotr. valrozasr hozorr. cukorerrekeim teljesen l1ormaliz.OZlSO. Gyomaeudrdd Nemrcg rendelrern Onr6l Diabess cdcsanyamnak teat cdesapam nak. a tavaszi diolevel nern haszn.err nagyon nagy haHval es tiszreletrel seget ilyen kiran6an koszonom veg7.. dlabeteszes ges elegtelenlesz. pupozorr reaskanril diolevelet leforrazunk 2.Kiildene B. \'{!e would need a new supply. es sikerulr is megszabadu lnia. kb. A diolevelrea lemos6 igy keszii]: egy melyer azora is lelkesen fogyaszt.

hasznalni. Sok problemarol 6vj. amig a hasmenes meg nern SZllni k. csak egy-ker percig. gy6gyrdkar. Egy pupozorr re.iskamil szriraz dioleveler 2.i mos problernahoz vez cr: epeh61yag-gYlllladashoz. akar szekrekcdes esere all Fenn. amig a szekler normalis allagll nern lcsz. Eh hez megFe!el6 men l1yisegii rosror . fOI1[Os.5 dl forrdsbau levo vizzel leoutunk. EPE. de meg rnegfelelo hogy etkezees asvanyi mcn nyisegti a felesleges kaloriak hizashoz vezetnek. a majon es az cpen kereszt ul k ivalaszrjak a feles!eges es bros anyagok ar. Langyosan kel] reggdi elorr megi nn i naponra egy-kct cseszevel. a kokenyrerrnes vagy a lekvarja hasfog6. abbol gazdalkodik szervezer unk.m. ha a szeldetl'1 k rendben van.ihoz hasznaljanak dlolevelbol keszult teat havonta egy-ker alkalomrnal. hogy ne hanyagolj. zoldseget cs gyiimiilcsiit kell fogyasztanu 11k. rok fogyaszt~sat. de nem eleg helyesen kivalaszraui az cledell"l n keto a kon nyil emeszrcsrol is gondoskod nun k kell. A nem kielegito erneszres sz.ir ll1egcm- vag)' megdarrilva egy kis vizzel lenyeljir.I I 'LI 1 Emesztesi problemak (MA]-. 15 perc unin fogyasztjuk. Csak addig kell Az imenr litertilk az almar mint szeklerszabalyozo gyogynovenyt. Fazes uran fedo alate kell rarrani 6-10 percig. REFLUX) A j61 nni kodo ernesztes eppolyan lyes raplalkozas. fozni kell. A kokenyrermesr vagy a lekvarr is csak addig kell enni.ik el a szckleruker. Fonros. igy harekonyabh. epekohoz. Keruljii k a szensam. mint Belhurut (HASMENES) k az ii res szenh id raHasmenes vas iralokar. A kokenyvirag hashajro. Amit mcgesziink. A belrend szer mil korlesenek norrnalizalas. Hasrnenes eseren egeszben. A vads6ska magjat meg is lehet ragni. sos vizben fotr rizs szinteu segithet. es gondoskod- a he- szenh idrator rart almazzon. Wgezetlil Hleg annyit. majdleszrirni.ik meg magukar. Az erneszres sorau szerveink hasznosicjak a bevirr raphllckor. esc ten rarrsunk igyunk szigoru dierar .magjar. mivel azonban eleg laza. sii n k kiegyensulyozorr !egycn: feherjeben s6kban gazdag. mig a hasrnenes tart. A. Kerulji. hcjastul kell fogyaszrani naponra 1-2 almar. junk elegenda folyadek fogyaszrasarol. A vads6ska . 38 39 . mint minden magat. Egy te.iskantil vadsoskamagor megnlgunk. keyes.c. ugyanakkor a vesen. puffadashoz. gyomorsav-alulvagy -nihmikodeshez.is neven lososka . PUFFAOAs. lernkarjuk. akar hasmenes. J6 hasfog6 a vadsoskarnag [eija vag)' a kokeny rerrnese.ES GYOMORBETEGSEGEK.

inchitear lelekves elort es egy csesze fcherabevi rag-teat napkozben b.Gyomorsavtulten es. Akinek keves a gyomorsava.ilyto re.isan. hOSSZLI avon kr6nikus epegyulr ladashoz ill. re I leggyakoribb oka az idegesscg. arnikor mar elmult a problema. Ak inek rehar gYOll1or. ebbol robber nem szabad inni. Az idegesseg oldasara ajdnlom az orbanch'itear: napi egy cseszevel igyon az. Ket-harom her a lar t a rekelybetegseg elmulik.ilo gyulladasgarlo is. heri 2 cseszenel lema.vagy nyombel fekelye van.~g a baj. Mindker eserben javasiorn. pang benne az epevaladek. Ihatjak parhuxa mosan az orbancfuvel.sban van. Arnikor az epeholyag gyullad. majd a savrulrenges es a gyomorfekely. Eunek koverkezreben alakul ki a gyomorideg. elegeudo hereure egyszer reggel ehgyomorra egy csesze aranyvessz6flibol keszulr teat meginni. Sz. kerti izsopbol keszi. es a [ekely nem fog kiujuini. az eredrneny is ugyanaz lcsz.i It teat igyon naponta barrnikor egy cseszevel. de akkor null' eleg belo!e herente egy adag. epeko kialakulasahoz vczerhet. Ha nines alland6sult problema.bb kec herig kell folytatni {lgy. mert ez a ker noveny kiv.iuchi. a stressz. kulonben meg hereure egy-egy visszarerher a prob- savcsokkento a Feher .i. Radikalis vag}' eserleg m. hogy minden nap este lefekves elorr egy csesze teat kell meginni. A nuisud i k heren minden masnap. Heri egy-egy csesze tear meg keJl innia. Ilyen mennyiseg meg rnegelczes celjab61 is j6. gyomorfekely. Hat herig Fogyaszthat6 ez a rea szunet nelkl'd. Akkor is kell emlekezreronek inni a teat. 40 41 . Az epeholyag gyullad.ivn l is igyanak csesze teat emlekezteroul.i! meg cick afark es orbancfii 1-1 aranyu keverekcvel is kell urokezelesr vegezni.lnren k.irvaesaLin re. Az urokezelesr legaLi. de j6 a savanyu bor is. llyen eserekben a koverkezo kt'l rat javaslom: napi egy cseszevel egy heten kereszrii I. napkozbcn egy csesze Feher akacvirag . A gyomorfeb~ly elrnulaszuisrira a Fekere nad.ig teija. mar nem eleg a heti egy csesze rea.ija. a hannadik heren minden 3. a pn nnszok elmulr. puJfadashoz. urana ugyanilyen hoszSZLI sziineret kell rarrani. nap kell iuni egy-egy cseszevel. esre lefekves elorr. ami savfelbufogesr jelenr. men k iuju] a fekely. legfeljebb 6 heten kercszrul. Ha esak a pu fbdts. eleg a srresszes napokon megin ni egy-egy cscsze rear. epevezetek Ha az epeb61yag nern ti ru l ki teljesen. Csak rnerrekkel. az noveli a gyomorsavterrnelest. igyon napi egy csesz e orb. Ez a kura a robbi erre valo gy6gynovenyb61 is e1vegezhero ugyanilyen modszerrel. Ugyanezeket a reakat javaslorn a refluxra. sz inren merrekkcl a Iekerekrive. aki nek ilyen problernaja van.irmikor. hogy A gyomorsavt{tirenges Epeh6lyag. esre egy csesze orb. De ekkor sern szabad a teaivasr abbahagyn i. illerve am fg a problema meg nern szfi nik.ija is j6. De llgyanilyen j6 a sarles gamandor vag)' az czcrjohi rea]a is erre a celra.ivdlo savcsokkenco a feher akacvir.i r epekove is van valaki nek.

el azonban csinjdn kell banni. szamolni kell. abban van a robb A'L egyik hat6anyag.on lei is probrilharja a harasukar. a masik -alkalomrnai orbancfiibol kcszult teat kel l inni.t<it .in is erdernes egy p. Kapacitasa lIgyan tu! van mererezve. am{g a gyulladas el nern mulik. keszltett rear masnaponkenr is csak egy es herig szabad iuni. EZ7. Azcrr j<1v015010111. AlraLi.isu gyogynoveny is elegend6 a bcregscg megelozesehez vag)' megs7. hogy az verhigit6 is.. Amikor ezr az eges7. men csak akkor oldodik ki belole az egesz har6anyag.iskep- pen reag~1l egy-egy gy6gynovenyre. gyokerebiil keszult teat akkor is inni kell a kura alatr. hogy valaki nek az enyhebb har.ijar.lsokra rna mar kivrilo gy6gyszerek va nnak.. Az enyhebb.i·. napi ket cses7.. sa hi. kurar befejeztek.Majgyulladas. A kura :bal'OHl hetig ramon. Ha a dioleveltear a m<\j nulkodeser de a lefrrakar en kiviil meg sz.nos szabaly egyebkent az . vagy a gyel'lnekLil1cf{t leve]e.hogy eserleg probri ljanuk k i L11~lsik gyogynovenyr is. Eldfordulhar. es aki gonclolja. arnelyik vall a majberegsegekre. a gy6gytdkat ehgyomorra kell fogyas7. ennek a hnr. A keserii anyagok segitik az epeholyag mukodesec. mint az endfviasalara.iva l is nem isszak. es a rna] nui kodesenek is sokat ha szn. rnerr m inrlen ember rnis..ilnak. Ezerr kell enni minel robb keseru anyagor rarralmazo novenybol keszulc etelr. a gyernlekLlncFli Ezeken a gy6gynovenyeken noveny is van. azr is csak azaz kernaponkent egy cseszevel..ir napig inni. A rulzort alkoholfogyaszrasbol eredo majnagyobbodasntil is leher segireui ezekkel a gy6gynovenyekkel. haroanyaguk jobban kiold6dik. A gyernlekLlllcfli gyokerer ker percig fozni kcll. 42 43 . de legalabb addig. nem szabad meginni belole. egy heten haromszor.ntetesehez.tani. az. rokeleresebben felsziv6dnak. de azcrr nagYOll keIl vigyaznllnk d. nem Ierrozesbdl credo gYlllladasokra eredrnenyesen hasznalharok az alabbi gy6gynovenyek. hogy a m.imos mas segfti. megnyugratja es lelohaszrja a megcluzzadt m.i s. j6 hardssal rartorn aleghare- konyabbnknak. Ez utan a harem bet uran luiromnaponkeut egy henapig felvalcva egyik alkalorn mal cickafarkbol.. tehsir gy6gyszert szed. Erdsebb gyulladas eseteben a dlolevelbol keszftetr teat [avasolorn. kulon-kti.A gyermekLincfii leveler egy a nr ibiorikumos kura ur. A gyokere a harekcnyabb.lI) igyanak egy honapban legalabb egyszer a gyermeklancfl\ gvokerebdl fOzott reabol egy cseszevel. hog). Peldaul a gyermekLincfii levele vagy gyokcrc. amfg a gyulladas el uern mulik. A ferrozeses JmijgYlll!ad. les z szo.ene[ robber A diolevelbol Meg annyir ha valaki verhfgir6 a diolevelrol. es m.okro] Arn ikor rnajd a novenyekrcl is (rok. alland6. vagy kell robbszor inni ezerj6fiivel vagy feher pernerefuvel izesiretr teat. majnagyobbodas FOL1[oS Ineregtelenit6 szervunk a rna]. ezerr ilycn eserben rnindenkeppen orvoshoz kell fordllini. utana a kurat gyermeklanchi-gyokerrel kell Iolyrarnl addig.ijuk j6 mLLkodeser megorlzzek.

es a koszorllcr elmeszedeset is megszLinteti.frjiik a koleszterin problem.' iutasu gy6gyszerekkel kezelik. es ezdlral uz nem fog j61 zarni. KerUljiik a t{Lis.i]a. de ennek az dkesziresi modjaval vigy. KCds61eg a vadgeszrenyebdl keszulr kremer es az orbancfiiolajat javaslom napi robbszori bekenesre.ilIati zsiraclekokkal szcmben.igan.lZ n lmuecerbe. heti egy-b~[ csesze tea fogy.It aztarni. magas vernyomashoz vezer.1. lagy vizben szabad 12 orrin . Ez a noyen).\k le az i'lveger.iv miikodescr segiro es az ereket tiszrlco mrisik nagyon hasznos noveny a feher f~]gyollgy.igosan zslros etelek fogyaszras.ira mla ni. a magas vernyomas kivalo gy6gyszere. Csak egy bajuk vall. Napi egy cseszenel rabbet neru kell megillili bel6le.ijar. nem ragitja. az els6 sZ3mli hal. Ezert fontos rehar. nagyon kellemerlen a szaguk.. A galagollya SZiVrltlllllSr is szab~i1yoz.irrsak be a kezu ker az eccrbe. Megelozeskent is jol leher al kalmazni. re. hogy a rrad icionalis fzvil. ez nern olyan eros illaru. mel). ez is korlatlan ideig fogyaszthat6. Ak. Esre m. mel)' korun k nepberegsege.r.\gj.isunkat llgy. Csokkenresere a fentebb ern lirerr Sajnos a hag):omanyos a koleszrerinszegeny pal ereinkbe. fdig lesz FokhagYllJ.. Gy6gynovenyeink kozul koleszteriucsokkenrd harasu az oszrorus veronika es a ryukhur reaja.illapor is javirhar6. ill.alyozza annak a k ialaku lris. Z. Calagonyaval ez az . arnir sokan nern szeretnek. Akinek nines mega kacl c "'" semJ1li baja.. Erdelllcs idonkenr ezekhol is egy-egy nlkalornrna 1 fogyasztan i. hogy az aort abi llenryil meszesedik el. Utana eleg J-2 herente inni belole ernlekezreronek es megel6zeskem.naros errekec. Naponra 3 cseszevel is ihatnak beldluk. Ihatjak oker Felv. A rueszesedes okozhat olyan problcmrir is.inak van egy kiilsoleg alkalmazharo leherosege is: 2.es erreudszeri beregsegek. erelrneszesedesrdl beszeliink. Aki hajlamos a meszcscdesrc. A sz.in rarrasa is nagyon lenyeges dolog.nlom napi I cseszevel.ir azounal is alkal mazharo. hogy a veroerek falaba zsirszenl anyag (koleszrerin) iv6dik bele. fgy kb.ir. es kenjek be kerszer-luirornszor a ker nyuk i uroerer.ir. Legrobbet az egeszseges dpLilkoz~lssal es a helyes elenn6c1dal reherunk.ikhoz .1. hogy elerfonrossagll exigent es rapanyagor jurrassou el a 300 billie emberi sejrbe. segftik a sZlvl1llikodesr. Tcgyek bele . Mindket noveny nagyon j6 hards al van az erek ciszrfrrisrira. a jobbik v. . Gyakori es Lljdalmas erberegseg a visszer. amig esak haszn. riszt irja belii l ro] az ereker. A medvehagyrna leveleibol salarar is lehet keszlreni. a szfv. Aver visszafelc is Fog . Az erelrneszesedes lenyege.1.es errendszeri problcmara a legharasosabb gyogynoveny a galagonya <\nmll a ru lajdons. ha mrir kirisztulrak az uroerek.!V izrnai rugalm<lsak. hagyj.. Ez is segiri a 5Z!V ll1iiki:ideset.ibb hcten kent eg)' cseszevel. koverkezmenyei a rrornbozis. ha az erekben akadalyralanul araillolhat a Vel'. szivideget n)'lIgrar. A gahlgoI1Y'] a koszorueret belulrol [ISZtltJ:1 k i. Bels61eg az erdei malnalevel teaj.in uuuis. a szivin larktus. a rnedvehagyrnarol.. Minden sziv.]val az al maecer. agyverzes. anug nem csokken a koleszterinszi nr a k iva nr mertekig. illerve a z salytit. hogya szfv es az erek izmait rllgalmasan rarrja.ilj.il fogva. A rcrna fonrossriga III iarr nyornutekosa n ujra megelllI. szi nreu nupi egy cseszcvel.irol.ivon errendszeri problern.5 ell almaecerer onrseuek egy fellitert's beforresuvegbe.i.ik a·l.n id6s emberek sZlvere is. Ezt a csodalaros munkar csak llg)' rudja j61vegezn i.1 vernyorn.k benne a fokhagym.. Egy nap alatt 9000 liter vert pum- '" A ver6erek es az aorrak riszr. A magas koleszreriuszinr lIg)'anis hosszu r. es edltal nem vekonyirja el :IZ erfalakac. Egy-ket her a larr erezhero javulris rnurarkoz ik majd. herenre egy alkalommal isrnerclje meg azunin is. vag)' fele-fele ar. t iI f Errendszeri es szivbetegsegek Egy ember sztve 70 ev alarr ker es fd milliardszor ver. a szrroke.inyban keverve.ilrva. els6sorban az olLvaolajar az .iluak. Ha nem vigyazunk ra.ilrozar. [(~szeslrsiik el6nyben a novenyi ohjoi<ar. oldaror.i r. vagy na yon idegesft6 11111 nka helyen dolgozik. sokak elerer megkeseriti. Arn ikor az erfalak rugalrnarlanua v. . magyar konyha nem kedvez de kis odafigyelessel rnodernizal harju k raplal koz.". csak nagyol1 megrerhelo a munk.lk Fel Feicelltis darnbokrn. an nak is kellene a~gon)'ar fogyaszta n i.\r aj. 44 45 . es ha a S7. A fend ker noveuyen rul meg eg)' par szor irok a fokhag)'lll.h61. Ugyanllgy. g A koszorllcr-szll cu erer a fa Iiban erraglro I " ""I "1 'I a .irj.izni kel1.ilokok Magyarorszagon. v. napolHa 100 OOO-szer.~szdsa j6 harassal van a stresszes elet1ll6dot eiol< es . Csak hideg.\g harmonirija megmaracljon. csokkent ik . hog l' aver koleszrerintarralma ne haladja meg a Idv.. A nyakunkon levo ker oldalon elhelyezkedo aorta riszt. mint a galagollya. illetve dieranak.. Tiszursanak meg 6-10 cikk fokhagyrnar. eltarad es mega!l.ikar fogyassdk a megjelolr m6don. legal.

a kepzert feiv<ldrl6k a teljes viragzasban levd galagonyat nern veszik at. azok clveko. mint ahogyan azr viragzriskor terre.tiszt itja az ereket minr a gy6gyszerek. Az etkezes elort ivot. Orvosi ur.iricaskor nem lesz mar reljcs errekti gy6gynoveny.in. A galagonya viragos agveget azerr igyirom. men a sz iv es az agyi kis erek. ha a reaivas megkezdesekor ellenorzes mellen mar ll1egbeszelik a reatogyaszras az orvossal egy-ker azr. men a rerrnes eresekor az . (korrol tLiggedeA magas vernyomas erosen fesziri vernyorn. ki van nyilva. A galagonya csak rnagas vcrnyornasnal haszualbato. 160/90 Hgrnrn-nel kemaponkenr igyon a reabol egy csesz evel. sz. megeldzes a galagonya viragos . Ez urobbi "rudasa" segir megelczn i a sz ivi nfa rktust. vag)' e folott vall. szabalyoz. az egyeb Alkalrnazrisuk sorau saj.. amikor a viragok fele mil' reljes viragzasban van. Kezeles. niil) 130/80 Hgm erfalakar. vag)' joval lassabban fog a ll1agas vernyornasunk az egyeb karos harasok koverkezreben kialakulni. neh a-neha iszun k egy cseszevel belole. nerncsak a l11agas vernyornasban szenvedoknek. amikor veruyornas als6 erreke 90. szivideget nyugtar. A gabgonya magja viszonr megszuncerl gokec. A galagonyaviragbol keszu lt cdr llgy kcszfrjuk. a kkor is sokat tetrunk az egeszsegi. erelrneszesedes nern dgirja azokar. bellilrol. ezcrt nem cda dolgozik a noveny. nern. Ker elreres van kozotriik: a rermesben nines szividegnyugtat6. Kb. hogy ker es fel deci forrasban leva vizer raoncunk egy teaskarnilnyi novenyre. es fedovellerakarju k. Eloszor a &alagonyar61 irok.is derek. es szriritas kozben elvinigzik. a nap barmelyik szakaban. Ez agyverzeshez .iu. Ez a noveny szeruu em egy csoda. szerveker es az iclegeket. a ruasik fele meg esak bimbos. A magot meg kell torni. Ez a rca keszulher fagyongyb61 is. ha I'ligalm3sak. Ezert j6.ist. konynyebben felsziv6dik. rnajd lesztl rjuk.1gvegben mar nines nedvkerlnges. a A galagol1ya vi rages agveg a kovcrkezoket csnk lcenti a vernyorn.inkert. Ha egy heren egyszer egy cseszc teat elfogyas7. Az n leghelyesebb elj. koverkezok a szeri nt hasz nalja a galagonY<Hdk valarnelyiker: minden harmad ik !lap igyon egy cseszevel.lr~b. A k inek 140/90 Hgmrn felert van alland6an a vern yo- 2-3 111<15a.ir nem szabad hasznalni. 10 percig a fiivon hagyjuk a vizer.ic magllkon fogjak eszrevenni. hanem a szfvbcrcgeknck is.in h6napja ellen )6 . de ennel az erreknel mrir m indenkepp orV05hoz kell fordulni. A megeloz esre hasznalr rear eleg ketheterikenr is inni. Azert kell ilyenkor szedni. a szfvizomelhalast az agyverzest. Az uzlerekben kapharo g~llagollyaknal ezr a szempol1wr szigoruan berarrjak. es van egy nagyon fonros rulajdonsiiga: a sz iv cs az erek izmait fugal masan ra rrja.iszedunk a vidgz. 46 47 . Ingadozo vag)' alacsony vernyoruasn. A rohan6 elermod nagyoll megterheli a szfvet .isa jar.Magas vernyomas I Egeszseges ::IZ r· telnorr ember Ill.tllnk norrnalis vernyornris mellen is. ha heti egy-kec csesze galagonyatdc megiszullk megelozcskcnr.ighoz es a levelhez eg)' kis gallyclarabor is hozz. rnegrepednek. hog). es egy teaskanalnyi nyugruto az crroIllagot es nem pattannak el.igvegbol keszCdr reavalleherseges.il a galagony. merr a vir. Ugy<ln is az a k is agveg meg taplalja a viragor. nem fordul elo az elhalasu k.t tea jobban. akkor is. Kulonosen a koszo- es ez azz al a veszcllyel nyodnak. nier tisztftasaban jelesked ik. nui I' nem rarralrnaz anyagokat. ha egeszsegesnek erezziik magllllkat. de ha nagyol1 rit k. illetve viragos agveg. A galagonyab61 az egybibes es a cscrcgalagonya egyforman j6. rudja: szfvritmust cz lenyc- ges hdonbseg a galagonya elonyere. exert erdernes ctkezes elotr inni. A galagonyatermesbol keszult rea ugyanolyan j6. mint a percig f6zni kcll ker es fel deci vizben. men a celjes vi ragzasban szedert galagonyavirag megbarnul. infarkrushoz benu lashoz vez et her. es erkezes elorr lassan megisszuk. hogy onok nek melyik Ielel meg jobban.

isi rnodja ennek is ugyanoIY<ln.izrarjuk.lk akkor viszik Ie a cukorszinrer. hogy a bel6le kivont vinpocerin nevil anyag a sobk .il 'LI i I 180/90-100 Hgm 111 vemyomascrrekncl mar mindennap meg kell inni egy cscsze rerir. a feher fagyongy cs a Ids rei izold mereng unin leirt novenyek hasznalara elorr kerem.1nak haszn~llrak.st ~rnek el vele.u<lnyban azonos hadslLakb6l. A pas1. Vag). amelyik a legjobb nekunk. serkenri a szfvrrnikodesr. A masik nagyon harasos gyogynoveny magas vernyoIm1sr3 .I In i.ir a feher bogyorerl11esr sem szabad rdnak haszmilni.1t lehet rokozni az lLgynevezett egYlittes hat~issal.ival vag)' L. De h<1a hideg vizben azratorr fagyongyot a mar elkeszitett es kihiilt galagonyaval keverjl'd< ossze. szabad h aszn . flyen keszlresi m6d LH1. igy a gyenge vernyolllasesokkenrd hatasarol is.Ujuk.isu. a kis rclizold .igvegec. hogy 6-8 orrin keresztul hideg vizhen . Esetleg meg lehet kerdezn i az orvosr. Sot haszn. az alacsony vernyomasr meg lejjebb Vi5Zi.lassirja az . rudjuk arnikor majd azokat szliksegiink . de j6. egyebkenc az resre. vizelcchajro. Arra az eserre. ha ennek ellenere a robbir is megnezz ii]«. iisszes gy6gynoveny hasznalarakor ervenyes -. ha <11. hog)' Ll1.intallllak ellen es izzaszt6nak is j6 hadssal has1.I~ csokkenreui .ismeri-e .ll. A rdja is kiv.iscsokkentesen tr'd ezekre a beregsegekre is j6telWllY hadssal vall. Ez a ni:iven}' is sokoldalll kepessegekkel rendelkezik.szert is kes. nem egyfornl. A macskagyokeret Fokent idegnyugtarokenr haszn.1I6. de vesees h6lyagb. Ekkor van ben ne a legtobb hat6anyag.lS t.lrr. Keszfrenck bel ole uikellenes gy6gyszert . rnegjegyczni. vagyis megelozesre heti egy-kcr cseszevel ig)'anak belole.igait gYlijtjl'Lk. hogy a hideg viz ne legyen meszes. A galagonya. dcszrillrilr. A galagoll).tortaska .irre- i. Eseten kent a magas vernyomas meg veseproblemakkal 48 49 . A mezei zSllrlo is csokkenti a vern YOl1l. vag)' az cgycb gyogyiro tulaidonsdgaikndl is fogok meg r61uk irni. Ezeknek a gy6gynoveLlyeknek ez a fa lrarrisrerillet iik. ezr scm szabad Il1CSZ S vizbeu azrarni.il. .SlLgy6gynoveny. A kutyabengekergcr els6sorban hashajr6nak hasznaljik.ir uk ar vnlaki inni.1llalld6an Illagas vernyom. eserleg a k is rel izold metenget javasolorn a vernyonuis csokkenresere. men nem isrneri azt.I gy6gynovenyekec. rvhlg.rirja. <lZt a novenyt is aztatni kell h ideg vizbell. 160-as vernyonuisndl haromnapoukenr egy cseszevel. Eloszor csak heri egy napoe leher ki hagyn i a gy6gyszerbol. amikor ker vag)' ha rom noven)'t kel'erUnk ossze lllegFelel6 . ha a vernyom. teh ~~tezt a tu lajdonsagat is iigyelelllbe kell venni. Az elkes1. rerrneszeresen csak akkor.ogyaszdsa eserebeu dupla erdgiro hat:i. ktk Cavinronr szednek agyi erdg. Ezerr k i kell probalni az egyiket.1-6 szem csipkebogy6t 5 vagy egy tdsbn<il csipkehLLSt is bele lehet tenLli a vfzbe.eprember vegeig rart. amelyik a vernyomasr is csokkcnr i. javftani. sebeker gy6gyit6 harasa is van. 111. Csak a Feher termesii tilgyongyot gYlijtjCd{. es nem az erekb61 rogja a meszet kioldani. csak a veruyomasr rudja csokkenreni. hanem vernyo- A g)'6g)'szer kezden csokkenreser csak fokozarosan sznbad Illeg- nuis-sznb. mar az elsonel elerju k a megfelelo gyogyfro hardsr. vag)' forralr viz a megfelel6. Erdekessege. lddnkenr v. A galagonya viragos agveget ugy is el leher keszireni. igy vernyomasesokkenro is egy kicsir.ilrai<iban lombhull.lrga rermesli nem gy6gynoveny. mint a galagonyrie.esedes. ajanlolll.inlom. azurrin ujabb her eltelte ur.a Feher fagyongy. aj. legtobbszor SZIV-es errenclszeri problcndkkal is egYlitt j. Meleg vizzel semmi keppen nern szabad a re.atdr evekig lehet fogyaszrani. A di6levd szinten kislllenekben csokkenti a vernyomast.ilh<lr6 vernyom. Terrneszetesen a sz iv rnukodesenel. a Feher Fagyongyor. haszLloS gy6gynoveny.iga mellert meg a vernyomast is csokkenri. men a gy6gynovcnyek cS. Ma az en [UdOIll.isuk. a s. Ekkor van benne a legtobb hat6anyag. _T6 cukorberegseg ellen is. Az eclclig lefn gy6gynovenyek koziil a galagonya es " fagyongy a vernyom.ismeresne] az adarok mcgfelelnek.lSU valaruir egy gy6gynovenyrol. men akkor a vizbol oldja k i a meszer.naljak tavaszi es osz i tisztfroktuaknal a csalanleveler. pedig ez nagy bir. Azoknal a gy6gynovenyeknel.ls man riigyfakadasig. Hagyj. egj Al11ikor a merenger 1 "'1 rasz. mere ott fogok irn i az osszes tobbi harasu krol.na'I'p 'I'. Erelmes1. Ez a noveny is csak lllagas vernyom. Egy cseszchez egy re. hog). es azt rogjuk hasznalni. igy a vernyonuishat nak mindenrnajd a masikar. ha vernyornriscsokkenro te.1 i.11' felrerlenul meg kell beszelni a hdziorvossal. hanem vercisztit6.ln nelllcsak a vernyoLll. men kiv.isn.lscsokkento is.lsik. Minel robbszor OIV. men ak kor on n<l n. maid a verri. semllli bajt nem csinMunk. azonban azoknak nern a vernyondsesokkemes a legfontosabb hat. rncrr az esti ivasllill ejszaka sokszor fel kell kelni. nem csak verriyonuiscsokkenrd.itesi m6dnal kell vigyazni. ezcrr azok. m. Ez igy igaz a kis tel izi:il~l merengnel is. A kis teli1. Az nem . Ezr a novenyt hicleg vizben kell az tar n i 12 6ran kereszrul. . A kis relizold Illerengbal regebben gy6g). ha ezekre a szernp ourok ta is f1gyell·Lnk.isn. hogy csak azerr nern javasolja. novelni fogja a galagonya hadsir.s tobbet irok. en 19-fele gy6gyhadsarol rudok. de ennek se ez a fo reri'dere.il bizrosahban alkalrnazni.ir. es ezurrin tegyek bele a fagyongyor. ha galagony. nk a nn.lsom szerint Illar nem kr~szitenek belole gyogyszerr.de ez ingadoz6 vernyoLl1<isra is .ilyozo is.1 hanisokat lesz d.iskanril fagyongy kell.\s.ik. Felretleniil meg kell <1Zorvo sukk a] beszelni en.1S novcnnyel akarjuk vegyireni. Nemcsak vernyomascsokkenro. annak nem kell ellenoriztetni.sztfdsnal errol i. men peldaul a Fag)'ongyor nem szabad fordzni. Hem szabad h asZll . Elsdsorban a noi ivarszervek isr. a szennaval. esrerol reggelig v. nagyon sokoldalu. I Ismerelren mcndorn. Azr hidegen zsirban ki keverve Fag). merr minden elbomlik beldle. tehat ki:dr6lag KULSOLEG. Ez egy nag)'on sokoldalu noveny. szamolJ'anak a robhi hunisavalis .il6 har. segiti a mirigyrendszer miikodeset. Peldaul sokan hasz. A rea elkesziresi modja uzonban 111.ez mar klinikailag iguz olran vemyomriscsokkcnro -. abban nines IlleSZ. Minden gycgynovenyre vonatkozik csokkenrokre is. orVOS<1nern javasolja a rea fogyaszt<idr. kulonosen koszol'l:lerelmeszesedes ellen j6 har. A Fekete ribizl ilevel is csokkenri a vernyomast. eserleg a harrnadikat is.lrer[ek. semrnilyen rnellek hara sa nines.1 g'llagOnyae.ott testreszekre szokruk kenni. 180-as vernyomasnril vag)' e felerr III i ndennap egy cseszevel kell megi 11 n i belole.ir ker naper is.1.ik kiluilni.ic elkcszucni.in kire. 2-3 her ur. leher. de a vercukorszinrer is ellen6rizressek a h:iziorvosukkaL Akinek normal is szinren volt a vercukra.\subr. hogy reggel igyak meg a napi rear belole. Eserleg rirkabban is leher inni. nem esak re.ipolo]a a kozonscges cickafarkfll. Ilyen magas vernyornasrd. mere az mergezo. de kismertekben a vernyomast is csokkenti. Ahogyan LmiL" tek kialakubs<lt. n csak . A gy6gynovenyek hads.ir leher a gy6gyszert irtam.. es sernrnilyen gy6gyhadsa nern lesz. Az orbancfll sok mas jo tLllajdons.fr6nak. Kozbcn ellendrizni kell ~olyamatosan a vernyornast. Az alkal maz.ilrogarharjuk a hasonlo harasu fiiveker. vagya galagouyarermesr. egyebkenr a hasznalari modja meg-ezik a robbi eddig leirr gyogynovenyevel.ilral ismerr Cavinton nevii gy6gyszer alapanyaga. vagy eserleg harmadik orvossul is beszcljene]. A magas vernyomas alraUban Ilem egyedlili baja az embereknek. M ivel azonban a koszorucrer is risz.lZlli kell. Ebben az esetbcn vigy. kulouosen a galagonY. EgyebkeLlr ell elsosorban a galagonya vir'lgos . ha <lZmagas voir. Gy6gyszerdrakban kaphat6 desztilL\lr vfz.il haszll. keressek a konyvern ben nuisltol is a gyogynoveuyeker. de vernyom.1. errol. de a vernyom~lst is csokkenri.1 harasar . ami egyenerrekil az anyalevelleJ. rn inr . Mint lathato. Ezt is forrazni kell. A feher fagyong)' leveleit es a ceruzanal nem vasragabb .C7.old mereng gyiijresi ideje auguszrus Lmisodik felet61 51.1scsokkenronek. Az eddig leirt gy6gynovenyekcn kivi'd meg egy par van.in m. a legjobb crcdrnenyr ezekkel leher elern i.is els6sorban a noi bajokra ad gy6gyirt.nalhatj. amelyek vizclethajrok is. vernyomascso ~k en. Ha sz erencsenk van.lgy reggelrol esrig.

eserleg ker alkalomrnal aj.i l a verrryornis- novenyekhez egynegyecl resz dlolevelet is hozzri leher kevern i-a d iolevel j6 verh igit6 is -. Illegtapasztalj:l k majd saj.r16 anyag. Meg Fognak szfi n ni a szcdulesek. es ha nem lesznek tii relillerienek. Ugyan'1 n nyir kell fogyasztani belole.es az epermikodes segitesere az orbancfu is. ue m fog L\jni a feje a vernyo ruas . megszi'lllteri a belso verzeseker. Tapaszralarairn szerinr ez kb. A vernyonuis ellenorzesevel egyhjra bizrcnsagerzetu k fog k iu lak ul n i.akik meg ezr eddig nern ret tek -. a mi sziuten j6 harassal lesz a vernyolll. Tal.1gy6gYilovenyekkei roneno kezeleser a vcruyomasuknak .il6 rulajdons. hogy en mar micra kerc ern. es az ort clolgoz6 holgy a [avasasszony unokaja c.iztarn i. men 60 fokon mar minden eibollllik belole.iIland6an iIyen kevereket in niu k. ker honap alan megszunterl a magas ertekeker.es :l triglicerielszinr. de ezeken eM meg gYlIllad.isba n szenvedcknek ja vaslom.ib61. mint amikor flatalabb volrarn cveim szam.ik rovici ido alatt abba. gy6gyszerek nelkul.in most.il 31.it az On re. Megnyugsz<1nak idegileg.iztadssal szabad elkt~sziteni.n. :1Zegyeb hatas elerese celj.is p. Olyan ar.lis vernyol11. a koszoruere is ki fog tiszruln i.t reggel ehg}. ha szukseges a mindennapi fogyaszt.irosul. hogy reljesen a sorerbeu rapogarozik m. nem hagyj. eserleg meg csok keuni is rog. IIjn Csepetl'li/: "Kerem. es az idegeik is IllegnYllgs2.isuk.ir tekinrve.l5iknovenyr egynegyed reszben adj:ik hozd. adjon ranricsor. Ma olyan sok nern kiv. esetleg konnyebb esetben meg is sZlimern i. ha a vizer es uranu lehiirik.ik merni a vcrnvomasu kat. hogy keverjenek ossz e harem resz galagonyar egy resz zsurlova]. hogy sokkal [obban erz i mag<it. es akkor is csak a magasabb crrekeknel.ist.ir leirram. rud nak i<igy vizct beszerezni. es nzr hiszem. hog)' lljra rermesz eresen elhessek. Minr lll. az egesz szervezet mll kodeset segili. tudv. nagYOll hamar tapuszta I ni fogja. A. Hrirom-negyfele gy6gynovenynel robber ne keverjenek ossze.ir evek 6r:·1.\sukra.-on bererrii 11 k egy konyvesbolrba. hogy ezr a novenyt mindenkinek javaslom hozzsitenni a vernyomascsokkenro gy6gyFiivehez.isa. hogy ~I vercukorszi nrjuk scm emelkedik.es a magas trigl iceridszint is. Kiv. hogy adjon tanacsor a rnagas vernyom. cs eddig mindig csa latkoznom kellerr. VegezerLii a magas veruyom.ink. de evente legal:ibb ketsz.ol11orra elfogyaszrani. I:-la nem felforraljak 50 51 . gorcsold6 harassal is relldelkezik. kezdjek el . Termeszeresen a vcrnyonuiscsokkenrd te:ikat aleirtak szeri ur parhuzamosa 11 Fogyaszcan i kell. hog)." A magas vcrnyoruas velejdroja legrobb eserben a magus koleszterin. Ezen a ny. Nagyon ajanlom noi olvasoirunak. 12 6rin keresztCd kell hideg.ik. A diolevelben van egy sejr novekedesr g.i. vegyen egy eligit.isomra.i.Llkht'lI'te:i.ira. nem rogja magar gyengenek erezui. alacsony errekek nern olyun rossza k.i.isn. Nem fognak rettegni alland6an a magas vernyomassal j. vernyomast kisse csokkenr6 gy6gynovenynel haszn:iljak ugyanazr az eij:ini. Azonkiviil. hogy a l11agas veruyomast csokkenro gy6gYllovenyiiket egeszirsek kl cickafarkkal is. mine a zsu rloua]. Kevesebb voros luist es kevesebb zsur kell fogyaszrani. Ugyanigy j6 a rnrij. ES nehriny het u larr rendbe jort a vernyomasa. es elllliterrem r.sr. Ebben az eserben a hasznalr vernyonuiscsokkenror egeszirsek ki z su rloval ugy.iro111l1cgyed resz vel'llyomascsokkelHo gy6gynovenyhez a kevesbe hadsos 111. mint a magasan merrek.omorideg esereben is hauisos. De a cukorberegek is rapasztal ni fogjak. hog).iscsokkemo. Ingadoz6 vernyomas A normilis enel<li 120/78 I-1gm 111-CS vernyonuistol idonkent fiilfele vagy lefele elrere.iron S. men nyivel jobb tninosegii lesz az eletiik. konyver meltatva rneselre..ikmegel6ze har. Ha a magas koleszrerinszi nr nem oroklorr ru lnjdousag. mintha csak a galagonY<1r inn. es togY<1sztani kezdi a fagyongyot. Az ingadoz6 vernyom.h6 szov6dmen). Majdriem kifelej retrern uz orbri nefti uel. a szfvuuikodese is normal izalod i k. es kl i n i kailag igawltan idegnyugraco is. A het tobbi n:lpjan a sima vernyomasc sokkenror hasz.ismeror orrhonra. elkeszitsiik azt az egy csesze tdt. es egy reszer elveszftik ezeknek az errekes anyagok nak. Mar robbfele gy6gyszerrel kiserlere~ zerr a korzeri orVOSOIll. es ezerr segit a hasny<ilmirigy miikoclesenek is. eleg. Ez a gy6gynoveny a nok oltalrnaz o]a. hogy a gyogyszerrol fokozarosan rerr . Ilyen esetekben mindenkinek javaslorn a napi egy csesze r).inyban keverjenek a galagony<ihoz cickafarkat. Az ingadoz6 vernyomasLI embereknek a Fagyongytea fogyaszrasat javasoloJ1l. kivalo i rn munerosud is.anak. hogy a vernyornrisa rendbe jon. fgy rogja a vernyomas-szabalyo:dson tld az erelmeszesedesr is javirani. lagy. Elcg.inr haras eri az im mu nrcndsz eru n ket. egeszsegesebben. Ezt a tdt csak h ideg vizes . Akinek ingadoz6 a vernyomasa. kurarom az igazi megold. ak kor sern szabad a t yukhurt abbahagynl.i[ magllkon. Amikor normalizalodort a koleszterin.ektol.ihoz egy resz orbaucfiivet adu nk. most anllel revbe erherek vegre? Kerem.is<ir is.in azr. ingadoz6 vernyomasu embereknek csak akkor szabad galagollyare:it inni. nemlesz az :lgyukban ott az . mert nern rud a vizben rn i nden ben ne levo hutoanyag kiold6c1ni. Nekern ez mesebelinek tunik. nem meszes vfzben .iIland6 feJelem.ingadoz:is. de ezr a kevereker csak heri egy.ij. ha rendszeresen rudj.i. deprcssz io vagy g). A Feher fagyongy az egesz mirigyrendszer miik6tieser segiri. hog}' akinek ilyen a vernyom. ha harorn resz galagony. hogy Ilaponta ]0 percet magllnkra sz<injllnk. N. de a hnuisa jobb lesz.r ez ollmag.igai miarr az egeszseges embereknek is javasololll rogyasztani neha-neha. Neill kell . [avasolom.it61.inlorr fogY3szrani. heri egy csesz e teat sz i men rarras celjab6lmeg kell inni .ban ismegeri. hogy a h. A maj.es cpenuikodesi csokkenro prohlenuik n. A tobbi. es ezerr csak het i ker a lka lorn rna l szabad eZI igy inni. M. f'elterlenLil valrozrarui kcll az etkezesi szokasokon. hog).ilh3tj.er eg)' harheres kllra minden magas vernyondsban szenvedonek a hasznara valna.

Ingado'l..o

vcruyomasra

meg a paszrorrriskar

is szokruk

haszntilni. Ennek a novcnynck a terija gyorsfrja a verkeringest, ez.ilral r isztitja az ereket es szab~Hyozza a vernyom.isr. De nines olya n jo har.isfoka erre a cclra, mine a ragyongynek. Ezcn r(II mar csak par szor szolok az illand6an alacsony vernyornasrol. Egy idoben az en vernyom.isorn is i Iyen volt, es akkor azr ruoudrrik nekern, hogy hOSSZll eletu leszek. Eddig bev.ilr, Akkor 100/75 vag)' legfeljebb 110/80 Hgmrn voir a vcrnyomasom. Ekkor jurort eszernbe, hogy az en draga nagymarnam nemcsak gy6gynovenyeket, hanem fiiszernovenyeket is rerrneszrerr a kerrunkben. Bazsalikollloe, valodi s,iJdnyt, borsik.ir edesapamnak - aki nem rudra a gyol1lorsavnovel6 borsor enn i, bors helyetr hasznaltak -, kerti izsopor. Erre az urobbira moudra nagymama, hogy meg f(lszerkenr is csak rirkrin szubad hasznriln i, men erneli a vernyomasr. Amikor nekem mar robbszor is alacsony errekeker merrek, eszembe jutorr az en uagyanyarn kerri izsopja. Elkezdtem inni a rdj;it,

napoma egy cseszevel. Ker her ur.in 120/80 Hgml11 lett a vernyonuisom. Bizronsagbol meg kct hcrig irra 111 az izsoprear, de m.ir csak egy mokk.iskaual fiivet rerrem cgy csesze vizbe. Azora is rcndben van a vemyonuisom. 25 evvel ezelotr ]40/80-<1t merrek. Ma is a nnyi. jonal: tartorn az alacsony vernyorn.isban szenvedoknek a napi egy-ket dl jo vorosbor cl fogyaszr:is;ir is. Vegezerul, de ncm urolsosorbau a vernyomrisrol in dolgokkal kapcsolarban el kel l monrlu ni [elrcrlenu], hogy ezt a problenuir nern szabad Ieluleresen kezelui, mindenkep. pen beszcljenek meg
111 i ndenr

a haziorvosuk

kal, alla ncl6an

ellenorizressek a vemyomasukat. Ma Magyarorszrigon es szcrte a vi];1gon is sajnos ncpbetegseg a Illagas vcmyorn.is. Ellene ren n i FOlltos egyeni es rarsadalrni venyekkel erdek. lrr is ervenyes az a tell)" hogy gyogynosokar rehetnek a megcloz csbeu. a kezelesben. soha nem larorr a rerrneszeres

Idegrendszeri betegsegek
A mai srresszes vi"igor az iclegrendszeriink sfllyli meg. Eloszor nem gy6gYllovenyekro], hanem az eletmodrol, a szabaclleveg6n torreno mozgrisrol Irok egy p.ir son. Akik kerres hazban laknak, kerern, probaljak ki: nyaron a meleg hnjnalok ur.iu seraljanak mez irl.ib a harmaros fiiben 10-15 percig. Nagyon jo harassal van az ldegekre ez a Seta. De onmagaban a friss leveg6, a csend, a felcsendUlo rnadardal, a rerrneszer ha rm atos zold csillogdsa, mind-mind megn),ugtar es gyonyorkoci ter bennii n ker. Koztudormisu, hogya zold szin n)'lIgrar6 harssu. Aid nem csaiidi hazban lakik, a kozeli pnrkban lIgyanezr megreheri, De reggelenre egy kis kocogas nagyon sokat Fog javituni HZ egeszsegi allapotukon, az ideguyugrarason rid is. A hervegeker hasznaljrik ki t:igy, hogy elrncnnek kinindulni az erdobe, hegyekbe, egy, eserleg ker napra. Az idegrendszer gy6gynovenyei amelyik szerinrem a legharekonyabb, fLi. Akinek meg nines depresszioja, kozul azzal kezdem, es ez az orbancannak herenkenr, kerheten kent eleg egy csesze terir megin ni az orbanchibdl, mindig esre, lefekves elorr. Megll),ugratja az idegeket, inuuu nerdsfto harasa van, gyomorideg-erosfto es j6 altaco. A teajar a szokasos medon keszirsck el. Akinek mar van problemrija az idegeivel, erzi azt, eset-

Nem velerlen, hogy az urobbi evekbeu rnerrekben ll1egnorr a gyogynoven),ek, gyogym6dok i ranr i erdeklcdes.

leg mar vizsgaldk is, annak azr javasolorn, hogy III i nden mascdik nap este igyon meg egy csesze orb~incfiltdt

legalabb hat herig.
Ha rnrir az orvos depressziot vagy gyomorideger allapitort meg, akkor III i nclen este regye ezt hat heten kereszt iil. Akinek nag),on makacs a depresszioja, minden m.isnap reggel is igyon egy cseszevel. A harhetes kll ra ura n sem szabad

a tea Fogyasl,rasar

a

teljesen abbahagyni, egy h6napig meg minden masoclik, harrnadik napon kell este egy csesze rear in ni, Enuel a kuranal is igaz, hogy ha teljesen abbahagyjak a rea Fogyasztris.ir, visszaesnek, reh.ir em lekezreroul idonkenr meg kell inni bel61e egy-egy cseszevel,

52

53

A m.isik nagyon j6fzli es idegnYlIgrar6, alraro gy6gynovenyunk a citromfli. Akar etkezesi celra, sa\;kinak is lehet haszmilni, robbszor is !laponta. K(ilso hasznalarra kenocsor is lehet bel61e keszfreni. rnerr anrivlrualis hurasu, Valahol hu llottam vagy olvasram, hog), valaki otveueves koraban kezderr el citrorn hire,lt inni naponra ker cseszevel, es szaz evig elr. Ez a tea csak kezdodo idegberegseg, vagy inkabb csak ideggyengeseg. idegEiradrs.1g eseten, megelozeskenr haszn;ilhar6. Nines olyan eros idegnyugraro harasa, mint az orbancfii nek. Naponra egy csesze teat javaslok belole mindenkinek hat herig egy evben kerszer, 6sszel es ravasszal, vag)' egesz evben kethcren kent egy-egy cseszevel. Az sern lesz baj, ha l1legszererik az Izer, es rendszeresen fogjak inni. Aid nem cud aludni, nehezen alsz ik el, vagy ejszaka robbszor lelebred, az esri tea urtin ejszakara is keszirsen az agya melle egy csesze citromhirear. Egy-ket korryrol
rovidesen visszaalszik.

Az crnbereknek napi ker-harom liter folyadekra vall szukseguk, ez legyen ezuran gyakran gyogyrea. Ezr a kis
k ireror a clrromfri ndlminden keppen le aka
rt

a m irni,

mel"[

fontosnak tarrom. Visszarerve az idegberegsegre, az orb.i ncfuvon es a cirromfuvon kiviil nagyon j6 nyugrato re.ir leher kesz.ireni

II

a v.illa larvezetoknek, a kik nagyon meg vanidegileg, az irodajukbau is kellene rarrani es fogyaszrani ezt rear. Ma mar szokassa valr az uzler i parrnerek kavezratasa, rerizratasa drgyahis kczben. A vezero igyonilyenkor citrornfutear. jobb ideg;lIlaporban marad, mint a parr nerek, nem fog llgy kifaradni a rargyal;is 50ran. De ha ,1 lakasukra erkezuek vendegek, es l1legkfnaljak oket reaval, ezr citrorn hirea aj,inlaravaJ is kiegeszfrherik, meglatjrik, sokan azt fogj,i.k kerni, Mi nem vagyunk teaivo ncmzer, de cl leher kezdeni, hogy azza valjunk. Ami csal;idunk ezalol k ivetel volt, mere nagYI11<1111a es edesanyank is gondoskodQ[[ arrol, hogy a reasfazekban .illandoan legyell valamilyen gy6gytea. Aki szomjas volt, ivort belole, viz helyerr is azt irtu k.
nak rerhelve

Azoknak

a m<1cskagybker nevii gy6gynovenybol. Sajnos az ebbol keszulr rea nern j6fzii, es foleg rossz szag{1. De hacasaban kiv.ilo. ebb6l keszft ilc a Valeriano nevi! gy6gyszert. Az idegberegsegben szenvedok isrnerik. J6 nyugrarri es alraro hattisa Iolyran a komolyabb idegbetegsegben szcnvcdok is eredrnenyesen hasznd] hatjak. Esre egy csesze el Fogyasz[.i.s,ir javasolorn, azidegallaporukrol f(igg6en alkalornszenien, merr a rendszeres hasznalarar nem ra ("[0 III valosz.uui nek a kellemerlen illata es lze m iatt. De ak it ez nern zavar, vag)' eserleg megszokra, az igya. Kevesen ismeri k a borsos varjuhaj nevii pozsg,is novenyr, ami jo nyugraro, es euyhe a lt aro is. fze a borsra emlekezrero, nagyon eros, mint ahogy ez a neveben is benne van. A 1<\szereri az .erosen borsos ereleker, azr nern fogja zavarni. Valnhol beszelrek rola, es azt moudr.ik, hogy akinek serum i lyen papri ka nem eleg eros, kosrol]a meg a borsos varjtdl,ijar. A j6 nyugraro harasa rniarr inkabb nyugraroreakenr , mint alratokenr javasolorn a fogyasztaS<ir. Az idegbetegsegekrol vcgezet iil annyir, hog), jobb Jllegelozni oket, mint a gy6gyfr,islikkal fOglalkozni, ezerr bizzunk a termeszet gy6gyft6 erejeben, es a n nyirlegyii nk j6 levegon, amen nyic csak lcher, es mozogju nk sokar a szabadbn 11.

betegsegek
zavarj.ik a rnesterseges Nemkivanaros szerek a vilagon, xzervezetunknek, kepesseger. anyagok. mertekben

Imrnunrendszeri
a narancs. A gy6gynovenyek es a ribiz lileve],

[mrnunrernl sveru n k szervezerun k rcrmcszeres vedekezokepessege a beregsegekkel szemben. Hibas Illliki:idese allergiahoz, gyengulese a beregsegekkel szernbeni Fogekonys.ighoz vezer. Sokszor az irumu nrendszeriin k azcrr nem llgy rnfikodik, ahogyan kellene, mert funkcioiaban szaporod nak a kern iai ferr6t1enitClnk, eselyr sem adva hog)' ki fejlessze rermesz eres vedekezo-

koziil a ryukhur,

<1cickafark

A csalanban is van Ceviratuin, de kovasavrarralma ruiarr a redjar 6 hetnel rovabb nern szabad Iolyamatosan

rn indenr

Vannak gyogynovenyek, melyekke] crosit herjiik im munreuclszeriin ket , elsosorban az ok, arnelyek sol.

C-vit<1minr rarralmaznak. Ilyen a csipkebogy6, rnelyer kiilonlegcs m6don kelt elkesziteni: hideg vlzben aztatjllk 6-8 6ran kereszriil, de akar egesz ejszaka is, fellangyosirva fogyaszrjuk. Kival6 iidftoiral is, megclozeskenr is ajanlom. Termeszetes C-vitamin-fOrrasok a szecler, a paprika, a citrOI1l es

fogyaszrani. Az orb,lncfll <17. egyik legfontosabb immunerdsiro gy6gynovenylink. Azr, hogy e: a novcny nagyoJ1 j6 harassal van az elleruillo kepesscgunkre, nern ru l regen rudjuk. Ebb6l a novenybolnem klnabr, hanem rendszeres fogyaswisr javaslok legalribb kerhetenre egy-egy cseszevel, Sajar rapaszralarom szerint a gyenge imrnunrendszerrel rendelkczokre nagyon j6 hnrrissa] vall a Linclzs,is vagy a nagy (Irim rendszeres h'lsZll;~lata. Ahhoz, hogy javlliasr rapaszraljllnk maglinkoJ1, nagyoJ1 sobiig (egy evig) naponta egy esesze reat meg kell inni valamelyik lltiflib61. .J6fz(\ek, es erosftik az ellenJI16 kepessegiinket. Meg az allergi,iban szenved6knek is haszn,i1, ilyen hOSSZll fog),<1szdsa lIdn elmldik az allergia.

54

55

I

I

.lOIZL! es erosiri a szervezer ellenallo kepesseget a kakukkfLi is. Kerti valtozara a jobb, men az illoola] tarralrns
a duplrija a vad ka kukk hienelc. Aki csak fokozn i akarja szervezetenek az ellenallo kepesseget, anuak herenre egy csesze kakukkfiirea elfogyaszrasat javasolorn. Lehet az orbancfuvel valtogarni. bizrosan hamar elkap valarnilyeu beteggyenge az Imrnu nreudszere, a

ossze a kaku kkfuver

az orbaucfuvel,

es ker hetig minden

Ha valak i nagyon
seget, egeszen

szervezerenek nem eleg harekony a vedekezokepessege. Ebben az eserbcn javasolorn, hogy 1-1 ar.inyba n keverjek

reggel cs esre igya nak meg belole egy csesze tear. A ker het elrelre utan mrir csak nnpi egy cseszevei kell rneginn i rov.ibbi leet hetig. Ur a na eleg ket-b.irom naponkcru Iogyaszrani. Amikor mar ritkabban lesznek beregek, clcgcndo heci egy csesze, Ne hagyjak abba legalabb egy evig, Annak is sZliksege vall az im rnuuerosirf teak valautelyikere, aid reljesen egcszseges, merr nagyon sok bercgseget megelozhet vele.

'I L .
I

Iziileti bantalmak
Az egyik iz.iileti banralorn az iz iilcr i gYllllac!as. Ha azilyen gyuUadas a kezen, a csuklon, rerden, vagy a bokaban van, [avasolom a koromvi ragkenocsor a megszlintetesere, men az nagyon j6 gYlillaci<isgati6. Itt is adok a kedves olvasoimnak egy j6 receprer, amely 1ll.,1S, mint a bolti koromviragkenocs receptje. Vegyenek korornviragbol 2,5 reszr, cickafarkbol 1 reszt, verehullo Fecskefiibol 1 resz r, somkorobol 1 reszr. A novenyek mind frissen szederrek legyenek. A koromviragb61 a vir,-\g legyen a robb, de levele es szara is kell bele, men igy lesz jobb. A robbi novenynek egyForm<l ar.i nybau
legyen sz.ira, levele es vidga. A novenyeket kb. 1 ernes darabokra ossz e kell vagni. Annyi riszra serteszsirba

.;

jobb, ha ravasszal es osszel, Ielevenkent csinalnak ujar. Ha nern tudnak szedni a fenti gyogynovenyekbol frisset, vegyenek a bolrhan, de mielorr a zsfrba heletennek, Izrassak
addlg, amig vizzclrncgsz ivjdkmagukac, rncrr ha ezr nem reszik, odaeg, Ez a kenocs kiv,il6 gyulJadasgati6, es meg ara nyerre, visszerre is haszualharo eredmenyesen. A reumatikus

Lijdalmakat is csokkenti. Sebek kezelesere, egyes borbrinralmakra is haszndlharjak. A reurna kezelese, gy6gyitasa meg sza ruos mas gy6gynrivennyelis rorreuher,

en

teakeur elsosorban

a rnezei

zsurlor, csak klilsoleg a mocsdri zsurlor javaslorn ..A rnezei
zsur.o kivalo vesetisztlro. A reum a oka sok esetben a vese renyhe rmi ko deseben keresendo, amikor a vese nem meregrelenit eleg hatckonyan, es a szervezetben benne

tegyek bele, hogy arnikor a zslr mar Iolyekony, ellepie a novenyeket, Fozzek Fel az egeszet lLgy, hogy haromszornegyszer felrottyanjon. Urana ket napig pihentcssck. Majd isrncr fel kell fozni, es egy ruhdn ,it leszurni. Hutoben kell rarrani allaudoan. Egy evig is el Iehet tartan i, de

maradr salakanyagok az Iztilerekben rakodnak Ie. Ezerr azt javaslorn, hogy egy [ionapon keresztul minden reggel igyanak meg egy csesze zsurlotear azok, akiknek reurnari-

56

57

izidereinkben a ker pore kozott van egy sikes anyag.ijni a 11l0zg. .:lszds<lnak olya n elcuye is. ahogy nagymanl<1 nevezre. esip. hogy a viz a szfvukig ne erjen. A porckopasrol is rnoudok egy p. vagy csak nagyon keveset. A zsurlotea fogyaszr. nern rognak Lljni az fziilereik sem.ibcsoukolris. ami csak zsirban oldodi k. de azflral.l relllll. hogy frissen szedett csahinnal feJig Illegrolriink egy vodroe vagy Ill.ilral riszrulnak az izlilerek. es a vizze! eg)rlirr a fiirclovizhez onrjlik. Korlarlan ideig fogyaszrhato sz ii net beikr.ls reszeknek friss csalannal rorreno csapkodasa. es a l~ij6 Izulctekre kell reggel es este kenni. A csahinr az Izi'deti gyulladas kezelesere is haszn. Akinek koszvcnye van. Mcg egyszer irorn. es eSlplli Fogja a borr.on jo vcsctiszr ito. cs nem akar 1<0vasavar vi nni a vesejebe. Mindkcr iziileti bajra kivcil6 hadssal vall a szenapelyvaFiirdo. A k inek a vesejevel problem. es a legkfmelercsebb a vesehez . Piros lesz a helye. ami nag}. Ez a modszer meg a razos h\bll elHbereknek is haszn. de ebben olyan hatoauyag van. A mozg. Vall ket gy6gYlloven}'. zsurloreaval csinriljon egy vfzlokest a kovek elhajrasara. A nagycsalannak vag)' csipos csalri nuak van egy regi hasznalari m6dja az izCdeti b~inrallllak ellen. rnert on nan konnyebbcn felszfvodik. fgy nem Fog vesek6 kcpzo~lili. lassabban fejei ki a jotekony hutasar.ibol. Van a sok zoldseg fog). A gyorsabb veraramhis elviszi a lerak6dorr salakanyag egy reszer.iln i rag.ir c1olgor.is.ishoz er. bogy sztvberegek ezr NEM csi nalharj. A Fiireies 20 pereig ranson. J-Ia nern rudnak teljesen lemondani a husevesrol. arnelyek a verben levo hllgysavat kitisztitjak. es ker ora alan az egeszet lllegis5z. A [ekete nnd. akkor egy 50 grammos esol1lagb61 a pelyv. Az crszu killereseknek is javaslom ezt a m6dszert. a kcr pore egym. Ezr iigy kell keszlteni.1 az A csalan vegig legyen a vizben . amin a ker pore mozog. hanern egy fiirdokopenybe kell bujni. hogya kovasavar a vese ki rudja dolgozni mag.islkar. Akinek a szivevel nines problemaja. Az e1elllliszerbolrokban kapharo erkezcsi zselarinbol egy dl kocsonyasunlsegii f6zerer kell kesziteni. de itt is csak a kis kovek vagy a vesehornok el hujr. hogy ker liter vizre leer evdkanal zsurlot szrirnolva edt f6znek egy feI pereig. Egy edenyben gYL\jrsek a vizelerer. es a fl'lrdovfzhez onrjiik. Mindket novenybol cdr kell kcszfreni. 11a az elso idoben f:ijdallll:1s lcsz minden lepes. a gyalogszeder. elenkiri. A ZSlI rloreaval a vesekover is el leher hajtnn i.ij. hogy nem hiznak el.lntallllabr meg leher elozni az erkezcsi szokasok megvalrozrarasaval. Am ikor ez hi. legal. llgy fozziik fel egy 5 Iiteres eclenyben. hog). Szarltott csahln erre a celra nern alkul mus.is.\ldk regen.ids is nehez lesz.isa urau lang).ir javasolom. sok eserben dcfornuilva az ujjakar. labullknak. Ha sokar isszak a zsurlobol keszulr rear. ezek az erdei rnalnalevel es a Fekete Ioldiszeder.\shoz a ker pore.ir eg)' 5 lireres edenybe resszi·1k. es egyre jobban fognak mozogni es egyre kevesbe fog f:. Jobb megold.uun olyan vegerarianusrol. Ahogyan regen mondru k.\s.\nraillukra hasznalharo gyogynovenyr is e yiker. a~nir tobbszor is fellehet melegireni. Ha hozzajllrllnk a szenapelydhoz (sajnos nem mindig leher kapni). A esip6fzCdetnci ez t a l~ig)'ekll~\1 kell csinrilni.ija van.urisa nelkul.\k! Az lzulet i banralorn m. Nem E\j. amiuek az oka a verben levo sok hl. felfo!"ra Ijuk.ik. rarrorn minden iztileresnek.\n. hogy megLissak. ne roz sd. I< ijorr-e a ko vagy homok. meg nkkor is.Azliran senl szabad reljesen abbahagyni.ibb mersekeljek azr . es 20 percre lefeklidni.ija a koszveny. A koszveny nagyoll Eijdalmas beregseg.on j6izL\ es j6 barasll is. es G her uran eserleg veres lesz a vizeletuk tole. EZ.lzl1i kell. Reggel es este kell belole egy-egy eseszenyit meginni mindaddig. a verkeringest. a gyorsabb verkerillges . ne egyen husr.osan kellmeginni a belole kesziilr italr. igy elkcrulhcto a l.isodjanak be az Izulerek. Eralrerni kell. A tiirdcs ur.ir neg)' her urrin abba kel l hagyni. igaz. a labon levo koszvenyrcl a j. es sokkal robb zoldseger egyenek. hoi a m. A kerti nui lnalevel. Arra is vigy.! II vannak.1 k i is lui!c. FeJmelegirjUk a vizer annyira. A leforraz.gysav.is. id6nkenr egy eseszevel kell fogyaszrani bel6le.in a pore is elkopik. a vesejiik nem fOgja rudni feldolgozni. minden mozdular f. gyorsirja a lassu verkeringesr a labllkb. ha a szenapelyv. ami Ilag). A nyirfalevcl reaja a vesekover is osszenunzsol]a kcrheri fogyaszt<ls uniu. a1. Ekkorra langyosr.is. javasclom a nylrfaleveler. Tavasszal llgy is leher a Ubfej izi'lleeeit tiszritani. vag)' a robbi szederfele erre a celra nuir nem jo. A porcsinfii szincen segiri a vese rmikodeser.ist nagyon Ionro sunl. Esrere pedig keujek be a rent Ieirr medon elkeszitetr korolTlvidgkenoccsel az Izu lcreiket. Meg nem hal lot. akinek lzu ler i bnja ler r volna.ibban. az Iztileri b.inyzik .\r egy ridJzacsk6ba ressztik. Az eg)'es gyogynovcn)'ek ismerreresekor meg a robbi.is zacsko vegig legyen a fl'lrdovizben. kus Lijclalmaik Furdes alan a szenapely v. mint tetrek azt kor.ik. leszilrjiik. hogy ne leg yen hideg a 58 59 . es beletesszlik a labunkar felvaltva ho.es Iabfej Izulereiben. llyenkor napi egy csesze nyirfalevelrear kell meginui ehgyornorra. Aki kokepzddesre hajlamos. Ezr m i ndenkepp meg kell elozu i. majd leszririk. A rerir 10-15 percig [edo alan rarcj. Illagas edenyr. herente eg)' csesze teat felterleniil igyon meg bel61e ehgyoillorra. A porcsinfil a vesekover nern old]a. egy ido ur. Ezen ezr rejben kell kioldaui a rejzslrra]. Az fztileri b. rnerr nern er egym. a 111 i lerakod i k a kez. iziileteik.isik Eljr. amig a Eijdalom meg nem sziinik .ilyrd krernje is hasznalharo erre a cel ra. IdIom III a jd.in nern szabad megrorolkoZlli.

A megf. tiid6gyulladast okozharnak. Vag). arnit kohoges csillaplrasara haszualnak igen regora. Ezenkfvu l asztrnasoknak is javasoltak a javasasszonyok. ezeket el keru ljuk. Nagyon j61 izzaszr. Az emberiseg egyik legregebben haszruilr gy6gynovcnye a rnarrilapu.iJjan. vagy ahogy mi is hivru k. 2 resz 2 resz 1 resz 2 resz 1 resz A megfaz. szenapelyva hi rdot keszuettek.Legzoszervi Legzoszerveinkkel vissztik be szervezerunkbe megbetegedesek a lerfontostobb cseszevel is meg lehet in ni bel6kl k. Lehet llleg jo rorokferrotlenlro tear keszireni a zsalya es az aprobojtorj:i. es rna is aj. izzaszr es kohogest szunter. hogy regen a ruddgyulladds eseren III ivel gy6gyirorra k a javasasszonyok.vagy hdrsfareaval. Naponta reJ- vagy egy lirert is Jlleg lehet inni naponra. a narha ki sem fog ala kul ni.zik es n. corokgyulladas gyakori beregsegek. melyek szovodrnenykenr horghurutor. bodzavirag sz ederlevel tarackbuza v<iljek egeszsegtikre. fekiidje es izzadja ki magdbol a mirh. Mindkerto ldzar csillaplt."\y to-level l orvosi veroni ka 60 61 .itlanul kell rmi kodnie a legz6S'lervei n knek. nagyon infiuenz.ls lesz . J6 melyen h. De ezen a novenycn kivul meg nagyou sok j6 hat. A narharol azt tanultarn. De ha a rorokfajas kezdetekor el kezdenek rorokferrotlen ito rear i nni.ijat napi robb csesze forr6 bodza. abban izzn szrorr. Minel g. a labunk is megszokja a meleger.irraliajolva kell gargarizalni.is rnegberegedesre.ill it szerveinkhez. llycn modon ferrotlen ftjli k a tcrkunkat. A rea elfogyas'ld. Nagymamarol orokolrern egy ezekre val6 receptet. j61 ki kell sagLl oxigenr.i k meg alaposan a bereger. Megszfi nik a nathaval a kohoges is. annal jobban nuikodlk a majunk.lk vele egy parszor. a feherhatu lapu. hogy gargariz.sa elort [avasolorn. Hog). mel yet azran a verri ra m sz. hogyaz egesz torkot erje a tea.n I-I anin)'LI keverekebdl is. es ez sok esetben segftert is. Joggal ren nek fel a kerdest. esedeg Felvaltva. Priznicet kororrek a cSllpasz hatra. E fontos Ieladat ellrirrisahoz rehat hib. Ezerr ha valaki megEl.igyban. j6 sok izzaszrore.isu. am it egy kicsit kibovirerrem. ilyenkor felretlentil orvoshoz kell fordulni.i n fekCdcljlink le. es csak ezur.isokra a harsf~1Vir'lg es a hcdzavinig. igYlInk gyogyreakat. Ezekbol a teakbol akar j6rzli keverek mind a kerto.has.ndagabb az oxigenellanis. izzadni. Azur. vag}' rUd6gYlllladas eseren ez a modszer nern elegendo. az epenk es minden fontos szerviluk. es nem terjed nek el a natlnlt ok01. es kozben igYlIk a forro tear. A tea iviisa eloer olyan [orro Iabvizer kell ven ni. [arvanyos kakllkkf(i boroka harsfavirag Llndzsas Lltifil edeskomeny papsajr 1 rcsz 2 resz I resz 2 resz 2 resz I resz I resz 1 resz 1 resz marrilapu kriromvi rag cickafark fekereuad . ma radjon orrhon az .irh. fgy egy ideig ki-be rakosgarjuk a labunkat.1.i n nycljek Ie. hogy hili-om napig k i kell fekudni. Most kozreadorn. Egy ido utan a viz is kiluil eg)' kicsir.inljak a rerrneszergyogydszok. A kronikus hi:irg6gYlllladas es az aszrrna a legrosszabb legzoszervi megberegedesek.6 bakteriurnok.ir adrak a betegnek. Erre nagyon j6 a landzsas Lltifil es a kakukkfii 1-1 aranYLl keverekeliol keszulr rC. legutat tisztito gyogynoveny van. hogy a Libllnkat egy-egy masodpercig tudjuk csak benne rarrani.

es kossek at. Kivalo sdjferrorleniro a d iolevel re.ik. Ezerr nagyon [onros a sz.ir nyeljek le. mivel a novenyek fajsldya nem egyforma.incs. hog).iljuk.isosrol. Pajzsmirigyrcndcllencssegek Mar emlfrer rem. A szokasos adagja ennek is kef es fel dl fOrdsban levo vizzel lcfornizor r reaskanalnyi keverek. hogy esre lefekveskor a nyaku k ra k ivul 1'01 rakossek egy kendovel. rnegszunreri azr.isfel [ireres cdenybe kell odarenni a 2.. A leforrazort teafiivet ne dobjak ki. majd meg kell azr inni.lIni hosszasan kell. FoghllZaS unin segir osszehuzni a friss seber. esedeg a rldtengeset is csokkenrherjuk.ik a nyakukar. aka)' feliilrerrne. a kozonseges vag)' ragados galaj 1-1 a rdnyu keverekebol keszulr tea fogyaszds<ir. es jo is. hog).i n robbszorre megil1lli. ezek ki'donosen fonrosak. ami hu marabb fog gyogYlIlni. A s'l. Akar alul-. Gargariz.iskent a nyaku kra. Egy heme! tovabb azonhan ne haszu.ir van annyi a leforr.lbb ker cseszeve].is vag)' a szajiiregben levo gyulladas nern Il1ldr e1. Ursina a re.5 dl vizet cs benne a kerget. es igyanak meg belole naponta legal.1sik noveny n mirol irni akarok a Fagyalkereg es -h. hagyjunk ki egy herer meg . a fiiver nem kell kidobni a tea lesziirese uran. fgy keszirsenek duuszrkoresr. es nem szabad leuyelni . naponru tobbszor i:iblogessenek vele oly. hanem a pajzsrni rig)' nuikodesec is elosegithetjlik.\I is segit. Ha gobosodesrol is szo van. mert llgy erzern.in. a rra regycnck meg egy I1ltlanyag csikot. rendellenessegeir« a kozonseges galajr ajanlorn. Ebbol a keverekbol kell forrazni egy csesze rear (egy kicsir kesel'll lesz). hururoldo gyogynovenyekrol es azok haszn~~ladrol az egyes novenyeknel majd ku lon irok.cseszenyir ak arnak fO'llli.\w(( galajFlib61.isodlk Llap rn. men visszaesnek. es a nap lolvarn.~kkor is. nem jegbe hurve lehet inni. MERGEZO! A sz.ijfertorlen iresen rul a fogin). A pajz srnuigy-rulrengesben szenveclok ezr mind add ig csi n. a rra ez 1"0kozorrabba n igaz. De az else heten lehet. m ilyen sulyegyseggel mcrtunk. meg a dohanyzas III iar t kohogoknek is.ijliregben levo bakreriurnok.irologjon kifele.ilj. Fozzenek egy csesze rear a kozonseges galajbol. aki ki:ihog. men fg)' mindegy. Amikor ki~szfrik a rear a sz ok.~las uran nem Il111SZ<ij lenyelni.Lis segirher. neru szabad a reaivasr abbahagyni.Ugy irtnm le reszarauyban. A 1l1.. 0[( leirom az alkalmazasi m6djukar is. Ez a noveny k iva lo sz. A hangszalaggyulladasra a szurokfiireaval gargarizaljanak.ija. Ez a rea meg a FogtogYlillad. men nagyon habzik Fozes kozben. hanern ejszakrira [egrek borogat. hogy az egesz rorkor erje a rea. am fg a niltenges meg nem szrinik.isos modon. A kohcgescsillapiro. jo melyen hatrahajolva.sorvadasra is j6 hanissal van. Az elkesziresi m6dja kulonboz. A kozouseges vag)' ragadosgalaj reaval nemcsak a rorok.isll. bog)' ne p. Gargari'l. Csak langyosan vagy hidegen. kivii] 1'01 borogass. A rn. Ezj a gyogyreakevereket mindenk inek ajrinlorn. a galaj rc. Mindenfete torok. Naponra robbszor oblogessek veil" a torkukar.i. ki kell kopni. vag)' lllegsz('lntetherjtik.ik a szok.ijlireg ferrotlenitese. De ha eg). uhogyan regen hasznalruk. ha reggel es esre is megisznak ~I reabol egy-egy cseszevel. ha a foginysorvad. el neru mulik. esetleg a vfrusok sok legllti problem-it okozharnak.es szajferrotlenlreskor ajanlorn az aprobo] torj. Amikor el rnulr a kohogesuk.ijfenorlenLro. hanem az elsd napon be kell ten n i a lultobe.esrol van sz6. A fagyalkerger 4-5 percig fozni kelt. Ugyanerre a cclra es m i nden mas legzoszervi betegsegre a ftidOf(1 reaja is kivalo. az orvosi zsdlya.intnek.ijaval vaio rorokoblogeres.in melyen h.itrahajolva. Most meg a szajes a corok ferrorleniresb61 kell egy par szot szolnorn. hanern egy heren egyszer vagy ketszer llleg kell inni egy cseszevel F'enntarto sz. Sok zor kel l gargari'lalni a 111. de meginrii nem szabad.11' kihiilr langyos fOzettel. ahogyan csak leherscges. 62 63 . lcgalribb egy m. Akinek nines mandulaja. De elorte minden esetben gargarizaljallak is. gargariz. Ker novenyrol kirlon irok.

vese. eloszlatni. a fe1norr nok 50 szrizaleka. A puberrassal kezdodd havi ciklusok evrizedeken at kiserik minden no elerer. A kozhiedelernmei ellenrerben nern csak az idosebb koroszralyt erinci.il a zsurlorea IDgyaszdsaval egyiirr azt a zsurlot.fogyasztasar 6 hetnel rovabb nern javaslorn. • a srressz (kohoges.igy nem Fog veseko kcpzodni.lsa. Yz resz veronika Teaivas kozben iiljenek le. es lassan korryolgassanak. majd meginr egy herig csi urilja a huvelyohllrest. az hetenre egy csesze rear felrerieniil igyon Ineg belcle ehgyoillorra. A nyirEllevel reaja a vesekovet is osszemorzsoljn kerheri fog)/aszds utan. Az eros gorcsokkel j~1r6 mensrruacio ellen javaslorn a cickafarkfii reajrit. ez j6 ideglazfro.napi 1-2 csesze tea . percig rudja visszatarrani a beteg). A vesen leva ciszran. es ezen keresztul a vizelerhajnis. 64 65 .es h61yagbetegsegekhez vezer. A vesenuikodesr szabalyozo gy6gynovenyeink egyike a rnezei ZSlI rl6. Nem kozrudorr terry. amibo. azaz kernaponkenr 1-2 csesze tea elfogyaszds. es izuleti problcrnakhoz . Tbbb fajdja van: • a keszrereses (a vizelesi ingert csak neh. Az irrig~iLis.F6 hanisterii lete a veseriszrinis. A Ids vesekoveker es vesehomokot is erdernes vele old a ni. igyariak meg egy-ker. nisszenres. am ikor a ciklus ideje van. hzikai erofeszfres hadsara csepego viz eler. A reggel kesziilr tea ZSLlI'lofuver escig ~arolFk a blltaben. arnikor felkeltek. engedjek el magukar. Ez a rnodszer az oroklod6 polyciszrds beregsegeknel kevesbe hatckony. hllnyj:ik ! Akinek mehgyullad. napi 1-3 cseszevel kcresztu be a szemii ker. a menses kimaradrisanak a kezderen. De jobbnak tartom a minden masuapi hasznalarar.ilj. A fiaral nok elereben a havi ciklus okozhat problemakat. Hagyjon ki egy heret. ferfiakn~'il prosztara rm'itet koverkez- es a csaiharo 6 langyoker hereu rea]a. eserleg h. rnenye leher). itt valaszrodik ki a rnereganyagok egy resze. Ugyanennyi idejll szu net uran [Ijra Ieher inni. a h6lyag iuiteser nem rudja a beteg konrrolialni. bogy a csalanban sok C-vitamin is van. Korlarlan ideig fogyaszrhar6 szu ner beikradsa nel kul. Serdulokorban leva Linyok a menses elorr 5-6 nappal igyanak meg !laponta egy csesze tetit cickafark es paszrorraska 1-1 anin)'ll keverekebol a !lap barmelyik szakriban. pcrefeszek-gyu lladdsa va n. Ha a vese nCITl mukodik megfeleloen. a mereganyag nem rud eltavoz ni. Mindegyikb61 l folyamarosan.ik. Ez azr jelenri.ir a cickafark lefdsanal ral. A valrozo korral jar a h61)'agzar6 izmok meggyengiilese. arnely a viz elerrarrrisi kepesseg elveszreser jelentl.Vese. A liugyholyag es a hllgyurak riszrfrasara ajanlom a csalant.irorn napig egy csesze teat az alabbi keverekbol: 1 resz cickafark. Ker-harom her alatt a ciszra [elszjvodik. A benne leva kovasavar a vese csak hosszan dolgozza fel. mel)' kiv. felhalmoz6clik a szervezetben. fgy is csak 6 hctig igyak. hog). Szinten j6 veseriszrfto a porcsin hi. regyek a ciszras vesere ejszablra dunszrkotesben. Az inkonrinenciatol 200 milli6 ember szenved. ezerr [olyamacos . melyek azuran a vlzclettel ravoznak a szervczerbo]. es este kicsir melegirsek fel. iilOfl'lrda modj. a tea kesziilt.it. a rerhessegec. a lakess. Aki kokepzddesre hajlamos. a korpafu Fejezet naknek A ndk elere a gyakori es nagymerreku horrnonvalrozasokb61 all. a vrilrozaskori tiineteker. !lyenkor napi egy cseszevel kellmeginni ehgyoJllorra.ln).es holyaghetegscgek A vese egyik Fonros meregrelenit6 szervim k.ig 20. 1 resz zsurlo. A valrozo korba lepo naknek javaslom. hog). A rear a menses alan is iharjak. a hosszabb fogyaszds koverkezreben veres lesz a vizeleriik. Kovasavtarra lma miarr 6 hernel covabb nem ihato folyal1latosan. Nyujrozkodjanak egy jot.il6 viz hajco is. A horrnonok szabalyozzrik a peteerest. az is a cickafark terijaval irrigaljon egy herig minden nap lefekves e16[[.

inlorn a Ferfiak ce. A szoptar.lst.is rendk. 4 heren keresztul kell fogyaszrani napi egy cseszevel.cvirag.illalld6an • a vegyes (ezek kombln. amig szoprarnak. a csalsidban szinte emberfeletrive nonek. fogyasszanak csalanterit nnpi 1-2 csesxevel 6 heren keresztiil.1Ihar6. Ez mindenfele h6lyagproblernara is kiv. heti egy cseszcvcl. erkezes elder. Id6sebb korban jelentkez6 problema a prosztara ll1egnagyobbodasa. Heri egy-ker csesze csalantea is elengedhererlen.• a t(dfoly. mely leggyakrabban a rerhesseg. es 111 inden olyan dpanyag megtal. AltaLinos szabaly. legaLibb heri 2 alkalomrnal. ursina tarrsanak 6 her szunerer). arnely a nerniseg mii kodeser szabalyozo agyi kozponrot serkenti. szules koverkezrne- vedelrner nyujc a beregsegek ellen. hiszen az elvarasok a Dlunkahelyen. Azonban semrnikepp se kezdjenek fogy6klll"<1zni.icio]a] Kezelese kulonbozo sziv. A rerhcsscg kiilon fejezer minden n6 elerebeu.igu fuzf ke. arnirol minel hamarabb szercrnenek meg- nyekenr a la lcul ki.inak. szabadulni. N yugr<lt6 hatasll a levendula vi raga es a hegyl rerck fiiveivel rolro« alvoparna . Hogya rerhesseg problema mentes legyen. fliszerszegeny d iera) gy6gYilovenyek kel rorren ik.i r. ami vizelerrarrasi gondokkal es visszafordirhararlan i 111 pore nc i ~i I j 6 rh at. kon nyebben leadjM. a szoprar. egyenek kevesebber. Gy6gytdkkallehcc scgireni ezen is. i'vIivel a h61yagdr6 izom nern megfelelo mlikodeserol van szo. rnely risznrja a veser es a holyagor. A kisvi dgll Ciizike reajat )ll inden ferfinak innia kellene 35 eves kor uni n. es ez ki hal' az egeszsegre is.ilbaro benne. Hogy elegeudo legyen az anyutej. Heti 1 csesze elegend6 bel6le. esetleg vesekover okoz.ik. az fokozarosan elveszui rugalmassagar. Udn<l6 her szunerer kell rartan i. job ban fognak a lud n i.lj. A cickafarkfii teaja vertiszrito. 1/3 resz korpafu. [(ii lonosen cukorberegeknel gy. A rneh- ben novekvo magzar oriasi hormunrilis vtiltozrisokka l j. verpezsdfro. ez az ilycn jellegil panaszokar is orvosolja. Ugyancsak ezt javaslorn a srressz okozra inkonrinenciara. Pirirarlan rokrnagot r~\gcdljanak. 67 . Fejezet Fernnak ferfiaknak Szincen j6 a csaldngyokerbol f6zoct tea. amely termeketlenseggel j. elapadhar a rejuk' Ervdgycsokkento gy6gynovenyi"lllk a gYOll1orsavtermelest c$okkenro Ieher ak.15. szurokfu is t<1I. 1/3 resz kisvir. ha lefekves elorr elkortyolgaruak egy csesze orb. Erre a legjobb gyulladascsokkent6 a cickafarkfu reaja. nern ii rul ki teljeseu. 66 I.lncf(lrdr. amelyben pl. k ipi heuren ebred nek. mellen (rorna. Kezelesere javaslom a kovetkezo kevereket: 113 resz porcsi nfu. A holyagor nyorn]a a proszrara.itol. erdeirnalnalevel-rear igyanak a mehfal erositesere. Ene aj. Ha nern teszik meg idejeben a ll1egel6zcshez szuksezcs lepeseker. napollta 5-10 szernet. ran. A kesztereses in kont inencia egyi k olea leher a hllgyucak Fert6zese.Ha ebbol megisznak egyegy cseszevel naponca.1I6. hogy csok kenrsek a bevier kalorlak szam.ir. es a pang6 vizelet gyullad. ennek erosireser kell elerni: a cigauymeggyfa levele a legjobb ra.ir.ishoz vezer. amely n6knek kulon is ajanlotc novenyi osztrogenegyeb modsxerek rartalrna rniarr.ivii fogyaszrasa a nl('~b l tonros a bab. Gyakori problema a z elegrelen mennyisegll vagy min6segli spermarermeles. lenni rna egyre nehezebb. majd a fOlosleges kil6kac. A verboseger fokozo novenyimk a paszrortriska. nekik javaslorn a Diabess (Gyorgytea) fogyasz[. rrulrer.] kori a csokkenr porenciakepesseg. hog)' a rarros aiuldpL1Irsag fogy.h.iny kil6 sulyfolosleg.irg6 vlzelet) es inkout inencia. muterre kerulhcr sor. korlatlan ideig. a mire a novekedes~ Az anyatej hez szukseg van.isos (. ebbdl naponra is ihaena k egy-egy cseszevel. va lV[inden t"erli rerreg az impotenci. (ne igyak 6 heme! rovabb egyhuzamban.icsom teluir .ir.is hefejezrevel gyakr<ln ruarad neh. Mint cudj.i. Sztiles utsin is ajrinlorc a malnalevelrea osszehuzodasdnak segiresere .

ihoz. ·1' 'I' . te. ruindeukluek kivanom. tovabbi reakeverekek fogyaszddra es in'igaLisn1 (huvelyobl itesre) is szi'd{seg van. Az egy lirerbol 2 d] teat a no megiszik. mivel hallorrak a babavaro rendszcrernrol.incseszebe. Noemi 5 evig varr. Esre [elekves elotr langyosirsa irrigiljon vele. A koverkezo lombi kprogramra 111. 20 perc 3. ontsek Ie forrasbol levert vizze!. Ennek a kivedesere a mehtalar meg kell erositen i fagyongyrinkrLlraval a koverkezo medon: egy houapig minden reggel es este egy-egy rnokkaskanal fagyongytinkrurat igyon meg hkezes elotr 20 perccel.. A rerfiaknak is van babavaro meg. Nepi tapaszralat.ikur . A nepi tapasztatar alapjan segireni szeretnek neki k a koverkez okben leu-r rendszerrel: 1. 2006-ban sztileterr meg seglrmeg I.. es ugyallllgy ezt ugyanL!gy al]ni hagyjak. Ekkor reggel egy liter reac kell kesziteni Llgy.11" Llg)' vrillalkoztak.ll irrigalo teakevereker. akir a gyogyteaklldnak koszonher. es . a teak harasaramegfogant a kislrinya. epp a kislri nyar fiirderre. Takarjak le. ere.iba a gyermeldldasr.i k hi. A teak elkeszfresi modja: egy csapott evdkanal dio. de ez valam ilyen oknal fogva nem valosul meg. hogy a konyv megIsten elresse ezzel a rnodszerrel. G. hogy ha a ciklus masodi k fele a G hold novekvo dllasaval egybeesik. a nok rermekenyebbek. Ha fagyollgytinktl'nat nern lcapnak a gyogyszerrarakban vagy gy6gynovenyboltokban. A [iterbo] megl1laradt 4 dl re.omorra kell meginni az clso resznel leur rnodon. Meg annyir szerernck iddig oket! 13 baba szulerert elrnondanl. mine reggel. MEHEROsfTES Ha az auyarneh ncm eleg eros.1Z 1rl'. [anuir elejen meglatogatrak.it hLitoben lerakarva r. Az edesanya jol van. K-ne sz inten l'I:szt verr . vagy csn lanleveler tegyenek egy 2.seJU fogant meg ababa.C anti a rear. hogy befekszik a reakeverek. N. 6 herig kell inui. milyen roha rnosa n csokken orsz'lgunk nepessegszaporulata. Tobbfele yogynoveny keverekebdl keszuectunk egy-egy teat. bogy a [oisten Sziilessenek segevellegyen ered rnenyes ez a rendszer. es mig a hormonkezelesekkel nem sikerulr a beulteres.is ill. azaz reggel ehgyornorra egy cseszevel. reggel rnindkerten diolevelbol uran sztirjek Ie. a rniker ajanlotrarn G hetig ittak mind ketten a nekik. keressenek bennunket Biikkszeurkereszren.iljrik a modszerernet. ti nkru rahasz nalat utan 68 69 . a varva vart babak mine! tobben. BABAVAR6 TEAKEVEREK ES IRRICALAs (HOVELYOBLiTES) Amennyiben az elso ket tea iv. A rear mind tovabb tarrsa a meh sz<ijamil. 2008. kadba.dj<huLbit kerjern az eserenek a konyvben valo lcfras. 4 cv probrilkozas. hogy tengerszineen vag)' 2000 meter magassagbau konnyebben fogannak a babdk. Irrigarort minden parikdban lehet kapni.lgarorra I b ea . .1 babaprograrnbau. Mikol' relefonon hfvram. 2 sikerreleu in vitro kfserlet utri n Ligy gondoltak. g A noi babadro teat G heren kereszrul minden reggel ehg). 4 dl-rel irrjg<11meghozz'lllgy. BELS6 TISZTIT As A babrit akaro no es ferfi G heren kereszriil vegezzen egy belso tiszritasr csalrinleve]es diolevel reaval a koverkezd rnndon: Eiso nap reggel ehgyomorra mindketrenigyanak meg egy csesze csalanlevelbol kesziilt teat az etkezes elotr 20 pereeel. hogy elotte vegigcsinaltak a kLIrat. relefonon (ben ne vagyunk a relefonrudakozoban is).ilnalevelrear iszik. es a harodik het vcgen leoutenek eg_y 20 percig lcrcdve megfogallt ababa. nehezen vag)' egydlralan nern tapad meg a megterl1lekenyitett pete. a lab air re Ireszi a xac 1 sze. rnajd lesztirik. mint a noknek. hogy egy liter forrasbol leverr vfzzel pllpozott evok<ln. Szinten nepi rapaszralar. Vegezerul a gyerrnekuk.I I Babavaro tearendszer Mindenki tudja. Masodik keszu] treat nap ugyan{gy igyan a k. hogy hoz.irol]a estig. k iprob. r.5 dl-es porcel. ev vegere v~hj'lk az Llj jovevenyr. A kerfele teat minden nup valtogatva herig togyasszak 2. hogy erosfrse a mehfalat. esfe/estge. lega13bb 5 percig. Addig is m. A nonek ezenkiviil minden masodik napon reggel es esre irrigalnia is kel!. Sok natal par szererne babar.

ebben oldodlk ki legjobban a novenyek hatoanyaga. orbancfLib61.. ElokeszLtjlik a befotres ([v('gec es a Royal. vidgds egy her uran leszurjuk. nyakos lesz. pasz- suroljuk. A citl'omfi'i fil1!tt/lnit hasznalharju k dagallatokra. azon ual a gabon~lVodk. egy befattesliveget teletesaiiuk az fgy osszevagorr filve1.ilorn. HZ Feleere IIfldJlytO' tiuletnra A Irissen kiasorr gyokeremegtlszritjuk elhalt reszektol. Peld. Az fgy elkeszitett fekere nadalytd t in kt u rar ker hetig ra rrjuk szobahomerseklereu az iivegben.iba rn. mere a kulso.. Figyeljek meg. egy cenrirnereres darabokra v:igjuk a Fekete nad. III inr a gyokerdarabok . Ket her utan leszurjuk. evek ora ebbSI keszttem t ink nuri imar.. ! jl Tinktura keszftesc A rinkrura alkoholo s gyogynovenykivonar. sikos. zuzodasokra es reurnarikus Hjdalmakrais. bg). mel)' sz inreleu. szagralan. En a Royal vodkrir haszn. hogy amikor a frissen vagort fehdet levegovel eri nrkezik. Egy hetig szobahomersekleren rarrjuk. pi.ilyt6 gyokeret. Ezzel a r inkrurava] 71 . a cirrornfiier es a Fekete nndalyrder. EZUt<1n a kovetkezo gyokeret daraboljuk fel es resszu k bell" egeszen addig. ha siirlL. A rinknikothetjl" k be a reUIl1~lSvegtugokar. Nem novenyekbol is kesztthero rinknirn. naponta egyszer felr. A vodka egy centivel Illagasabban legyen. azonnal barnulni kezd! Ezerr amine egy gyokeret osszevagru nk. vodbit.ongyb61.isk. Elkeszftesehez t isz ra gabonaszeszre van szlikseg. es leonrjuk Royal vodkaval. tort. be a daganarot.ibol.hzuk. gabonabol keszulr alkohol. de egyeb ovarosan dorzsoljuk r.i rrorr gend ket megmossuk. melyer kulsoleg es belsdleg is hasznilunk. Akkor j6 a Fekete nadalyto ri nkrura.wk. a zuzodasr.lnak kozreadok ker reeeptet.iba resszuk. A kozvetlenul elotr leszedetr citromfuvet osszevagjuk Fd-egycenris darabokra . A citrornfd rinkrura ket evig eltarrharo haroanyag veszteseg nelkii]. mig az iivcg tele nem lesz. Fekete resze is errekes anyagokar tartalmaz. naponra egyszer~ketszer feld.

HAZANKBAN HONOS Gy6GYfTO NOVENYEK LISTA]A SZEMLELTETO RAJZOKKAL.LEGKEDVESEBB . 73 . GYOGYNOVENYEIM ~ ~ AZ ALTALAM LEGINKABB HASZNALT. LEG_10BBAN BEeSOLT. HASZNALATI UTlvIUTATASSAL.. LEfRAsOKKAL.

vacsora mall. ma)d ali'kor. szab.bell. esre kell meginni bel ole egy csesze rear. ezerr az akacviragor mas re. A ker bet elrelre urrin reljesen rendbe jon. Ha erre a celra akarjak haszna!nl. Az akacfa valoban jo mehlegelo. 1M tiibbszoJ' szellliigyre uessziile. autit be kell tartani. litegben lriteritue egy riszra csomngolopapiron vag)' tiszrn rnlni u.ozlidlli arrol. Jodi es verr akacvir. milyen dJlflpotbml uau a szdrttatt g)log)'lloliellyiillk.feIMlio1J/ ra a figyellllet. less: beldle.ira ajanlotrarn a szoruszed urcaban 1<1 jo bararorn telesegenek a feher a k.igbol. se hagyj. AldlOl' uroudlmrjule IteffOldppell szdra zn alc. orvosi zsrily.g_)llllris gyog)l1I0ve1lY. Azert irtam ezt le iryen a!apossngga/. Eg)' !J6IJflP eltelte urdu IIJeg Itell g). vagyis a savtultenges megakadalyozasdra napi egy csesze akacvir:igtdr [avasolok esre. plig Itill). szep sz. ami azr jelenti.ilyozza azr. de ezr mar nem szabad izesiren i. Plig hll)'flt dll apotbnn.icmezzel Izesitse.lk abba reljesen. amikor erre szukseg V:1n. J6izli.ibol. HfI eZfl161a tOllribbiallbrill lesz hl)etel./i"/. Csa]: fI je/bill/bos. Elvezeti tea is leher. dobozlran. ismert . Nagyon jo kohogescsillapfro.) Az emberek nagy reszc az akacfiir csak az akacmezrol isrneri. velloll). lreliotropiut. ez ert egy enyhebb Jllegf:hasos kohogesnel egy-ker heres. Igy nrillwrabb es szebbeu szrtmd. ta: 51tg [riss I)il'dgbol lesz 1 kg szdra z oimg. kohogorr. hanern iddnkenr igyanak meg belole egy cscszevel. A rear mindig frissen kell elkeszueni.imi rear leher kesziten i azorios ara nyban osszckcaprobojcorjanbol es kakukkftibol vagy A gyomorsavrermeles szabalyozasara. men a gyomOL"savtermelesre is van huuisa. s~irga. ha nines rendben a szekleruk. A drog robiuin.ir mindaddig kell inni. A mas szirni. ernlekezterve a gyomrukar. ko Megfazon es berekedr.igja is errekes gyogynovcny. szd1'flz he~)!e!l szrtbad. egy Ids rnerrekben csokkenri. es ezr mar kevesebben rudjak rola. reggel es este is. lila akacvirag nem gyogynoveny. linaoolt is tobbjele fl1"OIIIriSlilyagot tartalmn z. kivalo akacruezer alllranak do a magyar meheszek. mert a teljes lIirrfgzrfsbml /iI. A hiille~yeselt (Legllllli!lOsae) esa/ridjAba tnrtozo.!!I? sznrftrfskol' I/Iegbal'lllllnnle. A m. mert es: minden gytig_Ylloliell)1szrfrftdsrillrfL es trfrolrfsrfllril hl/ellyes szabnly.mni hagyni. A kohoges csillapfcis. Tnrolui zl1rt edeu). ak. Eszak-AlI/uiMbo/ a homo]: meglleitesere behoeort.ikhoz izjavironak is szoktuk hasznalni. 74 75 .icvirag re." ! I I Akacfa FEHER AKAc (ROBINIA PSEU DOACACIA L.lr langyosra lullr tdt korryolgarva. Naponm kdtszerhtirol/lszorfoJgasslIl1 nt. f A virrigjrtt g)'l'fjrjiik (IIlrt)lIst61)llllilfsig). robigellill-Iu//ldol't. arnig a gyolllruk ego Ha a gyollloreges megszunr. Ezcnkivul a Feher abcvidg meg enyhe hashajro is. Ev I<ozbe/l is )6. hogy nem peneszedile-e a virrfg 1)t1. hogy ket heten kereszt iil naponta ker csesze rear korryolgasson ellangyosan. Egy kis ak. Ilelles illoolnjat. AI. hogy nem szabad ordkig .ir szoktarn javasolni az ismerriseirnnek. de hosszabb ideig nern javaslom. egy fel ora alarr igy<ik meg. ertellesebb gytigy1I0Vell).fft I)irrfgot sxabnd g)l/fjtelli. De a majusban rovid ideig viragzo fa vir.es alMciinglilwzidnt. ertelae/emle lirflilfllt. reggd egyet es esre egyet. A szdrirdsr )6 szelllis pfI(llrtsoll vag)! ril"ll)'elws helyeu lIegezziill.ij. [avasolrarn neki. es csak akkor igyak. Ezr a rear akacrnezzel meg izesiren i is leher. lia a teuyeriiukOll uiorzsolui t/lrl)1I11n Ilirngo/lnt.icvi dgot. napi ketcseszes reakur.

akar rnegelozeskent is. ha GO kg-os arlagsullyal szrimolunk. Bevirre a muvezeroi irodaba.16 melyen hatrahajolva kell csinalni. es rnegszondazra.ir reggeli. A gyerekeknelllgyelemmel. hogy rendben van-e a gyolllra.ilyoz. volt ahboz.i . hog). szep piros szinll a reaja. PATIKAI pARLOFU (AGRIMONIA EUPATORIA L. hogy kinozza a sok gyomorsav. es kerr is a fiibol az ismerosoll1tol. fekelyberegseg es szekrekedes ellen. Nagyon ]6 erzes az . minclig belem bujlk a kisordog . mandula- gYlllladasnal. Peldau] egy 10 kg-os resrsulyu gyereknek kesz irert re. Az egyik bLikkszenkereszri isrnerosom meselre. hogy ezutan is fogyaszrorra. naponra miuel gyakrabban kell a rorkot obli:igetni aprobojrorjan-redval. [avasolrarn neki a savrermeles szab. hogy valarni ba]a van. A !l1llVeZero megiepeeeskenr otrhon a csal<idjanak keszfrett belole eeae. a teak fog)'aszras. A lanyunknak sokszor voir gyerekkodban manclulagyuUacl.egy mokk. Regebben az akricfa kerget is hasznalru k gyornorsavrultcnges. Mindig a testsldy aranyabau kell szamolnunk. mert 6 is kohogorr.agokar is cartalmaz. merr a rnezrol j6 edes lett. A gyerek ket her mulva boldogan meselte az any janak. Meg is kerdeztem tole. hogy szeszes iralr mu nka kczben t ilos fogyasztani) Neill h ir te e1. Akkor rnrir elhirte. Tehat visszaterve a mandula.~t uern szabad teljeseu abbahagyni.egszunreresere az orhancfuver. Akkor nell) voltak rermeszergy6gyaszok. merr nagyon finorn edes volt. a szine hasonlir . 76 77 . nem rudja. Mi gyerekkorunkban erruk a feher akacviragor. hogy mit iszik.ilj. A [oisten . adjon a gyereknek aldcfavirag-eeae.it. men minduyajunknak hasznalt.o rendszerben torrent. az rea. hog).isara a feher akacvi dgb61 kesziilr rear. Ma mar nern ajanlom. az orbancfuvec est i fogyaszrasra javasoltam.1 rurn sz inere. arnit iszik. reggeli vag)' vacsora utan i iralkenr alkalornszeriien. Persze a szonda nem murarorr ki alkoholfogyaszdsr. J6fzll. s vissza fog esni. A falusi ernberek a Bukkben meg a rnai napig is Igy hasznaljak. akinek javasolrarn gy6gynovenyrea-kLmic -. Egy felnotrnek. Kcrdezrem tole. szrijpenesznel is haszn. hogy rea. Kiilonosen telen javasolom a feher akacviragbol keszttert teat. ami csak langyos leber. Akkor sern mondtarn meg.i k. BOJTORJANOSrARLO. mert azelorr hazakuldre. ez az udlroiraluk.irosnon lacram. Kerdezre role. kelilenni a restsl'dyaranyokra. Nalurik a csaladban az apai agon. hogy kivegyek a manduhijat. es nem lett ndrhas.ihoz csak egy Fel gral1llll .iskaual . akik szinten j6nak taJalcak. hogy rosszul van-e. Geza es Arpi unokaresrverern. A kisfiu hirranra is jan.na latar. amikor meg (t'd kicsi.kiilsoleg rorokoblogetesre. hogy a d rorgyarban reggelizcs kozben a rrnlvez. a ki nem volt orvos. de meg nem melyrol. Mondram azonban neki. Arnikor az ujabb kurarisok kapcsrin valaminek az elrilrasarol Irok. arn ikor az ember tud valakinek a bajrin segfreni. es elmulr a kohogese.lsa. Az egyik. A feher akacvinigbol cs az orbancfubol fozote rea naluuk csal. honnan tudok en ilyeneket . merr az ujabb kurarasok szerinr enyhe mergezo an).) Ezt a novenyr az en gyerekkoromban III indennapi reakent ittuk. Kerdezre. nern Hjt a rorka.is legyen kcdve inni. Talan harem het mulva jartam ott ujra.is sok apr6bojtorjan-tdr fogyasztottunk. ahol a penzr. Csak nagyoll j6 ismerdsnek vagy bararnak merrem egy par eserben javasolni valarnit a betegsegere. A gyerek szivesen megitra. es elfogaclote belole egy kosrolor. ezert inkabb ne haszndliak.I' rnegszil nr a kohogese. Nemregiben dolgorn akadr egy vaskereskedesben. hog). mive] k6hogesevel zavarra a ranirasr. hogy mar nem kinozzu a sav. hog).FUver kell leforrazn! ker es reI dl vizzel. hogy a nagya nyamr»] ta nulram meg a [uvek hasz. Az alcicvlragre.ez meg az eloz. es a lizctesuel a penzdrosnd arcan lattam. Mondra az edesnnyja. Azr mondrarn neki. Meg a csecsernok szajpeneszenel is hasznalharo a zsalyalevel es a vadon rermf szarnoca levelenck az egyenlo a niuyu keverekebol keszirerr rea. . kiilonosen a n na k. Annyira Izletr neki a rea. a gyereknek . es 0 volt a kevesek egyike. Mondtam neki. Az ezt koveto evekben az ismeros rendszeresell szedte az apr6bojtorj. meg az apai UIlOkacestvereknel is tobbeu volrun k gyolllorbetegek: Vali hl'gol11. Azr felelre. Akkoriban Ill.id i gy6gyitallett. De a kerely megmarad ben nern. hogyan kell hasznalni. S a gyoilloricleg m. es elrnondra a hirokraro aryanak a feher ak. a piacou dolgoz6 isrnerosorrmek a kisfia erosen kohogo«.infiivet a ll1iivezeto reszere is.eto]e megLirta. sok az idegessege.es nern rudorn ezt <1 kerdesr megcafolni. hogy acldig igya a reakat.i1dasat kerre a j6 ranacsert a tudomanyomra. Aprobojrorjan pARLOFU.icviragos reaku rat . Pista dcsern. hiszen akkoriban nag)'on rilrotrak a gy6gynovenyek hn szmilar.vag)' rorokgyulladasra. es rnegrnondtam. hogy mir nem kuldi haza a tanl[ono a gyereket. rni re en an feleltem. Az aprobojtorjan a 111 inclennapi haszn>ilaron rtd . amig eg a gyonua. 3 gramm fi! kell a teajahoz. Nagyon izletr neki. Nem mondhartarn meg az igazat. hogy a hirokrarojanak is elmulr a kohogcsc a rearol. rnerr olyan a munkaja. es rncgkoszoucc neki a ranacsot. ahogy a teat a rermoszbol a bogrejebe tolrotrc.igaz ez? .korlidan icleig ihae6 . hogy valakitol en is hallortam.

minden heren legal.ig6 ellen i pakolashoz is hasznalruk.ilj.I I ~I I. Ebb61 a keverekbdl napoura cgy-ket cseszevel keszitsii 11 k el. mennyi beregseg kialakulasar elozherrek meg vele. A fiirdes ne turrson tovabb 20 percuel. Kiilsoleg meg sebek kezelesere es IUlllb. 15 g aprobojmrj.es labfejen levo reu rurit llgy is leher gy6gyirani.iinril is i..ihoz egy piipozorr evokamil fil kell. Sokoldalll gy6g)'1li:iveny az aprobojrorj.). Afdknek eire liajln mos a szcrvczeruk.ilra] a verszegenyseg ellen is haszn. alkalomszcriien keszi[siink beldle egy csesze teat ~ de havonra legalabb ketsz.es a vesehomok-kepzodes.bnzall/tbal/ miudeniirr megtereur. es nagyon sokszor oblogessiink vele. Mabes reurna eseren keszfrsenek Fell·d6t az aprobojrorjanbol ugy.isra szanr A belcsarorna es a h61yag renyhcseger elrnulaszro Flikent is ismerjiik. hog)' egy lavorban vagy egy dlban felrdecik a csuklojukar vag)' a Libu kat. azaz foldiszeder-levelbol all. egy meter IIlrlgasJ'tl is IIIcgnoIJ/!. A nok es a gyerekek vizelerrarrasi problern. /JOlgas. [avaslorn. szdrral. igyanak belole minel robbszor rear. Foleg flZ Cszald lIIegyellben. Persze ilyen esetekben a rulzott husfogyaszrasr is csi:ikkenteni kell. de ilycn esetben fllrdes kozben meg egy csesze tear is meg kel] inni. fogazott leuehi. A fo rdo urrin burkolozzanak egy furdolepeddbe. Megel6zheco a tea fogyaswis~ival a veseko.er -. a viz ne erjen a sz. liomoleos reteleeu I/O'. Ha erre a celra haszn.ni. Aki nilzotr hugysavkepzodessel bajlodik. de nern kell lenyelni.lIhar6. hanern megel6zeskem egy hecen egy cseszevel ajan lunk belole. Amint I:itj.ik nz aprobojtorjan [eaj. Elsosorban a kez..srilga jiizerben diM viragll.ir. ]lOVell)" SZtirflZ.ilOflirdor kell a lkal maz. es reggel. Il.iljuk.in. 3-4 kgfriss I/ovellyb/JI uyeriin]: 1 llg szdraz arlit.ibb egy csesze aprobojtorjii n-terir igyanak meg.ik. ez. es az iv.zgrfsoltbflll gYflkol'i. akik regen es IllOSt is rendszeresen hasznalrak es haszn.1 resruk. de masker is hasznril sok be[egseg megelozeseben. A lep rmikodeser segirendd is ieher belole [eat keszirenl. leeoes illoolajnt. Errc a celra egy keven~kc[ kell keszfreni. am i 15 g zsurlobc]. Leher az aprobojrorj.ivig. Hleg a szijuregbcn lev6 daganarok kezelesere is alkalmas. mgados te rntes 1/ e veL.inb61 es 20 g feketc.). havonra ker-hdrom alkalommal igyon aprobojtorjanbol keszulr rear.agot es mas saualeat mrtnlnraz. ieiliftle!. A drog glilwzida5zel'/l/usel't'iml)lagot. ne rorolkozzenek meg. a1"t7Il. ! I I A rozJtljelt!l? (Rosaceae) csrtlridjdbfl tarrozo. erdok sdlell. 78 \ 79 . hogy 3-4 liter teat oncsenek a fiird6vizhez. Irr sern kell kuraszeruen alkalrnazni. 12% kOVflsflvrTt. hadd szfvja be a fiirclovize[ . er kez es elorr igyuk meg. Egy licer re. bOSSZlikris. Kiilonosell relen sok hasznac fogjak venni. A Illaj es az cpc revekenyseget is szabalyozza az aprobojtorj8n. teat ebb61 a keverekbol kcszitcn i. li1rij1l5t61 allglisztllsig virtfgztisltol' gylijtjiilt a I/OllellY 20-30 em-esfels/! reszrit Ilirdggal.inhoz ugyanannyi meggyleveler tenni. cserzO(lIJ.

G)Il1jtesi ideje: augusztlls.lIdzsrisail. Eloszor az epe elegtelen rruikodesenek a megelozesere javasolok egy harem heres kurar. csel'allYflgof. Egy liter re. erdlJk SdJeIl. akinek eddig javasolrarn robb eserben.RANYOS ISTApFO (SOLIDAGO GIGANTEA AlT. /leSentflllyagot. Az egy lirert rovid ida a larr . EI fogjak felejreni. es mindenr meg rud na k majd enni. ha nern mindenk inek. 10011 bossznale.aszras<1t. iuesen febrtjloail.jeszkesvil'ligza esatddjtfba (flak (Composirne) iartozo. es urana mal' ketherenkent is eleg lesz egy-egy csesze. Ha a m. Erre a celra csak addig kell a rear in n i. es visszaeshernek. a harmadik heren haromnaponkent egy cseszevel. Esza/?-A lIleri/?tfb6l szauuazo. nileotinsnunt es ker/h illdolnjas tartalmae. Ez altalaban ket-harorn 80 81 . megindulr a kokepz6des. Ezert eloszor csak egy I iter rear igyon meg egy nap. Ennek elkeriilese erdekeben egy heren legalabb a hasznalarat. azt aranyvesszdfii-reaval el Ieher hajrani. Akinek alacsony a vernyomasa. A vil'dgztfs Jelidejbdl gylljtjiilt. Elofordulr egy csesze rear !l1eg kelJ inni ker-harorn h6napig. tri. 4 kgjI-iss filM! lesz 1 /?g szdrae anI. delclcn egy es delunin egy lirert. vag)' eserleg mar apro ko van az epeh6lyagjaban vagy az epcvezetekeben. Leuelei szorta]e. A kura uran nern szabad teljesen abbahagyni a tea fog). de azt delelort. a masodik heten minden masnap reggel egy cseszevel. fi'lrfszes szlblek A virAgo/? srl1gtfl?.kb. ker ora . olyan jo tapaszralarairn vannak. sokfel« lIagy tOlllegbeu tenlllJ eve/If novell)'. hogy akinek elhajrotra az epekovet. de az aranyvesszofiirol nem lehet eleget irn i. amfg a vese es a A. hogy valarnikor fajt az epejiik.ras~it. es egy even belli! ujra jelenrkezrek az epegorcsok.11ll0Junk. nemcsak nekern. de csokkenri a vernyornasr is. Akinek homok. kb. Az aranyvesszofil a vese es a holyag rmikodesec is segfti. mert renyhen dolgozi k az epejuk. Kb.kell meginni. fii1'tose/? A lIijvhl)'.ihoz egy pupozort evoka na] Fuver 5Z. Ekkor ebbol b~r napig napi kec lirerr kell meginni. Sedra egyenes. ovatosan hasznalja az aranyvesszofuver. Ezzel a kura be van fejezve.) Errol a novenyrol mar f rta m. abbahagyta a fogyasz. A d1'og szapouint. a rn ir azeldrt nem.vesszOfiibol kesziilt teat langyosan.~j mukodesenek elosegftesere hasznaljak az aranyvesszofuvet. ugyanolyan kurric kel] alkalmazni.felslf szardb613040 em bosszti reszt gylijtsiillk leuele/?kel. A. h61yag nern mrikodik rendesen. Elso heten minden reggel ehgyornorra igyanak meg egy cseszc arall). egy lIdtemel1llagasabbrfl is megno. csnl: a virtfgzatball eltfgaz6.Aranyvcsszofii MAGAS ARANYVESSZO. men enyhen ugyan. rntint. mint az cpcrmikodesne].

is eteleket neru rudor r v. amikor az erer t bodzabogy6r kisajtoljuk. de gy6gyszert nern irr ni. a nap b:hmely szakaban. A bodzafa kerge erre nern )0. lekvarr. sok keszetelr fOZLl i. es nem lett tole sern mi baja.ig tdjnval gozologtetesr is vegezhetii nk fiilfajasnal. kerherenkenr megiszik egy csesze teat az aranyvesz. Egyket cseszevei kellllleginni esee a frissen szedetr bodzahajt<isba!.lIkoztunk.illcsor. Van azonban egy olyan eljaras is .istira idonkenr. Csak egy peir her eltelte man tablkoztunk ujbol. Arnikor egy a lka lornma] tal. es megsem rnulik el a betegsege. sz6ba kerulr az erkezesunk is. rekedrsegnel. l'·kh csak ezerr is erdemes Kevesen tudjak. akrir etkezes uran is. egy-kc'r cseszevel. hogy havonra egy-ket alkalomrna] Flibol kesz ii It rd r.i. h iszen evek ora nern evert ilyet. de idegzsaba ellen is har. [avasolrarn neki az aranyvesszofilvet. ezekben az eserekben napi egy csesze te. Ezert azran nem is gYlijrjLik aZL A bodzala vir'lg<lb61 es liajnisaiool keszulr tea fogyaszrasa nern veszelyes.I1II I I I I hetet szokott jelenteni. A fi. kelt a szervezeruuknines. men dier. A gylilllolcsbol keszlilr bef6tr es lekv. Mindaddig isrnerelni kell a rozsliszres bodzahancspakolasr. hogy kcr meregre!enitoszerviink a majunk es a vesenk. L. befottet.ir [gyanak meg delelotr vagy reggel. lvLir aj. Az arauyvesszofii enyhe gYlllladast ben. Amikor ezt a beJriszrit<isr csin<iljak. Azon rnclcgcbcn. de csak nchriuyat erulirek meg. Ilyenkor a cik lus kezdere elorr 2-3 nappal kell egyegy cseszenyit elfogyaszrani. abbahagyra a gy6gyszer szedeser cs a diede is.1 koszveny ellenszere. hogy azora rendszereseu. SZOfllbol. )6 daganatoszlanist eriink el vele.isarolni. Az erdei aran). Mensrruacios goresoket is k ivaloan leher olda ni end a reaval.afae nem szabad es neru is lehet osszereveszteui Libon leva vizdaganacra. hanem 111:1S szerveken kereszrul. Egy id6 orvoshoz.) GYEPUBODZA A bodt. es igy fogyaszrjuk. aminek semmilyen karos harasa szervezet iu ni belole vedekezokepesseger. Nagyon sok peld. A gylillloics nedvebol keszulr szorp . Az aranyvesszofuvon kivLil van meg ugyanezekre a bajokra egy m. hogy reljesen elmulr az epef'ljdalma. es hogy a mrija meg van duzzadva. NIGRA FAlBODZA.igot 82 83 . Csak egy cv mulva igyon meg egy cscsze aranyvessz6lljb61. hogy k isruerrekii majduz. a nalunk oshonos erdei aranyvesszo. idonkenr egy-egy cseszevel. annak is tudorn javasolni. Sokan fogyasztj<ik a bodzafa gyiimo!cseb61 keszulr. diedt ajinlocr nek]. Ebbol azonban nelll szabad napi egy deciliternel robber fogyasztani.ls szoblsos modon fogY<lsztharjuk fzles szel'inL A bodzavir. hogy allandoan kinozza az epcjc. merr uern szeretett es nem is tudott UC<1n erezre. majd ruluivul atkorjuk. Ursina emlekezteroii] es HZ elert eredrneny megrart. hog)' kuruzslonak. a luiromheres kurar. sz:imitsanak ni. de beind irja a hogy ne is legyen sem mi baja. men or . amig a vlzdagnnat el nern rnulik. ha erre sziikseg van. Kiiirfre harrisa van. Mondram neki. Az egyik voir kollcganom panaszkodott. E16szor azr. merr uern erz ert sernmi fajdalmar. illetve a ciklus alate is. Reumas es izuleti C'ljdalmaknfl izzasztoul es vizhajtokent is hasznos. Elmem az. BODZAM. merr a gyalogbodza termese euyhen l1lel'gez. egy-egy hogy ha rirkan csesze is. Ez egy nagyon j6 narhatea. es 10-12 pere uran sZlirjiik Ie. mint a Kanadabol sz arrnazo aranyvesszofdben.6 harasu. es dressziik a . Ezekre a bajokra csak kisrnertekben hasznal cs nem kozver lenii. uern birra megallni. Mtir cobb mint 10 eve kezelik.vcsszor eppen ezert mi nern is hasznsiljuk.igyban fekve igyunk meg belole vagyunk Hzva.ir rudnek felhozni ennek a csodalatos Az egyik agglegeny ismerosorn nagyon evert. lyeztek egy rnasik vrirosba. kivul a gyalogbodzaval. Sok folyadeJzor Ha osszekeverjiik es j61 kigytlrjuk rozsliszrrei a bodzafa natal againak kerge alatr levu h. szrupot . es sern mi baja nines a rnajdva].in igYOll meg tear az aranvvesszoh'ibo]. vagy m. Viszonr ezt a nern cudra bcrarrani. bogy meg ne kostolja hidegen. Kenyerre kenve. Boldog voir. (SAMBUCUS CSETE.isos..ez a harekonyabb -. Eveme csak legfeljebb kerszer szabad haszll'llni a nagyfokll vizvesneseg miatt. hogy a 2-3 crn-es bodzahajras igen j6 hashajto. Elpanaszolra ezt a szerinre lehererlen helyz etet.tiidobajosoknak kiv<i16 tiidotiszrft6. Elrnondra. akik koziil az egyik viceesen el is nevezre Badza FEKETE BaDZA.ES h6lyagoblft6. Egy csesze vrzzel egy pupozorr teaskanal viragor fordzunk le.1 g6zo1ogtetesnel egy evokana! bodzavir.hhe- tahilkoztunk gy6gynovenynek a harasdrol. otrhon kell maraclni. Akinek sernmi baja sines. harrniuceves kora ur. arnikor is bolclogan mondta el. Nap] 3-5 dl-tis elfogyaszrharunk belOle.aralabb genedeionak from Je. Eppen azcrr igya. de legaL\bb havonta ker alkalonuual egy-egy cseszeve] igyanak meg belole. . hogy ket napig igyanak kozben.- zanara van.isik noveny is. de ebben sokkal kevesebb a haroanyag. Azora mar 0 is fozorr a csalsidjannk. Ez azt jelenri..i nlorra isrneroseinek is. amikor meg pedig mliall)'ag toliaval beburkoljuk.it. Nernrcgiben a szornszed relepulesen lake anyosarol kaporr tolrort biposzt. hogy meregrelen{r6szerkenr is leher hasznalni. HZ megrillapirorra.l' vese. Addig viszonr mindennap meg kell iuni egy csesze rear reggel. a diecat rcndcsen betartja.

kekcs. Folj6 fiiliin ket is gy6gyirharjuk igy. hamvas allaporban. es ennek a leparlasabol kelerkezo rnellekrermek a borokaolaj. CSe1'tlllyflgot. l11/Jelyek luit ivigjejllfdlJe/l. de eros Ize miart magaban nem hasznaljuk. Kb. pacolashoz hasznaljak. egy j!{/. A bordlea /dtelJelllcillt bo» termest. gOlllbolyded. kb. lear lIIegszdradt. A drog izzaszto glillOziddt. A bodzn virrigjtft iide viragzrls/wr gy/ijtjii/? New szabnd wegvami a celjes oiragzdst.mdjlls-jllllills. bodzdM/. Ha a torkunkar akarjuk g6zo1ogrerni. zinenziniet tnrtnlnrae. bokor. flpro Is jo illat». Leuelei dr a/all/Ink es igen sZlil'lll1/? A drog H. csokkenri a f'ljdalmar. Neill szabad osszeteueszteni a gya/og. 10% gyfl1lttft. leoliru. EI nern rnulasztja a daganarot. cs az eden)' FeM hajolunk. elvirtfgzi/l szarfttfs kozben. azonnal hagyjak abba az alkalmazastit! A bogyo gy6gyhatasa mellett kiv~il6 Fiiszer. Bor6kabogy6b61 keszul az angolok egyik kozkedvelr irala. mint az epekonel.isban levi) vizzel leonrju k.itmer6jiiek.·iss bogy6bl111 C-vjtmllhl is IJm!. A Cip1'llSflLell (Cu p ressaceae) mddr. nyirotr szajjal szfvjuk be a park T Cd kozel ne hajoljunk az edenyhez. CSel'l7ll)'flgot. a nlzre. Am ha hasznalar kozben gorcsolnek. 10% dUo/rtjnt. A }. 11apattintdsrn to'l'ik a szrira. Vesekdnel is lehet a lkalrnavui ugyanllgy. jlfreszeit szel/l. legahibb egyliteres labasba tesz iink. a gin. Gyl~itesi ideje: oirag . A bogyojtft hnszlltfljll/? gyogyllovellykem. jlliliperillg/ilwzidrit. es csale a terutese gyogyhatrisil. 6 kgfriss virdgbOllesz 1kg szdraz: 84 85 . ent ttl- Bor6ka GYALOGFENYO (JUNIPERUS COivlMUNIS L. Fdjn is aga belii! fires. es 11111 ilemorssoljuk. husokhoz . A rorokban leva kezdodo daganaror is leher ezzel a m6dszerrel kezelni.(jdbn tnrtozo 2-4 Oil JJlagas cserje vagy }rl. fill/ely uem liD meg csnk kb. Hosszns tojdsdnd fllnkltal?. Barna ktfrge jillftlt I?OI'ban szentolcsszerti porl/sok/uti borftott. Termesei robozbogyoll. Gyiilllolcse ibolyakelt. CIi/UOt. csak kismerrekben hasznaljak. Alekor szdrnz. Leoele sotetzold. sztiruyns. Ezzel az olajja! a reurnas resrreszr kell bcdorzsolni. A Fejiinker reljeseu berakarjuk egy roriiIkozi)ve. I ineterre. Ilyd/Mt.. A borokabogyor es az olajat a vesebajban szenvedok ovarosa n./eWt (Caprijolillc(!(Ie) csaldd- jdba tnrtozo. IJ1ls0S bogy». term es . Oro/tzb'ld. Fusrolesnel a husok szep sz inr kapnak. Gylijtesi ideje: flllgwztlls-ol(tober. de keslelreri novekcdeser. ameiyek 5-10 111m .A bodzn. leeues illoolajat.es epekooldo harasana] fogva nagyon hasznos gy6gynoveny. quercetint. ha az utolso napon egy par szem borokabogyor reszunk a fiistbe. Is ertellte/ell lesz. gll}}]it es pelaint. 10 fill bosseunk. kb.I!ollglikoziddt tartalmrtz. Bogemyo /lil'dgzata SfllgdsJeMI. Virrigzr1ta as: dgak vegeill eMs bogeI'llY..tlIlgusztus-szeptelllber. A leuelszriron rendseerlut 5 level lielyezleedik el. egy. sokszor /lflgy d//OllldllYbnn levo cserje vagy fa. rurint.i./)flg_)' fold.) Vese. utert megbnmul. sza/llblllligrill kellsavglikozidat. es a forr. gyrtllttft. Gyiljrjiik a terrneser. 30% in uertculerot. SztfJ'flstul szedjiillle a lJirrlgot.

ue Koziillseges ciclUifork: n/iszl. egyszen'lllo·veIlY.irral lecsipjuk a viragor. Csak a viragjar.5 dl forrasban lev6 vizzel egy csaporr re. lJirdg// a )0. de vigyazzunk ana. es moudjuk el nek i.il: gorcsos gyomor es belfajdalom. hogy a forr./.. Iordul- Gylljtjiik 11 virdgot. ldl/{/zstfsolt. Vegyiik Corcsos sorbs. rnert ha ebboJ eros rear foziink. sdtorozo bug«.es epebanralrnaknf l ker heren kereszrul minden masodik reggel. hogy 2-3 crn-es sz. A virdgollJehhek. vegbel. es ravasszal csak a leveleker. a [iioe«. trtnl: meuren termo 30-60 ctu egyel/es szd.hOI11naponkenr. majd egy h6napig minden heten egy gyenge forrazaror igyunk. rosszindularu sebre.eg)'en benne. azaz 2.izatban csak egy keves virrig legyen! Maj. reteleen. Kiilon gYlijrik a (Liver (ez a virag es level egyucr). Gylljtesi ideje: jl/II i us=augnsztus. I es fejunker letakarva az orru nkon es a szankon Ce1valrva sz ivjuk be a tea p. bevalt a t iido.it . Ennyinek elegnek kelilennie ahhoz. N6i serdii lokoes orrverzes gyogyltoja. BeJgorcsoknei ker herig h. Eppcn czerr csak a viragj. A noveny az alribbi baiokra haszn. a hllgyutak megbetegedesei.legzoszervi bajokrial es idiilr horghurur eseren. reggel es esre erkezes elorr igyuk egy herig h. minden harmad ik nap reggel erkezes elorr igyllnk meg egy csesze cickafarkre.il javasiorn./isz/les. Az olyan cickafarkbol is csak keveser tegYllnk a reaba. ne I.1rajat.\( nern javasIOIll scnkinek. hogyan kell hasznalni! leher rdj<ir. Ha az egy honap alarr a vizeletuuk nern lerr tiszra. regi. Ebbol a keverekbol is csak egy csapott reaskan. hogy a gyomorgorcsolesr rnegszuncesse. ugyaucsak egy honapig. Vigyazzunk. Ezek kozul a csiperrel kell a legovarosabban ba nn i.iskamil [uver ontsii nk [e. a m ir belelegziink! Aki a belegzcskor allergia~ ninerer erez rnaga n. vedi a 110i szerveket. de ovatosan kell hasznril ni a ri ivarereskor es a vriltozo korban nagyon j6 hanist ve!e elerni. "nem lesz rnienk a fejunk ". erkezes eldrc kell meginni egy gyenge cicka fa rkrear. junk a csaladorvoshoz. Pakolasr is lehet vele kesztreni. a nok reszere rcrernretre a J6isren.. Tdleuelei IIyelesels. arnelyikbeu sok virag talalharo. Ne hajoljunk nil koz el az edenyhcz. felrepedezert h6lyag kezre. hiszen eros hadsll gy6gynoveny. Urrina rarrsun k egy her szunerer.i n igYllllk meg egy gyenge A hugyurak betegsegeinel Iorrazaror. meh. hogy rnelyik napszakban. Lege/okiilJ. erkezes ur. Maj cs epebajok. csak egy-ket vinig! Ezr a z cnyhe forrazatoc naponra ketszer. a csiperer .. hogy in halal. n leuelet. ne inhulaljon! Inni is kell belole egy herig m i ndennap egy csesze enyhe forraz aror.esvirrfgZfltllnlt (Co1llpositnej csnUdjdbn tartoeo lliiveJlY. 86 87 . es kellemerlen szaga van. A gyogynovenyszakm<1 harem felekeppen vasarolja fel. mit irtun k edd ig. Serduldkorhan leva lanyok a menses elsd napj.iska I-I aranYll keverekebol a nap bnrrnelyik szakriban.irorn napon keur este. Legzoszervi megberegedeseknel es idult horghururn.isr« egy egylireres labasban lorrazzunk Ie egy csapott evdka 11<1cickafarkar. rosszul fogjuk magunkat erezni. csa]: I1fe/uJr legyen ferro a gaz. vag)' sokar iszun k.20-30 CIJI !Josszllnk.iig igyanak meg eg)' csesze rear cickafark es priszrorr.il flivet szabad gyomorfajdalomnril nagyon gyenge forrazaror keszfrsunk. ami a nnyir jelenr. mindegy. Virtfgzllt({ 3-5111111.II Cickafark KOZONSEGES CICKAFARK (ACHILLEA COLLINA BECKER) Ezt a gy6gynovenyt I Ovja.

n~Hja a hiivelyoblitest. Szoval. engedjek el rnagukar.r:igb61. fordzarot hasznaljuk Llgy. De ez tul hosszu tortenet Jenne. ha erosen gorcsolnek. a langyos cdaflirdovlzhez hozzaadjuk. ahogy az elejen irrarn. ezutan leszti rjii k. hogy en il.lljak meg. Katika az egyik nyugdtjas-ralalkozon kerr segitseget rolem.ibbi keverekbol: 1 resz cickafark. a cickafark a nok gy. Ovatosan beleulunk. belli! is. mely evenkenr mondra . hogy mar az elsa honapban visszaallr rendes ciklus. lyen vlzsgaval.is unin ujbol felforn11jllk a zslrr.ilrozo korba. sokszor elgondolkozom alan.rda utan lefekszunk. Huroben rarrju k. hog)! egyilyen ir:in)'el szakkepesitest nem kaporr ember 11 II I. Ujb61 lertem . kiegeszuve azzal. cle pr6b. Vajon In iert! Leber.5 dl vlzzel.leforrazni 2.1gllnkkal kellene vinnunk.in [eszurjiik. azaz k iviilre nern kell In{ianyag f6lia. fogIalkozhat. hogy a menses kimaradrisanak a kezderen. A Friss cickafarkor es koromviragor annyi zsfrral forraljuk 3-4 pcrcig. hogy it rerrneszeri nepeknelmeg rna scm rendelkeznek a varazslok sernmi. Azt hiszem. Minden szekeles es fCtrcles lldn a vegbeInyfiasl bekenjCd{ ezzel a sebre is kiv<lkenoccsel.~t a kiillenni. ha 111. a kozollseges noven)' is megtesz i -. es fekudjonle. 1 resz zsurlo. majd uljon bell". ha valaki lenue orthon a [['I rdeskor. Krem kesziresre a ci. de most mar sernrni problemar nem okozott.izr atorr genel lekorjuk. kuratok. Tegyen egy haromlireres edenybe 3 evokanal cickafarkor (keves virag legyen benne). Ha a vlzben kezdi magJr nern j6l erezni. menses a lar t is iharjak. gennyeseda Orornmel meselte. Visszarerve a cickafarkra.rnoudt a dicsekedve. Krir lenne. es nagyon sokar szenvedett tole. mere A valrozo korba lepa naknek javaslorn . rnajd a reaba .-ker rottya nris ur. leszilr[iik.ilkozrunk. hogy van.W. gy6gyszergy. 10 percig fed6 alan tartjuk.imoliroja. J 6 leune. forrazza le. es H fi. amikor a clklus ideje van.lsa. Nem szabad dunszrkorest renni 10<1. eg}' cseszcbe ceszunk lOgy ptlpozott reaskanal vinigor . azt. hogy meg nalUIl k is van egy-ker oreg rajtam loan alkalmas a cickafarkrea. majd megint egy hetig csi.ha csak A rear akkor igya. arn ikor raernek. Leher az aranyerr« kenricsrir is keszireni 2 resz cickafark es 1 resz kOl'ol1lvi. esedeg h. rnindenr lelrrarn errol. Ket-harom napi .Hhhida ucin sziirje bele a fCtrd6vizbe. Ezt a fL'1J'dat csak negyszer csinalhatja meg eg)' honapban. de nern rorolkozu nk meg. Ak iuek mehgyullad. leontjiik a forrasban leva vlzzel. az is igyon a ciklus alatr egy-egy cseszevel. egy begyulladr. akik valnrnir . Erre a vinigjabol keszulr langyosra klluilnl. Ez most aZert inert tudomasom szerinr ana] betegse- az idevonackozo rendeler szerinr valamir. V2 resz vcroni ka leirom. Amikor mar megrortenr a rendszervaltris. es lassan koreyolgassanak. reaivas kozben iiljenek le.irclaszobaajt6t nyirva hagyna. rnerr belepert a v. Sokaig nem ral. es amikor langyosra kihiilt. rudjon segueni. hogy ne hiiljon k i. az is a cickafark fekves clotr.ha ez nines. 10 percig lefedve turrjuk. perefeszek-gyullachlsa van. A teat hagyjuk kfvtil is.k meg. hunyjalc be a sz em ii ket. arnennyi ellepi. gekkel "ez nem leherseges". meg a z:h6gyiiriin Rosszindlllarll. hogy minden masodik nap cickafarkbol keszltseu iilOfiird6t rnaganak.irom napig egy csesze rear az al. esedeg verz6 aranyerre egy langyos (il6rn rdo nagyon j6 harassal van. azonnal szalljon ki a ksidbol. igyanak meg egy-ker. hog). ekkor egy kis darub gezzel parszor lemossuk a gennyedza sebec. Nyujrozkodjanak egy jo cloigot is . sernmifele engedelyre nines szliksegiik. te>ij. Megis egy-egy si keres varazslor a fejlett orszagokbol is sokszor Ielkeresnek orvosok.ival irrigaljon egy herig minden nap leUrana hagyjon ki egy beret. egyszer van. merrem neki ajrinlani a fenei reakevereker. a eserleg tudhar valamit. egy jor. Ezerr en esak javasolok arnir mindenki elhararozasabol elfogad.ckafa rkvi rag is haszn. Ezr llgy kell csinalni.il haro. es 10 perc . az en oreg fejemerr mar nem ldd) Ha mar itt tareok. hogy ugyan elmaradt a mensese. kozbeu rnindig ontunk egy kis rneleg vizer az iilofi'lrd6 vizehez. es eg). amig az aranyerunk gYlllladasa el nem rnul ik. Ezt az ulofil rdot mindennap rneglsrnereljuk addig. de a sziveig ue erjen a VIZ. Akinek rendszeresen A tear a goresos a jo gorcsold6. am it rudok. hogyha kell. 88 89 . begYlllladl. fiivesember nern saj. ennek a uovenynek soleg [orreno al kalrnazsisa is eredmenyes szokorr Mivel j6 gYlllladasgarl6. ker liter forrasball leva vizzelleonnink ket evokalUU cickafa rkot (ebben leher rerrneszeres mennyisegii virag). no A legkozelebbi ralrilkozon. no meg III icsocla doJog. [urorr az eszembe. A volt fonokol1111ek a titkrirnoje. ne fhzllnk meg. Hllsz perc ii!ofn. vag)' nem fogad el. rnensese. am i kor felkeltek.orizl1ek a rnulrbol.yet Ie merek frni. s en kcrdezrcm. ez j6 ideglaziro.in a piacou osszefutotruuk. (Majdleveszik a fejemer a hivatalos szervek.\no cegek szakem berei. mere uern rudjuk e1mondani. hog).

Citromfii
(MELISSA OFFICINALIS L.) idegerosfto. nyugrato, altaro te.ik keszi'dnek belole, de idegnyugrato hatasan kereszr ii l sok ruindenre j6. Vegyiik sorba jorekony harasair. Gi:ircsold6. Ideges hanyas! inger es gi:ircsi:ik jelenrkez esekor igyanak meg legalabb ket csesze citromfuterit egymas uran rovid id6n belu l, Odlto es elenkito reakent napi ker cseszevel kell elfogyaszranl, egyet regge.l vag)' delelort, Elsosorban a masikar kora delutan.

langyosan.
cseszenyit

kell elkorryolgatni

A tea [orekony a szfvidegre is, erre nap! 1-2 egesz nap. Aki rnu nkajn miart
is alkalmas a cit rorn lvibo] ke-

ezt nem teheti, az esre tevenezes kozben porolharja.
A meh megnYllgr<lddra sziiJr rea. Erre a celra a Ilap barmelyik szakaban ihatunk belole eg)' cscszcvcl, de legaL\bb egy honapig mindennap. Izzaszto hatasa is kivalo. Ha erre a celra hasznaljuk - es

Vizeletkivalaszro hatasa miarr is iharjuk, ekkor napj iban eg)'szer, reggel fogyasszuk. Napi ket csesze cttromfiitea evekig fogyasztharo meg udltoitalkcnr is, de a j6 idegnyugtar6 harsisanril fogva az eletunketis meghosszabblrhatja, A gyomor es emesztorendszer nyugtat;bira llgy erheriink el eredrnenyr, ha a clrromfubol keszult tear etkezes elort isszuk meg. Ekkor ellazitja a gyomoridegeket, nyugrarja a gyomorrrakrust, Nagyon j6 harassal van az agyra,
er6sfti az idegrendszeriinket. Ha erre haszrialju]; a citrorn-

fiiver, esre lefekves elorr igyunk meg belcle egy forrazaror

nern vagYllnk l.izasak -, <lgyban fekve, arnilyen forr6n csak rudjuk, igyunk meg belole legalabb ker cseszevel. Ha a cltromfiiteabol minden nap deluran megiszunk legalabb egy cscszevel, rapaszralni fogjuk, hogy rnegerdsodotr a szemiink, uem fog ugralni a betl! elritr ii n k, de hasznalhato ideges eredeul fejfaj,bn,U is. rIa erre isszuk, uljiink le egy kcnyclrncs forelba, hunyjuk le a szemunket, engedjiik el magunkat, lazirsun k, es ki..izben kortyolgassuk el a re.ir. Ideges erederu fogfajasnal a teat resrrnelegen vag)' egy kicsir hidegebben tartsuk a szankban azon a fogoll, arnelyik Hj. Pcrsze a legjobb, ha rnielobb fogorvoshoz fordulunk,

Az njalwsl!irrfgllrd? (Labint ae) e5aIrfdjrfba rartozd, IIdbl1lk sokszor csale ternteszrett IIfilNillY, eve 10. GpUtjiile a lel!eleket liirrfgzds eliftt, Is a felso 5 cnt-es szdrat. 5 kg-b6/lesz 1 kg szdrnz dru, A drog illoo/ajar, cSel"l1uy{lgot, ledIliSl1//af, lIydlkrft, szaponiut, mdzgrft stb. tartabnaz.

s».

Elslfrelldll m/zellflNillt hazrf IIH(1JI. Idtszer

is tNlI/eli!e
III

G_ylijtisi ideje: j /1IIius=szepre
is szed!Jetlf a level.

bel',

A citrol1lfil leve/It basznrflju/e teakeszitesl'e. Allille/( ortbon terem (I citroll(/;', " Idrrfgzrfs ellft( vrfgja le ns: egtisz lIiillell)'t, is a leoeleit fejtse le I'ola, s igy szarlrsn, hozzrfteve a 110IlfillYCSllCSOll lillo 5-6 cut-es szrirat is.

90
L

91

Kiilsoleg a cirrorn fiitinkrlLr;lr hasznalhatjuk dagana[Okra, zuzod.isokru, cs meg rcumarikus h1jdalmakra is. A tinknirar LLg}'keszitjiik, hog)' a vir,igz;is clort kozvctleniil levaaotr citromfiivcr osszedgjuk fet-egy centis darnbokrn, egy beforresiiveger relereszunk az igy osszcvdgmr fiivel, es leonrjuk gabonaszcsszcl. Most andban leher kapni Royal vcdkar, ez gabon,ib61 keszii], es 40 fokos, fgy kiv.iloan alkalmas erre a celra. Egy hetig a fllvon hagyjuk a vod kar, naponca cgyszer feldnuk. A befortesilvegben levo fuvct szobahomersekleten rarrjuk. Kcr her ur.in leszuriilk. A cicromnitinkru ra kct evig elcarrhar6 h aroanyag-vesztcseg nelkii l. Ezzel a t in kt urava] dorzsoljiik be a daganaror, a ZlLz6d,isr ovarosan, cs a ti nkru raha rn.irtotr gezzel korhcrjuk be a reurn.is vegtagokar.

Rendellenes
major.inua

rnensesue I cit rom fLi, va [a 11l ilyen meuta, cs angelikafii egyenlo a ranvu lcevcrekclxil

keszitsenek tdt egy cscszc vizz el egy evokan.il fCLvetldorr.izva. A cikius kczdcrc clort ncgy-or nappal igyanak meg bel61e naponta egy csesz.evel. Epemiikodest serkenro, szelhujro tea kent is erdemcs a cirromhibol kesz iilr cdc fogyaszrani napoma legaLibb egy cseszevel,

Vcgczetul sal.irak cs m,irdsok

Izeslcesere is haszruilncrn rcrcrn,

h arjak, rnerr nagyon j6 izu , A cirrom h'i vatlou

csak rcrrncszrcn i lehet. A gy6gynovenyes sza kuzlcrckbcn es a patik.ikban szarirott ,iliapmban kapharo.

Csalan
csfpc)s
CSALAN, NAGY CSAI.AN (URTlCA [)[OICA
L.)

ElerkezriiLlk az egyik lcgcrtckcscbb gyogynovenylink drgyaLisahoz. Val6sziniileg nern rudom az osszcs kiv.ilo rulajdons.ig.ir lcuni. Az egyik volt kolleg,lll1 - n.ila m it!i)sebb - a h.iboruban szovjct fogs.igba cscrt. Tobb fogolydborban volt, es elmondra, hogy a legrobb hadifogoly ott eire tid a togsagor, ahol csal.in volt a kornyckcn, Elsosorban etkezesre haszn.i lr.ik, de fertorlenirert is es vert r iszt iror r. Tcrjunk azonban visszn mai szcrcpcre. En rizenkilencfele hajra tudorn leirui a had sat, ennyit ismerek, de biz onyrira olvasoiru kozo(( is van olvan , aki egyeb bajok r.i is crezre m.ir .illLisos baC<ls,ir. Kezdern a lcgfonrosabbal, a vert es az egesz szervezeret tiszt ito har.isaval. Majusban es oktoberben n'\gyon i6 harasr leher elern i egy-egy hat heres r iszr ir okur.iv.il. Azert rn.ijusbun, mert a k kor rn.ir a honap elejen szedhcro a friss csalan, es ez a legjobb har.isu, S azcrr oktoberben, inert ilyenkor no meg a sarjucsalan olyan nagyra, hogy crdemcs

leszedni. Aki nem rud hiss csal.int szcd ni, vegycn .\ boltban sz.irftorr novcnyr, azokut is j6 idriheu gyl\jrik. A rnv.isz i kura a tontosabb. men a szervezcriinkbcn rclcn lerak6dort salakanyagok,u ki kell hujtani. Ncrncsak a vert riszrirja, j6 hat.issal van az egesz sz crvczctu n k rcv u vcscrc, a m.ijra, epcrc, rudore, III i nden szerviink re. Csak har berig szabad a cs.il.inre.ir inni, men a benne lev6 kova savar a vese nchczcn dolgozza ki mag,ib61, es igy k6 kepz od her bclolc, Hat her sziinct ur.in ismerclhcro a csal.inkura. Akkor most vcgyiik sorra a rabbi gy6gyhads,it. A verr iszr ir.ison kereszriil j6 har.issal vall az ckccm.iru, de kcvcrcker kell belole csiurilni, melyben egyen16 ar.iuyban fordul do csal.iu, orvosi vcronika, zsalya, zsur!«, A keverekb61 napi eg}' csesze teat igyanak meg, az etrendjiikb61 pedig roroljek a fusrolt luisokat es a zsiros crclekct. Addig kell folyrarLli a teakeverekbol keszitert tea fogyaszddt, amig az ekcemu cl nCI11 mu l i k. Kiilso lemostisra csal.iu-, babhej- es veronikure.ir keszfrsu n k, es az ekcenuis helyckcr

92

93

A csipos csal.in, I/ag)' csnldn, 11 csalrflletek (Urticnceae) csalrfdjdba tnrtozo tnindeniitt d%rdlllo, eveM Jlb·lIeny. Mindell I'dsze/ullrfll/tszol'oh-

lee]boritatt, bn testbez er, cslpos, egcto
fdjdlIllI/tlt oleoz, Szdra 1111-nel mngasabbr« is megLeuelei Ilyelesek, sz/t)es tojasdlId VI1gyIrfndzsas aill/alah, j'lirdszes szdb'lell. Viragz(/t(/

110,egY(!f/cs, lIegpzoglctes.

jiizer. A leueleit is a je/so 5 C1/l-eS szdrti: meg n gyokere/let gy/ijtjiill. Beszdrnddsi aran), 5:1. Mil/dig lIiragzds eldtt /ull g)'l'ljtel/i, tnunssznl
rl

a friss Imjtrist, dsszel !?rlszdlrfs lIagy I!figris urdu IlOVO, IlU. sfl!jllcsalrillt.

Az {{pro csnlrint ttem szabad g)'/ljte'li! A drog glihozidrihat, csel'r/Ilyngot is
g)lrlIltaszer/i nll)lngot, b'11lg),{{Sfl1)at, leouasnvat, B- es C-lIitmllhlt, urticolt, Ilrticolillt, sot is lJr/sat ilyolllokbn1l taNtllmaz. Gylijtisi ideje: level- jllllills-szeptelllbel', gyiikir - o/ltobel'-aprilis.

martsllk be le, es mosogassuk vele, Fkcernrira egyebkent a friss IIti Fli is j 6. A vese- es holyaghomok kepzcdeset megakachllyozza, elhajtja a m.ir meglevor. Ak iuek a szrvevcl nines problbnaja, nern szfvbereg, ak.ir egy kur.ir is csuuilhar a csaLlnrdb61, k ihajrani a vese- vagy holyaghomokor. Ezt 11gy kell vegezni, hogy egy liter csalance.it egy ora alarr kell meginni. Egy beFOttl"Slivegbe gyiljceni kell a vizclcter , hogy lassak benne a kihajtort homokor. Egy liter te.ihoz egy pllpozott evoka nal t"iivet kell torr.isban levo vizze! lei.inreni, fedo alate rarrani 10-15 percig, leszurni es meginni J1Hlsfelora alart. Szfvoecegeknek nern javasloru, akinek sok a sava. sz inten ne C5i 11,;1]3. A csal.i n ja vfzbaj to, rehar erre a cdra is hasznalhato kisebb - egycseszenyi - mennyisegben. Ez eserben I.-eggel igyak meg a rear, hogy ne kelljen ejszaka sokszor felkelni. Vert isz tlto. A hathetes t isz nrokura utan is ajanlaros meginni kerhetenre reg gel egy cseszevel. Verkcpzo is, merr a benne levo vas harasara a szervez erunk verkepzo szervei robb vert fognak eloallltani. Sokan egyebkenr a vastarral ma rn iatr nern szeretik, Inert hizlal, Emeszresjavir6 cppcn a benne levo vas okan , de ha az etkezeslik mennyiseget nem novclik, nem fognak hfzni role. Akinek az erneszrese nern j6, egy h6napig minden reggel igyon meg egy csesze csalanrear. A vercukorszinrer is csokkeuri. Ezr a tulajdonscigat mar klinikailag is bizonyirorrak, Erre a celra del ben vagy esre igyallak meg egy cseszevel langyosan, Az en eukorbetegsegre osszeall ltort rerirnba n is V~1l1csa lan. A hugyurak, elso es hacso hugyvezerek, hllgyhalyag tisztirasara is alkalrnas a csalanbol kesztilr rea. Ilyen esetekben egy t iznapos csalanreakura eleg szokort lenni. A gyogynovenyek lassabban gyagyfrj,ik ,1 bajokat, de rarrosabb a harasuk. A 10 napos kura alan kec csesze rear kell elfogyaswllli naponta, egyer delelotr es egyer delut,\.n. Sajnos ejszaka fel kell kelni egyszer-ketszer t6le. Az emeszresjavito tulajdons<iganal fogva konnYlri a s'ZeJdectiritest. Erre a eel ra esak akkor haszna]ju k, ha szorulastLnk van, ebben az esetben este lefekveskor kell egy

csesze langyos csalrintcarnicginni. M,-\j- epebanralmak esereben is ercdmenyesen hasznalhato a csalantea. Ha

es

erie a cel ra has'Zn,iljllk, reggel ehgyomorra igyunkmeg egy honapig ketuaponra egy-egy cseszevcl, Azerr jobb az ehgyomorra elfogyaszrotr rea, mere job ban hasz.nosu L Akinek sok a gyomorsava, az a tea elfogY<lszt<lsa urrin azonnal harupjon valarnir , ami lekctl a savar. A lcp megheregedesene! nagYOLlj6 harasu egy rovid csalanreakura, ursina a rendszeres teafogyas'Zt,is. Ha a lepunk sok vorosverresrer kap, ami ferrozorr, megnagyobbodik, es ez karosan hat a vorosverrest-terme.esre. Ha azonban a csalan altai risz ntorr ver kerul a lepbe, nem kell tokozorr munk.it vegeznie. A rovid kura egyhetes, eza lntr rn i ndeunnp igyanak meg egy csesze teat. A her lerelre u r.in j6 harrissul van a lcpre, ha a tovabbiakban kerherenre egy cseszevel megisznak belrile. Cyornor es legzoszervek hurutos megberegedesei. Verrisztiro hattisanal fogva es a bell ne levo savak ,ilral a hururos reszr tisztftja. Ezert, ha erre a celra hasznal]u k egy 3-4 napos, napi egycseszes csalrinteakurat javaslok. Faradekonysag ellen egy tavaszi harheres klLL'aelegendo, ezzel segirherjuk lekuzdeni a ravaszi f;:irad[s~igot. Tiidomegbetegedesekne.1 is ]6 harasu a csalanrea (irr nern a rbc-re gondolok). Ebben az eserben nem magriban kell haszn.ilni, hanem az al.ibbl keverekben: csalan, veron i ka , ttidofll, erdei szarnocalevel, vorcshagvmahej, orvosizlllzgyoker. Az eges'Zet egy rovid ideig rejben kell fozni, es kihu les uran napi egy-ke: cseszet keJl mezz el izesitve meginni. Vizkor - vizhajnis. Sokan rudjdk mar, hogy a csal.in nagyon ]6 vfzhajro, Akinek ilyen problerua]a vall, egy hetig minden ddelott igyon meg egy felIirer rear. Az elso cseszevel reggel, erkezes elotr egyszerre, a m.isodik cseszevel a delelott folyamrin elkorryolgatva. Az egyheres hI ra ur.in, amig nehezen adja Ie a szervezerlik a vizer, minden herell legahbb ket eseszevel igyanak meg. Milt- (ream r6la, hogy a heri ker csesze Folyamatos fogyaszdsa az egesz szervezetlinkre milyen j6 had_ssal van. Leukemia. A lepillegbetegedeseknelmar inam, hogy verkepzesre, veniszrfdsra milyen j6 a csal,llltea. A leuke-

94

95

Amikor az elzsirosodas megakad. csipos erzes [esz . Igyanak meg helole naponta h. <1'l. al. rninek hadsiira a bor bepirosodik. mig a vizeler csip6 crzesr okoz. meggy (PRUNUS AVIUM L.I 2 rcsz d iolevel resz verehu llo fccskchi rcsz zsurlo resz cicka lark Ebbol a keverekbol naponta igYilnak meg ker-h. E. Ha kiriszrult a vizelcruk. eljenek kapharo csal. Kellemerlcn.irom he! alan. Kczdern a leggyakoribb beregseggel.is rncgakadrilyozas. A csa l. A csaLingyiiker nagyon jo veser iszr iro. Enel a robb verrel az izulerekben lcrakodotr salakanyagok kezdenck kiuru lni.in. A friss csaLinlcvelbol kesziilr l. igy jobban rea hilso cs melegebb viz. az clzsirosod. akkor a deli vagy est i. hogy a vcrtisxrfro haddniil fogvil a szervcz er minden resze r iszta vert kap. Van nak benne sejtnovckcdcsgilrl6k. hogy szedjen cgy fel vodor csal. A meggyek koz ii] 111ia vadrneggycr cs ur.issal van a vert isztfr. magyarlll fchcrvcrliscgncl a csal.iltal Hj6 test reszt friss csalinlcvellcl megcsapkodni. iziilet! j/ijdfll!!ld. melyek jotekony har.isrn. PRUNUS CERASUS L.. A fcntieken k ivii] a csalantea szinte minden bajra jo adltal. kezen. regyek ezr mindaddig. vcrkepzcsrc.) cllcnrill.inymeggyet r a rror ruk :1 legjobbnak.ibar a vizhe rcssziik. vegyenek a bolthan llleggy. Ez! csiniljn minden m:isodik nap. a boltokban ernek "I ered menyr.unponr. es minden eckezes elotr igyanak 5 dl rear meg belo- 96 97 .irorn cseszevcl cgcsz napra elosz rva .ib. sa rlos gamandor vagy ehclyctr rcsz fehcr . mint a friss.i].isik. es z avaros a szine. Hajritlmlds.is lllegszl'lI1tcrcscrc friss csal.it a l. meg legabbb h. A gyl"imolcsok szarni kcpezik a drogor. Ekkor ne hanem sz insz appnnt hnsznaljanak.inrca onrnug. de a meggylevel is haszn.it llg)" hogy a friss c5al:in is benne leg yen a vizbcn. [obbun dolgozik.is megakalL1lyoz~1s~in keresztiil fogyasztilsra is alkalrnas. am it rna mar ujbol lchet kapni. llgynevezett cig. de ez nem olyan Vegezeri"d ismct csuk annyir.iubol labfiirdor.iramlik. odnkcszftcrt m. ezalcal a fejbor jobban leriszrul. es azzalmegmosni hais.iskor a barnu hajuak a csal. hog). Mindenkinek azr szokram javasolni. Tegye hele a l.incsucsor.cs/vagy S7. osszel vagy tavas szul.ingyokcrcc akkor szcdjiik.iloan hasznalhur«.iua kozverlenul ill.ib. esedeg rn ind ket crkezcs ur.in a hujat csalingyo- Cseresznye. Ha a vegedci6s idoszakban h07. amikor lcgrobb ben ne a haroauyug. csiruiljon trtorn.z. prosZ!iHanagyobbothis okozta h6lyaggyulladjsnii] is kiv. II kerb61 kcszulr oblit6vizzel onrsek le.az hiiromszori hasznalur ut. 3 rcsz CS.inbol kcszult scm elhanyagolharok. cseresznye sz.nsil ni.lIlapitot ra kesziilt tc.il kaoldasra. de nagyon j6 har.iteni. es nuir nem Ok01: gondot. clzstrosod.it igr. ak kor a belole de megeri. lassan megszlinik a Hjdalom. resth6lllcrsek lcrrc] kczdjuk.ir« a karj.cs/vagy cscresznyesz.inlevelbol kell hajmoso vizet kesz. Amikor az orvos meg.innal is j6. holynggyullad.irom hetig igyanak meg heti ker cseszc re.isuak.ik utokczelesul. Urana vizer ontunk a fl'lrdovlzhez.inlcvcl hcz egy keves diofalevclcr is tchernek.in gYlljtovanyfli Ebb61 a kcvcrckbol cgyperccs tozessel keszfrsenek (ennyi maradjon). oda robb vcr .z a reakevcrck ncm gy6gyitja meg a fehervcrliscgct. Legjobb a rcum. hogy t()kozatosan tCimelegirjiik a l. de ha keverekcr 2 rcsz meggy-cseresznye I resz mezei kadng rcsz vcronika sz. lin- jutni a meggylevelhez a h. 1gen j6di. es egy pill" percig ne ti:iroljek meg a haju kar.i n. Kt"d6n6sen a nok Hznak fel gyakran.l rltd nak tesr. cs kupjak el ezr a kellernerlen bercgscgct.irresszuk a Libllnkat. Fnnck . Libon. amikor mindig melegebb Amikor nuir ferro vizzel telc viidiirbe . A lernosas ur.iban nem clcgcndo. hirrelen a l.erinte)l) a Il1cggy jobb. Amikor nern vesz csal. a hajat legaLibb hcrcnrc kctszcr. A csal. s rnelcgfrsc rcsrbo- Enz!ikiilet nern a nemesirert fajoke is j6 harassal vannak a ny.1h1nlevel I resz csalringyokcr mersekleriire. harasai A csal.isra. akkor se hagyjak abba a rea fogyasztilsar.i n nal torrcnf hajmos.m i.isod.iulevelct es csal. a holyaggyulladiissal. kezcn. hogy gyir6 hattisa van a csalannak. A kovetkczo kcvcrekcr ilj.irom escszevc] lungyosau. Ezeknel a novenyckncl ncmcsak a vad alanyok terii. vfzh ajr. ()ntse a viidrot tele vizzel. a szfvnuikodcs scgiresere.irrear.ibfnrdor egyheti.in Friss csaUngyiikerbol kcszulc Libfl'l rdovel valrjuk fcl. Renmntikus.i r kapuak.ic a meggy es cseresznye keverckeb61. nagyon fontos gyoveil'. A1.isra.in igyanak meg egy csesze meggy.\1> a modja.ibvizer forr6ra llgy.1nlolll. az is jo.ira.is. Akik nern tudnak friss csal.ilyozas.ilhat6 szarirorr es friss allaporban is. A hairitkulas cs korp. h ideg .ik hasz.i rvacsa l.int szcdni. de ebben ilZ cscrbcn egy kevereker kell kesziten i a kovcrkczo rccepr szerinr: a holyaggyulladasr. cz.irar.

tisztfcsak meg a maradvanyokrol.il rov.gzrlsakol'.ir igyak reggelenkenr ehg).ibb ne haszn. G)II'ljtisi iel.ilj.: IIlIi/IIS-jfllliIlS. A drog IIYrllkaold6. ezr korlarlan ideig csinrilhatjek.i k eI a szar. Ezzel III i nden csa lridba n megold halO an nak a menynyisegnek a beszerzese. flIlJ'agolttlt rartalntaz: M! a leueleit is gyl!jtiittiil? a meggyfa vil'ri.Ir napi egy cseszevel. A bel es a gyO!llor el nyalkasodtisa el leu napi egy csesze rea elegendo. arnikor a gylimolcsbt elfogyaszrorrrik. Az egy h6nap ierelre ur. nern tiszru lr le rendesen . A )'ozsaji/e/e (Rosaceae) csa{tfdjriba tartozo jrfk.lpig ismer a cseresznye es a meggy szarabol kesziilr re. majd tiz n. amig [-liiksegesnek larj. 3-4 l?g-b6llesz 1 kg sznra z rim. Egy honapn. ha csak a megg}.irbol kesziilr rear fogyasztjak. am fg szu kseges. A tea nap alarr szepcn kiriszrir]a az elnydllcisodorr feliileteket. Ha leher.-cseresZIlye sz.ik.ir. Mindaddig leher ezt folytarni. hog). venni beloluk. soknt szokru nk szeclni. reggel erkezes elccr. amikor ezek a gyiimoicsok megjelennek. Ne dobj.. A gyiimo!csok szdrait leell gyt'ljtelli kiilijll-JdiliJII. amennyire sZlikseg van.iromu apon kenr egy cseszevel. EZlldn tiz nap szuneret tarranak. Ha czurrin meg a szekleten eszre leher vcnui.ik. ravnsszai. megpedig rlz napon . es mclcg. Vizhajdsra szinren kurasz erfien kell hasznalni. Azr nem rudorn. 98 99 .omorra. folytarni kell a ku rat addig. de arnyekos hclyen szarusrik ket-hirorn meg. uizeletlmjto. hu het i kef csesze tear mcgisznak belole a nap brirrnely szakaban.le egy decir.in elegendo. A szuneteles idoszakaban csalante~ir kell inni h. A szivmlikodes serkenresere elegendo. leher-e a gy6gynovenybolrokban kapni a Illeggy. de ezr esre letekves elorr kell megi nn i.es cseresznyeszarar. sZ!zJ/llllJlodist serleentd stb. ha ncrn.

uyautokban A-. mint a csipkehus. m indenk iismeri. csak kevesebb benne a haroanyag es a Cvvlta- A eSeljek eve/lJll. de Fogyasztani reggel kell. hogy a C-viramin f6zessel elbornlik.. K. Ekkor sZlirjek le. arnikor kilu'ilt. A masodik rea Ltgy keszul. Ha httgyhajdsra hasznaljuk. Lesz iires uran minden reggeli elott igyunk mindacldig. abban meg lehet larui a homokot vag)' 100 101 . akkor reggel egy csesze csipkehusrear fozCink magLLnknak. mint napi fel decilirerr. Alralab<l11 azr is rudjak rola. Ezert az elkeszlteser Ltgy javaslom. a csipkebogyot kulon nern ernlirern. hog). Egy re. ezerr cobb kell bclole. A csipkeluisban robb a C-vitamin. de csak akkor kell inni etkezes min. de nagyon vigyrfzva. 10% peletiut. azt hiszern. Ezutan mar fogyaszthacunk belole. maglleZiwllot. B-. szrinlyatta/t. men a csipkelekvar is rarralmaz meg C-vitamint. nek meg 2. mint a cS_ipkebogy6ban. 3% alnia- is dtl'ollZSrlllat. A C-vitalllill071 k!lliil (0. mint a cirromba n. A cukorbetegek szi nren 1 teaskanal csipkehusr fozze- egy bef6rtesilvegbe. delbert vag)' A csipkebogyobor foleg idosebb korban kinind hazisz er min. es 500 g cukorral keverjii k e]. arnelyben fdfott. A csipkcrea egeszseges emhereknek is k ivrilo iidfroiral.tojds vagy korte ala/uta/l. illeroleg a rermeset vag)' a termes husat.5-1%). 1020% culerot. ahogyan an az elejen Ieirtam. Ilyenkor a vizeleter gyiijrsek a holyag es a vese reudszerrelen nulkodcse ellen. Rendben fogja r. is P-vitalllint is tartnlniae. ugyanazt tudja. Gylljthi tdeje: szeptember=nooember. 2-3 111 wagasrtl nOTlek. de nem mind. sziirjlik le. hanem este erkez es uniu igyak . rnajd fogyasszuk el erkezes utan.iskanal csipkemagor mossunk meg.ik k i. hogy egyliternyi cs. inert az meg egy fozetre j6 lesz. es hogy a vadon [erma novenyek kOZl"d Ebben van a legtoob C-vitamin. Csipkeborr Llgy keszirunk. a kovet.egyszer [elrortyantju k. de ne reggel. 1 teaskan<il A csipkehusbol keszlilt tea elosegiti a zsiros erelek megerneszreset.iztasdk 3 vizeben. meszei.in. csipkehust fozzllnk 3-4 pcrcig. erkezes ur. Gylljtjiik It bogy6it. hogy ejszaka ne zavarja a pihenest. Ezuran a csipkehusrol {rom Ie mindazr. j61 megszivja magk Ezuran cppen csak egyszer rorryantsak Fel ugyanabban a vizbeu. hogy a csipker felontji"tk vizzel . hogy a csipkebogyor vag)' a csipkehusr egy 6raig h ideg vizben <izrass. Leszrires uran fogY<lsztjuk. majrl meg negy oran lcereszrul . es harom-negy percig fazz(ik. Albogy6terlilesiikbogy6ik .ipkebogy6 ket veget vagjuk le.Csipker6zsa (ROSA CAN INA L.illas titan lesziirnl. de nem cobb. es kedvezocn hat a cukorberegsegre. ha zsiros erelt errek. Keszfresi m6dja llgyanaz.Leveleik 5-7Ievelkeb81 rflbuz/l. uasnt.meg. Azt is mindenki rudja. 2.a mar egyszer kifozottet . hogya csipkeszosz ok lejojjenek rola. Fozere hOlyagbantalmak ellen es epeko oldasara is l1agyon j6. ntertn tiisRii borgnsole.) Ezt a novenyt. de rarralrnaz meg A-.5 dl vizben.ur a ni a vese es a holyag nnlkodesec. Az azonban kevesbe isrnert. K. Vesehomokra es a veseko levalasztasara is hasznalharo a csipkehus. de ebheu az esetben Ltgy keszusek el. mig a h61yag rendesen nern rruikodlk. Rri kell unteni 3 liter bon. mint a cukorbetegsegnel. hogy C-viramin van benne. mint a cukorbetegsegre.es P-vitamint is. A csipkemagban csak E-vitamin van. zuzzuk osszc. A csipkehus j6 hugyhajro. es 8-10 napi . de a husar ne dobj. es 4-6 odt allni hagyjuk abban a vizben. B-.ik. hogy a csipkchusban rlzszer robb a C-vitam in. Ugy kell kesz iteni. am it rudok.5 dl vlzzcl ontsuk fel. naponra akar ker-luirom cscszc teat is meg leher inni belole.

inozitot. szcmt isz tirasra herenkenr egy nap haromszor eg)' honapig. es uadosr trent. sziirke halyog k ialakulasanak a mcgelozcscre.) A dioleveler haszn. szerncseppenrovel naponra luiromszor a szemunkbe cseppentetrunk egy-ket cseppet.ir». Ma nuir csale n leueleit gylijtjiilc.: j1l!ius-allgllsztlls. amelveleer a szdrrol ]« kell [osemui. szfJlallyagot. Errc a celra 2-3 napon kenr kell egy csesze. Ebben az esetben nern kell a teat lenyelni.ik. Egy fel deciliter vlzz el letonazrun lc egy csipetnyi diolevelet.5 dl forrasban leva vlzzel lconrenek. eliagsauat. Az erneszres elornozdirasara is j6 hatassa l vall a di61evel reaja. gallllszsaVflt. A c/i6jrft csnk kb. versiirib~g ellen. KIRALYDld (jUNGLANS REGIA L. 15% leve/eto! lebet Iltil'osftas lIelldi! megfosetaur. rnindaddig. Amikor a tea langyosra ki hii lc.is. amig a gyengeseg el nem 111t'1Iik. foglazllLisok esereben egy csesze fent leirr medon elkeszirerr reival kell a szajar i:ibli:igetni napoma tobbszor. hogy egy rcdskanal osszetort dioleveler 2. Altalanos gyengeseg eseteben is eleg napi eg)' cseszevel meginni mindaddig. /Wlles illoolajat.~lj'lk llgy. de ha lenyelik. 102 103 . szurkehalyog-kepzodes ellen. bosszts ilefll. de egy honapndl rovabb ezt se Fogyassz.:\sa meg nem szun ik. jllg/Oll Icesedlallyagot.. csnl: rer- tneszrue fore/Ill e/o. gyllllad. Erre a eel ra 3-4 napig egy-egy csesze diolevelrea elegendo. Beszal'r/c/rfsi f1l'rlll)1 4:1. A foginy beregsegei.Di6fa KULCSOS DId. s arnikor kilnilt. sz i nten j6 hatasu a dlolevel reaja. uraua lljb61 lehet folyratni. Gyomor es belelnyalkdsodasndl. csak jot tesznek vele a szervezetukuek.ilruk rn i elsosorban k. j ugla /ldtn-al/calole/at. illerve a 11. Egy verriszrfro kur. Szemgyllllad~hra. a cseszet lerakarjak. Illig a foglazuLis vag)' a fogin). am ikor en nek a vel' riszraralansaga az oka. reanak veralvaddsgarlonak es a nuij rmikodeser es javasolru A dioburkot es a termes kozott leva luirtyaszeni anyagot rna mar nern hasznaljuk belsoleg. /Wlles C-lIitamill t tnrtalnutz. lnssnu /lO'VO fa. segfto verhigitonak. alralaban a szcm verereiuek cisztftasara is hasznalruk a diolevelccar. de egy honapnal covabb nem szabad a teat fogyasztani. A nepi gy6gy<lszathan verrisztfrokenr haszn. Egyhavi kura utau rartsn nak egy lronap szC!ncrer. arnlg a gyulladas el nem rnult.is esetebeu. Gyullad. OLASZ DId. korryonkenr elfogyaszrjak a Jlap barmely szakaban (egy cseszeuel robb tear nern kell megi nil i napjaban). A drog csersaunt. csak a haj apol.1Haedulebn».ir egy hernel rovabb nern kell rarrani. Gylijtesi id.

e kepleresen kell erreni. A kec borogacis kozott szabadon kell hagYl1i a megparranr erer.ir. rovabbra is este igyanak meg egyegy cseszevel. lernosasr es borogatast ajanlok. epekob. Miisnap reggel mar erezrem. eles eszaki szeler kaprunk. illet6- leg egy heten egyszer. nem akarra elhinni.isra. A magyar konyha etelek keszfresenel. urana ujbol napi egy csesze tea. Ha csak szelhajnisnak hasznaljdk. Hrirorn her ur a n megszfinr a ruszos l1landlllagYllllad~is. kerherenkent igyanak meg egy-egy cseszevel. verezuek. a mindennapos ezerj6fiitea iv~~s.1l di6levelet 3 dl vi1. szckrekedes.kodesenek segttesere egyhetes kurat kell tartani napi ker csesze [caval. verszegenyseg.hdso -.ival hasznaljak a di6levelb61 keszi.sra.irom naponkenr egy-egy csesze kell mindaddig. heren kent. es azzal mosogatni a b6rkiiirest. es lljb611ehet kezdeni. m.Iyog novekedescnek rnindennap a megakadalyozasara cgy-ker honapig cseppeurerrii Siiriiveriiseg a diolevelte. E1.ullacl. Az idos holgy felhivorr. es ratenni a visszerre. begyulladr. Aki nek ezek nem haszn. de a rnikor isszak. A friss dioleveler csak meg kell rnosni. alralanos gyengeseg. Amikor a gyofnormilkodes nines rendben. gargarizalni. es ugyantlgy a jobb fi·dem. regyenek d vizben riz percig azrarort dioleveler. !azas alia POt kezelesere j6. amikor nern megy el a szcl. egy decilirer rea is eleg egy napra. mig az meg nern szrinik. reurnds ru nerek. probalja meg a d iolevelte. egy pLlpozort ev6kan. A kovetkezri napon mar a jobb oldali rag6izmom is Lljr. hogy a doktOr Llr kerde'li. A cukorberegseg szovodrncnyci a l. A neveben is benne van. Rajta is segftett a cli6levdrdval a gargaridhis. a masikkal 6dllkenr j6 melyen hatrajhajtva gargnrtzalcam. majd ezutan has1. este. Azr . Mindket esetben ket-harorn her utan lIgyanannyi icloszi'lnetet kell rarrani.lntallllak. ha csak szaraz level vall keznel. Szekrekedes ellen esre egy ret liter ezerj6fii rdt ig)':l nak meg. de az egesz ezerj6fiincl leirtakra ervenyes. Ezt igy csak akkor kell inni. <lmlg 2 dl-re nem fO Ie. verrolulris oszlato. elsdsorban az emeszrdszerveknek es a majna k nagyon nagy szuksege van d.es nlrijtiszrlr6. Magas vernyonuis ellen is hasznalharo a d ioleveltea. hog).ilnak. hogy ne kifele parologjon a diolevel leve. Nagyon keseru. epel1lLIkodest segito stb. BorkiCltesnellemosashoz csak rear kell kesziteni a diolevelbol. aranyer. Mit ad isten. kelcsckrc. Egy riszta gezzel at kel l kot n i. de nern SZabad korlarlanul hasznalni a junglon nevi! nn)'aga miarr. A di6level a cukorbetegsegreis j6 harassal van. Rossaindulani daganarokndl .ben f6ziink. Ugy is hfvjak. Itt irolll Ie.es elotr egy cseszevel (2. a l11egvakulas es a vesernukodes leallasa. Rendbe hozza a megzavart g)'Olllor llliiki:ideset. azr egy uapra eloszrva dorzsoljek a labllkra rerdcol lefele a I. hog)' fekelyberegeknek ezt a rdt inni nem szabad! 104 105 . Ezt az eros f6zerer ontjirk a [iirdovizbe. A ket csesze rean kivul reggel. igy a visszcrseb 6-7 nap alatr begy6gYlll. Tobber nem szabad inni! Az egyheres. azt a behunyr szernhejukra kenjek egesz napra eloszrva.5 dl) es erke'les utan a masikkal.ik be a szernu ket. a kelest es a fagy~ist. es gondoljanak valami nagYOll j6 dologra.ir. rcaja? Velem eserr meg a dolog: a Lin). koverkezo Mi m inden re j6 a diolevel Ezerj6fu (CENTAURIUM CRYTRAEA) KIS EZERJ6FU (CENTAURIUM MINUS MUCH). Azonnal csin. fgy egeszsegesek maradnak.erj6fl'te~it legaIabb egy hetig minden nap.naljuk borogata. Amikor a Hb sz inesedik. ami gatolja a sejrnovekedest. Ara nyerbanralmakra. gyomoregest sZli nrero. Azuran sem szabad reljesen abbahagyni.lbujjakig. A borcgarasr dunsztkoresben kell vege1. kicsit megutogcrn i egy kes fobival. egy h6nap mLdva a doktor LIl'nak elment a hangja.ilrarn ket csesze diolevelrear. Naponra egy cseszevel igyon meg bel61e egy h6napig.ir.omeknal volrnrn az egyik relcn Svajcban larogaroban.ibcsonkolas. hogy ezerfele bajra jo. n k. Etke1. allkapcsoruar. es egy-egy csesze SZllrokfli tea lassan elkorryolgarva.or liter vizben f6zzuk a dioleveler. Mikor kierrunk az erdobol. majd egy honap szuner koverkez ik.\Z egycseszenyir a nap brirrnely iddszakriba n meg lehet in n i. amig egy liter el nem parolog belole. Diolevelrear ajanlottam neki. Cyomorcges ellen ket-h. Gondoljanak csak a gyornorkesenl iralokral Az egyik legjobb keserii <111)'agLI a kis es a keskeny levelfi fil ezerjofu. de ennel jobb harasu a galagonya vagy a fagyongy. eZI pers1. ellen Llgy hasznaljak Vegezerul a d iolevel nagyoll j6 vcrriszriro. A Furdcvizet ugy keszftju k .etiik. az egyiket megirram. Jo tu lajdonsrigai kozul felsorolok neluinyar. be1s6leg hasznalva egyes borberegsegek ellen.ni. fagyasokra a diolevel siirii fordzataval kell kesziteni a rdr. foldiepe.i lui. Nern virtern a s~Hamat. hogy . eleg belole akkor inni egy cseszevel. de a legjobb esre. de elorre ker deci literr kiveszunk belole a bor vagy a daga nat boroganisara. mit csinalt. hogy minden houapban egy herig naponta igyanak meg bel ole egy cseszevel. A maj m{i. A ker unoldmmal egy gyi:inyiirii napos idcben el ment iink set. Letakarjuk. delben es esre kiirOlllvirag_ kenoccsel es a terival kenegettem 011. Egy idos holgy egyevi antibiocikumos kezeles utri n scm szabadulr meg a mandulagyulladasarol. Ennel jobb m6dszer a sok rosrot tartalma'l6 etelek fogyaszt<isa.egy Iiter vizhez egy evokanal Rivet szamolva . CSINOS EZERJOFO (CENTAURJUM PULCHELLUM DRUCE) nagyon keves kesenianyagor hasznal az redig a szervezerunknek. kenocsesel fCdpalcildval a fi'demer belidr61. mit hasznaljon a hangszalagg). es llagyjuk langyosra kihiilni. szelhajro. amivel borogarni kell az aranyeret. borklllreseknel fii rdor. A kezeloorvosa luirornszor is megkerdezre. vese. Harem nap alan a gyulladas teljesen elmult. A sdj ferrdrlenltesere is hasznalhato a diolevelrea. lefekveskor igyanak meg egy cses'le ei:. de erre a dlra csak keverekekben haszmllhar6.t naponra kerszer meg kell isrnerelni. keszfrsenek egy csesze diolevelre. Azert csak 11l6dj. Ha a larasuk csokken. A siirii tdt Llgy keszitjClk. ha nillcsen rendben a szelderlik. hog)' a mandularn begyulladr.ilr tdt.itabba leher hagyni. hunyj. Amikor e!mldik a reltseger1.ijnni kodest segito kuuit egy bouapban csak egyszer szabad rnegcsinalni' Ha a labon levo visszerek megparrannak.

kiveve a rakor.ha ugyanazr a kurrir javaslom. a rnascdik he ten minden nuisodik nap reggel egy csesze erkez es elort.it igyon meg az ezerjMilb6[. uinset. de ne tld Iorron. Tlfleveiei rozsdbnn dllua]«. flillk 1'0ZS(1JzIII. es egy evokanallal kell egy liter vizzel [eforrazn i. Leheroleg mosdoralba regyek az egy liter rear. ha aldrmilyen betegsegl'lk van. SzArftalli csoleorbn leotue. Visszarerve a noveny nevere. Ha furdokadban csin. jobb lesz az erneszresuk. rfmyfkos belyen leell. mint az aranyvesszofilnel. reggel egy es esre egy csesze re.ibol a nap barmelyik reszeben. Szdra egymes. a llliikCidesiik elosegiresere egy heren kereszriil napi egy csesze ezerjofiireut javaslok. uileotiusnuat. vacsora uran egy Az cperrulkodes javLr.II 'I I i Aran). igyanak meg egy-egy csesze rear az ezerjohibdl. B6rbanralmakn.i lo re.11'0111liter ezerjofilrea kell a vizbe.ilj. gyahall rt kozeps8 reset i<flliitrebelvezue.il hasznal. toj. reggel erkezcs eldr r kell egy-egy cseszer meginn i. A drog 3% eritaurin leesersiglikoziddt.ir meginni reggel. Reumas runereknel minden rnasodik cseszevel. illoolnjat. Beszdraddsi mAIly: 4:1.ik az iilOfiirdot. verszegen). mert kOlJllyen befiilLed. akkor [egaJabb h. csesze te. Csak azoknal a bdrbanralmakn. liossznledsnl«. Vigyrf~Jli kell. erkezes elder. 20 perc rnulva szabad csak reggclizu i. egy. a vesemlikCides seguesere a reggeli elfogyaszrasa elotc kell inni.ig meg esre. a maijal vag)' a veserm'ikodesse] kapcsolatban alakulrnk ki. minden reggel kell egy csesze rear meginni. SzririelJelei leeresztbeu dtellenesel«. es onrsenek hOZZ. es a harmadik heren mar csa k minden harmadik nap kell egy 106 107 .segnel h. az iidirdreaimat. ebbol langyos lilofiirdor csindlni. Nagymarna a m indennapi iidfroital rearikhoz mindig tert egy keves ezerjMiiver is. hianyztk. es ez altai sokar javiranak szinte minden beregsegen. es kb.isdad Il/akliail.is. Gylljtesi id6:jrW1Is-augusztus. a szervezeruket jobban rneregrelen ir i a nuijuk es a veseiuk.llf1gy/ddves llollhlJl. oleauolsauat tartalmaz. Azora is igy kesziterr. gyantflt. A vese es a maj risztfdsara.1sniil. 3-5 em /Josszl/ak. Verrolu 1.il esre egy csesze teat kell az ezer- A tflmic5jelek (Gentinuaceae) csnUdjtfbn tartozo. ha nines benne ez erjofu vag)' mas keseni fll. a melyek az emeszressel. virAgzattibal/ eltigaz6. AlraJanos gyengesegnel ker-h.irom hetig III i nden 1.eres banralmakn. dsszel es ravasszal nap igyanak egy-egy hanap. j6flibol meginni. Virflgzata 511tol'OZO bogenqlf.11<lS0dik nap meg kell in ni egy cseszevel ebbcl a kiv. A majmukodes segfresere barrnikor a nap foIY<llmin. amfg a baj el nem mulik. Megszoktam.11.1 rnegvizer.irom h6napig ha romnaponkenr. Amikor valaki "has. azaz az elsd heren mindennap etkezes clor r egy csesze ezerjofilrea.

de erre csak a november I-jero! marcius 31-ig szederr gyokerek a lkalmasa k. gyomorbaj es b&lhllrllt ellen valo szer. A gy6gynovenyekkel foglalkoz6 konyvek szerint a rn. gym/At. A fOH'<izattalmosogarju k a sornoros reszr.5 dl vizzcl. sebekre.) Eros harasu gyogynoveny. Meg egyszer leirom: belsoleg hasznalui T!LOS.iraz leveler beazrarjuk.ir is leher keszireni.lban a verehullo Iecskefuver seukinek scm javaslorn. a gyullad. arcu reg-gyulladasr okozhar. s ursina leszil rjuk. bajladoz». Croitnminr is baktifl'illlllo/8 Illlyagot tartnlmnz: Gy Keverekekben es r inkru rakba n leher a lkalmaz- IU tis i id8:) Ifni Its-allgllSztli s.itesszuk a sebre. Az irasok szerinr a kinaiak mar harornczer evvel ezelorr tejjel egy-egy aranyban keverve sziirkehalyog-oszlar6nak Masok szeri nt Lidsjavrt6.iskanal leveler leforrazunk 2. a viszonr az a lso kis bcniker is larja. Levelei szort dtldslfaR. lehetoleg orvosi felUgyeler rnellerr. Mivelrmis baja nern volt. rnrij regeneralo. hogy olvassa a berli ker.Ieva sebeker is gy6gyirja. ezerr nagyon ovarosan hasznaljak.iba. A IIDlJellY ip leueleit gylfjtjiik Beszri rndasi ardny: 4:1. Egy pupozorr re. jeldllo. A szanrorr levelenek. rehar lemosas uran kozvetlenul a sebre kell tenni. /. amikor megpllhult. de mindenkeppen orvosi felUgyeler rnellerr.mi farkasalmalapunak hfvruk . amikor reggel meg)' a kocsrn. Rossz szaga van. es a szernhej. ailni hagyjllk fedo alatr 10 percig.is helyer. es bekorjilk ezr dunszrkoresbe. lerep egy verehul l6feeskefLi-leveler.inyar meghosszabbirarni a haziorvosunkhoz.a legklsebbcol kezdve fiil fele olvasni a benikec. es mondra nek i. az ekcernar. es morfinsza rmazek is van benne. hogy verkepzo. Nagy es rnely sebekre kivii loa n alkalmas. somorre. gyulladasos restreszek borogacisara hasznaltuk. A frissen szederr. Ebben leher va la rn i. egy megfelelo nagysrigu befortesrnerr ami rarrorr. ni. MERGEZQ! Fecskehi VEREHULL6 FECSKEFO (CHELIDONIUM MAJUS L.es epebdnral mak ellenszere. Mag. ekcerna ellen es gyullad~isos restreszek borogarasara. I ent-re osszcvagdaljuk. A sebekre kozvetleniil rate he to a t:II'kasalll1alapu Ltg)"hog)' a sz. 108 109 . Ernberunk viszout au valaszolra.ik. r. elJel8 lIiilJellY. Az orvos megkerdezre. hog)' llgy minclenki rudja.) MERGEZQ! A Iarkasa. Ezt a novenyt m i ugy isrnerjii k. i lletve a reclj. hogy mir olvas. Ssuira 40-60 e1/1 magas.ma leveler . A fentiek rniarr foleg kiils61eges hasznalarat javaslorn.Farkasalma (ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L. 10-15 cui bossztt.OSSZ'I /lyel/fek. MERGEZQ. A verehullo fecskefu gyokerebol rinkrur. A friss noveny nedve a t yiikszemer. Elkezdre a11l1r61. Az orvos odaulretre a szernvizsgalo tabla ele.]rban [avaslorn. Parlagon. illoolajol:« t. ezerr reuman al is hasznalharo. otvarra. szernolcsor.itl6 harrisanal fogva. tampa luiromszog alalult1/l. az orvos meghosszabbfrorra a jogosfrvanyar. falunkban is egy velern egykorll ember rnenr a jogoslrv. majd megmosQ[[ gyokereker kb. A drog t1rise to 10h insnuat. Kulsoleg a [orrazarat hasz n iljulc somorre. hiszen folulrdl kel lene kezdeni. ekcerna ellen. Kulsoleges haszn.ij. ezerr is ovarosan ken hasznaln]. Fokozza a vese kivrilaszrsisrir. mere van egy bakreriumolo hatasa.it bedorzsoli vele.lnak va n egy knrnoly rnellekharasa. leesert! auyagot. cserjes helye/leIl el. rnerr minden nap. borkemenyedcsr szti nreti meg seirnovekedesr g. A verehullo fecskefii a makcsalad ragja. Az ernberuek j6 a szerne e a humora is. Belsoleg haszrialni szigorLI<ln tiles. verriszriro.ilarar is elsosorban az allatgy6gyasz. szivbenulasr okoz. A fa rlensa !/I/njelik (Aristolachinceae) csnltidjrlbn tartozo.kell gyiijteni. Az ernbereken .

Keves fiivec kell hasznalni. hogy szernolcs ellen nem haszn.agllllikbdes zavarainril hasznaljsi k.h~H6.0-4. 3-7 em hoszsz/iak.· 5-6:1. gyol?ir: oktober-Aprilis. hanern a h61). Ezerr a szemolcsor elobb Ie keU rnosni sz6dabikarb6nas vizzel. Hn megsirtjii/? narancssdrgn szf1ll1lel)ct euged. Gyolu!r: 4-5:1. de Ld6fiird6t is leher kesztteni belole. gymltAt. Egy helen csak ker csesze teat szabad meginni belole. .Feher Folyasnal huvelyobl icesre is alkalmas. a szemi:ilcs is. drolepnrton el. I.0% eserall}lagot. urann igyon egy pohar szaraz feherbon.Y. Toober errOl a noveuyrol nem (rok.ik rnegel6zesere is lehet hasznalni. SZ{/poniut.a jlldfog Ilyrilkdt. rnajd ket her uran leszlirjiik.clles. Szarn 50-100 em magas. al/yagot tnrtalnraz. Gpljtisi idll: viriigz6 Ieoeles /Jajtas: mrijus-jMillS. ueg)loldaM. A gyomorsav-tLdtenges eseren is haszn. A leoeleker is a gyoleerit gy/ijtjiil? Beszdraddsi arally. Nagyon j6 harassal vall a nyalkaharrya. Naponra legfeljebb luiromszor egy-egy mokldskanal tinkrLn~h szahad bevenni. a maj Il1l1kodesere. eve/if /lo/Nfll. A drog tobb al/Mloidift. Leoelei: tdleuelei /}OSSZI1.a1l6. luvis ilioolnjat.ir is igyauak meg! Cyerekekuel borkiutesck ellen is hasznaljuk. a hasnyilmirigy. igyon meg naponta ker csesze feher arvacsalanbol b~sziilt rear. a menses rendellenessegeinel is sikerrel alkaI111a7. Az ajakoSl)irAgl/ak (Labiatal) csa!iidjdba rartozo. A1agabflll 1/e11J /Jaszllrilhato. illetd IlijllellY. Besznraddsi arallY: 4-6:1..JH':1 a ruiornakar is megsziinteri. napi egy csesze tear kel l rneginniuk belole add ig. De elsosorbau nem erre a cel ra.ir vehetjiik a teajanak. Erdllll szeieiu. C-l)italllillt. glikozidrit. vag)' nern tudja tarra ni a vize lerer. vagy csfpos csalan.iivegbe resszuk. men nagyon 6va(OS<l1l kell hasznalni. nyelesel«. Gyiijtisi idlf: majm-jl/fius. fokozza ezek revekenyseger. szdrleuelei rOlJid IIJe!l'lek. Akinek ueliezen indu]. 14% cserallJlagot tartalmne.ilinb'ival. 110 111 . A Ilh'agdrog 1. sziigletes. a rn. (Royal napOllta k<~tszer-IHiromszo[" felnlzzuk. Az ernberiseg el van savasodva. Ol'vos. uileatinsauat. protopint stb.lt a r. de vigyazu! kell vele. Az egyi k cseszeve! reggel.isi k cseszevel esre. men eros en csokkenti a gyomorsavar. Almadans. ezcrt a tinktlmij. tehrir harornnnponkenr egyer.ilr a [-[iss Ie.. Ket hetig szobahomersckleteu rartjuk.. szapouiut. cbelidotnint (a 1I1orJi1l111hozbasoul» liatrlS1tj.ig eseren esre. Leuelei keresztben . Sokall rnondjak nekcm. Nok. am fg a borkitttes el nem nuilik.) A feher arvacsa]. mint a nagy A lIlakjiJell (Papnueraceae) csalridjAba tartaz». SZrlra 3. Ugyanakkor egy csesze te. f61eg kL"ds6leg javasloml Feher 'arvacsalan (LAMIUM ALBUM 1. es ezunin ken n i d sokszor a verehullo Fri5s lever. Virrigzata jchh SZ/I1II.in ugyanolyan j6 vert iszrito. vodka). eg).efekves elor r igyanak meg egy csesze Feher arvacsa.anbol keszulr rear.0 Clil magas. csdues. VirtigzattI sarga szlllli. A verehullo tecskehibol rakellenes gy6gyszerr is keszuenek. Sol? be/yell e!~fordul. es feloucjuk gabonap.

fozzek fel a vizet. tiibbszorosen elngaz6.. rneszes vfzbe ne regyek. ezr azonban tudjuk hnszual ni. Mint rn. Ennek a termesbogyoi sarg. ez a fakin. acetilleoliut. mar rajtuk van a rerrnes. Sufra fas. es 12 ordn at . Besznraddsi arall)': 3:1. A feber Eagyongy kivalo vernyornascsokkeuto. A tiilg)ifa/wJl flo !agya I1gy ueut gy6gY!lovfny. Arnikor a vernyornasuk a norrualis errekre lemenr. hogy egy pupozotr reaskanal fagyongyre 2. rneh. Gyomor-.5 dl hideg vizct iinrunk. erelmeszesedes ellen is j6. 112 L 113 . ha a gorcsok jelentkezesenel csak akkor mar keszen van a fagyongytea. propionilleoliut. tiimor. 10III bos fdkOI! f/8.ir elkesz iteui.'1Il /. Gorcsoldo harasat is ismerjiik. Vall egy hason rnasa. az is hasznalharja. Azon kivul a faldn rehat telen nincsenek rajta levelek. gomb alalol cser]e. hiszen a gylijres idejcn arm vigy:izzanak. ezert. akkor is kell herenkent legalabb ker cseszevel inni.jlWosldid8.iscsokkenro. st/vallYll szaponint. Rakbetegseg elleni gy6gyszerr is keszlcenek belole. Csak a h ideg azrucissal keszulr fagyongyrdban van meg minden haroanyag . sziure bato uiszleotoxin profeint. ezerr uern leher osszereveszteni oket. Minr minden gyogytear. hauem vernyomas-szabalyozo is. hog). rnajd lesz iirjuk cs rnegisszuk.) A galagonya mellen a rnasik legjobb vernyomascsokkengy6gynoveny. A pi-vizben nines mesz. ehhez esre be kell a flgyiingyor aztatui. A drog tartnlrna z kolint. & ha ez nem all rendelkezesukre.ir emlfterrern.osszliak. A Eakin nem gy6gYlloveny. Oroilzold. Leuelei dtelleuesen zolde]: l1agy zoldessrilgrik bomemlfek 3-6 !. ezt sem szabad semruivel Izesireni. ha reggel etkezes elort fogyasztjak cl. luirsek Ie . A gyffjtfsi ideje: naoember=dprilis. arnely kizrirolag to rolgyfdn telepszi k meg. A llovellj CemZ(illli/llem Ilflstrlgabb rigait leuelestii] I?ell gy{ijteni. luftlald. verkeringcs-javiro. szlvrruikodest segito. lzelr. mindenuap igyon meg egy csesze fagyongytek A leghatasosabb.U(. 0.izt atju k. erelrneszesedesr g<itl6. de legal:ibbis a vercukorsz intjiik nem emelkedik lombhullato. Csokkenri a vercukorsz intet. azaz haromnaponkent egyer.es belverzesekne] is haszutilha- AfaMlifilil? (LOI"(lJIt/lI1Cerle) (sa /deljri ba fa I"to z. verlljomriscsoldlellto auyagot. Ugy kell a rdj. rudo-. Cukorbecegek is haszrialh atj. Nerncsak veruyom.ik.Feher fagyongy (YISCUM ALBUM L.ezaltal a ll1esz az erleny faIara rakodik -. cs ezt a hideg vizer onrsek a fagyongyre! Akinek 180 Hgmrn vag)' efolotti a vernyomasa. ezerr tovabb. ha valakinek ingadozik a vernyomasa.

amig a verzes eI nern mulik. lefekves el6tr igyana k meg belole egy cseszevel. Ezekben az esetekben csak addig kell teat inni beldle.lsll rear rognak kapn i. nern bfrja Illegrarrani a megrerrnekenyiilr peter. akkor is j6 fogyaszrani herenkent egy cseszevel ebbsl a reabol. Azok a rakbctegek. az az. tomegesen termd. magas vcrnyolllaSc.) J6 hanissal van.is hozzateszik egy kiv.6:1. 114 115 . mere eleg nagy valoszintiseggel meg fogja akadalyozni az atrerek kialakul. A leueleleet gy/ij~jiill.sa kdros volt az egeszsegre. Idives tnlajou solefc/i ellifol"c/lIlo. csok keur i a vernyomasat. seiirleese» tnolyhos. hogy borban cs reaban nagyon keyes karos anyagor tartalmaz. hogy reggel azrassak be a fagyi:ingyot. Aki a magas vcmyomasara rendszeresen fogyaszrja a galagonyarear. Kulonosen mcnedzserek_ nek es id6s koru ernbereknek ajanlorn ezr a harom ni:ivenyb61 al16 kevereket.meg jobb a rnedvehagyrna .) Errol a novenyrol nekern mindig a gyerekkoromban meg kapharo. es esre.ro. eltfgazo. felretlenul igyak a fagyongybol keszu It tear. A leve/t/1-og keves illoolajat. (Pelda erre az u rmosbot. megerosiri a meh falar. erre a bajra ajanlorr gyogytea nem hasznal. C. az ernesztesre."5.ilo vernyornriscsokkenrf es szfvmuki:idesr javit6. Feherurom (ARTEMISIA ABSINTHIUM L. ezerr igy elkeszitve bizronsagosan leher fogyasztani. Ha a szivberegek a fagyongy es a galagonya mclle a fokhagymat . glikozidileus kCSel'tlflllyagot. Szivbetegeknek is [avaslorn. al lealornszerfien. beszal"ac/tfsi (/J·an)'. mint minden keseruanyag. Llgy. iuelli I/civill)'. am it azora sok orszagban lier ilror ra k azert. abszinr nevil szeszes iral jut az eszem be. men Fogyaszd.Ifs B6-1!itflmillt. Va/fIIllellll). Amiert megis lrok rola. A j'eszl{esIJirrlgzat"llak (Colllpositae) csa/rldjr1ba tnrtozo. am i kor mar a robbi. crkezes elott. tnrtnhnas: G)u'ijrlsi ide]«: majlls-jill/ilis. szelhajro es eperniikodest serkenro. megelozcndo a szfvinfarkrusr. erliteljes. A meddoseg egyik oka lehet. bOl"ostyrill/llisavflt stb.SZfll"a /llrlsfil meter lIlagasl"lt is megl/Ii. Ak! fagyongyrdr vagy rinkuirar iszik legaIabb 4 herig mindennap. egy honapban kerszerhriromszor fagyi:ingyreat is fogyaszthat. akkor es nagyon rovid ideig igyanak belole egy-egy cscszcvel reggel. akik nel meg nines arret. ezzel is [avlrja. egyel/es tcrejt]. hogy a rnchfal vekony.isar. Csak vegso esetberi. Ha nines sern rni baj a sziviikkel. ' gy6gyhar.i levil eziisrdseu inolybos.

ezert ezek a keszirmenyek virarninpocl. lIJ'irkos. a borbol minden esre egy fel decilirert kell meginni.- ba tnrtozo. es nem ucolsosorban kellernes izii iral es lekvar keszulher belole. afonyalekv<-\rt. 116 117 .I I'r Fekete afonya (VACCINIUM MYRTILLUS L. sziig/etese/t. ezr reggel vag}' delelotr javaslorn meginni. delben erkezes uuin a feler. ellipszis ai{{/ut{{i?. belhurutban szenvedo embereknek javaslorn a tdjat. Ha a cukorbetegek a bogyobol keszirenek rear. Az MOllyalekvar a gyerekek tarros hasrnenese is hasznal hare. Beszamddsi m·rillY (leueles liajtds): 4:1. hogy egy ido uran srabilizalodik a vercukorszint. Akinek 10 rnrnol/lrol 12 mrno/l-ig van a vercukorsz inrje. tll/Iljll erddleben terntd.ir vagy afonyabor az uzlerekben.isra is al kalrnasak.5 ell vizzel leonrve ~ kell elkesztreni. npro. az afonyabort. A leueles /JfljtJs gylijtisi ide}e: [unins-sseptember. a tertuese: a ugusetus-: szeptem bel'. A tertnesdrog a jobb. mert A /)(lJIgajifLek (Ericnceae) cst1Udjtf. egy evokandl bogy6t f6zzenek meg 4 ell vizben addig. Amikor az ifonyakeszltmenyeket vernyornascsok kentesre hasznaljak. diszes.es epekobanralmak ellen. delben igyon egy csesze afonyarear. 20-40011 lIIagas. Az afonyarea abban segir.es Cvitarni nt is rartalmaz. fialJOllokrtt rartnluraz. a ki nek 12 111l11oll1 feletti a cukorsz inrje. a mennyiseg ugyananllyi legyen. hog)' esre lefekves elcrt igyallak meg bela le reudszeresen egy cseszevel. a lekvarbol egy kaveskanrilnyir kelt megelllli.cs kohogescsillapit6. fejfaj. Aga. Az HOllyabogy6b61 CUkl"020Cran vag)' csak mag. es vacsora levelebol a I'dI' a szokasos rnodon ~ Elsosorban Oregkori belhururban szenvedo embereknek Llgy javaslom az Monyatea fog).h. eveken kereszrul leher 111 i ndennap fogY<lszrani. megszunreri azr.lst fog okozni. jt'iriszes szi!t'ie/~. holyag. B. glikozidJkrtt. je/ute!t. Rendszeresen. az este is igyon egyer.aszds. laz. cseralJyagot. bokrosodo cserje. zolde]«.\ban nern szabad sokat enn i ~ a nil sok cobb rninr 10 dkg~. vegiiltiill lapasak foldlek A leueles liajtdst es termest gylijtjiile. 2-3 em bossznnk. Bogyotermesei borso ala/Nlal?. Az Monya egy reaskaual level 2. A leoeles drog arbutint. Ha kaphar6 afonyalekv. vag)' -bor a gy6gyfro hatasu anyagokon nil A-. Epe-. A fenti ker beregseg mellett hasznalhato meg vese.es vesekdbanrulmak ellen is elegenclo a napi egy csesze MOllyatea. minr a belhurut eseten. Tcrmeszeresen a gy6gyszerr vagy inzulint rovabbra is szedni kell. SaMll)'!. Leuelei uelcolIyrt/t.-\r. Az eseten -szorp aFonyalekv. uran a rnasi k feler. Veruyoruascsok kenro.) a cukorberegeknek es az ides. amig a viz 3 dl-re apad. A teat kersz erre igyak meg.

Ezuran a kovetkezo gyokeret daraboljuk fel es tesszuk az livegbe.ilyro ri n ktu rat ker hetig rurtjuk szobahomersekleren.szen addig. Ket het ur. A Fekete nacLilyt6 ti nktura k ivaloun alkalmas rni ndenfele Eijdalolll csillapirasiira. A vodka egy centivel magasabban legyen. ldndzsds. Csak a belli I h6feher. es tapaszralni fogjuk. Mi a fekere nad alyro gyokeret mindig rnarciusban gYlijtortOlc Ez csak Llgy leherseges. Nem suroljuk. A K). nyulosan sikos gyoker j6. hogy nehany percell bellil el fog mulni a fejtajas. begyes. h a 6sszel a tovek helyer megjeloljiik. Az igy elkeszirerr Fekete nad. homlokot. SZl/ros szoro/d(el boritott evelo 111)llillY. gy{mttit. drtereken d/o. Legjobb a frissen szedert gyokeret azonnal felhasznalnl.) Nepi nevcn fonaszrofd. koliut. hogy belsoleg hasznalva rnrijkrirosodrisr okoz. Hosszule 15-20 em.oluJl' luisos. hogy amikor a frissen v. mIg az rele nem lesz. /JU!lrlmos sztfliJ. fekete reszc is errekes anyagokar tarralrnaz. A frissel1 kidsort gyokereket megrnossuk. slims.in leszfi rju k. arn iro] fellehet ismerru.. kiillilyen ba1'111116. 118 119 . A tinktura elkeszrresehez egy cenr irneteres darabokra vagjuk. Ilyn/ltdt. nyakos. azonnal barnului kezd! Eze['( a feldarabolasr kovet6en azonnal a gaboiiavodkdba resszuk a gyoldrdarabokat. Akkor j6 a rinkrura.baraug 171fl/01. Tolelleici bOSSZl1 nyelilel«. Virrlgzl1tl7 5-15 1Jirtlgll. 10-15 11/111 hOSSZ/f. A gyiildl'dl'og 8-10% csertW'yfigot. uem fog. Figyeljek meg. esetleg rozsasziu. lelllezii/( 20-30 em. hdromszor-negyszer az ujjhegyre tett rlnknuaval be kell clorzsolni a nyukar. Gyollil'zete 1-3 lI)jllyi Ilflstflg. inulint. gumlt. Ne hasz nalj. uyirleos rereleen. eltigazo reszei !ljjllyi VflStfigoll.ik a gyokeret belsoleg: De h\lso1eges hasznalarra kivaloan alkalmas a gyokerb61 keszulr pep es a t in k t ura . csak eppen nedves gyoker errekrelen. ibo~)lflSzllJl. EI61'e elkeszitjiik a es a Royal vodkar. kemeny/tot. ha slirii. ege. be/iii b~febri)'. merr ravasszal meg nincseneklevelei. A nyakon vagy a homlokon levo feketeseget nern keU lerorolui. glikozidat. Sok ember kinlodik (7. nszparagint tartalnt ae. a gyokerer61 meg rosszakat is. mint H gyokerdarabok. men a hils6. lIydtJlas. Gylijtesi ideje: uuircius-Aprilis. Ha fejHjas gyotd az ernbert.uleti Eijc!abnakkal.Fekete nadalyto (SYMPHYTUM OFFICINALE L.lg0tt fe!iilet leveg6vel erintbefoctcsuveget a gyokereket kezik. nem hag)' nyornor. fejet.. Idviilfekete. az beszfvodik. ahol eppeu Hj. megtisztirjuk az el halt reszekrol. Mindenfele lzuleti Eijdalomra kivaloan lehet hasznalnl a Fekete nadrily- Az ere/esteve/lle/? (Bomgiuncene) cSflUdjaba tnrtoe». naponta egyszer-ketszer Feldzzuk. Errol a gy6gynovenyr61 a gy6gYilovenykonyvek nagyon keveser (rnak. erdes. A gyo/w'et dltl1ttfbflll tm}flSSZI7! gy/ijtjiik A gyokdr beszdraddsi arduy«: 4-5:1. culerot. a baruas. A 1JiillellY 50-60 ent-re i/O.

reurnara es [ziileti fajdalrnakra is. Axerr forraszt6fli a neve.. hog)' a IagYeknril es a rerdne] tobbszor kenje be a fajdalom helyet. mere a csipotzuler a Iagyekhoz kozclcbb van. Ileves il1oo1njat.ircius eleje voir. terniesztett novel/Y. Leher lljraforr<izni.vflsat is egy vizeletbnjeo allyagot tartalmrtz. A csipoizLiletesek. az egyiket reggel. amig azt nem erzik. Ekkor mar eleg a napi egy csesze tea. es ferro vizzel ossze kell keverni pcppe. vagy porra kcll torn i. emeszeeses ervagyjavft6 tulajdmmiga is van. a mikor a Fekete nad:ilyronek levelei is vannak. A leveleket leher meg egyszer hasznalni. es robb orrin keresztu l rajta rarcani. de ez hamarosan megszunik. Gylljtisi ideje:jlt!ius-auguszttls. III i [anent vele.figyelni kell. Nagy mcglcpctcscrnrc nem sokkal ezuran egy idegen asszony keresett meg a ferjevel a lakasornon.) Err61 a novenyrol azerc irok. veralafur. meg az iziiletek kozorti sikos anyagot is potolja a Fekete nadalytd srkossaga. izzaszroszernek. Kerdezre tolem. II. merr azon a hclycn. ez e1eg is. a csuklo. isrneri a Fekete nad. hagyjak. am it (] ismer.lr nem tudta csinalni. rnerr a vi llarnoson hallot ta egy bacsit6l. Labfejen.!rettem magamnak friss gyokerb61 tinkrllr. De ennek a td.jar se igyrik tovabb ker napn.Jig tudotr jami. ahol sok a Fekete nad. Ha a vernyol1lasuk a 140 Hgmm ki:iriili errekre bd.iskent. mere robbszori alkalornra is eleg ugyanannyi gyi:iker. A fekete naci. A kadba mar nem cudotc belepni. esedeg harom h6naponkent a kethetes A Idfti. a levego szabadon jar a legurakon keresz[cd. telei:intik vlzzel. Ezurau felfozik a fuvel a vizet. Mindaddig kell ezt alkalmazni.es h61yagb:intalmak eseten egy kerheres kllra. Vese. hogy beszivodjou. A csip6fziileti b. a masikar esre. kluat meg kell ismetelni. felett reggel es esre egy-egy cscsze rear javaslok. amig a Ids levelek megjelennek. Az ujjuk hegyere tetr riukturaval robbszor keujck be a f:ijdalom hclyet. Termese gombiilJl'i.Uyto. Fekdyberegsegre napi b~t csesze tea elegend6. Amikor mar testmeleg. hanern egy furdoleped6be burkolozva kell rnegvarni.irettem.irlJjfffelile (Sax{{ragaeeae) csalAdjriba tartozo.es bdfekely elmulasztasara alkalmas. hog). Ket her mulva ralalkoztuuk ujra. Hagyj~lk. hollehet tahilni ezr a gyi:ikerer.li-tdb61 egy cseszevel igyanak meg naponta. es ketszer-haromszor hasznalni ugyanazr a pepet. leg6ti riszrfronak. onnan jobban beszlvja. III icollert ilye~ jo a mozgasa. es kerr. de a mas izuleri banralmakban szenvedok Eijdalm<1 is meg fog szu nn i. dean ishozz.isok megsziintetesere es a fajdaloll1 csok kentesere. De gazdasagosabb a szarirotr gyokerbol is rinkturat keszireni.it (m. amig a vernyom:ls le nern megy 180 Hgmm ala.Mond ram. Hasz. A drog rutiut. etkezes lItan kell meginnL Fekete ribizli (RIBES NIGRUM L. Ezr addig igyak. hog ruindenk i a zr kerdez i role.dval legaLibb ker hetig.a fogva verkepzo. es reggdig rnjta hagyni.om sztinreresere. aki a csfpo. A fekelyek gYOI'san kepzodnek. kezen lev6 csont ki noveseker is meg lehet vele szii ntet ni. Ha nern ruduak fekerenadalyro-gyokerer szedni. Nern olyan j6 hauisu. arnir a fenriekben lef rrarn.i tisztlr6kenr hasznalr fekereribi7. es a tdrol hamar be is gyogyulnak.varjon meg vag)' ket hetet. a csipo. szebben es gyorsabban forrnak ossze a csonrok. es vag)' 20 percre beleulnek. Azt mondra. mlndaddig. Izuleteit s a fold mar nern volt fagyosj. A cser]e 1-2111 magm leuelei szeles tojdsdnd ala/(liak 6-10 em bosszsut]«. de lehet hnsznri ln i. mig restiink megsz.yenkor meg van sikoss. Az egyik ismerosom kiildott hozzarn egy id6s ferfir. Ker. esetleg a megsdradt rerrnest hasznaljuk. At kell korn i. hosszabb ideig elkorryolgatva. hogy neb is mnndjarn meg. mas-mas bajra. Vastartalman. amig a csonrkinoves meg nern szunik.~l. a boltokban kapharo szarfrort gyoker is megreszi. cse1'f1llyagot. es csin. merr rosszul lehernek! A kadbol kilepve nem szabad megrorolkozni.es hclyagbanrahnakra. es 0 boldogan meselte. a konyok.Hni: A levelebdl kesz iilr tea gyomor. mint a vas rag hustol.llyri:iver. Az fgy nyert forro vizet a furdovlzukhoz onrik. Belsdleg a Iekere nadalyto tiukrurat nern szabad haszn. men a benne lev6 anyagok segitik a csontenyv kepzodeser. a Ievelekbol leher ulofurdot keszfreni a koverkezokeppen: egy vodrot feJig resznek az osszevagdalr levelekkel. el nem mulik. naponta reggel es este robbszor is be kell kenni a torot r reszt a tinkn:\. A levelebol keszulr teat vagy a ribizl iszorpot. es ha hasznal neki. es a f:~jdaloll1 helyere ren n i. hol leher feketenadalyto_ gyi:ikerer ralalni.r javastok llgy. ra kell kenni egy ruhdra. rehat .inralomban szenveddk a Ligyeknal regyek a peper vagy a rlnkrurar a r=. a cinktura Zlh6dasok. Tudtam neki olyau helyet mondani. beszdraddst ({J'any 3-4:1.es a rerdfzCdet kop~isa miatt mar a. Csuitamiut.ig a gyi:ikerben. A vall.lI. A levelebol keszult teat a 160-180 Hgrnm-es vernyomrisna] napi egy alkalonnual kell elfogyaszrani egy cseszevel a nap barrnely szakaban. Este dunsztkoresben kell a r ink nurir dtenni. A sz arftort gyokerbOI leher pepes pakolasr csiurilni. Arnikor a gipszet leverrek a rores helyerol. A cserje leueleit gyi!jtjiile. Szerencsere akkoriban kesz.had.uneg kell orolni. hogy minden nap reggelenkent egy csesze tdt igyanak meg. kitszel'esell fi'ireszelt szilliell.nalhnn. csak pdr to van. negy-or orar . 180 Hgl1llll. Nyaron. Reumara es fzlileti fajdalmakra ugyanezt a m6dszert jav<lslom. a rerd kenjek be vele vekonyan naponra ker szer. aki a szomszedjauak rnagyarazra az eserer. Mindegyiket m. akkor is igyanak meg ket-hirom naponkent egy csesze rdt. A legllt.i1jon maganak riukrurar. A furdoviz ne erjen a sziviik ig. szedjen gyokerer. men vernyornascsokkeuro hatasu mellen hasznalhato vese. 120 121 .ijclal. mint a frlss gyoker. de hog)' csak eppen felrottyanjon. ezerr az iilofl'lrdot m. A teaja miudazt gyogyltja.1I111i.ro rinkrurar.Uyto tinkrura kivaloan alkalrnas a csonrroresek uran! kezelesre.

A drog tartalniae j!a/Jo110 idoleat (kh. Cylijtisi ido:jlililis-szeptelllberig. teheri azt norrndlis vcrnyornasnal is. Minden igyuk meg..ivizornel ha l. es nagyon fonros rulajdonsaga.ivr itmus-szabalyozrisra hasz. a szorong6 erz esr.55%). az agyverzes pedig Llg).5 dl forrasbolleverr vlzzel. Kiilonoscn az idos embereknek es negyven ev felertieknek. A ga lagon). ezerr csa k a l1lagas vernyomasban szenved6knek javaslorn a haszn:Hatukar. az erriigiit . hog). fiJl/Jlal vilrigosabb. 60 ev Ieler r i ernherekuek minden heren Iegalabb egy cseszevel meg kellene inniuk ebb61 a reab61.lc robbszorl ejszakai tear kell inni reggel Galagonya CSEREGALAGONYA (CRATAEQUS OXYACANTHA L. vizeles] egy cseszevel..is nern fordulhar elo. elrigflzok.irengedi.\r. a szabalytalan szivdobog.5 % /iflllollglikozid) seterolokat (szitoseterolt is 5zaI'1I/{/zi/Mit 0. sa szfviikkel sines sernm i baj. A magas vernyonuisnril es a sz iv. Elkeszftesi modja: egycsapotr evokanil fLiziker egy porcelancseszebe rcszunk.a vireigos . eleg harrornnapoura egy regge1 ehgyomorra.ileren nem meg}' kereszrul. Meg a n nyir a hhoz . fiildfe/etti bfljtasat hflSZlldljllk. hogy Ha kecszer kell csesze fLizikere.II! Fiizike (EPILOBlUM PARVIFLORUM) A proszcaca karbanrartoja. Megsziinteti a szedulesr.na lja.riszes. Szrir/tott. a csesze szlfrds. lcontjuk 2. reggel ehgyomorra es csak ezuran szurjuk le. Lerakarva rarjuk 15-20 percig.LV[WIl1bozis. esetben 122 II 123 .ellen jo hadsll.kulonosen koszoruer-elrneszeseA ligetszipe/ifli!l (oenorlreraceae) csalrfdjriba tartoeo 11ji/JiIlY. uern valik rosszi ndulani daganami.1I" napolHa egy csesze attol fligg. a magok lldrte a/flkllak. aki alaposan isrneri. rnerr van egy hasonmasa (a derece). akkor a S7. Lesziires elott a rea terejen lev6 szines h. Az elf. szlftiisek A leoelek felsz/lle sotetzold. polifinlOlolMt. ez err sohiig. ezerr a 40 evesnel idosebb. A /Jil'rlgol? ibolyaszitnlele. Kesobbi hasznalara gyakori az ejszakai vizelesi ingere.) A galagony. a vallalkozoknak es az id6s. Minden noruuilis vagy magas vernyomasu ernbernek javaslolll a gala gonyatea rendszeres fogyaszras.igveg vernyomrisr csokkeru. mergezo! Negyveneves koraban minden ferfil1<~k el kellene kezden i ezt a cdr inni.isr. 2-5 nun ritllufrlfjdel?.lrty. szivldeger nyugtat. vezer6 beoszrasban Iev6 ernbereknek. a lacsony es i ngadozo vernyouuis escrcn nern ajanlom. hogyan kell haszruil ni a galagonya rdjar. Sajar gyujreser csak annale aj. hogy a galagonyn hatoauyagai nem halmozodnak fel a szervezerben .hadt szivet is a megszo- ehgYOIllorra a fl"izikeb61. Olvastam az egyik gy6gyniivenyes konyvben. A kerronel ingerne] m. 11)1111 liosszsut]«.ik vernyomascsokkenro hatasuak. hogy egy verriig a rnerev. De ha az agyi hajszriler Ella eleg rugal mas. herenre milyen felkelni meginni. des . ha normaiis is a vcrnyomasuk.ilatos novenynek a haszndlatarol. A szeliues.h egy kiskanallal leszedjuk es megisszuk. hogya galagonya az oreg es mencdzserszivek rtimogaro]a. kelerkeztk. A szdrreszek bengeresek. sz ivrirmusr szabalyoz. Gondoljanak bele. Rendszeres haszruilntdvnl a prosztara megnagyobbodas. rovid legzest. erelmeszesedes . Aki sz. 1..i ler megpatran. s a hajsz. a sziv es az erek izmait rugaimasan tart]a. akkor is igyanak meg hcrenkent egy-egy csesze galngonyaredr. s az nem pattan el. mind/lit oldnlou szotdse!?' sziliik fi'i. rendszeresen leher hasznalni Most a femi bajokon rul meg egy par sz6r eunek a csod. ami nem gy6gyniiveny. A tennis Izards toll. ejszaka.in lom. vagy csak leisszuk a rea terejerol (ebben a szines luirryaban sok a har6anyag). rugalrnarlan hajsz. Az ideges gorcsok is oldodni fognak a galagonyatear61. a sz. hogyha a szivizorn eleg rugal mas.es koszorller-betegsegeknel mar leirram. Megel6zher6k vele a sz iv beregsegei es a magas vernyomas.

Galaj KOZONSEGES (GALLIUM MOLLUGO L. A gargaridl. zstrosolajat.5 dl forrasban leva vlzzel oursenek le egy pupozorr re. TE]OLTO (GALLIUM VERUM L) korc norm alis teljesfrmeny eleresere teszi kepesse. viragot. Kozel azonos harasll mind a harem. aminoIMt. Ill'fltegllszlaktollt. ezert en egyiitt gJ11jtdlll a magam riszere a kit/ele galagoll)'alJirtfgos dgvegdt. LegeIIJ/dill. a m ibol a tea keszult. a termese 2:1. Reggel egy csesze rear igyon meg belole ehgyomorra. a hasznalatar az egeszsegved6 A ragados galajr61 csak annyit. A rejolro galajr61 szi nren keveset irna k a konyvek. flee- A te!'1llesdl'og tartnlmne krateguszsaoat..15% illoolojnt. amfg langyosra ki nern hiil.) GALA]. kuercetiut. szakemberek szerint egy svajci gy6gyszergy.) ugyr11lO~yal!jo. terntes. Masnap ugyanigy cegyek a bLit6be a fiivet. gllallillt.iskanal kozonseges vagy ragad6s galajr. Mil/dldt galagollytii. B. Leoelei zdrt dllriS/iall. Ezt aka!' ker heten keresztul is vegezherik (gy. Ekkor sZllrjek le. Napi egy csesze teat kell a liaraloknak meginni bel6le. Kulonosen a pajzsm irigyprohlemrikka l bajl6d6knak ajanloill.ir61 leirtarn. hogy gyenge vernyomascsokkenro es nyugraro liatasa van.\ resz porcsinfuver is. nagyon makacs kell iuni egy cseszevel. A serdu ldkori parranasokra is nagYOll j6 hanissal van a kiiziinseges es a ragad6s galaj. Megel6zeskent is leutam naptdrban.. 2-5 cm lrosszsutl«. 0. a mit a gal. sarga szbl(lnyagot stb. es addig hagyjak a fiiviin a vizer. is a z erett tamest gyt1jtjii/~. ahogy fent lelrtall1.) GALAJ. regyek a luirobe. es most sern haszruilom . Egy csesze 2. Ker hetig uaponta a patranas. es nern hasznalrak. leoliut. Erre a cel ra m i nem haszruiltu k. Ltg)' jobb harasr Ie]r ki a vesenel.is uuin nyeljekle a teat. mind igaz. Ezr a gy6gynbvenyt egyedld Maria Treben kiinyveben lehet megralalni. el'dlJ/( szelen' it. Eloszor a koziinseges galajr61 Irok. mint a esetegalagollya. 2-3 III magas.rigzas/wl'. Aki. lIytillult. es j6 rnelyen harrahajolva gargalizaljanak vele napoma sokszor. Del-Arnerikribol hozrak es torzskonyveztek egy gy6gynovenykeszitmenyr a rak megelozesere. Ha lehet rovabh is. hogy ez a sok j6. egy szlure batO llI/yagot. tilkoliut. touises. A 1'6zsajeJe/l (Rosaceae) csalddjdba tttrtozo cserje. agviget ui. mert «z egybibis galagoll). higgyek el nekern. A novenyi csaladueve gallium. A lIlagas vemyol/lrfs is a szi» kivril6 gy6gyft~ja a galagollJ'a virdgos rfglJige.a (Crntaeqns mO/logylw 1. es este a pajzsrn irigyrtdrengesben szenveddk kiilsaleg regyek a nyakukra dunszrkotesben reggelig. tegyen egy probar a tejolrn galajjal is. biperozid flavont. szeptember-oletdber. Pedig nagyon haszncs. piros szfll11. szitoszterlnt.ir minden meunyisegben atveszi a galagotlyat. oitexinmmnozid-glikoziddt. az egesz mirigyrendszeriinket veda gyogynoveny. Besedraddsi (/IAny: a vil'agos-leveles agvige: 4:1. RAGADOS (GALLIUM APARINE L. A neve rnacskakarom. Kerern. hogy a gyogy<iszar rna mar nem alkalmazza. Bizonyitja ezr az is. hog). Leueiet.agotly. Leher hozzrirenni '\1. adeuoziut. A leueles dgueg dl'ogja tartnlmaz kl'ategllszszapollillt. A reafiiver ne dobjak el. Termise mnjduem gijmbiJlyfi. GJI11jtisi ideje: IIb'rigos agveg: mrijns-jl!Jlius. kuercetint. sznponint. Ltg)' elkeszftve. csel'l7ltyagot. a vesere hasznalaros Fiiveket vegigprobalra. A konyvckben Ltgy Irjak. flalJoliolmt. llOlillt. A kozon- 124 ill. Viragai ernyoset: [iirtosek. tojtis vngy romboid airi/atak 3-50/1 learej oau rnjtule.is C-I!itamint. pedig ez a noveny nagyon j6 szolgdlaror tesz a m irigyei nknek es a vesenkuek is. I 125 .

il/oolajat tartalinne. cserjeseleben terlllli.ir hagyrHm a vegere.1 noveny tel en is szed heto homentes helyekroL A frissen z szedert kozonscges galajt megrnossuk. l'agad6s egyeves 1I0ve1lY.fOld feletti riszh lull gylfjtl!1livh"ligzdslwr. Szdra 20-30 em !JOSSZl. kocsdnyou pdrosau rWok.szol"iiselt.111 seges ~al~j (Galli~lm Mollll~o L. felwli vagy Jelemelkedett. a csomolauil torckel/y. A ragad6s gaLa} bOJgas. A legfoncosabb rulajdonsag. sedrae. Ltg)' is luvjak. este egy csesze fzesites nelkilli teat kell elfogyaszraniuk addig. rriragad a ruhdra. eserleg kerherenre egyszer.ibb luirorn liter forrazat szukseges.legal.. csernnyaeot. Aranyercs banralrnaknal ulofurdokenr javaslorn hasznalni. ha a tobbi erre a celra val6 gy6gynoveny nern hnszu. gyomor. Emiatr csak akkor hasznaljak. A lIiivbl)lelt. Legjobb a harasa a fnssen preselt levenek. Ezt a novenyr a belhururos. 3-5 levelkdblflosszetettek.ibn tnrtozo.) is j6l has~nalhat6 a rak rnegelozesre. Vil'rlgai !JOSSZl. A drog kesental/yagot. Ezt a lever naponta harornszor. a pajzsmi rigytu ltcngcsbcn szenvedoknek es az aranyereseknek javaslorn. Sznrail: egyellesek. E . A belhurutos.i lla l efogy<1sztjuk . reteleeu. Leoelelk kes/leny szalasall.es belverzeses emberekuek napjaban egyszer. A golyaorrfii reaja meggyorsirja a r. 1J(igtisolwlI. A radium nehezen bornlik le a szervezetben.. 40-60 C1l1 tungamk. I'OSSZ szagll. [olyamatosan kell inni mindaddig.iskan. evelli 1I0Vellye/{. vag}' a valtozarossag miart egy-egy cseszevel igyanak beldle. A tejolui lJirrlga sarga.ilt. ritkds erdlillbell is drnvas. nap! egy cseszevel igyanak meg belale erkezes elort. ameddig kel].ik .idiu m lebomlasat. Gyl1jtisi ideje: IIlflj7ls-jMius. gyomor-. Gyt'ijtisi fdli: jllllius-jllLius.) A buzdJjdW? (Rublaceae) csnlddj. LegtiibbszorJekvliek. etkez es elott 20 perccel egy-egy te. gyaJltdt.in vagy Ids pres en kimerjCik a levet.vag)' rossz indulatu daganarra baszn. de ehhez ~ ha kadban hasznalj. /JOSSZl! lJ_yeNlell. ezerr nagyon tontos a sugarkezelr emberek szamara. es belverzeses betegeknek.iimolcscemrifug. Itoves belyen eM. G61yaorrfu (GERANIUM ROBERTIAN U M L. Leuelet torekellye!l. Nagyon rossz iZll cs szagu. aprora vagjuk. Ha mar kil1l:ta_ torr j6. es g). vildgospirosale. Egy liter vizhez egy evokanal fuvet kell leforrazni. mig panaszaik meg nem szunnek. a mdsile kettliefehh. Megelazesre eleg eg heren egyszer. A daganatot sugarkezeleskor radiununal kczelik. hogy nehezszagu g6lyaorr. a tejolt61 alegllesllellyebb. 126 127 . A g6lyaonjftek (Gl!I'IlIIiaeerie) csaltfcljdba tartozo. Beszdraddsinrduy: 3-4:1.lljuk. szitflgazD.

cS(?l"a!lyagot. Cukorberegsegnel is haszurilatos az erneszres segitesere.5 dl vizben. Besz. hauern mas novenyb61 kesztilt salarakhoz adjuk hozza legfeljebb egyharll1ad aniuyban.ira hasznaJ rak. ldlldzsdSf7k 10-30 CIII !JOSSZllfTft. uiaset. 12 folor[ esre is meg kell inn! egy cseszevel. {ljb61 vidgozni 128 129 . Rendbe fog jiinni a rnajmukodesuk. lIydlkat tarralmnzunie. etkezes elan igyanak meg egy csesze gyermeldancfilgyiikerb61 foziitt teat.incok k isi m ir.is. szerues snunkilt.es h6lyagproblernrikn. ugyant'lgy kell haszrui lni. EZl kovercen A nouellY miude» resze leeserii. tarnleszncin keserilanyagot. nem szabad folyamatosan inni a gyokerteab61. Alliragoltbl1l1 es a Ieoeielebeu B2. nagyanyaink szcpfroszcrc a gyermekhi. leoliut. Il11gyOIlelterjedt lIovellY. Gy.ljl"elIClo a gyokeJ'e. fl leuele is 11Kyo/Nfl' leuelle! egyiitt. leue]: 6:1. hogy milyen magas a cukorszin-jiik.i]. mint az end iviasa lara. sal'gl1.iroru naponkent igyallak egy cseszeve] reggel. de az elkeszfcesimod]a a f01:razas. gyoker levellel egJditt: szeptember-aiprilis. beliil fthires tejueduet tl1l"tI1L/lu/zo.eg a gyokere kivalo majrmikodesc segi(6. 10 11111101/1oriil napi egy csesze teat igyanak del ben k etkezes uran. es ur. es a z. ezr elsdsorban a szem r. Amikor langyosra kiluilt. Egy honapi teaivas uranlegalabb kcr herer ki kell hagyni. Virag- havonta egyszer-kerszer kell meginni szinren regge1ente egy cseszevel. nern lesz duzzadt a m. Vese. Kevesen tudjak. Alralaban nem magaban keszfrjuk el. cnlerat. sztirjek le es igyak meg Izesires nelkul . es haszndljuk rna is. A elrogolt inulhrt. Ket hetig minden reggel. 1-3 em vl1stl1g IWl'oI1111Ia/. a gyo!drrf: szeptember=dprilis. csdues szAnE.) Ennek a novenynek a levele. mint a gyiikeret. lrora tl1Msszl1llJirrigzd (dsszeL 1I1dsodliiragz6). A cukorbetegek atrol fiigg6ell. Eldszor a majrruikodcs segiresere es gy6gyirasara hasznalaros rnodor from le. riszr iro. vizeletklvalaszrasra is hasznal tuk regen.iradns! (lrrlll)': gyolufr: 5:1. j6 lesz az epekivalaszrris. A ketheres kLII'~~ uran hagyjall<1k ki egy heter. fellel A gy/~jthi ideje. de f61. zsirt. A levelbdl keszulr teat rovabb lehet haszrnilni mint a gyokerbol keszulret.is C-lIitfllllill IJf7JI. /WIiCSII/Wt. Ha a gyermekbincfclvet levagjuk. ujra hajr t6r6l. Gyermeklancfu (TARAXACUM OFFICINALE WEB. mere kisse keserfi. iLl6olfljl1t.A/isz/mllinigzatlla/? (Cotupositne) cSltlridjdba tartozo.ina meg egy hetig folyrassak a kurar. GyiiJure 10-20 CIII. aprilis-jllllills. hog).. Leueiei tOl'ozsaball dJlof7/t. sarg<1sagllal. A levelbdl keszult tea enyhebb hatasu. Egy WI skana I gyokerer F6zzenek 3-4 percig 2. gy6gyft6. Gyomorerdsfro teakeverekekben rendszeresen liaszn aljuk a gyermekLincfii leveler. Feszlces vil'dgzata 10-30 cut hosszn.ij.es holyagproblernakra egy-egy heres kurar javaslok. szekleter is rendben rarrjg ez a rnodszer. nehez szeklerne]. szaponiut. es [Willa ker-h. l?illii! sziir!ufsje!u!r.is elort a gyermeklancfil friss levele kivalo salatanak. t1lellf.ncfli rejnedve volt. Vese.

ir mcginni. es ez ktllonfele bel rcndszeri megbetegcdcscket okozhar.ir haszn.iri kanak nevezriik eZI a gyogynovenyr. Azon kivii I. Egyszcr.ir [) keszfri el. zoldseger. ha hashajr. rn. harmadikrol bizrosan mcgindu1. Enuek a gyogyn6vcnynck nern az izct .3-4 liter re. men az csak lirsvolag konuyebb megold. Annyir mondott.i. Azerr a hashajro novcnyckcr is szabad robbszor hasznalnl. es ezr kerhavonra ismcreljck megl Ebbol .1 celb6l lchct Izcsftcn i is a tc.-:ro is. s gyermekhncrlileveler.is pI. csrc lcfekvcskor igyaIlak meg bclole egy cseszevel.it. rc.ir 130 131 .ilL\s ur. fgy kesztrerre el a salar.ibau. Szcrintem egy evbcn kerszer elcgcndo az alapos bclrisztfuis. hozzrink oketo Amikor <1Z cbcd hogy a saldr. Tcssck sal. A gyujrovanyfuver.ik a rc. Az epeurak gyullad. Nem jo. huncm a gyogyburasat kell figyelembe venni.is. ahol az oszi szeL!esll gyiikhbol. cs 'Iudjanak rola. de cg)' svajci siklubnak a gond nob. Az elso csesze tea ncm minden cscrben hajtja mcg a hasar.is. hogy nern szabad nilzisba vinni a hashajrok.1 gyermekLincfli nagyon jo vertiszrfto is.ir. mondharom. cs a rctckhcz. N em j6 iZli. gyujrovanyhircava prosztata megnagyobbocLis ellen is haszn. Erre a ccl ra a levelebill kcszu It tc. es 5-10 perces .isban lev[) vizzcl egy mok k. evt mcgp6rkiilve.ir.ik t'Lgy. hog). cgy hctig napi cgy cscsze ic.illandosulhar a szckrckcdes.inir. vizeler hnjronnk.ilj. hogy 2.igybavizeles ellen is csrc kell egy gyellge tc.itennen k.irja spunyol . Ezr a edt regen. de ne szokjanu ket eszunk. karbanrarro napt. hogy a gyerl11ckLlncfligyokcr a -level crv.rag. ldvcpotszert is kcszfrcnek.\d- nak clkcszucn i. Ezt csak addig ni.ir huzamosabb Meg egyszer leuom: a gyiikcrbol idcig nern szabad fogyaszcani.isra haszn.\1' jobb a kisvidglL flizi ke.\k. aranycrbanralom csetcn iil6fCLrd6t kell onreni a fiirdovizhc». de Ejjeli . evekkel ez elort rneghivtuk Vissvarerv« a gyogyhar. vigy:izzanak az etkezesiikkel. k is snidlingct hozorr. k r.iska n. medvchagyparudicsomhoz K i rnent az udvarra.isnal is from.ij.it egy kis mczzcl. Az egeszscgmegorzo.ir ha issz. mig a vizclctunk ujra tartharo lcsz.) Mi vaddtDgonak. cs paprik. r. vallalra. es elegelld6 lcsz az evi ketszeri bclciszrft. Az egyik volt kolleganomnek a bar.ijuk. tehar egy evben robbszor is leher a leveler friss sa I.iltuk crrc a celra rna 111.isa csctcben 4-5 napig belole egy cseszcvcl. hasznalharo hashajronak.isodikcol. . a m.irescrc kcrulr SOl'. (gy a gyogynovcnyek hasznrilar. en Llg)' keszfrjuk. de j6 hadSll az cpeutak gyullad.ir. kel l venni.il fiivet [orrrizunk le. Cyakran . hogy a gyermeklrincfil m iatt 10-20 perccel rovabb kell hagyni a salrir.5 dl forr. a nap lXlrmely szuk.lgygcrjes:. l.illarnpolg. gyumolcsokcr euni.it scm.it az eceres vizben. elkesz. ha az egyi k gyogynovenytol Hem indul meg a szek ler vag)' .ir. tch. de a masodik es a kovcrkczok bizrosau k iiirfrik a belrendszcrr a lcrako dote sabbnyagokt61.isdra. hogy zsiros creleha szLikseg van r.\lj.ir fogyassza~ nak cl.ira. rn ielotr az olajat r. A rosros etelek cs a zoldscgek fogyaszdsa rcndben tarrja a szcklerer.ihoz terre. kesziilr es Gyujtovanyfu (LINARIA VULGARIS L. kivtilo fZll volt.1 vizeler. kcll csinal kel1 in ni KiUs61eg . cs a hashajto novcnyckrdl v.irbun cs a hashajr.in leszii rve megisszuk. Van.is.irjuk a szek lerunk rendbcn ra rr.

elvezeri tea is. VACYTILIA GRANDlFOLIA EHRH. Visznnr a 2-3 percig f6zi'tnk . [ieszperidiu jlavollglilwziddt.KIS LEVELU.ece . fgy a hal'S b:ihagest szunrcr. Ezekben az esetekben csak addi. Gy6gynavenykenr csak a nagy es is lazar is csil lapir . culerot stb.irom. men szfvprob- A tatogat6k (Scropbularlacene) csaIddjaba tartozo.ilyen forr6n csak rudjrik. Leuelei sflnlll dLl6llesf<ellyek 3-7 cni boszszsiale. gyalltdt. g).ija belfereg li1. legfeljebb neg)' nap alan elmulik.harsfavidgot . az ezusrharse nem.iru sira nak).ilui. mig az ezusrharsnak riz .gyban fekve.lei feletti resztft virdgzaskol" Besenrnddsi mAlly: 4:1.hsEl viraga hasznalhato. Ezerc emberck a harS~~ltdt mindig agyban igyak. meg lehet inni a harsafareat is. Szdm 20-40 (III 1I/agas. Ezenkivi'tl ali a vorosvcttesteker is. Gylijtjiilt a lliiVellY ji.esere is alkalmas ebben az eserben egyszeri egy csesze tea is eredmen.re. Szivberegek ekkor se harsfa f61.g kell haszn. Ilydl/?dt stb. a n. A g)'lLjtov<ll1yfll do ' H arsfavi rag (TILlA PARVIFOLIA El:-IRH.1% (/amezoltrll'trt/lIl1i) illrJolnjat. es izzaszr is. tartalnraz. (a gyogyuovenyuzlctckbcn csak j6 . A drog 0. legfeljebb 10 napig. kooes retell solifeti iernu). A ruirha elleni teat csak forrclzni kell.k. Azonban Ina mar nagyon ritkan fordul hogy valaki bellerges legyen. A drog llnnrin is peletoltuariu j!avongtilwziddkat. 132 133 .- NAGY LEVELO) Mi az egyik legjobb kohogescsillaplte es ruirhaellenes reanak tartjuk.melyer igy~i. sznponins. Amikor narhasak. narhas fekve es olyan fort'6n A vil'lig besznrnddsi artiuyn: 4:1. Ha megEtz:iskor a bodzavirdgor nem lehet beszerezni.melyck a vesebol erednek . de nagyon j6 l'tdfto. satga!:t. Gylijtlsi ideje: lIlajlls-jlillills.vizelctha] t6. lIydlkdt. tnrtalnraz: Gyl'ljtesi ideje j Illius-augusztus. amlg a n. Virrigfli a szdl'vegtfll Jiil'tbm allna/e. lemar okozhar. szdraz. ezcrr meg szantotr allaporban is kon nyLi megismerni. es a ltesti Eljda! rnakra .irha el rmrlik.is j6 hatassal van. amfg a panasz fenn:ill. gorcsoldo.omoreroslto. de csak addig.es szokort lenni. napi ket-haroin csesze rear ismeg kell inni a. Mi szivbetegeknek es verszegenysegben szenvedokuek nem javasolruk a barsfate.orvosi . egyszen1. a megLizocc. Alcalaban anarhareak. s utana j61 be kell takarozni es kiizzadni a narhar. evela 11iivhzy. A kerfele j6 harsfavir:ignak at sz irma van. kis levehi b. . Folyamatosan sokdig azonbau nem szabad inni.lt. Igya narha h.

el'dl!ll. cserjeselebeu iernu]. ntdocsucshurutnril. I lyenkor heri egy-b~t cseszeveligyanak meg bel ole. Ha a Iriss.. risztfro reakeverek resxekenr is hasznaljak az Az egesz fiiver felfozzLik. Bese/iraddsi ardny: 4:'1. a gyi. Vcrriszrirasra az ibolya leveler esetleg viraggal cgyiitt hasznal harjrik. keves jUdo/ajat is egy allealoidrit tnrtnlII/t1Z. A lellel gylijtrlsi ideje: lllrijus-) ttli us. Gyii/drzete bosszn. 134 135 .irgo torok el nysilkasod.. A gyi.. Tuberkulot ikus kohogeseknet.ipteto . legzesi nehezsegnel 1-2 heren egyfolyraban tarrando renkurtir javasolok napi ket csesze tea kortyonkenti elfogyaszrasaval.iker hasznalarar megsern javaslorn.isara. EZI a rear is fozzuk es es at Az ibolynfeW? (Violaceae) csalJd)tfba tnrtozo. Vert isztiro. tyrlsflk.ir kell elfogyaszrani. lIyama/lball Mil benne illooln] is.. A gyiikerdrog szapouint.horghurutnal. kesen'iauyagot. leveler homlokunkra korjuk. mczer adunk /)irJggl1i is gyiijtjiik.luinyraro es hashajro.ikere es vi r<lga nagyobb mennyisegben hozzri. Az ibolyalevel reaja nagyoll j61 a lka l rnazhato eros elnyalkasodasnril. Leuelei hOsszllllyelr'fek. osszernorzsolt clrnulasztja a migrcnr. es igy igen j6 harassal van a narhabol eredo hi. melyet elarul illata". Llzcsillapitasra napi ker csesze te. mezzel (zesfrjuk. mint ki. A gyiikel'zetet es a leveler Sokfde ibolyat. A ie'Jetdrog/1f t1Il)lt1gfl a sznponin.)o .Ibolya (VIOLA ODORATA L. Az egesz novenyt gylij tjiik. a gyOiuire: szeptem ber=uuirc! Its. illatos e/Jell! "OIJbl)'. me/yen iuelt csiplees szel/lek. Vil'rfgai bosszll szrfnlak ke/(ek snrleanilllltl(a/{. IJekollY. reggel cs este egyet-egyet.3-4 csesze/nap . lenreziil: leerelededele. Meg mondokaja is vall: "legy szereny. nyugtaro es lazcsil lapito. mint az ibolya. Vizelesi ingernel is alkal mazharo. egy glikozidJt.) Talrin miudenki isrneri ezt a nagyon j6 illatu es szereny leis viragot.egy-kcr csesze elkortyolgatva .

Meginni csak azoknuk szabad.!)elyesek (Legu1!liIJosfle)csalAcljllba tnrtozo. naponta robbszor oblogetni. m6don A sem szabad ket het ne] tov.ibb kesziilr folyrami a kuuir. egYllelidl vagy etAgazo. A gyokhdrog glilwziciolwt. eserfll!JfIgot. jeher. leoelei leeresztbe» dtblflk A Ilirllgolt 7-9-esevel su. Harasaban hasonlir az orvosi zsalyahoz .Iglic (ONONIS SPINOSA L. es hasz n.iroru cseszevel igyunk meg naponta. vagy norrnalis a vernyornasuk. Filszerkent elsosorhan kivalo izr ad a sulr husoknak. 136 137 . ve haszmUjuk. G)II7jtisi ideie: a vhAgzo hajtllse jMilisaugllsztus.it fogyasztani. culerot. am ikor is h. sokszor kever- cuhrot tarmlnrae. Szdl'a 50-70 em magas. szabad foznL Fuszerkenr hasznalva azt javaslorn.) A Foldkozi-tenger videkercl szarrnazik ez a gy6gy.jr'irtszesek. hogy eloszor csak egyesipetnyi. En is elsosorban fllszernbvenykent ismerern. Evellte Idtszel~ virllgzrfskol' vtigl. pedig naluuk nagyban rerrneszti k. epe. Vadon n em re rem.irLisra esre napi egy cseszevel addig kell inni. de j61 erezheto izt el nern erjuk.es epekomegberegedesre hasznalruk.) masok szerint a hajtasokat is gytijthetjii. Kevesen ismeri k. g)lfl!ltiit. illoo/ajat stb. gyokerbol fOzer . Egyebkt~nr a mellbajok regi gy6gynovenye.jestiket. ntediterrdn tujiletrlif searmaeo. ltih I)agy piros Jzlidiek. Torok. gek izzadasanal. 1-2 /ljj/lyi vastag. SzlVOS. Ebben az esetben fOzerer kell keszireni a keverekbo]. Azert from le nH~gis. 3:1. termesztetr feleselje. Ezt is Llgy.es mandulagyul- ladaskor zs<ilyhal egy-egy aranyban keverve oblogeresre kivaloan alkalrnas. a tudoberede a belhurur ellen es az ernesztoszervek rcnyhe mt\kbdb~nel is hasznaljuk. amig a baj el neru mulik.. Ez elsosorban a nnak kbszbnhero. Azonban ilyen Egyesek szerint csak a gyokeret. ReSentfl1lYflgot. a liba.iato. glilwziciAt.irue- 16 gy6gyszer holyagburutra.isr ertiink el vele puffadr lab lelohaszd. csak Az fljakosllil'Agllflk (Labiatae) cSfltd(ljdba tnrtozo. zsirosolnjnt.sanaL Hasznalarar azonban 3-4 nap uran szunetelrerni kell.es kacsasii lreknek. A gyiJ/dl' besairadasi arduya. Mi csak a gyokerer gyiijrottuk. izzad. hogy leher-e kapni oket a boltokban. de csak a sHI<~S befejezese elou 5-6 perceel. rehar csak kevesen tudjak a reaj. a gyiildri oktobel'-ripl'ilis.in szu nerer rartunk.k. amig a kfvanr. ua]«. akiknek kell vele a rorkot alacsony tegyiink a siilr hushoz. tduises felemje. Fokozarosa n meg leher emelni a fiiszer men nyiseger.1-2 percig fozzcd{ . mindig eszernbe jut. nines is ni sziikseg. cserauyagot. es azt gyenge fozessel hLlgyhajd. hogy harOJll-LH~gy nap ur.isg. masodlagos a gy6gynovenykent correno haszuosltasa. de egy pcrcnel tovabb nem. men hala Isrennek rna mar egyre robben gylijrik a gy6gynbvenyekeL A hii. Arnikor az ilyen gyogynovenyekrol lrok.es fLiszernovcny. A leueleleet is gyiikel'eltet is g_ylijtjiik. zsalyrival osszekevert es osszeruorzsoh izsopor Amikor a tea ki luilr. nern eros. Gyo/?ere 30-40 011 bOSSZ11. hogy emeli a vcrnyonuisr. A !Jh:lIgzobajtds jeliilrol40 ant-es darabjdt gylijtjiik A drog illoolajat. de Izs6p (HYSSOPUS OFFICINALIS L.sra. tob~fejl. tartaluiaz.k. Nagyon j6 har. vlzhajrasra.i ljuk ma is.majd ujabb 3-4 napig leher Iolytami. vi/Ilgos sziil'kisbanuis. A leoelel: IlIlIcizsllsak. n leoeles hajtrisi: 4:1.

hogy ezzel a m6dszerrel akar a dohanyzasrolis konnyen Ie leher szokni. A kakukkfiivet nagyoll r~g 0 hasznaljak gy6gyftasnl. Hasfajos. ezert arnikor kerti kakukkfuvet hasznalnak reanak vagy fiiszernek. A kerti kakukkfuben korillbeltil duplaaunyi illoo!aj van. eeert lIo11l1ril csnk terrneszri]«. ha azonbari ez nern eleg.5% (rimolrartnlmn) ilioo/lljllt. es Egyiptomban a nuuuiak balzsamozas. Etvagytalansag ellen reggel ehgyornorra egy cseszevel javaslok. es basznaljak a kakukkfuver is a rnai hazrarrasokban. eve/If llb'lJIfIlY. A drog 0. Vil'rfgZlltllkfejecske MgJlfiizir.hato\)~ f3£. Megis lehet hasznalni erre is. es mar olyar is hallortarn.jjasziiletert. mindig a fele mennyiseget kell csak ford. Magaban is lehet inni. rojnsdnd II/allllall. megel6zesre es az ize m iatr. megkosrolra. etvagyralan csecsem8k flirdovizebe 2. utana ugyanolyan rnennyisegl't vizbe cobb es robb fliver adagoljanak. az egeszseges enfl5ereknek is. Szrfm/? 10-30 till maglls. 138 ~l 139 . nln] /rfsodo.) tobb illoolaja: tnrtalnrae. Gylljtjiik virrfgzAskol'rt !Jirogzo.5-2 em hosiz/if/I<.YllllfS !Julglll'is L.leherdleg este -. del ben is meg leher inni meg egyet. a bor es a palinka nern fog izleui.1-0. amig az etvagyuk rend be nem jon. gatolja a sej rek oregedeser. Vil'rfgllik kicsillyek blborvoriisek. un dou ueui forellll ellf.5 dl kaku kkfureat ontsenek. l'itkrfll. a mediterrdn terideteleen IfsiJollos. amlg a gorcsos . CSCrfIJIYIIgot. mint a vadban. Azc sern olvasrarn sehol:hogy a kakukkfii reaja kivalo az alkoholizmus ellen. as: rU hrtjtrfs Idgy. feleme/keelg. A bkllkkft'l f8 hat6anyaga a thymolnevii illoolaj. A kaku kkfil ceaja oldja a menstruacios gorcsoket is. Sokan allitjak. A kakuk. Egyeden konyvben sern olvastarn. l11~rt 3Z egyik legme~b{z. Ma mar egyre robben rernck vissza a regi fiiszerekhez.Kakukkfu (THYMUS SERPYLLUM L. !rigy sZfll'li bnjrdsokat. a/1)lagot. Javaslolll rnindenkinek. az fljll/ws/Jirrfgll(lk (Labiatae} CJfllrfdjrfbf{ rnrt oeo.5 dl vlzhez. rozslIszilllie/l. boron kereszr iil is feJszlv6dik. 0. Tobb udltazata lJi711. /Mg)IOU !agyerzi/?eIlY.inal hasznald. soleat tnrtnlinn z. hogy 20 perces fi'Lrdes ur. hogy a kakukkfu nagyon j6 ill111lLLnerOSL(O.6gynoveny. . A leerti IMiwldiflj ('fiJ. Fzenkivii l szelbantal mak ellen kell napi egy csesze kakukkfiirear meginni . Leueleile Iteresztben drellenese]e. nagyon kel . Mi a kakukkfuvet a mindennapi teauk alkororeszekenr fogyaszrottllk.k. hogy a gyomorfdjasrol a fejli k is megHjdul.. Ekkor is magaban kelt inni. Aki A mczei kllkllkliflf.feMre/l.kfuves iilOfClrd8 olyau j6 hadsll.) A vad kakukkfu reajat elsdsorban kiihoges ellen hasznaljuk. /niszo. Ieeser/. Egy fi'Lrdovizbe legalabb 3 liter kakukkfurear kell onreni (3 evokanal kakukkfii 3 liter viz 20 percig fedo alan tarrva) mana tori'dkoz6be burkol6zva kelllefekudni. fzesiteni legfeljebb egy kis akacmezzel ajanlort. mint amennyir a vad novenybol rcnnenek. 'r J (. Amikor kohogiink. de urifuvel egy-egy aranyban keverve sokkaJ jobb [iarrisu. napi egy-ker csesze kakukkfu-·llrift[ lceverekbol keszulr rear kortyolgassunk el. hogy hus is te ukkfiivet. Amikor mar egy evokanal!al resznek 2. Ennek megsziintetesere is ezr a tear javaslorn. keseru.1Ilapot tart. /?elleIJlCS illatA. rossz lesz.in llgy erzi az ember. 1IIiudegyik gyogYllii!Jelly. hogy rendszc resen fogyasszak a kakukkfiitdt. Ezr csak addig kell folytatnl. l.zlli vagy az etelbe tenni. amig a szcl meg nem indul. Az elsa par csesze reaba a megszokort mennyisegii kakukkfuver kell ren n i. az is kohogescsillapir6 harasll. Biztosan tapasztalrak mar.

ha leher. tartalmae. Beszaradnsi al'rillY 5:1. lceser/ia/l)'agot. bizrosau izzasz ranak magukar. unina j61 rakarozzanak be. Idonkent egy-egy honap sziineret kell ra rra ni a rendszeres fogyaszr6inak is. tn ereu. A drog 0. bOSSZlikds Ulldzsrfs IW'ii/etllek. Sedra 10-40 em magas. amit regen Hu ngaricum nak is nevezrek Europ. Ez ugyan Kezdjuk az elejen.ir javaslok. tomegeseu csnk as A Jfoldon ternui egyh!es lIovtf/lY. Foginyerosftonek.igban szerepel a hivaralos gy6gyszerkonyvekben. A virrigjdt gyl1jtjiik. Nerncsak a gy6gyasz<lrban. GJloItere !?icsiIlY. amig a ba] el nem mulik. Ilrflllllk mindeuiitr lIlegtrt/ri/!Jnto. Leuelet szortak. men a belbolyhokar tonkreteszi. hogy az CI11berek nagy resze nem izzad meg soha.egy-egy csesze karnillate. Mellesleg jegyzem meg. ii/lilt. rorokoblfronek. 1I0l!ihl:yi sa ua Ita t. Izzaszcisra llgy hasznaljak a karnillatcat. meg fLirdor is veherilnk belole. de olcsobb. Nyugrar6. hopaszole. Nagyon regen haszn. Kec-harorn heres fogyaszdsa ur.ik. Terutesztile is. szelhajro. de 111:1 mar rermeszrik is. A kamillarear III i ndig forrazassal keszfrjiik. elisrnerr es szeles korben hasznalr gy6gynovcnyiink. Ebbol a celbol napi ket-luirom csesz e rear is meg leher i nil i. CSel'rlll)'flgot.) Nagyon kozismert. fen6denLro. ftMr mgrirvirrfg. culerot stb. A jeszlu!svirdgzflt/inlt (Canrpositae) hat6anyagban nem eri el a mi kamillankar. gyomorerosir6.Kamilla (MATRICARIA CHAMOMILLA L. elsdsorban az afrikai orszagokban. 140 141 . izzaszro.in legalabb lIgyanennyi ideig mas nyugrator kell hasz na ln i. de gyomorp<ln:1szok esereben is j6 harasu a karnilla. Vh'rigfeszkei lrossztc kocsd uyou bogokball rillllall. Corcsoldasra es szelhajnisra csak addig van szukseg. A legtobb orsz. Az emeszres serkenresere es a gyomor erosiresere etkezesek elocr del ben es esre . 3-5% aeulenrartalnui illoolajat. glikozidakat. heugeres srfrgfl koroligvil'rfgb6/ rflillak. rnezzel izesir ve. erneszresr serkeuto. J6 szem boroga- rasnak. beugeres. de egy evig napi reudszeresseggel magaban nem szabad hasznalni. Sok nonek a rejmirigy begyullada- csnlrfdjribn tnrtozo.ilja az ernberiseg. elsosorbau a vadon rerrno kamillrir .7% sb'ttftktfk sZ(Jl/l. hogy agyball fekve. gorcsold6. diis. Elsosorban mcgfazaskor. es hogy az izzadsagmirigYLik igy nem riszrul ki. ami egy ideig rcndben is van. A vilagon talau mindenhol ismerik. este egy csesze torrazator igyanak meg belole. Sokan haszndljik rnindennapi iralkent is. egye/lCS vagyfelemelkedli.iban.amikor nehezebbcket eszu Ilk . pedig ha rudn. a lehero legforr6bban korryolgassak el. Ha nyugrarokenr hasznaljak. peldaul orbancfiiver.2-0. hanern a kozrnerikai iparban is hasznaljak. Gylijtt!si ideje nuijns-: j Ii II ill S.

iznak ebbol a celbol. Ilyenkor kec-1Ulr0I11 lirerr kell a furdovizhez onren i. Fiirdov{z keszfresehez a karn illabol legalabb ket-hrirom Iiter edt kell forr. Mi. Erre lehet61eg esre. Kulonbozo kozrnerikai.is eseten esre es regge. is 1015 ClllVekollY gyiikerekbIJl dU. H6rghul"llm. nagyon lintekony.11. n. va lam int reumara es koszvenyre rartsana k ugyanennyi sz iiueter.ink. mana de enyhe koprero. napi egy-b~t csesze elfogyaszrasaval. A kamilla megnyugtatja a bon es az egesz szervezetet. cseral/yagot es gli/wzidtit mrtnlniaz. Az eszaki nepek szaun. gyulladr szern rc nagyoll j6 har. akkor eleg. ha nem beregek. de nagyon jo harassal volt a hajhagymara es a fejb6rre. hogy a kamillaporr raszorjuk. Bcsedrad. de fiirdokent is harasos. ivelo /lOVell_Y. Ezekben az esetekben esetleg viszketest cs borkiiirest okozliat.i l kamillar kell hozzaadni. csa]e Ieeuesebbet. Ezuran ismet [eher egy Mi eJsosorban sziverositonek es nyugraronak herig inni. j6 illaru noveny.ilnak a kamillabol.inlan i. es ez sajnos rosszra vezetlier. esetleg csak lappang benuunk valarni. a gyokiri: szeptember=mrirci us. vagy arpa van rajra. A kam illavir. felrerlenul menjenek ["I orvoshoz. Ha kezeleskent elegendo a kamilla. e1·do/cbell.lszati keszinnenyeker is csin.il izzasztonak. az orvos Llgyis ezr fogja aj. mondta mindig a nagyanyatn. 5 gramm.inhaLUtunk is a karnillaval. A kankalint reluir reurna es koszveny eljen haszn. arnir alkoholos vatraval valo Iernosassal megelozhecunk. de gyerekeknd is nagyon j6 hatrisu az CdOfi·lrdo. Idds ernbereknel.isunknak sem az eredrnenye tudogyulladas. Kankalin TAVASZI KANKALIN (PRIMULA VERIS 1. melynek minden literjehez egy evoka n. A kamillaval idon kcnt.1k meg. G).ilhato a kankaiIntea. a virAgdrog uKyal/{"lzt.egy-ket cseszeveJ e!fogyasztunk bclole. gy6gy.isi al"l"/Il)l4-5:1. Ilyen kor esre. rnucosa]e. azaz ket csapo[[ reaskan. A szern nem jatek. es izzadriskor ne takar6zzanak ki.! kell egy-egy csesze teat meginni.iz. A vil'tig gylijthi ideje: dprilis-mAjlls. Szfverosfrokeru napi egy csesze teat kell belole elfogyasztani. is hasznalharo.igor pard rnorzsolva a viszkero es nedvedz o ekcema kezelesere is haswell harjuk.be van gyulladva.a/lere ltitujjllyi hOSSZli giircsos Kyiiho1'ZS.) hasznriljuk. koprerdnek haszA tauaszi /M1J/utiill a /umknlil!fitill (Prhn ulnceae) csalddjdbn tartozo.issal van a karuillas borogaras. Neill is lett egylk megHz. A kum il la fertotlen ito harasu. heg)'i retelsen tcrmd. ha . ak kor is izzasszak meg magukar.ni.IIII I sakor a honalji izzaddgmirigye is begyullad. Leoelei laut alakliak 10-20 em lrosszual«.bedorzsolo szerkent. A gyiikirdrog SZfIpouint. llgy. A kmd?fllhmak a virJgjJt is a gyokerit is gylijtjiil<. leiekveskor igY. lzideti gYllllad. 142 143 . letekves utan keruljon SOL Ugyancsak reumanal hasznri ljuk a fozetet . A karnilla Iozerer fej cs hajmosasra is hasznsiltuk.il viragbol kell forrazassal keszireni. Ha nem vagYlI nk beregek.ezr Pozlli kel! ker percig .egy h6napban egY5zer . es ezzel egy idobell j61 ki is izzasztorr benuunket. de ha a szem 111. Ezr a rear csak egy hetig fcgyasszak. csoportos sotetsd1ga szirmu. A uirdgzat« /WCSIl1I]OS 15-20 CIIl bOSSZli. hogy HZ izzadsagmirigyeik clszruljannk. amikor kohogti. Egy kicsit vilagosabb lesz tole a hajunk.iljuk. Faradr.

Katangk6r6 (CICHORIUM INTYBUS L. es a szarbol csak f6zessel o!d6dnak ki a haroanyagok. urale menteu 1 JIl-lle!7Jlagasabbra is 1/0110. hog). hog)' az elfogyaszrorr vodjon es lerakcdjou a szervezerunkben. egy resz veronika es egy fet resz feher arvacsaLin (vir. reggel es delben. n gyoldre: szeptember=mdrcius. Arnir meg egyerlen konyvben sem olvasram. 40 cui) gylljtjitll. Ez az egyik olyan noveny. sargasag ellen jo hauisii. Besznmddsi m-tTll)' (leuelcs hajtAs is 11 gyij/ufl' is): 3:1. Ebb61 a celbol napi ker cseszevel javaslok.) A mezei karringor vad cikoriakenr is ismerjiik mint nagyon hasznos novenyr. csak addig kell fogyasztani. az eredrneny. Ianulin. cboliu stb. 1!il'rigai egszblkelul(.a szarleveles reszr is. A rna] es az epeholyag rmlkodesenek erel mind felsziEbbol ererlden a eldsegiresere ktuaszenien alkal mazzuk. level) kevereket javaslorn. bam ar leberuadnnle. azaz luirornnaponkcnr igyunk belole reggel egy cseszevel. Uciua csak ak kor kell ujra. nern engedi. erkezes clotr 1 decilitert elfogyaszrunk. fogyaszroreak egyik alkotoelerue. erkezes elott egyer-egyer. Mint [mil" irrum. A teat fozessel keszlcju k llgy.lg. Ezr a kurdr egy evben ketszer elegend6 elvegezni. kiegeszftjuk 3 dl-re a Jef6tr rem. levalaszrja a vizet. A gy6keret es a leer arasznal nern hoszszabb felso reszer a rolevelekkel egyi. iutibin. Ker-luirom A jeszkesvirtigzrft1iak (Compositae) csalAcljtfbl1 tnrtozo. a harmadik heren 111<lr csak kerszer. esre. A ruasod ik heten mar csak minden masodik reggel. Egy herig minden reg gel ehgyomorra igyunk meg egy csesze tear belale. Mindennap kell inni. arnelyer f6zessel kell elkeszlreni . leper tiszrit.egy resz mezei kadng. A karangkor6 rnajar. A veronika zsfroldo. czcrt csokkeu role az etvagyullk. azaz az elsa kilo ak kor meg)' Ie. Tolevelei r6zstfbl111 tfiillak. de kozben is kell inni egy-egy csesze rear beldle. az arvacsalan eros savcsokkento is. her urtin jelenrkezik 144 145 . Ira megint eldrillr a pll~hdas. arnit megettiink. egy reaskanal fiivct vagy gyokerer egy percig rOzlink. men a koroszenl novenyuek alig vall leve. A vh·tfgz6 lmjtiis gylljtisi ideje: j1lliltS-allgllsztus. Esre 3 dl vtzzel egy reaskarial kevereker egy percig f6zzunk. az epeholyag rokeleres k iuruleset segiri elo. delben. <llllig az erv. Hntoanynga inulin.egy her alart egy-ker kilor fogyaszr . Fogyaszroteanak . es reggel. k6r6sze1'11 eve/a 1I0/JilIY. A lep riszrfrasara egy heren ket alkalommal igyanak meg a nap biirmely szakaban egy csesze rear.e. de 11 to/eve/elm is bozzri Jeell szedui. nern szivcdik l:el role minden. a kadng elosegit! a belnuikodesr. Ervagygerjesztoul is hasznal haro a kadng. A viz elhajtasara napoma III inden reggel kell egycseszenyir meginni ket-hdrorn napig. ervagygerjeszro. 01's6 a/al?!tgyol?erit is 11 leueles whAt (felii/I'o/ kb.igyuk meg nern jon.i[[ szedjuk. veser.

mit kell rennie. Az edes Ilriposzta leuele rt [obb. Az fgy eloldszftett leuelct a botuorti 01dnlntml befele tegyek kozlletlel/iil a pllffadt. nern rermetr meg a kalmos. Teljesen rendbe nem kellecr orthon marad nia. hogy eldtte egy Ids /IJlelevel iitogessi/? JIIeg a beLso felit. elsosor. dagadt helyre. iziilet le fog loliadn}. iziiletre. ha megy haza. es az egyik konuivesnek az elso her uran bedagadr a bokaja. J 146 147 . Csurorrokon mar panaszkodott. Errol meg egyetlel/ gyogYlliivelly/lO/lyvbeu sent olunstnm. Ha nines ides Mposzta a keL/?riposzta is jo. rill6vizele szelill elo. A IW71tY/Jil'rigfelill (Al'I1ceae) csrlirldjJba rnrtozo. A Ilih'os I?riposzta erre a celr« uem nllmlnuts. A gyokeret gyr'ijljii/? Beszdraddsi mAlly 4-5:1.il]a. de rerrneszressel el 0 ill ithat6 a drogja. Masnap reggel orouunel rnuratta. Szlne kiviil zold vagy csontselnil. Mi ndker bokaja bedagad. nem rudott l. gyakrall f Ill-nel is JlOsszabb. lIyn/llrit. fumellyftot. A 1<. Ilrihlll/l uedett. fused. cserm/Jagot. tegyeuell I'd tisztn ruluit. Ezucdn hetvegeken meg harem Izben kezelre a labfejer. es egyes kouyvek rakmegeldzo harasarol is besz.ibra allni. de az Hem olyau hntnsos. Penreken. es sokan rudjak majd a !l1<lgllk hasznara fordirani. A puffadt ldbrn. es harem napig nem is dolgozorr. hogy a sok alliis es <1 nehez rerhek erne- hacisa is vall. a rnalterr es a ecgl'lt emelgerrek. Nagyanyalll nern haszruilta. hogy kezd lohadni a duzzanar. kerdezrern a beregseger61. szornbaron es vas. Tudornrisorn szeri nr Magyarorszagon vedert uoveny. Gyr'ijtisi ideje nuijus=szeptetuber. glilwzidtit tnrtalnraz.imolnak.igen j6 lzt'i -. Amikor ujra jon. Ezenkiviil nyugtar6 Kaposzta (BRASSICA OLERRACEA L. A drog 1-3% illoolajar. hogy ba] van. s urana az egesz epitkezes alart nem vizesedetr a laba. hogy lie kifele pnrotogjou. ha talaput rert mindker erzi. de csak a mocsa ras reru lereken terern meg. es bdruiileor lmsziuilhrtr«. beliil sziirkesfeMr. verr isz nrasra es alalkororeszekenr. pedig ez is regi nepi gyog_ymod. vegyen egy rej edes kaposztar. bnuem a test sziuja be a uedueleet! Egy-llit Ijsza/lfl titdn n pllffadt lnb. Az6ra . lese gyak ran en eredrnenyezi. rnert sehol sern olvastarn rola. Gyokerer a likoripar haszn. is folirival trtkarjri/l le. bok. csale ezert 11'0111 le.\111105 a torok hodoltsag ideien rerjedr el hazankbau. laba fejere.) Epitkeztiink. hogy dagad abba. Gyolaorzse /lItSZO. tegye a labara dunszrkotesben. rudja.irnap is k iposzjort. A 1IIIIIJelet tobbszor isiuetelhetd. mert telen is flaphato [riss Mposzta.Kalmos (ACORUS CALM'll! US L. Illegszlillil? a fdjd'110m. evelo lIiivellY. Az ides is a kelknposzta is /lag_yolljo hatdsil hi/so borogatdsl'fl. Moudrarn neki.) Ennek a novenynek ban gyomorerosiresre ralauos eroslroszerek csak a gyokeret hasznaljuk. A loiposzrarol azert irram ezr le.iira. men ahol mi lakrunk. A koverkezo heren a Ialar rakra. s clpot sem rud huzui. Elmondra.harem eve -. niocsnralebnn. em/dora tegyel1elt egy/i'iss kriposztalevelet ligy. 1-2 Irjjllyi unstng.

To/eve/el rOzsaball til/Nfl!?. keske!l. Vil'agai Ileke!? A felso. sok anr ibior ikus harasu is V~1!l koz ottuk. /egfeljebb 40 cnt-es viragz6 Jlo!Jenyreszt gylljtjiik.1IlcIe/us talajo». a hurut tart.yek. A drog gli/wzidot. egye/les. Mi a kigy6sziszr nern csak ilyen eserekben hasznaljuk. 15-25 em hosszti Lindzsa ala/ulak.:\k rehar egeszseglik mcgovasa erdekeben a kigyosziszr. a kigyoszisz. 1950-ben Winter nerner professzor 1248 fajra novenyt vizsgalt meg. Gyiljtisi ideje: j nuins-« ugllsztus. Peldaul A gyogynovenyek kozorr nagyon sok a baktenumold. Ebben az eserben az elso ket napban napi 3 csesze (2. De a galagonya vagy mas vernyornascsokis a legcsohururnsil. Arnikor a bakteriLlI11016 tulajdonsag. Nagymama hasznalra is a pokh. sot.5%) volt auriblorikus harasa. leese1'11(wyagot es ba/utirimnolo allyagokat tartahnaz. koto/. kapui.i. Vernyomdscsokkenco reakeverekek alkororeszekent hasznal harjuk. bel hurut ellen addig hasznaljuk. de az Egri csillagokban is le van irva. A robbi vemyomdscsokkemoben is eleg a 10% kfgy6szisz hasznrilara. a rnir magyar orvosok fedeztek fel. EZf annale iclejen a penicillin felralalasa kapcsdn vizsgalta. amig a ferrdzes.) Ez a novcny egyike azoknak.Kigy6szisz (ECHIUM VULGARE L. Beszdradnsi mAny: 4:1.h fel leher lmsznal ni. am i ugyan nern a legjobb bakreriumolo. 10% p. hogy sebre haszn~ilrak. Szal'n 1m-ue] IIwgasabbra is megna. Pedig hat6anyagai kozorr egy bakteriumolo is szerepel.ilot. ebbol 378 novenynek (29. amikor csak ez sziikseges a gy6gyuLisukhoz. kenrok legyenek tulsulyban a keverekekben pl. Egyebkent a sok tuskeje miarr kapra a never. mandulagyulladasnril vagy a legzaszervek barrnilyen fertozeses megbetegedeseneI. a gyullada- sok 11<1minden I esetben. men velernenyem sz erinr nern szabad sernrnir elfelejteni. szrira z. a pokhaloban is van pen icillinsz arrnazek. igen sZlfros. amig a ferrozes illerve a hurur el nern mulik. 148 149 . lO% kfgy6szisz. rninr pl.5 dl forrasban leva vfzzel leonreni 1 reaska nal fiivet) hngyos teat kell inni bela le. ugymond a kigy6 is felszisszen . A covabbi napokon csak 1 cseszevel igyanak meg. mere ha hozzaer. Bdfenazes. arnelyeket rna mar alig haszntilnak. minden esetben 20-25% kfgy6sziszt is belerertunk a teakeverekbe. urale mellett term. PI. ami megszunreti a ferrozeseket. /~heves lIoveny. esc1'tl1lyagot. Ezeket csak azerr from le. de leher olyan eser.f. Az erefes/eve/liek (Bornginaceae) esalrfdjAba tnrtozd.iszrortaska.. Haszn~llj.: 80% galagonya viragos ~igveg vagy rerrnes. Azt nem rudom Iehere hogy a gyogynovenybolrokban megmondan.

1m/is illoolajat is szinanyagot tnrtnlnutz. Ezt a rovid kurat erdernes megismecelni negyedevenkenr. Ehhez egy j61 pupozott evokanal. Gyomorfekely. virag) keszuunk teat. mint a sirgas. Afriss uiriigoleat gylijtjiik Beszdmdrfsi llI'allY: 5-6:1. egyenes. Ferrozeses sargasag ellen napi 3 csesze te~h kell (reggel. elrfgaz6. Eloszor a vinigb61 kesz itert tearo] egy pupozotr reaskanal viragor. a sfll'ga szinvdltozatait uiselik. glillOziddkat. eserleg igyanak meg 1. A keverek kesztreset sttlyszazalekban adorn meg. Korornvirsigszirom 60%. Leuelei 10-15 Clil hOSSZIIIl!t. Rajra hagyjuk a vizet rni ndaddig. amig 30-40 "Cvra ki nem lnil. kezfej.Korornvirag (CALENDULA OFFICINALIS) Az a gyanLun.it kell rneginni a kovetkezo keverekbol. [orditott tojiis lllllln. forrasban levo vizzel leontjuk. ebbol a celbol 3-4 napig kell reggel. A drag learotint. vagy a mirigyduzzanarokra az egesz novenybol (szar. vads6skamag 10%. Azert megprobairok. Ezutan lesziirjiik. Szdra 40-60 em //Iaglls. Ha nem rudjuk fLirdetni. labfej. Az elkeszfres rnodjara tigyeljenek. Virogai a sznra]: csucsnu /lOVO. [ra ez eunyivel leherseges . lnisososale. leirni azr a sok jot.5 dl savanyukaposzra-levet is. klgycszisz 10%.igidegalapon kepzodnek. este 1-1 csesze) meginni par napig. es 15-20 percig a!lni kell a vlzbeu a fLiveknek. hogy ebben az eserben ker-harorn napig delben cs este erkezes uran Vascagbelgyullad. Mivel a Iekelyberegsegek ugyanLIgy. Ezuran Ie kell ven ni a nl zrol. 150 151 . Be kell rakatni a cseszet.~bb 1 [irerr. Egy cseszebe viragsz irrnot tees Ierakarva tartjuk 15-20 percig. meg gy6gyszerelmel is.pI. 10m. eserleg szunk. Samaras rcstrcszunkrc. es a tobbi teafuvet beleeen ni a lorrasbcllcvctt vizbe.5-3 dl vizhen fow] kell 2 percig. es este egy-egy cscsze teat meginni. hogy nem fogom tud ni arnir errol a viragrol ellehet mandan]. terrneresmedveralp-level 20%. Nagyon j6 vert iszr lto. csak . lernosast alkalrua- Ajlfszkesvil'rfgzrltlittk (Compositne) csaladjdbtt tnrtozo. mere a vadsoska magor 2. legalabb 2-3 hetig .a fekely elrnulra utan is . rnerr nagy a samaras feluler. Leszures utan ne igyak meg azouual.(//~.lsnal este egy csesze re. este ker evokanal a novenyen novenyt forrazunk le. Festortllyrlgkellt is hnszsuiljak.Iangyosan szabad esrelefekves elott ruegiuni.egy csesze orbancfiirear igyanak meg lefekves elott egy fel orava]. GylllIrtdasesoklulltl1 liatdsn vall. delben. lega[. level. nyoJJlbelfeketyes eserekben szinteu 2-3 napig napol1ta 3 csesze teat kell rneginni nal. egye1J(fstermesztett IJihNfIlY. javaslorn. 5-10 C1l/ szelesele. Ezzel a teaval flirdetjlik a sornoros resrreszunket. es langyosan fogyasztjuk erkezes elect.

de nagyon ovarosa kipreselr le elravolirja a szernolcsot.ival. amikor rn. am it tudok errol a csod. arnit a flirdovizhez hozzuonrtink. nyerr. melankolirir is gy6gyit.iII.mindig hiss novenyb61 . Vizvervizelesuel A seb kiciszricisa es a verzes megsziinte rcrcgbcn bckcnju k vclc a sebet. en Leparologrutrissul olajar is lehet csi miln i bclolc. l. a vadmogyor6 huzo hacisu. kergc cs az alar tuk levo h.iljuk. Reuma es c suz hu nines.ibb a tear nem . va l. erre a cel ra napi 5-6 esepper cukorra cseppcmve fogyasztunk cl belole. A ciekafark gyullad.issal.ilyozni. es lassll nizon allandoan kavargatva kell kisiitni.igor forr. am ig a bgy.i r megolvarlr. A tis7.iggal. crrol lcszcdjiik resz nern [iaszn. de ahhoz venyeker.chcr illo.beleressviik a [uijzsirba.ilunk is. ezr meg tov.ival ideges szivdohogast leher szunrctni. Remelem.zu n k. A h.in vekony kctszer-h<irolll_ kcnocsor hlitoben rarrjuk. Ezur. mert ha sokar rcszunk az cdcnybc. Egy iivegcr releresziuik levendulavir. viszkercs . legahibbis a todbbterjedcset meg Icher vcle akad.isg.ilra. Lcnycgcs.hologtatjuk lielole. cgyes borrikok esereben is lehet [iaszn. Aranyerrc tLgy iisszev<igott fenti medon clkcszuctt kevcrckcr . kb.igkenocsiit A kcndcsot hagytam mindig sertesh.it lehetoleg gabonas'f. este igYllk meg.ij. a verehul lo fe(skeftl ven isztu». merr nagyon Eijdalmas. de nagyon ovatosan forrazzuk lc. M indennap frisser keszirsenck. iga'l. fclfllv6d.is. Egy napnril tov.vagy teljes fu rdor is kcszfrcni.uu inr rnigrcnr.\d6. verr isztfr«. rctt borsonyi mcnnyiscgct a vcgbeI drogyiiriijcn bekdre is bejutracjuk. lassan fdrott}'<lntjuk egyszer-ketszer. dig. Ro ssz. W) esercn is hnszn.ivat.is ellen is j6.i] egy kis ruhadarahor rnindker oldalon bckeniink a kenoccsel.ilhar».ir togyasztunk cl vizzcl vag)' re.in. EtdgY<1r is csimil.ijbo] Fagyott fagyott n kenju k az egert felulctre. bepeneszed ik. es kec napig hagyjuk allni a fiiveken a zsirt.il ni. ameddig az ujjunk eler. Befedjiik es ket het mulva lcszli rjiik. visszer escrcn naponta mlndaddig. Ezt a vir. vfzhajr6 harasa is van.ibar kiiromvidg_ kenoccsel.is ur.irhol szor kcnjlik_ be a gYliliadt vagy visszeres l. vekonyan hogy szckclcs ur.lia hiltobell van. ezt nckunk kcllctt k isiirni. l. de meg nem forr6.ilni.ilhnto. A szem rnosogarasat korn. akkor scm . ck kor a resz t este es reggel vekonyau kenjuk be m indnd. csctleg csak lussfcani.meg nem szunik. Kct nap ucin isme.ilaros novenyrdl. Libgombdsodasn. az aljan cgy vizes rcreg a kcnacsiit. kct her SZl'lnet lid 11 iijbol kell csi n. Az kifelejterrem az aranyerer. ~1111 fg a viragokat rcljcsen ellcpi. es allarokual a legvcgere.igor legin1dbb a kozmct czerr termeszti k n. mcgsztlnrcri a ruhcsscgcr. add ig. hogy ne eros Ungon.ibb melcgitvc a viz cr es cs c1p. fo'j. icid az uvcg aljrira.in a megmosott vcgbelunker bekenjiik kiiromvidgkenoccsel. Unyeges a tiszta ujj.indulani fckelyck. Ma is tlgy kcszfrcm. Venagyulladas. Furdcs unin is ugyanllgy jarunk el.bepirosod. A friss sz. A kcsz ur. 15 perc .ta ujjunkra Tdja idegnYligtat6.ivzu nk le 2.assii lli'lon fozzlik a viragokar. azrar. cs felonrjlik 30-10 fokos szcssvcl. A vizes Amikor rnegkemenyedik. A ti n k tu r. a tctcjcrc felji:ivo olujat kiskanallal leszctljiik. keszitettiik. szcdulcst.IS CHAIX) levele.is nyoma .ilhato a kcndcs. bcdorzsolo az olaja. es a labujjunk koze tesszlik. A hiss le az iiregkori m.incs osszeEzert teszem oket a lcorornvir.htyat le kell fejteni. Az olaj closcgiti az emesztesr .iskunal r in krur. Egesi serfilesekncl is haszn. a tea t isztftj« a szcmtenek ereit. egy hetig kell vcgezni.5 dl vizzcl.cszbol kcszfrsuk kerheres Egyszerre csak cgy mok k. kcpzodi k. fdlllelegitjlik. Forr.szubad hasznalni. napi egy cseszevel igyanak meg reggel mig a vizclcrukbcn vcr van.in levesszuk a ttizro]. men legaLlbb or liter tea kell. 152 153 .il.es pigmenrfoltokat csokkenti. cseppenren i belalc 6-10 cscppet.il vir. Ezcrt eloszor csak egy rnokkaskau. ihatarlan lesz. Mi a koriimvir. Krumplinvomon arpasszuozzu k a no- huszn.ival. es mana lesztirjiik.igkcuccsbc. Lassu t iizon 2-3 percig fozziik. Majdnern Levendula (LAVANDULA OFFICINAI. Fejf<ij'ls ellen j6 ellen a fli rdovlzbc kell ikai ipar haszll~ilja.ijrol a h. a mir dore dkeszitettek. Linisjavulis ccljabol naponta robbszor mosogassrik a szeuiukcr korolllviragte. Azonban czck rc a betegsegekre jobban harnak a vidgb61 kesziilt a lkoholos k ivonnt ok . ahogy a nagYll13ll1a csin. lefrtarn mindent.

men szererik a szag. mint a rabbit. setirleen molybosale. tnrtnltnn z. termes zteni meg CSflRpal' cue leezdtent el.ik elol jol el kell :drni. el. ii/aski/lek. uiert draga volt. de retell uede ui kell. lefekves elor r. fozziik 1-2 percig. Elsosorbnn a l!i1'rfgjdb6111ycrhetlf olajert terniesztik. 5 Ilg lI)'eI'Sgyo/terbIJ! lesz 1 leg szsiras: flll)'ag. ltislljjllyi llfl5tag.) Az ajrt/.osuil'lfgllrt/l (Labiatae) csalrfdjrlba tnrrozo. Atelleuesen tillila/c. ilia tos fiil cserje. culerot.Macskagyoker (VALERIANA OFFICINALIS L. Szdrn lIuljjtflllleter lIIagrtsl'fl is lIIegllli. alrarasra hasznaljuk. szerues saonlent. keverekekhez visz ont minden nyugtaroreaba tegyenek a hanisossaga miatt 10-25% macskagyokeret is. Lrllldzsasale. is a Tihanyijelszigete1l. nyirkos retekeu. /lC/Ilill)'ftot stb. Mi lutgYOIl leeueset iJaszllrlltll/l a leuendula olajat. A lJirago/t a{fiizerben rilll/alt. Ezr a g). A z.akerer is.it. A II1flcs/WgyO/d1te!e/? [Valerinnncene) csalrldjtiba tnrtozo. majd zoldek. sedrn egyenes.i. Az iden 1l)'fl6 virrlgok adjrik a drogot. a lIIerliterrrlTlball dsbonos. Idegcsillapit<isra. ViI'rlgzllta a szrlrjelsli reszelJ eldgazo bogel'l/ylf. nrlllllll. A szaraz gyokeret rnacsk. A latin neue urdn nutr SO/Mil jetislileri/{ a be/lJle /dsziilli gyogyszcrt.yo/?el'cket g)'/fjtjiik Leoelei leeresztbeu. A gyo/tir 5zaga n mncslaile »izeletenel: n 5zagarrt e1l/lt!/teztetli. Beszdradnsi mAn)' 1 kg morzsolt uirdg: 3-5 g alaj. Biil?!tszcnrleereszten ell is csituiltani egy kis telepet belli/e. A drog 0. ibolyds. de nu/r nuisurt is. es bepiszklrjrik. Gyolaorzse 3-5 011 "05SZII. napi eg)' csesz e tear kellmegi nni belcle esre. nllmloid. eue/If 1I0/1ill)'.t. nyugrarasra. A leuelei hosseulaisale. Magaban en nern szivesen ajanlom. de erddkben is megterntd. rostos gyiJ/ufr dgrtzi/. 154 155 . ebbd! szdutos 10-15 em /)05SZI12-3 JIJ1/l uastag.1-1% vrtLhid/lsrl/!-trlrfallllll illoolajat.

rnert fertOzO. Influenzanal is eredrnenyesen lehet hasznalni a marrilapur.ilr ul. az egyik a bronchitis elleni tea. Gyo!aol'zse fdmjjllyi vastag. eve/a JliivellY. Mi szajoblitesre is hnszn.ir keszfriiuk helole. Ezekhez a novenyekhez adjanak meg 2 resz mar rilaput es 2 resz okorfarkkorovir.inAuenza 1'6 gyogYlroja a bodzavirag vag)' a luirsfavir<ig. am fg a fekely el nern mul ik . pnlnutinsauat. De azok is eredrne- . re. Az . is a Msl/vb a szriritott leuellel osszeleeoertiil«. egy es a foliara lehet egy ruluir is tenni.nal hatjak. flb. ket resz Feher pemerefuver keverjenek ossze egy resz lttifuvel. rnegakada- cudoba] n. Cyornor. sole kis gyokir rtgazik el beldle.i]a.A g).11. Ma mar csa]e a leveletgyfijtjiik. Leuelei nyesen hasz.05% fuse!'!! glifwzidot.omorfekely Fa gy6gyit6ja a Fekece nad a. pipaba rcve porolharjak vele a dohanyr. Aszrrnrira mag. ez nern feltetleni"d Ujabban sajnos marrilapur ni kell renni a d aganat ra. nag)/oll kordn srirgrhl vil'rigzQ.ll1egiLlLli.igmirigy begyu llad. ezcrr erre is j6 volt a marrilapu langyos re. regen ezr a cdr. de szlikseges. Nagyon liauisos gyogyszer. Ak inek a melleben vag)' a hona alatr egy-egy tej.mak meg legalabb napi 2 csesze marrilaputc. gyulladasos dagauacokra hllsir6kenr. rtfgebbell e/aszijr a vil'rigjat szaritottnle meg. Ilyenkor meg kell egy Hval Cttogetni a Feher oldahir. hoi a ruasik reibol. Ker kohoges elleni reakeverekernbeu szerepel a martilapu. 3% clnlesot tnrtnlnraz: Gylijtisi ideje: j lillills~altg1fSztllS. 156 157 . merr a begyulladt ma ndula is mirigy. pal'flffillt. megszunrethero vcle a reggeli knikogasuk.es bel Fekdy eseteben is igy. hanern a rnartilapu levelebol a robber. lyozh aro vele a tbe covabbrerjedese. kec resz kakukkfiiver. de felvaltva leher inni hoi az egyik. akik dohanyoznak. Termeszeresen ezzel a betegseggel azonnul orvoshoz kelt fordulni. uvirleos helye/tell termd. 17% lJ((szolclit8 csersnunt.1Sik a megfhasos kohogesre keszftert team.-dodo i a mart ilapu teajar.iln i a nyers leveler. a fenr leirt medon megsziinretheri a daganarot. Ebb6l a keverekbol igyanak meg esre lefekveskor egy csesze teat langyosan. galluszsaont. Ker resz rnarrilaput.illerve izzads. Mi Jebel' balli lapnnale !Jivt71/?. de csnle 3-4 em bOSSZll /lyiltiszt leell a levellellevrtglli. Lukrero. Noknel azonban ezze! a r iinerr el is azon nal orvoshoz kell fordulni. 0. elrerjedoben van a tL"ldobaj.lgyban fekve kell naponra 3-4 cseszevel t8blfl ereduek is bosszn lqeiliek. De akik dohanyoznak. soft saletroursauat. Ke. . Ezr a cdc influenza eseren ferron. Martilapu (TUSSILAGO FARFARA L. hog). .ir. amfg az influenza el nern mulik.igor.il lehet haszualn Aj'tfsz/usvil'flgliak (Couipositae) csn/rfcljava tartozo. szteariusavat.iban is lehet liuszmil n i Ltgy.yto teaja. ugy. oszlarolcenr lehet [iaszn. Jobb es gyorsabb eredrnenyc lehet fgy elerni. A levil szdrndds! ((J'allya: 6'1. iuznlint.) Ez a noveny ralan az emberiseg legregebbi kohoges elleni gyogynovenye.. A [eue] drogllyAlltrit. Szerinrem minden kohoges elleni reakeverekbe bele kellene lenni. hogy ne lyukadjon ki. A bodzavirag vagy a harsfavinig legyen 6 resz. mer! a feIJe/hato/cla/a [eberen 1!({gyszii1'lliil molybos. jitoszteriueleet. es in ha lriln i kell vele naponta ketszer-luiromszor. a 1. es nern is egyenlo aranyban. vele megbeszelni a daganaroszlarast.Az fgy elkeszftetr fOliavallecakarni.

)ld/ltdrzse IIekollY e(fdsod6. uileotiusnoat. A pete rnegrapadasa utan 10-12 hcrig ig)'on a k ismama napi egy csesze malnalevelceat.il a fCildi fekereszeder-level reaja liasz nal.r:ajdalmas csereben !s.5-2% (50-60% mentolrarral1111') illdolajat.) A malualevelbol es szederlevelbdl keszulr Planra tea Izre nagyol1 hasonlir a kinal reara. hogy az arab vi lagban az egeszseges ernberck is rendszeresen fogyasztjak. ugyanis izzaszt es vizeleter is hajr. Leuelei leeresztben rilllltlk. Nerncsak koszvenyeseknek. Szril'tI lilds vagy zbold. Csokkenti a vereles leheroseger.. A borsmenrat III i elsosorban az epemu kodes serkenresere magaban vagy kcvcrekbcn hasznaljuk. A JeketeJoldi szederrel= annal: is a leseleuel -1-1 arduyban osszekeueroe kivAI6 fZlt es IIrrgyoll)6 vtfrtisztlt6 itnlt Wdllllk leeseiten]. a mental h(\sit. Mindket noveny csokkenri a hugysavar. telfuv6d'lsnal kell ehgyornorra egy luirom heres kunir tartan i 1 resz borsrnenra. konnyirl a sz illesr.I~ Milna (RUBUS IDAEUS L. es mensrruaclor elornozdfro harasa is van. bogy a tedjllll /Jilg)IStlVllt Il verM1 kitisztitja. de m i ndenkinek ajanlom men az ernberiseg rna teljesen a rnalna. beliile Az rr)akosviragl. rekedrseg. Amikor az egeszsegJllegorzi1 teve/te/1)'SegiillbeJl uerrisztitdsra JogytlSZtjrill a tedt. 80%-aniil a mal nalevel. segit a meh es a klrdgulr hasi bdr osszehuzodasanal. Szolni kell meg a rneh izornzata ra gyakorolr harisarol is. el van savasodva. Ezekkel sznporithato. £11 fgy tauultam. G. es hakreriurnolo rulajdonsagar is kihasznaljuk. A tea melegen fogyasztva izzaszro. reluir a vallalkozrik is ihacjak rargyalas kozben.'1 szi1. alraJanos rosszullet es . /user/. 1 resz aranyvesszcfii es fel resz ezerjofubol keszlilr reabol.-OS.gyalogszeder" . Eloszor azonban 111 i nt elvezeti teat ajanlom. Tehat ami kor csak cehetik. ell)'h. termesztett. Az eddigi rapasztalataink szerint a koszvenyesek kb.in szurjiik. amelynek rulrengese okozza az iziileti pa naszokar. Cs uirarnin: es cserauyagot tnrrahnnznnk. vedelmer nYlljt az epernukcdes zavarai ellen. Leuelei arouuis allyf1go/wt.oJlyagot.) A uidlnnszcder II razsllje/e/l (Rosaceae) csalndjdbn tartozo. gas. )6 illatl! eve/i1 1I0VellY. A leve/drog 1. Idegerasltesre is nagyon j6l hasznalhato. szabad abbahagyni fogyasztasat. Beszdra- ddsi arAII:). 5-/0% csersauat.es a szederlevelredt. es 15 perc ur. fCtiZll- (Lnbinrne) csalddjdbn tartozo. kloroghlstlVtlt stb. Neill olunsrmn eddig rola. Egeszsegesebb a reacserjebol keszulr tdnai. jil/Olll Kyii1lJij/eSlt cserje. Napi egy csesze tea nagyon jo- izfi. Elsosorban az epe renyhe In(ikodesenel. A kura utan is heti 1 cseszevel el kell bela le fogyaszrani. SZliJes elorr egy hertel minden nap 2 cseszevel igyanak meg belole a nok. Gylfjtjiill a Leueleleet es az 5 cm-es csticsdt n nduellJluek. . eleg napi egy cseszevel mcginni belole. 5:1. A leoeleit gy/fjtjiik. es nines benne rhein. Am ikor koszveny ellen fogyasztjak. A vadon rermo rnalualevel hacisosabb. borsmenta (MENTHA PIPERITA L. Szules utan legalabb 6 hetig szi men javaslok napi eg)' cseszevel. Sohasem Menta.8 em seines ofdahirrk. hasmenes meg 158 159 . lemeeiil: 2. Kinino es gyorsan hero haziszer a gyornorrontaskor fellepo fej faj . Reggel ehgyoillorra langyosan fogyasztjuk. A /Jllg)'JflII pedig a kdszvblJI eI8idizi1je. II hegyvide/(e/lell uadou termd. Az elkeszftert teakeverekbol eg)' cseszeben egy pupozotr reaskanalnyir Iorrazunk Ie. Nem veletlen. luiliestlvttt.ak In/sos fa I'flckszenl gydkel'ek rfgazlltll~ el. igyanak naponra 1-2 csesze borsrnenrareat. tartnlsnaz.Iwvertflu is. nmit termesztenelc is. az lebet uuilun is Joldiszeder . ezr lehetoleg reggel regyek. akiuek az epejevel baj volt. 20%-l1. Jll i nr a kerri rnalna.is.Mi JlflgJ'OIlja vertisztitalltlk rartjuk. Lelleldrogl1ak lIleg llil'AgzAs eldtt szedjiile. szerues saualeat.rt/Jogy a lIagYllJallJa biota. heti egy csesze reaval megrarrharo a norrnalis hLlgysavszint.

Hasonldau a borsmentdlioz. A bugas macskarnentat Ids meunyisegbcn gYlijtjiik. Virdgzatl1 Erdos helyeleeu es vtf. A likoripar is gyakran alkalmazza a fodorrnentadrogokar. /UI/l g_ya/wri 1l0lJe1iJ" 160 161 . magot nem IJOZO 1I0'vhl)'. csip/ds. Sziliil Tarmeszeteseu ez is as: ajakosvil'aglla/l (Libiatne) csaldcljdba tartozo nouen Az egyi!? a zold meum. BUG As (NEPETA CATARIA. csticsn leleereleitett. lid/tozat. Itf. rae az elsobbseg. jelenleg 1-2 evig a maggyujtesllel carruuk. szorO's. Kohoges csillapirasaban viszont a Iodormenelisrnerr szelhajro. lJirrfgzds eldtt.[1cdc leher belole kesztceni. csernnyngot stb. a uuisi]: a fodros levelli vditozl1t. Kivalo harasa van a megfazasos es legL.ti megbetegeclesek megel6- erv'lgygerjeszr6.!la sziues. bwgeres.Menta. Szara eldgazo. gorcsoldo. Mille/kit udltoznr lIinigzds ellJtti levefeitgyl1jtjiill. ez a lle1Jlsbi iJl1te/WlI:Y. A nepi gyakorlarban els6sorban epenu'ilccdes-serkeuro a borsrnenra. Egyik fajdja sem kaphar6 az uz lerekbcn. Mncslonnenra (Nepetn Pnunonlca) Az ajnleosal: (lmnlacene) es({lAd)tf. macskamenta [LLATOS. nern termeszri k. Aldr mindennapi iralkenr is kellemes [1. tnrtabnaz: Beszdmddsi mAlly 5:1. illetue lIIigjuk le esJosztjrtll rt leueleleet. nyugraro. leglltriszt[to. fodormenta (MENTHA CR[SPA L. firtOs. gyoldl'smja!n'ol szaporitlmto. A leoeleh litf. epeuui kodest serkenco harasa van. illerve nem gyl\jrik oker. Mi a nepgyogyaszatban bakreriumolo hard sanal fogva. Mi az illaros macskamenra rerrneszreser elkezdtilk.gyszrini IIOlJeIlY. rnucos leueli. NEPETA PANNONICA) A bugas macskamenra bakteriumolo.gdsokb(l1l IIIJ. ezerr cirniiukou erdeklodjenek. zeseben. rendszeres fogyasztasa ajanlott a reli bonapokban. szilliik liiltigoszold. gli/wzidak({t. A zoldjodorlilelltf1 drogja 1-3% (50-70% 1(fl}'volltal'tailllli) illoolajat.) Hivaralosan Menta. ezenk ivul nath as id6szakban ki:ihi:iges csillaplcisdra is haszualjuk. Ez as: el'tekesebb.ba tartozo. Vdgdsi ideje euente /dtszel'. es csak ezunin koverkez ik harekonysagaban a [odorment a.

vineiu ke5eriiaJl')lagot.Meteng (VINCA MINOR L. 1 Ilg sznrae tim. E!. A nyfrfalevelreat rnindenkinek ajanlom.. amiben a 1l0llellyi ell'og eflemhes hatdst vah lei a gy6gyszel'dmgjtitol. J8Jeg kosz()rM~iszitisJ'e . A te. egy alkalmazbato. A drag l}. az elkeszltesnel 3 g nyirfaleveler forrazzanak le 1. cle erre a celra vannak harekonyabb gy6gynovenyek. ezt a fozetet. 5zep fif. Beszd1'tld'tfsi rn'tiny 3-4. Gyokhzete ~leko. Ahboz. Gylijtisi ideje jll1Jius-jIWUS. Azonkiviil holyagbalHal mak ellen is kivaloan Reggel kell egy csesze tear kesziren: belole. ellen is alkalmazzak szepsember. es ketszerre igya meg. lefl'dsfjkat net» a lIf1igyal'lyamt6i tudom. ismernie Nellmmalt bataauyagait. cukrot. Vernyornascsokkenresre magaban vagy galagonya viragos agveggeI 1. hajWlO/iY. atuelyel? eleg bOSSZll !Jye!tlek. merr utharjak vcle.) Regebben nagyon jo vernyomriscsokkentd es agyerdgit6 gy6gyszert csinalrak a merengb61. [deilr reum. bi. bogy as: 01'1105 elfogadja a gy6gynovenyt. oos e dlJHeu tum/A ol'iikzdld. A cukorteanmAl tapasztaltmll eet. a' csonuJ!w'ol gyokeresedmR. A leueles b'ajM~ gylijthi ide)e mAjm- A his tilizolc! meteug I Nyirfa (BETULA PENDULA ROTH) Ugy tanulram. es a clrogja nines sernmilyen viv6anyagba [eve. A klleSZQ e bajtasaifel mhenlel bo. es a vernyomasukar ellenorizzek. pdnls.ni. Egeszseges ernbereknek is a vesejuker es a h6lyagjukat idonkent k ir iszAkinek vesehomokja. mert II tapasztnlncosn szerlns a nl'i oruosainle !lflgyOI/. A noveny rna is azt cudja.1 aranyban keverve ajanlom. elleni teakenr napi 1 cseszevel ajanlok.uk iile. (.ssztll).. DfsznolNfnylu!nt is baszmf/jd'k. es vastag takaroval berakarjuk.. klhzo cserje. 162 163 . elotr elfogyaszrani.lom.~csak a termeszetes nmyagoklU szeretem es ba·:.fiatalollfehh Itlhgli. A levelek atetlel'~esen allna'ka sztirou. 2-4 l:m-esek. itt jejlesztik· aJeI~li'6l(we!es-vi_ j'agos llajtasl1ikat.5 cll vlzzel. es jobban meregtelenir a vcsejuk.5 dl vizzel. Ilyeukor vastag rereget tesz iin k a barre vagy a h61yagra.. akinek a vesc]c rosszul mukodlk.ijanak nyugtar» harasa is van. ma a hat6':11')1f1ig(~t szhnetileus Iltou4lHtjdk eta.j'el'anyagot.3% izoviukamhlt es mas atlll1loielolUlt. de alacsony vagy ingadozo vernyomasu ernberek csak kevesct igyanak.:1.Azert irnm Ie I1ket.ir nincs semmilyen mellekharasa. Agyi ersz. egeszseges le1leleltet gylijtjiill. es an erkezes ajanlorn. pektint. km·o·tint. 3-7 ctu !JOSSZI{flk. robinoeido« tartalmaz. Regen hajapolokent is hasznrilruk a nyirfa ravasszal csapolt nedver. Nem adhat olyml' gyagpl'ovenyt. Iianem kOllY/lbM fftlmttmll I'neg. Eleg egy heten 1-2 csesze tea beldle. Ilesen'irtllyagot. evokanal nyirfaleveler forrazzon Ie 2. cse!'(l/lyrtgot. A leueles htljttisokat gylfjtjiik.z1l'd. nyufa hogy a veser legjobban kimela vizhajt6 a levele. A It {fejlett szep. am it n~gebben tudotr. Rigebbell a gyogyszeripnr I"lfszere tel'me5ztettek is. kiilonosen azok nak. sznpouint. esedeg kaye is van.{/n:11 is megl'tol'lek. teh.. h i61/~aszuositj«. 160-170 Hgmm-es vernyomasnal kctnaponta egy cseszevel. j61/~epzettek is ismerik a gy6gyszel'ek hatol/IJyagrtit.. it telizifldjelek (Apocj1'I'afea'e) csaMdjaba' ttlrtoz6.Inert flzo.jinytlJeJl' ziIldeN. A drag glikozidAI<rtt. filriszes szitliek Korfilbe/iil3 /tgfriss le1lelb8l less.l'l:y' Mgaz6. A drogok neueit. magyam! hattisMl'tmftjtik egy"ufst. gyrllltnt tnrtnlmae. Tavaszi kuraknal erelmeszesedes es A lIyhfafiWt csa/dcljtiba (Betulacene} tfl1'tozQ. A friss levelek cs a fakereg fozeret kr6nikus barbetegsegeknel es holyaghurutnal hasznaltuk.kat a szel'vezetemjetlw'l. A virrigok' ibo/yakekek.i nril is eredmenyesen haszrnilharo luiziszer.

A maj segireseu rlli az epenuikodesr is «imogac]a. Tehar az alapbaj a gyornorideg. ha esre innak meg. 164 165 . Ugy hallott am egy elriadason. arnikor nyornbelfekelyem volt.ir nem siu a nap. mit is irjak Ie errol a novenyrol. rnert akkor m. kb. hogy a vi I'lgos borliek ne menjenek a napra. gftesere reggel kell inni. llgy magyanizta a surrender ennel a betegsegnel. cukrot.Az orbtfllc_fi1:fi/eJ~ (Gllttiferae) cs(tlrldjriba tnrtozo. De ha a vilagos szorii tehen esak keves. pektiut. A soret szofti rehenekrol nines szo. amire az orbrincfii kivaloan alkalmas. Szivberegeknek is ajanloJl1 az orbancfureit. Leoelei Ieeresztbeu rillllflll. a/elsd reszen. Eu uc] a JlovellYJU!I !di/iilliisell [outos as: alnpos istuerete. szhlflllyagot. tartnlmae. ha sokar er rek az orb. Nekem egy orvosorn. ezert veseberegseg ellen is hasznsiljuk a reajar. Ily!lt virriggal kell. tiibbszol'osell eldgaz6.e/Ii 1I0Vt!IIY. hogy herenre-kethetenre igyanak meg egy-egy csesze orbancfiiteat.irlo harasa is isrnerr. hogy gyoll1orideg. SZrlra egyelles. hogy men nyi a sok a rehennek es men nyi a sok az embernek .lllcrOlo kerdes ebben az eserben az. A veserru'ikodes se- Beszdradnsi al'rill)1 3 -4: 1. is uetn mil/degyi/let szabnd lmsensilni. ezt a rulajdonsagar is nagyon regen ismerjuk. Most vagyok zavarban. hogy korunk betegsege az irnrnunrendsveriink gyengesege. a vildgos SZOrl! rcheueik. 6sszel es releu a narha megelozeser is elosegfrheri.men az emberekrol is azr irjak egy-egy konyvbcn. mere a benne levo hyperiei nrol az egyik konyvben azr olvasorn.is kozotr. a kkor nern h61yagosodik fel a bore"A nuisik ker konyvben szo sines a holyagosodusrol. leuellel. gyomorhLHut.ik. delbcn vagy esre a filetkezes elder igyanak meg belole egy csesze reac. Azerr en is azr ajanlorn. 2 Clll hosszttnle. h.) r· bnrur: leuet engednek. Ezerr egeszseges ernbereknek is javaslorn. siithsrlrga bogemyd. de csokkenri a vemyornasr. Az allergi<\ball szenvedok is i hnrj. rehat [o nyugraro hatasa van.t a uyolcvanas evek vegen recleztek fel Arnerikdban. G. mert tobb/ile unu be/die. ezerr 2 ora legyen a szivgyogyszer es a reaiv. Az idegnyugr<lrasr a gyomoridegekben is clvegzi. hlszen a szivideggyengeseg is egy idegberegseg. A szirtuole dsszedorzsoloe uoroses- Orbancfii (HYPERICUM PERFORATUIvl L. A szfvgyogyszer felszfvodasat lassltja. irtnsol: urdui releptresekbeu tel'lIIli. szeri nrern enyhen. legfdjebb 40 cm-es I'Iszh szrirrn]. leolint.)dijtisi ideje jlllJiIlS-jlilius. Ha erre a celra fogyasztjak. Klinikailag igazolcan depressz io ellen eredmenyesen leher hasznalni. A drog glilwzidrlt. felholyagosodocr a borlik. retelezztik fel.lsg. hog). ezerr mar AIDS-eseknek is keszueuek belole gy6gyszert. nileotiusnualeat stb. hog). am ivel meghosszabbitjak az eleruker.i. Gy/ijteni !)iJ'ligznskol' (I lIih/t/Jy felso. rnerr a vizelethajnis kovet kezteben ejszaka robbszor fel kellene kelni. fii lies cserjes rite/tell. hogy a vilagos bori! emberek este igyanak orbancfilbol keszulr rear.incf(tbo!. Kiv. A ben nern FeJ. savtulrcnges. Meg a magas vernyomas bizonyos esereiben is alkalmazharo. Mivel ilyen. csernuyngot. fekely. ha orbancfurear itrak. esre. ezert tekelyberegsegben szenvedo ernbereknek is ajdnlorn az esti egy cseszer. Ez a noveuy nagyon harekony gyogynoveny. J6 gyullad. Jol fognak aludni. A fo harasrerulere az idegnyugrads. lojrfulrld alalnla!? Virrfgzatfl dns. ez Idilollbozteti weg a uele egy ie/libel[ virrfgz6 hasonntdsdtol. lefekves elorr igyanak meg bel ole egy csesze tear. amit orbancfiiteaval meg leher szunretui. Ezenkiviil a Imij rmlkodeset is k ivriloan segfti. 1 kg orbancfuver evett meg. Angliaban eszrevertek a gazdalkodok. men a ket szerv uuikodese osszefiigg.iloan erosiri az immunreudszcrr. Egy nagyoll lenyeges tulajdonsag.

glilwzidrft tartalmae. Frre a celra a gyokere is Ielhasz nrilharo. inagasabban fekvli IJeg)!. a/({csolI. nlmasauat.sara javaslom a tea haszn alarar. A rOZSftfite/l (Rosaceae) csalrfdjdba tnrtozo.vet m i elsdsorban a ndk gy6gyszerenek tartottuk. de /ldlii/de IJedett. Lelassirja az izornsorvadast. kesel'llt11lytlgot. A tfltogatok (Scroplmlariaceae) csalddjdbrt tnrtozile. de regebben eleg gyakran alkalmazrak a falvak javasasszonyai. Ilapoll keillllegsztlrfttllli. A drog 6-8% tannin tfpllsd csersauat. Ezek a m6dszerek rna mar nern nagyon hasznalarosak.) VEDETT NOVENY! Kiv:H6 luuuroldo. beszperidiut. Parkinsou-korban szenvedo emberek [elterlenii l igyanak meg napi egy-ker csesze palastfurear. A /ihAg cseszejiM! leiseedet t szi rmolatt Iwll gyiijtelli.latot resz egy-egy csesze pa lasrfiirea elfogyaszrasa. llgy nezuel: h. A 110kvaltozokori al laporabau is )6 szolg:i. hiszen a mensrruacios verzesek csillapirasara. vizelerrarthararlansagnal kiv. atuileor meg ueut teijeseu kinyilta». elelror bozzdk a virdgjllkat is. is kiudteleseu a regge/i orflkball. Ma is elscsorban a noi ivarszervek gy6gyid. soka n g)'lljrik a gy6gynovenyeket. sauallylt es neutrnlis sznponint. Ezenkiviil sargasagnal. el'dIJtisztrls.is! artlllY 7:1. felpuhfrasara es aran)'eres csornok ellen hasznal harjak. fulzsirdugo-kepzodesnel a virrigbol keszulr reaval kell a fiileket gozolni. A drog 10% cnlerot. E/iellte llitszer is vdgbntO vil'tigzrlsleor. igy nalunk. sot. Srllg(l IJil'rlgll. A vinigj.) Palastfii KOlONSEGES (ALCI-IEMILLA VULGARIS L. sznpogenint. e1llbel'lIIagtlssflglll'a is lIIegllijvli. Erliteljes sznrt]. De gyomoL'. ezert gyiijtelli netu. zsirt. a szi'desekneI elofordulo belso serulesek gy6gyft:is:ira. SZrl)'fli a mflsodik evbe1l fejlodllel? lei. hogy viragreszek ne kerilljenek a reaba. A palastfi'. A 1I0IJell)lfold fe/etti I)irrlgos resze a drog. hogy egyes kozsegekben. Btikkszentkereszren is elmeg a nepi gyogyaszar. glikoziclilms jestorl1l)'r7got. a meh ercsiresere. 3% llyfllktit. hdCajdalmakn:H. mindluttli jo. reteleeu taldlbrlto.ib61 keszult teat SZllropapiron vagy egeszen silrii szovesu vaszuon kell arengedni. Gyiiju?si ideje jll IIius=nugtt sztu S. Khfile vall beldle. a gyulladasball leva aranyerre borogarasnak is nagyoll j6. lufteves /lovellY. ezerr minden kohoges elleni reanak rarralrnaznia kell az okorfarkkoro vidgjax. akik a gyiijtok tanacsar kertek.es bel huru t ellen is eredrnenyesell fogyasztjak.11'1 1 Okorfarkk6r6 (VERBASCUM PHLOMOIDES L. Meg robben elnek olyanok a falunkban. k iveve az ideges fejfaj:isokar. l1yomoleball illoo/tljat tnrtnlntaz. 166 167 . belso izomerositesre hasznaltuk. utint a ptlpi pnldst. Virrfgai eold szf1ll1ek. Leuelei bosszlt nyelilele. Hajmosasra is j6. l?iJves ttllry'l' helyeft. Egeszen ferron a fejf:ijasokat is megszu nreri. Ternrdhelye tI homoleos legelli. Besznraddsi arrfllY: 4:1. A friss levelekbol tejjel fozott folyadekor kulsoleg daganarok es kelesek oszlarasara. Beszdrad. Azr tapasztalom. a maj es a lep megbetegedeseinel. ellag tiP"Sl' CSeJ'Stluat. csa]e termeszteui sznbad. es cserelik ki rapaszralataikar.ilo eredrnenyc leher napi 1 csesze reajaval elerni.Y evelli II/Jveny.

Neill szabad forralni' Mi csak hideg vizben azratruk 3-4 oran kereszrul a papsajtor. Az igaz. Az eros mehverzcsr is csokkenti a paszrorraskarea. Ebben az esetben egy sreri] gezdarabor martunk bele a papsajt levebe. A klirnax is erosen igenybe veszi a noi lyesebb.tIlt. cs mar nehezen cud jami. torokdaganatokn~~l.isnal is hasznal ez a 168 169 . Ma a vi Ligon nagyon sokan szenvednek magas vernyomasbau. lJosszl'llyellle!t. uyalkas. hogy a paszrorciska nern a legjobb vemyornascsokkento.lr ismerjuk. Ekkor meg 2-3 ora hosszar azratjuk a reaban. hogy a forrazarar mire hasznaljuk. Ezenldvld gyol1lor. A lIovellY levelet gylijtjiik Beszdrad ds! al'rilly: 5:1.ll sz inten nagyon keveset leher olvasni a gyogyuovenykonyvekben. bedagadt fogfnYl1el. Ha tehat 80% galagonya vi rages agveghez resziink 20% paszrorraskat. iitou. fajdalmas vlzelesnel. Az egyeves 110ViTlYgyokere l)ekoIIY. ezcrr ennck az osszerereler nern from le. Terniesiile leis leere]: snjtocslrara elllUluzteto. VIlgy esetleg eve/Ii 1I(1)eIlY. Orrverzesuel. elterjedt. A leveleibol keszult italt kiuinden lehet hasznalni mandlilagyulladasoknal. 3-8 cm-esek uiajdne m Iw·ekjol'lIIrfjl'flil. hogy a gyomorverzesnel Fekete a szekletben az emesztert ver. Mindig frissen keszfcetruk. oda. A galagonyanalleirrak szerint kell eljirui. a vegell jeleIII ellwlli sztil'jejlotli!l ki. igyon meg minden reggel es este egy-egy csesze paszrorraskateat. az ez)ellillel~ gyolttl'tol'zse is vall. Akinek erre a teara van szilksege. arnikor az rruir legahibb langyosra kilullt.ba tnrtozo. de meg Feher foly. men k ilyukadhar szervezeter. leertekben.lonbseg. Az i1yen esetekben napi 2-3 csesze te. akiknek erre sziikseguk van. es hagyja rajra a dunszrkorest reggelig. keressen meg engem Blikkszenrkereszten. bel so lemososzerkent is leher hasznalni. mindaddig. verzo aranyernel. lianern ejszabra reg)'e a labara. egy kfmela vemyomascsokkenro es errisztir6 rear rudunk keszfreni. merr ha soldig . egyeves.1es kakukkfilbcl keszulr teahoz csak akkor tesszlik hozzri a papsajrlevelct. gusztustalan lett. de a verkeringes gyorsftas. Az en rapaszralatom szerinr a gyo- ha rnarabb megszunterheto. Lagyito borcgatasc is keszjtheriink belole a rescunkon levo gyullatHsos reszekre. A leuelele szortnk. arnelyrol crdemrelcn. Belhurucnal magaban. de a leforrazott (lido fli b6. es azt rcssziik a gyulladr reszre. A ket verzes kozort az a ku. Tobb konyvben olvasrarn. Kohoges elleni teak alkotoreszekenr is hasznalhato. A menses idejen az erosen verza nok napi 1-2 cseszevel igyanak meg.in kereszrul risztirja az ereker. hogy ne parologjon el belale a haroanyag. ebblil tobb elteriilli.ills-allgllSztlls. Gy/ijtisi ideje: j//l/. A verkeringest serkenro harasanal fogva nagyon sokoldaluan felhasznalharo gy6gynovenynek ismerern. amfg a verzes nem szdnik meg. Akinek a Libaban az erek nagyon el vannak meszesedve. Oblogerni kell vele. illerve Ltg)' allapftharjak meg. ahol gorcsol. a beJverzcsnel pedig piros.ir kell meginni. es erre a eel ra is hasznaljuk a leggyakrabban. Ez az a noveny.es bclvcrzesne] is mint verzescsillapiror hasznaljak. solifeU Eisosorban hururoldo haras. morverzes A leanyorn alral szabadalrnazrarort kiirnaxteanak is az egyik alkororesze 3 paszrortriska. Mindket esetben felterlenul forduljanak orvoshoz.II / ) Papsajt [(EREK LEVnU MALYVA (MALVA NEGLECTA WALL) Pasztortaska (CAPSELLA BURSA PASTORIS MEDIK) A 1IIri~yllflftite/? (Mnloaceae) csalridjri. Salarakenr is hasznalhato. Tegyunk d egy f6liar. A reakeszfreskor hasznalt es leforrtizotr mvet ne dobja ki. de ez a veszea gY01l10r.

kenocsot is keszithetii n k beldle. legfeljebb feLii/rlif 30 em-to 5 Ilgfi'lbl!llesz 1 kg szrira z Am. Jobb az erelmeszesedest megeldzni.erepel egy kis resz bel ole. 5-10 CI// bosszuale. hogy az egeszseges embereknekis hasznaluiuk kellene a paszror(hldt az ereik tiszuin rartasara.iban benne van a pernerehi . de fgy is a leglenyegesebb. fogasa/( vrlgyep szel//el? Virriga. Teljes virrigzaskor rolcsenek meg egy beforresuveger aprora vagon pasztorrrisk. Szerencsere reszcmre terrnesztem. A terutese kicsiuy. o~yall I~eues uau beld!«. zsirosolnjnt (a IIlflgjAball) tnrtnlmne. ell egy Ids rertileren sttjdt I'll fZlt. elfelejrerrern mint a kovetkezrnenyeivel kiiszkodni. am it most lljb61 gyartanl kezdrek. flZ iI'ett termesben a II/ag csdrog. lIegyolclahi. uiaszt. A kohogesen kiviil epe. Sedra 20-50 CIIl magas. haszrnilni kell kulsoleg az izomf. 0.inban levG saves a pemerehiben leva kesenianyag etvagyat csinal. ket res? csalan. Ker hetig rna radjon a fiivon a szesz. Ne ruh. Kohoges ellen hasznaltuk. Ezuran Ie kell sziirni. 1 resz borsrnentar es egy fet resz feher pemerefiir. kiilso beelorzsolesr leher beldle kesz iteni. kor. mindeniitt tOlllegesell elofordllto. de szerinrern jobb a Feher szimi. de inkabb a tinkniraja kivalo az izmok I11Ukodesenek javirasrira. A csal. rliozmin jlavoliglikozicldt. ezert a Parkinson-korban szenvedok iharjak a reajar. csak kis reszbcn a keserilsege okan. hasogatottak. Pernetefu ORVOSI VAGY FEHER VULGARE PEMETEFU L. j61 zarjak le. Majdnem lefrni a pdsztorraska-tinkuirat. SztlrleveLei leisebbel«. Sztlra 30-60 CIIIlIIflgns. es amikor sziikseges. elrfgazo.inkban is sz. A pdszrorraska teaja. es regyek az iivegbe osszevagva. ncetilleoiint. Leuelei lecrcszrbe» dtellenesen rilLlIak uyelesele.. 30 Oil »OSSZII fe/sli bnjcdsoleat. majd /lisobb a /lil'Agzrisbrlll lillO. eserrlllyagot. de naponra ketszer-harornszor alaposan razdk fel.6g)"iszari celra nem alkalmas. GYI'ljttfsi ideje dprilisba u is 1IIrisodvl1'rigzrisf?riiisot.16a n hasznosirliaro a pernerefii. 4 Ilg-boL lesz J Ilg szrirt1z drtt. tiramiut. ha naponta 1-2 cseszevel megisznak belole.ik sokas. fajelalomnal eredrnenyesen hasznalharo. Minden izoll1- Az aja/ws(lirAgl/all (Labinrae) esa!tlcljrfbt1 tnrtozo. Aranyerre vegye en A legvegere hagyram.05% illao/ajat. irAgai a szrirfelso reV sze" dlo'rvo/ibell A/11M!? fehi!re/(. llgy.cs tmljbetegsegek ellen is lehet hasznal ni. eldgne». Az fgy elkesziterr fllre onrsenek gabonapalinkar (Royal vodka) alllfg reljesen el nern lepi. . A viragos-leve/es hajtrisrit gylijtjiik. Magaban nem is igen rudjak meginni. hogy osszekeveruek I resz aranyvesszofdr. (I fllso I'Cszii/lO'1l 1'r1IlCOSall.ira teve kenjek be vele a faj6 izmoknr.ival.3-1% tnnrrubii n leesertlauyagot. Az .25% hristrilyos /lescl'Il flllyagot. ternreszrIgeu hese- fJel-/Jis. Ki ne ismerue a pernerefii cukorkar. a vil'rigzo brtjtrise legkeslibb jllllillS.tea.ik. IJOSSZliluis/ti'Jdzstlsak. szeptemberben. gya /I ttf t. A drog 1% leolint. c/le/Ii IIOVell). 0. zs irt.) (MARRlBUM Az elviragzorr Kulon noveny g).feMl'ell gyapja. 7% cse)'(/llyagot. Kb. A leuelel: /lel'e/l vagy tojnsdad alrrllllak. hogy a hat6anyagok j61 kioldcdjanak a novenybol. Tdleuelei rozsabflll naue]«. A drog 0. A palasrfllnel mar irram az izomsorvadasrol. Tegyck ra az uveg terejer. ezerr azt nern is ajanlorn. legalabb az idosebbek kozul. Ma urdr Inssnn vedelli IlCI!. egy.\ltalam ismcrr kohoges elleni re.ijasra. Ervagytalansag ellen is javasoltuk regen a pemerefuver. seiu nlnla). egy resz pernerefil keverekben.' szdros. a rinkrurar pedig kLilsoleg alkalmazharj.vagy Idteves novellY. kivrinsagra a Fekete vag)' boleros pernetefu is A flereszteSlliragllall (Cl'llc{ferae) csnlddpib« tartozo. csiioes. A mi bronch irisre.ig. hanern egy kicsir a kezre oncve dorzsoljek be. VirAgzris elOu g)'l1jtjiil"1 zselige leueles bajrnsolmt. nyri tllrit tnrtn till az: Gylijtisi ideje: dprilis-rnnjus. A roleveleker felterlenul szedjek lc._feberek. gYlljrheto. koromviraggal l-Laranyban. gYfllUtlt. Gy6gycukorldk es likorok kesziresenelszinten kid. /(b. Tehrit az ezerjohl helyccr hasznaljak a pernerefuver. 170 171 . /lOtb'tt talaJOI/ tenno.

lIyomoHan illoolajat. Viragai aprol«. is lIIagjaert termesztile a /wllyha/ul'tekben. ngyallrt/?kol'a leuele isJogyrtszthato. Porcsinfu (POLYGONUM AVICULARE L. Szdrili szitteriilo/?.24% uizbeu oldodo leouasauat. isrnerr fliszernovenyr gy6gynovenykemis de csak nagyotl ovarosau. hogy a benne leva kovasavat Petrezselyem (Petroselinuin crispum) Az emyosok. eLillkzoldek. GJIIVtiS i id eje: j tl /1 ius=auousztn es ha az egyebkent ugyanerre a celra szolgalo vizelethaj tok nern hozuak eredrnenyr.\ In i e red me nyesen. gyallttit. 0. zsirt. 172 173 . gyiikerffrt masnap legcsahul"ut ellen is leher h asz n . Ez maximum ke( heter jelenr. (Polygouncene) csnutnle uietiteu ternid. Ilyen esetekbeu is csa k a vi zeler meginduHsaig. Utana ker herig idor kell kidolgozza hagyni a vesenek.) A (eajat vese. A mdsodile nydrou szdrba sz6k/mlo virdg/westinyoll megjele1mek az ernyot alleoto stirga virdgoll. de csak rovid ideig. glilwzidat tnrtalina z.2% vizben nern oldodo kovasavrarralma elvesz . izeltei: Leuelei Lindzsds alaletutl«. ha nem tejben kesztrik d. I'iprtft- magab61. a deleuropai mediterrdu nfgioball dshouos. Ugyanugy. Petrezselyem (PETROSELINUM CRISPUS NYM. [orrrisban A drog 1. ezt is csak azerr. A kovasavat a vese nchezen dolgozza fel . llyalf?at. antra /(ino usznrmaseleo».5 dl-es edenybe tett pupozorr reaskanal porcsinfiiver. Belburut es tell csaltidjdha (U1IlbellijemeIApiateae) tartozile. de az 1.a zeller es pasztiwil? keuerelee. culerot. Leuelei a szdr vigen csoleorbnn he/yezkedllek el. em 110HZ/fall.eIH~I robber ne igyanak belole. leva rejjel kell leonteni a 2. ize.ig nern sz abad inni.es h61yagbantalmakra isszak. Terhes naknek TILOS rolnern a fOgyaszulsa. Errol a novenyis irok robber. 3.de nagyol1 )6 a kokcpz odes ellen -. Meg jobb. 1-2 em bosszuale. A nO/lellY [eueles hajttisait gY1Utjiik Besenradrisi ardny 3:1. Leueleert. csak akkor.2% uizben uetn oldod» leouasnuat.A Iwm'ifiifelik LJdjaba tartozo. ezert tCd sold. men elvetelhernek.5% cseranyagot. Cs uitamint. men veseverzesr okozhat. Nyolc-riz perces aEas utan kell lesz ii rni.atban is hasz nriltu. szeldeltele. leuerceti ns.) Az altaL1nosan lebec hasznalni. uiaset. ha csak minden Iogyaszrjak. Napi egy reggel elJogyasztott csesl. es ott most is hasznalharo. rninrha teat foznenek. egisz lIydroll tit lJiragoz 11 alt. 20-40 egyives lliivellY. merr a nagymama meg ~illatgy6gy'lsl.

Szagos miige (ASPERULA ODORAT A L. arnelyeknek a ktvant szerv mLikodeset elosegito.ez azlllarosfro anyaga -.an f6zni kell-.)lagot is ba/mfrilllllii/ii flllYflgOt tnrmlmaz. es a rnai gyogyszeripar is egyre jobban hasznaija a gyogynovenyeker. Ha peld. maj-. h a sokat haszna lunk bel6le. hogy csak ovatesail . Arnir mas novenyeknel is alkalrnazharo.iu l eg)' Fertoz6 m<ijgyullad. Hog).ndl . lrilltlzsdsak.amivel meg novel hero a novenyek gyogyiroereje. es kell Csak 0lY3n novenyeker szabad osszekeverrii. is alkalmazni.pl. A 110'vellY fO'ld fe/etti riszh I'irtfgztfskar g)llljtjiik. Llgymond erosebb harasr leher vele elerni. fol'r. A kumarinja . hasonlo rulajdonsagai benne vannak. mosr lcirrarn. Ez igaz is. fiileg biiJd?O'sokben termo. A drag lanuarint. vertiszrit. csel'all. A koztlpso esfelso' leuelele IIflgyobba/l. Gyoktol'zse /UlsZQ.kiprobalva azr a mennyiseger. 174 175 . a tllzrolleveu. csrneg hozzaadodik egy rnasi k elcnyos culajdonsag . /usen'iaIlYfigot. Ilyen esetekben ana ranicorr nagYlllama. hakreriurnolcs. febel' szfll1'iell.es csak 111<\5 noveunyel keverve szabad haszn. Ez IItobbiht from le. Besznradasi {/IAl1_)!. es a rulajdonsagar is ki rudjuk hasznalni. Gylfjtisi ideje: majlls-jill/ills. Virtfgai a szdr tetejeu dllnn]«. fertotlenfres.ls . Ezr kiegeszui a masik noveny. Leuelei 6-9-eseueL ol'vokbel1 dlil/a/l. eue/ii lIoueuy. ami meg nem okoz fejt~\jasr. 4-6 em lrosszsutk..) Teaj~r vese-.is eseteben gyermekLlncfugyokerb61 kesz iriink teat . de mar liasz. A bllzbfrJlik (Rllbiacefle) esalddjtfba tnrrozo. fejHjast okoz . vekol/Y. Ez a noveny is jo a majra.' 5:1. is moudtuk regen? Fiiben-faban van az orvossag.\sban levo vlzbe tegyiink egycsipernyi bakreriumolo szagos miiger. epeberegsegek ellen vert iszt itonak es izzasztonak h asznri ljrik. nern csak a beloluk k ivont d rogokat.ilni.

is bOJ'os~ytfllk(js{wat. el'dl!kbelJ. oxnl.reggel egy csesze . il1eLll nor/illY.) A levelekbol keszult tea nagyon j6izu.) TdjAr hasrnenes ellen . A szederlevel meg a cukorbetegek reszere is ajanlor r napi egy cseszevel. ezerr az ott Ielrtak szerinr magaban. Izzaszt. A termese ha1JlvtlSkik A [eveleleet kell gylijteni.napi egy csesze .isi m'allY 3-4:1. hogy hLlgysavat is old. orcszrea-potlc. add rereleen.wltfdjdva tartoe«. szuros 1I0I1ell)'. is ezt tartottn a szedeJjiLefe kozitl a legjovbllale. irtdsos heLye/ull. Kfnai tea porlasara olyan felnotteknel es gyerekeknel. Bel hurur ellen napi egy cscszcvcl kell a reggeli elott elfogyasztanl. A rozsa/iWe (Rosaceae) csalticijtfva tartozo. A drog ltv. akik nem tudjak azt in ni. 10% cseranyngot.ilualevellel 1-1 aranyban verr iszruasra. Beszara d.vizelethajroul .es izzaszrasra hasznaljak. alma-. vagy m.igyban fekve.etilidentejsnoat tartalmrtz: 176 177 . iveliJ lIoviTJ)'. ligetellbw.Joly6partoll.Szam6ca ERDEI SZAM6cA (FRAGARIA VESCA L. koszvcny ellen is lehet fogyaszrani. ugyanis inuzirrartalrnansil fogva lassirja a szenhidrar felszfvoddsar. valamelyik f6etkezes man. Legellf/coll t07l1egesel/ ternui. naponta tobbszijr. jlavollt. szdntofoldehen illJ lai. A malnanal mar lelruun . Gylijtisi idejetjnnius=jdlius. Heseiiradasi artfll)' 4:1. Leuelei.is celjab61 lorron kelt in ni.szo szdl'lt. A lIllgymallla gyalogszedemek bluta. lcherolcg . szdra. vertisztuo. A lloviny kifejlett leoeleit gylijtjiik. jilJom gyiimoLcsli. virdga mil/dell reszeben tiislees. keyes inozitot. Szeder HAMVAS SZEDER (RUBUS CAESJUS L. A rozsajifU/~ (Rosaceae) c. 37 mg Cs uitamint.

de az oreganot olyan etel nel. BeszrfJ'adrisi m'any 3:1.) Az ajakosvirtiglla/< (Labiatae) csa/Adjrfba tartazo. resiren i leher vele a kakukkfuver.isa is vall. Ennek a re. A drog 0.5 dl forrasban nye1ni.wyagot. cserjes helyelee». A feLso kb. de az idegnyugraro es az izz asztorcaiu knak 15% sz. Meg I reriskanal dljabol 10- 10-15 percig hti ln i kell hagyni. Leoelei leeresztben.ale egy csesze rear.ilnak.inak gyengen izz.1-0.Szurokfii VAD MA)ORANNA (ORIGANUM VULGARE L. Az fze nem egcszen A ki:ihi:igescsillapfro hatasan rid hangszalaggyullacl:is eseteben is hasznal haro. Szri ra egye ue s. a virago/writ eLrigaz6 btl I'llas uoros. Iclegllyugratasra az esti lefekves elort egy fel oraval igyallak meg bel. illntos nii1!h1)l. rf/"J(//~. FlIszer!uf//f is bnsen d]: 1Mt6. Vigy. to 178 179 . erdei Ezr a novenyr mi ki:ihi:igescsi llapironak hasznaljuk. rivetli. pirosns szfm'i bog.ival jo melyen harra hajolvn gargarizalni kell. gymarit tarralutae. es az ilyen langyos re. 30-40 cm-es virrfgz6 leueles IlITjtrist gy/ljtjii/l. ahol is jol helyerresfti.urokfii mindig resze leher. kesen'/. 8% vasziiLd f csersauat. hogy gyulladasra nern szabad rnelegen inni. tehat a 2. Gylljtesi ideje jlfLiIlS-1111gllsZtIlS. Virrigzlltfl SOllrigll. ilyenkor a napi egy csesze reggeli elorr elfogyaszrva clegendo. helyeraz. 3-5 CIII bOsszllllyeh'lel<. Ez urobbi ker rulajdonsaga nem [lll jelentds. tojrfsdadole. izjaviras vrfgrfso/lba/l tenl/o.izn i kell arm.4%-10% timolrartalnui illoala ja t.Erv'igyjavfr'isra is hasznalharo.aszto har. szembeu egynuissal leva vfzzcl leonrorr 15 percig redo szurokfiiver legalribb alarr kell tarta ni. Ilapos. de ugyanolyan jorzl!. es ekkor [eszfi rni. ji'illes. es csak azuran le- Fiiszerkenr majorannat is baszn~~lharjak minden haszu. 40-60 em lIIagas.

1-3 CIIl hossztcale. hanem hasz ruilja a friss novcnyr salatanak.lze/J!bel! rilbut!l.I)'. Gylijtisi ideje: )llIl ill s-flugIl5ZtllS. as: a/solwak Vl1l1.fele dsvdnyi flItyagol?flt is szapouint tartalrnaz. I:-Iaa sal.ls javaslom. A dohanyosoknak.ijra es epere is. aprok. Beszdra ddsi mAIl)1 5:1. gYt7kl'flll pettyesete.ira kenr hasznalt friss tyukhurhoz meg egy p. hogy herenkeuc egy-ke: cscszet igyanak meg belole.dOftitdr. a felslfk/Jel? nines uyele. tojflsdfld alaklll1k Vh-dgaill fehil'cl{. A bl!J'Omji/e IWgyOIt seereti]«.) Teajat a veserniikodes zavarainsil fogY<lsSZlI naponra k reggel egy cseszevel. ne teat fazzon a ryu khuroo]. is 3% uizbell trent oModo leouasauat. Ak inek sok a koleszreri nje es a rriglicerdije. meg a INfkollY gyo/urirM. tauasztol oszig uylluni: GJII'ijtjiil? flllovelly/o1djeletti )·eszh uiragzdslwr. es a ben ne leva C-vitamin Iorrazas ki:izben nem bomlik le. A ryukburt kdoldo hatasa miatt is fogyasztharjuk reakent is es zoldsahirakent is. Telen a ho alatr is megralalbat6. bevero. GyOldJ'zefe. A 1I0viny ep leueleit gylijtjiik I?~fejlett dllapatllkball. bossZ/l lIyet/fek 10-15 em Ilflgyak. hogy nagyon j6 zsirold6. A d)'og 1% uizbeu oldod».yopbyllfu·eae) csaiddjtiba tartozd.isr gyakorolnak az egeszseges m. Nyari idoszakban. Leuelei leeresztbeu egymrlssal. eidgazo. meg ha az egy rnegfaz<ls utan kovetkezik is be. Epemtikodeslik serkenresere a nap barrnely szakaban. Az sern elbanyagolhat6 szempom. Tdleuelci a viJ'ogzds Ittdll I/ollek csale. ar tol is beteg. szlf/obell.ahogy regen rnoridtuk. Minden kohoges elleni teaba. tojrisdad alak'lab. hamar begyullad es kohog . majustol ju lius vegeig. ha nem jobb.isti sef:)llIIes tiid0j11 . egy csesze rear. « A szegfi'ljilib (Ca/. aJ'llyfls eJ'c/ollben iio.fdlde/eell.) Teaja a leghar::isosabb legzoszervi Az erdesleuel/iele (Bol'flgillaeefle) csnlddjnb« tnrtozo.neut gYOgYlldvillY. erdoll Is IIgarall elo egy. hiszen az epevaladek egyfajta z sir. lIydl/lrlf. 1I_)liI'kosabb . A sima tnpint.fe/ute. nagyoll j6 har. mint a szaruorr novenye.novelly.. 180 181 . ezert is ajanlja minden szakkouyv az eperruikodes serkcnrescrc. megelozcskenr szlncen igyon heti rendszeresseggel tl'i. aki teheti. 6-10% vflSziildfto CSCrSI1Vflt. esetlegfdemelkedo.lIagy luiteves nOIJe. 'Iyukhur (STELLARlA MEDIA VILL. vag)' akinek erzekeny a rorka.Tiid8fli (PULMONARIA OFFICINALlS L. inuen uau a neue is. de mindig erkezes elotr igyanak meg megberegedesek cllcni szer. Szdr« 15-30 em bassz/{ ltigy.h gyermeklancfulevelet is tesznek. Akik sokat bcszelnck. ha a szello megftij [a -. koleszrerin. felterleniil igyon ryukbu rreat. Beszdrrtd d si artfuy 7:1. [elretlenii] cegyenek cl"ldOfClvet. Gylijtisi ideje: 1JIrljlls-)lllilts. a lJigli/djll begyesek Felszt11111(01/ sotetzolde/l. rozsdban dLtllak. Gy6gyhadsa ugyanolyan. elJeL. 1315% Iliilon.

es kezdi kivalaszrani az aukubinc (glikozid). es azok leljon nek a szirup rerejere. III i III a teat. es rarettuk a sebre. GJdljttfsi ideje: lIlrfjlls-jl. Megkopkodruk ~ az embed n). Verzo aranyerre is nyugodran ra leher tenn i.tij/. ami kb. sole belyen e/ofordllto illcta "ihlen)'. de az alra larn isrnerr konyvekbol hianyzi k.in)' kil6 Lltifiilevei. Gyo/uorzseblff sok lIlefW?gyoker ered.. a level haroldalan levo vasrag erezerer koromruel Illegnyomkodjuk. Regebbeu szirupor is keszicetrunk beldle. Ullrlzsfls . Ker-hirom her a larr az aranyer visszahuzod ik. Beszdraddsi ({JAllY: 6:1.igjuk O. Az {Itifil a sebgyogyfro harasa rnellert az ekcenuira is j6. A szu nyoges daraz. Nagyon sokac haszruiltuk gyerekkorornban./ills. inuerrdz. a kormunkkel megcsipkedjuk egy par helyen. III i nd olyan rulajdonsagok. A rnezon dolgoz6 embert mindig erte valarn i ba leser. Leszd rjii k. arnikor ki:ihi:igiink. Ejszald ra a viszketo ujja k koze resszuk. gill/lOZ). Nem talalkoztarn egy konyvben sem azzal. Sok minden van. Leoelei torozsdbrrll rfllllrrk. hogy az lttifu (a nagy) az aranyerer is gy6gyieja. a t/tifi~feWl csnltfdjdba tnrtozd.is emulzinenzirneleet. Cs uitnntint. IdllriZSf/ rr{rr/olnk. pinuteo» triszncbaridot (gnlnlttoz. es a kesobbiekben a rapaszralarai III alapjan beigazolodorr a nagymarna igazsaga. cs az ekcernas helyekre dorzsoljuk a lever. Ah. hogy a novenybol kijojjon a gyogyiro harris. Az urifdlevelet osszev. Nyalkaoldas es kohogescsi 11apfds. 2-3 het alatr elrnulaszrja a bdrberegseger. A /liillell)' kifejlett. A frissen szederr llrifi. ha keznel voir az lltifii.scslpes! is ezzel gy6gyitottuk.i rr iivegben i lyen rercgescn alljon a fll es a cukor kb. ugyanaunyi cukor szukseges hozza.5~1 cm-es darabokra. j. tip Ieueleit gyrZjtjiik.ivet megmossuk. ra egy rereg cukor. men a gyerekek szfvesebben fogyaszrorrak. es ejszakara az aranyerre tesszuk.11 is j6 ferrorlenlrd (a kutysie jobb) -. arnik a kohogesnel nelkulozhererlcnne resz ik. es az igy kaport szlrupbol naponra 3-szor egy rcaskaruil nyit fogyasztllnk el. 6% cscJ'{{lIyngot. Ez gy6gyir meg minker is. 1-2% zsirt tartalmnz. Egy nagy urifuver megrnosunk. A lez. megtorruk. citl'OIIISl1lint. am it a nagyanyamr61 ra nu ltam . A tokoestfll). a ruikor j6. aukubiu (rinnntin) glileoziddt.Utifli (PLANTAGO LANCEOLATA L. olyan vas tag legyen. Ebb61 a novenybcl keszul az egyik legjobb kohoges elleni tea. ker herig a napon.) Az Lltifii bakreriu molo. III i nt a fll.ina k. Az llMil be akarja gy6gyicani a rajra kelerkezett sebec. 3-7 em lsosszual«. osszesodorjuk sz ivark. A drog lIytfllltit. bakteriulllol6 kepesseg.. egyujjnyi {Itifli a befottesiiveg aljara. liegel/ I/O a tOlllottfrizerllirdgznta. sebgy6gyir6 harasa az aukubin enzimarlkus bomlasrermekenek rulajdonirharo. 18% protei1lrTllyagot. A cukor kioldja a hat6anyagokat a levelekbol .'lIkt6z. A z (Plnuragi unceae) 182 183 . ezcrr e dim elengedhetetlen a hasznalara.

szerues saualeat tartalmne. rfgai es vil'rfgfiil'tjei Jelemel/ledi!k. asztrnara. OSZTORUS VERONIKA CHAMAEDRYS) (VERONICA OHICINALIS. Egyforrnau j6 legz6szervi betegsegekre. gyalltf(CSerauyago». Ursina szinten tarrasra es megelozesre elegend6 heri egy cseszevel. mig a koleszrerin a kivanaros szintre Ie nern csokken. valarninr ertisztinisr» es a verzsirszinr csokkenresere. Harekony ag)'i ert isztlt«. Gyrijte5i ideje IlJfljll5-jrIliTt5. culerot. Gyiikerzete kllsz6. keser//allyagot. A tirog seaponint. Virrfgzata lnea fiirt. A trftoga/oll (Scroplm/al'iaceae) csalrfe/jrfba tartozo. sedr« 20-30 em hosszn. szfvasztrna ellen is haszn~4Ij.lk. 2-3 em hoss ztial«. VERONICA Felhasznalasi rerulere igen valrozaros. au/mbingLikozidrft. b6napokig kell Ha ezekre a beregsegekre isszuk. erddirtnsokbnn.Veronika ORVOSI VERONIKA. rendszeresen fogyaszra n i llapOIl ta egy csesz evel . 184 185 . de csak addig. mi nr peldaul kohogesre. ellipti/msa/l vrlg)' tojdstiae/ok. Ilel/geres. [iives belyeken eli! bell} lliivellY. glllllit. Leuelei dtellenesel«. soJdig. A magas koleszterinszim csokkenresere is napi egy cseszevel kell bel61e reggeJ ehgyornorra inni.

szamomra azt bizonyit]a. lIr1hl1ll( termesztett.mint tudjak .)lf1got. Virdgrli a szd. olenndolsauat. akinek zsalya terern a kertjeben.s. es ecerben en erre a cel ra a viragjar azrarom 3-4 napig. hogy a reaba rnartu nk egy gezt. Jlz iUDo/aj tnrtnlmaz 30-50% liptolt.saval/pi glilwzir.) Teajar ejszakai es legyengfra izzadas ellen is hasznaljak. lfigy /Jnjtrlsfli llil'rlgzris/(OI' 20-30 em !JOl'SZI/fl/?. 15% enknIi 1If1 It stb. tesrrcszeker cesszuk. lehec vele bo- bel hurur Illegszlinteresere. osztrogell /lf1ttiSII auyagot. Ferrorleulresre az egeszseges cmbereknek is ajanlorn. hog). lIIo~ybosa}/ szdrdsei: A leuelek egynuissa] szembeu dti/lfl/<.ilyate« osszehuzo hatasu. Egesz evben cs arallyeret is te Idtsze/" is lebet vAglli o/let. Ajii'ltf1l. lIIefy utobbi f1 rbc-bacilusolem bnt. ez a eV(!/J- hogy osidak szedem "sz:ijvizem". t. A Il~fejlett Ip leueleket gylijtjiilt. II ileoti IISf1Vn 11 ileotinsaurun idot.! At. 100 IIrfgdsi ideje: virdgzds elder krftszer egy evbc/J. 186 187 . ibo(yris/~elee]«.minden eserben 2. Liudzsdsnl«. . Va lahol olvasram.fitolldddt. /dorogh/savnt. A dl'og 1-3% jU60/f1jf1t. 60-100 cut 1IIagf1s. tujour. uyeiesele. van egy rogarni llgy. g)If111 ttitjllmri rsnua t. A z. le. Bcsedraddsi mAlly 4:1. Egy csesze alan .isos gyulladr ora hasznaljuk. Az rtjn/(osvirrig/in/( (Lnbintf/e) cSfdrirljrfvn tartozd.5 ell fornisban leva vlzzel leonrotr egy pupozort reaskanal fiiver errek. tartalm ae. 8-.lmleros jt!lcseJje. 3-8% leateIeincsersauat. es a resrunk reszcrc ttrzolnsnuat. uiaszt. Del-EIII"Oprfbf/ll dshouos. Ez. sziil'kes szbd/ek. Gyakrau hasznaljak a hugyurak ferr6rlen iresere.je/so reszell nyllna]«.14% borneoit. /~esen'/nll.szfll1'fek.Zsalya ORVOSI VAGY KERTI ZSALYA (SALVrA OFFICINALIS L. Fngyirze/mIY. a masodlk eserben reggel es este is egy-egy cseszevel. /?rlvesrl!Jf1t. Gyullad. tclen tnkarni kell. 1I/11f1 fel1b. oxitriterpeIlSf1Vat. latin mondas.. az elsa esetben este egy cseszevel. mel)' szerinr rnierr is halna meg.

de itt is figyelernbe kell venui a vesere hae6 tulajdonsagat. 4 i<gfriss zsurtobol les» 1 Ilg szdraz. a mezei esurlo el'des. eleuizctonint.Zsur16 (EQUISETUM ARVENSE L. mere ha tovabb fogyasztjak. riro!?partolwlI. 188 189 L . veres lesz a viz elet uk. hogy a benne leve kovasavar a vese csak hosszan dolgozza tnrtozo. eloszlatnl. llgy. Gylljttfsi ideje jl'. Bietosau meg lelret kiilollboztetlli a tapbltastlr6/.l. A inocsdr! zsurl« sima. es akkor abba kell hagyni.hasznalara eseten 6 hernel tovabb nem javaslorn a hasznalarat.i!Halmakn.rzse a talajball me/yell Mil. szaponiut. Sztvnyugrarokenr is lehet hasznalni. szerues (akouit-. 20-50 em. egyelles. ileserf[a 1l)lagot. Ugy:mennyi ide ur. ekuizetrin j!mJollglihozidrit tartnlnmz. Ker-harorn her alart a ciszta Kb.i n ttj ra lehet in ni. A Ids vesekoveket es vesehornokot is erdemes vele oldani. A dl·og8-10% leounsnuat. A 111eddlfhajtdso/? sedra kb. alina-. lyarnatos . De jobbnak tartom a minden masnapi hasznalatar. Ezt is leher 6 hetig Igy inni. de itt is Ie kell irnorn. (sporns) /lOVeIlY. regrek a ciszr. erdes tapi/uris/I.es m. A reggel keszulr tea zsurlofuver esdg a hfiroben caroljak.is vesere ejszakara dunszrkoresben.l csak egycb gy6gyniiveny ada- es esce kicsir melegltsek felszivodi k. Epe.ijb. 3-5 1Il11l vmtag.) Fe hatasrerulere a vesecisztitas es ezen kereszr iil a vizefel. A meddlf hnjtdsoleat gylljtjiik. A szervezetben levo meszlerakodas ellen is haszndlharjak. azaz kernapon kent 1-2 csesze tea elfogyaszrisar. nyirkos reteleeu. A vcsen leve ciszranal a zsurlotea fogyaszrasaval egyurr azt a zsurlor. ezert h!1Ijrillllfllll1f1lllosollak is. IMpas 110vellyek /dizott ternui. zslrt. viragot uent temll. elagazi!?' felutes szint]. selymes tflpiwtlSlt. New sznbad iisszeteueseteui a tnocsnri zsurloun]. tuert az mergezd. gyallttit. amibol a tea keszulr.napi 1-2 cscszc tea . Gyo!?tc. A zSllr16fite/~ (Equisetaeeae) csaltfr(jriba lethajnis. Mar (ream. ezcrc fo- lekakeut javaslom haszruiln]. hogy az egesz keverek legfeljebb 20-25%-a legyen zsurlo.llius-augllsztltS. Reurua es csuz esereu is ezt a modszerr kell alkalmazni. fel. oxdl-) savakat.

-:a I 83 Soroka 1 85 CickaF.uk I 86 Cirromfil I 90 Csal. cpe.incalmak 1 57 Ugzoszervi megbercgcdcsek 1 60 PajzSl11irigy-rendellcllCSSegek / 63 Vese. reflux I 40 Epeh61yag.is I 46 Ingadozo vcrnyomas I 51 ldegrendszeri betegsegek I 53 Imll1unrendszeri bcrcgscgek I 55 (z(ileri b.1 181 Urifii I 182 Veronika / 184 ZsM)'a I 185 Zsurlo 1186 191 . macskall1cnta I 161 Meccng / 162 NyirEll163 Orlxlncft'i / 164 Okorfarkk6r6 I 166 Pa!. fodormenta I 160 Menra. m.i I 153 Macskagyokb. pufEldas. jOiZll gy6gynovcnyek I 23 Egeszscgmeg6rz6 napr. Icrfiaknak / 67 Sabadro rearendS'1cr I 68 Tinknirn kcszircse 1 71 Lcgkedvesebb gy6gYllOYCnyeim 1 73 Aldcfa I 74 Aprobojeorjan I 77 Aranyvessz6fii I 80 Bod:.1scf{i I 167 Papsajr I 168 Pasztomlska / 169 Pemetefll / 171 Petrezselyem I 172 Porcsinfii / 173 Szagos ll1iige / 174 Szamoca I 176 Szedcr / 177 Szurokfii I 178 T(id6fli / 180 Tytikht'u.is.ij-./ 155 Marrilapu I 156 Malna /158 Menta.Tartalom El6szo I 4 A gy6gynovcnyck tortencte I 6 A magyar gy6gyflives gy6gyids /8 A javasasszony unokajn / 10 A fiivesember L1nya / 12 Gyogyszer vag}' gyogynoveny? / 15 Gy6gynovenyismeret / 16 Mir mivel keverheriink ossz e? 1 18 A gy6gytcakeszites ~\lralanos szalxilyai I 20 Fontos rudnivalok / 21 Od it6italkent haszn~llhar6.ilmos 1 146 Kaposzra / 147 Kigy6szisz I 148 Korollwirag / 150 Lcvendul.in I 111 Izs6p / 137 Kakllkkfll / 138 Kamilla I 140 Kankalin / 143 Kadngk6r6 I 144 K.in / 93 Cseresznye. epevezcrck I 41 ivLijgYll11ad. gyomorfckely. borsmcnta / 158 Menta. meggy / 97 Csipker6zsa / 100 DiMa / 102 Ezerj6fCi I 105 Farkasalma / 108 Fecskefil / 109 190 fagyongy / 112 iirorn 1 1I5 Honya 1 116 nadalyr6 I 118 Feker« ribizli I 121 Fuz ikc I 122 Galagonya I 123 Galaj / 125 G61yaotrfCi / 127 Gyerll1eklancfLi / 128 GYlljtov~inyf{i I 131 Harsfavidg / 133 Ibolya I 134 19lic I 136 Feher Feher Feher Fekete Fekete arvacsal.es h61yagberegsegek I 64 Fcjezer naknek / 65 Fejeze. reflux) /38 Bethurut (hasmenes) / 39 Gyomorsavt "II rc n gcs.ir I 24 Melyik betegsegre rnelyik gyogynovcnyr? / 29 Allcrgia 1 30 Aranyer (szckrckcdes) 1 31 B6rbetegsegck I 33 Cllkorbetegseg 134 Emesztesi problcmak (rn.es gyomorbetegscgck.ijnagyobbocLis I 42 Errcndszeri cs szivberegsegek I 44 lvIagas vernyom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful