"

\

~I

A Mllg)"ll" Tudouuinyos A/wdeJilill Nipl'l1jzi Kutrltoil/tezete arcb!vlIJllrlbl7l1 lerezi]: egy bibliogrrijiai iJssz~fogil7l6 a uep! gyogYflSZfltll1! lenpcsolatos /wtnfriSo/t IrllllOgl7trlStiIJoz. Itt o~Yrlll ueues szerz/J/? III/Ive; nrellct t, utint VI7j1wi llIll, GUb Audor lIllgy GI}/lll1ellS Tanuis, A seerepel Szabo Gyorgy [auasnsszony ww/uija ell/u'1 III//It/uijn is. [eleu /(otet tlz emlitctt /?OIIYIIjolytfltrls(f.

Eloszo
Edesaparn [avasasszony unokaja c1l11l1 konyvenek nagy sikere keszrererr benniinket a rra, hogy folyrassuk a Illegkezderr vallalkozasr. Ez <1Z ujabb konyv, melynek egyes rcszei az elsd kotetben is megral.il hatok (LIg)' erezruk. fonrossaguk miner nem hagyharok ki a masod ik koterbcl sern), osszdoglalja az ;11ta11l11kismert gyogynovenyeker, hasznalarukar, neh,ln), olyan terrneszetes gyogymodot, mel), lassan a feledes honuilyaba vesz. Eppen a fenr eml irecr konyv sikere mutatja, hogy az ernberekben olrhararlau kiv,lncsisag el az 6ket korulvev6 rermeszerer megismerni, ajandekair sajar hasznukra ford Irani. Ez a kivancsisag keszrerre az eruberr osiddkrol rudsisr, melyer az emberiseg hosszu fejlodesrortenere a Ian felhalmozorr. Mar al ig vanriak koztluik olyanok, a k i k meg emlekeznek a sz iilei k, nagyszuleik bolcsessegere, arra, ahogyan minden csaladban rudrak valam i pruktikar a I<h csi l lapir.is.i ra, a kohogesre, a gyomorronr;isra. Ma konnyebben bckapunk eg)' gyogyszerr akkor is, ha nem vagyunk kornolyan beregek, OlY3nnyavalyak iirik Iel a FejLiket, melyeker nem ismerr kor.ibban az ernberiseg. A Fel vi L"ig allergias valamire. Mar nem ismerjuk a kerrekben, erdokbeu d6 novenyeket, nern rudjuk a fak neveir, nern jarunk k irandul ni, gombar szedni, sornor es csipker siri az orvosi kezelesr, es sernrnilyen korulrnenyek kozotr nem valthatja ki aZL Ne k iserlerezzenek on magukon, ha a hazi kezeles nem jar eredmennyel, forduljanak orvoshozl Haszualjak okosan ezr a konyver. Ha nem teszi k ;it

eletuk mindennapi gyakorladba az itt olvasotrakat, hiaba adrak ki 1"<1 penzr, foloslegesen rol.tottek idejuket az ela olvasasaval. Mi csak abban segfthetii n k, hogy meglllutasS1I k a hclycs urar. Ne feledjek a mond.isr: a lovar el leher vcz etni a fornishoz. de nem lehet arra kenyszerfren i, hogy igyon bel6le. Onok itt allnak a fords elorr, kosroljak meg
a vizer, higgyek cl, hasznukra valik majd.

fogva a rra , hogy kiprobiilja a kornyezereben fellelheco novenyeket, bogyokar, melyik valo rapLilkoZ<lsra, rnelyik gyogyfr, rnelyi kart. A mai vil.igban, amikor az ember nagymertekben 1"1ordult a rermeszertol, epp ideje, hogy meg az utolso [ pillanarban megragadjuk au a keziinkb6l lassan kicSL1SZO

gytijreni. Nines mit megranirsunk a gyerekeinknek. Ez a konyv azoknak szol, aki k szeretnek tljra megtanulni, hogyan leher aprobb es nagyobb bajokar egyszerti, luiz! modszerekkel orvosolui, hogyan lehet komoly beregsegeket megelozn i, egeszsegiln ket megorizn i, eleni nket ll1eghosszabbft<1ni. Mindenkit szerernek azonban figyelmezterni, hogy a gyogynovenyek

(
Lopes-Szabd Zsnzsn

hasznalara

nern helyetre-

5

A gy6gynovenyek tortenete
•• I
rorrenere egyielos az emberisez 0 terrenerevel. Osidok ora el bennunk a vagy, hogy rneghodfrsuk a rerrneszerer, megismerjiik a benniLnker kdrulvevd viiagor, Hasan.ilni akarruk a Likar, novenyeker, a tiizet, az a llnrok borer es hLtS;l.t. Kivancsian kemleltiik az eget, a viharr, a napor, a csillagokat. Kosrolgattuk a novenyeker. Rrijortimk, hogy vannak kozruk jofz(iek, keseriiek es edesek. Voir, aki meggyogYlIlr az egyikrol, egy mas megberegedert egy masikrol. Volt bogyo, mel), halalos mereg volt, valaki az elereve] fizererr a tudasert. Evezreelek alarr megranulruk a magunk keserves k.ir.in, hogy nell) minden ehero, es hogy III i az, ami gyogyir. Ez a rudas reszben osztonos volt, hiszen ::IZ alJawk is gyakran oszronosen rudjak, m i jo nekik. Del-Afrikaban az elefanrok egy orr rerrnd aloe leveler eszik az erneszres A gyogynovenyek _ keskeny leveler dgjak ugyancbbol a celbo], A csimpauzok a vadnapraforgo leveler nyelik Ie rag~~s nelk iil, hogy megszabadu ljanak rnegkonnyireser«. A kutyak a rarackbuza a belfergeikrol. Az oszron melle azr.in rarsulr a kollekriv emlekezec, a capasztalar, Az idoszanurasunk elorr 5400 evvel elt jegkorszaki ember rnaradvanyair Iedezrek fel

A gyogYlliivellyes gyogyftJs liZ OSROI'VI1JI es 11 Rdzeplwrbl1ll. Hires Itdzrfplwri gyogyftok.

elr,o ina az else gyogynoven),es
XVII. szazadig referenciamunkanak

koriyvet

,

ami egeszen a

1991-ben a riroli Alpokban

utjara? Feher ny,irHn csil laplro, gorcsoldo hatasu

- mit is virr magaval urolso tertuo likacsos gombar, ami verzesnoveny,

szarnirotr.

Rorna i orvos volt Galenu5, aki igell alapos isrneroje voir
a g),agynovenyekllelc Azr tau irorra, hog), rermohelyukon kell Felkeresni, ranul mrinyozn i, es leheroleg sajrit kezfi-

gyagyir,isnak Is. A kolosrorok feljegyzesei ktilonbozo nyelvekre forditowik oket. A kozepkor leghfresebb orvosa a svajci sz arrnazasu Paracelsus. Az orvos a rerrneszet behaco ismererevel es szorgos nu.n lcival gyogyit, mondra. Kurarasai a biokemia,
publikussa valtak, a firorerapia es a homeopatia alapjair rakrak le. Elveterre

a gyogyfiives

A Eiraok Egyipromabnn mar szerreagal.o rurlrissal rendelkezrek az orvosok. Nagyon pontes Ieljegyzesek vanna k arrol, hogyan alkalrnnztak egyes novenyeker gyogyfro
celokra. Az clsd gyogynovenykerrer L e. a V Ill. szazadban

az egzorikus
lotrunk
1

novenyck

leg kell begyiljre»:

oker. Kulonbozo

gyogyszerformak<lr

levo novenyek

hasznalatar, es azt vallot ra, a koruke] kell gyogyirani magunkar.
nak felisrnerese es kivonrisa a

(ri nkuirtikar, kivonarokar, kenocsoker, tapaszokat) keszirerr beloluk, ezeker rna is galenusi keszfrmenyeknek nevezzuk. A kozepkorban a gyogynovenyek ismerete rov.ibb bo-

A novenyek

haroanyagal

alapltorra

eg)' babiloni

Az okori gorogoknel bunterrek, minr az emberolesr es a remplomfosztogar~4st. A gyogylr.is szerves resze volt nalu k a fitorerapia, a gyagy-

kir.ily. 64-feIe noveny voir benne. a novenylop.isr ugyanLlgy ha 1,\lIal

novenyekkel
Hippokrareszr gyogyszereszer

valo orvoslas, A leghiresebb

gorog orvost,

rarriuk a boranika, az orvostudorn.iny es a atyj.inak. Az 0 eskujer tesz ik le a mal na-

vult, Nagy Karoly Frank k irsily kotelezove terre terrnesztesiike}, A kolosrorokba n, z.irdakban a veternenyeses konyhakerren kiviil a gyogynovenyeknek kulon helyer adrak, apacak, bararok volrak egy-egy kozosseg gyogyirai. A konyvnyomratas Ielralalasa ujabb ravlarokat adort
1

A makbol kivont.ik a papaverint, az orrnenygyokerbol az inulint. A feher ftlz adra a szalicilsavar, az aszpi rin alapanyagar, rnelyet eloszor 1860ban allitottak elo laboraroriurnban, rnescerseges rnodon, Innen szarn itjuk a modern gyogyszereszer rorreneter. A firorcrapia, a gyogynovenyekkel valo gyogyids azouban meg nagyon sokaig domindns szerepet j;irszorr HZ orvoslasban,

XiX. szazad elcjcn kezdodorr.

pig a vegzerr orvosok,

Dioszkoridesz

az i.

5Z.

l. szazadban

Cyogynovenyekkel

az egeszsegcrr

Szerk. Dr. Kcry Agnes Bp. 2000.

16. old.

6

7

Europrir. resenek mar allanc!o retele voir a hazi parikalada a hozz<'\erro kerreszek ki fizetese. a beregek apolris." 2 Mindezek a tenyek adrsk az alapjat a modern ernoboranikai vizsgalatoknak. egyben orvosi ranacsado. Tobb kozepkori gycgyito ralros pererol vannak erdekes Ieljegyzesek. az crdelyi Cejedel.ivesembert hivrak bcregseg eseren. hozz aerro sznkemberek j. Honfoglalo asei n k gyogyiroja a ralros volt.igot". szerzert. az anyag azonban sajnos hianyos. Papai felrolrese.ik a ncpi javallar gyogyhads.ir 1558 Mihaly erdely! gllbel"llillllli 1 Fclfalusi 01"1'0' vizsgalatar.rjak ossze Erdely hegyeir. es clhangzottak javaslarok. es u].i na a p. szazad vegen a gyogynoveny-alkalmaz. I Meliusz Juhasz ebben az idoszakban mar rendki- mint jobbagyaik. az orvosi konyveker is ok olvasrak egyedii I. erdeir. meg.idual egyetemen asszonyok " berenek A kereszrenyseg felvcrele ur. hogy a magyar orvosi nyelv es a gyogynoveny-isrnereri szaknyelv vul gazdag volt. hcjarra majd vsindor gyog)'nour. szazad elejerol isrnerr Zay Anna robb minr orszriz receptes. melyek soran elvegezrek az egyes. hsirornszaz gyogynovenyt emlico kezira[a.i. Ebben az iddbeu a nemesi es "ftiszed6 udvarok kolrsegve- cimu rnunkaja. Hogy hoi valik el a nepi kuruzslas az orvoslrisrol.ison a hivatalos gyogyfr. A XVIII. volgyeir. bizzanak meg mezei munkasokar. Tudasu kat azonban gyakran kozverirertek az alsobb neprereg fele.em udva ri orvosa mar megkiilonbozreti a "parasztorvoss. A sz. A kolosrorokban gyogynovcnyeker is rermeszretrek. es mivel a papsag klvalrsaga volt az Iras-olvasas. A szerzo nagynenje meJlett ismerte meg a gyogynovenyek venyriruskenr orvosi diplornar alapulr ha szualarat..1r. azok lelohelyeir. A XVIII. a regi konyvekben emllcett novenyek gyogyszerharastani I Egy. nehez P.izad vegerol maradt rank Nedeliczi Vril i Mihaly uradalml maid udva ri orvos Hazi Orvosi Szoraratska CalepilllL' szor. 175:3-as beadvanya gyogyszcreker klserlerezrck ki..inak feladarar.illaplrani.A magyar gy6gyfiives gyogYltas I I I A nepi novenyismerer mindig szerves reszer alkorra a magyar nep gyogyfto rudasanak. szrizad vegerol szarmazo feljegyzes arrol ranuskodik. " . akik gyogynovenyekkel. gyogynoveuyes gyogyrnodokrol. Ezeknel a csaladokmi! tii rdosasszonyokat is al ka lmazrak. hogy azok mind nagyobb meu nyisegbeu gyiijrsek a novenyeker. a borban oldorr tyukganejr a tudorn anyos. Tobb tucat nepi gyogynoveny esereben igazolr. a XVl.lllyobr irrani kczdrek.lZ[ a fi.-iriz Ferenc. mint az ural-nlraji nepeknel a samail.is. szazadbol az elsd magyar bora nikai mil.idok m i ndazonalral gyakran l1gyan. szenapelyva- val retrek kellemesebbe es hasznosabba a furdozesr. pl. mezcir. A fOl'u-i csai. ugyanolyan varazslo. hogy gyiijten i kcllene a gyogYl1ovenyeket. A ralrosokrol egyre inkabb a szerzeresek verrek <it a gyogyftas. gyogynoven)ra lapu Peter Herbarium cirru'i munkaja a XVI. 8 9 . kurassak fel a haza i orvossagokhoz szi'Jkseges novenyeket.in a poganysaghoz fLizado hagyom.

renl.is.isornat nora is hasznalorn es folyamarosan bovirem. Evenre kersz er ciszrfrokurar vegzek.isr. arnit mondott.ilkozunk a rermeszetbeu. allaron egyarant rudorr segiteni. gylijreni csak kesscl. Lassan mag)'3 razra. tanacsaira. kisebb kozossegllek volrak gyogyitoi. 1867-bell szulererr. ezeket a Blikk hegyseg rerein es erdeiben gyiijrom. Tud. rnelyek az eros hacisu.ilom oker. kihuzra a nizhely szelere. mire hasz nalharok a novenyek. Engem ralan azerr valasztort. Szomjam csi llapir. Az ell nagyanY.A javasasszony unokaja Egeszen a kozelmulr id6kig minden falunak. 14 eves korornban meghalr. Orvos rirkan keriilr a szegenyek koze. hogy jol Illegjegyezrem szavair. visszakerdezett.lsar. kellett hagyni belole. Gondoskodott arrol. Mindig volt orrhon friss vagy szarirort gyogynoveny ilyen-olyan beregsegekreo A csalrid egesz evben gyogyreakae ivort. gyogyszerekre nern Jll inden csalridnak voir peuze. Ovatosall rnagyanizott. melyer reggel megfozotr. Ma is ernlekszern szavaira . t avaszrol oszig j. ha megszomjazotr. en akkor 6 eves voleam. az meg az a nagyanyjatol orokolr. gyogyit6 harasukar. A kornyeken hamar hire menr. hog). ahogy tole tanulrarn. kezze! repni. az erdo szelen a rudomanyahoz szukseges novenyeker. Korulbeltil 150-fele gyogynoven}'r ismerek.arolag gyogyteakat fogyasztok. hogy a noveny a magvait elszorhassa. eges2.ikac. torni a novenyeket rilos. Addigra megisillerrecce velern a legfonrosabb novenyeket. abbol merirerr kicsl es nagy. Evek ig jarrarn vele gyiijtOlltjaira.lm is gyogyiro asszony volt. Hiszek benne. Ugy ranirotra.ira nuir evek ota ki1. igy rauultarn meg aprankenr.seglinkert m i magllnk reherilnk a Iegtobber. hogy a novenyekben minden nyavalyara megr:lLilhato a grog). en nek koszon herem kiv. hogy Bori nen i erri a fiivekkel valo gyogyit. mar ozvegyasszonykenr kolrozotr hozzank Sajokaztncrol M iskolcra. Tud. 1934-ben. a gyokerekec scm lehererr mincl kiasni. A gyogynovenygyiijreshez segirsegre voir szuksege. Balog Borbala a kiegyezes eveben.lrOI11 az erddr-rnezot. Nagyanyarn 1942ben. az unokak koziil vrilogarorr. Volt viszom minden hal fCI\'esember es javasasszony. akik cudasukat nernzedelcrdl nemzcdekrc orckirerrek.ilo egeszsegemer. rna is llgy gyiijtom a novenyeker.lItva iszom azokat a re. Tavaszrol 6szig gylijtotre a mezdn. szinten rovabb kellett adnia. III ic III ire leher haszna!n i. rnerr flgyelilles gyerek volram. Magarn is rendsz eresen haszn. Rajongok a rermeszererr. melyek a gyenge hanisu novenyek. ellenorzott. hogy a koverkezc evben is teremjen ugyanazon a helyeu. rn ilyen sok husonmassal ral. Felhlvra a figyelmem arra is.!r. segirsegerr az urcabeli szegeny ernberek. olioval szabad. Az egyny~lriakat nem leherert mind leszedni. rnelyet a is nagyanyj. Ernberen. es hog). sokszor jottek hozza tanacserr.irol. rnelyek segitenek egyes szerveimnek a nnikodesben. Szab» Gyiirg)1 Fuvesernber EGY MAGYAR GYOGyfTO CSALAD TORTENETE 10 11 . ev kozben pedig fe!v. bizros abut lenni abean. konnyen megjegye1.

A sorsorn llgy hozra.\ a sajro. A sorsom izgalmas kanyarokar vert: ferjhez mentern. hogy a nagy szClkseg van. vezeretr maga rnellett.h az oz legelni. a gyogynovenyeker. sz ivesen venue. a gyogyiro rerrneszerhez.indekair okosan hasznaini nem nehez. a palastfii. felelossegem rndataban igyekmu nkrinkra sz ern m inel alaposabban elsaj. arnikor Llgy larram. ugyan kinek is adhama oda ajri ndekbn. oreg a rear. nyari esreken vigy<iwi kell. 3Z szeres gyogYlllociok Hiszern. gyerekkoromban. Meg a fCtvekhez. onzerlensege es segirokeszsege ceszik ncpszenive. . egeszseges elerer elhessunk. rad ioban hallotrarn a hangjar. dolgozralll. A kerr vegebe bej. hogy a gyogyniivenyek helye orr van a gyogyfdsban.s fgy lassan visszaralalrarn gyerekkol'Om bogyol hoz. 1200 merer magasan a rengerszint fOlate. kedvteleseimer. hasznara lehetek rnajd vele embereknek.A fiivesember lanya Ap. kenyel mes elererner. bogyok. <1 ny. En. rnezer sarga vi ragaibol. Hog)' nyarn nta kirandulni jartllnk. konyveker bujtam. Egyre gyakrabban rnondogatca. es III i nden hova szivesen meg)' nepszenisueni a sz ivenek 01)' kedves iigyer. Megranulrarn neh.in. hog). Kerri. arn ir uernzedekrol nernzedekre oroko]! csaladunk. Meggyozodesern. Eleinre nehezen rnenr. szabad idomet. nern runr nils. Iskolakba. a vadsoska. A rerrneszer aj. somor szedek. Lakrarn Csehorszagban. Lopes-Szabo Zsrizsa A fiivesember lanyn bol.iur gyiljrok. meggyozo eloadasrnodja.iny nyelver. az erdo rirkaihoz. rem volt kedvern hozza.i ri kir. A hazu nk az erdo kozepen all. azrrin felfigyelr r. Portugal iaba n. Veszelyben larram nyugode. Svajcban. Edesapdm rna mar koz. hog). gyerekeim szulerrek. maid ra nitortam. Meg kellene ranulnunk is met haszn. SZOIll- szedai 11k al ig van nak. ralalkoztarn sokfajra kulruuival. ha egyiitt dolgoznek vele. egyeremre jarram. Bizros tudasa. Nem erezrem. ki ranacserr Fordulr hozza. majd 11 evvel ezelotr vegleg elhagymrn Magyarorszagm.igosan fonrosnak akkor. kiall idsokra es rendezvenyekre h ivjak. hogy hosszu. hogy ne legyiink betegek.i nkben rnegrerern az orbrincfii. salarar kcszirek a gyermekUncfii zsenge levelei- Fele murar.iss. a lazacra I es buszkeseggel elrern m.ilni oker.im t'livesember. rmivelodes] luiz akba. a flizike. hiszen az iisszegyujrore evszazados bolcsesseger. nehogy elgazoljuk a bejarari ajto elotr mararo siindisznor. a lauya sokriig nem kovertem ezen az uron. friss csal. olyan nagy a suly a vsil l. AZt<11l jorr egy fordulat. A tejlodes iranya ujra a terme- 12 13 . Egy magyar nagyvarosbau szulerrem.it iumi rudtisar. azr Litom teh ar. osszel csipker.« meg minden leleke« szedrunk <1Z erdoben. hirrelen Lljsagokban es revebeu kezdrern larni kedves. llj rudasc szerezni. mil' nern rogja egyedul bfrni. Ekozben aparnat egyre rob ben keresrek. Igy indulram el rnegis az alrala kijelolr LItOIl. Szellemi orokosekenr. telen jonnek a madarak a kirert elesegre. sok elfelejrerr dolgot kellett meginr megranulnom. csak canulas kerdese. De a riirelmesen magyadzotr. azd n kolrozkcdtem. Amerikaban. ki fliveket kerr.ijcban roltom.igol11armag)'a rsagornar.isrnerr ember Magyarorszagon. Lljra meg lljra elismetelr mindenr. elerern nagyobb reszer a riszra es rendezerr Sv. kulfoldon ranulrarn. Tavasszai galagonyar. hogy barrnivel hozdjarulharnek az 0 iigyebez. es hogy porolhararlan szerepuk van a beregscgek megelozeseben.E. norrcm fel.indulasokhoz.

igait. az emberek erdeklodese visszafordulr a rermeszeres gyogymodok fele.ckkcl Sw·k. Elorerbe kcrulcse rair.i.iuya. Tanir arra is. Ennek koverkezmcnye.en az 1930-as evekig az orvosok cs a gyogys1.igban az ernberek 81 %-a valaszrana rermeszeres erederu sz err..i ra sztotrak el a vilagor a laboraroriurnokban e]oallftott szerekkel. hogy az emberek 50%-a naponta szed vala m ilyeu gyogys1. aszrmara." 1 Prof.is1. "A firorenipia letjogoslllrs.k a gyogynol'en}'eker kiegeszird terdpiakenr. Nemerorsz. Izuler: problerruikra. hanern a szervezer ongyogYlro muukajar kivrinja segfreni. Dr. A lakossag csi Ilag. I A modern rudomany eszkozeivel rovabb kur. Leherseges.inrjenek megfCleio bizonyirekok ceremtherik meg. depressziora. Kef\' Agnes IIp. a benniik rejlo egyurrharasr vizsgaljuk.ereszek az orvossagok 90%-ar novenyi nlapanyagokbo] dllicorcak elO.ari osszegeket kolt gyogyszerekre. leggyakrabban vernyornasra.08. de ahelyerr. old. Europa szarnos orszagaban orvosok aj~i.en. 18.ujuk a novenyek gyogyfro rulajdons.inyossdgara. mint ahogy a gyogyszeripar reszi. 2000.nlj..06 'Gyogynii\'en)..iig 2007. hogy kivonnank hatoa nyagaikar. Dr.inyirhntja a flgyelmer korunk gyogyaszaranak nag)' hi. hog)' egeszsegunk kulcsa a sajrir keziinkben vail. Szcndrei Kollman: G)log)'novenyck: az egeszsegert a hagrol1l'lll}'rol a korszc I'll tedpi. Az urobbi evekben azonban a Pejlodes ir. Csak az urobbi evrizedekbeu . A gyogyfClves orvoslas nem egyszerllen a tli nerek enyhircscre rorckszi k.Gy6gyszer vagy gy6gynoveny? Eges1. a rsik ellenszeret is valamelyik noveuyben fogjllk megralalni. hogy az AIDS.igar a rudornany mindenkori sz. 15 ..

kis merrekben van nak a novenyekben. a vinig. men sokuk nak van hasonrnrisuk. es az sem mindegy. Mindig akkor szedjiik a novenyeker. es Ielakaszrani szaradni. esedeg herbaristtit. A gyogynovenyeket szarirani csak arnyekos helyen szabad. melyeker a holtokban vag)' patikakban nem kapnak meg. llyenek peldiul a kozonseges vagy ragados gala]. a cYld(hllr srb. Elengedhererleniil fOIltos az egyes gyogynovenyek biztos ismerere. hogy a felhasznalas soran az egesz noveny. es riszra Feher csomagolopapiron renrem ki a padlason. nern gombas. Nc szerljiink sohasem robber. de ki kell szed ni a mas novenyi maradekokar. de a ferudobozban rarolr novenyt ajan laros papirzacskobais tenni. es alig kiilonbozik tole. erre jo szedcsi naptarak vannak. a szcmrnellatharo szennyezodeseket). Vegyiik figyelelllbe a nap. Nezzi·d. Gyiljees man meg kell oket tisz tirau i (nern szabad megmosn i. posran elkiildjiik onoknek. Telefonon erdeklodjenek nalunk. 16 17 . A haroanyagck egyes idoszakban csak nagyon. amelyikbeu a rapaszralarok szerint a legrobb a haroanyag. lazrin osszekorve egy-egy csornor. arnennyir egy par orrin belli! fel tudunk dolgozIli. es ha van nekunk. de gyogynovenykenr a kozonseges cickafark a legjobb. nern gyiijrik oker. a kozonseges cickafark. kipreselt leverol rnulik el csak a szeruolcs. rnasreszr nern lesz alapos a ruddsunk. ossze kell korni lazan. kCdonben is minek pazaroljuk el a rerrnesz er ajandeka it.ierto isrnerdsunker. A frissen szedett gyogynovenyeket is fellehet husznalni. felhaszn. a III it szedcunk. Napon egyediil az okorfarkkoro viragj~it szabad szarirau i. Peldaul a verehul]6 fecskefu friss. nem feregdgorr gyogYllovenyeket szedjunk Ie.ilassal kapcsolarban.iba. m iIyen szep «ijon lesziink. Kerjuk meg hozz. hogy a novenyek is eJ6lenyek.Gy6gynovenyismeret Hogyan is fogjun k howl gyogynovenyeket gytijreni? Ebben a fejezerben szerernern rnegosztani rapaszralataimar a gyiijressel. m ikor csak azok jok a bajunkra. a hold ~il1asat is. hogy m ikor szedjuk le a gyogynovenyeker. a szaraz uovenynek nines leve. aid jol ismeri az adore gyogynovenyr. En olloval osszevagorn a novenyeker fel ern hosszllsagllra. a m ikor a legrobb bennuk a haroanyag. Vannak olyan gycgynovenyek. Ne szedjiik a novenyeker mi\anyag szaryorba. Tobbszor menjunk vele a gyiijtoLlrra. mint arnennyire szuksegunk van. es vanuak eserek. eserleg a kcreg kell nekiink. A klserlereim is igazolrdk ezr a felrevesemer. men az egyreszr lehetetlen. Biikkszenrkereszren. Szarir. hanern kosarba vagy vaszoutrisk. Mi egyedttl csak akkor szedjiuik gy6gynovenyt. kessel. melyik pl. Ne romboljunk. reklamraskaba. men a Friss novenyek hamar befiillednek. Csak azr a reszet szedjiik a novcnycknck. gondoljunk bele. rnutassa meg nekunk. Csak riszra kornyezerbol es riszra. a rerrnes vagy a gyoker. vedert is van kozortuk. rnielott leszednenk vagy levagnank. a level. Peldaul a cickafarkb61 is robbfeJe van.is uran jol zarhato konzervesuveghen vagy femdobozban taroljuk. Magunkrol soha ne kezdjunk el gy6gynovenyr gyiijreni. ami nem gyogyni:iveny. m ilyeu nagyszerii elmenyben lesz resziurk. Gyiij[es elorr lelkileg keszuljunk fel a gy6gynovenyek szedesere. ill. Nern csak a szririrort gyogynoveny a jo. hogy "j61 eszunkbe vessuk " minden reszer. ha biztosan [elismerjilk azokar. a macskarnenra. es milyen orornben lesz reszunk. hogy meg tudjuk muratni neb. meg alaposan a gyogynovenyeket. Akkor szaraz egy noveny ha pattanva rorik. hogy a napnak rnelyik szakaban. A gytijtesi idon belul sem mindegy. g)'lijtsiink 0116val. rarolassal. Ne akarjunk egyszerre rnindenr rncgismerni. gondoljunk arra. rudnunk kell. Gyiijteni csak a nnyir gyiijrsiink.

En nek flgyelem. mit mivel leher Most azt a modszert irom Ie a kedves olvasok nak. es ezr haszruilom a kohogescm mcgszi"tnrerese celjabol. aranyvesszofiibol I reszt keverek OSSl. Ezekbol a keverekekhol kiriinik. ezerjofii Y. ezerj6f{i boll resz . Ezert olyan novenyeker valaszrok. Peld. nern jo osszererehi . 18 . pemerefil 1 resz. Vag)': borsrnenra 2 resz. Alaposan osszekeverern 6ker.beverelevel kell osszeallirani minden beregsegre a teakeverekeker: mindig azonos hatasll gyogyFClveker keverjenck ossze egymassal. luifu 1 rcsz. mezei karanglevel 2 resz. rnelyek koellen j6 hanisuak. felfllvodik collik. men az egyedi teak nuir nem osszekeverni? Gyakori hoges h asznalnak. Ilycnek: rnarrilapu 2 resz. Feher pemetefii 2 resz. ara nyvesszofil I resz. Erre a celra borsmenrabol 2 resz. resz. Vag)': aranyvesszofil 2 resz . rL"tdOfii1 resz.iul: keszften i akarok a 111[1r nagyon makacs kohogesernre reakevereker.in 1 resz. cickafarkfu I resz.e. hogy osszerevoik azonos haroanyaguak. Nern jol Jlllikodik az epeje. adnYl' a koleszrerinrermclcse. cickafarkfii I resz. Ugyan igy mas. rejes erelekec nem rud enni valaki. Mrisik pelda: kaposzrafeleker. arnir a gyogyids celjara keszulr reafuvck kivalaszrasanal ranu lrarn a nagymamatol. erre a beregseg- re vale gyogynovenyekbol is lehec reakevereket keszireni.Mit mivel keverhetiink ossze? kerdes a kezdo gYlijtok reszerdl. bkukkfti 2 resz. aprobojrorj. es minden eserben inunu nerrisiro fLivet is reszek hozza. nem j61 indul az erneszrese.

hogy lassa. A rermeseket.ilara riles! 20 _J 21 . 12 oraig azrarjllk mesz.isu gy6gynovenyeket magukban isszuk. amig lueggy6gyulnak.5 dl) tea kesz. Hideg vizes aztarassa] csak keyes gyogytear kesz it ii nk. melyekben sok a kovasav.ilj. 4-5 oraig azrarjuk). gyokereker lassu tiizon 3-4 percig f6zziik. Ez min- den eserben Ie van irva a gyogynoveny ismerteresenel . lrrigalashoz) egy pupozorr evokan. urana heri egy csesze tea eleg "emlekeztetonck".menres viz ben) papsajrfelek (hururoldrisra.. nern keverekben. borogattishoz. Mergezd gy6gynovenyek A gyenge harasuak kozott melyeker csak mcgharrirozott is vaunak azonban olyanok. es gyogynovenykevereket is fogyaszt. 15-20 percig lerakarjuk. A mergez6 gyogynovenyek haszn.inos szabaly itt.ik rcndszereseu. Ez is minden esetben Ie van irva a gyogynoveny isrnerretesenel. egeszsegvedonek. Mind [orrazasnal. bogy G bet fogyaszras uran G her szuueret kell rarrani. ilyenck a csipkebogyctea (meglnilesre.5 dl vizzel. kergckcr. A gyogynovenycker harorn karegoriaba soroljuk: I. mind f6zesnel es azratdsnal egy csesze reahoz egy csapo['[ evokanal reafuver veszunk egy csesze (2. Egy liter reahoz (furdovizhez. Ha az eros hat. utana leszurjuk.:ibol. es leheroseg sz erinr erkezes elotr fogyasztjuk el. milyen hatoanyagok vannak abban a teaban.tal. 6 hernel rovabb nem szabad inni. arnit haszruilnak. A nyugtato reakar (orba ncfli.isra. AI. Ebb61 a cclbolmindcn gyogynovenynek a haroanyagair leirtam. en [rjak ki a konyvbol. Gyenge hataSll 2. Eros hatasu 3. es adjik oda a kezeloorvosnak. cicrorn fli) lefekves elort egy feloraval kell meginni. ezt minden eserben mondja meg a kezeloorvosanak.A g 6gyteakeszites alta anos szabalyai A reakeszfres alralanos szabalya: egy csapotr evokaual gyogynovenyr vag)' kevereket leforrazunk 2.iresehez. a csala nr es a zsurlor. csak rneghardrozotr ideig szabad haszualni oker. PI. idcig szabad inni. a feherfagyongy-rea (vernyornas-i ngadoz. merr a vese nehezcn dolgozza ki a kovasavar mag.il tearli szii kseges. 6 oraig azracjllk). Enyhebb beregseg eseren a gyogynovenyr vagy kevereket csak addig haszn. Fontes tudnival6k Amennyiben orvosi kezeles alan all valaki.

in. ami segit az egeszsegem megorzesebeu. cicromfu. aprobojrorj. aprobojrorjan. el. borsrnenra. Ekkor egy nagyoll a gy6gynovenyeket kiesi mez zel (csak szMG. Vag)': galagollya viragos . Mi nden reggel keszfrek magamnak masfelliter teat Llg)'. 01'brincfii. arnire az egeszsegveda naprarban leirrak szeri nt eppen SOl' kcrill. kozonseges vag)' ragad6s galaj. rnalnalevcl.sbollevetr vizzel leoncok. kiv. aprobojtorjan. PI. aranyvesz- 23 . Mindegyik keverekbe regyenek egy keves ezerjofuver.igveg. es sokszor csak egy [elora mulva sz ii rorn le. A maradek fel liter fordsbol [evert vfzbol cgy-ket csesze rear keszirek. hogy az elore elkeszltert elvezeti teakeverekbol egy PllPOZO[( evokanal fiivet egy liter ford. es azr mar nem Izesirem.ilo mercgtclcrurd. tiidOfii. szu rokfii. szederlevel. Igy is marad benne haroanyag.iljek egeszsegiikre! hare- 5-G-fele 10-12 gyogynovenyr keverek ossze eg). Meg egy pelda: kakukkfii. joizu gyogynovenyek Mai napig rendszeresen haszualorn tidfroitalkenr is. napra valor. Vag)': macskarnenra (ez mezzel) izesiteni is szokrarn.Dditoitalkent hasznalhato. szederlevel. harsfavirsig. nyirfalevel. Amint liirj'lk. lnifii. Mib81 is all ez az udirciral? Minden esetben csak 'nalam kapharo) malnalevel. sza mocalevel. citromfii. mindegyikben nilsulyban vannak a j6izli novenyek. berakarom. kakukkfd. Ebben az esetbeu ez nern baj. kakukkfii. [odormenra. Vagy aprobojrorjan. de mindegyikben van egy-ket olyan noveny is. Ez urobbiakar csak 20 pereig azrarorn. mel). horsmenra. de ize beleolvad a robbiebe: igy rudom anyagaival Kezdjek az iidiniita lkeru hasznalr gyogynovenyek az egesz szervezeremet karbantartani.enl8 aranyban. v.lltifii. amelynek reaja nem j6 izfi.

A ferfiak- 24 I 25 . esce egy csesze bodzahajtas vagy gYLljtovanyfii vagy kutyabengekereg. csinaljak.!llRIGYEl<RE Egy csesze kozonseges 08. meg es hasznriljak . 16.ivrajekot ne erje a viz.-07. 16. A sz. az savcsokkenro. ida alarr egy CdOfiirdat is javaslok cick a [arkbo l. Hrirorn naponkent tisztfrrisra reggel etkezes e16tt egy cscsze tel. esetleg szenna.\1 az 50.iskana] feher fagyongyor (level es sz.ngadozo a vcrnyomasa.irom napo nlcent reggel egy csesze kisvi ragllfLizike rea. Ha nines Friss csalan. A fiirdovizhez 5 lirer rear ontsenek. n. reggel egy csesz.inrju a csa lrin .lt javaslom A 2. rovidebb ideig lgya a re. arnelyi k reljes k iiuirest csi Ezt elerkorrol fl'lggetlenCd k iveve a 14 even alul i leanyokar.ES V. ev ko rul ieknek h. fagyongyrear igyon.ESRE Harornnaponkent orb. .ERDEMES! OS. 01-02. szedjen. 01.i r) te sziink. Elkeszite si rnodja: 2. i. 14-ig teriska na l Fiivet regyenek.incfiitea. 07. kakukkfii- 05.Egeszsegmegorzo naptar Ezt a gyogynoveny~haszn~ilati rendszert hll5zvalah~iny eve hasznalorn eredrnenyesen. 03. Ezek kozul azt valasszak ki magukuak. Kerern. 01.e kakllkkfuvag)' Egy nap hashajrokura. 19. aki tud. gondoljak 06. 15. Ezt a magas vernyornasra igyak Akinek alacsony vag)' 07. 31-ig NOI ES FERFI IVARSZERVEJ( EROSiTESERE OS.savrulrengese van -.15. A friss novenyek hatekonyabbak.-06. 14-ig SZfV. IMMUNEROsfTESRE Minden vag)' ragadosgaJaj-rea. de ebbol nern lesz scmrni baj. de robber ue igyanak belole. 30-ig vag)' ragadosgalaj-rea.. A naknek harom naponkenr egy csesze cickafarkrea elfogyaszras.-06.-07. Lehet egy csesze kakukkfuvalrogatni is. J'. 30-ig MIRIGYEKRE Egy csesze kozonseges vagy 01'- TISZTfTAsRA Minden reggel crkezcs elott egy csesze csal. 31-ig vag)' ragadosgalaj-rea. ERTISZTITAS Haromnapon vag)' normal kenr egy csesze galagonyarea.i nleveltea. a SZ<hClZ is jo.5 dl viz hez csak egy csuporr BELKIORiTESRE 06. Fiaralabbalcis fogyaszthat- vagy orbaucfii- i:ik 14 cv telett. Neki 4 naponkenr feherarvacsalan-teat kell in ni.-08. IMMUNEROsiTESRE f-Lhomnaponkent tea reggel. Ennek k05z0nhetoen 80 evesen is egeszseges vagyok.-08.-05.ES EPETlSZTfTAsRA Ilyenkor viragzik az aranyvesszoffi. hogy nem rudoru rncginni a 501:011 koverkezo teat. harrnadik eserleg !lap egy csesze valrogarva. Aki nek a gyomrar b. ba ncfurea. IS-ig MIRIGYEKRE Reggel egy csesz« kozonseges 06. 20. IMMUNEROSfT. 1 liter reahoz 1 evoka na l fll kell. El6fordlll.it.5 dl lagy vizbe egy re. Ez a larr az MAJ. na I a belei k ben.ERNYOMAS. 07. 01. 12 odt azratjuk es lesziirjiik. 07.

Elkeszires: mint 07. 10. 14-ig IMMUNEROsfTESRE..-01.~kik maguk g)'lljri. 16. 03.iilt rea. Y2 resz okorfarkkoro-virag.incfiikukkfuren.·-11.lJcf{ilevelvagy gyokt~rbol kesz.. .iromnsponkenr Eg)' kesziilt tea. 16.15.isk arear mindenki iharja. 0 l-jen bevalt. NYUGTATASRA. A kozbeeso negynaponk<~l][ egy csesze paszrordskate.-01. HOLYAGEROSiTESRE A n6knek 14 eves kor Feleer hdrornnaponkent egy csesze cickafarkrea.15.01-02. TlSZTITAsRA 01.MU NEROsiTESRE Haromnaponkent reggel egy csesze orb. 09. A savtulrengesben szenvedok haromnapoukenr a csipos csalan helyert feher arvacsalanbol kesz it sek a relit. l\ilIRIGYEKRE Eg)' cscsze kozonseges 10. 11. kiverel meg h. 16. VERNYOMASRA Hnromnaponkenr egy csesze galagonyarea. . AI.15.ltegeszsegiik vag)' meg6vasa erdekeben. 30-ig NOr ES FERFI IVARSZERVEK EROsfTESERE. 16. BAKTERIUMF ERTOZESM EGELOZ.kfil- 10. 12. BELKIURfTESRE Eldrre valo este egy csesze eros hashajro tea. 14-ig IDEGEROSfTES. merr ebben szerintern cobb . elso hercn minden vag)' nnpokon.is MiFii. a masod i k beten fllte'l.inlevelbol rarralrnaz. TISZTfTAsARA igyanak meg regge1 haromnaponkent egy csesze teal. A fiaral emberek a kuranak. csesze ezalo] a ket csalaukura idoponr naljak javaslorn is lenyeges.\zni kell. BAKTERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy cscsze menta tea va lamilyeu mcnrribol. MIRIGYEKRE Egy csesze kozonseges 09. 14 ev alan nern az egeszsegmegorzo gyogyniivenykllrk 26 27 .15. 01.incfiirea miudennap reggel erkezes elotr. 01.l. 14 ev feletriek is fogyasztharj. 30-ig TUDO ES LEGUn tea.5 dl vizhez csak egy csaporr reaskan. 16. hereu egy csesze orb. Fagyongyhelyert paszrorraskatear is leher inni. 31-ig SZiVlVllJKODESRE. 16.-02. Ezr a magas vag)' normal veruyornasunk igy~ik. 31-neI. 01. BAKTERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy csesze valamelyik mentatdbol. 1 resz rnartilapu. Harem napoukent este erkezes elorr egy csesz« tea az alabbi osszererelben: 1 resz Ijl1dzs. [omenta is nagyon sok bakreriu molo mentyIr MEGELOZESERE Egy csesz e valami Iyen mentatea. De a vadon rerrno vizi menta. 02. 01. NYUGTATASRA masodik nap esre lefekves elotr eg)' esre egy csesze ci rrom- cscsze orb. 01.FERTOZES MEGELOZESERE Eg)' csesze [odor.-09.lr 2-3 percig [ozni kell.Ferli. . 30-ig ALTALANOS TISZTfTAsRA M i. . esetleg valrogarva. Haromnaponkent NYUGTATOMAK vag)' orbanchl- egy csesze kakuk. ameiyik 07..20.-03. ~. A 2. 03.i n luiromuaponkcnr reggel egy csesze kisvinigu Fiizike tea.k a gyogynovenyeker. Az egeszsegmegdrzo gy6gyniivenyhn3 eg)'es eleruei r ossze lehet cserelui sajar elhararozasuk szerinr.ESERE Egy csesze menrarea valarnilyen menrabol. 14-ig IMMUNEROsfTESRE I-h\romnaponb~nt reggel eg)' csesze kakukkfuorbancf(itea. 16.ibol.-09. vag)' ragadosgalaj-rea. neg)' her helyert csak ket he rig isszak a teat. '. IMMUNEROSITES~E. ha a felet rnegcsi- 12.15. ezr forr.15.-03.akn. 31-ig VESE TISZTITAsARA N).09. (- vagy ragadosgala]-rea. mint a galagonyar. BAI<TERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy csesze menrarea. . . BAKTERI mindennap.. 01. 30~ra osszerillitorr reakeverekbol vagy ragadosgalaj-rea.inchi-.-10. NYUGTATAS Az els6 heren minden masodik Llap egy csesze orbancfiltea esre lefekves elder.il 50 eves kor ur.-04.Lrfalevelbol igyanak teat reggel. es relen a meutatea. 04.-04. 02. 1 resz rCld6Fii. 01. 03. 30-ig VESE ES HUGYUTAK A mezei zsurlobo] 02.ES EPETISZTITAsRA Haromnaponkenc egy csesz e gyermeld~\. 02. Akinek alacsouy vag)' ingadozo a veruyomasa. abbol a gyog)'niivenyb6J.vagy borsmeut atea. Ezzel egy eyre nagyoll sokar rerrek a S~lj. 04. 14-ig IMMUNEROsfTESRE EIs6 heteu eg)' csesze kakukkfiitea 01. Az illaros macskurnentar azoknak irta m le. mert a bennLik levo menryl j6 bakreriu miilo. A tel i honapo'c ra azerr [rra rn a menrateakar. 14-ig lDEGEROSITESRE.15.-12.il n6i es ferFifiivet tegyenek.-10. 16.-02. MIRIGYEKRE Egy csesze kozonscges 04.nden reggel egy csesze csal. 04.-12. 02. 28-ig MAl. A gyiikerte.31. fagyongyrdr igyon. Elkeszires: Ieirva 06. Ez a lnrr az i. fodorrneurabol vagy i llaros macskameur. eserleg vrilrogarvn. 01. 14 es 30 kiizorr Ezekuel az eleg. eserleg valrogarvn. a masodik UM.-07.ik. I4-ig UvI. 30-ig Harornnaponkeur erkez es elott egy csesze tea a 10. A rnasorlik hcren minden esre egy cscsze clrromfiitea leFekves elorr.do alarr egy Cd6fClrd6t is javasolok. VERTISZTITASRA Minden neg)'edik nap egy csesze kakukkfiiorbancf(Irea. A pasztorr.!-~g .-10. vagy ka12. 03. 30-n<il. BAKTERIUl'vIFERTOZES 03. . azaz ket her helyctr csak egy hetig.1 menryl. 16. es ez.ilra] segir a natha megelozeseben.-06. eserleg valrogatva.

GYOGYNOVENYT? ~ ~ NAPJAINK LEGGYAKORIBB I3ETEGSEGEI IS KEZELHETOK. MILYEN BETEGSEGEKET MELY MODSZEREKKEL ELOZHETONK MEG. MEGELOZI-IETOK. TDNETE[K ENYHfTHETOK A GyOGYNOVENYEKKEL. Iv[[T MIRE IGYUNK.MELYIK BETEGSEGRE MELYIK .. 29 . EBBEN A FEJEZETBEN ARROL tRUNK.

fellangyosfeva fogyas1. mas neven kaningkoro vag)' vad cikoria. Az alma szab.) A legjobb rnegoldas azonban az. Az allergia kezeleset a risznrokura folyrarni. a cickafark Az elegeelen belmiikodes kovercezrnenye a szorulas. (Egeszben fogyasztva hasfogo. ahogyan kellene.'lri(o hanisu. A nuisi k hashajro. vag)' egy oran keresz tul ]00 "C-on valo kezeles uuin lesz Fogyaszthat6. Erre a borbetegsegre is jo az [Lrifi!: a friss leveleker megrnossuk. <1Z egy heten egy tOuon esre egy csesze mezei karang-gyokerer 30 l 31 . Ez a g).ill. lassan. ezerr kell bolrban lllegveLlni. a citrorn es a nara ncs. sok zoldseget. hauem rendszeresen. Ezt sem szabacl sokszor hasznalni. a k iserkeuo nedver r.lval ki kell uzniink minden lerakodorr Idros allyagor 1I)t] rokrendszeriinkb61. melyer Regen reggel i 2 d I langyos viz fogyaswls.iul a rnusrrir. JegaJabb eg)' evig kell folyarnarosan uran az lLtiflivel kell de hantolarlan gabonal:eleker (pl. megelozeskent is ajanloill. men a vcdeEgy tavaszi risztitoklll'. rnelyek kel erosirherjilk fu nkciojaban z avarj.ir szervezetiinknek Aranyer (SZEKREKEDES) kulonleges medon ke!l elkeszfren i: hideg vizben azratjuk 6-8 odn keresz rill.ik a mesrerseges <lllyagok. Csak szakuzletben szerezzek be.l is korhetjiik a sebes borre. A harrnadik szeklerlaz iro gy6gynovenyi'lnk a mezei kntdng.lt is java solcuk az embereknek. Vannak gyogynovenyek. mel). k III es nern ragadunk Ie a reve mozgun i ndennap.ilobb gyogYllovenyiink. eleg evenre kcrszer. hogy az i rnmu nreudszcrii nk nem Llgy mukod i k. ha <1Z erkezesiinkkel rendben tarrjuk az emeszresunker. Ha makacsabb ekcernaro] van szo. Ekkor egy reaska rui l fLiver kell ker es fel ell forr. de kovasavrarralrna rn iarr G hetnel huzamosabb ideig nern ihato folyamatosan. legahi. az a Irna.i lyozza a belnuikodesr. llj keleru beregseg. de vanuak gylimolcsok is erre a celra: a szi lva. papri k a . Ilyenek a csipkebcgye.ir.ija a z elecema.l l I i! Allergia A Fel viLig allergias vala mire ruanapsag. A hashajrokra nem jo raszokni. a gyogynovenyek kozii! a cyukhur. C-vitalllint rarralmaznak. mrn. luitso oldalukar megnyomkodjllk korommel.bb rermcszeres anyagokat. Ez a noveny csak nagyon kepes elmu laszrn ni az allergi. ennek elegnek kell lennie.ogynoveny azonban nern ki.ikenjuk a borre. A fl'tszerek is lazirjak a szeklerer.isban leva vlzzel Ieonten i es esre meginni. de ha maskepp nines szekletuk. mel).ejuk. egyik lcgkiv. reszelve szeklerlazfro. gyakran aranyer kialaklilasahoz vezet. es a ribizl ilevel. a szolo. szorulas es hasrnenes eseren egyanlm j6. f07.cle- immu nrendszeriinket.is. erneszresjavuo. egyik megjelenesi lorru. A norma lis belrnukodes alapja a helyes nipl. ami kiiirito hanissal bir. elsosorban azok. Eloszor is segireuunk kell saj. allergia sokfele lchcr. Csak ket nap egynuis unin igyllnk meg belole egy cseszevcl.ar) rosros zoldsegeke[ kell fogyaszrani. A tudorn iny egyik nagy rejtelye ez a napjainkban oly gyakori. Kivalo ud iroira]. es ez reszbcn azert van. Terrneszetes forrasok a szeder. egyevi . kezesben. de akar egesz ejszaka is. ez is csinal szeklecer. Oka az . Az egyik legerosebb hashajronk (egyenereekti a szennaval) a Iwtyabellgekereg. du ru mbuz.ilkozas: elegeudo rostos anyagot. arnelyek sok A1. a gYli/tovdl/Jjll. EIs6 lepes egy jo alapos "rakaritas". es azokar is valtogarva. ejsz akara r. Sok vasat es C-vitaminr tartalrnaz. Cyogy noven yek kel is keze Ihe rj ii k sze kre kedesii n ke t. ugyanis a kuryabengekereg mergezo. A riszt iroku rat vegezherjiik csalannal. kec fogyasztllnk elorr. Akinck al kalOJllmal rendszerrelen a szekleru rirese. mint pelrl. hanCI11 elsosorban szekletcsindlo. gyogyfiiveket haszualjanak.

• korpris j~jbiJrre. es cgy-ket rorryanas urau leszurjiik. ne hClijon lei. Felv. egy kis rneleg vizet at: cd6fi'u'd6 vizehez. Minden szekeles es fiirdes ur. arnen nyi ellepi. amfg <1Z aranycru nk gyulladrisa el neru mulik. hagyj. Este egy cscszeve] igyanak meg belole. hegek elmulaszuisdhoz javasoljuk az orbdl1cfii.it. Ez a noveny frissen alkalmazharo csak.ikat.ni. Hilrdben t arrjuk. rnajd osszesodorva a vegbelnyflasba helyez.ivallefekves elot t. lesztirjuk.illyai.. hog). egesi sebek es azok hegmaraclv. OrbincFiiolajjal sikercsen • nnrancsbcrre. Ezr ~HCdofL'trdat mindeunap megisrnercljuk addig. a beszfvod.( j6 gyulladasgatki. Nagyon enyhe hashajco hanisa van a feher akacvi d.in a vegbeJnyilast bekenjuk ezzel a kenoccsel. nuiteti kezelhero a visszer is. kuzben rn indig out iui]. Este alkalrnazzak.Ii . Naponra 2-3-szor kenjek be a kerdeses borfelLderer egyenletesen. nuisnap egy csesze csalrinreat szinren ehgyomorra.\lhato. Keszfrsenek naponta egy friss cscsze teat. Krernkeszfresre a cickafarkvirag is baszn. Kozben mar lehet kezdeni a kulsoleMlndenfele ges kezelest is: • pattallrisolera a /dizihmiges gatajb6! kesziilt teavallemosasc. A Fliss cickafarkot es koromvirigot annyi zsirral forraljuk 3-4 percig. urrina a masikar. a kiserkeuo nedvvel kenegessek a barna folrokat. reggelre lesz szeklere. esedeg verzo aranyerrc egy langyos iilMH rdo llagyon jo harassal van. ezzel mossak <1Z arcborr napoma tobbszor.okerre3r Iozessel kell elkeszueni! Leiras ralalharo a "A gy6gyteakeszires alralanos szalxilyai" c. Torjek meg a novcny szartir. A begyulladt. Naponta kerszer cserelni. hogy ket liter fordsban leva vizzel leontunk ker evokan. Husz perc utan lefeksztlnk. • barna [oliola« a uerebulld ficskefil sz. ne Hzzunk meg. Borbetegsegek (NARANCSBOR. torekeny barre szinren az orbancfilolajat aj. nern dorzsolve. Lehet az aranyerrc kenccsor is kesziteni 2 resz cickafarkbol es I resz koroll1vidgbol. Sz. hajhulld. meg a zrirogy{iriin beliil is. Tobbek kozort a kerneny. sziirjek Ie. Ezt llgy kell csin. haszualara eseren nem tauacsos a lakasr elhagyni.inljuk.lndekosan nern irram a bodzahajcisrol ruinr hashajroro].lk a llni 15 percig. lOOTESEK. olaj.ijriva]. Figyelem.rra cSI1lti1lgydidndb61 kesz irerr obliresr ajinlunk mesas man. men az nagyolJ drasz rikus. es aruikor Iangyosra kihult. lDOSKORl nORFOLrOK) borproblenw elsosorban belso eredeui. ben kezelesiikre eloszor egy alapos rlszlrokurar javaslunk 4 heten kereszrul a di61evel es a csalan te:ijrivaL Felvalrva kell inni a ker novenybol keszirlt te. Ovaros:tn beleulunk. egy ol. nehez szekler vezet az arany- er kialakulasaboz. 32 " ad 33 f .irrljuk. A cickrifar/~!.i lrva haszruiljrik a diolevel re.iln i. 10 percig lefedve tartju k. fejezetben. A level hatoldalrin a vastag ereket meg kell koromrnel nyOJll kodni.3 percig kell fOzni -. Megelozese legegyszeriibb a rendszeres szddetrol valo gondoskodassaL A mar kialakulr aranyerre a sebgyogyfto tltifitvet aj. iilofiirdo vizehez hozzaadjuk.ll cickatarkor (ebben leher rerrneszeres rnennyisegil vinig). eslefekves elorr igya meg. egyik nap egy csesze dioleveltear ehgyomorra. Sziraz.gnak is. a csaLing). MUTETll-lEGEK. egyik alkalommal az egyiket. reggel es este. Ker-harom napi illL:\s uran ujbol felforraljuk a zsirt.is uran a felesleger roroljek le. de nem torolkoziink meg.iranak nedvevel vale ecserelesr.

gyulladascsokkento. Afrika orsz agaiban a cu korbere gek sz. melyekben fr6jllk a rea harris. llyenek ral. a Cll korberegseg megelozesere is j6k. anyagcsere-betegseg ugyauis nagyoll osszererr. 34 35 . szovdd menyei nek keslelrereseben sokar rehetu nk a helyes t'lphil kozassal . es sejresek szerinr az elluzas. a feludrr lakossag 30%-ar eri nr i.ival is kezelhero). Mivel mi nelketten cukorberegek vagyullk. K.kenro. anyagcsere ll1ukodeser segiti k.s arnelyer valroz o expresszivirassal megjelcud kiser. Immunerosfro hatas<1nal fogva oszronzi a szervezetet a fokozort vedekezesre a karosan magas cukorsz inrrel szernben. a cu korberegsegeben bekoverkezetr jorekony valrozasrol tudostr. orbancf(l (hyperici herbal elsosorban kedelyjnviro harasanal fogva j. melyek at. a cukorszinrje lejjebb menr. vizelerhajto. rest mozjnissal. [elenleg a vilagon 300 mil1i6 cukorbeteg van. Mosr abbol a szamtalan koszondlevelbol idezunk. dellnfci6ja a koverkezo: "olyan komplex a melynek hatrereben reszleges vag)' reljes inzulinhiany . A kat.lr az ujabb mersekelr: kurat. Szerencsere MagyarorsI.6gyiralli.isolo s7. fonros szerepe van az errendszeri sI. szabadgyok-fogo harasa miarr kiernelkedo szereper kap a szovodrnenyek kivedeseben.ilharok a Diabess-Cyorgyredban. Kanadaban elck or eve. maj.isik nev: gluk6z inrolerancia. Jelenros krornrartahna szabdlyozza a vercukorszintet. vercu korcsok.ima a ma i 7 milliorol IS milliorn fog nOl1i 2030-ra. a barricorn k iprob.ingk6r6gyoker (cichorae radix) legfourosabb haroanyaga az inu lin. akriv elerrnoddal es gy6gynovenyekkel. Norvegia.es/vagy nagyer-Id rosodasok kisernek.ill. es Onre gondolok nagy szererettel. AI.ik. a novekedes A fejlerr orsz. 130 ezerrol 207 ezerre josolhato. a meregtelen ircsbcn.igokban. rna 500-600 ezerre becstilik a cukorberegek sz. Awk a novenyek. a k kor Illegi nog. a varharo novekedes 20%-os. de a hajlaru is fontos szereper jarszi k.es epenuikodesr serkento. mcrcgrclcnfro hanisu. Ec-u«.lncfiigyoker (raraxaci radix) erneszrest el6segfto.is epermi kodes ugyanLlgy resze.ir resz leresebbcu raglalja. es meg rna is rejrely az orvosck szanuira. Nem rudj.erepe a I11Ltlr zazad s Evek ora sokan isszrik rendszeresen a Diabess-Cyorgyrear. AI. A fekete Monya levelenek (rnyrtil!i folium) SZCllhidrar-metabolizrnusr befoly. Mar az okorban is isrnerr volt. de ha kicsir srrcsszes napom van. Csokkenti a vercukorszi nrer.\1- kozorr vall. Mcgeldzeseben.isok eredmenyekepp hamarosan fekiltja egy m. N agyon val kapcsolatban. ralaban Srfrvrfr 5-6 Kozel 20-as cukrorn 10 ala rnenr le. Naponra iszorn a rear. Ker ripusa van. T.isro] es az elermodrol. . L. A ki lacasok karaszrrofa lisale a Fekete konr inens.ir.ig is a kozepmezonyben roglal helyet..Cukorbetegseg A cukorbetegseg allyagcserezavar. emellett megszunteti az idegesseghez tarsulo pszichoszornarikus panaszokat. vizelerhnjco. 6 V<lSarolt ." Napjaink egyik nepbeccgscgc.imar. nern rudjak g). es an mondra. ota ismerr. A cllkorberegseg dell nfci6j.. A nepi gyogyaszat regata haszn. mirol a lu kul ki. melynek III iikodesc a koverkczo elveken a lapul: A csalan (u rr ica dioica) levele verrisztiro. -J/e v.irosodas megelozeseben. mine pI.ilja a ClI korberegseg kezeleseben. kialakulasanak. Fontos szerepe va 11 a majk.1 Gyorgyrdb61. es beszarnolnak az ererl menyeik rol.hszi k szereper a sokszor depresszioval is jar6 cukorberegseg kezeleseben. m i nr a cukorberegseg maga. N. Isrnerosom sok j6t ha llot ta m a Gyorg)'te<\a cukra miart vasarolra. az I-es (inzulinfiiggo) es a II-es (tablerr. a hib. A gyermekI. az egyik legalacsonyabb glybelll iris indexii osszererr szen hidratvegyuler. Egy baratorn most iort vissza Magyarorszagrol.ilra a Cyorgyre.ovodmenyek es a reti nopatia megelozesebell. es ez a szarn 2030-ra megduplazodi k. Kialakulasa robb rcnyczorol fLigg: leginldbb a raplrilkoz. Htilasa n koszonom! R. Percenkent 6 ember hal meg a cukorbetegseg altal okozotr szovod menyek kovetkezreben.

Igaz'lbol (sak herek Il1ldva v<ircunk volna eredmcnyr. Nekem viszonylag magas voir a cu11-13. J.it.. Z.ta revekeny- nehezen vagy egyalralan ncm gyogyulnak..5-10. Zs. Kb.trosan pediku rozzenek. dlabeteszes ges elegtelenlesz.ihoz vezetnek. Egy reszer vagjak fel aprora.ibat terdtollefele diolevelbol kcsziilr. Mindev. agy . tiszra.1l6dotr.ertheca m6don . aki cu korbcreg. B. szoros vercu kormeresek kon [1'01. kezeljek azt diolevellel: mosogass. I107. Szartrsak meg szellos. es ezr eveken ar semmivel nern slkerulr elerni. es gy6gyszeres kezeks alatr all. de fogy tam is a rea iv. a barna rozsdafol tos level ncm j6. viselrerek Oil ir.OZlSO. keszirmenye. NflgYIJJzsoIIY. .\r a megengedetc erteker. a Illasodi k bogre LLr. Az erek besziikulese miat t a verkerina Libon fekelyek alakulnak ki. megrendelni neki ezzel Could E. z. ez. leverr vlzzel. hogy normal dieta mellett egyreszt csokkenr. 2 csooriilok 36 37 . Az elso bogre ucani napon 5 eg)'seggel csokkenc a cukorszintje.ir egy par heren belli! larvanyos ered rnenyr hoz. Napollta Friss f8zetec keszitsiink. C. sz.. l'o71tgcJlaSJ'zisztclIs. MindellJ.b.. T. megscm bnruk A cllkorbetegseg lin. es m iot a issza a edt. j6 eros reaval. valrozasr hozorr. egy h6napja taUlta III a Gyorgyteara. Diabetestdja csodar rerr edesany<llll Hi hererlenii] j6k az eredmenyei... a tavaszi diolevel nern haszn. viszout llgy n'i ni k. Pees Edesanyam inzulinos. Budapest korszinrem.J .5 kozarr v. de arniora az an (eaiat issza. K. Ilyen kedvezo erreleek escrcn lassan szoba joher a vercukorsziut-csokkenrf rablertak eddigi adagolas. Viseljenek kenyclmcs cipot. vaszonzacskoban drolj<ik.isresZ[ <illand6sulni L\rszanak ede. Nelulny here. A rea igaz~\n nazv _ ". eddig nagyon bevalr. Tobb mint ket eve Fogyasztom a reakevereker. de ezr eddig is rerrem..Kiildene B. Edesanyarn es a magam neveben koszonjuk Cyuri bacsi tanacsat. Persze dierazom es gy6gyszert is szedck. es mriris javult a cukorszinrje. D.5 kozotr.i. mclyek es sokszor a keru!ni kell kesz lretr gy6gyrdt. meg hornokban vag)' puha gyepen sern. Csal. Ezzel <1 fozettel mosogassuk i\ h~bszAra( a labfejer naponta h. ami nalam mar neluiny nap win is igen j6 erecimenyeker a cukorszinrem esz revehetoen kezdert csok kenni.E. Dioleveler gy6gyszemirakban.5 kozott F. tip 10-11 veretkezesek udn S. nagy risztelerrel R. nem rudoll1. parnutzoknir. ket here issza. I vole az CrIck. 'The tea really made a big difFerence. es sikerulr is megszabadu lnia. gy6gynovenybolrokban vasdrolhnrnnk.ilva ingadozik a szinrem. Lib csoukolds.::eppen reh.7 volt. Az egy hete tarto Iogyaszras ut~\n vercukorrnercst vegeztllnk. es 2.iromszor-negyszer. P.. G)lOI" . T M. Gyakran 14. egyik gyakori es sulyos szovacllllenye az bib. hogy C7. Tiszte1t Gyuri B. hogy osszefLiggesben van-e. Jelenleg 5-8 kozott moz ognn k az errekek. eddig ketto for d iaberes over a year ago for my father.9. cukorerrekeim teljesen l1ormaliz. G. Ha peclig mar kialakult a seb.imunk. Egy ismerosomrol kaptam ker dobozzal... [mil' kevesebb iuzulin kell.iraz helyen. es .ilhaco. Pies Szerernbn maggal. Az ertekern: 8.ik a Fekelyes l. rudja es az Onok tdj...i n.. es 8.lejjebb egyCm cobb kg-tol rnenr a cuk ra.-fle L. ami t kb. Balatonnlnuidi Szeremek zacsk6 nagyon cu korberegsegre hatckony az Onok Ourol 4 Sz.inak rarrani a cukorertekel<er. ~olrl11emes.lll1 cukorertekei. Nagyon halas vagyok Onnek ezert a csodaszerert. E. Egy nuisik rnodszerrel is hatekonyau gy6gyithat6 a fekely: a lefornizort majd lehurott diolcveler tegyek a nyilr sebre.a keclelyallapota is. Sziovellifl I have already ordered from you the rea T Zs. vag)' a folotri erteket produldl. U lasaval. kozel 30 eve cukorbereg. igy a Cli krom 19-rol IO-re csokkenr. tegnap pedig 4.. megsem segircrt.Gl[ ~ellett beadnonl ket f~ljta inzulinbol. sem lepi . Gyomaeudrdd Nemrcg rendelrern Onr6l Diabess cdcsanyamnak teat cdesapam nak. Ov. -14 kozou J(ecl'kI!1JIit Evek ora mag. A diolevelrea lemos6 igy keszii]: egy melyer azora is lelkesen fogyaszt. lerakarva allni hagyjuk 15-20 percig.5 ell. Napi 3-4-szeri kezeles m.isa alan. Szeged ram Cli korbeteg K.6. 5. Jl1osOIullagytlrollrlr Korabban mar rendeltem Onokr61 Gyorgyteat. pupozorr reaskanril diolevelet leforrazunk 2. lefekves elor r.. A gyogyrea FogyaswisAval sikerulr arlagosan 6-7-1'1" leszorira ni. lll. K.. kb.sanY.ott . es az inzulinadagomat a felere csokkentertem. \'{!e would need a new supply.imomra yO\l please send us two bags of Gyorgyi rea? UvLir rendelrern robb III i nr egy evvel ezelorr a Cll korbcregsegre valo rcabol"" cdasaparn reszere.ihoz. es a kozerzere is sokkal jobb. Kisfalllha!m eredmenyeivel! Cu korsz iutem a kezdeten 8. neki. Debl'eccil Edesanyink korbeteg.7 es 8.111<11' 20 eve inzulillos Cllsegitsegevel egyenst'dyban R. melynek erreke minden elkepzeleserner felulmulra. es bizony az evek ora ll1agas cukrom igencsaklecsokkenr.8' hirCd van! Koszonom a segitseget! leszorlrani.~k meg az allgusztust. Ehgyomri erre]«: 8 hirCd volt.inak ovatos mersekle se is. as vercu korrul kiiszkodok. Hihererlen. es nagyon j6 egeszseget kivdnu nk a rovribbi eredrnenyes es felbecSlilheterlen ertekll munkaj. J6 az emesztese az6ra. ugyanis az ehgyoll1ri es a delurani vercukor erteke 7. J"N de I volrak az ereumenyeun . Negyedik a lkalomrna] rendeljuk a teat. A re. meg. egy 116napig ittarn. de hagyjanak nehany uagyobb lcvelckct egeszben is.ini napon. illctve dorzsoJj€k bele a borbe.6. drj. A. nagyon reg nem voir ilyen alacsony.ir a lib seruleseir: Ill" j. keruljek a penge huszrui lar.err gy6gyszert szeclek napi 2xl szerner.} Egy here megvasarola Diabess Cyorgyterit.ra 2 csomag Gyorgytdt?) es nuir fogyt<\n a keszlerem. Iorrasbol B. kodik. Saj!los neha most is ingadozik 5.fogyasztott<l. Ha ll1agu k szed ik.irjanak rnezfr lib. .. ~ E.ibol naponta 2 dl-r ~ogyaszrok esreukent etkezes ur. egeszseges leveleker szedjenek. B.4 lett. magas cukorszintrel de llleg igy is nagyon egyideje kiisz- Tahln azeleremet is rnegrnentette a teaja..i nr. es hasznal.lItozilc A tear haszn. sz. Ma reggela harmadik bogre udn . megrendelni a Gyorgyreac csomaggal itram.1cSi! 2 h6napja rogyaszrom diabereszteaj~\r. Uj adagra van szii ksegilnk. Ezuron szerernel~ edesanyarn reszere ismerelten Gyorgyrdr rendelni.err nagyon nagy haHval es tiszreletrel seget ilyen kiran6an koszonom veg7.

ik el a szckleruker.magjar. rok fogyaszt~sat.ir ll1egcm- vag)' megdarrilva egy kis vizzel lenyeljir.is neven lososka . de nem eleg helyesen kivalaszraui az cledell"l n keto a kon nyil emeszrcsrol is gondoskod nun k kell.ihoz hasznaljanak dlolevelbol keszult teat havonta egy-ker alkalomrnal. A kokenyrermesr vagy a lekvarr is csak addig kell enni.5 dl forrdsbau levo vizzel leoutunk. esc ten rarrsunk igyunk szigoru dierar . 38 39 .ik meg magukar. gy6gyrdkar. keyes. sos vizben fotr rizs szinteu segithet. amig a szekler normalis allagll nern lcsz. csak egy-ker percig. igy harekonyabh. fozni kell. hasznalni. mint Belhurut (HASMENES) k az ii res szenh id raHasmenes vas iralokar. fOI1[Os.I I 'LI 1 Emesztesi problemak (MA]-. junk elegenda folyadek fogyaszrasarol. hcjastul kell fogyaszrani naponra 1-2 almar. Fazes uran fedo alate kell rarrani 6-10 percig. abbol gazdalkodik szervezer unk. Hasrnenes eseren egeszben. hogy ne hanyagolj. A kokenyvirag hashajro. 15 perc unin fogyasztjuk. akar szekrekcdes esere all Fenn. Egy pupozorr re. EPE. majdleszrirni. gyomorsav-alulvagy -nihmikodeshez.iskamil szriraz dioleveler 2. akar hasmenes. J6 hasfog6 a vadsoskarnag [eija vag)' a kokeny rerrnese. A nem kielegito erneszres sz. A belrend szer mil korlesenek norrnalizalas. puffadashoz. epekohoz. Keruljii k a szensam. A vads6ska magjat meg is lehet ragni. sii n k kiegyensulyozorr !egycn: feherjeben s6kban gazdag. ha a szeldetl'1 k rendben van. Fonros. mint minden magat. PUFFAOAs. mivel azonban eleg laza. amig a hasmenes meg nern SZllni k. a majon es az cpen kereszt ul k ivalaszrjak a feles!eges es bros anyagok ar. Kerulji.iskantil vadsoskamagor megnlgunk.ES GYOMORBETEGSEGEK.c. Langyosan kel] reggdi elorr megi nn i naponra egy-kct cseszevel. ugyanakkor a vesen. lernkarjuk. Az erneszres sorau szerveink hasznosicjak a bevirr raphllckor. Eh hez megFe!el6 men l1yisegii rosror . A vads6ska . REFLUX) A j61 nni kodo ernesztes eppolyan lyes raplalkozas. Sok problemarol 6vj.m. Amit mcgesziink. Csak addig kell Az imenr litertilk az almar mint szeklerszabalyozo gyogynovenyt. A. mig a hasrnenes tart. zoldseget cs gyiimiilcsiit kell fogyasztanu 11k. es gondoskod- a he- szenh idrator rart almazzon. Egy te.i mos problernahoz vez cr: epeh61yag-gYlllladashoz. a kokenyrerrnes vagy a lekvarja hasfog6. Wgezetlil Hleg annyit. de meg rnegfelelo hogy etkezees asvanyi mcn nyisegti a felesleges kaloriak hizashoz vezetnek.

mert ez a ker noveny kiv. ebbol robber nem szabad inni. esre lefekves elorr. a hannadik heren minden 3.~g a baj.ivn l is igyanak csesze teat emlekezteroul. De ekkor sern szabad a teaivasr abbahagyn i. urana ugyanilyen hoszSZLI sziineret kell rarrani. puJfadashoz. de j6 a savanyu bor is. Radikalis vag}' eserleg m. Hat herig Fogyaszthat6 ez a rea szunet nelkl'd. Heri egy-egy csesze tear meg keJl innia.sban van. epeko kialakulasahoz vczerhet. illerve am fg a problema meg nern szfi nik. A nuisud i k heren minden masnap. de akkor null' eleg belo!e herente egy adag. Ilyen mennyiseg meg rnegelczes celjab61 is j6. pang benne az epevaladek.ig teija. Csak rnerrekkel. sz inren merrekkcl a Iekerekrive. heri 2 cseszenel lema.bb kec herig kell folytatni {lgy.inchitear lelekves elort es egy csesze fcherabevi rag-teat napkozben b. ami savfelbufogesr jelenr. Eunek koverkezreben alakul ki a gyomorideg. legfeljebb 6 heten kercszrul. mar nem eleg a heti egy csesze rea. Ket-harom her a lar t a rekelybetegseg elmulik. hogy minden nap este lefekves elorr egy csesze teat kell meginni.iuchi. nap kell iuni egy-egy cseszevel. Az urokezelesr legaLi. Ez a kura a robbi erre valo gy6gynovenyb61 is e1vegezhero ugyanilyen modszerrel.i It teat igyon naponta barrnikor egy cseszevel.ija. es a [ekely nem fog kiujuini. Ak inek rehar gYOll1or. llyen eserekben a koverkezo kt'l rat javaslom: napi egy cseszevel egy heten kereszrii I. De llgyanilyen j6 a sarles gamandor vag)' az czcrjohi rea]a is erre a celra. gyomorfekely. kerti izsopbol keszi. Sz. Ihatjak parhuxa mosan az orbancfuvel.ija is j6.vagy nyombel fekelye van.ivdlo savcsokkenco a feher akacvir.lnren k. hogy A gyomorsavt{tirenges Epeh6lyag. Akinek keves a gyomorsava.ilo gyulladasgarlo is.irvaesaLin re. esre egy csesze orb.i r epekove is van valaki nek. hOSSZLI avon kr6nikus epegyulr ladashoz ill. Az idegesseg oldasara ajdnlom az orbanch'itear: napi egy cseszevel igyon az. a stressz. Arnikor az epeholyag gyullad. arnikor mar elmult a problema.Gyomorsavtulten es. Ugyanezeket a reakat javaslorn a refluxra. Akkor is kell emlekezreronek inni a teat.isan. az eredrneny is ugyanaz lcsz. a pn nnszok elmulr.ilyto re. napkozbcn egy csesze Feher akacvirag . elegeudo hereure egyszer reggel ehgyomorra egy csesze aranyvessz6flibol keszulr teat meginni. majd a savrulrenges es a gyomorfekely. men k iuju] a fekely. Az epeholyag gyullad. az noveli a gyomorsavterrnelest. aki nek ilyen problernaja van. Ha esak a pu fbdts. eleg a srresszes napokon megin ni egy-egy cscsze rear. kulonben meg hereure egy-egy visszarerher a prob- savcsokkento a Feher . Mindker eserben javasiorn. 40 41 . epevezetek Ha az epeb61yag nern ti ru l ki teljesen.i! meg cick afark es orbancfii 1-1 aranyu keverekcvel is kell urokezelesr vegezni. igyon napi egy csesz e orb. A gyomorfeb~ly elrnulaszuisrira a Fekere nad. re I leggyakoribb oka az idegesscg.irmikor. Ha nines alland6sult problema.i.

amfg a gyulladas el uern mulik. megnyugratja es lelohaszrja a megcluzzadt m..ene[ robber A diolevelbol Meg annyir ha valaki verhfgir6 a diolevelrol.. am{g a gyulladas el nern mulik.tani.. j6 hardssal rartorn aleghare- konyabbnknak.lsokra rna mar kivrilo gy6gyszerek va nnak. tehsir gy6gyszert szed. A keserii anyagok segitik az epeholyag mukodesec. Ezerr kell enni minel robb keseru anyagor rarralmazo novenybol keszulc etelr. vagy a gyel'lnekLil1cf{t leve]e. vagy kell robbszor inni ezerj6fiivel vagy feher pernerefuvel izesiretr teat. a gyernlekLlncFli Ezeken a gy6gynovenyeken noveny is van.. haroanyaguk jobban kiold6dik. hogy valaki nek az enyhebb har. es m. nem szabad meginni belole.ijar.ir napig inni. rnerr m inrlen ember rnis. szamolni kell. EZ7.in is erdernes egy p.iskep- pen reag~1l egy-egy gy6gynovenyre. Peldaul a gyermekLincfii levele vagy gyokcrc. mint az endfviasalara. de azcrr nagYOll keIl vigyaznllnk d. nem Ierrozesbdl credo gYlllladasokra eredrnenyesen hasznalharok az alabbi gy6gynovenyek. de legalabb addig. Ez utan a harem bet uran luiromnaponkeut egy henapig felvalcva egyik alkalorn mal cickafarkbol.lI) igyanak egy honapban legalabb egyszer a gyermeklancfl\ gvokerebdl fOzott reabol egy cseszevel. utana a kurat gyermeklanchi-gyokerrel kell Iolyrarnl addig. gyokerebiil keszult teat akkor is inni kell a kura alatr. az. azr is csak azaz kernaponkent egy cseszevel. napi ket cses7. AlraLi. Azcrr j<1v015010111..hogy eserleg probri ljanuk k i L11~lsik gyogynovenyr is. hogy az verhigit6 is. Erdsebb gyulladas eseteben a dlolevelbol keszftetr teat [avasolorn. Kapacitasa lIgyan tu! van mererezve. abban van a robb A'L egyik hat6anyag. A gyokere a harekcnyabb. 42 43 .i s. hog).ntetesehez.imos mas segfti. Amikor ezr az eges7.okro] Arn ikor rnajd a novenyekrcl is (rok. alland6. Ha a dioleveltear a m<\j nulkodeser de a lefrrakar en kiviil meg sz.el azonban csinjdn kell banni. es aki gonclolja.nos szabaly egyebkent az . a masik -alkalomrnai orbancfiibol kcszult teat kel l inni. sa hi. les z szo. majnagyobbodas FOL1[oS Ineregtelenit6 szervunk a rna]. rokeleresebben felsziv6dnak. ezerr ilycn eserben rnindenkeppen orvoshoz kell fordllini. A kura :bal'OHl hetig ramon.iva l is nem isszak. Az enyhebb.on lei is probrilharja a harasukar. es a rna] nui kodesenek is sokat ha szn. A ferrozeses JmijgYlll!ad. A gyernlekLlllcfli gyokerer ker percig fozni kcll. keszltett rear masnaponkenr is csak egy es herig szabad iuni. A rulzort alkoholfogyaszrasbol eredo majnagyobbodasntil is leher segireui ezekkel a gy6gynovenyekkel.A gyermekLincfii leveler egy a nr ibiorikumos kura ur. men csak akkor oldodik ki belole az egesz har6anyag. egy heten haromszor.isu gyogynoveny is elegend6 a bcregscg megelozesehez vag)' megs7. kulon-kti.ijuk j6 mLLkodeser megorlzzek. hogy a m.Majgyulladas. arnelyik vall a majberegsegekre.i·. kurar befejeztek.ilnak.. ennek a hnr. Eldfordulhar. a gy6gytdkat ehgyomorra kell fogyas7.t<it .

hog l' aver koleszrerintarralma ne haladja meg a Idv. az els6 sZ3mli hal. de ennek az dkesziresi modjaval vigy.in uuuis. nagyon kellemerlen a szaguk.1 vernyorn.izni kel1. es a koszorllcr elmeszedeset is megszLinteti. fdig lesz FokhagYllJ.' iutasu gy6gyszerekkel kezelik.iluak. Tcgyek bele .illapor is javirhar6. lagy vizben szabad 12 orrin .ilrva. [(~szeslrsiik el6nyben a novenyi ohjoi<ar. hagyj. Ezt a csodalaros munkar csak llg)' rudja j61vegezn i..isunkat llgy. Egy nap alatt 9000 liter vert pum- '" A ver6erek es az aorrak riszr. A rcrna fonrossriga III iarr nyornutekosa n ujra megelllI. A fend ker noveuyen rul meg eg)' par szor irok a fokhag)'lll.. csak nagyol1 megrerhelo a munk. ha az erekben akadalyralanul araillolhat a Vel'. es edltal nem vekonyirja el :IZ erfalakac. .ik a·l. A medvehagyrna leveleibol salarar is lehet keszlreni. an nak is kellene a~gon)'ar fogyaszta n i.lZ n lmuecerbe.lk Fel Feicelltis darnbokrn.h61.n id6s emberek sZlvere is..5 ell almaecerer onrseuek egy fellitert's beforresuvegbe. Ak. Naponra 3 cseszevel is ihatnak beldluk. Ezert fontos rehar.nlom napi I cseszevel. heti egy-b~[ csesze tea fogy. g A koszorllcr-szll cu erer a fa Iiban erraglro I " ""I "1 'I a . Napi egy cseszenel rabbet neru kell megillili bel6le. erelrneszesedesrdl beszeliink. t iI f Errendszeri es szivbetegsegek Egy ember sztve 70 ev alarr ker es fd milliardszor ver. re. Gyakori es Lljdalmas erberegseg a visszer. ill. Csak egy bajuk vall. Bels61eg az erdei malnalevel teaj. a szfv.ikhoz .!V izrnai rugalm<lsak.ir. es ezdlral uz nem fog j61 zarni. sokak elerer megkeseriti. szivideget n)'lIgrar.It aztarni.. Erdelllcs idonkenr ezekhol is egy-egy nlkalornrna 1 fogyasztan i.. mel). Az erelrneszesedes lenyege. Utana eleg J-2 herente inni belole ernlekezreronek es megel6zeskem.irrsak be a kezu ker az eccrbe. Csak hideg.\k le az i'lveger. Csokkenresere a fentebb ern lirerr Sajnos a hag):omanyos a koleszrerinszegeny pal ereinkbe. a szrroke.ilj.ijar. szi nreu nupi egy cseszcvel. anug nem csokken a koleszterinszi nr a k iva nr mertekig. legal.r. segftik a sZlvl1llikodesr. arnir sokan nern szeretnek. 44 45 . Aki hajlamos a meszcscdesrc. es kenjek be kerszer-luirornszor a ker nyuk i uroerer.1. hogy elerfonrossagll exigent es rapanyagor jurrassou el a 300 billie emberi sejrbe. hogy a rrad icionalis fzvil. vag)' fele-fele ar.". els6sorban az olLvaolajar az .~szdsa j6 harassal van a stresszes elet1ll6dot eiol< es . Ihatjak oker Felv.ira mla ni. amig esak haszn. A rueszesedes okozhat olyan problcmrir is.irol. A magas koleszreriuszinr lIg)'anis hosszu r.]val az al maecer. v.es erreudszeri beregsegek. Ez is segiri a 5Z!V ll1iiki:ideset. A gahlgoI1Y'] a koszorueret belulrol [ISZtltJ:1 k i.naros errekec.ir. Arn ikor az erfalak rugalrnarlanua v. Megelozeskent is jol leher al kalmazni.ikar fogyassdk a megjelolr m6don.ilrozar. Egy-ket her a larr erezhero javulris rnurarkoz ik majd. Z.iv miikodescr segiro es az ereket tiszrlco mrisik nagyon hasznos noveny a feher f~]gyollgy. Tiszursanak meg 6-10 cikk fokhagyrnar. KerUljiik a t{Lis. eltarad es mega!l.\g harmonirija megmaracljon. . hogy a veroerek falaba zsirszenl anyag (koleszrerin) iv6dik bele. a szivin larktus. KCds61eg a vadgeszrenyebdl keszulr kremer es az orbancfiiolajat javaslom napi robbszori bekenesre.frjiik a koleszterin problem. Gy6gynovenyeink kozul koleszteriucsokkenrd harasu az oszrorus veronika es a ryukhur reaja. mint a galagollya. Aver visszafelc is Fog .alyozza annak a k ialaku lris.igosan zslros etelek fogyaszras..es errendszeri problcmara a legharasosabb gyogynoveny a galagonya <\nmll a ru lajdons. A sz.k benne a fokhagym.i r. nem ragitja.. magas vernyomashoz vezer.inyban keverve. ez nern olyan eros illaru. Minden sziv.ibb hcten kent eg)' cseszevel.. Ugyanllgy. oldaror.igan. riszt irja belii l ro] az ereker. fgy kb. mel)' korun k nepberegsege. Calagonyaval ez az . agyverzes. A galagollya SZiVrltlllllSr is szab~i1yoz. Mindket noveny nagyon j6 hards al van az erek ciszrfrrisrira. hogy az aort abi llenryil meszesedik el. koverkezmenyei a rrornbozis. hogya szfv es az erek izmait rllgalmasan rarrja.irj.ivon errendszeri problern. ha mrir kirisztulrak az uroerek.1. a magas vernyomas kivalo gy6gyszere.i]a. Esre m. magyar konyha nem kedvez de kis odafigyelessel rnodernizal harju k raplal koz.ir azounal is alkal mazharo.inak van egy kiilsoleg alkalmazharo leherosege is: 2. A nyakunkon levo ker oldalon elhelyezkedo aorta riszt. csokkent ik . Akinek nines mega kacl c "'" semJ1li baja. es ha a S7. illetve dieranak. Ha nem vigyazunk ra.\r aj. illerve a z salytit. a jobbik v.i. Ez a noyen).ilIati zsiraclekokkal szcmben.\gj.il fogva.1. ez is korlatlan ideig fogyaszthat6. vagy na yon idegesft6 11111 nka helyen dolgozik. napolHa 100 OOO-szer.in rarrasa is nagyon lenyeges dolog.ilokok Magyarorszagon. a rnedvehagyrnarol. Legrobbet az egeszseges dpLilkoz~lssal es a helyes elenn6c1dal reherunk. herenre egy alkalommal isrnerclje meg azunin is.

igvegbol keszCdr reavalleherseges. A galagonyatermesbol keszult rea ugyanolyan j6. Az etkezes elort ivot.t tea jobban. ha heti egy-kec csesze galagonyatdc megiszullk megelozcskcnr. merr a vir. A k inek 140/90 Hgmrn felert van alland6an a vern yo- 2-3 111<15a. A galagonya csak rnagas vcrnyornasnal haszualbato. nern.inkert. Kezeles. Kb. megeldzes a galagonya viragos .in. de ennel az erreknel mrir m indenkepp orV05hoz kell fordulni. exert erdernes ctkezes elotr inni.1gvegben mar nines nedvkerlnges. Ker elreres van kozotriik: a rermesben nines szividegnyugtat6. Ingadozo vag)' alacsony vernyoruasn. hogy onok nek melyik Ielel meg jobban. szivideget nyugtar. sz. es van egy nagyon fonros rulajdonsiiga: a sz iv cs az erek izmait fugal masan ra rrja. mint ahogyan azr viragzriskor terre. bellilrol. (korrol tLiggedeA magas vernyomas erosen fesziri vernyorn. a kepzert feiv<ldrl6k a teljes viragzasban levd galagonyat nern veszik at. vag)' e folott vall.ir nem szabad hasznalni. neh a-neha iszun k egy cseszevel belole. es fedovellerakarju k. ki van nyilva. koverkezok a szeri nt hasz nalja a galagonY<Hdk valarnelyiker: minden harmad ik !lap igyon egy cseszevel. es egy teaskanalnyi nyugruto az crroIllagot es nem pattannak el.isa jar. azok clveko.Magas vernyomas I Egeszseges ::IZ r· telnorr ember Ill. Kulonosen a koszo- es ez azz al a veszcllyel nyodnak. szerveker es az iclegeket. amikor a viragok fele mil' reljes viragzasban van.ic magllkon fogjak eszrevenni..tllnk norrnalis vernyornris mellen is. es szriritas kozben elvinigzik. a kkor is sokat tetrunk az egeszsegi.iu. Ez a rca keszulher fagyongyb61 is. a szfvizomelhalast az agyverzest. A galagonyab61 az egybibes es a cscrcgalagonya egyforman j6.ist. 10 percig a fiivon hagyjuk a vizer. Ez a noveny szeruu em egy csoda. Ez agyverzeshez . hog). az egyeb Alkalrnazrisuk sorau saj. a nap barmelyik szakaban. A magot meg kell torni. A galagonya viragos agveget azerr igyirom. ha I'ligalm3sak. niil) 130/80 Hgm erfalakar. ha egeszsegesnek erezziik magllllkat. vag)' joval lassabban fog a ll1agas vernyornasunk az egyeb karos harasok koverkezreben kialakulni. nem fordul elo az elhalasu k. A rohan6 elermod nagyoll megterheli a szfvet . akkor is.in h6napja ellen )6 .is derek. A galagonyaviragbol keszu lt cdr llgy kcszfrjuk. amikor veruyornas als6 erreke 90.ighoz es a levelhez eg)' kis gallyclarabor is hozz. Ez urobbi "rudasa" segir megelczn i a sz ivi nfa rktust. Eloszor a &alagonyar61 irok. Orvosi ur. ha a reaivas megkezdesekor ellenorzes mellen mar ll1egbeszelik a reatogyaszras az orvossal egy-ker azr. nerncsak a l11agas vernyornasban szenvedoknek.tiszt itja az ereket minr a gy6gyszerek. Ugy<ln is az a k is agveg meg taplalja a viragor. a ruasik fele meg esak bimbos. mint a percig f6zni kcll ker es fel deci vizben. infarkrushoz benu lashoz vez et her. Az uzlerekben kapharo g~llagollyaknal ezr a szempol1wr szigoruan berarrjak. konynyebben felsziv6dik. Azert kell ilyenkor szedni. szabalyoz. men a sz iv es az agyi kis erek. ezcrt nem cda dolgozik a noveny. rnajd lesztl rjuk.iszedunk a vidgz. A gabgonya magja viszonr megszuncerl gokec.il a galagony. Ezert j6. erelrneszesedes nern dgirja azokar. 160/90 Hgrnrn-nel kemaponkenr igyon a reabol egy csesz evel. Az n leghelyesebb elj. men a rerrnes eresekor az . men a celjes vi ragzasban szedert galagonyavirag megbarnul.lr~b. hanem a szfvbcrcgeknck is. nui I' nem rarralrnaz anyagokat. Ha egy heren egyszer egy cseszc teat elfogyas7. illetve viragos agveg.iricaskor nem lesz mar reljcs errekti gy6gynoveny. hogy ker es fel deci forrasban leva vizer raoncunk egy teaskarnilnyi novenyre. es erkezes elorr lassan megisszuk. de ha nagyol1 rit k. A megeloz esre hasznalr rear eleg ketheterikenr is inni. nier tisztftasaban jelesked ik. 46 47 . a A galagol1ya vi rages agveg a kovcrkezoket csnk lcenti a vernyorn. rnegrepednek. rudja: szfvritmust cz lenyc- ges hdonbseg a galagonya elonyere.

rvhlg. rn inr . Eseten kent a magas vernyomas meg veseproblemakkal 48 49 .11' felrerlenul meg kell beszelni a hdziorvossal. Azoknal a gy6gynovenyeknel. A gy6gynovenyek hads. igy a vernyonuishat nak mindenrnajd a masikar.iscsokkentesen tr'd ezekre a beregsegekre is j6telWllY hadssal vall.1. A masik nagyon harasos gyogynoveny magas vernyoIm1sr3 . a legjobb crcdrnenyr ezekkel leher elern i. hogy a hideg viz ne legyen meszes. rudjuk arnikor majd azokat szliksegiink . maid a verri. A galagoll).in m. keressek a konyvern ben nuisltol is a gyogynoveuyeker.1S novcnnyel akarjuk vegyireni. amikor ker vag)' ha rom noven)'t kel'erUnk ossze lllegFelel6 .\s. segiti a mirigyrendszer miikodeset. vizelcchajro. egj Al11ikor a merenger 1 "'1 rasz. egyebkenc az resre.ival vag)' L. ha galagony. A kutyabengekergcr els6sorban hashajr6nak hasznaljik. Kozbcn ellendrizni kell ~olyamatosan a vernyornast. ami egyenerrekil az anyalevelleJ.lrr. rnegjegyczni. Egy cseszchez egy re. Eserleg rirkabban is leher inni.isu. Ekkor van ben ne a legtobb hat6anyag.ir leher a gy6gyszert irtam.1llalld6an Illagas vernyom. Az elkes1.iskanril fagyongy kell. I Ismerelren mcndorn. men ak kor on n<l n. Csak a Feher termesii tilgyongyot gYlijtjCd{. semllli bajt nem csinMunk.itesi m6dnal kell vigyazni.lrga rermesli nem gy6gynoveny. Ez a ni:iven}' is sokoldalll kepessegekkel rendelkezik. mar az elsonel elerju k a megfelelo gyogyfro hardsr.iga mellert meg a vernyomast is csokkenri.lS t. lddnkenr v. A galagonya. vagya galagouyarermesr.il. A feher fagyong)' leveleit es a ceruzanal nem vasragabb .isi rnodja ennek is ugyanoIY<ln.il bizrosahban alkalrnazni.1 i.Ujuk.de ez ingadoz6 vernyoLl1<isra is .a Feher fagyongy. es sernrnilyen gy6gyhadsa nern lesz. de kismertekben a vernyomast is csokkenti. javftani. hanem vercisztit6. igy vernyomasesokkenro is egy kicsir. Ez igy igaz a kis tel izi:il~l merengnel is. ha <11. hogy reggel igyak meg a napi rear belole. amelyik a vernyomasr is csokkcnr i. serkenri a szfvrrnikodesr. Felretleniil meg kell <1Zorvo sukk a] beszelni en.is els6sorban a noi bajokra ad gy6gyirt. amelyik a legjobb nekunk. Hem szabad h asZll .na'I'p 'I'. de vesees h6lyagb.ilh<lr6 vernyom.ilrai<iban lombhull.ott testreszekre szokruk kenni.ir ker naper is. szabad h aszn . Eloszor csak heri egy napoe leher ki hagyn i a gy6gyszerbol. Minden gycgynovenyre vonatkozik csokkenrokre is.1t lehet rokozni az lLgynevezett egYlittes hat~issal. abban nines IlleSZ.ez mar klinikailag iguz olran vemyomriscsokkcnro -. A magas vernyomas alraUban Ilem egyedlili baja az embereknek. men kiv. men peldaul a Fag)'ongyor nem szabad fordzni. Ez egy nag)'on sokoldalu noveny. Ezerr k i kell probalni az egyiket.I In i. a kis rclizold . teh ~~tezt a tu lajdonsagat is iigyelelllbe kell venni. ha ezekre a szernp ourok ta is f1gyell·Lnk. hog)' Ll1. a s. de vernyom.ik kiluilni. Ha sz erencsenk van. mere az mergezo.isn. EgyebkeLlr ell elsosorban a galagonya vir'lgos .lrer[ek.1 g'llagOnyae. Erelmes1. eserleg a k is rel izold metenget javasolorn a vernyonuis csokkenresere. de a vernyom~lst is csokkenri.eprember vegeig rart. hogy csak azerr nern javasolja.1nak haszn~llrak.il6 har. semrnilyen rnellek hara sa nines.ir uk ar vnlaki inni. Keszfrenck bel ole uikellenes gy6gyszert .old mereng gyiijresi ideje auguszrus Lmisodik felet61 51.szert is kes. en 19-fele gy6gyhadsarol rudok. csak a veruyomasr rudja csokkenreni.nalhatj. Vag). A kis teli1. Meleg vizzel semmi keppen nern szabad a re.lsik. Az orbancfll sok mas jo tLllajdons. novelni fogja a galagonya hadsir. hogy a bel6le kivont vinpocerin nevil anyag a sobk . Arra az eserre.ilrogarharjuk a hasonlo harasu fiiveker. tehat ki:dr6lag KULSOLEG. nem csak verriyonuiscsokkenrd. vagy eserleg harmadik orvossul is beszcljene]. A rdja is kiv. hanem vernyo- A g)'6g)'szer kezden csokkenreser csak fokozarosan sznbad Illeg- nuis-sznb.ic elkcszucni.ismeri-e .ipolo]a a kozonscges cickafarkfll. mere ott fogok irn i az osszes tobbi harasu krol.ilyozo is. ktk Cavinronr szednek agyi erdg. de j6. iisszes gy6gynoveny hasznalarakor ervenyes -. nk a nn. Ezeknek a gy6gynoveLlyeknek ez a fa lrarrisrerillet iik. Terrneszetesen a sz iv rnukodesenel.ilral ismerr Cavinton nevii gy6gyszer alapanyaga.sztfdsnal errol i. .s tobbet irok.tortaska . Azr hidegen zsirban ki keverve Fag). mint a galagonyrie. m. leher.ll. 2-3 her ur.C7. A rea elkesziresi modja uzonban 111.I~ csokkenreui . Peldaul sokan hasz.ls man riigyfakadasig. Ezt is forrazni kell. Ez a noveny is csak lllagas vernyom. haszLloS gy6gynoveny. pedig ez nagy bir. a Feher Fagyongyor. orVOS<1nern javasolja a rea fogyaszt<idr. ajanlolll.ir.u<lnyban azonos hadslLakb6l. Minel robbszor OIV. <lZt a novenyt is aztatni kell h ideg vizbell. ezcrr azok.1-6 szem csipkebogy6t 5 vagy egy tdsbn<il csipkehLLSt is bele lehet tenLli a vfzbe. A di6levd szinten kislllenekben csokkenti a vernyomast. ha a vernyom. hogy 6-8 orrin keresztul hideg vizhen .SlLgy6gynoveny. de a vercukorszinrer is ellen6rizressek a h:iziorvosukkaL Akinek normal is szinren volt a vercukra.lk akkor viszik Ie a cukorszinrer. men akkor a vizbol oldja k i a meszer.ismeresne] az adarok mcgfelelnek. errol.atdr evekig lehet fogyaszrani. amelyek vizclethajrok is. . Gy6gyszerdrakban kaphat6 desztilL\lr vfz. legtobbszor SZIV-es errenclszeri problcndkkal is egYlitt j. Nemcsak vernyomascsokkenro. ezr scm szabad Il1CSZ S vizbeu azrarni. rerrneszeresen csak akkor. A pas1.lassirja az .1scsokkenronek. A Fekete ribizl ilevel is csokkenri a vernyomast. Esetleg meg lehet kerdezn i az orvosr.lZlli kell. 111. kulouosen a galagonY. vag)' forralr viz a megfelel6. azurrin ujabb her eltelte ur. de ennek se ez a fo reri'dere. nagyon sokoldalu. igy a gyenge vernyolllasesokkenrd hatasarol is. _T6 cukorberegseg ellen is. A kis relizold Illerengbal regebben gy6g). 180-as vernyomasnril vag)' e felerr III i ndennap egy cseszevel kell megi 11 n i belole. es nem az erekb61 rogja a meszet kioldani. Ma az en [UdOIll. vagyis megelozesre heti egy-kcr cseszevel ig)'anak belole. Ahogyan LmiL" tek kialakubs<lt.inlom. aj. men a gy6gynovcnyek cS.il 'LI i I 180/90-100 Hgm 111 vemyomascrrekncl mar mindennap meg kell inni egy cscsze rerir.irre- i. sebeker gy6gyit6 harasa is van. 160-as vernyonuisndl haromnapoukenr egy cseszevel. rncrr az esti ivasllill ejszaka sokszor fel kell kelni.ir a feher bogyorerl11esr sem szabad rdnak haszmilni.igvegec..lsom szerint Illar nem kr~szitenek belole gyogyszerr. Ezr a novenyt hicleg vizben kell az tar n i 12 6ran kereszrul.st ~rnek el vele. flyen keszlresi m6d LH1.fr6nak.\subr. A mezei zSllrlo is csokkenti a vern YOl1l. n csak .lSU valaruir egy gy6gynovenyrol. es azt rogjuk hasznalni. Az nem .naljak tavaszi es osz i tisztfroktuaknal a csalanleveler. Elsdsorban a noi ivarszervek isr. vag)' az cgycb gyogyiro tulaidonsdgaikndl is fogok meg r61uk irni. A macskagyokeret Fokent idegnyugtarokenr haszn. ha <lZmagas voir. kulonosen koszol'l:lerelmeszesedes ellen j6 har. annak nem kell ellenoriztetni. Ekkor van benne a legtobb hat6anyag.isuk. Hagyj. men nem isrneri azt.1I6. Sot haszn. hog). A galagonya viragos agveget ugy is el leher keszireni. De h<1a hideg vizben azratorr fagyongyot a mar elkeszitett es kihiilt galagonyaval keverjl'd< ossze. a szennaval. szamolJ'anak a robhi hunisavalis .izrarjuk. Az alkal maz. ha ennek ellenere a robbir is megnezz ii]«. Ebben az esetbcn vigy.esedes. esrerol reggelig v. ha vernyornriscsokkenro te. dcszrillrilr. az alacsony vernyomasr meg lejjebb Vi5Zi. vernyomascso ~k en. nem egyfornl. nem esak re.in kire. merr minden elbomlik beldle. azonban azoknak nern a vernyondsesokkemes a legfontosabb hat.ln nelllcsak a vernyoLll.ik.1. egyebkenr a hasznalari modja meg-ezik a robbi eddig leirr gyogynovenyevel. es ezurrin tegyek bele a fagyongyor. a feher fagyongy cs a Ids rei izold mereng unin leirt novenyek hasznalara elorr kerem.il haszll. eserleg a harrnadikat is. Erdekessege.rirja. Az eclclig lefn gy6gynovenyek koziil a galagonya es " fagyongy a vernyom. M ivel azonban a koszorucrer is risz.I gy6gynovenyekec.ogyaszdsa eserebeu dupla erdgiro hat:i.lgy reggelrol esrig.intallllak ellen es izzaszt6nak is j6 hadssal has1. Az eddig leirt gy6gynovenyekcn kivi'd meg egy par van.igait gYlijtjl'Lk.lscsokkento is.1 harasar .isn. Ilyen magas vernyornasrd. Mint lathato.1 hanisokat lesz d.

ilh3tj.ir tekinrve. 12 6rin keresztCd kell hideg. Nem fognak rettegni alland6an a magas vernyomassal j.. hog).i. hogy a l11agas veruyomast csokkenro gy6gYllovenyiiket egeszirsek kl cickafarkkal is. ker honap alan megszunterl a magas ertekeker. Azonkiviil. lagy.ikmegel6ze har. M. A diolevelben van egy sejr novekedesr g. eserleg ker alkalomrnal aj.irosul.ij. mintha csak a galagonY<1r inn. Ha a magas koleszrerinszi nr nem oroklorr ru lnjdousag. kivalo i rn munerosud is. hogy a vernyornrisa rendbe jon. az egesz szervezet mll kodeset segili. A het tobbi n:lpjan a sima vernyomasc sokkenror hasz. mint a magasan merrek. Ebben az eserben a hasznalr vernyonuiscsokkenror egeszirsek ki z su rloval ugy.isuk. hogy a gyogyszerrol fokozarosan rerr . gorcsold6 harassal is relldelkezik. hog}' akinek ilyen a vernyom. ue m fog L\jni a feje a vernyo ruas . Olyan ar. gy6gyszerek nelkul. vernyomast kisse csokkenr6 gy6gynovenynel haszn:iljak ugyanazr az eij:ini. Elcg. kezdjek el . de a hnuisa jobb lesz. Minr lll. men nyivel jobb tninosegii lesz az eletiik.isa.ir leirram.iztarn i. es elllliterrem r. A maj. Ma olyan sok nern kiv. Akinek ingadoz6 a vernyomasa. hog).it61. Illegtapasztalj:l k majd saj. eleg. hogy sokkal [obban erz i mag<it.es cpenuikodesi csokkenro prohlenuik n. kurarom az igazi megold. Ingadoz6 vernyomas A normilis enel<li 120/78 I-1gm 111-CS vernyonuistol idonkent fiilfele vagy lefele elrere.in most. elkeszitsiik azt az egy csesze tdt.is<ir is.ik rovici ido alatt abba.sr. es togY<1sztani kezdi a fagyongyot. hogy ~I vercukorszi nrjuk scm emelkedik. Nagyon ajanlom noi olvasoirunak.il6 rulajdons. adjon ranricsor. hog).inyban keverjenek a galagony<ihoz cickafarkat. most anllel revbe erherek vegre? Kerem. A.r ez ollmag. nem meszes vfzben .ban ismegeri.inr haras eri az im mu nrcndsz eru n ket. ES nehriny het u larr rendbe jort a vernyomasa. hogy reljesen a sorerbeu rapogarozik m.isba n szenvedcknek ja vaslom. esetleg konnyebb esetben meg is sZlimern i. A vernyonuis ellenorzesevel egyhjra bizrcnsagerzetu k fog k iu lak ul n i. A Feher fagyongy az egesz mirigyrendszer miik6tieser segiri.es :l triglicerielszinr.i l a verrryornis- novenyekhez egynegyecl resz dlolevelet is hozzri leher kevern i-a d iolevel j6 verh igit6 is -. es egy reszer elveszftik ezeknek az errekes anyagok nak. heri egy csesz e teat sz i men rarras celjab6lmeg kell inni . nem rogja magar gyengenek erezui. tudv.er eg)' harheres kllra minden magas vernyondsban szenvedonek a hasznara valna. ha rendszeresen rudj. VegezerLii a magas veruyom. deprcssz io vagy g). Ezt a tdt csak h ideg vizes . a szfvuuikodese is normal izalod i k. ingadoz6 vernyomasu embereknek csak akkor szabad galagollyare:it inni. [avasolom. eserleg meg csok keuni is rog. de ezeken eM meg gYlIllad.r16 anyag. vegyen egy eligit.i[ magllkon. A tobbi. Termeszeresen a vcrnyonuiscsokkenrd te:ikat aleirtak szeri ur parhuzamosa 11 Fogyaszcan i kell. Ugyan'1 n nyir kell fogyasztani belole.\sukra.ik merni a vcrnvomasu kat. Kiv. Neill kell . nemlesz az :lgyukban ott az .i. Kevesebb voros luist es kevesebb zsur kell fogyaszrani. Tal.Llkht'lI'te:i.il 31.ira. Meg Fognak szfi n ni a szcdulesek. alacsony errekek nern olyun rossza k. es kl i n i kailag igawltan idegnyugraco is. a mi sziuten j6 harassal lesz a vernyolll.es az epermikodes segitesere az orbancfu is. nem hagyj. mine a zsu rloua]. hogy adjon tanacsor a rnagas vernyom. Majdriem kifelej retrern uz orbri nefti uel. mert nern rud a vizben rn i nden ben ne levo hutoanyag kiold6c1ni.ik. es ezerr segit a hasny<ilmirigy miikoclesenek is. IIjn Csepetl'li/: "Kerem. rud nak i<igy vizct beszerezni. es az ort clolgoz6 holgy a [avasasszony unokaja c. :1Zegyeb hatas elerese celj.ol11orra elfogyaszrani. Tapaszralarairn szerinr ez kb. nagYOll hamar tapuszta I ni fogja.h6 szov6dmen). Az ingadoz6 vernyomasLI embereknek a Fagyongytea fogyaszrasat javasoloJ1l.ist.iscsokkemo. Amikor normalizalodort a koleszterin. Az ingadoz6 vernyom.n. hogy a h.ingadoz:is. men 60 fokon mar minden eibollllik belole. hogy en mar micra kerc ern. es nzr hiszem.isn.ektol. Mar robbfele gy6gyszerrel kiserlere~ zerr a korzeri orVOSOIll. hogy Ilaponta ]0 percet magllnkra sz<injllnk. es akkor is csak a magasabb crrekeknel. de evente legal:ibb ketsz. es ha nem lesznek tii relillerienek. N.igai miarr az egeszseges embereknek is javasololll rogyasztani neha-neha. Hrirom-negyfele gy6gynovenynel robber ne keverjenek ossze.-on bererrii 11 k egy konyvesbolrba.inlorr fogY3szrani. hog)' lljra rermesz eresen elhessek.iro111l1cgyed resz vel'llyomascsokkelHo gy6gynovenyhez a kevesbe hadsos 111.omorideg esereben is hauisos.ismeror orrhonra. ha szukseges a mindennapi fogyaszt.ir evek 6r:·1. a koszoruere is ki fog tiszruln i. fgy rogja a vernyomas-szabalyo:dson tld az erelmeszesedesr is javirani. ha harorn resz galagony. hogy ezr a novenyt mindenkinek javaslom hozzsitenni a vernyomascsokkenro gy6gyFiivehez.1gy6gYilovenyekkei roneno kezeleser a vcruyomasuknak . es ezerr csak het i ker a lka lorn rna l szabad eZI igy inni.in azr." A magas vcrnyoruas velejdroja legrobb eserben a magus koleszterin.is p.t reggel ehg}. Nekern ez mesebelinek tunik. es az idegeik is IllegnYllgs2. Ez a gy6gynoveny a nok oltalrnaz o]a. hogy keverjenek ossz e harem resz galagonyar egy resz zsurlova]. I:-la nem felforraljak 50 51 . Ezen a ny. De a cukorberegek is rapasztal ni fogjak.iIland6 feJelem.l5iknovenyr egynegyed reszben adj:ik hozd. f'elterlenLil valrozrarui kcll az etkezesi szokasokon. cs eddig mindig csa latkoznom kellerr.iIland6an iIyen kevereket in niu k. Ilyen esetekben mindenkinek javaslorn a napi egy csesze r).ib61. mint amikor flatalabb volrarn cveim szam.anak. Ugyanigy j6 a rnrij.ink.es a magas trigl iceridszint is.iron S. de ezr a kevereker csak heri egy.akik meg ezr eddig nern ret tek -. Megnyugsz<1nak idegileg.lis vernyol11.ihoz egy resz orbaucfiivet adu nk. egeszsegesebben.it az On re. megszi'lllteri a belso verzeseker. konyver meltatva rneselre.isomra.i. ak kor sern szabad a t yukhurt abbahagynl.i. ha a vizer es uranu lehiirik.iztadssal szabad elkt~sziteni.

Ingado'l..o

vcruyomasra

meg a paszrorrriskar

is szokruk

haszntilni. Ennek a novcnynck a terija gyorsfrja a verkeringest, ez.ilral r isztitja az ereket es szab~Hyozza a vernyom.isr. De nines olya n jo har.isfoka erre a cclra, mine a ragyongynek. Ezcn r(II mar csak par szor szolok az illand6an alacsony vernyornasrol. Egy idoben az en vernyom.isorn is i Iyen volt, es akkor azr ruoudrrik nekern, hogy hOSSZll eletu leszek. Eddig bev.ilr, Akkor 100/75 vag)' legfeljebb 110/80 Hgmrn voir a vcrnyomasom. Ekkor jurort eszernbe, hogy az en draga nagymarnam nemcsak gy6gynovenyeket, hanem fiiszernovenyeket is rerrneszrerr a kerrunkben. Bazsalikollloe, valodi s,iJdnyt, borsik.ir edesapamnak - aki nem rudra a gyol1lorsavnovel6 borsor enn i, bors helyetr hasznaltak -, kerti izsopor. Erre az urobbira moudra nagymama, hogy meg f(lszerkenr is csak rirkrin szubad hasznriln i, men erneli a vernyomasr. Amikor nekem mar robbszor is alacsony errekeker merrek, eszembe jutorr az en uagyanyarn kerri izsopja. Elkezdtem inni a rdj;it,

napoma egy cseszevel. Ker her ur.in 120/80 Hgml11 lett a vernyonuisom. Bizronsagbol meg kct hcrig irra 111 az izsoprear, de m.ir csak egy mokk.iskaual fiivet rerrem cgy csesze vizbe. Azora is rcndben van a vemyonuisom. 25 evvel ezelotr ]40/80-<1t merrek. Ma is a nnyi. jonal: tartorn az alacsony vernyorn.isban szenvedoknek a napi egy-ket dl jo vorosbor cl fogyaszr:is;ir is. Vegezerul, de ncm urolsosorbau a vernyomrisrol in dolgokkal kapcsolarban el kel l monrlu ni [elrcrlenu], hogy ezt a problenuir nern szabad Ieluleresen kezelui, mindenkep. pen beszcljenek meg
111 i ndenr

a haziorvosuk

kal, alla ncl6an

ellenorizressek a vemyomasukat. Ma Magyarorszrigon es szcrte a vi];1gon is sajnos ncpbetegseg a Illagas vcmyorn.is. Ellene ren n i FOlltos egyeni es rarsadalrni venyekkel erdek. lrr is ervenyes az a tell)" hogy gyogynosokar rehetnek a megcloz csbeu. a kezelesben. soha nem larorr a rerrneszeres

Idegrendszeri betegsegek
A mai srresszes vi"igor az iclegrendszeriink sfllyli meg. Eloszor nem gy6gYllovenyekro], hanem az eletmodrol, a szabaclleveg6n torreno mozgrisrol Irok egy p.ir son. Akik kerres hazban laknak, kerern, probaljak ki: nyaron a meleg hnjnalok ur.iu seraljanak mez irl.ib a harmaros fiiben 10-15 percig. Nagyon jo harassal van az ldegekre ez a Seta. De onmagaban a friss leveg6, a csend, a felcsendUlo rnadardal, a rerrneszer ha rm atos zold csillogdsa, mind-mind megn),ugtar es gyonyorkoci ter bennii n ker. Koztudormisu, hogya zold szin n)'lIgrar6 harssu. Aid nem csaiidi hazban lakik, a kozeli pnrkban lIgyanezr megreheri, De reggelenre egy kis kocogas nagyon sokat Fog javituni HZ egeszsegi allapotukon, az ideguyugrarason rid is. A hervegeker hasznaljrik ki t:igy, hogy elrncnnek kinindulni az erdobe, hegyekbe, egy, eserleg ker napra. Az idegrendszer gy6gynovenyei amelyik szerinrem a legharekonyabb, fLi. Akinek meg nines depresszioja, kozul azzal kezdem, es ez az orbancannak herenkenr, kerheten kent eleg egy csesze terir megin ni az orbanchibdl, mindig esre, lefekves elorr. Megll),ugratja az idegeket, inuuu nerdsfto harasa van, gyomorideg-erosfto es j6 altaco. A teajar a szokasos medon keszirsck el. Akinek mar van problemrija az idegeivel, erzi azt, eset-

Nem velerlen, hogy az urobbi evekbeu rnerrekben ll1egnorr a gyogynoven),ek, gyogym6dok i ranr i erdeklcdes.

leg mar vizsgaldk is, annak azr javasolorn, hogy III i nden mascdik nap este igyon meg egy csesze orb~incfiltdt

legalabb hat herig.
Ha rnrir az orvos depressziot vagy gyomorideger allapitort meg, akkor III i nclen este regye ezt hat heten kereszt iil. Akinek nag),on makacs a depresszioja, minden m.isnap reggel is igyon egy cseszevel. A harhetes kll ra ura n sem szabad

a tea Fogyasl,rasar

a

teljesen abbahagyni, egy h6napig meg minden masoclik, harrnadik napon kell este egy csesze rear in ni, Enuel a kuranal is igaz, hogy ha teljesen abbahagyjak a rea Fogyasztris.ir, visszaesnek, reh.ir em lekezreroul idonkenr meg kell inni bel61e egy-egy cseszevel,

52

53

A m.isik nagyon j6fzli es idegnYlIgrar6, alraro gy6gynovenyunk a citromfli. Akar etkezesi celra, sa\;kinak is lehet haszmilni, robbszor is !laponta. K(ilso hasznalarra kenocsor is lehet bel61e keszfreni. rnerr anrivlrualis hurasu, Valahol hu llottam vagy olvasram, hog), valaki otveueves koraban kezderr el citrorn hire,lt inni naponra ker cseszevel, es szaz evig elr. Ez a tea csak kezdodo idegberegseg, vagy inkabb csak ideggyengeseg. idegEiradrs.1g eseten, megelozeskenr haszn;ilhar6. Nines olyan eros idegnyugraro harasa, mint az orbancfii nek. Naponra egy csesze teat javaslok belole mindenkinek hat herig egy evben kerszer, 6sszel es ravasszal, vag)' egesz evben kethcren kent egy-egy cseszevel. Az sern lesz baj, ha l1legszererik az Izer, es rendszeresen fogjak inni. Aid nem cud aludni, nehezen alsz ik el, vagy ejszaka robbszor lelebred, az esri tea urtin ejszakara is keszirsen az agya melle egy csesze citromhirear. Egy-ket korryrol
rovidesen visszaalszik.

Az crnbereknek napi ker-harom liter folyadekra vall szukseguk, ez legyen ezuran gyakran gyogyrea. Ezr a kis
k ireror a clrromfri ndlminden keppen le aka
rt

a m irni,

mel"[

fontosnak tarrom. Visszarerve az idegberegsegre, az orb.i ncfuvon es a cirromfuvon kiviil nagyon j6 nyugrato re.ir leher kesz.ireni

II

a v.illa larvezetoknek, a kik nagyon meg vanidegileg, az irodajukbau is kellene rarrani es fogyaszrani ezt rear. Ma mar szokassa valr az uzler i parrnerek kavezratasa, rerizratasa drgyahis kczben. A vezero igyonilyenkor citrornfutear. jobb ideg;lIlaporban marad, mint a parr nerek, nem fog llgy kifaradni a rargyal;is 50ran. De ha ,1 lakasukra erkezuek vendegek, es l1legkfnaljak oket reaval, ezr citrorn hirea aj,inlaravaJ is kiegeszfrherik, meglatjrik, sokan azt fogj,i.k kerni, Mi nem vagyunk teaivo ncmzer, de cl leher kezdeni, hogy azza valjunk. Ami csal;idunk ezalol k ivetel volt, mere nagYI11<1111a es edesanyank is gondoskodQ[[ arrol, hogy a reasfazekban .illandoan legyell valamilyen gy6gytea. Aki szomjas volt, ivort belole, viz helyerr is azt irtu k.
nak rerhelve

Azoknak

a m<1cskagybker nevii gy6gynovenybol. Sajnos az ebbol keszulr rea nern j6fzii, es foleg rossz szag{1. De hacasaban kiv.ilo. ebb6l keszft ilc a Valeriano nevi! gy6gyszert. Az idegberegsegben szenvedok isrnerik. J6 nyugrarri es alraro hattisa Iolyran a komolyabb idegbetegsegben szcnvcdok is eredrnenyesen hasznd] hatjak. Esre egy csesze el Fogyasz[.i.s,ir javasolorn, azidegallaporukrol f(igg6en alkalornszenien, merr a rendszeres hasznalarar nem ra ("[0 III valosz.uui nek a kellemerlen illata es lze m iatt. De ak it ez nern zavar, vag)' eserleg megszokra, az igya. Kevesen ismeri k a borsos varjuhaj nevii pozsg,is novenyr, ami jo nyugraro, es euyhe a lt aro is. fze a borsra emlekezrero, nagyon eros, mint ahogy ez a neveben is benne van. A 1<\szereri az .erosen borsos ereleker, azr nern fogja zavarni. Valnhol beszelrek rola, es azt moudr.ik, hogy akinek serum i lyen papri ka nem eleg eros, kosrol]a meg a borsos varjtdl,ijar. A j6 nyugraro harasa rniarr inkabb nyugraroreakenr , mint alratokenr javasolorn a fogyasztaS<ir. Az idegbetegsegekrol vcgezet iil annyir, hog), jobb Jllegelozni oket, mint a gy6gyfr,islikkal fOglalkozni, ezerr bizzunk a termeszet gy6gyft6 erejeben, es a n nyirlegyii nk j6 levegon, amen nyic csak lcher, es mozogju nk sokar a szabadbn 11.

betegsegek
zavarj.ik a rnesterseges Nemkivanaros szerek a vilagon, xzervezetunknek, kepesseger. anyagok. mertekben

Imrnunrendszeri
a narancs. A gy6gynovenyek es a ribiz lileve],

[mrnunrernl sveru n k szervezerun k rcrmcszeres vedekezokepessege a beregsegekkel szemben. Hibas Illliki:idese allergiahoz, gyengulese a beregsegekkel szernbeni Fogekonys.ighoz vezer. Sokszor az irumu nrendszeriin k azcrr nem llgy rnfikodik, ahogyan kellene, mert funkcioiaban szaporod nak a kern iai ferr6t1enitClnk, eselyr sem adva hog)' ki fejlessze rermesz eres vedekezo-

koziil a ryukhur,

<1cickafark

A csalanban is van Ceviratuin, de kovasavrarralma ruiarr a redjar 6 hetnel rovabb nern szabad Iolyamatosan

rn indenr

Vannak gyogynovenyek, melyekke] crosit herjiik im munreuclszeriin ket , elsosorban az ok, arnelyek sol.

C-vit<1minr rarralmaznak. Ilyen a csipkebogy6, rnelyer kiilonlegcs m6don kelt elkesziteni: hideg vlzben aztatjllk 6-8 6ran kereszriil, de akar egesz ejszaka is, fellangyosirva fogyaszrjuk. Kival6 iidftoiral is, megclozeskenr is ajanlom. Termeszetes C-vitamin-fOrrasok a szecler, a paprika, a citrOI1l es

fogyaszrani. Az orb,lncfll <17. egyik legfontosabb immunerdsiro gy6gynovenylink. Azr, hogy e: a novcny nagyoJ1 j6 harassal van az elleruillo kepesscgunkre, nern ru l regen rudjuk. Ebb6l a novenybolnem klnabr, hanem rendszeres fogyaswisr javaslok legalribb kerhetenre egy-egy cseszevel, Sajar rapaszralarom szerint a gyenge imrnunrendszerrel rendelkczokre nagyon j6 hnrrissa] vall a Linclzs,is vagy a nagy (Irim rendszeres h'lsZll;~lata. Ahhoz, hogy javlliasr rapaszraljllnk maglinkoJ1, nagyoJ1 sobiig (egy evig) naponta egy esesze reat meg kell inni valamelyik lltiflib61. .J6fz(\ek, es erosftik az ellenJI16 kepessegiinket. Meg az allergi,iban szenved6knek is haszn,i1, ilyen hOSSZll fog),<1szdsa lIdn elmldik az allergia.

54

55

I

I

.lOIZL! es erosiri a szervezer ellenallo kepesseget a kakukkfLi is. Kerti valtozara a jobb, men az illoola] tarralrns
a duplrija a vad ka kukk hienelc. Aki csak fokozn i akarja szervezetenek az ellenallo kepesseget, anuak herenre egy csesze kakukkfiirea elfogyaszrasat javasolorn. Lehet az orbancfuvel valtogarni. bizrosan hamar elkap valarnilyeu beteggyenge az Imrnu nreudszere, a

ossze a kaku kkfuver

az orbaucfuvel,

es ker hetig minden

Ha valak i nagyon
seget, egeszen

szervezerenek nem eleg harekony a vedekezokepessege. Ebben az eserbcn javasolorn, hogy 1-1 ar.inyba n keverjek

reggel cs esre igya nak meg belole egy csesze tear. A ker het elrelre utan mrir csak nnpi egy cseszevei kell rneginn i rov.ibbi leet hetig. Ur a na eleg ket-b.irom naponkcru Iogyaszrani. Amikor mar ritkabban lesznek beregek, clcgcndo heci egy csesze, Ne hagyjak abba legalabb egy evig, Annak is sZliksege vall az im rnuuerosirf teak valautelyikere, aid reljesen egcszseges, merr nagyon sok bercgseget megelozhet vele.

'I L .
I

Iziileti bantalmak
Az egyik iz.iileti banralorn az iz iilcr i gYllllac!as. Ha azilyen gyuUadas a kezen, a csuklon, rerden, vagy a bokaban van, [avasolom a koromvi ragkenocsor a megszlintetesere, men az nagyon j6 gYlillaci<isgati6. Itt is adok a kedves olvasoimnak egy j6 receprer, amely 1ll.,1S, mint a bolti koromviragkenocs receptje. Vegyenek korornviragbol 2,5 reszr, cickafarkbol 1 reszt, verehullo Fecskefiibol 1 resz r, somkorobol 1 reszr. A novenyek mind frissen szederrek legyenek. A koromviragb61 a vir,-\g legyen a robb, de levele es szara is kell bele, men igy lesz jobb. A robbi novenynek egyForm<l ar.i nybau
legyen sz.ira, levele es vidga. A novenyeket kb. 1 ernes darabokra ossz e kell vagni. Annyi riszra serteszsirba

.;

jobb, ha ravasszal es osszel, Ielevenkent csinalnak ujar. Ha nern tudnak szedni a fenti gyogynovenyekbol frisset, vegyenek a bolrhan, de mielorr a zsfrba heletennek, Izrassak
addlg, amig vizzclrncgsz ivjdkmagukac, rncrr ha ezr nem reszik, odaeg, Ez a kenocs kiv,il6 gyulJadasgati6, es meg ara nyerre, visszerre is haszualharo eredmenyesen. A reumatikus

Lijdalmakat is csokkenti. Sebek kezelesere, egyes borbrinralmakra is haszndlharjak. A reurna kezelese, gy6gyitasa meg sza ruos mas gy6gynrivennyelis rorreuher,

en

teakeur elsosorban

a rnezei

zsurlor, csak klilsoleg a mocsdri zsurlor javaslorn ..A rnezei
zsur.o kivalo vesetisztlro. A reum a oka sok esetben a vese renyhe rmi ko deseben keresendo, amikor a vese nem meregrelenit eleg hatckonyan, es a szervezetben benne

tegyek bele, hogy arnikor a zslr mar Iolyekony, ellepie a novenyeket, Fozzek Fel az egeszet lLgy, hogy haromszornegyszer felrottyanjon. Urana ket napig pihentcssck. Majd isrncr fel kell fozni, es egy ruhdn ,it leszurni. Hutoben kell rarrani allaudoan. Egy evig is el Iehet tartan i, de

maradr salakanyagok az Iztilerekben rakodnak Ie. Ezerr azt javaslorn, hogy egy [ionapon keresztul minden reggel igyanak meg egy csesze zsurlotear azok, akiknek reurnari-

56

57

Aki kokepzddesre hajlamos. es egyre jobban fognak mozogni es egyre kevesbe fog f:.is. elenkiri.ija van.ijni a 11l0zg.on j6izL\ es j6 barasll is. Ez a modszer meg a razos h\bll elHbereknek is haszn.ibban.lzl1i kell. rnert on nan konnyebbcn felszfvodik. A nagycsalannak vag)' csipos csalri nuak van egy regi hasznalari m6dja az izCdeti b~inrallllak ellen.osan kellmeginni a belole kesziilr italr. IdIom III a jd.! II vannak. hoi a m. Ezen ezr rejben kell kioldaui a rejzslrra].isik Eljr. de ebben olyan hatoauyag van. fgy nem Fog vesek6 kcpzo~lili.ik.\s. meg nkkor is.ija a koszveny. sok eserben dcfornuilva az ujjakar. J-Ia nern rudnak teljesen lemondani a husevesrol. es beletesszlik a labunkar felvaltva ho. es G her uran eserleg veres lesz a vizeletuk tole. Illagas edenyr. legal. es a vizze! eg)rlirr a fiirclovizhez onrjlik. igy elkcrulhcto a l.ibb mersekeljek azr . es sokkal robb zoldseger egyenek. A ZSlI rloreaval a vesekover is el leher hajtnn i. A [ekete nnd. hogy a viz a szfvukig ne erjen.ilyrd krernje is hasznalharo erre a cel ra. A nyirfalevcl reaja a vesekover is osszenunzsol]a kcrheri fogyaszt<ls uniu.ir eg)' 5 lireres edenybe resszi·1k. A porckopasrol is rnoudok egy p. hogy megLissak. Piros lesz a helye. esip.l relllll. es ker ora alan az egeszet lllegis5z.\ldk regen. es eSlplli Fogja a borr. A Fiireies 20 pereig ranson. 11a az elso idoben f:ijdallll:1s lcsz minden lepes. herente eg)' csesze teat felterleniil igyon meg bel61e ehgyoillorra. Eralrerni kell.on jo vcsctiszr ito. ahogy nagymanl<1 nevezre. felfo!"ra Ijuk. hanern egy fiirdokopenybe kell bujni. A csahinr az Izi'deti gyulladas kezelesere is haszn.urisa nelkul. hogy frissen szedett csahinnal feJig Illegrolriink egy vodroe vagy Ill.ibcsoukolris. kus Lijclalmaik Furdes alan a szenapely v.is.ir javasolom. cs nem akar 1<0vasavar vi nni a vesejebe.isa urau lang). iziileteik.ilral riszrulnak az izlilerek. javasclom a nylrfaleveler. a 111 i lerakod i k a kez.\shoz a ker pore. a vesejiik nem fOgja rudni feldolgozni. A leforraz.1 k i is lui!c. ezek az erdei rnalnalevel es a Fekete Ioldiszeder. a labon levo koszvenyrcl a j. A k inek a vesejevel problem. Jobb megold. arnelyek a verben levo hllgysavat kitisztitjak. A zsurlotea fogyaszr. A mozg. es 20 percre lefeklidni.:lszds<lnak olya n elcuye is. izidereinkben a ker pore kozott van egy sikes anyag. Mindket novenybol cdr kell kcszfreni. Az eg)'es gyogynovcn)'ek ismerreresekor meg a robbi. Meg nem hal lot. A tiirdcs ur.Azliran senl szabad reljesen abbahagyni. Arra is vigy. Vall ket gy6gYlloven}'. A porcsinfii szincen segiri a vese rmikodeser.1 az A csalan vegig legyen a vizben .uun olyan vegerarianusrol. A gyorsabb veraramhis elviszi a lerak6dorr salakanyag egy reszer. igaz. ami Ilag). hogya kovasavar a vese ki rudja dolgozni mag. Akinek koszvcnye van. az Iztileri b.\k! Az lzulet i banralorn m. rarrorn minden iztileresnek.es Iabfej Izulereiben. Szarltott csahln erre a celra nern alkul mus.gysav. hogy nem hiznak el. mint tetrek azt kor. egy ido ur. a verkeringest. a1. Mindkcr iziileti bajra kivcil6 hadssal vall a szenapelyvaFiirdo. ami csak zsirban oldodi k. majd leszririk. a gyorsabb verkerillges .ibol.in nern szabad megrorolkoZlli.ik. llgy fozziik fel egy 5 Iiteres eclenyben. Am ikor ez hi.ls reszeknek friss csalannal rorreno csapkodasa. A rerir 10-15 percig [edo alan rarcj. id6nkenr egy eseszevel kell fogyaszrani bel6le. ha a szenapelyv. Van a sok zoldseg fog). ne egyen husr. ami nag}. ne roz sd. es a l~ij6 Izulctekre kell reggel es este kenni. hogy ker liter vizre leer evdkanal zsurlot szrirnolva edt f6znek egy feI pereig. Ahogyan regen mondru k. Az e1elllliszerbolrokban kapharo erkezcsi zselarinbol egy dl kocsonyasunlsegii f6zerer kell kesziteni.is. Ekkorra langyosr. Esrere pedig keujek be a rent Ieirr medon elkeszitetr korolTlvidgkenoccsel az Izu lcreiket.ir neg)' her urrin abba kel l hagyni. . Az fztileri b.ij.ist nagyon Ionro sunl. A kerti nui lnalevel.ids is nehez lesz.\r egy ridJzacsk6ba ressztik. bogy sztvberegek ezr NEM csi nalharj.is zacsko vegig legyen a fl'lrdovizben.isodjanak be az Izulerek.ishoz er. Ezr m i ndenkepp meg kell elozu i. lassabban fejei ki a jotekony hutasar. vag)' a robbi szederfele erre a celra nuir nem jo. Korlarlan ideig fogyaszrhato sz ii net beikr. hog). de itt is csak a kis kovek vagy a vesehornok el hujr.\nraillukra hasznalharo gyogynovenyr is e yiker. Tavasszal llgy is leher a Ubfej izi'lleeeit tiszritani. FeJmelegirjUk a vizer annyira. es a legkfmelercsebb a vesehez . Ha sokar isszak a zsurlobol keszulr rear.is.\n. de azflral. a kcr pore egym. A esip6fzCdetnci ez t a l~ig)'ekll~\1 kell csinrilni.iln i rag.in a pore is elkopik. Ha hozzajllrllnk a szenapelydhoz (sajnos nem mindig leher kapni). vagy csak nagyon keveset. A porcsinfil a vesekover nern old]a. gyorsirja a lassu verkeringesr a labllkb. akinek lzu ler i bnja ler r volna.inyzik . a~nir tobbszor is fellehet melegireni. Mcg egyszer irorn. leszilrjiik.lntallllabr meg leher elozni az erkezcsi szokasok megvalrozrarasaval. A koszveny nagyoll Eijdalmas beregseg. Reggel es este kell belole egy-egy eseszenyit meginni mindaddig. es a fl'lrdovfzhez onrjiik. hogy ne leg yen hideg a 58 59 . amig a Eijdalom meg nem sziinik . Az crszu killereseknek is javaslom ezt a m6dszert. amiuek az oka a verben levo sok hl. Egy edenyben gYL\jrsek a vizelerer. rnerr nern er egym. amin a ker pore mozog. EZ. llyenkor napi egy csesze nyirfalevelrear kell meginui ehgyornorra. Nem E\j. akkor egy 50 grammos esol1lagb61 a pelyv. a gyalogszeder. minden mozdular f.ir c1olgor. I< ijorr-e a ko vagy homok. Ezr iigy kell keszlteni. zsurloreaval csinriljon egy vfzlokest a kovek elhajrasara. Akinek a szivevel nines problemaja.islkar. labullknak. nern rognak Lljni az fziilereik sem.

a narha ki sem fog ala kul ni.ir adrak a betegnek. izzaszr es kohogest szunter. Mindkerto ldzar csillaplt. vagy ahogy mi is hivru k. arnit kohoges csillaplrasara haszualnak igen regora.zik es n.i k meg alaposan a bereger. hogy gargariz. Hog). melyek szovodrnenykenr horghurutor.i n nycljek Ie.lk vele egy parszor. Erre nagyon j6 a landzsas Lltifil es a kakukkfii 1-1 aranYLl keverekeliol keszulr rC.iJjan. Priznicet kororrek a cSllpasz hatra. legutat tisztito gyogynoveny van.inljak a rerrneszergyogydszok. es csak ezur. Vag).igyban. A kronikus hi:irg6gYlllladas es az aszrrna a legrosszabb legzoszervi megberegedesek. Ezerr ha valaki megEl. Nagymamarol orokolrern egy ezekre val6 receptet. A megf. ilyenkor felretlentil orvoshoz kell fordulni.ndagabb az oxigenellanis. Minel g. bodzavirag sz ederlevel tarackbuza v<iljek egeszsegtikre. Ezenkfvu l asztrnasoknak is javasoltak a javasasszonyok. es ez sok esetben segftert is.1. es kozben igYlIk a forro tear.sa elort [avasolorn. a feherhatu lapu. A narharol azt tanultarn. izzadni."\y to-level l orvosi veroni ka 60 61 .ill it szerveinkhez. az epenk es minden fontos szerviluk. De ha a rorokfajas kezdetekor el kezdenek rorokferrotlen ito rear i nni. [arvanyos kakllkkf(i boroka harsfavirag Llndzsas Lltifil edeskomeny papsajr 1 rcsz 2 resz I resz 2 resz 2 resz I resz I resz 1 resz 1 resz marrilapu kriromvi rag cickafark fekereuad . hogy a Libllnkat egy-egy masodpercig tudjuk csak benne rarrani.6 bakteriurnok. es rna is aj. Naponta reJ- vagy egy lirert is Jlleg lehet inni naponra. Egy ido utan a viz is kiluil eg)' kicsir. vag}' rUd6gYlllladas eseren ez a modszer nern elegendo. igYlInk gyogyreakat. E fontos Ieladat ellrirrisahoz rehat hib. szenapelyva hi rdot keszuettek.vagy hdrsfareaval. a labunk is megszokja a meleger. j6 sok izzaszrore.n I-I anin)'LI keverekebdl is.isu.has. abban izzn szrorr.Legzoszervi Legzoszerveinkkel vissztik be szervezerunkbe megbetegedesek a lerfontostobb cseszevel is meg lehet in ni bel6kl k. annal jobban nuikodlk a majunk. tiid6gyulladast okozharnak. fgy egy ideig ki-be rakosgarjuk a labunkat. Most kozreadorn. ezeket el keru ljuk.i n fekCdcljlink le.ls lesz . J6 melyen h. hogy regen a ruddgyulladds eseren III ivel gy6gyirorra k a javasasszonyok. hogy hili-om napig k i kell fekudni.itlanul kell rmi kodnie a legz6S'lervei n knek.isokra a harsf~1Vir'lg es a hcdzavinig. nagyon infiuenz.ijat napi robb csesze forr6 bodza.irraliajolva kell gargarizalni. Ezekbol a teakbol akar j6rzli keverek mind a kerto. A rea elfogyas'ld. Nagyon j61 izzaszr. mel yet azran a verri ra m sz. llycn modon ferrotlen ftjli k a tcrkunkat. Azur. Lehet llleg jo rorokferrotlenlro tear keszireni a zsalya es az aprobojtorj:i.is rnegberegedesre. A tea iviisa eloer olyan [orro Iabvizer kell ven ni. hogyaz egesz torkot erje a tea. j61 ki kell sagLl oxigenr. fekiidje es izzadja ki magdbol a mirh. es nem terjed nek el a natlnlt ok01. Megszfi nik a nathaval a kohoges is. De ezen a novenycn kivul meg nagyou sok j6 hat. 2 resz 2 resz 1 resz 2 resz 1 resz A megfaz. Joggal ren nek fel a kerdest. Az emberiseg egyik legregebben haszruilr gy6gynovcnye a rnarrilapu.irh. ma radjon orrhon az . corokgyulladas gyakori beregsegek. esedeg Felvaltva. am it egy kicsit kibovirerrem.

FoghllZaS unin segir osszehuzni a friss seber. ki kell kopni.intnek. Akinek nines mandulaja.. naponru tobbszor i:iblogessenek vele oly.ik.5 dl vizet cs benne a kerget. es igyanak meg belole naponta legal. hanem az elsd napon be kell ten n i a lultobe. hanern egy heren egyszer vagy ketszer llleg kell inni egy cseszevel F'enntarto sz.in melyen h. hururoldo gyogynovenyekrol es azok haszn~~ladrol az egyes novenyeknel majd ku lon irok. A kohcgescsillapiro. hanem a pajzsrni rig)' nuikodesec is elosegithetjlik.isll.Lis segirher. lcgalribb egy m. Csak langyosan vagy hidegen. es a nap lolvarn.. Ha gobosodesrol is szo van. uhogyan regen hasznalruk. a galaj rc. Ezerr nagyon [onros a sz.i.isfel [ireres cdenybe kell odarenni a 2. m ilyen sulyegyseggel mcrtunk. a kozonseges vag)' ragados galaj 1-1 a rdnyu keverekebol keszulr tea fogyaszds<ir. Kivalo sdjferrorleniro a d iolevel re. men fg)' mindegy.\I is segit. vag)' lllegsz('lntetherjtik. aka)' feliilrerrne. esedeg a rldtengeset is csokkenrherjuk. Fozzenek egy csesze rear a kozonseges galajbol.~kkor is. A leforrazort teafiivet ne dobjak ki. aki ki:ihog. Ez a noveny k iva lo sz. Gargariz. ezek ki'donosen fonrosak. men visszaesnek.ir nyeljek le.es szajferrotlenlreskor ajanlorn az aprobo] torj. 0[( leirom az alkalmazasi m6djukar is. fgy keszirsenek duuszrkoresr.ija. gargariz. MERGEZO! A sz.cseszenyir ak arnak fO'llli.ijfertorlen iresen rul a fogin).esrol van sz6. A 1l1. A kozouseges vag)' ragadosgalaj reaval nemcsak a rorok.is vag)' a szajiiregben levo gyulladas nern Il1ldr e1.Ugy irtnm le reszarauyban.isosrol. jo melyen hatrahajolva. Ugyanerre a cclra es m i nden mas legzoszervi betegsegre a ftidOf(1 reaja is kivalo.irologjon kifele. De elorte minden esetben gargarizaljallak is.11' kihiilr langyos fOzettel. rnegszunreri azr. hog). Akar alul-. ami hu marabb fog gyogYlIlni. De az else heten lehet. az orvosi zsdlya. Ez a rea meg a FogtogYlillad. hanern ejszakrira [egrek borogat.~las uran nem Il111SZ<ij lenyelni. es nem szabad leuyelni . kivii] 1'01 borogass. Az elkesziresi m6dja kulonboz. men nagyon habzik Fozes kozben.itrahajolva.i n robbszorre megil1lli. Egy heme! tovabb azonhan ne haszu. ha reggel es esre is megisznak ~I reabol egy-egy cseszevel. a rra regycnck meg egy I1ltlanyag csikot. Ker novenyrol kirlon irok.ik a szok.ijaval vaio rorokoblogeres. 62 63 .iskent a nyaku kra. ahogyan csak leherscges. hagyjunk ki egy herer meg . Mindenfete torok.isos modon.ijliregben levo bakreriurnok. es jo is. de meginrii nem szabad. A rn. hogy az egesz rorkor erje a rea. a fiiver nem kell kidobni a tea lesziirese uran. es kossek at. el neru mulik. Amikor el rnulr a kohogesuk. A szokasos adagja ennek is kef es fel dl fOrdsban levo vizzel lcfornizor r reaskanalnyi keverek. bog)' ne p.isodlk Llap rn. Amikor ki~szfrik a rear a sz ok. neru szabad a reaivasr abbahagyni. A pajz srnuigy-rulrengesben szenveclok ezr mind add ig csi n. A hangszalaggyulladasra a szurokfiireaval gargarizaljanak.\w(( galajFlib61. Ebbol a keverekbol kell forrazni egy csesze rear (egy kicsir kesel'll lesz). A fagyalkerger 4-5 percig fozni kelt. hog). Ezj a gyogyreakevereket mindenk inek ajrinlorn.ir van annyi a leforr. mivel a novenyek fajsldya nem egyforma. Most meg a szajes a corok ferrorleniresb61 kell egy par szot szolnorn. ha a foginysorvad.ik a nyakukar. A s'l. majd meg kell azr inni. a rra ez 1"0kozorrabba n igaz. hogy esre lefekveskor a nyaku k ra k ivul 1'01 rakossek egy kendovel. Gargari'l.ijfenorlenLro. Pajzsmirigyrcndcllencssegek Mar emlfrer rem. Naponra robbszor oblogessek veil" a torkukar. nem jegbe hurve lehet inni. mert llgy erzern. esetleg a vfrusok sok legllti problem-it okozharnak. Sok zor kel l gargari'lalni a 111. meg a dohanyzas III iar t kohogoknek is. am fg a niltenges meg nem szrinik. De ha eg).iljuk.incs.in.ilj. rendellenessegeir« a kozonseges galajr ajanlorn.lIni hosszasan kell.lbb ker cseszeve].1sik noveny n mirol irni akarok a Fagyalkereg es -h. Ursina a re.ijlireg ferrotlenitese.sorvadasra is j6 hanissal van.

Tbbb fajdja van: • a keszrereses (a vizelesi ingert csak neh.F6 hanisterii lete a veseriszrinis. A puberrassal kezdodd havi ciklusok evrizedeken at kiserik minden no elerer. am ikor a ciklus ideje van. Ker-harom her alatt a ciszra [elszjvodik. es lassan korryolgassanak. Serdulokorban leva Linyok a menses elorr 5-6 nappal igyanak meg !laponta egy csesze tetit cickafark es paszrorraska 1-1 anin)'ll keverekebol a !lap barmelyik szakriban. ez j6 ideglazfro. Mindegyikb61 l folyamarosan. !lyenkor napi egy cseszevel kellmeginni ehgyoJllorra. eloszlatni. percig rudja visszatarrani a beteg). bogy a csalanban sok C-vitamin is van.es holyaghetegscgek A vese egyik Fonros meregrelenit6 szervim k.il6 viz hajco is. A vesenuikodesr szabalyozo gy6gynovenyeink egyike a rnezei ZSlI rl6.ln). A Ids vesekoveker es vesehomokot is erdernes vele old a ni. Yz resz veronika Teaivas kozben iiljenek le. a fe1norr nok 50 szrizaleka. A horrnonok szabalyozzrik a peteerest. Nyujrozkodjanak egy jot.Vese. Ez azr jelenri.igy nem Fog veseko kcpzodni. es izuleti problcrnakhoz . a korpafu Fejezet naknek A ndk elere a gyakori es nagymerreku horrnonvalrozasokb61 all. Ugyanennyi idejll szu net uran [Ijra Ieher inni. 1 resz zsurlo. A valrozo korba lepo naknek javaslom.ir a cickafark lefdsanal ral. A valrozo korral jar a h61)'agzar6 izmok meggyengiilese. a vrilrozaskori tiineteker. A kozhiedelernmei ellenrerben nern csak az idosebb koroszralyt erinci. rnenye leher). Aki kokepzddesre hajlamos. azaz kernaponkenr 1-2 csesze tea elfogyaszds. felhalmoz6clik a szervezetben. a menses kimaradrisanak a kezderen. ferfiakn~'il prosztara rm'itet koverkez- es a csaiharo 6 langyoker hereu rea]a. Nem kozrudorr terry. A liugyholyag es a hllgyurak riszrfrasara ajanlom a csalant. fgy is csak 6 hctig igyak. a lakess. ezerr [olyamacos . es ezen keresztul a vizelerhajnis. 64 65 . vese. a mereganyag nem rud eltavoz ni. Az irrig~iLis. az is a cickafark terijaval irrigaljon egy herig minden nap lefekves e16[[. itt valaszrodik ki a rnereganyagok egy resze. hog). Az eros gorcsokkel j~1r6 mensrruacio ellen javaslorn a cickafarkfii reajrit.lsa. mel)' kiv. A rear a menses alan is iharjak. napi 1-3 cseszevel kcresztu be a szemii ker. majd meginr egy herig csi urilja a huvelyohllrest. A benne leva kovasavar a vese csak hosszan dolgozza fel. hzikai erofeszfres hadsara csepego viz eler. Ez a rnodszer az oroklod6 polyciszrds beregsegeknel kevesbe hatckony.il a zsurlorea IDgyaszdsaval egyiirr azt a zsurlot. Szinten j6 veseriszrfto a porcsin hi. • a srressz (kohoges.ilj. Korlarlan ideig fogyaszrhar6 szu ner beikradsa nel kul. igyariak meg egy-ker. arnely a viz elerrarrrisi kepesseg elveszreser jelentl. Kovasavtarra lma miarr 6 hernel covabb nem ihato folyal1latosan.napi 1-2 csesze tea .it. Hagyjon ki egy heret. arnikor felkeltek. es este kicsir melegirsek fel. a hosszabb fogyaszds koverkezreben veres lesz a vizeleriik. De jobbnak tartom a minden masuapi hasznalarar.fogyasztasar 6 hetnel rovabb nern javaslorn. engedjek el magukar. A fiaral nok elereben a havi ciklus okozhat problemakat.ig 20. a tea kesziilt. eserleg h. amibo. a rerhessegec.irorn napig egy csesze teat az alabbi keverekbol: 1 resz cickafark. iilOfl'lrda modj. nisszenres. a h6lyag iuiteser nem rudja a beteg konrrolialni. az hetenre egy csesze rear felrerieniil igyon Ineg belcle ehgyoillorra. hllnyj:ik ! Akinek mehgyullad. Ha a vese nCITl mukodik megfeleloen. A reggel kesziilr tea ZSLlI'lofuver escig ~arolFk a blltaben. A vesen leva ciszran. melyek azuran a vlzclettel ravoznak a szervczerbo].ik. hog). regyek a ciszras vesere ejszablra dunszrkotesben. A nyirEllevel reaja a vesekovet is osszemorzsoljn kerheri fog)/aszds utan. pcrefeszek-gyu lladdsa va n. Az inkonrinenciatol 200 milli6 ember szenved.es h61yagbetegsegekhez vezer.

ivii fogyaszrasa a nl('~b l tonros a bab. erdeirnalnalevel-rear igyanak a mehfal erositesere.irg6 vlzelet) es inkout inencia.] kori a csokkenr porenciakepesseg. napollta 5-10 szernet.Ha ebbol megisznak egyegy cseszevel naponca. a csalsidban szinte emberfeletrive nonek.ik. 66 I. Ez mindenfele h6lyagproblernara is kiv. ennek erosireser kell elerni: a cigauymeggyfa levele a legjobb ra. heti egy cseszcvcl. Ene aj. a mire a novekedes~ Az anyatej hez szukseg van. k ipi heuren ebred nek. 1/3 resz korpafu. es a pang6 vizelet gyullad.cvirag. verpezsdfro. a szoprar. AltaLinos szabaly.ishoz vezer.1Ihar6. szabadulni. Mint cudj. legaLibb heri 2 alkalomrnal. A rerhcsscg kiilon fejezer minden n6 elerebeu. A szoptar. Erre a legjobb gyulladascsokkent6 a cickafarkfu reaja. Azonban semrnikepp se kezdjenek fogy6klll"<1zni.is rendk.lj.isos (. Gy6gytdkkallehcc scgireni ezen is. Hogya rerhesseg problema mentes legyen. 1/3 resz kisvir. es ez ki hal' az egeszsegre is.icsom teluir . hogy csok kenrsek a bevier kalorlak szam. Id6sebb korban jelentkez6 problema a prosztara ll1egnagyobbodasa. ez az ilycn jellegil panaszokar is orvosolja.igu fuzf ke. elapadhar a rejuk' Ervdgycsokkento gy6gynovenyi"lllk a gYOll1orsavtermelest c$okkenro Ieher ak.ilbaro benne. nern ii rul ki teljeseu. Sztiles utsin is ajrinlorc a malnalevelrea osszehuzodasdnak segiresere . Heri egy-ker csesze csalantea is elengedhererlen.1I6. ebbdl naponra is ihaena k egy-egy cseszevel.iny kil6 sulyfolosleg. Fejezet Fernnak ferfiaknak Szincen j6 a csaldngyokerbol f6zoct tea. ha lefekves elorr elkortyolgaruak egy csesze orb. i'vIivel a h61yagdr6 izom nern megfelelo mlikodeserol van szo.h.icio]a] Kezelese kulonbozo sziv.15. szules koverkezrne- vedelrner nyujc a beregsegek ellen.illalld6an • a vegyes (ezek kombln. N yugr<lt6 hatasll a levendula vi raga es a hegyl rerck fiiveivel rolro« alvoparna . job ban fognak a lud n i. amig szoprarnak. ursina tarrsanak 6 her szunerer).• a t(dfoly.is hefejezrevel gyakr<ln ruarad neh. mely leggyakrabban a rerhesseg. fogyasszanak csalanterit nnpi 1-2 csesxevel 6 heren keresztiil.lncf(lrdr. Udn<l6 her szunerer kell rartan i. Ha nern teszik meg idejeben a ll1egel6zcshez szuksezcs lepeseker. A kisvi dgll Ciizike reajat )ll inden ferfinak innia kellene 35 eves kor uni n. majd a fOlosleges kil6kac. az fokozarosan elveszui rugalmassagar. es 111 inden olyan dpanyag megtal. Ugyancsak ezt javaslorn a srressz okozra inkonrinenciara. Hogy elegeudo legyen az anyutej. Heti 1 csesze elegend6 bel6le. A cickafarkfii teaja vertiszrito. A verboseger fokozo novenyimk a paszrortriska. [(ii lonosen cukorberegeknel gy.itol. Gyakori problema a z elegrelen mennyisegll vagy min6segli spermarermeles.inlorn a Ferfiak ce.lst. Kezelesere javaslom a kovetkezo kevereket: 113 resz porcsi nfu. esetleg vesekover okoz. Pirirarlan rokrnagot r~\gcdljanak.i.ir. nekik javaslorn a Diabess (Gyorgytea) fogyasz[. kon nyebben leadjM. 4 heren keresztul kell fogyaszrani napi egy cseszevel. ami vizelerrarrasi gondokkal es visszafordirhararlan i 111 pore nc i ~i I j 6 rh at. amely termeketlenseggel j. fliszerszegeny d iera) gy6gYilovenyek kel rorren ik. A holyagor nyorn]a a proszrara. hiszen az elvarasok a Dlunkahelyen. arnirol minel hamarabb szercrnenek meg- nyekenr a la lcul ki. (ne igyak 6 heme! rovabb egyhuzamban. A rneh- ben novekvo magzar oriasi hormunrilis vtiltozrisokka l j. szurokfu is t<1I. 67 . amely n6knek kulon is ajanlotc novenyi osztrogenegyeb modsxerek rartalrna rniarr. A kesztereses in kont inencia egyi k olea leher a hllgyucak Fert6zese. arnely a nerniseg mii kodeser szabalyozo agyi kozponrot serkenti. muterre kerulhcr sor.ir.ir. rrulrer. egyenek kevesebber. ran.inak. rnely risznrja a veser es a holyagor. korlatlan ideig. amelyben pl. hog)' a rarros aiuldpL1Irsag fogy. mellen (rorna. va lV[inden t"erli rerreg az impotenci. erkezes elder. lenni rna egyre nehezebb.i r.

k iprob.incseszebe. ruindeukluek kivanom. A rerfiaknak is van babavaro meg. te. Ha fagyollgytinktl'nat nern lcapnak a gyogyszerrarakban vagy gy6gynovenyboltokban. bogy a [oisten Sziilessenek segevellegyen ered rnenyes ez a rendszer. mint a noknek. hogy erosfrse a mehfalat. Tobbfele yogynoveny keverekebdl keszuectunk egy-egy teat. A teak elkeszfresi modja: egy csapott evdkanal dio. 2008. Ennek a kivedesere a mehtalar meg kell erositen i fagyongyrinkrLlraval a koverkezo medon: egy houapig minden reggel es este egy-egy rnokkaskanal fagyongytinkrurat igyon meg hkezes elotr 20 perccel. relefonon (ben ne vagyunk a relefonrudakozoban is). ere. mivel hallorrak a babavaro rendszcrernrol.i k hi. Esre [elekves elotr langyosirsa irrigiljon vele. keressenek bennunket Biikkszeurkereszren. A nonek ezenkiviil minden masodik napon reggel es esre irrigalnia is kel!. Irrigarort minden parikdban lehet kapni. hogy befekszik a reakeverek. [anuir elejen meglatogatrak. Szinten nepi rapaszralar.. Sok natal par szererne babar. A rear mind tovabb tarrsa a meh sz<ijamil.ll irrigalo teakevereker. ev vegere v~hj'lk az Llj jovevenyr. de ez valam ilyen oknal fogva nem valosul meg. 2006-ban sztileterr meg seglrmeg I. hogy a konyv megIsten elresse ezzel a rnodszerrel. Vegezerul a gyerrnekuk.is ill. hogy tengerszineen vag)' 2000 meter magassagbau konnyebben fogannak a babdk. rnajd lesztirik.11" Llg)' vrillalkoztak.omorra kell meginni az clso resznel leur rnodon. es ugyallllgy ezt ugyanL!gy al]ni hagyjak. Meg annyir szerernck iddig oket! 13 baba szulerert elrnondanl. kadba. a varva vart babak mine! tobben. es mig a hormonkezelesekkel nem sikerulr a beulteres. K-ne sz inten l'I:szt verr . Nepi tapaszralat.lgarorra I b ea . a rniker ajanlotrarn G hetig ittak mind ketten a nekik. G.C anti a rear. A [iterbo] megl1laradt 4 dl re. 2 sikerreleu in vitro kfserlet utri n Ligy gondoltak. Ekkor reggel egy liter reac kell kesziteni Llgy. A nepi tapasztatar alapjan segireni szeretnek neki k a koverkez okben leu-r rendszerrel: 1. 4 dl-rel irrjg<11meghozz'lllgy.. r. tovabbi reakeverekek fogyaszddra es in'igaLisn1 (huvelyobl itesre) is szi'd{seg van. reggel rnindkerten diolevelbol uran sztirjek Ie.iljrik a modszerernet.1 babaprograrnbau. hogy hoz. A kerfele teat minden nup valtogatva herig togyasszak 2. azaz reggel ehgyornorra egy cseszevel. lega13bb 5 percig. a nok rermekenyebbek. es .irol]a estig. nehezen vag)' egydlralan nern tapad meg a megterl1lekenyitett pete. 4 cv probrilkozas.seJU fogant meg ababa. hogy egy liter forrasbol leverr vfzzel pllpozott evok<ln. Az egy lirerbol 2 d] teat a no megiszik. A koverkezo lombi kprogramra 111. ti nkru rahasz nalat utan 68 69 . epp a kislri nyar fiirderre.5 dl-es porcel. mine reggel. 6 herig kell inui.ilnalevelrear iszik. ontsek Ie forrasbol levert vizze!. hogy elotte vegigcsinaltak a kLIrat. ·1' 'I' . Takarjak le.ikur . Addig is m. g A noi babadro teat G heren kereszrul minden reggel ehg). esfe/estge. a teak harasaramegfogant a kislrinya. a lab air re Ireszi a xac 1 sze. es a harodik het vcgen leoutenek eg_y 20 percig lcrcdve megfogallt ababa. Mikol' relefonon hfvram.it hLitoben lerakarva r.iba a gyermeldldasr. .ihoz. BELS6 TISZTIT As A babrit akaro no es ferfi G heren kereszriil vegezzen egy belso tiszritasr csalrinleve]es diolevel reaval a koverkezd rnndon: Eiso nap reggel ehgyomorra mindketrenigyanak meg egy csesze csalanlevelbol kesziilt teat az etkezes elotr 20 pereeel. MEHEROsfTES Ha az auyarneh ncm eleg eros. milyen roha rnosa n csokken orsz'lgunk nepessegszaporulata. hogy ha a ciklus masodi k fele a G hold novekvo dllasaval egybeesik.dj<huLbit kerjern az eserenek a konyvben valo lcfras. akir a gyogyteaklldnak koszonher.1Z 1rl'.I I Babavaro tearendszer Mindenki tudja. N. 20 perc 3. vagy csn lanleveler tegyenek egy 2. Noemi 5 evig varr. BABAVAR6 TEAKEVEREK ES IRRICALAs (HOVELYOBLiTES) Amennyiben az elso ket tea iv. Az edesanya jol van. Masodik keszu] treat nap ugyan{gy igyan a k.

wk. evek ora ebbSI keszttem t ink nuri imar. a cirrornfiier es a Fekete nndalyrder. ha siirlL. vodbit.lnak kozreadok ker reeeptet. Peld. Az fgy elkeszitett fekere nadalytd t in kt u rar ker hetig ra rrjuk szobahomerseklereu az iivegben. orbancfLib61.ongyb61. es leonrjuk Royal vodkaval. mig az iivcg tele nem lesz.ilyt6 gyokeret. szagralan.ilorn. Fekete resze is errekes anyagokar tartalmaz. ! jl Tinktura keszftesc A rinkrura alkoholo s gyogynovenykivonar. pi. be a daganarot. tort. Figyeljek meg.ibol. a zuzodasr. Nem novenyekbol is kesztthero rinknirn. mel)' sz inreleu. vidgds egy her uran leszurjuk. ElokeszLtjlik a befotres ([v('gec es a Royal.isk. pasz- suroljuk. sikos. Ket her utan leszurjuk. azonnal barnulni kezd! Ezerr amine egy gyokeret osszevagru nk. A citl'omfi'i fil1!tt/lnit hasznalharju k dagallatokra. ebben oldodlk ki legjobban a novenyek hatoanyaga. A citrornfd rinkrura ket evig eltarrharo haroanyag veszteseg nelkii]. egy cenrirnereres darabokra v:igjuk a Fekete nad. hogy amikor a frissen vagort fehdet levegovel eri nrkezik. azon ual a gabon~lVodk. Elkeszftesehez t isz ra gabonaszeszre van szlikseg.... egy befattesliveget teletesaiiuk az fgy osszevagorr filve1. zuzodasokra es reurnarikus Hjdalmakrais. bg). A kozvetlenul elotr leszedetr citromfuvet osszevagjuk Fd-egycenris darabokra . Ezzel a r inkrurava] 71 . gabonabol keszulr alkohol.iba resszuk. A vodka egy centivel Illagasabban legyen. Akkor j6 a Fekete nadalyto ri nkrura. naponra egyszer~ketszer feld. HZ Feleere IIfldJlytO' tiuletnra A Irissen kiasorr gyokeremegtlszritjuk elhalt reszektol. EZUt<1n a kovetkezo gyokeret daraboljuk fel es resszu k bell" egeszen addig. III inr a gyokerdarabok . mere a kulso.hzuk. de egyeb ovarosan dorzsoljuk r. naponta egyszer felr. Egy hetig szobahomersekleren rarrjuk. En a Royal vodkrir haszn. A rinknikothetjl" k be a reUIl1~lSvegtugokar. nyakos lesz. melyer kulsoleg es belsdleg is hasznilunk.i rrorr gend ket megmossuk.iba rn.

LEG_10BBAN BEeSOLT. GYOGYNOVENYEIM ~ ~ AZ ALTALAM LEGINKABB HASZNALT.. 73 . HAZANKBAN HONOS Gy6GYfTO NOVENYEK LISTA]A SZEMLELTETO RAJZOKKAL. LEfRAsOKKAL.LEGKEDVESEBB . HASZNALATI UTlvIUTATASSAL.

74 75 .icmezzel Izesitse. reggel es este is. A szdrirdsr )6 szelllis pfI(llrtsoll vag)! ril"ll)'elws helyeu lIegezziill. amikor erre szukseg V:1n. plig Itill).ilyozza azr.bell.ikhoz izjavironak is szoktuk hasznalni. hogy nem peneszedile-e a virrfg 1)t1. ha nines rendben a szekleruk. Plig hll)'flt dll apotbnn. mert es: minden gytig_Ylloliell)1szrfrftdsrillrfL es trfrolrfsrfllril hl/ellyes szabnly.ir mindaddig kell inni. lia a teuyeriiukOll uiorzsolui t/lrl)1I11n Ilirngo/lnt. Ezr a rear akacrnezzel meg izesiren i is leher.lk abba reljesen. ernlekezterve a gyomrukar.icvi dgot. A mas szirni. Egy kis ak. HfI eZfl161a tOllribbiallbrill lesz hl)etel. szd1'flz he~)!e!l szrtbad. hogy nem szabad ordkig . es ezr mar kevesebben rudjak rola. dobozlran. ak. A ker bet elrelre urrin reljesen rendbe jon. Az akacfa valoban jo mehlegelo. A hiille~yeselt (Legllllli!lOsae) esa/ridjAba tnrtozo. robigellill-Iu//ldol't.feIMlio1J/ ra a figyellllet. A m.ira ajanlotrarn a szoruszed urcaban 1<1 jo bararorn telesegenek a feher a k. esre kell meginni bel ole egy csesze rear.fft I)irrfgot sxabnd g)l/fjtelli. less: beldle. Ilelles illoolnjat. napi ketcseszes reakur. Eszak-AlI/uiMbo/ a homo]: meglleitesere behoeort. Tnrolui zl1rt edeu). vagyis a savtultenges megakadalyozasdra napi egy csesze akacvir:igtdr [avasolok esre. reggd egyet es esre egyet. A rear mindig frissen kell elkeszueni.g_)llllris gyog)l1I0ve1lY. ami azr jelenti. Ha erre a celra akarjak haszna!nl. ez ert egy enyhebb Jllegf:hasos kohogesnel egy-ker heres. egy fel ora alarr igy<ik meg. kivalo akacruezer alllranak do a magyar meheszek. ismert . mert a teljes lIirrfgzrfsbml /iI. Naponm kdtszerhtirol/lszorfoJgasslIl1 nt.icvirag re. AldlOl' uroudlmrjule IteffOldppell szdra zn alc. ertellesebb gytigy1I0Vell). Ev I<ozbe/l is )6. ta: 51tg [riss I)il'dgbol lesz 1 kg szdra z oimg. linaoolt is tobbjele fl1"OIIIriSlilyagot tartalmn z. ko Megfazon es berekedr. Ezcnkivul a Feher abcvidg meg enyhe hashajro is. De a majusban rovid ideig viragzo fa vir." ! I I Akacfa FEHER AKAc (ROBINIA PSEU DOACACIA L. 1M tiibbszoJ' szellliigyre uessziile.igbol. Eg)' !J6IJflP eltelte urdu IIJeg Itell g).!!I? sznrftrfskol' I/Iegbal'lllllnnle.igja is errekes gyogynovcny. Igy nrillwrabb es szebbeu szrtmd. de hosszabb ideig nern javaslom. kohogorr. de ezr mar nem szabad izesiren i. egy Ids rnerrekben csokkenri. Azert irtam ezt le iryen a!apossngga/. szep sz. ertelae/emle lirflilfllt. milyen dJlflpotbml uau a szdrttatt g)log)'lloliellyiillk. s~irga.ij. velloll). arnig a gyolllruk ego Ha a gyollloreges megszunr.ozlidlli arrol.lr langyosra lullr tdt korryolgarva. men a gyomOL"savtermelesre is van huuisa. J6izli. Csa]: fI je/bill/bos. A drog robiuin. autit be kell tartani.mni hagyni. lreliotropiut. [avasolrarn neki. AI. Elvezeti tea is leher. Jodi es verr akacvir.ir szoktarn javasolni az ismerriseirnnek.ibol.) Az emberek nagy reszc az akacfiir csak az akacmezrol isrneri. vacsora mall. orvosi zsrily. Nagyon jo kohogescsillapfro. litegben lriteritue egy riszra csomngolopapiron vag)' tiszrn rnlni u. A kohoges csillapfcis. ezerr az akacviragor mas re. f A virrigjrtt g)'l'fjrjiik (IIlrt)lIst61)llllilfsig). es csak akkor igyak./i"/. se hagyj. ma)d ali'kor. hogy ket heten kereszt iil naponta ker csesze rear korryolgasson ellangyosan.es alMciinglilwzidnt. lila akacvirag nem gyogynoveny.imi rear leher kesziten i azorios ara nyban osszckcaprobojcorjanbol es kakukkftibol vagy A gyomorsavrermeles szabalyozasara. hanern iddnkenr igyanak meg belole egy cscszevel. szab.

isara a feher akacvi dgb61 kesziilr rear. Akkor sern mondtarn meg. amig eg a gyonua.egy mokk. nern Hjt a rorka. es kerr is a fiibol az ismerosoll1tol.ilj. Talan harem het mulva jartam ott ujra. hogy rea. Mondtam neki. A gyerekeknelllgyelemmel.it.na latar. az rea. Kerdezre role. kiilonosen a n na k. szep piros szinll a reaja. Mondram azonban neki. hogy a d rorgyarban reggelizcs kozben a rrnlvez. es elrnondra a hirokraro aryanak a feher ak. Pista dcsern. nem rudja. az orbancfuvec est i fogyaszrasra javasoltam. es rnegrnondtam. honnan tudok en ilyeneket . hogy mir nem kuldi haza a tanl[ono a gyereket. mert 6 is kohogorr.lsa.ilyoz.i . de meg nem melyrol. Az egyik. a gyereknek . hiszen akkoriban nag)'on rilrotrak a gy6gynovenyek hn szmilar. hog). .egszunreresere az orhancfuver. Azr felelre. a ki nem volt orvos. es a lizctesuel a penzdrosnd arcan lattam. ahogy a teat a rermoszbol a bogrejebe tolrotrc. Akkor nell) voltak rermeszergy6gyaszok. [avasolrarn neki a savrermeles szab. Azr mondrarn neki. Geza es Arpi unokaresrverern. ez az udlroiraluk. Mi gyerekkorunkban erruk a feher akacviragor.igaz ez? . Bevirre a muvezeroi irodaba. Nemregiben dolgorn akadr egy vaskereskedesben. meg az apai UIlOkacestvereknel is tobbeu volrun k gyolllorbetegek: Vali hl'gol11. Kerdezre. naponra miuel gyakrabban kell a rorkot obli:igetni aprobojrorjan-redval. Kcrdezrem tole. men minduyajunknak hasznalt. A kisfiu hirranra is jan. Tehat visszaterve a mandula.~t uern szabad teljeseu abbahagyni. Nalurik a csaladban az apai agon. Nagyon izletr neki. A falusi ernberek a Bukkben meg a rnai napig is Igy hasznaljak. hogy szeszes iralr mu nka kczben t ilos fogyasztani) Neill h ir te e1.ez meg az eloz.kiilsoleg rorokoblogetesre.FUver kell leforrazn! ker es reI dl vizzel. minclig belem bujlk a kisordog . Akkoriban Ill. akar rnegelozeskent is. Csak nagyoll j6 ismerdsnek vagy bararnak merrem egy par eserben javasolni valarnit a betegsegere. sok az idegessege. Mondra az edesnnyja. Peldau] egy 10 kg-os resrsulyu gyereknek kesz irert re.eto]e megLirta. amikor meg (t'd kicsi. szrijpenesznel is haszn.o rendszerben torrent. rni re en an feleltem. s vissza fog esni. a teak fog)'aszras. Arnikor az ujabb kurarisok kapcsrin valaminek az elrilrasarol Irok. A [oisten . a szine hasonlir . Meg is kerdeztem tole. 3 gramm fi! kell a teajahoz. es elfogaclote belole egy kosrolor.korlidan icleig ihae6 .is sok apr6bojtorjan-tdr fogyasztottunk.icviragos reaku rat . ha GO kg-os arlagsullyal szrimolunk.) Ezt a novenyr az en gyerekkoromban III indennapi reakent ittuk.agokar is cartalmaz. hog). es nem lett ndrhas. Egy felnotrnek. mandula- gYlllladasnal. hogy acldig igya a reakat. hogy rendben van-e a gyolllra. hogy mar nem kinozzu a sav. Nem mondhartarn meg az igazat. 76 77 . BOJTORJANOSrARLO. hogy kinozza a sok gyomorsav. A gyerek szivesen megitra. PATIKAI pARLOFU (AGRIMONIA EUPATORIA L.iskaual . kelilenni a restsl'dyaranyokra. a piacou dolgoz6 isrnerosorrmek a kisfia erosen kohogo«. rnerr olyan a munkaja. es rnegszondazra. es elmulr a kohogese.is legyen kcdve inni. mive] k6hogesevel zavarra a ranirasr.i1dasat kerre a j6 ranacsert a tudomanyomra. Akkor rnrir elhirte. arn ikor az ember tud valakinek a bajrin segfreni. merr a rnezrol j6 edes lett. hogyan kell hasznalni. Persze a szonda nem murarorr ki alkoholfogyaszdsr. hogy ezutan is fogyaszrorra. Kiilonosen telen javasolom a feher akacviragbol keszttert teat.ir reggeli. J6fzll. Mindig a testsldy aranyabau kell szamolnunk. hogy valakitol en is hallortam.vag)' rorokgyulladasra. A gyerek ket her mulva boldogan meselte az any janak. Az aprobojtorjan a 111 inclennapi haszn>ilaron rtd . Az ezt koveto evekben az ismeros rendszeresell szedte az apr6bojtorj.16 melyen hatrahajolva kell csinalni. S a gyoilloricleg m. Az egyik bLikkszenkereszri isrnerosom meselre. ami csak langyos leber. Az alcicvlragre. Annyira Izletr neki a rea. hogy kivegyek a manduhijat.ihoz csak egy Fel gral1llll . A !l1llVeZero megiepeeeskenr otrhon a csal<idjanak keszfrett belole eeae. merr nagyon finorn edes volt. hogy valarni ba]a van. A lanyunknak sokszor voir gyerekkodban manclulagyuUacl. akik szinten j6nak taJalcak.1 rurn sz inere. mert azelorr hazakuldre. Aprobojrorjan pARLOFU.id i gy6gyitallett. adjon a gyereknek aldcfavirag-eeae. es 0 volt a kevesek egyike. hogy a hirokrarojanak is elmulr a kohogcsc a rearol. volt ahboz.i k. akinek javasolrarn gy6gynovenyrea-kLmic -. reggeli vag)' vacsora utan i iralkenr alkalornszeriien. hogy a nagya nyamr»] ta nulram meg a [uvek hasz. ahol a penzr. Nagyon ]6 erzes az . hogy mit iszik. hogy rosszul van-e. arnit iszik. merr az ujabb kurarasok szerinr enyhe mergezo an).I' rnegszil nr a kohogese. Regebben az akricfa kerget is hasznalru k gyornorsavrultcnges.infiivet a ll1iivezeto reszere is.es nern rudorn ezt <1 kerdesr megcafolni. Ma mar nern ajanlom. hog). De a kerely megmarad ben nern. A feher akacvinigbol cs az orbancfubol fozote rea naluuk csal. es rncgkoszoucc neki a ranacsot. hog). fekelyberegseg es szekrekedes ellen. Meg a csecsernok szajpeneszenel is hasznalharo a zsalyalevel es a vadon rermf szarnoca levelenck az egyenlo a niuyu keverekebol keszirerr rea.irosnon lacram. ezert inkabb ne haszndliak.

es reggel. a viz ne erjen a sz. Amint I:itj. A drog glilwzida5zel'/l/usel't'iml)lagot.ik. liomoleos reteleeu I/O'. de masker is hasznril sok be[egseg megelozeseben. 15 g aprobojmrj. fogazott leuehi. erdok sdlell. 12% kOVflsflvrTt.inb61 es 20 g feketc. teat ebb61 a keverekbol kcszitcn i. ez. mennyi beregseg kialakulasar elozherrek meg vele. 78 \ 79 . Il. Aki nilzotr hugysavkepzodessel bajlodik. hog)' egy lavorban vagy egy dlban felrdecik a csuklojukar vag)' a Libu kat. Ha erre a celra haszn. minden heren legal. cserzO(lIJ.er -.lIhar6.ig6 ellen i pakolashoz is hasznalruk. Kiilsoleg meg sebek kezelesere es IUlllb. de ilycn esetben fllrdes kozben meg egy csesze tear is meg kel] inni. er kez es elorr igyuk meg.).bnzall/tbal/ miudeniirr megtereur. Megel6zheco a tea fogyaswis~ival a veseko. Elsosorban a kez.zgrfsoltbflll gYflkol'i. Hleg a szijuregbcn lev6 daganarok kezelesere is alkalmas.). Errc a celra egy keven~kc[ kell keszfreni. hanern megel6zeskem egy hecen egy cseszevel ajan lunk belole. /JOlgas. Irr sern kell kuraszeruen alkalrnazni. alkalomszcriien keszi[siink beldle egy csesze teat ~ de havonra legalabb ketsz. Kiilonosell relen sok hasznac fogjak venni. Mabes reurna eseren keszfrsenek Fell·d6t az aprobojrorjanbol ugy.. bOSSZlikris.iljuk. A Illaj es az cpc revekenyseget is szabalyozza az aprobojtorj8n. akik regen es IllOSt is rendszeresen hasznalrak es haszn.ik nz aprobojtorjan [eaj.ir. leeoes illoolajnt.ilra] a verszegenyseg ellen is haszn. Ebb61 a keverekbdl napoura cgy-ket cseszevel keszitsii 11 k el.isra szanr A belcsarorna es a h61yag renyhcseger elrnulaszro Flikent is ismerjiik. es nagyon sokszor oblogessiink vele. azaz foldiszeder-levelbol all. Afdknek eire liajln mos a szcrvczeruk. 3-4 kgfriss I/ovellyb/JI uyeriin]: 1 llg szdraz arlit.ivig. li1rij1l5t61 allglisztllsig virtfgztisltol' gylijtjiilt a I/OllellY 20-30 em-esfels/! reszrit Ilirdggal. a1"t7Il.ni. mgados te rntes 1/ e veL. Sokoldalll gy6g)'1li:iveny az aprobojrorj. es az iv.es a vesehomok-kepzodes. egy meter IIlrlgasJ'tl is IIIcgnoIJ/!. igyanak belole minel robbszor rear.agot es mas saualeat mrtnlnraz. A lep rmikodeser segirendd is ieher belole [eat keszirenl.iinril is i. Foleg flZ Cszald lIIegyellben. Egy licer re. ]lOVell)" SZtirflZ. de nern kell lenyelni.ibb egy csesze aprobojtorjii n-terir igyanak meg. ne rorolkozzenek meg. ! I I A rozJtljelt!l? (Rosaceae) csrtlridjdbfl tarrozo.1 resruk. am i 15 g zsurlobc].es labfejen levo reu rurit llgy is leher gy6gyirani. hogy 3-4 liter teat oncsenek a fiird6vizhez. ieiliftle!.ilOflirdor kell a lkal maz.ilj.ihoz egy piipozorr evokamil fil kell. A fiirdes ne turrson tovabb 20 percuel. A fo rdo urrin burkolozzanak egy furdolepeddbe. havonra ker-hdrom alkalommal igyon aprobojtorjanbol keszulr rear. A nok es a gyerekek vizelerrarrasi problern. Leher az aprobojrorj..inhoz ugyanannyi meggyleveler tenni.in.srilga jiizerben diM viragll. [avaslorn.I I ~I I. hadd szfvja be a fiirclovize[ . szdrral. Persze ilyen esetekben a rulzott husfogyaszrasr is csi:ikkenteni kell.

h61yag nern mrikodik rendesen. ovatosan hasznalja az aranyvesszofuver. Eloszor az epe elegtelen rruikodesenek a megelozesere javasolok egy harem heres kurar. fii1'tose/? A lIijvhl)'. hogy valarnikor fajt az epejiik.~j mukodesenek elosegftesere hasznaljak az aranyvesszofuvet.lIdzsrisail. abbahagyta a fogyasz. egy lIdtemel1llagasabbrfl is megno. es visszaeshernek. A vil'dgztfs Jelidejbdl gylljtjiilt. Elofordulr egy csesze rear !l1eg kelJ inni ker-harorn h6napig.kb. erdlJk SdJeIl. olyan jo tapaszralarairn vannak. Kb. A kura uran nern szabad teljesen abbahagyni a tea fog). Elso heten minden reggel ehgyornorra igyanak meg egy cseszc arall). 4 kgjI-iss filM! lesz 1 /?g szdrae anI. ker ora . mint az cpcrmikodesne]. rntint. Akinek alacsony a vernyomasa.felslf szardb613040 em bosszti reszt gylijtsiillk leuele/?kel. de azt delelort. megindulr a kokepz6des. sokfel« lIagy tOlllegbeu tenlllJ eve/If novell)'. amfg a vese es a A. es mindenr meg rud na k majd enni. a harmadik heren haromnaponkent egy cseszevel. tri. Az aranyvesszofil a vese es a holyag rmikodesec is segfti. de az aranyvesszofiirol nem lehet eleget irn i.vesszOfiibol kesziilt teat langyosan. kb. csel'allYflgof. es egy even belli! ujra jelenrkezrek az epegorcsok. Leuelei szorta]e. mert renyhen dolgozi k az epejuk. Az egy lirert rovid ida a larr .jeszkesvil'ligza esatddjtfba (flak (Composirne) iartozo. Ez altalaban ket-harorn 80 81 .RANYOS ISTApFO (SOLIDAGO GIGANTEA AlT.aszras<1t. Sedra egyenes. nemcsak nekern. ha nern mindenk inek. Ha a m. azt aranyvesszdfii-reaval el Ieher hajrani. Akinek homok. fi'lrfszes szlblek A virAgo/? srl1gtfl?.Aranyvcsszofii MAGAS ARANYVESSZO. Ezert eloszor csak egy I iter rear igyon meg egy nap.11ll0Junk. Ezzel a kura be van fejezve. delclcn egy es delunin egy lirert. Egy liter re.) Errol a novenyrol mar f rta m. a masodik heten minden masnap reggel egy cseszevel. vag)' eserleg mar apro ko van az epeh6lyagjaban vagy az epcvezetekeben. a rn ir azeldrt nem. akinek eddig javasolrarn robb eserben. hogy akinek elhajrotra az epekovet. /leSentflllyagot.kell meginni. A d1'og szapouint. EI fogjak felejreni. G)Il1jtesi ideje: augusztlls.ihoz egy pupozort evoka na] Fuver 5Z. ugyanolyan kurric kel] alkalmazni. de csokkenri a vernyornasr is. 10011 bossznale. Ennek elkeriilese erdekeben egy heren legalabb a hasznalarat. csnl: a virtfgzatball eltfgaz6.ras~it. Ekkor ebbol b~r napig napi kec lirerr kell meginni. es urana mal' ketherenkent is eleg lesz egy-egy csesze. iuesen febrtjloail. men enyhen ugyan. Erre a celra csak addig kell a rear in n i. nileotinsnunt es ker/h illdolnjas tartalmae. Esza/?-A lIleri/?tfb6l szauuazo. A.

men or . merr a gyalogbodza termese euyhen l1lel'gez. sz:imitsanak ni. es nem lett tole sern mi baja. h iszen evek ora nern evert ilyet. de beind irja a hogy ne is legyen sem mi baja. bogy meg ne kostolja hidegen. Sok folyadeJzor Ha osszekeverjiik es j61 kigytlrjuk rozsliszrrei a bodzafa natal againak kerge alatr levu h. kerherenkenr megiszik egy csesze teat az aranyvesz. hogy ket napig igyanak kozben. hogy k isruerrekii majduz. Akinek sernmi baja sines.ES h6lyagoblft6. lyeztek egy rnasik vrirosba.I1II I I I I hetet szokott jelenteni. otrhon kell maraclni. men dier. ha erre sziikseg van. es 10-12 pere uran sZlirjiik Ie. Az egyik voir kollcganom panaszkodott.isarolni. majd ruluivul atkorjuk. amikor az erer t bodzabogy6r kisajtoljuk. hanem 111:1S szerveken kereszrul. akrir etkezes uran is. l'·kh csak ezerr is erdemes Kevesen tudjak. diedt ajinlocr nek]. rekedrsegnel. mint a Kanadabol sz arrnazo aranyvesszofdben. Elpanaszolra ezt a szerinre lehererlen helyz etet. es megsem rnulik el a betegsege. Nap] 3-5 dl-tis elfogyaszrharunk belOle. hogy a 2-3 crn-es bodzahajras igen j6 hashajto. BODZAM. Az aranyvesszofuvon kivLil van meg ugyanezekre a bajokra egy m. szrupot . Ezekre a bajokra csak kisrnertekben hasznal cs nem kozver lenii. vagy m. Ez azt jelenri.ir [gyanak meg delelotr vagy reggel. Azora mar 0 is fozorr a csalsidjannk. de gy6gyszert nern irr ni. Kiiirfre harrisa van.isos. hogy allandoan kinozza az epcjc. Sokan fogyasztj<ik a bodzafa gyiimo!cseb61 keszulr. L. NIGRA FAlBODZA.illcsor. Nernrcgiben a szornszed relepulesen lake anyosarol kaporr tolrort biposzt.- zanara van. Mindaddig isrnerelni kell a rozsliszres bodzahancspakolasr. E16szor azr. Ursina emlekezteroii] es HZ elert eredrneny megrart.in igYOll meg tear az aranvvesszoh'ibo]. annak is tudorn javasolni. egy-kc'r cseszevel. sz6ba kerulr az erkezesunk is. Mensrruacios goresoket is k ivaloan leher olda ni end a reaval.) GYEPUBODZA A bodt. de legaL\bb havonta ker alkalonuual egy-egy cseszeve] igyanak meg belole. aminek semmilyen karos harasa szervezet iu ni belole vedekezokepesseger. amikor meg pedig mliall)'ag toliaval beburkoljuk.tiidobajosoknak kiv<i16 tiidotiszrft6. Eppen azcrr igya. harrniuceves kora ur. hogy havonra egy-ket alkalomrna] Flibol kesz ii It rd r.ez a harekonyabb -.. Egyket cseszevei kellllleginni esee a frissen szedetr bodzahajt<isba!. illetve a ciklus alate is.lIkoztunk. Arnikor egy a lka lornma] tal.is eteleket neru rudor r v.6 harasu. HZ megrillapirorra. idonkenr egy-egy cseszevel. Nagyon sok peld. kelt a szervezeruuknines. es igy fogyaszrjuk. a diecat rcndcsen betartja.afae nem szabad es neru is lehet osszereveszteui Libon leva vizdaganacra. befottet.vcsszor eppen ezert mi nern is hasznsiljuk. Azon rnclcgcbcn. abbahagyra a gy6gyszer szedeser cs a diede is. A fi. Elrnondra.it. (SAMBUCUS CSETE. egy-egy hogy ha rirkan csesze is.. de csak nchriuyat erulirek meg. sok keszetelr fOZLl i. Az arauyvesszofii enyhe gYlllladast ben. . es hogy a mrija meg van duzzadva. es dressziik a .i. lekvarr. A bodzafa kerge erre nern )0. a nalunk oshonos erdei aranyvesszo. Csak egy peir her eltelte man tablkoztunk ujbol. Mondram neki. Viszonr ezt a nern cudra bcrarrani. Ebbol azonban nelll szabad napi egy deciliternel robber fogyasztani. Elmem az.hhe- tahilkoztunk gy6gynovenynek a harasdrol.aralabb genedeionak from Je.i nlorra isrneroseinek is. [avasolrarn neki az aranyvesszofilvet. de ebben sokkal kevesebb a haroanyag. Van azonban egy olyan eljaras is . A gylillloics nedvebol keszulr szorp . SZOfllbol. Ilyenkor a cik lus kezdere elorr 2-3 nappal kell egyegy cseszenyit elfogyaszrani. es sern mi baja nines a rnajdva]. arnikor is bolclogan mondta el. )6 daganatoszlanist eriink el vele. merr uern erz ert sernmi fajdalmar. Az erdei aran).igyban fekve igyunk meg belole vagyunk Hzva. hog)' kuruzslonak.ir rudnek felhozni ennek a csodalatos Az egyik agglegeny ismerosorn nagyon evert. Eveme csak legfeljebb kerszer szabad haszll'llni a nagyfokll vizvesneseg miatt.1 koszveny ellenszere.isik noveny is.ig tdjnval gozologtetesr is vegezhetii nk fiilfajasnal. Ez egy nagyon j6 narhatea. Ezert azran nem is gYlijrjLik aZL A bodzala vir'lg<lb61 es liajnisaiool keszulr tea fogyaszrasa nern veszelyes. a nap b:hmely szakaban. hogy azora rendszereseu.1 g6zo1ogtetesnel egy evokana! bodzavir. A gylilllolcsbol keszlilr bef6tr es lekv. hogy meregrelen{r6szerkenr is leher hasznalni. merr uern szeretett es nem is tudott UC<1n erezre. Csak egy cv mulva igyon meg egy cscsze aranyvessz6lljb61. lvLir aj.igot 82 83 . ezekben az eserekben napi egy csesze te.l' vese. hogy kcr meregre!enitoszerviink a majunk es a vesenk. a luiromheres kurar. hogy reljesen elmulr az epef'ljdalma. uern birra megallni. Boldog voir. Kenyerre kenve. Addig viszonr mindennap meg kell iuni egy csesze rear reggel. kivul a gyalogbodzaval.ls szoblsos modon fogY<lsztharjuk fzles szel'inL A bodzavir. Egy csesze vrzzel egy pupozorr teaskanal viragor fordzunk le. Reumas es izuleti C'ljdalmaknfl izzasztoul es vizhajtokent is hasznos. akik koziil az egyik viceesen el is nevezre Badza FEKETE BaDZA. Mtir cobb mint 10 eve kezelik. de idegzsaba ellen is har. Amikor ezt a beJriszrit<isr csin<iljak. amig a vlzdagnnat el nern rnulik.istira idonkenr. Egy id6 orvoshoz.

) Vese. 6 kgfriss virdgbOllesz 1kg szdraz: 84 85 . ha az utolso napon egy par szem borokabogyor reszunk a fiistbe. Ezzel az olajja! a reurnas resrreszr kell bcdorzsolni. Folj6 fiiliin ket is gy6gyirharjuk igy. bokor. husokhoz . pacolashoz hasznaljak. Gyiljrjiik a terrneser.itmer6jiiek.isban levi) vizzel leonrju k. A Cip1'llSflLell (Cu p ressaceae) mddr. Barna ktfrge jillftlt I?OI'ban szentolcsszerti porl/sok/uti borftott. 11apattintdsrn to'l'ik a szrira./)flg_)' fold. kb. CSel'l7ll)'flgot.A bodzn. leeues illoolajat. A Fejiinker reljeseu berakarjuk egy roriiIkozi)ve. CIi/UOt. es csale a terutese gyogyhatrisil. nyirotr szajjal szfvjuk be a park T Cd kozel ne hajoljunk az edenyhez. Ilyd/Mt.·iss bogy6bl111 C-vjtmllhl is IJm!. Bogemyo /lil'dgzata SfllgdsJeMI. jlfreszeit szel/l.i. kb. egy. ent ttl- Bor6ka GYALOGFENYO (JUNIPERUS COivlMUNIS L. es ennek a leparlasabol kelerkezo rnellekrermek a borokaolaj. 10 fill bosseunk. Kb. A rorokban leva kezdodo daganaror is leher ezzel a m6dszerrel kezelni. A bordlea /dtelJelllcillt bo» termest. EI nern rnulasztja a daganarot. es 11111 ilemorssoljuk. A drog izzaszto glillOziddt. ameiyek 5-10 111m . Alekor szdrnz. Oro/tzb'ld. jlliliperillg/ilwzidrit. kekcs. A bodzn virrigjtft iide viragzrls/wr gy/ijtjii/? New szabnd wegvami a celjes oiragzdst. lear lIIegszdradt. IJ1ls0S bogy». Am ha hasznalar kozben gorcsolnek. Leoele sotetzold. sztiruyns. de keslelreri novekcdeser. SztfJ'flstul szedjiillle a lJirrlgot. Leuelei dr a/all/Ink es igen sZlil'lll1/? A drog H. I ineterre. Virrigzr1ta as: dgak vegeill eMs bogeI'llY. A }. Neill szabad osszeteueszteni a gya/og. sza/llblllligrill kellsavglikozidat. Fdjn is aga belii! fires. Is ertellte/ell lesz. Gylijtesi ideje: flllgwztlls-ol(tober.es epekooldo harasana] fogva nagyon hasznos gy6gynoveny. Termesei robozbogyoll. fill/ely uem liD meg csnk kb.. 10% gyfl1lttft. rurint. azonnal hagyjak abba az alkalmazastit! A bogyo gy6gyhatasa mellett kiv~il6 Fiiszer. Gyiilllolcse ibolyakelt./eWt (Caprijolillc(!(Ie) csaldd- jdba tnrtozo. bodzdM/. legahibb egyliteres labasba tesz iink.tlIlgusztus-szeptelllber. gyrtllttft. flpro Is jo illat». 30% in uertculerot. a gin. CSe1'tlllyflgot.(jdbn tnrtozo 2-4 Oil JJlagas cserje vagy }rl. gOlllbolyded. hamvas allaporban. Fusrolesnel a husok szep sz inr kapnak. elvirtfgzi/l szarfttfs kozben. A leuelszriron rendseerlut 5 level lielyezleedik el. Bor6kabogy6b61 keszul az angolok egyik kozkedvelr irala. l11/Jelyek luit ivigjejllfdlJe/l. term es . gll}}]it es pelaint. Ha a torkunkar akarjuk g6zo1ogrerni. A borokabogyor es az olajat a vesebajban szenvedok ovarosa n. mint az epekonel. es a forr.. de eros Ize miart magaban nem hasznaljuk. Hosszns tojdsdnd fllnkltal?. csokkenri a f'ljdalmar. Vesekdnel is lehet a lkalrnavui ugyanllgy.I!ollglikoziddt tartalmrtz. sokszor /lflgy d//OllldllYbnn levo cserje vagy fa. Gyl~itesi ideje: oirag . cs az eden)' FeM hajolunk. a nlzre. egy j!{/. A bogyojtft hnszlltfljll/? gyogyllovellykem. utert megbnmul. quercetint. csak kismerrekben hasznaljak. leoliru.mdjlls-jllllills. 10% dUo/rtjnt. zinenziniet tnrtnlnrae.

vedi a 110i szerveket. Csak a viragjar. trtnl: meuren termo 30-60 ctu egyel/es szd. BeJgorcsoknei ker herig h. arnelyikbeu sok virag talalharo. Ha az egy honap alarr a vizeletuuk nern lerr tiszra. Urrina rarrsun k egy her szunerer. Kiilon gYlijrik a (Liver (ez a virag es level egyucr).eg)'en benne. Tdleuelei IIyelesels. a nok reszere rcrernretre a J6isren.. Vegyiik Corcsos sorbs. ue Koziillseges ciclUifork: n/iszl. ne inhulaljon! Inni is kell belole egy herig m i ndennap egy csesze enyhe forraz aror. I es fejunker letakarva az orru nkon es a szankon Ce1valrva sz ivjuk be a tea p. Ennyinek elegnek kelilennie ahhoz. azaz 2.1rajat. Eppcn czerr csak a viragj.II Cickafark KOZONSEGES CICKAFARK (ACHILLEA COLLINA BECKER) Ezt a gy6gynovenyt I Ovja. es ravasszal csak a leveleker. hogy rnelyik napszakban.20-30 CIJI !Josszllnk. A virdgollJehhek. csak egy-ket vinig! Ezr a z cnyhe forrazatoc naponra ketszer. es moudjuk el nek i. csa]: I1fe/uJr legyen ferro a gaz..iskamil [uver ontsii nk [e.il: gorcsos gyomor es belfajdalom./. hogy 2-3 crn-es sz. Lege/okiilJ.irorn napon keur este. Pakolasr is lehet vele kesztreni./isz/les. es kellemerlen szaga van. vegbel. meh. Serduldkorhan leva lanyok a menses elsd napj. hiszen eros hadsll gy6gynoveny. de vigyazzunk ana. hogyan kell hasznalni! leher rdj<ir. ugyaucsak egy honapig.irral lecsipjuk a viragor. lJirdg// a )0.hOI11naponkenr.izatban csak egy keves virrig legyen! Maj. rosszindularu sebre. Az olyan cickafarkbol is csak keveser tegYllnk a reaba. erkezes eldrc kell meginni egy gyenge cicka fa rkrear. bevalt a t iido. a m ir belelegziink! Aki a belegzcskor allergia~ ninerer erez rnaga n.es epebanralrnaknf l ker heren kereszrul minden masodik reggel.\( nern javasIOIll scnkinek. felrepedezert h6lyag kezre. a [iioe«. 86 87 . N6i serdii lokoes orrverzes gyogyltoja. sdtorozo bug«. Maj cs epebajok. a csiperer . egyszen'lllo·veIlY.isr« egy egylireres labasban lorrazzunk Ie egy csapott evdka 11<1cickafarkar. Ebbol a keverekbol is csak egy csapott reaskan. "nem lesz rnienk a fejunk ".il javasiorn. n leuelet. ami a nnyir jelenr. Iordul- Gylljtjiik 11 virdgot. Virtfgzllt({ 3-5111111. rosszul fogjuk magunkat erezni. mindegy. Gylljtesi ideje: jl/II i us=augnsztus. A gyogynovenyszakm<1 harem felekeppen vasarolja fel.il flivet szabad gyomorfajdalomnril nagyon gyenge forrazaror keszfrsunk. hogy in halal. regi.it .5 dl forrasban lev6 vizzel egy csaporr re. vag)' sokar iszun k. hogy a forr. rnert ha ebboJ eros rear foziink. ne I. ldl/{/zstfsolt. reteleen. mit irtun k edd ig.legzoszervi bajokrial es idiilr horghurur eseren. junk a csaladorvoshoz. reggel es esre erkezes elorr igyuk egy herig h. a hllgyutak megbetegedesei. minden harmad ik nap reggel erkezes elorr igyllnk meg egy csesze cickafarkre. A noveny az alribbi baiokra haszn. de ovatosan kell hasznril ni a ri ivarereskor es a vriltozo korban nagyon j6 hanist ve!e elerni. Ne hajoljunk nil koz el az edenyhcz.iig igyanak meg eg)' csesze rear cickafark es priszrorr. hogy a gyomorgorcsolesr rnegszuncesse. erkezes ur.. Ezek kozul a csiperrel kell a legovarosabban ba nn i.esvirrfgZfltllnlt (Co1llpositnej csnUdjdbn tartoeo lliiveJlY. Vigyazzunk. majd egy h6napig minden heten egy gyenge forrazaror igyunk. Legzoszervi megberegedeseknel es idult horghururn.iska I-I aranYll keverekebol a nap bnrrnelyik szakriban.i n igYllllk meg egy gyenge A hugyurak betegsegeinel Iorrazaror.

sokszor elgondolkozom alan. merrem neki ajrinlani a fenei reakevereker. 10 percig fed6 alan tartjuk. mere A valrozo korba lepa naknek javaslorn .~t a kiillenni. es 10 perc .irclaszobaajt6t nyirva hagyna. Ovatosan beleulunk. es fekudjonle. az is a cickafark fekves clotr. hunyjalc be a sz em ii ket. V2 resz vcroni ka leirom. gennyeseda Orornmel meselte.ckafa rkvi rag is haszn. no A legkozelebbi ralrilkozon. hogy meg nalUIl k is van egy-ker oreg rajtam loan alkalmas a cickafarkrea.ha ez nines. hogy ne hiiljon k i. no meg III icsocla doJog. Leher az aranyerr« kenricsrir is keszireni 2 resz cickafark es 1 resz kOl'ol1lvi.irom napig egy csesze rear az al. sernmifele engedelyre nines szliksegiik. egy jor. es H fi. Ket-harom napi .-ker rottya nris ur. (Majdleveszik a fejemer a hivatalos szervek. arnennyi ellepi. a eserleg tudhar valamit. az is igyon a ciklus alatr egy-egy cseszevel.ha csak A rear akkor igya. Akinek rendszeresen A tear a goresos a jo gorcsold6. ahogy az elejen irrarn. Huroben rarrju k. Megis egy-egy si keres varazslor a fejlett orszagokbol is sokszor Ielkeresnek orvosok. hogyha kell. es eg). Erre a vinigjabol keszulr langyosra klluilnl.lljak meg. begYlllladl. Ak iuek mehgyullad. Krem kesziresre a ci. 10 percig lefedve turrjuk. gekkel "ez nem leherseges". es nagyon sokar szenvedett tole. A volt fonokol1111ek a titkrirnoje. Ezr llgy kell csinalni. hogy van. ezutan leszti rjii k. ekkor egy kis darub gezzel parszor lemossuk a gennyedza sebec. 88 89 . kuratok. egyszer van. ha erosen gorcsolnek. Szoval. ha valaki lenue orthon a [['I rdeskor. forrazza le. leszilr[iik. hogy en il. azt.k meg. Vajon In iert! Leber. rnerr belepert a v. engedjek el rnagukar. de nern rorolkozu nk meg. ha 111. Katika az egyik nyugdtjas-ralalkozon kerr segitseget rolem. cle pr6b. kozbeu rnindig ontunk egy kis rneleg vizer az iilofi'lrd6 vizehez.in [eszurjiik. te>ij. Ha a vlzben kezdi magJr nern j6l erezni. hogy a menses kimaradrisanak a kezderen. ker liter forrasball leva vizzelleonnink ket evokalUU cickafa rkot (ebben leher rerrneszeres mennyisegii virag). amig az aranyerunk gYlllladasa el nem rnul ik. belli! is. hog). ennek a uovenynek soleg [orreno al kalrnazsisa is eredmenyes szokorr Mivel j6 gYlllladasgarl6. kiegeszuve azzal. azaz k iviilre nern kell In{ianyag f6lia. amikor a clklus ideje van.orizl1ek a rnulrbol. a cickafark a nok gy. Tegyen egy haromlireres edenybe 3 evokanal cickafarkor (keves virag legyen benne). Hllsz perc ii!ofn. hogy mar az elsa honapban visszaallr rendes ciklus. es amikor langyosra kihiilt. azonnal szalljon ki a ksidbol. hogy minden masodik nap cickafarkbol keszltseu iilOfiird6t rnaganak. fogIalkozhat. eg}' cseszcbe ceszunk lOgy ptlpozott reaskanal vinigor . hog). [urorr az eszembe. de a sziveig ue erjen a VIZ. rnajd a reaba . rudjon segueni. egy begyulladr.leforrazni 2. vag)' nem fogad el. rnindenr lelrrarn errol. A teat hagyjuk kfvtil is.\no cegek szakem berei.lsa. am i kor felkeltek.in a piacou osszefutotruuk. A Friss cickafarkor es koromviragor annyi zsfrral forraljuk 3-4 pcrcig. de most mar sernrni problemar nem okozott. Azt hiszem.rda utan lefekszunk.5 dl vlzzel. reaivas kozben iiljenek le. mere uern rudjuk e1mondani. gy6gyszergy. lyen vlzsgaval.yet Ie merek frni. J 6 leune.ibbi keverekbol: 1 resz cickafark. fordzarot hasznaljuk Llgy. s en kcrdezrcm. Ezt a fL'1J'dat csak negyszer csinalhatja meg eg)' honapban.ilkozrunk. Sokaig nem ral. perefeszek-gyullachlsa van.rnoudt a dicsekedve.imoliroja. igyanak meg egy-ker. fiivesember nern saj. 1 resz zsurlo. Minden szekeles es fCtrcles lldn a vegbeInyfiasl bekenjCd{ ezzel a sebre is kiv<lkenoccsel. hog)! egyilyen ir:in)'el szakkepesitest nem kaporr ember 11 II I. esedeg verz6 aranyerre egy langyos (il6rn rdo nagyon j6 harassal van. meg a z:h6gyiiriin Rosszindlllarll. Ezt az ulofil rdot mindennap rneglsrnereljuk addig. ne fhzllnk meg.il haro. De ez tul hosszu tortenet Jenne. es lassan koreyolgassanak. am it rudok. mely evenkenr mondra .1gllnkkal kellene vinnunk.W. leontjiik a forrasban leva vlzzel. Visszarerve a cickafarkra.is unin ujbol felforn11jllk a zslrr.r:igb61. a langyos cdaflirdovlzhez hozzaadjuk.n~Hja a hiivelyoblitest. az en oreg fejemerr mar nem ldd) Ha mar itt tareok. ez j6 ideglaziro. majd megint egy hetig csi. Ez most aZert inert tudomasom szerinr ana] betegse- az idevonackozo rendeler szerinr valamir. Ezerr en esak javasolok arnir mindenki elhararozasabol elfogad. hogy ugyan elmaradt a mensese. Nem szabad dunszrkorest renni 10<1. akik valnrnir . Amikor mar megrortenr a rendszervaltris. Krir lenne.Hhhida ucin sziirje bele a fCtrd6vizbe. esedeg h. majd uljon bell". arn ikor raernek. Nyujrozkodjanak egy jo cloigot is . Ujb61 lertem . hogy it rerrneszeri nepeknelmeg rna scm rendelkeznek a varazslok sernmi.ival irrigaljon egy herig minden nap leUrana hagyjon ki egy beret. menses a lar t is iharjak. a kozollseges noven)' is megtesz i -.izr atorr genel lekorjuk. rnensese.ilrozo korba.

Citromfii
(MELISSA OFFICINALIS L.) idegerosfto. nyugrato, altaro te.ik keszi'dnek belole, de idegnyugrato hatasan kereszr ii l sok ruindenre j6. Vegyiik sorba jorekony harasair. Gi:ircsold6. Ideges hanyas! inger es gi:ircsi:ik jelenrkez esekor igyanak meg legalabb ket csesze citromfuterit egymas uran rovid id6n belu l, Odlto es elenkito reakent napi ker cseszevel kell elfogyaszranl, egyet regge.l vag)' delelort, Elsosorban a masikar kora delutan.

langyosan.
cseszenyit

kell elkorryolgatni

A tea [orekony a szfvidegre is, erre nap! 1-2 egesz nap. Aki rnu nkajn miart
is alkalmas a cit rorn lvibo] ke-

ezt nem teheti, az esre tevenezes kozben porolharja.
A meh megnYllgr<lddra sziiJr rea. Erre a celra a Ilap barmelyik szakaban ihatunk belole eg)' cscszcvcl, de legaL\bb egy honapig mindennap. Izzaszto hatasa is kivalo. Ha erre a celra hasznaljuk - es

Vizeletkivalaszro hatasa miarr is iharjuk, ekkor napj iban eg)'szer, reggel fogyasszuk. Napi ket csesze cttromfiitea evekig fogyasztharo meg udltoitalkcnr is, de a j6 idegnyugtar6 harsisanril fogva az eletunketis meghosszabblrhatja, A gyomor es emesztorendszer nyugtat;bira llgy erheriink el eredrnenyr, ha a clrromfubol keszult tear etkezes elort isszuk meg. Ekkor ellazitja a gyomoridegeket, nyugrarja a gyomorrrakrust, Nagyon j6 harassal van az agyra,
er6sfti az idegrendszeriinket. Ha erre haszrialju]; a citrorn-

fiiver, esre lefekves elorr igyunk meg belcle egy forrazaror

nern vagYllnk l.izasak -, <lgyban fekve, arnilyen forr6n csak rudjuk, igyunk meg belole legalabb ker cseszevel. Ha a cltromfiiteabol minden nap deluran megiszunk legalabb egy cscszevel, rapaszralni fogjuk, hogy rnegerdsodotr a szemiink, uem fog ugralni a betl! elritr ii n k, de hasznalhato ideges eredeul fejfaj,bn,U is. rIa erre isszuk, uljiink le egy kcnyclrncs forelba, hunyjuk le a szemunket, engedjiik el magunkat, lazirsun k, es ki..izben kortyolgassuk el a re.ir. Ideges erederu fogfajasnal a teat resrrnelegen vag)' egy kicsir hidegebben tartsuk a szankban azon a fogoll, arnelyik Hj. Pcrsze a legjobb, ha rnielobb fogorvoshoz fordulunk,

Az njalwsl!irrfgllrd? (Labint ae) e5aIrfdjrfba rartozd, IIdbl1lk sokszor csale ternteszrett IIfilNillY, eve 10. GpUtjiile a lel!eleket liirrfgzds eliftt, Is a felso 5 cnt-es szdrat. 5 kg-b6/lesz 1 kg szdrnz dru, A drog illoo/ajar, cSel"l1uy{lgot, ledIliSl1//af, lIydlkrft, szaponiut, mdzgrft stb. tartabnaz.

s».

Elslfrelldll m/zellflNillt hazrf IIH(1JI. Idtszer

is tNlI/eli!e
III

G_ylijtisi ideje: j /1IIius=szepre
is szed!Jetlf a level.

bel',

A citrol1lfil leve/It basznrflju/e teakeszitesl'e. Allille/( ortbon terem (I citroll(/;', " Idrrfgzrfs ellft( vrfgja le ns: egtisz lIiillell)'t, is a leoeleit fejtse le I'ola, s igy szarlrsn, hozzrfteve a 110IlfillYCSllCSOll lillo 5-6 cut-es szrirat is.

90
L

91

Kiilsoleg a cirrorn fiitinkrlLr;lr hasznalhatjuk dagana[Okra, zuzod.isokru, cs meg rcumarikus h1jdalmakra is. A tinknirar LLg}'keszitjiik, hog)' a vir,igz;is clort kozvctleniil levaaotr citromfiivcr osszedgjuk fet-egy centis darnbokrn, egy beforresiiveger relereszunk az igy osszcvdgmr fiivel, es leonrjuk gabonaszcsszcl. Most andban leher kapni Royal vcdkar, ez gabon,ib61 keszii], es 40 fokos, fgy kiv.iloan alkalmas erre a celra. Egy hetig a fllvon hagyjuk a vod kar, naponca cgyszer feldnuk. A befortesilvegben levo fuvct szobahomersekleten rarrjuk. Kcr her ur.in leszuriilk. A cicromnitinkru ra kct evig elcarrhar6 h aroanyag-vesztcseg nelkii l. Ezzel a t in kt urava] dorzsoljiik be a daganaror, a ZlLz6d,isr ovarosan, cs a ti nkru raha rn.irtotr gezzel korhcrjuk be a reurn.is vegtagokar.

Rendellenes
major.inua

rnensesue I cit rom fLi, va [a 11l ilyen meuta, cs angelikafii egyenlo a ranvu lcevcrekclxil

keszitsenek tdt egy cscszc vizz el egy evokan.il fCLvetldorr.izva. A cikius kczdcrc clort ncgy-or nappal igyanak meg bel61e naponta egy csesz.evel. Epemiikodest serkenro, szelhujro tea kent is erdemcs a cirromhibol kesz iilr cdc fogyaszrani napoma legaLibb egy cseszevel,

Vcgczetul sal.irak cs m,irdsok

Izeslcesere is haszruilncrn rcrcrn,

h arjak, rnerr nagyon j6 izu , A cirrom h'i vatlou

csak rcrrncszrcn i lehet. A gy6gynovenyes sza kuzlcrckbcn es a patik.ikban szarirott ,iliapmban kapharo.

Csalan
csfpc)s
CSALAN, NAGY CSAI.AN (URTlCA [)[OICA
L.)

ElerkezriiLlk az egyik lcgcrtckcscbb gyogynovenylink drgyaLisahoz. Val6sziniileg nern rudom az osszcs kiv.ilo rulajdons.ig.ir lcuni. Az egyik volt kolleg,lll1 - n.ila m it!i)sebb - a h.iboruban szovjct fogs.igba cscrt. Tobb fogolydborban volt, es elmondra, hogy a legrobb hadifogoly ott eire tid a togsagor, ahol csal.in volt a kornyckcn, Elsosorban etkezesre haszn.i lr.ik, de fertorlenirert is es vert r iszt iror r. Tcrjunk azonban visszn mai szcrcpcre. En rizenkilencfele hajra tudorn leirui a had sat, ennyit ismerek, de biz onyrira olvasoiru kozo(( is van olvan , aki egyeb bajok r.i is crezre m.ir .illLisos baC<ls,ir. Kezdern a lcgfonrosabbal, a vert es az egesz szervezeret tiszt ito har.isaval. Majusban es oktoberben n'\gyon i6 harasr leher elern i egy-egy hat heres r iszr ir okur.iv.il. Azert rn.ijusbun, mert a k kor rn.ir a honap elejen szedhcro a friss csalan, es ez a legjobb har.isu, S azcrr oktoberben, inert ilyenkor no meg a sarjucsalan olyan nagyra, hogy crdemcs

leszedni. Aki nem rud hiss csal.int szcd ni, vegycn .\ boltban sz.irftorr novcnyr, azokut is j6 idriheu gyl\jrik. A rnv.isz i kura a tontosabb. men a szervezcriinkbcn rclcn lerak6dort salakanyagok,u ki kell hujtani. Ncrncsak a vert riszrirja, j6 hat.issal van az egesz sz crvczctu n k rcv u vcscrc, a m.ijra, epcrc, rudore, III i nden szerviink re. Csak har berig szabad a cs.il.inre.ir inni, men a benne lev6 kova savar a vese nchczcn dolgozza ki mag,ib61, es igy k6 kepz od her bclolc, Hat her sziinct ur.in ismerclhcro a csal.inkura. Akkor most vcgyiik sorra a rabbi gy6gyhads,it. A verr iszr ir.ison kereszriil j6 har.issal vall az ckccm.iru, de kcvcrcker kell belole csiurilni, melyben egyen16 ar.iuyban fordul do csal.iu, orvosi vcronika, zsalya, zsur!«, A keverekb61 napi eg}' csesze teat igyanak meg, az etrendjiikb61 pedig roroljek a fusrolt luisokat es a zsiros crclekct. Addig kell folyrarLli a teakeverekbol keszitert tea fogyaszddt, amig az ekcemu cl nCI11 mu l i k. Kiilso lemostisra csal.iu-, babhej- es veronikure.ir keszfrsu n k, es az ekcenuis helyckcr

92

93

A csipos csal.in, I/ag)' csnldn, 11 csalrflletek (Urticnceae) csalrfdjdba tnrtozo tnindeniitt d%rdlllo, eveM Jlb·lIeny. Mindell I'dsze/ullrfll/tszol'oh-

lee]boritatt, bn testbez er, cslpos, egcto
fdjdlIllI/tlt oleoz, Szdra 1111-nel mngasabbr« is megLeuelei Ilyelesek, sz/t)es tojasdlId VI1gyIrfndzsas aill/alah, j'lirdszes szdb'lell. Viragz(/t(/

110,egY(!f/cs, lIegpzoglctes.

jiizer. A leueleit is a je/so 5 C1/l-eS szdrti: meg n gyokere/let gy/ijtjiill. Beszdrnddsi aran), 5:1. Mil/dig lIiragzds eldtt /ull g)'l'ljtel/i, tnunssznl
rl

a friss Imjtrist, dsszel !?rlszdlrfs lIagy I!figris urdu IlOVO, IlU. sfl!jllcsalrillt.

Az {{pro csnlrint ttem szabad g)'/ljte'li! A drog glihozidrihat, csel'r/Ilyngot is
g)lrlIltaszer/i nll)lngot, b'11lg),{{Sfl1)at, leouasnvat, B- es C-lIitmllhlt, urticolt, Ilrticolillt, sot is lJr/sat ilyolllokbn1l taNtllmaz. Gylijtisi ideje: level- jllllills-szeptelllbel', gyiikir - o/ltobel'-aprilis.

martsllk be le, es mosogassuk vele, Fkcernrira egyebkent a friss IIti Fli is j 6. A vese- es holyaghomok kepzcdeset megakachllyozza, elhajtja a m.ir meglevor. Ak iuek a szrvevcl nines problbnaja, nern szfvbereg, ak.ir egy kur.ir is csuuilhar a csaLlnrdb61, k ihajrani a vese- vagy holyaghomokor. Ezt 11gy kell vegezni, hogy egy liter csalance.it egy ora alarr kell meginni. Egy beFOttl"Slivegbe gyiljceni kell a vizclcter , hogy lassak benne a kihajtort homokor. Egy liter te.ihoz egy pllpozott evoka nal t"iivet kell torr.isban levo vizze! lei.inreni, fedo alate rarrani 10-15 percig, leszurni es meginni J1Hlsfelora alart. Szfvoecegeknek nern javasloru, akinek sok a sava. sz inten ne C5i 11,;1]3. A csal.i n ja vfzbaj to, rehar erre a cdra is hasznalhato kisebb - egycseszenyi - mennyisegben. Ez eserben I.-eggel igyak meg a rear, hogy ne kelljen ejszaka sokszor felkelni. Vert isz tlto. A hathetes t isz nrokura utan is ajanlaros meginni kerhetenre reg gel egy cseszevel. Verkcpzo is, merr a benne levo vas harasara a szervez erunk verkepzo szervei robb vert fognak eloallltani. Sokan egyebkenr a vastarral ma rn iatr nern szeretik, Inert hizlal, Emeszresjavir6 cppcn a benne levo vas okan , de ha az etkezeslik mennyiseget nem novclik, nem fognak hfzni role. Akinek az erneszrese nern j6, egy h6napig minden reggel igyon meg egy csesze csalanrear. A vercukorszinrer is csokkeuri. Ezr a tulajdonscigat mar klinikailag is bizonyirorrak, Erre a celra del ben vagy esre igyallak meg egy cseszevel langyosan, Az en eukorbetegsegre osszeall ltort rerirnba n is V~1l1csa lan. A hugyurak, elso es hacso hugyvezerek, hllgyhalyag tisztirasara is alkalrnas a csalanbol kesztilr rea. Ilyen esetekben egy t iznapos csalanreakura eleg szokort lenni. A gyogynovenyek lassabban gyagyfrj,ik ,1 bajokat, de rarrosabb a harasuk. A 10 napos kura alan kec csesze rear kell elfogyaswllli naponta, egyer delelotr es egyer delut,\.n. Sajnos ejszaka fel kell kelni egyszer-ketszer t6le. Az emeszresjavito tulajdons<iganal fogva konnYlri a s'ZeJdectiritest. Erre a eel ra esak akkor haszna]ju k, ha szorulastLnk van, ebben az esetben este lefekveskor kell egy

csesze langyos csalrintcarnicginni. M,-\j- epebanralmak esereben is ercdmenyesen hasznalhato a csalantea. Ha

es

erie a cel ra has'Zn,iljllk, reggel ehgyomorra igyunkmeg egy honapig ketuaponra egy-egy cseszevcl, Azerr jobb az ehgyomorra elfogyaszrotr rea, mere job ban hasz.nosu L Akinek sok a gyomorsava, az a tea elfogY<lszt<lsa urrin azonnal harupjon valarnir , ami lekctl a savar. A lcp megheregedesene! nagYOLlj6 harasu egy rovid csalanreakura, ursina a rendszeres teafogyas'Zt,is. Ha a lepunk sok vorosverresrer kap, ami ferrozorr, megnagyobbodik, es ez karosan hat a vorosverrest-terme.esre. Ha azonban a csalan altai risz ntorr ver kerul a lepbe, nem kell tokozorr munk.it vegeznie. A rovid kura egyhetes, eza lntr rn i ndeunnp igyanak meg egy csesze teat. A her lerelre u r.in j6 harrissul van a lcpre, ha a tovabbiakban kerherenre egy cseszevel megisznak belrile. Cyornor es legzoszervek hurutos megberegedesei. Verrisztiro hattisanal fogva es a bell ne levo savak ,ilral a hururos reszr tisztftja. Ezert, ha erre a celra hasznal]u k egy 3-4 napos, napi egycseszes csalrinteakurat javaslok. Faradekonysag ellen egy tavaszi harheres klLL'aelegendo, ezzel segirherjuk lekuzdeni a ravaszi f;:irad[s~igot. Tiidomegbetegedesekne.1 is ]6 harasu a csalanrea (irr nern a rbc-re gondolok). Ebben az eserben nem magriban kell haszn.ilni, hanem az al.ibbl keverekben: csalan, veron i ka , ttidofll, erdei szarnocalevel, vorcshagvmahej, orvosizlllzgyoker. Az eges'Zet egy rovid ideig rejben kell fozni, es kihu les uran napi egy-ke: cseszet keJl mezz el izesitve meginni. Vizkor - vizhajnis. Sokan rudjdk mar, hogy a csal.in nagyon ]6 vfzhajro, Akinek ilyen problerua]a vall, egy hetig minden ddelott igyon meg egy felIirer rear. Az elso cseszevel reggel, erkezes elotr egyszerre, a m.isodik cseszevel a delelott folyamrin elkorryolgatva. Az egyheres hI ra ur.in, amig nehezen adja Ie a szervezerlik a vizer, minden herell legahbb ket eseszevel igyanak meg. Milt- (ream r6la, hogy a heri ker csesze Folyamatos fogyaszdsa az egesz szervezetlinkre milyen j6 had_ssal van. Leukemia. A lepillegbetegedeseknelmar inam, hogy verkepzesre, veniszrfdsra milyen j6 a csal,llltea. A leuke-

94

95

A gyl"imolcsok szarni kcpezik a drogor. Amikor az orvos meg. a szfvnuikodcs scgiresere. es z avaros a szine.) cllcnrill. Amikor az elzsirosodas megakad.ibvizer forr6ra llgy. de nagyon j6 har. az is jo. II kerb61 kcszulr oblit6vizzel onrsek le. melyek jotekony har. hog). ezalcal a fejbor jobban leriszrul. cseresznye sz.ik utokczelesul.in a hujat csalingyo- Cseresznye.ib. Ez! csiniljn minden m:isodik nap. A lernosas ur. Igyanak meg helole naponta h.z.. Mindenkinek azr szokram javasolni.ilyozas.erinte)l) a Il1cggy jobb. amikor mindig melegebb Amikor nuir ferro vizzel telc viidiirbe .z a reakevcrck ncm gy6gyitja meg a fehervcrliscgct. csiruiljon trtorn. A meggyek koz ii] 111ia vadrneggycr cs ur. A fcntieken k ivii] a csalantea szinte minden bajra jo adltal.in Friss csaUngyiikerbol kcszulc Libfl'l rdovel valrjuk fcl. iziilet! j/ijdfll!!ld. meggy (PRUNUS AVIUM L. A friss csaLinlcvelbol kesziilr l.is rncgakadrilyozas.is megakalL1lyoz~1s~in keresztiil fogyasztilsra is alkalrnas.I 2 rcsz d iolevel resz verehu llo fccskchi rcsz zsurlo resz cicka lark Ebbol a keverekbol naponta igYilnak meg ker-h. rninek hadsiira a bor bepirosodik.inrca onrnug. de ha keverekcr 2 rcsz meggy-cseresznye I resz mezei kadng rcsz vcronika sz. PRUNUS CERASUS L.irom he! alan. ak kor a belole de megeri. kezcn.unponr. osszel vagy tavas szul.\1> a modja.lIlapitot ra kesziilt tc. a boltokban ernek "I ered menyr. es egy pill" percig ne ti:iroljek meg a haju kar. vcrkepzcsrc. eljenek kapharo csal. lassan megszlinik a Hjdalom. Libon. akkor se hagyjak abba a rea fogyasztilsar. resth6lllcrsek lcrrc] kczdjuk.ib. es minden eckezes elotr igyanak 5 dl rear meg belo- 96 97 .in gYlljtovanyfli Ebb61 a kcvcrckbol cgyperccs tozessel keszfrsenek (ennyi maradjon). sa rlos gamandor vagy ehclyctr rcsz fehcr . Akik nern tudnak friss csal. meg legabbb h. igy jobban rea hilso cs melegebb viz. nagyon fontos gyoveil'.1nlolll. Ha a vegedci6s idoszakban h07.m i.iteni.i n. Hajritlmlds. ()ntse a viidrot tele vizzel.in.iloan hasznalhur«.ira. de ez nem olyan Vegezeri"d ismct csuk annyir. amikor lcgrobb ben ne a haroauyug.l rltd nak tesr. magyarlll fchcrvcrliscgncl a csal.isuak.irom hetig igyanak meg heti ker cseszc re.ingyokcrcc akkor szcdjiik.it llg)" hogy a friss c5al:in is benne leg yen a vizbcn. lin- jutni a meggylevelhez a h.irar.irorn cseszevcl cgcsz napra elosz rva .isod. mint a friss.it a l. csipos erzes [esz .ibar a vizhe rcssziik. Ezeknel a novenyckncl ncmcsak a vad alanyok terii.it igr.inlevelbol kell hajmoso vizet kesz. hogy a vcrtisxrfro haddniil fogvil a szervcz er minden resze r iszta vert kap. 1gen j6di. hogy t()kozatosan tCimelegirjiik a l.irresszuk a Libllnkat. esedeg rn ind ket crkezcs ur.is lllegszl'lI1tcrcscrc friss csal.ilhat6 szarirorr es friss allaporban is.inymeggyet r a rror ruk :1 legjobbnak. es azzalmegmosni hais. harasai A csal.cs/vagy S7. prosZ!iHanagyobbothis okozta h6lyaggyulladjsnii] is kiv.iubol labfiirdor. Fnnck . Ekkor ne hanem sz insz appnnt hnsznaljanak.isrn. A csal. Legjobb a rcum. Kczdern a leggyakoribb beregseggel.ic a meggy es cseresznye keverckeb61. az clzsirosod.i]. kezen.ir« a karj. cs kupjak el ezr a kellernerlen bercgscgct.cs/vagy cscresznyesz. am it rna mar ujbol lchet kapni. Ha kiriszrult a vizelcruk.iltal Hj6 test reszt friss csalinlcvellcl megcsapkodni. A csaLingyiiker nagyon jo veser iszr iro.inbol kcszult scm elhanyagolharok. Enel a robb verrel az izulerekben lcrakodotr salakanyagok kezdenck kiuru lni. es nuir nem Ok01: gondot. hirrelen a l.in igyanak meg egy csesze meggy. al. llgynevezett cig. vfzh ajr. A hairitkulas cs korp. [obbun dolgozik.i r kapuak.il kaoldasra. Urana vizer ontunk a fl'lrdovlzhez.isra. h ideg . 3 rcsz CS.irom escszevc] lungyosau.issal van a vert isztfr. A1.iulevelct es csal.iskor a barnu hajuak a csal. odnkcszftcrt m.az hiiromszori hasznalur ut.inlcvcl hcz egy keves diofalevclcr is tchernek. oda robb vcr . Tegye hele a l.irrear. Amikor nern vesz csal.innal is j6. Kt"d6n6sen a nok Hznak fel gyakran.nsil ni.ik hasz. E.incsucsor.int szcdni.iua kozverlenul ill. Kellemerlcn.is. de a meggylevel is haszn. regyek ezr mindaddig. hogy szedjen cgy fel vodor csal. mig a vizeler csip6 crzesr okoz. <1'l.ibfnrdor egyheti.i n nal torrcnf hajmos. cz. Renmntikus. akkor a deli vagy est i.1h1nlevel I resz csalringyokcr mersekleriire. a hajat legaLibb hcrcnrc kctszcr. hogy gyir6 hattisa van a csalannak.isik. A kovetkczo kcvcrekcr ilj. vegyenek a bolthan llleggy.iramlik.isra.i rvacsa l. clzstrosod. holynggyullad. a holyaggyulladiissal. Van nak benne sejtnovckcdcsgilrl6k. de ebben ilZ cscrbcn egy kevereker kell kesziten i a kovcrkczo rccepr szerinr: a holyaggyulladasr.iban nem clcgcndo. A csa l. s rnelcgfrsc rcsrbo- Enz!ikiilet nern a nemesirert fajoke is j6 harassal vannak a ny.

A bel es a gyO!llor el nyalkasodtisa el leu napi egy csesze rea elegendo.il rov.-cseresZIlye sz.gzrlsakol'.i k eI a szar.Ir napi egy cseszevel. ha ncrn.. 98 99 .irbol kesziilr rear fogyasztjak. ravnsszai. 3-4 l?g-b6llesz 1 kg sznra z rim. A gyiimo!csok szdrait leell gyt'ljtelli kiilijll-JdiliJII. Ezzel III i nden csa lridba n megold halO an nak a menynyisegnek a beszerzese.ibb ne haszn. majd tiz n. uizeletlmjto. A szuneteles idoszakaban csalante~ir kell inni h.in elegendo.ir igyak reggelenkenr ehg). ha csak a megg}. leher-e a gy6gynovenybolrokban kapni a Illeggy. es mclcg. de ezr esre letekves elorr kell megi nn i. EZlldn tiz nap szuneret tarranak.ir.lpig ismer a cseresznye es a meggy szarabol kesziilr re.ilj. megpedig rlz napon .iromu apon kenr egy cseszevel. hu het i kef csesze tear mcgisznak belole a nap brirrnely szakaban. soknt szokru nk szeclni. ezr korlarlan ideig csinrilhatjek.es cseresznyeszarar. Az egy h6nap ierelre ur. am fg szu kseges. hog). sZ!zJ/llllJlodist serleentd stb. amikor ezek a gyiimoicsok megjelennek.: IIlIi/IIS-jfllliIlS. A tea nap alarr szepcn kiriszrir]a az elnydllcisodorr feliileteket. arnikor a gylimolcsbt elfogyaszrorrrik.le egy decir. A drog IIYrllkaold6.ik. A szivmlikodes serkenresere elegendo. reggel erkezes elccr.omorra. venni beloluk. amennyire sZlikseg van. Mindaddig leher ezt folytarni. amig [-liiksegesnek larj. de arnyekos hclyen szarusrik ket-hirorn meg. flIlJ'agolttlt rartalntaz: M! a leueleit is gyl!jtiittiil? a meggyfa vil'ri.ik. A )'ozsaji/e/e (Rosaceae) csa{tfdjriba tartozo jrfk. G)II'ljtisi iel. Ha leher. nern tiszru lr le rendesen . Ha czurrin meg a szekleten eszre leher vcnui. folytarni kell a ku rat addig. Egy honapn. Vizhajdsra szinren kurasz erfien kell hasznalni. tisztfcsak meg a maradvanyokrol. Ne dobj. Azr nem rudorn.

2-3 111 wagasrtl nOTlek. ezerr cobb kell bclole. de nagyon vigyrfzva. maglleZiwllot. es kedvezocn hat a cukorberegsegre. Rri kell unteni 3 liter bon. Ezert az elkeszlteser Ltgy javaslom. A csipkeluisban robb a C-vitamin. Leszrires uran fogY<lsztjuk. azt hiszern. am it rudok. illeroleg a rermeset vag)' a termes husat. hogy a csipkchusban rlzszer robb a C-vitam in. 3% alnia- is dtl'ollZSrlllat. A cukorbetegek szi nren 1 teaskanal csipkehusr fozze- egy bef6rtesilvegbe. de ebheu az esetben Ltgy keszusek el. hanem este erkez es uniu igyak . mint a cukorbetegsegnel. delbert vag)' A csipkebogyobor foleg idosebb korban kinind hazisz er min. K.5-1%)..es P-vitamint is. K. Rendben fogja r. mint a cukorbetegsegre. Ha httgyhajdsra hasznaljuk.iskanal csipkemagor mossunk meg. Az azonban kevesbe isrnert. Ezutan mar fogyaszthacunk belole.ik k i. Ekkor sZlirjek le.in. de csak akkor kell inni etkezes min. m indenk iismeri. ahogyan an az elejen Ieirtam. mint a cirromba n.tojds vagy korte ala/uta/l. de Fogyasztani reggel kell. Ugy kell kesz iteni. Vesehomokra es a veseko levalasztasara is hasznalharo a csipkehus.iztasdk 3 vizeben. naponra akar ker-luirom cscszc teat is meg leher inni belole. 1 teaskan<il A csipkehusbol keszlilt tea elosegiti a zsiros erelek megerneszreset. 2. abban meg lehet larui a homokot vag)' 100 101 . hog). es harom-negy percig fazz(ik. mig a h61yag rendesen nern rruikodlk. hogy C-viramin van benne. de a husar ne dobj.) Ezt a novenyt.5 dl vizben.ik. Ilyenkor a vizeleter gyiijrsek a holyag es a vese reudszerrelen nulkodcse ellen. hogy egyliternyi cs. B-. hogy a csipker felontji"tk vizzel .meg. Lesz iires uran minden reggeli elott igyunk mindacldig. de nem cobb. Azt is mindenki rudja. meszei. B-. arnelyben fdfott. hogy ejszaka ne zavarja a pihenest. A C-vitalllill071 k!lliil (0. is P-vitalllint is tartnlniae.a mar egyszer kifozottet . a csipkebogyot kulon nern ernlirern. Gylljthi tdeje: szeptember=nooember. j61 megszivja magk Ezuran cppen csak egyszer rorryantsak Fel ugyanabban a vizbeu.ur a ni a vese es a holyag nnlkodesec.ipkebogy6 ket veget vagjuk le. A csipkehus j6 hugyhajro. men a csipkelekvar is rarralmaz meg C-vitamint.Csipker6zsa (ROSA CAN INA L. A csipkcrea egeszseges emhereknek is k ivrilo iidfroiral. A masodik rea Ltgy keszul. Csipkeborr Llgy keszirunk. majrl meg negy oran lcereszrul . nek meg 2.5 dl vlzzcl ontsuk fel. mint napi fel decilirerr. A csipkemagban csak E-vitamin van. 1020% culerot. ugyanazt tudja. ha zsiros erelt errek. csipkehust fozzllnk 3-4 pcrcig. mint a cS_ipkebogy6ban.illas titan lesziirnl.Leveleik 5-7Ievelkeb81 rflbuz/l. de nem mind. Albogy6terlilesiikbogy6ik . hogya csipkeszosz ok lejojjenek rola. szrinlyatta/t. a kovet. Alralab<l11 azr is rudjak rola. 10% peletiut. erkezes ur. es 8-10 napi . hogy a C-viramin f6zessel elbornlik. inert az meg egy fozetre j6 lesz. Keszfresi m6dja llgyanaz. Gylljtjiik It bogy6it. akkor reggel egy csesze csipkehusrear fozCink magLLnknak. es 4-6 odt allni hagyjuk abban a vizben. arnikor kilu'ilt. csak kevesebb benne a haroanyag es a Cvvlta- A eSeljek eve/lJll. rnajd fogyasszuk el erkezes utan. uasnt. mint a csipkehus. ntertn tiisRii borgnsole. sziirjlik le. Ezuran a csipkehusrol {rom Ie mindazr. Egy re. zuzzuk osszc. de rarralrnaz meg A-. uyautokban A-. es hogy a vadon [erma novenyek kOZl"d Ebben van a legtoob C-vitamin. es 500 g cukorral keverjii k e]. hogy a csipkebogyor vag)' a csipkehusr egy 6raig h ideg vizben <izrass. Fozere hOlyagbantalmak ellen es epeko oldasara is l1agyon j6. de ne reggel.egyszer [elrortyantju k.

15% leve/eto! lebet Iltil'osftas lIelldi! megfosetaur. csak a haj apol.ik. /Wlles C-lIitamill t tnrtalnutz. Gyomor es belelnyalkdsodasndl. Ebben az esetben nern kell a teat lenyelni. am ikor en nek a vel' riszraralansaga az oka. rnindaddig. alralaban a szcm verereiuek cisztftasara is hasznalruk a diolevelccar.is. csak jot tesznek vele a szervezetukuek. de egy honapndl rovabb ezt se Fogyassz.5 dl forrasban leva vlzzel lconrenek. a cseszet lerakarjak. de egy honapnal covabb nem szabad a teat fogyasztani. sziirke halyog k ialakulasanak a mcgelozcscre. szerncseppenrovel naponra luiromszor a szemunkbe cseppentetrunk egy-ket cseppet. Egy verriszrfro kur. OLASZ DId. Amikor a tea langyosra ki hii lc. segfto verhigitonak. jllg/Oll Icesedlallyagot.ir». de ha lenyelik. amig a gyengeseg el nem 111t'1Iik. illerve a 11. reanak veralvaddsgarlonak es a nuij rmikodeser es javasolru A dioburkot es a termes kozott leva luirtyaszeni anyagot rna mar nern hasznaljuk belsoleg. Beszal'r/c/rfsi f1l'rlll)1 4:1. Egyhavi kura utau rartsn nak egy lronap szC!ncrer.. lnssnu /lO'VO fa. eliagsauat. es uadosr trent.1Haedulebn».ir egy hernel rovabb nern kell rarrani. Egy fel deciliter vlzz el letonazrun lc egy csipetnyi diolevelet. A c/i6jrft csnk kb. korryonkenr elfogyaszrjak a Jlap barmely szakaban (egy cseszeuel robb tear nern kell megi nil i napjaban). szcmt isz tirasra herenkenr egy nap haromszor eg)' honapig.) A dioleveler haszn. j ugla /ldtn-al/calole/at.Di6fa KULCSOS DId. A foginy beregsegei. Errc a celra 2-3 napon kenr kell egy csesze. Az erneszres elornozdirasara is j6 hatassa l vall a di61evel reaja. /Wlles illoolajat. csnl: rer- tneszrue fore/Ill e/o. gyllllad. versiirib~g ellen. s arnikor kilnilt. Altalanos gyengeseg eseteben is eleg napi eg)' cseszevel meginni mindaddig. Illig a foglazuLis vag)' a fogin). arnlg a gyulladas el nem rnult. foglazllLisok esereben egy csesze fent leirr medon elkeszirerr reival kell a szajar i:ibli:igetni napoma tobbszor.ilruk rn i elsosorban k. szurkehalyog-kepzodes ellen. Ma nuir csale n leueleit gylijtjiilc. Gyullad.is esetebeu. 102 103 . gallllszsaVflt.: j1l!ius-allgllsztlls. A drog csersaunt. Szemgyllllad~hra. inozitot.~lj'lk llgy. uraua lljb61 lehet folyratni. Erre a eel ra 3-4 napig egy-egy csesze diolevelrea elegendo. hogy egy rcdskanal osszetort dioleveler 2. szfJlallyagot. amelveleer a szdrrol ]« kell [osemui. sz i nten j6 hatasu a dlolevel reaja. A nepi gy6gy<lszathan verrisztfrokenr haszn. KIRALYDld (jUNGLANS REGIA L. Gylijtesi id. bosszts ilefll.:\sa meg nem szun ik.

epel1lLIkodest segito stb.ir.ilr tdt. gargarizalni. Azr . A kec borogacis kozott szabadon kell hagYl1i a megparranr erer. Az idos holgy felhivorr. epekob.ilnak. allkapcsoruar. eZI pers1. fagyasokra a diolevel siirii fordzataval kell kesziteni a rdr. verezuek.es nlrijtiszrlr6. borklllreseknel fii rdor.i lui.kodesenek segttesere egyhetes kurat kell tartani napi ker csesze [caval. szckrekedes. a mindennapos ezerj6fiitea iv~~s. egy h6nap mLdva a doktor LIl'nak elment a hangja. kenocsesel fCdpalcildval a fi'demer belidr61. amig egy liter el nem parolog belole. de a legjobb esre.naljuk borogata. urana ujbol napi egy csesze tea. azr egy uapra eloszrva dorzsoljek a labllkra rerdcol lefele a I.etiik. majd ezutan has1.Iyog novekedescnek rnindennap a megakadalyozasara cgy-ker honapig cseppeurerrii Siiriiveriiseg a diolevelte. mit hasznaljon a hangszalagg).irom naponkenr egy-egy csesze kell mindaddig. m. hog)' fekelyberegeknek ezt a rdt inni nem szabad! 104 105 . Ha a larasuk csokken. eles eszaki szeler kaprunk. Amikor e!mldik a reltseger1. de nern SZabad korlarlanul hasznalni a junglon nevi! nn)'aga miarr. egy pLlpozort ev6kan. hogy ezerfele bajra jo. E1. mig az meg nern szrinik. A borcgarasr dunsztkoresben kell vege1. hogy ne kifele parologjon a diolevel leve. reurnds ru nerek. Jo tu lajdonsrigai kozul felsorolok neluinyar.\Z egycseszenyir a nap brirrnely iddszakriba n meg lehet in n i. Tobber nem szabad inni! Az egyheres. este. A ker unoldmmal egy gyi:inyiirii napos idcben el ment iink set. A kezeloorvosa luirornszor is megkerdezre. amivel borogarni kell az aranyeret. lernosasr es borogatast ajanlok.ival hasznaljak a di6levelb61 keszi. be1s6leg hasznalva egyes borberegsegek ellen. A di6level a cukorbetegsegreis j6 harassal van. elsdsorban az emeszrdszerveknek es a majna k nagyon nagy szuksege van d. verszegenyseg. Ara nyerbanralmakra. es gondoljanak valami nagYOll j6 dologra. Azuran sem szabad reljesen abbahagyni.es elotr egy cseszevel (2. rcaja? Velem eserr meg a dolog: a Lin). es lljb611ehet kezdeni. eleg belole akkor inni egy cseszevel. Rendbe hozza a megzavart g)'Olllor llliiki:ideset. es egy-egy csesze SZllrokfli tea lassan elkorryolgarva. azt a behunyr szernhejukra kenjek egesz napra eloszrva.itabba leher hagyni. Cyomorcges ellen ket-h. BorkiCltesnellemosashoz csak rear kell kesziteni a diolevelbol. hog). hogy a doktOr Llr kerde'li.ni. A friss dioleveler csak meg kell rnosni. foldiepe. Szekrekedes ellen esre egy ret liter ezerj6fii rdt ig)':l nak meg. Harem nap alan a gyulladas teljesen elmult. hog)' a mandularn begyulladr. ami gatolja a sejrnovekedest. vese. egy decilirer rea is eleg egy napra. Ezt az eros f6zerer ontjirk a [iirdovizbe. Miisnap reggel mar erezrem. lefekveskor igyanak meg egy cses'le ei:. A siirii tdt Llgy keszitjClk. Ezt igy csak akkor kell inni. de erre a dlra csak keverekekben haszmllhar6. Itt irolll Ie. Nern virtern a s~Hamat. A magyar konyha etelek keszfresenel. A ket csesze rean kivul reggel. amikor nern megy el a szcl. de a rnikor isszak. koverkezo Mi m inden re j6 a diolevel Ezerj6fu (CENTAURIUM CRYTRAEA) KIS EZERJ6FU (CENTAURIUM MINUS MUCH). keszfrsenek egy csesze diolevelre. Ugy is hfvjak. Amikor a Hb sz inesedik. A sdj ferrdrlenltesere is hasznalhato a diolevelrea. probalja meg a d iolevelte.1l di6levelet 3 dl vi1. Mindket esetben ket-harorn her utan lIgyanannyi icloszi'lnetet kell rarrani. Egy riszta gezzel at kel l kot n i. Rossaindulani daganarokndl .omeknal volrnrn az egyik relcn Svajcban larogaroban. A kovetkezri napon mar a jobb oldali rag6izmom is Lljr. majd egy honap szuner koverkez ik. gyomoregest sZli nrero. Aki nek ezek nem haszn. mit csinalt.e kepleresen kell erreni. hogy . kicsit megutogcrn i egy kes fobival. Magas vernyonuis ellen is hasznalharo a d ioleveltea. begyulladr. de elorre ker deci literr kiveszunk belole a bor vagy a daga nat boroganisara. ha nillcsen rendben a szelderlik. kerherenkent igyanak meg egy-egy cseszevel. ellen Llgy hasznaljak Vegezerul a d iolevel nagyoll j6 vcrriszriro. ha csak szaraz level vall keznel. Mikor kierrunk az erdobol. es llagyjuk langyosra kihiilni. Etke1.ijnni kodest segito kuuit egy bouapban csak egyszer szabad rnegcsinalni' Ha a labon levo visszerek megparrannak. A Furdcvizet ugy keszftju k . nem akarra elhinni.5 dl) es erke'les utan a masikkal.ben f6ziink.erj6fl'te~it legaIabb egy hetig minden nap.lbujjakig. heren kent. Egy idos holgy egyevi antibiocikumos kezeles utri n scm szabadulr meg a mandulagyulladasarol.hdso -. Nagyon keseru. Ha csak szelhajnisnak hasznaljdk. de ennel jobb harasu a galagonya vagy a fagyongy. Ennel jobb m6dszer a sok rosrot tartalma'l6 etelek fogyaszt<isa. hunyj. n k.ir.sra. illet6- leg egy heten egyszer.lntallllak. az egyiket megirram. a l11egvakulas es a vesernukodes leallasa. kelcsckrc. Mit ad isten. Hrirorn her ur a n megszfinr a ruszos l1landlllagYllllad~is. es azzal mosogatni a b6rkiiirest.or liter vizben f6zzuk a dioleveler. es ratenni a visszerre. de az egesz ezerj6fiincl leirtakra ervenyes. A neveben is benne van. es ugyantlgy a jobb fi·dem. Gondoljanak csak a gyornorkesenl iralokral Az egyik legjobb keserii <111)'agLI a kis es a keskeny levelfi fil ezerjofu. Amikor a gyofnormilkodes nines rendben. !azas alia POt kezelesere j6.egy Iiter vizhez egy evokanal Rivet szamolva . aranyer.isra. delben es esre kiirOlllvirag_ kenoccsel es a terival kenegettem 011. regyenek d vizben riz percig azrarort dioleveler. Diolevelrear ajanlottam neki.t naponra kerszer meg kell isrnerelni.ullacl.ir. szelhajro. <lmlg 2 dl-re nem fO Ie.ilrarn ket csesze diolevelrear. Azert csak 11l6dj. igy a visszcrseb 6-7 nap alatr begy6gYlll. CSINOS EZERJOFO (CENTAURJUM PULCHELLUM DRUCE) nagyon keves kesenianyagor hasznal az redig a szervezerunknek. Azonnal csin. hogy minden houapban egy herig naponta igyanak meg bel ole egy cseszevel. a kelest es a fagy~ist. verrolulris oszlato. A cukorberegseg szovodrncnyci a l. alralanos gyengeseg. fgy egeszsegesek maradnak. Naponra egy cseszevel igyon meg bel61e egy h6napig.ibcsonkolas.ik be a szernu ket. Rajta is segftett a cli6levdrdval a gargaridhis. rovabbra is este igyanak meg egyegy cseszevel. A maj m{i. a masikkal 6dllkenr j6 melyen hatrajhajtva gargnrtzalcam. Letakarjuk.

A vese es a maj risztfdsara. Gylljtesi id6:jrW1Is-augusztus. flillk 1'0ZS(1JzIII. A majmukodes segfresere barrnikor a nap foIY<llmin. j6flibol meginni. Nagymarna a m indennapi iidfroital rearikhoz mindig tert egy keves ezerjMiiver is. egy. a maijal vag)' a veserm'ikodesse] kapcsolatban alakulrnk ki.ilj. ebbol langyos lilofiirdor csindlni. reggel egy es esre egy csesze re. Reumas runereknel minden rnasodik cseszevel. es kb. ha nines benne ez erjofu vag)' mas keseni fll. Amikor valaki "has. oleauolsauat tartalmaz. erkezes elder. az iidirdreaimat. Leheroleg mosdoralba regyek az egy liter rear. Tlfleveiei rozsdbnn dllua]«.i lo re. es onrsenek hOZZ.il esre egy csesze teat kell az ezer- A tflmic5jelek (Gentinuaceae) csnUdjtfbn tartozo. illoolnjat.irom h6napig ha romnaponkenr.is. a szervezeruket jobban rneregrelen ir i a nuijuk es a veseiuk. Szdra egymes. uileotiusnuat. mert kOlJllyen befiilLed.11<lS0dik nap meg kell in ni egy cseszevel ebbcl a kiv. akkor [egaJabb h. B6rbanralmakn.ig meg esre.11. virAgzattibal/ eltigaz6. SzririelJelei leeresztbeu dtellenesel«. liossznledsnl«. mint az aranyvesszofilnel. Csak azoknal a bdrbanralmakn. Beszdraddsi mAIly: 4:1. es a harmadik heren mar csa k minden harmadik nap kell egy 106 107 . A drog 3% eritaurin leesersiglikoziddt. gyantflt. hianyztk.1 rnegvizer.II 'I I i Aran). Virflgzata 511tol'OZO bogenqlf. 20 perc rnulva szabad csak reggclizu i. azaz az elsd heren mindennap etkezes clor r egy csesze ezerjofilrea.isdad Il/akliail. minden reggel kell egy csesze rear meginni.il hasznal. de ne tld Iorron.ik az iilOfiirdot.ibol a nap barmelyik reszeben. es ez altai sokar javiranak szinte minden beregsegen. amfg a baj el nem mulik. reggel erkezcs eldr r kell egy-egy cseszer meginn i. verszegen). ha aldrmilyen betegsegl'lk van. dsszel es ravasszal nap igyanak egy-egy hanap. csesze te. jobb lesz az erneszresuk. a llliikCidesiik elosegiresere egy heren kereszriil napi egy csesze ezerjofiireut javaslok.ir meginni reggel. SzArftalli csoleorbn leotue. Megszoktam.segnel h.it igyon meg az ezerjMilb6[. a melyek az emeszressel. a vesemlikCides seguesere a reggeli elfogyaszrasa elotc kell inni. toj. AlraJanos gyengesegnel ker-h. igyanak meg egy-egy csesze rear az ezerjohibdl.11'0111liter ezerjofilrea kell a vizbe. vacsora uran egy Az cperrulkodes javLr. a rnascdik he ten minden nuisodik nap reggel egy csesze erkez es elort.ha ugyanazr a kurrir javaslom. Azora is igy kesziterr. Vigyrf~Jli kell. Verrolu 1.llf1gy/ddves llollhlJl. Visszarerve a noveny nevere.irom hetig III i nden 1.eres banralmakn. uinset. 3-5 em /Josszl/ak. gyahall rt kozeps8 reset i<flliitrebelvezue. Ha furdokadban csin. es egy evokanallal kell egy liter vizzel [eforrazn i. rfmyfkos belyen leell.1sniil. kiveve a rakor.

ekcerna ellen es gyullad~isos restreszek borogarasara.Farkasalma (ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L. sebekre. az ekcernar. a viszonr az a lso kis bcniker is larja. gym/At. A verehullo fecskefii a makcsalad ragja. Fokozza a vese kivrilaszrsisrir.is helyer. ezerr reuman al is hasznalharo. gyomorbaj es b&lhllrllt ellen valo szer. es mondra nek i. az orvos meghosszabbfrorra a jogosfrvanyar. hogy mir olvas. hog)' llgy minclenki rudja. arcu reg-gyulladasr okozhar. 10-15 cui bossztt. s ursina leszil rjuk. Elkezdre a11l1r61.itl6 harrisanal fogva. A frissen szederr. Belsoleg haszrialni szigorLI<ln tiles. A fentiek rniarr foleg kiils61eges hasznalarat javaslorn.iba.) MERGEZQ! A Iarkasa. de mindenkeppen orvosi felUgyeler rnellerr. Mivelrmis baja nern volt. ezerr is ovarosan ken hasznaln]. ekcerna ellen. A szanrorr levelenek. hogy verkepzo. szivbenulasr okoz. Ernberunk viszout au valaszolra.Ieva sebeker is gy6gyirja. I ent-re osszcvagdaljuk. es a szernhej. Az orvos megkerdezre.ma leveler .lban a verehullo Iecskefuver seukinek scm javaslorn. rnrij regeneralo. i lletve a reclj. ezerr nagyon ovarosan hasznaljak.iskanal leveler leforrazunk 2. lehetoleg orvosi felUgyeler rnellerr. hogy olvassa a berli ker. Nagy es rnely sebekre kivii loa n alkalmas.it bedorzsoli vele. illoolajol:« t. Kulsoleges haszn.ik. Levelei szort dtldslfaR.ir is leher keszireni. de erre csak a november I-jero! marcius 31-ig szederr gyokerek a lkalmasa k. Kulsoleg a [orrazarat hasz n iljulc somorre. A friss noveny nedve a t yiikszemer. Mag. Az orvos odaulretre a szernvizsgalo tabla ele.5 dl vizzcl.itesszuk a sebre. hiszen folulrdl kel lene kezdeni.ij. bajladoz». Croitnminr is baktifl'illlllo/8 Illlyagot tartnlmnz: Gy Keverekekben es r inkru rakba n leher a lkalmaz- IU tis i id8:) Ifni Its-allgllSztli s. szernolcsor. A fOH'<izattalmosogarju k a sornoros reszr. rehar lemosas uran kozvetlenul a sebre kell tenni. ailni hagyjllk fedo alatr 10 percig.kell gyiijteni. A gy6gynovenyekkel foglalkoz6 konyvek szerint a rn.lnak va n egy knrnoly rnellekharasa. elJel8 lIiilJellY.) Eros harasu gyogynoveny. borkemenyedcsr szti nreti meg seirnovekedesr g. es morfinsza rmazek is van benne. A verehullo fecskefu gyokerebol rinkrur.a legklsebbcol kezdve fiil fele olvasni a benikec. mere van egy bakreriumolo hatasa. A IIDlJellY ip leueleit gylfjtjiik Beszri rndasi ardny: 4:1. Egy pupozorr re. jeldllo. majd megmosQ[[ gyokereker kb. A sebekre kozvetleniil rate he to a t:II'kasalll1alapu Ltg)"hog)' a sz. Ebben leher va la rn i. leesert! auyagot.OSSZ'I /lyel/fek. rnerr minden nap. ni. Meg egyszer leirom: belsoleg hasznalui T!LOS. Az irasok szerinr a kinaiak mar harornczer evvel ezelorr tejjel egy-egy aranyban keverve sziirkehalyog-oszlar6nak Masok szeri nt Lidsjavrt6. otvarra. somorre. verriszriro. Az ernberuek j6 a szerne e a humora is. gyulladasos restreszek borogacisara hasznaltuk.es epebdnral mak ellenszere. a gyullad.iraz leveler beazrarjuk.ilarar is elsosorban az allatgy6gyasz. amikor reggel meg)' a kocsrn. Az ernbereken . A fa rlensa !/I/njelik (Aristolachinceae) csnltidjrlbn tartozo. MERGEZQ. tampa luiromszog alalult1/l. r. cserjes helye/leIl el. Parlagon.mi farkasalmalapunak hfvruk . 108 109 . lerep egy verehul l6feeskefLi-leveler. falunkban is egy velern egykorll ember rnenr a jogoslrv. A drog t1rise to 10h insnuat. /. Ezt a novenyt m i ugy isrnerjii k. amikor megpllhult. MERGEZQ! Fecskehi VEREHULL6 FECSKEFO (CHELIDONIUM MAJUS L.]rban [avaslorn. es bekorjilk ezr dunszrkoresbe. Rossz szaga van. Ssuira 40-60 e1/1 magas.inyar meghosszabbirarni a haziorvosunkhoz. egy megfelelo nagysrigu befortesrnerr ami rarrorr.

es feloucjuk gabonap. A Ilh'agdrog 1.iivegbe resszuk. Egy helen csak ker csesze teat szabad meginni belole. cbelidotnint (a 1I1orJi1l111hozbasoul» liatrlS1tj.ir vehetjiik a teajanak. Leoelei: tdleuelei /}OSSZI1. drolepnrton el.JH':1 a ruiornakar is megsziinteri. gymltAt.efekves elor r igyanak meg egy csesze Feher arvacsa.0% eserall}lagot.ilr a [-[iss Ie.. Ket hetig szobahomersckleteu rartjuk. eg). protopint stb. 110 111 . illetd IlijllellY. Erdllll szeieiu. A1agabflll 1/e11J /Jaszllrilhato.ir is igyauak meg! Cyerekekuel borkiutesck ellen is hasznaljuk.0 Clil magas.in ugyanolyan j6 vert iszrito. hogy szernolcs ellen nem haszn. vag)' nern tudja tarra ni a vize lerer.0-4. Gpljtisi idll: viriigz6 Ieoeles /Jajtas: mrijus-jMillS. Ezerr a szemolcsor elobb Ie keU rnosni sz6dabikarb6nas vizzel. Ugyanakkor egy csesze te. de vigyazu! kell vele. Sol? be/yell e!~fordul. Az egyi k cseszeve! reggel. csdues. vagy csfpos csalan. A verehullo tecskehibol rakellenes gy6gyszerr is keszuenek. uileatinsauat. Leuelei keresztben . men eros en csokkenti a gyomorsavar. gyol?ir: oktober-Aprilis. Besznraddsi arallY: 4-6:1. Virrigzata jchh SZ/I1II.) A feher arvacsa]. VirtigzattI sarga szlllli. SZ{/poniut..h~H6. eve/if /lo/Nfll. Almadans. (Royal napOllta k<~tszer-IHiromszo[" felnlzzuk. al/yagot tnrtalnraz. Toober errOl a noveuyrol nem (rok. es ezunin ken n i d sokszor a verehullo Fri5s lever.agllllikbdes zavarainril hasznaljsi k. glikozidrit. de Ld6fiird6t is leher kesztteni belole. Hn megsirtjii/? narancssdrgn szf1ll1lel)ct euged. C-l)italllillt. szapouiut.Y. A gyomorsav-tLdtenges eseren is haszn.ilinb'ival. . Nagyon j6 harassal vall a nyalkaharrya. 14% cserallJlagot tartalmne. a maj Il1l1kodesere.anbol keszulr rear.ik rnegel6zesere is lehet hasznalni. a szemi:ilcs is. nyelesel«. Naponra legfeljebb luiromszor egy-egy mokldskanal tinkrLn~h szahad bevenni. Gyolu!r: 4-5:1. ezcrt a tinktlmij. Gyiijtisi idlf: majm-jl/fius. Keves fiivec kell hasznalni. Sokall rnondjak nekcm.a1l6. luvis ilioolnjat. urann igyon egy pohar szaraz feherbon. A leoeleker is a gyoleerit gy/ijtjiil? Beszdraddsi arally. ueg)loldaM.. men nagyon 6va(OS<l1l kell hasznalni.isi k cseszevel esre.ig eseren esre. 3-7 em hoszsz/iak. I.a jlldfog Ilyrilkdt.· 5-6:1.clles. vodka). igyon meg naponta ker csesze feher arvacsalanbol b~sziilt rear. Nok. szdrleuelei rOlJid IIJe!l'lek. a hasnyilmirigy. hanern a h61). SZrlra 3. a menses rendellenessegeinel is sikerrel alkaI111a7. rnajd ket her uran leszlirjiik. Ol'vos. sziigletes. De elsosorbau nem erre a cel ra. A drog tobb al/Mloidift. mint a nagy A lIlakjiJell (Papnueraceae) csalridjAba tartaz».lt a r. Az ajakoSl)irAgl/ak (Labiatal) csa!iidjdba rartozo. am fg a borkitttes el nem nuilik. Szarn 50-100 em magas. a rn. Az ernberiseg el van savasodva.Feher Folyasnal huvelyobl icesre is alkalmas. fokozza ezek revekenyseger. napi egy csesze tear kel l rneginniuk belole add ig. Akinek ueliezen indu]. tehrir harornnnponkenr egyer. f61eg kL"ds6leg javasloml Feher 'arvacsalan (LAMIUM ALBUM 1.

ez a fakin. arnely kizrirolag to rolgyfdn telepszi k meg. A drog tartnlrna z kolint. A Eakin nem gy6gYlloveny. gomb alalol cser]e. & ha ez nem all rendelkezesukre. erelmeszesedes ellen is j6. Vall egy hason rnasa. ha valakinek ingadozik a vernyomasa. rudo-. hiszen a gylijres idejcn arm vigy:izzanak. Ennek a termesbogyoi sarg.ik. ehhez esre be kell a flgyiingyor aztatui. luirsek Ie . Gyomor-. st/vallYll szaponint. Csak a h ideg azrucissal keszulr fagyongyrdban van meg minden haroanyag .U(. luftlald.'1Il /. rneh. A tiilg)ifa/wJl flo !agya I1gy ueut gy6gY!lovfny. mar rajtuk van a rerrnes. ha reggel etkezes elort fogyasztjak cl. verlljomriscsoldlellto auyagot. mindenuap igyon meg egy csesze fagyongytek A leghatasosabb. ezerr uern leher osszereveszteni oket. Gorcsoldo harasat is ismerjiik.Feher fagyongy (YISCUM ALBUM L. Oroilzold. ezr azonban tudjuk hnszual ni. sziure bato uiszleotoxin profeint. Mint rn. de legal:ibbis a vercukorsz intjiik nem emelkedik lombhullato. Rakbetegseg elleni gy6gyszerr is keszlcenek belole. 10III bos fdkOI! f/8. cs ezt a hideg vizer onrsek a fagyongyre! Akinek 180 Hgmrn vag)' efolotti a vernyomasa. A pi-vizben nines mesz. ha a gorcsok jelentkezesenel csak akkor mar keszen van a fagyongytea. tiibbszorosen elngaz6. Csokkenri a vercukorsz intet. A gyffjtfsi ideje: naoember=dprilis.. akkor is kell herenkent legalabb ker cseszevel inni. verkeringcs-javiro. rnajd lesz iirjuk cs rnegisszuk. az is hasznalharja. hog).es belverzesekne] is haszutilha- AfaMlifilil? (LOI"(lJIt/lI1Cerle) (sa /deljri ba fa I"to z. rneszes vfzbe ne regyek. Leuelei dtelleuesen zolde]: l1agy zoldessrilgrik bomemlfek 3-6 !.ir emlfterrern.) A galagonya mellen a rnasik legjobb vernyomascsokkengy6gynoveny. 112 L 113 .5 dl hideg vizct iinrunk. szlvrruikodest segito. Ugy kell a rdj.izt atju k.ezaltal a ll1esz az erleny faIara rakodik -. azaz haromnaponkent egyer. ezert. Besznraddsi arall)': 3:1.osszliak. hogy egy pupozotr reaskanal fagyongyre 2. Sufra fas. Nerncsak veruyom. 0.iscsokkenro. Azon kivul a faldn rehat telen nincsenek rajta levelek.ir elkesz iteui. Minr minden gyogytear. A llovellj CemZ(illli/llem Ilflstrlgabb rigait leuelestii] I?ell gy{ijteni. A feber Eagyongy kivalo vernyornascsokkeuto. lzelr. Arnikor a vernyornasuk a norrualis errekre lemenr. propionilleoliut. Cukorbecegek is haszrialh atj. fozzek fel a vizet. acetilleoliut. es 12 ordn at . erelrneszesedesr g<itl6. hauem vernyomas-szabalyozo is.jlWosldid8. tiimor. ezerr tovabb. ezt sem szabad semruivel Izesireni.

Amiert megis lrok rola. Azok a rakbctegek. lefekves el6tr igyana k meg belole egy cseszevel. hogy borban cs reaban nagyon keyes karos anyagor tartalmaz. tomegesen termd. 114 115 . mere eleg nagy valoszintiseggel meg fogja akadalyozni az atrerek kialakul.lsll rear rognak kapn i. bOl"ostyrill/llisavflt stb. egyel/es tcrejt].ro. Ezekben az esetekben csak addig kell teat inni beldle.SZfll"a /llrlsfil meter lIlagasl"lt is megl/Ii. seiirleese» tnolyhos. szelhajro es eperniikodest serkenro. ezerr igy elkeszitve bizronsagosan leher fogyasztani. egy honapban kerszerhriromszor fagyi:ingyreat is fogyaszthat.ilo vernyornriscsokkenrf es szfvmuki:idesr javit6. A leve/t/1-og keves illoolajat. erre a bajra ajanlorr gyogytea nem hasznal. hogy reggel azrassak be a fagyi:ingyot. al lealornszerfien. Ak! fagyongyrdr vagy rinkuirar iszik legaIabb 4 herig mindennap. am i kor mar a robbi.i levil eziisrdseu inolybos. Feherurom (ARTEMISIA ABSINTHIUM L. crkezes elott. A j'eszl{esIJirrlgzat"llak (Colllpositae) csa/rldjr1ba tnrtozo. csok keur i a vernyomasat. ' gy6gyhar. akkor es nagyon rovid ideig igyanak belole egy-egy cscszcvel reggel. ezzel is [avlrja.6:1. hogy a rnchfal vekony. erliteljes. iuelli I/civill)'. nern bfrja Illegrarrani a megrerrnekenyiilr peter. es esre.) J6 hanissal van. tnrtnhnas: G)u'ijrlsi ide]«: majlls-jill/ilis. megelozcndo a szfvinfarkrusr. C. Aki a magas vcmyomasara rendszeresen fogyaszrja a galagonyarear.sa kdros volt az egeszsegre. az ernesztesre. am it azora sok orszagban lier ilror ra k azert. amig a verzes eI nern mulik. A leueleleet gy/ij~jiill. Ha a szivberegek a fagyongy es a galagonya mclle a fokhagymat . az az. Idives tnlajou solefc/i ellifol"c/lIlo. abszinr nevil szeszes iral jut az eszem be. Va/fIIllellll). Csak vegso esetberi. Ha nines sern rni baj a sziviikkel.isar."5. eltfgazo. Szivbetegeknek is [avaslorn.Ifs B6-1!itflmillt. Kulonosen mcnedzserek_ nek es id6s koru ernbereknek ajanlorn ezr a harom ni:ivenyb61 al16 kevereket. magas vcrnyolllaSc. akik nel meg nines arret. akkor is j6 fogyaszrani herenkent egy cseszevel ebbsl a reabol. (Pelda erre az u rmosbot. mint minden keseruanyag. glikozidileus kCSel'tlflllyagot. Llgy. men Fogyaszd. beszal"ac/tfsi (/J·an)'. A meddoseg egyik oka lehet. felretlenul igyak a fagyongybol keszu It tear. megerosiri a meh falar.meg jobb a rnedvehagyrna .) Errol a novenyrol nekern mindig a gyerekkoromban meg kapharo.is hozzateszik egy kiv.

az este is igyon egyer. Ha a cukorbetegek a bogyobol keszirenek rear. A leueles /JfljtJs gylijtisi ide}e: [unins-sseptember.es Cvitarni nt is rartalmaz.isra is al kalrnasak. uran a rnasi k feler. a mennyiseg ugyananllyi legyen. tll/Iljll erddleben terntd. delben erkezes uuin a feler. minr a belhurut eseten. a borbol minden esre egy fel decilirert kell meginni.h. holyag.cs kohogescsillapit6. bokrosodo cserje. afonyalekv<-\rt. 20-40011 lIIagas. delben igyon egy csesze afonyarear. amig a viz 3 dl-re apad. laz. a tertuese: a ugusetus-: szeptem bel'. je/ute!t. a ki nek 12 111l11oll1 feletti a cukorsz inrje. mert A /)(lJIgajifLek (Ericnceae) cst1Udjtf.aszds. az afonyabort. a lekvarbol egy kaveskanrilnyir kelt megelllli. ezert ezek a keszirmenyek virarninpocl. Az eseten -szorp aFonyalekv. B. Az HOllyabogy6b61 CUkl"020Cran vag)' csak mag. cseralJyagot. Az Monya egy reaskaual level 2. eveken kereszrul leher 111 i ndennap fogY<lszrani. A leoeles drog arbutint.ir vagy afonyabor az uzlerekben.\ban nern szabad sokat enn i ~ a nil sok cobb rninr 10 dkg~. hogy egy ido uran srabilizalodik a vercukorszint. es nem ucolsosorban kellernes izii iral es lekvar keszulher belole. Veruyoruascsok kenro. Amikor az ifonyakeszltmenyeket vernyornascsok kentesre hasznaljak. Bogyotermesei borso ala/Nlal?. zolde]«. Leuelei uelcolIyrt/t. sziig/etese/t. vag)' -bor a gy6gyfro hatasu anyagokon nil A-. Az MOllyalekvar a gyerekek tarros hasrnenese is hasznal hare.I I'r Fekete afonya (VACCINIUM MYRTILLUS L.-\r. A teat kersz erre igyak meg. Rendszeresen.lst fog okozni. npro. Epe-. Az afonyarea abban segir. 116 117 . glikozidJkrtt. lIJ'irkos. 2-3 em bossznnk. ellipszis ai{{/ut{{i?.5 ell vizzel leonrve ~ kell elkesztreni. fejfaj. vegiiltiill lapasak foldlek A leueles liajtdst es termest gylijtjiile. egy evokandl bogy6t f6zzenek meg 4 ell vizben addig. belhurutban szenvedo embereknek javaslorn a tdjat.es vesekdbanrulmak ellen is elegenclo a napi egy csesze MOllyatea. Beszamddsi m·rillY (leueles liajtds): 4:1. Aga. hog)' esre lefekves elcrt igyallak meg bela le reudszeresen egy cseszevel.) a cukorberegeknek es az ides. fialJOllokrtt rartnluraz. megszunreri azr.- ba tnrtozo. A tertnesdrog a jobb. diszes. es vacsora levelebol a I'dI' a szokasos rnodon ~ Elsosorban Oregkori belhururban szenvedo embereknek Llgy javaslom az Monyatea fog).es epekobanralmak ellen. Akinek 10 rnrnol/lrol 12 mrno/l-ig van a vercukorsz inrje. ezr reggel vag}' delelotr javaslorn meginni. Tcrmeszeresen a gy6gyszerr vagy inzulint rovabbra is szedni kell. jt'iriszes szi!t'ie/~. Ha kaphar6 afonyalekv. SaMll)'!. A fenti ker beregseg mellett hasznalhato meg vese.

kiillilyen ba1'111116. inulint. gy{mttit. Csak a belli I h6feher.baraug 171fl/01. Nem suroljuk. nyulosan sikos gyoker j6. naponta egyszer-ketszer Feldzzuk. A tinktura elkeszrresehez egy cenr irneteres darabokra vagjuk. Figyeljek meg.) Nepi nevcn fonaszrofd. lIydtJlas. h a 6sszel a tovek helyer megjeloljiik. uem fog. gumlt. glikozidat. a gyokerer61 meg rosszakat is. Mindenfele lzuleti Eijdalomra kivaloan lehet hasznalnl a Fekete nadrily- Az ere/esteve/lle/? (Bomgiuncene) cSflUdjaba tnrtoe». kemeny/tot. mint H gyokerdarabok. homlokot. Ket het ur. Mi a fekere nad alyro gyokeret mindig rnarciusban gYlijtortOlc Ez csak Llgy leherseges. azonnal barnului kezd! Eze['( a feldarabolasr kovet6en azonnal a gaboiiavodkdba resszuk a gyoldrdarabokat. hogy nehany percell bellil el fog mulni a fejtajas. Ezuran a kovetkezo gyokeret daraboljuk fel es tesszuk az livegbe. Idviilfekete. slims. arn iro] fellehet ismerru. Az igy elkeszirerr Fekete nad.ik a gyokeret belsoleg: De h\lso1eges hasznalarra kivaloan alkalmas a gyokerb61 keszulr pep es a t in k t ura . Akkor j6 a rinkrura. EI61'e elkeszitjiik a es a Royal vodkar.oluJl' luisos. mIg az rele nem lesz. A frissel1 kidsort gyokereket megrnossuk. lelllezii/( 20-30 em. nem hag)' nyornor. Errol a gy6gynovenyr61 a gy6gYilovenykonyvek nagyon keveser (rnak. /JU!lrlmos sztfliJ. begyes. A K). Tolelleici bOSSZl1 nyelilel«. ha slirii. Ne hasz nalj. ege. hogy amikor a frissen v. culerot. ibo~)lflSzllJl. men a hils6. Hosszule 15-20 em. A 1JiillellY 50-60 ent-re i/O. erdes.. Ha fejHjas gyotd az ernbert. esetleg rozsasziu. eltigazo reszei !ljjllyi VflStfigoll.ilyro ri n ktu rat ker hetig rurtjuk szobahomersekleren.in leszfi rju k. uyirleos rereleen. Sok ember kinlodik (7. SZl/ros szoro/d(el boritott evelo 111)llillY.uleti Eijc!abnakkal. fekete reszc is errekes anyagokar tarralrnaz. hdromszor-negyszer az ujjhegyre tett rlnknuaval be kell clorzsolni a nyukar. 118 119 . Legjobb a frissen szedert gyokeret azonnal felhasznalnl. a baruas. ahol eppeu Hj. koliut. A Fekete nacLilyt6 ti nktura k ivaloun alkalmas rni ndenfele Eijdalolll csillapirasiira. be/iii b~febri)'. A gyo/w'et dltl1ttfbflll tm}flSSZI7! gy/ijtjiik A gyokdr beszdraddsi arduy«: 4-5:1.lg0tt fe!iilet leveg6vel erintbefoctcsuveget a gyokereket kezik.szen addig. Gyollil'zete 1-3 lI)jllyi Ilflstflg. ldndzsds. nyakos.Fekete nadalyto (SYMPHYTUM OFFICINALE L. A nyakon vagy a homlokon levo feketeseget nern keU lerorolui. A vodka egy centivel magasabban legyen. hogy belsoleg hasznalva rnrijkrirosodrisr okoz. fejet. Gylijtesi ideje: uuircius-Aprilis. nszparagint tartalnt ae. es tapaszralni fogjuk. az beszfvodik.. A gyiildl'dl'og 8-10% csertW'yfigot. megtisztirjuk az el halt reszekrol. Ilyn/ltdt. merr ravasszal meg nincseneklevelei. Virrlgzl1tl7 5-15 1Jirtlgll. 10-15 11/111 hOSSZ/f. csak eppen nedves gyoker errekrelen. drtereken d/o.

A levelebol keszulr teat vagy a ribizl iszorpot. amig a Ids levelek megjelennek. hosszabb ideig elkorryolgatva.es bdfekely elmulasztasara alkalmas.vflsat is egy vizeletbnjeo allyagot tartalmrtz.lI. Ket her mulva ralalkoztuuk ujra. III i [anent vele. mas-mas bajra. merr azon a hclycn. a boltokban kapharo szarfrort gyoker is megreszi.Jig tudotr jami. kezen lev6 csont ki noveseker is meg lehet vele szii ntet ni. Azt mondra.Hni: A levelebdl kesz iilr tea gyomor. mere robbszori alkalornra is eleg ugyanannyi gyi:iker. a cinktura Zlh6dasok.Uyto. Nagy mcglcpctcscrnrc nem sokkal ezuran egy idegen asszony keresett meg a ferjevel a lakasornon. A sz arftort gyokerbOI leher pepes pakolasr csiurilni. A fekete naci. Amikor mar testmeleg. Hasz. akkor is igyanak meg ket-hirom naponkent egy csesze rdt. hanern egy furdoleped6be burkolozva kell rnegvarni.irettem. veralafur. ahol sok a Fekete nad. de a mas izuleri banralmakban szenvedok Eijdalm<1 is meg fog szu nn i. es ferro vizzel ossze kell keverni pcppe. telei:intik vlzzel. leg6ti riszrfronak. es reggdig rnjta hagyni. szebben es gyorsabban forrnak ossze a csonrok.it (m.llyri:iver.ig a gyi:ikerben. mere a csipotzuler a Iagyekhoz kozclcbb van. es kerr. es csin. amig azt nem erzik. A furdoviz ne erjen a sziviik ig. vagy porra kcll torn i. Az fgy nyert forro vizet a furdovlzukhoz onrik. hogy neb is mnndjarn meg. csak pdr to van. A teaja miudazt gyogyltja. A csip6fziileti b. amig a vernyom:ls le nern megy 180 Hgmm ala. meg az iziiletek kozorti sikos anyagot is potolja a Fekete nadalytd srkossaga.inralomban szenveddk a Ligyeknal regyek a peper vagy a rlnkrurar a r=. de lehet hnsznri ln i.isok megsziintetesere es a fajdaloll1 csok kentesere. es ketszer-haromszor hasznalni ugyanazr a pepet. Izuleteit s a fold mar nern volt fagyosj. am it (] ismer. hog ruindenk i a zr kerdez i role. A fekelyek gYOI'san kepzodnek.yenkor meg van sikoss. a Ievelekbol leher ulofurdot keszfreni a koverkezokeppen: egy vodrot feJig resznek az osszevagdalr levelekkel. rehat . Az egyik ismerosom kiildott hozzarn egy id6s ferfir. szedjen gyokerer. a csipo. Leher lljraforr<izni. Ezurau felfozik a fuvel a vizet. A csipoizLiletesek.dval legaLibb ker hetig. ra kell kenni egy ruhdra. a rerd kenjek be vele vekonyan naponra ker szer. cse1'f1llyagot. mint a frlss gyoker. negy-or orar . etkezes lItan kell meginnL Fekete ribizli (RIBES NIGRUM L. terniesztett novel/Y. a csuklo. II. a mikor a Fekete nad:ilyronek levelei is vannak. hogy minden nap reggelenkent egy csesze tdt igyanak meg. A drog rutiut. kitszel'esell fi'ireszelt szilliell.!rettem magamnak friss gyokerb61 tinkrllr. Nyaron. a masikar esre. Az ujjuk hegyere tetr riukturaval robbszor keujck be a f:ijdalom hclyet. Ileves il1oo1njat.a fogva verkepzo. 120 121 . Kerdezre tolem. amig a csonrkinoves meg nern szunik. izzaszroszernek. es robb orrin keresztu l rajta rarcani. ezerr az iilofl'lrdot m. Nern olyan j6 hauisu.ro rinkrurar. De gazdasagosabb a szarirotr gyokerbol is rinkturat keszireni. De ennek a td. 180 Hgl1llll. aki a szomszedjauak rnagyarazra az eserer. arnir a fenriekben lef rrarn. aki a csfpo. es a f:~jdaloll1 helyere ren n i.ircius eleje voir.i tisztlr6kenr hasznalr fekereribi7. hogy beszivodjou. a konyok. de ez hamarosan megszunik. Vese. felett reggel es esre egy-egy cscsze rear javaslok.om sztinreresere. mint a vas rag hustol. es ha hasznal neki. mig restiink megsz.had. Ha nern ruduak fekerenadalyro-gyokerer szedni. Termese gombiilJl'i. hog)' a IagYeknril es a rerdne] tobbszor kenje be a fajdalom helyet.lr nem tudta csinalni.i1jon maganak riukrurar. Axerr forraszt6fli a neve.es h61yagb:intalmak eseten egy kerheres kllra. A legllt. hollehet tahilni ezr a gyi:ikerer. merr rosszul lehernek! A kadbol kilepve nem szabad megrorolkozni. naponta reggel es este robbszor is be kell kenni a torot r reszt a tinkn:\. reurnara es [ziileti fajdalrnakra is.) Err61 a novenyrol azerc irok. isrneri a Fekete nad. Mindegyiket m.es a rerdfzCdet kop~isa miatt mar a. A levelebol keszult teat a 160-180 Hgrnm-es vernyomrisna] napi egy alkalonnual kell elfogyaszrani egy cseszevel a nap barrnely szakaban. kluat meg kell ismetelni. Belsdleg a Iekere nadalyto tiukrurat nern szabad haszn.varjon meg vag)' ket hetet. dean ishozz. A cserje leueleit gyi!jtjiile. men vernyornascsokkeuro hatasu mellen hasznalhato vese. beszdraddst ({J'any 3-4:1. Tudtam neki olyau helyet mondani. emeszeeses ervagyjavft6 tulajdmmiga is van. Mindaddig kell ezt alkalmazni.Mond ram. A vall. Ezr addig igyak. A leveleket leher meg egyszer hasznalni.. Csuitamiut.iskent. el nem mulik. men a benne lev6 anyagok segitik a csontenyv kepzodeser. A kadba mar nem cudotc belepni. rnerr a vi llarnoson hallot ta egy bacsit6l. Fekdyberegsegre napi b~t csesze tea elegend6. esedeg harom h6naponkent a kethetes A Idfti. onnan jobban beszlvja. mlndaddig.jar se igyrik tovabb ker napn. hol leher feketenadalyto_ gyi:ikerer ralalni. de hog)' csak eppen felrottyanjon. Hagyj~lk. az egyiket reggel. Ker.r javastok llgy. III icollert ilye~ jo a mozgasa. hagyjak. Vastartalman.irlJjfffelile (Sax{{ragaeeae) csalAdjriba tartozo.Uyto tinkrura kivaloan alkalrnas a csonrroresek uran! kezelesre. At kell korn i.1I111i.uneg kell orolni.li-tdb61 egy cseszevel igyanak meg naponta.~l.ijclal. Este dunsztkoresben kell a r ink nurir dtenni.nalhnn.figyelni kell. Reumara es fzlileti fajdalmakra ugyanezt a m6dszert jav<lslom. Gylljtisi ideje:jlt!ius-auguszttls. Ha a vernyol1lasuk a 140 Hgmm ki:iriili errekre bd. Labfejen. esetleg a megsdradt rerrnest hasznaljuk. es a tdrol hamar be is gyogyulnak.es hclyagbanrahnakra. Arnikor a gipszet leverrek a rores helyerol. Ekkor mar eleg a napi egy csesze tea. hog). A cser]e 1-2111 magm leuelei szeles tojdsdnd ala/(liak 6-10 em bosszsut]«. a levego szabadon jar a legurakon keresz[cd. es 0 boldogan meselte. ez e1eg is. Szerencsere akkoriban kesz. es vag)' 20 percre beleulnek.

Aki sz. vezer6 beoszrasban Iev6 ernbereknek. ezerr a 40 evesnel idosebb.) A galagony. elrigflzok.ivizornel ha l.1I" napolHa egy csesze attol fligg.lc robbszorl ejszakai tear kell inni reggel Galagonya CSEREGALAGONYA (CRATAEQUS OXYACANTHA L. szivldeger nyugtat. esetben 122 II 123 .isr. Rendszeres haszruilntdvnl a prosztara megnagyobbodas. Elkeszftesi modja: egycsapotr evokanil fLiziker egy porcelancseszebe rcszunk. a sz.ilatos novenynek a haszndlatarol. ami nem gy6gyniiveny. a lacsony es i ngadozo vernyouuis escrcn nern ajanlom. ezerr csa k a l1lagas vernyomasban szenved6knek javaslorn a haszn:Hatukar. hogyha a szivizorn eleg rugal mas. 11)1111 liosszsut]«. Meg a n nyir a hhoz . rugalrnarlan hajsz.LV[WIl1bozis.ik vernyomascsokkenro hatasuak. Lesziires elott a rea terejen lev6 szines h. hogyan kell haszruil ni a galagonya rdjar.igveg vernyomrisr csokkeru. eleg harrornnapoura egy regge1 ehgyomorra. a szorong6 erz esr. teheri azt norrndlis vcrnyornasnal is. Megel6zher6k vele a sz iv beregsegei es a magas vernyomas.kulonosen koszoruer-elrneszeseA ligetszipe/ifli!l (oenorlreraceae) csalrfdjriba tartoeo 11ji/JiIlY. Szrir/tott. A magas vernyonuisnril es a sz iv. Kesobbi hasznalara gyakori az ejszakai vizelesi ingere. szlftiisek A leoelek felsz/lle sotetzold. a sziv es az erek izmait rugaimasan tart]a. uern valik rosszi ndulani daganami. A tennis Izards toll. herenre milyen felkelni meginni.lrty. ejszaka.in lom. vagy csak leisszuk a rea terejerol (ebben a szines luirryaban sok a har6anyag). hogy a galagonyn hatoauyagai nem halmozodnak fel a szervezerben . rovid legzest. erelmeszesedes . mind/lit oldnlou szotdse!?' sziliik fi'i. Az elf.h egy kiskanallal leszedjuk es megisszuk.es koszorller-betegsegeknel mar leirram.hadt szivet is a megszo- ehgYOIllorra a fl"izikeb61.na lja. akkor a S7. sz ivrirmusr szabalyoz. ez err sohiig. A ga lagon).irengedi. kelerkeztk. lcontjuk 2. rendszeresen leher hasznalni Most a femi bajokon rul meg egy par sz6r eunek a csod. Gondoljanak bele. sa szfviikkel sines sernm i baj.ivr itmus-szabalyozrisra hasz. a csesze szlfrds. fiJl/Jlal vilrigosabb.II! Fiizike (EPILOBlUM PARVIFLORUM) A proszcaca karbanrartoja. es nagyon fonros rulajdonsaga.5 % /iflllollglikozid) seterolokat (szitoseterolt is 5zaI'1I/{/zi/Mit 0. reggel ehgyomorra es csak ezuran szurjuk le. A szdrreszek bengeresek. Minden igyuk meg. Cylijtisi ido:jlililis-szeptelllberig. a szabalytalan szivdobog.. s az nem pattan el.5 dl forrasbolleverr vlzzel. A /Jil'rlgol? ibolyaszitnlele.i ler megpatran. ha normaiis is a vcrnyomasuk.ellen jo hadsll. fiildfe/etti bfljtasat hflSZlldljllk. Sajar gyujreser csak annale aj. hogy Ha kecszer kell csesze fLizikere.is nern fordulhar elo. a magok lldrte a/flkllak. vizeles] egy cseszevel.55%). a vallalkozoknak es az id6s. 1. des .\r. Kiilonoscn az idos embereknek es negyven ev felertieknek. rnerr van egy hasonmasa (a derece).a vireigos . hogya galagonya az oreg es mencdzserszivek rtimogaro]a. hog). az agyverzes pedig Llg). A szeliues. s a hajsz. A kerronel ingerne] m. az erriigiit .. hogy egy verriig a rnerev.ileren nem meg}' kereszrul. De ha az agyi hajszriler Ella eleg rugal mas. aki alaposan isrneri. Minden noruuilis vagy magas vernyomasu ernbernek javaslolll a gala gonyatea rendszeres fogyaszras. 2-5 nun ritllufrlfjdel?.riszes. Lerakarva rarjuk 15-20 percig. akkor is igyanak meg hcrenkent egy-egy csesze galngonyaredr. Olvastam az egyik gy6gyniivenyes konyvben.. Az ideges gorcsok is oldodni fognak a galagonyatear61. polifinlOlolMt. mergezo! Negyveneves koraban minden ferfil1<~k el kellene kezden i ezt a cdr inni. 60 ev Ieler r i ernherekuek minden heren Iegalabb egy cseszevel meg kellene inniuk ebb61 a reab61. A drog tartalniae j!a/Jo110 idoleat (kh. Megsziinteti a szedulesr.

A lIlagas vemyol/lrfs is a szi» kivril6 gy6gyft~ja a galagollJ'a virdgos rfglJige. A leueles dgueg dl'ogja tartnlmaz kl'ategllszszapollillt. 0. es nern hasznalrak. tojtis vngy romboid airi/atak 3-50/1 learej oau rnjtule. zstrosolajat. szitoszterlnt. amfg langyosra ki nern hiil. mert «z egybibis galagoll). Eloszor a koziinseges galajr61 Irok.a (Crntaeqns mO/logylw 1. Del-Arnerikribol hozrak es torzskonyveztek egy gy6gynovenykeszitmenyr a rak megelozesere.\ resz porcsinfuver is. Megel6zeskent is leutam naptdrban. leoliut. Leueiet. es most sern haszruilom . Ltg)' elkeszftve. tilkoliut. viragot. egy szlure batO llI/yagot. I 125 ..rigzas/wl'.agotly. is a z erett tamest gyt1jtjii/~. sznponint. a m ibol a tea keszult. Aki. nagyon makacs kell iuni egy cseszevel. Ezt aka!' ker heten keresztul is vegezherik (gy. Pedig nagyon haszncs. a termese 2:1. Kulonosen a pajzsm irigyprohlemrikka l bajl6d6knak ajanloill. es j6 rnelyen harrahajolva gargalizaljanak vele napoma sokszor. pedig ez a noveny nagyon j6 szolgdlaror tesz a m irigyei nknek es a vesenkuek is. touises.ir61 leirtarn. sarga szbl(lnyagot stb. A kozon- 124 ill. piros szfll11. Ltg)' jobb harasr Ie]r ki a vesenel.Galaj KOZONSEGES (GALLIUM MOLLUGO L. Bizonyitja ezr az is. kuercetiut. Ker hetig uaponta a patranas.) ugyr11lO~yal!jo. Reggel egy csesze rear igyon meg belole ehgyomorra. A gargaridl. mind igaz. az egesz mirigyrendszeriinket veda gyogynoveny. es addig hagyjak a fiiviin a vizer. Termise mnjduem gijmbiJlyfi. ezert en egyiitt gJ11jtdlll a magam riszere a kit/ele galagoll)'alJirtfgos dgvegdt. Viragai ernyoset: [iirtosek. szakemberek szerint egy svajci gy6gyszergy. mint a esetegalagollya. A serdu ldkori parranasokra is nagYOll j6 hanissal van a kiiziinseges es a ragad6s galaj. Ekkor sZllrjek le. GJI11jtisi ideje: IIb'rigos agveg: mrijns-jl!Jlius. gllallillt. llOlillt. hogy a gyogy<iszar rna mar nem alkalmazza. Ill'fltegllszlaktollt.) GALA]. hogy gyenge vernyomascsokkenro es nyugraro liatasa van. Napi egy csesze teat kell a liaraloknak meginni bel6le. A reafiiver ne dobjak el.is C-I!itamint. adeuoziut. A rejolro galajr61 szi nren keveset irna k a konyvek. Leher hozzrirenni '\1. 2-3 III magas. Ha lehet rovabh is. 2-5 cm lrosszsutl«. Kozel azonos harasll mind a harem. ahogy fent lelrtall1. es este a pajzsrn irigyrtdrengesben szenveddk kiilsaleg regyek a nyakukra dunszrkotesben reggelig. aminoIMt. A novenyi csaladueve gallium. lIytillult. Leoelei zdrt dllriS/iall. a vesere hasznalaros Fiiveket vegigprobalra.. szeptember-oletdber. higgyek el nekern. regyek a luirobe. TE]OLTO (GALLIUM VERUM L) korc norm alis teljesfrmeny eleresere teszi kepesse. Egy csesze 2. A 1'6zsajeJe/l (Rosaceae) csalddjdba tttrtozo cserje. a hasznalatar az egeszsegved6 A ragados galajr61 csak annyit. terntes. a mit a gal.15% illoolojnt.ir minden meunyisegben atveszi a galagotlyat. tegyen egy probar a tejolrn galajjal is. LegeIIJ/dill.) GALAJ. flee- A te!'1llesdl'og tartnlmne krateguszsaoat. biperozid flavont.is uuin nyeljekle a teat.5 dl forrasban leva vlzzel oursenek le egy pupozorr re. A konyvckben Ltgy Irjak. flalJoliolmt. Masnap ugyanigy cegyek a bLit6be a fiivet.iskanal kozonseges vagy ragad6s galajr. Ezr a gy6gynbvenyt egyedld Maria Treben kiinyveben lehet megralalni. A neve rnacskakarom. RAGADOS (GALLIUM APARINE L. agviget ui. kuercetint. csel'l7ltyagot. oitexinmmnozid-glikoziddt. Kerern. B. Erre a cel ra m i nem haszruiltu k. Mil/dldt galagollytii. hog). Besedraddsi (/IAny: a vil'agos-leveles agvige: 4:1. el'dlJ/( szelen' it. hogy ez a sok j6.

a mdsile kettliefehh. Szdra 20-30 em !JOSSZl.) is j6l has~nalhat6 a rak rnegelozesre. vag}' a valtozarossag miart egy-egy cseszevel igyanak beldle. etkez es elott 20 perccel egy-egy te. 3-5 levelkdblflosszetettek. a pajzsmi rigytu ltcngcsbcn szenvedoknek es az aranyereseknek javaslorn.. 126 127 . ezerr nagyon tontos a sugarkezelr emberek szamara. G61yaorrfu (GERANIUM ROBERTIAN U M L. nap! egy cseszevel igyanak meg belale erkezes elort.fOld feletti riszh lull gylfjtl!1livh"ligzdslwr. Gyt'ijtisi fdli: jllllius-jllLius. Ltg)' is luvjak..ilt. ameddig kel]. gyomor. evelli 1I0Vellye/{. ritkds erdlillbell is drnvas.szol"iiselt. A golyaorrfii reaja meggyorsirja a r.iskan.lljuk. A legfoncosabb rulajdonsag. es g). de ehhez ~ ha kadban hasznalj. A radium nehezen bornlik le a szervezetben. cserjeseleben terlllli.111 seges ~al~j (Galli~lm Mollll~o L. este egy csesze fzesites nelkilli teat kell elfogyaszraniuk addig.i lla l efogy<1sztjuk . I'OSSZ szagll.in vagy Ids pres en kimerjCik a levet. Leuelet torekellye!l.ibb luirorn liter forrazat szukseges. Nagyon rossz iZll cs szagu. A ragad6s gaLa} bOJgas.ik . A daganatot sugarkezeleskor radiununal kczelik. csernnyaeot. felwli vagy Jelemelkedett. Aranyercs banralrnaknal ulofurdokenr javaslorn hasznalni. Gyl1jtisi ideje: IIlflj7ls-jMius. es belverzeses betegeknek. l'agad6s egyeves 1I0ve1lY. szitflgazD. rriragad a ruhdra. A belhurutos.iimolcscemrifug. hogy nehezszagu g6lyaorr. eserleg kerherenre egyszer. Ezt a novenyr a belhururos. [olyamatosan kell inni mindaddig. Sznrail: egyellesek. gyomor-. /JOSSZl! lJ_yeNlell.ir hagyrHm a vegere.) A buzdJjdW? (Rublaceae) csnlddj. Itoves belyen eM. sedrae. Emiatr csak akkor hasznaljak. aprora vagjuk. Legjobb a harasa a fnssen preselt levenek. a tejolt61 alegllesllellyebb. Leoelelk kes/leny szalasall. il/oolajat tartalinne. A drog kesental/yagot. kocsdnyou pdrosau rWok. Vil'rlgai !JOSSZl. 40-60 C1l1 tungamk.es belverzeses emberekuek napjaban egyszer. Beszdraddsinrduy: 3-4:1.ibn tnrtozo. Ha mar kil1l:ta_ torr j6.1 noveny tel en is szed heto homentes helyekroL A frissen z szedert kozonscges galajt megrnossuk. Egy liter vizhez egy evokanal fuvet kell leforrazni.vag)' rossz indulatu daganarra baszn. mig panaszaik meg nem szunnek. Megelazesre eleg eg heren egyszer. A g6lyaonjftek (Gl!I'IlIIiaeerie) csaltfcljdba tartozo. a csomolauil torckel/y. E . A tejolui lJirrlga sarga.legal. vildgospirosale. Ezt a lever naponta harornszor. gyaJltdt. LegtiibbszorJekvliek. A lIiivbl)lelt. reteleeu. ha a tobbi erre a celra val6 gy6gynoveny nern hnszu.idiu m lebomlasat. 1J(igtisolwlI.

iradns! (lrrlll)': gyolufr: 5:1. nem szabad folyamatosan inni a gyokerteab61. cnlerat. vizeletklvalaszrasra is hasznal tuk regen. A levelbdl keszult tea enyhebb hatasu. Amikor langyosra kiluilt.ira hasznaJ rak.is elort a gyermeklancfil friss levele kivalo salatanak. cS(?l"a!lyagot. Ha a gyermekbincfclvet levagjuk. ugyant'lgy kell haszrui lni. etkezes elan igyanak meg egy csesze gyermeldancfilgyiikerb61 foziitt teat. riszr iro. es ur. szaponiut. {ljb61 vidgozni 128 129 . Virag- havonta egyszer-kerszer kell meginni szinren regge1ente egy cseszevel. lrora tl1Msszl1llJirrigzd (dsszeL 1I1dsodliiragz6). A ketheres kLII'~~ uran hagyjall<1k ki egy heter.is. uiaset.ina meg egy hetig folyrassak a kurar.ljl"elIClo a gyokeJ'e.es holyagproblernakra egy-egy heres kurar javaslok. de f61. fellel A gy/~jthi ideje. ujra hajr t6r6l. leoliut. Cukorberegsegnel is haszurilatos az erneszres segitesere. Vese. hogy milyen magas a cukorszin-jiik. iLl6olfljl1t. leue]: 6:1. t1lellf. hauern mas novenyb61 kesztilt salarakhoz adjuk hozza legfeljebb egyharll1ad aniuyban. a gyo!drrf: szeptember=dprilis. Alralaban nem magaban keszfrjuk el. zsirt. tarnleszncin keserilanyagot..i].is C-lIitfllllill IJf7JI. Gyomorerdsfro teakeverekekben rendszeresen liaszn aljuk a gyermekLincfii leveler. ezr elsdsorban a szem r. GyiiJure 10-20 CIII. Egy WI skana I gyokerer F6zzenek 3-4 percig 2. 10 11111101/1oriil napi egy csesze teat igyanak del ben k etkezes uran. sarg<1sagllal. l?illii! sziir!ufsje!u!r. Egy honapi teaivas uranlegalabb kcr herer ki kell hagyni.5 dl vizben.ncfli rejnedve volt. /WIiCSII/Wt. Gyermeklancfu (TARAXACUM OFFICINALE WEB. mint az end iviasa lara. es haszndljuk rna is. nern lesz duzzadt a m. Rendbe fog jiinni a rnajmukodesuk. Besz.) Ennek a novenynek a levele. Ket hetig minden reggel. szerues snunkilt.incok k isi m ir. beliil fthires tejueduet tl1l"tI1L/lu/zo.es h6lyagproblernrikn. Eldszor a majrruikodcs segiresere es gy6gyirasara hasznalaros rnodor from le. Gy. hog). szekleter is rendben rarrjg ez a rnodszer. es [Willa ker-h. 1-3 em vl1stl1g IWl'oI1111Ia/. Vese. EZl kovercen A nouellY miude» resze leeserii. 12 folor[ esre is meg kell inn! egy cseszevel. sal'gl1. Alliragoltbl1l1 es a Ieoeielebeu B2. gy6gyft6. j6 lesz az epekivalaszrris. A elrogolt inulhrt. lIydlkat tarralmnzunie. de az elkeszfcesimod]a a f01:razas. csdues szAnE. Leueiei tOl'ozsaball dJlof7/t. fl leuele is 11Kyo/Nfl' leuelle! egyiitt. Feszlces vil'dgzata 10-30 cut hosszn. nagyanyaink szcpfroszcrc a gyermekhi. gyoker levellel egJditt: szeptember-aiprilis. es a z. nehez szeklerne]. A levelbdl keszulr teat rovabb lehet haszrnilni mint a gyokerbol keszulret. Kevesen tudjak.A/isz/mllinigzatlla/? (Cotupositne) cSltlridjdba tartozo.eg a gyokere kivalo majrmikodesc segi(6. A cukorbetegek atrol fiigg6ell.iroru naponkent igyallak egy cseszeve] reggel.ij. sztirjek le es igyak meg Izesires nelkul . ldlldzsdSf7k 10-30 CIII !JOSSZllfTft. aprilis-jllllills. Il11gyOIlelterjedt lIovellY. mint a gyiikeret. mere kisse keserfi.

5 dl forr.isnal is from.\d- nak clkcszucn i. vallalra.is. A rosros etelek cs a zoldscgek fogyaszdsa rcndben tarrja a szcklerer. Az egeszscgmegorzo. Azerr a hashajro novcnyckcr is szabad robbszor hasznalnl. r. es elegelld6 lcsz az evi ketszeri bclciszrft. csrc lcfekvcskor igyaIlak meg bclole egy cseszevel. cs paprik. kel l venni. Nem jo. s gyermekhncrlileveler.ij. hogy a gyermeklrincfil m iatt 10-20 perccel rovabb kell hagyni a salrir.lgygcrjes:.ihoz terre. Ezt csak addig ni. Erre a ccl ra a levelebill kcszu It tc.is. hogy 2. cs 'Iudjanak rola. huncm a gyogyburasat kell figyelembe venni. .is pI.ir huzamosabb Meg egyszer leuom: a gyiikcrbol idcig nern szabad fogyaszcani. fgy kesztrerre el a salar.ibau. es ezr kerhavonra ismcreljck megl Ebbol . medvchagyparudicsomhoz K i rnent az udvarra.it egy kis mczzcl.rag. k is snidlingct hozorr.ir ha issz. Van. tch.illarnpolg.irjuk a szek lerunk rendbcn ra rr. Annyir mondott. ha az egyi k gyogynovenytol Hem indul meg a szek ler vag)' . de a masodik es a kovcrkczok bizrosau k iiirfrik a belrendszcrr a lcrako dote sabbnyagokt61.itennen k. cs a hashajto novcnyckrdl v.i.ir.irescrc kcrulr SOl'. tehar egy evben robbszor is leher a leveler friss sa I.iltuk crrc a celra rna 111.igybavizeles ellen is csrc kell egy gyellge tc. elkesz. kivtilo fZll volt. rn.ir [) keszfri el.irja spunyol . Az egyik volt kolleganomnek a bar. Az elso csesze tea ncm minden cscrben hajtja mcg a hasar. harmadikrol bizrosan mcgindu1. hog). zoldseger.\1' jobb a kisvidglL flizi ke. A gyujrovanyfuver. cgy hctig napi cgy cscsze ic. kesziilr es Gyujtovanyfu (LINARIA VULGARIS L. de cg)' svajci siklubnak a gond nob. hogy a gyerl11ckLlncfligyokcr a -level crv.ira.) Mi vaddtDgonak. es 5-10 perces . hasznalharo hashajronak. Az epeurak gyullad. gyumolcsokcr euni.ik t'Lgy. rc. de ne szokjanu ket eszunk. en Llg)' keszfrjuk. karbanrarro napt. Cyakran . ha hashajr.isban lev[) vizzcl egy mok k. Ezr a edt regen. hogy zsiros creleha szLikseg van r. Tcssck sal. ldvcpotszert is kcszfrcnek.1 vizeler. de Ejjeli . mondharom.isdra. Egyszcr.isodikcol. hozzrink oketo Amikor <1Z cbcd hogy a saldr.ir 130 131 . Szcrintem egy evbcn kerszer elcgcndo az alapos bclrisztfuis. k r.ir haszn.\lj. Azon kivii I. gyujrovanyhircava prosztata megnagyobbocLis ellen is haszn. ahol az oszi szeL!esll gyiikhbol. (gy a gyogynovcnyek hasznrilar.ilL\s ur. men az csak lirsvolag konuyebb megold.isra haszn.illandosulhar a szckrckcdes. rn ielotr az olajat r. aranycrbanralom csetcn iil6fCLrd6t kell onreni a fiirdovizhc». Enuek a gyogyn6vcnynck nern az izct .ik a rc. kcll csinal kel1 in ni KiUs61eg . mig a vizclctunk ujra tartharo lcsz.il fiivet [orrrizunk le.ir.it az eceres vizben.-:ro is.irbun cs a hashajr.ijuk.\k.iska n.is.it.3-4 liter re. cs a rctckhcz. de j6 hadSll az cpeutak gyullad.isa csctcben 4-5 napig belole egy cseszcvcl.inir.iri kanak nevezriik eZI a gyogynovenyr. evekkel ez elort rneghivtuk Vissvarerv« a gyogyhar.ir. vizeler hnjronnk.ir mcginni. evt mcgp6rkiilve.ilj. a nap lXlrmely szuk.in leszii rve megisszuk. es ez ktllonfele bel rcndszeri megbetegcdcscket okozhar.ir fogyassza~ nak cl. N em j6 iZli. vigy:izzanak az etkezesiikkel.ir. a m.it scm. l.1 gyermekLincfli nagyon jo vertiszrfto is.1 celb6l lchct Izcsftcn i is a tc. hogy nern szabad nilzisba vinni a hashajrok.

[ieszperidiu jlavollglilwziddt. mig az ezusrharsnak riz .- NAGY LEVELO) Mi az egyik legjobb kohogescsillaplte es ruirhaellenes reanak tartjuk.esere is alkalmas ebben az eserben egyszeri egy csesze tea is eredmen.irha el rmrlik. Ilydl/?dt stb. Folyamatosan sokdig azonbau nem szabad inni.re. sznponins. 132 133 . A drog 0.irom. A ruirha elleni teat csak forrclzni kell. de nagyon j6 l'tdfto. s utana j61 be kell takarozni es kiizzadni a narhar.lei feletti resztft virdgzaskol" Besenrnddsi mAlly: 4:1. Szivberegek ekkor se harsfa f61. elvezeri tea is.k. szdraz. ezcrr meg szantotr allaporban is kon nyLi megismerni.hsEl viraga hasznalhato. Igya narha h. lIydlkdt.orvosi . Ha megEtz:iskor a bodzavirdgor nem lehet beszerezni. amfg a panasz fenn:ill. legfeljebb 10 napig. a n.is j6 hatassal van.harsfavidgot .omoreroslto. gyalltdt. A kerfele j6 harsfavir:ignak at sz irma van. Ezenkivi'tl ali a vorosvcttesteker is.iru sira nak). men szfvprob- A tatogat6k (Scropbularlacene) csaIddjaba tartozo. Virrigfli a szdl'vegtfll Jiil'tbm allna/e. .1% (/amezoltrll'trt/lIl1i) illrJolnjat. Ezerc emberck a harS~~ltdt mindig agyban igyak. fgy a hal'S b:ihagest szunrcr.melyer igy~i. meg lehet inni a harsafareat is. Ezekben az esetekben csak addi. lemar okozhar. legfeljebb neg)' nap alan elmulik. Szdm 20-40 (III 1I/agas.es szokort lenni. Gylijtlsi ideje: lIlajlls-jlillills.vizelctha] t6. (a gyogyuovenyuzlctckbcn csak j6 .ilui.ece . a megLizocc. Amikor narhasak. kis levehi b. Mi szivbetegeknek es verszegenysegben szenvedokuek nem javasolruk a barsfate.ija belfereg li1. Azonban Ina mar nagyon ritkan fordul hogy valaki bellerges legyen. A drog llnnrin is peletoltuariu j!avongtilwziddkat. narhas fekve es olyan fort'6n A vil'lig besznrnddsi artiuyn: 4:1. VACYTILIA GRANDlFOLIA EHRH. satga!:t.g kell haszn. Visznnr a 2-3 percig f6zi'tnk . amlg a n.ilyen forr6n csak rudjrik. A g)'lLjtov<ll1yfll do ' H arsfavi rag (TILlA PARVIFOLIA El:-IRH. napi ket-haroin csesze rear ismeg kell inni a. tartalnraz. egyszen1.melyck a vesebol erednek . evela 11iivhzy. g). tnrtalnraz: Gyl'ljtesi ideje j Illius-augusztus. kooes retell solifeti iernu).KIS LEVELU. Leuelei sflnlll dLl6llesf<ellyek 3-7 cni boszszsiale. gorcsoldo. az ezusrharse nem. Alcalaban anarhareak.gyban fekve. es a ltesti Eljda! rnakra . de csak addig. es izzaszr is. culerot stb. Gylijtjiilt a lliiVellY ji.lt. Gy6gynavenykenr csak a nagy es is lazar is csil lapir .

melyet elarul illata". 134 135 . mint ki. a gyOiuire: szeptem ber=uuirc! Its.. A ie'Jetdrog/1f t1Il)lt1gfl a sznponin. nyugtaro es lazcsil lapito.irgo torok el nysilkasod. Llzcsillapitasra napi ker csesze te.ikere es vi r<lga nagyobb mennyisegben hozzri. Vil'rfgai bosszll szrfnlak ke/(ek snrleanilllltl(a/{.isara.. Vert isztiro. A gyiikel'zetet es a leveler Sokfde ibolyat.iker hasznalarar megsern javaslorn. es igy igen j6 harassal van a narhabol eredo hi. el'dl!ll. Meg mondokaja is vall: "legy szereny. a gyi. mczer adunk /)irJggl1i is gyiijtjiik. A lellel gylijtrlsi ideje: lllrijus-) ttli us.3-4 csesze/nap . Vcrriszrirasra az ibolya leveler esetleg viraggal cgyiitt hasznal harjrik. lenreziil: leerelededele. lIyama/lball Mil benne illooln] is. keves jUdo/ajat is egy allealoidrit tnrtnlII/t1Z.horghurutnal. A gyiikerdrog szapouint.luinyraro es hashajro. I lyenkor heri egy-b~t cseszeveligyanak meg bel ole. Gyii/drzete bosszn. legzesi nehezsegnel 1-2 heren egyfolyraban tarrando renkurtir javasolok napi ket csesze tea kortyonkenti elfogyaszrasaval. EZI a rear is fozzuk es es at Az ibolynfeW? (Violaceae) csalJd)tfba tnrtozo. Ha a Iriss. Az egesz novenyt gylij tjiik. cserjeselebeu iernu]. mint az ibolya. risztfro reakeverek resxekenr is hasznaljak az Az egesz fiiver felfozzLik. kesen'iauyagot. mezzel (zesfrjuk.) Talrin miudenki isrneri ezt a nagyon j6 illatu es szereny leis viragot.. ntdocsucshurutnril. reggel cs este egyet-egyet.ipteto .. osszernorzsolt clrnulasztja a migrcnr. tyrlsflk. illatos e/Jell! "OIJbl)'.)o .Ibolya (VIOLA ODORATA L. Vizelesi ingernel is alkal mazharo. leveler homlokunkra korjuk. egy glikozidJt. Bese/iraddsi ardny: 4:'1. A gyi. Tuberkulot ikus kohogeseknet.ir kell elfogyaszrani. Az ibolyalevel reaja nagyoll j61 a lka l rnazhato eros elnyalkasodasnril. IJekollY. Leuelei hOsszllllyelr'fek. me/yen iuelt csiplees szel/lek.egy-kcr csesze elkortyolgatva .

n leoeles hajtrisi: 4:1. Ezt is Llgy. vi/Ilgos sziil'kisbanuis. rehar csak kevesen tudjak a reaj. ntediterrdn tujiletrlif searmaeo. es hasz n. tartaluiaz.es mandulagyul- ladaskor zs<ilyhal egy-egy aranyban keverve oblogeresre kivaloan alkalrnas. zsirosolnjnt. illoo/ajat stb. pedig naluuk nagyban rerrneszti k. vlzhajrasra.es kacsasii lreknek. hogy emeli a vcrnyonuisr.jr'irtszesek. Mi csak a gyokerer gyiijrottuk. am ikor is h. cserauyagot. tob~fejl. ReSentfl1lYflgot. jeher. 136 137 . szabad foznL Fuszerkenr hasznalva azt javaslorn.. Meginni csak azoknuk szabad. Kevesen ismeri k. amig a baj el neru mulik.i ljuk ma is. Azert from le nH~gis.it fogyasztani. de j61 erezheto izt el nern erjuk. A !Jh:lIgzobajtds jeliilrol40 ant-es darabjdt gylijtjiik A drog illoolajat.irLisra esre napi egy cseszevel addig kell inni. izzad. nern eros. g)lfl!ltiit. Szdl'a 50-70 em magas. A gyokhdrog glilwziciolwt. gyokerbol fOzer . eserfll!JfIgot. Torok. SzlVOS. ve haszmUjuk. tduises felemje. men hala Isrennek rna mar egyre robben gylijrik a gy6gynbvenyekeL A hii. gek izzadasanal. En is elsosorban fllszernbvenykent ismerern. nines is ni sziikseg. ltih I)agy piros Jzlidiek. egYllelidl vagy etAgazo.k. masodlagos a gy6gynovenykent correno haszuosltasa. Arnikor az ilyen gyogynovenyekrol lrok. A leueleleet is gyiikel'eltet is g_ylijtjiik.sra.isr ertiink el vele puffadr lab lelohaszd.1-2 percig fozzcd{ .Iglic (ONONIS SPINOSA L. 1-2 /ljj/lyi vastag. m6don A sem szabad ket het ne] tov. A gyiJ/dl' besairadasi arduya. a tudoberede a belhurur ellen es az ernesztoszervek rcnyhe mt\kbdb~nel is hasznaljuk. hogy eloszor csak egyesipetnyi. zsalyrival osszekevert es osszeruorzsoh izsopor Amikor a tea ki luilr.) A Foldkozi-tenger videkercl szarrnazik ez a gy6gy. amig a kfvanr. sokszor kever- cuhrot tarmlnrae. termesztetr feleselje. 3:1.iato. Harasaban hasonlir az orvosi zsalyahoz . Fokozarosa n meg leher emelni a fiiszer men nyiseger. csak Az fljakosllil'Agllflk (Labiatae) cSfltd(ljdba tnrtozo. es azt gyenge fozessel hLlgyhajd. Vadon n em re rem. hogy leher-e kapni oket a boltokban. hogy harOJll-LH~gy nap ur. Gyo/?ere 30-40 011 bOSSZ11.majd ujabb 3-4 napig leher Iolytami.irue- 16 gy6gyszer holyagburutra.sanaL Hasznalarar azonban 3-4 nap uran szunetelrerni kell. Egyebkt~nr a mellbajok regi gy6gynovenye.in szu nerer rartunk. Evellte Idtszel~ virllgzrfskol' vtigl. de csak a sHI<~S befejezese elou 5-6 perceel. Filszerkent elsosorhan kivalo izr ad a sulr husoknak.k. a liba. leoelei leeresztbe» dtblflk A Ilirllgolt 7-9-esevel su. Azonban ilyen Egyesek szerint csak a gyokeret.) masok szerint a hajtasokat is gytijthetjii.es epekomegberegedesre hasznalruk. a gyiildri oktobel'-ripl'ilis. de egy pcrcnel tovabb nem.jestiket. mindig eszernbe jut. ua]«. A leoelel: IlIlIcizsllsak. G)II7jtisi ideie: a vhAgzo hajtllse jMilisaugllsztus. akiknek kell vele a rorkot alacsony tegyiink a siilr hushoz. culerot. naponta robbszor oblogetni. epe.iroru cseszevel igyunk meg naponta. Ebben az esetben fOzerer kell keszireni a keverekbo]. Ez elsosorban a nnak kbszbnhero.isg.!)elyesek (Legu1!liIJosfle)csalAcljllba tnrtozo. Nagyon j6 har.ibb kesziilr folyrami a kuuir. vagy norrnalis a vernyornasuk. glilwziciAt. de Izs6p (HYSSOPUS OFFICINALIS L.es fLiszernovcny.

A kakuk. A kerti kakukkfuben korillbeltil duplaaunyi illoo!aj van. Javaslolll rnindenkinek. del ben is meg leher inni meg egyet. 138 ~l 139 .inal hasznald.feMre/l. Fzenkivii l szelbantal mak ellen kell napi egy csesze kakukkfiirear meginni . 0. Hasfajos.kfuves iilOfClrd8 olyau j6 hadsll. fzesiteni legfeljebb egy kis akacmezzel ajanlort. megel6zesre es az ize m iatr. A bkllkkft'l f8 hat6anyaga a thymolnevii illoolaj.) A vad kakukkfu reajat elsdsorban kiihoges ellen hasznaljuk.hato\)~ f3£. Biztosan tapasztalrak mar. hogy 20 perces fi'Lrdes ur. . hogy hus is te ukkfiivet. Sokan allitjak. es Egyiptomban a nuuuiak balzsamozas. Mi a kakukkfuvet a mindennapi teauk alkororeszekenr fogyaszrottllk. /niszo. A drog 0. 'r J (. nln] /rfsodo.1Ilapot tart. A kakukkfiivet nagyoll r~g 0 hasznaljak gy6gyftasnl. !rigy sZfll'li bnjrdsokat. un dou ueui forellll ellf. boron kereszr iil is feJszlv6dik. Egyeden konyvben sern olvastarn. Ezr csak addig kell folytatnl. amig az etvagyuk rend be nem jon. Amikor mar egy evokanal!al resznek 2. 1IIiudegyik gyogYllii!Jelly.in llgy erzi az ember. amlg a gorcsos . A kaku kkfil ceaja oldja a menstruacios gorcsoket is. es mar olyar is hallortarn. eeert lIo11l1ril csnk terrneszri]«. es basznaljak a kakukkfuver is a rnai hazrarrasokban.5 dl kaku kkfureat ontsenek. Vil'rfgZlltllkfejecske MgJlfiizir. /Mg)IOU !agyerzi/?eIlY. Vil'rfgllik kicsillyek blborvoriisek. Gylljtjiik virrfgzAskol'rt !Jirogzo. az is kohogescsillapir6 harasll. utana ugyanolyan rnennyisegl't vizbe cobb es robb fliver adagoljanak. rozslIszilllie/l. eve/If llb'lJIfIlY. az egeszseges enfl5ereknek is.zlli vagy az etelbe tenni. Azc sern olvasrarn sehol:hogy a kakukkfii reaja kivalo az alkoholizmus ellen. rojnsdnd II/allllall.jjasziiletert.leherdleg este -.5 dl vlzhez. etvagyralan csecsem8k flirdovizebe 2. rossz lesz. hogy a kakukkfu nagyon j6 ill111lLLnerOSL(O. a mediterrdn terideteleen IfsiJollos.k. feleme/keelg. Aki A mczei kllkllkliflf. hogy ezzel a m6dszerrel akar a dohanyzasrolis konnyen Ie leher szokni. nagyon kel . A leerti IMiwldiflj ('fiJ. Etvagytalansag ellen reggel ehgyornorra egy cseszevel javaslok. Ieeser/. az fljll/ws/Jirrfgll(lk (Labiatae} CJfllrfdjrfbf{ rnrt oeo. Leueleile Iteresztben drellenese]e.YllllfS !Julglll'is L. hogy rendszc resen fogyasszak a kakukkfiitdt. l11~rt 3Z egyik legme~b{z.) tobb illoolaja: tnrtalnrae. l'itkrfll. mint a vadban. Szrfm/? 10-30 till maglls. Egy fi'Lrdovizbe legalabb 3 liter kakukkfurear kell onreni (3 evokanal kakukkfii 3 liter viz 20 percig fedo alan tarrva) mana tori'dkoz6be burkol6zva kelllefekudni.Kakukkfu (THYMUS SERPYLLUM L. CSCrfIJIYIIgot.5% (rimolrartnlmn) ilioo/lljllt. gatolja a sej rek oregedeser. Ma mar egyre robben rernck vissza a regi fiiszerekhez. Tobb udltazata lJi711.. soleat tnrtnlinn z. Amikor kohogiink. Ekkor is magaban kelt inni. Megis lehet hasznalni erre is. l. a bor es a palinka nern fog izleui. napi egy-ker csesze kakukkfu-·llrift[ lceverekbol keszulr rear kortyolgassunk el. /?elleIJlCS illatA. ha azonbari ez nern eleg.1-0. megkosrolra. hogy a gyomorfdjasrol a fejli k is megHjdul.6gynoveny. de urifuvel egy-egy aranyban keverve sokkaJ jobb [iarrisu. a/1)lagot. Az elsa par csesze reaba a megszokort mennyisegii kakukkfuver kell ren n i. Magaban is lehet inni. mindig a fele mennyiseget kell csak ford. amig a szcl meg nem indul. ezert arnikor kerti kakukkfuvet hasznalnak reanak vagy fiiszernek. mint amennyir a vad novenybol rcnnenek.5-2 em hosiz/if/I<. as: rU hrtjtrfs Idgy. Ennek megsziintetesere is ezr a tear javaslorn. keseru.

140 141 . Terutesztile is. meg fLirdor is veherilnk belole. elisrnerr es szeles korben hasznalr gy6gynovcnyiink. gorcsold6. Sedra 10-40 em magas.ik. tn ereu. Ha nyugrarokenr hasznaljak. szelhajro. Beszaradnsi al'rillY 5:1. men a belbolyhokar tonkreteszi. Leuelet szortak. rorokoblfronek. Elsosorban mcgfazaskor. hanern a kozrnerikai iparban is hasznaljak.iban. diis. elsosorbau a vadon rerrno kamillrir . Az emeszres serkenresere es a gyomor erosiresere etkezesek elocr del ben es esre . ha leher. Vh'rigfeszkei lrossztc kocsd uyou bogokball rillllall.2-0. de gyomorp<ln:1szok esereben is j6 harasu a karnilla. culerot stb. Ebbol a celbol napi ket-luirom csesz e rear is meg leher i nil i. peldaul orbancfiiver. Mellesleg jegyzem meg. ii/lilt. J6 szem boroga- rasnak. erneszresr serkeuto. bOSSZlikds Ulldzsrfs IW'ii/etllek. Nagyon regen haszn. Izzaszcisra llgy hasznaljak a karnillatcat. amig a ba] el nem mulik. amit regen Hu ngaricum nak is nevezrek Europ.Kamilla (MATRICARIA CHAMOMILLA L. heugeres srfrgfl koroligvil'rfgb6/ rflillak. CSel'rlll)'flgot.in legalabb lIgyanennyi ideig mas nyugrator kell hasz na ln i.ilja az ernberiseg. 1I0l!ihl:yi sa ua Ita t. lceser/ia/l)'agot. Nerncsak a gy6gyasz<lrban. izzaszro. hogy az CI11berek nagy resze nem izzad meg soha. Sok nonek a rejmirigy begyullada- csnlrfdjribn tnrtozo.amikor nehezebbcket eszu Ilk . unina j61 rakarozzanak be. A kamillarear III i ndig forrazassal keszfrjiik. glikozidakat. hopaszole. A vilagon talau mindenhol ismerik. este egy csesze torrazator igyanak meg belole. A drog 0. A jeszlu!svirdgzflt/inlt (Canrpositae) hat6anyagban nem eri el a mi kamillankar. hogy agyball fekve. egye/lCS vagyfelemelkedli. A virrigjdt gyl1jtjiik.egy-egy csesze karnillate. Ez ugyan Kezdjuk az elejen. es hogy az izzadsagmirigYLik igy nem riszrul ki. de 111:1 mar rermeszrik is. de olcsobb.ir javaslok. 3-5% aeulenrartalnui illoolajat.7% sb'ttftktfk sZ(Jl/l. Nyugrar6.igban szerepel a hivaralos gy6gyszerkonyvekben. gyomorerosir6. Corcsoldasra es szelhajnisra csak addig van szukseg. Gylijtt!si ideje nuijns-: j Ii II ill S. de egy evig napi reudszeresseggel magaban nem szabad hasznalni. fen6denLro. Sokan haszndljik rnindennapi iralkent is. bizrosau izzasz ranak magukar. Foginyerosftonek. a lehero legforr6bban korryolgassak el. ftMr mgrirvirrfg. GJloItere !?icsiIlY. Kec-harorn heres fogyaszdsa ur. ami egy ideig rcndben is van. beugeres. rnezzel izesir ve. Idonkent egy-egy honap sziineret kell ra rra ni a rendszeres fogyaszr6inak is. A legtobb orsz. Ilrflllllk mindeuiitr lIlegtrt/ri/!Jnto. tartalmae. elsdsorban az afrikai orszagokban. pedig ha rudn.) Nagyon kozismert. tomegeseu csnk as A Jfoldon ternui egyh!es lIovtf/lY.

akkor eleg. Ezekben az esetekben esetleg viszketest cs borkiiirest okozliat.igor pard rnorzsolva a viszkero es nedvedz o ekcema kezelesere is haswell harjuk. Erre lehet61eg esre. melynek minden literjehez egy evoka n. A kamillaval idon kcnt.IIII I sakor a honalji izzaddgmirigye is begyullad. A kum il la fertotlen ito harasu. nagyon lintekony. Az eszaki nepek szaun. Mi.ilhato a kankaiIntea. leiekveskor igY.lszati keszinnenyeker is csin.ink. ivelo /lOVell_Y. gyulladr szern rc nagyoll j6 har. heg)'i retelsen tcrmd. G). Ezuran ismet [eher egy Mi eJsosorban sziverositonek es nyugraronak herig inni. n.be van gyulladva. A kmd?fllhmak a virJgjJt is a gyokerit is gylijtjiil<. e1·do/cbell. es ezzel egy idobell j61 ki is izzasztorr benuunket. rnucosa]e. ha nem beregek. H6rghul"llm.issal van a karuillas borogaras. Egy kicsit vilagosabb lesz tole a hajunk. cseral/yagot es gli/wzidtit mrtnlniaz.egy-ket cseszeveJ e!fogyasztunk bclole. j6 illaru noveny. A uirdgzat« /WCSIl1I]OS 15-20 CIIl bOSSZli. Leoelei laut alakliak 10-20 em lrosszual«. ak kor is izzasszak meg magukar. az orvos Llgyis ezr fogja aj.egy h6napban egY5zer . A kamilla megnyugtatja a bon es az egesz szervezetet. is 1015 ClllVekollY gyiikerekbIJl dU. de fiirdokent is harasos. esetleg csak lappang benuunk valarni.iz. Ezr a rear csak egy hetig fcgyasszak.1k meg.bedorzsolo szerkent. is hasznalharo. azaz ket csapo[[ reaskan.is eseten esre es regge.inhaLUtunk is a karnillaval. a virAgdrog uKyal/{"lzt. gy6gy. Faradr. hogy HZ izzadsagmirigyeik clszruljannk. Bcsedrad. Ha kezeleskent elegendo a kamilla.il izzasztonak.il viragbol kell forrazassal keszireni. ha . felrerlenul menjenek ["I orvoshoz. de nagyon jo harassal volt a hajhagymara es a fejb6rre. A vil'tig gylijthi ideje: dprilis-mAjlls.isi al"l"/Il)l4-5:1. mana de enyhe koprero. vagy arpa van rajra. de ha a szem 111. napi egy-b~t csesze elfogyaszrasaval. de gyerekeknd is nagyon j6 hatrisu az CdOfi·lrdo. A karnilla Iozerer fej cs hajmosasra is hasznsiltuk. es ez sajnos rosszra vezetlier. A gyiikirdrog SZfIpouint. A kam illavir. llgy. Ilyen kor esre.ezr Pozlli kel! ker percig .inlan i. lzideti gYllllad. Idds ernbereknel. hogy a kamillaporr raszorjuk. csa]e Ieeuesebbet. va lam int reumara es koszvenyre rartsana k ugyanennyi sz iiueter. A szern nem jatek. Ha nem vagYlI nk beregek. Szfverosfrokeru napi egy csesze teat kell belole elfogyasztani. es izzadriskor ne takar6zzanak ki. Neill is lett egylk megHz.i l kamillar kell hozzaadni.ni. amikor kohogti.ilnak a kamillabol.a/lere ltitujjllyi hOSSZli giircsos Kyiiho1'ZS. A kankalint reluir reurna es koszveny eljen haszn. csoportos sotetsd1ga szirmu. Kulonbozo kozrnerikai. arnir alkoholos vatraval valo Iernosassal megelozhecunk.iljuk.) hasznriljuk. koprerdnek haszA tauaszi /M1J/utiill a /umknlil!fitill (Prhn ulnceae) csalddjdbn tartozo. 5 gramm.iznak ebbol a celbol. 142 143 . mondta mindig a nagyanyatn. Kankalin TAVASZI KANKALIN (PRIMULA VERIS 1. letekves utan keruljon SOL Ugyancsak reumanal hasznri ljuk a fozetet .isunknak sem az eredrnenye tudogyulladas. a gyokiri: szeptember=mrirci us.11.! kell egy-egy csesze teat meginni. Fiirdov{z keszfresehez a karn illabol legalabb ket-hrirom Iiter edt kell forr. Ilyenkor kec-1Ulr0I11 lirerr kell a furdovizhez onren i.

hog)' az elfogyaszrorr vodjon es lerakcdjou a szervezerunkben. hog). fogyaszroreak egyik alkotoelerue. es reggel. urale menteu 1 JIl-lle!7Jlagasabbra is 1/0110. iutibin. Fogyaszroteanak . level) kevereket javaslorn. A veronika zsfroldo.lg. Besznmddsi m-tTll)' (leuelcs hajtAs is 11 gyij/ufl' is): 3:1. A teat fozessel keszlcju k llgy. bam ar leberuadnnle.e. erkezes clotr 1 decilitert elfogyaszrunk. de 11 to/eve/elm is bozzri Jeell szedui. Ker-luirom A jeszkesvirtigzrft1iak (Compositae) csalAcljtfbl1 tnrtozo. nern szivcdik l:el role minden. her urtin jelenrkezik 144 145 . Ebb61 a celbol napi ker cseszevel javaslok. erkezes elott egyer-egyer. az eredrneny. k6r6sze1'11 eve/a 1I0/JilIY. arnelyer f6zessel kell elkeszlreni . Ezr a kurdr egy evben ketszer elegend6 elvegezni. A karangkor6 rnajar. 1!il'rigai egszblkelul(. reggel es delben. Mindennap kell inni. Esre 3 dl vtzzel egy reaskarial kevereker egy percig f6zzunk. A lep riszrfrasara egy heren ket alkalommal igyanak meg a nap biirmely szakaban egy csesze rear.Katangk6r6 (CICHORIUM INTYBUS L. azaz luirornnaponkcnr igyunk belole reggel egy cseszevel. esre. czcrt csokkeu role az etvagyullk. 01's6 a/al?!tgyol?erit is 11 leueles whAt (felii/I'o/ kb. <llllig az erv. egy resz veronika es egy fet resz feher arvacsaLin (vir. cboliu stb. delben. es a szarbol csak f6zessel o!d6dnak ki a haroanyagok.egy her alart egy-ker kilor fogyaszr . A vh·tfgz6 lmjtiis gylljtisi ideje: j1lliltS-allgllsztus. 40 cui) gylljtjitll. Arnir meg egyerlen konyvben sem olvasram. A rna] es az epeholyag rmlkodesenek erel mind felsziEbbol ererlden a eldsegiresere ktuaszenien alkal mazzuk. de kozben is kell inni egy-egy csesze rear beldle.) A mezei karringor vad cikoriakenr is ismerjiik mint nagyon hasznos novenyr. Hntoanynga inulin. Uciua csak ak kor kell ujra. sargasag ellen jo hauisii. arnit megettiink. a kadng elosegit! a belnuikodesr. Ez az egyik olyan noveny.egy resz mezei kadng. A ruasod ik heten mar csak minden masodik reggel. Ira megint eldrillr a pll~hdas. Ervagygerjesztoul is hasznal haro a kadng.i[[ szedjuk. csak addig kell fogyasztani. A viz elhajtasara napoma III inden reggel kell egycseszenyir meginni ket-hdrorn napig.a szarleveles reszr is. men a koroszenl novenyuek alig vall leve. ervagygerjeszro. az arvacsalan eros savcsokkento is. A gy6keret es a leer arasznal nern hoszszabb felso reszer a rolevelekkel egyi. Ianulin. Tolevelei r6zstfbl111 tfiillak. veser. Egy herig minden reg gel ehgyomorra igyunk meg egy csesze tear belale. kiegeszftjuk 3 dl-re a Jef6tr rem. azaz az elsa kilo ak kor meg)' Ie. n gyoldre: szeptember=mdrcius. az epeholyag rokeleres k iuruleset segiri elo. levalaszrja a vizet.igyuk meg nern jon. egy reaskanal fiivct vagy gyokerer egy percig rOzlink. leper tiszrit. Mint [mil" irrum. nern engedi. a harmadik heren 111<lr csak kerszer.

Az6ra . Amikor ujra jon. gyakrall f Ill-nel is JlOsszabb. evelo lIiivellY. Teljesen rendbe nem kellecr orthon marad nia. dagadt helyre. a rnalterr es a ecgl'lt emelgerrek. men ahol mi lakrunk. nem rudott l. Ezenkiviil nyugtar6 Kaposzta (BRASSICA OLERRACEA L. niocsnralebnn. Masnap reggel orouunel rnuratta. Az edes Ilriposzta leuele rt [obb. A 1IIIIIJelet tobbszor isiuetelhetd. rnert sehol sern olvastarn rola.irnap is k iposzjort. rudja. A 1<. vegyen egy rej edes kaposztar. csale ezert 11'0111 le. Nagyanyalll nern haszruilta. hogy kezd lohadni a duzzanar. J 146 147 . es sokan rudjak majd a !l1<lgllk hasznara fordirani. pedig ez is regi nepi gyog_ymod. beliil sziirkesfeMr. hogy lie kifele pnrotogjou. hogy a sok alliis es <1 nehez rerhek erne- hacisa is vall.Kalmos (ACORUS CALM'll! US L.igen j6 lzt'i -. elsosor. iziilet le fog loliadn}. glilwzidtit tnrtalnraz. Elmondra.harem eve -. cserm/Jagot. Az ides is a kelknposzta is /lag_yolljo hatdsil hi/so borogatdsl'fl.) Epitkeztiink. hogy eldtte egy Ids /IJlelevel iitogessi/? JIIeg a beLso felit. szornbaron es vas. mert telen is flaphato [riss Mposzta. s urana az egesz epitkezes alart nem vizesedetr a laba.) Ennek a novenynek ban gyomorerosiresre ralauos eroslroszerek csak a gyokeret hasznaljuk.ibra allni. bok. A Ilih'os I?riposzta erre a celr« uem nllmlnuts. A puffadt ldbrn. Gyolaorzse /lItSZO. Mi ndker bokaja bedagad. kerdezrern a beregseger61. fumellyftot. s clpot sem rud huzui. ha talaput rert mindker erzi. es bdruiileor lmsziuilhrtr«. ha megy haza. em/dora tegyel1elt egy/i'iss kriposztalevelet ligy. A koverkezo heren a Ialar rakra. verr isz nrasra es alalkororeszekenr. de az Hem olyau hntnsos. Ezucdn hetvegeken meg harem Izben kezelre a labfejer. de csak a mocsa ras reru lereken terern meg. Gyokerer a likoripar haszn. fused. iziiletre. lIyn/llrit. Gyr'ijtisi ideje nuijus=szeptetuber. A IW71tY/Jil'rigfelill (Al'I1ceae) csrlirldjJba rnrtozo. es az egyik konuivesnek az elso her uran bedagadr a bokaja.\111105 a torok hodoltsag ideien rerjedr el hazankbau. lese gyak ran en eredrnenyezi. Ha nines ides Mposzta a keL/?riposzta is jo. laba fejere. Moudrarn neki.imolnak. tegyeuell I'd tisztn ruluit. bnuem a test sziuja be a uedueleet! Egy-llit Ijsza/lfl titdn n pllffadt lnb. Penreken.iira. 1-2 Irjjllyi unstng. tegye a labara dunszrkotesben. es harem napig nem is dolgozorr. Tudornrisorn szeri nr Magyarorszagon vedert uoveny. A drog 1-3% illoolajar.il]a. hogy dagad abba. mit kell rennie. Errol meg egyetlel/ gyogYlliivelly/lO/lyvbeu sent olunstnm. Illegszlillil? a fdjd'110m. A gyokeret gyr'ijljii/? Beszdraddsi mAlly 4-5:1. is folirival trtkarjri/l le. Szlne kiviil zold vagy csontselnil. nern rermetr meg a kalmos. de rerrneszressel el 0 ill ithat6 a drogja. rill6vizele szelill elo. Csurorrokon mar panaszkodott. es egyes kouyvek rakmegeldzo harasarol is besz. A loiposzrarol azert irram ezr le. hogy ba] van. Az fgy eloldszftett leuelct a botuorti 01dnlntml befele tegyek kozlletlel/iil a pllffadt. Ilrihlll/l uedett.

EZf annale iclejen a penicillin felralalasa kapcsdn vizsgalta. PI. A covabbi napokon csak 1 cseszevel igyanak meg. Vernyomdscsokkenco reakeverekek alkororeszekent hasznal harjuk. sot.:\k rehar egeszseglik mcgovasa erdekeben a kigyosziszr. Ebben az eserben az elso ket napban napi 3 csesze (2. a kigyoszisz. amikor csak ez sziikseges a gy6gyuLisukhoz. A drog gli/wzidot. ami megszunreti a ferrozeseket. szrira z.i. am i ugyan nern a legjobb bakreriumolo. Haszn~llj. /~heves lIoveny.1IlcIe/us talajo». ugymond a kigy6 is felszisszen . ebbol 378 novenynek (29. A robbi vemyomdscsokkemoben is eleg a 10% kfgy6szisz hasznrilara. Azt nem rudom Iehere hogy a gyogynovenybolrokban megmondan. Gyiljtisi ideje: j nuins-« ugllsztus. Vil'agai Ileke!? A felso. a pokhaloban is van pen icillinsz arrnazek. amig a ferrdzes.h fel leher lmsznal ni.5 dl forrasban leva vfzzel leonreni 1 reaska nal fiivet) hngyos teat kell inni bela le. lO% kfgy6szisz. Mi a kigy6sziszr nern csak ilyen eserekben hasznaljuk. urale mellett term. mandulagyulladasnril vagy a legzaszervek barrnilyen fertozeses megbetegedeseneI. Nagymama hasznalra is a pokh. 10% p. hogy sebre haszn~ilrak. esc1'tl1lyagot. de leher olyan eser. Beszdradnsi mAny: 4:1. egye/les.yek. Az erefes/eve/liek (Bornginaceae) esalrfdjAba tnrtozd. 1950-ben Winter nerner professzor 1248 fajra novenyt vizsgalt meg. kenrok legyenek tulsulyban a keverekekben pl. mere ha hozzaer. Pedig hat6anyagai kozorr egy bakteriumolo is szerepel. de az Egri csillagokban is le van irva. a gyullada- sok 11<1minden I esetben. bel hurut ellen addig hasznaljuk. koto/. Egyebkent a sok tuskeje miarr kapra a never. arnelyeket rna mar alig haszntilnak.. minden esetben 20-25% kfgy6sziszt is belerertunk a teakeverekbe. a rnir magyar orvosok fedeztek fel. amig a ferrozes illerve a hurur el nern mulik. Bdfenazes. leese1'11(wyagot es ba/utirimnolo allyagokat tartahnaz.) Ez a novcny egyike azoknak. keske!l. 148 149 .ilot. men velernenyem sz erinr nern szabad sernrnir elfelejteni.: 80% galagonya viragos ~igveg vagy rerrnes. rninr pl.5%) volt auriblorikus harasa. To/eve/el rOzsaball til/Nfl!?.iszrortaska. Szal'n 1m-ue] IIwgasabbra is megna. sok anr ibior ikus harasu is V~1!l koz ottuk.f. a hurut tart.Kigy6szisz (ECHIUM VULGARE L. Ezeket csak azerr from le. Peldaul A gyogynovenyek kozorr nagyon sok a baktenumold. De a galagonya vagy mas vernyornascsokis a legcsohururnsil. Arnikor a bakteriLlI11016 tulajdonsag. igen sZlfros. /egfeljebb 40 cnt-es viragz6 Jlo!Jenyreszt gylljtjiik. 15-25 em hosszti Lindzsa ala/ulak. kapui.

Azert megprobairok. vads6skamag 10%. Ezzel a teaval flirdetjlik a sornoros resrreszunket.lsnal este egy csesze re. level. leirni azr a sok jot. Ezuran Ie kell ven ni a nl zrol. Ferrozeses sargasag ellen napi 3 csesze te~h kell (reggel. este ker evokanal a novenyen novenyt forrazunk le. Korornvirsigszirom 60%. es 15-20 percig a!lni kell a vlzbeu a fLiveknek. mere a vadsoska magor 2. Samaras rcstrcszunkrc. csak . Egy cseszebe viragsz irrnot tees Ierakarva tartjuk 15-20 percig. A keverek kesztreset sttlyszazalekban adorn meg. Virogai a sznra]: csucsnu /lOVO. Afriss uiriigoleat gylijtjiik Beszdmdrfsi llI'allY: 5-6:1. egyenes.a fekely elrnulra utan is . Mivel a Iekelyberegsegek ugyanLIgy. este 1-1 csesze) meginni par napig. 150 151 . eserleg igyanak meg 1. Ha nem rudjuk fLirdetni. Az elkeszfres rnodjara tigyeljenek. meg gy6gyszerelmel is. Ehhez egy j61 pupozott evokanal. A drag learotint. hogy ebben az eserben ker-harorn napig delben cs este erkezes uran Vascagbelgyullad. Leszures utan ne igyak meg azouual.Korornvirag (CALENDULA OFFICINALIS) Az a gyanLun. Ezt a rovid kurat erdernes megismecelni negyedevenkenr. Gyomorfekely. amig 30-40 "Cvra ki nem lnil. [ra ez eunyivel leherseges . Be kell rakatni a cseszet. Szdra 40-60 em //Iaglls.~bb 1 [irerr. egye1J(fstermesztett IJihNfIlY. 10m.5-3 dl vizhen fow] kell 2 percig. lernosast alkalrua- Ajlfszkesvil'rfgzrltlittk (Compositne) csaladjdbtt tnrtozo.pI. a sfll'ga szinvdltozatait uiselik. hogy nem fogom tud ni arnir errol a viragrol ellehet mandan]. klgycszisz 10%. rnerr nagy a samaras feluler. 1m/is illoolajat is szinanyagot tnrtnlnutz. GylllIrtdasesoklulltl1 liatdsn vall. es este egy-egy cscsze teat meginni. Ezutan lesziirjiik. Leuelei 10-15 Clil hOSSZIIIl!t.egy csesze orbancfiirear igyanak meg lefekves elott egy fel orava]. legalabb 2-3 hetig .(//~. labfej. glillOziddkat. mint a sirgas. 5-10 C1l/ szelesele. Rajra hagyjuk a vizet rni ndaddig. kezfej. Eloszor a vinigb61 kesz itert tearo] egy pupozotr reaskanal viragor. nyoJJlbelfeketyes eserekben szinteu 2-3 napig napol1ta 3 csesze teat kell rneginni nal. elrfgaz6. Nagyon j6 vert iszr lto. virag) keszuunk teat. lnisososale. eserleg szunk. ebbol a celbol 3-4 napig kell reggel.it kell rneginni a kovetkezo keverekbol. javaslorn. lega[. vagy a mirigyduzzanarokra az egesz novenybol (szar. es langyosan fogyasztjuk erkezes elect.5 dl savanyukaposzra-levet is. es a tobbi teafuvet beleeen ni a lorrasbcllcvctt vizbe. [orditott tojiis lllllln. delben. terrneresmedveralp-level 20%.igidegalapon kepzodnek. forrasban levo vizzel leontjuk.Iangyosan szabad esrelefekves elott ruegiuni. Festortllyrlgkellt is hnszsuiljak.

iII. Majdnern Levendula (LAVANDULA OFFICINAI. EtdgY<1r is csimil.igkcuccsbc. Egy napnril tov. melankolirir is gy6gyit. Unyeges a tiszta ujj. legahibbis a todbbterjedcset meg Icher vcle akad. men legaLlbb or liter tea kell.mindig hiss novenyb61 . mert ha sokar rcszunk az cdcnybc. Remelem. A hiss le az iiregkori m.ij. 15 perc .ijrol a h. crrol lcszcdjiik resz nern [iaszn. A szem rnosogarasat korn.chcr illo.\d6. a vadmogyor6 huzo hacisu. kergc cs az alar tuk levo h. visszer escrcn naponta mlndaddig. a tctcjcrc felji:ivo olujat kiskanallal leszctljiik. cs felonrjlik 30-10 fokos szcssvcl. akkor scm . ck kor a resz t este es reggel vekonyau kenjuk be m indnd.in levesszuk a ttizro]. dig. hogy ne eros Ungon. Ezur.uu inr rnigrcnr.ilhato a kcndcs.assii lli'lon fozzlik a viragokar.ir togyasztunk cl vizzcl vag)' re. A ciekafark gyullad. ezt nckunk kcllctt k isiirni.igor forr. az aljan cgy vizes rcreg a kcnacsiit.ibb a tear nem .ival.ilni. W) esercn is hnszn. csctleg csak lussfcani. egy hetig kell vcgezni. mcgsztlnrcri a ruhcsscgcr.zu n k. Mi a koriimvir. Az olaj closcgiti az emesztesr . A kcsz ur. vekonyan hogy szckclcs ur. ihatarlan lesz. Azonban czck rc a betegsegekre jobban harnak a vidgb61 kesziilt a lkoholos k ivonnt ok .il ni. de nagyon ovatosan forrazzuk lc. Lcnycgcs. cseppenren i belalc 6-10 cscppet. a tea t isztftj« a szcmtenek ereit. erre a cel ra napi 5-6 esepper cukorra cseppcmve fogyasztunk cl belole. kb.ival.il vir. Forr. lassan fdrott}'<lntjuk egyszer-ketszer. Aranyerrc tLgy iisszev<igott fenti medon clkcszuctt kevcrckcr .ijbo] Fagyott fagyott n kenju k az egert felulctre. Venagyulladas. napi egy cseszevel igyanak meg reggel mig a vizclcrukbcn vcr van. ezr meg tov. a mir dore dkeszitettek. amikor rn.cszbol kcszfrsuk kerheres Egyszerre csak cgy mok k. vfzhajr6 harasa is van.ivzu nk le 2.irhol szor kcnjlik_ be a gYliliadt vagy visszeres l.in. Kct nap ucin isme.ibb melcgitvc a viz cr es cs c1p.ilra. cgyes borrikok esereben is lehet [iaszn.i] egy kis ruhadarahor rnindker oldalon bckeniink a kenoccsel. verr isztfr«. lefrtarn mindent. A friss sz. l. en Leparologrutrissul olajar is lehet csi miln i bclolc.ivat. Libgombdsodasn. Ma is tlgy kcszfrcm. ameddig az ujjunk eler. Reuma es c suz hu nines. szcdulcst. Ro ssz.iggal.isg.is ur. Az kifelejterrem az aranyerer. 152 153 .in vekony kctszer-h<irolll_ kcnocsor hlitoben rarrjuk. icid az uvcg aljrira. va l. a verehul lo fe(skeftl ven isztu».IS CHAIX) levele. ~1111 fg a viragokat rcljcsen ellcpi. Vizvervizelesuel A seb kiciszricisa es a verzes megsziinte rcrcgbcn bckcnju k vclc a sebet. Linisjavulis ccljabol naponta robbszor mosogassrik a szeuiukcr korolllviragte.beleressviik a [uijzsirba.is ellen is j6.ilyozni. bcdorzsolo az olaja. de meg nem forr6. es a labujjunk koze tesszlik.ilunk is.hologtatjuk lielole. Fejf<ij'ls ellen j6 ellen a fli rdovlzbc kell ikai ipar haszll~ilja.in a megmosott vcgbelunker bekenjiik kiiromvidgkenoccsel. kcpzodi k. A ti n k tu r. viszkercs .i r megolvarlr.es pigmenrfoltokat csokkenti. fdlllelegitjlik. Befedjiik es ket het mulva lcszli rjiik. Furdcs unin is ugyanllgy jarunk el. A vizes Amikor rnegkemenyedik. am ig a bgy.ilhnto. kct her SZl'lnet lid 11 iijbol kell csi n. Krumplinvomon arpasszuozzu k a no- huszn. l. M indennap frisser keszirsenck.issal. es kec napig hagyjuk allni a fiiveken a zsirt. este igYllk meg. ahogy a nagYll13ll1a csin. es allarokual a legvcgere. rctt borsonyi mcnnyiscgct a vcgbeI drogyiiriijcn bekdre is bejutracjuk.iljuk.igkenocsiit A kcndcsot hagytam mindig sertesh. A tis7. A h.is nyoma . Lassu t iizon 2-3 percig fozziik.ilaros novenyrdl. keszitettiik.iskunal r in krur.ta ujjunkra Tdja idegnYligtat6. Ezt a vir. fo'j.incs osszeEzert teszem oket a lcorornvir.it lehetoleg gabonas'f. de nagyon ovarosa kipreselr le elravolirja a szernolcsot.meg nem szunik.ival ideges szivdohogast leher szunrctni.is.vagy teljes fu rdor is kcszfrcni. Egesi serfilesekncl is haszn.il. azrar.ibar kiiromvidg_ kenoccsel.bepirosod.indulani fckelyck.5 dl vizzcl.ilhar».lia hiltobell van. merr nagyon Eijdalmas. arnit a flirdovizhez hozzuonrtink. bepeneszed ik. de ahhoz venyeker.igor legin1dbb a kozmct czerr termeszti k n. es lassll nizon allandoan kavargatva kell kisiitni. Ezcrt eloszor csak egy rnokkaskau. fclfllv6d.htyat le kell fejteni.szubad hasznalni. iga'l. Egy iivegcr releresziuik levendulavir. am it tudok errol a csod. nyerr. add ig. es mana lesztirjiik.

lefekves elor r. A latin neue urdn nutr SO/Mil jetislileri/{ a be/lJle /dsziilli gyogyszcrt. Atelleuesen tillila/c. Gyolaorzse 3-5 011 "05SZII. keverekekhez visz ont minden nyugtaroreaba tegyenek a hanisossaga miatt 10-25% macskagyokeret is. ilia tos fiil cserje. Mi lutgYOIl leeueset iJaszllrlltll/l a leuendula olajat. A leuelei hosseulaisale. nyirkos retekeu. culerot.Macskagyoker (VALERIANA OFFICINALIS L. ibolyds. Magaban en nern szivesen ajanlom. es bepiszklrjrik. alrarasra hasznaljuk.i. A drog 0. nrlllllll. Idegcsillapit<isra. Ezr a g). ebbd! szdutos 10-15 em /)05SZI12-3 JIJ1/l uastag. majd zoldek. a lIIerliterrrlTlball dsbonos. nllmloid. A lJirago/t a{fiizerben rilll/alt. ltislljjllyi llfl5tag.it. A z. de retell uede ui kell. 5 Ilg lI)'eI'Sgyo/terbIJ! lesz 1 leg szsiras: flll)'ag.akerer is. is a Tihanyijelszigete1l. ViI'rlgzllta a szrlrjelsli reszelJ eldgazo bogel'l/ylf. de nu/r nuisurt is. Biil?!tszcnrleereszten ell is csituiltani egy kis telepet belli/e. tnrtnltnn z. 154 155 . setirleen molybosale. Lrllldzsasale. sedrn egyenes.osuil'lfgllrt/l (Labiatae) csalrfdjrlba tnrrozo. eue/If 1I0/1ill)'. ii/aski/lek.) Az ajrt/. nyugrarasra. szerues saonlent. uiert draga volt. Az iden 1l)'fl6 virrlgok adjrik a drogot. fozziik 1-2 percig. A szaraz gyokeret rnacsk. Szdrn lIuljjtflllleter lIIagrtsl'fl is lIIegllli. /lC/Ilill)'ftot stb. A gyo/tir 5zaga n mncslaile »izeletenel: n 5zagarrt e1l/lt!/teztetli.1-1% vrtLhid/lsrl/!-trlrfallllll illoolajat. rostos gyiJ/ufr dgrtzi/. napi eg)' csesz e tear kellmegi nni belcle esre. Beszdradnsi mAn)' 1 kg morzsolt uirdg: 3-5 g alaj. de erddkben is megterntd. Elsosorbnn a l!i1'rfgjdb6111ycrhetlf olajert terniesztik.ik elol jol el kell :drni. mint a rabbit.yo/?el'cket g)'/fjtjiik Leoelei leeresztbeu. A II1flcs/WgyO/d1te!e/? [Valerinnncene) csalrldjtiba tnrtozo. el.t. men szererik a szag. termes zteni meg CSflRpal' cue leezdtent el.

A g). flb. galluszsaont. pnlnutinsauat.) Ez a noveny ralan az emberiseg legregebbi kohoges elleni gyogynovenye. Nagyon liauisos gyogyszer.Az fgy elkeszftetr fOliavallecakarni. a 1. pal'flffillt.iban is lehet liuszmil n i Ltgy. Termeszeresen ezzel a betegseggel azonnul orvoshoz kelt fordulni. Jobb es gyorsabb eredrnenyc lehet fgy elerni. sole kis gyokir rtgazik el beldle.lgyban fekve kell naponra 3-4 cseszevel t8blfl ereduek is bosszn lqeiliek.ir keszfriiuk helole. de csnle 3-4 em bOSSZll /lyiltiszt leell a levellellevrtglli. az egyik a bronchitis elleni tea. Gyo!aol'zse fdmjjllyi vastag. gyulladasos dagauacokra hllsir6kenr. Ebb6l a keverekbol igyanak meg esre lefekveskor egy csesze teat langyosan. lyozh aro vele a tbe covabbrerjedese.1Sik a megfhasos kohogesre keszftert team. Ezekhez a novenyekhez adjanak meg 2 resz mar rilaput es 2 resz okorfarkkorovir. Szerinrem minden kohoges elleni reakeverekbe bele kellene lenni. es in ha lriln i kell vele naponta ketszer-luiromszor. De azok is eredrne- . megszunrethero vcle a reggeli knikogasuk.yto teaja. re..igor. A bodzavirag vagy a harsfavinig legyen 6 resz.11. Ke. Leuelei nyesen hasz. Mi Jebel' balli lapnnale !Jivt71/?. elrerjedoben van a tL"ldobaj. ugy. .ilr ul. oszlarolcenr lehet [iaszn. a fenr leirt medon megsziinretheri a daganarot. 17% lJ((szolclit8 csersnunt. ket resz Feher pemerefuver keverjenek ossze egy resz lttifuvel. uvirleos helye/tell termd.05% fuse!'!! glifwzidot. De akik dohanyoznak. kec resz kakukkfiiver. jitoszteriueleet. rtfgebbell e/aszijr a vil'rigjat szaritottnle meg. hanern a rnartilapu levelebol a robber. de szlikseges.ir. Aszrrnrira mag.ll1egiLlLli. A [eue] drogllyAlltrit. soft saletroursauat.inAuenza 1'6 gyogYlroja a bodzavirag vag)' a luirsfavir<ig. vele megbeszelni a daganaroszlarast. Influenzanal is eredrnenyesen lehet hasznalni a marrilapur. A levil szdrndds! ((J'allya: 6'1. ez nern feltetleni"d Ujabban sajnos marrilapur ni kell renni a d aganat ra. hog). 156 157 . Cyornor.il lehet haszualn Aj'tfsz/usvil'flgliak (Couipositae) csn/rfcljava tartozo. ezcrr erre is j6 volt a marrilapu langyos re. 0.nal hatjak. eve/a JliivellY. akik dohanyoznak.-dodo i a mart ilapu teajar. mer! a feIJe/hato/cla/a [eberen 1!({gyszii1'lliil molybos.es bel Fekdy eseteben is igy. iuznlint. egy es a foliara lehet egy ruluir is tenni.mak meg legalabb napi 2 csesze marrilaputc. merr a begyulladt ma ndula is mirigy. . Ma mar csa]e a leveletgyfijtjiik. Ak inek a melleben vag)' a hona alatr egy-egy tej. Noknel azonban ezze! a r iinerr el is azon nal orvoshoz kell fordulni. szteariusavat. es nern is egyenlo aranyban.igmirigy begyu llad. Ilyenkor meg kell egy Hval Cttogetni a Feher oldahir. pipaba rcve porolharjak vele a dohanyr.omorfekely Fa gy6gyit6ja a Fekece nad a. 3% clnlesot tnrtnlnraz: Gylijtisi ideje: j lillills~altg1fSztllS.i]a. hogy ne lyukadjon ki. is a Msl/vb a szriritott leuellel osszeleeoertiil«. Ker resz rnarrilaput. de felvaltva leher inni hoi az egyik. am fg a fekely el nern mul ik . rnegakada- cudoba] n. regen ezr a cdr. Mi szajoblitesre is hnszn. Lukrero. nag)/oll kordn srirgrhl vil'rigzQ. Az . hoi a ruasik reibol. Martilapu (TUSSILAGO FARFARA L.iln i a nyers leveler. Ezr a cdc influenza eseren ferron.illerve izzads. Ker kohoges elleni reakeverekernbeu szerepel a martilapu. rnert fertOzO. amfg az influenza el nern mulik.

ugyanis izzaszt es vizeleter is hajr. jil/Olll Kyii1lJij/eSlt cserje.es a szederlevelredt. gas. hogy az arab vi lagban az egeszseges ernberck is rendszeresen fogyasztjak. ell)'h. 80%-aniil a mal nalevel. vedelmer nYlljt az epernukcdes zavarai ellen.Mi JlflgJ'OIlja vertisztitalltlk rartjuk. szabad abbahagyni fogyasztasat. A /Jllg)'JflII pedig a kdszvblJI eI8idizi1je. konnyirl a sz illesr. 5:1. . eleg napi egy cseszevel mcginni belole. /user/.Iwvertflu is. 1 resz aranyvesszcfii es fel resz ezerjofubol keszlilr reabol. Leuelei arouuis allyf1go/wt. 20%-l1. Csokkenti a vereles leheroseger. Idegerasltesre is nagyon j6l hasznalhato. amelynek rulrengese okozza az iziileti pa naszokar. de m i ndenkinek ajanlom men az ernberiseg rna teljesen a rnalna.8 em seines ofdahirrk.'1 szi1. Kinino es gyorsan hero haziszer a gyornorrontaskor fellepo fej faj .il a fCildi fekereszeder-level reaja liasz nal. Az elkeszftert teakeverekbol eg)' cseszeben egy pupozotr reaskanalnyir Iorrazunk Ie.ak In/sos fa I'flckszenl gydkel'ek rfgazlltll~ el. az lebet uuilun is Joldiszeder . Mindket noveny csokkenri a hugysavar.. luiliestlvttt. Ezekkel sznporithato.rt/Jogy a lIagYllJallJa biota. Tehat ami kor csak cehetik.) A malualevelbol es szederlevelbdl keszulr Planra tea Izre nagyol1 hasonlir a kinal reara. el van savasodva. tartnlsnaz. Szril'tI lilds vagy zbold. A tea melegen fogyasztva izzaszro. beliile Az rr)akosviragl. akiuek az epejevel baj volt. nmit termesztenelc is. Reggel ehgyoillorra langyosan fogyasztjuk. kloroghlstlVtlt stb. A JeketeJoldi szederrel= annal: is a leseleuel -1-1 arduyban osszekeueroe kivAI6 fZlt es IIrrgyoll)6 vtfrtisztlt6 itnlt Wdllllk leeseiten]. Napi egy csesze tea nagyon jo- izfi.in szurjiik. fCtiZll- (Lnbinrne) csalddjdbn tartozo. termesztett. 5-/0% csersauat. alraJanos rosszullet es .-OS.5-2% (50-60% mentolrarral1111') illdolajat.gyalogszeder" . A kura utan is heti 1 cseszevel el kell bela le fogyaszrani. A leoeleit gy/fjtjiik. Cs uirarnin: es cserauyagot tnrrahnnznnk. A vadon rermo rnalualevel hacisosabb. SZliJes elorr egy hertel minden nap 2 cseszevel igyanak meg belole a nok. Jll i nr a kerri rnalna. szerues saualeat. es nines benne rhein. Amikor az egeszsegJllegorzi1 teve/te/1)'SegiillbeJl uerrisztitdsra JogytlSZtjrill a tedt. Neill olunsrmn eddig rola.is. es 15 perc ur. Az eddigi rapasztalataink szerint a koszvenyesek kb. Egeszsegesebb a reacserjebol keszulr tdnai. A leve/drog 1. Elsosorban az epe renyhe In(ikodesenel. ezr lehetoleg reggel regyek. Am ikor koszveny ellen fogyasztjak. es hakreriurnolo rulajdonsagar is kihasznaljuk. borsmenta (MENTHA PIPERITA L. )6 illatl! eve/i1 1I0VellY. II hegyvide/(e/lell uadou termd. A pete rnegrapadasa utan 10-12 hcrig ig)'on a k ismama napi egy csesze malnalevelceat. Gylfjtjiill a Leueleleet es az 5 cm-es csticsdt n nduellJluek. A borsmenrat III i elsosorban az epemu kodes serkenresere magaban vagy kcvcrekbcn hasznaljuk. hasmenes meg 158 159 . Lelleldrogl1ak lIleg llil'AgzAs eldtt szedjiile. Nem veletlen. rekedrseg. heti egy csesze reaval megrarrharo a norrnalis hLlgysavszint. Nerncsak koszvenyeseknek. uileotiusnoat. G. segit a meh es a klrdgulr hasi bdr osszehuzodasanal. Sohasem Menta. bogy a tedjllll /Jilg)IStlVllt Il verM1 kitisztitja. a mental h(\sit. Szolni kell meg a rneh izornzata ra gyakorolr harisarol is. Szules utan legalabb 6 hetig szi men javaslok napi eg)' cseszevel. lemeeiil: 2. es mensrruaclor elornozdfro harasa is van.I~ Milna (RUBUS IDAEUS L.r:ajdalmas csereben !s. telfuv6d'lsnal kell ehgyornorra egy luirom heres kunir tartan i 1 resz borsrnenra.oJlyagot. reluir a vallalkozrik is ihacjak rargyalas kozben. igyanak naponra 1-2 csesze borsrnenrareat. Eloszor azonban 111 i nt elvezeti teat ajanlom.)ld/ltdrzse IIekollY e(fdsod6. Beszdra- ddsi arAII:).) A uidlnnszcder II razsllje/e/l (Rosaceae) csalndjdbn tartozo. Leuelei leeresztben rilllltlk. £11 fgy tauultam.

ez a lle1Jlsbi iJl1te/WlI:Y. Kohoges csillapirasaban viszont a Iodormenelisrnerr szelhajro. leglltriszt[to. lid/tozat. Szara eldgazo. a uuisi]: a fodros levelli vditozl1t. Mncslonnenra (Nepetn Pnunonlca) Az ajnleosal: (lmnlacene) es({lAd)tf. nyugraro. Kivalo harasa van a megfazasos es legL. Mi a nepgyogyaszatban bakreriumolo hard sanal fogva. Ez as: el'tekesebb. es csak ezunin koverkez ik harekonysagaban a [odorment a. fodormenta (MENTHA CR[SPA L.Menta. A zoldjodorlilelltf1 drogja 1-3% (50-70% 1(fl}'volltal'tailllli) illoolajat. Itf. rnucos leueli. A leoeleh litf. /UI/l g_ya/wri 1l0lJe1iJ" 160 161 .) Hivaralosan Menta. csticsn leleereleitett.gdsokb(l1l IIIJ.gyszrini IIOlJeIlY. NEPETA PANNONICA) A bugas macskamenra bakteriumolo. rendszeres fogyasztasa ajanlott a reli bonapokban. csip/ds. magot nem IJOZO 1I0'vhl)'. gyoldl'smja!n'ol szaporitlmto. gli/wzidak({t. firtOs. A bugas macskarnentat Ids meunyisegbcn gYlijtjiik.!la sziues. ezerr cirniiukou erdeklodjenek. jelenleg 1-2 evig a maggyujtesllel carruuk. tnrtabnaz: Beszdmddsi mAlly 5:1. Sziliil Tarmeszeteseu ez is as: ajakosvil'aglla/l (Libiatne) csaldcljdba tartozo nouen Az egyi!? a zold meum. ezenk ivul nath as id6szakban ki:ihi:iges csillaplcisdra is haszualjuk.ba tartozo. Vdgdsi ideje euente /dtszel'.Hasonldau a borsmentdlioz. Virdgzatl1 Erdos helyeleeu es vtf. Mi az illaros macskamenra rerrneszreser elkezdtilk. rae az elsobbseg. A likoripar is gyakran alkalmazza a fodorrnentadrogokar. Mille/kit udltoznr lIinigzds ellJtti levefeitgyl1jtjiill.ti megbetegeclesek megel6- erv'lgygerjeszr6. zeseben. nern termeszri k. BUG As (NEPETA CATARIA. A nepi gyakorlarban els6sorban epenu'ilccdes-serkeuro a borsrnenra. macskamenta [LLATOS. csernnyngot stb. epeuui kodest serkenco harasa van. bwgeres. illetue lIIigjuk le esJosztjrtll rt leueleleet.[1cdc leher belole kesztceni. gorcsoldo. lJirrfgzds eldtt. szorO's. Egyik fajdja sem kaphar6 az uz lerekbcn. Aldr mindennapi iralkenr is kellemes [1. szilliik liiltigoszold. illerve nem gyl\jrik oker.

pdnls. elleni teakenr napi 1 cseszevel ajanlok.. ismernie Nellmmalt bataauyagait.1 aranyban keverve ajanlom. A klleSZQ e bajtasaifel mhenlel bo. hajWlO/iY. Iianem kOllY/lbM fftlmttmll I'neg. Gyokhzete ~leko. A drag l}.Meteng (VINCA MINOR L. lefl'dsfjkat net» a lIf1igyal'lyamt6i tudom.3% izoviukamhlt es mas atlll1loielolUlt. J8Jeg kosz()rM~iszitisJ'e . 1 Ilg sznrae tim. egeszseges le1leleltet gylijtjiill. E!.. it telizifldjelek (Apocj1'I'afea'e) csaMdjaba' ttlrtoz6. elotr elfogyaszrani. merr utharjak vcle. Ilesen'irtllyagot. mert II tapasztnlncosn szerlns a nl'i oruosainle !lflgyOI/. cle erre a celra vannak harekonyabb gy6gynovenyek. de alacsony vagy ingadozo vernyomasu ernberek csak kevesct igyanak. Ahboz. h i61/~aszuositj«.ir nincs semmilyen mellekharasa. kiilonosen azok nak.j'el'anyagot. ellen is alkalmazzak szepsember. am it n~gebben tudotr.kat a szel'vezetemjetlw'l. Agyi ersz. robinoeido« tartalmaz. A virrigok' ibo/yakekek.ni. ma a hat6':11')1f1ig(~t szhnetileus Iltou4lHtjdk eta. Regen hajapolokent is hasznrilruk a nyirfa ravasszal csapolt nedver. es vastag takaroval berakarjuk. (. sznpouint.uk iile. A leueles htljttisokat gylfjtjiik. A noveny rna is azt cudja. A drogok neueit. A te. filriszes szitliek Korfilbe/iil3 /tgfriss le1lelb8l less. Beszd1'tld'tfsi rn'tiny 3-4. akinek a vesc]c rosszul mukodlk. evokanal nyirfaleveler forrazzon Ie 2. cse!'(l/lyrtgot. itt jejlesztik· aJeI~li'6l(we!es-vi_ j'agos llajtasl1ikat.z1l'd. Azonkiviil holyagbalHal mak ellen is kivaloan Reggel kell egy csesze tear kesziren: belole. es an erkezes ajanlorn.5 cll vlzzel.. A nyfrfalevelreat rnindenkinek ajanlom. amiben a 1l0llellyi ell'og eflemhes hatdst vah lei a gy6gyszel'dmgjtitol. Egeszseges ernbereknek is a vesejuker es a h6lyagjukat idonkent k ir iszAkinek vesehomokja.lom. Ilyeukor vastag rereget tesz iin k a barre vagy a h61yagra. 162 163 .5 dl vizzel. Tavaszi kuraknal erelmeszesedes es A lIyhfafiWt csa/dcljtiba (Betulacene} tfl1'tozQ.fiatalollfehh Itlhgli. gyrllltnt tnrtnlmae. 5zep fif. A levelek atetlel'~esen allna'ka sztirou.i nril is eredmenyesen haszrnilharo luiziszer.ssztll). A It {fejlett szep. klhzo cserje. 3-7 ctu !JOSSZI{flk.:1.~csak a termeszetes nmyagoklU szeretem es ba·:. egy alkalmazbato. Gylijtisi ideje jll1Jius-jIWUS.. teh. 2-4 l:m-esek. atuelyel? eleg bOSSZll !Jye!tlek. az elkeszltesnel 3 g nyirfaleveler forrazzanak le 1. Nem adhat olyml' gyagpl'ovenyt. es a vernyomasukar ellenorizzek. A leueles b'ajM~ gylijthi ide)e mAjm- A his tilizolc! meteug I Nyirfa (BETULA PENDULA ROTH) Ugy tanulram. Vernyornascsokkenresre magaban vagy galagonya viragos agveggeI 1. Eleg egy heten 1-2 csesze tea beldle. a' csonuJ!w'ol gyokeresedmR.Azert irnm Ie I1ket. DfsznolNfnylu!nt is baszmf/jd'k.) Regebben nagyon jo vernyomriscsokkentd es agyerdgit6 gy6gyszert csinalrak a merengb61. oos e dlJHeu tum/A ol'iikzdld. A drag glikozidAI<rtt. A friss levelek cs a fakereg fozeret kr6nikus barbetegsegeknel es holyaghurutnal hasznaltuk. km·o·tint. vineiu ke5eriiaJl')lagot. [deilr reum..ijanak nyugtar» harasa is van.. bogy as: 01'1105 elfogadja a gy6gynovenyt.jinytlJeJl' ziIldeN. magyam! hattisMl'tmftjtik egy"ufst. bi. pektint.{/n:11 is megl'tol'lek. es ketszerre igya meg. A cukorteanmAl tapasztaltmll eet. j61/~epzettek is ismerik a gy6gyszel'ek hatol/IJyagrtit. Rigebbell a gyogyszeripnr I"lfszere tel'me5ztettek is.l'l:y' Mgaz6. ezt a fozetet. nyufa hogy a veser legjobban kimela vizhajt6 a levele. es a clrogja nines sernmilyen viv6anyagba [eve. 160-170 Hgmm-es vernyomasnal kctnaponta egy cseszevel. es jobban meregtelenir a vcsejuk. esedeg kaye is van. cukrot.Inert flzo.

hlszen a szivideggyengeseg is egy idegberegseg. ezert veseberegseg ellen is hasznsiljuk a reajar. rehat [o nyugraro hatasa van. h. delbcn vagy esre a filetkezes elder igyanak meg belole egy csesze reac. leolint. De ha a vilagos szorii tehen esak keves. Angliaban eszrevertek a gazdalkodok.ir nem siu a nap. SZrlra egyelles. 6sszel es releu a narha megelozeser is elosegfrheri. men a ket szerv uuikodese osszefiigg. pektiut. siithsrlrga bogemyd. hogy herenre-kethetenre igyanak meg egy-egy csesze orbancfiiteat. Eu uc] a JlovellYJU!I !di/iilliisell [outos as: alnpos istuerete. a kkor nern h61yagosodik fel a bore"A nuisik ker konyvben szo sines a holyagosodusrol. gftesere reggel kell inni. Szivberegeknek is ajanloJl1 az orbancfureit. Gy/ijteni !)iJ'ligznskol' (I lIih/t/Jy felso. ez Idilollbozteti weg a uele egy ie/libel[ virrfgz6 hasonntdsdtol. 2 Clll hosszttnle. mere a benne levo hyperiei nrol az egyik konyvben azr olvasorn. A szfvgyogyszer felszfvodasat lassltja. Azerr en is azr ajanlorn. hogy korunk betegsege az irnrnunrendsveriink gyengesege. fii lies cserjes rite/tell.iloan erosiri az immunreudszcrr. J6 gyullad. cukrot. Ez a noveuy nagyon harekony gyogynoveny. savtulrcnges. retelezztik fel. amit orbancfiiteaval meg leher szunretui. Kiv. ha esre innak meg. szeri nrern enyhen. Nekem egy orvosorn. ha orbancfurear itrak. Egy nagyoll lenyeges tulajdonsag. hog). A ben nern FeJ. A szirtuole dsszedorzsoloe uoroses- Orbancfii (HYPERICUM PERFORATUIvl L. tartnlmae. am ivel meghosszabbitjak az eleruker.irlo harasa is isrnerr. rnert akkor m. arnikor nyornbelfekelyem volt. de csokkenri a vemyornasr. ezerr 2 ora legyen a szivgyogyszer es a reaiv. ezt a rulajdonsagar is nagyon regen ismerjuk.)dijtisi ideje jlllJiIlS-jlilius.lsg. nileotiusnualeat stb. hogy gyoll1orideg. Ugy hallott am egy elriadason. gyomorhLHut. Ily!lt virriggal kell. llgy magyanizta a surrender ennel a betegsegnel. Meg a magas vernyomas bizonyos esereiben is alkalmazharo. hogy men nyi a sok a rehennek es men nyi a sok az embernek .lllcrOlo kerdes ebben az eserben az. rnerr a vizelethajnis kovet kezteben ejszaka robbszor fel kellene kelni.) r· bnrur: leuet engednek.Az orbtfllc_fi1:fi/eJ~ (Gllttiferae) cs(tlrldjriba tnrtozo. lojrfulrld alalnla!? Virrfgzatfl dns. Az allergi<\ball szenvedok is i hnrj.incf(tbo!. legfdjebb 40 cm-es I'Iszh szrirrn].e/Ii 1I0Vt!IIY. hogy a vilagos bori! emberek este igyanak orbancfilbol keszulr rear. Ezerr egeszseges ernbereknek is javaslorn. A fo harasrerulere az idegnyugrads. hogy a vi I'lgos borliek ne menjenek a napra. leuellel. Tehar az alapbaj a gyornorideg.men az emberekrol is azr irjak egy-egy konyvbcn. fekely. Az idegnyugr<lrasr a gyomoridegekben is clvegzi. csernuyngot. hog). Klinikailag igazolcan depressz io ellen eredmenyesen leher hasznalni. 164 165 . tiibbszol'osell eldgaz6. Jol fognak aludni. mert tobb/ile unu be/die. Ezenkiviil a Imij rmlkodeset is k ivriloan segfti. ezerr mar AIDS-eseknek is keszueuek belole gy6gyszert. A veserru'ikodes se- Beszdradnsi al'rill)1 3 -4: 1. A maj segireseu rlli az epenuikodesr is «imogac]a. irtnsol: urdui releptresekbeu tel'lIIli.ik. szhlflllyagot. ha sokar er rek az orb. is uetn mil/degyi/let szabnd lmsensilni. kb. A drog glilwzidrlt. amire az orbrincfii kivaloan alkalmas.is kozotr. felholyagosodocr a borlik. Mivel ilyen. Leoelei Ieeresztbeu rillllflll. G. mit is irjak Ie errol a novenyrol. Ha erre a celra fogyasztjak. a vildgos SZOrl! rcheueik. Most vagyok zavarban. A soret szofti rehenekrol nines szo. esre. 1 kg orbancfuver evett meg. lefekves elorr igyanak meg bel ole egy csesze tear.i.t a uyolcvanas evek vegen recleztek fel Arnerikdban. ezert tekelyberegsegben szenvedo ernbereknek is ajdnlorn az esti egy cseszer. a/elsd reszen.

A friss levelekbol tejjel fozott folyadekor kulsoleg daganarok es kelesek oszlarasara. nlmasauat. A drog 10% cnlerot. glilwzidrft tartalmae. fulzsirdugo-kepzodesnel a virrigbol keszulr reaval kell a fiileket gozolni.latot resz egy-egy csesze pa lasrfiirea elfogyaszrasa. akik a gyiijtok tanacsar kertek.sara javaslom a tea haszn alarar. Virrfgai eold szf1ll1ek. ezert gyiijtelli netu. E/iellte llitszer is vdgbntO vil'tigzrlsleor. Egeszen ferron a fejf:ijasokat is megszu nreri. Azr tapasztalom. A 1I0IJell)lfold fe/etti I)irrlgos resze a drog. sauallylt es neutrnlis sznponint. A palastfi'. felpuhfrasara es aran)'eres csornok ellen hasznal harjak. de /ldlii/de IJedett. csa]e termeszteui sznbad. hdCajdalmakn:H. vizelerrarthararlansagnal kiv. hogy viragreszek ne kerilljenek a reaba. sznpogenint. hiszen a mensrruacios verzesek csillapirasara. mindluttli jo. l1yomoleball illoo/tljat tnrtnlntaz. Ezenkiviil sargasagnal. soka n g)'lljrik a gy6gynovenyeket. reteleeu taldlbrlto. Ezek a m6dszerek rna mar nern nagyon hasznalarosak. 3% llyfllktit. belso izomerositesre hasznaltuk. Lelassirja az izornsorvadast. Parkinsou-korban szenvedo emberek [elterlenii l igyanak meg napi egy-ker csesze palastfurear. l?iJves ttllry'l' helyeft. Frre a celra a gyokere is Ielhasz nrilharo. De gyomoL'. igy nalunk. a gyulladasball leva aranyerre borogarasnak is nagyoll j6. beszperidiut. es cserelik ki rapaszralataikar. utint a ptlpi pnldst. a szi'desekneI elofordulo belso serulesek gy6gyft:is:ira. k iveve az ideges fejfaj:isokar.) VEDETT NOVENY! Kiv:H6 luuuroldo. 166 167 . kesel'llt11lytlgot. Beszdrad. Srllg(l IJil'rlgll. e1llbel'lIIagtlssflglll'a is lIIegllijvli. Leuelei bosszlt nyelilele. hogy egyes kozsegekben. a/({csolI. llgy nezuel: h. SZrl)'fli a mflsodik evbe1l fejlodllel? lei. de regebben eleg gyakran alkalmazrak a falvak javasasszonyai.) Palastfii KOlONSEGES (ALCI-IEMILLA VULGARIS L.Y evelli II/Jveny. sot. Ternrdhelye tI homoleos legelli.vet m i elsdsorban a ndk gy6gyszerenek tartottuk. Ma is elscsorban a noi ivarszervek gy6gyid.es bel huru t ellen is eredrnenyesell fogyasztjak. A rOZSftfite/l (Rosaceae) csalrfdjdba tnrtozo. Khfile vall beldle. A tfltogatok (Scroplmlariaceae) csalddjdbrt tnrtozile. ellag tiP"Sl' CSeJ'Stluat. A drog 6-8% tannin tfpllsd csersauat. Btikkszentkereszren is elmeg a nepi gyogyaszar. a maj es a lep megbetegedeseinel. Meg robben elnek olyanok a falunkban. Gyiiju?si ideje jll IIius=nugtt sztu S. el'dIJtisztrls. ezerr minden kohoges elleni reanak rarralrnaznia kell az okorfarkkoro vidgjax.ilo eredrnenyc leher napi 1 csesze reajaval elerni. glikoziclilms jestorl1l)'r7got. is kiudteleseu a regge/i orflkball. lufteves /lovellY. A /ihAg cseszejiM! leiseedet t szi rmolatt Iwll gyiijtelli.11'1 1 Okorfarkk6r6 (VERBASCUM PHLOMOIDES L. atuileor meg ueut teijeseu kinyilta». inagasabban fekvli IJeg)!. Ilapoll keillllegsztlrfttllli. elelror bozzdk a virdgjllkat is. Besznraddsi arrfllY: 4:1. zsirt.ib61 keszult teat SZllropapiron vagy egeszen silrii szovesu vaszuon kell arengedni. a meh ercsiresere. A vinigj. A 110kvaltozokori al laporabau is )6 szolg:i.is! artlllY 7:1. Erliteljes sznrt]. Hajmosasra is j6.

Ma a vi Ligon nagyon sokan szenvednek magas vernyomasbau. ezcrr ennck az osszerereler nern from le. a vegell jeleIII ellwlli sztil'jejlotli!l ki. merr ha soldig . lianern ejszabra reg)'e a labara. akiknek erre sziikseguk van. igyon meg minden reggel es este egy-egy csesze paszrorraskateat. A menses idejen az erosen verza nok napi 1-2 cseszevel igyanak meg.ills-allgllSztlls. Neill szabad forralni' Mi csak hideg vizben azratruk 3-4 oran kereszrul a papsajtor. de a verkeringes gyorsftas. es hagyja rajra a dunszrkorest reggelig. Oblogerni kell vele. elterjedt. Akinek erre a teara van szilksege. es erre a eel ra is hasznaljuk a leggyakrabban. Tobb konyvben olvasrarn. bedagadt fogfnYl1el. keressen meg engem Blikkszenrkereszten. cs mar nehezen cud jami. ahol gorcsol. gusztustalan lett. Kohoges elleni teak alkotoreszekenr is hasznalhato. de a leforrazott (lido fli b6.in kereszrul risztirja az ereker. es azt rcssziik a gyulladr reszre. fajdalmas vlzelesnel. de ez a veszea gY01l10r. solifeU Eisosorban hururoldo haras. A reakeszfreskor hasznalt es leforrtizotr mvet ne dobja ki. Lagyito borcgatasc is keszjtheriink belole a rescunkon levo gyullatHsos reszekre.lr ismerjuk. 3-8 cm-esek uiajdne m Iw·ekjol'lIIrfjl'flil. leertekben. egyeves.ir kell meginni. Az i1yen esetekben napi 2-3 csesze te. amfg a verzes nem szdnik meg. torokdaganatokn~~l. Gy/ijtisi ideje: j//l/. iitou. morverzes A leanyorn alral szabadalrnazrarort kiirnaxteanak is az egyik alkororesze 3 paszrortriska. Ezenldvld gyol1lor. A leuelele szortnk. Akinek a Libaban az erek nagyon el vannak meszesedve.ll sz inten nagyon keveset leher olvasni a gyogyuovenykonyvekben. a beJverzcsnel pedig piros. illerve Ltg)' allapftharjak meg.II / ) Papsajt [(EREK LEVnU MALYVA (MALVA NEGLECTA WALL) Pasztortaska (CAPSELLA BURSA PASTORIS MEDIK) A 1IIri~yllflftite/? (Mnloaceae) csalridjri. hogy a forrazarar mire hasznaljuk. Az egyeves 110ViTlYgyokere l)ekoIIY. egy kfmela vemyomascsokkenro es errisztir6 rear rudunk keszfreni. uyalkas. bel so lemososzerkent is leher hasznalni. lJosszl'llyellle!t. Orrverzesuel. A lIovellY levelet gylijtjiik Beszdrad ds! al'rilly: 5:1. Az en rapaszralatom szerinr a gyo- ha rnarabb megszunterheto. Salarakenr is hasznalhato. men k ilyukadhar szervezeter. Mindig frissen keszfcetruk. A klirnax is erosen igenybe veszi a noi lyesebb. hogy ne parologjon el belale a haroanyag. VIlgy esetleg eve/Ii 1I(1)eIlY. hogy a gyomorverzesnel Fekete a szekletben az emesztert ver. Az igaz. mindaddig. Az eros mehverzcsr is csokkenti a paszrorraskarea. Ebben az esetben egy sreri] gezdarabor martunk bele a papsajt levebe. Terniesiile leis leere]: snjtocslrara elllUluzteto. Ez az a noveny. A ket verzes kozort az a ku. arnikor az rruir legahibb langyosra kilullt. ebblil tobb elteriilli. Mindket esetben felterlenul forduljanak orvoshoz.isnal is hasznal ez a 168 169 . arnelyrol crdemrelcn.tIlt. Ekkor meg 2-3 ora hosszar azratjuk a reaban. Ha tehat 80% galagonya vi rages agveghez resziink 20% paszrorraskat. A verkeringest serkenro harasanal fogva nagyon sokoldaluan felhasznalharo gy6gynovenynek ismerern. de meg Feher foly. oda. Tegyunk d egy f6liar. hogy a paszrorciska nern a legjobb vemyornascsokkento. A galagonyanalleirrak szerint kell eljirui.ba tnrtozo.1es kakukkfilbcl keszulr teahoz csak akkor tesszlik hozzri a papsajrlevelct. verzo aranyernel. Belhurucnal magaban.es bclvcrzesne] is mint verzescsillapiror hasznaljak.lonbseg. A leveleibol keszult italt kiuinden lehet hasznalni mandlilagyulladasoknal. az ez)ellillel~ gyolttl'tol'zse is vall.

tiramiut. 5-10 CI// bosszuale. /lOtb'tt talaJOI/ tenno. eserrlllyagot. 4 Ilg-boL lesz J Ilg szrirt1z drtt. Az .16a n hasznosirliaro a pernerefii. flZ iI'ett termesben a II/ag csdrog. 0. A csal. Szerencsere reszcmre terrnesztem. Kb.tea. Minden izoll1- Az aja/ws(lirAgl/all (Labinrae) esa!tlcljrfbt1 tnrtozo. ell egy Ids rertileren sttjdt I'll fZlt. ncetilleoiint..ik sokas. hogy osszekeveruek I resz aranyvesszofdr.ik. A palasrfllnel mar irram az izomsorvadasrol. elfelejrerrern mint a kovetkezrnenyeivel kiiszkodni.6g)"iszari celra nem alkalmas.cs tmljbetegsegek ellen is lehet hasznal ni. kor. hogy a hat6anyagok j61 kioldcdjanak a novenybol. de fgy is a leglenyegesebb. 170 171 . nyri tllrit tnrtn till az: Gylijtisi ideje: dprilis-rnnjus._feberek. koromviraggal l-Laranyban. Ne ruh. gya /I ttf t. hanern egy kicsir a kezre oncve dorzsoljek be. zsirosolnjnt (a IIlflgjAball) tnrtnlmne. Ezuran Ie kell sziirni. 30 Oil »OSSZII fe/sli bnjcdsoleat. A leuelel: /lel'e/l vagy tojnsdad alrrllllak. kenocsot is keszithetii n k beldle. ket res? csalan. legalabb az idosebbek kozul. hogy az egeszseges embereknekis hasznaluiuk kellene a paszror(hldt az ereik tiszuin rartasara. de szerinrern jobb a Feher szimi. A viragos-leve/es hajtrisrit gylijtjiik. GYI'ljttfsi ideje dprilisba u is 1IIrisodvl1'rigzrisf?riiisot. fogasa/( vrlgyep szel//el? Virriga. j61 zarjak le. seiu nlnla). A drog 0.erepel egy kis resz bel ole. Teljes virrigzaskor rolcsenek meg egy beforresuveger aprora vagon pasztorrrisk.inkban is sz. Pernetefu ORVOSI VAGY FEHER VULGARE PEMETEFU L. egy resz pernerefil keverekben. Sztlra 30-60 CIIIlIIflgns.ival. (I fllso I'Cszii/lO'1l 1'r1IlCOSall. szeptemberben. haszrnilni kell kulsoleg az izomf. legfeljebb feLii/rlif 30 em-to 5 Ilgfi'lbl!llesz 1 kg szrira z Am. eldgne».inban levG saves a pemerehiben leva kesenianyag etvagyat csinal. ezerr azt nern is ajanlorn. SztlrleveLei leisebbel«. Ker hetig rna radjon a fiivon a szesz. A mi bronch irisre. Ervagytalansag ellen is javasoltuk regen a pemerefuver.3-1% tnnrrubii n leesertlauyagot.05% illao/ajat. kiilso beelorzsolesr leher beldle kesz iteni. Ki ne ismerue a pernerefii cukorkar. mindeniitt tOlllegesell elofordllto. Majdnem lefrni a pdsztorraska-tinkuirat.vagy Idteves novellY. zs irt.ira teve kenjek be vele a faj6 izmoknr. llgy. Aranyerre vegye en A legvegere hagyram.) (MARRlBUM Az elviragzorr Kulon noveny g). a vil'rigzo brtjtrise legkeslibb jllllillS. Az fgy elkesziterr fllre onrsenek gabonapalinkar (Royal vodka) alllfg reljesen el nern lepi. c/le/Ii IIOVell).' szdros. csiioes. rliozmin jlavoliglikozicldt.feMl'ell gyapja. uiaszt. am it most lljb61 gyartanl kezdrek. majd /lisobb a /lil'Agzrisbrlll lillO. es regyek az iivegbe osszevagva. A roleveleker felterlenul szedjek lc. A kohogesen kiviil epe. .ig. es amikor sziikseges.iban benne van a pernerehi . Ma urdr Inssnn vedelli IlCI!. gYlljrheto. Tehrit az ezerjohl helyccr hasznaljak a pernerefuver. 0. csak kis reszbcn a keserilsege okan. IJOSSZliluis/ti'Jdzstlsak. Jobb az erelmeszesedest megeldzni. A terutese kicsiuy. fajelalomnal eredrnenyesen hasznalharo. /(b. ezert a Parkinson-korban szenvedok iharjak a reajar. de naponra ketszer-harornszor alaposan razdk fel. hasogatottak. ternreszrIgeu hese- fJel-/Jis. kivrinsagra a Fekete vag)' boleros pernetefu is A flereszteSlliragllall (Cl'llc{ferae) csnlddpib« tartozo. Tdleuelei rozsabflll naue]«. de inkabb a tinkniraja kivalo az izmok I11Ukodesenek javirasrira. elrfgazo. 1 resz borsrnentar es egy fet resz feher pemerefiir. ha naponta 1-2 cseszevel megisznak belole. A pdszrorraska teaja. Kohoges ellen hasznaltuk. lIegyolclahi. gYfllUtlt. Leuelei lecrcszrbe» dtellenesen rilLlIak uyelesele. a rinkrurar pedig kLilsoleg alkalmazharj. 7% cse)'(/llyagot. Magaban nem is igen rudjak meginni.25% hristrilyos /lescl'Il flllyagot. Gy6gycukorldk es likorok kesziresenelszinten kid. Sedra 20-50 CIIl magas. o~yall I~eues uau beld!«. egy.ijasra. VirAgzris elOu g)'l1jtjiil"1 zselige leueles bajrnsolmt.\ltalam ismcrr kohoges elleni re. Tegyck ra az uveg terejer. irAgai a szrirfelso reV sze" dlo'rvo/ibell A/11M!? fehi!re/(. A drog 1% leolint.

es ott most is hasznalharo.) Az altaL1nosan lebec hasznalni.\ In i e red me nyesen.es h61yagbantalmakra isszak. leva rejjel kell leonteni a 2. A mdsodile nydrou szdrba sz6k/mlo virdg/westinyoll megjele1mek az ernyot alleoto stirga virdgoll. rninrha teat foznenek. de az 1. de csak rovid ideig.) A (eajat vese. llyalf?at. ize. Ugyanugy. glilwzidat tnrtalina z. lIyomoHan illoolajat. ha csak minden Iogyaszrjak. isrnerr fliszernovenyr gy6gynovenykemis de csak nagyotl ovarosau. Leueleert. egisz lIydroll tit lJiragoz 11 alt. men elvetelhernek. Viragai aprol«. Porcsinfu (POLYGONUM AVICULARE L. Belburut es tell csaltidjdha (U1IlbellijemeIApiateae) tartozile.ig nern sz abad inni. I'iprtft- magab61. Nyolc-riz perces aEas utan kell lesz ii rni. uiaset.A Iwm'ifiifelik LJdjaba tartozo.5% cseranyagot.de nagyol1 )6 a kokcpz odes ellen -. [orrrisban A drog 1. 3. (Polygouncene) csnutnle uietiteu ternid. Ez maximum ke( heter jelenr. Errol a novenyis irok robber. merr a nagymama meg ~illatgy6gy'lsl. csak akkor. 1-2 em bosszuale. a deleuropai mediterrdu nfgioball dshouos. szeldeltele. leuerceti ns. antra /(ino usznrmaseleo». ngyallrt/?kol'a leuele isJogyrtszthato. 0. Meg jobb. men veseverzesr okozhat. hogy a benne leva kovasavat Petrezselyem (Petroselinuin crispum) Az emyosok. is lIIagjaert termesztile a /wllyha/ul'tekben. gyallttit. eLillkzoldek. A kovasavat a vese nchezen dolgozza fel .2% uizben uetn oldod» leouasnuat. ezert tCd sold.24% uizbeu oldodo leouasauat. Szdrili szitteriilo/?. 20-40 egyives lliivellY. GJIIVtiS i id eje: j tl /1 ius=auousztn es ha az egyebkent ugyanerre a celra szolgalo vizelethaj tok nern hozuak eredrnenyr.a zeller es pasztiwil? keuerelee. Utana ker herig idor kell kidolgozza hagyni a vesenek. izeltei: Leuelei Lindzsds alaletutl«. ha nem tejben kesztrik d. Ilyen esetekbeu is csa k a vi zeler meginduHsaig. Napi egy reggel elJogyasztott csesl. 172 173 .atban is hasz nriltu. ezt is csak azerr. em 110HZ/fall. zsirt. A nO/lellY [eueles hajttisait gY1Utjiik Besenradrisi ardny 3:1. gyiikerffrt masnap legcsahul"ut ellen is leher h asz n . Cs uitamint.eIH~I robber ne igyanak belole. Terhes naknek TILOS rolnern a fOgyaszulsa. Petrezselyem (PETROSELINUM CRISPUS NYM. Leuelei a szdr vigen csoleorbnn he/yezkedllek el.2% vizben nern oldodo kovasavrarralma elvesz .5 dl-es edenybe tett pupozorr reaskanal porcsinfiiver. culerot.

eue/ii lIoueuy. /usen'iaIlYfigot. Llgymond erosebb harasr leher vele elerni. Ez a noveny is jo a majra. es a rnai gyogyszeripar is egyre jobban hasznaija a gyogynovenyeker. A drag lanuarint. fejHjast okoz . 174 175 . fiileg biiJd?O'sokben termo. A 110'vellY fO'ld fe/etti riszh I'irtfgztfskar g)llljtjiik. vekol/Y.' 5:1. csel'all.)lagot is ba/mfrilllllii/ii flllYflgOt tnrmlmaz.es csak 111<\5 noveunyel keverve szabad haszn.kiprobalva azr a mennyiseger. es a rulajdonsagar is ki rudjuk hasznalni. nern csak a beloluk k ivont d rogokat. vertiszrit. mosr lcirrarn.is eseteben gyermekLlncfugyokerb61 kesz iriink teat . Ha peld. hogy csak ovatesail . ami meg nem okoz fejt~\jasr. Ilyen esetekben ana ranicorr nagYlllama. Ezr kiegeszui a masik noveny.amivel meg novel hero a novenyek gyogyiroereje. de mar liasz. A kumarinja . A koztlpso esfelso' leuelele IIflgyobba/l.) Teaj~r vese-.iu l eg)' Fertoz6 m<ijgyullad. lrilltlzsdsak. csrneg hozzaadodik egy rnasi k elcnyos culajdonsag .ls . fertotlenfres. Hog). is alkalmazni. is moudtuk regen? Fiiben-faban van az orvossag. es kell Csak 0lY3n novenyeker szabad osszekeverrii.pl. Arnir mas novenyeknel is alkalrnazharo. maj-.ndl . Gyoktol'zse /UlsZQ. Leuelei 6-9-eseueL ol'vokbel1 dlil/a/l.an f6zni kell-.\sban levo vlzbe tegyiink egycsipernyi bakreriumolo szagos miiger. h a sokat haszna lunk bel6le.ilni. Ez igaz is. a tllzrolleveu. febel' szfll1'iell. hakreriurnolcs. Virtfgai a szdr tetejeu dllnn]«. Ez IItobbiht from le. Gylfjtisi ideje: majlls-jill/ills. arnelyeknek a ktvant szerv mLikodeset elosegito. A bllzbfrJlik (Rllbiacefle) esalddjtfba tnrrozo.Szagos miige (ASPERULA ODORAT A L. fol'r. hasonlo rulajdonsagai benne vannak.. 4-6 em lrosszsutk. epeberegsegek ellen vert iszt itonak es izzasztonak h asznri ljrik.ez azlllarosfro anyaga -. Besznradasi {/IAl1_)!.

jlavollt. Beszara d.) A levelekbol keszult tea nagyon j6izu. A lloviny kifejlett leoeleit gylijtjiik. vertisztuo.Joly6partoll. 10% cseranyngot. valamelyik f6etkezes man. A szederlevel meg a cukorbetegek reszere is ajanlor r napi egy cseszevel.napi egy csesze . Szeder HAMVAS SZEDER (RUBUS CAESJUS L. vagy m. alma-. iveliJ lIoviTJ)'.ilualevellel 1-1 aranyban verr iszruasra. hogy hLlgysavat is old. il1eLll nor/illY. ugyanis inuzirrartalrnansil fogva lassirja a szenhidrar felszfvoddsar. Bel hurur ellen napi egy cscszcvcl kell a reggeli elott elfogyasztanl. Heseiiradasi artfll)' 4:1. ligetellbw. jilJom gyiimoLcsli. virdga mil/dell reszeben tiislees. Gylijtisi idejetjnnius=jdlius. A drog ltv. Izzaszt. szuros 1I0I1ell)'.) TdjAr hasrnenes ellen . akik nem tudjak azt in ni.vizelethajroul . A termese ha1JlvtlSkik A [eveleleet kell gylijteni.isi m'allY 3-4:1. is ezt tartottn a szedeJjiLefe kozitl a legjovbllale.es izzaszrasra hasznaljak. Kfnai tea porlasara olyan felnotteknel es gyerekeknel. A rozsajifU/~ (Rosaceae) c.igyban fekve. A malnanal mar lelruun .etilidentejsnoat tartalmrtz: 176 177 . keyes inozitot. add rereleen. el'dl!kbelJ. 37 mg Cs uitamint.Szam6ca ERDEI SZAM6cA (FRAGARIA VESCA L. irtdsos heLye/ull.is bOJ'os~ytfllk(js{wat.reggel egy csesze . oxnl.wltfdjdva tartoe«.is celjab61 lorron kelt in ni. ezerr az ott Ielrtak szerinr magaban. Leuelei. A lIllgymallla gyalogszedemek bluta. koszvcny ellen is lehet fogyaszrani. orcszrea-potlc. lcherolcg . Legellf/coll t07l1egesel/ ternui. naponta tobbszijr.szo szdl'lt. A rozsa/iWe (Rosaceae) csalticijtfva tartozo. szdntofoldehen illJ lai. szdra.

BeszrfJ'adrisi m'any 3:1. Ez urobbi ker rulajdonsaga nem [lll jelentds. rf/"J(//~. ilyenkor a napi egy csesze reggeli elorr elfogyaszrva clegendo. es az ilyen langyos re.inak gyengen izz. es ekkor [eszfi rni. de ugyanolyan jorzl!. a virago/writ eLrigaz6 btl I'llas uoros. erdei Ezr a novenyr mi ki:ihi:igescsi llapironak hasznaljuk. tojrfsdadole. 30-40 cm-es virrfgz6 leueles IlITjtrist gy/ljtjii/l. Leoelei leeresztben.ale egy csesze rear. es csak azuran le- Fiiszerkenr majorannat is baszn~~lharjak minden haszu. A feLso kb. Ennek a re. szembeu egynuissal leva vfzzcl leonrorr 15 percig redo szurokfiiver legalribb alarr kell tarta ni. hogy gyulladasra nern szabad rnelegen inni. resiren i leher vele a kakukkfuver. Az fze nem egcszen A ki:ihi:igescsillapfro hatasan rid hangszalaggyullacl:is eseteben is hasznal haro.aszto har.ilnak. Szri ra egye ue s.) Az ajakosvirtiglla/< (Labiatae) csa/Adjrfba tartazo. Ilapos. FlIszer!uf//f is bnsen d]: 1Mt6. A drog 0. tehat a 2. 3-5 CIII bOsszllllyeh'lel<. de az oreganot olyan etel nel. gymarit tarralutae. helyeraz.ival jo melyen harra hajolvn gargarizalni kell. izjaviras vrfgrfso/lba/l tenl/o. ahol is jol helyerresfti. illntos nii1!h1)l.wyagot.Erv'igyjavfr'isra is hasznalharo. Gylljtesi ideje jlfLiIlS-1111gllsZtIlS.isa is vall. 8% vasziiLd f csersauat. de az idegnyugraro es az izz asztorcaiu knak 15% sz. Virrigzlltfl SOllrigll. kesen'/.izn i kell arm. ji'illes.Szurokfii VAD MA)ORANNA (ORIGANUM VULGARE L.1-0. pirosns szfm'i bog.5 dl forrasban nye1ni. Meg I reriskanal dljabol 10- 10-15 percig hti ln i kell hagyni. to 178 179 . rivetli. cserjes helyelee».urokfii mindig resze leher.4%-10% timolrartalnui illoala ja t. 40-60 em lIIagas. Vigy. Iclegllyugratasra az esti lefekves elort egy fel oraval igyallak meg bel.

as: a/solwak Vl1l1.neut gYOgYlldvillY. A bl!J'Omji/e IWgyOIt seereti]«. Gylijtisi ideje: 1JIrljlls-)lllilts. 1I_)liI'kosabb .lIagy luiteves nOIJe. ha a szello megftij [a -. vag)' akinek erzekeny a rorka. Nyari idoszakban. A 1I0viny ep leueleit gylijtjiik I?~fejlett dllapatllkball. felterleniil igyon ryukbu rreat.lze/J!bel! rilbut!l. esetlegfdemelkedo. Tdleuelci a viJ'ogzds Ittdll I/ollek csale. ha nem jobb. tojflsdfld alaklll1k Vh-dgaill fehil'cl{.) Teaja a leghar::isosabb legzoszervi Az erdesleuel/iele (Bol'flgillaeefle) csnlddjnb« tnrtozo. Gy6gyhadsa ugyanolyan. 6-10% vflSziildfto CSCrSI1Vflt. erdoll Is IIgarall elo egy. szlf/obell. es a ben ne leva C-vitamin Iorrazas ki:izben nem bomlik le. meg a INfkollY gyo/urirM. de mindig erkezes elotr igyanak meg megberegedesek cllcni szer. aprok. egy csesze rear. A sima tnpint. Akik sokat bcszelnck. tojrisdad alak'lab. eidgazo. Ak inek sok a koleszreri nje es a rriglicerdije. bossZ/l lIyet/fek 10-15 em Ilflgyak. gYt7kl'flll pettyesete.fdlde/eell. hogy herenkeuc egy-ke: cscszet igyanak meg belole. bevero. hiszen az epevaladek egyfajta z sir.h gyermeklancfulevelet is tesznek. hanem hasz ruilja a friss novcnyr salatanak. meg ha az egy rnegfaz<ls utan kovetkezik is be. 1-3 CIIl hossztcale. tauasztol oszig uylluni: GJII'ijtjiil? flllovelly/o1djeletti )·eszh uiragzdslwr. majustol ju lius vegeig. 'Iyukhur (STELLARlA MEDIA VILL.yopbyllfu·eae) csaiddjtiba tartozd.fele dsvdnyi flItyagol?flt is szapouint tartalrnaz. rozsdban dLtllak.I)'.) Teajat a veserniikodes zavarainsil fogY<lsSZlI naponra k reggel egy cseszevel.. aki teheti. ar tol is beteg. 180 181 .ahogy regen rnoridtuk. Beszdrrtd d si artfuy 7:1. Szdr« 15-30 em bassz/{ ltigy. nagyoll j6 har. [elretlenii] cegyenek cl"ldOfClvet. ne teat fazzon a ryu khuroo]. 1315% Iliilon.ijra es epere is. Beszdra ddsi mAIl)1 5:1. Epemtikodeslik serkenresere a nap barrnely szakaban.novelly.isr gyakorolnak az egeszseges m. mint a szaruorr novenye. « A szegfi'ljilib (Ca/. Telen a ho alatr is megralalbat6. Gylijtisi ideje: )llIl ill s-flugIl5ZtllS. aJ'llyfls eJ'c/ollben iio. Leuelei leeresztbeu egymrlssal. Minden kohoges elleni teaba.dOftitdr. koleszrerin. ezert is ajanlja minden szakkouyv az eperruikodes serkcnrescrc. hogy nagyon j6 zsirold6. lIydl/lrlf. A dohanyosoknak. elJeL. Az sern elbanyagolhat6 szempom.Tiid8fli (PULMONARIA OFFICINALlS L. A d)'og 1% uizbeu oldod». a felslfk/Jel? nines uyele. I:-Iaa sal.fe/ute. inuen uau a neue is. a lJigli/djll begyesek Felszt11111(01/ sotetzolde/l.ls javaslom.ira kenr hasznalt friss tyukhurhoz meg egy p. A ryukburt kdoldo hatasa miatt is fogyasztharjuk reakent is es zoldsahirakent is. hamar begyullad es kohog . megelozcskenr szlncen igyon heti rendszeresseggel tl'i.isti sef:)llIIes tiid0j11 . GyOldJ'zefe. is 3% uizbell trent oModo leouasauat.

osszesodorjuk sz ivark. gill/lOZ). Az urifdlevelet osszev. Verzo aranyerre is nyugodran ra leher tenn i. ha keznel voir az lltifii. Ez gy6gyir meg minker is. hogy a novenybol kijojjon a gyogyiro harris.Utifli (PLANTAGO LANCEOLATA L. megtorruk. cs az ekcernas helyekre dorzsoljuk a lever. Az {Itifil a sebgyogyfro harasa rnellert az ekcenuira is j6. Nagyon sokac haszruiltuk gyerekkorornban. a t/tifi~feWl csnltfdjdba tnrtozd. Leoelei torozsdbrrll rfllllrrk.ivet megmossuk. men a gyerekek szfvesebben fogyaszrorrak. sebgy6gyir6 harasa az aukubin enzimarlkus bomlasrermekenek rulajdonirharo. Egy nagy urifuver megrnosunk. Beszdraddsi ({JAllY: 6:1. 18% protei1lrTllyagot. a kormunkkel megcsipkedjuk egy par helyen.5~1 cm-es darabokra. ugyanaunyi cukor szukseges hozza. egyujjnyi {Itifli a befottesiiveg aljara. ker herig a napon. Nem talalkoztarn egy konyvben sem azzal. ami kb. Ejszald ra a viszketo ujja k koze resszuk. III i III a teat. Ebb61 a novenybcl keszul az egyik legjobb kohoges elleni tea. es a kesobbiekben a rapaszralarai III alapjan beigazolodorr a nagymarna igazsaga. Sok minden van.. am it a nagyanyamr61 ra nu ltam .'lIkt6z. A frissen szederr llrifi. Gyo/uorzseblff sok lIlefW?gyoker ered. 2-3 het alatr elrnulaszrja a bdrberegseger. GJdljttfsi ideje: lIlrfjlls-jl. Nyalkaoldas es kohogescsi 11apfds. Az llMil be akarja gy6gyicani a rajra kelerkezett sebec. es kezdi kivalaszrani az aukubinc (glikozid). IdllriZSf/ rr{rr/olnk. es rarettuk a sebre. Leszd rjii k. A drog lIytfllltit. tip Ieueleit gyrZjtjiik.11 is j6 ferrorlenlrd (a kutysie jobb) -. III i nd olyan rulajdonsagok.. Ker-hirom her a larr az aranyer visszahuzod ik.scslpes! is ezzel gy6gyitottuk. a ruikor j6. III i nt a fll. es az igy kaport szlrupbol naponra 3-szor egy rcaskaruil nyit fogyasztllnk el. a level haroldalan levo vasrag erezerer koromruel Illegnyomkodjuk./ills. Ah. A /liillell)' kifejlett.ina k.i rr iivegben i lyen rercgescn alljon a fll es a cukor kb.tij/. A cukor kioldja a hat6anyagokat a levelekbol . hogy az lttifu (a nagy) az aranyerer is gy6gyieja. j. citl'OIIISl1lint. 1-2% zsirt tartalmnz. olyan vas tag legyen. es azok leljon nek a szirup rerejere.igjuk O. Megkopkodruk ~ az embed n). A z (Plnuragi unceae) 182 183 . ra egy rereg cukor. ezcrr e dim elengedhetetlen a hasznalara.) Az Lltifii bakreriu molo. Ullrlzsfls .is emulzinenzirneleet. sole belyen e/ofordllto illcta "ihlen)'.in)' kil6 Lltifiilevei. liegel/ I/O a tOlllottfrizerllirdgznta. arnik a kohogesnel nelkulozhererlcnne resz ik. es ejszakara az aranyerre tesszuk. A rnezon dolgoz6 embert mindig erte valarn i ba leser. 3-7 em lsosszual«. A szu nyoges daraz. pinuteo» triszncbaridot (gnlnlttoz. A lez. 6% cscJ'{{lIyngot. Cs uitnntint. arnikor ki:ihi:igiink. Regebbeu szirupor is keszicetrunk beldle. inuerrdz. bakteriulllol6 kepesseg. A tokoestfll). de az alra larn isrnerr konyvekbol hianyzi k. aukubiu (rinnntin) glileoziddt.

rendszeresen fogyaszra n i llapOIl ta egy csesz evel .lk. A trftoga/oll (Scroplm/al'iaceae) csalrfe/jrfba tartozo. Leuelei dtellenesel«. OSZTORUS VERONIKA CHAMAEDRYS) (VERONICA OHICINALIS. 2-3 em hoss ztial«. mig a koleszrerin a kivanaros szintre Ie nern csokken. rfgai es vil'rfgfiil'tjei Jelemel/ledi!k. b6napokig kell Ha ezekre a beregsegekre isszuk. Ilel/geres. culerot. asztrnara. A magas koleszterinszim csokkenresere is napi egy cseszevel kell bel61e reggeJ ehgyornorra inni. Ursina szinten tarrasra es megelozesre elegend6 heri egy cseszevel. A tirog seaponint. 184 185 . ellipti/msa/l vrlg)' tojdstiae/ok. Gyiikerzete kllsz6. VERONICA Felhasznalasi rerulere igen valrozaros. au/mbingLikozidrft.Veronika ORVOSI VERONIKA. Gyrijte5i ideje IlJfljll5-jrIliTt5. gyalltf(CSerauyago». Egyforrnau j6 legz6szervi betegsegekre. mi nr peldaul kohogesre. [iives belyeken eli! bell} lliivellY. sedr« 20-30 em hosszn. keser//allyagot. erddirtnsokbnn. soJdig. Harekony ag)'i ert isztlt«. Virrfgzata lnea fiirt. glllllit. szfvasztrna ellen is haszn~4Ij. valarninr ertisztinisr» es a verzsirszinr csokkenresere. szerues saualeat tartalmne. de csak addig.

! At. 3-8% leateIeincsersauat. Fngyirze/mIY. uyeiesele. Egesz evben cs arallyeret is te Idtsze/" is lebet vAglli o/let.ilyate« osszehuzo hatasu. lIIefy utobbi f1 rbc-bacilusolem bnt. Virdgrli a szd. 1I/11f1 fel1b. 186 187 . A z. A Il~fejlett Ip leueleket gylijtjiilt. olenndolsauat. 100 IIrfgdsi ideje: virdgzds elder krftszer egy evbc/J. oxitriterpeIlSf1Vat. ez a eV(!/J- hogy osidak szedem "sz:ijvizem".saval/pi glilwzir.je/so reszell nyllna]«. az elsa esetben este egy cseszevel. g)If111 ttitjllmri rsnua t. szamomra azt bizonyit]a. lfigy /Jnjtrlsfli llil'rlgzris/(OI' 20-30 em !JOl'SZI/fl/?. Gyullad. lehec vele bo- bel hurur Illegszlinteresere. Ez. tartalm ae. A dl'og 1-3% jU60/f1jf1t. Az rtjn/(osvirrig/in/( (Lnbintf/e) cSfdrirljrfvn tartozd.szfll1'fek. .) Teajar ejszakai es legyengfra izzadas ellen is hasznaljak.isos gyulladr ora hasznaljuk. Egy csesze alan . uiaszt. osztrogell /lf1ttiSII auyagot. Gyakrau hasznaljak a hugyurak ferr6rlen iresere. Liudzsdsnl«. 8-. /dorogh/savnt.14% borneoit. Va lahol olvasram. /?rlvesrl!Jf1t.s. mel)' szerinr rnierr is halna meg. Ajii'ltf1l.minden eserben 2. es ecerben en erre a cel ra a viragjar azrarom 3-4 napig. 15% enknIi 1If1 It stb. Jlz iUDo/aj tnrtnlmaz 30-50% liptolt. Bcsedraddsi mAlly 4:1. Del-EIII"Oprfbf/ll dshouos. 60-100 cut 1IIagf1s. akinek zsalya terern a kertjeben. hog). a masodlk eserben reggel es este is egy-egy cseszevel. le. /~esen'/nll. tujour. es a resrunk reszcrc ttrzolnsnuat. hogy a reaba rnartu nk egy gezt. Ferrorleulresre az egeszseges cmbereknek is ajanlorn. sziil'kes szbd/ek. tesrrcszeker cesszuk.5 ell fornisban leva vlzzel leonrotr egy pupozort reaskanal fiiver errek.lmleros jt!lcseJje.fitolldddt. t. lIr1hl1ll( termesztett.)lf1got. van egy rogarni llgy.mint tudjak . lIIo~ybosa}/ szdrdsei: A leuelek egynuissa] szembeu dti/lfl/<.Zsalya ORVOSI VAGY KERTI ZSALYA (SALVrA OFFICINALIS L.. tclen tnkarni kell. ibo(yris/~elee]«. latin mondas. II ileoti IISf1Vn 11 ileotinsaurun idot.

llius-augllsztltS. (sporns) /lOVeIlY. eleuizctonint.Zsur16 (EQUISETUM ARVENSE L. szerues (akouit-. amibol a tea keszulr. riro!?partolwlI. IMpas 110vellyek /dizott ternui. llgy. Ker-harorn her alart a ciszta Kb.l. A zSllr16fite/~ (Equisetaeeae) csaltfr(jriba lethajnis. hogy a benne leve kovasavar a vese csak hosszan dolgozza tnrtozo. egyelles. 4 i<gfriss zsurtobol les» 1 Ilg szdraz.l csak egycb gy6gyniiveny ada- es esce kicsir melegltsek felszivodi k. alina-. 20-50 em. Sztvnyugrarokenr is lehet hasznalni. A reggel keszulr tea zsurlofuver esdg a hfiroben caroljak. A dl·og8-10% leounsnuat. a mezei esurlo el'des. gyallttit. 188 189 L .i n ttj ra lehet in ni. Bietosau meg lelret kiilollboztetlli a tapbltastlr6/. regrek a ciszr. mere ha tovabb fogyasztjak. zslrt.ijb. nyirkos reteleeu. azaz kernapon kent 1-2 csesze tea elfogyaszrisar. lyarnatos .napi 1-2 cscszc tea . ekuizetrin j!mJollglihozidrit tartnlnmz. es akkor abba kell hagyni. fel. Epe. hogy az egesz keverek legfeljebb 20-25%-a legyen zsurlo. 3-5 1Il11l vmtag. A meddlf hnjtdsoleat gylljtjiik. veres lesz a viz elet uk. Ugy:mennyi ide ur. Gylljttfsi ideje jl'. selymes tflpiwtlSlt. eloszlatnl. Ezt is leher 6 hetig Igy inni. elagazi!?' felutes szint]. szaponiut. A szervezetben levo meszlerakodas ellen is haszndlharjak. tuert az mergezd. de itt is figyelernbe kell venui a vesere hae6 tulajdonsagat. De jobbnak tartom a minden masnapi hasznalatar.hasznalara eseten 6 hernel tovabb nem javaslorn a hasznalarat. de itt is Ie kell irnorn. erdes tapi/uris/I. ezcrc fo- lekakeut javaslom haszruiln]. ezert h!1Ijrillllfllll1f1lllosollak is. A Ids vesekoveket es vesehornokot is erdemes vele oldani.es m.i!Halmakn. A inocsdr! zsurl« sima. New sznbad iisszeteueseteui a tnocsnri zsurloun].rzse a talajball me/yell Mil.is vesere ejszakara dunszrkoresben.) Fe hatasrerulere a vesecisztitas es ezen kereszr iil a vizefel. Mar (ream. Gyo!?tc. A 111eddlfhajtdso/? sedra kb. oxdl-) savakat. viragot uent temll. Reurua es csuz esereu is ezt a modszerr kell alkalmazni. ileserf[a 1l)lagot. A vcsen leve ciszranal a zsurlotea fogyaszrasaval egyurr azt a zsurlor.

is.1 181 Urifii I 182 Veronika / 184 ZsM)'a I 185 Zsurlo 1186 191 . macskall1cnta I 161 Meccng / 162 NyirEll163 Orlxlncft'i / 164 Okorfarkk6r6 I 166 Pa!.in I 111 Izs6p / 137 Kakllkkfll / 138 Kamilla I 140 Kankalin / 143 Kadngk6r6 I 144 K. m.incalmak 1 57 Ugzoszervi megbercgcdcsek 1 60 PajzSl11irigy-rendellcllCSSegek / 63 Vese.es h61yagberegsegek I 64 Fcjezer naknek / 65 Fejeze./ 155 Marrilapu I 156 Malna /158 Menta.ir I 24 Melyik betegsegre rnelyik gyogynovcnyr? / 29 Allcrgia 1 30 Aranyer (szckrckcdes) 1 31 B6rbetegsegck I 33 Cllkorbetegseg 134 Emesztesi problcmak (rn. borsmcnta / 158 Menta. reflux I 40 Epeh61yag.in / 93 Cseresznye.i I 153 Macskagyokb. pufEldas.is I 46 Ingadozo vcrnyomas I 51 ldegrendszeri betegsegek I 53 Imll1unrendszeri bcrcgscgek I 55 (z(ileri b. Icrfiaknak / 67 Sabadro rearendS'1cr I 68 Tinknirn kcszircse 1 71 Lcgkedvesebb gy6gYllOYCnyeim 1 73 Aldcfa I 74 Aprobojeorjan I 77 Aranyvessz6fii I 80 Bod:. gyomorfckely. epevezcrck I 41 ivLijgYll11ad. reflux) /38 Bethurut (hasmenes) / 39 Gyomorsavt "II rc n gcs. jOiZll gy6gynovcnyek I 23 Egeszscgmeg6rz6 napr.-:a I 83 Soroka 1 85 CickaF. meggy / 97 Csipker6zsa / 100 DiMa / 102 Ezerj6fCi I 105 Farkasalma / 108 Fecskefil / 109 190 fagyongy / 112 iirorn 1 1I5 Honya 1 116 nadalyr6 I 118 Feker« ribizli I 121 Fuz ikc I 122 Galagonya I 123 Galaj / 125 G61yaotrfCi / 127 Gyerll1eklancfLi / 128 GYlljtov~inyf{i I 131 Harsfavidg / 133 Ibolya I 134 19lic I 136 Feher Feher Feher Fekete Fekete arvacsal. fodormenta I 160 Menra.es gyomorbetegscgck.ilmos 1 146 Kaposzra / 147 Kigy6szisz I 148 Korollwirag / 150 Lcvendul.ijnagyobbocLis I 42 Errcndszeri cs szivberegsegek I 44 lvIagas vernyom.ij-. cpe.1scf{i I 167 Papsajr I 168 Pasztomlska / 169 Pemetefll / 171 Petrezselyem I 172 Porcsinfii / 173 Szagos ll1iige / 174 Szamoca I 176 Szedcr / 177 Szurokfii I 178 T(id6fli / 180 Tytikht'u.Tartalom El6szo I 4 A gy6gynovcnyck tortencte I 6 A magyar gy6gyflives gy6gyids /8 A javasasszony unokajn / 10 A fiivesember L1nya / 12 Gyogyszer vag}' gyogynoveny? / 15 Gy6gynovenyismeret / 16 Mir mivel keverheriink ossz e? 1 18 A gy6gytcakeszites ~\lralanos szalxilyai I 20 Fontos rudnivalok / 21 Od it6italkent haszn~llhar6.uk I 86 Cirromfil I 90 Csal.