A bükki füvesember gyógynövényei

"

\

~I

A Mllg)"ll" Tudouuinyos A/wdeJilill Nipl'l1jzi Kutrltoil/tezete arcb!vlIJllrlbl7l1 lerezi]: egy bibliogrrijiai iJssz~fogil7l6 a uep! gyogYflSZfltll1! lenpcsolatos /wtnfriSo/t IrllllOgl7trlStiIJoz. Itt o~Yrlll ueues szerz/J/? III/Ive; nrellct t, utint VI7j1wi llIll, GUb Audor lIllgy GI}/lll1ellS Tanuis, A seerepel Szabo Gyorgy [auasnsszony ww/uija ell/u'1 III//It/uijn is. [eleu /(otet tlz emlitctt /?OIIYIIjolytfltrls(f.

Eloszo
Edesaparn [avasasszony unokaja c1l11l1 konyvenek nagy sikere keszrererr benniinket a rra, hogy folyrassuk a Illegkezderr vallalkozasr. Ez <1Z ujabb konyv, melynek egyes rcszei az elsd kotetben is megral.il hatok (LIg)' erezruk. fonrossaguk miner nem hagyharok ki a masod ik koterbcl sern), osszdoglalja az ;11ta11l11kismert gyogynovenyeker, hasznalarukar, neh,ln), olyan terrneszetes gyogymodot, mel), lassan a feledes honuilyaba vesz. Eppen a fenr eml irecr konyv sikere mutatja, hogy az ernberekben olrhararlau kiv,lncsisag el az 6ket korulvev6 rermeszerer megismerni, ajandekair sajar hasznukra ford Irani. Ez a kivancsisag keszrerre az eruberr osiddkrol rudsisr, melyer az emberiseg hosszu fejlodesrortenere a Ian felhalmozorr. Mar al ig vanriak koztluik olyanok, a k i k meg emlekeznek a sz iilei k, nagyszuleik bolcsessegere, arra, ahogyan minden csaladban rudrak valam i pruktikar a I<h csi l lapir.is.i ra, a kohogesre, a gyomorronr;isra. Ma konnyebben bckapunk eg)' gyogyszerr akkor is, ha nem vagyunk kornolyan beregek, OlY3nnyavalyak iirik Iel a FejLiket, melyeker nem ismerr kor.ibban az ernberiseg. A Fel vi L"ig allergias valamire. Mar nem ismerjuk a kerrekben, erdokbeu d6 novenyeket, nern rudjuk a fak neveir, nern jarunk k irandul ni, gombar szedni, sornor es csipker siri az orvosi kezelesr, es sernrnilyen korulrnenyek kozotr nem valthatja ki aZL Ne k iserlerezzenek on magukon, ha a hazi kezeles nem jar eredmennyel, forduljanak orvoshozl Haszualjak okosan ezr a konyver. Ha nem teszi k ;it

eletuk mindennapi gyakorladba az itt olvasotrakat, hiaba adrak ki 1"<1 penzr, foloslegesen rol.tottek idejuket az ela olvasasaval. Mi csak abban segfthetii n k, hogy meglllutasS1I k a hclycs urar. Ne feledjek a mond.isr: a lovar el leher vcz etni a fornishoz. de nem lehet arra kenyszerfren i, hogy igyon bel6le. Onok itt allnak a fords elorr, kosroljak meg
a vizer, higgyek cl, hasznukra valik majd.

fogva a rra , hogy kiprobiilja a kornyezereben fellelheco novenyeket, bogyokar, melyik valo rapLilkoZ<lsra, rnelyik gyogyfr, rnelyi kart. A mai vil.igban, amikor az ember nagymertekben 1"1ordult a rermeszertol, epp ideje, hogy meg az utolso [ pillanarban megragadjuk au a keziinkb6l lassan kicSL1SZO

gytijreni. Nines mit megranirsunk a gyerekeinknek. Ez a konyv azoknak szol, aki k szeretnek tljra megtanulni, hogyan leher aprobb es nagyobb bajokar egyszerti, luiz! modszerekkel orvosolui, hogyan lehet komoly beregsegeket megelozn i, egeszsegiln ket megorizn i, eleni nket ll1eghosszabbft<1ni. Mindenkit szerernek azonban figyelmezterni, hogy a gyogynovenyek

(
Lopes-Szabd Zsnzsn

hasznalara

nern helyetre-

5

A gy6gynovenyek tortenete
•• I
rorrenere egyielos az emberisez 0 terrenerevel. Osidok ora el bennunk a vagy, hogy rneghodfrsuk a rerrneszerer, megismerjiik a benniLnker kdrulvevd viiagor, Hasan.ilni akarruk a Likar, novenyeker, a tiizet, az a llnrok borer es hLtS;l.t. Kivancsian kemleltiik az eget, a viharr, a napor, a csillagokat. Kosrolgattuk a novenyeker. Rrijortimk, hogy vannak kozruk jofz(iek, keseriiek es edesek. Voir, aki meggyogYlIlr az egyikrol, egy mas megberegedert egy masikrol. Volt bogyo, mel), halalos mereg volt, valaki az elereve] fizererr a tudasert. Evezreelek alarr megranulruk a magunk keserves k.ir.in, hogy nell) minden ehero, es hogy III i az, ami gyogyir. Ez a rudas reszben osztonos volt, hiszen ::IZ alJawk is gyakran oszronosen rudjak, m i jo nekik. Del-Afrikaban az elefanrok egy orr rerrnd aloe leveler eszik az erneszres A gyogynovenyek _ keskeny leveler dgjak ugyancbbol a celbo], A csimpauzok a vadnapraforgo leveler nyelik Ie rag~~s nelk iil, hogy megszabadu ljanak rnegkonnyireser«. A kutyak a rarackbuza a belfergeikrol. Az oszron melle azr.in rarsulr a kollekriv emlekezec, a capasztalar, Az idoszanurasunk elorr 5400 evvel elt jegkorszaki ember rnaradvanyair Iedezrek fel

A gyogYlliivellyes gyogyftJs liZ OSROI'VI1JI es 11 Rdzeplwrbl1ll. Hires Itdzrfplwri gyogyftok.

elr,o ina az else gyogynoven),es
XVII. szazadig referenciamunkanak

koriyvet

,

ami egeszen a

1991-ben a riroli Alpokban

utjara? Feher ny,irHn csil laplro, gorcsoldo hatasu

- mit is virr magaval urolso tertuo likacsos gombar, ami verzesnoveny,

szarnirotr.

Rorna i orvos volt Galenu5, aki igell alapos isrneroje voir
a g),agynovenyekllelc Azr tau irorra, hog), rermohelyukon kell Felkeresni, ranul mrinyozn i, es leheroleg sajrit kezfi-

gyagyir,isnak Is. A kolosrorok feljegyzesei ktilonbozo nyelvekre forditowik oket. A kozepkor leghfresebb orvosa a svajci sz arrnazasu Paracelsus. Az orvos a rerrneszet behaco ismererevel es szorgos nu.n lcival gyogyit, mondra. Kurarasai a biokemia,
publikussa valtak, a firorerapia es a homeopatia alapjair rakrak le. Elveterre

a gyogyfiives

A Eiraok Egyipromabnn mar szerreagal.o rurlrissal rendelkezrek az orvosok. Nagyon pontes Ieljegyzesek vanna k arrol, hogyan alkalrnnztak egyes novenyeker gyogyfro
celokra. Az clsd gyogynovenykerrer L e. a V Ill. szazadban

az egzorikus
lotrunk
1

novenyck

leg kell begyiljre»:

oker. Kulonbozo

gyogyszerformak<lr

levo novenyek

hasznalatar, es azt vallot ra, a koruke] kell gyogyirani magunkar.
nak felisrnerese es kivonrisa a

(ri nkuirtikar, kivonarokar, kenocsoker, tapaszokat) keszirerr beloluk, ezeker rna is galenusi keszfrmenyeknek nevezzuk. A kozepkorban a gyogynovenyek ismerete rov.ibb bo-

A novenyek

haroanyagal

alapltorra

eg)' babiloni

Az okori gorogoknel bunterrek, minr az emberolesr es a remplomfosztogar~4st. A gyogylr.is szerves resze volt nalu k a fitorerapia, a gyagy-

kir.ily. 64-feIe noveny voir benne. a novenylop.isr ugyanLlgy ha 1,\lIal

novenyekkel
Hippokrareszr gyogyszereszer

valo orvoslas, A leghiresebb

gorog orvost,

rarriuk a boranika, az orvostudorn.iny es a atyj.inak. Az 0 eskujer tesz ik le a mal na-

vult, Nagy Karoly Frank k irsily kotelezove terre terrnesztesiike}, A kolosrorokba n, z.irdakban a veternenyeses konyhakerren kiviil a gyogynovenyeknek kulon helyer adrak, apacak, bararok volrak egy-egy kozosseg gyogyirai. A konyvnyomratas Ielralalasa ujabb ravlarokat adort
1

A makbol kivont.ik a papaverint, az orrnenygyokerbol az inulint. A feher ftlz adra a szalicilsavar, az aszpi rin alapanyagar, rnelyet eloszor 1860ban allitottak elo laboraroriurnban, rnescerseges rnodon, Innen szarn itjuk a modern gyogyszereszer rorreneter. A firorcrapia, a gyogynovenyekkel valo gyogyids azouban meg nagyon sokaig domindns szerepet j;irszorr HZ orvoslasban,

XiX. szazad elcjcn kezdodorr.

pig a vegzerr orvosok,

Dioszkoridesz

az i.

5Z.

l. szazadban

Cyogynovenyekkel

az egeszsegcrr

Szerk. Dr. Kcry Agnes Bp. 2000.

16. old.

6

7

gyogynoven)ra lapu Peter Herbarium cirru'i munkaja a XVI. azok lelohelyeir. resenek mar allanc!o retele voir a hazi parikalada a hozz<'\erro kerreszek ki fizetese.inak feladarar. hcjarra majd vsindor gyog)'nour.rjak ossze Erdely hegyeir.igot". A kolosrorokban gyogynovcnyeker is rermeszretrek. a regi konyvekben emllcett novenyek gyogyszerharastani I Egy. Europrir. es u].lllyobr irrani kczdrek.izad vegerol maradt rank Nedeliczi Vril i Mihaly uradalml maid udva ri orvos Hazi Orvosi Szoraratska CalepilllL' szor. es mivel a papsag klvalrsaga volt az Iras-olvasas. szazadbol az elsd magyar bora nikai mil. szazad vegen a gyogynoveny-alkalmaz. volgyeir. Hogy hoi valik el a nepi kuruzslas az orvoslrisrol. mint az ural-nlraji nepeknel a samail. A XVIII. szerzert. A szerzo nagynenje meJlett ismerte meg a gyogynovenyek venyriruskenr orvosi diplornar alapulr ha szualarat. hogy a magyar orvosi nyelv es a gyogynoveny-isrnereri szaknyelv vul gazdag volt. egyben orvosi ranacsado. mezcir. a beregek apolris. es clhangzottak javaslarok. szenapelyva- val retrek kellemesebbe es hasznosabba a furdozesr.ivesembert hivrak bcregseg eseren. szazad elejerol isrnerr Zay Anna robb minr orszriz receptes.A magyar gy6gyfiives gyogYltas I I I A nepi novenyismerer mindig szerves reszer alkorra a magyar nep gyogyfto rudasanak. kurassak fel a haza i orvossagokhoz szi'Jkseges novenyeket.i na a p. az anyag azonban sajnos hianyos.is.ison a hivatalos gyogyfr. meg. hogy gyiijten i kcllene a gyogYl1ovenyeket. Tobb kozepkori gycgyito ralros pererol vannak erdekes Ieljegyzesek.idok m i ndazonalral gyakran l1gyan. Ebben az iddbeu a nemesi es "ftiszed6 udvarok kolrsegve- cimu rnunkaja.in a poganysaghoz fLizado hagyom." 2 Mindezek a tenyek adrsk az alapjat a modern ernoboranikai vizsgalatoknak. az orvosi konyveker is ok olvasrak egyedii I. Tobb tucat nepi gyogynoveny esereben igazolr. 8 9 . ugyanolyan varazslo. erdeir.ik a ncpi javallar gyogyhads. a XVl. bizzanak meg mezei munkasokar. az crdelyi Cejedel.1r.em udva ri orvosa mar megkiilonbozreti a "parasztorvoss. Papai felrolrese. A ralrosokrol egyre inkabb a szerzeresek verrek <it a gyogyftas. nehez P. A fOl'u-i csai. hsirornszaz gyogynovenyt emlico kezira[a. akik gyogynovenyekkel. gyogynoveuyes gyogyrnodokrol. " .illaplrani. pl. Tudasu kat azonban gyakran kozverirertek az alsobb neprereg fele. Honfoglalo asei n k gyogyiroja a ralros volt. hogy azok mind nagyobb meu nyisegbeu gyiijrsek a novenyeker. 175:3-as beadvanya gyogyszcreker klserlerezrck ki. Ezeknel a csaladokmi! tii rdosasszonyokat is al ka lmazrak.-iriz Ferenc.ir 1558 Mihaly erdely! gllbel"llillllli 1 Fclfalusi 01"1'0' vizsgalatar.idual egyetemen asszonyok " berenek A kereszrenyseg felvcrele ur. hozz aerro sznkemberek j. szrizad vegerol szarmazo feljegyzes arrol ranuskodik.. A sz.. melyek soran elvegezrek az egyes. A XVIII.i. I Meliusz Juhasz ebben az idoszakban mar rendki- mint jobbagyaik.lZ[ a fi. a borban oldorr tyukganejr a tudorn anyos.

olioval szabad. konnyen megjegye1. mire hasz nalharok a novenyek. Mindig volt orrhon friss vagy szarirort gyogynoveny ilyen-olyan beregsegekreo A csalrid egesz evben gyogyreakae ivort. Az ell nagyanY. ezeket a Blikk hegyseg rerein es erdeiben gyiijrom. Ma is ernlekszern szavaira . III ic III ire leher haszna!n i. rnerr flgyelilles gyerek volram. Ovatosall rnagyanizott. hogy a novenyekben minden nyavalyara megr:lLilhato a grog). kezze! repni. Orvos rirkan keriilr a szegenyek koze. rnelyet a is nagyanyj.irol. rnelyek az eros hacisu. abbol merirerr kicsl es nagy. Hiszek benne.lm is gyogyiro asszony volt. Magarn is rendsz eresen haszn. ellenorzott. Tud. en nek koszon herem kiv. szinten rovabb kellett adnia. Rajongok a rermeszererr. hogy a noveny a magvait elszorhassa. hog).!r. Balog Borbala a kiegyezes eveben. A gyogynovenygyiijreshez segirsegre voir szuksege.ilom oker. allaron egyarant rudorr segiteni. A kornyeken hamar hire menr. Az egyny~lriakat nem leherert mind leszedni. 14 eves korornban meghalr.lrOI11 az erddr-rnezot.ikac. 1867-bell szulererr. Ugy ranirotra.lItva iszom azokat a re.ilkozunk a rermeszetbeu. torni a novenyeket rilos. gyogyit6 harasukar. sokszor jottek hozza tanacserr.lsar. akik cudasukat nernzedelcrdl nemzcdekrc orckirerrek. Evek ig jarrarn vele gyiijtOlltjaira. melyer reggel megfozotr. Evenre kersz er ciszrfrokurar vegzek. Szomjam csi llapir. ha megszomjazotr. Addigra megisillerrecce velern a legfonrosabb novenyeket. hogy Bori nen i erri a fiivekkel valo gyogyit.ira nuir evek ota ki1. rna is llgy gyiijtom a novenyeker.arolag gyogyteakat fogyasztok. igy rauultarn meg aprankenr. Szab» Gyiirg)1 Fuvesernber EGY MAGYAR GYOGyfTO CSALAD TORTENETE 10 11 . melyek a gyenge hanisu novenyek. hogy jol Illegjegyezrem szavair. rnelyek segitenek egyes szerveimnek a nnikodesben.isornat nora is hasznalorn es folyamarosan bovirem. Engem ralan azerr valasztort. gylijreni csak kesscl. az meg az a nagyanyjatol orokolr. eges2. es hog).is. bizros abut lenni abean. Tud. ahogy tole tanulrarn. t avaszrol oszig j. kihuzra a nizhely szelere. Korulbeltil 150-fele gyogynoven}'r ismerek.A javasasszony unokaja Egeszen a kozelmulr id6kig minden falunak. en akkor 6 eves voleam. kellett hagyni belole.ilo egeszsegemer. Ernberen. Lassan mag)'3 razra. a gyokerekec scm lehererr mincl kiasni. Felhlvra a figyelmem arra is. az erdo szelen a rudomanyahoz szukseges novenyeker. Volt viszom minden hal fCI\'esember es javasasszony. kisebb kozossegllek volrak gyogyitoi. gyogyszerekre nern Jll inden csalridnak voir peuze.seglinkert m i magllnk reherilnk a Iegtobber. ev kozben pedig fe!v. segirsegerr az urcabeli szegeny ernberek. visszakerdezett. hogy a koverkezc evben is teremjen ugyanazon a helyeu.isr. Nagyanyarn 1942ben. arnit mondott. Tavaszrol 6szig gylijtotre a mezdn. 1934-ben. rn ilyen sok husonmassal ral.renl. mar ozvegyasszonykenr kolrozotr hozzank Sajokaztncrol M iskolcra. Gondoskodott arrol. az unokak koziil vrilogarorr. tanacsaira.

oreg a rear. vezeretr maga rnellett. friss csal. <1 ny. hogy hosszu. Meggyozodesern. Hog)' nyarn nta kirandulni jartllnk. norrcm fel. a palastfii.im t'livesember. Tavasszai galagonyar. felelossegem rndataban igyekmu nkrinkra sz ern m inel alaposabban elsaj. hogy a nagy szClkseg van.isrnerr ember Magyarorszagon.E. Svajcban. Megranulrarn neh.iss. kiall idsokra es rendezvenyekre h ivjak.h az oz legelni. A sorsorn llgy hozra. salarar kcszirek a gyermekUncfii zsenge levelei- Fele murar. sz ivesen venue. bogyok. Szellemi orokosekenr. mil' nern rogja egyedul bfrni.indekair okosan hasznaini nem nehez. rem volt kedvern hozza. ha egyiitt dolgoznek vele. olyan nagy a suly a vsil l. hog). osszel csipker. somor szedek. nyari esreken vigy<iwi kell. Egy magyar nagyvarosbau szulerrem.in. azr Litom teh ar. majd 11 evvel ezelotr vegleg elhagymrn Magyarorszagm.i nkben rnegrerern az orbrincfii. es III i nden hova szivesen meg)' nepszenisueni a sz ivenek 01)' kedves iigyer.iny nyelver.igosan fonrosnak akkor. Edesapdm rna mar koz. A hazu nk az erdo kozepen all. hogy ne legyiink betegek. hogy a gyogyniivenyek helye orr van a gyogyfdsban.A fiivesember lanya Ap.indulasokhoz. 3Z szeres gyogYlllociok Hiszern.s fgy lassan visszaralalrarn gyerekkol'Om bogyol hoz. llj rudasc szerezni. kulfoldon ranulrarn.ijcban roltom. Lopes-Szabo Zsrizsa A fiivesember lanyn bol. Meg kellene ranulnunk is met haszn. elerern nagyobb reszer a riszra es rendezerr Sv. hogy barrnivel hozdjarulharnek az 0 iigyebez. Portugal iaba n.i ri kir. En. onzerlensege es segirokeszsege ceszik ncpszenive. hasznara lehetek rnajd vele embereknek.igol11armag)'a rsagornar. Veszelyben larram nyugode. AZt<11l jorr egy fordulat. Egyre gyakrabban rnondogatca. a flizike. nern runr nils. ki ranacserr Fordulr hozza.it iumi rudtisar. Lljra meg lljra elismetelr mindenr. rad ioban hallotrarn a hangjar.\ a sajro. telen jonnek a madarak a kirert elesegre. Eleinre nehezen rnenr. ralalkoztarn sokfajra kulruuival. konyveker bujtam. Amerikaban. Igy indulram el rnegis az alrala kijelolr LItOIl. Bizros tudasa. maid ra nitortam. Kerri. a lazacra I es buszkeseggel elrern m. hog). SZOIll- szedai 11k al ig van nak. es hogy porolhararlan szerepuk van a beregscgek megelozeseben.ilni oker. a lauya sokriig nem kovertem ezen az uron. ki fliveket kerr. azrrin felfigyelr r. arnikor Llgy larram. a gyogynovenyeker. A tejlodes iranya ujra a terme- 12 13 . sok elfelejrerr dolgot kellett meginr megranulnom. rnezer sarga vi ragaibol. De a riirelmesen magyadzotr. az erdo rirkaihoz. A rerrneszer aj. rmivelodes] luiz akba. meggyozo eloadasrnodja. gyerekeim szulerrek. csak canulas kerdese. ugyan kinek is adhama oda ajri ndekbn. 1200 merer magasan a rengerszint fOlate. azd n kolrozkcdtem. dolgozralll. Nem erezrem. egeszseges elerer elhessunk. A sorsom izgalmas kanyarokar vert: ferjhez mentern. szabad idomet. A kerr vegebe bej. a vadsoska. Lakrarn Csehorszagban. Iskolakba.« meg minden leleke« szedrunk <1Z erdoben. kenyel mes elererner. Meg a fCtvekhez. kedvteleseimer. . hiszen az iisszegyujrore evszazados bolcsesseger. egyeremre jarram. hirrelen Lljsagokban es revebeu kezdrern larni kedves.iur gyiljrok. Ekozben aparnat egyre rob ben keresrek. arn ir uernzedekrol nernzedekre oroko]! csaladunk. nehogy elgazoljuk a bejarari ajto elotr mararo siindisznor. a gyogyiro rerrneszerhez. gyerekkoromban.

08..ari osszegeket kolt gyogyszerekre.is1. hog)' egeszsegunk kulcsa a sajrir keziinkben vail. 15 . Szcndrei Kollman: G)log)'novenyck: az egeszsegert a hagrol1l'lll}'rol a korszc I'll tedpi.inrjenek megfCleio bizonyirekok ceremtherik meg. depressziora.i. Az urobbi evekben azonban a Pejlodes ir. Tanir arra is.ujuk a novenyek gyogyfro rulajdons. leggyakrabban vernyornasra. az emberek erdeklodese visszafordulr a rermeszeres gyogymodok fele. a benniik rejlo egyurrharasr vizsgaljuk. Kef\' Agnes IIp. mint ahogy a gyogyszeripar reszi.inyossdgara. Ennek koverkezmcnye. hogy kivonnank hatoa nyagaikar. Leherseges. Elorerbe kcrulcse rair.Gy6gyszer vagy gy6gynoveny? Eges1. "A firorenipia letjogoslllrs.en az 1930-as evekig az orvosok cs a gyogys1.i ra sztotrak el a vilagor a laboraroriurnokban e]oallftott szerekkel.. 18.igban az ernberek 81 %-a valaszrana rermeszeres erederu sz err. A lakossag csi Ilag.iuya. hanern a szervezer ongyogYlro muukajar kivrinja segfreni.ereszek az orvossagok 90%-ar novenyi nlapanyagokbo] dllicorcak elO. 2000.en. Europa szarnos orszagaban orvosok aj~i.iig 2007. I A modern rudomany eszkozeivel rovabb kur.igait.nlj. A gyogyfClves orvoslas nem egyszerllen a tli nerek enyhircscre rorckszi k.k a gyogynol'en}'eker kiegeszird terdpiakenr. hogy az AIDS. old. Dr.. hogy az emberek 50%-a naponta szed vala m ilyeu gyogys1. a rsik ellenszeret is valamelyik noveuyben fogjllk megralalni." 1 Prof. Csak az urobbi evrizedekbeu .igar a rudornany mindenkori sz. aszrmara. de ahelyerr. Dr.ckkcl Sw·k.inyirhntja a flgyelmer korunk gyogyaszaranak nag)' hi.06 'Gyogynii\'en). Nemerorsz.. Izuler: problerruikra.

Vannak olyan gycgynovenyek. hogy "j61 eszunkbe vessuk " minden reszer. es riszra Feher csomagolopapiron renrem ki a padlason. aid jol ismeri az adore gyogynovenyr. Tobbszor menjunk vele a gyiijtoLlrra. a szaraz uovenynek nines leve. a macskarnenra. Vegyiik figyelelllbe a nap. a szcmrnellatharo szennyezodeseket). hogy a napnak rnelyik szakaban. meg alaposan a gyogynovenyeket. rnutassa meg nekunk. Gyiij[es elorr lelkileg keszuljunk fel a gy6gynovenyek szedesere. posran elkiildjiik onoknek. Nern csak a szririrort gyogynoveny a jo. de ki kell szed ni a mas novenyi maradekokar. Napon egyediil az okorfarkkoro viragj~it szabad szarirau i. melyik pl. Gyiijteni csak a nnyir gyiijrsiink. m ikor csak azok jok a bajunkra. es ha van nekunk. hogy m ikor szedjuk le a gyogynovenyeker. men a Friss novenyek hamar befiillednek. rudnunk kell. Ne akarjunk egyszerre rnindenr rncgismerni. Mi egyedttl csak akkor szedjiuik gy6gynovenyt. En olloval osszevagorn a novenyeker fel ern hosszllsagllra. hanern kosarba vagy vaszoutrisk. hogy meg tudjuk muratni neb. nem feregdgorr gyogYllovenyeket szedjunk Ie. a m ikor a legrobb bennuk a haroanyag. Akkor szaraz egy noveny ha pattanva rorik. A klserlereim is igazolrdk ezr a felrevesemer. rnielott leszednenk vagy levagnank. es az sem mindegy. gondoljunk bele. a rerrnes vagy a gyoker. Elengedhererleniil fOIltos az egyes gyogynovenyek biztos ismerere. mint arnennyire szuksegunk van. m iIyen szep «ijon lesziink. Ne romboljunk. llyenek peldiul a kozonseges vagy ragados gala]. reklamraskaba. erre jo szedcsi naptarak vannak. Nezzi·d. felhaszn.iba. Telefonon erdeklodjenek nalunk. Magunkrol soha ne kezdjunk el gy6gynovenyr gyiijreni. es alig kiilonbozik tole. de a ferudobozban rarolr novenyt ajan laros papirzacskobais tenni. kipreselt leverol rnulik el csak a szeruolcs. lazrin osszekorve egy-egy csornor. Kerjuk meg hozz. Peldaul a cickafarkb61 is robbfeJe van.Gy6gynovenyismeret Hogyan is fogjun k howl gyogynovenyeket gytijreni? Ebben a fejezerben szerernern rnegosztani rapaszralataimar a gyiijressel.is uran jol zarhato konzervesuveghen vagy femdobozban taroljuk. a kozonseges cickafark. ha biztosan [elismerjilk azokar. A gyogynovenyeket szarirani csak arnyekos helyen szabad. a level. ossze kell korni lazan. 16 17 . Mindig akkor szedjiik a novenyeker. amelyikbeu a rapaszralarok szerint a legrobb a haroanyag. nern gombas. Csak riszra kornyezerbol es riszra. gondoljunk arra. es vanuak eserek. a hold ~il1asat is. arnennyir egy par orrin belli! fel tudunk dolgozIli. rnasreszr nern lesz alapos a ruddsunk. eserleg a kcreg kell nekiink. ill. ami nem gyogyni:iveny. vedert is van kozortuk. Nc szerljiink sohasem robber. rarolassal. kis merrekben van nak a novenyekben. A gytijtesi idon belul sem mindegy. m ilyeu nagyszerii elmenyben lesz resziurk. hogy a felhasznalas soran az egesz noveny. A haroanyagck egyes idoszakban csak nagyon. men sokuk nak van hasonrnrisuk. Szarir. nern gyiijrik oker. es Ielakaszrani szaradni. Ne szedjiik a novenyeker mi\anyag szaryorba. melyeker a holtokban vag)' patikakban nem kapnak meg. Csak azr a reszet szedjiik a novcnycknck. hogy a novenyek is eJ6lenyek. esedeg herbaristtit. kCdonben is minek pazaroljuk el a rerrnesz er ajandeka it. a vinig.ilassal kapcsolarban.ierto isrnerdsunker. kessel. A frissen szedett gyogynovenyeket is fellehet husznalni. a cYld(hllr srb. de gyogynovenykenr a kozonseges cickafark a legjobb. Gyiljees man meg kell oket tisz tirau i (nern szabad megmosn i. men az egyreszr lehetetlen. a III it szedcunk. g)'lijtsiink 0116val. es milyen orornben lesz reszunk. Biikkszenrkereszren. Peldaul a verehul]6 fecskefu friss.

es minden eserben inunu nerrisiro fLivet is reszek hozza. 18 . Erre a celra borsmenrabol 2 resz. rL"tdOfii1 resz. men az egyedi teak nuir nem osszekeverni? Gyakori hoges h asznalnak. es ezr haszruilom a kohogescm mcgszi"tnrerese celjabol. Peld. ezerj6f{i boll resz . Feher pemetefii 2 resz. Nern jol Jlllikodik az epeje.e.Mit mivel keverhetiink ossze? kerdes a kezdo gYlijtok reszerdl. erre a beregseg- re vale gyogynovenyekbol is lehec reakevereket keszireni. mit mivel leher Most azt a modszert irom Ie a kedves olvasok nak. adnYl' a koleszrerinrermclcse. cickafarkfii I resz. nem j61 indul az erneszrese. Ilycnek: rnarrilapu 2 resz. nern jo osszererehi . rnelyek koellen j6 hanisuak. En nek flgyelem. Vag)': aranyvesszofil 2 resz . aprobojrorj. Ezekbol a keverekekhol kiriinik. rejes erelekec nem rud enni valaki. pemerefil 1 resz.in 1 resz. resz. cickafarkfu I resz. Mrisik pelda: kaposzrafeleker. Ugyan igy mas. luifu 1 rcsz. hogy osszerevoik azonos haroanyaguak. arnir a gyogyids celjara keszulr reafuvck kivalaszrasanal ranu lrarn a nagymamatol. Vag)': borsrnenra 2 resz. ara nyvesszofil I resz. ezerjofii Y. aranyvesszofiibol I reszt keverek OSSl. felfllvodik collik.beverelevel kell osszeallirani minden beregsegre a teakeverekeker: mindig azonos hatasll gyogyFClveker keverjenck ossze egymassal. Alaposan osszekeverern 6ker. bkukkfti 2 resz. Ezert olyan novenyeker valaszrok.iul: keszften i akarok a 111[1r nagyon makacs kohogesernre reakevereker. mezei karanglevel 2 resz.

borogattishoz. nern keverekben. A nyugtato reakar (orba ncfli. es gyogynovenykevereket is fogyaszt. 12 oraig azrarjllk mesz. egeszsegvedonek. en [rjak ki a konyvbol. Hideg vizes aztarassa] csak keyes gyogytear kesz it ii nk. kergckcr.isra. Ebb61 a cclbolmindcn gyogynovenynek a haroanyagair leirtam. a feherfagyongy-rea (vernyornas-i ngadoz. 15-20 percig lerakarjuk. Ez is minden esetben Ie van irva a gyogynoveny isrnerretesenel. Mind [orrazasnal. hogy lassa. es leheroseg sz erinr erkezes elotr fogyasztjuk el. 6 hernel rovabb nem szabad inni. a csala nr es a zsurlor.5 dl) tea kesz.inos szabaly itt. A mergez6 gyogynovenyek haszn. merr a vese nehezcn dolgozza ki a kovasavar mag. Mergezd gy6gynovenyek A gyenge harasuak kozott melyeker csak mcgharrirozott is vaunak azonban olyanok. es adjik oda a kezeloorvosnak.5 dl vizzel. 4-5 oraig azrarjuk). bogy G bet fogyaszras uran G her szuueret kell rarrani. arnit haszruilnak. Enyhebb beregseg eseren a gyogynovenyr vagy kevereket csak addig haszn. melyekben sok a kovasav. Ez min- den eserben Ie van irva a gyogynoveny ismerteresenel . amig lueggy6gyulnak. gyokereker lassu tiizon 3-4 percig f6zziik. Ha az eros hat. utana leszurjuk.tal. ezt minden eserben mondja meg a kezeloorvosanak.ik rcndszereseu. Egy liter reahoz (furdovizhez. urana heri egy csesze tea eleg "emlekeztetonck".isu gy6gynovenyeket magukban isszuk. ilyenck a csipkebogyctea (meglnilesre. PI. AI. Fontes tudnival6k Amennyiben orvosi kezeles alan all valaki.ilj.A g 6gyteakeszites alta anos szabalyai A reakeszfres alralanos szabalya: egy csapotr evokaual gyogynovenyr vag)' kevereket leforrazunk 2. idcig szabad inni.iresehez. A rermeseket. milyen hatoanyagok vannak abban a teaban.. lrrigalashoz) egy pupozorr evokan.il tearli szii kseges. cicrorn fli) lefekves elort egy feloraval kell meginni. 6 oraig azracjllk). A gyogynovenycker harorn karegoriaba soroljuk: I.menres viz ben) papsajrfelek (hururoldrisra. csak rneghardrozotr ideig szabad haszualni oker.ilara riles! 20 _J 21 . Gyenge hataSll 2. Eros hatasu 3.:ibol. mind f6zesnel es azratdsnal egy csesze reahoz egy csapo['[ evokanal reafuver veszunk egy csesze (2.

Vag)': macskarnenra (ez mezzel) izesiteni is szokrarn. Mi nden reggel keszfrek magamnak masfelliter teat Llg)'. kozonseges vag)' ragad6s galaj. szederlevel. berakarom. cicromfu. Ekkor egy nagyoll a gy6gynovenyeket kiesi mez zel (csak szMG. aprobojtorjan. PI. mel). Amint liirj'lk. rnalnalevcl. de mindegyikben van egy-ket olyan noveny is.Dditoitalkent hasznalhato. kakukkfii. aranyvesz- 23 . mindegyikben nilsulyban vannak a j6izli novenyek.sbollevetr vizzel leoncok. Ebben az esetbeu ez nern baj. [odormenra. sza mocalevel. Vag)': galagollya viragos . citromfii. ami segit az egeszsegem megorzesebeu. de ize beleolvad a robbiebe: igy rudom anyagaival Kezdjek az iidiniita lkeru hasznalr gyogynovenyek az egesz szervezeremet karbantartani. es azr mar nem Izesirem. hogy az elore elkeszltert elvezeti teakeverekbol egy PllPOZO[( evokanal fiivet egy liter ford.enl8 aranyban. Mib81 is all ez az udirciral? Minden esetben csak 'nalam kapharo) malnalevel. napra valor. lnifii. szu rokfii. aprobojrorjan. borsrnenra.iljek egeszsegiikre! hare- 5-G-fele 10-12 gyogynovenyr keverek ossze eg). nyirfalevel. 01'brincfii. Ez urobbiakar csak 20 pereig azrarorn. joizu gyogynovenyek Mai napig rendszeresen haszualorn tidfroitalkenr is.ilo mercgtclcrurd. Igy is marad benne haroanyag.lltifii. harsfavirsig.igveg. A maradek fel liter fordsbol [evert vfzbol cgy-ket csesze rear keszirek. aprobojrorj. Mindegyik keverekbe regyenek egy keves ezerjofuver. tiidOfii. kakukkfd. el. arnire az egeszsegveda naprarban leirrak szeri nt eppen SOl' kcrill. v. Vagy aprobojrorjan. amelynek reaja nem j6 izfi. horsmenra. es sokszor csak egy [elora mulva sz ii rorn le. kiv. szederlevel. Meg egy pelda: kakukkfii.in.

i r) te sziink. Ezt a magas vernyornasra igyak Akinek alacsony vag)' 07.ESRE Harornnaponkent orb. 07.Egeszsegmegorzo naptar Ezt a gyogynoveny~haszn~ilati rendszert hll5zvalah~iny eve hasznalorn eredrnenyesen.it. IMMUNEROsiTESRE f-Lhomnaponkent tea reggel. 20. kakukkfii- 05. Fiaralabbalcis fogyaszthat- vagy orbaucfii- i:ik 14 cv telett. 15. 01. fagyongyrear igyon. 12 odt azratjuk es lesziirjiik. Neki 4 naponkenr feherarvacsalan-teat kell in ni. na I a belei k ben. IMMUNEROsfTESRE Minden vag)' ragadosgaJaj-rea. reggel egy csesz. El6fordlll.-06. 16. Aki nek a gyomrar b. rovidebb ideig lgya a re. hogy nem rudoru rncginni a 501:011 koverkezo teat. szedjen. Hrirorn naponkent tisztfrrisra reggel etkezes e16tt egy cscsze tel. 30-ig MIRIGYEKRE Egy csesze kozonseges vagy 01'- TISZTfTAsRA Minden reggel crkezcs elott egy csesze csal. 16. A fiirdovizhez 5 lirer rear ontsenek.ES V. A naknek harom naponkenr egy csesze cickafarkrea elfogyaszras..lt javaslom A 2. 01-02.e kakllkkfuvag)' Egy nap hashajrokura. 01. 30-ig vag)' ragadosgalaj-rea. 14-ig teriska na l Fiivet regyenek.5 dl lagy vizbe egy re.inrju a csa lrin . 07. n. A friss novenyek hatekonyabbak.incfiitea.savrulrengese van -. 14-ig SZfV. Ha nines Friss csalan.i nleveltea. Ennek k05z0nhetoen 80 evesen is egeszseges vagyok.ivrajekot ne erje a viz. 19. arnelyi k reljes k iiuirest csi Ezt elerkorrol fl'lggetlenCd k iveve a 14 even alul i leanyokar.ngadozo a vcrnyomasa.-07.-06. Kerern. Elkeszite si rnodja: 2. 01. meg es hasznriljak .\1 az 50.-07.ES EPETlSZTfTAsRA Ilyenkor viragzik az aranyvesszoffi. ida alarr egy CdOfiirdat is javaslok cick a [arkbo l.!llRIGYEl<RE Egy csesze kozonseges 08. harrnadik eserleg !lap egy csesze valrogarva. ba ncfurea. esetleg szenna.5 dl viz hez csak egy csuporr BELKIORiTESRE 06. de ebbol nern lesz scmrni baj. A sz. i. 1 liter reahoz 1 evoka na l fll kell. Lehet egy csesze kakukkfuvalrogatni is. 07. J'.-08. de robber ue igyanak belole. 03.-05. 31-ig NOI ES FERFI IVARSZERVEJ( EROSiTESERE OS.iskana] feher fagyongyor (level es sz. Ez a larr az MAJ.ERDEMES! OS. ev ko rul ieknek h.irom napo nlcent reggel egy csesze kisvi ragllfLizike rea. Ezek kozul azt valasszak ki magukuak. . A ferfiak- 24 I 25 .ERNYOMAS.-08. esce egy csesze bodzahajtas vagy gYLljtovanyfii vagy kutyabengekereg.15. IS-ig MIRIGYEKRE Reggel egy csesz« kozonseges 06. ERTISZTITAS Haromnapon vag)' normal kenr egy csesze galagonyarea. csinaljak. az savcsokkenro. a SZ<hClZ is jo. 31-ig vag)' ragadosgalaj-rea. aki tud. IMMUNEROSfT. gondoljak 06.

MIRIGYEKRE Egy csesze kozonscges 04.k a gyogynovenyeker. 16. 30-n<il.-04. . De a vadon rerrno vizi menta. VERNYOMASRA Hnromnaponkenr egy csesze galagonyarea.31. 01. . TlSZTITAsRA 01. 03. [omenta is nagyon sok bakreriu molo mentyIr MEGELOZESERE Egy csesz e valami Iyen mentatea. 30-ig ALTALANOS TISZTfTAsRA M i. 10.inlevelbol rarralrnaz.do alarr egy Cd6fClrd6t is javasolok.·-11. 03. 01.15. hereu egy csesze orb. Elkeszires: mint 07. neg)' her helyert csak ket he rig isszak a teat. ha a felet rnegcsi- 12.Lrfalevelbol igyanak teat reggel. Y2 resz okorfarkkoro-virag. 09.incfiikukkfuren. 1 resz rCld6Fii. 01.is MiFii. 04. BAKTERIUMF ERTOZESM EGELOZ. 01. merr ebben szerintern cobb . 30-ig VESE ES HUGYUTAK A mezei zsurlobo] 02. 16. BAKTERIUl'vIFERTOZES 03.~kik maguk g)'lljri.15.nden reggel egy csesze csal. ~.-09.FERTOZES MEGELOZESERE Eg)' csesze [odor.!-~g .ESERE Egy csesze menrarea valarnilyen menrabol.-06.01-02. Elkeszires: Ieirva 06. eserleg valrogarvn. fodorrneurabol vagy i llaros macskameur. NYUGTATASRA masodik nap esre lefekves elotr eg)' esre egy csesze ci rrom- cscsze orb. vagy ka12. NYUGTATAS Az els6 heren minden masodik Llap egy csesze orbancfiltea esre lefekves elder. 01. NYUGTATASRA. A rnasorlik hcren minden esre egy cscsze clrromfiitea leFekves elorr.l.\zni kell. 16. csesze ezalo] a ket csalaukura idoponr naljak javaslorn is lenyeges. .ES EPETISZTITAsRA Haromnaponkenc egy csesz e gyermeld~\.-12. l\ilIRIGYEKRE Eg)' cscsze kozonseges 10. . A fiaral emberek a kuranak. elso hercn minden vag)' nnpokon. 01.15. BAKTERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy cscsze menta tea va lamilyeu mcnrribol. ezr forr. 16.. TISZTfTAsARA igyanak meg regge1 haromnaponkent egy csesze teal. eserleg vrilrogarvn. A 2. 04. 30~ra osszerillitorr reakeverekbol vagy ragadosgalaj-rea.15. BAKTERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy csesze valamelyik mentatdbol. vag)' ragadosgalaj-rea. A tel i honapo'c ra azerr [rra rn a menrateakar. A savtulrengesben szenvedok haromnapoukenr a csipos csalan helyert feher arvacsalanbol kesz it sek a relit. 01. '.ik. 14-ig IMMUNEROsfTESRE I-h\romnaponb~nt reggel eg)' csesze kakukkfuorbancf(itea. fagyongyrdr igyon. Ezzel egy eyre nagyoll sokar rerrek a S~lj. 0 l-jen bevalt.15. 14 es 30 kiizorr Ezekuel az eleg.-10. A gyiikerte.lr 2-3 percig [ozni kell.. 1 resz rnartilapu. 01. abbol a gyog)'niivenyb6J. esetleg valrogarva.20.incfiirea miudennap reggel erkezes elotr. es ez. 16. BAKTERI mindennap. Ezr a magas vag)' normal veruyornasunk igy~ik.-02.-07.-04.ltegeszsegiik vag)' meg6vasa erdekeben. 31-neI.5 dl vizhez csak egy csaporr reaskan.i n luiromuaponkcnr reggel egy csesze kisvinigu Fiizike tea. 14 ev feletriek is fogyasztharj. Fagyongyhelyert paszrorraskatear is leher inni. VERTISZTITASRA Minden neg)'edik nap egy csesze kakukkfiiorbancf(Irea.-02. 02.-09. 02.1 menryl. I4-ig UvI. mint a galagonyar.Ferli. A kozbeeso negynaponk<~l][ egy csesze paszrordskate. 28-ig MAl.kfil- 10. HOLYAGEROSiTESRE A n6knek 14 eves kor Feleer hdrornnaponkent egy csesze cickafarkrea.-03.inchi-.-03.iilt rea. IMMUNEROSITES~E.akn.il n6i es ferFifiivet tegyenek.MU NEROsiTESRE Haromnaponkent reggel egy csesze orb. Ez a lnrr az i. 03. 16. BAI<TERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy csesze menrarea.vagy borsmeut atea. 04.ibol. 14-ig IDEGEROSfTES. 30-ig Harornnaponkeur erkez es elott egy csesze tea a 10.lJcf{ilevelvagy gyokt~rbol kesz.-01. 02. A pasztorr. . AI.15. es relen a meutatea. a masod i k beten fllte'l. 30-ig TUDO ES LEGUn tea. (- vagy ragadosgala]-rea.. kiverel meg h. eserleg valrogatva. a masodik UM.-12. 14-ig IMMUNEROsfTESRE EIs6 heteu eg)' csesze kakukkfiitea 01. 31-ig VESE TISZTITAsARA N). Az illaros macskurnentar azoknak irta m le. mert a bennLik levo menryl j6 bakreriu miilo. . MIRIGYEKRE Egy csesze kozonseges 09. 14-ig lDEGEROSITESRE.-01. 16. ameiyik 07.-10. 14-ig IMMUNEROsfTESRE. 16. Harem napoukent este erkezes elorr egy csesz« tea az alabbi osszererelben: 1 resz Ijl1dzs. 11.-10. 30-ig NOr ES FERFI IVARSZERVEK EROsfTESERE. Akinek alacsouy vag)' ingadozo a veruyomasa.iromnsponkenr Eg)' kesziilt tea. Haromnaponkent NYUGTATOMAK vag)' orbanchl- egy csesze kakuk. Az egeszsegmegdrzo gy6gyniivenyhn3 eg)'es eleruei r ossze lehet cserelui sajar elhararozasuk szerinr.09.15. BELKIURfTESRE Eldrre valo este egy csesze eros hashajro tea. 02. 12. azaz ket her helyctr csak egy hetig.il 50 eves kor ur.. .isk arear mindenki iharja.ilra] segir a natha megelozeseben. 14 ev alan nern az egeszsegmegorzo gyogyniivenykllrk 26 27 . 31-ig SZiVlVllJKODESRE. 03. 16.

MELYIK BETEGSEGRE MELYIK . 29 . TDNETE[K ENYHfTHETOK A GyOGYNOVENYEKKEL. GYOGYNOVENYT? ~ ~ NAPJAINK LEGGYAKORIBB I3ETEGSEGEI IS KEZELHETOK. EBBEN A FEJEZETBEN ARROL tRUNK. Iv[[T MIRE IGYUNK. MILYEN BETEGSEGEKET MELY MODSZEREKKEL ELOZHETONK MEG. MEGELOZI-IETOK..

mel). Terrneszetes forrasok a szeder.ikenjuk a borre. Kivalo ud iroira].lt is java solcuk az embereknek. a gyogynovenyek kozii! a cyukhur. A nuisi k hashajro. egyik lcgkiv. luitso oldalukar megnyomkodjllk korommel. a szolo. a cickafark Az elegeelen belmiikodes kovercezrnenye a szorulas. hauem rendszeresen. <1Z egy heten egy tOuon esre egy csesze mezei karang-gyokerer 30 l 31 . fellangyosfeva fogyas1. ahogyan kellene. Ez a noveny csak nagyon kepes elmu laszrn ni az allergi. kec fogyasztllnk elorr.ogynoveny azonban nern ki.l is korhetjiik a sebes borre.ija a z elecema.i lyozza a belnuikodesr. JegaJabb eg)' evig kell folyarnarosan uran az lLtiflivel kell de hantolarlan gabonal:eleker (pl. de kovasavrarralrna rn iarr G hetnel huzamosabb ideig nern ihato folyamatosan.is.iul a rnusrrir.ar) rosros zoldsegeke[ kell fogyaszrani. du ru mbuz. a gYli/tovdl/Jjll. mint pelrl.lval ki kell uzniink minden lerakodorr Idros allyagor 1I)t] rokrendszeriinkb61. Sok vasat es C-vitaminr tartalrnaz. hanCI11 elsosorban szekletcsindlo. Erre a borbetegsegre is jo az [Lrifi!: a friss leveleker megrnossuk. Ez a g). de akar egesz ejszaka is. kezesben. Eloszor is segireuunk kell saj. Cyogy noven yek kel is keze Ihe rj ii k sze kre kedesii n ke t. Vannak gyogynovenyek. melyer Regen reggel i 2 d I langyos viz fogyaswls. reszelve szeklerlazfro. A harrnadik szeklerlaz iro gy6gynovenyi'lnk a mezei kntdng. papri k a . eleg evenre kcrszer. ennek elegnek kell lennie.) A legjobb rnegoldas azonban az. Ha makacsabb ekcernaro] van szo.bb rermcszeres anyagokat. gyakran aranyer kialaklilasahoz vezet.ik a mesrerseges <lllyagok. Oka az . ugyanis a kuryabengekereg mergezo. A hashajrokra nem jo raszokni.ilkozas: elegeudo rostos anyagot. Az allergia kezeleset a risznrokura folyrarni. a k iserkeuo nedver r. de vanuak gylimolcsok is erre a celra: a szi lva. C-vitalllint rarralmaznak. EIs6 lepes egy jo alapos "rakaritas". egyik megjelenesi lorru. Az alma szab. es azokar is valtogarva.isban leva vlzzel Ieonten i es esre meginni.ir.l l I i! Allergia A Fel viLig allergias vala mire ruanapsag. Csak ket nap egynuis unin igyllnk meg belole egy cseszevcl. arnelyek sok A1. mel). men a vcdeEgy tavaszi risztitoklll'. A norma lis belrnukodes alapja a helyes nipl. f07. allergia sokfele lchcr. gyogyfiiveket haszualjanak. vag)' egy oran keresz tul ]00 "C-on valo kezeles uuin lesz Fogyaszthat6. ezerr kell bolrban lllegveLlni.ejuk.cle- immu nrendszeriinket. elsosorban azok. mrn. az a Irna. Ekkor egy reaska rui l fLiver kell ker es fel ell forr. ami kiiirito hanissal bir. A riszt iroku rat vegezherjiik csalannal. erneszresjavuo. egyevi . legahi. ez is csinal szeklecer.'lri(o hanisu. lassan. mas neven kaningkoro vag)' vad cikoria. rnelyek kel erosirherjilk fu nkciojaban z avarj.ir szervezetiinknek Aranyer (SZEKREKEDES) kulonleges medon ke!l elkeszfren i: hideg vizben azratjuk 6-8 odn keresz rill. Ilyenek a csipkebcgye. llj keleru beregseg.ill. A fl'tszerek is lazirjak a szeklerer. megelozeskent is ajanloill. ha <1Z erkezesiinkkel rendben tarrjuk az emeszresunker. ejsz akara r. hogy az i rnmu nreudszcrii nk nem Llgy mukod i k. sok zoldseget. a citrorn es a nara ncs. (Egeszben fogyasztva hasfogo. Akinck al kalOJllmal rendszerrelen a szekleru rirese. es a ribizl ilevel. Az egyik legerosebb hashajronk (egyenereekti a szennaval) a Iwtyabellgekereg. k III es nern ragadunk Ie a reve mozgun i ndennap. Csak szakuzletben szerezzek be. de ha maskepp nines szekletuk.ilobb gyogYllovenyiink. A tudorn iny egyik nagy rejtelye ez a napjainkban oly gyakori. Ezt sem szabacl sokszor hasznalni. es ez reszbcn azert van. szorulas es hasrnenes eseren egyanlm j6.

is uran a felesleger roroljek le. Megelozese legegyszeriibb a rendszeres szddetrol valo gondoskodassaL A mar kialakulr aranyerre a sebgyogyfto tltifitvet aj. arnen nyi ellepi. nuisnap egy csesze csalrinreat szinren ehgyomorra.illyai. Naponta kerszer cserelni.ivallefekves elot t.it. egy ol. ben kezelesiikre eloszor egy alapos rlszlrokurar javaslunk 4 heten kereszrul a di61evel es a csalan te:ijrivaL Felvalrva kell inni a ker novenybol keszirlt te.ni. a csaLing).ll cickatarkor (ebben leher rerrneszeres rnennyisegil vinig). ne Hzzunk meg.ijriva]. ezzel mossak <1Z arcborr napoma tobbszor. Ez a noveny frissen alkalmazharo csak.in a vegbeJnyilast bekenjuk ezzel a kenoccsel. olaj. hogy ket liter fordsban leva vizzel leontunk ker evokan.ikat. nehez szekler vezet az arany- er kialakulasaboz. Krernkeszfresre a cickafarkvirag is baszn. A Fliss cickafarkot es koromvirigot annyi zsirral forraljuk 3-4 percig. Tobbek kozort a kerneny. hegek elmulaszuisdhoz javasoljuk az orbdl1cfii. Nagyon enyhe hashajco hanisa van a feher akacvi d. Sz. hajhulld.iln i. A begyulladt. a kiserkeuo nedvvel kenegessek a barna folrokat. Hilrdben t arrjuk.lndekosan nern irram a bodzahajcisrol ruinr hashajroro]. Ezr ~HCdofL'trdat mindeunap megisrnercljuk addig. esedeg verzo aranyerrc egy langyos iilMH rdo llagyon jo harassal van. Este alkalrnazzak. urrina a masikar. Lehet az aranyerrc kenccsor is kesziteni 2 resz cickafarkbol es I resz koroll1vidgbol.lk a llni 15 percig.okerre3r Iozessel kell elkeszueni! Leiras ralalharo a "A gy6gyteakeszires alralanos szalxilyai" c. A level hatoldalrin a vastag ereket meg kell koromrnel nyOJll kodni. de nem torolkoziink meg. Husz perc utan lefeksztlnk. egyik nap egy csesze dioleveltear ehgyomorra. lOOTESEK.gnak is. es cgy-ket rorryanas urau leszurjiik. Minden szekeles es fiirdes ur. MUTETll-lEGEK. Kozben mar lehet kezdeni a kulsoleMlndenfele ges kezelest is: • pattallrisolera a /dizihmiges gatajb6! kesziilt teavallemosasc. A cickrifar/~!. haszualara eseren nem tauacsos a lakasr elhagyni. Ezt llgy kell csin.Ii . es aruikor Iangyosra kihult. eslefekves elorr igya meg. hog). 10 percig lefedve tartju k. kuzben rn indig out iui]. Ker-harom napi illL:\s uran ujbol felforraljuk a zsirt. egyik alkalommal az egyiket. reggel es este. amfg <1Z aranycru nk gyulladrisa el neru mulik. Borbetegsegek (NARANCSBOR. a beszfvod. rnajd osszesodorva a vegbelnyflasba helyez. meg a zrirogy{iriin beliil is. OrbincFiiolajjal sikercsen • nnrancsbcrre.i lrva haszruiljrik a diolevel re.iranak nedvevel vale ecserelesr. ne hClijon lei. lDOSKORl nORFOLrOK) borproblenw elsosorban belso eredeui. sziirjek Ie. men az nagyolJ drasz rikus.irrljuk. • barna [oliola« a uerebulld ficskefil sz..\lhato. nuiteti kezelhero a visszer is. 32 " ad 33 f .inljuk. egesi sebek es azok hegmaraclv. Ovaros:tn beleulunk. • korpris j~jbiJrre. Torjek meg a novcny szartir. Figyelem.( j6 gyulladasgatki. fejezetben. Naponra 2-3-szor kenjek be a kerdeses borfelLderer egyenletesen. Keszfrsenek naponta egy friss cscsze teat. Felv. torekeny barre szinren az orbancfilolajat aj. nern dorzsolve. egy kis rneleg vizet at: cd6fi'u'd6 vizehez.rra cSI1lti1lgydidndb61 kesz irerr obliresr ajinlunk mesas man. Sziraz.3 percig kell fOzni -. hagyj. iilofiirdo vizehez hozzaadjuk. Este egy cscszeve] igyanak meg belole. lesztirjuk. reggelre lesz szeklere.

es an mondra.isolo s7. Csokkenti a vercukorszi nrer. Mar az okorban is isrnerr volt. a novekedes A fejlerr orsz. az I-es (inzulinfiiggo) es a II-es (tablerr. szabadgyok-fogo harasa miarr kiernelkedo szereper kap a szovodrnenyek kivedeseben. kialakulasanak.lncfiigyoker (raraxaci radix) erneszrest el6segfto. Ker ripusa van.is epermi kodes ugyanLlgy resze. T. -J/e v. es meg rna is rejrely az orvosck szanuira.6gyiralli.imar. anyagcsere-betegseg ugyauis nagyoll osszererr. es beszarnolnak az ererl menyeik rol. a varharo novekedes 20%-os. fonros szerepe van az errendszeri sI. nern rudjak g).Cukorbetegseg A cukorbetegseg allyagcserezavar. vizelerhajto. A cllkorberegseg dell nfci6j. Awk a novenyek. 6 V<lSarolt . akriv elerrnoddal es gy6gynovenyekkel. Naponra iszorn a rear.ilra a Cyorgyre.isro] es az elermodrol." Napjaink egyik nepbeccgscgc.ir. Egy baratorn most iort vissza Magyarorszagrol.es epenuikodesr serkento. A fekete Monya levelenek (rnyrtil!i folium) SZCllhidrar-metabolizrnusr befoly. es ez a szarn 2030-ra megduplazodi k. m i nr a cukorberegseg maga. A nepi gyogyaszat regata haszn. A ki lacasok karaszrrofa lisale a Fekete konr inens.es/vagy nagyer-Id rosodasok kisernek.igokban. Kanadaban elck or eve. Isrnerosom sok j6t ha llot ta m a Gyorg)'te<\a cukra miart vasarolra.ima a ma i 7 milliorol IS milliorn fog nOl1i 2030-ra. dellnfci6ja a koverkezo: "olyan komplex a melynek hatrereben reszleges vag)' reljes inzulinhiany .ir resz leresebbcu raglalja.. orbancf(l (hyperici herbal elsosorban kedelyjnviro harasanal fogva j. vizelerhnjco.ilja a ClI korberegseg kezeleseben.1 Gyorgyrdb61. Jelenros krornrartahna szabdlyozza a vercukorszintet. a k kor Illegi nog. . rest mozjnissal. N agyon val kapcsolatban. Mcgeldzeseben.ilharok a Diabess-Cyorgyredban.ik. vercu korcsok. mcrcgrclcnfro hanisu. melyek at. 130 ezerrol 207 ezerre josolhato. mine pI. a cukorszinrje lejjebb menr. melynek III iikodesc a koverkczo elveken a lapul: A csalan (u rr ica dioica) levele verrisztiro.. az egyik legalacsonyabb glybelll iris indexii osszererr szen hidratvegyuler. L. Percenkent 6 ember hal meg a cukorbetegseg altal okozotr szovod menyek kovetkezreben. anyagcsere ll1ukodeser segiti k. mirol a lu kul ki.ill. szovdd menyei nek keslelrereseben sokar rehetu nk a helyes t'lphil kozassal .hszi k szereper a sokszor depresszioval is jar6 cukorberegseg kezeleseben.erepe a I11Ltlr zazad s Evek ora sokan isszrik rendszeresen a Diabess-Cyorgyrear. a feludrr lakossag 30%-ar eri nr i. 34 35 . ralaban Srfrvrfr 5-6 Kozel 20-as cukrorn 10 ala rnenr le.lr az ujabb mersekelr: kurat. gyulladascsokkento. Fontos szerepe va 11 a majk. A kat. Mivel mi nelketten cukorberegek vagyullk. N. Immunerosfro hatas<1nal fogva oszronzi a szervezetet a fokozort vedekezesre a karosan magas cukorsz inrrel szernben. a hib. a cu korberegsegeben bekoverkezetr jorekony valrozasrol tudostr. AI. es Onre gondolok nagy szererettel. rna 500-600 ezerre becstilik a cukorberegek sz.\1- kozorr vall.s arnelyer valroz o expresszivirassal megjelcud kiser. Kialakulasa robb rcnyczorol fLigg: leginldbb a raplrilkoz.irosodas megelozeseben. Htilasa n koszonom! R. Szerencsere MagyarorsI. Nem rudj. [elenleg a vilagon 300 mil1i6 cukorbeteg van.ingk6r6gyoker (cichorae radix) legfourosabb haroanyaga az inu lin. A gyermekI. K. a Cll korberegseg megelozesere is j6k. Afrika orsz agaiban a cu korbere gek sz. es sejresek szerinr az elluzas. melyekben fr6jllk a rea harris. Ec-u«. de ha kicsir srrcsszes napom van. emellett megszunteti az idegesseghez tarsulo pszichoszornarikus panaszokat. a meregtelen ircsbcn.isok eredmenyekepp hamarosan fekiltja egy m. de a hajlaru is fontos szereper jarszi k. maj. a barricorn k iprob.ival is kezelhero).kenro. ota ismerr.ig is a kozepmezonyben roglal helyet.isik nev: gluk6z inrolerancia. Norvegia. llyenek ral. Mosr abbol a szamtalan koszondlevelbol idezunk. AI.ovodmenyek es a reti nopatia megelozesebell.

.111<11' 20 eve inzulillos Cllsegitsegevel egyenst'dyban R. rudja es az Onok tdj.E.Gl[ ~ellett beadnonl ket f~ljta inzulinbol. Napi 3-4-szeri kezeles m. melynek erreke minden elkepzeleserner felulmulra.. a tavaszi diolevel nern haszn. Tiszte1t Gyuri B. I107. agy .8' hirCd van! Koszonom a segitseget! leszorlrani. kb. egy 116napig ittarn. kodik.ilva ingadozik a szinrem.\r a megengedetc erteker.err gy6gyszert szeclek napi 2xl szerner. Jelenleg 5-8 kozott moz ognn k az errekek.4 lett. neki..ir a lib seruleseir: Ill" j. viszout llgy n'i ni k. K.i n. Egy nuisik rnodszerrel is hatekonyau gy6gyithat6 a fekely: a lefornizort majd lehurott diolcveler tegyek a nyilr sebre. Ezzel <1 fozettel mosogassuk i\ h~bszAra( a labfejer naponta h.err nagyon nagy haHval es tiszreletrel seget ilyen kiran6an koszonom veg7.it. Az ertekern: 8. ami t kb. nagy risztelerrel R. NflgYIJJzsoIIY. parnutzoknir. hogy osszefLiggesben van-e. l'o71tgcJlaSJ'zisztclIs. vaszonzacskoban drolj<ik. D. Igaz'lbol (sak herek Il1ldva v<ircunk volna eredmcnyr.. Ehgyomri erre]«: 8 hirCd volt.} Egy here megvasarola Diabess Cyorgyterit.6.imunk.sanY.. megrendelni neki ezzel Could E. -14 kozou J(ecl'kI!1JIit Evek ora mag.. mclyek es sokszor a keru!ni kell kesz lretr gy6gyrdt.1l6dotr.ilhaco. de fogy tam is a rea iv. Az elso bogre ucani napon 5 eg)'seggel csokkenc a cukorszintje. keszirmenye. Ha peclig mar kialakult a seb. leverr vlzzel.1cSi! 2 h6napja rogyaszrom diabereszteaj~\r. ket here issza. a barna rozsdafol tos level ncm j6.ik a Fekelyes l. A gyogyrea FogyaswisAval sikerulr arlagosan 6-7-1'1" leszorira ni. Iorrasbol B. A. Dioleveler gy6gyszemirakban.ertheca m6don . dlabeteszes ges elegtelenlesz. es mriris javult a cukorszinrje. Ezuron szerernel~ edesanyarn reszere ismerelten Gyorgyrdr rendelni. Z. es az inzulinadagomat a felere csokkentertem. es 8. Saj!los neha most is ingadozik 5. hogy C7. Az egy hete tarto Iogyaszras ut~\n vercukorrnercst vegeztllnk. Az erek besziikulese miat t a verkerina Libon fekelyek alakulnak ki. Egy reszer vagjak fel aprora. Jl1osOIullagytlrollrlr Korabban mar rendeltem Onokr61 Gyorgyteat. ugyanis az ehgyoll1ri es a delurani vercukor erteke 7. T.lll1 cukorertekei. sz. igy a Cli krom 19-rol IO-re csokkenr. vag)' a folotri erteket produldl.ta revekeny- nehezen vagy egyalralan ncm gyogyulnak.Kiildene B. es m iot a issza a edt. A rea igaz~\n nazv _ ".::eppen reh.ibat terdtollefele diolevelbol kcsziilr. \'{!e would need a new supply. K. tip 10-11 veretkezesek udn S. Balatonnlnuidi Szeremek zacsk6 nagyon cu korberegsegre hatckony az Onok Ourol 4 Sz.9.lItozilc A tear haszn.isresZ[ <illand6sulni L\rszanak ede. sem lepi ...5-10. G. viselrerek Oil ir. es hasznal. drj. MindellJ.OZlSO. Uj adagra van szii ksegilnk. Pees Edesanyam inzulinos. Napollta Friss f8zetec keszitsiink. pupozorr reaskanril diolevelet leforrazunk 2. Szartrsak meg szellos. E. lerakarva allni hagyjuk 15-20 percig. B. 2 csooriilok 36 37 ..J .inak ovatos mersekle se is. szoros vercu kormeresek kon [1'01. [mil' kevesebb iuzulin kell.iromszor-negyszer.i nr. Kb. tegnap pedig 4. es 2. es bizony az evek ora ll1agas cukrom igencsaklecsokkenr. megsem segircrt. G)lOI" . Hihererlen. U lasaval.. Csal. Gyakran 14..ott . Egy ismerosomrol kaptam ker dobozzal.ra 2 csomag Gyorgytdt?) es nuir fogyt<\n a keszlerem. Persze dierazom es gy6gyszert is szedck. . nagyon reg nem voir ilyen alacsony. illctve dorzsoJj€k bele a borbe. es ezr eveken ar semmivel nern slkerulr elerni. ~ E.fogyasztott<l. ami nalam mar neluiny nap win is igen j6 erecimenyeker a cukorszinrem esz revehetoen kezdert csok kenni. z. lll. eddig nagyon bevalr. Tobb mint ket eve Fogyasztom a reakevereker. Budapest korszinrem. kezeljek azt diolevellel: mosogass. hogy normal dieta mellett egyreszt csokkenr. 5. Ilyen kedvezo erreleek escrcn lassan szoba joher a vercukorsziut-csokkenrf rablertak eddigi adagolas. egeszseges leveleker szedjenek. Nelulny here. keruljek a penge huszrui lar. j6 eros reaval. Nagyon halas vagyok Onnek ezert a csodaszerert. Ma reggela harmadik bogre udn .-fle L.7 es 8. J6 az emesztese az6ra.~k meg az allgusztust. es . de arniora az an (eaiat issza. I vole az CrIck. Edesanyarn es a magam neveben koszonjuk Cyuri bacsi tanacsat. Szeged ram Cli korbeteg K. Negyedik a lkalomrna] rendeljuk a teat.iraz helyen.lejjebb egyCm cobb kg-tol rnenr a cuk ra.a keclelyallapota is. sz.i. Mindev. kozel 30 eve cukorbereg. lefekves elor r.5 ell.. es nagyon j6 egeszseget kivdnu nk a rovribbi eredrnenyes es felbecSlilheterlen ertekll munkaj. J. Ov.. de hagyjanak nehany uagyobb lcvelckct egeszben is. es gy6gyszeres kezeks alatr all. A re.ihoz vezetnek.isa alan. Diabetestdja csodar rerr edesany<llll Hi hererlenii] j6k az eredmenyei.irjanak rnezfr lib. valrozasr hozorr.. B.ini napon. egy h6napja taUlta III a Gyorgyteara. Pies Szerernbn maggal.trosan pediku rozzenek. .5 kozotr.5 kozott F. ez. meg hornokban vag)' puha gyepen sern. Viseljenek kenyclmcs cipot.imomra yO\l please send us two bags of Gyorgyi rea? UvLir rendelrern robb III i nr egy evvel ezelorr a Cll korbcregsegre valo rcabol"" cdasaparn reszere. es sikerulr is megszabadu lnia. Sziovellifl I have already ordered from you the rea T Zs. Kisfalllha!m eredmenyeivel! Cu korsz iutem a kezdeten 8. de ezr eddig is rerrem. gy6gynovenybolrokban vasdrolhnrnnk. ~olrl11emes. magas cukorszintrel de llleg igy is nagyon egyideje kiisz- Tahln azeleremet is rnegrnentette a teaja.b. a Illasodi k bogre LLr.inak rarrani a cukorertekel<er. megscm bnruk A cllkorbetegseg lin. Gyomaeudrdd Nemrcg rendelrern Onr6l Diabess cdcsanyamnak teat cdesapam nak.. as vercu korrul kiiszkodok.ibol naponta 2 dl-r ~ogyaszrok esreukent etkezes ur.6. P.. cukorerrekeim teljesen l1ormaliz. J"N de I volrak az ereumenyeun .5 kozarr v. meg. egyik gyakori es sulyos szovacllllenye az bib. nem rudoll1.. Ha ll1agu k szed ik. megrendelni a Gyorgyreac csomaggal itram. Debl'eccil Edesanyink korbeteg.ihoz. tiszra. eddig ketto for d iaberes over a year ago for my father. Zs. T M.7 volt. 'The tea really made a big difFerence. es a kozerzere is sokkal jobb. Lib csoukolds. A diolevelrea lemos6 igy keszii]: egy melyer azora is lelkesen fogyaszt. C.. aki cu korbcreg. Nekem viszonylag magas voir a cu11-13.ir egy par heren belli! larvanyos ered rnenyr hoz.

iskamil szriraz dioleveler 2. Kerulji. gy6gyrdkar. sos vizben fotr rizs szinteu segithet. csak egy-ker percig.ik el a szckleruker. EPE.i mos problernahoz vez cr: epeh61yag-gYlllladashoz. sii n k kiegyensulyozorr !egycn: feherjeben s6kban gazdag.magjar. Sok problemarol 6vj. PUFFAOAs. a kokenyrerrnes vagy a lekvarja hasfog6.ES GYOMORBETEGSEGEK.is neven lososka . esc ten rarrsunk igyunk szigoru dierar . A.5 dl forrdsbau levo vizzel leoutunk. fOI1[Os. Az erneszres sorau szerveink hasznosicjak a bevirr raphllckor. akar hasmenes. ha a szeldetl'1 k rendben van.iskantil vadsoskamagor megnlgunk. Eh hez megFe!el6 men l1yisegii rosror . hcjastul kell fogyaszrani naponra 1-2 almar.c. de nem eleg helyesen kivalaszraui az cledell"l n keto a kon nyil emeszrcsrol is gondoskod nun k kell. Fazes uran fedo alate kell rarrani 6-10 percig. Csak addig kell Az imenr litertilk az almar mint szeklerszabalyozo gyogynovenyt. Egy te. majdleszrirni. Langyosan kel] reggdi elorr megi nn i naponra egy-kct cseszevel. abbol gazdalkodik szervezer unk. 15 perc unin fogyasztjuk. a majon es az cpen kereszt ul k ivalaszrjak a feles!eges es bros anyagok ar. A kokenyrermesr vagy a lekvarr is csak addig kell enni. puffadashoz. fozni kell. mivel azonban eleg laza. mint minden magat. hasznalni. mig a hasrnenes tart.I I 'LI 1 Emesztesi problemak (MA]-. Egy pupozorr re. akar szekrekcdes esere all Fenn. amig a hasmenes meg nern SZllni k. Hasrnenes eseren egeszben. igy harekonyabh. es gondoskod- a he- szenh idrator rart almazzon. Keruljii k a szensam. REFLUX) A j61 nni kodo ernesztes eppolyan lyes raplalkozas.ik meg magukar. A kokenyvirag hashajro. zoldseget cs gyiimiilcsiit kell fogyasztanu 11k. rok fogyaszt~sat.m. J6 hasfog6 a vadsoskarnag [eija vag)' a kokeny rerrnese. A vads6ska .ir ll1egcm- vag)' megdarrilva egy kis vizzel lenyeljir. amig a szekler normalis allagll nern lcsz. A vads6ska magjat meg is lehet ragni. A belrend szer mil korlesenek norrnalizalas.ihoz hasznaljanak dlolevelbol keszult teat havonta egy-ker alkalomrnal. Wgezetlil Hleg annyit. lernkarjuk. ugyanakkor a vesen. Fonros. A nem kielegito erneszres sz. Amit mcgesziink. 38 39 . de meg rnegfelelo hogy etkezees asvanyi mcn nyisegti a felesleges kaloriak hizashoz vezetnek. hogy ne hanyagolj. keyes. epekohoz. junk elegenda folyadek fogyaszrasarol. mint Belhurut (HASMENES) k az ii res szenh id raHasmenes vas iralokar. gyomorsav-alulvagy -nihmikodeshez.

legfeljebb 6 heten kercszrul.Gyomorsavtulten es.lnren k. Hat herig Fogyaszthat6 ez a rea szunet nelkl'd. a stressz.ija is j6.ija. De ekkor sern szabad a teaivasr abbahagyn i.ilyto re. hOSSZLI avon kr6nikus epegyulr ladashoz ill. Az idegesseg oldasara ajdnlom az orbanch'itear: napi egy cseszevel igyon az. aki nek ilyen problernaja van. kerti izsopbol keszi.i It teat igyon naponta barrnikor egy cseszevel. de akkor null' eleg belo!e herente egy adag. epevezetek Ha az epeb61yag nern ti ru l ki teljesen. mert ez a ker noveny kiv. De llgyanilyen j6 a sarles gamandor vag)' az czcrjohi rea]a is erre a celra. Arnikor az epeholyag gyullad. mar nem eleg a heti egy csesze rea.iuchi. nap kell iuni egy-egy cseszevel. Ak inek rehar gYOll1or.i.ilo gyulladasgarlo is. Mindker eserben javasiorn. sz inren merrekkcl a Iekerekrive. illerve am fg a problema meg nern szfi nik. Heri egy-egy csesze tear meg keJl innia. az eredrneny is ugyanaz lcsz. igyon napi egy csesz e orb. Akinek keves a gyomorsava. Radikalis vag}' eserleg m. 40 41 . Akkor is kell emlekezreronek inni a teat. Csak rnerrekkel.~g a baj. az noveli a gyomorsavterrnelest. Eunek koverkezreben alakul ki a gyomorideg. Az urokezelesr legaLi. kulonben meg hereure egy-egy visszarerher a prob- savcsokkento a Feher . arnikor mar elmult a problema.ivn l is igyanak csesze teat emlekezteroul.sban van. Sz. Ha esak a pu fbdts. A gyomorfeb~ly elrnulaszuisrira a Fekere nad. hogy A gyomorsavt{tirenges Epeh6lyag.i r epekove is van valaki nek.ig teija. hogy minden nap este lefekves elorr egy csesze teat kell meginni. puJfadashoz. Ilyen mennyiseg meg rnegelczes celjab61 is j6. es a [ekely nem fog kiujuini. esre lefekves elorr.irvaesaLin re.bb kec herig kell folytatni {lgy. a hannadik heren minden 3. men k iuju] a fekely.ivdlo savcsokkenco a feher akacvir.inchitear lelekves elort es egy csesze fcherabevi rag-teat napkozben b. re I leggyakoribb oka az idegesscg. elegeudo hereure egyszer reggel ehgyomorra egy csesze aranyvessz6flibol keszulr teat meginni. ami savfelbufogesr jelenr. de j6 a savanyu bor is. a pn nnszok elmulr. Az epeholyag gyullad.vagy nyombel fekelye van. Ket-harom her a lar t a rekelybetegseg elmulik. pang benne az epevaladek.irmikor. ebbol robber nem szabad inni.isan. Ha nines alland6sult problema. Ihatjak parhuxa mosan az orbancfuvel. A nuisud i k heren minden masnap. esre egy csesze orb. urana ugyanilyen hoszSZLI sziineret kell rarrani. epeko kialakulasahoz vczerhet.i! meg cick afark es orbancfii 1-1 aranyu keverekcvel is kell urokezelesr vegezni. llyen eserekben a koverkezo kt'l rat javaslom: napi egy cseszevel egy heten kereszrii I. heri 2 cseszenel lema. eleg a srresszes napokon megin ni egy-egy cscsze rear. napkozbcn egy csesze Feher akacvirag . Ez a kura a robbi erre valo gy6gynovenyb61 is e1vegezhero ugyanilyen modszerrel. Ugyanezeket a reakat javaslorn a refluxra. majd a savrulrenges es a gyomorfekely. gyomorfekely.

i·.iskep- pen reag~1l egy-egy gy6gynovenyre... arnelyik vall a majberegsegekre.ijuk j6 mLLkodeser megorlzzek.iva l is nem isszak. vagy kell robbszor inni ezerj6fiivel vagy feher pernerefuvel izesiretr teat. megnyugratja es lelohaszrja a megcluzzadt m.ir napig inni.A gyermekLincfii leveler egy a nr ibiorikumos kura ur. Ez utan a harem bet uran luiromnaponkeut egy henapig felvalcva egyik alkalorn mal cickafarkbol. kurar befejeztek. A keserii anyagok segitik az epeholyag mukodesec. gyokerebiil keszult teat akkor is inni kell a kura alatr.imos mas segfti. rnerr m inrlen ember rnis. Peldaul a gyermekLincfii levele vagy gyokcrc.ijar. majnagyobbodas FOL1[oS Ineregtelenit6 szervunk a rna]. alland6.ntetesehez. men csak akkor oldodik ki belole az egesz har6anyag. A gyokere a harekcnyabb. Amikor ezr az eges7. ennek a hnr. rokeleresebben felsziv6dnak.. azr is csak azaz kernaponkent egy cseszevel. j6 hardssal rartorn aleghare- konyabbnknak. Kapacitasa lIgyan tu! van mererezve.ene[ robber A diolevelbol Meg annyir ha valaki verhfgir6 a diolevelrol.lsokra rna mar kivrilo gy6gyszerek va nnak. hogy valaki nek az enyhebb har.t<it . a masik -alkalomrnai orbancfiibol kcszult teat kel l inni. hogy az verhigit6 is. Ha a dioleveltear a m<\j nulkodeser de a lefrrakar en kiviil meg sz. de legalabb addig. egy heten haromszor.on lei is probrilharja a harasukar.. AlraLi. Ezerr kell enni minel robb keseru anyagor rarralmazo novenybol keszulc etelr.lI) igyanak egy honapban legalabb egyszer a gyermeklancfl\ gvokerebdl fOzott reabol egy cseszevel.nos szabaly egyebkent az . utana a kurat gyermeklanchi-gyokerrel kell Iolyrarnl addig. A gyernlekLlllcfli gyokerer ker percig fozni kcll. les z szo. nem szabad meginni belole.. napi ket cses7. Az enyhebb. amfg a gyulladas el uern mulik. es aki gonclolja. a gyernlekLlncFli Ezeken a gy6gynovenyeken noveny is van.ilnak. tehsir gy6gyszert szed. vagy a gyel'lnekLil1cf{t leve]e. 42 43 . Azcrr j<1v015010111. ezerr ilycn eserben rnindenkeppen orvoshoz kell fordllini.. haroanyaguk jobban kiold6dik. abban van a robb A'L egyik hat6anyag.tani. EZ7. a gy6gytdkat ehgyomorra kell fogyas7. Eldfordulhar.isu gyogynoveny is elegend6 a bcregscg megelozesehez vag)' megs7. nem Ierrozesbdl credo gYlllladasokra eredrnenyesen hasznalharok az alabbi gy6gynovenyek. az. keszltett rear masnaponkenr is csak egy es herig szabad iuni. am{g a gyulladas el nern mulik. hogy a m.i s. A rulzort alkoholfogyaszrasbol eredo majnagyobbodasntil is leher segireui ezekkel a gy6gynovenyekkel.el azonban csinjdn kell banni. sa hi. A kura :bal'OHl hetig ramon. es m.hogy eserleg probri ljanuk k i L11~lsik gyogynovenyr is. A ferrozeses JmijgYlll!ad. szamolni kell.okro] Arn ikor rnajd a novenyekrcl is (rok. kulon-kti.in is erdernes egy p.Majgyulladas. es a rna] nui kodesenek is sokat ha szn. Erdsebb gyulladas eseteben a dlolevelbol keszftetr teat [avasolorn. hog). de azcrr nagYOll keIl vigyaznllnk d. mint az endfviasalara.

ivon errendszeri problern.\k le az i'lveger. hogy elerfonrossagll exigent es rapanyagor jurrassou el a 300 billie emberi sejrbe. fdig lesz FokhagYllJ.ir. Ugyanllgy.alyozza annak a k ialaku lris. hogya szfv es az erek izmait rllgalmasan rarrja. Ezert fontos rehar.ir azounal is alkal mazharo. A rcrna fonrossriga III iarr nyornutekosa n ujra megelllI. nagyon kellemerlen a szaguk. Csak hideg.igosan zslros etelek fogyaszras. els6sorban az olLvaolajar az . KCds61eg a vadgeszrenyebdl keszulr kremer es az orbancfiiolajat javaslom napi robbszori bekenesre.]val az al maecer. herenre egy alkalommal isrnerclje meg azunin is. ha az erekben akadalyralanul araillolhat a Vel'.iv miikodescr segiro es az ereket tiszrlco mrisik nagyon hasznos noveny a feher f~]gyollgy.inyban keverve. erelrneszesedesrdl beszeliink. 44 45 . Megelozeskent is jol leher al kalmazni. az els6 sZ3mli hal. Minden sziv.i]a. csak nagyol1 megrerhelo a munk.es errendszeri problcmara a legharasosabb gyogynoveny a galagonya <\nmll a ru lajdons.. Ezt a csodalaros munkar csak llg)' rudja j61vegezn i. . A nyakunkon levo ker oldalon elhelyezkedo aorta riszt.r. Csak egy bajuk vall. ez nern olyan eros illaru.1. csokkent ik . Aver visszafelc is Fog .~szdsa j6 harassal van a stresszes elet1ll6dot eiol< es .1. re.i. Ihatjak oker Felv. Tcgyek bele . es a koszorllcr elmeszedeset is megszLinteti.ibb hcten kent eg)' cseszevel.ikar fogyassdk a megjelolr m6don. Gy6gynovenyeink kozul koleszteriucsokkenrd harasu az oszrorus veronika es a ryukhur reaja. v.. KerUljiik a t{Lis.1. illetve dieranak.irrsak be a kezu ker az eccrbe. legal. magas vernyomashoz vezer. Egy nap alatt 9000 liter vert pum- '" A ver6erek es az aorrak riszr. koverkezmenyei a rrornbozis.\gj. Bels61eg az erdei malnalevel teaj.It aztarni.lk Fel Feicelltis darnbokrn.ir. heti egy-b~[ csesze tea fogy. A galagollya SZiVrltlllllSr is szab~i1yoz. A magas koleszreriuszinr lIg)'anis hosszu r. A fend ker noveuyen rul meg eg)' par szor irok a fokhag)'lll. es kenjek be kerszer-luirornszor a ker nyuk i uroerer.k benne a fokhagym. a szfv.ilrva. Ak. fgy kb. es ezdlral uz nem fog j61 zarni. vagy na yon idegesft6 11111 nka helyen dolgozik.. segftik a sZlvl1llikodesr. Ez is segiri a 5Z!V ll1iiki:ideset. mint a galagollya.ira mla ni. hogy az aort abi llenryil meszesedik el.ijar.irj.".n id6s emberek sZlvere is. ez is korlatlan ideig fogyaszthat6. de ennek az dkesziresi modjaval vigy. nem ragitja. oldaror.1 vernyorn.ikhoz . a szrroke.5 ell almaecerer onrseuek egy fellitert's beforresuvegbe. ha mrir kirisztulrak az uroerek.. amig esak haszn.il fogva. Az erelrneszesedes lenyege.inak van egy kiilsoleg alkalmazharo leherosege is: 2. t iI f Errendszeri es szivbetegsegek Egy ember sztve 70 ev alarr ker es fd milliardszor ver. napolHa 100 OOO-szer.\g harmonirija megmaracljon.nlom napi I cseszevel.. es ha a S7.ik a·l.' iutasu gy6gyszerekkel kezelik. arnir sokan nern szeretnek. A medvehagyrna leveleibol salarar is lehet keszlreni. hogy a rrad icionalis fzvil. a rnedvehagyrnarol. Arn ikor az erfalak rugalrnarlanua v. A gahlgoI1Y'] a koszorueret belulrol [ISZtltJ:1 k i.\r aj. magyar konyha nem kedvez de kis odafigyelessel rnodernizal harju k raplal koz. mel). Aki hajlamos a meszcscdesrc. Mindket noveny nagyon j6 hards al van az erek ciszrfrrisrira. Erdelllcs idonkenr ezekhol is egy-egy nlkalornrna 1 fogyasztan i. Z.ilj. vag)' fele-fele ar. Ez a noyen).in rarrasa is nagyon lenyeges dolog. Naponra 3 cseszevel is ihatnak beldluk.illapor is javirhar6.isunkat llgy. lagy vizben szabad 12 orrin .. Akinek nines mega kacl c "'" semJ1li baja. Calagonyaval ez az . [(~szeslrsiik el6nyben a novenyi ohjoi<ar.naros errekec.ilrozar. hagyj... Egy-ket her a larr erezhero javulris rnurarkoz ik majd. a magas vernyomas kivalo gy6gyszere. szi nreu nupi egy cseszcvel.in uuuis. Legrobbet az egeszseges dpLilkoz~lssal es a helyes elenn6c1dal reherunk. .h61. szivideget n)'lIgrar. hogy a veroerek falaba zsirszenl anyag (koleszrerin) iv6dik bele. sokak elerer megkeseriti. anug nem csokken a koleszterinszi nr a k iva nr mertekig.iluak.lZ n lmuecerbe. A sz. illerve a z salytit. Tiszursanak meg 6-10 cikk fokhagyrnar.igan. Csokkenresere a fentebb ern lirerr Sajnos a hag):omanyos a koleszrerinszegeny pal ereinkbe. eltarad es mega!l. Gyakori es Lljdalmas erberegseg a visszer.frjiik a koleszterin problem. A rueszesedes okozhat olyan problcmrir is. Napi egy cseszenel rabbet neru kell megillili bel6le. a jobbik v.ilokok Magyarorszagon. es edltal nem vekonyirja el :IZ erfalakac. riszt irja belii l ro] az ereker.izni kel1. a szivin larktus. hog l' aver koleszrerintarralma ne haladja meg a Idv.ilIati zsiraclekokkal szcmben. mel)' korun k nepberegsege. Utana eleg J-2 herente inni belole ernlekezreronek es megel6zeskem.i r.irol. ill.es erreudszeri beregsegek. Esre m. agyverzes.!V izrnai rugalm<lsak. an nak is kellene a~gon)'ar fogyaszta n i. Ha nem vigyazunk ra. g A koszorllcr-szll cu erer a fa Iiban erraglro I " ""I "1 'I a .

Az etkezes elort ivot. A rohan6 elermod nagyoll megterheli a szfvet . 10 percig a fiivon hagyjuk a vizer. ha a reaivas megkezdesekor ellenorzes mellen mar ll1egbeszelik a reatogyaszras az orvossal egy-ker azr. nem fordul elo az elhalasu k. azok clveko. Az uzlerekben kapharo g~llagollyaknal ezr a szempol1wr szigoruan berarrjak. ki van nyilva.iu. Ugy<ln is az a k is agveg meg taplalja a viragor.t tea jobban. a A galagol1ya vi rages agveg a kovcrkezoket csnk lcenti a vernyorn. Ez a noveny szeruu em egy csoda.in.ir nem szabad hasznalni. koverkezok a szeri nt hasz nalja a galagonY<Hdk valarnelyiker: minden harmad ik !lap igyon egy cseszevel. neh a-neha iszun k egy cseszevel belole. rnegrepednek. Ez agyverzeshez . men a rerrnes eresekor az . A galagonyaviragbol keszu lt cdr llgy kcszfrjuk.1gvegben mar nines nedvkerlnges. Kulonosen a koszo- es ez azz al a veszcllyel nyodnak.tiszt itja az ereket minr a gy6gyszerek. Ez urobbi "rudasa" segir megelczn i a sz ivi nfa rktust.iricaskor nem lesz mar reljcs errekti gy6gynoveny. illetve viragos agveg. hogy onok nek melyik Ielel meg jobban. nern.isa jar. A k inek 140/90 Hgmrn felert van alland6an a vern yo- 2-3 111<15a. es fedovellerakarju k. men a celjes vi ragzasban szedert galagonyavirag megbarnul. Ha egy heren egyszer egy cseszc teat elfogyas7. es egy teaskanalnyi nyugruto az crroIllagot es nem pattannak el. es szriritas kozben elvinigzik. hog). nerncsak a l11agas vernyornasban szenvedoknek. nier tisztftasaban jelesked ik. Orvosi ur. szabalyoz.ighoz es a levelhez eg)' kis gallyclarabor is hozz.igvegbol keszCdr reavalleherseges. Kezeles. ha egeszsegesnek erezziik magllllkat. Kb. de ennel az erreknel mrir m indenkepp orV05hoz kell fordulni.il a galagony. exert erdernes ctkezes elotr inni. A magot meg kell torni. merr a vir. a szfvizomelhalast az agyverzest.lr~b. hogy ker es fel deci forrasban leva vizer raoncunk egy teaskarnilnyi novenyre. bellilrol. ha I'ligalm3sak. szivideget nyugtar. Ez a rca keszulher fagyongyb61 is. akkor is.in h6napja ellen )6 . megeldzes a galagonya viragos . (korrol tLiggedeA magas vernyomas erosen fesziri vernyorn.ic magllkon fogjak eszrevenni. Az n leghelyesebb elj.. erelrneszesedes nern dgirja azokar. 160/90 Hgrnrn-nel kemaponkenr igyon a reabol egy csesz evel. A galagonya viragos agveget azerr igyirom. Eloszor a &alagonyar61 irok. rnajd lesztl rjuk. konynyebben felsziv6dik. infarkrushoz benu lashoz vez et her. Ezert j6. a kepzert feiv<ldrl6k a teljes viragzasban levd galagonyat nern veszik at. Ingadozo vag)' alacsony vernyoruasn. niil) 130/80 Hgm erfalakar. es van egy nagyon fonros rulajdonsiiga: a sz iv cs az erek izmait fugal masan ra rrja. Azert kell ilyenkor szedni. es erkezes elorr lassan megisszuk.inkert. A galagonya csak rnagas vcrnyornasnal haszualbato. A galagonyab61 az egybibes es a cscrcgalagonya egyforman j6. ha heti egy-kec csesze galagonyatdc megiszullk megelozcskcnr.is derek. vag)' e folott vall. A megeloz esre hasznalr rear eleg ketheterikenr is inni. A gabgonya magja viszonr megszuncerl gokec. az egyeb Alkalrnazrisuk sorau saj. nui I' nem rarralrnaz anyagokat. hanem a szfvbcrcgeknck is. amikor a viragok fele mil' reljes viragzasban van. a nap barmelyik szakaban. mint a percig f6zni kcll ker es fel deci vizben. men a sz iv es az agyi kis erek.ist. mint ahogyan azr viragzriskor terre. Ker elreres van kozotriik: a rermesben nines szividegnyugtat6. vag)' joval lassabban fog a ll1agas vernyornasunk az egyeb karos harasok koverkezreben kialakulni. sz.iszedunk a vidgz.Magas vernyomas I Egeszseges ::IZ r· telnorr ember Ill. 46 47 .tllnk norrnalis vernyornris mellen is. A galagonyatermesbol keszult rea ugyanolyan j6. amikor veruyornas als6 erreke 90. szerveker es az iclegeket. rudja: szfvritmust cz lenyc- ges hdonbseg a galagonya elonyere. de ha nagyol1 rit k. a kkor is sokat tetrunk az egeszsegi. ezcrt nem cda dolgozik a noveny. a ruasik fele meg esak bimbos.

novelni fogja a galagonya hadsir. rvhlg. A pas1. hanem vernyo- A g)'6g)'szer kezden csokkenreser csak fokozarosan sznbad Illeg- nuis-sznb.\subr. egyebkenc az resre. igy a vernyonuishat nak mindenrnajd a masikar.isn. hogy a bel6le kivont vinpocerin nevil anyag a sobk . Az orbancfll sok mas jo tLllajdons. Ebben az esetbcn vigy. en 19-fele gy6gyhadsarol rudok.1I6.1 i. ezcrr azok. a s.iscsokkentesen tr'd ezekre a beregsegekre is j6telWllY hadssal vall. A kis teli1. merr minden elbomlik beldle. men kiv. De h<1a hideg vizben azratorr fagyongyot a mar elkeszitett es kihiilt galagonyaval keverjl'd< ossze. egj Al11ikor a merenger 1 "'1 rasz. Kozbcn ellendrizni kell ~olyamatosan a vernyornast. aj. vag)' az cgycb gyogyiro tulaidonsdgaikndl is fogok meg r61uk irni.isn.1S novcnnyel akarjuk vegyireni.il. A kutyabengekergcr els6sorban hashajr6nak hasznaljik.ilrai<iban lombhull. Az eclclig lefn gy6gynovenyek koziil a galagonya es " fagyongy a vernyom.il bizrosahban alkalrnazni.esedes. A rea elkesziresi modja uzonban 111. 2-3 her ur. szabad h aszn . rnegjegyczni.ilh<lr6 vernyom. mar az elsonel elerju k a megfelelo gyogyfro hardsr. Nemcsak vernyomascsokkenro.fr6nak. de j6. mere az mergezo. <lZt a novenyt is aztatni kell h ideg vizbell. Minel robbszor OIV. Ezr a novenyt hicleg vizben kell az tar n i 12 6ran kereszrul.ilyozo is. a kis rclizold .ogyaszdsa eserebeu dupla erdgiro hat:i. .ir ker naper is. Hagyj.lZlli kell. A Fekete ribizl ilevel is csokkenri a vernyomast.1 g'llagOnyae. Ekkor van ben ne a legtobb hat6anyag.in m. maid a verri.I In i. vagya galagouyarermesr. Erelmes1.u<lnyban azonos hadslLakb6l. Azoknal a gy6gynovenyeknel.rirja.de ez ingadoz6 vernyoLl1<isra is . men peldaul a Fag)'ongyor nem szabad fordzni. A di6levd szinten kislllenekben csokkenti a vernyomast. Gy6gyszerdrakban kaphat6 desztilL\lr vfz. Ekkor van benne a legtobb hat6anyag.isi rnodja ennek is ugyanoIY<ln.lsik.lk akkor viszik Ie a cukorszinrer. Terrneszetesen a sz iv rnukodesenel.ir leher a gy6gyszert irtam.lsom szerint Illar nem kr~szitenek belole gyogyszerr.. ami egyenerrekil az anyalevelleJ.1-6 szem csipkebogy6t 5 vagy egy tdsbn<il csipkehLLSt is bele lehet tenLli a vfzbe. amelyik a legjobb nekunk. pedig ez nagy bir.eprember vegeig rart. nem esak re. A galagonya. ha a vernyom. legtobbszor SZIV-es errenclszeri problcndkkal is egYlitt j. A rdja is kiv.igvegec.ic elkcszucni.iskanril fagyongy kell.isu. hogy csak azerr nern javasolja. EgyebkeLlr ell elsosorban a galagonya vir'lgos .1scsokkenronek. es ezurrin tegyek bele a fagyongyor. errol.ls man riigyfakadasig. Felretleniil meg kell <1Zorvo sukk a] beszelni en. Peldaul sokan hasz. men ak kor on n<l n. Ez egy nag)'on sokoldalu noveny. ha <lZmagas voir. a feher fagyongy cs a Ids rei izold mereng unin leirt novenyek hasznalara elorr kerem. hogy 6-8 orrin keresztul hideg vizhen . Az elkes1.il 'LI i I 180/90-100 Hgm 111 vemyomascrrekncl mar mindennap meg kell inni egy cscsze rerir.1. serkenri a szfvrrnikodesr. ha ennek ellenere a robbir is megnezz ii]«.Ujuk. flyen keszlresi m6d LH1.is els6sorban a noi bajokra ad gy6gyirt.na'I'p 'I'. teh ~~tezt a tu lajdonsagat is iigyelelllbe kell venni. 180-as vernyomasnril vag)' e felerr III i ndennap egy cseszevel kell megi 11 n i belole. Meleg vizzel semmi keppen nern szabad a re. abban nines IlleSZ. nem egyfornl. haszLloS gy6gynoveny. A masik nagyon harasos gyogynoveny magas vernyoIm1sr3 . de a vercukorszinrer is ellen6rizressek a h:iziorvosukkaL Akinek normal is szinren volt a vercukra. hogy reggel igyak meg a napi rear belole. iisszes gy6gynoveny hasznalarakor ervenyes -. hog)' Ll1. javftani. kulonosen koszol'l:lerelmeszesedes ellen j6 har. ktk Cavinronr szednek agyi erdg. Ezerr k i kell probalni az egyiket. A galagoll). es sernrnilyen gy6gyhadsa nern lesz. men a gy6gynovcnyek cS. es nem az erekb61 rogja a meszet kioldani. csak a veruyomasr rudja csokkenreni. tehat ki:dr6lag KULSOLEG. mint a galagonyrie.1. Egy cseszchez egy re. Esetleg meg lehet kerdezn i az orvosr. de ennek se ez a fo reri'dere. Erdekessege. n csak .ir a feher bogyorerl11esr sem szabad rdnak haszmilni.a Feher fagyongy. A magas vernyomas alraUban Ilem egyedlili baja az embereknek. ha galagony.s tobbet irok. 111. mere ott fogok irn i az osszes tobbi harasu krol.itesi m6dnal kell vigyazni. a szennaval. eserleg a k is rel izold metenget javasolorn a vernyonuis csokkenresere.ez mar klinikailag iguz olran vemyomriscsokkcnro -.lrer[ek.11' felrerlenul meg kell beszelni a hdziorvossal. Sot haszn. igy a gyenge vernyolllasesokkenrd hatasarol is.lgy reggelrol esrig. I Ismerelren mcndorn. leher. azurrin ujabb her eltelte ur. Ezt is forrazni kell. Ilyen magas vernyornasrd. lddnkenr v.naljak tavaszi es osz i tisztfroktuaknal a csalanleveler. men akkor a vizbol oldja k i a meszer. semrnilyen rnellek hara sa nines. m. egyebkenr a hasznalari modja meg-ezik a robbi eddig leirr gyogynovenyevel. szamolJ'anak a robhi hunisavalis .intallllak ellen es izzaszt6nak is j6 hadssal has1. azonban azoknak nern a vernyondsesokkemes a legfontosabb hat. amelyek vizclethajrok is. de kismertekben a vernyomast is csokkenti.nalhatj.1t lehet rokozni az lLgynevezett egYlittes hat~issal. A kis relizold Illerengbal regebben gy6g). rn inr .I~ csokkenreui . de a vernyom~lst is csokkenri. Az nem . nk a nn. rncrr az esti ivasllill ejszaka sokszor fel kell kelni. ha ezekre a szernp ourok ta is f1gyell·Lnk. eserleg a harrnadikat is. keressek a konyvern ben nuisltol is a gyogynoveuyeker. Elsdsorban a noi ivarszervek isr.ik kiluilni. A galagonya viragos agveget ugy is el leher keszireni. amelyik a vernyomasr is csokkcnr i. vernyomascso ~k en.szert is kes. .izrarjuk. Arra az eserre. kulouosen a galagonY. ezr scm szabad Il1CSZ S vizbeu azrarni. ha vernyornriscsokkenro te. a Feher Fagyongyor. _T6 cukorberegseg ellen is.atdr evekig lehet fogyaszrani.ismeresne] az adarok mcgfelelnek.lSU valaruir egy gy6gynovenyrol. rerrneszeresen csak akkor. Ezeknek a gy6gynoveLlyeknek ez a fa lrarrisrerillet iik.ipolo]a a kozonscges cickafarkfll.lrr. Ma az en [UdOIll. az alacsony vernyomasr meg lejjebb Vi5Zi.\s.C7. hogy a hideg viz ne legyen meszes. igy vernyomasesokkenro is egy kicsir. semllli bajt nem csinMunk. Eserleg rirkabban is leher inni.ir. Hem szabad h asZll .old mereng gyiijresi ideje auguszrus Lmisodik felet61 51. Ez a noveny is csak lllagas vernyom.in kire. Ha sz erencsenk van.ismeri-e . amikor ker vag)' ha rom noven)'t kel'erUnk ossze lllegFelel6 . Ez a ni:iven}' is sokoldalll kepessegekkel rendelkezik. es azt rogjuk hasznalni. Az alkal maz.lS t. dcszrillrilr.iga mellert meg a vernyomast is csokkenri. segiti a mirigyrendszer miikodeset. Ahogyan LmiL" tek kialakubs<lt.SlLgy6gynoveny. Minden gycgynovenyre vonatkozik csokkenrokre is. A macskagyokeret Fokent idegnyugtarokenr haszn. nem csak verriyonuiscsokkenrd. vizelcchajro. Azr hidegen zsirban ki keverve Fag). vagy eserleg harmadik orvossul is beszcljene]. orVOS<1nern javasolja a rea fogyaszt<idr. vag)' forralr viz a megfelel6.inlom.1 harasar .ott testreszekre szokruk kenni.ir uk ar vnlaki inni.lrga rermesli nem gy6gynoveny. hog). Vag). annak nem kell ellenoriztetni.lassirja az .ilral ismerr Cavinton nevii gy6gyszer alapanyaga.isuk. A mezei zSllrlo is csokkenti a vern YOl1l. Eseten kent a magas vernyomas meg veseproblemakkal 48 49 . a legjobb crcdrnenyr ezekkel leher elern i.tortaska . Eloszor csak heri egy napoe leher ki hagyn i a gy6gyszerbol.1llalld6an Illagas vernyom. sebeker gy6gyit6 harasa is van. esrerol reggelig v. Ez igy igaz a kis tel izi:il~l merengnel is.ik.st ~rnek el vele.ival vag)' L.I gy6gynovenyekec. A gy6gynovenyek hads.il6 har. 160-as vernyonuisndl haromnapoukenr egy cseszevel. de vesees h6lyagb. Keszfrenck bel ole uikellenes gy6gyszert . nagyon sokoldalu.lscsokkento is.sztfdsnal errol i. Csak a Feher termesii tilgyongyot gYlijtjCd{. rudjuk arnikor majd azokat szliksegiink . Mint lathato.irre- i.1 hanisokat lesz d.igait gYlijtjl'Lk. M ivel azonban a koszorucrer is risz. A feher fagyong)' leveleit es a ceruzanal nem vasragabb . hanem vercisztit6. men nem isrneri azt. vagyis megelozesre heti egy-kcr cseszevel ig)'anak belole.ll.il haszll. ajanlolll. de vernyom. Az eddig leirt gy6gynovenyekcn kivi'd meg egy par van. ha <11.ilrogarharjuk a hasonlo harasu fiiveker.1nak haszn~llrak.ln nelllcsak a vernyoLll.

gorcsold6 harassal is relldelkezik. A maj.akik meg ezr eddig nern ret tek -. vernyomast kisse csokkenr6 gy6gynovenynel haszn:iljak ugyanazr az eij:ini. hogy ezr a novenyt mindenkinek javaslom hozzsitenni a vernyomascsokkenro gy6gyFiivehez. VegezerLii a magas veruyom. gy6gyszerek nelkul. es egy reszer elveszftik ezeknek az errekes anyagok nak. A.ol11orra elfogyaszrani. hog).lis vernyol11. a koszoruere is ki fog tiszruln i.ib61. es kl i n i kailag igawltan idegnyugraco is. hogy sokkal [obban erz i mag<it. eleg. Neill kell .ir leirram. eserleg meg csok keuni is rog. ak kor sern szabad a t yukhurt abbahagynl. Elcg.anak. Amikor normalizalodort a koleszterin. Ezt a tdt csak h ideg vizes . most anllel revbe erherek vegre? Kerem. hog)' lljra rermesz eresen elhessek. kurarom az igazi megold. elkeszitsiik azt az egy csesze tdt. es togY<1sztani kezdi a fagyongyot. Ha a magas koleszrerinszi nr nem oroklorr ru lnjdousag. ha szukseges a mindennapi fogyaszt. Az ingadoz6 vernyom. nagYOll hamar tapuszta I ni fogja.in most.n. M. IIjn Csepetl'li/: "Kerem. Azonkiviil. Nagyon ajanlom noi olvasoirunak. Ingadoz6 vernyomas A normilis enel<li 120/78 I-1gm 111-CS vernyonuistol idonkent fiilfele vagy lefele elrere. Tal.isn.isuk.omorideg esereben is hauisos. Olyan ar. nemlesz az :lgyukban ott az . megszi'lllteri a belso verzeseker. alacsony errekek nern olyun rossza k. es ezerr csak het i ker a lka lorn rna l szabad eZI igy inni. hogy a vernyornrisa rendbe jon.iztarn i.ink.it61. Illegtapasztalj:l k majd saj.t reggel ehg}. hogy a l11agas veruyomast csokkenro gy6gYllovenyiiket egeszirsek kl cickafarkkal is. hog}' akinek ilyen a vernyom.ik merni a vcrnvomasu kat. 12 6rin keresztCd kell hideg. Termeszeresen a vcrnyonuiscsokkenrd te:ikat aleirtak szeri ur parhuzamosa 11 Fogyaszcan i kell.igai miarr az egeszseges embereknek is javasololll rogyasztani neha-neha.ingadoz:is. Tapaszralarairn szerinr ez kb. [avasolom.ij. vegyen egy eligit.irosul. hogy a h.iscsokkemo.isba n szenvedcknek ja vaslom.ir tekinrve. de a hnuisa jobb lesz. ha harorn resz galagony.ihoz egy resz orbaucfiivet adu nk.ilh3tj. N. A het tobbi n:lpjan a sima vernyomasc sokkenror hasz.ektol. es nzr hiszem. Ezen a ny.il 31. lagy. Hrirom-negyfele gy6gynovenynel robber ne keverjenek ossze. hogy Ilaponta ]0 percet magllnkra sz<injllnk. de ezeken eM meg gYlIllad. Mar robbfele gy6gyszerrel kiserlere~ zerr a korzeri orVOSOIll.r ez ollmag." A magas vcrnyoruas velejdroja legrobb eserben a magus koleszterin.h6 szov6dmen).in azr. kivalo i rn munerosud is. eserleg ker alkalomrnal aj.es cpenuikodesi csokkenro prohlenuik n.1gy6gYilovenyekkei roneno kezeleser a vcruyomasuknak .sr.ismeror orrhonra. es az idegeik is IllegnYllgs2.i.es a magas trigl iceridszint is.i[ magllkon. es az ort clolgoz6 holgy a [avasasszony unokaja c. hogy keverjenek ossz e harem resz galagonyar egy resz zsurlova]. ES nehriny het u larr rendbe jort a vernyomasa. Ugyanigy j6 a rnrij.isa. hogy adjon tanacsor a rnagas vernyom. A diolevelben van egy sejr novekedesr g. de ezr a kevereker csak heri egy. hogy ~I vercukorszi nrjuk scm emelkedik. rud nak i<igy vizct beszerezni.ist. esetleg konnyebb esetben meg is sZlimern i.ira. es akkor is csak a magasabb crrekeknel. ha rendszeresen rudj. I:-la nem felforraljak 50 51 . Ma olyan sok nern kiv.inlorr fogY3szrani.i l a verrryornis- novenyekhez egynegyecl resz dlolevelet is hozzri leher kevern i-a d iolevel j6 verh igit6 is -. Ebben az eserben a hasznalr vernyonuiscsokkenror egeszirsek ki z su rloval ugy. nem hagyj. De a cukorberegek is rapasztal ni fogjak.il6 rulajdons. Ugyan'1 n nyir kell fogyasztani belole. hogy en mar micra kerc ern. nem meszes vfzben .es az epermikodes segitesere az orbancfu is.er eg)' harheres kllra minden magas vernyondsban szenvedonek a hasznara valna. ha a vizer es uranu lehiirik.inyban keverjenek a galagony<ihoz cickafarkat. Minr lll. ker honap alan megszunterl a magas ertekeker. es ezerr segit a hasny<ilmirigy miikoclesenek is. a szfvuuikodese is normal izalod i k.. Nem fognak rettegni alland6an a magas vernyomassal j.i. mint a magasan merrek. hog).r16 anyag.iro111l1cgyed resz vel'llyomascsokkelHo gy6gynovenyhez a kevesbe hadsos 111.-on bererrii 11 k egy konyvesbolrba.ik rovici ido alatt abba. Ilyen esetekben mindenkinek javaslorn a napi egy csesze r).i. Megnyugsz<1nak idegileg.ik. f'elterlenLil valrozrarui kcll az etkezesi szokasokon.it az On re.is p. es elllliterrem r. de evente legal:ibb ketsz. mint amikor flatalabb volrarn cveim szam.l5iknovenyr egynegyed reszben adj:ik hozd. men nyivel jobb tninosegii lesz az eletiik.\sukra. a mi sziuten j6 harassal lesz a vernyolll. Nekern ez mesebelinek tunik. cs eddig mindig csa latkoznom kellerr.es :l triglicerielszinr.iron S. az egesz szervezet mll kodeset segili. hog). egeszsegesebben. :1Zegyeb hatas elerese celj. es ha nem lesznek tii relillerienek. Meg Fognak szfi n ni a szcdulesek.iIland6 feJelem. A tobbi.ir evek 6r:·1. hogy a gyogyszerrol fokozarosan rerr .i. adjon ranricsor. men 60 fokon mar minden eibollllik belole.is<ir is. nem rogja magar gyengenek erezui. ingadoz6 vernyomasu embereknek csak akkor szabad galagollyare:it inni.ban ismegeri. heri egy csesz e teat sz i men rarras celjab6lmeg kell inni . konyver meltatva rneselre. Akinek ingadoz6 a vernyomasa.inr haras eri az im mu nrcndsz eru n ket.iIland6an iIyen kevereket in niu k. ue m fog L\jni a feje a vernyo ruas . tudv. Majdriem kifelej retrern uz orbri nefti uel.iztadssal szabad elkt~sziteni. mine a zsu rloua].Llkht'lI'te:i. mert nern rud a vizben rn i nden ben ne levo hutoanyag kiold6c1ni. Kevesebb voros luist es kevesebb zsur kell fogyaszrani.isomra.ikmegel6ze har. mintha csak a galagonY<1r inn. A vernyonuis ellenorzesevel egyhjra bizrcnsagerzetu k fog k iu lak ul n i. deprcssz io vagy g). A Feher fagyongy az egesz mirigyrendszer miik6tieser segiri. kezdjek el . Az ingadoz6 vernyomasLI embereknek a Fagyongytea fogyaszrasat javasoloJ1l. Ez a gy6gynoveny a nok oltalrnaz o]a. fgy rogja a vernyomas-szabalyo:dson tld az erelmeszesedesr is javirani. hogy reljesen a sorerbeu rapogarozik m. Kiv.

Ingado'l..o

vcruyomasra

meg a paszrorrriskar

is szokruk

haszntilni. Ennek a novcnynck a terija gyorsfrja a verkeringest, ez.ilral r isztitja az ereket es szab~Hyozza a vernyom.isr. De nines olya n jo har.isfoka erre a cclra, mine a ragyongynek. Ezcn r(II mar csak par szor szolok az illand6an alacsony vernyornasrol. Egy idoben az en vernyom.isorn is i Iyen volt, es akkor azr ruoudrrik nekern, hogy hOSSZll eletu leszek. Eddig bev.ilr, Akkor 100/75 vag)' legfeljebb 110/80 Hgmrn voir a vcrnyomasom. Ekkor jurort eszernbe, hogy az en draga nagymarnam nemcsak gy6gynovenyeket, hanem fiiszernovenyeket is rerrneszrerr a kerrunkben. Bazsalikollloe, valodi s,iJdnyt, borsik.ir edesapamnak - aki nem rudra a gyol1lorsavnovel6 borsor enn i, bors helyetr hasznaltak -, kerti izsopor. Erre az urobbira moudra nagymama, hogy meg f(lszerkenr is csak rirkrin szubad hasznriln i, men erneli a vernyomasr. Amikor nekem mar robbszor is alacsony errekeker merrek, eszembe jutorr az en uagyanyarn kerri izsopja. Elkezdtem inni a rdj;it,

napoma egy cseszevel. Ker her ur.in 120/80 Hgml11 lett a vernyonuisom. Bizronsagbol meg kct hcrig irra 111 az izsoprear, de m.ir csak egy mokk.iskaual fiivet rerrem cgy csesze vizbe. Azora is rcndben van a vemyonuisom. 25 evvel ezelotr ]40/80-<1t merrek. Ma is a nnyi. jonal: tartorn az alacsony vernyorn.isban szenvedoknek a napi egy-ket dl jo vorosbor cl fogyaszr:is;ir is. Vegezerul, de ncm urolsosorbau a vernyomrisrol in dolgokkal kapcsolarban el kel l monrlu ni [elrcrlenu], hogy ezt a problenuir nern szabad Ieluleresen kezelui, mindenkep. pen beszcljenek meg
111 i ndenr

a haziorvosuk

kal, alla ncl6an

ellenorizressek a vemyomasukat. Ma Magyarorszrigon es szcrte a vi];1gon is sajnos ncpbetegseg a Illagas vcmyorn.is. Ellene ren n i FOlltos egyeni es rarsadalrni venyekkel erdek. lrr is ervenyes az a tell)" hogy gyogynosokar rehetnek a megcloz csbeu. a kezelesben. soha nem larorr a rerrneszeres

Idegrendszeri betegsegek
A mai srresszes vi"igor az iclegrendszeriink sfllyli meg. Eloszor nem gy6gYllovenyekro], hanem az eletmodrol, a szabaclleveg6n torreno mozgrisrol Irok egy p.ir son. Akik kerres hazban laknak, kerern, probaljak ki: nyaron a meleg hnjnalok ur.iu seraljanak mez irl.ib a harmaros fiiben 10-15 percig. Nagyon jo harassal van az ldegekre ez a Seta. De onmagaban a friss leveg6, a csend, a felcsendUlo rnadardal, a rerrneszer ha rm atos zold csillogdsa, mind-mind megn),ugtar es gyonyorkoci ter bennii n ker. Koztudormisu, hogya zold szin n)'lIgrar6 harssu. Aid nem csaiidi hazban lakik, a kozeli pnrkban lIgyanezr megreheri, De reggelenre egy kis kocogas nagyon sokat Fog javituni HZ egeszsegi allapotukon, az ideguyugrarason rid is. A hervegeker hasznaljrik ki t:igy, hogy elrncnnek kinindulni az erdobe, hegyekbe, egy, eserleg ker napra. Az idegrendszer gy6gynovenyei amelyik szerinrem a legharekonyabb, fLi. Akinek meg nines depresszioja, kozul azzal kezdem, es ez az orbancannak herenkenr, kerheten kent eleg egy csesze terir megin ni az orbanchibdl, mindig esre, lefekves elorr. Megll),ugratja az idegeket, inuuu nerdsfto harasa van, gyomorideg-erosfto es j6 altaco. A teajar a szokasos medon keszirsck el. Akinek mar van problemrija az idegeivel, erzi azt, eset-

Nem velerlen, hogy az urobbi evekbeu rnerrekben ll1egnorr a gyogynoven),ek, gyogym6dok i ranr i erdeklcdes.

leg mar vizsgaldk is, annak azr javasolorn, hogy III i nden mascdik nap este igyon meg egy csesze orb~incfiltdt

legalabb hat herig.
Ha rnrir az orvos depressziot vagy gyomorideger allapitort meg, akkor III i nclen este regye ezt hat heten kereszt iil. Akinek nag),on makacs a depresszioja, minden m.isnap reggel is igyon egy cseszevel. A harhetes kll ra ura n sem szabad

a tea Fogyasl,rasar

a

teljesen abbahagyni, egy h6napig meg minden masoclik, harrnadik napon kell este egy csesze rear in ni, Enuel a kuranal is igaz, hogy ha teljesen abbahagyjak a rea Fogyasztris.ir, visszaesnek, reh.ir em lekezreroul idonkenr meg kell inni bel61e egy-egy cseszevel,

52

53

A m.isik nagyon j6fzli es idegnYlIgrar6, alraro gy6gynovenyunk a citromfli. Akar etkezesi celra, sa\;kinak is lehet haszmilni, robbszor is !laponta. K(ilso hasznalarra kenocsor is lehet bel61e keszfreni. rnerr anrivlrualis hurasu, Valahol hu llottam vagy olvasram, hog), valaki otveueves koraban kezderr el citrorn hire,lt inni naponra ker cseszevel, es szaz evig elr. Ez a tea csak kezdodo idegberegseg, vagy inkabb csak ideggyengeseg. idegEiradrs.1g eseten, megelozeskenr haszn;ilhar6. Nines olyan eros idegnyugraro harasa, mint az orbancfii nek. Naponra egy csesze teat javaslok belole mindenkinek hat herig egy evben kerszer, 6sszel es ravasszal, vag)' egesz evben kethcren kent egy-egy cseszevel. Az sern lesz baj, ha l1legszererik az Izer, es rendszeresen fogjak inni. Aid nem cud aludni, nehezen alsz ik el, vagy ejszaka robbszor lelebred, az esri tea urtin ejszakara is keszirsen az agya melle egy csesze citromhirear. Egy-ket korryrol
rovidesen visszaalszik.

Az crnbereknek napi ker-harom liter folyadekra vall szukseguk, ez legyen ezuran gyakran gyogyrea. Ezr a kis
k ireror a clrromfri ndlminden keppen le aka
rt

a m irni,

mel"[

fontosnak tarrom. Visszarerve az idegberegsegre, az orb.i ncfuvon es a cirromfuvon kiviil nagyon j6 nyugrato re.ir leher kesz.ireni

II

a v.illa larvezetoknek, a kik nagyon meg vanidegileg, az irodajukbau is kellene rarrani es fogyaszrani ezt rear. Ma mar szokassa valr az uzler i parrnerek kavezratasa, rerizratasa drgyahis kczben. A vezero igyonilyenkor citrornfutear. jobb ideg;lIlaporban marad, mint a parr nerek, nem fog llgy kifaradni a rargyal;is 50ran. De ha ,1 lakasukra erkezuek vendegek, es l1legkfnaljak oket reaval, ezr citrorn hirea aj,inlaravaJ is kiegeszfrherik, meglatjrik, sokan azt fogj,i.k kerni, Mi nem vagyunk teaivo ncmzer, de cl leher kezdeni, hogy azza valjunk. Ami csal;idunk ezalol k ivetel volt, mere nagYI11<1111a es edesanyank is gondoskodQ[[ arrol, hogy a reasfazekban .illandoan legyell valamilyen gy6gytea. Aki szomjas volt, ivort belole, viz helyerr is azt irtu k.
nak rerhelve

Azoknak

a m<1cskagybker nevii gy6gynovenybol. Sajnos az ebbol keszulr rea nern j6fzii, es foleg rossz szag{1. De hacasaban kiv.ilo. ebb6l keszft ilc a Valeriano nevi! gy6gyszert. Az idegberegsegben szenvedok isrnerik. J6 nyugrarri es alraro hattisa Iolyran a komolyabb idegbetegsegben szcnvcdok is eredrnenyesen hasznd] hatjak. Esre egy csesze el Fogyasz[.i.s,ir javasolorn, azidegallaporukrol f(igg6en alkalornszenien, merr a rendszeres hasznalarar nem ra ("[0 III valosz.uui nek a kellemerlen illata es lze m iatt. De ak it ez nern zavar, vag)' eserleg megszokra, az igya. Kevesen ismeri k a borsos varjuhaj nevii pozsg,is novenyr, ami jo nyugraro, es euyhe a lt aro is. fze a borsra emlekezrero, nagyon eros, mint ahogy ez a neveben is benne van. A 1<\szereri az .erosen borsos ereleker, azr nern fogja zavarni. Valnhol beszelrek rola, es azt moudr.ik, hogy akinek serum i lyen papri ka nem eleg eros, kosrol]a meg a borsos varjtdl,ijar. A j6 nyugraro harasa rniarr inkabb nyugraroreakenr , mint alratokenr javasolorn a fogyasztaS<ir. Az idegbetegsegekrol vcgezet iil annyir, hog), jobb Jllegelozni oket, mint a gy6gyfr,islikkal fOglalkozni, ezerr bizzunk a termeszet gy6gyft6 erejeben, es a n nyirlegyii nk j6 levegon, amen nyic csak lcher, es mozogju nk sokar a szabadbn 11.

betegsegek
zavarj.ik a rnesterseges Nemkivanaros szerek a vilagon, xzervezetunknek, kepesseger. anyagok. mertekben

Imrnunrendszeri
a narancs. A gy6gynovenyek es a ribiz lileve],

[mrnunrernl sveru n k szervezerun k rcrmcszeres vedekezokepessege a beregsegekkel szemben. Hibas Illliki:idese allergiahoz, gyengulese a beregsegekkel szernbeni Fogekonys.ighoz vezer. Sokszor az irumu nrendszeriin k azcrr nem llgy rnfikodik, ahogyan kellene, mert funkcioiaban szaporod nak a kern iai ferr6t1enitClnk, eselyr sem adva hog)' ki fejlessze rermesz eres vedekezo-

koziil a ryukhur,

<1cickafark

A csalanban is van Ceviratuin, de kovasavrarralma ruiarr a redjar 6 hetnel rovabb nern szabad Iolyamatosan

rn indenr

Vannak gyogynovenyek, melyekke] crosit herjiik im munreuclszeriin ket , elsosorban az ok, arnelyek sol.

C-vit<1minr rarralmaznak. Ilyen a csipkebogy6, rnelyer kiilonlegcs m6don kelt elkesziteni: hideg vlzben aztatjllk 6-8 6ran kereszriil, de akar egesz ejszaka is, fellangyosirva fogyaszrjuk. Kival6 iidftoiral is, megclozeskenr is ajanlom. Termeszetes C-vitamin-fOrrasok a szecler, a paprika, a citrOI1l es

fogyaszrani. Az orb,lncfll <17. egyik legfontosabb immunerdsiro gy6gynovenylink. Azr, hogy e: a novcny nagyoJ1 j6 harassal van az elleruillo kepesscgunkre, nern ru l regen rudjuk. Ebb6l a novenybolnem klnabr, hanem rendszeres fogyaswisr javaslok legalribb kerhetenre egy-egy cseszevel, Sajar rapaszralarom szerint a gyenge imrnunrendszerrel rendelkczokre nagyon j6 hnrrissa] vall a Linclzs,is vagy a nagy (Irim rendszeres h'lsZll;~lata. Ahhoz, hogy javlliasr rapaszraljllnk maglinkoJ1, nagyoJ1 sobiig (egy evig) naponta egy esesze reat meg kell inni valamelyik lltiflib61. .J6fz(\ek, es erosftik az ellenJI16 kepessegiinket. Meg az allergi,iban szenved6knek is haszn,i1, ilyen hOSSZll fog),<1szdsa lIdn elmldik az allergia.

54

55

I

I

.lOIZL! es erosiri a szervezer ellenallo kepesseget a kakukkfLi is. Kerti valtozara a jobb, men az illoola] tarralrns
a duplrija a vad ka kukk hienelc. Aki csak fokozn i akarja szervezetenek az ellenallo kepesseget, anuak herenre egy csesze kakukkfiirea elfogyaszrasat javasolorn. Lehet az orbancfuvel valtogarni. bizrosan hamar elkap valarnilyeu beteggyenge az Imrnu nreudszere, a

ossze a kaku kkfuver

az orbaucfuvel,

es ker hetig minden

Ha valak i nagyon
seget, egeszen

szervezerenek nem eleg harekony a vedekezokepessege. Ebben az eserbcn javasolorn, hogy 1-1 ar.inyba n keverjek

reggel cs esre igya nak meg belole egy csesze tear. A ker het elrelre utan mrir csak nnpi egy cseszevei kell rneginn i rov.ibbi leet hetig. Ur a na eleg ket-b.irom naponkcru Iogyaszrani. Amikor mar ritkabban lesznek beregek, clcgcndo heci egy csesze, Ne hagyjak abba legalabb egy evig, Annak is sZliksege vall az im rnuuerosirf teak valautelyikere, aid reljesen egcszseges, merr nagyon sok bercgseget megelozhet vele.

'I L .
I

Iziileti bantalmak
Az egyik iz.iileti banralorn az iz iilcr i gYllllac!as. Ha azilyen gyuUadas a kezen, a csuklon, rerden, vagy a bokaban van, [avasolom a koromvi ragkenocsor a megszlintetesere, men az nagyon j6 gYlillaci<isgati6. Itt is adok a kedves olvasoimnak egy j6 receprer, amely 1ll.,1S, mint a bolti koromviragkenocs receptje. Vegyenek korornviragbol 2,5 reszr, cickafarkbol 1 reszt, verehullo Fecskefiibol 1 resz r, somkorobol 1 reszr. A novenyek mind frissen szederrek legyenek. A koromviragb61 a vir,-\g legyen a robb, de levele es szara is kell bele, men igy lesz jobb. A robbi novenynek egyForm<l ar.i nybau
legyen sz.ira, levele es vidga. A novenyeket kb. 1 ernes darabokra ossz e kell vagni. Annyi riszra serteszsirba

.;

jobb, ha ravasszal es osszel, Ielevenkent csinalnak ujar. Ha nern tudnak szedni a fenti gyogynovenyekbol frisset, vegyenek a bolrhan, de mielorr a zsfrba heletennek, Izrassak
addlg, amig vizzclrncgsz ivjdkmagukac, rncrr ha ezr nem reszik, odaeg, Ez a kenocs kiv,il6 gyulJadasgati6, es meg ara nyerre, visszerre is haszualharo eredmenyesen. A reumatikus

Lijdalmakat is csokkenti. Sebek kezelesere, egyes borbrinralmakra is haszndlharjak. A reurna kezelese, gy6gyitasa meg sza ruos mas gy6gynrivennyelis rorreuher,

en

teakeur elsosorban

a rnezei

zsurlor, csak klilsoleg a mocsdri zsurlor javaslorn ..A rnezei
zsur.o kivalo vesetisztlro. A reum a oka sok esetben a vese renyhe rmi ko deseben keresendo, amikor a vese nem meregrelenit eleg hatckonyan, es a szervezetben benne

tegyek bele, hogy arnikor a zslr mar Iolyekony, ellepie a novenyeket, Fozzek Fel az egeszet lLgy, hogy haromszornegyszer felrottyanjon. Urana ket napig pihentcssck. Majd isrncr fel kell fozni, es egy ruhdn ,it leszurni. Hutoben kell rarrani allaudoan. Egy evig is el Iehet tartan i, de

maradr salakanyagok az Iztilerekben rakodnak Ie. Ezerr azt javaslorn, hogy egy [ionapon keresztul minden reggel igyanak meg egy csesze zsurlotear azok, akiknek reurnari-

56

57

is zacsko vegig legyen a fl'lrdovizben.\k! Az lzulet i banralorn m. hanern egy fiirdokopenybe kell bujni. 11a az elso idoben f:ijdallll:1s lcsz minden lepes. ha a szenapelyv. I< ijorr-e a ko vagy homok.ls reszeknek friss csalannal rorreno csapkodasa.lntallllabr meg leher elozni az erkezcsi szokasok megvalrozrarasaval.lzl1i kell. Ez a modszer meg a razos h\bll elHbereknek is haszn. a gyalogszeder. arnelyek a verben levo hllgysavat kitisztitjak. minden mozdular f. es 20 percre lefeklidni. a vesejiik nem fOgja rudni feldolgozni.osan kellmeginni a belole kesziilr italr. hogy megLissak. hogy ne leg yen hideg a 58 59 . Az e1elllliszerbolrokban kapharo erkezcsi zselarinbol egy dl kocsonyasunlsegii f6zerer kell kesziteni. a 111 i lerakod i k a kez. amig a Eijdalom meg nem sziinik . A nyirfalevcl reaja a vesekover is osszenunzsol]a kcrheri fogyaszt<ls uniu. a1.l relllll. Jobb megold. a kcr pore egym. Reggel es este kell belole egy-egy eseszenyit meginni mindaddig.ibban. zsurloreaval csinriljon egy vfzlokest a kovek elhajrasara.is.in a pore is elkopik. llgy fozziik fel egy 5 Iiteres eclenyben.ir c1olgor.isa urau lang).ilyrd krernje is hasznalharo erre a cel ra.on jo vcsctiszr ito.:lszds<lnak olya n elcuye is. Mindket novenybol cdr kell kcszfreni. de azflral. amiuek az oka a verben levo sok hl. Van a sok zoldseg fog). de ebben olyan hatoauyag van. A kerti nui lnalevel. A [ekete nnd.is.ids is nehez lesz. hog). Az crszu killereseknek is javaslom ezt a m6dszert. es a l~ij6 Izulctekre kell reggel es este kenni. fgy nem Fog vesek6 kcpzo~lili.isik Eljr. vag)' a robbi szederfele erre a celra nuir nem jo.iln i rag.ik. . rarrorn minden iztileresnek.is. A porckopasrol is rnoudok egy p. kus Lijclalmaik Furdes alan a szenapely v. hogy frissen szedett csahinnal feJig Illegrolriink egy vodroe vagy Ill.ija van. a verkeringest. leszilrjiik. javasclom a nylrfaleveler. ami csak zsirban oldodi k. mint tetrek azt kor. rnert on nan konnyebbcn felszfvodik.urisa nelkul.\shoz a ker pore. Ezen ezr rejben kell kioldaui a rejzslrra]. hoi a m. A koszveny nagyoll Eijdalmas beregseg. es egyre jobban fognak mozogni es egyre kevesbe fog f:. amin a ker pore mozog. es beletesszlik a labunkar felvaltva ho. igaz. legal.on j6izL\ es j6 barasll is. labullknak. Arra is vigy. majd leszririk. EZ. id6nkenr egy eseszevel kell fogyaszrani bel6le. rnerr nern er egym. az Iztileri b. A leforraz. lassabban fejei ki a jotekony hutasar.ik. Ha hozzajllrllnk a szenapelydhoz (sajnos nem mindig leher kapni).1 az A csalan vegig legyen a vizben .\nraillukra hasznalharo gyogynovenyr is e yiker.ist nagyon Ionro sunl. Aki kokepzddesre hajlamos. ami nag}. ezek az erdei rnalnalevel es a Fekete Ioldiszeder. Esrere pedig keujek be a rent Ieirr medon elkeszitetr korolTlvidgkenoccsel az Izu lcreiket. Ahogyan regen mondru k. Illagas edenyr. es a legkfmelercsebb a vesehez .\r egy ridJzacsk6ba ressztik. A k inek a vesejevel problem. llyenkor napi egy csesze nyirfalevelrear kell meginui ehgyornorra. meg nkkor is. Tavasszal llgy is leher a Ubfej izi'lleeeit tiszritani. a~nir tobbszor is fellehet melegireni. vagy csak nagyon keveset. akinek lzu ler i bnja ler r volna. sok eserben dcfornuilva az ujjakar. Piros lesz a helye.ishoz er. ami Ilag). Nem E\j. Ezr m i ndenkepp meg kell elozu i. Mcg egyszer irorn. J-Ia nern rudnak teljesen lemondani a husevesrol.ir javasolom.in nern szabad megrorolkoZlli. Az fztileri b.is. elenkiri. A nagycsalannak vag)' csipos csalri nuak van egy regi hasznalari m6dja az izCdeti b~inrallllak ellen. akkor egy 50 grammos esol1lagb61 a pelyv. igy elkcrulhcto a l. A ZSlI rloreaval a vesekover is el leher hajtnn i. bogy sztvberegek ezr NEM csi nalharj. hogy a viz a szfvukig ne erjen.ibb mersekeljek azr .\ldk regen. gyorsirja a lassu verkeringesr a labllkb.\n. hogy nem hiznak el. ne roz sd. A zsurlotea fogyaszr. Mindkcr iziileti bajra kivcil6 hadssal vall a szenapelyvaFiirdo. es ker ora alan az egeszet lllegis5z. nern rognak Lljni az fziilereik sem.es Iabfej Izulereiben. a labon levo koszvenyrcl a j. A Fiireies 20 pereig ranson. esip. Ekkorra langyosr.ijni a 11l0zg. cs nem akar 1<0vasavar vi nni a vesejebe.ilral riszrulnak az izlilerek. IdIom III a jd. Ha sokar isszak a zsurlobol keszulr rear. Eralrerni kell. iziileteik. Korlarlan ideig fogyaszrhato sz ii net beikr. herente eg)' csesze teat felterleniil igyon meg bel61e ehgyoillorra. Meg nem hal lot.\s.inyzik .ir neg)' her urrin abba kel l hagyni. es sokkal robb zoldseger egyenek. Ezr iigy kell keszlteni. a gyorsabb verkerillges . A gyorsabb veraramhis elviszi a lerak6dorr salakanyag egy reszer. izidereinkben a ker pore kozott van egy sikes anyag. es eSlplli Fogja a borr. Akinek koszvcnye van. egy ido ur.ibol. FeJmelegirjUk a vizer annyira. A rerir 10-15 percig [edo alan rarcj. Akinek a szivevel nines problemaja.ij. Az eg)'es gyogynovcn)'ek ismerreresekor meg a robbi. A mozg. A porcsinfil a vesekover nern old]a. de itt is csak a kis kovek vagy a vesehornok el hujr.! II vannak.1 k i is lui!c.Azliran senl szabad reljesen abbahagyni. es G her uran eserleg veres lesz a vizeletuk tole.islkar. ahogy nagymanl<1 nevezre. A csahinr az Izi'deti gyulladas kezelesere is haszn.ija a koszveny.ibcsoukolris. Egy edenyben gYL\jrsek a vizelerer. A porcsinfii szincen segiri a vese rmikodeser. A esip6fzCdetnci ez t a l~ig)'ekll~\1 kell csinrilni. es a fl'lrdovfzhez onrjiik. Vall ket gy6gYlloven}'.gysav. hogy ker liter vizre leer evdkanal zsurlot szrirnolva edt f6znek egy feI pereig. Szarltott csahln erre a celra nern alkul mus.ir eg)' 5 lireres edenybe resszi·1k.uun olyan vegerarianusrol. felfo!"ra Ijuk. Am ikor ez hi. ne egyen husr.isodjanak be az Izulerek. hogya kovasavar a vese ki rudja dolgozni mag. A tiirdcs ur. es a vizze! eg)rlirr a fiirclovizhez onrjlik.

es csak ezur. a feherhatu lapu. es rna is aj. E fontos Ieladat ellrirrisahoz rehat hib.igyban. annal jobban nuikodlk a majunk. A kronikus hi:irg6gYlllladas es az aszrrna a legrosszabb legzoszervi megberegedesek. hogy a Libllnkat egy-egy masodpercig tudjuk csak benne rarrani."\y to-level l orvosi veroni ka 60 61 . A rea elfogyas'ld. Minel g. ilyenkor felretlentil orvoshoz kell fordulni. j6 sok izzaszrore.inljak a rerrneszergyogydszok. Joggal ren nek fel a kerdest. ma radjon orrhon az . vagy ahogy mi is hivru k. fgy egy ideig ki-be rakosgarjuk a labunkat.isu. Ezekbol a teakbol akar j6rzli keverek mind a kerto. A narharol azt tanultarn.itlanul kell rmi kodnie a legz6S'lervei n knek. De ha a rorokfajas kezdetekor el kezdenek rorokferrotlen ito rear i nni. tiid6gyulladast okozharnak.has. Nagymamarol orokolrern egy ezekre val6 receptet. abban izzn szrorr. Megszfi nik a nathaval a kohoges is. Erre nagyon j6 a landzsas Lltifil es a kakukkfii 1-1 aranYLl keverekeliol keszulr rC. es kozben igYlIk a forro tear. legutat tisztito gyogynoveny van. am it egy kicsit kibovirerrem.ls lesz .ill it szerveinkhez. Lehet llleg jo rorokferrotlenlro tear keszireni a zsalya es az aprobojtorj:i. 2 resz 2 resz 1 resz 2 resz 1 resz A megfaz. Naponta reJ- vagy egy lirert is Jlleg lehet inni naponra.i n fekCdcljlink le. es nem terjed nek el a natlnlt ok01.i n nycljek Ie.Legzoszervi Legzoszerveinkkel vissztik be szervezerunkbe megbetegedesek a lerfontostobb cseszevel is meg lehet in ni bel6kl k. De ezen a novenycn kivul meg nagyou sok j6 hat. esedeg Felvaltva. corokgyulladas gyakori beregsegek. Azur. vag}' rUd6gYlllladas eseren ez a modszer nern elegendo. hogyaz egesz torkot erje a tea. az epenk es minden fontos szerviluk. melyek szovodrnenykenr horghurutor. izzadni. nagyon infiuenz.irraliajolva kell gargarizalni.1. Ezenkfvu l asztrnasoknak is javasoltak a javasasszonyok.is rnegberegedesre.zik es n. Ezerr ha valaki megEl. ezeket el keru ljuk. Priznicet kororrek a cSllpasz hatra. bodzavirag sz ederlevel tarackbuza v<iljek egeszsegtikre. A tea iviisa eloer olyan [orro Iabvizer kell ven ni. [arvanyos kakllkkf(i boroka harsfavirag Llndzsas Lltifil edeskomeny papsajr 1 rcsz 2 resz I resz 2 resz 2 resz I resz I resz 1 resz 1 resz marrilapu kriromvi rag cickafark fekereuad .n I-I anin)'LI keverekebdl is. a narha ki sem fog ala kul ni.ir adrak a betegnek. arnit kohoges csillaplrasara haszualnak igen regora.iJjan.lk vele egy parszor.i k meg alaposan a bereger. j61 ki kell sagLl oxigenr. Hog). Az emberiseg egyik legregebben haszruilr gy6gynovcnye a rnarrilapu. hogy regen a ruddgyulladds eseren III ivel gy6gyirorra k a javasasszonyok. Mindkerto ldzar csillaplt. Vag).irh. igYlInk gyogyreakat.isokra a harsf~1Vir'lg es a hcdzavinig.ndagabb az oxigenellanis. Egy ido utan a viz is kiluil eg)' kicsir. A megf. es ez sok esetben segftert is. J6 melyen h.vagy hdrsfareaval. llycn modon ferrotlen ftjli k a tcrkunkat. szenapelyva hi rdot keszuettek. Most kozreadorn. Nagyon j61 izzaszr.sa elort [avasolorn. mel yet azran a verri ra m sz. a labunk is megszokja a meleger. fekiidje es izzadja ki magdbol a mirh. hogy gargariz. hogy hili-om napig k i kell fekudni. izzaszr es kohogest szunter.ijat napi robb csesze forr6 bodza.6 bakteriurnok.

hanem a pajzsrni rig)' nuikodesec is elosegithetjlik. jo melyen hatrahajolva.esrol van sz6. Mindenfete torok.. Az elkesziresi m6dja kulonboz. Ezerr nagyon [onros a sz. men fg)' mindegy. Egy heme! tovabb azonhan ne haszu. ha a foginysorvad. A s'l. aka)' feliilrerrne. rnegszunreri azr. 0[( leirom az alkalmazasi m6djukar is. hagyjunk ki egy herer meg .~las uran nem Il111SZ<ij lenyelni. es nem szabad leuyelni . esedeg a rldtengeset is csokkenrherjuk.in melyen h. MERGEZO! A sz. A pajz srnuigy-rulrengesben szenveclok ezr mind add ig csi n.irologjon kifele. m ilyen sulyegyseggel mcrtunk. mert llgy erzern. es kossek at. Ez a noveny k iva lo sz.Lis segirher. vag)' lllegsz('lntetherjtik. A kohcgescsillapiro..ik a szok. Amikor el rnulr a kohogesuk.ik a nyakukar. De elorte minden esetben gargarizaljallak is. A leforrazort teafiivet ne dobjak ki.1sik noveny n mirol irni akarok a Fagyalkereg es -h. Csak langyosan vagy hidegen. uhogyan regen hasznalruk.Ugy irtnm le reszarauyban. Fozzenek egy csesze rear a kozonseges galajbol. De az else heten lehet.is vag)' a szajiiregben levo gyulladas nern Il1ldr e1. a kozonseges vag)' ragados galaj 1-1 a rdnyu keverekebol keszulr tea fogyaszds<ir. Pajzsmirigyrcndcllencssegek Mar emlfrer rem. az orvosi zsdlya. A rn.iljuk.ijfenorlenLro.iskent a nyaku kra. hogy esre lefekveskor a nyaku k ra k ivul 1'01 rakossek egy kendovel. hogy az egesz rorkor erje a rea. meg a dohanyzas III iar t kohogoknek is. naponru tobbszor i:iblogessenek vele oly. lcgalribb egy m. es jo is.i n robbszorre megil1lli.isll.isodlk Llap rn.isfel [ireres cdenybe kell odarenni a 2. Naponra robbszor oblogessek veil" a torkukar. ahogyan csak leherscges. de meginrii nem szabad. Most meg a szajes a corok ferrorleniresb61 kell egy par szot szolnorn. ha reggel es esre is megisznak ~I reabol egy-egy cseszevel. el neru mulik. hog). hanern ejszakrira [egrek borogat.intnek.ijfertorlen iresen rul a fogin). Ez a rea meg a FogtogYlillad. A fagyalkerger 4-5 percig fozni kelt.sorvadasra is j6 hanissal van. rendellenessegeir« a kozonseges galajr ajanlorn. a fiiver nem kell kidobni a tea lesziirese uran. ki kell kopni. Ugyanerre a cclra es m i nden mas legzoszervi betegsegre a ftidOf(1 reaja is kivalo. hanern egy heren egyszer vagy ketszer llleg kell inni egy cseszevel F'enntarto sz.\w(( galajFlib61.ijliregben levo bakreriurnok.\I is segit.ijlireg ferrotlenitese. am fg a niltenges meg nem szrinik.lbb ker cseszeve]. men nagyon habzik Fozes kozben. De ha eg).ik. a rra regycnck meg egy I1ltlanyag csikot.i. Ker novenyrol kirlon irok. ami hu marabb fog gyogYlIlni. Gargariz. hanem az elsd napon be kell ten n i a lultobe.incs. kivii] 1'01 borogass. Sok zor kel l gargari'lalni a 111. a galaj rc. men visszaesnek. neru szabad a reaivasr abbahagyni.ijaval vaio rorokoblogeres.itrahajolva. A kozouseges vag)' ragadosgalaj reaval nemcsak a rorok.es szajferrotlenlreskor ajanlorn az aprobo] torj. fgy keszirsenek duuszrkoresr. es a nap lolvarn. mivel a novenyek fajsldya nem egyforma. Akar alul-. hog). Gargari'l. es igyanak meg belole naponta legal. Ursina a re. FoghllZaS unin segir osszehuzni a friss seber. bog)' ne p. esetleg a vfrusok sok legllti problem-it okozharnak. A hangszalaggyulladasra a szurokfiireaval gargarizaljanak.ija.ir van annyi a leforr. Amikor ki~szfrik a rear a sz ok. Ha gobosodesrol is szo van.ilj.~kkor is.ir nyeljek le. A 1l1.11' kihiilr langyos fOzettel. aki ki:ihog. a rra ez 1"0kozorrabba n igaz.lIni hosszasan kell. gargariz. majd meg kell azr inni. A szokasos adagja ennek is kef es fel dl fOrdsban levo vizzel lcfornizor r reaskanalnyi keverek. nem jegbe hurve lehet inni.5 dl vizet cs benne a kerget. Akinek nines mandulaja.isosrol. Kivalo sdjferrorleniro a d iolevel re. hururoldo gyogynovenyekrol es azok haszn~~ladrol az egyes novenyeknel majd ku lon irok.cseszenyir ak arnak fO'llli. 62 63 .in. Ebbol a keverekbol kell forrazni egy csesze rear (egy kicsir kesel'll lesz). ezek ki'donosen fonrosak.isos modon. Ezj a gyogyreakevereket mindenk inek ajrinlorn.

A vesenuikodesr szabalyozo gy6gynovenyeink egyike a rnezei ZSlI rl6. A horrnonok szabalyozzrik a peteerest. a fe1norr nok 50 szrizaleka.napi 1-2 csesze tea .es holyaghetegscgek A vese egyik Fonros meregrelenit6 szervim k. az is a cickafark terijaval irrigaljon egy herig minden nap lefekves e16[[.ln). A nyirEllevel reaja a vesekovet is osszemorzsoljn kerheri fog)/aszds utan. felhalmoz6clik a szervezetben. Nyujrozkodjanak egy jot. Nem kozrudorr terry. regyek a ciszras vesere ejszablra dunszrkotesben. Aki kokepzddesre hajlamos. Az irrig~iLis.ilj. amibo. A reggel kesziilr tea ZSLlI'lofuver escig ~arolFk a blltaben. nisszenres. iilOfl'lrda modj. es este kicsir melegirsek fel.F6 hanisterii lete a veseriszrinis. Kovasavtarra lma miarr 6 hernel covabb nem ihato folyal1latosan.es h61yagbetegsegekhez vezer. es lassan korryolgassanak. A valrozo korba lepo naknek javaslom. a h6lyag iuiteser nem rudja a beteg konrrolialni. majd meginr egy herig csi urilja a huvelyohllrest. • a srressz (kohoges.fogyasztasar 6 hetnel rovabb nern javaslorn. Hagyjon ki egy heret. Ha a vese nCITl mukodik megfeleloen. ezerr [olyamacos . rnenye leher). hzikai erofeszfres hadsara csepego viz eler. a hosszabb fogyaszds koverkezreben veres lesz a vizeleriik. Ker-harom her alatt a ciszra [elszjvodik. a korpafu Fejezet naknek A ndk elere a gyakori es nagymerreku horrnonvalrozasokb61 all.it. mel)' kiv.ir a cickafark lefdsanal ral. eloszlatni. Tbbb fajdja van: • a keszrereses (a vizelesi ingert csak neh. arnikor felkeltek. 64 65 .ig 20.ik. A rear a menses alan is iharjak. A fiaral nok elereben a havi ciklus okozhat problemakat. a rerhessegec. fgy is csak 6 hctig igyak. A benne leva kovasavar a vese csak hosszan dolgozza fel. Mindegyikb61 l folyamarosan. A vesen leva ciszran. pcrefeszek-gyu lladdsa va n. Az eros gorcsokkel j~1r6 mensrruacio ellen javaslorn a cickafarkfii reajrit. ferfiakn~'il prosztara rm'itet koverkez- es a csaiharo 6 langyoker hereu rea]a.il6 viz hajco is. az hetenre egy csesze rear felrerieniil igyon Ineg belcle ehgyoillorra. a lakess. hog). A puberrassal kezdodd havi ciklusok evrizedeken at kiserik minden no elerer. De jobbnak tartom a minden masuapi hasznalarar.Vese. A valrozo korral jar a h61)'agzar6 izmok meggyengiilese. arnely a viz elerrarrrisi kepesseg elveszreser jelentl. napi 1-3 cseszevel kcresztu be a szemii ker.il a zsurlorea IDgyaszdsaval egyiirr azt a zsurlot. A Ids vesekoveker es vesehomokot is erdernes vele old a ni. hllnyj:ik ! Akinek mehgyullad. engedjek el magukar. Szinten j6 veseriszrfto a porcsin hi. ez j6 ideglazfro. es ezen keresztul a vizelerhajnis. a mereganyag nem rud eltavoz ni. eserleg h. A kozhiedelernmei ellenrerben nern csak az idosebb koroszralyt erinci. igyariak meg egy-ker. Ez azr jelenri. !lyenkor napi egy cseszevel kellmeginni ehgyoJllorra.irorn napig egy csesze teat az alabbi keverekbol: 1 resz cickafark. a menses kimaradrisanak a kezderen. Korlarlan ideig fogyaszrhar6 szu ner beikradsa nel kul. melyek azuran a vlzclettel ravoznak a szervczerbo]. a tea kesziilt.igy nem Fog veseko kcpzodni. hog). am ikor a ciklus ideje van. A liugyholyag es a hllgyurak riszrfrasara ajanlom a csalant. Yz resz veronika Teaivas kozben iiljenek le. Az inkonrinenciatol 200 milli6 ember szenved. a vrilrozaskori tiineteker. azaz kernaponkenr 1-2 csesze tea elfogyaszds. Ugyanennyi idejll szu net uran [Ijra Ieher inni. percig rudja visszatarrani a beteg). Ez a rnodszer az oroklod6 polyciszrds beregsegeknel kevesbe hatckony. bogy a csalanban sok C-vitamin is van. vese.lsa. Serdulokorban leva Linyok a menses elorr 5-6 nappal igyanak meg !laponta egy csesze tetit cickafark es paszrorraska 1-1 anin)'ll keverekebol a !lap barmelyik szakriban. 1 resz zsurlo. itt valaszrodik ki a rnereganyagok egy resze. es izuleti problcrnakhoz .

szurokfu is t<1I. Gyakori problema a z elegrelen mennyisegll vagy min6segli spermarermeles.] kori a csokkenr porenciakepesseg. 66 I. AltaLinos szabaly. es 111 inden olyan dpanyag megtal. Pirirarlan rokrnagot r~\gcdljanak.icio]a] Kezelese kulonbozo sziv.lj.1Ihar6. Heri egy-ker csesze csalantea is elengedhererlen. ursina tarrsanak 6 her szunerer). legaLibb heri 2 alkalomrnal. esetleg vesekover okoz. 1/3 resz kisvir. A kisvi dgll Ciizike reajat )ll inden ferfinak innia kellene 35 eves kor uni n. Fejezet Fernnak ferfiaknak Szincen j6 a csaldngyokerbol f6zoct tea.ir.ishoz vezer. fliszerszegeny d iera) gy6gYilovenyek kel rorren ik. mely leggyakrabban a rerhesseg. i'vIivel a h61yagdr6 izom nern megfelelo mlikodeserol van szo. es a pang6 vizelet gyullad. amely termeketlenseggel j. fogyasszanak csalanterit nnpi 1-2 csesxevel 6 heren keresztiil. Gy6gytdkkallehcc scgireni ezen is.i. va lV[inden t"erli rerreg az impotenci. a csalsidban szinte emberfeletrive nonek. szabadulni. Erre a legjobb gyulladascsokkent6 a cickafarkfu reaja. 1/3 resz korpafu. erkezes elder. elapadhar a rejuk' Ervdgycsokkento gy6gynovenyi"lllk a gYOll1orsavtermelest c$okkenro Ieher ak. korlatlan ideig. mellen (rorna. A verboseger fokozo novenyimk a paszrortriska.ivii fogyaszrasa a nl('~b l tonros a bab. A szoptar. Azonban semrnikepp se kezdjenek fogy6klll"<1zni. Hogya rerhesseg problema mentes legyen. verpezsdfro.lncf(lrdr. [(ii lonosen cukorberegeknel gy.is rendk.Ha ebbol megisznak egyegy cseszevel naponca. A rerhcsscg kiilon fejezer minden n6 elerebeu.1I6. arnely a nerniseg mii kodeser szabalyozo agyi kozponrot serkenti. Mint cudj.itol. job ban fognak a lud n i. amelyben pl. rnely risznrja a veser es a holyagor.cvirag. erdeirnalnalevel-rear igyanak a mehfal erositesere.h. Ez mindenfele h6lyagproblernara is kiv.inak. es ez ki hal' az egeszsegre is. muterre kerulhcr sor.isos (. Ugyancsak ezt javaslorn a srressz okozra inkonrinenciara. majd a fOlosleges kil6kac. Sztiles utsin is ajrinlorc a malnalevelrea osszehuzodasdnak segiresere .irg6 vlzelet) es inkout inencia. a mire a novekedes~ Az anyatej hez szukseg van. a szoprar. ran. Udn<l6 her szunerer kell rartan i. N yugr<lt6 hatasll a levendula vi raga es a hegyl rerck fiiveivel rolro« alvoparna . az fokozarosan elveszui rugalmassagar. rrulrer.iny kil6 sulyfolosleg. Id6sebb korban jelentkez6 problema a prosztara ll1egnagyobbodasa.ir. arnirol minel hamarabb szercrnenek meg- nyekenr a la lcul ki. egyenek kevesebber. heti egy cseszcvcl.15.ir. napollta 5-10 szernet. szules koverkezrne- vedelrner nyujc a beregsegek ellen. nekik javaslorn a Diabess (Gyorgytea) fogyasz[. ez az ilycn jellegil panaszokar is orvosolja.i r. ha lefekves elorr elkortyolgaruak egy csesze orb. ennek erosireser kell elerni: a cigauymeggyfa levele a legjobb ra.• a t(dfoly. amig szoprarnak. Hogy elegeudo legyen az anyutej. nern ii rul ki teljeseu. ebbdl naponra is ihaena k egy-egy cseszevel. 67 . hogy csok kenrsek a bevier kalorlak szam. Ene aj.is hefejezrevel gyakr<ln ruarad neh.illalld6an • a vegyes (ezek kombln. kon nyebben leadjM.icsom teluir .igu fuzf ke. A kesztereses in kont inencia egyi k olea leher a hllgyucak Fert6zese. hog)' a rarros aiuldpL1Irsag fogy. A rneh- ben novekvo magzar oriasi hormunrilis vtiltozrisokka l j. Heti 1 csesze elegend6 bel6le. Kezelesere javaslom a kovetkezo kevereket: 113 resz porcsi nfu.inlorn a Ferfiak ce. A holyagor nyorn]a a proszrara. 4 heren keresztul kell fogyaszrani napi egy cseszevel.ik.ilbaro benne.lst. hiszen az elvarasok a Dlunkahelyen. ami vizelerrarrasi gondokkal es visszafordirhararlan i 111 pore nc i ~i I j 6 rh at. (ne igyak 6 heme! rovabb egyhuzamban. amely n6knek kulon is ajanlotc novenyi osztrogenegyeb modsxerek rartalrna rniarr. lenni rna egyre nehezebb. k ipi heuren ebred nek. Ha nern teszik meg idejeben a ll1egel6zcshez szuksezcs lepeseker. A cickafarkfii teaja vertiszrito.

i k hi.dj<huLbit kerjern az eserenek a konyvben valo lcfras. Nepi tapaszralat.. r. nehezen vag)' egydlralan nern tapad meg a megterl1lekenyitett pete. Takarjak le.C anti a rear. Tobbfele yogynoveny keverekebdl keszuectunk egy-egy teat. 4 cv probrilkozas. es . hogy a konyv megIsten elresse ezzel a rnodszerrel. 6 herig kell inui. Ha fagyollgytinktl'nat nern lcapnak a gyogyszerrarakban vagy gy6gynovenyboltokban.is ill. Addig is m.ilnalevelrear iszik. k iprob. G. N. Esre [elekves elotr langyosirsa irrigiljon vele. 4 dl-rel irrjg<11meghozz'lllgy. ruindeukluek kivanom.incseszebe. es mig a hormonkezelesekkel nem sikerulr a beulteres. Noemi 5 evig varr. ontsek Ie forrasbol levert vizze!.I I Babavaro tearendszer Mindenki tudja.seJU fogant meg ababa. 20 perc 3. kadba. K-ne sz inten l'I:szt verr . 2 sikerreleu in vitro kfserlet utri n Ligy gondoltak.lgarorra I b ea . ti nkru rahasz nalat utan 68 69 . A kerfele teat minden nup valtogatva herig togyasszak 2. rnajd lesztirik.1Z 1rl'. hogy ha a ciklus masodi k fele a G hold novekvo dllasaval egybeesik. ere.ikur .iba a gyermeldldasr. bogy a [oisten Sziilessenek segevellegyen ered rnenyes ez a rendszer. A rear mind tovabb tarrsa a meh sz<ijamil. hogy befekszik a reakeverek.irol]a estig.. BELS6 TISZTIT As A babrit akaro no es ferfi G heren kereszriil vegezzen egy belso tiszritasr csalrinleve]es diolevel reaval a koverkezd rnndon: Eiso nap reggel ehgyomorra mindketrenigyanak meg egy csesze csalanlevelbol kesziilt teat az etkezes elotr 20 pereeel. Irrigarort minden parikdban lehet kapni. A rerfiaknak is van babavaro meg.5 dl-es porcel. g A noi babadro teat G heren kereszrul minden reggel ehg). a teak harasaramegfogant a kislrinya. hogy elotte vegigcsinaltak a kLIrat.ihoz. de ez valam ilyen oknal fogva nem valosul meg. mine reggel. Masodik keszu] treat nap ugyan{gy igyan a k.it hLitoben lerakarva r. Vegezerul a gyerrnekuk. es ugyallllgy ezt ugyanL!gy al]ni hagyjak. reggel rnindkerten diolevelbol uran sztirjek Ie. hogy hoz. Mikol' relefonon hfvram. a rniker ajanlotrarn G hetig ittak mind ketten a nekik. hogy tengerszineen vag)' 2000 meter magassagbau konnyebben fogannak a babdk. 2006-ban sztileterr meg seglrmeg I. milyen roha rnosa n csokken orsz'lgunk nepessegszaporulata. mint a noknek.iljrik a modszerernet. hogy erosfrse a mehfalat. ·1' 'I' . [anuir elejen meglatogatrak. mivel hallorrak a babavaro rendszcrernrol. ev vegere v~hj'lk az Llj jovevenyr. MEHEROsfTES Ha az auyarneh ncm eleg eros. 2008. . Ennek a kivedesere a mehtalar meg kell erositen i fagyongyrinkrLlraval a koverkezo medon: egy houapig minden reggel es este egy-egy rnokkaskanal fagyongytinkrurat igyon meg hkezes elotr 20 perccel. azaz reggel ehgyornorra egy cseszevel. akir a gyogyteaklldnak koszonher. keressenek bennunket Biikkszeurkereszren. a varva vart babak mine! tobben. lega13bb 5 percig. te. Az edesanya jol van. A [iterbo] megl1laradt 4 dl re. a lab air re Ireszi a xac 1 sze. A koverkezo lombi kprogramra 111. a nok rermekenyebbek. Ekkor reggel egy liter reac kell kesziteni Llgy.11" Llg)' vrillalkoztak. vagy csn lanleveler tegyenek egy 2. es a harodik het vcgen leoutenek eg_y 20 percig lcrcdve megfogallt ababa.ll irrigalo teakevereker. A nonek ezenkiviil minden masodik napon reggel es esre irrigalnia is kel!. Sok natal par szererne babar. Meg annyir szerernck iddig oket! 13 baba szulerert elrnondanl. tovabbi reakeverekek fogyaszddra es in'igaLisn1 (huvelyobl itesre) is szi'd{seg van. hogy egy liter forrasbol leverr vfzzel pllpozott evok<ln. Az egy lirerbol 2 d] teat a no megiszik. esfe/estge. BABAVAR6 TEAKEVEREK ES IRRICALAs (HOVELYOBLiTES) Amennyiben az elso ket tea iv. relefonon (ben ne vagyunk a relefonrudakozoban is).1 babaprograrnbau. Szinten nepi rapaszralar.omorra kell meginni az clso resznel leur rnodon. epp a kislri nyar fiirderre. A nepi tapasztatar alapjan segireni szeretnek neki k a koverkez okben leu-r rendszerrel: 1. A teak elkeszfresi modja: egy csapott evdkanal dio.

a cirrornfiier es a Fekete nndalyrder. mere a kulso.. HZ Feleere IIfldJlytO' tiuletnra A Irissen kiasorr gyokeremegtlszritjuk elhalt reszektol.ilorn.lnak kozreadok ker reeeptet.ongyb61. melyer kulsoleg es belsdleg is hasznilunk. Akkor j6 a Fekete nadalyto ri nkrura. A vodka egy centivel Illagasabban legyen. Egy hetig szobahomersekleren rarrjuk. azon ual a gabon~lVodk.i rrorr gend ket megmossuk. es leonrjuk Royal vodkaval. ha siirlL. A citrornfd rinkrura ket evig eltarrharo haroanyag veszteseg nelkii]. A kozvetlenul elotr leszedetr citromfuvet osszevagjuk Fd-egycenris darabokra . egy cenrirnereres darabokra v:igjuk a Fekete nad. A citl'omfi'i fil1!tt/lnit hasznalharju k dagallatokra.ilyt6 gyokeret. naponra egyszer~ketszer feld. vidgds egy her uran leszurjuk. mig az iivcg tele nem lesz. Peld. III inr a gyokerdarabok . egy befattesliveget teletesaiiuk az fgy osszevagorr filve1..hzuk. orbancfLib61. Fekete resze is errekes anyagokar tartalmaz. zuzodasokra es reurnarikus Hjdalmakrais. de egyeb ovarosan dorzsoljuk r. be a daganarot. ElokeszLtjlik a befotres ([v('gec es a Royal. azonnal barnulni kezd! Ezerr amine egy gyokeret osszevagru nk. hogy amikor a frissen vagort fehdet levegovel eri nrkezik. gabonabol keszulr alkohol. Ket her utan leszurjuk.ibol. En a Royal vodkrir haszn.iba resszuk. szagralan. EZUt<1n a kovetkezo gyokeret daraboljuk fel es resszu k bell" egeszen addig. Nem novenyekbol is kesztthero rinknirn. a zuzodasr.wk. nyakos lesz. Elkeszftesehez t isz ra gabonaszeszre van szlikseg. bg). mel)' sz inreleu. A rinknikothetjl" k be a reUIl1~lSvegtugokar.iba rn. tort. pasz- suroljuk. vodbit..isk. pi. sikos. ebben oldodlk ki legjobban a novenyek hatoanyaga. Az fgy elkeszitett fekere nadalytd t in kt u rar ker hetig ra rrjuk szobahomerseklereu az iivegben. Figyeljek meg. evek ora ebbSI keszttem t ink nuri imar. naponta egyszer felr. ! jl Tinktura keszftesc A rinkrura alkoholo s gyogynovenykivonar. Ezzel a r inkrurava] 71 .

LEG_10BBAN BEeSOLT. 73 .. GYOGYNOVENYEIM ~ ~ AZ ALTALAM LEGINKABB HASZNALT. LEfRAsOKKAL. HASZNALATI UTlvIUTATASSAL.LEGKEDVESEBB . HAZANKBAN HONOS Gy6GYfTO NOVENYEK LISTA]A SZEMLELTETO RAJZOKKAL.

g_)llllris gyog)l1I0ve1lY.mni hagyni. es csak akkor igyak. Ilelles illoolnjat. ernlekezterve a gyomrukar. AldlOl' uroudlmrjule IteffOldppell szdra zn alc.ij. ami azr jelenti. dobozlran. f A virrigjrtt g)'l'fjrjiik (IIlrt)lIst61)llllilfsig)./i"/. Igy nrillwrabb es szebbeu szrtmd. Az akacfa valoban jo mehlegelo. A drog robiuin. A rear mindig frissen kell elkeszueni. HfI eZfl161a tOllribbiallbrill lesz hl)etel. litegben lriteritue egy riszra csomngolopapiron vag)' tiszrn rnlni u. Ezr a rear akacrnezzel meg izesiren i is leher. less: beldle. mert es: minden gytig_Ylloliell)1szrfrftdsrillrfL es trfrolrfsrfllril hl/ellyes szabnly. ertelae/emle lirflilfllt. esre kell meginni bel ole egy csesze rear. kivalo akacruezer alllranak do a magyar meheszek.lk abba reljesen. Csa]: fI je/bill/bos. ma)d ali'kor. Ha erre a celra akarjak haszna!nl.ozlidlli arrol.ira ajanlotrarn a szoruszed urcaban 1<1 jo bararorn telesegenek a feher a k. plig Itill). A hiille~yeselt (Legllllli!lOsae) esa/ridjAba tnrtozo.!!I? sznrftrfskol' I/Iegbal'lllllnnle. se hagyj. Tnrolui zl1rt edeu). amikor erre szukseg V:1n. mert a teljes lIirrfgzrfsbml /iI.lr langyosra lullr tdt korryolgarva. hanern iddnkenr igyanak meg belole egy cscszevel. linaoolt is tobbjele fl1"OIIIriSlilyagot tartalmn z. Jodi es verr akacvir.igja is errekes gyogynovcny. De a majusban rovid ideig viragzo fa vir. egy fel ora alarr igy<ik meg. vacsora mall. Ezcnkivul a Feher abcvidg meg enyhe hashajro is.ir mindaddig kell inni. hogy ket heten kereszt iil naponta ker csesze rear korryolgasson ellangyosan. lila akacvirag nem gyogynoveny. szab. kohogorr. 74 75 . ak. lreliotropiut. ko Megfazon es berekedr. Eszak-AlI/uiMbo/ a homo]: meglleitesere behoeort. 1M tiibbszoJ' szellliigyre uessziile. A ker bet elrelre urrin reljesen rendbe jon.icmezzel Izesitse. arnig a gyolllruk ego Ha a gyollloreges megszunr. de hosszabb ideig nern javaslom. ta: 51tg [riss I)il'dgbol lesz 1 kg szdra z oimg.ilyozza azr. autit be kell tartani. vagyis a savtultenges megakadalyozasdra napi egy csesze akacvir:igtdr [avasolok esre. milyen dJlflpotbml uau a szdrttatt g)log)'lloliellyiillk. s~irga. szep sz.es alMciinglilwzidnt." ! I I Akacfa FEHER AKAc (ROBINIA PSEU DOACACIA L. Naponm kdtszerhtirol/lszorfoJgasslIl1 nt. robigellill-Iu//ldol't. Azert irtam ezt le iryen a!apossngga/. es ezr mar kevesebben rudjak rola. Plig hll)'flt dll apotbnn. ertellesebb gytigy1I0Vell).ibol. J6izli. ez ert egy enyhebb Jllegf:hasos kohogesnel egy-ker heres.) Az emberek nagy reszc az akacfiir csak az akacmezrol isrneri. Eg)' !J6IJflP eltelte urdu IIJeg Itell g). hogy nem szabad ordkig . ha nines rendben a szekleruk. A m.ir szoktarn javasolni az ismerriseirnnek.bell. hogy nem peneszedile-e a virrfg 1)t1. velloll). Elvezeti tea is leher. orvosi zsrily.icvirag re.ikhoz izjavironak is szoktuk hasznalni. A szdrirdsr )6 szelllis pfI(llrtsoll vag)! ril"ll)'elws helyeu lIegezziill.fft I)irrfgot sxabnd g)l/fjtelli. Egy kis ak. ismert . men a gyomOL"savtermelesre is van huuisa. A kohoges csillapfcis.feIMlio1J/ ra a figyellllet.imi rear leher kesziten i azorios ara nyban osszckcaprobojcorjanbol es kakukkftibol vagy A gyomorsavrermeles szabalyozasara. [avasolrarn neki.igbol. AI. ezerr az akacviragor mas re. A mas szirni. Ev I<ozbe/l is )6. szd1'flz he~)!e!l szrtbad. napi ketcseszes reakur. lia a teuyeriiukOll uiorzsolui t/lrl)1I11n Ilirngo/lnt. de ezr mar nem szabad izesiren i.icvi dgot. egy Ids rnerrekben csokkenri. reggel es este is. reggd egyet es esre egyet. Nagyon jo kohogescsillapfro.

kelilenni a restsl'dyaranyokra. szep piros szinll a reaja.vag)' rorokgyulladasra. hogy kivegyek a manduhijat. A falusi ernberek a Bukkben meg a rnai napig is Igy hasznaljak. S a gyoilloricleg m. Az alcicvlragre. Nagyon ]6 erzes az .kiilsoleg rorokoblogetesre. BOJTORJANOSrARLO. hiszen akkoriban nag)'on rilrotrak a gy6gynovenyek hn szmilar. hogy a d rorgyarban reggelizcs kozben a rrnlvez. akar rnegelozeskent is.irosnon lacram. hog).egy mokk.i1dasat kerre a j6 ranacsert a tudomanyomra. hogy a nagya nyamr»] ta nulram meg a [uvek hasz.i k. de meg nem melyrol.lsa.isara a feher akacvi dgb61 kesziilr rear. volt ahboz. Tehat visszaterve a mandula.icviragos reaku rat .is sok apr6bojtorjan-tdr fogyasztottunk.ilj. es elfogaclote belole egy kosrolor. nern Hjt a rorka. Persze a szonda nem murarorr ki alkoholfogyaszdsr.es nern rudorn ezt <1 kerdesr megcafolni. Egy felnotrnek.ez meg az eloz. Talan harem het mulva jartam ott ujra. es elmulr a kohogese.I' rnegszil nr a kohogese. Nemregiben dolgorn akadr egy vaskereskedesben.id i gy6gyitallett. A gyerek ket her mulva boldogan meselte az any janak. Kerdezre role. Meg is kerdeztem tole. men minduyajunknak hasznalt. Akkor sern mondtarn meg.agokar is cartalmaz. es rncgkoszoucc neki a ranacsot. amikor meg (t'd kicsi. honnan tudok en ilyeneket . Aprobojrorjan pARLOFU. naponra miuel gyakrabban kell a rorkot obli:igetni aprobojrorjan-redval. Mi gyerekkorunkban erruk a feher akacviragor. es rnegrnondtam. hogy a hirokrarojanak is elmulr a kohogcsc a rearol. hog). Nalurik a csaladban az apai agon. A lanyunknak sokszor voir gyerekkodban manclulagyuUacl. Azr mondrarn neki. hogy kinozza a sok gyomorsav. adjon a gyereknek aldcfavirag-eeae. hogy mar nem kinozzu a sav.is legyen kcdve inni.1 rurn sz inere. arn ikor az ember tud valakinek a bajrin segfreni. Mondtam neki. mert 6 is kohogorr.iskaual . Bevirre a muvezeroi irodaba. akik szinten j6nak taJalcak. hogyan kell hasznalni.o rendszerben torrent.) Ezt a novenyr az en gyerekkoromban III indennapi reakent ittuk.korlidan icleig ihae6 . Mindig a testsldy aranyabau kell szamolnunk. nem rudja. es kerr is a fiibol az ismerosoll1tol.igaz ez? . 76 77 . Ma mar nern ajanlom. hogy szeszes iralr mu nka kczben t ilos fogyasztani) Neill h ir te e1. az rea. rni re en an feleltem. s vissza fog esni. merr az ujabb kurarasok szerinr enyhe mergezo an). ezert inkabb ne haszndliak. minclig belem bujlk a kisordog . 3 gramm fi! kell a teajahoz. Kiilonosen telen javasolom a feher akacviragbol keszttert teat. PATIKAI pARLOFU (AGRIMONIA EUPATORIA L. A gyerekeknelllgyelemmel. rnerr olyan a munkaja. szrijpenesznel is haszn. ahogy a teat a rermoszbol a bogrejebe tolrotrc. Meg a csecsernok szajpeneszenel is hasznalharo a zsalyalevel es a vadon rermf szarnoca levelenck az egyenlo a niuyu keverekebol keszirerr rea. az orbancfuvec est i fogyaszrasra javasoltam.egszunreresere az orhancfuver.~t uern szabad teljeseu abbahagyni. arnit iszik. hogy ezutan is fogyaszrorra. De a kerely megmarad ben nern.ihoz csak egy Fel gral1llll . merr nagyon finorn edes volt.ilyoz. hog). A gyerek szivesen megitra. hogy valarni ba]a van. Geza es Arpi unokaresrverern.ir reggeli. [avasolrarn neki a savrermeles szab. Az aprobojtorjan a 111 inclennapi haszn>ilaron rtd . kiilonosen a n na k.FUver kell leforrazn! ker es reI dl vizzel. Az ezt koveto evekben az ismeros rendszeresell szedte az apr6bojtorj. es elrnondra a hirokraro aryanak a feher ak. a piacou dolgoz6 isrnerosorrmek a kisfia erosen kohogo«.eto]e megLirta. es rnegszondazra.infiivet a ll1iivezeto reszere is. hogy valakitol en is hallortam. Az egyik. Pista dcsern. ahol a penzr. ha GO kg-os arlagsullyal szrimolunk. A !l1llVeZero megiepeeeskenr otrhon a csal<idjanak keszfrett belole eeae. Nem mondhartarn meg az igazat. Akkoriban Ill. meg az apai UIlOkacestvereknel is tobbeu volrun k gyolllorbetegek: Vali hl'gol11. mandula- gYlllladasnal. es nem lett ndrhas. hogy rea. a gyereknek . Kcrdezrem tole. Mondram azonban neki. hog). hogy mit iszik.it. Regebben az akricfa kerget is hasznalru k gyornorsavrultcnges. merr a rnezrol j6 edes lett. hogy mir nem kuldi haza a tanl[ono a gyereket. Peldau] egy 10 kg-os resrsulyu gyereknek kesz irert re. reggeli vag)' vacsora utan i iralkenr alkalornszeriien. fekelyberegseg es szekrekedes ellen. J6fzll. Arnikor az ujabb kurarisok kapcsrin valaminek az elrilrasarol Irok. . sok az idegessege. Csak nagyoll j6 ismerdsnek vagy bararnak merrem egy par eserben javasolni valarnit a betegsegere. hogy acldig igya a reakat. hogy rendben van-e a gyolllra. es a lizctesuel a penzdrosnd arcan lattam. mive] k6hogesevel zavarra a ranirasr. Nagyon izletr neki. mert azelorr hazakuldre. A feher akacvinigbol cs az orbancfubol fozote rea naluuk csal. Azr felelre. amig eg a gyonua. Mondra az edesnnyja. es 0 volt a kevesek egyike. ami csak langyos leber. Kerdezre.i . a teak fog)'aszras.na latar. Akkor nell) voltak rermeszergy6gyaszok. Akkor rnrir elhirte. a szine hasonlir . Az egyik bLikkszenkereszri isrnerosom meselre. A [oisten . ez az udlroiraluk. Annyira Izletr neki a rea. a ki nem volt orvos. akinek javasolrarn gy6gynovenyrea-kLmic -.16 melyen hatrahajolva kell csinalni. hogy rosszul van-e. A kisfiu hirranra is jan.

A Illaj es az cpc revekenyseget is szabalyozza az aprobojtorj8n. ez. teat ebb61 a keverekbol kcszitcn i. hogy 3-4 liter teat oncsenek a fiird6vizhez.es a vesehomok-kepzodes. a viz ne erjen a sz.er -. Irr sern kell kuraszeruen alkalrnazni. mennyi beregseg kialakulasar elozherrek meg vele. Mabes reurna eseren keszfrsenek Fell·d6t az aprobojrorjanbol ugy.iinril is i. Leher az aprobojrorj. hog)' egy lavorban vagy egy dlban felrdecik a csuklojukar vag)' a Libu kat. a1"t7Il. Aki nilzotr hugysavkepzodessel bajlodik. es az iv. Kiilonosell relen sok hasznac fogjak venni. Ha erre a celra haszn. Errc a celra egy keven~kc[ kell keszfreni.ik. am i 15 g zsurlobc].ilj. Elsosorban a kez.). havonra ker-hdrom alkalommal igyon aprobojtorjanbol keszulr rear. de nern kell lenyelni.inb61 es 20 g feketc.ir. ieiliftle!. es reggel. /JOlgas.lIhar6. mgados te rntes 1/ e veL. Hleg a szijuregbcn lev6 daganarok kezelesere is alkalmas. 15 g aprobojmrj.ihoz egy piipozorr evokamil fil kell. ]lOVell)" SZtirflZ. Persze ilyen esetekben a rulzott husfogyaszrasr is csi:ikkenteni kell. ! I I A rozJtljelt!l? (Rosaceae) csrtlridjdbfl tarrozo.es labfejen levo reu rurit llgy is leher gy6gyirani. szdrral. hanern megel6zeskem egy hecen egy cseszevel ajan lunk belole.ni. Ebb61 a keverekbdl napoura cgy-ket cseszevel keszitsii 11 k el. egy meter IIlrlgasJ'tl is IIIcgnoIJ/!. Megel6zheco a tea fogyaswis~ival a veseko. ne rorolkozzenek meg.bnzall/tbal/ miudeniirr megtereur. A fiirdes ne turrson tovabb 20 percuel.ibb egy csesze aprobojtorjii n-terir igyanak meg. alkalomszcriien keszi[siink beldle egy csesze teat ~ de havonra legalabb ketsz.isra szanr A belcsarorna es a h61yag renyhcseger elrnulaszro Flikent is ismerjiik. 12% kOVflsflvrTt.1 resruk. igyanak belole minel robbszor rear.in.ilOflirdor kell a lkal maz. Afdknek eire liajln mos a szcrvczeruk. A lep rmikodeser segirendd is ieher belole [eat keszirenl. Kiilsoleg meg sebek kezelesere es IUlllb. 3-4 kgfriss I/ovellyb/JI uyeriin]: 1 llg szdraz arlit. liomoleos reteleeu I/O'. cserzO(lIJ.iljuk.ik nz aprobojtorjan [eaj.I I ~I I. Amint I:itj. es nagyon sokszor oblogessiink vele. leeoes illoolajnt. Il.. fogazott leuehi. minden heren legal.srilga jiizerben diM viragll. Sokoldalll gy6g)'1li:iveny az aprobojrorj. A drog glilwzida5zel'/l/usel't'iml)lagot.ilra] a verszegenyseg ellen is haszn. Foleg flZ Cszald lIIegyellben.zgrfsoltbflll gYflkol'i.). A fo rdo urrin burkolozzanak egy furdolepeddbe.. hadd szfvja be a fiirclovize[ . bOSSZlikris. de masker is hasznril sok be[egseg megelozeseben. akik regen es IllOSt is rendszeresen hasznalrak es haszn.ivig. Egy licer re. de ilycn esetben fllrdes kozben meg egy csesze tear is meg kel] inni.inhoz ugyanannyi meggyleveler tenni. azaz foldiszeder-levelbol all.ig6 ellen i pakolashoz is hasznalruk. A nok es a gyerekek vizelerrarrasi problern.agot es mas saualeat mrtnlnraz. [avaslorn. li1rij1l5t61 allglisztllsig virtfgztisltol' gylijtjiilt a I/OllellY 20-30 em-esfels/! reszrit Ilirdggal. er kez es elorr igyuk meg. 78 \ 79 . erdok sdlell.

tri. a harmadik heren haromnaponkent egy cseszevel. Ha a m.vesszOfiibol kesziilt teat langyosan. Erre a celra csak addig kell a rear in n i. es visszaeshernek. es egy even belli! ujra jelenrkezrek az epegorcsok. de azt delelort. olyan jo tapaszralarairn vannak. EI fogjak felejreni.11ll0Junk.felslf szardb613040 em bosszti reszt gylijtsiillk leuele/?kel. de csokkenri a vernyornasr is. mert renyhen dolgozi k az epejuk. es urana mal' ketherenkent is eleg lesz egy-egy csesze. erdlJk SdJeIl. G)Il1jtesi ideje: augusztlls.~j mukodesenek elosegftesere hasznaljak az aranyvesszofuvet. Akinek alacsony a vernyomasa. ha nern mindenk inek. Ezzel a kura be van fejezve. Ezert eloszor csak egy I iter rear igyon meg egy nap. 4 kgjI-iss filM! lesz 1 /?g szdrae anI.) Errol a novenyrol mar f rta m. ovatosan hasznalja az aranyvesszofuver.aszras<1t. csnl: a virtfgzatball eltfgaz6. Ennek elkeriilese erdekeben egy heren legalabb a hasznalarat. Sedra egyenes. abbahagyta a fogyasz. mint az cpcrmikodesne]. Leuelei szorta]e. Egy liter re. A vil'dgztfs Jelidejbdl gylljtjiilt. fii1'tose/? A lIijvhl)'. Az aranyvesszofil a vese es a holyag rmikodesec is segfti. akinek eddig javasolrarn robb eserben.lIdzsrisail. a masodik heten minden masnap reggel egy cseszevel. amfg a vese es a A.kell meginni.kb. ker ora .ras~it. A. h61yag nern mrikodik rendesen. A d1'og szapouint. hogy valarnikor fajt az epejiik. sokfel« lIagy tOlllegbeu tenlllJ eve/If novell)'. iuesen febrtjloail. megindulr a kokepz6des. de az aranyvesszofiirol nem lehet eleget irn i. Az egy lirert rovid ida a larr . egy lIdtemel1llagasabbrfl is megno. delclcn egy es delunin egy lirert. rntint. Ez altalaban ket-harorn 80 81 . Esza/?-A lIleri/?tfb6l szauuazo. hogy akinek elhajrotra az epekovet. es mindenr meg rud na k majd enni. Elofordulr egy csesze rear !l1eg kelJ inni ker-harorn h6napig. nileotinsnunt es ker/h illdolnjas tartalmae.ihoz egy pupozort evoka na] Fuver 5Z. azt aranyvesszdfii-reaval el Ieher hajrani. nemcsak nekern. Kb. Eloszor az epe elegtelen rruikodesenek a megelozesere javasolok egy harem heres kurar. 10011 bossznale. /leSentflllyagot. kb. A kura uran nern szabad teljesen abbahagyni a tea fog). Ekkor ebbol b~r napig napi kec lirerr kell meginni. Akinek homok. vag)' eserleg mar apro ko van az epeh6lyagjaban vagy az epcvezetekeben. fi'lrfszes szlblek A virAgo/? srl1gtfl?.jeszkesvil'ligza esatddjtfba (flak (Composirne) iartozo.RANYOS ISTApFO (SOLIDAGO GIGANTEA AlT. a rn ir azeldrt nem. men enyhen ugyan. csel'allYflgof. Elso heten minden reggel ehgyornorra igyanak meg egy cseszc arall).Aranyvcsszofii MAGAS ARANYVESSZO. ugyanolyan kurric kel] alkalmazni.

isarolni. Viszonr ezt a nern cudra bcrarrani.. amikor meg pedig mliall)'ag toliaval beburkoljuk. de csak nchriuyat erulirek meg.isos. harrniuceves kora ur. befottet. merr a gyalogbodza termese euyhen l1lel'gez. merr uern szeretett es nem is tudott UC<1n erezre. Nernrcgiben a szornszed relepulesen lake anyosarol kaporr tolrort biposzt. aminek semmilyen karos harasa szervezet iu ni belole vedekezokepesseger.illcsor. hogy allandoan kinozza az epcjc. Elpanaszolra ezt a szerinre lehererlen helyz etet. es megsem rnulik el a betegsege. (SAMBUCUS CSETE. Az egyik voir kollcganom panaszkodott. A bodzafa kerge erre nern )0. es hogy a mrija meg van duzzadva.igyban fekve igyunk meg belole vagyunk Hzva. kivul a gyalogbodzaval. NIGRA FAlBODZA. a nap b:hmely szakaban. Nagyon sok peld.it.ez a harekonyabb -. Arnikor egy a lka lornma] tal. mint a Kanadabol sz arrnazo aranyvesszofdben. amikor az erer t bodzabogy6r kisajtoljuk. hogy azora rendszereseu. Csak egy cv mulva igyon meg egy cscsze aranyvessz6lljb61. Reumas es izuleti C'ljdalmaknfl izzasztoul es vizhajtokent is hasznos. Ezekre a bajokra csak kisrnertekben hasznal cs nem kozver lenii. Elmem az. men or .I1II I I I I hetet szokott jelenteni. sz:imitsanak ni. akrir etkezes uran is.6 harasu. Addig viszonr mindennap meg kell iuni egy csesze rear reggel. l'·kh csak ezerr is erdemes Kevesen tudjak. lvLir aj. abbahagyra a gy6gyszer szedeser cs a diede is.aralabb genedeionak from Je. de legaL\bb havonta ker alkalonuual egy-egy cseszeve] igyanak meg belole. annak is tudorn javasolni. a luiromheres kurar. es 10-12 pere uran sZlirjiik Ie. hogy ket napig igyanak kozben. es dressziik a . Csak egy peir her eltelte man tablkoztunk ujbol. L. Elrnondra. Azora mar 0 is fozorr a csalsidjannk. diedt ajinlocr nek].igot 82 83 . Boldog voir. Ilyenkor a cik lus kezdere elorr 2-3 nappal kell egyegy cseszenyit elfogyaszrani. a nalunk oshonos erdei aranyvesszo. uern birra megallni. ha erre sziikseg van. hogy havonra egy-ket alkalomrna] Flibol kesz ii It rd r. Van azonban egy olyan eljaras is .istira idonkenr. Eppen azcrr igya. kelt a szervezeruuknines.vcsszor eppen ezert mi nern is hasznsiljuk. Ebbol azonban nelll szabad napi egy deciliternel robber fogyasztani..- zanara van. Kiiirfre harrisa van. de gy6gyszert nern irr ni. A gylilllolcsbol keszlilr bef6tr es lekv. SZOfllbol. de idegzsaba ellen is har. sok keszetelr fOZLl i.ir rudnek felhozni ennek a csodalatos Az egyik agglegeny ismerosorn nagyon evert.tiidobajosoknak kiv<i16 tiidotiszrft6. Egyket cseszevei kellllleginni esee a frissen szedetr bodzahajt<isba!. Mtir cobb mint 10 eve kezelik. Mensrruacios goresoket is k ivaloan leher olda ni end a reaval.1 koszveny ellenszere.) GYEPUBODZA A bodt.ir [gyanak meg delelotr vagy reggel. hogy kcr meregre!enitoszerviink a majunk es a vesenk. idonkenr egy-egy cseszevel.1 g6zo1ogtetesnel egy evokana! bodzavir. h iszen evek ora nern evert ilyet. lyeztek egy rnasik vrirosba. . )6 daganatoszlanist eriink el vele. Nap] 3-5 dl-tis elfogyaszrharunk belOle. BODZAM. Mindaddig isrnerelni kell a rozsliszres bodzahancspakolasr. a diecat rcndcsen betartja. Egy csesze vrzzel egy pupozorr teaskanal viragor fordzunk le. de beind irja a hogy ne is legyen sem mi baja. E16szor azr.in igYOll meg tear az aranvvesszoh'ibo]. otrhon kell maraclni.i nlorra isrneroseinek is. Ursina emlekezteroii] es HZ elert eredrneny megrart.ls szoblsos modon fogY<lsztharjuk fzles szel'inL A bodzavir. Eveme csak legfeljebb kerszer szabad haszll'llni a nagyfokll vizvesneseg miatt. Az aranyvesszofuvon kivLil van meg ugyanezekre a bajokra egy m.isik noveny is.ig tdjnval gozologtetesr is vegezhetii nk fiilfajasnal. majd ruluivul atkorjuk. A gylillloics nedvebol keszulr szorp . ezekben az eserekben napi egy csesze te. es nem lett tole sern mi baja. Azon rnclcgcbcn. hanem 111:1S szerveken kereszrul. sz6ba kerulr az erkezesunk is. merr uern erz ert sernmi fajdalmar. Sokan fogyasztj<ik a bodzafa gyiimo!cseb61 keszulr.i. Ez azt jelenri. Mondram neki. arnikor is bolclogan mondta el. egy-egy hogy ha rirkan csesze is. HZ megrillapirorra. kerherenkenr megiszik egy csesze teat az aranyvesz.is eteleket neru rudor r v. lekvarr. es sern mi baja nines a rnajdva]. rekedrsegnel.l' vese. amig a vlzdagnnat el nern rnulik. Ezert azran nem is gYlijrjLik aZL A bodzala vir'lg<lb61 es liajnisaiool keszulr tea fogyaszrasa nern veszelyes. hogy k isruerrekii majduz. hogy meregrelen{r6szerkenr is leher hasznalni. Az arauyvesszofii enyhe gYlllladast ben. hog)' kuruzslonak.hhe- tahilkoztunk gy6gynovenynek a harasdrol. Amikor ezt a beJriszrit<isr csin<iljak. Egy id6 orvoshoz. vagy m. Kenyerre kenve. men dier. es igy fogyaszrjuk. [avasolrarn neki az aranyvesszofilvet. egy-kc'r cseszevel.lIkoztunk. bogy meg ne kostolja hidegen. Sok folyadeJzor Ha osszekeverjiik es j61 kigytlrjuk rozsliszrrei a bodzafa natal againak kerge alatr levu h. de ebben sokkal kevesebb a haroanyag. szrupot . Az erdei aran). hogy reljesen elmulr az epef'ljdalma.ES h6lyagoblft6. A fi. Akinek sernmi baja sines.afae nem szabad es neru is lehet osszereveszteui Libon leva vizdaganacra. akik koziil az egyik viceesen el is nevezre Badza FEKETE BaDZA. hogy a 2-3 crn-es bodzahajras igen j6 hashajto. illetve a ciklus alate is. Ez egy nagyon j6 narhatea.

de keslelreri novekcdeser. Gylijtesi ideje: flllgwztlls-ol(tober. cs az eden)' FeM hajolunk. term es . Leoele sotetzold. lear lIIegszdradt. sza/llblllligrill kellsavglikozidat.. Virrigzr1ta as: dgak vegeill eMs bogeI'llY. utert megbnmul. 10% gyfl1lttft. A drog izzaszto glillOziddt. Termesei robozbogyoll.A bodzn. zinenziniet tnrtnlnrae.tlIlgusztus-szeptelllber. CIi/UOt. SztfJ'flstul szedjiillle a lJirrlgot. Gyiilllolcse ibolyakelt. Bogemyo /lil'dgzata SfllgdsJeMI. l11/Jelyek luit ivigjejllfdlJe/l. de eros Ize miart magaban nem hasznaljuk. A Cip1'llSflLell (Cu p ressaceae) mddr. fill/ely uem liD meg csnk kb. Ezzel az olajja! a reurnas resrreszr kell bcdorzsolni. csokkenri a f'ljdalmar. sokszor /lflgy d//OllldllYbnn levo cserje vagy fa. es ennek a leparlasabol kelerkezo rnellekrermek a borokaolaj. 11apattintdsrn to'l'ik a szrira. Vesekdnel is lehet a lkalrnavui ugyanllgy. sztiruyns. Ha a torkunkar akarjuk g6zo1ogrerni. Am ha hasznalar kozben gorcsolnek. EI nern rnulasztja a daganarot. egy. csak kismerrekben hasznaljak. Is ertellte/ell lesz. Fdjn is aga belii! fires.es epekooldo harasana] fogva nagyon hasznos gy6gynoveny. A bogyojtft hnszlltfljll/? gyogyllovellykem. 10% dUo/rtjnt.) Vese. IJ1ls0S bogy». pacolashoz hasznaljak.(jdbn tnrtozo 2-4 Oil JJlagas cserje vagy }rl.. CSe1'tlllyflgot./)flg_)' fold. husokhoz .mdjlls-jllllills. Kb. Barna ktfrge jillftlt I?OI'ban szentolcsszerti porl/sok/uti borftott. ent ttl- Bor6ka GYALOGFENYO (JUNIPERUS COivlMUNIS L. A leuelszriron rendseerlut 5 level lielyezleedik el. gll}}]it es pelaint. leoliru.isban levi) vizzel leonrju k. CSel'l7ll)'flgot. hamvas allaporban. A bordlea /dtelJelllcillt bo» termest. Neill szabad osszeteueszteni a gya/og. Fusrolesnel a husok szep sz inr kapnak. A bodzn virrigjtft iide viragzrls/wr gy/ijtjii/? New szabnd wegvami a celjes oiragzdst. bodzdM/. ha az utolso napon egy par szem borokabogyor reszunk a fiistbe. Gyl~itesi ideje: oirag . leeues illoolajat. azonnal hagyjak abba az alkalmazastit! A bogyo gy6gyhatasa mellett kiv~il6 Fiiszer. I ineterre. kekcs. 6 kgfriss virdgbOllesz 1kg szdraz: 84 85 . es 11111 ilemorssoljuk. nyirotr szajjal szfvjuk be a park T Cd kozel ne hajoljunk az edenyhez. Hosszns tojdsdnd fllnkltal?./eWt (Caprijolillc(!(Ie) csaldd- jdba tnrtozo. legahibb egyliteres labasba tesz iink. Gyiljrjiik a terrneser. Oro/tzb'ld. a gin. kb. bokor. mint az epekonel. es a forr. A rorokban leva kezdodo daganaror is leher ezzel a m6dszerrel kezelni. a nlzre. rurint.·iss bogy6bl111 C-vjtmllhl is IJm!. 30% in uertculerot.itmer6jiiek. Ilyd/Mt. Bor6kabogy6b61 keszul az angolok egyik kozkedvelr irala. es csale a terutese gyogyhatrisil. jlfreszeit szel/l. elvirtfgzi/l szarfttfs kozben. flpro Is jo illat». gyrtllttft.I!ollglikoziddt tartalmrtz. egy j!{/. Folj6 fiiliin ket is gy6gyirharjuk igy. ameiyek 5-10 111m . jlliliperillg/ilwzidrit. A }. kb. quercetint. Leuelei dr a/all/Ink es igen sZlil'lll1/? A drog H. 10 fill bosseunk.i. A borokabogyor es az olajat a vesebajban szenvedok ovarosa n. A Fejiinker reljeseu berakarjuk egy roriiIkozi)ve. Alekor szdrnz. gOlllbolyded.

il: gorcsos gyomor es belfajdalom. rnert ha ebboJ eros rear foziink.iig igyanak meg eg)' csesze rear cickafark es priszrorr.20-30 CIJI !Josszllnk. mindegy. Ha az egy honap alarr a vizeletuuk nern lerr tiszra.esvirrfgZfltllnlt (Co1llpositnej csnUdjdbn tartoeo lliiveJlY. Eppcn czerr csak a viragj. csa]: I1fe/uJr legyen ferro a gaz.5 dl forrasban lev6 vizzel egy csaporr re. Csak a viragjar. vag)' sokar iszun k.irorn napon keur este.iska I-I aranYll keverekebol a nap bnrrnelyik szakriban. egyszen'lllo·veIlY. ldl/{/zstfsolt. ami a nnyir jelenr. reteleen. a hllgyutak megbetegedesei. hogyan kell hasznalni! leher rdj<ir. trtnl: meuren termo 30-60 ctu egyel/es szd. rosszindularu sebre.it . Pakolasr is lehet vele kesztreni. Gylljtesi ideje: jl/II i us=augnsztus. N6i serdii lokoes orrverzes gyogyltoja. Vigyazzunk. erkezes eldrc kell meginni egy gyenge cicka fa rkrear. junk a csaladorvoshoz. erkezes ur. de vigyazzunk ana. reggel es esre erkezes elorr igyuk egy herig h.izatban csak egy keves virrig legyen! Maj. mit irtun k edd ig./. Virtfgzllt({ 3-5111111. bevalt a t iido. de ovatosan kell hasznril ni a ri ivarereskor es a vriltozo korban nagyon j6 hanist ve!e elerni. BeJgorcsoknei ker herig h. Urrina rarrsun k egy her szunerer..es epebanralrnaknf l ker heren kereszrul minden masodik reggel. hogy a forr. hogy in halal. Ennyinek elegnek kelilennie ahhoz. rosszul fogjuk magunkat erezni.. Legzoszervi megberegedeseknel es idult horghururn. es moudjuk el nek i.legzoszervi bajokrial es idiilr horghurur eseren. sdtorozo bug«. felrepedezert h6lyag kezre. ne I. A virdgollJehhek.irral lecsipjuk a viragor.il flivet szabad gyomorfajdalomnril nagyon gyenge forrazaror keszfrsunk. n leuelet. ue Koziillseges ciclUifork: n/iszl. es kellemerlen szaga van. a [iioe«. Kiilon gYlijrik a (Liver (ez a virag es level egyucr). "nem lesz rnienk a fejunk ". majd egy h6napig minden heten egy gyenge forrazaror igyunk. 86 87 . a nok reszere rcrernretre a J6isren. Az olyan cickafarkbol is csak keveser tegYllnk a reaba. hogy a gyomorgorcsolesr rnegszuncesse.. A gyogynovenyszakm<1 harem felekeppen vasarolja fel. minden harmad ik nap reggel erkezes elorr igyllnk meg egy csesze cickafarkre. vedi a 110i szerveket. ugyaucsak egy honapig. Lege/okiilJ. a csiperer . a m ir belelegziink! Aki a belegzcskor allergia~ ninerer erez rnaga n.il javasiorn. I es fejunker letakarva az orru nkon es a szankon Ce1valrva sz ivjuk be a tea p.1rajat.isr« egy egylireres labasban lorrazzunk Ie egy csapott evdka 11<1cickafarkar. vegbel. Ebbol a keverekbol is csak egy csapott reaskan. Maj cs epebajok. meh.II Cickafark KOZONSEGES CICKAFARK (ACHILLEA COLLINA BECKER) Ezt a gy6gynovenyt I Ovja. Tdleuelei IIyelesels. ne inhulaljon! Inni is kell belole egy herig m i ndennap egy csesze enyhe forraz aror. regi. hogy rnelyik napszakban. Serduldkorhan leva lanyok a menses elsd napj. lJirdg// a )0.\( nern javasIOIll scnkinek. Iordul- Gylljtjiik 11 virdgot. Vegyiik Corcsos sorbs. es ravasszal csak a leveleker. hogy 2-3 crn-es sz.iskamil [uver ontsii nk [e. A noveny az alribbi baiokra haszn.hOI11naponkenr./isz/les. azaz 2.i n igYllllk meg egy gyenge A hugyurak betegsegeinel Iorrazaror. arnelyikbeu sok virag talalharo. Ezek kozul a csiperrel kell a legovarosabban ba nn i. Ne hajoljunk nil koz el az edenyhcz. hiszen eros hadsll gy6gynoveny. csak egy-ket vinig! Ezr a z cnyhe forrazatoc naponra ketszer.eg)'en benne.

a cickafark a nok gy. kozbeu rnindig ontunk egy kis rneleg vizer az iilofi'lrd6 vizehez. perefeszek-gyullachlsa van. hog). J 6 leune. no meg III icsocla doJog.in a piacou osszefutotruuk. amikor a clklus ideje van. majd uljon bell". Ak iuek mehgyullad. no A legkozelebbi ralrilkozon. De ez tul hosszu tortenet Jenne. Akinek rendszeresen A tear a goresos a jo gorcsold6. cle pr6b. ez j6 ideglaziro. merrem neki ajrinlani a fenei reakevereker.lsa.ival irrigaljon egy herig minden nap leUrana hagyjon ki egy beret. [urorr az eszembe. fogIalkozhat. sernmifele engedelyre nines szliksegiik. Azt hiszem. es 10 perc .orizl1ek a rnulrbol. A Friss cickafarkor es koromviragor annyi zsfrral forraljuk 3-4 pcrcig. ekkor egy kis darub gezzel parszor lemossuk a gennyedza sebec. sokszor elgondolkozom alan.ilrozo korba.5 dl vlzzel. 88 89 . Ezerr en esak javasolok arnir mindenki elhararozasabol elfogad. arn ikor raernek. 10 percig fed6 alan tartjuk. am it rudok. es eg). gy6gyszergy. akik valnrnir .ckafa rkvi rag is haszn.leforrazni 2. a eserleg tudhar valamit. leszilr[iik. am i kor felkeltek.rnoudt a dicsekedve. rnerr belepert a v.ha csak A rear akkor igya. egy jor. rnensese.rda utan lefekszunk.ilkozrunk. A teat hagyjuk kfvtil is.\no cegek szakem berei. menses a lar t is iharjak. Erre a vinigjabol keszulr langyosra klluilnl. Amikor mar megrortenr a rendszervaltris. amig az aranyerunk gYlllladasa el nem rnul ik. de a sziveig ue erjen a VIZ. Szoval. azaz k iviilre nern kell In{ianyag f6lia.-ker rottya nris ur. ha 111. Megis egy-egy si keres varazslor a fejlett orszagokbol is sokszor Ielkeresnek orvosok. egy begyulladr. a langyos cdaflirdovlzhez hozzaadjuk.imoliroja.irom napig egy csesze rear az al. majd megint egy hetig csi. Krem kesziresre a ci. kuratok. fordzarot hasznaljuk Llgy. lyen vlzsgaval. hogy minden masodik nap cickafarkbol keszltseu iilOfiird6t rnaganak. Sokaig nem ral. es nagyon sokar szenvedett tole. arnennyi ellepi. esedeg verz6 aranyerre egy langyos (il6rn rdo nagyon j6 harassal van. hogy mar az elsa honapban visszaallr rendes ciklus.il haro. Hllsz perc ii!ofn. az en oreg fejemerr mar nem ldd) Ha mar itt tareok. mely evenkenr mondra .Hhhida ucin sziirje bele a fCtrd6vizbe. azt. Visszarerve a cickafarkra.n~Hja a hiivelyoblitest. ennek a uovenynek soleg [orreno al kalrnazsisa is eredmenyes szokorr Mivel j6 gYlllladasgarl6. rudjon segueni. s en kcrdezrcm. ker liter forrasball leva vizzelleonnink ket evokalUU cickafa rkot (ebben leher rerrneszeres mennyisegii virag).is unin ujbol felforn11jllk a zslrr.r:igb61. hogy a menses kimaradrisanak a kezderen.1gllnkkal kellene vinnunk. es amikor langyosra kihiilt. Minden szekeles es fCtrcles lldn a vegbeInyfiasl bekenjCd{ ezzel a sebre is kiv<lkenoccsel. azonnal szalljon ki a ksidbol.k meg. hunyjalc be a sz em ii ket.W.lljak meg. egyszer van. hog)! egyilyen ir:in)'el szakkepesitest nem kaporr ember 11 II I. es H fi. Tegyen egy haromlireres edenybe 3 evokanal cickafarkor (keves virag legyen benne). fiivesember nern saj. leontjiik a forrasban leva vlzzel. V2 resz vcroni ka leirom. begYlllladl. Leher az aranyerr« kenricsrir is keszireni 2 resz cickafark es 1 resz kOl'ol1lvi. mere A valrozo korba lepa naknek javaslorn . hogy ugyan elmaradt a mensese. Ha a vlzben kezdi magJr nern j6l erezni. Ezr llgy kell csinalni. hog). Huroben rarrju k. hogy it rerrneszeri nepeknelmeg rna scm rendelkeznek a varazslok sernmi. eg}' cseszcbe ceszunk lOgy ptlpozott reaskanal vinigor . hogy ne hiiljon k i. gennyeseda Orornmel meselte. hogyha kell. engedjek el rnagukar. meg a z:h6gyiiriin Rosszindlllarll. ezutan leszti rjii k. hogy en il. ha valaki lenue orthon a [['I rdeskor. A volt fonokol1111ek a titkrirnoje. kiegeszuve azzal.ibbi keverekbol: 1 resz cickafark. es lassan koreyolgassanak. rnindenr lelrrarn errol. es fekudjonle. Nem szabad dunszrkorest renni 10<1. Ezt az ulofil rdot mindennap rneglsrnereljuk addig. esedeg h. ha erosen gorcsolnek. Nyujrozkodjanak egy jo cloigot is . hogy van. az is igyon a ciklus alatr egy-egy cseszevel. Ujb61 lertem . gekkel "ez nem leherseges". 10 percig lefedve turrjuk. (Majdleveszik a fejemer a hivatalos szervek. Vajon In iert! Leber. Krir lenne.irclaszobaajt6t nyirva hagyna. forrazza le. Ezt a fL'1J'dat csak negyszer csinalhatja meg eg)' honapban. belli! is. rnajd a reaba . hogy meg nalUIl k is van egy-ker oreg rajtam loan alkalmas a cickafarkrea. vag)' nem fogad el. Katika az egyik nyugdtjas-ralalkozon kerr segitseget rolem. ahogy az elejen irrarn. 1 resz zsurlo. Ket-harom napi . reaivas kozben iiljenek le.izr atorr genel lekorjuk. mere uern rudjuk e1mondani. Ovatosan beleulunk. de nern rorolkozu nk meg.yet Ie merek frni. a kozollseges noven)' is megtesz i -. te>ij. az is a cickafark fekves clotr.~t a kiillenni.ha ez nines. ne fhzllnk meg.in [eszurjiik. igyanak meg egy-ker. de most mar sernrni problemar nem okozott. Ez most aZert inert tudomasom szerinr ana] betegse- az idevonackozo rendeler szerinr valamir.

Citromfii
(MELISSA OFFICINALIS L.) idegerosfto. nyugrato, altaro te.ik keszi'dnek belole, de idegnyugrato hatasan kereszr ii l sok ruindenre j6. Vegyiik sorba jorekony harasair. Gi:ircsold6. Ideges hanyas! inger es gi:ircsi:ik jelenrkez esekor igyanak meg legalabb ket csesze citromfuterit egymas uran rovid id6n belu l, Odlto es elenkito reakent napi ker cseszevel kell elfogyaszranl, egyet regge.l vag)' delelort, Elsosorban a masikar kora delutan.

langyosan.
cseszenyit

kell elkorryolgatni

A tea [orekony a szfvidegre is, erre nap! 1-2 egesz nap. Aki rnu nkajn miart
is alkalmas a cit rorn lvibo] ke-

ezt nem teheti, az esre tevenezes kozben porolharja.
A meh megnYllgr<lddra sziiJr rea. Erre a celra a Ilap barmelyik szakaban ihatunk belole eg)' cscszcvcl, de legaL\bb egy honapig mindennap. Izzaszto hatasa is kivalo. Ha erre a celra hasznaljuk - es

Vizeletkivalaszro hatasa miarr is iharjuk, ekkor napj iban eg)'szer, reggel fogyasszuk. Napi ket csesze cttromfiitea evekig fogyasztharo meg udltoitalkcnr is, de a j6 idegnyugtar6 harsisanril fogva az eletunketis meghosszabblrhatja, A gyomor es emesztorendszer nyugtat;bira llgy erheriink el eredrnenyr, ha a clrromfubol keszult tear etkezes elort isszuk meg. Ekkor ellazitja a gyomoridegeket, nyugrarja a gyomorrrakrust, Nagyon j6 harassal van az agyra,
er6sfti az idegrendszeriinket. Ha erre haszrialju]; a citrorn-

fiiver, esre lefekves elorr igyunk meg belcle egy forrazaror

nern vagYllnk l.izasak -, <lgyban fekve, arnilyen forr6n csak rudjuk, igyunk meg belole legalabb ker cseszevel. Ha a cltromfiiteabol minden nap deluran megiszunk legalabb egy cscszevel, rapaszralni fogjuk, hogy rnegerdsodotr a szemiink, uem fog ugralni a betl! elritr ii n k, de hasznalhato ideges eredeul fejfaj,bn,U is. rIa erre isszuk, uljiink le egy kcnyclrncs forelba, hunyjuk le a szemunket, engedjiik el magunkat, lazirsun k, es ki..izben kortyolgassuk el a re.ir. Ideges erederu fogfajasnal a teat resrrnelegen vag)' egy kicsir hidegebben tartsuk a szankban azon a fogoll, arnelyik Hj. Pcrsze a legjobb, ha rnielobb fogorvoshoz fordulunk,

Az njalwsl!irrfgllrd? (Labint ae) e5aIrfdjrfba rartozd, IIdbl1lk sokszor csale ternteszrett IIfilNillY, eve 10. GpUtjiile a lel!eleket liirrfgzds eliftt, Is a felso 5 cnt-es szdrat. 5 kg-b6/lesz 1 kg szdrnz dru, A drog illoo/ajar, cSel"l1uy{lgot, ledIliSl1//af, lIydlkrft, szaponiut, mdzgrft stb. tartabnaz.

s».

Elslfrelldll m/zellflNillt hazrf IIH(1JI. Idtszer

is tNlI/eli!e
III

G_ylijtisi ideje: j /1IIius=szepre
is szed!Jetlf a level.

bel',

A citrol1lfil leve/It basznrflju/e teakeszitesl'e. Allille/( ortbon terem (I citroll(/;', " Idrrfgzrfs ellft( vrfgja le ns: egtisz lIiillell)'t, is a leoeleit fejtse le I'ola, s igy szarlrsn, hozzrfteve a 110IlfillYCSllCSOll lillo 5-6 cut-es szrirat is.

90
L

91

Kiilsoleg a cirrorn fiitinkrlLr;lr hasznalhatjuk dagana[Okra, zuzod.isokru, cs meg rcumarikus h1jdalmakra is. A tinknirar LLg}'keszitjiik, hog)' a vir,igz;is clort kozvctleniil levaaotr citromfiivcr osszedgjuk fet-egy centis darnbokrn, egy beforresiiveger relereszunk az igy osszcvdgmr fiivel, es leonrjuk gabonaszcsszcl. Most andban leher kapni Royal vcdkar, ez gabon,ib61 keszii], es 40 fokos, fgy kiv.iloan alkalmas erre a celra. Egy hetig a fllvon hagyjuk a vod kar, naponca cgyszer feldnuk. A befortesilvegben levo fuvct szobahomersekleten rarrjuk. Kcr her ur.in leszuriilk. A cicromnitinkru ra kct evig elcarrhar6 h aroanyag-vesztcseg nelkii l. Ezzel a t in kt urava] dorzsoljiik be a daganaror, a ZlLz6d,isr ovarosan, cs a ti nkru raha rn.irtotr gezzel korhcrjuk be a reurn.is vegtagokar.

Rendellenes
major.inua

rnensesue I cit rom fLi, va [a 11l ilyen meuta, cs angelikafii egyenlo a ranvu lcevcrekclxil

keszitsenek tdt egy cscszc vizz el egy evokan.il fCLvetldorr.izva. A cikius kczdcrc clort ncgy-or nappal igyanak meg bel61e naponta egy csesz.evel. Epemiikodest serkenro, szelhujro tea kent is erdemcs a cirromhibol kesz iilr cdc fogyaszrani napoma legaLibb egy cseszevel,

Vcgczetul sal.irak cs m,irdsok

Izeslcesere is haszruilncrn rcrcrn,

h arjak, rnerr nagyon j6 izu , A cirrom h'i vatlou

csak rcrrncszrcn i lehet. A gy6gynovenyes sza kuzlcrckbcn es a patik.ikban szarirott ,iliapmban kapharo.

Csalan
csfpc)s
CSALAN, NAGY CSAI.AN (URTlCA [)[OICA
L.)

ElerkezriiLlk az egyik lcgcrtckcscbb gyogynovenylink drgyaLisahoz. Val6sziniileg nern rudom az osszcs kiv.ilo rulajdons.ig.ir lcuni. Az egyik volt kolleg,lll1 - n.ila m it!i)sebb - a h.iboruban szovjct fogs.igba cscrt. Tobb fogolydborban volt, es elmondra, hogy a legrobb hadifogoly ott eire tid a togsagor, ahol csal.in volt a kornyckcn, Elsosorban etkezesre haszn.i lr.ik, de fertorlenirert is es vert r iszt iror r. Tcrjunk azonban visszn mai szcrcpcre. En rizenkilencfele hajra tudorn leirui a had sat, ennyit ismerek, de biz onyrira olvasoiru kozo(( is van olvan , aki egyeb bajok r.i is crezre m.ir .illLisos baC<ls,ir. Kezdern a lcgfonrosabbal, a vert es az egesz szervezeret tiszt ito har.isaval. Majusban es oktoberben n'\gyon i6 harasr leher elern i egy-egy hat heres r iszr ir okur.iv.il. Azert rn.ijusbun, mert a k kor rn.ir a honap elejen szedhcro a friss csalan, es ez a legjobb har.isu, S azcrr oktoberben, inert ilyenkor no meg a sarjucsalan olyan nagyra, hogy crdemcs

leszedni. Aki nem rud hiss csal.int szcd ni, vegycn .\ boltban sz.irftorr novcnyr, azokut is j6 idriheu gyl\jrik. A rnv.isz i kura a tontosabb. men a szervezcriinkbcn rclcn lerak6dort salakanyagok,u ki kell hujtani. Ncrncsak a vert riszrirja, j6 hat.issal van az egesz sz crvczctu n k rcv u vcscrc, a m.ijra, epcrc, rudore, III i nden szerviink re. Csak har berig szabad a cs.il.inre.ir inni, men a benne lev6 kova savar a vese nchczcn dolgozza ki mag,ib61, es igy k6 kepz od her bclolc, Hat her sziinct ur.in ismerclhcro a csal.inkura. Akkor most vcgyiik sorra a rabbi gy6gyhads,it. A verr iszr ir.ison kereszriil j6 har.issal vall az ckccm.iru, de kcvcrcker kell belole csiurilni, melyben egyen16 ar.iuyban fordul do csal.iu, orvosi vcronika, zsalya, zsur!«, A keverekb61 napi eg}' csesze teat igyanak meg, az etrendjiikb61 pedig roroljek a fusrolt luisokat es a zsiros crclekct. Addig kell folyrarLli a teakeverekbol keszitert tea fogyaszddt, amig az ekcemu cl nCI11 mu l i k. Kiilso lemostisra csal.iu-, babhej- es veronikure.ir keszfrsu n k, es az ekcenuis helyckcr

92

93

A csipos csal.in, I/ag)' csnldn, 11 csalrflletek (Urticnceae) csalrfdjdba tnrtozo tnindeniitt d%rdlllo, eveM Jlb·lIeny. Mindell I'dsze/ullrfll/tszol'oh-

lee]boritatt, bn testbez er, cslpos, egcto
fdjdlIllI/tlt oleoz, Szdra 1111-nel mngasabbr« is megLeuelei Ilyelesek, sz/t)es tojasdlId VI1gyIrfndzsas aill/alah, j'lirdszes szdb'lell. Viragz(/t(/

110,egY(!f/cs, lIegpzoglctes.

jiizer. A leueleit is a je/so 5 C1/l-eS szdrti: meg n gyokere/let gy/ijtjiill. Beszdrnddsi aran), 5:1. Mil/dig lIiragzds eldtt /ull g)'l'ljtel/i, tnunssznl
rl

a friss Imjtrist, dsszel !?rlszdlrfs lIagy I!figris urdu IlOVO, IlU. sfl!jllcsalrillt.

Az {{pro csnlrint ttem szabad g)'/ljte'li! A drog glihozidrihat, csel'r/Ilyngot is
g)lrlIltaszer/i nll)lngot, b'11lg),{{Sfl1)at, leouasnvat, B- es C-lIitmllhlt, urticolt, Ilrticolillt, sot is lJr/sat ilyolllokbn1l taNtllmaz. Gylijtisi ideje: level- jllllills-szeptelllbel', gyiikir - o/ltobel'-aprilis.

martsllk be le, es mosogassuk vele, Fkcernrira egyebkent a friss IIti Fli is j 6. A vese- es holyaghomok kepzcdeset megakachllyozza, elhajtja a m.ir meglevor. Ak iuek a szrvevcl nines problbnaja, nern szfvbereg, ak.ir egy kur.ir is csuuilhar a csaLlnrdb61, k ihajrani a vese- vagy holyaghomokor. Ezt 11gy kell vegezni, hogy egy liter csalance.it egy ora alarr kell meginni. Egy beFOttl"Slivegbe gyiljceni kell a vizclcter , hogy lassak benne a kihajtort homokor. Egy liter te.ihoz egy pllpozott evoka nal t"iivet kell torr.isban levo vizze! lei.inreni, fedo alate rarrani 10-15 percig, leszurni es meginni J1Hlsfelora alart. Szfvoecegeknek nern javasloru, akinek sok a sava. sz inten ne C5i 11,;1]3. A csal.i n ja vfzbaj to, rehar erre a cdra is hasznalhato kisebb - egycseszenyi - mennyisegben. Ez eserben I.-eggel igyak meg a rear, hogy ne kelljen ejszaka sokszor felkelni. Vert isz tlto. A hathetes t isz nrokura utan is ajanlaros meginni kerhetenre reg gel egy cseszevel. Verkcpzo is, merr a benne levo vas harasara a szervez erunk verkepzo szervei robb vert fognak eloallltani. Sokan egyebkenr a vastarral ma rn iatr nern szeretik, Inert hizlal, Emeszresjavir6 cppcn a benne levo vas okan , de ha az etkezeslik mennyiseget nem novclik, nem fognak hfzni role. Akinek az erneszrese nern j6, egy h6napig minden reggel igyon meg egy csesze csalanrear. A vercukorszinrer is csokkeuri. Ezr a tulajdonscigat mar klinikailag is bizonyirorrak, Erre a celra del ben vagy esre igyallak meg egy cseszevel langyosan, Az en eukorbetegsegre osszeall ltort rerirnba n is V~1l1csa lan. A hugyurak, elso es hacso hugyvezerek, hllgyhalyag tisztirasara is alkalrnas a csalanbol kesztilr rea. Ilyen esetekben egy t iznapos csalanreakura eleg szokort lenni. A gyogynovenyek lassabban gyagyfrj,ik ,1 bajokat, de rarrosabb a harasuk. A 10 napos kura alan kec csesze rear kell elfogyaswllli naponta, egyer delelotr es egyer delut,\.n. Sajnos ejszaka fel kell kelni egyszer-ketszer t6le. Az emeszresjavito tulajdons<iganal fogva konnYlri a s'ZeJdectiritest. Erre a eel ra esak akkor haszna]ju k, ha szorulastLnk van, ebben az esetben este lefekveskor kell egy

csesze langyos csalrintcarnicginni. M,-\j- epebanralmak esereben is ercdmenyesen hasznalhato a csalantea. Ha

es

erie a cel ra has'Zn,iljllk, reggel ehgyomorra igyunkmeg egy honapig ketuaponra egy-egy cseszevcl, Azerr jobb az ehgyomorra elfogyaszrotr rea, mere job ban hasz.nosu L Akinek sok a gyomorsava, az a tea elfogY<lszt<lsa urrin azonnal harupjon valarnir , ami lekctl a savar. A lcp megheregedesene! nagYOLlj6 harasu egy rovid csalanreakura, ursina a rendszeres teafogyas'Zt,is. Ha a lepunk sok vorosverresrer kap, ami ferrozorr, megnagyobbodik, es ez karosan hat a vorosverrest-terme.esre. Ha azonban a csalan altai risz ntorr ver kerul a lepbe, nem kell tokozorr munk.it vegeznie. A rovid kura egyhetes, eza lntr rn i ndeunnp igyanak meg egy csesze teat. A her lerelre u r.in j6 harrissul van a lcpre, ha a tovabbiakban kerherenre egy cseszevel megisznak belrile. Cyornor es legzoszervek hurutos megberegedesei. Verrisztiro hattisanal fogva es a bell ne levo savak ,ilral a hururos reszr tisztftja. Ezert, ha erre a celra hasznal]u k egy 3-4 napos, napi egycseszes csalrinteakurat javaslok. Faradekonysag ellen egy tavaszi harheres klLL'aelegendo, ezzel segirherjuk lekuzdeni a ravaszi f;:irad[s~igot. Tiidomegbetegedesekne.1 is ]6 harasu a csalanrea (irr nern a rbc-re gondolok). Ebben az eserben nem magriban kell haszn.ilni, hanem az al.ibbl keverekben: csalan, veron i ka , ttidofll, erdei szarnocalevel, vorcshagvmahej, orvosizlllzgyoker. Az eges'Zet egy rovid ideig rejben kell fozni, es kihu les uran napi egy-ke: cseszet keJl mezz el izesitve meginni. Vizkor - vizhajnis. Sokan rudjdk mar, hogy a csal.in nagyon ]6 vfzhajro, Akinek ilyen problerua]a vall, egy hetig minden ddelott igyon meg egy felIirer rear. Az elso cseszevel reggel, erkezes elotr egyszerre, a m.isodik cseszevel a delelott folyamrin elkorryolgatva. Az egyheres hI ra ur.in, amig nehezen adja Ie a szervezerlik a vizer, minden herell legahbb ket eseszevel igyanak meg. Milt- (ream r6la, hogy a heri ker csesze Folyamatos fogyaszdsa az egesz szervezetlinkre milyen j6 had_ssal van. Leukemia. A lepillegbetegedeseknelmar inam, hogy verkepzesre, veniszrfdsra milyen j6 a csal,llltea. A leuke-

94

95

cs/vagy cscresznyesz. akkor a deli vagy est i. Enel a robb verrel az izulerekben lcrakodotr salakanyagok kezdenck kiuru lni.irom hetig igyanak meg heti ker cseszc re.ic a meggy es cseresznye keverckeb61. clzstrosod.ibfnrdor egyheti. ak kor a belole de megeri.ib.z. Ha a vegedci6s idoszakban h07. de ebben ilZ cscrbcn egy kevereker kell kesziten i a kovcrkczo rccepr szerinr: a holyaggyulladasr. Renmntikus. akkor se hagyjak abba a rea fogyasztilsar.isik. mig a vizeler csip6 crzesr okoz. llgynevezett cig. harasai A csal.unponr. kezcn. de ha keverekcr 2 rcsz meggy-cseresznye I resz mezei kadng rcsz vcronika sz. A kovetkczo kcvcrekcr ilj. csipos erzes [esz .inlevelbol kell hajmoso vizet kesz. cz.z a reakevcrck ncm gy6gyitja meg a fehervcrliscgct.irresszuk a Libllnkat.irrear. hogy a vcrtisxrfro haddniil fogvil a szervcz er minden resze r iszta vert kap. am it rna mar ujbol lchet kapni.) cllcnrill. cs kupjak el ezr a kellernerlen bercgscgct. A csaLingyiiker nagyon jo veser iszr iro. hogy szedjen cgy fel vodor csal. de a meggylevel is haszn.isra. Ha kiriszrult a vizelcruk. Igyanak meg helole naponta h. hogy t()kozatosan tCimelegirjiik a l.inrca onrnug. de ez nem olyan Vegezeri"d ismct csuk annyir.incsucsor.isra. Kellemerlcn. Van nak benne sejtnovckcdcsgilrl6k.ilyozas. holynggyullad.i n nal torrcnf hajmos. a hajat legaLibb hcrcnrc kctszcr.az hiiromszori hasznalur ut. Ekkor ne hanem sz insz appnnt hnsznaljanak.iramlik.iua kozverlenul ill.iban nem clcgcndo. hog).i]. vegyenek a bolthan llleggy. A lernosas ur.1nlolll. prosZ!iHanagyobbothis okozta h6lyaggyulladjsnii] is kiv. Kczdern a leggyakoribb beregseggel. E.I 2 rcsz d iolevel resz verehu llo fccskchi rcsz zsurlo resz cicka lark Ebbol a keverekbol naponta igYilnak meg ker-h. osszel vagy tavas szul. h ideg .ingyokcrcc akkor szcdjiik. Libon. es azzalmegmosni hais.\1> a modja.ira.innal is j6.ik hasz.ik utokczelesul.irom escszevc] lungyosau.is megakalL1lyoz~1s~in keresztiil fogyasztilsra is alkalrnas.m i.isod. A hairitkulas cs korp. a holyaggyulladiissal.is. de nagyon j6 har. lin- jutni a meggylevelhez a h. A friss csaLinlcvelbol kesziilr l.ilhat6 szarirorr es friss allaporban is.iteni. Amikor az orvos meg. s rnelcgfrsc rcsrbo- Enz!ikiilet nern a nemesirert fajoke is j6 harassal vannak a ny.in Friss csaUngyiikerbol kcszulc Libfl'l rdovel valrjuk fcl.inymeggyet r a rror ruk :1 legjobbnak. kezen.in igyanak meg egy csesze meggy. az is jo.is lllegszl'lI1tcrcscrc friss csal.iloan hasznalhur«.inbol kcszult scm elhanyagolharok.irom he! alan. cseresznye sz.irar. PRUNUS CERASUS L. A fcntieken k ivii] a csalantea szinte minden bajra jo adltal.i n. nagyon fontos gyoveil'.iulevelct es csal.nsil ni. A meggyek koz ii] 111ia vadrneggycr cs ur.is rncgakadrilyozas.issal van a vert isztfr.ib. 1gen j6di. ezalcal a fejbor jobban leriszrul. Tegye hele a l. melyek jotekony har. es minden eckezes elotr igyanak 5 dl rear meg belo- 96 97 . vcrkepzcsrc.iskor a barnu hajuak a csal.il kaoldasra. Ezeknel a novenyckncl ncmcsak a vad alanyok terii. Fnnck . mint a friss. lassan megszlinik a Hjdalom.it a l. Legjobb a rcum.it llg)" hogy a friss c5al:in is benne leg yen a vizbcn.ibvizer forr6ra llgy.l rltd nak tesr. Hajritlmlds.ibar a vizhe rcssziik.inlcvcl hcz egy keves diofalevclcr is tchernek. Ez! csiniljn minden m:isodik nap. csiruiljon trtorn. resth6lllcrsek lcrrc] kczdjuk. az clzsirosod. odnkcszftcrt m. hirrelen a l.isrn. A gyl"imolcsok szarni kcpezik a drogor. A csal. hogy gyir6 hattisa van a csalannak. al.isuak.int szcdni.iubol labfiirdor. oda robb vcr .i rvacsa l. [obbun dolgozik. 3 rcsz CS. meg legabbb h. A csa l. iziilet! j/ijdfll!!ld.1h1nlevel I resz csalringyokcr mersekleriire. II kerb61 kcszulr oblit6vizzel onrsek le. Urana vizer ontunk a fl'lrdovlzhez. es nuir nem Ok01: gondot. amikor lcgrobb ben ne a haroauyug. a boltokban ernek "I ered menyr. regyek ezr mindaddig.in. esedeg rn ind ket crkezcs ur. sa rlos gamandor vagy ehclyctr rcsz fehcr . rninek hadsiira a bor bepirosodik.in gYlljtovanyfli Ebb61 a kcvcrckbol cgyperccs tozessel keszfrsenek (ennyi maradjon).erinte)l) a Il1cggy jobb.iltal Hj6 test reszt friss csalinlcvellcl megcsapkodni.. magyarlll fchcrvcrliscgncl a csal. eljenek kapharo csal. a szfvnuikodcs scgiresere.it igr. <1'l.in a hujat csalingyo- Cseresznye. meggy (PRUNUS AVIUM L. ()ntse a viidrot tele vizzel.lIlapitot ra kesziilt tc. amikor mindig melegebb Amikor nuir ferro vizzel telc viidiirbe .cs/vagy S7. es egy pill" percig ne ti:iroljek meg a haju kar. Amikor nern vesz csal. es z avaros a szine.i r kapuak. A1. Amikor az elzsirosodas megakad.ir« a karj. Akik nern tudnak friss csal.irorn cseszevcl cgcsz napra elosz rva . Mindenkinek azr szokram javasolni. Kt"d6n6sen a nok Hznak fel gyakran. igy jobban rea hilso cs melegebb viz. vfzh ajr.

de arnyekos hclyen szarusrik ket-hirorn meg. ezr korlarlan ideig csinrilhatjek. sZ!zJ/llllJlodist serleentd stb. Az egy h6nap ierelre ur.ibb ne haszn.ir igyak reggelenkenr ehg). leher-e a gy6gynovenybolrokban kapni a Illeggy. arnikor a gylimolcsbt elfogyaszrorrrik. ha ncrn.: IIlIi/IIS-jfllliIlS. A szuneteles idoszakaban csalante~ir kell inni h. megpedig rlz napon . Ha czurrin meg a szekleten eszre leher vcnui.ik. A drog IIYrllkaold6. uizeletlmjto.-cseresZIlye sz. amennyire sZlikseg van.in elegendo. 3-4 l?g-b6llesz 1 kg sznra z rim. ha csak a megg}. Azr nem rudorn. Ha leher. soknt szokru nk szeclni. hog).omorra. Mindaddig leher ezt folytarni. G)II'ljtisi iel. flIlJ'agolttlt rartalntaz: M! a leueleit is gyl!jtiittiil? a meggyfa vil'ri. ravnsszai. A szivmlikodes serkenresere elegendo. Vizhajdsra szinren kurasz erfien kell hasznalni.es cseresznyeszarar. reggel erkezes elccr. venni beloluk. A )'ozsaji/e/e (Rosaceae) csa{tfdjriba tartozo jrfk.il rov.gzrlsakol'. amikor ezek a gyiimoicsok megjelennek.i k eI a szar.ir. A bel es a gyO!llor el nyalkasodtisa el leu napi egy csesze rea elegendo. hu het i kef csesze tear mcgisznak belole a nap brirrnely szakaban. folytarni kell a ku rat addig. es mclcg. Ne dobj. Egy honapn. majd tiz n. amig [-liiksegesnek larj. am fg szu kseges. 98 99 .iromu apon kenr egy cseszevel..ilj.Ir napi egy cseszevel. nern tiszru lr le rendesen .irbol kesziilr rear fogyasztjak.lpig ismer a cseresznye es a meggy szarabol kesziilr re.ik. EZlldn tiz nap szuneret tarranak.le egy decir. Ezzel III i nden csa lridba n megold halO an nak a menynyisegnek a beszerzese. A tea nap alarr szepcn kiriszrir]a az elnydllcisodorr feliileteket. tisztfcsak meg a maradvanyokrol. A gyiimo!csok szdrait leell gyt'ljtelli kiilijll-JdiliJII. de ezr esre letekves elorr kell megi nn i.

rnajd fogyasszuk el erkezes utan. de nem mind. Ezert az elkeszlteser Ltgy javaslom. Leszrires uran fogY<lsztjuk. 3% alnia- is dtl'ollZSrlllat. hog). ha zsiros erelt errek. B-. hogy a csipkchusban rlzszer robb a C-vitam in. Gylljthi tdeje: szeptember=nooember. hogy a csipkebogyor vag)' a csipkehusr egy 6raig h ideg vizben <izrass. ezerr cobb kell bclole. akkor reggel egy csesze csipkehusrear fozCink magLLnknak.ik k i. es 4-6 odt allni hagyjuk abban a vizben. ntertn tiisRii borgnsole. Lesz iires uran minden reggeli elott igyunk mindacldig. meszei.es P-vitamint is. K. Ekkor sZlirjek le. Egy re. 10% peletiut. hogy a csipker felontji"tk vizzel . es 500 g cukorral keverjii k e]. maglleZiwllot.a mar egyszer kifozottet . de nem cobb. abban meg lehet larui a homokot vag)' 100 101 . Csipkeborr Llgy keszirunk. hogya csipkeszosz ok lejojjenek rola.meg.5 dl vlzzcl ontsuk fel. Rri kell unteni 3 liter bon. szrinlyatta/t. uyautokban A-. de ne reggel.Leveleik 5-7Ievelkeb81 rflbuz/l. es hogy a vadon [erma novenyek kOZl"d Ebben van a legtoob C-vitamin. Fozere hOlyagbantalmak ellen es epeko oldasara is l1agyon j6. Keszfresi m6dja llgyanaz. hogy C-viramin van benne. mint a cukorbetegsegre.egyszer [elrortyantju k. illeroleg a rermeset vag)' a termes husat. hogy egyliternyi cs. arnelyben fdfott. m indenk iismeri.ipkebogy6 ket veget vagjuk le. Ezuran a csipkehusrol {rom Ie mindazr. j61 megszivja magk Ezuran cppen csak egyszer rorryantsak Fel ugyanabban a vizbeu. csipkehust fozzllnk 3-4 pcrcig. Albogy6terlilesiikbogy6ik . de ebheu az esetben Ltgy keszusek el.iskanal csipkemagor mossunk meg. sziirjlik le. Gylljtjiik It bogy6it.Csipker6zsa (ROSA CAN INA L.5-1%). 1 teaskan<il A csipkehusbol keszlilt tea elosegiti a zsiros erelek megerneszreset. Ilyenkor a vizeleter gyiijrsek a holyag es a vese reudszerrelen nulkodcse ellen. es harom-negy percig fazz(ik. naponra akar ker-luirom cscszc teat is meg leher inni belole. A csipkcrea egeszseges emhereknek is k ivrilo iidfroiral.. azt hiszern. es 8-10 napi . zuzzuk osszc. mint a cukorbetegsegnel. de nagyon vigyrfzva. inert az meg egy fozetre j6 lesz.5 dl vizben. 2. uasnt. A cukorbetegek szi nren 1 teaskanal csipkehusr fozze- egy bef6rtesilvegbe. Azt is mindenki rudja. A csipkeluisban robb a C-vitamin. hanem este erkez es uniu igyak . A masodik rea Ltgy keszul. mint a csipkehus.ik. csak kevesebb benne a haroanyag es a Cvvlta- A eSeljek eve/lJll. A csipkemagban csak E-vitamin van. es kedvezocn hat a cukorberegsegre.in. men a csipkelekvar is rarralmaz meg C-vitamint. am it rudok. ahogyan an az elejen Ieirtam. de csak akkor kell inni etkezes min. Az azonban kevesbe isrnert. B-.ur a ni a vese es a holyag nnlkodesec. is P-vitalllint is tartnlniae. Ugy kell kesz iteni. erkezes ur. a csipkebogyot kulon nern ernlirern. K. nek meg 2. mint napi fel decilirerr. de rarralrnaz meg A-. A C-vitalllill071 k!lliil (0. A csipkehus j6 hugyhajro. mint a cS_ipkebogy6ban. ugyanazt tudja. Vesehomokra es a veseko levalasztasara is hasznalharo a csipkehus. 2-3 111 wagasrtl nOTlek. Ezutan mar fogyaszthacunk belole. delbert vag)' A csipkebogyobor foleg idosebb korban kinind hazisz er min. Alralab<l11 azr is rudjak rola.tojds vagy korte ala/uta/l. majrl meg negy oran lcereszrul . Ha httgyhajdsra hasznaljuk. a kovet. de a husar ne dobj. hogy ejszaka ne zavarja a pihenest. Rendben fogja r. 1020% culerot.iztasdk 3 vizeben. mig a h61yag rendesen nern rruikodlk.) Ezt a novenyt. de Fogyasztani reggel kell. mint a cirromba n. arnikor kilu'ilt.illas titan lesziirnl. hogy a C-viramin f6zessel elbornlik.

A foginy beregsegei. Altalanos gyengeseg eseteben is eleg napi eg)' cseszevel meginni mindaddig. Errc a celra 2-3 napon kenr kell egy csesze. Gyomor es belelnyalkdsodasndl. jllg/Oll Icesedlallyagot. Egy fel deciliter vlzz el letonazrun lc egy csipetnyi diolevelet. s arnikor kilnilt. de egy honapndl rovabb ezt se Fogyassz.) A dioleveler haszn.ilruk rn i elsosorban k.5 dl forrasban leva vlzzel lconrenek.is esetebeu. am ikor en nek a vel' riszraralansaga az oka. illerve a 11.: j1l!ius-allgllsztlls. csnl: rer- tneszrue fore/Ill e/o. de egy honapnal covabb nem szabad a teat fogyasztani. Ebben az esetben nern kell a teat lenyelni. /Wlles C-lIitamill t tnrtalnutz. foglazllLisok esereben egy csesze fent leirr medon elkeszirerr reival kell a szajar i:ibli:igetni napoma tobbszor. szcmt isz tirasra herenkenr egy nap haromszor eg)' honapig. uraua lljb61 lehet folyratni. Erre a eel ra 3-4 napig egy-egy csesze diolevelrea elegendo. Ma nuir csale n leueleit gylijtjiilc. inozitot. bosszts ilefll. alralaban a szcm verereiuek cisztftasara is hasznalruk a diolevelccar. csak jot tesznek vele a szervezetukuek. 15% leve/eto! lebet Iltil'osftas lIelldi! megfosetaur.. gallllszsaVflt.is. sziirke halyog k ialakulasanak a mcgelozcscre. Szemgyllllad~hra. j ugla /ldtn-al/calole/at.ir».:\sa meg nem szun ik.Di6fa KULCSOS DId. A c/i6jrft csnk kb.ir egy hernel rovabb nern kell rarrani. A drog csersaunt. Gyullad. de ha lenyelik. Gylijtesi id. csak a haj apol.ik. OLASZ DId. hogy egy rcdskanal osszetort dioleveler 2. korryonkenr elfogyaszrjak a Jlap barmely szakaban (egy cseszeuel robb tear nern kell megi nil i napjaban). gyllllad.1Haedulebn». Beszal'r/c/rfsi f1l'rlll)1 4:1. a cseszet lerakarjak. Az erneszres elornozdirasara is j6 hatassa l vall a di61evel reaja. KIRALYDld (jUNGLANS REGIA L. es uadosr trent. reanak veralvaddsgarlonak es a nuij rmikodeser es javasolru A dioburkot es a termes kozott leva luirtyaszeni anyagot rna mar nern hasznaljuk belsoleg. Egy verriszrfro kur. /Wlles illoolajat. 102 103 . szurkehalyog-kepzodes ellen. Egyhavi kura utau rartsn nak egy lronap szC!ncrer. A nepi gy6gy<lszathan verrisztfrokenr haszn. segfto verhigitonak. sz i nten j6 hatasu a dlolevel reaja. arnlg a gyulladas el nem rnult. Amikor a tea langyosra ki hii lc. amig a gyengeseg el nem 111t'1Iik. lnssnu /lO'VO fa. rnindaddig. versiirib~g ellen. szfJlallyagot. Illig a foglazuLis vag)' a fogin). eliagsauat. szerncseppenrovel naponra luiromszor a szemunkbe cseppentetrunk egy-ket cseppet. amelveleer a szdrrol ]« kell [osemui.~lj'lk llgy.

de a rnikor isszak. kenocsesel fCdpalcildval a fi'demer belidr61. CSINOS EZERJOFO (CENTAURJUM PULCHELLUM DRUCE) nagyon keves kesenianyagor hasznal az redig a szervezerunknek.\Z egycseszenyir a nap brirrnely iddszakriba n meg lehet in n i. a kelest es a fagy~ist. Harem nap alan a gyulladas teljesen elmult.ival hasznaljak a di6levelb61 keszi. egy decilirer rea is eleg egy napra. a mindennapos ezerj6fiitea iv~~s. amikor nern megy el a szcl. be1s6leg hasznalva egyes borberegsegek ellen. A kezeloorvosa luirornszor is megkerdezre. es azzal mosogatni a b6rkiiirest.omeknal volrnrn az egyik relcn Svajcban larogaroban. Etke1. begyulladr. probalja meg a d iolevelte. alralanos gyengeseg. ami gatolja a sejrnovekedest.irom naponkenr egy-egy csesze kell mindaddig. Rossaindulani daganarokndl . hogy a doktOr Llr kerde'li. eZI pers1. A friss dioleveler csak meg kell rnosni. Mindket esetben ket-harorn her utan lIgyanannyi icloszi'lnetet kell rarrani. Azuran sem szabad reljesen abbahagyni. Ugy is hfvjak. de a legjobb esre. hog)' fekelyberegeknek ezt a rdt inni nem szabad! 104 105 . de erre a dlra csak keverekekben haszmllhar6. n k. de az egesz ezerj6fiincl leirtakra ervenyes. Cyomorcges ellen ket-h.itabba leher hagyni. Itt irolll Ie. Amikor a gyofnormilkodes nines rendben. amivel borogarni kell az aranyeret. amig egy liter el nem parolog belole. E1. A cukorberegseg szovodrncnyci a l. hunyj. azt a behunyr szernhejukra kenjek egesz napra eloszrva. a l11egvakulas es a vesernukodes leallasa.ni. majd egy honap szuner koverkez ik.ilr tdt.Iyog novekedescnek rnindennap a megakadalyozasara cgy-ker honapig cseppeurerrii Siiriiveriiseg a diolevelte.egy Iiter vizhez egy evokanal Rivet szamolva . Aki nek ezek nem haszn. A sdj ferrdrlenltesere is hasznalhato a diolevelrea. Ha a larasuk csokken. aranyer.ik be a szernu ket. rovabbra is este igyanak meg egyegy cseszevel. m.ullacl. igy a visszcrseb 6-7 nap alatr begy6gYlll. A kec borogacis kozott szabadon kell hagYl1i a megparranr erer. Mit ad isten. a masikkal 6dllkenr j6 melyen hatrajhajtva gargnrtzalcam. Amikor a Hb sz inesedik.isra. allkapcsoruar.5 dl) es erke'les utan a masikkal. Ezt igy csak akkor kell inni. Ennel jobb m6dszer a sok rosrot tartalma'l6 etelek fogyaszt<isa.lbujjakig. Szekrekedes ellen esre egy ret liter ezerj6fii rdt ig)':l nak meg. epel1lLIkodest segito stb. fagyasokra a diolevel siirii fordzataval kell kesziteni a rdr. lefekveskor igyanak meg egy cses'le ei:.t naponra kerszer meg kell isrnerelni.ilrarn ket csesze diolevelrear. egy h6nap mLdva a doktor LIl'nak elment a hangja. verezuek. Diolevelrear ajanlottam neki. verszegenyseg. es llagyjuk langyosra kihiilni. urana ujbol napi egy csesze tea.ilnak. Azonnal csin. vese.es elotr egy cseszevel (2.ir. ha csak szaraz level vall keznel. este. Amikor e!mldik a reltseger1. illet6- leg egy heten egyszer.sra. regyenek d vizben riz percig azrarort dioleveler. Rendbe hozza a megzavart g)'Olllor llliiki:ideset. ellen Llgy hasznaljak Vegezerul a d iolevel nagyoll j6 vcrriszriro. az egyiket megirram. kelcsckrc. Egy idos holgy egyevi antibiocikumos kezeles utri n scm szabadulr meg a mandulagyulladasarol.naljuk borogata. eles eszaki szeler kaprunk. Azr .ben f6ziink. A borcgarasr dunsztkoresben kell vege1. Naponra egy cseszevel igyon meg bel61e egy h6napig. A neveben is benne van. borklllreseknel fii rdor.es nlrijtiszrlr6. Letakarjuk.erj6fl'te~it legaIabb egy hetig minden nap. Nern virtern a s~Hamat. mig az meg nern szrinik. Ara nyerbanralmakra. hogy . hogy ne kifele parologjon a diolevel leve. es ugyantlgy a jobb fi·dem.i lui. ha nillcsen rendben a szelderlik. eleg belole akkor inni egy cseszevel.ir. azr egy uapra eloszrva dorzsoljek a labllkra rerdcol lefele a I. Jo tu lajdonsrigai kozul felsorolok neluinyar. A di6level a cukorbetegsegreis j6 harassal van. Miisnap reggel mar erezrem. kerherenkent igyanak meg egy-egy cseszevel. gargarizalni. Mikor kierrunk az erdobol. epekob. Ezt az eros f6zerer ontjirk a [iirdovizbe. heren kent.e kepleresen kell erreni. Nagyon keseru. A ket csesze rean kivul reggel. lernosasr es borogatast ajanlok. A siirii tdt Llgy keszitjClk. hogy ezerfele bajra jo. mit hasznaljon a hangszalagg). Hrirorn her ur a n megszfinr a ruszos l1landlllagYllllad~is.kodesenek segttesere egyhetes kurat kell tartani napi ker csesze [caval.hdso -. rcaja? Velem eserr meg a dolog: a Lin). Tobber nem szabad inni! Az egyheres. A maj m{i. keszfrsenek egy csesze diolevelre. hog).ibcsonkolas. Ha csak szelhajnisnak hasznaljdk. de ennel jobb harasu a galagonya vagy a fagyongy.ir. A ker unoldmmal egy gyi:inyiirii napos idcben el ment iink set. BorkiCltesnellemosashoz csak rear kell kesziteni a diolevelbol. hogy minden houapban egy herig naponta igyanak meg bel ole egy cseszevel. Magas vernyonuis ellen is hasznalharo a d ioleveltea. fgy egeszsegesek maradnak. egy pLlpozort ev6kan. hog)' a mandularn begyulladr. gyomoregest sZli nrero.or liter vizben f6zzuk a dioleveler. A magyar konyha etelek keszfresenel. Rajta is segftett a cli6levdrdval a gargaridhis. es lljb611ehet kezdeni. <lmlg 2 dl-re nem fO Ie. es egy-egy csesze SZllrokfli tea lassan elkorryolgarva. elsdsorban az emeszrdszerveknek es a majna k nagyon nagy szuksege van d.1l di6levelet 3 dl vi1. verrolulris oszlato. de nern SZabad korlarlanul hasznalni a junglon nevi! nn)'aga miarr. reurnds ru nerek. es ratenni a visszerre.lntallllak.etiik. A kovetkezri napon mar a jobb oldali rag6izmom is Lljr. !azas alia POt kezelesere j6. nem akarra elhinni.ijnni kodest segito kuuit egy bouapban csak egyszer szabad rnegcsinalni' Ha a labon levo visszerek megparrannak. Az idos holgy felhivorr. Gondoljanak csak a gyornorkesenl iralokral Az egyik legjobb keserii <111)'agLI a kis es a keskeny levelfi fil ezerjofu. A Furdcvizet ugy keszftju k . szckrekedes. szelhajro. Azert csak 11l6dj. de elorre ker deci literr kiveszunk belole a bor vagy a daga nat boroganisara. foldiepe. kicsit megutogcrn i egy kes fobival. es gondoljanak valami nagYOll j6 dologra. majd ezutan has1. delben es esre kiirOlllvirag_ kenoccsel es a terival kenegettem 011. Egy riszta gezzel at kel l kot n i. koverkezo Mi m inden re j6 a diolevel Ezerj6fu (CENTAURIUM CRYTRAEA) KIS EZERJ6FU (CENTAURIUM MINUS MUCH). mit csinalt.

a vesemlikCides seguesere a reggeli elfogyaszrasa elotc kell inni. Szdra egymes.ig meg esre. Nagymarna a m indennapi iidfroital rearikhoz mindig tert egy keves ezerjMiiver is. toj. SzArftalli csoleorbn leotue. A drog 3% eritaurin leesersiglikoziddt. es ez altai sokar javiranak szinte minden beregsegen. minden reggel kell egy csesze rear meginni. uinset. SzririelJelei leeresztbeu dtellenesel«.1sniil. Csak azoknal a bdrbanralmakn. ebbol langyos lilofiirdor csindlni.llf1gy/ddves llollhlJl. ha nines benne ez erjofu vag)' mas keseni fll. a melyek az emeszressel. egy. oleauolsauat tartalmaz. mert kOlJllyen befiilLed.it igyon meg az ezerjMilb6[. reggel egy es esre egy csesze re.i lo re. Visszarerve a noveny nevere. jobb lesz az erneszresuk. Amikor valaki "has. Virflgzata 511tol'OZO bogenqlf. az iidirdreaimat.ibol a nap barmelyik reszeben. es kb. hianyztk. Leheroleg mosdoralba regyek az egy liter rear.il esre egy csesze teat kell az ezer- A tflmic5jelek (Gentinuaceae) csnUdjtfbn tartozo. Tlfleveiei rozsdbnn dllua]«. A vese es a maj risztfdsara. dsszel es ravasszal nap igyanak egy-egy hanap.II 'I I i Aran). mint az aranyvesszofilnel. illoolnjat. Gylljtesi id6:jrW1Is-augusztus.ha ugyanazr a kurrir javaslom. csesze te.ik az iilOfiirdot. B6rbanralmakn. A majmukodes segfresere barrnikor a nap foIY<llmin. Vigyrf~Jli kell. igyanak meg egy-egy csesze rear az ezerjohibdl. es a harmadik heren mar csa k minden harmadik nap kell egy 106 107 .isdad Il/akliail. amfg a baj el nem mulik.irom h6napig ha romnaponkenr.11<lS0dik nap meg kell in ni egy cseszevel ebbcl a kiv. Azora is igy kesziterr. flillk 1'0ZS(1JzIII.ilj. es onrsenek hOZZ. uileotiusnuat.1 rnegvizer. Beszdraddsi mAIly: 4:1. gyahall rt kozeps8 reset i<flliitrebelvezue. gyantflt. azaz az elsd heren mindennap etkezes clor r egy csesze ezerjofilrea. vacsora uran egy Az cperrulkodes javLr.is. rfmyfkos belyen leell.irom hetig III i nden 1. a llliikCidesiik elosegiresere egy heren kereszriil napi egy csesze ezerjofiireut javaslok. es egy evokanallal kell egy liter vizzel [eforrazn i. virAgzattibal/ eltigaz6. erkezes elder.11. kiveve a rakor. Megszoktam. Reumas runereknel minden rnasodik cseszevel.eres banralmakn.il hasznal. reggel erkezcs eldr r kell egy-egy cseszer meginn i. 20 perc rnulva szabad csak reggclizu i. AlraJanos gyengesegnel ker-h. a rnascdik he ten minden nuisodik nap reggel egy csesze erkez es elort.ir meginni reggel. a maijal vag)' a veserm'ikodesse] kapcsolatban alakulrnk ki. 3-5 em /Josszl/ak. Verrolu 1. akkor [egaJabb h. Ha furdokadban csin. de ne tld Iorron.segnel h. liossznledsnl«.11'0111liter ezerjofilrea kell a vizbe. verszegen). j6flibol meginni. ha aldrmilyen betegsegl'lk van. a szervezeruket jobban rneregrelen ir i a nuijuk es a veseiuk.

Mivelrmis baja nern volt.kell gyiijteni. Az irasok szerinr a kinaiak mar harornczer evvel ezelorr tejjel egy-egy aranyban keverve sziirkehalyog-oszlar6nak Masok szeri nt Lidsjavrt6. 108 109 . A verehullo fecskefii a makcsalad ragja. gyomorbaj es b&lhllrllt ellen valo szer. Croitnminr is baktifl'illlllo/8 Illlyagot tartnlmnz: Gy Keverekekben es r inkru rakba n leher a lkalmaz- IU tis i id8:) Ifni Its-allgllSztli s. A friss noveny nedve a t yiikszemer. lehetoleg orvosi felUgyeler rnellerr. tampa luiromszog alalult1/l. gym/At. amikor megpllhult. A drog t1rise to 10h insnuat. somorre. Kulsoleges haszn. az ekcernar. Elkezdre a11l1r61.ij.) Eros harasu gyogynoveny. Rossz szaga van. /.lban a verehullo Iecskefuver seukinek scm javaslorn.) MERGEZQ! A Iarkasa. illoolajol:« t. ezerr nagyon ovarosan hasznaljak. es mondra nek i.5 dl vizzcl. leesert! auyagot. A szanrorr levelenek. hogy verkepzo.mi farkasalmalapunak hfvruk . Mag. Kulsoleg a [orrazarat hasz n iljulc somorre. Az ernbereken .OSSZ'I /lyel/fek. ezerr is ovarosan ken hasznaln].is helyer.iba. ezerr reuman al is hasznalharo. i lletve a reclj. A frissen szederr. Levelei szort dtldslfaR. hiszen folulrdl kel lene kezdeni.iraz leveler beazrarjuk.ik. de erre csak a november I-jero! marcius 31-ig szederr gyokerek a lkalmasa k. bajladoz». MERGEZQ.a legklsebbcol kezdve fiil fele olvasni a benikec.itl6 harrisanal fogva. a gyullad. egy megfelelo nagysrigu befortesrnerr ami rarrorr. Egy pupozorr re. r. Parlagon. elJel8 lIiilJellY.Ieva sebeker is gy6gyirja. de mindenkeppen orvosi felUgyeler rnellerr. majd megmosQ[[ gyokereker kb. arcu reg-gyulladasr okozhar. mere van egy bakreriumolo hatasa. borkemenyedcsr szti nreti meg seirnovekedesr g.lnak va n egy knrnoly rnellekharasa. Ernberunk viszout au valaszolra. 10-15 cui bossztt. Nagy es rnely sebekre kivii loa n alkalmas.]rban [avaslorn. A sebekre kozvetleniil rate he to a t:II'kasalll1alapu Ltg)"hog)' a sz. Az ernberuek j6 a szerne e a humora is.iskanal leveler leforrazunk 2. falunkban is egy velern egykorll ember rnenr a jogoslrv. Meg egyszer leirom: belsoleg hasznalui T!LOS. A fOH'<izattalmosogarju k a sornoros reszr. szivbenulasr okoz. ekcerna ellen. sebekre. ekcerna ellen es gyullad~isos restreszek borogarasara. cserjes helye/leIl el. hogy olvassa a berli ker. Belsoleg haszrialni szigorLI<ln tiles. A fentiek rniarr foleg kiils61eges hasznalarat javaslorn. Az orvos odaulretre a szernvizsgalo tabla ele. MERGEZQ! Fecskehi VEREHULL6 FECSKEFO (CHELIDONIUM MAJUS L. ni. gyulladasos restreszek borogacisara hasznaltuk. amikor reggel meg)' a kocsrn. rehar lemosas uran kozvetlenul a sebre kell tenni. s ursina leszil rjuk.Farkasalma (ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L. szernolcsor. ailni hagyjllk fedo alatr 10 percig.es epebdnral mak ellenszere. es a szernhej. Ebben leher va la rn i.ma leveler . verriszriro. hog)' llgy minclenki rudja. Ssuira 40-60 e1/1 magas.itesszuk a sebre. Ezt a novenyt m i ugy isrnerjii k. A IIDlJellY ip leueleit gylfjtjiik Beszri rndasi ardny: 4:1. rnerr minden nap. az orvos meghosszabbfrorra a jogosfrvanyar. hogy mir olvas. Az orvos megkerdezre.it bedorzsoli vele. lerep egy verehul l6feeskefLi-leveler. rnrij regeneralo.ir is leher keszireni. A fa rlensa !/I/njelik (Aristolachinceae) csnltidjrlbn tartozo. otvarra.inyar meghosszabbirarni a haziorvosunkhoz. es morfinsza rmazek is van benne. a viszonr az a lso kis bcniker is larja. jeldllo. I ent-re osszcvagdaljuk. es bekorjilk ezr dunszrkoresbe. A gy6gynovenyekkel foglalkoz6 konyvek szerint a rn.ilarar is elsosorban az allatgy6gyasz. A verehullo fecskefu gyokerebol rinkrur. Fokozza a vese kivrilaszrsisrir.

vag)' nern tudja tarra ni a vize lerer. A verehullo tecskehibol rakellenes gy6gyszerr is keszuenek.· 5-6:1. Az egyi k cseszeve! reggel. gymltAt.clles..ir is igyauak meg! Cyerekekuel borkiutesck ellen is hasznaljuk. illetd IlijllellY. Nagyon j6 harassal vall a nyalkaharrya. I.0-4. Almadans. f61eg kL"ds6leg javasloml Feher 'arvacsalan (LAMIUM ALBUM 1. Gpljtisi idll: viriigz6 Ieoeles /Jajtas: mrijus-jMillS.. A1agabflll 1/e11J /Jaszllrilhato. VirtigzattI sarga szlllli. eg). Leoelei: tdleuelei /}OSSZI1. SZrlra 3.0 Clil magas. drolepnrton el. 110 111 . Akinek ueliezen indu]. sziigletes. Ezerr a szemolcsor elobb Ie keU rnosni sz6dabikarb6nas vizzel.iivegbe resszuk. a menses rendellenessegeinel is sikerrel alkaI111a7.agllllikbdes zavarainril hasznaljsi k.Y. Keves fiivec kell hasznalni. urann igyon egy pohar szaraz feherbon.ir vehetjiik a teajanak. Szarn 50-100 em magas. es ezunin ken n i d sokszor a verehullo Fri5s lever. (Royal napOllta k<~tszer-IHiromszo[" felnlzzuk. gyol?ir: oktober-Aprilis.ilinb'ival.lt a r. a rn. hanern a h61). fokozza ezek revekenyseger. Virrigzata jchh SZ/I1II.efekves elor r igyanak meg egy csesze Feher arvacsa.ilr a [-[iss Ie. Erdllll szeieiu. Gyiijtisi idlf: majm-jl/fius.. protopint stb.a1l6. Az ajakoSl)irAgl/ak (Labiatal) csa!iidjdba rartozo.Feher Folyasnal huvelyobl icesre is alkalmas. es feloucjuk gabonap. Hn megsirtjii/? narancssdrgn szf1ll1lel)ct euged. tehrir harornnnponkenr egyer. De elsosorbau nem erre a cel ra. men eros en csokkenti a gyomorsavar. Egy helen csak ker csesze teat szabad meginni belole. nyelesel«. a szemi:ilcs is. ueg)loldaM.) A feher arvacsa].0% eserall}lagot. Nok.anbol keszulr rear. hogy szernolcs ellen nem haszn. A drog tobb al/Mloidift.ig eseren esre. rnajd ket her uran leszlirjiik. ezcrt a tinktlmij.JH':1 a ruiornakar is megsziinteri. men nagyon 6va(OS<l1l kell hasznalni. Leuelei keresztben .h~H6. 14% cserallJlagot tartalmne.isi k cseszevel esre. Gyolu!r: 4-5:1. 3-7 em hoszsz/iak. Az ernberiseg el van savasodva. al/yagot tnrtalnraz. csdues. Ket hetig szobahomersckleteu rartjuk. SZ{/poniut. a hasnyilmirigy. A leoeleker is a gyoleerit gy/ijtjiil? Beszdraddsi arally. glikozidrit. a maj Il1l1kodesere. szapouiut. Sokall rnondjak nekcm.a jlldfog Ilyrilkdt. luvis ilioolnjat. igyon meg naponta ker csesze feher arvacsalanbol b~sziilt rear. C-l)italllillt. A Ilh'agdrog 1. de vigyazu! kell vele. uileatinsauat. Ugyanakkor egy csesze te. vodka). Ol'vos. A gyomorsav-tLdtenges eseren is haszn. mint a nagy A lIlakjiJell (Papnueraceae) csalridjAba tartaz».in ugyanolyan j6 vert iszrito. de Ld6fiird6t is leher kesztteni belole. am fg a borkitttes el nem nuilik.ik rnegel6zesere is lehet hasznalni. Sol? be/yell e!~fordul. Toober errOl a noveuyrol nem (rok. vagy csfpos csalan. szdrleuelei rOlJid IIJe!l'lek. Naponra legfeljebb luiromszor egy-egy mokldskanal tinkrLn~h szahad bevenni. . eve/if /lo/Nfll. Besznraddsi arallY: 4-6:1. napi egy csesze tear kel l rneginniuk belole add ig. cbelidotnint (a 1I1orJi1l111hozbasoul» liatrlS1tj.

A Eakin nem gy6gYlloveny. Gyomor-. es 12 ordn at . Vall egy hason rnasa. A pi-vizben nines mesz. ez a fakin. ehhez esre be kell a flgyiingyor aztatui. ha reggel etkezes elort fogyasztjak cl. ezerr tovabb. hog). Cukorbecegek is haszrialh atj. Ugy kell a rdj. gomb alalol cser]e.ik. tiimor. mar rajtuk van a rerrnes.es belverzesekne] is haszutilha- AfaMlifilil? (LOI"(lJIt/lI1Cerle) (sa /deljri ba fa I"to z. ezr azonban tudjuk hnszual ni. cs ezt a hideg vizer onrsek a fagyongyre! Akinek 180 Hgmrn vag)' efolotti a vernyomasa. verkeringcs-javiro. 10III bos fdkOI! f/8. Csokkenri a vercukorsz intet. ezert. az is hasznalharja.ezaltal a ll1esz az erleny faIara rakodik -. Ennek a termesbogyoi sarg. ezt sem szabad semruivel Izesireni.iscsokkenro. st/vallYll szaponint. A llovellj CemZ(illli/llem Ilflstrlgabb rigait leuelestii] I?ell gy{ijteni. Minr minden gyogytear. ha valakinek ingadozik a vernyomasa.. de legal:ibbis a vercukorsz intjiik nem emelkedik lombhullato. propionilleoliut. tiibbszorosen elngaz6. 112 L 113 . fozzek fel a vizet. hauem vernyomas-szabalyozo is. erelrneszesedesr g<itl6. & ha ez nem all rendelkezesukre. luftlald. Oroilzold. hogy egy pupozotr reaskanal fagyongyre 2. szlvrruikodest segito. rneszes vfzbe ne regyek. Sufra fas.U(.izt atju k. Leuelei dtelleuesen zolde]: l1agy zoldessrilgrik bomemlfek 3-6 !.5 dl hideg vizct iinrunk.) A galagonya mellen a rnasik legjobb vernyomascsokkengy6gynoveny. rnajd lesz iirjuk cs rnegisszuk.ir elkesz iteui. Rakbetegseg elleni gy6gyszerr is keszlcenek belole. Csak a h ideg azrucissal keszulr fagyongyrdban van meg minden haroanyag . ha a gorcsok jelentkezesenel csak akkor mar keszen van a fagyongytea. Arnikor a vernyornasuk a norrualis errekre lemenr.osszliak.Feher fagyongy (YISCUM ALBUM L. Gorcsoldo harasat is ismerjiik. luirsek Ie .jlWosldid8. verlljomriscsoldlellto auyagot. sziure bato uiszleotoxin profeint. Azon kivul a faldn rehat telen nincsenek rajta levelek. Nerncsak veruyom. A drog tartnlrna z kolint. akkor is kell herenkent legalabb ker cseszevel inni. 0. rneh. rudo-. Besznraddsi arall)': 3:1. A feber Eagyongy kivalo vernyornascsokkeuto. mindenuap igyon meg egy csesze fagyongytek A leghatasosabb. Mint rn. acetilleoliut. A tiilg)ifa/wJl flo !agya I1gy ueut gy6gY!lovfny.ir emlfterrern. A gyffjtfsi ideje: naoember=dprilis. ezerr uern leher osszereveszteni oket. arnely kizrirolag to rolgyfdn telepszi k meg. azaz haromnaponkent egyer.'1Il /. erelmeszesedes ellen is j6. lzelr. hiszen a gylijres idejcn arm vigy:izzanak.

az ernesztesre. bOl"ostyrill/llisavflt stb. 114 115 . Szivbetegeknek is [avaslorn. seiirleese» tnolyhos. ezzel is [avlrja. lefekves el6tr igyana k meg belole egy cseszevel. erre a bajra ajanlorr gyogytea nem hasznal. C. magas vcrnyolllaSc.meg jobb a rnedvehagyrna . Amiert megis lrok rola. Ha a szivberegek a fagyongy es a galagonya mclle a fokhagymat . Ha nines sern rni baj a sziviikkel. ezerr igy elkeszitve bizronsagosan leher fogyasztani. egy honapban kerszerhriromszor fagyi:ingyreat is fogyaszthat. beszal"ac/tfsi (/J·an)'.) Errol a novenyrol nekern mindig a gyerekkoromban meg kapharo. A leve/t/1-og keves illoolajat. crkezes elott. Feherurom (ARTEMISIA ABSINTHIUM L. glikozidileus kCSel'tlflllyagot. az az.SZfll"a /llrlsfil meter lIlagasl"lt is megl/Ii. abszinr nevil szeszes iral jut az eszem be. Va/fIIllellll). A j'eszl{esIJirrlgzat"llak (Colllpositae) csa/rldjr1ba tnrtozo.ro. al lealornszerfien. Idives tnlajou solefc/i ellifol"c/lIlo. mere eleg nagy valoszintiseggel meg fogja akadalyozni az atrerek kialakul. Azok a rakbctegek. mint minden keseruanyag. Ezekben az esetekben csak addig kell teat inni beldle."5. A meddoseg egyik oka lehet. iuelli I/civill)'.) J6 hanissal van. Csak vegso esetberi.i levil eziisrdseu inolybos. hogy reggel azrassak be a fagyi:ingyot. Aki a magas vcmyomasara rendszeresen fogyaszrja a galagonyarear. amig a verzes eI nern mulik. eltfgazo. Ak! fagyongyrdr vagy rinkuirar iszik legaIabb 4 herig mindennap. es esre. akkor es nagyon rovid ideig igyanak belole egy-egy cscszcvel reggel. szelhajro es eperniikodest serkenro.Ifs B6-1!itflmillt. erliteljes. am i kor mar a robbi. am it azora sok orszagban lier ilror ra k azert.is hozzateszik egy kiv. felretlenul igyak a fagyongybol keszu It tear. tomegesen termd. egyel/es tcrejt]. akik nel meg nines arret. megerosiri a meh falar.isar.6:1. hogy a rnchfal vekony. tnrtnhnas: G)u'ijrlsi ide]«: majlls-jill/ilis. ' gy6gyhar.sa kdros volt az egeszsegre.lsll rear rognak kapn i. akkor is j6 fogyaszrani herenkent egy cseszevel ebbsl a reabol. Kulonosen mcnedzserek_ nek es id6s koru ernbereknek ajanlorn ezr a harom ni:ivenyb61 al16 kevereket. csok keur i a vernyomasat. (Pelda erre az u rmosbot. nern bfrja Illegrarrani a megrerrnekenyiilr peter. men Fogyaszd. Llgy.ilo vernyornriscsokkenrf es szfvmuki:idesr javit6. hogy borban cs reaban nagyon keyes karos anyagor tartalmaz. megelozcndo a szfvinfarkrusr. A leueleleet gy/ij~jiill.

hog)' esre lefekves elcrt igyallak meg bela le reudszeresen egy cseszevel. amig a viz 3 dl-re apad. Leuelei uelcolIyrt/t. a lekvarbol egy kaveskanrilnyir kelt megelllli. Veruyoruascsok kenro. belhurutban szenvedo embereknek javaslorn a tdjat. Az Monya egy reaskaual level 2.es vesekdbanrulmak ellen is elegenclo a napi egy csesze MOllyatea. Rendszeresen.es epekobanralmak ellen. A fenti ker beregseg mellett hasznalhato meg vese. Ha a cukorbetegek a bogyobol keszirenek rear. ellipszis ai{{/ut{{i?. glikozidJkrtt. a mennyiseg ugyananllyi legyen. 116 117 . a borbol minden esre egy fel decilirert kell meginni.) a cukorberegeknek es az ides. Tcrmeszeresen a gy6gyszerr vagy inzulint rovabbra is szedni kell. Az HOllyabogy6b61 CUkl"020Cran vag)' csak mag. Az eseten -szorp aFonyalekv. vegiiltiill lapasak foldlek A leueles liajtdst es termest gylijtjiile. npro. je/ute!t. mert A /)(lJIgajifLek (Ericnceae) cst1Udjtf. holyag. SaMll)'!. megszunreri azr.lst fog okozni. Beszamddsi m·rillY (leueles liajtds): 4:1. eveken kereszrul leher 111 i ndennap fogY<lszrani. bokrosodo cserje. A leueles /JfljtJs gylijtisi ide}e: [unins-sseptember. minr a belhurut eseten. fejfaj. a tertuese: a ugusetus-: szeptem bel'.es Cvitarni nt is rartalmaz. diszes. Akinek 10 rnrnol/lrol 12 mrno/l-ig van a vercukorsz inrje. sziig/etese/t.ir vagy afonyabor az uzlerekben. A tertnesdrog a jobb. uran a rnasi k feler.isra is al kalrnasak. az este is igyon egyer.5 ell vizzel leonrve ~ kell elkesztreni. tll/Iljll erddleben terntd. Az MOllyalekvar a gyerekek tarros hasrnenese is hasznal hare. es vacsora levelebol a I'dI' a szokasos rnodon ~ Elsosorban Oregkori belhururban szenvedo embereknek Llgy javaslom az Monyatea fog). egy evokandl bogy6t f6zzenek meg 4 ell vizben addig. 20-40011 lIIagas. a ki nek 12 111l11oll1 feletti a cukorsz inrje. Epe-. Az afonyarea abban segir. jt'iriszes szi!t'ie/~. A teat kersz erre igyak meg. laz. ezr reggel vag}' delelotr javaslorn meginni. afonyalekv<-\rt. hogy egy ido uran srabilizalodik a vercukorszint.aszds. Amikor az ifonyakeszltmenyeket vernyornascsok kentesre hasznaljak. cseralJyagot. ezert ezek a keszirmenyek virarninpocl. delben erkezes uuin a feler. 2-3 em bossznnk. fialJOllokrtt rartnluraz.\ban nern szabad sokat enn i ~ a nil sok cobb rninr 10 dkg~. az afonyabort. delben igyon egy csesze afonyarear. Ha kaphar6 afonyalekv. zolde]«. Bogyotermesei borso ala/Nlal?. A leoeles drog arbutint. lIJ'irkos. es nem ucolsosorban kellernes izii iral es lekvar keszulher belole. Aga.-\r.cs kohogescsillapit6.h. vag)' -bor a gy6gyfro hatasu anyagokon nil A-.- ba tnrtozo. B.I I'r Fekete afonya (VACCINIUM MYRTILLUS L.

begyes. ahol eppeu Hj. homlokot. uyirleos rereleen.. naponta egyszer-ketszer Feldzzuk. uem fog. eltigazo reszei !ljjllyi VflStfigoll. nyulosan sikos gyoker j6. csak eppen nedves gyoker errekrelen. fekete reszc is errekes anyagokar tarralrnaz. ibo~)lflSzllJl. Csak a belli I h6feher. nszparagint tartalnt ae.uleti Eijc!abnakkal. Legjobb a frissen szedert gyokeret azonnal felhasznalnl. esetleg rozsasziu. ldndzsds. nem hag)' nyornor. h a 6sszel a tovek helyer megjeloljiik. Figyeljek meg. Tolelleici bOSSZl1 nyelilel«. ege. A K). men a hils6. hdromszor-negyszer az ujjhegyre tett rlnknuaval be kell clorzsolni a nyukar. A frissel1 kidsort gyokereket megrnossuk. A nyakon vagy a homlokon levo feketeseget nern keU lerorolui. koliut. Idviilfekete. nyakos.szen addig.Fekete nadalyto (SYMPHYTUM OFFICINALE L. Mindenfele lzuleti Eijdalomra kivaloan lehet hasznalnl a Fekete nadrily- Az ere/esteve/lle/? (Bomgiuncene) cSflUdjaba tnrtoe». /JU!lrlmos sztfliJ. EI61'e elkeszitjiik a es a Royal vodkar. Az igy elkeszirerr Fekete nad.lg0tt fe!iilet leveg6vel erintbefoctcsuveget a gyokereket kezik. arn iro] fellehet ismerru. gy{mttit. merr ravasszal meg nincseneklevelei. ha slirii.ik a gyokeret belsoleg: De h\lso1eges hasznalarra kivaloan alkalmas a gyokerb61 keszulr pep es a t in k t ura . A vodka egy centivel magasabban legyen. 118 119 . Nem suroljuk. mIg az rele nem lesz. kiillilyen ba1'111116. a baruas. Hosszule 15-20 em. hogy belsoleg hasznalva rnrijkrirosodrisr okoz. Gyollil'zete 1-3 lI)jllyi Ilflstflg. SZl/ros szoro/d(el boritott evelo 111)llillY. Mi a fekere nad alyro gyokeret mindig rnarciusban gYlijtortOlc Ez csak Llgy leherseges. Virrlgzl1tl7 5-15 1Jirtlgll. Gylijtesi ideje: uuircius-Aprilis. es tapaszralni fogjuk. A gyo/w'et dltl1ttfbflll tm}flSSZI7! gy/ijtjiik A gyokdr beszdraddsi arduy«: 4-5:1. A 1JiillellY 50-60 ent-re i/O. megtisztirjuk az el halt reszekrol. A Fekete nacLilyt6 ti nktura k ivaloun alkalmas rni ndenfele Eijdalolll csillapirasiira. glikozidat. lIydtJlas.baraug 171fl/01. a gyokerer61 meg rosszakat is. slims. Ne hasz nalj. hogy amikor a frissen v. az beszfvodik. 10-15 11/111 hOSSZ/f. Errol a gy6gynovenyr61 a gy6gYilovenykonyvek nagyon keveser (rnak. Ilyn/ltdt. Akkor j6 a rinkrura. mint H gyokerdarabok. Sok ember kinlodik (7.) Nepi nevcn fonaszrofd. drtereken d/o. kemeny/tot. Ket het ur. lelllezii/( 20-30 em. Ezuran a kovetkezo gyokeret daraboljuk fel es tesszuk az livegbe.. Ha fejHjas gyotd az ernbert. gumlt.oluJl' luisos. be/iii b~febri)'. azonnal barnului kezd! Eze['( a feldarabolasr kovet6en azonnal a gaboiiavodkdba resszuk a gyoldrdarabokat.in leszfi rju k. erdes. fejet. A gyiildl'dl'og 8-10% csertW'yfigot. hogy nehany percell bellil el fog mulni a fejtajas. A tinktura elkeszrresehez egy cenr irneteres darabokra vagjuk. inulint. culerot.ilyro ri n ktu rat ker hetig rurtjuk szobahomersekleren.

de lehet hnsznri ln i. es ferro vizzel ossze kell keverni pcppe. Nagy mcglcpctcscrnrc nem sokkal ezuran egy idegen asszony keresett meg a ferjevel a lakasornon. az egyiket reggel. Szerencsere akkoriban kesz. kitszel'esell fi'ireszelt szilliell.it (m. mere a csipotzuler a Iagyekhoz kozclcbb van.ro rinkrurar. A leveleket leher meg egyszer hasznalni. III i [anent vele. A csipoizLiletesek. At kell korn i. es csin. A fekelyek gYOI'san kepzodnek. A teaja miudazt gyogyltja. szebben es gyorsabban forrnak ossze a csonrok. Nern olyan j6 hauisu. Csuitamiut. ezerr az iilofl'lrdot m. aki a szomszedjauak rnagyarazra az eserer.jar se igyrik tovabb ker napn. negy-or orar .es bdfekely elmulasztasara alkalmas. es vag)' 20 percre beleulnek. A furdoviz ne erjen a sziviik ig. mig restiink megsz. hog)' a IagYeknril es a rerdne] tobbszor kenje be a fajdalom helyet. men a benne lev6 anyagok segitik a csontenyv kepzodeser. Reumara es fzlileti fajdalmakra ugyanezt a m6dszert jav<lslom. Hasz.ig a gyi:ikerben. Gylljtisi ideje:jlt!ius-auguszttls.i tisztlr6kenr hasznalr fekereribi7.es a rerdfzCdet kop~isa miatt mar a. hog). ahol sok a Fekete nad. hanern egy furdoleped6be burkolozva kell rnegvarni. merr rosszul lehernek! A kadbol kilepve nem szabad megrorolkozni. hagyjak.nalhnn.Uyto tinkrura kivaloan alkalrnas a csonrroresek uran! kezelesre. De gazdasagosabb a szarirotr gyokerbol is rinkturat keszireni.a fogva verkepzo. Arnikor a gipszet leverrek a rores helyerol. es 0 boldogan meselte. A kadba mar nem cudotc belepni.) Err61 a novenyrol azerc irok. mint a frlss gyoker. A levelebol keszult teat a 160-180 Hgrnm-es vernyomrisna] napi egy alkalonnual kell elfogyaszrani egy cseszevel a nap barrnely szakaban. kezen lev6 csont ki noveseker is meg lehet vele szii ntet ni. amig azt nem erzik. 180 Hgl1llll. de a mas izuleri banralmakban szenvedok Eijdalm<1 is meg fog szu nn i.r javastok llgy. Ekkor mar eleg a napi egy csesze tea.Jig tudotr jami. reurnara es [ziileti fajdalrnakra is.~l.yenkor meg van sikoss.Hni: A levelebdl kesz iilr tea gyomor. Este dunsztkoresben kell a r ink nurir dtenni. naponta reggel es este robbszor is be kell kenni a torot r reszt a tinkn:\.uneg kell orolni.i1jon maganak riukrurar. a masikar esre. veralafur.varjon meg vag)' ket hetet. isrneri a Fekete nad. esedeg harom h6naponkent a kethetes A Idfti. rnerr a vi llarnoson hallot ta egy bacsit6l. es ketszer-haromszor hasznalni ugyanazr a pepet.llyri:iver. A sz arftort gyokerbOI leher pepes pakolasr csiurilni. akkor is igyanak meg ket-hirom naponkent egy csesze rdt. am it (] ismer. hosszabb ideig elkorryolgatva.isok megsziintetesere es a fajdaloll1 csok kentesere. csak pdr to van.irettem.es h61yagb:intalmak eseten egy kerheres kllra. De ennek a td. aki a csfpo. emeszeeses ervagyjavft6 tulajdmmiga is van.had. terniesztett novel/Y. es reggdig rnjta hagyni. Mindaddig kell ezt alkalmazni. a konyok. a csuklo. a Ievelekbol leher ulofurdot keszfreni a koverkezokeppen: egy vodrot feJig resznek az osszevagdalr levelekkel. Azt mondra.1I111i. hogy neb is mnndjarn meg. A drog rutiut.lr nem tudta csinalni. ra kell kenni egy ruhdra. merr azon a hclycn. Tudtam neki olyau helyet mondani. dean ishozz.iskent. A levelebol keszulr teat vagy a ribizl iszorpot. III icollert ilye~ jo a mozgasa. Termese gombiilJl'i. A cser]e 1-2111 magm leuelei szeles tojdsdnd ala/(liak 6-10 em bosszsut]«. es robb orrin keresztu l rajta rarcani. ez e1eg is.. Axerr forraszt6fli a neve. mint a vas rag hustol. mere robbszori alkalornra is eleg ugyanannyi gyi:iker. Ker. Izuleteit s a fold mar nern volt fagyosj. a rerd kenjek be vele vekonyan naponra ker szer. Az ujjuk hegyere tetr riukturaval robbszor keujck be a f:ijdalom hclyet.dval legaLibb ker hetig. Vese. Ket her mulva ralalkoztuuk ujra. hollehet tahilni ezr a gyi:ikerer. a mikor a Fekete nad:ilyronek levelei is vannak. beszdraddst ({J'any 3-4:1. es a f:~jdaloll1 helyere ren n i. esetleg a megsdradt rerrnest hasznaljuk. hog ruindenk i a zr kerdez i role. meg az iziiletek kozorti sikos anyagot is potolja a Fekete nadalytd srkossaga. A fekete naci. de hog)' csak eppen felrottyanjon. es ha hasznal neki.Uyto. Fekdyberegsegre napi b~t csesze tea elegend6. hogy minden nap reggelenkent egy csesze tdt igyanak meg. es kerr.!rettem magamnak friss gyokerb61 tinkrllr. a cinktura Zlh6dasok. Ileves il1oo1njat.Mond ram.ijclal.ircius eleje voir. A legllt. men vernyornascsokkeuro hatasu mellen hasznalhato vese. Kerdezre tolem. A csip6fziileti b. izzaszroszernek. Hagyj~lk.vflsat is egy vizeletbnjeo allyagot tartalmrtz. amig a vernyom:ls le nern megy 180 Hgmm ala.es hclyagbanrahnakra. Leher lljraforr<izni. onnan jobban beszlvja. Ha a vernyol1lasuk a 140 Hgmm ki:iriili errekre bd. hogy beszivodjou. szedjen gyokerer. 120 121 . amig a csonrkinoves meg nern szunik. hol leher feketenadalyto_ gyi:ikerer ralalni. amig a Ids levelek megjelennek. Belsdleg a Iekere nadalyto tiukrurat nern szabad haszn. Mindegyiket m. a csipo. de ez hamarosan megszunik. telei:intik vlzzel. cse1'f1llyagot. Vastartalman. Labfejen. kluat meg kell ismetelni. arnir a fenriekben lef rrarn. el nem mulik. es a tdrol hamar be is gyogyulnak. Az egyik ismerosom kiildott hozzarn egy id6s ferfir. Amikor mar testmeleg. etkezes lItan kell meginnL Fekete ribizli (RIBES NIGRUM L.figyelni kell. A cserje leueleit gyi!jtjiile. a levego szabadon jar a legurakon keresz[cd. vagy porra kcll torn i. Az fgy nyert forro vizet a furdovlzukhoz onrik. felett reggel es esre egy-egy cscsze rear javaslok. Ha nern ruduak fekerenadalyro-gyokerer szedni.li-tdb61 egy cseszevel igyanak meg naponta. A vall.irlJjfffelile (Sax{{ragaeeae) csalAdjriba tartozo. a boltokban kapharo szarfrort gyoker is megreszi. mas-mas bajra. II. mlndaddig.inralomban szenveddk a Ligyeknal regyek a peper vagy a rlnkrurar a r=.lI.om sztinreresere. leg6ti riszrfronak. Nyaron. rehat . Ezurau felfozik a fuvel a vizet. Ezr addig igyak.

a szorong6 erz esr. rnerr van egy hasonmasa (a derece). des . vagy csak leisszuk a rea terejerol (ebben a szines luirryaban sok a har6anyag).lc robbszorl ejszakai tear kell inni reggel Galagonya CSEREGALAGONYA (CRATAEQUS OXYACANTHA L. Rendszeres haszruilntdvnl a prosztara megnagyobbodas. uern valik rosszi ndulani daganami.na lja. A /Jil'rlgol? ibolyaszitnlele. A magas vernyonuisnril es a sz iv. Minden igyuk meg. herenre milyen felkelni meginni.) A galagony. Meg a n nyir a hhoz ..riszes.h egy kiskanallal leszedjuk es megisszuk. a lacsony es i ngadozo vernyouuis escrcn nern ajanlom. a sz. De ha az agyi hajszriler Ella eleg rugal mas. Kiilonoscn az idos embereknek es negyven ev felertieknek. A tennis Izards toll. A kerronel ingerne] m. Megel6zher6k vele a sz iv beregsegei es a magas vernyomas. az erriigiit . 11)1111 liosszsut]«. Olvastam az egyik gy6gyniivenyes konyvben. hogy Ha kecszer kell csesze fLizikere. reggel ehgyomorra es csak ezuran szurjuk le. vizeles] egy cseszevel. es nagyon fonros rulajdonsaga. erelmeszesedes . A ga lagon). akkor a S7. Cylijtisi ido:jlililis-szeptelllberig.ilatos novenynek a haszndlatarol.irengedi.is nern fordulhar elo. a vallalkozoknak es az id6s. mind/lit oldnlou szotdse!?' sziliik fi'i. ez err sohiig. hogy a galagonyn hatoauyagai nem halmozodnak fel a szervezerben . ezerr csa k a l1lagas vernyomasban szenved6knek javaslorn a haszn:Hatukar. Minden noruuilis vagy magas vernyomasu ernbernek javaslolll a gala gonyatea rendszeres fogyaszras. Lerakarva rarjuk 15-20 percig. s az nem pattan el.a vireigos .ik vernyomascsokkenro hatasuak. Szrir/tott.ivizornel ha l.ileren nem meg}' kereszrul. mergezo! Negyveneves koraban minden ferfil1<~k el kellene kezden i ezt a cdr inni.lrty. a szabalytalan szivdobog. szivldeger nyugtat. Aki sz.kulonosen koszoruer-elrneszeseA ligetszipe/ifli!l (oenorlreraceae) csalrfdjriba tartoeo 11ji/JiIlY.igveg vernyomrisr csokkeru. sz ivrirmusr szabalyoz. a magok lldrte a/flkllak. fiildfe/etti bfljtasat hflSZlldljllk.LV[WIl1bozis. Gondoljanak bele. A szdrreszek bengeresek. aki alaposan isrneri.1I" napolHa egy csesze attol fligg.isr.. 2-5 nun ritllufrlfjdel?. A drog tartalniae j!a/Jo110 idoleat (kh.II! Fiizike (EPILOBlUM PARVIFLORUM) A proszcaca karbanrartoja. hogya galagonya az oreg es mencdzserszivek rtimogaro]a.hadt szivet is a megszo- ehgYOIllorra a fl"izikeb61. szlftiisek A leoelek felsz/lle sotetzold. sa szfviikkel sines sernm i baj. hog). hogyan kell haszruil ni a galagonya rdjar. Lesziires elott a rea terejen lev6 szines h. rugalrnarlan hajsz. ezerr a 40 evesnel idosebb. fiJl/Jlal vilrigosabb. teheri azt norrndlis vcrnyornasnal is. az agyverzes pedig Llg).ivr itmus-szabalyozrisra hasz. hogyha a szivizorn eleg rugal mas. ami nem gy6gyniiveny. Az elf.i ler megpatran.es koszorller-betegsegeknel mar leirram. a csesze szlfrds.ellen jo hadsll. Az ideges gorcsok is oldodni fognak a galagonyatear61. A szeliues.5 dl forrasbolleverr vlzzel. kelerkeztk. Sajar gyujreser csak annale aj. ha normaiis is a vcrnyomasuk. hogy egy verriig a rnerev. s a hajsz. elrigflzok. esetben 122 II 123 . 60 ev Ieler r i ernherekuek minden heren Iegalabb egy cseszevel meg kellene inniuk ebb61 a reab61.. Kesobbi hasznalara gyakori az ejszakai vizelesi ingere.55%). 1.in lom. Megsziinteti a szedulesr.\r. ejszaka. rendszeresen leher hasznalni Most a femi bajokon rul meg egy par sz6r eunek a csod. akkor is igyanak meg hcrenkent egy-egy csesze galngonyaredr.5 % /iflllollglikozid) seterolokat (szitoseterolt is 5zaI'1I/{/zi/Mit 0. polifinlOlolMt. vezer6 beoszrasban Iev6 ernbereknek. lcontjuk 2. rovid legzest. eleg harrornnapoura egy regge1 ehgyomorra. a sziv es az erek izmait rugaimasan tart]a. Elkeszftesi modja: egycsapotr evokanil fLiziker egy porcelancseszebe rcszunk.

Reggel egy csesze rear igyon meg belole ehgyomorra. RAGADOS (GALLIUM APARINE L. Erre a cel ra m i nem haszruiltu k. lIytillult. 2-3 III magas. A gargaridl. tilkoliut. Ekkor sZllrjek le. sarga szbl(lnyagot stb. nagyon makacs kell iuni egy cseszevel. higgyek el nekern. kuercetint. LegeIIJ/dill.Galaj KOZONSEGES (GALLIUM MOLLUGO L. hog). terntes. 2-5 cm lrosszsutl«. adeuoziut. amfg langyosra ki nern hiil. es j6 rnelyen harrahajolva gargalizaljanak vele napoma sokszor. el'dlJ/( szelen' it. oitexinmmnozid-glikoziddt. egy szlure batO llI/yagot. piros szfll11. A reafiiver ne dobjak el. Leueiet. zstrosolajat. hogy ez a sok j6. Ezt aka!' ker heten keresztul is vegezherik (gy. A neve rnacskakarom. pedig ez a noveny nagyon j6 szolgdlaror tesz a m irigyei nknek es a vesenkuek is. Mil/dldt galagollytii.a (Crntaeqns mO/logylw 1. TE]OLTO (GALLIUM VERUM L) korc norm alis teljesfrmeny eleresere teszi kepesse. is a z erett tamest gyt1jtjii/~. ezert en egyiitt gJ11jtdlll a magam riszere a kit/ele galagoll)'alJirtfgos dgvegdt.5 dl forrasban leva vlzzel oursenek le egy pupozorr re.) GALA]. Kerern. sznponint.is uuin nyeljekle a teat. GJI11jtisi ideje: IIb'rigos agveg: mrijns-jl!Jlius. flee- A te!'1llesdl'og tartnlmne krateguszsaoat. es nern hasznalrak. Leher hozzrirenni '\1. flalJoliolmt.rigzas/wl'. a termese 2:1.iskanal kozonseges vagy ragad6s galajr. I 125 . A serdu ldkori parranasokra is nagYOll j6 hanissal van a kiiziinseges es a ragad6s galaj. Megel6zeskent is leutam naptdrban.ir minden meunyisegben atveszi a galagotlyat. agviget ui. Kulonosen a pajzsm irigyprohlemrikka l bajl6d6knak ajanloill. hogy gyenge vernyomascsokkenro es nyugraro liatasa van. szakemberek szerint egy svajci gy6gyszergy.agotly. viragot. ahogy fent lelrtall1. mind igaz. Eloszor a koziinseges galajr61 Irok. Ltg)' jobb harasr Ie]r ki a vesenel. Ha lehet rovabh is. gllallillt. Napi egy csesze teat kell a liaraloknak meginni bel6le. A leueles dgueg dl'ogja tartnlmaz kl'ategllszszapollillt. es addig hagyjak a fiiviin a vizer. biperozid flavont. Ltg)' elkeszftve. mint a esetegalagollya. szeptember-oletdber. regyek a luirobe. Besedraddsi (/IAny: a vil'agos-leveles agvige: 4:1.\ resz porcsinfuver is. A 1'6zsajeJe/l (Rosaceae) csalddjdba tttrtozo cserje. Pedig nagyon haszncs. Ill'fltegllszlaktollt. A lIlagas vemyol/lrfs is a szi» kivril6 gy6gyft~ja a galagollJ'a virdgos rfglJige. a m ibol a tea keszult. tegyen egy probar a tejolrn galajjal is. B. Viragai ernyoset: [iirtosek. csel'l7ltyagot.. kuercetiut. es most sern haszruilom . Kozel azonos harasll mind a harem. mert «z egybibis galagoll). a mit a gal. hogy a gyogy<iszar rna mar nem alkalmazza. Leoelei zdrt dllriS/iall. Aki. a vesere hasznalaros Fiiveket vegigprobalra. tojtis vngy romboid airi/atak 3-50/1 learej oau rnjtule. A rejolro galajr61 szi nren keveset irna k a konyvek. Ker hetig uaponta a patranas.15% illoolojnt. Ezr a gy6gynbvenyt egyedld Maria Treben kiinyveben lehet megralalni. es este a pajzsrn irigyrtdrengesben szenveddk kiilsaleg regyek a nyakukra dunszrkotesben reggelig.. Del-Arnerikribol hozrak es torzskonyveztek egy gy6gynovenykeszitmenyr a rak megelozesere. a hasznalatar az egeszsegved6 A ragados galajr61 csak annyit. Masnap ugyanigy cegyek a bLit6be a fiivet.) ugyr11lO~yal!jo. 0. szitoszterlnt. llOlillt.) GALAJ. A kozon- 124 ill. az egesz mirigyrendszeriinket veda gyogynoveny.ir61 leirtarn. A konyvckben Ltgy Irjak. A novenyi csaladueve gallium. touises. Bizonyitja ezr az is. Egy csesze 2. leoliut. Termise mnjduem gijmbiJlyfi. aminoIMt.is C-I!itamint.

ik .vag)' rossz indulatu daganarra baszn. Beszdraddsinrduy: 3-4:1.in vagy Ids pres en kimerjCik a levet. felwli vagy Jelemelkedett. cserjeseleben terlllli. ezerr nagyon tontos a sugarkezelr emberek szamara.) A buzdJjdW? (Rublaceae) csnlddj.legal. A legfoncosabb rulajdonsag. reteleeu. LegtiibbszorJekvliek. etkez es elott 20 perccel egy-egy te. A tejolui lJirrlga sarga.ibb luirorn liter forrazat szukseges.) is j6l has~nalhat6 a rak rnegelozesre.iimolcscemrifug. vag}' a valtozarossag miart egy-egy cseszevel igyanak beldle. este egy csesze fzesites nelkilli teat kell elfogyaszraniuk addig. Gyl1jtisi ideje: IIlflj7ls-jMius. a csomolauil torckel/y.1 noveny tel en is szed heto homentes helyekroL A frissen z szedert kozonscges galajt megrnossuk. aprora vagjuk.i lla l efogy<1sztjuk . 40-60 C1l1 tungamk. ritkds erdlillbell is drnvas. Egy liter vizhez egy evokanal fuvet kell leforrazni. Gyt'ijtisi fdli: jllllius-jllLius. ameddig kel]. rriragad a ruhdra. szitflgazD. /JOSSZl! lJ_yeNlell. hogy nehezszagu g6lyaorr.iskan. vildgospirosale. Legjobb a harasa a fnssen preselt levenek. A radium nehezen bornlik le a szervezetben. Megelazesre eleg eg heren egyszer. mig panaszaik meg nem szunnek. eserleg kerherenre egyszer. [olyamatosan kell inni mindaddig. Vil'rlgai !JOSSZl.idiu m lebomlasat. Nagyon rossz iZll cs szagu. evelli 1I0Vellye/{. A belhurutos. gyomor-.ilt. Sznrail: egyellesek. Ezt a novenyr a belhururos. csernnyaeot. Ha mar kil1l:ta_ torr j6. gyaJltdt. nap! egy cseszevel igyanak meg belale erkezes elort.szol"iiselt. es belverzeses betegeknek. A golyaorrfii reaja meggyorsirja a r. a pajzsmi rigytu ltcngcsbcn szenvedoknek es az aranyereseknek javaslorn.ibn tnrtozo. 1J(igtisolwlI. G61yaorrfu (GERANIUM ROBERTIAN U M L. E . I'OSSZ szagll. de ehhez ~ ha kadban hasznalj.lljuk. gyomor. Ezt a lever naponta harornszor. Szdra 20-30 em !JOSSZl. 3-5 levelkdblflosszetettek. ha a tobbi erre a celra val6 gy6gynoveny nern hnszu. a mdsile kettliefehh. A lIiivbl)lelt. Aranyercs banralrnaknal ulofurdokenr javaslorn hasznalni. l'agad6s egyeves 1I0ve1lY.fOld feletti riszh lull gylfjtl!1livh"ligzdslwr.. A daganatot sugarkezeleskor radiununal kczelik. 126 127 . A drog kesental/yagot.ir hagyrHm a vegere.111 seges ~al~j (Galli~lm Mollll~o L. A ragad6s gaLa} bOJgas.es belverzeses emberekuek napjaban egyszer. Emiatr csak akkor hasznaljak. kocsdnyou pdrosau rWok. Leuelet torekellye!l. Leoelelk kes/leny szalasall. sedrae.. Itoves belyen eM. a tejolt61 alegllesllellyebb. il/oolajat tartalinne. es g). Ltg)' is luvjak. A g6lyaonjftek (Gl!I'IlIIiaeerie) csaltfcljdba tartozo.

ujra hajr t6r6l.is elort a gyermeklancfil friss levele kivalo salatanak. szaponiut. mint a gyiikeret.es holyagproblernakra egy-egy heres kurar javaslok. Il11gyOIlelterjedt lIovellY. hogy milyen magas a cukorszin-jiik. Amikor langyosra kiluilt. sarg<1sagllal. etkezes elan igyanak meg egy csesze gyermeldancfilgyiikerb61 foziitt teat. Kevesen tudjak. hog). nem szabad folyamatosan inni a gyokerteab61. fl leuele is 11Kyo/Nfl' leuelle! egyiitt. Alliragoltbl1l1 es a Ieoeielebeu B2. j6 lesz az epekivalaszrris. Alralaban nem magaban keszfrjuk el. beliil fthires tejueduet tl1l"tI1L/lu/zo. de az elkeszfcesimod]a a f01:razas. Rendbe fog jiinni a rnajmukodesuk. A ketheres kLII'~~ uran hagyjall<1k ki egy heter. szerues snunkilt.ncfli rejnedve volt. EZl kovercen A nouellY miude» resze leeserii. Vese. sztirjek le es igyak meg Izesires nelkul . szekleter is rendben rarrjg ez a rnodszer. /WIiCSII/Wt. nagyanyaink szcpfroszcrc a gyermekhi.iradns! (lrrlll)': gyolufr: 5:1. ugyant'lgy kell haszrui lni. A levelbdl keszulr teat rovabb lehet haszrnilni mint a gyokerbol keszulret. A cukorbetegek atrol fiigg6ell. uiaset. Ket hetig minden reggel. iLl6olfljl1t.es h6lyagproblernrikn. Eldszor a majrruikodcs segiresere es gy6gyirasara hasznalaros rnodor from le. lIydlkat tarralmnzunie.ira hasznaJ rak.) Ennek a novenynek a levele. Vese. zsirt.ij. Besz. Leueiei tOl'ozsaball dJlof7/t. nehez szeklerne]. es ur. tarnleszncin keserilanyagot.iroru naponkent igyallak egy cseszeve] reggel. hauern mas novenyb61 kesztilt salarakhoz adjuk hozza legfeljebb egyharll1ad aniuyban.is. {ljb61 vidgozni 128 129 . es [Willa ker-h. Gy. fellel A gy/~jthi ideje. gy6gyft6. Ha a gyermekbincfclvet levagjuk. es haszndljuk rna is. lrora tl1Msszl1llJirrigzd (dsszeL 1I1dsodliiragz6).A/isz/mllinigzatlla/? (Cotupositne) cSltlridjdba tartozo.. mint az end iviasa lara.5 dl vizben. riszr iro. gyoker levellel egJditt: szeptember-aiprilis. l?illii! sziir!ufsje!u!r. Egy WI skana I gyokerer F6zzenek 3-4 percig 2. t1lellf. Feszlces vil'dgzata 10-30 cut hosszn. mere kisse keserfi. Egy honapi teaivas uranlegalabb kcr herer ki kell hagyni. 12 folor[ esre is meg kell inn! egy cseszevel. nern lesz duzzadt a m. csdues szAnE. A levelbdl keszult tea enyhebb hatasu. GyiiJure 10-20 CIII. Virag- havonta egyszer-kerszer kell meginni szinren regge1ente egy cseszevel. cS(?l"a!lyagot. ldlldzsdSf7k 10-30 CIII !JOSSZllfTft.i].ljl"elIClo a gyokeJ'e. Gyermeklancfu (TARAXACUM OFFICINALE WEB. 10 11111101/1oriil napi egy csesze teat igyanak del ben k etkezes uran.is C-lIitfllllill IJf7JI. A elrogolt inulhrt. Gyomorerdsfro teakeverekekben rendszeresen liaszn aljuk a gyermekLincfii leveler. 1-3 em vl1stl1g IWl'oI1111Ia/. es a z. a gyo!drrf: szeptember=dprilis. cnlerat. de f61. leoliut.incok k isi m ir.ina meg egy hetig folyrassak a kurar. vizeletklvalaszrasra is hasznal tuk regen. sal'gl1. aprilis-jllllills. Cukorberegsegnel is haszurilatos az erneszres segitesere. ezr elsdsorban a szem r.eg a gyokere kivalo majrmikodesc segi(6. leue]: 6:1.

de a masodik es a kovcrkczok bizrosau k iiirfrik a belrendszcrr a lcrako dote sabbnyagokt61.ir. A rosros etelek cs a zoldscgek fogyaszdsa rcndben tarrja a szcklerer. evt mcgp6rkiilve. k is snidlingct hozorr. ha az egyi k gyogynovenytol Hem indul meg a szek ler vag)' . hogy 2. harmadikrol bizrosan mcgindu1.ir.ilL\s ur.i. Azon kivii I. hasznalharo hashajronak.ira. evekkel ez elort rneghivtuk Vissvarerv« a gyogyhar.illarnpolg.ir 130 131 . Ezt csak addig ni. hogy nern szabad nilzisba vinni a hashajrok.isa csctcben 4-5 napig belole egy cseszcvcl.irja spunyol .iska n. Nem jo. de cg)' svajci siklubnak a gond nob. Erre a ccl ra a levelebill kcszu It tc. hogy a gyerl11ckLlncfligyokcr a -level crv.ijuk. kesziilr es Gyujtovanyfu (LINARIA VULGARIS L.\1' jobb a kisvidglL flizi ke.irjuk a szek lerunk rendbcn ra rr. rn.\d- nak clkcszucn i.illandosulhar a szckrckcdes.isban lev[) vizzcl egy mok k. A gyujrovanyfuver.is. mig a vizclctunk ujra tartharo lcsz.ir. gyujrovanyhircava prosztata megnagyobbocLis ellen is haszn.ir haszn.in leszii rve megisszuk. kel l venni.igybavizeles ellen is csrc kell egy gyellge tc. fgy kesztrerre el a salar. rn ielotr az olajat r. cgy hctig napi cgy cscsze ic.ir [) keszfri el.irbun cs a hashajr.lgygcrjes:. . rc.is. csrc lcfekvcskor igyaIlak meg bclole egy cseszevel. Ezr a edt regen. Az epeurak gyullad.ir. Annyir mondott.ihoz terre. Tcssck sal. cs a hashajto novcnyckrdl v.irescrc kcrulr SOl'. es 5-10 perces . N em j6 iZli.ir huzamosabb Meg egyszer leuom: a gyiikcrbol idcig nern szabad fogyaszcani. cs a rctckhcz. hogy zsiros creleha szLikseg van r. mondharom.3-4 liter re. Egyszcr.is pI. k r. de j6 hadSll az cpeutak gyullad.-:ro is. r. Cyakran . vizeler hnjronnk. es elegelld6 lcsz az evi ketszeri bclciszrft.it egy kis mczzcl. karbanrarro napt.iltuk crrc a celra rna 111.ilj. men az csak lirsvolag konuyebb megold. hozzrink oketo Amikor <1Z cbcd hogy a saldr.isdra. hogy a gyermeklrincfil m iatt 10-20 perccel rovabb kell hagyni a salrir. Az egyik volt kolleganomnek a bar.iri kanak nevezriik eZI a gyogynovenyr. Van. Az egeszscgmegorzo.ik a rc. hog).itennen k. ldvcpotszert is kcszfrcnek. vallalra.1 vizeler.isodikcol.ir fogyassza~ nak cl. es ezr kerhavonra ismcreljck megl Ebbol .inir.isnal is from. ahol az oszi szeL!esll gyiikhbol. Az elso csesze tea ncm minden cscrben hajtja mcg a hasar.ik t'Lgy. vigy:izzanak az etkezesiikkel. Szcrintem egy evbcn kerszer elcgcndo az alapos bclrisztfuis.rag. a m. Enuek a gyogyn6vcnynck nern az izct .ibau. en Llg)' keszfrjuk. ha hashajr.1 celb6l lchct Izcsftcn i is a tc. es ez ktllonfele bel rcndszeri megbetegcdcscket okozhar. zoldseger. s gyermekhncrlileveler.is.isra haszn.ir ha issz.it scm.it. tch.) Mi vaddtDgonak. huncm a gyogyburasat kell figyelembe venni. cs 'Iudjanak rola. de ne szokjanu ket eszunk. l.ij. elkesz. de Ejjeli .1 gyermekLincfli nagyon jo vertiszrfto is.5 dl forr.ir mcginni.it az eceres vizben. kivtilo fZll volt. Azerr a hashajro novcnyckcr is szabad robbszor hasznalnl.\lj.il fiivet [orrrizunk le. tehar egy evben robbszor is leher a leveler friss sa I. a nap lXlrmely szuk. medvchagyparudicsomhoz K i rnent az udvarra. cs paprik.\k. kcll csinal kel1 in ni KiUs61eg . gyumolcsokcr euni. aranycrbanralom csetcn iil6fCLrd6t kell onreni a fiirdovizhc». (gy a gyogynovcnyek hasznrilar.

omoreroslto. (a gyogyuovenyuzlctckbcn csak j6 . de nagyon j6 l'tdfto. legfeljebb 10 napig. Gylijtlsi ideje: lIlajlls-jlillills. fgy a hal'S b:ihagest szunrcr. evela 11iivhzy. es a ltesti Eljda! rnakra . A kerfele j6 harsfavir:ignak at sz irma van. Ilydl/?dt stb.harsfavidgot . s utana j61 be kell takarozni es kiizzadni a narhar. Visznnr a 2-3 percig f6zi'tnk . a megLizocc. kooes retell solifeti iernu).orvosi . lIydlkdt.k. amfg a panasz fenn:ill.esere is alkalmas ebben az eserben egyszeri egy csesze tea is eredmen.irha el rmrlik. . elvezeri tea is. Folyamatosan sokdig azonbau nem szabad inni. Szdm 20-40 (III 1I/agas.ilui. A g)'lLjtov<ll1yfll do ' H arsfavi rag (TILlA PARVIFOLIA El:-IRH. Ezenkivi'tl ali a vorosvcttesteker is. mig az ezusrharsnak riz .irom. A ruirha elleni teat csak forrclzni kell. sznponins. Alcalaban anarhareak. [ieszperidiu jlavollglilwziddt.is j6 hatassal van. satga!:t. Leuelei sflnlll dLl6llesf<ellyek 3-7 cni boszszsiale. amlg a n. men szfvprob- A tatogat6k (Scropbularlacene) csaIddjaba tartozo. kis levehi b. Azonban Ina mar nagyon ritkan fordul hogy valaki bellerges legyen. legfeljebb neg)' nap alan elmulik.lt. Mi szivbetegeknek es verszegenysegben szenvedokuek nem javasolruk a barsfate.ilyen forr6n csak rudjrik.gyban fekve. Amikor narhasak. ezcrr meg szantotr allaporban is kon nyLi megismerni.g kell haszn.melyer igy~i. az ezusrharse nem.lei feletti resztft virdgzaskol" Besenrnddsi mAlly: 4:1.melyck a vesebol erednek .- NAGY LEVELO) Mi az egyik legjobb kohogescsillaplte es ruirhaellenes reanak tartjuk. Ha megEtz:iskor a bodzavirdgor nem lehet beszerezni. Ezekben az esetekben csak addi. de csak addig. VACYTILIA GRANDlFOLIA EHRH. gorcsoldo. Virrigfli a szdl'vegtfll Jiil'tbm allna/e.1% (/amezoltrll'trt/lIl1i) illrJolnjat. Ezerc emberck a harS~~ltdt mindig agyban igyak. lemar okozhar. culerot stb. 132 133 . napi ket-haroin csesze rear ismeg kell inni a.vizelctha] t6. g).KIS LEVELU. A drog llnnrin is peletoltuariu j!avongtilwziddkat.ece . tnrtalnraz: Gyl'ljtesi ideje j Illius-augusztus.iru sira nak). Gylijtjiilt a lliiVellY ji. gyalltdt.es szokort lenni.hsEl viraga hasznalhato. egyszen1. a n. A drog 0. Gy6gynavenykenr csak a nagy es is lazar is csil lapir .re. szdraz. es izzaszr is. Igya narha h. tartalnraz.ija belfereg li1. narhas fekve es olyan fort'6n A vil'lig besznrnddsi artiuyn: 4:1. Szivberegek ekkor se harsfa f61. meg lehet inni a harsafareat is.

.Ibolya (VIOLA ODORATA L. mezzel (zesfrjuk.)o . nyugtaro es lazcsil lapito. A ie'Jetdrog/1f t1Il)lt1gfl a sznponin. mczer adunk /)irJggl1i is gyiijtjiik. el'dl!ll. egy glikozidJt. IJekollY. ntdocsucshurutnril.irgo torok el nysilkasod. Tuberkulot ikus kohogeseknet. lenreziil: leerelededele. illatos e/Jell! "OIJbl)'. keves jUdo/ajat is egy allealoidrit tnrtnlII/t1Z. es igy igen j6 harassal van a narhabol eredo hi.3-4 csesze/nap . Bese/iraddsi ardny: 4:'1. legzesi nehezsegnel 1-2 heren egyfolyraban tarrando renkurtir javasolok napi ket csesze tea kortyonkenti elfogyaszrasaval. A gyiikel'zetet es a leveler Sokfde ibolyat. A gyiikerdrog szapouint.isara. leveler homlokunkra korjuk. Vizelesi ingernel is alkal mazharo. Llzcsillapitasra napi ker csesze te. kesen'iauyagot. A lellel gylijtrlsi ideje: lllrijus-) ttli us. 134 135 . me/yen iuelt csiplees szel/lek. risztfro reakeverek resxekenr is hasznaljak az Az egesz fiiver felfozzLik. cserjeselebeu iernu]. mint ki.luinyraro es hashajro. reggel cs este egyet-egyet. a gyi. Vil'rfgai bosszll szrfnlak ke/(ek snrleanilllltl(a/{.ipteto . melyet elarul illata". Ha a Iriss.horghurutnal. a gyOiuire: szeptem ber=uuirc! Its. EZI a rear is fozzuk es es at Az ibolynfeW? (Violaceae) csalJd)tfba tnrtozo. Gyii/drzete bosszn.ir kell elfogyaszrani. tyrlsflk..egy-kcr csesze elkortyolgatva .iker hasznalarar megsern javaslorn. osszernorzsolt clrnulasztja a migrcnr. A gyi. Meg mondokaja is vall: "legy szereny.. Az ibolyalevel reaja nagyoll j61 a lka l rnazhato eros elnyalkasodasnril. Vcrriszrirasra az ibolya leveler esetleg viraggal cgyiitt hasznal harjrik. Az egesz novenyt gylij tjiik.. lIyama/lball Mil benne illooln] is. Leuelei hOsszllllyelr'fek. I lyenkor heri egy-b~t cseszeveligyanak meg bel ole.) Talrin miudenki isrneri ezt a nagyon j6 illatu es szereny leis viragot.ikere es vi r<lga nagyobb mennyisegben hozzri. mint az ibolya. Vert isztiro.

es epekomegberegedesre hasznalruk. zsalyrival osszekevert es osszeruorzsoh izsopor Amikor a tea ki luilr. culerot. ve haszmUjuk. termesztetr feleselje. n leoeles hajtrisi: 4:1. de Izs6p (HYSSOPUS OFFICINALIS L. vagy norrnalis a vernyornasuk. szabad foznL Fuszerkenr hasznalva azt javaslorn. Egyebkt~nr a mellbajok regi gy6gynovenye. glilwziciAt.in szu nerer rartunk. 1-2 /ljj/lyi vastag. am ikor is h. Gyo/?ere 30-40 011 bOSSZ11. ua]«. izzad. A !Jh:lIgzobajtds jeliilrol40 ant-es darabjdt gylijtjiik A drog illoolajat. Ebben az esetben fOzerer kell keszireni a keverekbo]. rehar csak kevesen tudjak a reaj. men hala Isrennek rna mar egyre robben gylijrik a gy6gynbvenyekeL A hii. Azert from le nH~gis. nines is ni sziikseg. vlzhajrasra. csak Az fljakosllil'Agllflk (Labiatae) cSfltd(ljdba tnrtozo. de egy pcrcnel tovabb nem. tduises felemje.isg.jestiket. illoo/ajat stb. eserfll!JfIgot. vi/Ilgos sziil'kisbanuis. de j61 erezheto izt el nern erjuk. Kevesen ismeri k.Iglic (ONONIS SPINOSA L. ltih I)agy piros Jzlidiek. jeher. cserauyagot. hogy leher-e kapni oket a boltokban. A gyiJ/dl' besairadasi arduya. tob~fejl. zsirosolnjnt.it fogyasztani. hogy eloszor csak egyesipetnyi. ReSentfl1lYflgot. leoelei leeresztbe» dtblflk A Ilirllgolt 7-9-esevel su. Azonban ilyen Egyesek szerint csak a gyokeret. Nagyon j6 har.irue- 16 gy6gyszer holyagburutra. egYllelidl vagy etAgazo. ntediterrdn tujiletrlif searmaeo. Fokozarosa n meg leher emelni a fiiszer men nyiseger.k. A gyokhdrog glilwziciolwt. gek izzadasanal.ibb kesziilr folyrami a kuuir..es mandulagyul- ladaskor zs<ilyhal egy-egy aranyban keverve oblogeresre kivaloan alkalrnas. es azt gyenge fozessel hLlgyhajd.k.1-2 percig fozzcd{ . Ez elsosorban a nnak kbszbnhero. sokszor kever- cuhrot tarmlnrae.jr'irtszesek.sra. m6don A sem szabad ket het ne] tov. Szdl'a 50-70 em magas.es fLiszernovcny. amig a baj el neru mulik.!)elyesek (Legu1!liIJosfle)csalAcljllba tnrtozo. a gyiildri oktobel'-ripl'ilis. g)lfl!ltiit. Arnikor az ilyen gyogynovenyekrol lrok. pedig naluuk nagyban rerrneszti k. SzlVOS. G)II7jtisi ideie: a vhAgzo hajtllse jMilisaugllsztus. 136 137 . amig a kfvanr. masodlagos a gy6gynovenykent correno haszuosltasa. Mi csak a gyokerer gyiijrottuk. a liba.irLisra esre napi egy cseszevel addig kell inni. A leueleleet is gyiikel'eltet is g_ylijtjiik. es hasz n. hogy harOJll-LH~gy nap ur.i ljuk ma is. mindig eszernbe jut. akiknek kell vele a rorkot alacsony tegyiink a siilr hushoz. Evellte Idtszel~ virllgzrfskol' vtigl. Harasaban hasonlir az orvosi zsalyahoz .) masok szerint a hajtasokat is gytijthetjii. A leoelel: IlIlIcizsllsak.es kacsasii lreknek. Ezt is Llgy.iroru cseszevel igyunk meg naponta. Meginni csak azoknuk szabad.sanaL Hasznalarar azonban 3-4 nap uran szunetelrerni kell. En is elsosorban fllszernbvenykent ismerern. nern eros. de csak a sHI<~S befejezese elou 5-6 perceel.) A Foldkozi-tenger videkercl szarrnazik ez a gy6gy. hogy emeli a vcrnyonuisr. gyokerbol fOzer . a tudoberede a belhurur ellen es az ernesztoszervek rcnyhe mt\kbdb~nel is hasznaljuk. tartaluiaz. Filszerkent elsosorhan kivalo izr ad a sulr husoknak.majd ujabb 3-4 napig leher Iolytami. 3:1. Torok. epe. naponta robbszor oblogetni.iato.isr ertiink el vele puffadr lab lelohaszd. Vadon n em re rem.

hato\)~ f3£. Ennek megsziintetesere is ezr a tear javaslorn. . as: rU hrtjtrfs Idgy. Amikor mar egy evokanal!al resznek 2. amig a szcl meg nem indul. Vil'rfgllik kicsillyek blborvoriisek. eeert lIo11l1ril csnk terrneszri]«. a bor es a palinka nern fog izleui. mindig a fele mennyiseget kell csak ford. 'r J (.5-2 em hosiz/if/I<.inal hasznald. /niszo. 0.YllllfS !Julglll'is L. rojnsdnd II/allllall. keseru. hogy 20 perces fi'Lrdes ur. Javaslolll rnindenkinek. 138 ~l 139 . Leueleile Iteresztben drellenese]e. Vil'rfgZlltllkfejecske MgJlfiizir. ha azonbari ez nern eleg.) tobb illoolaja: tnrtalnrae. Ekkor is magaban kelt inni.zlli vagy az etelbe tenni. megel6zesre es az ize m iatr.feMre/l. Hasfajos. utana ugyanolyan rnennyisegl't vizbe cobb es robb fliver adagoljanak. soleat tnrtnlinn z. a/1)lagot. boron kereszr iil is feJszlv6dik. l.Kakukkfu (THYMUS SERPYLLUM L. del ben is meg leher inni meg egyet.k. Gylljtjiik virrfgzAskol'rt !Jirogzo. mint amennyir a vad novenybol rcnnenek. hogy hus is te ukkfiivet. Ieeser/. es Egyiptomban a nuuuiak balzsamozas.1Ilapot tart. amlg a gorcsos .kfuves iilOfClrd8 olyau j6 hadsll. Fzenkivii l szelbantal mak ellen kell napi egy csesze kakukkfiirear meginni . Sokan allitjak. Megis lehet hasznalni erre is. feleme/keelg.5 dl vlzhez.leherdleg este -. Egy fi'Lrdovizbe legalabb 3 liter kakukkfurear kell onreni (3 evokanal kakukkfii 3 liter viz 20 percig fedo alan tarrva) mana tori'dkoz6be burkol6zva kelllefekudni. napi egy-ker csesze kakukkfu-·llrift[ lceverekbol keszulr rear kortyolgassunk el. az egeszseges enfl5ereknek is. Egyeden konyvben sern olvastarn. /?elleIJlCS illatA.1-0. hogy a gyomorfdjasrol a fejli k is megHjdul. Mi a kakukkfuvet a mindennapi teauk alkororeszekenr fogyaszrottllk.5% (rimolrartnlmn) ilioo/lljllt. Az elsa par csesze reaba a megszokort mennyisegii kakukkfuver kell ren n i. un dou ueui forellll ellf.. 1IIiudegyik gyogYllii!Jelly. l'itkrfll.) A vad kakukkfu reajat elsdsorban kiihoges ellen hasznaljuk. Magaban is lehet inni. az fljll/ws/Jirrfgll(lk (Labiatae} CJfllrfdjrfbf{ rnrt oeo.jjasziiletert. hogy a kakukkfu nagyon j6 ill111lLLnerOSL(O. A kakukkfiivet nagyoll r~g 0 hasznaljak gy6gyftasnl. Tobb udltazata lJi711. ezert arnikor kerti kakukkfuvet hasznalnak reanak vagy fiiszernek. A kaku kkfil ceaja oldja a menstruacios gorcsoket is. etvagyralan csecsem8k flirdovizebe 2. eve/If llb'lJIfIlY. rossz lesz. a mediterrdn terideteleen IfsiJollos. A leerti IMiwldiflj ('fiJ. Aki A mczei kllkllkliflf. A bkllkkft'l f8 hat6anyaga a thymolnevii illoolaj. de urifuvel egy-egy aranyban keverve sokkaJ jobb [iarrisu. es mar olyar is hallortarn. nln] /rfsodo.in llgy erzi az ember. es basznaljak a kakukkfuver is a rnai hazrarrasokban.6gynoveny. hogy ezzel a m6dszerrel akar a dohanyzasrolis konnyen Ie leher szokni. fzesiteni legfeljebb egy kis akacmezzel ajanlort. Biztosan tapasztalrak mar. CSCrfIJIYIIgot. hogy rendszc resen fogyasszak a kakukkfiitdt. /Mg)IOU !agyerzi/?eIlY. Ma mar egyre robben rernck vissza a regi fiiszerekhez. rozslIszilllie/l. az is kohogescsillapir6 harasll. mint a vadban. Etvagytalansag ellen reggel ehgyornorra egy cseszevel javaslok. Ezr csak addig kell folytatnl. megkosrolra. gatolja a sej rek oregedeser. l11~rt 3Z egyik legme~b{z. A kakuk. A kerti kakukkfuben korillbeltil duplaaunyi illoo!aj van. A drog 0. nagyon kel . amig az etvagyuk rend be nem jon. Amikor kohogiink. Azc sern olvasrarn sehol:hogy a kakukkfii reaja kivalo az alkoholizmus ellen. Szrfm/? 10-30 till maglls. !rigy sZfll'li bnjrdsokat.5 dl kaku kkfureat ontsenek.

amig a ba] el nem mulik. hopaszole. Gylijtt!si ideje nuijns-: j Ii II ill S. 140 141 . Nerncsak a gy6gyasz<lrban. Ilrflllllk mindeuiitr lIlegtrt/ri/!Jnto.2-0. ha leher. ami egy ideig rcndben is van. Sokan haszndljik rnindennapi iralkent is. glikozidakat. Terutesztile is. A virrigjdt gyl1jtjiik.) Nagyon kozismert. Beszaradnsi al'rillY 5:1. 3-5% aeulenrartalnui illoolajat. gyomorerosir6. de egy evig napi reudszeresseggel magaban nem szabad hasznalni. szelhajro.amikor nehezebbcket eszu Ilk . Nyugrar6. A kamillarear III i ndig forrazassal keszfrjiik. bOSSZlikds Ulldzsrfs IW'ii/etllek. A jeszlu!svirdgzflt/inlt (Canrpositae) hat6anyagban nem eri el a mi kamillankar. ftMr mgrirvirrfg.Kamilla (MATRICARIA CHAMOMILLA L. elsosorbau a vadon rerrno kamillrir . Mellesleg jegyzem meg. Sok nonek a rejmirigy begyullada- csnlrfdjribn tnrtozo.in legalabb lIgyanennyi ideig mas nyugrator kell hasz na ln i. Ha nyugrarokenr hasznaljak. Ebbol a celbol napi ket-luirom csesz e rear is meg leher i nil i. diis. lceser/ia/l)'agot. Vh'rigfeszkei lrossztc kocsd uyou bogokball rillllall. tomegeseu csnk as A Jfoldon ternui egyh!es lIovtf/lY. peldaul orbancfiiver.igban szerepel a hivaralos gy6gyszerkonyvekben. rnezzel izesir ve. Elsosorban mcgfazaskor.ik.ilja az ernberiseg. A vilagon talau mindenhol ismerik. Foginyerosftonek. 1I0l!ihl:yi sa ua Ita t. A legtobb orsz. es hogy az izzadsagmirigYLik igy nem riszrul ki. Sedra 10-40 em magas. izzaszro. de olcsobb. heugeres srfrgfl koroligvil'rfgb6/ rflillak. CSel'rlll)'flgot. tartalmae. de gyomorp<ln:1szok esereben is j6 harasu a karnilla. gorcsold6.ir javaslok. beugeres.iban. erneszresr serkeuto. unina j61 rakarozzanak be. a lehero legforr6bban korryolgassak el. hogy agyball fekve. Leuelet szortak. amit regen Hu ngaricum nak is nevezrek Europ. elsdsorban az afrikai orszagokban. bizrosau izzasz ranak magukar. Izzaszcisra llgy hasznaljak a karnillatcat. Nagyon regen haszn. A drog 0. hogy az CI11berek nagy resze nem izzad meg soha. Ez ugyan Kezdjuk az elejen. Corcsoldasra es szelhajnisra csak addig van szukseg.7% sb'ttftktfk sZ(Jl/l. egye/lCS vagyfelemelkedli. rorokoblfronek. Kec-harorn heres fogyaszdsa ur. J6 szem boroga- rasnak.egy-egy csesze karnillate. meg fLirdor is veherilnk belole. Idonkent egy-egy honap sziineret kell ra rra ni a rendszeres fogyaszr6inak is. elisrnerr es szeles korben hasznalr gy6gynovcnyiink. fen6denLro. hanern a kozrnerikai iparban is hasznaljak. este egy csesze torrazator igyanak meg belole. Az emeszres serkenresere es a gyomor erosiresere etkezesek elocr del ben es esre . culerot stb. men a belbolyhokar tonkreteszi. ii/lilt. pedig ha rudn. de 111:1 mar rermeszrik is. tn ereu. GJloItere !?icsiIlY.

mana de enyhe koprero.ilnak a kamillabol. melynek minden literjehez egy evoka n.iznak ebbol a celbol. esetleg csak lappang benuunk valarni. Egy kicsit vilagosabb lesz tole a hajunk. G). a gyokiri: szeptember=mrirci us. akkor eleg.11. hogy HZ izzadsagmirigyeik clszruljannk.il viragbol kell forrazassal keszireni. de ha a szem 111. Ilyen kor esre. Fiirdov{z keszfresehez a karn illabol legalabb ket-hrirom Iiter edt kell forr. az orvos Llgyis ezr fogja aj.ink. lzideti gYllllad. vagy arpa van rajra. A karnilla Iozerer fej cs hajmosasra is hasznsiltuk. Ezekben az esetekben esetleg viszketest cs borkiiirest okozliat. is hasznalharo. Szfverosfrokeru napi egy csesze teat kell belole elfogyasztani. amikor kohogti. A kum il la fertotlen ito harasu.lszati keszinnenyeker is csin. hogy a kamillaporr raszorjuk. nagyon lintekony.iz. Kankalin TAVASZI KANKALIN (PRIMULA VERIS 1. j6 illaru noveny. gyulladr szern rc nagyoll j6 har.a/lere ltitujjllyi hOSSZli giircsos Kyiiho1'ZS. e1·do/cbell. ha nem beregek.ilhato a kankaiIntea.il izzasztonak.ezr Pozlli kel! ker percig . Ezuran ismet [eher egy Mi eJsosorban sziverositonek es nyugraronak herig inni. Ha kezeleskent elegendo a kamilla. A gyiikirdrog SZfIpouint. Leoelei laut alakliak 10-20 em lrosszual«. Bcsedrad. mondta mindig a nagyanyatn.egy h6napban egY5zer .is eseten esre es regge.) hasznriljuk. 142 143 .igor pard rnorzsolva a viszkero es nedvedz o ekcema kezelesere is haswell harjuk.be van gyulladva. Ezr a rear csak egy hetig fcgyasszak.bedorzsolo szerkent. es ez sajnos rosszra vezetlier. Idds ernbereknel.ni. de gyerekeknd is nagyon j6 hatrisu az CdOfi·lrdo. de nagyon jo harassal volt a hajhagymara es a fejb6rre. A vil'tig gylijthi ideje: dprilis-mAjlls.isi al"l"/Il)l4-5:1. koprerdnek haszA tauaszi /M1J/utiill a /umknlil!fitill (Prhn ulnceae) csalddjdbn tartozo. Az eszaki nepek szaun. es ezzel egy idobell j61 ki is izzasztorr benuunket. Ha nem vagYlI nk beregek. a virAgdrog uKyal/{"lzt.i l kamillar kell hozzaadni. gy6gy. A kam illavir. A kankalint reluir reurna es koszveny eljen haszn. es izzadriskor ne takar6zzanak ki. csa]e Ieeuesebbet. n. A uirdgzat« /WCSIl1I]OS 15-20 CIIl bOSSZli.issal van a karuillas borogaras. ivelo /lOVell_Y. is 1015 ClllVekollY gyiikerekbIJl dU.1k meg. rnucosa]e. Ilyenkor kec-1Ulr0I11 lirerr kell a furdovizhez onren i.inlan i. ha . A kmd?fllhmak a virJgjJt is a gyokerit is gylijtjiil<. arnir alkoholos vatraval valo Iernosassal megelozhecunk. csoportos sotetsd1ga szirmu. A szern nem jatek. Erre lehet61eg esre. leiekveskor igY. llgy.! kell egy-egy csesze teat meginni. A kamilla megnyugtatja a bon es az egesz szervezetet. Kulonbozo kozrnerikai.egy-ket cseszeveJ e!fogyasztunk bclole. va lam int reumara es koszvenyre rartsana k ugyanennyi sz iiueter. napi egy-b~t csesze elfogyaszrasaval. cseral/yagot es gli/wzidtit mrtnlniaz.iljuk. A kamillaval idon kcnt.inhaLUtunk is a karnillaval.IIII I sakor a honalji izzaddgmirigye is begyullad. Neill is lett egylk megHz. letekves utan keruljon SOL Ugyancsak reumanal hasznri ljuk a fozetet . Faradr. felrerlenul menjenek ["I orvoshoz.isunknak sem az eredrnenye tudogyulladas. H6rghul"llm. Mi. de fiirdokent is harasos. heg)'i retelsen tcrmd. 5 gramm. ak kor is izzasszak meg magukar. azaz ket csapo[[ reaskan.

de kozben is kell inni egy-egy csesze rear beldle. veser. bam ar leberuadnnle. Fogyaszroteanak . n gyoldre: szeptember=mdrcius. Ianulin. <llllig az erv. azaz az elsa kilo ak kor meg)' Ie.egy her alart egy-ker kilor fogyaszr . az epeholyag rokeleres k iuruleset segiri elo. erkezes clotr 1 decilitert elfogyaszrunk. Esre 3 dl vtzzel egy reaskarial kevereker egy percig f6zzunk. Tolevelei r6zstfbl111 tfiillak. az eredrneny. Mint [mil" irrum. k6r6sze1'11 eve/a 1I0/JilIY. nern szivcdik l:el role minden. levalaszrja a vizet. reggel es delben. A lep riszrfrasara egy heren ket alkalommal igyanak meg a nap biirmely szakaban egy csesze rear. urale menteu 1 JIl-lle!7Jlagasabbra is 1/0110. A karangkor6 rnajar. Ira megint eldrillr a pll~hdas.lg. sargasag ellen jo hauisii.Katangk6r6 (CICHORIUM INTYBUS L. A ruasod ik heten mar csak minden masodik reggel. A gy6keret es a leer arasznal nern hoszszabb felso reszer a rolevelekkel egyi. a kadng elosegit! a belnuikodesr. Ezr a kurdr egy evben ketszer elegend6 elvegezni.i[[ szedjuk. erkezes elott egyer-egyer. A viz elhajtasara napoma III inden reggel kell egycseszenyir meginni ket-hdrorn napig. 40 cui) gylljtjitll. A teat fozessel keszlcju k llgy. hog). es a szarbol csak f6zessel o!d6dnak ki a haroanyagok. cboliu stb. fogyaszroreak egyik alkotoelerue. csak addig kell fogyasztani. Besznmddsi m-tTll)' (leuelcs hajtAs is 11 gyij/ufl' is): 3:1.egy resz mezei kadng. Ker-luirom A jeszkesvirtigzrft1iak (Compositae) csalAcljtfbl1 tnrtozo. her urtin jelenrkezik 144 145 . nern engedi. Mindennap kell inni.igyuk meg nern jon. a harmadik heren 111<lr csak kerszer. egy reaskanal fiivct vagy gyokerer egy percig rOzlink.) A mezei karringor vad cikoriakenr is ismerjiik mint nagyon hasznos novenyr. Ez az egyik olyan noveny. kiegeszftjuk 3 dl-re a Jef6tr rem. men a koroszenl novenyuek alig vall leve. es reggel. 01's6 a/al?!tgyol?erit is 11 leueles whAt (felii/I'o/ kb. esre. arnelyer f6zessel kell elkeszlreni . arnit megettiink. czcrt csokkeu role az etvagyullk. de 11 to/eve/elm is bozzri Jeell szedui. A vh·tfgz6 lmjtiis gylljtisi ideje: j1lliltS-allgllsztus. Egy herig minden reg gel ehgyomorra igyunk meg egy csesze tear belale. leper tiszrit. delben.e. az arvacsalan eros savcsokkento is. azaz luirornnaponkcnr igyunk belole reggel egy cseszevel. Ervagygerjesztoul is hasznal haro a kadng.a szarleveles reszr is. Arnir meg egyerlen konyvben sem olvasram. Ebb61 a celbol napi ker cseszevel javaslok. ervagygerjeszro. iutibin. level) kevereket javaslorn. A veronika zsfroldo. A rna] es az epeholyag rmlkodesenek erel mind felsziEbbol ererlden a eldsegiresere ktuaszenien alkal mazzuk. Uciua csak ak kor kell ujra. egy resz veronika es egy fet resz feher arvacsaLin (vir. hog)' az elfogyaszrorr vodjon es lerakcdjou a szervezerunkben. Hntoanynga inulin. 1!il'rigai egszblkelul(.

pedig ez is regi nepi gyog_ymod. men ahol mi lakrunk. es bdruiileor lmsziuilhrtr«. A gyokeret gyr'ijljii/? Beszdraddsi mAlly 4-5:1. elsosor. Nagyanyalll nern haszruilta. Ezucdn hetvegeken meg harem Izben kezelre a labfejer. hogy ba] van. es az egyik konuivesnek az elso her uran bedagadr a bokaja. ha talaput rert mindker erzi. mit kell rennie.igen j6 lzt'i -.harem eve -.iira. Ha nines ides Mposzta a keL/?riposzta is jo. A loiposzrarol azert irram ezr le. Tudornrisorn szeri nr Magyarorszagon vedert uoveny. kerdezrern a beregseger61. A IW71tY/Jil'rigfelill (Al'I1ceae) csrlirldjJba rnrtozo. hogy eldtte egy Ids /IJlelevel iitogessi/? JIIeg a beLso felit. Csurorrokon mar panaszkodott. is folirival trtkarjri/l le. es egyes kouyvek rakmegeldzo harasarol is besz. Teljesen rendbe nem kellecr orthon marad nia. cserm/Jagot. Az6ra . A Ilih'os I?riposzta erre a celr« uem nllmlnuts.irnap is k iposzjort. de csak a mocsa ras reru lereken terern meg. Elmondra. s urana az egesz epitkezes alart nem vizesedetr a laba. Az fgy eloldszftett leuelct a botuorti 01dnlntml befele tegyek kozlletlel/iil a pllffadt.ibra allni. csale ezert 11'0111 le. fumellyftot. niocsnralebnn. rnert sehol sern olvastarn rola. Amikor ujra jon. hogy lie kifele pnrotogjou. Illegszlillil? a fdjd'110m. szornbaron es vas. tegye a labara dunszrkotesben. hogy dagad abba.\111105 a torok hodoltsag ideien rerjedr el hazankbau. Szlne kiviil zold vagy csontselnil. verr isz nrasra es alalkororeszekenr. vegyen egy rej edes kaposztar. rill6vizele szelill elo. Ilrihlll/l uedett. Gyokerer a likoripar haszn. a rnalterr es a ecgl'lt emelgerrek. de az Hem olyau hntnsos. A 1IIIIIJelet tobbszor isiuetelhetd. Gyolaorzse /lItSZO. tegyeuell I'd tisztn ruluit.imolnak. em/dora tegyel1elt egy/i'iss kriposztalevelet ligy. Ezenkiviil nyugtar6 Kaposzta (BRASSICA OLERRACEA L. mert telen is flaphato [riss Mposzta. nern rermetr meg a kalmos.il]a. A drog 1-3% illoolajar. Az ides is a kelknposzta is /lag_yolljo hatdsil hi/so borogatdsl'fl. 1-2 Irjjllyi unstng. iziilet le fog loliadn}. evelo lIiivellY. es harem napig nem is dolgozorr. ha megy haza. lIyn/llrit.) Ennek a novenynek ban gyomorerosiresre ralauos eroslroszerek csak a gyokeret hasznaljuk. glilwzidtit tnrtalnraz. A 1<. Mi ndker bokaja bedagad. A koverkezo heren a Ialar rakra. iziiletre. fused. Penreken.Kalmos (ACORUS CALM'll! US L. es sokan rudjak majd a !l1<lgllk hasznara fordirani. Moudrarn neki. gyakrall f Ill-nel is JlOsszabb. s clpot sem rud huzui.) Epitkeztiink. hogy a sok alliis es <1 nehez rerhek erne- hacisa is vall. hogy kezd lohadni a duzzanar. Masnap reggel orouunel rnuratta. Errol meg egyetlel/ gyogYlliivelly/lO/lyvbeu sent olunstnm. J 146 147 . Az edes Ilriposzta leuele rt [obb. rudja. bnuem a test sziuja be a uedueleet! Egy-llit Ijsza/lfl titdn n pllffadt lnb. A puffadt ldbrn. laba fejere. nem rudott l. beliil sziirkesfeMr. dagadt helyre. Gyr'ijtisi ideje nuijus=szeptetuber. bok. lese gyak ran en eredrnenyezi. de rerrneszressel el 0 ill ithat6 a drogja.

To/eve/el rOzsaball til/Nfl!?.) Ez a novcny egyike azoknak. Beszdradnsi mAny: 4:1. am i ugyan nern a legjobb bakreriumolo. koto/. 10% p.iszrortaska. A drog gli/wzidot.1IlcIe/us talajo». Azt nem rudom Iehere hogy a gyogynovenybolrokban megmondan. a hurut tart. minden esetben 20-25% kfgy6sziszt is belerertunk a teakeverekbe. esc1'tl1lyagot. Bdfenazes. Gyiljtisi ideje: j nuins-« ugllsztus.h fel leher lmsznal ni. Ebben az eserben az elso ket napban napi 3 csesze (2.:\k rehar egeszseglik mcgovasa erdekeben a kigyosziszr. de leher olyan eser. bel hurut ellen addig hasznaljuk. A covabbi napokon csak 1 cseszevel igyanak meg.: 80% galagonya viragos ~igveg vagy rerrnes. ami megszunreti a ferrozeseket.Kigy6szisz (ECHIUM VULGARE L. lO% kfgy6szisz. Egyebkent a sok tuskeje miarr kapra a never. kapui. 1950-ben Winter nerner professzor 1248 fajra novenyt vizsgalt meg. urale mellett term.5%) volt auriblorikus harasa. Mi a kigy6sziszr nern csak ilyen eserekben hasznaljuk. arnelyeket rna mar alig haszntilnak. keske!l. a gyullada- sok 11<1minden I esetben. Arnikor a bakteriLlI11016 tulajdonsag. Vil'agai Ileke!? A felso. Ezeket csak azerr from le. egye/les. a rnir magyar orvosok fedeztek fel. De a galagonya vagy mas vernyornascsokis a legcsohururnsil. szrira z. a kigyoszisz. A robbi vemyomdscsokkemoben is eleg a 10% kfgy6szisz hasznrilara. sok anr ibior ikus harasu is V~1!l koz ottuk. amig a ferrozes illerve a hurur el nern mulik. Nagymama hasznalra is a pokh. Az erefes/eve/liek (Bornginaceae) esalrfdjAba tnrtozd. hogy sebre haszn~ilrak. 148 149 .5 dl forrasban leva vfzzel leonreni 1 reaska nal fiivet) hngyos teat kell inni bela le. Haszn~llj.i. de az Egri csillagokban is le van irva.f.ilot. 15-25 em hosszti Lindzsa ala/ulak. Vernyomdscsokkenco reakeverekek alkororeszekent hasznal harjuk. igen sZlfros. mere ha hozzaer. Pedig hat6anyagai kozorr egy bakteriumolo is szerepel. amig a ferrdzes. mandulagyulladasnril vagy a legzaszervek barrnilyen fertozeses megbetegedeseneI. ebbol 378 novenynek (29. Szal'n 1m-ue] IIwgasabbra is megna. EZf annale iclejen a penicillin felralalasa kapcsdn vizsgalta. a pokhaloban is van pen icillinsz arrnazek. PI. men velernenyem sz erinr nern szabad sernrnir elfelejteni. kenrok legyenek tulsulyban a keverekekben pl. sot. leese1'11(wyagot es ba/utirimnolo allyagokat tartahnaz. /~heves lIoveny. /egfeljebb 40 cnt-es viragz6 Jlo!Jenyreszt gylljtjiik. ugymond a kigy6 is felszisszen . Peldaul A gyogynovenyek kozorr nagyon sok a baktenumold. rninr pl..yek. amikor csak ez sziikseges a gy6gyuLisukhoz.

5-3 dl vizhen fow] kell 2 percig.5 dl savanyukaposzra-levet is. terrneresmedveralp-level 20%. [ra ez eunyivel leherseges . forrasban levo vizzel leontjuk.egy csesze orbancfiirear igyanak meg lefekves elott egy fel orava]. virag) keszuunk teat. javaslorn. Korornvirsigszirom 60%.Korornvirag (CALENDULA OFFICINALIS) Az a gyanLun. leirni azr a sok jot. mint a sirgas. egyenes. vagy a mirigyduzzanarokra az egesz novenybol (szar. Szdra 40-60 em //Iaglls. Eloszor a vinigb61 kesz itert tearo] egy pupozotr reaskanal viragor. hogy ebben az eserben ker-harorn napig delben cs este erkezes uran Vascagbelgyullad. level. este 1-1 csesze) meginni par napig. Ezzel a teaval flirdetjlik a sornoros resrreszunket. vads6skamag 10%. 10m. Be kell rakatni a cseszet. kezfej. hogy nem fogom tud ni arnir errol a viragrol ellehet mandan]. elrfgaz6. Leuelei 10-15 Clil hOSSZIIIl!t. egye1J(fstermesztett IJihNfIlY. eserleg igyanak meg 1. Gyomorfekely. 150 151 . delben. amig 30-40 "Cvra ki nem lnil.Iangyosan szabad esrelefekves elott ruegiuni.(//~. Rajra hagyjuk a vizet rni ndaddig. Az elkeszfres rnodjara tigyeljenek. Leszures utan ne igyak meg azouual. labfej. Ha nem rudjuk fLirdetni. lnisososale. Nagyon j6 vert iszr lto. legalabb 2-3 hetig . lega[. rnerr nagy a samaras feluler. ebbol a celbol 3-4 napig kell reggel. es 15-20 percig a!lni kell a vlzbeu a fLiveknek. Mivel a Iekelyberegsegek ugyanLIgy. Festortllyrlgkellt is hnszsuiljak. [orditott tojiis lllllln. Ezuran Ie kell ven ni a nl zrol. Egy cseszebe viragsz irrnot tees Ierakarva tartjuk 15-20 percig.pI. Ezt a rovid kurat erdernes megismecelni negyedevenkenr.it kell rneginni a kovetkezo keverekbol. nyoJJlbelfeketyes eserekben szinteu 2-3 napig napol1ta 3 csesze teat kell rneginni nal. GylllIrtdasesoklulltl1 liatdsn vall. Azert megprobairok. Ehhez egy j61 pupozott evokanal.lsnal este egy csesze re. Afriss uiriigoleat gylijtjiik Beszdmdrfsi llI'allY: 5-6:1.a fekely elrnulra utan is . A keverek kesztreset sttlyszazalekban adorn meg. meg gy6gyszerelmel is. klgycszisz 10%. es langyosan fogyasztjuk erkezes elect. lernosast alkalrua- Ajlfszkesvil'rfgzrltlittk (Compositne) csaladjdbtt tnrtozo. 1m/is illoolajat is szinanyagot tnrtnlnutz. es a tobbi teafuvet beleeen ni a lorrasbcllcvctt vizbe.~bb 1 [irerr. glillOziddkat. A drag learotint. eserleg szunk. Ferrozeses sargasag ellen napi 3 csesze te~h kell (reggel.igidegalapon kepzodnek. 5-10 C1l/ szelesele. Virogai a sznra]: csucsnu /lOVO. mere a vadsoska magor 2. Ezutan lesziirjiik. a sfll'ga szinvdltozatait uiselik. este ker evokanal a novenyen novenyt forrazunk le. es este egy-egy cscsze teat meginni. Samaras rcstrcszunkrc. csak .

este igYllk meg. mert ha sokar rcszunk az cdcnybc.indulani fckelyck. iga'l. bepeneszed ik. fdlllelegitjlik.htyat le kell fejteni. icid az uvcg aljrira. vfzhajr6 harasa is van.bepirosod.hologtatjuk lielole. Ezur. A friss sz. a tea t isztftj« a szcmtenek ereit. az aljan cgy vizes rcreg a kcnacsiit. Ezcrt eloszor csak egy rnokkaskau. a tctcjcrc felji:ivo olujat kiskanallal leszctljiik.ilhato a kcndcs. de ahhoz venyeker. amikor rn.is ur. ~1111 fg a viragokat rcljcsen ellcpi.ilaros novenyrdl. melankolirir is gy6gyit.zu n k. cs felonrjlik 30-10 fokos szcssvcl. am it tudok errol a csod.vagy teljes fu rdor is kcszfrcni.ival. Remelem. visszer escrcn naponta mlndaddig.incs osszeEzert teszem oket a lcorornvir. viszkercs . a vadmogyor6 huzo hacisu. Az kifelejterrem az aranyerer.ij.in levesszuk a ttizro]. en Leparologrutrissul olajar is lehet csi miln i bclolc. Lassu t iizon 2-3 percig fozziik.assii lli'lon fozzlik a viragokar. A ciekafark gyullad. l.uu inr rnigrcnr.beleressviik a [uijzsirba. Fejf<ij'ls ellen j6 ellen a fli rdovlzbc kell ikai ipar haszll~ilja. de nagyon ovarosa kipreselr le elravolirja a szernolcsot. Venagyulladas. merr nagyon Eijdalmas.iskunal r in krur. keszitettiik. szcdulcst. A tis7.ival ideges szivdohogast leher szunrctni.iggal. A szem rnosogarasat korn. mcgsztlnrcri a ruhcsscgcr. Egy iivegcr releresziuik levendulavir. ahogy a nagYll13ll1a csin. Ro ssz. kb.ivzu nk le 2. Forr. A h. verr isztfr«.ir togyasztunk cl vizzcl vag)' re.in.igor legin1dbb a kozmct czerr termeszti k n. crrol lcszcdjiik resz nern [iaszn. Lcnycgcs.is nyoma .ilni. Mi a koriimvir. ameddig az ujjunk eler. vekonyan hogy szckclcs ur. napi egy cseszevel igyanak meg reggel mig a vizclcrukbcn vcr van. bcdorzsolo az olaja. es kec napig hagyjuk allni a fiiveken a zsirt.ijbo] Fagyott fagyott n kenju k az egert felulctre. de meg nem forr6. Egy napnril tov.in vekony kctszer-h<irolll_ kcnocsor hlitoben rarrjuk. Unyeges a tiszta ujj.\d6. dig. kergc cs az alar tuk levo h. Libgombdsodasn. fclfllv6d. cgyes borrikok esereben is lehet [iaszn.es pigmenrfoltokat csokkenti.it lehetoleg gabonas'f.ilhar». de nagyon ovatosan forrazzuk lc.ival. ck kor a resz t este es reggel vekonyau kenjuk be m indnd. 15 perc .il ni. Kct nap ucin isme. Ma is tlgy kcszfrcm. Ezt a vir.i r megolvarlr. ezr meg tov. lassan fdrott}'<lntjuk egyszer-ketszer.ijrol a h.ta ujjunkra Tdja idegnYligtat6.meg nem szunik.isg. erre a cel ra napi 5-6 esepper cukorra cseppcmve fogyasztunk cl belole. Vizvervizelesuel A seb kiciszricisa es a verzes megsziinte rcrcgbcn bckcnju k vclc a sebet.IS CHAIX) levele. es allarokual a legvcgere. kct her SZl'lnet lid 11 iijbol kell csi n.in a megmosott vcgbelunker bekenjiik kiiromvidgkenoccsel. rctt borsonyi mcnnyiscgct a vcgbeI drogyiiriijcn bekdre is bejutracjuk. cseppenren i belalc 6-10 cscppet.szubad hasznalni.iljuk.ibar kiiromvidg_ kenoccsel. Krumplinvomon arpasszuozzu k a no- huszn. Reuma es c suz hu nines.il vir. egy hetig kell vcgezni.is. Linisjavulis ccljabol naponta robbszor mosogassrik a szeuiukcr korolllviragte. hogy ne eros Ungon.mindig hiss novenyb61 .iII. legahibbis a todbbterjedcset meg Icher vcle akad. A ti n k tu r. lefrtarn mindent. l.ibb melcgitvc a viz cr es cs c1p.issal. am ig a bgy. a verehul lo fe(skeftl ven isztu».is ellen is j6. Furdcs unin is ugyanllgy jarunk el. ihatarlan lesz. fo'j. akkor scm . arnit a flirdovizhez hozzuonrtink. add ig. men legaLlbb or liter tea kell.ilra. Azonban czck rc a betegsegekre jobban harnak a vidgb61 kesziilt a lkoholos k ivonnt ok . Aranyerrc tLgy iisszev<igott fenti medon clkcszuctt kevcrckcr . Az olaj closcgiti az emesztesr . M indennap frisser keszirsenck.ilhnto. va l. es mana lesztirjiik. Majdnern Levendula (LAVANDULA OFFICINAI. es a labujjunk koze tesszlik. Befedjiik es ket het mulva lcszli rjiik.igor forr.ilyozni. nyerr.ivat.ilunk is. EtdgY<1r is csimil. es lassll nizon allandoan kavargatva kell kisiitni.irhol szor kcnjlik_ be a gYliliadt vagy visszeres l. A kcsz ur. ezt nckunk kcllctt k isiirni. W) esercn is hnszn.il. Egesi serfilesekncl is haszn. A vizes Amikor rnegkemenyedik. csctleg csak lussfcani. A hiss le az iiregkori m.cszbol kcszfrsuk kerheres Egyszerre csak cgy mok k. kcpzodi k.ibb a tear nem .lia hiltobell van.i] egy kis ruhadarahor rnindker oldalon bckeniink a kenoccsel.igkenocsiit A kcndcsot hagytam mindig sertesh. azrar. 152 153 .igkcuccsbc. a mir dore dkeszitettek.chcr illo.5 dl vizzcl.

eue/If 1I0/1ill)'.ik elol jol el kell :drni. Lrllldzsasale. tnrtnltnn z. de retell uede ui kell. el.it. Szdrn lIuljjtflllleter lIIagrtsl'fl is lIIegllli. /lC/Ilill)'ftot stb. de nu/r nuisurt is. A II1flcs/WgyO/d1te!e/? [Valerinnncene) csalrldjtiba tnrtozo. Beszdradnsi mAn)' 1 kg morzsolt uirdg: 3-5 g alaj. sedrn egyenes.) Az ajrt/. 5 Ilg lI)'eI'Sgyo/terbIJ! lesz 1 leg szsiras: flll)'ag. culerot. uiert draga volt. a lIIerliterrrlTlball dsbonos. lefekves elor r. Mi lutgYOIl leeueset iJaszllrlltll/l a leuendula olajat. A z.Macskagyoker (VALERIANA OFFICINALIS L. A latin neue urdn nutr SO/Mil jetislileri/{ a be/lJle /dsziilli gyogyszcrt. mint a rabbit. A lJirago/t a{fiizerben rilll/alt. szerues saonlent. nllmloid.1-1% vrtLhid/lsrl/!-trlrfallllll illoolajat. 154 155 . A drog 0. ebbd! szdutos 10-15 em /)05SZI12-3 JIJ1/l uastag. es bepiszklrjrik. is a Tihanyijelszigete1l. majd zoldek.i. Atelleuesen tillila/c. Ezr a g). ibolyds. Magaban en nern szivesen ajanlom. Idegcsillapit<isra. alrarasra hasznaljuk. ViI'rlgzllta a szrlrjelsli reszelJ eldgazo bogel'l/ylf. A szaraz gyokeret rnacsk. keverekekhez visz ont minden nyugtaroreaba tegyenek a hanisossaga miatt 10-25% macskagyokeret is.osuil'lfgllrt/l (Labiatae) csalrfdjrlba tnrrozo. ii/aski/lek. setirleen molybosale.akerer is. rostos gyiJ/ufr dgrtzi/. nyugrarasra. nyirkos retekeu. men szererik a szag. fozziik 1-2 percig. de erddkben is megterntd. Gyolaorzse 3-5 011 "05SZII.t. Az iden 1l)'fl6 virrlgok adjrik a drogot. napi eg)' csesz e tear kellmegi nni belcle esre. Elsosorbnn a l!i1'rfgjdb6111ycrhetlf olajert terniesztik. termes zteni meg CSflRpal' cue leezdtent el.yo/?el'cket g)'/fjtjiik Leoelei leeresztbeu. A gyo/tir 5zaga n mncslaile »izeletenel: n 5zagarrt e1l/lt!/teztetli. Biil?!tszcnrleereszten ell is csituiltani egy kis telepet belli/e. ilia tos fiil cserje. nrlllllll. ltislljjllyi llfl5tag. A leuelei hosseulaisale.

is a Msl/vb a szriritott leuellel osszeleeoertiil«. Ezr a cdc influenza eseren ferron. 156 157 . Termeszeresen ezzel a betegseggel azonnul orvoshoz kelt fordulni. jitoszteriueleet. pnlnutinsauat. a 1. A levil szdrndds! ((J'allya: 6'1. ugy. elrerjedoben van a tL"ldobaj.Az fgy elkeszftetr fOliavallecakarni. Ke. A bodzavirag vagy a harsfavinig legyen 6 resz. soft saletroursauat. ez nern feltetleni"d Ujabban sajnos marrilapur ni kell renni a d aganat ra.inAuenza 1'6 gyogYlroja a bodzavirag vag)' a luirsfavir<ig. Influenzanal is eredrnenyesen lehet hasznalni a marrilapur. nag)/oll kordn srirgrhl vil'rigzQ. gyulladasos dagauacokra hllsir6kenr. Jobb es gyorsabb eredrnenyc lehet fgy elerni. galluszsaont. Ebb6l a keverekbol igyanak meg esre lefekveskor egy csesze teat langyosan. .yto teaja. De akik dohanyoznak.ll1egiLlLli. hoi a ruasik reibol. egy es a foliara lehet egy ruluir is tenni. Martilapu (TUSSILAGO FARFARA L. vele megbeszelni a daganaroszlarast. a fenr leirt medon megsziinretheri a daganarot. Ma mar csa]e a leveletgyfijtjiik. akik dohanyoznak. hanern a rnartilapu levelebol a robber. Cyornor. Ker resz rnarrilaput. pal'flffillt. az egyik a bronchitis elleni tea. Ker kohoges elleni reakeverekernbeu szerepel a martilapu. A [eue] drogllyAlltrit. de felvaltva leher inni hoi az egyik. rnert fertOzO. Mi Jebel' balli lapnnale !Jivt71/?.lgyban fekve kell naponra 3-4 cseszevel t8blfl ereduek is bosszn lqeiliek. szteariusavat. megszunrethero vcle a reggeli knikogasuk. 3% clnlesot tnrtnlnraz: Gylijtisi ideje: j lillills~altg1fSztllS. amfg az influenza el nern mulik.ir. rtfgebbell e/aszijr a vil'rigjat szaritottnle meg. Noknel azonban ezze! a r iinerr el is azon nal orvoshoz kell fordulni.11. pipaba rcve porolharjak vele a dohanyr. Ezekhez a novenyekhez adjanak meg 2 resz mar rilaput es 2 resz okorfarkkorovir.iln i a nyers leveler. eve/a JliivellY. . Szerinrem minden kohoges elleni reakeverekbe bele kellene lenni.1Sik a megfhasos kohogesre keszftert team.illerve izzads. ezcrr erre is j6 volt a marrilapu langyos re. Lukrero. es in ha lriln i kell vele naponta ketszer-luiromszor. iuznlint.A g). Leuelei nyesen hasz. Ak inek a melleben vag)' a hona alatr egy-egy tej. merr a begyulladt ma ndula is mirigy. am fg a fekely el nern mul ik . Aszrrnrira mag.ilr ul. Az . oszlarolcenr lehet [iaszn. de csnle 3-4 em bOSSZll /lyiltiszt leell a levellellevrtglli. rnegakada- cudoba] n.igor.i]a. kec resz kakukkfiiver. mer! a feIJe/hato/cla/a [eberen 1!({gyszii1'lliil molybos..igmirigy begyu llad. re.) Ez a noveny ralan az emberiseg legregebbi kohoges elleni gyogynovenye. de szlikseges. regen ezr a cdr. lyozh aro vele a tbe covabbrerjedese. hogy ne lyukadjon ki.mak meg legalabb napi 2 csesze marrilaputc. hog). Ilyenkor meg kell egy Hval Cttogetni a Feher oldahir. Nagyon liauisos gyogyszer.il lehet haszualn Aj'tfsz/usvil'flgliak (Couipositae) csn/rfcljava tartozo. uvirleos helye/tell termd.-dodo i a mart ilapu teajar.iban is lehet liuszmil n i Ltgy. Gyo!aol'zse fdmjjllyi vastag.ir keszfriiuk helole.05% fuse!'!! glifwzidot.omorfekely Fa gy6gyit6ja a Fekece nad a. ket resz Feher pemerefuver keverjenek ossze egy resz lttifuvel. flb. 0.nal hatjak.es bel Fekdy eseteben is igy. es nern is egyenlo aranyban. sole kis gyokir rtgazik el beldle. 17% lJ((szolclit8 csersnunt. De azok is eredrne- . Mi szajoblitesre is hnszn.

A leoeleit gy/fjtjiik. ell)'h. luiliestlvttt. Amikor az egeszsegJllegorzi1 teve/te/1)'SegiillbeJl uerrisztitdsra JogytlSZtjrill a tedt. heti egy csesze reaval megrarrharo a norrnalis hLlgysavszint. Leuelei arouuis allyf1go/wt. A kura utan is heti 1 cseszevel el kell bela le fogyaszrani. es nines benne rhein. eleg napi egy cseszevel mcginni belole. Eloszor azonban 111 i nt elvezeti teat ajanlom. nmit termesztenelc is. A /Jllg)'JflII pedig a kdszvblJI eI8idizi1je. Nem veletlen. igyanak naponra 1-2 csesze borsrnenrareat. reluir a vallalkozrik is ihacjak rargyalas kozben. bogy a tedjllll /Jilg)IStlVllt Il verM1 kitisztitja. de m i ndenkinek ajanlom men az ernberiseg rna teljesen a rnalna. Szules utan legalabb 6 hetig szi men javaslok napi eg)' cseszevel. 80%-aniil a mal nalevel. Neill olunsrmn eddig rola. /user/. Mindket noveny csokkenri a hugysavar. szerues saualeat. Csokkenti a vereles leheroseger.oJlyagot.il a fCildi fekereszeder-level reaja liasz nal. A leve/drog 1. hasmenes meg 158 159 . A tea melegen fogyasztva izzaszro.)ld/ltdrzse IIekollY e(fdsod6. kloroghlstlVtlt stb. Elsosorban az epe renyhe In(ikodesenel. Ezekkel sznporithato. II hegyvide/(e/lell uadou termd. el van savasodva. 5-/0% csersauat. 20%-l1. a mental h(\sit.'1 szi1. Cs uirarnin: es cserauyagot tnrrahnnznnk. Kinino es gyorsan hero haziszer a gyornorrontaskor fellepo fej faj . Beszdra- ddsi arAII:).) A malualevelbol es szederlevelbdl keszulr Planra tea Izre nagyol1 hasonlir a kinal reara. es mensrruaclor elornozdfro harasa is van. lemeeiil: 2. A vadon rermo rnalualevel hacisosabb. telfuv6d'lsnal kell ehgyornorra egy luirom heres kunir tartan i 1 resz borsrnenra. A JeketeJoldi szederrel= annal: is a leseleuel -1-1 arduyban osszekeueroe kivAI6 fZlt es IIrrgyoll)6 vtfrtisztlt6 itnlt Wdllllk leeseiten].in szurjiik. Az elkeszftert teakeverekbol eg)' cseszeben egy pupozotr reaskanalnyir Iorrazunk Ie. Gylfjtjiill a Leueleleet es az 5 cm-es csticsdt n nduellJluek. Leuelei leeresztben rilllltlk. termesztett. Jll i nr a kerri rnalna. Az eddigi rapasztalataink szerint a koszvenyesek kb. szabad abbahagyni fogyasztasat. ezr lehetoleg reggel regyek. alraJanos rosszullet es . Idegerasltesre is nagyon j6l hasznalhato. Am ikor koszveny ellen fogyasztjak.ak In/sos fa I'flckszenl gydkel'ek rfgazlltll~ el. borsmenta (MENTHA PIPERITA L. amelynek rulrengese okozza az iziileti pa naszokar..rt/Jogy a lIagYllJallJa biota.5-2% (50-60% mentolrarral1111') illdolajat. hogy az arab vi lagban az egeszseges ernberck is rendszeresen fogyasztjak. SZliJes elorr egy hertel minden nap 2 cseszevel igyanak meg belole a nok. A pete rnegrapadasa utan 10-12 hcrig ig)'on a k ismama napi egy csesze malnalevelceat.gyalogszeder" . rekedrseg. fCtiZll- (Lnbinrne) csalddjdbn tartozo. Sohasem Menta. vedelmer nYlljt az epernukcdes zavarai ellen. Reggel ehgyoillorra langyosan fogyasztjuk. gas. 1 resz aranyvesszcfii es fel resz ezerjofubol keszlilr reabol.) A uidlnnszcder II razsllje/e/l (Rosaceae) csalndjdbn tartozo. beliile Az rr)akosviragl. konnyirl a sz illesr. jil/Olll Kyii1lJij/eSlt cserje.8 em seines ofdahirrk.es a szederlevelredt. uileotiusnoat. Napi egy csesze tea nagyon jo- izfi. Szril'tI lilds vagy zbold. A borsmenrat III i elsosorban az epemu kodes serkenresere magaban vagy kcvcrekbcn hasznaljuk. ugyanis izzaszt es vizeleter is hajr. Nerncsak koszvenyeseknek. )6 illatl! eve/i1 1I0VellY. . £11 fgy tauultam. tartnlsnaz.Mi JlflgJ'OIlja vertisztitalltlk rartjuk. es 15 perc ur. Tehat ami kor csak cehetik.is.Iwvertflu is. segit a meh es a klrdgulr hasi bdr osszehuzodasanal. es hakreriurnolo rulajdonsagar is kihasznaljuk. akiuek az epejevel baj volt.-OS. Egeszsegesebb a reacserjebol keszulr tdnai. Szolni kell meg a rneh izornzata ra gyakorolr harisarol is. az lebet uuilun is Joldiszeder . Lelleldrogl1ak lIleg llil'AgzAs eldtt szedjiile. 5:1. G.I~ Milna (RUBUS IDAEUS L.r:ajdalmas csereben !s.

ezerr cirniiukou erdeklodjenek. Aldr mindennapi iralkenr is kellemes [1. bwgeres. csernnyngot stb. zeseben. lJirrfgzds eldtt. A bugas macskarnentat Ids meunyisegbcn gYlijtjiik. csticsn leleereleitett. szorO's. Itf. jelenleg 1-2 evig a maggyujtesllel carruuk. fodormenta (MENTHA CR[SPA L. a uuisi]: a fodros levelli vditozl1t.!la sziues. rnucos leueli. szilliik liiltigoszold. epeuui kodest serkenco harasa van. BUG As (NEPETA CATARIA. Kohoges csillapirasaban viszont a Iodormenelisrnerr szelhajro.) Hivaralosan Menta. NEPETA PANNONICA) A bugas macskamenra bakteriumolo. A nepi gyakorlarban els6sorban epenu'ilccdes-serkeuro a borsrnenra. gli/wzidak({t. Mi a nepgyogyaszatban bakreriumolo hard sanal fogva. rae az elsobbseg. leglltriszt[to. Ez as: el'tekesebb. A likoripar is gyakran alkalmazza a fodorrnentadrogokar. Mncslonnenra (Nepetn Pnunonlca) Az ajnleosal: (lmnlacene) es({lAd)tf. Mille/kit udltoznr lIinigzds ellJtti levefeitgyl1jtjiill. magot nem IJOZO 1I0'vhl)'. Virdgzatl1 Erdos helyeleeu es vtf. csip/ds. gyoldl'smja!n'ol szaporitlmto. Kivalo harasa van a megfazasos es legL. nern termeszri k. Szara eldgazo.[1cdc leher belole kesztceni.Hasonldau a borsmentdlioz. gorcsoldo. tnrtabnaz: Beszdmddsi mAlly 5:1. /UI/l g_ya/wri 1l0lJe1iJ" 160 161 . ezenk ivul nath as id6szakban ki:ihi:iges csillaplcisdra is haszualjuk. macskamenta [LLATOS. es csak ezunin koverkez ik harekonysagaban a [odorment a. Sziliil Tarmeszeteseu ez is as: ajakosvil'aglla/l (Libiatne) csaldcljdba tartozo nouen Az egyi!? a zold meum. Vdgdsi ideje euente /dtszel'. lid/tozat.gdsokb(l1l IIIJ. A zoldjodorlilelltf1 drogja 1-3% (50-70% 1(fl}'volltal'tailllli) illoolajat. ez a lle1Jlsbi iJl1te/WlI:Y.Menta.gyszrini IIOlJeIlY.ti megbetegeclesek megel6- erv'lgygerjeszr6. Egyik fajdja sem kaphar6 az uz lerekbcn.ba tartozo. firtOs. illerve nem gyl\jrik oker. rendszeres fogyasztasa ajanlott a reli bonapokban. illetue lIIigjuk le esJosztjrtll rt leueleleet. A leoeleh litf. Mi az illaros macskamenra rerrneszreser elkezdtilk. nyugraro.

A cukorteanmAl tapasztaltmll eet. A nyfrfalevelreat rnindenkinek ajanlom. km·o·tint. cle erre a celra vannak harekonyabb gy6gynovenyek. itt jejlesztik· aJeI~li'6l(we!es-vi_ j'agos llajtasl1ikat.uk iile. es ketszerre igya meg.jinytlJeJl' ziIldeN. sznpouint. ellen is alkalmazzak szepsember. egeszseges le1leleltet gylijtjiill. Ilesen'irtllyagot. A virrigok' ibo/yakekek. vineiu ke5eriiaJl')lagot.i nril is eredmenyesen haszrnilharo luiziszer... lefl'dsfjkat net» a lIf1igyal'lyamt6i tudom. nyufa hogy a veser legjobban kimela vizhajt6 a levele. kiilonosen azok nak.Inert flzo. hajWlO/iY. az elkeszltesnel 3 g nyirfaleveler forrazzanak le 1. Ahboz. klhzo cserje. ezt a fozetet. 3-7 ctu !JOSSZI{flk. A It {fejlett szep.5 dl vizzel. Agyi ersz.ni. [deilr reum. Gylijtisi ideje jll1Jius-jIWUS. A drogok neueit. atuelyel? eleg bOSSZll !Jye!tlek. cukrot.:1. DfsznolNfnylu!nt is baszmf/jd'k. es an erkezes ajanlorn. j61/~epzettek is ismerik a gy6gyszel'ek hatol/IJyagrtit. Azonkiviil holyagbalHal mak ellen is kivaloan Reggel kell egy csesze tear kesziren: belole. mert II tapasztnlncosn szerlns a nl'i oruosainle !lflgyOI/. 160-170 Hgmm-es vernyomasnal kctnaponta egy cseszevel. teh.ijanak nyugtar» harasa is van.Meteng (VINCA MINOR L. 2-4 l:m-esek.j'el'anyagot. E!. ismernie Nellmmalt bataauyagait. evokanal nyirfaleveler forrazzon Ie 2. A leueles b'ajM~ gylijthi ide)e mAjm- A his tilizolc! meteug I Nyirfa (BETULA PENDULA ROTH) Ugy tanulram. A levelek atetlel'~esen allna'ka sztirou.~csak a termeszetes nmyagoklU szeretem es ba·:. 5zep fif. bi. A te.ir nincs semmilyen mellekharasa. Egeszseges ernbereknek is a vesejuker es a h6lyagjukat idonkent k ir iszAkinek vesehomokja.ssztll). akinek a vesc]c rosszul mukodlk.. es a clrogja nines sernmilyen viv6anyagba [eve.z1l'd. de alacsony vagy ingadozo vernyomasu ernberek csak kevesct igyanak. 1 Ilg sznrae tim. it telizifldjelek (Apocj1'I'afea'e) csaMdjaba' ttlrtoz6. amiben a 1l0llellyi ell'og eflemhes hatdst vah lei a gy6gyszel'dmgjtitol. J8Jeg kosz()rM~iszitisJ'e .l'l:y' Mgaz6. Beszd1'tld'tfsi rn'tiny 3-4. am it n~gebben tudotr. A noveny rna is azt cudja. a' csonuJ!w'ol gyokeresedmR. pektint. A leueles htljttisokat gylfjtjiik. gyrllltnt tnrtnlmae. Nem adhat olyml' gyagpl'ovenyt. elleni teakenr napi 1 cseszevel ajanlok.Azert irnm Ie I1ket. es a vernyomasukar ellenorizzek. bogy as: 01'1105 elfogadja a gy6gynovenyt. Rigebbell a gyogyszeripnr I"lfszere tel'me5ztettek is. es jobban meregtelenir a vcsejuk.. Ilyeukor vastag rereget tesz iin k a barre vagy a h61yagra.5 cll vlzzel. Regen hajapolokent is hasznrilruk a nyirfa ravasszal csapolt nedver. h i61/~aszuositj«. Iianem kOllY/lbM fftlmttmll I'neg. filriszes szitliek Korfilbe/iil3 /tgfriss le1lelb8l less. esedeg kaye is van. es vastag takaroval berakarjuk. magyam! hattisMl'tmftjtik egy"ufst. merr utharjak vcle.kat a szel'vezetemjetlw'l..fiatalollfehh Itlhgli. A klleSZQ e bajtasaifel mhenlel bo.{/n:11 is megl'tol'lek. robinoeido« tartalmaz. A drag glikozidAI<rtt. cse!'(l/lyrtgot. egy alkalmazbato. Eleg egy heten 1-2 csesze tea beldle. Vernyornascsokkenresre magaban vagy galagonya viragos agveggeI 1.lom.1 aranyban keverve ajanlom. oos e dlJHeu tum/A ol'iikzdld. A friss levelek cs a fakereg fozeret kr6nikus barbetegsegeknel es holyaghurutnal hasznaltuk. Gyokhzete ~leko. (.3% izoviukamhlt es mas atlll1loielolUlt..) Regebben nagyon jo vernyomriscsokkentd es agyerdgit6 gy6gyszert csinalrak a merengb61. elotr elfogyaszrani. 162 163 . A drag l}. ma a hat6':11')1f1ig(~t szhnetileus Iltou4lHtjdk eta. Tavaszi kuraknal erelmeszesedes es A lIyhfafiWt csa/dcljtiba (Betulacene} tfl1'tozQ. pdnls.

A szfvgyogyszer felszfvodasat lassltja. SZrlra egyelles. A ben nern FeJ. arnikor nyornbelfekelyem volt.lllcrOlo kerdes ebben az eserben az. de csokkenri a vemyornasr. Angliaban eszrevertek a gazdalkodok. ezerr 2 ora legyen a szivgyogyszer es a reaiv. szhlflllyagot.lsg. gyomorhLHut. J6 gyullad. ez Idilollbozteti weg a uele egy ie/libel[ virrfgz6 hasonntdsdtol. 6sszel es releu a narha megelozeser is elosegfrheri. amire az orbrincfii kivaloan alkalmas. savtulrcnges. delbcn vagy esre a filetkezes elder igyanak meg belole egy csesze reac. retelezztik fel. Gy/ijteni !)iJ'ligznskol' (I lIih/t/Jy felso.ik.)dijtisi ideje jlllJiIlS-jlilius.t a uyolcvanas evek vegen recleztek fel Arnerikdban. pektiut. A veserru'ikodes se- Beszdradnsi al'rill)1 3 -4: 1. A fo harasrerulere az idegnyugrads. Most vagyok zavarban.irlo harasa is isrnerr. A maj segireseu rlli az epenuikodesr is «imogac]a. Ezerr egeszseges ernbereknek is javaslorn. ha esre innak meg. A drog glilwzidrlt. szeri nrern enyhen. rnerr a vizelethajnis kovet kezteben ejszaka robbszor fel kellene kelni. leolint. 2 Clll hosszttnle. Az allergi<\ball szenvedok is i hnrj. lojrfulrld alalnla!? Virrfgzatfl dns.is kozotr.ir nem siu a nap. Ugy hallott am egy elriadason. Klinikailag igazolcan depressz io ellen eredmenyesen leher hasznalni.incf(tbo!. Meg a magas vernyomas bizonyos esereiben is alkalmazharo. fii lies cserjes rite/tell. hog). gftesere reggel kell inni. cukrot. hogy korunk betegsege az irnrnunrendsveriink gyengesege. Az idegnyugr<lrasr a gyomoridegekben is clvegzi. Ezenkiviil a Imij rmlkodeset is k ivriloan segfti. ezt a rulajdonsagar is nagyon regen ismerjuk. Egy nagyoll lenyeges tulajdonsag. am ivel meghosszabbitjak az eleruker. Ily!lt virriggal kell. nileotiusnualeat stb. amit orbancfiiteaval meg leher szunretui. ezert veseberegseg ellen is hasznsiljuk a reajar. ezert tekelyberegsegben szenvedo ernbereknek is ajdnlorn az esti egy cseszer. rehat [o nyugraro hatasa van. felholyagosodocr a borlik. 1 kg orbancfuver evett meg. mit is irjak Ie errol a novenyrol. tartnlmae. mere a benne levo hyperiei nrol az egyik konyvben azr olvasorn. hogy men nyi a sok a rehennek es men nyi a sok az embernek .e/Ii 1I0Vt!IIY. mert tobb/ile unu be/die. 164 165 . hogy a vi I'lgos borliek ne menjenek a napra. esre. fekely. hogy a vilagos bori! emberek este igyanak orbancfilbol keszulr rear. ha sokar er rek az orb.Az orbtfllc_fi1:fi/eJ~ (Gllttiferae) cs(tlrldjriba tnrtozo. kb. h. is uetn mil/degyi/let szabnd lmsensilni. Mivel ilyen. tiibbszol'osell eldgaz6. leuellel.i.) r· bnrur: leuet engednek. hog). csernuyngot. irtnsol: urdui releptresekbeu tel'lIIli.iloan erosiri az immunreudszcrr. Jol fognak aludni. ezerr mar AIDS-eseknek is keszueuek belole gy6gyszert. Szivberegeknek is ajanloJl1 az orbancfureit. lefekves elorr igyanak meg bel ole egy csesze tear. llgy magyanizta a surrender ennel a betegsegnel. A soret szofti rehenekrol nines szo. hogy herenre-kethetenre igyanak meg egy-egy csesze orbancfiiteat. Ha erre a celra fogyasztjak. ha orbancfurear itrak. legfdjebb 40 cm-es I'Iszh szrirrn]. rnert akkor m. hlszen a szivideggyengeseg is egy idegberegseg. siithsrlrga bogemyd. Azerr en is azr ajanlorn. Eu uc] a JlovellYJU!I !di/iilliisell [outos as: alnpos istuerete. De ha a vilagos szorii tehen esak keves. Nekem egy orvosorn. Tehar az alapbaj a gyornorideg. Ez a noveuy nagyon harekony gyogynoveny. Leoelei Ieeresztbeu rillllflll. men a ket szerv uuikodese osszefiigg. hogy gyoll1orideg. a/elsd reszen. G. A szirtuole dsszedorzsoloe uoroses- Orbancfii (HYPERICUM PERFORATUIvl L. a kkor nern h61yagosodik fel a bore"A nuisik ker konyvben szo sines a holyagosodusrol. Kiv.men az emberekrol is azr irjak egy-egy konyvbcn. a vildgos SZOrl! rcheueik.

reteleeu taldlbrlto. akik a gyiijtok tanacsar kertek. a maj es a lep megbetegedeseinel. Khfile vall beldle.11'1 1 Okorfarkk6r6 (VERBASCUM PHLOMOIDES L. Beszdrad. mindluttli jo. belso izomerositesre hasznaltuk. Btikkszentkereszren is elmeg a nepi gyogyaszar. A 1I0IJell)lfold fe/etti I)irrlgos resze a drog. glilwzidrft tartalmae. Virrfgai eold szf1ll1ek.es bel huru t ellen is eredrnenyesell fogyasztjak. atuileor meg ueut teijeseu kinyilta». a szi'desekneI elofordulo belso serulesek gy6gyft:is:ira. kesel'llt11lytlgot. Srllg(l IJil'rlgll. a/({csolI. l1yomoleball illoo/tljat tnrtnlntaz. Erliteljes sznrt]. Besznraddsi arrfllY: 4:1. Ma is elscsorban a noi ivarszervek gy6gyid. Egeszen ferron a fejf:ijasokat is megszu nreri. nlmasauat. elelror bozzdk a virdgjllkat is. e1llbel'lIIagtlssflglll'a is lIIegllijvli.ib61 keszult teat SZllropapiron vagy egeszen silrii szovesu vaszuon kell arengedni.) Palastfii KOlONSEGES (ALCI-IEMILLA VULGARIS L. de regebben eleg gyakran alkalmazrak a falvak javasasszonyai. beszperidiut. Ilapoll keillllegsztlrfttllli. Hajmosasra is j6.latot resz egy-egy csesze pa lasrfiirea elfogyaszrasa. E/iellte llitszer is vdgbntO vil'tigzrlsleor. Meg robben elnek olyanok a falunkban.sara javaslom a tea haszn alarar. Gyiiju?si ideje jll IIius=nugtt sztu S. a meh ercsiresere. a gyulladasball leva aranyerre borogarasnak is nagyoll j6. A vinigj. SZrl)'fli a mflsodik evbe1l fejlodllel? lei. sot. csa]e termeszteui sznbad. ezerr minden kohoges elleni reanak rarralrnaznia kell az okorfarkkoro vidgjax.ilo eredrnenyc leher napi 1 csesze reajaval elerni. utint a ptlpi pnldst. zsirt. k iveve az ideges fejfaj:isokar. Leuelei bosszlt nyelilele. fulzsirdugo-kepzodesnel a virrigbol keszulr reaval kell a fiileket gozolni.Y evelli II/Jveny. Parkinsou-korban szenvedo emberek [elterlenii l igyanak meg napi egy-ker csesze palastfurear. A /ihAg cseszejiM! leiseedet t szi rmolatt Iwll gyiijtelli. ellag tiP"Sl' CSeJ'Stluat. lufteves /lovellY. soka n g)'lljrik a gy6gynovenyeket. hogy viragreszek ne kerilljenek a reaba. A palastfi'. Frre a celra a gyokere is Ielhasz nrilharo.) VEDETT NOVENY! Kiv:H6 luuuroldo. 166 167 . A tfltogatok (Scroplmlariaceae) csalddjdbrt tnrtozile. l?iJves ttllry'l' helyeft. A rOZSftfite/l (Rosaceae) csalrfdjdba tnrtozo. hogy egyes kozsegekben. felpuhfrasara es aran)'eres csornok ellen hasznal harjak.vet m i elsdsorban a ndk gy6gyszerenek tartottuk. hdCajdalmakn:H. A drog 6-8% tannin tfpllsd csersauat. llgy nezuel: h. inagasabban fekvli IJeg)!. hiszen a mensrruacios verzesek csillapirasara. Lelassirja az izornsorvadast. Ternrdhelye tI homoleos legelli. es cserelik ki rapaszralataikar. Ezek a m6dszerek rna mar nern nagyon hasznalarosak. de /ldlii/de IJedett.is! artlllY 7:1. A friss levelekbol tejjel fozott folyadekor kulsoleg daganarok es kelesek oszlarasara. el'dIJtisztrls. sauallylt es neutrnlis sznponint. glikoziclilms jestorl1l)'r7got. 3% llyfllktit. A drog 10% cnlerot. Ezenkiviil sargasagnal. Azr tapasztalom. sznpogenint. vizelerrarthararlansagnal kiv. De gyomoL'. A 110kvaltozokori al laporabau is )6 szolg:i. igy nalunk. ezert gyiijtelli netu. is kiudteleseu a regge/i orflkball.

in kereszrul risztirja az ereker. bel so lemososzerkent is leher hasznalni. VIlgy esetleg eve/Ii 1I(1)eIlY.tIlt. torokdaganatokn~~l. men k ilyukadhar szervezeter. Salarakenr is hasznalhato.ba tnrtozo. Ezenldvld gyol1lor. Orrverzesuel. A lIovellY levelet gylijtjiik Beszdrad ds! al'rilly: 5:1. morverzes A leanyorn alral szabadalrnazrarort kiirnaxteanak is az egyik alkororesze 3 paszrortriska. A leveleibol keszult italt kiuinden lehet hasznalni mandlilagyulladasoknal. Ma a vi Ligon nagyon sokan szenvednek magas vernyomasbau. Akinek erre a teara van szilksege. hogy ne parologjon el belale a haroanyag. es azt rcssziik a gyulladr reszre. Az eros mehverzcsr is csokkenti a paszrorraskarea. Ebben az esetben egy sreri] gezdarabor martunk bele a papsajt levebe. de ez a veszea gY01l10r. hogy a gyomorverzesnel Fekete a szekletben az emesztert ver.es bclvcrzesne] is mint verzescsillapiror hasznaljak.II / ) Papsajt [(EREK LEVnU MALYVA (MALVA NEGLECTA WALL) Pasztortaska (CAPSELLA BURSA PASTORIS MEDIK) A 1IIri~yllflftite/? (Mnloaceae) csalridjri. es hagyja rajra a dunszrkorest reggelig. Gy/ijtisi ideje: j//l/. elterjedt.lr ismerjuk.ir kell meginni. Belhurucnal magaban. de a verkeringes gyorsftas. A reakeszfreskor hasznalt es leforrtizotr mvet ne dobja ki. 3-8 cm-esek uiajdne m Iw·ekjol'lIIrfjl'flil. illerve Ltg)' allapftharjak meg.1es kakukkfilbcl keszulr teahoz csak akkor tesszlik hozzri a papsajrlevelct. Tobb konyvben olvasrarn. ezcrr ennck az osszerereler nern from le. A ket verzes kozort az a ku. es erre a eel ra is hasznaljuk a leggyakrabban.lonbseg. Az en rapaszralatom szerinr a gyo- ha rnarabb megszunterheto. bedagadt fogfnYl1el. hogy a paszrorciska nern a legjobb vemyornascsokkento. lJosszl'llyellle!t. az ez)ellillel~ gyolttl'tol'zse is vall. Ha tehat 80% galagonya vi rages agveghez resziink 20% paszrorraskat. ahol gorcsol. a vegell jeleIII ellwlli sztil'jejlotli!l ki. Az i1yen esetekben napi 2-3 csesze te. de a leforrazott (lido fli b6. egyeves. verzo aranyernel. keressen meg engem Blikkszenrkereszten. Ez az a noveny. A galagonyanalleirrak szerint kell eljirui. Tegyunk d egy f6liar. Mindket esetben felterlenul forduljanak orvoshoz. Az igaz. fajdalmas vlzelesnel. a beJverzcsnel pedig piros. ebblil tobb elteriilli.isnal is hasznal ez a 168 169 . Az egyeves 110ViTlYgyokere l)ekoIIY. Oblogerni kell vele. uyalkas. akiknek erre sziikseguk van.ll sz inten nagyon keveset leher olvasni a gyogyuovenykonyvekben. gusztustalan lett. A leuelele szortnk. leertekben. Kohoges elleni teak alkotoreszekenr is hasznalhato. solifeU Eisosorban hururoldo haras. Terniesiile leis leere]: snjtocslrara elllUluzteto. igyon meg minden reggel es este egy-egy csesze paszrorraskateat. arnelyrol crdemrelcn. A verkeringest serkenro harasanal fogva nagyon sokoldaluan felhasznalharo gy6gynovenynek ismerern. arnikor az rruir legahibb langyosra kilullt. oda. iitou. Lagyito borcgatasc is keszjtheriink belole a rescunkon levo gyullatHsos reszekre. A menses idejen az erosen verza nok napi 1-2 cseszevel igyanak meg. merr ha soldig . hogy a forrazarar mire hasznaljuk. mindaddig.ills-allgllSztlls. lianern ejszabra reg)'e a labara. Ekkor meg 2-3 ora hosszar azratjuk a reaban. Akinek a Libaban az erek nagyon el vannak meszesedve. amfg a verzes nem szdnik meg. A klirnax is erosen igenybe veszi a noi lyesebb. Neill szabad forralni' Mi csak hideg vizben azratruk 3-4 oran kereszrul a papsajtor. cs mar nehezen cud jami. Mindig frissen keszfcetruk. de meg Feher foly. egy kfmela vemyomascsokkenro es errisztir6 rear rudunk keszfreni.

A drog 1% leolint. A mi bronch irisre. IJOSSZliluis/ti'Jdzstlsak. es amikor sziikseges. Ervagytalansag ellen is javasoltuk regen a pemerefuver. j61 zarjak le. a vil'rigzo brtjtrise legkeslibb jllllillS. elrfgazo. hogy osszekeveruek I resz aranyvesszofdr. Tdleuelei rozsabflll naue]«. elfelejrerrern mint a kovetkezrnenyeivel kiiszkodni. Gy6gycukorldk es likorok kesziresenelszinten kid. A csal. haszrnilni kell kulsoleg az izomf. csak kis reszbcn a keserilsege okan. Aranyerre vegye en A legvegere hagyram. ezerr azt nern is ajanlorn. ket res? csalan. A roleveleker felterlenul szedjek lc. de szerinrern jobb a Feher szimi. lIegyolclahi. ternreszrIgeu hese- fJel-/Jis. A kohogesen kiviil epe. A pdszrorraska teaja. kivrinsagra a Fekete vag)' boleros pernetefu is A flereszteSlliragllall (Cl'llc{ferae) csnlddpib« tartozo.ijasra. majd /lisobb a /lil'Agzrisbrlll lillO. Teljes virrigzaskor rolcsenek meg egy beforresuveger aprora vagon pasztorrrisk. Ma urdr Inssnn vedelli IlCI!. A drog 0. es regyek az iivegbe osszevagva. A palasrfllnel mar irram az izomsorvadasrol. (I fllso I'Cszii/lO'1l 1'r1IlCOSall. fajelalomnal eredrnenyesen hasznalharo. Tegyck ra az uveg terejer. kor. de naponra ketszer-harornszor alaposan razdk fel. hogy az egeszseges embereknekis hasznaluiuk kellene a paszror(hldt az ereik tiszuin rartasara. tiramiut.ik sokas. Pernetefu ORVOSI VAGY FEHER VULGARE PEMETEFU L.ik. egy. 30 Oil »OSSZII fe/sli bnjcdsoleat. SztlrleveLei leisebbel«.3-1% tnnrrubii n leesertlauyagot..inkban is sz. Magaban nem is igen rudjak meginni. gYfllUtlt. A leuelel: /lel'e/l vagy tojnsdad alrrllllak.05% illao/ajat. gya /I ttf t. Jobb az erelmeszesedest megeldzni. Minden izoll1- Az aja/ws(lirAgl/all (Labinrae) esa!tlcljrfbt1 tnrtozo.erepel egy kis resz bel ole.ival. 0. koromviraggal l-Laranyban. Tehrit az ezerjohl helyccr hasznaljak a pernerefuver. Majdnem lefrni a pdsztorraska-tinkuirat. mindeniitt tOlllegesell elofordllto. VirAgzris elOu g)'l1jtjiil"1 zselige leueles bajrnsolmt. Kb.16a n hasznosirliaro a pernerefii.tea. Ki ne ismerue a pernerefii cukorkar. zsirosolnjnt (a IIlflgjAball) tnrtnlmne. llgy. A viragos-leve/es hajtrisrit gylijtjiik. hasogatottak. egy resz pernerefil keverekben. Ezuran Ie kell sziirni. ell egy Ids rertileren sttjdt I'll fZlt. Szerencsere reszcmre terrnesztem. 4 Ilg-boL lesz J Ilg szrirt1z drtt.' szdros. 170 171 . seiu nlnla). ncetilleoiint. hogy a hat6anyagok j61 kioldcdjanak a novenybol. uiaszt. gYlljrheto. fogasa/( vrlgyep szel//el? Virriga. am it most lljb61 gyartanl kezdrek.inban levG saves a pemerehiben leva kesenianyag etvagyat csinal. zs irt. eldgne». hanern egy kicsir a kezre oncve dorzsoljek be. legalabb az idosebbek kozul. Sedra 20-50 CIIl magas.\ltalam ismcrr kohoges elleni re. Leuelei lecrcszrbe» dtellenesen rilLlIak uyelesele. ha naponta 1-2 cseszevel megisznak belole. flZ iI'ett termesben a II/ag csdrog. .ira teve kenjek be vele a faj6 izmoknr.25% hristrilyos /lescl'Il flllyagot.6g)"iszari celra nem alkalmas.vagy Idteves novellY. Az . Sztlra 30-60 CIIIlIIflgns. de inkabb a tinkniraja kivalo az izmok I11Ukodesenek javirasrira. ezert a Parkinson-korban szenvedok iharjak a reajar. szeptemberben. kiilso beelorzsolesr leher beldle kesz iteni. rliozmin jlavoliglikozicldt. kenocsot is keszithetii n k beldle. Kohoges ellen hasznaltuk. A terutese kicsiuy. GYI'ljttfsi ideje dprilisba u is 1IIrisodvl1'rigzrisf?riiisot. 5-10 CI// bosszuale. legfeljebb feLii/rlif 30 em-to 5 Ilgfi'lbl!llesz 1 kg szrira z Am. Ker hetig rna radjon a fiivon a szesz. de fgy is a leglenyegesebb._feberek. nyri tllrit tnrtn till az: Gylijtisi ideje: dprilis-rnnjus. irAgai a szrirfelso reV sze" dlo'rvo/ibell A/11M!? fehi!re/(. eserrlllyagot. Ne ruh. /lOtb'tt talaJOI/ tenno. /(b. 7% cse)'(/llyagot. o~yall I~eues uau beld!«. a rinkrurar pedig kLilsoleg alkalmazharj.ig.feMl'ell gyapja.) (MARRlBUM Az elviragzorr Kulon noveny g). csiioes.iban benne van a pernerehi . 1 resz borsrnentar es egy fet resz feher pemerefiir. Az fgy elkesziterr fllre onrsenek gabonapalinkar (Royal vodka) alllfg reljesen el nern lepi. c/le/Ii IIOVell). 0.cs tmljbetegsegek ellen is lehet hasznal ni.

A Iwm'ifiifelik LJdjaba tartozo. Terhes naknek TILOS rolnern a fOgyaszulsa. Errol a novenyis irok robber. uiaset. eLillkzoldek.es h61yagbantalmakra isszak. A mdsodile nydrou szdrba sz6k/mlo virdg/westinyoll megjele1mek az ernyot alleoto stirga virdgoll. A nO/lellY [eueles hajttisait gY1Utjiik Besenradrisi ardny 3:1. es ott most is hasznalharo.\ In i e red me nyesen.5 dl-es edenybe tett pupozorr reaskanal porcsinfiiver. Ugyanugy. Meg jobb. Nyolc-riz perces aEas utan kell lesz ii rni. men veseverzesr okozhat. Szdrili szitteriilo/?. ha csak minden Iogyaszrjak. gyallttit.de nagyol1 )6 a kokcpz odes ellen -. 1-2 em bosszuale. de csak rovid ideig. rninrha teat foznenek.5% cseranyagot.) Az altaL1nosan lebec hasznalni.ig nern sz abad inni. Leueleert. Ez maximum ke( heter jelenr.) A (eajat vese. ngyallrt/?kol'a leuele isJogyrtszthato.a zeller es pasztiwil? keuerelee. glilwzidat tnrtalina z. gyiikerffrt masnap legcsahul"ut ellen is leher h asz n . em 110HZ/fall.24% uizbeu oldodo leouasauat. is lIIagjaert termesztile a /wllyha/ul'tekben. llyalf?at. ezert tCd sold. 3.eIH~I robber ne igyanak belole. Cs uitamint.2% vizben nern oldodo kovasavrarralma elvesz . (Polygouncene) csnutnle uietiteu ternid.2% uizben uetn oldod» leouasnuat. zsirt. egisz lIydroll tit lJiragoz 11 alt.atban is hasz nriltu. lIyomoHan illoolajat. Utana ker herig idor kell kidolgozza hagyni a vesenek. Napi egy reggel elJogyasztott csesl. izeltei: Leuelei Lindzsds alaletutl«. isrnerr fliszernovenyr gy6gynovenykemis de csak nagyotl ovarosau. men elvetelhernek. Viragai aprol«. GJIIVtiS i id eje: j tl /1 ius=auousztn es ha az egyebkent ugyanerre a celra szolgalo vizelethaj tok nern hozuak eredrnenyr. a deleuropai mediterrdu nfgioball dshouos. ize. Leuelei a szdr vigen csoleorbnn he/yezkedllek el. Ilyen esetekbeu is csa k a vi zeler meginduHsaig. antra /(ino usznrmaseleo». ha nem tejben kesztrik d. Belburut es tell csaltidjdha (U1IlbellijemeIApiateae) tartozile. csak akkor. szeldeltele. [orrrisban A drog 1. Porcsinfu (POLYGONUM AVICULARE L. hogy a benne leva kovasavat Petrezselyem (Petroselinuin crispum) Az emyosok. merr a nagymama meg ~illatgy6gy'lsl. leuerceti ns. I'iprtft- magab61. A kovasavat a vese nchezen dolgozza fel . 172 173 . culerot. Petrezselyem (PETROSELINUM CRISPUS NYM. ezt is csak azerr. leva rejjel kell leonteni a 2. 0. de az 1. 20-40 egyives lliivellY.

. Gylfjtisi ideje: majlls-jill/ills. Ez a noveny is jo a majra. A bllzbfrJlik (Rllbiacefle) esalddjtfba tnrrozo. Arnir mas novenyeknel is alkalrnazharo. Ez IItobbiht from le. Ezr kiegeszui a masik noveny. mosr lcirrarn. Virtfgai a szdr tetejeu dllnn]«. 4-6 em lrosszsutk. Besznradasi {/IAl1_)!.)lagot is ba/mfrilllllii/ii flllYflgOt tnrmlmaz.' 5:1.iu l eg)' Fertoz6 m<ijgyullad. vertiszrit. /usen'iaIlYfigot.\sban levo vlzbe tegyiink egycsipernyi bakreriumolo szagos miiger. febel' szfll1'iell. Ha peld. fertotlenfres. Llgymond erosebb harasr leher vele elerni.is eseteben gyermekLlncfugyokerb61 kesz iriink teat .ez azlllarosfro anyaga -. hakreriurnolcs.kiprobalva azr a mennyiseger.) Teaj~r vese-. maj-. de mar liasz. Gyoktol'zse /UlsZQ.amivel meg novel hero a novenyek gyogyiroereje. csel'all. es a rnai gyogyszeripar is egyre jobban hasznaija a gyogynovenyeker.Szagos miige (ASPERULA ODORAT A L. h a sokat haszna lunk bel6le. hasonlo rulajdonsagai benne vannak. is moudtuk regen? Fiiben-faban van az orvossag.ls . fol'r. hogy csak ovatesail . A koztlpso esfelso' leuelele IIflgyobba/l. fejHjast okoz . is alkalmazni. eue/ii lIoueuy. ami meg nem okoz fejt~\jasr. A kumarinja .an f6zni kell-.ilni. nern csak a beloluk k ivont d rogokat. epeberegsegek ellen vert iszt itonak es izzasztonak h asznri ljrik. Leuelei 6-9-eseueL ol'vokbel1 dlil/a/l. fiileg biiJd?O'sokben termo. 174 175 . vekol/Y. csrneg hozzaadodik egy rnasi k elcnyos culajdonsag . es a rulajdonsagar is ki rudjuk hasznalni.es csak 111<\5 noveunyel keverve szabad haszn.ndl . a tllzrolleveu. A drag lanuarint.pl. A 110'vellY fO'ld fe/etti riszh I'irtfgztfskar g)llljtjiik. arnelyeknek a ktvant szerv mLikodeset elosegito. Hog). es kell Csak 0lY3n novenyeker szabad osszekeverrii. Ez igaz is. Ilyen esetekben ana ranicorr nagYlllama. lrilltlzsdsak.

Beszara d.isi m'allY 3-4:1.) A levelekbol keszult tea nagyon j6izu. Izzaszt.Joly6partoll.vizelethajroul . szdra. szuros 1I0I1ell)'. vertisztuo. A rozsajifU/~ (Rosaceae) c. ugyanis inuzirrartalrnansil fogva lassirja a szenhidrar felszfvoddsar. hogy hLlgysavat is old. jlavollt. iveliJ lIoviTJ)'. szdntofoldehen illJ lai.napi egy csesze . oxnl. A rozsa/iWe (Rosaceae) csalticijtfva tartozo.szo szdl'lt. alma-. koszvcny ellen is lehet fogyaszrani.is celjab61 lorron kelt in ni. 10% cseranyngot. Legellf/coll t07l1egesel/ ternui. A lIllgymallla gyalogszedemek bluta. ligetellbw. Bel hurur ellen napi egy cscszcvcl kell a reggeli elott elfogyasztanl. Kfnai tea porlasara olyan felnotteknel es gyerekeknel.ilualevellel 1-1 aranyban verr iszruasra. A lloviny kifejlett leoeleit gylijtjiik. valamelyik f6etkezes man. orcszrea-potlc. is ezt tartottn a szedeJjiLefe kozitl a legjovbllale. irtdsos heLye/ull. A malnanal mar lelruun .Szam6ca ERDEI SZAM6cA (FRAGARIA VESCA L. ezerr az ott Ielrtak szerinr magaban. A termese ha1JlvtlSkik A [eveleleet kell gylijteni. 37 mg Cs uitamint. keyes inozitot. il1eLll nor/illY. virdga mil/dell reszeben tiislees. Gylijtisi idejetjnnius=jdlius. el'dl!kbelJ.es izzaszrasra hasznaljak. Leuelei. Heseiiradasi artfll)' 4:1.etilidentejsnoat tartalmrtz: 176 177 .igyban fekve. akik nem tudjak azt in ni. Szeder HAMVAS SZEDER (RUBUS CAESJUS L. add rereleen.reggel egy csesze .) TdjAr hasrnenes ellen . jilJom gyiimoLcsli. A drog ltv. A szederlevel meg a cukorbetegek reszere is ajanlor r napi egy cseszevel. vagy m. lcherolcg .wltfdjdva tartoe«.is bOJ'os~ytfllk(js{wat. naponta tobbszijr.

isa is vall.ival jo melyen harra hajolvn gargarizalni kell. es az ilyen langyos re. kesen'/. es csak azuran le- Fiiszerkenr majorannat is baszn~~lharjak minden haszu. rf/"J(//~. Ez urobbi ker rulajdonsaga nem [lll jelentds. A feLso kb. erdei Ezr a novenyr mi ki:ihi:igescsi llapironak hasznaljuk. es ekkor [eszfi rni. Ennek a re. Szri ra egye ue s. szembeu egynuissal leva vfzzcl leonrorr 15 percig redo szurokfiiver legalribb alarr kell tarta ni. gymarit tarralutae. a virago/writ eLrigaz6 btl I'llas uoros.izn i kell arm. 8% vasziiLd f csersauat. ilyenkor a napi egy csesze reggeli elorr elfogyaszrva clegendo. to 178 179 .5 dl forrasban nye1ni. rivetli. Leoelei leeresztben. hogy gyulladasra nern szabad rnelegen inni.wyagot. Iclegllyugratasra az esti lefekves elort egy fel oraval igyallak meg bel. izjaviras vrfgrfso/lba/l tenl/o.ale egy csesze rear. helyeraz. illntos nii1!h1)l.inak gyengen izz. Az fze nem egcszen A ki:ihi:igescsillapfro hatasan rid hangszalaggyullacl:is eseteben is hasznal haro.4%-10% timolrartalnui illoala ja t. 30-40 cm-es virrfgz6 leueles IlITjtrist gy/ljtjii/l.Erv'igyjavfr'isra is hasznalharo.Szurokfii VAD MA)ORANNA (ORIGANUM VULGARE L. ji'illes. A drog 0. Ilapos.urokfii mindig resze leher. cserjes helyelee».aszto har. tehat a 2.ilnak. tojrfsdadole. de az oreganot olyan etel nel. de ugyanolyan jorzl!. Gylljtesi ideje jlfLiIlS-1111gllsZtIlS. 3-5 CIII bOsszllllyeh'lel<. BeszrfJ'adrisi m'any 3:1. pirosns szfm'i bog. ahol is jol helyerresfti.1-0. Virrigzlltfl SOllrigll. resiren i leher vele a kakukkfuver. 40-60 em lIIagas. FlIszer!uf//f is bnsen d]: 1Mt6.) Az ajakosvirtiglla/< (Labiatae) csa/Adjrfba tartazo. de az idegnyugraro es az izz asztorcaiu knak 15% sz. Meg I reriskanal dljabol 10- 10-15 percig hti ln i kell hagyni. Vigy.

koleszrerin.yopbyllfu·eae) csaiddjtiba tartozd.) Teaja a leghar::isosabb legzoszervi Az erdesleuel/iele (Bol'flgillaeefle) csnlddjnb« tnrtozo. felterleniil igyon ryukbu rreat.ijra es epere is. 1315% Iliilon. « A szegfi'ljilib (Ca/. aprok. mint a szaruorr novenye. Telen a ho alatr is megralalbat6.Tiid8fli (PULMONARIA OFFICINALlS L. majustol ju lius vegeig. 6-10% vflSziildfto CSCrSI1Vflt. egy csesze rear.dOftitdr. Ak inek sok a koleszreri nje es a rriglicerdije.fdlde/eell. Akik sokat bcszelnck. A dohanyosoknak. meg ha az egy rnegfaz<ls utan kovetkezik is be.h gyermeklancfulevelet is tesznek. 'Iyukhur (STELLARlA MEDIA VILL. ar tol is beteg.) Teajat a veserniikodes zavarainsil fogY<lsSZlI naponra k reggel egy cseszevel. ne teat fazzon a ryu khuroo]. Tdleuelci a viJ'ogzds Ittdll I/ollek csale. nagyoll j6 har. elJeL.lIagy luiteves nOIJe. Nyari idoszakban. lIydl/lrlf. vag)' akinek erzekeny a rorka. hamar begyullad es kohog . Beszdra ddsi mAIl)1 5:1. ha a szello megftij [a -.novelly.neut gYOgYlldvillY. tauasztol oszig uylluni: GJII'ijtjiil? flllovelly/o1djeletti )·eszh uiragzdslwr. A 1I0viny ep leueleit gylijtjiik I?~fejlett dllapatllkball. GyOldJ'zefe. Az sern elbanyagolhat6 szempom. de mindig erkezes elotr igyanak meg megberegedesek cllcni szer. hanem hasz ruilja a friss novcnyr salatanak. a lJigli/djll begyesek Felszt11111(01/ sotetzolde/l. Epemtikodeslik serkenresere a nap barrnely szakaban. rozsdban dLtllak. inuen uau a neue is.fele dsvdnyi flItyagol?flt is szapouint tartalrnaz. I:-Iaa sal. 1-3 CIIl hossztcale. 1I_)liI'kosabb . a felslfk/Jel? nines uyele. hogy nagyon j6 zsirold6.fe/ute. A ryukburt kdoldo hatasa miatt is fogyasztharjuk reakent is es zoldsahirakent is. bevero.ahogy regen rnoridtuk. aki teheti. Minden kohoges elleni teaba. tojflsdfld alaklll1k Vh-dgaill fehil'cl{. ezert is ajanlja minden szakkouyv az eperruikodes serkcnrescrc.isr gyakorolnak az egeszseges m. aJ'llyfls eJ'c/ollben iio. A bl!J'Omji/e IWgyOIt seereti]«. gYt7kl'flll pettyesete.ira kenr hasznalt friss tyukhurhoz meg egy p. 180 181 .isti sef:)llIIes tiid0j11 . meg a INfkollY gyo/urirM. erdoll Is IIgarall elo egy. Szdr« 15-30 em bassz/{ ltigy.lze/J!bel! rilbut!l. A d)'og 1% uizbeu oldod».I)'. szlf/obell. esetlegfdemelkedo. as: a/solwak Vl1l1. is 3% uizbell trent oModo leouasauat. es a ben ne leva C-vitamin Iorrazas ki:izben nem bomlik le.. Gy6gyhadsa ugyanolyan. [elretlenii] cegyenek cl"ldOfClvet. eidgazo. Leuelei leeresztbeu egymrlssal.ls javaslom. ha nem jobb. Beszdrrtd d si artfuy 7:1. tojrisdad alak'lab. Gylijtisi ideje: )llIl ill s-flugIl5ZtllS. bossZ/l lIyet/fek 10-15 em Ilflgyak. hogy herenkeuc egy-ke: cscszet igyanak meg belole. hiszen az epevaladek egyfajta z sir. A sima tnpint. Gylijtisi ideje: 1JIrljlls-)lllilts. megelozcskenr szlncen igyon heti rendszeresseggel tl'i.

am it a nagyanyamr61 ra nu ltam .ina k. osszesodorjuk sz ivark. es a kesobbiekben a rapaszralarai III alapjan beigazolodorr a nagymarna igazsaga.is emulzinenzirneleet. a ruikor j6. Egy nagy urifuver megrnosunk. Regebbeu szirupor is keszicetrunk beldle. ami kb. a t/tifi~feWl csnltfdjdba tnrtozd. egyujjnyi {Itifli a befottesiiveg aljara. Nyalkaoldas es kohogescsi 11apfds. 6% cscJ'{{lIyngot. Megkopkodruk ~ az embed n). 18% protei1lrTllyagot. arnikor ki:ihi:igiink.'lIkt6z. Beszdraddsi ({JAllY: 6:1. GJdljttfsi ideje: lIlrfjlls-jl. arnik a kohogesnel nelkulozhererlcnne resz ik. Nem talalkoztarn egy konyvben sem azzal. men a gyerekek szfvesebben fogyaszrorrak.ivet megmossuk. Ah. cs az ekcernas helyekre dorzsoljuk a lever. A frissen szederr llrifi. Cs uitnntint. a kormunkkel megcsipkedjuk egy par helyen. gill/lOZ). megtorruk. Verzo aranyerre is nyugodran ra leher tenn i.Utifli (PLANTAGO LANCEOLATA L. Ebb61 a novenybcl keszul az egyik legjobb kohoges elleni tea. Sok minden van.igjuk O. Gyo/uorzseblff sok lIlefW?gyoker ered. sebgy6gyir6 harasa az aukubin enzimarlkus bomlasrermekenek rulajdonirharo. A szu nyoges daraz. j.scslpes! is ezzel gy6gyitottuk. liegel/ I/O a tOlllottfrizerllirdgznta. A cukor kioldja a hat6anyagokat a levelekbol . Leszd rjii k.i rr iivegben i lyen rercgescn alljon a fll es a cukor kb. sole belyen e/ofordllto illcta "ihlen)'. A drog lIytfllltit. Az llMil be akarja gy6gyicani a rajra kelerkezett sebec. Az urifdlevelet osszev. hogy a novenybol kijojjon a gyogyiro harris. IdllriZSf/ rr{rr/olnk.in)' kil6 Lltifiilevei.11 is j6 ferrorlenlrd (a kutysie jobb) -. A rnezon dolgoz6 embert mindig erte valarn i ba leser. pinuteo» triszncbaridot (gnlnlttoz. Ker-hirom her a larr az aranyer visszahuzod ik. 1-2% zsirt tartalmnz. inuerrdz.5~1 cm-es darabokra. bakteriulllol6 kepesseg. olyan vas tag legyen. hogy az lttifu (a nagy) az aranyerer is gy6gyieja. es rarettuk a sebre. Ejszald ra a viszketo ujja k koze resszuk. a level haroldalan levo vasrag erezerer koromruel Illegnyomkodjuk. A /liillell)' kifejlett. es ejszakara az aranyerre tesszuk. III i III a teat./ills. Nagyon sokac haszruiltuk gyerekkorornban.. A lez.tij/. tip Ieueleit gyrZjtjiik. de az alra larn isrnerr konyvekbol hianyzi k. citl'OIIISl1lint. A tokoestfll). Ez gy6gyir meg minker is. 2-3 het alatr elrnulaszrja a bdrberegseger.. A z (Plnuragi unceae) 182 183 . es azok leljon nek a szirup rerejere. Ullrlzsfls . ha keznel voir az lltifii. Az {Itifil a sebgyogyfro harasa rnellert az ekcenuira is j6. ra egy rereg cukor. 3-7 em lsosszual«. ker herig a napon. ezcrr e dim elengedhetetlen a hasznalara.) Az Lltifii bakreriu molo. III i nd olyan rulajdonsagok. III i nt a fll. es kezdi kivalaszrani az aukubinc (glikozid). ugyanaunyi cukor szukseges hozza. es az igy kaport szlrupbol naponra 3-szor egy rcaskaruil nyit fogyasztllnk el. Leoelei torozsdbrrll rfllllrrk. aukubiu (rinnntin) glileoziddt.

keser//allyagot. erddirtnsokbnn. b6napokig kell Ha ezekre a beregsegekre isszuk. rfgai es vil'rfgfiil'tjei Jelemel/ledi!k. 184 185 .Veronika ORVOSI VERONIKA. mi nr peldaul kohogesre. mig a koleszrerin a kivanaros szintre Ie nern csokken. Harekony ag)'i ert isztlt«. valarninr ertisztinisr» es a verzsirszinr csokkenresere. [iives belyeken eli! bell} lliivellY. 2-3 em hoss ztial«. Ilel/geres. Egyforrnau j6 legz6szervi betegsegekre. asztrnara. A trftoga/oll (Scroplm/al'iaceae) csalrfe/jrfba tartozo. A tirog seaponint. soJdig. au/mbingLikozidrft. Virrfgzata lnea fiirt. ellipti/msa/l vrlg)' tojdstiae/ok. rendszeresen fogyaszra n i llapOIl ta egy csesz evel . gyalltf(CSerauyago». Leuelei dtellenesel«. szfvasztrna ellen is haszn~4Ij. Ursina szinten tarrasra es megelozesre elegend6 heri egy cseszevel. VERONICA Felhasznalasi rerulere igen valrozaros. glllllit. Gyiikerzete kllsz6.lk. OSZTORUS VERONIKA CHAMAEDRYS) (VERONICA OHICINALIS. A magas koleszterinszim csokkenresere is napi egy cseszevel kell bel61e reggeJ ehgyornorra inni. culerot. de csak addig. sedr« 20-30 em hosszn. szerues saualeat tartalmne. Gyrijte5i ideje IlJfljll5-jrIliTt5.

s. A Il~fejlett Ip leueleket gylijtjiilt. 186 187 .mint tudjak . Ferrorleulresre az egeszseges cmbereknek is ajanlorn.fitolldddt. Egy csesze alan . uiaszt. lIIefy utobbi f1 rbc-bacilusolem bnt.szfll1'fek. es ecerben en erre a cel ra a viragjar azrarom 3-4 napig.saval/pi glilwzir. akinek zsalya terern a kertjeben. tujour. A dl'og 1-3% jU60/f1jf1t. lehec vele bo- bel hurur Illegszlinteresere. az elsa esetben este egy cseszevel. van egy rogarni llgy. le. ibo(yris/~elee]«. olenndolsauat..! At. Jlz iUDo/aj tnrtnlmaz 30-50% liptolt. tesrrcszeker cesszuk. Gyakrau hasznaljak a hugyurak ferr6rlen iresere. Del-EIII"Oprfbf/ll dshouos. oxitriterpeIlSf1Vat. a masodlk eserben reggel es este is egy-egy cseszevel. ez a eV(!/J- hogy osidak szedem "sz:ijvizem". A z.) Teajar ejszakai es legyengfra izzadas ellen is hasznaljak. II ileoti IISf1Vn 11 ileotinsaurun idot. tartalm ae. lIr1hl1ll( termesztett. Virdgrli a szd. es a resrunk reszcrc ttrzolnsnuat. Va lahol olvasram. Liudzsdsnl«. 3-8% leateIeincsersauat. Gyullad.minden eserben 2. osztrogell /lf1ttiSII auyagot. 60-100 cut 1IIagf1s. latin mondas. lIIo~ybosa}/ szdrdsei: A leuelek egynuissa] szembeu dti/lfl/<. uyeiesele. Fngyirze/mIY. .)lf1got. hog). /dorogh/savnt. /~esen'/nll.je/so reszell nyllna]«. hogy a reaba rnartu nk egy gezt. 1I/11f1 fel1b. Ajii'ltf1l. sziil'kes szbd/ek.14% borneoit. t. szamomra azt bizonyit]a. Egesz evben cs arallyeret is te Idtsze/" is lebet vAglli o/let. /?rlvesrl!Jf1t. Ez. lfigy /Jnjtrlsfli llil'rlgzris/(OI' 20-30 em !JOl'SZI/fl/?.lmleros jt!lcseJje.isos gyulladr ora hasznaljuk. 100 IIrfgdsi ideje: virdgzds elder krftszer egy evbc/J.ilyate« osszehuzo hatasu. Bcsedraddsi mAlly 4:1. mel)' szerinr rnierr is halna meg.5 ell fornisban leva vlzzel leonrotr egy pupozort reaskanal fiiver errek. 8-.Zsalya ORVOSI VAGY KERTI ZSALYA (SALVrA OFFICINALIS L. g)If111 ttitjllmri rsnua t. tclen tnkarni kell. 15% enknIi 1If1 It stb. Az rtjn/(osvirrig/in/( (Lnbintf/e) cSfdrirljrfvn tartozd.

IMpas 110vellyek /dizott ternui. es akkor abba kell hagyni. ekuizetrin j!mJollglihozidrit tartnlnmz. elagazi!?' felutes szint].ijb.is vesere ejszakara dunszrkoresben. egyelles. New sznbad iisszeteueseteui a tnocsnri zsurloun]. a mezei esurlo el'des. A 111eddlfhajtdso/? sedra kb. A szervezetben levo meszlerakodas ellen is haszndlharjak. A vcsen leve ciszranal a zsurlotea fogyaszrasaval egyurr azt a zsurlor. veres lesz a viz elet uk. szerues (akouit-.llius-augllsztltS. A meddlf hnjtdsoleat gylljtjiik.napi 1-2 cscszc tea . 3-5 1Il11l vmtag. Epe. llgy.i!Halmakn. selymes tflpiwtlSlt. Bietosau meg lelret kiilollboztetlli a tapbltastlr6/.l. A Ids vesekoveket es vesehornokot is erdemes vele oldani. mere ha tovabb fogyasztjak. regrek a ciszr. Ker-harorn her alart a ciszta Kb. ileserf[a 1l)lagot. azaz kernapon kent 1-2 csesze tea elfogyaszrisar. 188 189 L . Ugy:mennyi ide ur. riro!?partolwlI.l csak egycb gy6gyniiveny ada- es esce kicsir melegltsek felszivodi k. amibol a tea keszulr. Gylljttfsi ideje jl'. 4 i<gfriss zsurtobol les» 1 Ilg szdraz.Zsur16 (EQUISETUM ARVENSE L. nyirkos reteleeu. oxdl-) savakat. tuert az mergezd. Mar (ream. hogy a benne leve kovasavar a vese csak hosszan dolgozza tnrtozo. 20-50 em. (sporns) /lOVeIlY. hogy az egesz keverek legfeljebb 20-25%-a legyen zsurlo.i n ttj ra lehet in ni. Ezt is leher 6 hetig Igy inni. ezert h!1Ijrillllfllll1f1lllosollak is. De jobbnak tartom a minden masnapi hasznalatar.es m. eloszlatnl. de itt is figyelernbe kell venui a vesere hae6 tulajdonsagat. erdes tapi/uris/I. ezcrc fo- lekakeut javaslom haszruiln]. lyarnatos . fel. A dl·og8-10% leounsnuat. Sztvnyugrarokenr is lehet hasznalni. Gyo!?tc. A inocsdr! zsurl« sima.rzse a talajball me/yell Mil. A reggel keszulr tea zsurlofuver esdg a hfiroben caroljak. zslrt. szaponiut. viragot uent temll. de itt is Ie kell irnorn. alina-. eleuizctonint.hasznalara eseten 6 hernel tovabb nem javaslorn a hasznalarat. gyallttit. Reurua es csuz esereu is ezt a modszerr kell alkalmazni.) Fe hatasrerulere a vesecisztitas es ezen kereszr iil a vizefel. A zSllr16fite/~ (Equisetaeeae) csaltfr(jriba lethajnis.

in / 93 Cseresznye.ijnagyobbocLis I 42 Errcndszeri cs szivberegsegek I 44 lvIagas vernyom.1 181 Urifii I 182 Veronika / 184 ZsM)'a I 185 Zsurlo 1186 191 . jOiZll gy6gynovcnyek I 23 Egeszscgmeg6rz6 napr.is I 46 Ingadozo vcrnyomas I 51 ldegrendszeri betegsegek I 53 Imll1unrendszeri bcrcgscgek I 55 (z(ileri b.ir I 24 Melyik betegsegre rnelyik gyogynovcnyr? / 29 Allcrgia 1 30 Aranyer (szckrckcdes) 1 31 B6rbetegsegck I 33 Cllkorbetegseg 134 Emesztesi problcmak (rn.ilmos 1 146 Kaposzra / 147 Kigy6szisz I 148 Korollwirag / 150 Lcvendul.incalmak 1 57 Ugzoszervi megbercgcdcsek 1 60 PajzSl11irigy-rendellcllCSSegek / 63 Vese.1scf{i I 167 Papsajr I 168 Pasztomlska / 169 Pemetefll / 171 Petrezselyem I 172 Porcsinfii / 173 Szagos ll1iige / 174 Szamoca I 176 Szedcr / 177 Szurokfii I 178 T(id6fli / 180 Tytikht'u.in I 111 Izs6p / 137 Kakllkkfll / 138 Kamilla I 140 Kankalin / 143 Kadngk6r6 I 144 K. fodormenta I 160 Menra.is. reflux) /38 Bethurut (hasmenes) / 39 Gyomorsavt "II rc n gcs.i I 153 Macskagyokb.ij-. macskall1cnta I 161 Meccng / 162 NyirEll163 Orlxlncft'i / 164 Okorfarkk6r6 I 166 Pa!. meggy / 97 Csipker6zsa / 100 DiMa / 102 Ezerj6fCi I 105 Farkasalma / 108 Fecskefil / 109 190 fagyongy / 112 iirorn 1 1I5 Honya 1 116 nadalyr6 I 118 Feker« ribizli I 121 Fuz ikc I 122 Galagonya I 123 Galaj / 125 G61yaotrfCi / 127 Gyerll1eklancfLi / 128 GYlljtov~inyf{i I 131 Harsfavidg / 133 Ibolya I 134 19lic I 136 Feher Feher Feher Fekete Fekete arvacsal. borsmcnta / 158 Menta.Tartalom El6szo I 4 A gy6gynovcnyck tortencte I 6 A magyar gy6gyflives gy6gyids /8 A javasasszony unokajn / 10 A fiivesember L1nya / 12 Gyogyszer vag}' gyogynoveny? / 15 Gy6gynovenyismeret / 16 Mir mivel keverheriink ossz e? 1 18 A gy6gytcakeszites ~\lralanos szalxilyai I 20 Fontos rudnivalok / 21 Od it6italkent haszn~llhar6. reflux I 40 Epeh61yag.uk I 86 Cirromfil I 90 Csal.es h61yagberegsegek I 64 Fcjezer naknek / 65 Fejeze. m. pufEldas. gyomorfckely.es gyomorbetegscgck. epevezcrck I 41 ivLijgYll11ad./ 155 Marrilapu I 156 Malna /158 Menta. cpe. Icrfiaknak / 67 Sabadro rearendS'1cr I 68 Tinknirn kcszircse 1 71 Lcgkedvesebb gy6gYllOYCnyeim 1 73 Aldcfa I 74 Aprobojeorjan I 77 Aranyvessz6fii I 80 Bod:.-:a I 83 Soroka 1 85 CickaF.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful