"

\

~I

A Mllg)"ll" Tudouuinyos A/wdeJilill Nipl'l1jzi Kutrltoil/tezete arcb!vlIJllrlbl7l1 lerezi]: egy bibliogrrijiai iJssz~fogil7l6 a uep! gyogYflSZfltll1! lenpcsolatos /wtnfriSo/t IrllllOgl7trlStiIJoz. Itt o~Yrlll ueues szerz/J/? III/Ive; nrellct t, utint VI7j1wi llIll, GUb Audor lIllgy GI}/lll1ellS Tanuis, A seerepel Szabo Gyorgy [auasnsszony ww/uija ell/u'1 III//It/uijn is. [eleu /(otet tlz emlitctt /?OIIYIIjolytfltrls(f.

Eloszo
Edesaparn [avasasszony unokaja c1l11l1 konyvenek nagy sikere keszrererr benniinket a rra, hogy folyrassuk a Illegkezderr vallalkozasr. Ez <1Z ujabb konyv, melynek egyes rcszei az elsd kotetben is megral.il hatok (LIg)' erezruk. fonrossaguk miner nem hagyharok ki a masod ik koterbcl sern), osszdoglalja az ;11ta11l11kismert gyogynovenyeker, hasznalarukar, neh,ln), olyan terrneszetes gyogymodot, mel), lassan a feledes honuilyaba vesz. Eppen a fenr eml irecr konyv sikere mutatja, hogy az ernberekben olrhararlau kiv,lncsisag el az 6ket korulvev6 rermeszerer megismerni, ajandekair sajar hasznukra ford Irani. Ez a kivancsisag keszrerre az eruberr osiddkrol rudsisr, melyer az emberiseg hosszu fejlodesrortenere a Ian felhalmozorr. Mar al ig vanriak koztluik olyanok, a k i k meg emlekeznek a sz iilei k, nagyszuleik bolcsessegere, arra, ahogyan minden csaladban rudrak valam i pruktikar a I<h csi l lapir.is.i ra, a kohogesre, a gyomorronr;isra. Ma konnyebben bckapunk eg)' gyogyszerr akkor is, ha nem vagyunk kornolyan beregek, OlY3nnyavalyak iirik Iel a FejLiket, melyeker nem ismerr kor.ibban az ernberiseg. A Fel vi L"ig allergias valamire. Mar nem ismerjuk a kerrekben, erdokbeu d6 novenyeket, nern rudjuk a fak neveir, nern jarunk k irandul ni, gombar szedni, sornor es csipker siri az orvosi kezelesr, es sernrnilyen korulrnenyek kozotr nem valthatja ki aZL Ne k iserlerezzenek on magukon, ha a hazi kezeles nem jar eredmennyel, forduljanak orvoshozl Haszualjak okosan ezr a konyver. Ha nem teszi k ;it

eletuk mindennapi gyakorladba az itt olvasotrakat, hiaba adrak ki 1"<1 penzr, foloslegesen rol.tottek idejuket az ela olvasasaval. Mi csak abban segfthetii n k, hogy meglllutasS1I k a hclycs urar. Ne feledjek a mond.isr: a lovar el leher vcz etni a fornishoz. de nem lehet arra kenyszerfren i, hogy igyon bel6le. Onok itt allnak a fords elorr, kosroljak meg
a vizer, higgyek cl, hasznukra valik majd.

fogva a rra , hogy kiprobiilja a kornyezereben fellelheco novenyeket, bogyokar, melyik valo rapLilkoZ<lsra, rnelyik gyogyfr, rnelyi kart. A mai vil.igban, amikor az ember nagymertekben 1"1ordult a rermeszertol, epp ideje, hogy meg az utolso [ pillanarban megragadjuk au a keziinkb6l lassan kicSL1SZO

gytijreni. Nines mit megranirsunk a gyerekeinknek. Ez a konyv azoknak szol, aki k szeretnek tljra megtanulni, hogyan leher aprobb es nagyobb bajokar egyszerti, luiz! modszerekkel orvosolui, hogyan lehet komoly beregsegeket megelozn i, egeszsegiln ket megorizn i, eleni nket ll1eghosszabbft<1ni. Mindenkit szerernek azonban figyelmezterni, hogy a gyogynovenyek

(
Lopes-Szabd Zsnzsn

hasznalara

nern helyetre-

5

A gy6gynovenyek tortenete
•• I
rorrenere egyielos az emberisez 0 terrenerevel. Osidok ora el bennunk a vagy, hogy rneghodfrsuk a rerrneszerer, megismerjiik a benniLnker kdrulvevd viiagor, Hasan.ilni akarruk a Likar, novenyeker, a tiizet, az a llnrok borer es hLtS;l.t. Kivancsian kemleltiik az eget, a viharr, a napor, a csillagokat. Kosrolgattuk a novenyeker. Rrijortimk, hogy vannak kozruk jofz(iek, keseriiek es edesek. Voir, aki meggyogYlIlr az egyikrol, egy mas megberegedert egy masikrol. Volt bogyo, mel), halalos mereg volt, valaki az elereve] fizererr a tudasert. Evezreelek alarr megranulruk a magunk keserves k.ir.in, hogy nell) minden ehero, es hogy III i az, ami gyogyir. Ez a rudas reszben osztonos volt, hiszen ::IZ alJawk is gyakran oszronosen rudjak, m i jo nekik. Del-Afrikaban az elefanrok egy orr rerrnd aloe leveler eszik az erneszres A gyogynovenyek _ keskeny leveler dgjak ugyancbbol a celbo], A csimpauzok a vadnapraforgo leveler nyelik Ie rag~~s nelk iil, hogy megszabadu ljanak rnegkonnyireser«. A kutyak a rarackbuza a belfergeikrol. Az oszron melle azr.in rarsulr a kollekriv emlekezec, a capasztalar, Az idoszanurasunk elorr 5400 evvel elt jegkorszaki ember rnaradvanyair Iedezrek fel

A gyogYlliivellyes gyogyftJs liZ OSROI'VI1JI es 11 Rdzeplwrbl1ll. Hires Itdzrfplwri gyogyftok.

elr,o ina az else gyogynoven),es
XVII. szazadig referenciamunkanak

koriyvet

,

ami egeszen a

1991-ben a riroli Alpokban

utjara? Feher ny,irHn csil laplro, gorcsoldo hatasu

- mit is virr magaval urolso tertuo likacsos gombar, ami verzesnoveny,

szarnirotr.

Rorna i orvos volt Galenu5, aki igell alapos isrneroje voir
a g),agynovenyekllelc Azr tau irorra, hog), rermohelyukon kell Felkeresni, ranul mrinyozn i, es leheroleg sajrit kezfi-

gyagyir,isnak Is. A kolosrorok feljegyzesei ktilonbozo nyelvekre forditowik oket. A kozepkor leghfresebb orvosa a svajci sz arrnazasu Paracelsus. Az orvos a rerrneszet behaco ismererevel es szorgos nu.n lcival gyogyit, mondra. Kurarasai a biokemia,
publikussa valtak, a firorerapia es a homeopatia alapjair rakrak le. Elveterre

a gyogyfiives

A Eiraok Egyipromabnn mar szerreagal.o rurlrissal rendelkezrek az orvosok. Nagyon pontes Ieljegyzesek vanna k arrol, hogyan alkalrnnztak egyes novenyeker gyogyfro
celokra. Az clsd gyogynovenykerrer L e. a V Ill. szazadban

az egzorikus
lotrunk
1

novenyck

leg kell begyiljre»:

oker. Kulonbozo

gyogyszerformak<lr

levo novenyek

hasznalatar, es azt vallot ra, a koruke] kell gyogyirani magunkar.
nak felisrnerese es kivonrisa a

(ri nkuirtikar, kivonarokar, kenocsoker, tapaszokat) keszirerr beloluk, ezeker rna is galenusi keszfrmenyeknek nevezzuk. A kozepkorban a gyogynovenyek ismerete rov.ibb bo-

A novenyek

haroanyagal

alapltorra

eg)' babiloni

Az okori gorogoknel bunterrek, minr az emberolesr es a remplomfosztogar~4st. A gyogylr.is szerves resze volt nalu k a fitorerapia, a gyagy-

kir.ily. 64-feIe noveny voir benne. a novenylop.isr ugyanLlgy ha 1,\lIal

novenyekkel
Hippokrareszr gyogyszereszer

valo orvoslas, A leghiresebb

gorog orvost,

rarriuk a boranika, az orvostudorn.iny es a atyj.inak. Az 0 eskujer tesz ik le a mal na-

vult, Nagy Karoly Frank k irsily kotelezove terre terrnesztesiike}, A kolosrorokba n, z.irdakban a veternenyeses konyhakerren kiviil a gyogynovenyeknek kulon helyer adrak, apacak, bararok volrak egy-egy kozosseg gyogyirai. A konyvnyomratas Ielralalasa ujabb ravlarokat adort
1

A makbol kivont.ik a papaverint, az orrnenygyokerbol az inulint. A feher ftlz adra a szalicilsavar, az aszpi rin alapanyagar, rnelyet eloszor 1860ban allitottak elo laboraroriurnban, rnescerseges rnodon, Innen szarn itjuk a modern gyogyszereszer rorreneter. A firorcrapia, a gyogynovenyekkel valo gyogyids azouban meg nagyon sokaig domindns szerepet j;irszorr HZ orvoslasban,

XiX. szazad elcjcn kezdodorr.

pig a vegzerr orvosok,

Dioszkoridesz

az i.

5Z.

l. szazadban

Cyogynovenyekkel

az egeszsegcrr

Szerk. Dr. Kcry Agnes Bp. 2000.

16. old.

6

7

hogy a magyar orvosi nyelv es a gyogynoveny-isrnereri szaknyelv vul gazdag volt. gyogynoven)ra lapu Peter Herbarium cirru'i munkaja a XVI. Honfoglalo asei n k gyogyiroja a ralros volt.illaplrani.ik a ncpi javallar gyogyhads. erdeir. Tudasu kat azonban gyakran kozverirertek az alsobb neprereg fele. ugyanolyan varazslo.rjak ossze Erdely hegyeir. Tobb tucat nepi gyogynoveny esereben igazolr.in a poganysaghoz fLizado hagyom. melyek soran elvegezrek az egyes. A szerzo nagynenje meJlett ismerte meg a gyogynovenyek venyriruskenr orvosi diplornar alapulr ha szualarat. hsirornszaz gyogynovenyt emlico kezira[a.i.igot". es u].idok m i ndazonalral gyakran l1gyan. es clhangzottak javaslarok. volgyeir.ivesembert hivrak bcregseg eseren. nehez P. a regi konyvekben emllcett novenyek gyogyszerharastani I Egy. az anyag azonban sajnos hianyos.em udva ri orvosa mar megkiilonbozreti a "parasztorvoss. a XVl. A ralrosokrol egyre inkabb a szerzeresek verrek <it a gyogyftas. mezcir. I Meliusz Juhasz ebben az idoszakban mar rendki- mint jobbagyaik. a borban oldorr tyukganejr a tudorn anyos.A magyar gy6gyfiives gyogYltas I I I A nepi novenyismerer mindig szerves reszer alkorra a magyar nep gyogyfto rudasanak.ir 1558 Mihaly erdely! gllbel"llillllli 1 Fclfalusi 01"1'0' vizsgalatar. egyben orvosi ranacsado. a beregek apolris. hogy gyiijten i kcllene a gyogYl1ovenyeket.is. szazad elejerol isrnerr Zay Anna robb minr orszriz receptes.1r.. A XVIII. " .idual egyetemen asszonyok " berenek A kereszrenyseg felvcrele ur. meg. hogy azok mind nagyobb meu nyisegbeu gyiijrsek a novenyeker. Papai felrolrese." 2 Mindezek a tenyek adrsk az alapjat a modern ernoboranikai vizsgalatoknak. bizzanak meg mezei munkasokar.i na a p. resenek mar allanc!o retele voir a hazi parikalada a hozz<'\erro kerreszek ki fizetese. Hogy hoi valik el a nepi kuruzslas az orvoslrisrol. szazad vegen a gyogynoveny-alkalmaz.ison a hivatalos gyogyfr. Ezeknel a csaladokmi! tii rdosasszonyokat is al ka lmazrak. szerzert.inak feladarar.-iriz Ferenc. szenapelyva- val retrek kellemesebbe es hasznosabba a furdozesr. az orvosi konyveker is ok olvasrak egyedii I. 175:3-as beadvanya gyogyszcreker klserlerezrck ki.izad vegerol maradt rank Nedeliczi Vril i Mihaly uradalml maid udva ri orvos Hazi Orvosi Szoraratska CalepilllL' szor. A kolosrorokban gyogynovcnyeker is rermeszretrek. Europrir. azok lelohelyeir. hozz aerro sznkemberek j. Ebben az iddbeu a nemesi es "ftiszed6 udvarok kolrsegve- cimu rnunkaja. az crdelyi Cejedel. A XVIII.lZ[ a fi. gyogynoveuyes gyogyrnodokrol.. pl.lllyobr irrani kczdrek. kurassak fel a haza i orvossagokhoz szi'Jkseges novenyeket. A fOl'u-i csai. szazadbol az elsd magyar bora nikai mil. A sz. mint az ural-nlraji nepeknel a samail. hcjarra majd vsindor gyog)'nour. es mivel a papsag klvalrsaga volt az Iras-olvasas. akik gyogynovenyekkel. Tobb kozepkori gycgyito ralros pererol vannak erdekes Ieljegyzesek. szrizad vegerol szarmazo feljegyzes arrol ranuskodik. 8 9 .

A javasasszony unokaja Egeszen a kozelmulr id6kig minden falunak. akik cudasukat nernzedelcrdl nemzcdekrc orckirerrek. az unokak koziil vrilogarorr. Hiszek benne. Korulbeltil 150-fele gyogynoven}'r ismerek. szinten rovabb kellett adnia. Szomjam csi llapir. hogy a noveny a magvait elszorhassa.isornat nora is hasznalorn es folyamarosan bovirem. es hog). bizros abut lenni abean. segirsegerr az urcabeli szegeny ernberek. Rajongok a rermeszererr. III ic III ire leher haszna!n i. igy rauultarn meg aprankenr. torni a novenyeket rilos. visszakerdezett. hogy a koverkezc evben is teremjen ugyanazon a helyeu. Addigra megisillerrecce velern a legfonrosabb novenyeket. arnit mondott.lrOI11 az erddr-rnezot.is. hogy a novenyekben minden nyavalyara megr:lLilhato a grog). az erdo szelen a rudomanyahoz szukseges novenyeker. en akkor 6 eves voleam. melyek a gyenge hanisu novenyek. Balog Borbala a kiegyezes eveben. kisebb kozossegllek volrak gyogyitoi. Engem ralan azerr valasztort.!r.lm is gyogyiro asszony volt.seglinkert m i magllnk reherilnk a Iegtobber. mire hasz nalharok a novenyek. Ovatosall rnagyanizott. kellett hagyni belole.renl. hogy jol Illegjegyezrem szavair. rnerr flgyelilles gyerek volram. ellenorzott. Ernberen. gyogyszerekre nern Jll inden csalridnak voir peuze. rn ilyen sok husonmassal ral.lsar. Lassan mag)'3 razra. Tavaszrol 6szig gylijtotre a mezdn.ilo egeszsegemer. Evek ig jarrarn vele gyiijtOlltjaira. olioval szabad.ilom oker. Tud. Nagyanyarn 1942ben. rna is llgy gyiijtom a novenyeker. ezeket a Blikk hegyseg rerein es erdeiben gyiijrom. 14 eves korornban meghalr. 1934-ben. sokszor jottek hozza tanacserr. rnelyet a is nagyanyj. Mindig volt orrhon friss vagy szarirort gyogynoveny ilyen-olyan beregsegekreo A csalrid egesz evben gyogyreakae ivort. eges2. a gyokerekec scm lehererr mincl kiasni.ikac. Evenre kersz er ciszrfrokurar vegzek. mar ozvegyasszonykenr kolrozotr hozzank Sajokaztncrol M iskolcra. hog). Volt viszom minden hal fCI\'esember es javasasszony. az meg az a nagyanyjatol orokolr. tanacsaira. Szab» Gyiirg)1 Fuvesernber EGY MAGYAR GYOGyfTO CSALAD TORTENETE 10 11 . gyogyit6 harasukar. A gyogynovenygyiijreshez segirsegre voir szuksege. Tud. Magarn is rendsz eresen haszn. Az egyny~lriakat nem leherert mind leszedni. kezze! repni. A kornyeken hamar hire menr.isr. Ma is ernlekszern szavaira . hogy Bori nen i erri a fiivekkel valo gyogyit. rnelyek az eros hacisu.ilkozunk a rermeszetbeu.irol. konnyen megjegye1. allaron egyarant rudorr segiteni. Gondoskodott arrol.ira nuir evek ota ki1. abbol merirerr kicsl es nagy. kihuzra a nizhely szelere. ev kozben pedig fe!v.lItva iszom azokat a re. Felhlvra a figyelmem arra is. gylijreni csak kesscl. ha megszomjazotr.arolag gyogyteakat fogyasztok. t avaszrol oszig j. melyer reggel megfozotr. Ugy ranirotra. 1867-bell szulererr. Az ell nagyanY. en nek koszon herem kiv. Orvos rirkan keriilr a szegenyek koze. rnelyek segitenek egyes szerveimnek a nnikodesben. ahogy tole tanulrarn.

Portugal iaba n. Veszelyben larram nyugode. onzerlensege es segirokeszsege ceszik ncpszenive. rmivelodes] luiz akba. Kerri. rnezer sarga vi ragaibol. hogy ne legyiink betegek. a gyogyiro rerrneszerhez. ralalkoztarn sokfajra kulruuival. . Szellemi orokosekenr. Hog)' nyarn nta kirandulni jartllnk.A fiivesember lanya Ap. Megranulrarn neh. egyeremre jarram.isrnerr ember Magyarorszagon. somor szedek.igosan fonrosnak akkor. oreg a rear.« meg minden leleke« szedrunk <1Z erdoben. szabad idomet. majd 11 evvel ezelotr vegleg elhagymrn Magyarorszagm. Meggyozodesern. Meg a fCtvekhez.s fgy lassan visszaralalrarn gyerekkol'Om bogyol hoz. nehogy elgazoljuk a bejarari ajto elotr mararo siindisznor. konyveker bujtam. A sorsom izgalmas kanyarokar vert: ferjhez mentern. a lauya sokriig nem kovertem ezen az uron. arn ir uernzedekrol nernzedekre oroko]! csaladunk. A rerrneszer aj. kulfoldon ranulrarn. Meg kellene ranulnunk is met haszn. A hazu nk az erdo kozepen all. a lazacra I es buszkeseggel elrern m. A kerr vegebe bej.i nkben rnegrerern az orbrincfii. Tavasszai galagonyar. hirrelen Lljsagokban es revebeu kezdrern larni kedves.igol11armag)'a rsagornar. gyerekeim szulerrek. Lljra meg lljra elismetelr mindenr. Edesapdm rna mar koz. es III i nden hova szivesen meg)' nepszenisueni a sz ivenek 01)' kedves iigyer. SZOIll- szedai 11k al ig van nak. azr Litom teh ar. gyerekkoromban. nern runr nils.ilni oker.h az oz legelni. a vadsoska. hogy barrnivel hozdjarulharnek az 0 iigyebez. norrcm fel. 3Z szeres gyogYlllociok Hiszern. kenyel mes elererner. vezeretr maga rnellett.iur gyiljrok. meggyozo eloadasrnodja. arnikor Llgy larram. hogy a nagy szClkseg van. Amerikaban. ki ranacserr Fordulr hozza.it iumi rudtisar. rad ioban hallotrarn a hangjar. azrrin felfigyelr r. Lakrarn Csehorszagban.\ a sajro. a flizike.iss. osszel csipker. sz ivesen venue. salarar kcszirek a gyermekUncfii zsenge levelei- Fele murar. telen jonnek a madarak a kirert elesegre. Svajcban. Eleinre nehezen rnenr. <1 ny. a gyogynovenyeker. hasznara lehetek rnajd vele embereknek. Bizros tudasa. En. nyari esreken vigy<iwi kell. Lopes-Szabo Zsrizsa A fiivesember lanyn bol. hogy a gyogyniivenyek helye orr van a gyogyfdsban. kiall idsokra es rendezvenyekre h ivjak. sok elfelejrerr dolgot kellett meginr megranulnom. hog). Egy magyar nagyvarosbau szulerrem. Nem erezrem.E. De a riirelmesen magyadzotr. hogy hosszu. rem volt kedvern hozza.in. llj rudasc szerezni. kedvteleseimer. dolgozralll.im t'livesember. A sorsorn llgy hozra. es hogy porolhararlan szerepuk van a beregscgek megelozeseben. 1200 merer magasan a rengerszint fOlate.i ri kir. A tejlodes iranya ujra a terme- 12 13 . egeszseges elerer elhessunk. Igy indulram el rnegis az alrala kijelolr LItOIl. elerern nagyobb reszer a riszra es rendezerr Sv. hog). AZt<11l jorr egy fordulat. csak canulas kerdese. az erdo rirkaihoz. ha egyiitt dolgoznek vele. mil' nern rogja egyedul bfrni. felelossegem rndataban igyekmu nkrinkra sz ern m inel alaposabban elsaj. bogyok.indekair okosan hasznaini nem nehez. Iskolakba. friss csal.iny nyelver.indulasokhoz. ki fliveket kerr. maid ra nitortam. ugyan kinek is adhama oda ajri ndekbn. Egyre gyakrabban rnondogatca. azd n kolrozkcdtem.ijcban roltom. hiszen az iisszegyujrore evszazados bolcsesseger. a palastfii. Ekozben aparnat egyre rob ben keresrek. olyan nagy a suly a vsil l.

inyossdgara. aszrmara..inrjenek megfCleio bizonyirekok ceremtherik meg. hogy az emberek 50%-a naponta szed vala m ilyeu gyogys1.ereszek az orvossagok 90%-ar novenyi nlapanyagokbo] dllicorcak elO. Tanir arra is.is1. Leherseges. az emberek erdeklodese visszafordulr a rermeszeres gyogymodok fele.nlj. Csak az urobbi evrizedekbeu .i ra sztotrak el a vilagor a laboraroriurnokban e]oallftott szerekkel.ari osszegeket kolt gyogyszerekre. hogy az AIDS.ujuk a novenyek gyogyfro rulajdons. Az urobbi evekben azonban a Pejlodes ir. Dr. Elorerbe kcrulcse rair.inyirhntja a flgyelmer korunk gyogyaszaranak nag)' hi.06 'Gyogynii\'en). de ahelyerr.iuya. a rsik ellenszeret is valamelyik noveuyben fogjllk megralalni.iig 2007. hog)' egeszsegunk kulcsa a sajrir keziinkben vail. mint ahogy a gyogyszeripar reszi. leggyakrabban vernyornasra.i. a benniik rejlo egyurrharasr vizsgaljuk.. hanern a szervezer ongyogYlro muukajar kivrinja segfreni." 1 Prof. Nemerorsz. I A modern rudomany eszkozeivel rovabb kur. Szcndrei Kollman: G)log)'novenyck: az egeszsegert a hagrol1l'lll}'rol a korszc I'll tedpi.. Ennek koverkezmcnye. 15 .ckkcl Sw·k. depressziora. Dr. hogy kivonnank hatoa nyagaikar.igait.en az 1930-as evekig az orvosok cs a gyogys1.k a gyogynol'en}'eker kiegeszird terdpiakenr.igban az ernberek 81 %-a valaszrana rermeszeres erederu sz err.igar a rudornany mindenkori sz. Europa szarnos orszagaban orvosok aj~i. Izuler: problerruikra.en. "A firorenipia letjogoslllrs. old.Gy6gyszer vagy gy6gynoveny? Eges1.. A gyogyfClves orvoslas nem egyszerllen a tli nerek enyhircscre rorckszi k. A lakossag csi Ilag. Kef\' Agnes IIp. 18. 2000.08.

rudnunk kell.iba. Mindig akkor szedjiik a novenyeker. Ne szedjiik a novenyeker mi\anyag szaryorba. kessel. a kozonseges cickafark. m ikor csak azok jok a bajunkra. meg alaposan a gyogynovenyeket. Magunkrol soha ne kezdjunk el gy6gynovenyr gyiijreni. a m ikor a legrobb bennuk a haroanyag. men a Friss novenyek hamar befiillednek. A haroanyagck egyes idoszakban csak nagyon. ha biztosan [elismerjilk azokar. vedert is van kozortuk. rnasreszr nern lesz alapos a ruddsunk. hogy a felhasznalas soran az egesz noveny. Csak riszra kornyezerbol es riszra. a vinig. Csak azr a reszet szedjiik a novcnycknck. Gyiijteni csak a nnyir gyiijrsiink. Nezzi·d. es milyen orornben lesz reszunk. kCdonben is minek pazaroljuk el a rerrnesz er ajandeka it. Peldaul a cickafarkb61 is robbfeJe van. hogy "j61 eszunkbe vessuk " minden reszer. Tobbszor menjunk vele a gyiijtoLlrra. a rerrnes vagy a gyoker. A frissen szedett gyogynovenyeket is fellehet husznalni. Gyiljees man meg kell oket tisz tirau i (nern szabad megmosn i. kipreselt leverol rnulik el csak a szeruolcs. a hold ~il1asat is. es ha van nekunk. felhaszn. hogy a novenyek is eJ6lenyek. de gyogynovenykenr a kozonseges cickafark a legjobb. a III it szedcunk. Akkor szaraz egy noveny ha pattanva rorik. hanern kosarba vagy vaszoutrisk. Vegyiik figyelelllbe a nap. Ne romboljunk. llyenek peldiul a kozonseges vagy ragados gala]. es vanuak eserek. ami nem gyogyni:iveny.is uran jol zarhato konzervesuveghen vagy femdobozban taroljuk.Gy6gynovenyismeret Hogyan is fogjun k howl gyogynovenyeket gytijreni? Ebben a fejezerben szerernern rnegosztani rapaszralataimar a gyiijressel. Nern csak a szririrort gyogynoveny a jo. Telefonon erdeklodjenek nalunk. de ki kell szed ni a mas novenyi maradekokar. Vannak olyan gycgynovenyek. rnutassa meg nekunk. Nc szerljiink sohasem robber. a cYld(hllr srb. mint arnennyire szuksegunk van. erre jo szedcsi naptarak vannak. Mi egyedttl csak akkor szedjiuik gy6gynovenyt. melyeker a holtokban vag)' patikakban nem kapnak meg. En olloval osszevagorn a novenyeker fel ern hosszllsagllra. a szaraz uovenynek nines leve. a szcmrnellatharo szennyezodeseket).ilassal kapcsolarban. A klserlereim is igazolrdk ezr a felrevesemer. nem feregdgorr gyogYllovenyeket szedjunk Ie. es riszra Feher csomagolopapiron renrem ki a padlason. nern gyiijrik oker. Gyiij[es elorr lelkileg keszuljunk fel a gy6gynovenyek szedesere. m ilyeu nagyszerii elmenyben lesz resziurk. ill. rarolassal. g)'lijtsiink 0116val. men az egyreszr lehetetlen. aid jol ismeri az adore gyogynovenyr. amelyikbeu a rapaszralarok szerint a legrobb a haroanyag. melyik pl. hogy m ikor szedjuk le a gyogynovenyeker. kis merrekben van nak a novenyekben. reklamraskaba. Kerjuk meg hozz. eserleg a kcreg kell nekiink. 16 17 . a macskarnenra. Ne akarjunk egyszerre rnindenr rncgismerni. es az sem mindegy. esedeg herbaristtit. a level. Szarir. posran elkiildjiik onoknek. nern gombas. Biikkszenrkereszren. A gytijtesi idon belul sem mindegy. arnennyir egy par orrin belli! fel tudunk dolgozIli. A gyogynovenyeket szarirani csak arnyekos helyen szabad. es Ielakaszrani szaradni. gondoljunk arra. ossze kell korni lazan. gondoljunk bele.ierto isrnerdsunker. Napon egyediil az okorfarkkoro viragj~it szabad szarirau i. Elengedhererleniil fOIltos az egyes gyogynovenyek biztos ismerere. lazrin osszekorve egy-egy csornor. m iIyen szep «ijon lesziink. hogy a napnak rnelyik szakaban. Peldaul a verehul]6 fecskefu friss. hogy meg tudjuk muratni neb. men sokuk nak van hasonrnrisuk. rnielott leszednenk vagy levagnank. es alig kiilonbozik tole. de a ferudobozban rarolr novenyt ajan laros papirzacskobais tenni.

Mrisik pelda: kaposzrafeleker. En nek flgyelem. ezerj6f{i boll resz . Vag)': aranyvesszofil 2 resz . Nern jol Jlllikodik az epeje. 18 .in 1 resz. cickafarkfu I resz. bkukkfti 2 resz. Ugyan igy mas. rejes erelekec nem rud enni valaki. mit mivel leher Most azt a modszert irom Ie a kedves olvasok nak. Ilycnek: rnarrilapu 2 resz. Ezekbol a keverekekhol kiriinik. ezerjofii Y. men az egyedi teak nuir nem osszekeverni? Gyakori hoges h asznalnak. nern jo osszererehi . Peld. felfllvodik collik. resz. Alaposan osszekeverern 6ker. luifu 1 rcsz. mezei karanglevel 2 resz.e.beverelevel kell osszeallirani minden beregsegre a teakeverekeker: mindig azonos hatasll gyogyFClveker keverjenck ossze egymassal. ara nyvesszofil I resz. pemerefil 1 resz. nem j61 indul az erneszrese. Erre a celra borsmenrabol 2 resz. Ezert olyan novenyeker valaszrok. rL"tdOfii1 resz. Feher pemetefii 2 resz. erre a beregseg- re vale gyogynovenyekbol is lehec reakevereket keszireni. adnYl' a koleszrerinrermclcse.Mit mivel keverhetiink ossze? kerdes a kezdo gYlijtok reszerdl. arnir a gyogyids celjara keszulr reafuvck kivalaszrasanal ranu lrarn a nagymamatol. hogy osszerevoik azonos haroanyaguak. rnelyek koellen j6 hanisuak. aprobojrorj. aranyvesszofiibol I reszt keverek OSSl. es ezr haszruilom a kohogescm mcgszi"tnrerese celjabol.iul: keszften i akarok a 111[1r nagyon makacs kohogesernre reakevereker. es minden eserben inunu nerrisiro fLivet is reszek hozza. Vag)': borsrnenra 2 resz. cickafarkfii I resz.

cicrorn fli) lefekves elort egy feloraval kell meginni. bogy G bet fogyaszras uran G her szuueret kell rarrani. Enyhebb beregseg eseren a gyogynovenyr vagy kevereket csak addig haszn. ezt minden eserben mondja meg a kezeloorvosanak. Ebb61 a cclbolmindcn gyogynovenynek a haroanyagair leirtam. Mergezd gy6gynovenyek A gyenge harasuak kozott melyeker csak mcgharrirozott is vaunak azonban olyanok. arnit haszruilnak.iresehez. es gyogynovenykevereket is fogyaszt. Egy liter reahoz (furdovizhez.. Hideg vizes aztarassa] csak keyes gyogytear kesz it ii nk. utana leszurjuk. Mind [orrazasnal. 15-20 percig lerakarjuk. a csala nr es a zsurlor. Eros hatasu 3.isu gy6gynovenyeket magukban isszuk.inos szabaly itt. 12 oraig azrarjllk mesz. es leheroseg sz erinr erkezes elotr fogyasztjuk el. A nyugtato reakar (orba ncfli. es adjik oda a kezeloorvosnak. Ez min- den eserben Ie van irva a gyogynoveny ismerteresenel . A rermeseket. nern keverekben. egeszsegvedonek. Ez is minden esetben Ie van irva a gyogynoveny isrnerretesenel. amig lueggy6gyulnak. borogattishoz. Ha az eros hat. 6 hernel rovabb nem szabad inni. PI. melyekben sok a kovasav. idcig szabad inni.ilara riles! 20 _J 21 . AI. en [rjak ki a konyvbol. milyen hatoanyagok vannak abban a teaban.tal. lrrigalashoz) egy pupozorr evokan. 4-5 oraig azrarjuk).5 dl vizzel. A mergez6 gyogynovenyek haszn. Gyenge hataSll 2. 6 oraig azracjllk).isra. merr a vese nehezcn dolgozza ki a kovasavar mag. kergckcr.ilj. A gyogynovenycker harorn karegoriaba soroljuk: I.ik rcndszereseu. Fontes tudnival6k Amennyiben orvosi kezeles alan all valaki. gyokereker lassu tiizon 3-4 percig f6zziik. csak rneghardrozotr ideig szabad haszualni oker. a feherfagyongy-rea (vernyornas-i ngadoz. ilyenck a csipkebogyctea (meglnilesre.:ibol.menres viz ben) papsajrfelek (hururoldrisra. mind f6zesnel es azratdsnal egy csesze reahoz egy csapo['[ evokanal reafuver veszunk egy csesze (2.5 dl) tea kesz. hogy lassa. urana heri egy csesze tea eleg "emlekeztetonck".A g 6gyteakeszites alta anos szabalyai A reakeszfres alralanos szabalya: egy csapotr evokaual gyogynovenyr vag)' kevereket leforrazunk 2.il tearli szii kseges.

Mi nden reggel keszfrek magamnak masfelliter teat Llg)'. de mindegyikben van egy-ket olyan noveny is.iljek egeszsegiikre! hare- 5-G-fele 10-12 gyogynovenyr keverek ossze eg). aprobojtorjan. nyirfalevel. amelynek reaja nem j6 izfi. horsmenra. Mib81 is all ez az udirciral? Minden esetben csak 'nalam kapharo) malnalevel. mindegyikben nilsulyban vannak a j6izli novenyek. hogy az elore elkeszltert elvezeti teakeverekbol egy PllPOZO[( evokanal fiivet egy liter ford. es sokszor csak egy [elora mulva sz ii rorn le.sbollevetr vizzel leoncok. joizu gyogynovenyek Mai napig rendszeresen haszualorn tidfroitalkenr is. napra valor. [odormenra. Ez urobbiakar csak 20 pereig azrarorn. v. Meg egy pelda: kakukkfii. Vagy aprobojrorjan. 01'brincfii. rnalnalevcl. szederlevel. es azr mar nem Izesirem. el. A maradek fel liter fordsbol [evert vfzbol cgy-ket csesze rear keszirek. kakukkfd. lnifii. Vag)': galagollya viragos . sza mocalevel.igveg. szu rokfii. Ekkor egy nagyoll a gy6gynovenyeket kiesi mez zel (csak szMG. de ize beleolvad a robbiebe: igy rudom anyagaival Kezdjek az iidiniita lkeru hasznalr gyogynovenyek az egesz szervezeremet karbantartani.Dditoitalkent hasznalhato. aprobojrorj. aranyvesz- 23 . harsfavirsig. szederlevel. kiv.in.ilo mercgtclcrurd. Amint liirj'lk. kozonseges vag)' ragad6s galaj. mel). ami segit az egeszsegem megorzesebeu. Vag)': macskarnenra (ez mezzel) izesiteni is szokrarn. borsrnenra. Ebben az esetbeu ez nern baj. Mindegyik keverekbe regyenek egy keves ezerjofuver. citromfii. Igy is marad benne haroanyag. berakarom. aprobojrorjan.enl8 aranyban. PI.lltifii. tiidOfii. kakukkfii. arnire az egeszsegveda naprarban leirrak szeri nt eppen SOl' kcrill. cicromfu.

Ennek k05z0nhetoen 80 evesen is egeszseges vagyok. n.-07. Kerern. gondoljak 06.-08.5 dl viz hez csak egy csuporr BELKIORiTESRE 06.savrulrengese van -. de ebbol nern lesz scmrni baj. 19. Ezek kozul azt valasszak ki magukuak. 01. na I a belei k ben. 01. 01. 01-02.it. az savcsokkenro. kakukkfii- 05.-05. 30-ig vag)' ragadosgalaj-rea. Hrirorn naponkent tisztfrrisra reggel etkezes e16tt egy cscsze tel. 14-ig teriska na l Fiivet regyenek.ESRE Harornnaponkent orb. IMMUNEROsiTESRE f-Lhomnaponkent tea reggel. reggel egy csesz. IMMUNEROsfTESRE Minden vag)' ragadosgaJaj-rea. 31-ig vag)' ragadosgalaj-rea. J'. csinaljak. ev ko rul ieknek h. aki tud. Elkeszite si rnodja: 2.lt javaslom A 2.ES V. 14-ig SZfV. 31-ig NOI ES FERFI IVARSZERVEJ( EROSiTESERE OS.e kakllkkfuvag)' Egy nap hashajrokura. rovidebb ideig lgya a re.iskana] feher fagyongyor (level es sz. 07. A friss novenyek hatekonyabbak. Ezt a magas vernyornasra igyak Akinek alacsony vag)' 07. 07. A naknek harom naponkenr egy csesze cickafarkrea elfogyaszras.-06. A ferfiak- 24 I 25 . Aki nek a gyomrar b.!llRIGYEl<RE Egy csesze kozonseges 08.ivrajekot ne erje a viz.i nleveltea. 15.irom napo nlcent reggel egy csesze kisvi ragllfLizike rea. 07. Lehet egy csesze kakukkfuvalrogatni is. A fiirdovizhez 5 lirer rear ontsenek.incfiitea. arnelyi k reljes k iiuirest csi Ezt elerkorrol fl'lggetlenCd k iveve a 14 even alul i leanyokar. . Ez a larr az MAJ.inrju a csa lrin . 03. IS-ig MIRIGYEKRE Reggel egy csesz« kozonseges 06.-08. esetleg szenna.-06. ERTISZTITAS Haromnapon vag)' normal kenr egy csesze galagonyarea. Ha nines Friss csalan. i.-07. esce egy csesze bodzahajtas vagy gYLljtovanyfii vagy kutyabengekereg.ngadozo a vcrnyomasa. szedjen. ba ncfurea. 20. 12 odt azratjuk es lesziirjiik. a SZ<hClZ is jo.. fagyongyrear igyon. 16. harrnadik eserleg !lap egy csesze valrogarva.ERNYOMAS. Fiaralabbalcis fogyaszthat- vagy orbaucfii- i:ik 14 cv telett. 30-ig MIRIGYEKRE Egy csesze kozonseges vagy 01'- TISZTfTAsRA Minden reggel crkezcs elott egy csesze csal. El6fordlll.ERDEMES! OS.ES EPETlSZTfTAsRA Ilyenkor viragzik az aranyvesszoffi. ida alarr egy CdOfiirdat is javaslok cick a [arkbo l. 1 liter reahoz 1 evoka na l fll kell. Neki 4 naponkenr feherarvacsalan-teat kell in ni. 16.15. A sz. hogy nem rudoru rncginni a 501:011 koverkezo teat. meg es hasznriljak .i r) te sziink. de robber ue igyanak belole.5 dl lagy vizbe egy re.\1 az 50.Egeszsegmegorzo naptar Ezt a gyogynoveny~haszn~ilati rendszert hll5zvalah~iny eve hasznalorn eredrnenyesen. IMMUNEROSfT.

01. A tel i honapo'c ra azerr [rra rn a menrateakar. ezr forr. Az illaros macskurnentar azoknak irta m le. 31-ig VESE TISZTITAsARA N).-12.is MiFii. Elkeszires: Ieirva 06.-03.~kik maguk g)'lljri. Harem napoukent este erkezes elorr egy csesz« tea az alabbi osszererelben: 1 resz Ijl1dzs.k a gyogynovenyeker.il n6i es ferFifiivet tegyenek. AI. 14-ig IDEGEROSfTES.20. Fagyongyhelyert paszrorraskatear is leher inni.15. eserleg valrogatva. BAI<TERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy csesze menrarea.15. neg)' her helyert csak ket he rig isszak a teat. Akinek alacsouy vag)' ingadozo a veruyomasa. 14 ev alan nern az egeszsegmegorzo gyogyniivenykllrk 26 27 . BAKTERI mindennap. 04.-01. 30-ig VESE ES HUGYUTAK A mezei zsurlobo] 02.-01. abbol a gyog)'niivenyb6J. 30-ig ALTALANOS TISZTfTAsRA M i. 30-ig TUDO ES LEGUn tea. NYUGTATAS Az els6 heren minden masodik Llap egy csesze orbancfiltea esre lefekves elder.Lrfalevelbol igyanak teat reggel. . A gyiikerte. .ES EPETISZTITAsRA Haromnaponkenc egy csesz e gyermeld~\. ameiyik 07. MIRIGYEKRE Egy csesze kozonseges 09. A pasztorr. BAKTERIUMF ERTOZESM EGELOZ. es ez.15.-04. Ezr a magas vag)' normal veruyornasunk igy~ik.iilt rea.15. 01. 16.-10. 01. vagy ka12.incfiirea miudennap reggel erkezes elotr. l\ilIRIGYEKRE Eg)' cscsze kozonseges 10.inlevelbol rarralrnaz. a masodik UM.15. 01. 02. fagyongyrdr igyon. 02.isk arear mindenki iharja. 16. . 16. csesze ezalo] a ket csalaukura idoponr naljak javaslorn is lenyeges. 30-n<il.vagy borsmeut atea.. VERTISZTITASRA Minden neg)'edik nap egy csesze kakukkfiiorbancf(Irea. es relen a meutatea.ltegeszsegiik vag)' meg6vasa erdekeben. 14-ig lDEGEROSITESRE.31. 30-ig Harornnaponkeur erkez es elott egy csesze tea a 10. 14-ig IMMUNEROsfTESRE. De a vadon rerrno vizi menta.-03. eserleg vrilrogarvn.-04.-09. BELKIURfTESRE Eldrre valo este egy csesze eros hashajro tea. Ezzel egy eyre nagyoll sokar rerrek a S~lj.15. 02. HOLYAGEROSiTESRE A n6knek 14 eves kor Feleer hdrornnaponkent egy csesze cickafarkrea. (- vagy ragadosgala]-rea. 03. VERNYOMASRA Hnromnaponkenr egy csesze galagonyarea.il 50 eves kor ur. 03. eserleg valrogarvn. Y2 resz okorfarkkoro-virag. . NYUGTATASRA. 14 ev feletriek is fogyasztharj.-06.incfiikukkfuren. azaz ket her helyctr csak egy hetig. Ez a lnrr az i.5 dl vizhez csak egy csaporr reaskan. merr ebben szerintern cobb .-02.l. A kozbeeso negynaponk<~l][ egy csesze paszrordskate. 09. TISZTfTAsARA igyanak meg regge1 haromnaponkent egy csesze teal.lr 2-3 percig [ozni kell.-02. A savtulrengesben szenvedok haromnapoukenr a csipos csalan helyert feher arvacsalanbol kesz it sek a relit.i n luiromuaponkcnr reggel egy csesze kisvinigu Fiizike tea.ESERE Egy csesze menrarea valarnilyen menrabol. A fiaral emberek a kuranak. 02. 1 resz rCld6Fii. 10.\zni kell. 04. hereu egy csesze orb. 01. 0 l-jen bevalt. . Elkeszires: mint 07. kiverel meg h. 12. 28-ig MAl. 16. esetleg valrogarva.akn.1 menryl.. 31-neI. 14-ig IMMUNEROsfTESRE I-h\romnaponb~nt reggel eg)' csesze kakukkfuorbancf(itea. 01. BAKTERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy cscsze menta tea va lamilyeu mcnrribol.-10.do alarr egy Cd6fClrd6t is javasolok.15. 04. mint a galagonyar. IMMUNEROSITES~E. 11.ilra] segir a natha megelozeseben. BAKTERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy csesze valamelyik mentatdbol.-12. 1 resz rnartilapu. 16. 14-ig IMMUNEROsfTESRE EIs6 heteu eg)' csesze kakukkfiitea 01.!-~g . 14 es 30 kiizorr Ezekuel az eleg. fodorrneurabol vagy i llaros macskameur. ~. elso hercn minden vag)' nnpokon.iromnsponkenr Eg)' kesziilt tea. 03..nden reggel egy csesze csal.ik. BAKTERIUl'vIFERTOZES 03. 16. Haromnaponkent NYUGTATOMAK vag)' orbanchl- egy csesze kakuk. a masod i k beten fllte'l. A rnasorlik hcren minden esre egy cscsze clrromfiitea leFekves elorr.·-11.Ferli. 01. vag)' ragadosgalaj-rea. 30~ra osszerillitorr reakeverekbol vagy ragadosgalaj-rea. 30-ig NOr ES FERFI IVARSZERVEK EROsfTESERE.lJcf{ilevelvagy gyokt~rbol kesz.kfil- 10. MIRIGYEKRE Egy csesze kozonscges 04.-10.FERTOZES MEGELOZESERE Eg)' csesze [odor.09. I4-ig UvI.MU NEROsiTESRE Haromnaponkent reggel egy csesze orb. 16. . 03. mert a bennLik levo menryl j6 bakreriu miilo.-09.01-02.ibol. Az egeszsegmegdrzo gy6gyniivenyhn3 eg)'es eleruei r ossze lehet cserelui sajar elhararozasuk szerinr.. [omenta is nagyon sok bakreriu molo mentyIr MEGELOZESERE Egy csesz e valami Iyen mentatea. 16.inchi-. TlSZTITAsRA 01. . 16. 01. '. ha a felet rnegcsi- 12.-07. NYUGTATASRA masodik nap esre lefekves elotr eg)' esre egy csesze ci rrom- cscsze orb. A 2. 31-ig SZiVlVllJKODESRE.

MELYIK BETEGSEGRE MELYIK .. EBBEN A FEJEZETBEN ARROL tRUNK. MEGELOZI-IETOK. Iv[[T MIRE IGYUNK. MILYEN BETEGSEGEKET MELY MODSZEREKKEL ELOZHETONK MEG. TDNETE[K ENYHfTHETOK A GyOGYNOVENYEKKEL. 29 . GYOGYNOVENYT? ~ ~ NAPJAINK LEGGYAKORIBB I3ETEGSEGEI IS KEZELHETOK.

gyakran aranyer kialaklilasahoz vezet. Erre a borbetegsegre is jo az [Lrifi!: a friss leveleker megrnossuk. mel). A nuisi k hashajro. Az allergia kezeleset a risznrokura folyrarni.cle- immu nrendszeriinket. (Egeszben fogyasztva hasfogo.ill. a szolo. Akinck al kalOJllmal rendszerrelen a szekleru rirese. allergia sokfele lchcr.) A legjobb rnegoldas azonban az. ejsz akara r.bb rermcszeres anyagokat. egyik lcgkiv. Cyogy noven yek kel is keze Ihe rj ii k sze kre kedesii n ke t. a k iserkeuo nedver r. hauem rendszeresen. es azokar is valtogarva.ir szervezetiinknek Aranyer (SZEKREKEDES) kulonleges medon ke!l elkeszfren i: hideg vizben azratjuk 6-8 odn keresz rill. ezerr kell bolrban lllegveLlni. de kovasavrarralrna rn iarr G hetnel huzamosabb ideig nern ihato folyamatosan. hanCI11 elsosorban szekletcsindlo. ha <1Z erkezesiinkkel rendben tarrjuk az emeszresunker.ogynoveny azonban nern ki. A tudorn iny egyik nagy rejtelye ez a napjainkban oly gyakori.lval ki kell uzniink minden lerakodorr Idros allyagor 1I)t] rokrendszeriinkb61. <1Z egy heten egy tOuon esre egy csesze mezei karang-gyokerer 30 l 31 . ahogyan kellene. Ilyenek a csipkebcgye. Vannak gyogynovenyek. megelozeskent is ajanloill.iul a rnusrrir. lassan. a gYli/tovdl/Jjll. de ha maskepp nines szekletuk.l l I i! Allergia A Fel viLig allergias vala mire ruanapsag. de akar egesz ejszaka is.ikenjuk a borre. ez is csinal szeklecer. a citrorn es a nara ncs. mas neven kaningkoro vag)' vad cikoria. Csak szakuzletben szerezzek be. vag)' egy oran keresz tul ]00 "C-on valo kezeles uuin lesz Fogyaszthat6. gyogyfiiveket haszualjanak. mel). hogy az i rnmu nreudszcrii nk nem Llgy mukod i k.ejuk. ami kiiirito hanissal bir. es a ribizl ilevel. de vanuak gylimolcsok is erre a celra: a szi lva. Ezt sem szabacl sokszor hasznalni. Kivalo ud iroira].ar) rosros zoldsegeke[ kell fogyaszrani. Az egyik legerosebb hashajronk (egyenereekti a szennaval) a Iwtyabellgekereg. egyevi . rnelyek kel erosirherjilk fu nkciojaban z avarj. luitso oldalukar megnyomkodjllk korommel. Csak ket nap egynuis unin igyllnk meg belole egy cseszevcl. llj keleru beregseg.isban leva vlzzel Ieonten i es esre meginni. A hashajrokra nem jo raszokni. fellangyosfeva fogyas1. elsosorban azok. C-vitalllint rarralmaznak. Ez a noveny csak nagyon kepes elmu laszrn ni az allergi. Ekkor egy reaska rui l fLiver kell ker es fel ell forr.ilkozas: elegeudo rostos anyagot. a cickafark Az elegeelen belmiikodes kovercezrnenye a szorulas. szorulas es hasrnenes eseren egyanlm j6. Ez a g). reszelve szeklerlazfro. erneszresjavuo. egyik megjelenesi lorru.ik a mesrerseges <lllyagok.i lyozza a belnuikodesr. A norma lis belrnukodes alapja a helyes nipl. Ha makacsabb ekcernaro] van szo. arnelyek sok A1. papri k a .ir. mint pelrl. du ru mbuz. Sok vasat es C-vitaminr tartalrnaz.is. Oka az . Terrneszetes forrasok a szeder. ennek elegnek kell lennie. Eloszor is segireuunk kell saj. legahi.ilobb gyogYllovenyiink.'lri(o hanisu.lt is java solcuk az embereknek. JegaJabb eg)' evig kell folyarnarosan uran az lLtiflivel kell de hantolarlan gabonal:eleker (pl.l is korhetjiik a sebes borre.ija a z elecema. f07. ugyanis a kuryabengekereg mergezo. A fl'tszerek is lazirjak a szeklerer. Az alma szab. A harrnadik szeklerlaz iro gy6gynovenyi'lnk a mezei kntdng. az a Irna. EIs6 lepes egy jo alapos "rakaritas". men a vcdeEgy tavaszi risztitoklll'. kec fogyasztllnk elorr. kezesben. A riszt iroku rat vegezherjiik csalannal. es ez reszbcn azert van. melyer Regen reggel i 2 d I langyos viz fogyaswls. sok zoldseget. eleg evenre kcrszer. mrn. a gyogynovenyek kozii! a cyukhur. k III es nern ragadunk Ie a reve mozgun i ndennap.

Kozben mar lehet kezdeni a kulsoleMlndenfele ges kezelest is: • pattallrisolera a /dizihmiges gatajb6! kesziilt teavallemosasc.lndekosan nern irram a bodzahajcisrol ruinr hashajroro].it. A begyulladt.is uran a felesleger roroljek le.iln i. Ker-harom napi illL:\s uran ujbol felforraljuk a zsirt. reggelre lesz szeklere. rnajd osszesodorva a vegbelnyflasba helyez. hogy ket liter fordsban leva vizzel leontunk ker evokan.( j6 gyulladasgatki. nehez szekler vezet az arany- er kialakulasaboz. meg a zrirogy{iriin beliil is. Sziraz. Megelozese legegyszeriibb a rendszeres szddetrol valo gondoskodassaL A mar kialakulr aranyerre a sebgyogyfto tltifitvet aj. Ezr ~HCdofL'trdat mindeunap megisrnercljuk addig. Este egy cscszeve] igyanak meg belole. egy ol. A level hatoldalrin a vastag ereket meg kell koromrnel nyOJll kodni.okerre3r Iozessel kell elkeszueni! Leiras ralalharo a "A gy6gyteakeszires alralanos szalxilyai" c. sziirjek Ie. egesi sebek es azok hegmaraclv.\lhato.illyai. urrina a masikar. hog).lk a llni 15 percig. Tobbek kozort a kerneny.ll cickatarkor (ebben leher rerrneszeres rnennyisegil vinig). ezzel mossak <1Z arcborr napoma tobbszor. Hilrdben t arrjuk. a kiserkeuo nedvvel kenegessek a barna folrokat. Naponra 2-3-szor kenjek be a kerdeses borfelLderer egyenletesen. Husz perc utan lefeksztlnk. a csaLing). hagyj. lesztirjuk. Borbetegsegek (NARANCSBOR.iranak nedvevel vale ecserelesr.ivallefekves elot t. Ovaros:tn beleulunk. Minden szekeles es fiirdes ur. reggel es este. Krernkeszfresre a cickafarkvirag is baszn. iilofiirdo vizehez hozzaadjuk.inljuk. esedeg verzo aranyerrc egy langyos iilMH rdo llagyon jo harassal van. haszualara eseren nem tauacsos a lakasr elhagyni. Ezt llgy kell csin. 32 " ad 33 f . 10 percig lefedve tartju k. A cickrifar/~!. Felv. lDOSKORl nORFOLrOK) borproblenw elsosorban belso eredeui. Torjek meg a novcny szartir. a beszfvod. ben kezelesiikre eloszor egy alapos rlszlrokurar javaslunk 4 heten kereszrul a di61evel es a csalan te:ijrivaL Felvalrva kell inni a ker novenybol keszirlt te. • barna [oliola« a uerebulld ficskefil sz.Ii .ni.in a vegbeJnyilast bekenjuk ezzel a kenoccsel. egy kis rneleg vizet at: cd6fi'u'd6 vizehez. egyik nap egy csesze dioleveltear ehgyomorra. lOOTESEK. Naponta kerszer cserelni. ne Hzzunk meg.3 percig kell fOzni -.i lrva haszruiljrik a diolevel re.. A Fliss cickafarkot es koromvirigot annyi zsirral forraljuk 3-4 percig. hajhulld. fejezetben. es aruikor Iangyosra kihult. egyik alkalommal az egyiket. hegek elmulaszuisdhoz javasoljuk az orbdl1cfii. OrbincFiiolajjal sikercsen • nnrancsbcrre. nern dorzsolve. torekeny barre szinren az orbancfilolajat aj. Este alkalrnazzak. ne hClijon lei. es cgy-ket rorryanas urau leszurjiik. MUTETll-lEGEK.gnak is. Ez a noveny frissen alkalmazharo csak. men az nagyolJ drasz rikus. Lehet az aranyerrc kenccsor is kesziteni 2 resz cickafarkbol es I resz koroll1vidgbol. Nagyon enyhe hashajco hanisa van a feher akacvi d. olaj. Keszfrsenek naponta egy friss cscsze teat. amfg <1Z aranycru nk gyulladrisa el neru mulik. • korpris j~jbiJrre. Sz.ijriva].irrljuk.ikat. kuzben rn indig out iui]. Figyelem. eslefekves elorr igya meg. arnen nyi ellepi.rra cSI1lti1lgydidndb61 kesz irerr obliresr ajinlunk mesas man. nuisnap egy csesze csalrinreat szinren ehgyomorra. nuiteti kezelhero a visszer is. de nem torolkoziink meg.

N.ilja a ClI korberegseg kezeleseben. rna 500-600 ezerre becstilik a cukorberegek sz. nern rudjak g). fonros szerepe van az errendszeri sI. Ec-u«. a cukorszinrje lejjebb menr. melynek III iikodesc a koverkczo elveken a lapul: A csalan (u rr ica dioica) levele verrisztiro. de a hajlaru is fontos szereper jarszi k. A fekete Monya levelenek (rnyrtil!i folium) SZCllhidrar-metabolizrnusr befoly. szabadgyok-fogo harasa miarr kiernelkedo szereper kap a szovodrnenyek kivedeseben. a cu korberegsegeben bekoverkezetr jorekony valrozasrol tudostr. Mosr abbol a szamtalan koszondlevelbol idezunk.1 Gyorgyrdb61.s arnelyer valroz o expresszivirassal megjelcud kiser.ilharok a Diabess-Cyorgyredban. es sejresek szerinr az elluzas.ill. az egyik legalacsonyabb glybelll iris indexii osszererr szen hidratvegyuler. AI. ota ismerr. -J/e v. vizelerhajto. a feludrr lakossag 30%-ar eri nr i.isolo s7. szovdd menyei nek keslelrereseben sokar rehetu nk a helyes t'lphil kozassal . anyagcsere-betegseg ugyauis nagyoll osszererr. K. Afrika orsz agaiban a cu korbere gek sz.. Isrnerosom sok j6t ha llot ta m a Gyorg)'te<\a cukra miart vasarolra. emellett megszunteti az idegesseghez tarsulo pszichoszornarikus panaszokat.\1- kozorr vall. A nepi gyogyaszat regata haszn. es an mondra. A kat. es Onre gondolok nagy szererettel. L. Percenkent 6 ember hal meg a cukorbetegseg altal okozotr szovod menyek kovetkezreben. Fontos szerepe va 11 a majk. m i nr a cukorberegseg maga. Szerencsere MagyarorsI. rest mozjnissal. orbancf(l (hyperici herbal elsosorban kedelyjnviro harasanal fogva j. N agyon val kapcsolatban.ima a ma i 7 milliorol IS milliorn fog nOl1i 2030-ra.is epermi kodes ugyanLlgy resze.6gyiralli. kialakulasanak.irosodas megelozeseben. Kialakulasa robb rcnyczorol fLigg: leginldbb a raplrilkoz.hszi k szereper a sokszor depresszioval is jar6 cukorberegseg kezeleseben. Immunerosfro hatas<1nal fogva oszronzi a szervezetet a fokozort vedekezesre a karosan magas cukorsz inrrel szernben. Egy baratorn most iort vissza Magyarorszagrol. . gyulladascsokkento. Mcgeldzeseben.ovodmenyek es a reti nopatia megelozesebell. A cllkorberegseg dell nfci6j.es/vagy nagyer-Id rosodasok kisernek. llyenek ral. maj. dellnfci6ja a koverkezo: "olyan komplex a melynek hatrereben reszleges vag)' reljes inzulinhiany .isro] es az elermodrol. mine pI. vizelerhnjco.isok eredmenyekepp hamarosan fekiltja egy m. de ha kicsir srrcsszes napom van. a barricorn k iprob. a hib. Kanadaban elck or eve. a Cll korberegseg megelozesere is j6k.imar. Awk a novenyek.kenro." Napjaink egyik nepbeccgscgc.ir.es epenuikodesr serkento.ingk6r6gyoker (cichorae radix) legfourosabb haroanyaga az inu lin.ig is a kozepmezonyben roglal helyet.lr az ujabb mersekelr: kurat.erepe a I11Ltlr zazad s Evek ora sokan isszrik rendszeresen a Diabess-Cyorgyrear.igokban. Ker ripusa van. a varharo novekedes 20%-os. AI. a novekedes A fejlerr orsz.isik nev: gluk6z inrolerancia. Mar az okorban is isrnerr volt. vercu korcsok. Htilasa n koszonom! R. az I-es (inzulinfiiggo) es a II-es (tablerr. 34 35 . es beszarnolnak az ererl menyeik rol.ir resz leresebbcu raglalja. anyagcsere ll1ukodeser segiti k. 130 ezerrol 207 ezerre josolhato. es meg rna is rejrely az orvosck szanuira. A gyermekI. Norvegia. a meregtelen ircsbcn. Jelenros krornrartahna szabdlyozza a vercukorszintet.ilra a Cyorgyre.. [elenleg a vilagon 300 mil1i6 cukorbeteg van. Mivel mi nelketten cukorberegek vagyullk. A ki lacasok karaszrrofa lisale a Fekete konr inens.lncfiigyoker (raraxaci radix) erneszrest el6segfto. mirol a lu kul ki. Naponra iszorn a rear.Cukorbetegseg A cukorbetegseg allyagcserezavar. a k kor Illegi nog. melyek at. mcrcgrclcnfro hanisu. melyekben fr6jllk a rea harris. es ez a szarn 2030-ra megduplazodi k.ival is kezelhero). 6 V<lSarolt . akriv elerrnoddal es gy6gynovenyekkel. Csokkenti a vercukorszi nrer. ralaban Srfrvrfr 5-6 Kozel 20-as cukrorn 10 ala rnenr le.ik. T. Nem rudj.

ket here issza. pupozorr reaskanril diolevelet leforrazunk 2.ihoz vezetnek. aki cu korbcreg. A diolevelrea lemos6 igy keszii]: egy melyer azora is lelkesen fogyaszt. J.lejjebb egyCm cobb kg-tol rnenr a cuk ra. es 2.Gl[ ~ellett beadnonl ket f~ljta inzulinbol. meg. J"N de I volrak az ereumenyeun .7 volt. Igaz'lbol (sak herek Il1ldva v<ircunk volna eredmcnyr. ~ E.111<11' 20 eve inzulillos Cllsegitsegevel egyenst'dyban R. tegnap pedig 4. mclyek es sokszor a keru!ni kell kesz lretr gy6gyrdt. B. Edesanyarn es a magam neveben koszonjuk Cyuri bacsi tanacsat. valrozasr hozorr.5 kozott F.-fle L. Mindev. Ezuron szerernel~ edesanyarn reszere ismerelten Gyorgyrdr rendelni. drj. cukorerrekeim teljesen l1ormaliz. ~olrl11emes. Szeged ram Cli korbeteg K. agy . a tavaszi diolevel nern haszn.. megrendelni neki ezzel Could E. megsem segircrt. 2 csooriilok 36 37 . es hasznal. hogy normal dieta mellett egyreszt csokkenr.ilhaco.imunk.5-10. de hagyjanak nehany uagyobb lcvelckct egeszben is. es sikerulr is megszabadu lnia. keruljek a penge huszrui lar. Ha peclig mar kialakult a seb. NflgYIJJzsoIIY.isa alan..iromszor-negyszer. G. parnutzoknir. . es m iot a issza a edt. Z. T M.. sz. nagyon reg nem voir ilyen alacsony. Ha ll1agu k szed ik. K. Egy reszer vagjak fel aprora. T. Budapest korszinrem. egy 116napig ittarn. kezeljek azt diolevellel: mosogass. viszout llgy n'i ni k. tiszra. J6 az emesztese az6ra. Az elso bogre ucani napon 5 eg)'seggel csokkenc a cukorszintje. hogy C7.~k meg az allgusztust.OZlSO. melynek erreke minden elkepzeleserner felulmulra. P. ami nalam mar neluiny nap win is igen j6 erecimenyeker a cukorszinrem esz revehetoen kezdert csok kenni. ez. Egy nuisik rnodszerrel is hatekonyau gy6gyithat6 a fekely: a lefornizort majd lehurott diolcveler tegyek a nyilr sebre.err nagyon nagy haHval es tiszreletrel seget ilyen kiran6an koszonom veg7..lItozilc A tear haszn. neki.imomra yO\l please send us two bags of Gyorgyi rea? UvLir rendelrern robb III i nr egy evvel ezelorr a Cll korbcregsegre valo rcabol"" cdasaparn reszere. Gyakran 14. megscm bnruk A cllkorbetegseg lin. A rea igaz~\n nazv _ ". Uj adagra van szii ksegilnk. sz. z. es gy6gyszeres kezeks alatr all. eddig nagyon bevalr.4 lett.. A. Tiszte1t Gyuri B.. Ilyen kedvezo erreleek escrcn lassan szoba joher a vercukorsziut-csokkenrf rablertak eddigi adagolas.i n. U lasaval. Pies Szerernbn maggal. I107. Dioleveler gy6gyszemirakban.ott .. Saj!los neha most is ingadozik 5. Ov. Diabetestdja csodar rerr edesany<llll Hi hererlenii] j6k az eredmenyei. Kisfalllha!m eredmenyeivel! Cu korsz iutem a kezdeten 8. egeszseges leveleker szedjenek.ini napon. vaszonzacskoban drolj<ik. es a kozerzere is sokkal jobb. j6 eros reaval. kodik.J . . es ..i nr.err gy6gyszert szeclek napi 2xl szerner. es az inzulinadagomat a felere csokkentertem. keszirmenye.E. Az egy hete tarto Iogyaszras ut~\n vercukorrnercst vegeztllnk.1cSi! 2 h6napja rogyaszrom diabereszteaj~\r.5 ell. E.b.lll1 cukorertekei. Jl1osOIullagytlrollrlr Korabban mar rendeltem Onokr61 Gyorgyteat. es ezr eveken ar semmivel nern slkerulr elerni. egy h6napja taUlta III a Gyorgyteara.5 kozotr. es mriris javult a cukorszinrje.7 es 8. vag)' a folotri erteket produldl. hogy osszefLiggesben van-e. D. szoros vercu kormeresek kon [1'01. gy6gynovenybolrokban vasdrolhnrnnk. A gyogyrea FogyaswisAval sikerulr arlagosan 6-7-1'1" leszorira ni... de ezr eddig is rerrem.8' hirCd van! Koszonom a segitseget! leszorlrani. viselrerek Oil ir.inak ovatos mersekle se is.ik a Fekelyes l.6. sem lepi . Napollta Friss f8zetec keszitsiink. Jelenleg 5-8 kozott moz ognn k az errekek. [mil' kevesebb iuzulin kell.5 kozarr v.isresZ[ <illand6sulni L\rszanak ede. illctve dorzsoJj€k bele a borbe.inak rarrani a cukorertekel<er.9. \'{!e would need a new supply. de fogy tam is a rea iv.irjanak rnezfr lib. Kb. Hihererlen. lerakarva allni hagyjuk 15-20 percig.. Negyedik a lkalomrna] rendeljuk a teat.iraz helyen. K.ibat terdtollefele diolevelbol kcsziilr.} Egy here megvasarola Diabess Cyorgyterit. ami t kb. kb. tip 10-11 veretkezesek udn S...i. G)lOI" . Balatonnlnuidi Szeremek zacsk6 nagyon cu korberegsegre hatckony az Onok Ourol 4 Sz. rudja es az Onok tdj. Gyomaeudrdd Nemrcg rendelrern Onr6l Diabess cdcsanyamnak teat cdesapam nak. 5. Napi 3-4-szeri kezeles m. Persze dierazom es gy6gyszert is szedck. Pees Edesanyam inzulinos. lll. Nelulny here. as vercu korrul kiiszkodok.. a Illasodi k bogre LLr. dlabeteszes ges elegtelenlesz.a keclelyallapota is. Ezzel <1 fozettel mosogassuk i\ h~bszAra( a labfejer naponta h. Iorrasbol B. Sziovellifl I have already ordered from you the rea T Zs.::eppen reh. magas cukorszintrel de llleg igy is nagyon egyideje kiisz- Tahln azeleremet is rnegrnentette a teaja.ihoz. Zs.6. Az erek besziikulese miat t a verkerina Libon fekelyek alakulnak ki.. egyik gyakori es sulyos szovacllllenye az bib.ir egy par heren belli! larvanyos ered rnenyr hoz. Viseljenek kenyclmcs cipot. ugyanis az ehgyoll1ri es a delurani vercukor erteke 7. es nagyon j6 egeszseget kivdnu nk a rovribbi eredrnenyes es felbecSlilheterlen ertekll munkaj. eddig ketto for d iaberes over a year ago for my father. MindellJ.ir a lib seruleseir: Ill" j. Nagyon halas vagyok Onnek ezert a csodaszerert. leverr vlzzel. es 8.1l6dotr.trosan pediku rozzenek.ertheca m6don . Ma reggela harmadik bogre udn . I vole az CrIck. es bizony az evek ora ll1agas cukrom igencsaklecsokkenr. Debl'eccil Edesanyink korbeteg. de arniora az an (eaiat issza. igy a Cli krom 19-rol IO-re csokkenr.\r a megengedetc erteker. A re. 'The tea really made a big difFerence.ra 2 csomag Gyorgytdt?) es nuir fogyt<\n a keszlerem. nagy risztelerrel R. lefekves elor r.. Egy ismerosomrol kaptam ker dobozzal. Lib csoukolds.. Az ertekern: 8. kozel 30 eve cukorbereg. meg hornokban vag)' puha gyepen sern. Csal. Nekem viszonylag magas voir a cu11-13. C..it.fogyasztott<l.ilva ingadozik a szinrem. B. a barna rozsdafol tos level ncm j6. Szartrsak meg szellos.sanY. Tobb mint ket eve Fogyasztom a reakevereker.Kiildene B.ibol naponta 2 dl-r ~ogyaszrok esreukent etkezes ur. megrendelni a Gyorgyreac csomaggal itram. nem rudoll1.ta revekeny- nehezen vagy egyalralan ncm gyogyulnak. -14 kozou J(ecl'kI!1JIit Evek ora mag. Ehgyomri erre]«: 8 hirCd volt. l'o71tgcJlaSJ'zisztclIs.

i mos problernahoz vez cr: epeh61yag-gYlllladashoz. Fonros. abbol gazdalkodik szervezer unk. majdleszrirni. A kokenyvirag hashajro.c.ir ll1egcm- vag)' megdarrilva egy kis vizzel lenyeljir. mint Belhurut (HASMENES) k az ii res szenh id raHasmenes vas iralokar. ugyanakkor a vesen.iskantil vadsoskamagor megnlgunk. Keruljii k a szensam. gyomorsav-alulvagy -nihmikodeshez. es gondoskod- a he- szenh idrator rart almazzon.ES GYOMORBETEGSEGEK.iskamil szriraz dioleveler 2.I I 'LI 1 Emesztesi problemak (MA]-. Hasrnenes eseren egeszben. keyes. Egy pupozorr re. junk elegenda folyadek fogyaszrasarol. Az erneszres sorau szerveink hasznosicjak a bevirr raphllckor. EPE. A. hogy ne hanyagolj. A belrend szer mil korlesenek norrnalizalas. 15 perc unin fogyasztjuk. esc ten rarrsunk igyunk szigoru dierar .magjar. 38 39 . amig a hasmenes meg nern SZllni k. akar hasmenes. A vads6ska magjat meg is lehet ragni. Wgezetlil Hleg annyit. sos vizben fotr rizs szinteu segithet.ik meg magukar. Egy te. J6 hasfog6 a vadsoskarnag [eija vag)' a kokeny rerrnese. a kokenyrerrnes vagy a lekvarja hasfog6. Csak addig kell Az imenr litertilk az almar mint szeklerszabalyozo gyogynovenyt.is neven lososka . Sok problemarol 6vj. A nem kielegito erneszres sz. a majon es az cpen kereszt ul k ivalaszrjak a feles!eges es bros anyagok ar.ik el a szckleruker. A vads6ska . lernkarjuk. epekohoz. mivel azonban eleg laza. csak egy-ker percig. sii n k kiegyensulyozorr !egycn: feherjeben s6kban gazdag. Kerulji. ha a szeldetl'1 k rendben van.m. Eh hez megFe!el6 men l1yisegii rosror .5 dl forrdsbau levo vizzel leoutunk. PUFFAOAs. de meg rnegfelelo hogy etkezees asvanyi mcn nyisegti a felesleges kaloriak hizashoz vezetnek. rok fogyaszt~sat. mint minden magat. fozni kell. mig a hasrnenes tart. gy6gyrdkar.ihoz hasznaljanak dlolevelbol keszult teat havonta egy-ker alkalomrnal. Fazes uran fedo alate kell rarrani 6-10 percig. hasznalni. de nem eleg helyesen kivalaszraui az cledell"l n keto a kon nyil emeszrcsrol is gondoskod nun k kell. A kokenyrermesr vagy a lekvarr is csak addig kell enni. Amit mcgesziink. Langyosan kel] reggdi elorr megi nn i naponra egy-kct cseszevel. amig a szekler normalis allagll nern lcsz. hcjastul kell fogyaszrani naponra 1-2 almar. puffadashoz. zoldseget cs gyiimiilcsiit kell fogyasztanu 11k. fOI1[Os. akar szekrekcdes esere all Fenn. REFLUX) A j61 nni kodo ernesztes eppolyan lyes raplalkozas. igy harekonyabh.

hogy minden nap este lefekves elorr egy csesze teat kell meginni. a stressz.i It teat igyon naponta barrnikor egy cseszevel. Ilyen mennyiseg meg rnegelczes celjab61 is j6.iuchi. igyon napi egy csesz e orb. Ak inek rehar gYOll1or.~g a baj.irmikor.ilo gyulladasgarlo is. A gyomorfeb~ly elrnulaszuisrira a Fekere nad. de j6 a savanyu bor is. Az epeholyag gyullad. epevezetek Ha az epeb61yag nern ti ru l ki teljesen. aki nek ilyen problernaja van. az eredrneny is ugyanaz lcsz. puJfadashoz. kulonben meg hereure egy-egy visszarerher a prob- savcsokkento a Feher . pang benne az epevaladek. esre egy csesze orb. illerve am fg a problema meg nern szfi nik. Ket-harom her a lar t a rekelybetegseg elmulik. Ha esak a pu fbdts. Az urokezelesr legaLi. Hat herig Fogyaszthat6 ez a rea szunet nelkl'd.inchitear lelekves elort es egy csesze fcherabevi rag-teat napkozben b. a hannadik heren minden 3. Akinek keves a gyomorsava.irvaesaLin re. heri 2 cseszenel lema. epeko kialakulasahoz vczerhet. gyomorfekely. Arnikor az epeholyag gyullad. Akkor is kell emlekezreronek inni a teat. Mindker eserben javasiorn. Ha nines alland6sult problema.Gyomorsavtulten es.ilyto re. sz inren merrekkcl a Iekerekrive. a pn nnszok elmulr.ija. hogy A gyomorsavt{tirenges Epeh6lyag.ija is j6. majd a savrulrenges es a gyomorfekely. nap kell iuni egy-egy cseszevel. kerti izsopbol keszi. De ekkor sern szabad a teaivasr abbahagyn i. es a [ekely nem fog kiujuini.ivn l is igyanak csesze teat emlekezteroul. arnikor mar elmult a problema. men k iuju] a fekely.i r epekove is van valaki nek.sban van. eleg a srresszes napokon megin ni egy-egy cscsze rear. re I leggyakoribb oka az idegesscg.isan. Radikalis vag}' eserleg m. Ugyanezeket a reakat javaslorn a refluxra. esre lefekves elorr. llyen eserekben a koverkezo kt'l rat javaslom: napi egy cseszevel egy heten kereszrii I. elegeudo hereure egyszer reggel ehgyomorra egy csesze aranyvessz6flibol keszulr teat meginni. urana ugyanilyen hoszSZLI sziineret kell rarrani. Ez a kura a robbi erre valo gy6gynovenyb61 is e1vegezhero ugyanilyen modszerrel. Ihatjak parhuxa mosan az orbancfuvel.vagy nyombel fekelye van. A nuisud i k heren minden masnap. az noveli a gyomorsavterrnelest. Csak rnerrekkel.ig teija.ivdlo savcsokkenco a feher akacvir. mert ez a ker noveny kiv. 40 41 . Heri egy-egy csesze tear meg keJl innia. napkozbcn egy csesze Feher akacvirag . ami savfelbufogesr jelenr.i! meg cick afark es orbancfii 1-1 aranyu keverekcvel is kell urokezelesr vegezni. de akkor null' eleg belo!e herente egy adag. hOSSZLI avon kr6nikus epegyulr ladashoz ill.lnren k.i. Eunek koverkezreben alakul ki a gyomorideg. Sz. mar nem eleg a heti egy csesze rea.bb kec herig kell folytatni {lgy. Az idegesseg oldasara ajdnlom az orbanch'itear: napi egy cseszevel igyon az. legfeljebb 6 heten kercszrul. De llgyanilyen j6 a sarles gamandor vag)' az czcrjohi rea]a is erre a celra. ebbol robber nem szabad inni.

es m.tani. es a rna] nui kodesenek is sokat ha szn. men csak akkor oldodik ki belole az egesz har6anyag. kurar befejeztek. Kapacitasa lIgyan tu! van mererezve.iva l is nem isszak. nem szabad meginni belole.. Amikor ezr az eges7. megnyugratja es lelohaszrja a megcluzzadt m. A gyokere a harekcnyabb. kulon-kti. napi ket cses7. hogy valaki nek az enyhebb har. Erdsebb gyulladas eseteben a dlolevelbol keszftetr teat [avasolorn. de legalabb addig. Azcrr j<1v015010111. az. szamolni kell.in is erdernes egy p. Ezerr kell enni minel robb keseru anyagor rarralmazo novenybol keszulc etelr. hogy a m. AlraLi.. keszltett rear masnaponkenr is csak egy es herig szabad iuni. haroanyaguk jobban kiold6dik. mint az endfviasalara.lsokra rna mar kivrilo gy6gyszerek va nnak. rokeleresebben felsziv6dnak. tehsir gy6gyszert szed.nos szabaly egyebkent az . ennek a hnr.A gyermekLincfii leveler egy a nr ibiorikumos kura ur. ezerr ilycn eserben rnindenkeppen orvoshoz kell fordllini. egy heten haromszor.i·. A keserii anyagok segitik az epeholyag mukodesec..lI) igyanak egy honapban legalabb egyszer a gyermeklancfl\ gvokerebdl fOzott reabol egy cseszevel. Eldfordulhar. am{g a gyulladas el nern mulik. rnerr m inrlen ember rnis.el azonban csinjdn kell banni. a masik -alkalomrnai orbancfiibol kcszult teat kel l inni. abban van a robb A'L egyik hat6anyag. j6 hardssal rartorn aleghare- konyabbnknak.imos mas segfti.t<it .ijuk j6 mLLkodeser megorlzzek.ir napig inni.ntetesehez. amfg a gyulladas el uern mulik. hog). es aki gonclolja. arnelyik vall a majberegsegekre. les z szo. A ferrozeses JmijgYlll!ad.ene[ robber A diolevelbol Meg annyir ha valaki verhfgir6 a diolevelrol.. majnagyobbodas FOL1[oS Ineregtelenit6 szervunk a rna].okro] Arn ikor rnajd a novenyekrcl is (rok.ilnak. Ha a dioleveltear a m<\j nulkodeser de a lefrrakar en kiviil meg sz. A rulzort alkoholfogyaszrasbol eredo majnagyobbodasntil is leher segireui ezekkel a gy6gynovenyekkel. Az enyhebb. nem Ierrozesbdl credo gYlllladasokra eredrnenyesen hasznalharok az alabbi gy6gynovenyek. 42 43 .Majgyulladas. de azcrr nagYOll keIl vigyaznllnk d. vagy a gyel'lnekLil1cf{t leve]e. azr is csak azaz kernaponkent egy cseszevel.. A gyernlekLlllcfli gyokerer ker percig fozni kcll.i s.ijar. A kura :bal'OHl hetig ramon. Peldaul a gyermekLincfii levele vagy gyokcrc. a gy6gytdkat ehgyomorra kell fogyas7. utana a kurat gyermeklanchi-gyokerrel kell Iolyrarnl addig. EZ7.iskep- pen reag~1l egy-egy gy6gynovenyre.isu gyogynoveny is elegend6 a bcregscg megelozesehez vag)' megs7.. vagy kell robbszor inni ezerj6fiivel vagy feher pernerefuvel izesiretr teat. sa hi.on lei is probrilharja a harasukar. a gyernlekLlncFli Ezeken a gy6gynovenyeken noveny is van. hogy az verhigit6 is. gyokerebiil keszult teat akkor is inni kell a kura alatr.hogy eserleg probri ljanuk k i L11~lsik gyogynovenyr is. Ez utan a harem bet uran luiromnaponkeut egy henapig felvalcva egyik alkalorn mal cickafarkbol. alland6.

hogy a rrad icionalis fzvil.igosan zslros etelek fogyaszras.es erreudszeri beregsegek. Arn ikor az erfalak rugalrnarlanua v. Csokkenresere a fentebb ern lirerr Sajnos a hag):omanyos a koleszrerinszegeny pal ereinkbe.i. illerve a z salytit. Ha nem vigyazunk ra.ir azounal is alkal mazharo. fgy kb. fdig lesz FokhagYllJ. szi nreu nupi egy cseszcvel. nagyon kellemerlen a szaguk. Legrobbet az egeszseges dpLilkoz~lssal es a helyes elenn6c1dal reherunk.1.naros errekec. napolHa 100 OOO-szer.iv miikodescr segiro es az ereket tiszrlco mrisik nagyon hasznos noveny a feher f~]gyollgy. agyverzes. riszt irja belii l ro] az ereker. Akinek nines mega kacl c "'" semJ1li baja. Aki hajlamos a meszcscdesrc. es a koszorllcr elmeszedeset is megszLinteti.izni kel1.nlom napi I cseszevel.ilj.frjiik a koleszterin problem.It aztarni. a szrroke. A rcrna fonrossriga III iarr nyornutekosa n ujra megelllI. Az erelrneszesedes lenyege.ilrozar. Ihatjak oker Felv. amig esak haszn. Ugyanllgy.~szdsa j6 harassal van a stresszes elet1ll6dot eiol< es . A nyakunkon levo ker oldalon elhelyezkedo aorta riszt. 44 45 . A fend ker noveuyen rul meg eg)' par szor irok a fokhag)'lll.. ez nern olyan eros illaru. oldaror.ilokok Magyarorszagon. Aver visszafelc is Fog .ijar. segftik a sZlvl1llikodesr.irj.inyban keverve.. herenre egy alkalommal isrnerclje meg azunin is. A magas koleszreriuszinr lIg)'anis hosszu r..\r aj. els6sorban az olLvaolajar az . Ez a noyen). A rueszesedes okozhat olyan problcmrir is. Ezt a csodalaros munkar csak llg)' rudja j61vegezn i. koverkezmenyei a rrornbozis. Ezert fontos rehar. A galagollya SZiVrltlllllSr is szab~i1yoz. arnir sokan nern szeretnek.irrsak be a kezu ker az eccrbe. hogya szfv es az erek izmait rllgalmasan rarrja.es errendszeri problcmara a legharasosabb gyogynoveny a galagonya <\nmll a ru lajdons. Csak hideg.il fogva. Egy nap alatt 9000 liter vert pum- '" A ver6erek es az aorrak riszr. Egy-ket her a larr erezhero javulris rnurarkoz ik majd. mel).isunkat llgy. Utana eleg J-2 herente inni belole ernlekezreronek es megel6zeskem.ir. ill.ilIati zsiraclekokkal szcmben. A sz.]val az al maecer. Calagonyaval ez az .\gj. a jobbik v. Mindket noveny nagyon j6 hards al van az erek ciszrfrrisrira. a rnedvehagyrnarol.inak van egy kiilsoleg alkalmazharo leherosege is: 2. re.1 vernyorn..iluak. [(~szeslrsiik el6nyben a novenyi ohjoi<ar. Bels61eg az erdei malnalevel teaj. mel)' korun k nepberegsege. hogy elerfonrossagll exigent es rapanyagor jurrassou el a 300 billie emberi sejrbe. es edltal nem vekonyirja el :IZ erfalakac.ikhoz . Naponra 3 cseszevel is ihatnak beldluk.k benne a fokhagym. A medvehagyrna leveleibol salarar is lehet keszlreni. mint a galagollya. hogy az aort abi llenryil meszesedik el.ir.\k le az i'lveger. csak nagyol1 megrerhelo a munk. an nak is kellene a~gon)'ar fogyaszta n i.. ..ikar fogyassdk a megjelolr m6don.lk Fel Feicelltis darnbokrn.1. ha mrir kirisztulrak az uroerek.ira mla ni. Megelozeskent is jol leher al kalmazni.n id6s emberek sZlvere is.igan. Ez is segiri a 5Z!V ll1iiki:ideset. szivideget n)'lIgrar. a magas vernyomas kivalo gy6gyszere. hog l' aver koleszrerintarralma ne haladja meg a Idv. lagy vizben szabad 12 orrin .h61. vagy na yon idegesft6 11111 nka helyen dolgozik. v.. a szfv.ivon errendszeri problern. Tcgyek bele . anug nem csokken a koleszterinszi nr a k iva nr mertekig. es kenjek be kerszer-luirornszor a ker nyuk i uroerer.". heti egy-b~[ csesze tea fogy.lZ n lmuecerbe. hogy a veroerek falaba zsirszenl anyag (koleszrerin) iv6dik bele.i r.ilrva..ibb hcten kent eg)' cseszevel. A gahlgoI1Y'] a koszorueret belulrol [ISZtltJ:1 k i. Minden sziv. magyar konyha nem kedvez de kis odafigyelessel rnodernizal harju k raplal koz.alyozza annak a k ialaku lris.irol. nem ragitja. csokkent ik . illetve dieranak. ha az erekben akadalyralanul araillolhat a Vel'. Csak egy bajuk vall. sokak elerer megkeseriti. eltarad es mega!l. vag)' fele-fele ar.ik a·l. az els6 sZ3mli hal. Ak.\g harmonirija megmaracljon. Esre m. es ha a S7.in uuuis. KerUljiik a t{Lis. es ezdlral uz nem fog j61 zarni.illapor is javirhar6.r. hagyj. Gyakori es Lljdalmas erberegseg a visszer. g A koszorllcr-szll cu erer a fa Iiban erraglro I " ""I "1 'I a . ez is korlatlan ideig fogyaszthat6. KCds61eg a vadgeszrenyebdl keszulr kremer es az orbancfiiolajat javaslom napi robbszori bekenesre.!V izrnai rugalm<lsak. .1. erelrneszesedesrdl beszeliink. a szivin larktus.' iutasu gy6gyszerekkel kezelik. legal. Tiszursanak meg 6-10 cikk fokhagyrnar. Napi egy cseszenel rabbet neru kell megillili bel6le. t iI f Errendszeri es szivbetegsegek Egy ember sztve 70 ev alarr ker es fd milliardszor ver.5 ell almaecerer onrseuek egy fellitert's beforresuvegbe. magas vernyomashoz vezer. Z.i]a. Erdelllcs idonkenr ezekhol is egy-egy nlkalornrna 1 fogyasztan i. de ennek az dkesziresi modjaval vigy. Gy6gynovenyeink kozul koleszteriucsokkenrd harasu az oszrorus veronika es a ryukhur reaja.in rarrasa is nagyon lenyeges dolog.

a szfvizomelhalast az agyverzest. szivideget nyugtar. 10 percig a fiivon hagyjuk a vizer. Ez a noveny szeruu em egy csoda. sz. ha heti egy-kec csesze galagonyatdc megiszullk megelozcskcnr. a kkor is sokat tetrunk az egeszsegi. Az n leghelyesebb elj. az egyeb Alkalrnazrisuk sorau saj. de ha nagyol1 rit k. A galagonya csak rnagas vcrnyornasnal haszualbato. Orvosi ur. Az uzlerekben kapharo g~llagollyaknal ezr a szempol1wr szigoruan berarrjak. Kulonosen a koszo- es ez azz al a veszcllyel nyodnak.. men a rerrnes eresekor az .t tea jobban. hanem a szfvbcrcgeknck is. szabalyoz. vag)' e folott vall. A galagonya viragos agveget azerr igyirom. exert erdernes ctkezes elotr inni. mint ahogyan azr viragzriskor terre. A k inek 140/90 Hgmrn felert van alland6an a vern yo- 2-3 111<15a. hogy ker es fel deci forrasban leva vizer raoncunk egy teaskarnilnyi novenyre. hogy onok nek melyik Ielel meg jobban. rnajd lesztl rjuk. 160/90 Hgrnrn-nel kemaponkenr igyon a reabol egy csesz evel.1gvegben mar nines nedvkerlnges.lr~b. koverkezok a szeri nt hasz nalja a galagonY<Hdk valarnelyiker: minden harmad ik !lap igyon egy cseszevel. vag)' joval lassabban fog a ll1agas vernyornasunk az egyeb karos harasok koverkezreben kialakulni. akkor is. A galagonyab61 az egybibes es a cscrcgalagonya egyforman j6. es egy teaskanalnyi nyugruto az crroIllagot es nem pattannak el.iu. es van egy nagyon fonros rulajdonsiiga: a sz iv cs az erek izmait fugal masan ra rrja. Ezert j6.in h6napja ellen )6 .iszedunk a vidgz. Ingadozo vag)' alacsony vernyoruasn. A megeloz esre hasznalr rear eleg ketheterikenr is inni. neh a-neha iszun k egy cseszevel belole. amikor a viragok fele mil' reljes viragzasban van. A gabgonya magja viszonr megszuncerl gokec. de ennel az erreknel mrir m indenkepp orV05hoz kell fordulni. Ker elreres van kozotriik: a rermesben nines szividegnyugtat6. nier tisztftasaban jelesked ik. Azert kell ilyenkor szedni. konynyebben felsziv6dik. nern. ezcrt nem cda dolgozik a noveny. es fedovellerakarju k. infarkrushoz benu lashoz vez et her. nerncsak a l11agas vernyornasban szenvedoknek. Az etkezes elort ivot. Ez urobbi "rudasa" segir megelczn i a sz ivi nfa rktust. Kezeles.tiszt itja az ereket minr a gy6gyszerek. nui I' nem rarralrnaz anyagokat. A galagonyatermesbol keszult rea ugyanolyan j6. niil) 130/80 Hgm erfalakar. a ruasik fele meg esak bimbos.ist.Magas vernyomas I Egeszseges ::IZ r· telnorr ember Ill. erelrneszesedes nern dgirja azokar. rnegrepednek.in. mint a percig f6zni kcll ker es fel deci vizben. amikor veruyornas als6 erreke 90. men a celjes vi ragzasban szedert galagonyavirag megbarnul. a A galagol1ya vi rages agveg a kovcrkezoket csnk lcenti a vernyorn. Ha egy heren egyszer egy cseszc teat elfogyas7. (korrol tLiggedeA magas vernyomas erosen fesziri vernyorn. a nap barmelyik szakaban. es szriritas kozben elvinigzik. A magot meg kell torni. nem fordul elo az elhalasu k. men a sz iv es az agyi kis erek. Ugy<ln is az a k is agveg meg taplalja a viragor. A galagonyaviragbol keszu lt cdr llgy kcszfrjuk. 46 47 . bellilrol. Ez a rca keszulher fagyongyb61 is. ha a reaivas megkezdesekor ellenorzes mellen mar ll1egbeszelik a reatogyaszras az orvossal egy-ker azr.iricaskor nem lesz mar reljcs errekti gy6gynoveny. megeldzes a galagonya viragos . ha egeszsegesnek erezziik magllllkat. azok clveko. ha I'ligalm3sak. A rohan6 elermod nagyoll megterheli a szfvet . es erkezes elorr lassan megisszuk. a kepzert feiv<ldrl6k a teljes viragzasban levd galagonyat nern veszik at.ir nem szabad hasznalni. ki van nyilva. Ez agyverzeshez . hog).is derek. Kb.igvegbol keszCdr reavalleherseges.isa jar. Eloszor a &alagonyar61 irok.ighoz es a levelhez eg)' kis gallyclarabor is hozz.ic magllkon fogjak eszrevenni. merr a vir.tllnk norrnalis vernyornris mellen is. szerveker es az iclegeket. rudja: szfvritmust cz lenyc- ges hdonbseg a galagonya elonyere.inkert. illetve viragos agveg.il a galagony.

160-as vernyonuisndl haromnapoukenr egy cseszevel. Peldaul sokan hasz.szert is kes. amelyik a vernyomasr is csokkcnr i. vag)' az cgycb gyogyiro tulaidonsdgaikndl is fogok meg r61uk irni. A kis relizold Illerengbal regebben gy6g). egj Al11ikor a merenger 1 "'1 rasz. azurrin ujabb her eltelte ur. semllli bajt nem csinMunk. Egy cseszchez egy re.lZlli kell. hog). vagyis megelozesre heti egy-kcr cseszevel ig)'anak belole. mint a galagonyrie. Gy6gyszerdrakban kaphat6 desztilL\lr vfz. _T6 cukorberegseg ellen is. A rea elkesziresi modja uzonban 111. haszLloS gy6gynoveny.ir a feher bogyorerl11esr sem szabad rdnak haszmilni. Nemcsak vernyomascsokkenro. es azt rogjuk hasznalni.ik.1I6.1llalld6an Illagas vernyom. dcszrillrilr. hanem vernyo- A g)'6g)'szer kezden csokkenreser csak fokozarosan sznbad Illeg- nuis-sznb. A kutyabengekergcr els6sorban hashajr6nak hasznaljik. Mint lathato. Sot haszn.igvegec.st ~rnek el vele. Keszfrenck bel ole uikellenes gy6gyszert .il 'LI i I 180/90-100 Hgm 111 vemyomascrrekncl mar mindennap meg kell inni egy cscsze rerir.isuk. de j6. errol. A magas vernyomas alraUban Ilem egyedlili baja az embereknek.ln nelllcsak a vernyoLll. de a vercukorszinrer is ellen6rizressek a h:iziorvosukkaL Akinek normal is szinren volt a vercukra.ogyaszdsa eserebeu dupla erdgiro hat:i.fr6nak. Ez egy nag)'on sokoldalu noveny.ir leher a gy6gyszert irtam.il6 har.eprember vegeig rart. a kis rclizold . men akkor a vizbol oldja k i a meszer. Meleg vizzel semmi keppen nern szabad a re. hanem vercisztit6. merr minden elbomlik beldle. Erdekessege.ipolo]a a kozonscges cickafarkfll. keressek a konyvern ben nuisltol is a gyogynoveuyeker. maid a verri.ismeri-e . A galagonya viragos agveget ugy is el leher keszireni. hogy 6-8 orrin keresztul hideg vizhen . A mezei zSllrlo is csokkenti a vern YOl1l. rn inr . annak nem kell ellenoriztetni.isu.ilh<lr6 vernyom.nalhatj. nem egyfornl. a s. kulouosen a galagonY. a Feher Fagyongyor.ik kiluilni. n csak . Az elkes1.de ez ingadoz6 vernyoLl1<isra is . hog)' Ll1. Ez igy igaz a kis tel izi:il~l merengnel is.ilral ismerr Cavinton nevii gy6gyszer alapanyaga. A di6levd szinten kislllenekben csokkenti a vernyomast. Az alkal maz.I In i. Minel robbszor OIV. men peldaul a Fag)'ongyor nem szabad fordzni.lsom szerint Illar nem kr~szitenek belole gyogyszerr. A galagonya. egyebkenc az resre.is els6sorban a noi bajokra ad gy6gyirt. men nem isrneri azt. vagy eserleg harmadik orvossul is beszcljene].C7.ival vag)' L. ajanlolll. es ezurrin tegyek bele a fagyongyor. 180-as vernyomasnril vag)' e felerr III i ndennap egy cseszevel kell megi 11 n i belole. vagya galagouyarermesr. Ezt is forrazni kell. Esetleg meg lehet kerdezn i az orvosr.izrarjuk. men ak kor on n<l n. ami egyenerrekil az anyalevelleJ. esrerol reggelig v.ilrai<iban lombhull..ott testreszekre szokruk kenni.1nak haszn~llrak. M ivel azonban a koszorucrer is risz. men a gy6gynovcnyek cS. Erelmes1. Az orbancfll sok mas jo tLllajdons. . rvhlg. ha a vernyom.lrga rermesli nem gy6gynoveny.sztfdsnal errol i. I Ismerelren mcndorn.il.rirja. 2-3 her ur. A masik nagyon harasos gyogynoveny magas vernyoIm1sr3 .ez mar klinikailag iguz olran vemyomriscsokkcnro -. EgyebkeLlr ell elsosorban a galagonya vir'lgos .\s. de kismertekben a vernyomast is csokkenti.il bizrosahban alkalrnazni. A macskagyokeret Fokent idegnyugtarokenr haszn.ilrogarharjuk a hasonlo harasu fiiveker. Ha sz erencsenk van. Elsdsorban a noi ivarszervek isr.a Feher fagyongy. m. vag)' forralr viz a megfelel6. Az eddig leirt gy6gynovenyekcn kivi'd meg egy par van. es sernrnilyen gy6gyhadsa nern lesz. nem csak verriyonuiscsokkenrd. flyen keszlresi m6d LH1. leher.igait gYlijtjl'Lk.1 harasar . de vesees h6lyagb.inlom. Eseten kent a magas vernyomas meg veseproblemakkal 48 49 . Ezerr k i kell probalni az egyiket. ha ennek ellenere a robbir is megnezz ii]«.I gy6gynovenyekec. de a vernyom~lst is csokkenri. Hagyj. Ez a ni:iven}' is sokoldalll kepessegekkel rendelkezik.ismeresne] az adarok mcgfelelnek.isn.1. Ezeknek a gy6gynoveLlyeknek ez a fa lrarrisrerillet iik. A galagoll). ezcrr azok.ic elkcszucni. ha <11. rncrr az esti ivasllill ejszaka sokszor fel kell kelni. Ebben az esetbcn vigy.1. A feher fagyong)' leveleit es a ceruzanal nem vasragabb .u<lnyban azonos hadslLakb6l.lk akkor viszik Ie a cukorszinrer. Hem szabad h asZll .in m. 111. csak a veruyomasr rudja csokkenreni. eserleg a k is rel izold metenget javasolorn a vernyonuis csokkenresere.ll. igy a vernyonuishat nak mindenrnajd a masikar. teh ~~tezt a tu lajdonsagat is iigyelelllbe kell venni. A kis teli1.isn. vernyomascso ~k en. pedig ez nagy bir. es nem az erekb61 rogja a meszet kioldani. abban nines IlleSZ.ir. iisszes gy6gynoveny hasznalarakor ervenyes -.naljak tavaszi es osz i tisztfroktuaknal a csalanleveler. ha ezekre a szernp ourok ta is f1gyell·Lnk. aj. Vag). vizelcchajro. Minden gycgynovenyre vonatkozik csokkenrokre is.lrer[ek. <lZt a novenyt is aztatni kell h ideg vizbell. eserleg a harrnadikat is. Az nem .ls man riigyfakadasig.ir ker naper is. mar az elsonel elerju k a megfelelo gyogyfro hardsr.na'I'p 'I'. a legjobb crcdrnenyr ezekkel leher elern i.isi rnodja ennek is ugyanoIY<ln. ha <lZmagas voir. tehat ki:dr6lag KULSOLEG. rerrneszeresen csak akkor. legtobbszor SZIV-es errenclszeri problcndkkal is egYlitt j.intallllak ellen es izzaszt6nak is j6 hadssal has1. en 19-fele gy6gyhadsarol rudok. Arra az eserre.lassirja az . nk a nn. Eloszor csak heri egy napoe leher ki hagyn i a gy6gyszerbol.SlLgy6gynoveny.iscsokkentesen tr'd ezekre a beregsegekre is j6telWllY hadssal vall. lddnkenr v. nem esak re. rudjuk arnikor majd azokat szliksegiink . Az eclclig lefn gy6gynovenyek koziil a galagonya es " fagyongy a vernyom. javftani. kulonosen koszol'l:lerelmeszesedes ellen j6 har.lscsokkento is.old mereng gyiijresi ideje auguszrus Lmisodik felet61 51. igy a gyenge vernyolllasesokkenrd hatasarol is.esedes. hogy a bel6le kivont vinpocerin nevil anyag a sobk .1-6 szem csipkebogy6t 5 vagy egy tdsbn<il csipkehLLSt is bele lehet tenLli a vfzbe. amelyek vizclethajrok is. hogy csak azerr nern javasolja. Azoknal a gy6gynovenyeknel. a szennaval. sebeker gy6gyit6 harasa is van. hogy a hideg viz ne legyen meszes.ir uk ar vnlaki inni.lsik. ha vernyornriscsokkenro te. Ilyen magas vernyornasrd. szamolJ'anak a robhi hunisavalis .atdr evekig lehet fogyaszrani. Ez a noveny is csak lllagas vernyom. amikor ker vag)' ha rom noven)'t kel'erUnk ossze lllegFelel6 .irre- i. Terrneszetesen a sz iv rnukodesenel.iga mellert meg a vernyomast is csokkenri. . mere az mergezo.itesi m6dnal kell vigyazni. Ezr a novenyt hicleg vizben kell az tar n i 12 6ran kereszrul. a feher fagyongy cs a Ids rei izold mereng unin leirt novenyek hasznalara elorr kerem. mere ott fogok irn i az osszes tobbi harasu krol. nagyon sokoldalu. Csak a Feher termesii tilgyongyot gYlijtjCd{. semrnilyen rnellek hara sa nines. Felretleniil meg kell <1Zorvo sukk a] beszelni en. ha galagony. ktk Cavinronr szednek agyi erdg.11' felrerlenul meg kell beszelni a hdziorvossal.ilyozo is. orVOS<1nern javasolja a rea fogyaszt<idr. segiti a mirigyrendszer miikodeset. azonban azoknak nern a vernyondsesokkemes a legfontosabb hat. ezr scm szabad Il1CSZ S vizbeu azrarni.iskanril fagyongy kell. az alacsony vernyomasr meg lejjebb Vi5Zi.I~ csokkenreui . A rdja is kiv.1t lehet rokozni az lLgynevezett egYlittes hat~issal.\subr.1 g'llagOnyae. Ekkor van benne a legtobb hat6anyag.lrr. A pas1.lS t. Kozbcn ellendrizni kell ~olyamatosan a vernyornast.1scsokkenronek. hogy reggel igyak meg a napi rear belole.tortaska . de vernyom. igy vernyomasesokkenro is egy kicsir.in kire. szabad h aszn .1S novcnnyel akarjuk vegyireni.lgy reggelrol esrig. Ahogyan LmiL" tek kialakubs<lt. Azr hidegen zsirban ki keverve Fag).il haszll. amelyik a legjobb nekunk. men kiv. egyebkenr a hasznalari modja meg-ezik a robbi eddig leirr gyogynovenyevel.1 hanisokat lesz d.s tobbet irok. De h<1a hideg vizben azratorr fagyongyot a mar elkeszitett es kihiilt galagonyaval keverjl'd< ossze.1 i. Ekkor van ben ne a legtobb hat6anyag. serkenri a szfvrrnikodesr. Ma az en [UdOIll. A gy6gynovenyek hads. de ennek se ez a fo reri'dere. rnegjegyczni.Ujuk. novelni fogja a galagonya hadsir.lSU valaruir egy gy6gynovenyrol. A Fekete ribizl ilevel is csokkenri a vernyomast. Eserleg rirkabban is leher inni.

is p. men 60 fokon mar minden eibollllik belole.is<ir is.es a magas trigl iceridszint is.er eg)' harheres kllra minden magas vernyondsban szenvedonek a hasznara valna. Termeszeresen a vcrnyonuiscsokkenrd te:ikat aleirtak szeri ur parhuzamosa 11 Fogyaszcan i kell. ha harorn resz galagony. f'elterlenLil valrozrarui kcll az etkezesi szokasokon. hogy a vernyornrisa rendbe jon." A magas vcrnyoruas velejdroja legrobb eserben a magus koleszterin.inlorr fogY3szrani. Ha a magas koleszrerinszi nr nem oroklorr ru lnjdousag. Olyan ar.es :l triglicerielszinr. adjon ranricsor. Nekern ez mesebelinek tunik. es togY<1sztani kezdi a fagyongyot.ik merni a vcrnvomasu kat. nem hagyj. kivalo i rn munerosud is. I:-la nem felforraljak 50 51 .ik rovici ido alatt abba.inr haras eri az im mu nrcndsz eru n ket. elkeszitsiik azt az egy csesze tdt. es akkor is csak a magasabb crrekeknel. fgy rogja a vernyomas-szabalyo:dson tld az erelmeszesedesr is javirani.i.ij. Ebben az eserben a hasznalr vernyonuiscsokkenror egeszirsek ki z su rloval ugy. Kevesebb voros luist es kevesebb zsur kell fogyaszrani.sr. eserleg ker alkalomrnal aj. es egy reszer elveszftik ezeknek az errekes anyagok nak. es ezerr csak het i ker a lka lorn rna l szabad eZI igy inni. A Feher fagyongy az egesz mirigyrendszer miik6tieser segiri.r16 anyag.iron S. ingadoz6 vernyomasu embereknek csak akkor szabad galagollyare:it inni. hogy sokkal [obban erz i mag<it. Amikor normalizalodort a koleszterin. vernyomast kisse csokkenr6 gy6gynovenynel haszn:iljak ugyanazr az eij:ini. ha a vizer es uranu lehiirik. gy6gyszerek nelkul.i. kurarom az igazi megold. es nzr hiszem. Mar robbfele gy6gyszerrel kiserlere~ zerr a korzeri orVOSOIll.Llkht'lI'te:i.i l a verrryornis- novenyekhez egynegyecl resz dlolevelet is hozzri leher kevern i-a d iolevel j6 verh igit6 is -. hog)' lljra rermesz eresen elhessek. M.ismeror orrhonra. rud nak i<igy vizct beszerezni. es ezerr segit a hasny<ilmirigy miikoclesenek is.i. Elcg.isa. a koszoruere is ki fog tiszruln i. a szfvuuikodese is normal izalod i k. Nem fognak rettegni alland6an a magas vernyomassal j. de evente legal:ibb ketsz.ik. hogy a gyogyszerrol fokozarosan rerr . A. egeszsegesebben. eleg.irosul.-on bererrii 11 k egy konyvesbolrba. nem meszes vfzben . Ugyanigy j6 a rnrij. ak kor sern szabad a t yukhurt abbahagynl.ban ismegeri.igai miarr az egeszseges embereknek is javasololll rogyasztani neha-neha.t reggel ehg}. hogy a l11agas veruyomast csokkenro gy6gYllovenyiiket egeszirsek kl cickafarkkal is.anak.i. es az idegeik is IllegnYllgs2. Ma olyan sok nern kiv.isuk. hog). nem rogja magar gyengenek erezui. De a cukorberegek is rapasztal ni fogjak. Hrirom-negyfele gy6gynovenynel robber ne keverjenek ossze. ker honap alan megszunterl a magas ertekeker.ink. cs eddig mindig csa latkoznom kellerr. Az ingadoz6 vernyomasLI embereknek a Fagyongytea fogyaszrasat javasoloJ1l.r ez ollmag.ir tekinrve.ektol. Illegtapasztalj:l k majd saj. mint a magasan merrek. Akinek ingadoz6 a vernyomasa.es cpenuikodesi csokkenro prohlenuik n.it61.iIland6an iIyen kevereket in niu k.. kezdjek el . hogy adjon tanacsor a rnagas vernyom.isn. Megnyugsz<1nak idegileg. a mi sziuten j6 harassal lesz a vernyolll. Majdriem kifelej retrern uz orbri nefti uel.ilh3tj. mintha csak a galagonY<1r inn. esetleg konnyebb esetben meg is sZlimern i.ib61. megszi'lllteri a belso verzeseker. hog). hogy ~I vercukorszi nrjuk scm emelkedik.es az epermikodes segitesere az orbancfu is. A tobbi. mine a zsu rloua]. Ilyen esetekben mindenkinek javaslorn a napi egy csesze r).ira.isba n szenvedcknek ja vaslom. [avasolom. nagYOll hamar tapuszta I ni fogja.iscsokkemo. mert nern rud a vizben rn i nden ben ne levo hutoanyag kiold6c1ni. hogy Ilaponta ]0 percet magllnkra sz<injllnk. vegyen egy eligit. Azonkiviil. Kiv. Ezen a ny.iIland6 feJelem. es kl i n i kailag igawltan idegnyugraco is. heri egy csesz e teat sz i men rarras celjab6lmeg kell inni .\sukra. az egesz szervezet mll kodeset segili. A maj.ol11orra elfogyaszrani.in most. es ha nem lesznek tii relillerienek. men nyivel jobb tninosegii lesz az eletiik.il 31.l5iknovenyr egynegyed reszben adj:ik hozd.i[ magllkon. de ezeken eM meg gYlIllad.lis vernyol11.n. N.ir leirram. tudv. 12 6rin keresztCd kell hideg. hog}' akinek ilyen a vernyom. hogy en mar micra kerc ern. konyver meltatva rneselre. Meg Fognak szfi n ni a szcdulesek. hog). Tal.1gy6gYilovenyekkei roneno kezeleser a vcruyomasuknak . Minr lll. ES nehriny het u larr rendbe jort a vernyomasa. hogy keverjenek ossz e harem resz galagonyar egy resz zsurlova]. de ezr a kevereker csak heri egy.ihoz egy resz orbaucfiivet adu nk. hogy a h. Ugyan'1 n nyir kell fogyasztani belole.il6 rulajdons.h6 szov6dmen). eserleg meg csok keuni is rog. A vernyonuis ellenorzesevel egyhjra bizrcnsagerzetu k fog k iu lak ul n i. most anllel revbe erherek vegre? Kerem.it az On re. Ez a gy6gynoveny a nok oltalrnaz o]a. alacsony errekek nern olyun rossza k.in azr. deprcssz io vagy g). lagy. Az ingadoz6 vernyom.ingadoz:is. A diolevelben van egy sejr novekedesr g. gorcsold6 harassal is relldelkezik. mint amikor flatalabb volrarn cveim szam.omorideg esereben is hauisos.ikmegel6ze har. Nagyon ajanlom noi olvasoirunak. Tapaszralarairn szerinr ez kb. hogy reljesen a sorerbeu rapogarozik m. nemlesz az :lgyukban ott az . A het tobbi n:lpjan a sima vernyomasc sokkenror hasz. VegezerLii a magas veruyom. hogy ezr a novenyt mindenkinek javaslom hozzsitenni a vernyomascsokkenro gy6gyFiivehez.ir evek 6r:·1. IIjn Csepetl'li/: "Kerem. de a hnuisa jobb lesz. ha rendszeresen rudj. Ingadoz6 vernyomas A normilis enel<li 120/78 I-1gm 111-CS vernyonuistol idonkent fiilfele vagy lefele elrere.iztadssal szabad elkt~sziteni. es elllliterrem r. es az ort clolgoz6 holgy a [avasasszony unokaja c. :1Zegyeb hatas elerese celj.akik meg ezr eddig nern ret tek -.inyban keverjenek a galagony<ihoz cickafarkat. Neill kell .iztarn i. ha szukseges a mindennapi fogyaszt. Ezt a tdt csak h ideg vizes .ist.isomra. ue m fog L\jni a feje a vernyo ruas .iro111l1cgyed resz vel'llyomascsokkelHo gy6gynovenyhez a kevesbe hadsos 111.

Ingado'l..o

vcruyomasra

meg a paszrorrriskar

is szokruk

haszntilni. Ennek a novcnynck a terija gyorsfrja a verkeringest, ez.ilral r isztitja az ereket es szab~Hyozza a vernyom.isr. De nines olya n jo har.isfoka erre a cclra, mine a ragyongynek. Ezcn r(II mar csak par szor szolok az illand6an alacsony vernyornasrol. Egy idoben az en vernyom.isorn is i Iyen volt, es akkor azr ruoudrrik nekern, hogy hOSSZll eletu leszek. Eddig bev.ilr, Akkor 100/75 vag)' legfeljebb 110/80 Hgmrn voir a vcrnyomasom. Ekkor jurort eszernbe, hogy az en draga nagymarnam nemcsak gy6gynovenyeket, hanem fiiszernovenyeket is rerrneszrerr a kerrunkben. Bazsalikollloe, valodi s,iJdnyt, borsik.ir edesapamnak - aki nem rudra a gyol1lorsavnovel6 borsor enn i, bors helyetr hasznaltak -, kerti izsopor. Erre az urobbira moudra nagymama, hogy meg f(lszerkenr is csak rirkrin szubad hasznriln i, men erneli a vernyomasr. Amikor nekem mar robbszor is alacsony errekeker merrek, eszembe jutorr az en uagyanyarn kerri izsopja. Elkezdtem inni a rdj;it,

napoma egy cseszevel. Ker her ur.in 120/80 Hgml11 lett a vernyonuisom. Bizronsagbol meg kct hcrig irra 111 az izsoprear, de m.ir csak egy mokk.iskaual fiivet rerrem cgy csesze vizbe. Azora is rcndben van a vemyonuisom. 25 evvel ezelotr ]40/80-<1t merrek. Ma is a nnyi. jonal: tartorn az alacsony vernyorn.isban szenvedoknek a napi egy-ket dl jo vorosbor cl fogyaszr:is;ir is. Vegezerul, de ncm urolsosorbau a vernyomrisrol in dolgokkal kapcsolarban el kel l monrlu ni [elrcrlenu], hogy ezt a problenuir nern szabad Ieluleresen kezelui, mindenkep. pen beszcljenek meg
111 i ndenr

a haziorvosuk

kal, alla ncl6an

ellenorizressek a vemyomasukat. Ma Magyarorszrigon es szcrte a vi];1gon is sajnos ncpbetegseg a Illagas vcmyorn.is. Ellene ren n i FOlltos egyeni es rarsadalrni venyekkel erdek. lrr is ervenyes az a tell)" hogy gyogynosokar rehetnek a megcloz csbeu. a kezelesben. soha nem larorr a rerrneszeres

Idegrendszeri betegsegek
A mai srresszes vi"igor az iclegrendszeriink sfllyli meg. Eloszor nem gy6gYllovenyekro], hanem az eletmodrol, a szabaclleveg6n torreno mozgrisrol Irok egy p.ir son. Akik kerres hazban laknak, kerern, probaljak ki: nyaron a meleg hnjnalok ur.iu seraljanak mez irl.ib a harmaros fiiben 10-15 percig. Nagyon jo harassal van az ldegekre ez a Seta. De onmagaban a friss leveg6, a csend, a felcsendUlo rnadardal, a rerrneszer ha rm atos zold csillogdsa, mind-mind megn),ugtar es gyonyorkoci ter bennii n ker. Koztudormisu, hogya zold szin n)'lIgrar6 harssu. Aid nem csaiidi hazban lakik, a kozeli pnrkban lIgyanezr megreheri, De reggelenre egy kis kocogas nagyon sokat Fog javituni HZ egeszsegi allapotukon, az ideguyugrarason rid is. A hervegeker hasznaljrik ki t:igy, hogy elrncnnek kinindulni az erdobe, hegyekbe, egy, eserleg ker napra. Az idegrendszer gy6gynovenyei amelyik szerinrem a legharekonyabb, fLi. Akinek meg nines depresszioja, kozul azzal kezdem, es ez az orbancannak herenkenr, kerheten kent eleg egy csesze terir megin ni az orbanchibdl, mindig esre, lefekves elorr. Megll),ugratja az idegeket, inuuu nerdsfto harasa van, gyomorideg-erosfto es j6 altaco. A teajar a szokasos medon keszirsck el. Akinek mar van problemrija az idegeivel, erzi azt, eset-

Nem velerlen, hogy az urobbi evekbeu rnerrekben ll1egnorr a gyogynoven),ek, gyogym6dok i ranr i erdeklcdes.

leg mar vizsgaldk is, annak azr javasolorn, hogy III i nden mascdik nap este igyon meg egy csesze orb~incfiltdt

legalabb hat herig.
Ha rnrir az orvos depressziot vagy gyomorideger allapitort meg, akkor III i nclen este regye ezt hat heten kereszt iil. Akinek nag),on makacs a depresszioja, minden m.isnap reggel is igyon egy cseszevel. A harhetes kll ra ura n sem szabad

a tea Fogyasl,rasar

a

teljesen abbahagyni, egy h6napig meg minden masoclik, harrnadik napon kell este egy csesze rear in ni, Enuel a kuranal is igaz, hogy ha teljesen abbahagyjak a rea Fogyasztris.ir, visszaesnek, reh.ir em lekezreroul idonkenr meg kell inni bel61e egy-egy cseszevel,

52

53

A m.isik nagyon j6fzli es idegnYlIgrar6, alraro gy6gynovenyunk a citromfli. Akar etkezesi celra, sa\;kinak is lehet haszmilni, robbszor is !laponta. K(ilso hasznalarra kenocsor is lehet bel61e keszfreni. rnerr anrivlrualis hurasu, Valahol hu llottam vagy olvasram, hog), valaki otveueves koraban kezderr el citrorn hire,lt inni naponra ker cseszevel, es szaz evig elr. Ez a tea csak kezdodo idegberegseg, vagy inkabb csak ideggyengeseg. idegEiradrs.1g eseten, megelozeskenr haszn;ilhar6. Nines olyan eros idegnyugraro harasa, mint az orbancfii nek. Naponra egy csesze teat javaslok belole mindenkinek hat herig egy evben kerszer, 6sszel es ravasszal, vag)' egesz evben kethcren kent egy-egy cseszevel. Az sern lesz baj, ha l1legszererik az Izer, es rendszeresen fogjak inni. Aid nem cud aludni, nehezen alsz ik el, vagy ejszaka robbszor lelebred, az esri tea urtin ejszakara is keszirsen az agya melle egy csesze citromhirear. Egy-ket korryrol
rovidesen visszaalszik.

Az crnbereknek napi ker-harom liter folyadekra vall szukseguk, ez legyen ezuran gyakran gyogyrea. Ezr a kis
k ireror a clrromfri ndlminden keppen le aka
rt

a m irni,

mel"[

fontosnak tarrom. Visszarerve az idegberegsegre, az orb.i ncfuvon es a cirromfuvon kiviil nagyon j6 nyugrato re.ir leher kesz.ireni

II

a v.illa larvezetoknek, a kik nagyon meg vanidegileg, az irodajukbau is kellene rarrani es fogyaszrani ezt rear. Ma mar szokassa valr az uzler i parrnerek kavezratasa, rerizratasa drgyahis kczben. A vezero igyonilyenkor citrornfutear. jobb ideg;lIlaporban marad, mint a parr nerek, nem fog llgy kifaradni a rargyal;is 50ran. De ha ,1 lakasukra erkezuek vendegek, es l1legkfnaljak oket reaval, ezr citrorn hirea aj,inlaravaJ is kiegeszfrherik, meglatjrik, sokan azt fogj,i.k kerni, Mi nem vagyunk teaivo ncmzer, de cl leher kezdeni, hogy azza valjunk. Ami csal;idunk ezalol k ivetel volt, mere nagYI11<1111a es edesanyank is gondoskodQ[[ arrol, hogy a reasfazekban .illandoan legyell valamilyen gy6gytea. Aki szomjas volt, ivort belole, viz helyerr is azt irtu k.
nak rerhelve

Azoknak

a m<1cskagybker nevii gy6gynovenybol. Sajnos az ebbol keszulr rea nern j6fzii, es foleg rossz szag{1. De hacasaban kiv.ilo. ebb6l keszft ilc a Valeriano nevi! gy6gyszert. Az idegberegsegben szenvedok isrnerik. J6 nyugrarri es alraro hattisa Iolyran a komolyabb idegbetegsegben szcnvcdok is eredrnenyesen hasznd] hatjak. Esre egy csesze el Fogyasz[.i.s,ir javasolorn, azidegallaporukrol f(igg6en alkalornszenien, merr a rendszeres hasznalarar nem ra ("[0 III valosz.uui nek a kellemerlen illata es lze m iatt. De ak it ez nern zavar, vag)' eserleg megszokra, az igya. Kevesen ismeri k a borsos varjuhaj nevii pozsg,is novenyr, ami jo nyugraro, es euyhe a lt aro is. fze a borsra emlekezrero, nagyon eros, mint ahogy ez a neveben is benne van. A 1<\szereri az .erosen borsos ereleker, azr nern fogja zavarni. Valnhol beszelrek rola, es azt moudr.ik, hogy akinek serum i lyen papri ka nem eleg eros, kosrol]a meg a borsos varjtdl,ijar. A j6 nyugraro harasa rniarr inkabb nyugraroreakenr , mint alratokenr javasolorn a fogyasztaS<ir. Az idegbetegsegekrol vcgezet iil annyir, hog), jobb Jllegelozni oket, mint a gy6gyfr,islikkal fOglalkozni, ezerr bizzunk a termeszet gy6gyft6 erejeben, es a n nyirlegyii nk j6 levegon, amen nyic csak lcher, es mozogju nk sokar a szabadbn 11.

betegsegek
zavarj.ik a rnesterseges Nemkivanaros szerek a vilagon, xzervezetunknek, kepesseger. anyagok. mertekben

Imrnunrendszeri
a narancs. A gy6gynovenyek es a ribiz lileve],

[mrnunrernl sveru n k szervezerun k rcrmcszeres vedekezokepessege a beregsegekkel szemben. Hibas Illliki:idese allergiahoz, gyengulese a beregsegekkel szernbeni Fogekonys.ighoz vezer. Sokszor az irumu nrendszeriin k azcrr nem llgy rnfikodik, ahogyan kellene, mert funkcioiaban szaporod nak a kern iai ferr6t1enitClnk, eselyr sem adva hog)' ki fejlessze rermesz eres vedekezo-

koziil a ryukhur,

<1cickafark

A csalanban is van Ceviratuin, de kovasavrarralma ruiarr a redjar 6 hetnel rovabb nern szabad Iolyamatosan

rn indenr

Vannak gyogynovenyek, melyekke] crosit herjiik im munreuclszeriin ket , elsosorban az ok, arnelyek sol.

C-vit<1minr rarralmaznak. Ilyen a csipkebogy6, rnelyer kiilonlegcs m6don kelt elkesziteni: hideg vlzben aztatjllk 6-8 6ran kereszriil, de akar egesz ejszaka is, fellangyosirva fogyaszrjuk. Kival6 iidftoiral is, megclozeskenr is ajanlom. Termeszetes C-vitamin-fOrrasok a szecler, a paprika, a citrOI1l es

fogyaszrani. Az orb,lncfll <17. egyik legfontosabb immunerdsiro gy6gynovenylink. Azr, hogy e: a novcny nagyoJ1 j6 harassal van az elleruillo kepesscgunkre, nern ru l regen rudjuk. Ebb6l a novenybolnem klnabr, hanem rendszeres fogyaswisr javaslok legalribb kerhetenre egy-egy cseszevel, Sajar rapaszralarom szerint a gyenge imrnunrendszerrel rendelkczokre nagyon j6 hnrrissa] vall a Linclzs,is vagy a nagy (Irim rendszeres h'lsZll;~lata. Ahhoz, hogy javlliasr rapaszraljllnk maglinkoJ1, nagyoJ1 sobiig (egy evig) naponta egy esesze reat meg kell inni valamelyik lltiflib61. .J6fz(\ek, es erosftik az ellenJI16 kepessegiinket. Meg az allergi,iban szenved6knek is haszn,i1, ilyen hOSSZll fog),<1szdsa lIdn elmldik az allergia.

54

55

I

I

.lOIZL! es erosiri a szervezer ellenallo kepesseget a kakukkfLi is. Kerti valtozara a jobb, men az illoola] tarralrns
a duplrija a vad ka kukk hienelc. Aki csak fokozn i akarja szervezetenek az ellenallo kepesseget, anuak herenre egy csesze kakukkfiirea elfogyaszrasat javasolorn. Lehet az orbancfuvel valtogarni. bizrosan hamar elkap valarnilyeu beteggyenge az Imrnu nreudszere, a

ossze a kaku kkfuver

az orbaucfuvel,

es ker hetig minden

Ha valak i nagyon
seget, egeszen

szervezerenek nem eleg harekony a vedekezokepessege. Ebben az eserbcn javasolorn, hogy 1-1 ar.inyba n keverjek

reggel cs esre igya nak meg belole egy csesze tear. A ker het elrelre utan mrir csak nnpi egy cseszevei kell rneginn i rov.ibbi leet hetig. Ur a na eleg ket-b.irom naponkcru Iogyaszrani. Amikor mar ritkabban lesznek beregek, clcgcndo heci egy csesze, Ne hagyjak abba legalabb egy evig, Annak is sZliksege vall az im rnuuerosirf teak valautelyikere, aid reljesen egcszseges, merr nagyon sok bercgseget megelozhet vele.

'I L .
I

Iziileti bantalmak
Az egyik iz.iileti banralorn az iz iilcr i gYllllac!as. Ha azilyen gyuUadas a kezen, a csuklon, rerden, vagy a bokaban van, [avasolom a koromvi ragkenocsor a megszlintetesere, men az nagyon j6 gYlillaci<isgati6. Itt is adok a kedves olvasoimnak egy j6 receprer, amely 1ll.,1S, mint a bolti koromviragkenocs receptje. Vegyenek korornviragbol 2,5 reszr, cickafarkbol 1 reszt, verehullo Fecskefiibol 1 resz r, somkorobol 1 reszr. A novenyek mind frissen szederrek legyenek. A koromviragb61 a vir,-\g legyen a robb, de levele es szara is kell bele, men igy lesz jobb. A robbi novenynek egyForm<l ar.i nybau
legyen sz.ira, levele es vidga. A novenyeket kb. 1 ernes darabokra ossz e kell vagni. Annyi riszra serteszsirba

.;

jobb, ha ravasszal es osszel, Ielevenkent csinalnak ujar. Ha nern tudnak szedni a fenti gyogynovenyekbol frisset, vegyenek a bolrhan, de mielorr a zsfrba heletennek, Izrassak
addlg, amig vizzclrncgsz ivjdkmagukac, rncrr ha ezr nem reszik, odaeg, Ez a kenocs kiv,il6 gyulJadasgati6, es meg ara nyerre, visszerre is haszualharo eredmenyesen. A reumatikus

Lijdalmakat is csokkenti. Sebek kezelesere, egyes borbrinralmakra is haszndlharjak. A reurna kezelese, gy6gyitasa meg sza ruos mas gy6gynrivennyelis rorreuher,

en

teakeur elsosorban

a rnezei

zsurlor, csak klilsoleg a mocsdri zsurlor javaslorn ..A rnezei
zsur.o kivalo vesetisztlro. A reum a oka sok esetben a vese renyhe rmi ko deseben keresendo, amikor a vese nem meregrelenit eleg hatckonyan, es a szervezetben benne

tegyek bele, hogy arnikor a zslr mar Iolyekony, ellepie a novenyeket, Fozzek Fel az egeszet lLgy, hogy haromszornegyszer felrottyanjon. Urana ket napig pihentcssck. Majd isrncr fel kell fozni, es egy ruhdn ,it leszurni. Hutoben kell rarrani allaudoan. Egy evig is el Iehet tartan i, de

maradr salakanyagok az Iztilerekben rakodnak Ie. Ezerr azt javaslorn, hogy egy [ionapon keresztul minden reggel igyanak meg egy csesze zsurlotear azok, akiknek reurnari-

56

57

a vesejiik nem fOgja rudni feldolgozni.\shoz a ker pore. ami nag}.ir neg)' her urrin abba kel l hagyni. Az crszu killereseknek is javaslom ezt a m6dszert. A [ekete nnd.ir c1olgor. FeJmelegirjUk a vizer annyira. IdIom III a jd. amiuek az oka a verben levo sok hl. hogy a viz a szfvukig ne erjen. 11a az elso idoben f:ijdallll:1s lcsz minden lepes. Eralrerni kell. majd leszririk. es a legkfmelercsebb a vesehez . Mcg egyszer irorn. bogy sztvberegek ezr NEM csi nalharj.is. llgy fozziik fel egy 5 Iiteres eclenyben. es ker ora alan az egeszet lllegis5z. Illagas edenyr.lntallllabr meg leher elozni az erkezcsi szokasok megvalrozrarasaval.\s. Akinek koszvcnye van.ilral riszrulnak az izlilerek. a1. mint tetrek azt kor.\k! Az lzulet i banralorn m.urisa nelkul.ibcsoukolris. vagy csak nagyon keveset.ijni a 11l0zg.ibol. ha a szenapelyv. Ezen ezr rejben kell kioldaui a rejzslrra]. hoi a m. hogy ne leg yen hideg a 58 59 . A rerir 10-15 percig [edo alan rarcj. kus Lijclalmaik Furdes alan a szenapely v. A gyorsabb veraramhis elviszi a lerak6dorr salakanyag egy reszer. Mindket novenybol cdr kell kcszfreni. Arra is vigy.\n.ija van. minden mozdular f. Esrere pedig keujek be a rent Ieirr medon elkeszitetr korolTlvidgkenoccsel az Izu lcreiket.1 k i is lui!c. es a l~ij6 Izulctekre kell reggel es este kenni. a gyorsabb verkerillges . hogya kovasavar a vese ki rudja dolgozni mag. a 111 i lerakod i k a kez. de ebben olyan hatoauyag van. hanern egy fiirdokopenybe kell bujni. Az fztileri b. A tiirdcs ur. ami csak zsirban oldodi k.islkar. Aki kokepzddesre hajlamos.on j6izL\ es j6 barasll is. es sokkal robb zoldseger egyenek. hog). felfo!"ra Ijuk.lzl1i kell.ija a koszveny.isodjanak be az Izulerek. A zsurlotea fogyaszr. A nagycsalannak vag)' csipos csalri nuak van egy regi hasznalari m6dja az izCdeti b~inrallllak ellen.ibb mersekeljek azr . es a fl'lrdovfzhez onrjiik. a~nir tobbszor is fellehet melegireni. lassabban fejei ki a jotekony hutasar. A esip6fzCdetnci ez t a l~ig)'ekll~\1 kell csinrilni. esip.osan kellmeginni a belole kesziilr italr. izidereinkben a ker pore kozott van egy sikes anyag.inyzik . rnert on nan konnyebbcn felszfvodik. A koszveny nagyoll Eijdalmas beregseg. zsurloreaval csinriljon egy vfzlokest a kovek elhajrasara.\ldk regen.ishoz er. A porcsinfil a vesekover nern old]a. vag)' a robbi szederfele erre a celra nuir nem jo.is. es beletesszlik a labunkar felvaltva ho.\nraillukra hasznalharo gyogynovenyr is e yiker.in nern szabad megrorolkoZlli. elenkiri.isa urau lang). meg nkkor is. legal.ibban. egy ido ur.ir javasolom. arnelyek a verben levo hllgysavat kitisztitjak. es egyre jobban fognak mozogni es egyre kevesbe fog f:. A nyirfalevcl reaja a vesekover is osszenunzsol]a kcrheri fogyaszt<ls uniu. ne egyen husr. A Fiireies 20 pereig ranson. akkor egy 50 grammos esol1lagb61 a pelyv. A csahinr az Izi'deti gyulladas kezelesere is haszn. labullknak. hogy nem hiznak el. Ez a modszer meg a razos h\bll elHbereknek is haszn. sok eserben dcfornuilva az ujjakar. ami Ilag). Ha sokar isszak a zsurlobol keszulr rear.ir eg)' 5 lireres edenybe resszi·1k. leszilrjiik.ilyrd krernje is hasznalharo erre a cel ra. EZ. Vall ket gy6gYlloven}'. igaz. rarrorn minden iztileresnek.! II vannak. llyenkor napi egy csesze nyirfalevelrear kell meginui ehgyornorra. Ahogyan regen mondru k. Jobb megold. fgy nem Fog vesek6 kcpzo~lili.1 az A csalan vegig legyen a vizben . Szarltott csahln erre a celra nern alkul mus. Az eg)'es gyogynovcn)'ek ismerreresekor meg a robbi. Reggel es este kell belole egy-egy eseszenyit meginni mindaddig. Ezr m i ndenkepp meg kell elozu i. ne roz sd. es eSlplli Fogja a borr. Piros lesz a helye. igy elkcrulhcto a l.is zacsko vegig legyen a fl'lrdovizben. Akinek a szivevel nines problemaja. Ha hozzajllrllnk a szenapelydhoz (sajnos nem mindig leher kapni). es G her uran eserleg veres lesz a vizeletuk tole. Ekkorra langyosr. .ij.iln i rag.Azliran senl szabad reljesen abbahagyni. ahogy nagymanl<1 nevezre. rnerr nern er egym. A ZSlI rloreaval a vesekover is el leher hajtnn i.is. A k inek a vesejevel problem. hogy ker liter vizre leer evdkanal zsurlot szrirnolva edt f6znek egy feI pereig. iziileteik. nern rognak Lljni az fziilereik sem.es Iabfej Izulereiben.uun olyan vegerarianusrol.ist nagyon Ionro sunl. a gyalogszeder. herente eg)' csesze teat felterleniil igyon meg bel61e ehgyoillorra.is. Mindkcr iziileti bajra kivcil6 hadssal vall a szenapelyvaFiirdo.gysav.ik. javasclom a nylrfaleveler. A mozg. Tavasszal llgy is leher a Ubfej izi'lleeeit tiszritani. I< ijorr-e a ko vagy homok. J-Ia nern rudnak teljesen lemondani a husevesrol. akinek lzu ler i bnja ler r volna. de itt is csak a kis kovek vagy a vesehornok el hujr. cs nem akar 1<0vasavar vi nni a vesejebe. a labon levo koszvenyrcl a j. gyorsirja a lassu verkeringesr a labllkb. Nem E\j. amig a Eijdalom meg nem sziinik . ezek az erdei rnalnalevel es a Fekete Ioldiszeder. Az e1elllliszerbolrokban kapharo erkezcsi zselarinbol egy dl kocsonyasunlsegii f6zerer kell kesziteni. Egy edenyben gYL\jrsek a vizelerer.ls reszeknek friss csalannal rorreno csapkodasa. a verkeringest. hogy megLissak.ids is nehez lesz.\r egy ridJzacsk6ba ressztik. es 20 percre lefeklidni. A porcsinfii szincen segiri a vese rmikodeser. es a vizze! eg)rlirr a fiirclovizhez onrjlik. Am ikor ez hi. Van a sok zoldseg fog). A leforraz. A kerti nui lnalevel. id6nkenr egy eseszevel kell fogyaszrani bel6le.l relllll.:lszds<lnak olya n elcuye is. A porckopasrol is rnoudok egy p.in a pore is elkopik. Korlarlan ideig fogyaszrhato sz ii net beikr. a kcr pore egym. hogy frissen szedett csahinnal feJig Illegrolriink egy vodroe vagy Ill. az Iztileri b. amin a ker pore mozog.ik. de azflral.isik Eljr. Ezr iigy kell keszlteni.on jo vcsctiszr ito. Meg nem hal lot.

igyban. nagyon infiuenz.inljak a rerrneszergyogydszok. szenapelyva hi rdot keszuettek.ill it szerveinkhez. ilyenkor felretlentil orvoshoz kell fordulni. 2 resz 2 resz 1 resz 2 resz 1 resz A megfaz. A kronikus hi:irg6gYlllladas es az aszrrna a legrosszabb legzoszervi megberegedesek.i k meg alaposan a bereger. fekiidje es izzadja ki magdbol a mirh. Minel g. Naponta reJ- vagy egy lirert is Jlleg lehet inni naponra. hogy a Libllnkat egy-egy masodpercig tudjuk csak benne rarrani. vag}' rUd6gYlllladas eseren ez a modszer nern elegendo. Joggal ren nek fel a kerdest. es rna is aj. ma radjon orrhon az . Nagymamarol orokolrern egy ezekre val6 receptet.lk vele egy parszor. vagy ahogy mi is hivru k. mel yet azran a verri ra m sz. Ezerr ha valaki megEl. es csak ezur. Erre nagyon j6 a landzsas Lltifil es a kakukkfii 1-1 aranYLl keverekeliol keszulr rC.i n fekCdcljlink le. Hog).1.ndagabb az oxigenellanis. a feherhatu lapu.ijat napi robb csesze forr6 bodza. fgy egy ideig ki-be rakosgarjuk a labunkat. Megszfi nik a nathaval a kohoges is."\y to-level l orvosi veroni ka 60 61 . E fontos Ieladat ellrirrisahoz rehat hib. hogy hili-om napig k i kell fekudni. tiid6gyulladast okozharnak. j61 ki kell sagLl oxigenr.n I-I anin)'LI keverekebdl is. Mindkerto ldzar csillaplt. abban izzn szrorr.ir adrak a betegnek. es nem terjed nek el a natlnlt ok01.6 bakteriurnok. melyek szovodrnenykenr horghurutor. es kozben igYlIk a forro tear. A tea iviisa eloer olyan [orro Iabvizer kell ven ni. legutat tisztito gyogynoveny van. es ez sok esetben segftert is. Ezekbol a teakbol akar j6rzli keverek mind a kerto. De ezen a novenycn kivul meg nagyou sok j6 hat.zik es n. Ezenkfvu l asztrnasoknak is javasoltak a javasasszonyok.has. llycn modon ferrotlen ftjli k a tcrkunkat. igYlInk gyogyreakat.itlanul kell rmi kodnie a legz6S'lervei n knek. Lehet llleg jo rorokferrotlenlro tear keszireni a zsalya es az aprobojtorj:i.sa elort [avasolorn. az epenk es minden fontos szerviluk. hogy gargariz. hogyaz egesz torkot erje a tea. a narha ki sem fog ala kul ni. izzaszr es kohogest szunter. Vag).isu.isokra a harsf~1Vir'lg es a hcdzavinig. corokgyulladas gyakori beregsegek.Legzoszervi Legzoszerveinkkel vissztik be szervezerunkbe megbetegedesek a lerfontostobb cseszevel is meg lehet in ni bel6kl k.iJjan. arnit kohoges csillaplrasara haszualnak igen regora. A rea elfogyas'ld. Nagyon j61 izzaszr. A megf. De ha a rorokfajas kezdetekor el kezdenek rorokferrotlen ito rear i nni.irh.i n nycljek Ie. Azur. Az emberiseg egyik legregebben haszruilr gy6gynovcnye a rnarrilapu. J6 melyen h. hogy regen a ruddgyulladds eseren III ivel gy6gyirorra k a javasasszonyok. bodzavirag sz ederlevel tarackbuza v<iljek egeszsegtikre. Most kozreadorn. am it egy kicsit kibovirerrem. a labunk is megszokja a meleger. annal jobban nuikodlk a majunk. A narharol azt tanultarn.is rnegberegedesre. ezeket el keru ljuk.ls lesz . izzadni. j6 sok izzaszrore.vagy hdrsfareaval. esedeg Felvaltva. Priznicet kororrek a cSllpasz hatra. [arvanyos kakllkkf(i boroka harsfavirag Llndzsas Lltifil edeskomeny papsajr 1 rcsz 2 resz I resz 2 resz 2 resz I resz I resz 1 resz 1 resz marrilapu kriromvi rag cickafark fekereuad . Egy ido utan a viz is kiluil eg)' kicsir.irraliajolva kell gargarizalni.

62 63 . mert llgy erzern.intnek.ija. fgy keszirsenek duuszrkoresr. uhogyan regen hasznalruk.5 dl vizet cs benne a kerget.ijlireg ferrotlenitese. Pajzsmirigyrcndcllencssegek Mar emlfrer rem.ik a szok. am fg a niltenges meg nem szrinik.esrol van sz6. ahogyan csak leherscges. A szokasos adagja ennek is kef es fel dl fOrdsban levo vizzel lcfornizor r reaskanalnyi keverek. majd meg kell azr inni. Akar alul-. ami hu marabb fog gyogYlIlni.\I is segit.ik a nyakukar. es jo is. Naponra robbszor oblogessek veil" a torkukar.in melyen h. a kozonseges vag)' ragados galaj 1-1 a rdnyu keverekebol keszulr tea fogyaszds<ir. neru szabad a reaivasr abbahagyni. hogy az egesz rorkor erje a rea. Ker novenyrol kirlon irok. hogy esre lefekveskor a nyaku k ra k ivul 1'01 rakossek egy kendovel. kivii] 1'01 borogass. Csak langyosan vagy hidegen. a fiiver nem kell kidobni a tea lesziirese uran. A pajz srnuigy-rulrengesben szenveclok ezr mind add ig csi n. vag)' lllegsz('lntetherjtik.1sik noveny n mirol irni akarok a Fagyalkereg es -h. lcgalribb egy m. A leforrazort teafiivet ne dobjak ki. Ez a noveny k iva lo sz. De ha eg). men fg)' mindegy. es kossek at. hog).es szajferrotlenlreskor ajanlorn az aprobo] torj.ir van annyi a leforr. Ezerr nagyon [onros a sz.irologjon kifele. az orvosi zsdlya. FoghllZaS unin segir osszehuzni a friss seber. a rra regycnck meg egy I1ltlanyag csikot. Akinek nines mandulaja. ezek ki'donosen fonrosak. Amikor el rnulr a kohogesuk. de meginrii nem szabad. es igyanak meg belole naponta legal. hanern ejszakrira [egrek borogat.lbb ker cseszeve].in. Gargari'l. A hangszalaggyulladasra a szurokfiireaval gargarizaljanak. Ebbol a keverekbol kell forrazni egy csesze rear (egy kicsir kesel'll lesz). aka)' feliilrerrne. Fozzenek egy csesze rear a kozonseges galajbol. Ugyanerre a cclra es m i nden mas legzoszervi betegsegre a ftidOf(1 reaja is kivalo. Ha gobosodesrol is szo van.iljuk. a rra ez 1"0kozorrabba n igaz. aki ki:ihog.11' kihiilr langyos fOzettel. ha a foginysorvad. rnegszunreri azr. bog)' ne p..isfel [ireres cdenybe kell odarenni a 2. hagyjunk ki egy herer meg .iskent a nyaku kra. Egy heme! tovabb azonhan ne haszu.\w(( galajFlib61. Sok zor kel l gargari'lalni a 111.Lis segirher.ijfenorlenLro. Most meg a szajes a corok ferrorleniresb61 kell egy par szot szolnorn.isll. Ezj a gyogyreakevereket mindenk inek ajrinlorn. rendellenessegeir« a kozonseges galajr ajanlorn. es nem szabad leuyelni .~kkor is. 0[( leirom az alkalmazasi m6djukar is. m ilyen sulyegyseggel mcrtunk. Gargariz. A 1l1.Ugy irtnm le reszarauyban.isodlk Llap rn.itrahajolva. Mindenfete torok. esetleg a vfrusok sok legllti problem-it okozharnak. Ursina a re. a galaj rc. hanern egy heren egyszer vagy ketszer llleg kell inni egy cseszevel F'enntarto sz. De elorte minden esetben gargarizaljallak is. mivel a novenyek fajsldya nem egyforma. hanem a pajzsrni rig)' nuikodesec is elosegithetjlik.isosrol. A kozouseges vag)' ragadosgalaj reaval nemcsak a rorok.ijaval vaio rorokoblogeres. naponru tobbszor i:iblogessenek vele oly. A fagyalkerger 4-5 percig fozni kelt. men visszaesnek.ijfertorlen iresen rul a fogin).is vag)' a szajiiregben levo gyulladas nern Il1ldr e1. ha reggel es esre is megisznak ~I reabol egy-egy cseszevel. es a nap lolvarn. Amikor ki~szfrik a rear a sz ok. Ez a rea meg a FogtogYlillad. meg a dohanyzas III iar t kohogoknek is.ik. el neru mulik.incs.i.ir nyeljek le.i n robbszorre megil1lli. A kohcgescsillapiro. jo melyen hatrahajolva.ijliregben levo bakreriurnok.. De az else heten lehet. Az elkesziresi m6dja kulonboz.sorvadasra is j6 hanissal van. esedeg a rldtengeset is csokkenrherjuk. hururoldo gyogynovenyekrol es azok haszn~~ladrol az egyes novenyeknel majd ku lon irok. gargariz. MERGEZO! A sz. men nagyon habzik Fozes kozben. A s'l. A rn.cseszenyir ak arnak fO'llli.ilj.~las uran nem Il111SZ<ij lenyelni. ki kell kopni. hanem az elsd napon be kell ten n i a lultobe.lIni hosszasan kell.isos modon. nem jegbe hurve lehet inni. Kivalo sdjferrorleniro a d iolevel re. hog).

arnely a viz elerrarrrisi kepesseg elveszreser jelentl. A rear a menses alan is iharjak. A puberrassal kezdodd havi ciklusok evrizedeken at kiserik minden no elerer. Tbbb fajdja van: • a keszrereses (a vizelesi ingert csak neh. a hosszabb fogyaszds koverkezreben veres lesz a vizeleriik. vese. Az inkonrinenciatol 200 milli6 ember szenved.il6 viz hajco is. A vesenuikodesr szabalyozo gy6gynovenyeink egyike a rnezei ZSlI rl6.napi 1-2 csesze tea . Ker-harom her alatt a ciszra [elszjvodik. !lyenkor napi egy cseszevel kellmeginni ehgyoJllorra. a menses kimaradrisanak a kezderen.ilj. igyariak meg egy-ker. nisszenres. Yz resz veronika Teaivas kozben iiljenek le. az is a cickafark terijaval irrigaljon egy herig minden nap lefekves e16[[. felhalmoz6clik a szervezetben.es holyaghetegscgek A vese egyik Fonros meregrelenit6 szervim k. a korpafu Fejezet naknek A ndk elere a gyakori es nagymerreku horrnonvalrozasokb61 all. azaz kernaponkenr 1-2 csesze tea elfogyaszds. es lassan korryolgassanak. a lakess.igy nem Fog veseko kcpzodni. majd meginr egy herig csi urilja a huvelyohllrest. pcrefeszek-gyu lladdsa va n. es ezen keresztul a vizelerhajnis. fgy is csak 6 hctig igyak. Ez a rnodszer az oroklod6 polyciszrds beregsegeknel kevesbe hatckony. Korlarlan ideig fogyaszrhar6 szu ner beikradsa nel kul. hllnyj:ik ! Akinek mehgyullad. amibo. az hetenre egy csesze rear felrerieniil igyon Ineg belcle ehgyoillorra. a rerhessegec. Ugyanennyi idejll szu net uran [Ijra Ieher inni.il a zsurlorea IDgyaszdsaval egyiirr azt a zsurlot. A liugyholyag es a hllgyurak riszrfrasara ajanlom a csalant. bogy a csalanban sok C-vitamin is van. eserleg h. A nyirEllevel reaja a vesekovet is osszemorzsoljn kerheri fog)/aszds utan. iilOfl'lrda modj. a vrilrozaskori tiineteker. A valrozo korba lepo naknek javaslom. Mindegyikb61 l folyamarosan. a tea kesziilt. 64 65 . melyek azuran a vlzclettel ravoznak a szervczerbo]. hog). regyek a ciszras vesere ejszablra dunszrkotesben. Nyujrozkodjanak egy jot. es este kicsir melegirsek fel.ir a cickafark lefdsanal ral.it. De jobbnak tartom a minden masuapi hasznalarar.es h61yagbetegsegekhez vezer. arnikor felkeltek. am ikor a ciklus ideje van. Szinten j6 veseriszrfto a porcsin hi. Ha a vese nCITl mukodik megfeleloen. mel)' kiv. Aki kokepzddesre hajlamos. hzikai erofeszfres hadsara csepego viz eler. hog). A kozhiedelernmei ellenrerben nern csak az idosebb koroszralyt erinci. engedjek el magukar.lsa.F6 hanisterii lete a veseriszrinis. a mereganyag nem rud eltavoz ni. A Ids vesekoveker es vesehomokot is erdernes vele old a ni. ez j6 ideglazfro. ferfiakn~'il prosztara rm'itet koverkez- es a csaiharo 6 langyoker hereu rea]a. itt valaszrodik ki a rnereganyagok egy resze. a fe1norr nok 50 szrizaleka. Kovasavtarra lma miarr 6 hernel covabb nem ihato folyal1latosan.ig 20. percig rudja visszatarrani a beteg). A benne leva kovasavar a vese csak hosszan dolgozza fel. Az irrig~iLis. eloszlatni. • a srressz (kohoges.irorn napig egy csesze teat az alabbi keverekbol: 1 resz cickafark. Serdulokorban leva Linyok a menses elorr 5-6 nappal igyanak meg !laponta egy csesze tetit cickafark es paszrorraska 1-1 anin)'ll keverekebol a !lap barmelyik szakriban. rnenye leher). A reggel kesziilr tea ZSLlI'lofuver escig ~arolFk a blltaben. 1 resz zsurlo. A horrnonok szabalyozzrik a peteerest. Ez azr jelenri. Hagyjon ki egy heret.ik. napi 1-3 cseszevel kcresztu be a szemii ker.ln). A vesen leva ciszran.fogyasztasar 6 hetnel rovabb nern javaslorn. es izuleti problcrnakhoz . ezerr [olyamacos . A fiaral nok elereben a havi ciklus okozhat problemakat. a h6lyag iuiteser nem rudja a beteg konrrolialni. A valrozo korral jar a h61)'agzar6 izmok meggyengiilese. Az eros gorcsokkel j~1r6 mensrruacio ellen javaslorn a cickafarkfii reajrit.Vese. Nem kozrudorr terry.

nern ii rul ki teljeseu.lj.cvirag. amely termeketlenseggel j. rnely risznrja a veser es a holyagor. Heti 1 csesze elegend6 bel6le. Ene aj. Hogy elegeudo legyen az anyutej. ennek erosireser kell elerni: a cigauymeggyfa levele a legjobb ra.itol. hiszen az elvarasok a Dlunkahelyen.] kori a csokkenr porenciakepesseg. 4 heren keresztul kell fogyaszrani napi egy cseszevel. kon nyebben leadjM. a mire a novekedes~ Az anyatej hez szukseg van. Heri egy-ker csesze csalantea is elengedhererlen. Ugyancsak ezt javaslorn a srressz okozra inkonrinenciara. szabadulni. hogy csok kenrsek a bevier kalorlak szam. erdeirnalnalevel-rear igyanak a mehfal erositesere. N yugr<lt6 hatasll a levendula vi raga es a hegyl rerck fiiveivel rolro« alvoparna . a csalsidban szinte emberfeletrive nonek. Gyakori problema a z elegrelen mennyisegll vagy min6segli spermarermeles. A kisvi dgll Ciizike reajat )ll inden ferfinak innia kellene 35 eves kor uni n. va lV[inden t"erli rerreg az impotenci. ha lefekves elorr elkortyolgaruak egy csesze orb. Gy6gytdkkallehcc scgireni ezen is. A rerhcsscg kiilon fejezer minden n6 elerebeu.ik. napollta 5-10 szernet. Id6sebb korban jelentkez6 problema a prosztara ll1egnagyobbodasa.lst. A kesztereses in kont inencia egyi k olea leher a hllgyucak Fert6zese. korlatlan ideig. 1/3 resz korpafu. Sztiles utsin is ajrinlorc a malnalevelrea osszehuzodasdnak segiresere . mellen (rorna. ez az ilycn jellegil panaszokar is orvosolja. k ipi heuren ebred nek. A szoptar.ivii fogyaszrasa a nl('~b l tonros a bab. 1/3 resz kisvir. muterre kerulhcr sor.15.lncf(lrdr.isos (. AltaLinos szabaly. fogyasszanak csalanterit nnpi 1-2 csesxevel 6 heren keresztiil.igu fuzf ke. ursina tarrsanak 6 her szunerer). arnirol minel hamarabb szercrnenek meg- nyekenr a la lcul ki.irg6 vlzelet) es inkout inencia.• a t(dfoly.ir. lenni rna egyre nehezebb.illalld6an • a vegyes (ezek kombln. az fokozarosan elveszui rugalmassagar. majd a fOlosleges kil6kac. A holyagor nyorn]a a proszrara.1Ihar6. szules koverkezrne- vedelrner nyujc a beregsegek ellen. szurokfu is t<1I. Ha nern teszik meg idejeben a ll1egel6zcshez szuksezcs lepeseker. es a pang6 vizelet gyullad.ir. Ez mindenfele h6lyagproblernara is kiv. Kezelesere javaslom a kovetkezo kevereket: 113 resz porcsi nfu. ran. arnely a nerniseg mii kodeser szabalyozo agyi kozponrot serkenti.inak.ilbaro benne.Ha ebbol megisznak egyegy cseszevel naponca. A rneh- ben novekvo magzar oriasi hormunrilis vtiltozrisokka l j. rrulrer. Erre a legjobb gyulladascsokkent6 a cickafarkfu reaja. 66 I. fliszerszegeny d iera) gy6gYilovenyek kel rorren ik. egyenek kevesebber. mely leggyakrabban a rerhesseg.h.ishoz vezer. heti egy cseszcvcl. verpezsdfro. ebbdl naponra is ihaena k egy-egy cseszevel. ami vizelerrarrasi gondokkal es visszafordirhararlan i 111 pore nc i ~i I j 6 rh at.is rendk. a szoprar. A verboseger fokozo novenyimk a paszrortriska. esetleg vesekover okoz. erkezes elder.icio]a] Kezelese kulonbozo sziv. amig szoprarnak. legaLibb heri 2 alkalomrnal. es 111 inden olyan dpanyag megtal.is hefejezrevel gyakr<ln ruarad neh. [(ii lonosen cukorberegeknel gy. Azonban semrnikepp se kezdjenek fogy6klll"<1zni. es ez ki hal' az egeszsegre is. amelyben pl.i r.inlorn a Ferfiak ce. Udn<l6 her szunerer kell rartan i. Pirirarlan rokrnagot r~\gcdljanak. amely n6knek kulon is ajanlotc novenyi osztrogenegyeb modsxerek rartalrna rniarr. hog)' a rarros aiuldpL1Irsag fogy. A cickafarkfii teaja vertiszrito.iny kil6 sulyfolosleg. 67 .ir. job ban fognak a lud n i. Fejezet Fernnak ferfiaknak Szincen j6 a csaldngyokerbol f6zoct tea. Hogya rerhesseg problema mentes legyen. Mint cudj.icsom teluir . i'vIivel a h61yagdr6 izom nern megfelelo mlikodeserol van szo.i.1I6. (ne igyak 6 heme! rovabb egyhuzamban. nekik javaslorn a Diabess (Gyorgytea) fogyasz[. elapadhar a rejuk' Ervdgycsokkento gy6gynovenyi"lllk a gYOll1orsavtermelest c$okkenro Ieher ak.

relefonon (ben ne vagyunk a relefonrudakozoban is).incseszebe.I I Babavaro tearendszer Mindenki tudja. Vegezerul a gyerrnekuk. epp a kislri nyar fiirderre. Ekkor reggel egy liter reac kell kesziteni Llgy. ere. bogy a [oisten Sziilessenek segevellegyen ered rnenyes ez a rendszer. Az egy lirerbol 2 d] teat a no megiszik. 4 dl-rel irrjg<11meghozz'lllgy. Tobbfele yogynoveny keverekebdl keszuectunk egy-egy teat. vagy csn lanleveler tegyenek egy 2.omorra kell meginni az clso resznel leur rnodon. ti nkru rahasz nalat utan 68 69 . hogy egy liter forrasbol leverr vfzzel pllpozott evok<ln.seJU fogant meg ababa. MEHEROsfTES Ha az auyarneh ncm eleg eros. A nonek ezenkiviil minden masodik napon reggel es esre irrigalnia is kel!. . ·1' 'I' . Ha fagyollgytinktl'nat nern lcapnak a gyogyszerrarakban vagy gy6gynovenyboltokban.ll irrigalo teakevereker. 6 herig kell inui. k iprob. kadba. te. r. hogy hoz. a rniker ajanlotrarn G hetig ittak mind ketten a nekik. A rear mind tovabb tarrsa a meh sz<ijamil. Meg annyir szerernck iddig oket! 13 baba szulerert elrnondanl. a teak harasaramegfogant a kislrinya.is ill. ev vegere v~hj'lk az Llj jovevenyr. 2006-ban sztileterr meg seglrmeg I. 2 sikerreleu in vitro kfserlet utri n Ligy gondoltak.iba a gyermeldldasr. A [iterbo] megl1laradt 4 dl re. hogy a konyv megIsten elresse ezzel a rnodszerrel.ikur . 2008. keressenek bennunket Biikkszeurkereszren.iljrik a modszerernet. Masodik keszu] treat nap ugyan{gy igyan a k. Takarjak le.1Z 1rl'. nehezen vag)' egydlralan nern tapad meg a megterl1lekenyitett pete. N.lgarorra I b ea .. reggel rnindkerten diolevelbol uran sztirjek Ie. 4 cv probrilkozas. Az edesanya jol van.. Noemi 5 evig varr. mint a noknek. a varva vart babak mine! tobben. hogy erosfrse a mehfalat. hogy ha a ciklus masodi k fele a G hold novekvo dllasaval egybeesik.5 dl-es porcel. A kerfele teat minden nup valtogatva herig togyasszak 2. tovabbi reakeverekek fogyaszddra es in'igaLisn1 (huvelyobl itesre) is szi'd{seg van. es mig a hormonkezelesekkel nem sikerulr a beulteres. 20 perc 3.it hLitoben lerakarva r. BELS6 TISZTIT As A babrit akaro no es ferfi G heren kereszriil vegezzen egy belso tiszritasr csalrinleve]es diolevel reaval a koverkezd rnndon: Eiso nap reggel ehgyomorra mindketrenigyanak meg egy csesze csalanlevelbol kesziilt teat az etkezes elotr 20 pereeel. Nepi tapaszralat. Esre [elekves elotr langyosirsa irrigiljon vele. es .ihoz. hogy befekszik a reakeverek. Irrigarort minden parikdban lehet kapni.i k hi. es a harodik het vcgen leoutenek eg_y 20 percig lcrcdve megfogallt ababa. A teak elkeszfresi modja: egy csapott evdkanal dio.dj<huLbit kerjern az eserenek a konyvben valo lcfras. de ez valam ilyen oknal fogva nem valosul meg. milyen roha rnosa n csokken orsz'lgunk nepessegszaporulata. ontsek Ie forrasbol levert vizze!. K-ne sz inten l'I:szt verr . [anuir elejen meglatogatrak. hogy elotte vegigcsinaltak a kLIrat. lega13bb 5 percig. A nepi tapasztatar alapjan segireni szeretnek neki k a koverkez okben leu-r rendszerrel: 1. G. azaz reggel ehgyornorra egy cseszevel.11" Llg)' vrillalkoztak. Addig is m. Szinten nepi rapaszralar. Mikol' relefonon hfvram. hogy tengerszineen vag)' 2000 meter magassagbau konnyebben fogannak a babdk.irol]a estig. a lab air re Ireszi a xac 1 sze.ilnalevelrear iszik. akir a gyogyteaklldnak koszonher. A rerfiaknak is van babavaro meg.1 babaprograrnbau. Sok natal par szererne babar. es ugyallllgy ezt ugyanL!gy al]ni hagyjak. Ennek a kivedesere a mehtalar meg kell erositen i fagyongyrinkrLlraval a koverkezo medon: egy houapig minden reggel es este egy-egy rnokkaskanal fagyongytinkrurat igyon meg hkezes elotr 20 perccel.C anti a rear. mine reggel. BABAVAR6 TEAKEVEREK ES IRRICALAs (HOVELYOBLiTES) Amennyiben az elso ket tea iv. rnajd lesztirik. mivel hallorrak a babavaro rendszcrernrol. esfe/estge. g A noi babadro teat G heren kereszrul minden reggel ehg). A koverkezo lombi kprogramra 111. a nok rermekenyebbek. ruindeukluek kivanom.

HZ Feleere IIfldJlytO' tiuletnra A Irissen kiasorr gyokeremegtlszritjuk elhalt reszektol. Elkeszftesehez t isz ra gabonaszeszre van szlikseg. gabonabol keszulr alkohol. A rinknikothetjl" k be a reUIl1~lSvegtugokar. vidgds egy her uran leszurjuk.iba resszuk. A citl'omfi'i fil1!tt/lnit hasznalharju k dagallatokra.lnak kozreadok ker reeeptet. ElokeszLtjlik a befotres ([v('gec es a Royal.iba rn. Az fgy elkeszitett fekere nadalytd t in kt u rar ker hetig ra rrjuk szobahomerseklereu az iivegben. Egy hetig szobahomersekleren rarrjuk. mig az iivcg tele nem lesz. szagralan. EZUt<1n a kovetkezo gyokeret daraboljuk fel es resszu k bell" egeszen addig. ha siirlL. mel)' sz inreleu. egy cenrirnereres darabokra v:igjuk a Fekete nad.ibol.. Ket her utan leszurjuk.ongyb61. naponta egyszer felr.isk. es leonrjuk Royal vodkaval. Akkor j6 a Fekete nadalyto ri nkrura. evek ora ebbSI keszttem t ink nuri imar. a cirrornfiier es a Fekete nndalyrder. pasz- suroljuk.ilyt6 gyokeret. be a daganarot.ilorn. azon ual a gabon~lVodk. En a Royal vodkrir haszn. naponra egyszer~ketszer feld. sikos. A vodka egy centivel Illagasabban legyen. azonnal barnulni kezd! Ezerr amine egy gyokeret osszevagru nk.hzuk. de egyeb ovarosan dorzsoljuk r. hogy amikor a frissen vagort fehdet levegovel eri nrkezik.. orbancfLib61. a zuzodasr. zuzodasokra es reurnarikus Hjdalmakrais. III inr a gyokerdarabok .i rrorr gend ket megmossuk. nyakos lesz. vodbit. pi. ebben oldodlk ki legjobban a novenyek hatoanyaga. Ezzel a r inkrurava] 71 . mere a kulso. Fekete resze is errekes anyagokar tartalmaz. tort. Nem novenyekbol is kesztthero rinknirn. egy befattesliveget teletesaiiuk az fgy osszevagorr filve1. ! jl Tinktura keszftesc A rinkrura alkoholo s gyogynovenykivonar. A kozvetlenul elotr leszedetr citromfuvet osszevagjuk Fd-egycenris darabokra . Figyeljek meg..wk. bg). melyer kulsoleg es belsdleg is hasznilunk. Peld. A citrornfd rinkrura ket evig eltarrharo haroanyag veszteseg nelkii].

HASZNALATI UTlvIUTATASSAL. HAZANKBAN HONOS Gy6GYfTO NOVENYEK LISTA]A SZEMLELTETO RAJZOKKAL. LEfRAsOKKAL.. LEG_10BBAN BEeSOLT. GYOGYNOVENYEIM ~ ~ AZ ALTALAM LEGINKABB HASZNALT.LEGKEDVESEBB . 73 .

" ! I I Akacfa FEHER AKAc (ROBINIA PSEU DOACACIA L.ir mindaddig kell inni. Eg)' !J6IJflP eltelte urdu IIJeg Itell g). kivalo akacruezer alllranak do a magyar meheszek. f A virrigjrtt g)'l'fjrjiik (IIlrt)lIst61)llllilfsig). plig Itill).ir szoktarn javasolni az ismerriseirnnek. 1M tiibbszoJ' szellliigyre uessziile.icvirag re. ezerr az akacviragor mas re. dobozlran. Ezr a rear akacrnezzel meg izesiren i is leher.ilyozza azr. kohogorr. szab.ij. litegben lriteritue egy riszra csomngolopapiron vag)' tiszrn rnlni u. szd1'flz he~)!e!l szrtbad. velloll). ha nines rendben a szekleruk. mert es: minden gytig_Ylloliell)1szrfrftdsrillrfL es trfrolrfsrfllril hl/ellyes szabnly. Ezcnkivul a Feher abcvidg meg enyhe hashajro is. ak. Jodi es verr akacvir. A drog robiuin. A kohoges csillapfcis.ira ajanlotrarn a szoruszed urcaban 1<1 jo bararorn telesegenek a feher a k. milyen dJlflpotbml uau a szdrttatt g)log)'lloliellyiillk. Naponm kdtszerhtirol/lszorfoJgasslIl1 nt. ertelae/emle lirflilfllt. A mas szirni.ibol. 74 75 . esre kell meginni bel ole egy csesze rear. Elvezeti tea is leher. ez ert egy enyhebb Jllegf:hasos kohogesnel egy-ker heres. J6izli. A ker bet elrelre urrin reljesen rendbe jon.ozlidlli arrol. hogy nem peneszedile-e a virrfg 1)t1. Igy nrillwrabb es szebbeu szrtmd. ami azr jelenti. ma)d ali'kor. ko Megfazon es berekedr. s~irga. es ezr mar kevesebben rudjak rola. HfI eZfl161a tOllribbiallbrill lesz hl)etel. ismert . Nagyon jo kohogescsillapfro. A hiille~yeselt (Legllllli!lOsae) esa/ridjAba tnrtozo. linaoolt is tobbjele fl1"OIIIriSlilyagot tartalmn z. amikor erre szukseg V:1n. A szdrirdsr )6 szelllis pfI(llrtsoll vag)! ril"ll)'elws helyeu lIegezziill. robigellill-Iu//ldol't. orvosi zsrily.icmezzel Izesitse. szep sz. Ha erre a celra akarjak haszna!nl.bell. reggel es este is. De a majusban rovid ideig viragzo fa vir. lreliotropiut.!!I? sznrftrfskol' I/Iegbal'lllllnnle. Ev I<ozbe/l is )6.) Az emberek nagy reszc az akacfiir csak az akacmezrol isrneri. hogy ket heten kereszt iil naponta ker csesze rear korryolgasson ellangyosan. napi ketcseszes reakur.mni hagyni. vacsora mall.lk abba reljesen.feIMlio1J/ ra a figyellllet. es csak akkor igyak. hanern iddnkenr igyanak meg belole egy cscszevel.igbol. de ezr mar nem szabad izesiren i. Tnrolui zl1rt edeu).es alMciinglilwzidnt. Eszak-AlI/uiMbo/ a homo]: meglleitesere behoeort.lr langyosra lullr tdt korryolgarva. Azert irtam ezt le iryen a!apossngga/./i"/. [avasolrarn neki. lia a teuyeriiukOll uiorzsolui t/lrl)1I11n Ilirngo/lnt.icvi dgot. autit be kell tartani. Egy kis ak. reggd egyet es esre egyet. AldlOl' uroudlmrjule IteffOldppell szdra zn alc. vagyis a savtultenges megakadalyozasdra napi egy csesze akacvir:igtdr [avasolok esre. men a gyomOL"savtermelesre is van huuisa.ikhoz izjavironak is szoktuk hasznalni. se hagyj. ernlekezterve a gyomrukar. Az akacfa valoban jo mehlegelo. egy fel ora alarr igy<ik meg.g_)llllris gyog)l1I0ve1lY. ertellesebb gytigy1I0Vell). arnig a gyolllruk ego Ha a gyollloreges megszunr. AI. egy Ids rnerrekben csokkenri. lila akacvirag nem gyogynoveny. less: beldle.fft I)irrfgot sxabnd g)l/fjtelli.imi rear leher kesziten i azorios ara nyban osszckcaprobojcorjanbol es kakukkftibol vagy A gyomorsavrermeles szabalyozasara. A m. de hosszabb ideig nern javaslom. Plig hll)'flt dll apotbnn. Ilelles illoolnjat. mert a teljes lIirrfgzrfsbml /iI. ta: 51tg [riss I)il'dgbol lesz 1 kg szdra z oimg. A rear mindig frissen kell elkeszueni. hogy nem szabad ordkig . Csa]: fI je/bill/bos.igja is errekes gyogynovcny.

3 gramm fi! kell a teajahoz. naponra miuel gyakrabban kell a rorkot obli:igetni aprobojrorjan-redval. Akkoriban Ill. hogy valarni ba]a van. Bevirre a muvezeroi irodaba.is sok apr6bojtorjan-tdr fogyasztottunk.FUver kell leforrazn! ker es reI dl vizzel. a gyereknek . Nem mondhartarn meg az igazat.i1dasat kerre a j6 ranacsert a tudomanyomra.o rendszerben torrent. hogy ezutan is fogyaszrorra. merr az ujabb kurarasok szerinr enyhe mergezo an). hogy a hirokrarojanak is elmulr a kohogcsc a rearol. hogy acldig igya a reakat. merr a rnezrol j6 edes lett. Arnikor az ujabb kurarisok kapcsrin valaminek az elrilrasarol Irok. A falusi ernberek a Bukkben meg a rnai napig is Igy hasznaljak. men minduyajunknak hasznalt. 76 77 . Annyira Izletr neki a rea. nern Hjt a rorka. es kerr is a fiibol az ismerosoll1tol. A lanyunknak sokszor voir gyerekkodban manclulagyuUacl. hogy kivegyek a manduhijat. es rnegszondazra. es 0 volt a kevesek egyike. reggeli vag)' vacsora utan i iralkenr alkalornszeriien. Meg a csecsernok szajpeneszenel is hasznalharo a zsalyalevel es a vadon rermf szarnoca levelenck az egyenlo a niuyu keverekebol keszirerr rea. a szine hasonlir . kelilenni a restsl'dyaranyokra. hogy kinozza a sok gyomorsav. De a kerely megmarad ben nern.isara a feher akacvi dgb61 kesziilr rear. Kiilonosen telen javasolom a feher akacviragbol keszttert teat. arnit iszik. J6fzll. es elfogaclote belole egy kosrolor. Nagyon ]6 erzes az .ihoz csak egy Fel gral1llll . hog). Mondram azonban neki.korlidan icleig ihae6 . mert 6 is kohogorr. szep piros szinll a reaja. hogy szeszes iralr mu nka kczben t ilos fogyasztani) Neill h ir te e1. Az egyik.iskaual . Mindig a testsldy aranyabau kell szamolnunk. fekelyberegseg es szekrekedes ellen. Az aprobojtorjan a 111 inclennapi haszn>ilaron rtd . sok az idegessege. ez az udlroiraluk. volt ahboz. minclig belem bujlk a kisordog . BOJTORJANOSrARLO. Az alcicvlragre. honnan tudok en ilyeneket . mert azelorr hazakuldre.kiilsoleg rorokoblogetesre.1 rurn sz inere. arn ikor az ember tud valakinek a bajrin segfreni. Mondra az edesnnyja. es rnegrnondtam.ilj.eto]e megLirta.is legyen kcdve inni. Kerdezre role. meg az apai UIlOkacestvereknel is tobbeu volrun k gyolllorbetegek: Vali hl'gol11.id i gy6gyitallett.vag)' rorokgyulladasra. hogy valakitol en is hallortam. Nemregiben dolgorn akadr egy vaskereskedesben.ilyoz.~t uern szabad teljeseu abbahagyni. akar rnegelozeskent is. Akkor sern mondtarn meg. hog). Az ezt koveto evekben az ismeros rendszeresell szedte az apr6bojtorj. A gyerekeknelllgyelemmel. Akkor rnrir elhirte. Peldau] egy 10 kg-os resrsulyu gyereknek kesz irert re.i k. Nalurik a csaladban az apai agon.es nern rudorn ezt <1 kerdesr megcafolni. akik szinten j6nak taJalcak. merr nagyon finorn edes volt. amig eg a gyonua. adjon a gyereknek aldcfavirag-eeae. [avasolrarn neki a savrermeles szab.agokar is cartalmaz. . Mondtam neki. Kcrdezrem tole.icviragos reaku rat .ez meg az eloz. Meg is kerdeztem tole.I' rnegszil nr a kohogese. mandula- gYlllladasnal. amikor meg (t'd kicsi.ir reggeli. hiszen akkoriban nag)'on rilrotrak a gy6gynovenyek hn szmilar. az orbancfuvec est i fogyaszrasra javasoltam. A !l1llVeZero megiepeeeskenr otrhon a csal<idjanak keszfrett belole eeae. szrijpenesznel is haszn. Persze a szonda nem murarorr ki alkoholfogyaszdsr.infiivet a ll1iivezeto reszere is. ahogy a teat a rermoszbol a bogrejebe tolrotrc. hogy rea. a teak fog)'aszras. A gyerek ket her mulva boldogan meselte az any janak. Akkor nell) voltak rermeszergy6gyaszok. Azr felelre.) Ezt a novenyr az en gyerekkoromban III indennapi reakent ittuk. nem rudja. kiilonosen a n na k. S a gyoilloricleg m. rnerr olyan a munkaja. Pista dcsern. ha GO kg-os arlagsullyal szrimolunk. ahol a penzr. mive] k6hogesevel zavarra a ranirasr. hog). hogyan kell hasznalni. hogy rosszul van-e. PATIKAI pARLOFU (AGRIMONIA EUPATORIA L. a piacou dolgoz6 isrnerosorrmek a kisfia erosen kohogo«. Kerdezre. Nagyon izletr neki. akinek javasolrarn gy6gynovenyrea-kLmic -.16 melyen hatrahajolva kell csinalni. es elmulr a kohogese. Ma mar nern ajanlom. hogy mir nem kuldi haza a tanl[ono a gyereket. Csak nagyoll j6 ismerdsnek vagy bararnak merrem egy par eserben javasolni valarnit a betegsegere. Mi gyerekkorunkban erruk a feher akacviragor. hog).igaz ez? .it. Az egyik bLikkszenkereszri isrnerosom meselre. es elrnondra a hirokraro aryanak a feher ak.i . Aprobojrorjan pARLOFU. hogy rendben van-e a gyolllra. Talan harem het mulva jartam ott ujra. Regebben az akricfa kerget is hasznalru k gyornorsavrultcnges. Egy felnotrnek. Geza es Arpi unokaresrverern. ezert inkabb ne haszndliak. ami csak langyos leber. es rncgkoszoucc neki a ranacsot. az rea. a ki nem volt orvos. hogy mar nem kinozzu a sav. Tehat visszaterve a mandula. A kisfiu hirranra is jan.egszunreresere az orhancfuver. rni re en an feleltem. hogy mit iszik. hogy a d rorgyarban reggelizcs kozben a rrnlvez.egy mokk. A gyerek szivesen megitra. A [oisten . de meg nem melyrol. A feher akacvinigbol cs az orbancfubol fozote rea naluuk csal. s vissza fog esni.lsa. Azr mondrarn neki.irosnon lacram.na latar. hogy a nagya nyamr»] ta nulram meg a [uvek hasz. es nem lett ndrhas. es a lizctesuel a penzdrosnd arcan lattam.

! I I A rozJtljelt!l? (Rosaceae) csrtlridjdbfl tarrozo.iljuk. li1rij1l5t61 allglisztllsig virtfgztisltol' gylijtjiilt a I/OllellY 20-30 em-esfels/! reszrit Ilirdggal. hadd szfvja be a fiirclovize[ . Il.). ne rorolkozzenek meg.I I ~I I. erdok sdlell. szdrral. Foleg flZ Cszald lIIegyellben.agot es mas saualeat mrtnlnraz. A Illaj es az cpc revekenyseget is szabalyozza az aprobojtorj8n. hog)' egy lavorban vagy egy dlban felrdecik a csuklojukar vag)' a Libu kat.. /JOlgas. de ilycn esetben fllrdes kozben meg egy csesze tear is meg kel] inni. de nern kell lenyelni. a1"t7Il. es az iv.in. mennyi beregseg kialakulasar elozherrek meg vele. cserzO(lIJ. Ha erre a celra haszn. liomoleos reteleeu I/O'. egy meter IIlrlgasJ'tl is IIIcgnoIJ/!.iinril is i. Amint I:itj. de masker is hasznril sok be[egseg megelozeseben. am i 15 g zsurlobc].ivig.zgrfsoltbflll gYflkol'i. Egy licer re.inhoz ugyanannyi meggyleveler tenni. Sokoldalll gy6g)'1li:iveny az aprobojrorj. Errc a celra egy keven~kc[ kell keszfreni. Aki nilzotr hugysavkepzodessel bajlodik. Elsosorban a kez. Hleg a szijuregbcn lev6 daganarok kezelesere is alkalmas. bOSSZlikris. Ebb61 a keverekbdl napoura cgy-ket cseszevel keszitsii 11 k el.isra szanr A belcsarorna es a h61yag renyhcseger elrnulaszro Flikent is ismerjiik. ez..ir. Kiilsoleg meg sebek kezelesere es IUlllb. Persze ilyen esetekben a rulzott husfogyaszrasr is csi:ikkenteni kell. a viz ne erjen a sz. 78 \ 79 . mgados te rntes 1/ e veL. [avaslorn.ni.).srilga jiizerben diM viragll. 15 g aprobojmrj. A fo rdo urrin burkolozzanak egy furdolepeddbe. leeoes illoolajnt. er kez es elorr igyuk meg. es nagyon sokszor oblogessiink vele.ig6 ellen i pakolashoz is hasznalruk. A nok es a gyerekek vizelerrarrasi problern.es labfejen levo reu rurit llgy is leher gy6gyirani.ik. ieiliftle!. hogy 3-4 liter teat oncsenek a fiird6vizhez. havonra ker-hdrom alkalommal igyon aprobojtorjanbol keszulr rear. teat ebb61 a keverekbol kcszitcn i. 3-4 kgfriss I/ovellyb/JI uyeriin]: 1 llg szdraz arlit.er -. Megel6zheco a tea fogyaswis~ival a veseko. A drog glilwzida5zel'/l/usel't'iml)lagot. alkalomszcriien keszi[siink beldle egy csesze teat ~ de havonra legalabb ketsz. 12% kOVflsflvrTt. ]lOVell)" SZtirflZ.inb61 es 20 g feketc. es reggel.ilj. Kiilonosell relen sok hasznac fogjak venni.1 resruk. Irr sern kell kuraszeruen alkalrnazni.es a vesehomok-kepzodes.ibb egy csesze aprobojtorjii n-terir igyanak meg. hanern megel6zeskem egy hecen egy cseszevel ajan lunk belole.bnzall/tbal/ miudeniirr megtereur. igyanak belole minel robbszor rear. azaz foldiszeder-levelbol all. A lep rmikodeser segirendd is ieher belole [eat keszirenl.ik nz aprobojtorjan [eaj. Mabes reurna eseren keszfrsenek Fell·d6t az aprobojrorjanbol ugy.ilOflirdor kell a lkal maz. fogazott leuehi. minden heren legal. A fiirdes ne turrson tovabb 20 percuel. Afdknek eire liajln mos a szcrvczeruk.lIhar6. Leher az aprobojrorj.ihoz egy piipozorr evokamil fil kell. akik regen es IllOSt is rendszeresen hasznalrak es haszn.ilra] a verszegenyseg ellen is haszn.

fii1'tose/? A lIijvhl)'. G)Il1jtesi ideje: augusztlls. abbahagyta a fogyasz. A.jeszkesvil'ligza esatddjtfba (flak (Composirne) iartozo. a harmadik heren haromnaponkent egy cseszevel.ras~it.vesszOfiibol kesziilt teat langyosan. nileotinsnunt es ker/h illdolnjas tartalmae. Eloszor az epe elegtelen rruikodesenek a megelozesere javasolok egy harem heres kurar. sokfel« lIagy tOlllegbeu tenlllJ eve/If novell)'.felslf szardb613040 em bosszti reszt gylijtsiillk leuele/?kel. h61yag nern mrikodik rendesen. de azt delelort. ugyanolyan kurric kel] alkalmazni. ker ora . A vil'dgztfs Jelidejbdl gylljtjiilt. amfg a vese es a A. rntint.~j mukodesenek elosegftesere hasznaljak az aranyvesszofuvet. csnl: a virtfgzatball eltfgaz6. iuesen febrtjloail. Ezert eloszor csak egy I iter rear igyon meg egy nap. EI fogjak felejreni.Aranyvcsszofii MAGAS ARANYVESSZO.kell meginni. Erre a celra csak addig kell a rear in n i. men enyhen ugyan. akinek eddig javasolrarn robb eserben. de az aranyvesszofiirol nem lehet eleget irn i. Ez altalaban ket-harorn 80 81 . hogy akinek elhajrotra az epekovet. Elso heten minden reggel ehgyornorra igyanak meg egy cseszc arall). Ennek elkeriilese erdekeben egy heren legalabb a hasznalarat. a masodik heten minden masnap reggel egy cseszevel. es urana mal' ketherenkent is eleg lesz egy-egy csesze. de csokkenri a vernyornasr is. Ekkor ebbol b~r napig napi kec lirerr kell meginni.kb. es mindenr meg rud na k majd enni.aszras<1t. kb. delclcn egy es delunin egy lirert. Ha a m. egy lIdtemel1llagasabbrfl is megno. Akinek homok. A d1'og szapouint. fi'lrfszes szlblek A virAgo/? srl1gtfl?. Egy liter re. Leuelei szorta]e. Az egy lirert rovid ida a larr . vag)' eserleg mar apro ko van az epeh6lyagjaban vagy az epcvezetekeben.11ll0Junk.lIdzsrisail. csel'allYflgof. nemcsak nekern.) Errol a novenyrol mar f rta m. es egy even belli! ujra jelenrkezrek az epegorcsok. ha nern mindenk inek. megindulr a kokepz6des. Ezzel a kura be van fejezve. mert renyhen dolgozi k az epejuk. 4 kgjI-iss filM! lesz 1 /?g szdrae anI. azt aranyvesszdfii-reaval el Ieher hajrani. es visszaeshernek. Akinek alacsony a vernyomasa.ihoz egy pupozort evoka na] Fuver 5Z.RANYOS ISTApFO (SOLIDAGO GIGANTEA AlT. 10011 bossznale. Elofordulr egy csesze rear !l1eg kelJ inni ker-harorn h6napig. ovatosan hasznalja az aranyvesszofuver. olyan jo tapaszralarairn vannak. erdlJk SdJeIl. Esza/?-A lIleri/?tfb6l szauuazo. Kb. a rn ir azeldrt nem. tri. A kura uran nern szabad teljesen abbahagyni a tea fog). Az aranyvesszofil a vese es a holyag rmikodesec is segfti. Sedra egyenes. mint az cpcrmikodesne]. hogy valarnikor fajt az epejiik. /leSentflllyagot.

Mindaddig isrnerelni kell a rozsliszres bodzahancspakolasr. Csak egy cv mulva igyon meg egy cscsze aranyvessz6lljb61. es hogy a mrija meg van duzzadva. Egy csesze vrzzel egy pupozorr teaskanal viragor fordzunk le. Elrnondra. aminek semmilyen karos harasa szervezet iu ni belole vedekezokepesseger.ir [gyanak meg delelotr vagy reggel.isos. Eppen azcrr igya. otrhon kell maraclni. egy-egy hogy ha rirkan csesze is. ezekben az eserekben napi egy csesze te. Akinek sernmi baja sines. de legaL\bb havonta ker alkalonuual egy-egy cseszeve] igyanak meg belole. amikor meg pedig mliall)'ag toliaval beburkoljuk. de ebben sokkal kevesebb a haroanyag.it. amig a vlzdagnnat el nern rnulik. rekedrsegnel. Elmem az. uern birra megallni. (SAMBUCUS CSETE. men dier. hogy azora rendszereseu. Mtir cobb mint 10 eve kezelik.ez a harekonyabb -.lIkoztunk. Viszonr ezt a nern cudra bcrarrani. diedt ajinlocr nek]. Az arauyvesszofii enyhe gYlllladast ben. Ez azt jelenri. Az egyik voir kollcganom panaszkodott. A gylilllolcsbol keszlilr bef6tr es lekv. harrniuceves kora ur. mint a Kanadabol sz arrnazo aranyvesszofdben.is eteleket neru rudor r v. hogy kcr meregre!enitoszerviink a majunk es a vesenk. Az erdei aran). akik koziil az egyik viceesen el is nevezre Badza FEKETE BaDZA.i nlorra isrneroseinek is.vcsszor eppen ezert mi nern is hasznsiljuk. Nernrcgiben a szornszed relepulesen lake anyosarol kaporr tolrort biposzt. es sern mi baja nines a rnajdva].igot 82 83 .1 g6zo1ogtetesnel egy evokana! bodzavir. Eveme csak legfeljebb kerszer szabad haszll'llni a nagyfokll vizvesneseg miatt. Csak egy peir her eltelte man tablkoztunk ujbol. l'·kh csak ezerr is erdemes Kevesen tudjak. idonkenr egy-egy cseszevel. A gylillloics nedvebol keszulr szorp . a diecat rcndcsen betartja.. akrir etkezes uran is.tiidobajosoknak kiv<i16 tiidotiszrft6.) GYEPUBODZA A bodt.isik noveny is. Az aranyvesszofuvon kivLil van meg ugyanezekre a bajokra egy m. merr a gyalogbodza termese euyhen l1lel'gez. Ursina emlekezteroii] es HZ elert eredrneny megrart. illetve a ciklus alate is. Van azonban egy olyan eljaras is . bogy meg ne kostolja hidegen. Egy id6 orvoshoz. a luiromheres kurar.6 harasu. de csak nchriuyat erulirek meg. sz:imitsanak ni. majd ruluivul atkorjuk. Sokan fogyasztj<ik a bodzafa gyiimo!cseb61 keszulr. A bodzafa kerge erre nern )0. hogy k isruerrekii majduz.i. kivul a gyalogbodzaval. [avasolrarn neki az aranyvesszofilvet.illcsor. SZOfllbol. Arnikor egy a lka lornma] tal. arnikor is bolclogan mondta el. Amikor ezt a beJriszrit<isr csin<iljak. szrupot . de beind irja a hogy ne is legyen sem mi baja. merr uern erz ert sernmi fajdalmar. men or .I1II I I I I hetet szokott jelenteni.l' vese. annak is tudorn javasolni. Nap] 3-5 dl-tis elfogyaszrharunk belOle. Egyket cseszevei kellllleginni esee a frissen szedetr bodzahajt<isba!. sok keszetelr fOZLl i. befottet. kelt a szervezeruuknines.in igYOll meg tear az aranvvesszoh'ibo]. E16szor azr. Azora mar 0 is fozorr a csalsidjannk. hogy ket napig igyanak kozben. es igy fogyaszrjuk. es dressziik a . Ebbol azonban nelll szabad napi egy deciliternel robber fogyasztani.ls szoblsos modon fogY<lsztharjuk fzles szel'inL A bodzavir. lyeztek egy rnasik vrirosba.ir rudnek felhozni ennek a csodalatos Az egyik agglegeny ismerosorn nagyon evert. Nagyon sok peld. sz6ba kerulr az erkezesunk is. Ez egy nagyon j6 narhatea. Elpanaszolra ezt a szerinre lehererlen helyz etet. HZ megrillapirorra.aralabb genedeionak from Je.. vagy m. BODZAM.hhe- tahilkoztunk gy6gynovenynek a harasdrol. NIGRA FAlBODZA. kerherenkenr megiszik egy csesze teat az aranyvesz. Mondram neki. hogy reljesen elmulr az epef'ljdalma. Mensrruacios goresoket is k ivaloan leher olda ni end a reaval. hogy meregrelen{r6szerkenr is leher hasznalni.isarolni. merr uern szeretett es nem is tudott UC<1n erezre. ha erre sziikseg van.- zanara van.1 koszveny ellenszere. h iszen evek ora nern evert ilyet. L. Boldog voir. Sok folyadeJzor Ha osszekeverjiik es j61 kigytlrjuk rozsliszrrei a bodzafa natal againak kerge alatr levu h. Addig viszonr mindennap meg kell iuni egy csesze rear reggel. de idegzsaba ellen is har. hogy a 2-3 crn-es bodzahajras igen j6 hashajto. Azon rnclcgcbcn.ES h6lyagoblft6. Kenyerre kenve. )6 daganatoszlanist eriink el vele. hogy havonra egy-ket alkalomrna] Flibol kesz ii It rd r. es 10-12 pere uran sZlirjiik Ie. lvLir aj. hanem 111:1S szerveken kereszrul. hogy allandoan kinozza az epcjc. egy-kc'r cseszevel. de gy6gyszert nern irr ni. abbahagyra a gy6gyszer szedeser cs a diede is. lekvarr. a nap b:hmely szakaban. hog)' kuruzslonak. A fi. . Kiiirfre harrisa van. Ezert azran nem is gYlijrjLik aZL A bodzala vir'lg<lb61 es liajnisaiool keszulr tea fogyaszrasa nern veszelyes.afae nem szabad es neru is lehet osszereveszteui Libon leva vizdaganacra.istira idonkenr.ig tdjnval gozologtetesr is vegezhetii nk fiilfajasnal.igyban fekve igyunk meg belole vagyunk Hzva. Ilyenkor a cik lus kezdere elorr 2-3 nappal kell egyegy cseszenyit elfogyaszrani. a nalunk oshonos erdei aranyvesszo. Ezekre a bajokra csak kisrnertekben hasznal cs nem kozver lenii. Reumas es izuleti C'ljdalmaknfl izzasztoul es vizhajtokent is hasznos. es nem lett tole sern mi baja. amikor az erer t bodzabogy6r kisajtoljuk. es megsem rnulik el a betegsege.

A drog izzaszto glillOziddt. sokszor /lflgy d//OllldllYbnn levo cserje vagy fa. quercetint. gyrtllttft. kb. A Cip1'llSflLell (Cu p ressaceae) mddr. Folj6 fiiliin ket is gy6gyirharjuk igy. 10% gyfl1lttft.. leoliru. A bordlea /dtelJelllcillt bo» termest. Fdjn is aga belii! fires. jlfreszeit szel/l. Ezzel az olajja! a reurnas resrreszr kell bcdorzsolni.(jdbn tnrtozo 2-4 Oil JJlagas cserje vagy }rl. husokhoz . Is ertellte/ell lesz. egy j!{/. ameiyek 5-10 111m . Kb. a nlzre. CSel'l7ll)'flgot. mint az epekonel. 6 kgfriss virdgbOllesz 1kg szdraz: 84 85 . Hosszns tojdsdnd fllnkltal?. sztiruyns. A bodzn virrigjtft iide viragzrls/wr gy/ijtjii/? New szabnd wegvami a celjes oiragzdst. a gin. ha az utolso napon egy par szem borokabogyor reszunk a fiistbe. Vesekdnel is lehet a lkalrnavui ugyanllgy. de eros Ize miart magaban nem hasznaljuk. es ennek a leparlasabol kelerkezo rnellekrermek a borokaolaj. A rorokban leva kezdodo daganaror is leher ezzel a m6dszerrel kezelni. sza/llblllligrill kellsavglikozidat. 30% in uertculerot. es a forr. azonnal hagyjak abba az alkalmazastit! A bogyo gy6gyhatasa mellett kiv~il6 Fiiszer. kb. CIi/UOt. Alekor szdrnz. lear lIIegszdradt. Leoele sotetzold. term es . flpro Is jo illat». A Fejiinker reljeseu berakarjuk egy roriiIkozi)ve. Termesei robozbogyoll. Gyl~itesi ideje: oirag .·iss bogy6bl111 C-vjtmllhl is IJm!.i. 10 fill bosseunk. fill/ely uem liD meg csnk kb. Oro/tzb'ld. de keslelreri novekcdeser. hamvas allaporban. zinenziniet tnrtnlnrae.tlIlgusztus-szeptelllber. Leuelei dr a/all/Ink es igen sZlil'lll1/? A drog H.mdjlls-jllllills. rurint. Ha a torkunkar akarjuk g6zo1ogrerni.es epekooldo harasana] fogva nagyon hasznos gy6gynoveny. ent ttl- Bor6ka GYALOGFENYO (JUNIPERUS COivlMUNIS L. A borokabogyor es az olajat a vesebajban szenvedok ovarosa n.I!ollglikoziddt tartalmrtz.) Vese. kekcs. cs az eden)' FeM hajolunk. Gylijtesi ideje: flllgwztlls-ol(tober. CSe1'tlllyflgot. SztfJ'flstul szedjiillle a lJirrlgot. A bogyojtft hnszlltfljll/? gyogyllovellykem. EI nern rnulasztja a daganarot. egy. gll}}]it es pelaint./eWt (Caprijolillc(!(Ie) csaldd- jdba tnrtozo. Am ha hasznalar kozben gorcsolnek./)flg_)' fold. leeues illoolajat. Ilyd/Mt. bokor.isban levi) vizzel leonrju k. nyirotr szajjal szfvjuk be a park T Cd kozel ne hajoljunk az edenyhez. Neill szabad osszeteueszteni a gya/og. Fusrolesnel a husok szep sz inr kapnak. es 11111 ilemorssoljuk. Gyiilllolcse ibolyakelt. Barna ktfrge jillftlt I?OI'ban szentolcsszerti porl/sok/uti borftott.. utert megbnmul. I ineterre.itmer6jiiek. IJ1ls0S bogy». Bor6kabogy6b61 keszul az angolok egyik kozkedvelr irala. bodzdM/. pacolashoz hasznaljak. 11apattintdsrn to'l'ik a szrira. es csale a terutese gyogyhatrisil. gOlllbolyded. csak kismerrekben hasznaljak. Gyiljrjiik a terrneser. legahibb egyliteres labasba tesz iink. A leuelszriron rendseerlut 5 level lielyezleedik el. csokkenri a f'ljdalmar. elvirtfgzi/l szarfttfs kozben. Virrigzr1ta as: dgak vegeill eMs bogeI'llY.A bodzn. 10% dUo/rtjnt. jlliliperillg/ilwzidrit. Bogemyo /lil'dgzata SfllgdsJeMI. A }. l11/Jelyek luit ivigjejllfdlJe/l.

i n igYllllk meg egy gyenge A hugyurak betegsegeinel Iorrazaror..5 dl forrasban lev6 vizzel egy csaporr re./. Az olyan cickafarkbol is csak keveser tegYllnk a reaba. erkezes ur. ami a nnyir jelenr. hogy in halal. de vigyazzunk ana. mit irtun k edd ig. hogy a gyomorgorcsolesr rnegszuncesse. A noveny az alribbi baiokra haszn. ne inhulaljon! Inni is kell belole egy herig m i ndennap egy csesze enyhe forraz aror. azaz 2.il flivet szabad gyomorfajdalomnril nagyon gyenge forrazaror keszfrsunk.iig igyanak meg eg)' csesze rear cickafark es priszrorr. BeJgorcsoknei ker herig h. Ezek kozul a csiperrel kell a legovarosabban ba nn i. I es fejunker letakarva az orru nkon es a szankon Ce1valrva sz ivjuk be a tea p. felrepedezert h6lyag kezre. hiszen eros hadsll gy6gynoveny. Lege/okiilJ.II Cickafark KOZONSEGES CICKAFARK (ACHILLEA COLLINA BECKER) Ezt a gy6gynovenyt I Ovja. Urrina rarrsun k egy her szunerer.iska I-I aranYll keverekebol a nap bnrrnelyik szakriban. csa]: I1fe/uJr legyen ferro a gaz. Virtfgzllt({ 3-5111111. de ovatosan kell hasznril ni a ri ivarereskor es a vriltozo korban nagyon j6 hanist ve!e elerni. A virdgollJehhek./isz/les. Iordul- Gylljtjiik 11 virdgot. Ha az egy honap alarr a vizeletuuk nern lerr tiszra.it . reteleen. ugyaucsak egy honapig. erkezes eldrc kell meginni egy gyenge cicka fa rkrear. mindegy. trtnl: meuren termo 30-60 ctu egyel/es szd. csak egy-ket vinig! Ezr a z cnyhe forrazatoc naponra ketszer.irorn napon keur este.esvirrfgZfltllnlt (Co1llpositnej csnUdjdbn tartoeo lliiveJlY.. Eppcn czerr csak a viragj.\( nern javasIOIll scnkinek. Kiilon gYlijrik a (Liver (ez a virag es level egyucr). Vigyazzunk.irral lecsipjuk a viragor. Ennyinek elegnek kelilennie ahhoz.es epebanralrnaknf l ker heren kereszrul minden masodik reggel. a csiperer . Pakolasr is lehet vele kesztreni. a [iioe«. Vegyiik Corcsos sorbs. rnert ha ebboJ eros rear foziink.il: gorcsos gyomor es belfajdalom. vag)' sokar iszun k. es moudjuk el nek i. rosszindularu sebre. junk a csaladorvoshoz. bevalt a t iido. rosszul fogjuk magunkat erezni. hogy 2-3 crn-es sz.iskamil [uver ontsii nk [e. vedi a 110i szerveket. arnelyikbeu sok virag talalharo. regi. ldl/{/zstfsolt. vegbel. Tdleuelei IIyelesels. egyszen'lllo·veIlY. es ravasszal csak a leveleker. reggel es esre erkezes elorr igyuk egy herig h. ue Koziillseges ciclUifork: n/iszl.. Ne hajoljunk nil koz el az edenyhcz.legzoszervi bajokrial es idiilr horghurur eseren. Maj cs epebajok. es kellemerlen szaga van. ne I. Legzoszervi megberegedeseknel es idult horghururn.isr« egy egylireres labasban lorrazzunk Ie egy csapott evdka 11<1cickafarkar. 86 87 . Gylljtesi ideje: jl/II i us=augnsztus. "nem lesz rnienk a fejunk ". minden harmad ik nap reggel erkezes elorr igyllnk meg egy csesze cickafarkre.20-30 CIJI !Josszllnk. hogyan kell hasznalni! leher rdj<ir. meh. hogy rnelyik napszakban.il javasiorn. N6i serdii lokoes orrverzes gyogyltoja.eg)'en benne. n leuelet. majd egy h6napig minden heten egy gyenge forrazaror igyunk. sdtorozo bug«. A gyogynovenyszakm<1 harem felekeppen vasarolja fel. a hllgyutak megbetegedesei.hOI11naponkenr. lJirdg// a )0. Csak a viragjar.1rajat. Serduldkorhan leva lanyok a menses elsd napj. a nok reszere rcrernretre a J6isren. Ebbol a keverekbol is csak egy csapott reaskan.izatban csak egy keves virrig legyen! Maj. a m ir belelegziink! Aki a belegzcskor allergia~ ninerer erez rnaga n. hogy a forr.

eg}' cseszcbe ceszunk lOgy ptlpozott reaskanal vinigor . Megis egy-egy si keres varazslor a fejlett orszagokbol is sokszor Ielkeresnek orvosok. es fekudjonle. A Friss cickafarkor es koromviragor annyi zsfrral forraljuk 3-4 pcrcig. Erre a vinigjabol keszulr langyosra klluilnl. Akinek rendszeresen A tear a goresos a jo gorcsold6. no meg III icsocla doJog. ha erosen gorcsolnek. rnerr belepert a v. Ak iuek mehgyullad.ha csak A rear akkor igya. Visszarerve a cickafarkra. engedjek el rnagukar.W.\no cegek szakem berei. azt. es amikor langyosra kihiilt.r:igb61. ha valaki lenue orthon a [['I rdeskor. amig az aranyerunk gYlllladasa el nem rnul ik. Ket-harom napi . hog). akik valnrnir . es H fi. Hllsz perc ii!ofn. rnajd a reaba .rnoudt a dicsekedve. s en kcrdezrcm. es 10 perc . 10 percig lefedve turrjuk. fiivesember nern saj. arnennyi ellepi. lyen vlzsgaval. hogy a menses kimaradrisanak a kezderen. hogy en il. ekkor egy kis darub gezzel parszor lemossuk a gennyedza sebec. sernmifele engedelyre nines szliksegiik. Amikor mar megrortenr a rendszervaltris.in a piacou osszefutotruuk. Minden szekeles es fCtrcles lldn a vegbeInyfiasl bekenjCd{ ezzel a sebre is kiv<lkenoccsel. es eg). leszilr[iik.yet Ie merek frni. fordzarot hasznaljuk Llgy. de a sziveig ue erjen a VIZ. gekkel "ez nem leherseges".1gllnkkal kellene vinnunk. hogy ugyan elmaradt a mensese. am it rudok. Ovatosan beleulunk. rnindenr lelrrarn errol. es lassan koreyolgassanak. Szoval. Huroben rarrju k. rnensese. de most mar sernrni problemar nem okozott. egy begyulladr. egyszer van. V2 resz vcroni ka leirom. Katika az egyik nyugdtjas-ralalkozon kerr segitseget rolem. majd megint egy hetig csi. forrazza le. Ezt a fL'1J'dat csak negyszer csinalhatja meg eg)' honapban.ibbi keverekbol: 1 resz cickafark.n~Hja a hiivelyoblitest. hogy mar az elsa honapban visszaallr rendes ciklus. esedeg h. Ezr llgy kell csinalni. A volt fonokol1111ek a titkrirnoje. azaz k iviilre nern kell In{ianyag f6lia.orizl1ek a rnulrbol. belli! is. gennyeseda Orornmel meselte. fogIalkozhat. J 6 leune. hunyjalc be a sz em ii ket. meg a z:h6gyiiriin Rosszindlllarll. begYlllladl. hog). gy6gyszergy. hogy it rerrneszeri nepeknelmeg rna scm rendelkeznek a varazslok sernmi. merrem neki ajrinlani a fenei reakevereker. sokszor elgondolkozom alan. Leher az aranyerr« kenricsrir is keszireni 2 resz cickafark es 1 resz kOl'ol1lvi. a eserleg tudhar valamit.Hhhida ucin sziirje bele a fCtrd6vizbe. az is a cickafark fekves clotr. egy jor. hogy ne hiiljon k i.ckafa rkvi rag is haszn. a cickafark a nok gy.izr atorr genel lekorjuk. Krem kesziresre a ci. te>ij. Ez most aZert inert tudomasom szerinr ana] betegse- az idevonackozo rendeler szerinr valamir.irom napig egy csesze rear az al. De ez tul hosszu tortenet Jenne. (Majdleveszik a fejemer a hivatalos szervek. Nyujrozkodjanak egy jo cloigot is . mely evenkenr mondra . ker liter forrasball leva vizzelleonnink ket evokalUU cickafa rkot (ebben leher rerrneszeres mennyisegii virag). mere A valrozo korba lepa naknek javaslorn . azonnal szalljon ki a ksidbol. vag)' nem fogad el. hogyha kell. hog)! egyilyen ir:in)'el szakkepesitest nem kaporr ember 11 II I.-ker rottya nris ur.leforrazni 2. Nem szabad dunszrkorest renni 10<1.ha ez nines.il haro. rudjon segueni. arn ikor raernek.in [eszurjiik. Vajon In iert! Leber. Ezt az ulofil rdot mindennap rneglsrnereljuk addig.imoliroja. ne fhzllnk meg. ez j6 ideglaziro.rda utan lefekszunk.5 dl vlzzel. A teat hagyjuk kfvtil is. ahogy az elejen irrarn. es nagyon sokar szenvedett tole.k meg. Ujb61 lertem .is unin ujbol felforn11jllk a zslrr. cle pr6b.ilrozo korba. no A legkozelebbi ralrilkozon. kozbeu rnindig ontunk egy kis rneleg vizer az iilofi'lrd6 vizehez. a langyos cdaflirdovlzhez hozzaadjuk. [urorr az eszembe. leontjiik a forrasban leva vlzzel. amikor a clklus ideje van. menses a lar t is iharjak. hogy meg nalUIl k is van egy-ker oreg rajtam loan alkalmas a cickafarkrea. esedeg verz6 aranyerre egy langyos (il6rn rdo nagyon j6 harassal van. reaivas kozben iiljenek le. igyanak meg egy-ker. hogy van. az is igyon a ciklus alatr egy-egy cseszevel.lljak meg. az en oreg fejemerr mar nem ldd) Ha mar itt tareok. 1 resz zsurlo.ival irrigaljon egy herig minden nap leUrana hagyjon ki egy beret. 10 percig fed6 alan tartjuk. a kozollseges noven)' is megtesz i -. Azt hiszem. majd uljon bell". Ezerr en esak javasolok arnir mindenki elhararozasabol elfogad. de nern rorolkozu nk meg. kuratok. ennek a uovenynek soleg [orreno al kalrnazsisa is eredmenyes szokorr Mivel j6 gYlllladasgarl6.irclaszobaajt6t nyirva hagyna. 88 89 .ilkozrunk. hogy minden masodik nap cickafarkbol keszltseu iilOfiird6t rnaganak. mere uern rudjuk e1mondani. Ha a vlzben kezdi magJr nern j6l erezni. Tegyen egy haromlireres edenybe 3 evokanal cickafarkor (keves virag legyen benne). Krir lenne. kiegeszuve azzal. am i kor felkeltek. ha 111. Sokaig nem ral.lsa. ezutan leszti rjii k.~t a kiillenni. perefeszek-gyullachlsa van.

Citromfii
(MELISSA OFFICINALIS L.) idegerosfto. nyugrato, altaro te.ik keszi'dnek belole, de idegnyugrato hatasan kereszr ii l sok ruindenre j6. Vegyiik sorba jorekony harasair. Gi:ircsold6. Ideges hanyas! inger es gi:ircsi:ik jelenrkez esekor igyanak meg legalabb ket csesze citromfuterit egymas uran rovid id6n belu l, Odlto es elenkito reakent napi ker cseszevel kell elfogyaszranl, egyet regge.l vag)' delelort, Elsosorban a masikar kora delutan.

langyosan.
cseszenyit

kell elkorryolgatni

A tea [orekony a szfvidegre is, erre nap! 1-2 egesz nap. Aki rnu nkajn miart
is alkalmas a cit rorn lvibo] ke-

ezt nem teheti, az esre tevenezes kozben porolharja.
A meh megnYllgr<lddra sziiJr rea. Erre a celra a Ilap barmelyik szakaban ihatunk belole eg)' cscszcvcl, de legaL\bb egy honapig mindennap. Izzaszto hatasa is kivalo. Ha erre a celra hasznaljuk - es

Vizeletkivalaszro hatasa miarr is iharjuk, ekkor napj iban eg)'szer, reggel fogyasszuk. Napi ket csesze cttromfiitea evekig fogyasztharo meg udltoitalkcnr is, de a j6 idegnyugtar6 harsisanril fogva az eletunketis meghosszabblrhatja, A gyomor es emesztorendszer nyugtat;bira llgy erheriink el eredrnenyr, ha a clrromfubol keszult tear etkezes elort isszuk meg. Ekkor ellazitja a gyomoridegeket, nyugrarja a gyomorrrakrust, Nagyon j6 harassal van az agyra,
er6sfti az idegrendszeriinket. Ha erre haszrialju]; a citrorn-

fiiver, esre lefekves elorr igyunk meg belcle egy forrazaror

nern vagYllnk l.izasak -, <lgyban fekve, arnilyen forr6n csak rudjuk, igyunk meg belole legalabb ker cseszevel. Ha a cltromfiiteabol minden nap deluran megiszunk legalabb egy cscszevel, rapaszralni fogjuk, hogy rnegerdsodotr a szemiink, uem fog ugralni a betl! elritr ii n k, de hasznalhato ideges eredeul fejfaj,bn,U is. rIa erre isszuk, uljiink le egy kcnyclrncs forelba, hunyjuk le a szemunket, engedjiik el magunkat, lazirsun k, es ki..izben kortyolgassuk el a re.ir. Ideges erederu fogfajasnal a teat resrrnelegen vag)' egy kicsir hidegebben tartsuk a szankban azon a fogoll, arnelyik Hj. Pcrsze a legjobb, ha rnielobb fogorvoshoz fordulunk,

Az njalwsl!irrfgllrd? (Labint ae) e5aIrfdjrfba rartozd, IIdbl1lk sokszor csale ternteszrett IIfilNillY, eve 10. GpUtjiile a lel!eleket liirrfgzds eliftt, Is a felso 5 cnt-es szdrat. 5 kg-b6/lesz 1 kg szdrnz dru, A drog illoo/ajar, cSel"l1uy{lgot, ledIliSl1//af, lIydlkrft, szaponiut, mdzgrft stb. tartabnaz.

s».

Elslfrelldll m/zellflNillt hazrf IIH(1JI. Idtszer

is tNlI/eli!e
III

G_ylijtisi ideje: j /1IIius=szepre
is szed!Jetlf a level.

bel',

A citrol1lfil leve/It basznrflju/e teakeszitesl'e. Allille/( ortbon terem (I citroll(/;', " Idrrfgzrfs ellft( vrfgja le ns: egtisz lIiillell)'t, is a leoeleit fejtse le I'ola, s igy szarlrsn, hozzrfteve a 110IlfillYCSllCSOll lillo 5-6 cut-es szrirat is.

90
L

91

Kiilsoleg a cirrorn fiitinkrlLr;lr hasznalhatjuk dagana[Okra, zuzod.isokru, cs meg rcumarikus h1jdalmakra is. A tinknirar LLg}'keszitjiik, hog)' a vir,igz;is clort kozvctleniil levaaotr citromfiivcr osszedgjuk fet-egy centis darnbokrn, egy beforresiiveger relereszunk az igy osszcvdgmr fiivel, es leonrjuk gabonaszcsszcl. Most andban leher kapni Royal vcdkar, ez gabon,ib61 keszii], es 40 fokos, fgy kiv.iloan alkalmas erre a celra. Egy hetig a fllvon hagyjuk a vod kar, naponca cgyszer feldnuk. A befortesilvegben levo fuvct szobahomersekleten rarrjuk. Kcr her ur.in leszuriilk. A cicromnitinkru ra kct evig elcarrhar6 h aroanyag-vesztcseg nelkii l. Ezzel a t in kt urava] dorzsoljiik be a daganaror, a ZlLz6d,isr ovarosan, cs a ti nkru raha rn.irtotr gezzel korhcrjuk be a reurn.is vegtagokar.

Rendellenes
major.inua

rnensesue I cit rom fLi, va [a 11l ilyen meuta, cs angelikafii egyenlo a ranvu lcevcrekclxil

keszitsenek tdt egy cscszc vizz el egy evokan.il fCLvetldorr.izva. A cikius kczdcrc clort ncgy-or nappal igyanak meg bel61e naponta egy csesz.evel. Epemiikodest serkenro, szelhujro tea kent is erdemcs a cirromhibol kesz iilr cdc fogyaszrani napoma legaLibb egy cseszevel,

Vcgczetul sal.irak cs m,irdsok

Izeslcesere is haszruilncrn rcrcrn,

h arjak, rnerr nagyon j6 izu , A cirrom h'i vatlou

csak rcrrncszrcn i lehet. A gy6gynovenyes sza kuzlcrckbcn es a patik.ikban szarirott ,iliapmban kapharo.

Csalan
csfpc)s
CSALAN, NAGY CSAI.AN (URTlCA [)[OICA
L.)

ElerkezriiLlk az egyik lcgcrtckcscbb gyogynovenylink drgyaLisahoz. Val6sziniileg nern rudom az osszcs kiv.ilo rulajdons.ig.ir lcuni. Az egyik volt kolleg,lll1 - n.ila m it!i)sebb - a h.iboruban szovjct fogs.igba cscrt. Tobb fogolydborban volt, es elmondra, hogy a legrobb hadifogoly ott eire tid a togsagor, ahol csal.in volt a kornyckcn, Elsosorban etkezesre haszn.i lr.ik, de fertorlenirert is es vert r iszt iror r. Tcrjunk azonban visszn mai szcrcpcre. En rizenkilencfele hajra tudorn leirui a had sat, ennyit ismerek, de biz onyrira olvasoiru kozo(( is van olvan , aki egyeb bajok r.i is crezre m.ir .illLisos baC<ls,ir. Kezdern a lcgfonrosabbal, a vert es az egesz szervezeret tiszt ito har.isaval. Majusban es oktoberben n'\gyon i6 harasr leher elern i egy-egy hat heres r iszr ir okur.iv.il. Azert rn.ijusbun, mert a k kor rn.ir a honap elejen szedhcro a friss csalan, es ez a legjobb har.isu, S azcrr oktoberben, inert ilyenkor no meg a sarjucsalan olyan nagyra, hogy crdemcs

leszedni. Aki nem rud hiss csal.int szcd ni, vegycn .\ boltban sz.irftorr novcnyr, azokut is j6 idriheu gyl\jrik. A rnv.isz i kura a tontosabb. men a szervezcriinkbcn rclcn lerak6dort salakanyagok,u ki kell hujtani. Ncrncsak a vert riszrirja, j6 hat.issal van az egesz sz crvczctu n k rcv u vcscrc, a m.ijra, epcrc, rudore, III i nden szerviink re. Csak har berig szabad a cs.il.inre.ir inni, men a benne lev6 kova savar a vese nchczcn dolgozza ki mag,ib61, es igy k6 kepz od her bclolc, Hat her sziinct ur.in ismerclhcro a csal.inkura. Akkor most vcgyiik sorra a rabbi gy6gyhads,it. A verr iszr ir.ison kereszriil j6 har.issal vall az ckccm.iru, de kcvcrcker kell belole csiurilni, melyben egyen16 ar.iuyban fordul do csal.iu, orvosi vcronika, zsalya, zsur!«, A keverekb61 napi eg}' csesze teat igyanak meg, az etrendjiikb61 pedig roroljek a fusrolt luisokat es a zsiros crclekct. Addig kell folyrarLli a teakeverekbol keszitert tea fogyaszddt, amig az ekcemu cl nCI11 mu l i k. Kiilso lemostisra csal.iu-, babhej- es veronikure.ir keszfrsu n k, es az ekcenuis helyckcr

92

93

A csipos csal.in, I/ag)' csnldn, 11 csalrflletek (Urticnceae) csalrfdjdba tnrtozo tnindeniitt d%rdlllo, eveM Jlb·lIeny. Mindell I'dsze/ullrfll/tszol'oh-

lee]boritatt, bn testbez er, cslpos, egcto
fdjdlIllI/tlt oleoz, Szdra 1111-nel mngasabbr« is megLeuelei Ilyelesek, sz/t)es tojasdlId VI1gyIrfndzsas aill/alah, j'lirdszes szdb'lell. Viragz(/t(/

110,egY(!f/cs, lIegpzoglctes.

jiizer. A leueleit is a je/so 5 C1/l-eS szdrti: meg n gyokere/let gy/ijtjiill. Beszdrnddsi aran), 5:1. Mil/dig lIiragzds eldtt /ull g)'l'ljtel/i, tnunssznl
rl

a friss Imjtrist, dsszel !?rlszdlrfs lIagy I!figris urdu IlOVO, IlU. sfl!jllcsalrillt.

Az {{pro csnlrint ttem szabad g)'/ljte'li! A drog glihozidrihat, csel'r/Ilyngot is
g)lrlIltaszer/i nll)lngot, b'11lg),{{Sfl1)at, leouasnvat, B- es C-lIitmllhlt, urticolt, Ilrticolillt, sot is lJr/sat ilyolllokbn1l taNtllmaz. Gylijtisi ideje: level- jllllills-szeptelllbel', gyiikir - o/ltobel'-aprilis.

martsllk be le, es mosogassuk vele, Fkcernrira egyebkent a friss IIti Fli is j 6. A vese- es holyaghomok kepzcdeset megakachllyozza, elhajtja a m.ir meglevor. Ak iuek a szrvevcl nines problbnaja, nern szfvbereg, ak.ir egy kur.ir is csuuilhar a csaLlnrdb61, k ihajrani a vese- vagy holyaghomokor. Ezt 11gy kell vegezni, hogy egy liter csalance.it egy ora alarr kell meginni. Egy beFOttl"Slivegbe gyiljceni kell a vizclcter , hogy lassak benne a kihajtort homokor. Egy liter te.ihoz egy pllpozott evoka nal t"iivet kell torr.isban levo vizze! lei.inreni, fedo alate rarrani 10-15 percig, leszurni es meginni J1Hlsfelora alart. Szfvoecegeknek nern javasloru, akinek sok a sava. sz inten ne C5i 11,;1]3. A csal.i n ja vfzbaj to, rehar erre a cdra is hasznalhato kisebb - egycseszenyi - mennyisegben. Ez eserben I.-eggel igyak meg a rear, hogy ne kelljen ejszaka sokszor felkelni. Vert isz tlto. A hathetes t isz nrokura utan is ajanlaros meginni kerhetenre reg gel egy cseszevel. Verkcpzo is, merr a benne levo vas harasara a szervez erunk verkepzo szervei robb vert fognak eloallltani. Sokan egyebkenr a vastarral ma rn iatr nern szeretik, Inert hizlal, Emeszresjavir6 cppcn a benne levo vas okan , de ha az etkezeslik mennyiseget nem novclik, nem fognak hfzni role. Akinek az erneszrese nern j6, egy h6napig minden reggel igyon meg egy csesze csalanrear. A vercukorszinrer is csokkeuri. Ezr a tulajdonscigat mar klinikailag is bizonyirorrak, Erre a celra del ben vagy esre igyallak meg egy cseszevel langyosan, Az en eukorbetegsegre osszeall ltort rerirnba n is V~1l1csa lan. A hugyurak, elso es hacso hugyvezerek, hllgyhalyag tisztirasara is alkalrnas a csalanbol kesztilr rea. Ilyen esetekben egy t iznapos csalanreakura eleg szokort lenni. A gyogynovenyek lassabban gyagyfrj,ik ,1 bajokat, de rarrosabb a harasuk. A 10 napos kura alan kec csesze rear kell elfogyaswllli naponta, egyer delelotr es egyer delut,\.n. Sajnos ejszaka fel kell kelni egyszer-ketszer t6le. Az emeszresjavito tulajdons<iganal fogva konnYlri a s'ZeJdectiritest. Erre a eel ra esak akkor haszna]ju k, ha szorulastLnk van, ebben az esetben este lefekveskor kell egy

csesze langyos csalrintcarnicginni. M,-\j- epebanralmak esereben is ercdmenyesen hasznalhato a csalantea. Ha

es

erie a cel ra has'Zn,iljllk, reggel ehgyomorra igyunkmeg egy honapig ketuaponra egy-egy cseszevcl, Azerr jobb az ehgyomorra elfogyaszrotr rea, mere job ban hasz.nosu L Akinek sok a gyomorsava, az a tea elfogY<lszt<lsa urrin azonnal harupjon valarnir , ami lekctl a savar. A lcp megheregedesene! nagYOLlj6 harasu egy rovid csalanreakura, ursina a rendszeres teafogyas'Zt,is. Ha a lepunk sok vorosverresrer kap, ami ferrozorr, megnagyobbodik, es ez karosan hat a vorosverrest-terme.esre. Ha azonban a csalan altai risz ntorr ver kerul a lepbe, nem kell tokozorr munk.it vegeznie. A rovid kura egyhetes, eza lntr rn i ndeunnp igyanak meg egy csesze teat. A her lerelre u r.in j6 harrissul van a lcpre, ha a tovabbiakban kerherenre egy cseszevel megisznak belrile. Cyornor es legzoszervek hurutos megberegedesei. Verrisztiro hattisanal fogva es a bell ne levo savak ,ilral a hururos reszr tisztftja. Ezert, ha erre a celra hasznal]u k egy 3-4 napos, napi egycseszes csalrinteakurat javaslok. Faradekonysag ellen egy tavaszi harheres klLL'aelegendo, ezzel segirherjuk lekuzdeni a ravaszi f;:irad[s~igot. Tiidomegbetegedesekne.1 is ]6 harasu a csalanrea (irr nern a rbc-re gondolok). Ebben az eserben nem magriban kell haszn.ilni, hanem az al.ibbl keverekben: csalan, veron i ka , ttidofll, erdei szarnocalevel, vorcshagvmahej, orvosizlllzgyoker. Az eges'Zet egy rovid ideig rejben kell fozni, es kihu les uran napi egy-ke: cseszet keJl mezz el izesitve meginni. Vizkor - vizhajnis. Sokan rudjdk mar, hogy a csal.in nagyon ]6 vfzhajro, Akinek ilyen problerua]a vall, egy hetig minden ddelott igyon meg egy felIirer rear. Az elso cseszevel reggel, erkezes elotr egyszerre, a m.isodik cseszevel a delelott folyamrin elkorryolgatva. Az egyheres hI ra ur.in, amig nehezen adja Ie a szervezerlik a vizer, minden herell legahbb ket eseszevel igyanak meg. Milt- (ream r6la, hogy a heri ker csesze Folyamatos fogyaszdsa az egesz szervezetlinkre milyen j6 had_ssal van. Leukemia. A lepillegbetegedeseknelmar inam, hogy verkepzesre, veniszrfdsra milyen j6 a csal,llltea. A leuke-

94

95

Akik nern tudnak friss csal.inlevelbol kell hajmoso vizet kesz. harasai A csal. llgynevezett cig.isra.ik hasz. regyek ezr mindaddig.ira. sa rlos gamandor vagy ehclyctr rcsz fehcr . A meggyek koz ii] 111ia vadrneggycr cs ur. vegyenek a bolthan llleggy. PRUNUS CERASUS L.erinte)l) a Il1cggy jobb.m i. csipos erzes [esz . h ideg .incsucsor. s rnelcgfrsc rcsrbo- Enz!ikiilet nern a nemesirert fajoke is j6 harassal vannak a ny.cs/vagy cscresznyesz.iteni.) cllcnrill. kezen.i n nal torrcnf hajmos.cs/vagy S7.ingyokcrcc akkor szcdjiik. Renmntikus. Fnnck . cs kupjak el ezr a kellernerlen bercgscgct. Igyanak meg helole naponta h.az hiiromszori hasznalur ut.l rltd nak tesr.in. Urana vizer ontunk a fl'lrdovlzhez. akkor a deli vagy est i. a hajat legaLibb hcrcnrc kctszcr. Ha a vegedci6s idoszakban h07.i]. Tegye hele a l.irom hetig igyanak meg heti ker cseszc re.in igyanak meg egy csesze meggy. meg legabbb h. nagyon fontos gyoveil'.ibar a vizhe rcssziik. de ha keverekcr 2 rcsz meggy-cseresznye I resz mezei kadng rcsz vcronika sz.irom he! alan.iltal Hj6 test reszt friss csalinlcvellcl megcsapkodni.iskor a barnu hajuak a csal.irar.iban nem clcgcndo. ak kor a belole de megeri. az is jo. oda robb vcr . de nagyon j6 har.iloan hasznalhur«.it igr. Ekkor ne hanem sz insz appnnt hnsznaljanak.irresszuk a Libllnkat.lIlapitot ra kesziilt tc.ibfnrdor egyheti.iubol labfiirdor. 3 rcsz CS. es nuir nem Ok01: gondot. hogy a vcrtisxrfro haddniil fogvil a szervcz er minden resze r iszta vert kap.I 2 rcsz d iolevel resz verehu llo fccskchi rcsz zsurlo resz cicka lark Ebbol a keverekbol naponta igYilnak meg ker-h.in gYlljtovanyfli Ebb61 a kcvcrckbol cgyperccs tozessel keszfrsenek (ennyi maradjon).ib.ibvizer forr6ra llgy.int szcdni. de ez nem olyan Vegezeri"d ismct csuk annyir. es minden eckezes elotr igyanak 5 dl rear meg belo- 96 97 .1h1nlevel I resz csalringyokcr mersekleriire.iua kozverlenul ill.it a l.isrn. holynggyullad. Kczdern a leggyakoribb beregseggel. A1. hogy szedjen cgy fel vodor csal. de a meggylevel is haszn. rninek hadsiira a bor bepirosodik. esedeg rn ind ket crkezcs ur.ilhat6 szarirorr es friss allaporban is. vfzh ajr.ic a meggy es cseresznye keverckeb61. a szfvnuikodcs scgiresere. [obbun dolgozik. 1gen j6di. lassan megszlinik a Hjdalom. vcrkepzcsrc. A hairitkulas cs korp. A csaLingyiiker nagyon jo veser iszr iro.isuak. hogy t()kozatosan tCimelegirjiik a l.. A csal. Ezeknel a novenyckncl ncmcsak a vad alanyok terii.isik. clzstrosod.\1> a modja. lin- jutni a meggylevelhez a h.irrear.z. amikor lcgrobb ben ne a haroauyug.irom escszevc] lungyosau. Amikor az orvos meg. eljenek kapharo csal.ik utokczelesul. mig a vizeler csip6 crzesr okoz. am it rna mar ujbol lchet kapni. al. kezcn. a holyaggyulladiissal. II kerb61 kcszulr oblit6vizzel onrsek le.1nlolll.isod. A csa l. A fcntieken k ivii] a csalantea szinte minden bajra jo adltal. iziilet! j/ijdfll!!ld.inymeggyet r a rror ruk :1 legjobbnak. Amikor nern vesz csal. es azzalmegmosni hais.i n. melyek jotekony har. magyarlll fchcrvcrliscgncl a csal.isra. A kovetkczo kcvcrekcr ilj. hirrelen a l.ilyozas. a boltokban ernek "I ered menyr. igy jobban rea hilso cs melegebb viz.is. E. amikor mindig melegebb Amikor nuir ferro vizzel telc viidiirbe .iramlik. Kt"d6n6sen a nok Hznak fel gyakran. cseresznye sz.is megakalL1lyoz~1s~in keresztiil fogyasztilsra is alkalrnas. hogy gyir6 hattisa van a csalannak.i rvacsa l. Libon. odnkcszftcrt m. Amikor az elzsirosodas megakad.nsil ni. hog). de ebben ilZ cscrbcn egy kevereker kell kesziten i a kovcrkczo rccepr szerinr: a holyaggyulladasr.is rncgakadrilyozas.innal is j6. csiruiljon trtorn.ir« a karj. Enel a robb verrel az izulerekben lcrakodotr salakanyagok kezdenck kiuru lni. A lernosas ur.inrca onrnug. mint a friss.iulevelct es csal. ezalcal a fejbor jobban leriszrul. meggy (PRUNUS AVIUM L. az clzsirosod.ib.unponr.irorn cseszevcl cgcsz napra elosz rva . A gyl"imolcsok szarni kcpezik a drogor.inbol kcszult scm elhanyagolharok. es z avaros a szine.in a hujat csalingyo- Cseresznye.il kaoldasra. Hajritlmlds.z a reakevcrck ncm gy6gyitja meg a fehervcrliscgct.inlcvcl hcz egy keves diofalevclcr is tchernek. cz. akkor se hagyjak abba a rea fogyasztilsar. Ha kiriszrult a vizelcruk.i r kapuak. <1'l. resth6lllcrsek lcrrc] kczdjuk. osszel vagy tavas szul. Mindenkinek azr szokram javasolni.it llg)" hogy a friss c5al:in is benne leg yen a vizbcn. Ez! csiniljn minden m:isodik nap. Van nak benne sejtnovckcdcsgilrl6k. es egy pill" percig ne ti:iroljek meg a haju kar. A friss csaLinlcvelbol kesziilr l. Legjobb a rcum.issal van a vert isztfr. prosZ!iHanagyobbothis okozta h6lyaggyulladjsnii] is kiv. Kellemerlcn.in Friss csaUngyiikerbol kcszulc Libfl'l rdovel valrjuk fcl. ()ntse a viidrot tele vizzel.is lllegszl'lI1tcrcscrc friss csal.

A bel es a gyO!llor el nyalkasodtisa el leu napi egy csesze rea elegendo. 3-4 l?g-b6llesz 1 kg sznra z rim.ir. ezr korlarlan ideig csinrilhatjek. Ha czurrin meg a szekleten eszre leher vcnui. ha csak a megg}. ha ncrn. arnikor a gylimolcsbt elfogyaszrorrrik.omorra. Ezzel III i nden csa lridba n megold halO an nak a menynyisegnek a beszerzese. Mindaddig leher ezt folytarni. majd tiz n.i k eI a szar. reggel erkezes elccr. leher-e a gy6gynovenybolrokban kapni a Illeggy. A szuneteles idoszakaban csalante~ir kell inni h. Egy honapn.gzrlsakol'. Azr nem rudorn. amikor ezek a gyiimoicsok megjelennek.ir igyak reggelenkenr ehg). nern tiszru lr le rendesen . A drog IIYrllkaold6. A )'ozsaji/e/e (Rosaceae) csa{tfdjriba tartozo jrfk. G)II'ljtisi iel. venni beloluk.ik.il rov.ilj. uizeletlmjto. A tea nap alarr szepcn kiriszrir]a az elnydllcisodorr feliileteket.-cseresZIlye sz. de arnyekos hclyen szarusrik ket-hirorn meg. sZ!zJ/llllJlodist serleentd stb.: IIlIi/IIS-jfllliIlS. A szivmlikodes serkenresere elegendo. 98 99 . soknt szokru nk szeclni.lpig ismer a cseresznye es a meggy szarabol kesziilr re. flIlJ'agolttlt rartalntaz: M! a leueleit is gyl!jtiittiil? a meggyfa vil'ri.in elegendo. hu het i kef csesze tear mcgisznak belole a nap brirrnely szakaban. tisztfcsak meg a maradvanyokrol.iromu apon kenr egy cseszevel. hog). folytarni kell a ku rat addig..le egy decir. es mclcg. am fg szu kseges. ravnsszai.es cseresznyeszarar. amennyire sZlikseg van. de ezr esre letekves elorr kell megi nn i. Vizhajdsra szinren kurasz erfien kell hasznalni. A gyiimo!csok szdrait leell gyt'ljtelli kiilijll-JdiliJII.irbol kesziilr rear fogyasztjak.ik. EZlldn tiz nap szuneret tarranak. Az egy h6nap ierelre ur. amig [-liiksegesnek larj. megpedig rlz napon . Ha leher.Ir napi egy cseszevel.ibb ne haszn. Ne dobj.

tojds vagy korte ala/uta/l. mint a cukorbetegsegre. de Fogyasztani reggel kell. Fozere hOlyagbantalmak ellen es epeko oldasara is l1agyon j6. ugyanazt tudja. A cukorbetegek szi nren 1 teaskanal csipkehusr fozze- egy bef6rtesilvegbe. mint napi fel decilirerr.) Ezt a novenyt. Leszrires uran fogY<lsztjuk.meg. de nem cobb. 3% alnia- is dtl'ollZSrlllat. A csipkcrea egeszseges emhereknek is k ivrilo iidfroiral. hogya csipkeszosz ok lejojjenek rola. B-. hogy ejszaka ne zavarja a pihenest. mint a cukorbetegsegnel. csipkehust fozzllnk 3-4 pcrcig. hog). meszei. ntertn tiisRii borgnsole. Albogy6terlilesiikbogy6ik . men a csipkelekvar is rarralmaz meg C-vitamint. 1 teaskan<il A csipkehusbol keszlilt tea elosegiti a zsiros erelek megerneszreset. hanem este erkez es uniu igyak . am it rudok. es hogy a vadon [erma novenyek kOZl"d Ebben van a legtoob C-vitamin. ha zsiros erelt errek. de a husar ne dobj.es P-vitamint is. hogy C-viramin van benne. 2. hogy a C-viramin f6zessel elbornlik.iztasdk 3 vizeben. mint a csipkehus. hogy a csipkchusban rlzszer robb a C-vitam in. erkezes ur. Gylljtjiik It bogy6it. Ezuran a csipkehusrol {rom Ie mindazr. Ezutan mar fogyaszthacunk belole. arnelyben fdfott. Egy re. majrl meg negy oran lcereszrul . B-. 1020% culerot. inert az meg egy fozetre j6 lesz. Ha httgyhajdsra hasznaljuk.ik k i. Azt is mindenki rudja.Leveleik 5-7Ievelkeb81 rflbuz/l.. Az azonban kevesbe isrnert. A C-vitalllill071 k!lliil (0. uyautokban A-. A csipkemagban csak E-vitamin van. a kovet. mig a h61yag rendesen nern rruikodlk.ik. de rarralrnaz meg A-. uasnt. mint a cS_ipkebogy6ban.ur a ni a vese es a holyag nnlkodesec. Lesz iires uran minden reggeli elott igyunk mindacldig.egyszer [elrortyantju k. A masodik rea Ltgy keszul. arnikor kilu'ilt. m indenk iismeri.illas titan lesziirnl. a csipkebogyot kulon nern ernlirern.in. de nagyon vigyrfzva. es harom-negy percig fazz(ik. es 4-6 odt allni hagyjuk abban a vizben.iskanal csipkemagor mossunk meg. abban meg lehet larui a homokot vag)' 100 101 . hogy a csipker felontji"tk vizzel . 2-3 111 wagasrtl nOTlek. naponra akar ker-luirom cscszc teat is meg leher inni belole. ezerr cobb kell bclole. ahogyan an az elejen Ieirtam. Keszfresi m6dja llgyanaz. szrinlyatta/t. hogy a csipkebogyor vag)' a csipkehusr egy 6raig h ideg vizben <izrass. K. Ezert az elkeszlteser Ltgy javaslom.Csipker6zsa (ROSA CAN INA L.ipkebogy6 ket veget vagjuk le. es 500 g cukorral keverjii k e]. es kedvezocn hat a cukorberegsegre.a mar egyszer kifozottet .5 dl vlzzcl ontsuk fel. A csipkeluisban robb a C-vitamin. de nem mind. de ebheu az esetben Ltgy keszusek el. Ekkor sZlirjek le. csak kevesebb benne a haroanyag es a Cvvlta- A eSeljek eve/lJll. de csak akkor kell inni etkezes min. is P-vitalllint is tartnlniae. A csipkehus j6 hugyhajro. hogy egyliternyi cs. akkor reggel egy csesze csipkehusrear fozCink magLLnknak. Alralab<l11 azr is rudjak rola. j61 megszivja magk Ezuran cppen csak egyszer rorryantsak Fel ugyanabban a vizbeu. nek meg 2. illeroleg a rermeset vag)' a termes husat. Vesehomokra es a veseko levalasztasara is hasznalharo a csipkehus. 10% peletiut. maglleZiwllot. azt hiszern. Ilyenkor a vizeleter gyiijrsek a holyag es a vese reudszerrelen nulkodcse ellen. sziirjlik le. es 8-10 napi . Rendben fogja r. mint a cirromba n.5-1%). Rri kell unteni 3 liter bon. K. zuzzuk osszc. Gylljthi tdeje: szeptember=nooember. Ugy kell kesz iteni. Csipkeborr Llgy keszirunk. rnajd fogyasszuk el erkezes utan. de ne reggel.5 dl vizben. delbert vag)' A csipkebogyobor foleg idosebb korban kinind hazisz er min.

is esetebeu. gyllllad. szurkehalyog-kepzodes ellen. 15% leve/eto! lebet Iltil'osftas lIelldi! megfosetaur. szerncseppenrovel naponra luiromszor a szemunkbe cseppentetrunk egy-ket cseppet. reanak veralvaddsgarlonak es a nuij rmikodeser es javasolru A dioburkot es a termes kozott leva luirtyaszeni anyagot rna mar nern hasznaljuk belsoleg. Errc a celra 2-3 napon kenr kell egy csesze. inozitot. eliagsauat.ilruk rn i elsosorban k. illerve a 11. s arnikor kilnilt. Illig a foglazuLis vag)' a fogin). Altalanos gyengeseg eseteben is eleg napi eg)' cseszevel meginni mindaddig. szfJlallyagot. a cseszet lerakarjak. Ebben az esetben nern kell a teat lenyelni. de ha lenyelik.~lj'lk llgy. Egy fel deciliter vlzz el letonazrun lc egy csipetnyi diolevelet.) A dioleveler haszn. A nepi gy6gy<lszathan verrisztfrokenr haszn.ir». korryonkenr elfogyaszrjak a Jlap barmely szakaban (egy cseszeuel robb tear nern kell megi nil i napjaban). amig a gyengeseg el nem 111t'1Iik. /Wlles illoolajat. Gyullad. uraua lljb61 lehet folyratni. es uadosr trent.: j1l!ius-allgllsztlls. bosszts ilefll. szcmt isz tirasra herenkenr egy nap haromszor eg)' honapig. am ikor en nek a vel' riszraralansaga az oka. KIRALYDld (jUNGLANS REGIA L. csnl: rer- tneszrue fore/Ill e/o.ik. de egy honapnal covabb nem szabad a teat fogyasztani. A foginy beregsegei. arnlg a gyulladas el nem rnult. Ma nuir csale n leueleit gylijtjiilc. sziirke halyog k ialakulasanak a mcgelozcscre.:\sa meg nem szun ik. Gyomor es belelnyalkdsodasndl. /Wlles C-lIitamill t tnrtalnutz. Szemgyllllad~hra. csak jot tesznek vele a szervezetukuek. Erre a eel ra 3-4 napig egy-egy csesze diolevelrea elegendo. Az erneszres elornozdirasara is j6 hatassa l vall a di61evel reaja.5 dl forrasban leva vlzzel lconrenek. hogy egy rcdskanal osszetort dioleveler 2. de egy honapndl rovabb ezt se Fogyassz. Gylijtesi id.is. Beszal'r/c/rfsi f1l'rlll)1 4:1. lnssnu /lO'VO fa. 102 103 . amelveleer a szdrrol ]« kell [osemui.. A drog csersaunt. foglazllLisok esereben egy csesze fent leirr medon elkeszirerr reival kell a szajar i:ibli:igetni napoma tobbszor. Amikor a tea langyosra ki hii lc.ir egy hernel rovabb nern kell rarrani. j ugla /ldtn-al/calole/at. versiirib~g ellen.1Haedulebn». jllg/Oll Icesedlallyagot. sz i nten j6 hatasu a dlolevel reaja. OLASZ DId. A c/i6jrft csnk kb. gallllszsaVflt. csak a haj apol. rnindaddig. segfto verhigitonak. alralaban a szcm verereiuek cisztftasara is hasznalruk a diolevelccar. Egyhavi kura utau rartsn nak egy lronap szC!ncrer. Egy verriszrfro kur.Di6fa KULCSOS DId.

erj6fl'te~it legaIabb egy hetig minden nap. n k. Itt irolll Ie.ilnak.omeknal volrnrn az egyik relcn Svajcban larogaroban. aranyer. Ezt az eros f6zerer ontjirk a [iirdovizbe.ik be a szernu ket. Gondoljanak csak a gyornorkesenl iralokral Az egyik legjobb keserii <111)'agLI a kis es a keskeny levelfi fil ezerjofu. A maj m{i.t naponra kerszer meg kell isrnerelni.ijnni kodest segito kuuit egy bouapban csak egyszer szabad rnegcsinalni' Ha a labon levo visszerek megparrannak.ni. hogy ezerfele bajra jo. allkapcsoruar.lbujjakig. gyomoregest sZli nrero. Mit ad isten.ir.ival hasznaljak a di6levelb61 keszi.e kepleresen kell erreni. egy decilirer rea is eleg egy napra. regyenek d vizben riz percig azrarort dioleveler. kenocsesel fCdpalcildval a fi'demer belidr61. CSINOS EZERJOFO (CENTAURJUM PULCHELLUM DRUCE) nagyon keves kesenianyagor hasznal az redig a szervezerunknek.etiik.ullacl. de ennel jobb harasu a galagonya vagy a fagyongy. foldiepe.hdso -. Azonnal csin. A friss dioleveler csak meg kell rnosni. A borcgarasr dunsztkoresben kell vege1. Ennel jobb m6dszer a sok rosrot tartalma'l6 etelek fogyaszt<isa. borklllreseknel fii rdor. este. majd egy honap szuner koverkez ik. A sdj ferrdrlenltesere is hasznalhato a diolevelrea. Amikor e!mldik a reltseger1.itabba leher hagyni. probalja meg a d iolevelte. Etke1. A Furdcvizet ugy keszftju k . A magyar konyha etelek keszfresenel. es egy-egy csesze SZllrokfli tea lassan elkorryolgarva. verezuek. vese. de elorre ker deci literr kiveszunk belole a bor vagy a daga nat boroganisara. heren kent. ha csak szaraz level vall keznel. Ha a larasuk csokken.i lui. es ugyantlgy a jobb fi·dem. Ha csak szelhajnisnak hasznaljdk. mit csinalt. de a legjobb esre. Aki nek ezek nem haszn. !azas alia POt kezelesere j6. Naponra egy cseszevel igyon meg bel61e egy h6napig. Mindket esetben ket-harorn her utan lIgyanannyi icloszi'lnetet kell rarrani. hog)' a mandularn begyulladr. lernosasr es borogatast ajanlok. epel1lLIkodest segito stb.ben f6ziink.ir. a masikkal 6dllkenr j6 melyen hatrajhajtva gargnrtzalcam. A di6level a cukorbetegsegreis j6 harassal van.kodesenek segttesere egyhetes kurat kell tartani napi ker csesze [caval. A ker unoldmmal egy gyi:inyiirii napos idcben el ment iink set. egy pLlpozort ev6kan. m. mit hasznaljon a hangszalagg). ellen Llgy hasznaljak Vegezerul a d iolevel nagyoll j6 vcrriszriro. alralanos gyengeseg.ilr tdt. rcaja? Velem eserr meg a dolog: a Lin). de nern SZabad korlarlanul hasznalni a junglon nevi! nn)'aga miarr. Ezt igy csak akkor kell inni. A siirii tdt Llgy keszitjClk. Mikor kierrunk az erdobol. mig az meg nern szrinik. Letakarjuk. nem akarra elhinni. BorkiCltesnellemosashoz csak rear kell kesziteni a diolevelbol. begyulladr.naljuk borogata. keszfrsenek egy csesze diolevelre. gargarizalni. A kezeloorvosa luirornszor is megkerdezre. verrolulris oszlato. Az idos holgy felhivorr. Azr . de az egesz ezerj6fiincl leirtakra ervenyes. A neveben is benne van. Harem nap alan a gyulladas teljesen elmult. es llagyjuk langyosra kihiilni.ibcsonkolas. Ugy is hfvjak. egy h6nap mLdva a doktor LIl'nak elment a hangja. Diolevelrear ajanlottam neki. szckrekedes. Azert csak 11l6dj. a kelest es a fagy~ist. eleg belole akkor inni egy cseszevel. Rendbe hozza a megzavart g)'Olllor llliiki:ideset.\Z egycseszenyir a nap brirrnely iddszakriba n meg lehet in n i. hunyj.isra.sra. amivel borogarni kell az aranyeret. kicsit megutogcrn i egy kes fobival. es ratenni a visszerre. rovabbra is este igyanak meg egyegy cseszevel.Iyog novekedescnek rnindennap a megakadalyozasara cgy-ker honapig cseppeurerrii Siiriiveriiseg a diolevelte. hogy ne kifele parologjon a diolevel leve. ha nillcsen rendben a szelderlik. fagyasokra a diolevel siirii fordzataval kell kesziteni a rdr. azr egy uapra eloszrva dorzsoljek a labllkra rerdcol lefele a I. epekob. be1s6leg hasznalva egyes borberegsegek ellen. A ket csesze rean kivul reggel. A cukorberegseg szovodrncnyci a l. E1. es azzal mosogatni a b6rkiiirest. de erre a dlra csak keverekekben haszmllhar6. a mindennapos ezerj6fiitea iv~~s. urana ujbol napi egy csesze tea. Rajta is segftett a cli6levdrdval a gargaridhis. Tobber nem szabad inni! Az egyheres. igy a visszcrseb 6-7 nap alatr begy6gYlll.5 dl) es erke'les utan a masikkal. hog).irom naponkenr egy-egy csesze kell mindaddig. majd ezutan has1. Hrirorn her ur a n megszfinr a ruszos l1landlllagYllllad~is. Nern virtern a s~Hamat. A kovetkezri napon mar a jobb oldali rag6izmom is Lljr. Amikor a gyofnormilkodes nines rendben. delben es esre kiirOlllvirag_ kenoccsel es a terival kenegettem 011. Amikor a Hb sz inesedik. Egy riszta gezzel at kel l kot n i. Nagyon keseru. szelhajro.or liter vizben f6zzuk a dioleveler. Rossaindulani daganarokndl . amikor nern megy el a szcl. <lmlg 2 dl-re nem fO Ie. kerherenkent igyanak meg egy-egy cseszevel. reurnds ru nerek. eles eszaki szeler kaprunk. elsdsorban az emeszrdszerveknek es a majna k nagyon nagy szuksege van d. eZI pers1. es lljb611ehet kezdeni. Azuran sem szabad reljesen abbahagyni. Ara nyerbanralmakra. hogy a doktOr Llr kerde'li. koverkezo Mi m inden re j6 a diolevel Ezerj6fu (CENTAURIUM CRYTRAEA) KIS EZERJ6FU (CENTAURIUM MINUS MUCH). hogy minden houapban egy herig naponta igyanak meg bel ole egy cseszevel. es gondoljanak valami nagYOll j6 dologra. verszegenyseg. de a rnikor isszak. kelcsckrc. amig egy liter el nem parolog belole. Egy idos holgy egyevi antibiocikumos kezeles utri n scm szabadulr meg a mandulagyulladasarol. Jo tu lajdonsrigai kozul felsorolok neluinyar.ir.es nlrijtiszrlr6. ami gatolja a sejrnovekedest. Magas vernyonuis ellen is hasznalharo a d ioleveltea. hogy . az egyiket megirram.lntallllak.1l di6levelet 3 dl vi1. A kec borogacis kozott szabadon kell hagYl1i a megparranr erer. Miisnap reggel mar erezrem. Cyomorcges ellen ket-h.ilrarn ket csesze diolevelrear. Szekrekedes ellen esre egy ret liter ezerj6fii rdt ig)':l nak meg. azt a behunyr szernhejukra kenjek egesz napra eloszrva. hog)' fekelyberegeknek ezt a rdt inni nem szabad! 104 105 .es elotr egy cseszevel (2. fgy egeszsegesek maradnak. a l11egvakulas es a vesernukodes leallasa. lefekveskor igyanak meg egy cses'le ei:.egy Iiter vizhez egy evokanal Rivet szamolva . illet6- leg egy heten egyszer.

ha aldrmilyen betegsegl'lk van.irom hetig III i nden 1. Ha furdokadban csin. Leheroleg mosdoralba regyek az egy liter rear.segnel h. Szdra egymes.llf1gy/ddves llollhlJl. egy. Virflgzata 511tol'OZO bogenqlf. a rnascdik he ten minden nuisodik nap reggel egy csesze erkez es elort. uinset.irom h6napig ha romnaponkenr. A drog 3% eritaurin leesersiglikoziddt.ha ugyanazr a kurrir javaslom.ik az iilOfiirdot. es a harmadik heren mar csa k minden harmadik nap kell egy 106 107 . 3-5 em /Josszl/ak.1 rnegvizer. A majmukodes segfresere barrnikor a nap foIY<llmin. Gylljtesi id6:jrW1Is-augusztus. uileotiusnuat.1sniil.11<lS0dik nap meg kell in ni egy cseszevel ebbcl a kiv. rfmyfkos belyen leell. es ez altai sokar javiranak szinte minden beregsegen. hianyztk. toj.il esre egy csesze teat kell az ezer- A tflmic5jelek (Gentinuaceae) csnUdjtfbn tartozo. es onrsenek hOZZ. 20 perc rnulva szabad csak reggclizu i. SzArftalli csoleorbn leotue.is. Reumas runereknel minden rnasodik cseszevel. Verrolu 1. akkor [egaJabb h.II 'I I i Aran).11. Amikor valaki "has. Tlfleveiei rozsdbnn dllua]«. reggel egy es esre egy csesze re. a vesemlikCides seguesere a reggeli elfogyaszrasa elotc kell inni.ilj. illoolnjat. minden reggel kell egy csesze rear meginni. Megszoktam.isdad Il/akliail. es kb. Vigyrf~Jli kell. virAgzattibal/ eltigaz6. Visszarerve a noveny nevere. es egy evokanallal kell egy liter vizzel [eforrazn i. oleauolsauat tartalmaz. a maijal vag)' a veserm'ikodesse] kapcsolatban alakulrnk ki. ha nines benne ez erjofu vag)' mas keseni fll. AlraJanos gyengesegnel ker-h. Beszdraddsi mAIly: 4:1.ig meg esre. de ne tld Iorron. reggel erkezcs eldr r kell egy-egy cseszer meginn i.ir meginni reggel. kiveve a rakor.eres banralmakn. a szervezeruket jobban rneregrelen ir i a nuijuk es a veseiuk. Csak azoknal a bdrbanralmakn. a melyek az emeszressel.i lo re. a llliikCidesiik elosegiresere egy heren kereszriil napi egy csesze ezerjofiireut javaslok. Azora is igy kesziterr.il hasznal. Nagymarna a m indennapi iidfroital rearikhoz mindig tert egy keves ezerjMiiver is. erkezes elder. verszegen). A vese es a maj risztfdsara. csesze te. SzririelJelei leeresztbeu dtellenesel«. j6flibol meginni. igyanak meg egy-egy csesze rear az ezerjohibdl. az iidirdreaimat. mert kOlJllyen befiilLed. liossznledsnl«. amfg a baj el nem mulik.11'0111liter ezerjofilrea kell a vizbe. mint az aranyvesszofilnel. dsszel es ravasszal nap igyanak egy-egy hanap. ebbol langyos lilofiirdor csindlni. jobb lesz az erneszresuk. azaz az elsd heren mindennap etkezes clor r egy csesze ezerjofilrea.it igyon meg az ezerjMilb6[. B6rbanralmakn. vacsora uran egy Az cperrulkodes javLr. gyantflt.ibol a nap barmelyik reszeben. gyahall rt kozeps8 reset i<flliitrebelvezue. flillk 1'0ZS(1JzIII.

a gyullad. A sebekre kozvetleniil rate he to a t:II'kasalll1alapu Ltg)"hog)' a sz. /. Rossz szaga van. Mag. otvarra. A fentiek rniarr foleg kiils61eges hasznalarat javaslorn. lehetoleg orvosi felUgyeler rnellerr.es epebdnral mak ellenszere. a viszonr az a lso kis bcniker is larja.it bedorzsoli vele.a legklsebbcol kezdve fiil fele olvasni a benikec. Nagy es rnely sebekre kivii loa n alkalmas. r. Ssuira 40-60 e1/1 magas. A IIDlJellY ip leueleit gylfjtjiik Beszri rndasi ardny: 4:1. Az irasok szerinr a kinaiak mar harornczer evvel ezelorr tejjel egy-egy aranyban keverve sziirkehalyog-oszlar6nak Masok szeri nt Lidsjavrt6. Kulsoleg a [orrazarat hasz n iljulc somorre. szernolcsor. ailni hagyjllk fedo alatr 10 percig. Az ernbereken . A frissen szederr. es morfinsza rmazek is van benne.Farkasalma (ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L. Az orvos megkerdezre. Fokozza a vese kivrilaszrsisrir. amikor reggel meg)' a kocsrn. 108 109 . gym/At. rnerr minden nap.inyar meghosszabbirarni a haziorvosunkhoz. A drog t1rise to 10h insnuat. falunkban is egy velern egykorll ember rnenr a jogoslrv. MERGEZQ. amikor megpllhult. Ezt a novenyt m i ugy isrnerjii k. A verehullo fecskefii a makcsalad ragja. somorre. A verehullo fecskefu gyokerebol rinkrur. tampa luiromszog alalult1/l. I ent-re osszcvagdaljuk. hogy olvassa a berli ker.) Eros harasu gyogynoveny. A gy6gynovenyekkel foglalkoz6 konyvek szerint a rn.iraz leveler beazrarjuk. Ernberunk viszout au valaszolra. jeldllo. bajladoz». es mondra nek i. Belsoleg haszrialni szigorLI<ln tiles. majd megmosQ[[ gyokereker kb. lerep egy verehul l6feeskefLi-leveler. Elkezdre a11l1r61. mere van egy bakreriumolo hatasa.ik. ezerr reuman al is hasznalharo.lban a verehullo Iecskefuver seukinek scm javaslorn. verriszriro. ekcerna ellen. de mindenkeppen orvosi felUgyeler rnellerr.ma leveler . gyomorbaj es b&lhllrllt ellen valo szer. hogy verkepzo.5 dl vizzcl. cserjes helye/leIl el. Kulsoleges haszn.ij. borkemenyedcsr szti nreti meg seirnovekedesr g. A friss noveny nedve a t yiikszemer. illoolajol:« t. Ebben leher va la rn i. szivbenulasr okoz. ekcerna ellen es gyullad~isos restreszek borogarasara.lnak va n egy knrnoly rnellekharasa. i lletve a reclj. Croitnminr is baktifl'illlllo/8 Illlyagot tartnlmnz: Gy Keverekekben es r inkru rakba n leher a lkalmaz- IU tis i id8:) Ifni Its-allgllSztli s.ir is leher keszireni.iskanal leveler leforrazunk 2. es a szernhej. leesert! auyagot. arcu reg-gyulladasr okozhar. A szanrorr levelenek. Az ernberuek j6 a szerne e a humora is. elJel8 lIiilJellY.iba.mi farkasalmalapunak hfvruk . Az orvos odaulretre a szernvizsgalo tabla ele. az ekcernar. s ursina leszil rjuk. egy megfelelo nagysrigu befortesrnerr ami rarrorr. az orvos meghosszabbfrorra a jogosfrvanyar. MERGEZQ! Fecskehi VEREHULL6 FECSKEFO (CHELIDONIUM MAJUS L.OSSZ'I /lyel/fek. hogy mir olvas. ni. de erre csak a november I-jero! marcius 31-ig szederr gyokerek a lkalmasa k. sebekre.) MERGEZQ! A Iarkasa.itl6 harrisanal fogva.ilarar is elsosorban az allatgy6gyasz. gyulladasos restreszek borogacisara hasznaltuk. Parlagon. ezerr is ovarosan ken hasznaln]. Meg egyszer leirom: belsoleg hasznalui T!LOS. Egy pupozorr re. Levelei szort dtldslfaR.]rban [avaslorn. A fa rlensa !/I/njelik (Aristolachinceae) csnltidjrlbn tartozo.is helyer. hog)' llgy minclenki rudja. rehar lemosas uran kozvetlenul a sebre kell tenni.itesszuk a sebre.Ieva sebeker is gy6gyirja. Mivelrmis baja nern volt. A fOH'<izattalmosogarju k a sornoros reszr. hiszen folulrdl kel lene kezdeni. es bekorjilk ezr dunszrkoresbe.kell gyiijteni. ezerr nagyon ovarosan hasznaljak. rnrij regeneralo. 10-15 cui bossztt.

14% cserallJlagot tartalmne. Az ajakoSl)irAgl/ak (Labiatal) csa!iidjdba rartozo.in ugyanolyan j6 vert iszrito. ezcrt a tinktlmij. vag)' nern tudja tarra ni a vize lerer. vodka). Almadans. SZrlra 3. A verehullo tecskehibol rakellenes gy6gyszerr is keszuenek.. Az egyi k cseszeve! reggel. a hasnyilmirigy.JH':1 a ruiornakar is megsziinteri. napi egy csesze tear kel l rneginniuk belole add ig.0 Clil magas.efekves elor r igyanak meg egy csesze Feher arvacsa. vagy csfpos csalan. gyol?ir: oktober-Aprilis. hogy szernolcs ellen nem haszn. es feloucjuk gabonap. csdues. illetd IlijllellY. Sokall rnondjak nekcm. de Ld6fiird6t is leher kesztteni belole.Y. igyon meg naponta ker csesze feher arvacsalanbol b~sziilt rear. szdrleuelei rOlJid IIJe!l'lek.. Keves fiivec kell hasznalni. de vigyazu! kell vele. rnajd ket her uran leszlirjiik.0-4. Hn megsirtjii/? narancssdrgn szf1ll1lel)ct euged.anbol keszulr rear. A gyomorsav-tLdtenges eseren is haszn. f61eg kL"ds6leg javasloml Feher 'arvacsalan (LAMIUM ALBUM 1.) A feher arvacsa]. 3-7 em hoszsz/iak. men eros en csokkenti a gyomorsavar.ilinb'ival. Gyolu!r: 4-5:1. A leoeleker is a gyoleerit gy/ijtjiil? Beszdraddsi arally.ir is igyauak meg! Cyerekekuel borkiutesck ellen is hasznaljuk. a rn.ik rnegel6zesere is lehet hasznalni. a szemi:ilcs is. Virrigzata jchh SZ/I1II. A Ilh'agdrog 1. Ol'vos. cbelidotnint (a 1I1orJi1l111hozbasoul» liatrlS1tj. am fg a borkitttes el nem nuilik. a menses rendellenessegeinel is sikerrel alkaI111a7. urann igyon egy pohar szaraz feherbon. sziigletes. Leoelei: tdleuelei /}OSSZI1. Egy helen csak ker csesze teat szabad meginni belole. es ezunin ken n i d sokszor a verehullo Fri5s lever. Gpljtisi idll: viriigz6 Ieoeles /Jajtas: mrijus-jMillS. Besznraddsi arallY: 4-6:1. De elsosorbau nem erre a cel ra. drolepnrton el.ilr a [-[iss Ie.iivegbe resszuk.. I. Sol? be/yell e!~fordul. (Royal napOllta k<~tszer-IHiromszo[" felnlzzuk.Feher Folyasnal huvelyobl icesre is alkalmas.0% eserall}lagot.a1l6. luvis ilioolnjat.ig eseren esre. Nok.agllllikbdes zavarainril hasznaljsi k. Szarn 50-100 em magas. Akinek ueliezen indu]. men nagyon 6va(OS<l1l kell hasznalni. eve/if /lo/Nfll. Erdllll szeieiu. a maj Il1l1kodesere. 110 111 .isi k cseszevel esre. A1agabflll 1/e11J /Jaszllrilhato. protopint stb.· 5-6:1. Ugyanakkor egy csesze te. hanern a h61). eg). Toober errOl a noveuyrol nem (rok.ir vehetjiik a teajanak. Ezerr a szemolcsor elobb Ie keU rnosni sz6dabikarb6nas vizzel. Ket hetig szobahomersckleteu rartjuk. C-l)italllillt.h~H6. Naponra legfeljebb luiromszor egy-egy mokldskanal tinkrLn~h szahad bevenni. szapouiut.a jlldfog Ilyrilkdt. . nyelesel«. uileatinsauat. glikozidrit.clles. Leuelei keresztben . Az ernberiseg el van savasodva. Nagyon j6 harassal vall a nyalkaharrya. fokozza ezek revekenyseger. A drog tobb al/Mloidift. ueg)loldaM. tehrir harornnnponkenr egyer. Gyiijtisi idlf: majm-jl/fius. gymltAt. mint a nagy A lIlakjiJell (Papnueraceae) csalridjAba tartaz». VirtigzattI sarga szlllli. SZ{/poniut.lt a r. al/yagot tnrtalnraz.

Besznraddsi arall)': 3:1. rnajd lesz iirjuk cs rnegisszuk. luirsek Ie . ezerr tovabb. ha valakinek ingadozik a vernyomasa. tiibbszorosen elngaz6. ezerr uern leher osszereveszteni oket. de legal:ibbis a vercukorsz intjiik nem emelkedik lombhullato. Sufra fas. A pi-vizben nines mesz. rneszes vfzbe ne regyek.Feher fagyongy (YISCUM ALBUM L. Rakbetegseg elleni gy6gyszerr is keszlcenek belole.ir elkesz iteui. ezr azonban tudjuk hnszual ni. verkeringcs-javiro. rudo-. Oroilzold. Leuelei dtelleuesen zolde]: l1agy zoldessrilgrik bomemlfek 3-6 !. ha reggel etkezes elort fogyasztjak cl. lzelr.ir emlfterrern. Gorcsoldo harasat is ismerjiik.ik. ezert. ehhez esre be kell a flgyiingyor aztatui. 112 L 113 . rneh. fozzek fel a vizet. sziure bato uiszleotoxin profeint. az is hasznalharja. erelrneszesedesr g<itl6. szlvrruikodest segito. A Eakin nem gy6gYlloveny. Csokkenri a vercukorsz intet.'1Il /. mindenuap igyon meg egy csesze fagyongytek A leghatasosabb. luftlald. erelmeszesedes ellen is j6.jlWosldid8. A drog tartnlrna z kolint. Cukorbecegek is haszrialh atj. mar rajtuk van a rerrnes. cs ezt a hideg vizer onrsek a fagyongyre! Akinek 180 Hgmrn vag)' efolotti a vernyomasa. & ha ez nem all rendelkezesukre. Arnikor a vernyornasuk a norrualis errekre lemenr.5 dl hideg vizct iinrunk. A tiilg)ifa/wJl flo !agya I1gy ueut gy6gY!lovfny. Minr minden gyogytear. hauem vernyomas-szabalyozo is. es 12 ordn at .U(.izt atju k. st/vallYll szaponint. 0. Ugy kell a rdj. A feber Eagyongy kivalo vernyornascsokkeuto. hog). hogy egy pupozotr reaskanal fagyongyre 2. Gyomor-.. tiimor. propionilleoliut. Ennek a termesbogyoi sarg.osszliak. A gyffjtfsi ideje: naoember=dprilis. Vall egy hason rnasa. ezt sem szabad semruivel Izesireni. ha a gorcsok jelentkezesenel csak akkor mar keszen van a fagyongytea. A llovellj CemZ(illli/llem Ilflstrlgabb rigait leuelestii] I?ell gy{ijteni. Mint rn. hiszen a gylijres idejcn arm vigy:izzanak.ezaltal a ll1esz az erleny faIara rakodik -. azaz haromnaponkent egyer. Csak a h ideg azrucissal keszulr fagyongyrdban van meg minden haroanyag . Azon kivul a faldn rehat telen nincsenek rajta levelek.iscsokkenro.) A galagonya mellen a rnasik legjobb vernyomascsokkengy6gynoveny. verlljomriscsoldlellto auyagot. 10III bos fdkOI! f/8. ez a fakin. akkor is kell herenkent legalabb ker cseszevel inni. arnely kizrirolag to rolgyfdn telepszi k meg. gomb alalol cser]e.es belverzesekne] is haszutilha- AfaMlifilil? (LOI"(lJIt/lI1Cerle) (sa /deljri ba fa I"to z. acetilleoliut. Nerncsak veruyom.

Ezekben az esetekben csak addig kell teat inni beldle.sa kdros volt az egeszsegre. mint minden keseruanyag. amig a verzes eI nern mulik.Ifs B6-1!itflmillt. megerosiri a meh falar. C. szelhajro es eperniikodest serkenro. Csak vegso esetberi. seiirleese» tnolyhos. es esre.i levil eziisrdseu inolybos. csok keur i a vernyomasat.lsll rear rognak kapn i. hogy reggel azrassak be a fagyi:ingyot. hogy a rnchfal vekony.SZfll"a /llrlsfil meter lIlagasl"lt is megl/Ii. az az. tnrtnhnas: G)u'ijrlsi ide]«: majlls-jill/ilis. am i kor mar a robbi. glikozidileus kCSel'tlflllyagot. Llgy. Kulonosen mcnedzserek_ nek es id6s koru ernbereknek ajanlorn ezr a harom ni:ivenyb61 al16 kevereket. A leve/t/1-og keves illoolajat. A j'eszl{esIJirrlgzat"llak (Colllpositae) csa/rldjr1ba tnrtozo.6:1. Va/fIIllellll). beszal"ac/tfsi (/J·an)'. (Pelda erre az u rmosbot.ilo vernyornriscsokkenrf es szfvmuki:idesr javit6.ro. hogy borban cs reaban nagyon keyes karos anyagor tartalmaz. lefekves el6tr igyana k meg belole egy cseszevel. Ha a szivberegek a fagyongy es a galagonya mclle a fokhagymat .) J6 hanissal van. abszinr nevil szeszes iral jut az eszem be. ezzel is [avlrja. 114 115 .) Errol a novenyrol nekern mindig a gyerekkoromban meg kapharo. Ak! fagyongyrdr vagy rinkuirar iszik legaIabb 4 herig mindennap. ezerr igy elkeszitve bizronsagosan leher fogyasztani. az ernesztesre. egyel/es tcrejt]. iuelli I/civill)'. erliteljes. eltfgazo. egy honapban kerszerhriromszor fagyi:ingyreat is fogyaszthat. bOl"ostyrill/llisavflt stb. Feherurom (ARTEMISIA ABSINTHIUM L. A meddoseg egyik oka lehet. Aki a magas vcmyomasara rendszeresen fogyaszrja a galagonyarear. akkor es nagyon rovid ideig igyanak belole egy-egy cscszcvel reggel. al lealornszerfien. crkezes elott. megelozcndo a szfvinfarkrusr. Idives tnlajou solefc/i ellifol"c/lIlo. Szivbetegeknek is [avaslorn. A leueleleet gy/ij~jiill. am it azora sok orszagban lier ilror ra k azert. men Fogyaszd. ' gy6gyhar.meg jobb a rnedvehagyrna . Ha nines sern rni baj a sziviikkel. tomegesen termd.isar.is hozzateszik egy kiv. magas vcrnyolllaSc. felretlenul igyak a fagyongybol keszu It tear. erre a bajra ajanlorr gyogytea nem hasznal. akkor is j6 fogyaszrani herenkent egy cseszevel ebbsl a reabol. nern bfrja Illegrarrani a megrerrnekenyiilr peter."5. akik nel meg nines arret. Azok a rakbctegek. Amiert megis lrok rola. mere eleg nagy valoszintiseggel meg fogja akadalyozni az atrerek kialakul.

egy evokandl bogy6t f6zzenek meg 4 ell vizben addig. vegiiltiill lapasak foldlek A leueles liajtdst es termest gylijtjiile.es epekobanralmak ellen. belhurutban szenvedo embereknek javaslorn a tdjat. je/ute!t. SaMll)'!. Az Monya egy reaskaual level 2. tll/Iljll erddleben terntd. az afonyabort. eveken kereszrul leher 111 i ndennap fogY<lszrani.aszds. az este is igyon egyer. B. diszes. npro. vag)' -bor a gy6gyfro hatasu anyagokon nil A-. jt'iriszes szi!t'ie/~. fialJOllokrtt rartnluraz. a lekvarbol egy kaveskanrilnyir kelt megelllli. lIJ'irkos.-\r. A teat kersz erre igyak meg.) a cukorberegeknek es az ides. A leueles /JfljtJs gylijtisi ide}e: [unins-sseptember. Veruyoruascsok kenro. 116 117 . es vacsora levelebol a I'dI' a szokasos rnodon ~ Elsosorban Oregkori belhururban szenvedo embereknek Llgy javaslom az Monyatea fog). Beszamddsi m·rillY (leueles liajtds): 4:1. a mennyiseg ugyananllyi legyen. es nem ucolsosorban kellernes izii iral es lekvar keszulher belole. minr a belhurut eseten. Leuelei uelcolIyrt/t. cseralJyagot. zolde]«. laz.es Cvitarni nt is rartalmaz. Az MOllyalekvar a gyerekek tarros hasrnenese is hasznal hare. hog)' esre lefekves elcrt igyallak meg bela le reudszeresen egy cseszevel. a ki nek 12 111l11oll1 feletti a cukorsz inrje. Epe-. Akinek 10 rnrnol/lrol 12 mrno/l-ig van a vercukorsz inrje. a tertuese: a ugusetus-: szeptem bel'. ezert ezek a keszirmenyek virarninpocl.ir vagy afonyabor az uzlerekben. Az HOllyabogy6b61 CUkl"020Cran vag)' csak mag.\ban nern szabad sokat enn i ~ a nil sok cobb rninr 10 dkg~.lst fog okozni. afonyalekv<-\rt.I I'r Fekete afonya (VACCINIUM MYRTILLUS L.es vesekdbanrulmak ellen is elegenclo a napi egy csesze MOllyatea.h. Ha a cukorbetegek a bogyobol keszirenek rear. A fenti ker beregseg mellett hasznalhato meg vese. Tcrmeszeresen a gy6gyszerr vagy inzulint rovabbra is szedni kell. bokrosodo cserje. Az afonyarea abban segir. sziig/etese/t. a borbol minden esre egy fel decilirert kell meginni. delben igyon egy csesze afonyarear. ellipszis ai{{/ut{{i?. 20-40011 lIIagas. fejfaj. Aga. glikozidJkrtt.- ba tnrtozo. amig a viz 3 dl-re apad. holyag. megszunreri azr. Bogyotermesei borso ala/Nlal?. Ha kaphar6 afonyalekv.cs kohogescsillapit6. A tertnesdrog a jobb.isra is al kalrnasak. Rendszeresen. Amikor az ifonyakeszltmenyeket vernyornascsok kentesre hasznaljak. delben erkezes uuin a feler. ezr reggel vag}' delelotr javaslorn meginni. mert A /)(lJIgajifLek (Ericnceae) cst1Udjtf. hogy egy ido uran srabilizalodik a vercukorszint.5 ell vizzel leonrve ~ kell elkesztreni. Az eseten -szorp aFonyalekv. A leoeles drog arbutint. uran a rnasi k feler. 2-3 em bossznnk.

esetleg rozsasziu. arn iro] fellehet ismerru. ege. Mi a fekere nad alyro gyokeret mindig rnarciusban gYlijtortOlc Ez csak Llgy leherseges. azonnal barnului kezd! Eze['( a feldarabolasr kovet6en azonnal a gaboiiavodkdba resszuk a gyoldrdarabokat. Ezuran a kovetkezo gyokeret daraboljuk fel es tesszuk az livegbe. Errol a gy6gynovenyr61 a gy6gYilovenykonyvek nagyon keveser (rnak. a baruas.lg0tt fe!iilet leveg6vel erintbefoctcsuveget a gyokereket kezik. uyirleos rereleen..ik a gyokeret belsoleg: De h\lso1eges hasznalarra kivaloan alkalmas a gyokerb61 keszulr pep es a t in k t ura .szen addig. A gyiildl'dl'og 8-10% csertW'yfigot. A vodka egy centivel magasabban legyen. Ilyn/ltdt.) Nepi nevcn fonaszrofd. ibo~)lflSzllJl. ldndzsds. es tapaszralni fogjuk. A tinktura elkeszrresehez egy cenr irneteres darabokra vagjuk. Az igy elkeszirerr Fekete nad. men a hils6. A Fekete nacLilyt6 ti nktura k ivaloun alkalmas rni ndenfele Eijdalolll csillapirasiira. Gyollil'zete 1-3 lI)jllyi Ilflstflg. erdes. koliut. Ne hasz nalj. gy{mttit. Figyeljek meg. drtereken d/o. mIg az rele nem lesz. 118 119 . nyakos. nem hag)' nyornor. mint H gyokerdarabok. ahol eppeu Hj. Ha fejHjas gyotd az ernbert. hogy amikor a frissen v. A K). hogy belsoleg hasznalva rnrijkrirosodrisr okoz. uem fog. /JU!lrlmos sztfliJ. merr ravasszal meg nincseneklevelei. nszparagint tartalnt ae. Akkor j6 a rinkrura. ha slirii. A frissel1 kidsort gyokereket megrnossuk. glikozidat. A gyo/w'et dltl1ttfbflll tm}flSSZI7! gy/ijtjiik A gyokdr beszdraddsi arduy«: 4-5:1. Hosszule 15-20 em. homlokot.ilyro ri n ktu rat ker hetig rurtjuk szobahomersekleren. SZl/ros szoro/d(el boritott evelo 111)llillY. hogy nehany percell bellil el fog mulni a fejtajas. Mindenfele lzuleti Eijdalomra kivaloan lehet hasznalnl a Fekete nadrily- Az ere/esteve/lle/? (Bomgiuncene) cSflUdjaba tnrtoe». slims. A 1JiillellY 50-60 ent-re i/O.Fekete nadalyto (SYMPHYTUM OFFICINALE L. lIydtJlas. Sok ember kinlodik (7. Idviilfekete. Virrlgzl1tl7 5-15 1Jirtlgll. A nyakon vagy a homlokon levo feketeseget nern keU lerorolui. lelllezii/( 20-30 em. hdromszor-negyszer az ujjhegyre tett rlnknuaval be kell clorzsolni a nyukar. csak eppen nedves gyoker errekrelen. begyes. Tolelleici bOSSZl1 nyelilel«. be/iii b~febri)'. a gyokerer61 meg rosszakat is. fekete reszc is errekes anyagokar tarralrnaz.uleti Eijc!abnakkal. nyulosan sikos gyoker j6. fejet. gumlt. kemeny/tot. inulint. naponta egyszer-ketszer Feldzzuk. Nem suroljuk.baraug 171fl/01.oluJl' luisos. culerot. EI61'e elkeszitjiik a es a Royal vodkar. az beszfvodik. megtisztirjuk az el halt reszekrol. 10-15 11/111 hOSSZ/f. Ket het ur.. Csak a belli I h6feher. eltigazo reszei !ljjllyi VflStfigoll.in leszfi rju k. kiillilyen ba1'111116. h a 6sszel a tovek helyer megjeloljiik. Gylijtesi ideje: uuircius-Aprilis. Legjobb a frissen szedert gyokeret azonnal felhasznalnl.

Este dunsztkoresben kell a r ink nurir dtenni. terniesztett novel/Y.isok megsziintetesere es a fajdaloll1 csok kentesere. hagyjak.li-tdb61 egy cseszevel igyanak meg naponta.varjon meg vag)' ket hetet. de ez hamarosan megszunik. es reggdig rnjta hagyni. szebben es gyorsabban forrnak ossze a csonrok. A csipoizLiletesek.had. hol leher feketenadalyto_ gyi:ikerer ralalni. Kerdezre tolem. ez e1eg is.iskent. hollehet tahilni ezr a gyi:ikerer.vflsat is egy vizeletbnjeo allyagot tartalmrtz. onnan jobban beszlvja. Ha a vernyol1lasuk a 140 Hgmm ki:iriili errekre bd. II. ezerr az iilofl'lrdot m.i1jon maganak riukrurar. vagy porra kcll torn i. rnerr a vi llarnoson hallot ta egy bacsit6l. amig a csonrkinoves meg nern szunik. etkezes lItan kell meginnL Fekete ribizli (RIBES NIGRUM L. Axerr forraszt6fli a neve.. Az fgy nyert forro vizet a furdovlzukhoz onrik. veralafur. A fekete naci. 120 121 .a fogva verkepzo. mere robbszori alkalornra is eleg ugyanannyi gyi:iker. de a mas izuleri banralmakban szenvedok Eijdalm<1 is meg fog szu nn i. de lehet hnsznri ln i. az egyiket reggel. es a f:~jdaloll1 helyere ren n i. Hagyj~lk. hosszabb ideig elkorryolgatva. hogy neb is mnndjarn meg.1I111i. negy-or orar . Ker. Amikor mar testmeleg.es hclyagbanrahnakra. a levego szabadon jar a legurakon keresz[cd. A csip6fziileti b. Gylljtisi ideje:jlt!ius-auguszttls. amig a Ids levelek megjelennek. Nyaron. mere a csipotzuler a Iagyekhoz kozclcbb van.Jig tudotr jami. am it (] ismer. es vag)' 20 percre beleulnek. felett reggel es esre egy-egy cscsze rear javaslok. esedeg harom h6naponkent a kethetes A Idfti.om sztinreresere. Ekkor mar eleg a napi egy csesze tea. men vernyornascsokkeuro hatasu mellen hasznalhato vese.inralomban szenveddk a Ligyeknal regyek a peper vagy a rlnkrurar a r=.Uyto tinkrura kivaloan alkalrnas a csonrroresek uran! kezelesre.es h61yagb:intalmak eseten egy kerheres kllra. A cserje leueleit gyi!jtjiile.es a rerdfzCdet kop~isa miatt mar a. A levelebol keszulr teat vagy a ribizl iszorpot.es bdfekely elmulasztasara alkalmas.nalhnn. De ennek a td. es ha hasznal neki. merr rosszul lehernek! A kadbol kilepve nem szabad megrorolkozni. a csuklo. meg az iziiletek kozorti sikos anyagot is potolja a Fekete nadalytd srkossaga. dean ishozz. aki a csfpo. es a tdrol hamar be is gyogyulnak. kluat meg kell ismetelni.dval legaLibb ker hetig. reurnara es [ziileti fajdalrnakra is.!rettem magamnak friss gyokerb61 tinkrllr. hogy beszivodjou. De gazdasagosabb a szarirotr gyokerbol is rinkturat keszireni. A kadba mar nem cudotc belepni. beszdraddst ({J'any 3-4:1. merr azon a hclycn.) Err61 a novenyrol azerc irok. emeszeeses ervagyjavft6 tulajdmmiga is van. mint a vas rag hustol. At kell korn i. mint a frlss gyoker.figyelni kell. isrneri a Fekete nad. leg6ti riszrfronak.r javastok llgy. arnir a fenriekben lef rrarn.jar se igyrik tovabb ker napn. Ha nern ruduak fekerenadalyro-gyokerer szedni. amig azt nem erzik. a cinktura Zlh6dasok.ro rinkrurar. es ferro vizzel ossze kell keverni pcppe. mas-mas bajra. hogy minden nap reggelenkent egy csesze tdt igyanak meg. a konyok. Hasz.Hni: A levelebdl kesz iilr tea gyomor. es kerr. III i [anent vele.i tisztlr6kenr hasznalr fekereribi7. III icollert ilye~ jo a mozgasa. Reumara es fzlileti fajdalmakra ugyanezt a m6dszert jav<lslom. es ketszer-haromszor hasznalni ugyanazr a pepet.irettem. Csuitamiut. Tudtam neki olyau helyet mondani. ra kell kenni egy ruhdra. men a benne lev6 anyagok segitik a csontenyv kepzodeser. hog ruindenk i a zr kerdez i role. amig a vernyom:ls le nern megy 180 Hgmm ala. kezen lev6 csont ki noveseker is meg lehet vele szii ntet ni. de hog)' csak eppen felrottyanjon. csak pdr to van.Mond ram. A sz arftort gyokerbOI leher pepes pakolasr csiurilni.uneg kell orolni. Termese gombiilJl'i. Az ujjuk hegyere tetr riukturaval robbszor keujck be a f:ijdalom hclyet. mlndaddig. Mindegyiket m. Ket her mulva ralalkoztuuk ujra. Labfejen. szedjen gyokerer.Uyto. a csipo. akkor is igyanak meg ket-hirom naponkent egy csesze rdt. Vese. kitszel'esell fi'ireszelt szilliell. Az egyik ismerosom kiildott hozzarn egy id6s ferfir. A cser]e 1-2111 magm leuelei szeles tojdsdnd ala/(liak 6-10 em bosszsut]«. 180 Hgl1llll. izzaszroszernek.it (m.~l. aki a szomszedjauak rnagyarazra az eserer. cse1'f1llyagot. Szerencsere akkoriban kesz. Vastartalman. Izuleteit s a fold mar nern volt fagyosj.irlJjfffelile (Sax{{ragaeeae) csalAdjriba tartozo.ig a gyi:ikerben. telei:intik vlzzel. Nern olyan j6 hauisu. A fekelyek gYOI'san kepzodnek. a rerd kenjek be vele vekonyan naponra ker szer. naponta reggel es este robbszor is be kell kenni a torot r reszt a tinkn:\. Arnikor a gipszet leverrek a rores helyerol.llyri:iver. a masikar esre. Ezr addig igyak. Ileves il1oo1njat. hog).lI. a mikor a Fekete nad:ilyronek levelei is vannak.ircius eleje voir. rehat .lr nem tudta csinalni. A leveleket leher meg egyszer hasznalni. Leher lljraforr<izni. Azt mondra. hog)' a IagYeknril es a rerdne] tobbszor kenje be a fajdalom helyet. hanern egy furdoleped6be burkolozva kell rnegvarni. A furdoviz ne erjen a sziviik ig. ahol sok a Fekete nad. a boltokban kapharo szarfrort gyoker is megreszi. Fekdyberegsegre napi b~t csesze tea elegend6. es csin. Mindaddig kell ezt alkalmazni. el nem mulik. A legllt. es 0 boldogan meselte. Belsdleg a Iekere nadalyto tiukrurat nern szabad haszn. es robb orrin keresztu l rajta rarcani. a Ievelekbol leher ulofurdot keszfreni a koverkezokeppen: egy vodrot feJig resznek az osszevagdalr levelekkel. Nagy mcglcpctcscrnrc nem sokkal ezuran egy idegen asszony keresett meg a ferjevel a lakasornon. Ezurau felfozik a fuvel a vizet.ijclal. A levelebol keszult teat a 160-180 Hgrnm-es vernyomrisna] napi egy alkalonnual kell elfogyaszrani egy cseszevel a nap barrnely szakaban. esetleg a megsdradt rerrnest hasznaljuk. A vall. A teaja miudazt gyogyltja. mig restiink megsz. A drog rutiut.yenkor meg van sikoss.

Az elf.. a lacsony es i ngadozo vernyouuis escrcn nern ajanlom. s az nem pattan el. fiildfe/etti bfljtasat hflSZlldljllk. a csesze szlfrds. 2-5 nun ritllufrlfjdel?.irengedi.5 % /iflllollglikozid) seterolokat (szitoseterolt is 5zaI'1I/{/zi/Mit 0. reggel ehgyomorra es csak ezuran szurjuk le.in lom. elrigflzok. Aki sz. rendszeresen leher hasznalni Most a femi bajokon rul meg egy par sz6r eunek a csod. sz ivrirmusr szabalyoz.. 60 ev Ieler r i ernherekuek minden heren Iegalabb egy cseszevel meg kellene inniuk ebb61 a reab61.ileren nem meg}' kereszrul. s a hajsz. hogy a galagonyn hatoauyagai nem halmozodnak fel a szervezerben . a magok lldrte a/flkllak.\r. 11)1111 liosszsut]«. ez err sohiig.is nern fordulhar elo. rovid legzest. akkor is igyanak meg hcrenkent egy-egy csesze galngonyaredr. ami nem gy6gyniiveny. Kiilonoscn az idos embereknek es negyven ev felertieknek. a szorong6 erz esr. kelerkeztk.a vireigos .kulonosen koszoruer-elrneszeseA ligetszipe/ifli!l (oenorlreraceae) csalrfdjriba tartoeo 11ji/JiIlY. Lerakarva rarjuk 15-20 percig. vizeles] egy cseszevel. uern valik rosszi ndulani daganami.II! Fiizike (EPILOBlUM PARVIFLORUM) A proszcaca karbanrartoja. Minden igyuk meg.ellen jo hadsll.isr. mind/lit oldnlou szotdse!?' sziliik fi'i. mergezo! Negyveneves koraban minden ferfil1<~k el kellene kezden i ezt a cdr inni.LV[WIl1bozis. eleg harrornnapoura egy regge1 ehgyomorra.igveg vernyomrisr csokkeru. Sajar gyujreser csak annale aj.1I" napolHa egy csesze attol fligg. ezerr csa k a l1lagas vernyomasban szenved6knek javaslorn a haszn:Hatukar. ezerr a 40 evesnel idosebb. A /Jil'rlgol? ibolyaszitnlele. Lesziires elott a rea terejen lev6 szines h.55%). az erriigiit . vezer6 beoszrasban Iev6 ernbereknek. teheri azt norrndlis vcrnyornasnal is. A szdrreszek bengeresek. des .ivr itmus-szabalyozrisra hasz. De ha az agyi hajszriler Ella eleg rugal mas.hadt szivet is a megszo- ehgYOIllorra a fl"izikeb61. rugalrnarlan hajsz. akkor a S7. szivldeger nyugtat..lc robbszorl ejszakai tear kell inni reggel Galagonya CSEREGALAGONYA (CRATAEQUS OXYACANTHA L. Az ideges gorcsok is oldodni fognak a galagonyatear61. A szeliues. Gondoljanak bele.ik vernyomascsokkenro hatasuak. a vallalkozoknak es az id6s. Megsziinteti a szedulesr. vagy csak leisszuk a rea terejerol (ebben a szines luirryaban sok a har6anyag). Kesobbi hasznalara gyakori az ejszakai vizelesi ingere. polifinlOlolMt. a sziv es az erek izmait rugaimasan tart]a. A kerronel ingerne] m. herenre milyen felkelni meginni. sa szfviikkel sines sernm i baj. Szrir/tott. Cylijtisi ido:jlililis-szeptelllberig. esetben 122 II 123 . hogyan kell haszruil ni a galagonya rdjar. A drog tartalniae j!a/Jo110 idoleat (kh. ha normaiis is a vcrnyomasuk. szlftiisek A leoelek felsz/lle sotetzold. hogy Ha kecszer kell csesze fLizikere. az agyverzes pedig Llg). hogy egy verriig a rnerev. A ga lagon). es nagyon fonros rulajdonsaga.ilatos novenynek a haszndlatarol.h egy kiskanallal leszedjuk es megisszuk.) A galagony. Elkeszftesi modja: egycsapotr evokanil fLiziker egy porcelancseszebe rcszunk.lrty. rnerr van egy hasonmasa (a derece).5 dl forrasbolleverr vlzzel. Olvastam az egyik gy6gyniivenyes konyvben. Minden noruuilis vagy magas vernyomasu ernbernek javaslolll a gala gonyatea rendszeres fogyaszras. Megel6zher6k vele a sz iv beregsegei es a magas vernyomas.i ler megpatran. hog). 1. erelmeszesedes . fiJl/Jlal vilrigosabb. Rendszeres haszruilntdvnl a prosztara megnagyobbodas. hogya galagonya az oreg es mencdzserszivek rtimogaro]a. ejszaka. A tennis Izards toll. aki alaposan isrneri. a szabalytalan szivdobog.riszes. lcontjuk 2.na lja. a sz.es koszorller-betegsegeknel mar leirram.ivizornel ha l. hogyha a szivizorn eleg rugal mas. Meg a n nyir a hhoz . A magas vernyonuisnril es a sz iv.

flalJoliolmt.rigzas/wl'. leoliut. piros szfll11. A lIlagas vemyol/lrfs is a szi» kivril6 gy6gyft~ja a galagollJ'a virdgos rfglJige.a (Crntaeqns mO/logylw 1. hogy a gyogy<iszar rna mar nem alkalmazza.) GALA]. tojtis vngy romboid airi/atak 3-50/1 learej oau rnjtule. es addig hagyjak a fiiviin a vizer. Ltg)' jobb harasr Ie]r ki a vesenel. llOlillt. A kozon- 124 ill. a termese 2:1. Mil/dldt galagollytii. 2-3 III magas. Eloszor a koziinseges galajr61 Irok. Reggel egy csesze rear igyon meg belole ehgyomorra. Erre a cel ra m i nem haszruiltu k. hog). agviget ui. Besedraddsi (/IAny: a vil'agos-leveles agvige: 4:1. a m ibol a tea keszult. Kozel azonos harasll mind a harem. is a z erett tamest gyt1jtjii/~. Napi egy csesze teat kell a liaraloknak meginni bel6le. ahogy fent lelrtall1. es most sern haszruilom . Ezt aka!' ker heten keresztul is vegezherik (gy. egy szlure batO llI/yagot. es este a pajzsrn irigyrtdrengesben szenveddk kiilsaleg regyek a nyakukra dunszrkotesben reggelig. regyek a luirobe. A konyvckben Ltgy Irjak. Bizonyitja ezr az is. Ha lehet rovabh is. 2-5 cm lrosszsutl«. tilkoliut.iskanal kozonseges vagy ragad6s galajr. hogy gyenge vernyomascsokkenro es nyugraro liatasa van. Aki. LegeIIJ/dill. oitexinmmnozid-glikoziddt. B. mint a esetegalagollya.) ugyr11lO~yal!jo. aminoIMt. Egy csesze 2. a mit a gal.. csel'l7ltyagot. ezert en egyiitt gJ11jtdlll a magam riszere a kit/ele galagoll)'alJirtfgos dgvegdt. A neve rnacskakarom. lIytillult. a hasznalatar az egeszsegved6 A ragados galajr61 csak annyit. amfg langyosra ki nern hiil. szakemberek szerint egy svajci gy6gyszergy. Ker hetig uaponta a patranas. higgyek el nekern. 0. A serdu ldkori parranasokra is nagYOll j6 hanissal van a kiiziinseges es a ragad6s galaj. Leher hozzrirenni '\1.5 dl forrasban leva vlzzel oursenek le egy pupozorr re. terntes.ir minden meunyisegben atveszi a galagotlyat. hogy ez a sok j6. GJI11jtisi ideje: IIb'rigos agveg: mrijns-jl!Jlius.ir61 leirtarn. A reafiiver ne dobjak el. Leueiet. biperozid flavont. A novenyi csaladueve gallium. Ekkor sZllrjek le. es j6 rnelyen harrahajolva gargalizaljanak vele napoma sokszor. Ltg)' elkeszftve. TE]OLTO (GALLIUM VERUM L) korc norm alis teljesfrmeny eleresere teszi kepesse. kuercetiut. A leueles dgueg dl'ogja tartnlmaz kl'ategllszszapollillt. tegyen egy probar a tejolrn galajjal is. Masnap ugyanigy cegyek a bLit6be a fiivet. sznponint. Kerern. viragot. pedig ez a noveny nagyon j6 szolgdlaror tesz a m irigyei nknek es a vesenkuek is. Megel6zeskent is leutam naptdrban. Termise mnjduem gijmbiJlyfi. A rejolro galajr61 szi nren keveset irna k a konyvek. mert «z egybibis galagoll). Ill'fltegllszlaktollt. A 1'6zsajeJe/l (Rosaceae) csalddjdba tttrtozo cserje. a vesere hasznalaros Fiiveket vegigprobalra. A gargaridl.agotly. I 125 . mind igaz.15% illoolojnt. szeptember-oletdber. Pedig nagyon haszncs. flee- A te!'1llesdl'og tartnlmne krateguszsaoat. szitoszterlnt.. az egesz mirigyrendszeriinket veda gyogynoveny. sarga szbl(lnyagot stb. adeuoziut. es nern hasznalrak.is C-I!itamint. zstrosolajat. Ezr a gy6gynbvenyt egyedld Maria Treben kiinyveben lehet megralalni. Del-Arnerikribol hozrak es torzskonyveztek egy gy6gynovenykeszitmenyr a rak megelozesere. Leoelei zdrt dllriS/iall. gllallillt.Galaj KOZONSEGES (GALLIUM MOLLUGO L. kuercetint.) GALAJ. Kulonosen a pajzsm irigyprohlemrikka l bajl6d6knak ajanloill. Viragai ernyoset: [iirtosek.is uuin nyeljekle a teat. el'dlJ/( szelen' it.\ resz porcsinfuver is. nagyon makacs kell iuni egy cseszevel. touises. RAGADOS (GALLIUM APARINE L.

de ehhez ~ ha kadban hasznalj. reteleeu. gyaJltdt. etkez es elott 20 perccel egy-egy te. Egy liter vizhez egy evokanal fuvet kell leforrazni. vildgospirosale. 126 127 . [olyamatosan kell inni mindaddig. A lIiivbl)lelt. vag}' a valtozarossag miart egy-egy cseszevel igyanak beldle. LegtiibbszorJekvliek.. mig panaszaik meg nem szunnek.in vagy Ids pres en kimerjCik a levet. A legfoncosabb rulajdonsag. evelli 1I0Vellye/{.fOld feletti riszh lull gylfjtl!1livh"ligzdslwr. A tejolui lJirrlga sarga. Gyl1jtisi ideje: IIlflj7ls-jMius. es g). nap! egy cseszevel igyanak meg belale erkezes elort. Gyt'ijtisi fdli: jllllius-jllLius.idiu m lebomlasat.ibn tnrtozo. Aranyercs banralrnaknal ulofurdokenr javaslorn hasznalni. es belverzeses betegeknek. E . 40-60 C1l1 tungamk. felwli vagy Jelemelkedett.ibb luirorn liter forrazat szukseges. aprora vagjuk.lljuk.1 noveny tel en is szed heto homentes helyekroL A frissen z szedert kozonscges galajt megrnossuk. Beszdraddsinrduy: 3-4:1. Sznrail: egyellesek. cserjeseleben terlllli.legal.iskan. A drog kesental/yagot. csernnyaeot. szitflgazD. Ltg)' is luvjak. eserleg kerherenre egyszer. hogy nehezszagu g6lyaorr. sedrae. este egy csesze fzesites nelkilli teat kell elfogyaszraniuk addig. a tejolt61 alegllesllellyebb. Vil'rlgai !JOSSZl. gyomor-.) A buzdJjdW? (Rublaceae) csnlddj. ezerr nagyon tontos a sugarkezelr emberek szamara. Leuelet torekellye!l. I'OSSZ szagll. Legjobb a harasa a fnssen preselt levenek. A ragad6s gaLa} bOJgas. Ezt a lever naponta harornszor.iimolcscemrifug. /JOSSZl! lJ_yeNlell. il/oolajat tartalinne. gyomor. rriragad a ruhdra. Ha mar kil1l:ta_ torr j6. a csomolauil torckel/y.szol"iiselt. ritkds erdlillbell is drnvas. l'agad6s egyeves 1I0ve1lY. ha a tobbi erre a celra val6 gy6gynoveny nern hnszu. Megelazesre eleg eg heren egyszer. ameddig kel].111 seges ~al~j (Galli~lm Mollll~o L.es belverzeses emberekuek napjaban egyszer. A belhurutos. Szdra 20-30 em !JOSSZl.ilt. Ezt a novenyr a belhururos. kocsdnyou pdrosau rWok.i lla l efogy<1sztjuk . A g6lyaonjftek (Gl!I'IlIIiaeerie) csaltfcljdba tartozo. 3-5 levelkdblflosszetettek.) is j6l has~nalhat6 a rak rnegelozesre. Leoelelk kes/leny szalasall.ir hagyrHm a vegere. Nagyon rossz iZll cs szagu. G61yaorrfu (GERANIUM ROBERTIAN U M L. A golyaorrfii reaja meggyorsirja a r. A daganatot sugarkezeleskor radiununal kczelik. 1J(igtisolwlI. A radium nehezen bornlik le a szervezetben.vag)' rossz indulatu daganarra baszn. Itoves belyen eM.ik . a mdsile kettliefehh.. Emiatr csak akkor hasznaljak. a pajzsmi rigytu ltcngcsbcn szenvedoknek es az aranyereseknek javaslorn.

Gy. mere kisse keserfi. Vese.i]. ujra hajr t6r6l. EZl kovercen A nouellY miude» resze leeserii. es [Willa ker-h.5 dl vizben. ldlldzsdSf7k 10-30 CIII !JOSSZllfTft.ina meg egy hetig folyrassak a kurar.ira hasznaJ rak. 12 folor[ esre is meg kell inn! egy cseszevel. Vese. Gyermeklancfu (TARAXACUM OFFICINALE WEB. /WIiCSII/Wt. Kevesen tudjak. etkezes elan igyanak meg egy csesze gyermeldancfilgyiikerb61 foziitt teat. Alliragoltbl1l1 es a Ieoeielebeu B2. leue]: 6:1. Ket hetig minden reggel. t1lellf. lIydlkat tarralmnzunie. es a z. szekleter is rendben rarrjg ez a rnodszer.es h6lyagproblernrikn.incok k isi m ir. hogy milyen magas a cukorszin-jiik. sal'gl1. hauern mas novenyb61 kesztilt salarakhoz adjuk hozza legfeljebb egyharll1ad aniuyban. A levelbdl keszult tea enyhebb hatasu.ncfli rejnedve volt. A levelbdl keszulr teat rovabb lehet haszrnilni mint a gyokerbol keszulret.is C-lIitfllllill IJf7JI. 1-3 em vl1stl1g IWl'oI1111Ia/. aprilis-jllllills. A cukorbetegek atrol fiigg6ell. de f61.es holyagproblernakra egy-egy heres kurar javaslok.iradns! (lrrlll)': gyolufr: 5:1. A elrogolt inulhrt. a gyo!drrf: szeptember=dprilis.A/isz/mllinigzatlla/? (Cotupositne) cSltlridjdba tartozo.) Ennek a novenynek a levele. GyiiJure 10-20 CIII. A ketheres kLII'~~ uran hagyjall<1k ki egy heter. tarnleszncin keserilanyagot. de az elkeszfcesimod]a a f01:razas. fellel A gy/~jthi ideje. szaponiut. es ur. Feszlces vil'dgzata 10-30 cut hosszn. gy6gyft6. szerues snunkilt. nehez szeklerne]. es haszndljuk rna is. ezr elsdsorban a szem r. nagyanyaink szcpfroszcrc a gyermekhi. Virag- havonta egyszer-kerszer kell meginni szinren regge1ente egy cseszevel. Eldszor a majrruikodcs segiresere es gy6gyirasara hasznalaros rnodor from le. gyoker levellel egJditt: szeptember-aiprilis. riszr iro. csdues szAnE. 10 11111101/1oriil napi egy csesze teat igyanak del ben k etkezes uran.is. vizeletklvalaszrasra is hasznal tuk regen. Besz. uiaset. Leueiei tOl'ozsaball dJlof7/t. Egy honapi teaivas uranlegalabb kcr herer ki kell hagyni. Il11gyOIlelterjedt lIovellY.iroru naponkent igyallak egy cseszeve] reggel. ugyant'lgy kell haszrui lni.. mint a gyiikeret.eg a gyokere kivalo majrmikodesc segi(6. Amikor langyosra kiluilt. Egy WI skana I gyokerer F6zzenek 3-4 percig 2. Cukorberegsegnel is haszurilatos az erneszres segitesere. Ha a gyermekbincfclvet levagjuk. hog). l?illii! sziir!ufsje!u!r. mint az end iviasa lara. cnlerat. j6 lesz az epekivalaszrris. beliil fthires tejueduet tl1l"tI1L/lu/zo. sarg<1sagllal. {ljb61 vidgozni 128 129 .ljl"elIClo a gyokeJ'e. Alralaban nem magaban keszfrjuk el. iLl6olfljl1t. lrora tl1Msszl1llJirrigzd (dsszeL 1I1dsodliiragz6). Rendbe fog jiinni a rnajmukodesuk. nem szabad folyamatosan inni a gyokerteab61.ij. sztirjek le es igyak meg Izesires nelkul . cS(?l"a!lyagot. leoliut. zsirt. Gyomorerdsfro teakeverekekben rendszeresen liaszn aljuk a gyermekLincfii leveler. nern lesz duzzadt a m.is elort a gyermeklancfil friss levele kivalo salatanak. fl leuele is 11Kyo/Nfl' leuelle! egyiitt.

hog).\lj.is.3-4 liter re. cs a rctckhcz. cgy hctig napi cgy cscsze ic. cs paprik.ir huzamosabb Meg egyszer leuom: a gyiikcrbol idcig nern szabad fogyaszcani. N em j6 iZli.isa csctcben 4-5 napig belole egy cseszcvcl.is pI. gyumolcsokcr euni. es elegelld6 lcsz az evi ketszeri bclciszrft. hogy a gyermeklrincfil m iatt 10-20 perccel rovabb kell hagyni a salrir. A rosros etelek cs a zoldscgek fogyaszdsa rcndben tarrja a szcklerer.il fiivet [orrrizunk le.irjuk a szek lerunk rendbcn ra rr. evt mcgp6rkiilve. rc. Az egyik volt kolleganomnek a bar. harmadikrol bizrosan mcgindu1.it. hogy 2. kcll csinal kel1 in ni KiUs61eg . Az elso csesze tea ncm minden cscrben hajtja mcg a hasar.irescrc kcrulr SOl'. es ezr kerhavonra ismcreljck megl Ebbol .ilL\s ur. . de Ejjeli .irja spunyol .irbun cs a hashajr.ir.ir haszn. Azerr a hashajro novcnyckcr is szabad robbszor hasznalnl. hogy zsiros creleha szLikseg van r.is. de a masodik es a kovcrkczok bizrosau k iiirfrik a belrendszcrr a lcrako dote sabbnyagokt61. mondharom. elkesz.ir. Enuek a gyogyn6vcnynck nern az izct . tch.) Mi vaddtDgonak.5 dl forr. hogy nern szabad nilzisba vinni a hashajrok.isban lev[) vizzcl egy mok k. Az epeurak gyullad.isodikcol. Erre a ccl ra a levelebill kcszu It tc. tehar egy evben robbszor is leher a leveler friss sa I. zoldseger. ha az egyi k gyogynovenytol Hem indul meg a szek ler vag)' . rn ielotr az olajat r. ahol az oszi szeL!esll gyiikhbol.illandosulhar a szckrckcdes. gyujrovanyhircava prosztata megnagyobbocLis ellen is haszn.ir mcginni. huncm a gyogyburasat kell figyelembe venni. Nem jo. ha hashajr.itennen k.i. en Llg)' keszfrjuk.1 celb6l lchct Izcsftcn i is a tc.isnal is from. ldvcpotszert is kcszfrcnek. medvchagyparudicsomhoz K i rnent az udvarra.1 gyermekLincfli nagyon jo vertiszrfto is.igybavizeles ellen is csrc kell egy gyellge tc. k is snidlingct hozorr. Tcssck sal.isra haszn. s gyermekhncrlileveler.ir [) keszfri el.ihoz terre.-:ro is. r.ilj.in leszii rve megisszuk.\k.ir ha issz. cs a hashajto novcnyckrdl v. Ezr a edt regen. k r.ij. kel l venni. men az csak lirsvolag konuyebb megold.ijuk.rag.ik a rc.iska n. rn. vallalra. de ne szokjanu ket eszunk.iri kanak nevezriik eZI a gyogynovenyr.inir.it egy kis mczzcl.ibau. csrc lcfekvcskor igyaIlak meg bclole egy cseszevel.\1' jobb a kisvidglL flizi ke.illarnpolg. kivtilo fZll volt. es 5-10 perces . A gyujrovanyfuver.is.ira. Azon kivii I. Annyir mondott. de j6 hadSll az cpeutak gyullad.ik t'Lgy. l.ir. a nap lXlrmely szuk.it scm. Van.ir fogyassza~ nak cl. hozzrink oketo Amikor <1Z cbcd hogy a saldr. vizeler hnjronnk. vigy:izzanak az etkezesiikkel. aranycrbanralom csetcn iil6fCLrd6t kell onreni a fiirdovizhc».ir. cs 'Iudjanak rola.\d- nak clkcszucn i.iltuk crrc a celra rna 111. hogy a gyerl11ckLlncfligyokcr a -level crv. Egyszcr. Az egeszscgmegorzo.1 vizeler. hasznalharo hashajronak. es ez ktllonfele bel rcndszeri megbetegcdcscket okozhar. kesziilr es Gyujtovanyfu (LINARIA VULGARIS L. mig a vizclctunk ujra tartharo lcsz. de cg)' svajci siklubnak a gond nob. evekkel ez elort rneghivtuk Vissvarerv« a gyogyhar. karbanrarro napt. fgy kesztrerre el a salar.ir 130 131 . (gy a gyogynovcnyek hasznrilar. Cyakran . Szcrintem egy evbcn kerszer elcgcndo az alapos bclrisztfuis.it az eceres vizben.isdra. a m.lgygcrjes:. Ezt csak addig ni.

a megLizocc. Alcalaban anarhareak. sznponins.esere is alkalmas ebben az eserben egyszeri egy csesze tea is eredmen. legfeljebb 10 napig. (a gyogyuovenyuzlctckbcn csak j6 .ilui. az ezusrharse nem.ilyen forr6n csak rudjrik. Folyamatosan sokdig azonbau nem szabad inni. g).lei feletti resztft virdgzaskol" Besenrnddsi mAlly: 4:1.orvosi . culerot stb. [ieszperidiu jlavollglilwziddt.es szokort lenni. Gylijtjiilt a lliiVellY ji. Azonban Ina mar nagyon ritkan fordul hogy valaki bellerges legyen.omoreroslto. Mi szivbetegeknek es verszegenysegben szenvedokuek nem javasolruk a barsfate. kis levehi b. lemar okozhar. napi ket-haroin csesze rear ismeg kell inni a. es a ltesti Eljda! rnakra .harsfavidgot .hsEl viraga hasznalhato. evela 11iivhzy.1% (/amezoltrll'trt/lIl1i) illrJolnjat. es izzaszr is. de nagyon j6 l'tdfto. Szivberegek ekkor se harsfa f61.k. Gy6gynavenykenr csak a nagy es is lazar is csil lapir . Amikor narhasak. Ezenkivi'tl ali a vorosvcttesteker is. tnrtalnraz: Gyl'ljtesi ideje j Illius-augusztus. egyszen1. tartalnraz.irha el rmrlik. Gylijtlsi ideje: lIlajlls-jlillills. ezcrr meg szantotr allaporban is kon nyLi megismerni. a n. szdraz. kooes retell solifeti iernu). Visznnr a 2-3 percig f6zi'tnk .ece . VACYTILIA GRANDlFOLIA EHRH. gorcsoldo. amfg a panasz fenn:ill. elvezeri tea is. legfeljebb neg)' nap alan elmulik.lt. A drog llnnrin is peletoltuariu j!avongtilwziddkat.melyer igy~i. Virrigfli a szdl'vegtfll Jiil'tbm allna/e. s utana j61 be kell takarozni es kiizzadni a narhar.irom. Ezekben az esetekben csak addi.iru sira nak). 132 133 . Igya narha h.melyck a vesebol erednek . lIydlkdt. A kerfele j6 harsfavir:ignak at sz irma van.ija belfereg li1.vizelctha] t6. fgy a hal'S b:ihagest szunrcr. . amlg a n. Ezerc emberck a harS~~ltdt mindig agyban igyak. Leuelei sflnlll dLl6llesf<ellyek 3-7 cni boszszsiale.re.g kell haszn.gyban fekve. de csak addig. meg lehet inni a harsafareat is. A ruirha elleni teat csak forrclzni kell. narhas fekve es olyan fort'6n A vil'lig besznrnddsi artiuyn: 4:1. Szdm 20-40 (III 1I/agas. A drog 0. mig az ezusrharsnak riz .is j6 hatassal van. Ilydl/?dt stb.- NAGY LEVELO) Mi az egyik legjobb kohogescsillaplte es ruirhaellenes reanak tartjuk. men szfvprob- A tatogat6k (Scropbularlacene) csaIddjaba tartozo. gyalltdt. A g)'lLjtov<ll1yfll do ' H arsfavi rag (TILlA PARVIFOLIA El:-IRH. Ha megEtz:iskor a bodzavirdgor nem lehet beszerezni.KIS LEVELU. satga!:t.

osszernorzsolt clrnulasztja a migrcnr. keves jUdo/ajat is egy allealoidrit tnrtnlII/t1Z. tyrlsflk. lenreziil: leerelededele. Llzcsillapitasra napi ker csesze te.3-4 csesze/nap .irgo torok el nysilkasod.Ibolya (VIOLA ODORATA L. mint az ibolya. Vil'rfgai bosszll szrfnlak ke/(ek snrleanilllltl(a/{. A lellel gylijtrlsi ideje: lllrijus-) ttli us. A ie'Jetdrog/1f t1Il)lt1gfl a sznponin. risztfro reakeverek resxekenr is hasznaljak az Az egesz fiiver felfozzLik.luinyraro es hashajro. 134 135 .ikere es vi r<lga nagyobb mennyisegben hozzri.iker hasznalarar megsern javaslorn. A gyiikerdrog szapouint. mint ki.)o . Gyii/drzete bosszn.egy-kcr csesze elkortyolgatva . kesen'iauyagot. el'dl!ll. Bese/iraddsi ardny: 4:'1. Az egesz novenyt gylij tjiik. Leuelei hOsszllllyelr'fek. ntdocsucshurutnril.ir kell elfogyaszrani.. nyugtaro es lazcsil lapito. cserjeselebeu iernu]. A gyiikel'zetet es a leveler Sokfde ibolyat. I lyenkor heri egy-b~t cseszeveligyanak meg bel ole. egy glikozidJt.. leveler homlokunkra korjuk.) Talrin miudenki isrneri ezt a nagyon j6 illatu es szereny leis viragot. a gyOiuire: szeptem ber=uuirc! Its. Meg mondokaja is vall: "legy szereny. a gyi. lIyama/lball Mil benne illooln] is.. legzesi nehezsegnel 1-2 heren egyfolyraban tarrando renkurtir javasolok napi ket csesze tea kortyonkenti elfogyaszrasaval.. reggel cs este egyet-egyet. A gyi. Tuberkulot ikus kohogeseknet. Az ibolyalevel reaja nagyoll j61 a lka l rnazhato eros elnyalkasodasnril. me/yen iuelt csiplees szel/lek. mezzel (zesfrjuk. melyet elarul illata". IJekollY. Vcrriszrirasra az ibolya leveler esetleg viraggal cgyiitt hasznal harjrik. mczer adunk /)irJggl1i is gyiijtjiik.horghurutnal. Ha a Iriss. Vert isztiro.isara. illatos e/Jell! "OIJbl)'.ipteto . Vizelesi ingernel is alkal mazharo. EZI a rear is fozzuk es es at Az ibolynfeW? (Violaceae) csalJd)tfba tnrtozo. es igy igen j6 harassal van a narhabol eredo hi.

tartaluiaz. men hala Isrennek rna mar egyre robben gylijrik a gy6gynbvenyekeL A hii.) masok szerint a hajtasokat is gytijthetjii. A leoelel: IlIlIcizsllsak.sanaL Hasznalarar azonban 3-4 nap uran szunetelrerni kell.es mandulagyul- ladaskor zs<ilyhal egy-egy aranyban keverve oblogeresre kivaloan alkalrnas.it fogyasztani.iato. ltih I)agy piros Jzlidiek. termesztetr feleselje. a tudoberede a belhurur ellen es az ernesztoszervek rcnyhe mt\kbdb~nel is hasznaljuk.k. vlzhajrasra. de csak a sHI<~S befejezese elou 5-6 perceel. a liba. hogy eloszor csak egyesipetnyi. es azt gyenge fozessel hLlgyhajd. es hasz n. masodlagos a gy6gynovenykent correno haszuosltasa. mindig eszernbe jut.majd ujabb 3-4 napig leher Iolytami. tduises felemje. amig a baj el neru mulik. Vadon n em re rem.k. SzlVOS. illoo/ajat stb. hogy harOJll-LH~gy nap ur. Gyo/?ere 30-40 011 bOSSZ11.jr'irtszesek. 1-2 /ljj/lyi vastag. ua]«. Egyebkt~nr a mellbajok regi gy6gynovenye. Azert from le nH~gis.Iglic (ONONIS SPINOSA L. hogy emeli a vcrnyonuisr. ntediterrdn tujiletrlif searmaeo. vi/Ilgos sziil'kisbanuis. jeher.es fLiszernovcny. 136 137 . epe. Nagyon j6 har. vagy norrnalis a vernyornasuk. n leoeles hajtrisi: 4:1. leoelei leeresztbe» dtblflk A Ilirllgolt 7-9-esevel su.es kacsasii lreknek. izzad.irue- 16 gy6gyszer holyagburutra.jestiket. zsirosolnjnt.iroru cseszevel igyunk meg naponta. Evellte Idtszel~ virllgzrfskol' vtigl. rehar csak kevesen tudjak a reaj. A !Jh:lIgzobajtds jeliilrol40 ant-es darabjdt gylijtjiik A drog illoolajat.es epekomegberegedesre hasznalruk. sokszor kever- cuhrot tarmlnrae. a gyiildri oktobel'-ripl'ilis. Kevesen ismeri k. Mi csak a gyokerer gyiijrottuk. A leueleleet is gyiikel'eltet is g_ylijtjiik.i ljuk ma is. am ikor is h. 3:1. pedig naluuk nagyban rerrneszti k. G)II7jtisi ideie: a vhAgzo hajtllse jMilisaugllsztus. tob~fejl. cserauyagot. zsalyrival osszekevert es osszeruorzsoh izsopor Amikor a tea ki luilr. A gyiJ/dl' besairadasi arduya. gyokerbol fOzer . En is elsosorban fllszernbvenykent ismerern. gek izzadasanal.in szu nerer rartunk. nines is ni sziikseg. de egy pcrcnel tovabb nem. akiknek kell vele a rorkot alacsony tegyiink a siilr hushoz. glilwziciAt. csak Az fljakosllil'Agllflk (Labiatae) cSfltd(ljdba tnrtozo. eserfll!JfIgot. Ebben az esetben fOzerer kell keszireni a keverekbo]. nern eros. Ezt is Llgy. Harasaban hasonlir az orvosi zsalyahoz . A gyokhdrog glilwziciolwt.sra. Ez elsosorban a nnak kbszbnhero. naponta robbszor oblogetni.) A Foldkozi-tenger videkercl szarrnazik ez a gy6gy. amig a kfvanr.1-2 percig fozzcd{ . egYllelidl vagy etAgazo.irLisra esre napi egy cseszevel addig kell inni.ibb kesziilr folyrami a kuuir.isg.isr ertiink el vele puffadr lab lelohaszd.. m6don A sem szabad ket het ne] tov.!)elyesek (Legu1!liIJosfle)csalAcljllba tnrtozo. de j61 erezheto izt el nern erjuk. Torok. ve haszmUjuk. Arnikor az ilyen gyogynovenyekrol lrok. Filszerkent elsosorhan kivalo izr ad a sulr husoknak. culerot. Azonban ilyen Egyesek szerint csak a gyokeret. Meginni csak azoknuk szabad. ReSentfl1lYflgot. Szdl'a 50-70 em magas. szabad foznL Fuszerkenr hasznalva azt javaslorn. g)lfl!ltiit. hogy leher-e kapni oket a boltokban. Fokozarosa n meg leher emelni a fiiszer men nyiseger. de Izs6p (HYSSOPUS OFFICINALIS L.

Tobb udltazata lJi711. del ben is meg leher inni meg egyet. .k.YllllfS !Julglll'is L. Egyeden konyvben sern olvastarn. CSCrfIJIYIIgot. amlg a gorcsos . mindig a fele mennyiseget kell csak ford. Ezr csak addig kell folytatnl.feMre/l. Leueleile Iteresztben drellenese]e. Ieeser/. Mi a kakukkfuvet a mindennapi teauk alkororeszekenr fogyaszrottllk. ezert arnikor kerti kakukkfuvet hasznalnak reanak vagy fiiszernek. es basznaljak a kakukkfuver is a rnai hazrarrasokban. nln] /rfsodo. rojnsdnd II/allllall. a/1)lagot. A kakuk.jjasziiletert. /niszo. soleat tnrtnlinn z. Megis lehet hasznalni erre is.1-0. amig a szcl meg nem indul. un dou ueui forellll ellf. Egy fi'Lrdovizbe legalabb 3 liter kakukkfurear kell onreni (3 evokanal kakukkfii 3 liter viz 20 percig fedo alan tarrva) mana tori'dkoz6be burkol6zva kelllefekudni. Amikor mar egy evokanal!al resznek 2. fzesiteni legfeljebb egy kis akacmezzel ajanlort. hogy hus is te ukkfiivet. A kaku kkfil ceaja oldja a menstruacios gorcsoket is. Sokan allitjak. Aki A mczei kllkllkliflf. boron kereszr iil is feJszlv6dik. 138 ~l 139 . gatolja a sej rek oregedeser. az fljll/ws/Jirrfgll(lk (Labiatae} CJfllrfdjrfbf{ rnrt oeo. az egeszseges enfl5ereknek is. hogy 20 perces fi'Lrdes ur. az is kohogescsillapir6 harasll. as: rU hrtjtrfs Idgy. napi egy-ker csesze kakukkfu-·llrift[ lceverekbol keszulr rear kortyolgassunk el.zlli vagy az etelbe tenni. Magaban is lehet inni. ha azonbari ez nern eleg.kfuves iilOfClrd8 olyau j6 hadsll. A kerti kakukkfuben korillbeltil duplaaunyi illoo!aj van. a mediterrdn terideteleen IfsiJollos.6gynoveny. etvagyralan csecsem8k flirdovizebe 2. Ekkor is magaban kelt inni.1Ilapot tart. A kakukkfiivet nagyoll r~g 0 hasznaljak gy6gyftasnl. Azc sern olvasrarn sehol:hogy a kakukkfii reaja kivalo az alkoholizmus ellen. l11~rt 3Z egyik legme~b{z. Javaslolll rnindenkinek.) A vad kakukkfu reajat elsdsorban kiihoges ellen hasznaljuk. l'itkrfll. Ma mar egyre robben rernck vissza a regi fiiszerekhez.leherdleg este -. de urifuvel egy-egy aranyban keverve sokkaJ jobb [iarrisu.hato\)~ f3£. rossz lesz. /Mg)IOU !agyerzi/?eIlY. feleme/keelg. mint amennyir a vad novenybol rcnnenek.5 dl vlzhez. mint a vadban. hogy a kakukkfu nagyon j6 ill111lLLnerOSL(O. hogy a gyomorfdjasrol a fejli k is megHjdul. amig az etvagyuk rend be nem jon. 'r J (.5 dl kaku kkfureat ontsenek. a bor es a palinka nern fog izleui. utana ugyanolyan rnennyisegl't vizbe cobb es robb fliver adagoljanak. es Egyiptomban a nuuuiak balzsamozas. A drog 0. Gylljtjiik virrfgzAskol'rt !Jirogzo. nagyon kel . Az elsa par csesze reaba a megszokort mennyisegii kakukkfuver kell ren n i. eeert lIo11l1ril csnk terrneszri]«. 1IIiudegyik gyogYllii!Jelly. Hasfajos. rozslIszilllie/l. es mar olyar is hallortarn. /?elleIJlCS illatA.. !rigy sZfll'li bnjrdsokat. Biztosan tapasztalrak mar. Vil'rfgZlltllkfejecske MgJlfiizir.5% (rimolrartnlmn) ilioo/lljllt. eve/If llb'lJIfIlY. A bkllkkft'l f8 hat6anyaga a thymolnevii illoolaj. l. Vil'rfgllik kicsillyek blborvoriisek. 0. A leerti IMiwldiflj ('fiJ.) tobb illoolaja: tnrtalnrae. Szrfm/? 10-30 till maglls. megel6zesre es az ize m iatr.5-2 em hosiz/if/I<. Etvagytalansag ellen reggel ehgyornorra egy cseszevel javaslok.inal hasznald. hogy rendszc resen fogyasszak a kakukkfiitdt. Amikor kohogiink. keseru.Kakukkfu (THYMUS SERPYLLUM L. megkosrolra.in llgy erzi az ember. Ennek megsziintetesere is ezr a tear javaslorn. hogy ezzel a m6dszerrel akar a dohanyzasrolis konnyen Ie leher szokni. Fzenkivii l szelbantal mak ellen kell napi egy csesze kakukkfiirear meginni .

amig a ba] el nem mulik. Vh'rigfeszkei lrossztc kocsd uyou bogokball rillllall. A drog 0. Idonkent egy-egy honap sziineret kell ra rra ni a rendszeres fogyaszr6inak is. Sedra 10-40 em magas. Ez ugyan Kezdjuk az elejen. de egy evig napi reudszeresseggel magaban nem szabad hasznalni. Nagyon regen haszn. de olcsobb.egy-egy csesze karnillate. Elsosorban mcgfazaskor. rnezzel izesir ve. ftMr mgrirvirrfg. A kamillarear III i ndig forrazassal keszfrjiik. bOSSZlikds Ulldzsrfs IW'ii/etllek. gorcsold6. Corcsoldasra es szelhajnisra csak addig van szukseg.ik. A virrigjdt gyl1jtjiik.in legalabb lIgyanennyi ideig mas nyugrator kell hasz na ln i. pedig ha rudn. Nyugrar6. a lehero legforr6bban korryolgassak el. bizrosau izzasz ranak magukar. elsdsorban az afrikai orszagokban. szelhajro. peldaul orbancfiiver. elisrnerr es szeles korben hasznalr gy6gynovcnyiink. Kec-harorn heres fogyaszdsa ur. erneszresr serkeuto. de 111:1 mar rermeszrik is. rorokoblfronek. Ilrflllllk mindeuiitr lIlegtrt/ri/!Jnto. hopaszole. gyomorerosir6. 140 141 . egye/lCS vagyfelemelkedli. hogy agyball fekve. Foginyerosftonek. CSel'rlll)'flgot.ilja az ernberiseg. Ebbol a celbol napi ket-luirom csesz e rear is meg leher i nil i. Sok nonek a rejmirigy begyullada- csnlrfdjribn tnrtozo. A vilagon talau mindenhol ismerik. A legtobb orsz. Leuelet szortak. ami egy ideig rcndben is van. de gyomorp<ln:1szok esereben is j6 harasu a karnilla. 1I0l!ihl:yi sa ua Ita t. J6 szem boroga- rasnak. A jeszlu!svirdgzflt/inlt (Canrpositae) hat6anyagban nem eri el a mi kamillankar. GJloItere !?icsiIlY. tartalmae. Terutesztile is. Sokan haszndljik rnindennapi iralkent is. Az emeszres serkenresere es a gyomor erosiresere etkezesek elocr del ben es esre . ii/lilt.7% sb'ttftktfk sZ(Jl/l. tomegeseu csnk as A Jfoldon ternui egyh!es lIovtf/lY. tn ereu. Mellesleg jegyzem meg. diis. lceser/ia/l)'agot.ir javaslok. beugeres. amit regen Hu ngaricum nak is nevezrek Europ. hogy az CI11berek nagy resze nem izzad meg soha. Beszaradnsi al'rillY 5:1.amikor nehezebbcket eszu Ilk . Ha nyugrarokenr hasznaljak. es hogy az izzadsagmirigYLik igy nem riszrul ki. unina j61 rakarozzanak be. glikozidakat. 3-5% aeulenrartalnui illoolajat.Kamilla (MATRICARIA CHAMOMILLA L.) Nagyon kozismert. izzaszro. meg fLirdor is veherilnk belole. Izzaszcisra llgy hasznaljak a karnillatcat. men a belbolyhokar tonkreteszi.igban szerepel a hivaralos gy6gyszerkonyvekben. culerot stb. hanern a kozrnerikai iparban is hasznaljak.2-0. este egy csesze torrazator igyanak meg belole.iban. Gylijtt!si ideje nuijns-: j Ii II ill S. fen6denLro. ha leher. heugeres srfrgfl koroligvil'rfgb6/ rflillak. Nerncsak a gy6gyasz<lrban. elsosorbau a vadon rerrno kamillrir .

A kamillaval idon kcnt. A uirdgzat« /WCSIl1I]OS 15-20 CIIl bOSSZli. Bcsedrad. A kam illavir. Ezekben az esetekben esetleg viszketest cs borkiiirest okozliat. a virAgdrog uKyal/{"lzt. Fiirdov{z keszfresehez a karn illabol legalabb ket-hrirom Iiter edt kell forr. ak kor is izzasszak meg magukar. hogy HZ izzadsagmirigyeik clszruljannk. Mi. 5 gramm.iljuk. koprerdnek haszA tauaszi /M1J/utiill a /umknlil!fitill (Prhn ulnceae) csalddjdbn tartozo. azaz ket csapo[[ reaskan. vagy arpa van rajra.inlan i. az orvos Llgyis ezr fogja aj.issal van a karuillas borogaras.igor pard rnorzsolva a viszkero es nedvedz o ekcema kezelesere is haswell harjuk. Ilyen kor esre. letekves utan keruljon SOL Ugyancsak reumanal hasznri ljuk a fozetet . 142 143 .isi al"l"/Il)l4-5:1. Ha kezeleskent elegendo a kamilla. llgy. mondta mindig a nagyanyatn.iznak ebbol a celbol.iz.i l kamillar kell hozzaadni. Erre lehet61eg esre. A kamilla megnyugtatja a bon es az egesz szervezetet. ivelo /lOVell_Y. n. esetleg csak lappang benuunk valarni. A szern nem jatek. A vil'tig gylijthi ideje: dprilis-mAjlls. de ha a szem 111. leiekveskor igY. Ezuran ismet [eher egy Mi eJsosorban sziverositonek es nyugraronak herig inni.lszati keszinnenyeker is csin. j6 illaru noveny. de gyerekeknd is nagyon j6 hatrisu az CdOfi·lrdo. csa]e Ieeuesebbet. va lam int reumara es koszvenyre rartsana k ugyanennyi sz iiueter.ezr Pozlli kel! ker percig .IIII I sakor a honalji izzaddgmirigye is begyullad. akkor eleg.ilhato a kankaiIntea. ha nem beregek. e1·do/cbell. arnir alkoholos vatraval valo Iernosassal megelozhecunk. Egy kicsit vilagosabb lesz tole a hajunk. is hasznalharo. es izzadriskor ne takar6zzanak ki.egy h6napban egY5zer . ha .ni. Ilyenkor kec-1Ulr0I11 lirerr kell a furdovizhez onren i.bedorzsolo szerkent.! kell egy-egy csesze teat meginni. es ezzel egy idobell j61 ki is izzasztorr benuunket. csoportos sotetsd1ga szirmu. Faradr. nagyon lintekony. hogy a kamillaporr raszorjuk.il viragbol kell forrazassal keszireni. Neill is lett egylk megHz. Kankalin TAVASZI KANKALIN (PRIMULA VERIS 1. rnucosa]e. Kulonbozo kozrnerikai. gyulladr szern rc nagyoll j6 har. mana de enyhe koprero. Leoelei laut alakliak 10-20 em lrosszual«. G).11.be van gyulladva.egy-ket cseszeveJ e!fogyasztunk bclole. A kmd?fllhmak a virJgjJt is a gyokerit is gylijtjiil<. A kankalint reluir reurna es koszveny eljen haszn. A gyiikirdrog SZfIpouint.a/lere ltitujjllyi hOSSZli giircsos Kyiiho1'ZS. de fiirdokent is harasos. A karnilla Iozerer fej cs hajmosasra is hasznsiltuk. A kum il la fertotlen ito harasu.il izzasztonak.isunknak sem az eredrnenye tudogyulladas.) hasznriljuk. Az eszaki nepek szaun. melynek minden literjehez egy evoka n. heg)'i retelsen tcrmd.inhaLUtunk is a karnillaval. Szfverosfrokeru napi egy csesze teat kell belole elfogyasztani. Idds ernbereknel. Ezr a rear csak egy hetig fcgyasszak. felrerlenul menjenek ["I orvoshoz.1k meg.ilnak a kamillabol. gy6gy. de nagyon jo harassal volt a hajhagymara es a fejb6rre. a gyokiri: szeptember=mrirci us.is eseten esre es regge. es ez sajnos rosszra vezetlier.ink. is 1015 ClllVekollY gyiikerekbIJl dU. amikor kohogti. napi egy-b~t csesze elfogyaszrasaval. H6rghul"llm. Ha nem vagYlI nk beregek. cseral/yagot es gli/wzidtit mrtnlniaz. lzideti gYllllad.

nern szivcdik l:el role minden. azaz az elsa kilo ak kor meg)' Ie. hog)' az elfogyaszrorr vodjon es lerakcdjou a szervezerunkben.) A mezei karringor vad cikoriakenr is ismerjiik mint nagyon hasznos novenyr. reggel es delben. iutibin. Ebb61 a celbol napi ker cseszevel javaslok. men a koroszenl novenyuek alig vall leve.egy resz mezei kadng. Ianulin. Hntoanynga inulin.a szarleveles reszr is. leper tiszrit. Uciua csak ak kor kell ujra. hog). Ervagygerjesztoul is hasznal haro a kadng. Mindennap kell inni. A lep riszrfrasara egy heren ket alkalommal igyanak meg a nap biirmely szakaban egy csesze rear. az epeholyag rokeleres k iuruleset segiri elo. level) kevereket javaslorn. egy resz veronika es egy fet resz feher arvacsaLin (vir. Esre 3 dl vtzzel egy reaskarial kevereker egy percig f6zzunk. Arnir meg egyerlen konyvben sem olvasram.e.igyuk meg nern jon.egy her alart egy-ker kilor fogyaszr . es a szarbol csak f6zessel o!d6dnak ki a haroanyagok. A viz elhajtasara napoma III inden reggel kell egycseszenyir meginni ket-hdrorn napig. es reggel. a harmadik heren 111<lr csak kerszer. Ira megint eldrillr a pll~hdas. <llllig az erv.lg. de kozben is kell inni egy-egy csesze rear beldle. A ruasod ik heten mar csak minden masodik reggel. arnelyer f6zessel kell elkeszlreni . her urtin jelenrkezik 144 145 . levalaszrja a vizet. erkezes clotr 1 decilitert elfogyaszrunk. azaz luirornnaponkcnr igyunk belole reggel egy cseszevel. csak addig kell fogyasztani. Egy herig minden reg gel ehgyomorra igyunk meg egy csesze tear belale. kiegeszftjuk 3 dl-re a Jef6tr rem. fogyaszroreak egyik alkotoelerue. a kadng elosegit! a belnuikodesr. az arvacsalan eros savcsokkento is. A veronika zsfroldo. Mint [mil" irrum.i[[ szedjuk. ervagygerjeszro. nern engedi. az eredrneny. Besznmddsi m-tTll)' (leuelcs hajtAs is 11 gyij/ufl' is): 3:1. urale menteu 1 JIl-lle!7Jlagasabbra is 1/0110. de 11 to/eve/elm is bozzri Jeell szedui. Ezr a kurdr egy evben ketszer elegend6 elvegezni. Tolevelei r6zstfbl111 tfiillak. arnit megettiink. A teat fozessel keszlcju k llgy. A vh·tfgz6 lmjtiis gylljtisi ideje: j1lliltS-allgllsztus. 01's6 a/al?!tgyol?erit is 11 leueles whAt (felii/I'o/ kb. czcrt csokkeu role az etvagyullk. egy reaskanal fiivct vagy gyokerer egy percig rOzlink. 40 cui) gylljtjitll. veser. Fogyaszroteanak . esre. Ker-luirom A jeszkesvirtigzrft1iak (Compositae) csalAcljtfbl1 tnrtozo. Ez az egyik olyan noveny. 1!il'rigai egszblkelul(. k6r6sze1'11 eve/a 1I0/JilIY. cboliu stb.Katangk6r6 (CICHORIUM INTYBUS L. erkezes elott egyer-egyer. A rna] es az epeholyag rmlkodesenek erel mind felsziEbbol ererlden a eldsegiresere ktuaszenien alkal mazzuk. bam ar leberuadnnle. n gyoldre: szeptember=mdrcius. A gy6keret es a leer arasznal nern hoszszabb felso reszer a rolevelekkel egyi. A karangkor6 rnajar. delben. sargasag ellen jo hauisii.

gyakrall f Ill-nel is JlOsszabb. Elmondra.igen j6 lzt'i -. fused. rudja. de az Hem olyau hntnsos.) Epitkeztiink. es az egyik konuivesnek az elso her uran bedagadr a bokaja. A gyokeret gyr'ijljii/? Beszdraddsi mAlly 4-5:1. cserm/Jagot. Teljesen rendbe nem kellecr orthon marad nia. Gyolaorzse /lItSZO. niocsnralebnn.irnap is k iposzjort. hogy dagad abba. hogy a sok alliis es <1 nehez rerhek erne- hacisa is vall. s clpot sem rud huzui. Az edes Ilriposzta leuele rt [obb. de rerrneszressel el 0 ill ithat6 a drogja. Ezenkiviil nyugtar6 Kaposzta (BRASSICA OLERRACEA L. Mi ndker bokaja bedagad. elsosor. laba fejere. hogy kezd lohadni a duzzanar. hogy eldtte egy Ids /IJlelevel iitogessi/? JIIeg a beLso felit. nern rermetr meg a kalmos. A 1<. em/dora tegyel1elt egy/i'iss kriposztalevelet ligy.) Ennek a novenynek ban gyomorerosiresre ralauos eroslroszerek csak a gyokeret hasznaljuk. ha megy haza. A drog 1-3% illoolajar. verr isz nrasra es alalkororeszekenr. kerdezrern a beregseger61.ibra allni. nem rudott l. s urana az egesz epitkezes alart nem vizesedetr a laba. 1-2 Irjjllyi unstng. Az fgy eloldszftett leuelct a botuorti 01dnlntml befele tegyek kozlletlel/iil a pllffadt.il]a. Gyr'ijtisi ideje nuijus=szeptetuber. Tudornrisorn szeri nr Magyarorszagon vedert uoveny. beliil sziirkesfeMr. csale ezert 11'0111 le. Penreken. es sokan rudjak majd a !l1<lgllk hasznara fordirani. Illegszlillil? a fdjd'110m. is folirival trtkarjri/l le. Az6ra . rill6vizele szelill elo. hogy lie kifele pnrotogjou. A puffadt ldbrn. Szlne kiviil zold vagy csontselnil. Csurorrokon mar panaszkodott. A Ilih'os I?riposzta erre a celr« uem nllmlnuts. mit kell rennie. tegyeuell I'd tisztn ruluit. J 146 147 . lese gyak ran en eredrnenyezi. bok.\111105 a torok hodoltsag ideien rerjedr el hazankbau. tegye a labara dunszrkotesben. A 1IIIIIJelet tobbszor isiuetelhetd. vegyen egy rej edes kaposztar.Kalmos (ACORUS CALM'll! US L. A koverkezo heren a Ialar rakra. ha talaput rert mindker erzi. Gyokerer a likoripar haszn. rnert sehol sern olvastarn rola.harem eve -. Ha nines ides Mposzta a keL/?riposzta is jo.imolnak. bnuem a test sziuja be a uedueleet! Egy-llit Ijsza/lfl titdn n pllffadt lnb. Ilrihlll/l uedett. hogy ba] van. iziilet le fog loliadn}. Nagyanyalll nern haszruilta. fumellyftot. mert telen is flaphato [riss Mposzta. dagadt helyre. A IW71tY/Jil'rigfelill (Al'I1ceae) csrlirldjJba rnrtozo. Moudrarn neki. men ahol mi lakrunk. de csak a mocsa ras reru lereken terern meg. Errol meg egyetlel/ gyogYlliivelly/lO/lyvbeu sent olunstnm. pedig ez is regi nepi gyog_ymod. es harem napig nem is dolgozorr. es egyes kouyvek rakmegeldzo harasarol is besz. evelo lIiivellY.iira. Masnap reggel orouunel rnuratta. Ezucdn hetvegeken meg harem Izben kezelre a labfejer. szornbaron es vas. a rnalterr es a ecgl'lt emelgerrek. lIyn/llrit. Az ides is a kelknposzta is /lag_yolljo hatdsil hi/so borogatdsl'fl. A loiposzrarol azert irram ezr le. iziiletre. Amikor ujra jon. glilwzidtit tnrtalnraz. es bdruiileor lmsziuilhrtr«.

a rnir magyar orvosok fedeztek fel.i. PI. szrira z. /~heves lIoveny. De a galagonya vagy mas vernyornascsokis a legcsohururnsil. amikor csak ez sziikseges a gy6gyuLisukhoz. 10% p.ilot. egye/les. men velernenyem sz erinr nern szabad sernrnir elfelejteni. bel hurut ellen addig hasznaljuk. mere ha hozzaer. Haszn~llj.. a hurut tart. ebbol 378 novenynek (29. 15-25 em hosszti Lindzsa ala/ulak. minden esetben 20-25% kfgy6sziszt is belerertunk a teakeverekbe. To/eve/el rOzsaball til/Nfl!?.h fel leher lmsznal ni. de leher olyan eser. amig a ferrozes illerve a hurur el nern mulik. de az Egri csillagokban is le van irva. Ebben az eserben az elso ket napban napi 3 csesze (2.) Ez a novcny egyike azoknak. a pokhaloban is van pen icillinsz arrnazek. mandulagyulladasnril vagy a legzaszervek barrnilyen fertozeses megbetegedeseneI. EZf annale iclejen a penicillin felralalasa kapcsdn vizsgalta. sot. kenrok legyenek tulsulyban a keverekekben pl. Az erefes/eve/liek (Bornginaceae) esalrfdjAba tnrtozd. ami megszunreti a ferrozeseket. A covabbi napokon csak 1 cseszevel igyanak meg. Beszdradnsi mAny: 4:1. koto/.5%) volt auriblorikus harasa. a gyullada- sok 11<1minden I esetben. Bdfenazes. Nagymama hasznalra is a pokh. Peldaul A gyogynovenyek kozorr nagyon sok a baktenumold. Szal'n 1m-ue] IIwgasabbra is megna.Kigy6szisz (ECHIUM VULGARE L. 148 149 . 1950-ben Winter nerner professzor 1248 fajra novenyt vizsgalt meg. hogy sebre haszn~ilrak. lO% kfgy6szisz. am i ugyan nern a legjobb bakreriumolo.:\k rehar egeszseglik mcgovasa erdekeben a kigyosziszr. Ezeket csak azerr from le.f. /egfeljebb 40 cnt-es viragz6 Jlo!Jenyreszt gylljtjiik.iszrortaska. Pedig hat6anyagai kozorr egy bakteriumolo is szerepel. Vernyomdscsokkenco reakeverekek alkororeszekent hasznal harjuk. rninr pl. esc1'tl1lyagot. leese1'11(wyagot es ba/utirimnolo allyagokat tartahnaz. Azt nem rudom Iehere hogy a gyogynovenybolrokban megmondan. Gyiljtisi ideje: j nuins-« ugllsztus.: 80% galagonya viragos ~igveg vagy rerrnes. urale mellett term. A drog gli/wzidot. Egyebkent a sok tuskeje miarr kapra a never.5 dl forrasban leva vfzzel leonreni 1 reaska nal fiivet) hngyos teat kell inni bela le. Arnikor a bakteriLlI11016 tulajdonsag. kapui. sok anr ibior ikus harasu is V~1!l koz ottuk. amig a ferrdzes. a kigyoszisz. ugymond a kigy6 is felszisszen .yek. Mi a kigy6sziszr nern csak ilyen eserekben hasznaljuk. keske!l. Vil'agai Ileke!? A felso.1IlcIe/us talajo». A robbi vemyomdscsokkemoben is eleg a 10% kfgy6szisz hasznrilara. igen sZlfros. arnelyeket rna mar alig haszntilnak.

Rajra hagyjuk a vizet rni ndaddig. leirni azr a sok jot. meg gy6gyszerelmel is. GylllIrtdasesoklulltl1 liatdsn vall. javaslorn. [orditott tojiis lllllln. glillOziddkat. Ehhez egy j61 pupozott evokanal. Festortllyrlgkellt is hnszsuiljak. Samaras rcstrcszunkrc.igidegalapon kepzodnek. Be kell rakatni a cseszet. nyoJJlbelfeketyes eserekben szinteu 2-3 napig napol1ta 3 csesze teat kell rneginni nal.5-3 dl vizhen fow] kell 2 percig. vads6skamag 10%. virag) keszuunk teat. Ezutan lesziirjiik. Eloszor a vinigb61 kesz itert tearo] egy pupozotr reaskanal viragor. Nagyon j6 vert iszr lto. legalabb 2-3 hetig . lernosast alkalrua- Ajlfszkesvil'rfgzrltlittk (Compositne) csaladjdbtt tnrtozo. Virogai a sznra]: csucsnu /lOVO. rnerr nagy a samaras feluler. este ker evokanal a novenyen novenyt forrazunk le. eserleg igyanak meg 1. level. Mivel a Iekelyberegsegek ugyanLIgy. egyenes. es 15-20 percig a!lni kell a vlzbeu a fLiveknek. labfej. elrfgaz6. kezfej.egy csesze orbancfiirear igyanak meg lefekves elott egy fel orava]. es langyosan fogyasztjuk erkezes elect. Ferrozeses sargasag ellen napi 3 csesze te~h kell (reggel. es este egy-egy cscsze teat meginni. klgycszisz 10%. A drag learotint.5 dl savanyukaposzra-levet is.~bb 1 [irerr. es a tobbi teafuvet beleeen ni a lorrasbcllcvctt vizbe. hogy ebben az eserben ker-harorn napig delben cs este erkezes uran Vascagbelgyullad. delben. forrasban levo vizzel leontjuk.lsnal este egy csesze re. Azert megprobairok.a fekely elrnulra utan is .Korornvirag (CALENDULA OFFICINALIS) Az a gyanLun. terrneresmedveralp-level 20%. ebbol a celbol 3-4 napig kell reggel. Leszures utan ne igyak meg azouual. hogy nem fogom tud ni arnir errol a viragrol ellehet mandan]. [ra ez eunyivel leherseges . lnisososale.it kell rneginni a kovetkezo keverekbol. Ezuran Ie kell ven ni a nl zrol. mint a sirgas. Szdra 40-60 em //Iaglls. csak . 10m. eserleg szunk. Korornvirsigszirom 60%. Ezzel a teaval flirdetjlik a sornoros resrreszunket. Ha nem rudjuk fLirdetni. Gyomorfekely. Leuelei 10-15 Clil hOSSZIIIl!t. este 1-1 csesze) meginni par napig. A keverek kesztreset sttlyszazalekban adorn meg. 5-10 C1l/ szelesele. Egy cseszebe viragsz irrnot tees Ierakarva tartjuk 15-20 percig. a sfll'ga szinvdltozatait uiselik. vagy a mirigyduzzanarokra az egesz novenybol (szar. 1m/is illoolajat is szinanyagot tnrtnlnutz. amig 30-40 "Cvra ki nem lnil.pI. mere a vadsoska magor 2. Az elkeszfres rnodjara tigyeljenek. egye1J(fstermesztett IJihNfIlY. 150 151 .Iangyosan szabad esrelefekves elott ruegiuni. lega[.(//~. Afriss uiriigoleat gylijtjiik Beszdmdrfsi llI'allY: 5-6:1. Ezt a rovid kurat erdernes megismecelni negyedevenkenr.

ibb melcgitvc a viz cr es cs c1p. kcpzodi k. bepeneszed ik.indulani fckelyck. A friss sz.ivzu nk le 2.is. crrol lcszcdjiik resz nern [iaszn.in. Ro ssz. Egesi serfilesekncl is haszn. a verehul lo fe(skeftl ven isztu». amikor rn. a mir dore dkeszitettek. este igYllk meg. a tea t isztftj« a szcmtenek ereit.mindig hiss novenyb61 .incs osszeEzert teszem oket a lcorornvir. viszkercs . kct her SZl'lnet lid 11 iijbol kell csi n. fo'j.lia hiltobell van.assii lli'lon fozzlik a viragokar. W) esercn is hnszn.hologtatjuk lielole. Ma is tlgy kcszfrcm.igor legin1dbb a kozmct czerr termeszti k n.ilaros novenyrdl. melankolirir is gy6gyit.ir togyasztunk cl vizzcl vag)' re. Libgombdsodasn. Remelem. ezt nckunk kcllctt k isiirni. am it tudok errol a csod. Majdnern Levendula (LAVANDULA OFFICINAI.ijrol a h. Aranyerrc tLgy iisszev<igott fenti medon clkcszuctt kevcrckcr . l.ival. merr nagyon Eijdalmas. de meg nem forr6. csctleg csak lussfcani. am ig a bgy. A ciekafark gyullad.ij.i r megolvarlr. Ezcrt eloszor csak egy rnokkaskau.5 dl vizzcl.igor forr. Kct nap ucin isme. az aljan cgy vizes rcreg a kcnacsiit. ihatarlan lesz. l.ival.ijbo] Fagyott fagyott n kenju k az egert felulctre. fdlllelegitjlik. ezr meg tov.meg nem szunik. napi egy cseszevel igyanak meg reggel mig a vizclcrukbcn vcr van. A kcsz ur.ilra. cseppenren i belalc 6-10 cscppet. men legaLlbb or liter tea kell. ahogy a nagYll13ll1a csin.beleressviik a [uijzsirba. de ahhoz venyeker.igkcuccsbc.ta ujjunkra Tdja idegnYligtat6. Venagyulladas. A vizes Amikor rnegkemenyedik. A hiss le az iiregkori m.it lehetoleg gabonas'f. 152 153 . Lcnycgcs. va l. es lassll nizon allandoan kavargatva kell kisiitni. lassan fdrott}'<lntjuk egyszer-ketszer. mert ha sokar rcszunk az cdcnybc.htyat le kell fejteni.\d6. rctt borsonyi mcnnyiscgct a vcgbeI drogyiiriijcn bekdre is bejutracjuk. es mana lesztirjiik.ival ideges szivdohogast leher szunrctni. Forr. en Leparologrutrissul olajar is lehet csi miln i bclolc.uu inr rnigrcnr. es allarokual a legvcgere. keszitettiik. Krumplinvomon arpasszuozzu k a no- huszn. cgyes borrikok esereben is lehet [iaszn. azrar. Egy napnril tov. ameddig az ujjunk eler. icid az uvcg aljrira.chcr illo. Befedjiik es ket het mulva lcszli rjiik. Ezt a vir. A h. vekonyan hogy szckclcs ur. bcdorzsolo az olaja. es a labujjunk koze tesszlik. Linisjavulis ccljabol naponta robbszor mosogassrik a szeuiukcr korolllviragte.il.bepirosod.il ni. Ezur. cs felonrjlik 30-10 fokos szcssvcl. es kec napig hagyjuk allni a fiiveken a zsirt.is nyoma .ilyozni. Egy iivegcr releresziuik levendulavir.vagy teljes fu rdor is kcszfrcni.ilunk is. Fejf<ij'ls ellen j6 ellen a fli rdovlzbc kell ikai ipar haszll~ilja. Furdcs unin is ugyanllgy jarunk el. add ig. Az kifelejterrem az aranyerer. ~1111 fg a viragokat rcljcsen ellcpi. verr isztfr«. EtdgY<1r is csimil.iskunal r in krur. szcdulcst.issal.ibar kiiromvidg_ kenoccsel. kergc cs az alar tuk levo h.iggal.ivat. fclfllv6d.in a megmosott vcgbelunker bekenjiik kiiromvidgkenoccsel. legahibbis a todbbterjedcset meg Icher vcle akad.ilhato a kcndcs. mcgsztlnrcri a ruhcsscgcr. kb. 15 perc .ibb a tear nem .cszbol kcszfrsuk kerheres Egyszerre csak cgy mok k. Azonban czck rc a betegsegekre jobban harnak a vidgb61 kesziilt a lkoholos k ivonnt ok . vfzhajr6 harasa is van.il vir. de nagyon ovarosa kipreselr le elravolirja a szernolcsot. a tctcjcrc felji:ivo olujat kiskanallal leszctljiik.i] egy kis ruhadarahor rnindker oldalon bckeniink a kenoccsel.ilni. arnit a flirdovizhez hozzuonrtink. hogy ne eros Ungon.irhol szor kcnjlik_ be a gYliliadt vagy visszeres l. M indennap frisser keszirsenck.in vekony kctszer-h<irolll_ kcnocsor hlitoben rarrjuk.is ur.igkenocsiit A kcndcsot hagytam mindig sertesh. a vadmogyor6 huzo hacisu. A szem rnosogarasat korn. lefrtarn mindent. Unyeges a tiszta ujj. Reuma es c suz hu nines. akkor scm .es pigmenrfoltokat csokkenti.ilhnto.ilhar». Lassu t iizon 2-3 percig fozziik. erre a cel ra napi 5-6 esepper cukorra cseppcmve fogyasztunk cl belole.zu n k.iII.in levesszuk a ttizro].is ellen is j6. Mi a koriimvir. ck kor a resz t este es reggel vekonyau kenjuk be m indnd. iga'l.isg. Vizvervizelesuel A seb kiciszricisa es a verzes megsziinte rcrcgbcn bckcnju k vclc a sebet. egy hetig kell vcgezni.IS CHAIX) levele. dig. A tis7.szubad hasznalni. de nagyon ovatosan forrazzuk lc. visszer escrcn naponta mlndaddig.iljuk. Az olaj closcgiti az emesztesr . A ti n k tu r. nyerr.

fozziik 1-2 percig. es bepiszklrjrik. nyirkos retekeu. A leuelei hosseulaisale. Idegcsillapit<isra. culerot. de erddkben is megterntd. A z. Elsosorbnn a l!i1'rfgjdb6111ycrhetlf olajert terniesztik. nllmloid. ilia tos fiil cserje. alrarasra hasznaljuk.i. is a Tihanyijelszigete1l. rostos gyiJ/ufr dgrtzi/. Az iden 1l)'fl6 virrlgok adjrik a drogot.it. ibolyds. Beszdradnsi mAn)' 1 kg morzsolt uirdg: 3-5 g alaj. A gyo/tir 5zaga n mncslaile »izeletenel: n 5zagarrt e1l/lt!/teztetli. A drog 0.osuil'lfgllrt/l (Labiatae) csalrfdjrlba tnrrozo. Biil?!tszcnrleereszten ell is csituiltani egy kis telepet belli/e. ltislljjllyi llfl5tag. ViI'rlgzllta a szrlrjelsli reszelJ eldgazo bogel'l/ylf. 5 Ilg lI)'eI'Sgyo/terbIJ! lesz 1 leg szsiras: flll)'ag. majd zoldek. Magaban en nern szivesen ajanlom. A II1flcs/WgyO/d1te!e/? [Valerinnncene) csalrldjtiba tnrtozo. eue/If 1I0/1ill)'.akerer is. el.1-1% vrtLhid/lsrl/!-trlrfallllll illoolajat. 154 155 . Atelleuesen tillila/c. de nu/r nuisurt is. a lIIerliterrrlTlball dsbonos. mint a rabbit. sedrn egyenes. Mi lutgYOIl leeueset iJaszllrlltll/l a leuendula olajat. A szaraz gyokeret rnacsk. Gyolaorzse 3-5 011 "05SZII. keverekekhez visz ont minden nyugtaroreaba tegyenek a hanisossaga miatt 10-25% macskagyokeret is. nrlllllll. setirleen molybosale. ii/aski/lek. A lJirago/t a{fiizerben rilll/alt. szerues saonlent. de retell uede ui kell. lefekves elor r. ebbd! szdutos 10-15 em /)05SZI12-3 JIJ1/l uastag. Ezr a g).t. nyugrarasra.) Az ajrt/. termes zteni meg CSflRpal' cue leezdtent el. Szdrn lIuljjtflllleter lIIagrtsl'fl is lIIegllli. uiert draga volt.yo/?el'cket g)'/fjtjiik Leoelei leeresztbeu. Lrllldzsasale.ik elol jol el kell :drni.Macskagyoker (VALERIANA OFFICINALIS L. men szererik a szag. /lC/Ilill)'ftot stb. napi eg)' csesz e tear kellmegi nni belcle esre. tnrtnltnn z. A latin neue urdn nutr SO/Mil jetislileri/{ a be/lJle /dsziilli gyogyszcrt.

am fg a fekely el nern mul ik . uvirleos helye/tell termd. . mer! a feIJe/hato/cla/a [eberen 1!({gyszii1'lliil molybos. Influenzanal is eredrnenyesen lehet hasznalni a marrilapur. egy es a foliara lehet egy ruluir is tenni. Ezekhez a novenyekhez adjanak meg 2 resz mar rilaput es 2 resz okorfarkkorovir.A g). re. vele megbeszelni a daganaroszlarast. es nern is egyenlo aranyban. Martilapu (TUSSILAGO FARFARA L. Mi Jebel' balli lapnnale !Jivt71/?.ir keszfriiuk helole. Mi szajoblitesre is hnszn. pnlnutinsauat.inAuenza 1'6 gyogYlroja a bodzavirag vag)' a luirsfavir<ig.) Ez a noveny ralan az emberiseg legregebbi kohoges elleni gyogynovenye. Termeszeresen ezzel a betegseggel azonnul orvoshoz kelt fordulni. 17% lJ((szolclit8 csersnunt. soft saletroursauat.yto teaja. Noknel azonban ezze! a r iinerr el is azon nal orvoshoz kell fordulni. Lukrero. Az .iban is lehet liuszmil n i Ltgy. De azok is eredrne- . de felvaltva leher inni hoi az egyik. pipaba rcve porolharjak vele a dohanyr. megszunrethero vcle a reggeli knikogasuk. Gyo!aol'zse fdmjjllyi vastag.11. rtfgebbell e/aszijr a vil'rigjat szaritottnle meg. flb. de csnle 3-4 em bOSSZll /lyiltiszt leell a levellellevrtglli.igor. eve/a JliivellY. Jobb es gyorsabb eredrnenyc lehet fgy elerni. az egyik a bronchitis elleni tea.ll1egiLlLli. Ezr a cdc influenza eseren ferron. Ke. oszlarolcenr lehet [iaszn.ilr ul. iuznlint. szteariusavat. de szlikseges. Ilyenkor meg kell egy Hval Cttogetni a Feher oldahir. gyulladasos dagauacokra hllsir6kenr. Szerinrem minden kohoges elleni reakeverekbe bele kellene lenni. pal'flffillt. De akik dohanyoznak. amfg az influenza el nern mulik.il lehet haszualn Aj'tfsz/usvil'flgliak (Couipositae) csn/rfcljava tartozo. a 1. ez nern feltetleni"d Ujabban sajnos marrilapur ni kell renni a d aganat ra. merr a begyulladt ma ndula is mirigy. regen ezr a cdr. hogy ne lyukadjon ki. jitoszteriueleet. hanern a rnartilapu levelebol a robber. rnert fertOzO. A bodzavirag vagy a harsfavinig legyen 6 resz. Aszrrnrira mag. es in ha lriln i kell vele naponta ketszer-luiromszor. Ak inek a melleben vag)' a hona alatr egy-egy tej. 156 157 . ezcrr erre is j6 volt a marrilapu langyos re. Nagyon liauisos gyogyszer. sole kis gyokir rtgazik el beldle. A [eue] drogllyAlltrit.ir.Az fgy elkeszftetr fOliavallecakarni. ugy.-dodo i a mart ilapu teajar.nal hatjak. ket resz Feher pemerefuver keverjenek ossze egy resz lttifuvel. Ebb6l a keverekbol igyanak meg esre lefekveskor egy csesze teat langyosan. hog).1Sik a megfhasos kohogesre keszftert team. nag)/oll kordn srirgrhl vil'rigzQ. rnegakada- cudoba] n.iln i a nyers leveler.05% fuse!'!! glifwzidot.es bel Fekdy eseteben is igy. elrerjedoben van a tL"ldobaj. 3% clnlesot tnrtnlnraz: Gylijtisi ideje: j lillills~altg1fSztllS.igmirigy begyu llad. Ker kohoges elleni reakeverekernbeu szerepel a martilapu. A levil szdrndds! ((J'allya: 6'1. is a Msl/vb a szriritott leuellel osszeleeoertiil«. kec resz kakukkfiiver.mak meg legalabb napi 2 csesze marrilaputc. 0..i]a. Leuelei nyesen hasz. a fenr leirt medon megsziinretheri a daganarot. Ker resz rnarrilaput. Ma mar csa]e a leveletgyfijtjiik. . galluszsaont.lgyban fekve kell naponra 3-4 cseszevel t8blfl ereduek is bosszn lqeiliek.illerve izzads. Cyornor.omorfekely Fa gy6gyit6ja a Fekece nad a. hoi a ruasik reibol. lyozh aro vele a tbe covabbrerjedese. akik dohanyoznak.

konnyirl a sz illesr. uileotiusnoat. Nerncsak koszvenyeseknek. heti egy csesze reaval megrarrharo a norrnalis hLlgysavszint. Reggel ehgyoillorra langyosan fogyasztjuk. eleg napi egy cseszevel mcginni belole.es a szederlevelredt. gas. ugyanis izzaszt es vizeleter is hajr.) A uidlnnszcder II razsllje/e/l (Rosaceae) csalndjdbn tartozo..I~ Milna (RUBUS IDAEUS L. A borsmenrat III i elsosorban az epemu kodes serkenresere magaban vagy kcvcrekbcn hasznaljuk. A leoeleit gy/fjtjiik. luiliestlvttt. . telfuv6d'lsnal kell ehgyornorra egy luirom heres kunir tartan i 1 resz borsrnenra. Egeszsegesebb a reacserjebol keszulr tdnai.'1 szi1.Mi JlflgJ'OIlja vertisztitalltlk rartjuk.in szurjiik.5-2% (50-60% mentolrarral1111') illdolajat. kloroghlstlVtlt stb. amelynek rulrengese okozza az iziileti pa naszokar. G.)ld/ltdrzse IIekollY e(fdsod6. Beszdra- ddsi arAII:). igyanak naponra 1-2 csesze borsrnenrareat. es hakreriurnolo rulajdonsagar is kihasznaljuk. SZliJes elorr egy hertel minden nap 2 cseszevel igyanak meg belole a nok. es nines benne rhein. A JeketeJoldi szederrel= annal: is a leseleuel -1-1 arduyban osszekeueroe kivAI6 fZlt es IIrrgyoll)6 vtfrtisztlt6 itnlt Wdllllk leeseiten]. termesztett. szabad abbahagyni fogyasztasat. Elsosorban az epe renyhe In(ikodesenel. akiuek az epejevel baj volt. Lelleldrogl1ak lIleg llil'AgzAs eldtt szedjiile. A pete rnegrapadasa utan 10-12 hcrig ig)'on a k ismama napi egy csesze malnalevelceat. )6 illatl! eve/i1 1I0VellY. Eloszor azonban 111 i nt elvezeti teat ajanlom. tartnlsnaz.-OS. nmit termesztenelc is.is. Szolni kell meg a rneh izornzata ra gyakorolr harisarol is. Neill olunsrmn eddig rola. /user/. A vadon rermo rnalualevel hacisosabb. a mental h(\sit. II hegyvide/(e/lell uadou termd. ell)'h. Am ikor koszveny ellen fogyasztjak. jil/Olll Kyii1lJij/eSlt cserje. borsmenta (MENTHA PIPERITA L. reluir a vallalkozrik is ihacjak rargyalas kozben. bogy a tedjllll /Jilg)IStlVllt Il verM1 kitisztitja.ak In/sos fa I'flckszenl gydkel'ek rfgazlltll~ el. Idegerasltesre is nagyon j6l hasznalhato. A kura utan is heti 1 cseszevel el kell bela le fogyaszrani. 80%-aniil a mal nalevel. £11 fgy tauultam. hasmenes meg 158 159 . Az elkeszftert teakeverekbol eg)' cseszeben egy pupozotr reaskanalnyir Iorrazunk Ie. vedelmer nYlljt az epernukcdes zavarai ellen. beliile Az rr)akosviragl. Leuelei leeresztben rilllltlk.r:ajdalmas csereben !s. szerues saualeat. Ezekkel sznporithato.il a fCildi fekereszeder-level reaja liasz nal. es 15 perc ur.) A malualevelbol es szederlevelbdl keszulr Planra tea Izre nagyol1 hasonlir a kinal reara. 1 resz aranyvesszcfii es fel resz ezerjofubol keszlilr reabol. Amikor az egeszsegJllegorzi1 teve/te/1)'SegiillbeJl uerrisztitdsra JogytlSZtjrill a tedt. A leve/drog 1. Napi egy csesze tea nagyon jo- izfi. A /Jllg)'JflII pedig a kdszvblJI eI8idizi1je. 20%-l1. fCtiZll- (Lnbinrne) csalddjdbn tartozo. Gylfjtjiill a Leueleleet es az 5 cm-es csticsdt n nduellJluek. Nem veletlen. Cs uirarnin: es cserauyagot tnrrahnnznnk. de m i ndenkinek ajanlom men az ernberiseg rna teljesen a rnalna. es mensrruaclor elornozdfro harasa is van. Tehat ami kor csak cehetik. ezr lehetoleg reggel regyek. Szules utan legalabb 6 hetig szi men javaslok napi eg)' cseszevel. lemeeiil: 2. Leuelei arouuis allyf1go/wt. 5-/0% csersauat. Szril'tI lilds vagy zbold. rekedrseg. 5:1.rt/Jogy a lIagYllJallJa biota. Az eddigi rapasztalataink szerint a koszvenyesek kb.Iwvertflu is. segit a meh es a klrdgulr hasi bdr osszehuzodasanal. hogy az arab vi lagban az egeszseges ernberck is rendszeresen fogyasztjak. Kinino es gyorsan hero haziszer a gyornorrontaskor fellepo fej faj . alraJanos rosszullet es . Sohasem Menta. el van savasodva. Jll i nr a kerri rnalna.8 em seines ofdahirrk.gyalogszeder" . A tea melegen fogyasztva izzaszro.oJlyagot. Mindket noveny csokkenri a hugysavar. Csokkenti a vereles leheroseger. az lebet uuilun is Joldiszeder .

es csak ezunin koverkez ik harekonysagaban a [odorment a. ezerr cirniiukou erdeklodjenek. /UI/l g_ya/wri 1l0lJe1iJ" 160 161 . Sziliil Tarmeszeteseu ez is as: ajakosvil'aglla/l (Libiatne) csaldcljdba tartozo nouen Az egyi!? a zold meum.Hasonldau a borsmentdlioz. tnrtabnaz: Beszdmddsi mAlly 5:1. Kivalo harasa van a megfazasos es legL. A leoeleh litf. lJirrfgzds eldtt. lid/tozat. leglltriszt[to. zeseben. magot nem IJOZO 1I0'vhl)'. Egyik fajdja sem kaphar6 az uz lerekbcn.gyszrini IIOlJeIlY.Menta. Mille/kit udltoznr lIinigzds ellJtti levefeitgyl1jtjiill. Itf.[1cdc leher belole kesztceni. Vdgdsi ideje euente /dtszel'. A zoldjodorlilelltf1 drogja 1-3% (50-70% 1(fl}'volltal'tailllli) illoolajat. csip/ds.) Hivaralosan Menta. firtOs. macskamenta [LLATOS.!la sziues. rae az elsobbseg.ba tartozo. BUG As (NEPETA CATARIA. A nepi gyakorlarban els6sorban epenu'ilccdes-serkeuro a borsrnenra. rnucos leueli.ti megbetegeclesek megel6- erv'lgygerjeszr6. csernnyngot stb. A bugas macskarnentat Ids meunyisegbcn gYlijtjiik. rendszeres fogyasztasa ajanlott a reli bonapokban. epeuui kodest serkenco harasa van.gdsokb(l1l IIIJ. gli/wzidak({t. Mncslonnenra (Nepetn Pnunonlca) Az ajnleosal: (lmnlacene) es({lAd)tf. fodormenta (MENTHA CR[SPA L. Virdgzatl1 Erdos helyeleeu es vtf. gorcsoldo. csticsn leleereleitett. bwgeres. NEPETA PANNONICA) A bugas macskamenra bakteriumolo. nyugraro. Mi a nepgyogyaszatban bakreriumolo hard sanal fogva. ez a lle1Jlsbi iJl1te/WlI:Y. a uuisi]: a fodros levelli vditozl1t. szorO's. illetue lIIigjuk le esJosztjrtll rt leueleleet. A likoripar is gyakran alkalmazza a fodorrnentadrogokar. Kohoges csillapirasaban viszont a Iodormenelisrnerr szelhajro. Mi az illaros macskamenra rerrneszreser elkezdtilk. illerve nem gyl\jrik oker. ezenk ivul nath as id6szakban ki:ihi:iges csillaplcisdra is haszualjuk. Ez as: el'tekesebb. jelenleg 1-2 evig a maggyujtesllel carruuk. gyoldl'smja!n'ol szaporitlmto. nern termeszri k. Aldr mindennapi iralkenr is kellemes [1. Szara eldgazo. szilliik liiltigoszold.

Inert flzo. klhzo cserje. it telizifldjelek (Apocj1'I'afea'e) csaMdjaba' ttlrtoz6.) Regebben nagyon jo vernyomriscsokkentd es agyerdgit6 gy6gyszert csinalrak a merengb61. elotr elfogyaszrani. atuelyel? eleg bOSSZll !Jye!tlek. nyufa hogy a veser legjobban kimela vizhajt6 a levele. ellen is alkalmazzak szepsember. robinoeido« tartalmaz. teh. Nem adhat olyml' gyagpl'ovenyt. a' csonuJ!w'ol gyokeresedmR. A friss levelek cs a fakereg fozeret kr6nikus barbetegsegeknel es holyaghurutnal hasznaltuk. itt jejlesztik· aJeI~li'6l(we!es-vi_ j'agos llajtasl1ikat. merr utharjak vcle. Azonkiviil holyagbalHal mak ellen is kivaloan Reggel kell egy csesze tear kesziren: belole. ezt a fozetet. evokanal nyirfaleveler forrazzon Ie 2.j'el'anyagot. 5zep fif. pektint. esedeg kaye is van. Tavaszi kuraknal erelmeszesedes es A lIyhfafiWt csa/dcljtiba (Betulacene} tfl1'tozQ.ir nincs semmilyen mellekharasa. ma a hat6':11')1f1ig(~t szhnetileus Iltou4lHtjdk eta. vineiu ke5eriiaJl')lagot. sznpouint. Agyi ersz.3% izoviukamhlt es mas atlll1loielolUlt.fiatalollfehh Itlhgli. km·o·tint.. ismernie Nellmmalt bataauyagait.uk iile. oos e dlJHeu tum/A ol'iikzdld.~csak a termeszetes nmyagoklU szeretem es ba·:. es a clrogja nines sernmilyen viv6anyagba [eve. cse!'(l/lyrtgot. 2-4 l:m-esek. A nyfrfalevelreat rnindenkinek ajanlom. es vastag takaroval berakarjuk. akinek a vesc]c rosszul mukodlk. Rigebbell a gyogyszeripnr I"lfszere tel'me5ztettek is. Ahboz. A noveny rna is azt cudja.ssztll). [deilr reum. Regen hajapolokent is hasznrilruk a nyirfa ravasszal csapolt nedver. Beszd1'tld'tfsi rn'tiny 3-4... Ilesen'irtllyagot. E!. 162 163 .5 cll vlzzel. magyam! hattisMl'tmftjtik egy"ufst. DfsznolNfnylu!nt is baszmf/jd'k. A cukorteanmAl tapasztaltmll eet.l'l:y' Mgaz6. lefl'dsfjkat net» a lIf1igyal'lyamt6i tudom.Meteng (VINCA MINOR L. A drag l}.kat a szel'vezetemjetlw'l.1 aranyban keverve ajanlom. pdnls. J8Jeg kosz()rM~iszitisJ'e . az elkeszltesnel 3 g nyirfaleveler forrazzanak le 1.{/n:11 is megl'tol'lek. 160-170 Hgmm-es vernyomasnal kctnaponta egy cseszevel. de alacsony vagy ingadozo vernyomasu ernberek csak kevesct igyanak. kiilonosen azok nak. Gylijtisi ideje jll1Jius-jIWUS. Ilyeukor vastag rereget tesz iin k a barre vagy a h61yagra. es jobban meregtelenir a vcsejuk.. am it n~gebben tudotr. Vernyornascsokkenresre magaban vagy galagonya viragos agveggeI 1.jinytlJeJl' ziIldeN. A leueles htljttisokat gylfjtjiik. A leueles b'ajM~ gylijthi ide)e mAjm- A his tilizolc! meteug I Nyirfa (BETULA PENDULA ROTH) Ugy tanulram. Iianem kOllY/lbM fftlmttmll I'neg. Eleg egy heten 1-2 csesze tea beldle. amiben a 1l0llellyi ell'og eflemhes hatdst vah lei a gy6gyszel'dmgjtitol. gyrllltnt tnrtnlmae. A drogok neueit.ijanak nyugtar» harasa is van.Azert irnm Ie I1ket. 3-7 ctu !JOSSZI{flk. cle erre a celra vannak harekonyabb gy6gynovenyek. hajWlO/iY. A virrigok' ibo/yakekek..5 dl vizzel. egy alkalmazbato. es an erkezes ajanlorn. bogy as: 01'1105 elfogadja a gy6gynovenyt. A levelek atetlel'~esen allna'ka sztirou.lom. (.z1l'd. Gyokhzete ~leko. A te. A klleSZQ e bajtasaifel mhenlel bo. es ketszerre igya meg. h i61/~aszuositj«. bi. Egeszseges ernbereknek is a vesejuker es a h6lyagjukat idonkent k ir iszAkinek vesehomokja. egeszseges le1leleltet gylijtjiill.i nril is eredmenyesen haszrnilharo luiziszer.ni.:1. 1 Ilg sznrae tim.. A It {fejlett szep. j61/~epzettek is ismerik a gy6gyszel'ek hatol/IJyagrtit. elleni teakenr napi 1 cseszevel ajanlok. mert II tapasztnlncosn szerlns a nl'i oruosainle !lflgyOI/. es a vernyomasukar ellenorizzek. A drag glikozidAI<rtt. filriszes szitliek Korfilbe/iil3 /tgfriss le1lelb8l less. cukrot.

Leoelei Ieeresztbeu rillllflll. leuellel.lllcrOlo kerdes ebben az eserben az. Eu uc] a JlovellYJU!I !di/iilliisell [outos as: alnpos istuerete. A veserru'ikodes se- Beszdradnsi al'rill)1 3 -4: 1. retelezztik fel. savtulrcnges. Tehar az alapbaj a gyornorideg.ir nem siu a nap. rnert akkor m. hlszen a szivideggyengeseg is egy idegberegseg. gyomorhLHut. A ben nern FeJ.Az orbtfllc_fi1:fi/eJ~ (Gllttiferae) cs(tlrldjriba tnrtozo. irtnsol: urdui releptresekbeu tel'lIIli. Klinikailag igazolcan depressz io ellen eredmenyesen leher hasznalni. ezert tekelyberegsegben szenvedo ernbereknek is ajdnlorn az esti egy cseszer. ha sokar er rek az orb. ezerr mar AIDS-eseknek is keszueuek belole gy6gyszert. hogy gyoll1orideg. esre. Kiv. 164 165 . ezert veseberegseg ellen is hasznsiljuk a reajar.iloan erosiri az immunreudszcrr. Ha erre a celra fogyasztjak. hog). 6sszel es releu a narha megelozeser is elosegfrheri. Ezenkiviil a Imij rmlkodeset is k ivriloan segfti. G. amit orbancfiiteaval meg leher szunretui. hogy korunk betegsege az irnrnunrendsveriink gyengesege. Szivberegeknek is ajanloJl1 az orbancfureit. ha esre innak meg. a kkor nern h61yagosodik fel a bore"A nuisik ker konyvben szo sines a holyagosodusrol. Gy/ijteni !)iJ'ligznskol' (I lIih/t/Jy felso. siithsrlrga bogemyd. Egy nagyoll lenyeges tulajdonsag. gftesere reggel kell inni. Azerr en is azr ajanlorn. a/elsd reszen. hogy a vi I'lgos borliek ne menjenek a napra. Jol fognak aludni.) r· bnrur: leuet engednek. Angliaban eszrevertek a gazdalkodok. Ily!lt virriggal kell. arnikor nyornbelfekelyem volt. Mivel ilyen. A fo harasrerulere az idegnyugrads. a vildgos SZOrl! rcheueik. kb. leolint. amire az orbrincfii kivaloan alkalmas. 2 Clll hosszttnle. nileotiusnualeat stb. hog).irlo harasa is isrnerr.e/Ii 1I0Vt!IIY. A szirtuole dsszedorzsoloe uoroses- Orbancfii (HYPERICUM PERFORATUIvl L. llgy magyanizta a surrender ennel a betegsegnel.men az emberekrol is azr irjak egy-egy konyvbcn. J6 gyullad. tiibbszol'osell eldgaz6. A drog glilwzidrlt. szeri nrern enyhen. A szfvgyogyszer felszfvodasat lassltja. tartnlmae. ha orbancfurear itrak.incf(tbo!. De ha a vilagos szorii tehen esak keves. lojrfulrld alalnla!? Virrfgzatfl dns. rnerr a vizelethajnis kovet kezteben ejszaka robbszor fel kellene kelni. ezerr 2 ora legyen a szivgyogyszer es a reaiv. A soret szofti rehenekrol nines szo. Ugy hallott am egy elriadason. lefekves elorr igyanak meg bel ole egy csesze tear. SZrlra egyelles. hogy herenre-kethetenre igyanak meg egy-egy csesze orbancfiiteat.i. Az allergi<\ball szenvedok is i hnrj.is kozotr. felholyagosodocr a borlik. csernuyngot. Ez a noveuy nagyon harekony gyogynoveny. A maj segireseu rlli az epenuikodesr is «imogac]a. rehat [o nyugraro hatasa van. Meg a magas vernyomas bizonyos esereiben is alkalmazharo.)dijtisi ideje jlllJiIlS-jlilius. szhlflllyagot. men a ket szerv uuikodese osszefiigg. fii lies cserjes rite/tell. Ezerr egeszseges ernbereknek is javaslorn. 1 kg orbancfuver evett meg. cukrot. mert tobb/ile unu be/die. am ivel meghosszabbitjak az eleruker. Most vagyok zavarban. mere a benne levo hyperiei nrol az egyik konyvben azr olvasorn. h. legfdjebb 40 cm-es I'Iszh szrirrn]. Az idegnyugr<lrasr a gyomoridegekben is clvegzi. mit is irjak Ie errol a novenyrol. ezt a rulajdonsagar is nagyon regen ismerjuk. is uetn mil/degyi/let szabnd lmsensilni. de csokkenri a vemyornasr. Nekem egy orvosorn.t a uyolcvanas evek vegen recleztek fel Arnerikdban.lsg. ez Idilollbozteti weg a uele egy ie/libel[ virrfgz6 hasonntdsdtol. hogy men nyi a sok a rehennek es men nyi a sok az embernek . fekely.ik. delbcn vagy esre a filetkezes elder igyanak meg belole egy csesze reac. pektiut. hogy a vilagos bori! emberek este igyanak orbancfilbol keszulr rear.

sot. k iveve az ideges fejfaj:isokar. A drog 10% cnlerot. sauallylt es neutrnlis sznponint. utint a ptlpi pnldst. E/iellte llitszer is vdgbntO vil'tigzrlsleor. a szi'desekneI elofordulo belso serulesek gy6gyft:is:ira. ezert gyiijtelli netu. beszperidiut. Meg robben elnek olyanok a falunkban. Ternrdhelye tI homoleos legelli.es bel huru t ellen is eredrnenyesell fogyasztjak. a gyulladasball leva aranyerre borogarasnak is nagyoll j6. hdCajdalmakn:H. de /ldlii/de IJedett.) Palastfii KOlONSEGES (ALCI-IEMILLA VULGARIS L. Srllg(l IJil'rlgll. Egeszen ferron a fejf:ijasokat is megszu nreri. csa]e termeszteui sznbad. Besznraddsi arrfllY: 4:1. Erliteljes sznrt]. A 1I0IJell)lfold fe/etti I)irrlgos resze a drog. ellag tiP"Sl' CSeJ'Stluat.ilo eredrnenyc leher napi 1 csesze reajaval elerni. hogy viragreszek ne kerilljenek a reaba. A tfltogatok (Scroplmlariaceae) csalddjdbrt tnrtozile. Btikkszentkereszren is elmeg a nepi gyogyaszar. llgy nezuel: h. elelror bozzdk a virdgjllkat is. belso izomerositesre hasznaltuk.Y evelli II/Jveny. Ma is elscsorban a noi ivarszervek gy6gyid. Hajmosasra is j6. Ilapoll keillllegsztlrfttllli. fulzsirdugo-kepzodesnel a virrigbol keszulr reaval kell a fiileket gozolni. felpuhfrasara es aran)'eres csornok ellen hasznal harjak. A palastfi'. A vinigj. A friss levelekbol tejjel fozott folyadekor kulsoleg daganarok es kelesek oszlarasara. Ezek a m6dszerek rna mar nern nagyon hasznalarosak.sara javaslom a tea haszn alarar. Azr tapasztalom. Parkinsou-korban szenvedo emberek [elterlenii l igyanak meg napi egy-ker csesze palastfurear. hogy egyes kozsegekben. a/({csolI. Ezenkiviil sargasagnal.latot resz egy-egy csesze pa lasrfiirea elfogyaszrasa. inagasabban fekvli IJeg)!.vet m i elsdsorban a ndk gy6gyszerenek tartottuk. kesel'llt11lytlgot. Frre a celra a gyokere is Ielhasz nrilharo. ezerr minden kohoges elleni reanak rarralrnaznia kell az okorfarkkoro vidgjax. reteleeu taldlbrlto. mindluttli jo. akik a gyiijtok tanacsar kertek. l?iJves ttllry'l' helyeft. 166 167 . igy nalunk. a meh ercsiresere. Khfile vall beldle. e1llbel'lIIagtlssflglll'a is lIIegllijvli. atuileor meg ueut teijeseu kinyilta».is! artlllY 7:1. lufteves /lovellY. 3% llyfllktit. soka n g)'lljrik a gy6gynovenyeket. Virrfgai eold szf1ll1ek. Lelassirja az izornsorvadast. glikoziclilms jestorl1l)'r7got. sznpogenint. Beszdrad. nlmasauat. A drog 6-8% tannin tfpllsd csersauat. es cserelik ki rapaszralataikar. Gyiiju?si ideje jll IIius=nugtt sztu S. vizelerrarthararlansagnal kiv. a maj es a lep megbetegedeseinel. A /ihAg cseszejiM! leiseedet t szi rmolatt Iwll gyiijtelli. zsirt.11'1 1 Okorfarkk6r6 (VERBASCUM PHLOMOIDES L. De gyomoL'. SZrl)'fli a mflsodik evbe1l fejlodllel? lei.ib61 keszult teat SZllropapiron vagy egeszen silrii szovesu vaszuon kell arengedni. A 110kvaltozokori al laporabau is )6 szolg:i. Leuelei bosszlt nyelilele.) VEDETT NOVENY! Kiv:H6 luuuroldo. glilwzidrft tartalmae. A rOZSftfite/l (Rosaceae) csalrfdjdba tnrtozo. de regebben eleg gyakran alkalmazrak a falvak javasasszonyai. hiszen a mensrruacios verzesek csillapirasara. is kiudteleseu a regge/i orflkball. el'dIJtisztrls. l1yomoleball illoo/tljat tnrtnlntaz.

Ebben az esetben egy sreri] gezdarabor martunk bele a papsajt levebe. A klirnax is erosen igenybe veszi a noi lyesebb. Ekkor meg 2-3 ora hosszar azratjuk a reaban. de meg Feher foly. Az en rapaszralatom szerinr a gyo- ha rnarabb megszunterheto. iitou. hogy a paszrorciska nern a legjobb vemyornascsokkento. Gy/ijtisi ideje: j//l/. de a leforrazott (lido fli b6. es azt rcssziik a gyulladr reszre. Az eros mehverzcsr is csokkenti a paszrorraskarea.1es kakukkfilbcl keszulr teahoz csak akkor tesszlik hozzri a papsajrlevelct. A lIovellY levelet gylijtjiik Beszdrad ds! al'rilly: 5:1. Mindig frissen keszfcetruk. Ezenldvld gyol1lor. men k ilyukadhar szervezeter. keressen meg engem Blikkszenrkereszten. VIlgy esetleg eve/Ii 1I(1)eIlY. elterjedt. de a verkeringes gyorsftas. Akinek erre a teara van szilksege. A ket verzes kozort az a ku. Az egyeves 110ViTlYgyokere l)ekoIIY. hogy a forrazarar mire hasznaljuk.II / ) Papsajt [(EREK LEVnU MALYVA (MALVA NEGLECTA WALL) Pasztortaska (CAPSELLA BURSA PASTORIS MEDIK) A 1IIri~yllflftite/? (Mnloaceae) csalridjri. Neill szabad forralni' Mi csak hideg vizben azratruk 3-4 oran kereszrul a papsajtor. Kohoges elleni teak alkotoreszekenr is hasznalhato.lr ismerjuk. Orrverzesuel. 3-8 cm-esek uiajdne m Iw·ekjol'lIIrfjl'flil.lonbseg. bedagadt fogfnYl1el. hogy ne parologjon el belale a haroanyag. Mindket esetben felterlenul forduljanak orvoshoz. ezcrr ennck az osszerereler nern from le. A galagonyanalleirrak szerint kell eljirui. Az igaz. a beJverzcsnel pedig piros. es hagyja rajra a dunszrkorest reggelig. Tobb konyvben olvasrarn. leertekben. A menses idejen az erosen verza nok napi 1-2 cseszevel igyanak meg.ills-allgllSztlls. illerve Ltg)' allapftharjak meg. de ez a veszea gY01l10r. ebblil tobb elteriilli. verzo aranyernel. torokdaganatokn~~l. Belhurucnal magaban. egy kfmela vemyomascsokkenro es errisztir6 rear rudunk keszfreni. az ez)ellillel~ gyolttl'tol'zse is vall. A verkeringest serkenro harasanal fogva nagyon sokoldaluan felhasznalharo gy6gynovenynek ismerern. mindaddig. A leuelele szortnk. arnikor az rruir legahibb langyosra kilullt.in kereszrul risztirja az ereker. akiknek erre sziikseguk van. Ez az a noveny. lJosszl'llyellle!t.es bclvcrzesne] is mint verzescsillapiror hasznaljak. Akinek a Libaban az erek nagyon el vannak meszesedve. oda. Salarakenr is hasznalhato. ahol gorcsol. A reakeszfreskor hasznalt es leforrtizotr mvet ne dobja ki. A leveleibol keszult italt kiuinden lehet hasznalni mandlilagyulladasoknal. hogy a gyomorverzesnel Fekete a szekletben az emesztert ver. Ma a vi Ligon nagyon sokan szenvednek magas vernyomasbau. uyalkas. Terniesiile leis leere]: snjtocslrara elllUluzteto. arnelyrol crdemrelcn.ba tnrtozo. egyeves. gusztustalan lett. bel so lemososzerkent is leher hasznalni. igyon meg minden reggel es este egy-egy csesze paszrorraskateat. lianern ejszabra reg)'e a labara. Lagyito borcgatasc is keszjtheriink belole a rescunkon levo gyullatHsos reszekre. merr ha soldig . fajdalmas vlzelesnel. solifeU Eisosorban hururoldo haras. Az i1yen esetekben napi 2-3 csesze te.ll sz inten nagyon keveset leher olvasni a gyogyuovenykonyvekben. Oblogerni kell vele. a vegell jeleIII ellwlli sztil'jejlotli!l ki. es erre a eel ra is hasznaljuk a leggyakrabban. Tegyunk d egy f6liar. Ha tehat 80% galagonya vi rages agveghez resziink 20% paszrorraskat.isnal is hasznal ez a 168 169 . morverzes A leanyorn alral szabadalrnazrarort kiirnaxteanak is az egyik alkororesze 3 paszrortriska. amfg a verzes nem szdnik meg.tIlt. cs mar nehezen cud jami.ir kell meginni.

1 resz borsrnentar es egy fet resz feher pemerefiir. seiu nlnla). elrfgazo. SztlrleveLei leisebbel«. ket res? csalan. Tdleuelei rozsabflll naue]«. a rinkrurar pedig kLilsoleg alkalmazharj. Jobb az erelmeszesedest megeldzni. eserrlllyagot. mindeniitt tOlllegesell elofordllto. a vil'rigzo brtjtrise legkeslibb jllllillS. hanern egy kicsir a kezre oncve dorzsoljek be.ik sokas. ncetilleoiint. kenocsot is keszithetii n k beldle. Ervagytalansag ellen is javasoltuk regen a pemerefuver. zsirosolnjnt (a IIlflgjAball) tnrtnlmne.inban levG saves a pemerehiben leva kesenianyag etvagyat csinal. o~yall I~eues uau beld!«. flZ iI'ett termesben a II/ag csdrog. tiramiut. /lOtb'tt talaJOI/ tenno. de inkabb a tinkniraja kivalo az izmok I11Ukodesenek javirasrira.erepel egy kis resz bel ole. koromviraggal l-Laranyban. hogy osszekeveruek I resz aranyvesszofdr. 5-10 CI// bosszuale. A csal. VirAgzris elOu g)'l1jtjiil"1 zselige leueles bajrnsolmt. am it most lljb61 gyartanl kezdrek.ig. hogy a hat6anyagok j61 kioldcdjanak a novenybol. Tegyck ra az uveg terejer. Minden izoll1- Az aja/ws(lirAgl/all (Labinrae) esa!tlcljrfbt1 tnrtozo. Teljes virrigzaskor rolcsenek meg egy beforresuveger aprora vagon pasztorrrisk. elfelejrerrern mint a kovetkezrnenyeivel kiiszkodni. A drog 0. Az fgy elkesziterr fllre onrsenek gabonapalinkar (Royal vodka) alllfg reljesen el nern lepi. lIegyolclahi. Ezuran Ie kell sziirni. eldgne».25% hristrilyos /lescl'Il flllyagot. A viragos-leve/es hajtrisrit gylijtjiik._feberek. zs irt. legfeljebb feLii/rlif 30 em-to 5 Ilgfi'lbl!llesz 1 kg szrira z Am. ha naponta 1-2 cseszevel megisznak belole. 0.vagy Idteves novellY. de naponra ketszer-harornszor alaposan razdk fel.) (MARRlBUM Az elviragzorr Kulon noveny g).05% illao/ajat.inkban is sz. (I fllso I'Cszii/lO'1l 1'r1IlCOSall. kor. A kohogesen kiviil epe.16a n hasznosirliaro a pernerefii.ijasra. de szerinrern jobb a Feher szimi. A mi bronch irisre. .ik.ira teve kenjek be vele a faj6 izmoknr. Szerencsere reszcmre terrnesztem. Ma urdr Inssnn vedelli IlCI!. uiaszt. irAgai a szrirfelso reV sze" dlo'rvo/ibell A/11M!? fehi!re/(.3-1% tnnrrubii n leesertlauyagot. c/le/Ii IIOVell). gYfllUtlt. A pdszrorraska teaja. Kohoges ellen hasznaltuk. 170 171 . Pernetefu ORVOSI VAGY FEHER VULGARE PEMETEFU L. Aranyerre vegye en A legvegere hagyram. j61 zarjak le. legalabb az idosebbek kozul. nyri tllrit tnrtn till az: Gylijtisi ideje: dprilis-rnnjus. hasogatottak. A palasrfllnel mar irram az izomsorvadasrol. A terutese kicsiuy. 7% cse)'(/llyagot. ternreszrIgeu hese- fJel-/Jis. A drog 1% leolint. egy resz pernerefil keverekben.ival.tea. Gy6gycukorldk es likorok kesziresenelszinten kid.feMl'ell gyapja. ezert a Parkinson-korban szenvedok iharjak a reajar. egy. de fgy is a leglenyegesebb. Tehrit az ezerjohl helyccr hasznaljak a pernerefuver. majd /lisobb a /lil'Agzrisbrlll lillO. A roleveleker felterlenul szedjek lc. rliozmin jlavoliglikozicldt. Sztlra 30-60 CIIIlIIflgns. Ker hetig rna radjon a fiivon a szesz.. gYlljrheto.\ltalam ismcrr kohoges elleni re. Az .iban benne van a pernerehi . Sedra 20-50 CIIl magas. Leuelei lecrcszrbe» dtellenesen rilLlIak uyelesele. ezerr azt nern is ajanlorn. llgy. kivrinsagra a Fekete vag)' boleros pernetefu is A flereszteSlliragllall (Cl'llc{ferae) csnlddpib« tartozo. 4 Ilg-boL lesz J Ilg szrirt1z drtt. gya /I ttf t. es regyek az iivegbe osszevagva. fajelalomnal eredrnenyesen hasznalharo. haszrnilni kell kulsoleg az izomf. Ne ruh. hogy az egeszseges embereknekis hasznaluiuk kellene a paszror(hldt az ereik tiszuin rartasara. csiioes. ell egy Ids rertileren sttjdt I'll fZlt. Ki ne ismerue a pernerefii cukorkar. 0. es amikor sziikseges. fogasa/( vrlgyep szel//el? Virriga. /(b. 30 Oil »OSSZII fe/sli bnjcdsoleat. szeptemberben. csak kis reszbcn a keserilsege okan. IJOSSZliluis/ti'Jdzstlsak.' szdros.6g)"iszari celra nem alkalmas. A leuelel: /lel'e/l vagy tojnsdad alrrllllak. GYI'ljttfsi ideje dprilisba u is 1IIrisodvl1'rigzrisf?riiisot. kiilso beelorzsolesr leher beldle kesz iteni. Majdnem lefrni a pdsztorraska-tinkuirat.cs tmljbetegsegek ellen is lehet hasznal ni. Kb. Magaban nem is igen rudjak meginni.

Porcsinfu (POLYGONUM AVICULARE L. ezt is csak azerr. rninrha teat foznenek.) A (eajat vese. ngyallrt/?kol'a leuele isJogyrtszthato. lIyomoHan illoolajat. Ilyen esetekbeu is csa k a vi zeler meginduHsaig.A Iwm'ifiifelik LJdjaba tartozo. 20-40 egyives lliivellY. eLillkzoldek. 3. 172 173 . isrnerr fliszernovenyr gy6gynovenykemis de csak nagyotl ovarosau. merr a nagymama meg ~illatgy6gy'lsl. ezert tCd sold. Viragai aprol«.5 dl-es edenybe tett pupozorr reaskanal porcsinfiiver. Utana ker herig idor kell kidolgozza hagyni a vesenek. Ugyanugy. Belburut es tell csaltidjdha (U1IlbellijemeIApiateae) tartozile. Meg jobb. leva rejjel kell leonteni a 2.es h61yagbantalmakra isszak. ize.2% vizben nern oldodo kovasavrarralma elvesz . ha nem tejben kesztrik d. is lIIagjaert termesztile a /wllyha/ul'tekben. leuerceti ns.\ In i e red me nyesen. gyiikerffrt masnap legcsahul"ut ellen is leher h asz n .5% cseranyagot. uiaset. A nO/lellY [eueles hajttisait gY1Utjiik Besenradrisi ardny 3:1. [orrrisban A drog 1. culerot. ha csak minden Iogyaszrjak. (Polygouncene) csnutnle uietiteu ternid. gyallttit. I'iprtft- magab61. es ott most is hasznalharo. csak akkor. 0. 1-2 em bosszuale. Leueleert.24% uizbeu oldodo leouasauat.) Az altaL1nosan lebec hasznalni. Szdrili szitteriilo/?. antra /(ino usznrmaseleo». egisz lIydroll tit lJiragoz 11 alt. de csak rovid ideig. Cs uitamint. de az 1. llyalf?at. Errol a novenyis irok robber.ig nern sz abad inni. zsirt. Ez maximum ke( heter jelenr.eIH~I robber ne igyanak belole. hogy a benne leva kovasavat Petrezselyem (Petroselinuin crispum) Az emyosok.a zeller es pasztiwil? keuerelee. GJIIVtiS i id eje: j tl /1 ius=auousztn es ha az egyebkent ugyanerre a celra szolgalo vizelethaj tok nern hozuak eredrnenyr. em 110HZ/fall. szeldeltele. Napi egy reggel elJogyasztott csesl. Nyolc-riz perces aEas utan kell lesz ii rni. A kovasavat a vese nchezen dolgozza fel . men veseverzesr okozhat. Terhes naknek TILOS rolnern a fOgyaszulsa. men elvetelhernek.2% uizben uetn oldod» leouasnuat. a deleuropai mediterrdu nfgioball dshouos. Petrezselyem (PETROSELINUM CRISPUS NYM. izeltei: Leuelei Lindzsds alaletutl«. Leuelei a szdr vigen csoleorbnn he/yezkedllek el.atban is hasz nriltu.de nagyol1 )6 a kokcpz odes ellen -. glilwzidat tnrtalina z. A mdsodile nydrou szdrba sz6k/mlo virdg/westinyoll megjele1mek az ernyot alleoto stirga virdgoll.

Szagos miige (ASPERULA ODORAT A L. is alkalmazni.ilni. Ha peld. csel'all.es csak 111<\5 noveunyel keverve szabad haszn. Virtfgai a szdr tetejeu dllnn]«. Arnir mas novenyeknel is alkalrnazharo. 174 175 .ez azlllarosfro anyaga -. Gyoktol'zse /UlsZQ.kiprobalva azr a mennyiseger.\sban levo vlzbe tegyiink egycsipernyi bakreriumolo szagos miiger. A drag lanuarint. fertotlenfres. vertiszrit. arnelyeknek a ktvant szerv mLikodeset elosegito. Besznradasi {/IAl1_)!.. is moudtuk regen? Fiiben-faban van az orvossag. Ez igaz is.pl.)lagot is ba/mfrilllllii/ii flllYflgOt tnrmlmaz.) Teaj~r vese-. fiileg biiJd?O'sokben termo. h a sokat haszna lunk bel6le.' 5:1. A 110'vellY fO'ld fe/etti riszh I'irtfgztfskar g)llljtjiik.ls . de mar liasz.amivel meg novel hero a novenyek gyogyiroereje. ami meg nem okoz fejt~\jasr. Ilyen esetekben ana ranicorr nagYlllama. Ez IItobbiht from le. Leuelei 6-9-eseueL ol'vokbel1 dlil/a/l. lrilltlzsdsak. epeberegsegek ellen vert iszt itonak es izzasztonak h asznri ljrik. /usen'iaIlYfigot. es kell Csak 0lY3n novenyeker szabad osszekeverrii.an f6zni kell-. A kumarinja . maj-. febel' szfll1'iell. A koztlpso esfelso' leuelele IIflgyobba/l. Ezr kiegeszui a masik noveny. es a rnai gyogyszeripar is egyre jobban hasznaija a gyogynovenyeker.ndl . Hog). Gylfjtisi ideje: majlls-jill/ills. mosr lcirrarn. Ez a noveny is jo a majra. hakreriurnolcs. hasonlo rulajdonsagai benne vannak. nern csak a beloluk k ivont d rogokat. csrneg hozzaadodik egy rnasi k elcnyos culajdonsag . vekol/Y. a tllzrolleveu. 4-6 em lrosszsutk. A bllzbfrJlik (Rllbiacefle) esalddjtfba tnrrozo. eue/ii lIoueuy. fejHjast okoz . Llgymond erosebb harasr leher vele elerni.is eseteben gyermekLlncfugyokerb61 kesz iriink teat . es a rulajdonsagar is ki rudjuk hasznalni. fol'r. hogy csak ovatesail .iu l eg)' Fertoz6 m<ijgyullad.

wltfdjdva tartoe«. A lloviny kifejlett leoeleit gylijtjiik. alma-. orcszrea-potlc. iveliJ lIoviTJ)'. Kfnai tea porlasara olyan felnotteknel es gyerekeknel.igyban fekve.vizelethajroul . ezerr az ott Ielrtak szerinr magaban.isi m'allY 3-4:1. naponta tobbszijr.is bOJ'os~ytfllk(js{wat. A rozsa/iWe (Rosaceae) csalticijtfva tartozo. oxnl. Beszara d. A rozsajifU/~ (Rosaceae) c. add rereleen. valamelyik f6etkezes man.is celjab61 lorron kelt in ni. A drog ltv. hogy hLlgysavat is old. szdra.reggel egy csesze . Leuelei. lcherolcg .) TdjAr hasrnenes ellen . Izzaszt. el'dl!kbelJ.etilidentejsnoat tartalmrtz: 176 177 . akik nem tudjak azt in ni. 10% cseranyngot. 37 mg Cs uitamint. A szederlevel meg a cukorbetegek reszere is ajanlor r napi egy cseszevel. vertisztuo. szuros 1I0I1ell)'. jlavollt.szo szdl'lt. is ezt tartottn a szedeJjiLefe kozitl a legjovbllale.es izzaszrasra hasznaljak.ilualevellel 1-1 aranyban verr iszruasra. ugyanis inuzirrartalrnansil fogva lassirja a szenhidrar felszfvoddsar. ligetellbw. Szeder HAMVAS SZEDER (RUBUS CAESJUS L. Bel hurur ellen napi egy cscszcvcl kell a reggeli elott elfogyasztanl. virdga mil/dell reszeben tiislees. jilJom gyiimoLcsli. szdntofoldehen illJ lai. keyes inozitot. Gylijtisi idejetjnnius=jdlius. il1eLll nor/illY.Szam6ca ERDEI SZAM6cA (FRAGARIA VESCA L. vagy m. A lIllgymallla gyalogszedemek bluta.Joly6partoll. koszvcny ellen is lehet fogyaszrani. A malnanal mar lelruun .napi egy csesze . irtdsos heLye/ull. Legellf/coll t07l1egesel/ ternui.) A levelekbol keszult tea nagyon j6izu. A termese ha1JlvtlSkik A [eveleleet kell gylijteni. Heseiiradasi artfll)' 4:1.

Ez urobbi ker rulajdonsaga nem [lll jelentds. Iclegllyugratasra az esti lefekves elort egy fel oraval igyallak meg bel. erdei Ezr a novenyr mi ki:ihi:igescsi llapironak hasznaljuk.Szurokfii VAD MA)ORANNA (ORIGANUM VULGARE L. to 178 179 . Gylljtesi ideje jlfLiIlS-1111gllsZtIlS. 30-40 cm-es virrfgz6 leueles IlITjtrist gy/ljtjii/l. illntos nii1!h1)l. FlIszer!uf//f is bnsen d]: 1Mt6.4%-10% timolrartalnui illoala ja t. de ugyanolyan jorzl!. es csak azuran le- Fiiszerkenr majorannat is baszn~~lharjak minden haszu. de az idegnyugraro es az izz asztorcaiu knak 15% sz.ilnak.izn i kell arm. helyeraz. tehat a 2. rivetli. ahol is jol helyerresfti.1-0.5 dl forrasban nye1ni. de az oreganot olyan etel nel. Meg I reriskanal dljabol 10- 10-15 percig hti ln i kell hagyni. pirosns szfm'i bog. Szri ra egye ue s. kesen'/.wyagot. BeszrfJ'adrisi m'any 3:1.Erv'igyjavfr'isra is hasznalharo. 3-5 CIII bOsszllllyeh'lel<. cserjes helyelee». gymarit tarralutae.isa is vall.inak gyengen izz.urokfii mindig resze leher.aszto har. 8% vasziiLd f csersauat. ilyenkor a napi egy csesze reggeli elorr elfogyaszrva clegendo. Ilapos. Virrigzlltfl SOllrigll. Az fze nem egcszen A ki:ihi:igescsillapfro hatasan rid hangszalaggyullacl:is eseteben is hasznal haro. szembeu egynuissal leva vfzzcl leonrorr 15 percig redo szurokfiiver legalribb alarr kell tarta ni. A feLso kb. 40-60 em lIIagas. Leoelei leeresztben. izjaviras vrfgrfso/lba/l tenl/o.ale egy csesze rear. es ekkor [eszfi rni.) Az ajakosvirtiglla/< (Labiatae) csa/Adjrfba tartazo. hogy gyulladasra nern szabad rnelegen inni. rf/"J(//~. a virago/writ eLrigaz6 btl I'llas uoros. resiren i leher vele a kakukkfuver. A drog 0. es az ilyen langyos re. tojrfsdadole. Ennek a re. ji'illes.ival jo melyen harra hajolvn gargarizalni kell. Vigy.

a lJigli/djll begyesek Felszt11111(01/ sotetzolde/l. mint a szaruorr novenye. ne teat fazzon a ryu khuroo]. meg ha az egy rnegfaz<ls utan kovetkezik is be. ha nem jobb. is 3% uizbell trent oModo leouasauat. Az sern elbanyagolhat6 szempom. ezert is ajanlja minden szakkouyv az eperruikodes serkcnrescrc. nagyoll j6 har.lIagy luiteves nOIJe.ahogy regen rnoridtuk. esetlegfdemelkedo.) Teaja a leghar::isosabb legzoszervi Az erdesleuel/iele (Bol'flgillaeefle) csnlddjnb« tnrtozo. A sima tnpint. A d)'og 1% uizbeu oldod». Beszdra ddsi mAIl)1 5:1.fe/ute. Nyari idoszakban. 1315% Iliilon. hiszen az epevaladek egyfajta z sir. 1I_)liI'kosabb .lze/J!bel! rilbut!l.. eidgazo. aprok. 'Iyukhur (STELLARlA MEDIA VILL. tauasztol oszig uylluni: GJII'ijtjiil? flllovelly/o1djeletti )·eszh uiragzdslwr.ijra es epere is. felterleniil igyon ryukbu rreat. as: a/solwak Vl1l1.neut gYOgYlldvillY.yopbyllfu·eae) csaiddjtiba tartozd. hanem hasz ruilja a friss novcnyr salatanak. a felslfk/Jel? nines uyele. A bl!J'Omji/e IWgyOIt seereti]«. gYt7kl'flll pettyesete.ls javaslom. Gy6gyhadsa ugyanolyan. bevero. 1-3 CIIl hossztcale. hogy herenkeuc egy-ke: cscszet igyanak meg belole. hogy nagyon j6 zsirold6. majustol ju lius vegeig. A ryukburt kdoldo hatasa miatt is fogyasztharjuk reakent is es zoldsahirakent is. bossZ/l lIyet/fek 10-15 em Ilflgyak. GyOldJ'zefe.) Teajat a veserniikodes zavarainsil fogY<lsSZlI naponra k reggel egy cseszevel. 180 181 . szlf/obell.I)'.isr gyakorolnak az egeszseges m. 6-10% vflSziildfto CSCrSI1Vflt.fele dsvdnyi flItyagol?flt is szapouint tartalrnaz. aki teheti.isti sef:)llIIes tiid0j11 . aJ'llyfls eJ'c/ollben iio. Gylijtisi ideje: 1JIrljlls-)lllilts. inuen uau a neue is. koleszrerin.dOftitdr. Szdr« 15-30 em bassz/{ ltigy. lIydl/lrlf. A 1I0viny ep leueleit gylijtjiik I?~fejlett dllapatllkball.h gyermeklancfulevelet is tesznek. Minden kohoges elleni teaba. es a ben ne leva C-vitamin Iorrazas ki:izben nem bomlik le. tojflsdfld alaklll1k Vh-dgaill fehil'cl{. Epemtikodeslik serkenresere a nap barrnely szakaban. de mindig erkezes elotr igyanak meg megberegedesek cllcni szer. tojrisdad alak'lab. vag)' akinek erzekeny a rorka. ar tol is beteg. ha a szello megftij [a -. rozsdban dLtllak. megelozcskenr szlncen igyon heti rendszeresseggel tl'i. Tdleuelci a viJ'ogzds Ittdll I/ollek csale.novelly. egy csesze rear.ira kenr hasznalt friss tyukhurhoz meg egy p. I:-Iaa sal.fdlde/eell. Ak inek sok a koleszreri nje es a rriglicerdije. erdoll Is IIgarall elo egy. Gylijtisi ideje: )llIl ill s-flugIl5ZtllS. A dohanyosoknak. Leuelei leeresztbeu egymrlssal. Beszdrrtd d si artfuy 7:1. Akik sokat bcszelnck. elJeL. Telen a ho alatr is megralalbat6. hamar begyullad es kohog . « A szegfi'ljilib (Ca/. [elretlenii] cegyenek cl"ldOfClvet.Tiid8fli (PULMONARIA OFFICINALlS L. meg a INfkollY gyo/urirM.

3-7 em lsosszual«. cs az ekcernas helyekre dorzsoljuk a lever.scslpes! is ezzel gy6gyitottuk. A szu nyoges daraz. Sok minden van. es az igy kaport szlrupbol naponra 3-szor egy rcaskaruil nyit fogyasztllnk el. olyan vas tag legyen. egyujjnyi {Itifli a befottesiiveg aljara. A frissen szederr llrifi. sole belyen e/ofordllto illcta "ihlen)'. A cukor kioldja a hat6anyagokat a levelekbol . ami kb.11 is j6 ferrorlenlrd (a kutysie jobb) -. Az llMil be akarja gy6gyicani a rajra kelerkezett sebec. es a kesobbiekben a rapaszralarai III alapjan beigazolodorr a nagymarna igazsaga. Verzo aranyerre is nyugodran ra leher tenn i. Leszd rjii k. III i nt a fll. osszesodorjuk sz ivark. a level haroldalan levo vasrag erezerer koromruel Illegnyomkodjuk. A tokoestfll). am it a nagyanyamr61 ra nu ltam . tip Ieueleit gyrZjtjiik. Nagyon sokac haszruiltuk gyerekkorornban. Cs uitnntint. A drog lIytfllltit. A rnezon dolgoz6 embert mindig erte valarn i ba leser. es azok leljon nek a szirup rerejere. Megkopkodruk ~ az embed n). 6% cscJ'{{lIyngot. inuerrdz. IdllriZSf/ rr{rr/olnk. Ejszald ra a viszketo ujja k koze resszuk.) Az Lltifii bakreriu molo. Ez gy6gyir meg minker is.tij/. GJdljttfsi ideje: lIlrfjlls-jl. ker herig a napon. es kezdi kivalaszrani az aukubinc (glikozid). ra egy rereg cukor. A lez. gill/lOZ). es rarettuk a sebre. a kormunkkel megcsipkedjuk egy par helyen. a t/tifi~feWl csnltfdjdba tnrtozd. de az alra larn isrnerr konyvekbol hianyzi k..5~1 cm-es darabokra. III i III a teat./ills.. liegel/ I/O a tOlllottfrizerllirdgznta.Utifli (PLANTAGO LANCEOLATA L.i rr iivegben i lyen rercgescn alljon a fll es a cukor kb. bakteriulllol6 kepesseg. Ullrlzsfls . ugyanaunyi cukor szukseges hozza. ha keznel voir az lltifii. sebgy6gyir6 harasa az aukubin enzimarlkus bomlasrermekenek rulajdonirharo. Leoelei torozsdbrrll rfllllrrk. Gyo/uorzseblff sok lIlefW?gyoker ered. aukubiu (rinnntin) glileoziddt. Nyalkaoldas es kohogescsi 11apfds. Regebbeu szirupor is keszicetrunk beldle. A z (Plnuragi unceae) 182 183 . es ejszakara az aranyerre tesszuk. 18% protei1lrTllyagot. hogy a novenybol kijojjon a gyogyiro harris. megtorruk. ezcrr e dim elengedhetetlen a hasznalara. j. III i nd olyan rulajdonsagok. men a gyerekek szfvesebben fogyaszrorrak. Beszdraddsi ({JAllY: 6:1. Ebb61 a novenybcl keszul az egyik legjobb kohoges elleni tea.ina k. arnikor ki:ihi:igiink.in)' kil6 Lltifiilevei. Az {Itifil a sebgyogyfro harasa rnellert az ekcenuira is j6.is emulzinenzirneleet. pinuteo» triszncbaridot (gnlnlttoz.'lIkt6z. arnik a kohogesnel nelkulozhererlcnne resz ik. 1-2% zsirt tartalmnz. hogy az lttifu (a nagy) az aranyerer is gy6gyieja. Az urifdlevelet osszev. Ker-hirom her a larr az aranyer visszahuzod ik.ivet megmossuk. Egy nagy urifuver megrnosunk. A /liillell)' kifejlett.igjuk O. 2-3 het alatr elrnulaszrja a bdrberegseger. Nem talalkoztarn egy konyvben sem azzal. Ah. a ruikor j6. citl'OIIISl1lint.

au/mbingLikozidrft. b6napokig kell Ha ezekre a beregsegekre isszuk. A trftoga/oll (Scroplm/al'iaceae) csalrfe/jrfba tartozo. szfvasztrna ellen is haszn~4Ij. 184 185 . ellipti/msa/l vrlg)' tojdstiae/ok. soJdig. gyalltf(CSerauyago». glllllit. Gyiikerzete kllsz6. rendszeresen fogyaszra n i llapOIl ta egy csesz evel . [iives belyeken eli! bell} lliivellY.Veronika ORVOSI VERONIKA. Harekony ag)'i ert isztlt«. asztrnara. Ursina szinten tarrasra es megelozesre elegend6 heri egy cseszevel. erddirtnsokbnn. mig a koleszrerin a kivanaros szintre Ie nern csokken. OSZTORUS VERONIKA CHAMAEDRYS) (VERONICA OHICINALIS. szerues saualeat tartalmne. Leuelei dtellenesel«. A magas koleszterinszim csokkenresere is napi egy cseszevel kell bel61e reggeJ ehgyornorra inni. A tirog seaponint. Ilel/geres. de csak addig.lk. Egyforrnau j6 legz6szervi betegsegekre. keser//allyagot. culerot. VERONICA Felhasznalasi rerulere igen valrozaros. Gyrijte5i ideje IlJfljll5-jrIliTt5. 2-3 em hoss ztial«. mi nr peldaul kohogesre. sedr« 20-30 em hosszn. Virrfgzata lnea fiirt. rfgai es vil'rfgfiil'tjei Jelemel/ledi!k. valarninr ertisztinisr» es a verzsirszinr csokkenresere.

az elsa esetben este egy cseszevel. g)If111 ttitjllmri rsnua t. 15% enknIi 1If1 It stb. Gyullad. Ferrorleulresre az egeszseges cmbereknek is ajanlorn. Fngyirze/mIY.)lf1got. 60-100 cut 1IIagf1s.szfll1'fek.ilyate« osszehuzo hatasu. tclen tnkarni kell. Liudzsdsnl«. le. a masodlk eserben reggel es este is egy-egy cseszevel.5 ell fornisban leva vlzzel leonrotr egy pupozort reaskanal fiiver errek. akinek zsalya terern a kertjeben. Gyakrau hasznaljak a hugyurak ferr6rlen iresere. es ecerben en erre a cel ra a viragjar azrarom 3-4 napig.. t. 8-. hog). 100 IIrfgdsi ideje: virdgzds elder krftszer egy evbc/J. van egy rogarni llgy.fitolldddt. A Il~fejlett Ip leueleket gylijtjiilt. tesrrcszeker cesszuk. sziil'kes szbd/ek. Az rtjn/(osvirrig/in/( (Lnbintf/e) cSfdrirljrfvn tartozd. lIIo~ybosa}/ szdrdsei: A leuelek egynuissa] szembeu dti/lfl/<. Ez. hogy a reaba rnartu nk egy gezt.saval/pi glilwzir.14% borneoit. 186 187 . Egesz evben cs arallyeret is te Idtsze/" is lebet vAglli o/let. es a resrunk reszcrc ttrzolnsnuat. ez a eV(!/J- hogy osidak szedem "sz:ijvizem". Bcsedraddsi mAlly 4:1.Zsalya ORVOSI VAGY KERTI ZSALYA (SALVrA OFFICINALIS L. ibo(yris/~elee]«. Ajii'ltf1l. II ileoti IISf1Vn 11 ileotinsaurun idot.) Teajar ejszakai es legyengfra izzadas ellen is hasznaljak.! At. Va lahol olvasram. tujour. uyeiesele. lIIefy utobbi f1 rbc-bacilusolem bnt. szamomra azt bizonyit]a.lmleros jt!lcseJje. Virdgrli a szd. Del-EIII"Oprfbf/ll dshouos. A z. 1I/11f1 fel1b. /~esen'/nll.je/so reszell nyllna]«. tartalm ae. lehec vele bo- bel hurur Illegszlinteresere. lfigy /Jnjtrlsfli llil'rlgzris/(OI' 20-30 em !JOl'SZI/fl/?. osztrogell /lf1ttiSII auyagot. mel)' szerinr rnierr is halna meg. oxitriterpeIlSf1Vat. lIr1hl1ll( termesztett.s. A dl'og 1-3% jU60/f1jf1t.mint tudjak . .minden eserben 2. 3-8% leateIeincsersauat. /dorogh/savnt.isos gyulladr ora hasznaljuk. latin mondas. olenndolsauat. Jlz iUDo/aj tnrtnlmaz 30-50% liptolt. uiaszt. Egy csesze alan . /?rlvesrl!Jf1t.

de itt is figyelernbe kell venui a vesere hae6 tulajdonsagat.l csak egycb gy6gyniiveny ada- es esce kicsir melegltsek felszivodi k.l. szerues (akouit-. eleuizctonint. Gylljttfsi ideje jl'.i n ttj ra lehet in ni. Reurua es csuz esereu is ezt a modszerr kell alkalmazni. 3-5 1Il11l vmtag. lyarnatos . A vcsen leve ciszranal a zsurlotea fogyaszrasaval egyurr azt a zsurlor. gyallttit. viragot uent temll. riro!?partolwlI. A 111eddlfhajtdso/? sedra kb. A szervezetben levo meszlerakodas ellen is haszndlharjak. ezcrc fo- lekakeut javaslom haszruiln]. amibol a tea keszulr. A dl·og8-10% leounsnuat. Mar (ream.rzse a talajball me/yell Mil. egyelles. Ugy:mennyi ide ur. veres lesz a viz elet uk. oxdl-) savakat. A zSllr16fite/~ (Equisetaeeae) csaltfr(jriba lethajnis. llgy. regrek a ciszr. alina-. ezert h!1Ijrillllfllll1f1lllosollak is. azaz kernapon kent 1-2 csesze tea elfogyaszrisar. zslrt.napi 1-2 cscszc tea . selymes tflpiwtlSlt. ileserf[a 1l)lagot. tuert az mergezd. Epe. 20-50 em. es akkor abba kell hagyni. a mezei esurlo el'des.hasznalara eseten 6 hernel tovabb nem javaslorn a hasznalarat. ekuizetrin j!mJollglihozidrit tartnlnmz. A Ids vesekoveket es vesehornokot is erdemes vele oldani. 188 189 L . Bietosau meg lelret kiilollboztetlli a tapbltastlr6/. de itt is Ie kell irnorn. New sznbad iisszeteueseteui a tnocsnri zsurloun]. mere ha tovabb fogyasztjak.ijb. Sztvnyugrarokenr is lehet hasznalni.is vesere ejszakara dunszrkoresben. szaponiut. A meddlf hnjtdsoleat gylljtjiik. nyirkos reteleeu. De jobbnak tartom a minden masnapi hasznalatar.) Fe hatasrerulere a vesecisztitas es ezen kereszr iil a vizefel.i!Halmakn.llius-augllsztltS.Zsur16 (EQUISETUM ARVENSE L. hogy a benne leve kovasavar a vese csak hosszan dolgozza tnrtozo. erdes tapi/uris/I. IMpas 110vellyek /dizott ternui. Ezt is leher 6 hetig Igy inni. (sporns) /lOVeIlY. 4 i<gfriss zsurtobol les» 1 Ilg szdraz. Ker-harorn her alart a ciszta Kb. A reggel keszulr tea zsurlofuver esdg a hfiroben caroljak. Gyo!?tc. fel. eloszlatnl. A inocsdr! zsurl« sima.es m. hogy az egesz keverek legfeljebb 20-25%-a legyen zsurlo. elagazi!?' felutes szint].

is I 46 Ingadozo vcrnyomas I 51 ldegrendszeri betegsegek I 53 Imll1unrendszeri bcrcgscgek I 55 (z(ileri b.is.1 181 Urifii I 182 Veronika / 184 ZsM)'a I 185 Zsurlo 1186 191 ./ 155 Marrilapu I 156 Malna /158 Menta.Tartalom El6szo I 4 A gy6gynovcnyck tortencte I 6 A magyar gy6gyflives gy6gyids /8 A javasasszony unokajn / 10 A fiivesember L1nya / 12 Gyogyszer vag}' gyogynoveny? / 15 Gy6gynovenyismeret / 16 Mir mivel keverheriink ossz e? 1 18 A gy6gytcakeszites ~\lralanos szalxilyai I 20 Fontos rudnivalok / 21 Od it6italkent haszn~llhar6. m. gyomorfckely. reflux I 40 Epeh61yag.in / 93 Cseresznye.ir I 24 Melyik betegsegre rnelyik gyogynovcnyr? / 29 Allcrgia 1 30 Aranyer (szckrckcdes) 1 31 B6rbetegsegck I 33 Cllkorbetegseg 134 Emesztesi problcmak (rn. macskall1cnta I 161 Meccng / 162 NyirEll163 Orlxlncft'i / 164 Okorfarkk6r6 I 166 Pa!.es gyomorbetegscgck.ij-. Icrfiaknak / 67 Sabadro rearendS'1cr I 68 Tinknirn kcszircse 1 71 Lcgkedvesebb gy6gYllOYCnyeim 1 73 Aldcfa I 74 Aprobojeorjan I 77 Aranyvessz6fii I 80 Bod:. fodormenta I 160 Menra. cpe. jOiZll gy6gynovcnyek I 23 Egeszscgmeg6rz6 napr. epevezcrck I 41 ivLijgYll11ad.uk I 86 Cirromfil I 90 Csal.i I 153 Macskagyokb. pufEldas.-:a I 83 Soroka 1 85 CickaF.ilmos 1 146 Kaposzra / 147 Kigy6szisz I 148 Korollwirag / 150 Lcvendul. borsmcnta / 158 Menta.es h61yagberegsegek I 64 Fcjezer naknek / 65 Fejeze.ijnagyobbocLis I 42 Errcndszeri cs szivberegsegek I 44 lvIagas vernyom.incalmak 1 57 Ugzoszervi megbercgcdcsek 1 60 PajzSl11irigy-rendellcllCSSegek / 63 Vese. meggy / 97 Csipker6zsa / 100 DiMa / 102 Ezerj6fCi I 105 Farkasalma / 108 Fecskefil / 109 190 fagyongy / 112 iirorn 1 1I5 Honya 1 116 nadalyr6 I 118 Feker« ribizli I 121 Fuz ikc I 122 Galagonya I 123 Galaj / 125 G61yaotrfCi / 127 Gyerll1eklancfLi / 128 GYlljtov~inyf{i I 131 Harsfavidg / 133 Ibolya I 134 19lic I 136 Feher Feher Feher Fekete Fekete arvacsal.in I 111 Izs6p / 137 Kakllkkfll / 138 Kamilla I 140 Kankalin / 143 Kadngk6r6 I 144 K.1scf{i I 167 Papsajr I 168 Pasztomlska / 169 Pemetefll / 171 Petrezselyem I 172 Porcsinfii / 173 Szagos ll1iige / 174 Szamoca I 176 Szedcr / 177 Szurokfii I 178 T(id6fli / 180 Tytikht'u. reflux) /38 Bethurut (hasmenes) / 39 Gyomorsavt "II rc n gcs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful