Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

KLASSZIKUS ANALITIKAI KÉMIA
Gyakorlati segédanyag

Debrecen 2003

1

Tartalomjegyzék
A kationok Fresenius féle besorolása ................................................................................................................. 3 Alkáliföldfémek...................................................................................................................................................... 4 Az I. osztály kationjai ..................................................................................................................................... 8 Az I. osztály kationjainak egyszerű analízise ......................................................................................................... 9 A II. osztály kationjai ................................................................................................................................... 12 As , As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, Sn4+ .......................................................................................................................... 12 A II. osztály kationjainak egyszerű analízise........................................................................................................ 12 5. táblázat.............................................................................................................................................................. 17 A III. osztály kationjainak csapadéktáblázata....................................................................................................... 17 A IV osztály kationjainak csapadéktáblázata .................................................................................................. 18 Anionok jellemző reakciói............................................................................................................................ 21 I. osztály ............................................................................................................................................................... 21 II. osztály .............................................................................................................................................................. 21 III. osztály............................................................................................................................................................. 21 IV. osztály............................................................................................................................................................. 21 A vízanalízis sav-bázis titrimetriás módszerei...................................................................................................... 28 A víz keménysége............................................................................................................................................. 28 A víz lúgosságának és karbonátkeménységének meghatározása.......................................................................... 29 Cu2+....................................................................................................................................................................... 31 Jodometria ............................................................................................................................................................ 36 A jodometria mérőoldatainak készítése és ellenőrzése..................................................................................... 37 Néhány kation és anion kimutatási reakciói ......................................................................................................... 40 Néhány kation és anion kimutatási reakciói (rövid változat)................................................................................ 47 Útmutató a Klasszikus analitika gyakorlat jegyzőkönyvének elkészítéséhez....................................................... 51 AJÁNLOTT IRODALOM az Analitikai kémia tantárgyhoz................................................................................ 53
3+

2

KLASSZIKUS MINŐSÉGI ELEMZÉS

A kationok Fresenius féle besorolása
A minőségi analízis során az anyagot előbb kationokra vizsgáljuk, mert ezek ismeretében az anionok könnyebben kutathatók fel. Minthogy a kationok száma aránylag nagy, csak rendszeres vizsgálattal érhetünk célhoz. Az anyagot először a kationok egész csoportjára jellemző kémszerrel, ún. osztályreagenssel kell megvizsgálnunk. Ha ugyanis az osztályreakciók révén megállapítottuk, hogy az illető kationok mely csoportjai lehetnek jelen, a vizsgálat körét kisebb számú kationra szűkíthetjük. Az osztályreagensek alkalmazása egyúttal a különböző osztályba tartozó kationok gyors elválasztását is lehetővé teszik. Az egyes osztályokon belül a kationok egymás melletti felismerése, vagy megkülönböztetése különleges kémszerekkel történik. A leggyakrabban előforduló kationokat szulfidjaik és karbonátjaik eltérő oldhatósága alapján öt osztályba sorolhatjuk. Osztályreagensek: sósav, kénhidrogénes víz, ammóniumszulfid és ammóniumkarbonát. I. osztály kationjainak megsavanyított oldatából H2S olyan csapadékot, fémszulfidot választ le, mely tiobázis lévén a szintén tiobázis (NH4)2S-ban nem oldódik. Ezen osztály kationjainak szulfidjai tehát vízben, hígított savakban és (NH4)2S-ban oldhatatlanok. Az osztály kationjai egyébként HCl, illetve klorid-ionos oldattal szemben tanúsított viselkedésük alapján két alosztályba sorolhatók. Az I. a) a 1 o s z t á l y b a tartozó kationok HCl-val (Cl--ionokkal) csapadékot adnak. E kationok kloridjai tehát vízben és savakban oldhatatlanok. (Sósav-csoport.) Ide tartoznak: Ag+, Pb2+, Hg22+. Az I. b) a 1 o s z t á 1 y b a tartozó kationok HCl-val nem adnak csapadékot. E kationok kloridjai tehát vízben és savakban oldódnak. (Réz-csoport). Ide tartoznak, Hg2+, Cu2+, Bi3+; Cd2+. II. osztály (arzén-csoport) kationjainak megsavanyított oldatában H2S szintén szulfidból álló csapadékot okoz, amely azonban amfoter jellegű vegyület és lúggal szemben tiosav gyanánt viselkedik. Ezért e szulfidok (NH4)2S-ban, mint tiobázisban tiosóvá oldódnak. Ezen osztály szulfidjai tehát vízben és híg savakban oldhatatlanok, de kénammóniumban oldódnak. Ide tartoznak: As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, Sn4+. Az I. és II. osztályt, mivel ezek kationjai H2S-nel valamennyien csapadékot adnak, közös néven kénhidrogén-csoportnak nevezzük. III. osztály (kénammónium-csoport) kationjainak híg, erős savval megsavanyított oldatában H2S csapadékot nem okoz, semleges, vagy gyengén lúgos oldatban azonban (NH4)2S hatására csapadék (rendszerint fémszulfid, az A13+- és Cr3+-ionoknál azonban a szulfid hidrolízise folytán hidroxid) keletkezik. Ez osztály szulfidjai (illetve hidroxidjai) tehát erős savakban oldódnak, vízben és gyenge bázisokban azonban oldhatatlanok. Ide tartoznak: Co2+, Ni2+, Fe2+, Fe3+, Cr3+, Al3+, Zn2+; Mn2+. IV. osztály (alkáliföldfémek csoportja) kationjainak megsavanyított oldatában H2S, semleges, vagy gyengén lúgos oldatában pedig (NH4)2S csapadékot nem okoz, de semleges, vagy gyengén lúgos oldatukban (NH4)Cl jelenlétében, (NH4)2CO3-tal csapadék keletkezik. E kationok szulfidjai tehát vízben oldódnak, karbonátjai pedig vízben oldhatatlanok. Ide

3

tartoznak: Ca2+, Sr2+, Ba2+. V. osztály (Mg és alkálifémek csoportja) kationjainak szulfidjai, valamint (NH4)Cl jelenlétében karbonátjai is vízben oldhatók. (NH4)Cl, illetve ammóniumsók távollétében ugyan Mg2+-ionok (NH4)2CO3-tal csapadékot adnak, mivel azonban a rendszeres analízis során alkalmazott általános kémszerektől az oldat ammóniumsótartalmúvá válik, ezek jelenlétében a Mg2+ (NH4)2CO3-tal nem választható le: így a Mg2+ gyakorlatilag az V. osztályba kerül. Ez osztály kationjainak oldatában tehát sem H2S, sem (NH4)2S, sem (NH4)2CO3 csapadékot nem okoz. Ez osztály kationjai csak különleges kémszerekkel jellemezhetők. Ide tartoznak: Mg2+, Na+, K+, NH4+, Li+, H+. A gyakrabban előforduló kationok fenti beosztását az 1. táblázat foglalja össze. 1. táblázat A gyakrabban előforduló kationok analitikai osztályai I. osztály II.osztály H2S-csoport a. HCl-csoport Ag+ Pb2+ Hg22+ b. Cu-csoport Hg2+ Cu2+ Bi2+ Cd2+ As-csoport As3+ As5+ Sb3+ Sb5+ Sn2+ Sn4+ III. osztály IV. osztály (NH4)2S-csoport Alkáliföldfémek csoportja Co2+ Ni2+ Fe2+ Fe3+ Cr3+ Al3+ Zn2+ Mn2+ Ca2+ Sr2+ Ba2+ V. osztály Mg és alkálifémek csoportja Mg2+ Na+ K+ NH4+ Li+ H+

A ritkábban előforduló kationokat a fentiektől elkülönítve tárgyaljuk. Több-kevesebb sikerrel ezeket is beoszthatjuk a fenti öt analitikai osztályba, ezek jelenlétében azonban az egyes kationok elválasztása némileg módosul. Az I. a) osztály (HCl-csoport) kationjai közé sorolható még a Tl+, melynek kloridja vízben oldhatatlan. A II. osztály (As-csoport) kationjai közé sorolható ritkább alkatrészek a következők: Au, Pt, Se, Te, Mo: A III. osztályba [(NH4)2S-csoport] sorolható kationok: Be2+, UO22+, Ti4+. Az V. osztályba (alkálifémek-csoportja) sorolhatók: Cs+, Rb+. Vanádium-wolfram-csoport. E két fém tulajdonságai annyira eltérnek az eddigiektől, hogy külön csoportban tárgyaljuk őket.

4

A kénhidrogén tulajdonságai és a szulfidcsapadékok oldhatósága
A kénhidrogénes víz a H2S-gáz közönséges hőmérsékleten és nyomáson telített vizes oldata. A 20 C°-on telített H2S víz kb. 4 g H2S-t tartalmaz literenként, és így az oldat 10-1 mol/liter koncentrációjúnak vehető. Nagyobb nyomás alatt a gázból több, magas hőmérsékleten kevesebb oldódik. Savak jelenlétében a gáz oldhatósága lényegesen nem változik, lúgokban az oldhatóság szulfidképződés közben nő. A H2S igen gyenge sav, tehát vizes oldatban igen kis mértékben disszociál. Mivel kétértékű sav, a disszociáció fokozatosan megy végbe:

H 2 S → H + + HS − ← HS − ← H + + S 2−

K 1 = 9,1 * 10 −8 = kb. 10 −7 K 2 = 1,2 *10 −15 = kb. 10 −15

Erős savak hatására a disszociáció igen nagymértékben visszaszorul, és az oldat S2--ion koncentrációja rendkívül kicsi lesz. Az oldat savassága és S2--ion koncentrációja közötti összefüggést megkapjuk, ha a fenti két egyensúlyra felírjuk a tömeghatás törvényét, és a két egyenletet összeszorozzuk. Ekkor a következő kifejezést kapjuk: [ H + ]2 ⋅ [ S 2− ] = kb.10 −7 ⋅ 10 −15 = 10 − 22 [H 2 S ] 1 bar nyomású H2S gázzal telítve az oldatot, annak H2S koncentrációja 10-1 mol/literrel egyenlő. Ezt az értéket [H2S] helyébe írva: [ H + ] 2 ⋅ [ S 2− ] = 10 −23 Vagy: [ S 2− ] = Mindkét oldal negatív logaritmusát véve:
− log[S 2− ] = 23 − 2 pH

10 −23 [ H + ]2

A bal oldali kifejezés helyébe bevezetjük a szulfid-ion exponenst (pS), melyet tehát a pH-hoz hasonlóan definiálunk: pS = − log[S 2− ] A pS szulfid-ionexponens a szulfid ionkoncentráció negatív logaritmusa. A fenti kifejezés tehát a következőképpen alakul: pS = 23 − 2 pH

Semleges oldatban (pH = 7) tehát a H2S-nel telített oldatban a pS = 9, vagyis a szulfid-

5

gyakran tartalmaz H2 gázt. amelyek nagyon oldhatatlanok. A gázt a savcseppek visszatartására vízzel telt mosópalackon vezetjük keresztül. 1 mol/l egyenértékű erős savat tartalmazó oldatban (pH = 0) pedig pS . táblázat) A kémszernek használt H2S-víz koncentrációja részben a gáz illékonysága miatt.23. ez azonban a H2S használhatóságát nem befolyásolja. hogy erősen savas oldatból csak a nagyon oldhatatlan fémszulfidok választhatók le H2S-nel (I. míg semleges vagy gyengén lúgos közegben a viszonylag jobban oldódó fémszulfidok is lecsaphatók ( III. vagyis [S2-] = kb. vagyis százbilliószor kisebb a szulfid-ionkoncentráció. Ha a vizsgálandó oldat fölösleges hígulását el akarjuk kerülni. mint a száraz gáz és így a kémszer levegővel érintkezve néhány nap alatt megromlik. Ugyanez az érték semleges közegben [ Me 2+ ] ⋅ [ S 2− ] = L ≤ 10 −9 Ezért van tehát az. [ Me 2+ ] ⋅ [ S 2− ] = L ≤ 10 −23 értéknél kisebbnek kell lennie. mint semleges oldatban. A kémszert tehát gumidugós és teljesen megtöltött üvegekben tartsuk. 1. hogy 1 mol/l savas oldatban 10-23/10-9=10-14-szer. 10-9.ionkoncentráció [S2-] = kb. A szulfid-ionexponens (pS) és a pH közötti pontosabb összefüggést az 1. 6 . részben a levegő oxidáló hatása folytán csökken. Ez tehát azt jelenti. osztály szulfidjai. A fémszulfid (MeS) oldhatósági szorzatának [Me2+] = 1 fémion koncentráció esetében. ábrából olvashatjuk le. Az oldott gáz H2S + O = H2O + S egyenlet szerint oxidálódik és a kén sárgásfehér üledék alakjában kiválik. H2S-gázt alkalmazunk. A FeS-ból előállított H2S-gáz. A vízben oldott H2S ugyanis gyorsabban oxidálódik. 10-23. ábra).ábra Savas közegben tehát csak azok a fémionok válnak le szulfid alakjában. vas(II)szulfidból (FeS) éa (1:1) HCl-ból történik. osztály szulfidjai). a FeS fémvastartalma miatt. és II. lásd 2. Ennek előállítása célszerűen Deville-féle palackokból összeállított gázfejlesztő-készülékben (2.

míg a víz a H2S-re nézve telített lesz. és tartalmát alaposan összerázzuk. a kémcső száját ujjunkkal befogjuk. Az állott H2S-víz jóságáról úgy győződünk meg. a víz még nincs telítve a gázzal. osztály pS= 23 pS= 9 III. ha ujjunk meglazítása után a kémcsőből a gáz kifúj. A reakció a következő egyenlet szerint zajlik le: 2 FeCl 3 + H 2 S = 2 FeCl 2 + 2 HCl + S Mivel a H2S-t erélyesen oxidáló anyagok (Cl2. vizsgálat előtt ezeket az oldatból el kell távolítani. ha viszont külső levegő nyomul a kémcsőbe. Erről úgy győződhetünk meg. és II. A HNO3-at vízzel való hígítással lehet ártalmatlanná tenni (a 3-4%-os hideg HNO3 már csak elhanyagolható sebességgel oxidál). 7 . hogy egy próbájához FeCl3 oldatot öntünk. cc. táblázat Fémszulfidok oldhatósága savas és semleges oldatban Fémszulfid MeaSb Oldhatósági szorzat [Me]a .) gyorsan lebontják. osztály H2S-víz előállítására a H2S-gázt vékonyra kihúzott üvegcsövön keresztül kiforralt és lehűtött desztillált vízbe vezetjük mindaddig. Ha az oldat az első pillanatban megkékül és a kiváló S-től nyomban megtejesedik. hogy egy kis részletét kémcsőbe öntjük. [S]b = L Szulfidexponens [Me] = 1 mol/l esetén pS Szulfidexponens a H2S gázzal telített oldatban Semleges Savas közegben közegen pH = 7 pH = 0 Kation osztály HgS Ag2S Cu2S CuS PbS SnS CdS Bi2S3 Tl2S ZnS α-CoS β-NiS FeS MnS 10-53 10-51 10-50 10-38 10-29 10-28 10-27 10-24 10-24 10-22 10-22 10-21 10 10-15 -18 53 51 50 38 29 28 27 24 24 22 22 21 18 15 I. úgy a kémszer még használható. a telítés befejeződött.2. H2O2. HNO3 stb.

osztály kationjait kloridjuknak vízben való oldhatósága szerint két csoportba osztjuk: I. Ha tehát e kationok szulfidjainak leválasztása előtt az oldatot meg akarjuk savanyítani. töményebb HCl a CdS-ot oldja. osztály kationjai Ag . E kationok szulfidjai közül a PbS már közepes koncentrációjú HNO3-ban is feloldódik. E kationok nitrátjai vízben jól oldódnak. az oldat S2--ion koncentrációja mégis elegendő ahhoz. tehát tiobázisok. A Hg2+. osztály kationjainak általános jellemzése: Az I. Az I. Pb . HNO3-ban sem oldódik. míg a PbCl2 hideg vízben kevésbé. Cd2+. mely (NH4)2S-ban nem oldódik. Pb2+. Ide tartoznak: Hg2+. ábra Az I. E kationok hidroxidjai. A csapadék színe fekete vagy sötétbarna. Hg22+. a Cd2+-nál citromsárga. Legnehezebben oldódik a HgS. igen nagymértékben visszaszorul. Az I. mint láttuk. tehát a három szulfid közül ennek oldhatósága a legnagyobb. a Cd2+ komplex ionok képzésére hajlamos. vízben oldhatatlanok. ez az I. karbonátjai és szulfidjai vízben oldhatatlanok. hogy e szulfidok oldhatósági szorzatának értékét túllépje. Bi3+. szulfátjai és kloridjai vízben jól oldódnak. Az Ag+ komplex ion képződésére hajlamos. Cd2+ + 2+ Osztályreakció: Ez osztály kationjai savanyú oldatban H2S-nel csapadékot adnak. Bi3+. sem H2SO4-at. hanem csak híg HNO3-at. Ha HCl-val való savanyítás nélkül reagálunk H2S-nel. HCl-val savanyítva tehát e fémek kloridjai fehér csapadék alakjában kiválnak. Hg2+. A szulfidok (NH4)2S-ban nem oldódnak. Osztályreagens: A csapadék előállítására kénhidrogénes-vizet vagy a H2S-gázt használhatunk. meleg vízben jobban oldódik. osztály legkönnyebben oldható szulfidja. Az AgCl és Hg2Cl2 vízben nem oldódik. Réz-csoport. karbonátok és szulfidok. vagy CH3COOH-at. Ide taroznak: Ag+. mely még cc. Az Ag2SO4 vízben nehezen a Hg2SO4 még nehezebben oldódik. E csapadék (NH4)2S-ban nem oldódik. nem használhatunk sem HCl-at. Savanyú oldatban a H2S disszociációja. míg a PbSO4 vízben gyakorlatilag oldhatatlan. mivel erős lúgban oldódik.Cu2+. A szulfidok híg ásványi savakban sem oldódnak. úgy e fémek szulfidjai azonnal leválnak. 8 . Cu2+. A Pb(OH)2 amfotér karaktert mutat. A hidroxidok. Hg22+. I. Sósav-csoport. E kationok nitrátjai. b) osztály.2. a) osztály. osztály szulfidjainak oldhatósága összevéve nagyon kicsiny.

.... Cu2+ A fenti reakciók alapján felismert kation azonosságáról néhány más jellemző reakció segítségével is meg kell győződnünk... osztály kationjainak felismerése egyszerű analízis során (vagyis olyan esetben.... sok Pb2+..... HCl-val való savanyításra fehér csapadék: Jelen lehet a I. Hg22+...…….……… Hg22+ 2... Bi3+ Sárga........ csapadék .......... A vizsgálandó oldat újabb részletéhet H2SO4-at adunk: Fehér csapadék: kevés Pb2+ 4.. Hg2+.... a) NH4OH-ot adunk a HCl-val kapott csapadékhoz: A csapadék feloldódik ............…........ NaOH-ot adunk a vizsgálandó oldat újabb részletéhez: Fehér csapadék . osztály kationjainak egyszerű analízise Az I......... Cd2+ A H2S-nel kapott csapadék. Jelen lehet: kevés Pb2+... A savanyú oldathoz fölöslegben H2S vizet adunk: csapadék válik le................... Ag+ A csapadék észrevehetően nem változik .... A HCl-val kapott csapadékot erős rázással ülepítjük.. sárga ...... a) osztály kationjainak valamelyike: Ag+....... Hg2+ Kék csapadék ...…..…………. HCl-val való savanyításra csapadék nem keletkezik.. Bi3+..... 9 ...... Cu2+..........…………... a) A dekantálással mosott csapadék egy részletéhez (NH4)2SX-ot adunk: a csapadék nem oldódik....…………......………. sok Pb2+ A csapadék megfeketedik ...... amidőn csak egyfajta kation van jelen) a következőképpen történhet: 1.Az I..... majd a savanyú folyadékot leöntjük. Cd2+ 3..

osztály kationjainak csapadéktáblázata HCl H2S (NH4)2SX Ag+ AgCl fehér Ag2S fekete Ag2S fekete Pb2+ PbCl2 fehér PbS fekete PbS fekete Hg22+ Hg2Cl2 fehér HgS+Hg fekete HgS+Hg fekete Hg2+ ⎯ HgS fekete HgS fekete Cu2+ ⎯ CuS fekete CuS fekete fölösleg kissé oldja Cu(OH)2 kék Bi3+ ⎯ Bi2S3 barna Bi2S3 barna Cd2+ ⎯ CdS sárga CdS sárga NH4OH Ag2O barna Pb(OH)2 fehér Hg Cl NH2 Hg + + Hg Cl NH2 Bi(OH)3 fehér Cd(OH)2 fehér fehér ⎯ HgO sárga ⎯ ⎯ [Cu(NH3)4]2+ Cu(OH)2 kék melegen CuO fekete ⎯ Cu(CN)2 sárga ⎯ HgCrO4 sárga. [Cd(NH3)4]2+ Cd(OH)2 fehér ⎯ ⎯ Cd(CN)2 fehér [Cd(CN)4]2⎯ [CdI4]2⎯ fölöslegtől NaOH fölöslegtől H2SO4 KCN fölöslegtől K2CrO4 KI fölöslegtől SnCl2 [Ag(NH3)2]+ Ag2O barna ⎯ ⎯ AgCN fehér [Ag(CN)2]Ag2CrO4 vörösbarna AgI sárga AgCl ⎯ Pb(OH)2 fehér [Pb(OH)4]2PbSO4 fehér Pb(CN)2 fehér ⎯ PbCrO4 sárga PbI2 sárga [PbI4]2PbCl2 fekete ⎯ HgO + Hg fekete ⎯ ⎯ Hg + Hg(CN)2 fekete ⎯ Hg2CrO4 vörös Hg2I2 zöld [HgI4]2+ Hg fekete Hg2Cl2 10 . megvörösödő HgI2 vörös [HgI4]2Hg2Cl2 [Cu(CN)4]3⎯ CuI+I2 fehér ⎯ ⎯ Bi(OH)3 fehér ⎯ ⎯ Bi(OH)3 fehér ⎯ (BiO)2Cr2O7 sárga BiI3 fekete [BiI4]narancsszínű. táblázat Az I.3.

szűrni mely +SnCl2: NH4OH-tól fehér. amely NH4OHban oldódik fehér Lassan Pb fekete ⎯ ⎯ +H2SO4 + egyenlő t.. fehér csap. alkohol: fehér csap. 11 . megfeketedik megszürkülő csapadék (BiO)Cl ⎯ fehér ⎯ ⎯ Hg sókat A legfeljebb hevítéssel csak Cu2+-t eltávolítani tartalmazó + H2O + oldat + NH4OH + + KCN + Na2[Sn(OH)6] + KCN + + H2S: fekete csap. mely NaOH-ban melegítésre oldódik fehér Hg fekete Hg fekete ⎯ fehér Hg fekete Hg fekete ⎯ ⎯ KCN jelenlétében ⎯ ⎯ ⎯ + fölös NH4OH: mélykék színeződés ⎯ Bi fekete ⎯ ⎯ Hg amalgám +HCl +HCl. sárga csap.fehér fölöslegtől Na2[Sn(OH)4] Sok H2O Cu Jellemző reakciók Ag2O barna ⎯ ⎯ +HCl: fehér csap...

vagyis ha az oldatban csupán egyfajta kation van jelen. hogy az oldható As-vegyületeket savanyú közegben "nascens" hidrogén AsH3-gázzá redukálja. A próba kivitele céljából állítsuk össze a 3. osztály kationjait egyszerű analízis során. Narancsvörös: A csapadék (1:1) HCl-ban oldódik. Sn2+. a) A csapadék (1:1) HCl-ban nem oldódik. H 3 AsO 3 + 6 H = 3 H 2 O + AsH 3 mely hevítéskor összetevőire disszociál: 2 AsH 3 ← 3 H 2 + 2 As → Ha a magas hőmérsékleten egyensúlyban levő elegyet hirtelen lehűtjük. As5+. Sötétbarna csapadék: Az eredeti oldat HgCl2-ból fehér csapadékot választ le: Sn2+ A fenti reakciók alapján felismert kation azonosságáról néhány más jellemző reakció segítségével is meg kell győződnünk. a reakció sebessége annyira lecsökken. a következő reakciókkal ismerhetjük fel: H2S . mely sárga (NH4)2SX-ban oldódik. osztály kationjai As . és öntsünk rá kb. A Zn 12 . ábrán látható készüléket. Sb5+. (NH4)2CO3 nem oldja: Sn4+ 2.A II. HCl-val megsavanyított oldatban a II. As5+. hogy az egyensúly nem tud az alsó nyíl irányában eltolódni (az egyensúly befagy). Sn4+ 3+ A II.fölöslegével. osztály kationjai oly csapadékot adnak. 150 ml-es gázfejlesztő lombikjába tegyünk 5-10 g tiszta (As-mentes) granulált Zn-et. (NH4)2CO3-ban pedig jól oldódik: As5+ c) A csapadék (1:1) HCl-ban oldódik. osztály kationjainak egyszerű analízise A II. A H2S okozta csapadék: 1. viszont (NH4)2CO3 a csapadékot oldja: As3+ b) A csapadék csak KI katalizáló hatására válik le teljesen. Sn4+. 20 ml 25%-os (As-mentes) H2SO4-at. (NH4)2CO3 nem oldja. és az As elemi állapotban kiválik. egyébként (1:1) HCl-ban nem. A készülék kb. amelyben kevés CuSO4-ot oldottunk fel. Világossárga: Jelen lehet: As3+. Arzén meghatározása Marsh próbával Marsh-féle próba lényege az. Az eredeti oldat: a) Erősen HCl-as oldatban KI-dal nem reagál: Sb3+ b) Erősen HCl-as oldatban KI-ból barna színű I2-ot választ ki: Sb5+ 3. Sb3+.

majd kis idő múlva újból meggyújtjuk a kiáramló gázt és a csőszűkület előtt levő Bunsenégőt. 3. mely fekete Sb-tükröt ad. E célból a cső vége fölé szájával lefelé fordított kémcsövet tartunk. Ha a gáz erős pukkanással ég el.hatására kiváló fém Cu a Zn felületére tapadva. hogy eközben levegő ne kerűljön a lombikba! Célszerű tehát valamelyik gumicsatlakozásnál a cső összenyomásával a gáz útját elzárni és megvárni.1 γ As könnyen kimutatható. azon Astükör keletkezik. A kísérlet megkezdése előtt meggyőződünk arról. Az As-tükör abban különbözik az Sb-tükörtől. A tölcsért úgy állítjuk be. a próba Astartalmú volt. Ha kb. A csőszűkületet hűtés céljából nedves szűrőpapírszelettel csavarjuk körül. és a kémcsőben levő gázt meggyújtjuk. hogy levegőbuborékokat ragad magával a lombikba. ábra Marsh-féle készülék As kimutatására A Zn és H2SO4 egymásrahatása folytán keletkező H2-gáz a vízmentes CaCl2-dal töltött U alakú csövön keresztül a nehezen olvadó (Supremax) üvegből készült. Sok As jelenlétében a cső végén levő láng fakó kék színű. hogy NaOCl-ban és lúgos H2O2 ban oldódik. A gumicső összenyomásának megszüntetésével szabad utat engedünk a gáznak. és nem kell attól tartani. hogy a fejlődő H2-gáz kiűzte-e teljesen a levegőt a készülékből. Ha körülbelül 20 percnyi hevítés után sem keletkezik a csőszűkületnél barnás fekete Astükör. míg a gáz a lombikból a H2SO4-at a tölcsérbe nyomja. A tölcsérrel és gázvezetőcsővel ellátott gumidugóval a lombikot bedugaszoljuk. hogy a lombik fenekét éppen érintse. Ekkor a lehúzott csővégen kiáramló gázt meggyújtjuk. akkor az alkalmazott reagensek valóban As-mentesek. Ily módon 0. helyi elem képződése útján elősegíti a H2 fejlődést. Itt nyugodtan hozzáadhatjuk a vizsgálandó anyagot. majd az oxidáló anyagoktól és szerves vegyületektől mentes kénsavas próbát a tölcséren keresztül óvatosan a lombikba öntjük. középen megszűkített csövön keresztül távozik. míg az Sb tükör nem. a készülék levegőmentes. és a cső szűkülete előtti részt Bunsenlánggal hevítjük. fokhagyma szagot áraszt. Vigyázzunk arra. a készülék még levegőt tartalmaz. és hideg porcelánlemezzel lenyomva. Ha a gáz nyugodtan ég el. A lángokat eloltjuk. 20 percen belül a csőszűkületnél barnásfekete As-tükröt észlelünk. A reakciót az antimon. Néhány perc múlva a kémcső száját ujjunkkal befogva Bunsenláng közelébe visszük. zavarja. 13 . E vakpróba után megkezdjük a tulajdonképpeni vizsgálatot.

derékszögben meghajlított üvegcsövet erősítünk. mikorra a fejlődő H2 a levegőt kiűzi a készülékből. ábra Egyszerű Marsh-féle készülék 14 . Egyszerűsített Marsh-féle próba. ábra). és kb. granulált Zn-et teszünk. hogy az elegyet H2SO4 gőzök megjelenéséig hevítjük. mely NaOCl-ban vagy NaOH + H2O2-ban oldódik. 0. melynek vége kb. H2SO4 + cc. A roncsolás befejezése után a HNO3-at úgy távolítjuk el. A roncsolást cc. Szervetlen vegyületekben némileg nagyobb mennyiségű As-t a fentebbi módszérnél egyszerűbben is kimatathatunk. A dugó furatába nehezen olvadó (Supremax) üvegből készült. Az összeállítás után kb. 4. különösen törvényszéki vizsgálatoknál alkalmazzák. HNO3-val való ismételt befőzéssel végezhetjük. A gázfejlesztő lombik helyett ilyenkor kémcsövet használunk (4. kb. és takarékégővel a kapilláris elejét hevíteni kezdjük. majd egyszer átfúrt gumidugóval bedugjuk. a kiáramló gázt meggyújtjuk. 1 pere múlva.1 g vizsgálandó anyagot. As jelenlétében a kapillárisban fekete As-tükör keletkezik. Ezeket kevés NaHSO3 tal tehetjük ártalmatlanná. a szerves anyagot először el kell roncsolni.A módszer rendkívül jellemző és érzékeny. 10 cm hosszúságban vékony kapillárissá van kihúzva. Nagyobb mennyiségű oxidáló anyag jelenléte a reakciót késlelteti. 10 percig forraljuk (nitrozilkénsav elbontása). Ha szerves vegyületekben pl. vagy 1 ml vizsgálandó oldatot adunk hozzá és 5 ml 25%-os H2SO4 és kevés CuSO4 hozzáadása után a kémcső szájába vattadugót erősítőnk. majd lehűlés után vízzel hígítjuk. melybe 1-2 darabka tiszta. hullarészekben akarjuk az arzént kimutatni.

közegben Magnesia mixtura (NH4)2MoO4 KI + HCl H2O + bórkősav Jellemző reakciók A II. HCl (Bettendorf-próba) Marsh-próba + NaOCl AgNO3 Seml.+ + (AsSO3)3⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 3- Sb2S3 narancs (SbS3)3(SbS4) ⎯ Sb3+ ⎯ Sb(OH)3 fehér [Sb(OH)4]Sb(OH)3 3- SnS sötétbarna ⎯ (SnS3)2⎯ Sn2+ ⎯ Sn(OH)2 fehér [Sn(OH)4]2Sn(OH)2 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ Sn(OH)2 ⎯ ⎯ ⎯ SnS2 sárga (SnS3)2(SnS3)2⎯ Sn4+ [Sn(C2O4)4]4Sn(OH)4 fehér [Sn(OH)6]2Sn(OH)4 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ Sn(OH)4 ⎯ ⎯ ⎯ Sb3+ + S ⎯ SbO2(OH) Fehér [Sb(OH)6]SbO2(OH) [Sb(OH)4]. táblázat A II.[Sb(OH)6]⎯ As ⎯ ⎯ sötétbarna As Sb Sb fekete fekete Fekete (AsO4)3Ag3AsO4 ⎯ ⎯ csok. osztály kationjainak csapadéktáblázata HCl As3+ ⎯ As5+ ⎯ Sb3+ ⎯ Sb5+ Eredetileg lúgos oldatból Sb2O5 Sb5+ Sb2S5 Narancs (SbS4)3(SbS4) ⎯ 3- Sn2+ ⎯ Sn4+ ⎯ fölöslegben H2S csapadék + (NH4)2S + (NH4)2Sx + (NH4)2CO3 + (1:1) HCl + (COOH)2 NaOH fölöslegben NH4OH fölöslegben SnCl2 + cc. osztályon belül As2S3 sárga (AsS3)3(AsS4) (AsS3)3.-barna MgNH4AsO4 Sb(OH)3 SbO2(OH) fehér (NH4)3AsO4 ⎯ ⎯ ⎯ 12 MoO3 sárga As3+ + I2 Sb3+ + I2 ⎯ ⎯ barna barna (SbO)Cl (SbO2)Cl ⎯ ⎯ fehér fehér oldódik oldódik ⎯ ⎯ Bettendorf-próba Fém Sn lemezre 1 csepp HCl-val megsavanyított próba: fekete folt ⎯ ⎯ Lumineszcencia próba Kakotelines reakció 15 .+ + (AsO3)3⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ As sötétbarna As fekete (AsO4)3Ag3AsO3 sárga ⎯ 3- As2S3 + S As2S5 sárga (AsS4)3(AsS4) (AsS4)3.4.

tartalmaz. A13+.vagy MnO4--ionok jelenlétére mutat. mely a kémszer fölöslegében oldódik: Zn2+ Hússzínű csapadék. Új próbához NH4OH-ot adva. mely a kémszer fölöslegében zöld színnel oldódik. Ni2+. mely levegőn lassanként megbarnul: Fe2+ Vörösbarna csapadék: Fe3+ 2. Ni2+ Új próbához NaOH-ot öntve: Kék csapadék. Új próbához NH4OH-ot adva. HCl-ban nem oldódik: Co2+. Színes vagy fehér (nem fekete): Cr3+. osztály kationjai Co2+. levegőn lassan megbarnul: Mn2+ A felismert kation azonosságáról néhány más. Zn2+. Új próbához NaOH-ot adva zöld csapadék. jellemző reakció elvégzésével is meg kell győződnünk. Mn2+ Zöld csapadék. Fekete és a. HCl-ban oldódik: Fe2+. Zn2+. mely fölöslegtől rózsaszínű lesz: Co2+ Zöld csapadék. A13+. Cr3+. osztály kationjai HCl-val megsavanyított oldatban H2S-nel nem adnak csapadékot. CrO42. Semleges vagy NH4OH-dal semlegesített oldatban (NH4)2S hatására csapadék válik le. fehér. mely a kémszer fölöslegében nem oldódik. fehér csapadék. Az (NH4)2S-tól leválott csapadék: 1. Az esetben kénkiválás Fe3+-. mely a kémszer fölöslegében nem oldódik: Al3+ Fehér csapadék. 16 .A III. Fe3+. fehér csapadék. mely levegőn nem barnul meg: Ni2+ b. és forraláskor újra előáll: Cr3+ Fehér csapadék. Mn2+ A III. Fe2+. osztály kationjainak egyszerű analízise Ha a vizsgálandó próba csupán egyfajta kationt. úgy ezt a következő reakciókkal ismerhetjük fel: A III. Új próbához NaOH-ot adva. kocsonyás csapadék. Fe3+ Új próbához NaOH-ot öntve: Piszkoszöld csapadék.

+ NH4OH + színeződés kék borkősav színeződés piros csap. HNO3 savas-Na + ibolya szín CH3COOH vörös Csap. osztály kationjainak csapadéktáblázata HCl+H2S CH3COONa +H2S (NH4)2S +HCl NH4OH +fölöslegben +NH4Cl levegőn NaOH Co2+ Co2+ Kevés CoS fekete CoS fekete CoS fekete Co(OH)2 kék→rózsasz [Co(NH3)4]2+ [Co(NH3)4]2+ [Co(NH3)6]3+ Ni2+ Ni2+ Kevés NiS fekete NiS fekete NiS fekete Ni(OH)2 zöld [Ni(NH3)4]2+ [Ni(NH3)4]2+ [Ni(NH3)4]2+ Ni(OH)2 zöld ″ Ni(OH)2 Zöld Ni(OH)3 fekete Ni(OH)2 zöld [Ni(NH3)4]2+ Ni2+ Ni2+ Fe2+ Fe2+ Kevés FeS fekete FeS fekete Fe2+ Fe(OH)2 zöld ″ Fe2+ Fe(OH)3 Vörösbarna Fe(OH)2 zöld ″ Fe(OH)3 vörösbarna ″ ″ Fe2+ Fe2+ Fe2+ Fe3+ Fe +S fehér zavarosodás Kevés FeS+S fekete FeS+S fekete 2+ Cr3+ Cr3+ Cr3+ Cr(OH)3 zöld Cr3+ Cr(OH)3 zöld ″ ″ Cr(OH)3 zöld Cr(OH)3 zöld [Cr(OH)4][Cr(OH)4]CrO42. 17 . táblázat A III. vörösbarna Fe4[Fe(CN)6]3 sötétkék HCl + NH4SCN vörös színeződés [Al(OH)4]″ Mn2+ Al(OH)3 fehér Mn2+ Al(OH)3 fehér Mn2+ Al(OH)2CH3COO fehér Cr3+ Al3+ Mn2[Fe(CN)6] fehér H2O2+ NaOH NH4OH + PbO2 + sárga szín alizarinszulfocc.sárga Cr(OH)3 zöld Cr(OH)3 zöld Cr3+ Al3+ Al3+ Al3+ Al(OH)3 fehér Al3+ Al(OH)3 fehér ″ ″ Al(OH)3 fehér Al(OH)3 Fehér [Al(OH)4][Al(OH)4][Al(OH)4]- Mn2+ Mn2+ Mn2+ MnS hússzínű Mn2+ Mn(OH)2 fehér ″ Mn2+ MnO(OH)2 barna Mn(OH)2 fehér ″ MnO(OH)2 barna ″ Zn2+ Zn2+ ZnS fehér ″ Zn2+ Zn(OH)2 fehér [Zn(NH3)4]2+ [Zn(NH3)4]2+ [Zn(NH3)4]2+ Zn(OH)2 fehér [Zn(OH)4]2[Zn(OH)4]2[Zn(OH)4]2[Zn(OH)4]2[Zn(NH3)4]2+ Zn2+ Zn2+ K2Zn3[Fe(CN)6]2 Ditizon + + NaOH vörös szín Co(OH)2 kék→rózsasz.sárga CrO42.5. fölöslegben ″ levegőn Co(OH)3 fekete +NaOCl (Br2) ″ +H2O2 +NH4Cl melegen BaCO3 hidegen CH3COONa melegen K4[Fe(CN)6] Jellemző reakció ″ [Co(NH3)4]3+ Co2+ Co2+ Fe2++S Fe(OH)3 vörösbarna ″ ″ Fe(OH)3 vörösbarna Fe(OH)3 vörösbarna ″ Fe(OH)3 vörösbarna ″ ″ ″ Fe(OH)3 vörösbarna Fe(OH)2CH3COO Co2[Fe(CN)6] Ni2[Fe(CN)6] K2Fe[Fe(CN)6] zöld zöld világoskék NH4SCN + Dimetilα-α′-dipiridil + Na2CO3 + glioxim vörös + éter-amilalk.

Ba2+ 6. táblázat A IV osztály kationjainak csapadéktáblázata Ca2+ (NH4)2CO3 + CH3COOH H2SO4 CaSO4 SrSO4 (NH4)2(COO)2 + CH3COOH Na2HPO4 + CH3COOH K4[Fe(CN)6] + NH4Cl K2CrO4 + CH3COOH Oxin + NH4Cl + NH4OH Na-rodizonát +HCl Lángfestés Jellemző Spektrumvonalak Oldhatóság absz. majd 1 csepp Na-rodizonát: vörösbarna folt 18 .A IV osztály kationjai Ca2+. alkohol-éter elegyében Klorid Nitrát A IV.osztályon belül jellemző reakciók CaCO3 fehér Ca2+ CaSO4 fehér Ca2+ Ca2+ Ca(COO)2 fehér Ca(COO)2 fehér CaHPO4 fehér Ca2+ Ca(NH4)2[Fe(CN)6] fehér Ca2+ Ca2+ (C9H6NO)2Ca sárga Ca2+ Ca2+ téglavörös 622 nm 554 nm Sr2+ SrCO3 fehér Sr2+ SrSO4 fehér lassan SrSO4 fehér Sr2+ Sr(COO)2 fehér részben Sr2+ SrHPO4 fehér Sr2+ Sr2+ SrCrO4 sárga Sr2+ Sr2+ Sr-rodizonát vörösbarna Sr2+ karminvörös 605 nm 461 nm Ba2+ BaCO3 fehér Ba2+ BaSO4 fehér azonnal BaSO4 fehér BaSO4 fehér Ba(COO)2 fehér részben Ba2+ BaHPO4 fehér Ba2+ Ba2+ BaCrO4 sárga BaCrO4 sárga Ba2+ Ba-rodizonát vörösbarna Savanyú Ba-rodizo-nát világos vörös fakózöld 554 nm 524 nm 514 nm nem oldódik nem oldódik + HCl + 1 csepp Narodizonát : vörös csapadék oldódik oldódik semleges oldat + + NH4Cl + + K4[Fe(CN)6]: fehér csapadék oldódik nem oldódik tömény K2CrO4-tal imregnált papírra 1 csepp semleges oldat. Sr2+.

jóllehet előbbinek karbonátja vízben csaknem oldhatatlan. osztályba kell soroznunk. oszíály kationjainak általános jellemzése. Az alkálifémek (Na+. sem (ammóniumsók jelenlétében) (NH4)2CO3-tal nem adnak csapadékot.a magnézium és lítium kivételével . Az alkáli-ionokhoz tartozik az (NH4)+ ammónium összetett ion is.Az V. hogy (NH4)2CO3 -tól sem a magnéziumkarbonát. K+. Márpedig a rendszeres analízis során. színtelen kationok alakjában fordulnak elő. ki sem válik. Ennek az osztálynak kationjait az jellemzi. Li+) lágy. osztály kationjai sem H2S-nel. Ennek megfelelően a két ion reakoiói is nagymértékben hasonlítanak. levegőn gyorsan oxidálódnak. mikorra a IV. NH4+. K+. az V. Ez osztályba sorolható még a H+-ion is. hanem . A vizet heves H2 fejlődés közben bontják. Hidroxidjaik a legerősebb bázisok. Vegyületeikben egyvegyértékű. ha az oldat hígabb. Csapadékos reakciói nem jellemzők. mely savak vízben való oldása alkalmával keletkezik. osztály kationjai Magnézium és alkalifémek csoportja Mg2+. az addig alkalmazott osztályreagensektől az oldat már annyi ammóniumsót tartalmaz. utóbbié pedig csak kevéssé oldódik. sem a lítiumkarbonát nem válik ki. osztály kationjainak kereséséhez fogunk. Az V. hogy nemcsak szulfidjuk. Felismerésük különleges reakciókkal. sem (NH4)2S-dal. H+ Osztályreakció: Az V.karbonátjuk is oldható vízben. A magnéziumot és lítiumot. és annyira híg. amely NH3 -ból és H+ionból keletkezik. mivel a magnéziumkarbonát ammóniumsók jelenlétében oldódik. Li+. Sóik vízben könnyen oldódnak. a lítiumkarbonát pedig. lángfestési próbával vagy spektroszkópiai úton történhetik. Na+. 19 . késsel vágható és igen kis fajsúlyú fémek. Ionátmérője a K+-ionéval egyezik. Ez ionoknak tehát általános kémszerük nincsen.

20 .

táblázat tájékoztat arról. osztály BaCl2-dal semleges közegben csapadék SO42PO43BO33FIII. sem I2dal nem reagál CO32HCO3SiO32II.Anionok jellemző reakciói A 7. hogy a fenti kémszerekkel szemben az egyes anionok hogyan viselkednek. osztály Az előbbi kémszerekkel nincs változás NO3CH3COOOH- KI-ból I2-ot választ ki ClO- JO3CrO42BrO3- ClO3NO2S2O82MnO4- I2-ot elszínteleníti S2SX2SO32S2O32- 21 . osztály HNO3+AgNO3-tal csapadék ClBrICNSCN[Fe(CN)6]4[Fe(CN)6]3IV. táblázat I. osztály HCl-val gázfejlődés vagy csapadékképződés Sem KI-dal. 7.

HCl + Pb-acetátos papír: megfeketedik 2. osztály CO32− HCO3− SiO32− Jellemző reakció Eredeti anyag + HCl: Fejlődő gázt meszes vízbe vezetjük: fehér csapadék 1. melegítve: Br2 gőzök Zavaró ionok F−. osztály SO42− PO43− Az I-II. ZnSO4 + Na2[Fe(CN)5NO] : vörös csapadék HCl-val főzve: SO2 szag. HCL +cseppenként NaHSO3 : I2 kiválás. osztály kationjaitól megszabadított oldat + HNO3 + (NH4)2MoO4 : sárga csapadék 1. Üvegmaratási próba 2. vízben és HCl-ban oldhatatlan maradékot ad. HCl + KIO3-os papír: megbarnul 2. S2O32− maradékaval végezzük a próbát Elemi kén CS2-dal kioldjuk 2− 2− A zavaró ionokat semlegesített szódás S . osztály anionjai BrO3− . vagy 2. mely fölöslegtől eltűnik 1. reakció Anion Jellemző reakció HCl + BaCl2 : fehér csapadék II. ClO3− BrO3− Na2CO3 + K2CO3-tal feltárjuk F− 2. szűrjük 2. 1. H2SO4. A szódás kivonat HCl-val szárazra párolva homokszerű. mely HCl-tól visszavörösödik 1. reakció CCl4-dal kirázzuk BrO3− CrO43− + Cl− 22 Lúgban a Br2 elszíntelenedik . CaF2 + KHSO4-tal összekeverve Pt-dróton lángba tartjuk: zöld láng 3. HCl + kurkumapapír. Megsvanyításkor Cl2-szag Zavaró ionok SO32−. Semleges közegben az indigóoldatot elszínteleníti 2. H2SO4 + Zn. 100 oCon megszárítva: vörös színeződés + NaOH : fekete színeződés. Tetrafluorid próba 2. HCl-val főzve oldódnak HCl-val megsavanyított oldatban H2Snel leválasztjuk HCl-as közegben H2O2-dal oxidáljuk. ClO− Cl− + ClO3− Cl2 S2− 1. cc. reakció Na2CO3 + K2CO3-tal feltárjuk IO3− Redukció előtt fölös AgNO3. Zn + HCl +Pb-acetátos papír: megfeketedik SO32− S2O32− 1. reakcióval próbálkozunk BO33− Oldhatatlan borátok a reakciót nem adják Fölös SiO2 és BO33− Néhány fluoroszilikát a reakciót nem adja III. majd + HNO3 + AgNO3 : sárga csapadék 2. (Robbanó ClO2) 1.Anion I. S2O3 kivonatban HgCl2-dal kicsapjuk és a szűrletet vizsgáljuk Sx2− SO32− A semlegesített szódás kivonatban CdSO4 + fölös NH4OH-dal kicsapjuk és a szűrletet vizsgáljuk A semlegesített szódás kivonatban Sr(NO3)2-tal kicsapjuk és a szűrletet vizsgáljuk Gyenge savval savanyítunk Fém-higannyal összerázva ClO− jelenlétében barna csapadék 2. H2SO4 + alkohol: meggyújtva zöldszegélyű láng 2. Tetrafluoridos próba. A klorátokat előzetesen el kell bontani. Pontosan semlegesítjük + cc. S2O32− Zavaró hatások kiküszöbölése HCl helyett CrO3-dal telített híg H2SO4. Oxidáljuk H2O2-dal. S kiválás A reakciót HCl-ban oldhatatlan szulfidok nem adják Csak a szódás kivonat oldhatatlan SO32−. Lásd IO3− 2. majd az oldatot HNO3-val szárazra pároljuk Na2CO3-tal feltárjuk. SiF62− AsO43− Oxalát ionok A reakciót boroszilikátok nem adják Zavaró hatások kiküszöbölése Ez utóbbiak Ba-sói cc. Szilárd próba + cc.

[Fe(CN)6]4−. tartarátok NO3− I− Fölös K2Cr2O7 Fölös Cl2 Óvatosan Cl2 fölösleg HCl-val óvatosan fülke alatt elfőzzük (HCN!) NaCl fölösleg 1. reakció A HCl-val megsavanyított próba egy cseppjét FeCl3-dal átitatott papírra cseppentjük: vörös szegélyű folt CH3COOH-val megsavanyított oldatban BaCl2-dal lecsapjuk és a szűrlet SCN−-ra vizsgáljuk Nagy hígítás és savanyítás után azonnal FeCl3 A SCN− + I−-ot AgNO3-tal lecsapjuk. [Fe(CN)6]3− Redukáló anyagok Redukáló anyagok Redukáló anyagok CN− Hg(CN)2 SCN−. PO43−. NaHCO3-tal forraljuk és a gőzöket AgNO3-ba vezetjük: fehér csapadék 2. [Fe(CN)6]3− [Fe(CN)6]4− F−. reakció 1. osztály Cl− Jellemző reakció 1.Anion III. az AgSCN-ot NH4OH-ban kioldjuk. oxalátok. [Fe(CN)6]3− SCN−. az Ag+-t színtelen (NH4)2S-dal leválasztjuk és a szűrlethez HCl-at és FeCl3-ot adunk A HCl-val megsavanyított próba egy cseppjét FeCl3-dal átitatott papírra ejtjük középen kék színű folt Fölös FeSO4 melegítjük CN− SCN− HCl + FeCl3 : vörös színeződés [Fe(CN)6]4− [Fe(CN)6]3− HCl + FeCl3 : kék színeződés vagy csapadék HCl + FeCl3 : kék színeződés vagy csapadék SCN− NO2− 23 . Berlinikék reakció 3. Rodanid reakció CN−. I− Zavaró hatások kiküszöbölése Hg-val eltávolítjuk a) A kimosott csapadékot (NH4)2CO3tal összerázzuk és szűrjük + KBr : csapadék. [Fe(CN)6]4−. [Fe(CN)6]4−. HNO3 + AgNO3 : fehér csapadék Zavaró ionok ClO− Br−. fölös Cl2-tól elszíntelenedik 1. CrO2Cl2 reakció Cl2-os víz + CCl4-dal összerázzuk: barnássárga CCl4os oldat Cl2-os víz + CCl4-dal összerázzuk: ibolya színű CCl4os fázis. SCN−. b) H2SO4 + aceton + fölös KMnO4 + H2O2 + HNO3 + AgNO3 : fehér csapadék Lecsapjuk CuSO4 + H2SO3-val Br− I− 2.

majd HNO3 + AgNO3 : fehér csapadék NH2SO3H-val vagy NaN3-dal eltávolítjuk Zn fölösleget alkalmazunk 2. A reakciót szűrlettel végezzük. a fejlődő gázt meszes vízbe vezetjük : fehér zavarodás 2. H2SO4-ban oldjuk F−. reakciót alkalmazzunk Erősszagú anyagok ClO− és a III. ClO−. PO4 . reakciót alkalmazzuk NO2− 1. Br−. SO42−. Szulfanilsav + α-naftilamin + Zn por: piros színeződés 1. A port Na2CO3 + As2O3-mal hevítjük:igen kellemetlen szag 3. melegítjük: lassan fehér csapadék 1. cc. 60 oC-ra melegítve: Ag-tükör S2O82− ClO4− ClO3−. hidegen szűrjük. szűrlet + cc. reakciót alkalmazzuk Redukció előtt NaOH-dal főzzük NH2SO3H-val vagy NaN3-dal eltávolítjuk. BO3 . formiátok Zavaró hatások kiküszöbölése NH2SO3H-val vagy NaN3-dal eltávolítjuk Ag2SO4-tal lecsapjuk 2. Savanyú közegből ledesztilláljuk és a desztillátumban reagáltatunk A KMnO4-ot fölöslegben alkalmazzuk HCOO− Formiát (COO)22− oxalát C4H4O62− tartarát A csapadékot szűrjük. ClO3− Redukáló anyagok Redukáló anyagok Fölös BaCl2. reakciót alkalmazzuk Pb-acetáttal lecsapjuk. H2SO4 + alkohol: kellemes észter-szag Zn + H2SO4-val redukáljuk. Osztály NO3 − Zavaró ionok NO2− Br−. 3− 3− és 1. reakciót alkalmazzuk barna gyűrű 2. AgI-ot. [Fe(CN)6]3− SO42− Nem nagyon érzékeny Cl−. reakciót végezzük. Redukció Ti3+-al H2SO4-as közegben. SCN−. SO32−. majd melegítjük 2.Anion Jellemző reakciók 1. reakciót alkalmazzuk Előbb AgNO3-tal lecsapjuk. 4− [Fe(CN)6] N2H4. cc. CH3COOH + CaCl2 : fehér csapadék 1. I− ClO− [Fe(CN)6]3− [Fe(CN)6]4− SCN− NH4+ NO2− [Fe(CN)6]3− [Fe(CN)6]4− SCN− NO2− Oxidáló anyagok SO32−. I−. I−. osztály anionjai BrO3−. AgBr-. H2SO4 + KMnO4. KCl : fehér kristályos csapadék 2. IO3− 2. majd AgNO3-tal lecsapjuk. majd HNO3 + AgNO3 : fehér csapadék HgCl2 : Melegítésre fehér csapadék 1. NH2OH és H2O2-dal oxidáljuk más erősen redukáló anyagok 24 . H2SO4 + FeSO4 3. a többi zavaró aniont AgNO3-tal lecsapjuk. H2SO4 + FeSO4 : IV. Zn + H2SO4-val elbontjuk és a Cl--ot aceton + KMnO4 + H2O2 + AgNO3-tal kimutatjuk 1. szűrünk és a szűrletet redukáljuk Redukció után együtt lecsapjuk az AgCl-. a szűrletből a Pbot H2SO4-val eltávolítjuk. NaOH + Zn-por: NH3 fejlődés CH3COO− ClO3− 3. AgNO3 + NH4OH. Zn + H2SO4-val redukáljuk. reakciót alkalmazzuk 3. [Fe(CN)6]4−. Szulfanilsav + α-naftilamin : piros színeződés 2. majd a 3. A port KHSO4-tal eldörzsöljük: ecetsav-szag 2. CH3COOH + FeSO4 : barna színeződés BaCl2. reakciót alkalmazzunk A redukció előtt a ClO−-ot fém Hg-val eltávolítjuk. SO32−.

reakciót alkalmazzuk Hidegen szűrjük.C4H5O73− citrát 2. melegíteni: vörös színeződés 1. ketonszármazékok Ca2+-ionokkal csapadékot adó ionok 2. Meszes víz fölöslegével főzzük : fehér csapadék. majd a szűrletet forraljuk 25 . cc. Denigés próba 2. mely kihűléskor oldódik Formaldehid Almasav. H2SO4 + rezorcin.

hogy a pontosságot a gyorsaság rovására sohasem szabad túlbecsülni. Ez feltétlenül szükségessé teszi. A meghatározás kívánt pontossága. a reakciók mechanizmusának értelmezésekor. a természetes anyagok geológiai és biológiai vizsgálatakor. Az új módszerek és azoknak az újabb és újabb követelmények szerinti fejlődése a szakirodalomban követhető. A tömeges új információ a módszerek alapjainak ismerete nélkül nem tekinthető át. pontosságával és az alkalmazásukhoz szükséges idővel. és kritikailag sem értékelhető. hogy a 26 . tisztában kell lennie az analitikai módszerek lényeges alapjaival. teljesítőképességével. Az ipari alapanyagok vizsgálatakor és a gyártásellenőrzésben mindinkább előtérbe kerülnek a rutinvizsgálatra alkalmas gyors. A természetes minták komplex összetétele miatt olykor egyszerűbb módszerek alkalmazása ésszerű. Valamely problémával kapcsolatban a megfelelő módszer kiválasztását a következő szempontok szerint kell végeznünk: Az analízis megfelelő típusának kiválasztása: elemanalízis. Hogy ennek eleget tehessen. azok fizikai és kémiai tulajdonságainak felmérése. Az elméleti és a gyakorlati munkában nélkülözhetetlen. továbbá a föld mélyében és az élő anyagban lezajló folyamatok vizsgálatakor mindig felmerül a probléma. molekuláris vagy funkcionális csoportanalízis. hogy valamely folyamatot vagy anyagot analizálni kell. A rendelkezésre álló vegyszerek és műszerek áttekintése. Hangsúlyoznunk kell. A különböző eljárások alapvető összefüggéseivel azért kell megismerkednie. hogy a kémikus. félautomatikus és automatikus módszerek. Ha egy bizonyos probléma megoldására kell módszert kiválasztanunk. ill. A felsorolt szempontok figyelembevételével megállapíthatjuk. Az eljáráshoz szükséges idő. elsősorban használhatóságának határait és az adott körülmények mellett való alkalmazhatóságát kell tisztáznunk. hogy a kérdéses probléma megoldására a fennálló lehetőségek figyelembevételével mindig a legmegfelelőbb módszert választhassa ki. A következőkben az analitikai eljárásokat a kvantitatív analízis célját szolgáló módszerek alapvető folyamatai szerint tárgyaljuk: A kémiai analízis fejlődése miatt gyakran kis mennyiségű minta vizsgálatával kell tonna mennyiségű anyag minőségéről nyilatkoznunk.a pontos számadatok meghatározása képezi.az ipari gyártásellenőrzéshez hasonlóan . a biokémikus vagy a geológus valamely anyag fő és kis mennyiségű alkotórészeinek vizsgálatára a megfelelő módszereket alkalmazza. A különböző módszerek számbavétele és értékelése egy bizonyos terület céljára nélkülözhetetlenné teszi a kritikai érzék kifejlesztését is. A szervetlen és szerves preparatív munka folyamán.KLASSZIKUS MENNYISÉGI ELEMZÉS A módszerek kiválasztásának szempontjai A természettudományos kutatás alapját . hogy valamennyi vonatkozásban megfelelő ideális módszert nem tudunk kiválasztani. s ez a gyakorlatba kikerülő szakember állandó feladata. A minta komplex összetétele miatt a jelenlevő alkotórészek zavaró hatásának. határaival. Ezekhez a megfelelő módszert a mennyiségi vagy kvantitatív kémiai analízis szolgáltatja. A mintából meghatározandó alkotórész koncentrációtartománya. A gazdaságosságnak és a befektetésnek a munka és a tőke szempontjából amortizáció alapján való értékelése. javasolja.

a csapadékképződési egyensúlyon alapulnak.a megfelelő elválasztási módszer kiválasztása. oxidációval.mintavételt oly módon végezzük.a különböző szempontok figyelembevételével . amelyeket a szelektív leválasztás. illetőleg határozza meg a műszeres analitikai módszer alkalmazhatóságát. Egyes eljárások. ill. és a minta vizsgálatra való előkészítése. frakcionált desztilláció. a komplexképződési. polarográfia Elektrogravimetria Coulometria Optikai módszerek Polarimetria Refraktometria Mágneses módszerek Szuszceptibilitás mérés Tömegspektrometria NMR Spektrometria Abszorpciós színképelemzés neutron. továbbá radiokémiai módszerek esetében a meghatározandó komponenst igen gyakran el kell választani. A mennyiségi elemzési módszerek csoportosítása Kémiai módszerek Gravimetria A csapadék tömegének mérése Titrimetria A különbözõ egyensúlyi folyamatokban felhasznált mérõoldat térfogatának mérése Gáztérfogatos elemzés A keletkezõ. A műszeres analitikai eljárások alapját képező elektroanalitikai.és röntgensugárzás ultraibolya és látható infravörös Radiokémiai módszerek Radiometriás titrálások Aktivációs analízis Termikus módszerek Differenciál termikus analízis Entalpiametria Emissziós színképelemzés γ− és röntgensugárzás ultaibolya és látható sugárzás 27 . ioncsere. továbbá pH beállítással vagy komplexképződésen alapuló maszkírozással kiküszöbölhetjük. hogy a vizsgálandó minta az elbírálandó teljes mennyiség átlagos összetételének feleljen meg. abszorpció után visszamaradó gáz térfogatának mérése Mûszeres eljárások Elektroanalitikai módszerek Konduktometria Potenciometria Voltametria. Ide tartoznak a titrimetriás módszerek. Az elválasztási módszerek. ill. Természetesen adott esetben az elválasztó módszerek teljesítőképessége szabja meg az analitikai eljárás pontosságát. pl. Az első és legfontosabb követelmény tehát a pontos mintavétel. optikai. mágneses és termikus. ill. A megfelelő módszer kiválasztásakor figyelembe kell venni a jelenlevő egyéb komponenseknek a meghatározás alapját képező kémiai egyensúlyra gyakorolt hatását. A minta oldatba vitele után a vizsgálandó komponensek meghatározásának alapját a különböző kémiai egyensúlyok képezik. extrakció és kromatográfia eljárásaival végezhetünk. a gravimetriás meghatározás vagy a gázképződés alapján végzett. a desztillációs módszerek egyben a meghatározandó alkotórész fáziselválasztását is magukban foglalják. lehetővé teszik a meghatározandó komponens szelektív mérését. előzetes redukcióval. a redoxi. amelyek a sav-bázis. A pontos mintavétel után az anyag minőségének ismeretében következik . Egyes esetekben az analízis menetét zavaró komponenseket az oldószer megfelelő megválasztásával.

általában oldatos módszerek alkalmazásával végzünk. A kalcium. és a mechanikus reprodukálhatóság általában kiváló. az alföldi szíksós vizek esetében.Az utóbbi évtizedek technikai fejlődése a műszeres eljárások jelentős fejlődéséhez vezetett. mint az összes keménység. hogy a műszeres eljárások zöme összehasonlításon alapszik. A 28 .és magnéziumsók legnagyobb része hidrogén-karbonát alakjában található a vízben. Amint e rövid áttekintésből is látható.és magnéziumtartalom komplexometriás vagy gravimetriás mérésével végezhetjük. amelyet ismert összetételű mintákkal.és magnézium-hidrogén-karbonát által okozott keménységet változó vagy karbonátkeménységnek nevezzük. A kalcium. A különböző minták egyes alkotórészeinek meghatározására alkalmas kvantitatív analitikai módszereket. Ez fordul elő pl. A vízvizsgálatokat nemzetközileg összehangolt.és magnézium-karbonát alakjában válik ki. A műszerek kalibrálása és valamely mintatípus vizsgálatára való beállítása hosszú és fáradságos munka. keménysége minősítés szempontjából az egyik leglényegesebb jellemző. A vizek minősítésére alkalmazott vizsgálati módszerek összehasonlító jellegűek.protolízis révén . Az állandó vagy maradékkeménységet a kalcium. hogy a gyártás folyamatának gyors ellenőrzését kevesebb munkaerővel végezhessük. A vízanalízis sav-bázis titrimetriás módszerei A vízvizsgálati módszerek ipari és egészségügyi szempontból egyaránt jelentősek. A lúgosság meghatározásakor a földalkáli-hidrogén-karbonátok mellett az esetleg jelenlevő alkáli-hidrogén-karbonátok által okozott lúgosságot is mérjük. amikor a lúgosságból számított változó keménység értéke nagyobb is lehet. és forraláskor kalcium. hogy mi az értelme a klasszikus oldatos analitikai módszerek ismertetésének. amelyeknek egy alkatrészre vonatkozó ellenőrző vizsgálatát különböző módszerekkel végezték. A vízben oldott kalcium. az említett szempontok figyelembevételével. a karbonátmennyiséget kiszámíthatjuk. az eredmények pontossága azonban elsősorban főleg a műszer kalibrálásához alkalmazott kémiai módszer megbízhatóságától függ. Ezt sósav mérőoldattal titrálva. az előző oldalon felsorolt eljárások területéről választhatjuk ki. Ezek tették lehetővé. Másrészt az új módszerek az analitikai eljárások koncentrációhatárát kiszélesítették és lehetővé tették a molekulaszerkezetbe való egyre mélyebb betekintést. Ilyen esetben a víz látszólagos keménységéről beszélünk. A műszeres analízisben alkalmazott standardok készítése hasonlóképpen ismert összetételű és szennyezésű minták előállítását kívánja.a víz lúgosságát.és magnéziumsók által okozott keménységet összes keménységnek nevezzük. A víz keménysége A vizek ún. szabványok szerint kell végezni. A víz keménységét német. Hangsúlyozni kell.és magnézium-szulfátok és kloridok okozzák. Az állandó keménységet az összes és változó keménység különbségéből számíthatjuk ki. szigorúan előírt módszerek. az oldatos kémiai módszerek ismerete és teljesítőképességük határának megállapítása a műszeres analízis szempontjából is elengedhetetlen. A változó keménységet okozó hidrogén-karbonátok idézik elő . A fejlődéssel kapcsolatban önként felvetődik a kérdés. francia vagy angol keménységi fokokban fejezhetjük ki. Az összes keménység meghatározását a kalcium.

A német keménységi fok . a víz lúgosságára és karbonátkeménységére egyaránt jellemző adatot nyerünk.azaz a CaO mgegyenértéksúlyának tizedrészével . 29 . és teljes lehűtés után szükség szerint átmeneti színig titráljuk. és 13 csepp metilvörös indikátort alkalmazva a közelítőleg 0. 2. A KHCO3 molekulatömege: 100.18 g/cm3 sűrűségű sósav oldatból hígítással készítjük.szorozva a víz karbonátkeménységét kapjuk. illetőleg az anionbázis hidrogénkarbonátot 0. 0. Eszerint a 100 ml víz lúgosságára fogyott 0. Adjuk meg a csapvíz lúgossági értékét és a karbonátkeménységet német keménységi fokban! Az eljárás leírása: A 100 ml vizsgálandó vizet 1-2 csepp metilnarancs indikátor jelenlétében 0. A szobahőmérsékletre lehűtött oldatot cseppenként tovább titráljuk az átmeneti hagymavörös színig. A lombik tartalmát ezt követően (horzsakövet használva) a CO2 eltávolítása végett 2-3 percig forraljuk.) Amennyiben 100 ml víz lúgosságát 0.1 mol/dm3 sósavval titráljuk. A bemért anyagot 20-30 cm3 desztillált vízben oldjuk. Irodalom: Schulek-Szabó: A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei: 113. a fogyott ml-ek száma az 1 liter vízre vonatkoztatott lúgossággal egyenértékű mg-ekvivalensek (millival) számának felel meg. amelynek 1 litere 10 mg CaO-dal egyenértékű kalcium. Oldatkészítés: A közelítőleg 0.definíció szerint . o. majd az oldatot horzsakő jelenlétében néhány percig forraljuk.12.8-del .1 g körüli mennyiségeket mérünk be 100 cm3-es titrálólombikba. 1 német keménységi fokú az a víz.1 liter vízben 10 mg kalcium-oxiddal egyenértékű kalcium. oldal.1 mol/dm3 koncentrációjú HCl oldatot 36 m/m %-os 1.1 mol/dm3 sósav mérőoldattal titráljuk.nemzetközileg elterjedt és hazánkban is használatos eredménymegadás német keménységi fokban történik.és magnéziumsót jelent. A készített oldat pontos koncentrációjának meghatározása: Analitikai tisztaságú KHCO3-ból analitikai mérlegen visszaméréssel 0.1 mol/dm3 sósav mérőoldat ml-einek számát 2. (Pataki-Zapp: Analitikai kémia 281.és magnézium-hidrogén-karbonátok hidrolízise okozza: − HCO 3 + H 2 O → H 2 CO 3 + OH − ← Ha a folyamat eredményeként keletkező hidroxidionokat.1 mol /dm3 HCl mérőoldat készítése és pontos koncentrációjának meghatározása 1.vagy magnéziumsót tartalmaz A víz lúgosságának és karbonátkeménységének meghatározása A vizek lúgosságát az oldott kalcium.1 mol/dm3 sósavval a vörös szín megjelenéséig titráljuk.1 mol/dm3 HCl oldattal hagymavörös színig titráljuk.

s így a fémkomplex-képződési egyensúly. vizes oldatban protolízist szenved. mint az aminopolikarbonsavak általában. több fémion egyidejű jelenlétében a titrálást szelektívvé kell tenni. hogy a reakciósebesség a kiválasztott körülmények között elég nagy legyen. a megfelelő pH-értékre beállított fémionoldatot közvetlenül titrálhatjuk EDTE mérőoldattal.2H2O) a továbbiakban EDTE-nek a használata. három-. Az amino-polikarbonsavak a kettő-. amelynek stabilitása kisebb kell legyen. amelyek a titrimetriás meghatározás feltételeit kielégítik. és 30 . Legelterjedtebb a fémindikátorok használata. Ezt elérhetjük a pH értékének alkalmas megválasztásával. a zavaró fémion oxidációs állapotának megváltoztatásával vagy csapadékképződéssel. megfelelő segédkomplexképzők alkalmazásával. Ilyen körülmények között a fém-hidroxidok. A pH értékének csökkenése és a segédkomplexképzők csökkentik a fémkomplex aktuális stabilitási állandójának értékeit. egyetemi tankönyv 297-317. ennek ismeretében a titrálás ekvivalenciapontjában és a titrálási görbe megfelelő szakaszain a pM értéket . úgynevezett látszólagos stabilitási állandóját. Visszaméréses eljárást alkalmazunk. Ezért a titrálások nagy részét a minél nagyobb stabilitás elérésére pufferolt lúgos közegben végezzük. és négyvegyértékű fémionokkal nagy stabilitású. A fémindikátorok a mérendő fémionnal oldható.). a fémkelát-képződési folyamatok csoportjába tartoznak. A meghatározandó fémiont tartalmazó oldathoz EDTE mérőoldat fölöslegét adjuk. Amennyiben megfelelő fémindikátor áll rendelkezésre. A fém-hidroxidok oldatban tartására ammónia vagy tartarát segédkomplexképzőket alkalmazunk. tehát a komplex aktuális stabilitási állandójának értéke. Az EDTE mérőoldat a többértékű fémkationok közül sokkal képez kellő stabilitású komplexet. melyek a fémion-koncentráció változását színváltással jelzik. Az EDTE. vízben oldódó. A közvetlen titrálás feltétele. A titrálási görbe ismeretében a megfelelő végpontjelzési módszer kiválasztható. Mivel az EDTE a fémek nagy csoportjával képez kellő stabilitású komplexet. A fémkomplexek táblázatokban található termodinamikai stabilitási állandó értékei a fémkomplex-képződési folyamatot csupán pH>12 értéknél lúgosabb közegben jellemzik. Na2H2Y. A pH és a segédkomlexképző koncentrációjának ismeretében kiszámíthatjuk a meghatározandó fémion EDTE komplexének aktuális. hidroxokomplex-képződési egyensúlyok befolyásolják az egyensúlyi viszonyokat. ill a vízben jól oldódó dinátriumsójának (Komplexon III. o. az alkalmazott pH-értéken eredeti színüktől eltérő kelátkomplexet képeznek.Komplexképződésen alapuló meghatározások Komplexometriás mérőoldatok Azok a komplexképződési folyamatok. mint az EDTE-vel képzett fémkelát aktuális stabilitása (Pataki-Zapp: Analitikai Kémia. A komplexometriás meghatározás alapegyenlete: → (ν − 4) + + 2H + M ν + + H Y 2 − ← MY 2 A komplexképződés adott körülmények között az ion vegyértékétől függetlenül egy relatív iontömegnyi fém és egy relatív moltömegnyi EDTE között megy végbe. a pH-tól függően változik. nagyrészt 1:1 komplexeket képeznek. ha a közvetlen titrálás feltételei nem kielégítőek. A legelterjedtebb komplexképző ligandumok az amino-polikarbonsavak és ezek közül is az etilén-diamintetraecetsav.

E komplexek erősségét az instabilitási állandó exponensének (pK = . Ca2+) is képes komplexeket alkotni. A savas hidrogének közül kettő könnyen. Abban az esetben. ha a meghatározandó komponens nem reagál az EDTE-vel. A vegyületnek különös jelentőséget ad az a körülmény. Kiszorításos titrálást végezhetünk egyes esetben. hogy nemcsak az átmeneti fémek ionjaival. A komplex képzésre való hajlamosságra jellemző.az etilén-diamin-tetraacetát ion. hogy a *-gal megjelölt atomjai könnyen donálható elektronpárral rendelkeznek.alkalmas fémsó mérőoldattal megfelelő indikátor jelenlétében visszatitráljuk. A kiszorított egyenértékű fémiont megfelelő fémindikátor mellett megtitráljuk.log K) értékeiből ítélhetjük meg: Men+ Mg2+ Ca2+ Mn2+ Zn2+ Pb2+ 31 Ni2+ Cu2+ Cr3+ Fe3+ . pK3 = 6. Az utóbbi években az amino-polikarbonsavak egész sorát állították elő és alkalmazták komplexképződési folyamatokban.7. hanem még a zárt elektronoktettel rendelkező alkáliföldfémek ionjaival (Mg2+. ezért mint kétértékű sav közepes erősségű. kettő pedig nehezen dísszociál le (az egyes savexponensek értéke: pK1 = 2. Az etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA) vízben kevéssé oldódó. hogy a titrálás alkalmával egyidejűleg fennálló sok egyensúly paramétereinek megváltozása a meghatározás eredményességét nagyon veszélyezteti. A mérendő alkotórészt olyan sztöchiometriásan egyértelmű összetételű csapadék alakjában választjuk le.3). pK4 = 10.0. Ezért az adott gyakorlati esetre érvényes pontos előírás szigorú követése alapvető követelmény. Visszamérésre legtöbbször cink. Ezek közül kiemeljük a DCTE (diamino-ciklohexán-tetraecetsav) és az EGTE (bis-aminoetil-glikoléter-tetraecetsav) jelentőségét a titrimetriás meghatározások területén. A kelátkomplex-képző amino-polikarbonsavak között az EDTE mérőoldat alkalmazása terjedt el leginkább.2. Ebben az esetben alkalmas EDTE fémkomplexet juttatunk fölöslegben a reakcióelegybe.vagy magnéziumionos mérőoldatot használnak. ahol a Y4. amelyek a komplexometriás titrálások bevezetéséig csupán hosszadalmas gravimetriás elválasztásokkal és meghatározásokkal voltak megoldhatók. pK2 = 2. négyértékű sav: O* HO C CH2 HO C CH2 O O* * N CH2 CH2 * N CH2 C CH2 C O OH OH * * Ezért képletét rövidítve gyakran H4Y-nal jelölik. Az EDTA komplexek szerkezete és stabilitása Hangsúlyozni kell viszont. A felsorolt módszerek alkalmazásával fémionok egymás melletti. egymás utáni mérését elvégezhetjük olyan összetett gyakorlati feladatok esetében is. közvetett úton határozhatjuk meg. ha a meghatározandó fémion jelzésére megfelelő fémindikátor nem áll rendelkezésre. ekkor a fémion az EDTE komplex ekvivalens mennyiségű fémionját szorítja ki stabilisabb komplex keletkezése közben. amelynek fémkomponense EDTE-vel titrálható. és így komplex képzésre hajlamos (elektronakceptor) fémionokkal igen stabilis belső komplexeket (chelát komplexek) alkot.

Ez abban nyilvánul meg. amikor is azonnal kialakul a mellékelt ábra szerinti oktaéderes (néha tetraéderes) elrendeződés. hogy mennél jobban eltolódik a pH a savas tartomány felé. Az etilén-diamin-tetraecetsav másik fontos tulajdonsága. amikor is öt darab 5 tagú stabilis chelat-gyűrű alalkul ki. A Komplexon(III) erősebb komplexet alkotván a fémionnal. néven szerepel. Az etilén-diamin-tetraecetsavnak ez az erős komplexképző hajlama adta a gondolatot Schwarzenbachnak és munkatársainak.PK 8. a fémkomplexek annál inkább elbomlanak fémionra (Men+) és etilén-diamin-tetraacetátra. és így színváltozás következik be. míg a kétértékű kationok komplexei savas közegben rendszerint elbomlanak. 2 H2O) alkalmazta. Az etilén-diamintetraacetát tehát a fémiont karmok módjára teljesen körülöleli. A komplexometriás titrálásokhoz az Eriokrómfekete T és Murexid fémindikátorok használatosak. A fémionokkal négyhelyű ligandum gyanánt viselkedik: A fémionmentes színezék ion (H2E-) a pH-tól függően más és más színt mutat: 32 . amelyek a meghatározandó fémionnal laza. ami a titrálás végpontját jelzi.6 13. mely a kereskedelmi forgalomban Komplexon(III). Trilon B. Eriokrómfekete T: kémiai neve: 1'-2-dioxi-5-nitro-(1-2')-azonaftalin-4-szulfonsavasNa (rövidítve NaH2E).2 18.3 18.0 18. mint a fémindikátor. ha a pH megfelelően van megválasztva. míg végül az egyenértékpontban ugrásszerűen igen kis értékre csökken.5 24 25 Mivel a komplexképző etilén-diamin-tetraecetsav molekula egyidejűleg sav is.6 10. Komplexometriás indikátorok Komplexon(III)-mal való titrálás közben tehát. azután a színes indikátorkomplexre kerül a sor. színes komplexet alkotnak. a színes komplexből elvonja a fémiont. a fémionkoncentráció eleinte lassan. A fémion-mentes indikátor színe eltérő a fémkomplexétől. hogy ez anyagot fémionok komplexképzésen alapuló meghatározására alkalmazza. hogy mint 6 (néha 4) helyű ligandum a fémionnal egy lépésben ad komplexet. mennél stabilisabb komplexről van szó. Ezért a Fe3+ és Cr3+ még savas közegben is állandó komplexet adnak. Na-Versenát stb. később erősen változik. E bomlás annál kisebb.7 16. A titrálás során a Komplexon(III) először a szabad fémionokat köti meg. E célra a vízben jól oldódó és az ipar által vízlágyítási célra forgalomba hozott dinátriumsót (Na2H2Y . a fémkomplexek stabilitása a pH-nak is függvénye. A végpont jelzésére olyan fémindikátorok alkalmasak.

Komplexometriás titrálásokra legalkalmasabb azonban a pH=9-10 intervallum. ill. Cu2+ és Ni2+ komplexometriás titrálásánál alkalmazzuk. Fémionok (Ca2+-ion) hatására lazacvörös komplexet ad: Titráláskor a Komplexon(III) kivonja a fémiont ezen komplexből. A komplexometria mérőoldatai és ellenőrzésük A fémionok közvetlen titrálására elterjedten EDTE.1 g keveréket használunk. A komplexképző visszamérésére legtöbbször cink. 10 ml. egyes esetekben DCTE és EGTE mérőoldatokat alkalmazunk. ezért finoman elporított KNO3-tal keverve szilárd formában vagy szódás propilalkoholos oldatban alkalmazzák: Murexid (ammóniumpurpureát): Erősen lúgos közegben (pH>12) a murexid ibolyaszínt mutat.3 → pH = 11. Az indikátor vizes oldatban lassanként bomlik. Használatos a murexid telített vizes oldata is indikátornak.5 → − H 2 E − ← HE 2 + H + ← E 3− + 2 H + piros ad: kék narancs → A pH=6. amit NH3 + NH4Cl pufferrel egyszerűen meg lehet valósítani. ezért a pontos beméréssel készített törzsoldat faktorát analitikai tisztaságú 33 .és magnéziumion mérőoldatot használunk. 50.5 intervallumban érvényesülnek.3-11. és a murexid saját színe előtűnik. Az amino-polikarbonsavak előállításuk alkalmával a sztöchiometriás összetételtől kissé eltérhetnek. A mérőoldat csökkenő koncentrációja szerint a reakcióelegy össztérfogata 100.3-11.001 mol/dm3 oldat alkalmazását is mikrotitrálások céljára. Az indikátort Ca2+. A komplexképződési folyamat és az indikáció érzékeny volta lehetővé teszi a 0.pH = 6. Utóbbi két iont híg NH4OH oldattal tartjuk oldatban.01 mol/dm3 mérőoldatokon kívül 0. 0.5 intervallumban stabilis kék forma fémionokkal piros színű komplexet Me n+ + HE 2− ← [MeE ] kék ( n −3 ) +H+ piros komplex A színezék indikátortulajdonságai tehát pH=6.1 és 0. Murexid indikátor készítése: 50 g finoman elporított KNO3-ot (vagy NaCl-ot) 1 g murexiddel elkeverünk. Egy titráláshoz kb.

A 0.2H2O (M=372. hanem használat előtt készítjük.08.és magnéziusók által okozott összes keménység meghatározására az eljárás alkalmazható úgy. megegyezik. o. A csapvíz kalciumion.o. A kalcium. Atomtömegek: Ca: 40. o.32 Irodalom: Schulek-Szabó: A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei: 329. Erdey: Bevezetés a kémiai analízisbe. (második rész) 288.és magnéziumionok híg oldatában pH=12 értéken a kalciumionok mennyiségét murexid indikátor jelenlétében EDTE mérőoldattal mérhetjük. A vegyület molekulatömege: 372.1-0.és magnéziumionok mennyisége kb. Ha a kalcium. A hígabb mérőoldatokat nem tároljuk. A 0. 167-168.00 cm3-es részleteit desztillált vízzel 40-50 cm3-re hígítjuk. o. Az oldatot.1 mol/dm3-nál hígabb mérőoldatokat pontos hígítással készítjük. cinket oldhatnak ki.3 g szilárd hígítású eriokróm fekete T indikátor mellett addig titráljuk. míg az oldat ibolyáspiros színe állandó kékre változik. Alkalmasabb az EDTE tárolására a polietilén edény. o. Az oldatban levő magnézium-ionokat ammóniával kb.2 g szilárd hígítású murexidet használva indikátorként.25) közvetlen beméréssel készítjük.1-0. o Sajó: Komplexometria: 101-105. és a reakcióelegy színtelenné válik. hogy a murexid elbomlását siettessük. Az esetleg jelenlevő kis mennyiségű 34 . és 2 cm3 10 %-os NaOH oldattal elegyítjük. hogy eriokrómfekete T indikátor jelenlétében az ionok összes mennyiségét pH=10 értéken titráljuk. Erdey: Bevezetés a kémiai analízisbe (második rész) 285-288.01 mol/dm3 Na2EDTA mérőoldat készítése A mérőoldatot analitikai tisztaságú Na2EDTA beméréssel készítjük.1 mol/dm3 EDTE mérőoldatot analitikai tisztaságú Na2H2Y. A megtitrált oldatot 3 cm3 20 %-os sósavval átsavanyítjuk.25 . és jelig töltjük. abból kalciumot. 0.. Mg: 24. o. Sajó: Komplexometria: 157. az eljárás jó eredményeket ad. 2H2O-ból analitikai pontosságú Irodalom: Schulek-Szabó: A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei: 315-320. 0. A komplexonoldatok üvegedényben tárolva.fémcinkből vagy fémhiganyból. 10. A titrálás befejezése után az átsavanyított oldatban a murexid enyhe melegítésre gyorsan elbomlik.és magnéziumion-tartalmának meghatározása egymás mellett A kalcium. A lehűtött elegyhez 6 cm3 25 %-os ammónia oldatot öntünk. pH=10 értékre való beállítás után eriokrómfekete T indikátor mellett ugyancsak EDTE mérőoldattal titrálhatjuk. majd 0. pirosból állandó ibolya színig titráljuk. felmelegítjük. Ca(II) és Mg(II) ionok meghatározása egymás mellett komplexometriásan Az ampullában kiadott ismeretlent maradék nélkül 100 cm3-es mérőlombikba mossuk. esetleg gravimetriásan ellenőrzött pontos magnéziumszulfátból készített törzsoldat lemért részletét titrálva határozzuk meg.

A frissen elkészített oldatot ülepítjük. hogy a murexid elbomlását siettessük.és a vas(III)ionok zavaró hatását kálium cianid segédkomplexképző és hidroxil-aminhidrogén-klorid redukálószer alkalmazásával küszöbölhetjük ki. Az oldatot.+ 4 H3O+ + 3e.+8 H3O+ + 5e. majd 10 cm3 10 %(m/m)-os H2SO4 oldatot adunk az egyes mintákhoz.= Mn2+ + 12 H2O ε°= +1. semleges vagy lúgos közegben mangán-dioxid keletkezik: MnO4.3 g szilárd hígítású eriokrómfekete T indikátor mellett addig titráljuk.00 cm3-es részleteit100 cm3-es titrálólombikokba visszük. A Mg2+ ion tömege =24. majd 0. sósav alkalmazásánál a kálium-permanganát ugyanis klórrá oxidálhatja a kloridionokat.3 g MnSO4-ot szórunk.32.02 mol/dm3 KMnO4 oldat készítéséhez a számított mennyiségű analitikai tisztaságú vegyszert táramérlegen mérjük be. A megtitrált oldatot 3 ml 20 %-os sósavval átsavanyítjuk és esetleg felmelegítjük. Eredményként a csapvíz összes keménységét német keménységi fokban.01 M EDTE-oldattal titráljuk. b) A készített oldat pontos koncentrációjának meghatározása Na2(COO)2-ra történik. A reakcióelegybe 0.2 g szilárd hígítású murexidet használva. (ε o Cl 2 / 2 Cl − = +1. Az eljárás leírása: A vizsgálandó csapvíz 100 ml-es részletét 200 ml-es titrálólombikba mérjük. térfogatukat desztillált vízzel ~30 cm3-re növeljük. A Na2(COO)2 törzsoldat 10. majd 35 . és 2 ml 10 %-os NaOH-oldattal elegyítjük. A lehűtött reakcióelegyhez 6 ml 20-25 %-os amónia oldatot öntünk. ez a (1) egyenlet szerint játszódik le.= MnO2 + 6 H2O (2) Ha nagy savfeleslegről gondoskodunk a titrálás közben.1-0. A permanganometria alapegyenlete: MnO4.réz(II).1-0.02 mol/dm3 KMnO4 oldat készítése és koncentrációjának meghatározása a) Oldatkészítés: A 0.36V ) 0. majd pár óra elteltével üvegszűrőn átszűrjük.2-0. A színátcsapás vörösből állandó ibolyába történik. a reakció egyértelmű.és magnéziumion mennyiségét mg-ban adjuk meg. indikátorként 0.05 mol/dm3 koncentrációjú oldat. amíg az oldat ibolyavörös színe állandó kék színre változik. Permanganometriás titrálás A kálium-permanganát erősen savanyú közegben erélyes oxidálószer. továbbá a mért kalcium. 0. Az oldat savanyítására rendszerint kénsavat használunk. Na2(COO)2 törzsoldat készítése: A megfelelő tisztaságú szilárd Na2(COO)2 analitikai mérlegen történő bemérésével készül az 0.08.52 V (1) Gyengén savanyú.) A Ca2+ ion tömege = 40.

1 liter vízre átszámítva. amelyeknek standardpotenciálja +0.02 mol/dm3 permanganátoldat mennyiségét O2 mg-ban kifejezve adjuk meg. A jodometriás meghatározás alapegyenlete: nátrium-tioszulfát 2Na2S2O3 + I2 = 2NaI + Na2S4O6 nátrium-tetrationát 36 . majd ismert mennyiségű kénsavas 0.jódoldattal mérhetők. Az oxálsav feleslegét a 0. A reakcióelegyet felforraljuk. ezért a vizsgálandó víz mért mennyiségét 0.05 mol/dm3 oxálsav hozzáadása után az utóbbi feleslegét ugyancsak 0. azaz oxidálószert fogyasztanak. A KMnO4 molekulatömege: 158.00 ml 0. Az eljárás leírása: A szükség szerint megszűrt vizsgálandó víz 100 ml-ét 200 ml-es Erlenmeyer-lombikban 10.00 ml kénsavas 0.54 V. Ezután az oldathoz 10. Vizek oxigénfogyasztásának meghatározása A természetes és ipari vizek organikus anyag szennyezésük miatt oxigént. és a forrás kezdetétől számított 10 percen át enyhe forrásban tartjuk.00 Irodalom: Schulek-Szabó: A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei 184.54 V-nál kisebb . o. amely úgy készült.02 mol/dm3 lúgos KMnO4 mérőoldat pontosan lemért mennyiségével meghatározott ideig forraljuk.04 A Na2(COO)2 molekulatömege: 134.a 60-80 Co-ra melegített oldatot a KMnO4 mérőoldattal halvány rózsaszínig titráljuk. − I 3 + 2e − ← 3I − E0=0.mint redukálószerek . Az oxidációs folyamat nem pillanatszerű.05 mol/dm3 oxálsavat adunk. hogy 100 ml 0.5 mol/dm3 oxálsavat 1:2 arányban hígított kénsavval 1000 ml-re töltünk. Jodometria A jodometriás meghatározások elterjedésének alapját a jód-jodid rendszer előnyös standard potenciálja képezi: I 2 + 2e − ← 2I − illetőleg KI jelenlétében: → → E0 = 0.02 mol/dm3 permanganátoldattal még melegen titráljuk.62 V. Az ennél nagyobb standardpotenciálú rendszerek oxidálószerekként határozhatók meg a kálium jodidból szabaddá váló ekvivalens jód reduktometriás mérése útján. Azok a redoxirendszerek. Időben elhúzódó titrálásnál a mintát a titrálás vége felé ismét felmelegítjük. A fogyott 0.02 mol/dm3 2%-os nátrium-hidroxidot tartalmazó permanganát mérőoldattal elegyítjük.02 mol/dm3 permanganátoldattal mérjük.

0. A változást a vízben oldott szén-dioxid és a levegő oxigénjének oxidáló hatásával magyarázzák.5H2O molekulatömege: 248. molekulatömege = 389. A tioszulfát bomlásakor keletkező szulfition a levegő oxigénje hatására szulfátionná oxidálódik. A burgonyakeményítő 1 g-jából 10-20 ml vízzel jól összerázva szuszpenziót készítünk. A jodometria mérőoldatainak készítése és ellenőrzése Mérőoldatként nátrium-tioszulfát-oldatot. A jodometriás mérések végpontjában tehát mindig a jód eltűnését vagy megjelenését kell jelezni. kis hőmérsékleten. később csökken. amíg a folyadék opalizálóvá válik. segédmérőoldatként kálium-hidrogén-jodát oldatot alkalmazunk. a jódfelesleg visszamérése útján történhet. Ez utóbbiak jó alapanyagok.19. erre a célra a keményítőoldat alkalmas. majd az oldatot felforraljuk. aminek következménye a mérőoldat koncentrációjának csökkenése.5H2O sztöchiometriás képletének megfelel ugyan.+11H + = 6I2 + 6H2O A KH(IO3)2. A keményítőoldat indikátor készítése: A szalicilsavval lebontott és egyben tartósított 1 %-os burgonyakeményítő-oldat jól bevált. A nátrium-tioszulfát mérőoldat alapanyaga a Na2S2O3. Az oxidálószerek hatására a kálium jodidból kiváló ekvivalens jódot a tetrationáttíoszulfát redoxirendszerrel mérjük. Erlenmeyer-lombikban levő 100 ml vízben 0. A 0.A redukálószerek meghatározása jód mérőoldattal közvetlenül vagy alkalmas ⎯ legtöbbször kálium-hidrogénjodát ⎯ segédmérőoldat közbeiktatásával.02 mol/dm3 Na2S2O3 mérőoldat készítése: A megfelelő tisztaságú szilárd nátrium-tioszulfátot táramérlegen mérjük be és desztillált vízben oldjuk fel.. 37 . és esetenként pontos hígítással állítjuk elő a 0. Na2S2O3. A tioszulfátoldat koncentrációjának csökkenésében a tiobaktériumok is szerepet játszanak. élénk kék színű jódkeményítőt képez.88. analitikai beméréssel pontos koncentrációjú oldatok készíthetők.+ 10I.002 mol/dm3 és annál hígabb mérőoldatot.1 g szalicilsavat oldunk. amely a jóddal megfelelő pH és jodidionkoncentráció mellett. de állás közben az oldat koncentrációja kezdetben nő.02 mol/dm3 nátrium-tioszulfát mérőoldatot ezek alapján tehát hozzávetőleges méréssel 1 tf % izobutanol elegyítésével készítjük. és a szalicilsavas oldatba öntve addig forraljuk. majd hatóértékét meghatározzuk. ennek kiküszöbölésére Winkler 1 % izobutil-alkohol alkalmazását javasolta. A nátrium-tioszulfát koncentrációjának ellenőrzésére leggyakrabban kálium-hidrogén jodát-oldatot használunk: H(IO3)2.

hogy az üveg színültig telt legyen. Másik. kétjelű pipettából 1. a levegő oxigénjéből nyomnyi mennyiség se kerülhessen. 0. miközben mangán(II)-ionná redukálódik. hogy titráláskor az üveg tartalmát nem öblögetjük át a titráló lombikba. A jódtartamú reakcióelegyet 300 ml-es lombikba öntve. Az oldat átsavanyítása után a nagyobb oxidációszámú mangán a jodidionokat ekvivalens mennyiségben jóddá oxidálja. miközben a barnás csapadék jód kiválása közben .00 ml mangán(II)-klorid-oldatot (1sr MnCl2 . Megjegyezzük. a vezetékre gumicsővel hosszabb üvegcsövet erősítünk. hogy a vizsgálandó vízbe. melyben 20 % elporított KI-ot oldunk fel) rétegezünk a vizsgálandó víz alá. pillanatszerűen köti meg. A kivált és a vízben oldott oxigénnel egyenértékű jódot 0.01 mol/dm3 tioszulfát mérőoldattal haladéktalanul megtitráljuk. Ezután a vízmintába hosszú szárú. s így ennek térfogatát a 2. Az üvegcsövet a víz áramlása közben óvatosan kihúzzuk.+ 4H+ = Mn2+ + 3H2O + I2 2Na2S2O3 + I2 = 2NaI + Na2S4O6 A meghatározás megbízhatósága szempontjából alapvető a mintavétel. A sav által kiszorított víz térfogatát nem kell számításba vennünk. Ha csapvíz oxigéntartalmát határozzuk meg. hogy a pipetta a kifolyás alatt a végéig a vízbe érjen.01 mol/dm3 nátrium-tioszulfát oldattal mérjük: 2Mn(OH)2 + O2 = 2MnO(OH)2 MnO(OH)2 + 2I. tartalmát az üveg forgatásával elegyítjük. 4H2O+2 sr H2O) juttatunk oly módon. ugyancsak kétjelű 1 ml-es pipettából hasonló módon 1 ml kálium-jodidos tömény nátrium-hidroxid-oldatot (1 sr NaOH + 2 sr H2O.00 ml-t szorítunk ki. mert ez már oxigénmentes. majd az üveg dugóját eltávolítjuk. A csapadékos folyadékot negyedóráig ülepítjük. buborékmentesen elzárt üveget párszor megforgatjuk. Indikátorként 1-2 ml keményítőoldatot használunk. A kifolyt nagy sűrűségű oldat az üveg alján helyezkedik el. valamint az. A lúgos közegben leválasztott mangán (II)-hidroxid a vízben oldott oxigént nagyobb oxidációszámú mangán-hidroxovegyületek képződése közben. 200 ml-es becsiszolt dugós folyadéküveg aljáig érjen. hogy levegőbuborék ne jusson bele.00 ml levonásával kell majd számításba vennünk. hogy az egy kb. Az elzárással a vizsgálandó vízből 2. A buborékmentes vízmintát tartalmazó üveg dugóját óvatosan kivesszük. buborékmentesen elzárjuk. hogy kémszerként tömény oldatokat használunk. Az üveget szárazra törölt dugójával óvatosan. Az üveget elzárva.Vízben oldott oxigén meghatározása Winkler szerint A természetes vizekben lejátszódó életfolyamatok szempontjából azok oxigéntartalmának ellenőrzése igen lényeges. Az üvegcsövet úgy helyezzük el. Ezt a dugónak a színültig telt üvegbe való óvatos benyomásával érjük el Az oxigéntartalmat mintavétel után a lehető leggyorsabban kell meghatározni. Ezután az üveget dugójával úgy zárjuk el. 1 ml-es. hanem az üveget a titrálás 38 . Hasonlóképpen fontos szerepe van a vízben oldott oxigénnek a korrózió szempontjából is. A vizet és a kémszereket tartamazó. A vízcsapot megnyitva a vizet lassú áramban addig vezetjük keresztül. Ez utóbbit úgy érhetjük el. amelyek oldott oxigént gyakorlatilag nem tartalmaznak. a kémszerek hozzáadásakor. Ilyenkor természetesen víz szorul ki az üvegből. hogy a levált mangán(II)-hidroxid a folyadékkal intenzíven érintkezzék. és a folyadék aljára 8-10 ml tömény sósavat rétegezünk.feloldódik. amíg az üvegben négyszer-ötször megújult.

Eredményként a csapvíz 1 kg-jában oldott oxigént mg-ban adjuk meg. o. Irodalom: Pataki-Zapp: Analitikai kémiai praktikum 267. Ezzel elkerüljük a túltitrálás veszélyét. és a megtitrált folyadékkal öblítjük a titrálólombikba. 39 .tartamára dugójával elzárjuk.

H2SO4-ban. Hg2(NO3)2 + 2 HCl = Hg2Cl2 + 2 HNO3 A csapadék meleg királyvízben. COOPb]2O} + (NH4)2SO4 + H2O Higany(I). 40 .CH(OH). SrSO4.CH(OH).CH(OH).Néhány kation és anion kimutatási reakciói ÓLOM. PbSO4 + H2SO4 = H2[Pb(SO4)2] PbSO4 + 4 NaOH = Na2[Pb(OH)4] + Na2SO4 PbSO4 + 2 NH4COO. HCl-ban a PbCl2 komplex-sav képződése közben oldódik: PbCl2 + 2 HCl = H2[PbCl4] 2. színtelen PbI2 oldatból lehűléskor aranysárgán csillogó lapok alakjában válik ki a PbI2. Tömény KI fölöslegében a PbI2 csapadék részben oldódik: PbI2 + 2 KI = K2 [PbI4] 3. Pb(NO3)2 + H2SO4 = PbSO4 + 2 HNO3 A PbSO4 csapadék oldódik cc. ammóniás ammónium-tartarátban. Pb 1. klóros vízben és brómosvízben oldódik. Cc. HCl. Pb(NO3)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KNO3 Forrón telített. vagy oldható kloridok fehér Hg2Cl2 csapadékot (kalomel) képeznek. COONH4 + 2 NH4OH = (NH4)2{[COO. KI hatására sárga PbI2 csapadék keletkezik. BaSO4). miközben higany(II)-kloriddá (-bromiddá) alakul.) Lehűlés közben a forró oldatból hosszú. cc. porszerű PbSO4 csapadék válik ki. (Különbség az Ag+ és Hg22+-tól. NaOH-ban. Hg22+ 4. Pb(NO3)2 + 2 HCl = PbCl2 + 2 HNO3 Ha a csapadékot sok vízzel forraljuk. HCl-ban.CH(OH). H2SO4 hatására fehér. HNO3-ban. cc. Ez utóbbi reakció segítségével választhatjuk el az PbSO4ot az ugyancsak oldhatatlan alkáliföldfém-szulfátoktól (CaSO4. tűszerű kristályok alakjában válik ki a PbCl2. amely híg savakban oldhatatlan. HCl hatására fehér PbCl2 csapadék keletkezik. feloldódik.

Eközben fémes Hg és higany(II)-amido-klorid keletkezik. 2 CuSO4 + 2 NH4OH = Cu2(OH)2SO4 + (NH4)2SO4 Cu2(OH)2SO4 + (NH4)2SO4 + 6 NH4OH = 2 [Cu(NH3)4]SO4 + 8 H2O Ha az oldat már eleve sok ammóniumsót tartalmaz (pl. amely a kémszer fölöslegében színtelen komplex sóvá oldódik. Cd 41 . Cu 8. HgCl2 + 2 KI = HgI2 + 2 KCl HgI2 + 2 KI = K2[HgI4] (E komplex só lúgos oldata az NH4+ ion kimutatására szolgáló Nessler-reagens. mivel NH4OH-dal leöntve fekete lesz. KI vörös színű higany(II)-jodid csapadékot választ le.A Hg2Cl2 -ot fehér színe ellenére kalomel-nek (görögül = szép fekete) nevezzük. mely NH4OH fölöslegében réz(II)-tetramminsó keletkezése közben intenzív kék színnel oldódik. de finom eloszlásban a fekete fémes Hg e színt elfödi: Hg2Cl2 + 2 NH4OH = NH2HgCl + Hg + NH4Cl + 2 H2O 5. KI zöld színű Hg2I2 csapadékot választ le. Ez utóbbi fehér színű. a HgI2 ugyanis KI fölöslegben oldódik. Kevés NH4OH-tól világoskék csapadék formájában bázisos réz(II)-só válik le. de nem annyira intenzív szineződést adnak) jellemző. csapadék nem keletkezik. 2 HgCl2 + SnCl2 = Hg2Cl2 + SnCl4 Hg2Cl2 + SnCl2 = 2 Hg + SnCl4 7. SnCl2 redukáló hatására először fehér Hg2Cl2 csapadék válik ki. Hg2(NO3)2 + 2 KI = Hg2I2 + 2 KNO3 A Hg2I2 csapadék azonban könnyen diszproporcionálódik HgI2-ra és Hg-ra. Kadmium. Hg2+ 6. szürke fém-higannyá redukálódik. ezért a csapadék a kémszer fölöslegében megszürkül. Hg2I2 + 2 KI = K2[HgI4] + Hg Higany(II). különösen melegítésre.) Réz. az oldatban levő sav közömbösítése útján). hanem az oldat azonnal sötétkék lesz. A reakció Cu2+-ionokra Ni-sók távollétében (melyek ammónium-hidroxiddal hasonló. mely azonban a kémszer fölöslegétől.

Célszerű egyidejüleg kevés vízzel és ötször annyi Bettendorf reagenssel vakpróbát végezni. (A Cd sók tömény savval készült oldatából tehát csak akkor választható le CdS csapadék. H2S hatására az I. 2 AsCl3 + 3 SnCl2 = 2 As + 3 SnCl4 A vizsgálandó anyagnak HCl-val készült oldatához kémcsőben ötször annyi Bettendorf reagenst adunk. KCN hatására fehér Cd(CN)2 csapadék válik le. E kolloid oldatból HCl hozzáadására sárga csapadék formájában válik ki az As2S3. As 11. hogy H2S hozzáadásakor túllépi a CdS oldhatósági szorzatát és sárga csapadék alakjában CdS válik le. Marsh féle próba: oldható arzén vegyületeket savanyú közegben "nascens" hidrogén AsH3 gázzá redukálja H3AsO3 + 6 H* = AsH3 + 3 H2O mely hevítéskor összetevőire disszociál 42 . mely hideg. csak sárga színeződés keletkezik. Koncentrált hideg savak is oldják. HNO3-ban és H2SO4-ban oldódik. félóra múlva szürkésbarna lesz. 2 AsCl3 + 3 H2S = As2S3 + 6 HCl (Ha az oldatot H2S hozzzáadása előtt nem savanyítjuk meg. 13.Ha a próba igen csekély mennyiségű arzént is tartalmazott.) Forró oldatból H2S hatására vörös színű CdS csapadék válik le. K2[Cd(CN)4] = Cd2+ + 4 CN. mely a kémszer fölöslegében komplex-só képződése közben oldódik. majd félretesszük. enyhén melegítjük.) 12. osztály ionjaitól eltérően sárga színű CdS csapadék válik le.9.+ 2 K+ Az oldat Cd2+ koncentrációja oly nagy. Bettendorf-féle próba: SnCl2 tömény sósavas oldata az As oldható vegyületeit elemi arzénné redukálja. CdSO4 + H2S = CdS + H2SO4 A csapadék forró híg HCl-ban.anion jelentős mértékben disszociál Cd2+ és CN. híg savakban nem oldódik. ugyanis az As2S3 kolloidálisan oldatban marad. CdSO4 + 2 KCN = Cd(CN)2 + K2SO4 Cd(CN)2 + 2 KCN = K2[Cd(CN)4] A keletkezett [Cd(CN)4]2. Jellemző az As3+ ionokra. H2S hatására a sósavval megsavanyított oldatból tojássárga As2S3 csapadék válik ki. ha az oldatot előzetesen hígítjuk vagy a savakat közömbösítjük. Nagyon jellemző reakció. Sok arzén jelenlétében fekete csapadék válik ki.ionokra. Arzén(III). 10.

Mangán(II). pelyhes csapadékot választ le. Kémcsőben való reakció alkalmával. Fe2+ + 2 OH. NH4SCN gyengén savanyú oldatban vérvörös Fe(SCN)3 színeződést okoz. α-α′-dipiridil (2%-os. levegő kizárása mellett fehér Fe(OH)2 válik ki. A reakció Fe2+ ionokra rendkívül jellemző és érzékeny. NH4OH vagy NaOH hatására vörösbarna. 17. Mn 18. NH4OH vagy NaOH hatására levegőmentes oldatban.= Fe(OH)3 A csapadék híg savakban oldódik. Fe3+ + 3 NH4SCN = Fe(SCN)3 + 3 NH4+ A reakció rendkívül jellemző és érzékeny. (NH4)2S semleges vagy gyengén lúgos oldatból víztartalmú MnS-ból álló. 2+ Fe2+ +3 N N = N N Fe(II) /3 A reakciót célszerű óraüvegen. a vizsgálandó oldat és a reagens 1-1 cseppjével végezni. 15. a levegő és az oldatok oxigéntartalmának hatására zöldesfehér csapadék keletkezik.2 AsH3 ⇔ 2 As + 3 H2 Ha a nagy hőmérsékleten egyensúlyban levő elegyet hirtelen lehűtjük az As elemi állapotban kiválik. savanyú közegben intenzív vörös vegyület képződése közben reagál. Fe 16.= Fe(OH)2 Vas(III). hússzínű. Fe2+ ionok a reakciót nem adják. Vas(II). kocsonyás állományú Fe(OH)3 válik ki. mely Fe(OH)3-dá oxidálódva gyorsan megbarnul. híg sósavas oldata) vas(II)sókkal. Fe 14. 43 . Fe3+ + 3 OH. mely a kémszer feleslegében nem oldódik.

Nessler reagens [kálium-higany(II)-jodid lúgos oldata] ammóniumsók oldatában sárgásbarna csapadékot. kristályos módosulattá (3 MnS + H2O) alakul. 2 Mn (NO3)2 + 5 PbO2 + 6 HNO3 = 2 HMnO4 + 5 Pb(NO3)2 + 2 H2O Mivel az ólom(IV)-oxid gyakran tartalmaz mangán szennyezést. melynek az az előnye.= HgO . Hg(NH2)I + 3 I. szerint káliumbromidot is használhatunk. melegítésre. 44 . HCl vagy általában a szénsavnál erősebb savak (HNO3.+ 4 Br . haloidmentes mangán(II)-só oldatához késhegynyi (mangánmentes) PbO2-ot és fölös cc.+ 2 H2O A kémszer hatóanyaga tulajdonképpen a higany(II)-jodid.+ 3 OH.= HgO . Ammónium-ion.Igen híg. mely a káliumhigany(II)-jodiddal bázisos higany(II)-amido-jodid [HgO . Hg(NH2)I + 7 I. a próbával párhuzamosan vakpróbát is tanácsos végezni.+ 2 H2O Karbonát-ionok. A színeződés a PbO2 leülepedése után jól észlelhető. Levegőn. a csapadék tömörül és lassanként zöld színű. HgCl2 + 2 KI = HgI2 + 2 KCl HgI2 + 2 KBr = K2[HgI2Br2] NH3 + 2 [HgI2Br2]2. NH3 + 2 [HgI4]2. oxidáció folytán lassanként megbarnul. mert különben a karbonátfölösleg a szénsavat bikarbonátképződés közben megkötheti. oxidáció eredményeként élénk ibolyaszínű permangánsav (HMnO4) tartalmú oldat keletkezik. és rendkívül érzékeny. különösen alkálikarbonátok jelenlétében fölöslegben kell alkalmazni. A MnS csapadék (a ZnS-tól eltérően) még híg ecetsavban is oldódik. Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + CO2 Néhány természetes karbonát (magnezit. hígabb oldatban sárgásbarna színeződést okoz. amelyet fölös kálium-jodid tart oldatban. dolomit) savak hatására csak melegítéskor bomlik el. PbO2 . CH3COOH) a karbonátokat CO2 gáz fejlődése közben elbontják.+ 3 OH. NH4+ 20. hogy a kémszer maga teljesen színtelen (a Nessler reagens enyhén sárga színű) és így ammónia-nyomok kimutatására érzékenyebb. Nessler-Winkler reakció: A higany(II)-jodid oldatban tartására Winkler L. HNO3-at adva.Mn2+ + (NH4)2S = MnS + 2 NH4+ Sok ammónium-kloriddal melegítve. H2SO4. Hg(NH2)I] keletkezése közben reagál. 19. A lúgos reagens ugyanis ammóniumsók oldatából ammóniát tesz szabaddá. CO32- 21. A savat. A reakció jóformán valamennyi kation mellett elvégezhető.

Ha 1 ml nitrát oldathoz óvatosan kb. NO3- 24. NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3 Az AgCl csapadék savakban oldhatalan. 2 HNO3 + 3 H2SO4 + 6 FeSO4 = 2 NO + 3 Fe2(SO4)3 + 4 H2O A felszabaduló NO a FeSO4 fölöslegével barna színű. laza komplex vegyületté egyesül. H2SO4-ban komplexsó képződése közben oldódik. mely híg savakban és lúgokban oldhatatlan. SO42- 22. A két folyadékréteg összekeverésekor vagy melegítésre a színeződés eltűnik. így jobban észrevehető. Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2 NaCl A csapadék cc. AgNO3 fehér. porszerű BaSO4 csapadékot választ le szulfát tartalmú oldatokból. H2SO4-at adunk és a reakciós elegyet vízcsap alatt lehűtjük. túrós csapadékot választ le klorid tartalmú oldatokból. FeSO4 + NO = [Fe(NO)]SO4 45 .A fejlődő CO2 a meszesvizet [telített Ca(OH)2 oldat] vagy baritvizet [telített Ba(OH)2 oldat] vízben oldhatatlan kalcium. mely közvetlen napfényen megsötétedik. amely a következőképpen áll elő: tömény H2SO4 hatására nitrátokból HNO3 szabadul fel. A barna gyűrű nitrozo-ferro-szulfáttól [Fe(NO)]SO4 származik. 3 ml cc. A ferdén tartott kémcső óvatos forgatásakor a barna gyűrű szélesebb lesz. amely fölös tömény H2SO4 jelenlétében a FeSO4-ot erélyesen oxidálja. BaCl2 fehér. Cl- 23. a két folyadék határfelületén barna gyűrű keletkezik. FeSO4 és cc.vagy bárium-karbonát képződése közben megzavarosítja. Nitrát-ionok. Klorid-ionok. majd a megdöntött kémcső falán végigfolyatva fele térfogat frissen készült FeSO4-oldatot rétegezünk fölé. NH4OH komplexsó képződése közben oldja. Szulfát-ionok. H2SO4.

I. NO2- 25. Fémes Zn ecetsavval megsavanyított oldatoban a nitrátokat nitritekké redukálja. A salétromossav a szulfanilsavat diazotálja: HNO2 + HO3S NH2 + CH3COOH = HO3S N=NOOCCH3 + 2 H2O és a keletkező diazo-vegyület az 1-naftil-aminnal vörös színű azofestékké kapcsolódik: HO3S N=NOOCCH3 + NH2 = HO3S N=N NH2 + CH3COOH Irodalom: Erdey László: Bevezetés a kémiai analízisbe.Nitrit-ionok. Minőségi kémiai analízis. Tankönyvkiadó. HNO3 + 2 H+ = HNO2 + H2O A keletkező salétromossav Griess-Ilosvay reagenssel kimutatható. 1974 46 . Budapest.

HgCl2 + 2 KI = HgI2 + 2 KCl HgI2 + 2 KI = K2[HgI4] Réz. 3. 10. Hg2(NO3)2 + 2 HCl = Hg2Cl2 + 2 HNO3 Hg2Cl2 + 2 NH4OH = NH2HgCl + Hg + NH4Cl + 2 H2O 5. 2.+ 2 K+ 47 . 2 CuSO4 + 2 NH4OH = Cu2(OH)2SO4 + (NH4)2SO4 Cu2(OH)2SO4 + (NH4)2SO4 + 6 NH4OH = 2 [Cu(NH3)4]SO4 + 8 H2O Kadmium. CdSO4 + H2S = CdS + H2SO4 CdSO4 + 2 KCN = Cd(CN)2 + K2SO4 Cd(CN)2 + 2 KCN = K2[Cd(CN)4] K2[Cd(CN)4] = Cd2+ + 4 CN. Cd 9. Hg2(NO3)2 + 2 KI = Hg2I2 + 2 KNO3 Hg2I2 + 2 KI = K2[HgI4] + Hg Higany(II). Cu 8. Hg22+ 4. Pb 1.Néhány kation és anion kimutatási reakciói (rövid változat) Ólom. Pb(NO3)2 + 2 HCl = PbCl2 + 2 HNO3 Pb(NO3)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KNO3 Pb(NO3)2 + H2SO4 = PbSO4 + 2 HNO3 Higany(I). Hg2+ 6. 2 HgCl2 + SnCl2 = Hg2Cl2 + SnCl4 Hg2Cl2 + SnCl2 = 2 Hg + SnCl4 7.

+ 4 Br . Fe 14.= Fe(OH)2 Vas(III). Mn 18. NH3 + 2 [HgI4]2. 17. As 11. Hg(NH2)I + 3 I. Fe3+ + 3 NH4SCN = Fe(SCN)3 + 3 NH4+ Fe3+ + 3 OH.+ 2 H2O 48 . 2+ Fe2+ +3 N N = N N Fe(II) /3 15. Hg(NH2)I + 7 I. 12.Arzén(III). 13.= HgO .= Fe(OH)3 Mangán(II). Fe 16. 2 AsCl3 + 3 H2S = As2S3 + 6 HCl 2 AsCl3 + 3 SnCl2 = 2 As + 3 SnCl4 H3AsO3 + 6 H* = AsH3 + 3 H2O 2 AsH3 ⇔ 2 As + 3 H2 Vas(II).+ 2 H2O HgCl2 + 2 KI = HgI2 + 2 KCl HgI2 + 2 KBr = K2[HgI2Br2] NH3 + 2 [HgI2Br2]2.= HgO . NH4+ 20. Fe2+ + 2 OH. 19.+ 3 OH.+ 3 OH. Mn2+ + (NH4)2S = MnS + 2 NH4+ 2 Mn (NO3)2 + 5 PbO2 + 6 HNO3 = 2 HMnO4 + 5 Pb(NO3)2 + 2 H2O Ammónium-ion.

NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3 Nitrát-ionok. Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2 NaCl Klorid-ionok. III. 2 HNO3 + 3 H2SO4 + 6 FeSO4 = 2 NO + 3 Fe2(SO4)3 + 4 H2O FeSO4 + NO = [Fe(NO)]SO4 Nitrit-ionok. CO32- 21.o. I. HNO3 + 2 H = HNO2 + H2O Griess-Ilosvay reakció: HNO2 + HO3S NH2 + CH3COOH = HO3S N=NOOCCH3 + 2 H2O 49 . Cl- 23.Karbonát-ionok. NO2- 25.o. SO42- 22.o. IV. NO3- 24. Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + CO2 Szulfát-ionok.o. II.

Minőségi kémiai analízis. 1974 50 . Budapest.HO3S N=NOOCCH3 + NH2 = HO3S N=N NH2 + CH3COOH Irodalom: Erdey László: Bevezetés a kémiai analízisbe. I. Tankönyvkiadó.

reakció: … … x. titráló oldat koncentrációja. otthon kell elkészíteni! A jegyzőkönyvet lehetőleg füzetben vezessék (elfogadható még. reakcióegyenletek. Itt kell szerepelniük az oldatkészítésnél végzett egyszerűbb számolásoknak is. A jegyzőkönyv nem tartalmazhat szét(ki)eső lapokat! A GYAKORLATON ELVÉGZENDŐ FELADAT Feladat: Sorolja fel a gyakorlaton kapott konkrét feladatokat. színes ceruza alkalmazásával). Mivel az analitikai meghatározások végrehajtása általában nagy körültekintést. hogy mindezeket a jegyzőkönyv küllemében (füzet. elvárjuk. a mérési adatokat foglalja pontokba. szak. pipetták. azt pontosan másolja be a jegyzőkönyvbe. reakció: … 2. vegyszerek felsorolása. (nem szabadkézi!) aláhúzással. mintaelőkészítés: Az oldatkészítésekhez használt mérőlombikok. precíz munkavégzést kíván meg. ha a számozott lapokat iratrendezőben lefűzik). írás olvashatósága. gondos. standardok. ügyeljen arra. kérdéseket. amit a hallgató a téma részletesebb elméleti leírásának (silabusz) alapos áttanulmányozása után szűr le magának és ír le nagyjából egy oldal terjedelemben. vagy készítsen táblázatot.Útmutató a Klasszikus analitika gyakorlat jegyzőkönyvének elkészítéséhez Gyakorlat címe (Név. reakció → az ismeretlen kation: … 51 . mintaoldat térfogata. Az elméleti összefoglalót a gyakorlatot megelőzően. nyelvtani helyessége) is sugározza. ezért fontos a megfelelő tagolás alkalmazása. A meghatározás körülményei: Minden fontosabb mérési körülményt adjon meg (pl. Ezek pontos. ami csupán néhány válogatott fejezetből kiollózott fontosabb mondatokat. stb. szó szerinti rögzítése szükséges. dátum) ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÓ Az a jó elméleti összefoglaló. Pl: 1. A MEGHATÁROZÁS MENETE A meghatározás lépéseit. a szöveg stílusa. Ha írásban kapja a feladatot. lap minősége. hogy a mérési eredmények mértékegységeit is mindig feltüntesse. a jelentősebb kulcsszavak kiemelése (például nyomtatott betűk használatával. minták. Kevés értelme van egy olyan (akár hosszú oldalakon keresztül hömpölygő) összefoglalásnak. bekezdéseket tartalmazza.). Az elméleti összefoglaló tartalmazhat egymással szorosan össze nem függő témaköröket is. Rendelkezésre álló eszközök.

Hg22+. SO42-. ha az elégtelen részjegyek száma eléri az ötöt. sorsz. hét) csapvíz Ca2+ (3. Fe3+. hét) Na-oxalát (4.hét: ism.. a kért mértékegységben adja meg. sorsz. TAPASZTALATOK Itt rögzítsük a gyakorlat során fontosnak tartott tapasztalatokat. Ha vannak. A jegyzőkönyv elkészítése fontos. de mások által is. Jó jegyzőkönyvnek az tekinthető. Itt jegyezzük meg az esetleges rendkívüli eseményeket a mérés során (pl. Cd2+. Cu2+. utólagosan észlelt hibák az oldatok elkészítésekor). értelmezzük a kapott eredményt (pl. s nem csupán a jegyzőkönyv készítője. CO32-. A számítások menetének jól (a gyakorlatvezető által is) követhetőnek kell lennie!! A gyakorlatnál feltett kérdéseket precízen. Cl- ism. hét) csapvíz Mg2+ (3.Minta minta01 minta02 … titráló oldat fogyása (mL) 1 2 3 (4) (5) átlag A KAPOTT EREDEMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE Ez a rész tartalmazza a feladat megoldásához szükséges valamennyi számítást (ne dolgozzunk cetlikre!). feladat: 1 2 3 2-4 hét: beadott eredmény kiadott jegy 1db M+ 1-1 db M+ és Amax. elengedhetetlen része az analitikai munkának. NH4+. Fe2+. Hg2+. Mn2+. KHCO3 (2. amelynek alapján egy mérést akár évekkel később is reprodukálni lehet. reális lehet-e?). 2-2 db M+ és A- Lehetséges ionok: Pb2+. NO3-. akkor a mellékleteket a jegyzőkönyv végén kell rögzíteni (ragasztással vagy tűzőgéppel). hét) mért (mg) kiadott (mg) eltérés (%) jegy DISZKUSSZIÓ. 4. hét) Ca2+ (3. a minta ismeretlen koncentrációját egyértelműen. hét) Mg2+ (3. és az utolsó héten) A gyakorlati jegy elégtelen. egész mondattal válaszolják meg. Az eredményeket (az alább bemutatott módon) táblázatos formában kell megadni: 1. A gyakorlati jegy az alábbi jegyek átlaga: − ZH-kra kapott jegyek − az ismeretlenre kapott jegyek − a gyakorlatokon elkészített jegyzőkönyvekre kapott jegyek (2. 52 .

: Analitikai kémiai praktikum. 8. 1988 Erdey .Dean . Műszaki Egyetem Kiadó.Farsang . 4. 10. 7. 1960 Csányi .: Analitikai kémia.Zapp E. Semmelweis Kiadó.Zapp E. 9. Budapest. Tankönyvkiadó.Mázor: Analitikai kézikönyv. Tankönyvkiadó. Budapest. 1999 Pungor Ernő: Analitikai kémia. Budapest. 6. . Műszaki Könyvkiadó. Pungor Ernő: Analitikai kémiai kislexikon. Budapest. környezettudomány szakos hallgatóknak 1. 1969 Pataki L. 5. California. vegyészmérnök. 2. 1974 Willard .Szakács: Műszres analízis.Sztatisz Janisz: Analitikai kémia I. 1974 Szabadváry Ferenc: Az analitikai kémia módszereinek kialakulása. Gyula. Pokol György . Akadémiai Könyvkiadó. 1988 Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai. 3.. Tankönyvkiadó. 1972 Pataki L. 1978 53 . Wadsworth Publishing Company.AJÁNLOTT IRODALOM az Analitikai kémia tantárgyhoz biológus. 1999.Settle: Instrumental Methods of Analysis. Budapest. Tankönyvkiadó. . Budapest. Budapest.Merritt . Belmont. Műszaki Könyvkiadó. Budapest.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful