Content of this page: KODÁLY ZOLTÁN (1882-1967) Zoltán Kodály

KODÁLY ZOLTÁN (1882-1967)
Kodály Zoltán 1882. december 16-án született Kecskeméten. Hamarosan Szobra majd Galántára kerültek, ahol édesapja állomásfőnök volt. Ez sem volt végleges, de az itt eltöltött 7 esztendő mélyen vésődött Kodály lelkébe. A Pozsony megyei Galánta, vasúti csomópont és járási székhely. A jómódú község, a Vág és Dudvág között épült, az úgynevezett Mátyusföldön. Három nyelven, háromféle kultúrát őrzött: magyar, szlovák és német. Kodály Zoltán mondotta, itt élte gyermekkora legszebb 7 esztendejét. Itt járt elemi iskolába, mezítlábas iskolatársaival itt járt fészket szedni és itt hallott először népdalt, falusi lakodalmat, keresztelőt, temetést. Kodály száz és száz írásában hangsúlyozta, hogy ha az európai kultúrába akarunk illeszkedni, először a magunk kultúrájával kell megismerkednünk. S minél korábbi ez az ismerkedés, nyomai annál maradandóbbak. Galántán jó muzsikus cigányok voltak. Az újat - szerencsére - nem nagyon tudták, a lassú közlekedés lassan hozta hozzájuk a városi selejtet. Szívesebben húzták a múlt dalait, a verbunkosokat, férfiasan rátarti táncokat, fergeteg csárdásokat. A kor előítéleteivel ellentétben jóba volt a cigánygyerekekkel. Némi tisztelettel nézett fel ösztönös hangszertudásukra, villámgyors felfogóképességükre. Kodály hét évig szívta magába ezt a muzsikát, és még sok, sok esztendeig őrizgette, míg végül 1933-ban megszületett a nagyszerű zenekari mű, a Galántai táncok. Kodály nagyon jó tanuló volt. Galántán kijárta a négy elemit és őszre már a gimnáziumban találjuk Nagyszombatban, ahová édesapját kitüntetésből helyezték állomásfőnöknek. Kodályék a város szélén laktak. Onnét járt nyolc esztendőn keresztül a kollégiumba. Érdeklődése a görög és a latin nyelv felé irányult. A matematikát, fizikát nem kedvelte. Otthon tovább folyt a kamaramuzsikálás. Édesanyja zongorázott. Emília nővére szintén zongorázni tanult a zárdában és édesapja hegedült. A zeneirodalmat korán megismerte. Tagja volt az iskolai zenekarnak és ezért részt kellett vennie a templomi szertartásokon. Az egyházi zene nem elégítette ki, bírálni kezdte amit játszottak. A templom kottatárában kutatva megtalálta Beethoven C-dur miséjét és Liszt Esztergomi miséjének partitúráját. Egyszerre minden érdekelni kezdte, ami a zenével kapcsolatos volt. A gimnáziumi zenekarnak vezetője, Toldy Béla, figyelt fel elsőnek Kodály zenei kísérleteire. Kodály 1900. június 13-án jelesen érettségizett. Előtte volt a pályaválasztás nagy gondja. Magánszorgalomból tanulmányozta a népdalgyűjteményeket. Első kompozíciójának sikere, meg az utána írott művek a zeneszerzői pályát tették kívánatossá számára. De szülei biztosabb kenyeret akartak számára és ezért a tanári pályát ajánlották. Hosszú tusakodás után úgy döntött, hogy nem dönt, illetve, beiratkozott az egyetemre magyar és német szakra és egyidejüleg a Zeneakadémián megkezdte zeneszerzői tanulmányait. Kodály Zoltán budapesti diák lett. Tanára Koessler János volt. Kodály jól bírta a németet, mely a tanítás nyelve volt. Tanára szerint a zene német művészet. Legutolsó prófétája pedig Johannes Brahms. Koessler kitűnő tanár volt. Az ő keze alól került ki Bartók Béla, Dohnányi Ernő, Weiner Leo is. Kodály sok mindenben nem értett egyet mesterével. De valamit tanult tőle, amit a jövő munkája szempontjából fontosnak tartott: Koessler nagy súlyt helyezett az énekre és kötelező tantárgyként iktatta be az Akadémia tantervébe. 1904-ben szerzi meg zeneszerzői oklevelét. A vizsgadolgozaton kívül már több, előadásra érett műve volt. Ebben az évben a Wagner család megbízottja néhány tehetséges ifjú zeneszerzőt magával vitt Bayreuthba, Nürnbergbe, Salzburgba tanulmányútra. Ezek a látogatások mégjobban megerősítették abban, hogy neki más úton kell haladnia. Az új útkeresésben hamarosan hűséges barátra, kitartó fegyvertársra talált Bartók Bélában. Róla meséli 1950-ben "Egy iskolába jártunk, 1900-tól évekig együtt tanultunk a Zeneakadémián. Csak éppen, hogy soha nem találkoztunk." Bartók igen visszavonult egyéniség volt, még saját osztálytársaival sem barátkozott. A társadalmi élet ebben az időben egy-egy neves család szalonjában zajlott le. Ilyen volt Gruber Henrikné Sándor Emma otthona. Zeneszerzést és zongorát Bartóktól tanult. Ebben a szalonban ismerkedtek össze Kodály és Sándor Emma. Ettől kezdve Kodály életének a Gruber ház lett a központja. 1905-ben visszamegy Nagyszombatba szüleihez, majd rövidesen Galántára tér vissza. Budapesti diákkorában elhatározta, hogy doktori értekezését a magyar népdalról írja. Falusi kirándulásain rádöbbent, hogy milyen nagy a különbség a nép ajkán élő dal és a lejegyzett, kinyomtatott között. Ekkor érlelődött meg Kodályban a terv, hogy a népdalt magától a néptől tanulja meg. Még rendezetlenül gyűjti ami akad, de nagy boldogsággal tölti el. A száz dallam, az első nyilvános tudományos közlés annyira fellelkesítette, hogy alig ért Pestre, máris szervezte a legközelebbi kirándulást, de már Bartókkal együtt. A gyűjtés módszeréről Kodály így nyilatkozik: "Felkérem a falú tanítóját, hogy hívja össze azokat az embereket akik szeretnek énekelni és a tőlük hallott dalokat leírom, vagy fonográfozom. A legtöbb segítséget a falusi néptől kaptuk. A inteligencia távol tartotta magát a néptől és nem is engedte közel magához. Kedveztek az olyan csoportos munkaalkalmak, mint a tollfosztás vagy

kukoricahántás." A eredmény megéri a fáradságot. A dalok zömét Kodály és Bartók zongorakísérettel látták el. Így előadásra alkalmassá lettek. A közönség, de még a szakmai körök sem figyeltek fel rá. Egyedül a Zenevilág ír pár soros kritikát róla, amelyben "figyelemreméltó munká"-nak tartja. S ez a "figyelemreméltó munka", amelyre senkisem figyelt, lerakta a modern magyar zene alapjait. 1906-ban az Operaház zenekara bemutatja Kodály Nyári estéjét. Kodály ösztöndíjat kap és Berlinbe utazik. Egy merész fordulattal azonban Párizs felé fordul. Négy hónapot tölt a fővárosban. A francia zene, főleg Debussy zenéje, nagy hatással volt rá. Hazatérve azonnal gyűjteni indult Bars, Hont, Nógrád és Gömör megyékben. 1907-ben tanárrá nevezték ki a Zeneakadémiára. A tanítás mellett a gyűjtés nem lankadt. Nyáron újra járta a falvakat. Bartók és Kodály már öt év óta gyűjtik és tanulmányozzák a népzenét. Ekkor komponálta Kodály az I. vonósnégyest. Az általa szervezett együttes az egész világon terjesztette és népszerűsítette az új magyar kamarazenét. Az új Bartók-Kodály zene nagyon sok ellenállást és heves vitát váltott ki. Csak az elfogulatlan fiatalság lelkesedett érte. A Pesti Napló, a Pesti Hírlap a leggúnyosabb szavakkal bírálta a két fiatal szerzőt. Sokan voltak a gyalázkodók, de voltak, akik az eljövendő magyar zene zászlaját látták kibontakozni. Kodály előadott műveiből tanulmányt kellene írni. Ott lehetne csak kifejteni, hogy mit jelent az ő csellószonátája és vonós négyese nemcsak a magyar zene történetében, de egész kulturális életünkben. Kodály művei a ben külföldre is eljutottak. Általában,⊕budapesti bemutatójukkal majdnem egyid az "ifjú barbárokat", ahogy külföldön Bartókot és Kodályt nevezték, érdekesnek tartották. Kodály, a tanár, ideje egy részét a Zeneakadémián töltötte. Kodály, a tudós, továbbra is járta a falvakat, de most már feleségével, ki elvált férjétől, hogy egész életét Kodály gyűjtőmunkájának szentelje. De Kodály, a zeneszerző sem pihent. Bátran nyúlt a régi magyar költők munkáihoz: Berzsenyi, Csokonai, Kölcsey és összeállított egy új dalgyűjteményt: Megkésett melódiák. Az első világháborút a művész világ is megérzi. Egymás után rendezik a jótékony célú hangversenyeiket. Az 1919-es év nem a nyugodt alkotás éve volt. 1917-es orosz október szelleme hazánkba is elérkezett. Civódások ütötték fel fejüket a tanárok között. A régi tanárok az új, fiatal gárda ellen intrikálnak. Főleg Kodály ellen indult a hajsza. Még az 1920-as évben sem ért véget. A tárgyalásokon gyakran elhangzott, hogy "hazafiatlan". Kodály ezt tartotta a legigazságtalanabb vádpontnak. "Az merjen elém állni, aki a magyarság érdekében többet dolgozott nálam." A színfalak mögött Hubay állt, aki mindenáron az Akadémia igazgatója akart lenni, ahol Kodály aligazgató volt. Ezek a meghurcoltatások aláásták Kodály egészségét. Szabadságra ment, de munkáját tovább folytatta. Buda és Pest egyesítésének 50-ik évfordulójára megszületik a Psalmus Hungaricus. A műnek megrázó sikere volt. Hasonló sikere volt a Wesselényi utcai polgári fiúiskola kórusának szereplése. A két bemutatott mű, a Túrót eszik a cigány és Villő. A gyermekkarok gondolata mindig foglalkoztatta Kodályt. Végre az Operaház színpadára is eljutott Háry János daljátékával. A Háryt abban az évben tizenkétszer játszotta az Operaház. A huszas évek végén Kodály inkább a tanuló ifjúság felé fordult. Megdöbbenve látta a tantermi oktatás hiányait. Ezek a gyerekek legfeljebb a dalárdáig jutottak el. A magyar közönséget ki kellett emelni zenei igénytelenségéből. Ez pedig csak az iskolán keresztül lehetséges. Megmérhetetlen a hatása ezeknek az ifjúsági kórusoknak a jövő zenei kultúrájára. Kodály Zoltán 1882. dec. 16-án született, de 60. születésnapját már az év elején kezdték ünnepelni. Ez év legnagyobb eseménye a Székely fonó. A Magyar Életkép Erdélyből nagy közönség siker volt. Az Éneklő Ifjúság országszerte zengett. Az első hivatalosan és Éneklő Ifjúság címen tartott hangversenyen 14 iskola vett részt 1500 dalossal. Itt hangzott fel először a Székely keserves, Kodálynak legmegrázóbb kórusműve. Kodály nem azért gyűjtött népzenét, hogy valamit elvegyen a néptől hanem, hogy sokat adhasson neki. Rengeteget utazott, Nagykőrösön az Éneklő Ifjúság hangversenyét vezényelte, majd Szegeden a Háry-mesét, ahol először hangzott fel, mint betét, a Kállai kettős. Sok művét mutatták be Szegeden. Szeged lelkesedett Kodályért. De hiába dolgozott, fáradozott még mindig voltak gáncsoskodások. Még mindig nem volt tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. 35 évi tudományos kutatás után sem. Kodály valóban kiérdemelte az akadémiai tagságot. De vajon az Akadémia méltó volt-e Kodályhoz? Nem! Egy szavazattal kevesebbet kapott, mint amennyi a felvételhez szükséges volt. Utolsó fellépése 1944. május 6-án volt Kolozsvárott. A Psalmus Hungaricust vezényelte viszonzásul az egyetem által való díszdoktorrá avatásáért. Kodályt a második világháború utáni Magyarország zenei vezérének tekintette. Elhalmozta tisztségekkel. A Magyar Tudományos Akadémia egyhangulag rendes tagjává választotta. 1957-ben, 75 éves korában kapta a harmadik Kossuth díjat. 1958-ban felesége ismét megbetegedett és november 22-én meghalt. 1959. december 18-án feleségül vette barátai 19 éves leányát, Péczely Saroltát. Munkakedve fellángolt, ismét sokat utazott és dolgozott. De a sok munka felőrölte egészségét és 1967. március 6-án szívroham ölte meg. Egy szálfa dűlt ki közülünk!!

Bajnóczi Sándor GONDOLATOK KODÁLY ZOLTÁN KÓRUSMŰVEINEK INTERPRETÁLÁSÁHOZ (A szövegvers és az énekvers történeti kapcsolatai) (Részlet) Dolgozatom két nagyobb egységből épül fel. Az első részben egy általános ismertetés számol be a megzenésített versek rendszerezési lehetőségeiről, zenetörténeti hátterérő1. Foglalkozik Kodály Zoltán kórusművészetének jelentőségével, prozódiájával, alkotóstílusával. A második rész a Magyarokhoz című kórusmű elemzése, amely kiterjed a Berzsenyivers szövegértelmezésére, keletkezésére, gondolatiságára, versritmikai elemeire, a szöveg és dallam egymásratalálására, valamint a mű dallamanyagára (melodika, ellenponttechnika, együtthangzások, ritmikai kombinációk), s végül a mű betanításával, interpretálásával kapcsolatos problémákról szól. Miért kell zene a versekhez? Az énekelt vers vagy a szövegvers az igazi hordozója az üzenetnek, esztétikumnak? E kérdésekre nem könnyű megadni a választ, tény, hogy az énekvers esetében (pl. népdaloknál), többségükben csak elválaszthatatlanságról beszélhetünk a szöveg és dallam tekintetében. Tinódi szövegei már művi formulák, de igazán itt is csak zenéjével együtt értékelhetjük a szövegeket. Bár Balassi Bálint is sok verséhez adott nótajelzést, mégis ő az, aki a magyar nyelvű, önmagában is (vagyis nóta nélkül) esztétikai élményt nyújtó verseket elsőként alkotta meg. A megelőző parafrázis irodalmat nem vettem figyelembe. A zenés versek létét végül is két dolog határozhatja meg: a, egy meghatározó alkotáslélektani folyamat, amely a megelőző hagyományt beépíti (pl. Balassi nótamintái, vagy Villon típusmintái: a ballata, rondeau vagy litánia). b, a közösségi vagy intézményes szükséglet az énekelt szövegek iránt (pl. gyermekdal, népdal, históriás ének, egyházi ének, induló stb.). A második kérdés válaszát keresve, nem teljes történetiségében, egy hármas struktúrát figyelhetünk meg a zene és szöveg kapcsolatában. Az első teljes egység (zene és szöveg); a második szétválás (zene vagy szöveg); a harmadik új egység magasabb szinten (művészi zene és művészi szöveg).

A minőségi mutató egy emelkedő egyenessel húzható meg, vagyis, csak teljes egységében vizsgálhatjuk a jelenséget. Amint láttuk a szöveg különélését, minőségi ugrásának köszönheti az énekverssel szemben. A közösségi igény azonban újra teremthet (e különéletet élő versekhez) zenei alapanyagot. De vajon az ideális kapcsolat jön-e létre? Tehát: 1. művészi szintű szöveg és művészi szintű zene 2. művészi szintű szöveg és hétköznapi szintű zene 3.hétköznapi szintű szöveg és hétköznapi szintű zene 4. hétköznapi szintű szöveg és művészi szintű zene A magyar zenetörténetben Kodály Zoltán kezdte el pótlólagosan is azt a munkát, amely összekapcsolja a magas művészi értékű poetikai alkotásokat egy vele egyenrangú igényes zenei anyaggal. Ilyen találkozás pl. az egyházi himnuszok esetében: Ambrus püspök himnuszkölteményei, s a gregorián dallamok művészi igényű darabjai, vagy Landino zenéje Petrarca verseivel, a későbbiek közül Schubert dallamai Goethe és Heine verseire, de említhetnénk Brahmsot, Lisztet, és még sok nyugat-európai zeneszerzőt és költőt. A magyar költészet remekei azonban nem kapták meg magas szintű műzenéjüket. Megrekedtek pl. a Tinódi-énekek v. Csokonai verseihez írt népies műdalok v. inkább virágénekek, verbunkosok szintjén, s a későbbi találkozások is (mint Vörösmarty Mihály és Egressy Béni vagy Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc ill. Petőfi Sándor megzenésített versei) főként nemzeti igényű, de prozódiailag vitatható próbálkozások. Kodály kiemelkedő művészi tette az, hogy több évszázad zenei anyagát átfogva, azt szintetizálva, a ma és holnap emberéhez szóló, örök értékű vers és igényes műzene egymásratalálását segítette elő. jórészt népi anyagra támaszkodva. Fő ihletői: Berzsenyi, Vörösmarty, Batsányi ,Kecskeméti, Szkhárosi, Zrínyi, Kisfaludy K. Petőfi, Arany, Gyulai P. Virág B., Ady E., Horátius, egyéb zsoltárszövegek, és számos népdal.

Kodály alkotóstílusában hat, egymásnak látszólag ellentmondó kifejezésmódbeli elem olvad össze: l. Népi eredetű ötfokúság és modalitás 2. A klasszikus vokálpolifónia ellenpontművészete

3. A barokk mesterek ellenponttechnikája. 4. A modális és funkciós harmóniavilág 5. A későromantika és a századforduló harmóniavilága 6. A tizenkétfokú zene egyes elemei. Részletek a Magyarokhoz c. kórusmű elemzéséből Munkámban elvégeztem a versritmika és zenei ritmika teljen összehasonlító elemzését. Az eredmény egyértelműen bizonyította, hogy az alkaioszi strófa s a zenei ritmus mindvégig elválaszthatatlan egységet alkot. Kodály polifonikus szerkesztési elve három pillérre támaszkodik: a, disszonancia és dallamkezelési elvek: Palestrina szellemében, b, szerepel a Bach-féle harmonikus ellenpont (38.ütem) (egy harmónia hangjai szabadon). c, Pentaton ellenpont (XX. sz.-i jelenség: 5 pentaton hang egymással konszonáns). Célszerű az elemzést az elődök zeneszerzési elvei alapján végezni. Először nézzük meg a témabelépések sorrendjét! Az A II témabemutatása után, az A I a l2. ütemben, a SZ II a 23. ütemben kezd a kánondallammal. Az A II-nek és az A I-nek még két versszak jut az ellenpontozásra, amíg a SZ II-nek egy, az SZ I-nek pedig már csak a témabemutatás és a zárlatban való részvétel marad. , A mű betanításánál érdemes a műben előforduló (pentaton, dallamos moll) hangközviszonyait (lá vonatkozású ré stb.) beállítani. Maid olyan mixtúrákat énekeltetünk; amelyekben szerepelnek a műben előforduló hangzatok (pl. szekundhalmazt), hasznos még, ha olyan kadencia vagy valamely ismert kánon éneklése vezeti be e művet, amely közel áll annak hangulatához, stílusához(jelen esetben pl. oktávkánon és megfelelő zárlatok.

A szólamok betanításának sorrendje: l. A I (12. Ütemtől) 2. A mű zárlata (45-47.üt.)

december 16-án a Zeneakadémia nagytermében. a népzene. a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége a Magyar Kórusok Napján. illetve egyéni érdekképviseletét és érdekvédelmét látja el – a tavaszi elnökségi ülésen Kollár Éva elnök ötlete alapján kezdte lerakni e magas rangú szakmai elismerés alapjait. Bartók Főszerkesztőségét tüntesse ki. A hangverseny védnökei Kodály Zoltánné Péczely Sarolta és Batta András. ha mindenki szívből részt vesz benne. a műzene. A koncertre a belépés díjtalan. hogy a Mecénás kategóriában elsőként a Magyar Rádió Rt. napi szintű együttműködés indította arra a KÓTÁ-t. ha nem is adtak teljes képet. Sz II. levegővételekre s a pontos szövegmondásra. Ezután a különböző agogikai finomítások következnek. hangszeres együttesek. júniusban alapított KÓTA-díjat. Több éves magas színvonalú. amelynek számos kategóriájában osztanak most díjat a magyar kulturális élet képviselői számára. A szövetség elsődleges feladatának tekinti az egyetemes zenekultúra s ezen belül a kórusművészet.14. Igyekezzünk a mű hangulatát mélyen átéltté tenni. figyelmeztetve a dinamikai instrukciók betartására. A Szövetség – mely társult tagszervezetek. s a ritmikai elemek pontos visszaadására. Sapszon Ferenc vezetésével. Sz I. mert csak úgy lehet eredményes a munka. A Kodály Zoltán születésének 122.12. hogy a bemutatott dolgozat részletei.3. Kodály Zoltán A díjátadást övező ünnepi hangversenyen színpadra lép a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Leánykara Soltészné Lédeczi Judit vezetésével. lassú tempóban összeénekeltetjük a szólamokat. A II.ütemtől végig) Ha magabiztos a szólamtudás. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Vegyeskara Párkai István vezényletével. (34. figyelve a hangsúlyokra. Fidelio Ünnepi hangversenyt rendez a KÓTA. kiemelkedő szerepet biztosítva a magyar zenei értékeknek. . Remélem. a Zeneakadémia rektora. (36 ütemtől végig) 4. a Cantate Vegyeskar ifj. népdalkörök. valamint a Magyar Rádió Gyermekkara Thész Gabriella irányításával. és a szólamarányok megfelelőek. KÓTA-díj 2004 2004.ütemtől végig) 5. valamint magánszemélyek közösségi. de közelebb vittek bennünket a zeneszöveg mélyebb egységeinek megértéséhez. (23. a világi és az egyházi zene minden számottevő értékének feltárását és ápolását. évfordulója alkalmából rendezett koncerten adják át a KÓTA elnöksége által 2004. énekkarok.

BEHARANGOZÓ .

Valami nagyon nincs rendjén zenei értékrendünkben. Vajon mennyien vagyunk, akik igazi zeneszeretőknek mondhatjuk magunkat? Sokaktól hallottam már, hogy szeretik a zenét. De ha rákérdeztem, milyen zenét, a válaszból rendre kimaradt a klasszikusok szeretete. Sőt, leggyakrabban kifejezett viszolygást mutattak. No persze van a másik véglet is: akik zsigerből utasítanak el mindenféle könnyűzenét - igaz, belőlük van kevesebb. Valami nagyon nincs rendjén zenei értékrendünkben. Büszkén terjesztjük muzsikusnépimázsunkat a világban, valóban híres a "Kodály-módszer", zeneművészeink a legjobbak közé tartoznak minden földrészen, az itthon tevékenykedők között válogatva is a bőség zavarával küzd, aki szeretné a legjobbaktól hallani kedvenc műveit. Legtöbbünkbe mégsem tudta belenevelni a sokrétű zenei ismereteket és a zene sokszínűségében több műfaj szeretetét sem világhírünk, sem pedig világhírű "Kodály-módszerünk". Valami nagyon nincs rendjén zenei értékrendünkben. A minden harmóniai, ritmikai és melodikai változatosságot nélkülöző ál-zenék, meggyőződésem, nem okoznak valódi örömöt annak, aki ezt hallgatja (nem véletlenül rövidek ezek a "zenék"). A bömböltetés által adnak ál-büszkeséget, ál-boldogságot, ál-felszabadulást. És erre sokszor szükség is van. Ahogyan szükség van néha az édeskés, bugyuta, ámde könnyen megjegyezhető dallamocskákra is. És ahogyan szükség van a monoton dübörgésre is. Esetleg ezek kombinációjára. De valódi zeneélvező, -szerető csak az lehet, aki ezek mellett Mozartot, Csajkovszkijt és Bartókot is tud hallgatni. Az arányokat döntse el ki-ki maga. Nem kell, nem is lehet megszabni, ki mikor mit hallgasson, és főleg, hogy mi tessék neki. De amit nem ismerünk, azt ugyan miért vetjük el eleve? Minden műfajnak megvannak a maga nagyjai, akiknek az előadásában a műfaj mindenki számára élvezhetővé, érthetővé, széppé válik. Valami nagyon nincs rendjén zenei értékrendünkben. Külföldön járva sokszor tapasztaltam, hogy türkizkék hajú ifjoncok éppúgy beültek egy hangversenyterembe, mint éltes matrónák. Nem volt különbség köztük: azért jöttek, hogy Brahmsot vagy Haydnt hallgassanak. A matróna a hangverseny után esetleg megivott valahol egy szolid kávét süteménnyel; a türkizkék vagy zöld hajú srácok meg elmentek sörözni. De amíg a zenét hallgatták, egyek voltak érdeklődésükben. Nálunk ez hiányzik. Valami nagyon nincs rendjén zenei értékrendünkben. Amit ma komolyzeneként aposztrofálnak, az valaha a kor szórakoztató zenéje is volt. Ma is éppúgy szórakoztat - ha oda tudunk figyelni rá. Az operára azt mondják: ami olyan ostoba, hogy szóban nem lehet elmondani, azt eléneklik. És hogy kik mondják? Általában ugyanazok, akik rockoperát hallgatnak, néznek. Hogyan írná ma meg Puccini a Toscát? Lehet, hogy musicalnek. A zene története szervesen összefonódott a többi művészetével. Ha a reneszánsz templomokat és romantikus festményeket ma is csodálattal bámuljuk, fejet hajtva a hajdani nagyok előtt, a zenetörténet nagyjai vajon miért nem kapják meg ugyanezt a megbecsülést? Valami nagyon nincs rendjén zenei értékrendünkben. Ezen szeretnénk segíteni. Nem tudunk teljes képet adni a zenetörténet minden jelentős alkotásáról. Nem tudunk ismertetni minden zenei programot. Nem is célunk. A célunk az, hogy közelebb hozzuk a Fülvájó olvasóihoz azt, amihez talán egy kicsit félve, de remélhetőleg nyitottan közeledik. Ismertetünk majd egyegy művet, egy-egy szerzőt, a teljesség igénye nélkül. Ismertetjük azokat a zenei programokat, amelyeket figyelmükbe szeretnénk ajánlani. Ismertetünk lemezeket, amelyeket talán kár lenne kihagyni. És persze szívesen adunk tanácsokat is: melyik szerzőnél, melyik műben mire érdemes odafigyelni, mitől igazán jó egy darab - vagy hogy éppen mi az, amitől óva intjük a még csak tétován érdeklődőket. A Fülvájó vájt fülű olvasói sem lesznek elhanyagolva: számukra többek között zenetörténeti és -elméleti adattárat, kislexikont

szeretnénk összeállítani, amire persze a kezdő zenekedvelő is haszonnal kattinthat. Valami nagyon nincs rendjén zenei értékrendünkben. Talán már nem sokáig… "A közlendő dallamokra nézve azt az irányítást kaptam, hogy lehetőleg azt válogassam össze, amit Arany János ismerhetett." Kodály Zoltán

Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtése
Magyar népköltési gyűjtemény Új folyam XV. kötet Szerkeszti Voigt Vilmos Balassi Kiadó - Magyar Néprajzi Társaság, Budapest é. n. Méret B/5 Terjedelem 640 oldal Ára 4000 Ft Sajtó alá rendezte és szerkesztette Szalay Olga, Rudasné Bajcsay Márta Készült az MTA Zenetudományi Intézetben Felelős szerkesztő Soóky Andrea Lektorálta Domokos Mária Kottagrafika Kovács Donát Műszaki szerkesztő Szák András A címlapon a szalontai betlehemes játék szereplői: a Betyár, a Juhász és Heródes Kartonált, nyomdai munkálatok László és Társa Bt. ISBN 963 506 408 x Fülszöveg "1916-ban dr. Sebestyén Gyula felkért, hogy a Kisfaludy-társaság tervezett szalontai kötete számára a már összegyűjtött dalszövegekhez szerezzem meg a dallamokat…" – emlékszik Kodály Zoltán legnagyobb népzenegyűjtői vállalkozására, amelyre a Szendrey Zsigmond vezette diákgyűjtők munkájának kiegészítéseként, az Arany-centenárium jegyében került sor az első világháború idején. Ez a kötet a 353 dallam első teljes, kritikai kiadása. A kéziratok, eredeti fényképfelvételek által dokumentált zenei, néprajzi, nyelvi, irodalmi információk Kodály sokéves műhelymunkájába engednek betekintést: a gyűjtés, a hiteles lejegyzés, a népdallal való sokoldalú zenei, szövegi, történeti és összehasonlító munka klasszikus iskolájába. A

dallamokat követő száznegyven dokumentum nagy része is első közlés: a kilencvenöt levél és híradás a gyűjtés és az 1924-ben megjelentetett dallamválogatás különös történetét, gazdasági és személyes nehézségeit tárja elénk, a negyvennégy Kodály-jegyzet és -írás pedig a modern néprajz- és népzenekutatás fontos alapelveit és feladatait fogalmazza meg. Meglelt kincs A népzenére éhes közönség igazi kincset kapott a Balassi Kiadó és a Magyar Néprajzi Társaság jóvoltából. A kötet a Kodály Zoltánné által -férje hagyatékában - megtalált, Nagyszalonta feliratozású dosszié teljes egészét tartalmazza. Talán elképzelni sem tudjuk, micsoda munka volt egy-egy tájegység dalait összegyűjteni, majd rendszerezni úgy, hogy a hangfelvételek technikája még gyermekcipőben járt. Maga a népdalgyűjtés hagyománya is kiforratlan volt, a rendszerezésnél újabb és újabb szempontokat kellett figyelembe venni. Kodály e gyűjtését és rendszerezését is a rá jellemző alapos gonddal végezte. Egy-egy népdalnál megtaláljuk az adatközlő nevét, életkorát, az adatközlés dátumát stb. A Martin György emlékének szentelt kötet dalai közt találunk ismert dallamokat, néhány az iskolai énekkönyvekben is szerepel (a 17. számú), találunk olyanokat, melyeknek a szövege különleges figyelmet érdemel (41. számú), a Rákóczi-kesergő több változatát is megismerhetjük, sőt, Kodály megemlíti, hogy disznótorban volt szokás énekelni e dalt. Különös hangulatot árasztanak a siratódallamok: ezeket csak ritkán énekelték, minden siratáskor más szöveggel, és a fájdalom szülte, sikoltásszerű hangokkal. E hagyomány mára szinte kiveszett a magyar népi hagyományokból, pedig talán siratással könnyebb lenne szeretteinktől búcsút venni. Ma már szégyelljük legbelsőbb érzéseinket… Végigolvasva, -énekelve a dalokat közelebb juthatunk elődeink érzéseihez, s a népdalok sajátunkká válnak - ezt kínálja a könyv. Nemcsak nekünk, de utódainknak is. Reméljük, "nem kell újabb háromnegyed évszázadig várni" egy ilyen - minden ízében magvas - gyűjteményre. IV-értékelés: 10 (Az értékelés szempontjait lásd Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve) A kötet – nem lehet elégszer hangsúlyozni – mindenképp kiemelkedő, a gondos szerkesztőknek még sok ilyen feladatot kívánunk, a népzene szerelmeseinek pedig még több ilyen gyűjteményt. Gyurgyák-metszéspont: 9 (Az értékelés szempontjait lásd Gyurgyák János:
Szerzők és szerkesztők kézikönyve)

Sajnos, a kiadvány kartonált, ennek valószínűleg anyagi okai vannak, bár a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma is támogatta a megjelenést. Aki azonban áldoz a gyűjteményre, biztosan vigyázva forgatja majd a lapokat. Néhány népdal (bár a legtöbbjük négysoros) nem fért ki egy oldalra. A kötet végén - gondolva a magyar nyelvet nem, de a népdalkincset ismerőkre, szeretőkre - néhány oldalas angol nyelvű összegzést is találhatunk magáról a népdalgyűjtésről (az író neve csak a magyar utószóban szerepel, az angol szöveg alatt nem, s nem tudjuk, ki fordította angolra).

Az egyházi zene a kezdetektől a reformációig
Bevezetésként egy pontosítás: mi is az az egyházi zene, és milyen időszakról is lesz szó? Nos, Európában (és így nálunk is) egyházon általában a keresztény egyházakat szokás érteni (néha a zsidót), egyházi zenén pedig azt a zenét, mely az istentiszteletekhez, liturgiához kapcsolódik, illetve kifejezetten vallásos témát dolgoz fel. Ami pedig az időt illeti: majdnem 1600 évről van szó. Azért majdnem, mert sem a záró dátum nem határozható meg pontosan, sem pedig az, mikortól is létezik keresztény egyházi zene. Az első évszázadokról szinte semmilyen ismeretünk sincsen. Nem tudjuk, mikor is vált el a keresztény liturgia a zsidótól, és főleg, hogy mikor jelentkezett ez a zenében is. Hiszen a zene leírása sokáig nem volt egyértelmű: bár ismert több ókori próbálkozás is a zene leírására, ezek a ma emberének már nem érthetőek, nem pontosak (olykor még a zenetörténészeknek sem). Annyit biztosan állíthatunk, hogy a keresztény istentiszteleteknek kezdettől fogva része volt a zene. Része abban az értelemben, hogy a szertartási szövegeket, imákat a pap énekelte, és a hívők is énekelve válaszoltak, illetve így imádkoztak együtt a pappal. Ez a szokás a zsidó szertartásokból eredeztethető, de jellemző volt szinte minden más vallás szertartásaira is akkoriban. Ezeknek a szövegéről, dallamáról azonban nincsenek megbízható források. A VIII. századból származó - de egyértelműen soha nem bizonyított vagy cáfolt - vélemények szerint a VI-VII. század fordulóján regnáló I. (Nagy Szt.) Gergely pápa nevéhez fűződik az egyházi zene egységesítése. Az biztos, hogy a liturgia reformjában, egységesítésében nagy szerepe volt, ám nem tudjuk, hogy ez mennyire érintette a zenét. A ma róla gregorián éneknek nevezett egyházi zene ugyanis csak a VIII. századig követhető vissza. Ekkortájt alakult ki az első használható zeneírási módszer, a neuma. Ez már minden hozzáértő olvasó számára egyértelmű jeleket tartalmazott, így biztosítva, hogy a leírt zenét mindenki úgy adhassa vissza, ahogyan azt a leíró, a szerző elképzelte. Később, 1025 táján Arezzói Guidó bencés szerzetes dolgozta ki a vonalrendszerű hangjegyírást. Ezt - kisebb módosításokkal - a mai napig alkalmazzák egyházi, liturgikus célokra készült könyvekben (pl. misekönyvekben) a zene leírására. Négy vonalon helyezte el a négyzetes kottafejeket, és kulcsok jelezték a hangnemet. Nem jelölte azonban a hangok hosszúságát, az ütemezést, sőt, ha több szótagon keresztül szólt ugyanaz a hang, csupán az elsőt - és olykor az utolsót -jelezte. Ám a ma is használatos ötvonalas kotta, a hangok hosszának és az ütemezésnek a jelzésével ebből alakult ki, és fejlődött a ma is használt kottaírássá. Az egyházi zene kezdetben kizárólag egyszólamú, vokális zene volt. Nem tudjuk, mikor "törtek be" a hangszerek az egyházi zenébe, ám az bizonyos, hogy a VIII. században már léteztek templomi orgonák, és az orgona évszázadokon át egyeduralkodó volt a templomi muzsikában. Arra sincsenek megbízható adatok, mikor vált az egyházi zene többszólamúvá, csak gyanítható, hogy ugyanebben az időben kezdődött a polifónia is. A görögkeleti (ortodox) egyház zenéje ma is tisztán vokális, ám 6-12 szólamú. A polifónia kezdetben oktáv-, illetve kvintpárhuzamot jelentett csupán. Később jelentkezett a tercpárhuzam, majd a valódi, már nem pusztán párhuzamos többszólamúság. A Gergely-féle liturgiai reform alakította ki a mise máig élő, bár némileg módosult rendjét is, és ehhez kapcsolódik a katolikus egyház misezenéje is. Ez öt állandó szövegű részből,

valamint öt, a mise jellegéhez és alkalmához illő változó egységből áll. Az állandó részek a Kyrie (Uram, irgalmazz), a Gloria (Dicsőség a magasságban), a Credo (Hiszekegy), a Sanctus (Szent vagy) együtt a Benedictusszal (Áldott, aki jön), valamint az Agnus Dei (Isten báránya). Ezeket az imákat a miséző pap indítja el, és a gyülekezettel együtt énekli végig. A változó részeket a gyülekezet egyedül énekli. Az ötből négy népének jellegű: a misézők bevonulása alatt elhangzó introitus, a felajánláskor énekelt offertórium, az áldozás alatti communio, valamint a mise végén az extroitus. Ezek már a latin nyelvű misézés korában is sokszor a gyülekezet anyanyelvén hangzottak el, ellentétben az állandó szövegű részekkel, valamint a Bibliából felolvasott olvasmányok közt elhangzó graduáléval vagy reszponzóriummal (zsoltár, válaszos zsoltár) és allelujával. Ez a kettő ma is a gregoriánra épülő unisono kórus, és az állandó részekhez hasonlóan egészen a legutóbbi időkig latin nyelvű volt. A rekviemben (gyászmise) nincs Gloria, Credo és alleluja, más az Agnus Dei szövege is, emellett kötöttek az egyébként változó miseénekeknek is. Különleges helyet foglal el az egyházi zenében a passió, Jézus szenvedésének és halálának előadása párbeszédes módon. Virágvasárnap és nagypénteken része az istentiszteletnek, evangéliumi olvasmányként. Eleinte három szólista adta elő (az evangélista, Jézus, illetve a további személyek, a tömeg szövegét éneklő pap), jóval később alakult ki a kórus részvétele, illetve a hangszeres kíséret. A kezdeti idők szerzői ritkán ismertek, és ha tudunk is egy-két nevet, az inkább a szöveg írójára vonatkozik. Amíg a zene csak hallás útján terjedt, hiába volt a papképzés része a zenei oktatás is, bizony előfordult a dallam módosulása. Nehéz megmondani, hogy egy-egy hasonló dallam az idők folyamán létrejött módosulások végeredménye-e, afféle variáció, vagy csupán véletlen egybeesés. Még az is lehet, hogy egyszerre mindkettő; az eleve hasonló dallamvezetést a módosulások tették majdnem egyformává. A templomi kórusokat vezénylő, és sokszor a zenét, dallamot "kitaláló" papok, szerzetesek neve nem maradt fenn. Jóval később, mikor már elterjedt a hivatásos, csak a zenével foglalkozó, világi karmesterek, karnagyok alkalmazása a templomokban is, kezdett ismertté válni a zeneszerzők neve. Ekkor már szükség volt az egyértelmű kottázásra, leírásra, és az azonos célú, szövegű, de más hangzású műveket kezdték szerzőjük nevével jelezni. A reformáció kezdetének idején működött a korszak két legnagyobb, az egyházi zenét sokáig meghatározó muzsikusa: a franko-flamand Orlandus Lassus, és az olasz Giovanni Perluigi da Palestrina. Lassus (olaszosan Orlando di Lasso, 1532(?), Mons - 1594, München) élt és dolgozott Szicíliában, Milánóban, Rómában és Antwerpenben is, ám élete javát a bajor udvarnál töltötte. Írt több mint 70 misét, 4 passiót, 500nál több motettát, 100 magnificatot, himnuszokat és litániákat, valamint rengeteg világi művet, elsősorban madrigálokat is. Idősebb korában tett párizsi és itáliai útjain a "zene fejedelmeként" üdvözölték. Palestrina (más néven Pranestinus, 1525(?), Palestrina - 1594, Róma) jóformán egész életét Rómában élte le. Templomi karmesterként kötelessége volt egyházi zeneművek írása is; így született rengeteg miséje, lamentációi, himnuszai, litániái, egyházi (és világi) madrigáljai. Egyházzenei stílusát a tridenti zsinat hivatalos mintává nyilvánította. A két nagyságról az alábbi internet-címeken vannak további információk:

com/composer/palestri.de/cmp/lassus.htm Gusztáv András Magas rangú szakmai elismerést kapott a Bartók Rádió 2004. A Szövetség. Régóta dédelgetett terv vált valóra ezzel a hiányt pótló díjjal. Több éves magas színvonalú. hangszeres együttesek. tavaszi elnökségi ülésén Kollár Éva elnök ötlete alapján kezdte kialakítani e magas rangú szakmai elismerésnek az alapjait. Ezt a közösséget tervszerű munkával megteremteni: első és főkötelessége mindenkinek. a műzene. évfordulója alkalmából rendezett koncert a szövetség éves szinten legrangosabb. s amivel naponta él. A szövetség elsődleges feladatának tekinti az egyetemes zenekultúra s ezen belül a kórusművészet. melyet képvisel. Ám sokkal mélyebb tartalmú és komolyabb az az erkölcsi érték.. napi szintű együttműködés indította arra a KÓTÁ-t.com/composer/lassus.hnh. További életének másik föltétele a közösség. amit magából merítve megteremt. aki a magyar kultúra és vele a magyarság fennmaradását akarja” Kodály Zoltán Ünnepi hangversenyt rendezett a KÓTA. Gyönyörű érme egy nagyon szép díszdobozban – látszólag ennyi a díj. december 11. kiemelkedő szerepet biztosítva a magyar zenei értékeknek.mpg.html http://www. a világi és az egyházi zene minden számottevő értékének feltárását és ápolását. mely társult tagszervezetek.rz-berlin. a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége a Magyar Kórusok Napján.html http://www. hogy a MECÉNÁS kategóriában a magyar zenekultúra segítéséért elsőként a Magyar Rádió Rt. énekkarok. . legnagyobb volumenű megmozdulása volt. A magyarság joga az élethez elsősorban egy sajátos kultúra.hnh. népdalkörök.rz-berlin. és folyton fejlődik. 2004. illetve egyéni érdekképviseletét és érdekvédelmét látja el. december 16-án este fél nyolckor a Zeneakadémia nagytermében. a népzene.mpg. melyet nagyon demokratikusan megvalósult döntés alapján ítélt oda a KÓTA elnöksége. valamint magánszemélyek közösségi.htm http://w3. szombat 22:08 1311 olvasás „Egy ország létének nemcsak gazdasági feltételei vannak.http://w3. melynek számos kategóriájában osztanak most díjat a mai magyar kulturális élet képviselői számára. amely használja. A Kodály Zoltán születésének 122. júniusban alapított KÓTA-DÍJ. Bartók Főszerkesztőségét tüntesse ki e nemes díjjal. Ez a kultúra megvan. Itt került átadásra a KÓTA elnöksége által 2004.de/cmp/palestrina.

augusztus 29-én a keresztény Európa védelmében Magyarország színe-javával együtt II.A díjátadást övező Ünnepi Hangverseny keretén belül színpadra lépett négy énekkar: a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Leánykara Soltészné Lédeczi Judit vezetésével. XV. hogy "a Boldogasszony-templom énekeseinek a kincstárból szolgálataikért 2 aranyforintot utaltak ki. az utcákon török hegedűsök. szeptember 2-ig naponta ötször a müezzin éneke hívott imára a mecsetté alakított templom tornyából. hogy ez volt a budai királyi palota közelségében lévő egyetlen olyan templom. a Zeneakadémia rektora. Bartók Főszerkesztősége részéről dr. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Vegyeskar Párkai István vezényletével. Lajos király és Mária királynő udvarában is jeles külföldi muzsikusok szolgáltak. akiknek jelenléte kisugárzott a templom zenéjére is. a falak között iszlám imákat mormoltak. Boldogasszony-templom zenei élete már a középkorban is magasabb színvonalú volt az egyszerű plébániatemplomokban szokásosnál. Sapszon Ferenc és nem utolsósorban a Magyar Rádió Gyermekkara. Ettől fogva 145 éven keresztül. Alföldy-Boruss István főszerkesztő úr vette át. évi számadáskönyvben. ahol az istentiszteletet nagy létszámú szerzetesi közösség végezte. trombitások. A magas rangú szakmai elismerést a Magyar Rádió Rt. A Mátyás után uralkodó II. ami ösztönző hatással lehetett az itteni zenei életre. amely alkalmas volt nagyobb tömeget befogadó istentiszteletek megtartására. a Cantate Vegyeskar ifj. így a templom oda "kölcsön" hívott énekesei is magas szinten állhattak." Mátyás udvari énekkara a pápai kórussal vetekedett színvonalban és létszámban. akik még abban az évben feldúlták Budát. mohácsi csatamezőn 1526. dobosok . Szerepe volt annak is. század végéről fennmaradt írásos adat fejlett zenei életre utal: Mátyás király (1463-1490) kincstárnoka. Így vált az épület Buda főtemplomává. A királyi székhely végleges elfoglalására csak 1541. és az ünnepélyes alkalmak liturgiáinak (hálaadó és gyászszertartások) megfelelő szinten való ellátására. a naponta végzett misék és vesperások színvonalára. Ettől fogva az ország szinte védtelenül állt szemben Szulejmán szultán csapataival. Thész Gabriella irányításával. egészen 1686. Közelében állott a domonkos rend kolostora (a mai Hilton szálloda helyén). Lajos is elesett. Zsigmond pécsi püspök arról számol be az 1494-95. augusztus 29-én került sor. A hangverseny védnökei Kodály Zoltánné Péczely Sarolta és Batta András.

főleg olasz nemzetiségű szerző munkái is felcsendültek ebben az időben a Boldogasszony-templomban: Albinoni.szólamonként csupán 2-3 fő. 1694-ben Esterházy Pál nádor megnagyobbíttatta a kórus karzatát. Az 1723-as nagy tűzvész ezt elpusztította. Pitoni. A repertoárban "rendi szerzők" művei helyére egyre inkább a tanács által kinevezett világi karnagyok művei kerültek (Seyler József Antal. a zenei kiadásokhoz rendszeresen hozzájárult a budai városi tanács. csellista. virágzó zenei élet fenntartásának anyagi terheit nem egyedül a jezsuita rend viselte. trombitások. Bár a fizetett énekesek száma . Az együttes előadásában a jezsuiták által művelt barokk. stb). mint új hangszerek. bőgős. kották beszerzéséhez. Vivaldi stb. július 21-én kelt bullájával feloszlatta. . Cherubini nagy F-dúr miséje. hordozható orgonával rendelkezett Kollonich Lipót bíboros jóvoltából. egy pár vadászkürt. többségük pedig Bécsben működő osztrák vagy oda telepedett külföldi komponista (Caldara. udavár visszafoglalása után. század folyamán a szoprán és alt szólamokban női énekesek váltották fel. stb). Mária Terézia királynő 1778-ban Buda városát ruházta fel a kegyúri jogokkal. és egy nagyobb orgonát építtetett oda saját költségén az istentiszteletek "nagyobb pompájára". Kerll. Seemann József. l cselló. lehetővé téve a már említett nagyszabású misék műsoron tartását. l bőgő. szólista). de a rend azonnal gondoskodott pótlásáról. 4 trombita. Tovább bővült a templom tulajdonában lévő hangszerek száma. századi nyilvántartásai szerint a rendi énekesek mellett szólamonként egy-egy fizetett énekes (szólamvezető. 2 brácsa. így a templommal együtt a zenei élet fenntartásáról és fejlesztéséről is annak kellett gondoskodnia. a fennmaradt írásos feljegyzések szerint egy részük rendi. Az 1821ből fennmaradt leltárban 6 hegedű. A templom már a töröktől történt visszavétel után egy évvel saját. Ennek következtében a templom zenei élete megváltozott: a fiú énekeseket a XIX. de nemsokára műsorra került Mozart Requiemje.zenéltek. Fux. 1687-ben a jezsuita rend kapta meg a templomot. barokk "kismesterek" darabjait pedig a bécsi klasszika nagy mestereinek művei szorították ki (1802-ben Haydn Terézia-miséje hangzott el a Budai Főtemplomban. 1688 húsvétján már "zenés misét" tartottak a templomban Johannes Gregorius Seiz karnagy vezeté-sével. a zenekar gerincét olyan muzsikusok adták. majd a század végén Vavrinecz Mór munkái). de egyre több "külső" énekes kapcsolódik be a rendszeres munkába. Staudt. üstdobos és orgonista tartozott a rendszeresen muzsikáló együtteshez.a számadáskönyvek csak erről számolnak be . Richter. 6 litániáját és 24 himnuszát említi. valamint hegedűsök. Corelli. oboisták. jezsuita rendet XIV. koncertáló stílusú "nemzetközi" egyházi zene hangzott el. gimnázium és főiskola megfelelő hátteret jelentett a liturgikus és zenei élet újjászervezéséhez és magas szinten tartásához. 2 üstdob szerepel. A jezsuta rend fennmaradt XVIII. Perti. Carissimi. Beethoven C-dúr miséje. a korábbi. Adler György. fennmaradt kottatári jegyzék szerint az ünnepi zenés misék mellett más alkalmakkor is rendszeresen szerepelt az Ének-Zenekar: az 1821-es leltár Dreier 5 vesperását. A szomszédságában létesített rendház. A mintegy 100 esztendős "rendi" zenei korszak után egy "polgári" zenei korszak vette kezdetét. hiszen a zenélés jelentette megélhetésük alapját. a zenészek díjazásához éppúgy. akik a mai értelemben véve már hivatásos zenészeknek tekinthetők. Kelemen pápa 1773. 2 harsona. Porpora. Mellettük több.

36 zenész. hogy a Fővárostól kiutalt szokásos támogatáson túl "az országos jellegű ünnepek dologi kiadásaira évi 1500 Ft-ot utalványozzon a templomnak. 1-1 Requiemje és Te Deuma. a másodkarnagy által irányított. áprilisáig a zenei együttes vezetője. Ferenc József 50. így kerültek az énekkar műsorára Palestrina. 1936. Regensburgból megrendelte a legújabb egyházzenei kiadványokat. 37 zenész). XX. Ennek során az orgonát az akkor legmodernebb. köztük a Missa Papae Marcelli és Palestrina Improperiái. barátjánál. 1919-től haláláig. évfordulójára komponált. Beethoven Missa Sollemnise. egyik legtöbbet játszott darabjává vált. a kis létszámú (18 énekes. Trefort Ágost miniszternél elérte.és zenekar előadásában. hogy az Ének-Zenekar előadásában a zeneirodalom legnagyobb alkotásai is felcsendülhessenek: Mozart Requiemje. 1942. szeptember 2-án Sugár Viktor vezénylete alatt hangzott fel először Kodály Zoltán Budavári Te Deuma. ogisich beiktatási beszédében ezt a célt tűzte ki: "a templom minden ízében magyar leend. avrinecz Mór itteni működése számos egyházzenei művet komponált. így lehetővé vált az orgona átépítése. Az általa kiadott ősi énekekből többet átírt énekkarra. E hátrányos helyzetet két kiváló személyiség tevékenysége ellensúlyozta: 1882-ben lett a templom plébánosa Bogisich Mihály (később címzetes püspök). 8 énekes szólista). 1909-ben I. és 1886-ban. már ekkor is jeles művek szerzője. 1913-től másodkarnagy és orgonista. Lassus. . Liszt Esztergomi és Koronázási miséje. az Országos magyar Cecília Egyesület alapítója. A mise napjainkra az ének. a Nemzeti Zenede titkára. amely a "Király orgonája" elnevezést kapta. Victoria művei. akik a később több mint 100 tagú együttes gerincét adták. stb. ezek rendszeresen fel is hangzottak. melyet a szerző a Székesfőváros felkérésére Budavár visszvételének 250. valamint 25.templom zenei életében jeles nap volt 1867." Ez utóbbi érdekében sokat fáradozott: átszervezte a templom ének-zenekarát.000 koronás adományából az ő tervei alapján készítette el a budapesti Rieger orgonagyár a templom új. Liszt zenéjétől idegenkedő együttes nem tudta meggyőző erővel megszólaltatni a művet. Kitűnő szervező munkája és kapcsolatai révén elérte.zenekar igen kedvelt. Templomunk kottatárában jelenleg 3 miséje. június 8-a: ekkor csendült fel először Liszt Ferenc Koronázási miséje. 4 manuálos hangszerét. az Akadémia tagja." A megújuló egyházzene fellegvárából. s az egyházi zenét a lehető legjobb tökélyre kívánom emelni. Dohnányi kettős karra komponált Szegedi miséje. A templom karzatát 1929-ben tetemesen kibővíttette. 28 évesen nyerte el a templom karnagyi állását Vavrinecz Mór. korának egyik legműveltebb egyházzenésze. század első felében Sugár Viktor működése volt meghatározó a templom zenei életében: 1904-től orgonista. z 1874 és 1896 közötti években a templom zenei együttese a renoválási munkák miatt az ének-zenekar számára igen szűkös karzatú Helyőrségi (Mária Magdolna-) templomban működött. aki 1913-ig állt az ÉnekZenekar élén. zenekarra és kórusra vagy szólistákra komponált nagyobb darabja található. amelyek kéziratban maradtak fenn. Európában először alkalmazott amerikai rendszerű elekro-pneumatikus "Setzer" kombinációval látták el (1931). Így már nem volt akadálya annak. bár udvari intrikák eredményeképpen a bécsi udvari ének. régi egyházi énekek kutatója és közreadója. hogy 1923-tól emelkedhetett a Székesfőváros által díjazott énekesek és muzsikusok száma (30 állandó énekes.

Kósa Gyürgy.ugár Viktor halála után három jeles művész nyújtotta be pályázatát a Főtemplom karnagyi állására: Vaszy Viktor. akit még a kommunista rezsim is a legmagasabb állami kitüntetéssel. Vasárnap délelőtt 10 órakor van a zenés nagymise. másodkarnagy is segítette. temetések. évf. valamint az egyházi zenét szerető amatőrök. Ferencsik János és Bárdos Lajos. mind a zenekarba várjuk új tagok jelentkezését személyesen. amely sok karnagy. vendégszereplések. Werner Alajos. Tardy László karnagynál a vasárnapi zenés mise után a templom karzatán. amelyen évente mintegy 20-25 alkalommal zenekaros művek csendülnek fel. Harmat Artúr. ind az énekkarba. január . valamint Liszt Esztergomi és Koronázási miséjét. apjainkban az Ének-Zenekar magját a mintegy 45-50 fős kórus és 25 fős zenekar adja. a Kossuth-díjjal tüntetett ki. a zenekar szombat délután próbál a templom kórusán. Az ő kényszerű külföldre távozása óta. árdos után előbb Kósa Sándor egyházkarnagy. Az összpróbák csütörtök este vannak. Tardy László folytatja a neves elődök munkáját. hétfőn és csütörtökön este. Beethoven Missa Sollemnisét és C-dúr miséjét. Halmos László. Bár a Főváros anyagi támogatása a kommunista hatalomátvétel után teljesen megszűnt. egyházzenei hangversenyek. Vincze Ottó. Mindkettőben megtalálhatók jól képzett ének-zenetanárok. 1966-tól a jelenlegi kántor-karnagy. Bárdos karnagysága idején (1942-1962) a templom az új magyar egyházzene legfontosabb műhelye lett. 2001. századi magyar mesterek zenéje. A vasárnapi miséken túl az együttes más alkalmakkor is énekel (ünnepek. valamint a karnagy saját művei. Lajtha László. így az évi fellépések száma 70-80 között mozog. hivatásos muzsikusok. gyászmisék. a klasszikus polifónia és a XX. Megszólaltak Seiber Mátyás. Hock Bertalan orgonaművész közreműködésével. zenetanár és hivatásos muzsikus számára anyagi ellenszolgáltatás nélkül és az állami hatóságok zaklatása ellenére is érdemessé tette az Ének-Zenekarban való rendszeres közreműködést. Nagyhét. HTMH » Civil Régiók « Tájékoztató a határon túli magyar közösségek civiltársasadalmi életének eseményeirõl és fejlõdési irányairól III. aki végül elnyerte a megbízást. a többi vasárnapon az énekkar szerepel a templom orgonistája. Bárdos mégis műsoron tudta tartani Haydn Nelson miséjét. Az énekkar heti két alkalommal. Az együttes munkáját az 50-es évek végéig Várhelyi Antal orgonaművész. Deák Bárdos György. az Operaház korrepetítora lett a templom zenei vezetője (1962-1966). az ünnepi miséken előtérbe került a gregorián ének és az egyházi népének. Járdányi Pál és mások darabjai. Fokozatosan megváltozott a repertoár: Bárdos megszüntette a zenekaros misék korábbi túlsúlyát. stb. No.). aki a 30-as években mint orgonista kezdte meg működését a templomban.1. Ennek magyarázata az a kimagasló szellemi és zenei kisugárzás volt.

A történelmi események forgatagában két generációnál teljesen kimaradt a magyar iskoláztatás lehetõsége. a burgenlandi Hírhozó szerkesztõje is részt vett.5 százalékát jelenti – nem a nyelvvesztésre. ezért a következõ rendezvényre Szegeden vagy Újvidéken kerül sor. A multimediális rendezvény keretében szegedi. Határok nélkül   Nada Bregun./  A Kárpát-medencei gyermeklapok Szabadkán és Újvidéken megtartott találkozóján Lévay Erzsébet. a végrehajtó bizottság mûvelõdéssel megbízott tagja Temesvár polgármestere meghívására részt vettek a Bánság fõvárosában rendezett DeFest fesztivál ünnepi megnyitóján. annak megtartására példa: ékes bizonyságát jelenti annak. Ezért volt fontos a képek és a szöveg arányainak a megválasztása. A fesztivál fõ szervezõje a Saltimbac alapítvány. igen nehéz feladatot kellett megoldani: hogyan szerkesszenek egy olyan közösségnek újságot. és van. vagy csak alacsony szinten tudja átadni a gyerekének. Közös cél továbbá a találkozóból hagyományt teremteni. s bizony cáfolhatatlan tény. Adrian Ozra hangsúlyozta. Újvidék képviselõit Adran Orza. az újvidéki képviselõ-testület alelnöke és Robert Kolar. hogy a burgenlandi magyarság – amely az összlakosság 1. Szellemi húzóerõnek csak néhány általános iskolai pedagógus maradt ott. dec. elszippantotta azt Bécs. s ott 600– 900 példányszámban kapják kézhez a diákok a lapjukat. aki alig érti a magyart. Itt a fejlesztés soha nem volt olyan erõteljes. temesvári és újvidéki zenekarok.000 fõs magyarság él. s lényeges az is. Klagenfurt vagy Graz. hogy ez a látogatás elsõ lépés a három város mûvelõdési kapcsolatainak megerõsítésében. /Magyar Szó (Újvidék). nem utolsó sorban kapcsolatteremtés céljából. Az anyaországgal való kapcsolattartás is csak a vasfüggöny leomlása után vált élénkebbé. hogy a találkozó legfõbb célja a három város által behatárolt régióban élõk együttmûködése.” Lévay Erzsébet elmondta: a burgenlandi magyarság 200 éve kisebbségi sorsban él. a temesvári városi tanács elnöke fogadta. s ha az ottani magyarság ki is termelt értelmiségi réteget. „Irígykedve hallgatjuk az erdélyi beszámolókat – nyilatkozta a Magyar Szónak –. valamint a temesvári városi képviselõ-testület. Harminc százaléknál több szöveg nem kerül a lapba. a Hírhozót. A . hogy személyre és névre szóló születésnapi köszöntõk jelenjenek meg. az nem. hanem éppen ellenkezõleg. Amikor nem egészen egy évtizeddel ezelõtt elindult a Hírhozó címû lap. Éppen ezért a magyarországi születésû és Kõszegen élõ Lévay Erzsébet nem gyõzi hangoztatni. hogy aki egyáltalán nem. 5. amelyen belül van. mint Ausztria más részein. Ezt a nemrégiben létesített Duna–Kõrös–Maros–Tisza elnevezésû euro-régió is nagyban elõsegíti. és annak a reményének adott hangot. hogy ilyen hosszan tartó kisebbségi sorban is meg lehet õrizni az anyanyelvet. általános iskolás van. illetve rosszul beszéli az anyanyelvét. aki folyamatosan beszéli. S a gyereklapok is 20–25 ezres példányszámban jutnak el az ifjú olvasókhoz. együttesek és színtársulatok mutatkoztak be. A rendezvény résztvevõi megegyeztek az említett városok színtársulatainak kölcsönös vendégszereplésérõl. ahol 160 ezer magyar ajkú óvodás. Ugyanakkor Burgenlandban mindössze 7.

Egy ötéves keretprogramról van szó. A Sapszon Ferenc Liszt-díjas karnagy vezette kórus szabadon választott mûsorán Bárdos Lajos – Kölcsey Ferenc A Földhöz. ezért választották ezt a felemás megoldást. intézményeinek kell . Két kiadvány megjelentetésére nincs lehetõség. /Szabadság (Kolozsvár). Arról nincs szó – mondta Lévay Erzsébet – hogy az újság meg tud tanítani valakit magyarul beszélni. fõvédnöke Rockenbauer Zoltán kultuszminiszter volt. dec. Besenyi Sándor szociológus szívügyének tekinti a Kárpát-medencében élõ magyarok és nem magyarok testvériségét. 6. A négynapos megmérettetést a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége rendezte. dec. Szabó Tibor. A nagyobb.különbözõ eseményekrõl beszámoló fotók alatt 3–4 soros szöveget közölnek. 12. de felkeltheti az érdeklõdést a magyar nyelv és a kultúra iránt. Budapesten tartott sajtótájékoztatóján. hangzott el a közalapítványok december 11-én. az Új Kézfogás Közalapítvány a határon túli vállalkozókat segítette. s ezt a gyermekek is megértik. Az Illyés Közalapítvány az infrastrukturális jellegû pályázatokat támogatta kiemelten. valamint Kocsár Miklós – Nagy László: Csodafiú-szarvas címû énekkari mûvei szerepeltek. 9. amely tíz év alatt több mint 1000 határon túli magyar értelmiségi számára teremtett ingyenes részvételi lehetõséget. A Hírhozó gyermeklapként indult. amelynek elnöke./  December 4-én és 5-én Szegeden „Kultúra 2000 – Pályázati Elõkészítõ Konferencia” elnevezéssel tartott rendezvényt a Dél-magyarországi Civil Szervezetek Szövetsége. A kötelezõ mû Kodály Zoltán – Gazdag Erzsébet: Balassi Bálint elfelejtett éneke volt. dr. Magyarország részt vesz a programban. hogy Románia részese-e annak. s ma már az ifjúsághoz is szól. s a pénzösszegek közel felét erdélyi pályázók nyerték el. mûvészeinek. a kisebb pályázatokban is minimum három ország kutatóinak. míg az Apáczai Közalapítvány az oktatásban nyújtott jelentõs támogatást. /Magyar Szó (Újvidék). irodavezetõk. hogy alpolgármesterek. dec. arculata azonban idõvel megváltozott. amelyet februárban hirdetett meg a brüsszeli Európa Bizottság. 2002-ben ellenben a határon túli magyaroknak járó kedvezményekrõl szóló törvény gyakorlatba ültetése után jelentõsen növekedni fog ez a támogatás. Ezúttal az volt a cél. Az osztrák államtól kapott anyagi támogatás lehetõvé teszi. hogy a lap ingyen jusson el az érdeklõdõkhöz. kulturális civil szervezetek vezetõi számára bemutassák a Kultúra 2000 (Culture 2000) programot. Evégett szervezi meg minden évben az értelmiségi nyári egyetemet is. átfogóbb projekteknél legkevesebb öt ország összehangolt pályázatára van szükség. de azt a résztvevõk nem tudták megmondani. /Új Szó (Pozsony)./  A magyar kormány 2000-ben közel 2./  A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa második helyezést ért el december 2-án a Pesti Vigadóban megrendezett Kodály Zoltán II. Magyar Kórusverseny vegyes karok kategóriájában.8 milliárd forintot fordított három közalapítványán keresztül a határon túli magyarok támogatására. a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke ismertette: 2001-ben a támogatások mértéke várhatóan azonos szinten marad.

az anyaországból pedig tizenhármat. míg a Felvidékrõl hat képviselõt várnak. 15. jellegérõl kaptak tájékoztatást. amely 1997-ben kapott hivatalos formát. 15. Segíti a szlovákiai magyar könyvtártudomány kibontakozását és egy korszerû dokumentációs szolgálat kialakítását. A konferencia idején könyv és folyóirat kiállítást is rendeztek. A jövõben az erdélyi régiót tíz küldött képviseli. A szakemberek szóltak a visegrádi országok két. valamint folyóirattár és fotoarchívum. A könyvtár gyûjteményében könyvek és idõszaki kiadványok. valamint hangdokumentumok találhatók. Csángóföld. dec. a Csongrád megyei önkormányzat alelnöke ismertette a Duna–Körös–Maros–Tisza Euro-régió keretében megvalósuló. A tíz esztendõvel ezelõtt Somorján megalapított Bibliotheca Hungarica küldetése. amelyen az egyes tudományos mûhelyek kiadványaiba lapozhattak bele az érdeklõdõk. az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékének tevékenységét és a Katedra Társaságot is megismerhették. és az anyaországi illetve határon túli magyar ifjúsági szervezetek fórumaként határozta meg magát. határokon átnyúló együttmûködést. hogy megfelelõ intézményes keretet biztosítson a szlovákiai magyarsággal kapcsolatos hungarikumok gyûjtéséhez és tudományos feldolgozásához.együttesen részt venniük. A tanácskozáson neves magyarországi. hogy a Magyar Köztársaság 2001– 2002. dec. Tavaszi székelyudvarhelyi ülése után a MIK december 4-én Budapesten ülésezett. az MTA elnöki bizottsága és a romániai Regionális és Antropológiai Kutatások Központja.és többnemzetiségû mikrorégióiról is. romániai és szlovákiai szakemberek vettek részt./  „A tudomány jelene és jövõje a kisebbségben élõ közösségek életében” címmel nemzetközi konferenciát szervezett december második hetében a Tiszti Pavilon dísztermében a Fórum Társadalomtudományi Intézet. a konferencia résztvevõi pedig a Bibliotheca Hungarica kutatókönyvtárat. Burgenland és a nyugati magyar ifjúsági szervezetek két–két képviselõt küldenek. Németh Zsolt külügyi államtitkár vázolta a határon túli magyar felsõoktatás fejlesztésére irányuló konkrét kormányzati lépéseket (Sapientia Alapítvány. Horvátország. komáromi magyar felsõoktatás). A találkozón elõadások hangzottak el a humán tudományoknak és a tudományos mûhelyeknek a kisebbségek társadalmi és kulturális életében betöltött szerepérõl. Kárpátalja négyet. Botka László. A tagok elfogadták szervezeti szabályzatukat. levél és kézirat. Zárónyilatkozatában a MIK üdvözölte. évi költségvetésében jelentõsen növekedett a határon túli ifjúsági . a rendszerváltozás utáni magyar kisebbségtörténeti kutatásokról és a szakmai kapcsolatok intézményesítésének lehetõségeirõl. Muravidék./  A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) tavaly õsszel alakult meg Budapesten. Az egyik elõadó a Délvidékre kalauzolta el hallgatóságát. A rendezvényen dr. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). /Komáromi Lapok (Dunaszerdahely). a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Mûhelye. akik az ott folytatott humán tudományos és nyelvészeti kutatások céljairól. a Vajdaság ötöt.

1996-ban Magyari András prorektortól vettem át a stafétát. Ebben az idõszakban – nem kis mértékben Szilágyi professzor áldozatos tevékenysége nyomán – a magyar nyelvû képzés széles skálája épült ki — áll a méltatásban. 20. Többezer romániai magyar nemzetiségû hallgató tanulhat így anyanyelvén. „Magyarország bonyolult. akik kiemelkedõ tevékenységet fejtettek ki a nemzetiségek érdekében a közéletben. dec. mint az egyetem egész magyar oktatóközösségét érintõ díjra. akinek nagyon komoly segítõtársa is van Néda Árpád személyében” — nyilatkozta Szilágyi Pál professzor. Pokorni Zoltán oktatási miniszter és Martonyi János külügyminiszter javaslatára – azoknak a személyiségeknek adta át. kolozsvári és marosvásárhelyi tanítóképzõ fõiskolák – szintén a BBTE hálózatához tartoznak. valamint Szatmárnémetiben olyan. nagyenyedi. illetve a gazdasági élet terén. és Szabadság (Kolozsvár).szervezetek támogatására fordítandó összeg. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). az Országházban Orbán Viktor miniszterelnök és Mádl Ferenc köztársasági elnök jelenlétében átadták a 2000. tömegtájékoztatásban. évi Kisebbségekért-díjakat. Prorektori ciklusának lejárta után 13 karon. dec. 20. valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma oktatási célokra szolgáló videokazetta-csomagot juttat el a Kárpát-medencei magyar tannyelvû iskolák számára. dec. A Babeº–Bolyai Tudományegyetemnek 1996-tól 2000-ig volt rektorhelyettese./  A Duna Televízió és a magyar Oktatási Minisztérium. Irányítása alatt épült ki a BBTE kihelyezett fõiskoláinak rendszere. Az emlékplakettet és a díszoklevelet a magyar miniszterelnök – Dávid Ibolya igazságügyminiszter. kultúrában. Kisebbségekért díjat kapott Barbér Istvánné és Boros Józsefné a szlovénség anyanyelvének és kultúrájának megõrzésért végzett munkájáért. 16. ezen belül 46 szakon folyik magyar nyelvû képzés. de nagyon szép feladattal néz szembe minden esztendõben: olyan világot kell építenünk. ennek eredményeként ma a Székelyföldön Gyergyószentmiklóson. oktatásban. szatmárnémeti. tudományban. hiszen ezt a munkát közösen végeztük. Ezek az intézmények – köztük a magyar tanítású nyelvû székelyföldi (kézdivásárhelyi. Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön. amely egyszerre otthona és jó hazája a határon túli magyaroknak és a határon belül élõ kisebbségeknek is” — mondotta Orbán Viktor. . Budapesten Pokorni Zoltán oktatási miniszter. az elmúlt esztendõkben vált felsõfokúvá a romániai tanítóképzés. székelyudvarhelyi). a Pécsi Tudományegyetem Német Nyelvészeti Tanszékének vezetõje. Lénár Károly pápai káplán. zömmel magyar nyelvû képzés folyik. Wild Katalin egyetemi tanár. /Szabadság (Kolozsvár). tardoskeddi esperes–plébános és Szilágyi Pál professzor. és 2000-ben Kása Zoltán rektorhelyettesnek adtam át./  December 18-án Budapesten. A romániai oktatási reform sodrában. „Úgy tekintek erre a kitüntetésre. egyházi életben. a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatikai Kara Differenciálegyenletek Tanszékének tavaly nyugállományba vonult vezetõje. amely csökkenti a magyarság nyomasztó szakemberhiányát.

„Magyarország 2000” konferenciáét. a „Magyar Történelmi Arcképcsarnok” pedig a magyar történelem nagy személyiségeit mutatja be. helyesírás!”. a határon túli magyar szervezetekhez és könyvtárakhoz. A kiadványokat eljuttatják a résztvevõk mindegyikéhez. a Felvidékre 1. tevékenységük azonban a kezdeti nekibuzdulást követõen mintha alábbhagyott volna. az ehhez szükséges pénzt az említett két minisztérium biztosította.és Iparmûvészek Társasága (MKIT). azokat is ki lehet elégíteni. dec. a kormányzati szervekhez. vajdasági. hej.Rockenbauer Zoltán. A pedagógusok jelezték./  A Határon Túli Magyarok Hivatalában december 19-én bemutatták a „Magyarország 2000” tanácskozások anyagát Keszthelyi Gyula szerkesztésében tartalmazó három kötetet. Erdélybe 4. hogy igény van az oktatási mûsorok terjesztésére. Összesen háromszáz iskola fog kapni a hetvennél több kazettát tartalmazó csomagokból. Kárpátaljára pedig 980 kazetta kerül. amelyeket idõ hiányában a szerzõk nem olvashattak fel. /Hargita Népe (Csíkszereda). a Vajdaságba 1. Báthory János. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). amelyeket „azonnal múzeummá lehetne nyilvánítani. hogy a Magyarország 2000típusú tanácskozásoknak lesz folytatása.577. az „Anziksz” és a „Rendhagyó történelemóra” is. de elfoglaltságuk miatt meg nem jelentek írásban megküldött elõadásait is. amelyek nem csak a találkozások teljes anyagát. ha további határon túli iskolák igényelnek effajta segítséget. míg a „Millenniumi Krónika” versösszeállítás. felszerelésük legalább 70–80 esztendõs”. A Duna Televízió videokazettákon adta ki e mûsorok javát./  Néhány évvel ezelõtt a Magyarok Világszövetsége égisze alatt jött létre a Magyar Képzõ. a harmadik pedig a IV. 20. a HTMH általános elnökhelyettese ismertette a kiadványokat. a második az április 12–13-án rendezett „Magyarság a médiában – magyar médiastratégia” szaktanácskozásét. felvidéki. A kazetták között szerepel a „Kincsesház”.) mellett a „Hungaria Literatta” irodalomtörténeti sorozat. Jelen voltak még a kárpátaljai. „Zengõ ÁBC” stb. a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke vette át a teljes szállítmányt jelképezõ csomagot — a kazetták egyébként már elindultak Erdélybe. Pokorni Zoltán oktatási miniszter elmondta: Erdélyben olyan osztálytermeket is látott.960. szlovéniai magyar pedagógusok képviselõi. Báthory János elmondta. 21. az NKÖM minisztere és Pekár István. valamint a meghívott. dec. A nyelvmûvelõ mûsorok („Nyelvédesanyánk”. Az elsõ kötet a január 27–28án Esztergomban megtartott „Egyház és magyarság” szaktanácskozáson elhangzott elõadásokat tartalmazza. hanem azokat az elõadásokat is tartalmazzák. illetve csak röviden ismertethettek. A miniszter hangsúlyozta. A legutóbbi átszervezõdés óta viszont – az MKIT elszakadt az MVSZ-tõl és . „Betûvetõ”. Az erdélyi régió nevében Lászlófy Pál. Kormánydöntés értelmében kétévenként tartanak majd hasonló horderejû tanácskozásokat. Pekár István elmondta: nyolcéves mûködése alatt a Duna Televízió rengeteg értékes anyagot gyûjtött össze. a Duna Televízió elnöke adott tájékoztatást az ajándékozásról. A könyvek a HTMH internetes honlapján is rövidesen olvashatók lesznek.724. „Hej.

amelyre olyannyira szükség van az alkotómunkához és eredményeinek érvényesítéséhez. Komáromban. A szlovákiai kiállítássorozat a Muravidék Baráti Kör 1999-es „Határon túli kortárs magyar mûvészek” címû vándorkiállításának folytatása. dec. író volt jelen. Ipolyságon és Pozsonyban. /Szabadság (Kolozsvár). és elmondta: az MKIT nem a céh ellen. Az ezévi vándorkiállításhoz csatlakoztak a Kör további alkotói. dec. a Barabás Miklós Céh elnöke is üdvözölte a kezdeményezést. valamint a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájával foglalkozik./  Nyolc különbözõ ország tizenhat képzõmûvésze vett részt kiállító mûvészként a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület és a Párkányi Képzõmûvészkör által szervezett „Kortárs magyar mûvészek” címû kiállítássorozaton. októberben a nagykéri kultúrház. Idén az elsõ tárlatra a Párkányi Városi Galériában került sor. szeptemberben az udvardi mezõgazdasági szakközépiskola. A kiállítássorozat a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány. a fotogram mûfaj egyik legjelesebb képviselõjeként pedig a muravidéki Hagymás István fotómûvész. az MKIT vezetõségi tagja vett részt a szabadkai mûvészek bemutatkozó kiállításán. valamint Barcsai Tibor magyarországi festõmûvészek) helyet kaptak fiatalabb alkotók is. Kolozsvárról Novák Ildikó textilmûvész. Érsekújváron. aki akvarelljeivel lépett a dél-szlovákiai közönség elé. Bugyács Sándor és Ottmár Sándor szlovákiai. /Új Szó (Pozsony). A Pilisvörösváron (Magyarország) mûködõ Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület közhasznú társadalmi szervezet. a következõ állomás áprilisban a hetényi Lilla Galéria. Dunaszerdahelyen. a harmóniát. 22. A szlovéniai Muravidéken élõ magyarok és más magyar közösségek. valamint a kárpátaljai Iszák István. Jakobovits Miklós. Csak helyeselni tudja. a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és Pest Megye Önkormányzata támogatásával valósult meg. hogy a társaság a legkülönbözõbb szemléletû alkotókat igyekszik soraiba fogadni. 27./ .közhasznú társaságként mûködik – felélénkült a nagyvilág magyar képzõmûvészeit tömörítõ társaság régiónkénti aktivitása. novemberben végétõl december elejéig pedig a Szímõi Községi Galéria volt. A Szõgyénben. A vándorkiállításon a fotómûvészek közül „realista” alkotóként a párkányi Gyûgyi László. A kiállításokon a tapasztaltabb mûvészek mellett (mint például Kocsis Ernõ festõmûvész. például az erdélyi Sólyom Attila. megteremtve ezáltal az olyannyira szükséges „békés egymás mellett élést”. hanem azzal párhuzamosan tevékenykedik. a népek közötti kölcsönös megértés elõsegítése céljából. aki monotípiáival mutatkozott be. 2001 folyamán a tervek szerint az anyag további helyszíneken is látható lesz: Ipolyszalkán. évi utolsó állomáshelyére jutott el. valamint kiállítanak az Esztergomi Mûvészek Céhe tagjai is. a régi községháza kiállítótermében január 11-éig megtekinthetõ kiállítással a szlovákiai vándorkiállítás 2000. Lábik János. a nyitrai egyetem tanára. Szabó Lilla mûvészettörténész irányításával a szervezet most kezdi teljesebben betölteni eredeti szerepét. Már az 1999-es kiállításukon is részt vettek a Lábik János festõmûvész vezette Párkányi Képzõmûvészkör tagjai.

Pozsonytól egészen az ukrán határig. dec. támogatást nyert el 8 pályázat). A 2000-ben kihelyezett támogatások megoszlása országonként: Románia 61 %. mint a Felvidéken./  Nyolcéves születésnapja elõtt nemcsak megváltozott mûsorszerkezettel. Ebben a sávban szükség lenne tíz–tizenkét stúdióra. A másik fontos pólus Kassa. – Milyen lépéseket tesznek az Erdélyközpontúság csökkentésére? – Kiépítünk egy tudósítói hálózatot Szlovákia magyarok lakta területein. amelyhez például felhasználják a bánffyhunyadi kistérség helyzetfeltárását szolgáló kérdõíves felmérésen alapuló esettanulmányt. ahonnan élõ mûholdas bejelentkezés is lehetséges lenne. ezért árnyaltabb képet szeretnénk kapni. /Szabadság (Kolozsvár). De szívesebben megy a kollégánk forgatni oda. vissza nem térítendõ támogatás. Romániában és Szlovákiában 2001 nyarától beindul a SAPARD-programhoz kapcsolódó támogatás. Magyarország 1 %. A régió fejlesztési terveinek kidolgozása az ott élõk javaslatainak figyelembevételével történik. 28. A 2000-es évben az Új Kézfogás Közalapítványhoz (UKK) 288 gazdasági jellegû pályázati kérelem érkezett. ebbõl 6 a kolozsvári székhelyû Rajka Péter Vállalkozók Szövetsége közvetítésével. de ez a jövõ zenéje. Mi igyekszünk Szlovákiával. Tény. hanem új vezetéssel is meglepte magát a Duna Televízió. Jugoszlávia 10 %. mert ezeket nem ismerjük eléggé. de igyekszünk. – Elnök úr. privatizációs – visszatérítendõ – támogatás.és középvállalkozások számára a Kárpát-medencében” címû konferenciát. ahol a mûsorát ismerik. inkább a Duna TV mûsorpolitikájáról. Ukrajna 24 %. megfelelõ színvonalon tudnak majd tudósításokat készíteni. De ez persze nem lehet szempont. hogy Erdély a legkedvesebb a Duna Televízió szempontjából. ez is az igazság része. amelyek összesített értéke elérte az 1 milliárd 300 millió forintot. amely kiváló tapasztalatszerzési alkalmat biztosított a régió vállalkozásfejlesztési szakembereinek. A legfontosabb természetesen Pozsony. A felvidéki nézõk gyakran – és bizony joggal – kifogásolják az adás Erdélycentrikusságát. a szlovák gazdasággal. mint ahol nem ismerik. mikrohitel. A magyar nyelven Budapestrõl külföldre is sugárzó tévé elnöki székébe Sára Sándor helyett szeptemberben Pekár István ült. mert ott dõl el a szlovákiai magyarság sorsa. Talán éppen a fenti okok miatt. A Duna TV új elnökével Juhász Lászó készített interjút a pozsonyi Új Szó olvasói számára. – Mikor valósulhatnak meg ezek a tervek? Lehet. Hát. Persze. hogy Erdélyben sokkal többen nézik a Duna Televíziót. amelyek stabilan. A romániai magyar vállalkozók a következõ támogatásokban részesültek: kamattámogatás. Kolozsváron rendezték meg a „Vállalkozásfejlesztési lehetõségek kis. hogy . Szlovákia 4 %. Az érem másik oldala viszont az. ahol személyes ismerõsként fogadják. de minden terület egyformán fontos. a román gazdaságot sem ismerjük eléggé. – Ez némiképpen igaz. most ne az Ön által vezetett televízió új mûsorairól és fõcímeirõl beszélgessünk. hogy a jövõ évben ez nem sikerül. a szlovák kulturális témákkal is foglalkozni. hiszen most nagyon sok feladat áll elõttünk. ISO minõségi támogatás (Romániából és Szlovákiából 12 kérelem érkezett. szeretnénk kiegyensúlyozni a mûsorainkat. A szlovák fõvárosban szeretnénk létesíteni egy olyan stúdiót.

nem a Duna Televíziónak jelent majd gondot. Én már most is érzek egy kis csömört az intellektuálisabb nézõközönség körében. a feldolgozott múlt az anyanyelv után a legfontosabb összetartó. Leginkább közép-európai sajátosság. hogy a digitális technika megjelenése. Az elõadó ezek után számos hiányosságra. hogyha ezt nem verjük szét. áramlatok. Tovább tart a politikatörténeti megalapozottságú történelemszemlélet hegemóniája. események. amelyet a Kárpátaljai Magyar Tanárképzõ Fõiskola LIMES Társadalomkutató Intézete szervezett a szakma mûvelõi számára. nem vesszük fel a kesztyût./  „A történelem nem tantárgy csupán. sürgõsen bepótolandó mulasztásra hívta fel a figyelmet: nemzeti történelemkönyveinkben nem sok olvasnivalót találni más szomszédos nemzetek történelmérõl.két éven belül létre tudjuk hozni a stúdióhálózatot.) Legalább ilyen súlyos gond. sokaknak elegük van az akciókrimikbõl. amikor több száz csatorna lesz fogható egy lakásban. A mintegy száz résztvevõt Orosz Ildikó. holott legalább ilyen fontos lenne a mûvelõdéstörténeti megalapozottságú történelemszemlélet térnyerése. hogy a különbözõ történelmi korok. a KMTF fõigazgatója köszöntötte. – Milyen esélyt lát egy 2. és azt mondják. Mi nem vagyunk hajlandóak elismerni. hogy az utóbbit ötvenszer többen nézik. Azt már mindenki látja. akkor hosszú távon mûködtethetõ lesz. olykor felszámolandó tényezõk. Szarka László. de gazdaságilag stabil intézmény. személyiségek megítélésében fel kell használni a különbözõ nemzetiségû történészek . hangsúlyozták a konferencián. El is jöttek szép számmal: a hajdani Bereg vármegye éppúgy képviselve volt. dec. Nagyon jó kulturális alapokra épült ez a televízió. Úgy gondolom. hanem az egymással versengõ kereskedelmi csatornáknak. Mi nem tudunk és nem is akarunk velük versenyre kelni. Történelmi ismeret nélkül valószínûleg nem tudta volna elviselni a magyarság a több mint 80 esztendeje tartó szétszakítottságát. zavaró. /Új Szó (Pozsony). hanem életelem” – e gondolat jegyében zajlott az a tudományos konferencia. hiszen a kisebbségek indifferens. nagy személyiségeirõl (Ugyanez a helyzet a közép-európai nemzetek történelemkönyveiben. Dr. az MTA Kisebbségkutató Csoportjának vezetõje vitaindító elõadásában a történelemismeretek fontosságát emelte ki: a történelmi tudat. Gyakran összevetnek egy versmondóversenyt egy sikeres akciókrimivel. 28. mint a versmondóverseny. tudományos mûhelyek dolgozói és a történelemoktatás fõszereplõi: a történelemtanárok. hogy a magyarországi történelemkönyvek igen kevés figyelmet fordítanak a határon túli magyar kisebbségek történelmére. „nemzetalkotó” tényezõ. A Duna Televízió némi pénzügyi likviditási gondokkal küszködõ. mint a távoli Máramaros. a Kárpátaljai Magyar Pedagógus-Szövetség elnöke. hogy a történészeket – tisztelet a kevés kivételnek – a nacionalizmus papjainak nevezik.5 százalékos nézettségû televízió fennmaradására a piacgazdaság könyörtelen feltételei és a kereskedelmi csatornák túlkínálata közepette? – Optimista vagyok. A Magyarországgal szomszédos országokban a többségi nemzet képviselõi nem tudnak mit kezdeni kisebbségeik történelmével. Õk pedig társadalomkutatók. hogy az akciófilm ötvenszer jobb. az álintellektuális vetélkedõkbõl.

úgy a Felvidéken és a Vajdaságban használt történelemkönyvek sem mentesek az ideológiai elõítéletektõl. A történelem ismerete mellett igen fontos. közös tankönyvbizottságot hoztak létre. s a konferencián felolvasott elõadásokból a résztvevõk megtudhatták. Túl kell lépnünk azon a szemléleten. A kapcsolattörténet alapkérdéseiben sem sikerült dûlõre jutniuk a magyarországi és a szomszédos országok történészeinek. hogy számos esetben az alapfogalmakban sem tudnak megegyezni. a Lembergi Szvit Tankönyvkiadó ungvári szerkesztõségének vezetõje beszámolt arról. A konferencián elnöklõ Soós Kálmán összefoglalójában kiemelte: remélhetõ. A feldolgozatlan történelmi múlt. ha mindegyik határon túli közösség legfelkészültebb történelemtanárai egyedül írnák meg a hiányzó tankönyveket. Varga Béla. állapította meg elõadásában Badó Margit. lényegesen enyhítve az ezen a téren mutatkozó hiányt. a Nagydobronyi Református Líceum tanára. /Bereginfo (Beregszász). A konferencián többen hangsúlyozták: a mai történelemtanárok egyik legfontosabb feladata. hogy megtörténjen egy–egy ország határon kívülre szakadt közösségének öndefíniciója. Hasonló a helyzet azokkal a tankönyvekkel. hogy az egységesülõ Európában a politikatörténet helyébe egyre inkább a mûvelõdéstörténet lép. hogy régiónkban elsõ ízben a német és a lengyel történészek ültek közös asztalhoz. Elhangzott az is. mint az iskolában tanító történelemtanárok. A szûkös órakeret miatt a történelemoktatás néhol fakultatív tárggyá degradálódik. Ennek a szemléletmódnak a meghonosításáért igen sokat tehetnek a tudományos mûhelyek dolgozói csakúgy. A tanácskozáson elhangzott. hogy hosszú távon az jelentené a megoldást. hogy az mindkét fél – a magyar és az ukrán számára – elfogadható legyen. dec. Komoly gondot jelent. amely megtárgyalta a vitás kérdéseket. a Nagyberegi Középiskola tanára. A Kárpát-medence nemzeti kisebbségei jelen levõ képviselõinek elõadásából – Göncz László és Kósa Ferenc Muravidékrõl jött el. 29. amelyek a kárpátaljai magyar tannyelvû iskolák számára készültek. hogy hamarosan öt tankönyv készül el. hogy akárcsak Szlovéniában és Erdélyben. A kárpátaljai magyarságnak úgy kell önmagát megfogalmaznia. a fehér foltokkal tarkított relációtörténelem pedig gyakori portyázótere a dilettánsoknak. illetve a többiek által megküldött. amelyek gyakran helyet kapnak a történelemkönyvekben is. hogy a kisebbségbe szakadt nemzetrészek története nem más. világított rá Szamborovszkyné Nagy Ibolya. a csúsztatás és a pontatlanság. mint szenvedéstörténet. Itt a magyar tannyelvû iskolákban 1988-ban indult meg a magyar történelem oktatása. sok bennük a ferdítés. s ez azóta is számos problémát vet fel./  Románia  . hogy mihamarabb közös nevezõre jussunk. tõlük erednek azután a nacionalista úszítások.kutatási eredményeit. László Zoltán Erdélybõl érkezett –. hogy a helytörténetet beemeljék az egyetemes nemzeti történelembe.

kérelmek . A klézsei vendégek bemutatják zenéjüket és táncmûsorukat a kolozsvári érdeklõdõknek. amelyeket jelenleg a kolozsvári és a marosvásárhelyi közszolgálati rádiók magyar nyelvû adásaiban sugároz./  December 3-án felavatták az újabb teleházat. Csiha Kálmán püspök és Adorjáni László lelkész. Ezzel kívánják felhívni a helyi közösségek figyelmét arra. hogy Kolozsváron is mûködjön egy helyi magyar kulturális keresztény közösségi rádió. /Szabadság (Kolozsvár). A teleház által nyújtott szolgáltatások: ügyintézési segítségnyújtás (információk továbbítása. 1. Eddig 502. ebbõl 9. a Tranzit Ház. 366 német és 51 zsidó hagyta el Romániát. istentiszteleteinek sugárzását is felvállalta. az Apáczai Csere János és Báthory István Líceum szállásadó támogatása. és velük közös ünnepi megemlékezõ programot rendeznek. Az Erdélyi Református Egyházkerület Angus stúdiója 1990 januárja óta készít mûsorokat. a csángók életét bemutató vetítéssel és kerekasztal-beszélgetéssel. a Kriza János Néprajzi Társaság. közülük 157 ezren közvetlenül 1989 elõtt. 1. A nemzetiségi megoszlás tekintetében 2000-ben 9. január–október idõszakban 19. Kolozsvár Klézse csángó-magyarjainak küldötteit fogadja. Kolozsvári látogatásukat Mátis Jenõ és Kónya–Hamar Sándor képviselõk. dec. Erdély kisebb–nagyobb települései egy–egy moldvai csángó falu küldötteit fogadják. A csángó táncház keretében tanítani is fogják táncukat./  Az Audiovizuális Tanács rádió-hullámhosszt ajánlott fel a magyar történelmi egyházaknak. valamint a Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány programszervezési együttmûködése tette lehetõvé. az RMDSZ Kolozs megyei szervezete és több kolozsvári vállalkozó pénzadománya. dec. dec.093-at az országban és 10. ezúttal Mezõpetriben./  December 2-a és 4-e között Erdély-szerte megemlékezéseket és találkozókat szerveznek a helyi magyar közösségek a moldvai csángósággal szembeni szolidaritás és segítõkészség jegyében. December 2-án nyílik a Kriza János Néprajzi Társaság székhelyén a kiállítás. A rádió ökumenikus lesz. 420 magyar. 1. Dr. Délután a Heltai Alapítvány Pinceklubjában egy csángó néptáncegyüttes németországi útjáról készült rövid filmet vetítenek. A Heltai Alapítvány „Magyar meséskönyvet a csángó-földre” elnevezéssel karácsonyi könyvgyûjtõ akciót indít. akárcsak az Angus stúdió. a stúdió létrehozója hangsúlyozta: holland segítséggel és közösségi összefogással elérhetõ. amely keresztény egyházak bemutatását. A kivándorlók többsége 17 és 40 év közötti. /Szabadság (Kolozsvár). hogy a moldvai csángó-magyar lakosság teljes felszámolásának megakadályozása a magyar közösség összefogása nélkül nehezen elkerülhetõ. Az elmúlt tíz évben 367 ezer ember hagyta el végleg Romániát — nyilatkozta Nastasia Constanta. /Szabadság (Kolozsvár). A 2000. nyomtatványok kitöltése. a lakosságnyilvántartási fõigazgatóság sajtófõnöke.883 személy települt ki.163 kivándorlási kérelmet nyújtottak be.793 román. A 10 éve mûködõ kolozsvári Angus stúdió 2001ben megpályázza a 18 órás sugárzási lehetõséget.071-et más országok romániai diplomáciai képviseletein.

ahol családonként átlagosan 7–10 gyermek jövõjérõl kell gondoskodni. sport– és közösségfejlesztõ rendezvények szervezése. Búcsúk alkalmával például kölcsönlátogatásokat lehet szervezni. amelyet a jászvásári római katolikus püspökség tanúsít a mélyen vallásos moldvai csángósággal szemben. a matematikát és az informatikát. Árva Bethlen Kata születésének 300. /Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti). kulturális. a Királyhágómelléki Református Egyházkerület generális direktora tartott elõadást. tanfolyamok indítása. Bertus Gabriella. ahol hatvan gyermek önkéntes alapon tanulja az alapfokú magyar nyelvi ismereteket. szociális problémák enyhítése. Árva Bethlen Kata életérõl ifj. Rendhagyó könyvbemutatón Duma–István András költészetét méltatta Ferenczes István. Pozsony Ferenc. Hegyeli Attila tanár a Szeret–Klézse Alapítvány részérõl a csángók magyar nyelvû oktatásának jelenét és jövõjét mutatta be. Igét hirdetett dr. kicsoda ellenünk?” /Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti). Hiányoznak a magyar ábécéskönyvek. amelyen több gyülekezet nõszövetsége vett részt. Közismert az a következetes beolvasztási erõszak. évfordulója alkalmából december 3-án Szatmárnémetiben a Szamos-negyedi református templomban ünnepi istentiszteleten vett részt a gyülekezet nõszövetsége. Elõzõleg nõszövetségi találkozót szerveztek. vagyis az erdélyi kis magyar közösségek és csángó falvak között kifejlõdõ kapcsolatok. hogy a csángó kérdésben fontos szerepet játszhat a népi diplomácia. a szentbeszédet Darvas Kozma József esperes–plébános mondta. érezniük kell az erdélyi magyarság szeretetét. Csiha Kálmán püspök. a hányatott sorsú ottani magyar közösség ügyére. Délután a megyei kulturális központban a csángó ügy aktuális . valamint beszélgetés nyitotta meg. irodai szolgáltatások. dec. és ezeket minden bizonnyal a gazdasági kapcsolatteremtés fogja követni.fogalmazása). A teleház révén remélhetõleg sikerül megszüntetni Mezõpetri információs elszigeteltségét. Klézsén egy éve mûködik közösségi ház. A magyarságtudat felélesztéséhez nagy türelemre és nem utolsósorban bátorságra van szüksége a mostanában hozzájuk kiköltözõ fiatal szakembereknek. Csiha Kálmán Bethlen Gábor idézete: „Ha Isten velünk. a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke kifejtette: meggyõzõdése./  Névadója. közhasznú tájékoztatás. a Mezõpetri Hírmondó elsõ számát. az intézmény vezetõje elmondta: szeretnék megjelentetni a községi újság. amelyek felhívják a közvélemény figyelmét a moldvai csángókra./  December 2-a és 4-e között több erdélyi városban és Bukarestben elsõ ízben tartottak olyan rendezvényeket. Mindketten kitértek arra. December 2-án a kolozsvári eseményeket a Kriza János Néprajzi Társaságnál fényképkiállítással és videovetítéssel egybekötött elõadás. hogy a moldvai csángó-magyarságra mint embertársakra kell tekinteni. Olyan közösségrõl van szó. 4. dec. — December 3-án Csíkszeredán az ünnepi csángó-misét Tamás József segédpüspök celebrálta. A szentmise elõtt Ádám Gyula „Csángósors” címû fotókiállítása nyílt meg a Szakszervezetek Mûvelõdési Házában. 4. álláslehetõségek közzététele. A következõ fél évben Forrófalván és Pusztinán indul be hasonló központ. Csûri István.

Szabadság (Kolozsvár). — Tíz táncosból. történelmérõl. dec. 6./  December 2–án és 3–án tizenegyedik alkalommal szervezték meg a Gellért Sándor vers. — Csíkszeredában december 3-án egész napon át tartottak a csángó nap rendezvényei. dec. amikor ismertették a moldvai magyarok szokásait. írja a Romániai Magyar Szó hasábjain Székedi Ferenc. kultúráját. Felvidéken. amely tizedik évfolyamában most már rendszeresen megjelenik. eredetérõl. valamint a Szabadság napilap. az Arménia kolozsvári szervezete. dec. „Becsületbeli kötelességünknek tartottuk a Csángó Nap megszervezését” — jelentette ki Balázs–Bécsi Attila. a Téka Alapítvány. /Hargita Népe (Csíkszereda). /Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti). a Szatmári Friss Újság fõszerkesztõje. 4.és prózamondó verseny Kárpát–medencei döntõjét Szatmárnémetiben. Romániai Magyar Szó (Bukarest). A csíkszeredai csángó-napot a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes és a külsõrekecsinyi hagyományõrzõ csoport közös produkciója zárta. ezt moldvai magyar táncház követte. a szamosújvári CserkészSzövetség. Az idei versenyt a zsûri az eddigi legszínvonalasabb vetélkedõjének minõsítette. Az egyének pedig szétszóródnak. akik a Vajdaságban. Az elsõ helyezést a vajdasági Elor Emina (Palics) érte el. a román kifejezések magyarra ültetése. a második Czompa Andrea (Szatmárnémeti) lett./  Sokszor képezte vita tárgyát az új fogalmak pontos megnevezése. talán soha ennyi intézmény nem foglalkozott megmentésükkel.kérdéseirõl szerveztek fórumot. négy zenészbõl és 30 klézsei. Emlékeztetett a tavaly novemberben a Téka házban tartott csángó konferenciára. — Talán soha ennyi tanulmány nem jelent meg a csángók életérõl. a helyi RMDSZ-szervezet. A Székelyföld címû folyóirat és annak fõszerkesztõje. Hegyeli Attila köszönetét fejezte ki az Apáczai és a Báthory líceumoknak. akárcsak a gyimesfelsõloki Szent Erzsébet Gimnáziumban tanuló csángó fiatalok. Kolozsváron Hegyeli Attila klézsei magyartanár vett részt a rendezvényeken. A temetõben Veres István. magyarul tanuló gyermekbõl álló csoport érkezett december 1-jén Kolozsvárra. 4. Itt Róka Szilvia. Az idei döntõn huszonkilenc versenyzõ vett részt. a református egyház... 4. a Bíró Lajos Ökológiai Társaság és a Szatmár Megyei Múzeum Kisebbségi Osztálya. Valamennyi versenyzõnek díjat adott a SzentGyörgyi Albert Társaság. Magyarországon és Erdély megyéiben megrendezett elõdöntõknek voltak a gyõztesei. A kihívásra az Anyanyelvápolók . Ferenczes István felvállalta a sok viszontagságot megért Moldvai Magyarság címû havilap további kiadását. — Adományokat ajánlott fel a klézsei Magyar Ház számára többek között az Örménymagyarok Baráti Társasága. dec. Gellért Sándor személyes ismerõse mondott beszédet a költõ sírjánál. a szamosújvári Téka Alapítvány elnöke. Párhuzamot vont a többszáz éven keresztül szórványban megmaradt csángók és a rohamosan szórványosodó mezõségi magyarok helyzete között. Valamennyi rendezvényen jelen voltak a külsõrekecsinyiek. valamint a Heltai Alapítványnak és a Kriza János Néprajzi Társaságnak segítségükért. — Szamosújváron december 3-án rendezték meg a csángó napot. a Magyar Csángók Szövetségének alelnöke. amelyek biztosították a szállást.

A megemlékezést népizenekar és -táncegyüttes fellépése. dec. Kézdivásárhelyen. levéltári./  December 3-án Zsibón az idõsebb Wesselényi Miklós halálának 250. A nyelvi szabályozás. Fazakas Emese. a kolozsvári Nyelvészeti Intézet munkatársának. könyvtári dokumentumokban. A találkozón Péntek János átnyújtotta az AESZ oklevéllel és szerény pénzösszeggel járó Nyelvõrzés-Díját a 70. szórakoztató mûsor zárta. így Sepsiszentgyörgyön. korábban már elkészült iskolatörténeti tanulmányokban felhalmozódott adatok összesítését. ahol megkoszorúzták a Wesselényi-emléktáblát. a Hatvan . hogy a munkapéldánnyal kapcsolatos észrevételeiket juttassák el a Babeº–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának címére. 4. dec./  A székelyudvarhelyi székhellyel bejegyzett Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány idén is kiosztotta a díjakat./  December 8-án nyílik Kolozsváron. Aradon is elkezdték az iskolai évkönyvekben. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). Gyulafehérváron. Kolozsváron. A szerkesztõk mindenkit felkértek. Nagyenyeden. Szász Alpár Zoltán. a székelyudvarhelyi Haáz Rezsõ Múzeum Tudományos Könyvtárának könyvtárosa az udvarhelyi iskolák dokumentációját állítja össze. hogy az az egész magyar nyelvterületre kiterjedjen. A különbözõ. Az egyelõre csak kevés példányban megjelent AESZ-füzetet december 1-jén az Erdélyi Múzeum Egyesület kolozsvári székházában mutatták be. Dícséretben részesült Fábián Lajos és Végh Balázs. Demény Péter és Szakács István Péter – kaptak elismerést. 4. Ezután a hetvenéves és a hetvennél idõsebb írókat köszöntötték.Erdélyi Szövetsége a Román–magyar közigazgatási szójegyzék elõpéldányának kiadásával válaszolt. Róth András Lajos. dec. Két nagy rézkarc-sorozata. önállóan elkészült iskolamonográfiák és adattárak összesítését az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Budapest) végzi. 4. Szász Lõrinc és Vremir Márta beszéltek. a reformer Wesselényi Miklós halálának 150. a Korunk Galériában Cseh Gusztáv erdélyi képíró grafikai kiállítása. dec. A magyar nyelvterületeket átfogni igyekvõ kutatómunkában több erdélyi iskola vállalt részt. 5. kodifikáció újabb kiadványaiban természetes igény. évét ünneplõ Murádin László nyelvésznek. Hornyák Józsefet. /Hargita Népe (Csíkszereda). A megjelent szójegyzékrõl annak szerkesztõi. és az ifjabb. A városi mûvelõdési házban Egyed Ákos professzor tartott elõadást a két neves személyiségrõl. A meghirdetett esszépályázat legjobbjai – Balázs Imre József. Péntek János professzor felvázolta a szótár születésének alaphelyzetét. Szatmárnémetiben. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). feldolgozását. /Szabadság (Kolozsvár). Marosvásárhelyen. évfordulójára emlékeztek a református templomban./  A Schola–Orbis elnevezésû program célja a magyar nyelvterület iskolatörténeti adatbázisának (1995 óta fokozatosan bõvülõ számítógépes adattárának) elkészítése. A majdan elkészült teljes anyagot nyomtatott és CD–Rom formában adják közre. Csávossy Györgyöt és Szabó Gyulát. név szerint Létay Lajost.

/Romániai Magyar Szó (Bukarest). a tematikus tárlatok megnyitóit a Kõrösi Csoma Sándor Napok keretében szervezték meg./  Csíkszeredában december 9-én a romániai középszintû mûvészeti oktatásban tevékenykedõ magyar pedagógusok megalakították szakmai szervezetüket. dec. hogy minden reményük megvan a kérvényezett 6 tanszék akkreditációjára. 8. Hargita megye Tanfelügyelõségének . az Erdélyi Magyar Mûvészpedagógusok Egyesületét. /Szabadság (Kolozsvár). amelyre a vendéglátó marosvásárhelyi kollégium mellett kézdivásárhelyi. központi egyetemi székhelyre és könyvtárépületre. nagyenyedi. szatmárnémeti. egyúttal visszatekint a Csoma-kiállítások múltjára. A marosvásárhelyi és csíkszeredai karokról az alapítványi elnök úgy vélekedett. B./  Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Líceumban megrendezték az erdélyi református kollégiumok elsõ bibliaismereti vetélkedõjét. Végakaratának megfelelõen Alsócsernátonban vannak grafikái. ami nagymértékben megkönnyíti a jövõ tervezését. Ezen kívül a kuratórium tetemes összeget szánt arra. Dr. székelyudvarhelyi és zilahi református kollégiumok csapatai neveztek be. Amint Tonk Sándor. Murádin Katalin az erdélyi szószékek kutatásában. /Szabadság (Kolozsvár). A 2000-ben megrendezett tizedik tárlat témája: Az idõ arcai… Kövek… Ezen a tárlaton 125 mûvész vett részt. 7.fõember és a Jeles házak könyvalakban is megjelent./  Az Erdélyi Mûvészet (Székelyudvarhely) harmadik lapszáma jelent meg a közelmúltban: a folyóirat az eddig elhanyagolt erdélyi mûvészettörténettel foglalkozik. A lapban Gazda József a kovásznai Csoma 2000 kiállítást elemzi. Az elkövetkezõ napokban az alapítvány a sajtóban is meghirdet egy saját doktori ösztöndíjpályázatot. valamint egy tudományos kutatómunkát támogató pályázatot is. dec. kolozsvári. felleltározásában szerzett tapasztalatait osztja meg az olvasóval. a nagy közönségsikerû Kovásznai Nyári Tárlatok eseménytörténetére is. Zsigmond Márton festõmûvész. A hatalmi szóval megszüntetett képzõmûvészeti fórum 1992-ben indult újra. a Sapientia Alapítvány elnöke elmondta. 8. második a szatmárnémeti. dec. harmadik a Kolozsvári Református Kollégium csapata lett. mivel egyaránt szükség van oktatási célt szolgáló épületekre. az összeg legnagyobb részét ingatlanberuházásra fordítja az alapítvány. 8. A megnyitón fellép Boér Ferenc színmûvész és Ruha István hegedûmûvész. A kétéves magyar költségvetés-tervezet újabb támogatást biztosít az egyetemnek. hogy a marosvásárhelyi és csíkszeredai kihelyezett irodák el tudják végezni a rájuk háruló feladatokat. dec./  Megtartotta ez évi utolsó kuratóriumi ülését a felekezetközi magánegyetem alapítását irányító Sapientia Alapítvány Kuratóriuma. /Hargita Népe (Csíkszereda). Döntöttek a magyar országgyûlés által 2000-re megszavazott támogatás felhasználásáról. Az elsõ helyen a kézdivásárhelyi Bod Péter Református Kollégium csapata végzett.

Megjelentetését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. Pozsony Ferenc. a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete. alfejezeteket az érintett régiók kiváló szakértõi állították össze./  Megjelent a „Magyarok a világban. kézdivásárhelyi. tulajdonképpen lexikon. A BINCISZ az Anna Nõszövetség./  Egy éve alakult meg a 14 tagszervezetet tömörítõ Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ). Az Erdélyi Tagozat elnöke Dénes Elõd lelkész–karnagy. Kerekes Jenõ. valamint a Tibor Ernõ Galéria ernyõszervezete. Az új. Tánczos Vilmos./  Kolozsváron az RMDSZ Kolozs megyei szervezete székházának alagsorában megnyitották az Ifjú Gazdák Egyesületének újonnan berendezett könyvtárát. Az erdélyi kórusszövetség l54 énekegyüttest fog össze. az Erdélyi Múzeum Egyesület Nagyváradi Fiókegyesülete. a Magyar Kultúra Alapítvány és az Új Kézfogás Közalapítvány támogatta./  A Seprõdi János Nemzetközi Kórusszövetség magyarországi és szlovákiai tagozata mellett december 8-án Marosvásárhelyen megalakult a szövetség erdélyi tagozata is. székelyudvarhelyi és csíkszeredai mûvészeti középiskolák tanárain kívül szatmárnémeti. a Mindennapok Kereszténye Szövetség. Terveik között szerepel a mezõgazdasági szaknyelv anyanyelven történõ elsajátításának támogatása. földrajzát. vallási és demográfia helyzetképét. a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesülete.képzõmûvészeti szaktanfelügyelõje kezdeményezte a találkozót. dr. /Nyugati Jelen (Arad). A kézikönyv az immár 80 éve szétdarabolt nemzetrészek történelmét. 14. titkára Szász Annamária karnagy. a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke kiemeli. /Hargita Népe (Csíkszereda). dr. Fischer Fülöp Ildikó. dr. gyergyószentmiklósi tanítóképzõk és általános iskolák is képviseltették magukat. Kárpát-medence” (CEBA Kiadó. A tervezett egyesület a magyar mûvészpedagógusokat kívánja tömöríteni az óvónõktõl az egyetemi tanárokig. 13. amelyen közel harminc képzõmûvészeti. Mózes Árpád. nagyváradi. Csiha Kálmán. Mezei Géza. az Árpád-házi Szent Erzsébet Ökumenikus Intézet. illetve zene-szakos pedagógus jelent meg: a marosvásárhelyi. dec. a Tempo Klub. A Romániával foglalkozó fejezet szerzõi között található például Benkõ András. gazdasági életét. Csûri István. Budapest) címû átfogó kiadvány. /Szabadság (Kolozsvár). kolozsvári. a Matyi Mûhely Magánbábszínház. Dávid Gyula. a Sapientia Varadiensis Alapítvány. Fõ célkitûzése . sepsiszentgyörgyi. dec. Tonk Sándor. többségében magyar nyelvû szakkönyvtár 2000 kötetes. /Népújság (Marosvásárhely). Szekernyés János. a Lazarus Alapítvány. hogy a különbözõ fejezeteket. az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság Bihar Megyei Szervezete. az Erdélyi Kárpát Egyesület Bihari Osztálya. dec. 12. 11. Megválasztották az új tagozat vezetõségét. A kötet ajánlásában Szabó Tibor. Vofkori László. dec. kultúráját foglalta össze lexikonhoz méltó tömörséggel. a Bihari Gáz Alapítvány. alelnöke Mészáros Ildikó. mert Romániában nem létezik magyar nyelvû mezõgazdasági felsõoktatás.

/  Marosvásárhelyen december 4-e és 7-e között tizenegyedik alkalommal került sor az Egyházzenei Fesztiválra. amely a millennium emlékére székely népi bútorzattal díszíti az iskolaépület elõcsarnokát./  December 16-án Marosvásárhelyen leleplezték Petõfi Sándor egész alakos bronzszobrát. Fleisz János történész. és most készülnek a másodikra. 14 fõs társulatuk van. a BINCISZ elnöke bejelentette. Vasile Cazant. beszerelését illetõen. Ezért tartotta rendkívül izgalmas kísérletnek a csíkszeredai színház megteremtését. hogy egy ma Romániában mûködõ vidéki színház évi költségvetésének felébõl megteremti a hatékony intézményt./  Versenyvizsga eredményeként új igazgató áll a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum élén: Kató Zoltán. A vállalást teljesítette. A téli és tavaszi vakációkban többszáz tanuló és pedagógus ismerkedett meg e népmûvészeti ággal. Ha a 2001-es pénzügyi év közepéig megvalósul a Csíki Játékszín felszerelése. jelentette ki Parászka. minden bemutatót a tervezett idõpontban megtartottak. dec. dec. /Bihari Napló (Nagyvárad). mûködésük folyamatos. /Erdélyi Napló (Nagyvárad). 14.a civil szervezetek közötti együttmûködés javítása. hogy mindmáig nem sikerült lényeges lépést tenni a technikai. Csíky Boldizsár egyik zenemûvét adták elõ. Már túl vannak az évad elsõ bemutatóján (Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde). a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem botanikai tanszékének asszisztense. szorosabb összefogás és közös álláspontok kialakítása. Parászka 1998 õszén azt vállalta. Fleisz János igen aktív közéleti tevékenységet folytaT: a BINCISZ mellett a Sapientia Varadiensis és az EME fiókszervezetének vezetõi tisztét is betölti. dec. 15. Parászka Miklós. A legnagyobb akadályt az jelenti. dec. a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia igazgatója elmondta. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). Király László iskolaigazgató. 19. hogy 1990-ben Csíky Boldizsár. a bútorfestés mesterségével. A Kultúrpalota Tükörtermében zajlott a barokk kamarazenehangverseny. dec. hogy kidolgozták a szervezet alapszabályzatát. az akkori igazgató kezdeményezte ezt a fesztivált. akkor lesz folytatás. a Csíki Játékszín mûvészeti vezetõje kifejtette: a hagyományosan szervezett színházi intézmények nem finanszírozhatók. amire a város büszke lehet. a Csíki Játékszín. 14. A nyitóhangversenyt ezúttal a Kecskeméti Zenekar tartotta. mégpedig olyan. Dr. 16./  A székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskolában több éves hagyománya van a népi bútorfestõ tábornak. a Bethlen Gábor Alapítvány elnöke javaslatára olyan bútorfestõ tábort szerveztek a félévközi vakációban. aki a nyugállományba vonult Kónya Ádám örökébe lép. Dr. Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászmûvész és ./  Második évadját tartja Erdély egyik legfiatalabb – alig egy esztendõs – magyar színháza. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). /Romániai Magyar Szó (Bukarest). mûszaki felszerelés megvásárlását.

akkor van remény a csángók zömének megmentésére. Kristófi János. Leon Alex. mert nem fogunk karba tett kézzel ülni ott. 1954 óta él a városban. a mi életünkre is kihat. hanem mindenkié./ . amely átszövi egész életmûvét. hogy „Románia ma ismét válaszúton áll. /Erdélyi Napló (Nagyvárad). hogy hivatalosan ott is beindulhasson az alapvetõ magyar nyelvû oktatás — csakhogy Romániában ennyi nem elégséges. Európát vagy csak Balkánt választja jövendõjének Románia. és bennük szakképzett személyzettel beindítani a magyar nyelv oktatását. jogász. 19. világszerte ismert festõmûvész. dec. A bemutatóra elõször Csíkszeredában. hogy ez az ország merre megy. mert ez volt az érdekünk. 19. hogy Nyugatot vagy Keletet. majd a Mûvészeti Népiskolában nemzedékeket oktatott. Klézsén lakik és oktat. Ha majd több faluban sikerül felhúzni az alapítványi tulajdonú. Õ mégis szívesen. a beolvasztási erõszak mindenre képes. van közöttük festõ. A mi sorsunk is függ attól. Eddig is beleszóltunk hát az ország sorsába. /Szabadság (Kolozsvár). század küszöbén. hogy Petõfi Sándor nemcsak a magyarságé. Mindegyiküket a katolikus hit szerint nevelte az életre. – 1873. mert ott az elnyomó hatalom. Balogh István. Ünnepi beszédében Markó Béla szövetségi elnök hangsúlyozta. számukra nem okoz gondot eltenni valakit láb alól. hogy fél. majd a csíksomlyói kegytemplomban kerül sor. és ezután is bele fogunk szólni. olyan feltételek között. énekes. Egyetlen védekezõfegyvere a nyilvánosság. Elmondta. nem lehet kisajátítani. születésnapját a Nagyváradon élõ. Az RMDSZ elnöke kitért arra. Kristófi Jánosnak van egy másik fontos hitvallása.” /RMDSZ Tájékoztató. úgynevezett közösségi házakat. 19. s három hónapja már a moldvai csángók között. a klasszikus váradi festõk (többek között Baráth Móric. dec. fotós. orgonista. ahol rólunk is döntenek. dec. és ezen az úton végig fogunk menni. ahol harminc éven át a Városi. Tibor Ernõ. a város hûséges polgára és krónikása egy személyben — írja róla Banner Zoltán Békéscsabán élõ mûvészettörténész. Tíz gyermeke született. lelkesen./  A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes a karácsonyi ünnepek alkalmával bemutatja az általuk felújított lövétei betlehemes játékot. Igazi nagyváradi festõ lett. mint sokszor még a közelmúlt történelmében. akik zömében nem halt ki a fogékonyság a magyar nyelv iránt.Balogh József öntõmester alkotását az RMDSZ vezetõ politikusai. tehát a szakrális téma./  December 15-én ünnepelte 75. Tompa Mihály) utóda és kortársa. A törvényes keret adott arra. meggyõzõdésbõl teszi. dec. Mi tudjuk a helyes utat./  Egy fiatalember 2000-ben végezte el Kolozsváron a néprajz szakot. /Hargita Népe (Csíkszereda). de megtagadni sem. Az óvatos becslések szerinti 70 ezres lélekszámú moldvai csángóságban ma is családonként 7–10 gyermek él. 18. amilyeneket nehéz elképzelni a 21. sz. Magyar anyanyelven. a Szakszervezetek Mûvelõdési Házában. mérnök és orvos is. magának a hitnek a megvallása. a magyar és román történelmi egyházak elöljárói és Marosvásárhely vezetõi leplezték le. Miklóssy Gábor. Mottl Román.

1900-ban már váradi újságíró a Szabadságnál a fiatal Ady Endre. ezt segíti elõ a Szépteremtõ Kaláka. A mostanira eljött és elõadást tartott Hidán Csaba régész–történész és csapata. hogy majd taníthasson. Kis Portik Irén néprajzos hangsúlyozta.. Az elmúlt három évben emlékezetes ünnepei voltak a nagyváradi színészetnek: 1998-ban az elsõ váradi magyar nyelvû hivatásos elõadás – a helyi színjátszás kezdete – 200. Át kell menteni a 3. 19. hogy céljuk a nemzeti kultúra kiegészítése az elfelejtett. Fodor Sándor az életmûsorozatban legutóbbi könyvét – a Tizenegyedik üveg – mutatta be és dedikálta. amellyel gyakorlatilag teljessé lett a kutatómunka eredményeinek a nyilvánosság elé tárása.És díszes palotát emeltünk”)./  „Kisebbségek a sajtóban” címmel kétnapos újságíró-szemináriumot tartottak Temesváron. majd két évtizeden át évente újraszervezte. Zöld Lajos 1979-ben alapította a Szépteremtõ Kalákát. amely a technika átadásán túl egy tájegység mintakészletét is megörökíti. Több mint félszáz címmel volt jelen a . a Szabadság. illetve feledõben lévõ kézmûves tudásanyaggal. Népes gyermekcsoport Csipike-mûsorral köszöntötte az írót. A résztvevõk többsége számára újdonság volt. 2000 októberében pedig Nagyvárad „kõszínházának”. az õ cikkeit is felhasználhatta a szerzõ. az alapítvány elnöke elmondta. 21. a Független Sajtóért Központ és a Nemzetközi Újságíró Szövetség szervezésében. Jelenleg Csík. négy alkalommal pedig húsvéti könyvvásárt. 1900-ban Nagyváradon négy napilap jelent meg: a Nagyvárad. a Nagyváradi Napló és a Tiszántúl. hogy immár hatodik alkalommal tartottak karácsonyi. évezredbe a pusztulásra ítélt ismeretanyag. Dr./  Gyergyószárhegy ferences kolostorában a 22. évfordulójára emlékeztek. Jövõre más kézmûveságazatok felpártolását tervezik. Szépteremtõ Kalákán 26 pedagógus tanult. Dr. író–olvasó találkozót és a karácsonyi könyvvásárt rendezett a helyi Báthory István Alapítvány. Széman Péter. A jelenlevõk lefektették az újságírók kisebbségekkel kapcsolatos „tízparancsolatának” alapjait.. Nagy Béla e gazdag publicisztikai anyagból válogathatott. /Erdélyi Napló (Nagyvárad). társszervezõi voltak a Mûvelõdés folyóirat mellett az IppArt Társaság és a Szilágy Társaság. Papp Kincses Emese megyei tanácsos 1999-tõl erkölcsi és anyagi lehetõséget biztosított az alkotó oktatás megvalósításához. kiegészítve a levéltári és egyéb dokumentumokkal. elsõ állandó teátrumának centenáriumát ünnepelték. Gyergyó és Árapatak mintegy 500 különbözõ írott tojását készítették el. A Szépteremtõ Kaláka szervezõje. A színház épülésekor. Nagy Béla (a Bihari Napló Kiadó gondozásában megjelent) kötetei emlékeznek a színház múltjára: a „Színház születik” képes építéstörténete és „A tegnapok színháza” képes olvasókönyve elõzte meg a közelmúltban megjelent újabb kultúrtörténeti dokumentumkiadványt („. /Hargita Népe (Csíkszereda). a népi mesterségek egy részét. dec. dec. dec. a református gyülekezeti házban képzõmûvészeti kiállítást. hogy erre – a kisebbségek szemszögébõl – érzékeny témára fokozottan oda kell figyelni./  December 16-án Szilágysomlyón. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). 20.

/Szabadság (Kolozsvár). akik még az idén megerõsítik ez irányú szándékukat. Elfogadták a MAKOSZ belépését a Romániai Ifjúsági Szervezetek Fóruma nevû szervezõdésbe. Ebben fontos szerep jut az önkormányzatok. 21. A ’20-as években. ügyvezetõ elnök: Kovács Richárd Nagybányáról. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). A küldöttek új elnökséget választottak. A küldöttek elfogadták a tagság felújítására vonatkozó javaslatot. Összehívásának idõszerûségét az indokolta. a Bethlen Kata Diakóniai Központban. /Népújság (Marosvásárhely)./  A 150-nél is több együttest számláló erdélyi Seprõdi János Kórusszövetség elnöke. Kerekes Gábor. 22. Kongresszusát. s az eredményt nyilvánosságra hozták. 22./  Az ötödik évfolyamában járó. folyóirat most érkezett a kétszázadik számához (1996-os . s ezután csak azok lesznek a MAKOSZ tagjai. megvan az összes leltári tárgy. hogy a nemzeti egység gondolata mindig is munkált a kórusokban. 22. hogy megvalósítsák az egységes magyar karéneklést. a sorozatokat Szabó Zsolt. Döntöttek arról. Emiatt a régiók eltávolodtak egymástól. A rendszerváltásnak kellett jönnie ahhoz.Kriterion a könyvvásáron. hogy a MAKOSZ-nak 1999 nyara óta nem volt legitim vezetõsége. A kongresszus módosította az alapszabályt és számos egyéb alapdokumentumot. amikor a Kodály–Bartók-féle új muzsika magyar eszméjét az anyaországi énekkarok jórészt felvállalták. dec. amelynek célja. elnök: Pataki Annamária Sepsiszentgyörgyrõl. a Mûvelõdés fõszerkesztõje ismertette. hogy a könyvelésben nincs semmi hiány. hogy a MAKOSZ információs irodája decembertõl Kolozsváron fog mûködni. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). Kiderült. a Romániai Magyar Dalosszövetség ezt megtiltotta. dec. 2000 tavaszától a régi MAKOSZ-elnökség felkérésére az RMDSZ Szövetségi Ellenõrzõ Bizottsága átvilágította a szervezet teljes pénzügyi és anyagi helyzetét. a civil szféra és a vállalkozók rétegének az összefogására. dec. Kézdivásárhelyen megjelenõ Székely Hírmondó c. dec. hogy a 2001-es évtõl az Ifjúsági és Sportminisztériumtól átvegyen egyes ügyeket és hatásköröket. Nagy Ferenc kifejtette./  December 15-én és 16-án gazdasági–pénzügyi oktató programot és „Forrásteremtés 2001” címmel vállalkozói fórumot szervezett az Illyés Közalapítvány támogatásával a Rajka Péter Vállalkozók Szövetsége (RPVSZ) Kolozsváron. szabályok érvényesültek. Az évente megrendezett találkozókon több mint 400 kórus vett részt a teljes Kárpát-medencébõl. az Európa Akadémia titkára elõadásában kifejtette: „a regionális együttmûködések képezik az EU-csatlakozás elõszobáját”. A szétszakítottság miatt minden régióban más és más törvényszerûségek. a Román Fejlesztési Ügynökség alelnöke a vállalkozásfejlesztés lehetõségeirõl beszélt. a szövetség mûködésképtelenné vált. Páll Tibor./  A Romániai Magyar Középiskolások Országos Szövetsége (MAKOSZ) november 10-e és 12-e között Csíkszeredában tartotta XI. ahogyan az RMDSZ Szövetségi Ellenõrzõ Bizottsága javasolta.

/  Valamennyi erdélyi történelmi egyház jelentõs összegû könyvadományt kapott a magyar államtól. A csíkszeredai római katolikus segédpüspöki hivatal 5. Lakatos Demeter csángó költõ nevét viselõ egyesület dec./  Idén elsõ alkalommal díjazták a leghûségesebb olvasókat Csíkszeredában. 8-án szervezett összejövetelt. jelenleg 4. A könyv a magyar millennium . A Lakatos Demeter Egyesület 1990-ben alakult.500. táncházzal igyekeztek felhívni a figyelmet a Kárpátokon túli nehéz sorsú. a moldvai csángók élete iránt aktívan érdeklõdõ. de egészen fiatal diákok. ahonnan majd kikölcsönözhetik a gyermekek. dec. tájékoztatott Halász Péter. amelynek célja az volt. 23. A Csángó Napok résztvevõi kiállítással. születésének napján pedig emléktáblát avatnak Budapesten. identitásában különösen veszélyeztetett magyar népcsoportra. a megyei könyvtárban. 2000-ben pedig a portugáliai Ari járt a moldvai Bákó megyében. diavetítéssel. Millenniumi olvasó. 22. Eddig két kötetet adtak ki: a Csángó bibliográfiát és egy tanulmánykötetet a „Csángó sorskérdések” címmel rendezett tanácskozás anyagából. beszámolt azokról az eredményekrõl. a Budafoki út 10. Kopacz Katalin igazgatónõ elmondta: az elsõ tíz hónapban több mint tíz százalékkal nõtt az olvasók száma. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). 23. író– olvasó találkozóval. a budapesti Lakatos Demeter Egyesület titkára. évfordulója alkalmából egésznapos emlékülés rendezését tervezi. Az Európa Tanács már több országban elérte. miként szabotálja a helyi tanügyi és közigazgatási vezetés a Bukarestben meghozott és a kisebbségek jogait szolgáló törvényeket. A rendezvény keretében a Magyarországon mûködõ. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). ahol Domokos Pál Péter több mint 20 évig élt. dec. hogy felhívja a figyelmet a csángók kulturális értékeire és nehéz társadalmi helyzetére. ahol saját szemükkel láthatták.indulásától számítva). június 29-én. December elsõ hetében Erdélyben tartottak összejöveteleket. közéjük kijáró magyarországiakból. amelyeket az Európa Tanács ért el a moldvai csángók emberjogi helyzetének javítása terén. egyetemisták is. hogy az Európa Tanács Kulturális Bizottsága megbízásából 1999-ben a finnországi Tytti Isohokana Asunmaa. aki több mint 30 éve jár Moldvába néprajzot gyûjteni. Példányszáma folyamatosan növekszik. Tamás József püspök tájékoztatása szerint a köteteket a plébániák könyvtárai kapják. Indokolt a könyvtári olvasóterem bõvítése.000 kötetet kapott az „Ezer Esztendõ. dec. Elmondta. A Lakatos Demeter Egyesület 2001 áprilisában Domokos Pál Péter születésének 100. /Székely Hírmondó (Kézdivásárhely). hogy a kisebbségekre vonatkozó nemzetközi normák érvényesüljenek.és daloskönyv” címû kétkötetes kiadványból. szám alatti házon. A leghûségesebb olvasók között vannak nyugdíjasok. naponta több mint 220-an keresték fel a könyvtár valamelyik részlegét./  Budapesten befejezõdött a Moldvai Csángó-Magyarok Szövetsége kezdeményezésére indított decemberi rendezvénysorozat. A budapesti székhelyû Lakatos Demeter Egyesület kiadásában „Csángó Füzetek” sorozat jelenik meg. Halász Péter.

1990-tõl végre külföldön is felléphettek.kormánybiztosa. A díjat Senkálszky Endre érdemes mûvész. majd a kolozsvári konzervatóriumban teljesítette ki tanulmányait. nincsenek rendben a dolgok a kisebbségek védelmét illetõen — állapította meg Menáchem Hákohen. „Tesszük a dolgunkat. hiszen a város híres szülöttei között nagy írók. dec. Menáchem Hákohen a Szabadságnak elmondta: a zsidóság szent városának tartja azt a Kolozsvárt. dec. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). Kelemen Antal karmestere. rövid beszámolót tartott ez évi tevékenységükrõl. A Halmos Katalin vezette Talmud Tora kórus héber és jiddis nyelvû ünnepi dalokat adott elõ. a megtorlás fogalmát. azt jelenti. Románia fõrabbija mondott beszédet. /Hargita Népe (Csíkszereda). Nemeskürty István megbízásából készült és a magyar irodalom. 27./  December 27-én adják át Kolozsváron. a Hanukka-ünnep idején nyolc napon át tartó körút. 23. a kolozsvári Zsidó Hitközség elnöke nyitotta meg a rendezvényt. értékteremtõ munkát végzünk” — mondta. ismert chászid rabbik foglalnak helyet. Székelyudvarhely. amely a nyolcvanas években számos díjat és elismerést szerzett az iskolának. dec. A judaizmus nem ismeri a bosszú. az elõzõ év kitüntetettje nyújtja át.és fúvósegyüttest alakított. színészek. Elõbb kórust. Ha Romániának szüksége van kisebbségvédelmi miniszterre. A méltán híres Gyermekfilharmónia Haáz Sándor életmûve /Népújság (Marosvásárhely). 27. egymást követték a hangversenykörutak. Kolozsvárnak fontos helye van a zsidó kultúrában./  December 27-én Kolozsvárra érkezett a Zsidó Hitközségek Romániai Szövetsége által szervezett Hanukiász. dec. /Háromszék (Sepsiszentgyörgy). Marosvásárhelyen már egyfajta törzsközönsége is kialakult a 140 tagú együttesnek. amely az ország fontosabb városain vezet keresztül. A Deportáltak Emléktemplomában tartott ünnepségen jelen volt többek között Eckstein–Kovács Péter leköszönõ kisebbségvédelmi miniszter és Boros János kolozsvári alpolgármester is. által felajánlott díjat immár kilencedik alkalommal ítéli oda a színház Mûvészeti Tanácsa az évad legjobb mûvészi teljesítményéért. azután mellette iskolai vonós. A falu híres mûkedvelõ együttese fellépett az anyaországban is. valamint zenei kultúra gyöngyszemeit tartalmazza. az Állami Magyar Színházban a Bánffy Miklós-vándordíjat. de szeretik õket más városokban is. 27./  Rétyen zsúfolásig megtelt a kultúrotthon a helyi Kováts András Fúvósegyesület karácsonyi hangversenyén. zeneszerzõk. ezek egyesítésébõl hívta életre a ma méltán híres Gyermekfilharmóniát. ezek a szavak nem is léteznek a héber szókincsben — mondotta a fõrabbi. 1955) zenetanári oklevelet szerzett a tanárképzõ fõiskolán./  Ifj. Haáz Sándor (sz. 1978 óta a szentegyházi iskola tanára. Az ünnepélyes gyertyagyújtás után Menáchem Hákohen. amely fél évszázaddal ezelõtti . A zsinagógában Kallós Miklós. A Marsall Kft.

kulturális. A 70 éves mûvész egyik alapító tagja ama legendás hírû társulatnak. 28. dec. megörökítését. temetõk. Csíkszereda polgármestere elmondta: a konzorcium tagjai egyfajta testvértelepülési kapcsolatot létesítenek. amely 1953-ban még Nagybányán jött létre. /Háromszék (Sepsiszentgyörgy).mártírjai révén vonult be a zsidó történelembe. Borbély Gábor mutatta be Aradon Jancsó Árpád „Rajtuk taposunk” címû munkáját. emlékhelyeinek felkutatását. Erdõszentgyörgy és Nyárádszereda polgármesterei a Székelyföldi Fejlesztési Ügynökség megalakítását javasolják. Marosvásárhely. kevésbé ismert jeles személyiségeinek népszerûsítését. száma Kupán Árpád Mezõtelegdi iskolatörténetét tartalmazza. udvarházak. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). dec. Gyergyószentmiklós. dec. és állandó feladatának tekinti eme országrészek helytörténeti szempontból értékes mûemlékeinek. A székely városok polgármesterei Kovászna. szakmai összefogás civil. 28. Csíkszereda. 28. Barót. amelynek az a lényege. Sarmasági Honismereti Konferencián elhangzott elõadásokat Dukrét Géza nagyváradi tanár kiegészítette a középiskolások pályázatra beérkezett legjobb dolgozataival. Elekes Emmával. azután 1956-ban Szatmárnémetibe költözött. Székelykeresztúr. Hargita és Maros megyét átfogó fejlesztési stratégiát kívánnak kidolgozni. egyházi. dec. Kézdivásárhely. Szentegyháza. A célok eléréséért Sepsiszentgyörgy./  Nemrégiben Székelyudvarhelyen tartotta alakuló ülését a tizenöt települést tömörítõ Székelyföldért Konzorcium. hogy együtt képviseljék a közös ügyeket a megyei jogú városok szervezetében. Dr. valamint közös pályázás nemzetközi pénzforrásokért. A munka a magyar oktatás elsorvadásának históriája. A partiumi és bánsági kastélyok. Borszék. az Árpád-kori települések és templomok „feltérképezése”. Tusnádfürdõ. a világháborús emlékmûvek lajstromba vétele mellett a Bizottság egyik témaköre az 1848–49-es szabadságharc fenti országrészekhez kapcsolódó eseményeinek a feldolgozása. mûvészeti. A Partiumi Füzetek legfrissebb. Csedõ Csaba. oktatási és sportkérdésekben. amely a Bánság útjairól közölt érdekes adatatokat. /Szabadság (Kolozsvár). 15. s évtizedeken át együtt játszott Csiky Andrással. s az immár 15. Szováta./  A Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Bizottság Szatmártól és Szilágyságtól kezdve a Temesközig a legkülönbözõbb foglalkozású értelmiségieket tömöríti./ . Céljaik között szerepel még a települések programjainak összehangolása. 28. számához érkezett Partiumi Füzetek a legjobb munkáknak nyújt publikációs lehetõséget. /Nyugati Jelen (Arad). Soós Angélával vagy az oly korán eltávozott Köllõ Bélával és más neves színészekkel./  Szatmárnémeti önkormányzata díszpolgárává választotta Ács Alajos színmûvészt. Így állt össze „A szabadságharc zászlaja alatt” címû kötet. Székelyudvarhely. A Bizottság Partium elnevezéssel folyóiratot jelentet meg. A IV. Kovászna.

például az egyházban egyházzá lenni és párhuzamosan haladni. /Népújság (Marosvásárhely). Maga ezt próbálta meg Illyefalván. hogy az egyháznak teljesen át kell értékelnie diakóniáját. hanem az egészségesekkel is foglalkozni kell. Ötvös József missziói elõadó elmondta: felmérik. aki elhagyja a családját./  A közelmúltban tartották Marosvásárhelyen. természetesen egyetértenek velük. hogy a kormányzásba bevonjuk az egyházmegyéket. remélhetõleg egész Erdélyben is sikerülni fog. Váltás történt az Erdélyi Református Egyházkerület élén: Pap Géza személyében új püspököt választottak. Új minõségükben mindhárman elõször Marosvásárhelyen. Szilágyi Ágota (Szatmárnémeti). hogy a lelkész elsõdleges küldetése az igehirdetés.” Rendhagyó. dec./ . hogy egy gyülekezetben évekig ott maradjon egy alkoholista lelkipásztor. Pap Géza püspök kifejtette: „Célunk. a rokkantakkal. /Népújság (Marosvásárhely). Az RMKSZ jelenleg a Magyar Ifjúsági Tanács és a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség támogatását élvezi. hogy meg kell különböztetni a lelkiségi mozgalmakat olyan szempontból. a Bolyai Farkas Líceumban a város magyar középiskolásainak kongresszusát. akkor az érintettek maguk zárják ki a másik felet. 23-án megalakult Romániai Magyar Középiskolás Szövetséghez (RMKSZ) csatlakoznak. a Bolyai Farkas líceum diáktanácsának elnöke –. Valamennyi mozgalom képviselõivel õszinte párbeszédet kell folytatni. Pap Géza püspök megállapította. Erdélyben arra kell koncentrálni. hogy az 1999. Az RMKSZ most megválasztott vezetõsége 5 társelnökbõl áll: Feleki Emese (Székelyudvarhely). hogy meghatározzák a feladatköröket. a cserealji református egyházközségben találkoztak. Amiként ez sikerült Háromszéken. Soó Éva (Kolozsvár). mert a MAKOSZ anyagi helyzetét egyre nagyobb homály lengi körül. A jelen levõ diáktanácsi képviselõk úgy döntöttek. csapatmunkában gondolkodunk. Bartha Zsolt (Arad) és Kali István (Marosvásárhely). tehát a MAKOSZ-tól függetlenül fejtik ki a jövõben tevékenységüket. 29. hogy a püspök megtartja a gyülekezetét és lelkészként is szolgál. okt. A szervezet tanácsadói testületébe a tervek szerint az RMDSZ ifjúsági szakosztályából és a Magyar Ifjúsági Tanács részérõl kérnek fel valakit. ugyanakkor egy gazdasági és egy jogi szakértõ segítségére is számítanak. ha az egyházat közösen irányítanánk. A pénzügyekért várhatóan a kolozsvári ÁBEL Alapítvány vállalja majd a felelõsséget. vagy olyan. vagy aki megbotránkoztatja a gyülekezetet a viselkedésével. Kató Béla fõjegyzõ kiemelte. Ha más a cél. Karácsony harmadnapján járt le az óvási idõ. a missziói elõadó Ötvös József lett. ami nem helyénvaló. közösen megbeszélnénk az egyházi teendõket. Ha ilyen jelenségek ellen emel szót a mozgalom. A püspök leszögezte. Erre fõként azért volt szükség – nyilatkozta a Népújságnak Kali István. tisztázzuk a fegyelmi ügyeket. Kató Béla fõjegyzõ kiemelte: nem szabad hagyni. A fõjegyzõ Kató Béla. hogy azok belülrõl vagy kívülrõl szervezõdtek-e. s ettõl a pillanattól a megválasztottak hivatalosan is az egyház elöljáróivá váltak. ugyanis nemcsak az öregekkel. a betegekkel. hogy segítséget kapjanak az emberek a megerõsödéshez. milyen missziói tevékenységet kell folytatni a szórványban. 29. dec. (…) Azt szeretném.

/  A Hegyalja kistérségi folyóirat a hasonnevû egyesület szócsöve kíván lenni. Farkaslaka községek. 29. 29. A kolozsvári Minerva Mûvelõdési Egyesület gondozásában megjelent Murádin Jenõ mûvészettörténész monográfiája Kovács Zoltán festõmûvészrõl. A tíz éve alakult Hollósy Simon Vegyeskar határokon túl is ismert. Tompa Miklós sírjára koszorút helyeztek a Prefektúra. A felsõvisóiak márciusban Reményik Sándor nevével tervezik saját egyesületük bejegyeztetését. öt esztendeig (1937–1942) a budapesti Képzõmûvészeti Fõiskola hallgatója volt. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). Rónaszék és Aknasugatag itt bemutatott betlehemes játékai és az aknasugatagiak József-napi bányászköszöntõje iránt például nemzetközi foklórtalálkozók érdeklõdnek. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). Az év folyamán népfõiskolai elõadássorozatot indítottak. a Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata és a Színmûvészeti Egyetem képviselõi. 30. A Máramarosi Hírnök vállalkozott a népfõiskolai elõadásokat segítõ kötetnyi anyag közlésére. majd elmondta az „Apáink arcán” címû Farkas Árpád-verset. a mûvészet érdemes mestere. A Ki mit tud? seregszemlék a helyi folklórkincsbõl mutattak fel néhány népszokást. Kovács Zoltán 1913. dec. a Polgármesteri Hivatal. dec. nem utolsó sorban a lakossággal együtt felvállalta a közvetlen környezet gazdasági és társadalmi fejlõdésének irányt adó stratégia kidolgozását” — olvasni a lapban. a térség más civil szervezeteivel. szeptember 30-án született Kolozsvárott./ . ezt egészítette ki – a pályaképet föltárva – Murádin Jenõ. Kövesláz. /Hargita Népe (Csíkszereda). A színház elõcsarnokában Zeno Fodor és Kovács Levente megnyitották a Tompa Miklós rendezéseibõl válogatott fényképkiállítást. Hosszúmezõrõl. valamint Székelyudvarhely polgármesteri hivatalával közösen. Ferenczy István színmûvész emlékezett a Mesterre. Oroszhegy. Az Aknasugatagról. 29. Felsõvisóról érkezett küldöttek a mûvelõdési élet pezsdülésérõl számoltak be. Fenyéd. A katolikus temetõben Tompa Miklós. Ez szolgált a monográfia alapjául. A helyi Magyar Házban tartott ünnepi közgyûlésre hivatalosak voltak a környék szórványban élõ magyarsága mûvelõdési életének irányítói is. dec./  December 28-án a 90 éve született. akik kapcsolatot tartottak a Zahoránszky Ibolya által vezetett egyesülettel. mindazok. 1996-ban elhunyt névadójára emlékezett Marosvásárhelyen a Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata. a marosvásárhelyi Székely Színház alapító igazgatója sírjánál Béres András mûvészeti igazgató. A „Hegyalja Kistérségi Egyesület partnereivel együtt: Varság. dec. Zetelaka. egyetemi rektor mondott emlékbeszédet. az elmúlt hónapokban újjáéledt a hosszúmezõi református asszonykórus./  Eredményesen zárta idei tevékenységét a máramarosszigeti Hollósy Simon Mûvelõdési Egyesület. intézményeivel. Páll Árpád Kovács Zoltán visszaemlékezéseit az 1950-es évek elején szalagra rögzítette. /Népújság (Marosvásárhely).

Utána az iskolában a volt és jelenlegi pedagógusok és diákok az iskola és a falu életébõl rendezett kiállítást tekintették meg. aki egyben az EMT építéstudományi szakosztályának elnöke és a kolozsvári Mûegyetem építõmérnöki karának professzora. majd kultúrmûsor következett. az EMT tudományos elnökhelyettese. illetve dr. A magyarországi vendégek között volt Toldi Annamária. az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság (EMT) elnöke. A vendégeket Boros Miklós nagykövet köszöntötte./ . A szlovákiai vállalkozók magyar kollégáikkal hamisítatlan magyaros ételek és borok társaságában fûzhették szorosabbra az üzleti kapcsolatokat. A volt pedagógusoknak. a turisztikai szakképzés területén pedig a már mûködõ kanadai–magyar–szlovák együttmûködésben vannak még kiaknázatlan lehetõségek. Ezenkívül dr. /Új Szó (Pozsony). de jelen volt Szigeti László oktatásügyi államtitkár is. Hámosi Jenõ. A budapesti Mûszaki Természettudományos Egyesületek Szövetsége (MTESZ) különdíját kapta dr. Ünnepi beszédet Szigeti László oktatási államtitkár mondott. A Vágsellyei járás elöljárója pohárköszöntõjében jó munkát és mosolyt kívánt a szép számban egybegyûlteknek. amelyet a Csemadok alapszervezete közösen rendezett az iskolával. a Magyar Turizmus Rt. 2. dec. valamint a Csemadok alapító tagjainak Krömmel Gabriella igazgatónõ és Kiss Gyula Csemadok-elnök emléklapokat adott át./  Szlovákia   Ökumenikus istentisztelettel kezdõdött a református templomban a magyar iskola fennállása alkalmából szervezett rendezvénysorozat Negyeden. A szervezet képviselõi az EMT tízéves évfordulója alkalmából. vezérigazgató-helyettese elmondta: az elmúlt években látványos sikereket könyvelhetett el a magyarországi idegenforgalom. A gazdasági tárcát Michal Sevcík. a minisztérium idegenforgalmi részlegének vezetõje képviselte. amelyet a pozsonyi magyar nagykövetség szervezett az idegenforgalomban dolgozó magyarországi és szlovákiai vállalkozók számára. dec. a FIB (Fédération International de Beton) magyar tagozatának Palotás Lászlódíját is megkapta. Az elmúlt 50 évet. amelyet most osztottak ki elõször. Köllõ Gábor. Köllõ Gábor. valamint az erdélyi civil szervezetben kifejtett tevékenységük elismeréseként nyerték el a díjat. a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke és Fekete Gyula. az iskola történetét Haban Márkus nyugdíjas pedagógus ecsetelte. Bíró Károly. a magyar fél elsõsorban a megszerzett tapasztalatokat szeretné átadni — hangzott el december 1-jén azon a találkozón. 2. a Magyar Szállodaszövetség alelnöke. /Szabadság (Kolozsvár). dec. A mûvelõdési házban a vendégeket Jancsó István polgármester üdvözölte. 30./  Magyarország kész együttmûködni Szlovákiával az idegenforgalom terén. /Új Szó (Pozsony).

a december 12-éig megtekinthetõ kiállítás a zászlók. Dulovics Viola. dec. szervezetet képviselõ 16 résztvevõ meghallgathatta Kiss Józsefnek. /Új Szó (Pozsony). Öllõs László. A magyarság történetét a honalapításról napjainkig bemutató kiállítást Czimbalmosné Molnár Éva. a Pozsonyi Állami Pedagógiai Intézet munkatársa a tankönyvellátás problémáival ismertette meg a jelenlevõket. módszertani csoportvezetõinek és fiatal pedagógusainak részvételével. Halász Anita. a Nagyrõcei és a Rimaszombati járás iskolaigazgatóinak. Mint mondta. a módszertani központ munkatársa a tanulmányi versenyekkel. évfordulója alkalmából tartott ünnepségsorozat. 4. amelyet Slávik Antal esperes–plébános celebrált. továbbá Mézes Rudolf. de átfogó képet nyújt politikai és közigazgatási rendszerének alakulásáról is. Az iskola történetével foglalkozó képkiállítást a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének képviseletében Pék László. Csúsz László. Ezen fellépett a falu énekkara is. Szilvássy József. /Új Szó (Pozsony). hogy a december 2-án befejezõdött kurzus keretében a Gyõr–Sopron Megyei Pedagógiai Intézet munkatársai olyan közérdekû témákról tartottak elõadásokat. Bábolna képviselõi is jelen voltak. a Járási Hivatal oktatásügyi fõosztályának vezetõje nyitotta meg. A helyi magyar tanítási nyelvû alapiskola. 4./  Hidaskürtön folytatódott a magyar oktatás újraindításnak 50. a Történelemtudományi Intézet munkatársának. A tanácskozás során a 12 intézményt./  A Katedra Alapítvány szervezésében december 1-jén tartotta elsõ ülését a Szlovákiai Magyar Oktatásügyi Fórum. A szertartás után az iskolában folytatódott a program. képviselõi. címerek és más jelképek fejlõdésén keresztül eleveníti fel a magyarság 1000 évét. életét és kultúráját. Megjegyezte. az önkormányzat és a Csemadok által szervezett megemlékezésen a falu lakosságán kívül Jankó Miklós alpolgármester vezetésével Hidaskürt testvérfaluja. a Csemadok Galántai Területi Választmányának titkára és Bíró László. 5. . dec. A megemlékezés hálaadó misével kezdõdött a helyi katolikus templomban. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének rimaszombati járási szervezete háromnapos tanfolyamot szervezett a Losonci. Úgy vélte. a Katedra folyóirat fõszerkesztõje a pedagógusok publikációs lehetõségeirõl adott áttekintést./  A pozsonyi Magyar Kulturális Intézet a városi hivatal kulturális osztályával közösen „Magyar jelképek és történelem” címmel bemutatót rendezett a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ kistermében. és megbeszélnék szakterületük idõszerû problémáit és legfontosabb teendõit. az intézet igazgatója nyitotta meg. mint például az iskolafejlesztés és az innováció. amelyen Szigeti László oktatási államtitkár és Gágyor József. egyben az oktatásügyi miniszter tanácsadójának tájékoztatóját. pecsétek. a Katedra Alapítvány elnöke bevezetõjében elmondta: hagyományteremtõ szándékkal hívták össze a fórumot. ha a fórum keretében rendszeresen találkoznának a szlovákiai magyar oktatásüggyel foglalkozó szervezetek és intézmények vezetõi. /Új Szó (Pozsony) dec. hasznos lenne. a járási szervezet elnöke elmondta. az iskola igazgatója mondott ünnepi beszédet.

az egyikben egy állandó tárlatot terveznek a legértékesebb darabokból. Löffler Béla felesége tavaly tavasszal hunyt el. amely nélkül elképzelhetetlen az elõrelépés. A jogi kérdések eldöntetlensége miatt szeptemberig lezárt négy lakószobából hármat a közeljövõben megnyitnak a látogatók elõtt. több kassai galériából veszik kölcsön õket. csendéletek. A mûgyûjtõként is jelentõs Löffler házaspár által összegyûjtött szobrok. hogy nem lehetett ott az olimpián. grafikák idáig a nagyközönség elõtt zárt. Ágh András. a szobrászmûvész hajdani házában érdekesnek ígérkezõ kiállítás nyílik a Löffler-hagyaték ritkán látható darabjaiból. Végh László a Fórum Intézet képviseletében csatlakozott a magyar tanszékek meghívott képviselõihez. akiknek önarcképét az említett állandó tárlaton mutatja be a múzeum. Mivel ezek a képek nincsenek a múzeum birtokában. /Ifi Magazin (Pozsony). hogy a magyar kormány támogatása a jövõben sem csökken. egykori lakásrészben pihentek. csak azt sajnálja. kortárs mûvészek kiállításainak otthont adó terem . amely végül úgy határozott. olajfestmények és grafikák száma megközelíti a nyolcszázat. hogy az özvegyi hagyaték gondozása is a fenntartó. azaz Kassa-Óváros kötelessége. Az állandó tárlat látogatói eddig csupán kassai mûvészek Löffler által összegyûjtött önarcképeit ismerhetik. a szlovák Oktatásügyi Minisztérium Nemzetiségi Fõosztályának vezetõje szintén az együttmûködés. A fiatal vágsellyei fotómûvész számára fontosnak bizonyult az idei év. 5. a harmadikban pedig azon mûvészek alkotásait vonultatják fel fokozatosan. Az Ifi olvasói körében a beérkezett szavazataitok alapján egyértelmûen õ a legnépszerûbb szlovákiai magyar sportoló. Kiállításokon szerepelt. /Ifi Magazin (Pozsony). megjelent „Misztérium” címû fotóalbuma. Gazdag József múzeumigazgató elmondta. hogy nem mindennapi stúdióba tévedt. A. és lesznek támogatásra alkalmas. a másik emlékszobaként mûködik majd. átépítések. a Határon Túli Magyarok Hivatalának fõosztályvezetõje a magyar kormány támogatási politikájáról nyújtott tájékoztatást. Elmondták. Aki ide betér. december/  Az Erzsébet utcai Löffler Béla Múzeumban. hiányzik az „együttgondolkodás”. azóta a múzeum vezetése a bíróság döntésére várt. és ami talán a legfontosabb: júliusban Dunaszerdahelyen mûtermet nyitott. Szabó László. valamint Szabó László. A földszinti. a tájképek. /Új Szó (Pozsony) dec./  Németh Szilárd. és hiányosságok tapasztalhatók a módszertani gondolkodás területén is. átrendezések várhatók az épületben. hogy a közeljövõben jelentõs változások. megalapozott programok.hogy olykor magányos intézmények dolgoznak egymás mellett. hamarosan tapasztalhatja. akik egyöntetûen új stratégiák kidolgozásában látták a szlovákiai magyar oktatásügy jövõjét. amennyiben megfelelõ partnereket talál az együttmûködéshez. a közös fellépés szükségességére hívta fel a figyelmet. a pozsonyi magyar nagykövetség tanácsosa. december/  Tóth Lehel fotóival az Ifi olvasói már évekkel ezelõtt megismerkedhettek. az Inter és a szlovák futballválogatott gólerõs csatára remek esztendõt zárt.

mûködésérõl tanácskoztak. Fejes Lajos. a szlovák Kulturális Minisztérium Kisebbségi Fõosztályának osztályvezetõje. s meghívott vendégek köszöntötték a Füleki Vigadóban a megalakulásának 80. kömlõi. s bejelentette. amelynek lényege: fontos kérdésekben helyben. Csóka Klára. /Új Szó (Pozsony). ugyanis a tervek szerint az eddig irodaként használt helyiségek falaira is mûalkotások kerülnek majd. a Csemadok Területi Választmányának elnöke. valamint a döntési–döntéshozatali képességek is. Koronczi Ferenc. egykori tagok. dec. A szlovákiai magyarok közül Bauer Gyõzõ sok éves társadalmi és tudományos tevékenységéért. budafoki. Ez utóbbihoz két . továbbá Jozef Stank. Pontosította az autonóm. Feld Lajos. 6. a losonci járás elöljáró-helyettese. egy iskola akkor tekinthetõ autonómnak. vagyis az adott intézményben szülessen döntés. valamint a Csemadok élén vállalt munkájának elismeréseként részesül állami kitüntetésben. Csordák Lajos és további hat kassai mûvész alkotásaira kíváncsiak. 7. valamint a lieksai (Finnország). pozsonyi magyar nagykövet. az EBESZ kisebbségi fõbiztosa. a találkozó szervezõje köszöntötte. Csóka Klára felolvasta a kulturális miniszter köszöntõ levelét. a pozsonyi Magyar Kulturális Intézet titkára. a kormány alelnöke. A kitüntetéseket Rudolf Schuster államfõ nyújtja majd át Szlovákia megalakulásának 8. Mázik István. dec. peredi és ragyolci énekkarok vezetõi és tagjai.szintén nagyobbodik a közeljövõben. évfordulója alkalmából. iskolaigazgatói és pedagógusai az önkormányzatiság elvérõl. ha ennek jogi.– Sk összegû támogatást hagytak jóvá a kórus számára. hogy 75. A Komáromi járás polgármesterei. az elismerés. Szentpétery Nagy Richárd a Magyar Kulturális Intézet jókívánságai mellett Németh Zsolt személyes és szívélyes üdvözletét is tolmácsolta. majd Fodor Attila az önkormányzatiság elvérõl tartott elõadást. 7. salgótarjáni. az alapiskolák jogalanyivá válásának folyamatáról. Mint mondta. és megvannak a kellõ alternatívák. Fülek város zenekedvelõ lakói. /Új Szó (Pozsony). a Vigadó igazgatója. Jakoby Gyula. A tisztelet. dec. akik Aranyossy Ákos. Csúsz Péter. Levélben üdvözölte a kórust Boross Miklós. Kitüntetést kap Max van der Stoel. A résztvevõket Andruskó Imre. Milan Krucay és Vojtech Zamarovský. Agócs József alpolgármester. A kiállításra elsõsorban azokat várják a rendezõk. /Új Szó (Pozsony). valamint az iskolatanácsok jövõbeni szerepérõl. Mednyánszky László./  Telt ház. barátok. azaz önkormányzati iskola fogalmát. lélekemelõ ünnepségen megjelent Csáky Pál./  A Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség Komáromi Területi Választmánya és az MKP Városi Alapszervezete oktatásügyi bizottsága „Iskola és önkormányzat” címmel fórumot szervezett december elején a Selye János Gimnázium dísztermében.000. a meghatódottság könnyeit gyakran szemekbe csaló./  A szlovák kormány december 6-ai ülésén elfogadta Csáky Pál miniszterelnök-helyettes javaslatát tizenegy személyiség állami kitüntetésére. évfordulóját ünneplõ Füleki Férfikar tagjait. Fülek város polgármestere. Szentpétery Nagy Richárd. anyagi feltételeit is megteremtik. ismerõsök.

Pásztor István polgármester az úgynevezett Nižòanský-féle koncepció oktatásüggyel kapcsolatos részleteit. Biztató azonban. A szorgalom. kétszintû lenne: a helyi önkormányzatok kapnák meg az óvodák. szakmunkásképzõk és a továbbképzõ intézmények alapítási jogát. az egyes iskolatípusok besorolásának javaslatait ismertette. Máig vita tárgyát képezi az. az Európa Klub elnöke köszöntötte a mûvészeket és a rendezvény résztvevõit. hogy érvényesüljön a felelõsségvállalás elve. Vörös Mária. mûvészeti instalációk. alapiskolák. ismertebb nevén Komárom megye. „fentrõl” érkezõ utasításokra várnak. Andruskó Imre szerint máig érezhetõ az elmúlt évtizedek hatása. hogy a gazdasági. ám a felelõsséget az oktatási intézmények viselik. bõrbõl készített tárgyak és építészeti munkák. A jövõ év januárjától újabb két komáromi alapiskola kérvényezte ezt a státuszt. hogy az emberek gondolkodásában. s hiányzik a kezdeményezõképesség. 8. hogy munkajogi szempontból hova tartozzanak a pedagógusok: állami vagy önkormányzati alkalmazottak legyenek? Ürge József. azaz nem igényelték a jogalanyiság megszerzését. /Komáromi Lapok (ÉszakKomárom). ha elfogadnák. akik munkájukkal kultúránkat gazdagítják. Sajnálatosnak nevezte. majd ifjabb Batta György. mely megszerezte jogalanyiságát./  A komáromi Európa Klub ifjúsági szervezet. hangzott el – mintegy összegzésképpen – a konferencia végén. annak utolsó programpontjaként az iskolatanácsok mûködtetésérõl tartottak vitát. Ezért a polgármester szerint fontos. ez pedig sérti a demokratikus szabályokat. hogy az elmúlt kilenc évben a magyar alapiskolák és óvodák nem éltek ezzel a lehetõséggel. A tárlaton komáromi és régióbeli magyar mûvészek alkotásai láthatók: grafikák. a Somorjai Magyar Tannyelvû Alapiskola igazgatója az alapiskolák jogalanyiságáról tartott elõadást. A kiállítás megnyitóján Varsányi Mari színmûvésznõ Illyés Gyula: Bartók címû versét szavalta el. fenntartása szempontjából kedvezõbb. akkor a zömében magyarlakta közigazgatási egységekben komolyabb akadályok nélkül jöhetnének létre újabb magyar tannyelvû iskolák. jogi és irányítási jogkörök a fenntartókat.szempont szükségeltetik: az egyik az. dec. mûködési formát. a komáromi Béke Utcai Alapiskola igazgatója tapasztatalatairól szólt. Az általa vezetett iskola ugyanis a járás egyedüli intézménye. Amennyiben létrejönne a Duna Menti. A mindennapi gyakorlat ezzel szemben az. . A másodfokú önkormányzatok. hogy csak kompetens emberek hozhassanak döntést. „Az ifjúsági szervezet célja. A tanácskozás végén. azaz megyék pedig középiskolákat hozhatnának létre. az önkormányzatokat és az iskolákat illetnék meg. hogy bemutassa azokat a fiatalokat. az Ybl Miklós Klubbal és a pozsonyi Magyar Kulturális Intézettel együttmûködve „Origo 2000” címmel kiállítást szervezett a december 1-jén a Csemadok Kossuth téri székházában. ami a gyakorlatban azt jelenti. azaz. a másik pedig. ehhez azonban több idõ kell. Szemléletváltásra van szükség. amely. hogy az utóbbi két évben egyre inkább tudatosítják az egyes iskolák vezetõi: ez a forma az iskola mûködtetése. tudatában a parancsorientált magatartás az uralkodó. hogy az intézmény munkáltatója az iskola igazgatója. hogy az iskolát érintõ döntések a hivatalokban születnek.

nemzeti lét minden örömét. jobban ragaszkodnak szülõföldjükhöz. tisztán megszólaltatva. megtartó erõvel bíró rendezvények. A kiállított alkotásakat és a fiatal mûvészeket Farkas Veronika mûvészettörténész méltatta. Pedig országos hatósugárral bíró együttes. Szegény. Elsõsorban a mûvészete tisztaságával csábítja elõadásaira a közönséget. Úgy végezte – ország s világ elõtt példát mutatva – a munkáját. Most nem hazai tájakon. mondjuk a Bodrogközbe. mióta a „demokrácia” nevében fenntartóját. akiket ehelyütt nem tudunk név . de mégsem látható. idézõjelbe téve – a mostani mûsoruk címe. és a mindenütt jelen levõ. Az együttesnek fennállása óta ez a tizenhatodik mûsora. az intézet pedig minden segítséget meg kíván adni a pályakezdõ fiataloknak. Pozsonyban is telt háza és akkora sikere volt. Az együttes is azért tudott minden akadályt legyõzve. A záró táncképben elõforduló egyik dalból emelték ki. hiszen azok a fiatalemberek. hanem a Kárpát-medence távolabbi részein járnak: Erdélyben. Szentpéteri Nagy Richard. amely tökéletesen bizonyította. mert ezt az eszmét szolgálja. hogy az ilyen és ehhez hasonló jellegû kiállítások lelket erõsítõ. a ruhákat – vigyázat. láthatta az együttes új mûsorának bemutatóját. Most. a Szlovák Köztársaság Ezüstplakettjére. az Alföldön és a Tisza mellett. A Szõttes becsülettel felkészült fennállása harmincadik évfordulójának megünneplésére. a Csemadokot az állam nem részesíti költségvetési támogatásban. hogy anyagiakban sohasem dúskált. hogy a népi–nemzeti hagyományokra épített alkotói–elõadói tevékenység minden akadályt képes legyõzni. tudásukra szükség van” — mondta az ifjúsági szervezet elnöke.. nemzeti közösségükhöz. Ez a harminc év magában foglalja a szlovákiai magyar nemzeti kultúra. Ez is – mint a többi volt – egy kerek egész. hogy munkájukra. a majd az egész mûsort komponáló Németh Ildikó – Szabó Szilárd koreográfus mesterkettõsre. „Hacacáré. a „tiszta forrás” alapeszméjét. többre is érdemes. Másra. teljes fényében tovább ragyogni. A Szõttes pályázatokból.. a Csemadok Városi Alapszervezetének elnöke megnyitotta a tárlatot. /Komáromi Lapok (Észak-Komárom). akik erkölcsi megbecsülésnek örvendenek. fellépéseinek bevételeibõl maga tartja el önmagát. ezek viseletek – tervezõ énekes–táncos Nagy Myrtilre. majd Stubendek László. sok száz kilométert utazva. mert hívják. nem kosztümök. és érzik. a zeneszerzõ Koncz Gergelyre és Lakatos Róbertra.és zenehagyományainak Lelket és nemzeti tudatot gazdagító élményben volt része annak a közel hétszáz embernek. dec. tudás mellett fontos a bemutatkozás lehetõsége is. A Szõttes ebben a nincstelenségben sem adta fel mûvészi hitvallását. 8. soha nem fáradó Reicher Gellért szervezõ »mindenesre«. fel egészen a Szatmárig nyúló területen — e táj kultúráját vitték színpadra.tehetség. „Büszkék lehetünk az egész Szõttesre. Egy–egy mûsorát 50–60 alkalommal is elõadja. jóhiszemû emberek támogatásából. aki november 30-án a pozsonyi Új Színpadon látta. mert el akar jutni a keleti végekre is. Mesterien tolmácsolva. Õk közösen – mindazokkal a segítõtársakkal együtt. El akar jutni. a Magyar Kulturális Intézet titkára úgy vélte. keservét és bizonyítja.” – így./  A Szõttes Kamara Néptáncegyüttes tagjai elõadókként alapos ismerõivé váltak a témául választott tájegységek tánc. hogy méltó a közelmúltban átvett kitüntetésre.

/  Csáky Pál miniszterelnök-helyettes kezdeményezését követõen történelmi találkozóra került sor december 12-én Kassán: 1990 óta elõször ült tárgyalóasztalhoz a pravoszláv és a görög katolikus egyház két–két püspöke. A kérdéskör boncolgatása során felmerült. /Új Szó (Pozsony). a Green Box is. a legutóbbi találkozón pedig Miklós László környezetvédelmi miniszter vázolta elképzeléseit. miképpen fogja ezt honorálni a társadalom. hogy ha a mezõgazdászoktól különbözõ szigorítások után közfunkciók ellátását is várják. valamint a környezetgazdákra. amelyekrõl még bírósági tárgyalások folynak. /Szabad Újság (Pozsony)./ . hogy kompromiszszumos megoldást találjunk a két egyház közötti viszony rendezésére. Válaszában Miklós László az EU agrárpolitikájára hivatkozott példaként. temploma és városháza nemzeti kulturális emlékmû. dec. 9. 8. amire sokan. Bártfa óvárosa már 1950-tõl fokozott mûemléki védelmet élvez. Utóbbiak az ökológiai tudat kialakítását és fejlesztését különösen fontosnak tekintik. vagy a már megszületett határozatok megvalósításra várnak.” Csáky szerint továbbra is nyitott kérdés. A mai mezõgazdasági útkeresõk két táborba sorolhatók: a technológus mezõgazdászokra. azokról is szóltunk. amelyek kérdése még nyitott. Ez a szemlélet már az elõcsatlakozási programban. A miniszter a hallgatóság aggodalmaira reagálva kifejezte optimizmusát a Kis-Csallóköz jövõjével kapcsolatban. minden ingó és ingatlan vagyonukat a pravoszlávok kapták meg. ahol az agrártámogatások rendszere ma már jelentõs százalékban a vidék fejlesztése felé fordult a szektoriális piactámogatás felõl. akik a termelési funkciók mellett társadalmi és tájfunkciókat is a mezõgazdálkodás feladataihoz sorolnak. a SAPARD-ban is megnyilvánul. (…) Pontosan nevesítettük azokat a templomokat és egyházi épületeket. dec. és nagy hangsúlyt kap a környezetvédelmi csomag. hogy az egyházak ratifikálják-e a körvonalazódott megállapodást. hogy közelítsék álláspontjaikat az évek óta húzódó vagyonjogi vitákban. dec. Szlovákiából még Selmecbánya.szerint megemlíteni – olyat alkottak. 13. 13. és magunkénak vallva soká fogunk vele büszkélkedni” — méltatja a jubileumi elõadást az Új Szó tudósítója. Sikerült elõrelépnünk. /Új Szó (Pozsony). az óvárost és a zsidónegyedet is felvették az UNESCO világörökségi listájára. Tíz év múltán végre közel kerültünk ahhoz. Az ügy hátterérõl és a tárgyalásról Csáky Pál így nyilatkozott: „A görög katolikus egyház 1990-ig jogilag nem is létezhetett./  Bártfa történelmi részét. /Szabad Újság (Pozsony ) dec./  Másodszor rendezett találkozót a Vámbéry Társulás Gazdaklubja a dunaszerdahelyi Vámbéry Kávéházban. Az elsõ alkalommal Könözsi Lászó államtitkár a gyakorló mezõgazdász szemével adott jövõképet a szlovákiai mezõgazdaság fejlesztésérõl. a szepesi vár és Vlkolinec található a világörökséggé nyilvánított kincsek sorában. Ezt õk igazságtalanságként élték meg. akik a termelési–technológiai kérdéseket helyezik elõtérbe. soká fogunk emlékezni.

nem mentek be a mennyek országába” — ezt az idézetet olvashatták azok a meghívott vendégek – Szigeti László oktatási államtitkár. majd a megelégedésünknek köszönhetõen széthintették mûködésünk jóhírét az egész régióban”. A támogatóknak köszönhetõen sikerül a gyermekek részére új mesekönyvet. A gyermekek csillogó szemekkel figyelték a püspök harangszentelését. Hangjuk imára szólít. istentiszteletre hív. hogy a kicsi harang felszentelése a jövõben erõt ad nekik a nehézségek leküzdésében és egyesíti õket jóban. nem örül a hamisságnak. jövõbe bizalommal tekintõ jubileumi esztendõt kívánt minden résztvevõnek. Mivel az általunk bérelt épület nem teszi lehetõvé. nem fuvalkodik fel. Jelenleg húsz kisgyermek látogatja közösségünket. vagy éppen szomorú eseményeit. sokrétû . Az ünnepség végén Wurster Ilona emléklapokat adott át a gyermekeknek. Szlovákia egyetlen magyar egyházi óvodája – gyömölcsözõ gyermeknevelõ munkájának köszönhetõen – kinõtte önmagát. bensõséges gyermekbirodalom egyedivé teszi a párkányi csoport munkáját. „Óvodánk életének mozgatóereje a szeretet és a családiasság” – mondta az igazgatónõ. hogy a város kezet nyújt e gondok megoldására. de beszélt a gondokról is: „A párkányi Szent Imre Magyar Tanítási Nyelvû Egyházi Óvoda párját ritkító kezdeményezés. hiszen a párkányi lakosok kisgyermekeiket szeretnék a lehetõ legjobb körülmények között nevelni és formálni a szeretet és a keresztény hit szellemében. a környékbeli plébánosok és szülõk. harangszenteléssel egybekötött ünnepélyére. mindent remél. rosszban. mint a gyerekek. nem kétkedik. akik kultúrmûsorral köszöntötték a vendégeket. Megnyitó beszédében Vízi Katalin igazgatónõ kiemelte. mindent eltûr. nem háborodik fel. rajzlapokat és egyéb taneszközöket vásárolni. akik meghívót kaptak a párkányi Szent Imre Magyar Egyházi Óvoda fennállásának 5 évfordulója alkalmából rendezett. nem keresi a maga hasznát. Egy ideje helyiséggondokkal küszködünk. a szeretet nem irigykedik. nehogy a korlátozott lehetõségek miatt esetleg lemaradjanak a megüresedõ helyekrõl. a testvéri szeretet által. Megköszönte az óvoda jelenlegi és volt alkalmazottainak példaértékû. baráti hangon szólt mindegyikükhöz. nem viselkedik bántóan. Tóth Domonkos püspök harangszentelõ beszédében rámutatott arra. Az ünnepség végeztével az igazgatónõ örömmel nyilatkozott sikereirõl. Megköszönte azoknak a szülõknek a bizalmát. mosolyt csalva a gyermekek tekintetébe. jóságos. Már a következõ tanévre is bejelentették hozzánk gyermekeiket a szülõk. a szeretet soha el nem múlik. Példaértékû. A szülõk kíváncsian és bizakodva fogadták létezésünket. „Ha nem lesztek olyanok.” Négy évvel ezelõtt létrehoztak egy alapítványt az óvoda támogatására. nem rója fel a rosszat. „mert a szeretet türelmes. hiszen a szeretetre nevelt gyermekek szellemi és érzelmi tisztasága messze túlragyogja a törvényt diktáló felnõttek érveit. bízunk abban. hogy a harangok szoros kapcsolatban vannak Isten népének életével. Tóth Domonkos püspök. de a mûködésüket meghatározó körülmények és a családias jellegû. akik idehozták gyermeküket. hogy bõvítsünk. de együtt örül az igazsággal. Szlovákiában van már ugyan két szlovák egyházi óvoda. és jelzi a község vagy egyén életének örömteli. holott az érdeklõdés alapján kétszer ennyien igényelnék nevelõi munkánkat. becsületes és szorgalmas munkáját és a múltért hálát adó.

14. hogy az útvonalat Székesfehérvárig meghosszabbítanák. Czibula József bizakodik. és pénzüket a helybeli boltokban hagyva a vállalkozóknak is hasznot hoznának. A tízéves barátságra építve most a farkasdiak a gazdasági és idegenforgalmi kapcsolatokat is erõsíteni szeretnék. Mivel a községben nincs megfelelõ szálloda. a turisták a dunaszerdahelyi Bonbonban szállnának meg. Ugyan nem kerek az évforduló. de a mátyusföldi nagyközség. az egyházi óvoda a gyermekeket megilletõ körülmények között virágozhatna tovább.szaktevékenységük a szeretetre nevelt gyermekek szellemi és érzelmi gazdagságában tükrözõdik. A világhírû Ericson cég nemzetközi pályázatán a világ több ezer résztvevõje közül bekerültek a legjobb húsz közé. /Csallóköz (Dunaszerdahely). valamint egy német és egy morvaországi gimnázium pedagógusait. hogy a Vág-parti község tíz éve tartja a kapcsolatot az Alpok lábánál fekvõ. dec. Szó van arról. amelyben svéd. ám több jó ok akadt az ünneplésre. Ha a segítõkészség felülkerekedne a törvényt diktáló felnõttek közömbösségén./  A Mátyusföld és Burgenland között most kezd kialakulni az interregionális együttmûködés. A Pro Ratio vezetõsége bízik abban. naponta más–más településen megszállva. akik megtekinthetik a környék nevezetességeit. Az út végállomása eddig Neuhoffen volt. továbbá különbözõ hazai és nemzetközi alapítványok segítik./  Hat gyertyaszálat fújt el december 11-én az ünnepi tortáról Görcs Lajos. s az egyik új megálló pont Vágfarkasd lehetne. Évente megmérkõznek a labdarúgó-iskolaválogatottak és az öregfiúk csapatai. Itt derült ki. dec. /Új Szó (Pozsony). /Csallóköz (Dunaszerdahely). hogy eddigi sikereik alapján további támogatókat sikerül megnyernie ennek a nemes ügynek. ahol Johannes Sheiblauer polgármester szállodájában pihentek meg a csoportok. holland és belga turistacsoportok utaznak keresztül Európán. hogy jövõre hetente akár száz nyugati turistát fogadhat majd a község. ahol a helyi francia líceum vendégül látta az Európai Unió Socrates-programjában együttmûködõ somorjai. Német és osztrák utazási irodák régóta mûködtetnek egy programot. délutánkonként és hétvégeken ingyenesen barangolhatnak a világhálón.és a vadásztársaságok látogatásai is kölcsönösek. 14. hogy a Pro Ratio anyagi segítségének köszönhetõen az Internet-hozzáférhetõség a négy intézmény közül a somorjai gimnáziumban a legjobb. Nemrégiben a somorjaiak Strasbourgban jártak. mert itt Liszakay Béla tanár szakmai felügyelete mellett minden tanulónak külön elektronikus postája van. A közhasznú társaságot elsõsorban a helyi és a környékbeli vállalkozók. a somorjai Pro Ratio Alapítvány egyik alapító tagja. Czibula József polgármester elmondta. hogy segítse az iskola jelenlegi diákjainak korszerû mûvelõdését – kimagasló eredményeket ért el. kétezerötszáz lakosú Neuhoffennel. a halász. de Farkasdon étkeznének. 14. dec./ . mert az alapítvány – amelyet a Somorjai Magyar Tannyelvû Gimnázium volt növendékei hoztak létre annak érdekében. Vágfarkasd már gazdag ausztriai baráti kapcsolatokkal rendelkezik.

a parlament alelnöke. Dióspatony. Tornára. Gútára. Komárom. Érsekújvárra. onnan pedig folytatják útjukat Udvardra. Ipolyság következik. Deákiba. Zselíz./  Händel Messiásának Örömódája. 15. a városi önkormányzat. Várkony. Nagymegyer. valamint a magyar és a szlovák himnusz emelte európai hangulatúvá a december 16-án délután rendezett ünnepséget. Királyhelmecre viszik a szeretet lángját. Nagykaposra. December 11-én reggel nyolc órakor indulnak tovább. Fûr. Elsõ szlovákiai állomása december 10-én reggel hat órakor Pozsonyban lesz. és másnap. december 12-én reggel hat órakor Jászóvár felé veszik az irányt. Marcelháza. Walter Rochel. köztük nagykövetek is. hogy másnap tovább folytathassák útjukat. Léva./  A pozsonyi Kiskárpátok Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat idén is megrendezi hagyományos karácsonyi rendezvényét. Egyházfára és Nagymagyarra. színinövendékek – köztük volt Fókusz-tagok – szerepeltek. Somorja. Bõs. Ott megpihennek a cserkészek. Az irodalmi délutánon fiatal mûvészek. Szepsibe. színikritikusok. színjátszócsoport-vezetõk részvételével. Nagymácsédre. Utána a szlovákiai magyar színjátszás jelenérõl és jõvõjérõl rendeztek szimpóziumot magyarországi és szlovákiai színházi szakemberek. dec. Bátorkeszi. Hidaskürtre.500 négyzetméteren elterülõ Európa udvar . valamint a diplomáciai testületek képviselõi. dec. Palástról elõször Fülekre. Dunaszerdahely. Rozsnyóra. az Európai Bizottság szlovákiai küldöttségének vezetõje és Pavol Hamzík integrációért felelõs miniszterelnök-helyettes egyaránt kiemelte a világon egyedülálló létesítmény szimbolikus jelentõségét Szlovákia Európa felé vezetõ útjának fontos állomásaként. 6. ahol drámapedagógiai foglalkozást és színházi elõadást tartottak gyermekeknek. a Betlehemi lángot. versmondók. Ebed. évfordulója alkalmából egész napos ünnepséget rendezett december 9-én a Dunaszerdahelyi Városi Mûvelõdési Központ a Csemadok Vámbéry Ármin Helyi Szervezete. A második nap utolsó városa Kassa. ahová az elõzetes tervek szerint este kilenc órakor érkeznek. amelynek során Szlovákia magyarlakta településeibe viszik a szeretet Betlehembõl érkezõ lángját. Vágkirályfára. 14. /Csallóköz (Dunaszerdahely). majd Rimaszombatba. /Új Szó (Pozsony). Az esti órákban hangulatos fogadáson találkoztak a jubileumi ünnepség résztvevõi. Kört. a pozsonyi Magyar Kulturális Intézet. Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök. Leleszre. A dunaszerdahelyi Fókusz színjátszó csoport megalakulásának 30. Szõgyén. amelynek keretében huszonkét hónappal az elsõ kapavágás után átadták a 300 millió koronás befektetéssel létrehozott Európa-udvart. Balony. Bény. A jubileumon a számos országos sikert felmutató Fókusz múltjának felidézése mellett a folytonosság és a jövõ ígérete a Fókusz Diákszínpad elõadása volt. és este fél tízre Palástra ér. Szentpéter. Diószegre. Nagyfödémesre. Szímõre. a Magyar Koalíció Pártjának vezetõi. a Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvû Gimnázium és a Gyurcsó István Alapítvány támogatásával. Az ünnepségen részt vett Bugár Béla. Galántára. hogy a harmadik nap végén – számításuk szerint este fél tízre – megérkezzenek Pozsonyba. Csicsó. rendezõk. A program játszóházzal kezdõdött. majd Pozsonypüspöki. A Komárom történelmi belvárosának szívében.

/  A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) nem ért egyet azzal. Egyebek közt ötven exkluzív iroda. hogy .épületei a földrész egyes államainak és régióinak építészetét tükrözik. Javaslatuk értelmében a magyar diákok magyar nyelvbõl és irodalomból. amely kimondja: a nemzetiségi iskolák számára a három kötelezõ és két választható tantárgy az elfogadható megoldás. de egyéni. de döntõ mértékben a pályázó tanulmányi eredményeitõl függ./  Több mint hetven szlovákiai magyar diák vett részt azon a Diákhálózat által szervezett pozsonyi elõadáson. megvizsgálják. éttermek. amelyet a magyar állami ösztöndíjjal Magyarországon tanuló hazai diákok létszámcsökkentése következtében felszabadult összegbõl fedeztek. de mindkettõben érvényesülnek szociális szempontok is. valamint egy idegen nyelvbõl érettségiznének kötelezõen. Fodor Attila. a magyarországi nemzeti kulturális örökség minisztere avatta fel az épületegyüttes Szent István-kapuját. dec. üzletek. December 17-én Rockenbauer Zoltán. föld alatti garázs. kávéházak. hogy abban szerepel ez a szempont. továbbá félszáz lakás és két szálló kapott helyet a még csak részben elkészült komplexumban. A szülõföldi ösztöndíjban részesítettek hivatalos névsorában.” A fõosztályvezetõ elmondta. Ha egy nagyon hátrányos szociális helyzetû pályázó nem kapta volna meg az ösztöndíjat. hogy a rászorultságot a pályázati adatlaphoz bekért adatokból állapították meg. Jövõre megszûnik az a negyven ösztöndíj. indokolt kérelem esetében mérlegelhetik a kompenzálás lehetõségét. üzletház. „Nem zártuk ki teljesen a szociális szempontokat. ezentúl a választható tantárgyak között szerepeljen. 19. /Új Szó (Pozsony). A minisztérium felsõ vezetése ugyanis úgy döntött. s amelyre az OM a saját hatáskörében írt ki pályázatot. amely a magyar oktatási nyelvû iskolákban eddig mindig kötelezõ tantárgy volt. megkapja-e az ösztöndíjat vagy sem” — nyilatkozta a pozsonyi Új Szónak Ríz Ádám. hogy méltányosságból nem adható-e neki valamiféle ösztöndíj. „Szeretném hangsúlyozni. elküldik a minisztérium illetékeseinek ezzel kapcsolatos módosítási javaslatukat. Közöttük volt Ríz Ádám. /Új Szó (Pozsony). Talán az OM 40 fõre szóló pályázata esetében valamivel többet nyomott a latban a szociális szempont. amelyet a Szlovákiai Magyar Ösztöndíjtanács (SZMÖT) adott ki. Változtatás nélkül elfogadták a SZMÖT javaslatát. 18. dec. az SZMPSZ alelnöke elmondta. és úgy találták. amelyen az ösztöndíjazási lehetõségeket ismertették magyarországi szakemberek. hogy mind a magyar Oktatási Minisztériumnak (OM). Az SZMPSZ a kérdést folyamatosan napirenden tartja. az ösztöndíj tanulmányi–szociális megjelöléssel szerepel. hogy a magyar nyelv. szlovák nyelvbõl és irodalomból. mind pedig az Apáczai Közalapítványnak az ösztöndíja tanulmányi ösztöndíj. január végén tanácskozáson vitatja meg a magyar oktatási nyelvû középiskolák igazgatóival. Fodor Attila szerint a két választható tantárgy elõsegítené a magyar diákok bejutását a kiszemelt felsõoktatási intézetbe. és a magyar OM-hez fordul. Ebbõl természetesen nem kívánnak gyakorlatot teremteni. az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkárságának fõosztályvezetõje.

hogy jómaga különbözõ okokból kifolyólag szlovák iskolákba járt. század elején ez a kettõ kiegészítheti. stb. Mégis. nem vezetek naplót. ott ugyanis a dédszülõkig felmenõleg kellett bizonyítani a szlovák származást — vélekedett az Új Szó munkatársa. fiktív helyzetekbe. Nem emlékszem arra. a gyermekeiket magyar iskolába járató családok anyagi támogatásával szeretnénk elérni. hogy õk nem magyarok? Ezt nem képviselheti a magyar politika. hogy minél többen adják magyar iskolába a gyermeküket. Hiszen imádom Krúdy vagy Mándy Iván prózáját is. más egyébbel – nyelvismerettel. az »alkatrészek« markánsabb és élesebb megvilágítást kapjanak.nem indokolt a jelenlegi kettõs. s . Amikor az Éleslövészetet írtam. de kizáró oknak a szlovák iskola nem tekinthetõ. magyar egyházhoz tartozással stb. erõsítheti egymást” — fejezte be nyilatkozatát az OM fõosztályvezetõje. fõként az Éleslövészet alapján. az csapnivaló. hogy minden. hagyományosan realista regényt. de ezeket az élményeket »objektiválni« kell. ami vallomásos vagy lírai próza. kiindulópontnak megfelelnek ugyan. Élménynek. Ehelyett a tárca igyekszik majd az egyéb. Nekünk természetesen serkentenünk kell a magyar szülõket. amelyek a magánszférába tartoznak. „Ilyen értelmû konkrét információ nem jutott el hozzám. mint például a szlovák fél a határon túli szlovákok megítélésében. de csak mint kiegészítõ. – helyettesíthetõ szempont. Attól még lehet valaki magyar. a 70-es években a mesteremet Mészöly Miklósban találtam meg. akik szlovák iskolában érettségiztek — vetette fel az Új Szó tudósítója. Ezzel nem azt akarom mondani. érezheti magát magyarnak. A 21. párhuzamos ösztöndíjazási rendszer fenntartása. megvizsgáljuk a hátterét” — mondta Ríz Ádám. akkor inkább avantgárdot. nem ösztöndíj jellegû szülõföldi támogatásokra összpontosítani. Amennyiben kapunk ilyen információt. meg sem fordult a fejemben. a magyar fél jóval engedékenyebbnek és nagyvonalúbbnak tûnik. hogy a szlovákiai magyarok magyar iskolába járassák gyermekeiket. mint harminc évvel ezelõtt. – Annak megítélésében. (…) Engem inkább kineveztek posztmodern írónak. a családfakutatás csapdájába a magyar fél nem fog beleesni. de legyen érdek is. Valahogy úgy érzem ma is./  „…alkatilag idegenkedem a vallomásos prózától. ami a magyar irodalom hagyományait illeti. bele kell oltani vagy kódolni kitalált szereplõkbe. Most mondjuk róluk. hogy abból egy középponti történetnek legföljebb az írmagja maradjon. Ugyanis úgy próbáltam meg szétszerelni egy lehetséges. Inkább a minden régióra kiterjesztett beíratkozási programmal. – Egyes hírek szerint olyan diákok is részesültek szülõföldi ösztöndíjban. hogy vannak dolgok. hiszen az Apáczai Közalapítvány mûködõképes pályázati ösztöndíjrendszert hozott létre. Gondoljunk csak bele: a jelenlegi adatok szerint a magyar tanulók 20–30 – keleten még ennél is magasabb – százaléka szlovák iskolába jár. viszont a részletek. nem írok verseket. /Új Szó (Pozsony). „Azt hiszem. hogy ki a határon túli magyar. Mi az identitásválasztás szabadságának elvét valljuk. 19. Magyarnak lenni legyen érték. a fõbb motívumok. dec. A határon túli magyarokról szóló törvény koncepciója szerint annak szempontrendszerében a magyar iskola látogatása is szerepet játszhat. hogy én most egy posztmodern regényt írok — ha már. hogy ez a pályázati kiírásban kizáró okként szerepelt volna.

gyönyörû tenorja s a kísérõ zenekar korhû hangszerei a régi korok zenéjét újból megismertették és közkedveltté tették. Hosszú évekig járta az országot az általa alapított Gaudium együttessel. mert a 20. 20. A hangzóanyag sokszínûségét a Samaria 2000 fesztiválon szereplõ pozsonyi Gaudium és a kecskeméti Renaissance consort biztosítja. hanem a jövõhöz szükséges szellemi muníciót is jelenti” — hangzott el Pék László gimnáziumigazgató ünnepi beszédében. Számomra ma ez a »realista« irodalom. ha fejünk fölött ég a tetõ. aki Péczely Saroltával közösen leplezte le az iskola folyosóján felállított Kodály-mellszobrot. Szépelegni. amely mindnyájunk számára kritikus lesz. /Szabad Újság (Pozsony).. Az iskola nemcsak azért vette fel a magyar zene világhírû hatalmasságának a nevét. „Kodály Zoltán neve nemcsak a múltat. század pihentetõ. századi felvidéki és erdélyi mûvek alkotják. Ilyen kilátások mellett a történelem végérõl papolni rettenetes naivitás. /Szabad Újság (Pozsony). század extrovertált emberének jólesik megfürdenie a 16–17. a tíz évvel ezelõtt beindított somorjai Samaria-fesztivál ma már tömegeket vonz. nyavalyogni. Németh Imre kezdeményezésére azután fóruma is lett ennek a mûfajnak.kombinációjukból az olvasó mégiscsak összeállíthasson egy történetet. ha az író önmaga epigonjává válik. amelyek a Lõcsei-. Késõbbi könyveimen többen is számon kérték az Éleslövészet alkotói módszerét vagy technikáját./  Németh Imre. mert Kodály 1885 és 1892 között Galántán élt és – ahogyan azt a névadó ünnepségen özvegye. Ugyancsak itt tekinthetõ meg a Kodály életét . az ilyesmit csak egyszer érdemes elkövetni. E harmóniának – több szponzornak köszönhetõen – végre a nagyközönség is részese lehet. ábrándozni. a reneszánsz és kora-barokk harmonikus hangzásvilágában. meg üvegházhatást. Az idén a karácsonyi piacon – a Magyar Kultúra Boltjaiban és más könyvesboltokban – már kapható a napokban megjelent Conversió címû CD. ha tematizálja. ólomkatonákkal játszadozni persze akkor is szabad és lehet. mígnem felfedezte magának a reneszánsz és a barokk kor mûzenéjét. Péczely Sarolta elmondta. mint Czidra László is közremûködik a CD-n. hogy az író vagy az irodalom képes ezeket a kedvezõtlen folyamatokat megfékezni. De nem árt. s a régi zene olyan jeles magyarországi elõadója. A CD anyagát zömében 17. Én azonban úgy vélem. nyugalmat árasztó dallamaiban. 20. meg járványokat. a Szlovák Filharmónia énekese az Ifjú Szivek szólistájaként vált országszerte ismertté. s nem jó.. Akkor már inkább a világvégérõl! (…) Egy pillanatig sem gondolom. zenei és népnevelõi szellemének üzenetét is éltetni kívánja. De minek?” — nyilatkozta többek között munkásságáról és alkotói törekvéseirõl a Szabad Újság hasábjain Grendel Lajos. a Kájoni-kódexben és a Vietorisz-kéziratban maradtak fenn. hanem mert a galántai magyar gimnázium Kodály magyarságának. amely a magyar reneszánsz és barokk zene eddigi legátfogóbb bemutatója. Sok népdalt. A Mikulás vagy a Jézuska ózonlyukat hoz. (…) Olyan évszázad küszöbén állunk./  December 15-e óta Kodály Zoltán nevét viseli a Galántai Magyar Tanítási Nyelvû Gimnázium. dec. virágéneket õ szerettetett meg a közönséggel. a galántai elemi iskola volt élete legkedvesebb iskolája –. dec. meg környezetpusztulást.

kísérleti jelleggel már tavaly megszervezték két komáromi járásbeli községben. majd kötetlen beszélgetéssel fejezték be az immár hagyományos találkozót. A tanfolyamok két–háromhetesek és bárki jelentkezhet. Az idén már 11 községben rendezték meg a programot. akik a fotók tanúsága szerint elkeseredetten próbálják felszámolni a pusztítás következményeit. valamint vágsellye– galántai klubjának szervezésében találkozott szombaton. /Csallóköz (Dunaszerdahely). az ideiglenesen sátorvárossá vált Jarovnice lakói. Kecskeméten mûködõ Kodály Zoltán Zenepedagógia Intézet „keresztelõi ajándéka”. dec. a Harmadik Kormányonkívüli Roma Szektor. 21./  A Duna Menti Könyvtárban „Cigányok könnyei” címmel megnyílt.” A kiállítás a jövõ év január végéig tart. vagyis azok a roma felnõttek és gyerekek. amely a zeneszerzõ szülõvárosában. dec. A Szlovákiai Romák Tudományos és Mûvészeti Szövetsége. 22. Búcson és Marcelházán. A színdarab és az egész találkozó megszervezésében oroszlánrészt válallt a komáromi klub vezetõje. hogy közösen ünnepeljék a karácsonyt. s ki tudja. megrendítõ képsorokat felvonultató vándorkiállítás az 1998-as jarovnicei árvíz pusztításait örökíti meg. mely egy fontos feladatra. anyák. amelyet közel 600 tanulnivágyó . melyen megörökíthetnénk az átélt borzalmakat. fájdalmat. A városi mûvelõdési központban tartott nagyszabású ünnepiségen Kodályné Péczely Sarolta és Csáky Pál miniszterelnök-helyettes mondott üdvözlõ beszédet. Amint Andruschkó Imre klubvezetõ elmondta. hogy hány ember sorsát pecsételte meg a tragédia. A kiállító. A résztvevõk történelmi elõadást hallgattak meg. a Szent Margit és Szent Erzsébet életét bemutató színmûvet is a résztvevõk közül a helyszínen kiválasztott gyermekszereplõk adták elõ. A program lényege. december 16-án mintegy tucatnyi szlovákiai magyar sokgyermekes család a komáromi bencés rendházban. nagyszülõk ismeretlen. a Duna Menti Könyvtár és a Komáromi Járási Hivatal szociális osztálya által szervezett kiállításon szereplõ fényképdokumentációról Ravasz József így ír: „A hatalmas víztömeg magával ragadta a házakat. Gyerekek. a romák közti összetartásra szólít fel. Nincs annyi papír. a Marcelházáról érkezett Éles család hét gyermeke külön mûsorral szórakoztatta a hálás hallgatóságot./  Az 1998 márciusában alakult Komáromi Polgári Klub számára kiemelkedõ jelentõséggel bír a végéhez közeledõ esztendõ. /Komáromi Lapok (Észak-Komárom). Fekete Jolán és Pásztor Csaba. majd Szigeti László oktatási államtitkár adta át Pék Lászlónak a gimnáziumot Kodály Zoltán nevének viselésére feljogosító minisztériumi okiratot. 21. fákat. jeltelen sírjai. /Csallóköz (Dunaszerdahely). A legnépesebb. ott voltak az Európa Udvar ünnepélyes megnyitóján. hogy Amerikából érkezõ oktatók ingyen tanítják az angolt az érdeklõdõknek. apák. több gyermek pedig egyéni produkcióval szerepelt a mûsorban. elsõsorban azért. mert az idén nyáron sikerült ismét megszervezni az Angolul Tanuló Falvak elnevezésû programot./  A Szlovákiai Nagycsaládosok Szövetsége komáromi. Ravasz József fényképeinek fõszereplõi a nincstelenné vált cigány családok.bemutató kiállítás. dec. a sellye–galántai klub vezetõje.

a Miskolc–Kassa Régióért Kht.és folyóirat-bemutatókatt. „Napjaink nagy kihívása a globalizáció. Az alapítók között csak önkormányzatok találhatók. A bemutatókat általában 50–60 személy látogatta. a tagsághoz közeli ország s egy olyan. mind pedig Szlovákia az EU-hoz szeretne csatlakozni. Ennek a három országnak a szövetsége egy majdnem 24 milliós konglomerátum létrejöttét jelentené. de Ausztriában is felismerték. hogy régiókban gondolkodjunk. amely e kettõ segítségével meggyorsíthatná csatlakozását. Ilyen lehet a Kassa– Miskolc eurorégió is a maga 14 ezer négyzetkilométerével és 1. sem a lakosságát. Az EU elvárja tõlünk. amelyben jelen lenne egy EU-tag. /Új Szó (Pozsony). amelybe akkor kerülne./  Andrássy János Mihály. mivel Szlovákiában még nem léteznek megyei szintû önkormányzatok. komáromi könyvesboltjának vezetõjével és Juhász L. ami nem elhanyagolható sem a gazdaságát. Kiszolgáltatott helyzetben vannak ugyanis a gazdasági globalizáció fõszereplõiként megjelenõ multinacionális cégekkel szemben. Török Ágotával. és térségünk országainak kormányai nem állnak olyan szinten. amely alulról építkezve kialakíthatja azokat a kis területeket. Annak idején a Német–Római Birodalom is pontosan ilyen kis régiókból állt. Amikor ugyanis az EU az osztrák választások eredményeire blokáddal válaszolt. Az ausztriai Bundeslandok beleillenek az uniós rendszerbe. A novemberi bajmóci miniszterelnöki találkozón tágyaltak is a Bécs– Pozsony–Budapest tengely szorosabb együttmûködésérõl. a Madách Posonium Kft. Magyarországon a változás érdekében létrehozták a hét statisztikai régiót. Kiindulópontként az szogált. Ehhez illeszkednének a határon . Így talán Szlovákia elkerülheti azt a nagyon hátrányos helyzetet. Erre jelenthet megoldást az önkormányzatiság. hogy mind Magyarország. hogy igazán azok felé tud nyitni.6 millió lakosával. A klub az idén is általában havi rendszerességgel szervezett könyv. egyetlen kivétel a Kassai Kerületi Hivatal. Ez lehet az út az adott térség kulturális és gazdasági összefogásához. Ez feltételezhetõen elõfutára annak. Ilonával. ahol a globalizáióval szemben a lokálpatriotizmus hat. valójában ezekre épül kulturális és gazdasági összetartozásunk Közép-Európában. Zdenko Trebula kassai fõpolgármester tanácsadója a nemrégiben alakult Kassa– Miskolc euro-régió egyik szervezõje volt. Az elmúlt egy–két év során Magyarországon. hogy ezzel szemben hassanak. 22. de ez is rendelkezik a területéhez tartozó önkormányzatok felhatalmazásával. az országnak rá kellett jönnie. dec. ha a schengeni határon kívülre szorulna. A magyarországi vármegyerendszer és a jelenlegi szlovákiai rendszer egyaránt kezelhetetlen az Unió részérõl. sem pedig a közép-európai lefedését tekintve. a Fórum Társadalomtudományi Intézet Etonlógiai Központjának munkatársával közösen rendezték. Szlovákiában. Vele folytatott beszélgetést az Új Szó tudósítója az euro-régiókat életre hívó körülményekrõl és ottani terveikrõl.látogatott. akikkel ezeréves közös történelme van. hogy önállóan cselekedve ezen az úton problémákkal szembesülhetnek. hogy szervezõ tevékenységüket a 2001-es esztendõben is folytassák. ami arra ösztönzi a klub vezetõit. egy. hogy adott esetben a három ország egy szövetséget kössön. elnöke. Ezeket rendszerint két társrendezõvel.

Ennek egyik fontos eszköze a kassai repülõtér jövõre kezdõdõ rekonstrukciója” — fejezte be értékelését a Miskolc–Kassa Régióért Kht. különbözõ rendezvényeket szervezünk. Nem tud állandó kiállítást fenntartani. 22. mert nem lehet úgy leválasztani egy helyiséget. de mellé szeretnénk . A szlovák–magyar határ mellett alakuló euro-régiók gyakorlatilag kistérségek szövetségei. A zavartalanabb mûködéshez arra lenne még szükség. Ilyenek lehetnek például a szociális problémák kezelése. ipari parkok kialakítása. ahol a festõmûvész élt és alkotott. dec. Elsõként a régió 12 tagú tanácsának felállítása kezdõdik meg. és ugyanitt évente legalább kétszer megrendezzük a fiatal magyar kortárs mûvészek kiállítását. amelynek célja határon átnyúló projektumok megfogalmazása. A két ország tehát egymás felé húz. (…) Rendeznünk kell a közigazgatási kérdéseket. illetve közösen közelednek Ausztria felé mint olyan országhoz. Szabó Gyula háza ugyan adott. Az euro-régió alulról építkezõ rendszer. /Új Szó (Pozsony). hogy ezek a rendezvények elvezetnek bennünket olyan támogatókhoz is. a szlovák–magyar határ átjárhatóságának jelentõs könnyítése. A májusban aláírt együttmûködési keretegyezményük s a december 1-jén aláírt alapító okirat lehetõséget teremtenek a mindkét oldalon hétezer négyzetkilométeres terület fejlesztésének összehangolására.átnyúló régiók. akik valamilyen módon hozzájárulnak elképzeléseink megvalósításához. (…) A keretet természetesen valós tartalommal kell kitölteni. hogy aláírják az elõkészületben levõ államközi egyezményt Szlovákia és Magyarország között a határon átnyúló régiók jogi szabályozásáról. mûvészettörténész – mert a Nógrádi Galéria. kiállítások alkalmával. idõszakos tárlatok. „Szeretnénk hiteles környezetben elhelyezni a mûvész alkotásait – mondja a társulás célkitûzésérõl Szabó Kinga elnök. Ezt követi a regionális adminisztráció létrehozása. Terveink szerint ezután következne egy hároméves regionális terv kidolgozása. amely minden szempontból lehetõséget teremt a komoly beruházók megtelepedésére. Mindezzel egy olyan rendszert kell kialakítani. hogy mindkét oldalon a két ország gazdasági szempontból nagyon rossz helyzetben levõ területei kapcsolódnak össze. hogy az ne hiányozna más. Ezért azt tervezzük. amelynek célja a Szabó Gyula Emlékház és Kortárs Mûvészeti Mûhely létrehozása és mûködtetése abban a házban. A szovjet nehézipari megrendelések elmaradását máig nem tudták kiheverni egyik oldalon sem. sajnos./  Két évvel ezelõtt alakult meg Losoncon a Szabó Gyula Barátainak Köre polgári társulás. elnöke. amelyek ébren tartják Szabó Gyula emlékét és egyben felhívják a figyelmet arra is. amely már teljes EU-jogharmonizációval és -kapcsolatokkal rendelkezik. s hogy milyen célokat tûzött ki maga elé. Bízunk abban. Ezt elvégezve pedig az önkormányzatiságon keresztül kialakulhat egy teljesen új és eurokonform rendszer. a környezetvédelem. mezõgazdasági szempontból pedig nincs komoly jelentõségük. A szóban forgó régióra ráadásul jellemzõ. Hogy ez megvalósulhasson. hogy létezik a Szabó Gyula Barátainak Köre polgári társulás. nem tudja teljesíteni az alapítólevélben is megtalálható feladatát. hogy Szabó Gyula házában a mûvész alkotásaiból állandó kiállítást rendezünk be. mivel a jelenlegi viszonyok teljesen kiismerhetetlenné teszik az országot a külföld számára.

míg egy darabban látsz!« – Ösztönös nõ vagy? – Annak érzem magam. Érzõ szívvel. a kassai Thália Színház társulatának meghatározó egyénisége — vele készített interjút az Ifi Magazin legfrissebb számának hasábjain Bárány János. de még nem küldték el. ezek már láthatóak a losonci kiállításon. hogy kiégsz? – De félek. Nem maradt más hátra. – Sziszi. Ezért is kértem. Azután mégis marad. különös helyzetekben. amíg meg nem értettem Rozika útszéli liliomságát. addig a pillanatig. aki akarja. 29. a Csúnya lány kacér nõje éles váltás. és ez olyan nagy befektetést jelent. »Nem adom fel.” /Új Szó (Pozsony). Valamennyi alkotás ajándék. Bandor Éva. Nem félsz. okos és csintalan. amelyet külsõ segítség nélkül nem tudunk megoldani. hogy a sötétségbõl drámai helyzetet teremtsen. Álmodik is. Más jelleggel és más sebességgel. dec. Ennyi. hogy a színészi lét nem habostorta. De csak magának. – Mi zavart? A vörös szoknyája? A csipkés kombinéja? – Az alpárisága és a kiszolgáltatottsága. mert sokan vannak. eddig húsznál több alkotást kaptunk. Törékeny és erõs. Hazai magyar színésznõként többszörösen nehéz. – A váltás ugyan éles volt. Az életét a színpadra teszi. hálás szerepekben. Lángol és olt. – Mimóza is. de a végeredményt én tompának éreztem. Õ viszont küzd a végletekig. – Rengeteg konfliktusom volt Szegvári Menyhért rendezõvel a szerep miatt. Érdekes nõ. Menne az ember. akibe – a többiektõl eltérõen – tiszta szívbõl szerelmes. Érzékeny és egyszerû lélek. a Szabó Gyulát tisztelõ mûvészek mûveikkel járulnak hozzá az emlékház és a galéria létrehozásához. Közel ötven mûvészt szólítottunk meg. Az úgynevezett „kényes” dolgokba nem akartam belegyezni. majd azt követõen a kiállítás anyagát a Duna Televízió segítségével szeretnénk árverésre bocsátani a jövendõ Szabó Gyula Galéria javára. ha úgy hozza a sors? – Sok mindenre rá kellett jönnöm a fõiskola óta. Az elsõ bemutatónak a losonci Magyar Kulturális Központ adott otthont. Egy barátnõm bevallása szerint számára ez volt az elsõ olyan alakításom. Mindenekelõtt arra. az évad második felében . amely már tervezett programjainknak a része. milyen a játék a sötétben! – Clea. színes lélekkel játszik. Mivel etikátlannak tartok szerepet visszautasítani. – A Néma levente címû színmûben Ziliát játszottad talpig felöltözve. Az emlékházat és a galériát szeretnénk 2002-ben megnyitni. megpróbáltam kompromisszumot kötni. hogy Ziliáról is lebomlik a köntös a darab folyamán. Kakuk Marci kivétel. akik ígértek alkotást. Képtelen ellenállni a kísértésnek. Annak ellenére. Clea négyéves kapcsolatát a fiatal szobrásszal egy kis cukorbaba egyik percrõl a másikra akarja szétbombázni. akivel szívesen azonosult volna az életben. Jobban esett? – Remekül éreztem magam a próbafolyamat alatt. az szakítja le. hogy most. de a késõbbiek során szeretnénk bemutatni az anyagot Szlovákia fõleg magyarok lakta városaiban és Magyarországon is. bekeményítettem. (…) »Hommage a Szabó Gyula 2000« címmel a napokban útjára bocsátottunk egy vándorkiállítást. érzelmes. – A Kakuk Marci szerencséje címû vígjáték Rozikájaként elég sokat mutattál nõiességbõl. – Clea. a festõnõ tudja. A kiállítás anyaga remélhetõleg folyamatosan bõvül. a szerzõ Peter Shaffer szerint elkápráztató. (…) – Szinte valamennyi darabban benne vagy. Néha betelik a pohár./  Izgalmas színésznõ.egy kiállítócsarnokot építeni.

hogy diákonként bemutatkozva a késõbbiekben sort keríthessenek az iskola. Moziba menni. olvasni. Fáradt vagyok. a könyvtári olvasószoba vagy akár az iskolaújság. a „Foltocska” szerkesztése is jelenthet számukra. A program rendkívül pozitív visszhangra talált a tanulók körében. mert az alapítvány és a gimnázium vérbeli pedagógus-gárdája jóvoltából biztosítani tudták a diákok – napjában délután 14. amelynek révén közel 800 ezer koronához jutottak. segítõi és támogatói lettek az iskola által benevezett pályázatoknak is. Annál is inkább. hiszen amellett. jövõre pedig a Somorjai Magyar Tannyelvû Gimnázium lesz házigazdája. tájegység-barangolások. /Ifi Magazin (Pozsony). nézni a tenger kékjét. szombaton pedig 9-tõl 17 óráig terjedõ – felügyelet melletti internetes munkáját. majd a város és régió bemutatására is. az INFOVET keretében meghirdetett számítógéppark kibõvítésére megítélt támogatást.pihenhessek egy kicsit. Az egyik a középiskolák részére kiírt Sokrates néven futó nemzetközi pályázat részprogramja. A szülõk beszervezésével azonban további segítõkre számítanak. január/  A Somorjai Gimnázium mellett mûködõ Pro Ratio Alapítvány ötletével 1994. Ily módon kaphatta meg az elmúlt években a somorjai gimnázium pl. amelynek lényege a külföldi kapcsolatok internetes kiépítése. Késõbb. január/  Jugoszlávia  . Az élettel nem szabad. a kor szellemét egyre inkább felvállalva.30-tól 18 óráig. de véges teherbírásuk gátat szabhat tevékenységük még szélesebb körû kiterjesztésének. Kell a feltöltõdés. házi tanulmányi versenyek kerülnek mindkét részrõl megvalósításra. a 2–3 év futamidejû Internet Coménius I. Vitathatatlan az ilyen tevékenységek ösztönzõ és építõ jellege. Kezdetben a szûkös iskolai költségvetés kereteibõl kiszoruló aktivitások finanszírozását – mint például a tanulmányi versenyeken induló diákok felkészítésének költségeit vagy a tehetségek támogatását – karolták fel. cseh és egy francia középiskolával vették fel a kapcsolatot. Ennek keretében sportnapok. diákbálok (és egyéb rendezvények). Ennek az egy év futamidejû programnak a beindítása a Gyõri Kazinczy Gimnáziummal már meglévõ baráti kapcsolaton alapul. amelynek idén a francia. gyors a tempó. strasburgi líceum volt. akik által kiaknázhatóvá válhatnak a kínálkozó lehetõségek. mûködését. (…) – Szeretsz játszani? – A színpadon igen. program. a diákok egyre inkább az iskola falain belül találják meg szabadidejük hasznos eltöltésének lehetõségeit. Az idei iskolaévben két Phare-támogatást is elnyertek. A másik Phare-támogatás a szlovák–magyar határon átívelõ kapcsolatok mûködtetésére irányul. hanem a sportkörök. A források felkutatása számukra nem jelent gondot. környezetvédelmi táborozások. A terv részét alkotják a személyes munkatalálkozók és a diákcsere keretében lezajló rendezvények is. az irodalmi színpad. /Ifi Magazin (Pozsony). E célból egy német. hogy a kapcsolatrendszer kommunikációs nyelvei a német és az angol – ami már önmagában is nyelvtanulásra serkent –. november 22-én a gimnázium volt diákjai rukkoltak elõ. amelyet nem csupán a számítógépek.

Elmondta. /Magyar Szó (Újvidék). 3. de a háború és az általános pénzhiány miatt a jubileumi mûsort csak három év késéssel rendezték meg. az egyesület pedig 1947 óta tevékenykedik a helyi Tûzoltó Otthonban. A mûvelõdési élet a faluban már az 1800-as években folyt. 2. az egyesület elnöke. Ez a fórum a délvidéki magyarság problémáinak idõszakos megvitatásával és a vita zárónyilatkozatának a közreadásával befolyásolni kívánja a magyarság politikai. levéltárak.) Zentai székhellyel javasolja a Délvidéki Magyar Dokumentációs Központ létrehozását. mûemlékvédõ intézetek) létrehozására./  Az Aracs Társadalmi szervezet kezdeményezésére a délvidéki magyar értelmiség egy része december 2-án Tóthfaluban megtartott IV. hogy a vajdasági magyarság írásos emlékeit megõrizzék az utókornak. aki maga is húsz éve énekel és több hangszalagot jelentetett meg. találkozóján a résztvevõk döntése értelmében magalakult a Délvidéki Magyar Értelmiségi Mozgalom. és sikerei is voltak. Vitkay Ágota és Aleksandra Karadzic verseket adtak elõ. Fennállása óta az egyesület igen tevékenyen részt vett a vajdasági mûvelõdési életben. ahol a közeljövõben nincs esély kizárólag magyar érdekeltségû intézmények (könyvtárak. az amatõr mûvészeti mozgalom egyesületeivel közösen a kultúra és a tudományosság minden olyan területén fel tudná vállalni ennek a munkának az irányítását. a vegyeskarban és a drámai társulatban tevékenykednek. amelyen tizenhárom országból mutatkoztak be magyar mûvelõdési egyesületek.) Javasolja egy olyan intézet létrehozását./  A 200 éve született Vörösmarty Mihályra emlékeztek december 1-jén a Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság szervezésében az Újvidéki Színház kistermében. valamint a fellépésekbõl. valamint a Vajdasági Magyar Amatõr Színházak Szemléjén. hangsúlyozta Pakai Tibor. dec. A Délvidéki Magyar Értelmiségi Mozgalom 1. dec. Király Ernõ megzenésítésében Vitkayné Kovács Vera. akik a kicsik és a felnõttek tánccsoportjában. szakmai egyesületekkel. Egyhetes rendezvénysorozattal ünnepelte az elmúlt napokban fennállásának 50. /Magyar Szó (Újvidék). amely a már meglévõ tudományos társaságokkal. gazdasági és kulturális élete sorskérdésenek megoldását. múzeumok.) Döntés született egy kezdeményezõ bizottság . vendégszereplésekbõl szerzett pénzekbõl tartja fenn magát. de ellátná a helyi közmûvelõdési tevékenységek és regionális feladatok segítése érdekében az egész Délvidékre kiterjedõ közmûvelõdési tanácsadást és szolgáltatást is. majd Aladics Kollár Mária tanárnõ mondott el néhány költeményt. hogy 1998-ban az egyesület tánccsoportja Straub János vezetésével fellépett a „Vendégségben Budapesten” elnevezésû világtalálkozón.. a citerazenekarban. Jelenleg 120 tagja van. Az 1998-ban Bácskertesen megtartott szemlén a „Nyitott ablak” címû vígjátékkal Balázs János rendezésében a házigazda egyesület színjátszó csoportjával osztozott meg az elsõ helyen. 2. 2. évfordulóját a muzslyai Petõfi Sándor Mûvelõdési Egyesület. A muzslyai kultúrközpont a helyi járulékból. Az egyesület rendszeresen szerepel a Gyöngyösbokréta és a Durindó rendezvényein. A délutáni irodalmi matinén Bence Erika Vörösmarty költészetének bölcseleti vonatkozásairól tartott elõadást.

A mûsorban a szerzõ mellett részt vesz Czakó Gábor író Budapestrõl. 2. Volt idõszak. a tájékoztatási és a gazdasági élettel kapcsolatban –. hogy megígérték. hogy szervezzenek szavalóversenyt a vajdasági magyar diákok számára. Jelenleg is még mintegy ezerhétszáz menekült él a faluban. A felhívásra 20 bácskai és bánáti településrõl 42 hetedikes és nyolcadikos diák jelentkezett. 7. kártyapartik. mint a falubeli — ötezer helybelire hétezer idegen jutott. éppen ezért az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének legutóbbi közgyûlésén Mirnics György kezdeményezte.) Az anyaországban tanuló fiatal értelmiségiek kezdeményezését üdvözölve az értelmiségi mozgalom fontosnak tartja a határon innen és túl élõk egymást segítõ együttmûködését. évfordulóján a nagy költõ emléke elõtt tisztelegtek Szabadkán. /Magyar Szó (Újvidék). dec. 3. „Szüleim házában szállást adtunk nekik – mondta Drobina Ferenc helybeli lakos –. intézmények közötti kapcsolatépítést és együttmûködést. amikor Õrszálláson több volt a szerb háborús menekült. — A délvidéki magyarság sorskérdéseinek három olyan témaköre vetõdött fel – az oktatási. 5. azokat. /Magyar Szó (Újvidék).és szórványmagyarság közötti kapcsolatok szorosabbra fûzése érdekében szorgalmazzák a civil szervezetek. évfordulóján zajlott le a szabadkai Népkörben. zongorán kíséri Vasna Misiæ. többen az idegenekkel szemben bizalmatlanná váltak. nem volt velük gond. Ezekre a megbeszélésekre az idei év elsõ felében kerül sor. A Szózat és a Himnusz nem szerepel az általános iskolai tantervekben. a Magyar Versmondók Egyesületének alelnöke is. iskolák. 3. a számlát majd az állam állja. A vetélkedõ december elsején. Az elmúlt évtized tönkretette a falut.létrehozásáról. amelynek mindegyike külön–külön is tanácskozást igényel.) Az értelmiségi mozgalom megnyilatkozási fórumként kezdeményezi egy értelmiségi folyóirat megjelentetését./  A Zombor melletti Õrszállásról írt helyzetjelentést a Magyar Szó címû napilap újságírója. /Magyar Szó (Újvidék). a terror elûzte a legszorgalmasabb embereket. A falut – más bácskai és bánáti településekhez – hasonlóan kegyetlenül megviselte az elmúlt évtized háborúinak sora. ám a villanyáramot nekünk kellett fizetni. Sava Babiæ mûfordító Hamvas-szótárának ünnepélyes bemutatóját szervezi meg az Újvidéki Magyar Olvasókör „Kor és válsága” címmel. Közremûködik Nikola Srdiæ klarinétmûvész. Ha végigsétál az utcán. A megnyitón a Csáth-kör szavalói a Vörösmarty-jubileumot köszöntötték alkalmi összeállítással. 4. A helybeliek mind behúzódnak a házukba. Nincsenek többé baráti összejövetelek. Király Veronka. dec. Annak ellenére./  Vörösmarty Mihály születésének 200.) Az új demokratikus hatalomtól követelik a magyar könyv és tankönyv szabad behozatalának visszaállítását. mást nem is lát. amelynek feladata a Délvidéki Magyar Mûemlékvédelmi Társaság megalakítása. magukba zárkózva élnek. dec. 6. a háború. hogy vállalták a diákok felkészítését./  Dr. a pedagógusegyesület elnöke köszönetet mondott a tanároknak. s jelen volt Kiss László. Vörösmarty születésének 200.) A tömb. .

dec. dec. 6. dec. És az is. hogy többé soha sem térnek vissza. /Magyar Szó (Újvidék). Ötven évvel ezelõtt szálltam fel elõször erre a villamosra. a lapot rendszeresen vásárló Vízmûvek igazgatója üdvözölte a vendégeket. Koncz István. ha akadna a mostani fiatalok között több hasonló »dilettáns«.akik a falu fejlesztése. 6. Molnár Csikós Benedek és a fõként Horgosról tájékoztató Röhrig Ottó. A simának ígérkezõ utazás néha rázós. hogy célba érhessenek. ami csak serkentette a további tevékenységemet az egyesület színpadán. törõdtek a fiatal nemzedékkel. 5. Utasi Jenõ atya. amelyre az emberek fel. s betöltsék a mindenkori hatalom lelkiismeretének szerepét. Kraszulyák Rózsa. de eredményekben mindig gazdag és tartalmas idõtöltést jelentett. a helyi közösség tanácselnöke és Bálint Frigyes. 3.és leszállnak. Egyszóval: foglalkoztak velünk. hanem nevelõk is. A házigazdák nevében Serfõzõ Jenõ. Elmentek a fiatalok. nemkívánatos események is párosultak. amelyek az életben tanulságul szolgáltak. hogy a független tájékoztató eszközök adott esetben figyelmeztessék õket. Szécsi Gusztáv.” /Magyar Szó (Újvidék). Varjú György. Két dolog fontos: elegendõ energiaforrás és megfelelõ vezetõk. hogy minõségi javulás várható. Ez fáj a falunak. dec. Csápik József. A lap függetlenségét támogatva elhangzott: mivel a pártok sem tévedhetetlenek. Ötven éves jubileuma alkalmából a következõket nyilatkozta: „A Népkör olyan. /Magyar Szó (Újvidék). hogy ezek az emberek lehet. A szabadkai Népkörben az akkori fiatalok olyasmit tanultak – s tanultam én is – az idõsebbektõl és a vezetõktõl. a szabadkai Népkör Magyar Mûvelõdési Központ színjátszó csoportjának Arany Tulipán oklevéllel kitüntetett tagja./  November 29-én életének 64 évében meghalt Vincze Imre. Nemcsak vezetõk voltak./ . mint a villamos. amit máshol nem lehetett volna elsajátítani. mert a napokban új felszerelés érkezik a tóthfalusi nyomdába. Örök hálával tartozom nekik. mint én ötven évvel ezelõtt. A mûsorsorozat szerkesztõje és vezetõje Muhi Béla. amelynek vendége Sztrikovits János esperes. de a Népkör tisztelt közönségének is a sok õszinte tapsért. gazdagítása terén a legtöbbet tettek és tehetnének.és felelõs szerkesztõ vezetésével Horgoson tartotta nyilvános szerkesztõségi ülését december 1-jén az Új Kanizsai Újság Az ülésen bemutatkoztak a kéthetente megjelenõ független polgári lap munkatársai: Teleki Mária. December 13án a VaMaDisz és a Multikulturális Központ tart tájékoztatót az éretségizõk számára. A sikerek mellé néha kudarcok. Az õ magatartásuk még ma is példaképül szolgál a számomra. Ezt követõen „A kereszténység 2000 éve” címmel rendeznek mûsort.” /Szabad Hét Nap (Szabadka). döcögõs is lett. aki fáradságot nem kímélve úgy szállna fel a villamosra./  Dr. az alapító és a lapkiadó szerepét betöltõ Logos Grafikai Múhely vezetõje elmondta. Végezetül szeretném. ezért fogadják el. Az újvidéki Svetozar Markoviæ gimnázium magyar ajkú diákjai versidézeteket olvasnak fel. a Horgosi Termelõk Klubjának elnöke. Papp György fõ./  December 6-án az Újvidéki Színház kistermében a hagyományos ismeretterjesztõ elõadások keretében „Szerémségi történelmi emlékeink” címmel Uri Ferenc történész tart elõadást.

A Néprajzi Társaság néhány éve folyamatosan foglalkozik a népi vallásossággal. 8. Ezideig napirendre kerültek egyebek között a kilencedek. Az érdeklõdõk Both István. a bennünket leginkább érdeklõ második díjas »Jób« meg éppen ószövetségi témát szólaltat meg. Majtényi Mihály elsõ díjas »A számûzött« címû drámája a római ókor. Fischer Fábrik Karolinát. a húsvéti ünnepkör szokásai és a vajdasági kántorok munkája. Rápóti Zsuztsannát és Szarvák Lídiát. Tóth Ferencre emlékezik a Családi Kör címû újvidéki hetilapban Szeli István./  A Kiss Lajos Néprajzi Társaság és a csókai Szentháromság Plébánia közös szervezésében december 9-én tartják meg a IX. hogy huszonöt pályázó huszonöt pályamûve párját ritkító eredménynek számít minden hasonló irodalmi akció esetében (még a miénknél fejlettebb irodalmi élet viszonyai között is). hanem sokkal inkább a díjazott drámai alkotásoknak az irodalmi életben akkor (harminc esztendõvel ezelõtt) valóban páratlan témaválasztását s irányvételét illetõen. az örökség megbecsülésének az elvét vallja. Az alakuló közgyûlésen huszonöten vettek részt. E cél megvalósítása érdekében szorosan együttmûködik majd az újvidéki Petõfi Sándor Magyar Mûvelõdési Egyesülettel. Szõke Anna. s igen erõs visszhangja volt a Forum Kiadó színmûpályázatának. Raj Rozália. dec. Beszédes Valéria. A résztvevõk titkos szavazással Fenesi Péter pirosi szobrászmûvészt választották meg az egyesület elnökének. Balla Ferenc. Ugyanis az elsõ három pályadíjjal jutalmazott mû egyike sem a jelenünkbõl merítette témáját. S nemcsak ezt. Tóth Glemba Klára. amit drámai cselekménybe ágyaz. Alojzije Stantiæ. egész humánvilágát is. életfelfogását. dec. Kónya Sándor. 1971-ben nem csekély sikere. /Magyar Szó (Újvidék)./  A hatvan évvel ezelõtt született és közel húsz éve halott jeles költõre és néprajzkutatóra. 7. A délvidéki néprajztudomány jeles eseményeként tartja számon a szerzõ „Kálmány Lajos nyomában” címû doktori értekezését. elnökségi tagoknak pedig Tóth–Bátori Erzsébetet. s ennek szilárd talajára építi a maga sajátos versvilágát. November 28-án Piroson megalakult a Fehér Ferenc Magyar Mûvelõdési Egyesület. Balla Borbála. dec./ . történetszemléletét. Költészetérõl elmondja: „élethivatásához híven. a hithez való értelmetlen ragaszkodás — ez az az érzésalap. hanem etikai nézeteit. Slavity Károly és Nagy Abonyi Ágnes karácsonyi szokásokról szóló beszámolóját hallgathatják meg. hogy megszervezze és tartalmassabbá tegye az ottani magyarság mûvelõdési életét. A pirosi mûvelõdési egyesület célja. de költõi magatartása s eszközei tekintetében is a hagyománynak. Nagy István. amelyen Silling István elnök köszönti a vendégeket.” Majd így folytatja: „A maga idejében. 7.” /Családi Kör (Újvidék). /Magyar Szó (Újvidék). Pejin Attila. Vallási Néprajzi Konferenciát. mégpedig nem csak annak folytán. Palatinus Aranka. a búcsújárás hagyományai. Gobby Fehér Gyula harmadik díjas mûve. Kovács Endre. Tóth Ferenc a szenvedés traumáira ad ugyancsak történeti köntöst: a kétely. »A budaiak szabadsága« a középkor idõkeretében játszódik. Miklós Ilona.

 December közepére a szabadkai Grafoprodukt magánnyomdában elkészül Zenta egyetemes monográfiájának elsõ kötete./ . „A 7 Napnak elsõsorban tartalmi megújulásra van szüksége.és Levéltárbarátok Köre november 29-én ünnepli fennállásának 39. és tárgyilagos. 9. egy megújult és – mély meggyõzõdésem – a jelenleginél olvasottabb hetilapot kap pénzéért az Olvasó. sokoldalú információkkal szolgálja vásárlóit. Zenta természeti földrajzával Urbán János nyugalmazott földrajztanár foglalkozik. Családi magazin voltunk majd fél évszázadon át. (…) Az új évezredben már egy másmilyen. A kötet fõszerkesztõje Szloboda János nyugalmazott magyartanár. dec. Ez az újság megpróbál minél elõbb igazi hetilappá válni. A négyszáz oldalas./  Németh János személyében új fõszerkesztõje van a Szabadkán kéthetente megjelenõ 7 Napnak. /Magyar Szó (Újvidék). Az évtizedek óta dédelgetett álom. dec. Zenta monográfiája immár valóságnak tekinthetõ. gazdagon illusztrált kötet elsõ nekifutásra ezer példányban lát napvilágot. hiszen végképp lejárt az egyoldalú tájékoztatás ideje. aki az elõszót és a második fejezetet írta. évfordulóját. A monográfia kiadója. a többi puha fedéllel jelenik meg. emellett természetesen rengeteg levéltári és egyéb kutatásra volt szükség az összeállításához. a történelmi eseményeket a kezdetektõl 1919-ig Dobos János és Pejin Attila történész foglalta össze. a Dudás Gyula Múzeum. Valóban vajdasági és tényleg magyar hetilapot. amely a kezdetektõl az 1919-ig terjedõ évszázadokat öleli fel. a zentai önkormányzat. A Kör a közel négy évtizedes ténykedése során nem kevesebb. a Thurzó Lajos Közmûvelõdési Központ igazgatója és Fodor István. „Alapítónk. amely tényleg hetente jelenik meg. a község élõvilágát Guelminó János nyugdíjas biológus dolgozta fel.” /7 Nap (Szabadka). anyanyelvükön írt és szerkesztett hetilap” — olvasható a fõszerkesztõ beköszöntõ vezércikkében. A monográfia elõkészítési és nyomtatási költségeihez jelentõsen hozzájárult a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. közülük Dobos János nyugalmazott levéltáros és Szekeres László régész már nem érhette meg a nagy mû elkészültét. mint 85 különféle monográfiafüzetet jelentetett meg mintegy tízezer oldalon. Az elsõ világháború végéig terjedõ idõszakot átfogó monográfiának jó néhány szerzõje van. A most készülõ ezer kötetbõl kétszáz példány kemény kötésben hagyja el a nyomdát. a Tartományi Képviselõház döntése értelmében a vajdasági magyar adófizetõknek is jár egy közpénzeken kiadott. A millennium évében e sok tekintetben különleges és nagyszerû kiadványnál szebb születésnapi ajándékot talán el sem lehetne képzelni. A Családi Kör és a Szabad Hét Nap ugyanis (részben vagy teljes egészében) magánkiadásban jut el az olvasóihoz. Ezek a füzetek képezik az egyetemes monográfia elsõ kötetének alapját. és ismét azzá leszünk. a levéltár igazgatója. 13. Az egyes fejezetek a következõ szerzõk munkáját dicsérik: Dobos János a helytörténeti kutatásokat foglalja össze. a szerkesztõbizottság tagjai: Hajnal Jenõ. aki egyben a kiadó igazgatói feladatait is ellátja. ezt követi a régészeti rész Szekeres László tollából. a feltáró munkát pedig az Illyés Közalapítvány segítette. karácsonyra kezükbe vehetik a zentaiak és minden más érdeklõdõ.

Ezt lebontjuk. és helyére egy 50 személyes elõadótermet szeretnénk építeni. Pillanatnyilag 20 egyetemista lánynak biztosítanak térítésmentes elszállásolást. A VMPE közgyûlésén elhangzott. Ám ez nem aratott osztatlan „sikert”. méghozzá a feljegyzések szerint nem is jelentéktelen. Az elõbbi nem nyert támogatást. hogy szinte elrejti az arra méltatlan tekintetek elõl? /Magyar Szó (Újvidék). Ma tehát földre döntve hever az emlékmû. ahol október óta foglalkoznak a szociálisan hátrányos helyzetû általános iskolásokkal. amelyet a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete mûködtet. hogy örülni kellene annak. Aki látja a ledöntött emlékmûvet. Faragó Ibolya és Kovács Zsuzsa mellett nevelõtanárként is foglalkozik a diákokkal. egyetemi tankönyvekre lenne sürgõsen szükségünk. 13. amibõl tanulhatnának a lányok. aki Burány Kovács Erika. eltöprenghet azon: vajon az elmúlt évek gyötrelmeinek az utórezgése-e ez a vandál cselekedet. valamint a már meglévõ újvidéki diákotthon bõvítésére pályázott. dec. Egyelõre még nincs sok könyvünk. dec. amelynek egyebek között arra kellene figyelmeztetnie az arra járókat. hogy amint egy házat tudunk venni Újvidéken. akikkel három tanár és három egyetemi hallgató foglalkozik. „Az otthon udvarában van egy rossz állapotban lévõ régi épület./ . de kezdetnek elégségesnek bizonyult. hogy a református egyház egy nagybecskereki kollégium építésére. hogy a diákok az anyanyelvvel. ami a diákoknak tanulóteremként szolgálna. A falakat körbepolcozva itt rendeznénk be a könyvtárat is. hogy a nagy adományozó. A közeljövõben itt egy szaklektorátust is létrehozhatnánk. Az ünnepi rendezvények sorén egy kisebb méretû. ott pszichológiai tanácsadással egybekötve tanítónõk és tanárnõk foglalkoznának a gyerekekkel. a VMPE elnöke. az újvidéki diákotthon bõvítését viszont támogatta a közalapítvány — mondta Nagy Margit. Több pedagógusra számítunk. Egy hollandiai támogatónk jóvoltából a református egyház közvetítésével havonta 500 guldent kapunk. Csóka 1997-ben ünnepelte elsõ írásos említésének 750. Húsz gyermekkel indultunk. majd valamivel késõbb zöld festékkel „átírták”. Nagyon hálásak vagyunk az Ökumenikus Szeretetszolgálatnak./  A szerémségi Maradék falu református egyházközségének tulajdonaként az Apáczai Közalapítvány támogatásával október 1-jén nyitotta meg kapuit Újvidéken az Apáczai Diákotthon. hogy ingyen biztosítja az ebédet az erre igen csak rászoruló gyermekeknek” – hangsúlyozta Nagy Margit. a napokban pedig egyszerûen ledöntötték. A VMPE idei másik jelentõs teljesítménye az Oktatási Központ létrehozása. vagy elõhírnöke az újabb megpróbáltatásoknak? Lehet. és heti öt alkalommal ingyenebédet kapnak az Ökumenikus Szeretetszolgálat jóvoltából. Eredeti tervünk az volt. hogy itt már jóval Amerika felfedezése elõtt település volt. /Magyar Szó (Újvidék). kétnyelvû emlékmûvet is állítottak akkor a település központjában. nagyon kis összeg egy ilyen méretû vállalkozáshoz. a magyarság történetével kapcsolatos elõadásokat is hallgassanak. 14. évfordulóját. Marczibányi István síremlékét a park elvadult szegletében már annyira benõtte a gaz. Ez körülbelül 430 márka. hiszen azon melegében megrongálták.

/Magyar Szó (Újvidék). annak ellenére. A szûkebb válogatásba 92 produkciót iktattak be./  December 16-án Szent István megkoronázásának 1000 éves jubileuma alkalmából a délelõtti ünnepi szentmise keretében a nagybecskereki székesegyházban ünnepélyesen átadták a millenniumi zászlót a bánsági püspökségnek. ahol szintén e produkció kapta az egyik fõdíjat. dec. Elsõsorban azt. 14. és ez alkalomból az egész Bánság területérõl a hívek százai érkeztek a városba. hogy ki kell kérni a lakosság véleményét a város napjával és címerével kapcsolatban./  A csókai Helytörténeti Társaság a napokban megtartott ülésén arra az álláspontra helyezkedett. hanem három hónappal ezelõtt. Az ünnepségen jelen volt Szabó Tibor. a település nagy szülöttje. 1831-ben ugyanis ezen a napon ért véget a sok halálos áldozatot követelõ kolerajárvány. ott nincs haza!?” címû dokumentumfilm – amely a menni vagy maradni kérdéskört járja körül –. Borbély Lajos emléktáblájának a visszaállításáról az általános iskola folyosójának falára. „Ahol nincs jövõ. dec. és a saját. A Kamera Hungária 2000 a televíziós szakma legrangosabb országos szemléje. bár kivétel nélkül mindenki elismeri. és az akkor megmenekültek ünnepükké választották ezt az emlékezetes dátumot. A szerbeknek is akkor van a templom-ünnepük és a búcsújuk. amelyet szociális különbség nélkül. amelyre 300 produkciót neveztek be a magyarországi televíziók és stúdiók az elmúlt egy évben készült legjobb alkotásokból. összesen 15 kategóriában. minden csókai gyerek látogathatott. /Magyar Szó (Újvidék). December 16-a egyben a nagybecskereki püspökség megalapításának a napja is. A korábbi emléktáblát „illetéktelen kezek” korábban eltávolították onnan. hogy a szerb partizán „felszabadítás”. Az ülés résztvevõinek megítélése szerint a jugoszláv társadalomban végbemenõ változások idõszerûvé tették e kérdések rendezését is. október 8-a helyett a jövõben július 26-a. /Magyar Szó (Újvidék). Meghívták a helyi önkormányzat képviselõit is. 16. A címerrel kapcsolatban a jelenlegi kalászos. 16. ott nincs haza!?” címû dokumentumfilmjéért Siflis Zoltán szabadkai filmes alkotónak ítélte oda a Kamera Hungária Televíziós Mûsorok Fesztiváljának zsûrije a Határon Túli Alkotók Különdíját. dec. hogy kiszakíthatatlan része Csóka város történelmének. Nemcsak e szegedi filmes seregszemlén aratott sikert az „Ahol nincs jövõ./ . belgrádi magyar nagykövet. a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke és Tóth János. városi és határon túli televíziók nemzetközi versenyén is. Szó volt továbbá a kegyeleti emlékhely létrehozásáról. a feltaláló és az országgyûlési képviselõ Borbély Lajos saját költségén építtette az iskolát (az úgynevezett Nagy Iskolát). Ezzel kapcsolatban azonban már nem volt osztatlan a társaság véleménye. Az ellenérvek szerint az csak családi címer. Szent Anna napja legyen a település napja. hogy az újító. a regionális. Ez a verseny három legjelentõsebb elismerésének egyike. gyárkéményes és csillagos valami helyett egyesek a „medvés” Marczibányi címert látnák alkalmasabbnak. címeres lobogó elkészítésérõl.

/Magyar Szó (Újvidék). a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke megnyitotta az új nyomdarészleget. valamint hidat kovácsolni más nemzetek kultúrája felé. hogy amikor felmerült a kérdés. ahol 1960ban matematika tanári oklevelet szerzett. Pintér Lajos irányításával elkészítette doktori értekezését . a belgrádi nagykövetség külgazdasági attaséja. a nemzetet. dec. Az épületben új rotogép – minden kellékével együtt – és számítógépek kaptak helyet. Tóth János. A kötelezõ oktatáson kívül a rendezõk szórakoztató foglalkozásokat is szerveznek. szolgálni kívánta a kisebbségben élõ magyarságot. a HTMH fõosztályvezetõje. hová kerüljön az Esély a Stabilitásra Közalapítvány támogatása. 1965-tõl a zentai Vegyészeti Szakközépiskola igazgatói posztját töltötte be. amelynek társadalomépítõ szerepe van. 1953-ban iratkozott be a Belgrádi Egyetem Természettudományi Matematikai Karára. Az új nyomdarészleg megnyitó ünnepségén Szabó Tibor mellett részt vett még Pirityiné Szabó Judit. A rendezvény színhelye – ugyancsak hagyományosan – a Kókai Imre Általános Iskola épülete. a nyomda megbízott igazgatója alkalmi beszédében kitért arra. a táborlakókkal pedig Popoviæ Emanuella (Szenttamás). majd a zentai gimnáziumban nevelte és oktatta a fiatalokat. A tábor mûvészeti vezetõje Borsi Ferenc. A Logos Nyomda új részlege – mint mondta – a falu gazdasági fejlõdése szempontjából is jelentõs. hiszen helyben ad munkát a fiataloknak. Egyfelõl új munkahelyeket kívánt teremteni. Magyarország belgrádi nagykövete. Nagy Ferenc. Tóthfaluban lesz a legjobb helye. a falu elnöke a vendégeket üdvözölve kiemelte. mondta. és a zentai gimnáziumban érettségizett 1952-ben. 17. majd 1975-ben fõiskolai tanári kinevezést kapott. Olyan jelentõséggel bír e mûhely. a szegedi Esély a Stabilitásra Közalapítvány elnöke és az alapítvány titkára. amelyet a szegedi Esély a Stabilitásra Közalapítvány támogatásából építettek fel a már meglévõ nyomda földszinti harmadik termében. Ezzel párhuzamosan folytatódik a továbbképzés a citerazenekar. esténként pedig táncház és gyermekjáték várja az érdeklõdõket. Idõközben az adai Cseh Károly Általános Iskolában dolgozott. 20. Mécs László. másfelõl a hívõk Istenhez való közelítését szándékozta elérni./  A temerini Szirmai Károly Magyar Mûvelõdési Egyesület január 3-ától 10-éig szervezi meg a Róna citerazenekar hagyományos téli táborát. dec. Szabó Tibor elnök beszédében szellemi mûhelynek nevezte Tóthfalut. számára egyetlen percig sem volt kérdéses. Utasi Jenõ plébános. Ezalatt ösztöndíjasként a szegedi József Attila Tudományegyetem Bolyai Intézetében dr. milyen elvek vezérelték a tóthfalusi nyomda megalapításakor. Detki József nyugalmazott egyetemi tanár. hanem dinamikus fejlõdést szeretne. Bata Imre. hogy a település nem lassú helybenjárást. 1970-tõl a Szabadkai Tanítóképzõ kinevezett fõiskolai elõadója volt. December 16-án Tóthfaluban Szabó Tibor.és népdalkörvezetõk részére. 1932-ben született Tiszaszentmiklóson. /Szabad Hét Nap (Szabadka). A rendezvényt a helyi vállalkozók és az Illyés Közalapítvány támogatta./  Hosszú és súlyos betegség után október 28-án elhunyt dr. Flaman István (Szentmihály) és a Róna citerazenekar tagjai foglalkoznak. valamint számos kiemelkedõ közéleti személyiség.

hogy a hétvégi nyitva tartás idején a hívek beszámolnak egymásnak az elolvasott könyvekrõl. ezért kezdetben nem kis nehézséget jelentett az újság tartalmának meghatározása és az idõszerûség követelményének történõ megfelelés. A könyvtár sajátossága. Sokéves pedagógiai tapasztalat. A versenyen a magyarcsernyei általános iskolások csapata a harmadik helyet szerezte meg. komoly szaktudás. és azok. 1978-tól az Újvidéki Egyetem szabadkai Építészmérnöki Karának munkatársa. A magyarcsernyei tanulók egy másik csoportja Arany János Tengeri hántás címû balladájának színpadi változatával Kiskunfélegyházán mutatkozott be. A bazilikában a Szentjobbot és a Dubrovnik városától kölcsönkapott koponyaereklyét tekintették meg.és Dél-Bánát magyarlakta településeinek nem létezett helyi lapja.” A diákok most új versenyre készülnek az Árpád-háziak történetébõl. amikor Közép-Bánát magyar . Társszerzõje. majd a Nemzeti Múzeumban Szent István palástját és kardját is. A könyveket önkéntes adományokból gyûjtötték össze. ahol 1987-ben kapta meg egyetemi tanári kinevezését. /Új Kép (Szabadka). s mindjárt egy világvárosba. vonzó stílusú könyvek közös élvezése (…) egyre jobban lekötötték lelkemet. hiszen elõször jutottunk el külföldre. december/  Az Észak-Bácskai Pedagógusok Szövetsége Honismereti Versenyét – amelynek az Árpád-kor volt a témája – október 28-a és 30-a között tartották Szabadkán. „Ebben az évben – olvasható Hatala Zoltán írásában – egy új elképzelés megvalósulásának körvonalai kezdtek kirajzolódni akkor. Egymást oktattuk. „Hosszú. december/  A lelki épülést szolgáló könyveket egybegyûjtõ könyvtár megnyitására került sor november 3-án a Pósa László plébános vezette óbecsei alsóvárosi plébánián. s jutalomként budapesti kiránduláson vehettek részt. Abban az idõben Közép. illetve Matematika II. egymástól tanultunk…” /Hitélet (Újvidék). s a matematika iránti mélységes szeretet fémjelezte tanárként és kutatóként eltelt éveit. A helyi közösség tanácsa a polgárok tájékoztatása érdekében szorgalmazta egy olyan közlöny idõnkénti megjelenését. valamint nemzetközi és hazai tudományos értekezleten való aktív részvétel igazolja. Pósa László plébános az ötletet Szent Ágoston „Vallomások” címû mûvébõl merítette. amellyel a polgárok. a könyvespolcokat és az asztalokat pedig önkéntes munkával a hívek készítették el. tankönyveknek.is. /Csernyei Újság (Magyarcsernye). de feledhetetlen élmény volt számunkra a budapesti kirándulás – nyilatkozta az egyik résztvevõ –. hozzájuthatnak az õket érdeklõ információkhoz. Munkásságát számos nemzetközi és hazai matematikai folyóiratban megjelent tudományos cikk. a figyelmes elõzékenység egymás iránt. A gyermekek élménybeszámolójából kiderül. december/  Három éves a Muzslyai Újság — olvasható a helyi lap decemberi számában.. akik külföldre távoztak. illetve szerzõje a szabadkai Építészeti Kar hallgatói számára kiadott Matematika I. hogy a Parlamentben megnézték a Szent Koronát. Méltóságteljes és példamutató pedagógus volt. aki egykor így fogalmazott: „A közös társalgás és vidámság.

dec. december/  Horvátország   „A bellyei járásban 28 %-os a munkanélküliség!” címmel tanulságos írást közöl az Eszéken megjelenõ Új Magyar Képes Újság. 1.28 %) az egyéb nemzetiséghez tartozók száma. A munkaviszonyban lévõk száma 1. Csúzán és Sepsén. Hercegszõlõsõn és Karancson. s az állami vállalatoknál dolgozók többsége minimálbérbõl él. A hercegszõlõsi járás területén 853 háztartásban 6. 800-an nyugdíjasok.200 háztartásban 7.000 ember él. A lakosság kereseti forrás szerinti megoszlása a következõ: az állami vállalatoknál dolgozók száma 381. 7. Nem túlzás . hogy legyen idõvel az egykori Bánáti Híradó helyét. lehetõséget adva e települések polgárainak idõszakos tájékoztatására. A hercegszõlõsi járásban – vagyis a túlnyomórészt magyarok lakta Vörösmarton.309. akik valamilyen jövedelemhez jutnak. ami a bellyei járásnál is súlyosabb helyzetet jelent.49 %) a horvátok. Tanulsággal szolgál továbbá a lakosság kereseti források szerinti megoszlása is.70 %) a magyarok. elõfordul./  A hercegszõlõsi járásban a munkanélküliek aránya meghaladja a 40 %ot.280 kúna átlagkeresettel szemben mindössze 1. A bellyei járásban – Laskón.590. míg 156 fõ (3. 300 szerb és 80 egyéb nemzetiségû. Ezek szerint az említett járás területén 2. 141-en pedig szociális segélybõl élnek. ami a horvátországi 3. 167-en pedig szociális segélybõl élnek.” /Muzslyai Újság (Muzslya). a nyugdíjasok pedig jóval a minimálbér alatt vannak. valamint Kõben – „természetesen” még nagyobb a munkanélküliség. 930-an nyugdíjasok. a hercegszõlõsiben pedig 761-en.848 személy él. ez kellene. a közzétett statisztikai adatok lényegében a horvátországi magyarságról szólnak. Ez lenne.047-en rendelkeznek valamilyen jövedelemmel. mint a bellyeiben: megközelítõleg azonos lélekszám mellett az utóbbi járásban mintegy 600an vannak munka nélkül.308 (27.településeit (Lukácsfalvát. Ezek szerint 3. A lap megjegyzi: nem szabad elfelejteni. 1. a magánvállalkozóké 210.000 magyar. hogy a mezõgazdaságból élõk nagy hányada a kifizetési nehézségek miatt nem tud a termékéért járó pénzhez hozzájutni. míg a munkanélkülieké a nyilvántartás szerint 601. hogy hónapokig nem kapnak fizetést –. Kopácson és Várdarócon – él a tömbmagyarság jelentõs része.072 (22.217 azok száma. 95-en magánvállalkozók. illetve a vegyes lakosságú járási központban.700 kúnát jelent – sõt. Szentmihályt) bemutatta a lap. Az írásból kiderül. a mezõgazdaságból élõké 500. szerepét betöltõ.53 %) a szerbek. ebbõl 2. 3. anyanyelvi tájékoztatást biztosító lap.620 horvát. a mezõgazdaságból élõké 731. Ezek szerint 2. Eszerint az állami vállalatoknál dolgozók száma 1.222 (46. nemzetiségi megoszlás szerint 3. /Új Magyar Képes Újság (Eszék). hogy Baranyában még rosszabb a gazdasági helyzet mint Horvátország más területein. Az adatokat a járás illetékesei bocsátották a lap rendelkezésére. Udvarnokot.

most már csak haladni kell a megkezdett úton. 7. A kezdõ lépések már megtörténtek. A kéklõ mennyezeten a csillagok már fénylenek. a mennyezeten tátongó lyuk szerencsére már a múlté. Ez fontos esemény. a tetõ javításához a cserepeket a vörösmarti község adományozta. Az ünnepélyes átadásra sajtóértekezlet keretében került sor. A hálaadás alkalmával K. hogy a könyvek rendszerezésénél feltûnt: rendkívül értékes. és a padok is át vannak festve. az államiság ezer éves létét kifejezõ zászló 2001. külön öröm. /Népújság (Lendva). augusztus 20-áig a Muravidékre is eljut. „A millennium kapcsán jobbára a lobogó átadása jelenik meg a sajtóban. majd hozzátette. a Duna Televízió elnöke elmondta. amelyben nagy szerep jut a lelki megváltozásnak is. hogy az itt élõ emberek képesek lelkileg is megújulni. A templombelsõ teljes egészében felújult./  Huszonkét határon túli egyházközség. Kettõs János szuperintendens szólt a gyülekezethez a 122. gyülekezet és egyesület kért a magyar kormánytól millenniumi zászlót. hogy a szóban forgó járásban a munkanélküliek aránya a 40 %-ot is meghaladja. /Új Magyar Képes Újság (Eszék). Mindezek a kedvezõ jelek arról tanúskodnak. de jó ütemben halad a külsõ javítás is. s örülnek. /Horvátországi Magyarság (Eszék). szám/  Szlovénia   A Duna Televízió 1. láthatóan jól megválogatott adományról van szó. Ennek kapcsán közölt interjút Nemeskürty István kormánybiztossal a lendvai Népújság. Az anyaszentegyház a sorsüldözötteket a legnehezebb idõszakban is segítette. de azért ennél többrõl van szó — . hogy az eredeti tervvel ellentétben – amely szerint a könyveket az iskolák és a könyvtárak között osztották volna szét – az érdeklõdõk a Magyar Mûvelõdési Intézet hozzájárulásával a Bánffy Könyvesboltban vehetik kölcsön azokat. amelyek közül egy. a felújított református templomban hálaadó istentiszteletet tartottak. hogy saját gyûjtésükbõl immár mintegy félmillió könyvet ajándékoztak határon túli magyar intézményeknek. A háborús károkat szenvedett templom elhanyagoltsága. dec. 14. Horváth Ferenc. 10. hogy a Muravidékre is eljutott egy ilyen adomány. a Lendvai Ifjak Egyesületének elnöke megköszönte e nemes gesztust és hangsúlyozta. A templom felújítását anyagilag a svájci reformátusok és a hercegszõlõsi járás segítette. a falak fehérre vannak meszelve. A jövõt a Drávaszögben élõ emberek (reformátusok és katolikusok) számára a lelki megújulás jelenti.tehát azt állítani. zsoltár alapján./  Október 31-én.000 könyvvel ajándékozta meg a Lendvai Ifjak Egyesületét. dec. Az istentiszteleten több egyházközség hívei is megjelentek. Vörösmarton Istennek háza visszanyerte régi szépségét. a reformáció ünnepén Vörösmarton. Ez azonban kétségtelenül egy hosszabb folyamat eredménye lesz. hogy a helybeli plébános híveinek egy csoportjával ugyancsak megtisztelte a gyülekezetet. Pekár István.

Hasonló esetek már több alkalomal megtörténtek a vasút hodosi és šalovci részén is. nem fizetnek. A 60 ezer. így õ sem tudja fizetni az alvállalkozóit. Mindenkihez szól. az országgyûlés alelnökeit is felkértem a közremûködésre. Mi ez a millennium? Annak ünnepe és jelképe. a Primorjén és a GIZ Gradison keresztül. a 3. A munkások arra hivatkoztak. december 14. hogy õk is demonstrálni fognak. Zászlót a kormány tagjai. hogy a keresztény magyar állam ezer éves. mesék. Valahogy ezt nem szokták átgondolni. nem is a mi múltunk. A mai. /Népújság (Lendva). de miután érzékeltem. határon túli magyaroknak félretett példányból a jövõ márciusig 230 elsõs és másodikos szlovéniai magyar diák ajándékként fog kapni” – mondta Nemeskürty István millenniumi kormánybiztos.500-an kértek a kormánytól emlékzászlót. valamint a terepen tapasztalható helyzet közötti különbségek foloytán kilátásba helyezte. Több száz ilyen monográfia jelent meg./  A napokban a muraszombati Asfalt cég által foglalkoztatott kivitelezõk leállították a munkálatokat a Magyarországot és Szlovéniát összekötõ vasút kísérõ objektumain. államtitkárok adhatnak át. hogy erõsödjön minden magyar közösségben a saját múlt ismerete és az önérzet.mondta az ünnepségsorozat félidején a Magyar Millennium kormánybiztosa. a ljubljanai SCT-tõl a lánc alacsonyabb rendû karikáin. Az említett cég arra hivatkozik. míg a többieknek 1945-ben kezdõdik. a fõkivitelezõtõl. honnan jöttek. A Millenniumi Olvasóés Énekeskönyvre vagyok a legbüszkébb. Kisiskolásoknak adtuk ki. akkor minden falu. hogy a kormányban nem képviselt pártok is szeretnének ebben részt venni. és addig . Kezdeményeztük. és abba mi bekéredzkedtünk. Akármilyen szép egy szobor. amely összeggel a muraszombati cég legalább tíz alvállalkozónak tartozik. hogy olyan szervezett Európa létezett. gonosz ügy. Hodoson például a vasút hivatalos megnyitása alkalmával lezárják az állomásra vezetõ utakat. város írassa meg a saját történetét.200 önkormányzatból 2. de nem tankönyvként. Legfontosabb volt támogatni azt. – Az érzelmi tudatosságot figyelembe véve az ország lakossága két részbõl áll. valamint még lejjebb. ha még nincs neki. az 1860-as években jött létre. A megjelenése óta az ünnepeken rendszerint ebbõl hangzik el egy vers vagy egy ének. nálunk sokkal hatalmasabb és jelentõsebb európai államok közül sokan még nem léteztek ezer éve. a különbözõ kivitelezõk ugyanis nem tartják be a szerzõdésben meghatározott idõpontokat. Jelen esetben néhány tíz millió tollárról van szó. Az egyik. az valami feudális. Ami azelõtt volt. ahogy ma ismerjük. átéli-e az ország lakossága a létezésének örömét. Az érintett két község polgármestere közben a késlekedõ kísérõ munkálatok miatt az építési dokumentáció. a ptuji és muraszombati Asfalt cégek között nem megfelelõ a finanszírozási fegyelem. A mondák. vagy sem. versek gyûjteményét sajátos módon a feketepiac is felértékelte. Én azt tartom fontosnak. Például Olaszország. Spanyolország pedig arab kalifátus alá tartozott. talán a nagyobb rész számára a magyar történelem a honfoglalással és Szent István államalapításával. nem szól mindenkihez. bemutatva kik õk. mint ma. Úgy képzeljük. hogy neki nem fizet a ptuji cég. Ennek ellenére számomra meglepõen nagy számban. hogy a kivitelezés egész láncolatában.

mind a gimnázium diákjai ma is megfelelni.000. amely 1941-ig. Jugoszlávia megtámadásáig mûködött. vonzáskörét. hangsúlyozva: fõ tevékenységük az etnikai kérdésekkel kapcsolatos kutatások végzése. minthogy ezen a szerdán a város és a járás szinte valamennyi társadalmi szervezete képviseltette magát az ünnepségen. a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium megkezdte mûködését. majd 1956tól önálló tudományos intézetként folytatta a munkát. Kiemelte. a HTMH fõosztályvezetõje az anyaország üzenetét hozta. mint a járás irányítói. A kutatás mellett azonban sikeresen tevékenykedik a központi adatbázis és a könyvtár is. Az intézet kutatói több tudományágra kiterjedõen tanulmányozzák a szlovén nemzeti kérdést. /Népújság (Lendva). Ausztriában és Magyarországon és a volt Jugoszlávia utódállamaiban. Mitja Žagar szólt a jelenlevõkhöz. Az önálló Szlovéniában Nemzetiségi Kutatóintézet néven 1992-tõl vált közhasznú kutatóintézetté. A magas elvárásnak igyekszik mind a tantestület. Az évforduló alkalmából a Nemzetiségi Kutatóintézet kiadványaiból kiállítást rendeztek. Az ünnepi alkalomra számos külhoni vendég érkezett. hogy a jogutód. A két világháború között a Kisebbségi Intézet elsõsorban a határon túli szlovének – az elsõ világháborút lezáró békeszerzõdések a szlovén nép egynegyedét helyezték idegen fennhatóság alá – és a Szlovénia területén élõ magyar és német kisebbség helyzetével foglalkozott.)  Ukrajna   „Ez a nap a beregszászi magyar gimnazistáké” — így összegezte a nap végén az eseményeket az egyik vendég. február 1-jén megalakult Kisebbségi Intézet volt.fenntartják az útzárlatot. S valóban. etnikai és kisebbségi témákat érintõ kötetbõl és folyóiratból áll. /Népújság (Lendva). 14. a nívós tanintézmény szellemi kisugárzását. dec./  December 12-én került sor Ljubljanában a Szlovén Tudományos Akadémia épületében arra az ünnepi ülésre. dec. Kutatják a szlovén kivándoroltak és a Szlovéniában élõ nemzetiségi és etnikai közösségek helyzetét. s tíz év telt el azóta. Együtt ünnepelték azt. évét ünnepelték. Janko Pleterski beszédét követõen az intézet igazgatója. hogy a tanintézmény milyen fontos központja és szervezõje volt évtizedeken át a . amelyen a Nemzetiségi Kutatóintézet mûködésének 75. Felszólalásában az intézet jelenlegi helyzetérõl számolt be. A könyvtár 38. a kisebbségben élõ szlovének helyzetét Olaszországban. 21. A Nemzetiségi Kutatóintézet jogelõdje az 1925. újból elnyert társadalmi súlyát és rangját mi sem bizonyította jobban. Janko Pleterski akadémikus beszédében az intézet történetét mutatta be. ameddig a szerzõdésnek megfelelõen a kivitelezõk el nem végeznek mindent. Eljöttek a rokon tanintézmények vezetõi csakúgy. A második világháború után különbözõ intézetek keretein belül mûködött. Tóth István. valamint az etnikai problémakör elméletének és módszerének tanulmányozásával is foglalkoznak. hogy 105 évvel ezelõtt nyitotta meg kapuit a diákok elõtt a Beregszászi Magyar Királyi Állami Fõgimnázium.

A fokozott érdeklõdést éppen azzal érték el. akkor azok ne legyenek azonos jellegûek. A tanácskozás megnyitóján Kovács Miklós parlamenti képviselõ. s ezért létkérdés számukra. További szempontként vették figyelembe./  A magyar–ukrán kapcsolatok történetérõl rendeztek tudományos konferenciát az ungvári Druzsba Szállóban. hogy ennek a konferenciának egy olyan üzenete is lesz. a járási adminisztráció vezetõje. Brenzovics László. szabás–varrás – fektetnek nagyobb hangsúlyt. A Kárpátaljai Magyar Református Egyházkerület vezetõsége rendkívül körültekintõen járt el akkor. hogy közvetítõ szerepet játszanak az ukrán és magyar nép között. valamint a Magyar Dráma sorozatok jól szolgálják majd az oktatást. . /Bereginfo (Beregszász). Udvari István. a Kárpátaljai Magyar Tanárképzõ Fõiskola fõigazgatója méltatta ünnepi beszédében az évfordulót. Zsupán József polgármester. Minden évben legalább kétszeres a túljelentkezés. míg Tivadarfalván inkább a szakképzésre – gazdálkodás. 1. Hiszem és remélem. pozitívvá vált. itteni magyaroknak kettõs küldetésünk van: meg kell találnunk helyünket Ukrajna állampolgáraiként. Tóth István átadta a HTMH. dec./  Az utóbbi években igen nagy népszerûségnek örvend az általános iskolák végzõsei körében a nagyberegi. hogy otthon érezzük magunkat szülõföldünkön” — hangsúlyozta. az újraindított gimnázium egykori igazgatója. hogy a két nép megértse egymást. a fizika és a matematika tanítására szakosodott. hogy Kárpátalja három különbözõ körzetében létesüljenek ezek az oktatási intézmények. Ezt a gondot csak kollégiumépítéssel lehet megoldani.vagy alapítványi iskola – fõleg ha az még egyházi is – különös dolognak számított. Így a nagydobronyi líceum elsõsorban a kémia. amikor létrehozta a három líceumot. a Külügyminisztérium és az Oktatási Minisztérium közös könyvajándékát. Ennek megfelelõen nehézkesen is haladt a bejegyzése! Amikor azután megértették. dec. /Bereginfo (Beregszász). ez a viszonyulás megváltozott. Akkoriban furcsa újdonságként méricskélték. másrészt kulturális szempontból az anyaországhoz kell kötõdnünk. mely fogódzót nyújt nekünk ahhoz. Ezután Szakács Zoltán fõkonzul átadta Pokorni Zoltán oktatási miniszter elismerõ oklevelét Szabó Árpád igazgatónak. majd Gajdos István. 1. Fontos szempont volt.város és a környezõ települések magyar szellemi és kulturális életének. Ukrajnában egy magán. a biológia. a nagydobronyi és a tivadarfalui református líceum. hogy a Magyar Költészet Kincsestára. mind a nevelés terén. hogy egy egyházi fenntartású alapítványi iskola még nem feltétlenül papnevelde. a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke és Orosz Ildikó. Az állam viszonya az egyházi tanintézményekhez kezdetben meglehetõsen tartózkodó volt. hogy igen szép eredményeket tudnak felmutatni mind a képzés. biztosítva ezzel a megfelelõ elérhetõséget — mondta Szilágyi Lajos. könyvelés. a Nagyberegi Református Líceum igazgatója. a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke kiemelte: a kárpátaljai magyarok arra vannak predesztinálva. Talán a nagyberegi volt az elsõ ilyen jellegû tanintézmény. s annak a meggyõzõdésének adott hangot. „Nekünk. hogy ha már három líceumot mûködtetnek.

Az Uráltól a Kárpátokig” címû elõadásában rávilágított hogy számos közös momentum található a magyar és ukrán hiedelemvilágban. az Ukrán Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének osztályvezetõje a kijevi tudóscsoport üdvözletét tolmácsolta mindenkinek.Dr. Létrejöttük Ungvár és amerikai testvérvárosa. majd Bakkancsos László a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviseletében köszöntötte a résztvevõket és a közönséget. Olekszandr Mocja. különösen azt emelte ki. ahol magyarok élnek. amit a megyei adminisztráció mellett az Amerikai . Szakács Zoltán ungvári magyar fõkonzul a tudományos fórum tapasztalatait összegezve hangsúlyozta: a magyar nemzet az államalapítás millenniumát ünnepli. A kép csak így lehet teljes./  Évrõl–évre december elsõ vasárnapján. a Bátyui Vasutas Mûvelõdési Házban tartják meg Kárpátalja magyar betlehemeseinek találkozóját. hanem sztyeppéken. 5. Kovács Miklós a magyar fõkonzulátus érdemeit méltatta a fórum megrendezésében. akik a szép tradíció ápolását szívügyüknek tekintik. 2. Budapest) „Peruntól a vasorrú bábáig. Ennek a rendezvénysorozatnak a keretében bonyolították le a mostani konferenciát is. a Mûvelõdési Ház igazgatója. amelynek anyagát egyébként kiadvány formájában is megjelentetik. Dr. no meg persze annak az anyagi támogatásnak. hogy a fõkonzulátus magára vállalta az anyagi terhet. a megyei kórház poliklinikáján nõi egészségügyi központ./  Két új létesítménnyel gyarapodott a napokban az egészségügyi hálózat: Ungváron. majd „Õsmagyarok: áttelepülés az új hazába” címmel tartott elõadást. hogy tovább lehet vinni a betlehemes hagyományokat. déli útvonalon vonultak annak idején nyugat felé. kiemelve: a szülõknek és a nagyszülõknek köszönhetõ. így a magyar népmesekör vasorrú bábája is egy régi szláv kapcsolatra vezethetõ vissza. ennek alapján alakulhat ki konszenzus a különféle nemzetiségû kutatók között. Az idén immár hatodik alkalommal gyûltek össze mindazok. /Kárpáti Igaz Szó (Ungvár). A szervezõk nevében elõbb Riskó György. Annak a reményének adott hangot. az idén az ugocsaiak és a karácsfalvaiak is képviseltették magukat. Nézete szerint az õsmagyarok nem erdõk borította vidékeken. amelynek fõ célja. hogy a konferenciának pozitív szerepe lesz az ukrán és a magyar nép zavartalan egymás mellett élése szempontjából. Dr. az Oregon állambeli Corvallis partnerkapcsolatának köszönhetõ. /Kárpáti Igaz Szó (Ungvár). és kölcsönösen kiegészítsék egymást. s így a Kárpát-medencébe a Vereckei-szoroson át történõ bejövetelüknek csekély a valószínûsége. Nagybereznán pedig családorvosi rendelõ nyílt. dec. Font Márta (Pécsi Tudományegyetem) annak fontosságát emelte ki. Ehhez hozzájárulnak az olyan kis lépések is. mint a mostani konferencia. Makkay János (MTA Régészeti Intézete. a jövõ év augusztusáig tartanak a megemlékezések Magyarországon és világszerte mindenütt. Tizenöt csoport tett eleget a meghívásnak. hogy a múlt feltárásában egységet alkossanak a régészeti leletek és az írott források. dec. hogy tisztázza a magyar és az ukrán nép közös történelmében elõforduló vitás momentumokat.

Tóth Lajos. Matl Péter szobra. A változatos és színes kiállítás a karácsonyi ünnepek alatt is nyitva tart és a tervek szerint az új év elsõ napjaiban zár be. A múzeum termeiben csaknem százötven alkotást állítottak ki. Réti János. Riskó György. hogy a szépet. Elismerését és köszönetét fejezte ki ezért a KMKSZ-nek és az ungvári magyar fõkonzulátusnak. hogy a Révész Imre Társaság sokat tesz a kárpátaljai magyar mûvészek összefogása érdekében. külön is köszöntve a vendégeket. hogy a kiállítás választ kíván adni az olyan kérdésekre. Túlnyomórészt természetesen a Révész Imre Társaság tagjainak munkái ezek. Petõ János grafikái. hogy a Kárpát-medencében élõ magyar. közöttük Tóth Istvánt. valamint magyarországi alkotók munkái is. Viski János ungvári magyar konzult. de emellett szép számmal szerepelnek a tárlat anyagában más neves kárpátaljai mûvészek. a Határon Túli Magyarok Hivatalának fõosztályvezetõjét. s átnyújtotta a KMKSZ-nek a mûvelõdési fõosztály díszoklevelét e kiállítás és más hasonló rendezvények megszervezéséért. a megyei szépmûvészeti múzeumban. Nagy Elõd festményei. ezen kívül kevés a vásárlással egybekötött kiállítás. Szemán Ferenc és Veres Péter vásznai és grafikái. az örök emberi értékeket mutassa meg a nézõknek. valamint Vaszil Roman és Bohdan Korzs kárpátaljai szobrászok. Kárpátalja történelme meglehetõsen hányatott volt az elmúlt ezer év során. Hidi Endre kerámiatárgyai./  A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Képzõ.. Õri Mihály. ahol értékesíteni lehet a munkákat — hangzott el egyebek mellett a . dec. dec. 12. Frech Ottó márványszobrai. Viski János konzul biztosította a megjelenteket. hogy a tárlat megtekintése hozzásegíti a nézõkat e kérdések minél teljesebb megválaszolásához. A „Révészesek” közül kiemelhetõk Kolozsvári László. Vázolta a tárlat fõ témakörét. Hrabár Natália iparmûvészeti alkotásai. a HTMH fõosztályvezetõje azt emelte ki beszédében. a humánusat. és annak a reményének adott hangot. a megyei mûvelõdési fõosztály vezetõje. Az egybegyûlteket Fodor István. mi a kereszténység. hangsúlyozva. hogy mi a történelem. Nagyra értékelte szakmailag a kiállítást Borisz Kuzma. jegyezte meg Vaszil Gaborec. ez az ünnepi tárlat pedig egyértelmûen annak bizonyítéka. Magyar László.Nemzetközi Egészségvédelmi Szövetség és az USA Nemzetközi Fejlesztési Kirendeltsége nyújtott. hogy az ungvári magyar fõkonzulátus a jövõben is minden segítséget megad a hasonló nemes célú rendezvények megszervezéséhez és lebonyolításához. a megyei székváros különbözõ felekezeteinek papjait. illetve Ilku Marion József lembergi festõ munkái. a hímzõfonál és minden más alapanyag./  Drága a festék. a megyei képzõmûvész-szervezet elnöke. éppen ezért is üdvözlendõ a mostani kiállítás szervezõinek és résztvevõinek az a törekvése. Tóth István. A „többiek” között kiemelkedõ színvonalat képviselnek a magyarországi Kõ Pál kisplasztikái. ukrán és ruszin mûvészeknek közös létélményük van az alkotáshoz. amelyekkel az alkotók dolgozhatnak. a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kulturális titkára üdvözölte. 7. Évfordulója alkalmából nagyszabású kiállítást szervezett Ungváron. /Kárpáti Igaz Szó (Ungvár).és Iparmûvészek Révész Imre Társasága a magyar millennium és Krisztus születésének 2000. /Kárpáti Igaz Szó (Ungvár).

14. Az évek óta bezárt Arany Pávában tartották meg egy nappal korábban jubileumi ötödik báljukat a bereg-vidéki vállakozók. a megyei népmûvészeti központ igazgatója összegezte. A fórumon képviseltették magukat a népmûvészet mesterei Ungvárról. (Vagy legfeljebb elfelejtették. az újítások elõl. a megyei mûvelõdési fõosztály vezetõje tájékoztatta a résztvevõket. /Kárpáti Igaz Szó (Ungvár). akik ezt nem ismerik el. dec. amire a mûsorvezetõk elõre figyelmeztettek: „Ezen az éjszakán a rangidõs hallgatók nemcsak az elsõs gólyákat avatják fel. talpraesetten vezette a leendõ kertészmérnökök és közgazdászok bálját Petõ Róbert és Lomaga Judit is. többszörösen konzervatív tanár–diák viszonnyal. hogy kedvezõbb körülmények között dolgozhassanak a népi tehetségek. Ebben partnerre találtak a fõiskola tanáraiban is. akik – maguk is fiatalok lévén (lélekben legalább is valamennyien azok) – nem zárkóznak el az újdonságok. Csupán a rosszindulat szólhat mindazokból. egy igazán jól mûködõ szellemi alkotó mûhelyt alakítottak itt ki. energiával feltöltõ diákok.Perecsenyben megtartott regionális népmûvészeti szemináriumon./  A Kárpátaljai Magyar Tanárképzõ Fõiskola diákjai igyekeznek felvállalni a diákélettel kapcsolatos hagyományok felelevenítését és ápolását. a perecsenyi. s szakítva a régi. hogy õk is voltak fiatalok!) Mindkét gólyabál igen jó hangulatban zajlott le. Nekik is sikerült . Znick Edit és Kovács Sándor. A hozzászólók hangsúlyozták. a fazekasság. jókedvûen. Az idõszerû problémákról. szolyvai és nagybereznai járásból. És igen humorosan. még a tanároknak sem. ami ezen az estén elhangzik. az Arany Pávában és a Fácánban. az amatõr mûvészek elõtt álló feladatokról Vaszil Gaborec. a vesszõfonás és a gyöngyfûzés. hanem tanáraikat is kínpadra vonszolják és leverik rajtuk a tanév folyamán elszenvedett sérelmeiket. mint a fafaragás. akik ma este nem fognak hallgatni” — figyelmeztetett Kovács Sándor konferanszié. December elsõ felében a Kárpátaljai Magyar Tanárképzõ Fõiskola Hallgatói Önkormányzata két gólyabált is szervezett Beregszász két neves éttermében. hát mért ne mulathattak volna itt a Beregszászt új erõvel. Bemutatásukhoz és népszerûsítésükhöz nagyobb teret kell biztosítani a médián keresztül is. Egy héttel késõbb pedig a Fácán étteremben ünnepeltek a leendõ kertészmérnökök és közgazdászok. illetve a jövõ vállalkozóinak nevelõi mulattak egyazon fedél alatt. akik elvállalták a KMTF ötödik gólyabáljának házigazdai szerepét. S ha már egyszer lekerült a ronda rozsdás lakat az egykori iparosbáloknak is helyt adó Beregi Kaszinó patinás épületének ajtajáról. és senki ne vigye magával a holnapokba”. jó humorral. kellõ bájjal és elviselhetõ éllel festették le a fõiskola életét. Persze itt senkinek sem szabad megsértõdnie. hogy sürgõs intézkedésekre van szükség annak érdekében. hogy „minden.” Természetesen azt is hangsúlyozták. az ungvári. A szeminárium tapasztalatait Vaszilij Kobal. „A gólyabál a hallgatók bálja. fiatalosan. fellendüljenek a Kárpátalján régen honos olyan kézmûves mesterségek. akik friss szellemi pezsgést hozhatnak a Vérke-parti városba? Nos. a tettrekész fiataloknak és a helyi vállakozóknak köszönhetõen ez alkalommal ez sikerült is: elõbb a ma vállakozó szellemû emberei másnap pedig a jövõ vállalkozói. S hogyan mulat egy mai fiatal? Tartalmasan. az csupán erre az éjszakára érvényes.

a megyei állami közigazgatás elnöke és Ivan Ivancso. dec. a járási tanács elnöke is. pedagógust egyaránt. Hiszen ha csak azt a négy fõ irányt emelném ki. amely az export terén kínálkozik — hangsúlyozza Géczy János. már akkor is nyugodt lelkiismerettel mondhatnám: ezek az ágazatok a külkereskedelmet. a megyei tanács elnöke háromoldalú szerzõdést írt alá Nyíregyházán a Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei közgyûlés elnökével és a romániai Szatmár megyei közgyûlés elnökével arról. a Kárpátok kincseinek kihasználása. /Bereginfo (Beregszász). viselkedésük kifigurázásán. Nyomatékosan hangsúlyozták. amit már sikerült ezen a téren megvalósítani. amely szerint a jövõben nem szándékszik megengedni az Ungvári Állami Egyetemen a magyar nyelvû felvételizést és a nemzetiségi iskolákban be óhajtja vezetni a reál tantárgyak ukrán nyelven történõ oktatását. akik már korábban is levélben fordultak ebben a kérdésben a minisztériumhoz. feldolgozása. ha a Kárpátalja különleges gazdasági övezetrõl szóló elnöki rendelet és a különleges beruházási feltételekrõl rendelkezõ törvény által kínált lehetõségeket jobban és hatékonyabban használjuk ki. /Bereginfo (Beregszász)./  Értetlenséget szült Kárpátalján Vaszil Kreminy ukrán oktatási miniszternek az a nyilatkozata. amelyek ellentmondanak az Alkotmánynak.többször csõbe húzni diákot. Hasonló kívánságokat fogalmazott meg dr. mire helyezik a fõ hangsúlyt a megyei állami közigazgatás külgazdasági kapcsolatok fõosztályán? Erre a kérdésre válaszolt a Kárpáti Igaz Szó hasábjain Géczy János fõosztályvezetõ. amelyek Kárpátalja földrajzi helyzetébõl adódnak. Ezúttal még Kovács Miklós parlamenti képviselõ. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség után más szervezetek is tiltakoztak ezek ellen a koncepciók ellen. a hasznos ásványi anyagok felszínre hozása. 15. hogy nekik már ne más ágazatban kelljen megkeresni kenyerüket. a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke is humorral fûszerezett „hegyi beszédet” tartott. „Koránt sincs kihasználva az a hatalmas lehetõség. itt. (…) A közelmúltban Viktor Baloga . dec. Kárpátalján. hanem taníthassanak. Együtt játszottak a diákokkal. mégpedig magyarul. – Még akkor is ezt kell mondanom. a külgazdasági tevékenységet mindenképpen Kárpátalja húzóágazatává tehetnék. mindamellett komolyan azt kívánta a diákoknak. az ukrán–magyar vegyesbizottság ajánlásainak. felszabadultan tudtak nevetni saját hibáik. Szeretnénk tehát. hogy kihasználják azokat a lehetõségeket. a KMTF fõigazgatóhelyettese is a kertészmérnökök és közgazdászok gólyabálján./  Az utóbbi idõben Ukrajnában és ezen belül Kárpátalján is sokat tesznek annak érdekében. Mi az. Állást foglalt ebben a kérdésben Gajdos István. a járási közigazgatási hivatal elnöke és Revák István. hogy a Kárpátok . 15. az ökológiailag tiszta mezõgazdasági feldolgozása és exportja terén. s ragaszkodnak a kisebbségek alkotmányos jogaihoz. Soós Kálmán. a kisebbségrõl szóló ukrán–magyar nyilatkozatnak. ha számos tekintetben pozitívan zártuk a tizenegy hónapot. amelyet a különleges gazdasági övezet biztosít a megyében kitermelt alapanyagok hasznosítása. hogy megalapozatlannak tartják az oktatási miniszter elképzeléseit. szólásaik. A tanárok pedig vették a lapot.

dec.és CREDO-programokat összehangolják és realizálják. Hangsúlyozta: ahhoz. Vezetõje Nuszer Ernõ. hogy megyei szinten is legyen idõ érdemben megvitatni azt. hogy a határ menti megyék az Európai Unió által támogatott PHARE-. A háromoldalú „Interrégió” szerzõdés nagy segítséget nyújt ahhoz is. 16. a foglalkoztatási szint biztosítását. 19. Szerencsére a községi tanács saját kezelésébe vette a néhai Kirov kolhoz hajdani segédüzemágainak jó állapotban lévõ épületét. Olyannyira nem. hogy az Oroszországi Föderáció. hogy Kárpátalja egyre inkább nemcsak a szomszédos országokkal alakítja ki a hatékony együttmûködést. bekerül a világgazdaság vérkeringésébe” — fejezte be nyilatkozatát a megyei állami közigazgatás külgazdasági kapcsolatok fõosztályának vezetõje. s egy hangulatos ünnepség keretében a közelmúltban megnyitották benne a község új iskoláját. illetve a Brüsszelbõl tolmácsolt elvárásokat december végén – január elején teljesítsük. Németország. ami egyben azt is jelenti. ami elõsegíti a termelés átalakítását. Az épületbe ezt követõen bevezették a földgázt. Szorosan együttmûködünk a magyar partnerrel – magyar részrõl Monori István. a gyárak privatizációját. dec. Magyarország egykori ungvári fõkonzulja vezeti a csoportot –. TACIS. hogy a legutóbbi budapesti megállapodásokat. valamint az ezek fenntartását és hatékony mûködtetését lehetõvé tevõ mentalitással rendelkezik. a megyei tanács elnökhelyettese. a külgazdasági kapcsolatok megyei fõosztálya munkatársainak … sikerült elérniük azt. /Kárpáti Igaz Szó (Ungvár). hogy milyen irányban haladjunk. Románia és Lengyelország mintegy tucatnyi megyéjével kialakítottuk a közvetlen kapcsolatot. hogy a kárpátaljai magyarság megmaradjon./  December 16–17-én a Kárpátaljai Magyar Tanárképzõ Fõiskola LIMES Társadalomkutató Intézete politikusok. a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a politikai túlélés stratégiáit vázolta fel. húszezer hrivnyát. tanárok. Kovács Miklós parlamenti képviselõ. a korszerû termelési technológiák behozatalát. a nyilvános politizálás és a lobbizás rendelkezésre álló . közös határral rendelkezõ régióinak lehetõségeit. a járási közigazgatás segítségével kifizetve annak értékét. amely szilárd. Magyarország.Euro-régió keretén belül hatékonyabban használják ki Ukrajna. gazdasági szakemberek közremûködésével tudományos konferenciát tartott „A túlélés esélyei és stratégiái Kárpátalján a XXI. Magyarország és Románia szomszédos./  A Csepével közös községi tanácshoz tartozó nagyszõlõsi járási Tiszacsoma iskolaépülete fölött sem múlt el nyomtalanul az idõ. valamint jómagam. Ausztria. hogy az építmény mára romos állapotba került. Szlovákia. század küszöbén” címmel. Fontos. Ukrajnán belül autonómnak tekinthetõ államigazgatási és oktatási–kulturális intézményrendszerrel. /Kárpáti Igaz Szó (Ungvár). tagja még Heorhij Dinisz nemzetközi jogász. „politikai közösségként kell élnie. Ehhez a demokrácia. (…) Kárpátalján egy csoportot hoztak létre. (…) A megye vezetõinek. elkészítették a szükséges mûszaki okmányokat. hanem magabiztosan integrálódik az európai struktúrákba. Belarusz. igazi közösséggé kell formálódnia.

A vitaindító elõadást követõen Dupka György. rejtõzködõ. hangsúlyozva: a szülõföldön történõ megmaradáshoz az anyanyelv domináns szerepét biztosító kétnyelvûséget kell kialakítani. Örvendetes. század küszöbén ez Kárpátalján azt jelenti. a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnöke annak a véleményének adott hangot. Beregszászi Anikó. Igencsak érdekfeszítõ volt Palkó Lászlónak. túlélési lehetõségként értékelik. hogy az utóbbi években csökkent az ungvári egyetem monopolhelyzete. radikálisan csökkentve közben a kárpátaljai magyarok nagy részére jellemzõ hajlamot a passzív.és tenniakarás. hogy az anyanyelv tökéletes tudása mellett el kell sajátítani az államnyelvet. A konferencia második részében a túlélés gazdasági kérdéseinek megvitatása került terítékre. így talán most elõször dönthetnek saját sorsukról az érintettek.” Csernicskó István. ott próbál a jég hátán is megélni. Történelmi abban a vonatkozásban – mondta –. hogy elsietett és meggondolatlan lépés volt a kolhozok felszámolása. Mindamellett megállapította: minden nehézség . akiknek otthon már megvan a megfelelõ anyagi hátterük az egzisztenciateremtéshez odaát. Almási Sándor professzor Ukrajna agrárpolitikáját elemezve megállapította. a fõiskola tanára az anyanyelv megõrzésének szerepét ecsetelte. A határon túli magyarok magyarországi kedvezményeirõl szóló törvény megalkotását és elfogadását a fõosztályvezetõ történelmi feladatnak minõsítette. A XXI. meghunyászkodó viselkedésre. s hogy a zömében vidéken élõ kárpátaljai magyarság megmaradásának esélye a gazdálkodás fellendülésén alapszik.eszközeivel le kell gyõzni a magyarságon (is) élõsködõ helyi (és bizonyos vonatkozásban a központi) nomenklatúra-elit pozícióvédõ ellenállását. a KMKSZ alelnöke is hangsúlyozta: Trianon óta elõször készül egy olyan törvény. a KMTF tanára elõadásában a túlélési stratégia egyik legfontosabb alapjaként a továbbtanulás fontosságát emelte ki. a PACOBO vállalat igazgatójának elõadása. Emellett úgy látja: az otthon tanuló fiatalokban is megvan az élni. Mint mondotta: a kárpátaljai magyar érettségizõk a továbbtanulást egyfajta kitörési. Ugyanakkor többségük Magyarországon képzeli el a túlélés lehetõségét. a Határon Túli Magyarok Hivatalának fõosztályvezetõje a magyar kormány szomszédságés kisebbségpolitikájáról szólva elmondta: az 1998-ban hivatalba lépett kormány által képviselt nemzetpolitika célja a magyarországi és a határon túli magyarság érdekeinek összehangolása és együttes képviselete. Az is megállapítható. Soós Kálmán egy felmérés tükrében mutatta be. s azok vándorolnak el. hogy milyen is a kárpátaljai magyar értelmiség jövõképe az ezredforduló küszöbén. amely a határon túli magyarok számára biztosít is bizonyos jogokat. és még egy világnyelvet is. hogy a kisember megmarad a szülõföldjén. illetve az elvándorlók és otthon maradottak milyen túlélési lehetõségeket keresnek. sikerein és kudarcain keresztül mutatta be a mai vállalkozás lehetõségeit és útvesztõit Ukrajnában. ott keresi boldogulása útját. Örvendetesnek nevezte. Dr. Ezzel kapcsolatban a konferencián elnöklõ Brenzovics László. hogy a szülõföldön továbbtanulni szándékozók körében nõtt a KMTF presztízse. hogy a nagy–nagy pesszimizmus ellenére a megkérdezettekben rejtett optimizmus is mutatkozik. hogy annak elõkészítésébe ezúttal bevonták a határon túl élõ magyarság szervezeteinek képviselõit. aki saját pályafutásán. Tóth István. és tisztában vannak a diploma jövõbeni értékével.

kiemelve. dec. így többek között Szakács Zoltán ungvári magyar fõkonzult. a járási adminisztráció elnökhelyettesét. Ez utóbbinak viszont még jótékony hatása is volt. Ezután Imre Margit a Szövetség pénzügyi helyzetével ismertette meg a küldötteket. hogy Ukrajnában a szégyenteljes beneši dekrétumokhoz hasonló törvények vannak ma készülõben. a BMKSZ ügyvezetõ elnöke köszöntötte a vendégeket. Sajnálattal állapította meg. mivel annak hiánya minden beregszászi magyarra nézve szégyen. hogy ne koncepciókkal oldják meg az államnyelv elsajátításának kérdését. Mindamellett úgy látja. amikor Dalmay Árpádtól átvette annak vezetését. illetve hármas megemlékezés kapcsán azt hangsúlyozta. Az elnök hangsúlyozta: a hagyományos értékeket meg kell õrizni. s mint mondta. A leköszönõ elnökség nevében Zubánics László. Füzesi Magda elnökségi tag pedig a mûvelõdési és kulturális munkabizottság munkájáról számolt be. hogy határozatban rögzítsék a közgyûlés tiltakozását az ukrán oktatási miniszter nyilatkozata kapcsán. hogy a Vérke-parti városban mihamarabb magyar könyvesboltot kell létesíteni. az oktatási bizottság elnöke az anyanyelv szerepének fontosságát hangsúlyozta. a magyar feliratokat a hivatalokban. Ennek érdekében pedig a szövetségnek hallatnia kell a szavát. A sikeres vállakozó azt vallja. Hangsúlyozta: a BMKSZ-nek az az álláspontja. hogy idén már valamennyi helyi társadalmi szervezet együtt méltatta a magyarság nemzeti ünnepeit. a BMKSZ elnöke beszámolójában elmondta: igen nehéz helyzetben volt a Szövetség.ellenére a célok itt is elérhetõk. szimpatizánsokra. A BMKSZ tiltakozik az ukrán oktatási miniszter sajtóban megjelent nyilatkozata ellen. /Bereginfo (Beregszász). Ortutay Tamás annak a véleményének adott hangot. hogy Kárpátalján kevés a vállalkozó szellemû magyar ember. s mihamarabb fel kell avatni Drávai Gizella emléktábláját. s javasolta. mert ez mindenképpen elõrelépést jelent. meg kell õrizni a magyar szót. Babják Zoltánt. mindennél igazabb” — ezt az Ady-idézetet választotta a Bereg-vidéki Magyar Kulturális Szövetség elnöksége a december 9-én megtartott tisztújító közgyûlése mottójául. a MÉKK társelnökét. pedig – mint hangsúlyozta – vállakozni kell. Felszólalásában Revák István is aggasztónak és megalapozatlannak tartotta az oktatási miniszter nyilatkozatát. a magyar nyelv megõrzése. támogatókra találtak./  „Az én magyarságom mindennél keserûbb. A tervekrõl szólva az elnök elmondta. 22. követelve az alkotmányos kisebbségi jogoinkat. mivel többségüknek nincs elképzelése a jövõrõl. Pirigyi Béla az idei szolyvai kettõs. a kultúra támogatása és védelme a fõ cél. hogy ma Kárpátalján a legfontosabb feladat az ifjúság nevelése. Kádár Rozália. két évvel ezelõtt pedig az anyaország által támogatottak listájáról is lekerült a BMKSZ. A Rákóczi Szövetség céljairól és . Horváth Sándort. Revák Istvánt. továbbra is az oktatás. hogy a megmaradás érdekében különös odafigyeléssel kell foglalkozni a végzõs diákokkal. miszerint a jövõben a nemzetiségi iskolákban a reáltantárgyakat ukrán nyelven kell oktatni. mondta: új barátokra. hogy idén Beregszászban már mindenki együtt ünnepelt. ha van az emberben egy kis kurázsi. Pirigyi Béla. ezzel kapcsolatban a járási tanács is eljuttatta állásfoglalását az illetékesekhez. a Beregszászi Járási Tanács elnökét.

a római katolikus. a Határon Túli Magyarok Hivatalának fõosztályvezetõje a státustörvénnyel kapcsolatosan hangsúlyozta: ezzel a magyar jogalkotás történelmi lépést tehet. az ukrán–szlovák–magyar hármashatár közelében felépült a 21 méter magas Szent Miklós kápolna. 22. Pirigyi Béla. A kápolna az ökumenizmus jelképe lesz. Rövidesen a három ország magas rangú közjogi méltóságai. amelyet Volodimir Bogdan építésvezetõ irányításával Kárpátalja legjobb mesterei mindössze 2 hónap alatt hoztak tetõ alá. hiszen sok évtizedes hátrányos helyzetet kíván helyrebillenteni azzal. a KMKSZ városi szervezetének elnöke elmondta: a kettõs állampolgárság nagyon jó dolog lenne. A küldöttség megtekintette az 1998-as árvíz által okozott károk felszámolásának menetét./  Kárpátalján járt a Magyar Vöröskereszt küldöttsége dr. (A Bereginfo tudósítója sajnálatának ad hangot amiatt.feladatairól Valla György elnök szólt. amit a BMKSZ végez a magyarság megtartása érdekében. megválasztották az új tisztségviselõket. Szakács Zoltán ungvári fõkonzul higgadtságra intette a jelenlévõket. /Bereginfo (Beregszász). hogy a határátkelés pillanatától kezdve pozitív megkülönböztetésben részesíti a szomszédos országokban élõ magyarokat. 22. Ellenben éles szavakkal bírálta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget. Kató Ernõ fõtitkárhelyettes vezetésével. Tóth István. vagyis azt mind a négy egyház igénybe veheti.” Mindamellett a fõkonzul úgy véli. csakhogy az ukrán törvények ezt nem engedik meg. hogy a jelenlegi körülmények között is segíteni kíván a határon túl élõ magyaroknak. Ebben pedig – hangsúlyozta Tóth István – fontos szerepe van annak a munkának is. Kincs Gábor. Túl kevés a kárpátaljai magyarság száma ahhoz. /Bereginfo (Beregszász). hogy bár a Fórum nem tagja az MVSZ-nek. a Kárpátaljai Magyar Szervezetek Fórumának elnöke 3. Miután a küldöttek elfogadták a közgyûlés határozatát. támogatják a Világszövetség kezdeményezését a kettõs állampolgársággal kapcsolatban. görög katolikus és pravoszláv egyházi személyek részvételével sor kerül ünnepélyes felavatására. a két tervezet között nincs lényeges ellentét. így válaszolt: „Jelen pillanatban arról van szó: mikor mire van lehetõség. hogy szétforgácsolódjon — mondta. dec. mikor minek van itt az ideje.) Erre reagálva Horkay Sámuel. hogy státustörvényt-e vagy kettõs állampolgárságot.000 aláírást tartalmazó listát adott át Patrubány Miklósnak. hogy a BMKSZ és a KMKSZ között lassan stabilizálódó helyzetet kijelentéseivel éppen a Világszövetség elnöke próbálta meg újra szétrombolni. s a szervezet elnökének a sajtóban elhangzott nyilatkozatait a kettõs állampolgársággal kapcsolatosan. aki nagyra értékelte a BMKSZ eddigi tevékenységét. amihez a Magyar . A közgyûlés ismét Pirigyi Bélának szavazott bizalmat. s átadta a BMKSZ elnökének az MVSZ zászlaját. a nemzetek és vallások egymásra találását fogja jelképezni. hangsúlyozva. református. A magyar kormány álláspontja az./  Csap mellett. emellett javítja a kárpátaljai magyarok megmaradási esélyeit is. a BMKSZ elnöke zárszavában megköszönte az elnökség és a Szövetség munkáját. és oklevelet nyújtott át az aktivistáknak. arra a kérdésre pedig. dec. A vendégek közül elsõként Patrubány Miklós kapott szót.

remény. dec. Kárpátaljával az ominózus árvíz kapcsán létesítettek szorosabb kapcsolatot: akkor a lehetõségekhez mérten élelmiszerrel. amitõl a magyarok – nyelvileg – még hátrányosabb helyzetbe kerülnének. Számos Reményik. hogy az Alapítványt 1993-ban hozták létre.Vöröskereszt mintegy 4 millió hrivnya értékû támogatást nyújtott és több mint 400 ezer embernek adott segélyt. a gimnázium igazgatója. ruházattal s . Idén Kárpátalja csaknem valamennyi magyar tannyelvû iskolájából közel száz diák érkezett az istenes versek vetélkedõjére. az Irka c. de elolvasni sem tudja. /Bereginfo (Beregszász). A jogosítványra pályázóknak jövõre húsz perc alatt kell húsz kérdésre válaszolniuk. A jelentkezõk korosztály szerint öt kategóriában vetélkedtek. A vendégeket Szabó Árpád. a felkészítõ tanárok pedig könyvjutalmat kaptak. ahová ruhanemût és élelmiszert vittek a rokkantaknak és árva gyermekeknek. KMPSZ. Ráadásul Ukrajnában a jövõ évben szigorodnak a jármûvezetõi vizsgafeltételek./  December harmadik hetében Kárpátalján jártak a hollandiai AK (ami azt jelenti: karácsonyi üdvözlet akció) Alapítvány képviselõi. majd a diákoké. második és harmadik helyezett mellett kiváló teljesítményükért még néhányan különdíjban is részesültek. A kárpátaljai megyei állami közlekedésrendészet ezzel a lépéssel szeretné megkönnyíteni azoknak a magyar ajkúaknak a dolgát. 100 ezer svájci frankot adományoztak a Beregszászi Szociális–Egészségügyi Központnak. akik jogosítványhoz szeretnének jutni./  A Beregszászi Magyar Gimnáziumban immár negyedik alkalommal rendezték meg a „Hit. a Beregi Református Líceum. /Bereginfo (Beregszász). a szép szavaké. A beregszászi elmegyógyintézet közel 1000 hrivnya értékû ágynemût kapott. a Cserkésszövetség. amikor is a jugoszláviai menekülteket támogatták a magyarországi táborokban. a vetélkedõ fõszervezõje köszöntötte. illetve az említett akció lényegérõl. édesség-csomagot. dec. Átadták szimpátiadíjaikat a KMKSZ. a tiszta gondolatoké lett a fõszerep. munkásságukról. szeretet versmondó vetélkedõ fõ támogatója a Szent Adalbert Misszió Alapítvány. Az 5–5 elsõ. remény. és Bacskó Mária igazgatóhelyettes. Dsida-. amibõl száz napon át 120 szegény embernek biztosítanak meleg ebédet. A vizsgázatók eddigi tapasztalatai szerint ilyen rövid idõ alatt a magyar ajkúak nagy része az ukrán nyelvû kérdéseket nemhogy megválaszolni. A küldöttség tagjai ellátogattak a técsõi járási Lopuhivba. BMKSZ. 27./  Kárpátalján a magyar nemzetiségû lakosok rövidesen anyanyelvükön végezhetik a jármûvezetõi tanfolyamot és magyarul tehetnek gépjármûvezetõi vizsgát. 22. szeretet” címû versmondó versenyt. /Népújság (Marosvásárhely). Babits-. Ady-. Arany-költemény hangzott el ezen a napon kitûnõ tolmácsolásban. 29. Valamennyi versenyzõ emléklapot. akik a Református Egyház búcsúi diakóniai osztályán adtak tájékoztatást itteni kapcsolataikról. Elmondták. a Református Egyház. dec. de nagy nehézséget jelent számukra az ukrán nyelvû szabályok és vizsgatételek pontos megértése. A Hit. gyermeklap jelen levõ képviselõi.

Akkor Horkay László református püspök fogadta õket. hallottak a kárpátaljaiak nehéz helyzetérõl. a magyarországi utak során. hazatérve azonnal megkezdtük a segélyakció szervezését. hogy fiataljaink például két kezük munkájával segítettek idén is a benei gyermekotthon renoválásában. Így kétszeresen is segíteni tudunk: az ajándékozott és az itteni kereskedõ is örül. csak meg kell adni a lehetõségeket. aki bemutatta a vendégeknek Kárpátalja valós helyzetét. Ehhez mi Isten segítségét kérjük. igyekszünk munkalehetõségeket teremteni. Akár azzal is.hu E-mail: htmh@mail. s kerékpárjavító mûhelyt létesítünk…” „Egyébként alapítványunk leginkább a gyermekek mindennapi életével. s a küldemény karácsonyra meg is érkezett Kárpátaljára. Pf. Most úgy tûnik. Amellett. s lehetõségeinkhez mérten támogatjuk is az ittenieket.” /Bereginfo (Beregszász). karácsony és az új év küszöbén a legjobbakat kívánjuk a kárpátaljaiaknak. Éppen ezért mi természetesen nem csupán ilyen akciós segélyeket hozunk. csak éppen a pénz hiányzik. itt már szinte minden megvehetõ. hogy például kerékpárokat hozunk át. ha úgy fogalmazunk: javítani szeretnénk az itteni munkafeltételeken. 29. s azon itt vásárolunk ajándékcsomagokat. hiszen ha volt is az embernek pénze. vagy még pontosabb.htmh./ HTMH – » Civil Régiók© « Kiadja: Határon Túli Magyarok Hivatala Dokumentációs. az utóbbi három évben már inkább a pénzt hozzuk át. és segíteni rajtuk. Nagyon sok szegény családot látogattunk meg ezúttal is. Reméljük. Sajtó. Akkor tartós élelmiszert. életkörülményeinek javításával foglalkozik – folytatja Els –. 43 ( 3729-540-tõl 3729-546-ig Fax: 3729-556 Web-site: http://www. az itteni diakóniai osztály munkatársaival próbáljuk megtalálni a legnehezebb helyzetû családokat. Most. hogy javul az emberek életkörülménye.egyéb anyagi hozzájárulással támogatták az ittenieket.datanet. hogy tudják átvészelni a nehéz téli idõszakot. és el is látogattak erre a vidékre. és látjuk: a kárpátaljai emberek szeretnek dolgozni. „Elsõ kárpátaljai látogatásunk karácsony elõtt pár hónappal volt – meséli Els Vreugdenhil –. Persze már elõzõleg is. (…) Mi magunk is tudjuk. hogy hamarosan pozitív változások történnek ezen a vidéken is. ruházati cikkeket hoztunk. dec.és Tájékoztatási Fõosztálya + 1518 Budapest 112.” „Azóta változtattunk a stratégiánkon – veszi át a szót Bram Vreugdenhil –.hu . illetve biztosítani kell a feltételeket. nem tudott mit vásárolni érte. A kezdetek kezdetén ezt nem tudtuk megtenni. emelkedik az életszínvonal.

mert a bevezetésben említett alapelvet is sérti. korszerű ismeretanyagának megjelenítése és tartalmi súlypontozása. mint ha matematikából a 1o-es számrendszert és az azzal való műveleteket. Ezt a minőséget a nevelésfilozófia meghatározottságán túl két tényező befolyásolja a legerőteljesebben: a.” ( Kodály Zoltán) egyházzene A korszerű oktatás egyik ismérve az alapul szolgáló tananyag minősége.Felelõs kiadó: Szabó Tibor. amely azért nem tekinthető csupán politikai kérdésnek. illetve kilúgozták. Az egyházzene ugyanis az európai – beleértve természetesen a magyart is – zeneirodalom gyökere. Bátai Tibor mb. s ezen túl még mennyiségi mutatóiban is messze meghaladja az 5o %-ot. hogy nehéz lenne hasonlatképpen példát hozni bármely más tantárgyból Talán olyan. a tartalmi feldolgozás pedig változatlanul hiányzik. Ezzel ellentétben tananyagunkban – még az új kerettanterv ajánlott műveit is beleértve – az egyházzene reprezentáltsága még a 1o%-ot sem éri el. a HTMH elnöke Szerkesztõk: Mák Ferenc és Udvardy Frigyes Felelõs szerkesztõ: dr./ A tantárgy hátterét képező szaktudomány/művészet meghatározó. Ez legnagyobb mértékben az egyházzenét érintette. Ez olyannyira ellentmondásos jelenség. gerince. fõosztályvezetõ „HA VALAHA MEGEMLÉKEZNEK RÓLAM MINDIG GREGORIÁNT ÉNEKELJENEK. b. vagy történelemből a görög-római történelmet és művészettörténetből a reneszánsz kort és alkotásait éppen csak az említés szintjén tanítanánk ./ A korszerű ismeretanyag tanuláspszichológiai szempontú taníthatóvá sűrítettsége (Tyler 1949) Ének tantárgyunk tananyagát az elmúlt évtizedek néhány szempontból kíméletlenül megnyirbálták.

Helyükbe a „munkásosztály harci dalai” – vagy ezek híján ilyen tartalomra költött alkalmi konpozíciók kerültek. . mint tananyag tehát csírájában sem volt jelen ettől kezdve az oktatásban.meg. sőt hibás megoldások miatt nem alakulhat ki semmilyen összkép erről az igen nagy területet és fontosságot képviselő témáról. szövegtől. különösképpen nem fogalmazódhattak meg sajátos értékei. Az iskolai kórusok a „műsorpolitikáját” éberen figyelték. Az egyházzene. vizeket. Az ének – zene tanátrggyal kapcsolatban a közelmúltban igen kevés kutatás folyt. hogy pl. kimaradtak a jeles napok nyilvánvalóan vallásos tartalmakat is hordozó szokásdallamai és nemkívánatossá váltak az élet szomorúságairól. az élményszerzés útja. országokat. . Vagy földrajzból megtanítanánk ugyan az európai felszíni formákat. az uralkodó politika által teljesen kisajátított tantervhez. A szórványos. az ismeretszerzés adekvát módjai. de nem neveznénk meg vagy átkeresztelnénk a tanítás alapjául szolgáló hegységeket. 1984-ig semmilyen engedmény vagy változtatás nem volt kicsiholható. a történeti énekek és sok műzenei szemelvény is. illetve a módszerre vonatkoztak. de a közoktatás terén több évtizeden keresztül. De nemcsak durva és tragikomikus szövegátírások történtek. és elbocsátás követhette. Tárgyunk szempontjából legfontosabb eleme ennek az „igazodásnak” az. —„ Zavaros időben előfordul. ennek ellenére az egyházzenétől és az esetleg vallásos háttérrel rendelkező népzenétől szinte teljesen steril tanterv – tananyag – törvény maradt egészen l984-ig . nehézségeiről szóló népdalok. A szűkebb zeneiskolai szakterület és a zenei általános iskolák viszonylagos kivételezett helyzetben voltak és vannak. Az 1962-ben életbelépett tanterv – amely a kommunista embereszmény kialakításához a zenét igen fontos eszköznek deklarálta –.hangoztatja Kodály egy felszólalásában. hogy az l948-ban megjelent Ádám-Kodály énekeskönyveket átalakítva „megtisztították” minden vallásra utaló dallamtól. következetlen. Jellemző. s ezek is inkább a történetére. megmerevedett a kiadott tankönyvek tartalmánál. illetve maradinak és a szovjet népi demokráciával ellentétes szellemiségűnek ítélt daltól. hogy nem látszik az irány és visszafelé haladunk”. Kodály Pünkösdölőjének előadása klerikális tettnek számított. Ezek mindenben igazodtak az 195o-ben napvilágot látott új. Az iskolák államosítását követően (1948) a zenei nevelés – tartalmát tekintve – megállapodott /megrekedt.

és az addig érvényben lévő tankönyvek átdolgozása sem lett volna tiltott. az eddig is „elkelt” könyvek szerkesztői pedig – itt most nem elemezhető okok miatt – a mozgalmi dalok részleges mellőzésével és néhány gregorián idézettel bővítve változatlan (!) tartalommal jelentették meg könyveiket a 8o-as években és azután is. hangzó zenei szemelvényekkel illusztrálva. hanem teljes mértékben hiányzott vagy gyakran teljesen félreértetté vált. amely egy teljes fejezetben tárgyalta az egyházzenét. Így lehetséges az. hiába kapott szabadságot. illetve pl. amikor Kodály – Ádám Iskolai Énekgyűjteményének reprint kiadása megjelenhetett. hogy az idéző ismeri Madách korának. később) Összefoglalva: Egyházzenéről. (A jelenlegi helyzet elemzését ld. Ez a könyv is csak l991-ben válhatott tankönyvvé. Egyedi megoldásokat nem számítva a tanárok nem tudtak. Az előző évtizedekben szempontunkból ugyancsak vitatható énekkönyvek szellemiségén nevelkedett tanárok nem szívesen változtattak a „már bejáratott” könyv-vezérükön. Lehet. A közoktatás tervszerűen zajló ének-zene tanítása tehát 1948 óta 1984-ig nem vett tudomást az egyházzenéről. formai megoldásaiban is jelentős sajátosságokat mutató zenei területről változatlanul nem esik szó. de ez – irodalmi példát hozva – csak olyan. de meg-megjelentek egyházzenei tételek. nem tudhattak – és úgy látszott. ember küzdj és bízva bízzál!” Ez távolról sem jelenti azt. érdektelenné vált. az egyházzenét tekintve „mintha mi sem történt volna” A hosszú ideig láncra vert énektanítás megbénult. Ennek következtében sajnos ez a terület mindmáig az énektanítás mostoha területe maradt. Kivétel az l989-ben megjelent Kulcs a muzsikához könyv és hangzóanyag. hogy megtanultak a diákok néhány egyházzenei dallamot énekelni vagy szolmizálni. az európai forradalmaknak kegyetlen . hogy erre nincs is szükség – fölkészülni ennek a tartalomnak az átadására. mint tartalmában. mintha pl. hogy ha 1984 után szórványosan.1984-ben. semmitmondó szövegekkel. a szabadságharc bukásának. a vallásos színezetet megengedő karácsonyi műsorokban fordultak elő. Madáchról és korából mindössze idézni tudnánk néhány sort: „Mondottam. a tényleges mondanivaló – aminek csak megjelenési formája az éppen bemutatott vagy énekelt mű – teljesen leszakadt és nemhogy súlytalanná. nem tudott/nem akart élni vele. A tartalom. s ezzel mintegy kijelölte a tanárképzés és a tartalmi munka számára is az irányokat. azok csupán zenetörténeti érdekességként (gregorián) vagy kottaolvasási gyakorlatokként vagy továbbra is átköltött.

A zeneirodalmi/zenetörténeti torzításon túl miért jelent ez problémát? Minden énektanár tevékenységének és célkitűzéseinek középpontjában az aktív zenélés/éneklés mellett a zeneművek személyes élményt jelentő befogadása áll. zenélnek – a keleti vallásoktól a „ szent ponyváig” – tananyaggá válhat. hogy az esztétikai kódokon keresztül érkező üzeneteket a befogadó képes legyen megfejteni. amely a „liturgiák (közös istentiszteletek) szövegét alkalmas dallamokba öltözteti”. hogy mit is jelent az idézet optimista végkicsengése. Vagy érti. feltételei vannak. amit a különböző egyházakban. kudarcokat bemutató pesszimizmussal. a történelmi kontextusba való helyezése. Ezért. Az egyházzene nem azonos az egyházias vagy csupán vallásos tárgyú zenével Az egyházzene tanítása nem azt jelenti. Ehhez „kulcsot” kell adnunk a hallgató kezébe. mert vagy . sőt évezredek során kikristályosodott. ha az európai zeneirodalom remekműveit közel akarjuk hozni növendékeinkhez. mert egyébként könnyen félreérti vagy egyáltalán nem érti meg a mondanivalót. annak átélése. felekezetekben énekelnek. hogy mindaz. a formai kifejezések mondanivalójának megközelítése. amelyek vallásos tárgyúak. Az európai egyházzene az egész kontinens zenetörténeti fejlődésének meghatározó tényezője. mégsem számíthatjuk őket a klasszikus értelemben vett egyházzenei alkotások közé. Évszázadok. A pszichológiai és művészetszociológiai kutatások eredményei rámutattak azonban arra. hogy a befogadásnak jól körülírható törvényszerűségei. Ezek között az egyik legfontosabb. a befogadás kulcsa a zeneművek esetében azonban nem elsősorban a zenei írás-olvasás – bár természetesen az is segíthet – .megtorlásokkal járó kudarcait. (X. hanem a „mögöttes” tartalom. zsidó gyökerű keresztény zenei nyelvezet.” … küzdj és bízva bízzál!” szemben a műben végigfeszülő. egyetemesnek mondható. akkor az egyházzene kódjainak tanítása az énekórákon elengedhetetlen feladatunkká válik. A megértés. Pius Motu proprio) E mellett azonban minden korban keletkeztek olyan zeneművek – sokszor csak zenedarabok –. Így tekintve a Madách műből kiszakított idézet jószerével a bajba jutottak vállveregető bíztatása.

testvérré válik. Minden zene közlés. hanem azért. s ebbe kívánja bevonni hallgatóságát vagy művelőjét. mégpedig nem csak egyéni. mint a zene. Milyen tartalmú az európai műzenét gyökerében meghatározó a keresztény egyházzene? Alapvetően különbözik a természetvallások zenéjétől. jelentése istennek szentelt. legalábbis nem a szó köznapi értelmében. aki eleve „igen”-t mond az emberre. az istentiszteleti közös szolgálatban. az Isten nagy tetteit (Szentírás +liturgikus szövegek). Az ember kimondja. tehát „egyetemes”. kiválasztott. Tartalma.latin szóból származik. . az egész Egyház hangján. hogy az egész Egyház éneke. Ez az ég felé fordulás természetesen nem azt jelenti. vagy zenei. Abban ugyanis a sámán célja az istenség és a résztvevők befolyásolása. elkülönített. A keresztények liturgikus zenéjétől nem elválasztható a teremtő Isten. hanem hogy célja elsősorban az Isten felé irányuló párbeszéd. ……Jammers találó megfogalmazása szerint ezért: „…a kultusz zenéje nem is igazán zene. hogy Jézus Krisztusban emberré. A kifejezés a „sacer”. Tekintsük át röviden az egyházzenéről szóló ismereteket. esztétikai minőségükben. amely jól kijelöli azt a különleges funkciót. hanem a közösséggel együtt.szövegükben. sólypontozva bennük az alapműveltséghez szükséges területeket! Miben különbözik az egyházzene a zeneirodalom más alkotásaitól? Az egyházzenét „musica sacra” névvel is illetik. De nem azért. ami talán szempontunkból a legmeghatározóbb. mert több. és az ennek nyomán keletkezett megérintettségéből fakadóan pedig énekel. zenél. mert kevesebb. vagy tartalmukat tekintve nem érik el a kívánatos szintet. buzdítása.” Összegezve tehát az egyházzene egyik legfontosabb ismérve. Ez azért fontos. a kultusz számára fönntartott zene. amelyben Isten a kezdeményező. megvallja az üdvösség tényeit. Ebben az esetben azonban a zeneszerző nem a hallgatóság felé fordul. kommunikáció. hogy az embertől elfordul. hanem Istenhez. ellentétben a fent említett természetvallásokkal. ami olyan párbeszéd. nem az egyes emberek vagy gyülekezet pillanatnyi hangulatát hivatott kifejezni. eladdig. mert ez a kiindulópontja az egyházzenének. személyes hangján. a liturgiában.

hogy mit hiszünk (tehát üdvtényekről szól) és hogy kinek hiszünk (tehát párbeszéd). hogy az egyházzenéből nem hiányzik a horizontális kommunikáció sem. (Isten – ember – Isten irányú). melizmatikus megfogalmazásban. . responzorálisan. Az egyházzene megszólalásának legtermészetesebb környezete a liturgia. az egész gyülekezet bekapcsolásával vagy szólisztikusan. mint pl. Ugyanígy nem való a liturgiába egy operaária még akkor sem. betlehemezés. ebből Csomasz Tóth Kálmán ezt így fogalmazza meg a Református gyülekezeti éneklés c. arról is.témái az üdvösség tényeire épülnek – ezért „szent zene” – következően szövege. ha a helyszín történetesen egy templom. ha az Isten vagy az ima szó szerepel benne. illetve előénekesekkel. illetve a keresztyéneknél Krisztus. Sajnos gyakori az ilyen.” Kezdetben a liturgikus zene a Biblia szövegeinek elénekelését jelentette különböző formákban. pünkösdölés stb). könnyen súlytalanná. munkájában: „A Krisztus evangéliumát prédikáló Egyház nem énekelhet a kuplék modorában. hanem vertikális. A „musica sacra” kiszakítva természetes közegéből. Az egyházzenei alkotások ezért tekinthetők egyszersmind hitvallásnak is. formája is ehhez igazodik. Megjegyezzük. misztériumjátékok vagy népi eredetű szokások is (pl. A mércéje mindvégig ugyanaz marad: Isten. már más szövegeket is földolgozott. hanem a közös tapasztalatok összhangjának kifejeződése a közös hálaadás vagy segítségkérés hangja. a Szentírás. de az nem ugyanaz. regölés. paraliturgikus= liturgiával párhuzamos) alkalmak is. hogy hiszünk (tehát válaszadás). Ez azonban nem horizontális ember és ember között . az egyházzene félreértéséből származó súlyos szakmai tévedés. funkcióját véve alapul -. hangulatát. hanem szabadabban kezelve azt. Tanúskodnak arról. de léteznek ezen kívüli (ún. a liturgia. egyszerű recitálással vagy díszes. megfosztva eredeti rendeltetésétől –egy hangverseny műsorszámaként – . értelmetlenné válhat még akkor is. ilyenek az egyházzenei áhítatok. a szórakoztató vagy a programzenében. A többszólamúság kialakulásával az egyházzene műzenei és népénekes területei egyre inkább szétváltak. és a megzenésítés sem szorítkozott kizárólag a liturgikus szövegekre. kibővítve.

hogy a közös liturgiára a diákokat előkészítse. nem szubjektív érzéseket fejez ki (legfeljebb a személyes megérintettség hangján is szól) de semmiképpen nem célja a szórakoztatás. . hogy a különböző zenetörténeti korok egyetemes zenei eszközeit használja az egyházzenét komponáló alkotó is. minden más jellegzetességük fontosabbnak tűnik (milyen hangnem. hogy elenyészően kevés egyházzenei alkotással vagy szemelvénnyel ismerkedhetnek meg a tanulók. Ezért fontos. Istentiszteleti azt is jelenti. Ezért az énektanárnak kiemelt feladata.A fentiek nyomán világossá válhat kiinduló kérdésünkre a válasz: Lényegi különbség van az egyházzene és más zenei kifejezésmódok között. művészettörténet. normáihoz. Zenehallgatási anyagunkat is kibővíthetjük ilyen módon. hogy énektanításunk legnagyobb hiányossága nem az. szerkezetéhez igazodva. hogy nem akar egy bizonyos hallgatói körnek tetszeni. hogy az énektanítás a fogalmi és a gyakorlati megkülönböztetés által adja a diákok kezébe a megértés és a megközelítés kulcsát.Ádám: Énekes könyve és Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához tankönyvcsaládjától eltekintve az elemzések szerint szinte minimálisan. céljában és irányultságában az istentiszteletek rendeltetéséhez (funkciójához).). Az egyházi iskolák ének-zene helyi tanterve Az egyházi iskolák ének-zenei helyi tanterve természetszerűleg kapcsolódik az iskola közös liturgikus alkalmaihoz. Sokkal inkább az. forma. hogy ha szórványosan sorra kerülnek is ezek a művek. A fentiekből kitűnik. de tartalmában. a zenébe öltöztetett kioktató agitálást. és valószínűleg rendszeresen be tudja vonni a gyakorlási fázisba a hittanórát is. mint az igazi mondanivalója. hiszen egy-egy korhoz vagy az ünnepkörökhöz kapcsolódva néhány perces egyházzenei felvétel jó kiegészítése lehet egy-egy irodalom. illetve a hittanár kezébe adja az aktuális – és az osztály számára már ismert – énekeket. stílusában. a megközelítés leglényegesebb kulcsa. hittan. a szükségesnél is kevesebb támpontot nyújtanak. kikristályosodott egyházzene tiszteletben tartja az emberi lélek titokzatos mélységeit és messze elkerüli az erőszakos toborzást. A nemes. előadóegyüttes stb. Erre vonatkozóan a jelenleg forgalomban lévő tankönyvek és tanári segédkönyvek Kodály. Nyilvánvaló. osztályfőnöki vagy történelem órának is.

Jó kezdete lehet az ének vagy a hittanóráknak egy-egy hónapig állandó szöveggel és dallammal egy antifóna eléneklése. Ez a kulcsa annak. Fontos. hanem valóságos élethelyzetben: imádság. mert használjuk. hogy kialakítsa és többszörösen megerősítse a diákokban. szentek ünnepei. sírkeresés. az üdvösség tényeire épülő. amelyhez zenehallgatási anyag is kapható CD formában. Fontos. később esetleg közös zsoltározással. eleinte néhány zsoltárral a tanár vagy ügyes előénekes előadásában. gyökerében) különbözik minden más zenétől. ha így közelítünk az egyszerű népénekektől kezdve a több tételes oratóriumokig minden egyházzenei alkotáshoz. A mellékletben olvasható áttekintés is segítségükre lehet ebben Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához tankönyvében külön fejezetet találhatunk az egyházzenéről. ezért csak akkor érthetjük meg teljesen. köszöntés. hanem azért. Ezeket az antifónákat természetesen liturgikus alkalmakkor is énekelhetik a gyerekek. hogy az egyházi iskolákban tanuló diákok megismerjék a vallásos tartalmú jeles napok szokásait is. de szépen bekapcsolható a zenetörténeti tananyagba is egy-egy szemelvény. A 2. tartalma egyetemes. valamint kiemelt fontosságot tulajdonítunk a liturgiához kapcsolódó zenei ismeretek elsajátítására. Balázs-járás. hogy az egyházzene alapjaiban (lényegében. keresztút. hogy ezeket az élményeket. zeneműveket Kodállyal szólva zenekincsekként vigyék magukkal a diákok . hogy az egyházi énekek funkciót kapjanak. spontán Istendicséret. egyszerű antifóna dallamot találhatunk. méghozzá nemcsak vagy főleg nem tanulási szituációban. műfaja előírt tananyag. hogy ne azért tanuljuk meg az egyházi éneket. a szentek ünnepeihez kapcsolódó szokásdallamokat. egyszerű fohász. Mindegyikhez 1o-15 különböző ünnephez. időszakhoz kapcsolódó szöveget közlünk. mert ebben az iskolatípusban illik ezeket megismerni vagy mert hangneme. formája. Az énektanár – és az énekórák – kitüntetett feladata. körmenet. Mindenképpen törekedjünk arra. misztériumjátékok stb.Ebben az esetben is nagyon fontos az előkészítés. hogy az ismert dallamok többször fölhangozzanak. A „musica sacra” hitvallás és a hívő ember és közösség párbeszéde Istennel. mellékletben három féle. Az egyházi év önmagában is sok aktualitást kínál. Ennek az „alkalmazott” énektanításnak feltétele azonban. betlehemezés. egyházzenei áhítat. pünkösdölés. szentmise. regölés. szálláskeresés.

feladatokat. hogy ezeknél a daloknál inkább vagy az eredeti funkciójuknak megfelelő megszólalás körülményeire. megfelelő mennyiségű dallamkincset gyűjtsenek a gyerekek. hogy élményekhez kötött. osztályokban célul tűzhetjük ki. és 9.úgy. Fontos ebben az életkori szakaszban. Ezért aláhúzva közöljük az egyházzenéhez tartozó szemelvényeket. hogy az alapvető népénekes és népi szokásdallamokat az ünnepkörökhöz kapcsolódóan megtanítjuk. Ennek „karmestere” valamint az egyházzenéhez illő szellemiség megteremtése az énektanár legfontosabb feladata. Az adventi időszak végén a szálláskeresés szintén naponta – kétnaponta váltva végigmehet az egész iskolán. annak énekes szokásait is fölelevenítve. Ezért módszertani alapelvként kitűzhetjük. fejlesztési követelményeket és a továbbhaladás feltételeit itt újból nem részletezzük. a fenntartóhoz. akkor elemezzük. A továbbiakban a tantervbe illeszthető tartalmi és módszertani javaslatokkal röviden ajánlást teszünk az általános és a középiskolákban a gyakorlatban megvalósítható lehetőségekre. az 5. hogy a már megtanult dallamokat folyamatosan énekeltessük különböző alkalmakkor. majd az összes évfolyamra elkészült ajánlásból kigyűjtött énekeket külön is mellékeljük. s csak ha időnk és a tanulók érdeklődése. A betlehemezésre több diákcsoportot fölkészítve küldjük ki a gyerekeket idős emberek otthonába.) Alsó tagozat Az 1-4. ( A kerettantervben már összefoglalóan leírt tantárgyi célkitűzéseket. felkészültsége engedi. . Érdemes a jeles napok közül is az iskolai élet hagyományává választani néhányat. amelyek a nem egyházi iskoláktól eltérően jelennek meg intézményeinkben. ismerős családokhoz. amelyet mindig egy-egy osztály/évfolyam – tehát így minden gyerekre sor kerül az évek során – vállal el. kórházba. ihletőjére irányítjuk a figyelmet. vizsgáljuk a zenei anyagot más szempontból is. Az órákon sokszor csak a dallamok többé-kevésbé biztonságos megismeréséhez juthatunk el – különösen a heti egy énekórában – de célunk szempontjából az alkalmazás megteremtésének még ennél is nagyobb jelentősége van. és azt alkalmazni is tudják. osztályra vonatkozóan a konkrét tananyag kiválasztására és elrendezésére is. hogy élni is tudjanak és akarjanak is velük. csupán azokra a tartalmakra térünk ki. gyermekotthonba stb.

hogy miért alakult ki az egyházi – és világi zene megkülönböztető elnevezése. babonák vagy általános tartalmak. a pünkösd. . személyekhez és eseményekhez kötődő mondanivalóhoz kötődnek. lélekemelő élményekhez jutni. Fontos. Célunk ekkor még csak annak kiemelése. a szentek ünnepei – köztük a népszerű Szent. a diákok) a zene világában. amelyet eddig többnyire szerkesztésmód. a fenyőünnep. a zene területén is tájékozódni.A kereszténység szellemiségének lényegét természetesen a 6-1o éves korosztálynak még korai lenne magyarázni. Ettől remélhetjük. formája. bevezető gondolatok) Ha azután következetesen úgy közelítjük meg az egyházzenéhez tartozó műveket. középfok A 1o-16 éveseknél mindezt kiteljesítve. az ember hála énekét Istenéhez vagy túlcsorduló elbeszélését az ő nagy tettéiról. mint pl. (Ld. a különféle zeneművek szellemi gyökerét is feltárva újra és újra bemutatni. valamint az istenhithez kötődő vonatkozásai vannak. biztosak lehetünk abban. Felső tagozat. hanem ennél sokkal mélyebb gyökerű. hogy ezeken keresztül is világossá váljék a gyerekek számára. egy Stabat Mater. egy requiem vagy egy mise részlete. így Magyarországon is. hogy a karácsony.és emiatt váltak fontossá a keresztény értékrendre építkező Európában. A felső tagozatos tanulók számára tankönyv az egyházzene szempontjából legjobban Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához tankönyvcsaládja használható. amelyeknek történeti személyekhez. A legfontosabb teendőnk tehát az egyes művészeti korokban több oldalról. egy-egy zeneszerzőt és zeneművet közelebbről is megismerve eljuthatunk arra a felismerésre. – n e m pedig hiedelmek. Miklós – olyan keresztény ünnepek. mint a szerzők személyes hitvallását. hiszen megfigyelhető. illetve egyszerű kánon és a szokásdallamok képviselik az egyházzenét. hogy a fent nevezett ünnepek nem véletlenül keletkeztek. a nyuszi. hogy az önálló művelődés során – elkerülve saját maguk is a félreértéseket és a felületességet – képesek lesznek (ők. a tavaszköszöntő stb. átérezhető különbség van a két kategória tartalma. hogy sokkal többet és lényegesen mást fog jelenteni egy gregorián. műfaj vagy az éppen megfigyelhető hangszeres vagy énekes összeállítás miatt hallgattunk meg. Összefoglalva: az alsó osztályokban néhány alapvető egyházi népének. . egy passiórészlet. funkciója között. mit jelent az egyházzene. a húsvét.

rövidítések: —KISKAPITÁLIS betűkkel írtuk a tanóra tárgyát/tartalmát —Dőlt betűkkel szerepelnek az éneklésre szánt dallamok . Itt jelezzük. ezt erőteljes választóvonallal jelöltük. és 1o.) Fontos gyűjtemény az Éneklő Egyház is. A 11. ezért alkalmazás előtt átdolgozandó. de az antifónák talán jobban taníthatók ez utóbbi könyv kottaképe segítségével. ( A tankönyvcsaládhoz 5-1o. osztályra szóló tanmenetjavaslatunk mintájára 2oo1 júniusára elkészül a kerettanterv tartalmi előírásai és ajánlásai alapján a 6. osztályra szóló tanmenetjavaslatunk. sz. hogy a jelenlegi 9. Az 5. 7. § (1) pontja lehetőséget ad a páros és páratlan egymás melletti évek tananyagcseréjére. és 1o. osztály Művészet óráinak fölhasználását a raj és ének tantárgyak heti egy órás.és gimnáziumra szóló tanmenetjavaslatunk tananyagfölosztása n e m követi a kerettanterv fölosztását! Az OM. osztályig részletes tanmenetjavaslat is készült.amely a Renovabis Alapítvány segítségével minden egyházi iskola könyvtárában megtalálható. és 12. azzal a föltétellel.-Sirákné Kemény K. Semjénné Menus G. melléklet-táblázatok) alkalmazása Az Éneklés és a Zenehallgatás a tanmenet gerincét képezi. Jelölések. szakközép.21) rendelet 11. betlehemes és nagyböjti énekek különösen szép tételei találhatók Volly István könyvében. Liturgikus dallamgyűjteményének ugyan minden tétele szerepel az Éneklő Egyházban is. Ez mintegy 12o énekes tételt tartalmaz és ezeken kívül a zenehallgatáshoz kínál számos klasszikus egyházi alkotást.28/2ooo. A logikusabb beosztást követve tanmenetjavaslatunk tehát a 9.(IX. Tanmenetjavaslatunk (1. osztályban kissé más csoportosítással tervezett. 1-1 éves tantárgyként történő földolgozására fordítjuk. hogy a két évben a kerettantervben kijelölt tananyagot szabadon tervezve kell megtanítani. Szálláskereső. Sajnos tanmenet-tervezete heti 2 énekórával számol. Erre vonatkozó tartalmi fölosztás is a júniusi segédanyagunkban található. 8. és 9.

A felsőbb évfolyamokban egyre többször találkozunk a már korábban megtanult dallamokkal. a kottakövetésre szánt dallamokat dőlt betűkkel írtuk. . énekelhető műzenei szemelvényen kívül bőséges választék áll a tanár rendelkezésére. — Az 5-8. tartalmát. dalt. zenehallgatást stb. kánont. az egymás elfogadása.—Kövér és kövér dőlt betűvel jeleztünk minden olyan fogalmat. valamint a 9-1o. szükséges. Ez a címszavas mondat mint az énekóra témája az osztálynaplóba is bekerülhet. hogy az általa kedvelt alkalmakhoz. De ha ez nehézkes. alkalmakkal szinte korlátlan ideig kiszélesíthető.) — A közösségi nevelés. Éneklés A rovat felső részében KISKAPITÁLIS betűkkel jeleztük a foglalkozás tárgyát. a másokra való figyelés hatékony eszköze az együtt éneklés. osztályok. Ennek korhatára megfelelő mesterfogásokkal. zeneelméleti képletet. — Az éneklésre. hogy miért több az új dal és miért kevesebb az ismétlés az 5. amelyeket a Kerettanterv követelményként vagy javaslatként előír —Aláhúzással jelöltük az egyházzenét képviselő énekeket és énekelhető tételeket l. Osztályonként a továbbhaladás feltételeként megjelölt mennyiségű népdalon. az elméleti összefüggésekre épülő készségeik és a zenei olvasás-írás fejlesztéséért. hogy a dal a tanuló későbbi életének. Lehetőleg kerüljük el az öncélú elemzést. énekes szemelvényt. (Ha a Kollégák áttekintik az éneklés rovatait – a mutálásra gondolva – kitűnik. — Mindent meg kell tennünk a hallásra. akkor kerüljön előtérbe a hallás utáni daltanulás. osztályban. a „föladatok elvégzését” jelentő tanítási órákat. — Főcélunk a játékos. egy-egy szép zenei témát) emlékezetből is föl tudja idézni. osztályok javasolt dalanyagát a tanévekre arányosan osztottuk el. hangulatokhoz illő dallamokat ( népdalt. Ezt a célt a közös dalkincs kialakításával alapozhatjuk meg. a mechanikus ismétlést. és a 6. egyházi éneket. Összegezve: Ne múljék el énekóra vidám dalolás nélkül! Ahhoz. napjainak – vagy legalább ünnepeinek szerves részévé váljék. sikerélmények nélküli. oldott éneklés.

mert az tananyag. ismételt meghallgatások fölfedező öröme • a zenei kifejezések megismerése • a jelrendszerek. Zenetörténeti ismeretek — Ebben a rovatban található a tanítási óra elméleti/tartalmi váza. mert bizonyos ismereteket jól szemléltet. megfelelő hangminőségű berendezést használjunk! Összegezve: Ne hangozzék el egyetlen zenemű vagy csupán néhány perces bemutató példa sem azért. hogy az osztály képességeihez mérten mennyi anyagot használ föl kiegészítés vagy megemlítés szintjén. A művészi megismerés mindenkor a zenében rejlő üzenetek fölfedezése. a szavakkal nem közölhető érzelmek forrása legyen! 3. . — A bőséges ajánlatból a tanár válogatással jelölheti ki. konkrét mű beillesztése az iskolai hangtár figyelembe vételével lehetséges.2. Zenehallgatás — A zenehallgatás rovatba a kapcsolódó zenehallgatási lehetőségeket inkább tematikusan jelöltük. — Az aktív befogadó zenehallgatást segíti: • az énekelhető témák dúdolása • kottáinak követése • a társművészetek kapcsolódásainak fölfedezése • az újabb. a zene szimbolikus közlésének megfejtése A zene közvetítéséhez csak kiváló. Az itt szereplő kiemelt címszavakra és a mellettük lévő járulékos ismeretanyagra épül föl az adott tanítási óra. vagy azért.

:Kulcs a muzsikához tankönyvcsaládjába tartozó Kultúrák kulcsai munkalexikon. Éppen ezért az elméleti ismeretek mennyiségét potenciális lehetőségnek tekintsük. Kapcsolódó ismeretek — Az itt fölsorolt témák – ismeretek. ismereteket kapcsolják a zenéhez. — Az osztályközösséggel igyekezzünk eljutni készségeik maximális szintjére.4. amennyi a megértéhez vagy a gazdagabb élményszerzéshez mint eszköz szükséges. amely az „elkalandozás” ellenére is közelebb vihet céljainkhoz. akusztika. végvári harcok. néptánc.) szeretik ezt a gyakorlatot. 5. . amely mintegy kulturális iránytű horizontális és vertikális szerkesztést követve. eredményesett tehát. ne szorítsa ki az előírt elmélet mindenáron való teljesítése. fonográf. Különösen a magasabb osztályokban (8-1o. Mátyás király. Ehhez a munkához kiváló segítséget nyújt Pécsi G. — A heti egy órában valószínűleg csak annyi és olyan formájú zeneelmélet fér. de a személyiséget érintő élményt sohase előzze meg. hogy az emberi emlékezet jobb esetben csak rövid ideig őrzi meg a betanult és gyakorlással nem rögzített tényeket. ha a művészeti élményekre alapozunk. multimédia stb. Ismeretes. — A kapcsolódó ismeretek nemcsak a művészetek körét. Zeneelméleti ismeretek — Az érvényben lévő heti egy tanítási óra rendkívül körültekintő időbeosztásra kényszerít. egységbe láttatja az ókor nagy folyam menti kultúráitól napjainkig az öt műveltségterület tényanyagát. ismereteke. integráció. mert ezek egyrészt mélyebben rögződnek. Ezek jobbára a tanulókhoz közelebb álló eseményeket.). másrészt személyiséget formálnak. — Az elmélet kiemelt törzsanyaga – a továbbhaladás feltételei szerint – előírt tananyag. koncentráció – a kitekintés lehetőségei. ( húsvéti locsolás. hanem a más tantárgyakban rejlő koherens lehetőségeket is megnevezi.

Az angyalokat Isten az emberek szolgálatára rendelte. két kórussal vagy előénekessel és a híveket is van égi patrónusa. a kantátához közelítő.( 3. Istent magasztaló ÁGOSTON. váltakozó ének. — „Hallelu-Jah. Dícsérjétek az Urat!”. Máriát tisztelő Rorátéval ( hajnali mise). az ötödik kötelező misetétel. Közvetítők Isten és ember között. amelyben fejlődése során esetenként az egyes szólamokhoz hangszerek is (colla parte) társulhattak. a semita törzs tagja. — „Isten Báránya”. bibliai szövegekre írt az anglikán istentiszteleteken is gyakran fölhangzó. ANTIFONA — Keleti gyökerű ( Antiochia. sz. olyan hangszerkíséret nélküli kórusra írt mű. A recitativ responzorális zsoltárokkal ellentétben dallamosabb. kerül. Augustinus Aurelius fölkiáltás.Létszámuk a kereszténység 4. hogy a szív avval vajúdik.” A szentmisében a graduáléval együtt hangzik föl. az antifonával rokon. Minden embernek és minden népnek angyala. de nem liturgikus angol zene. Bőjtben. SZENT — Ld. ma is élő sajátos „keleti módon” gazdag díszítéssel énekelt antifonális himnusz ANGLIKÁN — Kezdete l534. Mohamed Ábrahámot és fiát Izmaelt (Ibrahim) az arabok ősének tartja. amit nem tud kimondani. koszorú. ünnepélyes. benne a Szűz jelképe az adventi AGAPE AGNUS DEI ALLELUJA — Az első keresztények zsidó hagyományokat őrző. a zsidóság ősatyja —Az egyházzene kedvelt stílusa. feje az angol uralkodó. ANGYAL — Az egyházzenében gyakran szereplő. ANTHEM (ántem) — Himnusz. Szent Ágoston: „ Olyan dallam.4% -a. ADVENT — „Adventus Domini – Az Úr eljövetele” Négyhetes várakozási idő karácsony előtt. az utalsó vacsora emlékét liturgiává nemesítő szeretetlakomája. ami jelzi. őrző helyébe a Tractus . Alexandria) ellenének. vallási vezető a canterbury (kenterbőri) érsek. melléklet) Fogalmak az egyházzene tárgyköréből ÁBRAHÁM A CAPELLA — Kr. szárnyakkal ábrázolt szellemi lények.e. Katolikus és protestáns jegyeket viselő nemzeti egyház. AMBROZIÁN ÉNEK — A milánói püspökségen Ambrosius Aurelius (339-397) korában kialakult.2ooo.

a. ANTIFONALE APOKRIF APOSTOLOK — Rejtett. népies szárnya) vallást megújító protestáns felekezet. (Szent — Váltakozó.-ban büntető jött szándéka szerint az – a „bábeli nyelvzavar” megálljt parancsolt. utána a kórus következik AVE MARIA — Jézus anyjáról szóló ima. Gábriel angyal Jézus születését hírül adó köszöntése. a reformáció radikális.Létszámuk kereszténység 2. BAZILIKA — A görögöknél és a rómaiaknál közösségi célokat szolgáló csarnok.) — A hatalomvágyból égig érőnek tervezett torony építése közben BAPTISTÁK — – Isten sz.3%. ( Déli harangszó 1456-ig csak péntekenként volt. szélesebb mellékhajókból püspöki álló építmény. A naponta háromszor megszólaló harangozás idejére való Mária . hirnökök. Callixtus pápa) BÁBEL TORNYA a keresztény templomokban mindennapos a déli harangszó. felelgető (éneklés) — A katolikus egyház szertartásain elhangzó antifonák – gyakran hangjegyekkel is lejegyzett – díszes gyűjteménye ANTIFONÁRIUM. A templomépítészetben magasabb. könyvek — A vallás tanítói. „Ave Maria gratia plena – Üdvöz légy Mária. valamint a musica sacra zenemissziót vállaló kórusmuzsika.bekapcsoló váltakozó ének.imádság. sz. AZ ÚR ANGYALA — köszönté a Boldogságos Szűz Máriát – „ Angelus Domini”. IV. a nándorfehérvári győzelem emlékére azonban (III. Jézusnak 12 apostola volt. ASZTENSZKUSZ (*)CSILLAG — A gregoriánban a csillag (*) jelig tart a szólista éneke. gyaklorlatban Bazilikává pápai adomány révén válik egy templom. BAPTISTA EGYHÁZZENE — Istentiszteleteik szerves része a kötöttségektől mentes – főleg német és angol gyökerű – egyszólamú népének. küldöttek. Feladtuk az Evangélium hirdetése és a föltámadás tanúsítása. létre Angliában anabaptista a ( újrakeresztelők. Székesegyház. kegyelemmel teljes”. királyi ház.) ANTIFONÁLIS Virágkora Miláno. XVI. Mindkettőnek . el nem ismert kétes eredetűnek nyilvánított iratok. Ambrus. enélkül püspöki főhajóból és A mai székhely. Húsvéti időben az Angelus helyett Regina caeli az ima.

rendelkeznie kell püspöki trónussal (katedrával) és kanonoki padsorokkal, stallumokkal. BENEDICTUS BETLEHEM helye BÉRMÁLÁS — A hét katolikus szentség közül a második, a Szentlélek járó eltörölhetetlen jegyű keresztény befogadásával „ Áldott, aki az Úr nevében jő”, a Sanctussal együtt a mise negyedik kötelező tétele. — Jézus születésének Jeruzsálemtől kb. 7 km-re fekvő

nagykorúság ünnepe. BIBLIA— 51 könyvet tartalmazó írásos gyűjtemény. Ó- és Új-szövetségből áll. A Krisztus-hívők számára Szentírás BIBLIA PAUPERUM — A szegények Bibliája. ez az elnevezés a XVIII. században keletkezett. Ezek a kéziratos táblanyomatos (Blockbuch) a Bibliát képcsoportokba rendező könyvek. laikusoknak BIZÁNC — íródtak. Néhány példány Valójában az igét található még a hirdető prédikátoroknak és nem a szegény olvasni nem tudó nagymultú egyházi és világi könyvtárakban. A Római Birodalom kettészakadásától (395) a keleti kultúrkör központja Az első egyházszakadás óta, 1o54-től a keresztények keleti ága. Vezetőjük a pápa helyett a konstantinápolyi (Bizánc új neve) pátriárka. BŐJT — A különböző vallások zömében a bőjti napokon a hívő vagy az egyház előírása szerint kötelezően vagy önként vállalja a csökkentett táplálkozást, a hústól való tartózkodást és nem vesz részt a zajos mulatságokon. A keresztény egyházak bőjti liturgiájához számtalan és fölbecsülhetetlen értékű egyházzenei alkotások tartoznak; bűnbánati zsoltárok, lamentációk passiók (Jeremiás (Jézus siralmai), valamint sequentiák, szenvedéstörténete),

improperiák ( a zsidó népet feddő panaszok), zsoltárok, népzsolozsmák, traktusok, antifonák misztériumjátékok stb. BREVIÁRIUM

— Zsolozsmáskönyv. A katolikus egyház hivatalos – papoknak, szerzeteseknek zsoltárokat kötelezően előírt – napi imádságokat, Breviáriumnak énekeket, himnuszokat, a szentek életéből vett részleteket, tartalmazó imádságos könyv. nevezzük még tudósok, zeneszerzők, jelentős személyiségek műveiből készített szemelvények, idézetek gyűjteményét is.

BÚCSÚ

— A templom védőszentjének búcsúünnepe amely egyben a falu ünnepe is.

BÚCSÚJÁRÁS

— Ősi szokás a vallásos indíttatásból vállalt zarándoklás, ima, bőjt, vezeklés stb Világhírű keresztény Máriagyűd stb. A liturgia énekei zarándokhelyek; találjuk a Lourdes, Fatima, Loretto, Mariazell, Medjugorje, Csíksomlyó, között zarándoklatokkal járó zsoltárokat ( Zsolt.12o-134) és az egyes búcsújáró helyek szent énekeit is.

CANTICUM, KANTIKUM

Az

Ó-

és

Újszövetségből hangvételű

vett,

a

zsoltárokkal ének. Ódimittis,

összekapcsolt (Újszövegség;

lírai

dicsőítő

gregorián

Magnificat,

Benedictus,

Nuns

szövetség; Mózes, Mirjám, Anna, Három ifjú,) Az evangélikus és a református egyházzene állandó részei közé tartozik. CANTICUM CANTORUM — Salamon könyvének, az Énekek Énekének latin címe CANTIS — A középkorban többnyire egyszólamú vallásos dal, a barokk korban hangszeres zene: synfonia, concerto. CANTUS CATHOLICI— 1651-ben nyomtatott első magyar katolikus nép énekeskönyv. CECÍLIA —Szent, vértanu. A XV. századtól az egyházzene védőszentje. Az Országos Magyar Cecília Társaságot (OMCE) Bogisich Mihály püspök 1897-ben alapította. CHRISTUS VINCIT — „Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat- Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus parancsol”. Credo után, a mise alkalmakon. COMMUNIO CREDO — Áldozási ének, antifonális módon énekelt zsoltár és antifóna — „Credo in unum Deum, - Hiszek az egy Istenben”. A hitvalló imádság kezdő sorairól elnevezett kötelező misetétel. DÁVID DIES IRAE — Izrael és Judea második királya (Kr.e.1o12-972 k) Jézus Dávid házából származott. — „Ama végső harag napja”A Requiem egyik tétele, XIII. sz.-i gregorián sequentia. A DOGMA DOXOLÓGIA EGYHÁZ műzenében, mint tematikus alap gyakran szerepel. (Berlioz, Liszt, Mahler…) — Hitigazság, kötelező hittétel — Dicsőség. Himnuszokat, zsoltárokat záró dicsőítő ima, ének. — Ecclesia, népgyűlés, összehívott gyülekezet. A keresztény hívők istentiszteleti közössége. harmadik Énekelhető kezdetén, végén vagy más ünnepélyes

EGYHÁZI ÉNEK

— Elsősorban templomban való éneklésre alkalmas, az egyházi szertartás rendjéhez — liturgiájához — kapcsolódó ének. (A templomi hangversenyeken profán mű sohasem hangozhat el!)

EGYHÁZI HANGNEMEK — Dór-hypodor, Frig-hypofrig, Lid-hypolid, Mixolidhypomixolid ÉNEKEK ÉNEKE — A Biblia ószövetségi könyveinek Salamontól származó könyve. ÉNEKLŐ KANONOK — a képtalani és kolostori iskolák énektanítója, énekmestere. A első magyarországi énekmester a Csanád-megyei velencei szerzetes, Szent Gellért kísérője, Walter atya volt. Ő jegyezte föl a gabonát őrlő cselédlány énekét, amelyet Szent Gellért EVANGÉLIUM Simphonia Hungaricának, azaz a Magyarok Szimfóniájának nevezett. — Örvendetes jó hír, örömhír. Az Újszövetség 27 könyvében található Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma, amelyek Jézus életútjáról és tanításáról tanúskodnak. A négy Evangéliumban szereplő történetek, események az egyházzenét, a musica sacrát ihlető források. EVANGÉLIKUS — Luther Márton tanait követő keresztyén protestáns vallás, a kereszténység 2,8%-a

EVANGÉLIKUS EGYHÁZZENE — Luther Márton nyomán Isten magasztalására és az Evangélium hirdetésére alkalmazott minden kötöttségtől mentes vokális és hangszeres zene. Kedvelt műfaja a motetta (Praetorius), kantáta (Schütz), német Requiem (Brahms), jelentősek az evangélikus és az egyetemes egyházzene fejedelmének fúgák,kantáták,passiók,orgonaművek, misék stb. EXULTET — Újjongás. Az ambóról (szószék) fölhangzó szóló-recitáló, tömjénezéssel is hangsúlyozott ujjongó ünnepi ének. FRIGYLÁDA — Szövetség ládája, ebben őrizték a Tízparancsolat két kőtábláját, a mannatartó aranyvödröt és Áron kivirágzott vesszejét. FRIGYSZEKRÉNY —A zsidó templomok szentélyében elhelyezett kultikus tárgy. Benne Mózses 5 könyvének kézzel írott pergamentekercsei, amelyekből összejöveteleiken részleteket olvasnak, recitálnak. a húsvéti ünnepkört bevezető, a húsvéti gyertyát fölajánló, (J.S.Bach)alkotásai; korálföldolgozások,

GENFI ZSOLTÁR

— Kálvin János javaslatára készült (1541-46) a Genfi Zsoltáros Énekeskönyv, énekeskönyve. a reformátusok legkedveltebb zsoltáros

GLÓRIA

„Gloria in excelsis Deo – Dicsőség a magasságban betlehemi angyalok Nagy éneke, a mise második kötelező tétele.

Istennek”,Krisztus születését hírül adó dícsőítő GOLGOTA GOSPEL doxológiának is nevezik. — Ld Kálvária

— A szó jelentése: Evangélium. Spirituálé afro-amerikai jazz elemeivel bővített élénk, vallásos ének. Szólista (prédikátor) és a kórus ( gyülekezet) felelgető énekléssel történő dobbantás, hangszerek) előadása. (taps,

GOUDIMEL

, CLAUDE — Francia zeneszerző (1514-72) Megzenésített zsol tárai közül a „ Genfi zsoltárok” c. többszólamú földolgozása bekerült a protestánsok egyházzenéjébe.

GRADUÁL

18.

sz-i.

protestáns

magyar

szövegű,

gregoriánt

is

tartalmazó énekeskönyv. A többszólamú éneklés legfontosabb kódexe készült, kézzel írott Eperjesi lutheránus graduál. GRADUALE — A szó jelentése fok, fokozat, lépcső. Az előénekes az emelvény alsó lépcsőjén ( gradus) állva énekelt, imádkozott, a legfelső fok ugyanis az Evangélium fölolvasására szánt hely. GRADUÁLIS GREGORIÁN — A mise szövegének kottát is tartalmazó szertartáskönyve — I. Nagy Szent Gergely pápa ( 59o-6o4 ) által összegyűjtött, rendszerezett egyszólamú latin nyelvű, liturgikus egyházi a gyűjtemény, a Cantus A Gregorianus .Az elnevezés a pápa – Gregorius – nevéből ered. GYÁSZMISE HAJDALI MISE — Ld. Requiem — Ld. Rorate szertartásának üzenete: „Emlékezzél ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” HARMONIA CAELESTIS —Esterházy Pál - költő és zeneszerző, Magyarország nádora. - Az első önálló HEGYI BESZÉD HERÓDES magyar nyugati köntösben megjelenő egyházzenei műalkotás. 1711 Bécs. — Máté evangéliuma 5-7, Jézus legjelentősebb beszédének elnevezése — Kr.e. 73 k. – Kr.u.4. Erőszakos, népszerűtlen, a rómaiak által trónra került zsidó király. Vélhetőleg a betlehemi gyermekgyilkosság elrendelője. Ez az egyszólamú ének vált kétezer éves európai műzene forrásává. a 17. sz.-ban

HAMVAZÓSZERDA— A húsvét előtti 4o napos böjt kezdete. A hamvazás

HIMNUSZ HOMÍLIA HÚSVÉT

— A legősibb írásos emlékeket őrző, nem bibliai, hanem keleti ( szír, hellén) Istent dicsőítő magasztaló ének — Beszéd, szentbeszéd. A Szentíráshoz kapcsolódó liturgia szerves része. — Jézus föltámadásának ünnepe. görögkatolikus, görögkeleti (ortodox) templomokban

IKON — Biblikus témákat, Krisztust, Máriát, szenteket, angyalokat ábrázoló, található olajjal festett, arany vagy ezüst lemezborítóval díszített, a püspök által fölszentelt táblakép. A festők szent szabályokhoz igazodva, szigorú bőjtöt tartva készítik el az ikonokat. IKONOSZTÁZ INTROITUS ITE, MISSA EST — A görög-katolikus templomokban a szentélyt elválasztó díszes, áttört, ajtókkal is ellátott ikonokkal ékesített válaszfal. — A mise bevonulási éneke, változó rész — „Menjetek, elbocsátás van.” innen ered) IZRAEL JAHVE (JEHOVA) — Jákob második neve Izrael. Tőle származtatják Izrael 12 törzsét és a zsidó nép nevét — A zsidó vallásban (és néhány szektában) az Isten Neve JÓNÁS— Próféta (Kr.e.784-744) az ószövetségi Jónás-könyv hőse. Ninivét, a bűnös várost Isten pusztulásra ítéli. Jónás próféta – akarata ellenére – három nap után a cethal gyomrában megérkezik a városba. Szavára a bűnösök megtérnek, Ninive megmenekül. JÚDÁS (ISKARIOTI) — Jézus 12 apostolának egyike, aki a Getszemáné-kertben csókkal elárulta Mesterét. „Júdás csók”, az árulás szimbóluma JÚDÁS MAKKABEUS— Életéről az Ószövetség Makkabeusok c. könyve tanúskodik. Nevéhez fűződik a zsidók Templomszentelésének ünnepe, az úgynevezett Hanuka-ünnep JÚDÁS TÁDÉ — Valószínűleg Jézus rokona volt. Hittérítő vértanú. KÁLVÁRIA KANTÁTA — A szó koponyát jelent, Jézust ugyanis a Koponyák hegyén, a Golgotán ( arameus nyelven = koponya) feszítették keresztre. — XVII. sz. közepéig kisebb terjedelmű, lírai hangvételű többtételes világi és egyházi vokális, hangszerekkel kísért műfaj az olaszoknál. A XVIII. sz. közepén Németországban, főleg J.S.Bach műveiben korálokkal is bővült. (Recitativo, ária, kórus) KÁNTÁLÁS — A jeles napokhoz kapcsolódó házról házra járó verses köszöntés énekes, Azaz hirdessétek szóval és tettel az Evangéliumot! ( A mise funkciója és elnevezése

az egyéb o. KOLOSTOR – KLASTROM — A szerzetesek lakóhelye KONFIRMÁCIÓ — A protestáns egyházak ünnepélyes szertartása. Szent Márton megosztott palástjának – kappájának – őrzőhelye a kapella.KÁNTOR —Templomi orgonista.6%. — Könnyen faragható sziklába vájt folyosó. A görögkatolikusok jobbról balra. Ők a paradicsom őrzői.7%-a. egyetemes. a keresztény a Crux = kereszt szóból származó név. faragott vagy más módon elkészített 14 állomás (stáció). Az első századokban „szégyenfa”. keleti katolikusok o. amelyben az első üldözött keresztények halottaikat eltemették. és itt istentiszteleteket. —Az ókori keleten rejtett jelentőségű – nap. a bűnösök kivégzésének fája.tűz. Isten trónját őrző angyalok. Szír. sz. imádkozásra alkalmas árkádos folyosó.8% KERENGŐ KERESZT — A szerzetesek lakóhelyén kialakított. a szertartások énekeinek vezetője. KERESZTYÉNEK KERESZTÉNYEK —Mindkét szó Jézus Krisztus tanítását követő híveket jelenti. Előképeik a keleti kultúrákban találhatók (Mezopotámia. A görögkatolikusoknál személy. fiúkat. KERESZTÚT — A katolikus templomokban a keresztrefeszítés emlékét őrzi festett. KERUBOK. terem. KERESZTVETÉS amelynek elmélkedéssel történő végigjárása a nagybőjti ájtatosság része — Kezdete a III. SZERÁFOK — Az angyalok rendjében élen álló négy vagy hat szárnyú. a római katolikus egyház tanítását elfogadók. — Általános. Gyakran lángpallossal és állatok képében is ábrázolják őket. Ekkor fogadják be a felnőttek gyülekezetébe a 13-16 éves korú lányokat. A keresztyén a Christiánus = Krisztus követő. a nem vetnek keresztet. a hitoktatás célját kérdés – felelet formájában szolgáló kézikönyv. Egyiptom). egyházzenei szolgálatra fölszentelt KÁPOLNA KATAKOMBA — Misézésre alkalmas kis helység. A kereszténység 55. titkos találkozásokat tartottak. ők űzték ki a bűnös emberpárt az édenkertből. a római katolikusok balról jobbra vetnek keresztet. 313-tól (Constantínus) Jézus keresztje a kereszténység szimbólumává lett. KATEKIZMUS KATOLIKUS — Alapvető hitigazságokat tartalmazó. élet – szimbólum. KERESZTSÉG — A római katolikus vallás szerint a megkereszteltek az első szentségben „a keresztség papságát” megkapva a papokhoz hasonlóan Krisztus misztériumának hirdetőivé válnak. protestánsok .

Gloria.) Ebben a notációban még ütemvonal nem volt. Offertorium. missa cantata ( a pap egyes részeit énekli) ünnepélyes.KORÁL KORÁLIS —A protestáns egyházak nemzeti nyelvű gyülekezeti éneke — Ritmust nem. Sanctus – Graduale. Requiem tétele. ájtatossági forma/alkalom. Tractus. (A katolikus egyház – chantus coralis – kórussal megszólaló latin nyelvű éneke) KULTUSZ — Különböző vallások – főleg a misztériumvallások - gyakorlásához tartozó tisztelet. Alleluja. szolgálat. párbeszédes formájú. hosszabb könyörgő ének. Sequentia. szertartásokban kifejeződő vallásos KYRIE — „Kyrie eleison”. Istent magasztaló ének. Agnus Dei. Dominum! „Magnificat anima mea Magasztalja az én lelkem az Urat!” Mária és tanúságtétel. Lehet. Kyrie. Credo. (menzura =mérték. Jeremiás próféta siralmai — A katolikus mise liturgiájában szentlecke (epistola). — Liturgikus. Az egyházi szertartások rendje a Erzsébet találkozásakor fölhangzó. Uram irgalmazz!” A mise első kötelező tétele LAMENTÁCIO LECTIO — A nagyheti szertartásokon fölhangzó tétel. Communio. — Egy szótagra énekelt több hang. díszítés — Ritmust is jelölő hangjegyírás. amelyet Jézus Krisztus halála előtt az utolsó vacsorán „…ezt cselekedjétek rendelt. MÁRIA MELIZMA MENZURÁLIS — Jézus Édesanyja. Boldogasszony. Uram!” kezdetű könyörgés. missa lecta (ének nélkül) rövid. az én emlékezetemre” szavakkal . latin szövegű olvasmány. ( Lukács 1. Boldogságos Szűz Mária . Állandó énekelt Változó részek: részek: Introitus. csendes. LIBERA ME LITÁNIA LITURGIA — „Szabadíts meg engem. a hangjegyek formái azonban már a hangok időtartamát is meghatározták MISE — A katolikus egyház állandó (ordinárium) és változó ( proprium) részekből álló legfontosabb istentisztelete. Benedictus. — A szó jelentése: közszolgálat. az evangélikus egyházban a szentleckék l526-tól nemzeti nyelven szólalnak meg. csak a hangok magasságát jelző hangjegyírás. recitáló ének. missa brevis. nagy.45-55) a protestáns egyházzenében is jelen van. a „keresztségi papság” gyakorlása. A római katolikus liturgia LITURGIKUS ÉNEK — MAGNIFICAT — Szűz Mária dicsérő éneke.

missa sollemnis. kínszenvedését. dalolással. jelek. sz. föltámadását vagy a szentek életét – megjelenítő középkori zenés dráma. kolostorok és képtalan iskolák. a nem nagy hangterjedelem. sz. XV. sz. A mise legünnepélyesebb változó része. rejtett. vagy más népnyelvű liturgikus könyörgő formulák. halálát. Mitrász – titokzatos beavatási ötrészes úgynevezett neumákat. többszólamú latin nyelvű vallások kultuszához tartozó – Eleusz. Az első többszólamú mise szerzője Dufay (144o k. Főleg a görögrómai-egyiptomi szertartás.-i reformáció. Dionüszosz. Deméter.-i ökumené. Kezdetei a keleti egyházból származó Kyriék.) MISERERE MEI DEUS — „Könyörülj rajtam. Izisz. titkolt. A római katolikus egyházban prófétai küldetést. — X. melyben az egyházzene megreformálását rendelte el. hittérítés.) OFFERTÓRIUM — Fölajánlás. gyülekezeti vallásos ének. sz. vallásos. gyászmise requiem. Kezdetben a vonalrendszer bevezetése előtt( IX. az azonos visszatérő szövegek éneklése. Nem azonos a világi nótázással. Istenem” – az 5o. XIX. MOTETTA MOTU PROPRIO — Keresztény vokális. sz. sextolák stb. az az elválaszthatatlanul összetartozó hangcsoportokat. XVI.-i huszita mozgalom. a Szent Család lakhelye. csonka (nagypéntek. átváltozás nélküli). MISZTÉRIUMJÁTÉK— (Misztériumdráma) Bibliai történeteket – a Megváltó születését. kompozíció. NEUMÁK — Intések. kvintolák. NÁZÁRET NÉPÉNEK — Galileai város. — Egyházi. egységére. zsoltár kezdő sora MISSA SOLEMNIS MISSZIÓ — Ünnepi mise — Küldetés. MISZTÉRIUMVALLÁS — A misztérium szó jelentése. Fontos követelény a liturgikus tartalom. a népnyelvűség. amelyben a pap az utolsó vacsorára emlékezve fölajánlja a kenyeret és a bort. rorate (adventi hajnali). Nincs közük az ókori misztériumvallások kultuszához.) a karmester kézzel írta le az éneklendő. hivatás. (A neuma hasonlítható a triolák. Krisztus misztériumának hirdetését jelenti. csendes misében fölolvassa a fölajánló . Pius pápa 19o3-ban kiadott enciklikája. az Újszövetség tanúsága szerint Jézus. A népnyelvűség főbb állomásai: VIII.

énekli.4%-a. ORATÓRIUM — Műfaj: rendszerint Kezdetben a templom szentélyéhez később kapcsolódó énekkarra. amelyet a hívek Amen-nal zárnak. szólókra. sz. Szentiratok. a szerb. óhitűség. imahelység. a szentmise liturgiája. Ezen belül külön szint képvisel a szláv. Megtalálható bennük az európai többszólamúság és a népzenei hatás is. kizárólag ortodox görögkeleti görög szakszavakat használó egyházzene. zsoltárok. Eszközei többek között : a közös imádság. hagyományokhoz rituálékhoz ragaszkodó. a pápa egyházfőségét el nem ismerő keresztény keleti egyházak. 3. pl. az orosz egyházzene. ÖKUMENIKUS — Az egész világot érintő. fejlődés végén a VIII.imádságot és az antifonát. 1. ORDINÁRIUM MISSAE — A mise állandó – megzenésítésre is kijelölt – réliturgiájának a 2. a párbeszédek és az együttműködés. példabeszédek… ORTODOX ORTODOX — A betűkhöz. igazhitűség EGYHÁZZENE— Kezdete az ókori hellén zenében találhatók. a napi breviáriumok imái. Mózes. A keresztények egységéért küzdő mozgalom. — Megyéspüspök szeit tartalmazó könyv. zenekarra írt világi mű.) ORTODOX KELETI EGYHÁZAK — 1O54-ben a katolikus egyháztól elszakadt. ÓSZÖVETSÉG — A Biblia első része. általános. (A tiszta intonálást az állandó alaphang – iszon – éneklésével biztosítják. Próféták. Könyörögjünk!” felszólítással kezdődő könyörgés. . a szerzetesek kötelező imaórái… ORÁCIÓ — A liturgikus cselekmények végén fölhangzó „Oremusz.-ban alakul ki a hangszerkíséret nélküli egyszólamű bizánci ének. 24 könyv. ezek egységei. az egymás kölcsönös megismerése. OFFICIUM ünnepélyes miséken ugyanezt — Vállalt kötelesség. A nyugati kereszténységben ilyen a cölibátus (papi nőtlenség). A kereszténység 8. hagyományokat őrző egyházzene. ORDINÁRIUM ORDINÁRIUS — A római katolikus egyház istentiszteletei rendje. Hosszú Elkülönülve a zsidó vallásos zenétől. az együtténeklés. egyetemes. Lényegében nemzeti színeket ápoló. szolgálat. kizárólag egyházi. de lehetséges különálló épület is. szertartáskönyve.

a kereszténység 2. Sweelinck stb. anglikán. Bull. Morley. Zwingli Ulrich új keresztény egyházakat létesítettek: evangélikus. akaratra közvetítenek. többszólamű műveit is. RECITÁL RECITATIVO — Hosszabb szöveg emelkedett hangon (énekelve) történő fölolvasása. az Úr imája. A XVI. oratóriumokban. híres gyászmiséi: Mozart. PONTIUS — A keresztény liturgiában szereplő személy. amely a pap és a hívek válaszos énekével kezdődik. de a protestáns istentiszteleteknek is szerves része. A 4. Fajtái: Gregorián-. Az Ószövetség 16.-ban Európaszerte a genfi egyszólamú zsoltáros könyv vált mértékadóvá. kantátákban átkomponált. a Római Birodalom judeai helytartója. — Énekbeszéd. Jézus bírája PREFÁCIO PROPRIUM PROTESTÁNS — A mise központi részét. Elnevezését az első tétel kezdő soráról kapta: „Requiem aeternam…Adj. REGINA CAELI LAETERE – „Mennynek királyné Asszonya „. REFORMÁTUS — Kálvin János. — Ld: mise — Luther Márton. századtól önálló zenei műfaj. az Újszövetség 1 prófétát tart . motetta-. örök nyudogal-mat nekik!” A zeneirodalom alkotásai. évétől – Ezek nyomán – 1529-től. Uram.PASSIÓ — Jézus szenvedéstörténete az Evangélium szerint. Kálvin János. Verdi lehet secco. a speyeri számtalan a felekezet puritán (protestáns) egyszerűség protestálás jött létre. oratóriumpassió. Goudimel. Ünnepélyes hálaima. ( Máté 6. kereszténység 18. Jelenleg a misében a Communio előtt hangzik föl. sz. 9-13 Lukács 11. a kánont vezeti be. ezek mellett ( 1541-1562) szívesen énekelték Janequin. akik isteni számon. Operákban.2-4 ) Már a legrégibb liturgiákban is hangsúlyos helyen állt. A Egyházzenéjüket PRÓFÉTÁK jellemzi. unitárius. Berlioz. Zwingli Ulrich tanait követő protestáns vallás. a húsvéti idő Mária – antifonája. jövendölnek. a Bibliához kapcsolt egyházi ének. PILÁTUS. PATER NOSTER — Miatyánk. száraz és accompagnato. református.5%-a REFORMÁTUS EGYHÁZZENE— A hitújító Kálvin János szándéka szeint létrehozott. RESPONZORÁLIS REQUIEM — A kántor és a pap (szóló + kar) felelgető éneke — Gyászmise.9%-a — Választott emberek.

A keresztény liturgia része. A latin írás jelzi. SZEKVENCIA — Magasabb vagy mélyebb hangról induló. Megtért és a zsidó Saulus neve mellé fölvette a keresztény Paulus ( Pál) nevet. A tridenti zsinat (1545-1563) kb. hogy ez a fogalom nem azonos a zeneelmélet szekvenciájával. a damaszkuszi úton találkozott a föltámadt Krisztussal. sanctus. „Áldott. sz. a karácsony előtti. SEQUENTIA —Meditatív jellegű.vagy harmóniafordulatok sorozata TAIZÉ — Francia falu. gregorián ének. SCHOLA CANTORUM — A római pápa udvarában Nagy Szent Gergely által ( VII. Roger Schütz teológus 194o-ben itt hozta létre ökumenikus szerzetesi közösségét. költeménye SZÉKESEGYHÁZ SZEKTA — Ld. szent vagy. Élettörténete az Ószövetség Sámuel I. egymást követő azonos dallam. aki az Úr nevében jő. 17-27) SAULUS-PAULUS. Lauda Sion (Úrnap). vallásos dal. Könyvében található (Sirató énekek.) kialakult néger népzene. ötezer sequentiából az alábbi ötöt engedélyezte: Victime paschali (húsvét) Veni Sancte (pünkösd).e. Bazilika — Valamely egyháztól.” Ez a két tétel együtt a mise negyedik kötelező tétele. sajátos taezéi énekeket szivesen éneklik a keresztény közösségek. többnyire szó szerint értelmezi. dallamos. sz. Az egyszerűségében is magasztos. Istene”. és a a protestáns . Saul. és a Benedictus. szent erről a latin énekről nevezték el. vagyis a hajnali misét Dominus.2. Szüz Mária fájdalmát megéneklő szekvencia. adventi hajnali misék kezdő éneke. felekezettől elszakadt közösség.RORATE CAELI — „Harmatozzatok egek” .1o2o-lo12 Izrael első királya. SANCTUS — „Sanctus. aki nem fogadja el sem a katolikus. a Bibliát sajátos módon. Stabat Mater (Fájdalmas Szűz ünnepe). SAUL — Kr. Dies Irae (gyászmise) SÓFÁRKÜRT SPIRITUALE — Kos szarvából készült ősi zsidó kultikus hangszer — Az USA déli államaiban ( 19.) létesített hivatalos Énekiskola. zsoltár. A rorate misét. DAMASZKUSZI — A keresztényeket üldöző Saulus. könnyen énekelhető gregorián dal. sanctus vagy. szent vagy mindenség Ura. sem a protestáns tanításokat. szövege Jacopone da Todi ferences szerzetes Fejlődésének útján hatást gyakorolt rá többek között az európai zene harmóniavilága. STABAT MATER — Krisztust sirató.

másfelől a pozitív életvitel törvénye. TRACTUS — A mise egyik változó része. dallamminta. Szövege helyenként a zsoltárokhoz hasonló. 4. MTörv 5. A keresztény vigilia előképe a zsidók egyiptomi szabadulásának pászka ünnepe. 1o.22 ez a törvény csak az Újszövetségben teljesedik ki. életét a és tömeget tanítását megjelenítő valamint kórusbetét az az oratóriumokban és a passiókban. 18. VESPERÁS. Kiv 34. amely Isten szavával egyenlő. szentségi ének. VENI. Böjtben és a böjti napokon az Alleluja helyett megszakítások nélkül. egyhuzamban énekelt antifona. hálaadó. — Összekötő. Számos többszólamú változata ismert. apostolok cselekedeteit mondja el a Biblia második részét képező 27 . a zsoltárok éneklésével. egyházi hangnem. 28. TURBA ÚJSZÖVETSÉG — A népet. VECSERNYE VIA CRUCIS — Liturgikus esti imádság. fogom Egyházamat” Szent Péter primátusát hirdető ének . TE DEUM LAUDAMUS — „Téged. Mai TU ES PETRUS — jelentése: „Te Péter dallam vagy. A római katolikusoknál – korábban a főbb ünnepek előtti éjszakákon – napjainkban csak a húsvéti liturgiában él a bőjttel.A zsolozsma kötelező része — Jézus szenvedését fölidéző keresztúti ájtatosság. elmélyedésre való szólóének. SANCTE SPIRITUS — „ Jőjj Szentlélek Istenünk!” pünkösdi sequentia A Véni Sancte kezdő soráról elnevezett ünnepi tanévnyitó szentmise. dícsérünk!” Középkortól napjainkig fölhangzó TESTO ünnepi.13.TANTUM ERGO — Himnusz. VIGILIA — Virrasztás. Megtalálható az Ószövetségben. — A szó jelentése fordulat. Egyfelől a bűnök elkerülése. TROPUS Jobbára meghallgatásra. MTörv 4. Az a „fájdalmas út” – Pilátus házától a Kálváriáig – amelyen Jézus Krisztus a keresztet hordozta. és vagy erre szövegbetoldás a sziklára egy adott építeni gregorián énekbe. Isten.. ( Tractus). imádkozásával együtt járó virrasztás. elbeszélő szöveg az oratóriumokban és a passiókban TÍZPARANCSOLAT — Szószerint „ tíz szó”. Kiv 31. Trictim jelentése: egyhuzamban. —Jézus könyv. könyörgő ének.

Bellinger: Nagy világvallások Akadémiai Kiadó 1993) 2. 5o zsoltár szerzője névtelen. Ez vált kötelezővé a ZSIDÓ ZSINAGÓGA ZSOLOZSMA — Judaizmus. barkaszentelés. Az ünnep liturgiájához gazdag egyházzenei hagyományok kapcsolódnak. egyistenhitű történelmi vallás — Zsidó imaház — A katolikus papok. 1ooo k.— amely 7o tudós görög nyelvre fordított könyve római katolikus Egyházban. ZSOLTÁROK KÖNYVE— Az Ószövetség harmadik nagy egységének első. ki az atyától származik — 651 Én vagyok az igaz szőlőtő — 733 Imádjátok az Urat az Ő szent hajlékában .). Szent Jeromos 4oo k.VIRÁGVASÁRNAP —Jézus pálmaágas „virágos” jeruzsálemi bevonulása.ki fölment — 57o A Lélek. alleluja — 554 Énekeljetek az Úrnak — 555 Nem hagylak árván — 564 Énekeljetek….és a héber Bibliából készítette el a latin nyelvű bibliafordítást. költői műfaj.e. szerzetesek napi imádságainak szerves része ZSOLTÁR. a Septuagintából (szeptuaginta). . 15o zsoltárt tartalmazó könyve (A keresztény vallások %-os megoszlása: Gerhard J. közismert. passióéneklés… VULGÁTA —Mindennapi népszerű. sz. a többit Dávid királynak tulajdonítják (Kr. Körmenetek. PSALMUS — A zsidó és keresztény vallások liturgiáiban igen gyakori ősrégi vallásos tárgyú énekelhető. melléklet ÉNEKLŐ EGYHÁZ 553 (KOTTAKÉPE) — 553 Békességet hagyok ráto.

ó asszony — 752 Ne sírj immár Mária — 545 Föltámadtam. újjongj Jeruzsálem. az Ő üdvösségét — 519 Alleluja. és újból veled vagyok — 516 Alleluja. föltámadott az Úr. megoltalmaztál. láttuk az Ő csillagát. megmutatta az Úr. alleluja — 548 Alleluja a mi húsvéti Bárányunk föltámadott Krisztus . ó Isten — 551 A jó Pásztor táplálja juhait — 757 Alleluja A Védelmező Lélek — 75o Elhengerült a kő — 745 Föltámadott az Úr — 755 Krisztus a mennybe fömene — 751 Miért keresed.ÉNEKLŐ EGYHÁZ 745 ( KOTTAKÉPE) — 745 Alleluja. alleluja — 649 Alleluja. eljött a te királyod — 525 Alleluja.

Uram. ÉVFOLYAM. hogy zászlót bontott a II. kit az Úr házanépe fölé rendelt — 772 A Te szenteid ÉNEKLŐ EGYHÁZ 777 (KOTTAKÉPE) — 777 Az Ő szent hajlékában — 758 Ki Főpap mindörökké: Krisztus. Rákóczi Ferenc vezette szabadságmozgalom. amely a rendi felkelések kereteit meghaladó . miért alszol? — 597 Munkálkodásod gyümölcsével betöltöd a földet — 662 Hű és okos szolga. az Úr — 768 Az igazak tanácsában — 785 Tarts meg Uram virrasztásunkban — 811 Szomorú az én lelkem mindhalálig — 812 Új parancsot adok nektek 2003/5 HONISMERET A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA XXXI.ÉNEKLŐ EGYHÁZ 665 (KOTTAKÉPE) — 665 Szeretted az igazságot — 6oo Aki nékem szolgál — 762 Ez az Úrnak háza — 541 Mi pedig dicsekedjünk Urunk. hõs Rákóczi népe…” Idén múlt három évszázada. Jézus Krisztus keresztjében — 58o Szent Szívének gondolata nemzedékről nemzedékre — 588 Kelj fel. MITTÁK FERENC–MITTÁK ZOLTÁN: „Haj.

dalok születését ihlette. több díjazott helytörténeti tanulmány szerzõje. Szerzõi Mitták Ferenc és Zoltán: az apa végzett történelemtanár. olvasmányos szerzõje. de örökölte édesapja történelmi érdeklõdését. életutak elevenednek meg mûveiben. a magyar történelmi ismeretterjesztés régi mûvelõje. gondozásában megjelent szép külsejû és belsejû kiadvány. versek. fia közgazdász. Szemelvények az 1703–1711. Múltunk e dicsõ szakasza elõtt tiszteleg a most megjelent „Haj. Végül elbukott. a szereplõk köré legendák szövõdtek.nagy kísérlet és lehetõség volt az önálló magyar államiság visszaszerzésére. harca mondák. de nyolc év hõsies küzdelme tett bizonyságot a nemzet élniakarásáról és szabadságvágyáról. Acímben idézett dal – amit még az egykori huszár nagyapától hallottak – is mutatja. de tényekre támaszkodó események. kuriózumokkal fûszerezett. a debreceni Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. Közös alkotásuk – amelyre a családi hagyományok is ösztönözték õket – méltó folytatása eddigi munkásságuknak. Évszázadok alatt sok könyvet. évi szabadságharc történetébõl címû. hõs Rákóczi népe…”. tanulmányt írtak róla. tudatába. . hogy Rákóczi mennyire beivódott a magyar nép lelkületébe.

a kuruc emigrációval foglalkozik.ezek lapjain a dicsõítéstõl kezdve a deheroizálásig minden árnyalat megtalálható. amely fõszereplõk életrajzát tartalmazza. vélemények hitelesítik az egyes személyeket. kurucokét és labancokét – Thökölytõl Ocskayig. Korabeli források. nem kíván a teljesség igényének megfelelni. hadvezetési problémákat sem. akiknek arcképét is láthatjuk. nagy alapossággal. Ez a rész jól követi a köztörténetet. sok nevet és adatot említve. amely a szabadságharc idõszakát tanulmányozva próbálja megérteni a fejedelem cselekedeteinek rugóit. hazafias gondolkodásmódját. némi hadtörténelmi jelleggel elemzései. Rákóczi Ferenc eszmerendszere címet viseli a harmadik rész. nem titkolva a társadalmi. Elsõ részében az elõzményeket és a kiemelkedõ eseményeket tárgyalja. alcímében is utal azonban az európai erõviszonyok kedvezõtlen alakulására . kitekintéssel a nemzetközi tényezõkre. esetleg pótlására. Zárófejezete a szabadságharc utóéletével. II. Kiemeli önzetlenségét. Kevésbé eseménytörténeti jellegû a második rész. az objektivitás szempontjából említeni lehetett volna a Szekfû Gyula vitatott mûvét. leírásai alkalmasak a tankönyv kiegészítésére. Kötetük inkább az elõbbi felé hajlik.

Moldvában nemcsak a vallást jelenti. hanem a nemzetiséget is.(Magyarország és Európa a szabadságharcban). de itt kap helyet a szabadságharc részletes kronológiája és a terjedelmes irodalomjegyzék is. amely végül szárnyát szegte a függetlenségi próbálkozásnak. aki római katolikus. az mind csángómagyar származású. és aki csángómagyar származású. mert ott. Negyedik része a Függelék az obsitos nagyapa elbeszéléseit. Róbert Péter JÁKI SÁNDOR TEODÓZ: Csángókról. meséit tartalmazza a kuruc felkelés romantikus mozzanatairól. amely egyaránt ajánlható diáknak. igaz tudósítások Ez a szó: katolikus. pedagógusnak és minden történelemkedvelõ felnõttnek. E részben fõleg Rákóczi emlékirataira támaszkodik. Összességében a kötet a nemes ismeretterjesztés és a tanári segédkönyv szerencsés találkozásának sikerült példája. hõsökrõl és árulókról. érdemes lett volna semlegesebb forrásokat idézni. és most újra szó szerint ezt olvashatjuk a MTA támogatásával a Való Világ Alapítvány . az mind római katolikus – hallottuk elõször jeles ferences egyháztörténész osztályfõnökünktõl vagy negyven évvel ezelõtt.

1994ben.. s a rátalálás örömét.” Hetvenegy moldvai utamon sokszor jártam Klézsén – írja a neves bencés népzenekutató – és lehetõség szerint mindig elmentem az ottani temetõbe.) Mennyire egybecseng ez az Európa Tanács állásfoglalásával. mely a könyv minden sorából átsugárzik az olvasóra. Láttam Petrás bekeretezett arcképét a klézsei plébánia ebédlõjének falán. magát Domokos Pál Péter tanítványának és utódjának tartó és valló szerzõ fenti címmel megjelent kötetében. mely szerint „.Kiadó gondozásában. és ahányszor „elcsángált” a moldvai magyarokhoz – az õshazába is eljuthatott volna talán többször is – növelve ezzel a krónikás hitelességét. változatos népmûvészetet és népi kultúrát õriznek. Szinte lehetetlen visszaadni Jáki Teodóznak azt az értékkeresõ szenvedélyét. Megálltam a zárt temetõkápolna elõtt. õsi hagyományokat.a csángók a magyar nyelv egy korai változatát beszélik. A következõ .magyarok ügyének igaz Tudósítóját. Azt hallottam ugyanis. a csángó100 KÖNYVESPOLC. Lefényképeztem. (Amennyi kilométerrel a lábában.. hogy abba a kápolnába temették Petrás Incze János ferences pátert. mely különleges értéket jelent Európa számára. mert nekem oda belépnem csak egyszer sikerült és õsi keresztény szokás szerint mécsest gyújtottam.

plasztikusan megrajzolt arcképeken keresztül. A harmadik csokor a csángómagyar valóság „égi mása”. mozaikjaiból áll össze az a csodálatos kaleidoszkóp. változatait.évben már hiába kerestem ugyanott. társadalompolitikai helyzetével ismerkedhetünk megindító egyéni sorsokon. a zarándoklatok (a bukovinai Máriakegyhely – Kácsika) és a vallásgyakorlat általános helyzetének a leírásával. Talán bizony „hibás” voltam abban. E rövid ismertetés terjedelmét meghaladná az ötvennyolc tudósítás címének felsorolása is. izgalmasan és valóban õszintén. Megtapasztalhatjuk a csángómagyar koraõseink nyelvének szépségét. A második csokor a magyar nyelv köré szervezõdik. ízességét. a szerzõ szívének oly kedves énekekrõl szóló tudósításának bokrétája. a népénekek világa. amely a legmostohább sorsú testvéreink életét mutatja be színes fordulatokban. az anyanyelv „kitépésének” módjait. Az ötvennyolc tudósítás három téma köré csoportosítható. az utolsót azonban szó szerint említenénk: . Az elsõben a csángómagyarok mindennapi létével. kiegészítve a hitélet. sorsát. Levették. hogy lefényképeztem? Jáki könyvében a csángómagyar élet szeleteibõl. eseményeken. s jelenlegi szívszorító helyzetét.

a szerzetesi és szerzetesnõi hivatások magas száma a moldvai jászvásári római katolikus egyházmegyében és gondolom.” De legalább ennyire érdekes az 57. de még az erdélyi (székely) katolikusokkal is – kell. melynek néhány alcíme is sokatmondó: A csángómagyar származású papok magyar nyelvtudása. hogy sokakat elmélkedésre késztessen. • A papi. beszámoló is.„Ért(het)etlenségek (problémák. A latin nyelvû liturgia útjában áll a románosításnak?. Pofon a kispapok szemináriumában. Egyházzenei ért(het)etlenség. hogy mindenkit tisztelettel elgondolkoztasson! • A szentáldozások és a gyóntatások magas száma a moldvai római katolikus pasztorációban . már csak címébõl is következtetendõ: „Három (nem csak) vallási téma Moldvában”. Teodóz atya konklúziói pedig rendkívül megszívlelendõek. negatívumok) Moldvában”. hogy a bukaresti fõegyházmegyében is kell. • A gyermekáldás vállalása és az abortuszok – feltehetõen – alacsony száma a moldvai római katolikus családokban – összehasonlítva az erdélyi (székely) protestánsokkal. mely utóbbi fejezetben szerzõnk. Sütõ András tanítását citálja: „Anyanyelvünk és zenei anyanyelvünk páros szárnyunk a megmaradásban.

” (Való Világ Alapítvány. Mindez azonban nem lett volna lehetséges.világviszonylatban is példamutató! A nemcsak tartalmában. amely tudatosította a görögkeleti románoktól eltérõ kultúrájukat. és lehetõvé tette. ha a moldvai magyarságban nincs meg az elszánt akarat. . 2002. a Károli Gáspár Református Egyetem elsõ rektorát: „Végül mi volt tehát az. hogy ez a katolikus vallásuk volt. Jáki Teodóz híradása a csán gókról hézagpótló munka. Bp. Az utószóban nem véletlenül idézi Benda Kálmán történészprofesszort. hogy magyar akar maradni. A katolikus vallás. beolvasztó román politikájával szemben megtartotta magyarnak? Azt kell mondanunk.) Udvarhelyi Olivér BARSI ERNÕ: Népi hagyományaink iskolai és amatõr színpadon A magyar néphit szerint a kincsek hét évente megmutatják magukat. a felszínre törnek. amely számukra egyszerre testesíthette meg a hitet és a magyarságot. ami a moldvai magyarokat a korábbi évszázadokban és az újabb idõk elnyomó. de tipográfiájában is dicséretes kötetet a helységnevek és rövidítések magyarázata és mutatója. hogy megõrizzék hagyományaikat. kerülnek. továbbá szép fényképmellékletek zárják.

évfordulóján. az „ides” tud sütni. S ami még értékesebbé teszi ezt a kincset az. A Hazánk Könyvkiadó Kft. az „alapanyagot” megteremtette a magyar föld. mentõ feladatot végzett. kézdivásárhelyi tanítójelöltek. A határon túli magyarok számára olyan volt az elsõ kiadás megjelenése. határon innen és túl is. érettebb barnára váltott és tartalma is gazdagabb. „komolyabb” lett. felvidéki. amikor kiadta az 1995ben megjelent mû bõvített kiadását. Az elsõ kiadás anyaga életre kelt. ismét kincsfeltáró. A Borbély Károly által címlapra álmodott kincses ládából még több színdarab került a nagyközönség elé. hogy keresték a könyvet. ízével készítette hozzá a „kovászt” Barsi Ernõ.Így történt Barsi Ernõ: Népi hagyományaink iskolai és amatõr színpadon címû könyvével is. S ezt mi idézte elõ? Az a tény. A kiadvány a pirosbarna színbõl „öregebb”. mint a lágy kenyér. amit csak az édesanya. a kedves „pékmesternek” . Hiszen a „búzát”. De a pesti diákok is átélhették a könyv segítségével számunkra ismeretlen kukoricafosztás élményét. Ugyanis a szavak és dalok melegével. kisalföldi gyermekek által. székelyudvarhelyi. születése 83. vagy kalács. hogy tudós embernek könyve jelenik meg. megelevenedett amerikai cserkészek. a magyar hagyományvilág és ehhez a formát.

Õrzök én is. A Tõle kért mûvek most ismét csokorba szedve várják. a kenyérkészítés kemény munka. kértünk egyegy jeles alkalomra. Gönczi Ferenc. fõiskolás koromból értékes stencileket.venedtek tanítványaink játékában. amit Ernõ bácsitól kértem. Hiszen az itt megjelent mûsorok eredeti gyermekjáték és szokásanyagot tartalmaznak. A lassan feledésbe merülõ dalos könyvekbõl is találunk . mily boldogan énekelték. A gyûjtések többsége Barsi Ernõ keze nyomát õrzi. Veress Sándor) hagyatéka is jelen van. Ma ugyan már a hagyományos közösségek felbomlottak. színpadra tegyük. Kiss Lajos. játszották ezeket a játékokat. hogy a terített ünnepi asztalra. míg összeáll az olyannak.kellett összeállítani. Emlékszem. S ezek a becsben tartott lapok megele101. S ez a forma lehet a színjáték is. Sok fáradságba telik. Lábadi Károly. Katona Imre. Kodály Zoltán. Erdélyi János. hogy felelevenedjenek fiataljaink. Magam is többet betanítottam a Gyermekek Házában kis táncosaimnak. AJózsef Attila díjas kárpátaljai költõ Vári Fábián László gyûjtése sem hiányozhat a palettáról. Sebestyén Gyula. Kerényi György. S mint tudjuk. de új formákban nemzeti kultúránk tovább élhet. amit a szerzõ is tud. Kiss Áron. Burány Béla. Manga János. gyermekeink által. de néprajzi nagyjaink (Bartók Béla. dagasztani.

S ami a könyvet még érdekesebbé teszi. A karácsonyi és újévi készülõdéshez a szép alapot Bálint Sándor. Agyûjtött néprajzi anyag felöleli az egész történelmi Magyarországot (dunántúli. Mindannyiunk Ernõ Bácsija dramatizáló tehetségérõl mesél a sok jól beillesztett versrészlet is: Ady Endrétõl.példákat. északmagyarországi. Petõfi Sándortól és Szabó Lõrinctõl. Sándor Jutka Katalin Maros–Torda megyei gyûjtései nyomán. Asárospataki diákok. burgenlandi. hol a rábapatonai Repülj páva körnek. szlavóniai. Bertalanné Tóth Anna. Az ajánlások a szerzõ gazdag kapcsolatrendszerérõl is beszélnek: hol a Gyakorló Iskola bábosainak. könyvei nyújtják. A karácsonyi köszöntésbõl itt találjuk Luther Márton énekét is. így Limbay Elemér Magyar Daltárából. valamint Kõvári Ildikó. illetve Csokonai életének képeit színesíti a Zemplényikézirat Haj Rákóczi. Illyés Gyulától. erdélyi. az Écsen ismert népdalt. hol a borsodgeszti óvodásoknak ajánlja mûsorát. Seres András–Szabó Csaba. Gerhát Mária Velenceitó környéki. . Vasas Samu és Salamon Anikó gyûjtései. Tóth György szigetközi. kárpátaljai. Takács Noémi mezõségi. hogy Barsi Ernõ szellemi „magvetése” is kiviláglik tanítványainak: Horváth Gyõzõ rábaközi. Bercsényi kezdetû éneke.

hogy nem a kanonizált. Legyen az a gyermek sokoróaljai. a rábapatonai aratást. hejgetéssel. hogy kézbe vegyék a már színpadon is látott alkotásokat. a legényavatást. népdalok sorjáznak szemünk elõtt. a katonaságot. Minden korosztály válogathat kedve szerint. A kötet értékét növeli az is. a pünkösdölés hagyományával.szlovákiai). helyi ízzel megáldott játékok. hanem tájnyelven közölt. burgenlandi vagy akár gyimesi. a kiszehajtás. regöléssel és köszönthetjük az új esztendõt. szigetközi. egyegy betlehemessel. közismertté vált változatokat találja benne az olvasó. A tavaszt is elõvarázsolhatjuk a farsangi vígság. a sályi fonót. hiszen a gyermekeknek a Gyermekjátékok rész huszonkilenc jelenetet kínál választékul. mint például a börcsi „medvézés”sel. a lakodalmat. a sályi . A Jeles Napok fejezet segítségével megszépíthetjük karácsonyi készülõdésünket. A bõvített kiadásra nagy szükség volt. szokások. Feleleveníthetjük az écsi szüretet. Az újabb kiadás tartalmában és területileg is bõvült Újabb jelenetekkel. Sokat várták már azt. S az utolsó részben Életutat kísérõ szokásokon keresztül pedig átélhetjük életünk nagy fordulóit. A felnõttek világába kalauzol a Közös munkaalkalmakhoz kapcsolódó szokások fejezet. aprószenteknapi szokással.

vagy a tápszentmiklósi lakodalmassal. Régi tapasztalat. – amelyek népünk életének egyegy szép darabjai – a játék segítségével örökre a mienk lehet. Andrásfalvy Bertalan írta a bukovinai székelyek kultúrájáról 1973ban: „A népi társadalom nem lehet el zene nélkül. Az új könyvbõl nemcsak húsvéti locsolóverseket. Anyák napjára és pedagógusnapra is találunk szép mûsort a könyvben. hogy kiélje érzelemit. megtapasztalt nem felejti el. oly jól ismerõ és költészetében gyakran jelenlévõ Csokonai és Petõfi alkotásai. Kívánom. A népet. de az ünnephez fûzõdõ szokásokat is megismerhetjük. akár bizonyos énekes szokások formájában. hogy az egészséges embernek rendkívül sok zenére van szüksége az életben. hogy . „gordonyozására” – ahogy Sályban nevezik –. hogy minél többünké legyen ez a tudás és élmény. Egész életét átszövi a zene. és népi kultúrát. akkor ezek a színdarabok. Nagy szükség van napjainkban a „gyomok” irtására. hogy az amit az ember átélt. folklorizálódott versei is színpadra kerülhetnek. Ha ma már nem is születhetünk bele õseink szép hagyományos világába. énekléssel… ez azt bizonyítja. akár állandó spontán dalolással. hogy érzelmi és értelmi élete egyensúlyban maradjon.” Úgy gondolom ez a megállapítás 2003ban is megállja a helyét.„gordonyozás”sal.

Proverbiumok egy munkaközösség tagjainak szókészletében a gömöri . Stein. Juhász Ilona: Akisemlékkutatók 15. 2002. Danter Izabella: Nagyfödémes község szakrális kisemlékei.Acta Ethnologica Danubiana 4. Liszka József: Szakrális Kisemlékek Archívum Komáromban. Buganová. hogy még soksok kiadást érjenek meg közösen. Karl:Az ember és a kisemlékek viszonyának alakulása ÉszakCsehországban 1945 után. Emlékoszlopok és kopjafák. értékeink szépen növekedjenek. L. – Atartalomból: Liszka József: Adalékok Nepomuki Szent János ikonográfiájához. mint kálosiak az óbégatásnak”. mint a nemzeti identitás kifejezõi. nemzetközi tanácskozásának krónikája. hogy „Köszöntjük a 75 éves Barsi Ernõt”. Az Etnológiai Központ Évkönyve. Lukács László: Egy vándorló templom útja Végmagyarádtól Ráckevéig. egészségben. Pusko Gábor: „Megadja a módját. 250 old. Komárom – Dunaszerdahely. Juhász Ilona:A sírjeltõl a nemzeti szimbólumig.búzánk. az „élet”. boldogságban! (Gyõr. Az 1995ben megjelent elsõ kiadásban egy kis könyvjelzõn az állt. Lanczendorfer Zsuzsanna 102. 2003) Dr. Mit kívánhatnánk a szerzõnek és kiadónak. Fórum Institute – Lilium Aurum. L. Klaudia: Szakrális kisemlékek – út menti keresztek Kassán és környékén.

– M. 2002. Arrabona. Varga Lídia: Anépi táplálkozás táji tagolódása a Kárpátmedence északnyugati térségében.: Fábián József. 2002. GyõrMosonSopron Megyei Múzeumok közleményei. Xántus János Múzeum. Balaton õsztõl tavaszig.Tornalján. 40/1–2.: Tóth László. szerk. Fotóalbum. Fel. Bp. Gyõr. Szerzõi kiadás. Lukács László: A Duna forrásainál. Szerk. Perger Gyula: Johann Georg Suntag gyõri . Szõnyi Eszter: Mursella municipium (Árpás) 15 éves régészeti feltárásának eredményei. 2002. 2002. 547 old. MagyarszombatfaSopron Szentendre. Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége.: Gyõri Lajos. Szerk. 80 old. Ady Endre Gimnázium. Albert Tibor: Soproni (át)utazó városrajz õrségi melléklettel. Kiadja az iskola. Csenger. 95 old. Székely Zoltán: Hédervár barokkkori szakrális emlékei. Egry Ildikó: Középsõ bronzkor végi nép települése a KónyBarbacsi tóparton. Czigány Jenõ: Genetikai ártalomra utaló elváltozások ásatag gyermekkoponyákon. Pozsonyi József: A rátki és salamonfai Rátky család történetének megválaszolatlan kérdései. 176 old. László Csaba: A hédervári kastély mûemléki felújítása. Szakképzõ Iskola és Kollégium jubileumi évkönyve 1991–2002.

mézesbábos 1721. 2002. Magassy Sándor – Kovács Géza: A gyõri evangélikus egyházközség története. Pásztori. Rábapordány). Hegedüs Zoltán: Adalékok a Meszlényi család történetéhez. Bogyoszló. Tóth Imre: Simon Elemér Sopron megyei fõispán életútja és munkássága. 298 old. 1520–1785. Egyed. Csiszár Attila: Vízimalmok a KisRábán. Orbánné Horváth Márta: Emlékmûvek. Rechnitzer János: A város kövei. n. Tóth László: Kossuth Kalendárium. Kottmayer Tibor: GyõrMosonSopron megye népmûvészete. Horváth József – Dominkovits Péter: Gyõr város tanácsülési és törvénykezési jegyzõkönyvének regesztái I. szobrai. évi hagyatéki leltára. Tóth László: Kozma Imre Kossuthhûsége. Balázs Lívia: Az „égi jelenségek” hiedelemformáló szerepe a Rábaközben (Bágyogszovát. Barsi Ernõ: Kos suth zászlaja alatt. Bana József: Kossuth Lajos ajánlkozása a vármegyénél 1836ban. Horváth József: Samarjai Máté János 1585–1652. Grábics Frigyes: AKossuth kultusz változásai Gyõrött. Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. (1600–1605). Áldozó István: Áldozó József (1892–1983). táblái. Balaskó Vilmos: Élet a Föld alatt. Lanczendorfer Zsuzsanna: Egy sokoróaljai iparos repertoárja életútjának tükrében. emléktáblák gyõri kislexikona. h. – Az 1956os forradalom után Romániában .

83 old. Kocsis Antal: Arsenije Èarnojeviæ mellszobra. 114 old. Weissenbeck József: Könyvtárak Földvár mezõvárosában a XIX. Raj Rozália – Nagy István: A bajmoki magyarság hagyományos öltözetérõl. 2003. Dobai József:Az oktatás Tordán. de megmenekült ref. 2003. Szojka Emese: Aházasodás szokásköre a bácskai bunyevácoknál. Nyíregyháza. Szõts Zoltán: A bukovinai székelyek migrációjának kérdõíves vizsgálata. Balogh István: II. Becher Károly: Abajai „kolduspénz”. P. Szabadka. SzabolcsSzatmárBereg Megyei Önkormányzat Levéltára.: Henzsel Ágota. Ökrész Károly: „Pásztorává szegõdtem a jó Isten elhagyott nyájának”. – A tartalomból: Koszta László: DélMagyarország egyházi topográfiája a középkorban. Székely Sándor: Magyarország bélyegei . Szerk.halálraítélt. Weissenbeck József: A földvári zsidóság betûrendes helyesbítése és kiegészítése. Lányi Károly: Azsombori állami fõgimnázium. Bácsország. IV–VI. szdban. Rákóczi Ferenc Szabolcs és Szatmár vármegyékben. Ózsvári Vilmos: A csantavéri búcsú. lelkipásztor emlékirata. Silling Léda: Archaikus népi imádságok a szerémségi Maradékról. Dudás Antal: Atót–lengyel eredetû családok letelepedése a régi Kupuszinán. Vajdasági honismereti szemle.

Glória Kiadó. szd. Hovány Lajos: Északkelet Bácska felszíni vizei három XVII. Dobai József: Milyen jövõ vár az utódokra?. 104 old. Szabó József: Bagáry Pál. 48 old. Nagy Tibor: A magyar agár. Melléklet: Balla LajosLaci: Adatbázis toponímiánk eredetének kutatásához. börtönök. Szabó Szabados Ilona: Szarvas Gábor emlékét õrizzük Adán. Bada István: MIRK volt. Németh Ferenc: Egy éve hunyt el Eich (Berecz) János. Farkas József: Szabadka helyzete a magyarországi városok között a mezõgazdasági termelésben a dualizmus idején. van és lesz. Geszteréd. dr. tragikus sorsú. tehetséges nagybecskereki portréfestõ. Horváth Mátyás: Impérium változás Királyhalmán. hóhérok. Magyarországi várak útikönyve. Berta Gyula: Betyárok. Mezei István:Akocsigyártás története KözépEurópában és szûkebb pátriánkban. végi térképen. az oroszlámosi Batt[h]yányi uradalom gazdatisztje. Kiadja . Bene János: 75 éves a geszterédi önkéntes tûzoltóság.ség megszervezése BácsBodrog vármegyében [a XIX. szd. René: Középkori magyar várak és várromok. Polgármesteri Hivatal. Dobai József: Elemi csapások [Tordán]. 2003. végén]. BeBeau. Dudás Antal – Dudás Árpád: A rendõr103 Honismereti Bibliográfia. 2002.1850tõl 1941ig.

Bodó Barna (szerk. Kupó Jenõ: Etnikumközi viszonyok néhány bánsági településen. Kovács István: Agyagkenyér. kallikanþari – schiþã pentru o hermeneuticã a faptului folcloric [Farkasemberek.a Somogy Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet és a Somogy Megyei Honismereti Egyesület. Stepanov. 2002. 408 old. B. Gogolan. Fejezetek az agyagmûvesség történetébõl Gömörben és Kishontban. Rimaszombat 2001.): Hagyomány és interkulturalitás. Viorel: Vârcolaci. prikulicsok. Kaposvár. Boldureanu. Otilia:Crãciunul – . Simon András: Hagyományõrzõ egyesületek Szajánban. Kiadja a Centrul de Culturã ºi artã al judeþul Timiº. – Bodó Barna: Köszöntõ. 83 old. GömörKishonti Múzeum Egyesület. Felföldi László: A tánccal kapcsolatos ideológiák a Bánság hagyományos kultúrájában. GömörKishonti Téka 6. kallikancárok – vázlat a folklór hermeneutikájához]. Giurgiu. 2002. 206 old. priculici. Temesvár. Aristida: Convergenþe simbolice în ornamentica popularã din Banat – motivul florii [A bánsági népi díszítõelemek szimbolikus összefonódása – a virág motívuma]. Ioan. Hedeºan. Rodica: Béla Bartók ºi muzica româneascã [Bartók Béla és a román zene]. Liubomir: Primul dicþionar sârboromân [Az elsõ szerb–magyar szótár].

140 old. Universul culturii populare II. te vezess. – Egy Felvidékrõl 1947ben áttelepített család története. Bp. Obiceirile Familiale ºi Calendaristice. Ion: Catalocii din Moldova. 612 old. Benedek Katalin: Összehasonlító mesevizsgálatok. . amely a körülményekhez képest valósághûen dokumentálja a moldvai csángómagyar népszokások mozzanatait. Ciobotaru. Hajdó Khell Noémi: Az Aradgáji székelyek.analizã decaz [A karácsony] esettanulmány. [A moldvai katolikusok általános kultúrája. A Balaton és a Bakonyvidék kultúrtörténeti fejlõdése. etnikumközi kapcsolatok. – Amoldvai csángókkal a román nacionalizmus szemszögébõl foglalkozó könyv fõ értéke az a csaknem kétszáz színes fénykép. ªerban: Jucul „Pomul Ratiului” sau mecanisme ale interculturitãþii. Bodrossy Leó: A Balaton regénye. H. Ciprian: Postfaþã [Utószó]. Presa Bunã. aranyzsinór. 2002. Cipu. Bodó Barna: Kisebbség. 501 old. Minerva. Bordács Ilona: Emlékezés. Családi és naptári szokások]. Vlad.Iaºi. Ovidiu: Prinzãtorii de pãsãri – o îndeletnicire aproape unitatã. Komárom. Egy felvidéki asszony visszaemlékezései. elitek. Kecskés László Társaság. Szerk. Papanã.: Réthey Prikkel Miklós. 2002. 2002.

Szekszárd. Zrínyi Ilona. urbanisztikai kronológia. Pozsony. [Nagyvárad] 2001. – AMosonisíkságon letelepedõ magyarországi németek – heidebodenek – története. Cserei Heléna. Kiadja a Nagyszalontai Polgármesteri Hivatal és az RMDSZ Bihar megyei szervezete. 2003. Drescher. Lõvei Klára. Teleki Blanka. 2002. Daniel Polixénia. Károlyi Zsuzsanna. Gyarmathy Zsigáné. Kalligram.Czövek Judit: Ha mi meghalunk… Zoborvidéki virrasztóénekek. Lónyay Anna. Maderspach Károlyné. 96 old. Daczó Árpád Lukács: Hosszú utak megszomorodának… Archaikus népi imádságok. 182 old. szentes énekek Erdélybõl és Moldvából. Árva Bethlen Kata. 314 old. – Szilágyi Erzsébet. Lorántffy Zsuzsanna. Druckerei Séd. Bp. 2003. Petrõczi Kata Szidónia. 412 old. Magyar Napló.. 203 old. Csetriné Lingvay Klára: Nagyasszonyaink. Hely és mûvelõdéstörténeti. Kiemelkedõ nõi személyiségek Erdély és a Partium történetében. 1999. Bornemissza Anna. Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. Reinhold: Menschen und schicksale: auf dem Heideboden. Pekry Polixénia. . Dánielisz Endre: Nagyszalonta évszázadai. gr. ráolvasók.

sz. 50 old.: Csoma György.néprajza képekkel.és nyeregvándorlás a Radnaihavasokban a Gargaló csoport keleti felén. 5. Erdélyi féniks. Nagybánya. 4. Gödöllõ. térképekkel és egyéb dokumentummal bõven illusztrálva. Csoma György: Vendégünk volt Kaszta István. Marian Félix: Egy kiváló magyar gyógyszerész: Kazay Endre. Szõcs . Kézay Simon mester magyar krónikája 2. Írta: Barczi Attila – Lóczy Dénes – Peneszka Károly. Sóstófürdõ. A nagybányai festõtelep története. Baiza Krisztina: Nagy Pietrosztúra. 10. Német nyelvû kiadvány. Szerk. – A tartalomból: Egri Ferenc: Száz éve fedezték fel a révi Zichybarlangot. Erdélyi Gyopár. Balatonmedence. Csoma György: Szemelvények a magyar nemzeti lyra körébõl. 2003. Az Erdélyi KárpátEgyesület folyóirata. Kaszta István: Zenének szentelt élet [Pulusi János]. Palczer János: Az Aranyosvölgy és környéke. Berkeszi Zsolt: Tudósítás KeletMagyarországról. Nyíregyháza. Deák László: Öt éves az EKE Gutin Osztálya. Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsõoktatásért Alapítvány. Székely Lavotta: Gyalogtúrázók Országos Találkozója – 2003. Romok József: Katlan104. 2001. Józsa Márta: A romák a többségi társadalom csapdájában. Apor Péter: Erdély változásairól IV. 2003. – Atartalomból: Dr.. A Dunántúli dombság. 48 old.. 36 old. Nyerges Éva: Szépséges Dalmácia.

40 old. Attila: Száz éve született a legnagyobb magyar botanikus. Kovács J. Bõdi Erzsébet: Néhány adat táplálkozáskultúránk . Juhász Ilona: A sírjeltõl a nemzeti szimbólumig. Kodolányi János 80 éves.: Ujváry Zoltán. L. Ethnica. Debrecen. Soó Rezsõ. századi magyarországi változások tükrében. dr. Szilágyi Miklós: Egy vándorlegénydal ceglédi változata. 1.: Ujváry Zoltán. Füzesi Magda: Adalékok a vásárok világához. old.Miklós: Középkori mûemlékek ÉszakErdélybõl. Holló Barna: Mikecs Lászlóra emlékezés. – A tartalomból: Vitéz Ferenc: Egy népi festõ a tanyavilágból. – Atartalomból: Szathmári István: Mit mondanak a harangok. 2003. születésnapjának megünneplése. Bartha Elek: A debreceni néprajzi képzés 53. dr. 2003. Vargyas Gábor: ifj. Kovács Elõd: A népballadák és a köznyelv jelzõi a XX. Szerk. Lévai Béla: Lélekváltás és metainformáció. Voigt Vilmos: A mai folklór történeti korszakai. Papp Richárd: Közös kisebbség és/vagy közös felekezet?. éve. 41–84. Bõdi Erzsébet: Karácsony böjtje a görög katolikusok táplálkozási kultúrájában. Ethnica. Kiadja a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék. Ujváry Zoltán: Egy hamis gömöri népballada. 2. Debrecen. Szerk. Kiadja a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék. Voigt Vilmos: Kodolányi János 80.

Kovács Adrienne: Monda Szondi sírjáról.: Hütter Ferenc. Lukács László: Néprajzi gyûjtés Dunapentelén a városépítés idõszakában. A „Felsõbánya Mûveltségszolgálat” lapja. századból. Fõszerk. – Atartalomból: Pain Lajos: Felsõbánya város hármas ünnepe. Kiss Ferenc: Zarándokúton Kálmándon. Csetényi Mihályné: Farsangi népszokások Kunszentmártonban és környékén. 2002. A „Felsõbánya . Csetényi Mihályné: Ahalál elõjelei Zabolán. Független társadalmi lap. Forgách Tamás: Valóban olyan különösnek tekinthetõe a magyaráz igénk. Écs. érdekes emberek – Anekdotizáló élményelbeszélések Kisújszállásról. Független társadalmi lap. Ujváry Zoltán: Anekdoták találkozása Kossuth. 62 old. 2003. 2003. 14 old. Kövy. Arany. Lévai Béla: Magjegyzés a magyaráz igéhez. K. Fekete Zoltán: SzabolcsSzatmárBereg megyei éremgyûjtõk éremkiadásainak története. Nyíregyháza. Felsõbánya. sz. Farkas Márta: 30 éves az Écsi Népdalkör és Citeraegyüttes. Csetényi Mihályné: Életmorzsák – ételmorzsák. 1. Felsõbánya. SzabolcsSzatmárBereg Megyei Önkormányzat Levéltára. Szilágyi Miklós: Érdekes esetek.történetéhez a XVI. Bánkiné Molnár Erzsébet: Malmok jövedelme a Jászkun Kerületben.

A szerzõ kiadása. Füredi História. Egy erdélyi fafaragó emlékiratai. Fincicky Mihály: Polgármesteri jelentések Ungvár város közállapotáról. 55 old. Koltói õsz 2003 – Petõfi ünnepség augusztus 7én. Szerk. 2003. Ferenczes Miklós dr.K.Mûveltségszolgálat” lapja. 28 old. Szombathely. – Kéziratos süteményreceptgyûjtemény a Sopron megyei Neufeld – Lajtaújfalu községben élõ asszonyok gyûjtésébõl.: Hütter Ferenc. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. – A tartalomból: Hütter Ferenc Közeleg az új iskolaév. Balatonfüred. 2.: Az almási csata 1848/49ben. 2003. 127 old. Kiadó. Kalauz a turistáknak és természetbarátoknak. Ungvár. GyõrSopron. Kiadja az Aranyhíd Kulturális Szolgáltató Intézet és a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület. Flasch. 120 old. 2003. Helytörténeti folyóirat. 2002. Renate: Neufelder Schmankerl Kochbuch 350 Jahre Neufeld/L. Hargita Kiadóhivatal. 177 old.: Boda László. 2002. Csíkszereda. Fõszerk.: Elek Miklós. 2001. 2.L. – Katona . Szerk. Ferencz Béla: Nem vagyok egyedül. A FertõHanság és a Tóköz. Juhász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Dunaalmás. sz. 2002. 216 old. B. sz.

Németh Ákosné: Millei. Zákonyi Ferenc: Hajózási ünnepség áldozattal. 2000. Ács Anna: Ady Endre balatonfüredi útjai. Piliscsaba. Gazda József: Emlékek Ázsiája. – A Felsõgödön született. 2000. Uránia Kiadó. + 45 tábla. 248 old. Scarbantia Társaság. 1956ban Kanadába menekült szerzõ könyve Gömöri János: Castrum Supron. Sepsiszentgyörgy. sorsa és jövõje.: Sinkó András. és 32 lap kép. U. a Koloskavölgy betyárja. 1939–1944. Göncz József – Bognár Béla: Sopron vármegye . 120 old. Õseink földjén. Cserép László: Salvatore Quasimodo füredi faültetése. 2002.: Ló voltam Brianszkban. Sopron vára és környéke az Árpádkorban. a balatonfüredi Jókai és Blaha portré alkotója.: Magyarországi lengyel katonai táborok postája. õ. Szerzõi Kiadás Bp. 2003. Rácz János: Balatonfüred. Gemer György V. 40 old. Gazda István id. Elek Miklós: A Jókai emlékoszlop története.Csaba: Deák Ferenc és Balatonfüred. László Zoltán: Milyen volt a Kurszalon [gyógyhelyi társalgó] nagyterme 1913 elõtt?. a szõlõ és bor nemzetközi városa. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 1945ben hat évre a Szovjetunióba hurcolt. 278 old. – Ázsiát járt magyar hadifoglyok emlékei. Sopron.

. Harangszó. Nagyvárad. Pénzes Lajos: Százötven éves . 3.képeslapokon 1896–1945. – A tartalomból: Tõkés László: Megtartó reménység. Kiadja Szabadka község képviselõtestülete. sz. Hajnal Béla – Reszler Gábor – Szászi Ferenc: Tanulmányok SzabolcsSzatmárBereg megye népességének belföldi vándorlásáról (1869–1995). 128 old. 2003. SzabolcsSzatmárBereg Megyei Önkormányzat Levéltára. Gróf Károlyi György naplófeljegyzései 1833–1836. Szabadka. 2003. – A tartalomból: Csoóri Sándor: Felhívás a határon túli magyarokról szóló törvény támogatására. 203 old. Szerk. Nagyvárad. Mirko: Vojniæi od bajše – plemiæka prièa – AVojnich család nemesi világa. 322 old. sz. 400 old. old.. Edutech K.Grlica. 105. Sopron. 4. bev. Szász Jenõ: Tisztességes jövõt az erdélyi magyarságnak! Harangszó. Nyíregyháza. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti Lapja. 8. 187 old. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti Lapja.: Fazekas Rózsa. Nap Kiadó. 2003. old. Stúdium. Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret. 2003. 2003. 2003. Nyíregyháza. 8. jegyzet. 2003.

Gyõr. – Atartalomból: dr. ZsZsK. Nagyvárad. old. Városszépítõ Egyesület.. 8. 8. 2003. 2003. Péter Miklós: Az én Európám. – A tartalomból: Tõkés László: „Istenre bízom ügyemet”. Hepehupa. Kaposvárért Közalapítvány. 200 old. Kreczinger István: Sylvester János születésének 500 évfordulója – Egyházkerületi Közgyûlés Szinérváralján. 2002. 3. Hegedûs Gusztávné: Ajakról színesen. 94 old. Egy arisztokrata sorsa – Gróf Degenfeld Sándor. Zih Otilia Valéria: Egyházzenei Konferencia. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti Lapja. – A tartalomból: Szántó Edit: A marosszentgyörgyi egyházközség története. Kaposvár. Harangszó. . dr. Muhari István: Európai Unió – Mit adhatunk. 2003. Nyíregyháza. Harsányi Attila: GyõrGyárváros munkástelepe 1917–2002. mit várhatunk? Harangszó. Harangszó. Szilágysági mûvelõdési folyóirat. 14. MALAWI Bt. 2001. old. Nagyvárad. 13. A marosszentgyörgyi római katolikus egyházközség kiadványa. 167 old.a biharpüspöki orgona. sz. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti Lapja. Hartner Rudolf: Kaposi fák a várostörténet tükrében. sz. 8 old. 2002.

Fodor Sándor: Nagyemberek: Szervátiusz Jenõ. Horváth Sándor: Narda. mondafélék Marcali mellékérõl. 56 old. Hímes tojás csak annak jár… Húsvéti locsolóversek. Várday Károly: „Ajó anyám biztosan imádkozott értem”. 2003. 3. Nagy Bálint: Hol van már a paraszt?. 2003. Szekeres Sándor: Haza jöttem Amerikából. Cigány mesék [Kárpátaljáról]. Mikszáth Kálmán úti Ált. a zilahi református gimnázium elsõ állandó tanára. 96 old. Szerk. – Atartalomból: László László: Erdély a kuruc korban. A gyûjtést vezette és szerkesztette: Mirk László. Mitruly Miklós: A szilágysági folklórkutatás története. Csíkszereda. 117 old. Major Miklós: Valkóvára. Boér Klára: Megszenvedett történelem. .Zilah. Státus Kiadó. 2002. Kovács Miklós: Gyarmathi Sámuel. Székely Géza: Amikor még oltyán voltam. Iskola. Simon György: A tatárdúlás története és emlékezete Szilágybagoson. a „bérctetõre épített gyönyörû sasfészek. Történetek. – A csíkszeredai Segítõ Mária Gimnázium diákjai által gyûjtött anyag. Tõtös Árpád Zoltán: Gyermekkori emlékeim. Módszertani füzetek III. B.: Gyurácz Ferenc. Nyitrainé Deák Beáta: Feri és Kriszti – ahogy én láttam õket [Balázs Ferencrõl]. Marcali. Horváth László: Az elveszett templomtorony.

Mirko: Problémi srpskog pokreta u proljeæe 1849. újesztendõ. Gyõrújbarát. Baráti Honismereti Füzetek 1. Jókai Mór Városi Könyvtár. Pápa. Ilyés Gábor: „Beszél a Márvány”. Bp. Jókai Mária: András naptól farsangig Nyitra vidékén. a karácsonyi ünnepkör. 2001. n. Tóth Ilona: ÉszakBácska és Szeged . Szabó Lajos: A Rákócziszabadságharc kronológiája 1703–1711. Bona Gábor: A forradalmi Magyarország és a nemzetiségek. 166 old. Dunaszerdahely. szilveszter. – A tartalomból: Siflis Zoltán: Tabu volt. Kiadja a Lénia Bt. Kiadja a Polgármesteri Hivatal. dr. Nyíregyháza emlékjeleinek története. A kaponyai ütközet: 1849. 124 old. 93 old. H. Nyíregyházi Városvédõ Egyesület. március 5. 136 old. különös tekintettel a szabadságharc délvidéki eseményeire.Száz magyar falu könyvesháza. Juhász Viktor – Juhászné Orth Ibolya: Rév – Bihar megye. 205 old. 2003. a farsangi idõszak szokásai.: Szabó József. é. Szabadka. 2002. Rév. 205 old. – Az adventi idõszak. 2001. ABART. Szerk. 84 old. 2003. Nyíregyháza. Hegedûs Antal: Az olasz légió szerepe a vajdasági harcokban. 2000.. dr. 1849ben. Godine (A szerb felkelés problémái 1849 tavaszán). Józsáné Nagy Erzsébet: Gyermekjátékok Gyõrújbaráton. Mitroviæ. Bácsország könyvek 5.

Mirko: Poraz kod bare Krivaje i èarde Kaponje (A kaponyai és a krivajai vereség).1849 tavaszán. Rendezni végre közös dolgainkat. Kaposi Zoltán: Uradalmi gazdaság és társadalom a XVIII–XIX. A kaposvári Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola és Gimnázium jubileumi évkönyve.Berkes József: Irodalom az 1848–1849es szabadságharcról. A megbékélés emlékmûve – 1999. 2000. Hegedûs Antal: Egy olasz a kaponyai ütközetben. Iványi István: A kaponyai csata. 1950. id. 285 old. A kaponyai emlékmû. Vass Géza: Spelletich Bódog. az 1848/49es szabadságharc szabadkai kormánybiztosa. Bakos Annamária – Nagy Torma Marizella – Berendity András – Kovács Martin: A kaponyai ütközet 1849ben. 132 old.: Troszt Tiborné. Komáromy András: Ugocsa vármegye a történelemben. – Pécs. Bp. Dialog Campus Kiadó. 2001. Kaposvár. .ban. 106. Szerk. dr. A vrászlói társadalom alakulásának folyamata. Grlica. Frankl István: A kaponyai csataemlék. sz.Åopaí:Kaïoœcêa áèòêa (Vela(n)joviæ Goran: A kaponyai csata). Vass Géza: Az 1848as zsidó emlékmû. Mojzes Antal: A kaponyai csata – bajmoki szemszögbõl. id. Kiadja az Intézmény. Ricz Péter: Ami a történelemkönyvekbõl kimaradt. Frankl István:A kaponyai ütközet Beëaooâè .

Koszorús Ödön: Díszített kovácsmunkák a Délnyugat Dunántúl köz és magángyûjteményeiben. iskolai megemlékezéseinken. Kozma László: Vetni kell! A haza és a magyarság témája nemzeti ünnepeinken. 160 old. Forrásválogatás. Kranjevic. Kiadja a Monsalvo Alapítvány – Vasi Múzeumbarát Egylet. Nyíregyháza.Válogatott írások. Doroszló. 2003.): Pro memoria. Nyíregyházi összeírások (1752–1850). vallomások a 250 éve újjászületett Nyíregyházáról. Kopka János: Tisztelet az õsöknek. Kovács Endre: Körül csillagos az ég. SzabolcsSzatmárBereg Megyei Önkormányzat . Emlékezések. 2003. Kecskemét. 20 old. Fenntartható kultúrák 1. Korda Kiadó. az élõ folyó. Ungvár. 2002. Kujbusné Mecsei Éva (szerk. 128 old. Szerk. – Hangszeres kíséret nélkül. horvát. Doroszlói csirajnóták gyûjteménye.: Kobályné Homoki Ilona. – angol. Radovan: Dráva. 180 old. 54 old. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. 2002. KeletPress Könyv és Lapkiadó. Szombathely. 2003. magyar nyelven. kizárólag a tánclépések ritmusára énekelt mûfaj. 134 old. Kapronca. 2001.

P. 2002. Lucidus Kiadó. Debrecen. Szerk. 2002. 2001. Lukács István: Amegváltó Mátyás király színeváltozásai a szlovén néphagyományban és szépirodalomban. Bp. Magyarország évszázadai.: Klevere. 2002. 2001.): Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából. Lakatos Éva. Avilág architipikus víziója. Szombathely. Magyar Országos Levéltár. 82 + 89 old. Szerk. 156 old. Balatonfüred Városért Közalapítvány. Az ELTE Állam és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszék. Válogatás ezer év dokumentumaiból 1000–1956.Levéltára kiadványa II. 566 old. (6 lapos leporelló) Matyikó Sebestyén József: Keresztury Dezsõ és Balatonfüred. Közlemények 29. Bessenyei György K. Kiadja a Berzsenyi Dániel Fõiskola. 2003. 535 old. Nyíregyháza. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. Lévai Béla: Debrecen környéki helynevek.. Szöveg: Asztalos Enikõ. n. A marosvásárhelyi „Kultúrpalota” Tükörtermének festett üvegablakai. 166 old. A magyar államiság ezer éve. Inga és Pusztay János. 157 old. Bp.. Plájás FOTTO h. (szerk. 168 old. 2003. Nyíregyháza. 2003.. .: Tóth Béla.

24 old. Csíkszereda. . Sylvester Lajos: Újabb csángó elcsángálás?. Az elsõ fecskék – Magyarfalu ünnepel [Polgár Róbert elsõ miséjének ünneplése. Bakk Miklós: Új csángó krónika. Nõk a Balatonért Egyesület. 24 old. Halász Péter: Szabófalva helynevei. Nastase. dr. 2003. a Balaton tudósa. Csíkszereda. Moldvai Magyarság.. Pozsony Ferenc: A csángók magyar nyelvû folklórja. Pozsony Ferenc: A moldvai csángó falvak gazdasági élete. Halász Péter: Szabófalva helynevei. Hargita Kiadóhivatal.Matyikó Sebestyén József: Lukács Károly. – Atartalomból: Gazda Árpád: Áldásukat adták a csángók magyaróráira. dr. Hargita Kiadóhivatal. 20 old. 8. Ferenczes István: Moldovának árva népe XXX. csángóul énekeltek – Félszáz gyerek táborozott az erdõcsinádi anyanyelvi táborban. Magyarul tanultak. Oberding József György: A vándorló bukovinai magyarok. Krebsz János: Aszûgomba nyomában. beszélgetés Iancu Laurával]. 2003. II. Kraus Andrea: Moldvai csángók – a Vatikán hûséges „mostohagyermekei”. I. Balatonfüred. Oberding József György: A bukovinai magyar népcsalád helyzetképe. 2002. – Atartalomból: Daczó Katalin: Csángó fórum Gyimesközéplokon. Gazda László: Gh. Moldvai Magyarság. 7.

2003. 24 old. Budai Ernõ:Az aratás . Attila: A moldvai magyar népballadagyûjtés kezdetei. Szénássy Árpád. dr. Kiadja a Mûvelõdés és Kultúrtörténeti Intézet. Hargita Kiadóhivatal. 22 old. Honismereti. Iancu Laura: A hulló levél nesze. – Benyék Mária: Ünnep volt (bemutatkozott Pozsonyban a komáromi KT Könyv és Lapkiadó). turisztikai magazin. Fõszerk. Halász Péter: Szabófalva külterületi helynevei. – A tartalomból: A gorzafalvi anya és fiók megyebeliek comulativ kérvénye 1860ból.Ferenczes István: Moldovának árva népe XXXI. 8. Ferenczes István: Moldovának árva népe XXXII. 7. Sylvester Lajos: Moldvai magyar oktatás. Kolor Pózás: Szabófalvi búcsú – 2002. Múltunk Emlékei. Csíkszereda. Dr. Moldvai Magyarság.. Daczó Kati: Pusztinai napok – harmadszor. T. Trogmayer Ottó: Évgyûrûk. Komárom.: Dr. KT Lap és Könyvkiadó. mûemlékvédelmi. Krebsz János: A szûgomba nyomában. Szabó. Szénássy Árpád: Kritikus szemmel (pusztuló ipar107. Oberding József György: A bukovinai székely népcsalád helyzetképe. Pozsony Ferenc: A moldvai csángó falvak gazdasági élete. [Iancu] Laura: Életre ébredõn.történeti emlékek). Baksa Péter: Szeder Fábián a palócok nyelvének kutatója. 2003. Vágvölgyi Szilárd: István király felajánlásai (a tardoskeddi oltárkép).

és eszközei; Csáky Károly: Száz éve hunyt el Kupinyi Ferenc; Danis Ferenc: Selmecbánya mûemlékei; Petrovay R. Sándor: A bellusi Baross család; Motesiky Árpád: Árpádkori templomaink (A nyitrai Szent Istvántemplom sorsa); Feszty Zsuzsa: Emléktáblát avattak Feszty Árpád tiszteletére; Böszörményi Jánosné: A 9. Hídverõ Napokról; Oros László: Egy magángyûjtemény története (Bibliotheca Pro Patria, Felsõszeli); Sztrecskó Rudolf: Egy híres per a XVII. század elsõ felében. Mûemlékvédelem. Kulturális Örökségvédelmi folyóirat. 2003. 2. 73–152. old. – A tartalomból: Lõvei Pál – Somorjay Sélysette: Fõmû és átlag–amûemlékké nyilvánítás elveirõl; Gyõr Attila: Táguló körök, valós tendenciák – védetté nyilvánítások 2002ben; Jékely Berta: Anépi mûemlékvédelem táguló körei; Nagy Levente: Régészeti lelõhelyek védelme – eredmények és feladatok; Nagy Mihály: Sok vagy kevés a mûemlék Magyarországon – A védetté nyilvánítások problémaköre; Benda Judit: A középkori budai karmelita kolostor feltárása; Halmos Balázs: A gyulafehérvári Lázóikápolna alakhelyes felmérése és vizsgálatának eredményei; Bozóki Lajos: „Gótikus” építkezés a XVIII. szdban Márianosztrán; Pamer Nóra: Szakál Ernõ és a kisnánai vár vörösmárvány falikútja.

Mûemlékvédelem. Kulturális Örökségvédelmi folyóirat. 2003. 4. 233–306. old. – A tartalomból: Csenkey Éva: A Kulturális Örökség Napjai – Zsolnayévforduló; Weiler Árpád: Zsolnay; Kovács Orsolya: Zsolnay Múzeum; Walter Ilona: „…most már szívesen állok a Mûemlékvédelem rendelkezésére” – Beszélgetés Román Andrással; Aradi Csilla: Abodvicai rotunda; Gilyén Nándor: Az erdélyi Mezõség népi építészete; MiklósiSikes Csaba: A sümegi zsidó temetõ megújulása; „Minden ház hû tükre a keletkezésekor uralkodó szellemi közállapotoknak” – Reimholz Péter építésszel beszélget Harangi Anna; CzétényiAntal Piroska: Értékvésõértékmentõ falutáborok; Vukov Konstantin: Az Országház dunai homlokzatának helyreállítása; A mûemlékvédelem fölöttébb szükséges voltáról. Évkönyv. Szerk.: Dukrét Géza. Partiumi füzetek 23. Kiadja a Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Bizottság, az RMDSZ Bihar Megyei Szervezete, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Nagyváradi Katolikus Püspökség. Nagyvárad, 2003. 422 old. – A tartalomból: A PBMEB története: események, a tagság névsora, az elnökség, kitüntetettek; Fábián József: Árpádkori települések a FeketeKörös alsó völgyében; Jancsó Árpád: Mûemlék jellegû hidak Temesváron; Kordics

Imre: Bihar megyei Fráterkúriák; Péter I. Zoltán: A mai Nagyvárad barokk és klasszicizáló barokk építészete; Tácsi László: A Nákó család és nagyszentmiklósi kastélyuk; Fazekas Loránd: Egy jelkép múlása, egy jelkép születése; Joikits Attila: Kozma nõvér – élõ legenda Szilágysomlyón; Dukrét Géza: A turulmadár mint jelkép; Lakoné Hegyi Éva: Múzeumalapítási törekvések a Szilágyságban; dr. Vajda Sándor: Egy értékes élet [Dr. Balogh Ernõ]; Görbe István: Dabolc – Gellért Sándor dajkáló, felnevelõ szülõföldje; Józsa István: Képballadák – Kós Károly, a grafikus; Pávai Gyula: Sárosi Gyula és az Aranytrombita; Puskel Péter: Arad Spektatorja, Spektator Aradja; Tácsi Erika: dr. Kõnig Frigyes alkotómûhelye, Pásztai Ottó:Mûkedvelõ színjátszás Nagyváradon a két világháború között, Ujj János: Arad elsõ irodalmi lapja; dr. Venczel Márton: Püspökfürdõ és környékének élõvilága; Mitruly Miklós: Krasznai fiatalok fonóbeli játékai; Bessenyei István: Az árpádi favillakészítés; Székely Antal: Valamikor Ombodnak is volt élõ zenéje. Nagy Endre: Tardoskedd és Udvard földrajzi nevei. Notitia HistoricoEthnologoca 2. Lilium Aurum. Dunaszerdahely, 2000. 174. old. Orbán Róbert: Sökfás temetõk az Õrségben. Fotó: Orbán Róbert és Kleb Attila. Kiadja Kercaszomor

Önkormányzata. [2000] 20 old. – Asökfa a fejfa régies, ma már ritkán használt elnevezése az Õrség falvaiban. Ortutay András: Jó, ha a dolgokat írásba foglaljuk. Tanulmányok KomáromEsztergom megye múltjából. Castrum könyvek 9. Szerk.: L. Balogh Béni. Kiadja a Kernstok Károly Mûvészeti Alapítvány. Tatabánya, 2003. 330 old. Pain Lajos – Hitter Ferenc: Felsõbányai arcképcsarnok. Szerk.: Hitter Ferenc. Magánkiadás. Felsõbánya, 2002. 378 old. Petercsák Tivadar: Nemesi és paraszti közbirtokosságok Heves megyében (XVIII–XX. század). Studia Agriensia 23. Kiadja a Heves Megyei Múzeumi Szervezet, Dobó István Vármúzeum. Eger, 2003. 302 old. Pilat, Liviu: Comunitãþi tãcute. Satele din parohia Sãbãoani (secolele XVII–XVIII). [Hallgatag közösségek. Szabófalva egyházközségének falvai (XVII–XVIII század)]. Editura „Dumitru Mãrtinaº”. Bacãu, 2002. 303 old. Piroska József: Küsmöd évszázadai. Mentor Kiadó. Marosvásárhely, 2002. 96 old. és 12 tábla kép. A Rábaköz. Kalauz a turistáknak és természetbarátoknak. Szerk.: Boda László. B.K.L. Kiadó.

Szombathely, 2002. 136 old Rákóczinéphagyományok nyomában. Ferenczi Imre és Molnár Mátyás gyûjtésének felhasználásával szerkesztette Molnár Sándor. Vay Ádám Múzeum. Vaja, 2003. 224 old. Rálátás. Zsákai Helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató. Szerk.: Dankó Imre. Zsáka, 2003. 3. 44 old – Bõdi Erzsébet: Hagyományos élel108.miszertartósító eljárások; Dankó Imre: Egy bihari kistáj etnokulturális struktúrája II.; Takács Péter: Úrbérrendezés VáradVelencén (1770–1772); Nagy Ibolya: A tiszántúli parasztság 1950–1980 közti életmódkutatásának új irányai; Dallos Csaba: Családi fényképgyûjtemények kutatási lehetõségei; Seres István: Károlyi Sándor kuruc tábornok Zsákán. Redemptio. A jász és kun települések honismereti lapja. Fel. szerk.: Kiss Erika. Kiadja a Jász Múzeumért Alapítvány. Jászberény, 2003. 3. 20 old. – A tartalomból: Gyõri János: Az alapító okirat története; Egervölgyi Józsefné: Ötéves a Rozmaring [Asszonykórus]; dr. Gyõri Gyula: Egy óntábla üzenete; Fodor István Ferenc: Terjéki János emlékezete; dr. Dankó Imre: Balassa Iván és Túrkeve; Zelei Józsefné: Múzeumlátogatás a fõvárosban; dr. Bartha Júlia: Kapitányválasztás Berekfürdõn; Pünkösdi találkozó Jászteleken; dr. Farkas Ferenc: Szellemi

: Jászsági lakodalmas. H. Gyõri János: A XXXI. arattak. Farkas Ferenc: Szellemi mûhelyek Jászberényben IV. Bartha Júlia: Autonóm közösségek a magyar történelemben.mûhelyek Jászberényben III. 20 old.: Kiss Erika. Korcsok Imre: Jászdózsai hagyományõrzés. KE. Kiss Erika: Kõkori vadásztábor a Mátra alján. Jászsági falunapok. Református Kalendárium a 2003.. Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. Honismereti Akadémia Nyíregyházán. dr. Literáti Erzsébet: Két keréken a Jászságban. Fodor István Ferenc: Jákóhalmi hírek. szerk. 2003. Nagyvárad. . J. évre. Redemptio. dr. Korcsok Imre: Szomszédolás. Bathó Edit: Konferencia a Hagyományok Házában. Kiadja a Jász Múzeumért Alapítvány. Kiss Erika: Kakast fõztek. Benedek József: Kocséri ünnep. A jász és kun települések honismereti lapja. Fodor Ferencre emlékeztek.: Ötödik Juhászfesztivál Túrkevén. Kiss Erika: Bóna István dédapja munkáját restaurálja. – A tartalomból: Gömöri Árpád: Nyelvészeti konferencia Jászberényben.: Bereczki András. Fel. B. Szerk. 4. Antal Domokosné Urbán Ilona: Emlékezés az iskolára Kocséron. dr . Mihálka Zoltán.

Tóbiás Tibor: Szamosújlak. Tasnádi András: Nagybánya Újváros. Lukács József: Élõ Szilágyság – Szilágynagyfalu. Szûcs József Zsolt: Egy történelmi borvidék [Bihardiószeg] múltja és jelene. Zsigmond Attila: Szamosardó. század elején. A. Magyarlápos. Sipos István: A Máramarosszigeti Református Líceum történetének rövid ismertetése. évfordulójára. Kõvárhoszszúfalu. Gellért Gyula:Új . Székely Zsolt: Sárosmagyarberkesz. 249 old. Müller Dezsõ: Vámfalu.: Egy érmelléki gyülekezet. Mihálka Zoltán: Istennel a hazáért és a szabadságért!. Járosi Éva: Kós Károly születésének 120. Tóbiás Tibor: A szamosardói Bothesdaház. Bak László: Zágoni Zágonyi Károly emléke. Sebestyén László Ede: Hosszúmezõ.2003. Járosi Éva: Két Költõnk [Kölcsey és Madách] egy közös magyarságért. Tolnay István: Templom és iskola – az anyanyelvi és egyházi oktatás esélyei Erdélyben a XXI. Molnár Kálmán: Régi romok helyén. Feladatunk a szórványban is a reménység szolgálata – Vetési László református lelkésszel beszélget Aniszi Kálmán. Hagymáslápos. B. Varga Károly: KoltóKatalin. Sylvester János: Szinérváralja. – A tartalomból: A hit a végsõ értelme mindennek – Beszélgetés Németh Zsolt magyar országgyûlési képviselõvel. Borbély Gábor: Az albisi templom és a Zólyomiak.

Hermán M. B. Csûry István: Négyszázötven éven éves a nagyváradi reformáció. Gyõr. 12–13. Zsigmond József: Százötven éves a nagyváradújvárosi református templom. – Atartalomból: Kiss Márton: Asoproni hegyvidék klímájának vizsgálata. János: A volgai németek szétszóratása. 2002. Dukrét Géza: A turulmadár. a soproni népszavazás. Megyei Jogú Város Oktatási.templom Jankafalván. Kulturális és Sportbizottsága. Fábián Tibor: Misszióban az ausztráliai magyarok között. Bereczki András: Keleteurópai vírussal fertõzve. A. dr. Csûry István: Károlyi Gáspár hagyatéka. ápr. Gyõr. Kelemen István: Református népmûvészet. 215 old. Gazda István és G. Nagy András:A Zichypalota. Mátyus Melinda: Temesvár élni akar. SzoboszlaiGáspár István: Végvári krónika. 2002. Révész Tamás: Repülõtér az Alpokalján: . Hodvogner Zoltán: A nyugat magyarországi fegyveres felkelés és eredménye. Orbán István: Virágok vetélkedése – Egy Balaskószoborkompozíció nyomában.: Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom. A legjobb pályamunkák. Regionális Középiskolai Tudományos Diákköri Konferencia. Tóth Áron: A magyar agrártársadalom. Molnár József: Nagyváradi orgonaépítõk. mint jelkép. az 1930–1940es években és a KALOT reformelképzelései.

409 old. XIII. Daday János. Szerk. Bp. az RMDSZ Bihar Megyei Szervezete. Orth Ibolya. Tilai Zoltán: A kunszigeti zöldségtermesztés. Kál Géczi Mihály.Silling István: Vajdasági népi imádságok és nyelvezetük. Újvidék. A Somogy Megyei Honismereti . szakrális emlékek Fertõszéplakon. 40 old. 2003.fejezetek a szombathelyi katonai reptér történetébõl. 484 old.. Nagyvárad. Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a huszadik század végén III. Rév. Partiumi füzetek 22. 109. 2003. Somogyi Honismeret.: Kerületünk fürdõi és uszodái. 2003. 2002. Silling István: Írások a vajdasági népi vallásosság körébõl. kerületi helytörténeti füzetek 9. 148 old. Írta: Juhász Viktor. a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Nagyváradi Katolikus Püspökség.: Dukrét Géza. Kiadja az Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ Helytörténeti Gyûjteményének Klubja. Venczel Márton. Róbert Péter dr. Újvidék. Forum Könyvkiadó. Fórum Könyvkiadó. Ignácz Tamás: Építészeti felmérések. 2003. Erdély sziklakapuja. Kiadja a Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Bizottság. J. Udvarhelyszék. Nap Kiadó.

Horváth Aladár: 70 éves a Zöldkeresztmozgalom.Egyesület tájékoztatója. Bóra Ferenc: Élet a Nagyberek mocsárvilágában. Varga Róbert: Ötvenéves a Kaposvári Megyei és Városi Könyvtár. Földváry Zoltán: Longauer János Imre emlékezete. Kossuth hagyomány. Mérey Klára: A gyáripar Somogyban száz évvel ezelõtt. Sipos Csaba. építészmérnök. Matyikó Sebestyén József: A gyermekkori szerelem még ma is tart [75 éves Gyökér László ny. Horváth József: A második csurgói iskolaalapító. Szerk. képeslapgyûjtõ]. Matoltsy Sándor. dr. Knézy Judit: Életmódváltozások és a paraszti mentalitás sorsa Somogyban. 2001. Paál László: Viseleti és étkezi szokások Cserénfán. Bõsze Gábor: A Somogy Megyei Honismereti Egyesület Törökkoppányban. Magyar Kálmán:Az ezeréves Karád ünnepén. dr. dr. dr. dr. T. – G. Kaposvár. Kiadja a Megyei és Városi Könyvtár és a Somogy Megyei Honismereti Egyesület. Bogdán Tibor: Herman Ottó alapító levele.: dr. Vértes László: Kresz Géza Balatonföldváron. Nagy Gyula: Száz éve hunyt el Kaposvár szülötte. Simon József: Megyei honismereti mozgalom Kutason. dr. Varga István: A Podmaniczkydíjas Fonyódi Városvédõ és . dr. dr. Frech József: Erdélyi magyarok Nagyberkiben (1941 – 1947). dr. dr. Jáger Márta: Kossuth Kapuváron. Kaposi Mór. 2. 122 old.

Mihály Gyula: Kötcse személy és ragadványnevei. dr. Sipos Csaba: Tízéves a Somogy Megyei Honismereti Egyesület. 2003.: dr. Lõrincz Sándor: Monográfiákkal. Sipos Csaba: Reöthy Ferenc emlékezete. Bõsze Gábor: Emlékezés Együd Árpádra.Szépítõ Egyesület helyismereti tevékenysége 2002ben. Szirmay Endre: Fejezetek készülõ naplóregényembõl. Kiss Kálmán: Marcali siker a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Kaposvár. dr. Marek János: Somogyszil fogyó népessége. Somogyi Honismeret. Király Lajos: Somogy megye nyelvjárásai. Vértes László: Andrássy Kurta János önéletrajzáról. dr.ban. faragásokkal a holnapért. 132 old. Sipos Csaba. Kiadja a Megyei és Városi Könyvtár és a Somogy Megyei Honismereti Egyesület. szd. – A tartalomból: Karácsony Tamás: Levél Somogyból. Fülöp László: Somogy megyei betelepülésre utaló családnevek Kaposváron a XVIII–XIX. dr. 1. dr. Horváth Ferenc: Kerektemplom Bodvicán. Szerk. dr. Lévai József: Noszlopy Aba Tihamér. Kálóczy Hilda: Könyvbemutató Mesztegnyõn. Frech József: Nagyberki népszokások. A Somogy Megyei Honismereti Egyesület tájékoztatója. dr. Stamler Imre: Somogyjád és az éden elvesztése. dr. Horváth József: Noszlopy Gáspár emlékezete. Lõrincz Sándor: A honismeret holnapja és honlapja – Interjú .

SzabolcsSzatmárBereg megyei Szemle. Sudár Lászlóné Molnár Zsuzsanna: Balladák. Takács Péter: Nyíregyháza lakóinak életmódja az 1753as megtelepedés után.. dr. 216 old. old. Bp. románcok. Csepreg. Mizser Lajos: II. Fõszerk. Pozsonytól Kassáig. G. 241–368. Kiadja a Farkas Sándor Egylet. 2003. – Krúdy Gyula: Nyíri emlék. Kujbusné Mecsei Éva: „Nyíregyházán láttam egész nagyságában az örökváltság eszméjét. Demcsákné Balczó Ildikó: Érdekességek a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 250 éves történetébõl. 2003. Kiadja a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. Magyar Könyvklub.: Mezõ András. Szabó Barnabás: AFelvidék. Rákóczi Ferenc Pesty Frigyes . Nyíregyháza. 3. Margócsy József: „A polgárosodás útjai a magasabb iskolák kapuin vezetnek keresztül”. Magyar. 2003. Rosta István: Búcsú Takács Évától. horvát és cigány népköltészeti alkotások. A megye önkormányzatának folyóirata. balladásdalok a Répce mentérõl. Kertész Sándor: Somogyi motívumok akvarellel – Péger József kiállításáról. Kopka János: Mit tudunk a gyökerekrõl? (Interjúadalékok Nyíregyháza tirpákjubileumához).Halász Péterrel. 218 old. magát tanúsítani”. Jáger Márta: A gyökerek nem szakadnak el soha….

Antal Árpád irodalomtörténész professzorral. Aradi kulturális szemle. Csíkszereda. 107 old. – A tartalomból: A történések színe és visszája – Tánczos Vilmos beszélgetése dr. 46 old – A tartalomból: Ujj János: Kirakatnemzetiségek?. államalapító Szent István ünnepe. 162 old. Kulturális folyóirat. 8. A romániai magyarság a királyi diktatúra idõszakában – 1938–1940. Már István: A Romániai Magyar Népközösség. Baracsi Levente Zoltán: Aradon vendégszerepelt a Kiskõrösi Baptista Gyülekezet énekkara. Margócsy József: Egy köztiszteletben megöregedett bohém halálára. augusztus. Pávai Gyula: Kárpátmedencei Irodalmi Társaságok Szövetségének találkozója Aradon. Magyar szavak Ausztráliából. Antall Miklós: Beregben élõ hagyomány: Rákóczi. Székelyföld. Matekovits Mihály: Páter Godó Mihály. Koroknay Gyula: A felsõtiszai fatornyok útja Erdélybe.helynévtárában. Fõszerk. Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet.. Gazda József: Templom és iskola (A Székelyföld történetébõl). Arad. Augusztus 20. Szövétnek. Lendva. 2002.: Ferenczes István. 2003. Szabó Mária: Magyar nyelvi régiségek Lendvavidékrõl. Ilona János: Össztánc . 2003. Cseke Péter: Eljön a mi idõnk is Erdélyben (Tamási Áron amerikai levelei Jancsó Bélának).

61 old. a bevezetõ tanulmányt és a mutatókat készítette Barna Gábor.. Tóth Dénes: Vörs története. 1990–2000. 111 old. Vörs. Turán. Csete György: Isten kardja II.: Esztergály Elõd.. – A tartalomból: Szöllõsy Kálmán:A székelyek nemzetsége. Fel. Távoli szomszédok: Jánossomorja és Andau. sz. Csanádi János: Simonyiak a Körösközben. 372 old. Közmûvelõdési Intézete és Továbbképzõ Központja. 2003. 120 old. SzabolcsSzatmárBereg Megyei Önkormányzat Pedagógiai. Szeged. Ildikó: A Rákócziszabadságharc helyszínei és emlékei a megyében. 110. Teleki László Alapítvány. Devotio Hungarorum 8. Amagyar eredetkérdéssel foglalkozó tudományok lapja. 2002.és összhang Kisiratoson. Takács Istvánné: KisbácsaSzitásdomb krónikája. 2002. 88 old. 2002. Kisbácsa. 2003. Néprajzi Tanszék. Bp. Közreadja. Harangozó Imre: Mihelyt a kígyó sárkánnyá válik.Vári András. Nyíregyháza. Tóth János: A barkai Skapuláré Társulat története. Szerzõi kiadás. Bárány István. N. Frigyesy Ferenc: Találgatás az õsnyelvrõl. László Endre: Göncöl táltos. szerk. Kovács Éva. Írta: Baumgartner. 2002. Tóth M. Gerhard. 68 old. 2. Gál Péter József: Atillahon .

Gál Péter József: Atillahon néphagyományai 2. Halzl József: Köszöntõ [a Rákóczi szabadságharc 300. Mesterházy Károly: A honfoglaló magyar nép régésze. 3. haj Bercsényi… Egy újonnan megjelent népzenei CD. Harangozó Imre: Sokat gondolkoztam a régi atyákról. Turbuly Éva (szerk. Nagy Béla: Attila a magyar irodalomban 2.néphagyományai. Frigyesy Ferenc: A kettõs honfoglalás igazsága. Turán. Harangozó Imre: Halász Péter: „Bokrétába kötögetem vala…” címû könyvérõl... Amagyar eredetkérdéssel foglalkozó tudományok lapja. Halász Péter: A nemzeti hagyomány erejérõl. Tamás Edit: A Rákócziak „méltóságos família”. szerk. – A tartalomból: Henkey Gyula:Embertani szempontból egységes vagy kevert a magyar nép?. Nagy Béla: Attila a magyar irodalomban. Konferencia .: Esztergály Elõd. Várkonyi Ágnes: Rákóczi öröksége. Csathó István: In memoriam László Gyula. Csete György: Történelmünk árnyékában. 2003. Béres Judit: Népességünk genetikai rokonsága. évfordulójára]. R. 120 old. Fel. Nagymarosi András: Haj Rákóczi. századi temetõ nõi sírjából. Kustár Rozália: Hajfonatkorong a hartai X. Esztergály Zsófia Zita: Ábrázoló.): A város térben és idõben: Sopron kapcsolatrendszerének változásai. sz. mitikus üzenet… Beszélgetés Kátai Mihály festõmûvésszel.

Etényi Nóra: Sopron a XVII. századi nagypolitikában. század második felében. Sopron. . század utolsó harmadában. Kubinyi András: Avárosok az országos politikában különös tekintettel Sopronra. 222 old. 2002. 2002. századi életéhez. Tóth Imre: Aktuális Sopronképek a XX. A Gyõri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Németh Ildikó: Az „iskolaváros” Sopron tanárai a XIX. Prof dr. 2. – Kisebbségek szolgálatában. 96 old. Szerk. 2003. Szombathely. Kiadja a Kiss Lajos Néprajzi Társaság. A Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlasza. Zimányi Vera: Néhány összehasonlítási szempont Sopron lakóinak XVI–XVII. Gyõr.Sopron szabad királyi város 725 évérõl. CDROM.: Mayer László. – Zsoldos Attila: Sopron város és megye a XI–XII. Gyõri Egyházmegyei Levéltár. században. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 112 old. Dominkovits Péter: Sopron a XVIII. Segédletek.. század egyik regionális oktatási központja. A Vas megyei honismereti mozgalom folyóirata. 2. GyõrMosonSopron Megye Soproni Levéltára. Szabadka. G. Szende Katalin: Sopron kapcsolatai közeli és távoli városokkal a késõ középkorban. sz. Vajk Ádám: A pápoci prépostság iratai.

Balogh Jánosné Horváth Terézia: Csepregi võfélyversek II. Szabó Csaba: Anyõgéri dr. a száz éve született Soó Rezsõ. Kozár Mária: AVas megyei múzeumok és a nemzeti kisebbségek. Osiris Kiadó..Gadányi Károllyal. Avas Kálmánné: A pankaszi zenész cigányok életébõl. . Attila: Egy szenvedélyes botanikus. Zádrovich Bernadett: A peresznyei egyházközség történetébõl. nem tündökölni (Palkó István kilencvenéves). old. Tóth Ferenc: Egy nemzeti érzelmû kozmopolita: gr. Gyécsek Andrea: Szentgotthárd környékének parasztbibliája. Verebélyi Kincsõ: Korok és stílusok a magyar népmûvészetben. különös tekintettel a szlovénekre. Zielbauer György:AVas megyei németség kitelepítése 1945 után. Vasi Szemle. – A tartalomból: Kovács Sándor Iván: Zrínyi Miklós. Bp. 399–524. Kovács J. M. Horváth Sándor: Narda tanügye és egyesületi élete.. 2002. Lenarsich Imre Helytörténeti Alapítvány. 4. Lõcsi Péter: Használni kívánt. Szombathely. a Berzsenyi Dániel Fõiskola rektorával beszélget Zsámboki Árpád. AVas Megyei Közgyûlés tudományos és Kulturális folyóirata. Dumovits István: Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon. és 69 kép. Batthyány Tódor. 152 old. Szukics Marianna: A Magyarországi Szlovének Szövetsége kiadói tevékenysége. 2003.

Erzsébet királyné (Nápoly) Kun László . 72 old. Dunaszerdahely. Sewatin esztergomi érsek. x 1154. A Somogyi Honismeret Kiskönyvtára 1. (Szent) László visszafoglalja Salamontól Moson várát. † 1254. – A csilizközi Nyárádon született Szini Sebõ Alajos (Jókairegényben Baradlay Richárd) honvédalezredes életútja. Kaposvár. Zsindelyország. † 1104.† 904. 1079. 89 old. 1229. 2002.: Ádám Gyula. Megyei és Városi Könyvtár. Chatillon Anna királyné. István visszafoglalja Barancsot és a Szerémséget.Végh Ferenc: Párbaj a csatatéren: egy Jókaihõs nyomában. 111. III. 2002. Székelyvarság képekben. Szerk. I. II. Béla király felesége († 1184. Türje Dénes nádor. Kiadja a Hargita Megyei Kulturális Központ. 1129. – Tíz fotómûvész képei. Vörös József: A Balatonberényi Római Katolikus Elemi Népiskola története. † 1304.) † 1204. Csák Ugrin érsek. Csíkszereda. Kurszán fõfejedelem. 2003. Lilium Aurum. Magyarországon meghonosodik a ferences rend.

) x 1629. 1604.) x 1654. február) x 1654. Báró Wesselényi Pál erdélyi birtokos (†? 1694.) † 1679. x 1354. A Bocskaifelkelés kezdete. 1719. kincstartó (x?) 1529. Szilassy János (Kassa) ötvös (†? 1782 . Tengerdy Tivadar püspök. II. Béldi Pál (Isztambul) erdélyi fõnemes (x? 1622 körül) † 1704.) † 1504. Nikléczi Boldizsár evangélikus prédikátor (x? 1636. Erdély elsõ nyomdája. augusztus 9. július 24. Nedeczky Sándor (Spáca) kuruc diplomata († Lábatlan. Gyöngyösi István (Radvánc) költõ. Detrekõn mûködik Bornemissza Péter nyomdája. 1723. Ernuszt Zsigmond (?) pécsi püspök.) x 1729. Horváth Ferenc kuruc diplomata († Isztambul. író († Sárospatak. Medgyesi Pál (Aranyosmedgyes) református pap. ügyvéd († Rozsnyó.felesége (x 1265 körül) † 1304. Károly (Nápoly) király († Visegrád. 1704.) x 1654. Megkezdi mûködését a nagyszebeni városi nyomda. x 1604. 1386. 1579. 1663. február 24.

) x 1754. 1804 után) x 1754. Stipsics Ferdinánd Károly (Székesfehérvár) orvos.) x 1754.) 1779. Pongrátz Ignác (Pozsony) kamarai igazgató. Tessedik Sámuel mintagazdaságot létesít Szarvason. egyetemi tanár († Pest. bútormûvész († Pest. Virág Benedek (Dióskál) tanár. x 1779.körül) † 1729. Schaller István (Sopron) festõ (x Gyõr.) † 1729. Appel Gusztáv (Ürmény) jószágkormányzó . március 25. Gróf Nádasdy László csanádi püspök (x? 1662.) † 1779.) 1804. A budai várban megkezdõdik a Sándor palota építése. könyvkereskedõ (†? 1819. június 14. 1830.) x 1754. 1837. 1820. Vogel Sebestyén (Pest) asztalosmester. Gróf Csáky István felvidéki nagybirtokos (?) (x? 1659. Csillagvizsgáló mûködik a budai egyetemen. Kilián György. április 23. 1779. 1708. január 30. mérnök († Varasd. x 1804. író († Buda. költõ.

Müller Lõrinc (Pest) vízépítõ mérnök (x?) † 1804.) .) x 1854. március 24. 1912.) x 1804. országos közegészségügyi felügyelõ († Miskolc. x 1854. újságíró († San Remo. Megalakul az Elsõ Dunagõzhajózási Társaság. augusztus 25. Beniczky Lajos festõ († 1880 körül) x 1804. 1927. Liszt Ferenc elkészíti Hungaria címû szimfonikus költeményét. Márkus József (Nagyvárad) író. 1845. február 5. január 7. Bódogh Albert (Nemesbikk) orvos. Hunyady Margit (Kisvarsány) drámai színész († Budapest.) 1829.(†? 1903. Csapó Etelke.) 1854. Csehország) zeneszerzõ. Petõfi Cipruslombok Etelke sírjára címû versciklusának múzsája († Pest. április 12. 1886. november 13. Wandet János (Kassa) ötvösmûvész (x Besztercebánya. 1911.) x 1854. karnagy († Körmöcbánya. Antos Károly (Divisov. 1750 körül) x 1829. x 1854.) x 1829. Feszty Gyula (Ógyalla) építész († Budapest. 1906.

Rupcsics György (Módos) folyamszabályozó mérnök († Budapest. október 27.x 1854.x 1854. Csehország) . Bársony Oszkár (Nyitra) idegenforgalmi szakíró. Zeyk Miklós (Kolozsvár) tanár.) x 1879. költõ († Budapest. borkereskedõ († Villány. 1910.) † 1854. szakíró. 1943. az IBUSZ elsõ vezérigazgatója († Budapest. 1924. december 11. 1956. Teleki Zsigmond (Pécs) szõlész. 1910. 2004. Reich Emil (Eperjes) történész.) x 1879. Petrovits István (Pest) szõlészeti szakember.) x 1854. 1919. február 28. x 1879. szerkesztõ († Budapest.) 112 Honismereti évfordulónaptár. július 9. augusztus 25. október 10.) x 1854. Rónaszéki Gusztáv (Királyvölgy) színész. tanár († Eperjes. 1926. Budapesten állami ipariskola alakul. esszéíró († London. színmûíró († Budapest. Erdõs Renée (Érseklél) író. március) x 1854. 1913.) x 1854. Budapesten megalakul a Magyar Jogászegylet. 1879.) 1879.. természetbúvár (x? 1810. Fleischmann Rudolf (Eger. Szutorisz Frigyes (Szepesbéla) botanikus.

Péch Antal megjelenteti Magyar és Német Bányászati Szótárát.) x 1879. zeneszerzõ († Budapest. október 31. május 14. szakíró († Budapest.) x 1879. melyben mintegy 20 000 bányászati és kohászati kifejezéssel összegzi az öt évtizedes magyar mûszaki nyelvészeti munka eredményeit. A vízrendezési munkák elvégzésére . Novák Károly (Budapest) karnagy. a Tisza kisvízi szabályozásának úttörõje († Budapest.) x 1879. író († Budapest. 1953. 1879. Megalakul az elsõ magyar vaskartell. színész († Illéspuszta. Harkányi Ede (Nagykanizsa) szociográfus. Gratz Ottó (Gölnicbánya) tejgazdasági szakember. 1923.) 1879. december 30. 1909.) x 1879. november 13. 1956. Gábor József (Balassagyarmat) operaénekes. május 6. 1929. 1950. 1979. Horváth Béla (Zsablya) vegyészmérnök († Budapest.) x 1879.) 1879. Iványi Bertalan (Alsólendva) mérnök.növénynemesítõ († Kompolt. x 1879.

) x 1904.) † 1904.) x 1904.) x 1904.) . július 21.) † 1904. 1980. március 25. 1944. február 25. Gróf Zichy Domokos püspök (x 1808. Siemens–Martin acélmûvet helyeznek üzembe a Diósgyõri Vasmûben. † 1879. 1824.) † 1929. Heykal Ede (Pápa) kertész. április 21. a Népmûvészeti Mestere (†? 1978. Mauks Károly (Késmárk) uradalmi orvos. helytörténész († Budapest. Krencsey Józsefné (Budapest) népi iparmûvész. szeptember 10.) x 1904. Kugler Henrik (Budapest) cukrász (x Sopron.) x 1904. 1830.) x 1904. 1963. október 20. Zilahy Irén (Kaposvár) színész († Budapest. Fejes Imre (Eszék) naiv festõ († Újvidék. gyümölcsnemesítõ (x Teynka.megszervezik a Kultúrmérnöki Intézményt. 1969. 1976. ornitológus (x Késmárk. mûfordító († Kolozsvár. Radics József (Aszód) református esperes († Cece. Csehország. Károsy Pál író. július 10. kritikus. 1844. 1879. Kakassy Endre (Marosludas) irodalomtörténész.

Novák Károly (Budapest) karnagy. 1981. 1902.) x 1929.) JANUÁR . december 13.) † 1954. Mészáros Giza (Párizs) drámai színész (x Újpest.) x 1929. író (x Nagymihály. november 15.) † 1979. 1981.) x 1929. Pásztor János (Kolozsvár) színész († Kolozsvár. Szenes Erzsi (TelAviv) költõ. Török István orvos. 1885. zeneszerzõ (x Budapest. 1875. augusztus 13. agrárpolitikus. radiológus. 1981. 1879. Kerpely Jenõ (Los Angeles) gordonkamûvész (x Budapest.) † 1954. egyetemi tanár. 1876. mezõgazdász. február 3. április 2. 1879. március 21. Krüzselyi Erzsébet (Szatmárhegyes) költõ (x Máramarossziget. december 1.) † 1954.† 1929.) † 1979. június 5. Kovatsits Károly. Zalavári Miklós (Ecser) festõ († Budapest. akadémikus (x Jászárokszállás. Czettler Jenõ. egyetemi tanár († Budapest. közgazdász.) † 1954. az Eszterházy uradalom gazdatisztje (x Pécs. 1879.

) 2. † 1879.) 1. Tóth Menyhért (Szeged. publicista (x Dés. püspök.) 4. x 1904. november 9. egyetemi tanár. egyetemi tanár. 1735.) .2. október 10. december 20. 1819. 1887. 1858. 1990. Karácsonyi János (Nagyvárad) c.) 3.) 2. x 1804. 1885. történetíró. mûfordító († Boston.) 2. október 13. Huszti József (Budapest) klasszikafilológus. Bakucz József (Debrecen) költõ. akadémikus (x Zalabér. Bátori Schulcz Bódog (Körmöcbánya) honvéd ezredes († Garamkövesd. 1980. x 1929. március 8. † 1954. Bauer Rudolf (Budapest) földbirtokos. december 30. † 1604.) 4. Jánosi Ferenc (Budapest) tanár. † 1979. 1932. Üzembe helyezik a Fleissnereljárással mûködõ várpalotai lignit hidratálót. akadémikus (x Gyula.1929.) 113. december 15. olimpiai aranyérmes diszkoszvetõ († Sósér. Báró Nádasdy Ferenc (Sárvár) hadvezér (x? 1555. 1. † 1929. Scheiber Vilmos (Budapest) orvos (x Mór. 1889. x 1879. Mórahalom) festõ († Budapest. április 5. † 1804. Gróf Herzan Ferenc (Bécs) püspök (x Prága. sportoló.) 3. január 8.

Torma Imre (Makó) festõ (x Makó. † 1979. február 15.) 6. november 17. 1873. 1863.) . Péch József (Nagyváradolaszi) vízépítõ mérnök († Budapest. Török Gábor (Budapest) nyelvész († Szeged. † 1929. február 16. Kmety Károly (Budapest) jogász. x 1929. egyetemi tanár (x Hódmezõvásárhely. 1841. 1894. 1996. november 27. 1854. † 1979.) 5.) 5. 1917. Borosay Dávid Lajos (Tihany) bencés tanár (x Újkér. tanár (x Juta. x 1829. Sárváry Ferenc (Debrecen) bíró.) 5. 1875. Fenyvessy Béla (Pécs) higiénikus. Szmrecsányi Ödön (Budapest) grafikus (x Kassa. egyetemi tanár (x Budapest.4. akadémikus († Pozsony. † 1929. † 1954. február 17. december 3. † 1954.) 6. 1902. Gulyás József (Budapest) vegyész (x Szolnok.) 5. október 17. január 1. 1893. Csató Pál (Sarkad) író.) 4.) 7. Szabó György (Esztergom) ferences szerzetes. július 4. † 1954. x 1804.) 6. † 1879. 1808. jogi író (x Debrecen. augusztus 15. újságíró. zeneszerzõ. november 21.) 4.

június 25. 1877. 1882. † 1954.7. október 5. április 2.) 8. † 1979. április 3. x 1904. Pálffy János (Tarcsafalva) politikus. 1959. 1857. április 13. † 1954. 1897. Forgács Hann Erzsébet (Budapest) szobrász. február 23.) 8. † 1979. író († Tarcsafalva.) 8. .) 8. Simon Marcsa (Budapest) színész (x Tápiószele. 1875. Vizvári Mariska (Budapest) színész (x Budapest. x 1829.) 10.) 10. január 8. május 27. Sidló Ferenc (Budapest) szobrász (x Budapest. x 1804. 1911. Amtmann Prosper (Pécs) zeneszerzõ (x Sellye. 1908. politikus (x Nagykároly. x 1804. 1908. 1809.) 10. Sallai István (Budapest) könyvtáros (x Baja.) 9. január 22. Warga János (Kovácsvágás) pedagógus. január 10. 1882. † 1854. Wein János (Németbogsán) bányamérnök († Budapest. Magasházy László (Sárkeresztúr) tábornok († Szentes. † 1954. akadémikus († Nagykõrös. † 1954. Gulácsy György (Budapest) ügyvéd. Schmid Rezsõ (Munkács) vegyészmérnök.) 8. x 1879. november 21.) 9.) 8. grafikus (x Budapest.

március 26.) 10.) 10. x 1829.) 10. † 1904. Walko Lajos (Visegrád) politikus. 1880. x 1754. bõrgyógyász († Budapest. paleontológus. 1943. 1848ban fegyvergyáros (x Vác.) 13. . Budapesten bemutatják Bartók Béla Kossuthszimfóniáját.fizikus († Budapest. Gözsy Béla (Montreal) gyógyszerész. 1976. egyetemi tanár (x Csíkszereda.) 13. † 1979. 1903.) 12. Lackovics János (Szentlõrinckáta) huszárkapitány († Buda. július 19. 1904. Valér Márton (Budapest) orvos. október 30. 1831. x 1904. 1906. Mészáros Károly (Kisújszállás) újságíró († Budapest.) 13. miniszter (x Budapest. 1795. Frey Lajos (Bécs) építész († Budapest. február 25. május 20. március 28. Havas Sándor (Budapest) gépgyáros. † 1954. 1954. x 1829. 10. Megjelent a Vízügyi Értesítõ. 1879. egyetemi tanár († Budapest. 1877. 13. x 1904. április 19. június 4. október 2.) 10.) 12. 1973. Majzon László (Érsekújvár) geológus. Gnädig Béla (Budapest) építészmérnök (x Torda. c. † 1979.

1919. 1825. jogi író (x Kecskemét.) 13. † 1879.) 16. Tótfalusi Miklós (Budapest) gyümölcstermesztõ. március 10. április 23. † 1954. † 1904. x 1854. Molnár Oszkár (Budapest) pedagógus. pedagógiai író (x Selmecbánya. † 1954. február 8. november 12. április 13.) .március 1.) 15. 1986. február 7. Mészáros Lajos (Budapest) kúriai bíró († Budapest. Senyei Károly (Pest) szobrász († Budapest.) 114. Gelléri Mór (Apátfalva) közgazdasági és ipartörténeti író († Budapest. február 4. 1811.) 14.15.) 14. x 1929. Õrösi Pál Zoltán (Székelyudvarhely) méhész. 1980. 1958.) 15.) 14. x 1879. 1870. Gallia Béla (Budapest) kúriai tanácselnök. egyházi író (x Esztergom. egyetemi tanár († Budapest. Rimely Károly (Garamszentkereszt) római katolikus püspök. 1915. 1881. orvos (x Aszaló. x 1854. szeptember 1. matematikus († Debrecen. Oláhné Erdélyi Mária (Vámospércs) tanár.) 15. x 1904. február 1.

1937. május 6. július 15. november 28. Havas Adolf (Nagytétény) irodalomtörténész (x Hódmezõvásárhely.) 18. † 1904.) 18. † 1979. 1967. † 1854. x 1854. † 1954. 1860. x 1854. január 23. 1931. † 1929. újságíró († Mezõhegyes. mûfordító (x Bukarest. Kemenes József (Kocs) klasszikafilológus. Gyõry István (Alsógöd) gyógyszerész (x Debrecen. Szmrecsányi Miklós (Daróc) mûvészettörténeti . turisztikai szakember (x Pinkafõ. november 29. április 7. mûfordító.) 19. Sükei Károly (Losonc) újságíró. Boros Béla (Pécs) író.) 17. † 1904. Espersit János (Nagyszentmiklós) ügyvéd.) 18.) 18. tanár († Budapest. 1861. 1902. 1824.) 18. Schlauch Imre (Pécs) építész (x? 1840. 1859.16. költõ. 1922. x 1879. x 1879. március 23.) 18. egyetemi tanár († Szeged. egyetemi tanár († Szeged. Buday Árpád (Marosgezse) régész. x 1879. Hatvan Ferenc (Sopron) kereskedelmi tanár. költõ (x Kassa. augusztus 6. Vidákovits Kamilló (Újmoldva) orvos.) 16.) 17.

x 1879. március 15. január 20. akadémikus (x Wallhausen. † 1904. 1229. Jehlicska Ferenc (Jókút) teológiai tanár.) 21. † 1954.) 21. x 1929.) 21. orientalista. 1986. † 1779.író († Budapest. egyetemi tanár († Budapest. szakíró († Bécs. Lõw Immánuel (Szeged) fõrabbi.) 20. régész. július 19. 20. Kaszab Ilona (Budapest) költõ (x Szücsi. Reizner János (Szeged) jogász. mûvelõdéstörténeti író († Budapest. 1939 eleje) 20.) 21. † 1504. Temesvári Pelbárt (Buda) egyházi író.) 23.) 22. 1944. 1968. szónok (x 1455 körül) 22. újságíró (x Fegyvernek. x 1854. december 20. Engel Károly (Rákópribóc) orvos. ferences szerzetes. Delius Traugott Kristóf (Firenze) bányamérnök. 1847. február 4. február 24. . Hevesi József (Budapest) író. Benczédi László (Rákospalota) történész († Budapest. történész. 1728. könyvtáros (x Szeged. x 1854. † 1929. 1936. 1857. Klug Lipót (Gyöngyös) matematikus. 1874. május 31. Megalakul a szerémi püspökség.) 20. x 1879.

január 10.) 25.egyetemi tanár († Budapest. Lányi Dezsõ (Baán) szobrász († Hollywood. 1852. Frid Géza (Máramarossziget) zeneszerzõ. 1938. Erney József (Budapest) zenepedagógus (x Pest.) 23. földrajzi író († Budapest.) 25.) 23. február 7. április 14. Megyeri Endre (Újpest) közgazdász. Kompolthy Jób (Budapest) utazó. † 1929. szeptember 13. 1995. 1986. 1944. akadémikus (x Székesfehérvár.) 23. egyetemi tanár († Budapest. † 1929. x 1879. 1951. x 1904. Czobor Béla (Budapest) mûvészettörténész.) 25. Morbitzer Dezsõ (Budapest) kertész.) 25. március 3. x 1929. egyetemi tanár († Keszthely. zongoramûvész († Amszterdam. x 1904. 1945. 1846. Dõry Lajos (Dõrypatlan) mezõgazdász.) 23. február 3. 1977. május 9. x 1879. x 1879. Zádor Anna (Budapest) mûvészettörténész († Budapest. 1989.) . május 4. † 1904. a Székesfõvárosi Kertészet igazgatója († Pesthidegkút. 1868. Gróf Almásy Imre (Budapest) politikus (x Kétegyháza. július) 23.) 24. x 1904.

Garai Gábor (Budapest) költõ. író (x Székelykál. 1895. Erdélyi Mihály (Budapest) színész.) 26. szeptember 13. 1819. október 28. 1797. † 1929. Dankó József Károly (Pozsony) c. vendéglõs (x Buda. Bede István (Trebinje. Domin József (Zágráb) jezsuita tanár († Zágráb. 1895. szerkesztõ († Bad Schachen. Verõ József (Sopron) kohómérnök.) 28. április 3. x 1754. egyházi író. püspök. kritikus († Budapest. augusztus 2. 1858. operettszerzõ (x Szeged. x 1929. † 1854. 1987.) 27. akadémikus († Budapest.) 27.) 27. január 16. Aranyosrákosi Székely Sándor (Marosszentkirály) unitárius püspök.) . NSZK. író. Palkovics Ede (Budapest) szakácsmûvész. szeptember 9. május 21.26. színigazgató. Bosznia) diplomata. x 1904.) 115. x 1904. május 28. Székely Sámuel (Eperjes) kapitány. történeti forrásgyûjtõ (x Hunfalva. 1985. január 18. x 1829.) 27. 1704. † 1979.27.) 28. † 1779. akadémikus († Pozsony. 1978.

) 30. december 24. június 20. 1956. akadémikus († Pest.) 31.) 29. † 1979. † 1979. 1888. 1975. december 3. Balassa Brúnó István (Budapest) ciszterci szerzetes.) 30. 1858. könyvtáros (x Budapest. 1906.28. † 1979. március 3. Náday István (Balassagyarmat) vezérezredes (x Nagymihály.) 30. szerkesztõ.) 31. 1912. 1844.) 30. október 16. Sághy Zsigmond (Budapest) színigazgató (x Hódmezõvásárhely. esszéíró. január) 29. kritikus. szerkesztõ († Kackó. Cathry Szaléz (Budapest) zeneszerzõ († Budapest. † 1904. július 27. november 8. tanár. Fülöp József (Szászrégen) költõ. 1922. x 1879. x 1904. x 1804. † 1954.) 30. november 8. Nehéz Ferenc (Los Angeles) író (x Dunamocs. neveléstörténész (x Székesfehérvár. Bajza József (Szücsi) költõ. Hajdu Miklós (Gölle) újságíró († Izrael. január 26. † 1979. Szávai Nándor (Budapest) tanár.) . 1972. 1896. mûfordító (x Budapest. Ócsai József (Budapest) sportvezetõ. x 1904.

Landerer Lajos (Pest) nyomdász (x 1800. június 16. x 1904. 1781. genealógus. Kvassay Jenõ vízmérnök vezetésével megkezdi mûködését az általa szervezett kultúrmérnöki intézmény. Schulek Tibor (Budapest) evangélikus lelkész.31. mûvészpedagógus († Budapest. Kontuly Béla (Miskolc) festõ. † 1854. † 1979.) 1. 1891. Frank Lajos (Sopron) bányamérnök († Budapest. Pázmándy Dénes (Baracska) földbirtokos. 1844. † 1954. 1983.) 2.) FEBRUÁR † 1879. március 10.) 1. irodalomtörténész († . † 1854. 1853. † 1929.) 1879.) 2. Oláh Dániel (Debrecen) fõorvos. 2. nyelvész (x Orosháza. x 1904. esperes. bõrgyógyász (x Tiszadob. április 14.) 3. május 6. 1990. október 25. május 11. hadtörténész (x Nádasd. Soós Elemér (Budapest) honvéd ezredes. x 1904.) 3. Schrotta János Frigyes (Budapest) szobrász (x Kispest. 1898. Veres Imre (Budapest) néprajzi gyûjtõ. politikus (x Kömlõd. május 13.

Harangi Imre (Budapest) ökölvívó olimpiai bajnok (x Nyíradony.) 4.) 5. július 4. november 12. mûgyûjtõ (x Budapest. akadémikus (x Beszterce. † 1979.) 5. egyetemi tanár († Budapest. március 3. egyetemi tanár.) 4. augusztus 8. 1892. Fettick Ottó (Budapest) állatorvos. augusztus 18. egyetemi tanár. 1894. gordonkamûvész (x Budapest. Haynal Imre (Budapest) orvos. † 1979.) 3. † 1979. Goriupp Alisz (Budapest) könyvtáros. 1989. † 1979.) 4. október 16. Kovács Albert (Budapest) egyházjogász (x Mezõbánd. Mezei Éva (Budapest) rendezõ († Budapest. május 14. † 1979.) 4. 1986. június 1. október 16. augusztus 16. sajtótörténész. Fejér György (Budapest) karmester. Molnár Endre (Budapest) ár és belvízvédelmi. x 1929. 1923. 1875.Budapest. x 1879.) 3. 1838. Implom Ferenc (Gyula) politikus (x Gyula. † 1954. † 1904. Szabó Gusztáv (Gyõr) gépészmérnök. 1963. . 1901.) 3.) 4. 1913. bibliográfus (x Buzásfürdõ. x 1904.

x 1904. x 1879. 1959.) 6. irodalomtörténész (x Debrecen. Kövessy Gábor (Szatmárnémeti) vízmérnök († Miskolc.) 7. † 1979. x 1879.) 7. szeptember 24. 1973. Csikvári Antal (Budapest) építészmérnök (x Budapest. Meszlényi Antal (Szeged) bíró. Simó József (Budapest) keramikus. június 5. † 1929. június 15. † 1979. † 1979. december 11. november 18. augusztus 28.vízgazdálkodási kultúrmérnök († Budapest.) 8. 1863. Tutsch József (Soroksárpéteri) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Budapest. jogi író (x Arad. 1980.) 5. Thurzó Gábor (Budapest) író. akadémikus († Budapest. május 30. 1930. Soós Lajos (Magyargencs) zoológus. x 1929.) 116. Nagyiványi Zoltán (Aranyosmarót) . Pongrácz Szigfrid (Budapest) szobrász (x Brünn. mûfordító (x Budapest.) 6. építészmérnök (x Székelyudvarhely. 1872. † 1929. 1912.7. 1972. † 1954. 1885.) 6. 1926.) 5. Gulyás József (Sárospatak) tanár. március 25. december 6.) 6.

) 8. június 11. politikus. 1820. színmûíró (x Gyöngyös. április 2.) 9. november 12. író. Bársony Elemér (Keresztes) gyógyszerész. 1938. július 18. akadémikus (x Budapest. tanár († Kolozsvár.) 8. február . akadémikus (x Acsád. 1951. 1842. x 1879. 1898. Bothár Dániel (Sopron) filológus. x 1879. † 1954.) 11. újságíró (x Besztercebánya.) 8. író († Budapest.) 8. P. március 20. tanár. szótárszerkesztõ († Újpest. június 4. Szentmártoni Kálmán (Nyárádszentmárton) erdélyi népmesegyûjtõ. x 1929. Vahot Imre (Budaújlak) szerkesztõ. x 1879. újságíró. 1929. Szigeti Gyula (Aszód) klasszikafilológus. május 13. 1968.író († Budapest. Rákosi Jenõ (Budapest) író. x 1854. Fülöp Viktor (Budapest) táncmûvész.) 10. † 1929. feltaláló. balettmester († Budapest. † 1929. lapszerkesztõ († Budapest.) 8. † 1879. Bogdányi Mór (Lakszakállas) újságíró. 1997. Jendrassik György (London) gépészmérnök. április 11.) 11. miniszter. 1856. 1923. június 5.

író. akadémikus († Budapest. † 1979. november 9. 1728. 1889. 1919.) 12. Márkus Mihály (Szentes) mezõgazdász. december 5. † 1979. x 1854. x 1829.) 13. akadémikus († Budapest.) 15. jezsuita tanár (x Csécsény. újságíró (x Rétszilas. Farkas Ferenc (Budapest) színész. † 1804.) 12. november 24.) 15.) 14. 1952.) János (Szepesváralja) fizikus.) 13. . Gerbeaud Emil (Genf) cukrász. Ticharich Zdenka (Budapest) zongoramûvész. filmrendezõ. Herzog Ferenc (Budapest) belgyógyász. január 4. Delly Emma (Budapest) drámai színész (x Szeged.25. x 1879. egyetemi tanár. Molnár (Ker. 1917. x 1854. x 1879. Ökröss Bálint (Debrecen) jogi író.) 12. mozi igazgató (†? 1933. 1867. 1960. Schwarczer Géza (Budapest) az Operaház díszletfestõje († Budapest. † 1929. június 12. július 10. Havas Adolf (Szentgál) bõrgyógyász († Budapest.) 13. csokoládégyáros († Budapest. 1922. x 1879. pedagógus (x Budapest. január 7.) 14.

1865. szeptember 26. Róth Flóris (Mezõberény) bányamérnök. szakíró. † 1954. Horváth Ernõ (Aszód) muzeológus († Zemplén.) 16. † 1979. szakíró († Gödöllõ. x 1929. október 4. február 8.1900.) 19. kritikus († Budapest.) 18. 1990. író. x 1879. festõ. 1896.) 19. 1754. 1981. x 1904. március 1. Szerdahelyi Kálmán (Miskolc) színész († Nagybánya.) 16. bányaigazgató (x Nagykikinda.) 18. Vidéky Emil (Budapest) gépészmérnök († Budapest. x 1829. november 12. x 1929. február 3. † 1929. Könyöki József (Mocsa) tanár.) 17. 1843. 16. Héra Zoltán (Káld) költõ. x 1879. x 1829. Révész Imre (Bácsföldvár) könyvkiadó. augusztus 21. szerkesztõ.) 16. restaurátor († Pozsony.) 16. esszéíró. . 1987. Gáll Imre (Miklósvár) állami méhészeti felügyelõ. november 14. 1900. 1872. építész. publicista († MonteCarlo. kegyesrendi tanár (x Csongrád. Életbe lép a kettõs vámrendszer. Vári Gellért (Nyitra) klasszikafilológus. Vavrinecz Gábor (Igal) vegyészmérnök (x Budapest. március 24. 1960. január 27.) 18.

Morelli Gusztáv (Budapest) fogorvos. április 15. népzenekutató († Damaszkusz. † 1929. november 10. 1975. † 1879. 1906. x 1929.1950. augusztus) 23. Farkas Imre (Csepel) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja ( † Budapest. Vujicsics Tihamér (Pomáz) zeneszerzõ. március 21. december 17. Kóta József (Tatabánya) bányamérnök (x Pozsony.) 23. január 11. festõ († Budapest. július 26. Zsedényi Ede (Budapest) politikus (x Lõcse. január 13. Kertész Andor (Gyula) matematikus. Gróf Pejacsevich Péter (Pozsony) politikus.) 20. 1960. miniszter († Bécs.) 20. a Fogorvosi Szemle fõszerkesztõje († Budapest. x 1904. Gyulai Elemér (Kaposvár) zeneszerzõ. Róna Emy (Budapest) grafikus. 1988.) 19. x 1804.) . 1858.) 20.) 21. x 1929. 1974. x 1879. † 1979. február 28. egyetemi tanár († Budapest. x 1904. x 1929. Hatvani Károly (Budapest) színész (x Félegyháza. 1958. zenepszichológus (†? 1945. 1804. április 3.) 19.) 19.) 20. 1887.

) 25. Fenyõ Andor Endre (Baja) festõ. 1971. 1863. mûfordító († Budapest. május 27.) 26.) 25.) 27. költõ. † 1954. január 23. x 1904. 1910. szeptember 14.) 25. szeptember 22. író . x 1929. x 1904. szerkesztõ († Budapest. 1829. 1903. újságíró.) 25. augusztus 19.) 26. Nyúl Gyula (Budapest) vegyész és közgazdasági mérnök († Budapest. 1939. Fodor András (Kaposmérõ) költõ. Németh Béla (Ócsa) újságíró. x 1879. † 1879. január 13. február 9. 1985. kritikus († Budapest.) 24. 1985. Ormos Imre (Budapest) kerttervezõ. Mészáros Károly (Budapest) újságíró (x Kisújszállás. † 1979. Herczeg Ferenc (Budapest) író. Remenyik Lajos (Budapest) bányamérnök († Budapest. egyetemi tanár (x Budapest.) 24. x 1854. április 30. x 1904. 1881. akadémikus (x Versec. x 1854.) 117. 1960. március 2. Gáspár Imre (Nagycsalomja) újságíró. április 15.24. Hankóczy Jenõ (Szejkepuszta) mezõgazdasági kutató († Budapest.24. x 1904. Török Sándor (Homoróddaróc) író († Budapest.

) 28. április 21. 1960. július 4. Vértessy Kornél (Budapest) gépészmérnök (x Budapest. Tamás Henrik (LangEnzersdorf) gyûjtõ.) 28. Gergely pápa. április 12. Szemlér Mihály (Budapest) festõ. 1805. mûkereskedõ († Budapest. május 28. † 1929. 1965. x 1729. Benyák Bernát (Selmecbánya) piarista . x 1904. január 2. Izsák Imre (Zalaegerszeg) csillagász († Párizs. x 1879.) 28. július 24. x 1829. Szendrey Zsigmond (Szatmárnémeti) etnográfus († Balatonfenyves. † 1904. 1579. x 1929.) MÁRCIUS 1. grafikus (x Pest. november 20.) 28. 1868. 1875. 1833.(† Fonyód. Ráth Károly (Gyõr) történész. † 1829. egyetemi tanár († Budapest. x 1879. Macskásy Árpád (Csurgó) gépészmérnök.) 27.) 28. 1977. Collegium Hungaricumot alapít Rómában XIII. Kántor Gerzsonné (Marosvásárhely) színész (x Nagyszeben. 1791. 1997. akadémikus († Gyõr. † 1854.) 28. június 27. július 31.) 28. 1. Madács Péter (Veszverés) orvos († Rimaszombat.) 29. 1943.

1964. Hankó Vilmos (Parajd) kémikus. fõispánja (†? 1884. † 1979. † 1979. Ambrózy Gyula (Budapest) nemzetközi jogász. október 2.) 3. bányatulajdonos († New York. Gámán Zsigmond (Kolozsvár) közgazdasági író († ?) 2.) 3.) 1. x 1804. szeptember 1.) 1. akadémikus († Budapest. 1919. † 1679. 1895. január 31. 1745.) 2.) 2. november 21. Nádasi János (Bécs) jezsuita egyházi író (x Nagyszombat. június 1. Chorin Ferenc (Budapest) gyáros. 1884. egyetemi tanár († Budapest. Szalai Imre (Budapest) építész. december 6. Endrényi Ferenc (Budapest) levéltáros (x Temesvár. x 1829. x 1854. író (x Komárom. február 12. államtitkár (x Nyíregyháza. 1923. 1922. tanár. november 5. 1894.) 1. író (x Kõvágóörs.) 2.pap. 1614. Pecz Samu (Pest) építész. x 1879.) 2. x 1854. † 1954. Feszty Masa (Domaháza) festõ (x Budapest. építészettörténész. július 5.) . Tarnóczy Kázmér (?) Bars m. † 1979.

) 4.) 3. október 24. 1854. 4. június 2. † 1904. 1916.) 6. Papp Gyula (Budapest) geodéta. 1929.3. egyetemi tanár (x Budapest. 1876. x 1904. x 1854. Péczely György (Budapest) klimatológus.† 1979. Budvári Róbert (Budapest) igazságügyi orvos szakértõ. fizikus. március 13. 1812. x 1804.) 5.) 6. január 1. Megnyitják a Kiskunfélegyháza–Szeged vasútvonalat. Paál László (Charenton) festõ (x Zám. x 1929. 1846. július 30. május 24. premontrei szerzetes († Budapest. Károly Irén József (Gönc) tanár. 1984. † 1954. egyetemi tanár († Budapest.) 4. december 21. 1968. 1923. március 3. 1888.) . politikus (x Bonyhád.) 5. Németh József (Szeged) színész († Budapest. Perczel Miklós (Baja) honvéd ezredes. egyetemi tanár († Budapest.) 4. † 1879. Fodor Árpád (Pilisliget) író (x Dunavecse. a Háromszögelõ Hivatal vezetõje (x Érmihályfalva. † 1954. Kómár Gyula (Aszód) állatorvos. december 15.

zeneszerzõ. november 2. x 1929. † 1879. x 1929. x 1804. 1851.) 118. január 21.) 6.6. kertész. esszéíró († Marosvásárhely.7. Nagy Ferenc (Sajószentadrás) tanár. Soltész János (Viss) orvos.) 9. 1964. 1876.) 8. † 1929. augusztus 23. február 22. 1992. Hegedûs Ágnes (Budapest) színész († Budapest. református lelkész († Kolozsvár. x 1879. zeneíró (x Budapest. március 17. 1864. x 1879. Székely János (Torda) író.) . augusztus 22. egyetemi tanár († Budapest. február 18. Garamszeghy Sándor (Mezõkövesd) színész († Budapest. Shvoy Lajos (Budapest) római katolikus megyéspüspök († Budapest. x 1929. Toldy László (Budapest) zeneszerzõ. x 1804. újságíró. 1968. 1980. † 1929. természettudós (x Mezõcsát.) 9. január 23. június 4.) 7.) 7. operaénekes († Pest. Szerdahelyi József (Hódmezõvásárhely) színész. 1882.) 7. 1809. jogi író (x Komárom.) 9. Hosszú Miklós (Somogyszob) matematikus. augusztus 8. 1973. költõ. Térty Gyula (Budapest) kodifikátor.

október 2. vaskohómérnök († Budapest. Fehér Gyula (Kecskemét) színész († Budapest. október 19.) 10. x 1904.) 10.) 11. Hollandia) eszperantó nyelvész (x Marosludas.) 10. Cseh Andor (Kerkhoflaan. x 1904. x 1804. január 11. 1845. † 1854. 1806. 1895. Hont Ferenc (Budapest) rendezõ. 1907. x 1879. november 19. 1879. † 1979.) 10. vértanú (x Bágy. június 11. január) . augusztus 20.) 10. 1945. szeptember 12. † 1979. Török János (Marosvásárhely) tanár. 1871. szülészmester. Karacs Ferencné (Rákospalota) író († Pest. 11. † 1979. orvostörténész (x Újpest. igazgató. 1958.) 12. Pataki Dániel (Kolozsvár) orvos. október 29. újságíró († Budapest. Réthy Andor (Temesvár) bibliográfus († Kolozsvár. 1965. A megáradt Tisza elönti Szegedet. x 1779. 1972.9.) 12. április 4.) 11. Farkas Károly (Budapest) orvos. színházesztéta (x Szeged. Pethe Lajos (Jablonca) bányamérnök. egészségügyi szervezõ († Kolozsvár. Vághidi Ferenc (Budapest) író. x 1879. 1905.

) 13. január 2. fizikus. † 1979. 1837. 1854. január . újságíró (x Negyed. x 1929. † 1929. 1803. 1895. mûfordító († Budapest. tanár. 1955. x 1754.) 13. január 15. Péter Dénes (Kiskunhalas) író. † 1979. premontrei szerzetes (x Gönc.) 13.) 13. 1818.12. 1973. x 1904. Tóth András (Debrecen) szobrász (x Pusztasimánd. ifjúsági író (x Budapest. Nagy István (Kiskunlacháza) újságíró. † 1904.) 17. Gaál Franciska (Budapest) színész († New York. Huszty Zakariás Teofil (Ruszt) orvos († Pozsony. március 29.) 14.) 14.) 14. 1894. 1903. Szabó Alajos (Budapest) állatorvos.) 18. Fludorovits Jolán (Budapest) nyelvész († Budapest. március 6. † 1904. † 1929. Gaál Mózes (Budapest) író. humorista (x Kiskunhalas. 1896. március 23.) 14. zeneigazgató (x Budapest. október 14. szeptember 8. Murányi Gyõzõ (Budapest) író (x Torda. karmester. † 1929. szeptember 15. x 1904. Károly Irén József (Budapest) tanár. Vaszy Viktor (Szeged) zeneszerzõ. 1858. július 25.

) 19. egyetemi tanár. 1810.) 20. szeptember 5. május 16. január 13.) 20. 1939. x 1879. akadémikus (x Nagyenyed. Nagy Ignác (Pest) író. † 1879. † 1854. Schafarzik Ferenc (Debrecen) geológus. Gróf Wass Sámuel (Budapest) földrajzi útleíró. október 7. festõ († Budapest. Gestetner Dávid (Csorna) a sokszorosítógép (stencil) feltalálója († London. illusztrátor (x Marossolymos. 1923. március 18. akadémikus (x Kolozsvár. 1953. 1960. † 1954. akadémikus († Budapest. 1927. akadémikus († Budapest.) 19. x 1854. mûvészettörténész († Budapest. egyetemi tanár.11. Csemiczky Tihamér (Törtel) grafikus. Hölligl József (Nyitra) régész.) . 1865. 1814.) 19. biológus.) 20. szerkesztõ. augusztus 9. † 1904. x 1854. Rapaics Raymund (Budapest) botanikus. február 15. x 1904. akadémikus (x Keszthely.) 19. november 9.) 19. Pecz Vilmos (Horgospataka) klasszika filológus. x 1854. 1885.) 20. Goró Lajos (Budapest) festõ.

színpadi szerzõ († Budapest. x 1929. 1967. színházi szakember († Budapest. Teõke Géza (Budapest) zongoramûvész.) 21. Vadnai László (Budapest) író. egyetemi tanár. 1989. x 1879. Szász Nándor (?) kertészközgazdász († Budapest.) . június 8. Bokor László (Budapest) irodalomtörténész (x Budapest. † 1954. Megay Géza (Miskolc) muzeológus († Miskolc. x 1929. x 1904.) 20. akadémikus († Budapest.) 22. † 1979. június 30. 1884.) 21. † 1979.) 21. x 1804. 1928. Kellner Béla (Dályok) orvos. tanár († Budapest. Selényi Pál (Budapest) fizikus. x 1929. 1993. december 19.21. Zsedényi Ede (Lõcse) politikus († Budapest. február 28. 1905. szeptember 12. Somló Tamás (Budapest) filmrendezõ. operatõr († Budapest.20. akadémikus (x Adony.) 21. 1879. x 1904. Margitta Gábor (Buenos Aires) rendezõ.) 21. x 1904.) 21. december 8. július 17. augusztus 8. 1929. február 20. Pethes Ferenc (Budapest) színész (x Nagykörû. április 18. 1976. 1975.) 20. november 17.) 119. 1963.

fordító († Rohonc. x 1904. november .) 26. 1887.) 25. Berkovits Ilona (Budapest) mûvészettörténész († Budapest. akadémikus († Budapest.) 25.) 24. 1984.) 26. 1980. x 1829. szeptember 19. február 1.) 25. mechanikus. x 1904. x 1704. január 23. Sziveri János (Muzsla) költõ († Szabadka. Murányi László (Budapest) gyermekgyógyász (x Szentendre. tanár († Budapest. prózaíró. 1860. január 12. 1927. augusztus 7.) 26. december 28. 1990. x 1804. Marastoni Jakab (Velence) festõ († Pest. Kempelen Farkas (Bécs) kancelláriai tanácsos. Tamás Lajos (Temesvár) nyelvész. x 1904. Som László (Budapest) nagybõgõmûvész. 1779.22. egyetemi tanár († Debrecen. egyetemi tanár. x 1954. feltaláló (x Pozsony. † 1979. Faludi Ferenc (Németújvár) költõ.) 24. Weber Xaver Ferenc (Pécs) festõ († München. 1982. tudós. december 18.) 23. július 11. x 1904. 1734. † 1804. augusztus 11. 1986. Szodoray Lajos (Budapest) orvos.

színpadi író (x Dunaharaszti. Bedécs Sándor (Nagykõrös) belsõépítész († Budapest. 1952.) 26.) 30. x 1879. szeptember 22. Návay Tamás (Földeák) politikus. † 1929. Davida Jenõ (Szeged) anatómus (x Budapest.) 26. 1815. 1924. c. november 26. egyetemi tanár († Budapest. Viski László (Budapest) jogász. kormánybiztos (x Földeák. Báró Kövess Hermann (Temesvár) tábornagy († Bécs. egyetemi tanár († Budapest. x 1804. 1884. november . fõispán.) 30. december 30. akadémikus († Szekszárd. 1907. Lukács Kristóf (Bethlen) armenológus († Szamosújvár. Széki János (Szada) fémkohómérnök. 1977. október 30. október 24. június 6.) 28. Wosinsky Mór (Tolna) apát. x 1854. 1905. február 22. x 1879. † 1929.) 29. plébános. x 1854. lapszerkesztõ († Szeged.) 29. x 1929. x 1854. régész. 1981. 1857. x 1929. június 10.24. 1876.) 28. Kulinyi Zsigmond (Szentes) újságíró. Gróf Festetics Andor (Dunaharaszti) színész.) 30.) 26. szeptember 14.

† 1654.) 31. 1806. Petri Edit (Budapest) geográfus (x Budapest. 1880. v. 1922. Bebo Károly (Buda) szobrász (x 1712 körül) 1.) 30. Gróf Zichy István (Bábolnapuszta) õstörténész. arcképfestõ (x Parajd. egyetemi tanár (x Debrecen. † 1854. 1982.) 1. Szõllõsy Ferenc (Oravicabánya) Kossuth elnöki titkára. Gerendás István (Budapest) építészmérnök. Nirschy Ott Gyula (Budapest) festõ. akadémikus († Aba.) 31. június 13. Id. festõ. január 11. geológus ( † Pécs. László Imre (Budapest) irodalomtörténész (x Budapest. † 1979. szeptember 2. grafikus.14. költõ (x Gyõr. † 1954. † 1979. december 1.) 30. 1575. † 1954.) ÁPRILIS † 1779. akadémikus (x? 1796. x 1904. március 13. Lakatos Flóris (Budapest) zeneszerzõ.) 1. 1930. Nyéki Vörös Mátyás (Gyõr) kanonok. február . prímás (x Komárom.) 31. x 1879.) 31. 1894. Rihmer László (Pécs) bányamérnök. † 1954. 1951. 1914.

† 1979. Reichl Kálmán (Budapest) építész.) 3. x 1879. x 1879. kodifikátor († Budapest. január 28.) 120. Kende Judit (Budapest) keramikus (x Iháros. 1888. 1916. † 1779. † 1979. január 3. x 1879.24. akadémikus (†? 1954. 1718. Benedek Sándor (Felsõõr) református lelkész.) 2. történeti forrásgyûjtõ († Eperjes.) 3.) 4. 1926. május 3. festõ († Budapest.) 4.4. 1818. agrárpolitikus. Mátyás Flórián (Pécs) történész. április 26. evangélikus szuperintendens (x Hrussó. Czettler Jenõ (Jászárokszállás) közgazdász. x 1704. 1945. január 24. ?) 2. 1983. november 13.) 3. † 1904. teológiai tanár († Budapest. egyetemi tanár. március 6. grafikus (x Budapest. költõ. Fábry Gergely (Eperjes) pedagógus. Fáy Dezsõ (Budapest) festõ. Mesterházi Lajos (Budapest) író (x Kispest. nyelvész. 1779. akadémikus (x Felsõdetrehem.) 3. x 1904. Horváth Dániel (Pápa) jogi író. Székely Sámuel (Hunfalva) kapitány. † 1954. március 3. november 21.) . 1903.) 5.

x 1854. x 1904. festõ († Budapest. † 1979. Máday István (Budapest) idegorvos. fõiskolai tanár († Sopron. kritikus († Budapest. kritikus. Nemecskay Tivadar (Szeged) szülésznõgyógyász († Budapest. plébános (x Verespatak. Floznik György (Gyulafehérvár) germanista. Benczúr Béla (Kassa) építész. Polgár István (Szeged) orvos. január 21. Zilahy György (Tatatóváros) festõ († Budapest. 1888. január 16. Czine Mihály (Nyírmeggyes) irodalomtörténész. június 14. 1999.) 6.5. fõbányatanácsos. 1928.) 5. május 4. x 1929. 1959. individuálpszichológus († Budapest. egyetemi tanár (x Füzesgyarmat. 1966. SzentIstványi József Gyula (Gölnicbánya) bányamérnök.) 5. c.) 6. 1888. 1986. † 1954.) 6.) 6. x 1854. x 1929. 1941. jogi szakíró († Budapest.) 5. † 1954. június 2.) 5. 1957. június 12. x 1879. február 11) 6. Galli László (Budapest) mélyépítõ . március 21. Halmi Bódog (Pápa) író. x 1879.

január 26.) 12. diplomata († Indiana. Németország. 1981. Deutsch Jenõ (Miszla) tisztviselõ.) 9. Árpássy Gyula (Beodra) pedagógus († Budapest. Tóth Sándor (Rimaszombat) festõmûvész. július 18. 1953. november 19. x 1879. május 13. x 1904. x 1929. Várkonyi Zoltán (Budapest) színész. 1904.) 8.) 9. Zimányi Gyula (Makó) piarista rendfõnök († Budapest. x 1904.) . 1977. színházi és filmrendezõ. † 1904. † 1979.mérnök (x Léva.) 7. tanár (x Szemely. USA 1986. zenepedagógus († Budapest. december 10. tanár. x 1879. Kertész István (Putnok) történész. június 3. 1944. november 27. bábmûvész.) 11. Andor Ilona (Pécsvárad) karnagy.) 10.) 10. Májer Móric (Pécs) botanikus. x 1904. politikus († Flossenburg. július 23. cserkészparancsnok († Zalaegerszeg. Teleki Éva (Kispest) történész († Szentendre. x 1904.) 8. 1912. színházigazgató (x Budapest. 1974. 1815. október 2. 1980.

költõ († Párizs. február 3. egyetemi tanár († Pécs. március 27. x 1804. † 1979. 1979.) 12.) 13. † 1904.) 12. x 1904. október 6. egyházi író († Cegléd. Pán Imre (Budapest) mûvészeti író. Weinstein Pál (Budapest) orvos. Breitner Tamás (Budapest) karmester († Pécs.) 13. július 31.) . Leidenbach József (Ingolstadt) gépészmérnök (x Detta. Diószegi András (Békéscsaba) irodalomtörténész. március 4. Dobos János (Óbuda) református lelkész. † 1979.12. 1972. Mátray Laura (Budapest) színész (x Nagyszentmiklós. x 1929.) 12. 1841. kritikus († Zalaegerszeg. 1979. szemész (x Sátoraljaújhely.) 12. 1887. december 16.) 14. 1813. december 5. x 1929. Wagner János (Budapest) építész. Csányi Sándor (Perkáta) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Budapest. 1905. 1906. a fõváros számos középületének alkotója (x Székesfehérvár. 1959.) 13. † 1904. Rudolf Lóránt (Esztergom) jogász. április 20.) 13. x 1904. október 28. x 1929. 1991.

szeptember 18.) 15. x 1904. pedagógus. Oslay József (Filócz) ferences szerzetespap († Budapest. biológus († Brushwood. Csergõ István (Lengyeltóti) újságíró († Budapest. 1982. február 4. 1909. akadémikus (x Pozsony. 1781. x 1804. 1837.) 17. Karl Henrik Ernõ (Körmöcbánya) éremmûvész (x Bécs. Bezerédj Amália (Szentivánfa) gyermekkönyv író († Máriavölgye. szeptember . 1985.) 14. szeptember 21.) 16. 1962.17. † 1979. Koller Károly Pius (Nagykanizsa) orvos. x 1904. 1979.) 14. Staub Móric (Budapest) paleobotanikus. x 1929. † 1854. 1842. x 1904. április 27.) 14. április 1.) 15.14. Kocsis Rózsa (Budapest) irodalomtörténész († Budapest.) 121. június 2. Kálmán Sándor (Hajdúhadház) református lelkész († Leányfalu. 1855. régész (x Kecskemét. Anglia. november 28. † 1929. Hild Viktor (Szolnok) hírlapíró. x 1879. 1992. február 1. 1882. Ravasz Boriska (Budapest) tanár (x Kolozsvár. június 29. Várkonyi Titusz (Budapest) újságíró (x Szeged. † 1904. † 1954.) 14.) 15.

numizmatikus († Balatonkenese. Szentgáli Károly (Csicsó) pedagógus. június 7. Szilágyi Mária (Budapest) keramikus (x Jászszentandrás. Révy Dezsõ (Budapest) botanikus. február 5.) 19. 1924. x 1904. 1979. † 1954. október 7.) 20. egyetemi tanár (x Szombathely.) 19. Tapolczai Gyula (Budapest) színész (x Budapest. Széki Tibor (Kolozsvár) gyógyszerész. Valatin László (Gyömörõ) malommérnök († Budapest. † 1979. október 22. † 1979. 1945. † 1704. író. 1900. 1963. x 1879. november 6. Fassola Henrik (Diósgyõr) vasgyáralapító (x Würzburg. vegyész. . † 1979. † 1954.9. 1730 körül) 18. Bezerédy Lajos (Belgrád) szobrász (x Nova. Diószegi András (Zalaegerszeg) irodalomtörténész. december 4. Barsi Ödön (Budapest) színész.) 17. † 1779.) 18.) 18. egyetemi tanár. rendezõ († Budapest. kritikus (x Békéscsaba. május 23. 1903. 1898. akadémikus († Budapest. x 1879.) 17. Orlay Miklós kuruc ezredes (x 1650 körül) 20.) 17. 1950. x 1904.) 20.

egyetemi tanár. 1842. 1974. Bodor György (Kézdivásárhely) ügyvéd. július 21. 1902. író. Szlovénia. 1854. Cholnoky László (Budapest) író. levéltáros (x Tótfalu. Tajvan.) 20. † 1929.) 21. Bognár Elek (Budapest) színész.) 23. április) 21.) 23. augusztus 4. április 12. újságíró (x Veszprém. nyelvész († Changhua. Ferenc József feleségül veszi Wittelsbach Erzsébet bajor hercegnõt. I. 1834.) 22. beszédtanár († Budapest. Cotel Ernõ (Salgótarján) vaskohómérnök. politikus. november 8.) 24. egyetemi tanár (x Tóváros. † 1979. 1985. 24. x 1879. Silbersdorff László (Budapest) gépészmérnök. † 1929. szeptember 8. Dániel Ágnes (Budapest) biokémikus .1929. Sváby Frigyes (Lõcse) történész.) 24.) 21. július 11. x 1904. akadémikus († Budapest. január 14. x 1904. x 1929. a bukovinai székelyek betelepítésének szervezõje († Budapest. 1954. x 1904. Zsámár Jenõ (Pécs) jezsuita hithirdetõ. † 1904. 1976. szeptember 13. 1879. Mihalovich Ödön (Budapest) zeneszerzõ (x Fericence.

április 28. 1921. x 1754.) 26. Gróf Széchényi Ferenc (Fertõszéplak) fõispán. 1804. Szenczi Miklós (Budapest) filológus.) 25. † 1954. növényfiziológus (x Zsombolya. Spissich János (Kisgörbõ) alispán. december 27. † 1979. 1882. egyetemi tanár (x Budapest. 1882. 1820. operett és dalénekes (x Szeged. nagybirtokos († Bécs. november 15. † 1979. május 18. politikus (x Sümeg. 1986. május 23.) 29. Szász Gerõ (Kolozsvár) költõ. † 1954. 1901. Bakos Lajos (Balatonfüred) református püspök. † 1904. mûfordító († Kolozsvár. Kuntner Róbert (Budapest) üzemgazdaságtani író.) 27. március 28. † 1929.) 25. x 1904.(† Indianapolis.) 28. 1745. augusztus 5. 1984. 1977. teológiatanár (x Kisbér. december 10. algológus. július 11.) 28. egyetemi tanár († Budapest. Hont Erzsébet (Budapest) opera. Szilágyi András (Facset) író. múzeumalapító. 1905. Quint József (Budapest) tanár.) 25.) 26. december 13. egyházi . x 1904. Hartner Mihály (Sopron) geofizikus (x Ágfalva.) 27.

1831. március 25.) 2. február 28.) 1.) 1. 1771. március 18. operettíró. zeneszerzõ († Budapest. x 1879. Harsányi Pál (Budapest) numizmatikus (x Mány. november 20.) 1. Császár Ferenc (Kispest) mérnök († Budapest.) 30. Laszkallner Antal (Veszprém) egyházi író (x Veszprém. Csapó M. .† 1854. augusztus 5. József (Kolozsvár) mezõgazdasági szakíró (x Temesvár. 1945. akadémikus (x Káva. költõ. Weisz Richard (Budapest) birkózó. 1911.) 30. december 4. Vargha Gyula (Budapest) statisztikus. Nagy József (Kisléta) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Budapest. † 1979. x 1904.író (x Ördögkeresztúr. Farkas Imre (Debrecen) költõ. 1902. olimpiai bajnok († Budapest.) 30 x 1854. november 8. 1976. 1978. pedagógus. x 1879. x 1929. Pintér Kálmán (Tiszavárkony) piarista tanár. mûfordító.) 30.) MÁJUS † 1929. † 1929. március 16. 1882. író († Veszprém. 1958.

szeptember 16. Bencze Imre (Zalaegerszeg) ügyvéd. Réthly Antal (Budapest) meteorológus.) 5.) 122.) 5. dísznövénytermesztõ († Budapest. 1975. 1980. zenepedagógus († Budapest.) 4. a korszerû repülõgépgyártás szakembere († Budapest. július 2. április 25. Seyderhelm Ernõ (Freiberg) kertész. Geszler Ödön (Budapest) zeneszerzõ. egyetemi tanár († Budapest.) 4. 1959. február 2. szeptember 21. Zsindely Endre (Budapest) református teológiai tanár. december 25. Darkó István (Kolozsvár) színész († Nagyvárad. x 1879. x 1954. politikus († Budapest.3.) . Melczer Tibor (Békéscsaba) gépészmérnök. 1982. x 1829. † 1979. x 1879. november 4. szeptember 7. Ujhelyi József (Budapest) botanikus (x Ecser. 1908. május 4.) 4.) 3. december 20. x 1904. x 1879. 1910. egyháztörténész († Männedorf.1853. x 1929.) 3. 1936. Greguss Zoltán (Budapest) színész († Budapest. 1986. x 1904. 1986.) 5.

) 6. x 1904. kancellár (x?) 6. könyvkiadó († München. † 1954. CseryClauser Mihály (Montreal) katonatiszt. Sárkány Loránd (Dés) festõ († Budapest. 1894. † 1979. szeptember 12. † 1904. 1963. x 1904. május 11. történész (x Budapest. 1787.) 8.) 8.5. április 11. . március 26.) 6. az õ mûve a fõváros több jelentõs épülete († Budapest.) 6.) 6. 1911. Ronkay Ferenc (Budapest) gépészmérnök (x Selmecbánya. 1922. Pálffy Tamás (Bécs) püspök. x 1829. Jókai Mór (Budapest) regényíró. † 1679. † 1854. február 18. x 1854. december 16. 1912. 1825. Iványi János (Budapest) római katolikus pap. szeptember) 6. január 9. egyetemi tanár (x Püspöknádasd. x 1879. Betlen Gyula (Budapest) szobrász († Budapest.) 6. Wellisch Alfréd (Pest) építész († Budapest. † 1979. 1973. akadémikus (x Komárom. szeptember 23.) 6. Földváry Gábor (Tass) fõispán (x Domony. 1988. pápai prelátus. Máltás Hugó (Rozsnyó) építész. Ujváry Sándor (Budapest) író. 1941.

) .) 9. † 1954. 1961. szakíró (x? 1809. július 16. Átadják a tiszalöki duzzasztómûvet. december 24. † 1879. 9. március 21. március 11.) 9. 1930as évek) 9. június 13. 1984. feltaláló (x Budapest. jogi író († Budapest. botanikus (x Jászkisér. Nagy Endre (Marosvásárhely) tanár. † 1854. Svájc) operaénekes (x Budapest.) 10. † 1979.) 9. tanár († Budapest. Lengyel Aurél (Székesfehérvár) bíró.május 31.) 9. Sántha László (Tapolca) szõlész. ügyvéd. Mihályffy László (Budapest) mérnök (x Dunaharaszti. Kelemen Zoltán (Rüschlikon. Perlaki József (Ózd) harsona és tubamûvész.) 9. Polgár Mihály (Kecskemét) református püspök (x Törökszentmiklós.) 9. Sklenár János (Budapest) gépészmérnök. február 11. 1886. 1919. filozófus († Marosvásárhely. 1954. x 1879. 1884. Glocker Károly (Enying) gyümölcskertész. 1926.) 9. † 1979. x 1904. † 1954. x 1879. 1782. március 2.

) 12. 1724. október 18. október 11. 1947. egyetemi tanár (x Pest. Papp Viktor (Budapest) zenekritikus. † 1979. 1972. † 1954. Gróf Sigray Antal (Ivánc) politikus († New York.) 10. USA) az amerikai függetlenségi háború ezredese (x Karcag. Bibó István (Budapest) jogtudós. 1881. x 1904. x 1904. egyetemi tanár († Róma. Gombosi György (Budapest) mûvészettörténész (†? 1944. Peéry Piri (Budapest) színész († Pécs. 1911.) 12.) 12.) 10. majd Szeged fõmérnöke († Szeged. Welleczky János (Bécs) orvos.) 12. politikus. szociológus. augusztus 7. december 26. filozófus. 1939. április 13. † 1854. augusztus) 12. akadémikus (x Budapest. akadémikus († Szeged. 1948. Kováts Mihály (Charleston. Julesz Miklós (Kiskunfélegyháza) orvos. Berzenczey Domokos (Lesnyek) építész. Zenta. x 1879.) 10. x 1878.) 11. Farkas László (Dunaszerdahely) vegyész. zenei író (x Szilágysomlyó. 1786. . december 31. egyetemi tanár.10. egyetemi tanár. † 1779. x 1904. x 1904. január 12.

1958. november 29. † 1954. színész (x Balassagyarmat. 1977.) 15. Babos Zoltán (Budapest) kultúrmérnök. július 25.) 13. x 1904. Olgyay Miklós (Letenye) növénypatológus. x 1904. Megjelenik Móra Ferenc Ének a búzamezõkrõl. Az elsõ könyvhét. Mócsy András (Budapest) régész. hidrológus († Budapest. 123.) 14. epigráfus. egyetemi tanár († Budapest. június 5) 14. január 30. gépészmérnök szakíró (x Budapest. április 16. x 1829.1962. Gábor József (Illéspuszta) operaénekes. egyetemi tanár. Weltzl Károly (Budapest) tervezõ. ókortörténész. 1879. 1987. 1929. 1870.) 14. április 1.) 15.) 14. † 1954.13. akadémikus († Budapest. Kamermayer Károly (Pest) Budapest elsõ polgármestere († Abbázia. 1869. x 1804. és Szabó Dezsõ Az elsodort falu címû regénye.) 13–20. 1897. bányatanácsos. akadémikus († Kolozsvár. Szentkirályi Zsigmond (Kolozsvár) bányamérnök. x 1929. január . 1879. Dorner Béla (Budapest) mezõgazdasági szakíró (x Tata. december 31. † 1929.

június 18. január 26. akadémikus (x Szeged. egyetemi tanár.) 16. 1899. x 1904. március 25. karikaturista († Budapest. x 1904. Vaszary Piri (Budapest) színész († Palma de Mallorca. grafikus († Budapest. református pap (x Debrecen.) 17. 1855. történész († Kolozsvár. x 1829. 1905. 1961. Szabó Sámuel (Székelyföldvár) tanár. x 1904. x 1904. Báró Wolfner Tivadar (Budapest) gyártulajdonos.) 17.) 16. † 1979. x 1904. január 29. november 14. 1965. 1977. 1986. október 22. Falk Richárd (Miskolc) gépészmérnök.) 19. Solthy György (Sopron) színész († Budapest.) 16. † 1929. † 1979.) 18.) 16. Kõmûves Imre (Somogyszil) költõ (†? 1944. január 1. Hincz Gyula (Budapest) festõ. 1864. egyetemi tanár (x Sopron. augusztus 23. október 14. Gerõ Sándor (Budapest) grafikus. 1907.) . † 1904. Rácz Endre (Budapest) újságíró.) 17.) 18.20. politikus (x Újpest. Schmidt Sándor (Budapest) mineralógus.

1872. † 1929. x 1904. Somló József (Budapest) operaénekes (x Szilágysomlyó. december 25.) 21. május 28. Kremmer Dezsõ (Keszthely) író.) 21. † 1954. 1890. 1889. 1885. június 18.) 22. Mártonffy Károly (Budapest) jogász. 1970. x 1879. szakíró (x Bazin. 1935. † 1954. 1893. egyetemi tanár († Budapest. Hammerschlag János (Budapest) orgonamûvész. x 1854. május 7. x 1904. 1926.) 21. december 10. április 7. Réti Richárd (?) sakkmester. szeptember 16.) 22.) 22. egyetemi tanár († Budapest.) 22.) 21. Bardon Alfréd (Érsekújvár) építész. mûegyetemi tanár (x Arad. 1897.) 23. október 1. június 6. április . 1986. könyvtáros († Budapest.20. † 1954. † 1954. zenetörténész (x Prága. Masopust Péter (Erzsébetfalva) hegedûmûvész († Budapest. Asboth Emil (Újarad) gépészmérnök. egyetemi tanár (x Belényes. Bartos Gyula (Budapest) színész (x Szeged. Kotsis Endre (Budapest) építész. † 1979.

filozófus († Budapest. † 1954. Meisel Tibor (Nemeskajal) vegyészmérnök.) 24. 1978. május 13. július 16. Brandenburgi Katalin. † 1929. augusztus 13.) 23. x 1904. 1949. szeptember 13. Palotai Boris (Nagyvárad) író († Budapest. 1920. Szabó Imre (Késmárk) a KIE MUNKA szerkesztõje († Budapest.8. Lukács Károly (Budapest) természettudományi kutató. Bethlen Gábor fejedelem felesége (†? 1649. 1882. Dienes Valéria (Szekszárd) táncpedagógus.) 25. április 14.) 25. akadémikus (x Budapest. június 8. május 23. állategészségügyi szervezõ († Budapest. Vajta László (Budapest) vegyészmérnök. Müller Katica (Budapest) táncosnõ (x .) 24.) 25. október 16. Horváth Vilmos (Balassagyarmat) állatorvos. x 1879. 1973. x 1904. x 1879. Veress László (Gyüd) meteorológus († Budapest. x 1904. x 1929.) 23. 1983. egyetemi tanár.) 25. egyetemi tanár († Budapest. x 1604.) 23.) 23. néprajztudós (x Balatonboglár. † 1979. 1958. 1986.

május 1. érsek. Schmeitzel Márton (Brassó) statisztikus. október 20. Pollák Manó (Szucsány) építész († Budapest. június 15.) 28. Verancsics Antal (Sebenico) bíboros.) 29. augusztus 7.Pest. 1573. x 1504. 1964. tanár († Budapest. Rényi Tamás (Budapest) filmrendezõ († Budapest.29. 1747. x 1904.) 26. július 30. Solt Andor (Budapest) irodalomtörténész. x 1679. x 1854.) 28. † 1879. 1959. február 1. akadémikus (x Pest. x 1879. április 30. 1860. történetíró († Eperjes. x 1904.) 29. Báchkai Béla (Palánka) lapszerkesztõ. . x 1879.) 29.) 29. december 14. Weninger Vince (Budapest) közgazdasági író. kabarészerzõ (x Tasnád. 1834.) 26. 1980. 1892. 1937. KirályfalviKraft Károly (Aranyosmarót) festõ († Balatonakarattya. Fejérváry Ervin (Budapest) biztosításügyi szakértõ († Budapest. március 12. egyetemi tanár († Halle. 1978. Nóti Károly (Budapest) író. humanista. † 1954.) 124. x 1929.) 30. július 28.

) JÚNIUS 1. január 31.) 31. író. fõorvos († Budapest. Sima Ferenc (Fairport. Zoltán Aladár (Homoródszentmárton) zeneszerzõ († Marosvásárhely.) 1. Neugebauer Tibor (Budapest) fizikus. Fabinyi Rudolf (Kolozsvár) elmegyógyász. Mester János (Solymár) filozófus. július 8. Sándor Frigyes (Budapest) hegedûmûvész.) 1. egyetemi tanár († Budapest. pedagógus. Harsányi Kálmán (Budapest) költõ. USA) újságíró. december 3. szeptember 15. x 1904. 1853.mûfordító († Walley Stream. december 11.) 31. 1936. † 1929. egyetemi tanár († Budapest. . † 1979. egyetemi tanár.) 30. x 1929. pápai prelátus (x Magyarpécska. 1978. † 1954.) 30. szerkesztõ (x Nagykõrös. január 8. 1981. x 1929. 1879. 1977. Török Ferenc (Pécs) kémikus. 1876. szeptember 3. színikritikus (x Mezõkövesd.) 31. † 1904. 1978. x 1879. USA. október 30.

x 1904. újságíró (x Pécs. Fekete László (Budapest) jogász. Galli László (Léva) mélyépítõ mérnök († Budapest. 1881. Dánielné Lengyel Laura (Budapest) író. † 1929. újságíró (x Újfehértó. a hazai úthálózat egyik jelentõs korszerûsítõje (x Kunszentmiklós. Bognár Vilma (Budapest) operaénekes (x Pest.) 5. közjegyzõ (x Békéscsaba. † 1954. március 28. x 1854. február 23. május 31.) 4. szeptember 10. † 1979. 2. újságíró († Budapest. 1923. április 24. x 1904.) 2. † 1979. 1979. május 8. 1845.karmester. április 6. Comenius búcsúbeszéde a sárospataki fõiskolán. 1973. 1869. 1877. Antal István (Budapest) kiadói szerkesztõ († Berlin. 1654.) 5. augusztus 15. Zoltán Vilmos (Budapest) író. 1905. 1887. 1923. † 1954. március 5.) 4.) .) 2. Benke István (Budapest) mérnök. Bodolai István (Budapest) meteorológus (x Köröm. október 5. pedagógus (x Budapest.) 5. Váradi Antal (Závod) író.) 3. † 1904.) 3.

1945.5.) 6. szakoktató. 1822. szakíró († Budapest. Franciaország) politikus. Fasching Antal (Temesvár) mérnök. október 1. Lukács Sándor (Bissanos.) 7. Strobentz Frigyes (München) festõ (x Pest. egyetemi tanár (x Miskolc. szakíró († Budapest. július 25. x 1854. x 1929. szeptember 8. 1924. május 8.) 8. † 1979. 1966. 1965. 1856. Nagy István (Uraiújfalu) mesemondó.) 8. x 1929. 1923. x 1879. október 12.) 6. a Népmûvészet Mestere († Uraiújfalu. Bokor László (Budapest) irodalomtörténész († Budapest. március 20. x 1879.) 8. 1920. Román Miklós (Budapest) építész († Budapest. † 1854.) 6. 1979. † 1929.) 6. június 12. † 1979. Kelemen Frigyes (Kolozsvár) fizikai szakíró (x Kézdialmás. Kovács Antal (Szeged) méhészeti szakember. 1931. 1848ban Gyõr kormánybiztosa (x Nagyvárad.) 8. Lõbl Ödön (Budapest) könyvkiadó († Bécs. x 1879.) 6. január 1. x 1904. Pálfai István (Devecser) agrárközgazdász . Richter Richárd (Miskolc) bányamérnök.

május 29. június 14. október 30. Gerevich Tibor (Budapest) mûvészettörténész.) 12. gyógyszerész (x Graudenz.(† Budapest. környezetvédelmi mérnök († Budapest. egyetemi tanár. szeptember 30. † 1979. Vette György (Nagyszeben) természettudós. 1906. akadé125. 1985.) 9. Szabó Dezsõ (Kolozsvár) író. x 1904. † 1704. 1913. kritikus. szeptember 1. ifjúsági író (x Budapest. 1882. június 14. Megnyílik a Brassó–Tömös közti vasútvonal. 1980. x 1879. bakteriológus. január 5. Svéd Sándor (Bécs) operaénekes (x Budapest.) 11. 1924. † 1979. 1645. december 17. 1879. akadémikus (x Máramarossziget. 11. † 1979. egyetemi tanár.) 10. egyetemi tanár (x Budapest. publicista († Budapest.) 11. Gábor György (Budapest) orvos.) . † 1954. 1945. Teõke Géza (Budapest) gépészmérnök. Tasnádi Varga Éva (Budapest) költõ.mikus († Budapest.) 10.) 9. február 5. Ivánovics György (Budapest) orvos. x 1904.) 8. 1987. botanikus.

egyetemi tanár († Budapest. március 12. x 1879. Szász Károly (Nagyenyed) költõ. Kovács Ödön (Szeged) gyermekgyógyász. x 1779. Báró Zach János Ferenc (?) csillagász. x 1904.) 14. c.) 13. október 15. 1829. 1905. USA) politikus. Erõssy Lajos (Garamszécs) tervezõmérnök († Budapest. 1903. Egyed Antal (Székesfehérvár) költõ. akadémikus.12. augusztus 25.) 14. 1982.) 14. 1952. x 1754. Upor Tibor (Budapest) díszlettervezõ. Greschik Gyula (Lõcse) gépészmérnök.) 15. x 1904. geodéta. mûfordító. október 6. † 1979. szeptember 3. augusztus 27. református püspök († Budapest. Laky Adolf (Pest) ötvösmûvész († Budapest. Nagy Ferenc (Farifax.) 13. 1972.) 14. október 8.) 13. † 1954. miniszterelnök (x Bisse. augusztus 28. 1862. június 6. 1883. Keleti László (Budapest) színész († Budapest. akadémikus († Párizs. 1832. akadémikus († Dunaföldvár. x 1904. író. egyetemi tanár (x Szeged. . mûfordító.) 13. x 1829. 1910.

) 16. december .) 20. tankönyvíró († Szombathely.) 15. † 1904. Alföldy Jenõ (Erzsébetváros) orvos. 1784.) 15. 1901. május 30. 1981. egyetemi tanár († Budapest. x 1929. Szécsi Antal (Budapest) szobrász (x Pest. udvari kamaraelnök († Buda. Gróf Keglevich Gábor (Egreskáta) politikus. szeptember 11. június 4. akadémikus (x Pest. május 29. x 1904.) 18. 1820. x 1779. Gróf Zichy Károly nagybirtokos. 1856. 1998. Tánczos Tibor (Veszprém) színész (x Szentgotthárd. Szontágh Pál (Horpács) politikus (x Szécsény.) 18. 1928. 1923. x 1854. királyi biztos († Budapest. 1960.építészmérnök († Budapest. mûfordító (x Budapest. † 1979. Petrik Olivér (Diósgyõr) gépészmérnök († Budapest. szeptember 19. † 1979.) 18. július 15. Seemann Gábor (Bodrogkisfalud) tanár.) 18. † 1904.) 16. november 29. november 20. 1834. július 3. † 1854. x 1829. 1900. február 24. nagybirtokos. Gróf Ráday Gedeon (Pest) nagybirtokos.) 19. Passuth László (Balatonfüred) író.

Szász Gyula (Budapest) szobrász (x Székesfehérvár. május 22.) 22. 1980.) 22. x 1904. 1931. Fleischer József (Breznóbánya) szülész fõorvos († Budapest.) 22. május 23. 1870. Örkény István (Budapest) író (x Budapest. Halász Gyula (Budapest) újságíró († Budapest. Korda Vince (Chelsea) díszlettervezõ (x Túrkeve.) 24.) 24.) 23. 1897. † 1979. Olgyai Viktor (Salzburg) grafikus. június 17. x 1804. x 1904. filológus († Bécs. 1912. Edlicher István László (Pozsony) botanikus. március 28. 1908. 1850. január 14. április 5.15. levéltáros († Pannonhalma.) 24. Nagy József (Budapest) építészmérnök (x Tiszasüly. festõ (x Igló. x 1904. Csóka Lajos János (Bük) bencés szerzetes.) 20. 1877. június 22. történetkutató. 1984.) 22. venerológus († Budapest. Spät István (Velence) bõrgyógyász. 1976.) . † 1929. † 1979. † 1979. † 1979.) 23. február 18. x 1829. január 5. † 1904. 1849. tanár. november 1.) 24. Móger Dezsõ (Budapest) vegyész (x Hosztót.

Rácz Gábor (Felsõzsolca) politikus (x Kézdivásárhely. népmûvész. 1930. július) 25.) 126. x 1904. karnagy († Esztergom. Bolmányi Ferenc (Léva) festõ († Budapest. 1944.) 26. október 29. május 17. augusztus 28.) 27. 1892. 1993. x 1929. x 1929. Tábori Kornél (Szolnok) újságíró († Auschwitz.27.) 26. Ausztria. 1898. Palotás Péter (Budapest) olimpiai bajnok. x 1829. Tisza László (Geszt) politikus. † 1979. 1983. január 12.) 25. † 1954. kritikus († Budapest. március 10. Székelyhidy Ferenc (Budapest) operaénekes . író. május 17. 1987. 1848as fõhadnagy († Gmunden. x 1904.) 27. 1902.) 27. a Népmûvészet Mestere (x Martonyi. † 1954. Zsigmondy Géza mérnök.25. Szekulity Péter (Csávoly) újságíró. 1990. 1967. x 1929. a városligeti mûjégpálya létrehozója († Budapest(!). Szörényi Erzsébet (Bártfafürdõ) geológus († Budapest. x 1854. labdarúgó († Budapest. augusztus 13.) 27.) 27. Vig Rudolf (Bogács) népzenekutató. július 14. szeptember 4. x 1879. Hódosi Lajos (Edelény) kovácsmester.

1817.(x Tövis. akadémikus (x Kolozsvár. x 1904. 1899. 1980. x 1854. április 4. 1973. x 1904.) 27. szakíró († Buffalo. február 5. Battha Pál (Mezõhegyes) állattenyésztõ. x 1904. x 1804. 1871. író († Újpest. Tormay Károly (Vác) orvos († Pest. egyetemi tanár. † 1979. 1976. február 19. szeptember 20. szerkesztõ († Budapest. augusztus 19. † 1954. USA. 1942.) 28. könyvkiadó († Budapest. Ráth Mór (Szeged) könyvkereskedõ. 1922. május 20. újságíró. x 1879. július 5.) 29.) 29. április 13. Gregor Klára (Budapest) orgonamûvész († Budapest. 1905. Heim Ernõ (Budapest) építész († Budapest.) 29.) 28. x 1829. szeptember 13. 1885. Móricz Zsigmond (Tiszacsécse) író.) .) 29. Follinusz Aurél (Brassó) színész.) 29. † 1854. Kossuth Zsuzsanna (New York) Kossuth Lajos húga (x Sátoraljaújhely. szeptember 4.) 29. Dallos József (London) orvos (x Budapest. Boér Elek (Újfehértó) jogász. 1903.) 29. január 7.

irodalomtörténész. 1925. 1925. akadémikus († Budapest.29. Koller Károly Pius (Brushwood. biológus (x Nagykanizsa. Mihályi Ödön (Kassa) író. † 1929.) † 1979. január 19. 1822. esztéta († Budapest. Várdai Béla (Németszentmihály) irodalomtörténész.) 1. tankönyvíró (x Budapest. február 23. Gyenge Árpád (Budapest) színész (x Asszonyvására. december 13. † 1979. Somhegyi Ferenc (Budapest) történész. október 9. Honti Rezsõ (Budapest) nyelvész. piarista rendfõnök. egyetemi tanár. 1813. március 30. egyetemi tanár. Aradi Jenõ (Franciaország) rajzpedagógus. † 1904. Bernát István (Rimaszombat) agrárpolitikus. 1953. x 1879. költõ (x Lemes. 1956. január 12. Dunaiszky László (Budapest) szobrász (x Pest. április 5.) 3.) 3. Anglia) orvos. † 1879. 1942. mûfordító († Budapest.) 1.) . április 15. † 1979. akadémikus (x Bánd.) 30. x 1854. 1899.) JÚLIUS 1. 1904. október 15.) 1. x 1879.

) 7. Berczeli Anselm Károly (Szeged) író. április 24. július 22. 1985.3. filmproducer (x Arad. 1947. Kovács György (Budapest) zeneszerzõ. január 30.) . Csiki Ernõ (Budapest) rovartani kutató. x 1904. † 1929. † 1904. † 1954. december 18. Andai Ernõ (Budapest) író.) 4.) 7. február 16. 1984. Pascal Gábor (New York) filmrendezõ. rendezõ (x Budapest. 1900. július 3. tanár († Budapest.) 5. x 1929. 1811. miniszterelnök (x Pest. színész. † 1954.) 4.) 5. x 1904. 1894. Szabó József (Szeged) orvos. június 4. egyetemi tanár (x Kolozsvár. Fekete Nagy Mihály (Brassó) újságíró. Czorda Bódog (Budapest) kúriai másodelnök (x Szabadka. május 2. Zám Tibor (Berettyóújfalu) író. 1882.) 7. 1875. 1828.) 6. x 1879. akadémikus (x Zsilyvajdejvulkán. október 22. † 1979. 1982. 1894. szerkesztõ (x Dés.) 3. március 10. január 3. Nagy Bella (Jákó) színész († London. † 1954. † 1879. Báró Wenckheim Béla (Budapest) politikus.) 3. szociográfus († Debrecen. mûfordító († Budapest.

1961. II.) 9.) 7. január 3. 8. szerkesztõ (x Budapest. 1987. Roób József (Meczenzéf) vaskohómérnök . Ferdinánd magyar király (x 1633. Just Béla (Mallorca) író. Kun Lajos (Mezõtúr) orvos.) 11. 1967. július 26. egyetemi tanár († Budapest.) 9. szeptember 8. 1704. † 1979. június 22. Kudász József (Mezõkövesd) orvos.) 9. x 1904. x 1904. 1981. x 1929. † 1654. Ürögdi György (Nagyvárad) történész († Budapest. Károlyi László (Kaposvár) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Gyõr. † 1954. Devics József (Hercegszántó) közgazdász. higiénikus.7. x 1904. január 14. 1825. x 1929. 1906. egyetemi tanár († Budapest. sebész. július 27. IV. január 22. Gróf Zay Albert (Budapest) posztógyáros (x Pest. újságíró (x Temesvár. egyetemi tanár († Budapest.) 10. Rákóczi Ferencet Erdély fejedelmévé választja a gyulafehérvári országgyûlés. x 1879.) 9.) 10. 1907. Gárdonyi István (Franfurt am Main) író. április 11.) 8. 1979. † 1904.

1985. miniszter (x 1807.) 12.) 15.) 12. † 1779. x 1904. 1973. levéltáros († Kolozsvár. Stuhlhoff Sebestyén (Tihany) asztalos. x 1804. augusztus 27. faszobrász (x? 1723 körül) 14.12. x 1904. Gróf Batthyány Kázmér (Párizs) nagybirtokos. a Népmûvészet Mestere (x Mezõkövesd. február 4. november 15.) 15. vallástanár. Molnár Béla (Budapest) textilmûvész († Budapest. x 1879. László Dezsõ (Sepsiszentgyörgy) református lelkész. november 15. † 1954. egyetemi tanár († Budapest. január 8. † 1954. Husz Béla (Budapest) botanikus. április 27. x 1904. 1953.) 12. november 12. 1892.) 127. Benedek Lajos (Sopron) táborszernagy († Graz. 1971.) 14. június 4.(† Budapest. Berndorfer Alfréd (Nagymaros) orvos († Budapest.) 14. február . mikrobiológus (x Poprádfelka. reformpolitikus.) 15. 1881. akadémikus (x Gerjen. † 1854. 1828. 1949. Márki Hugó (Munkács) jogász. 1876. Kis Jankó Bori (Mezõkövesd) mintaíró asszony. november 30. közgazdasági író. Kenessey Albert (Brod) hajózási szakíró. † 1879.

egyetemi tanár († Palo Alto. újságíró (x Budapest.3. x 1904.) 16. Fülöp János (Budapest) író († Szeged. 1983. katonai író († Budapest. augusztus 2.) 18. Széchy Mária (Kõszeg) a „Murányi Vénusz” (x? 1610. x 1879. akadémikus († Budapest. 1743. Mautner Nándor (Budapest) kémikus. USA. † 1804. 1944.) 17. † 1979. Gömöri György (Budapest) orvos.) 16. x 1904. † 1929. május 9. március 1. Zoltán (Budapest) gyorsíró szakíró (x Gyoma. január 13.) . november 2. Gara László (Budapest) író. Wernischek János Jakab (Bécs) orvos. † 1679.) 18. 1930. egyetemi tanár († Budapest. 1982. november 24.) 18. botanikai író (x Turóc vármegye. x 1904.) 18. x 1929. 1902.) 16.) 17.) 17. 1986. 1966. november 19. Berkó István (Léva) vezérkari ezredes. Horányi Béla (Budapest) orvos. publicista († Párizs. x 1904. Lehoczky Gergely (Párizs) író. mûfordító. 1957. Bohus K.

november 5. † 1954. 1934. egyetemi tanár († Budapest. Suták József (Budapest) piarista matematikus. Szigeti Gyula (Újpest) klasszikafilológus. Aigner Sándor (Temesvár) építész († . március 25. 1907. † 1979. szótárszerkesztõ (x Aszód. Rubányi Pál (Budapest) orvos. † 1929.) 19. x 1904. Móra Ferenc (Kiskunfélegyháza) író.) 20. x 1854. február 8. x 1904. † 1904. július 11.18. szeptember 27. † 1979. x 1879.) 19.) 20. 1879. Komáromy Alajos (Szigetszentmiklós) drámai színész (x Békésgyula. 1865. egyetemi tanár (x Szabadka. 1984. újságíró († Budapest. Bánhegyi Jób József (Gyõr) bencés fõiskolai tanár. február 8. Kelemen László (Marosvásárhely) orvos (x Marosvásárhely. Paál Ferenc (Gyõr) író.) 20. 1825. 1897.) 18. irodalomtörténész (x Sövényháza. 1834.) 21. † 1904. muzeológus († Szeged. 1969. augusztus 4.) 18. újságíró.) 18. december 25. Heim Péter (Budapest) postaügyi szakember (x Nagyszentmiklós.

július 15. 1763.) 24. Fabinyi Ferenc (Pest) bíró. † 1954. Kocsis Sándor (Barcelona) labdarúgó. † 1829. x 1904. x 1879. március 9. † 1979. jogi író († Budapest. .) 22.Budapest. október 27. 1984. közgazdasági író († Budapest. 1877. Daday Loránd (Dés) író. Mandello Károly (Gyõrsziget) újságíró. akadémikus († Budapest. Preysz Móric (Sopron) kémikus. Kövy Sándor (Sárospatak) jogakadémiai tanár (x Nádudvar.) 22. x 1879. ügyvéd (x Radvánc.) 21. bibliográfus († Budapest.) 23. 1629. † 1704. Gyöngyösi István (Rozsnyó) költõ.) 24. Gazsi Mariska (Nagyharsány) színész († Budapest. Weltzl Károly (Budapest) gépészmérnök. x 1854. november 6. 1953. 1912.) 23. 1906. január 30.) 22. az „Aranycsapat” tagja (x Budapest. Práger Miklós (Kiskunhalas) könyvtáros. 1893.) 25. szeptember 27. 1916.) 22. Székely Mózes írói néven publikált (x Beszterce. március 24. x 1829. 1929. szeptember 21. x 1829. július 16.

x 1904.) 27. június 9.26. 1929. x 1904. x 1704.) 128. március 5. 1938. Sebestény Gyula (Eger) orvos.) 27. x 1854.) 26. író († Budapest. Jakab Ödön (Vadasd) költõ. március 16.) 27. május 13. egyetemi tanár († Budapest. egyetemi tanár (x Eger. 1931.) 26. 1976. 1986.) 31.) 29. 1887. Sváb Gyula (Budapest) építész. Báró Amade László (Bõs) költõ († Felbár. Várhelyi Endre (Budapest) operaénekes (x Hódmezõvásárhely. történész († Budapest. 1986. december 22. egyetemi tanár († Budapest. x 1929.) 25. Szabó János (Budapest) régész. június 15. x 1879. szakíró († Budapest. akadémikus († Budapest. szeptember 6. január 10.tervezõ. Pályi Ferenc (Dunakeszi) agrármérnök († Budapest. 1924. július 9. 1972. 1954. x 1929.) 25. † 1979. Mikes György (Privigye) humorista. Sólyom Jenõ (Kolozsvár) evangélikus lelkész. december 24. Devics József (Budapest) közgazdász. 1764.) . † 1954. egyetemi tanár (x Hercegszántó. június 25. † 1979.

egyházi író († Gyõr. április 15. irodalomtörténész.) AUGUSZTUS 1.) 2. január 31. egyetemi tanár († Budapest.) 2. 1957. egyetemi tanár († Budapest.31. x 1904. április 14. akadémikus (x Kõhalom. Tordai Ányos Gyula (Hejõcsaba) író. Sütõ Ödön (Nagyvázsony) agrármérnök (†? 1991.) 3. Fazakas János (Kolozsvár) orvosi szakíró (x Málnás. x 1929.) 2. † 1929. † 1879. 1938. Kapi Béla (Sopron) evangélikus püspök. † 1979. Major Máté (Baja) építész. 1836. május 10. tanár († Baja. mûvészettörténész. április 2. 1980. Losonczy László (Budapest) költõ (x Kecskemét. május 25. Issekutz Béla (Budapest) orvos. március 17. † 1979. Bálint Sándor (Szeged) néprajztudós. x 1879.) 1. x 1879.) 31. Récsei János (Debrecen) református pap († Érbogyoszló. gyógyszerkutató. x 1754. május) 3. egyetemi tanár (x Kõszeg. egyetemi tanár.) 3. augusztus . 1886. Király János (Budapest) jogász. 1910. 1858. x 1904. 1986. 1812. január 17.

1919. filozófus († Budapest. július 6. 1926. x 1854.26. † 1979. Trózner József (Marosvásárhely) zeneszerzõ. † 1954. † 1879. szeptember 3.) 8. Boda István (Budapest) tanár. . 1923. pszichológus (x Máramarossziget. Palotay Sándor (Budapest) adventista lelkész (x Lupény. zenetörténész († Budapest. 1896. 1967.) 7.) 7.) 5. folklorista († Budapest. 1894. január 1.) 5. † 1979. 1900. publicista. 1815. x 1904. zenetanár (†? 1989) 4. Kállay Ödön (Kiscser) politikus (x Napkor. szeptember 25. Szini Károly (Pozsony) író. Patsch Ferenc (Budapest) bányamérnök (x Verespatak. október 24. x 1829.) 6. Szelényi István (Zólyom) zongoramûvész. május 1. Vasadi Hermann (Rannersdorf) festõ. x 1904.) 4. 1972. Várallyai György (Mosonmagyaróvár) agrárvegyész (x Kisgeresd. † 1979. restaurátor († Budapest. november 16. április 6.) 5.) 7. x 1904. Szitnyai Elek (Berencsfalva) tanár.

mûvészettörténész († Budapest. Martzy Johanna (Glarus.) 8. 1940. x 1904. x 1929. Hübner Jenõ (Budapest) építész (x Székesfehérvár. 1863.) 8.) 14. október 26.január 31. Juhos Lajos (Kolozsvár) mezõgazdasági üzemtani szakíró († Keszthely.) 8. Dévényi Iván (Cegléd) tanár. április 18. 1977. 1902. István herceg. statisztikus . x 1929.) 13. x 1854. december 26. Károly fia (x? 1332. január 18. I.) 9. Barta János (Szentes) irodalomtörténész. † 1929. † 1354. Svájc) hegedûmûvész (x Temesvár. Molnár Zsuzsa (Budapest) muzeológus. Gyöngyösi Miklós (Budapest) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Budapest. 1924. egyetemi tanár. november 20. szeptember 20.) 10. x 1879. június 26. x 1929.) 8. Balogh Pál (Gyõr) újságíró. március 6. Sellei Camilló (Budapest) orvos (x Soroksár. 1988. † 1979. akadémikus († Debrecen. mûvészeti író († Esztergom.) 9. szeptember 30. 1977. † 1979. 1957.) 8.

dramaturg (x Dés. 1995.) 14. január 2. június 2. x 1879. Kutassy Ágoston (Budapest) az elsõ magyar pilóta († Berlin. x 1904. Simonkay Bertalan (Budapest) állategészségügyi fõtanácsos (x Beregdaróc. † 1979. 1921. december 9.) .) 14. 1932. fõiskolai tanár (x Szentendre. x 1929. november 12.) 17.) 15. augusztus 25. november 19.(† Budapest. Drechsler László (Munkács) közgazdász (†? 1991.) 129. augusztus 21. 1920tól a bukaresti szenátus tagjaként harcolt az erdélyi magyar iskolákért († Székelyudvarhely.15. 1891.) 15. † 1979. Tamás Ferenc (Székesfehérvár) földmérõ mérnök. október 29. 1935. Pál István (Szentkatolna) római katolikus fõesperes. Dienes István (Nyíregyháza) régész († Budapest. † 1904. † 1979. augusztus 20.) 15. Dezsõ Lajos (Budapest) tanár. x 1929. x 1854. tanügyi író (x Szentes. március) 14. Tamási Gáspár (Farkaslaka) emlékiratíró († Székelyudvarhely.) 15. 1847. 1933. 1908. Kovách Aladár (Bécs) író. 1982.

† 1954. † 1929. 1882. Havas András (Budapest) mikrobiológus. 1891. március 21. x 1904. † 1979.) 17.) 19. akadémikus (x Debrecen. újságíró (x Kisbacon. igazságügyi szakértõ († Budapest. x 1904.) 17. Gál Sándor (Kunszentmiklós) festõ. Kesztyûs Loránd (Debrecen) orvos. II.) 17. . x 1929. 1915. grafikus. rajzpedagógus (x Hódmezõvásárhely. dramaturg († Budapest. 1753. † 1954. † 1804. 1898. február 25. akadémikus (x Sarkad. Lipót titkos ügynöke (x Buda.) 19. 1987. december 10. 1859.) 18. szeptember 29. egyetemi tanár.) 17. Gara Arnold (Budapest) festõ. Szalkay Antal (Buda) mûfordító. rézkarcoló (x Budapest.) 19. Rupp Kálmán (Újpest) méhészeti szakember. Bendefy László (Vasvár) mérnök. 1977. szeptember 9. Lándor Tivadar (Budapest) újságíró. † 1979. geológus. Seres István (Kolozsvár) zenetanár. † 1929. grafikus. Benedek Elek (Kisbacon) író.17. június 23.) 17. április 11. 1987. geodéta († Budapest. augusztus 13.

Józsa Károly (Budapest) festõ. Orsós Ferenc (Temesvár) patológus. x 1879. egyetemi tanár. 1952. akadémikus († Mainz. január 17.) 23.) 23. egyetemi tanár († Budapest. február 22.) 20. április 6. x 1929.mûvészeti író (x Nagykanizsa. akadémikus (x Szabadka. 1983.) 23.) 22. Karády István (Jászberény) orvos († Szeged. július 25.) 21.) 23. † 1954. fõispán. szeptember 9. Romsauer Lajos (Malacka) matematikus. Czibor Zoltán (Kaposvár) labdarúgó. szeptember 1. 1974.) 20. † 1879. törvényszéki orvos. 1997. x 1879. Berze Nagy János (Bessenyõ) folklorista († Pécs. Barta Béla (Budapest) villamosmérnök (x Szodó. 1873. Pétervári István (Baja) rendezõ. 1792. x 1929. Báró Rudics József (Balatonalmás) költõ. szeptember 21. 1946. x 1904. december 16. 1872.) 20.) 20. szeptember 20. május 12. 1911. tagja volt az Aranycsapatnak († Komárom. † 1979. x 1879. színigazgató († Budapest. 1962. Gálos Rezsõ (Budapest) irodalomtörténész . grafikus (x Szeged. † 1929.

január 14. egyetemi tanár (x Szeged. Izrael. x 1879. 1902. 1899. 1973. 1867.) 25.) 28. Tomor János (Budapest) geológus (x Szombathely.) 25. † 1979. Fóthy János (Budapest) mûvészeti kritikus (x Kaposvár. 1910. augusztus 18. akadémikus († Budapest. történész († Kismarton. június 13. október 20. Fazekas I. augusztus 15. x 1804. Tichy Gyula (Rimaszombat) festõ († Rimaszombat.) 25. repülõépítõ (x? 1875. igazságügyi szakorvos. december 17. április 16. november 30. x 1879. 1963. x 1929. 1885. † 1979. x 1854. Merényi Lajos (Esztergom) levéltáros. április 5. 1919. június 22. Kerny István (Szeged) fotómûvész. Svachulay Sándor (Budapest) géplakatos. Kertész István (Budapest) karmester († Kfar Saba.) . † 1954.) 25.) 25.) 25. Zsivora György (Sárszentlõrinc) kúriai tanácselnök. 1883. postamûszaki igazgató († Budapest.) 28. † 1929. † 1979. Kerner István (Budapest) karmester (x Máriakéménd.(x Budapest.) 24. 1920.) 27. Gyula (Szeged) orvos.

† 1979. 1913. január 3. Gróf Bethlen János (Kolozsvár) politikus.) 1. 1911. festõ (x Rózsahegy. † 1879. augusztus 12. † 1954.) 29. egyetemi tanár. 1882.) 2. x 1829.28. Csapó Vilmos (Dunaszentgyörgy) .) 3. Geschwind Rezsõ (Csehország) rózsanemesítõ. Kõszeghy Elemér (Budapest) mûvészettörténész. egyetemi tanár (x Budapest. Sikerrel fejezte be Zsigmondy Béla a püspökladányi vasútállomáson az artézi kút forrását. október 18.1. x 1879. 1910. † 1954. a víz mellett feltörõ gáz az elsõ hazai földgáz feltárásának tekinthetõ. erdész († Korpona. † 1879. január 25. 1879.) 30. 1875. június 21. 1814. az 1848as erdélyi harcok egyik szervezõje († Kisbun. lótenyésztõ (x Pest. akadémikus (x Kolozsvár. Kolosváry Bálint (Budapest) jogász. SZEPTEMBER 1. augusztus 24. Tarján Róbert (Budapest) orvos. Báró Wenckheim László (Bod Gestein) mezõgazdász.) 130.

Almássy Endre (Budapest) színész (x Marosvásárhely. x 1904. 1958. február 11. május 25.) 6.) 4. Szigeth Gábor (Szekszárd) gépészmérnök. Öveges József (Budapest) fizikus. 1986. Szelényi Gusztáv (Késmárk) entomológus.) 5.) . 1930. Szántó Farkas Béla (Sajónémeti) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Budapest. 1875. † 1879. 1982. † 1904. 1896. x 1854. október 10. 1798. vegyészeti kutató. november 10. 1822. Bartoniek Géza (Szárazfalu) pedagógus.) 3. x 1904. október 14. szakíró (x Páka. x 1929.honvédtiszt (x Dunaszentgyörgy. † 1929. vezérigazgató († Budapest. Stief Sándor (Budapest) orvos. december 4. Czetz János (Buenos Aires) honvéd tábornok (x Gidófalva.) 4. december 29.) 5. † 1954.) 4. fizikus († Budapest. 1895. † 1979. egyetemi tanár (x Kolozsvár. 1940. június 8. november 24. zoológus († Budapest.) 4.) 4. Brückner János (Budapest) gépészmérnök († Budapest. március 27.

1844. jogi . x 1854.) 10. 1879. Csiky János (Gyergyószentmiklós) orvos.6. Liebbald Béni (?) gyümölcskertész. Giergl Kálmán (Nógrádverõce) építész (x Pest.) 7. 1890. Romwalter Alfréd (Sopron) vegyész.) 9. egyetemi tanár. április 22. † 1904. mûszaki szakíró († Budapest. x 1904. január 8. 1863. koronaügyész (x Eperjes. 1864. irodalomtörténész. x 1929. Jakobovits Dániel (Fenyõháza) villamosmérnök. † 1954. † 1954. 1996. Martonffy Emil (Újpest) filmrendezõ († Budapest.) 8. szakíró (x Gyergyócsomafalva.) 7. február 6. 1983. kritikus. június 29. április 30. augusztus 5. x 1904. szeptember 10. 1942. mûfordító († Budapest. † 1954. Magyar István (Budapest) jogi író. 1892. szakíró. november 21. augusztus 20.) 6. tanító (x Dombóvár.) 9. akadémikus (x Sopron.) 9. † 1979. költõ. Köllõ Béla (Gyergyószentmiklós) színész († Kolozsvár. Keresztury Dezsõ (Zalaegerszeg) író. Barna Ignác (Rácalmás) kúriai bíró. 1985.) 8.

) 14. x 1904. x 1904. Meinig Artúr (Budapest) építész. politikus († Budapest. május 14.) 13.) 13. április 3. július 1.) 14. 1936. Radó Ödön (Budapest) biztosítási szakíró († Budapest. Reguly Zoltán (Hegybánya) gépészmérnök. Aggházy Kamill (Budapest) honvéd ezredes. február 21. egyetemi tanár. író. november 1. 1900. 1985. számos jelentõs fõvárosi középület alkotója (x Waldheim. x 1904. Theiss Ede (Budapest) közgazdász. 1985. Somogyi Vilmos (Budapest) zenetörténész.) 10. 1952.) 12.író († Budapest. zenei író. † 1904. 1919.) 14. Nagy József (Telki) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Budapest. 1853. december 22. 1958. Benedek Sándor (Nagykálló) jogász. február 25.) 12. katonai író (x Budapest. 1882. x 1854. † 1979. x 1929. november 28. újságíró († Budapest. feltaláló († Budapest. február 19.) . statisztikus. 1948. † 1954. Léderer Lajos (Lõcse) újságíró († London. akadémikus (x Budapest.) 14. x 1879.

szeptember 27. Kolos Richárd (Budapest) gépészmérnök.) 14. x 1879. 1896. 1903. 1954.) 15. Horváth Lóránt (Tatabánya) bányamérnök. egyetemi tanár (x Hódmezõvásárhely. † 1979. 1880. † 1954. Manninger Gusztáv (Debrecen) mezõgazdász. Horváth Imre (Szeged) biológus. Palásti László (Budapest) újságíró (x Budapest. 1992. Pátzay Pál (Budapest) szobrász.) 15. x 1904. † 1979. április 3. pedagógus.) 15.) 16.16. 1969.) 16. június 1.) 15. mûvészpedagógus (x Kapuvár. Laczó István (Szombathely) operaénekes († Budapest.14. 1965. Sziráky Judith (Felsõvisó) író († Budapest. növényökológus. egyetemi tanár. március 13. január 11. június 2. † 1979. 1886.) 16. . x 1904. augusztus 14. egyetemi tanár (x Sopron. pápai prelátus († Solymár. Boga Alajos (Máramarossziget) egyházi író (x Csíkkozmás. egyetemi tanár († Budapest.) 131. x 1904. † 1954. † 1979. szakíró (x Kisbér. február 18. Mester János (Magyarpécska) filozófus. 1906. szeptember 17.

szeptember 10. 1984. 1922. 1882. január 16. x 1779. Margittay Gyula (Budapest) filmszínész (x Ónod. † 1979. január 18. 1902. x 1929. x 1904. 1974. c. április 9. 1811.) 17.) 18. † 1854. szeptember 4. x 1904.) 17. szeptember 29. Zoltán László (Budapest) orvos. † 1354. augusztus 14. x 1879. 1922.) 19. Farkas Jenõ (Budapest) költõ.) 17.) 19. Jacsó Istvánné (Mezõkövesd) hímzõ (x Mezõkövesd. Mészáros Gyõzõ (Budapest) kávéház (Centrál) tulajdonos († Budapest.) 19. augusztus 19. író (†? 1848. Schodelné Klein Rozália (Nyíregyháza) operaénekes (x Kolozsvár. Szécsényi Tamás országbíró (?) 18. Bánki László (Budapest) rövidfilmrendezõ (x Szabadka.1926. 1942. Olajos Árpád (Vásárosnamény) közgazdász († Budapest.) 18. † 1929. római katolikus pap (x Szenc. mikrobiológus († Budapest. Mérey Sándor (Dunapentele) fõispán. † 1979.) 17. Hodosy József (Komárom) állatorvos. † 1979.) 18. . október 9.

) 21. július 28. 1896. Pálfy Sándor (Budapest) tanár.) 19. x 1879. x 1904. Schmidt József (Zalaegerszeg) mérnök. szeptember . április 2. 1976. † 1979. Moravcsik Géza (Budapest) zenei író (x Bér.) 21. 1855. szeptember 21. január 31.) 19. szakdidaktikus (x Vámosmikola. 1979.) 20. † 1954. politikus (x Budapest. 1979. az ötszámjegyû trigonometrikus logaritmustábla megalkotója († Budapest. újságíró († Budapest. július 12. 1964. Wald Béla (Budapest) röntgenológus († Budapest.) 21.egyetemi tanár († Budapest. zongoramûvész (x Magyarkanizsa. újságíró (x Hódmezõvásárhely. 1898.) 21. † 1929. február 1. BátonyiHüttner János (Sao Paulo) lapkiadó.) 21. x 1929. † 1979. 1960. Kocsis Sándor (Budapest) labdarúgó az „Aranycsapat” tagja († Barcelona.) 20. július 22. június 27. 1913. x 1904. Bányai László (Hódmezõvásárhely) író. 1904. Harsányi Tibor (Párizs) zeneszerzõ. † 1954. Bányai László (Budapest) író.

† 1979. január 20. † 1929. 1987. április 11. † 1979. 1899. SchöpfMérei Ágoston (Gyõr) gyermekgyógyász. Csánk Veronika (Budapest) régész († Budapest.23. 1909. x 1929. január 30. Mericzay Antal (Vác) kanonok. szeptember 19.) 24. prépost (x Vác. c. szeptember 21. 1788.) 22.) 24. Ignácz Rózsa (Budapest. Mikos Ferenc (Budapest) jogi író (x Talapatka.) 22. 1981.) 25.) 24. 1890. akadémikus († Manchester. † 1954. Zsigmondy Richárd (Göttingen) Nobel díjas kémikus (x Bécs.) 23. x 1929.) 23. színmûvész (x Kovászna. Vasvári Ferenc (Orsova) gépészmérnök († Budapest. mûfordító (x Budapest. július 8. Haskó Lajos (Budapest) vegyészmérnök (x Békés. Máhr Jenõ (Budapest) meteorológus († Budapest. † 1854. március 12. augusztus 25. † 1979. Mészáros József (Szombathely) festõ .) 26. 1996. 1865. 1858.) 24. író. április 1. március 30. x 1929. 1985. Váradi Hédi (Újpest) színész († Budapest. január 25. x 1804.) 26. Ormay Imre (Budapest) zenei író. x 1904.) 26. † 1979. 1902.

egyetemi tanár († Budapest. x 1904.) 28. Goda Géza (Budapest) író. 1778.) 27.) 27.) 28. november 16. x 1904. † 1829. november 11. 1915. újságíró. augusztus 25. 1980.) 27. Dömötör Teréz (Somorja) író. x 1704. Roskovics Ignác (Szalók) festõmûvész († Budapest. 1925.) 28. újságíró († Budapest. január 26.(x Szombathely. 1776. november 29. Domokos János (Budapest) kertészmérnök. Vitkovics Mihály (Pest) író (x Eger. 1981. Csorba Zoltán (Budapest) növénykórtani kutató († Budapest. † 1754. Gróf Gyulaffy László (Bécs) fõnemes. Haáz István Béla (Budapest) geofizikus (x Budapest.) 27. mûfordító (x Komárom. 1922.) 29. január 4. Papp János (Kolozsvár) színész. június 21. x 1854. Freud Géza (Ohio) matematikus († Budapest.) 29. † 1979. † 1954. kabaréénekes . udvari kancellár (x? 1699. január 25.) 29. x 1879. † 1979. szeptember 11.) 28. 1978. Abod Mihály (Szárazajta) az enyedi református kollégium tanára († Nagyenyed. 1907. 1874. x 1904. november 12.

Váczi Gyula (Budapest) klarinétmûvész († Budapest. 1984. Kosinszky Viktor (Budapest) szõlész. jezsuita szerzetes (x Rosindol. x 1929.(† Budapest. Neumann Adolf (Bécs) nagykereskedõ (x Héthárs. x 1904. július 27. április 9.) 29. közoktatáspolitikus (x Csernátfalu. 1870. Ifj. június 15. fõiskolai tanár († Budapest. szõlész. Zala Karola (Nagyvárad) színész († Budapest. Prohászka Ferenc (Kocsér) kertészmérnök. egyetemi tanár. † 1954.) OKTÓBER † 1954. Tapolcsányi Lõrinc (Nagyszombat) jogász. április 21.) 1.) 132. x 1904. 1897. 1909. 1669. Kiss Árpád (Budapest) neveléstudós.) 29. x 1929. 1. egyetemi tanár (x Arad. 1957. január 13. január 3. † 1929.) 29. 1944. Házy Erzsébet (Pozsony) operaénekes .) 30. Okolicsányi Ferenc (London) fizikus (x Budapest. 1970.29. április 12. x 1879. 1973. március 17. 1907. Császár József (Magyaratád) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Gyõr. † 1729.) 1. † 1979.) 29.

1982. Tulogdi János (Kolozsvár) geográfus. Nyizsnyay Gusztáv (Eger) zeneszerzõ.) 6. † 1979. † 1979. egyházszervezõ (x Tenke. Nagy Márton (Muzsla) piarista tanár. iparmûvész († Budapest. Lázár Ferenc (Isaszeg) kertész (x Jánosháza. Fischer Gyula (Budapest) gépészmérnök. † 1929. dalköltõ († Hódmezõvásárhely.(† Budapest. akadémikus († Pozsonyszentgyörgy. 1873. április 5. 1978.) 4. A Magyar Kõolajipari Rt. 1882. a Budapesti Helyiérdekû Vasút fõmérnöke (x Budapest. megszûnése 1. egyetemi tanár (x Torda. könyvtáros († Budapest. x 1829. . január 7. december 16. néprajzkutató. x 1804.) 1.) 4. 1984. feltaláló. 1954. Nagy László (Jác) régész. Pécsi László (Budapest) textiltervezõ. július 20.) 6. november 15.) 6. 1891. megalakulása. x 1904. † 1954. 1882.) 2. november 24. október 12. a MASZOLAJ Rt. szeptember 15. x 1929. Beöthy István (Székesfehérvár) római katolikus pap. 1887.) 5.

x 1829. május 11. vadász († Budapest. orvos. április 23. Ladomerszky Margit (Budapest) színész . egyházi szónok († Eger.) 9.1873.) 10. x 1854. Vörösmarty Béla (Budapest) államtitkár. † 1904. Szacsvay Imre (Irsa) drámai színész († Budapest. x 1854. 1777. egyetemi tanár.) 9.) 7.) 9. 1970. november 12. 1977. kúriai másodelnök (x Pest. városi elöljáró († Debrecen. november 7. 1844.) 10. Mindszenty Gedeon (Jolsva) költõ. x 1704. matematikus.) 10. 1908.) 9. május 23. x 1854.) 7. egyetemi tanár († Halle. július 11. x 1904. november 10. Simonffy Sámuel (Debrecen) kereskedõ. Baló József (Budapest) orvos. 1939. június 5. 1914.) 8. Pákozdy Ferenc (Hódmezõvásárhely) költõ († Debrecen. akadémikus (x Budapest. Segner János András (Pozsony) természettudós. október 5. Damaszkin Arzén (Temesvár) Afrika utazó. † 1979. 1895. x 1754. 1821. Makó Lajos (Debrecen) színész. † 1979. színigazgató († Szeged.

Lotz Károly (Budapest) festõ (x Homburg vor der Höhe. 1904.) 13. † 1979. 1888. december 16. Hunyadi Mátyás fia (x Buda. március 20. október 16.) 12.) 12. 1923.) 11. 13. június 21. április 23. március 17.) 13.) 12. 1923. Marton Endre (Esztergom) rendezõ. 1473. Schill Imre (Budapest) belgyógyász. † 1979. Dévay Hédi (Budapest) színész (x Kispest.) 13. április 2.) 10. Székely István (Budapest) jogász. 1888. december 17. † 1904. egyetemi tanár (x Gyula. október 7. egri kanonok (x Csejte. Szolnoky Elemér (Hatvan) gépészmérnök (x Kolozsvár. 1917. x 1929. 1833. 1479. † 1954. Corvin János herceg.) 12. † 1504. kórházi fõorvos (x Budapest. Kenyérmezei gyõzelem a török sereg felett.(x Budapest.) . † 1979. Foglár György (Eger) c. † 1954. † 1754. 1670. színigazgató (x Budapest. püspök. Kovács Imre (x ?) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja (†? 1958.

1896. 1978. Erdei Viktor (Budapest) festõ. x 1829. Galambos Lajos (Kótaj) író. szeptember 14. x 1904. április 13. író († Budapest.) 15. akadémikus († Budapest.) 16. október 31. 1986.) 133. levéltáros (x Buda. 1964. 1945. március 2. Dicenty Dezsõ (Szekszárd) szõlész. 1800. egyetemi tanár. Rupp Jakab (Budapest) numizmata. a szakoktatás kezdeményezõje (x Prága. dramaturg († Budapest. † 1879. december 10. x 1904. † 1929. január 24. Ságodi József (Nagyláng) költõ.) . Pályi Sándor (Budapest) tanár.) 14. március 9. x 1929.) 16.) 16. 1859.) 14.) 16. x 1879. 1884. Rázsó Imre (Kassa) gépészmérnök.14. június 16. x 1804. Dulánszky Nándor (Esztergom) római katolikus püspök († Pécs.15. x 1879. április 25. Horváth Cyrill József (Kecskemét) filozófiai író. agrogeológus († Balatonfüred. † 1954. egyetemi tanár. november 5. akadémikus († Budapest. 1965. grafikus († Budapest. szobrász. 1885.) 17. Frey Imre (Zombor) numizmatikus (x Zombor.

) .17. Zemplén Gyõzõ (Nagykanizsa) fizikus. x 1879. x 1904. x 1854. 1905.) 21. szeptember 22. 1594. szeptember 28.) 20. február 4. 1919. aradi vértanú († Arad. május 30. 1975. Déri Gyula (Debrecen) újságíró († Budapest. Vetõ Lajos (Kondoros) evangélikus püspök († Budapest. július 26. akadémikus († Monte Doloro. x 1904. Nagysándor József (Nagyvárad) honvéd tábornok. orvos (x Szõllõs. egyetemi tanár. Balassi Bálint (Zólyom) költõ († Esztergom. x 1804. Lajos László (Pécs) orvos. a magyar híradástechnikai ipar úttörõje (x? 1840. † 1579. x 1854.) 21. x 1829. egyetemi tanár († Pécs. Neuhold János (Budapest) mérnök.) 17. május 15. x 1554. 1914. † 1904. 1508. 1989.) 20.) 20. Harrer Pál (Buda) az önálló Óbuda utolsó polgármestere († Budapest. 1916.) 17. Szilasi Móric (Szilasbalhás) nyelvész. egyetemi tanár. július 29. Joó Ferenc (Greifswald) gyógyszerész. október 6. 1849. akadémikus († Kolozsvár.) 18.) 19.

) 23. november 16. † 1929.) 22. † 1929. január 25. † 1929.) 23–24. 1940. a halasi csipke világhírének egyik megalapítója (x Kiskunhalas. miniszter (x Bányavölgy. Ázsiautazó (x Nyújtód. november 21. november 30.21. 1903. 24. március 23. Retzler Ferenc (Budapest) malomtervezõ mérnök (x Nagybecskerek. Jakabos Ödön (Brassó) író. mûfordító († Budapest. szakíró (x Hannover. 1977. egyetemi tanár (x Budapest. április 1. Döhrmann Henrik (Nagykõrös) lótenyésztõ. szeptember 22.) 21. 1859. irodalomtörténész. . x 1904. † 1979. 1846. Szalatnai Rezsõ (Nagyszalonta) író.) 23.1954. † 1979.) 21.) 24. † 1979. 1875. † 1954. Vutskits György (Keszthely) zoológus. premontrei tanár (x Zernest. 1875. Tost Gyula (Budapest) politikus. A Hazafias Népfront alakuló kongresszusa. Zách János (Budapest) színész (x Budapest. november 28. † 1929. Markovits Mária (Kiskunhalas) népmûvész. Heim Pál (Budapest) gyermekgyógyász.) 24. 1858.

1892. február 7. 1880. Joachim József (Budafok) festõ. november 19.) 26. Rápolthy Lajos (Budapest) szobrász. x 1854. gyárigazgató.) 26. szobrász (x Szeged.) 25. x 1879.) 26.) 27. † 1954. 1963. 1938. Déri Miksa (Bács) gépészmérnök. † 1954.) 26.) 25. 1948. 1976. Lósy Schmidt Ede (Sepsiszentgyörgy) mérnök. Ottó Ferenc (Valkó) zeneszerzõ († Gödöllõ. Rooz Rezsõ (Budapest) újságíró. x 1879. 1882. 1955.) . július 24. bányajogi szakíró (x Nagyvárad. szerkesztõ († Budapest. jogi író († Budapest. † 1954. szeptember 25. † 1954. Fedák Sári (Beregszász) színész († Budapest. technikatörténész († Budapest. április 6. február 14. 1897. március 15. x 1829. x 1879. Alliquander Ödön (Budapest) bányamérnök. május 5) 26. február 11. Rozványi Vilmos (Budapest) író. Halmosy Endre (Németkeresztúr) bíró.1909. 1895. x 1904. újságíró (x Budapest.) 26. az elektronika egyik jelentõs hazai úttörõje († Merano.) 27. március 3. éremmûvész (x Székelyudvarhely.

x 1854.) 28.) 30. január 31. április 7.) 28. író (x Nagyvárad. x 1929.) . 1901. október 18. április 17. Mollináry Antal (Albate) táborszernagy (x Titel.28.27. akadémikus (x Budapest. 1889. író. 1968. 1860. egyetemi tanár. április 4. † 1929. † 1979. egyetemi tanár. † 1904. február 6. Iszer Károly (Budapest) újságíró. Bach Gyula (Temesvár) újságíró. 1865.) 30. 1883. publicista (x Apostag.) 29. január 8.) 28. 1998. † 1954. 1820. február 15. október 1. † 1929. 1891. Osvát Ernõ (Budapest) szerkesztõ. mûfordító (x Zsombolya.) 134. † 1904. 1856. Regéczi Nagy Imre (Miskolc) orvos († Budapest. 1877. március 10. † 1954.) 29. sportszervezõ (x Budapest. Nagy Lajos (Budapest) író. † 1929. február 5. akadémikus († Budapest. x 1904. Waldapfel József (Budapest) irodalomtörténész. Csûrös Zoltán (Budapest) vegyészmérnök. Zoltán Béla (Budapest) igazságügy miniszter (x Pest. Gerõ Károly (Budapest) színmûíró (x Hévízgyörk.) 30.) 28. Maácz László (Endrõd) újságíró († Budapest.

x 1904. x 1879. Mérõ József (Németboly) levéltáros. 1963. Pártay István (Budapest) festõ. egyetemi tanár (x Bécs. . szeptember 2. április 15. grafikus (x Kaposvár. történetíró. akadémikus (x Gyõr. x 1904. † 1979. december 27. 1988. földrajztudós. június 20. x 1879. † 1979. november 26.) 2. † 1979. 1925. 1945. 1798. december 25. Gróf Teleki Pál (Budapest) politikus.) 3.) 2. Gál Zsuzsa (Budapest) zenei író. † 1854. matematikus († BergenBelsen. Brunovszky Károly (Budapest) hegedûmûvész († Budapest.) 1. szerkesztõ († Pécs.) NOVEMBER † 1829. x 1479. egyetemi tanár.30. 1941. 1906. Estei Hippolit (Ferrara) bíboros († 1520. Pasquich János (Bécs) csillagász. matematikus.) 1.) 1. Czech János (Pest) városi fõbíró. Valkó István Pál (Budapest) gépészmérnök. 1753. akadémikus († Budapest. Kiss István (Kaposvár) színész (x Vecsés. † 1979.) 2.) 3. 1913. mûfordító (x Ipolyság. február 5. április 3.) 1. május 31. Anker Alfonz (Kaposvár) genetikus (x Budapest.

december 18. † 1979. x 1929. március 12. x 1929. Batizfalvy Sámuel (Budapest) orvos. 1904. április 17. augusztus 26. március 24. Nagy György (Szászsebes) politikus. x 1804. x 1879.) 5. akadémikus († Budapest. november 8. március 29. Karsai Lucia (Budapest) mûfordító († Budapest.) 7. 1874. Békés Gáspár (Grodnó) politikus. † 1579. március 8.) 6. egyetemi tanár.) 6. akadémikus († Budapest. x 1829. † 1929. 1988. 1826. Kautz Gyula (Gyõr) közgazdász. ügyvéd († Budapest. 1923. † 1904. 1859.) 5. egyetemi tanár (x Lõcse. akadémikus (x Rimaszombat.) 6. † 1929. Valatin László (Budapest) malommérnök (x Gyömrõ. az elektrotechnika egyik jelentõs magyar úttörõje (x Pozsony. 1909. Kékesi László (Jásztelek) építész († Budapest. Fodor István (?) villamosmérnök. János . március 27.) 5. 1984.) 4. február 23.) 5. Csatskó Imre (Vác) kúriai bíró.1945. 1856. Szontagh Félix (Debrecen) gyermekgyógyász.) 5.

Báthory István lengyel király lovasságának fõparancsnoka (x? 1520. július 22.) 7. Nyíri Sándor (Székely) altábornagy. akadémikus (x Salgótarján.) 9. Takács János (Budapest) állatorvos. † 1954. augusztus 10.) 7. január 15. † 1954. november 6. 1905. Tognio Lajos (Pest) orvos.) 8. író (x Budapest. Germanus Gyula (Budapest) orientalista. augusztus 18. 1887.) . miniszter († Bécs. Cotel Ernõ (Budapest) vaskohómérnök. † 1979. 1879. 1898. Tóth János (Nyõgér) piarista tanár († Szeged. x 1854. április 23.) 7. † 1979.Zsigmond legbefolyásosabb tanácsosa. augusztus 6. Haller Frigyes Gusztáv (Budapest) fotómûvész. 1884. május 5. szakíró (x Vönöck.) 7.) 7. † 1979. egyetemi tanár (x Szentgotthárd. x 1804. egyetemi tanár. † 1979. 1911. 1798. 1921. † 1854.) 7. egyetemi tanár (x Bécs. Misley Anna (Budapest) balettmûvész (x Budapest. 1919. Makay József (Jászberény) festõmûvész (x Jászberény.) 8.

karikaturista. 1963.11. május 9.) 12. Deák Ferenc Kehidáról Pestre költözik. április 3.) .) 9. 1937. 1970. 11. a KALOT egyik alapítója († Pannonhalma. x 1904. 1854. x 1704. 1786. 1971. 135. Erdély labanc fõvezére (x Altorja. Zoltán József (Eperjes) könyvtáros. február 24. Börcsök Erzsébet (Torontálszécsény) író.) 10. Kerkai Jenõ (Kerkaújfalu) jezsuita szerzetes.9. szeptember 26. grafikus. † 1979. Elischer Viktor (Gölnicbánya) pénzügyi szakember († Budapest. † 1854. Cseresnyés Sándor (Veszprém) fõorvos. Toncz Tibor (Budapest) festõ. Bán Jenõ (Budapest) sakkozó. november 8. x 1829. x 1904. orvosi és helytörténeti szakíró (x Nyírgyulaj. szeptember 15. 1638. x 1904. sakkpedagógus (x Dunapataj. Koncz József (Bözöd) történetíró (†?) 11. fõispán. Bocskai bevonul Kassára. 1919. könyvillusztrátor (x Budapest. március 19.) 13.) 9. † 1979. Gróf Apor István (Nagyszeben) fõkirálybíró.) 12. 1905.) 11. tanár († Újvidék. x 1854. mûvelõdéstörténész († Budapest. 1604.

† 1629.) 15. 1952. x 1879. 1510. x 1904. 1965.) 15. x 1854. 1983. x 1904.) 15. x 1929. 1971.) 15. Kádár Miklós (Budapest) jogász. Nádrai Andor (Arad) gyermekorvos. Grecsák Károly (Versec) miniszter. 1954. december 17. november 8. . április 28. 1924.) 14. Kralovánszky Alán (Budapest) régész († 1993.13.) 14. december 16.) 14. február 16. Mály Sándor (Budapest) bányamérnök (x Zsombolya. 1986. Krecsmárik Endre (Szarvas) tanár. x 1904. régész († Szarvas. Mészáros Giza (Újpest) drámai színész († Párizs. szakíró († Budapest. fõorvos. x 1879. december 9. Sarlai Imre (Budapest) színész († Budapest. szeptember 27.) 15.) 15. † 1579. 1849.) 13. † 1929. † 1879.) 15. egyetemi tanár († Budapest. Bethlen Gábor (Gyulafehérvár) erdélyi fejedelem (x Marosillye. jogi író († Budapest. Dávid Ferenc (Déva) az unitárius vallás megalapítója (x Kolozsvár. Fornády Elemér (Budapest) országos szõlészeti és borászati szakfelügyelõ († Budapest. október 8. x 1904. 1580. Konrád Ödön (Nagylóc) bányamérnök († Budapest. 1930.

Muraközy Tamás (Budapest) mezõgazdasági mérnök (x Ikervár.) 16. 1888. x 1829. x 1854. szerkesztõ († Budapest.) 17. x 1929. Speiser Ferenc (Apatin) természettudós. október 19. x 1904. 1911. † 1979. 1933. 1893. november 2. augusztus 28. Gróf Zichy Nándor (Pozsony) közgazdász. 1825. január 7.) 18. történetíró († Ochtina. ügyvéd. április 16. jezsuita († Kalocsa.május 9. x 1804.) . Szász József (Déva) hegedûmûvész († Budapest.) 18. újságíró († Nagyvárad. politikus († Adony. Iványi Ödön (Nagyvárad) író. Klauzál Gábor (Pest) politikus. 1866. † 1979. Bartholomaeides László (Klenócz) evangélikus lelkész. 1970. miniszter († Szeged. december 24) 17. x 1854. 1984.) 16. augusztus 3. március 4. Gróf Bethlen Béla (Kolozsvár) politikus (x Aranyosrákos.) 16.) 16. x 1754. Morvay István (Szatmárnémeti) református lelkész. 1919.) 16. április 18.

) 21. x 1904. állatorvos († Budapest. 1982. x 1854.) 23. pénzverõ (x Stockholm. színdarabíró († Budapest. Gérecz Attila (Dunakeszi) költõ. x 1879. Rónai Mihály (Eger) író. Warou Dániel (Körmöcbánya) éremvésõ. az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Budapest. † 1904.18. január 1. 1934. március 8. † 1729. x 1929. augusztus .) 20. március 31. x 1854. szeptember 12. x 1854.) 22.) 22. akadémikus († Budapest. január 6. 1930. 1674. 1928. 1884. Fáncsy Ilka (Budapest) színész (x Pest. Gáspár András (Kecskemét) 1848as honvédtábornok († Bihar. 1842. Huszka József (Kiskunfélegyháza) néprajzkutató. Borosay Dávid Lajos (Újkér) bencés tanár († Tihany. 1929. június 27.) 19. zenei író († Debrecen. x 1904. január 10.) 23. x 1854. Szabó Ernõ (Székelyudvarhely) hegedûtanár. mûvészettörténész († Budapest.) 20. 1945. történész.) 19. november 7. Fekete József (Kecskemét) újságíró. 1956. Jancsó Benedek (Gelence) publicista.

december 6. 1860. Zelenyák János (Bécs–Pozsony) római katolikus pap. szakíró.) 24. 1989. január 5. egyetemi tanár (x Hódság. 1787.25.) 26. 1980. 1919. mûfordító († Budapest. Urr Ida (Kassa) költõ. x 1904. † 1929. természetgyógyász (x Szepesalmás.) 25. Zalai Szalay László (Kiskõrös) író († Budapest. polgármester . 1944. x 1879.) 24. Koncz János (Szombathely) hegedûmûvész († Budapest. 1937. Birley Ede Flórián (Pest) szülészorvos. minorita szerzetes (x Gyõr. † 1929. február 15. x 1904. Pálfy György (Szeged) jogász. † 1854. április 17. zeneszerzõ.) 25. egyetemi tanár (x Strogowdolny. 1876. orvos († Budapest. március 8. Davida Leó (Budapest) anatómus. Kovács Bernardin (Bécs) tanár. november 16. politikus. † 1979. x 1904.) 26. Nádasdy Kálmán (Budapest) operarendezõ.) 23. † 1929.) 25. augusztus 2. oktató (x Újpest.5. Schulhof Géza (Budapest) cukrász. 1852. x 1904.) 25. augusztus 8.) 136.

1833. 1993.) 28. . 1970. 1885. 1963. március 10. könyvkereskedõ (x Pest.) 27. † 1954. 1932. július 23. július 12. október 8. 1890. a Nemzeti Színházban bemutatják Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig címû mûvét.) 28. x 1929.) 29. 1984. Kállai Ernõ (Budapest) mûvészeti író. † 1954. Gaul Károly (Grabóc) gépészmérnök. szakoktató.) 27. december 13. Rösler Endre (Budapest) operaénekes († Budapest. x 1904. Budapesten. x 1854. Erkel András (Gyula) geofizikus († Budapest. november 9.) 28. Dolmányos István (Nagykanizsa) történész († Budapest. x 1929. április 26. akadémikus († Debrecen. 1847. Pfeifer Ferdinánd (Budapest) könyvkiadó.) 28. Csécsy Nagy Imre (Érkeserû) orvos.) 27. x 1804.(† Szeged. március 19. augusztus 30. Csáky Ferenc (Szentendre) mezõgazdasági szakíró (x Kéthely. † 1879. kritikus (x Szakálháza.) 28. 1929. szakíró († Budapest.

irodalomtörténész († Balatonalmádi. miniszteri biztos († Udvard. 1. október 4. Dienes András (Kassa) író.) .) 2.) 1. 1962. x 1879.) 30. Kõrösy Kornél (Budapest) orvos. a klasszicizmus jelentõs pesti képviselõje († Pest. x 1829. 1879. jogi író (x Vác. április 2. Hofrichter József (Pest) építõmester.30. † 1204. x 1904. † 1854. honvéd tábornok (x Zalaszegvár. március 3.† 1904. 1886. Kracker János Lukács (Eger) festõmûvész (x Bécs.) 2.) 1. Budapesten a Nemzeti Színház bemutatja Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde címû mûvét.) 30. 1835. Gaál Miklós (Pest) hadmérnök. szakíró († Budapest. † 1904. 1822.) 2. július 23. † 1779. 1838. akadémikus (x Nagymarja. augusztus 30. Imre király (x? 1174. november 12. szeptember 29. 1717. x 1829. Beöthy Ákos (Budapest) politikus. február 26.) DECEMBER x 1779. Szokolay István (Budapest) ügyvéd. 1799. Rózsaági Antal (Sajólád) író († Arad.) 30. 1948. 1901. Boncz Ferenc (Udvard) jogász. publicista.

mûfordító. egyetemi tanár (x Resicabánya. akadémikus (x Baja. február 11.) 4. Nyisztor Zoltán (Róma) jezsuita teológus. 1874. akadémikus († Miskolc.) 4.) 3. x 1754. 1978.) 5. 1895. tanár. december 8. Csefkó Gyula (Szeged) nyelvész. Ditróy János (Sopron) vízépítõ mérnök († Budapest. Gelei József (Alacska) író. x 1829.) 5. tipográfus. író.2. Greguss Gyula (Eperjes) fizikus. fõiskolai tanár. szerkesztõ (x Debrecen. 1869. augusztus 22. szeptember 5. 1878. március 1. x 1904. 1893. fotográfus († Budapest. † 1954. Németh Lajos (Budapest) mûvészettörténész († Budapest.) 6. 1838. fordító. december 25.) 5. † 1979. x 1879. augusztus 2. akadémikus († Pest. x 1929. 1961. Lengyel Lajos (Makó) könyvmûvész. † 1979. 1991. Reuter Camillo (Pécs) orvos. † 1954. Kálmán István (Balatonfenyves) fafaragó mûvész (x Petõhenye. január 10. szeptember 4.) .) 4.

† 1954. Mattyasovszky Kasszián (Esztergom) bencés paptanár. † 1979. 1906. Griger György (Csabacsüd) kertész. Klamár Gyula (Bécs) újságíró. 1844.) 6. x 1904. Bihar megyei alispán . 1946. mûfordító (x Nyíregyháza. cserkészvezetõ. június 4. Toldy István (Budapest) újságíró. Vietórisz József (Nyíregyháza) költõ. tankönyvíró († Budapest. 1977.) 6. † 1854. április 2. † 1879. november 17.) 137. x 1854.) 6. lapszerkesztõ (x Kolozsvár. április 27. 1868. regény és drámaíró (x Pest. Beöthy Ödön (Hamburg) politikus. Tánczos Gábor (Budapest) politikus. július 19. szeptember 7.) 6. az alföldi homoki szõlõtermesztés egyik úttörõje († Kecskemét. 1928.7. † 1979.) 6.) 6. x 1879. dísznövénynemesítõ († Kolozsvár. május 21. x 1879. nevelés és mûvelõdésszociológus (x Budapest. 1935.6.) 6. augusztus 23. kormánybiztos. Lesznai Lajos (Budapest) zeneesztéta († Budapest. 1923. Koritsánszky János (Zólyom) szõlész.

1852. 1957.(x Nagyvárad. aradi vértanú († Arad. Torma Károly (Kudu) régész. 1796. † 1854. x 1879. x 1904. 1956. vegyész († Budapest. február 28. szerkesztõ († Budapest. június 13. a Pesti Napló fõszerkesztõje (x Pécel.) 8.) 8. 1849. Tomek János (Budapest) botanikus. 1958. Mesterházy István (Mesterháza) honvéd ezredes (x Mesterháza. x 1929. 1897.) .) 13.) 9.) 11. október 6. augusztus 20. egyetemi tanár. † 1904. akadémikus († Porto d’Anzio.) 8. x 1804. június 20. Damjanich János (Stása) honvéd tábornok. október 18. november 15. Neményi Ambrus (Budapest) újságíró. Seress Géza (Losonc) újságíró. 1811.) 10. 1942. x 1829. április 23. x 1904. Szegedi Flórián (Kispest) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Budapest. † 1929. Horthy István (Póla) kormányzóhelyettes († Alekszejevka. Fiers Elek (Budapest) református lelkész (x Pátka.) 9. december 2. 1886.) 11. szeptember 3.

14. † 1979. HomokiNagy István (Budapest) filmrendezõ, operatõr (x Mezõtúr, 1914. szeptember 2.) 14. † 1979. Tutsek Piroska (Budapest) operaénekes (x Brassó, 1905. szeptember 3.) 15. x 1754. Kuny Domokos (Durlach, Bajorország) keramikus († Bécs, 1822. február) 15. x 1854. Suppan Vilmos (Buda) pedagógus († Budapest, 1933. november 25.) 15. x 1854. Ruffy Pál (Csehi) ügyvéd, alispán, a gyermekmunkahelyek országos felügyelõje († Budapest, 1934. augusztus 25.) 15. † 1879. Mentovich Ferenc (Marosvásárhely) költõ, természettudós (x Nagydebrek, 1819. április 19.) 15. † 1979. Iványi József (Szolnok) színész (x Budapest, 1926. október 5.) 16. † 1929. Elischer Gyula (Budapest) röntgenológus, egyetemi tanár (x Budapest, 1875. február 28.) 16. † 1954. Atzél Elemér (Budapest) gyógyszerész, orvos, ügyvéd (x Kemenesmagasi, 1888. április 10.) 16. † 1979. Rudolf Lóránt (Pécs) jogász, egyetemi tanár (x Esztergom, 1904. április 12.)

17. x 1854. Gáspár József (Mezõpanit) mezõgazdasági szakíró, a Gr. Kuun Kocsárd Székely földmûvesiskola igazgatója (†?) 17. x 1904. Lohr Ferenc (Budapest) hangmérnök, esztéta († Budapest, 1994. április 26.) 17. x 1904. Ladomerszky Margit (Budapest) színész († Budapest, 1979. október 10.) 18. † 1779. Faludi Ferenc (Rohonc) költõ, prózaíró, fordító (x Németújvár, 1704. március 25.) 18. x 1879. Gabányi László (Kolozsvár) színész († Budapest, 1943. január 23.) 18. † 1929. Kaiser Károly (Budapest) vegyész, orvos (x Nagyperkáta, 1864. október 11.) 18. x 1929. Payer István (Uszód) újságíró, szerkesztõ († Tatabánya, 1984. május 1.) 18. x 1954. Pap Károly (Debrecen) irodalomtörténész, egyetemi tanár († Beregákos, 1872. április 6.) 18. † 1979. Radnóczi Ferenc (Debrecen) kertészmérnök, egyetemi tanár (x Röjtök, 1915. április 22.) 19. † 1979. Horváth József (Sopron) hegedûtanár (x Szombathely, 1900 március 18.) 20. † 1929. Selig Árpád (Budapest) orvos (x

Liptószentmiklós, 1880. november 7.) 21. x 1879. Kéky Lajos (Hajdúnánás) irodalomtörténész, tanár, akadémikus († Budapest, 1946. október 29.) 21. † 1904. Fái Jakab Béla (Budapest) újságíró, fordító (x Nagyvárad, 1853.) 21. † 1904. Pauer János (Selmecbánya) jogász, bányamérnök (x Andrásfalva, 1846. december 23.) 22. † 1854. Fáncsy Lajos (Pest) színész (x Pécs, 1809. augusztus 25.) 22. x 1904. Balázs János (Magyaregres) festõ († Kaposvár, 1977. március 6.) 22. x 1904. Oberschall Magda (Budapest) mûvészettörténész († Bryn Mawr, USA, 1985. október 28.) 23. x 1854. Zöldi Márton (Békéscsaba) színész, író († Budapest, 1919. április 26.) 23. † 1929. Tóth János (Budapest) politikus, miniszter, az Országos Földbirtokrendezõ Bizottság elnöke (x Túrkeve, 1864. július 16.) 23. † 1954. Ferenczy Valér (Budapest) festõ, grafikus (x Körmöcbánya, 1885. november 22.) 23. † 1979. Martiny Károly (Budapest) gépészmérnök

(x Budapest, 1891. március 16.) 23. † 1979. Sárdy Károly (Budapest) festõmûvész, grafikus (x Budapest, 1916. május 2.) 138.24. x 1904. Varga Lajos (Kisújszállás) orvos, az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója († Budapest, 1963. szeptember 26.) 24. x 1929. Mazsaroff Miklós (Alsózsolca) festõ, grafikus (†? 1997. szeptember) 24. † 1979. Béri Géza (Budapest) költõ, elbeszélõ, drámaíró (x Budapest, 1933. február 3.) 26. x 1879. Marton János (Mezõvári) református teológiai tanár († Sárospatak, 1955. március 1.) 26. x 1904. Gyõrffy Pál (Nagybecskerek) gyógypedagógus († Budapest, 1974. augusztus 23.) 26. † 1979. Ember Kálmán (Budapest) bányamérnök, jogász (x Körmöcbánya, 1894. október 12.) 28. † 1904. Luppa Péter (Pomáz) mérnök, politikus (x Pomáz, 1838. június 21.) 28. † 1904. Zirzen Janka (Budapest) pedagógus, a magyar nõnevelés és tanítóképzés

egyik úttörõje (x Jászberény, 1824.) 29. x 1904. Csajághy Márta (Budapest) ideg és elmegyógyász († Budapest, 1945. január 7.) 30. † 1679. Bethlen Farkas (Bethlenszentmiklós) erdélyi kancellár, történetíró (x? 1639.) 30. x 1879. Förster Jenõ (Szepesolaszi) levéltáros, történész († Budapest, 1919. november 22.) 30. x 1879. Megyercsy Béla (Fadd) lelkész, szerkesztõ († Zürich, 1925. szeptember 30.) 30. x 1904. Csisztu László (Timár) méhész, pedagógus († Nyíregyháza, 1977. november 23.) 31. † 1954. Augustin Béla (Budapest) gyógynövénykutató (x Boksánbánya, 1877. október 29.) 31. † 1954. Requinyi Géza (Budapest) vegyészmérnök, borász, egyetemi tanár (x Pancsova, 1881. július 14.) 31. x 1854. Vajna Vilmos (Dés) fogorvos, fogászati mûszerek szerkesztõje († Budapest, 1932. április 18.) 31. † 1879. Wagner Károly (Budapest) erdõmérnök, szakíró, szakszótár szerkesztõ (x Aknasugatag, 1830. október 8.)

364. . Tel.140 MEGRENDELÕLAP Megrendelem a HONISMERET címû folyóiratot ………………példányban. 364.– Ft fél évre: 528.– Ft A megrendelõlapot kérjük a Honismereti Szövetség címére visszaküldeni: 1370 Budapest. Az elõfizetési csekket az alábbi címre kérem: Név: …………………………………………… irányítószám: ………………… Cím: ………………………………………………………………………………… Az elõfizetés díja egy évre: 1056.– Ft A megrendelõlapot kérjük a Honismereti Szövetség címére visszaküldeni: 1370 Budapest./fax: 3277761 Dátum: …………………………… …………………………… aláírás.– Ft fél évre: 528. Pf. Tel./fax: 3277761 Dátum: …………………………… …………………………… aláírás MEGRENDELÕLAP Megrendelem a HONISMERET címû folyóiratot ………………példányban. Az elõfizetési csekket az alábbi címre kérem: Név: …………………………………………… irányítószám: ………………… Cím: ………………………………………………………………………………… Az elõfizetés díja egy évre: 1056. Pf.139 Szervátiusz Jenõ: A fából faragott királyfi (szilfa).

Honlap .

Gálfi Csaba. amikor magyar. . Az idei rendezvényen. a vízivárosi kapucinus templomban kezdődik.Sajtószemle.mno. A fesztivál történetéhez fűződik Dohnányi Ernő és Lajtha László a magyar zenei életbe való méltó visszaemelése is. Sipos Gábor. az Auer-vonósnégyes. a vízivárosi kapucinus templomban kezdődik. A két évvel ezelőtt megrendezett zenei ünnepen a középpontban a szakrális kamarazenei irodalom állt. Farkas Ferenc. és 7. Több rendezvényüknek köszönhetően a méltatlanul feledésre ítélt alkotók és műveik bemutatásával a magyar zenei életben új korszakot nyitottak. A fesztiválhoz kapcsolódóan szeptember 2-án este fél nyolckor mutatják be László Váradi Gyula Dona Nobis Pacem című filmjét és az Ura lész-e sorsodnak című szakrális oratóriumot az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az idei rendezvényen továbbra is a magyar szakrális kamarazene lesz a főszereplő. amelyet a szászhúsz éve született Kodály Zoltán emlékének ajánlják a szervezők. akárcsak a korábbi években. között. Takács Ákos. Kertesi Ingrid. Mosonyi Mihály alkotásai hangzanak el a vízivárosi kapucinus templomban. Sinka Krisztina. "A Budavári Zeneművészeti Alapítvány célja. s abban az évben a Kárpátmedence népeinek dallamvilágát feldolgozó Bartók Bélára emlékeztek. Az idei hangversenysorozat. augusztus 28. Az alapítvány az 1991-es megalakulásakor a budavári zeneművészeti hagyományok folytatását tűzte ki célul. augusztus Egyházzenei fesztivál Budapesten Magyar Nemzet Online (http://www. s a sorozatban Kodály Zoltán összes szakrális művét bemutatták. továbbra is a magyar szakrális kamarazene lesz a főszereplő. közreműködik Ardó Mária. Berentés Zsuzsa. 2002. Kodály Zoltán. Többek között Dohnányi Ernő. Király Csaba. Többek közt Dohnányi Ernő. Pászty Júlia.back()) Hazai és határon túli magyar hírek . Nedbál Miklós A Budavári Zeneművészeti Alapítvány tizenegyedik alkalommal rendezi meg az egyházzenei fesztivált szeptember 1. Farkas Ferenc. hogy megismertessék a közönséggel a remekműveket egy olyan időszakban. alkalommal rendezi meg az egyházzenei fesztivált szeptember 1-7. között.hu) 2002. Nyomtatóbarát verzió (/print/pfp.2002-08-30 Egyházzenei fesztivál Budapesten Budapest: A Budavári Zeneművészeti Alapítvány 11. különösen pedig egyházi zene mind ritkábban szerepel a koncertkalendáriumokban" .vallja László Váradi Gyula. Budapesten. amelyet a 120 éve született Kodály Zoltán emlékének ajánlanak a szervezők. Liszt Ferenc. valamint Csavlek Etelka. Kodály Zoltán. s hat nappal később ugyanott zárul. s hat nappal később ugyanott zárul. az alapítvány művészeti vezetője.php?page=) Vissza (javascript:history. Az idei hangversenysorozat. Budapesten. Az egyházzenei feszivált először 1992-ben rendezték meg.

Bp. Bp. Verbunk. Az hol én elmegyek. Szabó Erzsi. mhg. . 10. Barcsai. 283 p. . 1962. . Egy kicsi madárka. Körtéfa. 785. Este rózsám ne jöjj hozzám. Musica. Bp. Most jöttem Erdélyből.15 p. Király Csaba. gka. 1994. 6. 1974. zg. Bp. Zeneműkiadó. Rákóci kesergője.784. 83 p. 11. A virágok vetélkedése. zg.784/K 62 Magyar népzene.. [ 8] p.784/K 62 Háry János. Kertesi Ingrid. Bp. Huszárnóta..4/K 62 1. Tenor szóló. Musica. 88 p.Liszt Ferenc. . . Három árva. Megégett Rácország. Bp. Énekhangra és zg.. 33 p. [ Zk. Megizenem az édesanyámnak. Kittrákotty mese. Bp.1/K 62 Kállai kettős. Berentés Zsuzsa. Musica.788/K 89 Könnyű fuvolatriók. 8. 112 p. A csitári hegyek alatt. Doberdói dal. Kit kéne elvenni?. nagybőgő.. 266 p. Op.7/K 70 Könnyű előadási darabok fuvolára zg. Musica. Musica. László Váradi Gyulának Dona Nobis Pacem című filmjét és az Ura lész-e sorsodnak című szakrális oratóriumot az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Öt székely ballada és dal. Sinka Krisztina. 59 p. 1972.és nőikarok. 13. Zeneműkiadó.] Bp. Sipos Gábor.788/K 89 Könnyű klasszikus vonósnégyesek.] Wien. A fesztiválhoz kapcsolódóan szeptember 2-án este fél 8-kor mutatják be az alapítvány művészeti vezetőjének. Apró alma lehullott a sárba 2. 784. 1982. 7. Triók és kvartettek kontinuóval. Szomorú fűzfának. Musica. énekkar és zk. közreműködik Ardó Mária. Szvit. 19 p. Arról alul. Csavlek Etelka. Egy nagyórú bóha. Ne búsuljon senki menyecskéje. Zeneműkiadó. elmegyek.5/K 62 [ Ua.785. 64 p. A mohácsi malomgátba. . Csupor László. . Siralmas volt nékem. Mónár Anna.784/K 62 Férfikarok. .785. Tücsöklakodalom. Árva madár. A nővérek.1/K 62 Gyermek.7/K 62 Galántai táncok. zg. 1972. . Bp. ludaim. A rossz feleség. Musica. Árva vagyok. Musica.] Bp. Az alföldi csárdában. Takács Ákos. Kádár István. MTI/MK KODÁLY Zoltán Adagio. Ludaim. Cigánynóta. 1977. 1983. Psalmus Hungaricus.7/K 89 .. Kádár Kata. Wien. Gálfi Csaba.ra. zongorakivonat is!] Vegyeskarok. 1955.784/K 62 Zrínyi szózata. 1956. . 8 db. Mosonyi Mihály alkotásai hangzanak el a vízivárosi kapucinus templomban. Székely balladák és dalok. [ Zk. A búbánat keserűség. [ Hg. Bp. 1966. Universal. Közread. Kis kertet kerteltem. Zöld erdőben.784/K 62 Korai barokk művek vonósokra. Elmegyek. kísérettel. A három asszony. Musica. 120 p. Megvettem a feleségem. . az Auer-vonósnégyes. 1952. 4. 785. 7.785. Bp. Katona vagyok én. Labanc gúnydal a kuruczra. Pászty Júlia.56 p. 1950. zg. Universal. .

Händel: Messiás . zsoltár" .beleértve az életre szóló kapcsolatokat is .ezek az alkalmak. (Budapest. amellyel azóta is lelkesen azonosulok. Ugyanis az SDG annak a rövidítése. És azon vagyon én lelkem. Egymást is csak néhány félmondatból ismerjük. Alapítói: Bódiss Tamás. Még nem egyeztettük megalakulásunk célját. a legelsőt. A nagyszabású alkotások mellett igyekszünk felfedezni és műsoron tartani a protestáns . a fóti református templom kántor-karnagya és Hargita Péter. kantáták). Illés ." E két sor tolmácsolta akkor számomra legtömörebben.Az SDG kóruspróbáinak helyszíne a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara. melyeket rajtunk kívűl hazai református énekkar rendszeresen nem énekel (Mendelssohn: 42. A protestáns egyházzene művelése: oratórikus és a capella kórusirodalom megszólaltatása zenés áhítatokon és istentiszteleteken. utazások érlelték leginkább össze." egy kórustag A kórus neve is megalakulásának célját tükrözi. A kórus műsorán jelentős súllyal szerepelnek közismert oratórikus (zenekari kíséretes) egyházzenei művek.) A próbák hétfőnként este héttől kilencig tartanak.teljes oratórium.olvassuk a kiosztott lapokról. hogy Soli Deo Gloria. Éppen csak próbálunk összeénekelni egy rövid négyszólamú darabot. Az énekkar kettős céllal jött létre: 1. Dicséretet zengedezzen. "Claude le Jeune: 108. "1988 októberében volt az első összejövetelünk a Szabadság téri Református templom tanácstermében. Úgy vélem. a Károli Gáspár Református Egyetem Nagykőrösi Tanítóképző Főiskola tanára. "Úr Isten kész az én szívem. Rendkívüli és felemelő élmény egy-egy nagyobb lélegzetű mű előadása.a kisebb vidéki és határon kívüli magyar gyülekezetekben végzett szolgálatainkat tartom. azaz egyedül Istené a dicsőség. Konkrét céljaink közül azonban legfontosabbnak. Ugyanez kicsit hivatalosabban: Az énekkar 1988 októberében alakult. működésünk alapelveit.oratórium. Reviczky u. legelevenebben megalakulásunk célját. a Kálvin térnél. . közösségünket .és működésünk leghálásabb területének is . a hálától és örömtől feszülő szavai. A mai napig a fülembe cseng a zsoltár lendületes muzsikája. 4/c. zsoltár. Hogy tenéked énekeljen. Bach: Magnificat.

a 20-as. 30-as korosztályra épül.zsoltárok. Zengjen hálaének .-ra alakult ki. kevésbé ismert rétegét is (genfi zsoltárok korabeli feldolgozásai Goudimel. sz. ahol többnyire önálló zenés áhítat keretében a kórus tagjai személyes hitükről is bizonyságot tesznek.). A kórus az eddigi működés alatt 4 önálló műsoros kazettát jelentetett meg: 1. A → rímet és a kötöttebb versmértéket még jórészt → gondolatritmus pótolta.evangéliumi énekek (1992) 4. korálok (1991) 3. a 2. Hirdessétek a népek között . mely alkalmanként bővült ki néhány fővel. Mivel a kórus tagsága . e. kisebb részét Mózesnek és Salamon királynak tulajdonította.kórusirodalom más. a zsoltár a vallásos → népének ószövetségi hagyományokat folytató válfaja. Az evangélium hirdetése A kórus szívesen tesz eleget gyülekezeti meghívásoknak. Schein. 1993-ban Felvidéken szolgált. ezért Szeretettel hívunk és várunk minden énekelni szerető és énekkari gyakorlattal. 2.Schütz. Heinrich Schütz . bibliai motetták (1999). Sweelinck. 5. vagy zenei ismeretekkel rendelkező fiatalt! Vissza a honlapomra zsiványkalap TARTALOM zsoltáréneklő madár. de a korabeli felfogás a zsoltárok nagyobb részét Dávid királynak. szavakkal is megerősítvén a zenében elhangzó gondolatokat. A hazai református gyülekezeteken kívül az énekkar 1991-ben és 1994-ben Erdélyben. közvetlen támogató intézmény nem áll mögötte. Canticles and Anthems . bibliai motetták . Purcell stb. Mendelssohn: egyházzenei művek (1990) 2. Váltakozó (szóló és karének) formában énekelve a zsidó istentisztelet részévé vált. A karnagyok is minden ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat.Henry Purcell egyházzenéje (1995). A kórus létszáma 25-35 fő között volt az elmólt 10 év alatt. Az énekkar saját erőből és a gyülekezetektől kapott alkalmi támogatásokból tartja fenn magát. 1992ben Kárpátalján. Működésében a Fundamentum Evangéliumi Alapítvány nyújt segítséget. Már az ószövetségi zsoltár fogalma is összetett: a mintegy 150 ének .János passió. motetták. I.a szándékok szerint a jövőben is .

genfi zsoltárokat alapul vevő Szenczi Molnár Albert-féle fordítások a nevezetesebbek. Bogáti Fazekas Miklós. panasz (siralom) és átok. tanítás. 1965). 1958)..közt van dicséret. egyetlen népi zsoltárdallamról sem tudunk. kisebb rokoni-szomszédi közösségekben. Ettől függetlenül is megvolt a vasárnap délutáni zsoltáréneklés szokása a ref. de jelentőségük alárendelt. A középkor vége felé nemzeti nyelvekre is kezdték fordítani. Latinra fordítva (neve: psalmus) szinte kezdettől fogva része a keresztény liturgiának.. → katonadalok. – mint a szép csüves paprika A húsba kívánkozik…). csak melódiában különböztek egymástól. Külföldi példák nyomán nálunk Sztárai Mihály. Nem befolyásolták a népi dallamalkotást. gyülekezeti éneklés máig legfontosabb darabjai. ez utóbbiak a ref. az ún. Csomasz Tóth Kálmán: A református gyülekezeti éneklés (Bp. szocialista dalok). között találkozunk.. ellentétben a gregorián zsoltártípusokkal. a zsolozsma részei. jelentőségüket a reformáció ismerte fel. Akik háborgatnak…). Schram Ferenc: Bevezető népénekeinkhez (Bp. tetves ember éneke: – Óh. annyira idegenszerűek maradtak az újkori dallamok: bár a → ritmus időközben némileg változott. mely sokan vannak. Bp. 1950). → énekeskönyvük neve is zsoltároskönyv. tréfás paródiáival pedig a → mulatónóták (pl. . éneklési gyakorlatban is van szerepük: a mise. amelyek népzenénk egy rétegével rokonok. hálaadás. Kecskeméti Vég Mihály (fordítását Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus címmel zenésítette meg) s főként az ún. Kósa László: Az egyházi népének (Kézirat. A mai kat. de átalakítás nélkül is kaphatnak komolytalan értelmet (pl. stílusa. Amilyen nagy hatással volt népköltészetünkre és irodalmunkra a zsoltárok nyelve. bűnbánat. ill. A műfaj komoly tartalmú átalakításával az → agrármozgalmi dalok között (ún. Ezek az újkori zsoltárok már teljesen kötött formában íródtak: a dallamok szerkezetileg nem. könyörgés. → koldusénekek stb. – Irod.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful