P. 1
Kodály dolgozat

Kodály dolgozat

|Views: 854|Likes:
Published by László Victor

More info:

Published by: László Victor on Jan 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

Content of this page: KODÁLY ZOLTÁN (1882-1967) Zoltán Kodály

KODÁLY ZOLTÁN (1882-1967)
Kodály Zoltán 1882. december 16-án született Kecskeméten. Hamarosan Szobra majd Galántára kerültek, ahol édesapja állomásfőnök volt. Ez sem volt végleges, de az itt eltöltött 7 esztendő mélyen vésődött Kodály lelkébe. A Pozsony megyei Galánta, vasúti csomópont és járási székhely. A jómódú község, a Vág és Dudvág között épült, az úgynevezett Mátyusföldön. Három nyelven, háromféle kultúrát őrzött: magyar, szlovák és német. Kodály Zoltán mondotta, itt élte gyermekkora legszebb 7 esztendejét. Itt járt elemi iskolába, mezítlábas iskolatársaival itt járt fészket szedni és itt hallott először népdalt, falusi lakodalmat, keresztelőt, temetést. Kodály száz és száz írásában hangsúlyozta, hogy ha az európai kultúrába akarunk illeszkedni, először a magunk kultúrájával kell megismerkednünk. S minél korábbi ez az ismerkedés, nyomai annál maradandóbbak. Galántán jó muzsikus cigányok voltak. Az újat - szerencsére - nem nagyon tudták, a lassú közlekedés lassan hozta hozzájuk a városi selejtet. Szívesebben húzták a múlt dalait, a verbunkosokat, férfiasan rátarti táncokat, fergeteg csárdásokat. A kor előítéleteivel ellentétben jóba volt a cigánygyerekekkel. Némi tisztelettel nézett fel ösztönös hangszertudásukra, villámgyors felfogóképességükre. Kodály hét évig szívta magába ezt a muzsikát, és még sok, sok esztendeig őrizgette, míg végül 1933-ban megszületett a nagyszerű zenekari mű, a Galántai táncok. Kodály nagyon jó tanuló volt. Galántán kijárta a négy elemit és őszre már a gimnáziumban találjuk Nagyszombatban, ahová édesapját kitüntetésből helyezték állomásfőnöknek. Kodályék a város szélén laktak. Onnét járt nyolc esztendőn keresztül a kollégiumba. Érdeklődése a görög és a latin nyelv felé irányult. A matematikát, fizikát nem kedvelte. Otthon tovább folyt a kamaramuzsikálás. Édesanyja zongorázott. Emília nővére szintén zongorázni tanult a zárdában és édesapja hegedült. A zeneirodalmat korán megismerte. Tagja volt az iskolai zenekarnak és ezért részt kellett vennie a templomi szertartásokon. Az egyházi zene nem elégítette ki, bírálni kezdte amit játszottak. A templom kottatárában kutatva megtalálta Beethoven C-dur miséjét és Liszt Esztergomi miséjének partitúráját. Egyszerre minden érdekelni kezdte, ami a zenével kapcsolatos volt. A gimnáziumi zenekarnak vezetője, Toldy Béla, figyelt fel elsőnek Kodály zenei kísérleteire. Kodály 1900. június 13-án jelesen érettségizett. Előtte volt a pályaválasztás nagy gondja. Magánszorgalomból tanulmányozta a népdalgyűjteményeket. Első kompozíciójának sikere, meg az utána írott művek a zeneszerzői pályát tették kívánatossá számára. De szülei biztosabb kenyeret akartak számára és ezért a tanári pályát ajánlották. Hosszú tusakodás után úgy döntött, hogy nem dönt, illetve, beiratkozott az egyetemre magyar és német szakra és egyidejüleg a Zeneakadémián megkezdte zeneszerzői tanulmányait. Kodály Zoltán budapesti diák lett. Tanára Koessler János volt. Kodály jól bírta a németet, mely a tanítás nyelve volt. Tanára szerint a zene német művészet. Legutolsó prófétája pedig Johannes Brahms. Koessler kitűnő tanár volt. Az ő keze alól került ki Bartók Béla, Dohnányi Ernő, Weiner Leo is. Kodály sok mindenben nem értett egyet mesterével. De valamit tanult tőle, amit a jövő munkája szempontjából fontosnak tartott: Koessler nagy súlyt helyezett az énekre és kötelező tantárgyként iktatta be az Akadémia tantervébe. 1904-ben szerzi meg zeneszerzői oklevelét. A vizsgadolgozaton kívül már több, előadásra érett műve volt. Ebben az évben a Wagner család megbízottja néhány tehetséges ifjú zeneszerzőt magával vitt Bayreuthba, Nürnbergbe, Salzburgba tanulmányútra. Ezek a látogatások mégjobban megerősítették abban, hogy neki más úton kell haladnia. Az új útkeresésben hamarosan hűséges barátra, kitartó fegyvertársra talált Bartók Bélában. Róla meséli 1950-ben "Egy iskolába jártunk, 1900-tól évekig együtt tanultunk a Zeneakadémián. Csak éppen, hogy soha nem találkoztunk." Bartók igen visszavonult egyéniség volt, még saját osztálytársaival sem barátkozott. A társadalmi élet ebben az időben egy-egy neves család szalonjában zajlott le. Ilyen volt Gruber Henrikné Sándor Emma otthona. Zeneszerzést és zongorát Bartóktól tanult. Ebben a szalonban ismerkedtek össze Kodály és Sándor Emma. Ettől kezdve Kodály életének a Gruber ház lett a központja. 1905-ben visszamegy Nagyszombatba szüleihez, majd rövidesen Galántára tér vissza. Budapesti diákkorában elhatározta, hogy doktori értekezését a magyar népdalról írja. Falusi kirándulásain rádöbbent, hogy milyen nagy a különbség a nép ajkán élő dal és a lejegyzett, kinyomtatott között. Ekkor érlelődött meg Kodályban a terv, hogy a népdalt magától a néptől tanulja meg. Még rendezetlenül gyűjti ami akad, de nagy boldogsággal tölti el. A száz dallam, az első nyilvános tudományos közlés annyira fellelkesítette, hogy alig ért Pestre, máris szervezte a legközelebbi kirándulást, de már Bartókkal együtt. A gyűjtés módszeréről Kodály így nyilatkozik: "Felkérem a falú tanítóját, hogy hívja össze azokat az embereket akik szeretnek énekelni és a tőlük hallott dalokat leírom, vagy fonográfozom. A legtöbb segítséget a falusi néptől kaptuk. A inteligencia távol tartotta magát a néptől és nem is engedte közel magához. Kedveztek az olyan csoportos munkaalkalmak, mint a tollfosztás vagy

kukoricahántás." A eredmény megéri a fáradságot. A dalok zömét Kodály és Bartók zongorakísérettel látták el. Így előadásra alkalmassá lettek. A közönség, de még a szakmai körök sem figyeltek fel rá. Egyedül a Zenevilág ír pár soros kritikát róla, amelyben "figyelemreméltó munká"-nak tartja. S ez a "figyelemreméltó munka", amelyre senkisem figyelt, lerakta a modern magyar zene alapjait. 1906-ban az Operaház zenekara bemutatja Kodály Nyári estéjét. Kodály ösztöndíjat kap és Berlinbe utazik. Egy merész fordulattal azonban Párizs felé fordul. Négy hónapot tölt a fővárosban. A francia zene, főleg Debussy zenéje, nagy hatással volt rá. Hazatérve azonnal gyűjteni indult Bars, Hont, Nógrád és Gömör megyékben. 1907-ben tanárrá nevezték ki a Zeneakadémiára. A tanítás mellett a gyűjtés nem lankadt. Nyáron újra járta a falvakat. Bartók és Kodály már öt év óta gyűjtik és tanulmányozzák a népzenét. Ekkor komponálta Kodály az I. vonósnégyest. Az általa szervezett együttes az egész világon terjesztette és népszerűsítette az új magyar kamarazenét. Az új Bartók-Kodály zene nagyon sok ellenállást és heves vitát váltott ki. Csak az elfogulatlan fiatalság lelkesedett érte. A Pesti Napló, a Pesti Hírlap a leggúnyosabb szavakkal bírálta a két fiatal szerzőt. Sokan voltak a gyalázkodók, de voltak, akik az eljövendő magyar zene zászlaját látták kibontakozni. Kodály előadott műveiből tanulmányt kellene írni. Ott lehetne csak kifejteni, hogy mit jelent az ő csellószonátája és vonós négyese nemcsak a magyar zene történetében, de egész kulturális életünkben. Kodály művei a ben külföldre is eljutottak. Általában,⊕budapesti bemutatójukkal majdnem egyid az "ifjú barbárokat", ahogy külföldön Bartókot és Kodályt nevezték, érdekesnek tartották. Kodály, a tanár, ideje egy részét a Zeneakadémián töltötte. Kodály, a tudós, továbbra is járta a falvakat, de most már feleségével, ki elvált férjétől, hogy egész életét Kodály gyűjtőmunkájának szentelje. De Kodály, a zeneszerző sem pihent. Bátran nyúlt a régi magyar költők munkáihoz: Berzsenyi, Csokonai, Kölcsey és összeállított egy új dalgyűjteményt: Megkésett melódiák. Az első világháborút a művész világ is megérzi. Egymás után rendezik a jótékony célú hangversenyeiket. Az 1919-es év nem a nyugodt alkotás éve volt. 1917-es orosz október szelleme hazánkba is elérkezett. Civódások ütötték fel fejüket a tanárok között. A régi tanárok az új, fiatal gárda ellen intrikálnak. Főleg Kodály ellen indult a hajsza. Még az 1920-as évben sem ért véget. A tárgyalásokon gyakran elhangzott, hogy "hazafiatlan". Kodály ezt tartotta a legigazságtalanabb vádpontnak. "Az merjen elém állni, aki a magyarság érdekében többet dolgozott nálam." A színfalak mögött Hubay állt, aki mindenáron az Akadémia igazgatója akart lenni, ahol Kodály aligazgató volt. Ezek a meghurcoltatások aláásták Kodály egészségét. Szabadságra ment, de munkáját tovább folytatta. Buda és Pest egyesítésének 50-ik évfordulójára megszületik a Psalmus Hungaricus. A műnek megrázó sikere volt. Hasonló sikere volt a Wesselényi utcai polgári fiúiskola kórusának szereplése. A két bemutatott mű, a Túrót eszik a cigány és Villő. A gyermekkarok gondolata mindig foglalkoztatta Kodályt. Végre az Operaház színpadára is eljutott Háry János daljátékával. A Háryt abban az évben tizenkétszer játszotta az Operaház. A huszas évek végén Kodály inkább a tanuló ifjúság felé fordult. Megdöbbenve látta a tantermi oktatás hiányait. Ezek a gyerekek legfeljebb a dalárdáig jutottak el. A magyar közönséget ki kellett emelni zenei igénytelenségéből. Ez pedig csak az iskolán keresztül lehetséges. Megmérhetetlen a hatása ezeknek az ifjúsági kórusoknak a jövő zenei kultúrájára. Kodály Zoltán 1882. dec. 16-án született, de 60. születésnapját már az év elején kezdték ünnepelni. Ez év legnagyobb eseménye a Székely fonó. A Magyar Életkép Erdélyből nagy közönség siker volt. Az Éneklő Ifjúság országszerte zengett. Az első hivatalosan és Éneklő Ifjúság címen tartott hangversenyen 14 iskola vett részt 1500 dalossal. Itt hangzott fel először a Székely keserves, Kodálynak legmegrázóbb kórusműve. Kodály nem azért gyűjtött népzenét, hogy valamit elvegyen a néptől hanem, hogy sokat adhasson neki. Rengeteget utazott, Nagykőrösön az Éneklő Ifjúság hangversenyét vezényelte, majd Szegeden a Háry-mesét, ahol először hangzott fel, mint betét, a Kállai kettős. Sok művét mutatták be Szegeden. Szeged lelkesedett Kodályért. De hiába dolgozott, fáradozott még mindig voltak gáncsoskodások. Még mindig nem volt tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. 35 évi tudományos kutatás után sem. Kodály valóban kiérdemelte az akadémiai tagságot. De vajon az Akadémia méltó volt-e Kodályhoz? Nem! Egy szavazattal kevesebbet kapott, mint amennyi a felvételhez szükséges volt. Utolsó fellépése 1944. május 6-án volt Kolozsvárott. A Psalmus Hungaricust vezényelte viszonzásul az egyetem által való díszdoktorrá avatásáért. Kodályt a második világháború utáni Magyarország zenei vezérének tekintette. Elhalmozta tisztségekkel. A Magyar Tudományos Akadémia egyhangulag rendes tagjává választotta. 1957-ben, 75 éves korában kapta a harmadik Kossuth díjat. 1958-ban felesége ismét megbetegedett és november 22-én meghalt. 1959. december 18-án feleségül vette barátai 19 éves leányát, Péczely Saroltát. Munkakedve fellángolt, ismét sokat utazott és dolgozott. De a sok munka felőrölte egészségét és 1967. március 6-án szívroham ölte meg. Egy szálfa dűlt ki közülünk!!

Bajnóczi Sándor GONDOLATOK KODÁLY ZOLTÁN KÓRUSMŰVEINEK INTERPRETÁLÁSÁHOZ (A szövegvers és az énekvers történeti kapcsolatai) (Részlet) Dolgozatom két nagyobb egységből épül fel. Az első részben egy általános ismertetés számol be a megzenésített versek rendszerezési lehetőségeiről, zenetörténeti hátterérő1. Foglalkozik Kodály Zoltán kórusművészetének jelentőségével, prozódiájával, alkotóstílusával. A második rész a Magyarokhoz című kórusmű elemzése, amely kiterjed a Berzsenyivers szövegértelmezésére, keletkezésére, gondolatiságára, versritmikai elemeire, a szöveg és dallam egymásratalálására, valamint a mű dallamanyagára (melodika, ellenponttechnika, együtthangzások, ritmikai kombinációk), s végül a mű betanításával, interpretálásával kapcsolatos problémákról szól. Miért kell zene a versekhez? Az énekelt vers vagy a szövegvers az igazi hordozója az üzenetnek, esztétikumnak? E kérdésekre nem könnyű megadni a választ, tény, hogy az énekvers esetében (pl. népdaloknál), többségükben csak elválaszthatatlanságról beszélhetünk a szöveg és dallam tekintetében. Tinódi szövegei már művi formulák, de igazán itt is csak zenéjével együtt értékelhetjük a szövegeket. Bár Balassi Bálint is sok verséhez adott nótajelzést, mégis ő az, aki a magyar nyelvű, önmagában is (vagyis nóta nélkül) esztétikai élményt nyújtó verseket elsőként alkotta meg. A megelőző parafrázis irodalmat nem vettem figyelembe. A zenés versek létét végül is két dolog határozhatja meg: a, egy meghatározó alkotáslélektani folyamat, amely a megelőző hagyományt beépíti (pl. Balassi nótamintái, vagy Villon típusmintái: a ballata, rondeau vagy litánia). b, a közösségi vagy intézményes szükséglet az énekelt szövegek iránt (pl. gyermekdal, népdal, históriás ének, egyházi ének, induló stb.). A második kérdés válaszát keresve, nem teljes történetiségében, egy hármas struktúrát figyelhetünk meg a zene és szöveg kapcsolatában. Az első teljes egység (zene és szöveg); a második szétválás (zene vagy szöveg); a harmadik új egység magasabb szinten (művészi zene és művészi szöveg).

A minőségi mutató egy emelkedő egyenessel húzható meg, vagyis, csak teljes egységében vizsgálhatjuk a jelenséget. Amint láttuk a szöveg különélését, minőségi ugrásának köszönheti az énekverssel szemben. A közösségi igény azonban újra teremthet (e különéletet élő versekhez) zenei alapanyagot. De vajon az ideális kapcsolat jön-e létre? Tehát: 1. művészi szintű szöveg és művészi szintű zene 2. művészi szintű szöveg és hétköznapi szintű zene 3.hétköznapi szintű szöveg és hétköznapi szintű zene 4. hétköznapi szintű szöveg és művészi szintű zene A magyar zenetörténetben Kodály Zoltán kezdte el pótlólagosan is azt a munkát, amely összekapcsolja a magas művészi értékű poetikai alkotásokat egy vele egyenrangú igényes zenei anyaggal. Ilyen találkozás pl. az egyházi himnuszok esetében: Ambrus püspök himnuszkölteményei, s a gregorián dallamok művészi igényű darabjai, vagy Landino zenéje Petrarca verseivel, a későbbiek közül Schubert dallamai Goethe és Heine verseire, de említhetnénk Brahmsot, Lisztet, és még sok nyugat-európai zeneszerzőt és költőt. A magyar költészet remekei azonban nem kapták meg magas szintű műzenéjüket. Megrekedtek pl. a Tinódi-énekek v. Csokonai verseihez írt népies műdalok v. inkább virágénekek, verbunkosok szintjén, s a későbbi találkozások is (mint Vörösmarty Mihály és Egressy Béni vagy Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc ill. Petőfi Sándor megzenésített versei) főként nemzeti igényű, de prozódiailag vitatható próbálkozások. Kodály kiemelkedő művészi tette az, hogy több évszázad zenei anyagát átfogva, azt szintetizálva, a ma és holnap emberéhez szóló, örök értékű vers és igényes műzene egymásratalálását segítette elő. jórészt népi anyagra támaszkodva. Fő ihletői: Berzsenyi, Vörösmarty, Batsányi ,Kecskeméti, Szkhárosi, Zrínyi, Kisfaludy K. Petőfi, Arany, Gyulai P. Virág B., Ady E., Horátius, egyéb zsoltárszövegek, és számos népdal.

Kodály alkotóstílusában hat, egymásnak látszólag ellentmondó kifejezésmódbeli elem olvad össze: l. Népi eredetű ötfokúság és modalitás 2. A klasszikus vokálpolifónia ellenpontművészete

3. A barokk mesterek ellenponttechnikája. 4. A modális és funkciós harmóniavilág 5. A későromantika és a századforduló harmóniavilága 6. A tizenkétfokú zene egyes elemei. Részletek a Magyarokhoz c. kórusmű elemzéséből Munkámban elvégeztem a versritmika és zenei ritmika teljen összehasonlító elemzését. Az eredmény egyértelműen bizonyította, hogy az alkaioszi strófa s a zenei ritmus mindvégig elválaszthatatlan egységet alkot. Kodály polifonikus szerkesztési elve három pillérre támaszkodik: a, disszonancia és dallamkezelési elvek: Palestrina szellemében, b, szerepel a Bach-féle harmonikus ellenpont (38.ütem) (egy harmónia hangjai szabadon). c, Pentaton ellenpont (XX. sz.-i jelenség: 5 pentaton hang egymással konszonáns). Célszerű az elemzést az elődök zeneszerzési elvei alapján végezni. Először nézzük meg a témabelépések sorrendjét! Az A II témabemutatása után, az A I a l2. ütemben, a SZ II a 23. ütemben kezd a kánondallammal. Az A II-nek és az A I-nek még két versszak jut az ellenpontozásra, amíg a SZ II-nek egy, az SZ I-nek pedig már csak a témabemutatás és a zárlatban való részvétel marad. , A mű betanításánál érdemes a műben előforduló (pentaton, dallamos moll) hangközviszonyait (lá vonatkozású ré stb.) beállítani. Maid olyan mixtúrákat énekeltetünk; amelyekben szerepelnek a műben előforduló hangzatok (pl. szekundhalmazt), hasznos még, ha olyan kadencia vagy valamely ismert kánon éneklése vezeti be e művet, amely közel áll annak hangulatához, stílusához(jelen esetben pl. oktávkánon és megfelelő zárlatok.

A szólamok betanításának sorrendje: l. A I (12. Ütemtől) 2. A mű zárlata (45-47.üt.)

a műzene. A koncertre a belépés díjtalan. a Cantate Vegyeskar ifj. júniusban alapított KÓTA-díjat. figyelve a hangsúlyokra. ha nem is adtak teljes képet.14. A szövetség elsődleges feladatának tekinti az egyetemes zenekultúra s ezen belül a kórusművészet. hangszeres együttesek. december 16-án a Zeneakadémia nagytermében. Kodály Zoltán A díjátadást övező ünnepi hangversenyen színpadra lép a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Leánykara Soltészné Lédeczi Judit vezetésével. A II. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Vegyeskara Párkai István vezényletével. mert csak úgy lehet eredményes a munka.ütemtől végig) Ha magabiztos a szólamtudás. és a szólamarányok megfelelőek. népdalkörök. A Kodály Zoltán születésének 122.3. (23. évfordulója alkalmából rendezett koncerten adják át a KÓTA elnöksége által 2004. Sz I. illetve egyéni érdekképviseletét és érdekvédelmét látja el – a tavaszi elnökségi ülésen Kollár Éva elnök ötlete alapján kezdte lerakni e magas rangú szakmai elismerés alapjait. hogy a bemutatott dolgozat részletei. amelynek számos kategóriájában osztanak most díjat a magyar kulturális élet képviselői számára. Remélem. . valamint magánszemélyek közösségi. napi szintű együttműködés indította arra a KÓTÁ-t. a világi és az egyházi zene minden számottevő értékének feltárását és ápolását. énekkarok. Több éves magas színvonalú. (34. A hangverseny védnökei Kodály Zoltánné Péczely Sarolta és Batta András. A Szövetség – mely társult tagszervezetek. de közelebb vittek bennünket a zeneszöveg mélyebb egységeinek megértéséhez. a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége a Magyar Kórusok Napján. a Zeneakadémia rektora. figyelmeztetve a dinamikai instrukciók betartására. valamint a Magyar Rádió Gyermekkara Thész Gabriella irányításával. Fidelio Ünnepi hangversenyt rendez a KÓTA. ha mindenki szívből részt vesz benne. lassú tempóban összeénekeltetjük a szólamokat. Igyekezzünk a mű hangulatát mélyen átéltté tenni. Sapszon Ferenc vezetésével. KÓTA-díj 2004 2004. kiemelkedő szerepet biztosítva a magyar zenei értékeknek. Bartók Főszerkesztőségét tüntesse ki.ütemtől végig) 5. s a ritmikai elemek pontos visszaadására. a népzene. Sz II. hogy a Mecénás kategóriában elsőként a Magyar Rádió Rt. levegővételekre s a pontos szövegmondásra. Ezután a különböző agogikai finomítások következnek.12. (36 ütemtől végig) 4.

BEHARANGOZÓ .

Valami nagyon nincs rendjén zenei értékrendünkben. Vajon mennyien vagyunk, akik igazi zeneszeretőknek mondhatjuk magunkat? Sokaktól hallottam már, hogy szeretik a zenét. De ha rákérdeztem, milyen zenét, a válaszból rendre kimaradt a klasszikusok szeretete. Sőt, leggyakrabban kifejezett viszolygást mutattak. No persze van a másik véglet is: akik zsigerből utasítanak el mindenféle könnyűzenét - igaz, belőlük van kevesebb. Valami nagyon nincs rendjén zenei értékrendünkben. Büszkén terjesztjük muzsikusnépimázsunkat a világban, valóban híres a "Kodály-módszer", zeneművészeink a legjobbak közé tartoznak minden földrészen, az itthon tevékenykedők között válogatva is a bőség zavarával küzd, aki szeretné a legjobbaktól hallani kedvenc műveit. Legtöbbünkbe mégsem tudta belenevelni a sokrétű zenei ismereteket és a zene sokszínűségében több műfaj szeretetét sem világhírünk, sem pedig világhírű "Kodály-módszerünk". Valami nagyon nincs rendjén zenei értékrendünkben. A minden harmóniai, ritmikai és melodikai változatosságot nélkülöző ál-zenék, meggyőződésem, nem okoznak valódi örömöt annak, aki ezt hallgatja (nem véletlenül rövidek ezek a "zenék"). A bömböltetés által adnak ál-büszkeséget, ál-boldogságot, ál-felszabadulást. És erre sokszor szükség is van. Ahogyan szükség van néha az édeskés, bugyuta, ámde könnyen megjegyezhető dallamocskákra is. És ahogyan szükség van a monoton dübörgésre is. Esetleg ezek kombinációjára. De valódi zeneélvező, -szerető csak az lehet, aki ezek mellett Mozartot, Csajkovszkijt és Bartókot is tud hallgatni. Az arányokat döntse el ki-ki maga. Nem kell, nem is lehet megszabni, ki mikor mit hallgasson, és főleg, hogy mi tessék neki. De amit nem ismerünk, azt ugyan miért vetjük el eleve? Minden műfajnak megvannak a maga nagyjai, akiknek az előadásában a műfaj mindenki számára élvezhetővé, érthetővé, széppé válik. Valami nagyon nincs rendjén zenei értékrendünkben. Külföldön járva sokszor tapasztaltam, hogy türkizkék hajú ifjoncok éppúgy beültek egy hangversenyterembe, mint éltes matrónák. Nem volt különbség köztük: azért jöttek, hogy Brahmsot vagy Haydnt hallgassanak. A matróna a hangverseny után esetleg megivott valahol egy szolid kávét süteménnyel; a türkizkék vagy zöld hajú srácok meg elmentek sörözni. De amíg a zenét hallgatták, egyek voltak érdeklődésükben. Nálunk ez hiányzik. Valami nagyon nincs rendjén zenei értékrendünkben. Amit ma komolyzeneként aposztrofálnak, az valaha a kor szórakoztató zenéje is volt. Ma is éppúgy szórakoztat - ha oda tudunk figyelni rá. Az operára azt mondják: ami olyan ostoba, hogy szóban nem lehet elmondani, azt eléneklik. És hogy kik mondják? Általában ugyanazok, akik rockoperát hallgatnak, néznek. Hogyan írná ma meg Puccini a Toscát? Lehet, hogy musicalnek. A zene története szervesen összefonódott a többi művészetével. Ha a reneszánsz templomokat és romantikus festményeket ma is csodálattal bámuljuk, fejet hajtva a hajdani nagyok előtt, a zenetörténet nagyjai vajon miért nem kapják meg ugyanezt a megbecsülést? Valami nagyon nincs rendjén zenei értékrendünkben. Ezen szeretnénk segíteni. Nem tudunk teljes képet adni a zenetörténet minden jelentős alkotásáról. Nem tudunk ismertetni minden zenei programot. Nem is célunk. A célunk az, hogy közelebb hozzuk a Fülvájó olvasóihoz azt, amihez talán egy kicsit félve, de remélhetőleg nyitottan közeledik. Ismertetünk majd egyegy művet, egy-egy szerzőt, a teljesség igénye nélkül. Ismertetjük azokat a zenei programokat, amelyeket figyelmükbe szeretnénk ajánlani. Ismertetünk lemezeket, amelyeket talán kár lenne kihagyni. És persze szívesen adunk tanácsokat is: melyik szerzőnél, melyik műben mire érdemes odafigyelni, mitől igazán jó egy darab - vagy hogy éppen mi az, amitől óva intjük a még csak tétován érdeklődőket. A Fülvájó vájt fülű olvasói sem lesznek elhanyagolva: számukra többek között zenetörténeti és -elméleti adattárat, kislexikont

szeretnénk összeállítani, amire persze a kezdő zenekedvelő is haszonnal kattinthat. Valami nagyon nincs rendjén zenei értékrendünkben. Talán már nem sokáig… "A közlendő dallamokra nézve azt az irányítást kaptam, hogy lehetőleg azt válogassam össze, amit Arany János ismerhetett." Kodály Zoltán

Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtése
Magyar népköltési gyűjtemény Új folyam XV. kötet Szerkeszti Voigt Vilmos Balassi Kiadó - Magyar Néprajzi Társaság, Budapest é. n. Méret B/5 Terjedelem 640 oldal Ára 4000 Ft Sajtó alá rendezte és szerkesztette Szalay Olga, Rudasné Bajcsay Márta Készült az MTA Zenetudományi Intézetben Felelős szerkesztő Soóky Andrea Lektorálta Domokos Mária Kottagrafika Kovács Donát Műszaki szerkesztő Szák András A címlapon a szalontai betlehemes játék szereplői: a Betyár, a Juhász és Heródes Kartonált, nyomdai munkálatok László és Társa Bt. ISBN 963 506 408 x Fülszöveg "1916-ban dr. Sebestyén Gyula felkért, hogy a Kisfaludy-társaság tervezett szalontai kötete számára a már összegyűjtött dalszövegekhez szerezzem meg a dallamokat…" – emlékszik Kodály Zoltán legnagyobb népzenegyűjtői vállalkozására, amelyre a Szendrey Zsigmond vezette diákgyűjtők munkájának kiegészítéseként, az Arany-centenárium jegyében került sor az első világháború idején. Ez a kötet a 353 dallam első teljes, kritikai kiadása. A kéziratok, eredeti fényképfelvételek által dokumentált zenei, néprajzi, nyelvi, irodalmi információk Kodály sokéves műhelymunkájába engednek betekintést: a gyűjtés, a hiteles lejegyzés, a népdallal való sokoldalú zenei, szövegi, történeti és összehasonlító munka klasszikus iskolájába. A

dallamokat követő száznegyven dokumentum nagy része is első közlés: a kilencvenöt levél és híradás a gyűjtés és az 1924-ben megjelentetett dallamválogatás különös történetét, gazdasági és személyes nehézségeit tárja elénk, a negyvennégy Kodály-jegyzet és -írás pedig a modern néprajz- és népzenekutatás fontos alapelveit és feladatait fogalmazza meg. Meglelt kincs A népzenére éhes közönség igazi kincset kapott a Balassi Kiadó és a Magyar Néprajzi Társaság jóvoltából. A kötet a Kodály Zoltánné által -férje hagyatékában - megtalált, Nagyszalonta feliratozású dosszié teljes egészét tartalmazza. Talán elképzelni sem tudjuk, micsoda munka volt egy-egy tájegység dalait összegyűjteni, majd rendszerezni úgy, hogy a hangfelvételek technikája még gyermekcipőben járt. Maga a népdalgyűjtés hagyománya is kiforratlan volt, a rendszerezésnél újabb és újabb szempontokat kellett figyelembe venni. Kodály e gyűjtését és rendszerezését is a rá jellemző alapos gonddal végezte. Egy-egy népdalnál megtaláljuk az adatközlő nevét, életkorát, az adatközlés dátumát stb. A Martin György emlékének szentelt kötet dalai közt találunk ismert dallamokat, néhány az iskolai énekkönyvekben is szerepel (a 17. számú), találunk olyanokat, melyeknek a szövege különleges figyelmet érdemel (41. számú), a Rákóczi-kesergő több változatát is megismerhetjük, sőt, Kodály megemlíti, hogy disznótorban volt szokás énekelni e dalt. Különös hangulatot árasztanak a siratódallamok: ezeket csak ritkán énekelték, minden siratáskor más szöveggel, és a fájdalom szülte, sikoltásszerű hangokkal. E hagyomány mára szinte kiveszett a magyar népi hagyományokból, pedig talán siratással könnyebb lenne szeretteinktől búcsút venni. Ma már szégyelljük legbelsőbb érzéseinket… Végigolvasva, -énekelve a dalokat közelebb juthatunk elődeink érzéseihez, s a népdalok sajátunkká válnak - ezt kínálja a könyv. Nemcsak nekünk, de utódainknak is. Reméljük, "nem kell újabb háromnegyed évszázadig várni" egy ilyen - minden ízében magvas - gyűjteményre. IV-értékelés: 10 (Az értékelés szempontjait lásd Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve) A kötet – nem lehet elégszer hangsúlyozni – mindenképp kiemelkedő, a gondos szerkesztőknek még sok ilyen feladatot kívánunk, a népzene szerelmeseinek pedig még több ilyen gyűjteményt. Gyurgyák-metszéspont: 9 (Az értékelés szempontjait lásd Gyurgyák János:
Szerzők és szerkesztők kézikönyve)

Sajnos, a kiadvány kartonált, ennek valószínűleg anyagi okai vannak, bár a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma is támogatta a megjelenést. Aki azonban áldoz a gyűjteményre, biztosan vigyázva forgatja majd a lapokat. Néhány népdal (bár a legtöbbjük négysoros) nem fért ki egy oldalra. A kötet végén - gondolva a magyar nyelvet nem, de a népdalkincset ismerőkre, szeretőkre - néhány oldalas angol nyelvű összegzést is találhatunk magáról a népdalgyűjtésről (az író neve csak a magyar utószóban szerepel, az angol szöveg alatt nem, s nem tudjuk, ki fordította angolra).

Az egyházi zene a kezdetektől a reformációig
Bevezetésként egy pontosítás: mi is az az egyházi zene, és milyen időszakról is lesz szó? Nos, Európában (és így nálunk is) egyházon általában a keresztény egyházakat szokás érteni (néha a zsidót), egyházi zenén pedig azt a zenét, mely az istentiszteletekhez, liturgiához kapcsolódik, illetve kifejezetten vallásos témát dolgoz fel. Ami pedig az időt illeti: majdnem 1600 évről van szó. Azért majdnem, mert sem a záró dátum nem határozható meg pontosan, sem pedig az, mikortól is létezik keresztény egyházi zene. Az első évszázadokról szinte semmilyen ismeretünk sincsen. Nem tudjuk, mikor is vált el a keresztény liturgia a zsidótól, és főleg, hogy mikor jelentkezett ez a zenében is. Hiszen a zene leírása sokáig nem volt egyértelmű: bár ismert több ókori próbálkozás is a zene leírására, ezek a ma emberének már nem érthetőek, nem pontosak (olykor még a zenetörténészeknek sem). Annyit biztosan állíthatunk, hogy a keresztény istentiszteleteknek kezdettől fogva része volt a zene. Része abban az értelemben, hogy a szertartási szövegeket, imákat a pap énekelte, és a hívők is énekelve válaszoltak, illetve így imádkoztak együtt a pappal. Ez a szokás a zsidó szertartásokból eredeztethető, de jellemző volt szinte minden más vallás szertartásaira is akkoriban. Ezeknek a szövegéről, dallamáról azonban nincsenek megbízható források. A VIII. századból származó - de egyértelműen soha nem bizonyított vagy cáfolt - vélemények szerint a VI-VII. század fordulóján regnáló I. (Nagy Szt.) Gergely pápa nevéhez fűződik az egyházi zene egységesítése. Az biztos, hogy a liturgia reformjában, egységesítésében nagy szerepe volt, ám nem tudjuk, hogy ez mennyire érintette a zenét. A ma róla gregorián éneknek nevezett egyházi zene ugyanis csak a VIII. századig követhető vissza. Ekkortájt alakult ki az első használható zeneírási módszer, a neuma. Ez már minden hozzáértő olvasó számára egyértelmű jeleket tartalmazott, így biztosítva, hogy a leírt zenét mindenki úgy adhassa vissza, ahogyan azt a leíró, a szerző elképzelte. Később, 1025 táján Arezzói Guidó bencés szerzetes dolgozta ki a vonalrendszerű hangjegyírást. Ezt - kisebb módosításokkal - a mai napig alkalmazzák egyházi, liturgikus célokra készült könyvekben (pl. misekönyvekben) a zene leírására. Négy vonalon helyezte el a négyzetes kottafejeket, és kulcsok jelezték a hangnemet. Nem jelölte azonban a hangok hosszúságát, az ütemezést, sőt, ha több szótagon keresztül szólt ugyanaz a hang, csupán az elsőt - és olykor az utolsót -jelezte. Ám a ma is használatos ötvonalas kotta, a hangok hosszának és az ütemezésnek a jelzésével ebből alakult ki, és fejlődött a ma is használt kottaírássá. Az egyházi zene kezdetben kizárólag egyszólamú, vokális zene volt. Nem tudjuk, mikor "törtek be" a hangszerek az egyházi zenébe, ám az bizonyos, hogy a VIII. században már léteztek templomi orgonák, és az orgona évszázadokon át egyeduralkodó volt a templomi muzsikában. Arra sincsenek megbízható adatok, mikor vált az egyházi zene többszólamúvá, csak gyanítható, hogy ugyanebben az időben kezdődött a polifónia is. A görögkeleti (ortodox) egyház zenéje ma is tisztán vokális, ám 6-12 szólamú. A polifónia kezdetben oktáv-, illetve kvintpárhuzamot jelentett csupán. Később jelentkezett a tercpárhuzam, majd a valódi, már nem pusztán párhuzamos többszólamúság. A Gergely-féle liturgiai reform alakította ki a mise máig élő, bár némileg módosult rendjét is, és ehhez kapcsolódik a katolikus egyház misezenéje is. Ez öt állandó szövegű részből,

valamint öt, a mise jellegéhez és alkalmához illő változó egységből áll. Az állandó részek a Kyrie (Uram, irgalmazz), a Gloria (Dicsőség a magasságban), a Credo (Hiszekegy), a Sanctus (Szent vagy) együtt a Benedictusszal (Áldott, aki jön), valamint az Agnus Dei (Isten báránya). Ezeket az imákat a miséző pap indítja el, és a gyülekezettel együtt énekli végig. A változó részeket a gyülekezet egyedül énekli. Az ötből négy népének jellegű: a misézők bevonulása alatt elhangzó introitus, a felajánláskor énekelt offertórium, az áldozás alatti communio, valamint a mise végén az extroitus. Ezek már a latin nyelvű misézés korában is sokszor a gyülekezet anyanyelvén hangzottak el, ellentétben az állandó szövegű részekkel, valamint a Bibliából felolvasott olvasmányok közt elhangzó graduáléval vagy reszponzóriummal (zsoltár, válaszos zsoltár) és allelujával. Ez a kettő ma is a gregoriánra épülő unisono kórus, és az állandó részekhez hasonlóan egészen a legutóbbi időkig latin nyelvű volt. A rekviemben (gyászmise) nincs Gloria, Credo és alleluja, más az Agnus Dei szövege is, emellett kötöttek az egyébként változó miseénekeknek is. Különleges helyet foglal el az egyházi zenében a passió, Jézus szenvedésének és halálának előadása párbeszédes módon. Virágvasárnap és nagypénteken része az istentiszteletnek, evangéliumi olvasmányként. Eleinte három szólista adta elő (az evangélista, Jézus, illetve a további személyek, a tömeg szövegét éneklő pap), jóval később alakult ki a kórus részvétele, illetve a hangszeres kíséret. A kezdeti idők szerzői ritkán ismertek, és ha tudunk is egy-két nevet, az inkább a szöveg írójára vonatkozik. Amíg a zene csak hallás útján terjedt, hiába volt a papképzés része a zenei oktatás is, bizony előfordult a dallam módosulása. Nehéz megmondani, hogy egy-egy hasonló dallam az idők folyamán létrejött módosulások végeredménye-e, afféle variáció, vagy csupán véletlen egybeesés. Még az is lehet, hogy egyszerre mindkettő; az eleve hasonló dallamvezetést a módosulások tették majdnem egyformává. A templomi kórusokat vezénylő, és sokszor a zenét, dallamot "kitaláló" papok, szerzetesek neve nem maradt fenn. Jóval később, mikor már elterjedt a hivatásos, csak a zenével foglalkozó, világi karmesterek, karnagyok alkalmazása a templomokban is, kezdett ismertté válni a zeneszerzők neve. Ekkor már szükség volt az egyértelmű kottázásra, leírásra, és az azonos célú, szövegű, de más hangzású műveket kezdték szerzőjük nevével jelezni. A reformáció kezdetének idején működött a korszak két legnagyobb, az egyházi zenét sokáig meghatározó muzsikusa: a franko-flamand Orlandus Lassus, és az olasz Giovanni Perluigi da Palestrina. Lassus (olaszosan Orlando di Lasso, 1532(?), Mons - 1594, München) élt és dolgozott Szicíliában, Milánóban, Rómában és Antwerpenben is, ám élete javát a bajor udvarnál töltötte. Írt több mint 70 misét, 4 passiót, 500nál több motettát, 100 magnificatot, himnuszokat és litániákat, valamint rengeteg világi művet, elsősorban madrigálokat is. Idősebb korában tett párizsi és itáliai útjain a "zene fejedelmeként" üdvözölték. Palestrina (más néven Pranestinus, 1525(?), Palestrina - 1594, Róma) jóformán egész életét Rómában élte le. Templomi karmesterként kötelessége volt egyházi zeneművek írása is; így született rengeteg miséje, lamentációi, himnuszai, litániái, egyházi (és világi) madrigáljai. Egyházzenei stílusát a tridenti zsinat hivatalos mintává nyilvánította. A két nagyságról az alábbi internet-címeken vannak további információk:

valamint magánszemélyek közösségi. melynek számos kategóriájában osztanak most díjat a mai magyar kulturális élet képviselői számára.htm http://w3. énekkarok. amit magából merítve megteremt.com/composer/lassus. júniusban alapított KÓTA-DÍJ. . illetve egyéni érdekképviseletét és érdekvédelmét látja el. a világi és az egyházi zene minden számottevő értékének feltárását és ápolását. mely társult tagszervezetek.hnh. és folyton fejlődik. Ezt a közösséget tervszerű munkával megteremteni: első és főkötelessége mindenkinek. s amivel naponta él. A Szövetség. hogy a MECÉNÁS kategóriában a magyar zenekultúra segítéséért elsőként a Magyar Rádió Rt.hnh. évfordulója alkalmából rendezett koncert a szövetség éves szinten legrangosabb.http://w3.mpg. tavaszi elnökségi ülésén Kollár Éva elnök ötlete alapján kezdte kialakítani e magas rangú szakmai elismerésnek az alapjait. hangszeres együttesek. melyet képvisel. Több éves magas színvonalú. népdalkörök. kiemelkedő szerepet biztosítva a magyar zenei értékeknek.mpg. melyet nagyon demokratikusan megvalósult döntés alapján ítélt oda a KÓTA elnöksége. szombat 22:08 1311 olvasás „Egy ország létének nemcsak gazdasági feltételei vannak.rz-berlin. amely használja.de/cmp/lassus.rz-berlin.de/cmp/palestrina. december 16-án este fél nyolckor a Zeneakadémia nagytermében. Ám sokkal mélyebb tartalmú és komolyabb az az erkölcsi érték. a műzene. a népzene.htm Gusztáv András Magas rangú szakmai elismerést kapott a Bartók Rádió 2004. A szövetség elsődleges feladatának tekinti az egyetemes zenekultúra s ezen belül a kórusművészet. A Kodály Zoltán születésének 122.html http://www. Gyönyörű érme egy nagyon szép díszdobozban – látszólag ennyi a díj. Ez a kultúra megvan. december 11. Régóta dédelgetett terv vált valóra ezzel a hiányt pótló díjjal. A magyarság joga az élethez elsősorban egy sajátos kultúra. napi szintű együttműködés indította arra a KÓTÁ-t.com/composer/palestri. Itt került átadásra a KÓTA elnöksége által 2004. Bartók Főszerkesztőségét tüntesse ki e nemes díjjal. legnagyobb volumenű megmozdulása volt. 2004. a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége a Magyar Kórusok Napján. További életének másik föltétele a közösség.html http://www.. aki a magyar kultúra és vele a magyarság fennmaradását akarja” Kodály Zoltán Ünnepi hangversenyt rendezett a KÓTA.

ahol az istentiszteletet nagy létszámú szerzetesi közösség végezte. a falak között iszlám imákat mormoltak." Mátyás udvari énekkara a pápai kórussal vetekedett színvonalban és létszámban. akiknek jelenléte kisugárzott a templom zenéjére is. egészen 1686. szeptember 2-ig naponta ötször a müezzin éneke hívott imára a mecsetté alakított templom tornyából. Ettől fogva az ország szinte védtelenül állt szemben Szulejmán szultán csapataival. Thész Gabriella irányításával. Sapszon Ferenc és nem utolsósorban a Magyar Rádió Gyermekkara. Alföldy-Boruss István főszerkesztő úr vette át. Ettől fogva 145 éven keresztül. a Cantate Vegyeskar ifj. Boldogasszony-templom zenei élete már a középkorban is magasabb színvonalú volt az egyszerű plébániatemplomokban szokásosnál. hogy "a Boldogasszony-templom énekeseinek a kincstárból szolgálataikért 2 aranyforintot utaltak ki. dobosok . akik még abban az évben feldúlták Budát. XV. az utcákon török hegedűsök. amely alkalmas volt nagyobb tömeget befogadó istentiszteletek megtartására. a naponta végzett misék és vesperások színvonalára. a Zeneakadémia rektora. így a templom oda "kölcsön" hívott énekesei is magas szinten állhattak. Lajos is elesett. A Mátyás után uralkodó II. Lajos király és Mária királynő udvarában is jeles külföldi muzsikusok szolgáltak. augusztus 29-én a keresztény Európa védelmében Magyarország színe-javával együtt II. A hangverseny védnökei Kodály Zoltánné Péczely Sarolta és Batta András. A magas rangú szakmai elismerést a Magyar Rádió Rt. Így vált az épület Buda főtemplomává. mohácsi csatamezőn 1526. hogy ez volt a budai királyi palota közelségében lévő egyetlen olyan templom. ami ösztönző hatással lehetett az itteni zenei életre. Szerepe volt annak is. Zsigmond pécsi püspök arról számol be az 1494-95. és az ünnepélyes alkalmak liturgiáinak (hálaadó és gyászszertartások) megfelelő szinten való ellátására. évi számadáskönyvben. A királyi székhely végleges elfoglalására csak 1541. augusztus 29-én került sor. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Vegyeskar Párkai István vezényletével.A díjátadást övező Ünnepi Hangverseny keretén belül színpadra lépett négy énekkar: a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Leánykara Soltészné Lédeczi Judit vezetésével. század végéről fennmaradt írásos adat fejlett zenei életre utal: Mátyás király (1463-1490) kincstárnoka. trombitások. Bartók Főszerkesztősége részéről dr. Közelében állott a domonkos rend kolostora (a mai Hilton szálloda helyén).

Mellettük több. Carissimi. virágzó zenei élet fenntartásának anyagi terheit nem egyedül a jezsuita rend viselte. Ennek következtében a templom zenei élete megváltozott: a fiú énekeseket a XIX. és egy nagyobb orgonát építtetett oda saját költségén az istentiszteletek "nagyobb pompájára". 2 üstdob szerepel. Staudt. A templom már a töröktől történt visszavétel után egy évvel saját. Fux. fennmaradt kottatári jegyzék szerint az ünnepi zenés misék mellett más alkalmakkor is rendszeresen szerepelt az Ének-Zenekar: az 1821-es leltár Dreier 5 vesperását. Az 1821ből fennmaradt leltárban 6 hegedű. Corelli. Cherubini nagy F-dúr miséje. l cselló. A repertoárban "rendi szerzők" művei helyére egyre inkább a tanács által kinevezett világi karnagyok művei kerültek (Seyler József Antal. Adler György. stb). hiszen a zenélés jelentette megélhetésük alapját. A jezsuta rend fennmaradt XVIII. jezsuita rendet XIV. Porpora. A szomszédságában létesített rendház. Az 1723-as nagy tűzvész ezt elpusztította. de egyre több "külső" énekes kapcsolódik be a rendszeres munkába. trombitások. a korábbi. a zenészek díjazásához éppúgy. Pitoni. Beethoven C-dúr miséje. Richter. a fennmaradt írásos feljegyzések szerint egy részük rendi. A mintegy 100 esztendős "rendi" zenei korszak után egy "polgári" zenei korszak vette kezdetét. .szólamonként csupán 2-3 fő. stb). oboisták. Kelemen pápa 1773.zenéltek. üstdobos és orgonista tartozott a rendszeresen muzsikáló együtteshez. Vivaldi stb. 4 trombita. Kerll. hordozható orgonával rendelkezett Kollonich Lipót bíboros jóvoltából. de a rend azonnal gondoskodott pótlásáról. Mária Terézia királynő 1778-ban Buda városát ruházta fel a kegyúri jogokkal. Seemann József. a zenekar gerincét olyan muzsikusok adták. csellista. 2 brácsa. udavár visszafoglalása után. valamint hegedűsök. lehetővé téve a már említett nagyszabású misék műsoron tartását. de nemsokára műsorra került Mozart Requiemje. Az együttes előadásában a jezsuiták által művelt barokk. többségük pedig Bécsben működő osztrák vagy oda telepedett külföldi komponista (Caldara. egy pár vadászkürt. barokk "kismesterek" darabjait pedig a bécsi klasszika nagy mestereinek művei szorították ki (1802-ben Haydn Terézia-miséje hangzott el a Budai Főtemplomban. majd a század végén Vavrinecz Mór munkái). koncertáló stílusú "nemzetközi" egyházi zene hangzott el. Bár a fizetett énekesek száma . 1687-ben a jezsuita rend kapta meg a templomot. mint új hangszerek.a számadáskönyvek csak erről számolnak be . 1694-ben Esterházy Pál nádor megnagyobbíttatta a kórus karzatát. századi nyilvántartásai szerint a rendi énekesek mellett szólamonként egy-egy fizetett énekes (szólamvezető. főleg olasz nemzetiségű szerző munkái is felcsendültek ebben az időben a Boldogasszony-templomban: Albinoni. 2 harsona. bőgős. így a templommal együtt a zenei élet fenntartásáról és fejlesztéséről is annak kellett gondoskodnia. Tovább bővült a templom tulajdonában lévő hangszerek száma. akik a mai értelemben véve már hivatásos zenészeknek tekinthetők. 6 litániáját és 24 himnuszát említi. szólista). a zenei kiadásokhoz rendszeresen hozzájárult a budai városi tanács. század folyamán a szoprán és alt szólamokban női énekesek váltották fel. július 21-én kelt bullájával feloszlatta. Perti. l bőgő. 1688 húsvétján már "zenés misét" tartottak a templomban Johannes Gregorius Seiz karnagy vezeté-sével. gimnázium és főiskola megfelelő hátteret jelentett a liturgikus és zenei élet újjászervezéséhez és magas szinten tartásához. kották beszerzéséhez.

templom zenei életében jeles nap volt 1867. barátjánál. régi egyházi énekek kutatója és közreadója. 1909-ben I. 28 évesen nyerte el a templom karnagyi állását Vavrinecz Mór. melyet a szerző a Székesfőváros felkérésére Budavár visszvételének 250. áprilisáig a zenei együttes vezetője. Regensburgból megrendelte a legújabb egyházzenei kiadványokat. valamint 25. . 4 manuálos hangszerét. Kitűnő szervező munkája és kapcsolatai révén elérte. A mise napjainkra az ének. Az általa kiadott ősi énekekből többet átírt énekkarra. 37 zenész). és 1886-ban. a kis létszámú (18 énekes. 1913-től másodkarnagy és orgonista. Beethoven Missa Sollemnise. szeptember 2-án Sugár Viktor vezénylete alatt hangzott fel először Kodály Zoltán Budavári Te Deuma. Dohnányi kettős karra komponált Szegedi miséje. Európában először alkalmazott amerikai rendszerű elekro-pneumatikus "Setzer" kombinációval látták el (1931). június 8-a: ekkor csendült fel először Liszt Ferenc Koronázási miséje. az Országos magyar Cecília Egyesület alapítója. 1919-től haláláig. 1-1 Requiemje és Te Deuma. a másodkarnagy által irányított. Lassus. zenekarra és kórusra vagy szólistákra komponált nagyobb darabja található. így kerültek az énekkar műsorára Palestrina. Így már nem volt akadálya annak. már ekkor is jeles művek szerzője. bár udvari intrikák eredményeképpen a bécsi udvari ének. z 1874 és 1896 közötti években a templom zenei együttese a renoválási munkák miatt az ének-zenekar számára igen szűkös karzatú Helyőrségi (Mária Magdolna-) templomban működött. Trefort Ágost miniszternél elérte. Victoria művei.zenekar igen kedvelt. hogy az Ének-Zenekar előadásában a zeneirodalom legnagyobb alkotásai is felcsendülhessenek: Mozart Requiemje. s az egyházi zenét a lehető legjobb tökélyre kívánom emelni. 1942. 36 zenész. avrinecz Mór itteni működése számos egyházzenei művet komponált." Ez utóbbi érdekében sokat fáradozott: átszervezte a templom ének-zenekarát. a Nemzeti Zenede titkára. ogisich beiktatási beszédében ezt a célt tűzte ki: "a templom minden ízében magyar leend. Templomunk kottatárában jelenleg 3 miséje. amelyek kéziratban maradtak fenn. amely a "Király orgonája" elnevezést kapta. Liszt zenéjétől idegenkedő együttes nem tudta meggyőző erővel megszólaltatni a művet. így lehetővé vált az orgona átépítése. stb. korának egyik legműveltebb egyházzenésze. A templom karzatát 1929-ben tetemesen kibővíttette. XX. az Akadémia tagja. E hátrányos helyzetet két kiváló személyiség tevékenysége ellensúlyozta: 1882-ben lett a templom plébánosa Bogisich Mihály (később címzetes püspök). évfordulójára komponált. 1936.és zenekar előadásában. hogy 1923-tól emelkedhetett a Székesfőváros által díjazott énekesek és muzsikusok száma (30 állandó énekes. Ferenc József 50. Liszt Esztergomi és Koronázási miséje.000 koronás adományából az ő tervei alapján készítette el a budapesti Rieger orgonagyár a templom új. század első felében Sugár Viktor működése volt meghatározó a templom zenei életében: 1904-től orgonista. köztük a Missa Papae Marcelli és Palestrina Improperiái. hogy a Fővárostól kiutalt szokásos támogatáson túl "az országos jellegű ünnepek dologi kiadásaira évi 1500 Ft-ot utalványozzon a templomnak. egyik legtöbbet játszott darabjává vált. 8 énekes szólista). akik a később több mint 100 tagú együttes gerincét adták. Ennek során az orgonát az akkor legmodernebb. aki 1913-ig állt az ÉnekZenekar élén." A megújuló egyházzene fellegvárából. ezek rendszeresen fel is hangzottak.

HTMH » Civil Régiók « Tájékoztató a határon túli magyar közösségek civiltársasadalmi életének eseményeirõl és fejlõdési irányairól III. Tardy László karnagynál a vasárnapi zenés mise után a templom karzatán. gyászmisék. a többi vasárnapon az énekkar szerepel a templom orgonistája. Werner Alajos. Ennek magyarázata az a kimagasló szellemi és zenei kisugárzás volt. Vasárnap délelőtt 10 órakor van a zenés nagymise. Vincze Ottó. Járdányi Pál és mások darabjai. századi magyar mesterek zenéje. Nagyhét. akit még a kommunista rezsim is a legmagasabb állami kitüntetéssel. valamint Liszt Esztergomi és Koronázási miséjét. Kósa Gyürgy. az Operaház korrepetítora lett a templom zenei vezetője (1962-1966). Fokozatosan megváltozott a repertoár: Bárdos megszüntette a zenekaros misék korábbi túlsúlyát. a Kossuth-díjjal tüntetett ki. Az együttes munkáját az 50-es évek végéig Várhelyi Antal orgonaművész. mind a zenekarba várjuk új tagok jelentkezését személyesen. másodkarnagy is segítette. Megszólaltak Seiber Mátyás. Halmos László. temetések. Harmat Artúr. Beethoven Missa Sollemnisét és C-dúr miséjét.). No. egyházzenei hangversenyek. Az énekkar heti két alkalommal. Az ő kényszerű külföldre távozása óta. 2001. Tardy László folytatja a neves elődök munkáját. Az összpróbák csütörtök este vannak. Mindkettőben megtalálhatók jól képzett ének-zenetanárok. hivatásos muzsikusok. Ferencsik János és Bárdos Lajos. ind az énekkarba. A vasárnapi miséken túl az együttes más alkalmakkor is énekel (ünnepek. Hock Bertalan orgonaművész közreműködésével. árdos után előbb Kósa Sándor egyházkarnagy. hétfőn és csütörtökön este. aki a 30-as években mint orgonista kezdte meg működését a templomban. apjainkban az Ének-Zenekar magját a mintegy 45-50 fős kórus és 25 fős zenekar adja. Bárdos karnagysága idején (1942-1962) a templom az új magyar egyházzene legfontosabb műhelye lett. zenetanár és hivatásos muzsikus számára anyagi ellenszolgáltatás nélkül és az állami hatóságok zaklatása ellenére is érdemessé tette az Ének-Zenekarban való rendszeres közreműködést. évf. valamint az egyházi zenét szerető amatőrök. valamint a karnagy saját művei. az ünnepi miséken előtérbe került a gregorián ének és az egyházi népének. vendégszereplések. a zenekar szombat délután próbál a templom kórusán. stb. amely sok karnagy. a klasszikus polifónia és a XX. 1966-tól a jelenlegi kántor-karnagy. január .1. Bár a Főváros anyagi támogatása a kommunista hatalomátvétel után teljesen megszűnt. Lajtha László. Deák Bárdos György. így az évi fellépések száma 70-80 között mozog. Bárdos mégis műsoron tudta tartani Haydn Nelson miséjét. aki végül elnyerte a megbízást.ugár Viktor halála után három jeles művész nyújtotta be pályázatát a Főtemplom karnagyi állására: Vaszy Viktor. amelyen évente mintegy 20-25 alkalommal zenekaros művek csendülnek fel.

A rendezvény résztvevõi megegyeztek az említett városok színtársulatainak kölcsönös vendégszereplésérõl. Adrian Ozra hangsúlyozta. hogy a találkozó legfõbb célja a három város által behatárolt régióban élõk együttmûködése. Éppen ezért a magyarországi születésû és Kõszegen élõ Lévay Erzsébet nem gyõzi hangoztatni. amelyen belül van. Közös cél továbbá a találkozóból hagyományt teremteni. s lényeges az is. a temesvári városi tanács elnöke fogadta. általános iskolás van. Klagenfurt vagy Graz. aki folyamatosan beszéli. A multimediális rendezvény keretében szegedi. /Magyar Szó (Újvidék). S a gyereklapok is 20–25 ezres példányszámban jutnak el az ifjú olvasókhoz.” Lévay Erzsébet elmondta: a burgenlandi magyarság 200 éve kisebbségi sorsban él. nem utolsó sorban kapcsolatteremtés céljából. ahol 160 ezer magyar ajkú óvodás. ezért a következõ rendezvényre Szegeden vagy Újvidéken kerül sor. „Irígykedve hallgatjuk az erdélyi beszámolókat – nyilatkozta a Magyar Szónak –. Az anyaországgal való kapcsolattartás is csak a vasfüggöny leomlása után vált élénkebbé. s bizony cáfolhatatlan tény. illetve rosszul beszéli az anyanyelvét. mint Ausztria más részein. annak megtartására példa: ékes bizonyságát jelenti annak. hogy a burgenlandi magyarság – amely az összlakosság 1. és annak a reményének adott hangot. igen nehéz feladatot kellett megoldani: hogyan szerkesszenek egy olyan közösségnek újságot. Itt a fejlesztés soha nem volt olyan erõteljes. hogy személyre és névre szóló születésnapi köszöntõk jelenjenek meg. Újvidék képviselõit Adran Orza. hogy ilyen hosszan tartó kisebbségi sorban is meg lehet õrizni az anyanyelvet. Amikor nem egészen egy évtizeddel ezelõtt elindult a Hírhozó címû lap. s ha az ottani magyarság ki is termelt értelmiségi réteget. az újvidéki képviselõ-testület alelnöke és Robert Kolar. a Hírhozót. együttesek és színtársulatok mutatkoztak be. hanem éppen ellenkezõleg. Szellemi húzóerõnek csak néhány általános iskolai pedagógus maradt ott. és van. dec. Ezért volt fontos a képek és a szöveg arányainak a megválasztása.000 fõs magyarság él. a végrehajtó bizottság mûvelõdéssel megbízott tagja Temesvár polgármestere meghívására részt vettek a Bánság fõvárosában rendezett DeFest fesztivál ünnepi megnyitóján. temesvári és újvidéki zenekarok. vagy csak alacsony szinten tudja átadni a gyerekének. a burgenlandi Hírhozó szerkesztõje is részt vett. 5./  A Kárpát-medencei gyermeklapok Szabadkán és Újvidéken megtartott találkozóján Lévay Erzsébet. Ezt a nemrégiben létesített Duna–Kõrös–Maros–Tisza elnevezésû euro-régió is nagyban elõsegíti. A történelmi események forgatagában két generációnál teljesen kimaradt a magyar iskoláztatás lehetõsége. az nem. Harminc százaléknál több szöveg nem kerül a lapba. hogy ez a látogatás elsõ lépés a három város mûvelõdési kapcsolatainak megerõsítésében. aki alig érti a magyart. valamint a temesvári városi képviselõ-testület. s ott 600– 900 példányszámban kapják kézhez a diákok a lapjukat. hogy aki egyáltalán nem. A . A fesztivál fõ szervezõje a Saltimbac alapítvány.5 százalékát jelenti – nem a nyelvvesztésre. elszippantotta azt Bécs. Határok nélkül   Nada Bregun. Ugyanakkor Burgenlandban mindössze 7.

/Magyar Szó (Újvidék). Arról nincs szó – mondta Lévay Erzsébet – hogy az újság meg tud tanítani valakit magyarul beszélni. mûvészeinek. Szabó Tibor. dr. amelynek elnöke. míg az Apáczai Közalapítvány az oktatásban nyújtott jelentõs támogatást.8 milliárd forintot fordított három közalapítványán keresztül a határon túli magyarok támogatására. s a pénzösszegek közel felét erdélyi pályázók nyerték el. a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke ismertette: 2001-ben a támogatások mértéke várhatóan azonos szinten marad. amely tíz év alatt több mint 1000 határon túli magyar értelmiségi számára teremtett ingyenes részvételi lehetõséget. s ma már az ifjúsághoz is szól. dec. /Szabadság (Kolozsvár). Az Illyés Közalapítvány az infrastrukturális jellegû pályázatokat támogatta kiemelten. arculata azonban idõvel megváltozott. Besenyi Sándor szociológus szívügyének tekinti a Kárpát-medencében élõ magyarok és nem magyarok testvériségét. Az osztrák államtól kapott anyagi támogatás lehetõvé teszi. s ezt a gyermekek is megértik. 12. A nagyobb. A négynapos megmérettetést a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége rendezte. átfogóbb projekteknél legkevesebb öt ország összehangolt pályázatára van szükség. Magyarország részt vesz a programban. A Sapszon Ferenc Liszt-díjas karnagy vezette kórus szabadon választott mûsorán Bárdos Lajos – Kölcsey Ferenc A Földhöz. 2002-ben ellenben a határon túli magyaroknak járó kedvezményekrõl szóló törvény gyakorlatba ültetése után jelentõsen növekedni fog ez a támogatás. 6. Egy ötéves keretprogramról van szó. de felkeltheti az érdeklõdést a magyar nyelv és a kultúra iránt. hogy alpolgármesterek. ezért választották ezt a felemás megoldást. hogy a lap ingyen jusson el az érdeklõdõkhöz./  A magyar kormány 2000-ben közel 2. Ezúttal az volt a cél./  December 4-én és 5-én Szegeden „Kultúra 2000 – Pályázati Elõkészítõ Konferencia” elnevezéssel tartott rendezvényt a Dél-magyarországi Civil Szervezetek Szövetsége. Két kiadvány megjelentetésére nincs lehetõség. hogy Románia részese-e annak. Budapesten tartott sajtótájékoztatóján. A Hírhozó gyermeklapként indult.különbözõ eseményekrõl beszámoló fotók alatt 3–4 soros szöveget közölnek. amelyet februárban hirdetett meg a brüsszeli Európa Bizottság. dec./  A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa második helyezést ért el december 2-án a Pesti Vigadóban megrendezett Kodály Zoltán II. Magyar Kórusverseny vegyes karok kategóriájában. dec. a kisebb pályázatokban is minimum három ország kutatóinak. Evégett szervezi meg minden évben az értelmiségi nyári egyetemet is. de azt a résztvevõk nem tudták megmondani. kulturális civil szervezetek vezetõi számára bemutassák a Kultúra 2000 (Culture 2000) programot. az Új Kézfogás Közalapítvány a határon túli vállalkozókat segítette. valamint Kocsár Miklós – Nagy László: Csodafiú-szarvas címû énekkari mûvei szerepeltek. irodavezetõk. intézményeinek kell . 9. /Új Szó (Pozsony). hangzott el a közalapítványok december 11-én. fõvédnöke Rockenbauer Zoltán kultuszminiszter volt. A kötelezõ mû Kodály Zoltán – Gazdag Erzsébet: Balassi Bálint elfelejtett éneke volt.

romániai és szlovákiai szakemberek vettek részt. A tagok elfogadták szervezeti szabályzatukat. valamint hangdokumentumok találhatók. míg a Felvidékrõl hat képviselõt várnak. Kárpátalja négyet. A tanácskozáson neves magyarországi. az MTA elnöki bizottsága és a romániai Regionális és Antropológiai Kutatások Központja./  „A tudomány jelene és jövõje a kisebbségben élõ közösségek életében” címmel nemzetközi konferenciát szervezett december második hetében a Tiszti Pavilon dísztermében a Fórum Társadalomtudományi Intézet. akik az ott folytatott humán tudományos és nyelvészeti kutatások céljairól. A könyvtár gyûjteményében könyvek és idõszaki kiadványok. az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékének tevékenységét és a Katedra Társaságot is megismerhették. A szakemberek szóltak a visegrádi országok két. Botka László. 15. komáromi magyar felsõoktatás). valamint folyóirattár és fotoarchívum. Horvátország. A találkozón elõadások hangzottak el a humán tudományoknak és a tudományos mûhelyeknek a kisebbségek társadalmi és kulturális életében betöltött szerepérõl. dec.és többnemzetiségû mikrorégióiról is. dec. Muravidék. amely 1997-ben kapott hivatalos formát. Zárónyilatkozatában a MIK üdvözölte. levél és kézirat. a Csongrád megyei önkormányzat alelnöke ismertette a Duna–Körös–Maros–Tisza Euro-régió keretében megvalósuló. Németh Zsolt külügyi államtitkár vázolta a határon túli magyar felsõoktatás fejlesztésére irányuló konkrét kormányzati lépéseket (Sapientia Alapítvány. A konferencia idején könyv és folyóirat kiállítást is rendeztek. határokon átnyúló együttmûködést. Tavaszi székelyudvarhelyi ülése után a MIK december 4-én Budapesten ülésezett. Csángóföld. a Vajdaság ötöt. A jövõben az erdélyi régiót tíz küldött képviseli. amelyen az egyes tudományos mûhelyek kiadványaiba lapozhattak bele az érdeklõdõk. hogy a Magyar Köztársaság 2001– 2002. jellegérõl kaptak tájékoztatást. /Komáromi Lapok (Dunaszerdahely). évi költségvetésében jelentõsen növekedett a határon túli ifjúsági . és az anyaországi illetve határon túli magyar ifjúsági szervezetek fórumaként határozta meg magát. a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Mûhelye. A tíz esztendõvel ezelõtt Somorján megalapított Bibliotheca Hungarica küldetése.együttesen részt venniük. 15. Segíti a szlovákiai magyar könyvtártudomány kibontakozását és egy korszerû dokumentációs szolgálat kialakítását. Az egyik elõadó a Délvidékre kalauzolta el hallgatóságát. hogy megfelelõ intézményes keretet biztosítson a szlovákiai magyarsággal kapcsolatos hungarikumok gyûjtéséhez és tudományos feldolgozásához. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). A rendezvényen dr. a konferencia résztvevõi pedig a Bibliotheca Hungarica kutatókönyvtárat. a rendszerváltozás utáni magyar kisebbségtörténeti kutatásokról és a szakmai kapcsolatok intézményesítésének lehetõségeirõl. az anyaországból pedig tizenhármat./  A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) tavaly õsszel alakult meg Budapesten. Burgenland és a nyugati magyar ifjúsági szervezetek két–két képviselõt küldenek.

Irányítása alatt épült ki a BBTE kihelyezett fõiskoláinak rendszere. és Szabadság (Kolozsvár). a Pécsi Tudományegyetem Német Nyelvészeti Tanszékének vezetõje. kultúrában. Ezek az intézmények – köztük a magyar tanítású nyelvû székelyföldi (kézdivásárhelyi. egyházi életben. valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma oktatási célokra szolgáló videokazetta-csomagot juttat el a Kárpát-medencei magyar tannyelvû iskolák számára. A romániai oktatási reform sodrában.szervezetek támogatására fordítandó összeg. hiszen ezt a munkát közösen végeztük. illetve a gazdasági élet terén. a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatikai Kara Differenciálegyenletek Tanszékének tavaly nyugállományba vonult vezetõje. az elmúlt esztendõkben vált felsõfokúvá a romániai tanítóképzés. dec. évi Kisebbségekért-díjakat. Pokorni Zoltán oktatási miniszter és Martonyi János külügyminiszter javaslatára – azoknak a személyiségeknek adta át. oktatásban. Kisebbségekért díjat kapott Barbér Istvánné és Boros Józsefné a szlovénség anyanyelvének és kultúrájának megõrzésért végzett munkájáért. az Országházban Orbán Viktor miniszterelnök és Mádl Ferenc köztársasági elnök jelenlétében átadták a 2000. akik kiemelkedõ tevékenységet fejtettek ki a nemzetiségek érdekében a közéletben. amely csökkenti a magyarság nyomasztó szakemberhiányát. ennek eredményeként ma a Székelyföldön Gyergyószentmiklóson. tudományban. és 2000-ben Kása Zoltán rektorhelyettesnek adtam át. zömmel magyar nyelvû képzés folyik. Lénár Károly pápai káplán. Többezer romániai magyar nemzetiségû hallgató tanulhat így anyanyelvén. dec. 20. nagyenyedi. Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön. Prorektori ciklusának lejárta után 13 karon. 1996-ban Magyari András prorektortól vettem át a stafétát. 20. tardoskeddi esperes–plébános és Szilágyi Pál professzor. székelyudvarhelyi). 16. akinek nagyon komoly segítõtársa is van Néda Árpád személyében” — nyilatkozta Szilágyi Pál professzor. Az emlékplakettet és a díszoklevelet a magyar miniszterelnök – Dávid Ibolya igazságügyminiszter./  December 18-án Budapesten. dec. szatmárnémeti. Ebben az idõszakban – nem kis mértékben Szilágyi professzor áldozatos tevékenysége nyomán – a magyar nyelvû képzés széles skálája épült ki — áll a méltatásban. ezen belül 46 szakon folyik magyar nyelvû képzés./  A Duna Televízió és a magyar Oktatási Minisztérium. Wild Katalin egyetemi tanár. „Úgy tekintek erre a kitüntetésre. A Babeº–Bolyai Tudományegyetemnek 1996-tól 2000-ig volt rektorhelyettese. „Magyarország bonyolult. /Szabadság (Kolozsvár). mint az egyetem egész magyar oktatóközösségét érintõ díjra. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). tömegtájékoztatásban. amely egyszerre otthona és jó hazája a határon túli magyaroknak és a határon belül élõ kisebbségeknek is” — mondotta Orbán Viktor. de nagyon szép feladattal néz szembe minden esztendõben: olyan világot kell építenünk. Budapesten Pokorni Zoltán oktatási miniszter. valamint Szatmárnémetiben olyan. . kolozsvári és marosvásárhelyi tanítóképzõ fõiskolák – szintén a BBTE hálózatához tartoznak.

a kormányzati szervekhez. amelyeket idõ hiányában a szerzõk nem olvashattak fel. 21. hogy igény van az oktatási mûsorok terjesztésére.960. Jelen voltak még a kárpátaljai. Pekár István elmondta: nyolcéves mûködése alatt a Duna Televízió rengeteg értékes anyagot gyûjtött össze. ha további határon túli iskolák igényelnek effajta segítséget. vajdasági. „Betûvetõ”. A kiadványokat eljuttatják a résztvevõk mindegyikéhez. Az elsõ kötet a január 27–28án Esztergomban megtartott „Egyház és magyarság” szaktanácskozáson elhangzott elõadásokat tartalmazza. A legutóbbi átszervezõdés óta viszont – az MKIT elszakadt az MVSZ-tõl és . „Hej. A könyvek a HTMH internetes honlapján is rövidesen olvashatók lesznek. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). a Vajdaságba 1. Báthory János. a második az április 12–13-án rendezett „Magyarság a médiában – magyar médiastratégia” szaktanácskozásét. felvidéki. illetve csak röviden ismertethettek. A kazetták között szerepel a „Kincsesház”. azokat is ki lehet elégíteni. a „Magyar Történelmi Arcképcsarnok” pedig a magyar történelem nagy személyiségeit mutatja be. Az erdélyi régió nevében Lászlófy Pál. szlovéniai magyar pedagógusok képviselõi./  A Határon Túli Magyarok Hivatalában december 19-én bemutatták a „Magyarország 2000” tanácskozások anyagát Keszthelyi Gyula szerkesztésében tartalmazó három kötetet. a Felvidékre 1.577. Erdélybe 4.) mellett a „Hungaria Literatta” irodalomtörténeti sorozat. dec. A pedagógusok jelezték.Rockenbauer Zoltán. a határon túli magyar szervezetekhez és könyvtárakhoz.724. míg a „Millenniumi Krónika” versösszeállítás. amelyek nem csak a találkozások teljes anyagát. helyesírás!”. Összesen háromszáz iskola fog kapni a hetvennél több kazettát tartalmazó csomagokból. valamint a meghívott. az ehhez szükséges pénzt az említett két minisztérium biztosította. „Magyarország 2000” konferenciáét. a harmadik pedig a IV. Pokorni Zoltán oktatási miniszter elmondta: Erdélyben olyan osztálytermeket is látott. tevékenységük azonban a kezdeti nekibuzdulást követõen mintha alábbhagyott volna. hanem azokat az elõadásokat is tartalmazzák. „Zengõ ÁBC” stb. hej. Báthory János elmondta. a Duna Televízió elnöke adott tájékoztatást az ajándékozásról. A miniszter hangsúlyozta. Kárpátaljára pedig 980 kazetta kerül. dec. /Hargita Népe (Csíkszereda). felszerelésük legalább 70–80 esztendõs”. a HTMH általános elnökhelyettese ismertette a kiadványokat. az „Anziksz” és a „Rendhagyó történelemóra” is. Kormánydöntés értelmében kétévenként tartanak majd hasonló horderejû tanácskozásokat./  Néhány évvel ezelõtt a Magyarok Világszövetsége égisze alatt jött létre a Magyar Képzõ. 20. az NKÖM minisztere és Pekár István. a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke vette át a teljes szállítmányt jelképezõ csomagot — a kazetták egyébként már elindultak Erdélybe. amelyeket „azonnal múzeummá lehetne nyilvánítani. hogy a Magyarország 2000típusú tanácskozásoknak lesz folytatása. A Duna Televízió videokazettákon adta ki e mûsorok javát.és Iparmûvészek Társasága (MKIT). de elfoglaltságuk miatt meg nem jelentek írásban megküldött elõadásait is. A nyelvmûvelõ mûsorok („Nyelvédesanyánk”.

Ipolyságon és Pozsonyban. Lábik János. A kiállítássorozat a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány. hanem azzal párhuzamosan tevékenykedik. szeptemberben az udvardi mezõgazdasági szakközépiskola. megteremtve ezáltal az olyannyira szükséges „békés egymás mellett élést”. 27.közhasznú társaságként mûködik – felélénkült a nagyvilág magyar képzõmûvészeit tömörítõ társaság régiónkénti aktivitása. dec. októberben a nagykéri kultúrház./ . Szabó Lilla mûvészettörténész irányításával a szervezet most kezdi teljesebben betölteni eredeti szerepét. novemberben végétõl december elejéig pedig a Szímõi Községi Galéria volt. az MKIT vezetõségi tagja vett részt a szabadkai mûvészek bemutatkozó kiállításán. a népek közötti kölcsönös megértés elõsegítése céljából. Jakobovits Miklós./  Nyolc különbözõ ország tizenhat képzõmûvésze vett részt kiállító mûvészként a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület és a Párkányi Képzõmûvészkör által szervezett „Kortárs magyar mûvészek” címû kiállítássorozaton. Bugyács Sándor és Ottmár Sándor szlovákiai. A vándorkiállításon a fotómûvészek közül „realista” alkotóként a párkányi Gyûgyi László. dec. a nyitrai egyetem tanára. valamint a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájával foglalkozik. aki akvarelljeivel lépett a dél-szlovákiai közönség elé. a harmóniát. Csak helyeselni tudja. A szlovéniai Muravidéken élõ magyarok és más magyar közösségek. a következõ állomás áprilisban a hetényi Lilla Galéria. a Barabás Miklós Céh elnöke is üdvözölte a kezdeményezést. A kiállításokon a tapasztaltabb mûvészek mellett (mint például Kocsis Ernõ festõmûvész. aki monotípiáival mutatkozott be. valamint kiállítanak az Esztergomi Mûvészek Céhe tagjai is. Érsekújváron. A szlovákiai kiállítássorozat a Muravidék Baráti Kör 1999-es „Határon túli kortárs magyar mûvészek” címû vándorkiállításának folytatása. Idén az elsõ tárlatra a Párkányi Városi Galériában került sor. 2001 folyamán a tervek szerint az anyag további helyszíneken is látható lesz: Ipolyszalkán. évi utolsó állomáshelyére jutott el. a régi községháza kiállítótermében január 11-éig megtekinthetõ kiállítással a szlovákiai vándorkiállítás 2000. Már az 1999-es kiállításukon is részt vettek a Lábik János festõmûvész vezette Párkányi Képzõmûvészkör tagjai. például az erdélyi Sólyom Attila. /Új Szó (Pozsony). és elmondta: az MKIT nem a céh ellen. A Pilisvörösváron (Magyarország) mûködõ Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület közhasznú társadalmi szervezet. amelyre olyannyira szükség van az alkotómunkához és eredményeinek érvényesítéséhez. valamint a kárpátaljai Iszák István. /Szabadság (Kolozsvár). valamint Barcsai Tibor magyarországi festõmûvészek) helyet kaptak fiatalabb alkotók is. a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és Pest Megye Önkormányzata támogatásával valósult meg. Komáromban. hogy a társaság a legkülönbözõbb szemléletû alkotókat igyekszik soraiba fogadni. 22. A Szõgyénben. író volt jelen. Dunaszerdahelyen. a fotogram mûfaj egyik legjelesebb képviselõjeként pedig a muravidéki Hagymás István fotómûvész. Kolozsvárról Novák Ildikó textilmûvész. Az ezévi vándorkiállításhoz csatlakoztak a Kör további alkotói.

Az érem másik oldala viszont az. A felvidéki nézõk gyakran – és bizony joggal – kifogásolják az adás Erdélycentrikusságát. mint a Felvidéken. mint ahol nem ismerik. A szlovák fõvárosban szeretnénk létesíteni egy olyan stúdiót. szeretnénk kiegyensúlyozni a mûsorainkat. A magyar nyelven Budapestrõl külföldre is sugárzó tévé elnöki székébe Sára Sándor helyett szeptemberben Pekár István ült. hanem új vezetéssel is meglepte magát a Duna Televízió. megfelelõ színvonalon tudnak majd tudósításokat készíteni. Ebben a sávban szükség lenne tíz–tizenkét stúdióra. Hát. – Mikor valósulhatnak meg ezek a tervek? Lehet. A 2000-es évben az Új Kézfogás Közalapítványhoz (UKK) 288 gazdasági jellegû pályázati kérelem érkezett. amelyek összesített értéke elérte az 1 milliárd 300 millió forintot. Kolozsváron rendezték meg a „Vállalkozásfejlesztési lehetõségek kis. de igyekszünk./  Nyolcéves születésnapja elõtt nemcsak megváltozott mûsorszerkezettel. A Duna TV új elnökével Juhász Lászó készített interjút a pozsonyi Új Szó olvasói számára. Mi igyekszünk Szlovákiával. hogy a jövõ évben ez nem sikerül. – Elnök úr. hogy Erdély a legkedvesebb a Duna Televízió szempontjából. /Szabadság (Kolozsvár). amelyek stabilan. ISO minõségi támogatás (Romániából és Szlovákiából 12 kérelem érkezett. a szlovák gazdasággal. privatizációs – visszatérítendõ – támogatás.és középvállalkozások számára a Kárpát-medencében” címû konferenciát. amelyhez például felhasználják a bánffyhunyadi kistérség helyzetfeltárását szolgáló kérdõíves felmérésen alapuló esettanulmányt. Tény. ahol személyes ismerõsként fogadják. Pozsonytól egészen az ukrán határig. inkább a Duna TV mûsorpolitikájáról. A 2000-ben kihelyezett támogatások megoszlása országonként: Románia 61 %. A régió fejlesztési terveinek kidolgozása az ott élõk javaslatainak figyelembevételével történik. A legfontosabb természetesen Pozsony. hogy . A romániai magyar vállalkozók a következõ támogatásokban részesültek: kamattámogatás. ebbõl 6 a kolozsvári székhelyû Rajka Péter Vállalkozók Szövetsége közvetítésével. hogy Erdélyben sokkal többen nézik a Duna Televíziót. De szívesebben megy a kollégánk forgatni oda. – Milyen lépéseket tesznek az Erdélyközpontúság csökkentésére? – Kiépítünk egy tudósítói hálózatot Szlovákia magyarok lakta területein. ahol a mûsorát ismerik. a román gazdaságot sem ismerjük eléggé. Romániában és Szlovákiában 2001 nyarától beindul a SAPARD-programhoz kapcsolódó támogatás. – Ez némiképpen igaz. vissza nem térítendõ támogatás. amely kiváló tapasztalatszerzési alkalmat biztosított a régió vállalkozásfejlesztési szakembereinek. támogatást nyert el 8 pályázat). mert ezeket nem ismerjük eléggé. ez is az igazság része. mert ott dõl el a szlovákiai magyarság sorsa. hiszen most nagyon sok feladat áll elõttünk. ezért árnyaltabb képet szeretnénk kapni. Ukrajna 24 %. ahonnan élõ mûholdas bejelentkezés is lehetséges lenne. Szlovákia 4 %. 28. de minden terület egyformán fontos. De ez persze nem lehet szempont. mikrohitel. Persze. Jugoszlávia 10 %. A másik fontos pólus Kassa. Talán éppen a fenti okok miatt. dec. most ne az Ön által vezetett televízió új mûsorairól és fõcímeirõl beszélgessünk. de ez a jövõ zenéje. a szlovák kulturális témákkal is foglalkozni. Magyarország 1 %.

hogy az akciófilm ötvenszer jobb. hogy a különbözõ történelmi korok. akkor hosszú távon mûködtethetõ lesz. a Kárpátaljai Magyar Pedagógus-Szövetség elnöke. mint a távoli Máramaros. Nagyon jó kulturális alapokra épült ez a televízió. Mi nem vagyunk hajlandóak elismerni. zavaró. nem a Duna Televíziónak jelent majd gondot. áramlatok. események. személyiségek megítélésében fel kell használni a különbözõ nemzetiségû történészek . sürgõsen bepótolandó mulasztásra hívta fel a figyelmet: nemzeti történelemkönyveinkben nem sok olvasnivalót találni más szomszédos nemzetek történelmérõl. és azt mondják. „nemzetalkotó” tényezõ. Történelmi ismeret nélkül valószínûleg nem tudta volna elviselni a magyarság a több mint 80 esztendeje tartó szétszakítottságát. A mintegy száz résztvevõt Orosz Ildikó.két éven belül létre tudjuk hozni a stúdióhálózatot. Úgy gondolom. hanem életelem” – e gondolat jegyében zajlott az a tudományos konferencia. a feldolgozott múlt az anyanyelv után a legfontosabb összetartó. mint a versmondóverseny. – Milyen esélyt lát egy 2. hiszen a kisebbségek indifferens. Azt már mindenki látja. Az elõadó ezek után számos hiányosságra. Mi nem tudunk és nem is akarunk velük versenyre kelni. a KMTF fõigazgatója köszöntötte. El is jöttek szép számmal: a hajdani Bereg vármegye éppúgy képviselve volt. amelyet a Kárpátaljai Magyar Tanárképzõ Fõiskola LIMES Társadalomkutató Intézete szervezett a szakma mûvelõi számára. /Új Szó (Pozsony). 28. Tovább tart a politikatörténeti megalapozottságú történelemszemlélet hegemóniája. A Duna Televízió némi pénzügyi likviditási gondokkal küszködõ. tudományos mûhelyek dolgozói és a történelemoktatás fõszereplõi: a történelemtanárok. az álintellektuális vetélkedõkbõl. dec. hogy az utóbbit ötvenszer többen nézik. hangsúlyozták a konferencián./  „A történelem nem tantárgy csupán. Leginkább közép-európai sajátosság. A Magyarországgal szomszédos országokban a többségi nemzet képviselõi nem tudnak mit kezdeni kisebbségeik történelmével. hanem az egymással versengõ kereskedelmi csatornáknak. hogy a digitális technika megjelenése. Én már most is érzek egy kis csömört az intellektuálisabb nézõközönség körében. de gazdaságilag stabil intézmény. Szarka László. hogy a történészeket – tisztelet a kevés kivételnek – a nacionalizmus papjainak nevezik. nagy személyiségeirõl (Ugyanez a helyzet a közép-európai nemzetek történelemkönyveiben. Õk pedig társadalomkutatók. Dr. holott legalább ilyen fontos lenne a mûvelõdéstörténeti megalapozottságú történelemszemlélet térnyerése. hogy a magyarországi történelemkönyvek igen kevés figyelmet fordítanak a határon túli magyar kisebbségek történelmére. amikor több száz csatorna lesz fogható egy lakásban. Gyakran összevetnek egy versmondóversenyt egy sikeres akciókrimivel. sokaknak elegük van az akciókrimikbõl.) Legalább ilyen súlyos gond. olykor felszámolandó tényezõk. hogyha ezt nem verjük szét. az MTA Kisebbségkutató Csoportjának vezetõje vitaindító elõadásában a történelemismeretek fontosságát emelte ki: a történelmi tudat. nem vesszük fel a kesztyût.5 százalékos nézettségû televízió fennmaradására a piacgazdaság könyörtelen feltételei és a kereskedelmi csatornák túlkínálata közepette? – Optimista vagyok.

mint az iskolában tanító történelemtanárok. László Zoltán Erdélybõl érkezett –. tõlük erednek azután a nacionalista úszítások. a Nagydobronyi Református Líceum tanára. Ennek a szemléletmódnak a meghonosításáért igen sokat tehetnek a tudományos mûhelyek dolgozói csakúgy. amelyek a kárpátaljai magyar tannyelvû iskolák számára készültek. a fehér foltokkal tarkított relációtörténelem pedig gyakori portyázótere a dilettánsoknak. A szûkös órakeret miatt a történelemoktatás néhol fakultatív tárggyá degradálódik. hogy mihamarabb közös nevezõre jussunk. közös tankönyvbizottságot hoztak létre. amely megtárgyalta a vitás kérdéseket. 29. amelyek gyakran helyet kapnak a történelemkönyvekben is. A tanácskozáson elhangzott. A kárpátaljai magyarságnak úgy kell önmagát megfogalmaznia. a Lembergi Szvit Tankönyvkiadó ungvári szerkesztõségének vezetõje beszámolt arról. a csúsztatás és a pontatlanság. ha mindegyik határon túli közösség legfelkészültebb történelemtanárai egyedül írnák meg a hiányzó tankönyveket. állapította meg elõadásában Badó Margit. /Bereginfo (Beregszász). Túl kell lépnünk azon a szemléleten. A Kárpát-medence nemzeti kisebbségei jelen levõ képviselõinek elõadásából – Göncz László és Kósa Ferenc Muravidékrõl jött el. hogy hamarosan öt tankönyv készül el. hogy megtörténjen egy–egy ország határon kívülre szakadt közösségének öndefíniciója. hogy a helytörténetet beemeljék az egyetemes nemzeti történelembe. s ez azóta is számos problémát vet fel. mint szenvedéstörténet. A konferencián többen hangsúlyozták: a mai történelemtanárok egyik legfontosabb feladata. lényegesen enyhítve az ezen a téren mutatkozó hiányt. hogy számos esetben az alapfogalmakban sem tudnak megegyezni. s a konferencián felolvasott elõadásokból a résztvevõk megtudhatták. úgy a Felvidéken és a Vajdaságban használt történelemkönyvek sem mentesek az ideológiai elõítéletektõl. Komoly gondot jelent. dec./  Románia  . Varga Béla. Elhangzott az is. hogy akárcsak Szlovéniában és Erdélyben. hogy az egységesülõ Európában a politikatörténet helyébe egyre inkább a mûvelõdéstörténet lép.kutatási eredményeit. illetve a többiek által megküldött. a Nagyberegi Középiskola tanára. világított rá Szamborovszkyné Nagy Ibolya. A feldolgozatlan történelmi múlt. hogy régiónkban elsõ ízben a német és a lengyel történészek ültek közös asztalhoz. Itt a magyar tannyelvû iskolákban 1988-ban indult meg a magyar történelem oktatása. A konferencián elnöklõ Soós Kálmán összefoglalójában kiemelte: remélhetõ. hogy a kisebbségbe szakadt nemzetrészek története nem más. sok bennük a ferdítés. hogy az mindkét fél – a magyar és az ukrán számára – elfogadható legyen. Hasonló a helyzet azokkal a tankönyvekkel. A kapcsolattörténet alapkérdéseiben sem sikerült dûlõre jutniuk a magyarországi és a szomszédos országok történészeinek. A történelem ismerete mellett igen fontos. hogy hosszú távon az jelentené a megoldást.

 Az elmúlt tíz évben 367 ezer ember hagyta el végleg Romániát — nyilatkozta Nastasia Constanta. dec. Ezzel kívánják felhívni a helyi közösségek figyelmét arra. kérelmek . 1. ebbõl 9. és velük közös ünnepi megemlékezõ programot rendeznek. Kolozsvár Klézse csángó-magyarjainak küldötteit fogadja. A 10 éve mûködõ kolozsvári Angus stúdió 2001ben megpályázza a 18 órás sugárzási lehetõséget. Csiha Kálmán püspök és Adorjáni László lelkész.793 román. /Szabadság (Kolozsvár). Az Erdélyi Református Egyházkerület Angus stúdiója 1990 januárja óta készít mûsorokat. A rádió ökumenikus lesz.883 személy települt ki. 1. December 2-án nyílik a Kriza János Néprajzi Társaság székhelyén a kiállítás. A teleház által nyújtott szolgáltatások: ügyintézési segítségnyújtás (információk továbbítása. amely keresztény egyházak bemutatását. hogy Kolozsváron is mûködjön egy helyi magyar kulturális keresztény közösségi rádió. nyomtatványok kitöltése. hogy a moldvai csángó-magyar lakosság teljes felszámolásának megakadályozása a magyar közösség összefogása nélkül nehezen elkerülhetõ. 1. Délután a Heltai Alapítvány Pinceklubjában egy csángó néptáncegyüttes németországi útjáról készült rövid filmet vetítenek. közülük 157 ezren közvetlenül 1989 elõtt. A nemzetiségi megoszlás tekintetében 2000-ben 9. Dr. Kolozsvári látogatásukat Mátis Jenõ és Kónya–Hamar Sándor képviselõk. /Szabadság (Kolozsvár).071-et más országok romániai diplomáciai képviseletein. Eddig 502. 366 német és 51 zsidó hagyta el Romániát. istentiszteleteinek sugárzását is felvállalta. A csángó táncház keretében tanítani is fogják táncukat.093-at az országban és 10. a stúdió létrehozója hangsúlyozta: holland segítséggel és közösségi összefogással elérhetõ.163 kivándorlási kérelmet nyújtottak be. a Tranzit Ház. dec. a Kriza János Néprajzi Társaság. A 2000. A kivándorlók többsége 17 és 40 év közötti./  December 2-a és 4-e között Erdély-szerte megemlékezéseket és találkozókat szerveznek a helyi magyar közösségek a moldvai csángósággal szembeni szolidaritás és segítõkészség jegyében./  December 3-án felavatták az újabb teleházat. A klézsei vendégek bemutatják zenéjüket és táncmûsorukat a kolozsvári érdeklõdõknek. ezúttal Mezõpetriben. valamint a Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány programszervezési együttmûködése tette lehetõvé. /Szabadság (Kolozsvár). 420 magyar. az Apáczai Csere János és Báthory István Líceum szállásadó támogatása. a lakosságnyilvántartási fõigazgatóság sajtófõnöke. január–október idõszakban 19. a csángók életét bemutató vetítéssel és kerekasztal-beszélgetéssel. Erdély kisebb–nagyobb települései egy–egy moldvai csángó falu küldötteit fogadják. az RMDSZ Kolozs megyei szervezete és több kolozsvári vállalkozó pénzadománya. akárcsak az Angus stúdió. dec. amelyeket jelenleg a kolozsvári és a marosvásárhelyi közszolgálati rádiók magyar nyelvû adásaiban sugároz. A Heltai Alapítvány „Magyar meséskönyvet a csángó-földre” elnevezéssel karácsonyi könyvgyûjtõ akciót indít./  Az Audiovizuális Tanács rádió-hullámhosszt ajánlott fel a magyar történelmi egyházaknak.

Pozsony Ferenc. kicsoda ellenünk?” /Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti). amelyen több gyülekezet nõszövetsége vett részt. Árva Bethlen Kata születésének 300. December 2-án a kolozsvári eseményeket a Kriza János Néprajzi Társaságnál fényképkiállítással és videovetítéssel egybekötött elõadás. Elõzõleg nõszövetségi találkozót szerveztek. Mindketten kitértek arra. az intézmény vezetõje elmondta: szeretnék megjelentetni a községi újság. A következõ fél évben Forrófalván és Pusztinán indul be hasonló központ. szociális problémák enyhítése. ahol családonként átlagosan 7–10 gyermek jövõjérõl kell gondoskodni. a Mezõpetri Hírmondó elsõ számát. a Királyhágómelléki Református Egyházkerület generális direktora tartott elõadást. 4. vagyis az erdélyi kis magyar közösségek és csángó falvak között kifejlõdõ kapcsolatok. Árva Bethlen Kata életérõl ifj. Csûri István. A magyarságtudat felélesztéséhez nagy türelemre és nem utolsósorban bátorságra van szüksége a mostanában hozzájuk kiköltözõ fiatal szakembereknek./  December 2-a és 4-e között több erdélyi városban és Bukarestben elsõ ízben tartottak olyan rendezvényeket. Rendhagyó könyvbemutatón Duma–István András költészetét méltatta Ferenczes István. — December 3-án Csíkszeredán az ünnepi csángó-misét Tamás József segédpüspök celebrálta. dec. Búcsúk alkalmával például kölcsönlátogatásokat lehet szervezni. sport– és közösségfejlesztõ rendezvények szervezése. 4. a szentbeszédet Darvas Kozma József esperes–plébános mondta. Igét hirdetett dr. hogy a moldvai csángó-magyarságra mint embertársakra kell tekinteni. Klézsén egy éve mûködik közösségi ház. hogy a csángó kérdésben fontos szerepet játszhat a népi diplomácia. Közismert az a következetes beolvasztási erõszak. Hiányoznak a magyar ábécéskönyvek. és ezeket minden bizonnyal a gazdasági kapcsolatteremtés fogja követni.fogalmazása). tanfolyamok indítása. amelyet a jászvásári római katolikus püspökség tanúsít a mélyen vallásos moldvai csángósággal szemben. Csiha Kálmán Bethlen Gábor idézete: „Ha Isten velünk. a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke kifejtette: meggyõzõdése. valamint beszélgetés nyitotta meg. kulturális. ahol hatvan gyermek önkéntes alapon tanulja az alapfokú magyar nyelvi ismereteket. a hányatott sorsú ottani magyar közösség ügyére. közhasznú tájékoztatás. Csiha Kálmán püspök./  Névadója. A teleház révén remélhetõleg sikerül megszüntetni Mezõpetri információs elszigeteltségét. érezniük kell az erdélyi magyarság szeretetét. a matematikát és az informatikát. Délután a megyei kulturális központban a csángó ügy aktuális . /Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti). Bertus Gabriella. amelyek felhívják a közvélemény figyelmét a moldvai csángókra. irodai szolgáltatások. dec. évfordulója alkalmából december 3-án Szatmárnémetiben a Szamos-negyedi református templomban ünnepi istentiszteleten vett részt a gyülekezet nõszövetsége. A szentmise elõtt Ádám Gyula „Csángósors” címû fotókiállítása nyílt meg a Szakszervezetek Mûvelõdési Házában. Olyan közösségrõl van szó. Hegyeli Attila tanár a Szeret–Klézse Alapítvány részérõl a csángók magyar nyelvû oktatásának jelenét és jövõjét mutatta be. álláslehetõségek közzététele.

kérdéseirõl szerveztek fórumot. dec. /Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti). akik a Vajdaságban. akárcsak a gyimesfelsõloki Szent Erzsébet Gimnáziumban tanuló csángó fiatalok.és prózamondó verseny Kárpát–medencei döntõjét Szatmárnémetiben./  December 2–án és 3–án tizenegyedik alkalommal szervezték meg a Gellért Sándor vers. a Magyar Csángók Szövetségének alelnöke. Az idei döntõn huszonkilenc versenyzõ vett részt. kultúráját. A kihívásra az Anyanyelvápolók . A csíkszeredai csángó-napot a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes és a külsõrekecsinyi hagyományõrzõ csoport közös produkciója zárta. történelmérõl. magyarul tanuló gyermekbõl álló csoport érkezett december 1-jén Kolozsvárra. Itt Róka Szilvia. Szabadság (Kolozsvár). Gellért Sándor személyes ismerõse mondott beszédet a költõ sírjánál. Az egyének pedig szétszóródnak. ezt moldvai magyar táncház követte. A temetõben Veres István. /Hargita Népe (Csíkszereda). amely tizedik évfolyamában most már rendszeresen megjelenik.. négy zenészbõl és 30 klézsei. amelyek biztosították a szállást. valamint a Heltai Alapítványnak és a Kriza János Néprajzi Társaságnak segítségükért. a Bíró Lajos Ökológiai Társaság és a Szatmár Megyei Múzeum Kisebbségi Osztálya. Hegyeli Attila köszönetét fejezte ki az Apáczai és a Báthory líceumoknak. — Tíz táncosból. a szamosújvári CserkészSzövetség. írja a Romániai Magyar Szó hasábjain Székedi Ferenc. Emlékeztetett a tavaly novemberben a Téka házban tartott csángó konferenciára. Kolozsváron Hegyeli Attila klézsei magyartanár vett részt a rendezvényeken. a református egyház. Párhuzamot vont a többszáz éven keresztül szórványban megmaradt csángók és a rohamosan szórványosodó mezõségi magyarok helyzete között./  Sokszor képezte vita tárgyát az új fogalmak pontos megnevezése. 6. Valamennyi versenyzõnek díjat adott a SzentGyörgyi Albert Társaság. amikor ismertették a moldvai magyarok szokásait. a második Czompa Andrea (Szatmárnémeti) lett. 4. Magyarországon és Erdély megyéiben megrendezett elõdöntõknek voltak a gyõztesei. az Arménia kolozsvári szervezete. — Szamosújváron december 3-án rendezték meg a csángó napot. Felvidéken. — Adományokat ajánlott fel a klézsei Magyar Ház számára többek között az Örménymagyarok Baráti Társasága. A Székelyföld címû folyóirat és annak fõszerkesztõje. dec. — Talán soha ennyi tanulmány nem jelent meg a csángók életérõl. Az idei versenyt a zsûri az eddigi legszínvonalasabb vetélkedõjének minõsítette.. Romániai Magyar Szó (Bukarest). „Becsületbeli kötelességünknek tartottuk a Csángó Nap megszervezését” — jelentette ki Balázs–Bécsi Attila. a román kifejezések magyarra ültetése. — Csíkszeredában december 3-án egész napon át tartottak a csángó nap rendezvényei. a helyi RMDSZ-szervezet. Ferenczes István felvállalta a sok viszontagságot megért Moldvai Magyarság címû havilap további kiadását. 4. Az elsõ helyezést a vajdasági Elor Emina (Palics) érte el. a Szatmári Friss Újság fõszerkesztõje. dec. dec. a Téka Alapítvány. Valamennyi rendezvényen jelen voltak a külsõrekecsinyiek. talán soha ennyi intézmény nem foglalkozott megmentésükkel. eredetérõl. 4. valamint a Szabadság napilap. a szamosújvári Téka Alapítvány elnöke.

Kézdivásárhelyen. évfordulójára emlékeztek a református templomban. /Hargita Népe (Csíkszereda). a székelyudvarhelyi Haáz Rezsõ Múzeum Tudományos Könyvtárának könyvtárosa az udvarhelyi iskolák dokumentációját állítja össze./  A székelyudvarhelyi székhellyel bejegyzett Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány idén is kiosztotta a díjakat. Csávossy Györgyöt és Szabó Gyulát. /Szabadság (Kolozsvár). /Romániai Magyar Szó (Bukarest). Péntek János professzor felvázolta a szótár születésének alaphelyzetét. Az egyelõre csak kevés példányban megjelent AESZ-füzetet december 1-jén az Erdélyi Múzeum Egyesület kolozsvári székházában mutatták be. hogy a munkapéldánnyal kapcsolatos észrevételeiket juttassák el a Babeº–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának címére. hogy az az egész magyar nyelvterületre kiterjedjen. A magyar nyelvterületeket átfogni igyekvõ kutatómunkában több erdélyi iskola vállalt részt. Nagyenyeden. dec. dec. a reformer Wesselényi Miklós halálának 150. a Hatvan . A megemlékezést népizenekar és -táncegyüttes fellépése. Hornyák Józsefet. szórakoztató mûsor zárta. önállóan elkészült iskolamonográfiák és adattárak összesítését az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Budapest) végzi. A majdan elkészült teljes anyagot nyomtatott és CD–Rom formában adják közre. Szatmárnémetiben. levéltári.Erdélyi Szövetsége a Román–magyar közigazgatási szójegyzék elõpéldányának kiadásával válaszolt. Szász Lõrinc és Vremir Márta beszéltek. Kolozsváron. így Sepsiszentgyörgyön. 4. A meghirdetett esszépályázat legjobbjai – Balázs Imre József. Marosvásárhelyen. Demény Péter és Szakács István Péter – kaptak elismerést. könyvtári dokumentumokban./  December 3-án Zsibón az idõsebb Wesselényi Miklós halálának 250./  December 8-án nyílik Kolozsváron. név szerint Létay Lajost. Róth András Lajos. dec. Ezután a hetvenéves és a hetvennél idõsebb írókat köszöntötték. 4. ahol megkoszorúzták a Wesselényi-emléktáblát. és az ifjabb. a kolozsvári Nyelvészeti Intézet munkatársának. A szerkesztõk mindenkit felkértek. évét ünneplõ Murádin László nyelvésznek. 5. feldolgozását. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). A különbözõ. Két nagy rézkarc-sorozata. Aradon is elkezdték az iskolai évkönyvekben. Gyulafehérváron. kodifikáció újabb kiadványaiban természetes igény. Fazakas Emese. A megjelent szójegyzékrõl annak szerkesztõi. A városi mûvelõdési házban Egyed Ákos professzor tartott elõadást a két neves személyiségrõl. a Korunk Galériában Cseh Gusztáv erdélyi képíró grafikai kiállítása. 4. Szász Alpár Zoltán. Dícséretben részesült Fábián Lajos és Végh Balázs./  A Schola–Orbis elnevezésû program célja a magyar nyelvterület iskolatörténeti adatbázisának (1995 óta fokozatosan bõvülõ számítógépes adattárának) elkészítése. korábban már elkészült iskolatörténeti tanulmányokban felhalmozódott adatok összesítését. dec. A nyelvi szabályozás. A találkozón Péntek János átnyújtotta az AESZ oklevéllel és szerény pénzösszeggel járó Nyelvõrzés-Díját a 70.

A 2000-ben megrendezett tizedik tárlat témája: Az idõ arcai… Kövek… Ezen a tárlaton 125 mûvész vett részt. Döntöttek a magyar országgyûlés által 2000-re megszavazott támogatás felhasználásáról. Az elsõ helyen a kézdivásárhelyi Bod Péter Református Kollégium csapata végzett. a tematikus tárlatok megnyitóit a Kõrösi Csoma Sándor Napok keretében szervezték meg. Az elkövetkezõ napokban az alapítvány a sajtóban is meghirdet egy saját doktori ösztöndíjpályázatot. mivel egyaránt szükség van oktatási célt szolgáló épületekre. hogy a marosvásárhelyi és csíkszeredai kihelyezett irodák el tudják végezni a rájuk háruló feladatokat. Hargita megye Tanfelügyelõségének . /Hargita Népe (Csíkszereda). valamint egy tudományos kutatómunkát támogató pályázatot is. Amint Tonk Sándor. Dr. /Szabadság (Kolozsvár). dec. második a szatmárnémeti./  Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Líceumban megrendezték az erdélyi református kollégiumok elsõ bibliaismereti vetélkedõjét. felleltározásában szerzett tapasztalatait osztja meg az olvasóval. B./  Megtartotta ez évi utolsó kuratóriumi ülését a felekezetközi magánegyetem alapítását irányító Sapientia Alapítvány Kuratóriuma. egyúttal visszatekint a Csoma-kiállítások múltjára. ami nagymértékben megkönnyíti a jövõ tervezését. az Erdélyi Magyar Mûvészpedagógusok Egyesületét. harmadik a Kolozsvári Református Kollégium csapata lett. 8. 8. székelyudvarhelyi és zilahi református kollégiumok csapatai neveztek be. az összeg legnagyobb részét ingatlanberuházásra fordítja az alapítvány. dec.fõember és a Jeles házak könyvalakban is megjelent. /Szabadság (Kolozsvár). A hatalmi szóval megszüntetett képzõmûvészeti fórum 1992-ben indult újra. dec. központi egyetemi székhelyre és könyvtárépületre. amelyre a vendéglátó marosvásárhelyi kollégium mellett kézdivásárhelyi. Murádin Katalin az erdélyi szószékek kutatásában. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). a nagy közönségsikerû Kovásznai Nyári Tárlatok eseménytörténetére is. szatmárnémeti./  Az Erdélyi Mûvészet (Székelyudvarhely) harmadik lapszáma jelent meg a közelmúltban: a folyóirat az eddig elhanyagolt erdélyi mûvészettörténettel foglalkozik. Végakaratának megfelelõen Alsócsernátonban vannak grafikái. nagyenyedi. kolozsvári. Ezen kívül a kuratórium tetemes összeget szánt arra. A megnyitón fellép Boér Ferenc színmûvész és Ruha István hegedûmûvész. A kétéves magyar költségvetés-tervezet újabb támogatást biztosít az egyetemnek. 7. a Sapientia Alapítvány elnöke elmondta. 8. A marosvásárhelyi és csíkszeredai karokról az alapítványi elnök úgy vélekedett. dec. hogy minden reményük megvan a kérvényezett 6 tanszék akkreditációjára. Zsigmond Márton festõmûvész. A lapban Gazda József a kovásznai Csoma 2000 kiállítást elemzi./  Csíkszeredában december 9-én a romániai középszintû mûvészeti oktatásban tevékenykedõ magyar pedagógusok megalakították szakmai szervezetüket.

Megválasztották az új tagozat vezetõségét. a Mindennapok Kereszténye Szövetség. Szekernyés János. /Hargita Népe (Csíkszereda). gazdasági életét. Vofkori László.képzõmûvészeti szaktanfelügyelõje kezdeményezte a találkozót. Csiha Kálmán. dec. alfejezeteket az érintett régiók kiváló szakértõi állították össze. 12. az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság Bihar Megyei Szervezete. tulajdonképpen lexikon. 13. az Erdélyi Múzeum Egyesület Nagyváradi Fiókegyesülete. Fõ célkitûzése . sepsiszentgyörgyi. nagyváradi. a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesülete. a Lazarus Alapítvány. a Bihari Gáz Alapítvány./  Kolozsváron az RMDSZ Kolozs megyei szervezete székházának alagsorában megnyitották az Ifjú Gazdák Egyesületének újonnan berendezett könyvtárát. Csûri István. kultúráját foglalta össze lexikonhoz méltó tömörséggel. Dávid Gyula. a Magyar Kultúra Alapítvány és az Új Kézfogás Közalapítvány támogatta. A kötet ajánlásában Szabó Tibor. Tánczos Vilmos. 14. kézdivásárhelyi. /Szabadság (Kolozsvár). dr. Megjelentetését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. dec. Pozsony Ferenc. dr. A tervezett egyesület a magyar mûvészpedagógusokat kívánja tömöríteni az óvónõktõl az egyetemi tanárokig. dr. gyergyószentmiklósi tanítóképzõk és általános iskolák is képviseltették magukat. A Romániával foglalkozó fejezet szerzõi között található például Benkõ András. földrajzát./  Megjelent a „Magyarok a világban./  A Seprõdi János Nemzetközi Kórusszövetség magyarországi és szlovákiai tagozata mellett december 8-án Marosvásárhelyen megalakult a szövetség erdélyi tagozata is. a Matyi Mûhely Magánbábszínház. vallási és demográfia helyzetképét. A BINCISZ az Anna Nõszövetség. hogy a különbözõ fejezeteket. amelyen közel harminc képzõmûvészeti. székelyudvarhelyi és csíkszeredai mûvészeti középiskolák tanárain kívül szatmárnémeti. mert Romániában nem létezik magyar nyelvû mezõgazdasági felsõoktatás. /Népújság (Marosvásárhely). dec. Az erdélyi kórusszövetség l54 énekegyüttest fog össze. Kárpát-medence” (CEBA Kiadó./  Egy éve alakult meg a 14 tagszervezetet tömörítõ Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ). 11. az Erdélyi Kárpát Egyesület Bihari Osztálya. Az Erdélyi Tagozat elnöke Dénes Elõd lelkész–karnagy. Mózes Árpád. Kerekes Jenõ. Mezei Géza. /Nyugati Jelen (Arad). dec. Budapest) címû átfogó kiadvány. illetve zene-szakos pedagógus jelent meg: a marosvásárhelyi. titkára Szász Annamária karnagy. a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete. alelnöke Mészáros Ildikó. Terveik között szerepel a mezõgazdasági szaknyelv anyanyelven történõ elsajátításának támogatása. a Tempo Klub. a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke kiemeli. többségében magyar nyelvû szakkönyvtár 2000 kötetes. az Árpád-házi Szent Erzsébet Ökumenikus Intézet. Az új. a Sapientia Varadiensis Alapítvány. Fischer Fülöp Ildikó. valamint a Tibor Ernõ Galéria ernyõszervezete. Tonk Sándor. kolozsvári. A kézikönyv az immár 80 éve szétdarabolt nemzetrészek történelmét.

Király László iskolaigazgató. minden bemutatót a tervezett idõpontban megtartottak. Ha a 2001-es pénzügyi év közepéig megvalósul a Csíki Játékszín felszerelése. a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia igazgatója elmondta. beszerelését illetõen./  Versenyvizsga eredményeként új igazgató áll a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum élén: Kató Zoltán. Fleisz János történész. az akkori igazgató kezdeményezte ezt a fesztivált. mûködésük folyamatos. jelentette ki Parászka.a civil szervezetek közötti együttmûködés javítása. Parászka Miklós. a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem botanikai tanszékének asszisztense. 15. a Bethlen Gábor Alapítvány elnöke javaslatára olyan bútorfestõ tábort szerveztek a félévközi vakációban. 19./  Második évadját tartja Erdély egyik legfiatalabb – alig egy esztendõs – magyar színháza. a bútorfestés mesterségével. A legnagyobb akadályt az jelenti. mégpedig olyan. mûszaki felszerelés megvásárlását. Vasile Cazant. Fleisz János igen aktív közéleti tevékenységet folytaT: a BINCISZ mellett a Sapientia Varadiensis és az EME fiókszervezetének vezetõi tisztét is betölti. Csíky Boldizsár egyik zenemûvét adták elõ. a Csíki Játékszín mûvészeti vezetõje kifejtette: a hagyományosan szervezett színházi intézmények nem finanszírozhatók. A téli és tavaszi vakációkban többszáz tanuló és pedagógus ismerkedett meg e népmûvészeti ággal. és most készülnek a másodikra./  A székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskolában több éves hagyománya van a népi bútorfestõ tábornak. 14. hogy egy ma Romániában mûködõ vidéki színház évi költségvetésének felébõl megteremti a hatékony intézményt. szorosabb összefogás és közös álláspontok kialakítása. dec. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). /Romániai Magyar Szó (Bukarest)./  Marosvásárhelyen december 4-e és 7-e között tizenegyedik alkalommal került sor az Egyházzenei Fesztiválra. aki a nyugállományba vonult Kónya Ádám örökébe lép. hogy mindmáig nem sikerült lényeges lépést tenni a technikai. 14./  December 16-án Marosvásárhelyen leleplezték Petõfi Sándor egész alakos bronzszobrát. dec. a Csíki Játékszín. amely a millennium emlékére székely népi bútorzattal díszíti az iskolaépület elõcsarnokát. dec. akkor lesz folytatás. dec. /Bihari Napló (Nagyvárad). 16. Már túl vannak az évad elsõ bemutatóján (Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde). 14 fõs társulatuk van. Parászka 1998 õszén azt vállalta. dec. hogy 1990-ben Csíky Boldizsár. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). a BINCISZ elnöke bejelentette. A vállalást teljesítette. Dr. amire a város büszke lehet. /Erdélyi Napló (Nagyvárad). hogy kidolgozták a szervezet alapszabályzatát. A nyitóhangversenyt ezúttal a Kecskeméti Zenekar tartotta. A Kultúrpalota Tükörtermében zajlott a barokk kamarazenehangverseny. Dr. Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászmûvész és . Ezért tartotta rendkívül izgalmas kísérletnek a csíkszeredai színház megteremtését.

a város hûséges polgára és krónikása egy személyben — írja róla Banner Zoltán Békéscsabán élõ mûvészettörténész./ . Egyetlen védekezõfegyvere a nyilvánosság. lelkesen.” /RMDSZ Tájékoztató. a beolvasztási erõszak mindenre képes. A bemutatóra elõször Csíkszeredában. mérnök és orvos is. ahol harminc éven át a Városi. 19. dec. világszerte ismert festõmûvész. ahol rólunk is döntenek. Kristófi János. sz. mert nem fogunk karba tett kézzel ülni ott. mert ez volt az érdekünk. mint sokszor még a közelmúlt történelmében. meggyõzõdésbõl teszi. Magyar anyanyelven. Az RMDSZ elnöke kitért arra./  Egy fiatalember 2000-ben végezte el Kolozsváron a néprajz szakot. 18. Mi tudjuk a helyes utat. akik zömében nem halt ki a fogékonyság a magyar nyelv iránt. hanem mindenkié. Mottl Román. Miklóssy Gábor. Õ mégis szívesen. Klézsén lakik és oktat. Ha majd több faluban sikerül felhúzni az alapítványi tulajdonú. a magyar és román történelmi egyházak elöljárói és Marosvásárhely vezetõi leplezték le. Kristófi Jánosnak van egy másik fontos hitvallása. jogász. – 1873. úgynevezett közösségi házakat. hogy „Románia ma ismét válaszúton áll. magának a hitnek a megvallása. születésnapját a Nagyváradon élõ. és bennük szakképzett személyzettel beindítani a magyar nyelv oktatását. Balogh István. a mi életünkre is kihat. Tompa Mihály) utóda és kortársa. A mi sorsunk is függ attól. dec. s három hónapja már a moldvai csángók között. a klasszikus váradi festõk (többek között Baráth Móric. orgonista. olyan feltételek között. /Hargita Népe (Csíkszereda). fotós. számukra nem okoz gondot eltenni valakit láb alól./  December 15-én ünnepelte 75. dec. a Szakszervezetek Mûvelõdési Házában. 19. Tíz gyermeke született. és ezen az úton végig fogunk menni. hogy ez az ország merre megy. van közöttük festõ. de megtagadni sem. mert ott az elnyomó hatalom. 1954 óta él a városban./  A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes a karácsonyi ünnepek alkalmával bemutatja az általuk felújított lövétei betlehemes játékot. hogy Petõfi Sándor nemcsak a magyarságé. dec. amilyeneket nehéz elképzelni a 21. énekes. akkor van remény a csángók zömének megmentésére. Ünnepi beszédében Markó Béla szövetségi elnök hangsúlyozta. és ezután is bele fogunk szólni. Leon Alex. amely átszövi egész életmûvét. /Szabadság (Kolozsvár). hogy Nyugatot vagy Keletet. A törvényes keret adott arra. majd a csíksomlyói kegytemplomban kerül sor. Elmondta. nem lehet kisajátítani. Mindegyiküket a katolikus hit szerint nevelte az életre. /Erdélyi Napló (Nagyvárad).Balogh József öntõmester alkotását az RMDSZ vezetõ politikusai. majd a Mûvészeti Népiskolában nemzedékeket oktatott. Az óvatos becslések szerinti 70 ezres lélekszámú moldvai csángóságban ma is családonként 7–10 gyermek él. Eddig is beleszóltunk hát az ország sorsába. tehát a szakrális téma. hogy hivatalosan ott is beindulhasson az alapvetõ magyar nyelvû oktatás — csakhogy Romániában ennyi nem elégséges. század küszöbén. Igazi nagyváradi festõ lett. Tibor Ernõ. 19. hogy fél. Európát vagy csak Balkánt választja jövendõjének Románia.

1900-ban már váradi újságíró a Szabadságnál a fiatal Ady Endre./  „Kisebbségek a sajtóban” címmel kétnapos újságíró-szemináriumot tartottak Temesváron./  Gyergyószárhegy ferences kolostorában a 22. az alapítvány elnöke elmondta. Fodor Sándor az életmûsorozatban legutóbbi könyvét – a Tizenegyedik üveg – mutatta be és dedikálta. az õ cikkeit is felhasználhatta a szerzõ.. Papp Kincses Emese megyei tanácsos 1999-tõl erkölcsi és anyagi lehetõséget biztosított az alkotó oktatás megvalósításához./  December 16-án Szilágysomlyón. évezredbe a pusztulásra ítélt ismeretanyag. A színház épülésekor. A résztvevõk többsége számára újdonság volt. Nagy Béla e gazdag publicisztikai anyagból válogathatott. /Hargita Népe (Csíkszereda). Át kell menteni a 3. 20. Zöld Lajos 1979-ben alapította a Szépteremtõ Kalákát. négy alkalommal pedig húsvéti könyvvásárt. amely a technika átadásán túl egy tájegység mintakészletét is megörökíti. majd két évtizeden át évente újraszervezte. a református gyülekezeti házban képzõmûvészeti kiállítást. elsõ állandó teátrumának centenáriumát ünnepelték. dec. amellyel gyakorlatilag teljessé lett a kutatómunka eredményeinek a nyilvánosság elé tárása. Szépteremtõ Kalákán 26 pedagógus tanult. társszervezõi voltak a Mûvelõdés folyóirat mellett az IppArt Társaság és a Szilágy Társaság. hogy immár hatodik alkalommal tartottak karácsonyi. 2000 októberében pedig Nagyvárad „kõszínházának”. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). a Független Sajtóért Központ és a Nemzetközi Újságíró Szövetség szervezésében. évfordulójára emlékeztek. Dr. /Erdélyi Napló (Nagyvárad). A jelenlevõk lefektették az újságírók kisebbségekkel kapcsolatos „tízparancsolatának” alapjait. Dr. a Szabadság. A Szépteremtõ Kaláka szervezõje.. 1900-ban Nagyváradon négy napilap jelent meg: a Nagyvárad. a népi mesterségek egy részét. a Nagyváradi Napló és a Tiszántúl. ezt segíti elõ a Szépteremtõ Kaláka. hogy erre – a kisebbségek szemszögébõl – érzékeny témára fokozottan oda kell figyelni. Jövõre más kézmûveságazatok felpártolását tervezik. Nagy Béla (a Bihari Napló Kiadó gondozásában megjelent) kötetei emlékeznek a színház múltjára: a „Színház születik” képes építéstörténete és „A tegnapok színháza” képes olvasókönyve elõzte meg a közelmúltban megjelent újabb kultúrtörténeti dokumentumkiadványt („. hogy majd taníthasson. 19. illetve feledõben lévõ kézmûves tudásanyaggal. A mostanira eljött és elõadást tartott Hidán Csaba régész–történész és csapata. Több mint félszáz címmel volt jelen a . hogy céljuk a nemzeti kultúra kiegészítése az elfelejtett. kiegészítve a levéltári és egyéb dokumentumokkal. Gyergyó és Árapatak mintegy 500 különbözõ írott tojását készítették el. író–olvasó találkozót és a karácsonyi könyvvásárt rendezett a helyi Báthory István Alapítvány. Az elmúlt három évben emlékezetes ünnepei voltak a nagyváradi színészetnek: 1998-ban az elsõ váradi magyar nyelvû hivatásos elõadás – a helyi színjátszás kezdete – 200. dec. Jelenleg Csík. Kis Portik Irén néprajzos hangsúlyozta. Széman Péter.És díszes palotát emeltünk”). dec. 21. Népes gyermekcsoport Csipike-mûsorral köszöntötte az írót.

dec. dec. A küldöttek új elnökséget választottak. s ezután csak azok lesznek a MAKOSZ tagjai. Ebben fontos szerep jut az önkormányzatok. Kerekes Gábor. Nagy Ferenc kifejtette. Elfogadták a MAKOSZ belépését a Romániai Ifjúsági Szervezetek Fóruma nevû szervezõdésbe. Kiderült./  Az ötödik évfolyamában járó. 2000 tavaszától a régi MAKOSZ-elnökség felkérésére az RMDSZ Szövetségi Ellenõrzõ Bizottsága átvilágította a szervezet teljes pénzügyi és anyagi helyzetét. A rendszerváltásnak kellett jönnie ahhoz. folyóirat most érkezett a kétszázadik számához (1996-os . dec. Döntöttek arról. a Mûvelõdés fõszerkesztõje ismertette. hogy a 2001-es évtõl az Ifjúsági és Sportminisztériumtól átvegyen egyes ügyeket és hatásköröket. 22. Kongresszusát. dec. amelynek célja. 22. Emiatt a régiók eltávolodtak egymástól. Páll Tibor.Kriterion a könyvvásáron. hogy a MAKOSZ információs irodája decembertõl Kolozsváron fog mûködni./  A 150-nél is több együttest számláló erdélyi Seprõdi János Kórusszövetség elnöke. hogy a könyvelésben nincs semmi hiány. A küldöttek elfogadták a tagság felújítására vonatkozó javaslatot. a szövetség mûködésképtelenné vált. hogy a MAKOSZ-nak 1999 nyara óta nem volt legitim vezetõsége. Kézdivásárhelyen megjelenõ Székely Hírmondó c. ahogyan az RMDSZ Szövetségi Ellenõrzõ Bizottsága javasolta. A ’20-as években. az Európa Akadémia titkára elõadásában kifejtette: „a regionális együttmûködések képezik az EU-csatlakozás elõszobáját”. a Romániai Magyar Dalosszövetség ezt megtiltotta. ügyvezetõ elnök: Kovács Richárd Nagybányáról. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). megvan az összes leltári tárgy./  A Romániai Magyar Középiskolások Országos Szövetsége (MAKOSZ) november 10-e és 12-e között Csíkszeredában tartotta XI. hogy megvalósítsák az egységes magyar karéneklést. a civil szféra és a vállalkozók rétegének az összefogására. amikor a Kodály–Bartók-féle új muzsika magyar eszméjét az anyaországi énekkarok jórészt felvállalták. Összehívásának idõszerûségét az indokolta. akik még az idén megerõsítik ez irányú szándékukat. s az eredményt nyilvánosságra hozták./  December 15-én és 16-án gazdasági–pénzügyi oktató programot és „Forrásteremtés 2001” címmel vállalkozói fórumot szervezett az Illyés Közalapítvány támogatásával a Rajka Péter Vállalkozók Szövetsége (RPVSZ) Kolozsváron. /Népújság (Marosvásárhely). a Román Fejlesztési Ügynökség alelnöke a vállalkozásfejlesztés lehetõségeirõl beszélt. A szétszakítottság miatt minden régióban más és más törvényszerûségek. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). elnök: Pataki Annamária Sepsiszentgyörgyrõl. Az évente megrendezett találkozókon több mint 400 kórus vett részt a teljes Kárpát-medencébõl. a Bethlen Kata Diakóniai Központban. /Szabadság (Kolozsvár). szabályok érvényesültek. 22. hogy a nemzeti egység gondolata mindig is munkált a kórusokban. A kongresszus módosította az alapszabályt és számos egyéb alapdokumentumot. 21. a sorozatokat Szabó Zsolt.

A Csángó Napok résztvevõi kiállítással. A rendezvény keretében a Magyarországon mûködõ. tájékoztatott Halász Péter. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). Millenniumi olvasó. szám alatti házon. jelenleg 4. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). 2000-ben pedig a portugáliai Ari járt a moldvai Bákó megyében. születésének napján pedig emléktáblát avatnak Budapesten. egyetemisták is. a Budafoki út 10. Kopacz Katalin igazgatónõ elmondta: az elsõ tíz hónapban több mint tíz százalékkal nõtt az olvasók száma. évfordulója alkalmából egésznapos emlékülés rendezését tervezi. amelynek célja az volt. 8-án szervezett összejövetelt. beszámolt azokról az eredményekrõl. Lakatos Demeter csángó költõ nevét viselõ egyesület dec. 23. A Lakatos Demeter Egyesület 2001 áprilisában Domokos Pál Péter születésének 100.500. Az Európa Tanács már több országban elérte. közéjük kijáró magyarországiakból. Eddig két kötetet adtak ki: a Csángó bibliográfiát és egy tanulmánykötetet a „Csángó sorskérdések” címmel rendezett tanácskozás anyagából. miként szabotálja a helyi tanügyi és közigazgatási vezetés a Bukarestben meghozott és a kisebbségek jogait szolgáló törvényeket. de egészen fiatal diákok. a budapesti Lakatos Demeter Egyesület titkára. A Lakatos Demeter Egyesület 1990-ben alakult. ahol saját szemükkel láthatták. Indokolt a könyvtári olvasóterem bõvítése. táncházzal igyekeztek felhívni a figyelmet a Kárpátokon túli nehéz sorsú. ahonnan majd kikölcsönözhetik a gyermekek. Elmondta./  Budapesten befejezõdött a Moldvai Csángó-Magyarok Szövetsége kezdeményezésére indított decemberi rendezvénysorozat.000 kötetet kapott az „Ezer Esztendõ./  Idén elsõ alkalommal díjazták a leghûségesebb olvasókat Csíkszeredában. amelyeket az Európa Tanács ért el a moldvai csángók emberjogi helyzetének javítása terén. a megyei könyvtárban. dec. dec. ahol Domokos Pál Péter több mint 20 évig élt.és daloskönyv” címû kétkötetes kiadványból. naponta több mint 220-an keresték fel a könyvtár valamelyik részlegét. Tamás József püspök tájékoztatása szerint a köteteket a plébániák könyvtárai kapják. A leghûségesebb olvasók között vannak nyugdíjasok. hogy felhívja a figyelmet a csángók kulturális értékeire és nehéz társadalmi helyzetére. író– olvasó találkozóval.indulásától számítva)./  Valamennyi erdélyi történelmi egyház jelentõs összegû könyvadományt kapott a magyar államtól. Halász Péter. diavetítéssel. hogy az Európa Tanács Kulturális Bizottsága megbízásából 1999-ben a finnországi Tytti Isohokana Asunmaa. A csíkszeredai római katolikus segédpüspöki hivatal 5. December elsõ hetében Erdélyben tartottak összejöveteleket. a moldvai csángók élete iránt aktívan érdeklõdõ. A budapesti székhelyû Lakatos Demeter Egyesület kiadásában „Csángó Füzetek” sorozat jelenik meg. A könyv a magyar millennium . identitásában különösen veszélyeztetett magyar népcsoportra. 22. hogy a kisebbségekre vonatkozó nemzetközi normák érvényesüljenek. /Székely Hírmondó (Kézdivásárhely). dec. 23. Példányszáma folyamatosan növekszik. június 29-én. aki több mint 30 éve jár Moldvába néprajzot gyûjteni.

színészek. A Halmos Katalin vezette Talmud Tora kórus héber és jiddis nyelvû ünnepi dalokat adott elõ. dec. az elõzõ év kitüntetettje nyújtja át. amely a nyolcvanas években számos díjat és elismerést szerzett az iskolának. Románia fõrabbija mondott beszédet. azután mellette iskolai vonós. „Tesszük a dolgunkat. 23. /Hargita Népe (Csíkszereda). A Marsall Kft. nincsenek rendben a dolgok a kisebbségek védelmét illetõen — állapította meg Menáchem Hákohen. amely az ország fontosabb városain vezet keresztül. Nemeskürty István megbízásából készült és a magyar irodalom. Ha Romániának szüksége van kisebbségvédelmi miniszterre. A díjat Senkálszky Endre érdemes mûvész. A zsinagógában Kallós Miklós. Elõbb kórust. A méltán híres Gyermekfilharmónia Haáz Sándor életmûve /Népújság (Marosvásárhely). az Állami Magyar Színházban a Bánffy Miklós-vándordíjat. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). ezek egyesítésébõl hívta életre a ma méltán híres Gyermekfilharmóniát. 1955) zenetanári oklevelet szerzett a tanárképzõ fõiskolán. 27./  December 27-én adják át Kolozsváron. által felajánlott díjat immár kilencedik alkalommal ítéli oda a színház Mûvészeti Tanácsa az évad legjobb mûvészi teljesítményéért./  December 27-én Kolozsvárra érkezett a Zsidó Hitközségek Romániai Szövetsége által szervezett Hanukiász. Marosvásárhelyen már egyfajta törzsközönsége is kialakult a 140 tagú együttesnek.kormánybiztosa. dec. valamint zenei kultúra gyöngyszemeit tartalmazza. a megtorlás fogalmát. egymást követték a hangversenykörutak. rövid beszámolót tartott ez évi tevékenységükrõl. A judaizmus nem ismeri a bosszú. Haáz Sándor (sz. de szeretik õket más városokban is. majd a kolozsvári konzervatóriumban teljesítette ki tanulmányait./  Ifj.és fúvósegyüttest alakított. A Deportáltak Emléktemplomában tartott ünnepségen jelen volt többek között Eckstein–Kovács Péter leköszönõ kisebbségvédelmi miniszter és Boros János kolozsvári alpolgármester is. /Háromszék (Sepsiszentgyörgy). A falu híres mûkedvelõ együttese fellépett az anyaországban is. 1990-tõl végre külföldön is felléphettek. amely fél évszázaddal ezelõtti ./  Rétyen zsúfolásig megtelt a kultúrotthon a helyi Kováts András Fúvósegyesület karácsonyi hangversenyén. ezek a szavak nem is léteznek a héber szókincsben — mondotta a fõrabbi. dec. 1978 óta a szentegyházi iskola tanára. Az ünnepélyes gyertyagyújtás után Menáchem Hákohen. a Hanukka-ünnep idején nyolc napon át tartó körút. hiszen a város híres szülöttei között nagy írók. Kolozsvárnak fontos helye van a zsidó kultúrában. Kelemen Antal karmestere. ismert chászid rabbik foglalnak helyet. 27. azt jelenti. zeneszerzõk. dec. Székelyudvarhely. 27. Menáchem Hákohen a Szabadságnak elmondta: a zsidóság szent városának tartja azt a Kolozsvárt. értékteremtõ munkát végzünk” — mondta. a kolozsvári Zsidó Hitközség elnöke nyitotta meg a rendezvényt.

Székelykeresztúr. Borbély Gábor mutatta be Aradon Jancsó Árpád „Rajtuk taposunk” címû munkáját. temetõk./ . A székely városok polgármesterei Kovászna. Erdõszentgyörgy és Nyárádszereda polgármesterei a Székelyföldi Fejlesztési Ügynökség megalakítását javasolják. az Árpád-kori települések és templomok „feltérképezése”. 28. 15. Hargita és Maros megyét átfogó fejlesztési stratégiát kívánnak kidolgozni. s az immár 15. A partiumi és bánsági kastélyok. Barót. szakmai összefogás civil. Csíkszereda. A Bizottság Partium elnevezéssel folyóiratot jelentet meg. mûvészeti. A 70 éves mûvész egyik alapító tagja ama legendás hírû társulatnak. Soós Angélával vagy az oly korán eltávozott Köllõ Bélával és más neves színészekkel. A Partiumi Füzetek legfrissebb. számához érkezett Partiumi Füzetek a legjobb munkáknak nyújt publikációs lehetõséget./  A Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Bizottság Szatmártól és Szilágyságtól kezdve a Temesközig a legkülönbözõbb foglalkozású értelmiségieket tömöríti. Így állt össze „A szabadságharc zászlaja alatt” címû kötet. emlékhelyeinek felkutatását. Tusnádfürdõ. /Nyugati Jelen (Arad). Csíkszereda polgármestere elmondta: a konzorcium tagjai egyfajta testvértelepülési kapcsolatot létesítenek. a világháborús emlékmûvek lajstromba vétele mellett a Bizottság egyik témaköre az 1848–49-es szabadságharc fenti országrészekhez kapcsolódó eseményeinek a feldolgozása. Borszék. Gyergyószentmiklós. Sarmasági Honismereti Konferencián elhangzott elõadásokat Dukrét Géza nagyváradi tanár kiegészítette a középiskolások pályázatra beérkezett legjobb dolgozataival. dec./  Nemrégiben Székelyudvarhelyen tartotta alakuló ülését a tizenöt települést tömörítõ Székelyföldért Konzorcium. s évtizedeken át együtt játszott Csiky Andrással. 28. kulturális. udvarházak. /Szabadság (Kolozsvár). száma Kupán Árpád Mezõtelegdi iskolatörténetét tartalmazza. Csedõ Csaba. azután 1956-ban Szatmárnémetibe költözött. Székelyudvarhely. kevésbé ismert jeles személyiségeinek népszerûsítését. Dr. Kézdivásárhely. egyházi. amely a Bánság útjairól közölt érdekes adatatokat. dec. Szováta.mártírjai révén vonult be a zsidó történelembe. és állandó feladatának tekinti eme országrészek helytörténeti szempontból értékes mûemlékeinek. megörökítését. dec. A célok eléréséért Sepsiszentgyörgy. Céljaik között szerepel még a települések programjainak összehangolása. 28. /Háromszék (Sepsiszentgyörgy). amely 1953-ban még Nagybányán jött létre. A IV. A munka a magyar oktatás elsorvadásának históriája. Elekes Emmával. oktatási és sportkérdésekben. 28. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). dec. Szentegyháza. amelynek az a lényege. Kovászna. valamint közös pályázás nemzetközi pénzforrásokért. hogy együtt képviseljék a közös ügyeket a megyei jogú városok szervezetében. Marosvásárhely./  Szatmárnémeti önkormányzata díszpolgárává választotta Ács Alajos színmûvészt.

A jelen levõ diáktanácsi képviselõk úgy döntöttek. A fõjegyzõ Kató Béla. 29. hanem az egészségesekkel is foglalkozni kell. dec. hogy a püspök megtartja a gyülekezetét és lelkészként is szolgál./  A közelmúltban tartották Marosvásárhelyen. természetesen egyetértenek velük. ha az egyházat közösen irányítanánk. ugyanis nemcsak az öregekkel. milyen missziói tevékenységet kell folytatni a szórványban. Váltás történt az Erdélyi Református Egyházkerület élén: Pap Géza személyében új püspököt választottak. Erre fõként azért volt szükség – nyilatkozta a Népújságnak Kali István. hogy azok belülrõl vagy kívülrõl szervezõdtek-e. ami nem helyénvaló. a rokkantakkal. aki elhagyja a családját. Pap Géza püspök megállapította. hogy a lelkész elsõdleges küldetése az igehirdetés. a Bolyai Farkas líceum diáktanácsának elnöke –. hogy az egyháznak teljesen át kell értékelnie diakóniáját. Bartha Zsolt (Arad) és Kali István (Marosvásárhely). Ha más a cél./ . hogy a kormányzásba bevonjuk az egyházmegyéket. Az RMKSZ jelenleg a Magyar Ifjúsági Tanács és a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség támogatását élvezi. hogy egy gyülekezetben évekig ott maradjon egy alkoholista lelkipásztor. Új minõségükben mindhárman elõször Marosvásárhelyen. Maga ezt próbálta meg Illyefalván. akkor az érintettek maguk zárják ki a másik felet. /Népújság (Marosvásárhely). a Bolyai Farkas Líceumban a város magyar középiskolásainak kongresszusát. hogy az 1999. ugyanakkor egy gazdasági és egy jogi szakértõ segítségére is számítanak. mert a MAKOSZ anyagi helyzetét egyre nagyobb homály lengi körül. dec. hogy segítséget kapjanak az emberek a megerõsödéshez. Kató Béla fõjegyzõ kiemelte. tehát a MAKOSZ-tól függetlenül fejtik ki a jövõben tevékenységüket. a cserealji református egyházközségben találkoztak. a betegekkel. A püspök leszögezte. vagy aki megbotránkoztatja a gyülekezetet a viselkedésével. 29. okt. hogy meghatározzák a feladatköröket. (…) Azt szeretném. vagy olyan. Ötvös József missziói elõadó elmondta: felmérik. s ettõl a pillanattól a megválasztottak hivatalosan is az egyház elöljáróivá váltak. A szervezet tanácsadói testületébe a tervek szerint az RMDSZ ifjúsági szakosztályából és a Magyar Ifjúsági Tanács részérõl kérnek fel valakit. A pénzügyekért várhatóan a kolozsvári ÁBEL Alapítvány vállalja majd a felelõsséget. közösen megbeszélnénk az egyházi teendõket. hogy meg kell különböztetni a lelkiségi mozgalmakat olyan szempontból. a missziói elõadó Ötvös József lett. Pap Géza püspök kifejtette: „Célunk. Az RMKSZ most megválasztott vezetõsége 5 társelnökbõl áll: Feleki Emese (Székelyudvarhely). 23-án megalakult Romániai Magyar Középiskolás Szövetséghez (RMKSZ) csatlakoznak. /Népújság (Marosvásárhely). Amiként ez sikerült Háromszéken. Karácsony harmadnapján járt le az óvási idõ. Kató Béla fõjegyzõ kiemelte: nem szabad hagyni. Soó Éva (Kolozsvár). tisztázzuk a fegyelmi ügyeket. Valamennyi mozgalom képviselõivel õszinte párbeszédet kell folytatni. Erdélyben arra kell koncentrálni. Szilágyi Ágota (Szatmárnémeti). csapatmunkában gondolkodunk. remélhetõleg egész Erdélyben is sikerülni fog.” Rendhagyó. Ha ilyen jelenségek ellen emel szót a mozgalom. például az egyházban egyházzá lenni és párhuzamosan haladni.

a marosvásárhelyi Székely Színház alapító igazgatója sírjánál Béres András mûvészeti igazgató. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). az elmúlt hónapokban újjáéledt a hosszúmezõi református asszonykórus. dec. a mûvészet érdemes mestere. majd elmondta az „Apáink arcán” címû Farkas Árpád-verset. Tompa Miklós sírjára koszorút helyeztek a Prefektúra. dec. 29. Ez szolgált a monográfia alapjául. 1996-ban elhunyt névadójára emlékezett Marosvásárhelyen a Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata. szeptember 30-án született Kolozsvárott./ . dec. A „Hegyalja Kistérségi Egyesület partnereivel együtt: Varság. Oroszhegy. Az év folyamán népfõiskolai elõadássorozatot indítottak. Rónaszék és Aknasugatag itt bemutatott betlehemes játékai és az aknasugatagiak József-napi bányászköszöntõje iránt például nemzetközi foklórtalálkozók érdeklõdnek. akik kapcsolatot tartottak a Zahoránszky Ibolya által vezetett egyesülettel. /Népújság (Marosvásárhely). dec. Fenyéd. Kövesláz. A kolozsvári Minerva Mûvelõdési Egyesület gondozásában megjelent Murádin Jenõ mûvészettörténész monográfiája Kovács Zoltán festõmûvészrõl. mindazok. A színház elõcsarnokában Zeno Fodor és Kovács Levente megnyitották a Tompa Miklós rendezéseibõl válogatott fényképkiállítást. a Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata és a Színmûvészeti Egyetem képviselõi. Felsõvisóról érkezett küldöttek a mûvelõdési élet pezsdülésérõl számoltak be. A helyi Magyar Házban tartott ünnepi közgyûlésre hivatalosak voltak a környék szórványban élõ magyarsága mûvelõdési életének irányítói is. A katolikus temetõben Tompa Miklós. Farkaslaka községek. intézményeivel. A felsõvisóiak márciusban Reményik Sándor nevével tervezik saját egyesületük bejegyeztetését. A tíz éve alakult Hollósy Simon Vegyeskar határokon túl is ismert. /Romániai Magyar Szó (Bukarest). Ferenczy István színmûvész emlékezett a Mesterre. A Máramarosi Hírnök vállalkozott a népfõiskolai elõadásokat segítõ kötetnyi anyag közlésére. Az Aknasugatagról. Hosszúmezõrõl. Kovács Zoltán 1913. öt esztendeig (1937–1942) a budapesti Képzõmûvészeti Fõiskola hallgatója volt. valamint Székelyudvarhely polgármesteri hivatalával közösen. /Hargita Népe (Csíkszereda)./  December 28-án a 90 éve született. 30. a térség más civil szervezeteivel./  A Hegyalja kistérségi folyóirat a hasonnevû egyesület szócsöve kíván lenni./  Eredményesen zárta idei tevékenységét a máramarosszigeti Hollósy Simon Mûvelõdési Egyesület. Páll Árpád Kovács Zoltán visszaemlékezéseit az 1950-es évek elején szalagra rögzítette. A Ki mit tud? seregszemlék a helyi folklórkincsbõl mutattak fel néhány népszokást. 29. 29. ezt egészítette ki – a pályaképet föltárva – Murádin Jenõ. egyetemi rektor mondott emlékbeszédet. Zetelaka. nem utolsó sorban a lakossággal együtt felvállalta a közvetlen környezet gazdasági és társadalmi fejlõdésének irányt adó stratégia kidolgozását” — olvasni a lapban. a Polgármesteri Hivatal.

Ezenkívül dr. illetve dr. az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság (EMT) elnöke. amelyet a Csemadok alapszervezete közösen rendezett az iskolával. /Új Szó (Pozsony). Hámosi Jenõ. a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke és Fekete Gyula. Köllõ Gábor. amelyet a pozsonyi magyar nagykövetség szervezett az idegenforgalomban dolgozó magyarországi és szlovákiai vállalkozók számára. aki egyben az EMT építéstudományi szakosztályának elnöke és a kolozsvári Mûegyetem építõmérnöki karának professzora. A mûvelõdési házban a vendégeket Jancsó István polgármester üdvözölte. de jelen volt Szigeti László oktatásügyi államtitkár is. A gazdasági tárcát Michal Sevcík. Köllõ Gábor. 2. 2. 30. /Szabadság (Kolozsvár). a Magyar Turizmus Rt. Az elmúlt 50 évet. Utána az iskolában a volt és jelenlegi pedagógusok és diákok az iskola és a falu életébõl rendezett kiállítást tekintették meg. az EMT tudományos elnökhelyettese. majd kultúrmûsor következett. a FIB (Fédération International de Beton) magyar tagozatának Palotás Lászlódíját is megkapta. A vendégeket Boros Miklós nagykövet köszöntötte. a magyar fél elsõsorban a megszerzett tapasztalatokat szeretné átadni — hangzott el december 1-jén azon a találkozón. A volt pedagógusoknak. A szlovákiai vállalkozók magyar kollégáikkal hamisítatlan magyaros ételek és borok társaságában fûzhették szorosabbra az üzleti kapcsolatokat. A budapesti Mûszaki Természettudományos Egyesületek Szövetsége (MTESZ) különdíját kapta dr. A szervezet képviselõi az EMT tízéves évfordulója alkalmából. /Új Szó (Pozsony). dec. a turisztikai szakképzés területén pedig a már mûködõ kanadai–magyar–szlovák együttmûködésben vannak még kiaknázatlan lehetõségek. a minisztérium idegenforgalmi részlegének vezetõje képviselte. dec. vezérigazgató-helyettese elmondta: az elmúlt években látványos sikereket könyvelhetett el a magyarországi idegenforgalom. az iskola történetét Haban Márkus nyugdíjas pedagógus ecsetelte. Bíró Károly. dec./  Szlovákia   Ökumenikus istentisztelettel kezdõdött a református templomban a magyar iskola fennállása alkalmából szervezett rendezvénysorozat Negyeden. a Magyar Szállodaszövetség alelnöke. A Vágsellyei járás elöljárója pohárköszöntõjében jó munkát és mosolyt kívánt a szép számban egybegyûlteknek. amelyet most osztottak ki elõször. A magyarországi vendégek között volt Toldi Annamária. valamint a Csemadok alapító tagjainak Krömmel Gabriella igazgatónõ és Kiss Gyula Csemadok-elnök emléklapokat adott át. valamint az erdélyi civil szervezetben kifejtett tevékenységük elismeréseként nyerték el a díjat./ . Ünnepi beszédet Szigeti László oktatási államtitkár mondott./  Magyarország kész együttmûködni Szlovákiával az idegenforgalom terén.

címerek és más jelképek fejlõdésén keresztül eleveníti fel a magyarság 1000 évét. az önkormányzat és a Csemadok által szervezett megemlékezésen a falu lakosságán kívül Jankó Miklós alpolgármester vezetésével Hidaskürt testvérfaluja. Ezen fellépett a falu énekkara is. amelyet Slávik Antal esperes–plébános celebrált. a Katedra Alapítvány elnöke bevezetõjében elmondta: hagyományteremtõ szándékkal hívták össze a fórumot. a Nagyrõcei és a Rimaszombati járás iskolaigazgatóinak. a Történelemtudományi Intézet munkatársának. amelyen Szigeti László oktatási államtitkár és Gágyor József. Csúsz László. hasznos lenne. A tanácskozás során a 12 intézményt. . 4. a járási szervezet elnöke elmondta. hogy a december 2-án befejezõdött kurzus keretében a Gyõr–Sopron Megyei Pedagógiai Intézet munkatársai olyan közérdekû témákról tartottak elõadásokat. A magyarság történetét a honalapításról napjainkig bemutató kiállítást Czimbalmosné Molnár Éva. dec. és megbeszélnék szakterületük idõszerû problémáit és legfontosabb teendõit. a Csemadok Galántai Területi Választmányának titkára és Bíró László. A helyi magyar tanítási nyelvû alapiskola. 4. Megjegyezte. módszertani csoportvezetõinek és fiatal pedagógusainak részvételével. évfordulója alkalmából tartott ünnepségsorozat. a módszertani központ munkatársa a tanulmányi versenyekkel. Öllõs László. továbbá Mézes Rudolf. A szertartás után az iskolában folytatódott a program. Bábolna képviselõi is jelen voltak. életét és kultúráját. Dulovics Viola. /Új Szó (Pozsony). Szilvássy József. /Új Szó (Pozsony) dec. pecsétek. ha a fórum keretében rendszeresen találkoznának a szlovákiai magyar oktatásüggyel foglalkozó szervezetek és intézmények vezetõi. az intézet igazgatója nyitotta meg. Mint mondta. képviselõi. de átfogó képet nyújt politikai és közigazgatási rendszerének alakulásáról is. a Járási Hivatal oktatásügyi fõosztályának vezetõje nyitotta meg. 5./  A pozsonyi Magyar Kulturális Intézet a városi hivatal kulturális osztályával közösen „Magyar jelképek és történelem” címmel bemutatót rendezett a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ kistermében./  A Katedra Alapítvány szervezésében december 1-jén tartotta elsõ ülését a Szlovákiai Magyar Oktatásügyi Fórum. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének rimaszombati járási szervezete háromnapos tanfolyamot szervezett a Losonci. Úgy vélte. Az iskola történetével foglalkozó képkiállítást a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének képviseletében Pék László. az iskola igazgatója mondott ünnepi beszédet./  Hidaskürtön folytatódott a magyar oktatás újraindításnak 50. a Pozsonyi Állami Pedagógiai Intézet munkatársa a tankönyvellátás problémáival ismertette meg a jelenlevõket. mint például az iskolafejlesztés és az innováció. Halász Anita. egyben az oktatásügyi miniszter tanácsadójának tájékoztatóját. dec. szervezetet képviselõ 16 résztvevõ meghallgathatta Kiss Józsefnek. A megemlékezés hálaadó misével kezdõdött a helyi katolikus templomban. a Katedra folyóirat fõszerkesztõje a pedagógusok publikációs lehetõségeirõl adott áttekintést. a december 12-éig megtekinthetõ kiállítás a zászlók. /Új Szó (Pozsony).

a közös fellépés szükségességére hívta fel a figyelmet. hogy a közeljövõben jelentõs változások. a pozsonyi magyar nagykövetség tanácsosa. hamarosan tapasztalhatja./  Németh Szilárd. Mivel ezek a képek nincsenek a múzeum birtokában. A mûgyûjtõként is jelentõs Löffler házaspár által összegyûjtött szobrok. átépítések. amennyiben megfelelõ partnereket talál az együttmûködéshez. Kiállításokon szerepelt. átrendezések várhatók az épületben. december/  Az Erzsébet utcai Löffler Béla Múzeumban. csak azt sajnálja. Aki ide betér. hiányzik az „együttgondolkodás”. az Inter és a szlovák futballválogatott gólerõs csatára remek esztendõt zárt. Szabó László. Végh László a Fórum Intézet képviseletében csatlakozott a magyar tanszékek meghívott képviselõihez.hogy olykor magányos intézmények dolgoznak egymás mellett. kortárs mûvészek kiállításainak otthont adó terem . akik egyöntetûen új stratégiák kidolgozásában látták a szlovákiai magyar oktatásügy jövõjét. megjelent „Misztérium” címû fotóalbuma. és lesznek támogatásra alkalmas. 5. A jogi kérdések eldöntetlensége miatt szeptemberig lezárt négy lakószobából hármat a közeljövõben megnyitnak a látogatók elõtt. a szlovák Oktatásügyi Minisztérium Nemzetiségi Fõosztályának vezetõje szintén az együttmûködés. valamint Szabó László. megalapozott programok. az egyikben egy állandó tárlatot terveznek a legértékesebb darabokból. a harmadikban pedig azon mûvészek alkotásait vonultatják fel fokozatosan. akiknek önarcképét az említett állandó tárlaton mutatja be a múzeum. Löffler Béla felesége tavaly tavasszal hunyt el. amely végül úgy határozott. hogy nem mindennapi stúdióba tévedt. hogy az özvegyi hagyaték gondozása is a fenntartó. amely nélkül elképzelhetetlen az elõrelépés. olajfestmények és grafikák száma megközelíti a nyolcszázat. Ágh András. A. Az állandó tárlat látogatói eddig csupán kassai mûvészek Löffler által összegyûjtött önarcképeit ismerhetik. grafikák idáig a nagyközönség elõtt zárt. a tájképek. a Határon Túli Magyarok Hivatalának fõosztályvezetõje a magyar kormány támogatási politikájáról nyújtott tájékoztatást. december/  Tóth Lehel fotóival az Ifi olvasói már évekkel ezelõtt megismerkedhettek. /Ifi Magazin (Pozsony). csendéletek. Az Ifi olvasói körében a beérkezett szavazataitok alapján egyértelmûen õ a legnépszerûbb szlovákiai magyar sportoló. és ami talán a legfontosabb: júliusban Dunaszerdahelyen mûtermet nyitott. Gazdag József múzeumigazgató elmondta. A földszinti. a szobrászmûvész hajdani házában érdekesnek ígérkezõ kiállítás nyílik a Löffler-hagyaték ritkán látható darabjaiból. azóta a múzeum vezetése a bíróság döntésére várt. A fiatal vágsellyei fotómûvész számára fontosnak bizonyult az idei év. és hiányosságok tapasztalhatók a módszertani gondolkodás területén is. hogy nem lehetett ott az olimpián. /Ifi Magazin (Pozsony). hogy a magyar kormány támogatása a jövõben sem csökken. több kassai galériából veszik kölcsön õket. a másik emlékszobaként mûködik majd. /Új Szó (Pozsony) dec. azaz Kassa-Óváros kötelessége. egykori lakásrészben pihentek. Elmondták.

Csordák Lajos és további hat kassai mûvész alkotásaira kíváncsiak. a találkozó szervezõje köszöntötte. barátok.– Sk összegû támogatást hagytak jóvá a kórus számára. Milan Krucay és Vojtech Zamarovský. A szlovákiai magyarok közül Bauer Gyõzõ sok éves társadalmi és tudományos tevékenységéért. Agócs József alpolgármester. amelynek lényege: fontos kérdésekben helyben. Koronczi Ferenc. ha ennek jogi. valamint az iskolatanácsok jövõbeni szerepérõl. pozsonyi magyar nagykövet. évfordulóját ünneplõ Füleki Férfikar tagjait. Kitüntetést kap Max van der Stoel. A kiállításra elsõsorban azokat várják a rendezõk. ugyanis a tervek szerint az eddig irodaként használt helyiségek falaira is mûalkotások kerülnek majd. A tisztelet. A Komáromi járás polgármesterei. majd Fodor Attila az önkormányzatiság elvérõl tartott elõadást. Mednyánszky László. Szentpétery Nagy Richárd./  Telt ház. A résztvevõket Andruskó Imre. s meghívott vendégek köszöntötték a Füleki Vigadóban a megalakulásának 80. a kormány alelnöke. akik Aranyossy Ákos. 7. Csúsz Péter. anyagi feltételeit is megteremtik. ismerõsök. a losonci járás elöljáró-helyettese. Ez utóbbihoz két . budafoki. Mint mondta. Mázik István. az elismerés. Levélben üdvözölte a kórust Boross Miklós. valamint a döntési–döntéshozatali képességek is. Pontosította az autonóm.szintén nagyobbodik a közeljövõben. peredi és ragyolci énekkarok vezetõi és tagjai. továbbá Jozef Stank. /Új Szó (Pozsony). valamint a lieksai (Finnország). a Vigadó igazgatója./  A szlovák kormány december 6-ai ülésén elfogadta Csáky Pál miniszterelnök-helyettes javaslatát tizenegy személyiség állami kitüntetésére./  A Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség Komáromi Területi Választmánya és az MKP Városi Alapszervezete oktatásügyi bizottsága „Iskola és önkormányzat” címmel fórumot szervezett december elején a Selye János Gimnázium dísztermében. Fülek város zenekedvelõ lakói. évfordulója alkalmából. dec. azaz önkormányzati iskola fogalmát. dec. az EBESZ kisebbségi fõbiztosa. Fejes Lajos. Szentpétery Nagy Richárd a Magyar Kulturális Intézet jókívánságai mellett Németh Zsolt személyes és szívélyes üdvözletét is tolmácsolta. vagyis az adott intézményben szülessen döntés. a Csemadok Területi Választmányának elnöke. lélekemelõ ünnepségen megjelent Csáky Pál. a meghatódottság könnyeit gyakran szemekbe csaló. Feld Lajos. /Új Szó (Pozsony). A kitüntetéseket Rudolf Schuster államfõ nyújtja majd át Szlovákia megalakulásának 8. 6. Csóka Klára felolvasta a kulturális miniszter köszöntõ levelét. dec.000. s bejelentette. és megvannak a kellõ alternatívák. Fülek város polgármestere. hogy 75. kömlõi. Jakoby Gyula. /Új Szó (Pozsony). a szlovák Kulturális Minisztérium Kisebbségi Fõosztályának osztályvezetõje. valamint a Csemadok élén vállalt munkájának elismeréseként részesül állami kitüntetésben. salgótarjáni. iskolaigazgatói és pedagógusai az önkormányzatiság elvérõl. az alapiskolák jogalanyivá válásának folyamatáról. egy iskola akkor tekinthetõ autonómnak. mûködésérõl tanácskoztak. Csóka Klára. a pozsonyi Magyar Kulturális Intézet titkára. egykori tagok. 7.

az Ybl Miklós Klubbal és a pozsonyi Magyar Kulturális Intézettel együttmûködve „Origo 2000” címmel kiállítást szervezett a december 1-jén a Csemadok Kossuth téri székházában. A másodfokú önkormányzatok. akik munkájukkal kultúránkat gazdagítják. szakmunkásképzõk és a továbbképzõ intézmények alapítási jogát. Máig vita tárgyát képezi az. majd ifjabb Batta György. az egyes iskolatípusok besorolásának javaslatait ismertette. Szemléletváltásra van szükség. 8./  A komáromi Európa Klub ifjúsági szervezet. tudatában a parancsorientált magatartás az uralkodó. Az általa vezetett iskola ugyanis a járás egyedüli intézménye. azaz nem igényelték a jogalanyiság megszerzését. a Somorjai Magyar Tannyelvû Alapiskola igazgatója az alapiskolák jogalanyiságáról tartott elõadást. mûvészeti instalációk. hogy csak kompetens emberek hozhassanak döntést. A szorgalom. bõrbõl készített tárgyak és építészeti munkák. hogy munkajogi szempontból hova tartozzanak a pedagógusok: állami vagy önkormányzati alkalmazottak legyenek? Ürge József. alapiskolák. hogy az utóbbi két évben egyre inkább tudatosítják az egyes iskolák vezetõi: ez a forma az iskola mûködtetése. hogy az elmúlt kilenc évben a magyar alapiskolák és óvodák nem éltek ezzel a lehetõséggel. . Amennyiben létrejönne a Duna Menti. /Komáromi Lapok (ÉszakKomárom). ismertebb nevén Komárom megye. A jövõ év januárjától újabb két komáromi alapiskola kérvényezte ezt a státuszt. „fentrõl” érkezõ utasításokra várnak. s hiányzik a kezdeményezõképesség.szempont szükségeltetik: az egyik az. azaz. fenntartása szempontjából kedvezõbb. Ezért a polgármester szerint fontos. a másik pedig. hogy az emberek gondolkodásában. Sajnálatosnak nevezte. annak utolsó programpontjaként az iskolatanácsok mûködtetésérõl tartottak vitát. A tanácskozás végén. hogy érvényesüljön a felelõsségvállalás elve. dec. ám a felelõsséget az oktatási intézmények viselik. ehhez azonban több idõ kell. mûködési formát. Biztató azonban. amely. hogy az intézmény munkáltatója az iskola igazgatója. A mindennapi gyakorlat ezzel szemben az. ami a gyakorlatban azt jelenti. mely megszerezte jogalanyiságát. ha elfogadnák. azaz megyék pedig középiskolákat hozhatnának létre. akkor a zömében magyarlakta közigazgatási egységekben komolyabb akadályok nélkül jöhetnének létre újabb magyar tannyelvû iskolák. kétszintû lenne: a helyi önkormányzatok kapnák meg az óvodák. A tárlaton komáromi és régióbeli magyar mûvészek alkotásai láthatók: grafikák. hogy a gazdasági. A kiállítás megnyitóján Varsányi Mari színmûvésznõ Illyés Gyula: Bartók címû versét szavalta el. a komáromi Béke Utcai Alapiskola igazgatója tapasztatalatairól szólt. hogy az iskolát érintõ döntések a hivatalokban születnek. „Az ifjúsági szervezet célja. hogy bemutassa azokat a fiatalokat. Andruskó Imre szerint máig érezhetõ az elmúlt évtizedek hatása. Vörös Mária. Pásztor István polgármester az úgynevezett Nižòanský-féle koncepció oktatásüggyel kapcsolatos részleteit. ez pedig sérti a demokratikus szabályokat. jogi és irányítási jogkörök a fenntartókat. hangzott el – mintegy összegzésképpen – a konferencia végén. az önkormányzatokat és az iskolákat illetnék meg. az Európa Klub elnöke köszöntötte a mûvészeket és a rendezvény résztvevõit.

/  A Szõttes Kamara Néptáncegyüttes tagjai elõadókként alapos ismerõivé váltak a témául választott tájegységek tánc. Pozsonyban is telt háza és akkora sikere volt. Úgy végezte – ország s világ elõtt példát mutatva – a munkáját. „Hacacáré. a Csemadok Városi Alapszervezetének elnöke megnyitotta a tárlatot. a Magyar Kulturális Intézet titkára úgy vélte. a Szlovák Köztársaság Ezüstplakettjére. ezek viseletek – tervezõ énekes–táncos Nagy Myrtilre. Pedig országos hatósugárral bíró együttes. hogy a népi–nemzeti hagyományokra épített alkotói–elõadói tevékenység minden akadályt képes legyõzni. az intézet pedig minden segítséget meg kíván adni a pályakezdõ fiataloknak. A kiállított alkotásakat és a fiatal mûvészeket Farkas Veronika mûvészettörténész méltatta. El akar jutni. többre is érdemes. Ez is – mint a többi volt – egy kerek egész. mióta a „demokrácia” nevében fenntartóját. amely tökéletesen bizonyította. Másra. a „tiszta forrás” alapeszméjét. jóhiszemû emberek támogatásából. Egy–egy mûsorát 50–60 alkalommal is elõadja. teljes fényében tovább ragyogni. keservét és bizonyítja. A záró táncképben elõforduló egyik dalból emelték ki. nem kosztümök. Ez a harminc év magában foglalja a szlovákiai magyar nemzeti kultúra. Most nem hazai tájakon.” – így. Az együttesnek fennállása óta ez a tizenhatodik mûsora.. megtartó erõvel bíró rendezvények. a ruhákat – vigyázat. tudás mellett fontos a bemutatkozás lehetõsége is. A Szõttes ebben a nincstelenségben sem adta fel mûvészi hitvallását. tisztán megszólaltatva. /Komáromi Lapok (Észak-Komárom). akik erkölcsi megbecsülésnek örvendenek. mondjuk a Bodrogközbe. mert hívják. mert ezt az eszmét szolgálja. és érzik. aki november 30-án a pozsonyi Új Színpadon látta. nemzeti lét minden örömét. a Csemadokot az állam nem részesíti költségvetési támogatásban. Most. hogy munkájukra. Az együttes is azért tudott minden akadályt legyõzve. akiket ehelyütt nem tudunk név . Õk közösen – mindazokkal a segítõtársakkal együtt. láthatta az együttes új mûsorának bemutatóját. fellépéseinek bevételeibõl maga tartja el önmagát. de mégsem látható. dec.. idézõjelbe téve – a mostani mûsoruk címe. sok száz kilométert utazva. Szentpéteri Nagy Richard. az Alföldön és a Tisza mellett.és zenehagyományainak Lelket és nemzeti tudatot gazdagító élményben volt része annak a közel hétszáz embernek.tehetség. hiszen azok a fiatalemberek. fel egészen a Szatmárig nyúló területen — e táj kultúráját vitték színpadra. Mesterien tolmácsolva. a zeneszerzõ Koncz Gergelyre és Lakatos Róbertra. és a mindenütt jelen levõ. Szegény. jobban ragaszkodnak szülõföldjükhöz. hogy anyagiakban sohasem dúskált. hogy méltó a közelmúltban átvett kitüntetésre. a majd az egész mûsort komponáló Németh Ildikó – Szabó Szilárd koreográfus mesterkettõsre. hogy az ilyen és ehhez hasonló jellegû kiállítások lelket erõsítõ. „Büszkék lehetünk az egész Szõttesre. hanem a Kárpát-medence távolabbi részein járnak: Erdélyben. tudásukra szükség van” — mondta az ifjúsági szervezet elnöke. A Szõttes pályázatokból. mert el akar jutni a keleti végekre is. 8. Elsõsorban a mûvészete tisztaságával csábítja elõadásaira a közönséget. majd Stubendek László. nemzeti közösségükhöz. soha nem fáradó Reicher Gellért szervezõ »mindenesre«. A Szõttes becsülettel felkészült fennállása harmincadik évfordulójának megünneplésére.

hogy ha a mezõgazdászoktól különbözõ szigorítások után közfunkciók ellátását is várják. 13. amire sokan. ahol az agrártámogatások rendszere ma már jelentõs százalékban a vidék fejlesztése felé fordult a szektoriális piactámogatás felõl. A miniszter a hallgatóság aggodalmaira reagálva kifejezte optimizmusát a Kis-Csallóköz jövõjével kapcsolatban.” Csáky szerint továbbra is nyitott kérdés. amelyek kérdése még nyitott. 8. amelyekrõl még bírósági tárgyalások folynak. dec. a legutóbbi találkozón pedig Miklós László környezetvédelmi miniszter vázolta elképzeléseit. hogy közelítsék álláspontjaikat az évek óta húzódó vagyonjogi vitákban. Ezt õk igazságtalanságként élték meg. a szepesi vár és Vlkolinec található a világörökséggé nyilvánított kincsek sorában. hogy az egyházak ratifikálják-e a körvonalazódott megállapodást. 13. (…) Pontosan nevesítettük azokat a templomokat és egyházi épületeket. a SAPARD-ban is megnyilvánul.szerint megemlíteni – olyat alkottak. akik a termelési funkciók mellett társadalmi és tájfunkciókat is a mezõgazdálkodás feladataihoz sorolnak. A kérdéskör boncolgatása során felmerült. Ez a szemlélet már az elõcsatlakozási programban. Tíz év múltán végre közel kerültünk ahhoz. hogy kompromiszszumos megoldást találjunk a két egyház közötti viszony rendezésére. Válaszában Miklós László az EU agrárpolitikájára hivatkozott példaként. Bártfa óvárosa már 1950-tõl fokozott mûemléki védelmet élvez. az óvárost és a zsidónegyedet is felvették az UNESCO világörökségi listájára. miképpen fogja ezt honorálni a társadalom. Az ügy hátterérõl és a tárgyalásról Csáky Pál így nyilatkozott: „A görög katolikus egyház 1990-ig jogilag nem is létezhetett. dec. azokról is szóltunk. Az elsõ alkalommal Könözsi Lászó államtitkár a gyakorló mezõgazdász szemével adott jövõképet a szlovákiai mezõgazdaság fejlesztésérõl. és nagy hangsúlyt kap a környezetvédelmi csomag. /Szabad Újság (Pozsony ) dec. akik a termelési–technológiai kérdéseket helyezik elõtérbe. Szlovákiából még Selmecbánya. dec./  Csáky Pál miniszterelnök-helyettes kezdeményezését követõen történelmi találkozóra került sor december 12-én Kassán: 1990 óta elõször ült tárgyalóasztalhoz a pravoszláv és a görög katolikus egyház két–két püspöke. /Szabad Újság (Pozsony)./  Bártfa történelmi részét. temploma és városháza nemzeti kulturális emlékmû. és magunkénak vallva soká fogunk vele büszkélkedni” — méltatja a jubileumi elõadást az Új Szó tudósítója. /Új Szó (Pozsony). A mai mezõgazdasági útkeresõk két táborba sorolhatók: a technológus mezõgazdászokra. 9. minden ingó és ingatlan vagyonukat a pravoszlávok kapták meg. a Green Box is. soká fogunk emlékezni./  Másodszor rendezett találkozót a Vámbéry Társulás Gazdaklubja a dunaszerdahelyi Vámbéry Kávéházban. Utóbbiak az ökológiai tudat kialakítását és fejlesztését különösen fontosnak tekintik. Sikerült elõrelépnünk. /Új Szó (Pozsony). valamint a környezetgazdákra. vagy a már megszületett határozatok megvalósításra várnak./ .

A támogatóknak köszönhetõen sikerül a gyermekek részére új mesekönyvet. sokrétû . mindent eltûr. a szeretet nem irigykedik. Megköszönte az óvoda jelenlegi és volt alkalmazottainak példaértékû. nem mentek be a mennyek országába” — ezt az idézetet olvashatták azok a meghívott vendégek – Szigeti László oktatási államtitkár. Már a következõ tanévre is bejelentették hozzánk gyermekeiket a szülõk. rosszban. mint a gyerekek. majd a megelégedésünknek köszönhetõen széthintették mûködésünk jóhírét az egész régióban”. bensõséges gyermekbirodalom egyedivé teszi a párkányi csoport munkáját. Egy ideje helyiséggondokkal küszködünk. baráti hangon szólt mindegyikükhöz. becsületes és szorgalmas munkáját és a múltért hálát adó. „mert a szeretet türelmes. Tóth Domonkos püspök. Jelenleg húsz kisgyermek látogatja közösségünket. Példaértékû. mosolyt csalva a gyermekek tekintetébe. Tóth Domonkos püspök harangszentelõ beszédében rámutatott arra. mindent remél. a környékbeli plébánosok és szülõk. bízunk abban. akik meghívót kaptak a párkányi Szent Imre Magyar Egyházi Óvoda fennállásának 5 évfordulója alkalmából rendezett. A szülõk kíváncsian és bizakodva fogadták létezésünket. vagy éppen szomorú eseményeit. Az ünnepség végeztével az igazgatónõ örömmel nyilatkozott sikereirõl. „Ha nem lesztek olyanok. Szlovákia egyetlen magyar egyházi óvodája – gyömölcsözõ gyermeknevelõ munkájának köszönhetõen – kinõtte önmagát. Megnyitó beszédében Vízi Katalin igazgatónõ kiemelte. nem keresi a maga hasznát. hogy a kicsi harang felszentelése a jövõben erõt ad nekik a nehézségek leküzdésében és egyesíti õket jóban. akik kultúrmûsorral köszöntötték a vendégeket. Mivel az általunk bérelt épület nem teszi lehetõvé. a testvéri szeretet által. nehogy a korlátozott lehetõségek miatt esetleg lemaradjanak a megüresedõ helyekrõl. de együtt örül az igazsággal. hiszen a szeretetre nevelt gyermekek szellemi és érzelmi tisztasága messze túlragyogja a törvényt diktáló felnõttek érveit. jövõbe bizalommal tekintõ jubileumi esztendõt kívánt minden résztvevõnek. jóságos. istentiszteletre hív. hogy bõvítsünk. hiszen a párkányi lakosok kisgyermekeiket szeretnék a lehetõ legjobb körülmények között nevelni és formálni a szeretet és a keresztény hit szellemében. hogy a város kezet nyújt e gondok megoldására. nem fuvalkodik fel. de beszélt a gondokról is: „A párkányi Szent Imre Magyar Tanítási Nyelvû Egyházi Óvoda párját ritkító kezdeményezés. és jelzi a község vagy egyén életének örömteli.” Négy évvel ezelõtt létrehoztak egy alapítványt az óvoda támogatására. hogy a harangok szoros kapcsolatban vannak Isten népének életével. „Óvodánk életének mozgatóereje a szeretet és a családiasság” – mondta az igazgatónõ. nem örül a hamisságnak. holott az érdeklõdés alapján kétszer ennyien igényelnék nevelõi munkánkat. A gyermekek csillogó szemekkel figyelték a püspök harangszentelését. Hangjuk imára szólít. a szeretet soha el nem múlik. akik idehozták gyermeküket. nem viselkedik bántóan. nem háborodik fel. Megköszönte azoknak a szülõknek a bizalmát. Szlovákiában van már ugyan két szlovák egyházi óvoda. de a mûködésüket meghatározó körülmények és a családias jellegû. harangszenteléssel egybekötött ünnepélyére. rajzlapokat és egyéb taneszközöket vásárolni. Az ünnepség végén Wurster Ilona emléklapokat adott át a gyermekeknek. nem kétkedik. nem rója fel a rosszat.

A világhírû Ericson cég nemzetközi pályázatán a világ több ezer résztvevõje közül bekerültek a legjobb húsz közé. továbbá különbözõ hazai és nemzetközi alapítványok segítik. A közhasznú társaságot elsõsorban a helyi és a környékbeli vállalkozók. délutánkonként és hétvégeken ingyenesen barangolhatnak a világhálón. A tízéves barátságra építve most a farkasdiak a gazdasági és idegenforgalmi kapcsolatokat is erõsíteni szeretnék. ahol a helyi francia líceum vendégül látta az Európai Unió Socrates-programjában együttmûködõ somorjai. de Farkasdon étkeznének. Ha a segítõkészség felülkerekedne a törvényt diktáló felnõttek közömbösségén. Czibula József polgármester elmondta./  Hat gyertyaszálat fújt el december 11-én az ünnepi tortáról Görcs Lajos. hogy eddigi sikereik alapján további támogatókat sikerül megnyernie ennek a nemes ügynek. Nemrégiben a somorjaiak Strasbourgban jártak. holland és belga turistacsoportok utaznak keresztül Európán. Szó van arról. valamint egy német és egy morvaországi gimnázium pedagógusait. 14.és a vadásztársaságok látogatásai is kölcsönösek. és pénzüket a helybeli boltokban hagyva a vállalkozóknak is hasznot hoznának. a somorjai Pro Ratio Alapítvány egyik alapító tagja. s az egyik új megálló pont Vágfarkasd lehetne. Itt derült ki. Mivel a községben nincs megfelelõ szálloda. ahol Johannes Sheiblauer polgármester szállodájában pihentek meg a csoportok./  A Mátyusföld és Burgenland között most kezd kialakulni az interregionális együttmûködés. dec. hogy az útvonalat Székesfehérvárig meghosszabbítanák. Ugyan nem kerek az évforduló. /Új Szó (Pozsony). 14. a halász. mert az alapítvány – amelyet a Somorjai Magyar Tannyelvû Gimnázium volt növendékei hoztak létre annak érdekében. 14. hogy a Pro Ratio anyagi segítségének köszönhetõen az Internet-hozzáférhetõség a négy intézmény közül a somorjai gimnáziumban a legjobb. hogy segítse az iskola jelenlegi diákjainak korszerû mûvelõdését – kimagasló eredményeket ért el. kétezerötszáz lakosú Neuhoffennel. /Csallóköz (Dunaszerdahely). amelyben svéd. dec. A Pro Ratio vezetõsége bízik abban. Vágfarkasd már gazdag ausztriai baráti kapcsolatokkal rendelkezik. mert itt Liszakay Béla tanár szakmai felügyelete mellett minden tanulónak külön elektronikus postája van. hogy a Vág-parti község tíz éve tartja a kapcsolatot az Alpok lábánál fekvõ. hogy jövõre hetente akár száz nyugati turistát fogadhat majd a község. a turisták a dunaszerdahelyi Bonbonban szállnának meg. de a mátyusföldi nagyközség. Az út végállomása eddig Neuhoffen volt./ .szaktevékenységük a szeretetre nevelt gyermekek szellemi és érzelmi gazdagságában tükrözõdik. Német és osztrák utazási irodák régóta mûködtetnek egy programot. dec. az egyházi óvoda a gyermekeket megilletõ körülmények között virágozhatna tovább. naponta más–más településen megszállva. Czibula József bizakodik. ám több jó ok akadt az ünneplésre. Évente megmérkõznek a labdarúgó-iskolaválogatottak és az öregfiúk csapatai. akik megtekinthetik a környék nevezetességeit. /Csallóköz (Dunaszerdahely).

színinövendékek – köztük volt Fókusz-tagok – szerepeltek. Királyhelmecre viszik a szeretet lángját. Fûr. dec. a Betlehemi lángot. Diószegre. Vágkirályfára. december 12-én reggel hat órakor Jászóvár felé veszik az irányt. A Komárom történelmi belvárosának szívében. majd Rimaszombatba. Bõs. valamint a magyar és a szlovák himnusz emelte európai hangulatúvá a december 16-án délután rendezett ünnepséget. a Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvû Gimnázium és a Gyurcsó István Alapítvány támogatásával. színjátszócsoport-vezetõk részvételével. Csicsó. Dunaszerdahely. Somorja. Nagykaposra. ahol drámapedagógiai foglalkozást és színházi elõadást tartottak gyermekeknek. Érsekújvárra. 14. Ott megpihennek a cserkészek. Ebed. onnan pedig folytatják útjukat Udvardra. Várkony. 15.500 négyzetméteren elterülõ Európa udvar . Palástról elõször Fülekre. Marcelháza. Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök. Dióspatony. dec. Az esti órákban hangulatos fogadáson találkoztak a jubileumi ünnepség résztvevõi. valamint a diplomáciai testületek képviselõi. Kört. Rozsnyóra. December 11-én reggel nyolc órakor indulnak tovább. és este fél tízre Palástra ér. A dunaszerdahelyi Fókusz színjátszó csoport megalakulásának 30. Bátorkeszi. amelynek keretében huszonkét hónappal az elsõ kapavágás után átadták a 300 millió koronás befektetéssel létrehozott Európa-udvart. A program játszóházzal kezdõdött./  A pozsonyi Kiskárpátok Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat idén is megrendezi hagyományos karácsonyi rendezvényét. Gútára. Léva. amelynek során Szlovákia magyarlakta településeibe viszik a szeretet Betlehembõl érkezõ lángját. /Új Szó (Pozsony). 6. színikritikusok. Walter Rochel. Deákiba. rendezõk. Szímõre. majd Pozsonypüspöki. Zselíz. Szõgyén. A jubileumon a számos országos sikert felmutató Fókusz múltjának felidézése mellett a folytonosság és a jövõ ígérete a Fókusz Diákszínpad elõadása volt. a pozsonyi Magyar Kulturális Intézet. Ipolyság következik. versmondók. köztük nagykövetek is. Szentpéter. hogy másnap tovább folytathassák útjukat. Utána a szlovákiai magyar színjátszás jelenérõl és jõvõjérõl rendeztek szimpóziumot magyarországi és szlovákiai színházi szakemberek. Balony. Komárom. /Csallóköz (Dunaszerdahely). Egyházfára és Nagymagyarra. a városi önkormányzat./  Händel Messiásának Örömódája. Leleszre. Bény. a parlament alelnöke. Hidaskürtre. Az irodalmi délutánon fiatal mûvészek. Nagyfödémesre. a Magyar Koalíció Pártjának vezetõi. ahová az elõzetes tervek szerint este kilenc órakor érkeznek. Nagymácsédre. hogy a harmadik nap végén – számításuk szerint este fél tízre – megérkezzenek Pozsonyba. Galántára. Az ünnepségen részt vett Bugár Béla. és másnap. évfordulója alkalmából egész napos ünnepséget rendezett december 9-én a Dunaszerdahelyi Városi Mûvelõdési Központ a Csemadok Vámbéry Ármin Helyi Szervezete. Nagymegyer. A második nap utolsó városa Kassa. Tornára. Elsõ szlovákiai állomása december 10-én reggel hat órakor Pozsonyban lesz. az Európai Bizottság szlovákiai küldöttségének vezetõje és Pavol Hamzík integrációért felelõs miniszterelnök-helyettes egyaránt kiemelte a világon egyedülálló létesítmény szimbolikus jelentõségét Szlovákia Európa felé vezetõ útjának fontos állomásaként. Szepsibe.

amelyet a magyar állami ösztöndíjjal Magyarországon tanuló hazai diákok létszámcsökkentése következtében felszabadult összegbõl fedeztek. amelyen az ösztöndíjazási lehetõségeket ismertették magyarországi szakemberek.épületei a földrész egyes államainak és régióinak építészetét tükrözik. üzletház. megkapja-e az ösztöndíjat vagy sem” — nyilatkozta a pozsonyi Új Szónak Ríz Ádám. Változtatás nélkül elfogadták a SZMÖT javaslatát. mind pedig az Apáczai Közalapítványnak az ösztöndíja tanulmányi ösztöndíj. hogy a rászorultságot a pályázati adatlaphoz bekért adatokból állapították meg. „Nem zártuk ki teljesen a szociális szempontokat. éttermek. Fodor Attila szerint a két választható tantárgy elõsegítené a magyar diákok bejutását a kiszemelt felsõoktatási intézetbe. ezentúl a választható tantárgyak között szerepeljen. továbbá félszáz lakás és két szálló kapott helyet a még csak részben elkészült komplexumban. amely a magyar oktatási nyelvû iskolákban eddig mindig kötelezõ tantárgy volt. de döntõ mértékben a pályázó tanulmányi eredményeitõl függ. Az SZMPSZ a kérdést folyamatosan napirenden tartja. az SZMPSZ alelnöke elmondta. valamint egy idegen nyelvbõl érettségiznének kötelezõen. január végén tanácskozáson vitatja meg a magyar oktatási nyelvû középiskolák igazgatóival. Jövõre megszûnik az a negyven ösztöndíj. de mindkettõben érvényesülnek szociális szempontok is.” A fõosztályvezetõ elmondta./  A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) nem ért egyet azzal. Ebbõl természetesen nem kívánnak gyakorlatot teremteni. hogy méltányosságból nem adható-e neki valamiféle ösztöndíj. elküldik a minisztérium illetékeseinek ezzel kapcsolatos módosítási javaslatukat. /Új Szó (Pozsony). Közöttük volt Ríz Ádám./  Több mint hetven szlovákiai magyar diák vett részt azon a Diákhálózat által szervezett pozsonyi elõadáson. a magyarországi nemzeti kulturális örökség minisztere avatta fel az épületegyüttes Szent István-kapuját. és úgy találták. Ha egy nagyon hátrányos szociális helyzetû pályázó nem kapta volna meg az ösztöndíjat. December 17-én Rockenbauer Zoltán. „Szeretném hangsúlyozni. Talán az OM 40 fõre szóló pályázata esetében valamivel többet nyomott a latban a szociális szempont. amelyet a Szlovákiai Magyar Ösztöndíjtanács (SZMÖT) adott ki. az ösztöndíj tanulmányi–szociális megjelöléssel szerepel. Fodor Attila. hogy . megvizsgálják. Egyebek közt ötven exkluzív iroda. és a magyar OM-hez fordul. szlovák nyelvbõl és irodalomból. hogy a magyar nyelv. 18. Javaslatuk értelmében a magyar diákok magyar nyelvbõl és irodalomból. hogy abban szerepel ez a szempont. /Új Szó (Pozsony). s amelyre az OM a saját hatáskörében írt ki pályázatot. 19. A minisztérium felsõ vezetése ugyanis úgy döntött. dec. föld alatti garázs. de egyéni. kávéházak. üzletek. dec. amely kimondja: a nemzetiségi iskolák számára a három kötelezõ és két választható tantárgy az elfogadható megoldás. hogy mind a magyar Oktatási Minisztériumnak (OM). az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkárságának fõosztályvezetõje. indokolt kérelem esetében mérlegelhetik a kompenzálás lehetõségét. A szülõföldi ösztöndíjban részesítettek hivatalos névsorában.

magyar egyházhoz tartozással stb. Élménynek. A 21.nem indokolt a jelenlegi kettõs. megvizsgáljuk a hátterét” — mondta Ríz Ádám. ami a magyar irodalom hagyományait illeti. ami vallomásos vagy lírai próza. az »alkatrészek« markánsabb és élesebb megvilágítást kapjanak. Valahogy úgy érzem ma is. Ehelyett a tárca igyekszik majd az egyéb. Mi az identitásválasztás szabadságának elvét valljuk. de legyen érdek is. Amikor az Éleslövészetet írtam. meg sem fordult a fejemben. „Azt hiszem. az csapnivaló. hogy én most egy posztmodern regényt írok — ha már. a fõbb motívumok. de ezeket az élményeket »objektiválni« kell. akik szlovák iskolában érettségiztek — vetette fel az Új Szó tudósítója. mint harminc évvel ezelõtt. párhuzamos ösztöndíjazási rendszer fenntartása. hogy õk nem magyarok? Ezt nem képviselheti a magyar politika. mint például a szlovák fél a határon túli szlovákok megítélésében. s . Magyarnak lenni legyen érték. – Egyes hírek szerint olyan diákok is részesültek szülõföldi ösztöndíjban. Nem emlékszem arra. a magyar fél jóval engedékenyebbnek és nagyvonalúbbnak tûnik. – Annak megítélésében. Amennyiben kapunk ilyen információt. Ezzel nem azt akarom mondani. amelyek a magánszférába tartoznak. viszont a részletek. hogy minél többen adják magyar iskolába a gyermeküket. kiindulópontnak megfelelnek ugyan. de kizáró oknak a szlovák iskola nem tekinthetõ. a 70-es években a mesteremet Mészöly Miklósban találtam meg. fiktív helyzetekbe. nem írok verseket. – helyettesíthetõ szempont. hogy vannak dolgok. erõsítheti egymást” — fejezte be nyilatkozatát az OM fõosztályvezetõje. 19. (…) Engem inkább kineveztek posztmodern írónak. Attól még lehet valaki magyar. hogy jómaga különbözõ okokból kifolyólag szlovák iskolákba járt. Ugyanis úgy próbáltam meg szétszerelni egy lehetséges. Hiszen imádom Krúdy vagy Mándy Iván prózáját is. Nekünk természetesen serkentenünk kell a magyar szülõket. érezheti magát magyarnak. a gyermekeiket magyar iskolába járató családok anyagi támogatásával szeretnénk elérni. /Új Szó (Pozsony). „Ilyen értelmû konkrét információ nem jutott el hozzám. nem ösztöndíj jellegû szülõföldi támogatásokra összpontosítani. hogy abból egy középponti történetnek legföljebb az írmagja maradjon. de csak mint kiegészítõ. hagyományosan realista regényt. hogy a szlovákiai magyarok magyar iskolába járassák gyermekeiket. a családfakutatás csapdájába a magyar fél nem fog beleesni. más egyébbel – nyelvismerettel. akkor inkább avantgárdot. ott ugyanis a dédszülõkig felmenõleg kellett bizonyítani a szlovák származást — vélekedett az Új Szó munkatársa. dec. Mégis. hogy ki a határon túli magyar. fõként az Éleslövészet alapján. Most mondjuk róluk. nem vezetek naplót. hiszen az Apáczai Közalapítvány mûködõképes pályázati ösztöndíjrendszert hozott létre./  „…alkatilag idegenkedem a vallomásos prózától. hogy minden. stb. hogy ez a pályázati kiírásban kizáró okként szerepelt volna. század elején ez a kettõ kiegészítheti. bele kell oltani vagy kódolni kitalált szereplõkbe. Inkább a minden régióra kiterjesztett beíratkozási programmal. A határon túli magyarokról szóló törvény koncepciója szerint annak szempontrendszerében a magyar iskola látogatása is szerepet játszhat. Gondoljunk csak bele: a jelenlegi adatok szerint a magyar tanulók 20–30 – keleten még ennél is magasabb – százaléka szlovák iskolába jár.

a tíz évvel ezelõtt beindított somorjai Samaria-fesztivál ma már tömegeket vonz. mint Czidra László is közremûködik a CD-n. a Szlovák Filharmónia énekese az Ifjú Szivek szólistájaként vált országszerte ismertté. meg környezetpusztulást. Én azonban úgy vélem. a galántai elemi iskola volt élete legkedvesebb iskolája –. Az iskola nemcsak azért vette fel a magyar zene világhírû hatalmasságának a nevét./  December 15-e óta Kodály Zoltán nevét viseli a Galántai Magyar Tanítási Nyelvû Gimnázium. aki Péczely Saroltával közösen leplezte le az iskola folyosóján felállított Kodály-mellszobrot.kombinációjukból az olvasó mégiscsak összeállíthasson egy történetet. Németh Imre kezdeményezésére azután fóruma is lett ennek a mûfajnak. amely a magyar reneszánsz és barokk zene eddigi legátfogóbb bemutatója. nyavalyogni. mígnem felfedezte magának a reneszánsz és a barokk kor mûzenéjét. amely mindnyájunk számára kritikus lesz. Ugyancsak itt tekinthetõ meg a Kodály életét . „Kodály Zoltán neve nemcsak a múltat. De nem árt. század pihentetõ. meg üvegházhatást. s nem jó.. gyönyörû tenorja s a kísérõ zenekar korhû hangszerei a régi korok zenéjét újból megismertették és közkedveltté tették. Péczely Sarolta elmondta. meg járványokat. virágéneket õ szerettetett meg a közönséggel. A CD anyagát zömében 17. De minek?” — nyilatkozta többek között munkásságáról és alkotói törekvéseirõl a Szabad Újság hasábjain Grendel Lajos. zenei és népnevelõi szellemének üzenetét is éltetni kívánja. /Szabad Újság (Pozsony). /Szabad Újság (Pozsony). az ilyesmit csak egyszer érdemes elkövetni. a reneszánsz és kora-barokk harmonikus hangzásvilágában.. hanem mert a galántai magyar gimnázium Kodály magyarságának. ábrándozni. amelyek a Lõcsei-. Késõbbi könyveimen többen is számon kérték az Éleslövészet alkotói módszerét vagy technikáját. 20. (…) Olyan évszázad küszöbén állunk. Szépelegni. Akkor már inkább a világvégérõl! (…) Egy pillanatig sem gondolom. E harmóniának – több szponzornak köszönhetõen – végre a nagyközönség is részese lehet. ha az író önmaga epigonjává válik. ólomkatonákkal játszadozni persze akkor is szabad és lehet. dec. Az idén a karácsonyi piacon – a Magyar Kultúra Boltjaiban és más könyvesboltokban – már kapható a napokban megjelent Conversió címû CD. Hosszú évekig járta az országot az általa alapított Gaudium együttessel. s a régi zene olyan jeles magyarországi elõadója. 20. ha fejünk fölött ég a tetõ. Számomra ma ez a »realista« irodalom. Sok népdalt. század extrovertált emberének jólesik megfürdenie a 16–17. hogy az író vagy az irodalom képes ezeket a kedvezõtlen folyamatokat megfékezni./  Németh Imre. A hangzóanyag sokszínûségét a Samaria 2000 fesztiválon szereplõ pozsonyi Gaudium és a kecskeméti Renaissance consort biztosítja. A Mikulás vagy a Jézuska ózonlyukat hoz. mert Kodály 1885 és 1892 között Galántán élt és – ahogyan azt a névadó ünnepségen özvegye. mert a 20. a Kájoni-kódexben és a Vietorisz-kéziratban maradtak fenn. Ilyen kilátások mellett a történelem végérõl papolni rettenetes naivitás. hanem a jövõhöz szükséges szellemi muníciót is jelenti” — hangzott el Pék László gimnáziumigazgató ünnepi beszédében. dec. ha tematizálja. századi felvidéki és erdélyi mûvek alkotják. nyugalmat árasztó dallamaiban.

/  A Duna Menti Könyvtárban „Cigányok könnyei” címmel megnyílt. A Szlovákiai Romák Tudományos és Mûvészeti Szövetsége. Ravasz József fényképeinek fõszereplõi a nincstelenné vált cigány családok. fájdalmat. kísérleti jelleggel már tavaly megszervezték két komáromi járásbeli községben. A tanfolyamok két–háromhetesek és bárki jelentkezhet. amely a zeneszerzõ szülõvárosában. Amint Andruschkó Imre klubvezetõ elmondta. mert az idén nyáron sikerült ismét megszervezni az Angolul Tanuló Falvak elnevezésû programot. hogy közösen ünnepeljék a karácsonyt. fákat. megrendítõ képsorokat felvonultató vándorkiállítás az 1998-as jarovnicei árvíz pusztításait örökíti meg. dec. az ideiglenesen sátorvárossá vált Jarovnice lakói. Kecskeméten mûködõ Kodály Zoltán Zenepedagógia Intézet „keresztelõi ajándéka”. Nincs annyi papír. A városi mûvelõdési központban tartott nagyszabású ünnepiségen Kodályné Péczely Sarolta és Csáky Pál miniszterelnök-helyettes mondott üdvözlõ beszédet. nagyszülõk ismeretlen.bemutató kiállítás. akik a fotók tanúsága szerint elkeseredetten próbálják felszámolni a pusztítás következményeit. A résztvevõk történelmi elõadást hallgattak meg. /Csallóköz (Dunaszerdahely). amelyet közel 600 tanulnivágyó . /Csallóköz (Dunaszerdahely). a Szent Margit és Szent Erzsébet életét bemutató színmûvet is a résztvevõk közül a helyszínen kiválasztott gyermekszereplõk adták elõ. 21. elsõsorban azért. 21. hogy Amerikából érkezõ oktatók ingyen tanítják az angolt az érdeklõdõknek. a Duna Menti Könyvtár és a Komáromi Járási Hivatal szociális osztálya által szervezett kiállításon szereplõ fényképdokumentációról Ravasz József így ír: „A hatalmas víztömeg magával ragadta a házakat. melyen megörökíthetnénk az átélt borzalmakat. december 16-án mintegy tucatnyi szlovákiai magyar sokgyermekes család a komáromi bencés rendházban. s ki tudja.” A kiállítás a jövõ év január végéig tart. vagyis azok a roma felnõttek és gyerekek. apák. ott voltak az Európa Udvar ünnepélyes megnyitóján. majd kötetlen beszélgetéssel fejezték be az immár hagyományos találkozót./  Az 1998 márciusában alakult Komáromi Polgári Klub számára kiemelkedõ jelentõséggel bír a végéhez közeledõ esztendõ. a Harmadik Kormányonkívüli Roma Szektor. A kiállító. Búcson és Marcelházán. dec. /Komáromi Lapok (Észak-Komárom). 22. Az idén már 11 községben rendezték meg a programot. A legnépesebb. mely egy fontos feladatra. A program lényege. a Marcelházáról érkezett Éles család hét gyermeke külön mûsorral szórakoztatta a hálás hallgatóságot. jeltelen sírjai. dec. Fekete Jolán és Pásztor Csaba. anyák./  A Szlovákiai Nagycsaládosok Szövetsége komáromi. Gyerekek. A színdarab és az egész találkozó megszervezésében oroszlánrészt válallt a komáromi klub vezetõje. a romák közti összetartásra szólít fel. hogy hány ember sorsát pecsételte meg a tragédia. valamint vágsellye– galántai klubjának szervezésében találkozott szombaton. a sellye–galántai klub vezetõje. majd Szigeti László oktatási államtitkár adta át Pék Lászlónak a gimnáziumot Kodály Zoltán nevének viselésére feljogosító minisztériumi okiratot. több gyermek pedig egyéni produkcióval szerepelt a mûsorban.

Ehhez illeszkednének a határon . Ennek a három országnak a szövetsége egy majdnem 24 milliós konglomerátum létrejöttét jelentené. amelybe akkor kerülne. hogy mind Magyarország. Amikor ugyanis az EU az osztrák választások eredményeire blokáddal válaszolt. Ez lehet az út az adott térség kulturális és gazdasági összefogásához. egy. Az elmúlt egy–két év során Magyarországon. sem pedig a közép-európai lefedését tekintve. amely alulról építkezve kialakíthatja azokat a kis területeket. hogy szervezõ tevékenységüket a 2001-es esztendõben is folytassák. ha a schengeni határon kívülre szorulna. ami nem elhanyagolható sem a gazdaságát. egyetlen kivétel a Kassai Kerületi Hivatal. dec. valójában ezekre épül kulturális és gazdasági összetartozásunk Közép-Európában./  Andrássy János Mihály. mind pedig Szlovákia az EU-hoz szeretne csatlakozni. Annak idején a Német–Római Birodalom is pontosan ilyen kis régiókból állt. Erre jelenthet megoldást az önkormányzatiság. „Napjaink nagy kihívása a globalizáció. ami arra ösztönzi a klub vezetõit. amelyben jelen lenne egy EU-tag. Török Ágotával. a tagsághoz közeli ország s egy olyan. a Madách Posonium Kft. a Fórum Társadalomtudományi Intézet Etonlógiai Központjának munkatársával közösen rendezték. hogy önállóan cselekedve ezen az úton problémákkal szembesülhetnek. A bemutatókat általában 50–60 személy látogatta.látogatott. Így talán Szlovákia elkerülheti azt a nagyon hátrányos helyzetet. A novemberi bajmóci miniszterelnöki találkozón tágyaltak is a Bécs– Pozsony–Budapest tengely szorosabb együttmûködésérõl. hogy régiókban gondolkodjunk. Az EU elvárja tõlünk.és folyóirat-bemutatókatt. Kiszolgáltatott helyzetben vannak ugyanis a gazdasági globalizáció fõszereplõiként megjelenõ multinacionális cégekkel szemben. sem a lakosságát. Ezeket rendszerint két társrendezõvel. Ilonával. hogy igazán azok felé tud nyitni. amely e kettõ segítségével meggyorsíthatná csatlakozását. komáromi könyvesboltjának vezetõjével és Juhász L. de Ausztriában is felismerték. Magyarországon a változás érdekében létrehozták a hét statisztikai régiót. ahol a globalizáióval szemben a lokálpatriotizmus hat. /Új Szó (Pozsony). elnöke. hogy ezzel szemben hassanak. de ez is rendelkezik a területéhez tartozó önkormányzatok felhatalmazásával.6 millió lakosával. Ez feltételezhetõen elõfutára annak. Az alapítók között csak önkormányzatok találhatók. Zdenko Trebula kassai fõpolgármester tanácsadója a nemrégiben alakult Kassa– Miskolc euro-régió egyik szervezõje volt. a Miskolc–Kassa Régióért Kht. Kiindulópontként az szogált. az országnak rá kellett jönnie. mivel Szlovákiában még nem léteznek megyei szintû önkormányzatok. Ilyen lehet a Kassa– Miskolc eurorégió is a maga 14 ezer négyzetkilométerével és 1. Szlovákiában. A magyarországi vármegyerendszer és a jelenlegi szlovákiai rendszer egyaránt kezelhetetlen az Unió részérõl. hogy adott esetben a három ország egy szövetséget kössön. 22. és térségünk országainak kormányai nem állnak olyan szinten. Vele folytatott beszélgetést az Új Szó tudósítója az euro-régiókat életre hívó körülményekrõl és ottani terveikrõl. akikkel ezeréves közös történelme van. Az ausztriai Bundeslandok beleillenek az uniós rendszerbe. A klub az idén is általában havi rendszerességgel szervezett könyv.

„Szeretnénk hiteles környezetben elhelyezni a mûvész alkotásait – mondja a társulás célkitûzésérõl Szabó Kinga elnök. Terveink szerint ezután következne egy hároméves regionális terv kidolgozása. Szabó Gyula háza ugyan adott. amelynek célja határon átnyúló projektumok megfogalmazása. A zavartalanabb mûködéshez arra lenne még szükség. Elsõként a régió 12 tagú tanácsának felállítása kezdõdik meg. 22. ipari parkok kialakítása. Mindezzel egy olyan rendszert kell kialakítani. hogy Szabó Gyula házában a mûvész alkotásaiból állandó kiállítást rendezünk be. elnöke. A szlovák–magyar határ mellett alakuló euro-régiók gyakorlatilag kistérségek szövetségei. Az euro-régió alulról építkezõ rendszer. a szlovák–magyar határ átjárhatóságának jelentõs könnyítése. sajnos. A májusban aláírt együttmûködési keretegyezményük s a december 1-jén aláírt alapító okirat lehetõséget teremtenek a mindkét oldalon hétezer négyzetkilométeres terület fejlesztésének összehangolására. Hogy ez megvalósulhasson. különbözõ rendezvényeket szervezünk. mezõgazdasági szempontból pedig nincs komoly jelentõségük. amelyek ébren tartják Szabó Gyula emlékét és egyben felhívják a figyelmet arra is. de mellé szeretnénk . Ezt követi a regionális adminisztráció létrehozása. hogy létezik a Szabó Gyula Barátainak Köre polgári társulás. hogy mindkét oldalon a két ország gazdasági szempontból nagyon rossz helyzetben levõ területei kapcsolódnak össze. dec. nem tudja teljesíteni az alapítólevélben is megtalálható feladatát. A két ország tehát egymás felé húz. hogy az ne hiányozna más. mûvészettörténész – mert a Nógrádi Galéria. illetve közösen közelednek Ausztria felé mint olyan országhoz. Ennek egyik fontos eszköze a kassai repülõtér jövõre kezdõdõ rekonstrukciója” — fejezte be értékelését a Miskolc–Kassa Régióért Kht. hogy ezek a rendezvények elvezetnek bennünket olyan támogatókhoz is. mert nem lehet úgy leválasztani egy helyiséget. a környezetvédelem. amely minden szempontból lehetõséget teremt a komoly beruházók megtelepedésére. idõszakos tárlatok. akik valamilyen módon hozzájárulnak elképzeléseink megvalósításához. kiállítások alkalmával. A szovjet nehézipari megrendelések elmaradását máig nem tudták kiheverni egyik oldalon sem. és ugyanitt évente legalább kétszer megrendezzük a fiatal magyar kortárs mûvészek kiállítását. ahol a festõmûvész élt és alkotott. mivel a jelenlegi viszonyok teljesen kiismerhetetlenné teszik az országot a külföld számára. (…) Rendeznünk kell a közigazgatási kérdéseket. s hogy milyen célokat tûzött ki maga elé. Ezt elvégezve pedig az önkormányzatiságon keresztül kialakulhat egy teljesen új és eurokonform rendszer. Ezért azt tervezzük. Nem tud állandó kiállítást fenntartani. (…) A keretet természetesen valós tartalommal kell kitölteni. A szóban forgó régióra ráadásul jellemzõ./  Két évvel ezelõtt alakult meg Losoncon a Szabó Gyula Barátainak Köre polgári társulás. amelynek célja a Szabó Gyula Emlékház és Kortárs Mûvészeti Mûhely létrehozása és mûködtetése abban a házban.átnyúló régiók. hogy aláírják az elõkészületben levõ államközi egyezményt Szlovákia és Magyarország között a határon átnyúló régiók jogi szabályozásáról. /Új Szó (Pozsony). Ilyenek lehetnek például a szociális problémák kezelése. Bízunk abban. amely már teljes EU-jogharmonizációval és -kapcsolatokkal rendelkezik.

Ennyi. ezek már láthatóak a losonci kiállításon. Ezért is kértem. de a végeredményt én tompának éreztem. Néha betelik a pohár. de még nem küldték el. bekeményítettem. Érzõ szívvel. – A Néma levente címû színmûben Ziliát játszottad talpig felöltözve. hogy a sötétségbõl drámai helyzetet teremtsen. – Sziszi. míg egy darabban látsz!« – Ösztönös nõ vagy? – Annak érzem magam. hogy most. Bandor Éva. különös helyzetekben. amely már tervezett programjainknak a része. Az úgynevezett „kényes” dolgokba nem akartam belegyezni. Annak ellenére. eddig húsznál több alkotást kaptunk. Hazai magyar színésznõként többszörösen nehéz. hogy a színészi lét nem habostorta. Képtelen ellenállni a kísértésnek. Az életét a színpadra teszi. – Mimóza is. akibe – a többiektõl eltérõen – tiszta szívbõl szerelmes. érzelmes. Érdekes nõ. de a késõbbiek során szeretnénk bemutatni az anyagot Szlovákia fõleg magyarok lakta városaiban és Magyarországon is. – Rengeteg konfliktusom volt Szegvári Menyhért rendezõvel a szerep miatt. Egy barátnõm bevallása szerint számára ez volt az elsõ olyan alakításom. – A váltás ugyan éles volt. megpróbáltam kompromisszumot kötni.egy kiállítócsarnokot építeni. ha úgy hozza a sors? – Sok mindenre rá kellett jönnöm a fõiskola óta. a festõnõ tudja. hálás szerepekben. 29. Clea négyéves kapcsolatát a fiatal szobrásszal egy kis cukorbaba egyik percrõl a másikra akarja szétbombázni. a Csúnya lány kacér nõje éles váltás. Kakuk Marci kivétel. hogy kiégsz? – De félek. dec. Jobban esett? – Remekül éreztem magam a próbafolyamat alatt. Érzékeny és egyszerû lélek. – Mi zavart? A vörös szoknyája? A csipkés kombinéja? – Az alpárisága és a kiszolgáltatottsága. De csak magának. – A Kakuk Marci szerencséje címû vígjáték Rozikájaként elég sokat mutattál nõiességbõl. Az elsõ bemutatónak a losonci Magyar Kulturális Központ adott otthont. »Nem adom fel. – Clea. Õ viszont küzd a végletekig. Azután mégis marad. Álmodik is. színes lélekkel játszik. A kiállítás anyaga remélhetõleg folyamatosan bõvül. akik ígértek alkotást. Más jelleggel és más sebességgel. a szerzõ Peter Shaffer szerint elkápráztató. akivel szívesen azonosult volna az életben.” /Új Szó (Pozsony). az szakítja le. Közel ötven mûvészt szólítottunk meg. milyen a játék a sötétben! – Clea. Nem maradt más hátra. Lángol és olt. az évad második felében . mert sokan vannak. (…) – Szinte valamennyi darabban benne vagy. Nem félsz. aki akarja. Mindenekelõtt arra. amíg meg nem értettem Rozika útszéli liliomságát. Valamennyi alkotás ajándék. majd azt követõen a kiállítás anyagát a Duna Televízió segítségével szeretnénk árverésre bocsátani a jövendõ Szabó Gyula Galéria javára. okos és csintalan. a Szabó Gyulát tisztelõ mûvészek mûveikkel járulnak hozzá az emlékház és a galéria létrehozásához. a kassai Thália Színház társulatának meghatározó egyénisége — vele készített interjút az Ifi Magazin legfrissebb számának hasábjain Bárány János. Törékeny és erõs. (…) »Hommage a Szabó Gyula 2000« címmel a napokban útjára bocsátottunk egy vándorkiállítást. amelyet külsõ segítség nélkül nem tudunk megoldani. Az emlékházat és a galériát szeretnénk 2002-ben megnyitni. hogy Ziliáról is lebomlik a köntös a darab folyamán./  Izgalmas színésznõ. és ez olyan nagy befektetést jelent. Menne az ember. Mivel etikátlannak tartok szerepet visszautasítani. addig a pillanatig.

az INFOVET keretében meghirdetett számítógéppark kibõvítésére megítélt támogatást. A program rendkívül pozitív visszhangra talált a tanulók körében. cseh és egy francia középiskolával vették fel a kapcsolatot. A szülõk beszervezésével azonban további segítõkre számítanak. Ennek keretében sportnapok. Moziba menni. hogy diákonként bemutatkozva a késõbbiekben sort keríthessenek az iskola. hiszen amellett. az irodalmi színpad. Az idei iskolaévben két Phare-támogatást is elnyertek. környezetvédelmi táborozások. hanem a sportkörök. A források felkutatása számukra nem jelent gondot. strasburgi líceum volt. Fáradt vagyok. a 2–3 év futamidejû Internet Coménius I. (…) – Szeretsz játszani? – A színpadon igen. november 22-én a gimnázium volt diákjai rukkoltak elõ. Kell a feltöltõdés. de véges teherbírásuk gátat szabhat tevékenységük még szélesebb körû kiterjesztésének. január/  Jugoszlávia  . január/  A Somorjai Gimnázium mellett mûködõ Pro Ratio Alapítvány ötletével 1994. Az élettel nem szabad. E célból egy német. amelynek lényege a külföldi kapcsolatok internetes kiépítése. A terv részét alkotják a személyes munkatalálkozók és a diákcsere keretében lezajló rendezvények is. Késõbb. a „Foltocska” szerkesztése is jelenthet számukra. mûködését. akik által kiaknázhatóvá válhatnak a kínálkozó lehetõségek. jövõre pedig a Somorjai Magyar Tannyelvû Gimnázium lesz házigazdája.30-tól 18 óráig. házi tanulmányi versenyek kerülnek mindkét részrõl megvalósításra. Vitathatatlan az ilyen tevékenységek ösztönzõ és építõ jellege. Az egyik a középiskolák részére kiírt Sokrates néven futó nemzetközi pályázat részprogramja. olvasni. Kezdetben a szûkös iskolai költségvetés kereteibõl kiszoruló aktivitások finanszírozását – mint például a tanulmányi versenyeken induló diákok felkészítésének költségeit vagy a tehetségek támogatását – karolták fel. Ennek az egy év futamidejû programnak a beindítása a Gyõri Kazinczy Gimnáziummal már meglévõ baráti kapcsolaton alapul. tájegység-barangolások. amelynek révén közel 800 ezer koronához jutottak. amelynek idén a francia. a kor szellemét egyre inkább felvállalva. szombaton pedig 9-tõl 17 óráig terjedõ – felügyelet melletti internetes munkáját. A másik Phare-támogatás a szlovák–magyar határon átívelõ kapcsolatok mûködtetésére irányul. Ily módon kaphatta meg az elmúlt években a somorjai gimnázium pl. /Ifi Magazin (Pozsony). amelyet nem csupán a számítógépek. /Ifi Magazin (Pozsony). mert az alapítvány és a gimnázium vérbeli pedagógus-gárdája jóvoltából biztosítani tudták a diákok – napjában délután 14. nézni a tenger kékjét. program.pihenhessek egy kicsit. gyors a tempó. Annál is inkább. hogy a kapcsolatrendszer kommunikációs nyelvei a német és az angol – ami már önmagában is nyelvtanulásra serkent –. segítõi és támogatói lettek az iskola által benevezett pályázatoknak is. a diákok egyre inkább az iskola falain belül találják meg szabadidejük hasznos eltöltésének lehetõségeit. diákbálok (és egyéb rendezvények). majd a város és régió bemutatására is. a könyvtári olvasószoba vagy akár az iskolaújság.

Az egyesület rendszeresen szerepel a Gyöngyösbokréta és a Durindó rendezvényein.. hangsúlyozta Pakai Tibor./  A 200 éve született Vörösmarty Mihályra emlékeztek december 1-jén a Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság szervezésében az Újvidéki Színház kistermében. ahol a közeljövõben nincs esély kizárólag magyar érdekeltségû intézmények (könyvtárak. gazdasági és kulturális élete sorskérdésenek megoldását. mûemlékvédõ intézetek) létrehozására. hogy a vajdasági magyarság írásos emlékeit megõrizzék az utókornak. de ellátná a helyi közmûvelõdési tevékenységek és regionális feladatok segítése érdekében az egész Délvidékre kiterjedõ közmûvelõdési tanácsadást és szolgáltatást is. dec.) Javasolja egy olyan intézet létrehozását. amely a már meglévõ tudományos társaságokkal. dec. Egyhetes rendezvénysorozattal ünnepelte az elmúlt napokban fennállásának 50. Ez a fórum a délvidéki magyarság problémáinak idõszakos megvitatásával és a vita zárónyilatkozatának a közreadásával befolyásolni kívánja a magyarság politikai. /Magyar Szó (Újvidék). vendégszereplésekbõl szerzett pénzekbõl tartja fenn magát.) Döntés született egy kezdeményezõ bizottság . az amatõr mûvészeti mozgalom egyesületeivel közösen a kultúra és a tudományosság minden olyan területén fel tudná vállalni ennek a munkának az irányítását. amelyen tizenhárom országból mutatkoztak be magyar mûvelõdési egyesületek. a citerazenekarban. a vegyeskarban és a drámai társulatban tevékenykednek. 2. A muzslyai kultúrközpont a helyi járulékból. valamint a Vajdasági Magyar Amatõr Színházak Szemléjén. hogy 1998-ban az egyesület tánccsoportja Straub János vezetésével fellépett a „Vendégségben Budapesten” elnevezésû világtalálkozón. szakmai egyesületekkel. találkozóján a résztvevõk döntése értelmében magalakult a Délvidéki Magyar Értelmiségi Mozgalom. 3. 2. az egyesület elnöke. és sikerei is voltak. múzeumok. Elmondta. Jelenleg 120 tagja van. /Magyar Szó (Újvidék). Vitkay Ágota és Aleksandra Karadzic verseket adtak elõ.) Zentai székhellyel javasolja a Délvidéki Magyar Dokumentációs Központ létrehozását. A mûvelõdési élet a faluban már az 1800-as években folyt. évfordulóját a muzslyai Petõfi Sándor Mûvelõdési Egyesület. akik a kicsik és a felnõttek tánccsoportjában. valamint a fellépésekbõl. A délutáni irodalmi matinén Bence Erika Vörösmarty költészetének bölcseleti vonatkozásairól tartott elõadást. majd Aladics Kollár Mária tanárnõ mondott el néhány költeményt. Király Ernõ megzenésítésében Vitkayné Kovács Vera. de a háború és az általános pénzhiány miatt a jubileumi mûsort csak három év késéssel rendezték meg. aki maga is húsz éve énekel és több hangszalagot jelentetett meg./  Az Aracs Társadalmi szervezet kezdeményezésére a délvidéki magyar értelmiség egy része december 2-án Tóthfaluban megtartott IV. levéltárak. 2. Fennállása óta az egyesület igen tevékenyen részt vett a vajdasági mûvelõdési életben. az egyesület pedig 1947 óta tevékenykedik a helyi Tûzoltó Otthonban. Az 1998-ban Bácskertesen megtartott szemlén a „Nyitott ablak” címû vígjátékkal Balázs János rendezésében a házigazda egyesület színjátszó csoportjával osztozott meg az elsõ helyen. A Délvidéki Magyar Értelmiségi Mozgalom 1.

A Szózat és a Himnusz nem szerepel az általános iskolai tantervekben. A felhívásra 20 bácskai és bánáti településrõl 42 hetedikes és nyolcadikos diák jelentkezett.) A tömb. kártyapartik. A helybeliek mind behúzódnak a házukba. „Szüleim házában szállást adtunk nekik – mondta Drobina Ferenc helybeli lakos –. magukba zárkózva élnek. /Magyar Szó (Újvidék). intézmények közötti kapcsolatépítést és együttmûködést. amelynek feladata a Délvidéki Magyar Mûemlékvédelmi Társaság megalakítása. nem volt velük gond. a pedagógusegyesület elnöke köszönetet mondott a tanároknak. a terror elûzte a legszorgalmasabb embereket. a tájékoztatási és a gazdasági élettel kapcsolatban –. 3. a számlát majd az állam állja. s jelen volt Kiss László. azokat. Nincsenek többé baráti összejövetelek. ám a villanyáramot nekünk kellett fizetni. többen az idegenekkel szemben bizalmatlanná váltak. A vetélkedõ december elsején. 2. iskolák. Annak ellenére. Ezekre a megbeszélésekre az idei év elsõ felében kerül sor. A megnyitón a Csáth-kör szavalói a Vörösmarty-jubileumot köszöntötték alkalmi összeállítással.létrehozásáról. 6. hogy vállalták a diákok felkészítését. a háború. 4. Sava Babiæ mûfordító Hamvas-szótárának ünnepélyes bemutatóját szervezi meg az Újvidéki Magyar Olvasókör „Kor és válsága” címmel. Volt idõszak. 3. Király Veronka. A falut – más bácskai és bánáti településekhez – hasonlóan kegyetlenül megviselte az elmúlt évtized háborúinak sora. dec. Vörösmarty születésének 200. 7. /Magyar Szó (Újvidék). dec./  Dr. a Magyar Versmondók Egyesületének alelnöke is. Ha végigsétál az utcán. .) Az értelmiségi mozgalom megnyilatkozási fórumként kezdeményezi egy értelmiségi folyóirat megjelentetését. évfordulóján zajlott le a szabadkai Népkörben. amikor Õrszálláson több volt a szerb háborús menekült. 5.) Az új demokratikus hatalomtól követelik a magyar könyv és tankönyv szabad behozatalának visszaállítását. /Magyar Szó (Újvidék). éppen ezért az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének legutóbbi közgyûlésén Mirnics György kezdeményezte.és szórványmagyarság közötti kapcsolatok szorosabbra fûzése érdekében szorgalmazzák a civil szervezetek. mást nem is lát./  Vörösmarty Mihály születésének 200. hogy megígérték. dec. — A délvidéki magyarság sorskérdéseinek három olyan témaköre vetõdött fel – az oktatási. évfordulóján a nagy költõ emléke elõtt tisztelegtek Szabadkán. Az elmúlt évtized tönkretette a falut.) Az anyaországban tanuló fiatal értelmiségiek kezdeményezését üdvözölve az értelmiségi mozgalom fontosnak tartja a határon innen és túl élõk egymást segítõ együttmûködését. zongorán kíséri Vasna Misiæ. mint a falubeli — ötezer helybelire hétezer idegen jutott. A mûsorban a szerzõ mellett részt vesz Czakó Gábor író Budapestrõl. Jelenleg is még mintegy ezerhétszáz menekült él a faluban. Közremûködik Nikola Srdiæ klarinétmûvész./  A Zombor melletti Õrszállásról írt helyzetjelentést a Magyar Szó címû napilap újságírója. amelynek mindegyike külön–külön is tanácskozást igényel. hogy szervezzenek szavalóversenyt a vajdasági magyar diákok számára.

Ötven éves jubileuma alkalmából a következõket nyilatkozta: „A Népkör olyan. Utasi Jenõ atya. dec. A szabadkai Népkörben az akkori fiatalok olyasmit tanultak – s tanultam én is – az idõsebbektõl és a vezetõktõl. Nemcsak vezetõk voltak. Szécsi Gusztáv. de a Népkör tisztelt közönségének is a sok õszinte tapsért.” /Szabad Hét Nap (Szabadka). mint a villamos. Ötven évvel ezelõtt szálltam fel elõször erre a villamosra. gazdagítása terén a legtöbbet tettek és tehetnének. Koncz István. 6. 6. Csápik József. döcögõs is lett. a lapot rendszeresen vásárló Vízmûvek igazgatója üdvözölte a vendégeket. nemkívánatos események is párosultak. amelyek az életben tanulságul szolgáltak. /Magyar Szó (Újvidék). A mûsorsorozat szerkesztõje és vezetõje Muhi Béla. Két dolog fontos: elegendõ energiaforrás és megfelelõ vezetõk. A házigazdák nevében Serfõzõ Jenõ./  November 29-én életének 64 évében meghalt Vincze Imre./  Dr. hogy minõségi javulás várható. Ez fáj a falunak. hogy ezek az emberek lehet.akik a falu fejlesztése. Végezetül szeretném. A lap függetlenségét támogatva elhangzott: mivel a pártok sem tévedhetetlenek. mint én ötven évvel ezelõtt. dec. dec. A simának ígérkezõ utazás néha rázós. amelyre az emberek fel. s betöltsék a mindenkori hatalom lelkiismeretének szerepét. Molnár Csikós Benedek és a fõként Horgosról tájékoztató Röhrig Ottó./ . a helyi közösség tanácselnöke és Bálint Frigyes. Elmentek a fiatalok. Varjú György. A sikerek mellé néha kudarcok. a szabadkai Népkör Magyar Mûvelõdési Központ színjátszó csoportjának Arany Tulipán oklevéllel kitüntetett tagja. ezért fogadják el. ha akadna a mostani fiatalok között több hasonló »dilettáns«. 3. Ezt követõen „A kereszténység 2000 éve” címmel rendeznek mûsort. de eredményekben mindig gazdag és tartalmas idõtöltést jelentett.és leszállnak. Egyszóval: foglalkoztak velünk.és felelõs szerkesztõ vezetésével Horgoson tartotta nyilvános szerkesztõségi ülését december 1-jén az Új Kanizsai Újság Az ülésen bemutatkoztak a kéthetente megjelenõ független polgári lap munkatársai: Teleki Mária. Kraszulyák Rózsa./  December 6-án az Újvidéki Színház kistermében a hagyományos ismeretterjesztõ elõadások keretében „Szerémségi történelmi emlékeink” címmel Uri Ferenc történész tart elõadást. amelynek vendége Sztrikovits János esperes. És az is. Az újvidéki Svetozar Markoviæ gimnázium magyar ajkú diákjai versidézeteket olvasnak fel. Örök hálával tartozom nekik. hogy a független tájékoztató eszközök adott esetben figyelmeztessék õket. mert a napokban új felszerelés érkezik a tóthfalusi nyomdába.” /Magyar Szó (Újvidék). Papp György fõ. December 13án a VaMaDisz és a Multikulturális Központ tart tájékoztatót az éretségizõk számára. Az õ magatartásuk még ma is példaképül szolgál a számomra. ami csak serkentette a további tevékenységemet az egyesület színpadán. amit máshol nem lehetett volna elsajátítani. hanem nevelõk is. hogy többé soha sem térnek vissza. az alapító és a lapkiadó szerepét betöltõ Logos Grafikai Múhely vezetõje elmondta. /Magyar Szó (Újvidék). dec. hogy célba érhessenek. a Horgosi Termelõk Klubjának elnöke. 5. aki fáradságot nem kímélve úgy szállna fel a villamosra. törõdtek a fiatal nemzedékkel.

/ . Költészetérõl elmondja: „élethivatásához híven. s ennek szilárd talajára építi a maga sajátos versvilágát. Az érdeklõdõk Both István. Alojzije Stantiæ. a hithez való értelmetlen ragaszkodás — ez az az érzésalap. Kónya Sándor./  A hatvan évvel ezelõtt született és közel húsz éve halott jeles költõre és néprajzkutatóra. 7. S nemcsak ezt. dec. hogy huszonöt pályázó huszonöt pályamûve párját ritkító eredménynek számít minden hasonló irodalmi akció esetében (még a miénknél fejlettebb irodalmi élet viszonyai között is). Vallási Néprajzi Konferenciát. hogy megszervezze és tartalmassabbá tegye az ottani magyarság mûvelõdési életét. 8.” Majd így folytatja: „A maga idejében. az örökség megbecsülésének az elvét vallja. életfelfogását. /Magyar Szó (Újvidék). a búcsújárás hagyományai. egész humánvilágát is. Balla Ferenc. 1971-ben nem csekély sikere. Kovács Endre. dec. Ezideig napirendre kerültek egyebek között a kilencedek. amit drámai cselekménybe ágyaz. s igen erõs visszhangja volt a Forum Kiadó színmûpályázatának. Beszédes Valéria. Tóth Ferenc a szenvedés traumáira ad ugyancsak történeti köntöst: a kétely. a húsvéti ünnepkör szokásai és a vajdasági kántorok munkája. A délvidéki néprajztudomány jeles eseményeként tartja számon a szerzõ „Kálmány Lajos nyomában” címû doktori értekezését. Tóth Ferencre emlékezik a Családi Kör címû újvidéki hetilapban Szeli István. Ugyanis az elsõ három pályadíjjal jutalmazott mû egyike sem a jelenünkbõl merítette témáját. Palatinus Aranka. A Néprajzi Társaság néhány éve folyamatosan foglalkozik a népi vallásossággal. /Magyar Szó (Újvidék). E cél megvalósítása érdekében szorosan együttmûködik majd az újvidéki Petõfi Sándor Magyar Mûvelõdési Egyesülettel. Pejin Attila. Slavity Károly és Nagy Abonyi Ágnes karácsonyi szokásokról szóló beszámolóját hallgathatják meg. a bennünket leginkább érdeklõ második díjas »Jób« meg éppen ószövetségi témát szólaltat meg. 7. Miklós Ilona. Balla Borbála. amelyen Silling István elnök köszönti a vendégeket. történetszemléletét. A pirosi mûvelõdési egyesület célja. hanem etikai nézeteit. Raj Rozália. November 28-án Piroson megalakult a Fehér Ferenc Magyar Mûvelõdési Egyesület. Majtényi Mihály elsõ díjas »A számûzött« címû drámája a római ókor. Az alakuló közgyûlésen huszonöten vettek részt.” /Családi Kör (Újvidék). Szõke Anna. Rápóti Zsuztsannát és Szarvák Lídiát./  A Kiss Lajos Néprajzi Társaság és a csókai Szentháromság Plébánia közös szervezésében december 9-én tartják meg a IX. mégpedig nem csak annak folytán. Fischer Fábrik Karolinát. Nagy István. de költõi magatartása s eszközei tekintetében is a hagyománynak. dec. elnökségi tagoknak pedig Tóth–Bátori Erzsébetet. A résztvevõk titkos szavazással Fenesi Péter pirosi szobrászmûvészt választották meg az egyesület elnökének. hanem sokkal inkább a díjazott drámai alkotásoknak az irodalmi életben akkor (harminc esztendõvel ezelõtt) valóban páratlan témaválasztását s irányvételét illetõen. Gobby Fehér Gyula harmadik díjas mûve. Tóth Glemba Klára. »A budaiak szabadsága« a középkor idõkeretében játszódik.

Az elsõ világháború végéig terjedõ idõszakot átfogó monográfiának jó néhány szerzõje van. A millennium évében e sok tekintetben különleges és nagyszerû kiadványnál szebb születésnapi ajándékot talán el sem lehetne képzelni. a zentai önkormányzat. Zenta monográfiája immár valóságnak tekinthetõ.” /7 Nap (Szabadka). December közepére a szabadkai Grafoprodukt magánnyomdában elkészül Zenta egyetemes monográfiájának elsõ kötete. dec. Az évtizedek óta dédelgetett álom. karácsonyra kezükbe vehetik a zentaiak és minden más érdeklõdõ. amely a kezdetektõl az 1919-ig terjedõ évszázadokat öleli fel. /Magyar Szó (Újvidék). A Családi Kör és a Szabad Hét Nap ugyanis (részben vagy teljes egészében) magánkiadásban jut el az olvasóihoz. A monográfia elõkészítési és nyomtatási költségeihez jelentõsen hozzájárult a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. aki az elõszót és a második fejezetet írta. a Thurzó Lajos Közmûvelõdési Központ igazgatója és Fodor István. A monográfia kiadója. Ezek a füzetek képezik az egyetemes monográfia elsõ kötetének alapját. anyanyelvükön írt és szerkesztett hetilap” — olvasható a fõszerkesztõ beköszöntõ vezércikkében. gazdagon illusztrált kötet elsõ nekifutásra ezer példányban lát napvilágot. hiszen végképp lejárt az egyoldalú tájékoztatás ideje. egy megújult és – mély meggyõzõdésem – a jelenleginél olvasottabb hetilapot kap pénzéért az Olvasó. A négyszáz oldalas. közülük Dobos János nyugalmazott levéltáros és Szekeres László régész már nem érhette meg a nagy mû elkészültét. ezt követi a régészeti rész Szekeres László tollából. a szerkesztõbizottság tagjai: Hajnal Jenõ. Ez az újság megpróbál minél elõbb igazi hetilappá válni. Zenta természeti földrajzával Urbán János nyugalmazott földrajztanár foglalkozik. mint 85 különféle monográfiafüzetet jelentetett meg mintegy tízezer oldalon. a Dudás Gyula Múzeum. „A 7 Napnak elsõsorban tartalmi megújulásra van szüksége. 9. A kötet fõszerkesztõje Szloboda János nyugalmazott magyartanár. 13. „Alapítónk. sokoldalú információkkal szolgálja vásárlóit. dec. A most készülõ ezer kötetbõl kétszáz példány kemény kötésben hagyja el a nyomdát. A Kör a közel négy évtizedes ténykedése során nem kevesebb. Valóban vajdasági és tényleg magyar hetilapot. a Tartományi Képviselõház döntése értelmében a vajdasági magyar adófizetõknek is jár egy közpénzeken kiadott. amely tényleg hetente jelenik meg. a község élõvilágát Guelminó János nyugdíjas biológus dolgozta fel. és tárgyilagos. emellett természetesen rengeteg levéltári és egyéb kutatásra volt szükség az összeállításához. (…) Az új évezredben már egy másmilyen. a történelmi eseményeket a kezdetektõl 1919-ig Dobos János és Pejin Attila történész foglalta össze./ . aki egyben a kiadó igazgatói feladatait is ellátja. és ismét azzá leszünk. évfordulóját. Családi magazin voltunk majd fél évszázadon át. a feltáró munkát pedig az Illyés Közalapítvány segítette. a többi puha fedéllel jelenik meg. a levéltár igazgatója./  Németh János személyében új fõszerkesztõje van a Szabadkán kéthetente megjelenõ 7 Napnak.és Levéltárbarátok Köre november 29-én ünnepli fennállásának 39. Az egyes fejezetek a következõ szerzõk munkáját dicsérik: Dobos János a helytörténeti kutatásokat foglalja össze.

hogy örülni kellene annak. hogy itt már jóval Amerika felfedezése elõtt település volt. hiszen azon melegében megrongálták. hogy szinte elrejti az arra méltatlan tekintetek elõl? /Magyar Szó (Újvidék). A VMPE idei másik jelentõs teljesítménye az Oktatási Központ létrehozása./ . Az ünnepi rendezvények sorén egy kisebb méretû. valamint a már meglévõ újvidéki diákotthon bõvítésére pályázott. dec. az újvidéki diákotthon bõvítését viszont támogatta a közalapítvány — mondta Nagy Margit. Egy hollandiai támogatónk jóvoltából a református egyház közvetítésével havonta 500 guldent kapunk. dec. amelyet a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete mûködtet. de kezdetnek elégségesnek bizonyult. Marczibányi István síremlékét a park elvadult szegletében már annyira benõtte a gaz. Egyelõre még nincs sok könyvünk. Csóka 1997-ben ünnepelte elsõ írásos említésének 750. Ez körülbelül 430 márka. Aki látja a ledöntött emlékmûvet. és helyére egy 50 személyes elõadótermet szeretnénk építeni. hogy ingyen biztosítja az ebédet az erre igen csak rászoruló gyermekeknek” – hangsúlyozta Nagy Margit. ott pszichológiai tanácsadással egybekötve tanítónõk és tanárnõk foglalkoznának a gyerekekkel. Húsz gyermekkel indultunk. amibõl tanulhatnának a lányok. Több pedagógusra számítunk. A VMPE közgyûlésén elhangzott. „Az otthon udvarában van egy rossz állapotban lévõ régi épület. Ezt lebontjuk. Pillanatnyilag 20 egyetemista lánynak biztosítanak térítésmentes elszállásolást. a VMPE elnöke. A közeljövõben itt egy szaklektorátust is létrehozhatnánk. /Magyar Szó (Újvidék). ami a diákoknak tanulóteremként szolgálna. aki Burány Kovács Erika. Nagyon hálásak vagyunk az Ökumenikus Szeretetszolgálatnak. hogy a diákok az anyanyelvvel. évfordulóját. eltöprenghet azon: vajon az elmúlt évek gyötrelmeinek az utórezgése-e ez a vandál cselekedet. hogy amint egy házat tudunk venni Újvidéken. vagy elõhírnöke az újabb megpróbáltatásoknak? Lehet. amelynek egyebek között arra kellene figyelmeztetnie az arra járókat. ahol október óta foglalkoznak a szociálisan hátrányos helyzetû általános iskolásokkal. kétnyelvû emlékmûvet is állítottak akkor a település központjában. és heti öt alkalommal ingyenebédet kapnak az Ökumenikus Szeretetszolgálat jóvoltából. akikkel három tanár és három egyetemi hallgató foglalkozik. egyetemi tankönyvekre lenne sürgõsen szükségünk. hogy a nagy adományozó. hogy a református egyház egy nagybecskereki kollégium építésére. Ám ez nem aratott osztatlan „sikert”. Az elõbbi nem nyert támogatást. A falakat körbepolcozva itt rendeznénk be a könyvtárat is. nagyon kis összeg egy ilyen méretû vállalkozáshoz. 14./  A szerémségi Maradék falu református egyházközségének tulajdonaként az Apáczai Közalapítvány támogatásával október 1-jén nyitotta meg kapuit Újvidéken az Apáczai Diákotthon. Eredeti tervünk az volt. méghozzá a feljegyzések szerint nem is jelentéktelen. a magyarság történetével kapcsolatos elõadásokat is hallgassanak. Ma tehát földre döntve hever az emlékmû. 13. Faragó Ibolya és Kovács Zsuzsa mellett nevelõtanárként is foglalkozik a diákokkal. a napokban pedig egyszerûen ledöntötték. majd valamivel késõbb zöld festékkel „átírták”.

a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke és Tóth János. amelyet szociális különbség nélkül. December 16-a egyben a nagybecskereki püspökség megalapításának a napja is. „Ahol nincs jövõ. /Magyar Szó (Újvidék). ott nincs haza!?” címû dokumentumfilm – amely a menni vagy maradni kérdéskört járja körül –. dec. 16. dec. és a saját. Az ellenérvek szerint az csak családi címer. dec. annak ellenére. Szent Anna napja legyen a település napja. A szûkebb válogatásba 92 produkciót iktattak be. hogy a szerb partizán „felszabadítás”. bár kivétel nélkül mindenki elismeri. Meghívták a helyi önkormányzat képviselõit is./  December 16-án Szent István megkoronázásának 1000 éves jubileuma alkalmából a délelõtti ünnepi szentmise keretében a nagybecskereki székesegyházban ünnepélyesen átadták a millenniumi zászlót a bánsági püspökségnek. ott nincs haza!?” címû dokumentumfilmjéért Siflis Zoltán szabadkai filmes alkotónak ítélte oda a Kamera Hungária Televíziós Mûsorok Fesztiváljának zsûrije a Határon Túli Alkotók Különdíját. és az akkor megmenekültek ünnepükké választották ezt az emlékezetes dátumot. minden csókai gyerek látogathatott. 14. 1831-ben ugyanis ezen a napon ért véget a sok halálos áldozatot követelõ kolerajárvány. 16. hogy kiszakíthatatlan része Csóka város történelmének./  A csókai Helytörténeti Társaság a napokban megtartott ülésén arra az álláspontra helyezkedett. a regionális. Az ünnepségen jelen volt Szabó Tibor. Nemcsak e szegedi filmes seregszemlén aratott sikert az „Ahol nincs jövõ. hogy az újító. a település nagy szülöttje. A szerbeknek is akkor van a templom-ünnepük és a búcsújuk. hogy ki kell kérni a lakosság véleményét a város napjával és címerével kapcsolatban. és ez alkalomból az egész Bánság területérõl a hívek százai érkeztek a városba. Szó volt továbbá a kegyeleti emlékhely létrehozásáról. amelyre 300 produkciót neveztek be a magyarországi televíziók és stúdiók az elmúlt egy évben készült legjobb alkotásokból./ . Ez a verseny három legjelentõsebb elismerésének egyike. Borbély Lajos emléktáblájának a visszaállításáról az általános iskola folyosójának falára. /Magyar Szó (Újvidék). Elsõsorban azt. A címerrel kapcsolatban a jelenlegi kalászos. Ezzel kapcsolatban azonban már nem volt osztatlan a társaság véleménye. A korábbi emléktáblát „illetéktelen kezek” korábban eltávolították onnan. belgrádi magyar nagykövet. a feltaláló és az országgyûlési képviselõ Borbély Lajos saját költségén építtette az iskolát (az úgynevezett Nagy Iskolát). hanem három hónappal ezelõtt. címeres lobogó elkészítésérõl. összesen 15 kategóriában. A Kamera Hungária 2000 a televíziós szakma legrangosabb országos szemléje. ahol szintén e produkció kapta az egyik fõdíjat. gyárkéményes és csillagos valami helyett egyesek a „medvés” Marczibányi címert látnák alkalmasabbnak. /Magyar Szó (Újvidék). október 8-a helyett a jövõben július 26-a. Az ülés résztvevõinek megítélése szerint a jugoszláv társadalomban végbemenõ változások idõszerûvé tették e kérdések rendezését is. városi és határon túli televíziók nemzetközi versenyén is.

a nemzetet. Nagy Ferenc./  Hosszú és súlyos betegség után október 28-án elhunyt dr. mondta. amelynek társadalomépítõ szerepe van. Szabó Tibor elnök beszédében szellemi mûhelynek nevezte Tóthfalut. a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke megnyitotta az új nyomdarészleget. Tóth János. hogy a település nem lassú helybenjárást. /Szabad Hét Nap (Szabadka). ahol 1960ban matematika tanári oklevelet szerzett. A tábor mûvészeti vezetõje Borsi Ferenc. a nyomda megbízott igazgatója alkalmi beszédében kitért arra. 20.és népdalkörvezetõk részére. A rendezvény színhelye – ugyancsak hagyományosan – a Kókai Imre Általános Iskola épülete. Az új nyomdarészleg megnyitó ünnepségén Szabó Tibor mellett részt vett még Pirityiné Szabó Judit. 1953-ban iratkozott be a Belgrádi Egyetem Természettudományi Matematikai Karára. 1965-tõl a zentai Vegyészeti Szakközépiskola igazgatói posztját töltötte be. számára egyetlen percig sem volt kérdéses. másfelõl a hívõk Istenhez való közelítését szándékozta elérni. Magyarország belgrádi nagykövete. milyen elvek vezérelték a tóthfalusi nyomda megalapításakor. a belgrádi nagykövetség külgazdasági attaséja. Idõközben az adai Cseh Károly Általános Iskolában dolgozott. a falu elnöke a vendégeket üdvözölve kiemelte. 17./  A temerini Szirmai Károly Magyar Mûvelõdési Egyesület január 3-ától 10-éig szervezi meg a Róna citerazenekar hagyományos téli táborát. Ezzel párhuzamosan folytatódik a továbbképzés a citerazenekar. és a zentai gimnáziumban érettségizett 1952-ben. hová kerüljön az Esély a Stabilitásra Közalapítvány támogatása. Tóthfaluban lesz a legjobb helye. esténként pedig táncház és gyermekjáték várja az érdeklõdõket. 1970-tõl a Szabadkai Tanítóképzõ kinevezett fõiskolai elõadója volt. A rendezvényt a helyi vállalkozók és az Illyés Közalapítvány támogatta. Az épületben új rotogép – minden kellékével együtt – és számítógépek kaptak helyet. Detki József nyugalmazott egyetemi tanár. December 16-án Tóthfaluban Szabó Tibor. A kötelezõ oktatáson kívül a rendezõk szórakoztató foglalkozásokat is szerveznek. Bata Imre. dec. Pintér Lajos irányításával elkészítette doktori értekezését . hiszen helyben ad munkát a fiataloknak. szolgálni kívánta a kisebbségben élõ magyarságot. Egyfelõl új munkahelyeket kívánt teremteni. 1932-ben született Tiszaszentmiklóson. a szegedi Esély a Stabilitásra Közalapítvány elnöke és az alapítvány titkára. valamint számos kiemelkedõ közéleti személyiség. hanem dinamikus fejlõdést szeretne. Utasi Jenõ plébános. a táborlakókkal pedig Popoviæ Emanuella (Szenttamás). /Magyar Szó (Újvidék). dec. amelyet a szegedi Esély a Stabilitásra Közalapítvány támogatásából építettek fel a már meglévõ nyomda földszinti harmadik termében. Olyan jelentõséggel bír e mûhely. A Logos Nyomda új részlege – mint mondta – a falu gazdasági fejlõdése szempontjából is jelentõs. a HTMH fõosztályvezetõje. Flaman István (Szentmihály) és a Róna citerazenekar tagjai foglalkoznak. valamint hidat kovácsolni más nemzetek kultúrája felé. majd 1975-ben fõiskolai tanári kinevezést kapott. majd a zentai gimnáziumban nevelte és oktatta a fiatalokat. Mécs László. hogy amikor felmerült a kérdés. Ezalatt ösztöndíjasként a szegedi József Attila Tudományegyetem Bolyai Intézetében dr.

a figyelmes elõzékenység egymás iránt. ezért kezdetben nem kis nehézséget jelentett az újság tartalmának meghatározása és az idõszerûség követelményének történõ megfelelés. /Új Kép (Szabadka). valamint nemzetközi és hazai tudományos értekezleten való aktív részvétel igazolja. amellyel a polgárok. A könyveket önkéntes adományokból gyûjtötték össze. A helyi közösség tanácsa a polgárok tájékoztatása érdekében szorgalmazta egy olyan közlöny idõnkénti megjelenését. tankönyveknek. a könyvespolcokat és az asztalokat pedig önkéntes munkával a hívek készítették el. vonzó stílusú könyvek közös élvezése (…) egyre jobban lekötötték lelkemet. /Csernyei Újság (Magyarcsernye). A versenyen a magyarcsernyei általános iskolások csapata a harmadik helyet szerezte meg. és azok. hogy a hétvégi nyitva tartás idején a hívek beszámolnak egymásnak az elolvasott könyvekrõl. Pósa László plébános az ötletet Szent Ágoston „Vallomások” címû mûvébõl merítette. december/  A lelki épülést szolgáló könyveket egybegyûjtõ könyvtár megnyitására került sor november 3-án a Pósa László plébános vezette óbecsei alsóvárosi plébánián. december/  Az Észak-Bácskai Pedagógusok Szövetsége Honismereti Versenyét – amelynek az Árpád-kor volt a témája – október 28-a és 30-a között tartották Szabadkán. A könyvtár sajátossága. egymástól tanultunk…” /Hitélet (Újvidék). majd a Nemzeti Múzeumban Szent István palástját és kardját is. ahol 1987-ben kapta meg egyetemi tanári kinevezését. „Ebben az évben – olvasható Hatala Zoltán írásában – egy új elképzelés megvalósulásának körvonalai kezdtek kirajzolódni akkor. s mindjárt egy világvárosba. A magyarcsernyei tanulók egy másik csoportja Arany János Tengeri hántás címû balladájának színpadi változatával Kiskunfélegyházán mutatkozott be. de feledhetetlen élmény volt számunkra a budapesti kirándulás – nyilatkozta az egyik résztvevõ –. december/  Három éves a Muzslyai Újság — olvasható a helyi lap decemberi számában. Méltóságteljes és példamutató pedagógus volt. Társszerzõje. komoly szaktudás.is. hiszen elõször jutottunk el külföldre. hogy a Parlamentben megnézték a Szent Koronát. Abban az idõben Közép. illetve Matematika II. hozzájuthatnak az õket érdeklõ információkhoz. A bazilikában a Szentjobbot és a Dubrovnik városától kölcsönkapott koponyaereklyét tekintették meg. A gyermekek élménybeszámolójából kiderül. aki egykor így fogalmazott: „A közös társalgás és vidámság. Munkásságát számos nemzetközi és hazai matematikai folyóiratban megjelent tudományos cikk.és Dél-Bánát magyarlakta településeinek nem létezett helyi lapja. s jutalomként budapesti kiránduláson vehettek részt. illetve szerzõje a szabadkai Építészeti Kar hallgatói számára kiadott Matematika I.” A diákok most új versenyre készülnek az Árpád-háziak történetébõl. akik külföldre távoztak. s a matematika iránti mélységes szeretet fémjelezte tanárként és kutatóként eltelt éveit. 1978-tól az Újvidéki Egyetem szabadkai Építészmérnöki Karának munkatársa.. „Hosszú. amikor Közép-Bánát magyar . Sokéves pedagógiai tapasztalat. Egymást oktattuk.

szerepét betöltõ. valamint Kõben – „természetesen” még nagyobb a munkanélküliség.” /Muzslyai Újság (Muzslya). A hercegszõlõsi járásban – vagyis a túlnyomórészt magyarok lakta Vörösmarton. mint a bellyeiben: megközelítõleg azonos lélekszám mellett az utóbbi járásban mintegy 600an vannak munka nélkül. anyanyelvi tájékoztatást biztosító lap.308 (27. 3. A munkaviszonyban lévõk száma 1. elõfordul. míg a munkanélkülieké a nyilvántartás szerint 601. Ez lenne. dec.700 kúnát jelent – sõt. Csúzán és Sepsén. Hercegszõlõsõn és Karancson. Az adatokat a járás illetékesei bocsátották a lap rendelkezésére.072 (22.70 %) a magyarok.28 %) az egyéb nemzetiséghez tartozók száma. lehetõséget adva e települések polgárainak idõszakos tájékoztatására. s az állami vállalatoknál dolgozók többsége minimálbérbõl él./  A hercegszõlõsi járásban a munkanélküliek aránya meghaladja a 40 %ot. 930-an nyugdíjasok.217 azok száma. a hercegszõlõsiben pedig 761-en.280 kúna átlagkeresettel szemben mindössze 1. nemzetiségi megoszlás szerint 3.222 (46.000 ember él. a mezõgazdaságból élõké 500. illetve a vegyes lakosságú járási központban. 300 szerb és 80 egyéb nemzetiségû. Szentmihályt) bemutatta a lap. Kopácson és Várdarócon – él a tömbmagyarság jelentõs része. 141-en pedig szociális segélybõl élnek. 1. Az írásból kiderül.településeit (Lukácsfalvát. A lap megjegyzi: nem szabad elfelejteni.53 %) a szerbek. Ezek szerint 3. a közzétett statisztikai adatok lényegében a horvátországi magyarságról szólnak. Ezek szerint az említett járás területén 2. 95-en magánvállalkozók. december/  Horvátország   „A bellyei járásban 28 %-os a munkanélküliség!” címmel tanulságos írást közöl az Eszéken megjelenõ Új Magyar Képes Újság. Ezek szerint 2. 7. hogy hónapokig nem kapnak fizetést –. 1.309.200 háztartásban 7. ebbõl 2.620 horvát. a nyugdíjasok pedig jóval a minimálbér alatt vannak.047-en rendelkeznek valamilyen jövedelemmel. ami a horvátországi 3. ez kellene. 800-an nyugdíjasok.49 %) a horvátok. hogy legyen idõvel az egykori Bánáti Híradó helyét. /Új Magyar Képes Újság (Eszék). ami a bellyei járásnál is súlyosabb helyzetet jelent. Eszerint az állami vállalatoknál dolgozók száma 1. A lakosság kereseti forrás szerinti megoszlása a következõ: az állami vállalatoknál dolgozók száma 381.000 magyar. Tanulsággal szolgál továbbá a lakosság kereseti források szerinti megoszlása is.590. A bellyei járásban – Laskón. A hercegszõlõsi járás területén 853 háztartásban 6. hogy a mezõgazdaságból élõk nagy hányada a kifizetési nehézségek miatt nem tud a termékéért járó pénzhez hozzájutni. akik valamilyen jövedelemhez jutnak. a magánvállalkozóké 210. 167-en pedig szociális segélybõl élnek.848 személy él. Udvarnokot. a mezõgazdaságból élõké 731. Nem túlzás . hogy Baranyában még rosszabb a gazdasági helyzet mint Horvátország más területein. míg 156 fõ (3.

majd hozzátette.tehát azt állítani. Pekár István. a Lendvai Ifjak Egyesületének elnöke megköszönte e nemes gesztust és hangsúlyozta. Az ünnepélyes átadásra sajtóértekezlet keretében került sor. hogy saját gyûjtésükbõl immár mintegy félmillió könyvet ajándékoztak határon túli magyar intézményeknek. /Új Magyar Képes Újság (Eszék)./  Huszonkét határon túli egyházközség. külön öröm. a felújított református templomban hálaadó istentiszteletet tartottak. és a padok is át vannak festve./  Október 31-én. Ennek kapcsán közölt interjút Nemeskürty István kormánybiztossal a lendvai Népújság. a Duna Televízió elnöke elmondta. 7. /Horvátországi Magyarság (Eszék). hogy az itt élõ emberek képesek lelkileg is megújulni. 10. szám/  Szlovénia   A Duna Televízió 1. hogy a helybeli plébános híveinek egy csoportjával ugyancsak megtisztelte a gyülekezetet. A kezdõ lépések már megtörténtek. dec. A templombelsõ teljes egészében felújult. „A millennium kapcsán jobbára a lobogó átadása jelenik meg a sajtóban. Az istentiszteleten több egyházközség hívei is megjelentek. a reformáció ünnepén Vörösmarton. láthatóan jól megválogatott adományról van szó. amelyben nagy szerep jut a lelki megváltozásnak is. Vörösmarton Istennek háza visszanyerte régi szépségét. de azért ennél többrõl van szó — . az államiság ezer éves létét kifejezõ zászló 2001. A jövõt a Drávaszögben élõ emberek (reformátusok és katolikusok) számára a lelki megújulás jelenti. Kettõs János szuperintendens szólt a gyülekezethez a 122. A háborús károkat szenvedett templom elhanyagoltsága. Horváth Ferenc. Ez fontos esemény. A kéklõ mennyezeten a csillagok már fénylenek. a mennyezeten tátongó lyuk szerencsére már a múlté. /Népújság (Lendva). dec. a falak fehérre vannak meszelve. most már csak haladni kell a megkezdett úton. zsoltár alapján. s örülnek. de jó ütemben halad a külsõ javítás is. gyülekezet és egyesület kért a magyar kormánytól millenniumi zászlót. Mindezek a kedvezõ jelek arról tanúskodnak. A hálaadás alkalmával K. hogy a Muravidékre is eljutott egy ilyen adomány. hogy az eredeti tervvel ellentétben – amely szerint a könyveket az iskolák és a könyvtárak között osztották volna szét – az érdeklõdõk a Magyar Mûvelõdési Intézet hozzájárulásával a Bánffy Könyvesboltban vehetik kölcsön azokat. 14. Ez azonban kétségtelenül egy hosszabb folyamat eredménye lesz.000 könyvvel ajándékozta meg a Lendvai Ifjak Egyesületét. hogy a könyvek rendszerezésénél feltûnt: rendkívül értékes. a tetõ javításához a cserepeket a vörösmarti község adományozta. A templom felújítását anyagilag a svájci reformátusok és a hercegszõlõsi járás segítette. augusztus 20-áig a Muravidékre is eljut. amelyek közül egy. hogy a szóban forgó járásban a munkanélküliek aránya a 40 %-ot is meghaladja. Az anyaszentegyház a sorsüldözötteket a legnehezebb idõszakban is segítette.

Valahogy ezt nem szokták átgondolni./  A napokban a muraszombati Asfalt cég által foglalkoztatott kivitelezõk leállították a munkálatokat a Magyarországot és Szlovéniát összekötõ vasút kísérõ objektumain. ahogy ma ismerjük. Ami azelõtt volt. Az érintett két község polgármestere közben a késlekedõ kísérõ munkálatok miatt az építési dokumentáció. valamint a terepen tapasztalható helyzet közötti különbségek foloytán kilátásba helyezte. a ptuji és muraszombati Asfalt cégek között nem megfelelõ a finanszírozási fegyelem. Zászlót a kormány tagjai. bemutatva kik õk. amely összeggel a muraszombati cég legalább tíz alvállalkozónak tartozik. A Millenniumi Olvasóés Énekeskönyvre vagyok a legbüszkébb.mondta az ünnepségsorozat félidején a Magyar Millennium kormánybiztosa. Például Olaszország. valamint még lejjebb. Jelen esetben néhány tíz millió tollárról van szó. az országgyûlés alelnökeit is felkértem a közremûködésre. nem fizetnek. a 3. A 60 ezer. A mondák. és addig . gonosz ügy. Kezdeményeztük. mesék. nálunk sokkal hatalmasabb és jelentõsebb európai államok közül sokan még nem léteztek ezer éve. talán a nagyobb rész számára a magyar történelem a honfoglalással és Szent István államalapításával. Mindenkihez szól. december 14. ha még nincs neki. akkor minden falu. a Primorjén és a GIZ Gradison keresztül. de nem tankönyvként. Spanyolország pedig arab kalifátus alá tartozott. nem is a mi múltunk. hogy a keresztény magyar állam ezer éves. a fõkivitelezõtõl. versek gyûjteményét sajátos módon a feketepiac is felértékelte. A munkások arra hivatkoztak. hogy õk is demonstrálni fognak. Úgy képzeljük. Legfontosabb volt támogatni azt. hogy erõsödjön minden magyar közösségben a saját múlt ismerete és az önérzet. a különbözõ kivitelezõk ugyanis nem tartják be a szerzõdésben meghatározott idõpontokat. hogy olyan szervezett Európa létezett. államtitkárok adhatnak át. Hasonló esetek már több alkalomal megtörténtek a vasút hodosi és šalovci részén is. Ennek ellenére számomra meglepõen nagy számban. az 1860-as években jött létre. határon túli magyaroknak félretett példányból a jövõ márciusig 230 elsõs és másodikos szlovéniai magyar diák ajándékként fog kapni” – mondta Nemeskürty István millenniumi kormánybiztos. és abba mi bekéredzkedtünk. de miután érzékeltem. Több száz ilyen monográfia jelent meg. nem szól mindenkihez. Hodoson például a vasút hivatalos megnyitása alkalmával lezárják az állomásra vezetõ utakat. az valami feudális. hogy a kivitelezés egész láncolatában. Akármilyen szép egy szobor. hogy a kormányban nem képviselt pártok is szeretnének ebben részt venni. mint ma. Az egyik. átéli-e az ország lakossága a létezésének örömét. honnan jöttek. Mi ez a millennium? Annak ünnepe és jelképe. Kisiskolásoknak adtuk ki.500-an kértek a kormánytól emlékzászlót. Az említett cég arra hivatkozik. a ljubljanai SCT-tõl a lánc alacsonyabb rendû karikáin. Én azt tartom fontosnak. A mai. /Népújság (Lendva). míg a többieknek 1945-ben kezdõdik. így õ sem tudja fizetni az alvállalkozóit. A megjelenése óta az ünnepeken rendszerint ebbõl hangzik el egy vers vagy egy ének. – Az érzelmi tudatosságot figyelembe véve az ország lakossága két részbõl áll. hogy neki nem fizet a ptuji cég.200 önkormányzatból 2. város írassa meg a saját történetét. vagy sem.

Kutatják a szlovén kivándoroltak és a Szlovéniában élõ nemzetiségi és etnikai közösségek helyzetét. hogy a tanintézmény milyen fontos központja és szervezõje volt évtizedeken át a . február 1-jén megalakult Kisebbségi Intézet volt. A két világháború között a Kisebbségi Intézet elsõsorban a határon túli szlovének – az elsõ világháborút lezáró békeszerzõdések a szlovén nép egynegyedét helyezték idegen fennhatóság alá – és a Szlovénia területén élõ magyar és német kisebbség helyzetével foglalkozott. hogy 105 évvel ezelõtt nyitotta meg kapuit a diákok elõtt a Beregszászi Magyar Királyi Állami Fõgimnázium. /Népújság (Lendva)./  December 12-én került sor Ljubljanában a Szlovén Tudományos Akadémia épületében arra az ünnepi ülésre. Kiemelte. hogy a jogutód. újból elnyert társadalmi súlyát és rangját mi sem bizonyította jobban. Az évforduló alkalmából a Nemzetiségi Kutatóintézet kiadványaiból kiállítást rendeztek. A könyvtár 38.000. S valóban. A második világháború után különbözõ intézetek keretein belül mûködött. Az önálló Szlovéniában Nemzetiségi Kutatóintézet néven 1992-tõl vált közhasznú kutatóintézetté. Az intézet kutatói több tudományágra kiterjedõen tanulmányozzák a szlovén nemzeti kérdést.)  Ukrajna   „Ez a nap a beregszászi magyar gimnazistáké” — így összegezte a nap végén az eseményeket az egyik vendég. a HTMH fõosztályvezetõje az anyaország üzenetét hozta. Felszólalásában az intézet jelenlegi helyzetérõl számolt be. Az ünnepi alkalomra számos külhoni vendég érkezett. vonzáskörét. dec. Janko Pleterski beszédét követõen az intézet igazgatója. etnikai és kisebbségi témákat érintõ kötetbõl és folyóiratból áll. hangsúlyozva: fõ tevékenységük az etnikai kérdésekkel kapcsolatos kutatások végzése. Tóth István. Eljöttek a rokon tanintézmények vezetõi csakúgy. Mitja Žagar szólt a jelenlevõkhöz. mint a járás irányítói. ameddig a szerzõdésnek megfelelõen a kivitelezõk el nem végeznek mindent. /Népújság (Lendva). amely 1941-ig. valamint az etnikai problémakör elméletének és módszerének tanulmányozásával is foglalkoznak. A magas elvárásnak igyekszik mind a tantestület. A kutatás mellett azonban sikeresen tevékenykedik a központi adatbázis és a könyvtár is. 14. Együtt ünnepelték azt.fenntartják az útzárlatot. dec. mind a gimnázium diákjai ma is megfelelni. Jugoszlávia megtámadásáig mûködött. Ausztriában és Magyarországon és a volt Jugoszlávia utódállamaiban. s tíz év telt el azóta. a kisebbségben élõ szlovének helyzetét Olaszországban. A Nemzetiségi Kutatóintézet jogelõdje az 1925. minthogy ezen a szerdán a város és a járás szinte valamennyi társadalmi szervezete képviseltette magát az ünnepségen. Janko Pleterski akadémikus beszédében az intézet történetét mutatta be. a nívós tanintézmény szellemi kisugárzását. évét ünnepelték. 21. majd 1956tól önálló tudományos intézetként folytatta a munkát. amelyen a Nemzetiségi Kutatóintézet mûködésének 75. a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium megkezdte mûködését.

a fizika és a matematika tanítására szakosodott. /Bereginfo (Beregszász). dec. az újraindított gimnázium egykori igazgatója. 1. másrészt kulturális szempontból az anyaországhoz kell kötõdnünk. a Kárpátaljai Magyar Tanárképzõ Fõiskola fõigazgatója méltatta ünnepi beszédében az évfordulót. A fokozott érdeklõdést éppen azzal érték el. míg Tivadarfalván inkább a szakképzésre – gazdálkodás. Ezután Szakács Zoltán fõkonzul átadta Pokorni Zoltán oktatási miniszter elismerõ oklevelét Szabó Árpád igazgatónak. mely fogódzót nyújt nekünk ahhoz. hogy a két nép megértse egymást. pozitívvá vált. 1. amikor létrehozta a három líceumot. Talán a nagyberegi volt az elsõ ilyen jellegû tanintézmény. Akkoriban furcsa újdonságként méricskélték. a Nagyberegi Református Líceum igazgatója. A tanácskozás megnyitóján Kovács Miklós parlamenti képviselõ.vagy alapítványi iskola – fõleg ha az még egyházi is – különös dolognak számított. Minden évben legalább kétszeres a túljelentkezés. A Kárpátaljai Magyar Református Egyházkerület vezetõsége rendkívül körültekintõen járt el akkor. hogy Kárpátalja három különbözõ körzetében létesüljenek ezek az oktatási intézmények. a nagydobronyi és a tivadarfalui református líceum. a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke kiemelte: a kárpátaljai magyarok arra vannak predesztinálva. valamint a Magyar Dráma sorozatok jól szolgálják majd az oktatást. itteni magyaroknak kettõs küldetésünk van: meg kell találnunk helyünket Ukrajna állampolgáraiként. biztosítva ezzel a megfelelõ elérhetõséget — mondta Szilágyi Lajos. könyvelés. s ezért létkérdés számukra. Ukrajnában egy magán. majd Gajdos István. hogy a Magyar Költészet Kincsestára. a járási adminisztráció vezetõje. /Bereginfo (Beregszász)./  Az utóbbi években igen nagy népszerûségnek örvend az általános iskolák végzõsei körében a nagyberegi. Udvari István. hogy otthon érezzük magunkat szülõföldünkön” — hangsúlyozta. mind a nevelés terén. „Nekünk.város és a környezõ települések magyar szellemi és kulturális életének. ez a viszonyulás megváltozott. Az állam viszonya az egyházi tanintézményekhez kezdetben meglehetõsen tartózkodó volt. Így a nagydobronyi líceum elsõsorban a kémia. a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke és Orosz Ildikó. További szempontként vették figyelembe. Zsupán József polgármester. hogy ennek a konferenciának egy olyan üzenete is lesz. Ezt a gondot csak kollégiumépítéssel lehet megoldani. a biológia. Ennek megfelelõen nehézkesen is haladt a bejegyzése! Amikor azután megértették. a Külügyminisztérium és az Oktatási Minisztérium közös könyvajándékát. Hiszem és remélem. Fontos szempont volt. hogy közvetítõ szerepet játszanak az ukrán és magyar nép között. dec. hogy igen szép eredményeket tudnak felmutatni mind a képzés. akkor azok ne legyenek azonos jellegûek. s annak a meggyõzõdésének adott hangot./  A magyar–ukrán kapcsolatok történetérõl rendeztek tudományos konferenciát az ungvári Druzsba Szállóban. hogy ha már három líceumot mûködtetnek. Tóth István átadta a HTMH. . Brenzovics László. szabás–varrás – fektetnek nagyobb hangsúlyt. hogy egy egyházi fenntartású alapítványi iskola még nem feltétlenül papnevelde.

Font Márta (Pécsi Tudományegyetem) annak fontosságát emelte ki. A kép csak így lehet teljes. a jövõ év augusztusáig tartanak a megemlékezések Magyarországon és világszerte mindenütt. a Mûvelõdési Ház igazgatója. Tizenöt csoport tett eleget a meghívásnak. Dr. kiemelve: a szülõknek és a nagyszülõknek köszönhetõ. hogy tisztázza a magyar és az ukrán nép közös történelmében elõforduló vitás momentumokat. amelynek anyagát egyébként kiadvány formájában is megjelentetik. Nagybereznán pedig családorvosi rendelõ nyílt. Dr. és kölcsönösen kiegészítsék egymást. akik a szép tradíció ápolását szívügyüknek tekintik. majd „Õsmagyarok: áttelepülés az új hazába” címmel tartott elõadást. ennek alapján alakulhat ki konszenzus a különféle nemzetiségû kutatók között. hogy a múlt feltárásában egységet alkossanak a régészeti leletek és az írott források. Olekszandr Mocja. /Kárpáti Igaz Szó (Ungvár). Létrejöttük Ungvár és amerikai testvérvárosa. Makkay János (MTA Régészeti Intézete. Budapest) „Peruntól a vasorrú bábáig. s így a Kárpát-medencébe a Vereckei-szoroson át történõ bejövetelüknek csekély a valószínûsége. /Kárpáti Igaz Szó (Ungvár). hogy a fõkonzulátus magára vállalta az anyagi terhet. déli útvonalon vonultak annak idején nyugat felé. amit a megyei adminisztráció mellett az Amerikai . 5. Nézete szerint az õsmagyarok nem erdõk borította vidékeken. Kovács Miklós a magyar fõkonzulátus érdemeit méltatta a fórum megrendezésében. Ehhez hozzájárulnak az olyan kis lépések is. hanem sztyeppéken./  Két új létesítménnyel gyarapodott a napokban az egészségügyi hálózat: Ungváron. Az Uráltól a Kárpátokig” címû elõadásában rávilágított hogy számos közös momentum található a magyar és ukrán hiedelemvilágban. Ennek a rendezvénysorozatnak a keretében bonyolították le a mostani konferenciát is. az Oregon állambeli Corvallis partnerkapcsolatának köszönhetõ. különösen azt emelte ki. hogy a konferenciának pozitív szerepe lesz az ukrán és a magyar nép zavartalan egymás mellett élése szempontjából. Annak a reményének adott hangot. majd Bakkancsos László a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviseletében köszöntötte a résztvevõket és a közönséget. no meg persze annak az anyagi támogatásnak. Szakács Zoltán ungvári magyar fõkonzul a tudományos fórum tapasztalatait összegezve hangsúlyozta: a magyar nemzet az államalapítás millenniumát ünnepli. dec. 2. a megyei kórház poliklinikáján nõi egészségügyi központ. a Bátyui Vasutas Mûvelõdési Házban tartják meg Kárpátalja magyar betlehemeseinek találkozóját. ahol magyarok élnek./  Évrõl–évre december elsõ vasárnapján. A szervezõk nevében elõbb Riskó György. így a magyar népmesekör vasorrú bábája is egy régi szláv kapcsolatra vezethetõ vissza. az Ukrán Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének osztályvezetõje a kijevi tudóscsoport üdvözletét tolmácsolta mindenkinek. dec. amelynek fõ célja.Dr. az idén az ugocsaiak és a karácsfalvaiak is képviseltették magukat. hogy tovább lehet vinni a betlehemes hagyományokat. mint a mostani konferencia. Az idén immár hatodik alkalommal gyûltek össze mindazok.

illetve Ilku Marion József lembergi festõ munkái. Nagyra értékelte szakmailag a kiállítást Borisz Kuzma. éppen ezért is üdvözlendõ a mostani kiállítás szervezõinek és résztvevõinek az a törekvése. ez az ünnepi tárlat pedig egyértelmûen annak bizonyítéka. külön is köszöntve a vendégeket. hogy a szépet. mi a kereszténység. valamint magyarországi alkotók munkái is. Kárpátalja történelme meglehetõsen hányatott volt az elmúlt ezer év során. a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kulturális titkára üdvözölte. A „többiek” között kiemelkedõ színvonalat képviselnek a magyarországi Kõ Pál kisplasztikái. ezen kívül kevés a vásárlással egybekötött kiállítás. A „Révészesek” közül kiemelhetõk Kolozsvári László. Frech Ottó márványszobrai. Matl Péter szobra. de emellett szép számmal szerepelnek a tárlat anyagában más neves kárpátaljai mûvészek. /Kárpáti Igaz Szó (Ungvár). Vázolta a tárlat fõ témakörét. a megyei mûvelõdési fõosztály vezetõje. hogy a kiállítás választ kíván adni az olyan kérdésekre. amelyekkel az alkotók dolgozhatnak. közöttük Tóth Istvánt.Nemzetközi Egészségvédelmi Szövetség és az USA Nemzetközi Fejlesztési Kirendeltsége nyújtott. hangsúlyozva. dec. a Határon Túli Magyarok Hivatalának fõosztályvezetõjét. és annak a reményének adott hangot. Hidi Endre kerámiatárgyai. Hrabár Natália iparmûvészeti alkotásai. a hímzõfonál és minden más alapanyag. Magyar László. hogy a Kárpát-medencében élõ magyar. Viski János ungvári magyar konzult. Az egybegyûlteket Fodor István. Elismerését és köszönetét fejezte ki ezért a KMKSZ-nek és az ungvári magyar fõkonzulátusnak. A múzeum termeiben csaknem százötven alkotást állítottak ki. a megyei képzõmûvész-szervezet elnöke. dec. ahol értékesíteni lehet a munkákat — hangzott el egyebek mellett a . Viski János konzul biztosította a megjelenteket. Riskó György. hogy mi a történelem. az örök emberi értékeket mutassa meg a nézõknek.és Iparmûvészek Révész Imre Társasága a magyar millennium és Krisztus születésének 2000. hogy a Révész Imre Társaság sokat tesz a kárpátaljai magyar mûvészek összefogása érdekében. 12. a HTMH fõosztályvezetõje azt emelte ki beszédében. a megyei szépmûvészeti múzeumban. a megyei székváros különbözõ felekezeteinek papjait. Évfordulója alkalmából nagyszabású kiállítást szervezett Ungváron. Réti János. Szemán Ferenc és Veres Péter vásznai és grafikái. Nagy Elõd festményei. ukrán és ruszin mûvészeknek közös létélményük van az alkotáshoz. 7. Tóth Lajos. Tóth István. Túlnyomórészt természetesen a Révész Imre Társaság tagjainak munkái ezek./  Drága a festék. A változatos és színes kiállítás a karácsonyi ünnepek alatt is nyitva tart és a tervek szerint az új év elsõ napjaiban zár be. s átnyújtotta a KMKSZ-nek a mûvelõdési fõosztály díszoklevelét e kiállítás és más hasonló rendezvények megszervezéséért. /Kárpáti Igaz Szó (Ungvár). jegyezte meg Vaszil Gaborec. hogy az ungvári magyar fõkonzulátus a jövõben is minden segítséget megad a hasonló nemes célú rendezvények megszervezéséhez és lebonyolításához. valamint Vaszil Roman és Bohdan Korzs kárpátaljai szobrászok. Õri Mihály../  A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Képzõ. hogy a tárlat megtekintése hozzásegíti a nézõkat e kérdések minél teljesebb megválaszolásához. a humánusat. Petõ János grafikái.

Persze itt senkinek sem szabad megsértõdnie. többszörösen konzervatív tanár–diák viszonnyal. jó humorral. Znick Edit és Kovács Sándor. és senki ne vigye magával a holnapokba”. Az idõszerû problémákról. „A gólyabál a hallgatók bálja. a tettrekész fiataloknak és a helyi vállakozóknak köszönhetõen ez alkalommal ez sikerült is: elõbb a ma vállakozó szellemû emberei másnap pedig a jövõ vállalkozói. Csupán a rosszindulat szólhat mindazokból.” Természetesen azt is hangsúlyozták. A hozzászólók hangsúlyozták. az újítások elõl. S ha már egyszer lekerült a ronda rozsdás lakat az egykori iparosbáloknak is helyt adó Beregi Kaszinó patinás épületének ajtajáról. dec. /Kárpáti Igaz Szó (Ungvár). a megyei mûvelõdési fõosztály vezetõje tájékoztatta a résztvevõket. hogy kedvezõbb körülmények között dolgozhassanak a népi tehetségek. És igen humorosan. 14. a vesszõfonás és a gyöngyfûzés. az Arany Pávában és a Fácánban. szolyvai és nagybereznai járásból. hogy õk is voltak fiatalok!) Mindkét gólyabál igen jó hangulatban zajlott le. fiatalosan. S hogyan mulat egy mai fiatal? Tartalmasan. jókedvûen. Bemutatásukhoz és népszerûsítésükhöz nagyobb teret kell biztosítani a médián keresztül is. illetve a jövõ vállalkozóinak nevelõi mulattak egyazon fedél alatt./  A Kárpátaljai Magyar Tanárképzõ Fõiskola diákjai igyekeznek felvállalni a diákélettel kapcsolatos hagyományok felelevenítését és ápolását. hogy „minden. Egy héttel késõbb pedig a Fácán étteremben ünnepeltek a leendõ kertészmérnökök és közgazdászok. (Vagy legfeljebb elfelejtették. Nekik is sikerült . A fórumon képviseltették magukat a népmûvészet mesterei Ungvárról. az csupán erre az éjszakára érvényes. Az évek óta bezárt Arany Pávában tartották meg egy nappal korábban jubileumi ötödik báljukat a bereg-vidéki vállakozók. a fazekasság. December elsõ felében a Kárpátaljai Magyar Tanárképzõ Fõiskola Hallgatói Önkormányzata két gólyabált is szervezett Beregszász két neves éttermében. talpraesetten vezette a leendõ kertészmérnökök és közgazdászok bálját Petõ Róbert és Lomaga Judit is. akik – maguk is fiatalok lévén (lélekben legalább is valamennyien azok) – nem zárkóznak el az újdonságok. akik ezt nem ismerik el. amire a mûsorvezetõk elõre figyelmeztettek: „Ezen az éjszakán a rangidõs hallgatók nemcsak az elsõs gólyákat avatják fel. a perecsenyi. akik elvállalták a KMTF ötödik gólyabáljának házigazdai szerepét. kellõ bájjal és elviselhetõ éllel festették le a fõiskola életét. A szeminárium tapasztalatait Vaszilij Kobal. egy igazán jól mûködõ szellemi alkotó mûhelyt alakítottak itt ki. hanem tanáraikat is kínpadra vonszolják és leverik rajtuk a tanév folyamán elszenvedett sérelmeiket. fellendüljenek a Kárpátalján régen honos olyan kézmûves mesterségek. akik ma este nem fognak hallgatni” — figyelmeztetett Kovács Sándor konferanszié. ami ezen az estén elhangzik. hát mért ne mulathattak volna itt a Beregszászt új erõvel. energiával feltöltõ diákok. hogy sürgõs intézkedésekre van szükség annak érdekében. az ungvári. az amatõr mûvészek elõtt álló feladatokról Vaszil Gaborec. akik friss szellemi pezsgést hozhatnak a Vérke-parti városba? Nos. a megyei népmûvészeti központ igazgatója összegezte. még a tanároknak sem. s szakítva a régi. mint a fafaragás.Perecsenyben megtartott regionális népmûvészeti szemináriumon. Ebben partnerre találtak a fõiskola tanáraiban is.

Nyomatékosan hangsúlyozták. amely szerint a jövõben nem szándékszik megengedni az Ungvári Állami Egyetemen a magyar nyelvû felvételizést és a nemzetiségi iskolákban be óhajtja vezetni a reál tantárgyak ukrán nyelven történõ oktatását. amelyek Kárpátalja földrajzi helyzetébõl adódnak. ha a Kárpátalja különleges gazdasági övezetrõl szóló elnöki rendelet és a különleges beruházási feltételekrõl rendelkezõ törvény által kínált lehetõségeket jobban és hatékonyabban használjuk ki. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség után más szervezetek is tiltakoztak ezek ellen a koncepciók ellen. az ökológiailag tiszta mezõgazdasági feldolgozása és exportja terén. hogy a Kárpátok . viselkedésük kifigurázásán. szólásaik. Kárpátalján. a külgazdasági tevékenységet mindenképpen Kárpátalja húzóágazatává tehetnék. már akkor is nyugodt lelkiismerettel mondhatnám: ezek az ágazatok a külkereskedelmet. Hiszen ha csak azt a négy fõ irányt emelném ki. Együtt játszottak a diákokkal. a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke is humorral fûszerezett „hegyi beszédet” tartott. hogy megalapozatlannak tartják az oktatási miniszter elképzeléseit. „Koránt sincs kihasználva az a hatalmas lehetõség. (…) A közelmúltban Viktor Baloga . a Kárpátok kincseinek kihasználása. amelyek ellentmondanak az Alkotmánynak. Hasonló kívánságokat fogalmazott meg dr. pedagógust egyaránt. 15. Állást foglalt ebben a kérdésben Gajdos István. itt. a megyei tanács elnöke háromoldalú szerzõdést írt alá Nyíregyházán a Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei közgyûlés elnökével és a romániai Szatmár megyei közgyûlés elnökével arról. akik már korábban is levélben fordultak ebben a kérdésben a minisztériumhoz./  Értetlenséget szült Kárpátalján Vaszil Kreminy ukrán oktatási miniszternek az a nyilatkozata. Soós Kálmán. a járási tanács elnöke is. a járási közigazgatási hivatal elnöke és Revák István. A tanárok pedig vették a lapot. a kisebbségrõl szóló ukrán–magyar nyilatkozatnak. a megyei állami közigazgatás elnöke és Ivan Ivancso. hogy nekik már ne más ágazatban kelljen megkeresni kenyerüket. Ezúttal még Kovács Miklós parlamenti képviselõ. amelyet a különleges gazdasági övezet biztosít a megyében kitermelt alapanyagok hasznosítása. hogy kihasználják azokat a lehetõségeket. mire helyezik a fõ hangsúlyt a megyei állami közigazgatás külgazdasági kapcsolatok fõosztályán? Erre a kérdésre válaszolt a Kárpáti Igaz Szó hasábjain Géczy János fõosztályvezetõ. hanem taníthassanak. Szeretnénk tehát. a hasznos ásványi anyagok felszínre hozása. 15.többször csõbe húzni diákot. dec. mindamellett komolyan azt kívánta a diákoknak. mégpedig magyarul. /Bereginfo (Beregszász). felszabadultan tudtak nevetni saját hibáik./  Az utóbbi idõben Ukrajnában és ezen belül Kárpátalján is sokat tesznek annak érdekében. s ragaszkodnak a kisebbségek alkotmányos jogaihoz. dec. – Még akkor is ezt kell mondanom. a KMTF fõigazgatóhelyettese is a kertészmérnökök és közgazdászok gólyabálján. /Bereginfo (Beregszász). feldolgozása. az ukrán–magyar vegyesbizottság ajánlásainak. amely az export terén kínálkozik — hangsúlyozza Géczy János. ha számos tekintetben pozitívan zártuk a tizenegy hónapot. Mi az. amit már sikerült ezen a téren megvalósítani.

Románia és Lengyelország mintegy tucatnyi megyéjével kialakítottuk a közvetlen kapcsolatot./  A Csepével közös községi tanácshoz tartozó nagyszõlõsi járási Tiszacsoma iskolaépülete fölött sem múlt el nyomtalanul az idõ. dec. Magyarország és Románia szomszédos. a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a politikai túlélés stratégiáit vázolta fel. A háromoldalú „Interrégió” szerzõdés nagy segítséget nyújt ahhoz is. „politikai közösségként kell élnie. elkészítették a szükséges mûszaki okmányokat. hogy megyei szinten is legyen idõ érdemben megvitatni azt. Németország. hogy Kárpátalja egyre inkább nemcsak a szomszédos országokkal alakítja ki a hatékony együttmûködést. a járási közigazgatás segítségével kifizetve annak értékét. Szlovákia. hogy az építmény mára romos állapotba került.Euro-régió keretén belül hatékonyabban használják ki Ukrajna. Hangsúlyozta: ahhoz. hogy milyen irányban haladjunk. húszezer hrivnyát. illetve a Brüsszelbõl tolmácsolt elvárásokat december végén – január elején teljesítsük./  December 16–17-én a Kárpátaljai Magyar Tanárképzõ Fõiskola LIMES Társadalomkutató Intézete politikusok. hogy a kárpátaljai magyarság megmaradjon. 19. /Kárpáti Igaz Szó (Ungvár). /Kárpáti Igaz Szó (Ungvár). a foglalkoztatási szint biztosítását. a külgazdasági kapcsolatok megyei fõosztálya munkatársainak … sikerült elérniük azt. 16. Az épületbe ezt követõen bevezették a földgázt. Szorosan együttmûködünk a magyar partnerrel – magyar részrõl Monori István. ami egyben azt is jelenti. hogy az Oroszországi Föderáció. a megyei tanács elnökhelyettese. s egy hangulatos ünnepség keretében a közelmúltban megnyitották benne a község új iskoláját. a nyilvános politizálás és a lobbizás rendelkezésre álló . Ausztria. amely szilárd. tanárok.és CREDO-programokat összehangolják és realizálják. hogy a legutóbbi budapesti megállapodásokat. TACIS. Kovács Miklós parlamenti képviselõ. (…) A megye vezetõinek. bekerül a világgazdaság vérkeringésébe” — fejezte be nyilatkozatát a megyei állami közigazgatás külgazdasági kapcsolatok fõosztályának vezetõje. század küszöbén” címmel. a korszerû termelési technológiák behozatalát. a gyárak privatizációját. Olyannyira nem. gazdasági szakemberek közremûködésével tudományos konferenciát tartott „A túlélés esélyei és stratégiái Kárpátalján a XXI. dec. Fontos. tagja még Heorhij Dinisz nemzetközi jogász. Ehhez a demokrácia. Magyarország egykori ungvári fõkonzulja vezeti a csoportot –. igazi közösséggé kell formálódnia. Vezetõje Nuszer Ernõ. hogy a határ menti megyék az Európai Unió által támogatott PHARE-. valamint jómagam. valamint az ezek fenntartását és hatékony mûködtetését lehetõvé tevõ mentalitással rendelkezik. Szerencsére a községi tanács saját kezelésébe vette a néhai Kirov kolhoz hajdani segédüzemágainak jó állapotban lévõ épületét. Ukrajnán belül autonómnak tekinthetõ államigazgatási és oktatási–kulturális intézményrendszerrel. közös határral rendelkezõ régióinak lehetõségeit. ami elõsegíti a termelés átalakítását. Belarusz. hanem magabiztosan integrálódik az európai struktúrákba. Magyarország. (…) Kárpátalján egy csoportot hoztak létre.

Mindamellett megállapította: minden nehézség . s azok vándorolnak el. meghunyászkodó viselkedésre. illetve az elvándorlók és otthon maradottak milyen túlélési lehetõségeket keresnek. A vitaindító elõadást követõen Dupka György. sikerein és kudarcain keresztül mutatta be a mai vállalkozás lehetõségeit és útvesztõit Ukrajnában. hogy a szülõföldön továbbtanulni szándékozók körében nõtt a KMTF presztízse. hogy az anyanyelv tökéletes tudása mellett el kell sajátítani az államnyelvet. hogy a kisember megmarad a szülõföldjén. a fõiskola tanára az anyanyelv megõrzésének szerepét ecsetelte. hogy a nagy–nagy pesszimizmus ellenére a megkérdezettekben rejtett optimizmus is mutatkozik. hogy annak elõkészítésébe ezúttal bevonták a határon túl élõ magyarság szervezeteinek képviselõit. A XXI. Történelmi abban a vonatkozásban – mondta –. hogy az utóbbi években csökkent az ungvári egyetem monopolhelyzete. radikálisan csökkentve közben a kárpátaljai magyarok nagy részére jellemzõ hajlamot a passzív. és még egy világnyelvet is. Ezzel kapcsolatban a konferencián elnöklõ Brenzovics László. Ugyanakkor többségük Magyarországon képzeli el a túlélés lehetõségét. Soós Kálmán egy felmérés tükrében mutatta be. hogy elsietett és meggondolatlan lépés volt a kolhozok felszámolása. a PACOBO vállalat igazgatójának elõadása. a KMKSZ alelnöke is hangsúlyozta: Trianon óta elõször készül egy olyan törvény. s hogy a zömében vidéken élõ kárpátaljai magyarság megmaradásának esélye a gazdálkodás fellendülésén alapszik. hogy milyen is a kárpátaljai magyar értelmiség jövõképe az ezredforduló küszöbén. Tóth István. a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnöke annak a véleményének adott hangot.eszközeivel le kell gyõzni a magyarságon (is) élõsködõ helyi (és bizonyos vonatkozásban a központi) nomenklatúra-elit pozícióvédõ ellenállását. hangsúlyozva: a szülõföldön történõ megmaradáshoz az anyanyelv domináns szerepét biztosító kétnyelvûséget kell kialakítani. aki saját pályafutásán.és tenniakarás. Beregszászi Anikó.” Csernicskó István. Mint mondotta: a kárpátaljai magyar érettségizõk a továbbtanulást egyfajta kitörési. Igencsak érdekfeszítõ volt Palkó Lászlónak. Almási Sándor professzor Ukrajna agrárpolitikáját elemezve megállapította. A határon túli magyarok magyarországi kedvezményeirõl szóló törvény megalkotását és elfogadását a fõosztályvezetõ történelmi feladatnak minõsítette. rejtõzködõ. ott próbál a jég hátán is megélni. és tisztában vannak a diploma jövõbeni értékével. Dr. a KMTF tanára elõadásában a túlélési stratégia egyik legfontosabb alapjaként a továbbtanulás fontosságát emelte ki. amely a határon túli magyarok számára biztosít is bizonyos jogokat. Örvendetes. A konferencia második részében a túlélés gazdasági kérdéseinek megvitatása került terítékre. akiknek otthon már megvan a megfelelõ anyagi hátterük az egzisztenciateremtéshez odaát. Emellett úgy látja: az otthon tanuló fiatalokban is megvan az élni. Az is megállapítható. Örvendetesnek nevezte. ott keresi boldogulása útját. túlélési lehetõségként értékelik. így talán most elõször dönthetnek saját sorsukról az érintettek. a Határon Túli Magyarok Hivatalának fõosztályvezetõje a magyar kormány szomszédságés kisebbségpolitikájáról szólva elmondta: az 1998-ban hivatalba lépett kormány által képviselt nemzetpolitika célja a magyarországi és a határon túli magyarság érdekeinek összehangolása és együttes képviselete. század küszöbén ez Kárpátalján azt jelenti.

hogy határozatban rögzítsék a közgyûlés tiltakozását az ukrán oktatási miniszter nyilatkozata kapcsán. hogy a Vérke-parti városban mihamarabb magyar könyvesboltot kell létesíteni. ezzel kapcsolatban a járási tanács is eljuttatta állásfoglalását az illetékesekhez. s javasolta. a BMKSZ ügyvezetõ elnöke köszöntötte a vendégeket. A BMKSZ tiltakozik az ukrán oktatási miniszter sajtóban megjelent nyilatkozata ellen. a magyar feliratokat a hivatalokban. kiemelve. a BMKSZ elnöke beszámolójában elmondta: igen nehéz helyzetben volt a Szövetség. szimpatizánsokra. ha van az emberben egy kis kurázsi. 22. hogy idén már valamennyi helyi társadalmi szervezet együtt méltatta a magyarság nemzeti ünnepeit. az oktatási bizottság elnöke az anyanyelv szerepének fontosságát hangsúlyozta. A sikeres vállakozó azt vallja. Füzesi Magda elnökségi tag pedig a mûvelõdési és kulturális munkabizottság munkájáról számolt be. pedig – mint hangsúlyozta – vállakozni kell. Ennek érdekében pedig a szövetségnek hallatnia kell a szavát. A leköszönõ elnökség nevében Zubánics László. illetve hármas megemlékezés kapcsán azt hangsúlyozta. a magyar nyelv megõrzése. Revák Istvánt. Horváth Sándort. hogy ma Kárpátalján a legfontosabb feladat az ifjúság nevelése. s mint mondta. s mihamarabb fel kell avatni Drávai Gizella emléktábláját. Mindamellett úgy látja. a járási adminisztráció elnökhelyettesét. Pirigyi Béla. mert ez mindenképpen elõrelépést jelent. Az elnök hangsúlyozta: a hagyományos értékeket meg kell õrizni. amikor Dalmay Árpádtól átvette annak vezetését. A tervekrõl szólva az elnök elmondta./  „Az én magyarságom mindennél keserûbb. hogy idén Beregszászban már mindenki együtt ünnepelt.ellenére a célok itt is elérhetõk. követelve az alkotmányos kisebbségi jogoinkat. A Rákóczi Szövetség céljairól és . támogatókra találtak. /Bereginfo (Beregszász). továbbra is az oktatás. dec. Ezután Imre Margit a Szövetség pénzügyi helyzetével ismertette meg a küldötteket. a Beregszászi Járási Tanács elnökét. Hangsúlyozta: a BMKSZ-nek az az álláspontja. mindennél igazabb” — ezt az Ady-idézetet választotta a Bereg-vidéki Magyar Kulturális Szövetség elnöksége a december 9-én megtartott tisztújító közgyûlése mottójául. így többek között Szakács Zoltán ungvári magyar fõkonzult. Felszólalásában Revák István is aggasztónak és megalapozatlannak tartotta az oktatási miniszter nyilatkozatát. mivel annak hiánya minden beregszászi magyarra nézve szégyen. a kultúra támogatása és védelme a fõ cél. két évvel ezelõtt pedig az anyaország által támogatottak listájáról is lekerült a BMKSZ. a MÉKK társelnökét. hogy ne koncepciókkal oldják meg az államnyelv elsajátításának kérdését. miszerint a jövõben a nemzetiségi iskolákban a reáltantárgyakat ukrán nyelven kell oktatni. Pirigyi Béla az idei szolyvai kettõs. Babják Zoltánt. Kádár Rozália. hogy Ukrajnában a szégyenteljes beneši dekrétumokhoz hasonló törvények vannak ma készülõben. Ortutay Tamás annak a véleményének adott hangot. hogy Kárpátalján kevés a vállalkozó szellemû magyar ember. meg kell õrizni a magyar szót. Sajnálattal állapította meg. hogy a megmaradás érdekében különös odafigyeléssel kell foglalkozni a végzõs diákokkal. mondta: új barátokra. Ez utóbbinak viszont még jótékony hatása is volt. mivel többségüknek nincs elképzelése a jövõrõl.

Pirigyi Béla. az ukrán–szlovák–magyar hármashatár közelében felépült a 21 méter magas Szent Miklós kápolna. csakhogy az ukrán törvények ezt nem engedik meg. a KMKSZ városi szervezetének elnöke elmondta: a kettõs állampolgárság nagyon jó dolog lenne. dec. hogy a jelenlegi körülmények között is segíteni kíván a határon túl élõ magyaroknak. a BMKSZ elnöke zárszavában megköszönte az elnökség és a Szövetség munkáját. hogy a BMKSZ és a KMKSZ között lassan stabilizálódó helyzetet kijelentéseivel éppen a Világszövetség elnöke próbálta meg újra szétrombolni. aki nagyra értékelte a BMKSZ eddigi tevékenységét. amihez a Magyar .000 aláírást tartalmazó listát adott át Patrubány Miklósnak. /Bereginfo (Beregszász). A vendégek közül elsõként Patrubány Miklós kapott szót. hangsúlyozva. a két tervezet között nincs lényeges ellentét. hogy státustörvényt-e vagy kettõs állampolgárságot. A kápolna az ökumenizmus jelképe lesz. református. és oklevelet nyújtott át az aktivistáknak. dec. vagyis azt mind a négy egyház igénybe veheti. hogy szétforgácsolódjon — mondta. A közgyûlés ismét Pirigyi Bélának szavazott bizalmat. 22. A küldöttség megtekintette az 1998-as árvíz által okozott károk felszámolásának menetét. a Kárpátaljai Magyar Szervezetek Fórumának elnöke 3. támogatják a Világszövetség kezdeményezését a kettõs állampolgársággal kapcsolatban. a Határon Túli Magyarok Hivatalának fõosztályvezetõje a státustörvénnyel kapcsolatosan hangsúlyozta: ezzel a magyar jogalkotás történelmi lépést tehet. görög katolikus és pravoszláv egyházi személyek részvételével sor kerül ünnepélyes felavatására. a nemzetek és vallások egymásra találását fogja jelképezni. a római katolikus. hogy a határátkelés pillanatától kezdve pozitív megkülönböztetésben részesíti a szomszédos országokban élõ magyarokat. arra a kérdésre pedig. s átadta a BMKSZ elnökének az MVSZ zászlaját. Ellenben éles szavakkal bírálta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget. Túl kevés a kárpátaljai magyarság száma ahhoz.” Mindamellett a fõkonzul úgy véli. Kató Ernõ fõtitkárhelyettes vezetésével. (A Bereginfo tudósítója sajnálatának ad hangot amiatt. Miután a küldöttek elfogadták a közgyûlés határozatát. Rövidesen a három ország magas rangú közjogi méltóságai. megválasztották az új tisztségviselõket. Szakács Zoltán ungvári fõkonzul higgadtságra intette a jelenlévõket. mikor minek van itt az ideje. /Bereginfo (Beregszász)./  Csap mellett./  Kárpátalján járt a Magyar Vöröskereszt küldöttsége dr. hiszen sok évtizedes hátrányos helyzetet kíván helyrebillenteni azzal. emellett javítja a kárpátaljai magyarok megmaradási esélyeit is. A magyar kormány álláspontja az. 22. Ebben pedig – hangsúlyozta Tóth István – fontos szerepe van annak a munkának is.) Erre reagálva Horkay Sámuel. hogy bár a Fórum nem tagja az MVSZ-nek.feladatairól Valla György elnök szólt. Kincs Gábor. Tóth István. így válaszolt: „Jelen pillanatban arról van szó: mikor mire van lehetõség. amelyet Volodimir Bogdan építésvezetõ irányításával Kárpátalja legjobb mesterei mindössze 2 hónap alatt hoztak tetõ alá. s a szervezet elnökének a sajtóban elhangzott nyilatkozatait a kettõs állampolgársággal kapcsolatosan. amit a BMKSZ végez a magyarság megtartása érdekében.

A jelentkezõk korosztály szerint öt kategóriában vetélkedtek. Babits-. Dsida-. /Népújság (Marosvásárhely). Átadták szimpátiadíjaikat a KMKSZ. A beregszászi elmegyógyintézet közel 1000 hrivnya értékû ágynemût kapott./  December harmadik hetében Kárpátalján jártak a hollandiai AK (ami azt jelenti: karácsonyi üdvözlet akció) Alapítvány képviselõi. és Bacskó Mária igazgatóhelyettes. A küldöttség tagjai ellátogattak a técsõi járási Lopuhivba. /Bereginfo (Beregszász). a Református Egyház./  Kárpátalján a magyar nemzetiségû lakosok rövidesen anyanyelvükön végezhetik a jármûvezetõi tanfolyamot és magyarul tehetnek gépjármûvezetõi vizsgát. majd a diákoké. Számos Reményik. a gimnázium igazgatója. dec. Elmondták. A vendégeket Szabó Árpád. remény. 100 ezer svájci frankot adományoztak a Beregszászi Szociális–Egészségügyi Központnak. édesség-csomagot. amitõl a magyarok – nyelvileg – még hátrányosabb helyzetbe kerülnének. Az 5–5 elsõ. de nagy nehézséget jelent számukra az ukrán nyelvû szabályok és vizsgatételek pontos megértése. Ráadásul Ukrajnában a jövõ évben szigorodnak a jármûvezetõi vizsgafeltételek. ahová ruhanemût és élelmiszert vittek a rokkantaknak és árva gyermekeknek. A jogosítványra pályázóknak jövõre húsz perc alatt kell húsz kérdésre válaszolniuk. illetve az említett akció lényegérõl. akik jogosítványhoz szeretnének jutni. munkásságukról./  A Beregszászi Magyar Gimnáziumban immár negyedik alkalommal rendezték meg a „Hit. szeretet” címû versmondó versenyt. szeretet versmondó vetélkedõ fõ támogatója a Szent Adalbert Misszió Alapítvány.Vöröskereszt mintegy 4 millió hrivnya értékû támogatást nyújtott és több mint 400 ezer embernek adott segélyt. /Bereginfo (Beregszász). A Hit. a Beregi Református Líceum. a szép szavaké. amikor is a jugoszláviai menekülteket támogatták a magyarországi táborokban. A kárpátaljai megyei állami közlekedésrendészet ezzel a lépéssel szeretné megkönnyíteni azoknak a magyar ajkúaknak a dolgát. Kárpátaljával az ominózus árvíz kapcsán létesítettek szorosabb kapcsolatot: akkor a lehetõségekhez mérten élelmiszerrel. a tiszta gondolatoké lett a fõszerep. Valamennyi versenyzõ emléklapot. hogy az Alapítványt 1993-ban hozták létre. Idén Kárpátalja csaknem valamennyi magyar tannyelvû iskolájából közel száz diák érkezett az istenes versek vetélkedõjére. dec. 29. Ady-. BMKSZ. a Cserkésszövetség. 27. a felkészítõ tanárok pedig könyvjutalmat kaptak. remény. Arany-költemény hangzott el ezen a napon kitûnõ tolmácsolásban. KMPSZ. 22. ruházattal s . gyermeklap jelen levõ képviselõi. dec. a vetélkedõ fõszervezõje köszöntötte. de elolvasni sem tudja. amibõl száz napon át 120 szegény embernek biztosítanak meleg ebédet. második és harmadik helyezett mellett kiváló teljesítményükért még néhányan különdíjban is részesültek. akik a Református Egyház búcsúi diakóniai osztályán adtak tájékoztatást itteni kapcsolataikról. A vizsgázatók eddigi tapasztalatai szerint ilyen rövid idõ alatt a magyar ajkúak nagy része az ukrán nyelvû kérdéseket nemhogy megválaszolni. az Irka c.

Amellett. Ehhez mi Isten segítségét kérjük. és látjuk: a kárpátaljai emberek szeretnek dolgozni. Most. Reméljük. hiszen ha volt is az embernek pénze. hogy tudják átvészelni a nehéz téli idõszakot. Most úgy tûnik. 29. hazatérve azonnal megkezdtük a segélyakció szervezését. életkörülményeinek javításával foglalkozik – folytatja Els –. Akkor Horkay László református püspök fogadta õket.hu E-mail: htmh@mail. és segíteni rajtuk. hogy fiataljaink például két kezük munkájával segítettek idén is a benei gyermekotthon renoválásában. Sajtó. dec. hallottak a kárpátaljaiak nehéz helyzetérõl. emelkedik az életszínvonal.datanet. s azon itt vásárolunk ajándékcsomagokat. csak éppen a pénz hiányzik.” „Azóta változtattunk a stratégiánkon – veszi át a szót Bram Vreugdenhil –. A kezdetek kezdetén ezt nem tudtuk megtenni. Így kétszeresen is segíteni tudunk: az ajándékozott és az itteni kereskedõ is örül. igyekszünk munkalehetõségeket teremteni. ruházati cikkeket hoztunk./ HTMH – » Civil Régiók© « Kiadja: Határon Túli Magyarok Hivatala Dokumentációs. Akár azzal is. ha úgy fogalmazunk: javítani szeretnénk az itteni munkafeltételeken. (…) Mi magunk is tudjuk. aki bemutatta a vendégeknek Kárpátalja valós helyzetét.htmh. s lehetõségeinkhez mérten támogatjuk is az ittenieket.egyéb anyagi hozzájárulással támogatták az ittenieket. hogy javul az emberek életkörülménye. 43 ( 3729-540-tõl 3729-546-ig Fax: 3729-556 Web-site: http://www. hogy például kerékpárokat hozunk át.és Tájékoztatási Fõosztálya + 1518 Budapest 112. Akkor tartós élelmiszert. Pf. az itteni diakóniai osztály munkatársaival próbáljuk megtalálni a legnehezebb helyzetû családokat. Nagyon sok szegény családot látogattunk meg ezúttal is. s a küldemény karácsonyra meg is érkezett Kárpátaljára. csak meg kell adni a lehetõségeket. itt már szinte minden megvehetõ. „Elsõ kárpátaljai látogatásunk karácsony elõtt pár hónappal volt – meséli Els Vreugdenhil –.hu . és el is látogattak erre a vidékre. hogy hamarosan pozitív változások történnek ezen a vidéken is. nem tudott mit vásárolni érte. illetve biztosítani kell a feltételeket. a magyarországi utak során. s kerékpárjavító mûhelyt létesítünk…” „Egyébként alapítványunk leginkább a gyermekek mindennapi életével. Persze már elõzõleg is. karácsony és az új év küszöbén a legjobbakat kívánjuk a kárpátaljaiaknak. az utóbbi három évben már inkább a pénzt hozzuk át. Éppen ezért mi természetesen nem csupán ilyen akciós segélyeket hozunk.” /Bereginfo (Beregszász). vagy még pontosabb.

amely azért nem tekinthető csupán politikai kérdésnek. Ez olyannyira ellentmondásos jelenség. Ezt a minőséget a nevelésfilozófia meghatározottságán túl két tényező befolyásolja a legerőteljesebben: a.Felelõs kiadó: Szabó Tibor. a tartalmi feldolgozás pedig változatlanul hiányzik./ A korszerű ismeretanyag tanuláspszichológiai szempontú taníthatóvá sűrítettsége (Tyler 1949) Ének tantárgyunk tananyagát az elmúlt évtizedek néhány szempontból kíméletlenül megnyirbálták. fõosztályvezetõ „HA VALAHA MEGEMLÉKEZNEK RÓLAM MINDIG GREGORIÁNT ÉNEKELJENEK. Bátai Tibor mb. gerince. Az egyházzene ugyanis az európai – beleértve természetesen a magyart is – zeneirodalom gyökere. Ezzel ellentétben tananyagunkban – még az új kerettanterv ajánlott műveit is beleértve – az egyházzene reprezentáltsága még a 1o%-ot sem éri el. Ez legnagyobb mértékben az egyházzenét érintette. s ezen túl még mennyiségi mutatóiban is messze meghaladja az 5o %-ot. mert a bevezetésben említett alapelvet is sérti. korszerű ismeretanyagának megjelenítése és tartalmi súlypontozása. a HTMH elnöke Szerkesztõk: Mák Ferenc és Udvardy Frigyes Felelõs szerkesztõ: dr. vagy történelemből a görög-római történelmet és művészettörténetből a reneszánsz kort és alkotásait éppen csak az említés szintjén tanítanánk . hogy nehéz lenne hasonlatképpen példát hozni bármely más tantárgyból Talán olyan. illetve kilúgozták. mint ha matematikából a 1o-es számrendszert és az azzal való műveleteket.” ( Kodály Zoltán) egyházzene A korszerű oktatás egyik ismérve az alapul szolgáló tananyag minősége. b./ A tantárgy hátterét képező szaktudomány/művészet meghatározó.

Jellemző. . hogy az l948-ban megjelent Ádám-Kodály énekeskönyveket átalakítva „megtisztították” minden vallásra utaló dallamtól. Helyükbe a „munkásosztály harci dalai” – vagy ezek híján ilyen tartalomra költött alkalmi konpozíciók kerültek. Az 1962-ben életbelépett tanterv – amely a kommunista embereszmény kialakításához a zenét igen fontos eszköznek deklarálta –. és elbocsátás követhette. Az iskolák államosítását követően (1948) a zenei nevelés – tartalmát tekintve – megállapodott /megrekedt. vizeket. illetve maradinak és a szovjet népi demokráciával ellentétes szellemiségűnek ítélt daltól. az élményszerzés útja. megmerevedett a kiadott tankönyvek tartalmánál. —„ Zavaros időben előfordul. ennek ellenére az egyházzenétől és az esetleg vallásos háttérrel rendelkező népzenétől szinte teljesen steril tanterv – tananyag – törvény maradt egészen l984-ig . . az ismeretszerzés adekvát módjai. de nem neveznénk meg vagy átkeresztelnénk a tanítás alapjául szolgáló hegységeket. de a közoktatás terén több évtizeden keresztül. nehézségeiről szóló népdalok. A szórványos. következetlen. különösképpen nem fogalmazódhattak meg sajátos értékei.meg. hogy nem látszik az irány és visszafelé haladunk”. a történeti énekek és sok műzenei szemelvény is. Az iskolai kórusok a „műsorpolitikáját” éberen figyelték. sőt hibás megoldások miatt nem alakulhat ki semmilyen összkép erről az igen nagy területet és fontosságot képviselő témáról.hangoztatja Kodály egy felszólalásában. hogy pl. Vagy földrajzból megtanítanánk ugyan az európai felszíni formákat. Az ének – zene tanátrggyal kapcsolatban a közelmúltban igen kevés kutatás folyt. mint tananyag tehát csírájában sem volt jelen ettől kezdve az oktatásban. szövegtől. A szűkebb zeneiskolai szakterület és a zenei általános iskolák viszonylagos kivételezett helyzetben voltak és vannak. Kodály Pünkösdölőjének előadása klerikális tettnek számított. az uralkodó politika által teljesen kisajátított tantervhez. s ezek is inkább a történetére. Ezek mindenben igazodtak az 195o-ben napvilágot látott új. De nemcsak durva és tragikomikus szövegátírások történtek. illetve a módszerre vonatkoztak. országokat. kimaradtak a jeles napok nyilvánvalóan vallásos tartalmakat is hordozó szokásdallamai és nemkívánatossá váltak az élet szomorúságairól. Az egyházzene. 1984-ig semmilyen engedmény vagy változtatás nem volt kicsiholható. Tárgyunk szempontjából legfontosabb eleme ennek az „igazodásnak” az.

de ez – irodalmi példát hozva – csak olyan.1984-ben. nem tudott/nem akart élni vele. (A jelenlegi helyzet elemzését ld. Madáchról és korából mindössze idézni tudnánk néhány sort: „Mondottam. Egyedi megoldásokat nem számítva a tanárok nem tudtak. amikor Kodály – Ádám Iskolai Énekgyűjteményének reprint kiadása megjelenhetett. hangzó zenei szemelvényekkel illusztrálva. hogy megtanultak a diákok néhány egyházzenei dallamot énekelni vagy szolmizálni. Ennek következtében sajnos ez a terület mindmáig az énektanítás mostoha területe maradt. Így lehetséges az. az európai forradalmaknak kegyetlen . az eddig is „elkelt” könyvek szerkesztői pedig – itt most nem elemezhető okok miatt – a mozgalmi dalok részleges mellőzésével és néhány gregorián idézettel bővítve változatlan (!) tartalommal jelentették meg könyveiket a 8o-as években és azután is. s ezzel mintegy kijelölte a tanárképzés és a tartalmi munka számára is az irányokat. semmitmondó szövegekkel. Az előző évtizedekben szempontunkból ugyancsak vitatható énekkönyvek szellemiségén nevelkedett tanárok nem szívesen változtattak a „már bejáratott” könyv-vezérükön. Lehet. az egyházzenét tekintve „mintha mi sem történt volna” A hosszú ideig láncra vert énektanítás megbénult. Kivétel az l989-ben megjelent Kulcs a muzsikához könyv és hangzóanyag. és az addig érvényben lévő tankönyvek átdolgozása sem lett volna tiltott. de meg-megjelentek egyházzenei tételek. nem tudhattak – és úgy látszott. Ez a könyv is csak l991-ben válhatott tankönyvvé. formai megoldásaiban is jelentős sajátosságokat mutató zenei területről változatlanul nem esik szó. érdektelenné vált. A tartalom. a tényleges mondanivaló – aminek csak megjelenési formája az éppen bemutatott vagy énekelt mű – teljesen leszakadt és nemhogy súlytalanná. A közoktatás tervszerűen zajló ének-zene tanítása tehát 1948 óta 1984-ig nem vett tudomást az egyházzenéről. hogy ha 1984 után szórványosan. a vallásos színezetet megengedő karácsonyi műsorokban fordultak elő. illetve pl. azok csupán zenetörténeti érdekességként (gregorián) vagy kottaolvasási gyakorlatokként vagy továbbra is átköltött. ember küzdj és bízva bízzál!” Ez távolról sem jelenti azt. hogy erre nincs is szükség – fölkészülni ennek a tartalomnak az átadására. később) Összefoglalva: Egyházzenéről. mintha pl. hogy az idéző ismeri Madách korának. hiába kapott szabadságot. mint tartalmában. a szabadságharc bukásának. hanem teljes mértékben hiányzott vagy gyakran teljesen félreértetté vált. amely egy teljes fejezetben tárgyalta az egyházzenét.

a formai kifejezések mondanivalójának megközelítése. Ezért. feltételei vannak. Az egyházzene nem azonos az egyházias vagy csupán vallásos tárgyú zenével Az egyházzene tanítása nem azt jelenti. (X. Így tekintve a Madách műből kiszakított idézet jószerével a bajba jutottak vállveregető bíztatása. amely a „liturgiák (közös istentiszteletek) szövegét alkalmas dallamokba öltözteti”. Pius Motu proprio) E mellett azonban minden korban keletkeztek olyan zeneművek – sokszor csak zenedarabok –. Vagy érti. mégsem számíthatjuk őket a klasszikus értelemben vett egyházzenei alkotások közé. annak átélése. a történelmi kontextusba való helyezése. kudarcokat bemutató pesszimizmussal. hogy az esztétikai kódokon keresztül érkező üzeneteket a befogadó képes legyen megfejteni. Az európai egyházzene az egész kontinens zenetörténeti fejlődésének meghatározó tényezője. Évszázadok. A zeneirodalmi/zenetörténeti torzításon túl miért jelent ez problémát? Minden énektanár tevékenységének és célkitűzéseinek középpontjában az aktív zenélés/éneklés mellett a zeneművek személyes élményt jelentő befogadása áll. hogy a befogadásnak jól körülírható törvényszerűségei. akkor az egyházzene kódjainak tanítása az énekórákon elengedhetetlen feladatunkká válik. a befogadás kulcsa a zeneművek esetében azonban nem elsősorban a zenei írás-olvasás – bár természetesen az is segíthet – . mert egyébként könnyen félreérti vagy egyáltalán nem érti meg a mondanivalót. hogy mindaz. hogy mit is jelent az idézet optimista végkicsengése.megtorlásokkal járó kudarcait. zenélnek – a keleti vallásoktól a „ szent ponyváig” – tananyaggá válhat. sőt évezredek során kikristályosodott. mert vagy . Ezek között az egyik legfontosabb.” … küzdj és bízva bízzál!” szemben a műben végigfeszülő. egyetemesnek mondható. amit a különböző egyházakban. felekezetekben énekelnek. ha az európai zeneirodalom remekműveit közel akarjuk hozni növendékeinkhez. Ehhez „kulcsot” kell adnunk a hallgató kezébe. hanem a „mögöttes” tartalom. A pszichológiai és művészetszociológiai kutatások eredményei rámutattak azonban arra. A megértés. zsidó gyökerű keresztény zenei nyelvezet. amelyek vallásos tárgyúak.

hanem a közösséggel együtt. . elkülönített. mert több. buzdítása. mert kevesebb.szövegükben. kiválasztott. a kultusz számára fönntartott zene.latin szóból származik. vagy zenei. Abban ugyanis a sámán célja az istenség és a résztvevők befolyásolása. hanem hogy célja elsősorban az Isten felé irányuló párbeszéd. ……Jammers találó megfogalmazása szerint ezért: „…a kultusz zenéje nem is igazán zene. amely jól kijelöli azt a különleges funkciót. vagy tartalmukat tekintve nem érik el a kívánatos szintet. nem az egyes emberek vagy gyülekezet pillanatnyi hangulatát hivatott kifejezni. A keresztények liturgikus zenéjétől nem elválasztható a teremtő Isten. az Isten nagy tetteit (Szentírás +liturgikus szövegek). Tekintsük át röviden az egyházzenéről szóló ismereteket. hogy Jézus Krisztusban emberré. Minden zene közlés. zenél. legalábbis nem a szó köznapi értelmében. és az ennek nyomán keletkezett megérintettségéből fakadóan pedig énekel. amelyben Isten a kezdeményező.” Összegezve tehát az egyházzene egyik legfontosabb ismérve. hanem azért. jelentése istennek szentelt. s ebbe kívánja bevonni hallgatóságát vagy művelőjét. Tartalma. sólypontozva bennük az alapműveltséghez szükséges területeket! Miben különbözik az egyházzene a zeneirodalom más alkotásaitól? Az egyházzenét „musica sacra” névvel is illetik. személyes hangján. Az ember kimondja. hogy az embertől elfordul. ellentétben a fent említett természetvallásokkal. megvallja az üdvösség tényeit. Milyen tartalmú az európai műzenét gyökerében meghatározó a keresztény egyházzene? Alapvetően különbözik a természetvallások zenéjétől. Ez az ég felé fordulás természetesen nem azt jelenti. ami olyan párbeszéd. testvérré válik. esztétikai minőségükben. Ebben az esetben azonban a zeneszerző nem a hallgatóság felé fordul. mert ez a kiindulópontja az egyházzenének. A kifejezés a „sacer”. tehát „egyetemes”. Ez azért fontos. mint a zene. hogy az egész Egyház éneke. mégpedig nem csak egyéni. hanem Istenhez. kommunikáció. aki eleve „igen”-t mond az emberre. a liturgiában. ami talán szempontunkból a legmeghatározóbb. De nem azért. az istentiszteleti közös szolgálatban. az egész Egyház hangján. eladdig.

de léteznek ezen kívüli (ún. hogy az egyházzenéből nem hiányzik a horizontális kommunikáció sem. Megjegyezzük. már más szövegeket is földolgozott. illetve előénekesekkel. hangulatát. Sajnos gyakori az ilyen. . funkcióját véve alapul -. az egész gyülekezet bekapcsolásával vagy szólisztikusan. A mércéje mindvégig ugyanaz marad: Isten. arról is. kibővítve. a szórakoztató vagy a programzenében. Ez azonban nem horizontális ember és ember között . hogy hiszünk (tehát válaszadás). Tanúskodnak arról. A „musica sacra” kiszakítva természetes közegéből. betlehemezés. mint pl. a Szentírás. a liturgia. Ugyanígy nem való a liturgiába egy operaária még akkor sem. de az nem ugyanaz. paraliturgikus= liturgiával párhuzamos) alkalmak is. hanem a közös tapasztalatok összhangjának kifejeződése a közös hálaadás vagy segítségkérés hangja. ebből Csomasz Tóth Kálmán ezt így fogalmazza meg a Református gyülekezeti éneklés c. misztériumjátékok vagy népi eredetű szokások is (pl. hanem vertikális. az egyházzene félreértéséből származó súlyos szakmai tévedés. pünkösdölés stb). formája is ehhez igazodik. ha a helyszín történetesen egy templom.témái az üdvösség tényeire épülnek – ezért „szent zene” – következően szövege. hanem szabadabban kezelve azt. ha az Isten vagy az ima szó szerepel benne. Az egyházzene megszólalásának legtermészetesebb környezete a liturgia. könnyen súlytalanná. hogy mit hiszünk (tehát üdvtényekről szól) és hogy kinek hiszünk (tehát párbeszéd). regölés. A többszólamúság kialakulásával az egyházzene műzenei és népénekes területei egyre inkább szétváltak. értelmetlenné válhat még akkor is. (Isten – ember – Isten irányú). munkájában: „A Krisztus evangéliumát prédikáló Egyház nem énekelhet a kuplék modorában. melizmatikus megfogalmazásban. illetve a keresztyéneknél Krisztus. megfosztva eredeti rendeltetésétől –egy hangverseny műsorszámaként – . ilyenek az egyházzenei áhítatok.” Kezdetben a liturgikus zene a Biblia szövegeinek elénekelését jelentette különböző formákban. responzorálisan. egyszerű recitálással vagy díszes. és a megzenésítés sem szorítkozott kizárólag a liturgikus szövegekre. Az egyházzenei alkotások ezért tekinthetők egyszersmind hitvallásnak is.

céljában és irányultságában az istentiszteletek rendeltetéséhez (funkciójához). a zenébe öltöztetett kioktató agitálást.Ádám: Énekes könyve és Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához tankönyvcsaládjától eltekintve az elemzések szerint szinte minimálisan. osztályfőnöki vagy történelem órának is. illetve a hittanár kezébe adja az aktuális – és az osztály számára már ismert – énekeket. Ezért fontos. Sokkal inkább az. Az egyházi iskolák ének-zene helyi tanterve Az egyházi iskolák ének-zenei helyi tanterve természetszerűleg kapcsolódik az iskola közös liturgikus alkalmaihoz.). forma. hiszen egy-egy korhoz vagy az ünnepkörökhöz kapcsolódva néhány perces egyházzenei felvétel jó kiegészítése lehet egy-egy irodalom. a szükségesnél is kevesebb támpontot nyújtanak. hogy elenyészően kevés egyházzenei alkotással vagy szemelvénnyel ismerkedhetnek meg a tanulók. normáihoz. Nyilvánvaló. A nemes. hogy énektanításunk legnagyobb hiányossága nem az. Zenehallgatási anyagunkat is kibővíthetjük ilyen módon. kikristályosodott egyházzene tiszteletben tartja az emberi lélek titokzatos mélységeit és messze elkerüli az erőszakos toborzást. szerkezetéhez igazodva. mint az igazi mondanivalója. és valószínűleg rendszeresen be tudja vonni a gyakorlási fázisba a hittanórát is. hogy a különböző zenetörténeti korok egyetemes zenei eszközeit használja az egyházzenét komponáló alkotó is. művészettörténet. minden más jellegzetességük fontosabbnak tűnik (milyen hangnem. Ezért az énektanárnak kiemelt feladata.A fentiek nyomán világossá válhat kiinduló kérdésünkre a válasz: Lényegi különbség van az egyházzene és más zenei kifejezésmódok között. nem szubjektív érzéseket fejez ki (legfeljebb a személyes megérintettség hangján is szól) de semmiképpen nem célja a szórakoztatás. hogy ha szórványosan sorra kerülnek is ezek a művek. de tartalmában. A fentiekből kitűnik. stílusában. Istentiszteleti azt is jelenti. hogy nem akar egy bizonyos hallgatói körnek tetszeni. a megközelítés leglényegesebb kulcsa. . hogy az énektanítás a fogalmi és a gyakorlati megkülönböztetés által adja a diákok kezébe a megértés és a megközelítés kulcsát. Erre vonatkozóan a jelenleg forgalomban lévő tankönyvek és tanári segédkönyvek Kodály. előadóegyüttes stb. hogy a közös liturgiára a diákokat előkészítse. hittan.

Fontos. műfaja előírt tananyag. hanem azért. Mindegyikhez 1o-15 különböző ünnephez. Mindenképpen törekedjünk arra. körmenet. egyházzenei áhítat. köszöntés. Ennek az „alkalmazott” énektanításnak feltétele azonban. valamint kiemelt fontosságot tulajdonítunk a liturgiához kapcsolódó zenei ismeretek elsajátítására. zeneműveket Kodállyal szólva zenekincsekként vigyék magukkal a diákok . hogy ne azért tanuljuk meg az egyházi éneket. A „musica sacra” hitvallás és a hívő ember és közösség párbeszéde Istennel. szálláskeresés. mert ebben az iskolatípusban illik ezeket megismerni vagy mert hangneme. hogy az egyházi iskolákban tanuló diákok megismerjék a vallásos tartalmú jeles napok szokásait is. pünkösdölés. méghozzá nemcsak vagy főleg nem tanulási szituációban. hogy kialakítsa és többszörösen megerősítse a diákokban. gyökerében) különbözik minden más zenétől. Jó kezdete lehet az ének vagy a hittanóráknak egy-egy hónapig állandó szöveggel és dallammal egy antifóna eléneklése. Balázs-járás. misztériumjátékok stb. hogy ezeket az élményeket. később esetleg közös zsoltározással. mellékletben három féle. Ez a kulcsa annak. tartalma egyetemes. hogy az egyházi énekek funkciót kapjanak. eleinte néhány zsoltárral a tanár vagy ügyes előénekes előadásában. keresztút. formája. regölés. szentek ünnepei. A mellékletben olvasható áttekintés is segítségükre lehet ebben Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához tankönyvében külön fejezetet találhatunk az egyházzenéről. ha így közelítünk az egyszerű népénekektől kezdve a több tételes oratóriumokig minden egyházzenei alkotáshoz.Ebben az esetben is nagyon fontos az előkészítés. hogy az egyházzene alapjaiban (lényegében. Az egyházi év önmagában is sok aktualitást kínál. egyszerű antifóna dallamot találhatunk. Ezeket az antifónákat természetesen liturgikus alkalmakkor is énekelhetik a gyerekek. mert használjuk. az üdvösség tényeire épülő. hanem valóságos élethelyzetben: imádság. amelyhez zenehallgatási anyag is kapható CD formában. sírkeresés. a szentek ünnepeihez kapcsolódó szokásdallamokat. spontán Istendicséret. betlehemezés. ezért csak akkor érthetjük meg teljesen. Fontos. szentmise. A 2. Az énektanár – és az énekórák – kitüntetett feladata. hogy az ismert dallamok többször fölhangozzanak. időszakhoz kapcsolódó szöveget közlünk. egyszerű fohász. de szépen bekapcsolható a zenetörténeti tananyagba is egy-egy szemelvény.

hogy élményekhez kötött. Ezért aláhúzva közöljük az egyházzenéhez tartozó szemelvényeket. A betlehemezésre több diákcsoportot fölkészítve küldjük ki a gyerekeket idős emberek otthonába. amelyet mindig egy-egy osztály/évfolyam – tehát így minden gyerekre sor kerül az évek során – vállal el. az 5. . fejlesztési követelményeket és a továbbhaladás feltételeit itt újból nem részletezzük. Az órákon sokszor csak a dallamok többé-kevésbé biztonságos megismeréséhez juthatunk el – különösen a heti egy énekórában – de célunk szempontjából az alkalmazás megteremtésének még ennél is nagyobb jelentősége van. osztályra vonatkozóan a konkrét tananyag kiválasztására és elrendezésére is. Ennek „karmestere” valamint az egyházzenéhez illő szellemiség megteremtése az énektanár legfontosabb feladata. kórházba. Ezért módszertani alapelvként kitűzhetjük. A továbbiakban a tantervbe illeszthető tartalmi és módszertani javaslatokkal röviden ajánlást teszünk az általános és a középiskolákban a gyakorlatban megvalósítható lehetőségekre. ihletőjére irányítjuk a figyelmet. Érdemes a jeles napok közül is az iskolai élet hagyományává választani néhányat. majd az összes évfolyamra elkészült ajánlásból kigyűjtött énekeket külön is mellékeljük. megfelelő mennyiségű dallamkincset gyűjtsenek a gyerekek. vizsgáljuk a zenei anyagot más szempontból is. s csak ha időnk és a tanulók érdeklődése.) Alsó tagozat Az 1-4. felkészültsége engedi. gyermekotthonba stb. hogy a már megtanult dallamokat folyamatosan énekeltessük különböző alkalmakkor. csupán azokra a tartalmakra térünk ki. a fenntartóhoz. hogy az alapvető népénekes és népi szokásdallamokat az ünnepkörökhöz kapcsolódóan megtanítjuk.úgy. és 9. feladatokat. osztályokban célul tűzhetjük ki. hogy ezeknél a daloknál inkább vagy az eredeti funkciójuknak megfelelő megszólalás körülményeire. hogy élni is tudjanak és akarjanak is velük. Az adventi időszak végén a szálláskeresés szintén naponta – kétnaponta váltva végigmehet az egész iskolán. akkor elemezzük. és azt alkalmazni is tudják. ismerős családokhoz. Fontos ebben az életkori szakaszban. amelyek a nem egyházi iskoláktól eltérően jelennek meg intézményeinkben. annak énekes szokásait is fölelevenítve. ( A kerettantervben már összefoglalóan leírt tantárgyi célkitűzéseket.

hogy ezeken keresztül is világossá váljék a gyerekek számára. biztosak lehetünk abban. átérezhető különbség van a két kategória tartalma. mit jelent az egyházzene. hanem ennél sokkal mélyebb gyökerű. babonák vagy általános tartalmak. egy-egy zeneszerzőt és zeneművet közelebbről is megismerve eljuthatunk arra a felismerésre.A kereszténység szellemiségének lényegét természetesen a 6-1o éves korosztálynak még korai lenne magyarázni. így Magyarországon is. . a zene területén is tájékozódni. hiszen megfigyelhető. – n e m pedig hiedelmek. mint a szerzők személyes hitvallását. formája. Felső tagozat. hogy a karácsony. funkciója között.és emiatt váltak fontossá a keresztény értékrendre építkező Európában. valamint az istenhithez kötődő vonatkozásai vannak. az ember hála énekét Istenéhez vagy túlcsorduló elbeszélését az ő nagy tettéiról. (Ld. a pünkösd. hogy miért alakult ki az egyházi – és világi zene megkülönböztető elnevezése. mint pl. egy passiórészlet. amelyet eddig többnyire szerkesztésmód. Összefoglalva: az alsó osztályokban néhány alapvető egyházi népének. Ettől remélhetjük. a különféle zeneművek szellemi gyökerét is feltárva újra és újra bemutatni. hogy a fent nevezett ünnepek nem véletlenül keletkeztek. Fontos. A felső tagozatos tanulók számára tankönyv az egyházzene szempontjából legjobban Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához tankönyvcsaládja használható. a tavaszköszöntő stb. lélekemelő élményekhez jutni. Célunk ekkor még csak annak kiemelése. amelyeknek történeti személyekhez. a nyuszi. a húsvét. személyekhez és eseményekhez kötődő mondanivalóhoz kötődnek. a fenyőünnep. . illetve egyszerű kánon és a szokásdallamok képviselik az egyházzenét. műfaj vagy az éppen megfigyelhető hangszeres vagy énekes összeállítás miatt hallgattunk meg. A legfontosabb teendőnk tehát az egyes művészeti korokban több oldalról. bevezető gondolatok) Ha azután következetesen úgy közelítjük meg az egyházzenéhez tartozó műveket. Miklós – olyan keresztény ünnepek. középfok A 1o-16 éveseknél mindezt kiteljesítve. hogy sokkal többet és lényegesen mást fog jelenteni egy gregorián. hogy az önálló művelődés során – elkerülve saját maguk is a félreértéseket és a felületességet – képesek lesznek (ők. egy requiem vagy egy mise részlete. egy Stabat Mater. a diákok) a zene világában. a szentek ünnepei – köztük a népszerű Szent.

osztályban kissé más csoportosítással tervezett. hogy a két évben a kerettantervben kijelölt tananyagot szabadon tervezve kell megtanítani. A logikusabb beosztást követve tanmenetjavaslatunk tehát a 9. 1-1 éves tantárgyként történő földolgozására fordítjuk. 8. ( A tankönyvcsaládhoz 5-1o. osztályig részletes tanmenetjavaslat is készült. szakközép. rövidítések: —KISKAPITÁLIS betűkkel írtuk a tanóra tárgyát/tartalmát —Dőlt betűkkel szerepelnek az éneklésre szánt dallamok . Semjénné Menus G.21) rendelet 11.és gimnáziumra szóló tanmenetjavaslatunk tananyagfölosztása n e m követi a kerettanterv fölosztását! Az OM. osztályra szóló tanmenetjavaslatunk. Ez mintegy 12o énekes tételt tartalmaz és ezeken kívül a zenehallgatáshoz kínál számos klasszikus egyházi alkotást.28/2ooo. hogy a jelenlegi 9. osztály Művészet óráinak fölhasználását a raj és ének tantárgyak heti egy órás. osztályra szóló tanmenetjavaslatunk mintájára 2oo1 júniusára elkészül a kerettanterv tartalmi előírásai és ajánlásai alapján a 6. Sajnos tanmenet-tervezete heti 2 énekórával számol. és 1o. Itt jelezzük.(IX. és 12. Szálláskereső. Az 5. és 1o. § (1) pontja lehetőséget ad a páros és páratlan egymás melletti évek tananyagcseréjére. de az antifónák talán jobban taníthatók ez utóbbi könyv kottaképe segítségével. Erre vonatkozó tartalmi fölosztás is a júniusi segédanyagunkban található. 7.amely a Renovabis Alapítvány segítségével minden egyházi iskola könyvtárában megtalálható. betlehemes és nagyböjti énekek különösen szép tételei találhatók Volly István könyvében. melléklet-táblázatok) alkalmazása Az Éneklés és a Zenehallgatás a tanmenet gerincét képezi. Jelölések. ezt erőteljes választóvonallal jelöltük. Liturgikus dallamgyűjteményének ugyan minden tétele szerepel az Éneklő Egyházban is. sz. Tanmenetjavaslatunk (1.-Sirákné Kemény K. ezért alkalmazás előtt átdolgozandó. és 9.) Fontos gyűjtemény az Éneklő Egyház is. azzal a föltétellel. A 11.

osztályok javasolt dalanyagát a tanévekre arányosan osztottuk el. osztályok. oldott éneklés. (Ha a Kollégák áttekintik az éneklés rovatait – a mutálásra gondolva – kitűnik. zenehallgatást stb. Ezt a célt a közös dalkincs kialakításával alapozhatjuk meg. Ez a címszavas mondat mint az énekóra témája az osztálynaplóba is bekerülhet. De ha ez nehézkes. hogy a dal a tanuló későbbi életének. — Az 5-8. tartalmát. — Mindent meg kell tennünk a hallásra. kánont. a „föladatok elvégzését” jelentő tanítási órákat. a kottakövetésre szánt dallamokat dőlt betűkkel írtuk. Éneklés A rovat felső részében KISKAPITÁLIS betűkkel jeleztük a foglalkozás tárgyát. egyházi éneket. — Főcélunk a játékos. osztályban. alkalmakkal szinte korlátlan ideig kiszélesíthető. Lehetőleg kerüljük el az öncélú elemzést.—Kövér és kövér dőlt betűvel jeleztünk minden olyan fogalmat. egy-egy szép zenei témát) emlékezetből is föl tudja idézni. dalt. hangulatokhoz illő dallamokat ( népdalt. napjainak – vagy legalább ünnepeinek szerves részévé váljék. a mechanikus ismétlést. a másokra való figyelés hatékony eszköze az együtt éneklés. akkor kerüljön előtérbe a hallás utáni daltanulás. az egymás elfogadása. énekelhető műzenei szemelvényen kívül bőséges választék áll a tanár rendelkezésére. .) — A közösségi nevelés. — Az éneklésre. szükséges. énekes szemelvényt. A felsőbb évfolyamokban egyre többször találkozunk a már korábban megtanult dallamokkal. amelyeket a Kerettanterv követelményként vagy javaslatként előír —Aláhúzással jelöltük az egyházzenét képviselő énekeket és énekelhető tételeket l. és a 6. sikerélmények nélküli. az elméleti összefüggésekre épülő készségeik és a zenei olvasás-írás fejlesztéséért. valamint a 9-1o. hogy miért több az új dal és miért kevesebb az ismétlés az 5. zeneelméleti képletet. Ennek korhatára megfelelő mesterfogásokkal. hogy az általa kedvelt alkalmakhoz. Összegezve: Ne múljék el énekóra vidám dalolás nélkül! Ahhoz. Osztályonként a továbbhaladás feltételeként megjelölt mennyiségű népdalon.

. a zene szimbolikus közlésének megfejtése A zene közvetítéséhez csak kiváló. ismételt meghallgatások fölfedező öröme • a zenei kifejezések megismerése • a jelrendszerek. — Az aktív befogadó zenehallgatást segíti: • az énekelhető témák dúdolása • kottáinak követése • a társművészetek kapcsolódásainak fölfedezése • az újabb. — A bőséges ajánlatból a tanár válogatással jelölheti ki. mert bizonyos ismereteket jól szemléltet. Zenetörténeti ismeretek — Ebben a rovatban található a tanítási óra elméleti/tartalmi váza. mert az tananyag. konkrét mű beillesztése az iskolai hangtár figyelembe vételével lehetséges. A művészi megismerés mindenkor a zenében rejlő üzenetek fölfedezése. Zenehallgatás — A zenehallgatás rovatba a kapcsolódó zenehallgatási lehetőségeket inkább tematikusan jelöltük. megfelelő hangminőségű berendezést használjunk! Összegezve: Ne hangozzék el egyetlen zenemű vagy csupán néhány perces bemutató példa sem azért. vagy azért. hogy az osztály képességeihez mérten mennyi anyagot használ föl kiegészítés vagy megemlítés szintjén. Az itt szereplő kiemelt címszavakra és a mellettük lévő járulékos ismeretanyagra épül föl az adott tanítási óra.2. a szavakkal nem közölhető érzelmek forrása legyen! 3.

Ezek jobbára a tanulókhoz közelebb álló eseményeket. Zeneelméleti ismeretek — Az érvényben lévő heti egy tanítási óra rendkívül körültekintő időbeosztásra kényszerít. amely az „elkalandozás” ellenére is közelebb vihet céljainkhoz. hogy az emberi emlékezet jobb esetben csak rövid ideig őrzi meg a betanult és gyakorlással nem rögzített tényeket. 5. .). mert ezek egyrészt mélyebben rögződnek. — A heti egy órában valószínűleg csak annyi és olyan formájú zeneelmélet fér. Kapcsolódó ismeretek — Az itt fölsorolt témák – ismeretek. hanem a más tantárgyakban rejlő koherens lehetőségeket is megnevezi.) szeretik ezt a gyakorlatot. másrészt személyiséget formálnak. egységbe láttatja az ókor nagy folyam menti kultúráitól napjainkig az öt műveltségterület tényanyagát. — A kapcsolódó ismeretek nemcsak a művészetek körét. koncentráció – a kitekintés lehetőségei. ha a művészeti élményekre alapozunk. Mátyás király. amennyi a megértéhez vagy a gazdagabb élményszerzéshez mint eszköz szükséges.:Kulcs a muzsikához tankönyvcsaládjába tartozó Kultúrák kulcsai munkalexikon. fonográf. akusztika. — Az elmélet kiemelt törzsanyaga – a továbbhaladás feltételei szerint – előírt tananyag. Ismeretes. integráció. Különösen a magasabb osztályokban (8-1o. multimédia stb. ( húsvéti locsolás. eredményesett tehát. Éppen ezért az elméleti ismeretek mennyiségét potenciális lehetőségnek tekintsük. ismereteket kapcsolják a zenéhez. ne szorítsa ki az előírt elmélet mindenáron való teljesítése. ismereteke.4. amely mintegy kulturális iránytű horizontális és vertikális szerkesztést követve. — Az osztályközösséggel igyekezzünk eljutni készségeik maximális szintjére. végvári harcok. de a személyiséget érintő élményt sohase előzze meg. Ehhez a munkához kiváló segítséget nyújt Pécsi G. néptánc.

A recitativ responzorális zsoltárokkal ellentétben dallamosabb. ami jelzi. Augustinus Aurelius fölkiáltás. Máriát tisztelő Rorátéval ( hajnali mise). az utalsó vacsora emlékét liturgiává nemesítő szeretetlakomája. Dícsérjétek az Urat!”. ADVENT — „Adventus Domini – Az Úr eljövetele” Négyhetes várakozási idő karácsony előtt. Alexandria) ellenének. ma is élő sajátos „keleti módon” gazdag díszítéssel énekelt antifonális himnusz ANGLIKÁN — Kezdete l534. benne a Szűz jelképe az adventi AGAPE AGNUS DEI ALLELUJA — Az első keresztények zsidó hagyományokat őrző. Közvetítők Isten és ember között. az ötödik kötelező misetétel. bibliai szövegekre írt az anglikán istentiszteleteken is gyakran fölhangzó.Létszámuk a kereszténység 4.( 3. Istent magasztaló ÁGOSTON. — „Isten Báránya”. ünnepélyes. — „Hallelu-Jah. feje az angol uralkodó.” A szentmisében a graduáléval együtt hangzik föl. Katolikus és protestáns jegyeket viselő nemzeti egyház.4% -a. kerül. két kórussal vagy előénekessel és a híveket is van égi patrónusa.Az angyalokat Isten az emberek szolgálatára rendelte. váltakozó ének. a kantátához közelítő. a semita törzs tagja. Bőjtben. amelyben fejlődése során esetenként az egyes szólamokhoz hangszerek is (colla parte) társulhattak. koszorú.2ooo. SZENT — Ld. Mohamed Ábrahámot és fiát Izmaelt (Ibrahim) az arabok ősének tartja. szárnyakkal ábrázolt szellemi lények. őrző helyébe a Tractus . hogy a szív avval vajúdik. sz. a zsidóság ősatyja —Az egyházzene kedvelt stílusa. ANTHEM (ántem) — Himnusz. de nem liturgikus angol zene. ANGYAL — Az egyházzenében gyakran szereplő. Minden embernek és minden népnek angyala. Szent Ágoston: „ Olyan dallam. melléklet) Fogalmak az egyházzene tárgyköréből ÁBRAHÁM A CAPELLA — Kr. az antifonával rokon. AMBROZIÁN ÉNEK — A milánói püspökségen Ambrosius Aurelius (339-397) korában kialakult. amit nem tud kimondani.e. ANTIFONA — Keleti gyökerű ( Antiochia. vallási vezető a canterbury (kenterbőri) érsek. olyan hangszerkíséret nélküli kórusra írt mű.

Húsvéti időben az Angelus helyett Regina caeli az ima. Mindkettőnek .a. Gábriel angyal Jézus születését hírül adó köszöntése. Székesegyház.bekapcsoló váltakozó ének. XVI. A naponta háromszor megszólaló harangozás idejére való Mária .-ban büntető jött szándéka szerint az – a „bábeli nyelvzavar” megálljt parancsolt. királyi ház. enélkül püspöki főhajóból és A mai székhely. ANTIFONALE APOKRIF APOSTOLOK — Rejtett. sz. a nándorfehérvári győzelem emlékére azonban (III. „Ave Maria gratia plena – Üdvöz légy Mária. ASZTENSZKUSZ (*)CSILLAG — A gregoriánban a csillag (*) jelig tart a szólista éneke. szélesebb mellékhajókból püspöki álló építmény. kegyelemmel teljes”. népies szárnya) vallást megújító protestáns felekezet. küldöttek.) — A hatalomvágyból égig érőnek tervezett torony építése közben BAPTISTÁK — – Isten sz.Létszámuk kereszténység 2. a reformáció radikális. valamint a musica sacra zenemissziót vállaló kórusmuzsika. A templomépítészetben magasabb. Callixtus pápa) BÁBEL TORNYA a keresztény templomokban mindennapos a déli harangszó. BAZILIKA — A görögöknél és a rómaiaknál közösségi célokat szolgáló csarnok. felelgető (éneklés) — A katolikus egyház szertartásain elhangzó antifonák – gyakran hangjegyekkel is lejegyzett – díszes gyűjteménye ANTIFONÁRIUM. BAPTISTA EGYHÁZZENE — Istentiszteleteik szerves része a kötöttségektől mentes – főleg német és angol gyökerű – egyszólamú népének. utána a kórus következik AVE MARIA — Jézus anyjáról szóló ima. Jézusnak 12 apostola volt.) ANTIFONÁLIS Virágkora Miláno.3%. ( Déli harangszó 1456-ig csak péntekenként volt. könyvek — A vallás tanítói.imádság. (Szent — Váltakozó. AZ ÚR ANGYALA — köszönté a Boldogságos Szűz Máriát – „ Angelus Domini”. Ambrus. IV. létre Angliában anabaptista a ( újrakeresztelők. gyaklorlatban Bazilikává pápai adomány révén válik egy templom. hirnökök. Feladtuk az Evangélium hirdetése és a föltámadás tanúsítása. el nem ismert kétes eredetűnek nyilvánított iratok.

rendelkeznie kell püspöki trónussal (katedrával) és kanonoki padsorokkal, stallumokkal. BENEDICTUS BETLEHEM helye BÉRMÁLÁS — A hét katolikus szentség közül a második, a Szentlélek járó eltörölhetetlen jegyű keresztény befogadásával „ Áldott, aki az Úr nevében jő”, a Sanctussal együtt a mise negyedik kötelező tétele. — Jézus születésének Jeruzsálemtől kb. 7 km-re fekvő

nagykorúság ünnepe. BIBLIA— 51 könyvet tartalmazó írásos gyűjtemény. Ó- és Új-szövetségből áll. A Krisztus-hívők számára Szentírás BIBLIA PAUPERUM — A szegények Bibliája. ez az elnevezés a XVIII. században keletkezett. Ezek a kéziratos táblanyomatos (Blockbuch) a Bibliát képcsoportokba rendező könyvek. laikusoknak BIZÁNC — íródtak. Néhány példány Valójában az igét található még a hirdető prédikátoroknak és nem a szegény olvasni nem tudó nagymultú egyházi és világi könyvtárakban. A Római Birodalom kettészakadásától (395) a keleti kultúrkör központja Az első egyházszakadás óta, 1o54-től a keresztények keleti ága. Vezetőjük a pápa helyett a konstantinápolyi (Bizánc új neve) pátriárka. BŐJT — A különböző vallások zömében a bőjti napokon a hívő vagy az egyház előírása szerint kötelezően vagy önként vállalja a csökkentett táplálkozást, a hústól való tartózkodást és nem vesz részt a zajos mulatságokon. A keresztény egyházak bőjti liturgiájához számtalan és fölbecsülhetetlen értékű egyházzenei alkotások tartoznak; bűnbánati zsoltárok, lamentációk passiók (Jeremiás (Jézus siralmai), valamint sequentiák, szenvedéstörténete),

improperiák ( a zsidó népet feddő panaszok), zsoltárok, népzsolozsmák, traktusok, antifonák misztériumjátékok stb. BREVIÁRIUM

— Zsolozsmáskönyv. A katolikus egyház hivatalos – papoknak, szerzeteseknek zsoltárokat kötelezően előírt – napi imádságokat, Breviáriumnak énekeket, himnuszokat, a szentek életéből vett részleteket, tartalmazó imádságos könyv. nevezzük még tudósok, zeneszerzők, jelentős személyiségek műveiből készített szemelvények, idézetek gyűjteményét is.

BÚCSÚ

— A templom védőszentjének búcsúünnepe amely egyben a falu ünnepe is.

BÚCSÚJÁRÁS

— Ősi szokás a vallásos indíttatásból vállalt zarándoklás, ima, bőjt, vezeklés stb Világhírű keresztény Máriagyűd stb. A liturgia énekei zarándokhelyek; találjuk a Lourdes, Fatima, Loretto, Mariazell, Medjugorje, Csíksomlyó, között zarándoklatokkal járó zsoltárokat ( Zsolt.12o-134) és az egyes búcsújáró helyek szent énekeit is.

CANTICUM, KANTIKUM

Az

Ó-

és

Újszövetségből hangvételű

vett,

a

zsoltárokkal ének. Ódimittis,

összekapcsolt (Újszövegség;

lírai

dicsőítő

gregorián

Magnificat,

Benedictus,

Nuns

szövetség; Mózes, Mirjám, Anna, Három ifjú,) Az evangélikus és a református egyházzene állandó részei közé tartozik. CANTICUM CANTORUM — Salamon könyvének, az Énekek Énekének latin címe CANTIS — A középkorban többnyire egyszólamú vallásos dal, a barokk korban hangszeres zene: synfonia, concerto. CANTUS CATHOLICI— 1651-ben nyomtatott első magyar katolikus nép énekeskönyv. CECÍLIA —Szent, vértanu. A XV. századtól az egyházzene védőszentje. Az Országos Magyar Cecília Társaságot (OMCE) Bogisich Mihály püspök 1897-ben alapította. CHRISTUS VINCIT — „Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat- Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus parancsol”. Credo után, a mise alkalmakon. COMMUNIO CREDO — Áldozási ének, antifonális módon énekelt zsoltár és antifóna — „Credo in unum Deum, - Hiszek az egy Istenben”. A hitvalló imádság kezdő sorairól elnevezett kötelező misetétel. DÁVID DIES IRAE — Izrael és Judea második királya (Kr.e.1o12-972 k) Jézus Dávid házából származott. — „Ama végső harag napja”A Requiem egyik tétele, XIII. sz.-i gregorián sequentia. A DOGMA DOXOLÓGIA EGYHÁZ műzenében, mint tematikus alap gyakran szerepel. (Berlioz, Liszt, Mahler…) — Hitigazság, kötelező hittétel — Dicsőség. Himnuszokat, zsoltárokat záró dicsőítő ima, ének. — Ecclesia, népgyűlés, összehívott gyülekezet. A keresztény hívők istentiszteleti közössége. harmadik Énekelhető kezdetén, végén vagy más ünnepélyes

EGYHÁZI ÉNEK

— Elsősorban templomban való éneklésre alkalmas, az egyházi szertartás rendjéhez — liturgiájához — kapcsolódó ének. (A templomi hangversenyeken profán mű sohasem hangozhat el!)

EGYHÁZI HANGNEMEK — Dór-hypodor, Frig-hypofrig, Lid-hypolid, Mixolidhypomixolid ÉNEKEK ÉNEKE — A Biblia ószövetségi könyveinek Salamontól származó könyve. ÉNEKLŐ KANONOK — a képtalani és kolostori iskolák énektanítója, énekmestere. A első magyarországi énekmester a Csanád-megyei velencei szerzetes, Szent Gellért kísérője, Walter atya volt. Ő jegyezte föl a gabonát őrlő cselédlány énekét, amelyet Szent Gellért EVANGÉLIUM Simphonia Hungaricának, azaz a Magyarok Szimfóniájának nevezett. — Örvendetes jó hír, örömhír. Az Újszövetség 27 könyvében található Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma, amelyek Jézus életútjáról és tanításáról tanúskodnak. A négy Evangéliumban szereplő történetek, események az egyházzenét, a musica sacrát ihlető források. EVANGÉLIKUS — Luther Márton tanait követő keresztyén protestáns vallás, a kereszténység 2,8%-a

EVANGÉLIKUS EGYHÁZZENE — Luther Márton nyomán Isten magasztalására és az Evangélium hirdetésére alkalmazott minden kötöttségtől mentes vokális és hangszeres zene. Kedvelt műfaja a motetta (Praetorius), kantáta (Schütz), német Requiem (Brahms), jelentősek az evangélikus és az egyetemes egyházzene fejedelmének fúgák,kantáták,passiók,orgonaművek, misék stb. EXULTET — Újjongás. Az ambóról (szószék) fölhangzó szóló-recitáló, tömjénezéssel is hangsúlyozott ujjongó ünnepi ének. FRIGYLÁDA — Szövetség ládája, ebben őrizték a Tízparancsolat két kőtábláját, a mannatartó aranyvödröt és Áron kivirágzott vesszejét. FRIGYSZEKRÉNY —A zsidó templomok szentélyében elhelyezett kultikus tárgy. Benne Mózses 5 könyvének kézzel írott pergamentekercsei, amelyekből összejöveteleiken részleteket olvasnak, recitálnak. a húsvéti ünnepkört bevezető, a húsvéti gyertyát fölajánló, (J.S.Bach)alkotásai; korálföldolgozások,

GENFI ZSOLTÁR

— Kálvin János javaslatára készült (1541-46) a Genfi Zsoltáros Énekeskönyv, énekeskönyve. a reformátusok legkedveltebb zsoltáros

GLÓRIA

„Gloria in excelsis Deo – Dicsőség a magasságban betlehemi angyalok Nagy éneke, a mise második kötelező tétele.

Istennek”,Krisztus születését hírül adó dícsőítő GOLGOTA GOSPEL doxológiának is nevezik. — Ld Kálvária

— A szó jelentése: Evangélium. Spirituálé afro-amerikai jazz elemeivel bővített élénk, vallásos ének. Szólista (prédikátor) és a kórus ( gyülekezet) felelgető énekléssel történő dobbantás, hangszerek) előadása. (taps,

GOUDIMEL

, CLAUDE — Francia zeneszerző (1514-72) Megzenésített zsol tárai közül a „ Genfi zsoltárok” c. többszólamú földolgozása bekerült a protestánsok egyházzenéjébe.

GRADUÁL

18.

sz-i.

protestáns

magyar

szövegű,

gregoriánt

is

tartalmazó énekeskönyv. A többszólamú éneklés legfontosabb kódexe készült, kézzel írott Eperjesi lutheránus graduál. GRADUALE — A szó jelentése fok, fokozat, lépcső. Az előénekes az emelvény alsó lépcsőjén ( gradus) állva énekelt, imádkozott, a legfelső fok ugyanis az Evangélium fölolvasására szánt hely. GRADUÁLIS GREGORIÁN — A mise szövegének kottát is tartalmazó szertartáskönyve — I. Nagy Szent Gergely pápa ( 59o-6o4 ) által összegyűjtött, rendszerezett egyszólamú latin nyelvű, liturgikus egyházi a gyűjtemény, a Cantus A Gregorianus .Az elnevezés a pápa – Gregorius – nevéből ered. GYÁSZMISE HAJDALI MISE — Ld. Requiem — Ld. Rorate szertartásának üzenete: „Emlékezzél ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” HARMONIA CAELESTIS —Esterházy Pál - költő és zeneszerző, Magyarország nádora. - Az első önálló HEGYI BESZÉD HERÓDES magyar nyugati köntösben megjelenő egyházzenei műalkotás. 1711 Bécs. — Máté evangéliuma 5-7, Jézus legjelentősebb beszédének elnevezése — Kr.e. 73 k. – Kr.u.4. Erőszakos, népszerűtlen, a rómaiak által trónra került zsidó király. Vélhetőleg a betlehemi gyermekgyilkosság elrendelője. Ez az egyszólamú ének vált kétezer éves európai műzene forrásává. a 17. sz.-ban

HAMVAZÓSZERDA— A húsvét előtti 4o napos böjt kezdete. A hamvazás

HIMNUSZ HOMÍLIA HÚSVÉT

— A legősibb írásos emlékeket őrző, nem bibliai, hanem keleti ( szír, hellén) Istent dicsőítő magasztaló ének — Beszéd, szentbeszéd. A Szentíráshoz kapcsolódó liturgia szerves része. — Jézus föltámadásának ünnepe. görögkatolikus, görögkeleti (ortodox) templomokban

IKON — Biblikus témákat, Krisztust, Máriát, szenteket, angyalokat ábrázoló, található olajjal festett, arany vagy ezüst lemezborítóval díszített, a püspök által fölszentelt táblakép. A festők szent szabályokhoz igazodva, szigorú bőjtöt tartva készítik el az ikonokat. IKONOSZTÁZ INTROITUS ITE, MISSA EST — A görög-katolikus templomokban a szentélyt elválasztó díszes, áttört, ajtókkal is ellátott ikonokkal ékesített válaszfal. — A mise bevonulási éneke, változó rész — „Menjetek, elbocsátás van.” innen ered) IZRAEL JAHVE (JEHOVA) — Jákob második neve Izrael. Tőle származtatják Izrael 12 törzsét és a zsidó nép nevét — A zsidó vallásban (és néhány szektában) az Isten Neve JÓNÁS— Próféta (Kr.e.784-744) az ószövetségi Jónás-könyv hőse. Ninivét, a bűnös várost Isten pusztulásra ítéli. Jónás próféta – akarata ellenére – három nap után a cethal gyomrában megérkezik a városba. Szavára a bűnösök megtérnek, Ninive megmenekül. JÚDÁS (ISKARIOTI) — Jézus 12 apostolának egyike, aki a Getszemáné-kertben csókkal elárulta Mesterét. „Júdás csók”, az árulás szimbóluma JÚDÁS MAKKABEUS— Életéről az Ószövetség Makkabeusok c. könyve tanúskodik. Nevéhez fűződik a zsidók Templomszentelésének ünnepe, az úgynevezett Hanuka-ünnep JÚDÁS TÁDÉ — Valószínűleg Jézus rokona volt. Hittérítő vértanú. KÁLVÁRIA KANTÁTA — A szó koponyát jelent, Jézust ugyanis a Koponyák hegyén, a Golgotán ( arameus nyelven = koponya) feszítették keresztre. — XVII. sz. közepéig kisebb terjedelmű, lírai hangvételű többtételes világi és egyházi vokális, hangszerekkel kísért műfaj az olaszoknál. A XVIII. sz. közepén Németországban, főleg J.S.Bach műveiben korálokkal is bővült. (Recitativo, ária, kórus) KÁNTÁLÁS — A jeles napokhoz kapcsolódó házról házra járó verses köszöntés énekes, Azaz hirdessétek szóval és tettel az Evangéliumot! ( A mise funkciója és elnevezése

az egyéb o. Az első századokban „szégyenfa”. Ők a paradicsom őrzői. Gyakran lángpallossal és állatok képében is ábrázolják őket. terem. élet – szimbólum. — Könnyen faragható sziklába vájt folyosó. imádkozásra alkalmas árkádos folyosó. Egyiptom). a szertartások énekeinek vezetője.6%.8% KERENGŐ KERESZT — A szerzetesek lakóhelyén kialakított. KOLOSTOR – KLASTROM — A szerzetesek lakóhelye KONFIRMÁCIÓ — A protestáns egyházak ünnepélyes szertartása. a nem vetnek keresztet. amelyben az első üldözött keresztények halottaikat eltemették. Isten trónját őrző angyalok. KERUBOK. sz. KERESZTVETÉS amelynek elmélkedéssel történő végigjárása a nagybőjti ájtatosság része — Kezdete a III. egyházzenei szolgálatra fölszentelt KÁPOLNA KATAKOMBA — Misézésre alkalmas kis helység. A keresztyén a Christiánus = Krisztus követő. KERESZTÚT — A katolikus templomokban a keresztrefeszítés emlékét őrzi festett. faragott vagy más módon elkészített 14 állomás (stáció). Szent Márton megosztott palástjának – kappájának – őrzőhelye a kapella. keleti katolikusok o. Ekkor fogadják be a felnőttek gyülekezetébe a 13-16 éves korú lányokat. SZERÁFOK — Az angyalok rendjében élen álló négy vagy hat szárnyú. protestánsok . A görögkatolikusoknál személy.tűz. egyetemes. KERESZTSÉG — A római katolikus vallás szerint a megkereszteltek az első szentségben „a keresztség papságát” megkapva a papokhoz hasonlóan Krisztus misztériumának hirdetőivé válnak. KERESZTYÉNEK KERESZTÉNYEK —Mindkét szó Jézus Krisztus tanítását követő híveket jelenti. Szír. a római katolikus egyház tanítását elfogadók. —Az ókori keleten rejtett jelentőségű – nap. A görögkatolikusok jobbról balra. a keresztény a Crux = kereszt szóból származó név. 313-tól (Constantínus) Jézus keresztje a kereszténység szimbólumává lett. — Általános. KATEKIZMUS KATOLIKUS — Alapvető hitigazságokat tartalmazó. a római katolikusok balról jobbra vetnek keresztet. titkos találkozásokat tartottak. Előképeik a keleti kultúrákban találhatók (Mezopotámia. a bűnösök kivégzésének fája. A kereszténység 55.KÁNTOR —Templomi orgonista.7%-a. és itt istentiszteleteket. ők űzték ki a bűnös emberpárt az édenkertből. a hitoktatás célját kérdés – felelet formájában szolgáló kézikönyv. fiúkat.

( Lukács 1. az én emlékezetemre” szavakkal . párbeszédes formájú. az evangélikus egyházban a szentleckék l526-tól nemzeti nyelven szólalnak meg. — Liturgikus. A római katolikus liturgia LITURGIKUS ÉNEK — MAGNIFICAT — Szűz Mária dicsérő éneke. Offertorium. — A szó jelentése: közszolgálat.) Ebben a notációban még ütemvonal nem volt. díszítés — Ritmust is jelölő hangjegyírás. csak a hangok magasságát jelző hangjegyírás. Uram irgalmazz!” A mise első kötelező tétele LAMENTÁCIO LECTIO — A nagyheti szertartásokon fölhangzó tétel. Sequentia. Gloria. Dominum! „Magnificat anima mea Magasztalja az én lelkem az Urat!” Mária és tanúságtétel. Állandó énekelt Változó részek: részek: Introitus.KORÁL KORÁLIS —A protestáns egyházak nemzeti nyelvű gyülekezeti éneke — Ritmust nem. missa brevis. recitáló ének. csendes. hosszabb könyörgő ének. nagy. a „keresztségi papság” gyakorlása. Agnus Dei. Boldogságos Szűz Mária . missa lecta (ének nélkül) rövid. missa cantata ( a pap egyes részeit énekli) ünnepélyes. — Egy szótagra énekelt több hang. latin szövegű olvasmány. MÁRIA MELIZMA MENZURÁLIS — Jézus Édesanyja. Boldogasszony. szolgálat. a hangjegyek formái azonban már a hangok időtartamát is meghatározták MISE — A katolikus egyház állandó (ordinárium) és változó ( proprium) részekből álló legfontosabb istentisztelete. amelyet Jézus Krisztus halála előtt az utolsó vacsorán „…ezt cselekedjétek rendelt.45-55) a protestáns egyházzenében is jelen van. szertartásokban kifejeződő vallásos KYRIE — „Kyrie eleison”. Istent magasztaló ének. Lehet. Credo. ájtatossági forma/alkalom. Benedictus. Az egyházi szertartások rendje a Erzsébet találkozásakor fölhangzó. Tractus. Kyrie. Alleluja. Sanctus – Graduale. Requiem tétele. LIBERA ME LITÁNIA LITURGIA — „Szabadíts meg engem. (menzura =mérték. Communio. Uram!” kezdetű könyörgés. Jeremiás próféta siralmai — A katolikus mise liturgiájában szentlecke (epistola). (A katolikus egyház – chantus coralis – kórussal megszólaló latin nyelvű éneke) KULTUSZ — Különböző vallások – főleg a misztériumvallások - gyakorlásához tartozó tisztelet.

Dionüszosz. egységére. Istenem” – az 5o. (A neuma hasonlítható a triolák. rejtett. Kezdetben a vonalrendszer bevezetése előtt( IX. többszólamú latin nyelvű vallások kultuszához tartozó – Eleusz. XVI. MOTETTA MOTU PROPRIO — Keresztény vokális. az azonos visszatérő szövegek éneklése. a Szent Család lakhelye. sz. melyben az egyházzene megreformálását rendelte el. sz. A népnyelvűség főbb állomásai: VIII. Nincs közük az ókori misztériumvallások kultuszához.-i reformáció. átváltozás nélküli). zsoltár kezdő sora MISSA SOLEMNIS MISSZIÓ — Ünnepi mise — Küldetés. hittérítés. — Egyházi. amelyben a pap az utolsó vacsorára emlékezve fölajánlja a kenyeret és a bort. kolostorok és képtalan iskolák. vallásos. az Újszövetség tanúsága szerint Jézus. Nem azonos a világi nótázással. Az első többszólamú mise szerzője Dufay (144o k. a népnyelvűség.missa sollemnis. — X. dalolással. XV. Mitrász – titokzatos beavatási ötrészes úgynevezett neumákat. sz. Deméter. XIX. gyülekezeti vallásos ének. kínszenvedését. MISZTÉRIUMVALLÁS — A misztérium szó jelentése. jelek. Kezdetei a keleti egyházból származó Kyriék. halálát. Izisz. rorate (adventi hajnali).) a karmester kézzel írta le az éneklendő. NEUMÁK — Intések. Pius pápa 19o3-ban kiadott enciklikája. Krisztus misztériumának hirdetését jelenti.-i huszita mozgalom. Főleg a görögrómai-egyiptomi szertartás. gyászmise requiem. sz. a nem nagy hangterjedelem. kvintolák. vagy más népnyelvű liturgikus könyörgő formulák. A mise legünnepélyesebb változó része. A római katolikus egyházban prófétai küldetést. sz.) MISERERE MEI DEUS — „Könyörülj rajtam. az az elválaszthatatlanul összetartozó hangcsoportokat. MISZTÉRIUMJÁTÉK— (Misztériumdráma) Bibliai történeteket – a Megváltó születését. kompozíció. hivatás. csonka (nagypéntek. Fontos követelény a liturgikus tartalom. sextolák stb. csendes misében fölolvassa a fölajánló . titkolt.) OFFERTÓRIUM — Fölajánlás.-i ökumené. NÁZÁRET NÉPÉNEK — Galileai város. föltámadását vagy a szentek életét – megjelenítő középkori zenés dráma.

pl. az együtténeklés. 1. . ÖKUMENIKUS — Az egész világot érintő. 24 könyv. amelyet a hívek Amen-nal zárnak. zenekarra írt világi mű. ezek egységei. Hosszú Elkülönülve a zsidó vallásos zenétől. igazhitűség EGYHÁZZENE— Kezdete az ókori hellén zenében találhatók.4%-a. Mózes. hagyományokhoz rituálékhoz ragaszkodó. Könyörögjünk!” felszólítással kezdődő könyörgés. a pápa egyházfőségét el nem ismerő keresztény keleti egyházak. (A tiszta intonálást az állandó alaphang – iszon – éneklésével biztosítják. — Megyéspüspök szeit tartalmazó könyv. szertartáskönyve. szolgálat. óhitűség. az egymás kölcsönös megismerése. általános. hagyományokat őrző egyházzene. a napi breviáriumok imái. Próféták. OFFICIUM ünnepélyes miséken ugyanezt — Vállalt kötelesség. a szentmise liturgiája. ORATÓRIUM — Műfaj: rendszerint Kezdetben a templom szentélyéhez később kapcsolódó énekkarra.imádságot és az antifonát. Szentiratok. 3. Lényegében nemzeti színeket ápoló. példabeszédek… ORTODOX ORTODOX — A betűkhöz. egyetemes. ORDINÁRIUM ORDINÁRIUS — A római katolikus egyház istentiszteletei rendje.-ban alakul ki a hangszerkíséret nélküli egyszólamű bizánci ének. ÓSZÖVETSÉG — A Biblia első része. fejlődés végén a VIII. A keresztények egységéért küzdő mozgalom. sz. Ezen belül külön szint képvisel a szláv. a szerzetesek kötelező imaórái… ORÁCIÓ — A liturgikus cselekmények végén fölhangzó „Oremusz. kizárólag egyházi. A nyugati kereszténységben ilyen a cölibátus (papi nőtlenség). az orosz egyházzene. szólókra. de lehetséges különálló épület is. ORDINÁRIUM MISSAE — A mise állandó – megzenésítésre is kijelölt – réliturgiájának a 2. Megtalálható bennük az európai többszólamúság és a népzenei hatás is. kizárólag ortodox görögkeleti görög szakszavakat használó egyházzene. Eszközei többek között : a közös imádság. zsoltárok. énekli. imahelység. A kereszténység 8. a párbeszédek és az együttműködés.) ORTODOX KELETI EGYHÁZAK — 1O54-ben a katolikus egyháztól elszakadt. a szerb.

Ünnepélyes hálaima. Berlioz. Zwingli Ulrich új keresztény egyházakat létesítettek: evangélikus. PATER NOSTER — Miatyánk. református. Verdi lehet secco. a speyeri számtalan a felekezet puritán (protestáns) egyszerűség protestálás jött létre. motetta-. Jelenleg a misében a Communio előtt hangzik föl.5%-a REFORMÁTUS EGYHÁZZENE— A hitújító Kálvin János szándéka szeint létrehozott. — Ld: mise — Luther Márton.PASSIÓ — Jézus szenvedéstörténete az Evangélium szerint.-ban Európaszerte a genfi egyszólamú zsoltáros könyv vált mértékadóvá. oratóriumokban. Goudimel. A XVI. Zwingli Ulrich tanait követő protestáns vallás.9%-a — Választott emberek. PILÁTUS. Morley. RESPONZORÁLIS REQUIEM — A kántor és a pap (szóló + kar) felelgető éneke — Gyászmise. oratóriumpassió. híres gyászmiséi: Mozart. jövendölnek. Bull. A 4. Az Ószövetség 16. az Úr imája. örök nyudogal-mat nekik!” A zeneirodalom alkotásai. Fajtái: Gregorián-. REFORMÁTUS — Kálvin János. a Római Birodalom judeai helytartója. a kánont vezeti be. évétől – Ezek nyomán – 1529-től. az Újszövetség 1 prófétát tart . RECITÁL RECITATIVO — Hosszabb szöveg emelkedett hangon (énekelve) történő fölolvasása.2-4 ) Már a legrégibb liturgiákban is hangsúlyos helyen állt. sz. ezek mellett ( 1541-1562) szívesen énekelték Janequin. Elnevezését az első tétel kezdő soráról kapta: „Requiem aeternam…Adj. — Énekbeszéd. Jézus bírája PREFÁCIO PROPRIUM PROTESTÁNS — A mise központi részét. Sweelinck stb. kantátákban átkomponált. anglikán. a húsvéti idő Mária – antifonája. akik isteni számon. unitárius. Kálvin János. kereszténység 18. PONTIUS — A keresztény liturgiában szereplő személy. akaratra közvetítenek. századtól önálló zenei műfaj. A Egyházzenéjüket PRÓFÉTÁK jellemzi. amely a pap és a hívek válaszos énekével kezdődik. Operákban. REGINA CAELI LAETERE – „Mennynek királyné Asszonya „. a Bibliához kapcsolt egyházi ének. száraz és accompagnato. a kereszténység 2. de a protestáns istentiszteleteknek is szerves része. többszólamű műveit is. ( Máté 6. Uram. 9-13 Lukács 11.

A keresztény liturgia része. A latin írás jelzi.RORATE CAELI — „Harmatozzatok egek” . sem a protestáns tanításokat. sz. többnyire szó szerint értelmezi. zsoltár. DAMASZKUSZI — A keresztényeket üldöző Saulus. egymást követő azonos dallam. Bazilika — Valamely egyháztól. ötezer sequentiából az alábbi ötöt engedélyezte: Victime paschali (húsvét) Veni Sancte (pünkösd). Dies Irae (gyászmise) SÓFÁRKÜRT SPIRITUALE — Kos szarvából készült ősi zsidó kultikus hangszer — Az USA déli államaiban ( 19.e. 17-27) SAULUS-PAULUS. SZEKVENCIA — Magasabb vagy mélyebb hangról induló. SAUL — Kr. felekezettől elszakadt közösség. Az egyszerűségében is magasztos.) kialakult néger népzene. szent erről a latin énekről nevezték el. aki nem fogadja el sem a katolikus. Roger Schütz teológus 194o-ben itt hozta létre ökumenikus szerzetesi közösségét. adventi hajnali misék kezdő éneke. hogy ez a fogalom nem azonos a zeneelmélet szekvenciájával.2. A rorate misét. költeménye SZÉKESEGYHÁZ SZEKTA — Ld. Szüz Mária fájdalmát megéneklő szekvencia. Istene”. Saul. sajátos taezéi énekeket szivesen éneklik a keresztény közösségek. vagyis a hajnali misét Dominus. könnyen énekelhető gregorián dal. Élettörténete az Ószövetség Sámuel I. aki az Úr nevében jő. gregorián ének. Stabat Mater (Fájdalmas Szűz ünnepe).vagy harmóniafordulatok sorozata TAIZÉ — Francia falu. a karácsony előtti. „Áldott. Lauda Sion (Úrnap). Könyvében található (Sirató énekek. sanctus. szent vagy. SANCTUS — „Sanctus. sz. vallásos dal.) létesített hivatalos Énekiskola. szent vagy mindenség Ura.” Ez a két tétel együtt a mise negyedik kötelező tétele. szövege Jacopone da Todi ferences szerzetes Fejlődésének útján hatást gyakorolt rá többek között az európai zene harmóniavilága. és a a protestáns . STABAT MATER — Krisztust sirató. dallamos. a Bibliát sajátos módon.1o2o-lo12 Izrael első királya. a damaszkuszi úton találkozott a föltámadt Krisztussal. SEQUENTIA —Meditatív jellegű. A tridenti zsinat (1545-1563) kb. és a Benedictus. Megtért és a zsidó Saulus neve mellé fölvette a keresztény Paulus ( Pál) nevet. sanctus vagy. SCHOLA CANTORUM — A római pápa udvarában Nagy Szent Gergely által ( VII.

szentségi ének. Egyfelől a bűnök elkerülése. TE DEUM LAUDAMUS — „Téged. VIGILIA — Virrasztás. MTörv 5. Böjtben és a böjti napokon az Alleluja helyett megszakítások nélkül.13. TROPUS Jobbára meghallgatásra. másfelől a pozitív életvitel törvénye. imádkozásával együtt járó virrasztás. Isten. egyházi hangnem. dallamminta. Szövege helyenként a zsoltárokhoz hasonló. VESPERÁS.. ( Tractus). VECSERNYE VIA CRUCIS — Liturgikus esti imádság. MTörv 4. Számos többszólamú változata ismert. Az a „fájdalmas út” – Pilátus házától a Kálváriáig – amelyen Jézus Krisztus a keresztet hordozta. — Összekötő. 28. életét a és tömeget tanítását megjelenítő valamint kórusbetét az az oratóriumokban és a passiókban. fogom Egyházamat” Szent Péter primátusát hirdető ének . Kiv 34. 1o. A római katolikusoknál – korábban a főbb ünnepek előtti éjszakákon – napjainkban csak a húsvéti liturgiában él a bőjttel. 4.A zsolozsma kötelező része — Jézus szenvedését fölidéző keresztúti ájtatosság. SANCTE SPIRITUS — „ Jőjj Szentlélek Istenünk!” pünkösdi sequentia A Véni Sancte kezdő soráról elnevezett ünnepi tanévnyitó szentmise. VENI. Trictim jelentése: egyhuzamban. a zsoltárok éneklésével. Mai TU ES PETRUS — jelentése: „Te Péter dallam vagy. elmélyedésre való szólóének. Megtalálható az Ószövetségben. Kiv 31. könyörgő ének. 18. —Jézus könyv. amely Isten szavával egyenlő. egyhuzamban énekelt antifona. dícsérünk!” Középkortól napjainkig fölhangzó TESTO ünnepi. A keresztény vigilia előképe a zsidók egyiptomi szabadulásának pászka ünnepe. TURBA ÚJSZÖVETSÉG — A népet. elbeszélő szöveg az oratóriumokban és a passiókban TÍZPARANCSOLAT — Szószerint „ tíz szó”. TRACTUS — A mise egyik változó része. apostolok cselekedeteit mondja el a Biblia második részét képező 27 . és vagy erre szövegbetoldás a sziklára egy adott építeni gregorián énekbe.TANTUM ERGO — Himnusz. — A szó jelentése fordulat. hálaadó.22 ez a törvény csak az Újszövetségben teljesedik ki.

ki fölment — 57o A Lélek.VIRÁGVASÁRNAP —Jézus pálmaágas „virágos” jeruzsálemi bevonulása. a Septuagintából (szeptuaginta). a többit Dávid királynak tulajdonítják (Kr. alleluja — 554 Énekeljetek az Úrnak — 555 Nem hagylak árván — 564 Énekeljetek….Bellinger: Nagy világvallások Akadémiai Kiadó 1993) 2. ki az atyától származik — 651 Én vagyok az igaz szőlőtő — 733 Imádjátok az Urat az Ő szent hajlékában . költői műfaj. egyistenhitű történelmi vallás — Zsidó imaház — A katolikus papok. 15o zsoltárt tartalmazó könyve (A keresztény vallások %-os megoszlása: Gerhard J. Az ünnep liturgiájához gazdag egyházzenei hagyományok kapcsolódnak. PSALMUS — A zsidó és keresztény vallások liturgiáiban igen gyakori ősrégi vallásos tárgyú énekelhető. szerzetesek napi imádságainak szerves része ZSOLTÁR. Körmenetek.— amely 7o tudós görög nyelvre fordított könyve római katolikus Egyházban. barkaszentelés. ZSOLTÁROK KÖNYVE— Az Ószövetség harmadik nagy egységének első. Ez vált kötelezővé a ZSIDÓ ZSINAGÓGA ZSOLOZSMA — Judaizmus. . sz.). közismert. passióéneklés… VULGÁTA —Mindennapi népszerű. 1ooo k. melléklet ÉNEKLŐ EGYHÁZ 553 (KOTTAKÉPE) — 553 Békességet hagyok ráto.és a héber Bibliából készítette el a latin nyelvű bibliafordítást.e. Szent Jeromos 4oo k. 5o zsoltár szerzője névtelen.

láttuk az Ő csillagát. alleluja — 649 Alleluja. megoltalmaztál. ó asszony — 752 Ne sírj immár Mária — 545 Föltámadtam. föltámadott az Úr. újjongj Jeruzsálem. és újból veled vagyok — 516 Alleluja. megmutatta az Úr.ÉNEKLŐ EGYHÁZ 745 ( KOTTAKÉPE) — 745 Alleluja. alleluja — 548 Alleluja a mi húsvéti Bárányunk föltámadott Krisztus . ó Isten — 551 A jó Pásztor táplálja juhait — 757 Alleluja A Védelmező Lélek — 75o Elhengerült a kő — 745 Föltámadott az Úr — 755 Krisztus a mennybe fömene — 751 Miért keresed. eljött a te királyod — 525 Alleluja. az Ő üdvösségét — 519 Alleluja.

hogy zászlót bontott a II. ÉVFOLYAM. amely a rendi felkelések kereteit meghaladó . hõs Rákóczi népe…” Idén múlt három évszázada. Jézus Krisztus keresztjében — 58o Szent Szívének gondolata nemzedékről nemzedékre — 588 Kelj fel. miért alszol? — 597 Munkálkodásod gyümölcsével betöltöd a földet — 662 Hű és okos szolga. MITTÁK FERENC–MITTÁK ZOLTÁN: „Haj.ÉNEKLŐ EGYHÁZ 665 (KOTTAKÉPE) — 665 Szeretted az igazságot — 6oo Aki nékem szolgál — 762 Ez az Úrnak háza — 541 Mi pedig dicsekedjünk Urunk. Rákóczi Ferenc vezette szabadságmozgalom. Uram. az Úr — 768 Az igazak tanácsában — 785 Tarts meg Uram virrasztásunkban — 811 Szomorú az én lelkem mindhalálig — 812 Új parancsot adok nektek 2003/5 HONISMERET A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA XXXI. kit az Úr házanépe fölé rendelt — 772 A Te szenteid ÉNEKLŐ EGYHÁZ 777 (KOTTAKÉPE) — 777 Az Ő szent hajlékában — 758 Ki Főpap mindörökké: Krisztus.

Szerzõi Mitták Ferenc és Zoltán: az apa végzett történelemtanár. a debreceni Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. a magyar történelmi ismeretterjesztés régi mûvelõje. Évszázadok alatt sok könyvet. Közös alkotásuk – amelyre a családi hagyományok is ösztönözték õket – méltó folytatása eddigi munkásságuknak. gondozásában megjelent szép külsejû és belsejû kiadvány. Múltunk e dicsõ szakasza elõtt tiszteleg a most megjelent „Haj. kuriózumokkal fûszerezett. tanulmányt írtak róla. dalok születését ihlette. de tényekre támaszkodó események. harca mondák. Végül elbukott. évi szabadságharc történetébõl címû. Acímben idézett dal – amit még az egykori huszár nagyapától hallottak – is mutatja. életutak elevenednek meg mûveiben. de örökölte édesapja történelmi érdeklõdését. versek. hogy Rákóczi mennyire beivódott a magyar nép lelkületébe. több díjazott helytörténeti tanulmány szerzõje. de nyolc év hõsies küzdelme tett bizonyságot a nemzet élniakarásáról és szabadságvágyáról. a szereplõk köré legendák szövõdtek. Szemelvények az 1703–1711.nagy kísérlet és lehetõség volt az önálló magyar államiság visszaszerzésére. . fia közgazdász. hõs Rákóczi népe…”. olvasmányos szerzõje. tudatába.

sok nevet és adatot említve. II. Elsõ részében az elõzményeket és a kiemelkedõ eseményeket tárgyalja. nem titkolva a társadalmi. akiknek arcképét is láthatjuk. Zárófejezete a szabadságharc utóéletével. némi hadtörténelmi jelleggel elemzései. amely fõszereplõk életrajzát tartalmazza. esetleg pótlására. Ez a rész jól követi a köztörténetet. kitekintéssel a nemzetközi tényezõkre. nagy alapossággal. vélemények hitelesítik az egyes személyeket. amely a szabadságharc idõszakát tanulmányozva próbálja megérteni a fejedelem cselekedeteinek rugóit. nem kíván a teljesség igényének megfelelni. Korabeli források.ezek lapjain a dicsõítéstõl kezdve a deheroizálásig minden árnyalat megtalálható. Kevésbé eseménytörténeti jellegû a második rész. Kiemeli önzetlenségét. leírásai alkalmasak a tankönyv kiegészítésére. Kötetük inkább az elõbbi felé hajlik. hazafias gondolkodásmódját. alcímében is utal azonban az európai erõviszonyok kedvezõtlen alakulására . Rákóczi Ferenc eszmerendszere címet viseli a harmadik rész. kurucokét és labancokét – Thökölytõl Ocskayig. hadvezetési problémákat sem. a kuruc emigrációval foglalkozik. az objektivitás szempontjából említeni lehetett volna a Szekfû Gyula vitatott mûvét.

az mind csángómagyar származású. mert ott. Összességében a kötet a nemes ismeretterjesztés és a tanári segédkönyv szerencsés találkozásának sikerült példája. meséit tartalmazza a kuruc felkelés romantikus mozzanatairól. E részben fõleg Rákóczi emlékirataira támaszkodik. Róbert Péter JÁKI SÁNDOR TEODÓZ: Csángókról. igaz tudósítások Ez a szó: katolikus. amely végül szárnyát szegte a függetlenségi próbálkozásnak. hanem a nemzetiséget is. érdemes lett volna semlegesebb forrásokat idézni. pedagógusnak és minden történelemkedvelõ felnõttnek. Negyedik része a Függelék az obsitos nagyapa elbeszéléseit. de itt kap helyet a szabadságharc részletes kronológiája és a terjedelmes irodalomjegyzék is. amely egyaránt ajánlható diáknak.(Magyarország és Európa a szabadságharcban). Moldvában nemcsak a vallást jelenti. és most újra szó szerint ezt olvashatjuk a MTA támogatásával a Való Világ Alapítvány . hõsökrõl és árulókról. az mind római katolikus – hallottuk elõször jeles ferences egyháztörténész osztályfõnökünktõl vagy negyven évvel ezelõtt. és aki csángómagyar származású. aki római katolikus.

hogy abba a kápolnába temették Petrás Incze János ferences pátert. és ahányszor „elcsángált” a moldvai magyarokhoz – az õshazába is eljuthatott volna talán többször is – növelve ezzel a krónikás hitelességét. Azt hallottam ugyanis. s a rátalálás örömét. mert nekem oda belépnem csak egyszer sikerült és õsi keresztény szokás szerint mécsest gyújtottam. Lefényképeztem. Megálltam a zárt temetõkápolna elõtt.Kiadó gondozásában. õsi hagyományokat. (Amennyi kilométerrel a lábában. Szinte lehetetlen visszaadni Jáki Teodóznak azt az értékkeresõ szenvedélyét. mely szerint „. mely különleges értéket jelent Európa számára. 1994ben..magyarok ügyének igaz Tudósítóját.) Mennyire egybecseng ez az Európa Tanács állásfoglalásával. változatos népmûvészetet és népi kultúrát õriznek. Láttam Petrás bekeretezett arcképét a klézsei plébánia ebédlõjének falán. A következõ . a csángó100 KÖNYVESPOLC.a csángók a magyar nyelv egy korai változatát beszélik. magát Domokos Pál Péter tanítványának és utódjának tartó és valló szerzõ fenti címmel megjelent kötetében.” Hetvenegy moldvai utamon sokszor jártam Klézsén – írja a neves bencés népzenekutató – és lehetõség szerint mindig elmentem az ottani temetõbe.. mely a könyv minden sorából átsugárzik az olvasóra.

változatait. mozaikjaiból áll össze az a csodálatos kaleidoszkóp. a szerzõ szívének oly kedves énekekrõl szóló tudósításának bokrétája.évben már hiába kerestem ugyanott. hogy lefényképeztem? Jáki könyvében a csángómagyar élet szeleteibõl. az anyanyelv „kitépésének” módjait. A harmadik csokor a csángómagyar valóság „égi mása”. a zarándoklatok (a bukovinai Máriakegyhely – Kácsika) és a vallásgyakorlat általános helyzetének a leírásával. E rövid ismertetés terjedelmét meghaladná az ötvennyolc tudósítás címének felsorolása is. a népénekek világa. s jelenlegi szívszorító helyzetét. plasztikusan megrajzolt arcképeken keresztül. az utolsót azonban szó szerint említenénk: . sorsát. izgalmasan és valóban õszintén. amely a legmostohább sorsú testvéreink életét mutatja be színes fordulatokban. Levették. Az elsõben a csángómagyarok mindennapi létével. A második csokor a magyar nyelv köré szervezõdik. társadalompolitikai helyzetével ismerkedhetünk megindító egyéni sorsokon. eseményeken. Megtapasztalhatjuk a csángómagyar koraõseink nyelvének szépségét. Az ötvennyolc tudósítás három téma köré csoportosítható. Talán bizony „hibás” voltam abban. kiegészítve a hitélet. ízességét.

beszámoló is. hogy sokakat elmélkedésre késztessen. negatívumok) Moldvában”. • A gyermekáldás vállalása és az abortuszok – feltehetõen – alacsony száma a moldvai római katolikus családokban – összehasonlítva az erdélyi (székely) protestánsokkal.” De legalább ennyire érdekes az 57. Teodóz atya konklúziói pedig rendkívül megszívlelendõek. melynek néhány alcíme is sokatmondó: A csángómagyar származású papok magyar nyelvtudása. A latin nyelvû liturgia útjában áll a románosításnak?. Egyházzenei ért(het)etlenség. • A papi. de még az erdélyi (székely) katolikusokkal is – kell. hogy mindenkit tisztelettel elgondolkoztasson! • A szentáldozások és a gyóntatások magas száma a moldvai római katolikus pasztorációban . mely utóbbi fejezetben szerzõnk. már csak címébõl is következtetendõ: „Három (nem csak) vallási téma Moldvában”. hogy a bukaresti fõegyházmegyében is kell.„Ért(het)etlenségek (problémák. Sütõ András tanítását citálja: „Anyanyelvünk és zenei anyanyelvünk páros szárnyunk a megmaradásban. Pofon a kispapok szemináriumában. a szerzetesi és szerzetesnõi hivatások magas száma a moldvai jászvásári római katolikus egyházmegyében és gondolom.

Jáki Teodóz híradása a csán gókról hézagpótló munka. kerülnek. hogy magyar akar maradni. A katolikus vallás. hogy ez a katolikus vallásuk volt. Az utószóban nem véletlenül idézi Benda Kálmán történészprofesszort.világviszonylatban is példamutató! A nemcsak tartalmában. ha a moldvai magyarságban nincs meg az elszánt akarat. . a Károli Gáspár Református Egyetem elsõ rektorát: „Végül mi volt tehát az. és lehetõvé tette. hogy megõrizzék hagyományaikat. Mindez azonban nem lett volna lehetséges. 2002.” (Való Világ Alapítvány. továbbá szép fényképmellékletek zárják. amely számukra egyszerre testesíthette meg a hitet és a magyarságot. ami a moldvai magyarokat a korábbi évszázadokban és az újabb idõk elnyomó.) Udvarhelyi Olivér BARSI ERNÕ: Népi hagyományaink iskolai és amatõr színpadon A magyar néphit szerint a kincsek hét évente megmutatják magukat. beolvasztó román politikájával szemben megtartotta magyarnak? Azt kell mondanunk. amely tudatosította a görögkeleti románoktól eltérõ kultúrájukat. a felszínre törnek. Bp. de tipográfiájában is dicséretes kötetet a helységnevek és rövidítések magyarázata és mutatója.

vagy kalács. megelevenedett amerikai cserkészek. mint a lágy kenyér. az „ides” tud sütni. az „alapanyagot” megteremtette a magyar föld. határon innen és túl is. kézdivásárhelyi tanítójelöltek. kisalföldi gyermekek által. A Borbély Károly által címlapra álmodott kincses ládából még több színdarab került a nagyközönség elé. a kedves „pékmesternek” . a magyar hagyományvilág és ehhez a formát. amikor kiadta az 1995ben megjelent mû bõvített kiadását. ízével készítette hozzá a „kovászt” Barsi Ernõ. „komolyabb” lett. hogy keresték a könyvet. De a pesti diákok is átélhették a könyv segítségével számunkra ismeretlen kukoricafosztás élményét. székelyudvarhelyi. Az elsõ kiadás anyaga életre kelt. évfordulóján. S ezt mi idézte elõ? Az a tény. mentõ feladatot végzett. ismét kincsfeltáró. hogy tudós embernek könyve jelenik meg. Hiszen a „búzát”. felvidéki. Ugyanis a szavak és dalok melegével. érettebb barnára váltott és tartalma is gazdagabb. A kiadvány a pirosbarna színbõl „öregebb”. amit csak az édesanya. S ami még értékesebbé teszi ezt a kincset az. A határon túli magyarok számára olyan volt az elsõ kiadás megjelenése. A Hazánk Könyvkiadó Kft.Így történt Barsi Ernõ: Népi hagyományaink iskolai és amatõr színpadon címû könyvével is. születése 83.

játszották ezeket a játékokat. Kiss Lajos. hogy felelevenedjenek fiataljaink. Õrzök én is. S mint tudjuk. Manga János.kellett összeállítani. Ma ugyan már a hagyományos közösségek felbomlottak. Katona Imre. Kiss Áron. Magam is többet betanítottam a Gyermekek Házában kis táncosaimnak. Gönczi Ferenc. míg összeáll az olyannak. S ezek a becsben tartott lapok megele101. Kerényi György. AJózsef Attila díjas kárpátaljai költõ Vári Fábián László gyûjtése sem hiányozhat a palettáról. Sok fáradságba telik. Burány Béla. gyermekeink által. de néprajzi nagyjaink (Bartók Béla. Sebestyén Gyula. fõiskolás koromból értékes stencileket.venedtek tanítványaink játékában. A Tõle kért mûvek most ismét csokorba szedve várják. Erdélyi János. kértünk egyegy jeles alkalomra. a kenyérkészítés kemény munka. mily boldogan énekelték. színpadra tegyük. A gyûjtések többsége Barsi Ernõ keze nyomát õrzi. hogy a terített ünnepi asztalra. Kodály Zoltán. S ez a forma lehet a színjáték is. A lassan feledésbe merülõ dalos könyvekbõl is találunk . Emlékszem. Lábadi Károly. Hiszen az itt megjelent mûsorok eredeti gyermekjáték és szokásanyagot tartalmaznak. Veress Sándor) hagyatéka is jelen van. de új formákban nemzeti kultúránk tovább élhet. dagasztani. amit Ernõ bácsitól kértem. amit a szerzõ is tud.

Bertalanné Tóth Anna. Vasas Samu és Salamon Anikó gyûjtései. hol a rábapatonai Repülj páva körnek. Az ajánlások a szerzõ gazdag kapcsolatrendszerérõl is beszélnek: hol a Gyakorló Iskola bábosainak. kárpátaljai. szlavóniai. burgenlandi. . illetve Csokonai életének képeit színesíti a Zemplényikézirat Haj Rákóczi. az Écsen ismert népdalt. Asárospataki diákok. hogy Barsi Ernõ szellemi „magvetése” is kiviláglik tanítványainak: Horváth Gyõzõ rábaközi. Mindannyiunk Ernõ Bácsija dramatizáló tehetségérõl mesél a sok jól beillesztett versrészlet is: Ady Endrétõl. Bercsényi kezdetû éneke. A karácsonyi köszöntésbõl itt találjuk Luther Márton énekét is. Petõfi Sándortól és Szabó Lõrinctõl. Gerhát Mária Velenceitó környéki. hol a borsodgeszti óvodásoknak ajánlja mûsorát. így Limbay Elemér Magyar Daltárából. könyvei nyújtják. Agyûjtött néprajzi anyag felöleli az egész történelmi Magyarországot (dunántúli. erdélyi. S ami a könyvet még érdekesebbé teszi. valamint Kõvári Ildikó. Takács Noémi mezõségi. Illyés Gyulától. Sándor Jutka Katalin Maros–Torda megyei gyûjtései nyomán. A karácsonyi és újévi készülõdéshez a szép alapot Bálint Sándor. északmagyarországi.példákat. Tóth György szigetközi. Seres András–Szabó Csaba.

A bõvített kiadásra nagy szükség volt. egyegy betlehemessel. a kiszehajtás. a pünkösdölés hagyományával. helyi ízzel megáldott játékok. Az újabb kiadás tartalmában és területileg is bõvült Újabb jelenetekkel. A kötet értékét növeli az is. Sokat várták már azt. aprószenteknapi szokással. A felnõttek világába kalauzol a Közös munkaalkalmakhoz kapcsolódó szokások fejezet. hiszen a gyermekeknek a Gyermekjátékok rész huszonkilenc jelenetet kínál választékul.szlovákiai). mint például a börcsi „medvézés”sel. a katonaságot. hejgetéssel. közismertté vált változatokat találja benne az olvasó. a legényavatást. a sályi . regöléssel és köszönthetjük az új esztendõt. hanem tájnyelven közölt. a lakodalmat. hogy kézbe vegyék a már színpadon is látott alkotásokat. Feleleveníthetjük az écsi szüretet. szokások. S az utolsó részben Életutat kísérõ szokásokon keresztül pedig átélhetjük életünk nagy fordulóit. a rábapatonai aratást. Legyen az a gyermek sokoróaljai. A tavaszt is elõvarázsolhatjuk a farsangi vígság. A Jeles Napok fejezet segítségével megszépíthetjük karácsonyi készülõdésünket. Minden korosztály válogathat kedve szerint. burgenlandi vagy akár gyimesi. népdalok sorjáznak szemünk elõtt. a sályi fonót. szigetközi. hogy nem a kanonizált.

Régi tapasztalat. Anyák napjára és pedagógusnapra is találunk szép mûsort a könyvben. Ha ma már nem is születhetünk bele õseink szép hagyományos világába. Nagy szükség van napjainkban a „gyomok” irtására. de az ünnephez fûzõdõ szokásokat is megismerhetjük. hogy az egészséges embernek rendkívül sok zenére van szüksége az életben. – amelyek népünk életének egyegy szép darabjai – a játék segítségével örökre a mienk lehet. Kívánom. A népet. hogy kiélje érzelemit. hogy az amit az ember átélt. oly jól ismerõ és költészetében gyakran jelenlévõ Csokonai és Petõfi alkotásai. hogy . hogy minél többünké legyen ez a tudás és élmény.„gordonyozás”sal. Az új könyvbõl nemcsak húsvéti locsolóverseket. akár állandó spontán dalolással. akár bizonyos énekes szokások formájában. megtapasztalt nem felejti el. „gordonyozására” – ahogy Sályban nevezik –. és népi kultúrát. Andrásfalvy Bertalan írta a bukovinai székelyek kultúrájáról 1973ban: „A népi társadalom nem lehet el zene nélkül. Egész életét átszövi a zene. folklorizálódott versei is színpadra kerülhetnek. akkor ezek a színdarabok. énekléssel… ez azt bizonyítja. vagy a tápszentmiklósi lakodalmassal. hogy érzelmi és értelmi élete egyensúlyban maradjon.” Úgy gondolom ez a megállapítás 2003ban is megállja a helyét.

Az Etnológiai Központ Évkönyve. hogy „Köszöntjük a 75 éves Barsi Ernõt”. Az 1995ben megjelent elsõ kiadásban egy kis könyvjelzõn az állt. mint kálosiak az óbégatásnak”. Komárom – Dunaszerdahely.búzánk. Stein. Karl:Az ember és a kisemlékek viszonyának alakulása ÉszakCsehországban 1945 után. L. L. Lanczendorfer Zsuzsanna 102. 2002. boldogságban! (Gyõr. Fórum Institute – Lilium Aurum. Juhász Ilona: Akisemlékkutatók 15. Lukács László: Egy vándorló templom útja Végmagyarádtól Ráckevéig. Mit kívánhatnánk a szerzõnek és kiadónak. hogy még soksok kiadást érjenek meg közösen. Danter Izabella: Nagyfödémes község szakrális kisemlékei. Liszka József: Szakrális Kisemlékek Archívum Komáromban. Pusko Gábor: „Megadja a módját. értékeink szépen növekedjenek. Juhász Ilona:A sírjeltõl a nemzeti szimbólumig. az „élet”. nemzetközi tanácskozásának krónikája. mint a nemzeti identitás kifejezõi. egészségben. Emlékoszlopok és kopjafák. 2003) Dr. 250 old. Buganová. Klaudia: Szakrális kisemlékek – út menti keresztek Kassán és környékén. Proverbiumok egy munkaközösség tagjainak szókészletében a gömöri .Acta Ethnologica Danubiana 4. – Atartalomból: Liszka József: Adalékok Nepomuki Szent János ikonográfiájához.

László Csaba: A hédervári kastély mûemléki felújítása. 2002. szerk. 40/1–2.: Fábián József. Bp. 2002. 176 old. Szerk. Pozsonyi József: A rátki és salamonfai Rátky család történetének megválaszolatlan kérdései. Balaton õsztõl tavaszig. Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége.: Tóth László. Csenger. 2002. Szakképzõ Iskola és Kollégium jubileumi évkönyve 1991–2002. Varga Lídia: Anépi táplálkozás táji tagolódása a Kárpátmedence északnyugati térségében.: Gyõri Lajos. 80 old. Perger Gyula: Johann Georg Suntag gyõri . Ady Endre Gimnázium.Tornalján. Xántus János Múzeum. Fel. Kiadja az iskola. Arrabona. Fotóalbum. Szerk. 2002. Székely Zoltán: Hédervár barokkkori szakrális emlékei. Gyõr. 547 old. Lukács László: A Duna forrásainál. Egry Ildikó: Középsõ bronzkor végi nép települése a KónyBarbacsi tóparton. GyõrMosonSopron Megyei Múzeumok közleményei. Czigány Jenõ: Genetikai ártalomra utaló elváltozások ásatag gyermekkoponyákon. Szõnyi Eszter: Mursella municipium (Árpás) 15 éves régészeti feltárásának eredményei. MagyarszombatfaSopron Szentendre. – M. 95 old. Albert Tibor: Soproni (át)utazó városrajz õrségi melléklettel. Szerzõi kiadás.

Lanczendorfer Zsuzsanna: Egy sokoróaljai iparos repertoárja életútjának tükrében. Barsi Ernõ: Kos suth zászlaja alatt. Kottmayer Tibor: GyõrMosonSopron megye népmûvészete. Balázs Lívia: Az „égi jelenségek” hiedelemformáló szerepe a Rábaközben (Bágyogszovát. Grábics Frigyes: AKossuth kultusz változásai Gyõrött. emléktáblák gyõri kislexikona. évi hagyatéki leltára. Egyed. 2002. (1600–1605). táblái. Magassy Sándor – Kovács Géza: A gyõri evangélikus egyházközség története. Bogyoszló.mézesbábos 1721. n. Csiszár Attila: Vízimalmok a KisRábán. 1520–1785. Tóth László: Kossuth Kalendárium. Áldozó István: Áldozó József (1892–1983). Horváth József: Samarjai Máté János 1585–1652. h. Orbánné Horváth Márta: Emlékmûvek. Bana József: Kossuth Lajos ajánlkozása a vármegyénél 1836ban. Tóth Imre: Simon Elemér Sopron megyei fõispán életútja és munkássága. Horváth József – Dominkovits Péter: Gyõr város tanácsülési és törvénykezési jegyzõkönyvének regesztái I. Hegedüs Zoltán: Adalékok a Meszlényi család történetéhez. – Az 1956os forradalom után Romániában . Rechnitzer János: A város kövei. Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. 298 old. szobrai. Pásztori. Balaskó Vilmos: Élet a Föld alatt. Tóth László: Kozma Imre Kossuthhûsége. Rábapordány).

: Henzsel Ágota. Weissenbeck József: A földvári zsidóság betûrendes helyesbítése és kiegészítése. lelkipásztor emlékirata. Szõts Zoltán: A bukovinai székelyek migrációjának kérdõíves vizsgálata. Ökrész Károly: „Pásztorává szegõdtem a jó Isten elhagyott nyájának”. szdban. Nyíregyháza. Kocsis Antal: Arsenije Èarnojeviæ mellszobra. Szojka Emese: Aházasodás szokásköre a bácskai bunyevácoknál. Silling Léda: Archaikus népi imádságok a szerémségi Maradékról. P.halálraítélt. Szabadka. Lányi Károly: Azsombori állami fõgimnázium. Dobai József:Az oktatás Tordán. 83 old. – A tartalomból: Koszta László: DélMagyarország egyházi topográfiája a középkorban. Dudás Antal: Atót–lengyel eredetû családok letelepedése a régi Kupuszinán. IV–VI. Raj Rozália – Nagy István: A bajmoki magyarság hagyományos öltözetérõl. Bácsország. Balogh István: II. Weissenbeck József: Könyvtárak Földvár mezõvárosában a XIX. Ózsvári Vilmos: A csantavéri búcsú. Vajdasági honismereti szemle. SzabolcsSzatmárBereg Megyei Önkormányzat Levéltára. 114 old. Becher Károly: Abajai „kolduspénz”. 2003. 2003. Székely Sándor: Magyarország bélyegei . Rákóczi Ferenc Szabolcs és Szatmár vármegyékben. de megmenekült ref. Szerk.

az oroszlámosi Batt[h]yányi uradalom gazdatisztje. szd. szd. René: Középkori magyar várak és várromok. tehetséges nagybecskereki portréfestõ. 2002. Horváth Mátyás: Impérium változás Királyhalmán. Németh Ferenc: Egy éve hunyt el Eich (Berecz) János. BeBeau. Polgármesteri Hivatal. van és lesz. Hovány Lajos: Északkelet Bácska felszíni vizei három XVII. Magyarországi várak útikönyve. 2003. hóhérok. Kiadja . Berta Gyula: Betyárok. Dobai József: Milyen jövõ vár az utódokra?. 104 old. Nagy Tibor: A magyar agár. Melléklet: Balla LajosLaci: Adatbázis toponímiánk eredetének kutatásához. Geszteréd. tragikus sorsú. Farkas József: Szabadka helyzete a magyarországi városok között a mezõgazdasági termelésben a dualizmus idején. dr. börtönök. Szabó József: Bagáry Pál. Szabó Szabados Ilona: Szarvas Gábor emlékét õrizzük Adán. Dobai József: Elemi csapások [Tordán]. Bada István: MIRK volt. Dudás Antal – Dudás Árpád: A rendõr103 Honismereti Bibliográfia. 48 old. végén].1850tõl 1941ig. Bene János: 75 éves a geszterédi önkéntes tûzoltóság. Glória Kiadó. végi térképen. Mezei István:Akocsigyártás története KözépEurópában és szûkebb pátriánkban.ség megszervezése BácsBodrog vármegyében [a XIX.

): Hagyomány és interkulturalitás. Giurgiu. GömörKishonti Múzeum Egyesület. Ioan. Hedeºan. 83 old. kallikanþari – schiþã pentru o hermeneuticã a faptului folcloric [Farkasemberek. 408 old. Kovács István: Agyagkenyér. Fejezetek az agyagmûvesség történetébõl Gömörben és Kishontban. Rimaszombat 2001. Simon András: Hagyományõrzõ egyesületek Szajánban. GömörKishonti Téka 6. 206 old. B. Boldureanu. Viorel: Vârcolaci. Temesvár. Kiadja a Centrul de Culturã ºi artã al judeþul Timiº. Felföldi László: A tánccal kapcsolatos ideológiák a Bánság hagyományos kultúrájában. 2002. – Bodó Barna: Köszöntõ. Kupó Jenõ: Etnikumközi viszonyok néhány bánsági településen. kallikancárok – vázlat a folklór hermeneutikájához]. Aristida: Convergenþe simbolice în ornamentica popularã din Banat – motivul florii [A bánsági népi díszítõelemek szimbolikus összefonódása – a virág motívuma]. Gogolan. 2002. Otilia:Crãciunul – . Bodó Barna (szerk. Liubomir: Primul dicþionar sârboromân [Az elsõ szerb–magyar szótár].a Somogy Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet és a Somogy Megyei Honismereti Egyesület. Rodica: Béla Bartók ºi muzica româneascã [Bartók Béla és a román zene]. Stepanov. Kaposvár. priculici. prikulicsok.

[A moldvai katolikusok általános kultúrája. Cipu. Családi és naptári szokások]. A Balaton és a Bakonyvidék kultúrtörténeti fejlõdése. 2002. Universul culturii populare II. 612 old. H. . etnikumközi kapcsolatok. Bp. Minerva. ªerban: Jucul „Pomul Ratiului” sau mecanisme ale interculturitãþii. Ciobotaru. 501 old. Szerk. Hajdó Khell Noémi: Az Aradgáji székelyek. Bordács Ilona: Emlékezés. – Amoldvai csángókkal a román nacionalizmus szemszögébõl foglalkozó könyv fõ értéke az a csaknem kétszáz színes fénykép. te vezess. Ion: Catalocii din Moldova. Egy felvidéki asszony visszaemlékezései. – Egy Felvidékrõl 1947ben áttelepített család története. Papanã. elitek. Ciprian: Postfaþã [Utószó]. Benedek Katalin: Összehasonlító mesevizsgálatok. 2002.Iaºi. amely a körülményekhez képest valósághûen dokumentálja a moldvai csángómagyar népszokások mozzanatait. Bodrossy Leó: A Balaton regénye. Kecskés László Társaság. 2002. Ovidiu: Prinzãtorii de pãsãri – o îndeletnicire aproape unitatã. 140 old.analizã decaz [A karácsony] esettanulmány. Obiceirile Familiale ºi Calendaristice. Bodó Barna: Kisebbség. Presa Bunã. Komárom.: Réthey Prikkel Miklós. aranyzsinór. Vlad.

. [Nagyvárad] 2001. 1999. Maderspach Károlyné. 182 old. ráolvasók. – Szilágyi Erzsébet. Kiemelkedõ nõi személyiségek Erdély és a Partium történetében. 412 old. Cserei Heléna. 2003. Károlyi Zsuzsanna. Bp. Druckerei Séd. 314 old. 2002. Dánielisz Endre: Nagyszalonta évszázadai. Drescher. Kiadja a Nagyszalontai Polgármesteri Hivatal és az RMDSZ Bihar megyei szervezete. Teleki Blanka. Magyar Napló. szentes énekek Erdélybõl és Moldvából. Daczó Árpád Lukács: Hosszú utak megszomorodának… Archaikus népi imádságok.. 2003. Kalligram. gr. Árva Bethlen Kata. – AMosonisíkságon letelepedõ magyarországi németek – heidebodenek – története. Bornemissza Anna. Pozsony. Pekry Polixénia. Daniel Polixénia. urbanisztikai kronológia. 96 old. Hely és mûvelõdéstörténeti. Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. Reinhold: Menschen und schicksale: auf dem Heideboden. Zrínyi Ilona. Petrõczi Kata Szidónia. 203 old. Gyarmathy Zsigáné. Csetriné Lingvay Klára: Nagyasszonyaink. Lõvei Klára.Czövek Judit: Ha mi meghalunk… Zoborvidéki virrasztóénekek. Lónyay Anna. Szekszárd. Lorántffy Zsuzsanna.

2003. Szõcs . Német nyelvû kiadvány. Sóstófürdõ. Romok József: Katlan104. Marian Félix: Egy kiváló magyar gyógyszerész: Kazay Endre. Balatonmedence. Írta: Barczi Attila – Lóczy Dénes – Peneszka Károly. 48 old. Székely Lavotta: Gyalogtúrázók Országos Találkozója – 2003. Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsõoktatásért Alapítvány.és nyeregvándorlás a Radnaihavasokban a Gargaló csoport keleti felén. 50 old.. A Dunántúli dombság. Nagybánya. Gödöllõ.néprajza képekkel. Szerk. Erdélyi féniks. 2003. Berkeszi Zsolt: Tudósítás KeletMagyarországról. Erdélyi Gyopár. Palczer János: Az Aranyosvölgy és környéke. – Atartalomból: Dr. – A tartalomból: Egri Ferenc: Száz éve fedezték fel a révi Zichybarlangot. 4. 5. A nagybányai festõtelep története. Baiza Krisztina: Nagy Pietrosztúra.. 10. Kaszta István: Zenének szentelt élet [Pulusi János]. Deák László: Öt éves az EKE Gutin Osztálya. Nyerges Éva: Szépséges Dalmácia. Csoma György: Vendégünk volt Kaszta István. Kézay Simon mester magyar krónikája 2. térképekkel és egyéb dokumentummal bõven illusztrálva. Józsa Márta: A romák a többségi társadalom csapdájában. Apor Péter: Erdély változásairól IV. sz. Az Erdélyi KárpátEgyesület folyóirata. 36 old. 2001. Nyíregyháza. Csoma György: Szemelvények a magyar nemzeti lyra körébõl.: Csoma György.

Ethnica. éve.: Ujváry Zoltán. Bõdi Erzsébet: Karácsony böjtje a görög katolikusok táplálkozási kultúrájában. Debrecen. Ujváry Zoltán: Egy hamis gömöri népballada. Füzesi Magda: Adalékok a vásárok világához. Papp Richárd: Közös kisebbség és/vagy közös felekezet?. Kovács J. 1. old. 2003. Bartha Elek: A debreceni néprajzi képzés 53. Szilágyi Miklós: Egy vándorlegénydal ceglédi változata. Kovács Elõd: A népballadák és a köznyelv jelzõi a XX. Szerk. Szerk. születésnapjának megünneplése. Kiadja a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék. Soó Rezsõ. Voigt Vilmos: A mai folklór történeti korszakai. Kodolányi János 80 éves. századi magyarországi változások tükrében. Debrecen. – A tartalomból: Vitéz Ferenc: Egy népi festõ a tanyavilágból. Attila: Száz éve született a legnagyobb magyar botanikus. 40 old. dr. Lévai Béla: Lélekváltás és metainformáció. Bõdi Erzsébet: Néhány adat táplálkozáskultúránk . Kiadja a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék. dr. – Atartalomból: Szathmári István: Mit mondanak a harangok. L. Voigt Vilmos: Kodolányi János 80. Juhász Ilona: A sírjeltõl a nemzeti szimbólumig. Vargyas Gábor: ifj. Holló Barna: Mikecs Lászlóra emlékezés. Ethnica.: Ujváry Zoltán.Miklós: Középkori mûemlékek ÉszakErdélybõl. 2. 41–84. 2003.

Lukács László: Néprajzi gyûjtés Dunapentelén a városépítés idõszakában. A „Felsõbánya Mûveltségszolgálat” lapja. Fekete Zoltán: SzabolcsSzatmárBereg megyei éremgyûjtõk éremkiadásainak története. Csetényi Mihályné: Életmorzsák – ételmorzsák. Lévai Béla: Magjegyzés a magyaráz igéhez. Arany. Kiss Ferenc: Zarándokúton Kálmándon. sz.történetéhez a XVI. A „Felsõbánya . 1. Felsõbánya. K. Ujváry Zoltán: Anekdoták találkozása Kossuth. századból. Felsõbánya. – Atartalomból: Pain Lajos: Felsõbánya város hármas ünnepe.: Hütter Ferenc. Csetényi Mihályné: Farsangi népszokások Kunszentmártonban és környékén. érdekes emberek – Anekdotizáló élményelbeszélések Kisújszállásról. Kövy. 14 old. 2003. Független társadalmi lap. Farkas Márta: 30 éves az Écsi Népdalkör és Citeraegyüttes. 62 old. 2002. Bánkiné Molnár Erzsébet: Malmok jövedelme a Jászkun Kerületben. Kovács Adrienne: Monda Szondi sírjáról. 2003. SzabolcsSzatmárBereg Megyei Önkormányzat Levéltára. Fõszerk. Szilágyi Miklós: Érdekes esetek. Nyíregyháza. Csetényi Mihályné: Ahalál elõjelei Zabolán. Écs. Forgách Tamás: Valóban olyan különösnek tekinthetõe a magyaráz igénk. Független társadalmi lap.

177 old. 28 old. Kalauz a turistáknak és természetbarátoknak. 2002. Helytörténeti folyóirat.: Hütter Ferenc. Kiadó. Fõszerk. – Kéziratos süteményreceptgyûjtemény a Sopron megyei Neufeld – Lajtaújfalu községben élõ asszonyok gyûjtésébõl. A szerzõ kiadása. – Katona . Ungvár. 216 old. Kiadja az Aranyhíd Kulturális Szolgáltató Intézet és a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület. Ferenczes Miklós dr. 2. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. Csíkszereda. Szerk. 2003. 2002. Flasch.: Boda László.: Elek Miklós. A FertõHanság és a Tóköz. Hargita Kiadóhivatal. 2003.: Az almási csata 1848/49ben. 120 old. Juhász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2003. Ferencz Béla: Nem vagyok egyedül. Szombathely. Füredi História. Szerk. GyõrSopron. sz. 2001. 127 old. Dunaalmás. Renate: Neufelder Schmankerl Kochbuch 350 Jahre Neufeld/L. Balatonfüred. sz.K. Egy erdélyi fafaragó emlékiratai. B. Koltói õsz 2003 – Petõfi ünnepség augusztus 7én.Mûveltségszolgálat” lapja.L. Fincicky Mihály: Polgármesteri jelentések Ungvár város közállapotáról. 2002. – A tartalomból: Hütter Ferenc Közeleg az új iskolaév. 2. 55 old.

2000. a Koloskavölgy betyárja. László Zoltán: Milyen volt a Kurszalon [gyógyhelyi társalgó] nagyterme 1913 elõtt?.: Ló voltam Brianszkban. 248 old. 120 old. Elek Miklós: A Jókai emlékoszlop története. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 2002. Sepsiszentgyörgy. Németh Ákosné: Millei. Göncz József – Bognár Béla: Sopron vármegye . Scarbantia Társaság. 1939–1944. a balatonfüredi Jókai és Blaha portré alkotója. Gazda István id. – Ázsiát járt magyar hadifoglyok emlékei. + 45 tábla. 2003. Ács Anna: Ady Endre balatonfüredi útjai. 278 old. Szerzõi Kiadás Bp. – A Felsõgödön született.: Sinkó András. õ. 1945ben hat évre a Szovjetunióba hurcolt. 1956ban Kanadába menekült szerzõ könyve Gömöri János: Castrum Supron.: Magyarországi lengyel katonai táborok postája. U. Gazda József: Emlékek Ázsiája. Rácz János: Balatonfüred.Csaba: Deák Ferenc és Balatonfüred. Piliscsaba. Cserép László: Salvatore Quasimodo füredi faültetése. Gemer György V. 40 old. és 32 lap kép. Uránia Kiadó. 2000. Sopron vára és környéke az Árpádkorban. Sopron. sorsa és jövõje. a szõlõ és bor nemzetközi városa. Õseink földjén. Zákonyi Ferenc: Hajózási ünnepség áldozattal.

2003. Szerk. Kiadja Szabadka község képviselõtestülete. 2003. 203 old. 2003. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti Lapja. Szabadka. Nyíregyháza. old. Nagyvárad. Nagyvárad. SzabolcsSzatmárBereg Megyei Önkormányzat Levéltára. Harangszó. 8. Hajnal Béla – Reszler Gábor – Szászi Ferenc: Tanulmányok SzabolcsSzatmárBereg megye népességének belföldi vándorlásáról (1869–1995).. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti Lapja. Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret. sz. Szász Jenõ: Tisztességes jövõt az erdélyi magyarságnak! Harangszó. Edutech K.. 3. jegyzet. 400 old. sz. Pénzes Lajos: Százötven éves . 128 old.Grlica. Sopron.: Fazekas Rózsa. 2003. old. Mirko: Vojniæi od bajše – plemiæka prièa – AVojnich család nemesi világa. 322 old. Nyíregyháza. Gróf Károlyi György naplófeljegyzései 1833–1836. 2003.képeslapokon 1896–1945. – A tartalomból: Csoóri Sándor: Felhívás a határon túli magyarokról szóló törvény támogatására. 4. – A tartalomból: Tõkés László: Megtartó reménység. bev. 2003. Nap Kiadó. Stúdium. 8. 105. 2003. 187 old.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti Lapja. Hegedûs Gusztávné: Ajakról színesen. A marosszentgyörgyi római katolikus egyházközség kiadványa. 2002. 8 old. 2001. Zih Otilia Valéria: Egyházzenei Konferencia. Szilágysági mûvelõdési folyóirat.a biharpüspöki orgona. 8. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti Lapja. Muhari István: Európai Unió – Mit adhatunk. 3. dr.. Harsányi Attila: GyõrGyárváros munkástelepe 1917–2002. Nyíregyháza. mit várhatunk? Harangszó. old. 2003. ZsZsK. 200 old. – A tartalomból: Tõkés László: „Istenre bízom ügyemet”. sz. Gyõr. 2003. 2003. Nagyvárad. Harangszó. Városszépítõ Egyesület. 94 old. 167 old. Hepehupa. Egy arisztokrata sorsa – Gróf Degenfeld Sándor. Kreczinger István: Sylvester János születésének 500 évfordulója – Egyházkerületi Közgyûlés Szinérváralján. Harangszó. MALAWI Bt. 8. old. Kaposvár. 2002. . 13. Péter Miklós: Az én Európám. 14. Hartner Rudolf: Kaposi fák a várostörténet tükrében. – A tartalomból: Szántó Edit: A marosszentgyörgyi egyházközség története. Nagyvárad. Kaposvárért Közalapítvány. sz. – Atartalomból: dr.

3. Módszertani füzetek III. a zilahi református gimnázium elsõ állandó tanára. mondafélék Marcali mellékérõl. Horváth László: Az elveszett templomtorony. Boér Klára: Megszenvedett történelem. Szekeres Sándor: Haza jöttem Amerikából. 2002. a „bérctetõre épített gyönyörû sasfészek. B. – Atartalomból: László László: Erdély a kuruc korban. Kovács Miklós: Gyarmathi Sámuel. Mitruly Miklós: A szilágysági folklórkutatás története. Fodor Sándor: Nagyemberek: Szervátiusz Jenõ. Várday Károly: „Ajó anyám biztosan imádkozott értem”. A gyûjtést vezette és szerkesztette: Mirk László. Státus Kiadó. Major Miklós: Valkóvára. 2003. Iskola. Hímes tojás csak annak jár… Húsvéti locsolóversek. Cigány mesék [Kárpátaljáról]. Tõtös Árpád Zoltán: Gyermekkori emlékeim. – A csíkszeredai Segítõ Mária Gimnázium diákjai által gyûjtött anyag. Történetek. Székely Géza: Amikor még oltyán voltam. Nyitrainé Deák Beáta: Feri és Kriszti – ahogy én láttam õket [Balázs Ferencrõl]. Szerk. Csíkszereda. Mikszáth Kálmán úti Ált. Marcali.Zilah. Simon György: A tatárdúlás története és emlékezete Szilágybagoson. 2003.: Gyurácz Ferenc. 56 old. . Horváth Sándor: Narda. 117 old. 96 old. Nagy Bálint: Hol van már a paraszt?.

Mirko: Problémi srpskog pokreta u proljeæe 1849. H. – Az adventi idõszak. A kaponyai ütközet: 1849. 2003. szilveszter.: Szabó József. újesztendõ. Tóth Ilona: ÉszakBácska és Szeged . Szerk. Bp.. Nyíregyháza. Bácsország könyvek 5. Nyíregyházi Városvédõ Egyesület. 2002. Szabó Lajos: A Rákócziszabadságharc kronológiája 1703–1711.Száz magyar falu könyvesháza. Baráti Honismereti Füzetek 1. dr. – A tartalomból: Siflis Zoltán: Tabu volt. 2000. Nyíregyháza emlékjeleinek története. 205 old. n. a karácsonyi ünnepkör. 166 old. dr. 2003. Rév. Hegedûs Antal: Az olasz légió szerepe a vajdasági harcokban. 124 old. 2001. 1849ben. Bona Gábor: A forradalmi Magyarország és a nemzetiségek. Jókai Mária: András naptól farsangig Nyitra vidékén. Kiadja a Polgármesteri Hivatal. Godine (A szerb felkelés problémái 1849 tavaszán). különös tekintettel a szabadságharc délvidéki eseményeire. 136 old. é. 205 old. március 5. Mitroviæ. Gyõrújbarát. Józsáné Nagy Erzsébet: Gyermekjátékok Gyõrújbaráton. Jókai Mór Városi Könyvtár. ABART. Ilyés Gábor: „Beszél a Márvány”. Kiadja a Lénia Bt. a farsangi idõszak szokásai. Pápa. Juhász Viktor – Juhászné Orth Ibolya: Rév – Bihar megye. 93 old. 84 old. 2001. Dunaszerdahely. Szabadka.

Ricz Péter: Ami a történelemkönyvekbõl kimaradt. Kaposvár. Mirko: Poraz kod bare Krivaje i èarde Kaponje (A kaponyai és a krivajai vereség). 106. Grlica. id. A vrászlói társadalom alakulásának folyamata. – Pécs.: Troszt Tiborné. A kaposvári Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola és Gimnázium jubileumi évkönyve. Rendezni végre közös dolgainkat. Szerk. Vass Géza: Az 1848as zsidó emlékmû. Mojzes Antal: A kaponyai csata – bajmoki szemszögbõl. Dialog Campus Kiadó. 1950. Bakos Annamária – Nagy Torma Marizella – Berendity András – Kovács Martin: A kaponyai ütközet 1849ben. sz. dr. Kaposi Zoltán: Uradalmi gazdaság és társadalom a XVIII–XIX. az 1848/49es szabadságharc szabadkai kormánybiztosa.ban. 285 old. A megbékélés emlékmûve – 1999. Kiadja az Intézmény.1849 tavaszán. Bp. Vass Géza: Spelletich Bódog.Åopaí:Kaïoœcêa áèòêa (Vela(n)joviæ Goran: A kaponyai csata). 2000. Frankl István:A kaponyai ütközet Beëaooâè . Iványi István: A kaponyai csata. Frankl István: A kaponyai csataemlék. id. . 132 old. Hegedûs Antal: Egy olasz a kaponyai ütközetben.Berkes József: Irodalom az 1848–1849es szabadságharcról. Komáromy András: Ugocsa vármegye a történelemben. A kaponyai emlékmû. 2001.

Válogatott írások. 2002. 180 old. 20 old. 128 old. Kapronca. – angol. Nyíregyházi összeírások (1752–1850). vallomások a 250 éve újjászületett Nyíregyházáról. Korda Kiadó. Emlékezések. Kopka János: Tisztelet az õsöknek.): Pro memoria. 2003. KeletPress Könyv és Lapkiadó. Fenntartható kultúrák 1. Koszorús Ödön: Díszített kovácsmunkák a Délnyugat Dunántúl köz és magángyûjteményeiben. SzabolcsSzatmárBereg Megyei Önkormányzat . kizárólag a tánclépések ritmusára énekelt mûfaj. magyar nyelven. 2002.: Kobályné Homoki Ilona. 2003. Szerk. 134 old. az élõ folyó. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. Kecskemét. horvát. 54 old. Ungvár. Kiadja a Monsalvo Alapítvány – Vasi Múzeumbarát Egylet. Forrásválogatás. Doroszlói csirajnóták gyûjteménye. 2003. 160 old. Kranjevic. Doroszló. – Hangszeres kíséret nélkül. iskolai megemlékezéseinken. Radovan: Dráva. 2001. Kovács Endre: Körül csillagos az ég. Szombathely. Kozma László: Vetni kell! A haza és a magyarság témája nemzeti ünnepeinken. Nyíregyháza. Kujbusné Mecsei Éva (szerk.

Magyarország évszázadai. Magyar Országos Levéltár. 2001. Debrecen. Szerk.): Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából. Szöveg: Asztalos Enikõ. Az ELTE Állam és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszék. 535 old. 82 + 89 old. A magyar államiság ezer éve. Lucidus Kiadó. Szombathely. 566 old. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. 168 old. 2002. 156 old. 2003. Lakatos Éva. A marosvásárhelyi „Kultúrpalota” Tükörtermének festett üvegablakai. Bp.. n. 2002..: Tóth Béla. Bessenyei György K. Szerk. Lukács István: Amegváltó Mátyás király színeváltozásai a szlovén néphagyományban és szépirodalomban. Balatonfüred Városért Közalapítvány. Nyíregyháza.Levéltára kiadványa II. Lévai Béla: Debrecen környéki helynevek. . 166 old. Avilág architipikus víziója.. Inga és Pusztay János. (6 lapos leporelló) Matyikó Sebestyén József: Keresztury Dezsõ és Balatonfüred. Közlemények 29. 2001. 2002. 157 old. 2003. Plájás FOTTO h. Bp. 2003. Válogatás ezer év dokumentumaiból 1000–1956. Kiadja a Berzsenyi Dániel Fõiskola.: Klevere. P. Nyíregyháza. (szerk.

Sylvester Lajos: Újabb csángó elcsángálás?. Moldvai Magyarság. Csíkszereda. Pozsony Ferenc: A csángók magyar nyelvû folklórja. beszélgetés Iancu Laurával]. . Nõk a Balatonért Egyesület. – Atartalomból: Gazda Árpád: Áldásukat adták a csángók magyaróráira. Bakk Miklós: Új csángó krónika.Matyikó Sebestyén József: Lukács Károly. I. Ferenczes István: Moldovának árva népe XXX. 24 old. Az elsõ fecskék – Magyarfalu ünnepel [Polgár Róbert elsõ miséjének ünneplése. 2003. Halász Péter: Szabófalva helynevei. Gazda László: Gh. – Atartalomból: Daczó Katalin: Csángó fórum Gyimesközéplokon. Krebsz János: Aszûgomba nyomában. csángóul énekeltek – Félszáz gyerek táborozott az erdõcsinádi anyanyelvi táborban. Oberding József György: A vándorló bukovinai magyarok. Kraus Andrea: Moldvai csángók – a Vatikán hûséges „mostohagyermekei”. 20 old. 2003. Moldvai Magyarság. dr. Pozsony Ferenc: A moldvai csángó falvak gazdasági élete. Hargita Kiadóhivatal. II. Hargita Kiadóhivatal. 8. 7. Nastase. 2002.. Balatonfüred. Magyarul tanultak. 24 old. Csíkszereda. Halász Péter: Szabófalva helynevei. dr. Oberding József György: A bukovinai magyar népcsalád helyzetképe. a Balaton tudósa.

7. Trogmayer Ottó: Évgyûrûk. Krebsz János: A szûgomba nyomában. Baksa Péter: Szeder Fábián a palócok nyelvének kutatója.Ferenczes István: Moldovának árva népe XXXI. mûemlékvédelmi. Halász Péter: Szabófalva külterületi helynevei. Kolor Pózás: Szabófalvi búcsú – 2002. Daczó Kati: Pusztinai napok – harmadszor. Múltunk Emlékei. Oberding József György: A bukovinai székely népcsalád helyzetképe. Komárom. Dr. Iancu Laura: A hulló levél nesze. 2003. 2003. KT Lap és Könyvkiadó. turisztikai magazin. Szabó. 24 old.. Vágvölgyi Szilárd: István király felajánlásai (a tardoskeddi oltárkép). – Benyék Mária: Ünnep volt (bemutatkozott Pozsonyban a komáromi KT Könyv és Lapkiadó). dr. Ferenczes István: Moldovának árva népe XXXII. Fõszerk. Attila: A moldvai magyar népballadagyûjtés kezdetei. T. Budai Ernõ:Az aratás . Moldvai Magyarság.: Dr. Hargita Kiadóhivatal. Szénássy Árpád. Kiadja a Mûvelõdés és Kultúrtörténeti Intézet. – A tartalomból: A gorzafalvi anya és fiók megyebeliek comulativ kérvénye 1860ból. Pozsony Ferenc: A moldvai csángó falvak gazdasági élete. Sylvester Lajos: Moldvai magyar oktatás. Csíkszereda. Honismereti. Szénássy Árpád: Kritikus szemmel (pusztuló ipar107. 8.történeti emlékek). [Iancu] Laura: Életre ébredõn. 22 old.

és eszközei; Csáky Károly: Száz éve hunyt el Kupinyi Ferenc; Danis Ferenc: Selmecbánya mûemlékei; Petrovay R. Sándor: A bellusi Baross család; Motesiky Árpád: Árpádkori templomaink (A nyitrai Szent Istvántemplom sorsa); Feszty Zsuzsa: Emléktáblát avattak Feszty Árpád tiszteletére; Böszörményi Jánosné: A 9. Hídverõ Napokról; Oros László: Egy magángyûjtemény története (Bibliotheca Pro Patria, Felsõszeli); Sztrecskó Rudolf: Egy híres per a XVII. század elsõ felében. Mûemlékvédelem. Kulturális Örökségvédelmi folyóirat. 2003. 2. 73–152. old. – A tartalomból: Lõvei Pál – Somorjay Sélysette: Fõmû és átlag–amûemlékké nyilvánítás elveirõl; Gyõr Attila: Táguló körök, valós tendenciák – védetté nyilvánítások 2002ben; Jékely Berta: Anépi mûemlékvédelem táguló körei; Nagy Levente: Régészeti lelõhelyek védelme – eredmények és feladatok; Nagy Mihály: Sok vagy kevés a mûemlék Magyarországon – A védetté nyilvánítások problémaköre; Benda Judit: A középkori budai karmelita kolostor feltárása; Halmos Balázs: A gyulafehérvári Lázóikápolna alakhelyes felmérése és vizsgálatának eredményei; Bozóki Lajos: „Gótikus” építkezés a XVIII. szdban Márianosztrán; Pamer Nóra: Szakál Ernõ és a kisnánai vár vörösmárvány falikútja.

Mûemlékvédelem. Kulturális Örökségvédelmi folyóirat. 2003. 4. 233–306. old. – A tartalomból: Csenkey Éva: A Kulturális Örökség Napjai – Zsolnayévforduló; Weiler Árpád: Zsolnay; Kovács Orsolya: Zsolnay Múzeum; Walter Ilona: „…most már szívesen állok a Mûemlékvédelem rendelkezésére” – Beszélgetés Román Andrással; Aradi Csilla: Abodvicai rotunda; Gilyén Nándor: Az erdélyi Mezõség népi építészete; MiklósiSikes Csaba: A sümegi zsidó temetõ megújulása; „Minden ház hû tükre a keletkezésekor uralkodó szellemi közállapotoknak” – Reimholz Péter építésszel beszélget Harangi Anna; CzétényiAntal Piroska: Értékvésõértékmentõ falutáborok; Vukov Konstantin: Az Országház dunai homlokzatának helyreállítása; A mûemlékvédelem fölöttébb szükséges voltáról. Évkönyv. Szerk.: Dukrét Géza. Partiumi füzetek 23. Kiadja a Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Bizottság, az RMDSZ Bihar Megyei Szervezete, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Nagyváradi Katolikus Püspökség. Nagyvárad, 2003. 422 old. – A tartalomból: A PBMEB története: események, a tagság névsora, az elnökség, kitüntetettek; Fábián József: Árpádkori települések a FeketeKörös alsó völgyében; Jancsó Árpád: Mûemlék jellegû hidak Temesváron; Kordics

Imre: Bihar megyei Fráterkúriák; Péter I. Zoltán: A mai Nagyvárad barokk és klasszicizáló barokk építészete; Tácsi László: A Nákó család és nagyszentmiklósi kastélyuk; Fazekas Loránd: Egy jelkép múlása, egy jelkép születése; Joikits Attila: Kozma nõvér – élõ legenda Szilágysomlyón; Dukrét Géza: A turulmadár mint jelkép; Lakoné Hegyi Éva: Múzeumalapítási törekvések a Szilágyságban; dr. Vajda Sándor: Egy értékes élet [Dr. Balogh Ernõ]; Görbe István: Dabolc – Gellért Sándor dajkáló, felnevelõ szülõföldje; Józsa István: Képballadák – Kós Károly, a grafikus; Pávai Gyula: Sárosi Gyula és az Aranytrombita; Puskel Péter: Arad Spektatorja, Spektator Aradja; Tácsi Erika: dr. Kõnig Frigyes alkotómûhelye, Pásztai Ottó:Mûkedvelõ színjátszás Nagyváradon a két világháború között, Ujj János: Arad elsõ irodalmi lapja; dr. Venczel Márton: Püspökfürdõ és környékének élõvilága; Mitruly Miklós: Krasznai fiatalok fonóbeli játékai; Bessenyei István: Az árpádi favillakészítés; Székely Antal: Valamikor Ombodnak is volt élõ zenéje. Nagy Endre: Tardoskedd és Udvard földrajzi nevei. Notitia HistoricoEthnologoca 2. Lilium Aurum. Dunaszerdahely, 2000. 174. old. Orbán Róbert: Sökfás temetõk az Õrségben. Fotó: Orbán Róbert és Kleb Attila. Kiadja Kercaszomor

Önkormányzata. [2000] 20 old. – Asökfa a fejfa régies, ma már ritkán használt elnevezése az Õrség falvaiban. Ortutay András: Jó, ha a dolgokat írásba foglaljuk. Tanulmányok KomáromEsztergom megye múltjából. Castrum könyvek 9. Szerk.: L. Balogh Béni. Kiadja a Kernstok Károly Mûvészeti Alapítvány. Tatabánya, 2003. 330 old. Pain Lajos – Hitter Ferenc: Felsõbányai arcképcsarnok. Szerk.: Hitter Ferenc. Magánkiadás. Felsõbánya, 2002. 378 old. Petercsák Tivadar: Nemesi és paraszti közbirtokosságok Heves megyében (XVIII–XX. század). Studia Agriensia 23. Kiadja a Heves Megyei Múzeumi Szervezet, Dobó István Vármúzeum. Eger, 2003. 302 old. Pilat, Liviu: Comunitãþi tãcute. Satele din parohia Sãbãoani (secolele XVII–XVIII). [Hallgatag közösségek. Szabófalva egyházközségének falvai (XVII–XVIII század)]. Editura „Dumitru Mãrtinaº”. Bacãu, 2002. 303 old. Piroska József: Küsmöd évszázadai. Mentor Kiadó. Marosvásárhely, 2002. 96 old. és 12 tábla kép. A Rábaköz. Kalauz a turistáknak és természetbarátoknak. Szerk.: Boda László. B.K.L. Kiadó.

Szombathely, 2002. 136 old Rákóczinéphagyományok nyomában. Ferenczi Imre és Molnár Mátyás gyûjtésének felhasználásával szerkesztette Molnár Sándor. Vay Ádám Múzeum. Vaja, 2003. 224 old. Rálátás. Zsákai Helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató. Szerk.: Dankó Imre. Zsáka, 2003. 3. 44 old – Bõdi Erzsébet: Hagyományos élel108.miszertartósító eljárások; Dankó Imre: Egy bihari kistáj etnokulturális struktúrája II.; Takács Péter: Úrbérrendezés VáradVelencén (1770–1772); Nagy Ibolya: A tiszántúli parasztság 1950–1980 közti életmódkutatásának új irányai; Dallos Csaba: Családi fényképgyûjtemények kutatási lehetõségei; Seres István: Károlyi Sándor kuruc tábornok Zsákán. Redemptio. A jász és kun települések honismereti lapja. Fel. szerk.: Kiss Erika. Kiadja a Jász Múzeumért Alapítvány. Jászberény, 2003. 3. 20 old. – A tartalomból: Gyõri János: Az alapító okirat története; Egervölgyi Józsefné: Ötéves a Rozmaring [Asszonykórus]; dr. Gyõri Gyula: Egy óntábla üzenete; Fodor István Ferenc: Terjéki János emlékezete; dr. Dankó Imre: Balassa Iván és Túrkeve; Zelei Józsefné: Múzeumlátogatás a fõvárosban; dr. Bartha Júlia: Kapitányválasztás Berekfürdõn; Pünkösdi találkozó Jászteleken; dr. Farkas Ferenc: Szellemi

2003. dr.. Fodor István Ferenc: Jákóhalmi hírek. Literáti Erzsébet: Két keréken a Jászságban. Kiss Erika: Kõkori vadásztábor a Mátra alján. dr. Bathó Edit: Konferencia a Hagyományok Házában.: Bereczki András. Nagyvárad. J.: Ötödik Juhászfesztivál Túrkevén. Kiss Erika: Bóna István dédapja munkáját restaurálja. évre. Benedek József: Kocséri ünnep. Kiss Erika: Kakast fõztek. arattak. Antal Domokosné Urbán Ilona: Emlékezés az iskolára Kocséron. Gyõri János: A XXXI. Református Kalendárium a 2003. szerk. KE. . Szerk. Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. – A tartalomból: Gömöri Árpád: Nyelvészeti konferencia Jászberényben.: Jászsági lakodalmas. dr . Fel. Mihálka Zoltán. Bartha Júlia: Autonóm közösségek a magyar történelemben. B. 20 old. Korcsok Imre: Jászdózsai hagyományõrzés. H. Jászsági falunapok. Korcsok Imre: Szomszédolás.mûhelyek Jászberényben III. Fodor Ferencre emlékeztek. 4. Redemptio.: Kiss Erika. Farkas Ferenc: Szellemi mûhelyek Jászberényben IV. Honismereti Akadémia Nyíregyházán. Kiadja a Jász Múzeumért Alapítvány. A jász és kun települések honismereti lapja.

Székely Zsolt: Sárosmagyarberkesz. Müller Dezsõ: Vámfalu. Járosi Éva: Két Költõnk [Kölcsey és Madách] egy közös magyarságért. Borbély Gábor: Az albisi templom és a Zólyomiak. Gellért Gyula:Új . A. Sipos István: A Máramarosszigeti Református Líceum történetének rövid ismertetése. Varga Károly: KoltóKatalin. Kõvárhoszszúfalu.: Egy érmelléki gyülekezet. Bak László: Zágoni Zágonyi Károly emléke. Magyarlápos. Molnár Kálmán: Régi romok helyén. Sylvester János: Szinérváralja. B. 249 old. Tasnádi András: Nagybánya Újváros. Tolnay István: Templom és iskola – az anyanyelvi és egyházi oktatás esélyei Erdélyben a XXI. Tóbiás Tibor: A szamosardói Bothesdaház. Mihálka Zoltán: Istennel a hazáért és a szabadságért!. Lukács József: Élõ Szilágyság – Szilágynagyfalu. század elején. Zsigmond Attila: Szamosardó.2003. – A tartalomból: A hit a végsõ értelme mindennek – Beszélgetés Németh Zsolt magyar országgyûlési képviselõvel. Tóbiás Tibor: Szamosújlak. Feladatunk a szórványban is a reménység szolgálata – Vetési László református lelkésszel beszélget Aniszi Kálmán. Sebestyén László Ede: Hosszúmezõ. évfordulójára. Járosi Éva: Kós Károly születésének 120. Hagymáslápos. Szûcs József Zsolt: Egy történelmi borvidék [Bihardiószeg] múltja és jelene.

Kulturális és Sportbizottsága. 2002. mint jelkép. Hermán M. SzoboszlaiGáspár István: Végvári krónika. A legjobb pályamunkák. Hodvogner Zoltán: A nyugat magyarországi fegyveres felkelés és eredménye. Dukrét Géza: A turulmadár. Molnár József: Nagyváradi orgonaépítõk. Orbán István: Virágok vetélkedése – Egy Balaskószoborkompozíció nyomában. Révész Tamás: Repülõtér az Alpokalján: . dr. Fábián Tibor: Misszióban az ausztráliai magyarok között. B. Kelemen István: Református népmûvészet. az 1930–1940es években és a KALOT reformelképzelései. Zsigmond József: Százötven éves a nagyváradújvárosi református templom. Gazda István és G.templom Jankafalván. A. a soproni népszavazás. Nagy András:A Zichypalota. Gyõr.: Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom. ápr. Megyei Jogú Város Oktatási. Regionális Középiskolai Tudományos Diákköri Konferencia. 12–13. Gyõr. Bereczki András: Keleteurópai vírussal fertõzve. 2002. János: A volgai németek szétszóratása. Csûry István: Károlyi Gáspár hagyatéka. 215 old. Tóth Áron: A magyar agrártársadalom. Csûry István: Négyszázötven éven éves a nagyváradi reformáció. Mátyus Melinda: Temesvár élni akar. – Atartalomból: Kiss Márton: Asoproni hegyvidék klímájának vizsgálata.

Tilai Zoltán: A kunszigeti zöldségtermesztés. Daday János. 109. Bp. 2003. Erdély sziklakapuja. Somogyi Honismeret. Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a huszadik század végén III. Silling István: Írások a vajdasági népi vallásosság körébõl. Forum Könyvkiadó. Kiadja a Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Bizottság. A Somogy Megyei Honismereti . 409 old. 484 old. Újvidék. Szerk.fejezetek a szombathelyi katonai reptér történetébõl. szakrális emlékek Fertõszéplakon. Udvarhelyszék.. Venczel Márton. 2002. Ignácz Tamás: Építészeti felmérések.: Kerületünk fürdõi és uszodái. 2003. Újvidék. Partiumi füzetek 22. Orth Ibolya.Silling István: Vajdasági népi imádságok és nyelvezetük. Kál Géczi Mihály. J. XIII. Nap Kiadó. Kiadja az Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ Helytörténeti Gyûjteményének Klubja. Fórum Könyvkiadó. 40 old. 2003. az RMDSZ Bihar Megyei Szervezete. Rév. Róbert Péter dr. Írta: Juhász Viktor. 2003. Nagyvárad. kerületi helytörténeti füzetek 9. 148 old.: Dukrét Géza. a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Nagyváradi Katolikus Püspökség.

Simon József: Megyei honismereti mozgalom Kutason. Horváth Aladár: 70 éves a Zöldkeresztmozgalom. Matoltsy Sándor. képeslapgyûjtõ]. dr. Vértes László: Kresz Géza Balatonföldváron. 2. Jáger Márta: Kossuth Kapuváron. Paál László: Viseleti és étkezi szokások Cserénfán. Bóra Ferenc: Élet a Nagyberek mocsárvilágában. Frech József: Erdélyi magyarok Nagyberkiben (1941 – 1947). dr. Kaposvár. Varga Róbert: Ötvenéves a Kaposvári Megyei és Városi Könyvtár. dr. Varga István: A Podmaniczkydíjas Fonyódi Városvédõ és . dr. Knézy Judit: Életmódváltozások és a paraszti mentalitás sorsa Somogyban. dr. dr. dr. T. Nagy Gyula: Száz éve hunyt el Kaposvár szülötte. 122 old. dr. dr. Bogdán Tibor: Herman Ottó alapító levele. – G. Magyar Kálmán:Az ezeréves Karád ünnepén. Kiadja a Megyei és Városi Könyvtár és a Somogy Megyei Honismereti Egyesület. Mérey Klára: A gyáripar Somogyban száz évvel ezelõtt. Horváth József: A második csurgói iskolaalapító. Bõsze Gábor: A Somogy Megyei Honismereti Egyesület Törökkoppányban. Matyikó Sebestyén József: A gyermekkori szerelem még ma is tart [75 éves Gyökér László ny.: dr. Kaposi Mór.Egyesület tájékoztatója. építészmérnök. Kossuth hagyomány. Földváry Zoltán: Longauer János Imre emlékezete. Sipos Csaba. 2001. Szerk. dr.

szd. dr. 2003. Stamler Imre: Somogyjád és az éden elvesztése. A Somogy Megyei Honismereti Egyesület tájékoztatója. dr. Fülöp László: Somogy megyei betelepülésre utaló családnevek Kaposváron a XVIII–XIX. Szerk. Horváth József: Noszlopy Gáspár emlékezete. Bõsze Gábor: Emlékezés Együd Árpádra. Somogyi Honismeret. dr. Vértes László: Andrássy Kurta János önéletrajzáról. faragásokkal a holnapért. Kálóczy Hilda: Könyvbemutató Mesztegnyõn. Horváth Ferenc: Kerektemplom Bodvicán. Lõrincz Sándor: A honismeret holnapja és honlapja – Interjú . Lõrincz Sándor: Monográfiákkal. Szirmay Endre: Fejezetek készülõ naplóregényembõl. Mihály Gyula: Kötcse személy és ragadványnevei.Szépítõ Egyesület helyismereti tevékenysége 2002ben. Lévai József: Noszlopy Aba Tihamér. Sipos Csaba. Marek János: Somogyszil fogyó népessége. Kaposvár. Sipos Csaba: Tízéves a Somogy Megyei Honismereti Egyesület. dr. Frech József: Nagyberki népszokások. dr. – A tartalomból: Karácsony Tamás: Levél Somogyból. dr. 1. Király Lajos: Somogy megye nyelvjárásai. dr. Kiadja a Megyei és Városi Könyvtár és a Somogy Megyei Honismereti Egyesület.ban. Kiss Kálmán: Marcali siker a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen.: dr. Sipos Csaba: Reöthy Ferenc emlékezete. dr. 132 old.

Magyar Könyvklub. Rákóczi Ferenc Pesty Frigyes . Szabó Barnabás: AFelvidék. Kiadja a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. Bp. 218 old. horvát és cigány népköltészeti alkotások. SzabolcsSzatmárBereg megyei Szemle. Takács Péter: Nyíregyháza lakóinak életmódja az 1753as megtelepedés után.: Mezõ András. 216 old. Margócsy József: „A polgárosodás útjai a magasabb iskolák kapuin vezetnek keresztül”. G. dr. magát tanúsítani”. románcok. A megye önkormányzatának folyóirata. Sudár Lászlóné Molnár Zsuzsanna: Balladák. 2003. 2003. Magyar. 3.Halász Péterrel. Nyíregyháza. Fõszerk. 2003. Mizser Lajos: II. – Krúdy Gyula: Nyíri emlék. Pozsonytól Kassáig. Jáger Márta: A gyökerek nem szakadnak el soha…. Csepreg. old. Kiadja a Farkas Sándor Egylet. balladásdalok a Répce mentérõl. Rosta István: Búcsú Takács Évától. Kertész Sándor: Somogyi motívumok akvarellel – Péger József kiállításáról.. Demcsákné Balczó Ildikó: Érdekességek a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 250 éves történetébõl. Kujbusné Mecsei Éva: „Nyíregyházán láttam egész nagyságában az örökváltság eszméjét. 241–368. Kopka János: Mit tudunk a gyökerekrõl? (Interjúadalékok Nyíregyháza tirpákjubileumához).

Arad. 46 old – A tartalomból: Ujj János: Kirakatnemzetiségek?. Fõszerk. Antal Árpád irodalomtörténész professzorral. Aradi kulturális szemle. Már István: A Romániai Magyar Népközösség. 162 old. Matekovits Mihály: Páter Godó Mihály. 2003. Augusztus 20. Pávai Gyula: Kárpátmedencei Irodalmi Társaságok Szövetségének találkozója Aradon. Antall Miklós: Beregben élõ hagyomány: Rákóczi. Baracsi Levente Zoltán: Aradon vendégszerepelt a Kiskõrösi Baptista Gyülekezet énekkara.helynévtárában. augusztus. Ilona János: Össztánc . Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet. Magyar szavak Ausztráliából. A romániai magyarság a királyi diktatúra idõszakában – 1938–1940. Gazda József: Templom és iskola (A Székelyföld történetébõl). Székelyföld. államalapító Szent István ünnepe.: Ferenczes István. Szabó Mária: Magyar nyelvi régiségek Lendvavidékrõl. Cseke Péter: Eljön a mi idõnk is Erdélyben (Tamási Áron amerikai levelei Jancsó Bélának). – A tartalomból: A történések színe és visszája – Tánczos Vilmos beszélgetése dr. Szövétnek. 2003. 2002. 107 old. Kulturális folyóirat. Lendva. Koroknay Gyula: A felsõtiszai fatornyok útja Erdélybe. 8. Csíkszereda. Margócsy József: Egy köztiszteletben megöregedett bohém halálára..

68 old. Bárány István. Szeged. Szerzõi kiadás. Közreadja. – A tartalomból: Szöllõsy Kálmán:A székelyek nemzetsége. Távoli szomszédok: Jánossomorja és Andau.és összhang Kisiratoson. Teleki László Alapítvány. Frigyesy Ferenc: Találgatás az õsnyelvrõl. 1990–2000. 2002. Tóth Dénes: Vörs története. N. Közmûvelõdési Intézete és Továbbképzõ Központja. SzabolcsSzatmárBereg Megyei Önkormányzat Pedagógiai. Kovács Éva. Csete György: Isten kardja II. Kisbácsa. Tóth János: A barkai Skapuláré Társulat története. 2002. 372 old. Gál Péter József: Atillahon . Vörs. 111 old. 2. Nyíregyháza.. 88 old.: Esztergály Elõd. a bevezetõ tanulmányt és a mutatókat készítette Barna Gábor. 2002.Vári András. 61 old. Devotio Hungarorum 8. Tóth M. Turán. 2002. László Endre: Göncöl táltos. Takács Istvánné: KisbácsaSzitásdomb krónikája. Fel. 110. sz. Írta: Baumgartner. Amagyar eredetkérdéssel foglalkozó tudományok lapja. 2003. Csanádi János: Simonyiak a Körösközben. 120 old. szerk. Gerhard.. Harangozó Imre: Mihelyt a kígyó sárkánnyá válik. Bp. 2003. Néprajzi Tanszék. Ildikó: A Rákócziszabadságharc helyszínei és emlékei a megyében.

Fel. Esztergály Zsófia Zita: Ábrázoló. Mesterházy Károly: A honfoglaló magyar nép régésze.néphagyományai.. Turán. R. Turbuly Éva (szerk. Béres Judit: Népességünk genetikai rokonsága.. haj Bercsényi… Egy újonnan megjelent népzenei CD.): A város térben és idõben: Sopron kapcsolatrendszerének változásai. Amagyar eredetkérdéssel foglalkozó tudományok lapja. Nagy Béla: Attila a magyar irodalomban 2. szerk. Gál Péter József: Atillahon néphagyományai 2. Nagy Béla: Attila a magyar irodalomban. Csathó István: In memoriam László Gyula. Tamás Edit: A Rákócziak „méltóságos família”. Konferencia . Kustár Rozália: Hajfonatkorong a hartai X. Csete György: Történelmünk árnyékában. Harangozó Imre: Sokat gondolkoztam a régi atyákról. évfordulójára]. mitikus üzenet… Beszélgetés Kátai Mihály festõmûvésszel. századi temetõ nõi sírjából. Halzl József: Köszöntõ [a Rákóczi szabadságharc 300. sz. Frigyesy Ferenc: A kettõs honfoglalás igazsága. Harangozó Imre: Halász Péter: „Bokrétába kötögetem vala…” címû könyvérõl. 120 old. Várkonyi Ágnes: Rákóczi öröksége.: Esztergály Elõd. 2003. Nagymarosi András: Haj Rákóczi. Halász Péter: A nemzeti hagyomány erejérõl. – A tartalomból: Henkey Gyula:Embertani szempontból egységes vagy kevert a magyar nép?. 3.

222 old. századi életéhez. G. Szerk. században. 2. Gyõr. A Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlasza. CDROM. A Gyõri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Németh Ildikó: Az „iskolaváros” Sopron tanárai a XIX. 2. század második felében. Tóth Imre: Aktuális Sopronképek a XX.: Mayer László. század egyik regionális oktatási központja. 112 old. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 2003. GyõrMosonSopron Megye Soproni Levéltára. Szabadka. Szombathely. Zimányi Vera: Néhány összehasonlítási szempont Sopron lakóinak XVI–XVII. Etényi Nóra: Sopron a XVII. Prof dr. Kiadja a Kiss Lajos Néprajzi Társaság. század utolsó harmadában. 2002. . – Zsoldos Attila: Sopron város és megye a XI–XII. 2002. – Kisebbségek szolgálatában.Sopron szabad királyi város 725 évérõl. Szende Katalin: Sopron kapcsolatai közeli és távoli városokkal a késõ középkorban. 96 old. A Vas megyei honismereti mozgalom folyóirata.. Dominkovits Péter: Sopron a XVIII. sz. Segédletek. Kubinyi András: Avárosok az országos politikában különös tekintettel Sopronra. Gyõri Egyházmegyei Levéltár. Vajk Ádám: A pápoci prépostság iratai. Sopron. századi nagypolitikában.

– A tartalomból: Kovács Sándor Iván: Zrínyi Miklós. Tóth Ferenc: Egy nemzeti érzelmû kozmopolita: gr. Kozár Mária: AVas megyei múzeumok és a nemzeti kisebbségek. Zielbauer György:AVas megyei németség kitelepítése 1945 után. 2002. Verebélyi Kincsõ: Korok és stílusok a magyar népmûvészetben. 2003.. és 69 kép. Szukics Marianna: A Magyarországi Szlovének Szövetsége kiadói tevékenysége. a száz éve született Soó Rezsõ. Osiris Kiadó. Szombathely. Balogh Jánosné Horváth Terézia: Csepregi võfélyversek II. Lõcsi Péter: Használni kívánt. Gyécsek Andrea: Szentgotthárd környékének parasztbibliája. 4. Bp.Gadányi Károllyal. M. . a Berzsenyi Dániel Fõiskola rektorával beszélget Zsámboki Árpád. Szabó Csaba: Anyõgéri dr. különös tekintettel a szlovénekre. Batthyány Tódor. Dumovits István: Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon. AVas Megyei Közgyûlés tudományos és Kulturális folyóirata. Lenarsich Imre Helytörténeti Alapítvány. old.. Vasi Szemle. Horváth Sándor: Narda tanügye és egyesületi élete. 399–524. 152 old. Avas Kálmánné: A pankaszi zenész cigányok életébõl. Zádrovich Bernadett: A peresznyei egyházközség történetébõl. nem tündökölni (Palkó István kilencvenéves). Attila: Egy szenvedélyes botanikus. Kovács J.

2003. (Szent) László visszafoglalja Salamontól Moson várát. x 1154. II. – A csilizközi Nyárádon született Szini Sebõ Alajos (Jókairegényben Baradlay Richárd) honvédalezredes életútja.: Ádám Gyula. 1129. – Tíz fotómûvész képei. István visszafoglalja Barancsot és a Szerémséget. 2002. Dunaszerdahely. Vörös József: A Balatonberényi Római Katolikus Elemi Népiskola története. 111. Sewatin esztergomi érsek. 1079. 89 old. 1229. Türje Dénes nádor. 72 old. Kiadja a Hargita Megyei Kulturális Központ. I. Csíkszereda. Magyarországon meghonosodik a ferences rend. Lilium Aurum. Kurszán fõfejedelem.) † 1204. † 1304.† 904.Végh Ferenc: Párbaj a csatatéren: egy Jókaihõs nyomában. † 1254. Erzsébet királyné (Nápoly) Kun László . Béla király felesége († 1184. Szerk. III. Chatillon Anna királyné. † 1104. Megyei és Városi Könyvtár. Kaposvár. A Somogyi Honismeret Kiskönyvtára 1. Csák Ugrin érsek. Székelyvarság képekben. Zsindelyország. 2002.

) x 1654.felesége (x 1265 körül) † 1304. 1704. február) x 1654. 1723. A Bocskaifelkelés kezdete.) x 1654. x 1604.) † 1679. Megkezdi mûködését a nagyszebeni városi nyomda. Erdély elsõ nyomdája. 1663. Szilassy János (Kassa) ötvös (†? 1782 . kincstartó (x?) 1529. február 24. Ernuszt Zsigmond (?) pécsi püspök. 1604. Nedeczky Sándor (Spáca) kuruc diplomata († Lábatlan. július 24. Báró Wesselényi Pál erdélyi birtokos (†? 1694. 1386. II. ügyvéd († Rozsnyó. Béldi Pál (Isztambul) erdélyi fõnemes (x? 1622 körül) † 1704.) x 1729. augusztus 9. Gyöngyösi István (Radvánc) költõ. 1579. Horváth Ferenc kuruc diplomata († Isztambul. 1719. író († Sárospatak. Tengerdy Tivadar püspök.) x 1629. Károly (Nápoly) király († Visegrád.) † 1504. Detrekõn mûködik Bornemissza Péter nyomdája. x 1354. Nikléczi Boldizsár evangélikus prédikátor (x? 1636. Medgyesi Pál (Aranyosmedgyes) református pap.

1837. egyetemi tanár († Pest.) † 1779. Appel Gusztáv (Ürmény) jószágkormányzó . x 1779. könyvkereskedõ (†? 1819. Csillagvizsgáló mûködik a budai egyetemen. 1804 után) x 1754. Vogel Sebestyén (Pest) asztalosmester. Gróf Nádasdy László csanádi püspök (x? 1662. mérnök († Varasd.) x 1754.) 1804. 1779. 1708. március 25. Stipsics Ferdinánd Károly (Székesfehérvár) orvos.) x 1754. Pongrátz Ignác (Pozsony) kamarai igazgató. január 30. bútormûvész († Pest.) x 1754. A budai várban megkezdõdik a Sándor palota építése. költõ. 1820. Tessedik Sámuel mintagazdaságot létesít Szarvason.körül) † 1729. Virág Benedek (Dióskál) tanár.) 1779. Kilián György. Gróf Csáky István felvidéki nagybirtokos (?) (x? 1659. június 14. Schaller István (Sopron) festõ (x Gyõr.) † 1729. író († Buda. x 1804. 1830. április 23.

x 1854. Petõfi Cipruslombok Etelke sírjára címû versciklusának múzsája († Pest. Csehország) zeneszerzõ.) 1854. 1927. április 12. január 7.) 1829.(†? 1903. augusztus 25. november 13.) x 1854. Csapó Etelke. 1911. 1912. február 5. Müller Lõrinc (Pest) vízépítõ mérnök (x?) † 1804. Feszty Gyula (Ógyalla) építész († Budapest. március 24. Wandet János (Kassa) ötvösmûvész (x Besztercebánya. karnagy († Körmöcbánya. országos közegészségügyi felügyelõ († Miskolc.) x 1854.) .) x 1829. Megalakul az Elsõ Dunagõzhajózási Társaság. 1750 körül) x 1829. újságíró († San Remo. Márkus József (Nagyvárad) író. Beniczky Lajos festõ († 1880 körül) x 1804. x 1854. Liszt Ferenc elkészíti Hungaria címû szimfonikus költeményét. 1906. Bódogh Albert (Nemesbikk) orvos.) x 1804. 1886. Antos Károly (Divisov. 1845. Hunyady Margit (Kisvarsány) drámai színész († Budapest.

x 1879. október 10. október 27.) x 1854. 1879. december 11. Csehország) . 1910. Petrovits István (Pest) szõlészeti szakember..x 1854. február 28. 1926.) x 1879. Zeyk Miklós (Kolozsvár) tanár.) 1879. Rónaszéki Gusztáv (Királyvölgy) színész. július 9. Reich Emil (Eperjes) történész.x 1854.) x 1879. 1919. 2004.) 112 Honismereti évfordulónaptár. Erdõs Renée (Érseklél) író. 1910. 1943. szakíró. augusztus 25. esszéíró († London. március) x 1854. költõ († Budapest. Fleischmann Rudolf (Eger. színmûíró († Budapest. 1924. Bársony Oszkár (Nyitra) idegenforgalmi szakíró.) † 1854. 1956.) x 1854. Rupcsics György (Módos) folyamszabályozó mérnök († Budapest. Budapesten állami ipariskola alakul. Szutorisz Frigyes (Szepesbéla) botanikus. tanár († Eperjes. borkereskedõ († Villány.) x 1854. Teleki Zsigmond (Pécs) szõlész. 1913. természetbúvár (x? 1810. szerkesztõ († Budapest. Budapesten megalakul a Magyar Jogászegylet. az IBUSZ elsõ vezérigazgatója († Budapest.

író († Budapest. színész († Illéspuszta. szakíró († Budapest. Gábor József (Balassagyarmat) operaénekes.) x 1879.) x 1879. a Tisza kisvízi szabályozásának úttörõje († Budapest. Horváth Béla (Zsablya) vegyészmérnök († Budapest. május 14. Iványi Bertalan (Alsólendva) mérnök.) x 1879. december 30. Novák Károly (Budapest) karnagy. Harkányi Ede (Nagykanizsa) szociográfus. 1909. 1929.) x 1879. Megalakul az elsõ magyar vaskartell. május 6. 1956. x 1879. 1979. A vízrendezési munkák elvégzésére . 1953.) 1879. melyben mintegy 20 000 bányászati és kohászati kifejezéssel összegzi az öt évtizedes magyar mûszaki nyelvészeti munka eredményeit. 1879. zeneszerzõ († Budapest.növénynemesítõ († Kompolt. Gratz Ottó (Gölnicbánya) tejgazdasági szakember. október 31. 1923.) 1879. Péch Antal megjelenteti Magyar és Német Bányászati Szótárát. november 13.) x 1879. 1950.

Heykal Ede (Pápa) kertész. július 10. kritikus. Károsy Pál író. Siemens–Martin acélmûvet helyeznek üzembe a Diósgyõri Vasmûben. Radics József (Aszód) református esperes († Cece. 1963. Fejes Imre (Eszék) naiv festõ († Újvidék. Gróf Zichy Domokos püspök (x 1808.) x 1904. szeptember 10. 1944. Kugler Henrik (Budapest) cukrász (x Sopron. 1969.) .) † 1904.megszervezik a Kultúrmérnöki Intézményt. Mauks Károly (Késmárk) uradalmi orvos. mûfordító († Kolozsvár. a Népmûvészeti Mestere (†? 1978.) x 1904.) † 1904. március 25. 1879. Kakassy Endre (Marosludas) irodalomtörténész. február 25.) x 1904.) x 1904.) x 1904. Csehország. † 1879.) † 1929. október 20. 1824. 1830. gyümölcsnemesítõ (x Teynka. Zilahy Irén (Kaposvár) színész († Budapest.) x 1904. Krencsey Józsefné (Budapest) népi iparmûvész. 1976. ornitológus (x Késmárk. helytörténész († Budapest. 1980. április 21. július 21. 1844.

Krüzselyi Erzsébet (Szatmárhegyes) költõ (x Máramarossziget. közgazdász.† 1929.) x 1929. június 5.) † 1954. április 2. 1879. december 1. 1981. augusztus 13. november 15. Szenes Erzsi (TelAviv) költõ. december 13.) † 1954. akadémikus (x Jászárokszállás. 1981.) † 1979. Czettler Jenõ. 1885. 1981. agrárpolitikus. Mészáros Giza (Párizs) drámai színész (x Újpest. Török István orvos.) † 1979. radiológus. egyetemi tanár. Kerpely Jenõ (Los Angeles) gordonkamûvész (x Budapest. 1902.) x 1929.) JANUÁR . mezõgazdász. zeneszerzõ (x Budapest. 1879. 1875. 1876. az Eszterházy uradalom gazdatisztje (x Pécs. 1879.) † 1954. Zalavári Miklós (Ecser) festõ († Budapest.) x 1929. március 21. Novák Károly (Budapest) karnagy. február 3. író (x Nagymihály. egyetemi tanár († Budapest.) † 1954. Kovatsits Károly. Pásztor János (Kolozsvár) színész († Kolozsvár.

Üzembe helyezik a Fleissnereljárással mûködõ várpalotai lignit hidratálót. † 1804. Tóth Menyhért (Szeged.) 3. egyetemi tanár. † 1879. január 8. Mórahalom) festõ († Budapest. publicista (x Dés. x 1879. Jánosi Ferenc (Budapest) tanár. 1. Bátori Schulcz Bódog (Körmöcbánya) honvéd ezredes († Garamkövesd. Karácsonyi János (Nagyvárad) c. olimpiai aranyérmes diszkoszvetõ († Sósér. április 5. 1735. Báró Nádasdy Ferenc (Sárvár) hadvezér (x? 1555.) 2. x 1904. Bakucz József (Debrecen) költõ. x 1929. mûfordító († Boston. † 1604. Gróf Herzan Ferenc (Bécs) püspök (x Prága. 1819. akadémikus (x Zalabér.) 1.) 2. október 13.) 2. 1980. † 1979. 1932. december 15. 1990.1929.) . 1887. történetíró.) 113. 1889. sportoló.2. † 1929. † 1954. november 9. egyetemi tanár. akadémikus (x Gyula. december 30. december 20. püspök.) 4.) 4. 1885. október 10. március 8. Huszti József (Budapest) klasszikafilológus.) 3. Bauer Rudolf (Budapest) földbirtokos. Scheiber Vilmos (Budapest) orvos (x Mór. x 1804. 1858.

) 5. Szabó György (Esztergom) ferences szerzetes. november 27. december 3. † 1929. † 1879. x 1929. x 1829. egyetemi tanár (x Budapest. Török Gábor (Budapest) nyelvész († Szeged.) .) 6. 1893. 1808. jogi író (x Debrecen. † 1979.) 6. Csató Pál (Sarkad) író. február 15. január 1. 1841. július 4. 1996.) 5. egyetemi tanár (x Hódmezõvásárhely. Gulyás József (Budapest) vegyész (x Szolnok. 1873. † 1929.) 6. 1894. zeneszerzõ. augusztus 15. x 1804.) 5. november 21. tanár (x Juta. február 17. † 1979. Sárváry Ferenc (Debrecen) bíró.) 7. 1917. újságíró. november 17.4. † 1954. február 16. 1875. 1902. október 17. Fenyvessy Béla (Pécs) higiénikus. † 1954. 1854. Torma Imre (Makó) festõ (x Makó. Kmety Károly (Budapest) jogász.) 4. † 1954.) 4. Szmrecsányi Ödön (Budapest) grafikus (x Kassa. akadémikus († Pozsony. Borosay Dávid Lajos (Tihany) bencés tanár (x Újkér. 1863.) 5. Péch József (Nagyváradolaszi) vízépítõ mérnök († Budapest.

. x 1879.) 9. Warga János (Kovácsvágás) pedagógus. Magasházy László (Sárkeresztúr) tábornok († Szentes. október 5. Sallai István (Budapest) könyvtáros (x Baja.7.) 8. április 13.) 10. író († Tarcsafalva. † 1854.) 8. grafikus (x Budapest. † 1979. † 1954. Wein János (Németbogsán) bányamérnök († Budapest.) 10. 1908. május 27. június 25. 1959. 1897. január 8.) 8. január 10.) 9. 1857. április 3. x 1829. február 23. 1875. x 1804. † 1979. 1877. 1882. Simon Marcsa (Budapest) színész (x Tápiószele. 1882. † 1954. január 22. Forgács Hann Erzsébet (Budapest) szobrász. 1911. 1908. x 1904. Pálffy János (Tarcsafalva) politikus. x 1804.) 8. november 21.) 10. † 1954. Schmid Rezsõ (Munkács) vegyészmérnök. Gulácsy György (Budapest) ügyvéd. † 1954. április 2. Sidló Ferenc (Budapest) szobrász (x Budapest. politikus (x Nagykároly. 1809. Amtmann Prosper (Pécs) zeneszerzõ (x Sellye. Vizvári Mariska (Budapest) színész (x Budapest.) 8.) 8. akadémikus († Nagykõrös.

) 10. Budapesten bemutatják Bartók Béla Kossuthszimfóniáját. október 30. . április 19.) 13. 1831.) 10. 1954. Valér Márton (Budapest) orvos. x 1829. 1973. 1943. Gnädig Béla (Budapest) építészmérnök (x Torda. február 25. † 1979. † 1954. 1879. március 28.fizikus († Budapest. Megjelent a Vízügyi Értesítõ. 1848ban fegyvergyáros (x Vác. Walko Lajos (Visegrád) politikus. Frey Lajos (Bécs) építész († Budapest. bõrgyógyász († Budapest. október 2. június 4. egyetemi tanár († Budapest.) 10. 13. Mészáros Károly (Kisújszállás) újságíró († Budapest. 1880. 1877. 1906. † 1979. 1904.) 12. † 1904. egyetemi tanár (x Csíkszereda. x 1904. 1903.) 13. Majzon László (Érsekújvár) geológus.) 12.) 13. Havas Sándor (Budapest) gépgyáros. július 19. 10. miniszter (x Budapest. 1795. március 26. x 1829. Lackovics János (Szentlõrinckáta) huszárkapitány († Buda. május 20. 1976.) 10. c. Gözsy Béla (Montreal) gyógyszerész. paleontológus. x 1904. x 1754.

pedagógiai író (x Selmecbánya. február 4.) 114. x 1854. 1919. 1881.) 14. 1915. november 12. február 1. † 1954. † 1904. x 1854. 1986. Rimely Károly (Garamszentkereszt) római katolikus püspök. 1811. Oláhné Erdélyi Mária (Vámospércs) tanár. Gallia Béla (Budapest) kúriai tanácselnök. 1870.) 13. április 23.) 15. február 7. matematikus († Debrecen. Gelléri Mór (Apátfalva) közgazdasági és ipartörténeti író († Budapest.) 16.) . † 1954. Mészáros Lajos (Budapest) kúriai bíró († Budapest. orvos (x Aszaló. jogi író (x Kecskemét. Senyei Károly (Pest) szobrász († Budapest. egyházi író (x Esztergom. Molnár Oszkár (Budapest) pedagógus. x 1929.) 15. 1958.) 15. február 8. április 13. Õrösi Pál Zoltán (Székelyudvarhely) méhész. † 1879. x 1879. 1980. 1825. Tótfalusi Miklós (Budapest) gyümölcstermesztõ.március 1. egyetemi tanár († Budapest.15. x 1904. március 10.) 14.) 14. szeptember 1.

x 1879. mûfordító (x Bukarest. x 1854. 1824. † 1854. költõ (x Kassa.) 18. Boros Béla (Pécs) író. január 23.) 18. november 29. egyetemi tanár († Szeged. Buday Árpád (Marosgezse) régész. 1859. november 28. † 1904. Espersit János (Nagyszentmiklós) ügyvéd. augusztus 6. július 15. x 1879. Sükei Károly (Losonc) újságíró.) 18.) 19. 1860.) 18. Kemenes József (Kocs) klasszikafilológus. mûfordító. újságíró († Mezõhegyes. † 1979. † 1929. † 1954. Vidákovits Kamilló (Újmoldva) orvos. 1861. 1902.) 18.16.) 17. 1931. turisztikai szakember (x Pinkafõ. 1922.) 18.) 16. Schlauch Imre (Pécs) építész (x? 1840. április 7. Szmrecsányi Miklós (Daróc) mûvészettörténeti . 1937. x 1854. költõ. tanár († Budapest. Hatvan Ferenc (Sopron) kereskedelmi tanár. † 1904. egyetemi tanár († Szeged. Gyõry István (Alsógöd) gyógyszerész (x Debrecen. x 1879. 1967.) 17. március 23. Havas Adolf (Nagytétény) irodalomtörténész (x Hódmezõvásárhely. május 6.

) 21. 1847. február 24. 1944. Reizner János (Szeged) jogász. 1857.író († Budapest. újságíró (x Fegyvernek. Delius Traugott Kristóf (Firenze) bányamérnök. x 1854.) 21. † 1954. régész. 1728. Hevesi József (Budapest) író. december 20. † 1504.) 22. orientalista. 1986. 1968. január 20. május 31. 1939 eleje) 20. történész. ferences szerzetes. † 1904. Benczédi László (Rákospalota) történész († Budapest.) 20. Kaszab Ilona (Budapest) költõ (x Szücsi. Megalakul a szerémi püspökség. Jehlicska Ferenc (Jókút) teológiai tanár. 1229. 1874. akadémikus (x Wallhausen. x 1854.) 21. 1936. x 1879. 20. . könyvtáros (x Szeged. Klug Lipót (Gyöngyös) matematikus. szakíró († Bécs. x 1929. † 1929. Lõw Immánuel (Szeged) fõrabbi.) 21. † 1779. x 1879. február 4. egyetemi tanár († Budapest. szónok (x 1455 körül) 22.) 23. július 19. március 15. Temesvári Pelbárt (Buda) egyházi író.) 20. mûvelõdéstörténeti író († Budapest. Engel Károly (Rákópribóc) orvos.

február 3.) 25. egyetemi tanár († Keszthely. április 14. 1995. Czobor Béla (Budapest) mûvészettörténész. február 7. 1951. Frid Géza (Máramarossziget) zeneszerzõ. x 1904. x 1879. 1944. Dõry Lajos (Dõrypatlan) mezõgazdász.) 23. január 10.) 23.) . x 1904. 1945. március 3.) 25. † 1904.) 23. Kompolthy Jób (Budapest) utazó. május 9. Zádor Anna (Budapest) mûvészettörténész († Budapest. † 1929. 1868. május 4.) 24. x 1879. 1846. Gróf Almásy Imre (Budapest) politikus (x Kétegyháza. július) 23.) 23.) 25. † 1929. 1938. akadémikus (x Székesfehérvár. x 1929. 1986. szeptember 13. x 1904. 1852. x 1879. 1989. Lányi Dezsõ (Baán) szobrász († Hollywood. egyetemi tanár († Budapest. földrajzi író († Budapest. 1977.) 25. Erney József (Budapest) zenepedagógus (x Pest. Megyeri Endre (Újpest) közgazdász.egyetemi tanár († Budapest. a Székesfõvárosi Kertészet igazgatója († Pesthidegkút. Morbitzer Dezsõ (Budapest) kertész. zongoramûvész († Amszterdam.

1797. szeptember 13. író. augusztus 2.) . szeptember 9. 1987.) 27. 1895. Székely Sámuel (Eperjes) kapitány. egyházi író. április 3. október 28. 1704. † 1979. Dankó József Károly (Pozsony) c. szerkesztõ († Bad Schachen. Erdélyi Mihály (Budapest) színész.) 26.) 28. 1985.) 115. Domin József (Zágráb) jezsuita tanár († Zágráb. akadémikus († Budapest. Bosznia) diplomata.) 27. x 1904.) 27. kritikus († Budapest.26. május 21. 1895. püspök. Bede István (Trebinje. január 16. Garai Gábor (Budapest) költõ. † 1929. x 1829.) 27. Verõ József (Sopron) kohómérnök. † 1779. operettszerzõ (x Szeged. 1858. x 1754. író (x Székelykál.27.) 28. vendéglõs (x Buda. színigazgató. történeti forrásgyûjtõ (x Hunfalva. május 28. x 1904. 1819. x 1929. † 1854. NSZK. Palkovics Ede (Budapest) szakácsmûvész. 1978. január 18. Aranyosrákosi Székely Sándor (Marosszentkirály) unitárius püspök. akadémikus († Pozsony.

) 30.) 30. január 26. Szávai Nándor (Budapest) tanár. Ócsai József (Budapest) sportvezetõ. Bajza József (Szücsi) költõ. július 27. Náday István (Balassagyarmat) vezérezredes (x Nagymihály. kritikus. június 20. Sághy Zsigmond (Budapest) színigazgató (x Hódmezõvásárhely. 1888. 1844. december 3. esszéíró. † 1979. tanár. † 1979. Hajdu Miklós (Gölle) újságíró († Izrael.) 30. december 24. x 1904. x 1804. † 1904.) 31.) 31. x 1879. október 16. 1975. † 1979. Nehéz Ferenc (Los Angeles) író (x Dunamocs. akadémikus († Pest. † 1979. november 8. 1906. 1896. Fülöp József (Szászrégen) költõ. könyvtáros (x Budapest.28.) . 1972.) 30. Balassa Brúnó István (Budapest) ciszterci szerzetes. szerkesztõ († Kackó. 1956. x 1904. szerkesztõ. november 8. január) 29. neveléstörténész (x Székesfehérvár. március 3. 1912. 1858. mûfordító (x Budapest. † 1954. Cathry Szaléz (Budapest) zeneszerzõ († Budapest. 1922.) 29.) 30.

június 16.) 3. † 1954.) FEBRUÁR † 1879. hadtörténész (x Nádasd. 1898. bõrgyógyász (x Tiszadob. Landerer Lajos (Pest) nyomdász (x 1800.31. október 25. 1853. Soós Elemér (Budapest) honvéd ezredes. x 1904. március 10. † 1854. Kontuly Béla (Miskolc) festõ. április 14. 1781.) 2. 2.) 2.) 3. politikus (x Kömlõd. 1983. Kvassay Jenõ vízmérnök vezetésével megkezdi mûködését az általa szervezett kultúrmérnöki intézmény. május 6. x 1904. mûvészpedagógus († Budapest.) 1. x 1904. † 1979. 1844. Schulek Tibor (Budapest) evangélikus lelkész. Veres Imre (Budapest) néprajzi gyûjtõ. irodalomtörténész († . † 1929. Schrotta János Frigyes (Budapest) szobrász (x Kispest. † 1854. nyelvész (x Orosháza. Pázmándy Dénes (Baracska) földbirtokos. genealógus. május 13. május 11. Oláh Dániel (Debrecen) fõorvos. esperes.) 1879. Frank Lajos (Sopron) bányamérnök († Budapest. 1891. 1990.) 1.

Molnár Endre (Budapest) ár és belvízvédelmi. 1901. 1923. 1838.Budapest. november 12.) 5.) 3. . egyetemi tanár. Haynal Imre (Budapest) orvos. bibliográfus (x Buzásfürdõ. gordonkamûvész (x Budapest. október 16.) 4. május 14. 1986. augusztus 16. sajtótörténész. Szabó Gusztáv (Gyõr) gépészmérnök. † 1979. augusztus 18. 1875.) 3. Goriupp Alisz (Budapest) könyvtáros. Implom Ferenc (Gyula) politikus (x Gyula. † 1979. Kovács Albert (Budapest) egyházjogász (x Mezõbánd. egyetemi tanár. június 1.) 4.) 3. október 16. Fejér György (Budapest) karmester.) 4. † 1954. Harangi Imre (Budapest) ökölvívó olimpiai bajnok (x Nyíradony. 1892. augusztus 8. akadémikus (x Beszterce. 1963. † 1979. 1913. július 4. március 3. x 1929. egyetemi tanár († Budapest. † 1904. 1894.) 4. x 1879. Mezei Éva (Budapest) rendezõ († Budapest. x 1904.) 4. mûgyûjtõ (x Budapest.) 5. † 1979. † 1979. 1989. Fettick Ottó (Budapest) állatorvos.

szeptember 24. akadémikus († Budapest. x 1879. augusztus 28. 1885. építészmérnök (x Székelyudvarhely. május 30. 1926. június 15.vízgazdálkodási kultúrmérnök († Budapest. mûfordító (x Budapest. Tutsch József (Soroksárpéteri) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Budapest. Nagyiványi Zoltán (Aranyosmarót) .) 7. irodalomtörténész (x Debrecen. 1959.) 5. 1972. † 1954. x 1879. † 1979.) 5. † 1929.7. x 1929. június 5. Simó József (Budapest) keramikus. † 1929. x 1904. † 1979.) 116. 1912.) 7. 1863.) 6. Thurzó Gábor (Budapest) író.) 6. Gulyás József (Sárospatak) tanár. december 11. Pongrácz Szigfrid (Budapest) szobrász (x Brünn.) 8. † 1979. 1973. 1980. Kövessy Gábor (Szatmárnémeti) vízmérnök († Miskolc.) 6. 1930. december 6. 1872. Soós Lajos (Magyargencs) zoológus.) 6. Csikvári Antal (Budapest) építészmérnök (x Budapest. március 25. november 18. jogi író (x Arad. Meszlényi Antal (Szeged) bíró.

x 1929.) 8. akadémikus (x Budapest. színmûíró (x Gyöngyös. február . lapszerkesztõ († Budapest.) 9. politikus. 1997. író († Budapest. november 12. újságíró (x Besztercebánya. újságíró. 1856. feltaláló. x 1879. április 2. 1820. tanár († Kolozsvár. Bársony Elemér (Keresztes) gyógyszerész. Rákosi Jenõ (Budapest) író. † 1879. † 1929. 1842. Szentmártoni Kálmán (Nyárádszentmárton) erdélyi népmesegyûjtõ. június 11. P. Bothár Dániel (Sopron) filológus. Jendrassik György (London) gépészmérnök.) 11. tanár.) 8. x 1854.) 11. 1951. x 1879. 1923.) 8. † 1954. Vahot Imre (Budaújlak) szerkesztõ. április 11.) 8. balettmester († Budapest. miniszter. május 13. Bogdányi Mór (Lakszakállas) újságíró. x 1879. 1898. szótárszerkesztõ († Újpest. † 1929. akadémikus (x Acsád. író. június 4. július 18. június 5. 1968. 1938. március 20.) 8.író († Budapest. Szigeti Gyula (Aszód) klasszikafilológus. Fülöp Viktor (Budapest) táncmûvész. 1929.) 10.

július 10. Farkas Ferenc (Budapest) színész.) 12. Gerbeaud Emil (Genf) cukrász.) 14. mozi igazgató (†? 1933.) 13.) 14. x 1879. Herzog Ferenc (Budapest) belgyógyász. 1889.) 13. x 1854. filmrendezõ. † 1804. 1917. csokoládégyáros († Budapest. . egyetemi tanár. június 12. Havas Adolf (Szentgál) bõrgyógyász († Budapest. x 1879. † 1979. író.) 15.) 12. x 1829. január 7.) 12. 1922. Ticharich Zdenka (Budapest) zongoramûvész.) 13. december 5. x 1854. jezsuita tanár (x Csécsény. akadémikus († Budapest. november 9. január 4. 1919.) 15. x 1879. november 24. Delly Emma (Budapest) drámai színész (x Szeged. akadémikus († Budapest. 1728. 1867. † 1979. újságíró (x Rétszilas.) János (Szepesváralja) fizikus.25. 1952. pedagógus (x Budapest. Schwarczer Géza (Budapest) az Operaház díszletfestõje († Budapest. Ökröss Bálint (Debrecen) jogi író. Márkus Mihály (Szentes) mezõgazdász. 1960. Molnár (Ker. † 1929.

1990. kritikus († Budapest. kegyesrendi tanár (x Csongrád.) 18. Vári Gellért (Nyitra) klasszikafilológus. november 12. építész. január 27. november 14. † 1954.) 16. Róth Flóris (Mezõberény) bányamérnök. 1754.) 19.) 16. † 1979. augusztus 21. október 4. 1987. x 1904.) 19. Révész Imre (Bácsföldvár) könyvkiadó. Vavrinecz Gábor (Igal) vegyészmérnök (x Budapest.) 18. † 1929. x 1829. 1960.) 17. 1900. március 24. szerkesztõ.) 16.) 18. bányaigazgató (x Nagykikinda. szeptember 26. szakíró. Életbe lép a kettõs vámrendszer. Horváth Ernõ (Aszód) muzeológus († Zemplén. Héra Zoltán (Káld) költõ. február 8. festõ. Szerdahelyi Kálmán (Miskolc) színész († Nagybánya. március 1. Vidéky Emil (Budapest) gépészmérnök († Budapest. . publicista († MonteCarlo. restaurátor († Pozsony. x 1929.) 16.1900. 1872. 16. 1865. x 1829. író. szakíró († Gödöllõ. február 3. x 1879. Könyöki József (Mocsa) tanár. x 1879. 1843. x 1929. 1981. 1896. esszéíró. Gáll Imre (Miklósvár) állami méhészeti felügyelõ.

x 1929. Zsedényi Ede (Budapest) politikus (x Lõcse. Morelli Gusztáv (Budapest) fogorvos. március 21.) 23. Kertész Andor (Gyula) matematikus. Vujicsics Tihamér (Pomáz) zeneszerzõ. Róna Emy (Budapest) grafikus. festõ († Budapest. zenepszichológus (†? 1945. x 1904.) 20.1950. † 1979. Gróf Pejacsevich Péter (Pozsony) politikus. † 1929. december 17.) .) 20. Hatvani Károly (Budapest) színész (x Félegyháza.) 20. x 1804. január 13. augusztus) 23.) 21. 1960.) 19. 1906. x 1929. április 3.) 19. 1804. miniszter († Bécs. x 1879. 1975. február 28. 1958. Farkas Imre (Csepel) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja ( † Budapest. x 1929.) 20. 1858. Gyulai Elemér (Kaposvár) zeneszerzõ. 1988. Kóta József (Tatabánya) bányamérnök (x Pozsony. népzenekutató († Damaszkusz. január 11. † 1879. x 1904. 1974. július 26.) 19. április 15. 1887. a Fogorvosi Szemle fõszerkesztõje († Budapest. egyetemi tanár († Budapest. november 10.

1903. x 1904. Török Sándor (Homoróddaróc) író († Budapest. x 1929. szeptember 22. április 30. egyetemi tanár (x Budapest.) 24. † 1979. x 1879. kritikus († Budapest. mûfordító († Budapest. Nyúl Gyula (Budapest) vegyész és közgazdasági mérnök († Budapest. január 13. május 27. akadémikus (x Versec. x 1904. x 1904. Fodor András (Kaposmérõ) költõ. Herczeg Ferenc (Budapest) író. 1960. 1985. 1829. Gáspár Imre (Nagycsalomja) újságíró. augusztus 19. február 9. x 1854. író . 1910.) 26. 1863. január 23. Németh Béla (Ócsa) újságíró.) 27. Ormos Imre (Budapest) kerttervezõ. x 1854. Mészáros Károly (Budapest) újságíró (x Kisújszállás. 1881. x 1904. 1985. Remenyik Lajos (Budapest) bányamérnök († Budapest.) 117.24. † 1954.) 26. újságíró.) 25. költõ. Hankóczy Jenõ (Szejkepuszta) mezõgazdasági kutató († Budapest.) 24. április 15.) 25. 1971.) 25. március 2. szerkesztõ († Budapest.) 25. szeptember 14. 1939.24. † 1879. Fenyõ Andor Endre (Baja) festõ.

akadémikus († Gyõr.) 29.) 27.) 28.) 28. egyetemi tanár († Budapest. x 1729. 1875. november 20. 1868. június 27. Kántor Gerzsonné (Marosvásárhely) színész (x Nagyszeben.) 28. április 21. 1. mûkereskedõ († Budapest. 1977. 1791. Benyák Bernát (Selmecbánya) piarista . Szendrey Zsigmond (Szatmárnémeti) etnográfus († Balatonfenyves. 1960. 1833. Gergely pápa. július 24. 1997. július 4. április 12. x 1879. x 1929. Macskásy Árpád (Csurgó) gépészmérnök. Vértessy Kornél (Budapest) gépészmérnök (x Budapest. x 1829. július 31. Tamás Henrik (LangEnzersdorf) gyûjtõ. x 1879. 1805. † 1829. 1943. † 1929. január 2. † 1904.) 28.) MÁRCIUS 1. Collegium Hungaricumot alapít Rómában XIII. Izsák Imre (Zalaegerszeg) csillagász († Párizs.) 28.) 28. Ráth Károly (Gyõr) történész. † 1854.) 28. grafikus (x Pest.(† Fonyód. 1965. Szemlér Mihály (Budapest) festõ. Madács Péter (Veszverés) orvos († Rimaszombat. x 1904. május 28. 1579.

1895. 1964. Gámán Zsigmond (Kolozsvár) közgazdasági író († ?) 2. † 1679. december 6. † 1979. február 12. államtitkár (x Nyíregyháza. 1614. fõispánja (†? 1884. x 1854. író (x Kõvágóörs. Nádasi János (Bécs) jezsuita egyházi író (x Nagyszombat. † 1954. x 1854. 1745. bányatulajdonos († New York. † 1979. Pecz Samu (Pest) építész. november 5. 1894. Ambrózy Gyula (Budapest) nemzetközi jogász. július 5. x 1879. Feszty Masa (Domaháza) festõ (x Budapest. akadémikus († Budapest. egyetemi tanár († Budapest. 1884. x 1804.) 2. x 1829. január 31. június 1.) 3.) 2. Hankó Vilmos (Parajd) kémikus. Szalai Imre (Budapest) építész. november 21. 1922. tanár. 1923. író (x Komárom. 1919.) 1.) 1. szeptember 1. Endrényi Ferenc (Budapest) levéltáros (x Temesvár.) .pap.) 1.) 2. Chorin Ferenc (Budapest) gyáros. Tarnóczy Kázmér (?) Bars m. október 2. építészettörténész.) 3.) 2. † 1979.

Fodor Árpád (Pilisliget) író (x Dunavecse. Perczel Miklós (Baja) honvéd ezredes.) 4.3. egyetemi tanár (x Budapest. † 1954.) 5. június 2. 1984. december 15. Paál László (Charenton) festõ (x Zám. x 1804. premontrei szerzetes († Budapest. 4. 1846. Károly Irén József (Gönc) tanár.) . 1812. Megnyitják a Kiskunfélegyháza–Szeged vasútvonalat. Papp Gyula (Budapest) geodéta. Németh József (Szeged) színész († Budapest. egyetemi tanár († Budapest. † 1904. a Háromszögelõ Hivatal vezetõje (x Érmihályfalva. fizikus.) 6.) 6. 1854.) 3. Kómár Gyula (Aszód) állatorvos. politikus (x Bonyhád.) 4. 1888.) 4. 1929. Péczely György (Budapest) klimatológus. † 1954. x 1854. 1923. egyetemi tanár († Budapest. január 1. március 3.† 1979. december 21. 1916. 1876. † 1879. május 24. x 1929. Budvári Róbert (Budapest) igazságügyi orvos szakértõ. október 24. március 13. 1968. x 1904. július 30.) 5.

1964. Térty Gyula (Budapest) kodifikátor. 1809. 1864. operaénekes († Pest. † 1929. Székely János (Torda) író. Hegedûs Ágnes (Budapest) színész († Budapest. 1876. újságíró.) 6. június 4. † 1929. † 1879. augusztus 23. zeneíró (x Budapest. református lelkész († Kolozsvár. természettudós (x Mezõcsát. költõ. x 1929. egyetemi tanár († Budapest.) 118. Szerdahelyi József (Hódmezõvásárhely) színész.) 9.) 9.) 9. Soltész János (Viss) orvos. augusztus 22. x 1879. augusztus 8. február 22. x 1804. kertész.) 7. x 1929.) . február 18. jogi író (x Komárom. március 17. esszéíró († Marosvásárhely.) 7. zeneszerzõ. Toldy László (Budapest) zeneszerzõ. 1851. Garamszeghy Sándor (Mezõkövesd) színész († Budapest. 1968. 1992. 1882. november 2.6. x 1879. x 1929. 1973. január 21. Nagy Ferenc (Sajószentadrás) tanár. január 23.) 7.) 8. Shvoy Lajos (Budapest) római katolikus megyéspüspök († Budapest.7. Hosszú Miklós (Somogyszob) matematikus. 1980. x 1804.

szülészmester. Török János (Marosvásárhely) tanár. 1958.) 10. október 29. Pataki Dániel (Kolozsvár) orvos.) 11. április 4. vértanú (x Bágy. vaskohómérnök († Budapest. október 2. szeptember 12. x 1879. orvostörténész (x Újpest.) 12. 1905.) 10. 1945. 1907.) 12. 1871. 1845. † 1979. Karacs Ferencné (Rákospalota) író († Pest. 1879. Vághidi Ferenc (Budapest) író. † 1979. november 19. egészségügyi szervezõ († Kolozsvár.) 10. x 1904. január 11. június 11. igazgató.) 11.) 10. Cseh Andor (Kerkhoflaan. x 1779. x 1904. október 19. A megáradt Tisza elönti Szegedet. Hont Ferenc (Budapest) rendezõ. 1806. újságíró († Budapest. Fehér Gyula (Kecskemét) színész († Budapest. x 1879. 1972. † 1979. Hollandia) eszperantó nyelvész (x Marosludas. 1895. Farkas Károly (Budapest) orvos. színházesztéta (x Szeged. 1965. Réthy Andor (Temesvár) bibliográfus († Kolozsvár. Pethe Lajos (Jablonca) bányamérnök.9. x 1804. január) . † 1854. augusztus 20. 11.) 10.

Tóth András (Debrecen) szobrász (x Pusztasimánd. x 1929.) 13.) 13. fizikus. Gaál Mózes (Budapest) író.) 13. 1818. † 1929. † 1904. Gaál Franciska (Budapest) színész († New York. Huszty Zakariás Teofil (Ruszt) orvos († Pozsony. március 23. január . Vaszy Viktor (Szeged) zeneszerzõ.) 18.) 17. október 14. március 29. ifjúsági író (x Budapest. 1896. † 1979.) 14. † 1929.) 14. x 1904. mûfordító († Budapest. † 1904. Szabó Alajos (Budapest) állatorvos. † 1929. tanár. 1854. Nagy István (Kiskunlacháza) újságíró.) 14. január 15. Károly Irén József (Budapest) tanár. Murányi Gyõzõ (Budapest) író (x Torda. zeneigazgató (x Budapest. premontrei szerzetes (x Gönc. szeptember 8. 1903. † 1979. 1955. 1803. július 25. 1894. 1973. 1858. újságíró (x Negyed. karmester. március 6. január 2. x 1904.) 13. 1837. szeptember 15. humorista (x Kiskunhalas. 1895. x 1754. Fludorovits Jolán (Budapest) nyelvész († Budapest.) 14.12. Péter Dénes (Kiskunhalas) író.

) 19.11.) 20.) 19. illusztrátor (x Marossolymos. 1939. x 1854. 1923. † 1854. 1953.) 19. Gestetner Dávid (Csorna) a sokszorosítógép (stencil) feltalálója († London. 1960. Hölligl József (Nyitra) régész. január 13. akadémikus (x Kolozsvár. x 1904. május 16. festõ († Budapest. október 7. Gróf Wass Sámuel (Budapest) földrajzi útleíró.) 19. x 1879.) 20. 1927. 1814. november 9. Csemiczky Tihamér (Törtel) grafikus. † 1954. Goró Lajos (Budapest) festõ. 1865. szerkesztõ. akadémikus (x Nagyenyed. Nagy Ignác (Pest) író. március 18. biológus.) . egyetemi tanár. egyetemi tanár. † 1879. x 1854. x 1854. akadémikus († Budapest. akadémikus († Budapest. Schafarzik Ferenc (Debrecen) geológus. Pecz Vilmos (Horgospataka) klasszika filológus. 1810. Rapaics Raymund (Budapest) botanikus. szeptember 5. † 1904.) 20. 1885.) 20. augusztus 9.) 19. február 15. akadémikus (x Keszthely. mûvészettörténész († Budapest.

február 28. x 1904. akadémikus († Budapest. 1905. Megay Géza (Miskolc) muzeológus († Miskolc. november 17. tanár († Budapest.) 21. február 20.) 21. április 18. július 17. † 1979. x 1804. Szász Nándor (?) kertészközgazdász († Budapest. Somló Tamás (Budapest) filmrendezõ. szeptember 12. 1975. Pethes Ferenc (Budapest) színész (x Nagykörû.) 20. Kellner Béla (Dályok) orvos. december 8. † 1954.) 21. x 1904. x 1929. színpadi szerzõ († Budapest. 1884.) 119.) .) 22.) 21. 1928. † 1979. Vadnai László (Budapest) író. x 1929. x 1879. június 30.) 20. 1879. Zsedényi Ede (Lõcse) politikus († Budapest.20. 1989. színházi szakember († Budapest. december 19. augusztus 8. x 1929. Bokor László (Budapest) irodalomtörténész (x Budapest. 1929.) 21. június 8. egyetemi tanár. akadémikus (x Adony.) 21. Selényi Pál (Budapest) fizikus. x 1904. 1963. 1967. 1976. operatõr († Budapest. Teõke Géza (Budapest) zongoramûvész. 1993.21. Margitta Gábor (Buenos Aires) rendezõ.

augusztus 7. tudós. † 1804. x 1954.) 25.) 25.) 24. x 1704.22. feltaláló (x Pozsony. július 11.) 26. egyetemi tanár († Debrecen. x 1804. november . augusztus 11. x 1829. szeptember 19. december 28. x 1904. január 23. Som László (Budapest) nagybõgõmûvész. 1982. 1984. Weber Xaver Ferenc (Pécs) festõ († München.) 25. x 1904. † 1979. Sziveri János (Muzsla) költõ († Szabadka. x 1904. Marastoni Jakab (Velence) festõ († Pest.) 23. akadémikus († Budapest. 1860. tanár († Budapest. Szodoray Lajos (Budapest) orvos. 1927. prózaíró.) 24.) 26. Faludi Ferenc (Németújvár) költõ. 1990. 1887. 1779. 1986. mechanikus. február 1. december 18.) 26. fordító († Rohonc. január 12. Murányi László (Budapest) gyermekgyógyász (x Szentendre. 1980. Tamás Lajos (Temesvár) nyelvész. Kempelen Farkas (Bécs) kancelláriai tanácsos. x 1904. 1734. Berkovits Ilona (Budapest) mûvészettörténész († Budapest. egyetemi tanár.

október 24. Lukács Kristóf (Bethlen) armenológus († Szamosújvár. november 26.) 26. Báró Kövess Hermann (Temesvár) tábornagy († Bécs.) 26. október 30. x 1879.) 29. lapszerkesztõ († Szeged. Davida Jenõ (Szeged) anatómus (x Budapest.) 30. akadémikus († Szekszárd. x 1929. december 30. régész. x 1854. 1981.) 30. 1876.) 26. x 1879.) 30. kormánybiztos (x Földeák.) 28. Bedécs Sándor (Nagykõrös) belsõépítész († Budapest. 1952.24. x 1929. színpadi író (x Dunaharaszti. egyetemi tanár († Budapest. június 10. szeptember 22. június 6. x 1854. Wosinsky Mór (Tolna) apát. Viski László (Budapest) jogász.) 28. x 1804. 1815. 1907. november . plébános. Kulinyi Zsigmond (Szentes) újságíró. 1884. egyetemi tanár († Budapest. február 22. Széki János (Szada) fémkohómérnök. 1977. 1857. † 1929. Gróf Festetics Andor (Dunaharaszti) színész. 1905. szeptember 14. Návay Tamás (Földeák) politikus. † 1929. c.) 29. fõispán. 1924. x 1854.

x 1879. 1894. akadémikus (x? 1796. január 11. 1914.14.) 31.) 31. Szõllõsy Ferenc (Oravicabánya) Kossuth elnöki titkára. x 1904. † 1979. † 1979. Nirschy Ott Gyula (Budapest) festõ.) 30. 1930. akadémikus († Aba. 1982. Bebo Károly (Buda) szobrász (x 1712 körül) 1. 1951. Id. † 1854. szeptember 2. prímás (x Komárom. † 1954.) 1. 1575. 1806. december 1. Gerendás István (Budapest) építészmérnök. Petri Edit (Budapest) geográfus (x Budapest. grafikus. március 13. László Imre (Budapest) irodalomtörténész (x Budapest. † 1954. v. június 13.) 1. 1880. költõ (x Gyõr. geológus ( † Pécs. Gróf Zichy István (Bábolnapuszta) õstörténész. február . egyetemi tanár (x Debrecen.) 30. festõ.) 31. † 1654.) ÁPRILIS † 1779.) 31. arcképfestõ (x Parajd. † 1954. 1922. Lakatos Flóris (Budapest) zeneszerzõ. Nyéki Vörös Mátyás (Gyõr) kanonok. Rihmer László (Pécs) bányamérnök.

4. † 1979. x 1704.) 3. Benedek Sándor (Felsõõr) református lelkész. teológiai tanár († Budapest.) .) 2. november 13. egyetemi tanár. Fáy Dezsõ (Budapest) festõ. grafikus (x Budapest. január 3. Horváth Dániel (Pápa) jogi író. január 24. kodifikátor († Budapest. Mátyás Flórián (Pécs) történész. 1903. március 3. † 1979. Kende Judit (Budapest) keramikus (x Iháros. január 28. festõ († Budapest. Czettler Jenõ (Jászárokszállás) közgazdász. 1945.) 4. április 26.) 3. 1916. költõ. történeti forrásgyûjtõ († Eperjes.) 3. május 3. † 1779. † 1954. március 6. 1718.24. † 1904. x 1904. agrárpolitikus. 1818. 1926. ?) 2. x 1879. november 21.) 120. 1888.) 4. nyelvész. Mesterházi Lajos (Budapest) író (x Kispest. Reichl Kálmán (Budapest) építész. Székely Sámuel (Hunfalva) kapitány. x 1879. Fábry Gergely (Eperjes) pedagógus. akadémikus (x Felsõdetrehem. 1983.) 5. evangélikus szuperintendens (x Hrussó. 1779. akadémikus (†? 1954. x 1879.) 3.

† 1954.) 6. † 1954. jogi szakíró († Budapest. 1888. kritikus († Budapest. 1928. x 1879.5. Zilahy György (Tatatóváros) festõ († Budapest. x 1879.) 5. kritikus. x 1904. január 16. 1999.) 6. 1986. 1888.) 5. x 1929. május 4. Galli László (Budapest) mélyépítõ . plébános (x Verespatak. SzentIstványi József Gyula (Gölnicbánya) bányamérnök. március 21. 1966. festõ († Budapest. Halmi Bódog (Pápa) író. Czine Mihály (Nyírmeggyes) irodalomtörténész. x 1854. február 11) 6. 1957. Polgár István (Szeged) orvos. individuálpszichológus († Budapest. † 1979. június 2.) 6. 1959. c. x 1854. Máday István (Budapest) idegorvos. június 14.) 5. június 12. x 1929. Nemecskay Tivadar (Szeged) szülésznõgyógyász († Budapest. január 21.) 6. 1941.) 5. Benczúr Béla (Kassa) építész. egyetemi tanár (x Füzesgyarmat. fõiskolai tanár († Sopron. Floznik György (Gyulafehérvár) germanista. fõbányatanácsos.

) 10.) 11.) 9. 1953.) 7. május 13. politikus († Flossenburg. x 1904. 1912. tanár.) 10. 1974. cserkészparancsnok († Zalaegerszeg. Andor Ilona (Pécsvárad) karnagy. x 1904. x 1879.mérnök (x Léva. Májer Móric (Pécs) botanikus. x 1879. Várkonyi Zoltán (Budapest) színész. Árpássy Gyula (Beodra) pedagógus († Budapest. bábmûvész. 1981. Zimányi Gyula (Makó) piarista rendfõnök († Budapest. 1815. színházi és filmrendezõ.) . Tóth Sándor (Rimaszombat) festõmûvész. július 23. 1944.) 9. Teleki Éva (Kispest) történész († Szentendre. július 18. június 3.) 12. október 2.) 8. 1980. Kertész István (Putnok) történész. diplomata († Indiana. zenepedagógus († Budapest. † 1979. november 19. Németország. tanár (x Szemely. november 27. USA 1986. színházigazgató (x Budapest. 1904.) 8. x 1904. x 1904. Deutsch Jenõ (Miszla) tisztviselõ. 1977. december 10. január 26. x 1929. † 1904.

Diószegi András (Békéscsaba) irodalomtörténész. x 1929. Mátray Laura (Budapest) színész (x Nagyszentmiklós. 1813.) 14. x 1904. 1841. a fõváros számos középületének alkotója (x Székesfehérvár. december 5. Csányi Sándor (Perkáta) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Budapest. március 27. április 20.) 13. július 31. x 1929. 1887.) 12. Leidenbach József (Ingolstadt) gépészmérnök (x Detta. † 1979. x 1904. 1991. 1959. Dobos János (Óbuda) református lelkész. február 3.) 12. szemész (x Sátoraljaújhely. december 16. 1972. Wagner János (Budapest) építész.) .12. † 1979. † 1904. x 1804. október 6.) 13. kritikus († Zalaegerszeg. † 1904. Rudolf Lóránt (Esztergom) jogász. Pán Imre (Budapest) mûvészeti író. 1979. x 1929. 1906. március 4. 1979. Breitner Tamás (Budapest) karmester († Pécs. október 28. költõ († Párizs.) 12. egyetemi tanár († Pécs.) 13. egyházi író († Cegléd.) 12. Weinstein Pál (Budapest) orvos. 1905.) 13.

november 28.) 16. február 1. 1842.17. † 1954. régész (x Kecskemét. Kálmán Sándor (Hajdúhadház) református lelkész († Leányfalu. Staub Móric (Budapest) paleobotanikus. x 1879. x 1904. szeptember 21. Csergõ István (Lengyeltóti) újságíró († Budapest. † 1904. † 1929. szeptember . 1982. 1979. 1882. 1837. pedagógus. x 1904. akadémikus (x Pozsony. június 29.) 15. 1962.) 14. 1909. † 1854.) 14.) 14.) 121. Bezerédj Amália (Szentivánfa) gyermekkönyv író († Máriavölgye. szeptember 18. x 1804. Várkonyi Titusz (Budapest) újságíró (x Szeged. † 1979.14. Karl Henrik Ernõ (Körmöcbánya) éremmûvész (x Bécs.) 17. 1992. február 4.) 15.) 14. x 1929. június 2. Ravasz Boriska (Budapest) tanár (x Kolozsvár. április 27. Kocsis Rózsa (Budapest) irodalomtörténész († Budapest. 1855. Anglia. Koller Károly Pius (Nagykanizsa) orvos. x 1904. április 1.) 15. biológus († Brushwood. Oslay József (Filócz) ferences szerzetespap († Budapest. 1985. 1781. Hild Viktor (Szolnok) hírlapíró.

) 18.) 17. x 1879. Valatin László (Gyömörõ) malommérnök († Budapest. Fassola Henrik (Diósgyõr) vasgyáralapító (x Würzburg. † 1704. numizmatikus († Balatonkenese. † 1979. 1898.) 17. Széki Tibor (Kolozsvár) gyógyszerész. rendezõ († Budapest. író. június 7. október 22.9.) 20. február 5. akadémikus († Budapest. 1900. Bezerédy Lajos (Belgrád) szobrász (x Nova. Szentgáli Károly (Csicsó) pedagógus. 1730 körül) 18. Szilágyi Mária (Budapest) keramikus (x Jászszentandrás. † 1954.) 17. . x 1904. x 1904.) 20. † 1979. † 1979. november 6. május 23.) 19. 1979. † 1779. 1963. 1903. 1945. vegyész. december 4. egyetemi tanár (x Szombathely. x 1879. október 7. Tapolczai Gyula (Budapest) színész (x Budapest. egyetemi tanár. Orlay Miklós kuruc ezredes (x 1650 körül) 20.) 18. Diószegi András (Zalaegerszeg) irodalomtörténész. 1950. 1924.) 19. † 1954. kritikus (x Békéscsaba. Révy Dezsõ (Budapest) botanikus. Barsi Ödön (Budapest) színész.

Cholnoky László (Budapest) író. Cotel Ernõ (Salgótarján) vaskohómérnök. a bukovinai székelyek betelepítésének szervezõje († Budapest.) 20. november 8.1929. július 21. 1974. † 1929.) 24. † 1979. x 1904. x 1879. 1854. újságíró (x Veszprém. író. beszédtanár († Budapest. politikus. x 1904.) 23. nyelvész († Changhua. Zsámár Jenõ (Pécs) jezsuita hithirdetõ. 1879. x 1904. † 1904. I. 1985.) 22. egyetemi tanár. 24. 1976. levéltáros (x Tótfalu. 1954. április) 21. egyetemi tanár (x Tóváros.) 24. Tajvan. akadémikus († Budapest. Dániel Ágnes (Budapest) biokémikus . Sváby Frigyes (Lõcse) történész. Mihalovich Ödön (Budapest) zeneszerzõ (x Fericence. Bognár Elek (Budapest) színész. Silbersdorff László (Budapest) gépészmérnök. Szlovénia. Ferenc József feleségül veszi Wittelsbach Erzsébet bajor hercegnõt. szeptember 8. x 1929. január 14.) 21. † 1929. augusztus 4. július 11. 1834. 1842. szeptember 13.) 21. április 12. 1902. Bodor György (Kézdivásárhely) ügyvéd.) 23.

) 27. Hartner Mihály (Sopron) geofizikus (x Ágfalva. x 1754. 1745. december 13. múzeumalapító. nagybirtokos († Bécs. egyetemi tanár († Budapest.) 28.) 29. 1905. Szenczi Miklós (Budapest) filológus. április 28. május 18. x 1904. † 1979. 1984. algológus. 1977. † 1954.) 28. mûfordító († Kolozsvár. Szász Gerõ (Kolozsvár) költõ. teológiatanár (x Kisbér. augusztus 5. Kuntner Róbert (Budapest) üzemgazdaságtani író. operett és dalénekes (x Szeged. † 1954. Bakos Lajos (Balatonfüred) református püspök. politikus (x Sümeg.) 25. † 1904. 1820. 1986. x 1904. egyházi .(† Indianapolis. növényfiziológus (x Zsombolya. Szilágyi András (Facset) író. május 23. 1882.) 25. 1901. Hont Erzsébet (Budapest) opera. 1804. † 1929. december 27.) 26.) 25. november 15. Gróf Széchényi Ferenc (Fertõszéplak) fõispán.) 27. december 10. július 11. † 1979. 1921. egyetemi tanár (x Budapest. március 28.) 26. Spissich János (Kisgörbõ) alispán. Quint József (Budapest) tanár. 1882.

író († Veszprém. Laszkallner Antal (Veszprém) egyházi író (x Veszprém. x 1904. † 1929. költõ. akadémikus (x Káva.) 30. 1831. Harsányi Pál (Budapest) numizmatikus (x Mány. december 4.) MÁJUS † 1929. József (Kolozsvár) mezõgazdasági szakíró (x Temesvár. Farkas Imre (Debrecen) költõ. 1978. Vargha Gyula (Budapest) statisztikus.) 1. 1771. március 16. olimpiai bajnok († Budapest.) 30.) 1. † 1979. Weisz Richard (Budapest) birkózó. 1958. november 8. március 18. Csapó M. Pintér Kálmán (Tiszavárkony) piarista tanár. operettíró.† 1854. 1882. Császár Ferenc (Kispest) mérnök († Budapest. 1945. március 25. x 1879. x 1929. .) 30. 1902. x 1879.) 1. 1911. zeneszerzõ († Budapest. augusztus 5.) 2. február 28. pedagógus.író (x Ördögkeresztúr.) 30 x 1854. mûfordító. 1976. Nagy József (Kisléta) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Budapest. november 20.

Réthly Antal (Budapest) meteorológus. x 1879. x 1879. a korszerû repülõgépgyártás szakembere († Budapest.3.) 4. Ujhelyi József (Budapest) botanikus (x Ecser.) 4.) 3. dísznövénytermesztõ († Budapest. szeptember 16. x 1929. Seyderhelm Ernõ (Freiberg) kertész. május 4. július 2. x 1829. 1908.) . 1982. 1975.) 4. x 1879. december 25. november 4.) 3. Zsindely Endre (Budapest) református teológiai tanár.) 5.) 122.1853. 1936.) 5. x 1954. Melczer Tibor (Békéscsaba) gépészmérnök. † 1979. szeptember 21. 1986. 1959. x 1904.) 5. x 1904. április 25. egyháztörténész († Männedorf. Bencze Imre (Zalaegerszeg) ügyvéd. 1910. politikus († Budapest. 1986. egyetemi tanár († Budapest. szeptember 7. 1980. Geszler Ödön (Budapest) zeneszerzõ. Greguss Zoltán (Budapest) színész († Budapest. december 20. Darkó István (Kolozsvár) színész († Nagyvárad. zenepedagógus († Budapest. február 2.

1894. † 1954. február 18. szeptember) 6. . x 1854. akadémikus (x Komárom.) 6. szeptember 12. x 1904. december 16. x 1829. 1922. † 1854. 1988. Földváry Gábor (Tass) fõispán (x Domony. † 1679. x 1879. szeptember 23. az õ mûve a fõváros több jelentõs épülete († Budapest. január 9. könyvkiadó († München.5. 1963. 1941. egyetemi tanár (x Püspöknádasd. kancellár (x?) 6.) 6. Sárkány Loránd (Dés) festõ († Budapest.) 6. x 1904. pápai prelátus. † 1904.) 6.) 8. Iványi János (Budapest) római katolikus pap. 1912. Ujváry Sándor (Budapest) író. március 26. április 11. 1973. 1911. † 1979. † 1979. történész (x Budapest.) 6. Máltás Hugó (Rozsnyó) építész. Pálffy Tamás (Bécs) püspök. Ronkay Ferenc (Budapest) gépészmérnök (x Selmecbánya. Betlen Gyula (Budapest) szobrász († Budapest.) 6. CseryClauser Mihály (Montreal) katonatiszt. Wellisch Alfréd (Pest) építész († Budapest. 1787. 1825. május 11.) 8. Jókai Mór (Budapest) regényíró.

1926. 1886. március 2. Nagy Endre (Marosvásárhely) tanár. † 1879. Svájc) operaénekes (x Budapest. Sántha László (Tapolca) szõlész. jogi író († Budapest. 9. x 1879.) 9.május 31.) 10. 1930as évek) 9. március 21. 1984. † 1954. † 1979. február 11. feltaláló (x Budapest.) 9. december 24. filozófus († Marosvásárhely. Lengyel Aurél (Székesfehérvár) bíró. Perlaki József (Ózd) harsona és tubamûvész. 1884. Glocker Károly (Enying) gyümölcskertész. március 11. július 16. Átadják a tiszalöki duzzasztómûvet. Sklenár János (Budapest) gépészmérnök. szakíró (x? 1809. x 1879. Mihályffy László (Budapest) mérnök (x Dunaharaszti. † 1854.) 9. 1961. tanár († Budapest.) 9. 1782.) . ügyvéd. 1954. botanikus (x Jászkisér. x 1904. Polgár Mihály (Kecskemét) református püspök (x Törökszentmiklós. június 13. † 1954. 1919. Kelemen Zoltán (Rüschlikon.) 9. † 1979.) 9.) 9.

akadémikus (x Budapest. x 1879. majd Szeged fõmérnöke († Szeged. . 1948. egyetemi tanár.) 12. 1881. x 1878. 1911. 1939.) 12. Welleczky János (Bécs) orvos. filozófus. egyetemi tanár († Róma. 1947. Bibó István (Budapest) jogtudós. Papp Viktor (Budapest) zenekritikus. Farkas László (Dunaszerdahely) vegyész. augusztus) 12. 1972.) 10. Gombosi György (Budapest) mûvészettörténész (†? 1944. x 1904. Julesz Miklós (Kiskunfélegyháza) orvos. politikus. január 12. zenei író (x Szilágysomlyó.) 11. † 1854. x 1904. szociológus. x 1904. egyetemi tanár. Zenta. x 1904. egyetemi tanár (x Pest. december 31. † 1954. október 18. 1724. Gróf Sigray Antal (Ivánc) politikus († New York. Peéry Piri (Budapest) színész († Pécs. december 26. akadémikus († Szeged. április 13.) 12.) 10. USA) az amerikai függetlenségi háború ezredese (x Karcag.) 10. † 1979. Berzenczey Domokos (Lesnyek) építész. † 1779. október 11. Kováts Mihály (Charleston. augusztus 7.) 12.10. 1786.

november 29. epigráfus.) 13. † 1929.) 13–20.) 14. † 1954. Babos Zoltán (Budapest) kultúrmérnök. egyetemi tanár. színész (x Balassagyarmat.) 14. x 1929.) 15. 1977.) 15. 1879. és Szabó Dezsõ Az elsodort falu címû regénye. gépészmérnök szakíró (x Budapest. akadémikus († Budapest. Olgyay Miklós (Letenye) növénypatológus.) 14. x 1829. akadémikus († Kolozsvár. 1987. x 1804. Mócsy András (Budapest) régész. január . 1879. Dorner Béla (Budapest) mezõgazdasági szakíró (x Tata. Az elsõ könyvhét. 1869. április 16. Gábor József (Illéspuszta) operaénekes. 1897. egyetemi tanár († Budapest. hidrológus († Budapest. Szentkirályi Zsigmond (Kolozsvár) bányamérnök. december 31. július 25. Kamermayer Károly (Pest) Budapest elsõ polgármestere († Abbázia. 1929.1962. x 1904. Weltzl Károly (Budapest) tervezõ. 123. † 1954. június 5) 14. ókortörténész. 1870. január 30. bányatanácsos. x 1904.13. 1958. Megjelenik Móra Ferenc Ének a búzamezõkrõl. április 1.

Falk Richárd (Miskolc) gépészmérnök.) . † 1979. református pap (x Debrecen. egyetemi tanár (x Sopron.) 16. 1977. Gerõ Sándor (Budapest) grafikus. 1864. † 1904. 1961. január 26. június 18.) 18. Báró Wolfner Tivadar (Budapest) gyártulajdonos. Schmidt Sándor (Budapest) mineralógus. január 29. x 1904. karikaturista († Budapest. 1907. x 1904.) 16. január 1. akadémikus (x Szeged. március 25.20. egyetemi tanár. † 1979. 1855.) 19. x 1904.) 17. x 1904. x 1904. november 14.) 17. 1986. október 14. politikus (x Újpest. történész († Kolozsvár. augusztus 23. Szabó Sámuel (Székelyföldvár) tanár.) 16. október 22. grafikus († Budapest. Rácz Endre (Budapest) újságíró. 1965. † 1929. 1905. x 1829. 1899. Hincz Gyula (Budapest) festõ. Kõmûves Imre (Somogyszil) költõ (†? 1944.) 18.) 17. Vaszary Piri (Budapest) színész († Palma de Mallorca. Solthy György (Sopron) színész († Budapest.) 16.

1872. x 1904. Réti Richárd (?) sakkmester. június 18. egyetemi tanár (x Belényes. április . december 10.) 21. Masopust Péter (Erzsébetfalva) hegedûmûvész († Budapest. június 6. Bardon Alfréd (Érsekújvár) építész. Hammerschlag János (Budapest) orgonamûvész. mûegyetemi tanár (x Arad. október 1. 1890. 1986. † 1929. † 1979. 1893. Asboth Emil (Újarad) gépészmérnök. szeptember 16.) 22.) 21. x 1879. szakíró (x Bazin. Somló József (Budapest) operaénekes (x Szilágysomlyó. 1897. egyetemi tanár († Budapest. május 28. Mártonffy Károly (Budapest) jogász. december 25. könyvtáros († Budapest.) 22.) 21.) 21. 1926. x 1904. egyetemi tanár († Budapest. x 1854. 1935. 1889. Kotsis Endre (Budapest) építész.) 22. † 1954. † 1954. Kremmer Dezsõ (Keszthely) író. 1970. április 7. Bartos Gyula (Budapest) színész (x Szeged. május 7. † 1954.) 23.) 22. 1885. † 1954. zenetörténész (x Prága.20.

május 23. † 1979. x 1879. 1978.8. 1882. x 1604. x 1904. Lukács Károly (Budapest) természettudományi kutató. 1973.) 25. Vajta László (Budapest) vegyészmérnök. 1949. 1920.) 24. néprajztudós (x Balatonboglár. 1958. filozófus († Budapest. Meisel Tibor (Nemeskajal) vegyészmérnök. június 8. akadémikus (x Budapest. július 16.) 25.) 24. augusztus 13. Bethlen Gábor fejedelem felesége (†? 1649.) 23.) 25. április 14. állategészségügyi szervezõ († Budapest.) 23. † 1954. Müller Katica (Budapest) táncosnõ (x . 1983.) 23. 1986. Horváth Vilmos (Balassagyarmat) állatorvos. egyetemi tanár. † 1929. Dienes Valéria (Szekszárd) táncpedagógus. x 1879.) 23. x 1929. május 13. október 16. x 1904. Brandenburgi Katalin. Veress László (Gyüd) meteorológus († Budapest. szeptember 13.) 25. Palotai Boris (Nagyvárad) író († Budapest. x 1904. egyetemi tanár († Budapest. Szabó Imre (Késmárk) a KIE MUNKA szerkesztõje († Budapest.

Pollák Manó (Szucsány) építész († Budapest. † 1954. Schmeitzel Márton (Brassó) statisztikus. július 28. KirályfalviKraft Károly (Aranyosmarót) festõ († Balatonakarattya.) 26. x 1854. Nóti Károly (Budapest) író. 1964.) 30. tanár († Budapest. humanista. Báchkai Béla (Palánka) lapszerkesztõ. x 1504.Pest. 1573. április 30. érsek. x 1879. 1747. x 1679. augusztus 7. 1959. 1860. egyetemi tanár († Halle.29. július 30. x 1929. június 15.) 29.) 28. x 1879. x 1904. március 12. Rényi Tamás (Budapest) filmrendezõ († Budapest. Solt Andor (Budapest) irodalomtörténész.) 124.) 29. december 14.) 29.) 29. akadémikus (x Pest. 1980. május 1. október 20. Fejérváry Ervin (Budapest) biztosításügyi szakértõ († Budapest. 1892. † 1879. 1834. február 1. történetíró († Eperjes. Weninger Vince (Budapest) közgazdasági író. 1937. 1978. Verancsics Antal (Sebenico) bíboros. x 1904.) 26.) 28. . kabarészerzõ (x Tasnád.

július 8. 1876.mûfordító († Walley Stream. egyetemi tanár († Budapest. † 1954. Zoltán Aladár (Homoródszentmárton) zeneszerzõ († Marosvásárhely. január 31. egyetemi tanár. Sima Ferenc (Fairport.) 31. január 8. pedagógus. † 1904. x 1904. 1853. USA. szeptember 15. október 30. 1977. Harsányi Kálmán (Budapest) költõ. 1978. Neugebauer Tibor (Budapest) fizikus. † 1979.) JÚNIUS 1.) 1.) 31. USA) újságíró.) 1. Fabinyi Rudolf (Kolozsvár) elmegyógyász. Török Ferenc (Pécs) kémikus. 1936. Mester János (Solymár) filozófus. egyetemi tanár († Budapest. szerkesztõ (x Nagykõrös. x 1879. színikritikus (x Mezõkövesd. † 1929. december 3. Sándor Frigyes (Budapest) hegedûmûvész. x 1929. szeptember 3. december 11.) 31.) 30. író. pápai prelátus (x Magyarpécska.) 30. fõorvos († Budapest. x 1929. 1879. . 1981. 1978.

1923. újságíró († Budapest. Bodolai István (Budapest) meteorológus (x Köröm.) 2.) .) 5. a hazai úthálózat egyik jelentõs korszerûsítõje (x Kunszentmiklós.) 3.) 5. újságíró (x Pécs. 1887. Dánielné Lengyel Laura (Budapest) író. szeptember 10. április 6. Antal István (Budapest) kiadói szerkesztõ († Berlin. április 24. 1877. 1905. 2.) 4.karmester. augusztus 15. † 1954. Galli László (Léva) mélyépítõ mérnök († Budapest.) 5. † 1954. 1869. Bognár Vilma (Budapest) operaénekes (x Pest. május 8. Comenius búcsúbeszéde a sárospataki fõiskolán. † 1904. x 1904. † 1979. május 31. x 1904. 1973. 1979. x 1854. 1654. március 5. 1923.) 4. Benke István (Budapest) mérnök. † 1979. pedagógus (x Budapest. március 28. Fekete László (Budapest) jogász. közjegyzõ (x Békéscsaba.) 3. február 23. 1845. Zoltán Vilmos (Budapest) író.) 2. újságíró (x Újfehértó. október 5. † 1929. Váradi Antal (Závod) író. 1881.

x 1854. Lõbl Ödön (Budapest) könyvkiadó († Bécs. 1931. x 1879. 1965.) 6. † 1929. † 1854.) 6. Kelemen Frigyes (Kolozsvár) fizikai szakíró (x Kézdialmás. Lukács Sándor (Bissanos. szakíró († Budapest. október 1. június 12. január 1. 1945. július 25. 1920.) 6. 1923.5. † 1979. október 12.) 8. szakíró († Budapest. Richter Richárd (Miskolc) bányamérnök. x 1879. 1856. 1979. szeptember 8. március 20. Román Miklós (Budapest) építész († Budapest.) 7. 1924.) 8. † 1979.) 6. 1822. Strobentz Frigyes (München) festõ (x Pest. Kovács Antal (Szeged) méhészeti szakember. Franciaország) politikus. x 1879. 1848ban Gyõr kormánybiztosa (x Nagyvárad. x 1904. a Népmûvészet Mestere († Uraiújfalu. Nagy István (Uraiújfalu) mesemondó. x 1929.) 6.) 8. Pálfai István (Devecser) agrárközgazdász .) 8. május 8. Bokor László (Budapest) irodalomtörténész († Budapest. x 1929. egyetemi tanár (x Miskolc. 1966. Fasching Antal (Temesvár) mérnök. szakoktató.

(† Budapest. szeptember 1. Vette György (Nagyszeben) természettudós. 1906.) 8. október 30. Ivánovics György (Budapest) orvos.) 12. december 17. június 14. 1645. 1945. Szabó Dezsõ (Kolozsvár) író. akadémikus (x Máramarossziget. 1879. † 1979. Megnyílik a Brassó–Tömös közti vasútvonal. január 5. egyetemi tanár (x Budapest.) 10. † 1979. egyetemi tanár. botanikus. x 1904.mikus († Budapest. 11.) 11. környezetvédelmi mérnök († Budapest. Teõke Géza (Budapest) gépészmérnök. egyetemi tanár.) . † 1979. június 14. 1980. x 1879. 1985.) 9. 1924. Svéd Sándor (Bécs) operaénekes (x Budapest. † 1954.) 11.) 10. bakteriológus. 1882. 1987. publicista († Budapest. május 29. kritikus. szeptember 30. ifjúsági író (x Budapest. február 5. Tasnádi Varga Éva (Budapest) költõ. akadé125. Gerevich Tibor (Budapest) mûvészettörténész. 1913. x 1904. Gábor György (Budapest) orvos. gyógyszerész (x Graudenz.) 9. † 1704.

1903. . x 1779. geodéta. Nagy Ferenc (Farifax. március 12. akadémikus († Párizs. október 15. október 8.) 14. mûfordító. x 1904. akadémikus. Upor Tibor (Budapest) díszlettervezõ. október 6. † 1979. augusztus 25. 1982. egyetemi tanár (x Szeged. Egyed Antal (Székesfehérvár) költõ.) 13. Báró Zach János Ferenc (?) csillagász.) 14. 1910. x 1829. mûfordító. 1952. miniszterelnök (x Bisse. Greschik Gyula (Lõcse) gépészmérnök. református püspök († Budapest. x 1879. USA) politikus. 1905.) 14. x 1904. 1862. 1883. 1972. 1829. író. x 1904. június 6. augusztus 27.) 13. c.) 14.) 13. Keleti László (Budapest) színész († Budapest. x 1754.12. † 1954. Szász Károly (Nagyenyed) költõ. 1832. Laky Adolf (Pest) ötvösmûvész († Budapest.) 13. akadémikus († Dunaföldvár. egyetemi tanár († Budapest. augusztus 28.) 15. Kovács Ödön (Szeged) gyermekgyógyász. szeptember 3. Erõssy Lajos (Garamszécs) tervezõmérnök († Budapest.

Tánczos Tibor (Veszprém) színész (x Szentgotthárd.) 15. 1856.) 18. július 15.) 20. június 4. november 20. február 24. Szécsi Antal (Budapest) szobrász (x Pest. szeptember 11.) 19. Gróf Zichy Károly nagybirtokos.) 16.) 18. Gróf Keglevich Gábor (Egreskáta) politikus. királyi biztos († Budapest. akadémikus (x Pest. egyetemi tanár († Budapest.) 18. Gróf Ráday Gedeon (Pest) nagybirtokos. szeptember 19. 1981.) 16. 1900. Petrik Olivér (Diósgyõr) gépészmérnök († Budapest. Szontágh Pál (Horpács) politikus (x Szécsény. 1901. november 29.) 18. Passuth László (Balatonfüred) író. 1960. x 1779. 1923. x 1829. 1820. nagybirtokos. december . július 3. 1784. x 1854. 1928. mûfordító (x Budapest. † 1904. 1834.) 15. Alföldy Jenõ (Erzsébetváros) orvos. x 1904. 1998. † 1904. † 1854. † 1979. x 1929. tankönyvíró († Szombathely.építészmérnök († Budapest. május 30. udvari kamaraelnök († Buda. Seemann Gábor (Bodrogkisfalud) tanár. május 29. † 1979.

november 1. Halász Gyula (Budapest) újságíró († Budapest. x 1804. † 1979. 1908.) 24. május 22. Spät István (Velence) bõrgyógyász. x 1829. † 1979. 1980. venerológus († Budapest. tanár. † 1979. Korda Vince (Chelsea) díszlettervezõ (x Túrkeve.) 22. január 5. Szász Gyula (Budapest) szobrász (x Székesfehérvár. Csóka Lajos János (Bük) bencés szerzetes. levéltáros († Pannonhalma. x 1904. 1931. Fleischer József (Breznóbánya) szülész fõorvos († Budapest. x 1904.) 24.) 23.) 22. † 1904. † 1979. Edlicher István László (Pozsony) botanikus. 1984. június 22. 1877. 1870.) 23. február 18. Móger Dezsõ (Budapest) vegyész (x Hosztót.) .) 20. március 28. Örkény István (Budapest) író (x Budapest. Olgyai Viktor (Salzburg) grafikus. április 5. 1850. filológus († Bécs. január 14.15.) 22. x 1904. május 23. 1976. Nagy József (Budapest) építészmérnök (x Tiszasüly.) 24. † 1929. 1849. történetkutató. festõ (x Igló.) 22. 1912. 1897. június 17.) 24.

1848as fõhadnagy († Gmunden. x 1904.) 27. Székelyhidy Ferenc (Budapest) operaénekes . 1987. Tábori Kornél (Szolnok) újságíró († Auschwitz. augusztus 28. Zsigmondy Géza mérnök. 1892. május 17. Bolmányi Ferenc (Léva) festõ († Budapest. † 1954. x 1929. kritikus († Budapest. január 12.) 26.) 26. Vig Rudolf (Bogács) népzenekutató. x 1904. Ausztria. x 1879.) 27. március 10. író. július 14.) 27. július) 25. 1944. karnagy († Esztergom. Hódosi Lajos (Edelény) kovácsmester. Rácz Gábor (Felsõzsolca) politikus (x Kézdivásárhely. Palotás Péter (Budapest) olimpiai bajnok. május 17.27.) 126. Tisza László (Geszt) politikus. a Népmûvészet Mestere (x Martonyi.) 27. 1993. népmûvész. labdarúgó († Budapest. augusztus 13. 1898.25. 1967. x 1829.) 25. x 1854. Szekulity Péter (Csávoly) újságíró. Szörényi Erzsébet (Bártfafürdõ) geológus († Budapest. október 29. † 1954. 1902. 1990. szeptember 4. x 1929.) 27. a városligeti mûjégpálya létrehozója († Budapest(!). x 1929. 1983. 1930. † 1979.

február 5. x 1904. szerkesztõ († Budapest.) . január 7. 1885. 1903. USA. Gregor Klára (Budapest) orgonamûvész († Budapest. Dallos József (London) orvos (x Budapest. újságíró. író († Újpest. szeptember 20. 1871. † 1954. 1899. Kossuth Zsuzsanna (New York) Kossuth Lajos húga (x Sátoraljaújhely.(x Tövis. szakíró († Buffalo. szeptember 4. 1817.) 27. Follinusz Aurél (Brassó) színész.) 29. 1922. Boér Elek (Újfehértó) jogász. szeptember 13.) 29. Heim Ernõ (Budapest) építész († Budapest. akadémikus (x Kolozsvár.) 29. x 1854.) 29. 1942. Battha Pál (Mezõhegyes) állattenyésztõ. február 19.) 28. † 1854. x 1904. x 1804. x 1904.) 29. augusztus 19. július 5. 1905. 1976.) 28.) 29. egyetemi tanár. † 1979. Tormay Károly (Vác) orvos († Pest. Ráth Mór (Szeged) könyvkereskedõ. könyvkiadó († Budapest. x 1879. Móricz Zsigmond (Tiszacsécse) író. április 4. 1980.) 29. május 20. x 1829. április 13. 1973.

piarista rendfõnök. október 15. március 30. 1956. 1942. biológus (x Nagykanizsa. február 23. január 19.) 3. akadémikus (x Bánd. irodalomtörténész. Várdai Béla (Németszentmihály) irodalomtörténész.) 1. † 1929. 1925. † 1979. Somhegyi Ferenc (Budapest) történész. x 1879. x 1879. Bernát István (Rimaszombat) agrárpolitikus. † 1879. esztéta († Budapest. † 1979. mûfordító († Budapest. egyetemi tanár. x 1854. április 5.) JÚLIUS 1. Aradi Jenõ (Franciaország) rajzpedagógus. tankönyvíró (x Budapest. december 13. 1925. egyetemi tanár. Dunaiszky László (Budapest) szobrász (x Pest. 1822.) .29. január 12. 1904. 1813. április 15. 1899. Honti Rezsõ (Budapest) nyelvész. Mihályi Ödön (Kassa) író.) † 1979. 1953. † 1904.) 3.) 30. Gyenge Árpád (Budapest) színész (x Asszonyvására. akadémikus († Budapest. Anglia) orvos. Koller Károly Pius (Brushwood.) 1.) 1. október 9. költõ (x Lemes.

Berczeli Anselm Károly (Szeged) író. Pascal Gábor (New York) filmrendezõ. rendezõ (x Budapest. † 1929. x 1904.) 4. † 1904. 1900.3.) 5.) 3. 1882. † 1954. egyetemi tanár (x Kolozsvár. február 16. április 24. mûfordító († Budapest. július 22.) . január 3. 1947. 1875. † 1979.) 7. 1985. x 1929. január 30. miniszterelnök (x Pest. Zám Tibor (Berettyóújfalu) író.) 6.) 7. Szabó József (Szeged) orvos. filmproducer (x Arad. 1811. x 1879. 1894. 1982. Csiki Ernõ (Budapest) rovartani kutató. október 22. tanár († Budapest.) 4. július 3. szociográfus († Debrecen. szerkesztõ (x Dés. Nagy Bella (Jákó) színész († London. x 1904.) 7. † 1954. Andai Ernõ (Budapest) író. 1984. 1828. színész. december 18. † 1954. akadémikus (x Zsilyvajdejvulkán. Czorda Bódog (Budapest) kúriai másodelnök (x Szabadka.) 3. Fekete Nagy Mihály (Brassó) újságíró. május 2. 1894.) 5. június 4. Kovács György (Budapest) zeneszerzõ. Báró Wenckheim Béla (Budapest) politikus. március 10. † 1879.

Kun Lajos (Mezõtúr) orvos. 1967. 1981. január 14. IV. † 1904. Gárdonyi István (Franfurt am Main) író.) 7. 1906. egyetemi tanár († Budapest. újságíró (x Temesvár.) 11. 1825. 1907. július 26. Gróf Zay Albert (Budapest) posztógyáros (x Pest. szerkesztõ (x Budapest. sebész. x 1904. † 1954. szeptember 8. Ürögdi György (Nagyvárad) történész († Budapest. x 1904. július 27. Károlyi László (Kaposvár) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Gyõr. x 1879. † 1654. Rákóczi Ferencet Erdély fejedelmévé választja a gyulafehérvári országgyûlés. 1961. április 11. 1979.) 9. higiénikus. egyetemi tanár († Budapest. június 22. Kudász József (Mezõkövesd) orvos. január 22. x 1904.) 10. Devics József (Hercegszántó) közgazdász. 8. Just Béla (Mallorca) író. január 3.7. x 1929. II. x 1929.) 8.) 10. 1987.) 9. Roób József (Meczenzéf) vaskohómérnök . egyetemi tanár († Budapest. Ferdinánd magyar király (x 1633. † 1979.) 9. 1704.) 9.

akadémikus (x Gerjen. Husz Béla (Budapest) botanikus. x 1904. levéltáros († Kolozsvár. 1892. † 1879. augusztus 27. november 15. † 1779. mikrobiológus (x Poprádfelka.) 15. a Népmûvészet Mestere (x Mezõkövesd. 1971. november 30. Kenessey Albert (Brod) hajózási szakíró. reformpolitikus. január 8.) 127. László Dezsõ (Sepsiszentgyörgy) református lelkész.) 15. november 15. 1985. † 1854. június 4. november 12. 1953.12. február . 1973. x 1904. 1876.) 15. x 1904. Kis Jankó Bori (Mezõkövesd) mintaíró asszony.) 12.) 14. Berndorfer Alfréd (Nagymaros) orvos († Budapest. közgazdasági író. x 1879.(† Budapest. 1949. † 1954. egyetemi tanár († Budapest. Márki Hugó (Munkács) jogász. miniszter (x 1807. vallástanár. † 1954. Molnár Béla (Budapest) textilmûvész († Budapest. faszobrász (x? 1723 körül) 14. 1881. Benedek Lajos (Sopron) táborszernagy († Graz. Stuhlhoff Sebestyén (Tihany) asztalos. február 4.) 14. Gróf Batthyány Kázmér (Párizs) nagybirtokos.) 12. 1828.) 12. x 1804. április 27.

Bohus K. publicista († Párizs.3. x 1904. Zoltán (Budapest) gyorsíró szakíró (x Gyoma. x 1879. egyetemi tanár († Budapest. Széchy Mária (Kõszeg) a „Murányi Vénusz” (x? 1610. Wernischek János Jakab (Bécs) orvos.) 18. † 1679.) 18. † 1929. mûfordító. január 13. Berkó István (Léva) vezérkari ezredes. Horányi Béla (Budapest) orvos. botanikai író (x Turóc vármegye. 1957. 1902.) 17.) 16. egyetemi tanár († Palo Alto. akadémikus († Budapest.) 16.) 18.) 18. katonai író († Budapest. 1930. Mautner Nándor (Budapest) kémikus. Lehoczky Gergely (Párizs) író. 1982.) .) 17. x 1904. 1944. augusztus 2.) 16. Fülöp János (Budapest) író († Szeged. 1986.) 17. november 2. Gara László (Budapest) író. † 1979. május 9. † 1804. USA. x 1904. november 24. 1743. 1983. x 1929. november 19. Gömöri György (Budapest) orvos. 1966. x 1904. március 1. újságíró (x Budapest.

február 8. † 1979. Paál Ferenc (Gyõr) író.) 19. x 1904.) 20.18.) 20. július 11. x 1854. Aigner Sándor (Temesvár) építész († . Móra Ferenc (Kiskunfélegyháza) író. Szigeti Gyula (Újpest) klasszikafilológus. 1897. 1969. március 25. 1984. szeptember 27.) 18. december 25. 1865.) 19. † 1954. 1934. † 1904. Rubányi Pál (Budapest) orvos.) 21. november 5. † 1929. egyetemi tanár († Budapest. x 1879. muzeológus († Szeged. † 1979. szótárszerkesztõ (x Aszód. augusztus 4. 1825. 1907.) 18. egyetemi tanár (x Szabadka. újságíró († Budapest. február 8. † 1904. Kelemen László (Marosvásárhely) orvos (x Marosvásárhely. irodalomtörténész (x Sövényháza. Komáromy Alajos (Szigetszentmiklós) drámai színész (x Békésgyula. Bánhegyi Jób József (Gyõr) bencés fõiskolai tanár. 1834. Heim Péter (Budapest) postaügyi szakember (x Nagyszentmiklós.) 20. újságíró. 1879. Suták József (Budapest) piarista matematikus. x 1904.) 18.

bibliográfus († Budapest.) 24. Székely Mózes írói néven publikált (x Beszterce.) 22. 1953. † 1704. szeptember 27. x 1879. 1912. † 1979. 1763. † 1954. akadémikus († Budapest. közgazdasági író († Budapest. az „Aranycsapat” tagja (x Budapest. .) 23. ügyvéd (x Radvánc. március 24.) 22. x 1829. Daday Loránd (Dés) író. x 1854.) 24. 1893. x 1879. jogi író († Budapest. x 1904.) 23. 1629. 1906. Gyöngyösi István (Rozsnyó) költõ. november 6. Weltzl Károly (Budapest) gépészmérnök.) 22. szeptember 21.Budapest. 1877. Fabinyi Ferenc (Pest) bíró. július 15. Práger Miklós (Kiskunhalas) könyvtáros. Kövy Sándor (Sárospatak) jogakadémiai tanár (x Nádudvar. 1984.) 21. március 9. január 30. október 27.) 22. Kocsis Sándor (Barcelona) labdarúgó. Preysz Móric (Sopron) kémikus.) 25. 1929. x 1829. 1916. † 1829. Gazsi Mariska (Nagyharsány) színész († Budapest. Mandello Károly (Gyõrsziget) újságíró. július 16.

) 27.26. egyetemi tanár (x Eger. Pályi Ferenc (Dunakeszi) agrármérnök († Budapest. x 1929.) 26. 1938. július 9. december 22. Szabó János (Budapest) régész. egyetemi tanár (x Hercegszántó. december 24. történész († Budapest.) 27. † 1954. † 1979. író († Budapest.) 128. március 16.tervezõ. x 1929. június 9. egyetemi tanár († Budapest. május 13.) 29. szakíró († Budapest. 1887. 1986. Sólyom Jenõ (Kolozsvár) evangélikus lelkész. x 1904. 1924.) 31. Devics József (Budapest) közgazdász. 1986. x 1854. Sebestény Gyula (Eger) orvos. 1954.) . x 1879. 1764. egyetemi tanár († Budapest. Mikes György (Privigye) humorista. Báró Amade László (Bõs) költõ († Felbár. 1929.) 26. június 15. június 25. Jakab Ödön (Vadasd) költõ. 1931. szeptember 6. 1976. március 5. † 1979. x 1704. Várhelyi Endre (Budapest) operaénekes (x Hódmezõvásárhely.) 25. január 10. x 1904. 1972. Sváb Gyula (Budapest) építész.) 27. akadémikus († Budapest.) 25.

1858. egyházi író († Gyõr. † 1979. január 31. április 15. 1812.) 3. Losonczy László (Budapest) költõ (x Kecskemét. április 14. május 10. 1910. Tordai Ányos Gyula (Hejõcsaba) író.) 1.) 2.31. egyetemi tanár. Major Máté (Baja) építész. † 1879. 1986. † 1929. 1836. egyetemi tanár († Budapest. x 1754. x 1929. egyetemi tanár (x Kõszeg. Király János (Budapest) jogász. január 17. 1938. † 1979. x 1879. mûvészettörténész.) AUGUSZTUS 1. május) 3.) 3. augusztus . irodalomtörténész.) 31. egyetemi tanár († Budapest. Kapi Béla (Sopron) evangélikus püspök. Bálint Sándor (Szeged) néprajztudós.) 2. 1886.) 2. gyógyszerkutató. x 1879. 1980. Sütõ Ödön (Nagyvázsony) agrármérnök (†? 1991. tanár († Baja. április 2. Issekutz Béla (Budapest) orvos. Récsei János (Debrecen) református pap († Érbogyoszló. május 25. március 17. Fazakas János (Kolozsvár) orvosi szakíró (x Málnás. akadémikus (x Kõhalom. x 1904. x 1904. 1957.

szeptember 25. . x 1854. április 6. 1815. Patsch Ferenc (Budapest) bányamérnök (x Verespatak. zenetörténész († Budapest. 1972. január 1. Palotay Sándor (Budapest) adventista lelkész (x Lupény.) 7. július 6. x 1829. † 1954. 1896. Kállay Ödön (Kiscser) politikus (x Napkor.) 7. október 24. pszichológus (x Máramarossziget. restaurátor († Budapest.) 8. x 1904. Trózner József (Marosvásárhely) zeneszerzõ.) 6.) 7. november 16. 1926. x 1904. 1923. folklorista († Budapest. † 1979. 1967.26.) 5. x 1904. † 1879. filozófus († Budapest.) 5. Boda István (Budapest) tanár. † 1979. publicista. Szini Károly (Pozsony) író. Vasadi Hermann (Rannersdorf) festõ. 1919. május 1. 1900. Várallyai György (Mosonmagyaróvár) agrárvegyész (x Kisgeresd. szeptember 3. Szelényi István (Zólyom) zongoramûvész. 1894. Szitnyai Elek (Berencsfalva) tanár.) 4. zenetanár (†? 1989) 4. † 1979.) 5.

x 1854. Juhos Lajos (Kolozsvár) mezõgazdasági üzemtani szakíró († Keszthely. István herceg. statisztikus . Barta János (Szentes) irodalomtörténész. 1902. 1977. † 1979. március 6.) 9. † 1354.) 8. Károly fia (x? 1332. 1977. június 26. † 1929.) 8. akadémikus († Debrecen. Svájc) hegedûmûvész (x Temesvár.) 13. Martzy Johanna (Glarus. Sellei Camilló (Budapest) orvos (x Soroksár. Hübner Jenõ (Budapest) építész (x Székesfehérvár. április 18. I. mûvészettörténész († Budapest.) 8. x 1879. december 26. január 18. Dévényi Iván (Cegléd) tanár. † 1979. x 1929.) 8. 1940. Molnár Zsuzsa (Budapest) muzeológus. x 1929. november 20. x 1904. szeptember 30. 1863.) 10. Balogh Pál (Gyõr) újságíró. 1924. Gyöngyösi Miklós (Budapest) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Budapest. szeptember 20.) 8. 1988. október 26.) 14.január 31. 1957. x 1929.) 9. mûvészeti író († Esztergom. egyetemi tanár.

1908.) 17. 1847. Pál István (Szentkatolna) római katolikus fõesperes. június 2. augusztus 20. dramaturg (x Dés.) 14. † 1904. † 1979. Kovách Aladár (Bécs) író. december 9.) 129. 1995. Dienes István (Nyíregyháza) régész († Budapest. x 1929. november 19. Tamás Ferenc (Székesfehérvár) földmérõ mérnök. 1921.15. 1891. augusztus 21. január 2. † 1979. Drechsler László (Munkács) közgazdász (†? 1991. tanügyi író (x Szentes. november 12. március) 14. 1982. Dezsõ Lajos (Budapest) tanár.(† Budapest. x 1879. x 1904.) 14. Kutassy Ágoston (Budapest) az elsõ magyar pilóta († Berlin.) 15. 1933. x 1854. fõiskolai tanár (x Szentendre. † 1979. 1920tól a bukaresti szenátus tagjaként harcolt az erdélyi magyar iskolákért († Székelyudvarhely. 1932. augusztus 25. Tamási Gáspár (Farkaslaka) emlékiratíró († Székelyudvarhely. Simonkay Bertalan (Budapest) állategészségügyi fõtanácsos (x Beregdaróc.) .) 15. október 29. 1935. x 1929.) 15.) 15.

) 19. 1882. akadémikus (x Debrecen. dramaturg († Budapest.) 19. Lándor Tivadar (Budapest) újságíró. 1753.) 18. grafikus. geológus. Rupp Kálmán (Újpest) méhészeti szakember. 1987.) 17. † 1929. x 1929. rajzpedagógus (x Hódmezõvásárhely. rézkarcoló (x Budapest. Kesztyûs Loránd (Debrecen) orvos. Lipót titkos ügynöke (x Buda. szeptember 29.) 17. újságíró (x Kisbacon. geodéta († Budapest. egyetemi tanár.17. Benedek Elek (Kisbacon) író. Havas András (Budapest) mikrobiológus.) 17. február 25. † 1804. x 1904. igazságügyi szakértõ († Budapest. Seres István (Kolozsvár) zenetanár. Bendefy László (Vasvár) mérnök. † 1979. grafikus. x 1904.) 19. Szalkay Antal (Buda) mûfordító. Gál Sándor (Kunszentmiklós) festõ. † 1954. akadémikus (x Sarkad. † 1979. szeptember 9. augusztus 13.) 17. 1915. † 1929. 1898. 1987. Gara Arnold (Budapest) festõ.) 17. † 1954. II. . 1859. június 23. 1891. március 21. december 10. 1977. április 11.

) 20. x 1929. december 16.) 20.mûvészeti író (x Nagykanizsa. Gálos Rezsõ (Budapest) irodalomtörténész . színigazgató († Budapest. 1983. január 17. Berze Nagy János (Bessenyõ) folklorista († Pécs. törvényszéki orvos. † 1954.) 23. fõispán.) 23.) 20. † 1879. Romsauer Lajos (Malacka) matematikus. 1872. Pétervári István (Baja) rendezõ. Karády István (Jászberény) orvos († Szeged.) 21. egyetemi tanár. x 1879. július 25. Czibor Zoltán (Kaposvár) labdarúgó. akadémikus (x Szabadka. május 12.) 20.) 23.) 23. † 1929. † 1979. február 22. Orsós Ferenc (Temesvár) patológus. tagja volt az Aranycsapatnak († Komárom. szeptember 21. x 1929. szeptember 9.) 22. 1997. 1962. grafikus (x Szeged. x 1879. 1873. Józsa Károly (Budapest) festõ. szeptember 1. 1911. x 1904. Báró Rudics József (Balatonalmás) költõ. x 1879. akadémikus († Mainz. szeptember 20. 1792. 1974. április 6. Barta Béla (Budapest) villamosmérnök (x Szodó. 1946. egyetemi tanár († Budapest. 1952.

január 14. augusztus 18. postamûszaki igazgató († Budapest.) 24. x 1854. 1910. x 1879.) 25.(x Budapest. április 16. Merényi Lajos (Esztergom) levéltáros. igazságügyi szakorvos. 1973. 1867.) 28.) 25. november 30. 1883. 1919. augusztus 15. Izrael. 1885. június 22.) 25. egyetemi tanár (x Szeged. Kerner István (Budapest) karmester (x Máriakéménd. Tomor János (Budapest) geológus (x Szombathely.) 27. Gyula (Szeged) orvos. Zsivora György (Sárszentlõrinc) kúriai tanácselnök. június 13. x 1879. Fazekas I. történész († Kismarton. repülõépítõ (x? 1875.) .) 28. Kertész István (Budapest) karmester († Kfar Saba.) 25. 1963. április 5. 1899. 1920. † 1954. † 1979. x 1929.) 25. akadémikus († Budapest. † 1979. Svachulay Sándor (Budapest) géplakatos.) 25. † 1979. Fóthy János (Budapest) mûvészeti kritikus (x Kaposvár. x 1804. † 1929. október 20. Kerny István (Szeged) fotómûvész. Tichy Gyula (Rimaszombat) festõ († Rimaszombat. december 17. 1902.

28. 1882. augusztus 12. Csapó Vilmos (Dunaszentgyörgy) .) 130. akadémikus (x Kolozsvár. október 18. † 1954. x 1829. január 3. 1911. Kõszeghy Elemér (Budapest) mûvészettörténész. 1913. Geschwind Rezsõ (Csehország) rózsanemesítõ.1. a víz mellett feltörõ gáz az elsõ hazai földgáz feltárásának tekinthetõ. Sikerrel fejezte be Zsigmondy Béla a püspökladányi vasútállomáson az artézi kút forrását.) 3. január 25. festõ (x Rózsahegy. 1910. † 1879. erdész († Korpona. egyetemi tanár (x Budapest.) 1. † 1979. az 1848as erdélyi harcok egyik szervezõje († Kisbun.) 29. Báró Wenckheim László (Bod Gestein) mezõgazdász. 1814. Kolosváry Bálint (Budapest) jogász. Tarján Róbert (Budapest) orvos.) 30. † 1954. SZEPTEMBER 1. x 1879. 1879. Gróf Bethlen János (Kolozsvár) politikus. lótenyésztõ (x Pest.) 2. egyetemi tanár. június 21. 1875. augusztus 24. † 1879.

egyetemi tanár (x Kolozsvár. Szelényi Gusztáv (Késmárk) entomológus. † 1979. 1986. x 1854. Öveges József (Budapest) fizikus. Stief Sándor (Budapest) orvos.) . Szántó Farkas Béla (Sajónémeti) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Budapest. x 1929.) 3. december 4. Almássy Endre (Budapest) színész (x Marosvásárhely. 1982.) 6. 1875. október 10. szakíró (x Páka. † 1929. 1930. vezérigazgató († Budapest. 1895. 1940.) 5. Szigeth Gábor (Szekszárd) gépészmérnök. fizikus († Budapest. † 1879. † 1904. november 24. zoológus († Budapest.) 4. 1958.) 4. február 11.) 4.honvédtiszt (x Dunaszentgyörgy. május 25. március 27. † 1954. Bartoniek Géza (Szárazfalu) pedagógus. vegyészeti kutató. november 10.) 5.) 4. június 8.) 4. 1798. 1822. december 29. Czetz János (Buenos Aires) honvéd tábornok (x Gidófalva. Brückner János (Budapest) gépészmérnök († Budapest. x 1904. 1896. x 1904. október 14.

† 1979. Romwalter Alfréd (Sopron) vegyész. Martonffy Emil (Újpest) filmrendezõ († Budapest. kritikus. szeptember 10. mûszaki szakíró († Budapest. irodalomtörténész. november 21. 1996.6. 1844.) 9. április 30. 1890. x 1904. 1983.) 8.) 8. június 29. jogi . Giergl Kálmán (Nógrádverõce) építész (x Pest. mûfordító († Budapest. Liebbald Béni (?) gyümölcskertész. akadémikus (x Sopron.) 9. augusztus 5. † 1954. † 1904. tanító (x Dombóvár. x 1854. egyetemi tanár. Barna Ignác (Rácalmás) kúriai bíró. Jakobovits Dániel (Fenyõháza) villamosmérnök. 1942. 1864. Köllõ Béla (Gyergyószentmiklós) színész († Kolozsvár. † 1954. Keresztury Dezsõ (Zalaegerszeg) író. szakíró. x 1904.) 10. költõ.) 9. szakíró (x Gyergyócsomafalva. 1879. † 1954. április 22. augusztus 20. február 6. 1985.) 7. 1863.) 7. Magyar István (Budapest) jogi író. január 8.) 6. koronaügyész (x Eperjes. Csiky János (Gyergyószentmiklós) orvos. 1892. x 1929.

katonai író (x Budapest. x 1929. zenei író. x 1879. 1882. Theiss Ede (Budapest) közgazdász. újságíró († Budapest. x 1904. † 1954. 1936. február 19.) 13. december 22. † 1979. Aggházy Kamill (Budapest) honvéd ezredes. politikus († Budapest. egyetemi tanár. x 1904. akadémikus (x Budapest. Meinig Artúr (Budapest) építész. november 28.) .) 14. február 21. 1985. Reguly Zoltán (Hegybánya) gépészmérnök. † 1904. Nagy József (Telki) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Budapest. statisztikus. július 1. Somogyi Vilmos (Budapest) zenetörténész. feltaláló († Budapest. Benedek Sándor (Nagykálló) jogász. 1919.) 13.) 14. Radó Ödön (Budapest) biztosítási szakíró († Budapest. 1900.) 12.) 12. április 3. 1958.) 14.) 14. 1853. számos jelentõs fõvárosi középület alkotója (x Waldheim. x 1904. 1948.) 10. 1952. író. x 1854.író († Budapest. november 1. február 25. május 14. Léderer Lajos (Lõcse) újságíró († London. 1985.

1906. † 1954. Sziráky Judith (Felsõvisó) író († Budapest. 1965.) 131. Palásti László (Budapest) újságíró (x Budapest. 1992. március 13.16. . † 1979. 1896. 1969. † 1954. növényökológus.) 14. † 1979. x 1904.) 16. Mester János (Magyarpécska) filozófus. x 1904. augusztus 14. Pátzay Pál (Budapest) szobrász.) 15. † 1979. mûvészpedagógus (x Kapuvár. 1880. egyetemi tanár (x Sopron. Laczó István (Szombathely) operaénekes († Budapest. 1886. szeptember 27.14. január 11. Boga Alajos (Máramarossziget) egyházi író (x Csíkkozmás. Kolos Richárd (Budapest) gépészmérnök.) 15. február 18. x 1904. június 2. szakíró (x Kisbér. egyetemi tanár († Budapest. † 1979. pápai prelátus († Solymár. szeptember 17. június 1.) 15.) 15. egyetemi tanár. Horváth Lóránt (Tatabánya) bányamérnök.) 16. Horváth Imre (Szeged) biológus. egyetemi tanár (x Hódmezõvásárhely. április 3. 1903. pedagógus. x 1879. Manninger Gusztáv (Debrecen) mezõgazdász.) 16. 1954.

) 18. 1811. Margittay Gyula (Budapest) filmszínész (x Ónod. szeptember 29. c. Olajos Árpád (Vásárosnamény) közgazdász († Budapest.) 17.) 19. Farkas Jenõ (Budapest) költõ.) 17. Hodosy József (Komárom) állatorvos.) 19. mikrobiológus († Budapest. 1942. Zoltán László (Budapest) orvos. x 1904.) 18. x 1904. 1974. szeptember 10. † 1979. x 1779. október 9. Jacsó Istvánné (Mezõkövesd) hímzõ (x Mezõkövesd.1926. 1922. 1984. Bánki László (Budapest) rövidfilmrendezõ (x Szabadka. január 16.) 17. 1882.) 18. † 1854. 1922. január 18. Schodelné Klein Rozália (Nyíregyháza) operaénekes (x Kolozsvár.) 17. . † 1979. augusztus 14. Mérey Sándor (Dunapentele) fõispán. 1902. író (†? 1848. április 9. Mészáros Gyõzõ (Budapest) kávéház (Centrál) tulajdonos († Budapest. római katolikus pap (x Szenc. † 1979. † 1929.) 19. † 1354. x 1879. szeptember 4. Szécsényi Tamás országbíró (?) 18. x 1929. augusztus 19.

egyetemi tanár († Budapest. július 28. július 12. † 1929. július 22. x 1904.) 21.) 19. x 1879. Pálfy Sándor (Budapest) tanár. 1979. Kocsis Sándor (Budapest) labdarúgó az „Aranycsapat” tagja († Barcelona. szeptember .) 21. BátonyiHüttner János (Sao Paulo) lapkiadó. újságíró (x Hódmezõvásárhely.) 20. † 1954. Wald Béla (Budapest) röntgenológus († Budapest. 1979.) 19. Moravcsik Géza (Budapest) zenei író (x Bér. Bányai László (Budapest) író. x 1904. † 1979.) 21. újságíró († Budapest. x 1929. június 27. 1976.) 20. 1960. † 1954. 1904. 1913. szakdidaktikus (x Vámosmikola. 1896.) 21. zongoramûvész (x Magyarkanizsa. az ötszámjegyû trigonometrikus logaritmustábla megalkotója († Budapest. Harsányi Tibor (Párizs) zeneszerzõ. 1964. január 31. politikus (x Budapest. február 1. Schmidt József (Zalaegerszeg) mérnök. szeptember 21. † 1979. 1855. április 2. 1898. Bányai László (Hódmezõvásárhely) író.) 21.

Mészáros József (Szombathely) festõ . † 1979. Ormay Imre (Budapest) zenei író.) 24. augusztus 25. mûfordító (x Budapest.) 22. 1788. március 30. szeptember 21.) 22. c. x 1929. prépost (x Vác.23. x 1929. Zsigmondy Richárd (Göttingen) Nobel díjas kémikus (x Bécs. Mikos Ferenc (Budapest) jogi író (x Talapatka.) 26. 1865. író. 1996. Váradi Hédi (Újpest) színész († Budapest. Vasvári Ferenc (Orsova) gépészmérnök († Budapest.) 25. Mericzay Antal (Vác) kanonok.) 23.) 26. x 1904.) 24. Csánk Veronika (Budapest) régész († Budapest.) 23. szeptember 19. július 8. † 1929. 1985. † 1979. Máhr Jenõ (Budapest) meteorológus († Budapest. Ignácz Rózsa (Budapest. 1902. † 1954.) 24. † 1979.) 26.) 24. 1909. színmûvész (x Kovászna. 1890. 1899. akadémikus († Manchester. 1987. január 30. x 1929. január 25. SchöpfMérei Ágoston (Gyõr) gyermekgyógyász. április 11. március 12. † 1979. x 1804. Haskó Lajos (Budapest) vegyészmérnök (x Békés. 1858. január 20. 1981. április 1. † 1854.

Papp János (Kolozsvár) színész. Goda Géza (Budapest) író. november 11. Dömötör Teréz (Somorja) író. Gróf Gyulaffy László (Bécs) fõnemes. november 16. 1874. udvari kancellár (x? 1699. Haáz István Béla (Budapest) geofizikus (x Budapest. 1981. augusztus 25.) 29. 1776. 1915. x 1904.(x Szombathely.) 28. 1907. Vitkovics Mihály (Pest) író (x Eger. szeptember 11.) 28.) 28. † 1754. 1980. Abod Mihály (Szárazajta) az enyedi református kollégium tanára († Nagyenyed.) 27. x 1904. 1925. x 1704. mûfordító (x Komárom. Roskovics Ignác (Szalók) festõmûvész († Budapest. † 1979. † 1829. 1978. Domokos János (Budapest) kertészmérnök. kabaréénekes .) 29.) 27. 1922. november 29. egyetemi tanár († Budapest. újságíró († Budapest.) 29. x 1904. január 26. újságíró. január 4. 1778. † 1979.) 27. x 1879.) 27. november 12. Freud Géza (Ohio) matematikus († Budapest. június 21. Csorba Zoltán (Budapest) növénykórtani kutató († Budapest. január 25. † 1954. x 1854.) 28.

x 1904. 1984.) 29.) 29. † 1929. 1944. 1909. egyetemi tanár. Okolicsányi Ferenc (London) fizikus (x Budapest.) 30. Váczi Gyula (Budapest) klarinétmûvész († Budapest. január 13. Zala Karola (Nagyvárad) színész († Budapest. 1973. Kosinszky Viktor (Budapest) szõlész. x 1929. Házy Erzsébet (Pozsony) operaénekes . 1. 1897. Császár József (Magyaratád) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Gyõr. június 15. március 17.) 29. Tapolcsányi Lõrinc (Nagyszombat) jogász. Ifj. jezsuita szerzetes (x Rosindol. x 1879. 1870. április 12.) 132. fõiskolai tanár († Budapest. 1907. január 3. július 27. † 1729.) 1. egyetemi tanár (x Arad. 1957. Prohászka Ferenc (Kocsér) kertészmérnök. közoktatáspolitikus (x Csernátfalu. 1669. x 1904.29.) 1. Kiss Árpád (Budapest) neveléstudós. április 9. Neumann Adolf (Bécs) nagykereskedõ (x Héthárs.) 29. 1970.(† Budapest. április 21. szõlész. † 1979. x 1929. † 1954.) OKTÓBER † 1954.

† 1979. . október 12.) 6. x 1929. november 24. Pécsi László (Budapest) textiltervezõ. 1887.) 6. feltaláló. néprajzkutató. Lázár Ferenc (Isaszeg) kertész (x Jánosháza. akadémikus († Pozsonyszentgyörgy. július 20. x 1804. 1982.(† Budapest. 1882. könyvtáros († Budapest. április 5. november 15.) 6. szeptember 15. x 1829. Tulogdi János (Kolozsvár) geográfus. 1954. 1978. x 1904. iparmûvész († Budapest. † 1929.) 1. A Magyar Kõolajipari Rt.) 5. 1984. † 1954.) 4. megalakulása. Nagy László (Jác) régész. egyetemi tanár (x Torda. december 16. † 1979. dalköltõ († Hódmezõvásárhely. egyházszervezõ (x Tenke. a Budapesti Helyiérdekû Vasút fõmérnöke (x Budapest. január 7. a MASZOLAJ Rt. Fischer Gyula (Budapest) gépészmérnök. 1882. 1891. megszûnése 1. Beöthy István (Székesfehérvár) római katolikus pap. 1873. Nagy Márton (Muzsla) piarista tanár.) 2.) 4. Nyizsnyay Gusztáv (Eger) zeneszerzõ.

november 7. október 5. x 1854. november 12. Damaszkin Arzén (Temesvár) Afrika utazó. színigazgató († Szeged. orvos. július 11. egyetemi tanár.) 10. Mindszenty Gedeon (Jolsva) költõ. Makó Lajos (Debrecen) színész. május 23. Simonffy Sámuel (Debrecen) kereskedõ.) 7. Ladomerszky Margit (Budapest) színész . 1908.) 7. 1895. június 5. † 1979. április 23. május 11. vadász († Budapest.) 9. † 1979. Baló József (Budapest) orvos. Pákozdy Ferenc (Hódmezõvásárhely) költõ († Debrecen. x 1754.1873. x 1829. egyetemi tanár († Halle. november 10. Vörösmarty Béla (Budapest) államtitkár.) 9. x 1854. matematikus.) 9.) 8.) 10. x 1904. egyházi szónok († Eger. 1777. 1844. 1970. városi elöljáró († Debrecen. Szacsvay Imre (Irsa) drámai színész († Budapest. † 1904. x 1854.) 9. 1821. akadémikus (x Budapest. x 1704.) 10. kúriai másodelnök (x Pest. 1977. 1914. Segner János András (Pozsony) természettudós. 1939.

1670. Kovács Imre (x ?) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja (†? 1958. színigazgató (x Budapest.) 12. † 1954.) 13. 1473. 13. Schill Imre (Budapest) belgyógyász.) 12. Foglár György (Eger) c. kórházi fõorvos (x Budapest. március 17. † 1979.) . † 1979.) 13. Kenyérmezei gyõzelem a török sereg felett. püspök. 1923. október 16. Dévay Hédi (Budapest) színész (x Kispest. † 1954. 1833. † 1504. december 16. † 1754. június 21. † 1904. 1479. április 23. † 1979. x 1929. 1888. 1917. október 7. egri kanonok (x Csejte. 1888.) 12. Székely István (Budapest) jogász. Lotz Károly (Budapest) festõ (x Homburg vor der Höhe.) 10. december 17.) 12. Szolnoky Elemér (Hatvan) gépészmérnök (x Kolozsvár. 1904.(x Budapest.) 11. Marton Endre (Esztergom) rendezõ. március 20. Corvin János herceg. Hunyadi Mátyás fia (x Buda. 1923. egyetemi tanár (x Gyula.) 13. április 2.

) 15. † 1954. x 1904. Ságodi József (Nagyláng) költõ.) 17. április 13. 1986. Horváth Cyrill József (Kecskemét) filozófiai író.) 16. † 1879. a szakoktatás kezdeményezõje (x Prága. x 1804. x 1829.) 14.15.) . x 1929. április 25. † 1929. 1800. 1896. dramaturg († Budapest. Rázsó Imre (Kassa) gépészmérnök. író († Budapest. Rupp Jakab (Budapest) numizmata. akadémikus († Budapest. Erdei Viktor (Budapest) festõ. Dulánszky Nándor (Esztergom) római katolikus püspök († Pécs. akadémikus († Budapest. Galambos Lajos (Kótaj) író. 1885. 1965. 1884.) 14.14. december 10.) 16. 1945. agrogeológus († Balatonfüred. Frey Imre (Zombor) numizmatikus (x Zombor.) 16. november 5. január 24. 1978. március 9. szobrász. 1964.) 133. egyetemi tanár. x 1879. 1859. március 2. levéltáros (x Buda.) 16. x 1904. egyetemi tanár. Dicenty Dezsõ (Szekszárd) szõlész. október 31. Pályi Sándor (Budapest) tanár. grafikus († Budapest. szeptember 14. június 16. x 1879.

Joó Ferenc (Greifswald) gyógyszerész. október 6.) 20. Nagysándor József (Nagyvárad) honvéd tábornok.) 17. május 30. akadémikus († Kolozsvár. Déri Gyula (Debrecen) újságíró († Budapest. 1919. Szilasi Móric (Szilasbalhás) nyelvész. 1914. † 1579.) 20. Balassi Bálint (Zólyom) költõ († Esztergom. egyetemi tanár. február 4. 1916. a magyar híradástechnikai ipar úttörõje (x? 1840. akadémikus († Monte Doloro. 1975. Zemplén Gyõzõ (Nagykanizsa) fizikus. egyetemi tanár. x 1879. 1594. 1989. 1905. x 1804. x 1854. 1849.) . Neuhold János (Budapest) mérnök. szeptember 28. x 1854.) 21.17.) 21. egyetemi tanár († Pécs. Harrer Pál (Buda) az önálló Óbuda utolsó polgármestere († Budapest.) 17.) 20. július 26. május 15. 1508.) 18. aradi vértanú († Arad. Lajos László (Pécs) orvos.) 19. x 1904. † 1904. orvos (x Szõllõs. x 1829. július 29. Vetõ Lajos (Kondoros) evangélikus püspök († Budapest. szeptember 22. x 1554. x 1904.

† 1979. Döhrmann Henrik (Nagykõrös) lótenyésztõ. Szalatnai Rezsõ (Nagyszalonta) író. Tost Gyula (Budapest) politikus.21. november 28. április 1. Jakabos Ödön (Brassó) író. † 1929.) 24. irodalomtörténész. x 1904. 1875. november 16. Markovits Mária (Kiskunhalas) népmûvész. 1846. † 1979. † 1979.1954. Zách János (Budapest) színész (x Budapest. 24. miniszter (x Bányavölgy. Ázsiautazó (x Nyújtód. . 1859. premontrei tanár (x Zernest. november 30.) 21. Vutskits György (Keszthely) zoológus.) 21.) 23–24. mûfordító († Budapest. 1903.) 23. † 1954. november 21.) 22. január 25. 1875. 1940. A Hazafias Népfront alakuló kongresszusa.) 24. Heim Pál (Budapest) gyermekgyógyász. † 1929. † 1929. szeptember 22.) 23. 1977. szakíró (x Hannover. a halasi csipke világhírének egyik megalapítója (x Kiskunhalas. † 1929. egyetemi tanár (x Budapest. 1858. Retzler Ferenc (Budapest) malomtervezõ mérnök (x Nagybecskerek. március 23.

március 15. † 1954. március 3. † 1954. február 7.) 26. Fedák Sári (Beregszász) színész († Budapest.1909. jogi író († Budapest. 1955. 1976. 1895. Alliquander Ödön (Budapest) bányamérnök. szerkesztõ († Budapest. x 1829. éremmûvész (x Székelyudvarhely. gyárigazgató. x 1904.) 25. november 19. x 1879. 1880. április 6. x 1879. újságíró (x Budapest. Rozványi Vilmos (Budapest) író. szeptember 25. az elektronika egyik jelentõs hazai úttörõje († Merano. július 24. 1882. 1963.) 25. technikatörténész († Budapest. Lósy Schmidt Ede (Sepsiszentgyörgy) mérnök.) 26. † 1954. † 1954. február 11. x 1879. Rápolthy Lajos (Budapest) szobrász. bányajogi szakíró (x Nagyvárad. Rooz Rezsõ (Budapest) újságíró. február 14. Ottó Ferenc (Valkó) zeneszerzõ († Gödöllõ. x 1854. 1897.) 26.) 27. szobrász (x Szeged.) 26. Halmosy Endre (Németkeresztúr) bíró.) . 1938. Déri Miksa (Bács) gépészmérnök.) 26. május 5) 26. Joachim József (Budafok) festõ. 1948.) 27. 1892.

) 30.) 28. 1820.27. † 1929.) 29.) 28. 1877. február 6.) 30. Zoltán Béla (Budapest) igazságügy miniszter (x Pest.) 29. x 1929. március 10.) . 1865.) 134. sportszervezõ (x Budapest. Waldapfel József (Budapest) irodalomtörténész. október 18. † 1904.) 30. április 4. Mollináry Antal (Albate) táborszernagy (x Titel. † 1954. január 31. † 1929. április 7. mûfordító (x Zsombolya. író. Maácz László (Endrõd) újságíró († Budapest. április 17. Iszer Károly (Budapest) újságíró. 1901.) 28.) 28. † 1954. Csûrös Zoltán (Budapest) vegyészmérnök. x 1854. x 1904. publicista (x Apostag. 1891. január 8. február 5. † 1979. Bach Gyula (Temesvár) újságíró. † 1904. Osvát Ernõ (Budapest) szerkesztõ. 1856.28. akadémikus (x Budapest. † 1929. 1968. egyetemi tanár. 1883. egyetemi tanár. 1889. október 1. író (x Nagyvárad. Regéczi Nagy Imre (Miskolc) orvos († Budapest. 1860. Nagy Lajos (Budapest) író. február 15. Gerõ Károly (Budapest) színmûíró (x Hévízgyörk. akadémikus († Budapest. 1998.

) 1. Mérõ József (Németboly) levéltáros. mûfordító (x Ipolyság.) NOVEMBER † 1829. Anker Alfonz (Kaposvár) genetikus (x Budapest. 1753. matematikus († BergenBelsen.) 3. 1798. egyetemi tanár (x Bécs. Kiss István (Kaposvár) színész (x Vecsés. 1913. † 1979. egyetemi tanár.30. május 31.) 2. november 26. x 1904.) 3. 1906. Gál Zsuzsa (Budapest) zenei író. 1925. matematikus. † 1979. † 1979. 1988. grafikus (x Kaposvár. † 1854. x 1879. 1941. június 20. szeptember 2. akadémikus (x Gyõr. Valkó István Pál (Budapest) gépészmérnök. december 25. 1963. x 1479. Brunovszky Károly (Budapest) hegedûmûvész († Budapest. Pártay István (Budapest) festõ. akadémikus († Budapest. † 1979. 1945. x 1879. Czech János (Pest) városi fõbíró. április 15. x 1904.) 1. április 3. történetíró.) 2.) 1.) 2. földrajztudós. Estei Hippolit (Ferrara) bíboros († 1520. . Pasquich János (Bécs) csillagász. december 27. február 5. Gróf Teleki Pál (Budapest) politikus. szerkesztõ († Pécs.) 1.

Fodor István (?) villamosmérnök. 1988.) 5. † 1904. Békés Gáspár (Grodnó) politikus. akadémikus († Budapest. február 23. december 18. 1923. november 8. x 1804. Karsai Lucia (Budapest) mûfordító († Budapest. Batizfalvy Sámuel (Budapest) orvos.) 6.) 5. 1909. akadémikus († Budapest.) 5.) 6. 1826.) 6. † 1579. Kautz Gyula (Gyõr) közgazdász. április 17. x 1829. x 1929. egyetemi tanár (x Lõcse. egyetemi tanár.1945. március 29. † 1979. Szontagh Félix (Debrecen) gyermekgyógyász. 1859. 1874.) 4. március 12.) 5. 1856. az elektrotechnika egyik jelentõs magyar úttörõje (x Pozsony. † 1929. március 24. x 1879. Nagy György (Szászsebes) politikus. x 1929. Kékesi László (Jásztelek) építész († Budapest. Valatin László (Budapest) malommérnök (x Gyömrõ.) 5. 1904. akadémikus (x Rimaszombat.) 7. † 1929. 1984. augusztus 26. János . Csatskó Imre (Vác) kúriai bíró. március 27. március 8. ügyvéd († Budapest.

Makay József (Jászberény) festõmûvész (x Jászberény. 1887. x 1854.) 7. augusztus 10. január 15.) . 1921. † 1954. 1898.) 7. † 1979. 1911. Báthory István lengyel király lovasságának fõparancsnoka (x? 1520.) 7. egyetemi tanár (x Bécs. Tognio Lajos (Pest) orvos.) 8. Takács János (Budapest) állatorvos. Haller Frigyes Gusztáv (Budapest) fotómûvész. 1905. † 1979. Tóth János (Nyõgér) piarista tanár († Szeged. november 6. április 23.Zsigmond legbefolyásosabb tanácsosa.) 7.) 9. † 1954. x 1804. 1798. † 1854. Cotel Ernõ (Budapest) vaskohómérnök. Germanus Gyula (Budapest) orientalista. 1919. akadémikus (x Salgótarján. augusztus 18. július 22. Nyíri Sándor (Székely) altábornagy. május 5. † 1979. augusztus 6. egyetemi tanár (x Szentgotthárd.) 7. író (x Budapest. Misley Anna (Budapest) balettmûvész (x Budapest.) 8. miniszter († Bécs. 1879. szakíró (x Vönöck. † 1979. 1884. egyetemi tanár.) 7.

Gróf Apor István (Nagyszeben) fõkirálybíró. 135. tanár († Újvidék. Elischer Viktor (Gölnicbánya) pénzügyi szakember († Budapest. 11.) 13. könyvillusztrátor (x Budapest. 1919. orvosi és helytörténeti szakíró (x Nyírgyulaj. szeptember 26. Börcsök Erzsébet (Torontálszécsény) író. sakkpedagógus (x Dunapataj. 1905. november 8. 1638. x 1829. Cseresnyés Sándor (Veszprém) fõorvos. 1937.) 11.) 10. x 1854. 1971. Bocskai bevonul Kassára. karikaturista. május 9. † 1979.) . Kerkai Jenõ (Kerkaújfalu) jezsuita szerzetes. Zoltán József (Eperjes) könyvtáros.) 9.9. Toncz Tibor (Budapest) festõ. Deák Ferenc Kehidáról Pestre költözik. Erdély labanc fõvezére (x Altorja. † 1854. † 1979. Bán Jenõ (Budapest) sakkozó. 1604.) 9.) 12.11. x 1904. 1970. grafikus. 1963. 1854. február 24. x 1704. szeptember 15. 1786. március 19. x 1904. a KALOT egyik alapítója († Pannonhalma.) 12. fõispán. mûvelõdéstörténész († Budapest. április 3. x 1904. Koncz József (Bözöd) történetíró (†?) 11.

Fornády Elemér (Budapest) országos szõlészeti és borászati szakfelügyelõ († Budapest. † 1579. 1930. szeptember 27. 1952.) 15. Konrád Ödön (Nagylóc) bányamérnök († Budapest.) 15. április 28. Sarlai Imre (Budapest) színész († Budapest. december 17. x 1879.) 14. 1954.) 15. x 1879. december 9. . † 1629.) 14. 1580. Mály Sándor (Budapest) bányamérnök (x Zsombolya. Kádár Miklós (Budapest) jogász. Krecsmárik Endre (Szarvas) tanár. szakíró († Budapest. 1971.13. 1965. régész († Szarvas. x 1929. Mészáros Giza (Újpest) drámai színész († Párizs. x 1904. Grecsák Károly (Versec) miniszter. † 1879.) 13. Dávid Ferenc (Déva) az unitárius vallás megalapítója (x Kolozsvár.) 15. november 8.) 15. 1510. október 8. 1983. x 1904. x 1904. december 16. 1986. egyetemi tanár († Budapest. † 1929.) 15. Kralovánszky Alán (Budapest) régész († 1993. 1924. fõorvos.) 15. 1849. Bethlen Gábor (Gyulafehérvár) erdélyi fejedelem (x Marosillye. február 16. x 1904. jogi író († Budapest. x 1854.) 14. Nádrai Andor (Arad) gyermekorvos.

augusztus 28.) 16.május 9.) 17.) 18. Bartholomaeides László (Klenócz) evangélikus lelkész. 1825. x 1754. † 1979. 1970.) .) 16. miniszter († Szeged. 1888. augusztus 3. x 1804. december 24) 17. 1866. Morvay István (Szatmárnémeti) református lelkész. 1911. x 1904. 1919. Iványi Ödön (Nagyvárad) író. szerkesztõ († Budapest. Speiser Ferenc (Apatin) természettudós.) 18. x 1854. április 16. január 7. újságíró († Nagyvárad. Klauzál Gábor (Pest) politikus. x 1829. Gróf Bethlen Béla (Kolozsvár) politikus (x Aranyosrákos. x 1929. politikus († Adony.) 16. történetíró († Ochtina.) 16. Szász József (Déva) hegedûmûvész († Budapest. ügyvéd. október 19. november 2. április 18. x 1854. Gróf Zichy Nándor (Pozsony) közgazdász. 1984.) 16. † 1979. Muraközy Tamás (Budapest) mezõgazdasági mérnök (x Ikervár. 1893. jezsuita († Kalocsa. március 4. 1933.

Gáspár András (Kecskemét) 1848as honvédtábornok († Bihar. augusztus . x 1904. január 1. x 1929.) 22. x 1879. zenei író († Debrecen.18. 1884. Szabó Ernõ (Székelyudvarhely) hegedûtanár. 1956. mûvészettörténész († Budapest. szeptember 12. Fáncsy Ilka (Budapest) színész (x Pest. pénzverõ (x Stockholm. akadémikus († Budapest. 1842. történész. 1930. Fekete József (Kecskemét) újságíró. Jancsó Benedek (Gelence) publicista. 1945. 1674. 1934.) 19. † 1729.) 23. x 1854. x 1904. március 8. Gérecz Attila (Dunakeszi) költõ. állatorvos († Budapest. x 1854.) 21. az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Budapest. Warou Dániel (Körmöcbánya) éremvésõ. január 10.) 22. Rónai Mihály (Eger) író. 1929. november 7.) 23. 1982. Borosay Dávid Lajos (Újkér) bencés tanár († Tihany. június 27.) 19. január 6. 1928. március 31. x 1854. † 1904.) 20.) 20. x 1854. színdarabíró († Budapest. Huszka József (Kiskunfélegyháza) néprajzkutató.

) 25. 1860. egyetemi tanár (x Strogowdolny. mûfordító († Budapest. orvos († Budapest. † 1854. 1944. Schulhof Géza (Budapest) cukrász. † 1929.) 24. augusztus 8. egyetemi tanár (x Hódság.25.) 24. minorita szerzetes (x Gyõr. oktató (x Újpest.) 25. december 6. Kovács Bernardin (Bécs) tanár. † 1929. természetgyógyász (x Szepesalmás. 1919. 1937.) 23. Davida Leó (Budapest) anatómus. április 17. Zalai Szalay László (Kiskõrös) író († Budapest. x 1904. Koncz János (Szombathely) hegedûmûvész († Budapest. 1989.) 26. Pálfy György (Szeged) jogász. 1876.) 25.) 26. február 15. † 1929. január 5. x 1904. szakíró. Birley Ede Flórián (Pest) szülészorvos.) 136. x 1904. március 8. polgármester . politikus. november 16. x 1904.5. † 1979. augusztus 2. x 1879.) 25. zeneszerzõ. 1787. 1980. Zelenyák János (Bécs–Pozsony) római katolikus pap. 1852. Nádasdy Kálmán (Budapest) operarendezõ. Urr Ida (Kassa) költõ.

) 28. Erkel András (Gyula) geofizikus († Budapest. november 9. akadémikus († Debrecen. † 1954. október 8.) 28. 1847. március 19.) 28.) 28.(† Szeged.) 27. x 1929. Pfeifer Ferdinánd (Budapest) könyvkiadó. 1833. július 23. x 1854.) 29. 1932. Rösler Endre (Budapest) operaénekes († Budapest. 1890. 1984.) 27. 1963. Gaul Károly (Grabóc) gépészmérnök. 1993. † 1954. † 1879.) 28. augusztus 30. x 1904. . könyvkereskedõ (x Pest. szakoktató. szakíró († Budapest. április 26. kritikus (x Szakálháza. Csécsy Nagy Imre (Érkeserû) orvos. Kállai Ernõ (Budapest) mûvészeti író. július 12. 1885. december 13. Csáky Ferenc (Szentendre) mezõgazdasági szakíró (x Kéthely. Dolmányos István (Nagykanizsa) történész († Budapest. x 1804. a Nemzeti Színházban bemutatják Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig címû mûvét. x 1929. Budapesten. 1929. március 10. 1970.) 27.

Kõrösy Kornél (Budapest) orvos.) 1. jogi író (x Vác. március 3.) 2. miniszteri biztos († Udvard. augusztus 30.) 30. 1799. † 1854. Dienes András (Kassa) író. 1717. Kracker János Lukács (Eger) festõmûvész (x Bécs. akadémikus (x Nagymarja. 1835. 1886. x 1829. 1879. Imre király (x? 1174. április 2. július 23. publicista. Gaál Miklós (Pest) hadmérnök. február 26.) . november 12. Beöthy Ákos (Budapest) politikus.) 2. 1.) 30.) DECEMBER x 1779. honvéd tábornok (x Zalaszegvár. szakíró († Budapest. a klasszicizmus jelentõs pesti képviselõje († Pest. Budapesten a Nemzeti Színház bemutatja Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde címû mûvét.† 1904. október 4.) 1. x 1829. Boncz Ferenc (Udvard) jogász. 1822. 1838.) 30. irodalomtörténész († Balatonalmádi. † 1779. 1901. 1962.) 2. Hofrichter József (Pest) építõmester. szeptember 29. Rózsaági Antal (Sajólád) író († Arad. 1948. † 1904.30. † 1204. x 1879. x 1904. Szokolay István (Budapest) ügyvéd.

fordító.) 4.) 4.) 5. x 1829. január 10. fotográfus († Budapest.) 4. december 25. 1978. Csefkó Gyula (Szeged) nyelvész. író. x 1904. x 1754.) 5.) 6. tipográfus. † 1954. 1838.) 3. szeptember 5. 1869. Ditróy János (Sopron) vízépítõ mérnök († Budapest. mûfordító. † 1979. szerkesztõ (x Debrecen. Nyisztor Zoltán (Róma) jezsuita teológus. akadémikus (x Baja. Lengyel Lajos (Makó) könyvmûvész. x 1879. akadémikus († Miskolc. március 1. Gelei József (Alacska) író. Kálmán István (Balatonfenyves) fafaragó mûvész (x Petõhenye.) 5.2. 1991. szeptember 4. x 1929. 1874. akadémikus († Pest. † 1954. † 1979. Németh Lajos (Budapest) mûvészettörténész († Budapest. tanár. december 8. fõiskolai tanár. 1893. Greguss Gyula (Eperjes) fizikus. egyetemi tanár (x Resicabánya.) . augusztus 22. február 11. Reuter Camillo (Pécs) orvos. augusztus 2. 1961. 1895. 1878.

április 2. x 1879. 1977. Beöthy Ödön (Hamburg) politikus.) 6. 1935. június 4. május 21.) 6. november 17. április 27. Lesznai Lajos (Budapest) zeneesztéta († Budapest.) 137. nevelés és mûvelõdésszociológus (x Budapest. † 1979. † 1854. Vietórisz József (Nyíregyháza) költõ. szeptember 7.) 6. 1946. dísznövénynemesítõ († Kolozsvár. az alföldi homoki szõlõtermesztés egyik úttörõje († Kecskemét. regény és drámaíró (x Pest. 1923.) 6. cserkészvezetõ. lapszerkesztõ (x Kolozsvár. Toldy István (Budapest) újságíró. Bihar megyei alispán . x 1904. kormánybiztos. 1844. 1906. 1868.) 6.) 6. † 1979. július 19. Mattyasovszky Kasszián (Esztergom) bencés paptanár. tankönyvíró († Budapest. Tánczos Gábor (Budapest) politikus. mûfordító (x Nyíregyháza.7.6. Koritsánszky János (Zólyom) szõlész. x 1879. † 1879. Klamár Gyula (Bécs) újságíró. x 1854. † 1954. augusztus 23. 1928.) 6. Griger György (Csabacsüd) kertész.

június 20. x 1929.) 9. † 1929. † 1904.) 8.) .) 10.) 9. szerkesztõ († Budapest. 1811. x 1904. Seress Géza (Losonc) újságíró. október 6. 1897.) 13. 1849. szeptember 3. aradi vértanú († Arad. † 1854.(x Nagyvárad. egyetemi tanár. 1852.) 8. 1956. 1796. április 23. akadémikus († Porto d’Anzio. Horthy István (Póla) kormányzóhelyettes († Alekszejevka. augusztus 20. Damjanich János (Stása) honvéd tábornok. Neményi Ambrus (Budapest) újságíró.) 11. x 1804. Torma Károly (Kudu) régész.) 11.) 8. október 18. x 1829. 1942. december 2. x 1904. november 15. Fiers Elek (Budapest) református lelkész (x Pátka. február 28. x 1879. vegyész († Budapest. 1957. Tomek János (Budapest) botanikus. Mesterházy István (Mesterháza) honvéd ezredes (x Mesterháza. 1886. a Pesti Napló fõszerkesztõje (x Pécel. Szegedi Flórián (Kispest) az 1956os forradalom és szabadságharc mártírja († Budapest. június 13. 1958.

14. † 1979. HomokiNagy István (Budapest) filmrendezõ, operatõr (x Mezõtúr, 1914. szeptember 2.) 14. † 1979. Tutsek Piroska (Budapest) operaénekes (x Brassó, 1905. szeptember 3.) 15. x 1754. Kuny Domokos (Durlach, Bajorország) keramikus († Bécs, 1822. február) 15. x 1854. Suppan Vilmos (Buda) pedagógus († Budapest, 1933. november 25.) 15. x 1854. Ruffy Pál (Csehi) ügyvéd, alispán, a gyermekmunkahelyek országos felügyelõje († Budapest, 1934. augusztus 25.) 15. † 1879. Mentovich Ferenc (Marosvásárhely) költõ, természettudós (x Nagydebrek, 1819. április 19.) 15. † 1979. Iványi József (Szolnok) színész (x Budapest, 1926. október 5.) 16. † 1929. Elischer Gyula (Budapest) röntgenológus, egyetemi tanár (x Budapest, 1875. február 28.) 16. † 1954. Atzél Elemér (Budapest) gyógyszerész, orvos, ügyvéd (x Kemenesmagasi, 1888. április 10.) 16. † 1979. Rudolf Lóránt (Pécs) jogász, egyetemi tanár (x Esztergom, 1904. április 12.)

17. x 1854. Gáspár József (Mezõpanit) mezõgazdasági szakíró, a Gr. Kuun Kocsárd Székely földmûvesiskola igazgatója (†?) 17. x 1904. Lohr Ferenc (Budapest) hangmérnök, esztéta († Budapest, 1994. április 26.) 17. x 1904. Ladomerszky Margit (Budapest) színész († Budapest, 1979. október 10.) 18. † 1779. Faludi Ferenc (Rohonc) költõ, prózaíró, fordító (x Németújvár, 1704. március 25.) 18. x 1879. Gabányi László (Kolozsvár) színész († Budapest, 1943. január 23.) 18. † 1929. Kaiser Károly (Budapest) vegyész, orvos (x Nagyperkáta, 1864. október 11.) 18. x 1929. Payer István (Uszód) újságíró, szerkesztõ († Tatabánya, 1984. május 1.) 18. x 1954. Pap Károly (Debrecen) irodalomtörténész, egyetemi tanár († Beregákos, 1872. április 6.) 18. † 1979. Radnóczi Ferenc (Debrecen) kertészmérnök, egyetemi tanár (x Röjtök, 1915. április 22.) 19. † 1979. Horváth József (Sopron) hegedûtanár (x Szombathely, 1900 március 18.) 20. † 1929. Selig Árpád (Budapest) orvos (x

Liptószentmiklós, 1880. november 7.) 21. x 1879. Kéky Lajos (Hajdúnánás) irodalomtörténész, tanár, akadémikus († Budapest, 1946. október 29.) 21. † 1904. Fái Jakab Béla (Budapest) újságíró, fordító (x Nagyvárad, 1853.) 21. † 1904. Pauer János (Selmecbánya) jogász, bányamérnök (x Andrásfalva, 1846. december 23.) 22. † 1854. Fáncsy Lajos (Pest) színész (x Pécs, 1809. augusztus 25.) 22. x 1904. Balázs János (Magyaregres) festõ († Kaposvár, 1977. március 6.) 22. x 1904. Oberschall Magda (Budapest) mûvészettörténész († Bryn Mawr, USA, 1985. október 28.) 23. x 1854. Zöldi Márton (Békéscsaba) színész, író († Budapest, 1919. április 26.) 23. † 1929. Tóth János (Budapest) politikus, miniszter, az Országos Földbirtokrendezõ Bizottság elnöke (x Túrkeve, 1864. július 16.) 23. † 1954. Ferenczy Valér (Budapest) festõ, grafikus (x Körmöcbánya, 1885. november 22.) 23. † 1979. Martiny Károly (Budapest) gépészmérnök

(x Budapest, 1891. március 16.) 23. † 1979. Sárdy Károly (Budapest) festõmûvész, grafikus (x Budapest, 1916. május 2.) 138.24. x 1904. Varga Lajos (Kisújszállás) orvos, az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója († Budapest, 1963. szeptember 26.) 24. x 1929. Mazsaroff Miklós (Alsózsolca) festõ, grafikus (†? 1997. szeptember) 24. † 1979. Béri Géza (Budapest) költõ, elbeszélõ, drámaíró (x Budapest, 1933. február 3.) 26. x 1879. Marton János (Mezõvári) református teológiai tanár († Sárospatak, 1955. március 1.) 26. x 1904. Gyõrffy Pál (Nagybecskerek) gyógypedagógus († Budapest, 1974. augusztus 23.) 26. † 1979. Ember Kálmán (Budapest) bányamérnök, jogász (x Körmöcbánya, 1894. október 12.) 28. † 1904. Luppa Péter (Pomáz) mérnök, politikus (x Pomáz, 1838. június 21.) 28. † 1904. Zirzen Janka (Budapest) pedagógus, a magyar nõnevelés és tanítóképzés

egyik úttörõje (x Jászberény, 1824.) 29. x 1904. Csajághy Márta (Budapest) ideg és elmegyógyász († Budapest, 1945. január 7.) 30. † 1679. Bethlen Farkas (Bethlenszentmiklós) erdélyi kancellár, történetíró (x? 1639.) 30. x 1879. Förster Jenõ (Szepesolaszi) levéltáros, történész († Budapest, 1919. november 22.) 30. x 1879. Megyercsy Béla (Fadd) lelkész, szerkesztõ († Zürich, 1925. szeptember 30.) 30. x 1904. Csisztu László (Timár) méhész, pedagógus († Nyíregyháza, 1977. november 23.) 31. † 1954. Augustin Béla (Budapest) gyógynövénykutató (x Boksánbánya, 1877. október 29.) 31. † 1954. Requinyi Géza (Budapest) vegyészmérnök, borász, egyetemi tanár (x Pancsova, 1881. július 14.) 31. x 1854. Vajna Vilmos (Dés) fogorvos, fogászati mûszerek szerkesztõje († Budapest, 1932. április 18.) 31. † 1879. Wagner Károly (Budapest) erdõmérnök, szakíró, szakszótár szerkesztõ (x Aknasugatag, 1830. október 8.)

364. Pf./fax: 3277761 Dátum: …………………………… …………………………… aláírás MEGRENDELÕLAP Megrendelem a HONISMERET címû folyóiratot ………………példányban. Az elõfizetési csekket az alábbi címre kérem: Név: …………………………………………… irányítószám: ………………… Cím: ………………………………………………………………………………… Az elõfizetés díja egy évre: 1056. 364./fax: 3277761 Dátum: …………………………… …………………………… aláírás.140 MEGRENDELÕLAP Megrendelem a HONISMERET címû folyóiratot ………………példányban. . Pf. Tel. Az elõfizetési csekket az alábbi címre kérem: Név: …………………………………………… irányítószám: ………………… Cím: ………………………………………………………………………………… Az elõfizetés díja egy évre: 1056.– Ft A megrendelõlapot kérjük a Honismereti Szövetség címére visszaküldeni: 1370 Budapest. Tel.– Ft fél évre: 528.– Ft A megrendelõlapot kérjük a Honismereti Szövetség címére visszaküldeni: 1370 Budapest.– Ft fél évre: 528.139 Szervátiusz Jenõ: A fából faragott királyfi (szilfa).

Honlap .

A fesztivál történetéhez fűződik Dohnányi Ernő és Lajtha László a magyar zenei életbe való méltó visszaemelése is. Farkas Ferenc. Többek közt Dohnányi Ernő. Kodály Zoltán. . amelyet a 120 éve született Kodály Zoltán emlékének ajánlanak a szervezők.2002-08-30 Egyházzenei fesztivál Budapesten Budapest: A Budavári Zeneművészeti Alapítvány 11. az alapítvány művészeti vezetője. a vízivárosi kapucinus templomban kezdődik. közreműködik Ardó Mária. és 7. Több rendezvényüknek köszönhetően a méltatlanul feledésre ítélt alkotók és műveik bemutatásával a magyar zenei életben új korszakot nyitottak. Az egyházzenei feszivált először 1992-ben rendezték meg. s abban az évben a Kárpátmedence népeinek dallamvilágát feldolgozó Bartók Bélára emlékeztek. Az idei rendezvényen. augusztus 28. s hat nappal később ugyanott zárul.vallja László Váradi Gyula. a vízivárosi kapucinus templomban kezdődik. Az idei rendezvényen továbbra is a magyar szakrális kamarazene lesz a főszereplő. s hat nappal később ugyanott zárul. alkalommal rendezi meg az egyházzenei fesztivált szeptember 1-7.mno. augusztus Egyházzenei fesztivál Budapesten Magyar Nemzet Online (http://www. "A Budavári Zeneművészeti Alapítvány célja. továbbra is a magyar szakrális kamarazene lesz a főszereplő. Kodály Zoltán. Gálfi Csaba. között. Az idei hangversenysorozat. akárcsak a korábbi években. különösen pedig egyházi zene mind ritkábban szerepel a koncertkalendáriumokban" .back()) Hazai és határon túli magyar hírek . Kertesi Ingrid. 2002. Takács Ákos. között. Pászty Júlia.Sajtószemle. hogy megismertessék a közönséggel a remekműveket egy olyan időszakban.hu) 2002. amelyet a szászhúsz éve született Kodály Zoltán emlékének ajánlják a szervezők. Budapesten. Az alapítvány az 1991-es megalakulásakor a budavári zeneművészeti hagyományok folytatását tűzte ki célul. Sinka Krisztina. valamint Csavlek Etelka. Nedbál Miklós A Budavári Zeneművészeti Alapítvány tizenegyedik alkalommal rendezi meg az egyházzenei fesztivált szeptember 1. amikor magyar. Liszt Ferenc. Berentés Zsuzsa. Sipos Gábor. Farkas Ferenc.php?page=) Vissza (javascript:history. Király Csaba. az Auer-vonósnégyes. A két évvel ezelőtt megrendezett zenei ünnepen a középpontban a szakrális kamarazenei irodalom állt. Mosonyi Mihály alkotásai hangzanak el a vízivárosi kapucinus templomban. Budapesten. Az idei hangversenysorozat. s a sorozatban Kodály Zoltán összes szakrális művét bemutatták. Többek között Dohnányi Ernő. Nyomtatóbarát verzió (/print/pfp. A fesztiválhoz kapcsolódóan szeptember 2-án este fél nyolckor mutatják be László Váradi Gyula Dona Nobis Pacem című filmjét és az Ura lész-e sorsodnak című szakrális oratóriumot az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

7/K 89 .] Bp. . 1972. zg. Musica. Tücsöklakodalom. Bp. Bp. Bp. Körtéfa. 1956. Zeneműkiadó.. Megégett Rácország. Cigánynóta.788/K 89 Könnyű fuvolatriók. 1955. Musica. Musica. . Musica. 59 p.784/K 62 Zrínyi szózata. Zeneműkiadó. Mónár Anna. 33 p. Árva madár. Bp.1/K 62 Gyermek. Csupor László. zg. Pászty Júlia. Bp.. Bp. A rossz feleség. 13.785. Barcsai.7/K 62 Galántai táncok. Bp. Megvettem a feleségem. Megizenem az édesanyámnak. 112 p. 1950. 1952. gka.. László Váradi Gyulának Dona Nobis Pacem című filmjét és az Ura lész-e sorsodnak című szakrális oratóriumot az Uránia Nemzeti Filmszínházban. 1972. Csavlek Etelka.784/K 62 Korai barokk művek vonósokra. Universal. 64 p. Bp.784/K 62 Magyar népzene. Este rózsám ne jöjj hozzám. 785.784/K 62 Férfikarok. Király Csaba. Doberdói dal. . A búbánat keserűség. Takács Ákos. Huszárnóta.56 p. Kit kéne elvenni?. elmegyek. zg. Triók és kvartettek kontinuóval. 1994. 1977. Katona vagyok én. Bp. nagybőgő. Universal. A fesztiválhoz kapcsolódóan szeptember 2-án este fél 8-kor mutatják be az alapítvány művészeti vezetőjének. [ Zk. Apró alma lehullott a sárba 2. Berentés Zsuzsa.784/K 62 Háry János. Három árva. Gálfi Csaba. 4. 6. Bp. 10. .és nőikarok. Szvit. 83 p. Egy nagyórú bóha..5/K 62 [ Ua. énekkar és zk. Kádár István. Szabó Erzsi. Labanc gúnydal a kuruczra. Musica. A mohácsi malomgátba. Közread. Musica. Ne búsuljon senki menyecskéje. A csitári hegyek alatt.. 7. 1966. 7. Árva vagyok. A nővérek. . Musica. az Auer-vonósnégyes. 784. 19 p.785.15 p. [ 8] p. . Székely balladák és dalok. 283 p. . . Kádár Kata.Liszt Ferenc.ra. .788/K 89 Könnyű klasszikus vonósnégyesek. Op. Rákóci kesergője. Kertesi Ingrid. 1983. 8 db. zongorakivonat is!] Vegyeskarok. Kittrákotty mese. Öt székely ballada és dal. kísérettel. [ Zk. Most jöttem Erdélyből. zg. 266 p.1/K 62 Kállai kettős.] Wien. .4/K 62 1. Siralmas volt nékem. közreműködik Ardó Mária. Ludaim. Szomorú fűzfának. A három asszony. MTI/MK KODÁLY Zoltán Adagio. Az alföldi csárdában. mhg. Zeneműkiadó. Az hol én elmegyek. Arról alul. . 8. Sipos Gábor. Elmegyek. Musica. Egy kicsi madárka. . Sinka Krisztina. A virágok vetélkedése.784.785. 785. Tenor szóló. Mosonyi Mihály alkotásai hangzanak el a vízivárosi kapucinus templomban. Psalmus Hungaricus. 120 p.] Bp. Zöld erdőben. 88 p. 11. [ Hg. ludaim. Musica. Kis kertet kerteltem. Wien.7/K 70 Könnyű előadási darabok fuvolára zg. Verbunk. 1982. 1974. 1962. Énekhangra és zg.

A nagyszabású alkotások mellett igyekszünk felfedezni és műsoron tartani a protestáns . a legelsőt. "Úr Isten kész az én szívem. a Kálvin térnél. hogy Soli Deo Gloria. Az énekkar kettős céllal jött létre: 1. Ugyanis az SDG annak a rövidítése. a hálától és örömtől feszülő szavai." egy kórustag A kórus neve is megalakulásának célját tükrözi. Konkrét céljaink közül azonban legfontosabbnak.oratórium. Bach: Magnificat. . a fóti református templom kántor-karnagya és Hargita Péter.Az SDG kóruspróbáinak helyszíne a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara. Úgy vélem. működésünk alapelveit. melyeket rajtunk kívűl hazai református énekkar rendszeresen nem énekel (Mendelssohn: 42. Éppen csak próbálunk összeénekelni egy rövid négyszólamú darabot. a Károli Gáspár Református Egyetem Nagykőrösi Tanítóképző Főiskola tanára. kantáták). Illés . A mai napig a fülembe cseng a zsoltár lendületes muzsikája. (Budapest. A protestáns egyházzene művelése: oratórikus és a capella kórusirodalom megszólaltatása zenés áhítatokon és istentiszteleteken." E két sor tolmácsolta akkor számomra legtömörebben. azaz egyedül Istené a dicsőség. "1988 októberében volt az első összejövetelünk a Szabadság téri Református templom tanácstermében.a kisebb vidéki és határon kívüli magyar gyülekezetekben végzett szolgálatainkat tartom.beleértve az életre szóló kapcsolatokat is . közösségünket .teljes oratórium. Hogy tenéked énekeljen. utazások érlelték leginkább össze. Még nem egyeztettük megalakulásunk célját.ezek az alkalmak.és működésünk leghálásabb területének is . legelevenebben megalakulásunk célját. zsoltár" . amellyel azóta is lelkesen azonosulok. zsoltár. A kórus műsorán jelentős súllyal szerepelnek közismert oratórikus (zenekari kíséretes) egyházzenei művek. Ugyanez kicsit hivatalosabban: Az énekkar 1988 októberében alakult. Händel: Messiás . Reviczky u. Rendkívüli és felemelő élmény egy-egy nagyobb lélegzetű mű előadása.olvassuk a kiosztott lapokról. Dicséretet zengedezzen. Egymást is csak néhány félmondatból ismerjük.) A próbák hétfőnként este héttől kilencig tartanak. És azon vagyon én lelkem. 4/c. "Claude le Jeune: 108. Alapítói: Bódiss Tamás.

szavakkal is megerősítvén a zenében elhangzó gondolatokat. Canticles and Anthems . Zengjen hálaének .a 20-as. vagy zenei ismeretekkel rendelkező fiatalt! Vissza a honlapomra zsiványkalap TARTALOM zsoltáréneklő madár. kevésbé ismert rétegét is (genfi zsoltárok korabeli feldolgozásai Goudimel. bibliai motetták (1999). sz. Mendelssohn: egyházzenei művek (1990) 2.). Az énekkar saját erőből és a gyülekezetektől kapott alkalmi támogatásokból tartja fenn magát. 1992ben Kárpátalján.Henry Purcell egyházzenéje (1995). e.Schütz. Schein. I. ezért Szeretettel hívunk és várunk minden énekelni szerető és énekkari gyakorlattal. 2. de a korabeli felfogás a zsoltárok nagyobb részét Dávid királynak.zsoltárok. 5.evangéliumi énekek (1992) 4. A karnagyok is minden ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat. A → rímet és a kötöttebb versmértéket még jórészt → gondolatritmus pótolta. 1993-ban Felvidéken szolgált. A kórus az eddigi működés alatt 4 önálló műsoros kazettát jelentetett meg: 1.a szándékok szerint a jövőben is . közvetlen támogató intézmény nem áll mögötte. motetták. Heinrich Schütz . 30-as korosztályra épül. Az evangélium hirdetése A kórus szívesen tesz eleget gyülekezeti meghívásoknak. bibliai motetták . Mivel a kórus tagsága . Hirdessétek a népek között . Purcell stb. kisebb részét Mózesnek és Salamon királynak tulajdonította. Működésében a Fundamentum Evangéliumi Alapítvány nyújt segítséget. Váltakozó (szóló és karének) formában énekelve a zsidó istentisztelet részévé vált. A kórus létszáma 25-35 fő között volt az elmólt 10 év alatt. A hazai református gyülekezeteken kívül az énekkar 1991-ben és 1994-ben Erdélyben.kórusirodalom más. Sweelinck.-ra alakult ki. Már az ószövetségi zsoltár fogalma is összetett: a mintegy 150 ének . korálok (1991) 3. a 2. a zsoltár a vallásos → népének ószövetségi hagyományokat folytató válfaja. ahol többnyire önálló zenés áhítat keretében a kórus tagjai személyes hitükről is bizonyságot tesznek.János passió. mely alkalmanként bővült ki néhány fővel.

tanítás. egyetlen népi zsoltárdallamról sem tudunk. – mint a szép csüves paprika A húsba kívánkozik…). genfi zsoltárokat alapul vevő Szenczi Molnár Albert-féle fordítások a nevezetesebbek. Nem befolyásolták a népi dallamalkotást. Kecskeméti Vég Mihály (fordítását Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus címmel zenésítette meg) s főként az ún. kisebb rokoni-szomszédi közösségekben. A műfaj komoly tartalmú átalakításával az → agrármozgalmi dalok között (ún. Schram Ferenc: Bevezető népénekeinkhez (Bp. Bogáti Fazekas Miklós. de átalakítás nélkül is kaphatnak komolytalan értelmet (pl. csak melódiában különböztek egymástól. az ún. 1950). tetves ember éneke: – Óh. Latinra fordítva (neve: psalmus) szinte kezdettől fogva része a keresztény liturgiának. annyira idegenszerűek maradtak az újkori dallamok: bár a → ritmus időközben némileg változott. jelentőségüket a reformáció ismerte fel. Ezek az újkori zsoltárok már teljesen kötött formában íródtak: a dallamok szerkezetileg nem. Akik háborgatnak…). 1958). Kósa László: Az egyházi népének (Kézirat. éneklési gyakorlatban is van szerepük: a mise. 1965). → katonadalok.. A mai kat. gyülekezeti éneklés máig legfontosabb darabjai.. stílusa.közt van dicséret. panasz (siralom) és átok. → koldusénekek stb. Amilyen nagy hatással volt népköltészetünkre és irodalmunkra a zsoltárok nyelve.. szocialista dalok). hálaadás. mely sokan vannak. a zsolozsma részei. ez utóbbiak a ref. Ettől függetlenül is megvolt a vasárnap délutáni zsoltáréneklés szokása a ref. → énekeskönyvük neve is zsoltároskönyv. Csomasz Tóth Kálmán: A református gyülekezeti éneklés (Bp. A középkor vége felé nemzeti nyelvekre is kezdték fordítani. bűnbánat. könyörgés. Bp. de jelentőségük alárendelt. Külföldi példák nyomán nálunk Sztárai Mihály. között találkozunk. . amelyek népzenénk egy rétegével rokonok. – Irod. tréfás paródiáival pedig a → mulatónóták (pl. ellentétben a gregorián zsoltártípusokkal. ill.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->